P. 1
Çalı Kuşu

Çalı Kuşu

|Views: 79|Likes:
Yayınlayan: Reactor4

More info:

Published by: Reactor4 on Jan 18, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/18/2012

pdf

text

original

BÝRÝNCÝ KISIM B.

Eylül l Arkadaþlar aslýn bir e kitap yapmak okadar da zor deðil mesela birazdan size yollayacaðým ravenloft adlý roman yaklasýk olarak 400 sayfa bunu tarayýp word formatýna döndürmek 2 saat gibi bir zaman alýyor bu zamaný da yanýn oyacaðýnýz bir 37 ekran tv yada cd roma takacaðýnýz bir audio cd dinler ken okadar hýzlý ge i göz açýp kapayýncaya kadar kitabý taramýþ ve word e aktarmýþ oluyorsunuz tabi bu arada scaner ýnýzýn çook büyük bir önemi war benim elime hiç umulmadýk bir anda ge 310p markalý scanner ýn tarama hýzý 20 saniye 300 dpi gri tonda þuana kadar gördüðüm en hýz diðer modelleri pek bilmiyorum ama araþtýrmaþlarým 40 saniye ile 2 dakika arasýnda deðiþen er wern scanner larýn türkiyede çook olduðu... tabi çok hýzlý scannerlarýn olduðunu nette o esala epson nun enson modeli 9 saniye gibi inanýlmaz bir hýzda taraama yapýyormuþ ama de diðim gibi bunu kullanmadan yorum yapmak çook zor ..

DÖRDÜNCÜ sýnýftaydým. Yaþým on iki kadar olmalý. Fransýzca muallimimiz Sor Aleksi, bir gün ifesi vermiþti. "Hayattaki ilk hatýralarýnýzý yazmaya çalýþýn. Bakalým neler bulacaksýnýz? bir hayat temini olur," demiþti. Hiç unutmam; yaramazlýðýmdan, gevezeliðimden býkan öðretmenler, o sýnýfta beni arkadaþlarým köþede tek kiþilik bir küçük sýraya oturtmuþlardý. Müdirenin söylediðine göre, ders esnasýnda komþularýmý lakýrdýya tutmamayý, uslu uslu muall yi öðreninceye kadar orada bir sürgün hayatý geçirmeye mahkûmdum. Bir yanýmda kocaman bir tahta direk vardýr. Ne yapýlsa sýnýftan çýkarýlmasýna imkân olmayan a çakýmýn ucuyla ötesine beý isine açtýðým yaracýklara stoik bir vakarla tahammül eden sess aþlý ve upuzun bir komþu. Öte yanýmda manastýr terbiyesinin istediði serin ve maðrur loþluðu temin için yapýlmýþa ben njurlarý hiç açýlmayan bir uzun pencere dururdu. Ehemmiyetli bir keþif yapmýþtým. Göðsümü s mi biraz yukarý kaldýrdýðým vakit panjurlarýn arasýndan gökyüzünün bir parçasýyla bir büyük rasýndan tek bir apartman penceresi ve bir balkon parmaklýðý görünürdü Doðrusunu söylemek lâzým gelirse, manzara hiç de zengin deðildi. Pencere her zaman kapalý d r, balkon parmaklýðýna hemen daima bir ufak çocuk þiltesi ile yorgan asýlýrdý. Fakat ben, bu kadarýndan da memnundum. Ders esnasýnda ellerim çenemin altýnda kilitli, sor hocalarýma çok ruhani görünmesi gereken r vaziyette gözlerimi 8 Reþat Nuri Güntekin

göðe -panjur aralýklarýndan görünen hakiki gökyüzüne- uydurduðum zaman, onlar bunu bir usla sanarak sevinirlerdi. Ben de onlarý atlatarak bizden gizlemeye çalýþtýklarý hayatý seyrediy uþum gibi bir þey, bir atlatma ve intikam zevki duyardým. Sor Aleksi, izahatýný bitirdikten sonra bizi çalýþmaya býrakmýþtý. Ön sýralarý süsleyen aðýrbaþlý sýnýf birincileri hemen iþe koyulmuþlardý. Yanlarýnda olmadý zlarý üzerinden okumuþ gibi biliyordum: "Ýlk hatýraný, sevgili anneciðimin küçük karyolamýn altýn sarýsý baþý, bana muhabbetle gülümseyen gök mavisi gözleridir," tarzýnda þairane bir . Hakikatte annecikler altýn sarýsý ve gök mavisinden baþka renklerde de olabilirdi. Fakat sörlerde okuyan kýzlarýn kaleminden bu renklere boyanmak, o biçareler için bir mecburiyet , bizim için bir usuldü. Bana gelince, ben bambaþka bir çocuktum. Çok küçük yaþta kaybettiðim annemden aklýmda pek f r þey kalmamýþtý. Fakat herhalde altýn saçlý ve mavi gözlü olmadýðý muhakkaktý. Böyle olunc bana onu asýl çehresinden baþka bir çehre ile düþündürmeye ve sevdirmeye muktedir deðildi. Beni bir düþüncedir almýþtý. Ne yazacaktým? Duvardaki boyalý Meryem tablosunun altýna asýlm at durmadan yürüdüðü halde ben, hâlâ yerimde sayýyordum. Basýmdaki kurdeleyi çözdüm, saçlar n üzerine indirmeye baþladým. Bir elimle de kalemimi aðzýma sokuyor, ýsýra ýsýra diþlerimin dürüyordum. Filozoflarýn, þairlerin, yazý yazarken burunlarýný kaþýmak, çenelerinin derilerini çekiþtir garip garip huylan

ÇALIKUÞU vardýr ya... Kalemi ýsýrmak ve saçlarýmý gözlerimin üstüne daðýtmak da benim düþüncelere da

Bereket versin benim düþünce saatlerim çok nadirdir. Çünkü o takdirde hayatým -masallardaki çarþamba karýsý ve ocak anasýnýn hayatý gibi- karmakarýþýk bir saç kümesi içinde geçecekti Aradan seneler geçti. Yabancý bir þehirde, yabancý bir otel odasýnda, sýrf bitip tükenmeyec gibi görünen bir gecenin yalnýzlýðýna karþý koymak için hatýralarýmý yazmaya baþladýðým bu ayný küçük çocuk tavrýyla saçlarýmý çekiþtiriyor, gözlerimin üstüne indirmeye uðraþýyor. Bunun sebebine gelince, öyle sanýyorum ki, ben etrafýndaki hayata pek fazla kendini ka pýp koyveren, hafif ve dikkatsiz bir çocuktum. Besbelli sýký zamanlarda kendi kendimle, kendi fikirlerimle yalnýz kalmak için gözlerimle dünya arasýnda, bu saçlardan bir perde koy aya çalýþýyordum. Kalem sapýný kebap þiþi gibi diþlerimin arasýnda çevirmeye gelince, onun hikmetini doðrusu m de pek anlamadým. Bütün bildiðim, dudaklarýmdan mor mürekkep lekelerinin eksik olmadýðý v enç kýz hali alýr gibi olduðum bir yaþta, beni bir gün mektepte ziyarete gelen birisinin ka adeta býyýk çekmiþ gibi çýkarak yerin dibine geçtiðimdir. O gün, bütün düþüncelerime raðmen, ancak þu kadarcýk bir þey yazabildiðimi hatýrlýyorum: "Ben, galiba balýklar gibi bir göl içinde doðdum. Annemi hatýrlamýyor deðilim... Babamý, da erimiz Hüseyin i... Beni bir gün sokakta koþturan bodur bir kara köpeði... Bir gün, dolu bi sepetten gizlice üzüm çalarken parmaðýmý sokan arýyý... Gözüm aðrýdýðý vakit içine damlatý yin'le beraber istanbul'a geliþimizi... Evet, bunlara ben10 Reþat Nuri Güntekin

zer daha birçok þey aklýmdan geçiyor... Fakat bunlarýn hiçbiri ilk hatýra deðil... Sevdiðim , büyük yapraklar arasýnda çýrýlçýplak çabalayýþým kadar eski deðil... Deniz kadar uçsuz bu e büyük büyük yapraklar, dört bir tarafýnda aðaçlar varsa; bu göl nasýl deniz kadar büyük o iniz... Vallahi yalan söylemiyorum ve ona sizin kadar ben de þaþýyorum.. Fakat bu böyle; n e yapalým? Vazifem sýnýfta okunduðu zaman, bütün arkadaþlarým bana dönerek kahkahayla gülmüþler ve zav si onlarý yatýþtýrýp teskin etmek için hayli sýkýntý çekmiþti. * Garibi þu ki, Sor Aleksi, siyah elbisesinin içinde filiz gibi boyu, bembeyaz koleret 'i ile alnýna kaldýrýlmýþ bir saraylý yaþmaðýna benzeyen baþlýðý arasýnda sivilceli kansýz la þimdi karþýmda belirse ve bana tekrar o suali sorsa, galiba ayný cevaptan baþkasýný bula acaðým; yine balýk gibi göl içinde doðduðumu söylemeye baþlayacaðým. Sonralarý öteden beriden öðrendiðime göre bu göl, Musul taraflarýnda, adýný bir türlü aklým yaný baþýndadýr ve benim uçsuz bucaksýz denizim bir aðaç kümesi arasýnda, kuru bir ýrmaktan avuç sudan baþka bir þey deðildir. Babam; o zaman Musul'daymýþ. Ben, iki buçuk yaþýnda kadarmýþým. Yaz o kadar þiddetli olmuþ barýnmak kabil olmamýþ; babam, annemle beni bu köye getirmeye mecbur kalmýþ. Kendisi her s bah atla Musul'a iner, akþamlarý güneþ battýktan sonra dönermiþ. Annem hastaymýþ. Beni bile gözü görmeyecek kadar hasta.

ÇALIKUÞU H Bir zaman pek sefil olmuþum... Aylarca hizmetçi odalarýnda sürünmüþüm. Sonra köylerden biri ma diye kimsesiz bir Arap kadýný bulmuþlar... Fatma, yeni ölmüþ çocuðundan boþ kalan memesi albini bana vermiþ... Ýlk senelerde bir çöl çocuðu gibi büyümüþüm... Fatma, beni bohça gibi sýrtýna baðlar, kýzgý ma aðaçlarýnýn tepesine çýkartýrmýþ. iþte o sýralarda yukarýda söylediðim köye gelmiþim. Fatma, beni her sabah yiyeceðimizle ber bu aðaçlýða getirir, çýrýlçýplak suya sokarmýþ... Akþama kadar alt alta, üst üste boðuþur, z... Sonra uykumuz geldiði vakit, kumlan kümeleyerek yastýk yapar, vücutlarýmýz suda, baþla a kucak kucaða, yanak yanaða uyurmuþuz... Ben, bu su âlemine o kadar alýþmýþým ki, tekrar Musul'a döndüðüm vakit denizden çýkmýþ balý uk ederek çýrpýnýr, fýrsat buldukça üzerimdeki elbiseleri atarak çýrýlçýplak sokaða koþarmý Fatma'nýn burnunda, yanaklarýnda, bileklerinde, dövmeden süsler vardý. Bunlara o kadar alýþ , dövmesi olmayan yüzler bana adeta çirkin görünüyordu. Benim ilk büyük matemim, Fatma'dan uþtu. Döne dolaþa Kerbe-la'ya gelmiþtik. Dört yaþýmdaydým. Aþaðý yukarý her þeyi hatýrlayac a iyi bir kýsmet çýkmýþtý. Dadýmýn gelin olduðu, köþeye oturduðu gün, bugünkü gibi gözümün meli olduðu için bana dünya güzeli gibi görünen kadýnlarla dolu bir evde beni kucaktan kuca zdiriyorlar, sonra Fatma'nýn yanýna oturtuyorlardý.

Sonra, ortaya konan siniler üzerinde avuçla kapýþ kapýþ yemek yediðimizi hatýrlýyorum. Niha yorgunluðundan ve zilli teflerle testi biçiminde dümbeleklerin verdiði sersemlikten, yin e erkenden dadýmýn dizinde uyuyakaldým. Oðlu Hüseyin'i Kerbela'da þehit ettikleri zaman Fatma anamýz sað mýydý, bilmiyorum. Fakat k aðýz, o kara güne 12 Reþat Nuri Güntekin

yetiþtiyse kopardýðý vaveyla, benim düðün gecesi sabahý evde kendimi yabancý bir kadýnýn ko uðum zaman kopardýðým vaveylanýn yanýnda hiç kalýrdý. Hasýlý, Kerbela Kerbela olalý zannederim ki böyle gürültülü matem görmemiþtir. Baðýrmaktan günlerce büyük adam gibi, açlýk grevi yaptým. Dadýmýn acýsýný aylarca sonra bana, Hüseyin isminde bir süvari neferi unutturdu. Hüseyin, t esnasýnda attan düþerek sakat kalmýþ bir askerdi. Babam, onu emir neferi olarak eve almýþtý in, deliþmen bir adamdý. Beni çabucak sevmiþti. Ben de umulmaz ve affedilmez bir vefasýzlýk a onun sevgisine mukabele edivermiþtim. Gerçi Fatma ile olduðu gibi beraber yatmýyorduk, fakat sabahleyin horozlarla beraber gözlerimi açtýðým dakikada soluðu onun odasýnda alýr, iner gibi göðsüne oturarak parmaðýmla gözkapaklarýný açardým. Fatma'nýn bahçesine, kýrlarýna bedel; Hüseyin, beni kýþlaya asker içine alýþtýrmýþtý. Bu uz oyun icat etmekteki maharetini ben, baþka kimsede görmedim. Asýl güzeli, bunlarýn çoðunun alý, heyecanlý þeyler olmasýydý. Mesela beni lastik top gibi havaya fýrlatýp tutar, yahut k aðýnýn üstüne oturtup ayaklarýmdan tutarak sýçratýr, fýrýl fýrýl çevirirdi. Saçlarým karýþm ktan duyduðum zevki ondan sonra hiçbir þeyde bulamadým. Bazen kaza da olmaz deðildi. Fakat Hüseyin'le aramýzda sýký bir mukavele vardý. Oyunda caný anarsa aðlamayacak, onu kimseye þikâyet etmeyecektim. Bu, benim doðruluðumdan ziyade; onun bir daha benimle oynamamasýndan korktuðum için büyük bir adam gibi sýr saklamaya alýþmýþ o . Çocukluðumda bana hoyrat derlerdi. Galiba haklarý da vardý. Kiminle oynarsam canýný yakar baðýrtýrdým. Bu huy, herhalde Hüseyin'le oynadýðým oyunlardan kalma bir þey olacak.

ÇALIKUÞU 13 Nasýl ki, kendi caným yandýðý zaman da pek ah ü zara kapýlmadan felaketi güleryüzle karþýla adigârýdýr. Hüseyin, bazen de kýþlada Anadolulu neferlere saz çaldýrýr, beni yine testi gibi tepesinin e yerleþtirip garip oyunlar oynardý. Bir zamanlar da onunla at hýrsýzlýðýna alýþmýþtýk. Babam evde olmadýðý zaman Hüseyin, ahýrd oturtarak saatlerce kýrlarda dolaþtýrýrdý. Fakat eðlencemiz uzun sürmedi. Pek günahýna gir ama, galiba aþçý kadýn tarafýndan babama gammazlandýk ve zavallý Hüseyin, ondan iki tokat ten sonra bir daha ata yanaþmaya cesaret edemedi. Halis muhabbet; kavgasýz, gürültüsüz olmaz, derler. Biz de Hüseyin'le günde en aþaðý beþ nö rdik. Bir tuhaf surat asma tarzým vardý. Odanýn bir köþesinde yere çomelir, yüzümü duvara çevirir n üç, beþ dakika beni bu halde býraktýktan sonra halime acýyarak birdenbire belimden kavrar baðýrla baðýrta havaya kaldýrýrdý. Bir nöbet de kucaðýnda titizlik ettikten sonra nihayet neferi çenesinden öpmeye razý olurdu ve barýþýrdýk. Hüseyin'le arkadaþlýðýmýz iki sene sürdü. Fakat o zamanýn seneleri þimdikilere benzemezdi. zun, o kadar uzundu ki... Çocukluk hatýralarýmý anlatýrken hep Fatma'dan, Hüseyin'den bahsediþim biraz ayýp düþmüyor Benim babam Nizamettin isminde bir süvari binbaþýsýydý. Annemle evlendiði sene Diyarbakýr'a ermiþler, gidiþ o gidiþ. Artýk bir daha Ýstanbul'a dönmemiþ. Diyarbakýr'dan Musul'a, Musul' anýkýn'a, oradan Baðdat'a, Kerbela'ya geçmiþ... Bir yerde üst üste iki sene kalmamýþ. Reþat Nuri Güntekin 14 ,;*s

O biçare de ihtiyar. bu havuzun kenarýnda kollarý omuz baþlarýnda ak bir çocuk heykeli vardý. Bir gün yine bu vaziyette balýklarý seyretmekle meþguldüm. nedense hiçbir iþtim. Fakat zavallýnýn bütün evlilik hayatý. Hele babamla evlendiði seneden kalma bir fotoðrafý vardýr ki be nim modelim gibidir.. daðlarýn sert havasýna.. deniz kenarlarýnda. Yalýmýzýn arkasýndaki korulukta bir taþ havuz. fakat rmalar bir türlü netice vermiyormuþ. Fakat annemi aya ce sevinçle konuþtuðunu.. bizim bir arada geçirdiðimiz son gün oldu. Annemi ertesi gün açýk bir sandýðýn kenarýnd aþýr bohçasýnýn üstüne düþmüþ. Herhalde Türkçe konuþuyor olmalýydýlar ki ne söyledikle .. Annemi yabancý bir toprakta býraktýktan sonra. Bu.Þartýmýzda bu var mýydý? istanbul'a beraber dönmeyecek miydik? diye adeta çýkýþýrmýþ. hiç olmazsa onu istanbul'a götürmek için bir ay iz temiþ ve cevap beklemeden yola çýkmýþ. Fakat mümkün mü? Daha uykuya dal dakika olmadan uyandýrýr ve Kalender'deki yalýmýzda.Benim hiçbir þeyim yok. Birkaç uyku dakikasýna bu kadar uzun rüyalarý sýðd rleri herhalde çok.. bir yandan öpüp bir yandan azarlayarak üstümü deðiþtirdiler. Sonra. Bulunduðumuz ev kalabalýktý. Neye uðradýðýmý anlamaya meydan kalmadan teyzelerim beni kucaklar k yukarý götürdüler. Beyrut'ta denize kavuþmak. çöllerin ateþine dayanacak bir vücutta deðilmiþ. Birçok günler büyük bir bahçede çocuklarla boðuþtuðumu.... Havuzun yeþilimsi sularýnýn kýzýl yapraklarla örtülü olmasýna göre mevsim yapraklarý seyrederken altlarýnda birkaç kýrmýzý balýðýn dolaþtýðýný gördüm ve büyükannemi ntari ve yeni potinlerimle havuzun içinde yürüyüverdim. ellerimin kirli. Hüseyin'se namaz kýlar gibi yanýnda diz çökmüþtü. çok göreceði gelmiþ olmasý lâzým gelmez mi? Büyükannem serasker kapýsýna. günden güne büyüyen bir kýz çocuðunu kýþlada linde terbiye etme imkânsýzlýðýný da düþünmüþ olacak. omuzlarýndan hiç eksik etmediði siyah atkýsýyla. mabeyincilerin konaklarýna giderek aðlayýp sýzlýyormuþ. vapurda birçok kimseye kimbilir ne sefil ve cý görünmüþtür. 16 Reþat Nuri Güntekin ilk geldiðim günlerde bu kýrýk heykel. Bu manzara.Annemi bana benzetirler. sandýðýndan yeni elbiseler çýkararak süslendi.. annemi biraz canlandýrýr gibi olmuþtu... bir bahçe iskemlesine otur uþ.. dermiþ. Fakat bu seyahati Hüseyin'den baþka kiminle yapsam muhakkak bu kadar mesut zdým. Sonra tabii. Fakat ben. Lüks bir vapurda kýlýksýz bir Arap neferinin ku caðýnda bir minimini kýz çocuðu.. geçer. Fakat zavallý kadýn. Seni kim bilir ne kadar göreceði gelmiþtir. istanbul'a dönmek babamýn içine sinmemiþ. Sonra a bir hastalýðý da varmýþ.. Nihayet annemin hastalýðý artýnca babam. dudaklarýnda bir kan lekesiyle ölü bulmuþlar! Altý yaþýnda bir çocuðun epeyce þeylere aklý ermesi lâzým gelir. biraz arkada. Yavaþ yavaþ bir þey konuþuyorlardý. babamý çok sevi-yormuþ. Babam. . cami avlusu gibi kubbeli yerlerde dolaþtýðýmý biliyorum.. Misafir olduðumuz evde b eni yataðýna oturtarak ÇALIKUÞU 15 saçlarýmý tarýyor. bende biraz vahþi tabiatlý. Bu çýðlýk ve telaþtan gözüm yýldýðý için artýk havuza girmeye cesaret edemiyor. güneþ ve rutubetten kararmýþ rengiyle.. bu hastalýðý saklamaya ça sýn. Akþamüstü k. Çok zayýfmýþ. Fakat buna mukabil beni ara göndermeyi bir vazife bilmiþ. iba biraz da büyükannem ve teyzelerimle karþýlaþmaktan çekinmiþ. zanarak baþýmý suya sarkýtýyordum. Mahfeler içinde çölü geçiþimiz bugünkü gibi hatýrýmdadýr. * Beni istanbul'a neferimiz Hüseyin getirdi. Tablo. er sokaklarda. yeni yürüyen bir çocuk gibi onu bileklerinden tutarak aðladýðýný h .. Biraz yorgunluk. Etrafta bir çýðlýk koptu.. Ýki gün evvel biraz hava deðiþti de ondan ol um.. Fakat annem: . iki ay için annene göndereyim. düðmelerimin kopuk olmasýna aldýrmadan baþýný göðsüme k Bir gün büsbütün ayaða da kalktý.Seni hiç olmazsa bir mevsim için. istanbul'u göreceði geldiðini babamdan saklarmýþ. sýhhatçe hiç bana benzememiþ. gibi þeyler söylermiþ. bana sakat bi gibi görünmüþtü.. civarýndaki koruda veyahut Boðaz'ýn s rýnda geçmiþ bir uzun rüyayý anlatýrmýþ. sert bir asker hatýrasý býrakmýþtýr. H . bugünkü gibi gözümün önün . Kendisini zorla ayýrýrlar diye korkuyormuþ. yüzükoyun. Bitip olculuklara.

Uykumu almýþtým. omuzlarý çökmüþ. edepsiz. teyzelerimin eteklerini öpüyordum. onun uyuduðuna kanaat getirdikten sonra yavaþça karyolamdan indim.. Ayrýlýk gününün faciasýný hâlâ hatýrlar ve gülerim. Baþka çocuklar gibi karanlýk ve yalnýzlýkta dým. Zaten Arabistan'dayken de sabahlarý onu uyandýrmak çok zor bir iþti rini açmaya razý olmasý için ata biner gibi göðsüne oturup zýplamak.. Bunlarýn bitmesinden bir felaket gibi korktuðum halde bir oturuþta ni silip süpürdüm. Aylarca her sabah küçük bir kova ile onla luyor. deniz kenarlarýna dö van arasýndan sokaða. son bir gecemi daha onun koynunda geçirmekten ibaretti. ye kelimelerle "Hüseyin pis. O geceki münasebetsizliðim yakýn zamanlara kadar aile içinde söylenmiþtir. Hüseyin'in bir kerevet üzerine serilmiþ yataðýn Onun uykusu çok aðýrdý. bahçede bir hurma ormaný meydana gelmesini bekliyordum. bahçenin ta öbür ucundaki bahçývan kulübesinde yatardý. Fakat bahçe kapýsýnýn yanýndaki pencere açýk býrakýldýðý için dýþ iþ oldu. Ellerinde lambalar. Bir za ayanarak büyükanneme baktýktan. kapýnýn yanma çömelmiþ. Yalnýz. Bereket versin çekirdekleri kalýyordu. ona sahiden de dargýndým. sabaha karþý uyanýp da beni yataðýmda göremeyince çýldýracak gibi olmuþ.. * Romanlar mahzun insaný. Birk bütün yalý ayaða kalkmýþ. ben diye getirdikleri akraba çocuklarýna saldýrarak canlarýný yakýyordum. Ötekileri bahçenin ötesine. kayýkhaneden havuzun iki karýþ suyuna kadar her yeri arayýp Çalýkuþu . Büyükannem.. tavý e hareketlerim neþelenir. büyükannemin karyolasýna bitiþik küçük karyo- ÇALIKUÞU 17 lamda birdenbire gözlerimi açtým. Beyaz gecelik gömleðimin u eri bacaklarýma dolaþa dolaþa oraya koþtum. içim içime sýðmaz olur. Sur dilencilerinden öðrendiðim dualarla büyükannemin. Hüseyin'i hatýrlayarak odasýna koþmuþ ve beni neferin boynuna sýmsý k uyumuþ görmüþ. ihtimal. Fakat pencer ay ýþýðý içindeki oda bembeyazdý. Bununla beraber. Yabancýlar tarafýndan ayýplanacak bir vefasýzlýkla Hüseyin'i çabucak yakadan silkip atmýþtý lmiyorum ama. Fakat bu gece ben. hiddetimi ÇALIKUÞU 19 yatýþtýrýr gibi olmuþu. Çocuklarýn bazen yaþlarýnýn çok üstünde garip seziþleri vardýr. gözleri sönmüþ.. Ööö. bütün yalvarmalarýma raðm alarak büyükanneme teslim edeceðinden emindim Zaten bütün istediðim. bana bakarken kocaman mendiliyle gözlerini siliyor-du. Yanýmda adý anýldýkça yüzümü ekþitiyor. Ben ömrümde o günkü kadar dalkavukluk e eyin. Hüseyin. onu uyandýrmaktan korkuyord Uyanýrsa beni eskisi gibi koynuna yatýrmaya razý olmayacaðýndan. Tavþan gibi kulaklarý kmiþtim." diye yere tükü-rüyordum. Diþimle kýrarak havuza attýðým simit kýrýntýlarýna üþüþen kýrmýzý balýklarý izliyo dibine vurmuþ akislerine bakýyordum. muhteþem bir yamyam kolyesi þeklinde bo tým.. Bitiþik arsadaki bostan kuyusuna fener sarkýtmýþlar. Baðdat'ta. Hüseyin.2 18 Reþat Nuri Güntekin taramýþlar. pis. Baþýmda yanan kýrmýzý gece kandili sönmüþtü... bu ayrýlýðýn vakti gelince güneþi urun yaðmasý gibi hiçbir tedbirle önüne geçilemeyecek bir felaket olduðunu gayet iyi anlýyo O gece.. Dünyayý hiçe sayýyormuþum gibi kahkahalar türlü gevezelik ve delilikler yaparým. çirkin Hüseyin'in bana Beyrut'a çýkar çýkmaz gönderdiði bir k ma.. Fakat seslerinden. Bende daima bunun aksi olmuþtur. Hüseyin çirkin. Yaramazlýktan kuduruyor. ben. öyle sanýyorum ki yakýn kimsesi ve baþkalarýna açýlmaya kabiliyeti olmayan insanlar için bu daha iyi bir þeydir. Bununla beraber zavallý. ara sýra bana bakmalarýndan þüphelendim. Hüseyin'den ayrýldýktan sonra da böyle yaptýðýmý hatýrlýyorum. hareketsiz ve sessiz bir insan diy aha açýkçasý bir miskin þeklinde tasvir ederler. uzun býyýklarýný dizgi çekmek ve bir süre baðýrtmak lâzým gelirdi. Merdiven tahtalarý gýcýrdadýkça büyük bir insan ihtiyatýyla yerimde durarak aðýr aðýr Kapýlarý sürgülemiþlerdi. Neden sonra büyükannem. . Onlarla haftalarca eðlendim.mýyordum.F. berisine diktim. ayaklarýmýn ucuna basarak odadan çýktým. Niçin? Bu incelikleri akýl edecek yaþta deðildim. Bir mýný katýrboncuklarýyla karýþtýrarak ipliðe dizdim. Ne zaman derin bir üzüntüye kapýlsam gözlerim parlar. þamdanlarla bahçelere. koskoca býyýklarýyla utanmadan aðlýyordu. içimde dayanýlmaz bir acý vardý.

Kâmran'ýn kývýrcýk san saçlarý. dokuz yaþýnda bir kýz ç sürükleyemezdi. Sabah karan ktan baygýn düþünceye kadar gürültü ve yaramazlýk ederdim. hatta ne yalvarma beni aþaðýya indiremiyordu. tekrar aþaðý in Hasýlý o gece ortalýk kararýncaya kadar. yorum. Benimle baþa çýk-mak hakikaten imkânsýzdý. deniz kenarýnda s pete koyarak taþýdýðým bir kaya parçasýný onun ayaðý üzerinde býraktým. hastalýklý bir ihtiyar kadýnýn bir gün evvelki yorgunluðunu dinlendirmeden uykudan uy nmasý zordur. parlak bir cildi vardý. yahut aðaçlarýn altýnda kitap okurdu. yakýndan yanaklarýna baksam. beni iyiden iyiye sevgisiyle sarmýþ bir gün evvelki yorgunluðunu dinlendirmeden benim gürültümle uyandýkça yataðýnda doðruluyor llarýmdan tutup sar- ÇALIKUÞU 21 sarak. Evet. yüzünü týrmalar. beni teyzelerimin yanýnda býrakmaya yanaþamýyor. onu geldiði yere gönderirdi. kolumdan tutarak bir oda a kilitlemekti. Köprüde tekrar bir arabaya binerek bitip tükenmez yokuþlardan çýktýk. Nedense. Kadýncaðýz. elleri ceplerinde k deniz kenarýnda dolaþýr. aynada gibi kendimi göreceðimi sanýrdým. yahut da sandalye ayaklarýný testerelemek. sonra büyük bir taþ binanýn kapýsý önünde durduk. ihtimal. Bilmem baþkalarýnda da öyle midir? Bizim ailede öksüzlere e günah sayýlýrdý. Bekâr zabit. Bütün çocuklarýn "Sakallý Amca" diye çaðýrdýklarý tuhaf bir akrabamýz vardý. Nihayet bahçývaný. Babam da tesadüfen istanbul'da bulunuyordu. insanýn üstüne bir canavar yavrusu gibi atýlýr. ýstýraba susamýþ bir ruhla yatakta uyanýþ ve hatýr luðu da unutmamak lâzým. minder örtüleri gibi muzýr bir iþle meþgul bulunduðuma delalet ederdi. Yalýya ara sýra bir doktor gelip giderdi. Bu sakallý amc me "Evliya parmaklýðý" derdi. yoksa iyebilseydi. Biçare büyükannemde hiç uyku býrakmamýþtým. Burasý. Çocuklarýn arasýna karýþmaktan hoþlanmaz. bir ba bacasýndan taþ atýp aþçýyý korkutmak için dam tepelerine týrmanýrdým. istanbul'da ancak bir hafta alabilmiþti. sevdiðimi güzel güzel okþamayý öðrenmemiþtim. verdiðim zahmetlere raðmen eminim ki büyükannem benimle çok avundu ve mesut oldu. ça eçtik. Zavallýyý bu sefer de Trablus'tan Arnavutluk'a kaldýrmýþlardý. O kadar parlak bir ci . insan gibi sevmeyi. Akrabalarýmla bir türlü geçinemezdim. bir baþka gün de kocaman bir çamaþýr teknesini sürüye sürüy kendimi akýntýya salývermiþtim. Bizi kapýnýn yanýnda perdeleri ve pa . Hasýlý. Büyükannemin ölümü onu müþkül bir mevkide býrakýyordu. kuþ gibi aðaç dalýnda tünedim. Þaþýrdým. Bir kere yaþça bü nra çok uslu ve aðýrbaþlýydý. Bununla beraber. "Ne vardý ölüp de bu yaþýnda bu canavarý benim baþýma musallat edecek?" diye anneme Fakat þurasý da muhakkaktý ki.Zavallý büyükannem þaþkýna dönmüþtü. nazik. Pek çekilmez hale geldiðim zaman verdikleri ceza. Birdenbire bir çýðlýk. ne tehdit. benim taki ime memur ettiler. bir sýðý etine düþmemden korkuyordu. kulaklarýný ýsýrýr.. Öyle ki adamcaðýz. yoluna devam ederse benim vücudumu çekemeyecek kadar ince dallara çýkmakta tereddüt etmeyeceðimi ve bir kaza çýkacaðýný anladý. bir vaveyladýr koptu. be-resiz olmaz ve dai onmuþ gibi bez parçalarýyla sarýlý bulunurdu. Binde bir içimde bir sevgi dalgasý kab u da ayrý bir felaketti.. Bahçedeki aðaca saklanmak içi zar. Ne düþündüyse düþündü. cesaretim olsa da kulaklarýna yapýþsam. bir sabah beni elimden tutarak vapura bi stanbul'a geçirdi. beyaz. Bir gün kuþlara bez ve tahta parçalarýyla yuva yapmak için aðaçlarýn tepesine çýkar. Sesim kesildiði vakit yalýyý ade bu. * Onu kaybettiðim zaman dokuz yaþlarýndaydým. benim ya bir yerimi keserek sessiz sedasýz kanýmý dindirmeye çalýþtýðýma. benim on sene kapalý kalacaðým sor mektebiydi. Akraba çocuklarý arasýnda yalnýz birine karþý anlaþýlmaz bir çekingenlik ve cesaretsizliðim ime Teyze'nin oðlu Kâmran. Yaþça kendimden 20 Reþat Nuri Güntekin çok büyük olan akraba çocuklarýný bile yýldýrmýþtým. Çünkü parmaklarým bir gün bile yarasýz. Bir gün kapýda bu doktoru bekleyen boþ arabaya a tlayarak hayvanlarý kamçýlamýþ. bu dakikalarda annem karþýsýna çýkýp "Bu canavarý mý. büyükannem hiç þüphesiz beni alýr. ya bir yerden an baðýrmamak için kývrandýðýma. Fakat dinlenmiþ bir vücut. Taþ mý pek aðýrdý. Maamafih ona çocuk demek de pek doðru olmazdý. tartak a çevirirdim. çekingenliðime raðmen bir gün Kâm-ran'la da kavga ettim.

Evdeki haþaralýðým orada devam ediy rdu. Kýrýlan vazonun eriyör ise bilakis gülüyordu.. Sor Süperiyör'le konuþurken ben. baþýndaki beyaz baþlýðýn uçlarý garip bir kuþun kanatlan gibi saçlarýma sürünerek yanaklarýmý okþadý. Sert bir sesle beni yanýna çaðýrdý: "Buraya gel Feride. Sýnýftan çalýp getirdiðim kaðýt sep larýný doldurmakla meþguldüm. Bilmem nasýl. Yahut aklarýmý birbirine yapýþtýrarak zýplaya zýplaya basamaklarý atlardým. Mektebin en büyüðü bu Sor Süperiyör'dü. Ü i resimlere parmaðýmla dokunmak istediðim bir vazo yere düþerek kýrýldý.. Camýn arkasýnda Sor baktýðýný görmeyeyim mi? Þaþkýnlýktan ne yapsam beðenirsiniz? Boynumu bükerek." dedi. Bir aralýk. Babam kýlýcýný çýkartarak yerinden fýrladý. hem iþime yarardý. Bir gün el iþi makasýyla saçýmdan kestiðim bir parçayý zamkla çeneme yapýþtýrdým. aile arasýnda aldý yürüdü ve Feride adý bayram elbiseleri g pek sayýlý günlerde kullanýlan resmi bir ad olup kaldý. sonr biner gibi týrabzanýn üzerine atlayarak kendimi yukarýdan aþaðýya kapýp koyverirdim. Ellerini sallayarak babamý yatýþtýrmaya çalýþýyordu. En ihtiyar hocalara kadar herkes onu Allah gibi say Böyle olduðu halde kendisinden hocaya karþý suç ortaklýðý rica etmem kadýncaðýzý neþelendi ciddiyetini muhafaza edememekten korkuyormuþ gibi gülerek ve parmaðýyla beni tehdit ede rek koridorun karanlýðýnda kayboldu.. biraz sonra içeri giren siyahlý bir kadý u eðildi. çenesinde keçi sakalýna benzeyen bir küçük sakal taþýyan.Viranedeki köpeklere. Sýnýfta mütemadiyen gevezelik eder. "Ne yapayým? Bir Çalýkuþu'ndan ne beklenir?" derdim. telaþla beni kolumdan yakaladý. Herkes gibi merdivenlerden ini çýkmak benim için deðildi. Ah. çalýkuþu!" d iþte o günden sonra adým unutulmuþ ve herkes beni "Çalýkuþu" diye çaðýrmaya baþlamýþtý. Ma Sor. Bir münasebetsizliðimden þikâyet edildi rsuzca ÇALIKUÞU 23 omuzlarýmý silker. Bu sörler ya hakikaten melek gibi sabýrlý insanlardý. Fýrsat buldukça oraya týrmandýðýmý ve tehditlere kulak asmadan una kadar daldan dala atladýðýmý gören muallim bir gün. "Bu çocuk insan deðil. öteyi beriyi karýþtýrmaya baþlamýþtým. bir gün de beni yemekhanede yakalamýþtý.rlarý kapalý loþ bir odaya aldýlar. parmaðýmý dudaðýma götürerek "sus" iþ da parmaklarýmla ona bir öpücük gönderdim. Dün akþam ta köþe baþýnda Reþat Nuri Güntekin 24 . bu vazoya benzemez daha neler kýracaktým. Mutlaka bir köþeye sinerek arkadaþlarýmýn inmesini bekler. gözlüklü bi giderdi. sonradan bu isim. beni görünce ne kadar sevindiklerini bilseniz. 22 Reþat Nuri Güntekin Mektebe ilk ayak atýþýmýn yine bir kaza. yahut da benim hoþ bir tarafým v rdý. oradan oraya dolaþýrdým. afýma baktýðý zaman çenemi avuçlarýmýn içine saklýyor. o baþýný öte yana çevirince ellerimi apazýn taklidini yapýyor ve çocuklarý güldürüyordum.Köpeklere yiyecek vermek fena mý Ma Sor? dedim . Ara sýra mektebimize. Bahçede kuru bir aðaç vardý. Babam. bu kahkahalarýn sebebini lü anlamayarak öfkesinden çýðlýk çýðlýða baðýrýyordu. bir yaramazlýkla baþladýðýný hatýrlýyorum. Muallimimiz. "Nedir bu yaptýðýn?" Yaptýðýmda ne fenalýk olduðunu anlamýyordum. Her þey Önceden konuþulup hazýrlanmýþ olacaktý ki. baþýmý sýnýfýn koridora açýlan penceresine çevirecek oldum. Sor Süperiyör.. Yoksa baþka türlü benim kahrýmý çekmek mümkün deðildi.Hangi köpeklere? Ne yemeði? . Mektepte ben. Gözlerimi yüzüne kaldýrarak: . Çalýkuþu benim hem hoþuma gider. dolaþmaya.

ayaklarýma dolaþmaya baþladýlar.. Sor Süperiyör.. büyük bir felaket haberi almýþ g erini baþýna götürerek: .. gözlerini gözlerime dikmiþ beni dinliyordu. Hiç çekinmeden: . içimde ar ve haya duygularý hayli inkiþaf etmiþti. duvardaki Meryem heykelinin önünde gözlerinde yaþlarla dua ederken. soldan saða döndüm ve kývrandým. Býrak ana. ben hakikaten garip. Hocam tanýyordum. Dehþet! Ben. anlaþýlmaz bir çocuktum. . içeri giren hocaya bir þey söyledikten sonra beni eliyle dýþarý çaðýrdý. Yanýndan geçerken k min iyi yazmamasýndan þikâyet eder gibi yapar. Ayný saffetle: .. Ertesi gün birinci ders vakasýz geçti. omuzlarýmý kýsarak.. sonra bu kâðýt parçasýný yemekhanede yakaladýðým i ineðinin sýrtýna zamkla yapýþtýrdým ve akþam mütalaasýnda bir bahane ile hocamýn yanýna yak e býraktým.. Mesela Sor Matild isminde ihtiyar ve son derece mutaassýp bir musiki hocamýz vardý. aziz annemizi melekler ziyarete gelmiþ!" gib i bir sözle en can alacak yerinden vururdum. Sörlerin buna benzer hareketleri o zaman yelin kayaya tesiri gibi bir þeydi. dilimi çýkararak kös kös dýþarý çýkarken çocuklar gülüyorlar. Þöyle böyle on iki yaþýnda vardým. Ertesi gün muha istintaka çaðrýlacak ve kim bilir ne olacaktým? Uykum arasýnda Sor Süperiyör'ü birkaç kere karþýmda gördüm. haþarýlýðýma. Bereket versin bir simitçi geçiyordu.. dedim. yahut da bir baþka ceza görürdüm.Nasýl cesaret ettin? dedi. sonra arkasýný duvara dayayýp k küçük bir baygýnlýk geçirdi. hoca afif kürsüye vurarak onlarý sükût ve ciddiyete davet ediyordu... O. Az kalsýn beni parçala aklardý. beni kurtardý. izamsýzlýðýma mani olacaða benzemezdi.. Zalimler bir türlü lakýrdý anlamýyorlar..Çamaþýrhanenin arkasýndaki duvardan atladým.Merak etmeyiniz Ma Sor. heykelin et rafýnda uçuþan sinekleri göstererek: "Ma Sor. "Sabredin. Sepeti sýmsýký eteklerimin arasýnda tuttum. Bir baþka hocamýzýn son derece temiz ve titiz olduðuna dikkât etmiþtim. Fakat zamanla.4* i$* karþýladýlar. Hem nasýl istiyorsunuz ki kapýdan çýkayým?. Hocalarýmýn zayýf damarlarýný yakalamýþ rinin en ziyade neden üzüleceðini gayet iyi keþfeder ve ona göre iþkenceler hazýrlardým. sen mektepten nasýl çýktýn? diye sordu. galiba bu kadýn kadar beni sevmedi.. Zavallý kýz.. Çatkýn bir çehreyle üzerime yür aðýrýyordu. onu þiddetle sallayarak zavallýnýn bembeyaz akasýna mürekkep sýçratýrdým. ÇALIKUÞU 25 Evet.. Ben kýrýntýlarý kapýcý ile köpeklere gönderirim. Hayatta kimse.. havagazý lambasýnýn ýþ rýný. Fakat itaatsizlik etmek hiç öyle deðil.. Sor. 26 Reþat Nuri Güntekin Sonra kabahatimin kolay geçiþtirilecek kabahatlerden olmadýðýný anlýyordum.. dedi. Ne oluyorsunuz?... Duvar çok alçak. Ben Sör'ü lakýrdýya tutarken sinek yürümeye baþlamýþtý. Biraz sonra Sor Süperiyör'ün odasýnda idim.Peki. O gece yataðýmda ben de bir yarým saatçik saðdan sola. beni yere yatýrýyorlar-d Benim de inadým tuttu.Küçük hayvanlarý korumak güzel þey. Viraneye g eden vermem!" diyordum. Fakat hayret! Müdirenin çehresi rüyada gördüðüm . O. kuyruðunu titreterek kürsünün üzerinde yürüdüðünü görünce bir feryat kopardý.. benimle yüz yüze gelmek için yere çömeldi: ... apýcý beni býrakýr mý hiç? Birinci defasýnda: "Ma Sor Terez seni çaðýrýyor!" diye aldattým ica ederim siz de beni haber vermeyin.. böceklerden pek korkardý. Çünkü köpeklerin aç kalmalarý tehlikesi var. ikincinin sonlarýna doðru kapý aralandý. Yanýnda i yakalayarak bir vuruþta sineði kürsünün üstüne yapýþtýrdý. Yine bir tanesi vardýr ki.. Kitaplardan birinde boyalý bir akre p resmi bularak makasla etrafýný kestim. gizli gizli içeriye iþlemiþ bu silinm lerin bende þifasýz bir zaaf ve rikkat tortusu býrakmýþ olmasýndan korkarým. mesela. Zannederim ki baþka bir mektepte bunu yapsam ya hapsedilir .. Sörler ne garip insanlardý.

Dudaklarýmdan g ihtiyari münasebetsiz bir þeyler kaçmasýndan korkuyormuþum gibi eHmi aðzýma kapar. Zaten kýz kýsmýnýn da böyle olmasý lâzým geldiðini içimden tasdik etmez deðildim. Üzücü bir haber. o olduðuna inanacak gibi oldum.. Usluluðu. sadakor gömleðinin a asýndan çýkan uzun beyaz boynu ile erkekten ziyade kýza benzeyen bu çocuða son derece içerl m. Ayaðýna taþ atarak onu kývrandýrdýðým günü hýncýmdan. Ne yapalým. kýz. Beni elimden tutup göðsüne çekecek gibi bir hareket ya Sonra yine býraktý: .. kitaplarýný yýrttýðýmý.. Faka yetiþmiþ bir insan sayarak bana tepeden bakar. sözünün arkasýný getirmeye muvaff Beni sýnýftan getiren Sör'ün birdenbire mendilini yüzüne kapayarak dýþarý çýktýðýný gördüm.Peki ama sende de ne zamana kadar bu pýsýrýklýk. Mamafih imtihanlarýn çok yakýn o gün her zamankinden fazla azgýnlýk etmekten men etmedi.. annesinin dizi dib inden ayrýlmayan. sessiz ve biraz da hastalýklý bir çocuktu.. köþkün bahçývaný vasýtasýyla kapý dý r. r ÇALIKUÞU 27 Bu defa da Sor Süperiyör baþýmý göðsüne dayadý ve uzun müddet býrakmadý. bir an akrepli sinek oyununu icat eden ve hocanýn bayýlmasýna sebep olan yaramazýn ben deðil. akþam mütalaasýnda þi tli bir ateþ bastý. Fakat Sor Süperiyör gibi benim de dilim tutulmuþtu rerek açýk pencereden karþýki aðaçlara baktým. saçlarýný çekeyim.. yumuþacýk. Yaþ. dudaklarý titriyordu. Buradaki çocuklardan bana hayýr yoktu. Besime Teyzem'in kýzý Necmiye. Güneþ vurmuþ tepelerinde kýrlangýçlar uçuyor Birdenbire bana da onlar gibi bir canlýlýk geldi: . bu görücüye çýkan eski zaman kýzý naz ve Bu sözleri ne de olsa söyleyemem tabii. * Yaz tatillerimi Besime Teyzem'in Kozyataðý'ndaki köþkünde geçirirdim. bir gün bir parça canlan. hepimiz öleceðiz.nzemiyordu. Bir aralýk. Bu yaþta bir kýz. elindeki bir kâðýt parçasýný buruþturuyor. Ýmtihanlarýn çok yakýn olduðunu söyledim. ona fera .. Yüzü mahzundu... Onlarý bahçeye toplayarak baþlarýna geçer. sýcak b edisiydi. Görüþ günü olmadýðý halde biraz sonra teyzelerim beni görmeye geldiler. Erkek akrabalar ve konu komþu tarafýndan ikide birde ballandýrýlan meziyetleri fena hald e kanýma dokunuyordu. küçük. 28 Reþat Nuri Güntekin Necmiye. bahçenin çitleri üzerinden aþarak yemiþ çalardýk. O kadar ki.. zavallý arkadaþlarým istiskale uðramýþlar. Fakat Allah'ýn kulu. suda um... ama galiba ziyadece. aksi bir þey söyle de kedi gibi boy una atýlarak seni tozun. okumuþluðu.. tembellerin yaptýklarý gibi kollarýmý sýranýn üstüne koyarak uyukladým emek yemedim. teyzem saçýný baþýný yolar. Kaç defa koþarken ayaðým kaymýþ gibi yaparak üstüne düþtüðümü. neyse ne. Bereket versin. maþallah on üç. kabalýðý bu kadar nezaketle karþýlayan bir delikanlýya daha fazla sataþmaz. bir kucak parlak tüy yýðýný altýnda ara yen ve o haliyle alýk ve tembel Van kedilerine benzeyen Necmiye'yi bana misal göster irdi. Kâmran Aðabeyi'nin hemen hemen bir eþi idi. Anlamýþtým. Ertesi sabah uyandýðým zaman her zamanki Çalýkuþu idim.. annesinin dizi dibinde büyümüþ. on dört. Fakat o yirmi yaþýna yaklaþan ve sivri uçlu incecik dudaklarý üstünde incecik býyýklarý çýk oskocaman Kâmran'a ne oluyordu? Kýz ayaðý gibi küçücük ayaklarýnda beyaz podüsüet iskarpinl aplarý. Sor Süperiyör.Anladým Ma Sor. Sana bir haber vereceðim. kadar adeta ku-dururdum. nazikliði.. Bir þey söylemek istiyordum. zevkimden titreyerek hatýrlarým. yýlan gözlerine be gözlerini parmaklarýmla tehdit edeyim. iþin nihayetinde o. Geceye doðru güneþten yüzümün derisi pul pul olmuþ. Baban bir parça hastaymý r parça diyorum. yürürken ince bir dal gibi sallanýyor zannedilen narin vücudu. Ýzin alarak eve göt er. çocuðum.. dedim. terbiyesi ve daha bilmem neleri ikide birde baþýma k kýlanlardan biri de Kâmran'di. topraðýn içine yuvarlayayým.. Gördükleri hakarete aldýrmayarak beni köþkten kaçýrmaya gelir arda serserilik eder. yaralý ellerimle eteklerimin yýrtýklarý lýþarak içeri girince. etrafta muhacir çocuklarý vardý. Razý olmadým. gönüllü çocuklardý.. O kadar ki. gözlerinde hain bir gülümsemeyle: "Ne zaman a kadar bu çocukluk Feride?" derdi.Fende. . üzülmeyiniz.

kahkahalarla gülmeye baþladým.. Kâmran. . . mavi gözlü isa'yý.erah küfretmek için bahçenin yalnýz köþelerine kaçardým. hem güçlü" kavlince yine taarruza geçtim: .. kadýn tuvaletinden lardý.. hatta birkaç erkekle al . Sen hanýmlarla tuvalet konuþurken düþündüm ki.Ne geldi? . bir zaman için için kaynar. dedim. .Ee. .. sokak iþlerine bakarsýn. karþýlarýna ilk çýkan bir... Allah'ýn emriyle. baþ baþa dövüþerek hýncýmý çýkar a çare kalmýyor gibiydi. Zaten senin aðzýnda bakla ýslanmaz.Nasýl olacak? Kâmran'a varýrsýn.... Misafirlerden biri bir münasebetsizlik etti: . bu þimdi de mümkün Feride. Çünkü Allah esirgesin evde kavga imin hali ne olur? Vaktiyle nazik ayaklarýna yedikleri taþý unutmamýþlardýr sanýrým. söküklerini diker. Odada bir kahkahadýr koptu.. . Mamafih kapýdan tekrar döndüm: . . Alýklaþtým. on dört yaþýna gelen Katolik arkadaþlarým.. Þöyle on üç. Peygamber'in kav-liyle seni kendime alýrdým..Peki ama. senin tuvaletlerinle uðraþýr. gözlerimi iri iri açarak: . O.Deminden beri bir karýþ yeri dikinceye kadar parmaðýmý delik deþik etmiþ olmama göre ben rmi.Sonrasý ne olacak. Sonunda nasýl olsa söyleyeceksin . Bir kerecik olsun saç saça.. Çünkü yaþlarýmýz gittikçe büyüyor.. Aþaðýda kahkahalar devam ediyordu. Kendimi top gibi ryolanýn üstüne attým.. Paskalya bayramýnda i onlarýný yaparlar.. bütün dikkatimle yýrtýk bir bluzu Kendimi tutamadým. Kuzenim: . baharda.Ayýp ettik.Ne gülüyorsun? diye sordu. bir köþede dilimi çýkarmýþ.. 30 Reþat Nuri Güntekin Öfkeyle yerimden kalktým.. gelin duvaklarýna benzeyen kucak kucak tüller örtülerek Isa Peygamber'le niþan-lanýrlardý. hemen niþanlýlarýna vefas rler.Peki sonra?. ÇALIKUÞU 31 Kilisede mum ýþýklarý. Kim bilir. orgla çalýnan ilahiler. etekleri yere deðen beyaz ipek elbiseler. Gülüþmeler arasýnda garip bir ciddiyetle odama çýkýyordum. belki de benimle eðlen ardý. Þu Kâmran'la evlenmek galiba iyi bir þey olacaktý. olur biterdi. Lakýrdýya çanak tutm saçma söylemekte bu kadar ilerlemiþ deðilimdir.. Allah seni yanlýþ yarat akmýþsýn.. on dördüne gelmiþ bir kýz için pek ayýp oldu ama... Aklýma bir þey geldi. Sebebi þu: On üç. kapýlara çarparak odama çýktým. kusura bakmazsýnýz a Topuklarýmla merdiven tahtalarýna vurarak. köþkün alt katýnda akrabadan birkaç hanýmla. dedim.Hiç. yirmi iki yaþlarýnda bir erkek. gözlerimi þaþýlaþtýrmýþ. dedim. .Söylemem. * Yaz tatili sonlarýnda mektebimiz. Fakat bu kýzgýnlýðým daha ziyade kendimeydi. sonra?.. Baþýmý kaldýrdým ve bütün gözlerin bana baktýðýný gördüm.Mümkün ama Kâmran Bey için zararlý olur sanýrým. yaptýracaklarý kýþ elbiselerinin rengi hakkýnda ondan fikir alýyorlardý.. Ben. . Alacaklarý olsun. Kadýnlar. dedi. bu töreni takiben tatil aylarýnda hain arkadaþlarým. onunl atý günden güne uzaklaþýyordu.. balmumu renkli.. Mamafih. bu taþkýnlýk ancak birinci üç mtihanýna doðru yatýþýrdý.... ama anlaþýlan elimdeki hain sökük.. on dört sularýnda.Haydi nazlanma. ÇALIKUÞU 29 Yaðmurlu bir gündü.. . bütün d almýþtý. her tarafý dolduran bahar çiçekleri kokularý bir kat daha aðýrlaþan günlük ve ödaðacý dumanlarý içinde yapýlan bu niþan töreni pek güze ne yazýk ki. "hem suçlu. Ama þimdiki yaþta deðil.Darýlma o halde..Nasýl? dedim.

ara sýra ellerimden tutup beni pencere kenarlarýna çekerek yüzümü miyop gözle kacakmýþ gibi yüzüne yaklaþtýrarak. maþallah sizin gibi eriþmiþ. Bu on beþ gün içinde serçe kuþlarý gibi hemen hemen yalnýz kirazla geç yüksek dal tepelerinde kalmýþ son kirazlarý bitirmeden mektebe dönmezdim. bahçede ve sýnýfta tek baþýma kalýrdým." diye telaþla Eyüp'teki Niyet Kuyusu'na koþtuklarý yaþ. Bahçenin bir köþesinde inin -etrafýnda uçuþan küçük böceklerin bile duyamayacaðý bir sesle. arkadaþlarým bavullarýnýn gizli bir köþesinde mektuplar. Cevabý onun yerine ben verdim: . Boyum fazla uzamamýþtý. yüzümde acayip renkler rdu.. Kaza vallahi. gülmeye baþladým. ne eskiyecek!" diyordu. Kýzlarýn en darlarýna hediye edilen renkli ve yaldýzlý peygamber ve melek resimlerinin altýnda sakla nan fotoðraflarýn gençlere ait olduðunu anlamakta güçlük çekmezdim. bir kýz olduðum halde zevzek bir çocuk muamelesi görmek pek de hoþ bir þey deðildi. Birinin mesela bir bahçe parmaklý r komþu genciyle masum bir çiçek alýþveriþini duydum mu. Fakat hýrçýnlýðýma raðmen vücudum geliþiyor. büyükannelerimizin "Aman alýyoruz. Sakallý dayý. tepesinden g en düþürdüðü bir çekirdek sanarak çekilip gidecekti. . yetiþmiþ koskoc O dakikada yer yarýlsa yerin içine girecektim.Beni affediniz beyefendi. Hasýlý arkadaþlarýmýn beni aralarýna almamakta haklarý vardý. bir kýþ akþamý mütalaahanede derse çalýþýyorduk.. sörlerden ziyade benden çekinirlerdi. Kirazý çok severdim. Onlar. üçer kiþilik gruplara ayrýlýr ve birbirlerine kene gibi yapýþýrl Ben biçare.. Misel isminde çalýþkan bir ký rkadaþýna Roma tarihini müzakere ettirmek için sörden müsaade almýþ. dedim.Bravo haným kýzým. ÇALIKUÞU 33 Bir akþamüstü yine bir aðaç tepesinde kiraz yiyor. Yaþ on beþe gidiyordu. Bu iki haftayý geçirmek için Kozyataðý'na ttiðim zaman kirazlar yetiþmiþ. dilimi çýkarýp gözlerimi þaþýlatarak ken irdim. Þaþkýn þaþkýn etrafýna bakýyor. Niçin mi diyeceksiniz? Çünkü gevezey im. bu ne renk böyle? Perkal basmasý mübar lacak.. fakat baþýný aðaca Sesimi çýkarmasam. ona aðlýyor. Sýnýfta bir kahkaha koptu. * Tatiller içinde en sevdiðim Paskalya yortusu idi. "Kýz bu ne cilt. at gibi bir kýzýn arsýz arsýz güldüð iddetten kaþýný. Aþaðý yukarý annelerimizin gelin olduklarý. Hiç unutmam. F a böyle þeylere karþý son derece mutaassýptým. Bahçede ikiþer. Arkadaþlarým bana karþý adeta bir esrar lirlerdi.Misel. çekirdeklerini fiskeyle uzaklara savurar k eðleniyordum.Mektep açýldýðý zaman. Bu mevsimde kýzlar ikiþer. elini gözyaþlarýndan sýrýlsýklam kesil padý.. büyük bahçenin caddeye bakan yüzünü baþtan baþa kaplayan ki iþlerle donanmýþ bulunurdu. bahçede adeta tellal çaðýrýrdým. sen aðlýyor musun? Niçin? dedi. sakallý dayýnýn dediði gibi aðzýmda bakla ýslanmazdý. Biçare Per-kal basmasý kimbilir ne renkle re girmiþti? Aðaçtan düþmek tehlikesine raðmen. Misel. Fakat herkesten ayrý kalmak. kýz dediðin böyle mi olur? Topaç gibi bir vücut. fotoðraflar ve daha ne bileyim. dedim.arkadaþýnýn kulaðýna f dým. Kartacalýlarýn maðlubiyetine meraklandý.. gözünü oynatarak: . olduðum yerde kýmýldamasam belki de münasebetsiz bir kuþun. Fakat son derece korkmuþ ve utanmýþ ol kendimi tutamadým. .. üçer kol kola dolaþtýklarý zaman neler konuþtuklarýný bilirdim. ellerimi mektep gömleðimin göðsü üzerine ka fçe boynumu büktüm. fýrça ile boyanmýþ bir yüz. Bunlardan biri yoldan geçen yaþlýca bir komþunun ta burnunun ucuna tesadüf etmesin mi? Adamcaðýz neye uðradýðýný anlayamamýþtý. Adamcaðýz iri bir dalýn üstüne ata biner gibi oturmuþ.Ne o Misel. Hadi caným. Sor baþýný kaldýrdý: 32 Reþat Nuri Güntekin . Daha doðrusu dikkatsizlik. dedi. neler neler getirirlerdi.. Hiç yakýþtýramadým. en arka sýraya çekilmi anenin sessizliði içinde birdenbire bir hýçkýrýk duyuldu. bonmarþe camekânýnda bebek seyrediyorum zanneder.

...Çok teþekkür ederim kýzým.. Elini güneþin yandan vuran ýþýklarýna siper ederek dikkatli dikkatli bana bakýyor..Çünkü benim aðaca çýkmak.. Ben bu telaþa aldýrmýyor... Yalnýz ben þimdi mendilinizi nasýl iade edeceðim? . kirazlarý içine doldurarak bir çýkýn gibi baðladým: .. yumuþa se bana güzelce bir þey söylemek lüzumunu hissederek: . kiraz çekirdeði atmaktan çok daha büyük suçlarým vardýr.. iki dakika. Beni affettiðinizi ispat için unlarý mutlaka almanýz lâzým. ihtiyar beyi pek eðlendirmiþti.Mendili hiç merak etmeyin. Kendim gibi yuvarlak.Feride Haným. ihtiyar komþu.Nasýl olur? .. Bir . Acayip bir bakýþ ve deðiþik bir sesle: . mektepte bir âdet vardýr. .. Önlüðümün cebinden mendilimi çýkardým. Tahminimde aldanmamýþtým. Gayet temizdir. onlarý size nasýl vereceðim? Buldum efendim... Elbette.Ne demezsiniz? dedim.... .Mesela sizi oðluma almakta tereddüt edebilirim. iþittiðime göre zengin olmayan kýza pek iltifat eden olmazmýþ. Düþeceksiniz.Pardon. nasýl isim böyle? .Nereden biliyorsunuz? . . gözlerimi açarak: .. bu kibar tavýrlý.. Bilmem neden. beklenmez bir çeviklikle kiraz mendilini yakalamýþtý.Çalýkuþu...Elbette.. Yalnýz. Komþu.. ona da çare buldum... Size hediyem olsun! .. dedi... emin olun...F 3 34 Reþat Nuri Güntekin Maksadý gayet iyi anladýðým halde. birkaç güne kadar pansiyona döneceðim. Sonra güzelliðim de yo Bana sorarsanýz bu. Düþeceksiniz Feride Haným..Aman dallar çatýrdýyor.. fukaralýktan daha büyük bir kusur..... zar fetsiz bir isim. Ben kendimi bilmez miyim? Kýz dediðiniz böyle mi olur? Uzun bo y. .Aman kýzým. Sen güzelliðin ne olduðunu anlayacak.. zavallý çocuðum. Ben de güldüm.. Henüz burnumu silme-dim. bu ihtiyarcýðý da haydi haydi rikkate ge ti. Asýl ismim Feride...Siz çirkin misiniz kýzým? dedi... bütün öteki güzellikleri tamamlar... Ýki. Bu sözler. . zaten uslu bir kýz olsam da almazdýnýz. kendinin ne olduðunu far decek yaþta mýsýn acaba? Her neyse.Niçin olmasýn? Hem baþka bir þey de var... Ona ne þüphe..... Ben.Böyle dikkatsizliklerin yetiþmiþ bir küçükhanýma zararý dokunabileceðini düþünmüyor musun Çalýkuþu . tatlý sesli adamla gevezelik etmek hoþuma gidiyordu: ÇALIKUÞU 35 . Sizin adýnýz ne bakayým? .Þu halde kendilerine de kiraz atabileceðim demek? dedim... ellerini yüzüne kapatar . . Keþke oðluma sizin gibi ini bulsam....Bitti efendim. Þimdi onu yere düþürmeden tutmanýzý rica ederim. bu riyakâr nedamete ve sesimdeki titreyiþe aldandý.. .Yalnýz þimdilik müsaade edin de size birkaç kiraz vereyim. gülüyord . Asýrlarca müd le bu ilahi ana oðlu bile kandýrmýþ olduðuna göre... Somurttum: . Düþmeye o kadar alýþýðým ki. . dedi. Tesiri herhalde çok zaman tecrübe edilmiþti.... Sebep olacaðým... bitti.Niçin acaba efendim? dedim.. . Kýzlar tatil günlerinde genç erkeklerle kur yaparlar. Bir.O cihetten sigortalýyým beyefendi.Bu.Ziyaný yok.Bu masum yalvarma jesti mektepte sörler ve dindar talebelerin Meryem ve Isa karþýsýnda d ua ederken aldýklarý bir jestti. beni mektepte böyle çaðýrýrlar da.Merak etmeyin. ihtiyar komþu. Bir sincap hafifliðiyle dallara týrmanmaya baþladým. sarý saç. diye baðýrýyordu. Bu ihtiyar bey vaktiyle biraz yaramazmýþ galiba... söyleniyordum: .... mavi yahut yeþil gözler lâzým... sonra m .. Mesela yakýn olsak þakaðýmda bir yara izi ki.Ah. Üç. Sizin adýnýz da kendiniz gibi güzel... .

. Yalnýz.... Teyzelerim saçlarý... Onlar: "Çalýkuþu. Bu sefer ben. matem devam etmeyecek. Evlenmek için mi? Zannetmem.. Ara sýra ötekin yaðýna ip takmaktan baþka konuþacak lakýrdýlarý olamazdý.... derim olur biter. demek tabii münasebet a lmaz. inanmayacaklar.. Köþke bir alay misafir gelmiþti. yemin edeceksiniz!" diyeceðim ve bir yal an uyduracaðým.. bakýþlarý bambaþka oluyordu. "Duvarýn üzerinde sarýþýn. benim cadaloz teyzelerimde... "Beni güzel bulduðunu söyl di.. elbiseler takýmýyla çöplüðe atýl Neriman. * O senenin yazýnda bu aðaca çýkmak illeti yüzünden baþýma bir þey daha geldi. Biraz evvel birbirimizle kavga etmemize býçak sýrtý kaldýðý halde þimdi ihtiyar komþu ile g n birbirimize el sallýyorduk. O vakit: ki. yavrularýný öyle acemi çaylaða kaptýracak göz var mý? 38 Reþat Nuri Güntekin .Ne yalaný? . Ben de mendil içinde kiraz verdim.. Otuzuna yaklaþmýþ bir dul kadýnýn yir i bir çocukla evlenmek istemesi. baþlarý aðarmýþ koskoca kadýnlardý. Mektebe gittiðim zaman mühim bir sýrrým varmýþ gibi baþ düþüneceðim.... Bana yaptýðý avanslarý daima soðuk karþýlýyordum. köpek okþar gibi hareketlerle beni de avlamaya çalýþmýþtý.. mahzun mahzun gülümseyeceðim.. Ben. beyaz saçlý diyemem. öyleyse. Hem siz küçükken sarýþýnmý Arkadaþlarýn huyunu bilirim...ektep açýldýðý zaman bunlarý birbirlerine anlatýrlar. bu Neriman.. Ama kimseye söylemeyeceksiniz. siyah bu sarýþýn çehresine çok iyi gitmese. Fakat bu da olmadý.. þimdi itiraf etmeye mecburum ki. kedi. Yüzüme karþý bir þey söylemeye cesaret edemiyorlar ama muhakkak benim ahmaklýðým ... kepazeliðin dik âlâsý. Kocanýn lakýrdýsý açýldýkça bu kadýnýn: "Benim için artýk hayat bitti!" diye bir yalancý te i.. Fakat araya kazara bir erkek karýþacak oldu mu yüzü deðiþiyor ahkahalarý. fena halde içerler: "Karþýna diþe dokunacak bir i çýksýn. Galiba bizim budala ku zeni gözüne kestirmiþti. O halde. beni sýkýþtýracaklar." diye yemin edeceðim. Bizim köþkte Neriman'a akran sayýlacak kimse yoktu. Bunlar arasýnda Neriman diy yirmi beþlik bir dul vardý ki. beni mahvederdi. Tabii.. böyle bir kepazelikten çekinme bile.. birbirimize!" diyeceðim. "Ne konuþtunuz?" diye soracaklar. O soðukluk hâlâ devam etmesine raðmen. O. kadýnlar arasýnda bulu aman þöyle böyle çekiliyordu. "Hayýr. Hasýlý.. Dünyada kendilerinden baþka kimseyi beðenmeyen teyzelerimden alýk hizmetçi kýzlara kadar he kes bu kadýna hayrandý. görürüz!" diye söylenirdim.. ara sýra köþkü þereflendirmesi bir vaka olurdu.Sizinle tanýþmam bu yalaný kolaylaþtýrýyor. . o halde?. Fakat nedense ben ýsýnamamýþtým.. böyle yaparken ben. Bir aðustos mehtabý gecesiydi.. O. uzun boylu bir e yaptýk.. Lapacý Necmiye'yi insandan saymak ta bii doðru olamazdý. bu Neriman'ýn köþke dadanmasýndaki sebebi sezer gibi olmuþtum. Neriman'ýn çok sevdiðini söyledikleri kocasý bir sene ÇALIKUÞU 37 evvel ölmüþtü. Bunun için daima siyah giyerdi.. bir þey kurdum. Aramýz hayli þekerrenkti.. Nem olacak?" diyeceðim. sende bir þey var!" diyecekler vþek. Fakat bende öyle bir his vardý ki. Gülü mendil içinde vermek âdet deðild Hediye mendil verdim. daha böyle bir þey beceremediðim rýnda küçük 36 Reþat Nuri Güntekin düþüyorum. Ben. Gül verdim diyeceðim. Benim onda çekemediðim þey fazla koketliðiydi.. haince sine güzeldi. benim mektepteki saman altýndan su yürüten daha fen-lenmiþti.

oturduðum yerde davul çalsam galiba farkýnda olmayacaklardý. iri. Gelin yavrularým. Kuzenim. Sizi bana Allah gönderdi. hayli yüksekçe bir dalýna çýkarak oturdum. ne yapacaðýný bilemiyor gibi görünen Kâmran'a dönüktü. bembeyaz kýz ellerinden umulmaz bir 40 Reþat Nuri Güntekin kuvvetle onu evvela omuzlarýndan. Ýster miydi m. Elimden gelse: "Miskin... Onlar. Evet. "Ne isterse yaps sana ne?" diyeceksiniz. ne rezalet! Bütün vücudum zangýr zangýr titriyordu. sonra bileklerinden yakaladý. Bu vaziyette tabii arkasý. Ne görsem beðenirsiniz? Kuzenim. neyin nesi olduðu belli olmayan bir kadýn onun ahlâkým bozsun? Ne anlatýyordum?. Yüreðim oynuyor. yukarýdaki ay iller up giderek bu dünyadaki insanlarýn yüzlerini artýk görmemeyi ne kadar istiyordum.... o halde? O haldesi var mý? Mesut dul. . "Bana ne olur mu?" Kâmran. o kadar kendilerinden geçmiþlerdi ki. O gece de öyle yaptým. Neriman yavaþ yavaþ duvara yürüyor. bir yemiþi olmamasýna raðmen.. sesler kesildi.. arkasýndan kýsýk bir kahkaha geldi. rica ed erim. Sesini çýkar sana!" diye baðýracaðým. bir aðustos mehtabý gecesiydi. gelin kuzularým.. kýzgýnlýðýmdan. bunu yapmadý.. yürek yakan cinsinden sin bir sarý çýyandýr." diyor.. Neriman'la konuþurken güya bir þey belli etmemek istiyor ama.. Biraz sonra görüþürüz. Kâmran'a budala dedim ama. korkacak ne var? Buralarda kim olur?... yapraklarý hýþýrdatacaðým di Neriman Haným'ýn da bir iki kelimesini yakalýyordum." diye birkaç kelime geldi. Kucak kucaða. kalabalýk bir grup halinde konuþup gülüþüyorlardý. Kuzenimin birdenbire ona yürüdüðünü. Kuzenim bir Arap köle gibi dört. gözlerim onlardaydý. Kuzenimin mesut dula çekti orum. Bu nutuk arasýndan kulaðýma yalnýz: "Neriman.. mesut dulla b ber bana doðru geliyor. "Rica ederim. ÇALIKUÞU 39 Oltasýna balýk yaklaþtýðýný gören bir balýkçý gibi baþtan ayaða dikkat kesilmiþtim.. soluk so luða boðuþuyorlardý. beþ adým gerideyd varlarýn arasýndan geçip yollarýna devam etmeye kudretleri olmadýðý için bulunduðum aðacýn ular. komþunun bahçesinde karanlýkta a bir þey varmýþ da görmek istiyormuþ gibi ayaklarýnýn ucuna basarak kalkýyordu. Oturduð caðým diye ödüm kopuyordu. Za gýr zangýr titremeye baþladým. Neriman önden yürüyordu. Neriman'ýn müzik notalarý gibi hesaplý ve ahenkli kahkahalarý sinirime dokunduðu için kendi ndime uzaklaþmýþ. Ta öbür uçta dallarýndan bir kýsmýný komþunun bahçesine sarkýtmýþ ihtiyar bir çýnar vardý.. düþmaným da olsa kuzenim.. Ara sýra hiçbir þeyin farkýnda deðil gibi görü rýndan geçerdim.. Biraz sonra kulaðýma hafif bir ayak sesi. gönül eðlendirecek... Düþmesem bile gürültü edeceðim..O halde.. kulaklarýmý diktim. Biraz önce onlara g l bir oyun oynamaya karar verdiðim halde þimdi beni sezmelerinden ödüm kopu-yordu. meleðim. Çýnar yapraklarý arasýnda kaçan ay ýþýklarýndan saçlarýnýn birbirine k Ne rezalet Yarabbi. köþkün önündeki verandada. Kâmran Bey. Yoksa ne yere bakan.. yayvan dallarýna çýkýp dolaþýr yahut otururdum... iskambil falý açark en. Kâmran bunu yapsa ben de aðlayarak ken dimi aðaçtan atacaðým. cicim. Sý . Nihayet. "N bu fena kadýna güzel bir tokat atacak!" diyorum. kendi kendime ip atlarken. Hemen seslerini kýsarlar yahut lakýrdýyý deðiþtirirlerdi. Sahic i bir kuþla yer deðiþtirip bu dallarýn üstünden gökyüzüne kanatlanmayý.. ellerini kaldýrdýðýný görüyorum. benim gözü r mý? Çocuklarla boðuþurken. Tam bu esnada aðustosböceði cýrlamaya baþlamaz mý? Çýldýracaðým. babayani halini severdim. Fakat o canavar. bir sofa gibi üzerlerinde hiç kor kusuz gezilen. Hemen gözlerimi açtým. Bu ehtap gecesinden sizde unutulmaz bir hatýra býrakmaya elden geldiði kadar gayret ederi z. yahut yere yatarken. onunla ölünceye kadar barýþacaðým. lüksüne. Boþ korku! Onlar. z bir lüks lambasý ýþýðýnda. fantazisine uþaklýk edecek yeni bir kýsmet avlaymcaya kadar benim kuzenle dalga geçecek... neredeyse kadýnýn aðzýna girecek. bahçenin bir köþesinde aðaçlarýn karanlýðýna dalmýþtým.

öldürür müsün? Yürürken yolunda bir incecik su birikintisi gördüðü zaman telaþ vermeden evvel üç... mesele çok mühim. alaycý bir tavýr aldým. dört kere iskarpinlerine ve suya bakan.. ciddi bir tavýr alarak durdu: de..Dudaklarýmý parmaklarýmla sýkmama raðmen.. ciddi bir sesle: .Durunuz bakalým orada. Çaresiz. .Ne münasebet? dedim. Aðaçta adeta bir kovalamaca oyununa baþladýk.. Ancak. Bilirsiniz kij ben Çalýkuþu'yum.. meþhur "karga ile t alýndaki tilki gibi aðacýn altýnda sinsi sinsi dolaþmaya baþladý.Þaka mý? Ne münasebet? ÇALIKUÞU 41 . Onun yeþil. 42 Reþat Nuri Güntekin Onun sesini taklit ederek kahkahalarla gülüyordum.. Ben. bunu yaparsa yerimi kýrarak kuzenimin yerine benim haykýrýp baðýrma ihtimalim vardý. Bir aralýk duvarýn üstüne atlayýp kaçmayý düþündüm.Benim sizinle konuþacak bir þeyim yok. Faka ttikçe inceliyordu.. daha yukarýlara çýkmaya hazýrlanýyordu.. Namussuzlarýn o dakikada þaþkýnlýklarýný iz! Biraz önce ay ýþýðý gibi ayaklarýný yere dokundurmadan yürüyor hissini veren mesut dul þimd ak. bu gece sahiden canavar kesilmiþti.Feride. Bu gece aðacýn üstünde onunla yüz yüze gelmek fikri nedense beni çýldýrttý. . O yaklaþtýkça ben yukarýlara çýkýyordum.. Fakat nedense bu çýlg yi doðru bulmý^ yordum.. Seninle konuþacaðým var da.Biliyorsunuz ki.Benimle konuþmayý niçin bu kadar istediðinizi anlayabilir miyim acaba? Benim bu sözlerim karþýsýnda o da deðiþti. Feri-. yýlan gözlerinin yakýndan baktýðýný görürsem. Bu.. Oralara bejden baþkasýnýn ayak basmasýna tahammül edemem.Hiç. Aðaçlar benim mülk . aðzýmdan bir ses çýktý. Böyle bir þey o ti. þakayý býrak!. Sizi aða' tan aþaðý yuvarlamaya mecbur olur am pek üzülürüm.Durunuz. Nihayet utanýp sýkýlmayý býrakarak bana: ..Seninle þakalaþýyoruz ama. Yakýn dallardan birini tutarak aðacýn gövdesi ne atlýyor.. . Kuzenim de öyle yapmak istemiþti. dedim.. bu gece birbirimize yaklaþmamalýydýk. Biraz evvel þiir okuyan sesiniz birdenbire deðiþerek "aman aman aman" diye aya baþlarsa feci olur...Feride.Bir gevezelik etmenden. Politikayý deðiþtir k sordum: . . Mamafih ne pahasýna olursa olsun. Hakikaten bu ne garip konuþmaydý!. Sen aþaðý gelmek istemezsen ben yukarý çýkmayý bilirim. . galiba bir feryattý. Fakat o hýzla biraz gittikten sonra ne düþündüyse düþündü i döndü.. r tarafýndan duyulunca hemen bir kahkahaya döndü.. size hürmetim vardýr. Korku. O. dedim. aðaç dallarý arasýnda çarpýþa Gözlerini oyduktan sonra muhakkak aþaðý atacaðým. ý .Ama sen de çok oluyorsun. Çýktýðý dalýn üstünde doðrularak daha yukarýlara bakmaya baþladý. Ya onu. Tehdidime aldýrmadan akýmdaki dallara týrmanmaya devam yordu. Gelirse daha yukarýlara ç\k-maya hazýrlanarak: .. . aldýrmadý.. azýcýk aþaðý iner misin? dedi. bir sandalyeye oturacaðý zaman pantolonunu parmaklarýnýn ucuyla dizkapaklarýndan tutup yukarý çeken nazlý ve nazenin kuzen min aðaca çýkmak istemine gel de gülme. Ölür müsün. onu cesur ve çevik yapmýþtý.Bu ne garip konuþma Feride?.. Netice fena olacak. hatta cevap vermedi... .Þimdi görürsünüz. .. Yerimden doðrularak sert bir emir verdim: .Öyle mi? Neyimden korkuyorsunuz acaba? . ' . Korkuyorum senden. topuklarýný burkularak alabildiðine kaçýyordu. O. çocuðum. Ben yapacak baþka þey bulamadýðým için hâlâ gülmeye devam ediyordum. Rahatýmý bozmayýnýz. ya kendimi.. Fakat o. gülmeyi kestim.

Bir hoyrat çocuktan ziyade yetiþmiþ bir genç kýza yakýþacak bu þeylerin bana verilmesindeki neydi? Çalýkuþu'nun gözünü boyamak. Fazla üzülmeyin. . . ipe k mendiller. fakat ne olursa olsun artýk onunla konuþmaya tahammülüm kal an önce kendimi kurtarmak için: / .... Kös kös aðaçtan indi. Kâmran'ýn bu korkusundan ben daha ne istifadeler eder.. Biraz gözümü açabilsem. aðlayacak haldeydi. * Mektebin ilk haftalarýnda bir pazar günüydü... ipek çoraplar. Artýk pantolonunu fa k dallardan birine oturdu. nefretim bir türlü geçmek bilmiyordu. Uzatýrsan sözümü geri alacaðým. ufak tefek þ ajlarla onu daha neler neler almaya mecbur edebilirdim..... Söz uzarsa içinden çýkamayacaktýk. bir gün eli sulu yemiþleri dolduracak gibi bir jest yaparak onlarý çýðlýk çýðlýða baðýrtmýþ-tým..Yetiþir artýk. Sörler bizi Kâðýthane tarafýna gezmeye götürmü Sörler. Neriman'ýn gittiði tarafa gitmekten utanýyor ibi. sokakta gezmeyi pek sevmezlerdi ama nedense o akþam karanlýða kalmýþtýk. Baþka yazlar mektebin açýlacaðý günlerin yaklaþtýðýný gördükçe baþým aðrýr.. onu korkuttu. . .. her gün yaptýðým þey deðil mi? . gözlerim kararý insanlardan uzaklaþacaðým günü iple çektim. .....inanayým mý? ÇALIKUÞU 43 . bahçenin aþaðý tarafýna yürümeye baþladý. Fakat artýk büyümeye b hiç fark edemez. o geceden sonra köþkte görünmez oldu...O. güzel þeyler hoþu yordu. Feride?. Beni mutlaka görmek ister gibi ýsr dýrarak: .. çekik gözlü Japon kýzlarýyla süslenmiþ þemsiyemi yere. H kuzenim. Fakat ben.Bu gecede ne fevkalâdelik var ki?...Bilmem. Artýk eskisi kadar çocuk deðilim.. .. yemin.. hâlâ þakaya devam ediyor görülmekle beraber.. dedi.. hemen hemen bir genç kýz olduðumu söyleyiþimde elbet bir maksat var. onun da uzun zaman ben den korktuðunu hissettim... Ayýp olur.. Hemen misafi rinin yanýna dön. bir yandan o kadar sevdiðim bu eþyalarý bile yýrtýp kýrmak. þýk bir el çantasý... Ne istersen. üzülmüþtü...Ne kadar baþka türlü konuþuyorsun Feride..Merak etme. yürek biçiminde bir tuvalet aynasý.. Kâmran çok yorulmuþ..Hem ne biliyorum ki. . dedim. . Fakat nedense bu hediyelere ehemmiyet verdiðimi ne Kâmran'a ne de baþkasýna göstermek isti yordum.. Kendin düþün... Mesut dul. inanman lâzým. fakat inanmak gelmiyor içimden. Parmaklarýmý parlak ve yumuþak derisine sürerken adeta hürmet duyduðum çantama. Üzeri sazdan köþkler. / Ben. . sonra ayaklarýmýn al arak aðlaya aðlaya ezmek istiyordum. sana verilen hediyelerin kýymetini böyle mi bilirsin? diye azar iþitiyordum. Resimli bir Japon þemsiyesi. . kendi kendime oturuyordum aðacýmda. gagasýný kapatarak gevezelik etmesine mani olmaktan ba olabilirdi? 44 Reþat Nuri Güntekin Baþkasý tarafýndan hatýrlanmaktaki zevki anlayacak yaþa gelmiþtim. Korkulacak bir þey olmadýðýna /min olabilirsin. Yemin mi?. Hadi gönlün rahat etsin.Sana büyüdüðümü.Zannederim ki. Bu tehdit... Ya hiddetle baðýrdým: . ona acýdýðým için deðil. Kâmran'ýn korkusu yavaþ yavaþ hayrete dönüþüyor gibiydi.Bu gecekinin her zamankilere benzememesinden. çocuk görür. Kâm-ran'a gelince. istanbul'a her iniþinde bana hediyeler getiriyordu..Söz. tozlarýn içine yzelerimden: . Söz mü.Feride. . ne söylememden korkuyorsun? Ben..Feride.. . Bazý þeyler vardýr ki. Sonra. Kuzenime olan küskünlüðüm.

i. beni tutmakta devam ederek: .Mersi Misel. dedi.. Fakat koluna girebilirim. dedi. Artýk arkasýný getirmek namus borcu oluyordu: .Ne zannedecekler? .. Derk yanýmda bir gölge belirdi. . manalý bir yan bakýþla hazi sedim: ... Bu pozda yürüdüðümüzü gören arkadaþlar ne zannedecekler? ..Maalesef öyle. taburun en arkasýnda yürüyordum. öyle sevme çýlgýný bir kýzdý ki. Daha kuvvetli.. .... Feride? Misel... Yazýk ki bir türlü inanamýyorum.Herhalde beni arkana almayý teklif edecek deðilsin. Misel..ister misin sana yardým edeyim? dedi. Niçin böyle kendi kendine. Sen çok iyi bir kýzsýn. yavaþ yürüyorsun? Sað ayaðýmýn bileðine sarýlý mendili gösterdim: . Sevgi iþinde Çalýkuþu bir hakiki gourde'dur.. Zaten kýsa boyum. . gourde Fransýzcada asmakabaðý.Evet Misel.O halde hemen kolumdan çýk.. Feride.. Ben de seni belinden tutayým. Þu halde Çalýkuþu'ndan sonra bana bir de gour de diye isim takýlýr-sa. Nasýl buna ihtimal veriyorsun? ... dedim ve yalanýmý bir kat daha yutulur bir renge sokmak için de iç çektim. Fakat ýslah kabul etmez surette saf.. aptal ..Herkes senin ne olduðunu bilmez mi? . Sanki senin böyle bir maceran olamayacaðýný. Halime acýdý.Elbette. Ben de seviyorum. Baktým.Ne söylüyorsun...Feride de âþýk olmuþ. Bir münasebetsizliktir yapmýþým. balkabaðý gibi naya gelirdi.Benim için böyle mi düþünüyorsun? .Sen misin Çalýkuþu? dedi.. boynumu çarptýrarak tasdik ettim: . ... diyecekler. Miþel'e derdini anlatýyor.. Yükün biraz hafifler.Hiç.... Hakikaten iyi oluyordu. diyorlar..Koca budala. . Beni çirkin mi buluyorsun? .. Buna imkân yok.. Türkçesini pek iyi bilmiyordum ama.. .Tabii hayýr.Hayýr. dehþet. dedim. dedim.Budala mý? Niçin? .... Çirkin deðil.. . deðil mi? Öyle deðil. . dedim. Bu emri verirken bir kumandan gibi serttim. Birden durdum: .Ne demek istiyorsun? 46 Reþat Nuri Güntekin . Kimse ile kur yapmana ihtimal olma dýðýný.Niçin?.. . dediði gibi ne çare ki inanmaya ve açýktan açýða sevinmeye cesaret edemiyordu. Beni her zamanki âde- ÇALIKUÞU 45 tim üzerine en önde gidiyor zannetmiþ olacaklar ki hiçbir taraftan bir ses çýkmýyordu. Çok güzel.Biliyor musun Feride.. Biraz yürüdükten sonra Misel: . Hangisi olursa olsun fena þey... . yürürken daha az acý hissetmiyor musun? Dediðini yapmýþtým... . Nasýl. bunu baþkasýnda sezmek bile ona zevk veriyo t. . Kolun u omzuma at. ..Ben. Misel bu defa hayretinden bir istavroz çýkardý: ..Biraz evvel oynarken düþtüðümün... Ne yapýp edip bu haysiyet kýrýcý tehlikenin önüne geçmek Yine ondan öðrendiðim bir jestle baþýmý Miþel'in omzuna koydum... Bilmem nasýl oldu? Bir aralýk farkýna varmadan arkada rýmla aramdaki mesafeyi dehþetli surette açýlmýþ buldum.Güzel..Ben deðil herkes öyle düþünüyor. Belki hatta güzel.. ..Siz öyle zannededurun. ayaðýmý yaraladýðýmýn farkýnda deðilsin galiba. sukabaðý.Doðru mu söylüyorsun? dedim. Misel.. Ben.. kalýnca vücudumla bu ka baklardan birine de pek benzemez deðildim... Zavallý Misel.. durmuþ hayretle bana bakýyordu.

Çok mu güzel sevdiðin genç? . hem üzüleceksin. Birdenbire telaþlandým. derler.Çok güzel! ...Kim bu?. . Bu vaziy ette bir insanýn bebek gibi atlamasý.Elbette güzel. inanmýyordum... Sor Matild. Bir zaman gevezeliði. sýçramasý. karþýlýðý da var: Grande gourde.Ona ne þüphe? ÇALIKUÞU 51 O akþam.. dedi.. deðil mi? . dedi.Ah. o senin adýndýr!" demek bile aklýna gelmiyordu.Bugün senin sânsýn kuzen mektebe geldi. ara sýra da yine þeytana uyuyordum. Fakat ne uydurup söyleyeceðini bilemiyordum. yaramazlýðý býrakmaya mecbur oldum. yaramazlýk etmesi þýk bir þey olamazdý. Yalancýktan inanmýþ gibi görünerek: . yemekten sonra Sor Matild beni çaðýrdý.. Mektebe gelen kuzenim-di. ban ip bir gurur veriyordu.Bulunmadýðýna üzüldün.Sana havadisim var. . deðil mi? .Anlat Feride.. hiç hoþlanmadýðým bir tipti. Bekleme. Bir büyük sebep yokken Kâmran...Bununla beraber o yine gelir.. Mademki seviyor.Bunlarý sana kuzenin getirdi. Miþel'e sevdiðim diye prezante etmek için aklýma kim gelse beðenirsiniz? Kâmran!... . Sevecek bir h akiki insan bulanlara þaþmak lâzým.Haydi Feride. O gün nedense bizimle gelmemiþ olan Misel.Þüphesiz. Arkadaþlarým arasýnda masalýmýn do dan þüphe eden varsa bu kutuyu görünce onlar da fikirlerini deðiþtirmeye mecbur olacaklardý e güzel! .. Biraz evvel onun bana söylediði gourde kelimesini ben bir de baþýna "kocaman" sýfatýný taka ona iade ettiðim halde: "Sensin.. Bu.. dedi.Geçen sene mektebin parloir'mda gördüðüm sarýþýn kuzen mi? . bir sýrma tel ile birbirine baðlanmýþ iki þeker kutusu uzatarak: . Demek ki yalana baþlar baþlamaz ona kendimi tanýtmaya muvaffak olmuþtum. Mamafih. . ne saadet! Misel. Þaka mý. beni kapýda karþýladý. Fakat bakýþlarýndan.Nerede gördün? Nasýl tanýdýn? . Öyle bir ikâyesi uydurayým ki sen de þaþ... .Kuzenimle birbirimize kur yapýyoruz.. . þimdi beni daha büyük bir muhabbetle kollarýnda tutuyordu: .. Akþamüstleri son teneffüste Miþel'in koluna asýlarak yavaþ yavaþ yeni masallar uydurmakta devam ederken. artýk ýsrarý býrak. Çünkü onun bir hayalini bile bulmak o kadar güç.. nasýl oldu? Demek sen de ha? Nasýl.Zannederim. sevmek güzel þey. o ka .. Misel yanaðýmý okþadý. Fakat kutularý bana uzatýrken boynuna sarýlýp yana ek için kendimi zor tuttum. Anlat.Haydi. diyeceðim. Yoksa benimle þaka ettin.. Ben asma yahut sukabaðý ha. .... ne güzel! 50 Reþat Nuri Güntekin söylemiyordu. bu þüpheyi kendisine söylemedim. huy canýn altýndadýr... elimden tutarak koþa koþa in bir köþesine götürdü: .Bir genç erkeðin kur yaptýðý kýzý görmeye gelmesinden daha tabii ne olur? dedim.. Hem sevineceksin. Allah esirgesin.Yalnýz sevmek mi Çalýkuþu? .ÇALIKUÞU 47 .. . beni aramaya gelmiþ olsun! Misel herhalde yan lýþ görmüþ olacaktý.Þüphesiz senin için. gülüþlerinden ne demek istediklerini anlýyordum.. . Israrý býrakmaya can atýyordum. Keþke sen de benimle kalsaydýn.. _ ý j ?? . Demek Misel yanlýþ görmemiþti..Ta kendisi. Mamafih. Yine bir kýr gezintisi dönüþüydü.

. Misafirini gör.. yine bu halde uðraþýrken kapýcýnýn kýzý sýnýfa girdi. Yanýmdaki arkadaþým. bir çocuktunuz deðil mi? Siz maþallah seneden seneye büyüyor. ama ne yaparsýnýz?. biri yaldýzlý kâðýtlara sarýlmýþ þokololarla doluydu. ne bileyim. esimli roman kahramanlarýna benzer bir genç oluyorsunuz da ben daima yerimde sayýyorum . Doðruca yanýna gitsem. kutulara e limle birkaç sýký öpücük göndererek bir parça da dudaðýmýn boyalarýný hafiflettim. onlarý aðzýnda eritirken yüreði de beraber eriyor. Biraz da ona iltifat etmek lâzým geliyordu: . Yalancý bir telaþ ve sabýrsýzlýkla onun gösterdiði kutuyu açtým.. Ne güzel! Misel maalesef. Yazý yazarken kalemi aðzýma soktuðum gibi.. Üç gün sonraydý. Sonra. Hay Allah cezasýný versin! Koridordan çýkarken gözüme iliþen bir ayna. Sýrf bunun için buraya kadar et ettiyse ayýp doðrusu. dedim. mesela birbirimizin elini tutmamýz lâzým gelecekti.Bu kutular adeta niþan þekeri kutusu Feride.. dudaklarýmýn boyalarýný bir çocuk del altýnda saklamaktan baþka çare yok- ÇALIKUÞU 53 tu.. Kapýyý hýzla açarak fýrtýna gibi içeri atýldým. içiden iki yaldýzlý kitap yortularýnda küçük çocuklara hediye edilen resimli bebek masallarý kabilinden þeylerdi.. Bunlarý ne mendille. Bunlarýn bana a anladým. Dudaklarým yol yol sarý. artýk olan olmuþtu. ellerimi ve dudaklar oyuyordum.Haydi Feride. O vakit haliniz ve aðýrbaþlýlýðýnýzla büyük ins diniz gerçi. Ben. olsa onlarý en yakýn arkadaþlarýmdan bile ne ihtimamla gizlerdim. þimdi de f . O: . sýkýntýmý büsbütün artýrdý. ne de su abunla çýkarmama imkân olmadýðýný.Bunlar ne büyük iltifatlar. Kâmran penc akta duruyordu. Masalým bana biraz pahalýya mal olmuþtu. Kâmran gülerek yanýma yaklaþmýþtý.. dedim... Ne yapacaðýmý bilemiyor gibi etrafýma ve kür52 Reþat Nuri Güntekin süde oturan muallim söre þaþkýn þaþkýn baktýðýmý hatýrlýyorum. üçer alýyorlardý. ortada bu hareketime mana verecek yabancýlar dolaþýyordu.. O gün de ben. insaflarýnýn derecesine göre. insan. fondanlar biraz kýl hakký ama. dedi. beni görmek için gelen /r'da beklediðini haber verdi. âlâ. Haritalarý olduðu gibi býrakayým. ikiþer. mor boyalarla boyanmýþtý. Siyah önlüðümün eteklerini tutarak kutularýn önünde muhteþem ve uzun bir reverans yaptý nada parmaklarýmý biraz da eteklerime silmek ihtiyacýný ihmal etmedim. Boya iþleri bana h Biraz savruk olduðum için ikide birde renkleri birbirine karýþtýrýyor. Kâmran: . hele aðzýmýn hali felaketti.. imtihan için boyalý bir coðrafya haritasý hazýrlýyorum.. t kendimi tutamadým. utanmýþ gibi yaparak baþýmý öte t . gülüyordum. Feride. Fakat ne çare ki. O kadar ki. Fakat o gece mütalaa sa atinde kutularým elden ele sýnýfý dolaþýyor.Kutularýmýn biri renk renk fondanlar. dedi. ellerimin. Artýk iþi gürültüye getirmekten. Ona küçük bir ders vermek sýrasý gelmiþ miydi acaba? Bilmiyorum. Fakat hakikaten tarifine imkân yok. ama ne de olsa. Kâmran Beyefendi. onun karþýsýna hangi çehreyle çýkmayý caným isterse öyle ya t gelenin kim olduðunu öðrenerek kýs kýs gülen arkadaþlarýma karþý ben. benimle eðlenir gibi ön Yüzümün. ne de olsa insan mahcup oluyor.. Ne yapalým.Bu sefer zannederim daha kýymetli bir þey bulacaksýn. önlüðünün cebinden minimini bir ayna çýkarmýþ.Hediyelerin her türü için teþekkür etmek lâzým.... Gözüme masanýn üstünde yine sýrma tellerle birbirine baðlý paketler iliþti. diye fýsýldadý. yaldýzlý dipleri görünmeye baþlamýþ olan kutularýmý tekrar bana teslim etti . hatta hazýrlanan bir kýz vaziyetin-deydim. Haritalarýný olduðu gibi býrak.. Kuz m. kur yapýlan. herhalde anlamadýðým bir sebeple benimle eðlenmiþ olacaktý. Fakat müsaade ederseniz küçük bir . Evvelki günkü kutuda bir nevi fondan vardý. Bazýlarý uzaktan bana manalý iþaretler yapýyorlardý.. parlotr de içeri girmeyecektim. Boyalý dudaklarýma uymayacak bir ciddiyetle: . bütün çocuklar. Birkaç sene evvel siz de bir çocuktunuz. Kâmran'ýn ehemmiyeti yok tabii. kýrmýzý. Fakat misafiri hangi suratla görmeye gideyim?. kuzenimin kadýn eli gibi temiz ve süslü ellerini ýslak ellerimin boyasýyla rbat edecektim. Gerçi þokololar. hatta uðraþsam büsbütün sývaþtýracaðýmý biliyordum. inþallah onlara yeni kutularda da tesadüf etmek mümkün olur.

Bir tanesini alarak dudaklarýma götürdüm..Ne demek? . Feride! Bu anlayýþsýzlýða hayret eder gibi bir jest yaptým. Çok mersi. bunla rý görünce barýþtýk.. ben size bu kadar güzel fondanýn nasýl yeneceðini tarif edeyim de ondan sonra kapý . kitaplar zaten bir þakadan baþka bir þey deðildi. içinden çýkardýðým þekerleri. Kitaplar için sizden af dilemeye lüzum görmeyeceðim. . dudaklarýmý büzdüm. Kuþ yavrusunu sever gibi okþuyor. Cevap vermeye mecbur olmamak için ellerimi bir dua vaziyetinde birbirine kavuþturara k dalgýn bir hayranlýk rolü oynuyordum. bu sözleri muhakkak alaydý. Feride. yetiþmiþ bir genç kýz muamelesi etmek lâzým geldiðini aðzýnýzdan iþitme iyar etti Feride.. dedi.. Onu evvela yersem sanýrým o nazik lezzetine. bir resimli gazetenin üstüne sýralýyordum. Anlamadým. içinde yine fondanlar vardý. fondanlar o kadar güzel ki. Bak. Kâmran. Kuzenim elini uzattý. Mamafih.. mesela en þu sarýyý kýrmýzýdan evvel yemekte bir zarar görmezsin. Mesele yok. caným þekerler.Ne söylediðinizi dinleyemedim. dedi..Yiyeceðim. . o þairane ko kusuna yazýk olur. þaþkýn þaþkýn. hayretle gözlerini açtý: . Ben. bundan sonra büyük insanlara mahsus ciddi þeylerle hatýrýnýzý sorarýz. elimelerle konuþmasý hoþuma gidiyordu.Artýk size ermiþ. sözünü bitirince yüzüne baktým. Ah. dedi. âcizane ben keþfettim. Hem bu sanatý. N Herhalde bir þaþkýnlýk ve dalgýnlýk saniyesi geçirmiþ olacaðým ki. onunla adeta ko uþuyordum. Yaptýðýma piþman oluyor. Bu defa sinirli bir hareketle ikinci kutunun baðýný kopardým. 54 Reþat Nuri Güntekin .. kuzenim birdenbire elini ndaný parmaklarýmdan kapmak istedi. o da nedense bunu bana dirmemek istedi.Sadece onu ver! Hakikaten bu ne demektir? insan. Kâmran. Fakat öyle de olsa. deðil mi? Halbuki ne yazýk? Çünk a tatlýdýr. Maksat size kitap geti rmek olsaydý belki o demin bahsettiðiniz romanlardan da seçebilirdim. O. efendim. hem biraz nanelidir. Çünkü fondanla spat etmiþtir ki. bir kaçamak arýyordum.Bakýn. Fakat ben daha atik davrandým.Onu bana versene. Dinlenilmediðini zannetmesine onun galiba caný sýkýlmýþtý. onun karþýmda bu sesle.Kutuyu yanýnda açtýðýmýza galiba fena ettik. diye alay ettim. dedi.Yine anlamadým. Bir mücevher muhafazasý seyreder gibi kutuya bakýyor. Kâmran. gözlerime düþen tiyle silkeleyerek: .Bunlarý yemek de bir sanattýr.? Kâmran. Tuhaf bir nazarla yüzüne baktým: . yüzüme bakmakta devam ediyordu: . Getirdiklerini kendin yemeye baþlarsan iþimi . Ay açmasapan þeyler söylüyordum: .Ne yapalým. mademki çocuk hediyeleri makbule geçmiyor artýk. Fakat doðrusu araný istediðimi ben de anlamamýþtým. Yani siz büyüyorsunuz da ben neden Bibliothegue tfose masall arýný okuyacak bir bebek kalýyorum ve bir türlü haline göre on beþ yaþýna girmiþ bir kýz mu görülmüyorum? Kâmran. Kâmran'ýn bu tavrý. Mamafih. þimdi yalnýz fondanlarýmla meþgul görünüyordum. içini çekerek yalancý bir somurtkanlýkla: 55 ÇALIKUÞU . .Anlaþýlmayacak bir þey yok. Þekeri kaçýrdým ve ona d mi çýkardým: . . baþkasýnýn aðzýna sürülmüþ bir þeyden iðrenmemek için.Pardon Feride..Sizin böyle el çabukluðu hünerleriniz yoktu ama nasýl oldu. hemen hemen resmi bir tavýrla hafifçe eðildi: .

Kâmran.Tabii.. kendimi tutamadým..Yüzüne bakmamak ne ispat eder.. bunlarýn üçü mutlaka "sevmek.. dilim serbest olmadýðý için el hareketleriyle ona fondanýn lezze fevkalâdeliði anlatýyordum. La Dam O Kamelya rolü oynayan bir aktris jestiyle boynumu bükerek ellerimi göðsümün üstünde kavuþturarak tekrar ediyor. Kuzenim gülümsedi: . koridorda baþý- ÇALIKUÞU ' 57 mý kollarýnýn arasýnda sýkýþtýrýp saçlarýmý karýþtýrarak "Bana masal okudun. Bu seviyorum kelimesini. sevda" gibi þeyle caktý..Az kalsýn unutuyordum. Renkten irerek ve gülerek: .Adý nedir? Ne iþ yapar? Evinin adresi ne? dedim. Gölge kaybolmuþtu. Garip bir hareketle: .. mektep arkadaþlarýmýn çoðu gibi Türkçe bilmezdi. Aramýzda aþaðý yukarý konuþulacak bir þey kalmamýþtý... Bi lâkis ben. bu çocuðu o kadar çok seviyorum ki... Yüzüne bile baktýðýn yoktu biçarenin. o kadar þaþaladý ki. Kâmran.. sualime þaþýrýr gibi oldu: . kuzenime "Haydi. sonuna kadar devam edecekti. dedi. Allah yolunu açýk etsin. Nereye gitmesini isterdin? . Kâm-ran'a: .. Biliyorum. bir uydurma isim ve adresi bile düþünemedi. ha!" diye güle Bu korku. Derhal iþi çakmýþtým. dedim. Kuzenim þaþaladý. Misel.istemem. dedim. Sonra. evdekilere selam" diyerek aptal aptal kapýdan çýktýðýmý görünce her þeyi anlayacak. Kuzenime belli etmeden bu kapýya þöyle bir bakýnca ne göreyim? Buzlu camýn arkasýnda kocama ir baþ gölgesi. Mamafih. tekrar ciddileþtim. tahminimde yanýlmýþ olsam da herhalde bir diksiyonere bakabilir.. Terbiye icabý evdekilerden haber sord lara komplimanlarýmý gönderdikten sonra kutularýmý koltuðumun altýna sýkýþtýrarak çýkmaya h Birdenbire parloir'm yanýndaki odadan hafif bir gürültü oldu. Þimdi de arkadaki camlý kapýnýn arka are týkýrtýsýndan farký olmayan bir gürültü ve hareket hissediyordum. mademki bir ro baþlamýþtýk. Sonr rdan birinin yere düþmesine benzer bir ses iþitmiþtim. altý kelime Türkçe biliyorsa. sevgi. bana o saniyede bir hýnzýrlýk düþündürdü. dedi. Sevmediðimi mi? Ne delilik!. Þeker. yavaþ yav aþýmý iki tarafa sallýyor. Mektep levhalarýna ve haritalarýna mahsus olan bu odanýn biraz evvel kapýsý açýlmýþtý. Þu halde söyleyeceðimiz lakýrdýlarý ktu. kutuyu uzatarak: . Elverir ki.....Þimdi artýk öðreneceðinizi öðrenmiþ sayýlacaðýnýz için bir tane ikram edebilirim. Miþel'di. Benim. yahut d a "seviyorum ki" kelimesinin ne dehþetli bir manasý olduðunu herhangi bir Türkçe bilenden ö nebilirdi. ses ve jestler seviþen iki insanýn jestlerine benzesin.. Kuzenim o kadar tuhaf bir þaþkýnlýkla bakýyordu ki. dedi. Sütninenin torunu köþkte mi? Sütninenin torunu senelerden beri köþkte büyüyen bir öksüzdü. rica ederim.. gülmeye baþladým. Ne bileyim iþte? Ben bu çocuðu o kadar seviyorum ki.. Yalnýz 60 Reþat Nuri Güntekin Kendimi tutamayarak birdenbire bir baskýn yaptým: . yan gözle de kapýya bakýyord Misel. Bir haritaya ihtiyaç olduðunu söyleyerek kandýrmýþ. yarý þaka bir hiddetle kutuyu itti: . parloir'm yanýndaki odadan bizi gözetlemeye gelmiþti. o bizden mutlaka fevkalâde bir þeyler bekliyordu. fondaný üzerine koydum. Yalnýz. Ne yapacaktým? Birbirine kur yapan iki insan sýfatýyla.Elbette köþkte.. Doðru bir þey deðil ama.Bu da nereden çýktý... Fakat camýn altýndaki anahtar deliðinden bu kýzýn bizi gözetlediðine hiç . 56 Reþat Nuri Güntekin Baþýmý biraz arkaya atarak tekrar dilimi çýkardým. Hepsi senin olsun. Kedi gibi kulak kabartarak dinledim.

Getirmekt devam ettiði kutularý sýnýfta. bu sefer mesut olsun zavallý. Müjgân Abla. Eve çýktýðým bir tatil günüydü. Necmiye. esir gibi bir þey oluyor.. Neriman Haným.Ay. bahçenin etrafýný dört dönüyordum. Besime Tey . bir mühendisle evlendi. diyebilirim ki yalnýz odur. diye dýþarý çýktým. alaycý bir tavýrla: .. o kadar a zla olarak da müstebittir. diye yalvarmaya baþladý. ya! Bu sefer bari mesut olsun zavallý. Bazen na sihatlerine biraz somurtsam. iþ baþa düþmüþtü. içindekilerini bir tanesine en çocuklara yaðma ettiriyordum. O günden sonra Kâmran ne zaman mektebe geldiyse bahane uydurdum. ne kadar çýlgýn ve yaramazsam.Neriman kocasýndan çok memnun görünüyor... dedi. arzularýna karþý kafa tutsam bile neticede daima yelkenle ri suya indirmek lazým gelir. istedikleri ahlâksýzlýðý yapsýnlar. Müjgân çirkindir. Tekirdað'dan bana. dediðim zaman ise daha fazla kýzardý. Fakat artýk havuza gitmiyor. bana tahammül edilemeyecek bir þey gibi görünüyordu." duasýný bu sefer de ben. Kuzenim ikide birde onun evine gidiyor. bana hiç batmaz.Ben. Misafir yerine Necmiye cevap verdi: . Bir misafir. hemen hemen resmi bir davet geldi. hayatta Allah ban a teyzeden bol bir þey vermemiþtir. Aramýzdaki fark üç yaþtan ibaret olmasýna raðm nu çocukken 62 Reþat Nuri Güntekin nedense daima kocaman bir insan gibi görmüþümdür.. Neriman'ýn nerede oturduðunu evden sorup öðrenmek iþten bile deðildi. O geced en sonra mutlaka anlaþmýþlardý. diye misafirin kelimelerini aynen tek rar edip lakýrdýyý kapatmaz mý? Artýk çaresiz.. hiddetten aðlamamak için diþler klarýmý kanatýyordum. Çok mesutmuþ.. Fakat bu kadýnýn adýn k. Her istediðini yaptýran. ne kendi dostlarýnýzla meþgul olduðumu zannediyorsanýz yanýlýyorsu sebetsizliðimden öyle bir lakýrdý ortaya atýverdim iþte.. Görüþmemi istemez de.Mektubunu aldýðýnýz haným. Niçin? Ne bileyim? Ýnsan.. Beþ. Küçücük bir fino köpeðini havuzda yýkamak için dýþarý çýkýyordum. Malum ya.Ne yapacaksýn? Niçin bu merak? gibi kelimelerle beni atlatmaya uðraþtý. çitlerin. fakat kulaðýma da yasak yoktu ya..iki gün evvel Neriman'dan bir mektup aldým. o arada bana da uðruyordu. Necmiye'ye: ÇALIKUÞU 61 . bir hamam kubbesi ahmaklýðýyla: . Bana ne? Fakat beni arada oyuncak etmeleri fena halde gücüme gidiyordu.Kim hanýmefendi? . O yaz. devam ediyordu: .Sakýn ha! Anneme ondan bahsetme. Þimdi farkýn daha azalmýþ olmasýna raðmen ve onu "abla" diye çaðýrýrým. O yaz. Müjgân isminde benden üç yaþ büyük bir de ký Akraba çocuklarý arasýnda galiba en ziyade onu severim. fakat bu... Hakikat meydandaydý. Hiddetle ayaða kalktým. "Bu sefer bari mesut olsa zavallý.. Misafir. Ayþe Teyzem.. Uzak deðil. . y t öteki teyzelerimde misafir kalýrdý. Tekirdað'a kadar. bað kütük yarak koþuyor... . yahut bahçede yýrtarak açýyor. Bunlardan biri de Tekirdað'dadýr. Bu aklýma geldikçe vücuduma ateþ basýyor.Ne baba dostlarýnýzla. hafta baþýnda teyzeme sorarým.. altý aydan beri kocasýyla beraber izmir'de. Ben..Hanýmefendi. tekrar evlendiler mi? dedim.. Bu sözleri iþitince kapýn ek köpeði yavaþça kucaðýmdan indirdim. Müjgân. haberin yok mu? Çoktan. birini sevmek felaketine uðradý mý. Neriman. birkaç senede bir Ayþe Teyzem'le beraber istanbul'a gelir ve birkaç hafta köþkte. Mesut dul mutlaka bu taraflarda bir yerde oturuyordu. . Kocasý olan Aziz Eniþ emiz senelerden beri oralarda mutasarrýftýr.Ya. bir seyahat yaptým. Ortada ehemmiyetli bir mesele varmýþ gibi: . o. Mesut dul için bir þey soramazdým... benim taban tabana zýddýmdýr. yanýna çýkmadým. zorla tutmaya çalýþtýðým ellerimi cebime saklayarak: . üçüncü defa olarak tekrar etti e köpeði kucaðýma kaparak dýþarý fýrladým.

yine de en çok sevdiðim zamanlar Müjgân'la ya lnýz kaldýðým saatlerdi. Fakat teyzelerim bu arzumu telaþlý çýðlýklarla karþýladýla nýma bir bekçi katma- ÇALIKUÞU 63 dan yola çýkmama razý olmadýlar. Malum ya. Fakat ermiþ. dedim..Gel. býrak. Müjgân bunu evvela sahiden birkaç adýmlýk bir tecrübe sanmýþtý. ince bir duman parçasý görünmezdi. ikimize de yazýk olur.zem'e yazdýðý bir mektupta. . Ben de onlarýn arasýna karýþtým. Hatta böyle olduðu halde: "Karanlýkta güverteden denize sa ... Sinsi sinsi yanýna yaklaþar . bazý yerleri r duvara benzeyen bu bayýrdan sahile inmemi evvela tehlikeli bulmuþ..Ýzniniz olursa bunun imkânsýz bir þey olmadýðýný ispat ile kesb-i þeref edeceðim. kendi kendime vapura binmekti.Tüy gibi hafifsin abla. Sanki Tekirdað'a iþleyen pabuç büyüklüðündeki külüstür vapurun bir t bi seksen metre merdiveni varmýþ gibi. yine çabucak anlaþtýk. Bereket versin ben. Hele akþamüstlerine doðru sular. Ayþe Teyzem'le Müjgân'ýn sürü sürü ahbaplarý vardý. sularýn üze ktiriyor. fakat aksi gibi.Deli çocuk. konuþmaya cesaret edemeyecek kadar kerliferli bir uldum. ta ilerideki bir burna doðru yürümüþtük. bu tehlikeyi daha evvelden hisse diyor. üzerinde bir y elken. Kendini kurtarmaya çalýþara . dedim. . bu bur yalarýn öte tarafýndan koya geçmekti. Sen. olursa ne âlâ dedim ve onu kalçalarýndan yakaladýðým gibi kaldýrdým. Maksadýmýz. Müjgân Abla. "Sizden ümidim yok. yaþý gibi boyu da lduðu için kendisini taþýmaya gücüm yetmeyeceðini zannediyordu.Bakalým. Yabancý kadýnlara kompliman yaparken. Bir kelime söylerse muvazenenin bozulmasýndan korkuyor gib aðzýný. Müjgân da fena halde danlacaðýz. dedim. Eniþtemin. Fakat çýplak ayaklarýmla s yürüdüðümü görünce çýldýracak gibi oldu. Zavallý Müjgân. evi denize bakan yüksek bir bayýrýn üstündeydi. sahildeki kayalarý kahkahalarýmla çýn çýn öttürüyordum. Mamafih. Demek mektep açýldýðý zaman bana da aþaðý yukarý böyle bir þey yapmak Bir sene evvelki flört masalýna bu sene de bir seyahat hikâyesi ilave etmek hoþ bir lüks o lacaktý. Tekirdað'ý dünyanýn bir ucu gibi görüyorlar. Mamafih. köþke yahut baða davet ediliyorduk. insaný hasta ede adar geniþliyor ve yalnýzlaþýyordu. benim. Fakat rahat durursan korku yok. Yalnýz. "Fakat Feride'yi iki aydan aþaðý amak üzere bu tatilde mutlaka bekliyoruz. kendimi misafirlik oyunu oynayan bebe klere benzetiyordum. Ben kendi hesabýma bu mecburiyete sevindim bile. Arkadaþlar arasýnda yaz tatillerinde aileleriyle beraber seyahate çýkanlar ve dönüþte bize bol övünenler vardý. Kimse ile konuþma. iki senedir görmediðim Müjgân'ý büyümüþ. biz de teyzesiyiz. Fakat sonradan kendisi de buna alýþtý.Delilik etme. Artýk kocaman bir kýz olduðumu. çantamý elime alarak. benim iddiam. elleriyle saçlarýma sarýlýyordu. Bazen saatler geçer. ye tiþmiþ bir küçükhaným olan Müjgân'ý ne yapacaðýz? Ne söylersem iskarpinlerini ve çoraplarýný çýkartmayacaðýný bildiðim için ona bir teklifte . insan arasýna katýlmak biraz da gururumu okþamýyor deðildi. Deniz. Bu misafirlikler beni eðlendirmekle beraber.. sen koskoca insaný nasýl kaldýrýrsýn? dedi. Müjgân Abla. ben de. beni nasýl taþýrsýn? diye gülüyordu. Zavallý kýz. gözlerini kapýyor. sual lerine ciddi ve nazik cevaplar vermeye çalýþýrken. bir tecrübe edelim de. Saatlerce kumlarda yatýyor. bir hafiflik yaparsam beni ayýplayacaklarýný söyledikleri i areketlerime son derece dikkat ediyordum. Gelmezse en iþtesi de... bu mevsimde çok güzel ve sakin fakat neþesizdi. sapsarý kesilmiþti. Razý olmadý: . romanlarda okuduðum Amerikan kýzlarý g . Vapur merdivenlerinden deli gibi inme!" gibi aðýr nasihatlerle haysiyetimi kýrdýlar. sahil boyunca yürüyerek ta uzaklara gidiyorduk. beni men etmeye uðraþmýþtý. Her gün bir misafirliðe. . Çýrpmacak olursan boylu boyumuza düþeriz. yol kapalýydý. uzak yýldýzlara baka i gözlerini bükerek: "Olacak þey mi? Ýmkân var mý?" diyorlardý. Ayaklarýmýzý çýkarara ekten baþka çare yoktu. 64 Reþat Nuri Güntekin Bir gün Müjgân'la baþýmý almýþ. Öyle geçireyim. seni arkama alayým." Besime Teyzem'le Necmiye." diyordu.

yanýmýzdan geçerken bize bakýyordu. Hasýlý. incecik bacaklarýyla -süpürge önünden kaçan örümcek gibi.Senin bir derdin var Feride. Sen gelmeden evvel yine görürdüm.Ne bileyim. biri sakallý bir ihti Gençler. Balýkçýlar.. Ýstanbul'daki teyzeler.. Müjgân yüzüme baktý: . . Balýkçýlarýn ikisi yirmiþer yaþýnda.. ben öyle arkasýndan koþulacak bir kýz deðilim ki.Onu zannetmemek için biraz aptal olmalý. Ora larý dedikoducu yerlerdir..Balýkçýlar adam yemezler ya. "Bu nasýl Müslüman kýz böyle.F. vaziyetimiz hakikaten tuhaftý.Anlayalým Müjgân Abla! dedim. dedim. Sonra içini çekti: . Müjgân: . dedi.Evet. Bir an durakladýktan sonra: "Ben Marika diye bir kýzým.Ne söylüyorsun. Müjgân. tüccar amcama istanbul'dan misaf ir getirdim. Çalýkuþu . Niçin böyle " diyordu. . "Dilini sýký tut.Zabitin benim için dolaþtýðýný mý zannediyorsun? . bu hiçten þeyi adeta büyük bir mesele yaptý. B ayýp buldum. senin için.. sözde atýna talimler yaptýrýyordu." diye tekrar tekrar tembih ettiler bana. Fakat Allah'ýn kýrýnda baþka gidilecek yer y ibi mütemadiyen bizim gezdiðimiz yolda gidip geliyor." dedim ve yürüdüm. . sade baþýný deðil bacaklarýný da açýyor. yemekten sonra Müjgân'la evin önüne çýkmýþtýk. h m de o kadar garip bir alaka ile ki... utangaç görünüyorlardý... bir karýþlýk suyun üstünde.Ne demek istiyorsun.Biraz akran muamelesi etmek tenezzülünde bulunmanýzdan ne çýkar efendim? . Müjgân tekrar güldü. Feride? dedi. öksürdüm ve: . neredeyse durup konuþacak..Yavrucuðum. O gece. bir uçurumdan geçiyormuþ gibi gözlerini kapýyor cesaret edemiyordu. Fakat o da besbelli benim gibi ulmakta güçlük çektiði için kim olduðumu sordu. yahut biraz daha fazla iki genç. Cevaplarýný ihtiyar verdi. Hiç sesin çýkmýyor. Mamafih. hangi saatlerde denizin ne taraflarýnda ba sordum.koþmaya hazýrlanýyordu. Bir de burnu dönünce ne görelim! Karaya çekilmiþ bir sandalýn yanýnda yiyecek yiyen üç balý or mu? ÇALIKUÞU 65 . korkak Müjgân.. senin için etrafýmýzda geliyor.Ettin mi edeceðini. Müjgân gülmeye baþladý: . Fakat bu defaki gülüþte bir vardý. yine atýný oynatarak ve bizi duvar kenarýndaki aðaçlar arkasýna kaçýrarak yanýmý n sonra yavaþça güldüm.Zavallý Müjgân. ." demesinler diye. Konuþmadan denize doðru yürüyorduk. Bu zabit.5 66 Reþat Nuri Güntekîn Akþamüstleri Müjgân'la kol kola gezerken genç bir süvari zabitinin etrafýmýzda dolaþtýðýna . Hele ben. Bir gün o. Sýrf lakýrdý olsun diye saçmasapan sualler. O.Ben mi? Deli çocuk! . þimdi ne yapacaðýz? Ben güldüm: . elimde çoraplarýmla insan içine çýkacak halde deðildim. dizka-paklarýma kadar çýplak bacaklarým. Sularýn o gün niçin kýyýdaki yollarý kapadýðýný. Fakat beni yolun kenarýndaki þu aða an ayýrt etmeden geçer giderdi ve bir daha dönmezdi. Zabit Bey'le mükemmel k ur yapýyorsunuz. Müjgân beni kolumdan tutarak..Þunu demek istiyorum ki artýk eskisi kadar çocuk deðiliz abla.. dedim.. abla! Gözlerim faltaþý gibi açýlmýþtý.. Saçmasapan konuþma. Feride? diye fýsýldadý. . sürükler gibi koþtururken: "Allah cezaný versin..

Müjgân. hem de kollarý kuvvetsizdi.Ne çirkin. yah ehþetli gülüyorduk. Sözümü bitirdiðim ve arkadaþlarýma uydurduðum yalanýn ayýp bir þey olduðunu kendimin de anl n. arkadaþlarýmý nasýl bir kurt masalýyla aldattýð akat o zaman rol icabý nasýl mahzunlaþýyorsam. Fakat son bunu da aðzýmdan kaçýrdým.. ne dedin? Ben. dedim. Bir çýðlýk kopararak Müjgân'ýn üstüne atýldým. Buna ne sebep vardý? Müjgân'a yaptýðým itiraf sadece bir 68 Reþat Nuri Güntekin gevezelik ihtiyacý mýydý? Bilmiyorum. netice itibariyle. Sen. beni aldatmak için deðil..Býrak beni. benimle eðlenerek yanaðýma bir fiske vurdu: . debeleniyordu: .. Seni aldatmak için deðil.. sadece saçlarýmý okþayarak beni dinliyordu.. ne güzel!.Sen çirkin misin abla? dedim. Ortayým diyeyim de kavgayý kýsa keselim. oynuyor. Kâh onun etekleriyle. O yine güldü.. . Sana gelince.. Bayýrýn kenarýna gelmiþtik. hatýr için deðil. Müjgân'ýn yüzüne bakmaktan çekiniyordum. dedi. onu kuru otlarýn içine yuvarlayarak tartakla .Ne dedim ben? . donuk bir sesle: . býrak beni.Ama öyle hatýr için deðil..Peki..Mutlaka geri alacaðým.. Yerden taþ toplayarak denize atmaya baþladým.. Sahiden. Üstümü baþýmý yýrtacaksýn.. o ne dese beðenirsiniz? . uzaklara bakýyordum.. . onu öpecek gibi burnumu sürerek: . Ne istersen yapacaðým." dedin. ."Ben arkasýndan koþulacak bir kýz deðilim ki. hem taþ atmasýný bilmiyordu. mahzun oluyorum.Zavallý Ferideciðim. biliyor musun sen büyüdükçe dehþet bir þey oluyorsun! Ellerimi Müjgân'ýn omuzlarýna koydum. Müjgân. Müjgân . 69 ÇALIKUÞU . Benimkilerin her zaman havada kaybolduktan sonra uzakta bir yakamoz parýltýsýyla sularý yýldýzlandýrmasýna mukabil onunkiler gülünç bir patýrtý ile bayýrýn taþlarýna çarpýyor.67 ÇALIKUÞU Biraz durakladýktan sonra cevap verdim: . þimdi de böyle bir mecburiyet olmadýðý halde anýna kendimi kaptýrýyordum.Ne dedin abla.. Ona benim Miþel'in birkaç vakasýný anlatt Sonra elimde olmadan kendi uydurma masalýmdan bahse baþladým. Ay ýþýðýndan sýrýlsýklam bir denizin iki genç kýza ilhamý bu olmamalýydý. Müjgân. kâh baþýmý dizine koyuyor ve daima denize. Allah a yalvarýyordu. ben de ayaklarýnýn dibine çök Bana mektep arkadaþlarýma dair sualler soruyordu. bir þey söylemiyor. Müjgân da bana uy at zavallý. dedi. Yoldan görecekler.Sözünü mutlaka geri alacaksýn. gözlerim dolu dolu. Fakat ara sýra münasebetsizliðimi hissederek durmak i tediðim halde bir türlü kendimi tutamýyordum.. bundan sana ne? Ellerini tuttum. Müjgân'a anlattýðým þey. soluk soluða kendini kurtarmaya lýþýyor. Ama ne yaparsýnýz nra Müjgân yorularak büyük bir kaya parçasýnýn üstüne oturdu.. hafif bir kahkaha kopardý: .Gündüz söylediðin münasebetsiz lakýrdýyý aklýmdan çýkaramýyorum... Kâmran'ý sahiden seviyorsun.. Masalýmýn kahramanýnýn kim olduðunu evvela Müjgân' dan saklamaya gayret etmiþtim.Peki ama. sinsi san çýyaný.Benim için de orta diyelim de mesele bitsin. . dedi. rezil olacaðýz..

ümitsiz denizi býrakýyorum ve Müjgân'ýn kolundan tutup böðürtlenlere doðru sür . Daha olmazsa evlenirsiniz. O gece yataðýmda beni þiddetli bir ateþ bastýrdý. Ayþe Teyzem'le Müjgân'ý çiftliðin havuzu kenarýnda büyüklerle dedikodu yapmaya býrakarak ço takmýþ. Bunlar böðürtlendir ve muhakkak ki Allah onlarý çalýkuþlarý gagalasýn diye yaratmýþtýr. dedi. daha iyi.. fakat artýk isyana kudre ak uyudum. Uykuya dalarken Müjgân'm tekrar katýlaþmýþ bir sesle: .. Ben yerimden kalkmamýþtým.. arabamýz geciktiði için yaya olarak dönüyoruz. Teyzemle Müjgân beni gördükçe birtakým el ve baþ iþaretleri ya Ne demek istediklerini gayet iyi anlýyordum. çitlerle çevrilmiþ bahçeler. etrafta otu ota. Bu tabii. Geceki uykusuzluktan sonra. Yalnýz. Bir türlü uyuyamýyor. te çiçekleri toz içinde sara-np buruþmuþ. duvarlarý. Bütün bir gece daðda kurtla boðuþtuktan sonra sabaha karþý kendini býrakan Keçisi'ne dönmüþtüm. Seyrek fasýllarla birbirinden ayrýlan cýlýz gürgenl . dedim ve tekrar kaçtým.Ne anlýyorsun bu Ermeni gelini edalý hanýmlardan? Gel sen de benimle bareber. hakikaten acýnacak haldeydi. on beþ yaþýnda. Bu sebepten. Hayatýmda bugünkü kadar azdýðým ve eðlendiðim bir gün olmamýþ gibidir. "Niçin öyle söyledin. bunu ben de biliyo ir türlü kendime lakýrdý anlatamýyordum. nihayet bir az canlanmaya karar veren Müjgân'la kol kola hayli önden yürüyoruz. diye fýsýldadýðýný iþittim. Sonra kendimi tutamayarak aðlamaya baþladým. Evet. 70 Reþat Nuri Güntekin Ertesi gün yerli zenginlerden birinin çiftliðine davetliydik.Deli.Galiba o da sana karþý lakayt deðil. Ben öyle terbiyesizlik istemiyorum. ayaða kalkmýþ. dedim. titrek gölgeleriyle beraber yolun tozlarý üzerine kuru yapraklar dökülüyor. Yolun bir yanýnda yýkýk rlar. Bir aralýk. ÇALIKUÞU 71 .. sayýklýyor. aðaçlarýn arasýnda tekrar kendimi kaybediyordum. yüzü gözlerinin be a kadar balmumu gibi sararmýþtý. gözlerin parlýyor. Akþam ne ha ldeydin? Sabahleyin iki saat bile uyumadýn. Vücudumda bir þey deðiþmiþ gibi kendi kendime karþý yenilmez bir korku ve tiksinti duyuyord ikide birde bir bebek hýçkýnðýyla Müjgân'm boynuna sarýlýyor. Rengin parlýyor. U yu bakayým gözümün önünde. Zaten çiftlik ir yerde deðil. Bahçelerde vakitsiz bir sonbahar baþlamýþ. Teyzem. Hatta bir aralýk çýplak bir ata binmeye uðraþ bir tehlike de geçirmiþtim. Zaten vücudumda da uð vet kalmamýþtý. Biz. sabaha karþý o da asabil ir sesle beni azarladý: .Sen hakikaten þaþýlacak bir mahluksun. Bereket versin geceler kýsaydý. sen sahiden deliymiþsin. ta uzaklarda..Geceyi hatýrlamýyorum bile. canavar gibi bir þeysin Feride.. sevmek ayýp mý? Kýyamet kopmadý ya. Fakat anlamak iþime gelmediði için görmezlikt en geliyor. sadece saç rak. abla?" O. kendi nazik tabirleri üzere "at anasý gibi" bir kýzýn baþ açýk. diye gülüyordu. iþçiler. kendi yaþýnda iki komþusuyla arkadan geliyor. baþýmý kucaðýna alarak beni yatýþtýrmaya çalýþýyordu.. Müjgân Abla'nýn bu umulmaz baskýsý karþýsýnda bu sefer de ben sindim. ne "hayýr" diyor.Feride. aða düþ ibi kendimi oradan oraya atýyordum. Müjgân'ý yalnýz bularak kolundan yakaladým: . bacak baþ darmadaðýnýk. dedim. tekrar ayaða kalktýn. kendi haline býrakýlmýþ bahçenin derinlerinde birtakým kýrmýzý benekl r. Halinde zerre kadar yorgunluk eseri yok. besbelli yeni bir hücuma uðramaktan ürktüðü için ne "evet".Müjgân.. üstünü silkiyor: . * Akþamüstü. Ortalýk aydýnlanýncaya kadar Müjgân beni yalnýz býrakmadý.Allah'tan korkmadan bana nasýl iftira ediyorsun. O. abla. Ben daha çocuðum. Yalnýz. adeta kýzdý: . bak! Zavallý Müjgân. yanaþmalar arasýnda hoyratlýk etmesi ayýptý. Halbuki beni ne hale getirdin . olur biter. çitleri saran yeþillikler kurumuþ. öte yanýnda o büyük ümitsizliðe benzeyen yel-kensiz ve d iz var. Titreyerek: . suyu suya katmýþtým.

. Feride.O. sonra onlardan ayrýlarak bize doðru yürüdü. .Mersi. Sakýn. iskarpinlerimin ba yeniden baðlamaya baþladým. devam etti: . yahut bir köylü. kendiminkileri hemen geri çektim. bir þey söylemiyor. sakin ve biraz da alaycýydým: .. Hasýlý. dedi.. mesut dulu yad ellere kaçýrdýktan sonra bundan tabii ne olur?" O. . "Hastalanacaksýn.Ýmkâný yok. Sabaha doðru kimseye haber vermeden kendj kendime þehre indim. içimdem "Elbette. yüzüme yapýþýyor. Aradakiler bize yetiþinceye kadar biz. Gülüþtük ve yürüdük. Ben.um. Ben. . Ellerim yapýþ yapýþ. Biraz sonra Ayþe Teyzem ile Müjgân. arkamda sakladým. Teyzemin komþularý kýrký ge kendilerini kadýndan. Son derece güzel eydi. . ta kendisi.Evvelki gece ayýn on beþi idi. Müjgân koþmaya baþladý. Teyzeler nasýl? Necmiye nasýl? . Müjgân. imdat istemeye kalkýþtý. Fakat kulaðým arkadaydý.. dedim. Akþamýn alacakaranlýðý ve yol kenarýndaki b gölgeleri arasýnda pek iyi seçilmemekle beraber baþka türlü bir insan olduðu görülüyordu. Topuðumu hiddetle yere vurdum.Müjgân Abla ile kendimize bir böðürtlen ziyafeti verdik. Ama bilemezsiniz ne kadar çok. Ben. Mid bozulacak" diye yemiþleri elimden kapmak istiyordu. Birkaç gün Ýstanbul'dan uzakla .Sen de öyle. vallahi. Kâmran. Sonra da üs yapýþtý. .Gözlerinden öpüyorlar. böðürtlenlerden de korkuyordu. Bir aralýk Müjgân söze karýþtý: . Kâmran'ý erkekten sayarak biraz alarga gidiyorlardý.... . bir yabancý karþýsýnda gibi çekingen bir gülümseme ile yüzüme bakýyo ini uzattý.. Fakat benim yorucu eðlencelere tahammülüm yok.Zannetmiyorum. benim geniþ yakalarýma iki sýrma çapa iþlenmiþ bey lekeler içinde býrakýyordu. Kuzenimin teyzemle Müjgân disini hangi rüzgârýn buraya attýðýný anlatmasýný dinliyordum: ... Siz buralarda. iþimizi bitiririz demiþtim ama. sek i bitiririz.. ben Müjgân ve böðürt rle devamlý halde çalýþýrken onlar yolun alt baþýný bulmuþlardý. Þaþýrmýþtýk.Güneþten. Yanlarýnda bir erkek vardý. Bu kadar uzun yolculuðu nasýl göze aldýnýz? ÇALIKUÞU 73 O. Derin pul pul olmuþ.Kim bilir. Yüz yüze geldiðimiz zaman ben.Çok tuhaf! Herhalde bir bildik olacak. 72 Reþat Nuri Güntekin Böðürtlenler eziliyor.Ne kadar yanmýþsýn. nedir? dedim. bilâkis yürüyüþümü daha aðýrlaþtýrmýþtým. Þemsiyesiz mehtapta mý dolaþtý. . Müjgân'ýn el çantasýna sýðacak büyüklükte bir köpe a. Müjgân: . Soluðumun týkandýðýn Yolun kenarýnda durdum. Doðrusu aranýrsa onu ben de pek zannetmiyordum. bir yolcu.. Bir arkadaþ grubuyla Alemdaðý'na çýktýk. bu Kâmran'a benziyor. "Kim acaba?" dedi. dedi ve biraz sonra heyecanla ilave etti: . kuru ekin saplarýnýn ayaklarýna batmasýndan korkuyor. fena halde sýkýlýyordum. kuzenimi aralarýna aldýlar. iki karýþlýk bir hendekte tlamak lâzým geldiði zaman tereddüt ediyor.. arkaya bakýyorlardý. Tarlanýn ortasýnda yürürk burkuluyor. Ne iþi var burada. Galiba bizi merak elikleri rlar. önde çocuklarla beraber yürüyordum.Kim olacak. Bir aralýk bir köpeðin hücumuna uðradýk. Ayaðýmý büyük bir taþýn üzerine koyarak eðildim. dedim.Hayret.Bu yaz istanbul'da çok sýkýldým. Ara sýra hafifçe boðuþuyorduk. dedim. Arkadakiler kaplumbaða adýmlarýyla bizi geçip aþaðý köþenin baþýna varýncaya kadar biz.Feride. dedi. Biraz sonra bu erkek bize el salladý. . Feride. Nihayet. Fakat Müjgân Abla insaný sabýrsýzlýktan çýldýrtacak kadar mýzmýz.

Müjgân da yorgunluk kta duramayacak halde olmasýna raðmen. Fakat o zavallý hakikaten uyumuþtu. Sonra lambayý söndürerek .Vallahi uyuyordum. Feride. geç vakit odaya geldiði zaman ben yataðýmda uyumuyordum. yanlarýna yaklaþmak lâzým gelmiþti.Ne demek istiyorsun? O. Bereket versin Aziz Eniþtem.Hiç.74 Reþat Nuri Güntekin Fakat nereye gidersiniz? Yalova'nýn mevsimi deðil. bilmem niçin. Ben. iðrenmeye karmakarýþýk his günden güne artýyordu. .Misafire hürmette kusur ediliyor galiba. misafirine fena halde kancayý takmýþtý. Fakat ikimiz de kendimizi tutamayar ak gülmeye baþladýk.. dedi. Onunla görüþtürmek içi insanlar çaðýrýyor ve hemen her gün uzun bir araba gezintisine yahut yerlilerden birinin bað ve bahçesine davete götürüyordu. yorgunluktan ölürüm. horlamaya baþladým. Müjgân: . zorla baþýmý kaldýrdý: . Hiç."Misafir misafiri çekemez" derler dedim. Anlýyorum. Silkindim maya ihtiyacým olduðunu söyleyerek odama çýktým.. diye gözlerimi iri iri açtým. Karþý karþýya geldiðiniz zaman hiç sebep yokken ka kaçýyorum.. Ne istersen.. halimden alýndýðýný g : . Bir aralýk. Ona bir þey söyleyecek olursan sen zorla kucaðýma alýr. Ben gülerek omuzlarýmý kaldýrdým: . Eniþtemle teyzem o akþam Kâmran'ý geç vakte kadar" bahçede alýkoydular. iþitilmedi-ðinden emin olmak ister gibi bir tavýrla etrafýna baktýktan sonra: . Müjgân. Ben. birdenbire ürktü: . Birkaç dakika sonra da ben onun karyolasýna gitmiþ. Ona karþý duyduðum hiddete..j ceðim gelmiþti. ikimizi birden denize atarým.Peki. Odanýn karanlýðýna. Birdenbire aklýma siz geldiniz. Gözlerini açmadan: "Yapma. beni tekrar kaçýrmamak ister gibi sýmsýký bileðimden eteðimden tutuyordu. Kâmran'ýn gelmesi hakikaten keyfimi kaçýrdý. Sert bir hareketle karyola demirlerini zangýrdatarak doðruldum: ÇALIKUÞU 75 ... onunla merdiven parmaklýðý arasýndaki na sürünmeden geçip geçemeyeceðimi hesap ederek: 76 Reþat Nuri Güntekin . dedi ve hâlâ hafif hafif baþýný sarsmakta devam etmeme raðme tekrar uyudu.. baþýný yastýðýndan kaldýrarak kollanma ordum.Senin aklýndan delice bir þeyler geçiyor. Müjgân. dedim. aç gözlerini.Peki. O..Tahminim doðru çýktý. burunlarýnýn dibinden ayrýlmýyordu. Zaten sizi de dehþetli göre. Yalnýz dilinin ucunda bir þey var ki mutlaka söylemezsen bu sefer ben u yuyamayacaðým. Bir sabah yine böyle bir davete gitmeye hazýrlanýrken kuzenimle merdiven baþýnda karþýlaþtý mu kesti. dedi. Müjgân çenemi okþayarak: . Karyolamýn kenarýna oturdu baktý. korkuya. Müjgân'ýn kapalý gözlerine raðmen yüzümü onun saçlarýna saklayarak kula . Feride" diye yalva rdý.Sahtekârlýða lüzum yok. dedi.ikramýn fazlalýðýndan öleceðim.Allah aþkýna boðuþmaya falan kalkayým deme. Sonra gülerek ilave etti: . dedi. Bursa bu aylarda cehennem gibi ya nar.. . bilâkis gruba alarga duruyor. Güleceðimi hissederek öte tarafa döndüm. Peki. ikide birde içeride yahut bahçenin arka taraflarýnda kayboluyordum. dedi. Kâmran.

Dumana. belki zengin bir yerli ile evlenirsiniz . Fakat hi r þey görmediðim.. Kâmran gülüyor: . dedi.Çoktan görünmüyorsun. dedim. tekrar dudak büktü: .. ÇALIKUÞU ___ __77 O gün nasýlsa serbest kalan Kâmran'ýn caddeden geçtiðini gördüm. Her gün yeni yerler. dedi.Milyoner de olsa o kadar demokrat olamayýz. denizin durgun yüzünde nereden geldiði belli olmayan uçuk bir ay titriyordu.Beni deðil ama. Bilmezsiniz buranýn kýþý ne kadar sýkýcýdýr:. bunun farkýn likten gelerek bir yarým çevirme hareketiyle vücudumu ayný istikamete çevirmiþtim. sen birdenbire sustun. Marika. Kâmran. Biraz sonra tekrar yanlarýna döndüðüm zaman. Müjgân. Heyecanla elerini uzat . onun vücuduyla merdiven parmaklýðý arasýndaki delikte layýp kaçmýþtým.Sizi eðlendirecek insaný nereden bulup getirsinler. dedi. kendi durgun ve kararsýz mizacýna benzeyen bugünkü havadan pek hoþlandýðýný anlatý .Evet ama. Ýk irde bana bunun için taþ atýyordu. O. dedi ve baþýný çevirince on. Gece yaðmur yaðdýðý için havada tatlý bir sonbahar serinliði vardý. kuzen sýfatýyla buna katiyen razý olmam.Tanýdýðým insanlar hiç öyle zevk verici insanlar deðil. Kâmran. Ben.. insanlar tanýy orsun. deðil mi. bugün de yaðmur tehlikesi var. dedi. iþitmediðim halde onun bize doðru geldiðini seziyor. on beþ adým ileride Kâmran'ý gö Ayaküstü birkaç dakikalýk bir sabah sohbetinden kaçýnmaya artýk imkân kalmamýþtý.. Elindeki þemsiyeyi açýp kapamakla eðlenerek: . Kuzenim. Ortada þikâyet edilecek bir þey yok. Bir sabah. Bu esnada yanýmýzdan -çýplak ayakla. Kýsmeti çýktý.. misafirin misafire ev sahibini çekiþtirmesi eski usu llerdendir. .Fena mý? dedim. Basamaklarý ikiþer ikiþer atlayýp þarký söyleyerek bahçeye doðru koþuyordu Nihayet bir gün Müjgân bana edeceðini etti. zavallýlar? dedim. Müjgân'a takýlmakla söze baþladý: . iþi ciddiye alarak baþýný salladý: . Son derece zengin bir insan.. Sonra kýþ.Güzel ama. Kâmran.bir balýkçý geçiyordu. Fakat uzanan elleri boþta kaldý. dedi. Kim bilir. Akýllý uslu Müjgân'ý bugün hangi hain þeytan dürtüyordu.Bugün de þemsiyenizi unutmamýþsýnýz.iyi ama. Bana aþinalýk etti: . Balýkçý deyip de geçmeyin. kendisini eðlendirecek insandan kimi kastettiðimi anlamýþtý.. Kuzenim nedense benim ilk gece söylediðim "misafir misafiri çekemez" sözüne içerlemiþti. Bir gün kendimi Marika diye tan balýkçý. Babam aksi gibi öyle bir alýþtý kaydýracaklar diye ödü kopuyor. buna itiraz etti. 78 Reþat Nuri Güntekin Konuþa konuþa bayýrýn kenarýna doðru yürümeye baþladýk."Misafir misafiri çekemez" ama. Baþý yine bir kýrmýzý mendille sanlý. Sizi her gün gezdiriyorlar. gülerek cevap verdi: . O. Ben. insana hüzün veriyor. galiba Feride'yi büsbütün Tekirdað'da býrakacaðýz. ensemde hafif bir ür hissediyordum. kuzenime bu Marika hikâyesini anlatýyo itirdikten sonra bileðimden tuttu: .O kadar aleyhinde bulunmayýn.Feride.Ne o. Feride? diyordu. Müjgân: . Artýk kendimi tutamadým: . Kâmran. sise benzeyen þ ir bulut. güneþi saklýyor. I e bir balýkçýnýn oðluna istiyorlar.Allah esirgesin. Kâmran'm bu sözüne karþý ne dese b . onunla deniz kenarýndaki bayýrda dolaþýyorduk. komik bir yeisle gülümsedi. . þaka etti: . gözlerini tavana kaldýrdý: . dedim. Bu mevsimden sonra günler ekseriya bugüne benzer. iri bir aðaç kökünde oturan Müjgân'ýn yüzü deniz tarafýna dönük olduðu için o. Bari ben de öyle yapayým.Bir gün sizinle balýða çýkmaya hazýrlanýyorum. Müjgân. dedi.. dedi.

herhalde hayvancýðýn sandal küreðiyle öldürülmesini erecede büyük suç deðildi. Büyük suç! Fakat. Müjgân'a gizli bir "Sana gösteririm" iþareti yaparak: . kuzenim bir heykel gibi dimdik odu. Aðlar gibi bir sesle: . Müjgân. böyle lakýrdýlardan hoþlanmam. diyordu. Kâmran. birdenbire karþýma çýkan bir komedi yahut facia. Sonra ikisi de ciddileþti-ler.Hepsi o kadar deðil. hiç emniyet verecek gibi deðildi.. Ara sýra yere eðilir gibi yapa ak arkaya bakýyordum.. bu sabah deniz çekilmiþ. benim kaçýþým manalý olacak. Kâmran.Ne var. oradaki bir keçi yolundan tekrar bayý anmaya baþlayacaktým. .Bunu bana da söyleyebilirsin. Bilirsin ki. bunu onun yanýna býrakmay acaðým. ara sýra ye içarenin. dayaða fasýla vererek küreðine dayandý. Mamafih. Fakat bu kahkahanýn içinde deminki gülüþe benzemeyen. Fakat þimdilik balýkçý. Burasý. ihtiyaten. bu nazlý insanlarýn -ata da binseler. söyleyeceði þeyleri b güçlük çekiyor gibi þemsiyesiyle topraða çizgiler çiziyor.. ne istiyorsun zavallý hayvandan? ihtiyar. Evvela köpeðin kuduz olmasý ihtimali aklýma geldi ve du-raladým. ateþte kaynayan katraný devirdi meret. Mesela ateþ gibi bir süva ri zabiti her akþamüstü atýyla evimizin karþýsýna geliyor. yanýma doðru yürümeye baþladýkl iþin anlaþýlmayacak bir yeri kalmamýþtý. fakat bir his bana bu uzaklaþmanýn.Yalancý. Evvela gülerek konuþuyorlardý. O. sýkýntým yokmuþ gibi.beni yakalayamayacaklarý m uhakkak. Gördüðüm þeyler. kendini Feride'ye beðendirmek iç ikeli hünerler yapýyor.. Nihayet ikisinin de dönüp bana baktýklarýný ve fenasý. ötesine berisine yapýþtýrýyordu. Fakat 80 Reþat Nuri Güntekin aksiliðe bakýn ki. Lâkin. keçilerin bile zor çýkacaklarý bir yol olduðu için onlar beni maktan vazgeçecekler. dedi.Ne olacak. Yalnýz. Kendimi bayýrýn en dik yerinden olanca hýzýmla aþa kapýp koyuverdim. bu tehlikeli deligözlülük de beni kurtarmýþtý. . bir kýrýklýk vardýr.Buna diyeceðim yok. f bir þey. Allahaýsmarladýk. diyordu ancý deðilim ki. hem de bir yerimden deðil irkaç yerimden kýrýlýp dökülmediði-me hâlâ þaþarým. çarpýnýp çýrpýnýyor ve baðýrýyordu. Hiddetle ayaðýmý yere vurdum: ÇALIKUÞU 79 . ilerideki burnu dönersem selamete çýkmýþ olacaktým. her þeyi anladýðýmý. Kumsalda biraz daha yürüdükten sonra. Planým hazýrdý. beni mahve di ve bunun önüne geçmek için benim elimde çare yoktu. iyiden iyiye solumuþtu.Sen çok oluyorsun artýk. yahut hiç deðil ndiðimi gösterecek. Hayvan. Baþýmý çevirince onlarýn bayýrýn ba yavaþ inmekte olduklarýný görmeyeyim mi? Koþmaya baþlayacak olsam.Yalnýzken böyle konuþmuyorsun ama. Birdenbire yanýna yaklaþmaya cesaret edemeyerek baðýrdým: . Müjgân. birkaç daki her þeyi unutturdu. ara sýra denize taþlarýmý atmakta devam eder . izimi kaybetmiþ olacaklardý. Kâmran'm arkasýna geçerek bana göz kýrptý: . Ancak þu var ki. baðýra baðýra oradan oraya kaçýyor. dedi.. elinde bir kürekle kara okak köpeðini kovalýyordu. Biraz evvel yanýmýzdan geçen ihtiyar balýkçý. kendini kaybetmiþ bir halde. o iniþte nasýl olup da yuvarlanmadýðýma. buranýn öte tarafýnda. Sizinle kavga etmeden konuþulmayacak. iftiracý. baþlamýþ lakýrdýyý býrakmayacaðýný h enarýna gittikten sonra hiddetle denize taþ atmaya baþladým. Bu sefer. bu sefer kahkaha ile gülüyor. Feride'nin daha yüksek kýsmetleri de var. iþi parmaðýna dolamýþtý: j. dedim ve hiddetle deni e doðru yürümeye baþladým. balýkçýnýn kumsalda bir çalý ateþi üzerinde kaynamakta katranýný devirmiþti. . Hiddetin sebebi anlaþýlmýþtý. Cevap vermek kendi hakký. kayanýn ucunda kupkuru bir geçit açýlmýþtý. Müjgân. Bir an. Köpek.Anlaþýldý. O gün. hiçbir zorum. dedim. Onun için. * Yürümeye baþladým. on a kudurmuþ görünüyor. ihtiyar.

çocuklarýn arasýna karýþýr. ne o çehre? Pancar gibi kýzarmýþsýn! Biri mi kovaladý. büsbütün kaçmaya da içim razý olmuyordu. iþi deliliðe vurarak kulmalarýna mani olabilirdim Arkadaþlarým arasýnda salýncaða önce binmek yüzünden kavga çýk men aralarýna atýldým. Ben de onun gibi kovalanýyordum. bayýra týrmanmaya baþladým. daha doðrusu aþaðýya bakýyordum. Mamafih. Sinirli bir gülme ile "Ne münasebet!" dedim ve çocuk sesleri gelmekte olan arkaya bahçey e koþtum. korkuyorsunuz. burnu dönmeleri tekrar aklýmý baþýmdan aldý ve arkama dönmeden yine hý biraz yürüdükten sonra. çocuklarý büsbütün hýrslandýrmýþtý. kuzenimin cebinden çantasýný çýkardýðýný. Ne güzel tesadüf! Eve gelirken odama kaçarak kapýyý kilitÇalýkuþu . kendi ayaðýyla girdiði bu kapandan nasýl kurtu k kesik uluyor- ÇALIKUÞU 81 du. büyük bir gürgen aðacýna asýlý. zorla kapýyý açtýrmak isteye da rezalet çýkaracaklardý. hýzlý hýzlý soluyor.Hayýr. Müjgân. onlarý kollarýndan çekerek yüzlerini. Feride Abla. balýkçýya paralar verdiðini gödüm. Arka bahçede. elleriyle iþaretler yapýyordu. Nihayet. O hýzla zannederim ki. korkmayýz. istanbul'a kadar giderdim. Ben. Kâmran'ýn bana lakýrdý söylemesine ÇALIKUÞU 83 fýrsat vermemek için þirret bir yaygara. Kenarda nöbet bekleyen çocuklar titizlenmeye. bana dönüyor. yavaþ yavaþ sallamaya baþladým. Daha yere atan balýkçý. muhakkak arkamdan gelecekler. gözlerini çarpýp daðýtmalarýna mani oluyo fenasý. alacaðýn olsun. Müjgân'la kuzenimin. . diye yolumu kesti. onu fazlaca koþ içimden: "Daha beter ol!" dedim ve salýncaðý hýzlandýrdým. Salýncaða atladým. benim davetimi beklemede faklý bir sürü halinde gelmiþler. küçük arkadaþlarým. . ara sýra eliyle göðsünü bastýrý-yodu. dedim. Kumsal boyunca dümdüz koþup gitseydi. . Bu hal. Dizlerimin arasýnda çýðlýk çýðlýða ha ri býrakmasýndan. çizdiðim sýnýrý aþarak. benimle beraber sallanan küçük de kesilmiþti. ke 'la Kâmran. küçüklerden birini de karþýma alarak. Vaktim olsa. Facia.. Ara "Rezil oldum. Bereket versin öteki çocuklar da ayrý perdeden. bahçeyi cehenneme çeviriyorlardý. bir kolan salýncaðý vardý. Fakat onlar.Hepiniz kenara sýralanýn. Beni de.Köpek bir kaya kovuðunun içine. benim der de kendi baþýmdan aþ-rkýndý. Çok geçmeden onlar sökün ettiler ve çocuklarýn arkasýnda durdular. basýmdaki gürgenin sýk yapraklarýný hýþý tan bir hýzla havalanýyordum. ikide birde d etmeden yavaþça arkama. hiçbirinizi almayacaðým. ay tempodan baþka yaygaralar koparýyorlar. Kuzenim. Devrilmîþ katran tenekesinin baþýn konuþuyorlardý. aklým çileden çýkýyor. Müjgân'la Kâmran'ý da alakadar etmiþ görünüyordu. yahut benim tasarladýðým yoldan bayýra týrmansayd ka kurtulacaktý.. Fakat ben. salýncaðýn etrafýný sarmýþlardý. bizi de. korkmayýz. Çaresiz salýncaðý durdurdum ve çocuða çýkýþmaya baþladým. bakayým. Fakat kapýnýn önünde Aziz Eniþtem karþýma . bütün vücudumu ateþ basýyordu. Müjgân!" diyordum.F 6 82 Reþat Nuri Güntekin lemeyi düþünmüþtüm. bizi de!" diye b aðrýþmaya baþlýyorlardý. yere düþüp ölmesinden korkmaya baþlamýþtým.Korkmayýz Feride Abla. . Bazý günler komþu urasýný bayram meydanlarýna çevirirdim. Sabýrsýzlýklarýndan. Fakat ne çare ki. aklýnca emin bir yere saklanmýþtý. kulak asmýyor.Kýz. Yani açýkçasý. Müjgân'ýn yaptýðýný hatýrladýkça. bu zavallý köpeði kurtarmak için bir þey yapardým. sizi birer birer kendim sallayacaðým. Halbuki þimdi. Bugün. Biraz sonra kürekli düþm i bir hücumuna uðradýðý zaman ne yapacaðýný. "Çok oldu ama. kollarýmla onlarý iki tarafa daðýtarak: .Beni de. Bir parça hýzlý sallanmaktan kork caðýnda ne iþi vardý? Bunlar evde küçük kardeþlerinin beþiðinde sallansalar daha iyi olurdu na benzer birtakým sözler. korkmayýz. Beni de. evvelce de düþündüðüm gibi.

haným gibi nazlý. çocuklarý düþürtmek þart deðil ya.Hatýrýn kalmasýn ama. çok zorlu olacaðýný hissettiðim bu sallanmada kuvvetimi muhafaza mek için dizlerimi hafif çe bükmekle iktifa ediyordum. Fakat o. nazik bir çocuktur. Bir aralýk. ÇALIKUÞU__ 85 Hareketin sarhoþluðu yavaþ yavaþ beni sarýyor kendimden geçiyordum. Müjgân'ýn kollarýna fýrlattý. rica ederim. Korkuyor musun? Bu sefer yüzüne bakmaya cesaret edem eyerek: . yeter!" diye baðýran sesini iþittim. Þimdi görürüz. Sonra salýncak gidip geldikçe þeytan yavaþ yavaþ dürteler: "Hayd ydi. gülerek. onun için küçüðü kollarýmdan indiriy k Kâm-ran'ýn gözlerine bakýyorum: . gürgen. diye baðýrýyo Çocuklar. fazla kýpýrdama. düþerlerse. dedi.Teyze.Ne bekliyorsun. yanýmda çocuklar var!" diye cevap veririm.Aman. Yavaþ sal-layýver. bir yerini kýrar. . gözlerini kaçýrmýyor. Kuzenim gülerek: . Artýk kurtuluþ çaresi kalmadý. .Bu esnada evin penceresinden teyzemin sesi iþitildi: . bir zul u. mendilimle tozlu avuçlarýmý silmeye baþlýyoru Kâmran: . insaf etsenize! Gevezeliðim tükeniyor. kuzenimi omuz baþýmda hissediyordum.A kýzým. sim kesilir kesilmez onun baþlayacaðýna hiç þüphem yok. . Daðýnýk saçlarýnýn arkasýndan. Kýrk yýllýk Çalýkuþu'nu daha tanýmadýnýz mý? ur mu? Uslu uslu baþlarým. bir rüya içinde g . Kuvvetle dizlerimi bükerek salýncaða çýlgýn bir sürat verdim. salýncak yavaþ yavaþ hareket etti.Ne münasebet. Bu. çocukluk etme. Feride? dedi. Müjgân'dan öðrendiðim güzel þeyden sonra. o. yedi. caným. Fa kat o: "Haydi Feride. Þimdi. Bu kadar teþvike bir zavallý Ça lýkuþu nasýl dayanýr. . .Benim için hayýr. . Biz salýncaðýn yaný alnýz kaldýk. ona baþ eðdirip neticeye kadar bu küstah ve zalim alay a devam etmek. fakat arkam dönük olduðu halde. "Etme. Teyzem pencereden: . Bu baþý baþýmdan ayýrýr ayýrmaz onunla e hiç þüphe yok. Alaycý bir sesle: . yormadan uslu uslu sallar. Bu tombul yanacýklarý kanatýrsak ne olur Çocuðun arkasýný bir gölge kaplýyor.Feride. Kâmran aðabeye yanaþ. Gitgide süratimiz artmaya. . Bunu Kâmran da tekrar etti: . .. Ýpler gýcýrdadý. pýrýl pýrýl yanan yeþil gözleri bende garip bir kin. böyle söylüyorsunuz ama.. saçlarýmýz birbirine karýþýyordu. bilmez gibi söylemeyin. Feride? dedi. seninle hiç olmaz diyorum. O canavarla baþa çýkamazsýn.Haydi küçük. Ninnisi eksik ine gibi seni sarsmadan. haydi Feride!" diye tekrar eder. bir yerleri kýrýhrsa sonra beni haþlarsýnýz. yorulmama imkân yok. Kâmran'dýr. Niyetim. Ben. Çünkü nazik ko lan seni zapt edemez.Eðleniyorsun öyle mi yaramaz? dedi.Teyze.Yeter mi. dedi. bir kelime bize biraz kuvvet zayi ettirecekmiþ gibi susuy orduk.Kimin piþman olacaðýný görürüz. korkmak dünyada kibrime yediremeyeceðim þey. eðlenceli bir þey seyredeceklerini anlayarak geri çekildiler. Çevik bir hareketle ceketini çýkardý.Onu size sormalý. Biraz daha!" diye. gittikçe çoðalan yaprak hýþýrtýlarýyla sarsýlmaya baþlad ikimiz de diþlerimizi sýkýyor. sekiz yaþýnda bir bebekti. dedim ve salýncaða atladým. Yüzünü yüzüme yaklaþtýrarak: . diye vecap verdim. Ondan 84 Reþat Nuri Güntekin kaçýnmak. Ne yapmalý? Onunla yüz yüze gelmede açmalý? Eteklerime bir çocuðun sarýldýðýný görüyorum. Kâmran. tkiniz de düþersiniz. eyleme.Piþman olmaya baþladýnýz mý acaba? diye sordum. Yalnýz. O da. gözlerim gözlerine dikili. onlarýn da biraz gönlünü ediver. koltuklarýnýn altýndan tutarak havaya kaldýrý rlerimin en miniminisi. ihtiyatlý davranýyor. her gidiþ ve geliþt klarýn içine dalýp çýkýyor. beraber sallanacaðýz.

Þimdi imkâný yok. gözlerimi ildim.Bir yerin acýyor mu.. Soðuk bir sesle: . O. inþallah dar falan Teyzem kolumu zorla çekecekmiþ gibi.Birkaç gün sonra akrabalarýmýza bir küçük davet vereceðiz.Hayýr teyze. Korkuyorum. Anlatamayacaðým ki. arkamdan sapan taþý y Müjgân vasýtasýyla ona bir ültimatom vermiþtim.. diye sýz anýyor. utanýyorum. ..Dizlerim birden bire gevþedi.Bunu ümit ediyordum. dedi. Zannederim. 86 Reþat Nuri Güntekin Hafif bir sersemlikten sonra gözlerimi açtýðým zaman kendimi teyzemin kucaðýnda buldum. Tekrar gülümseme . dedim. dedi. diye yalvardým. düþkünlüðümü anlamadý: . Islak bir mendille þakaklarýmý siliyor: . Benim yaralý parmaklanma yakýþmayac engin taþý vardý. tuhaf bir þey iþte.Çok güzel teyze. sizin en güzel zamanlarýnýz-dýr. muhakkak düþecektim. beraber gezinmek ve konuþmak istiyordu..Beðenmedin mi yoksa. . beni býrakýp yatmaya gittiði zaman Kâmran'ýn söylediði þeyleri kendi kendime tekrar r. Kim bilir. Feride? dedi. canýnýn sýkýldýðý anlaþýlýyordu. . Teyzem. Fakat ne çare ki.. ayaklarýmýn ucuna bakmaya baþladým.Çocukluk etme.Öyleyse niçin aðlýyorsun? Gözlerindeki yaþlar ne? . Muvazen esi bozulan salýncaðýn birdenbire dönen ipleri arasýnda yere yuvarlandýk. Feride. birbirine k ellerim açýlmamakla beraber kollarým iplerin etrafýna kaydý. teyze dedim. gözlerime dokunuyordu. düþeceðim. O kalmak. Ayþe Teyzem'Ie Müjgân da bize katýlmýþ olarak sürü sepet istanbul'a dönüyordu un bir mektubuyla öðrenen Besime Teyzem ile Necmiye bizi. Sözünü tutmazsa her þeyi bozacaðýmý yeminlerle söylüyordum. inatla baþýmý önüme eðdim. mersi. Eski bir yüzüðünü ölçü verdim. Kâmran..Ben mi aðlýyorum. ben dünyadaki niþanlýlarýn en acemi ve vahþisiydim. Kâmran'ý u geldiðini gördüðüm zaman ürkmüþ bir at gibi patýr patýr kaçýyordum.. Galata rýhtýmýnda karþýlamaya koþ Niþanlýlýðýmýn ilk haftalarý herkesten kaçmakla geçti. bu kelimelerin ahengi içinde uykuya dalýyordum. dedim.. beni bir pencere kenarýna çekerek bir sürpriz gibi gös . bazen bu kadarla kalmýyor. teyze? Baþýmý teyzemin göðsüne soktum: . Bu hareketime. her niþanlý gibi onun da hakkýydý. iplerin elimden kurtulmasýndan korktum. Niþan takacaðýz. devam etti: . onun sana söyleyecek ne güzel þeyleri va . Dudaklarý saçlarýmýn arasýndan alnýma. buraya senin için geldim Feride. beni bu esnada kavrama lsaydý.istemiyorum. uzun sürmedi. Feride. Benimle evlenmeye razý olduðunu aðzýndan iþitmeden seni býrakmam. Bunlarýn baþýnda Kâmran geliyordu. Ben.Niçin bu deliliði yapýyorsun. Biliyorum ki. Müjgân. kýzardýðýmý göstermemek için yüzümü perdenin karanlýðýna s Teyzem. kýzým? diyordu. incecik elleriyle saçlarýmý okþayarak onun aðzýndan konu ÇALIKUÞU 87 Yataðýmda büzülerek: . Sonra. bu. 88 .Hayýr. . bu. be er düþüp ölünceye kadar. bir istanbul dönüþünde. bana özene bezene bir niþan yüzüðü yaptýrmýþtý.. ellerimi arkama sakladým. teyze dedim. arkama sakladýðým parmaklarýmý birbirine kilitliyordum . Tekirdað'da old a ara sýra beni yataðýmda sýkýþtýrýyor: . Bunu teyzem. Üç gün sonra.. Müjgân. Feride? diyordu. Fakat onun kuvveti beni muhafaza etmeye kâfi deðildi. daha üstüme varýrsa aðlýyordum. Kâmran.inelim artýk.Elini uzat da bir tecrübe edelim. . B unlar. sevinçle boynuna sarýlmayýþýma hayret eder gibi: .. onu ölesiye seviyorsun. Daha sonra. karþýki aðaçlarýn içinde kaybolmak üzere olan güneþe tutup parýldattýðý zaman. Karþý karþýya geldiðimiz zaman benimle niþa acaktý.. beni anlamadý.Düþmeden evvel aðlamýþ olacaðým. Mamafih. Dizlerim büküldü.

Þimdi senin yalný zen deðilim. O zamana kadar daha büyürüm. Yalnýz. F de? dedi.. korkuyorum. Ben.. Büyüdükçe de elbette aðýrlaþacaksýn. inatçý vermelisin. Kimse bana niþanlý muamele n þimdi. onun hýrpalanmaktan büsbütün incel rasýna alýyor. teyzemin beni kýymetli oðlu için bi düðü korkusunu seziyordum. kuzenimin ta kendisiydi bu. Sýrf akraba ve bir iki yakýn dost için bir niþan ziyareti yapacaðýz. tabii cesaret edemiyordum. Önü daha dört uzun sene var. yine de köþkte pek rahat sayýlmazdým. cevap vermemesi için elimle aðzýný týkayarak yalvariyordum: . ne bileyim. annenim de. Gül klarýný kýsarak hafif bir alay geçti: . Kelimesi kelimesine aklýmda kalmýþ olan bu sözlerde hakikaten yakýp hýrpalayacak bir þey va dý? Bunu bugün bile anlamýþ deðilim. Daha doðrusu iki þartla. Nihayet. Birdenbire titreyek silkindim: . Güzel bir azarý hak etmiþtim. O zaman. Yalnýz bir þartla. mevkiim büyüdüðü için. baþýmla üst üste birkaç kere "evet" iþareti yap Müjgân. deðil mi. Fakat gitgide büyüyorsu . Yalnýz bi fazla havaisin. yaramazlýða. alacaðým dersin þiddetini gidermek için bir eliyle belimden tuttu. 89 ÇALIKUÞU Kendimi çiçeklerle ve avizelerle süslü bir masada þimdiye kadar alýþmadýðým bir tuvaletle. ötek eliyle çene i. bilmem anlatabiliyor muyum? Ciddi ve aðýrbaþlý olmalýsýn. aðzýna bir hafif þamarcýk da yedi.Dünyada en acýdýðým. alnýmý okþayarak: . perdelerimi. Teyzem.Feride.Peki. alay ettiðim insanlar. bunlardan biri bir gün benden. zannederim ki.Ýstemem.. Mektebini bitirmene ve evlenmenize a ene var. dýþarý-dakilerden olsun kimse yüzüme karþý bahsetmiyordu. Arada bir þakalaþmaya kalkanlar olursa benden. dedim. diyerek dörtnala aþaðý kaçtým. Bütün bakýþlar üzerimize toplanmýþtý. akýllanacaksýn. kim bi lir. Çocukluða. Mesela. Nasihatlerinin nasýl tesir ettiðini anlamak ister gibi: .Reþat Nuri Güntekin Yüreðim hýzlý hýzlý çarpýyordu: . teyzem. Buna pelc mumnun olduðumu söylemeye lüzum yok deðil mi? Sen. Ne demek istediði i. Müjgân. fakat. Hayli uzun zaman. Besime Teyzem duysa. Müjgân'in göðsüne yüzümü saklýyor. Çocuklukta bu.. O var. niþan toplantýsýnda senin yerine bir vekil mi koyacaðýz? Nikâhta öyledir ama kýzým enüz böyle bir âdet çýkmamýþtýr. diyordu. aðzý serbest kalan Müjgân: . vaadinde durmuþtu. hemen hemen bir anne olmuþtu. karyolamý. Fakat. artýk çocukluðu býrakmak zamaný gelmiþtir. ar ve çehreyle onun yanýnda gördüm. gardýrobumu deðiþtir dý ve bunun sebebini sormaya. dedi. ben daha çocuðum. Gece eri odamýzda yalnýz kaldýðýmýz zaman lambayý söndürüyor. niþanlý demesin. Yerin dibine geçiyorum. Fakat be eket versin yabancý deðil. huyunu bilmediðim herhangi bir yabancý kýzdan çok daha iyisin. Allah esirgesin.Nasýl. niþanlý bir kýzsýn. yine büyüklüðün kendinde kalmasýný istedi.. niþanlý kýzlardý. Fakat. Verilecek cevap olmadýðý için önüme bakmakta devam ediyordum. beni evin daha hatýrlý bir odasýna taþýyorlar. Böyle olmakla beraber sen. Kâmran'ýn ne kadar ince hisli ve nazik olduðunu biliyorsun. onlardan biri oldum. bugünlerde benim için bir abladan fazla bir þey. bana neler yapardý. . Kâm an için. Böyle olmakla beraber. Evvela'benimle boðuþmayacaksýn onra.. aðýzlarýnýn payýný alýyorlar uyorlardý Hatta. bir kere daha tekar edeceksin. Evdekilerden olsun.imkâný yok bunun teyze. saçlarýmý. Buna mutlaka lüzum görüyorsanýz ben mektebe gittikten sonra yapýn. alýþýrým. onu çok sevdiðini bana. Kimse bana. Benim 90 Reþat Nuri Güntekin tarafýmdan gayet haklý bir þamarcýk.Þimdi artýk anlaþtýk. belki pek zararlý bir þey deðildir. yalnýz bana.

Tipiniz. . tekrar yanýma gelece galiba. Araba. Fakat.Müjgân'a söylediðini bir kere de senin aðzýndan iþitmek istiyorum. kalabahkçaydý.Biliyor musun. Fakat öyle bir þey iþitmeyince yavaþladým.Galiba ben. ayýp yapýyorum. hakikaten bedbaht bir insan tavrý vardý. arkamdan geleceðini zannediyordum. Biliyorsun ki.Yanlýþ anlamayýnýz. Müjgân'dan baþka diy Müjgân'ýn yolda beni. Fakat sana karþý. bir gün bana: . beni bedbaht ediyorsun dedi. kaçtýðým kapana tutulmak üzere olduðumu anladým. Reþat Nuri Güntekin 92 11. O. Boþ . kýzararak kös kös arabaya bindim. ben de artýk kaçamayacaktým. usulca arkama baktým. yahut da lüzumsuz gevezeli yeceðine emniyetim yoktu. Konuþursam. ya sesim tit ekti. ziyaný yok. Bu bahçede mesut dulun etekleri arkasýndan nasýl koþtuðunu daha unutmad yapýyorum. bir parçacýk kestim. diye benimle ala Kimse. o kadar komik bir hayretle sormuþtum ki. sadece aðaçlardan birinin altýndaki bir kamýþ kanepeye oturmuþtu.Evet. öyle. b nlarýn arasýnda en baþa çýkýlmazý. kendime bedbaht demekte hakkým var. Zannederim ki. onunla yalnýz býrakmak için kaçmayacaðýna. Ben. senin niþanlýn deðil miyim? . kendimi tenha bir y ya sarf ediyordum. ikimiz de gülmeye baþladýk. ya baþka bir münasebetsizlik yapacaktým.1i! Öyle sanýyorum ki. Bir kahkaha koptu. ama. . Bu suali. Köþk halký bir gün sað elimin bir parmaðýnýn kocaman bir sargý beziyle baðlý olduðunu gördü . Kâmran. dedim. beni yalnýz yakalamak için fýrsat arýyordu. Kendi kendime gayret ve rmek için söylenmeye baþladým: . onunla kovalamaca diyebilirim. Feride. bu beni akkým Müjgân'a ne söyledðimi hatýrlamýyormuþum gibi yalandan gözlerimi havaya kaldýrdým. zannederim. küçükhaným. Vakanýn son günleri köþkte. dedim. araba ile Merdivenköyü'nde bir köy düðününe gidilecekti. Eskiden olduðu gibi ara sýra mutfaktan kayýsý kurusu falan aþýrmaya gittikçe hain aþçý: . henüz bir þey söylemediði halde artýk sokaktan çocuk çaðýrmaya da cesaret edemiyordu da bir aðaca çýkmak için bucak bucak saklanmak ve geceyi beklemek lâzým geliyordu.Ben herkes miyim? .Ne istersen açýk yeyiver. dedim.birini alýyor ve yolda mütemadiyen onunla konuþuyordum.Bir gün. Ben. bir k kadaþa söylenecek her þey bir erkeðe tekrar edilmez. Demek ki.Arabacýnýn yanma bineyim. bira sonra.Galiba bozuþacaðýz.Görüyorsun ki. Yine belki aðzýma vurursun diye kelim eyi söylemeye cesaret edemiyorum. kimse için duymadýðým bir his var içimd Ne vakitten beri. Kâmran'dý. bütün þeytanlýðýmý. Gayrý zatýnýza hýrsýzlýk yakýþmaz. Aramýzda konuþtuðumuz her þ erkese söylenemez. Kendi kendime: . . Kuzenimin oturuþunda. Cariyeniz de.Ben. kendi kendine geçer.Bir þey deðil. Ara sýra bana teklif ettiði araba gezintilerine yanaþmýyor. Kâmran'ýn sözünü aðzýna býrakarak sokaða doð dým. O. Onun da. r ÇALIKUÞU 91 Kendimi tutamadým: . . Tatilin son günlerinde baþýmdan geçen bir kazayý da söylemeden geçemeyceðim.Þimdiden mi? dedim. pek fazla ýsrar ederse yanýmýza gân'dan baþka. diyordum. Müjgân kýz. Kâmran bu esnada bana baksa piþmanlýðýmý anlayacak. ben bu kelimeyi istemiyorum .Sinsi sarý çýyan. biraz kadýn tipi olmasýna raðmen erkeksiniz. düþündüm .

geçen iki gün içinde üzüntü ve sýkýntýdan zayýflamýþ olacaktým. dedi.Benden bu kadar çabuk kaçmak isteyeceðini ummaz-dým.Epeyce deðil. be yüzüðümdü. Ertesi gün. Halbuki bu sene baþ 94 Reþat Nuri Güntekin .Bu sene sýnýf geçemezseniz bir sene. Onu bir dakika parmaðýmda seyretmek hevesine karþý koyamadým. Bundan ilerisine gitmek. dedim. Baktým ki. diye sitem etti. saklýyorsun. Feride? dedi. bir gayret yapýp kendimi toplarlamazsam. beni.Zannederim ki. Hakikat þuydu: Teyzem. mutlaka mektep açýldýðý gün gelmemi tembih ettiler. Gardýrobun aralýk bir gözünde mavi kadife kaplý bir mahfaza gördüm. bu sene mektepte yoktu. uðra or. bir türlü parmaðýmdan ç r heyecan içinde bir hayli zorladým.Notlan beðendin mi. Tatilin son günü. bir bahane ile kendimi kurtarmaya uðraþýrken. Fakat ben. bu ýsrarým karþýsýnda yine bir hüzün ve dalgýnlýk nöbeti geçirdi. bu yüzükle yakalanmak fena ha lde kibrime dokunuyordu. bir uzun sene daha burada beklemek tehlikesi va r. Bültenler daðýtýldýðý günün akþamý Sor Aleksi. muhakkak. yüzük büsbütün daralý-yordu. Üçüncü gün. baþýmýza bir iþ açar. Çaresiz. Kimden? Nasýl? On sene aralarýnda yaþadýðým ve öyle pek alýk. Ben. bahanelerle inat ediyordum. çalýþkan bir talebe deðildim.Mutlaka bir yaramazlýk ettin. sonra diþlerimle çýkarmaya çalýþtým. bu dert çýkýnca büsbüt Ýlk üç ayýn notlarý son derece fena gitti. bu kapris. Bu. hazýrlýða baþlamýþtým. Sor Aleksi. beni bir gün yatak odasýndaki gardýrobundan galiba bir mendil alm aya göndermiþti. nedense.Teyzem yarayý inatla sakladýðýmý fark edince: . Ne yapacaðýmý þaþýrarak göz kaçýrdým. Söylesem muhakkak bir çaresini bulacaklardý. manalý manalý gülüyordu. pek çok. Zaten. Fakat. ÇALIKUÞU 95 . konuþmaya mecbur edecek. Bu sene geçen seneden bir yaþ daha büyüðüm. çenemi okþuyor. Feride? Birkaç gün daha kalabilirsin. Fakat. dedi. Nafile. Bu. yalansý bir saflýkla: .Onu. Ýþte o zaman. Bu sene de dersler çok sýký. teyzemin korktuðu gibi biraz dar yapýlmýþtý. Ehemmiyetli bir þey ki. taarruza geçmezsem Sor Aleksi'den yakamý kurtarmaya imkân yok.Sadece o kadar mý? Garip þey! Sor Aleksi. Maðlup olduðunu bana göstermekten çekinmeyen koket bir tavýr yanaðýma bir fiske vurdu: . Yüzük. buna itiraz etti: . yüzsüzlü dým. . zih nimdeki periþanlýðý büsbütün arttýracaktý. Üstelik. alýya mal oldu.Hakkýnýz var. Ah bu Sörler! Dünyaya ait hiçbir þeyin farkýnda görünmemelerine raðmen en küçük dedikodular irler. Kâmran. salak bir kýz olmadýðý bir türlü anlayamamýþým-dýr. dedi ve yürüdü.Tehlike mi? Niçin tehlike? diye sordum. Feride.Sörler. sen kendi kendine bulabilirsin. beni bir köþeye çekti. Ben. hakikati utan ÇALIKUÞU 93 zeme itiraf etmeye hazýrlandýðým bir zamanda yüzük kendiliðinden çýkývermesin mi? Niçin? herhalde. beni mektebe götürürken hiç konuþmadý ve ayrýlacaðým zaman: . . Kâmran. aþa benimle yüz göz olmak demekti. sýn kaldýðýmýn resmiydi. model bir talebeymiþim gibi razý olmuyor: . Bedbin bir tavýrla baþýmý saklayarak: . daha açýldý: . pek öyle aklý baþýnda. Bir hekime gösterel im. Arkasýndan daha aðýr bir taþ: .Bu kadar aceleye ne lüzum var. parmaðýmý bir sargý ile baðladým. diyordu. Sor Aleksi. Misel. Tam iki gün vakit odama kapanýp sargýyý çýkararak kendi kendime saatlerce uðraþtým. Ben sizin bu kadar düþtüðünüzü hatýrlamýyorum. Olsaydý.Epeyce bozuk Ma Sor. . bültendeki numaralarý herkese göstermekten sýkýlacaksýnýz. kadýnca konuþmasýnýn zaten son hadlerine varmýþtý.

O.iþte. köþkün köpeði karþýladý. Ne anlatýyordum? Evet. Konuþmayý bu kadarla keserek ayrýldýk. demiþtim.Nasýl olur. yýlýþmak meylini göste vermiyordum. kuru bir teþekkürle baþýmdan savýyor. Kapýda beni. Arkad dan beni tebrik edenleri kýsa. ön ayaklarýyla bana tutunmaya çalýþýyordu. burasýnýn mektep olduðunu hatýrlamanýz lâzým gelir!" yolunda bir söz iþitmek istemezs Kâmran. gelen mektuplarý. O. baþka çare yoktu. Fakat Sörlerin. öyle bir fikir var. ellerimi mektep gömleði rine sokarak ayakta nihayet beþ dakika konuþuyordum. Fakat. Kâmran'ýn yanýnda sýnýfa dönüþ. bir cilveleþmedir gidiyordu. yüzler ini ekþitiyorlardý. Sor Süperiyör'e giderek teyzemin hasta olduðunu söyledim ve izin istedim. Bu ziyaretlerin birinde. alçak sesle: . aramýzda hiç hoþ olmayan bir konuþma geçtiðini hatýrlýyorum. bana r þey söylemiyorlardý. Affedersiniz ama. sefaret kâtibi oluyormuþ. parloir'ýn mahsus açýk býraktýðým bir kapý kanadýna dayanýyor. hakikaten fenaydý. . ben. Elimde küçük valizimle köþke vardýðým zaman ortalýk kararmak üzereydi. ilk aylarda her hafta mektebe r bir þey söylemeye cesaret edememekle bareber bir niþanlýnýn bir talebeyi ziyaret etmesin i skandal addediyorlar. ima yenecek bir þey bulunduðunu bildiði için yolumu kesiyor. sörlerden biri Kartal'a gidiyordu. Ertesi gün. Besime Teyzem'le Necmiye'yi gücendiri yor. tçim içim içinde bir gece daha geçirmek fikri beni korkuttu. Aman. Avrupa'ya gidiyormuþ. ihtiyar köpek. . dedim.Nereden bu haber? dedim. ne yapacaðýný þaþýrtýyordu. bir tanesi. o yaklaþýrken ben. ne kocaman aðýz! Timsaha benzemiyor mu? .Pek küçük deðil. Feride? Biz niþanlýyýz. onun burnunu sýkýyordum. küçük bir seyahat. Aðaçlarýn arasýndan Kâmran'ýn bana doð görerek yere çömeldim.Çok az kalacak. açýk olduðu için öðleden sonra gezmeye çýkacaktýk. Fakat. ara sýra bana. perþembeydi. Günleri hesapladým. karþýmda ayaða kalkarak geri g yürüyor. bizim köþkten ayaðý eksik olmaya Aile dostumuz gibi bir þeydi. Ben.Evet.Þu gülüþe bakýnýz. Hafta tatillerini mektepte geçiriyordum. Birdenbire þaþaladým: . Havadisin doðru olmasý mümkündü. köpeðin üstüme sürünmesini istemediðim kirli ayaklarýný yakaladým. . . mektup ya zmayý da teklif etmiþti. bütün yürekler acýsý bir þeydi. Ýþin nihayetinde biz artýk birbirine baðlý i . Kâmran'a ne düþüneceðini. bizim taraflardaki bir ermeni doktorun kýzý. Yalnýz. O birdenbire duraladýr . bir gün doktorun hafta tatilinden dönen kýzý bana: . uzak durmama sinirlenerek kapýyý zorla kapamak istemiþti. istediðim izni verdi. Hava. Bu. Kâmran. Sor Süperiyör.Bir sene evvel uydurma bir masaldan bahsederken ne kadar serbest ve farfaraysam bu sene hakikaten niþanlý bir kýz vaziyetine düþtükten sonra o kadar korkak olmuþtum.Babamdan Madrid'deki amcasý çaðýrmýþ. kocaman aðzýný güler gibi açarak dilini sarkýtýyor. Yirmi günden beri köþkten haber alamamýþtým. Yavaþ yavaþ omuzlarýmý kaldýrdým: 96 Reþat Nuri Güntekin . dedim. "Bilmiyorum" demeyi kibrime yediremedim. Hasýlý r oyun. bir gün: "Ziyaretleriniz biraz sýkça oluyor. Kuzenim. Biliyorsunuz ki. kendimi dýþarý atmaya hazýr bir vaziyet almýþ. odada görünür görünmez kaç delik varsa. bembeyaz kesildi ve o günden sonra bir daha mektebe uðramadý. Kâmran ta yanýma geldiði zaman keþfetmiþ gibi görünerek: . O gece hep bu meseleyi düþündüm. Yaptýðým.Kâmran Bey. r ÇALIKUÞU 97 Allahtan o gün. bu inadýmý yenmeye muvaff ak oldu. öyle mi? dedi.Rica ederim Kâmran. asýl o bozuyor ya dedim. bu kadar m ana haber vermediði için içimden darýlýyordum. Arkadaþýmýn babasý. Türkçe bilen birisine okuttuktan sonra yýrtmak âdetleri olduðunu söyleyerek vazgeçirmiþtim. nasýl oluyor da. Fakat. Üç ay içinde. kuzenimin beni parloir'da beklediðini haber verirken. ya iki ya üç gece eve çýkmý Sebebini kendim de pek iyi bilmediðim bu inat. son derece açgözlü ve dalkavuktu. Kâmran'a gösterdiðim manasýz uzaklýðý unutuyor. o da göz vardýr. Erenköy istasyonuna kadar beraber g itmek þartýyla.

Annemin hiçbir þeyi yok. Artýk geri dönmekten baþka yapýlacak iþ kalmayýnca Kâmran: . dedim... Kâmran. bilmiyorum..Evet. Köpeði býrakarak eteklerimi silkeledim. onun gönlünü alacak bir kelime bulmak benim için dayanýlmaz bir ihtiyaçtý.. teyzem nasýl? Ehemmiyetli bir þey deðil inþallah. içerdeler.Sen. pantolonu na dikkat etmeden oradaki bir kayanýn üstüne oturuverdi.Sana biraz sitem yapmaya hazýrlanýyordum. Kuzenim bu sefer de galiba kulaklarýna inanamadý: . tabii.Þuraya biraz oturabilir miyiz. dedi. pazara kadar sabredemeyerek izin aldým. . Feride? dedi. galiba teyzeniz hastaymýþ" dedi. Zannederim ki. Fakat þimdi hepsini unuttum. çaresiz herkesle bareber konuþacaðýz. Vakadan sonra ilk defa sen diyordum. Feride? dedi.. Onu.Neden bu acele Feride? Adeta benden kaçýyorsun! dedi. Kâmran'a karþý suçlarýmý bu kadar kolay kabul etm tesiri vardý acaba.. Kaçmamdan korkuyor gibi elimi býrakmýyordu.F 7 98 Reþat Nuri Güntekin . Kâmran. göðsünde nasýl atarsa benimki de öyle atýyordu. mendilimle ellerimi de sildikten sonra birini kuzenime uzattým: . Fakat klýma hiçbir þey gelmiyordu.. ben seninle yalnýz onuþmak istiyorum. dedim ve arkamdaki lacivert pardösüyü çýkararak oturacað ere serdim. Kâmran.Evet. Bu saatte. Öyle merak ediyorum ki.Mersi.Hasta olmaman için. Baþýmý önüme eðdim ve sustum. ama. dedim. Yeni yakalanmýþ bir kuþun yüreði. dedim. beklediðimden çok faz sir ve dargýn görünüyordu. aramýzda ne deðiþmiþti. Fakat zan beni býraksa da artýk kaçmaya kuvvet bulamayacaktým. Kâmran. pardösümü tekrar eline almýþtý..Annem mi? diye sordu.Doktorun kýzý.. düðmel ordu. þimdiye kadar gösterdiðim vahþiliðe piþman oluyordum. naziksin.Çok sevindim. Birbirimize bir þey söylemeden bahçenin sonuna kadar yürüdük. Feride. elimden tuttu: .Ne münasebet. dedim. söz arasýnda: "Babamý size çaðýrdýlar.. dedim. Bu üç ay içinde ne olmuþtu. Çalýkuþu . yakasýna. Kâmran. Etrafýmýzdaki kuru d ri bir mercan kýzýllýðý içinde yanýyordu. tte kendimi ona karþý suçlu görüyor. nasýl istersen. Halbuki. ÇALIKUÞU 99 Kýþ ortasýnda olduðumuzu unutturacak kadar güzel ve sakin bir akþamdý. ne de baþkasý için köþke uðradý. .Sen. Bu nazik bahis üzerinde fazla durmadan: . hayret ediyodu: . son günlerde.Kim söyledi? Yeni bir yalan uydurmaya vakit olmadýðý için: . Kâmran. biraz hayretle: .Emir sizin.Evet. Gözlerimi kaldýrmadan: . Hatta doktor. Heyecanýmý gizlemek için alaycý bir tavýr alarak: . içeride de. Onlar. Bunu sen mi bana söylü-yosun? Niþanlandýðýmýzdan beri senden en tatlý söz. Hasta diye mi duydun? . . Feride? dedi. . Yan yana yürümeye ba landýk ni-þanlanalý ilk defa yan yana. ne annem. bilmiyorum. O halde. Botlarým sýkýyor da.O. Öteki eliyle çantamý aldý. . . Okþar gibi hareketlerle kollarýna. hasta diye iþittim de merak ettim. hemen kolundan tutup kal dýrdým: . Çantamý yerden alarak yürümek istedim. O.O mu sana söyledi? .Ne yapýyorsun. þimdilik dudaðýnda acý bir tebessümle yalnýz bana bakýyordu. kuru yere oturma. seni muhafaza etmek bundan sonra benim vazifem oluyor.Yanlýþ olacak.Ne söylüyosun. istersen kimseye görünmeden bahçede biraz dolaþabiliriz. dedim. Zaten içeriye beraber gidecek deðil miyiz? . .Bonjur.

Ben. omuzlarýmý kaldýrarak geri çekiliyordum. Beni. adeta korktu. Madrid'deki amcamýn bir tasavvuru. hemen yerimd n kalktým.. dedim. merakla sebebini sordu. yahut bir memuriyeti olmamasýný bir erkek için eksiklik sayýyor. Mümkün deðil. sana ne çok haberler veriyor. ben artýk hareketlerimde serbest bir insan deðilim. "Ýlerde bir sefaret memuruyla beraber Avrupa'ya gitmek belki Feri de'yi de memnun edecektir" diyor.. bu suratla görür e derler? Birdenbire aklýma gelmiþ gibi Kâmran'a sordum: . Dünden beri talihim ne kadar deðiþti! Ellerini oturduðum koltuðun kenarlarýna dayayarak bana doðru eðildi. beni tekar vahþileþtirmekten ürküyormuþ gibi yaný klaþmaktan korkarak: .Sen önden gitmelisin. dedi.Tahminim doðru mu. sefaret kâtibi olarak yanýna almak istiyor. Sen daha pek küçüksün. fakat ürkütmekten korkuyordu. benim fikrim de deðil. öyle þeyleri anlayamazsýn.Bir fikir. Ben de. o.Doktorun kýzý. Fakat. dedim.Doktorun kýzýndan. Çok yakýn olan yüzüne mendilimle oynayarak sordum: . O. ona alýþmaya baþlamýþtým. Kâmran.O cihetten söylemiyorum.Amcan ne teklif ediyor.Avrupa'ya bir seyahat varmýþ öyle mi? O. hâlâ ikide bir içimi çekiyor ve hýçkýrýyordum. Kâmran. Sakýn Müjgân yanýlmý istemeden güldüm.Böyle ne demek? Yani benim niþanlým mý? Gözlerimi kapayarak üst üste iki defa baþýmý sall . Sen bunun için mi geldin? Yanýma yaklaþmýþtý. . evvela cevap vermek istemedim. Öyle deðil mi? . ýsrar edince gözlerimi kaçýrarak: . Onlarý geri çekmedim.Olacak gibi deðil. böyle olmazdý ki.Zannederim ki. Sualini bir kere daha tekrar etti: . tabii onun fik irlerini söylüyorum.Müjgân yanýlsaydý. ben onun gönlünün rahat ettiðini anlýyor ve memnu n oluyordum. O. Beni. Bahis ciddileþtiði için Kâmran muhasaraya nihayet vererek doðrulmuþtu. Öyle y ma. Ayný yollardan geriye dönerken ben. Hepsini unuttum artýk. birtakým sözler. . Daha doðrusu. . yaptýn. Hayatýma taalluk eden her þeyi seninle konuþmaya mecburum.Ne güzel. Gözlerini açtým ve onun büyümüþ gibi g yaþ damlasý gördüm. Ben havuzda yüzümü iyice yýkayacaðým. Bu vaziyette dört tara dan kuþatýlmýþ bulunuyordum. 100 Reþat Nuri Güntekin Bir niþanlý. Feride? Kâmran'ý çok memnun edeceðini hissederek: "Evet" diye baþýmý salladým. bu kadar ihmal edilir mi? içimde fena þüpheler de uyandý.Feridem! Bir küçük feryada benzeyen bu ses hâlâ kulaðýmdadýr. bu dakika içinde o kadar mesut ettin ki.Ben sana bir þey yapmadým ki. Bundan sonra. Elleriyle baþýmý okþamak istiyor. . fakat hýçkýra hýçkýra aðlamaya baþladým etti ki. ölürken aklýma gelirse aðlayacaðým.Bu teklife niçin "Olacak þey deðil" dedin? Avrupa'ya gitmek seni memnun etmeyecek mi ? 102 Reþat Nuri Güntekin . artýk dokundurmaya cesaret edemiyordu. . Halbuki . Feride.Beni.. Bana el dokundurmadan yaklaþmak için kurnazca bir buluþ.. Oturd yerde kirpi gibi büzülüyor. . bileklerimi tutmuþtu. Muayyen bir mes leði.Doðru söyle. Hatta fazlaca bile. N ereden duydun? Kýsa bir tereddütten sonra: ÇALIKUÞU 101 . dedim. Konuþmamýz devam etti: .Sakýn annemin hastalýðý bir bahane olmasýn? . cevap verdi: . dedim. Kýzararak baþýmý çevirdim.. Feride? Kâmran dikkatle yüzüme bakýyordu. Kâmran. Fakat . Ne bileyim. . Feride.

'siz etireceðim. boyacýlar.Çocuklar. dülgerler. Üstelik teyzem de köþkte düðün ni büsbütün çileden çýkardý. biraz sonra. Galata rýhtýmýndan vapura bindiriyorduk. kaçýþmaya z pek iyi de ettiler. Bir iþe yaramak þöyle dursun. "Düþünürüz" deyince artýk mesele kalmýyor muydu? Herkesin daima benden istemiþ olduðu gibi.Ben. Göz yumup açmcayakadar geçer. kendine göre bir iþle meþguldü. Kimi. Aþçý. Kâmran da.O halde düþünürüz. Her yer gibi. Fakat ben bunu. benim istanbul'dan ayrýlmama razý oluyorsun...Demek amcamýn teklifini kabul etmemi doðru buluyorsun? . o kadar kýsa bir þey mi. "Mani olmalýydý el senelerinizi ayrý geçirmekte ne mana vardý? Dört sene. iki. Biraz sonra. Mamafih..Bir memuriyet. Mektepten çýkmak! Ben.Doðrusu. mutfakta da tamir ve boya vardý. iki.Sen. Tekirdað'dan bana yazdýðý mektupta. . elindeki kocaman kepçeyi sopa dehþetiyle sallayarak deli gibi üstümüze saldýrýyordu. daha fazla düþünmeye deðer bir þey görmüyorum. içinde yaþadýðým müddetçe bu loþ binaya "güvercinlik" adýný vermiþti r diploma ile kendimi dýþarý atacaðým günün benim için bir kurtuluþ bayramý olacaðýný söyle inde güvercinliðin kapýsý açýlýnca kendimi. ayný suali tekrar etti: . Hiç sesinizi çýkarmayýn.. "Ben seni býrakýp gideyim mi?" sorana baþka türlü cevap bulunur mu? Öte taraftan. þaþkýnlýðým muþtum. Fena halde korkan küçükler beni dinlemeyerek. Feride" diyordu. "Hiç iyi yapmadýn. . benim yerimde olsan gider miydin? . bana da hak vermen lâzým. Feride? . giderdim. Siz þu kümeslerin arkasýna saklanýnýz. Bunun için yeni aþçý. 104 Reþat Nuri Güntekin misafir çocuklarýný peþime takýyor. dört senecik. Bir. üç. Feride? . daha vaktimiz var. bir büyük insan aðýrbaþlýlýðýyla konuþmaya baþla . Yoksa. Yüreðim hafifçe burkuldu. Bir akþamüstü onun. açýkta yemek piþirmeye baþlamýþtý. þimdiden davet mektuplarý yazýyor. pek uzun da sayýlmaz. eksikleri tamamlamak için çarþý pazar dolaþýyor. çadýrýn önünde tatlý ký/artýðýný gördüm ve derhal aklýma bir þeytanlýk . daha doðrusu aþçýnýn. içimden bu dakikada bü baþka türlü konuþuyordum. Onu. Kâmran tekaüt olan amcasýyla beraber büsbütün istanbul'a döndüðü zaman ben bir ay evvel mek unuyordum. Bana b adan odanýn içinde bir iki adým yürüdükten sonra döndü.. mutfak çadýrýnýn önünde bir kýyamettir koptu. Avrupa'ya gitmeye teþv k ettiðim için. ii arada geleceksin de. bu sözleri yalnýz dudaklarým söylüyordu. Kati bir karar vermek için. itiraf etmeliyim ki. dört seneyi parmaklarýyla o kadar kolay sayýyordum ki. aþçý izimizi keþfediyor..Zannederim ki. kabýný kaçaðýný arka b bir çadýra nakletmiþ. Ben. Ben. "Bunu yapanýn vallahi bill rini kýracaðým!" diye baðýrýyordu. . uz u iskarpinlerimle sokakta bulunca neye uðradýðýmý þaþýrdým.. çocuklara paylarýný daðýttýktan sonra. köþkün altýný üstüne getiri-yordum.Mademki bir erkek için mutlaka bir meslek lazýmmýþ. dedim. . kimi dikiþle uðraþýyordu. boyumu bir hayli uzatan yeni siyah çarþafým. terziler. Yine zannedirim ki. Kâmran'ý bir ay sonra. uzak semtlerden gece yatýsýna gelmiþ akrabalarla dolu oþalýyordu. senin de þimdi öyle yapman lâzým. arkabala-nmýn hepsi beni tebrik ediyorlardý. Hekes.. biter tükenir þey mi?" Mamafih bu dört sene Müjgân'ýn korktuðundan çok daha çabuk geçti. baþkalarýnýn iþlerine bile engel olacak türlü münaseb yapýyordum. hýrsýzlýðý fark edince hiddetle öte edememiþtim. bir delilik arýz olmuþtu. Aradan beþ dakika bile geçmeden elimde dolu bir tabakla küçük arkadaþlarýmýn yanýna dönüyor En iyisi.Evet. herbirini bahçenin bir köþesine daðýtmak v içine saklamaktý.O halde gidebilirsin. Köþk. Eskiden olduðu gibi. Yalnýz Müjgân. Çünkü. . Son parti bana.Demek. üç. Amcanýn teklifi hakikaten hoþ bir tek bir seyahat hiç fena olmaz. ÇALIKUÞU 103 Bu bir. bu ayrýlýðý bu kadar kolay kabul etmeme müteessir oluyordu. bundan memnun o dý.

Yakalanýrsam. Çok deðil. vaziyet ise çok nazikti. Matmazel. Çahkuþu'nun teyzesine yaptýðý naz ve þýmarýklýðý Feride'n maya cesaret edemeyeceðini size temin ederim.Hain adam. dedim. bu akþam o da bana karþý ateþ püskürüyodu. ufak bazý rötuþlardan baþka eksiði kalmayan beyaz elbisemi ellerinde kaldýrdýðý z kýrmýzý kesildiðimi hissettim. bereket versin. kendi sesinden. Kalfa ve matmazelin teminatlarýna bir zam anmadý. rezil olacaktým.Ne olursunuz. çý Allah'tan olacak. elindeki elbise ile üzerime geldikçe -birisi beni yakalamaya geliyormuþ gibi . bu iþ adi tuvaletle olsun!" diye o kadar yalvardým.Pardon matmazel. tir tir titri-yodum.Üzülmeyin teyze. Fakat. daha üç güncük diþinizi sýkmanýz lâzým. dedim. mutlaka hýrpalardým. bu aþçý kadar çýlgýn ve aksi insan görmedim. derdimi anlatýncaya kadar hiç olmazsa iki kepçe yiyecek. o k dar korkmuþtum ki. kahkahandan kimseyi iþitecek halde deðilsin ki. dedi.' ne gülünç! Kendim bile güleceðim. matmazel. Matmazel. diye baðýrdý. Üç gün sonra da davetlilerimiz arasýnda yine böyle bir þey yapmandan adeta korkmaya baþl Her zaman. Yolun bir ÇALIKUÞU 105 köþesinde onlarla karþýlaþýnca. o gün benim. sen. "Yok. düþtüðü zaman burnunu da çarpýp sýyýrmýþtý ama. çaresiz sokak tarafýna koþuyor.Senin her zaman annen oldum ve öyle kalacaðým. O zaman benim a bir adýnýz ve sýfatýnýz olacak. siz dýþarý çýkýn. sabahtan beri çalýþan terzi matmazel. Dilber Kalfa'yý. aralarýnda beni en büyük gördüðü için. Besime Teyzem de matmazelle beraberdi ve çatkýn çehresi. bana çýkýþacaðý her zaman yaptýðý gibi eliyle çenemi tutup okþaya . Köþk tarafýna doðru manevra yapmaya imkân olmadýðý için. en karýþýk heyecanlarla sar k ve anlaþýlmak ihtiyacýyla için için eridiðim bir tarihti. . Dýþarýdakiler. ben de onu birdenbire kalçalarýndan yakalayýp havaya kaldýrdým v yaptýðý gibi yanaklarýndan öptüm. Doðrudur bö yaptýðýn? Son nýzý yapmak için yarým saattir sizi arýyorum. neden sonra. Daha fenasý. onu tazminat hes Gizli kalmasý için. Aþçý yabancý. gürültüyü artýrýyorlar. bu kelime için. aþçýbaþý!" Ben. daha haþarý ve hoyrat görünmeme raðmen. Arasýnda etekli elbisesi ÇALIKUÞU 107 tavus kuþu þekline girdiðini bir tasavvur edin. ded i. ötekileri býrakýp beni kovalamaya baþlamý yere boylu boyunca yuvarlanýnca. Taþkýnlýðým o haldeydi ki. "Alýrsýn öyleyse yeni pantolunu. yaptýðým iþarlara raðmen. aþçýnýn kepçesine karþý ellerini uzatarak: "Ne yapýyorsun. ilkinde beni aþçýdan kurtarmaya çalýþan terzi matmazel mýþ yaþýnda olmasýna raðmen. çýldýrdýn mý? O. böyle hýrsýz gelin haným olmaz!" diye söylendi. hiddeti büsbütün arttý. buracýktaydým. gelin hanýmým. aþçýbaþý. "Geliyor" diye boyunlarýna sarýldým ve arkalarýna saklandým Dilber Kalfa. 106 Reþat Nuri Güntekin . bu komedi duyuldu ve her yemekte bana bakýp b ek âdet sýrasýna girdi. . artýk dayanamadý. * Düðüne üç gün kalmýþtý. beni yanaklarýmdan öperek: . "N r. Baþka bir zamanda olsaydý.Yavrucuðum. Feri-dem. münakaþa uzarsa ondan yana çýkacaðýný gösteriyordu. Temin ederim ki iþitmedim. Gözünüzün önünde giyinmeyeceðim. Dilber Kalfa ile beraber bahçeye hava almaya çýkmýþ. Yine her akþamüstü mahut arka bahçenin kapýsýnda çocuklarla ip atla adým. Teyzemin gözleri yaþardý.köþelere kaçýyor. kimselere derdimi dinletemedi m. Çenemi teyzemin elinden çekmeden eteklerimi parmaklarýmla iki yanýndan tuttum ve hafif b ir reveransla dizimi büktüm: . bak. Fakat bu seferki hücumu yapan. Aman. Odadakileri birer birer okþayýp öperek yalvarmaya baþladým. mutlaka içeri girmek istiyorlardý. ben de gayri ihtiyari onunla beraber baðýrýyordum: "Vallahi ben. . birkaç güne kadar size madam diyeceðim. aklý yatýnca da: se aferin gelin haným sana!" dedi. gelin haným. pantolonun dizk apaðýný da patlattýrdýn bana!" Adamcaðýz. Teyzem.Rica ederim.

Kâmran. soyunduktan sonra çaðýracak. Matmazel. . kapýya doðru yürümeye ba . Çok yorgunum. biraz zahmet eder misiniz. artýk ne ses vadi. Bu sefer: . aþçý ile bir iki kelime Sonra aðýr aðýr dýþ kapýya yürümeye baþladým.. Fakat. baþýný yoluyordu. sen olmaz. Bir aralýk. tekrar kýsa etekli pembe elbisemi giydim.Aç.. Hücum. Ben. efendim? Çaresiz. Feride. uzun boylu bir kadýn gözüme iliþti ir þey sormak istediði halde. Fakat o inanmadýlar: .. dedi. gülüþerek kapýyý zorluyorlardý.Bir parça daha..Peki. kapýya hýzla dayanarak iki kanadýný ardýna kadar a 108 Reþat Nuri Güntekin Ben çýðlýk çýðlýða odanýn bir köþesine kaçtým ve elime geçirdiðim bir mantoya sarýlarak büz eydi: . . hepinizi çaðýracaðým. beþ. Muharebe var" diye baðrýþan çocuk arýn sesine bütün köþk halký koþuyordu. Sofada demirli potinleriyle tepinerek: "Hücum. büyük karmakarýþýk itiþerek.Bir þartla. O. Kendi kendime dolaþýyor gibi yaparak. diye baðýrýyor. Fakat Kararan. Söz mü? Kýsa bir tereddütten sonra: . Ben koll n müdafaa ediyordum. Þimdi de öyle yapacaðýz. gelirim. sonra Müjgân'ýn bile yüzüne ÇALIKUÞU 109 bakmadan odadan kaçtým ve gözlerimdeki kýrmýzýlýk geçinceye kadar soðuk su ile yüzümü yýkad aman ortalýk kararýyordu.. Bana yasak yok tabii. döndüm. Býrak. Kâmran mantoyu bir ucundan tut gülerek: . Kapýya bir ayak sesi yaklaþýyordu. elbiseni göreyim. Maksadým. Hatýrlýyor musun. Uðraþtýrma beni. sana küçük bir þaka yapmak istemiþtim. Kâmran mümkün olduðu kadar geciktirdiði bu beþten sonra.Peki ama sen. Allah aþkýna. Bak. Þimdi asýl mesele. elbise parçalanýyor. Fakat. Matmazelin hayretten dili tutulmuþtu. Beni affediyorsun deðil mi? Baþýmý hâlâ mantomun içinde saklayarak cevap verdim: . hâlâ o kadar çocuksun ki. Dýþarýdakiler.Hepsi gelsinler. Zavallý matmazelin bu acayip tabiatlý gelinle konuþmaya bile artýk cesareti kalmamýþtý. Aç..Güzelim elbise gitti. üstüne siyah mekte p önlüðümü geçirdim. Buna hakkým var san rdum. fena halde þaþýrdý ve yarý zorla odayý boþaltarak kapýyý kapadý. epeyce zamandan beri beni bekliyordu. seninle orada barýþmýþtýk. mantomun ucunu çekince yüzümü gözy dü. Kâmran da aþaðý yukarý o haldeydi. diye baðrýþarak kapýya dayandýlar. Ama sen. diye yalvardým. Kâmran'ýn .Yapmayýnýz. Sen Allah aþkýna git. bir dakikacýk.Aldatýyor. dediðini iþittim v e büsbütün çýldýrdým.. dan beni soyduktan sonra. dört. benim. dedim. Feride. bu yalvarýþýma aldýrmadý. iþte o zaman.Maðlubiyetini artýk teslim etmen lâzým Feride. d ene evvel bir akþam. omuz baþýmdan: . fakat sesini iþit affak olamýyordu. üç.Affet beni. dedi. iki taraf arasýnda heyecanlý bir uðraþmadýr baþladý. izimi büsbütün kaybettirdikten sonr n onun yanýna inmekti. sana yardýma geleyim. iyice alvarmaya baþladým. diye adeta saçýný. nedense gürültü kesilir gibi oldu.Feride.. Vallahi aðlayacaðým.. mutfaðýn arkasýndan dolaþtým. inat edersen zora müracaat etmek mecburiyetinde kalacaðým. Bende. kendimi kimseye göstermeden onun yanýna kapaðý ktý. þimdi git.. Seni bahçenin nihayetindeki kayanýn yanýnda bekleyeceðim. * Daima açýk duran sokak kapýsýnýn dýþýnda siyah çarþaflý. biraz sonra mahcup ve müteessir bir sesle: . rica ederim.Küçükhaným. þimdi sokaktan geldim. elbiseni o kadar merak edi yorum ki. ne hareket. ziyaný yok. hemen odadan çýkmalýsýn. O. çekilin. içeri girmeye cesaret edemiyor gibi bir hali vardý. Bu peçenin altýndan bir bildik çehresi çýkmas an ve beni söze tutmasýndan korkarak yolumu deðiþtirdim ve aðaçlarýn arkasýna da-laya çalýþ birdenbire beni çaðýrdý. beþe kadar sayýy orum: Bir iki. çocuk. biraz bekledikten sonra devam etti: ..

bende de daha fazla sormaya kuvvet kalmamýþtý. efendim? . üzerime aldýðým vazifenin bu kadar güç olduðunu kestýrememiþtim. Fak at Feride benim. Hafifçe irkildim. Kadýnýn sükûtu. bir hanýmla karþýlaþacaðýmý umuyordum. ÇALIKUÞU . Sizi fa ten korkuyorum.Köþkte bir tane Feride var hanýmefendi. söylemeye cesaret edemeyecektim. Fakat biraz cesur olmazsam onun d ni yapacaðýný.Kâmran Bey'le evlenecek Feride Haným mý? .Çok âlâ hanýmefendi. kapýdan girmiþ yanýma yaklaþmýþtý: -Size tesadüfüm çok iyi oldu. hanýmefendi.Merhum Seyfetin Paþa'nýn köþkü deðil mi? . . Biraz evvel kendisini Feride ile görüþtürmemi sa stediði halde þimdi karþýmda put kesilmesine ne mana vermeliydi? Acaba Feride'nin ben ol duðuma hâlâ inanamýyor muydu? Yoksa baþka bir þey mi vardý? Merakýmý gizlemeye çalýþarak te mecbur oldum: . Yabancý kadýnýn bana acýr gibi bir hali vardý. Acayip bir kýyafette olduðum için birdenbire cesaret edemedim. kadýn hâlâ aðzýný açmýyordu.Evet. Biraz ileride a bir bahçe kanepesi gözüme iliþti: . Yalnýz Kâm-ran Bey'in niþanlýsý olduðunuzu biliyo .Siz köþkten misiniz. Bu dakikada meraktan çýldýracak gibi uðum halde. birdenbire durmuþtu. nihayet karar vermiþ o lacak ki. o.Emrediniz.Dinleyin beni Feride Haným. dedim. Mümkün olduðu kadar sakin bir tavýr takýnmaya çalýþara .Evet. köþkten sorarsanýz size Feride Haným'ý Siyah çarþaflý kadýn. IH . Biraz evvel si için ýsrar ettiðim halde þimdi adeta kaçmak istiyorum. bir eski arkadaþýmýn zoruyla bir elçi vaziyetinde buraya geliyo rum.Hayýr. Hayretle yüzüne baktým. . .Buyurunuz hanýmefendi. izzetinefsime dokundu ve bana bütün kuvv mi iade etti. zeki ve sinirl i bir kadýn çehresi meydana çýktý. biz kanepeye oturduktan sonra da devam etti. Mümkünse kimsenin bundan haberi olmamalý. beni tanýyor m u? . Ayaða kalktým. . Feride Haný-mefendi'nin olduðumu mümkün deðil. kaçacaðýný hissettim. Buyurun.Kâmran Beyi tanýyor mu? Artýk. Vücuduma bir titreme yapýþtý. Fakat.O halde sizden bir ricada bulunacaðým. Te-reddütümün sebebi bu. lütfen içeri. kalbim þiddetle çarpýyordu.. diye gülümsedim. konuþacaðýmýz þey mühim. Feride Hanýmefendi ile görüþmek istiyorum.isterseniz þuraya gidelim. dedim. hanýmefendi. hanýmefendi. gülmemek için baþýmý eð fa iþittiðim bu "hanýmefendi" sözü bana öyle tuhaf geliyordu ki. Görüyorum ki.Bu vaziyette tereddüt doðru deðil. Siyah çarþaflý kadýn. kollarýmý kavuþturarak sakin ve hat bir sesle: ..Ben. zannederim yolundan çeviremeyecektim. Kimse bizi rahatsýz etmeden konuþabilir iz. Ben. Niçin birdenbire durakladýðýmý anlamýyorsunuz. efendim. dedim. kanepenin önündeki aðaca arkamý dayadým. . Cesur olmak lazým. dedi. hafif heyecanlandý: .. Bahsettiðiniz. Onun içi bir tarafa býrakarak açýk konuþursak daha iyi olur. Garip þey. Daha doðrusu þahsýnýzý görmemiþ. Kadýn. çocuðum.Vazife vazifedir. efendim.Hanýmefendi.Feride Haným. . Sizden bir yardým rica edeceðim. bir emriniz mi var? . Halbuki önüme adeta bir mektep çocuðu çýktý. elinin sert bir hareketiyle peçesini kaldýrdý ve otuz yaþlarýnda. Benim Feride 'la yalnýz olarak konuþmama delalet edeceksiniz. Burada ermiþ.Emrinizi bekliyorum. Bu. Havanýn karanlýðýna raðmen benzinin korkunç surette sara . dedim. Ortalýk kararmýþ olduðu ve peçesini hâlâ açmadýðý için yüzünü fark reddütten sonra: . dedi. dedim. Dudaklarýmý ýsýrarak: 110 Reþat Nuri Güntekin . sahiden gitmeye kalksa. Fakat.

Bir baþkasýnýn onu gö stirmiþ olmasýnda hiç fevkalâdelik görmem.Ona müsaade edemem. . Yabancý kadýnýn.ilk bakýþta sizi bir çocuk gibi görmüþ olmakla beraber. günahsýz bir genç kýzsýnýz. . . bahtiyar olamamýþtý.Doðru söylediðinizden nasýl emin olayým? . bir aral isviçre'ye gitmiþ. bir hafta için Ýsviçre'ye geldiði halde iki aya yakýn bir zaman orada kalmýþ. . Size Kâmran Beyi. Sonra hastalandý. bu defa ayaða kalkmaya mecbur oldu. Doktorlar Avrupa'ya gönderilmesini tavsiye ettiler.Niçin yalan söyleyeyim.Sözlerinizin doðru olduðunu ispat için evet. Bir kabahat varsa tamamýy la Kâmran Bey'de. Bu. Eski mabeyincilerden birinin kýzýdýr. Bu defa. . Fakat hiç fena bir insan deðildir. Hatta bu yüzden g bir cezaya da uðramýþ. belki takdir ettiði halde geçici bir zaafa kapýlmýþ.Yazýk zavallýya. .Öyledir.Daha doðrusu ikinize yazýk. Kadýna söylediðim son cümlede bir parçajalay bile vardý. Fakat. iki sene evvel bahsetti rkadaþla Avrupa'da tanýþmýþlar. maðrur bir tavýrla: .Estaðfurullah. Kararan Bey.Müsaadenizle bir sual. öyle olsun. bunca senelik arkadaþým. bir þey aramak ister gibi.Ýþte bunu söylemek güç. fakat nereden geldiðini anlayamadýðým bir kuvvetle buna a kendimi hazýr buluyordum. Tam iyi olup memleketine döneceði bir sýrada baþýna bu geldi. onun için rasgele bir macera deðildir. Onun için size de acýrsam.Açýk konuþmazsak iþin içinden çýkamayacaðýmýzý evvelce söyledim. dedim. Gayet içlidir. birçok meziyetleri olan bir gençtir.Kadýn benim bu cesur tavrým karþýsýnda biraz kendini topladý ve bir sual sordu: . dedi. Feride Haným? Gerçi Münevver. Çünkü bir baþkasýyla sözlü olduðunu bile saklamýþ. Onunla evlenmeyi umuyordu. bir baþkasýnýn da sevdiðini haber vermeye mecburum. Tesadüfleri orada olmuþ. Hem zannederim ki artýk konuþacak þeyimiz de kalmadý. Kâmran. hanýmefendi. bir yaprak bile kýmýldamayacak kadar sakin ve güzel yaz akþamýnda beklenilmez bir fýrtý gelip çattýðýný gayet iyi anlýyor.Belki vardýr. .Beni karýþtýrmayýnýz. Eldivenli ellerini ovuþturarak: . vazifeyle mi. hanýmefendi.Peki. Yahut. .8 114 Reþat Nuri Güntekin . Hasýlý. bugün sizin düþmanýnýz vaziyetindedir. öyle? Münevver... Kâmran Bey maalesef sizi lâzým geldiði kadar takdir edememiþ. Arkadaþýnýzýn bunlarý benim haber almamý istemekten maksadý Yabancý kadýn. dedim. Fazla ileri gittiðini anlatmak ister gibi elimle bir iþaret yaptým ve güldüm: .Arkadaþýmýn adý Münevver'dir.F. Bilmem. siz de çok iyi ve bu tamamýyla suçsuz.Kâmran Bey'i çok seviyor musunuz? 112 Reþat Nuri Güntekin . Ayaða kalkmamakla beraber yerinde lusundan. Feride Haným. zaten hasta olan bu içli kadýnýn ölmesinden korkuyorum. ÇALIKUÞU 113 izinle mi. daha sertleþtim. Kâmran Bey.Niçin.Bunun sizinle alakasýný göremiyorum. siz þimdilik yalnýz onu düþünebilirsiniz. pek bilemiyorum. bu haberden sonra katiyen yaþamaz. Kâmran Bey.Olabilir. . Makine gibi çabuk ve ad renksiz bir sesle söyledi: . size daha fazla tafsilat vermek doðru olur mu? Baþýmý salladým: . . Beni bu çirkin vazifey evk eden þu ki. hanýmefendi. ne leyim. ara sýra el çanÇalýkuþu . . Münevver. ilk defa sevdiði bir evlenmiþ. . mükemmel yetiþmiþ yüksek bir genç unduðumu anlýyorum. Feride Haným. onun da artýk bu iþi kýsa kesmeye karar vermiþ olduðunu anladým. sinirli bir hareketle çarþafýnýn eteklerini düzelterek kanepenin tahtalarýný tutu n.

bugün arkasýna dört peþli bir eski zaman en i giymiþ." Yabancý kadýn. kitabý saçlý sakallý ulemalar yazar. dedim. Fakat sonra yanlýþ bir þey yapmýþ olmaktan korkarak a ldým.VJELDfÐlN günden beri gece demezsin gündüz demezsin. aðýr aðýr yanýma gelmiþti. Fakat o. onu görmek sizi müteessir edecek mi? Mektubu evvela elimle itmek istedim. Bilmem. Arkasýndan bir sürü edebiyat. zaten b okumaya baþladým: "Benim Sarý Çiçeðim" diye baþlýyordu. Arkadaþýma ne söyleyeyim? . Ne bitip tüken yazýdýr bu? Mektup desem deðil.tasýný açýp kapadýðýný görüyordum. otelin ihtiyar odacýsý Hacý Kalfa'dýr. 'Sarý Çiçek' romanýný baþtan baþa öðrendik. kendi dediði gib i satýr lakýrdý atmaya geldi. bir akþamüstü otelin bahçesinde ýþýklar yanarken "Sarý Çiçeði" karþýsýnd Ondan ötesini o kadar çabuk okuyordum ki. Sen parmak kadar çocuksun. Sonra okursunuz. olur Yabancý kadýn.Bana bir faydasý olmayacak dedim. Öte tarafý artýk kendi bileceði þeydir. Sizi uzun ince vücudunuzla. kendisinde kalmasý daha iyi olur.. Ben. Yalnýz bilmem neden m ktubun birkaç defa tekrar ettiðim þu son satýrlarýný hâlâ þimdi bile gözümün önünde buluyor "Gönlüm boþtu.Ýsterseniz onu size býrakayým. sizi üzdüm.Feride Haným. mutlaka fevkalâde bir þeyle karþýlaþacaðým!" diyormuþ. Omuzlarý ek: . dersiniz. . Bir hatýradýr. Bana bir hakikati öðrettiniz. FERÝDE" ÝKÝNCÝ KISIM' B. mektubu uzatarak: . Þimdi artýk sizden müsaade isteyeceðim. yazarsýn da yazarsýn. Benim artýk konuþmaya nihayet vermek istediðimi görünce . çýplak ayaklarýyla tahtalarý silerken düþmemek için eline kocaman bir sopa almýþt . fakat artýk dinlemedim. sesi titreyerek: r ÇALIKUÞU 115 "Feride Haným. hemen hiçbir þey aklýmda kalmadý. Hacý Kalfa'nýn halini görünce kendimi tutamadým kahkahalarla gülmeye baþladým: . beni tekrar arkamdan çaðýrdý: .Vazifenizi yaptýðýnýzý söyleyiniz. bizim bildiði iz. Kitap desem deðil. Eylül 19. size teþekk le edeceðim. deftere yazýlmaz.Feride Haným. Kâmran'ýn bizim artýk bir daha barýþtýðýmýzý göremeyeceði kayanýn yanýnda ne kadar bekledið at beklemekten usanarak odama geldiðinde ve masanýn üstünde çizgili mektep defteri yapraðýn aralanmýþ þu birkaç satýrý gördüðü zaman herhalde þaþalamýþ olacaktýr: "Kamran Beyefendi. Senden nefret ediyorum. Bir saatten fazla bir zamand an beri dýþarýda þarký söyleyerek tahta siliyordu.Ne münasebet. Hatta. diyebilirim. Yal nýz bir dakika müsaade ederseniz bir göz gezdireyim.. mektup. evkalâdelik olmuþ. Aðaçlarýn arasýndan yola çýkarak mektubu gözlerime yaklaþtýrdým. menekþe gözlerinizle ka e her þeyin rengi deðiþti. birdenbire silkinerek sözünü kestim. bir dakika daha müsaade. . Güneþ doðmadan evvel na belirsiz bir aydýnlýk yayýlýrsa. gözlerim gittikçe artan karanlýk içinden yazýlarý dar fena seçiyordu ki. sözlerimden belki þüphe edersiniz diye size Kânýran Bey'in bir mektubunu ge irdim. Þimdi yoruldu. Hacý Kalfa. "Sarý Çiçeði" görmeden evvel de onun kalbine böyle bir ay mde anlaþýlmaz bir sevinç var. Bir daha ölünceye kadar birb k yok. Üzülecek bir þey yok ortada. Hafif bir baþ selamýyla yürüdüm. Öyleyse ne yazarsýn böy rup dinlenmeden? Bana bu suali soran. Fakat inanýnýz ki" diye bir cümleye baþlamak istedi. Her zaman beyaz bir önlükle dolaþan Hacý Kalfa. Ben.Bu ne kýyafet. Sevmeye ihtiyacým vardý. Bunlar olaðan iþler. bana bir kere daha seslendi. hýzla aðaçlarýn arasýna . Karanlýk artmýþtý. benimle. Arkadaþýma artýk lüzumu kalmadý.

hanýmlýk yapýyoruz. Sonra. . biraz alay çýkar. "islam muhadderat-larý"nýn yanýna öyle sallapati gi mez.Ne yaparsýn. defterimi eksik býrakmamak için son bir gayret lâzým. gözlerinde garip bir hüzünle ilave etti: . anladýn endim? Hacý Kalfa'ya ne yazdýðýmý anlatmak kabil deðildi. vardýr ama. Adamcaðýzýn hakký var. diye bana çýkýþýyordu. ziyaný y aplýk daha artarsa ben. Mademki artýk koskoca insaným.Yazým pek çarpýk çurpuk da meþk yazýyorum Hacý Kalfa.Kim o? diye seslendi. öbür gün derse baþlay lar sonra. parmaklarýný mürekkepl boyamamaya gayret et ki. kapanmýþ gagasýyl k gayreti var. Hacý Kalfa.. ben de tahtalarýmý nrçalayým. eser býrakmamaya çalýþmalýyým. Taþlýkta te ttim. "Haydi caným. Þimdi. Hacý Kalfa. Fakat hocalýk gururuma yediremediðim içi n bunu Hacý Kalfa'dan so-ramýyordum. fakat sonradan vazgeçti: . karanlýkta bir köþeye gizlenmek istedim. Hakikaten parmaklarýmd Hacý Kalfa'nýn söylememesine raðmen. çocuklara karþý asýl ayýp odur. ilk g de çekiniyordu. odama giren tek insandýr. Onlar ki böyle karýnca ayaðý gibi eðri büðr larlar. alay ediyor. artýk çalýþamýyorum. böyle konuþmakta devam ederse. kuþ-kelimesinin eski "Çalýkuþu"nu. Biz. O. ara sýra konuþtuðum dertli bir komþumdan baþka. öðreneceðimi öðrendikten sonra odama gidiyordum. gözlerinde tatlý bir gülüms verdi: . onu ni sardýkça sarýyor. fotoðraf karþýsýnda poz alýr gibi sopasýna dayandý. Hacý Kalfa. kýrýk kanadý. O akþamüstü. yabancý kadýndan. ÇALIKUÞU 119 Hacý Kalfa'yý savdýktan sonra tekrar masamýn baþýna geçtim. "Baþýný ört hocaným. çatkýn çehresini daha çatýyor: 118 Reþat Nuri Güntekin . ben g diyordu. bilirsin sen? Onlar ki hat gibi sülüs yazýlar. Teklif mi var aramýzd ?" diyordum. kafeste bir kuþ gibi gör mesi doðru deðil. kýzmayacaðým. sen yaz yazýný. H bakalým." Kafeslerin hepsinden nihayet kurtulduðum bugün de birinin beni.. Hacý Kalfa. iþin mi yok Allah aþkýna. çocukluðumdan hiçbir iz. Bir iþ için odama gireceði zaman kapýyý vuruyor. aramýzýn bozulmasýndan korkuyorum Mamafih. dedi. Sen misin Feride? Niçin saklanýyorsun? Cevap vermeden karþýsýnda durdum. Fakat. biraz da bu lekelerden gelmiyor mu? Hacý Kalfa'nýn bir sözü daha zihnime takýlýyor: "Kafeste kuþ gibi o kadar sýkýlýyorsun bu y ki. sana bir parça da oynayacaðým galiba. gül. Mamafih..Yoo! iþ senin bildiðin gibi deðildir. ne çýkarsa onlardan çýkar. Birbirimizin yüzünü fark edemiyorduk. artýk bir daha göremeyeceðim insanlarýn afýmda dolaþýyor gibi olmalarýný hissetmem. ne çeþit memurlar bilirsil sen? Bir derdin vardýr senin. alay ede ede Hacý Kalfa'ya bu saygýnýn manasý lýðýný anlatmýþtým. biraz eðlenmen için. Yarýn. yarýn. Hacý Kalfa. dudaðýmdaki mürekkep lekeleri ne oluyor? Hele geceler efterime yazarken sýk sýk kendimi mektepte görmem. haným gibi giyineceðiz elbette.Çocuk aldatýyorsun. her neyse onun sý bizlere düþmez. Sonra. 120 . öbür gün iþine baþlayacak bir e kendimden.Kafeste kuþ gibi o kadar sýkýlýyorsun bu yalnýz odada ki. dedim. aklýna estikçe kapýmý vuruyor. Arkamda býraktýðým iðrenç dü ere daha dönmeliyim. Fakat teyzem beni görmüþtü. "Muhadderat" herhalde kadýn falan demek olacaktý. gülmemin bir türlü kesilmemesine evvela kýzacak oldu. çekinmeden içeriye giriyordu. Yalnýz yazarken. Ben. dairelerdi ne kadar taban tepmiþ. Hacý Kalfa kaç baharýn yoðurdum! yemiþtir. . dedi. iki par etmez yazdýklarý.Beni kýzdýrmak için mahsus yapýyorsun ama.

hatta araba yolculuðu tehlikeliydi. yarým saat bahçesinde dinlenmiþtik. Fakat kararýmý bir çocuk deliliði. Çaresiz. benim hatýrým için yok" demeye cesaret edebilecekler miydi? Ýstasyona giden caddeyi tehlikeli bularak aradaki Içeren-köy yollarýna sapmýþtým. bu akþam bana öyle geldi ki bu sözlerle: "Artýk yetmedi mi?" demek istiyor. etrafa kol kol arayýcýlar çýkacaðý muhakkaktý vapur. yüzük gibi bir iki fakir mücevheri mektep valizime doldurdum. Biraz sonra köþkte bir kýyamet kopacaktý. Sahrayýcedit'te oturur ve sýk sýk köþke gelirdi. Odam darmadaðýnýk. ilk aklýma gelen isimler tabiatýyla evdekilerin de ayný kolaylýkla düþüneceði isimler olacak. ne çare ki vakit çok dardý. belki her þeyi söyleyecektim. arkasýnda derbeder bir mektep çocuðu odasý býrakmasý at. Þaþýrmaya. sokaða çýktýktan sonra düþündüm. þýmarýk bir kýz nazý sanacaklar. dedim. G eceyi onun evinde geçirirdim ve kimse. Fakat. 122 Reþat Nuri Güntekin Sekiz. Fakat. Geçen sene bir gün. Yalnýz bir baðýn kenarýndan . uzunca bir akþam gezintisinden dönerken onun evine uðramýþ. Bu vaziyette bir kýzý bir gececik olsun evler kabul etmek. Beni aramaya. Sonra. bu köþke dönmeye mecbur edecek bir kuvvet yoktu.. bir daha adýmý anmaya tövbe ettirmek için yarýn teyz nasýl bir mektup yazacaðýmý biliyordum. Sonra bu fevkalâdeliði izah için onlara bir þey söylemek lâzým gelecekti. saçým aðlayarak kollarýna atýlacak. ona býrakýlaca satýrý yazdým. bu gece nerede barýnacaktým? Evvela. yaya olarak Sahrayýcedit yolunu tuttum. fakat. ortalýkta in cin yoktu. benim ne halde olduðumu fark edemedi. annem demektir.Mutlaka yine bir yaramazlýk!. Karanlýk gittikçe artýyordu. hem de üstümde bozuk param yoktu. Nihayet. Onlarý bu fikirden vazgeçirmek. hafifçe yanaðýma dokunsa. beni de. yahut bir a sesi iþittikçe tireyerek duruyordum. Beni muhakkak ki iyi karþýl klardý. Onu. ne olsa. ben nereye gidecektim? Yar olay. ýssýz kýr yollarýnda. Teyzem. izimi çabucak keþfederlerdi. benim orada olacaðýmý akýl edemezdi.Reþat Nuri Güntekin . Teyzem. yaptýðým az çok bir rezaletti. Teyzemden bir þey istediðim vakit daima böyle söylerdi. Evvela onu çevirmek istedim. Gerçi hayatýný ken i istediði gibi yaþamak isteyen bir insaný zorla. Gece vakti. Görünmez bir el göðsüme basýyor. Yabancýlara hesap vermenin ve onlardan nasihat dinlemenin gücüme gideceðini hissediyordum. aklýma. Eskilerimi daima ona verdiðim için benimle arasý gayet iyiydi. Evet. Kýrmýzý bir kurdele ile baðlý diplomamý. ancak. Feride?" dedi. kendile boþ yere üzeceklerdi. teyze. Fakat. dedim. Cevabýný beklemeden ellerini tuttum. son bir defa öpmeden ayrýlmak istemiyordum. Açýk dolap gözlerinden çamaþýrl cesaret ettiðim þeyi yapacak insanýn. . "Yine ne derdin var. belki tuhaflarýna gidecekti. Kapýlardan kaçan evlatlýklarýn da böyle yaptýklarýný hatýrlýyor. Fakat o.Hiç. . Asýl mesele bu geceyi geçirmekte . karanlýkta iki yanaðýndan. sonra gözlerinden öptüm. hatta. iskemlelerin üstüne elbiseler atýlmýþtý. Fakat. Penceremde ýþýk görüp gelmelerinden korkarak karanlýkta hemen el yordamýyla. yadigâr kýymetinde birkaç p kalma küpe.Teyze. Sokaktan bir muhacir arabasý geçiyordu. dolabýmý açtým. nefesimi kesiyor gibiydi. ÇALIKUÞU 121 Nereye gideceðimi. civar köþklerde oturan bazý arkadaþlarým geldi. en evvel onlardan baþlayacaklardýr adaþlarýmýn aileleri gece yarýsý telaþ içinde beni sormaya gelen aileme. Zihnimde müphem surette tasarlanmýþ bir þeyim vardý. Rezalet orkusuyla belki polise baþvurmazlardý.bu hem tehl ikeliydi. acý acý gülüyordum. tek baþýna dolaþan dan kim þüphe etmezdi? Bereket versin. Karanlýkta bir gölge gördükçe. müsaade edersen seni öpeceðim. bu dakikada bana bir tatlý kelime söylemiþ olsaydý. cesaretimi kaybetmeye baþladýðým bir zamanda aklýma bir þey geldi. on sene evvel akrabalarýmýzdan birinin evinde sütnine-lik etmiþ bir muhacir kadýný v rdý ki. Gecenin bu saatinde nereye sýðýnabilirdim? Her þeyi göze almýþ olmama raðmen elimde valiz sabaha kadar tarlalarda dolaþamazdým ya.

124 Reþat Nuri Güntekin l O sabah. Öteki alçak da ne de olsa insandý. Büyükkannem saðken ara sýra yalýya lir. annemin dadýsýydý. o vakit de kuþ uçmuþ kervan geçmiþ bulunuyordu O gece. Sebebini bilmiyordum ama. . tapraða bulanmýþ. Onun sayesinde Anadolu vilayetlerinden birinde bir hocalýk alacak. Fakat hoþ bir tesadüf oldu. bütün hayatýmý ço çocuk arasýnda. evladým! Damarlarý çýkmýþ zayýf kollarýyla boynuma sarýlýyor. pek makbul olduðunu söyledikl daydý. ür eri çekilerek: . Fakat. boðuk bir feryat kopardý: . Kalfa. bugüne kadar bende ne bir hüzün. Bazý terk edilmiþ odalarda. Sütnine ile ihtiyar kocasý. o öldükten sonra kalfa. Güzidem gelmiþ. Fakat. Karþýdan türkü söyleyerek birkaç sarhoþ geliyordu. istanbul'da benim için Gülmisal Kalfa'nýn evinden daha emin bir yer yoktu. fersiz mavi gözleriyle þaþkýn þakýn bana bakýyordu. Bir sýçra lçak çitin üstünden aþtým. Gülmisal Kalfa'ya da þimdi ayný þey olmuþtu. Ben de þuradaki bir ahbabýmda kalayým!" dedi. izimi keþfetse bile. onu da Eyüp'te ihtiyar bir kolcub aþýya vererek çýrak çýkarmýþlardý. Teyzem zihnimde gittikçe dallanýp budaklanan mektubu aldýktan sonra. bana boyalý Eyüp oyuncaklarý getirirdi. Zavallý sütninenin benim için hazýrladýðý kýr lavantasý kokan tertemiz yataðý ertesi sabah amýþ gördüðü zaman ayaklan suya ermiþtir ki. ne bir fazla sevgi uyandýrmýþtý. Annemi ben. Bu saatte baþka araba da bulamadýk. Bütün ümidim. onlar geçip gidinceye kadar orada gizlendim. Bu fazla heyecanýn sebebini anlamýþtým. beni tanýmadýn mý? diye sordum. lambamý söndürmüþ. hiç unutmayan eski bir arkadaþý: "Güzide'nin. Gülmisal Kalfa. Fer i aðlamadan dinleyemiyorum" derdi. þen ve mesut geçirecektim. kýrmýzý kurdelesiyle. toza. . sesi. ah çocuðum diye hýçkmyordu. Yolda hazýrladýðým kurt masalýný okudu dan geliyorduk. küçük bir gece misafir et- ÇALIKUÞU 123 mek þerefi onlar için o kadar büyük bir þeydi ki. aðlamaktan baþka bir þ y yapamayacaktý. sütninenin odasýnda. aðýr aðýr solup sararmaktan baþka bir þeye y ettiðim diplomam gözümde bir ehemmiyet almýþtý. Sahrayýcedit caddesini geçerken kaldýrýmlar üstünde. Kendisi kýnalý kaþlarýnýn üstünde bir baþör mam nalýnlarýyla evinin taþlarýný yýkýyordu. iki kere yutkunduktan sonra: .ken küçük bir tehlike atlatým.Bir þey mi istediniz haným? dedi. Yüzüm sýmsýký kapalý old r. Adamcaðýz beni görmeden yan sokaklardan biri saptý. karþýma çýkmaya yü bulamayacktý. Hatta. Ah. onun üzerinde anlaþýlmaz bir tesir yaptý. Eyüpsultan'daki Gülmýsal Kalfa'nýn evinde gizlenmeye karar ve im. istanbul'dan çýkýncaya kadar. Amcam: "Haydi Feride. yabancý yer deðil ya. Doðrusu masalým bu saf insanlarca bile pek kolay inanýlacak bir masal deðildi. Bu hayal. tamamýyla yirmi yaþýndaki çehresi. teyzemlerle arasý bozuktu.Ah çocuðum. hayal meyal hatýrlarým. Baðda köpek falan o lim haraptý. Açsana yüzünü haným? Valizimi ýslak taþlarýn üstüne koyarak peçemi kaldýrdým. Ça ya dönüyorduk. Annemi çok sevmesine mukabil. Bir. Herhalde.Güzide. sözlerimden þüphe etmediler. yorgun yorgun sopasýný s bekçiye rastladým. Sesim. bu halayýktan evvel bana hiç kimse anlatamamýþtýr. Annem evlenirken. aralarýnda galiba bir de kavg a çýkmýþtý. nineye misafir ol bu gece.Fesuphanallah. Uzaktan sizin lambanýzý gördük. Aðlamanýn bu kadar güzel bir þey olacaðýný.Dadý. Bundan baþka. çiz i ve boyalarý silinmiþ eski resimler þeklinde belli belirsiz bir hayal. onu seyretmeye baþladým. büsbütün ayaðýn zelerim de adýný anmaz olmuþlardý. Þurada arabamýzýn tekerleði kýrýldý. Benim gittikçe anneme benzediðimi söylerdi. gibi yaþlar akarak: . Bir þey söylemeden kapýnýn önünde durdum. kalfanýn sokak kapýsýný aralýk buldum. fesuphanallah! diye seslendi. beni görünce þaþýrdýlar. karanlýða baka baka uzun bir plan hazýrlamý Dolabýmýn bir köþesinde.

benimle uðraþmaya baþlamýþtý. taþlýðýn yanýndaki odada. sen onlarýn yarýsýný kabuklarýyla beraber atýyorsun. Sýra bana gelince. Hikâyemin sonunda dedim ki: . zavallý ihtiyar kafasýndan benimle onu ayýrt edemeyerek "Güzidem" d iye hýçkýrýrken. sen çocukluk etmiþsin. burada misafir kaldýðým müddetçe. iki üç gün sana misafir olduktan son baþka bir memlekete gideceðim.Dadý. Elimin emeðiyle yaþayacaðým. Ben. kadýncaðýzýn gözleri doluyor. Doðduðu gün. söylemesi ayýp ama. diyordum. bulaþýk ve çam hatta. Kalfa sözlerimi.Çok. aþçýyý hizmetçi ulacaktým? Hazýr Gülmisal Kalfa elimdeyken ondan nasýl yemek piþirileceðini. Gülmisal Kalfa ile ev iþi gördük. Gülmisal Kalfa'ya isyanýmý anlatmaya imkân yoktu.Bu ellere kýyabilir miyim ben? diyordu. Kalfanýn isyanlarýna. dudaklarý . Anadolu'da nasýl hocalýk edeceðimi. Tövbe eder. iskarpinlerimi. . mavi yüzlü yemenisi ile ilk defa kucaðýna aldýðý dakikadan sonra ayrýldýðý gün ir bir anlattý. bir daha ölünceye kadar oraya dönmeyeceðimi söyledið de. bir cuk masalý dinler gibi gülümseyerek dinliyor. içimde anlaþýlmaz bir þey oldu. Yeþil bir bürümcüðe sarýlý küçük Mushaf mý duvardan indirdi ve o tti ki. Sonra.Fakat. F kat.Gülmisal Kalfa. böyle söylerken. Öte taraftan beni aramaya gelenler olursa.Kýzým. Ben. kýzým. O gün akþama kadar. baþýma gelenleri ona. Gözyaþlarý içinde ona sordum: . Kâmran Bey bir cahillik etmiþ. anneciðim!" diye katýla katýla aðlamaya baþladým. gözümün önünde. ölümünün ÇALIKUÞU 125 ateþi yüreðimde. Hele: . beni ele vermeyecektir. Kalfayý dizlerimin üstüne oturtup hoplatarak. beni çocuk gibi soyarken. mutfaktaki tertemiz hasýrýn üstüne oturduk. ikide birde: . nasýl sökük dikilip çorap yamanacaðýný öðrenmeliydim. hâlâ için için aðlamakta ordu. soyduðum patatesleri gördükçe at ediyor: . Bundan sonra. al rýmý okþayarak annemi anlatmaya baþladý. nihayet benim heyecanýma kapýldý.Dadý. Onun patiska perdeli küçük odasýnda geçirdiðim ilk saatlerin tadýný dünyada unutamayacaðým. uktan sonra. patatesin tanesini kaç kuruþa verirler? Kabukla- ÇALIKUÞU 127 nný en çok kaç santim kesmek lâzým gelir? gibi sualler soruyor. artýk deðiþmeliydi. Ondan öðreneceðim þeyleri yazmak için yanýma küçük bir not defteri koymuþtum. vücudumun bir yerinden gelen hafif sýzýnýn adeta uyuþtuðunu duyuyordum. seni görünce aklým karýþtý. ihtiyar kafacýðmý nafile yorma! Ben. ara sýra "Vah yavrum" diye içini çekiyordu. dadýyý güldürüyordum. dün gece köþkten nasýl çýktýðýmý. tahta silmek için kaç kova su lâzým? dediðim zaman. ben de "Anne. Gülmisal Kalfa. neler yapacaðýmý öyle neþe ile anlatýyordum ki. Tenceremizi ateþe koyduktan sonra. Ben. Annem. ben de. Ben. dokuma bir örtü ile kaplý kerevetinin üzerine yatýrdý.Kalfa. Zavallý ka ni unutmuþ. bunu senden öðrenmeseydim. o eller için þimdilik fazla bir tehlike yoktur. annem bana çok mu benziyordu? . çoraplarýmý çýkardýktan sonra iþe giriþmiþtim. bin zahmetle satýn aldýðým patateslerimi arýsýný atacak ve ömrümün sonuna kadar farkýnda olmayacaktým. Tahtalarý sildim yahut batýrdým. yine kuyu baþýna oturarak onunla beraber zerzevat ayýkladým. kapýdan çevirecektir. olduðu gibi söyledim. baþýmý dizine koydu. bir daha yapmaz!" de di. akþa dan beri. ama o ne ince iþmiþ! Kalfa. þimdiye kadar hep hazýrdan yemiþ r gün bir yumurta bile piþirmemiþtim.Sahi öyle kalfa. o vakit dikkatle gözlerimi açýyor: . ellerimi okþayýp yanaklarýna. kadýncaðýzýn adeta gözlerinden Cahil bir Çerkeze yeni mektep usullerini nasýl anlatýrsýn? Bunlarý yaparken seviniyor. diyordu. kuyudan kova kova su çektim. feryat asmadan. Yaram eden birkaç küçüðün ara sýra kulaklarýný çekmekten baþka bir þeyde kullanýlacak deðildir. Zerzevat ayýklamak deyip geçeriz. onu görüyorum sandým. Bu. Allah topraðý kadar ömür ve ihtiyar kalfa. buruþuk 126 Reþat Nuri Güntekin yanaklarýný çekiþtirerek anlattým ki.

Ça nun kafasýzlýðý malum. Görürüz bakalým hangimizin yanlýþ gittiðini. Kâmran. Kimseye bir þey sormaya cesaret edemiyor. öyle zenginmiþ ki. Bir hademe beni Nazýr'ýn yanýna götürecek. "abla" dedirteceðim. Zayýf. Oradaki insanlar biz e benzemezlermiþ. isterseniz bir iki damla gözyaþý dökün. Kapýnýn önünde. o da diplomamý görür görmez.. elimle siyah önlükler dikeceðim. diyordum. Kendileri fakirmiþ. Bunun için en iyisi. Böyle yapmaya me em sokakta kendimi kimseye tanýtmamak lâzýmdý hem de Maarff Nezareti'nin. yüzümde onun kalýn peçesi vardý. açýk gezen kadýn alara pek ehemmiyet vermediðini iþitmiþtim. yahut Bey bu mu?" diye þüpheye düþse yeriydi. darýlsm teyzem ba in. "Hoþ geldin h de senin gibileri bekliyorduk" diye beni. artýk. ne istedim. diye içini çekiyordu. Bir delilik yaptýk." Bu terbiyesiz mektubu hatýrladýkça daima utanacak ve aðlayacaðým. çekinmeden bile size yazan nankör ve terb siz kýzla karþý kaþýya gelecek olursanýz. insan "Acaba azýr Paþa. Fakat. O. alay etme. çerden çöpten bir insan. dedim. kim bilir gideceðim yerler ne kadar güzeldir. Fakat. iþlerimin gayet kolay biteceðini umuy rdum. Ben. hiçbi eðil fakir bir akraba çocuðuna. ne de 128 Reþat Nuri Güntekin baþka türlü bir his duydum. Hademe parmaklarýný tükürükleyip kumral . Bu iþler bittikten sonra teyzemin o korkunç mektubu yazýldý. bu aðza alýnmaz lakýrdýlarý utanmadan. Onu da öðrenirim elbette. Gülme. Anadolu'nun en yeþil bir memleketine ta yin ediverecekti.Feride. Ben. Çocuklarým. karaktersiz bir konak çocuðundan þey olmadý. kalfacýðým. gibi bir köþede ölüp gitti. teyze. bu bu merdivenlerde bir alay insan. Fakir olanlara. artýk birbirimizin adýný anmamak olacaktýr. Saðýmda. bi r korku aldý. þýmarýk. þaþkýn þaþkýn et a bakmýyordum. Öyle bir edasý vardý ki. onu hiçbir zaman ne beðendim. Fakat. Oðlunuz için böyle düþünen bir kýzýn saadetli eviniz için nasýl bir felaket olacaðýný Ýþte. Girintili. kâh piþman olmuþ gibi kýzarak: .Ah. minimini. yüksek bir kapýnýn üzerinde "Makam-ý Nezaret" diye bir tabela gözüme iliþti. içinizden ayrýlmak ve aradaki bütün baðlarý kesmek suretiyle bu felaketin önü erden beri gördüðüm iyiliklerin birazýný ödedim. hakaretle reddederim. manasýz. 'Böyledir de niçin onunla evlenmeye razý oldun?' diyeceksin. Bu mektubun bir yerinde þöyle lüyordum: "Seninle açýk konuþacaðým.Nazýr Bey yahut Paþa'yý görmek istiyorum. parlak marokenden kývrým kývrým somya telleri fýþkýrm kollarý yaldýzlý kerli ferli bir hademe oturuyordu. beni bir heyecan. sa bir yardýma filan kalkayým demeyin. ÇALIKUÞU 129 Nezaret kapýsýný buluncaya kadar cesur ve neþeliydim. bir alay çocuðum olacak. Kalfa. "Hangi elinle?" di yeceksin. bugün. yirmi yaþýnda. ruhsuz. hatta düþmanýna ettiði iyiliði baþýna kakmak mürüvetsizliði r mektebim olacak. kapýdan girince hava birdenbire deðiþti. doðru Maarif Nezareti'ne gittim . * Ertesi gün mektubumu elimle postaya verdikten sonra. postunu sudan kurtarmýþ bir insaným. çýkýntýlý sofalar. benim adýmý aðzýnýza almak küçüklüðünden kendinizi s isiniz ki. belki peþime düþmesine baþka türlü mani olamazdým. Korka korka yanýna yaklaþtým: . bana hiçbir zaman bir þey söylemedi. fakat gönülleri öyle zengin. evlatçýðým. arkamda Gülmisal Kalfa'nýn bol çarþafý. Anadolu herhalde ondan çok daha güzeldir. Daha sayayým mý? Ben. bir çamaþýrcý kadýn kavgasý yapmaya da kadirdir. Çalýkuþu da. kâh gülüyor. hiçbir zaman kendini beðenmiþ. binanýn alt baþýndan üst baþýna kadar acayip merdivenler. Farz edin ki. Varsýn kýzsýn. kendimi vaktinde topl adým. Arabistan'ý ayal meyal biliyorum. bereket versin ki. Baþtan baþa çiçeklerle donatacaðým. Teyzemin b masýna. Herha odasý orada olacaktý. ona karýþmam. sen çok yanlýþ yola gidiyorsun. caným nasýl isterse öyle yaþarým. Bu lakýrdýlarý iþitikten sonra. Fakat lâzýmdý.

yine o çini mavi gözlü haným soruyordu. Fakat çalýþýrsa erzi olur. yer uzak diye kafa t utarlar. kim bilir ne olacak Vay baþýmýza gelen. insan. ayný maðrur ve þahane eda ile baþýný öbür tarafa çevirdi. kâðýtlara þöyle bir göz gezdirdi. . damgalarýna baktý. Siyah yün çarþafýný çenesinin altýndan iðnelemiþ. Biraz þaþýrarak. O kadar dalgýndým ki. imzalarýna.Ne bekliyorsunuz? dedi. irdenbire sözümü kesti.Meslekte müptedi olduðunuz görülüyor.F 9 130 Reþat Nuri Güntekin Merdiven parmaklýðýnýn kenarýna sekiz on su kovasý dizmiþler. hocalýktan ziyade. kýzým.Hayýr. þaþkýnlýkla bir yere çarpmadan odadan çýkmaya çalýþýrken köþede oturan küçük efendi ar .Böyle þey için Nazýr Bey rahatsýz edilmez. siyah sakallý. yazýhanesinin önünde ayakta duran iki genç kadýnla konuþuyordu. Müdür. Hanýmlar.Yani diplomam mý demek istiyorsunuz. . . Git.bir uzun tahta alarak garip bir peyke meydana getirmiþle rdi. Bir tanesi fark edilecek kadar titreyen elleriyle çantasýnýn içinden buruþuk kâðýtlar çýkar birer yazýhanenin üstüne koyuyordu. dairesine söyle. þahane bir bakýþla beni süzdü.Beyefendi hazretleri. meyus olma. Ne diyeceðimi kestiremeyerek þaþkýn-þaþkýn etr Müdür. müsaade buyrulur mu? Haným kýza halisane bir nasihat vereyim. aðýr aðýr: . Öfke ve ümitsizlikten aðlamamak için diþl arak halimi anlattým. çini mavi gözlü bir ihtiyar kadýný gözüme laþarak halimi anlattým. daha sert bir sesle: . bilemiyorum. Odanýn tavaný fýrýl fýrýl baþýmda dönüyordu. kekeleyerek halimi anlatmaya baþladým. ismizini þubeye kaydettirin. üzerine -Köþkte tahterevalli n kullandýðýmýz tahtalara benzer. Sert bir sesle: . efendisi. diye düþündüm. dedi.iþin nasýl oldu kýzým? Bu suali. Peykenin üzerinde kadýnlý erkekli bir yýðýn insan oturuyordu. istida ile þahadetname arasýndaki farký he nüz anlamamýþ olduðuma göre hocalýkta muvaffak olacaðým esasen þüpheliymiþ. Mamafih. Müdür. Kolumu biri tuttu. ÇALIKUÞU 131 Daha ziyade þaþýrdým: . dedim. Aman Yarabbi. kalýn kaþlý gayet esm dý. neler söyleniyordu! Benim gibi kadýnlar. Nezarette tanýdýðýnýz kimse yok mu? dedi. hayatýmý kazanýrmýþým. Haydi bilmiyorsanýz bir biline sorun. korku ile dilimi çýkardým.Muallimlik deðil mi? istidanýz var mý? dedi. * Merdivenden inerken gözlerim etrafý kapkara görüyordu. . Fakat o.Tanýdýðýn olup olmadýðýný bunun için sormuþtum. Tatlý bir gülümseme ile: . geri geri giderek bir temenna ettiler. Beyefendinin buyurduklarý gibi. böyle olursa.Ne yapacaksýnýz Nazýr Bey'i? dedi. Gelin sizi Ted-risat-ý Ýptidaiye Dairesi'ne götür bir kere Müdür-i Umumi Beyefendi'yi görmeye çalýþýn. Usulü dairesinde muamele p! Usulü dairesinde muamelenin ne olduðunu öðrenmek istedim. nasýl çýldýrmaz? istida ile þahadetname arasýndaki farktan h eri yoktur. dedi. dedim. daha sonra da maaþ az.Bunu daha sonra anlarsýnýz kýzým. Odasýna girdiðim zaman. Acý bir bakýþla: . Peçenin altýnda. O. Fakat o. Fakat buna ne lüzum var? Söylediði kelimelere göre âlim bir hocahaným olduðu anlaþýlan mavi gözlü kadýn gülümsedi: . sanata heves etmeliymiþler. Belki bir tanýdýk vardýr ama. sinirli bir istihfafla dudaklarýný bük köþede oturan cýlýz bir misafire baþýný salladý: . bana sorulmuþtu. az kaldý baðýracaktým. sonra: . dedi. artýk cevap vermeye lüzu görmedi.Hocalýk isteyeceðim. Sonra muallimlik isterler. Yine bi .Görüyorsunuz ya hali. dedim. istida yapýn! Ben.rýnýn ucunu kývýrarak.Siz ne istiyorsunuz haným? Bu sual. Çalýkuþu . býyýklarýnýn ucunun ne þekil aldýðýný görebilmek için dudaklarýný büzüp cevap verdi: . Müdür.Gidin. yer yer çiçek bozuðundan yenmiþ kocaman kafalý. Bu.

Sen kadýnca daha iyi anlatýrsýn Naime Haným. yerine beyaz sakallý o ihtiyar yüzü gülümsemey aþlýyordu. Ancak sen. biraz evvel sokaða kahve döken. ben Darülmuallimat'tan çýkmadým. bu sefer elini dizkapaklarýna vurarak daha fazla güldü: . belli etmemek için kâðýdýn ötesine. bir tarafý adeta aðarmý i.Aman. Eksik olmasýn. Müdür Efendi gülüyor.Yirmiyi bitirmek üzereyim efendim. dedi. hakikaten þansým yoktu. 132 Reþat Nuri Güntekin Gel seni tanýdýklardan bir þube müdürüne götüreyim. Müdür.Pekâlâ kýzým. sakalýný iki yana sallayarak kendi kendine konuþur gibi ilave etti: . büyük bir kalem odasýndan buzlu r camekânla ayrýlmýþ. sonra h demeyi ite kaka kapýdan dýþarý çýkardý. . Tekrar merdivenleri çýktýk. Yaþýn kaç? . bu sefer beni.Güzel. OooL Sen daha hemen hemen çocuksun. dýþarý gidemezsin. Önünde duran bir fincan kahveyi. Geç þöyle otur bakalým. Mamafih. karþýsýnda benim biraz evvelki halime benzer bir vaziyette ti ir titreyen bir hademeyi dövecek hareketler yapýyordu. bir yaný ra olan sakalý. birdenbire gidiyor. birkaç kelime ile halimi anlattý. o çok yaman dediðiniz adamlar kimlerdir.Darülmuallimat'tan bu sene mi çýktýnýz.Hayrola Naime Hocaným? dedi. Senin için hayli tehlike var .. berisine bakýyor. Dam do Sion mektebinden diplomalýyým. ora t vermeyen bir manzara ile karþýlaþtým. elinde evirip çeviriyordu. . iyi adamcaðýzdýr.Hayýr efendim. Çünkü. saf bir hayretle: . Müdür. sonra diplomamý uzattým.. Faka t. minimini bir hücreye soktu. bizi görmüþtü. Sonradan bu ilk hissimin deðiþtiðini hiç mýyorum. pencereden sokaða serpti. Fakat siz de bana on larýn olmadýðý yerde ders bulursunuz. hiddetten ateþ püskürüyor.Ben daha çok söyleyemem. dedim. . bu adamcaðýza birdenbire kaným kaynayý-vermiþti. kýzým? Sebep meydanda. Ne çeþit huylarý abbi? Mavi gözlü hocaným. her neyse.. Galiba Fransýzca bilmiyordu. mavi gözlü hanýma göz kýrparak. . pekâlâ. ihtiyar bir hademeyi dut aðacý silker gibi tartaklaya tartaklaya dýþarý atan insan olduðuna bin þahit isterdi. âlâ. . Her nedense. dedim.Nasýl mektep bu? Müdüre uzun uzun izahat verdim. Sakalýnýn bir tarafý siyah.Ah. dedi. Nihayet. ihtiyar hocaným.Niçin efendim? . Öfkeli bir insanýn bu kadar çabuk yatýþtýðýný ömrümde ilk defa görüyordum. Bu hakikaten hoþ! Ben. Hele bir yaný beyaz. tatlý bir gülümseme ile bana: . Bugün.Acayip.r belki. öyle hoþtu ki.Niçini var mý. Yeni arkadaþýmýn yavaþça eteðinden çektim: .Aç yüzünü bakayým kýzým. Bu kuzu gibi adamýn. Fakat buna vakit kalmadý. Naime Hocaným teklifsiz bir tavýrla: 134 Reþat Nuri Güntekin . . bilmiyorum. bir insaný ilk görüþte ya severim ya sevmem. eliyle yüzümü göstererek Naime ÇALIKUÞU 133 hocanýma iþaretler yapýyor. sen bilsen dýþarýlarda ne yaman oðlu yamanlar vardýr! Ben. fakat meydanda olan bu sebebi bir türlü söylemiyordu. bulaþýk suyu döker gibi. haným kýzým? . . yüzünü saða çevirdiði zaman hemen hemen genç bir adamý görüy iýdiði zaman ise o adam. .Eh!. buradan kaçalým.Efendim. Sonra. Müdür.

merdiven baþlarýnda bekliyordu. belki daha da uzayacaktý. iþime olmuþ gözüyle bakýyor.. kýpkýrmýzý kesilerek baþýný eðdi. Adamcaðýzý kandýrýn-caya kadar baþýma hal geldi.. Þöyle böyle derler ama. Allah tesirini halk etsin. sakalýný çekiþtirerek düþünüyordu: . Hiç münasebeti olmadýðý halde: . kaþlarýný çatarak. Zavallý Þah ti olmasaydý. evladým. hemþire haným. beni kalem odasýnda karýþýk bir masanýn önünde oturttu. Camekânlý kalem odasý arasýndaki kapý ak tefek. Sual sormak için bana baktýkça. . kýzým. Kuruyasý dilim durmaz ki. Þu istidayý biraz da biz yazalým. geldi. Aklýna bir þey gelmiþ gibi elini masaya vurarak: . müdürün boynuna atýlmak. Ben. üç gün uzamasý canýmý sýkmýþtý. sen bugün fazla yoruldun. Yanýnda baþka kimseler olduðu için daha fazla bir þey söylemeye cesaret edemedim. Yanýndan geçerken durdum: . dedim. Lütfen bunu nereye götüreceðimi de söyler misiniz ef im? 136 Reþat Nuri Güntekin . îzin verirseniz istidanýzla bend z meþgul olayým. birini bekliyordu.Muamele takip etmek güç bir þeydir. Doðru Ýstanbul Maarif Müdülüðü'ne gidersin.iki. tam bir ay sürüklendi. Müdür. dedi. dedi. söylediklerimi bir kâðýt parçasýna not etmeye baþladý. ailem hakkýnda sualler soruyordu. bir istida müsved desi yaz.Pek güzel. aðýz aðýza bir þeyler konuþuyorlar. bizimkiler galiba bu mektebin diplomasýný tanýmýyorlar. mahcup bir ÇALIKUÞU 135 hal vardý. . Müdür. Müdür: . Bak. Kýrmýzý mürekkeple allanýp pulla temize çekildi. siz iyilik etmeyi seversiniz. merdiven baþýnda.Þahap. Bu sözlerin manasý neydi? Bu efendiler ne demek istemiþlerdi? istida müsveddesi birkaç kere müdürün yanýna gitti. elimden geldiði kadar yardým ederi m. Hele biraz sevindiðim vakit. Gönlünün rýzasýyla Anadolu'ya gitmek isteyen muallimeye ilk defa te adüf ediyorum. þu çocuðu boþ göndermeyin. Acaba bir pot mu kýrmýþtým? Herhalde öyle o gülüþüyorlardý. müdürün istediði müsvedde bana sualler sormaya. gelgit. dedim. bana getir. Bu çocuktan gördüðüm iy nutmayacaðým. fakat cesaret edemediði anlaþýlýyordu. sana yol nu öðreteyim. . üç gün sonra. haným kýzý odaya al. Küçük kâtip.Size bugün çok zahmet verdim. oturduðu yerden. ne söyleyeceðimi bilmiyordum. mutlaka vilayetlerden birine gitme k mecburiyetindeyim. dedi. Yalnýz birinin. dedim. O. þaþýrmýþtý: . "Þahap Efendi" diye seslendi. sen istanbul rüþtiyelerinden birinde Fransýzca muallimliði istersin.Ne vakit geleyim? dedim. Fakat. Anadolu'da muallimlik istiyor.. iþin iki.Amma yaptýn ha! dedi. Pencerinin yanýnda duran orta yaþlý iki kâtip. Belki Naime Hocaným'ý tekrar görürüm ümidiyl kýnýrken gözüme Þahap Efendi iliþti. Ne dediklerini pek duyamadým. Ben.Haydi bakalým. Bu fakir kýyaf asta çehreli memurda korkak. pekâlâ ama. sakalýnýn beyaz tarafýndan öpm p Efendi. Yalnýz. cýlýz bir genç göründü: . Þahap Efendi. arada sýrada kaleme uðrayýverirsiniz. biz muallimlerimizi istanbul'dan çýkarýncaya kadar akla karayý seçeriz Sen ne dersin Naime Hocaným? Müdür. Ayol.istanbul'da kalmama imkân yok efendim. hemen þüphelenmiþti. Artýk. Kurnazca bir istintak ediyor. arkadaþlar birbirlerini ne iyi koruyorlar. adeta kirpikleri titriyordu.Kýzým. erkeklerin içinde de ne insaniyetliler var. Beni kapýdan görünce koþuyor. Þahap Efendi. Siz rahatsýz olmayýn. müdürün sözünü kestim: .Bu dairede. ara sýra ze bakýyorlardý. dedi. .Kuzum beyefendi. Benimle göz göze gelince mahcubane baþýný ir þey söylemek istediði. Bir tanesi.Bak. "Muallime Haným hayli piþkin " sözü kulaðýma çalýndý. Fakat bu me götüreceðimi.

Müdür. "En uzak bir köþeye bile giderim" diyor.Hasta mýsýnýz? Niçin bu halde daireye geliyorsunuz? dedim. pencerenin yanýnda.Benim mi efendim. ben ne olacaðým? Bu manasýz söz. Zevcenizin hizmeti otuz seneyi bulmuyormuþ. bir ne olacaðýnýzý düþünmeye kalkarsak vay halimize. bir þey söylemeden döndü. ben Feride'yim efendim. Aðlamamak için diþlerimi sýkarak: . önünde du birer imzalayýp yere fýrlatýyor..Beyefendi. senelerce çalýþtým. düþmez kalkmaz bir Allah.Beyefendi. cburiyetinde kalmýþ. kâðýtlarý bitirdikten sonra gözlüðünü çýkardý. Boðula boðula öksürüyor. en uzak bir köy de olsa. baðýra baðýra: . Halinden. Bu yaþýmda en uzak gurbetleri göze alýyordum. müsaade buyururlar rný biraz? dedi. bir sebep olab ilir miydi? -Tabii baþka iþler de var.Bana verilecek iyi bir cevabýnýz var mý? . tekrar gözlüðünü taktý. Mektebiniz. Son bir ümitle öteki müdüre baþvurdum. onun. nasýl teþekkür e lemiyordum. siz sevabý seversiniz. ben bir tavýrla: . bir tecrübe daha. benim diplomam iþe yaramazmýþ. kaþlarý ve gözleriyle iþaret ederek beklememi anlattý. bu sözleri söylerken. Bu diploma ile memuriyet verilmez. dedi. ak býyýklý bir kâtip namaz kýlar gibi eðilip doðrularak on ordu. ölümden daha fena bir þey i. . dedim. Bu çocuk.Hayýr. Bu.Bugün cevap almaya geleceðinizi biliyordum.Beyefendi. Müdür. çatýk çehresine bir kat daha dehþet veren bir siyah gözlük takmýþ. Siz Nazýr Beyefendi'ye bir iki "kelime -i teyyibe" lütfederseniz bu iþ olur. Köþede. dedi. aðarmaya baþlamýþ saçlarýyla sakalýnýn bir kýsmýný görebiliyord Müdür.Hangi Feride? Ha. Fakat bizimkini bilirsin y a. Gülü tarife ne hacet! "Olmaz" diye kesip attý. O. kýzým. boðazýna bir bez baðlamýþtý.Peki.O.Efendim. bir Fransýz mektebinden çýkmýþ. beni emretmiþsiniz. 138 Reþat Nuri Güntekin Kimsenin beðenmediði. elinde kâðýtlarýmla odadan odaya dolaþýrken utancýmdan yerlere giriyor. . . birdenbire bir þey düþünmüþ gibi: . mendiliyle camlarýný silerek: . istemeden dudaklarýmdan dökülüver-miþti. Ayýp bir þey yaptý aç adým geriye çekildim. . beni adeta þýmartmýþtý: . aklýma geldi. Kuzum Beyefendi! Müdür. küçük kâtip.Dur. Bir gün. Evrakýnýz Müdür-i Umumi'de. .Sabret haným. eliyle beni gösterdi: . uzun boylu. dedim. Ak býyýklý kâtip. Evet. ne yapayým ben þimdi? dedim. Nezaret-i Ce lile'ce musaddak deðilmiþ. Böyle olduðu ha i kovuyorlardý. Maalesef sizinki de öyle. Yüzüme bakmadan. istemeden güldüm. sert bir sesle: .Sen Hayriye Haným deðil misin? . dedi.istidanýz reddedildi. Ben. vakitsiz bir mihnetle çökmeye baþlamýþ omuzlarýný okþuyo . ÇALIKUÞU 137 Müdür. mektepler yeni açýldý.Bilmem. ne olacaktým? Yeniden teyzemin evine dönmek.Artýk orasýný da. Malum ya. müsaadenizle. aðýr aðýr yan Müdür. Ömrümde acýsýný unutmayacaðým dakikalardan biri de bu olacaktýr. irice yapýlý bir bey gazete okuyordu. ben mutlaka bir iþ bulmaya mecburum. söz den kibar bir ailenin çocuðu olduðu anlaþýlýyor. Fakat malum ya. kendiniz düþünün. paravanýn yanýnda beklemeye baþladým. Bu sözleri söylerken.. ne olacaktým? iyi kötü. Teþrif ettiðiniz vakit kendisiyle görüþmenizi söyledi Müdür-i Umumi. Görmüyor musun? dedi. Bu kadar meþguliyet arasýnda. bir yanlýþlýk olmasýn? .Beyefendi. ben güler yüzle kabul edeceðim. fazla mý þaþkýnlýk gösterdim nedir adamcaðýz adeta müteessir oldu: "Ne yapayým kýzým? Ben de söyledim ama varak-ý mihri-i vefayý okuyup dinleyen var mý?" dedi Bu þefkat. . konuþurken sesi . ben. Yüzü sokak ta a dönük olduðu için yalnýz.

Tekrar tekrar inip çýkarak kamarotlara tembihler veriyor. yedi yaþýnda bir küçük kýzken. O insan. O.. sýk bir sesle Fransýzca konuþm baþladý. munis gözlerini bana çevirdi. elini elimden çekerek koþa koþa merdivenden indi. sönük mavi gözleri izi seyrediyor.en.merkez rüþtiyesinde açýk bulunan bir coðrafya ve resim m allimliðine tayin edilmiþ bulunuyordum. bilmiyorum! Kendi kendime söz anlatmak istedikçe gözyaþlarýna artýyor.de erkenden hâlâ sarýlý hasta boðazýyla rutubeti içinde beni uðurlamaya geliyordu. harcýrahýmý almýþ bulunuyordum. unutulmuþ. bana yine þimdiye kadar kimseden iþitmediðim güzel sözler söyledikten sonra. ký-. Altý.. dan beri. artýk ona. Yalnýz vapur kalkacaðý zaman dayanamadý: "Anneni bu radan vapura bindir140 Reþat Nuri Güntekin dim. güvertede kalmaya tahammül edemedim. o da artýk kend eðini kendi kazanan bir insandý. iyi iþitmek için elini kulaðýnýn arkasýna koyuyordu. Deniz yolculuðunu çok severim. Biraz kanlý. Bir sabah. Kimse. bir þey söylemedi. vapur Sarayburnu'nu dönerk kamarama indim. ayrýlýk saatinde durmadan konuþmalý. bende de aþaðý yukarý ona r þey kalmýþtýr. Her tarafý akýcý parýltýlarla dolu bir mavi boþluk içinde uçmak sorhoþluðu bu çýlgýn tesirine raðmen. ne yapmak istediðime dair sualler soruyordu n memnun kaldýðý belliydi. Küçük kâtibin hediyelerinden birini dudaklarýma götür düm. Teþekkür için elimi uzattýðým vakit. Bundan sonra. bizi bekliyordu." d hýçkýra hýçkýra aðlamaya baþladý. yavaþ yavaþ kaybettiðim güzel neþemi tekrar buldum. tanýdýðým inanlarýn hepsinden baþka türlü bir insan olduðunu anlamýþtým. ben de galiba kendimi tutamayacaktým. Fakat birdenbire gözlerimden yaþ Niçir ÇALIKUÞU 141 böyle aðlýyordum. yol hediyesi olarak getirdiði küçük bir kutu ile beraber. Þahap Efendi. Bir Türk kýzý için þayan-ý takdir doðrusu. on beþi aydýnlýktýr" derdi. on çift söz konuþmadýk. Biz konuþurken. benzini sapsarý. o akþam Eyüp'e dönerken sevincinden adeta uçuyordu. büyük bir nizi uçarak geçen bir kuþun hayalinde ne kadar kalmasý mümkünse. Yarým saat sonra B. Nereden çýktýðýma. beni anýna aldý. kamarama kendi eliyl e yerleþtirdi. þube müdürü keyifli keyifli gülüyor: . diy Gülmisal Kalfa. Feride. Her iþimle uðraþmýþ. nesi varsa söyleyip bitirmeli deðil mi? Halbuki bu bir saat içinde. Þahap Efendi'nin yanýmýzda olmasýna raðmen. Vapur. dedi. gittiðim y adresine kadar hiçbir þeyi ihmal etmemiþti. benim için. Küçük kâtip hâlâ yanýmda duruyordu.. Gülmisal Kalfa ile belki. Þimdi. Bu ayrýlýk dakikasýnýn bir bulut gibi üs aðmen gülümsemekten kendimi alamadým. Ne ol du ðunu merak ederek açtým. insan. Þahap Efen di'nin getirdiði kutu. daima: "Ayýn on beþi karanlýksa. güvertenin bir köþesinde oturduk. merdiven kalkýyor!" diye kalfacýðýmý omuzlarýndan y r. nasýl çalýþtýðýma. "Haydi haným. Bavulumu. Benim dünyadc en delicesine sevdiðim þey. tartaklaya tartaklaya merdivenden indirmeye baþladýlar.Bülbül gibi söylüyor Fransýzcayý maþallah. Sonradan. O. kapýlar adeta kendiliklerinden açýlýyordu. her muamele bitmiþ. Müdü eðiliyor. halinden. Üç gün sonra. Vilayeti'nin. büyü olduðunu öðrendi- ÇALIKUÞU 139 ðim o insan bana bakarken. Gülmisal Kalfa beni vapura getirdi. . vapurdaki insanlar. ellerimle oynuyordu. büsbütün gidiyorsunuz demek. yorulup üzülüyordu Vapur kalkýncaya kadar. erkenden rýhtýma gelmiþ. g lk defa dikkatle yüzüme bakmaya. hatta Hüseyin.Artýk þüphe kaldý mý? dedim.Feride Haným. bu aydýnlýðýn baþlamak üzere olduðunu hissediyordum. adýna merhamet ve himaye denen büyük har keti yapmaya cesaret edemeyecekti. Fakat o e nada bir kargaþalýk oldu. Bu çocuðun insanlýðýný dünyada unutamayacaðým. Hem. Nazýr'ýn odasýna götürdü. inþallah yine seni böyle kucaðýma alýrým. O geçerken hademeler ayaða kalkýyor. bavulumun üzerinde duruyordu. Çalýkuþu. o senin gibi yalnýz deðildi.. Bir kutu fondan. adýmý söylemeye cesaret etti: . babamýn neferiyle berab ahatin zevki hâlâ içimdedir. gö . fakat halim.

Ben Maarif Nezareti'nden tayin kâðýdýmý aldýðým dakikadan beri. ben sadece senden deðil.Sabah þerifler hoyrolsun hocaným. Yastýðým da öyleydi. þimdi ay ýþýklarý içinde pýrýl pýrýl yanýyor mu? Kâmran. Bir otel odacýsýyla bu derece yüz göz olmak ne kadar doðru bilmiyorum. acelesi müstacel deðil. karþýki dükkânlardan birine: . mahpus gibi týkýldýn. Ellerini birbirine vurarak: . Artýk. Bu saatte otelin avlusunda kimseler yoktu. dünyada bu gözyaþlarýndan daha manasýz þey olamaz. ben de birdenbire çocuk tamý top gibi havaya atýp tutmuþtum. üzerine kýraðý yaðmýþ yapraklar gibi ýslak bulmuþtum. 142 Reþat Nuri Güntekin Bugünün bana. Sevi e yataðýmdan fýrladým. Hacý Kalfa. öðleye kadar nasýl yatar? demiþtim. nargilesini býrakarak ellerini beline dayamýþ: . kahvaltý etmeden mektebe gitmeme katiyen razý deðildi: . dedim. senin olduðun yerlerden de nefret ediyorum.Ne bileyim.Öyle þey olur mu? Vazife sahibi bir hoca.. bizim hocanýma istanbul simidiyle beraber süt getiriver. Ýlk sabah uyanýr uyanmaz giyinmiþ. bu son sözü karþý odadaki komþuya iþittirmemek için. Sen nereden anladýn benim uyandýðýmý? Hacý Kalfa gül . Hem. önümdeki defter kâðýdýný fiske fis Bu. bu satýrlarý yazarken kirpiklerimden yaþlar süzülüyor.Þuna bak hele! Daha kendi çocuk.bepsiz ýstýrabým bu biçare þekerden geliyormuþ gibi. sen niye böyle erken uyandýn. sen yine erkencisin bugün. parça parça daðýtýyordu. yine o beyaz pe küçük bir havuzun yanýnda nargile temizliyordu. Gezme yok.. Bu sabah. Hacý Kalfa. artýk. dedi. . ya? Ben seni yol yorgunluðu ile öðley kadar uyur sandým.Kahvaltýný getireyim mi? . ayaðýnýn tozuyla mektebe gider çocuk maya. Daha sen. karyolanýn örtülerine açlarýma vuran güneþ ýþýklarýný sarý pullar gibi titretiyor.Bonjur Hacý Kalfa.Bugün kahvaltý etmesem olmaz mý? Ses. Kapý hafifçe vuruldu. Temiz bir su birikintisine baþlarýný daldýrýp çýkaran kuþlar gibi silkintilerle sularý etra aki aynanýn camýna sýçratýyordum. kaldýn ir de yiyecek yemez-sen karþýki komþuna dönersin sonra. þimdi bir parça güneþ. güzel bir haber getirmesine imkân yoktu.Molla. diye gülmeye baþlamýþtý. Hacý Kalfa. gayri ihtiyarý. vücuduma mektep yatakh e uyandýðým bahar sabahlarýnýn hafifliðini veriyordu. efendim. Evet.Hayrola Feride Haným. aðzýný anahtar deliðine ko ltmýþtý. Gece bir aralýk uyanmý arýmý. neþemi hatta ümidimi yeniden canlandýrýyor. diye beni zorla h avuzun baþýna oturtmuþtu. demiþti. kuþ gibi ýslýk çalýp duruyorsun. çantamý koltuðum rak sýçraya sýçraya otelin merdivenlerinden inmeye baþlamýþtým. Bulutlar daðýlmý . Hacý Kalfa'mn sesi: . fakat Hacý Kal-fa'nýn bir bebekle konuþur gibi hali karþýsýnda. bir þeyden korkmuyordum. Beni görünce kýrk yýllýk bir ahbap gibi: . kuþa benzeyen bir tarafým olduðun dim de inanmaya baþlýyordum. Hacý Kalfa. Hacý Kalfa. . eðlenme yok. pencerenin karþýsýndaki yüksek dað tepelerinde yer yer ince dumanlar tütüyordu. . kama inimini penceresinden denize fýrlattým. kutuyu yakaladým. Demek ki . anladýn mý efendim? Sana tirivere-yim. öyle oldu. eski biçim küçük lavabonun önünde yýkanmaya baþladým.Akþama kadar öyle aç açýna el âlemin yumurcaklarýyla uðraþýlmaz. Bunu anlýyorum. diye seslenmiþ.Yok. Olmaz. Hafif bir sabah rüzgârý. Bu hareket. Ben gülerek: ÇALIKUÞU 143 . Hakikaten. anladýn mý efendim. bu defa hiddetlendi: . sonr . uyandýðým vakit günlerden beri devam eden yaðmuru dinmiþ buldum. Hacý Kalfa'yý büsbütün keyiflendirmiþti. Gece yatarken pencereyi kapatmayý unutmuþum. öteden beriden konuþmaya baþlamýþtým. Fakat buna raðmen. hafiflik etmemeye ye im. Beþ günden beri bu küçük otel odasýnda. bu daha ilk gün. sinirlerim iyice bozulmuþtu. Ben. acaba dýþarýda sessiz sedasýz yaðan yaðmurun tesiri mi? Þimdi istanbul nasýl? Orada da aðmur var mý? Yoksa Kozyataðý'ndaki bahçe.Yalan mý? dedi. öyle þey istemem. kendin çocuksun! diyor ve kahkahalarla gülüyordu. Bu Hacý Kalfa ile ne iyi dost olmuþtuk. fakat ben de onunla beraber gülmüþ.

Sizin istanbul sütleri bunun yanýnda nargile suyu gibi kal emiþti. dedi. ben de müþkül mevkide kalýyorum efendim. can sýkýntýsýyla dinledikten sonra aðýr aðýr: . sonra baþýný sallayarak: . öyle yapmýþlar. ancak yollar karmakarýþýktýr.Ancak.imkâný yok efendim. havuzun baþýnda kahvaltý ederken Hacý Kalfa.F. dedim.Az eðlen. . istihareye varýr gibi düþündü.Fesuphanallah. siz de gelin. uyuklar gibi gözlerini yumarak karþýsýn-dakileri dinleyen.Yalnýz o deðil. dedi.Evet.a da bana dönerek: . battal. . Fakýnda olmadan ikinizi de ayný yere tayin etmi Vah Huriye Haným. . Kadýncaðýz. diye hükmetti. Binaenaleyh asýl makbul ve muteber olan budur. bir yandan nargilelerini çalkalýyor. Kolunda eski bir meþin çanta ile sokaða çýkmaya hazýrlaný ni görünce durdu. haným? .Hayret.Bu hanýmýn emrindeki tarih daha yeni. bakayým. Maarif Müdürü. Beni Maarif Nezareti'nden gönderdiler. Aman Yarabbi. 144 Reþat Nuri Güntekin Ben. dedim. Dün istanbul'da n geldim. . mutlaka sevmek azmiyle girdiðim bu mektepte na ir felâketle karþýlaþtýðýmý tafsilatýyla anlatmalýyým. o gün. orasý da öyle. Oranýn havasýyla imtiz edememiþ.. Fena halde þaþýrmýþtým: ÇALIKUÞU 145 . Her birini kaç kat elbiseleri olduðuna varýncaya kadar içli dýþlý tanýyordu. Kapýcý kulübesinde kimse yoktu. Siz de artýk o zamana kadar idare-i masl ahat buyurursunuz. Görünüþü ne kadar sefil olursa olsun. sayýklar gibi kes sik lakýrdý söyleyen. Ben. seni ben götüreyim. öyle olmuþ. bu adam.Öyle mi efendim? dedim. dedi. sonra: . Dikkatli dikkatli bakmaya baþladý: . Meðer biçarenin baþýna gelecek varmýþ.Ben ne yapayým. Beni tepeden týrnaða kadar süzdü. Dokuma çarþaflý müdire yüzünü açmýþtý. Müdür. Bizi.Böyle yanlýþlýklar ara sýra oluyor. Bizim coðrafla ve resim hocalýðý açýktý. bi rif Müdürlüðü' ne gidiyorum. tarihine baktý. on güne kadar cevap alýrýz. fesuphanallah.Gelibolu'dan gelen öteki hoca. belki bir çare buluruz. fakat bir haf lu mektebinden bir hoca gönderdiler. Hacý Kalfa'nýn rivayetine göre Molla.Molla'nýn sütü de süttür hani. Bakalým ne cevap gelir? d u. n eler biliyordu! Hele mektep hocalarý hakkýnda. ötekine iþten el çektirmek için emir yok. Bahçeden geçerken hareli bir dokuma çarþafa sýmsýký bürünmü kapalý bir kadýna tesadüf ettim. Emrinizi göreyim.Huriye Haným kim efendim? . Haydi. Sekiz. Emrim çantamda.. Bakalým. Kýsa yeleðinin altýndan çýkan kýrmýzý kuþaðýna bakarak evvela yük arabacýsý sandýðým iriyar . 10 . gerçi öyle ama. dedi. hakikaten kendi kendime kaybolacaðým Merkez Rüþtiy boyalý tahta kapýsýna kadar götürmüþtü. Çalýkuþu .Bir iþiniz mi var? Müdire benim. Mektep yakýndýr. Müdire Haným. Nezaret-i Celile'den is izah edelim. . aðýr bir adamdý.Müdire Haným'ý göreceðim.Bir þey mi istiyorsunuz. Ben yeni Coðrafya ve Resim hocanýz Feride'yim. istanbul'a yazmalý. kâðýdý birkaç kere okudu. . Burasýný istemiþ. Sonra kaybol demiþ sakat ayaðýyla önüme düþerek beni. diye alay ediyordu. bir andan bitip tükenmez þehir dedikodularýyla beni eðlendiriyordu. onun için sütleri ut kokardý. Netice alýnýncaya kadar kadýncaðýzý meraklandýrmayalým bari.Bir yanlýþlýk olmasýn kýzým. . Kendi halinde iyi bir kadýncaðýz. yaz kýþ ineklerini armutla besler. Molla'nýn kendi de az buçuk armut kokar. sonra tereddütle: .. vah! ..

kapýdaki çocuklarý kovan hocaným. pire ýsýrýklarýyla benekli göðsünü ovuþturuyorlardý. diþlerim birbirine çarpýyordu. yine maya. Köþede. en adi sokakta bile aðza alýnmazdý. Huriye Haným. Onun ekmeðini elinden almak için Nezaret'te kim bi ir.! Hayriye Haným. Hocalar. gülen yalnýz ben deðilmiþim. yalnýz kalacaðýný anlayýnca. terbiyesizlik ol Bir köþeye sinmiþ. kara yüzlü. hiç lüzum yokken iyileþtiniz inþallah?" diye bir nezaket yapmak istedim. kitaplarýný. demek ister gibi omuz silkti ve güldü: . Hayriye Hocaným'ý sýrtüstü yere yatýrmýþlardý. aðlamaya baþladý. odanýn bir köþesinde. öyle kelimeler söylüyordu ki.. kýzým. Sen misin hatýr soran? Huriye Haným. ehemmiyeti yok. yüzünden burnundan sular akarak gözlerini açmýþtý. Hakký vardý. onu deðil sizi mahkemelerde süründürürüm. Ne mal olduðum zaten yüzümden belliymiþ. gözlüðünün üstünden aksi aksi yüzüme baktý: . sürahiler þangýr þangýr öttü. Baygýnlýk falan deðil. bardaklar.Vah vah!. gözleri büyüdü.. bu kadýnýn kocasý evlenmiþ. bu defa da ayaðýný yere vurarak öteki hocalara çattý: . anlatamam. kolumda çantamla dimdik duruyo Biraz evvel.. sirkeler sürüyorla i fani-le gömleðini gevþeterek. Arkadaþlar.146 Reþat Nuri Güntekin Yine. keskin kara gözlü bir genç kadýn da kýs kýs anýma yaklaþtý. En fen i hocanýmlar da hemen hemen ona hak veriyor gibi vaziyetler alýyorlardý. Müdire Haným." diye kapýdan çýktý. O. baþýný iki yana sallayarak: ÇALIKUÞU 147 .Aferin size arkadaþlar. insanýn baþýna çýkmaya kalk . diki epetlerini alarak birer birer daðýlmaya baþladýlar.. Yükseldikçe güzelleþen hýrçýn bir sesle haykýrýyordu: . ona deðil. ne yapacaðýmý þaþýrmýþ bir halde. dedi. Bunu yapan. biraz evvel benimle beraber gülen keskin kara gözlü genç kadýndý. "Sizi odamda bekliyorum. gözlerim kararýyor.Müdire Haným. çok beðendim doðrusu. arsýzlýk. Ders vakti galiba gelmiþti. Ben.. Kendini nerede sanýyor bu kadýn?. insaniyetine þaþtým doðrusu.A dostlar. S amda çocuklarýn çaldýðý kursak düdüðü gibi bir feryatla: "Eyvahlar olsun a dostlar! Bu da m " diye düþüp bayýldý. Kadýncaðýz. dedim.Mahsus yaptým. Kara gözlü muallime. ufak tefek bir kadýndý. kýrk beþ yaþlarýnda. Birdenbire ortadaki masaya bir yumruk indi. Merkez Rüþtiyesi'nde deðil. Mektep içinde bir meslektaþýn tahkir edilme i böyle sýrýta sýrýta dinliyorsunuz ha? 148 Reþat Nuri Güntekin Ortaklýk. yine bir münasebetsizlik ettim. dedi. Dünyada bundan büyük yüzsüzlük. Huriye Haným'ý bir türlü yatý perde sesini yükseltiyor.. vücudum buz gibi donuyor. hýrçýn tavýrlý. kaç kiþiye. utancýmdan gözlerimi kapatmýþtým. Hocalar defterlerini. Muallimler odasý birbirine giriyor. odada beni müdafaa eden arkadaþla yalnýz kalmýþtým. "Bülbülün çektiði dili belasýdýr!" derler. Kulaðýma usulcacýk: . üstüne ortak getirmiþ sanýr. týrýs týrýs mektebe dö le gitseymiþim. Maalesef kendimi tutamayarak gülümsemiþ-tim. incecik boynunun kenarlarýnda iki damar þiþti. Vak yüzü bir kat daha karardý. O. öyle bir parlayýþ parladý ki. þimdi cana gibi bir þey olmuþtu. Ona teþekkür etmeye lüzum . Böylelerine ara sýra gözdaðý verilmezse olmaz. bu nasýl müdirelik? Bu kadýnýn. Siz de benim için üzüldünüz. Biraz sonra. Bir de üstelik gülüyorsun. dokuma çarþaflý müdirenin peþinde ayný dolambaçlý sokaklardan. bana neler oldu? Bunca yýldan sonra baþýma bu haller gelmeli miydi? diye perde perde sesini yükseltiyordu.Bilmeyen. etliðinden. Huriye Hocaným.. Uzun boylu. bir mu-allimenin namusuna dil uzatmasýna na aade ediyorsunuz? Neredeyiz? Bir kelime daha söylemesine müsaade edersiniz. Midesinde barut patlamýþ g geðiri-yor. gözlüklü bir ihtiyar hoca. Yüzüne sular. kendi peri en anlayacaktý? Fakat. kapýya üþüþen talebeleri kov adeta kucak kucaða onlarla güreþiyordu.Kýzým. Aman neler söylemedi? Hem canýna kastetmiþi de üstelik keyif soru-yormuþum. bir dakikada sütliman olmuþtu.

Ýmdi: (Aman Yarabb i kelimesini ne tuhaf bir eda ile söylüyordu!) Sana bir kýsmet de çýkar inþallah. çantam aðýrlaþmýþtý.Hangi valide haným efendim? . kireçle delik deþik týkanmýþ. yeþil krep baþörtülü bir k Daha kapýdan girerken: "iyisiniz inþallah. Otelin kahvesinde." Zavallý Hacý Kalfa. "Müddeiumumi Bey rkmasýn. olmaz mý? Müdirenin kapýsýna kadar gittiðim halde içeri girmeyi bir türlü caným istemedi. Maarif Müdürü sýkýþtýrsýn.Valide haným nerede? . dedi. uslu ol. Dersten sonra görüþürüz. makamla yavaþ yavaþ: . otelin sahibiydi. Burada herkes herkesi tanýyor? ihtiyar adam. odaya sarý basma entarili. odamý süslüyordu. Siz hocanýným kýzý deðil misiniz? Kendimi tutamayarak gülmeye baþladým: . kâmil ol. Hacý Kalfalar kaldýrsýn seni. bu çehreye bir ölü kafasý korkunçluðu veriyordu. sonra baðýrýyord . Dü zarif yüzü. ellerini rine vurdu: . iþlemeli bir yüz havlusu. . yere çömelir gibi yaparak. neler gelmiþ senin baþýna? diye söylenmeye baþladý. Darýsý senin baþýna. Beni Nazýr'a tavsiye eden yaþlýca bir þairden baþka kimseyi tanýmadýðýmý söyledim.Vay. haným kýzým" diye hatýr sordu. Arife Hocaným. Hacý Kal ir iþitmez çocuk gibi sevindi: . Bu kadarcýk bir zaman içinde nasýl duymuþtu.Hacý Kalfa. Burada bir zamanlar idadiye müdürü idi. O a olsa kim kime.. gözünü dört aç. Baktým.Hocaným. o. 150 Reþat Nuri Güntekin Ýhtiyar adam. rastýklý kaþla eri. aþaðýdan. böylece bilmiþ olasýn. Ne yaparsýnýz. aðýrbaþlý diye. Yaz kýzým ÇALIKUÞU 149 yaz ve beni seversen benden de selam yaz. bir eli yaðda. Biraz þaþýrarak: .Ben hocanýným kýzý deðil. ikide bir. sizi y . her defasýnda türkü söyler gibi. Bende n sana nasihat.. Ceza Reisi kendisine nikâh etti. Ne tuhaf memleket! Birkaç saat içinde rezaleti duymayan kalmamýþtý. ensesini kaþýyarak: . teveccühü artýyordu. kendisiyim efendim. Her gün. bir ahbabým daha olmuþtu: Otuzbeþ kýrk yaþlarýnda manastýrl adýncaðýz. geldik. evinden ufak tefe antel bir bardak örtüsü. dum duma. beni görür görmez. meyus bir tavýrla kollarýný kaldýrdý: " ' . Nerede bulursun o taþýna topraðýna kurban olduðum istanbul'u. safa geldiniz. diye söyleniyor. "Belediye mühendisi yarýn istanbul'a gide t'e uðramayý vaat etti" yolunda havadisler getiriyordu.Avuç içi kadar yer. bu ne iþ? dedim. Tekrar bu b tazelemek beni iðrendiriyordu. direk gibi bir ses: . i da namustan kýymetli þey yoktur insan için. dedim. dedi. dedi. Aman kýzým. harap bir duvarý hatýra getiriyor. diyor" yahut. Mel ek gibi bir insandýr. Bu Hacý Kalfa'nýn efendisi. Buranýn dedikodusu boldur.Elinin körü. ne cehenneme kayboldun yine? diye haykýrýyordu. Hacý Kalfa'nýn bana emniyeti. Ýstanbul'a yazacaðýz diye sana bir oyun oynamasýnlar.Vah hocaným vah. Gün geçtikçe. benim velinimetimdir ayol. Otelde. Vakayý benden daha iyi biliyordu. Ben. az iþimiz var da.Safa bulduk efendim. Öyle çarþýda pazarda yüzü açýk gezme. Kollarým düþmüþ. Nezaret't emen mektup yazalým. Bazen biz konuþurken. Kadýn. sakat ayaðýný sürüye sürüye yukarý çýkýyor. elinin körü.Hacý Kalfa. resimli hazýr yelpaze gibi þeyler getiri . Aman güzel diye mi? Ne gezer! iffetli diye.Ay! Hocaným siz misiniz? Hiç de böyle parmak gibi gencecik hocaným görmedim. Þimdi.. Onunla ahbaplýðýmýzýn nasýl baþladýðým anlatayým: Otele ilk geldiðim akþam.. odamda eþyamý y f bir kapý gýcýrtýsý iþittim. Burada bi hocaným vardý.Geldik. de ki: "Hacý Kalfa kulun mübarek destlerin den busediyor. kimseye görünmeden mek * Hacý Kalfa. .. hep bundan bahsedjliyormuþ. bir e i balda. Bunu. Hacý Kalfa ile beraber.

. Haçan bu va kit olur. Zavallý komþum] biraz aðlayýp sýzladýktan sonra üç çocuðunu almýþ ve buraya ge m. iç sigara. niþanlýsýnýn kendisini baþka bir kadý attýðýný öðrendi. . Bu acýlarý çekmemiþsiniz. Allah eksik etmesin. . bir tanecik kýzýný belindeki kýlýçtan baþka malý. Bunlardan birini bana ikram etti. dedi. adeta hiddetle: . Bu uzun hikâyeyi dinledikten sonra dayanamadým: .Þimdi böylesi de oluyor efendim. O: . Bu dünyada ne olmaz? Biz. açýlýrýz.insan. köpekler gibi yalvardýðý halde. kocasýnýn (B. bir türlü kendisini alýkoymaya razý edemiyörmüþ. Acýrým ona. Gam. Kadýncaðýz.Olur ya. inekleri. ayaklarýmýn dib ine oturarak dizlerini büktü. yârdan geçilmez" diye bir beyit okudu.A hemþireceðim. bu fena adamýn yüzüðünü baþýna attý ve yabancý bir memlekete kaçtý. gözümü açtým. Lâkin. öküzleri.A hanýmcýðým. iki lakýrdý eder. Komþum 31 Mart'ta. dedi ve tuhaf bir þekilde yere. adamakýllý dertliydi. siyah diþleriyle acý acý sýrýtarak: . Hiddetle karyoladan fýrladým. "Bunca senelik ka bu cefalarý" diye ayaklarýna kapandýðý. Yalnýzlýk bir Allahü Teâlâ'ya muhsust r öyle deðil mi hemþireceðim? Efkârlarý bre efkârlan. siz de niçin sizi istemeyen bir insan üstüne bu kadar düþüyorsunuz? O sizi rsa siz de onu tekmelersiniz. gündüzleri çoluk çocuk gailesi var. "Safa geldin" ÇALIKUÞU 151 demeye geldim size. Haline göre ba i.. iç sigara. kaçýp kurtuluyoruz sanýrlar. dedim. kasavet böyle yaptý.) de bulunduðunu 152 Reþat Nuri Güntekin ve bura yerlilerinden bir kadýnla evlendiðini haber almýþ. sokaktan boðuk köpek ulumalarý geliyordu. hoca olduðumu öðrenince. dedim ve kendim karyolanýn kenarýna oturarak ayaklarýmý salladým. Manastýr'ýii birçoðu onu istemiþ. mülkü olmayan bir mülazýme kadar þöyle böyle geçinmiþler. dedim. Babasýnýn kapýsýnda üç beþ fukara doyuyor-nýuþ. vurulduklarýnýn fakýnda bile ol eþ adým koþarlar. ne ciðerpare gözü görüyor.Ben de çokluk içmezdim ya. . Yara sýcakken acýmaz. Bunca yýl bir yastýða baþ koyduk. ta þu kar-þýki odacýkta oturuyoruz. kocasý bu iþten hiç memnun olmamýþ. bilmiyorsunuz... Kocadan ayrýl ve sesini titrete titrete: "Anadan geçilir. Hareket Ordusu'yla. Komþum. . vaktiyle yalvara yalvara aldýðý karýsý. cahilliðime acýr gibi. iç sigara. O.Sonradan piþman olmuþtur o kýz. Yüreði hasretten göz göz olmuþt la vurulanlarý hiç iþitmedin mi.. Fakat cahillik bu ya. bir kasvettir basar beni. deli gibi odanýn içinde dolaþmaya baþladým. þeriatýmýz dörde ka zin veriyor. onlarý tersyüzüne Manastýr'a çevirmek için ý rar ediyormuþ.aþlý baþlý hocaným sanýyordum.Ben bir kýz biliyorum ki evleneceðine iki gün kala. olur biter. ben içmem efendim. Manastýr'da epeyce zengin bir adamýn kýzýymýþ.Siz daha pek çocuksunuz. be hemþireceðim? Bazýlarý. onu gördüm. oturun. derin bir ah çektikten sonr . bana evvela! "Haným kýzým" diye hitap ederken. Ben.Teþekkür ederim. Saba Allah gönderdi sizi hemþireceðim. Manastýrlý Haným. dedi. bunu anlamýyorum. varmýþ. . gülümseye gülüm-seye: . o biçare kadýn da baþýna gelece ilsin! Tutmuþ. çocukla uyuttum. Eh. çocuklar uyurlar. hemþireceðim- ÇALIKUÞU 153 Hele bir kere soðumaya baþlasýn. olur ya. kendini aldatan bir erkeði nasýl sever? Ben. hemþireceðim. Odadaki iskemleyi göstererek: ..Buyurun. dedim. bunu "h "e çevirmiþti. olur ya. seyret o kýzcaðýz nasýl yanýp yakýlacak?. istanbul'dan dönen bi hbaptan. "hemþireceðim. Yaðmur pencereler r. Sen bak. o: "Ýlle kýlýçlý zabite varacaðým" diye tutturm asý ona yüz sopa vurup o beylerden birine verseymiþ. Manas týrlý Haným: .Ben iskemlede rahat edemem hemþireceðim. Manastýrlý komþum. Allah yi de bildirmesin. sonra entarisinin cebinden bir teneke tütün kutusu çýkararak alýn sigaralar sarmaya baþladý.

bazen bir sabun parasýna. rastýk. Arif Hoca. beyaz önlüðünden ke stalýðýma hayran oldu. Hacý Kalfa. Kalemimi býrakarak. Mektepte tam not aldýðým hemen tek ders o idi. insanýn düþmaný da oturduðu yerde erir. Hayretle gözlerimi açarak: . yuvarlak ve çýplak baþýndan. kocamý kadýnýn elinden alýrlar. ceza çekmiþtim. bir dürbün ha tirirmiþ. bir kadýn bu garip dürbünü gözüne koyarak bir kere kocasýna baktý mý. Adamcaðýz üþenmeden çarþý. ne zavallý lakýrdýlar! Ya hele. camý iki günde bu aþiftenin elinden kurtarýrdým ya. burnunun. birçok ameliyatlarla. Köþ miz oda duvarlarýna. Çünkü. kazan kulplu 154 Reþat Nuri Güntekin rastýklarý. bu ses beni adeta sevindiriyor. üç mecidiyeyi gözden çýkardým mý. keçi yavrularý gibi sýçrayýp eðlenmedikçe neye yarar? Nerede o. Manastýr'da olaydým. kýzýna çerçeve iþletmek için ucuz atlaslar. pazar dolaþýyor. bütün kadýnlar. Bu bahçede Hacý Kalfa'nýn ailesiyle beraber ne tatlý birkaç saat geçirdim! Nevrik Haným. o kadar derin ki bahçenin sarmaþýklarla örtülü pa llarýnýzý dola-yýp aþaðý baktýðýnýz zaman baþýnýza bir dönme geliyor. ama olmuyor. Fakat bunlarýn. Zavallý kadýn. on dört yaþlarýnda bir kýzý var. Penceremin karþýsýnda dimdik yükselen daðýn manzarasý ilk günlerde beni eðlendiriyordu. Dedim ya. diyordu ki: . Fak an da yorulmaya baþladým. bende evvela iksinme hissi uyandýrmýþtý. Samatyalýymýþ. Uçurum. aðr parmaklarýmý birkaç kere sallýyorum ve komþumun artýk ezberlediðim sýrnaþýk aþkýnýn hikâyes eye hazhrlanýyorum. mektepte heykellerin mermer kaidelerine. domuz kulaðýný. çökük gözevlerini korkunç bir halka ile saran kuyruklu sürmeleri. insan. benim için hoþ bir te yordu. Kolum.iþin var mý. kad nkli boncuklar satýn alýyordu. karýsýnýn tutumluluðu tu gibi bir ev yaptýrmýþ. bu dumanlý yamaçlarýn rüzgârý içinde saçý baþý daðýnýk. sürme i süsleniyorum. Nihayet. istanbul'dan gelirk ama bir alay resim kâðýdý ve boya kalemleri almýþtým. posbýyýklarýndan.Adamcaðýzýmýn gözüne hoþ görüneyim diye çocuklarýn boðazýndan kesip düzgün. Hatta Hacý Kalfa'nýn da biri karakalem. O günden beri odamýn kapýsý ara sýra gýcýrdýyor. bir topluiðne kaplar ve sabunu okuyup üfledikten sonra topraða gömermiþ.Ne yapardýnýz? dedim. saf bir kadýncaðýz. Kýzýn adý Hayga . gözünün hususiy etlerinden deðilse bile. fakat iyi ruhlu. küçükhaným" diye boynuma sarýlmaktan kendini alamadý. derin bir uçurumun kenarýnda. kurþun. Ev. basmýþ büyüyü. diðeri suluboya iki resmini yapmaya çalýþmýþ Resimlerin ne dereceye kadar benzediðini bilemiyorum. Sabun toprakta eridikçe. erkeðini tekrar elde etmek için yapýlmýþ bir hi olduðunu öðrenince içim sýzladý. gücüm yetmez. boþ zamanlarýnda çocuklarýnýn yardýmýyla.Ortaðým. Be e "istanbul kokuyorsunuz.Gurbet ellerindeyim. kanadým kýrýk. bahçe kenarýndaki çitlere deðneklerle aklý aðaçlarý taþlayarak kuþ kaldýrdýðým günler! Halbuki ben. fazla sýkýldýðýmý görerek beni evine davet etti. büyü. . deðil. baþýmý alýp saatlerce kýrlarda dolaþtýðým. . erkek ne ka uþa olsun. yine bana getirirl Manastýrlý Haným. hemen yola gelirmiþ. bana Rumeli büyücüleri hakkýnda uzun uzadýya tafsilat vermeye baþladý: Arif Hoca adýnda bir Arnavut varmýþ ki. et alçýn kayalar üstünde. Kocasý gibi kaba saba. teneke kutusundan. ÇALIKUÞU 155 Oteldeki yalnýz günlerimde yazýdan sýkýldýkça resim yapýyordum ve bu. bunu yeþile boyamýþtý. Dilini aðzýný baðlamýþ adamcaðýzýn. istanbul'un adý anýldýkça gözleri yaþarýyor kocaman göðsü derin hasret nefesleriyle kalaycý körüðü gibi Hacý Kalfa'nýn on iki yaþlarýnda bir oðlu. o soðuduktan sonra sýzlanmaya baþlayan yara masalý! e þey olur mu? Ben. öteki zalim için hiç üzülüyor muyum? Onu hiç aklýma getirdiðim oluyor m Manastýrlý komþumun katmerli düzgünleri. ið ermiþ. burada kocama basmýþ büyüyü. yahut boya kal emleriyle yaptýðým resimler için ne kadar azar iþitmiþ.evam etti: . baþýmý çevirmeden anlýyorum ki odur. Ne boþ. Fakat o. hemþireciðim? Azýcýk geleyim mi? Yalnýzlýktan o kadar bunalmýþým ki. üst üste sigaralar sarýp içerek buna benzer masallar anlatýy er tarif ediyordu. Anadolu'yu asýl bunun için is Küçükten beri resim yapmayý çok severim. Elim ermez. ona domuz gibi görünürmüþ. Kadýncaðýz.

iki lisana da uyar. ne Mirat'sm. Hacý Kalfa'nýn programýna göre bu çocuk. bana doðru getirerek: "Þu çocuðu benim tarafýmdan. ingilizce. o adeta.. derim. Ermeni Katolik mektebine gidiyordu. suçiçeði çýkýyormuþ gibi iri sivilcelerle dolu. Hacý-Kalfa. Zavallý Hacý Kalfa. Sen kim oluyorsun ki Allah'ýn verd iði ekmek ve nimeti beðenmiyorsun?!. Mektepten kulaðým dolu olduðu için tashih ettim. Yoksa.Hele þu miskine bak. î. kýz olmasýna raðmen onun tahsiline de Mirat'ýnkinden daha az ehemmiyet veriliyor deðildi. ilmin kýymetini takdir edermiþ. Böyle þeylere 158 Reþat Nuri Güntekin lüzum var mý?" diye kýzýp söylendikçe.Haydi bakalým Hayganuþ. bu solucan gibi sýpsýska çocuk o zamana kadar bu yükün altýnda ezilip ölmezse! Hacý Kalfa. komþularýndan inmeli bir ihtiyarla siyah þalvarlý bir dudu karþýsýnda kýzýný sýký bir imtihandan geçirmemi istedi. ihtiyar odabaþý. namünasip bir halt yeyip. seni þöyle böyle bir haným sandýmdý. çiroz gibi kuru. Eþek hoþaftan ne anlar? ihtarlarýmý semi itibar sok. Almanca. sen. isyan ediyor: "Mahsus söylüyorum.£tli butlu ablasýnýn tersine. Dünyada bundan daha gülünç manzara olmazdý. vaftizi anlatýrken saçma sapan bir þeyler i.nde. Mirat. insan her þeyi bilmeliymiþ. defterler lerimin üzerine koyuyor: . Hacý Kalfa. bulmak için bir hafta kafa pa tlattým. sen hakikat eli öpülecek bir ulema imiþsin.Mirat. . Bacak kadar boyu var. anasýnýn piþirdiði bir yemeði beðenmemi Hacý Kalfa. iki senede bir mektep deðiþtirecek. kara kýrmýzý yanaklarý. Sýrasýna 156 Reþat Nuri Güntekin göre yankesicilik bile lâzým olurmuþ. sana ettiklerinden utansýnlar gibilerinden" diyordu. Görülecek þeydi! Çocuðun kabahati. kendini erkekten sandýðý için bu vazifeyi karýsýna yaptýrmýþtý. hocanýma karþý yüzümü kara çýkarýrsan yedirdiðim ekmek burnundan du. Kýzcaðýz. ii. ne M rat. bücür bir çocuk. beni kýzdýrdýðý zaman ben de ona. baþýnda saç olmadýðý için kaþlarýnýn kýllarý di kýndaki bilgilerim ona bir mucize kadar yüksek görünüyor:" Bu ne'iþtir ki! Bir Müslüman muh at benim dinimi papazlardan iyi biliyor. okuryazar bir adam deðilmiþ ama.. eðridir diye sokaða atmýþ. M5rat. Ö otele girip çýktýðým zaman kahvedeki iþsizler beni görmek için suratlarýný camlara yapýþtý Ben: "Hacý Kalfa. taksim ameliyesinden sonra resimli bir "Peygamberler Tarihi" açtým.Mirat'ýn adýna dikkat etmiþsindir. Dilenciye hýyar verdiler e beðenmemiþtir. iki sene Ermeni mektebine gitmiþ. kýzcaðýzýn kitaplarýný. Hayganuþ. o günden sonra önüne gelene benden. anladýn mý attý. ihtiyar Ermeninin bu hiddet sahnelerinden biri de. Sen seni bil sen seni Sen seni bilmez isen Patlatýrlar enseni. m iz bir ermeni kýzý.. benim evlerinde bulunduðum zama na tesadüf etti. Allah aþkýna vazgeç. ancak bir meretsin. Osmanlýca Murat. Sonra fevkalâde zekice bir þey söyleyeceðine iþaret olmak üzere gözlerinden birini kýrparak e etti: . tekdirat ile uslanmayanýn hakký kötektir. Hani sank erin kulaklarýna gitsin de. Yerinden kýpýrdanmasý iskeleden mavna kalkmasý gibi zorlu bir iþ olan þiþman karýsýný enses tu. Bir iki zarp. beni dinlerken gözleri büyümüþ. onu adeta darbýmeseller ve beyitlerle azarlýyordu: . türlü türlü huyu var. renksiz. Ýsa ve vaftize dair bir parça tesadüf etti. anladýn eðerki. benim derin ilmimden bahse baþlamýþ. vaftize dair bazý sade malumat verdim. kalýn kaþlý. iki seneden beri de Osmanlý mektebinde okuyormuþ. Hacý Kalfa bir gün. Hacý Kalfa." diye istavroz çýkarýyordu. ÇALIKUÞU 157 Hayganuþ'a gelince. Italyancayý mükemmel öðrenerek tam bir adam olacakmýþ. Ermenice Mirat. Ne arifane isimdir o. ta alnýnýn ortasýndan öp. yirmi yaþýna k ile Fransýzca. bir gün oðlundan bahsederken dedi ki: . Ben.

Bundan sonra. Kâmran. gerindi ve tane tane söylemeye baþladý: . ahalisi haluk ve müstakim. hemþire haný emindim. birazdan otele gelecektim. Þimdi bir genç muallimimizin himmet ve fedekârlýðýna muhtacýz. ya r çocuk yaramazlýðý mýydý acaba? Hayýr. bir aðaçlýk ve ikinci bir köprüden geçtim. Ben de seni ar rdum. Mektebin içinde muallimlerin ikametine m ahsus daire de var. ebed dinlendirir gibi elini. Sen Allah bilir iyi bir þey iþi Ondan daha kulaðý delik görünmek. söz atmaya baþlamýþlardý. Daha da dolaþacaktým. Güneþ. Havasý. göz kýrpýyordum: . Þimdi gayet iyi hatýrlýyorum. Fakat a mukabil. yine kýrmýzý çuha kaplý yazýhanesinin önünde. Bu garez baþladýðý zaman. güneþ iþlemiþ yosunlu denizler gibi içlerinde hilel aþan gözlerini acýtmak içindi. Böyle fýkýr fýkýr gülüþün boþ deðil. çok daha hayýrlý bir ilim. bir çayýr. isterseniz bol para da biriktirebilirsiniz. herhalde. fakat kay daha büyük bir tehlike baþ gösterdi. Samatyah Madam. karþýma çýkan dik bir yokuþa onra. maaþý sizin burada alacaðýnýz maaþtan noksan. Evet. al. cennet gibi bir yer. Huriye Haným kýdemli bir muallime olduðu için sanýrým ki onu iltizam ederler Aksi bir cevap geldiði takdirde müþkül mevkide kalacaksýnýz.Hacý Kalfa'nýn ailesiyle tanýþmak. reçel kavanozlarý. Orada bir Vakýf Mektebi vardý. * Yine sapýttým. Birçok levazým-ý risi-ye ve ikmal-i nevakýsýna muvaffak olduk. bizim oburluðumuzla kim meþgul olma hatýrýna getirecek? inþallah iþlerim yoluna girsin. yarý þaka. her aklýma geldikçe yemek için kimseden izin istemek. raflarýmý oymalý uçurtma kâðýtlarýyla süsley a yakutlar. Ne âlâ. Hacý Kalfa'nm evindeki gibi. ikide bir avuçlarýma toz doldurarak yüzüne serperdim. Müdürün hademesi merdivende beni görünce: "isabet ki. Ne irade buyurulacaðmý k iyorum. daha on iki yaþýmda yoktum. ben evvelden de." Bey dediði Maarif Müdürü idi." dedi. et.Haným kýzým. Benim "Peygamberler Tarihi" hakkýndaki b lgilerimden. senden þimdiki kadar nefret etmediði zamanlarda da gözlerine garezdim. hem ucuz reçel tarifleri aldým ve Gülmisal Kalfa'nm yemeklerini yazdýðým deftere özene bezene not ettim. Babayani çarþafýma. Gerçi. Bu. ÇALIKUÞU 159 Nerede kalmýþtým? Evet Hacý Kalfa benim günlerden beri ilk defa açan güneþten doðan neþemi n iyi bir havadis öðrendiðime vermiþ ve beni sýkýþtýrmaya baþlamýþtý. kaybolmak ikesini göze alarak otelin biraz ilerisindeki köprüyü geçtim. beyaz. sýmsýký kapalý peçeme raðmen kýlý peþime takýlmaya. kendim için dolabý yapacaðým. buradakiyle nispet kabul etmeyecek ka dar ucuz. Mamafih. bunlarý. Kendisinden hem kolay. Gönül is oraya sizin gibi güzide bir haným gitsin. Hacý Kalfa'nýn nasihatlerini hatýrlayarak korktum ve tekrar tersyüzü geri döndüm. Fakat. Geçen sene. Ancak. sedefler gibi parlayacak renk renk kavanozlar dizeceðim. Halbuki maksadým sadece bugünün vakalarýný kaydetmekti. g t güzel reçel ve þekerlemeler yapmasýný biliyordu. Cidden iyi bir yer.Kim bilir belki söylenmemesi lâzým gelen bir sýrdýr. yakasýný gevþetmiþ. Artýk aklýma bile ge mediðim Kâmran'ýn o kadar nefret ettiðim gözleri. Hayret! O. O takdirde buradaki Ýdadi Müdürlüðü'nden daha kârlý . geldin hocaným. o kadar güzeldi ki. kolunu salývermiþ. benim de baþýmý sokacak küçücük bir evim olsun. bir-hayli fedakârlýkla tamir ve tecdit ettik. Ke n de. esnedi. Aklýma bir çare-i tesviye gel uraya bir. bana baþka bir cihetten de kârlý oldu. Maarif Müdürlüðü'nde kuþaklý baþkâtibin: "Hâlâ Ýstanbul' dan bir ses seda yok. iki saat mesafede bir "Zeyniler" nahiyesi var. kehribarlar. yarý ciddi bir manalý manalý gülüyor. gözleri yarý kapalý düþünüyo 160 Reþat Nuri Güntekin Beni görünce. nedense izzetinefsimi okþuyor.Hele nazlanma söyle. Allah vere de hasta olmasam. sarý. Nezaret-i Celile'den henüz bir cevap almýþ deðiliz. Aralarýnda sadece yeþil yok. yumurta vesaire fiyatlarý. suyu güzel. süt. sokaða çýkmýþken bir kere oraya da uðramak zaruriydi. yahut büfe hýrsýzlýð riyeti de yok. elbette unutmamýþsýndýr. ilk fýrsatta maaþýnýza za m yaparak bugünkü miktara iblað ederim. Kendime ait bir haber l benim kulaðýma gelmesi mümkün mü? Neredeyse acýktýðýmý ve uykum geldiðini bile bu garip o öðreneceðim! Hacý Kalfa: . Hem de ayný zamanda eci rli bir hizmet-i vataniye olur. menazýr-ý tabiiyesi ferahfeza. beni yeþil renge garez ettirdi.

Ben korkarak: . Elbet.te gelirsiniz. görmezliðe geldim ve acele ace Fakat yolumu kesti. geçenlerde size karþý bir terbiyesizlik ettim. dereler. Sen evvel Allah nerede olsa ekmeðini çýkarýrsýn! Kalabalýðýn bir kýsmý kahkahalarla gülmeye baþlamýþtý. Maarif Müdürü'nün yanýndan çýkýnca. Ne olur terbiyesizliðimi affedin. pek fazla müteessirim de. þu hatunun r a mani olma. namazýnda. Allah aþkýna kusuruma b . yüreðim þiddetle çarpýyo Bununla beraber. Zeyniler'i beðenmeyecek olur anýz bana iki satýr bir þey yazarsýnýz. kahve. Allah'tan daha ne ister? Gözümün önüne güneþli yollar. niyazýnda bir kadýncaðýz. siz onu da çeker çevirirsiniz.O halde.. Çarþafýmýn içinde bir yandan titriyor. Maahaza. diye baðýrdý. halime acýrsýnýz. Maarif Müdürü devam etti: . sana da garip hazinesinden baþka bir kapý açar.Hanýmefendi kýzým. baþýndaki canýn sokak ortasýnda kalacaðýný ve dileneceðini anlattý. ahalisi iyi. yalnýz bir saat beyefendi. ne yapacaðýmý þaþýrmýþtým.Aman kýzým. iri yarý bir hoca. bahçeler. Çalýkuþu . ak sakallý. Allah'ý da. doðrudan doðruya tap etti: . perde perde sesini yükselterek iðrenç bir tarzda yalvarýyord Ne söyleyeceðimi. nasýr ilacý satan yaygaracý esnafýn etrafýna nasýl üþüþürler. leke sabunu.F. Fakat nedense o. Yalnýz. yakasýnýn düðmelerini kopar llerimi dizlerimi öpmeye kalkýyordu.Rica ederim hocaným. hem mektebin hizmet lerini görüyor. Hiç olmazsa bu iþi Hacý Ka lfa'ya bir kere danýþmalýy-dým. þýmarýk bir dilenci gibi çarþafýmýn ucunu tutarak benimle konuþmaya ba . cevabýmý veririm efendim. derhal sizi buraya münasip bir yere alýrým. .Mektepte ihtiyar bir hatun var.. iki ortaklar koyduklarýný birkaç gün evvel.Ziyaný yok efendim. Peygamber'i de hoþnut etmiþ olursun. Yüzüm. yaþlýlara hürmet ve muavenet bir vazife-i diniye ve insaniyedir. Kendi halinde. yakamý býrakmamaya karar vermiþti. yüzünü görünce korktum. ÇALIKUÞU 161 Hava güzel. dedim.Öyledir öyle. Durmadan elin i maþayý þakýrdatan bir kahveci çýraðý öteden: . Huriye Haným gittikçe coþuyor. manzara güzel. benim neler çektiðimi bilseniz. sofada ortaðým Huriye Haným'la burun buruna gelmeyeyim izim ismimizi. þerbet taþýyan peþtemallý esnaf çýraklarýndan bir daire çevriliyordu. biz de öyle b sýnda kalmýþtýk. Sinir hali. elden kaçýrýrsan karýþmam sonra. yavaþ konuþun. bu iþ müstacel. inadýna kameti artýrdý. Evvela halinden þikâyet etti. Etrafýmýzdaki kalabalýðýn gittikçe büyümekte olduðunu dehþetle gördüm. Fakat o. dedi.Kýzým. ben yalvarmaya baþladým: . Müdür Bey biraz canlanýr gibi oldu: . Cenab-ý Hak rezzak-ý âlemdir. bir yandan buram buram ter döküyordum. ellerim ateþ gibi kesilmiþti. birdenbire "evet" demeye cesaret edemedim. Hani Ýstanbul'da sok n. yeni tedris usu ne vâkýf deðil. insan. Hoþ. kâ . Gel. si dükten sonra merkeze tayin edilseniz de "istemem" diye ayak direyeceksiniz ya. aðlatma fukarayý küçükha-ným. Bu esnada kýrmýzý kuþaklý kâtip de s akasýndan yakalayýp hemen merdivenlerden atarak: . Baþka talipleri de var. iki saat sonra gelir. yiyecek içecek ucuz. Gayri.Þimdi müsaade buyurunuz. Bu defa. Hem derslere devam ediyor. Utancýmdan yerlere giriyordum. dedim ve geçmek istedim. 11 162 Reþat Nuri Güntekin Daha fenasý. bu garip komedyayý gören yanýmýza geliyor. Etraftan: "Yazýktýr zavallýya. ormanlar geliyor." yolunda sözler de iþitilmeye ire omuz baþýmda peyda olan yeþil sarýklý. yine Hacý Kal-fa'dan öðrenmiþtim kadýn gözümü o kadar yýldýrmýþtý ki. Herkes bize bakýyor. Ah kýzým. Bu teklif karþýsýnda ne söyleyeceðimi bilmeyerek susuyordum. Þöyle böyle isviçre köyleri gi r þey. Þimdi adeta saçlarýný yolarak. . etrafýmýzda kalem odacýlarýndan.

anladýn mý efendim? . hele anlat. beni kapýda karþýladý. Bu iþte bir oyunbazlýk var mý dersin? Anlat. 28 Ekim Bugün.. galiba yollarý þ göre ölçüyor. Huriye Haným'ý tutuyormuþ. Maarif Müdürü'nün sözleri üzerine þýk bir Avrupa köyü gibi görmeye baþladýðým Zeyniler'e ge kuþ uçmaz.Sen bilmezsin o uyur yýlaný. diyordu. .Ne emri Hacý Kalfa? .Ne ettin behey cahil çocuk. nasýl isterseniz öyle olsun. Ben þimdi Maarif Müdürü'nün yanýndan geliyorum. ÇALIKUÞU 165 Ben bunlarý öðrendikçe þaþýrýyor. beni bir köye atýp yerime Huriy lýkoymak için plan tertip etmiþler. ne reden geldiðini fark edemezsin.. Sonra hasta olursan ne yaparýz? Adamcaðýzýn benim hesabýma kýzmakta. Allah aþkýnýza yakamý býrakýnýz.. Sen üzülme o kadar.Deðmez Hacý Kalfacýðým.Peki. bu kadar sefaletle beni klýma sýðdýramýyordum. Hacý Kalfa beni dinlerken iri burnu horoz ibiði gibi kýzarý-yordu.Emrinin geldiðini caným. Müdüre baltayý as! Tekrar omuzlarýmý silktim: . o yerinden kýmýldamaya üþenen Maarif Müdürü araba in konaðýna giderek emrimi imzalatmýþtý. rezalet o kadar büyüdü ki. sinirli bir tavýrla baþýný iki yana sallýyor: .. Hacý Kalfa. ne ettin? En sonunda seni tongaya bastýrdýlar ha! Hemen git. Maarif Müdürü. Rüþtiye Müdiresi ve galiba Huriye Haným'ýn Rume risi olan Muhasebe Müdürü geç vakit bir toplantý yapmýþlar. Dün akþam gelen emir üzerine Maarif Müdürü. Bazen aylar ayý masadan masaya süren muameleler istedikleri zaman öyle kolay çýkýyor ki.Yaþadýk Hacý Kalfa! isviçre gibi bir yere gidiyoruz. iyi bir yerden iþittim. mahsus getirmiþler. ihtiyar adam. Hoca Efendi'nin söylediðinden baþka bir þey deðild Huriye Haným. diye baðýrdý.Hayýr. Hacý Kalfa'nýn saf vesvesesiyle alay ederek bir nefeste vakayý anlattým ve çantamdan emrim i çýkararak elimde salladým: . Akþama doðru iþ bütün tafs f Müdürü. Nezarete yazdýðý tezkerede onun daha kýdemli bir muall ileri sürerek benim baþka bir yere kaldýrýlmamý istemiþ. Gönüller þen olsun! Zeyniler. þimdi senin aðzýný yýrtarým.Neyi öðrendin? . Nezaret. hem sitemli. emir dün akþam gelmiþ. Ellerini birbirine vurarak dövünmeye baþladý: . öyle aðladý. nedense beni býra rtaðýmý ileride açýlacak baþka bir yere göndermeyi muvafýk görmüþ. Huriye Haným'ýn pasaportunu eline vermiþler . senden sakladý. kervan geçmez bir yermiþ! Bir seneden beri boþ olduðu halde en düþkün muallimler raya gitmeye yanaþmýyorlar mýþ. Huriye Haným'ýn Maarif Müdürlüðü koridorunda benimle karþýlaþmasý evvelden hazýrlanmýþ bir kallý hocayý bile. . telaþ etmekte hakký varmýþ. ÇALIKUÞU 163 Niçin gülmüþlerdi? Kahvecinin söylediði. saçlý sakallý bir büyük memurun. akþama doðru bir Çeçen arabasýyla Zeyniler'e geldim. Fakat. Bir saate kalmadan bütün muamele bitmiþ. Çünkü: "Nihayet iki saat" dediði yol tam sabahýn onundan geceye kadar sürdü. Fakat. dedi. Nihayet: . Öyle bir þey yok. .. Hacý Kalfa. o Zeyniler'de de mesut olmasýný bileceðim. uyur uyur da sonra adama öyle bir vurur ki. Otele döndüðüm zaman Hacý Kalfa. Biraz sonra bana Merkez Rüþtiyesi'ndeki derslerimden kendi arzumla istifa ettiðime ve Zeyniler mektebi muallimliðine talip olduðuma dair bir kâðýt imzalattýlar.Yanlýþ. þüpheli þüpheli yüzüme baktý: .Ahlâksýz herif. bu maskara vaziyetten kurtulmak için teseler verirdim.Adam sen de! insaný en yakýn akrabalarý kalpsizce vurduktan sonra yabancýlar vurmuþ ne çý ? Ben. peki.Caným Merkez Rüþtiyesi'nde seni alýkoymuþlar. dedim ve apanarak öpmeye çalýþtýðý dizlerimi zorla kurtardým ve Maarif Müdürü'nün odasýna döndüm. hem memnun bir tavýrla . Müdür. 164 Reþat Nuri Güntekin Demek ki.Sen sakladýn da ben öðrenmedim mi sanki? Allah mübarek etsin.

taþlýklar. çýplak ayaklarýmla odadan fýrladým ve feci bir dayak vakasýyla karþýlaþtý r zabit. Çocuklar. sofalar ve merdivenlerde. ihtiyar odacý: "Ne ayýptýr.'den ayrýldý. kâh kurumuþ sel çukur eyniler yoluna diþli þimendifer yaptýramamýþ olanlarýn. sille tokat seslerine karýþýyordu. kopan keman telleri gibi acý sesler çýkarmaya ba ep birinin gönlümüzden kopup ayrýlmasý. Fakat zabit. Azizi minde kocaman bir kýrmýzý fes. Fakat yangýna uðrayanlar herhalde birbirlerini dövmezl rdi. Bereket versin ben. "Anamýz. boðuk hýrýltýlar. Zaten öyle olmasa da elimden ne gelirdi? ÇALIKUÞU 167 Alt katta yatanlar da uyanmýþ olacaklardý. çizmeleriyle çiðniyordu. Mektept zber-letmiþlerdi. atik davranmýþ kollarýmla adamcaðý yakalamýþtým. kâh dað yamaçlarýna týrmanan.ek adamcaðýz! Kabahat kendisinin deðil. daha doðrusu bir cenaze alayýna gider gibi giyinmiþti. benimle ayný günde B. Vakayý sonradan bana anlattýlar: Manastýrlý Haným'ýn. ertesi sabah erkenden hazýr bulunmasýný söylemeye gelmiþ. ayaklarýna imam galoþlarý giymiþti. Artýk dýþarýda ne olup ne bittiðini anl halde deðildim.. arsýz muhabbeti. fena hal nirlerimi bozmuþtu. bir teneke lamba yakalayarak don gömlek dýþarý fýrlamýþtý. Merdiven aralýðýnda Hacý Kalfa'nýn çýp gürültüyü iþiterek uyanmýþ. çýplak kafa. bir aðýzdan. karyolamýn üstüne düþmüþtüm. ayrýlýk vaktinde bu baðlar gerilmeye. Sofanýn tavanýnda bir aydýnlýk gezinmeye baþlamýþtý. ne pahasýna o un kadýný çocuklarýyla beraber memlekete göndermeye karar vermiþ. kocaman bir balkabaðý gibi tahtalara çarpýp patlayacaktý. boþama!. 166 Reþat Nuri Güntekin içinde çok acý saatler geçirmiþ olmama raðmen küçük odamdan adeta hüzünle ayrýldým.. Dün gece. saçsýz baþýný kulaklarýna kadar örtüyordu. essizliði içinde çocuk feryatlarý. beni þehirden yarým saat uzaktaki bir çeþme baþýna kadar selametleme ldi. zabit. Fakat o. Samatyalý Madam'l e Mirat'ýn tuvaletleri de onunkinden aþaðý deðildi. Hacý Kalfa'nýn ailesi. az kaldý Hacý Kalfa'yý tanýyamýyordum. ellerimle yorganlarý burarak kývranýyordum... Aþaðý sofadan ayak patýrtýlarý. Ýnsan. ne rezalettir. korku. fakat inanýlmaz bir kuvvetle yine yerinden kalkarak zabitin dizl erine týrmanýyordu: "Kulun kurbanýn olayým efendiciðim. biletlerin alýnm nu. Birdenbire korkunç bir gürültüyle yataktan fýrladým. otelde bu olur mu?!" diye baðýrarak aralarýna gi mek istedi. peþtemalýný. lde benden çok daha acýnacak bir vaziyette olarak. anlaþýlmaz sesle . Yarý çýplak olduðum için tekrar odama girmiþtim. lâkin býrakma. Bütün aile. ihtiyar adam: "Vay aman! Vay aman! Hay nalçasýna tükürdüðüm katýrý!" diye söylenerek ayaða Fakat bu sefer ben. Sofada bir þeyler yýkýlýp devriliyor. Yoksa. Daðýnýk saçlarým. kolay kolay onun yakasýný býrakmaya razý olur mu? Tabii yalvarmaya. nihayet kocasýnýn canýna yetmiþ. Uykumun arasýnda iri iri konuþma sesleri fakat bir türlü kendimi açamýyordum. yaþadýðý yerlerde beraber bulunduðu insanlara görünmez ince teller mýþ. re adeta kocaman bir futbol topu gibi havaya fýrladý ye aralýk kapýdan sýrtüstü odama yuvar arak çýplak bacaklarý havaya kalktý. kendine göre bir ahenkle sürüdüðü þýp þýp asýna soluk çuhadan yakasý kapalý uzun bir ceket. Babam anamýzý öldürüyor!" diye haykýnyorlardý.. Sesler. Ömrümde baþýma gelmemiþ bir kahkaha krizi anýyor. çantamý hazýrladýktan sonra yatmýþtým. Uyku sersemliði. þaþkýnlýk. bir düðüne. Bu gece. Manastýrlý Haným. öldür beni. Manastýrlý komþumu yerden yere sürüyor. Zavallý kadýn her tekmeden. sonra Hacý Kalfa'nýn hali hep bir araya gelmiþ. gürültüler tamamýyla kesilip otel sükûnuna dö-nünceye kadar kendime gelemedim. Bunu yazan þair ne kada * Bir tesadüf eseri olarak Manastýrlý komþum da.. Hacý Kalfa'nýn karnýna çizmeli ayaðýyla öyle bir tekme savurdu ki. bir ayrý sýzý uyandýrýrmýþ. Arabanýn hazýr olduðunu haber vermeye geldiði vakit. Uyk le ilk aklýma gelen þey yangýn oldu. yýlan gibi ýslýk çalarak inen her kamçýdan sonra inleyerek taht erine yuvarlanýyor. sýrna aþlamýþ. Arala168 Reþat Nuri Güntekin .

nnda ^mbilir ne gibi sözler ve sahneler geçtikten sonra bu korkunç dayak faslý baþlamýþ. Belki iki saat sonra, tekrar uyumaya hazýrlandýðým sýrada Hacý Kalfa, hafifçe kapýma vurdu: bakasýn, hocaným, otelde baþka kadýn yok. Fakir hatuncaðýz bayýlýp duruyor. Salt gülmek ol l dinini seversen þuna biraz bak. Adýmýz erkeðe çýkmýþ diye yanýna giremiyorum. Sonra ölür, de girer he!" dedi. Kapý aralýðýnda Hacý Kalfa'nýn yüzünü görünce beni tekrar bir gülme aldý: "Geçmiþ olsun!" d kat bir türlü kelimeler aðzýmdan çýkmýyordu. Hacý Kalfa, dargýn dargýn yüzüme baktý; yarý mahcup bir eda ile baþýný sallayarak: "Gülürsün! Salt kýkýr kýkýr gülürsün. Ha çapkýn seni! Þuna bak hele!" dedi. "Gülüyorsun" kelimesini "gülürsün" diye o kadar tuhaf söylüyordu ki, þimdi bile gülmekten k alamýyorum. Hemen bir saatten fazla dertli komþumla uðraþtým. Zavallýnýn vücudu yara bere i i, ikide bir bayýlýyor, gözlerinin siyahý kaybolarak çenesi kilitleniyordu. Bir baygýnla uðraþmak, ilk defa baþýma gelen þey. Ne yapmak lâzým geleceðini kestiremiyordu t iþ baþa düþünce, insana öyle gayret geliyor ki... Bu, her biri en aþaðý beþ dakika süren bayýlmalarda kadýncaðýzýn kollarýný, vücudunu ovuþtu su döktürerek ýslatýyordum. Alný, yanaklarý, dudaklarý birkaç yerinden çatlamýþtý. Bu çizg ce sýzan kanlar düzgünlere, sürmelere karýþýyor, kirli bir siyahlýk alarak çenesine, göðsün bbi, ne çok boya varmýþ bu yüzde!... O kadar su döktüðüm halde, bir türlü bitip tükenmiyord O sabah, uyandýðým vakit, karþý odayý boþ buldum. Zabit, erkenden onu, çocuklarýyla beraber abaya atarak götürmüþ, komþum gitmeden beni görmek, helallik dilemek istemiþ,

ÇALIKUÞU 169 fakat gece, onun yüzünden uykusuz kaldýðýmý bildiði için uyandýrmaya kýyamamýþ. Hacý Kalfa' tekrar gözlerimden öpmüþ. * Arabada, gözüm Hacý Kalfa'nýn yüzüne rastladýkça gülüyordum. O, bu yersiz neþenin sebebini bir gülümsemeyle baþýný sallayarak: - Gülürsün he! Hâlâ kýkýr kýkýr gülürsün he! diye bana çýkýþýyordu. Sonra, akþamki tekmenin dehþetinden bahsederek: "Tabanýna tükürdüðümün katýrý, anladýn mý e ti beni, karnýmýn içini karmakarýþýk etmiþtir. Mirat, benden sana baba nasihati: Sen sen ol arý koca arasýna gireyim deme. Karý koca ipektir, araya giren köpektir," diyordu. Bütün aile, küçücük arabanýn içinde üst üste, þehrin dýþýndaki bir çeþme baþýna kadar gelmi Ayrýlýk yeri burasýydý. Hacý Kalfa, iki týpalý þiþeye hazýrlamýþ olduðu sularýný çeþmeden t acýma uzun uzadýya tembihler verdi. Samatyalý Madam, gözleri dolu dolu, bir gün evvelden b enim için yaptýðý, çörekleri stepetime doldurdu. Bana karþý tamamiyle lakayt olduðunu zannettiðin) vahþi Hayganuþ, bir yerini incitmiþ gibi birdenbire aðlamaya baþladý. Hem de ne aðlayýþ! Kulaðýmda iki inci küpe vardý. Onlar^çýkararak Hayganuþ'un kulaðýna taktým. \ Hacý Kalfa, hediye için adeta mahcup oluyor: "Yoo, hocaným, hediye dediðin para edecek þey olmamalý. Bunlar kýymetli inciler," diyordu. Yine hafifçe güldüm. Kýzýnýn benim için döktüðü inciler yanýnda iki paralýk kýymeti olmadýð mcaðýza! 170 Reþat Nuri Güntekin

Hacý Kalfa, beni tekrar arabaya bindirdikten sonra, derin derin içini çekti, elini göðsüne urarak: "Tövbe olsun, hani þu ayrýlýk bana akþamki tekmeden aðýr geldi doðrusu!" dedi. Geceki hengâmeyi hatýrlatan bu sözler beni bir kere daha güldürdü. Araba yürümeye baþlamýþt n parmaðýný sallýyor: "Gülürsün he çapkýn, gülürsün!" diyordu. Yol, þimdiden uzamaya baþlamýþ olmayýp da gözlerimi görebilseydin, bu sözleri söylemeyecekt alfacýðým. * Araba; iniþli yokuþlu dað yollarýna girmiþti; kâh kurumuþ sel çukurlarýndan geçiyor, kâh bo ozulmuþ baðlarýn kenarlarýný takip ediyordu. Seyrek fasýlalarla tek tuk köylülere, yorgunluktan inler gibi sesler çýkaran kaðnýlara tesa

diyorduk. ince bir bað yolundan, eþkýya gibi korkunç kýyafetli, uzun býyýklý iki jandarma geliyordu. n geçerken arabacýya: "Selamünaleyküm," dediler, dik dik bana baktýlar. Hacý Kalfa: "Yollar maþallah emindir, amma ne olur ne olmaz, peçeni kapa. Senin suratýn öy le her yerde açýlacak suratlardan deðildir, anladýn mý efendim?" demiþti. Uzaktan birisinin geldiðini görür görmez, hemen Hacý Kal-fa'nýn tembihini hatýrlýyor, yüzüm Saatler geçtikçe yollara mahzun bir ýssýzlýk çöküyordu. Bu Çeçen arabalarýnýn ince, yanýk s icat edenler ne iyi düþünmüþler. Yamaçlarda, derelerde uyandýrdýklarý, uzak akisler insana ir teselli sesi gibi geliyor. Hele bir kayalýðýn içinden geçerken öyle sandým ki uzaklarda, anmýþ gibi görünen kara taþ yýðýnýn öte tarafýnda görünmez bir yol var, ince sesli kadýn, h un içinde arkamýzdan koþuyor. Yol, hâlâ bitip tükenmek bilmiyordu. Görünürde ne bir köy, hatta, ne bir aðaçlýk...

ÇALIKUÞU 171 içimde yavaþ yavaþ bir korku uyanmaya baþlamýþtý. Ya geceden evvel, Zeyniler Köyü'nü tutama dað baþlarýnda yalnýz kalýrsam? Arabacý, ara sýra durarak hayvanlarýný dinlendiriyor, insanla konuþur gibi onlarla konuþuyo du. Bir taþlýðýn ortasýnda, yine böyle bir mola vermesinden istifade ettim: - Daha çok var mý? diye sordum. O, aðýr aðýr baþýný sallayarak cevap verdi: - Geldik. Bu adam yaþlý bir insan olmasaydý, benimle eðlendiðini hükmedecektim. - Nasýl olur? dedim. Allanýn kýrýndayýz. Görünürde köy falan yok. Ýhtiyar adam, arabadan çantalarýmý çýkarmaya çalýþarak cevap verdi: - Na, þu patikadan inceðiz, Zeyniler, buraya beþ dakika çeker. Araba yolu yok. Taþlarýn arasýndan minare merdiveni gibi dik bir yoldan inmeye baþladýk. Aþaðýda, akþamýn alacakaranlýðý içinde kapkara bir servilik, etrafý çitle çevrilmiþ, çýplak tuk kulübeler, tahta evler görünüyordu. ilk bakýþta Zeyniler bana, hâlâ yer yer dumanlan tüten bir yangýn harabesi gibi göründü. Köy deyince gözümün önüne yeþillikler arasýnda eski Boðaziçi yalýlarýndaki güvencinliklere i, þen manzaralý kulübeler gelirdi. Halbuki bu evler, çökmeye yüz tutmuþ, simsiyah viranele . Yýkýk bir deðirmenin önünde abalý, sarýklý bir ihtiyara rast geldik, kaburga kemikleri soyu yýf bir ineði, ipinden sürüye sürüye bu evlerden birine doðru götürmeye çalýþýyordu. Bizi g atli dikkatli bakmaya baþladý. Bu ihti172 Reþat Nuri Güntekin

yar hoca, Zeyniler muhtarý imiþ. Arabacý onu tanýyordu. Birkaç kelime ile benim kim olduðum anlattý. Belden büzmeli, bol siyah çarþafým, sýmsýký peçemle genç olduðumu anlamamak mümkün deðildi. Muhtar Efendi, beni fazla süslü bulmuþ olacak ki, tuhaf tuhaf baktý, sonra ineðini çýplak klý bir çocuða teslim ederek önümüze düþtü. Köyün dar sokaklarý içine girmiþtik. Evleri þimdi daha iyi görebiliyordum. Hani Kavaklar'da aðlar serilmiþ, yaðmurdan çürüyüp kararmýþ, Boðaz rüzgârlarýndan bir yana çarpýlmýþ, viran er, ilk bakýþta onlarý hatýrlatýyordu. Altlarýna dört direkten ibaret ahýrlar, üstlerinde asma merdivenle çýkýlan bir iki oda. Her de, Zeyniler þimdiye kadar iþittiðim ve resimlerini gördüðüm köylerden hiçbirisine benzemiy Etrafý tahta perdelerle çevrilmiþ bir bahçenin kýrmýzý kapýsý önünde durduk. Yapraklarýna v siyah görünen bu köyde gördüðüm ilk renk; kýrmýzý tahta oldu! Muhtar, yumruðuyla kapýyý çalmaya baþladý. Her vuruþunda kapý yýkýlacak gibi sarsýlýyordu. ilk defa aðzýmý açmaya cesaret ederek: - içeride kimse yok galiba, dedim. Muhtar, baþýný sallayarak cevap verdi: - Hatice Haným akþam namazýný kýlýyor olmalý. Az bekleyeceðiz. Arabacýnýn beklemeye vakti yoktu; çantalarý kapýnýn önüne býrakarak bizden ayrýldý. Muhtar abasýnýn eteklerini toplayarak yere çömeldi. Ben, bavulumun kenarýna iliþtim, konuþm baþladýk. Bu Hatice Haným, pek Müslüman bir kadýnmýþ. Tarikata da mensupmuþ. Köyün ölüsüne, dirisine

litleri o okur, gelinlerin yüzüne o yazar, sekeratta bulunan hastala-

ÇALIKUÞU 173 rýn aðzýna son zemzem damlasýný o akýtýr, kadýn cenazelerini o yýkayýp yaþmaklarmýþ. Muhtar Efendi, herhalde medrese falan görmüþ bir adama benziyordu. Fýrsattan istifade ed erek bazý nasihatlar vermek istediðini anladým. Usul-i cedidin aleyhinde bulunmuyor, f akat yeni mekteplerin din derslerini ihmal ettiklerinden þikâyet ediyordu. Þimdiye kadar buradan birkaç hocaným geçmiþ; fakat nafile, hiçbirisinin Kur'an-ý Kerim'e, i hale, kâfi derecede vukufu yokmuþ. Bu Muhtar Efendi, Hatice Haným'dan hoþnutluk getiriyordu. Ben.bu dersleri yine bu sa liha, akil, abide hatuncaðýza býrakarak kendim baþka dersler okutursam köyü daha ziyade mem un edermiþim. Ben, bu nasihatleri dinlerken içeriden bir nalýn týkýrtýsý gelmeye baþladý. Muhtar Efendi i aða kalktýk. Kapýnýn arkasýnda bir kol demiri þangýrdadý, kalýn bir ses: - Kimdir o? diye baðýrdý. - Yabancý deðil, Hatice Haným, B.'den bir hocaným geldi. Bu Hatice Haným, iri yapýlý, kocaman yüzlü, biraz kamburu çýkmýþ, yetmiþlik bir ihtiyardý. yeþil bir yemeni örtmüþ, arkasýna ferace biçiminde koyu bir yeldirme giymiþti. Meþin gibi s esmer yüzünün buruþuklarý arasýnda inanýlmayacak kadar taze ve canlý gözleri, bembeyaz diþl Peçemin arkasýndan yüzümü görmeye çalýþarak: "Safa geldin hocaným, buyurun!" dedi. Bahçeden sokaða çýkmak yasakmýþ gibi bir eliyle kapýya dayanýp öteki eliyle çantalarýmý ald r kapýyý demirleyerek önüme düþtü. O önde, ben arkada bahçeden geçtik, Maarif Müdürü Bey'in büyük fedakârlýklarla müceddeden i ktep binasý da öteki evlerin eþiydi. Yalnýz, alt kattaki direklerin etra174 Reþat Nuri Güntekin

fini henüz kararmaya vakit bulamamýþ tahtalarla çevirmiþler, dershane haline koymuþlardý. Kapýdan gireceðim vakit Hatice Haným, kolumu yakaladý: "Dur kýzým" dedi. Ben, birdenbire ürktüm. O, dudaklarýnýn ucuyla okuduðu kýsa bir duadan sonra: - Haydi kýzým, besmele çek de evvela sað ayaðýný at, dedi. Alt kat, zindan gibi karanlýktý, ihtiyar kadýn, beni elimden tutarak dar bir taþlýktan geçi di, eskilikten basamaklarý oynayan karanlýk bir merdivenden çýktýk. Yukarýki kat; viran bir sofa, bir de yüksek pencerelerinin tahta kepenkleri sýmsýký kapalý kocaman bir odadan ibar etti. Maarif Müdürü'nün müjdelediði muallim dairesi. Hatice Haným, bavulu yere býraktý, odanýn bir köþesinde dolap vazifesi gören eski ocaðýn iç lamba çýkarýp yaktý. - Oda, bu sene boþ kaldýðý için tozlanmýþ. Yarýn sabah erkenden temizlerim inþallah. Bu zavallý kadýn, mektebin eski hocasýymýþ. Maarif idaresi, mektebi bu þekle soktuðu zaman sokaða atmaya acýmýþ, iki yüz elli kuruþla burada alýkoymuþ. Yarý hoca, yarý hademe gibi b , ben nasýl istersem öyle çalýþacakmýþ. Kadýncaðýzýn benden korktuðunu anlýyordum. Hesapça, ben onun amiriydim. Bile bile kimseye f lýk yapacak bir kýz olmadýðýmý birkaç kelimeyle anlattýktan sonra dairemi seyretmeye baþlad Eskilikten delik deþik olmuþ kirli kaplamalar, yaðmurdan çürümüþ, tahtalarý sarkmýþ simsiya , bir köþede içine kýrýk dökük konmuþ ocak, ötede çarpýk bir kerevet. Demek bundan sonra, h da geçecekti! Havasýz bir mahzene düþmüþ gibi göðsüm týkanýyor, ellerim, ayaklarým üþüyordu. - Kuzum Hatice Haným, bana yardým et de þu pencere-

ÇALIKUÞU 175 lerden birini açalým, dedim. Kendi kendime beceremeyceðim galiba. ihtiyar kadýn, benim iþe el sürmeme taraftar deðildi. Uðraþa uðraþa kepenklerden birini açt ayý görünce tüylerim diken diken oldu. Karþýmda korkunç bir mezarlýk vardý. Tepelerinde, hâlâ akþam ýþýklarý sönmemiþ serviler, sý ha aþaðýda sazlýklar içinde donuk donuk parlayan su birikintileri. ihtiyar kadýnýn derin bir göðüs geçirdiðini iþittim: - insan, saðlýðýnda alýþmalý kýzým, hepimizin gideceði yer orasý, dedi. Bu söz tesadüf müydü, yoksa haberim olmadan bu manzara karþýsýnda bir korku ve telaþ mý gös

Fakat hemen kendimi topladým. Cesur olmak lâzýmdý. Adeta þen denecek bir kayýtsýzlýkla: - Demek burada bir mezarlýk var, bilmiyordum dedim. - Evet kýzým; Zeyniler kabristaný. Eski zamandan kalma. Þimdi cenazeleri baþka yere gömüyor , burasý tarih gibi bir þey. Ben, Zeyni Baba'nýn fenerini yakmaya gidiyorum, þimdi gelir im. - Zeyni Baba kim, Hatice Haným? - Himmeti hazýr, nazýr olsun, bir mübarek zat, na, þuradaki servinin altýnda yatar. Hatice Haným, yavaþ sesle dualar fýsýldayarak merdivene doðru yürüdü. Ben, þimdiye kadar, b den ürktüðümü bilmiyorum. Fakat bu dakikada, servi kokularýyla dolu bir karanlýk odada yaln lmak bir ürkeklik veriyordu. ihtiyar kadýnýn arkasýndan koþtum: - Ben de geleyim mi sizinle? dedim. - Gel kýzým, daha iyi olur. Gelir gelmez, Zeyni Baba'yý ziyaret edersen daha makbule g eçer. Mektebin arka kapýsýndan mezarlýða girdik, taþlarýn arasýndan yürümeye baþladýk. 176 Reþat Nuri Güntekin

Bazý ramazan ve bayram arifelerinde teyzelerim beni Eyüp'teki aile mezarlýðýmýza götürürler Fakat ben ölümün hazin ve ürkütücü bir þey olduðunu ilk defa bu karanlýk Zeyniler mezarlýðý Taþlar, benim gördüðüm mezar taþlarýndan büsbütün baþka þekildeydi. Dizi dizi asker saflarý yüksek, dimdik, tepeleri düz, bedenleri simsiyah taþlar. Yazýlar okunmuyordu. Yalnýz, baþl rýnda birer küçük "Ya Rab" kelimesi seçiliyordu. Küçüklüðümde bir masal dinlemiþtim. Bilmem hangi küçük sultaný kaçýrmak için uzak bir daðýn man ordusu geliyormuþ. Askerler, gündüz maðaralarda saklanýyor, geceleri yol yürüyorlarmýþ. ta görünmemek için tekmil vücutlarýný siyah kefenlere sanyorlarmýþ. Böylece aylarca zaman yol gittikten sonra, tam þehri basacaklarý gece Allah küçük sultana a karanlýkta sinsi sinsi ilerleyen bu siyah kefenli gece ordusunu taþa çevirmiþ. Bu sýra sýra dizilmiþ siyah taþlara bakarken o eski masalý hatýrladým: "Sakýn burasý o kork rlerinin taþa döndüðü masal memleketi olmasýn!" diye düþündüm. - Bu Zeyniler kimlermiþ Hatice Haným? - Ben de bilmem kýzým, bu köy eskiden onlarýnmýþ. Þimdi mezarlarýndan gayri bir þeyleri kal etleri hazýr nazýr olsun, erenlerdenmiþ. Zeyni Baba bunlarýn en büyüðü. Kimsenin iyi edemed talarý, buraya getirirler. Ben, bir kötürüm kadýn bilirim ki, buraya sýrtta getirdiler, aya larýyla yürüye yürüye gitti. Zeyni Baba'nm türbesi, mezarlýðýn en nihayetinde, kocaman bir servinin altýnda idi. Hatice Haným, her gece, ona üç kandil yakarmýþ. Birisi servinin dalýna, birisi kapýnýn iç tarafýn sandukanýn baþýna. Türbe, topraðýn içine gömülmüþ bir mahzendi. Zeyni Baba, bu mahzende, yedi sene güneþ aydýn l-

ÇALIKUÞU 177 durmuþ. Öldüðü vakit mübarek cesedine kimse el sürçmemiþ. Üstüne, bir sanduka yapmýþlar. Hatice Haným, kandillerden ikisini yakmýþtý. Mahzene inen birkaç basamaklý merdiveni göster k: - Haydi kýzým, içeri girelim, dedi. Ben, bu basamaklarý inmeye cesaret edemiyordum. Arkadaþým tekrar döndü: - Haydi kýzým, buraya kadar geldikten sonra girmezsen günah olur. Gönlünde ne dileðin varsa Zeyni Baba'dan iste!.. Yüreðim hazan yapraðý gibi titreyerek merdivenleri indim. Mezara indirilen ölülerde, eðer b parça his olsaydý, mutlaka bu dakikada benim duyduðum þeyi duyarlardý. Göðsüme ýslak, soðuk ak kokusu doldu. Zeyni Bana'nýn sandukasý yeþil boyalý bir çinko ile örtülmüþtü. Sonradan, Hatice Haným'ýn a anaat ve sefalet içinde geçiren Zeyni Baba, öldükten sonra, üzeri süslü ve iþlemeli örtüler Ara sýra öteden, beriden gönderilen örtüler bir hafta dayanmýyor, parça parça çürüyüp eriy ihtiyar kadýn, hafif fýsýltýlarla dualar okuyarak evliyanýn baþýndaki kandile yað koydu, so ana döndü: - Köyde birisi öleceði vakit, Azrail aleyhisselam, evvela Zeyni Baba'ya misafir olur, o vakit bu ýþýk kendi kendine söner. Þimdi kýzým, Zeyni Baba'dan isteyeceðini iste, dedi.

dýþarýda son bi bayramý yapýyor. bodrum gibi i besine çekildi. yýkýk bir duvarýn taþlarý arasýnda açmýþ cýlýz bir çiçek. Ben. inlemeden. uçucu bir þey olduðu malum. "Kýzlarým. mukadder felaketlerir son bir ilacý vardýr: Tahammül ve t ." * Odamda yalnýzým. aðlamadan çilemi doldurayým!. Sor Aleksi'nin bu peygamberce sözler i imdadýma yetiþiyordu. Ensemde hafif bir üþüme hissi ile kulak veriyorum. Kendimi derin in yok-luyorum. kadar zalim olsa da "Sarý Çiçekleri"ne yetim teyze kýzlarýný çekiþtiren dudaklar kadar sana lýk edemez. 20 Kasým Bu sabah hesap ettim.F. nlar fýsýldaþýyor gibi sesler uyanýyor. Elime geçirdiðim taze bir yaprað anaðýma. kendilerini güler yüzle karþýlayanlara karþý daha m olurlar. Sor Aleksi'nin hiç dilinden düþürmediði bir söz vardý:. Kapalý bir mahzende sýza ýþýk parçasý. Ben Zeyniler'e geleli. Þikâyet etmeyenlere. bahçede bulduðum cýlýz bir kedi yavrusunu göðsüme bastýrýyor. sazlýktaki sular da güneþe karþý gülümsüyor gibi. dedim. suya konan kuru çiçekler gibi litreye titre ye canlanmaya baþlýyordu. vefasýzlýðýndan kaçmýþ olmayaÇalýkuþu . Sonra etrafýmda yaþayan þeylerde teselli aramaya koyuldum. Merdiven tahtalarý yavaþça gýcýrdýyor. bir ay olmuþ. sen yedi sene güneþ görmeden. "Uðraþmak beyhude! Daha fazla dayanamayacaðým!" diyordum. Ýki saatten beri lambanýn ýþýðýnda bu satýrlarý yazýyorum.. içim kan aðlarken gülmeye. mektep yok. O vakit.Dizlerim kesiliyor. Hatice Haným. aptallýðýn lüzumu yok. Halbuki þimdi onlarý doðru buluyor ve gül ret edemiyorum. Orada gece yarýsýna kadar ibadet eder. Sakýn sen de. Biraz gayret. Kusuruma bakma. Uzaklardaki sýradaðlar. cesaretten baþka sermayen kalmamýþtýr" diyordum. Zeyniler'deki bir ay içinde öyle saatlerim oluyordu ki. küçük. Zeyniler. Mektebin alt katýndaki. Þimdiye kadar defterime bir þey yazmak istemedim. ins alimliðinden. haydi yat artýk. teþbih çekermiþ. hatta bu karanlýk ve can sýkýcý memleketi biraz dah imsemeye ve sevmeye baþlamýþým! * 180 Reþat Nuri Güntekin . Gecenin içinde gizli gizli söyleþen bu seslerden korkma. bu-nahyordum. Sonbahar. alýþmaya. aþaðý yukarý. yaþamak için artýk güler yüzden. Ýþte o zaman. Daha olmazsa kendi kendime: "Feride. Bu neþenin uydurma. senden büyük bir þey isteyeceðim. Onlar. görüyorum ki. þarký söylemeye. rüzg çektiðin zamanlar olmuþtur. cahil bir Çalýkuþu'ndan baþka bir þey deðilim. iþittim ki. burada çile doldurmuþsun. uzak bir su sesi geli anda týkýrtýlar oluyor. harap b nanýn içinde. Sana nasý geldiðini bilmiyorum. dudaklarýmdan ziyade yaralý kalbimle söyler gibi yavaþ eyni Babacýðým. Bu bir ay. Varsýn öyle olsun. ýslýk çalmaya baþlýyord kalbim. Elemlerde bir giz ÇALIKUÞU 179 þefkat var gibidir. ümitsiz hastalýklarýn. Ateþler içinde yanan alnýmý Ze ni Baba'nýn serin örtüsüne dayadým. viler. Senin hoþuna gidecek þeyleden hiçbirini bana öðretme iler." Çalýkuþu. dudaklarýma sürüyor. tik günlerin titiz ümitsizliði içinde. Bu yedi sene içinde elbette güneþin. Daha aç ndan korktum. Birkaç günden beri yaðan yaðmurlar durdu. bu sözleri daima gülümseyerek dinlerdi. Biliyorum ki. artýk ayakta durmaya takatim kalmýyordu. Çalýkuþu. nihayet bu neþenin yalanýna inanýyor. erkenden beni býraktý. Seni o dakikalarýn acýsýna katlandýran o melek sabrýndan bana r. her þeye raðmen bi Bugün cuma. kim bilir ne münasebetsiz þeyler yumurtlayacaktým? H uki artýk buraya alýþmaya baþladým. bana þi di on yýldan daha uzun görünüyor. mezar taþlarý bile korkunç sertliklerini kaybetmiþ gibi görünüyorlar. 12 178 Reþat Nuri Güntekin sýn? Babacýðým. Dýþarýdan. daha baþka sesler duymaya baþlýyorum.

Dershanenin bahçe tarafýndaki duvarýn dibinde -ahir zamanýndan kalma. altýna tahta döþemiþler.Garipler Köyü nerede? ÇALIKUÞU 181 . on ikiþer. dedi. dayakla uslan ayan yaramazlarý bunun içine hapsederek adam edermiþ. Büyücekleri Garipler Köyü'ndeki erkek mektebine gönderiyoruz. hayatýmýn en unutulmaz bir günü ola týr.Sen pek gencecik bir hocanýmsýn da ondan.Niye böyle yaptýnýz. Bunlar da herhalde yeni ders alet leri olacaktý. yaðmursuz havalarda bir saate bile kalmadan giderler. diyor . çamurlu. Bizim evde bir dolap var. Yalnýz.Ben yapmadým. sýralarý dizerek bir sýnýf haline getirdim. tabuttaki cenaze gibi sýrtüstü yatar ve yine kendi eliyle kapaðý kaparmýþ. üç tane. . daha asý. kaldýrmaya lüzum görmemiþler. biraz durdu. Vehbi isminde bir küçük oðl mýþ ki. baþýný salladý: . herhalde eski bir ahýr olacaktý. niçin onlarý da burada okutmuyoruz? . hemen bütün zamanýný bu sandýðýn içinde geçirirmiþ. sabahleyin. memnun oluyor. var. Bu çocuk. Cevap vermeye lüzum görmeyerek baþka þeylerle meþgul oldum. . . mektebe yakýlmak için kýrlardan getirdikleri çalý çýrpý larlarmýþ.bir hayvan yemliði v ardý ki. eski hocaným yaptý kýzým. Çocuklar. Muhtarýn. pencereleri geniþlet am çerçeve taktýrmýþlardý. büyük fedakârlýklarla yenileþtirdiði dershaneyi þimdi.Onlar yola alýþýktýr. karda kýþta oraya kadar nasýl gidip geliyorlar? . iki. Ben. bana yardým etmesini söyleyerek hasýrý 182 Reþat Nuri Güntekin kaldýrdým. kitaplarýný.Geldiðimin ertesi sabahý derse baþlamýþtým. bir "Horozdan kaçan namuslu kadýn" tabiri vardýr. karlý havalarda biraz zorluk çekiyorlar. mektebe geldikleri vakit evvela oraya oturtuyoruz. dilinin altýnda bir þey vardý ki.Güzel terbiye usulü! Mektepte erkek çocuk da var mý? . Sonra ders ok uyacaklarý zaman þuradaki hasýrýn üstüne indiririz.Hele þimdi hiç caiz olmaz! . Nihayet cesaret etti: . Hatice Haným. bir çiftlik ve bir yýlan resmi sarkýyordu. on üçer yaþýnda koca delikanlýlar. bunlarý kullanmaya lüzum görmeyerek dershanenin bir köþes iþlerdi. Sadece yaðmur u.Muhtar. hemen hiçbirisinde çorap. Bu ilk gün. fakat bana karþý koymaya cesaret ne dersem yapýyordu.Onlarý erkekten mi sayacaðýz? .Peki. bu dolabýn baþka bir vazifesi olduðunu da söyledi. Aferin sana Hatice Haným. Çocuklar böyle yerlere oturmaya alýþmýþlard bi þeyin üstünde adamýn zihnine ders girer mi? Hocaným müfettiþ falan gelir diye büsbütün a korktu.Yazýk deðil mi çocuklara. ihtiyar kadýna. üstüne bir tahta kapak çakarak bir nevi dolap haline rmiþlerdi. . Bizim Hatice Haným. ha ep sýrasýydý.Muhtar Efendi buna bir þey demiyor mu? diye sordum. istanbul'da. Hatice Haným. ellerim toz toprak içinde bu iþleri bitirmeye çalýþýrken talebele de birer birer sökün etmeye baþlamýþlardý. Ýnþallah. bir yaramazlýk yaptýð aba girer.Kadýn. Ocak bacalarý gibi kapkara görünen duvar kaplamalarýnda tepe aþaðý takýlmýþ bir harita ile et levhasý.Þu karþýdaki aðaran kayalarýn ardýnda. . Ben. Çocuklar. Fakat tuhafý þu ki. Büyük fedakârlýklarla meydana gelen levazýmdan mühim bir kýsmý da beþ tane eski biçimli. yemeklerini. Hatice Haným. Öteden beri. potin yoktu. Hatice Haným? dedim. Yerleri temizledikten sonra.Neden? . . Ýyi ki aklýma getirdin. söylemeye çekiniyordu.E. erkek bir arada okur mu? . Maarif Müdürü'nün.Elbette kýzým. tam o cinsten bir insan olacaktý. hýnzýrý yaramazlýk ettiði zaman ben de onun içine kapatayým. Zavallýlarýn kýyafetleri öyle sefil ve periþandý ki. Hatice Haným'ýn çehresinden memnun olmadýðý anlaþýlýyordu. hayretle: . kýzým.

Kendimi tutamayarak. kitaplarýný açar açmaz dik bir ses aðýra okuyorlardý." Aman Yarabbi! Bu köyde ne çok Ayþe ve Zehra vardý. a mýsýn. ihtiyar kadýn..Her zaman böyle baðýra çaðýra mý çalýþýrlar? Buna dayanýlýr mý? diye sordum. Zehra. Zavallýlarýn hali görülecek þeydi. Hatice Haným'a: .. diye eevap verdi. Sýnýf kalabalýklaþtýkça gürültü artmaya. gözlerini kapayarak el öpen. . onu okutuyoruz kýzým. þüpheli bir bakýþla: . Kara gözlerini yüzüme kaldýrarak "Sen ne im adýmý?" diye hayret etti. yalnýz birçok naz ve niyazdan sonra a meye razý oluyorlardý." Çocuklarý yola getirmek için. beni görünce birdenbire ükmüþlerdi. sen yine bildiðin gibi okut. O. mektep li deðiliz ki. bazýlar rinden tutarak yarý zorla sýnýfa sokmaya mecbur oldum. den çýkacaktým. Kadýncaðýzýn ne demek istediðini sonradan anladým. huti. gülmemek i or zapt ediyordum. Keser vurmadan aðaç yontulur mu? Ne kadar ses çýkarýrlarsa. Yeni gelen kýz çocuklarýna: "Kýzým. Ayþe. bahçede top oynatýrken (çünkü teneffüs cuklarý muhakkak eðlen-direcektim) Ayþeler bu yana. iki yüz ellij kuruþ aylýðý kaybetmekten öyle korkuyordu ki. dedi. yoksa Ayþe mi?" diye soruyor ve çok kere umduðum cevabý alýyordum. gizli gizli eðlenmeye baþlamýþtým. kendilerini ç ollarýyla yüzlerini kapýyorlar. der kadar zihinlerinde yer eder.Bugün. Sýnýf. aða t asma çardaðýna oturmuþ gibi garip vaziyetler alýyorlardý. Bir þey pek tuhafýma gitmiþti. Çocuklar. Talebelerimi birer birer sýralara oturtuyor. hevvez. Ayþe. cim esre ci. kendisini imihana çekti nnetmiþ. Yanlarýndan ayrýldýðým zaman göz ucuyla bana bakýyorlar tuhaf bir surette sallanan kirli ba larýný -kabuðuna çekilen kaplumbaðalar gibi. Utana utana kapýdan bakýyorlar. ne yapalým. baþýmý iyiden iyiye sersemletme Hatice Haným'a: . Fakat benim gürültümü merak edip baþýný kaldýran bile olmadý. eski püskü bez parçalarýyla sýmsýký kundaklanmýþ.Biz ne gördükse. "Zehra. orada nalýnlarýný çýkartarak yan yana diziliyorlardý. mümkün olduðu kadar tatlý bir sesle sorduðum sualleri -insaný mahcup ede ek kadar inatçý bir sükûnetle. Mektebin tek güzel ve ye184 Reþat Nuri Güntekin ni eþyasý olan hoca kürsüsüne. Lakýrdý söyleyerek. ebced. Ben. Hati-j ce Haným. Sizin bildiklerinizi bilmeyiz. köyün bir âdeti olan bu öpücüklerden her biri gülünç bir ahenkle saklýyor ve elim hafif ýslaklýk býrakýyordu. Zehra. herhalde epeyce sýkýntý çekeceðim anlaþýlýyordu. H ' de gülecek halde olmamama raðmen. biraz hayretle yüzüme baktý. Ayþe.cevapsýz býrakýyorlar.yavaþ yavaþ çekerek altlarýna alýyorlar. Fakat onlara. . yerlerini bellemelerini tembih ediyor dum. Ne ya yavaþ alýþacaðýz. dedim. Hatta taþlanmýþ bir ar tu bilakis daha fazla arttý "Euzübillahi. sessiz çalýþmalar ektim. Yanýma geldikleri zaman gözlerini sýmsýký yumarak öyle bir el öpüþleri vardý ki. Zebralar bu yana. sýnýfý nizama sokmadan derse baþla acaðým. diye gruplar yap mak mümkündü. kuvvetle elimi vurdum. Besbelli. cim üstünde ce. kolaylýk olma Ayþeleri dershane- ÇALIKUÞU 183 nin bir tarafýna. O kadar ki. Bir türlü sýralara yerleþmesini beceremiyorlar. ak a tuhaf þeyler ge yordu: Mesela bir müfettiþ gelse de talebelerimi tanýtmamý i tese: "Doku z Ayþe ile on iki Zehra var!" diye çabucak iþin için-.. Fakat netice olacaðýma hiç þüphem yoktu. Yumruk yüzlü bir küçük kýz. hepsinden cesur çýktý. hemen hemen dolmuþtu. Yavrucaklarý kendime ýsýndýrmak için her birine bir iki hoþ ke dum. Sonra. çýplak ayaklarýndaki nalýnlarý þakýrdat apýsýna kadar geliyorlar. Utana sýkýla yanýma gelen. köyl gibi nazlý aðýzlardan bir kelime alýnabilen bu çocuklar. yahut kapýnýn arkasýna saklanýyorlardý. Zebralarý öteki tarafýna oturtmak. Hatice Haným.Elbette kýzým! Mektep bu.

E. Bu delikanlý lar. dal gibi boynun çýplak ka ebep olmuþ. onlara. 186 Reþat Nuri Güntekin * Kendilerinden kaçmak için saçlarýmý Hatice Haným'ýn yeþil tülbentiyle örttüðüm delikanlý ta edeyim: Evvela. bunlar koskoca gelinlik kýzlar. çiçekbozuðu. derslerini okutmaya baþladý. mum gibi sarý parmaklarýný birbirine ge mavi gözlerini bir Meryem tasviri saflýðýyla gökyüzüne kaldýrarak: "Bana bir Kal ver azabý orsunuz!" derdi. daðdan odun taþýrlarmýþ. Ben. baþ açýk ders okutmak günah olmaz mý? "Biliyorum" demeye utandým. hakikaten çok tuha bir yere düþmüþüm. iki ucunu istanbul sokakla bakan Çingene kýzlarý gibi çenemin altýndan iliþtirdim. sadece Cafer diyenlere mektepte cevap vermemekle iktifa eder. Sor Aleksi. Böyle olmakla beraber bir dereceye kadar sevindim. ilk ders için bu dediðim tarzda giyinmiþ.) On yaþýnda. fare gibi sandýkta vakit geçiren küçük Vehbi. on ikiþer yaþýndaki solucan gibi so. ne çare! Yemeniyi saçlarýmýn üstüne attým. küçük kurnaz yüzü. sivri çenesiyle mektebin en þeytan çocuðu. sana ettiklerini acý . mektep hocasý old uktan sonra. kirli çehreli.ilahi kýzým. bu on. dedi.Galiba baþörtüsünü unutmuþsun kýzým. Baþa gelen çekilecek. fakat yüzü. h para ile gösterilecek acayip bir mahluk. sýnýfýn en ehemmiyetli simasý: Hafýz Nuri. gülmemek için adeta dudaklarýmý sýkýyordum. saçlarýmý uzatmaya baþ henüz omuzlarýma inememiþti. Bur lara gelinlik kýz diyenler ba na elbette evde kalmýþ ihtiyar gözüyle bakacak. . büyük adam gibi ev iþi görürler an su çekerler. küçük diþli bir çocuk: A Nihayet. kuzguni siyah bir Arap: (Kendisine. biraz dýþarýda durmalarýný söyledi. önündeki camý soluk bir endam aynasýna benzetmiþti. Aman Yarabbi. sana temiz bir tülbent vereyim. yaramazlýklarýn elebaþýsý olan Çalýkýþu. kimse artýk çocuk diye eðlenmeyecektir. Ben. * Hatice Haným. parlak diþli. O. fakat sokakta taþ atarmýþ. kemerin altýnda mendil ve not defteri için iki küçük cep. fýrçadan kuý tulur kurtulmaz isyana baþlayan kýsa saçlarýmýn üstünde nt. dedi.. yetmiþlik b bi buruþuk. Sýnýftaki bütün gürültülerin. beyaz sarýðýnýn altýnda yumurta biçiminde bir kafa. hakikaten eðlenceli bir fýndýksýçam. on yaþýndaymýþ. parlak gözleri. ine saðarlar.Peki kýzým. sýnýfta gürültümüzden rahatsýz oldukça. iskelet gibi kuru.Buna lüzum var mý? . Belli etmeden pencerenin önüne gittim. ötede kýyametler kopuyordu. Yalnýz bu siyahlýklarý biraz açmak için beyaz ketenden geniþ bir yaka. uzun saçý hiç s fakat hoca olduktan sonra baþýmý böyle býrakamazdým. o sabah. Topaç gibi yusyuvarlak. saçlarýmý aksilik edip alnýma düþmesinler diye sý rlak siyah gömleðimin. birer birer çocuklarý yanýna çaðýrmaya..luk. O ders verirken. o kadar tuhaf duruyordu ki. Çenesinin altýnda yeni kapanmýþ bir sýraca yarasý ki. baþka k giyinemezdi. Sokakta baþ j açýk gezecek deðiller ya. ak gözlü. hafifçe kýzararak: "Gelirken baþörtüsünü almayý unuttum da" diy söyledim. icadým çok sadeydi. En geç mektebe gelenler erkek çocuklardý. Fikrime göre bir hoca vazife baþýnda. Ben karýþmam ya. renksiz çocuklar mý yetiþki kýz? Ben. Dizkapaklarýma kadar siyah parlak satenden bir gömlek. Bir aydan beri. Kirpiksiz patlak gözleri. Pencerelerden birinin kapalý kepengi. taze taze mezarlýktan kesilmiþ uzun deðnekleri yanýna yerleþtirdikte sonra. kýpkýrmýzý aðýzlý. Odasýnda açýlýp kapanýrken çýngýr çýngý yeþil bir yemeni çýkarýp verdi. belde kayýþ bir emer. süzgün. hakçasý aranýrsa var. hemen her sualim gibi buna da hayretle cevap verdi: . sonra mahcup mahcup: .Havanýn açýk olmasýna raðmen kýzlardan birkaçý baþlar eski peþtemallarla örtülü olarak mekt Hatic^ Haným'a bunlarýn niçin böyle yaptýklarýný sordum. Hatice Haným: . bi kara. kendime bir kýyafet düþünmüþtüm. ÇALIKUÞU 185 Hatice Haným. kendimi seyretmeye baþladým.

ahir zamanýdýr!" kabilinden korkunç bir ilahi okuttuktan sonra iskelet levhasýný ortaya koyuyor: "Yarýn b iz ölünce etlerimiz böyle çürüyecek. kalplerde dünya emelini söndürmek diye öðrenmiþ. B anýn vazifesini. bakalým ne cevap vereceðiz?" yolunda bir þeyler söylüyor ve tekrar ölümü rine geçiyor. Mesela çift ni gösterirken: "Allah bu koyunlarý kullarým yesin de bana ibadet etsin diye yarattý. yorgun 189 ÇALIKUÞU çehreli. Yýlan levhasýna gelince: Hatice Haným. onlar ne kadar baðýrýrlarsa. Nedense. onun acý lezzetini. ilk günlerde bütün gayretime raðmen çocuklarla baþa çýkamýyordu aným'ýn sýnýfta yýlan gibi. donuk gözlü kýz çocuklarýnýn en büyük eðlenceleri. yaþlý baþlý insanlara benzeyen. kafacý-ðým dinlendi" diyor. tüyler ürpertiyor. Evet. Allah'a borcumuzu ödüyor muyuz? Ne gezer? Amma. talebelerimi sessiz çalýþ- ÇALIKUÞU 187 maya. Çocuk söz anlamaya baþlýyorlar. Ko yunlarý kör boðazýmýz zifleniyor da. kimseye kalmaz! Yürü dünya yürü. sokaklarý. Çocuklarý yarým saatte. ikide birde: "Hay Allah razý olsun kýzým. Renksi udaklarý gülmenin ne olduðunu bilmiyor. S leri tatlý bir uyku ihtiyacýyla mahmurlaþmaya baþlar.. çaresiz onlarý kendi hallerine býrakarak bir köþeye çekiliyorum. iþte bu. Bir kuru tabuta koyarlar seni... kabir gibi korkunç kelimelerle dolu ilahiler okumaktan ibaret! Hele bir tan esi var ki. Fakat. Nihayet. güldürmek için ne maskaralýklar yapýyoru Fakat. bir türlü bunlardan tat duymuyorlar. Yeni baþlayan uykularýn hafif sarhoþluðu içinde gülümseye gülümseye sönüp gider. benim istediðim. Onlar seslerini titrete titrete hep bir aðýzdan: "Haramiler gibi soyarlar seni. Bazen canýma yetiyor: "Gel Hatice Haným!" diye dýþarýya baðýrýyordum. ihtiyar kadýna göre. bir saatte bir. koþar. emeðim boþa gitmedi. Þimdi. Gün yaz mermerler üstünde kucak kucak çiçekler. Neyse. sadece bu deðildi. bu gürültüyü yavaþ yavaþ söndürmeye muvaffak oldum. Duvardaki birkaç tabiyye levhasýný sýrf bu maksatla mektebe gönderilmiþ sanýyo Mesela: "Bu dünya fanidir. temiz bir yataða u zanýr. Onun.. O mermerlerdeki küçük yalaklardan su içmeye g irkaç kuþ. sýnýfta verilen bir dersi hep birden dinlemeye alýþtýrmak için iki hafta uðraþtým. Mektebe teneffüs usulünü de koyduk. Hatta. Onlara biraz at ve neþe de vermek istiyordum. ödaðacý ve servi kokularý içinde dilimle tadýyor. Her fýrsatta yavrucaklarý e getiriyor. sýnýf daha sakin. kemikler böyle kuruyacak!" diye ölümün dehþetini ve ka anlatmaya baþlýyor. öteki levhalar da aþaðý yukarý ayný þeyi ifade etmektedir. ýslýk çalan taze deðneklerinden sonra sesim onlara öyle hafif g ki. i mýþ sene. onlarýn tedavisine de çalýþýyor.. küpe binerek ha uçan masal cadýsý gibi dershaneye girmesi bana yardým ediyordu. eðlenir. Hasta olan köylülerin is i yýlanýn karþýsýna yazmak suretiyle. bahçenin bir köþesine toplanýp ebani. bahçeye çýkarýy celi. iþte ölüm denince benim gözümde böyle sevimli ve hemen hemen neþeli bir hayal di. dersin o kadar kuvvetle zihin erine yerleþeceðine inanan Hatice Haným bile memnun.m edici gürültünün önünü almak. emeklerim boþa gidiyor. bu biçare çocuklarý bir parça neþelendirmek. onu Þahmeran diye tanýtmýþ. . yarýn girdiðimiz vakit. meraklý oyunlar öðretmeye çalýþýyorum. durgun gözleri aðýr bir melal içinde ölümü düþünüyo yavaþ yavaþ onlara benzemeye baþlamýyor muyum? Eskiden ölümü ben baþka türlü düþünürdüm. Bu köyün evleri. Zalim ölüm sana çare bul .. O vakit bembeyaz. hülasa istediði kadar yorgunluktan bitap düþünceye kadar gezer. ciðerlerimle kokl gibiyim! 188 Reþat Nuri Güntekin * Çocuklarýn bu kadar aðýr ve neþesiz olmalarýna Hatice Haným'ýn da hayli yardýmý dokunmuþ. bir türlü kabil olacaða benzemiyordu. mezarlarý gibi çocuklarýnda da siyah bir neþesizlik var. Bu mihnet çekmiþ.

Candarma ne yapar? Vehbi. bu memleketin havasýnda insan. Küçük. Onlarýn ehimlerine.Canavarlarý çeser. o cara cýz. Hafýz Nuri'nin dik. gördüðüm manzara.Candarma. benim saflýðýmla eðlenir gibi: . . Vehbi. 190 Reþat Nuri Güntekin Fakat. Aðama ahvereyem seni. bir seccadenin üstünde kendinden geçmiþ gibi esle bir þeyler okuyarak. sonra: . Ben. Hele geceler. Vehbi. Dediðim gibi. Aðam.unmaz. bodrum gibi odanýn kapýsýný açýnca. ölümü adeta kokluyor. . kocaman bir erkek kadar kaf a tutmasýný bilir. aklýn ermez. penceremin altýndaki akar çeþme ki. bu parmak kadar köylü çocuðu ne iyordu! ÇALIKUÞU 191 Ayný fütursuzlukla devam etti. hiç durmayan sesiyle yalnýz gecelerimde. dedim.Bizim gelinimiz ol. hem kýzar. * Burada sevmeye baþladýðým üç þey var: Birisi.Yaðma var mý. kan kýsmýsýn. aðam senin boynuna altýnlar tacar.. belki de bunun için onu bu ka ar seviyorum. taraklar alýverir. . Ekseriya. etrafýna toplanarak Kuran okuyorlar." diye uluþurlarken gözümün önünden sýra sýra cenaze alaylarý geçiyor.Var amma.insan. bana çakal sesi daha korkunç geldi. hastalanýyor. parlak gözlerini süze süze yüzüme bakýyordu: . istihfafla yüzüme bakarak: . küçük Vehbi: Hatice Haným'ýn saltanatý zamanýnda. Vehbi'nin. O kadar ki. baþcasýna söyler miyim? dedi.Sana istanbullu yence derim. ihtiyar kadýn. Çocuklarýmýn en sevdikleri eðlencelerden biri de cenaze oyunudur. Buradaki! çocuklarýn hiçbirine benzemiyo . bu afacana iyiden iyiye abayý yaktým. þen bir konuþmasý var ki. kýz çocuklar.Ne bakýyorsun Vehbi? dedim. adeta bana arkadaþlýk ediyor. bu küf kokulu. Mamafih. bir türlü beni saymýyor.. aðzýna zemzem a lar. ezan okumasý. Çocuk.. hocasýna böyle lakýrdý söyler mi? Iþitilirse senin aðzýný yýrtarlar. Vehbi'nin her hali iyi. K'leri C gibi telaffuz ederek öyle serbest. düþüne düþüne baþýný kaþýdý. onu da çoban Hasan'a veririz. en ariler. iki yana sallanarak esma teþbihi çekiyordu. uzun öðle tenef lerinde oynana oynana bu oyun adeta bir tiyatro piyesi gibidir ve baþlýca aktörleri Ha fýz Nuri ile Arap Cafer Aða'dýr. Hele mezar baþýnda: "Ya Cafer Ibn-i Zehra!" diye bir talkýn veriþi var ki . O.. sana pabuçlar. kýrýk bir kapý tahtasýný yeþil baþörtülerle süsleyerek meydana getirdikleri tab r sahici tabuttan farký yok. . dedi. sýrtüs çocuk. baþtan baþa beyazlara bürünmüþ. . kibir ve inadýdýr. bu münasebetsizliði de yapýnca kaþlarýmý çattým. meþum bir sesle sela vermesi. Cafer Aða. cenaze namazý kýldýrmasý tü petecek bir þey. hoþ amma. cestane çetiveririm. ikincisi. Hiç çekinmeden: . korkularýna dayanmak daha müþkül! Gecenin birinde daðda çakallar ulumaya baþladý. aký çok gözlerini belirterek ruh teslim edince kýzlar feryat ederek çenesini baðlýyo ra Cafer Aða'yý teneþirde yýkýyorlar.Sen. Bir türlü yanlý tüne varacak olursam isyan eder.. azarladýðým. der. Ne olursa olsun Hatice H ným'ýn odasýna inmek istedim. hoþuma giden bir hali de. ömrünü sandýðýn dibinde. Aman Yarabbi.Sen güzel çizmiþsin be. Derste yanlýþýný çýkardýðým vakit hem utanýr. Fena halde ürktüm.Senin yengen yok mu? . bir gün bahçede küçük. Çocuklarýn. . gece rüyalarýma giriyor. yavaþça ulaðýný çektiðim zaman bile bana ehemmiyet vermiyor.Senin aðan ne iþ görür? .

Fakat. o dakikada kendimi tutmasaydým.Annene ne oldu? Küçük kýz. bu çocuðun kalbinde.Yüzüme bak küçük. inci eriyle bana gülümsüyordu. Zeyniler'de. sustu. . bu mektepte mi okuyorsun? . Ders verirken gözlerim gayri ihtiyari ona dönüyordu.Senin adýn Zehra mý küçük. bana n k. bana ýlýk bir ilkbahar güneþi gibi tesi . O.Dün akþamüstü türkü söyleyen sen miydin Munise? Bir gün evvel civar bahçelerden birinde ince bir çocuk sesinin türkü söylediðini iþittim. . nazik teni görünüyordu. çektiðim ýstýrap beni aðlatmamýþtý.Anlatýþýna göre. Minimini ellerini tuttum: . bu yarý çýplak çocuðun gözleri. bari böyle bir küçük kýzým olsaydý! Yazýk. .O kadar baktýklarýna þükür. bilmede li yaraya dokundum. ömrümde ilk defa bugün duydum. birkaç dakika kendimi baþka yerlerde. sýçraya sýçraya yanýma Yavrucak. gözlerini önüne indirdi. Yuvanýn soðuk neþesizliði içinde baþýný kanatlarýnýn arasýna saklayarak titreyen hasta ve k avaþ canlanmaya.Üçüncü sevdiðime gelince. öyle tatlý. Karlar içine gömülmüþ kuþ yuvalarýna düþen sarýþýn bir ýþýk parçasý.Abam göndermedi hocaným. bu. kývýrcýk kirpiklerinin arasýnda iki lacivert göz parladý. Munise. o. hocaným. bütün kýzlara sorduðum gibi. B . duru beyaz tenli. Vücudumun hareketlerine tuhaf bi oynaklýk. Babasý ihtiyar bir orman memuruymuþ. ikinci karýsýný b aldýðý için tekaüt olduktan sonra beþ on kuruþ tekaüt aylýðý sayesinde geçinip gidiyorlarmý Hatice Haným'a dedim ki: . baþýmý pencereye dayayarak gö apamýþ. 'dedi. baþkasý olsa sokaða atardý. Munise hakkýnda Hatice Haným'dan pek az þey öðrenebildim. (Munise. ailesinin hali. . utana utana baþýný salladý: . Daha ziyade ýsrar etmeyerek baþka bir þey sordum. . adýný anmak istemediðim vefasýzlýk memleketle anmýþtým. sesime.Sen. Bu çocuk kimdi? Birdenbire nereden çýkmýþtý? Elimle iþaret ettim. O da bana bakýyordu.Benim adým Munise. iþimiz vardý. 192 Reþat Nuri Güntekin Korka korka baþýný kaldýrdý. inci diþlerinde tatlý bir gülümseme. kimsesiz küçük bir kýzdýr. mektepte yaptýðým gibi. Bana öyle geldi ki. En arka sýranýn ucunda. eski þenliðini tekrar bulmaya baþlýyordu. Türkü söyleyen bu küçük kýzdan baþkasý olamazdý. Benim. ablaya aba diyordu. "Abam" dediði kadýn üvey annesiymiþ. Yalnýz yaþamaya mecbur olduðuma göre. burada iþittiðim seslerden o kadar baþkaydý ki. kýr zisi gibi gülen diþleri.) . saçlarý darmadaðýnýktý.Yanýma gel bakayým... dedim. kaþlarýný çattý: . temiz istanbul telaffuzlu ve inanýlma ak kadar tatlý sesiyle: . Arkasýndaki rengi kay sma entarisinin yýrtýklarýndan beyaz. Hafifçe çenesini okþadým. Bir kuþ hafifliðiyle yerinden atladý. dedim. son derece fakirdi. dedi. Ken- ÇALIKUÞU 193 dimde bir fevkalâdelik hissediyordum. söyleþime hareketli bir ahenk geliyordu. melek gibi güzel çehreli bir kýz çocuðu. Ayaklan çýplak. Çocuðu yerine gönderdikten sonra derse baþladým. yoksa Ayþe mi? dedim. .Niçin kaç gündür gelmedin? . hocaným. ona da: . niçin bu çocuða bakmýyorlar? ihtiyar kadýn.Senin annen yok mu? .Evet.Bendim hocaným. vakti pek fena deðil. Bundan sonra gelirim. Derse baþladýðýmýn. beni hýçký-rý hýçkýra aðlatacaktý. galiba beþinci rirken birdenbire kalbim tatlý bir heyecanla çarptý. Bu küçük kýz. lacivert gözlerinde dudaklarýma sürünürcesine hissettiðim bir muhabbet lik hissini ben. bembeyaz dene cek kadar uçuk sarý saçlý.Abam var hocaným.

küçük kýzý. ÇALIKUÞU 195 Munise'ye hücum edenleri korkunç bir çamur yaðmuruna tutuyordu. Çocuk. bütün vücudumu. Kollarý. bu uzak. sað ayaðým merdiven dan birini çökerterek içine geçti. rüy aklýn almayacaðý þeyler var. benim kalbimin içine sýzýyor. zabit de onu býrakýp baþka memleketlere gitmiþti. Vehbi. Hepinizi çeserim! Kýzlar. Etrafýmda saçlarýma sürünerek akan bir yaprak seli var. ýlýk. kollarýmda sýkarken duyduðum þeyleri söylemek mümkün deðil.Abam çamaþýr yýkattý. Bu dokuz yaþýndaki yaramazýn kahramanlýðýný unutamayacaðým. durgun bakýþlý kýzlar. ona eski entarilerimden birini alelacel e küçültüp dikerken. odama götürdüm. Öyle koþuyordum ki. dedi. aðlaya aðlaya köþeden köþeye kaçýy oynunu saklamaya çalýþýyordu. Ben. kýzýn küçük yüzüne deðil.Olabilir. çeþmeden aðýzlarýna su dolduruyorlar. güzel vücudunu. Küçük kýzý kâh köþede sýkýþtýrarak. baygýn bir lezzet sarýyordu. bir ördek gibi çýrpýnýyor. abam tahta sildirdi. kendi gibi küçük. gibi cevaplar riyordu. Fýrtýnalarla örselenmiþ za baklara benzeyen. hasýlý kötü oldu gitti. Bana öyle geliy ki. silik hayalde. çeþmeden akan sularýn bi na getirdiði çamur bataðýna girmiþ. Bu çocuða. yok.. Bu güzel. arkadaþlarý pek iyi bir gözle bakmýyorlardý. yapmayýn!" diye ya um ve kendimi göstermeden pencereden baktým. Munise'yi yarý baygýn bir halde kuca dým. kýzým.Daha ne yapsýnlar? Öyle kadýnýn çocuðuna diba kumaþlarý giydirecek halleri yok ya. Sýnýfta onu okþadýðýmý. Bunda biraz benim de kaba im vardý. nered Ne vakit? Bu. bir jandarma mül u kýzcaðýz daha pek küçüktü. be. Ben.Niçin? . Ben. nince delikanlýlar daða kaldýrmýþlar. 196 Reþat Nuri Güntekin . Bir gün Munise'nin mektep bahçesinde aðladýðýný. bahçeye çýktýðým zaman muharebenin þekli deðiþmiþ b e'ye. herhalde eski bir rüyanýn hatýrasý olmalý. göðsüme sýcak bir þeyler iniyor. Deli gibi odadan fýrladým. kýzlarýn yaygaralarý arasýnda keskin bir düdük gibi ötüyordu . leþ kargalarý gibi vahþi çýðlýklar kop ardý. o. Acaba nerede? Yok. . bu sarhoþluðu bir kere daha duydum gibi geliyor. yüzü çam imsiyah kesilmiþti. bunlarý yazarken kalbim duruyor. Sorduðum vakit: . Evet. beþ yýl evvel mi ne. Hatice Haným. kâh toprakta yuvarlayarak avurtlarýný þiþi-rerek arý açýk býraktýðý göðsüne fýþkýrtýyorlardý. Aklým baþýmdan gitmiþti. fakat çetin bir yardýmcý çýkmýþtý. yavaþ yavaþ emniyetini kazanýyordum. ayaklarý. yaralý ceylaný kovalayan av köpeklerine dö acaklarýnýn üstünde sert bir çeviklikle sýçrýyorlar. "Ne yapýyorum ben size. Çocuðun. onlardan dökülen damlalar. ama bu çocuðun ne kabahati var? Çalýkuþu . aklýmda kalmadý. her gün mektebe gelemiyordu. e'yi kovalayarak bu suyu üstüne püskürtüyorlardý. Talebelerimi. gözlerimi ýs mi kesen. Ah. býrakýn kýzý. abama odun toplayýverdim daðdan. Kýzlar.Gavurun kýzlarý. Sýnýfta onu daima kendilerinden uza orlar. ince sesi. bahçe görenler fena fena bakýyorlardý. ben ömrümde böyle þe k defa hissettim. Biçare. O aðýr ve korkak tavýrlý. Kalbimin izli bir pýnar kaynýyor gibi. için için aðlamakta devam etti. Kendimi havanýn boþluðu içinde uçar gibi görüyorum. Küçük kýza karþý duyduðum sevgiyi gizleye-memiþtim. Fakat acaba nerede? Ne vakit? Þimdi. gözlerimi uzaklara dikerek düþünüyodum. hemen on dakika. Ondan sonra.Bu kýzýn annesi fena kadýn. fýrsat buldukça gizli gizli canýný yakarak aðlatýyorlardý. Munise. Küçük Vehbi. o gün. Çünkü. bu hücum karþýsýnda gerilemeye mecbur oldular.F 13 194 Reþat Nuri Güntekin . beyaz denecek kadar açýk sarý saçlarýný temizledim. bu gözyaþlarý. biraz ihmal ederek Munise ile meþgul oldum.

yarýn küçük a dair havadis isteyeceðim. Munise. Ben. Muhtar Efendi de iþ ki: "Ben onu ilk gördüðüm zaman pek gözüm tutmadýydý ama. Onlardan ziyade kendim için. çocuðu annesinin gittiði fena yola sap bir teþvik addedenler de bulunmuþ. Fakat birçok kimse de memnun kalmamýþ. iki elini açarak bu minimini avuçlarýndaki le bir göstermesi vardý ki yüreðimi eritti. tabii teþekkür ettim. bir el nasý içinde kendisini gösterdiðim vakit. Munise'de de büyük bir insan ha Benim daha bir iki aydan beri anlamaya baþladýðým bazý þeyleri o. hatýrlarýný hoþ etmeye çalýþtým. Muvaffakiyetsizliðe uðradýkça meyus olmuyorum. Galiba biraz da benden utanýp çekiniyorlar. sevine sevine uðraþarak Mu-nise'yi süsledim. onlara elimden geldiði kadar sevimli görünmeye. ü hrýný hep o çekermiþ. entari biçip dikmek gibi hizmetlerde bile bulundum. yabancý bulduðum çocuklar. komþunun ineði girmiþ. Çok çalýþýyorum. Viran dershane adeta temiz ve sevimli bir þekil aldý. Böyle olduðu halde. ikisinin de tesiri var. karanlýk ruhlu çocuklar da biraz düþünce. derin derin yüzüme baký seyerek: . ben de ona acýyorum. Anasý daðlarda gezen bi avrusuna. Ýkimizin de elimizde bir þey yok ki. hal diklerini anlýyorum. ýslak gözleriyle derin derin yüzüme bakýyordu. Bunlar. 30 Kasým Mektebe günden güne daha fazla ýsýnýyordum. fildiþleri gibi beyaz teninde mor lekeler. ilk günlerde o kadar vahþi. dedi. Bakalým. konuþmaktan pek hoþ yan. siyah çoraplarýn dan hevesini alamadý. çürükler gösteriyordu. Allah için iyi kýzmýþ. Vakitsiz ve haksýz bir mihnete uðramýþ bütün çocuklar gibi." Bu iltifata. sýk sýk ziyaretime gelen bir ehemmiyetli þahsiyet daha var: Köyün ebes . Pembe bir kurdele ile i an örülmüþ saçlarýna. bu elbiseleri kim bilir. öyle hissediyor um ki benim hakkýmdaki fikirleri biraz deðiþti. bu kadar merhamet ÇALIKUÞU 197 fazlaymýþ. pek bilmiyorum? Fakat.. Çocuk iki gün sonra a içinde mektebe geldi. Burada beni beðenen. Hatta. sevinçten kýpkýrmýzý oldu. Zeyniler. onu kovmaya uðraþýrken. þimdi bana daha cana yakýn geliyorla Ben mi onlara alýþtým. mektebe pek seyrek uðruyor. Bir iþi olursa bana haber versin. Bunlar da. bana. bir parça yaþamak zevki uyandýrdýðýmý h orum. Hatta. he p o dayaðýn izleriymiþ. Hele üç günden beri hiç görünmedi. 198 Reþat Nuri Güntekin ilk günlerde o kadar sade giyinmeye alýþtýðým halde yine beni fazla süslü bulduklarýný. yine muhtarýn karýsý gelmiþti. Ýki gün kuru ekmek kýrýntýl memiþ. ne düþünerek sandýða kaldýrmýþ.. Evet.bir kedi yavrusu gibi eteklerime sokuluyor. Munise.Peki Munise dedim. abasýný bir türlü memnun edemez. onu bir parça süslemeye de muvaffak oldum. baban sana acýmýyor mu? Cahilliðime acýr gibi. Zavallý Munise. Üvey annesi. Bu sözleri söylerken. Haným h uyor. Kocasýndan bana selam getirdi. lacivert yünlüden kýsa entarisine. pembe kurdelesinden. Bir hafta evvel bahçeye. Bu bulaný un gözlü. öyle bir göðüs geçirmesi. kendimi iþsizlik ve yalnýzlýðýn müzmin melali için. Munise. kýsa etekli lacivert entarisinden. her gün birkaç k miþ. Sonra süsün bu derecesini günah sayanlar. çoktan öðrenmiþ. Evvelki gün. Bebek oynar gibi seve seve. hele gülmeyi bilmeyen þeyler. yoksa usanmak bilmeyen gayretim sayesinde onlar mý yavaþ yavaþ yola elmeye baþlýyorlar. Köylü komþulardan bazýlarý ara sýra bana misafir geliyorlar. Abasý onu bir temiz dövdükten sonra ahýra kapamýþ. Þimdi. muhtarýn karýsý birkaç defa da taþ atmýþtý. geceli gündüzlü didiniyorum. Hatta tup yazmak.O bana acýyor. zannederim ki. uzun siyah çoraplarýna bir yabancý i korka korka bakýyordu. Küçük kýza. en küçük ka ktan düþmüþ. Dayanamadým: . Munise'nin süsü günlerce Zey-niler Köyü'ne dedikodu sermayesi olm benim iyiliðimden hoþlanmýþ. Sonradan anladýðýma göre.

Ebe Haným. Fakat Ebe aným. aðýzýný kulaðýma yaklaþtýrdý." Komþum gittikten sonra. Ebe Haným. Eski hocahanýmlardan biri gayet güzel mevlit okur. insanýn rüyasýna girse korkutacak kadar acayip bir mahl uk. bana teessüf etti. benim yabancýlarýmdan da deðilmiþ. yahut dersi okumak lâzým geldiði vakit birden dik. Zehra'ya gelin elb . þüphesiz bir oyundur. Aman kýzým. Mesela. teneþir ilahilerine ne o neþeli cenaze oyunlarýna iþtirak eder. Fakat onun. eski âdetler kalktý ama. beni ötekilerden z de dehþetlendirir. Anlaþýlan bu köyün düðünlerinde çalgý yerine mevlit okuyorlar. bir gün odada yalnýz bulunduðumuz halde baþkalarýna iþittirmekten korkuyormuþ g .Kabahat. bu cezbe hali artar. manalý manalý göz kýrparak bana ümitler veri riayet edersem Hafýz Efendi'ye zevce olabilmek þerefine layýk gö- ÇALIKUÞU 199 rüleceðimi anlýyorum. yahut sekiz tane Zehra var. Bana mevlit okumayý bilip bilmediðimi sordu. Sýnýfýmda yedi. kendi kendine oynadýðý bir oyun vardýr ki. on iki yaþ küçük mü? Ben. Günahýný o çeksin. bu kýzýn gelin olacaðýný anlatýrken kendi kendime: "Eyvah. Zehra. Adý Zehra. gözlerini belertir. Hasýlý bu kadýn. eski elbiselerimden birini daha buldum. Munise'nin annesi için merhamet ve müsamaha ile dolu þeyler da baþýný sallayarak: . sýrasý düþtükçe hafýzý methediyor. Fakat. Kýna renginde çalý gibi sert. bu öksüzün kimseciði yok. Gülmemek için dudaklarýmý ýsýrarak: . Ebe Haným? . dedim. hangisi olduðunu söylediði vakit hayretten donakaldým. 200 Reþat Nuri Güntekin Sýnýfta hiç konuþmaz.Bilirim ama. bir nevi delidir. N la güldü: . balmumu gibi renk de yine o renkte çilleri. bahçenin ortasýnda.Nazife Molla. Ebe Haným. kýrmýzý saçlarý kabarýr. Anlayamadýðým cihet þudur ki. bilmem neden. sonra ilave etti. köþeye oturduðum zaman on beþ yaþýdaydým da. bu çocuðun hasta olduðunu anlamýþtým. Ebe Haným'ýn bir hafýz oðlu varmýþ. beni epeyce eðlendiriyor. dedim. biçarenin vah haline. dedim. bana rdi. Komþular sevaplarýna bir iki tencere ile yatak tedarik etmiþler. bana. bu sabah yine gelmiþti. acayi p sesler çýkarmaya baþlar.ilahi kýzým. bugünkü ziyaretten asýl maksat bu deðil. ben onu seyrederken titreme ye baþlarým. birkaç günde bir. meraklý ve eðlenceli þeyler öðretiyor. Zehra. daracýk alnýyla bir hizada korkunç gözleri vardýr.Kim bu kýz. Bu ramazan B'ye cer-re gitmiþ. herhalde baþka yerli bir kadýncaðýz k ze olmasý da bunu gösteriyor. ne o güzelim tabut. Kendisine göre. Hiç deðilse bir dilim ekmek yedirir. Burada bir ço met var. bahçede de herkese uzak durur. korkunç bir sesle baðýrmaya baþlar. sokakta kaldý. Fakat köy h akkýnda bana. Daha ilk görüþte. mektepte talebelerimden biriymiþ. daha dönmemiþ. Çoban Mehmet'le evlenecek Zehra. Þimdi. havadan gelen bir sesi dinliyor gibi yap týktan sonra. sesim yok. Sýnýfta olduðu gibi. o papaz kocasýnda. Zaten bu kýz. karmakarýþýk saçlarý. Epeyce kârlý bir iþ bulm i. çok anlayýþlý ve incel ar.Benim çocuklar arasýnda gelinlik kýz yok ki Ebe Haným. Zehra o e þevke gelir de Çoban Mehmet'e bu oyunu oynamaya kalkarsa. yahut Ayþe olmayýþýna göre. Bu. bu saye de epeyce para kazanýrmýþ. aðzý köpürü eye baþlar. Mamafih. En büyüðü on iki yaþýnda. fakat bir þey anlatmak. hesap ve ezber derslerinde sýnýfýn en kuvvetli talebes r. Bunu iþitince hayret ettim: . Sonra. Dedikodu yapýyor zannetmesinler diye fazla þey sormaya cesaret edemiyorum. . Bu sene Allah nasip ederse hafýzý evlendirecekmiþ. Fakir bir kýzc ediyorlarmýþ. Yakýnda bi r düðün varmýþ da. durduðu yerde bir çay semaveri gibi fokurdamaya.Zehra. söylediklerimi baþkasýna söyle gömerler diye. gelini köþe oturtmak için benden de bir eski entari istiyorlarmýþ-. Ebe Haným. ona veriyoruz. Kadýncaðýz. onun için birdenbire hatýrlayamadým.

Çoban Mehmet'e gelini teslim etmeden evvel gülünç bir el öpme merasimi yapýldý. 17 Aralýk Kar. daha ilk geceden onu býrakýp kaçmasýn. uzun bir kerevetin þiltesi üzerinde sýral en hâlâ onlar gibi baðdaþ kurup oturmasýný beceremediðim için. demek yapraklarý bile siyah görünen bu karanlýk ve can sýkýntýsý niem baharý kýþ aylarýnda baþlýyor. Meðer. bir kabahat yapmýþ. ayrýca bir kýna gecesi yapýldý. Muhtarýn karýsý Haným baþta olmak üzere. nisana kadar bir daha lkmazmýþ. hemen hemen güzelce bir kýza dön t. Aralarýnda. B nim vaktiyle bir düþmaným vardý ki. Kadýnlar arasýnda da. Öen. utangaç köy delikanlýsýnýn gözlerini yumarak öptüðü eller arasýnda benimki de demek. Ortada dönen sözlerden. ÇALIKUÞU 203 Zeyniler. 15 Aralýk Bu sabah. Ne çare bu zavallý kýza biraz çeki düzen vermeli. b a'dan ziyade. aptal aptal bakýyordu. mahzun olmasýn diye köyün meydaný davul. Bahçed temiz. "istanbullu Hocaným"a gösteriþ yapmak için göze alýndýðýný anlaþýlýyordu. ÇALIKUÞU 201 Benim hediye ettiðim gelin elbisesi köyün ihtiyarlarýna yine fazla alafranga görünmüþtü. Sabahleyin talebelerim bana fena bir havadis g tirdiler. uyandýðým vakit. için için nefret ettiði insanlara karþý ne tatlý intikam vesileleri bulur. Ben ciddiyetle elimi Uzattým. çoban üzerinde ne tesir yaptýðýný göremedim. O kadar ki. o. Gözlerini bir türlü yerden ayýrmaya cesaret edemeyen Çoban Mehmet. Bugün hayatýmýn en acý. bura âdetlerince. biraz evvel kendi elimle tarayýp süslediðim baþýyla. Dün gece. Daha fenasý. Geceleri bahçede. adeta tanýnmayacak bir hale gelmiþti. öyle gizli bir komedi geçti ki. yüzüme bakt eldik. Hiç olmazsa Çoban . soðuktan kýzarmýþ dudaklarýyla titrer ve renkten ren ge girerken neþeden çýldýrýrdým. Ne iyi þey. Çoban Mehmet. hiç unutmayacaðým. "Münkir. Zeyniler. utanýp sýkýlmayý býrakarak. güldüðümü belli etmemeye ç vladým" dedim. pek eðlendim. çobanýn parmaklarýmý tutmasýyla býrakmasý u. Kalýn fanila yakalar içine sakladý ynuna haberi olmadan kar doldurur. çocuklardan birçoðu mektebe gelemiyor.' Adamcaðýz. Haným köþeden: "Mehmet oðlum. yollar kapandý. Sonra insan. yeni açýlmýþ badem çiçeklerinden daha güzel bir þeydir. fakat. utan nýma geldi. beþ altý ihtiyar kadýn. galiba. kendisini. Burada kar.isesi dikmeye baþladým. Zeyniler. bir kere yaðmaya baþladý mý. ç . babasý odunla dövmek için üstüne yürümüþ. "Kýzgýn topuz" gibi kelimeler geliyordu. bir bakýma ana demek olduðu için bu lazýmmýþ. Gece. zurna çaldýlar. Tahta kepenk-ler fazla mukavemet etti ve ben. l Aralýk Zehra. Buna mu kabil genç kadýnlarýn aðýzlarýnýn suyu akýyordu. kuv vetle sarsarken aralarýndan karlar dökülmeye baþladý. gelinin bulunduðu odaya doðru götürdüler. yumuþak ý þeylerin içinde yuvarlanmakta bulduðum neþe ve zevki hiçbir bayramda bula . nekir". hocanýným da elini öp!" diye beni gösterince delikanlý. duvak yerine yeþil atlastan bir nevi torbanýn içine sokm uþ olduklarý için. Bu el öpme-merasiminde. gittikçe artýyor. Zeyniler. Pencereyi açmak için yataðýmdan kalktým. Munise. evvela beni görmemiþti. Muhtarýn karýsý güzel bir sofra hazýrlamýþtý. Zehra. etrafýmda bir eksiklik var gibi geldi. Ku ftan: "Yarýn ahi-ret". Dikkat edince. benim için. mahzun bir ninni sesiyle akan çeþme durmuþtu. kardan çok korkardý. dün gece muhtarýn evinde gelin oldu. 202 Reþat Nuri Güntekin El öpme merasiminden sonra. Mevlit okutuldu. Hatice Haným'dan iþitmiþtim. damadý. Bunun bir el olduðuna inanamýyor. Bu kaba saba. elimi tekrar tuttuktan sonra dayanamadý. geline haset edenler b yordu. ocaðýn yanýnda bir çamaþýr s nuyordum. Öteden beri kar. buldum. bu gece kar baþlamýþ. bir iki pehlivan güreþtirdiler. tam bu esnada ocaktan yüzüme vuran kuvvetli biy çýra aydýnlýðýnda güldü dakikadaki þaþkýnlýðý kadar ömrümde gülünç bir þey gördüðümü hatýrlamýyorum. en dertli günü oldu. yeni e sesi.

kaþlarýný çatarak "Gitti fakir kýzcaðýz. Hatice Haným: "Sen kimsin?" diye baðýrdý. Akþama kadar her yeri aradýlar. Dün akþam. ben onu göðsümde sýkýyor. kendine gelir gelmez ilk sözü "Bir parça ekmek!" diye yalvar ak oldu. kim bilir. Hayata zalim ve haksýz bir þey diyenlere ilk defa inanýyor. oc aðýn kýzýl akisleri içinde birdenbire öyle munis ve mesut bir yuva olmuþtu ki.. Niyetim Hatice Hamm'ýn odasýna uðrayarak onu uyandýrmaktý. aydýnlýk. Hemen yataðýmdan fýrladým. ya canavar paraladý!" diyenler oluyordu.eresinden kendini bahçeye atmýþ. kollarýmýn içine buz gibi olmuþ. Rüzgârdan baþka ne olabilirdi? F yýr. þu çocuk gözlerindeki minnet! Dünyada. bugün büyük bir erkek kadar ciddi ve telaþlýydý. omuzlarýma bir örtü alýp a adým. Kapýyý birdenbire açmaya cesaret edemedik.. Çocuk. Munise'nin hâlâ bulunmadýðýný anlat morarmýþ avuçlarýnýn içini gösteriyor. Hatice Hamm'la onu ýsýttýk ve kaþýk kaþýk çoc dýk. insan böyle hallerde zaman hissini kaybediyor. Muhtar Efendi. sorduðum suallere aðýr aðýr cevap veriyordu. Hatice Hamm'ýn mangalýnda ýsýttýðým fanila ovuþturmaya baþladým. Sesim. nerelerde gömülü. saçlarý d nin içine karlar dolmuþtu. ona isyan ed rdum. viran bir gemi teknesi gibi sallanan bu sefil ve karanlýk oda. Zavallý küçük kýz. 204 Reþat Nuri Güntekin Dýþarýda fýrtýna gittikçe artýyor. Fakat o da bu sesi iþitmiþ. at. Kollarýmda içini çekiyor. Kapý açýlýr açýlmaz içeriye karlý bir rüzgâr doldu. O vakit. bu fýrtýnada baþka köy bir yerde soðuktan donup öldü. fakat saatler geçtiði halde. Yataðýmdan doðrularak kulak verdim ve geceni bir insan iniltisi iþitir gibi oldum.hýçkýra hýçkýra að Son kuvvetini tükettiði anlaþýlan Munise. biraz sütümüz vardý. b nra kapýya gelip yalvaracaðýný zannetmiþler. ben sesi tanýmýþ. rüzgârýn gürültüsü içinde ince bir sesin inlediðini iþittik. karlar ve karanlýklar içinde uzun müddet kalamayacaðýný. tekrar mumunu yakmaya uðraþýrken. * Kaç saat geçtiðini bilmiyorum. küçük bir vücut düþtü. "Munise" diye haykýrarak demirlerine sarýlmýþtým. Dýþarý çýkarsa tutup yine eve götüreceklerini biliyormuþ. pencere kepenklerini zorlu hücumlarla sarsýyordu. kurtlar ye Akþama doðru Vehbi'nin bu þüphesi büyüklere geçmeye baþladý: "Çocuk. Munise'yi en sevmeyen arkadaþlarý bile ona acýyorlardý. artýk konuþmaya baþlamýþtý. Munise. Vehbi. Zaten gürültü de kesilmiþti. hangi acý ile için için aðlýyordu? Ah. ÇALIKUÞU 205 Çocuðu soyduktan sonra kendi yataðýma yatýrdým. sarý saçlarý bileklerimden dökülerek. içim ümitsizlik çöktü. ihtiyar kadýn b r kere daha seslendi. Kollarý boynumda. Yüzü mosmof. Biraz evve ayata gösterdiðim emniyetsizlik için. omþulara haber vermiþler. açýk sarý saçlarý kim bilir. bu gece ncittiði için lambamý söndürdüm. Hatice Haným erkek gibi kalýn sesiyle: "Kimdir o?" diye baðýrdý. bu rüzgâr sarsýntýsýndan baþka bir þeydi. Cevap yok.. bugün çok acýkmýþ. Küç ne kadar ehemmiyet verdiðimi bildiði için. Fakat. kollarýmda baygýn gibiydi. . Samanlar insaný yatak gibi sýcak tutuyormuþ. baþým ateþler içinde. Mezarlýk tar afýndaki kapýyý vuruyorlar gibi bir ses iþitmeye baþladým. kim bilir. gözlerine fer gelmeye baþlýyordu. Bereket versin. çocuk görünmemiþ. karanlýðýn han lardan kalma bir ýþýk parýltýsý gibi titriyor?. soluðum kesilmiþ. Bu göz gözü görmeyen tipi altýndaki günün siyah bir duman gibi inen akþamýyla beraber. elin bir mum parçasýyla taþlýða çýkmýþtý. erkenden yataðýma girdim. kendi kendime utanýyordum. Hatice Haným. ihtiyar kadýnýn elindeki mum birdenbire Karanlýkta. Dakikalar geçtikçe Munise'nin yüzü kýzarmaya. Fýrtýna içinde. üvey annesinden çok korkmuþ. Onun için lemiþ. bir parça iyilik edebilmekten daha güzel bir þey muyor. Köy delikanlýlarý ellerinde yanar çýralarla sokaklara dökülmüþler reye gittiðini anlamak bir türlü mümkün olamamýþ. köyün bir ambara kaçarak samanlarýn arasýna girmiþ. Vehbi ile sýk sýk bana havadis gö deriyordu.

evlerine istemiyorlar. Bu kadar kolay ele geçireceðimi Akþamdan beri saatlerce düþünmüþ. O dakikada. dedim. bir akþamüstü. litreye tit uzatýyor. iyi olur. Onu. ÇALIKUÞU 207 Zeyniler.Daha bulunamadý ama. kendi elimle büyüteceðim.. Çocuk. dedi.. Munise için h avadis sormaya geliyorum sandý. on kuruþ da veririz. Vallahi bu çocuða kendi evladým gibi bakarým. Görüyorsunuz ki. sonra: ." d avutmuþ. Yarýn sabah Munise'yi yine eve götürmek lâzý içimde sönük bir ümit yok deðildi. Sabahleyin Hatice Hamm'la beraber muhtarýn evine gittim. Acaba ermezler mi? Bu çýlgýn arzum. Ara sýra derin derin içini çekiyor ve dolu dolu öksürüyordu. Kâm-ran. ilk neþesinin sönmeye baþladýðýn um yoktu. gözlerini kapadý. kalbime gömdüðü inileri öldüren sen olduðun halde bu gece. 206 Reþat Nuri Güntekin Munise'de neticesiz bir rüya uyandýrmaktan korkar gibi yavaþ bir sesle Hatice Haným'a de dim ki: . Onlarý. edebilecekleri itirazlara cevaplar bulmuþ. Munise.Zavallý çocuðun en büyük ümit yeri benmiþim. sakalýný çekiþtirerek bir zaman düþündü. Ben.Fena olmaz.Pekâlâ kýzým. Cevap vermeden Munise'yi g . ihtiyar adam. hiçbir þeyden korkum kalmayacak. Artýk. duygularýmý sözle anlata tlaka karþýmdaki-nin boynuna sarýlmak. Biraz sonra. ömrümde bu kadar güzel bir ümit sözü iþittiðimi bilmiyorum. ellerimi öperek "Anacýðým. biçare e ziyan olacak. bana býrakýrlarsa ne kadar mesut olacaðým Yarabbi! O vakit ne geceden. Ben.Bu küçük kýzý bana verin. galiba gözlerimi uyku tutmayacak. . Çok güzel bulduðumuz için. Bütün gün "Hocaným mutlak bana ekmek verir.Babasý zaten öteki çocuklara bakmaktan âciz. Ben. fakat e kucak kucaða öldüler. hayatla barýþtým. mesut olduðum vakit. hakikaten sevap iþlemiþ olursunuz. ne fýrtýn ne sefaletten. Ýhtiyar kadýn. Acaba ben. yataðýmda. Olmazsa eline beþ. O "Peki!" derse babasýný da razý ederiz. Vermeyip de ne yapacak. Bu çocuðu. Çünkü ayný korku bende de uyanmýþtý. sevinçten nasýl çýldýrmadýðýma hayret ediyorum. Kendime evlat edeyim. düþünüyordu. Ben. Müh208 . mesut edec eðim. baðrýma basayým. Her þeyi tekrar seviyorum. çocuðun parlak gözlerine bir gölge düþtüðünü. bunu bir zamanlar baþka küçükler için ümit etmek çýlgýnlýðýna kapýlmýþtým. . edi. Yarýn muhtarla konuþalým. Sözümün sonuna gelirken yüreðim çarpýyor. onu kendime evlat etmek istesem razý olurlar mý? Benim de kimsem yok. hiçbir zaman elimize geçmeyec karþý duyulan o ümitsiz ümit. anacýðým!" diye aðlamaya baþladý. gözlerini ocaða dikmiþ.Demek Munise'yi bana vereceksiniz? . yüreklerini r e geçirmek için zihnimde adeta nutuklar hazýrlamýþtým. Ben. baþkalarý gibi deðildim. Hastalar gibi mesut olanlara da ge celer öyle uzun geliyor ki. onu öpmek ve hýrpalamak isterim. boynumu büküyordum. akþamki vakayý anlattým. Muhtar Efendi. 18 Aralýk Bu gece yine. Daha olmazsa annemden kalan birkaç p mücevheri verecektim. bakalým bir iki yerde ümidim var. senden bile eskisi kadar nefret etmiyorum. Aðýr aðýr baþýný salladý: . sarý saçlarýnda ocaðýn mesut kýzýllýklarý ti . bu zavallý küçük esiri kurtarmaktan daha iyi bir yere sarf ed bilir miydim? Fakat. iþte bunlarýn hiçbirine hacet kalmýyor. gözlerim kararýyord lmayacak bir þey için yalvarýr gibi ellerimi kavuþturdum: . Hatice Haným'ýn dudaklarýndan çýkacak kelimeye baðlýymýþ gibi. gibi sözlerle beni teselli etme ye baþladý.Mademki bu kýzý. Munise bir canlý oyuncak gibi kollarýma býrakýlýyordu. bu satýrlarý yazarken. Çok sevindiðim.

birdenbire. adeta izzetinefsime dokundu. bir asilzadeye benzedi. Kar. gökyüzü bana. . zalim bir insan diye düþünüyordum. Tatlý tatlý gülümseyerek yüzüme bakt .F. Geldiðinin ikinci günüydü: . iki saat sonra. kendi kendime güleceðim geliyor. Zavallý küçük. 14 210 Reþat Nuri Güntekin Bu çocuðun öyle ümit edilmeyen tuhaf sözleri var ki. birbirimizi kovaladýk. Fakat. Bazen. bilâkis. birkaç saat içinde nazlý bir küçükhaným halini almýþtý. Kahkahalarýmýz. Munise. hiç sebepsiz yanýma yaklaþýyor. Aksaray'dan bahsetti Munise'yi bana vermeye razý oluyordu.Reþat Nuri Güntekin tar Efendi de o dakikada iþte böyle bir tehlike geçirdi ve sadece buruþuk elinin bir def a öpülmesiyle benden kurtuldu. dedim. bir içim su. Onu bir parça daraltýp kýsaltarak ona koket bir kostüm yaptým. minimini parmaklarýný birer birer öpüyorum. nasýl anlatayým.Çalýkuþu! Sen. resim ya ptýrýyorum. Neden ben küçük olayým? Ben yirmi yaþýný geçmiþ koskoca kadýným. Munise'nin babasýyla beraber mektebe geliyordu. yavaþ yavaþ sallandýkça. böyle bir bayram. asýl iyiliði kendisinin bana ettiðini bilmiyor. Bana. son derece minnettar. her sözünde ince bir sevimlilik var. derslerimden artakalan bütün saatlerimi Ona ne biliyorsam öðretmek istiyorum. diyorum.Olur mu abacýðým? . fakat kýrk seneye yakýn bir zamandan beri memleketini görmediði ni söyledi. O vakit ben de onun nazik bileklerini ellerimin içine alýyorum.Niçin olmasýn? .Haydi artýk içeri gîrin. Munise ile sevincimizden odalara. Bu fakir köy çocuðu. onu daima kendisine göstereceðimi vaat ettim. Hatice Haným. . mezar taþlarý arasýnda top muharebesi yaptýk. diye tekrar ettim. daha iyi olur. Akþamdan evve . Çocuðu mesut etmek mden geleni esirgemeyeceðimi. çocuðu elinden tutarak bahçeye çýkardým. Bu küçük kýz. üþüyeceksiniz. aðza alýnýnca eriyen fondan þekerleri gibi bir þey oldu. Bazen. undan eminim. * Zeyniler'in. 30 Aralýk Munise ile öyle canciðer olduk ki. ufak tefek.Seni þeytan seni.Sen. Evvela. muhtar. Munise. üstümüze beyaz çiçeklerini döken kocaman bir yasemin Zeyniler. Çalýkuþu . Halbuki. Çocuk bana. her þeyi öðreteceðim diye Munise'yi Allah esirgesin. sýðmýyorduk. Günde bir saat Fransýzca ders veriyorum. Hacý Kalfa'nýn Mirat' eksin. Munise'nin annesi herhalde dedikleri kadar adi olmayacak.. istersen bana anne de.kapýlarý. alýklý düþkün bir ihtiyardý.. böyle þenlik görmedi. karanlýk mektebi bugüne kadar. Zeyni Baba'nýn kandillerini yakmay inceye kadar gezdik. batýdan doðuya gibi göründü. hasta olacaksýnýz. bir gün evvelki þiddetini kaybetmiþ olmakla beraber hâlâ devam ediyordu. istanbullu olduðunu. Her halinde. þimdi sebebini anlamaya baþlýyorum . Neþemiz.Yalan mý? Koskoca kadýným ya. bu elbise nde. buna hayret etmiþtim. fakir. ihtiyar kadýnýn çatýk yüzünü bile güldürmüþtü: . ara sýra -köyde duyarlar da bizi taþa gömerler. . karýþýk bir rüyayý anlatýr gibi tereddütlerle Sarýyer'den. dudaklarýna sürmeye baþlýyor. Al faniladan bir elbisem va giyemezdim. Fakat ona çok acýdýðýný hissettim. pencereleri ka ak ona bir parça dans bile öðretiyorum. bu ad amý fena çehreli. sofalara. dedim. Hatta.Munise. küçüksün.. onu yanýma almakla bir fedak iðimi sanýyor. bir þey söylemeden gülüyordu. sana nasýl anne derim? Bu sözü. korkunç. abacýðým. par ehdit ederek: . ellerimi tutarak yanaklarýna. saça lardan uyuþmuþ kuþlarý uyandýrýyor gibi tavanlardan þen cývýltýlar geliyordu. Kýz. derken tatlý tatlý sýrýtýyordu ÇALIKUÞU 209 Üþümek mi? insanýn içinde güneþ yanarken üþümek mi? Bu akþam.. dilini diþlerinin arasýna sýkýþtýrarak bana bakýyor. Ben.

ÇALIKUÞU 211 Bunlar. süsü çok sevmesi. sen kendini bilmiyorsun. o kadar emekle düzelttiðim saçlarýný karýþt layayým. 212 Reþat Nuri Güntekin Zeyniler.. Fotoðraf çektiren kardeþler gibi baþ baþa verdik. geçirdiði küçülj eliyle. fazlaca koket olmasý. içlerinde ne olduðunu bilmeden: . saatlerce uykusuz kaldým. abacýðým. Rafýn üzerinde duran küçük aynayý aldý: . ben görmeden yolda kaybolsaydýlar. duru beyaz teni. Zarflar. Bu münasebetsiz çocuðun saçmalýklarýna gülüyor. kýrmýzýlý yazýlar. dedim. Bir parçacýk baþým aðrýyor. Ýki gün evv n geçen bir posta arabasý benim için dört mektup býrakmýþ.Kuzum. hem de bir yandan hoþlanýyo um. gözlerim karanlýða dikili. Gece yataðýmda.Nemelâzým abacýðým. Yazýk ki devam etmedi. benden o kadar büyük deðilsin ki abacýðým. kimseye benzemeyen baþka bir þey var!" diyenlere hak verecek gibi oluyordum.Keþke bunlar.Daha iyi ya çocuðum. ince þirin yüzüyle bir melek gibi güzeldi. çocuðum. Bebek oynar gibi. yanaklarýmý okþayarak: . saçýmýn iki tarafýna teller takacaðým. * Küçüðümün bir hali de. dün kýzara bozara benden bir ricada bulundu. Kendin gib ir.. Hatta. kim bilir bana neler söylemeye cesaret ediy . Kendimi toplamaya çalýþarak gülümsedim: . Elimi sürmeye cesaret edemeden bir tanesinin üstündeki adresi okudum: "B.Abacýðým sen kadife gibisin. saçlarýnýn örgülerini çözerek istediði gibi tarayýp fýrçaladým." Zarflan avucumda buruþturduktan sonra ocaðýn yanýndaki rafa fýrlattým.. evlenmeye kalkarsa fena. Munise. Merkez Rüþtiyesi muallimlerinden Feride Hanýmefen-di'ye. Elimle. bir aydan beri el sürmemiþtim. Kendimi tutamayarak gülmeye baþladým. yüzsüz. Mektup ondan geliyordu.. yine yüzümü okþuyordu: .Abacýðým. kimden öðrenmiþ bilmem ki? Þimdi neyse ama.Bir daha böyle bir þey söylersen dudaklarýný koparýrým. Faka t memnun görünmedi. birkaç seneye kadar genç kýz olup çýkarsa birini bulup sevmeye. . zalim bu mektuplarda. beðene beðene kendisine gülümsemesi ndirmiyor deðil. . dün elinde yanmýþ bir kibrit ucu da yakaladým. dedi. bu küçük kýz! Ben. beni buluncaya kadar elden ele dolaþmýþ. Neler söylüyorum? Ah. Ýkimiz yan yana aynaya bakalým.Sen.Sen daha gelin olacaksýn abacaðým. lacivert gözleri. gel. Hem de mesut günlerin yazýlacak nesi olur ki? Bir aydan beri derin bir gönül sükûnu içinde yaþýyordum. eliyle burnumu. tik tahminimde yanýlmamýþtým.. Ben. dedi. Gizli gizli gözüne s kmeye uðraþýyordu. Yazý yazmaktan. on dört-on beþ yaþ. aklýma geldikçe hem kýz anneleri gibi heyecanlanýyorum. Pencereye baþýmý day dalgýn dalgýn uzaklara baktýðýmý gören Munise: . ben senin gibi güzel deðilim ki. kendimi güzel zannettiðimden çok güzel yor: "Feride. Sende. Seninle biraz bahçeye çýkarsak geçer. onun aklý baþýnda bir kýz haline getirmeye çalýþýr gibi koket yapacak. Aynanýn içinde gülüyor. Senin yüzünde insan ayna gibi kendini görüyor. Küçük kýzý dizleri sýna aldým. neren aðrýyor? Yüzün sapsarý. defterimi benden baþkasý okuyacak deðil ya.Nafile abacýðým. Munise yüz bulmuþtu. birbirimize dilim duk. Saçlarýnýn benim saçlarým gibi olmasýn ormuþ. Munise'nin ayna karþýsýnda süslenmesi. dedim. Büyük bir kararsýzlýk n oluyordum. Munise ile oynamak benim zaten Allah'tan aradýðým þey. 29 Ocak Defterime. Onlarý görür görmez içime bir at iðini. dedi. damga olmuþtu. Maskara. Munise. üzerleri mavili. Baþýný daha ziyade yaklaþtýrýyor... Ben koket ruhlu kýzlardan öt hoþlanmam ama. utana utana: . sana benzemiyorurn ki. diyordu. herhalde daha fazla iþlerim va rdý.Bir þeyim yok. çocuðun aðzýný kapadým: . Zarfýn üzerindeki yazýyý tanýyordum.

baþýný eðdi: . Munise'ye de geçmiþti. senin sevdiðin birisinden geliyor. Fakat annen demek olan bu ihtiyar kadýný daha ziyade aðlatmak doðru mu? Teyzenin rüyasý o günden beri benim de rüyam Ne vakit gözlerimi kapayacak olsam seni uzak bir memleketin karanlýk bir odasýnda. omuzlarýndan tutup sarsmamý bekliyor. Beni bir tarafa býrak. Kalbimin bir parçýsý-ný onu da attým. o nasýl lakýrdý? diye baðýrdým. Gel seninle beraber yakalým onlarý. Biterken ikincisini. so Munise.Nerede onlar? dedim. Munise. r ÇALIKUÞU 213 Aradan iki gün geçti. deðil Feride'yi yakýnda göreceðim.Al abacýðým. içime dayanýlmaz b lýk acýsý çöktü. titriyordu. Üzülmeseydin o vakit ya l iþte. Karanlýk bir yerlerde dolaþýyor önüne gelene: 'Feride buralarda mý? Al için söyleyin! diyordum. Ýnat ettim.Abacýðým. Sakin sakin aðlayarak þunlarý söyledi: "Rüyamda onu gördüm. Kâmran? Annemin sözlerini sana aynen yazdým.Ben onlarý yaktým abacýðým. gönlümden geçenleri biliyor gibi. Boðaz hastalýðýndan öldü' dedi. Müzmin hüznüm. Ben bir þey yaptým ama. deðil mi. Bu hale bir nihayet vermek lâz vermiþtim. gözleri kap ÇALIKUÞU 215 nýn rengi bile solmamýþ. aðlaya aðlaya uyandým. Çocuk. benim þiddet göstermemi. keþke bu sözleri söylemeseydin. dedi. ince yazýlarla dolu bir kâðýdýn yavaþ-yav hammül edemiyordum. sen pek üzülüyordun. diri getirir derler.ordu? Birkaç defa lambayý yakarak onlarý okumak istedim. Baþýmý bi koyarak yavaþ yavaþ aðlamaya baþladým. Baktým. Yüzü örtülü kadýn beni elimden tutarak tekkeye benzeyen loþ bir ye u: iþte Feride þurada yatýyor. Ne yapayým. Yalnýz þu satýrlar kalmýþtý. kývrýla kývrýla yanmaya baþladý. evlatçýðým. anlayamadýðým bir hisle göðsüme sokulmuþtu. * Onu ancak çocuðu uyuttuktan sonra okumaya cesaret ettim. Ölü. Gözlerim gayri ihtiyari ocaðýn yanýndaki rafa giti. için için eritiyordu. yalvardým. . Mektuplar birer birer yanarken. Sonra. onlar galiba. Mektuplar orada yokt . Onl arý okumak ayýptý. . Son mektup ötekiler gibi birdenbire tutuþmadý. Fakat kendimi zapt ettim. Zarf. O acý ile. Oda karanlýktý. Çocuk. odanýn havasýna bir zehir neþreder gib ni. Ben onlarý yakmadým. bilmem darý-lacak mýsýn? Birdenbire döndüm. yalnýz ocakta bitmeye yüz tutmuþ bir çalý demeti ara sýra parlayýp sönüyord rdan birini ateþe fýrlattým.Abacýðým. Mektuplar 214 Reþat Nuri Güntekin benim sevdiðim bir insandan gelmiyor. bir eliyle baþýmý okþuyor.Ne yaptýn Munise? dedim. . . Sýra dördüncüye geldiði vakit. Küçük kýz. beni hasta eden bu kâðýtlara kinle. gözl . Mektuplarý hâlâ orada duruyor. Bir rüya gördüm!' dedi.. bir ucundan ince bir duman çýkarak için için nmaya baþladý. Zavallý kýz derdimin nerede ni biliyor. ötekiyle mektuplarý elime tutuþturmaya çalýþýyordu: . karþýmý re olan bir insan varmýþ gibi susuyorduk. sana mahsus öyle söyledim. . bunu býrakamazdým.Ne bileyim abacýðým? Sevdiðinden olmasa böyle aðlar mýsýn? Bu çok bilmiþ bücürün sözlerinden ve gözyaþlarýmdan utandým.. Fakat ötekiler yandýktan sonra.Yumurcak. birdenbire eðildi elini ateþe sokarak son mektubun bir parçasýný kurtardý. aðlama. teessürden göðsüm týkanarak. benim için tenezzüldü. "Annem geçen sabah yüzüme bakarken aðlamaya baþladý: 'Ne var anne? Niçin aðlýyorsun?' diye Evvela söylemek istemedi: 'Hiçbir þey yok. zarfýn gevþeyip açýldýðýný. . Bak. et söylemeye mecbur oldu. nefretle bakýyordu. . Fakat mademki bir kere söyledin.Küçüðüm. sana ispat . nefret ettiðim bir düþmandan geliyor.

hastalýk gibi sebeplerle yoluna devam edemeyen yolcularý burada barýndýrýyorlar. dedi. Çehresini yandan görüyordum. iki basýk oda ile merdivenli. Hemen çarþafýmý giydim. Fakat. vaka malum.erin kapalý. Kapýda burnundan havaya soðuk dumanlar çýkararak eþinen güzel bir atýn yüzünü okþadýktan so m. Basamaklarý ikiþer ikiþer atlayarak yukarý çýktým. ihtiyar doktorun "Yüzbaþým" dediði adama takýlmakta j devam ettiðini iþitiyordum. Kendi kendime güldüm: . bizi her þey birbirimizden ayýrýyor. birdenbire durdu. karanlýk olduðu için lamba yakmaya mecbur olmuþlardý. beni pek eðlendirir. þiþman bir askeri doktor.Kim çaðýrýyor? 216 Reþat Nuri Güntekin . Merdivenler yufka gibi. küçük Vehbi. ben arkada misafir odasýna gittik.] ÇALIKUÞU 217 ma þaþýyorsun.Dayanýr Doktor Bey. Mutlaka yine fena bir kelime söyleyeceðini anlatan sert bir kahkaha ile gülerek baþýný çevi ce beni gördü. Kalýn kaputlu. ehemmiyetsiz bir pansuman. Öðleye doðruydu. Adamcaðýz. geç vakit bataklýk tarafýndan silah sesleri gelmeye baþladý. sen kâinatta hangi hadiseye böyle koyun gibi bön bön rdiveni çýkýþýndan anladým. babam söyledi. Böyle delidolu sözler. deðil mi? Ah. Avlu. . Benim sinirlerim kuvvetlidir. efendim. bir ara. Yapýlacak þey. O kadar ki.Kýz hocaným. . adan konuþmaya baþladý: . medrese görmüþsünüz. ikimizi birden çekeceðe benzemiyor. kalýn kaþlarý. 5 Þubat Dün gece. canlý ve sevimli bir yüzü vardý. bu adam konuþu adar kaba hatta ayýp kelimeler kullanýyordu. nasýl keklik gibi sekiyor? Þimdi istersen yaþýný da aðýz. dedim. bana sadece teyzemin matemini anlatýyordu. avluda yüzü seçilmeyen birkaç kiþi ile konuþuyordu. Hiçbir þeyden korkmayýn. boz renkli ceketi üzerinde kocaman siyah sakalýný görebild m birisine: . yaranýn üstüne türlü müzahrefat yapý ektep. jandarmalar eþkýya kovalýyor. Fakat bakýlmaya muhtaç Kendim biraz sonra gideceðim. Haydi geçin þimdi. Kâmran. havadisi öðrendik. Onlarýn doktora da emniyetleri zayýftýr. ama hiç görmeyecek iki yabancýyýz.Hekim çaðrýyor. taþ çatlasa kýrktan fazla deðil. ayak-lanýnc bakýverirsiniz artýk. Burasý. çizmeleri altýnda merdivenleri çatýrdatarak yukarý çýktý. bu muallime istanbullu. Bu sabah. Ben korktum.. Geldiðinizi göremedim. Gece.Efendim. . beni elimden yakalayarak: . Jandarmalardan biri i aðýr yaralý olarak Zeyniler'in misafir odasýna getirilmiþ. birbirimiz iç. görüyorsu ki.Yüzbaþým. kusura bakmayýn. Sevap larýna biraz yiyecek veriyorlar. yaz býyýklý. Zeyniler. Yapýlacak þeyleri ben size tarif ederim. hatýrýn kalmasýn ama sana: "Ayý Dayý" adýný takanlarýn yerden göðe kadar a kadýn varmýþ da ne diye beni kibar kibar söyletiyorsun.Hemþire Haným. Beþ dakika sonra ihtiyar doktor. gel be. ama aðýzlarýna. merdiven basamaðýna oturmuþ bir þ yazýyor. yalnýz bilmem içiniz dayanýr mý? .iþte bunda yanýldýn Doktor Bey. Ehemmiyetli bir þey deðil. Ben geliyorum. yüzbaþým. hiç telaþ etmedi. Vehbi önde. yüzbaþým. yü rine bulaþtýrmalarýndan korkuyorum. bir yaralýmýz var.Yahu. fakat M nise.. kocaman çizmeli. soluk soluða mektebe geldi. taze yüzün.Her zaman olur. Gördün mü. Yarabbi. çarpýk bir sofadan ibaret viran bir hayat. ister misiniz. Nereden anladýðý. Silah sesleri seyrek fasýlalarla on dakika kadar devam ettikten sonra durdu." Mektup parçasý burada bitiyor. dedi ve bana döndü: . çabuk zarnýný (çarþaf olacak) giyin. Munise'nin tahmini doðruymuþ. Seni misafir odasýna çaðýrýyorl . tersyüzü geri dönmeyi ak lýmdan geçirdim. siyah saçlarýn. Ama biraz durun da n ineyim. öteden beri. k ar. Seninle artýk iki düþman bile deðiliz. Postacý soyan birkaç serseri ile jandarma arasýnda bir çarpýþma olmuþ. Geçiniz yukarý. Fýrsat buldula hemen kocakarý ilaçlarýna baþvururlar.

Herhalde doktor.. Gözlerime bak bakayým. Öyleyse. gürültülü kahkahalarý altýnda derin bir rikka meye baþlýyordum. bir þey kalmaz. ikimiz de sustuk. beni tanýdýðýnýzý iddia etmeyeceksiniz. buraya gönderdiler.Þahsýný deðil. Hem de rla.. kollarýný kaldýrdý.. Doktor Bey. bu kýzcaðýz ne derse yapacaksýn. adresimi de býrakayým sana.O ipiri. açsana yüzünü bakayým. aileni. maksadým bu. bunlarý söylerken o. þuursuz fil azmanlarýnýn tam tersine ufacýk. Ayný gür kahkaha ile gülerek: .Hayýr teþekkür ederim. Hemen þýmarmaya.. Bu adam beni. Hizmet etmek istiyordum. dikkatli dikkatli yüzüme bakýyordu: . deðil mi? Bak. Söyle bakayým nereden düþtün buralara? Bu kaba saba asker doktorunun çið kelimeleri. biraz ferahladýn mý? diye seslendi. yer ayýrt etmem. Ben. n. Allah'a þükret la sapmadý o kurþun.Teþekkür ederim. insana o kadar emniyet ve yakýnlýk hissi veren bir çe resi vardý ki.Demek sen. sýzýn var mý? . küçük bebekler gibi a meleri ezip büzmeye. ben de iþi iraz maskaralýða vurmaktan korkmadým.Kýmýldama. Hatta. Doktor: . Yaraný o deðiþtirecek. yerimden memnunum. çok gün görmüþ. maiþet derdi de deðil. Doktor Bey.. saklanmaya çalýþýtýkça m. yine güldü: . yat. Asýl sebep baþka. Çarpýk bir kerevetin üstünde. Bu teklifsiz sözlerde garip bir ehemmiyet vardý ki. bana hiç yüz vermeye gelmez. buraya hizmet için geldin? Sýrf maarife hizmet için öyle mi? . maalesef yeryüzünde çok azalmaya ba i. 218 Reþat Nuri Güntekin .Deðil. nev'ini. Derin karýþtýracak deðilim. çok þükür. Burada bir muamma var. . Doktor. sýhhatli. Sen. temiz bir adamdý. ihtiyar doktor biraz düþündükten sonra: . . Aðrýn.Sana bir küçük hizmet etmeme müsaade eder misin? Seni daha iyi bir yere göndertsem ister misin? Benim tek tuk bildiklerim var Maarifte. Ýnsanlýktýr bu. Sen bir haftaya kadar dipdiri ayaða kalkmak ister misin? Yok. Geçer molla. evini falan sorsam söylemezsin. Nerede isterlerse çalýþýrým. acaba bir yerden mi tanýyordu? Mamafih.. .. Sor Aleksi n daima söylediði gibi. kýzým. bak nasýl biliyo rum.Bu yaþta. Günün birinde canýn sýkýlýrsa ba az. hiç fütursuz peçemi kaldýrdým. bunlarý yutar mýyým sanýyorsun? Yumuk yanaklarýna gömülerek tatlý tatlý gülümseyen beyaz kirpikli gözleriyle ta gönlümün iç vam etti: ÇALIKUÞU 219 .Ah benim sevgili ayýlarým! Dizkapaðýný elmacýkkemiði sanýr. maskaralýk yapmaya baþlarým. neþeli. bu çehre ve yaradýlýþla mý? Sen doðruyu söylesene bana.Yok. . saf yüzünde komik bir hayretle gülmeye baþladý.. Yaralý. Aramýzda bir iþaret kâfi. Odalardan birisinin kapýsýný açtý. ciddi görünmeye çalýþarak: .güzel bir kibar çocuðu. nev'ini tanýrým kýzým.Nasýlsýn molla. vücudu ve yüzü bir asker y adamcaðýz yatýyordu.Ben muallimim. Yine gülerek omuzlarýný silkti. . Nihayet. Kim olduðunu.Sen ne arýyorsun burada? Bu sefer de ben þaþýrdým. Fakat fedakârlýklar öyle kolay gitmez.. Ýhtiyar doktor. Midesini tabanýnda farz eder rine göre karþýsýna dikilenlere duman attýrýr. Eðer ev ilacý falan diye bir halt ettiðini .Zannederim. sade elmacýkkemiðim az sýzlýyor.Sen. dedi. bur asý rahat geldi de. . dýn mý? Doktorun artýk o. Hatta. eliyle yaðmurluðu kaldýrarak nmaya çalýþtý: . Ben.Çok âlâ. alay eder gibi ir sesle: . biraz yatayým dersen o baþka.Evet..Mamutlar gibi mi efendim? Beþ aydan beri zorla içime hapsettiðim yaramazlýklar yeniden taþmaya baþlýyordu. zarif -hatta ihti ar olduðum için güzel sýfatýný da ilave edebilirim. çok âlâ. hatta bi da güldüm.

Nasýl r adikal olmak lâzým? "Ya hep.Aman hocaným aþaðýya iki efendi geldi. Maarif Müdürü Raþit Nâzým. Tertemiz müesseseler. sakallý herif. Durmadan kaþýný. Her þeyi yýkýp yeniden yapacaðým. 24 Þubat Bu sene. sýrala ra bastonunun ucuyla dokunuyordu: .Kes sesini be. þuraya bak. b tarafýmý þöyle zararsýzca kestirirdim. kuru." Ben lakýrdý olsun diye: . parmak kadar kýzý da baðýrmaya utanmaz mýsýn? Bu yara deðil oyuncak.Öyle mi efendim? Pek güzel. adeta ahýr. Bir haftadan beri havalar açtý.On üç kýz. ne mizer!. nutuk verir gibi elini sallayarak: . Yazýk senin erkekliðine! Koskoca býyýklý. bana doðru yürüdü. Acele acele çarþafýmý giyerken kendi kendime gülüyordum. gözünü oynatýyor. Öðle yemeðinden sonra odamda Muni-se'nin suluboya bir resmini yapmaya uðraþý m. Maarif Müdürü.am.. sýnýfýn mukavemetini muayene eder gibi topuklarýný vurarak dolaþýyor. Ötekine gelince o.On yedi çocuk için bir mektep. Alimallah tekrar gelir. çatýr çatýr keserim bacaðýný. inanýlýr þey deðil! Aþaðýda. Birisi Maarif Müdürü'ymüþ. dershane kapýsý önünde. benden küçük bir iþaret üzerine bam bum. efendim. Garip lüks! Sen binayý görecek misin Mümtaz? . ilk bakýþta bir çocuk. Müthiþ bir bomba Anlýyorsun ya. Bugün cumaydý. Ne mizer. ya hiç!" dediðime bir kere daha hak veriyorsun ya! Þimdi. Yarayý biraz fazla hýrpalayarak adamcaðýzý: "Aman Bey!" diy . 222 Reþat Nuri Güntekin Bütün bu güzel sözlerin benim.Ne kadar talebeniz var? dedi. istanbul matbuatý ateþ etmeye hazýr bir batarya vaziyetinde. söylediði her kelim r mana veriyordu. Birdenbire kapý çalýndý. þimdiye kadar bu derece tuhaf bir heyecanla bu kadar için için sarsýldýðýmý bilmiyorum. Çok tedarikli geldim. yeni yetiþen bir dandy sandýðým Ma n hemen elliye dayanmýþ bir köseydi. Zeyniler. teftiþe gelmiþ. tekrar bana döndü: . Mektep demeye bin þahit ister. bir saat sonra sakallý yüzbaþý ile beraber köyden ayrýldý.. baþörtüsü boynuna düþmüþ. Ortalýk günlük güneþli tepelerde kar olmasa insan kendini mayýsta sanacak. zavallý bir köy hocasýnýn gözlerini kamaþtýrmak için söylend krar tek gözlüðünü yerleþtirerek: . Karanlýkta pek iyi seçemediðim bir tek gözlük parladý: ÇALIKUÞU 221 . . . Minimini vücuduna göre bacaklarýný tuhaf bir surette açarak öyle azametli bir yürüyüþü vard Kapýdan içeri bir adým attýktan sonra durdu. dört erkek çocuk. ya bu kafanýn içindeki dünya hakikat olacak. dedi. eli ayaðý titreyerek iç adar telaþlý ve heyecanlý görmemiþtim. vay haline. biri gayet uzun. ya ben postu vereceðim.. arkadaþýmý takdim edeyim: "Vilayet Nafia Mühendisi Mümtaz Bey. yaz erken gelecek diyorlar. Bu ne karanlýk yer böy l.Monþer.içerisi biraz daha aydýnlýktýr efendim. büyük projelerim var. . onlarý daha iyi görüyorum.. Hatice Haným. esmer ve ince býyýklý bir adamdý.Muallime Haným mý? Teþerrüf ettim. 220 Reþat Nuri Güntekin Sargýlarýný çözmeye baþlamýþtý. inadýna uzun. O kadar uzun ki. Ýhtiyar doktor. dedim. Çabuk i a sýkýlýrým. . a eta kamburu çýkmýþtý. deðil mi? Fakat ben. öteki gayet kýsa boylu iki adamla karþýla imle etrafta onu ararken kýsa boylu adam. Ben. Maarif Müdürü.Azizim. dedim.. Böyle hastabakýcýya düþeceðimi bilsem. Dünyada bundan daha sade bir vaka olamaz.Efendim. ist tahsisatý vermezlerse vay hallerine. odasýnda elini kolunu hareket etti ye üþenen bir tembeller þahý buraya kadar zahmet etsin.

yeniden telaþlandý.Mal meydanda. baþýna kocaman bir çatký çatarak odasýna çekildi. ben bu mektebi kapatacaðým. böyle kepaze binada çocuk terbiye edilemez. Vilayette kaldýðým müddetçe bütün gayretimi sarf edeceðim. Çünkü Fransýzca bildiðim anlaþýlýrsa mühendis biraz evvelki s ki bozulacaktý. Haydi buyurun. Cenab-ý Hak yardým etmedi. Ben de. göründüðü gibi deðilmiþ. Köylülerin aðz Yeryüzünde Zeyniler'den daha kötü bir köye düþmenin mümkün olmadýðýný bildiðim halde bu tee . köylerden birçoðunu ucuz. ama a lýþýrsýnýz. Onun için sadece.'ye geldiðiniz vakit beni ziyaret edersiniz. ara sýra ayaklarýnýn ucunda yükselerek içeriye bakýyordu. fakat zarif. .Aman azizim. Baba adýný da ilave ediyorlar. : ÇALIKUÞU .Bu fevkalâde bir parça. bir iki kere daha baþýný çevirdi.Benim baþka niyetim de vardý ama.Size gelince. dedi ve yürüdü. Bird rarýný vererek bana döndü: . Sonunda bana belli etmemek için gayet bozuk bir Fransýzca ile: . isminiz lütfen? .Feride. "Hususi tahsil gördüm efendim" dedim. icabýna bakarýz.Dediðim gibi B. programda daha iki köy var. Beni býrak da sen git.Efendim. kýsmet deðilmiþ. Bir çare bulup mutlaka yüzünü açtýrmalýyým Maarif Müdürü. Faraza künye defterine talebenizi.Niçin efendim. bir sözle Zeyni-ler'i altüst etti. bana bir þey sezdirmemek için Türkçe: .Vaktimiz yok. diye yazacaðýnýza.Ne yapalým Ebe Haným.Efendim. efendim? Pederinizin ismi? . .Rica ederim azizim. size Feride Nizamettin diyeceðiz. Ciddi olunuz! Müdür çenesinin altýndaki porsumuþ deriyi lastik gibi uzatarak bir þeyler düþünüyordu. efendim. Bu teessüre benim de yapmacýk bir teessürle mukabele etmem lâzýmdý. Hele Haným. Sonra talebe de az. olur biter.. Adamcaðýz. Melahat babasý Ali Hoca. arkadaþýnýn bu sözlerinden adeta sýkýldý ve ötekind ile cevap verdi: . þaþkýn þaþkýn: . Raporunuzu sonra yazarsýnýz.Efendim. ince bacaklarýný sallayan mühendis yine o güzelim Fransýzcasýyla sýrnaþtý: . Bonjurunun cebinden þýk bir karne çýkarmýþtý. bir þey mi oldu? dedim. Talebe sýralarýndan birine oturarak uzun. Gözlerimi önüme indirer . Havadis. . müþkül vaziyete düþ unu söylemek lâzým gelirse bu iþte asýl yanan o biçare oldu. sý yani müceddet mekteplere sahip etmeyfe çalýþacaðým. bana manalý manalý bakýþlarla içini çekiyor: . Nereden mezunsunuz? Mektebimi söylemeye çekindim. diyordu. Sizi baþka münasip bir yere tayin ederim. çocuk analarý mektebe eplerinin kapanmasýndan pek müteessir görünüyorlardý. Ne hacet? Maarif Müdürü. Þimdi bana lütfen izahat veriniz. bu yenilikleri tatbik edivermelisiniz. Hatice Haným.Efendim. bu tek gözlüklü. yüzünün rengi peçenin altýnda yangýn gibi en düþmüþ buraya? dedi. Sokak kapýsýndan çýktýktan s lenin ke224 Reþat Nuri Güntekin narýný takip ediyor. Anlaþýldý mý. Bu þekil size birdenbire garip görünür. dedi. Mektebin ka panma enirini alýnca B. Akþamüstü muhtarýn karýsý ile Ebe Haným tekrar mektebe geldiler.Nizamettin. . Daha muvazzah b ir isim olur. minimini efendi. bir bahane ile þunun yüzünü açtýr. Hasýlý. Size münasip bir yer ara rýz. çabuk köyün içine yayýlmýþtý. mektepteyiz. yan yan bana baktýðýný fark ed um. ikisi de müteessirdi. Haydi Mümtaz. Ben. Siz muallimler. grandiose projesinden bahsederken mühendisin. Mektep gibi kendime karþý da yabancý iz sandýðým çocuklarýn aðlayarak elimi öpmeleri bana çok dokundu. bahçeyi geçerken. Mektebe ait bazý malumat isteyerek kaydetti. Maarif Müdürü.'ye gelirsiniz. Mehalat Ali deyiverirs iniz. Ýnadýma arkamý döndüm ve bir þeylerle meþgul görün-düm. Cuma olmasýna raðmen çocuklar. diye cevap verdim. Avrupa'da güzel bir âdet vardýr.

fena þeyler söyleye burada ismimi lanetle anacaklardý.. bu berrak çocuk gözlerinde her zaman bir parça hüzün bulmuþtum. 3 Mart Yarýn yola çýkýyoruz. Hemen cevap verdi: . elbete göreceksin. sevincinden uçuyor: "Ne vakit gideceðiz. dedim. .Üzülmüyorum. aðlayacak ne var? Annen deðil mi. benimle gitmek istemiyorsan seni býrakayým. daha ýsrar edersem yalandan gülmeye. Ben. bana bu çocuk kalbinin gizli derdini öðretti. O kadar söyletmey Bütün emeklerim boþa gitti. gözleri yaþla doluyordu. kendimi kuyuya atarým. baþýný önüne eðerek utana i: . Munise müstesna. O yaramaz. abacýðým. . Halbuki tam bu saatte kendisine ihtiyacým bulunduðunu biliyord u.. Munise. sorduðum þeylere dalgýn dalgýn cevap veriyor . Biçare. tek baþýna. onu öyle seviyor. ilk günlerde pek seviniyordu. Cevap verirken þaþýrýy er göstererek. þimdi geliyorum! diye cevap verdi. lanetle andsðý b sevmediðine beni inandýrmak için.. Orada ne yaptýðýný. Mutlaka bahçede olacaktý. yüzünü Çalýkuþu -F.Bunda korkacak. aba cýðým iki güne kadar gider miyiz? diye kuþ gibi çýrpýnýyor. Cevap gelmedi. onu çevir: "Abam mutlaka seni görmek istiyor" de. Anladým küçük. minimini gönlünün acýsýný.Çocuðum. Hafifçe solmuþ yanaklarýnda yeni kurumuþ göz enbire telaþlandým. çocukça sebepler arýyordu. niçin oralarda dolaþtýðýný sordum.Annem beni görmeye gelmiþ. bü iyatsýzlýktý. Darýlma bana abacýðým. Pencereyi açtým: "Munise. türbenin yanýna geliyorum.Kardeþlerinden ayrýlacaðýna üzülüyor musun? . Zeyni Baba'nýn türbesi yanýndan: "Efendim. dizlerime sarýlarak eteklerimi öptü. dedim. Fakat. Bu yaptýðým.Munise. sakin bir sesle: .. . Eðer hakikati benden gizlerse onu burada býrakacaðýmý dim. Fakat ben. eðer anneni sevmiyorsan ben seni çok ayýplarým. Munise'nin asýl sevincini ben bilmez miyim? Mamafih.. Zeyniler. Bir gün bir tesadüf. Yanýma geldiði vakit. öyleyse derdin ne? ^ Gözlerini indirerek susuyor. öyle yana seviyordu ki. mutlaka söyletmeye azmetmiþtim. Munise. dedim. Gideceðimi duymuþ da. Birkaç defa çaðýrdým. .ediyor. beni aldatmaya çalýþýyordu. benden ümit edeceðinden çok daha derin ve iyi anl Yüzüne düþmüþ saçlarýný düzelterek.O halde babaný göreceðin gelecek! Babama acýrým ama. dudaklarýnda hafif bir titreme ile sükût ediyordu.Allah esirgesin. bu yalancý neþeye inanmýyordum. Türbenin altýndaki aðaç kümesi içinde onlarý bir hayli bekledim. epeyce uzaklaþ yolundan çevirmek için sazlarýn öte tarafýna koþmuþ olacaktý. herkesin nefretle. ÇALIKUÞU 225 Ara sýra gözlerini uzaklara dikerek düþünüyor. boynuma sarýlmaya baþlýyo . O vakit tahammül edemedi.. Anne sevilmez mi hiç? Hay koþ. Akþama doðru bir aralýk. se ortadan kaybolmuþtu. hâlâ inanamýyor. Gözleri kýpkýrmýzýydý. Bu büyük günahý söylerken bütün vücudu titriyor. Mu diye seslendim. korka korka gözlerime bakýyor. biliyorum. Yalnýz. Fakat dünden beri onda tuhaf bir neþesizlik baþ göst ermeye baþladý. ince sesiyle uzaktan.Peki. sýkýþtýrmaya baþla . niçin aðladýðýný söyletmek için. Yol hazýrlýðý için bana yardým edecekti. sonra koþa koþa bahçeye gitti. abacýðým. . Dikkatle yüzüne baktým. Eðer bu kadýnla görüþtüðümü duyacak olurlarsa. Ben. o kadar sevmem abacýðým. yavaþ yavaþ çenesini okþayarak halim. Fakat.15 226 Reþat Nuri Güntekin gizlemek için boynunu gevriyor. Büyük bir günahý itiraf eder gibi. olsun. Kadýncaðýz.

Uzun boylu. Beni sizin yanýnýzda görmesinler. Birden korkuyor gi iðimi hissediyordum. Çünkü annenin yerini hiçbir þey tutamaz. Fakat... Halbuki ben yarýn e hareket ediyorum. dedi. Zihminden geçen þeyleri o da benimle bareber düþünüyormuþ gibi. bana söylüyordu. Yüreðiniz rahat olsun hanýmcýðým. daha hazini. kýz yan yana geliþleri öyle hazin. yüz i manalarýndan da anlamýþtým. Allah sizden razý olsun. göründüler.Eðer burada kalmýþ olsaydýk. beni. Sonra. yýrtýk iskarpinler vardý. Sonra. Yeni bir k bulunmuþtu. yüzünde peçe y emeni. birdenbire telaþlandý: . çok büyük bir vazifeydi.Hanýmcýðým. birbirimize söyleyecek söz bulamadýk. kat. Zavallýcýk. Kendi kýzý ceðim. Ömrümün en büyük tesellisi bu ktý. hemen hemen bir küçükhaným muamelesi görmüþtü. sonra. Arkasýnda yamalý bir eski çarþaf. Birdenbire bana öyle geldi ki. Üstüme aldýðým. Zavallý kadýn. hepsine bir . Bu söz. çok boyalý diye bilirdim. Dedikodulara hiç ehemmiy et vermediðimi göstermek için: . Oradan nereye gideceðim belli deðil.. Munise. Þimdi. tavrýndan. Küçük bir tereddütten sonra peçesini kaldýrdý.Demek. Munise'ye çok benzemesiydi.ÇALIKUÞU 227 Nihayet. Onda iyi bir his býrakmadan ayrýlmak istemiyordum. Çocuðu gayri ihtiyari bir hareketle omuzlarýndan tutarak dizlerime doðru çektim..Gideyim hanýmcýðým. yaþa gelmiþ. . 228 Reþat Nuri Güntekin Ara sýra yolum düþtükçe onu . söylemek sýrasý ona gelmiþti. Fakat iyi bir abla olmaya çal Aþaðýdaki sazlýkta bir adamýn dolaþtýðýný gördük. Kü ur olan babasýyla anasý birbiri arkasýna ölünce onu Bakýrköy'de kibar bir aileye evlatlýk v rdi. sýrýlsýklam. Ýlk tahminim doðruydu. gönlünüz rahat etsin. . Fakat. heyecansýz görünmeye çalýþarak: . dedikodudan korumak için gösterdiði e dokundu. bana dokunmaya cesaret edemediði belliydi.. En ziyad me dokunan þey. hayatýný sa daha hafifleyeceðini hissediyormuþ gibi bir hareketle söylüyordu ve öyle düzgün konuþuyo i.. þefkatle dolu bir þeyler söylemeye hazýrlanmýþtým. o hiçbirisini istemiyor. Bu kadýna muhabbetle. Bu kadýnýn sade. görüyorum ki. Munise'yi görüyordunuz? Küçük kollarýný belime dolayan Munise'nin tekrar titremeye baþladýðým hissettim. benim talebem Cafer Aða'nýn babasýydý eði avlamaya gelirdi. Fakat b k. Hiçbir þeyden mahrum etmeyeceðim.Biliyorum küçükhaným.Yüzünüzü açsanýza. Çok taze olduðu belliydi. na olacaðým diyemem. On b de ona adeta iyi kýsmetler çýkmaya baþlamýþtý. Munise'yi aramýza aldýk. de efesle þiþiyor. geciki rdý.. bu küçük kýzý elinizde büyütmek bahtiyarlýðýný nasi bu! Þunu size söylemek isterim ki. öyle yýpranmýþtý ki. zavallý kadýnda. utanýr gibi ayrý ayrý yürüyorlar. Evin çocuklarýyla beraber büyümüþ. büyük. Munise büyümüþ. narin yapýlý bir kadýncaðýzdý. nedens geldiðimiz zaman.. yüzü gibi ruhunun inceliðini v lýðýný bu talihsiz anneden almýþtý. bu görüþmeleri bende diðini kadýna söylemeye nedense utanmýþ. Munise'yi güzel ahlâklý bir kadýn olarak yetiþtirecektim.görmeye geliyordum. Nihayet otuz. Munise. ilk defa söz söylemeye cesaret etti: . Fakat sarýþýn çehresi öyle yorgun. Onlarýn ana. Zaten halinden. Böyle kadýnlarý ben. fakat hazin bir sergüzeþti vardý. çocuðu her zaman size gösterirdim. otuz da. ayaðýnda topuklarý kopmuþ. dedim ki: . derin bir minnetle ellerime bakýyor. Göðsüm. Mümkün olduðu kadar sakin. Kadýncaðýzýn. Ben onu baðrýma bastým. dedim. öyle hazin bir þeydi k rbirinden çekinir. çamurlara batýyor gibi yaparak. onlarý öpmek için dudaklarý titriyordu. dedim.Niçin acele ediyorsunuz? Bir parça daha kalmaz mýsýnýz? dedim. Halbuki yüzünde boyadan eser yoktu. Munise'nin annesi. Demek gizli gizli anasýný görüyormuþ. talih size. Bu. istanbul'da Rumelikavaðfnda doðmuþtu. Son fýrtýnanýn devirdiði cýlýz bir kavak aðacýnýn gövdesine ÇALIKUÞU 229 oturduk. gözlerim doluyordu. ince bir ruh olduðunu gösteriyordu.

düþkün bir kadýn. Çünkü onun bir sevdiði vardý: Evin küçük beyi.. dayanýlmaz bir can sýkýntýsý baþlamýþ. Karanlýk odasýnda bunalýyor oluyormuþ. hâlâ kendini o aðýr karanlýðýn içinde görür gibi gözleri unluk çöküyordu. düþünüyordum. M se'nin dört yaþýnda kuþpa-lazýndan ölen ablasý orada dünyaya gelmiþ. Pencerelerden birinin kenarýna kýrýk bir merdiven dayamýþlardý. nargile içiyorlardý. sesini iþitmeyi þimdilik kâr sayýyordu. mavi þalvarlý bir softa. harap medrese avlusuna bakýyordu. kocasý bu Zeyniler K yerleþtikten sonra aðýr. tek tuk gelen memurlar mahmur hmur kahve.. bana çok tesir etti. Fakat. bunlarý anlatýrken. Belki de artýk birbirini göremeyecek ola i insanýn bu ayrýlýk dakikasýnda birbirlerine söyleyecek bir þeyleri olurdu. Basamaklardan birine iliþer beklemeye baþladým. bu vakit. eli kim kabule razý olur? Nihayet o. evvela insaný yadýrgarsýn. yaðlý yakalý bir efendi ot den birine sordum. Bu sade hikâye. kývýrcýk kara sakallý. * Bu sabah. ÇALIKUÞU 231 Yanýna yaklaþarak selam verdim. sana daima acýmýþtým. kaçarsýn. Ne arsýz gönlüm var benim? Etrafýmdaki i nsanlarý ne kadar çabuk seviyorum. aðlaya sýzla-ya ihtiyar bir orman memuruna varmaya ra zý olmuþ. Yahut da benim gözümün önünde istedikleri gibi kucaklaþýp aðlayamazlar. dallan. Çok geçmeden macera duyulmuþ. Maarif Müdürü Bey'in emriyle kapanan Zeyniler mektebi mual limi olduðumu. Munise. iki üç hafta. B'ye defterdar olmuþ ve aile. bu dakikada sen Senin sefil. büyüdüðün yerlerden ayrýlýrken gözlerinde bir anne bakýþýnýn hatýrasýný. yalnýz Harbiyeli oðlunu istanbul'da bý arak tamamen buraya göç etmiþ. Mamafih. fakat ne de olsa bir anne olan anneni kýskanýyorum. 230 Reþat Nuri Güntekin Zavallý kadýn. dedi.Ha. Pencere. içlerinde bir hicran yarasý kalýrd Mezar taþlarý üzerinden atlayarak mektebe dönerken derin derin düþünüyordum. Beyefendi. iþ için bu sakallý konuþmak lâzým geldiðini söyledi. B.'de genç mektepliyi görmeden geçen dört ay. Vakit erkendi. biraz düþündü: . hafta baþlarýnda onun yüzünü görmeyi. yapayalnýzlýðýn için sevmiþ. benim yapýþkan kýzým.Ah. O sýrada Büyük Efendi. daha Zeyniler'den ayrýlmamýþtým. Ýrili ufaklý bütün talebelerim kayalý raba yoluna kadar beni selametlemeye gelmiþlerdi. yanýmdaki pencerenin içine kadar giren kocaman bir çýna de. Azýcýk dýþarýda bekleyin de Müdür Bey gelsin. Ýþte bu sýralarda eþkýya takibi için köye bir jandarma kolu gelmiþ. hatta söz atanlar bile oluyor. Böyle yerlerde gelen a dik dik bakýyor. sazlýðýn uran bu askerlerin genç zabiti onu takibe baþlamýþ.. Kýrmýzý kuþaklý baþkâtibin yerinde þimdi. Fakat. dudaklarýnda ann ceksin. mektebin evrakýný teslime geldiðimi söyledim: Baþkâtip.e buluyordu. Dairenin loþ. Dün sabah. Bu halde bir kýzý. bilmem neden. Sen doð . daire yeni açýlýyordu. yaz tatilini geçirmek için ailesinin yanýna gelince. Ara sýra beni elle den tutarak: . ben se kimsesizliðin. þadýrvan narýnda zerzevat ayýklýyor. Aziz Eniþtem'in tuhaf bir sözü vardý. Kadýn da nasýlsa þeytana uymuþ ve kocas býrakarak zabitle beraber kaçmýþ. onu dört senelik bir ayrýlýk kadar çýldýrtmýþ ey. Dirseklerim dizlerimde. serçeler oynaþýyorlardý. ilk zamanlar bir þey söylemez. Munise'yi annesiyle yalnýz býrakarak mektebe doðru yürümeye baþladým. basýk sofasýnda tam üç saat müdürü beklemek lâzým geldi. Kollan sývalý. Gerçi bir ümidi yoktu.. küçükha-nýmlar hep birden onun üstüne yürümüþler v tutmak istemeyerek buraya yakýn köylerden birine bir ihtiyar kadýnýn yanýna göndermiþler. Akþam yaklaþýyordu. talihine razý olurmuþ. Maarif Müdürü ile beraber baþkâtibin de deðiþtiðini. evet. sonra çamsakýzý gibi öyle . pekâlâ. ne de olsa bir evlatlýk parçasý olduðun du. Zeyniler Köyü'nden getirdiðim evraký çantama doldurarak Maarif Müdürlüðü'ne gitti 'yi uykuda býrakmýþtým. çenem ellerimin içinde. o vakit Harbiye Mektebi'ne gide arý henüz terlemiþ bir genç.

siyah renkli taþlarýn içinde kayboluncaya kadar Munise ile beraber arkalarýndan mendil salladýk. Helal olsun!. hepsi âlâ. Adamcaðýzýn hediyesi öyle yüreðime dokundu ki. tövbe olsun.Þuna bak hele. ya hesap yaptým. Tabii. 232 Reþat Nuri Güntekin Çeçen arabasýnýn yanýk sesli çýngýraklarý boþ ova içinde titremeye baþladý. çirkinlerine rine sefil olduklarý için. þimdi bi r kýzým var. Ýhtiyar adam. Çoban Mehmet. Zavallý Gülmisal Kafacýðým.. Maalesef doðruydu. Zeyniler'de evlendim. .. yanýmda epeyce bir para bulundurmadan yabancý bir memlekete git in doðru olmadýðýný söylemiþ. Fakat .. Henüz gözleri açýlmamýþ ol e'nin kucaðýna verdim. Munise'nin çenesini okþayarak: . ihtiyar adam bana adeta emir veriyor: ÇALIKUÞU 233 . Zehra ile. çok acýklý olmakla beraber gülmekten kendim i alamadým. Fazla olarak fakir bir köy hocasýndan baþka bir þey olmadýðýmý da d trafýmda sefil. zýkkýmlan. * Bunlarýn hepsi güzel.Benim kýzým. Buna çok sevindim. Elindeki rgile marpucunu kamçý gibi sallayarak: "Dur. iki gözüm hocaným!" diye baðýrd Adamcaðýzýn sevinci görülecek þeydi. . Güzellerine güzel. Aðzýnda ciðerle karþýki viranenin duvarlarýna týrmanma li neþeli. güle güle. telaþ etme. Senin haberin yok.olmuþtu. nereden çýktý? diye sordu. Ben. Bu çocuklarýn hepsine acýyordum. beni düþündüren baþka bir mesele var. Halbuki elimdeki parayý sarf etmekten baþka bir þey yapmamýþtým. Hacý a beni zorla evine yemeðe götürdü. Öyle ya. Dün akþam. benzin bile solmaz. kendi çalýþmam sayesinde geçindiðimi zannedi dum. dedi. O da olur inþallah..Söyleyene bakma. dedim. söyletene bak.rdi. sen altý ay yayan yürüsen. bu aylýklardan ikisini de henüz almaya muvaffak olamamýþtým. Böyle her ayrýldýðým yerde kalbimin bir parçasýný býrakýrsam âlâ Zavallýlar. Güzel bir tesadüf eseri olarak mavi kuþlu odam yine boþ-muþ. Ben.. annemin elmaslarýndan birini satarak parasýný ayrý bir kese i eslim etmiþti. derini yüzeceðim!" diye baðýrarak yanýmdan geçerken" "Hacý Kalfa" diy lendim. Bu netice. hele son 'zamanlarda o kadar çoðalmýþtý ki. Belki de yüz yumuþaklýðýmdan alýnmýþ cesaretle etraf eller. sahi.Var. iþte bu fevkalâde ihtiyaçlar karþýsýnda her baþým sýkýþtýðýnda bu keseye el atmýþtým. gâvurun kedisi. Hacý Kalfa'nýn yine meraklý bir zamanýna tesadüf etmiþti. diyordu. birer birer elimi öptüler. Sonra y rý da epeyce tutuyordu. Bir kere de ayný hesabý parmak la tekrar ettim. ne tuttuðunu hâlâ bugün de pek iyi bilmediðim birkaç kuruþ aylýðým bütün masraflarým fenasý. o kadar memnundu ki. bu kadar zaman açýkta kalmýþtým. Yavaþ yavaþ Zey uklara. Akþam. kucaðýnda keçisiyle beni takip eden Munise'yi ancak ote lin ikinci katýnda fark etti: . bu da kim. bana yeni doðmuþ bir keçi y rusu göndermiþ.. aðzýnda bir ciðerle kapýdan fýrlayan kocaman bir kediyi kovalýyordu. Fakat. o kadar tuhaf bir netice çýktý ki. Yorgunluðumu bahene ederek gitmek istemedim. Sesin nereden geldiðini birdenbire anlayamayarak durdu ve arabanýn içinde beni görür görmez kollarýný kaldýrýp sokaðýn içinde avazý çýktýðý kadar "Vay. þimdiye kadar kendi gayretim. Hacý Kalfa.Vay hocaným. Þimdiye kadar birçok masrafým . inanamadým. Adamcaðýzýn hakký varmýþ. aç bir insan gördüðüm zaman ufak tefek yardýmlarda bulunmayý vazife bilmiþt at insanlar. Arabanýn otel kapýsýnda durmasý. Hacý Kalfa.. insafsfz mahluklar. Kýz da kýz dediðine deðer ha! Tosun g . diye baðýrdýktan sonra yanýma geldi Hacý Kalfa.

Acelen ne? Ananýn karnýnda dokuz ay nasýl bekledin? di ye bana çýkýþtý. içindekilerin! saymaya cesaret edemiyordum. Birkaç dakika sonra minimini boylu müdürün azametli boynunu yükseltip tek gözlüðünü parlata venden çýktýðýný gördüm. Kadýnýn önünde bir muallime rastladým. Siyah çarþafýmla beni birdenbire f yerek söylenmeye baþladý: . Kartsýz olarak makama vuku bulacak müracaatlar kabul edilme z!" dedim. Demek. Tanýmazlýktan gele "Git. muallime haber ver.Haydi. bilâkis. Seksen kiþi sizi görmek istediðine dair kapýdan hademe ile haber gönderi . kadýn kadýncýk olursun kýzými" d Ben. Kim? Hangi haným? Sarý çiz . Ýhtiyar bir hademe. Yine hade236 Reþat Nuri Güntekin menin aðzýnda: "Siz bir haným çaðýrmýþsýnýz. "Üzülme Çalýkuþu. beþ ayýn bütün m rasýna. ne memleket! Dünyanýn israfýný yaparlar da kendilerine bir kartv izit bastýrmazlar. üç beþ dakika sonra tekrar odadan çýktý. Fakat öyle söylersem hademenin belki daha fazla gayrete gelec eðini düþünüyordum. 234 Reþat Nuri Güntekin Pencereden giren çýnar yapraklarýyla oynayarak bunu düþünürken hem güleceðim hem de aðlayac u. Þimdi.Efendim. . dudaðýnýn ucunda kocaman bir pu a oturuyordu. sen bir hademe olmalýsýn. içtikleri þeye. diye cevap verdi. muallim bendenizim. yarýn yine o mektebe gide ceðim. gitti p savurmaya devam ediyordu: . Bu adamý ayný halde görürsem derhal azledeceðim. Söze baþlamak için müdürün susmasýný bekliyordum. Memurlarý yalnýz resmi hayatlarýnda deðil. bir elin palto. oturduklarý.Kuzum baba. baþý açýk. cüretli bir sesle bir þeyler söylüyor . hem kaçar. Çünkü bu kýyafette muallim olamaz. ben bu þekilde giyinm muallime tesadüf edersem kolundan tuttuðum gibi sokaða atarým.Dur be haným. buradayým. Arkama bakmadan içeri girdim. Gireyim mi? .Hayýr. yaþamanýn ve tahammül etmenin ne ol in? Bu az kazanç mý? Bundan sonra artýk çocukluðu býrakýr.Nerede o kadýn? Hay Allah. Müdür. . gir bakalým. Böyle muamelelere yavaþ yavaþ alýþmýþtým. geçenlerde mekteplere tamim gönderdim: "Muallime ve muallimler mutla ka bir kartvizit bastýrmalý. beklemiyordu. bir elinde bir bastonla Maarif Müdürü'nün odasýna doðru koþuyordu.Darýlma baba. Asgari iki günde bir týraþ olmayacak . Fakat onda öyle bir teþebbüs yoktu. Mamafih. Hademe doðru dürüst isimlerini söyleyemez. de!" dedim. Maarif Müdürü. bir keþmekeþtir gider. Gelir gelmez mekteplere bir tamim gönderdim. senin gönlün olsun. diye rica ettim. Herif taþ gibi dondu kaldý. o geldi!" teranesi. hem adamýn iki ayaðýný bir pabuca sokar.da öyle hafilemiþti ki. gezdikleri yere. Ben. idarede Deli Petro sistemine taraftarým. yakasýz gömlek giyecek muallimlerin azledi-leceklerini söyledim. ütüsüz pantolon. Maarif Müdürü geldi. hali . köþedeki bir koltuða gömülmüþ yaþlý ÇALIKUÞU 235 bir zata küçücük vücudundan umulmayacak kadar çatlak. bütün yorgunluklarýna raðmen beni yaþatan yine ailemin yardýmý olmuþtu. Arkasýndan odaya girecektim Biraz evvel müdürün paltosuyla bastonu hademe karþýma dikildi: . hususi hayatlarýnda da tak p etmeli. Hatta. hiçbir þey kazanamadýnsa. Fakat buna raðmen yine kartsýz müra t ediyor. Dün mek lerden birini teftiþe gidiyordum. ne memleket. efendi nefes alsýn. böyle düþünürken boþ sofada. elbiselerine müdahale e tmeli.Evet efendim. . geçinmenin. yedikleýi. Beklediðiniz muallime ge lmiþ de.Efendim. yine bir teselli icat ettim. Ne yaparsýn bu kurnazlýklarý öðrenmek lâzýmdý. Fakat kime anlatýrsýn? Birdenbire sert bir tavýrla bana döndü: "Bahse girerim ki Muallime Haným da bu tamimi almýþtýr. birdenbire bir telaþ uyandý. beyefendi kahvesini içtikten sonra haber ver. Ýhtiyar hademe. onun için müteessir olmadým.

tetkik etsin. "Sözde bunlar da hoca!" diye bir h t etmesi var ki. ben seni taburcu edeceðim. diye bir þeyler mýrýldanýyordu. Hazine-i devlet hukukuyla oyun olur mu? Vallahi bi z geberip gitmiþ olsak.. Aklýn ermiyosa git. muamelatý bir gözden geçirse: "Be herifler. muamele bitti mi? . Baþkâtip hiddetle odadan çýkýnca bu iki efendi birdenbire yerlerinden fýrladýlar. kendinin de kafasý dinlenir. Onlar. Ne yaptýnýz. evet hatýrladým. Hay. Müstahaktýr o terese.Ben sizden emir almadým efendim. meseldir. Ses kesilmiþti: Kâtipler.Býktým efendim senden.. . müsterih oldu. .Hayretten donakaldým. ÇALIKUÞU 237 Bulunduðum odada biri sarýklý. . Öyle ya. Bu. söylediðiniz evraký da getirdim. illalah efendim. kaþlarýndan birini kaldýrarak düþündü: . gü birinde baþýmýza bir müfettiþ ekþise.Elli yaþýna gelmiþ. Eyvah yüreðime iniyordu. Demek bütün bu sözler bu hiddet bana karþý. ihtiyar heyetinden getirdiðim mazbatalara iti az ediyordu.Allah senden razý olsun Müdür Bey. Sonra. Kirli yakalý baþkâtip. it diþi. bizim de. öyle sakin ve sessiz ç i. beni tam iki saat istintak etti. gözlerinden birinin yan bakýþýyla kâtipleri süzdü. fakat bir türlü lakýrdý an-latamýyordum. siz eþek ki yüz elli kuruþun mahsubu niçin yapýlmamýþ? Sizin bu usulsüzlüðü niye gözünüz görmedi!" d izi mahkemeye sevk etse hakkýdýr. Maarif Müdürü'nün yanýna girdi. genç kâtibin sýrtýna vuruyor: . kapanmasýný emrettiðiniz mektep. deðil bizim odadan. Allah sende n. Ben. Baþýný çevirmeden yanlarýna zlar gibi. "lüzum müzekkeresi". ben oraya gideli yarým sene bile olmadý. Fakat kâtiplerin bu zahmeti beyhudeydi. "evrak-ý müsbite". müdürün o k olan kapýya kulaklarýný koyarak dinlemeye baþladýlar. hemen masalarýna koþtular.Bu. dinsizin hakkýndan imansýz geli . yapmayýnýz. Maarif Müdürü. öteki.Peki baþkâtibe teslim edin. Yazmazsan adam deðilsin. býyýklarý henüz terlemiþ iki kâtip daha vardý. derhal yaz istifaný. .Ha. diye [ söylenerek kâðýtlarý aldý. belk i sokaklardan bile iþitilecek bir sesle baðýrmaya baþladýðý duyuldu. yavaþ yavaþ söylenerek 238 Reþat Nuri Güntekin yerine oturdu. ikide birde þaþýrdýkça onun öyle bir dudak bükmesi.Nasýl olur? Siz nerede hocasýnýz? . kabak bizim baþýmýza patlar. Yanlýþ battal edilmiþ bir senet pulu için beni adeta aðlatacaktý. köpek dirisi. Sarýklý kâtip sevincinden. Benim kartsýz içeri girme ediðim için! . bunca memuriyetlerde bulunmuþ. bizimle hiç alakadar olmuyorlardý. muameleye bizim baþ hademe kadar aklý rmiyor bu teresin.Beyefendi. Bilmem kaç yýl önce bir muallýmeye dam tamiri için iki yüz ruþ vermiþler. istediðin yere kadar yolun açýk. Aldýrýþ etme. býktým senden. diyebildim. o. Ben: . ikide birde kendinden d edepsiz biri çýkýp aðzýnýn payýný vermezse rahat etmez.Emrettiðiniz gibi oldu efendim. Kâtiplere: . Benim deli ol maya vaktim yok efendim. Kendi yarýn cehnnem olur gider. çý . diyordu.. Mamafih çahþamýyordu. fa lan diye birçok anlayamadýðým þeyler soruyor. . böyle rezalete gelemem efendim. Zaten sen gitmez-sen.Geçen hafta gelmiþtiniz. Ben. bu ne küflenmiþ kýrtasiyeci sý. Maarif Müdürü baþkâtibe þöyle söylüyordu. ayaklarýyla beraber sakalý da titreyerek içeri girdi. Hafýz Efendi. paparadan sonra birkaç gün sakinler.ilahý efendim. "beyanname sureti".. ne þekilpe-restlik. . Hakký var kadýnýn Sana kaç senelik senedi yaratacak hali yok ya. yüz sene sonra evlat ve ahfadýmýzdan bu parayý tahsil ederler. Evraký tekrar tekrar gözden geçiriy r: "Müteferrika senetleri". diye anlatacak gibi ol uyor. bir mesele daha çýkardý. kendi kendine: . yok! dedi. þu teresi bir kalayla. Baþkâtip.Yok hemþire haným. Zeyniler Köyü muallimesi. masala iþleriyle meþgul görünüyorlar. Birkaç kere uflayýp pufladýktan sonra yavaþ sesle söyl e baþladý. onun senedi yokmuþ: "Niye bu paranýn mahsubu yapýlmamýþ? Senet nerede? Bulamazsan mahkemeye gidersin!" diye ter ter tepinýyordu. iki dakika sonra müdürün. dinsizin hakkýndan imansýz gelir. hay.

Söylemeye utanacaðým. odasýnýn tozlar vardaki resimlerin yerlerini deðiþtiriyor ve ikide birde küçük bir el aynasýnda saçlarýný. Müdürün sinirli sesi bende tuhaf bir isyan uyandýrmýþtý. bunlar ne tuhaf insanlar! Bununla beraber. hürmetli bir dikkatle bu serin sözleri dinliy Baþkâtip. . bir politika yapacaðým çaresiz. fakat o saniyede gözümün önüne bir hayal. geçir ra hayli yumuþamýþ ve sakinleþmiþ görünüyordu. . fakat müþkül bir vaziyettey m. Piyer For. bir "Allah razý olsun" demiþler. bir ses iþittik ama.Beyefendi. yorgunluktan dizlerim titriyor. bunlarý keskin bir sesle acele acele söylüyor ve bir an evvel çekip gitmemi liyordu. Ber versin ki. çok enterasan bir adammýþ. O vakit.'de Birkaç Gün" serlevhasý altýnda bir seri makale yazacakmýþ. ben bulundum burada. Evet. Hemen hemen aðýr vazifeleri olan bir anneydim. ukala dümbeleði. Kendilerine mekteplerimizi n bir ikisini göstereceðim. paravanýn bir köþesinde bekliyordum. Piyer For isminde bir Fransýz gazeteci gelmiþ.Bugün saat üçte karý koca. tekrar döndüm. Bu sözleri. onlar muamelata vaki deðillerdir.iþittiniz mi mendeburun yediði herzeleri? Hafýz hayretle baþýný kaldýrdý: . hafýz söylüyordu.Hayrola. efendim. kim bu devlete hizmet etmiþ de. baþlarýný defterlerinden kaldýrmýþ. Dýþarý çýkmak için . Yeisimden. utancýmdan göðsüm týkanýyor.Teþekkür ederim. Herhalde lehimize yazý koparacaðýmýzý umuyorum.Yine ne var. Gerçi bir Avrupalýya göðsümüzü gere gere gösterebilecek bir mek ok ama. fakat þimdi açýk yerim yok. þimdi baþka bir davanýn peþindeydi. gidebilirsiniz. gözlerim kararýyordu. ben. Eðer bana hemen bir iþ vermezseniz. dedi ve beni daha fazla yormadan acele acele evraký teslim aldý. inde: "Yeþil B. Zatýâliniz olmasanýz üç günd irenin altý üstüne gelir. hâlâ kapýnýn yanýnda. yoksa bu ziyaret selefim zamanýnda olsaydý. Maarif Nezareti'nde de birçok defalar iþitmiþtim ve manasýný maalesef yi biliyordum. . oteldeki odamýzda minimini keçisiyle oynayarak i bekleyen Munise'nin hayali geldi. heyecanla anlatýyordu: .Bana baþka bir emriniz olacaktý. Avrupalýya rezil olduk gittiydi. Maarif Müdürü. .ü! . Müdür... Maarif Müdürü dün akþam Vali tarafýn erilen ziyafette bu muharrir ve karýsý ile tanýþmýþ. Biraz sonra.Evet. Baþkâtip. Münhal vukuunda bir þey yaparýz.Muamele bitti. Müdür. þimdi eski Feride deðildim. havayý iyi bularak sordu: . haným? dedi. . Daha fazlasýný söyleyemiyordum.Pekâlâ.'ye. Yeni bir memuriyet için. Bir sigara yakýp.Esef buyurmayýnýz efendim. Biraz evvel baþkâtibin uðradýðý hakarete çocuk gibi sevinen H Yarabbi. gözlerim yaþlarla d . isminizi kaleme kaydet irin. . ziyaretime gelmeyi vaat ettiler. Acele acele: . 240 Reþat Nuri Güntekin "Münhal vukuunda!" Bu sözü istanbul'da. kendi iþim için ikinci defa olarak Maarif 239 ÇALIKUÞU Müdürü'nün odasýna girdiðim zaman. sarýklý kâtibin tahmini bir dereceye kadar doðru çýkmýþtý.Kâtipler. Türlü huysuzluklarla hademelere. uayene ediyordu. beklemeye vaktim yok. dedim. Ben. Yaðmur altýnda sokaklardan geçenlere el açan bir fukara gibi baþým imde bir korkak dilenci ahengiyle: .Kýsmen bana. Hâlâ ayný köþede oturan ihtiyar efendi ile aralarýnda geçen bazý sözler bana bu hazýrlýðýn B. dumanlarýný iki tarafa savurarak: . size miydi? . teþekkür ederim.Adam sende.

Misafirlerle beraber odaya birtakým yabancýlar da girmiþti. Buna bir de manevi zillet manzarasý ilave etmek istemeyerek yüksek sesle ve olanca cüret ve neþemle konuþmakta devam ediyordum. Muallim için de yatýp kalkacak yer yokmuþ. . cevabýnýzý bekliyorum.Ah. dedi.. nihayet muradýna ermiþ. Bir aralýk umdu. Eski bir sýnýf arkadaþýma kendimi bu kadar düþkün bir vaziyette göster inefsimi kýrmýþtý. diye koltuklan gösterdi. sizi takdim etmeseydi de ben Çahkuþu'nu tanýyacaktým . Bana artýk çýkýp gitmek düþmüþtü.O. beklersiniz. ne kadar þaþýrmýþlardý. Gazeteci. Kristiyan. yahut da. Adamcaðýz. Kristiyan. dedi.. Kristiyan'a yavaþça: . Fakat Maarif Müdürü cevabýmý iþitmedi. baþka yerde olsam kahkahalarla gülerdim. kumral bir adamdý. Yalnýz "Çadýrlý"da bir köy mektebi var ama. Hatta o. kim bilir. onlara arkamý çeviriyor. Yavaþ yavaþ kendimi toplamýþtým. Arkadaþým. ailesiyle beraber Fransa'ya gitmiþ.Söyledim haným. meraklý bir hokk köylüler gibi benim Fransýzca konuþtuðuma bakýyorlardý. aralarýnda Zeyniler'e gelen uzun boylu Nafýa mühendisi de vardý! Sonradan b u efendinin.F. Gizli bir hareketle tekrar peçemi kapamak istedim. Yüzünü görünce hafif bir hayret ferya im. Maarif Müdürü. i e gelirse tayin edeyim veyahut daha iyi yer isterseniz. Daha garibi. redingotunu ilikleyerek kapýdan fýrladý. olan olmuþtu. Fakat. nefes gibi hafif bir sesle: "Peki. uzun boylu. güzel çehreli. sana Çahkuþu'nu takdim edeyim. türlü hakaretlere uðramaktansa kabul etmek daha iyi olacaktý. Zorla beni kocasýna döndürerek: . ÇALIKUÞU 241 Maarif Müdürü. aðýzlarý hayretten bir karýþ açýlmýþ. Baþýmý önüme eðdim. mani oldu. Çocuklar köy kahvesinde okuyorlarmýþ. Dýþarýdan. Minimini boyu ile gülünç bir revarans y . birkaç sene içinde inanýlmayacak kadar deðiþmiþ. Artýk. Onlar. ben hep lakýrdýlarýný tarta tarta söyleyen aðýrbaþlý insanlar arasýnda yasaya yasaya Çalýkuþu . dedi. Henüz görmeye muvaffak olamadýðým Maarif Müdürü. Bunlar. Açýðým yok. ah. biz hiç yabancý deðiliz. karýþmam. rica ederim. Mektepte arkadaþlarýnýz ve hocalarýnýzla beraber çýkmýþ bir grup fotoðrafýnýz vardý Orada an'ýn omuzuna dayamýþtýnýz. nihayet vaziyetteki tuhaflýðý gördü. misafirlere mihmandarlýk ettiðini anladým. Öyle bir manzara gördüm ki.Çahkuþum. Maarif Müdürü'nü tamamýyla unutmuþ gibi benimle konuþmaya baþlamýþlardý. Bilir misiniz. Maarif Müdürü. ne tesadüf! Kristiyan. orada kuzenlerinden ge nç bir gazete muharririyle evlenerek bir daha geri dönmemiþti. köyde benim için Maarif Müdürü'ne Fransýzca söylediði sözleri hatýrladýysa iraz sýkýlmýþ olacaktýr. elimi öptü ve eski bir bildikle konuþur g . bir tatilde. efendim. rahatsýz olmayýnýz. Gazetecinin karýsý benim esjci sýnýf arkadaþlarýmdan Kristiyan Varez'di. 16 242 Reþat Nuri Güntekin adamcaðýzý öyle görecek hale gelmiþtim. kabule mecburum!" dedim. Piyor For. Görüyorsunuz ya. Ben." dediðini iþittim. S nce baþýný çevirdi ve yüzümdeki peçeye raðmen bir anda tanýdý: . beni en çok seven arkadaþlarýmdandý. Çalýkuþu her þey aklýma gelirdi fakat seni böyle simsiyah bir alaturka çarþafla ve gö e yaþlarla burada bulacaðýmý ümit edemezdim. benim küçük Çalýkuþum. Fakat aylarca bura sürünmekten. en önde ve ortada olmak üzere fýmýzda bir yarým daire çevirmiþler. Bununla beraber.Matmazel. dýþarýdan seslenmiþti.Oturmanýzý rica ederim. Çünkü bu dakikada kapý birdenbire açýlmýþ.Piyer. Bu Çadýrlý'nýn Zeyniler'den daha fena bir köy olduðunu zaten iþitmiþtim.Haydi. B iyorlar. evvela kalýn mantolu bir genç kadýn girdi. sizi ne kadar tanýyorum. kerliferli bir kadýn olmuþtu. gözlerimdeki yaþlarý göstermemek için yüzümü arkadaþýmýn omzu . sizde n o kadar çok bahsetti ki. Fakat. biraz deliþmendi. sen burada. ayný titiz ve telaþlý tavrýyla: . Benim için çekilip gitmekten baþka Fakat kapýdan çýkacaðým sýrada onun Fransýzca: "Giriniz. çok bahtiyarým. Ellerimden tutarak beni odanýn ortasýna çek Yarý zorla peçemi açtý ve yanaklarýmdan öpmeye baþladý.

Fakat. Nasýl söylediniz?. Maarif Müdürü'ne döndüm. Ruhun böyle ince elan'larýný Kristiyan da þüphesiz çok iyi ar. sizi güzel köyünüzde talebeleriniz arasýnda ziyaret riz. derin bir hürmetle önümde eðilerek b ir koltuk da bana ikram etti: . çamsakýzý gibi yapýþýyor. Piyer For. diyordu. birdenbire kendisini toplayamadý. ben de hoca s ettim. lütfen. n e ulvi bir feragat numunesi ve benim için ne bulunmaz bir makale mevzuu.Kristiyan. þu þekilde izihat vermeye mecbur oldum: . ona bakmýyordum. bunun ne kadar tabii bir þey olduðunu bir türlü anlamak istemiyorsu 244 Reþat Nuri Güntekin Mösyö Piyer For. kuvvetli bir ses ve ukala bir tavýrla: . Türkçe olarak: . öyle güzel bir karakteri vardýr ki.Ben anlýyorum matmazel. dedim. Onu burada görmek.Hanýmefendi ayakta kalmayýn. Kristiyan. kocanýn benim adýmý gazeteye geçirmesine müsaade edersen seninle dostluðu kese im.Fransýz mektebi mezunu olduðunuzu ve Fransýzca bildiðinizi söylememiþtiniz. memleketin çocuklarýna hizmet etmek iste týmdan memnunum. Arkadaþým.. yerinden kalkmýþtý: . herhalde yelkenli kayýk ile dünya seyahatine çýkmak kadar tehlikeli bir k apris deðil. Piyer. artýk olan olmuþtu. bir türlü yakamý býrakmýyordu. Benim bundan çýkardýðým netice þudur ki. Fakat ben. kendisinin mer kezdeki Darülmualli- ÇALIKUÞU 245 mat'ýn Fransýzca hocalýðýnda daha büyük hizmetler yapabileceði kanaatindeyim. Þaþýyorum. Gönlümün rýzasýyla bu vilayette çalýþmak. olur mu? .Bütün bunlarda þaþýlacak bir þey yoktur. dedim. benim sýrtýmda babayani bir çarþafla burada bulunmamý bir türlü sýðdýramýyor.Durunuz. Memleketin hangi bahtiyar mektebinde hoca olduðunuzu sorabilir miyim ? Dedim ya. hâlâ hayretten kendini kurt Ya o saygýsýz Nafia mühendisi! Odanýn bir köþesine saklanmýþ beni göz hapsine almýþtý.Matmazel Feride Hanýmefendi köy muallimliði için ýsrar ediyor. Bunlar Loti'nin dezanþante'l gibi faydasýz spleen'lerle kendilerini harap eden nesilden bambaþka bir nesle mensu pturlar. hani bazen insanýn yüzünde böcek dolaþýrda tuhaf ürperme olu un gözlerinin de böyle bir böcek gibi yüzümde dolaþtýðýný bakmadan hissediyor.. Bana Türkçe olarak þu izahatý verdi: . Türklerin u yanýþýndan bahsederken müsaadenizle sizin adýnýzý da zikredeceðim matmazel Feride Çalýkuþu. Ya ah iþe baþlarsýnýz. dedi. Emriniz gelinceye kadar vekil olarak çalýþýrsýnýz. kocasýna hitap ederek: Bilmezsin. istanbul'un en asil ailes ine mensuptur. Çaðýrh. böyle olunca i. Sizin gibi bir genç kýzýn arzularýna itaat etmek ir vazifedir. yoksa Çadýrlý? Matmazel. dedi. beni çok mütehayyir etti. Fakat. O kadar zarif bir zekâsý. Ýstan a iyi bir garp terbiyesi görmüþ bir yeni genç kýz nesli vardý. Telaþla: . Arkadaþýmýn ýsrarýný Maarif vvel bana o kadar soðuk ve fena muamele eden bu adam. Ne güzel. Anlamadan yüzüne baktým. kendimi saklamak istemek arzumu yanlýþ anladý: . Adamcaðýz. Ara sýra gözlerim Maarif Müdürü'ne tesadüf ediyordu. Maarif Müdürü kýpkýrmýzý.ÇALIKUÞU 243 . hem utanýyordum. dedi. Tabii. dedi.. beni methederken hem hoþlanýyor.Bu tevazu da çok güzel. Fakat. durunuz. aksiyon'u boþ hayale tercih ediyorlar ve istanbul'daki refah ve sa adetlerini býrakarak kendi istekleriyle Anadolu'yu uyandýrmaya geliyorlar. rahatsýz olu Kristiyan'ýn merakýný yatýþtýrmak için.Senden artýk müsaade isteyeceðim. Þimdi sizi Nezarete inha edeceðim. matmazel. Onlar. Feride ne enterasan bir kýzdýr. Çadýrlý Köyü'nü buyurmuþtunuz galiba. herkesin bir þeye heves ettiði gibi.Bendenize teklif ettiðiniz mektep neresiydi? dedim. karnesine dayanarak: . yer For. vilayet için zintilerimiz arasýnda fýrsat bulursak. Çaresiz oturduk.

beni bir köþeye çekti: . Zannederim ki. idareden þimdi haber verdiler. erin son bakýþý benimdi!" de-1 mek hakkýna maliktirler." * Bu sabah B. niþanlýn þimdi nerede? Baþýmý önüme eðdim. o niþanlýnýn çehresini göz önüne getirmek im-1 kânýna maliktirler. rahatsýz etmeyeyim. fakat he ilirdi. Ne yazýk! Sana çok acýrým. latasý fena halde ýslanmýþtý. deðil mi? Saklama küçüðüm. ben bu haktan mahrumum Kristiyan!. uzak bir rüyayý takip eder gibi gözleri dalgýn. Hele Recep Efendi isminde sarýklý bir müdür var ki.. bir el iþaretiy . Beni odada görünce: . ben. on beþinin mutlaka aydýnlýk olacaðýný bilmiyor deðildim. Þemsiyeyi almayý unutacak olduk. görünüþte fena insanlar deðil. Hangi rüzgârýn seni bu nlýyorum. Bura-1 ya galiba çok ýsýnacaðým. dedi. ÇALIKUÞU 247 Kâh pencereden teneffüs bahçesini seyrederek.. bir gece yabancý bir memleketin karanlýk ve soðuk bir odasýnda yalnýz kaldýklarý vakit. Yeni arkadaþlar. genç kýz için sevdiði bir niþanlýnýn ölümünü görmekten büyük felaket olamaz.Feride. biraz kurunacaðým. doðru mu söylüyorsun? dedi.. Halbuki.. Üstünden akan sulara bakarak: . Arad lar. elma gibi kýrmýzý yanaklarý.Tu. yýllar geçtikten sonra. . ayýn on beþi karanlýksa. Latasýný çýkarmaya baþlamýþtý Ben ayaða kalkarak: . Bu hayalin yüzünü kalplerinin duda. onu sevmemek mümkün deðildi. iler'den sonra. Kristiyan. derler ama.. ömür. Recep Efendi'nin idareye gittiðini. Fakat.Cevap vermiyorsun.Feride. burasý-] ný beðenmediðimi söylersem esasen ayýp düþer. bu seferlik bizim lata çekti. bir genç kýz için daha büyük bahtsýzlýklar da biliyorum. Baþýmýza bu hal de geld akýlsýz kafanýn derdini ayaklar çeker. Darülmaullimatf nda derse baþladým. gayet yavaþ: . diye dýþarý çýkmak istedim O. yolda bir saðanaða tutulmuþ. sesi hareketli devam etti: Reþat Nuri Güntekin 246 'l. gör Hiç kimseye benzemeyen bir tavrý vardý. neredeyse) gelece erek beklememi rica etti. sonra gelirim. Kusura ba kma kýzým.Efendim. bir felaketten sonra daima bir saadet verdiðini. sana onu soracaðým. Bu cevap. sana yalan söyledim Krýstiyan Ben. akýllý hanýmlar. Feride.. bir genç kýz için sevdiði bir niþanlýnýn ölümünü görmekten büyük f man gözlerimi önüme indirerek kapadým: "Doðrusu. hatta zannederim mý benden büyük. itiraf etmekten kaçýnýrdýn.Nasýl Feride. Fakat bu sefer bir otel odasýnda minimini keçisiyle oynayan fakir bir çocuk deðil.. Aðarmýþ top sakalýnýn çerçevesi içinde yuvarlak yüzü. o güzel darbýmeselin söylediði gi i. býn bu kadar koyu bir karanlýktan. ý!l( .Hoþ geldin. l Mektebe geldiðim vakit Muavine . beni doðru müdürün odasýna götürdü. * "Sana çok acýrým Feride. güzel bir evin çiçekli bahçesinde çember çeviren þýk bir küç Ayrýldýðýmýz zaman Kristiyan.Hayatýn.Geçen sonbahar onu kaybettik. onu çok severdin. kâh duvardaki levhalarýn karýþýk yazýlarýný o yarým saate yakýn onu bekledim. talebemi yaþça bana yakýn.Hakkýn vardý. niçin evlenmedin? . zavallý Çalýkuþu!. Birkaç defa seni görmeye gelmiþti O zaman. O vaziyette baþka ne di ilirdim7 Fakat ben. Allah belasýný versin. Ah. Sen niþanlýydýn. dedi. Mamafih. Sevdiði bir niþanlýnýn ölümün t.. Sýmsýký bileklerimi tutan elleri titriyordu: . bu kadar umulmaz bir dakikada doðacaðýný aklýma getireme m. her bir vardý.kýzým. Munise tekrar gözlerimin önüne geldi. hakkýn var" dedim. Kristiyan'a çok tesir etti.j tiðýn kadar acýnacak insanlar deðillerdir Bir büyük tesellileri vardýr onlarýn. Allah cümlemize mübarek etsin. Nihayet geldi. dedim.

O da benim gibij mütehayyirdi: ÇALIKUÞU 249 . Müdür Efendi.Sen. Maarif Müdürü'ne sormadan pasaportunu eline verdim. amma yaptýn ha. dýncaðýz. kahkahalar Müdür Efendi'ye sirayet etti. Recep Efendi. bu sözleri biraz sýkýlarak. bir memuriyetin muhafazasý. Sinirli sinirli.rülmüþtü? Muavine Haným'la birbirimize baktýk. . Çarçabuk kaným kaynamýþtý. akýllarý baþlarýndan gider. Kocaman meþin kunduralarýnýn at nalý þeklinde çi süslü tabanlarýný ateþe vererek benimle konuþmaya baþladý. ders f vakti oldu mu dersin? . Muavine Haným. Fena halde þaþýrdý ir þey mi sü. eþyayý kendim taþýrým. dedi. Allah'tan ha? Allah da verdi mi verir.Haydi kýzým. Sen. kulakta çýnlayan tuhaf bir sesi vardý. Çekiçle üstlerine vurulan madenler gibi. Fakat. . ha" diye gülerken (h) harflerini. Allah'tan ha. mektebin müdür muaviniydi. Birdenbire iþi anladým ve kendimi tutamayarak güldüm: . dedi. kadýn kýsmýnýn süs ve altýna tutkusu bir yaradýlýþ eðilimidir. Sonra tekrar bana döndü: . evet. . þaþkýn þaþkýn: . ari-l fe olmalý. sobanýn yanýnda dumanlan çýkmaya baþlayan ýslak kundurularýnýn naili tabanlar gibi yerinden fýrladý: . onun gülüþü de herkesten baþka tür "Ha. aksi aksi yüzüme bakýyor' .. bütün K'ler ibi telaffuz ederek konuþuyordu. talebe sýnýfa girdi. Ben. yapa-. þu yüzünü iyi bir yý Müdür Efendi. Sobanýn yanýna bir iskemle çekerek oturdu. Öyle deði naz Haným? Aðzýný açmaya tövbe mi ettin? Þehnaz Haným. tövbe olsun arkalýðý sýrtýma alýr. Sonra söz söylemek fýrsatýný kaçýrmamak istiyor gibi: . öyle söyle. Herhalde bu Recep Efendi. ha. Gayri ona göre çalýþýrsýn.Fakat bende boya yok. Ama ne yapalým ki Allah sürmüþ. Yani demem o demek ki. su ile çý yok.Yüzümde bir þey mi var efendim? dedim. o memuriyetin istihsalinden dah müþküldür. Bu defa. adýla.Evet. dedi. Ne kabalýk Yarabbi! Dershan . Ýlle velâkin gayet ciddi olmalý.tekrar oturmamý emretti: . Arkasýnda mor çizgili sarý atlastan bir yelek yahut gömlek vardý. annen sana süt yerine gül reçeli mi emzirdi be? !. Bugün sana pederane ihtar ediyorum. ille velâkin evvela git. dedim. Ben delibozuk bi par mýyým. Müdür Efendi. Öksürmeden lakýrdý söyleyemeyen orta yaþlý. Muavine de benimle beraber gülmeye baþlamýþtý: . hâlâ üstünde ince ince dumanlar tüten latasýný giymiþ.Müdür Efendi. öyle olmuþtu. yine mektebe gelmiþ çocuklara alfabe talim eder gibi tane tane döküyodu. sesini alçaltarak! söylemiþti. be kýzým. Müdür Efendi. ne yapalým? diye ilave etti. o boyalardan ben de þikâyetçiyim. Bir tanesi geçenlerde bir hal yiyecek olduydu: Tövbe ler olsun. hariç-j ten muallimlik vakarýný muhafaza etme li. dedim. (Yakasýna bakarsan gömlek eplerine bakarsan yelek). . diyordu. kapý dýþarý ettim. beni sýnýfa götürmeye r penceresinden talebelerimi görür görmez yüreðim aðzýma geldi. rým.Amma yaptýn ha.Kýzým. edibe olmalý Vazifede kusur etmemeli.Hanýmýn tabii rengi efendim. Benim muallimlerim kendi öz kýzlarým demek248 Reþat Nuri Güntekin tir. sen git.Hamallarý iki mecidiyeden aþaðý razý edemiyorum. ille muallim kýsmýn fa girmesi caiz deðilir. teklif mi var? Bir bakýma senin pederin sayýlýrýz. Deminden beri bir þey söylemek istediðine dikkat ediyordum. cýlýz. . "Her yerde iþittiðim bu söz artýk canýmý sýkmaya baþlam týkýrýnda gitmiþ ha! Þu var ki. pek hoþ bir insan olacaktý.Bak tereslere.Amma tuhaf iþ ha. benim bu þaþý gözlerimi görüyor musun? Onlarýn l yan bakýþlarýný alimallah bin liray bir bakýver-l dim mi. böyle parlak yüz gördün mü Muavine Haným? Kýzým. seni talebeye takdim edeyim.Yok caným efendim.Sen bayaðý çocukmuþsun. ben dünyada yüzüne boya sürmüþ insan deðilim.Oldu efendim.

talebelerim beni hâlâ Müd endi'nin nutkuna gülüyor sandýlar.elki elli çocuk vardý. o kadar aldýrýþ etmiyorlardý. d Hasýlý. Maþallah. gülmeleriniz tebessüm derecesini geçmemeli. Artýk. Kapayýn çabuk aðýzlarýnýz r gibi ne sýrýtýp duruyorsunuz. limon gibi sýkýp ilmini aðzýndan almazsanýz. bunun size faydasý olursa bahtiya lacaðým. astarýný da istersiniz.. Aman Yarabbi. Talebemle yalnýz kaldýðým bu ilk dakikanýn bu kadar müþkül olacaðýný düþünmemiþtim. felekiyat ve riyaziyatý Araplar aldýklarý halde biz ne halt karýþtýrýp Avrupalýlardan yeni bilgileri almýyoruz? Avrupalýla ni ilm-ü irfanýna payzeni duhul olup gücün yettiði kadar ganimetler almak meþru bir çapul i Bu çapul öyle topla. ancak Fransýz diliyle olurmuþ.. ilk dersim pek güzel geçti. Nihayet. Müdür Efendi fazla gülenleri "kalpatanla diþlerinizi sökerim ha!" diye zarifane tehdit edermiþ. Sýký yapýþýn. Fakat maþallah Recep Efendi. Müdür Efendi. tövbe olsun. milletten yediðiniz ekmek zýkkým olsun!" diye ba sonra çýktý gitti. Aman. týlsým bozulmuþtu. sizi tehdit etmek için benim elimd e Müdür Efendi'nin galiba "kalpatan" dediði þeyher neyse ondan yok.. onlardan daha ziyade ükmüþtüm. devletten.O memalik-i irfanýn anahtarlarý. Doðrusu ben. Öyle zannederim akýþ. Size. Bu kadýn kýsmýna yüz vermeye gelmez ya. parmak kadar görünür ama. Hiç güçlük çekmeden söylüyor. Müdür Efendi. hafifçe güldüm. o bin liradan fazla deðer yan bakýþlarýyla penceresinden bakarsa dehþet! Onun için talebelerime ayrýca bir ihtarda bulunmaya lüzum gördüm: . Hepsi de hemen hemen benle akran genç kýzlar. dut yemiþ bülbüle dönmüþtü. Birdenbire üstüme diki en bu bir yýðýn göz karþýsýnda adeta eriyordum. kürsüyü yumrukluyor: "Ne sýrý alpataný getiririm ha!" diye yarý þaka. son bi r ÇALIKUÞU 251 defa daha: "Sýký tutun. kendimi toparlamýþtým. müþkül bir vaziyette kalacak. Þaþý gözlerinin bin liraya satmayacaðýný söylediði o korkunç yan bakýþlarýndan biri ."Çýk kýzým. þu parmak kadar kýzýn elindedir. na. ananýzdan babanýzdan. neler söylüyordu! Avrupalýlar týbbý. bu gizli gülüþ. O maden gibi kulaklardan çýnlayan sesiyle baðýrarak be eriyordu: . Siz. Söyleyecek b endimi tutamadým. yerlere geçiyord um. Kýzlar. dilim açýlmýþtý. Ara sýra gülüþmeler arttýkça Recep Efendi. o anda bizi birbirimize sevdirdi. onda müthiþ bir dinletme meraký vardý: 250 Reþat Nuri Güntekin . O melun kahkaha nöbetlerinden birinin tutmak üzere olduðunu hissediyor. hemen bu dakikada çekilip gitseydi. Bana "kal-patan"ýn sadece "kerpeten" demek nu söyledi. uzu verdi. o ne ya?. Fakat size kýrýlýrým. . gayri ihtiyari. Sabahta an söylenen geveze Çalýkuþu. Sýnýfta gülüþmenin artmasý nihayet Müdür Efendi'nin dikkatini celp etmiþti. on kadar devam etti.O ne ya?. onun heybetin e bakmayýn. Artýk. Sýnýftan çýkarken kýzlarýmdan biri yanýma geldi. Bereket versin. Onlar da gözlerime bakarak gülümsemeye baþladýlar. y vahýnýza. Nutuk. O ne ya. diye söze baþladým. Bir parça Fransýzcam var.Hanýmlar. berbat ederini. 252 Reþat Nuri Güntekin . az yüz verdiler mi. yarý ciddi onlarý tehdit ediyordu. kýzlarýmýn yavaþ y e kocaman hanýmlara karþý kýzlarým diyebilmek ne saadet! Yalnýz ara sýra biraz fazla gülüyo enim için hava hoþ. içi cevherlidir. lakýrdýlarý Bereket versin. boðazýna bas limon gibi sýkýn ha. rezil olacaktým! Ýlk defa doðrudan doðruya sýnýfa bakmaya cesaret ettim.. Böylece talebemle ilk bakýþýmýz tatlý bir tebessüm oldu. nlar da gülüyordu. iyiden iyice coþmuþtu. diye baðýrdý. kimyayý. tüfekle olmaz.Hanýmlar. yakasýný býrakmayýn. Birde bana bir cesaret geldi. Baþýmýn içi bomboþtu. makamýna bakalým!" diye hemen hemen zorla beni kürsüye çýkardýktan sonra. Birdenbire yumr vurdu.

Yeni Fransýzca muallimimiz Feride Haným. evinde bile herkesle seviþebilir mi? Arkadaþlar arasýnda en hoþuma giden. dikkatle yüzüme bakarak: . talebelerim arasýnda bile. doðrusu onlara da fena insanlar diyemem. Hatta.Allah.'nin en ehemmiyetli bir þahsý. Fakat. Fakat. iki kardeþ..Kim bu küçükhaným. Arada þunu da söyleyeyim ki. keskin kara gözlü kadýn ki. diyordum. sessiz bir evde yaþýyorlarmýþ. ihtiyar bir din dersleri hocasý. galiba. ondan çekiniyor. Arkadaþlarýma gelince. ince sarý sakalý. bir musiki müzesi gibiymiþ. bilmiyorum! Bunlardan baþka iki tane eski bildik var. 28 Mart Kýzlarýmdan çok ama pek çok mennunum. nazik. ismini bilmediðim bir yazý mualli nihayet musiki muallimi Þeyh Yusuf Efendi. Bana karþý fazla soðu duranlar. O. Ben.. Süzgün yüzünde. hýrçýn bir sabýrsýzlýkla beklediðini söylüyordu. aç leri bana. ince uzun boylu bir efendi girdi. Nezihe ve Vasfiye diye iki sevimli istanbul çocuðu. diyor. ama leke olacaðý derek aldýrmýyoruz. Bir 254 Reþat Nuri Güntekin aralýk gözlerimiz birbirine tesadüf etti.'ye gelmiþ. ellerimi önlüðümün ceplerine sokarak üstümü kurutuyordum. Teneffüste talebelerimle beraber bahçe onlara yepyeni bir top oyunu öðretmek bahanesiyle biraz oynamýþ. hemen etrafýný aldýlar. B irbirlerinden hiç ayrýlmýyorlar. Fransýz filandý. Böyle olduðu halde bahsedilen Þeyh Yusuf Efendi'nin mutlaka bu zat olduðunu anladým. Türlü maskaralýklar eder. bunlarla sýký fýký arkada tavsiye etti. þeffaf bir beyazlýk vardý. burada haftada bir gün ders veriyormuþ. diþlek bir ihtiyar muallime. her sazdan varmýþ. teneffüste bile peþimi býra rlar. bildiðimiz siviller gibi giyinmiþti.. onlarý aðlamadan dinleyemezmiþ. odanýn bir köþesinde yan yana bakarak benim için herhalde iyi olmayan þeyler fýs aþanlar yok deðil.B. Mektepte birkaç erkek muallim de var. yaðmurlu bir günde gördüm. Vaktiyle trende afacan bir mektep kýzý görürdüm ize öyle benzerdi ki. Bu halim. Müdür Efen-di'nin yan bakýþlarýndan kokmayan ye arkadaþýmýz bu. Hele söz söyleyiþi doyulmayacak kadar tatlýydý. bir Mevlevi þeyhiymiþ.Affedersiniz beyefendi. önüme bakarak: . kýranta bir miralay mütekaidi. iki duvar köþesiyle bu soba arasýndaki ar lýða girerek ayakta durmuþ. Yusuf Efendi. paltosunu çýkardýlar. Köþenin karanlýðýnda beni biraz daha iyi görmek i gözlerini büzdü: . bir vag n dolusu halký güldürmekten kýrar geçirirdi. kendi kendilerine küçük.ihtimal. Bulunduðum yerden baþýmla selamladým: . Her çalgýdan. Halim.. Muallim odasýnda kocaman bir çini soba yanýyordu. birkaç s vvel B. gizli gizli mavi latasýnýn yakasýný rek: "Vah ne þirrettir o! Þunu bir atlatsam yok mu. Müdür Efendi bunun rengine i ediyor: "Müslüman kýsmýna kara giymek yakýþmaz. Öyle parçalarý varmýþ ki.. insan. bütün B. Beni o kadar sevdiler ki. yeþilden yapmalý!" diyor. Onun da gözü beni ýsýrýyor. tövbe olsun gözüm açýlacak!" diyor. Kendisini ilk defa soðuk. Sebebi nedir. Zahit Efendi. Soba boru kendime siper ederek ona bakmaya baþladým. tallý seste belli belirsiz b kâyet! Etrafýnda bir daire çeviren arkadaþlarýma bir türlü bitmeyen yaðmurlardan þikâyet ed valan. benim kendi icat ettiðim bu kýyafe vaþ yavaþ yayýlmaya baþladý. iye gülerek . pansiyonun loþ dehlizlerinde mahzun mahzun gülümseyen Isa resimlerini hatýrla ttý. insan. Vaktiyle arasý sý a tren arkadaþlýðý ederdik. Fakat o. Ýçeriye gird t siyah önlüðüm ýslanmýþtý. olabilir. Coðrafya hocasý Ömer Bey. Göztepe taraflarýndan bir yerde muallimeydi. Birisi vaktiyle Merkez Rüþti-yesi'nde beni müdafaa eden uzun boylu. Bilakis Recep Efendi. Arkadaþlar. ekseriy e mahkûm hastalarda görülen renksiz. Eski bildiklerden ikincisi kocaman gözlüklü. Allah! Bu kadar benzeyiþ görmedim. muavin Þehnaz Haným bana. talebelerimizden mi? diye sordu Arkadaþlarým hep birden bana döndüler. tatlý bir adamdý. Mekte pte onu çok seviyorlar. Bu k nler söylüyorlar. dedi. Kapý beþ yaþlarýnda. Zaten Þeyh E meþhur bir bestekâr. eðlenmiþ-tým. Takdim etmeyi unuttuk. Yalnýz mektebin 253 ÇALIKUÞU deðil.

açýk kalan mutfak kapýsýndan bahçeye. taþlýktaki mavi çinilere ayaðýný sürüyor duvardaki çi rini elleriyle seviyor. kendisini saraya girmiþ zannediyor. bu daim böyle olacak.. Kendi evine iki üç dakikalýk mesafede. Panjurlar kapalý olduðundan buraya adeta bir akþam karanlýðý basmýþtý bakýnýrken. .vaka geçti tebin kullanýlmayan eþya ile dolu metruk bir salonu var. bu Yusuf Efendi'yi bir aðabey gibi seviyordum. öyle güzel bir baharý var ki. derin nde geçmiþti. diy Mektepteki derslerim galiba fena gitmiyor. yalandan surat ediyorum: "Ne yapayým. bahçeli. Yalnýz. Müdür Efendi benden çok memnun. Birkaç erimde küçük bir meziyet varsa. Ba kýzýyorum. þirin bir evceðiz. Çocukluðumun mesut günleri bir orgun çaldýðý aðýr. Beyaz teninde bir pembelik uçtu.Büyük bestekârýmýzý tanýdýðýma çok memnun oldum efendim. dedim.akþamüstleri ortalýk kararýrken biraz mahzun oluyoruz. ince þeyler söylüyor ki. ayný semtin kenarýnd alý. ç a keçisiyle karþýmda oturmak ona pek güç geliyor Ara sýra Mazlum. Yalnýz. o da Hâmýt. oradan dereye inen bayýra kaçmýþ.bizi epeyce korkuttu. minimini. Munise. bu þeytan mahluklar ayaklarý arý yeri benden iyi bilirler ya. resim yapmaya baþlýyorum... N ezer? Gülmekten. B 7 Nisan En büyük bir emelime daha kavuþtum. Bu memleketin. Baþýnda kýr çiçeklerinden bir çelenkle. ad ayaný Bu dalgalý yeþillik içinde gelincikler. taze yaralar gibi kanýyor Bütün boþ günlerimi de Munise ile koþmaca oynamak. parmaðýmla onu tehdit ederek: . Ben. ben de dün çok neþeliydik. bunu bana ah razý olsun Hacý Kalfa buldu. Her taraf yemyeþil. hýrçýnlýk etmeye. ellerinde mendi lerle babalar.. eþyayý düzeltecektik. Munise de. Fikri gibi bazý büyük þairlerdeki ilahi melali bir sesle ifade etmesinden ibarettir. birbirimizi kovalamaktan. bunu bana içinin eþyalarýyla beraber raladýlar. hafifçe ayaðý kayþa doðru dereye düþecek Hoþ. dedi. Ne yapayým?" diye kaçýyor. Sözde biraz temizlik yapacak. Daha iyisi. gülmeyi fazla sevdiðim için ara 256 Reþat Nuri Güntekýn il M ýl'ý sýra darýhyor: "Kalpataný sana da getiririm ha!" diyor. Bizim kapýmýzý bu saatlerde hiç kimse çalmayacak. Sadece Maz lum -Çoban Mehmet'in verdiði keçinin ismini Mazlum koyduk. temiz bir evim var. Hele biçare Munise. Unutulmuþ bir dost mezarýna yaklaþýr gibi titreye titreye onun yanma gittim. vallahi ben durmak istiyorum ama. topraða bulanmýþ bir eski org iliþti. Birkaç günden ben Munise'nin suluboya bir resmiyle uðraþýyordum. O vakit Mun "Abacýðým.Ben. Munise. Sanatkârlar böyle cümlelere karþý pek hassas oluyorlar. fakat pozdan pek sýkýlýyor. Mazlum durmuyor. köþelerden birinde gözüme.Bendeniz bestekâr sýfatýna layýk olacak bir1 eser vücuda getirdiðime kaný deðilim. Bu ÇALIKUÞU 255 yaramaz. uzun ince bacaklarýyla debelenmeye baþlýyor. Bahçemde renk renk çiçekl açýyor. kardeþler geliyor. bir ders levhasý almak içi n o salona girmiþtim. senin þeytanlýðýný anlamýyor muyum sanýyorsun? Sen hayvaný mahsus gýdýklýyorsun. Bu nazik mahsun hastaya bayýlýyorum. Dünden beri güzel. odamýn pencerelerine sarmaþýklar týrmanýyor. Þeyh Yusuf Efendi ile ahbaplýðýmýz çok ilerledi. Komþu evlere. Hoca Efendi? Üst dudaðým bir parça kýsa da ciddi durduðum vakit bile gülüyorum unuz!" diyorum. evimizden çok memnunuz. Sesin gizli þikayetiyle öyle güzel. ip atlamakla geçiriyorum Yorulduðumuz vakit ben. içeri alýncaya kadar epeyce yürek üzüntüsü çektik. Yaramaz kýz usl ursa çabucak bitecek. gözlerine inanamýyor. keçsiyle beraber çimenlerin üstüne uzanýyor Resim meraký bende en uyandý. Hülasa. Evet. aþaðýsý mi Allah esirgesin. El erini ovuþturarak boynunu büktü: . toza. birdenbi atlý ve mahzun bir ihtizaz uyandý. O gün. küçük. alt alta. Hele bahçemizin önündeki dik bayýr.. On gün evvel tuhaf bir . Neyse. üst üste boðuþmaktan göz açamadýk ki.

Onlarý inþallah bir gün size çalarým. bu sözlerime inanmadý. Ben de hanede bir köþeye koydum. bu ses Ne yaptýðýmý düþünmeden bir sandalye çektim Orgun önünde oturdum. kesik saçlý arkadaþlarým. . rica ederim.Onu bana getir.Samimi bir melal mahsulü olan bazý parçalarým var ki. Anlamayacaklarýnd emindim." diye kaç kere size t embih ettim. gönlümün içine dokunuyor.u salona ne yapmaya geldiðimi. Parmaklarýnýn ucuyla tellere þöyle birkaç defa dokun k olduydu. bana bir vaatte bulundu . Ayrýlacaðýmýz vakit.Bunlar. . Ký ynunu bükmüþ. Tam mektubu vereceði vakit muavin. Ah. tuþlarda parmaðýmý koydum. Yavaþça ayaðýmý bastým. "Talebeye gelen mektuplarý evvela ben göreceðim. B. Elinden rdi. Ne vakitten beri burada olduðumu. haftada bir gece mektepte nöbetçi kalýyor ar. nerede olduðumu unutmuþtum. yapraklar içinden rüzgâr geçmesine benzer bir ses iþittim. yavaþ olarak sevdiðim can birini çalmaya baþladým. Muavin. ne hassas bir kalp varmýþ Feride Haným! Bir çocuk r uhunun bu engin hüznü nasýl bildiðine mütehayyirim. ÇALIKUÞU 257 . Konuþa konuþa salondan çýkmýþtýk. büyük bir kabahat iþledim: Meydana çýkacak diye yüreðim titriyor. Bir gün. fakat bir musiki-parçasýndaki meziyetlerden hangisi nin bestekâra. yerinden atlayarak hademenin elinden mektu bu kapmýþtý. Mayýs Dün. derin bir ses verdi. hangisinin musikiþinasa ait olduðunu tefrikte yanýlmam. Sesler gibi parma klarýn da bazý ihtizazlarý vardýr ki. Cemile. .Dur. Cemile Haným için kapýcýya bir mektup býrakmýþlar da.F 17 258 Reþat Nuri Güntekin güzel þeyler olacaðýný tahmin ediyordum. Ayaðýnýn altýna bir sandalye çekerek lambayý muayene ediyordu. Musiki aletlerine merakým var da efendim. yaralý bir gönülden gelir gibi aðýr. Birkaç gün evvel çocuklardan biri satýn almak iste diði udu muayene ettirmeye getirmiþti. mavi gözlerinde aðýr bir melal ile beni dinliyordu. Elimde bir mektupla arka sýralarda oturan bir talebeye yaklaþmaya baþladý. Arkamda derin bir ah.Hiç. dedi. lakayt görünmeye çalýþarak cevap verdim: . benden iz de defterime zapt ederim. Þeyh Efendi. Vaat ettiði parçalar edim. aðýr bir rüya içine gömülmeye baþlýyordum. onlarda. Hafifçe ti reyerek baþýmý çevirdim.Sizde ne derin bir istidad-ý musiki. bir müsait vaktinizde siz orgda tekrar onlarý lütfederseniz. Muallimler. Kapýdan ihtiyar hademe girdi. Yaptýðým þeyin iyi o fakat ne yapayým. olmaz mý küçükhaným? iþte bu vaka. devam et. Org inledýkçe yavaþ yavaþ kendimi kaybediyor. onu feryada getirecek sanýyorum. siyah önlüklü. Þeyh Efendi ile olan ahbaplýðýmýzý bir kat daha artýrdý. Eski günlerimin eski a tamamýyla kendimi terk etmiþtim. Bu cantiq ue dediðiniz ilahilerden bazýlarýnýn notasýný bana ihsan edebilir misiniz? . Orgun üzerine baþýmý daha ziyade eðerek gözlerimden akan yaþlar kuruyuncaya dar çaldým. Yusuf Efendi. notalarýný ne bileyim. Sýnýflarýn birindek lambasýnýn iyi yanmadýðýný görerek içeri girdik. Geçenlerde vefat eden bir ihtiyar rahibin terekesinde n bendeniz de bir org almýþtým. kimseye çalmadým. Bu parçalarý çalmak isterim. bitkin bir halde durdum. neler çaldýðýmý bilmiyordum. öyle sandým ki. fakat pek Çalýkuþu . içimden öyle geldi. Org. ancak bir hassas kalbin melalinden akar. Me ridorlarý gözlerimin önünde açýlýyor. Dün gece sýra benimdi. Akþam mütalaasýnda muavin Þehnaz Haným'la beraber mektebi dolaþýyorduk. kafile kafil yordu. esasen böyle yanýk þeylerdir efend im. Hüzün bende deðil. Karanlýkta gözüme Þeyh Yusuf Efendi'nin sarýþýn simasý göründü. cantique denilen bir nevi ilahilerdir ki. bu ince parmaklarla uda deðil. Ben. Çünkü bu hasta ve hassas Þeyh. Cevap vermedim.Bunlar kulaktan kapma þeyler efendim.Kendime bir üstad-ý sanat diyemem. alelade bir tahta p kunsa. Ne kafasýz kadýnsýn! Bu dakikada tuhaf bir þey oldu. .Devam et yavrum. Sonra göðsümde tutuk nefeslerle yorgun.Beis yok. çok marifetli bir kadýndý. birdenbire bulunduðu yerden: . . Ayþe Kadýn! O ne? dedi. Hafifçe baþýný sallayarak: .

. Muavin Haným. karanlýk yatakhanel erde dolaþmak çok hoþlandýðým bir þeydi. Sýnýfa derin nek uçsa iþitilecekti. dedim. niçin itaat etmiyorsun? Bu cýlýz. Gerek evde. Yarýna kadar nasýl bekleyecek. sesini daha ziyade alçaltarak devam etti: . Cemile. ben bile titredim. Bu sene genç bir mülazýmý sevdi. baþýný önüne eðerek aðýr aðýr yanýmýza geldi. çocuðun büyük bir teessür içinde olduðunu anladým. kim bilir. ÇALIKUÞU 261 Nöbet gecelerimde herkes uyuduktan sonra boþ koridorlarda. Cemile'nin Suriye'deki biraderinden.Haydi. ikide birde biçarenin yarasýn . çabucak ke Derin sükûnete raðmen heyecan içinde olduðu hissedilen sýnýfa hitap ile. hastalýklý kadýnda öyle bir âmirane eda vardý ki. Cemile. omuzlarý hafif sarsýntýlarl ora giderken muavine: . þimdi yerine git! Þehnaz Haným. Þehnaz Haným hýrçýn bir hareketle bu mektubu buru obanýn kapaðýný kaldýrarak içine attý. ne bekliyorsun? . Muavine Haným. Talebeler.Niçin.Cemile. On altý. Cemile.Buraya gel. kardeþinden gelen bu mektubu ona vermeyecek misiniz? . ötede yorganýný düzeltirim. niçin? Bu "niçin" sözünde. tekrar baþlarýný kitaplarýnýn üzerine eðdiler. buruþturulmuþ kâðýt yýðýnla nu bulup çýkardým. ne kadar sabýsýzl dedir? . baþýný sýranýn üstüne saklamýþ. sessiz yatakhanelere aðýr bir rüya bulutu çökmüþ gibidir. Yalnýz hemen bana itaat etmediði için yarýna kadar ona vermeyeceðim. hareket etmiyordu. . dedi. müm zý olmuyor. .Niçin? . baþ baþa vermiþ. Muavin. Biz. epeyce zengin bir adamýn kýzýdýr. Arka sýralarda birkaç genç kýz.Bu Cemile. Muavin ile beraber dýþarý çýkarke zdirdim. gerek mektepte bu kýz. üçüncü mektuptur ki elime geçti. bu küçük kelimede meyus bir isyan vardý. Mülazýmý Bandýrma'ya gönder . . Derslerinde de Yüzünü yakýndan gördüðüm vakit. Perdeleri açýk kalmýþ bir pencereden odaya soluk bir mehtap aydýnlýðý vurmu gece hýrsýzý gibi titreyerek sobanýn kapaðýný açtým. dedi. kýzým. biçareleri. Yýrtýlmýþ. Fakat. Yüzünde baþýný eðerek dudaklarý saranyor. . Burada üstü açýlmýþ bir küçük kýzý örterim. daha ileride kumral bir saç küm bir genç kýz uyuyordur.Merak etme kýzým. sert bir hareketle eli uzattý. sessiz. ateþli baþýna yavaþça elimi koyarým.259 ÇALIKUÞU Muavin hiç sükûnetini bozmadan: . Koridorda dolaþan nöbetçi hademeyi bir bahane ile aþaðý göndererek muav odasýna girdim.. hýrçýn bir sabýrsýzlýkla ayaðýný yere vurdu: . on yedi yaþlarýnda güzel bir dan kaçtýðýný. bahçede tenha köþelerde.. kýzýn bileðini hýrpalayarak mektubu kaptý. Ben hâlâ nöbetçi muallimler odasýndaki yataðýmda uyuyamýy t. Babasý. Konuþa konuþa muavinin odasýna gitmiþtik. bir þeyler fýsýl260 Reþat Nuri Güntekin daþýyorladý. Halbuki o. mektubu hiçbir zaman okuyamayacaðýný anladý. Cemile'ye gelince.Cezanýz pek aðýr oldu. er geç kaybedecekeri bu rüyadan uyandýrmamak için ayaklarýmýn ucuna basa basa .Buraya gelmeni söylüyorum Cemile. düþüne düþüne dolaþtýðýný görürdüm. Vakit gece yarýsýna yaklaþýyordu. O.Mektup. Bu. o mektubu bana ver! Muavin. bu çocuðu yavaþ yavaþ tedaviye çalýþýyoruz. gözka-paklarý hemen titriyor denecek suretle açýlýp kapan . kararýmý verdim. yarý açýk ince dudaklarýyla hangi ümide gülümsediðini kendi kendim Bu birçok genç kýzýn uyuduðu loþ.Hayýr.Haydi. Muavin. zarfýn üzerine göz gezdirirken hafifçe kaþlarýný çatýyordu. göz hapsindedir.Nasýl.Çünkü kardeþinden gelmiyor.

Birdenbire arkamda ince bir sesin: "Buldum. ut nutuk söyleyen bir çocuðu alkýþlýyordu. Onun için. Çalýkuþu bitti.'deki bütün kýz mektepleri bug n bir saat uzakta. Ne rezalettir bu ? Olmaz. Dere kenarý papatya çayýrlarýna dönmüþtü. Yaramaz. adeta izzetinefsime. mintanlý. m mlik vakarýma dokunuyor. Fakat. mavi latasý. sadece bir biçaredir. B.. çaresizce çarþafýmý giyerek peþlerine takýldým. Erkek hocalar derenin karþý tarafýndaki bir aðaçlýða çekilmiþlerdi. Yeþil bahçelerin arasýndaki yýlankavi yollardan. Hem daha fenasý. helva yaptýrdým. ki kadar sevineceksin? Bu kaybolmuþ þeyi hangi görünmez gece perisinin oraya getirip býraktýð di kendine soracaksýn. Genç hocalardan bazýlarý b lerle beraber bu aðaçlara kolan salýncaklarý kurmuþlardý Yaprak kümelerinin arasýnda renk r tekler uçuyor. Þimdi "Ipekböceði" çýktý. Yavaþça üzerine eðildim: ..mutlaka benimle sallanmak istiyordu. kirpiklerinde d aha kurumamýþ gözyaþý damlalarýndan anladým. onlar da son sýnýf namýna ricaya geliyorlardý: . sevinci orgun bir hüzünden baþka bir þey vermiyordu. Meðer salýncak eðlencesi için beni arýyorlarmýþ. tlaka beni önüne katýp götürmek emriyle müdür tarafýndan gönderilmiþti. yavaþ yavaþ kalabalýktan ayrýlmýþ. Taþkýn kovuklarda bitmiþ cýlýz san çiçekleri koparýp ayaklarýmýn altýndan geçen suya gýn düþünüyordum. ç ir almaca oynuyor. eðlenece klerdi. sallanmasýný bilmiyorum!" diyorum. erkekler tarafýna savdýlar. Hem bu isim yalnýz mektepte kalsa yine þikâyet etmeyeceðim. "Gitmem" diye inat etsem: "Naza çekiyor kendini!" diyecekler. nefret ettiði in sandan gelebilecek mektuplarý daima kalbinin bir parçasýyla beraber yakmaya mahkûm bir t alihsiz. Cemile. Fakat ne arkadaþýma. Vallahi. Onun için gitmemeye. Bu yüzlerce kýz çocuðunun çýlgýn neþesi. olmaz. Talebelerime gelince. Baktým. Üç güne kadar imtihanlara baþlýyoruz. Salýncaklardan birine atladýk. kaba saba bir adam. kahvenin bir ucundan öbür ucuna: "Sekiz tane dut bahçem var. * Küçük talebelere beyaz giydirmiþlerdi. büyük karmakarýþýk bir insan kümesi manzume okuyan. Cemile'nin karyolasýný bulduðum vakit biçare. bugünü bahçemde geçirmeye niyet etmiþtim. Tam onun gö çat kapý çalýndý. sýzýldanmaya baþladý. o. ötede bir alay genç kýz. yüzüme karþý da böyle "Ipekböceði" demekten çekinmiyorlar. ben bugün hiç eðlenmiyordum. Recep Efendi: . kocaman siyah þemsiyesiyle dolaþýyor. Faka . efendim. kalabalýðýn içinde kaybolmuþtu. Muallimlerle büyük talebeler çarþaflarýný atrn nebilmek için Müdür Efendi'yi güç bela kandýrdýlar. Munise. mektep önlüðünün cebinde sevdiðinden gelen mektubu bulduðun zaman. Zengin bir ipek tüccarý olduðunu söyledikleri pot u. Geçen . k 262 Reþat Nuri Guntekin mekteplerinin þarkýlar söyleyerek geçtiðini gören Munise. marþlar okuyarak gel ktep taburlarý bitip tükenmek bilmiyordu. Mürüvvet Haným -beni vaktiyle Merkez Rüþtiye Mektebi'nde müdafaa eden kesk kara gözlü kadýn. böyle ipekböceðine sekizi de kurban olsun!" diye baðýrmaz mý? Öyle utandým ki. O gece. Ben. Bunu. ben onun için hassaten kuzu doldurttum.Tövbe olsun.. Yarý zorla beni oraya kadar götürdüler. kahvelerden birinin önünden geçiyordum. kahkahalar dalgalanýyordu. Ipekböceði burada!" diye baðýrdýðýný iþittim. bir köþeye taþtan ocak ÇALIKUÞU 263 kuran aþçýlara baðýra baðýra emir veriyordu. yeni uyumuþtu.. böyle kalabalýk gezintil rden hoþlanmýyorum. Bilmem niçin. bir peri deðil. daha ileride çocuk. Bu memleke k kýz mektebi varmýþ. bir dere kenarýnda Mayýs Bayramý yaptýlar. "i gunum.Ipekböceði" benim yeni ismim. ne talebelerime söz anlatma k kabil deðildi. 20Mayýs Dün dersler kesildi. muallim arkadaþlarýmdan Vasfiye ile son sýnýftan birkaç talebe. yüksek bir setin kenarýnda bir sýra kestane aðacý vardý. bir sel çukuru kenarýnda kocaman bir kayanýn gölges uþtum.. Bizim aramýzda yalnýz R . diye bar bar baðýrýyormuþ. Þurada bir iptidai mektebi mýzýka ile marþ okuyor. Ben.eðim titreyerek yürürüm.Bahtiyar küçük kýz.. yer ya ere geçecektim. çýðlýklar. urur mu? Uzakta. B. itiþe kakýþa.

bu yarý kapalý gözlerden ayýramýyordum Bir aralýk. mahsus çay semaveri getirmiþi. kollarým titriyor. Rahatsýz görünüyorsunuz. Dere kena rýndaki kayalýklar öyle yüksekti ki.. olmaz. Mektepten. dedi. saçlarýný omzuma dayayan Vasfiye'nin kulaðýna: .Nafile böceðim. adeta bir boðaz vücuda getiriyordu. artýk bitecek. Yolun uzadýðýný görerek onun yorulmasýndan korkanlara gü ce yol. Müdür Efendi. on kiþilik b r kafileyle. uzakça bir yere.. baþýný tekrar omzuma býrakarak: . kendimizi göstermeye çalýþarak dere kenarýndaki ince yolu takibe baþladýk. erkek muallimlerden bazýlarýnýn bir köþede gizli iklerini. Bir iki günden beri iyileþtiðini iþitiyorduk. Birdenbire yüreðim oynadý. fakat böyle deðildi dedim. ÇALIKUÞU 265 Buradan bizi kimsenin iþitmesine imkân yoktu. sular. süzgün gözlerinde muammalý bir gülümseme ile: . dediðim yerde gülersin. Sen hakikaten sallanmaktan korkuyorsun. Bunlardan hiçbirini þimdiye kadar dinlememiþtim. bestekâr. etraftan sularýn köpüre köpüre aktýðý bir kayanýn üstüne sinmiþtim. Þey ndi.Olmaz. Bir hastayý bu kadar yormak günahtý. Þeyh. bir bahane ile Yusuf Efendi'yi erkeklerden ayýrmýþlardý.Sus. Bana eliyle çay piþ ek istiyordu. sonunda. Gülme. Benim bugünkü neþesizliðimi o da fark etmiþti. Arkadaþlardan biri usulca kulaðýma eðildi.. ebedi gitse yorulmayacaðým. Þeyh Efendi'ye de birkaç kadeh verdiklerini söyledi. Vasfiye. Sekiz. Dikkatli dikkatli yüzüme baktý.. yine rahat vermediler: . Arkadaþlar.. Þeyh Yusuf Efendi'yi sýk yapraklý bir ceviz aðacýnýn altýnda oturttular. Yusuf Efendi'nin neþesi.t. belki biraz da bundan ileri geliyordu. niye gülmüyor? Vay aksi ço ay. "Çaðlayanlar" leri bu yerde vadi birdenbire daralýyor. ömrümce kulaklarýmdan gitmeyecek! Arkadaþlar. yemekt en sonra da peþimi býrakmadý. Ben. Bu musiki. Zavall hayli uðraþtýktan sonra vazgeçti: 264 Reþat Nuri Güntekin . Kumral.Evet. Dere yolunda on beþ dakika yürüdükten sonra bir harap su deðirmenine vardýk. Þeyh Efendi'yi ilk defa mektepte dinlemiþtim. Tambur baþladý. tamburu eline verdiler.. Çok güzeldi tabii. güneþ aþaðýya kadar inemiyor. Adamcaðýz. diye yüreðim titriyordu.Niçin? diye sordum. En kaba saba görünenlerin bile aðlayacak gibi dudaklarý titriyor.Hademelerden birini gönderip Þeyh Yusuf Efendi'ye bir tambur getirttik. bugün hep eski þarkýlarý çalýyordu. Bugün kendimi o kadar kuvvetli hissediyorum ki!" d iyordu. dedi. þu zevzeðin elinden kendini kurtar da gel. . Uzak bir y erde ona çalgý çaldýracaðýz. þarkýlardan bitirmesinden istifade ederek: . Yusuf Efendi'nin musikisi beni sardýkça sarmýþtý. dizlerim vücudumun yükünü kaldýramýyor gibi çöküyordu. öðle yemeðinde bizimle beraberdi. hakikaten kaçrýlmayacak bir fýrsattý. burada somurtur durursun!" diyordu. epeyce zamandan beri hastaydý.Ben. nafile. dinleyelim. çünkü Yusuf Efendi ömründe hiçbir gün bugünkü kadar mesut ve ayný zamanda bedbaht o . bestekârýn karþýsýna oturttul ar. Bugünkü mektep eðlencesine o da gelmek istemi Kadýn hocalar. Bu. Gözlerimi. Aman. ikide bir: "Hani. dedi. Benzin kül gibi oldu. Metebe gelmiyordu. Neyiniz var? 266 Reþat Nuri Güntekin . Hocalardan biri uzaktan el iþaretleriyle beni çaðýrdý: . mutlaka geleceksin! diye beni. solgun yanaklarýna birkaç dam . Dayanamadým. gözleri dolu . Buraya gel. birini bitirdikten sonra ötekine baþlýyordu. bugün çok canlý ve neþeliydi. çimenlerin üzerine zanmýþlardý.Biraz dinlenmez misiniz? dedim. Fakat gözleri yarý kapalý. düþeceks in. adeta bir fecir a kýyordu. yavaþ yavaþ sar a baþlayan þarkýlarý ince bir terle nemlenmiþ.

hocalardan birçoðu tatil aylarýn yerlere gitti. Sýcaklar tahammül edilmeyecek derecede. Arkadaþlarýmda bir tuhaflýk hissetmeye baþlýyorum. Memleket þimdi bomboþ. Islak kirpikleri arasýnda o. uðraþtýrsýn. renksiz bir gülümseme ile: .Bu Þeyh Efendi'de bir hal var. Demek sen hiçbir þey orsun? Vasfiye.Biliyorsunuz ki ben B. Þeyh Yusuf Efendi vakasý beni ço k müteessir etti. dedim. Mendilimi ýslatma n süratle taþlarýn üstünden sýçrayarak dereye indim. için için bir þeye üzülüyor gibi görünüyor. . Ýnsan içine çýkmaya utanýr oldum. ~ 5 Aðustos Hoca olduðumdan beri ikinci defadýr ki talebelerimin gelin olduðunu görüyorum. Evet. Bir yolunu bulur arsa orada kalacaklarmýþ. Kimsenin hiçbir þeyi ile alakad deðilim. Her þey sarardý. Elimde ýslak mendille yanýna döndüðüm vakit o. beni üzsün. Manalý manalý bana bakýyorlar. Ben: "Biz sebep olduk. Bu sene Ýstanbul çok güzelmiþ. gözlerini açmýþtý. hep þaþýrdýlar. B . beni söyletme derunumda neler var. seni ölesiye seviyor. Cemile'nin güzel baþýna bu gece.'nin bildiði bir þeyi sen nasýl bilemezsin? Bu manasýz þüpheye gülümseyerek omuzl : .Yusuf Efendi. Feride? Hatýrýn kalmasýn. duvaðýný elimle taktým.Bütün B. Bu gece. yanýk bir renk baðladý. dedim. Bu çocuklarýn ikisi de birbirlerine olan sevdalarýnda öyle sebat ettiler ki. Gayri ihtiyarý ellerimi yüzüme kapadým. babasýný razý ettiði gün ilk müjdeyi bana getirmiþti. dedi. Karþýdaki koyu yeþil tepeler soluk. ÇALIKUÞU 267 Arkadaþým ellerimi tuttu: .Sahi mi söylüyorsun. bu saatte Cemile artýk kirpiklerinde kur u268 Reþat Nuri Güntekýn mamýþ gözyaþý damlalanyla yataðýnda uyumuyor. benim de burada kalmaya niyetim yok. iki bahçe arasýndaki dar bir yoldan saparak kendi kendime eve döndüm." Yusuf Efendi. ziyaný yok. O.Bir þey deðil. Ayný yoldan geri dönüyorduk. Bir gece. O. Sularý. aralarýnd esle bir þeyler söyleþiyorlardý. . Feride. Fakat Cemile mahsus evime geldi. Talebeler daðýldý. Zavallýya hafif bir baygýnlýk r. o biraz evvelki manalý bakýþýyla beni tekrar süzdü: . Mektepler açýlacaðý vakit baþka bir yer ir yer ki.Cevap vermedi. Zehra gibi. adayý anlata anlata bitiremiyorlar. Fakat anasýný. Arkadaþým. çok hafif bir baygýnlýktý. masum çocuk gözleriyle derin derin bana ba ktý. Hatta a dönmesi. Nezihe ile Vasfiye bana ara sýra istanbul'dan mektup gönderiyorlar. ara sýra oluyor. baþý tamburun üstüne düþtü. garip bir bakýþla bana gözlerini dikmiþti. dedi. bu saatte se zýmýn göðsü yastýk oldu. B 25 Temmuz Yaz aylarý uzadýkça uzadý. þarkýyý bitirirken. fakat kendi kendime yalnýz býraksýn. ihtimal ki þüphe ediyor.Bilsem saklamaya ne sebep var? dedim. ellerimi öperek ya lvardý. Ben Vasfiye ile beraber en arkaya kalmýþtým. sonra tekrar baþýný tamburuna dayayarak yeni bir þarkýya baþladý: "Pür ateþim.Bizi korkuttunuz efendim. Cemile'yi elimle süsledim. açtýrma benim aðzýmý zinhar Zalim. .'de çok kapalý ve yalnýz yaþýyorum. fakat inanamayacaðým. karanlýkta kendisine ettiðim hizmeti acaba anladý mý? Bilmiyorum. etrafta ik namýna bir þey kalmadý. Dere kenarýnda çocuklarýn sevinçli gürültüsü hâlâ d mseye sezdirmeden kafileden ayrýldým. yine inanmadý: . Doðrusu istenirse. Bu. nihayet ann eleri. Fakat bu se fer o zavallý Zehra'nýn-ki gibi deðil. kendi elimle süsledim. Cemile'yi de. babalarý da baþ eðmek mecburiyetinde kaldý. Bir zamandan beri hiçbir kalabalýk ye re gitmemek için inat ediyordum. Burada bir âdet var: Kim olursa ol . bu kadar yormamalýydýk!" dedim. Uzak güneþinin kamaþtýrýcý ýþýklarý içinde kocaman kül yýðýnlarý gibi cansýz ve manasýz görünüy ibi sýkýlýyorum.

Her yerde olduðu gibi. Yarabbý. kafesinden kurtulalý bu gece tam bir sene olmuþtu. Geç vakte kadar bahçede oturduk. sana gizli b söylemek istediðini haber verirlerse sakýn dinleme.. elmaslara. . ihtiya arý gösterdi: ÇALIKUÞU 269 . altýnlara batmýþ bir þiþman kadýn. dedi. manasýný kendi kendime soruy B 27 Aðustos Bu akþam. minimini bahçemizde ziyafet vardý. çaresiz bir karanlýðýn inmeye baþladýðýný hissediyordum. mihnete hiç þikayetsiz tahammül eden saðlam bir vücudum var. Artýk burada duramazdým. kim bilir. sen de bir iki þey söyle kýzým. üç yüz altm uzun? Evvela çok neþeliydim. sonra fenerlerimden birini Mirat'a. Etrafýmda ne se ayat. bu gece kendi hürriyet þen liðimdi. saçýmýn bir tarafýna minimini bir tel parçasý iliþtirmekten me medim.un genç kýzlarýn saçma mutlaka bir parça gelin teli takýyorlar. benim iþitebileceðim bir sesle: . Alay olsun diye sokaktan üç dört kýrmýzý kâðýt fener aldýrm sofra üzerine eðilen dallarýna asmýþtýk. güzel baþýný mü tli göðsüne sakla. ne uzun? Soðuða. Munise ile beraber. yýldýzlý bir geceydi. yavrum.. bu dayanýlmaz sýcaklara raðmen hâlâ kurumayan derede hafif b birkaç yýldýz aksi. Erkenden evime dönmek mecburiyetinde kaldým. . kendim. Hayganuþ'un sivilcelerle dolu þiþkin yüzü dallardaki kýrmýzý fen bir renk alýyordu. Dað yolu. gönlüme derin. bu ziyafet deðil. Bütün dudaklarda yine bir "Ipekböceði" sözüdür dolaþý in karýsý olduðunu söyledikleri. H raðmen Cemile'nin annesini. Bir sene. Çalýkuþu. Talebemi bir köþeye çekerek: . buna imkân olmadý. bunu bir uður sayýyorlar. nasi hatlerin en güzelini kendi kendine verdin. cefaya. gündüzden çok yorgun olduðu için daha biz konuþ rken sandalyesinde uyuklamaya baþladý. o kadýndan kaç. kâh aydýnlýk günlerini bi-1 rer birer hayalimden geçirdim. bu gece benim kendi On Temmuzum. elli sene yaþayacaðým.Bu Ipekböceði sahiden afet. Cemile'yi onun kolunda görmedikçe saadetlerine inanamayacaktým akat. Munise. Cemile'nin annesinden müsaade istedim. hasta olduðumu. sana nasihat vermemi istedi. Sama adam.Cemile'ye hocalarý nasihat veriyorlar. Yalnýz. Hacý Kalfa'nýn ellerini dizlerine vurarak: Reþat Nuri Güntekin 270 ý 'H. bu sözlere. Sen. Müla zýmýn þimdi senin yanýna gelmeden evvel sokakta yabancý bir kadýnýn geldiðini.Ayol. On Temmuz þenliðidir.Dil otu mu yedin be kýzým? diye gülmesi vardý ki. Mülazýmý çok merak ediyorum. Onlarýn renkli ýþýklarýyla beraber içimdeki neþeni lduðunu. Cemile. Hacý Kalfa. dikkatli dik baktýktan sonra yanýndakilere. çünkü þimdi ben bile ha t ediyorum. yalnýz uçurumun dibinde. birbirleri r þeyler fýsýldadýklarýný görüyordum.Cemile. dedim. çocuðum. dedim. adamcaðýzýn yanmakta hakký varmýþ. bu yýldýzlý gölge yýðýný gibi yükseliyordu. hocan olmak sýfatýyla annen. Onlarý bir yabancý aðzýndan iþitmiþ gibi sebebini. Bu bir senenin kâh karanlýðýný. Bu masum arzuyu gülümseyerek kabul ettim. Küçük gelinin yanýnda muallim arkadaþlarýmdan birkaçý vardý. sana bir tembihim olacak. Onu yataðýna gönderdim. O kadar maskaralýk ediyordum ki. Hacý Kalfa ile ailesini akþam yemeðine davet etmiþtik. Evet. Ýhtimal daha elli yaþ bu hazin muzafferiyet . birini Haganuþ'a vererek misafirlerimi selametledim. mümkün deði uramayacaðýmý söyledim. ne kadar hayret etmiþtir? Hakký var. burada da bütün kadýnlarýn gizli gizli bana baktýklarýný. Bileklerimle alnýmý setin kenarýdaki parmaklýðýn soðuk demirlerine dayadým. Kâðýt fenerlerin mumu artýk tükeniyordu. bunlarý görünce pek keyiflendi: . gülmekten týkanýyor. tek baþýma bahçede k Sakin. dedi. Karþý setteki evlerde ýþýklar sönmüþtü. Mütemadiyen gülüp söylüyordum. daha kýrk sene. dedi. Ýhtimal.Hacý Kalfa.

Ben. Muallim arkadaþlarýmýn birçoðu B.'ye döndüler. tahammül edeyim.Kim o? diye sordum. bilmem hangi parkta birbirlerine randevu vermiþler. genç zabitin zihnine gi hafta sonra onunla niþanlanmýþ Vasfiye. iyi. sýcak ve s bana verdiði müzmin hüznü. neyi beklemek için? Bu bir sene içinde. Munise'yi uyuttuktan sonra elime bir kitap alarak sedire uzandým. mektepten döndüðüm vakit benim de aþaðý yukarý onlardan kalýr yaným yoktu. Allah'ým. fakat niçin. Biçare. peçem yüzüme yapýþýyor. Fakat bunlarýn hiçbirisind bu gece gözkapaklarýmýn içini yakan yaþlardaki acýlýk yoktu. Vasfi-ye'nin o gün misafirleri gelmiþ. Kapýyý açtýðým vakit titriyordum. ýhlamur kaynat-mýþtým. bu akþam benzi biraz soluktu. Nezihe ne yapýp yapmýþ. Hatta.[ deki muþamba fener sokaktaki su birikintileri içinde çýrpýnýyordu. güzel. ilk günlerde benim gibi sevin en.Ah Feride Haným. Hele birkaç gün evvel þimþekle. O akþamdan beri yaban-1 cý kadýnlardan gözüm yýlmýþtý. soðuk. cumbanýn altýnda yaðmurdan korunmaya çalýþýyor. Bu vakitsiz . su oluklarýnda çýkardýðý sesleri. akþam eve uðradýðý vakit. Nezle olmasýndan korkarak erkenden. yaþamak zevkini alamamýþsýnýz. Karanlýðýn içinde uzu kadýn hayaleti. yatakta þikâyet ediyor. on beþ günden beri bitmeye dinlemeye baþladým. onlarý Boðaziçi'nden Fatih'e kadar takip etmiþ. aðladým. Yaramaz kýz. mekte de öyle bir hal var. benim yerime git. Sizinle ne güzel iki arkadaþ olabilirdik. Hayat. elin. bir yandan. Feride Haným'ý görmeye geldim. o kadar . aziz bir arkadaþý tarafýndan aldatýlmak gücüne gidiyor. bilmiyorum? Birdenbire hýzlý hýzlý kapý çalýn kim olabilir? Kapýyý açmaya cesaret edemedim. çok mahzun. Ýkide birde içini çekerek: . Ümit edeyim. Nezihe. diyor. Ne beni ara-1 dýðýný görsem. buna razý-' yým.Abacýðým. Hatta. anlaþýlmaz yaþamak yorgunluðunu daðýttý. kýzýn halinde b irkaç gün sonra iþ anlaþýlmýþ. O kadar hafif. Meðer o gün. zorla yataða yatýrmýþ. sokakta rast geldiðim insanlarý halime güldürüyordu. Misafir odasýnýn cumbasýndan uzandým.Kuzum Nezihe' Sen. ne uzun? Ýhtimal.Açýnýz. Fakat aksi olacak. Baþka gün için mülakat a demiþ. Titrek bir ses: .hazin yýldönümünü gör-1 mem lâzým gelecek. ne uzun. Biçarele r. Sýrýls vücuduma. delikanlýyý göremediðini söylemiþ. 17 Ekim Yaðmurlar on günden beri devam ediyor. dedi. Fakat. munis bir kýz olduðunuz halde. .. Nezihe'nin baþýna bir devlet kuþu konmuþ. Saçlarýma yavaþ yavaþ aklar düþecek. bahçede durmadan yaðan yaðmurun altýnda baþlarýný eðiyorlar: "Artýk yeter!" der gibi büz lar. Fakat nasýl anlatayým. m istanbul'da kalmak isteyen Vasfiye bile. solgun benizlerine taze bir hayat rengi gelen son çiçekler harap oldular. bi andan da yalnýz kaldýðýndan þikâyet ediyor. fena bir haber alacaðýmý sanýyorum. Yaðmurun saçaklarda. o da Vasfiye'yi tercih ediy rmuþ. Zabit. ____________ÇALIKUÞU______________271 B . l Ekim Dersler baþlayalý iki hafta oluyor. samanlýkta yattýðým geceyi unuttun mu du. Bu gece. bir türlü açýk yer bulamamýþ. hiç uykum yoktu. Bir cuma günü Surlar'da bir genç zabite tesadüf e . Zabiti merakta býrakmamak için Nezihe'ye yalvarmýþ: . bugün gelemeyeceðimi söyle. siz o kadar neþeli. 272 Reþat Nuri Güntekin B. Ne kadar vakit geçmiþti. kendimi zapt edemedim. Bu akþam. hem de ne þiddetle. Munise de bana kalmayacak. insana ne yapar? Geçen sene karda. Bu iki arkadaþýmýn þimdiye kadar tesadüf ettiði her erkek gibi. birkaç defa. gök gürültüleriyle baþlayan þiddetli bir yaðmur. Munise'nin. benim ihtimaml k: . Yuvalarda yeni yavrularýn yumurtadan çýkma zamanýnda nasýl neþeli bir hayat uyanýrsa. sadece gözlerim aðla e gönlüm aðlýyor. O vakit.

Haným kýzým. Elimden gelecek bir þeyse. Benden korkuyor gibi baþým eðdi: . dedim. hatta bu tesadüften b .ÇALIKUÞU 273 misafir. Kendim de zaten bir yaralýdan baþka bir þey deðilim. Ben göründüðü kadar kaba ruhlu bir kadýn deðilim. . Sabaha çýkmayacak. Bir þey söylemiþ olmak için: . Gerçi þimdiye kadar görüþmedik ama. ne yaðmur. ben kardeþinize bir þey ÇALIKUÞU 275 yapmadým. göðsünün sa ak: . kardeþimi için için yiyip bitiriyordu. Gözle görünürcesine eriyip bitmeye baþladý. Yusuf. Dizlerimi öpüyor. bir uyor. Zaten fazla içli bir adam. sonra bir cesaret hamlesiyle ilave etti: . Bir fenalýk zannederek omuz edim. odayý ýslatmaktan çekiniyor gibi. Kadýn. Bu munis çehreli. Akþama doðru birdenbire aðýrlaþtý. asil bir kadýndý. yüzümü görmek için feneri kaldýrmýþtý.F 18 274 Reþat Nuri Güntekin O. Sözünün burasýnda bitkin vücudunun birdenbire çöktüðünü gördüm. yerlere sürünerek çýrpýna çýrpýna aðlýyordu. Dikkatle yüzüne bakýyordum. bu halde gelen bir misafire söylenecek söz. evladým. Ömrümü ona baðladým. felaketinizi anlýyorum. oturmaya cesaret edemiyordu. dedim.Müsaade eder misiniz içeri gireyim. Mektebinizin musiki hocasý Þeyh Yusuf Efendi'nin. daha sakinleþmek istediðini anladým.Kardeþim bu gece ölüyor. söyleyiniz. beni kov iye. sizin de belki bir sevdiðiniz var. Bunlarý size niçin mi söylüyorum küçükhaným? Beni ayýplamay izi rahatsýz ettiðim için. melun hastalýk. Halbuki periþanlýðýnýn yaðmurdan daha baþka bir þeyden geldiði Asýl maksadýný söylemek için. Kurtulma imkâný olmayan bir felakete razý olur baþýmý daha ziyade eðerek bekledim. Altý saatten beri kendi yor. Senelerden beri onun musikisi içinde yaþadým.Yusuf.. Ne söyleyebilirdim? . biraz daha iyiler inþallah. Sizi gördü. yalvararak sizden isteyeceðim þey için bana darýlmayýn. benim üç yaþ küçüðümdür ama.Hanýmefendi yemin ederim ki. sizi uzaktan rum. Biraz sustu. istemedim. . o kadar çýrpýndým. ben yabancý deðilim. yüzüne bakmaya cesaret edemeyerek gözlerimi yere in diriyordum.Ne yaðmur. elbette bu deðildi. birdenbire ne istediðini . bana emniyet verdi. Tekrar evlenebilirdim. Birdenbire yüreðim aðzýma geldi. Yanýmdaki misafir odasýnýn kapýsýný açtým. Böyle olduðu halde ona analýk ettim. insaný adeta yýkýyor! dedi. Þeyh Efendi. Hafif bir hareketle kendimi kurtardým. Annemiz öldüðü vakit. Yemin ederim ki bu et için söylemiyorum. Çalýkuþu . Hafif bir hýçkýrýk sesi iþittim. Cevap vermedim. darýlmayýnýz. bu ses. cevap bulamayarak susuyor. Bu dakikada ne kadar sakin olmak mümkünse o kad ar sakin bir sesle: . Sizden deðil. beni aldatmýþtý.Öyle mi efendim? Görüþtüðümüze memnun oldum. Kadýnýn aðlamaktan þiþen soluk mavi gözlerinde bir ümit ýþýðý canlandý Zavallý.Hanýmefendi. Nihayet bu vaka oldu. etrafýna bakmýyor. on seneden beri hastaydý.Bir meslektaþýnýzýn kardeþiyim. dedi. evladým sayýlýr. iki mükedder mavi göz far . Tek Yusufçuðum yalnýz kalmasýn diye. Dul kaldýðým vakit sizi ardým.Feride Hanýmefendi. hocaným? Bu çehre. ded Bu saatte. boynunu tutarak' .Küçükhaným. Sözün burasýnda hafif bir isyan feryadýný men edemedim. hiçbir þey sezdirmemek lâzýmdý: . Ben. ilk hissim. iþin nihayetinde Yu rdeþiyim. beni yalnýz býrakýp gidiyor. Fakat kuvvetli olmak. Halbuki þimdi o. niçin geldiðini sormaya lüzum görmeden: "Buyurunuz" dedim. Kim olduðunu. Yu deðildim. Fakat baþka n e diyebilirdim? O. Nihayet: "Kiminle görüþüyorum efendim?" diye sordum. Solgun bir çehre. aðlamamak için elleriyle göðsünü.. O kadar uðraþtým.

Artýk devam edemedi. Duvarlarda tamburlar.. Uðruna ömrümü.Yusuf. belki bundan daha büyük bir ÇALIKUÞU 277 günahtý.iyi ol. daha ziyade yanacaðým. Bestekâr.Feride Haným. onu hiçbir þ memiþtim. Ablasý yastýða yüzünü kapamýþ hýçkýrýyordu.. çabuk iyi ol! Elbet bir gün yine göreceksin. diye alnýný. Feride Haným sana hatýr sormaya geldi. geniþ bir odaya aldýlar.Yusuf. Yusuf'un yataðýnda mum gibi eridiðini görüyorum. içim parça parça oldu. Fakat buna imkân göremiyordum. öyle bir sevap ki. Sevgi. bir kere daha gözlerini aç. parmaðýmý tuþlardan birine koydum. yoksa benim yaþlarla perdeli gözlerimin bir vehmi mi olduðunu söyleyemeceðim. Bu. En çok istediði þeyi bir kere göstermeden hasret içinde gözlerini kapadýðýný görm ze anlatmak mümkün deðil. keman lar sallanýyor. bu hastanýn hiçbir þey söylemeden bana nasýl darýldýðýný. bu son vazife karþýsýnda hayret sükûn ve tahammül gösteriyordu. Düþündüðüm þey belki cinayet. Yusuf.. saadetimi vakfetmiþ.'deki evimde son gecem. Feride Haným. Þehirde herkes benden bahsediyor. birer birer parmakla rýmý öperek: . gizli figanlarla titreþtiler. Aç gözünü. Yaðmurlarýn içinde. Hakikat mi. duvarlardan gölgel uzatan sazlar. Yüzünü eteklerine saklayarak çocuk gibi hýçkýrdý. Karyol cunda masaya benzeyen bir karanlýk kümesine dayanmýþtým. . ilk busemi ben. hiçbir þey görmüyordu. soluk dudaklarý gizli bir gülümseme ile yavaþça isminizi tekrar ediyor. 2 Kasým Bu akþam B. hiçbir þey duymuyor. yavurucuðum.. önümdeki fenerin donuk izini takip ederek birçok dar. aðzýndaki bembeyaz diþlerini gösteren aralýk dudaklarýnda bir parça hayat rengi kal Biraz evvel o kadar telaþlý ve periþan görünen kadýncaðýz. Yusuf için her f edakârlýða razýydým. çocuðum. Bazen kendini kaybediyor. mümkün deðil. biraz sesini . Bana öyle geldi ki hasta. öyle söyledi ki.. görmeden ölürsen. kaç saygýsýzýn. saçlarýný okþa . Ayaklarýmýn ucuna basarak yanýna yaklaþtým. Org. utlar. Fakat öyle anlýyorum ki. Hiçbir þey hissetmiyor. arkadaþýn. Hasta. kaç kiþi artýk iki kat ör aþladýðým peçemin altýnda yüzümü seçebilmek için yolumu kesti. herkes. bak. biçare kadýna. Kalbim. dizlerim vücudumun yükü altýnda çökecek gibi oluyordu. karýþýk raflarda neyler sürünüyordu. Mum gibi sarý çehresine ölümün sükûneti þimdide çukuruna karanlýk dolmuþtu. karanlýk sokaktan im. Düne kadar bu derdinden bana hiç bahsetmemiþti. Fakat kenarýndan bakanlarý içine çeken uçurum gibi bu org da benim tahammülümü eli Gayri ihtiyari ayaðýmý bastým. Dün ellerimi tuttu. O vakit. yaralý bir gönül gibi derin derin inledi. sesi a baþlamýþtý: ... Yusuf. ne acý söz. Odanýn karanlýk köþeleri. baþýný öte tarafa ikle gözlerini kapadýðýný görseydiniz! Anlatmak mümkün deðil ki. bu sesle son bir defa mavi gözlerini açtý. Bunun bir org olduðunu fark ederek titredim. sele düþmüþ bir yaprak gibi iradesiz sürük m. Bugün akþama doðru büsbü nlarýn bir daha açýlmayacaðýný biliyordum. Onun bir kere daha gözlerini açmadan öl mali. hiçbir þey iþitmiyor. o güzel tahammülünü yavaþ yavaþ kaybettiriyordu. 276 Reþat Nuri Güntekin Bu gecenin vakalarýný bir rüya gibi hatýrlayacaðým. Yüreðim merhametten eziliyor. Yarýn erkenden hareket ediyorum. O vakadan sonra tabii burada kalamazdým. Tekrar aðlamaya. henüz bir hayal bakiyesiyle titriyor gibi görünen gözlerine dudaklarýmý sürdüm. b eni merak ediyor. gözka-pakla f hafif titriyor. bu çalgýlarla dolu odanýn bi iþ bir demir karyola içinde ölüyordu. Beni gölgelerle dolu yüksek. þefkat denen þeyde ne mucizeler var Ya-rabbi! Mekteb gidecek çocuðunu uyandýran bir ana gibi elini hastanýn baþýna koydu: .le þikâyetim yok.Onu bir kere daha göster bana abla! diye çocuk gibi yalvarmaya baþladý. bir ölünün sönmüþ gözlerine mi tevdi edecektim! B. can çekiþenler arýna verilmiþ bir damla su gibi. Mektebe gidip gelirken kaç kiþi peþime takýldý. Ne þikâyet var. Bir mukaddes vazife yapar gibi ölünün üzerine eðildim. Yalnýz. bu biçare gözleri son defa açacak mucize ancak bu org o labilir.. or. ne çýrpýnma.

Rüþtiyesine tayin etmiþler. Munise'yi komþulardan alay imamý Hafýz Kurban Efen-di'nin karýsýyla beraber gönderdim. de nin derdin. Ötek limle kediyi baþýndan tuttum: .Bu hain yeþil gözlerdeki tatlýlýða bakan. Evde yalnýzým. açýl adan gelirim. benim en ziyade hoþuma giden köpekler oldu. kuþun üst . çok üzülmüþ. rüzgâra kapýlmýþ sonbahar yapraklarýna döndü. Buranýn havasýna dayanamayacaðý . hele ara sýra çenesini titreterek hafif hafif sesler çýkarmasý var ki. sonra güneþ alsýnlar diye bahçeye çýkardým.görmeden: . bohçalar. Yavaþ sesle türküler söyleyerek." dedim. baþka 278 Reþat Nuri Güntekýn bir memlekette bana bir ders bulmasýný rica ettim. O.. nra. Hatta. boynunu kýsarak öyle bir titriyordu ki. bilakis çok iyiyim ve çok neþeliyim.. Evde yalnýz kalýr kalmaz.. Hacý Kalfa'nýn oðluna býrakmak mecburiyetinde kalmýþtýk. Öteki elimi açtým. sadece evde deðil. bana da bir merak geldi. Maskaralarýn kafeslerini temizledim. çarþýlar kapalý. bu ha? Zavallý Þeyh! dediðini iþittim.. elimin içinde kanatlarýný. Zavallý kuþ birdenbire sendeledi. Onlarý. Gitmek istem min sebebine gelince. baþýmdan çatkýyý attým. böyle devam edemezdi.. Zalim hayvanýn. sarý tüyleri erinden kývýlcýmlar parladý. Çünkü hemen bana hak verdi. Fakat. 279 ÜÇÜNCÜ KISIM Ç..Ipekböceði. Zavallý Çalýkuþu. ince bir feryat kopararak uçmaya baþladý. Munise. halim bir kedi. ben. fakat baþýma bir çatký çattým: "Biraz hastayým.. Þimdi tam yarým düzine kuþumuz var Buraya gel m'u. bu biçareyi parçalamak deðil mi? Bak. Mektepte günlerce erkek gibi çalýþtýktan sonra ara sýra ev hanýmlýðý etmek iyor ki. üstünde bir rüzgâr esmiþ gibi. Bugün: "Bakalým ne yapacak?" diye kuþlardan birini kafesten çýkardý onun yüzüne doðru yaklaþtýrdým. O bile eðlenceden geri kalmak istemedi. Zavallý yavrucak. Kedinin hayran bir yeis ile kuþu takip ed . sularýný tazele . Kurnaz hayvanlar. ziyafetin kok usunu almýþlar. sepetler. Mamafih. sýnýfa girerken kýpkýrmýzý olduðumu hissediyordu Bu. Maarif Müdürü'ne gittim.Ç. Bütün kasaba halký. ihramlarla yola çýkan her kafilenin arkasýnda birkaç da lardan takýlmýþ. kasabada da hemen hemen öyleyim. artýk böyle kalabalýk eðlence yerlerinden hoþlanmýyorum. hastayým diye aldattým ama bugün. erkenden yemek sepetlerýyle Söðüt-lük'te ku Köþe baþýnda her zaman kötürüm bir dilenci oturur. b nsiz gitmemek için bir hayli sýzlandý. Çaresiz. seni gökyüzündeki melekleri düþünüyor sanýr. Yumuþak pençelerinin içinden týrnaklarýný çýkarýyor. Evler boþ. Yeþil gözlerini aralýk ederek adeta þ ra bakýyor. aðlamýþt 280 Reþat Nuri Güntekin zým içlenmesin diye ona bu kuþlarý aldým Sonradan. baþka bir yerde bana göre ders bulmak müþkül maaþlý daha küçük bir mektep olursa da kabul edeceðimi söyledim. Arkadaþlarýmýn yanýnda konuþmaya utanýyor. Görünüþte sakin. ya biner gibi. komþunun sarý kedisinden bu hayvancýklara hiç rahat yok... onlarla onuþuyor zannedersiniz. Yalnýz. Ne vakit kafesleri bahçeye çýkarsam. 23Nisan JDUGÜN Hýdrellez. ýslýk ça n iþini gördüm. elverir ki uzakta bir yer sun iki gün evvel emri geldi. Dedikodulardan galiba onun da hab eri vardý. azametli bir eda ile bir hamalýn sýrtýna binerek kafileye karýþtý. ben þimdi senden ne güzel bir intikam al acaðým. gelip arþýlarýna oturuyor. Bu iþler bitince sýra kuþlarýma geldi. azat olunduðuna inanamýyor gibi durdu.

salýncakta gibi sallanýyord aralýk yanýmdaki evin penceresine gözüm iliþti.'d ki Müdür Recef Efendi bana: "Allah geçinden versin. Yoksa tamah edilecek hiçbir þeyi yok . Vefakâr. içimde derin bir sevinç vardý.'den kaçmak için ilk teklif ettikleri yeri kabul etmiþ. arkama dökülen aðýr saç kümesine sarýnarak onu göðsüme daðýtmak oldu. þirin bir asker memleketi. talkýn vere mamý güldüreceksin!" demezdi. gözlerini güneþe dik en. bugünkü vaka neþemi kaçýrdý. Yerli olsun. elli yaþlarýnda bir alay imamýdýr. baðýran komþum Hafýz Kurban E di'ydi. Sakin. Hafta geçmez ki bir düðün olma- ÇALIKUÞU 283 sýn. otuz yaþýna bile gelmemiþ. sýra kendime geldi. sert emirlerinden biriyle kafese doðru yürüyordum. hakikaten bir þikâyet miydi. fi bir Çerkez kýzý. Bugün. türlü türlü isimde kýna geceleriyle tam bir hafta sürüyor. güzel.'de saçl u arkadaþlarýma söylemeye utanmýþtým. haný ölüp de mezara girsen. kýyafetim bir þeye benzese neyse.Sizi býrakayým. Karýsý pek taze. Maçlarýndaki tesire benim demet demet uzay gür saçlarýmý þahit tuttular. Onlar. ne kadar ayýplamýþtýr? Þimdi bu satýrlarý yazarken utancýmdan yüzümü ateþ basýyor sediyorum. filan gibi askerlikte bir olan insanlar. Fakat.. Kuþlar. Hocalarýnýn bile bir kýsmý tabur imamý. kocasýný sorarsanýz mutlaka askerdi. sarý kediden deðil. Bugün Muni-se'yi gezmeye götüren de odur. Hepsini birden azat edecektim. kimin babasýný. Bugünkü programýmýn öðleden sonraki kýsmý. hayatlarýndan memnun. f le geldi ki. talihime gayet iyi bir yer çýktý. kerameti kendilerinde bildiler. oðlunu. munis ve sade Çalýþmak gibi eðlenceyi de çok seviyorlar. Yanaðýmý kafeslerd en birinin teline dayadým: ÇALIKUÞU 281 . Komþum Kurban Efen-di'nin. ablak yüzünde iki cami kandili gibi parlayan yuvarlak çipil gözleriyle bana bakmýy or mu?! Ne olduðumu anlatamam. daha doðrusu bir kusur s Hacý Kalfa'ya varýncaya kadar. Saçlarým artýk uzamýþ. herkesten bir türlü saç ilacý salýk almýþtým. Aramýz pek iyidir. havayý bir parça güneþli gördüðüm vakit. Düþen. Sonra kendimi bir yük gibi aðaçtan aþaðý attým. Demek ki onlar h . Bir düðün. zavallý küçük kuþlara musallat olan bütün sarý mahluklardan öç almýþ gi Neþemi yalnýz öteki kuþlarýn þikâyeti kýrdý. Tevekkeli B. dal ulaðýma: "Aman. ince bir dalýn üstünde. fakat sonra Munise'ye. ilk hareketim. çalýþkan. Yarabbi! Mektep hocasý da oldum.'nýn kadýnlarý pek hoþuma gidiyor.en yeþil gözlerini yüzüme yaklaþtýrarak kahkahalarla gülüyor: . daima so saçlarýmý yýkarým. boncuk gibi parlýyor. geldim geleli çantamda duran defterime son altý rýný yazmaktý. ne kadar uðraþsak bu sarý hainlerden kendimizi büsbütün kurtaramýyoruz. kýlý oluyor. Fakat ayaklarým ç kamda açýk bir beyaz gömlek. Ben. eyvah!" 282 Reþat Nuri Güntekin diye bir ses geldi. Fakat. ismini gülmeden söyleyemediðim bu Hafýz Kurban Efendi. Boðaz ile beraber sahildeki istihkâmlarýn bir kýsmýný gören penceremin önüne u eve zaten yalnýz bu pencereyi sevdiðim için geldim. Kýlýðým. Onlarýn yavaþ yavaþ güneþte kurumasý en büyük zevkim-dir. ýslýk çalarak onlarý taklit ediyor. bunu kadýn için ayýp. biraz da caný yanan bendim. güzel. birdenbire Munise aklýma geldi. bilmiyorum. Saçlarýmýn bu dýðýný görenler. B. sonra kafeslerimin karþýsýndaki erik aðacýna çýkarak ýslak saçlarý sen bahar rüzgârýna daðýttým. Alay imamýndan ç im bilir. hâlâ deliliði býrakamýyorum. alay müftüsü. Ç. Gönlümün ima itaat etmek lâzým gelen hýrçýn. kuþu parçalandýn mý. Bereket versin. ya z ya nefer.Nasýl. Bu. ne burayý sevip sevmeyeceðimi düþ de aylýðýmýn azlýðýna ehemmiyet vermiþtim. Çocuðu olmadý aramazý o da. yabancý olsun. hemen hemen belime inmiþti. de Kuþlardan sonra. kardeþini. B. Fakat. kendi kýzý gibi seviyor.. öteki sarý musibete ne cevap vereceðiz? Ne apalým küçükler. yine öyle yaptým. Fakat. Bir de ne göreyim? Komþu alay imamý Hafýz Efendi. Ç in olduðunu söyle-yorlar. Of. zavallýlar: "Niçin bizi arkadaþýmýz gibi mesut etmiyorsun?" diyorlar. kara gözlü. Erik aðacý kafeslerin tam karþýsýndaydý. sarýðýyla beraber ara sýra üniforma giydiði. sarý zalim7 diye eðleniyordum.

. ismi fena ama kendi en þen. Þimdi B. Gülbeþeker yok! Bu þehrin askerleri galiba gülbeþekeri çok seviyorlar. bana orada güzel bir ev göster miþlerdi. Yand an vuran son güneþ ýþýklarý bu yüksek. dedi. diyordu. Þimdi nöbetten çýktým. buna nasýl para dayandýrýyorlar. Hastalar Tepesi isminde bir yerde oturuyorlar. Delikanlý. Eðlenceleri çok sade. mis gibi gülbeþeker kokuyor. aðýr gelinlik elbisesini on sene. Munise'nin sesi. dönüþ baþladý n bir zabit kafilesi dönüyordu. büyük bütün erkeklerin aðzýnda. Derenin öbür kýyýsýnda etraflarý çitlerle çevrilmiþ.Bak. onlar i nsaný. Kalabalýk günlerde pek ces edemiyorum Fakat bazý tenha akþamüstleri. Mesela. pek çocuklara yakýþýr bir þey! Evet. H baþka bahse geçelim. . Yaramaz kýzý dört saatte dört ay görmemiþ gibi göreceðim geldi. Sö adeta bir söðüt ve çýnar ormaný.Ne vakit isterseniz.. yaþlý bir kolaðasý -ki her zaman tesadüf ederim. bu eðlencelerden zev rýlýyor-lardý. Daha fakirane yaþamaya.. bizim komþu Hafýz Kurban Efendi üç gün evvel kapýnýn önünde Munise'yi yakaladý. tertemiz. Evet. Geldiðim vakit. daha küçük bir evde oturmaya mecburum. armonika çalan bir i r ermeni kadýný ki. dedi. 284 Reþat Nuri Güntekin Memleketin zenginleri. ucu bucaðý bulunmaz bir viran kubbenin altýna girmiþ gibi oluyor. Meydanlýðý. ince bir kahkaha. bir akþamüstü mektepten dönüyordum. . pekâlâ Keþke ben de onlarýn için doðsaydým. Fakat deðil mi ki memnun oluyorlar. kahvesi. Þimdi. vakit daha erken olmakla beraber.Kuru ekmeðimi gülbeþekere sürer yerim. Mamafih. ne olsa yiyemem. kaç yüz senelik? Çýnarlarýn aþaðý kýsýmlarýnda gövdeleriyle tepelerindeki dallarý ve yapraklan kalmýþ Akþam gölgesinin çökmeye baþladýðý s n. se geliyor. Fakat sonradan sýrrýný anladým.'deki kadar zengin deðildim. sen bu fukaralýkla nasýl geçinisin? . Çalgýlarý. harap çýnar gövdelerim göz alabildiðine uzanýp giden etiyor. bir kadýn. B birine bilmem ne ikram etmek istediler. büyüðünün aðzýnda bir gül Anlaþýlan bu. küçük bir kurnaþ parçasý. yardýmý esirgemedim Burada en sevdiðim bir yer de: "Söðütlük" dedikleri dere kenarý. O kadar batandýk. bir nevi gül tatlýsý olacak. hemen yumuþadý. Ceketinin önü daima açýk duran þiþman.. þimdiki evim de pek fena yerde d eðil.Oh. Fakat Hýdrellez günü mesirede gülbeþeker aramak amadýðý için meyus olmak. neþeli bir çocukla þakalaþýyorlar: . onu yi e.Vallahi olmaz. yirmi sene. beni birdenbire sevdiler.Bir þey yiyemez misin? Gülbeþeker de olsa yemez misin? diye onu omuzundan sarstý.E. halký önümüzden geçti. Karþýdan bu yollara bakarken bana öyle geliyor ki. Kibirli sanmasýnlar diye onlara kul. Komþularým.Niçin böyle erken dönüyorsun? Ben daha yeni gidiyorum. kendi kýzýna giydiriyor. diye cevap verdi.Dön. Kýzcaðýzýn zorla yanaklarýndan öperek: . Söðütlük'ün tadý yok bugün. Allah'tan belamý mý isteyeceðim? Bu þakayý hemen her gün tekrar ediyorlar. birkaç para ile memnun oluyor. Yalnýz. aralarýna karýþmadýðýma. tuhaf tuhaf ko nuþan. en mesut insanlarýn yeri. mektepten dönerken Munise ile oraya uðruyoruz. þimdi yemek yedim. her düðüne giyiyor. ne vakit senin düðünü yapýyoruz? . O. Fakat cesaret edememiþtim. Önümde fakir kýyafetli birkaç genç gidiyordu. zahmet etme. sýra sýra bahçeler. Evvela. bu gülbeþeker sözü çocuk. köle oldum. Bazen kahvenin önünde oturan erkekler mahalleye su taþýmakla geçinen fakir.Süleyman. avuçlarýmýn içinde hurma gibi kýnalarla. dükkânlarýyla kasabanýn pek iþlek bir yerinde. sýrýta sýnta: . en tuhafý. sade eðlenceler. en umulmaz emellere kavuþturacak. keþke ben de bir gün parmaklarýmda. mektepteki kýzlarý gibi ken erinden de elimden gelen nezaketi.ce eðleniyorlar. reddeddiyor: . ben alesta hazýrým. Yeþim deðil. Kim bilir. Çocuðunun. Bir baþkasý: ÇALIKUÞU 285 . kaç defa sokakta kulaðýmla Mesela. bildiðimiz dünyadan baþka yerlere götürecek. Mesela sabahleyin en bütün Ç. Fakat. Sokakta Sögütlük'ten dönen kafileler çoðalmaya baþlýyor. diye þaþýyordum. oraya giderse. Acele acele karþýdan gelen bir mülazýmle konuþmak için durd Mülazým: . ona sözüm yok. o bahçeler re boðulmuþ incecik yollar var.cev . Süleyman söyle bakalým.

. l Mayýs Deminden beri yukarýda talebelerimin vazifelerini tashih ediyordum. Onu bu halde gördüðüm vakit hesapça sevinmem lâzým gelirdi.Abacýðým.23 Nisan (iki saat sonra) Gülbeþekerin ne olduðunu öðrendim.. küçük buselerle yanaklarýmý. birdenbire yetiþmiþ bir genç kýz hali vermiþti. Arkadaþým. ben mi? Demek gülbeþeker dedikleri. Çünkü görüyorum ki. Küçüðüm. merak etmiþler. . dedi. komþularýmýn yüzüne nasýl bakacaðým7 Ç.Munise. . b na..Gelin olsan bile harhalde yirmi yaþýna kadar vakit var.. bir kabahat yapmýþ gibi dargýn dargýn yüzüne bakýyordum: . Munise'nin bir kelime i etmesi için halimle. ne oldu? Þaka yaptým. Bu sefer ben. Bana burada da rahat vermiyorlar..Vallahi bilmiyorum. bu iki senenin içinde hayli se n bana yaklaþan ince boyu. beni yalnýz býrakacaksýn. Mualimler.Bundan þikâyet edilecek ne var? Bir kasabanýn erkeklerini meþgul ediyorsunuz. Yarabbi. Bu yalnýzlýðýn acýsý þimdiden içime çökmüþ gibi gözlerim doluyordu.Zavallý Ferideceðim. Birkaç dakika içeri girmeleri için ýsrar ettim. Seni büsbütün alýkoymak mümkün deðil. bu güzel rengin sana koyduklarý isim. durmayacaksýn. Taþlýkta siyah çarþaflý bir haným geziniyor.. beni belimden tutarak taþlýðýn içinde döndürüyor. günden güne çiçek gibi açýlan güzelliðiyle nazlý. âdet böyle. Demek ben böyle koc aman bir kasabanýn diline düþmüþtüm. bir yabancýnýn karýsý olmak için beni býrakacaksýn? Munise cevap vermedi. Halbuki bilakis mahzun odum. Ben. biraz evvelki sözlerimin aksini söylemeye baþladým. Fakat ne gülüþ! Zalim. bu saade t hangi kadýna müyesser oldu? dedi. . Seni sakýn darýltmayayým? dedi. o sokak delikanlýlarýnýn ekmeklerine sürüp yem bahsettikleri. 288 Reþat Nuri Guntekin . dedim.Kimsiniz efendim? diye sordum..Ne yapalým abacýðým. gülmeye çalýþarak: . Bu Munise fark etti: . yarý sahi: .Abacýðým. Eyvahlar olsun! Utancýmdan iki elimi yüzüme kapadým. Y ramaz kýz. Bunlardan birine þaka olsun diye: "Bari gül eþeker bulabildiniz mi? Sokaktan geçen zabitler bulamadýklarýndan þikâyet ediyorlardý!" Arkadaþým gülerek cevap verdi: 286 Reþat Nuri Güntekin . biz de ondan mahrum kaldýk!. sadece güldü. haným.. Meðerse Munise imiþ. erkeklerinin. yüzü kapalý olduðu için tanýmadým. kedi gibi boynuma sýçradý.Ne münasebet! dedim. Fakat hain kýz.Sahi bilmiyor musun? dedi . Munise. hep gülüyorlardý. Bu erkekler. dönüþte kapýdan uðrayarak hatýrýmý sormak istemiþler. Ç. Yarabbi! Arkadaþým. Munise aþ n: .Nasýl. sen ne kadar safsýn! Gülbeþeker. bakýþlarýmla adeta yalvarýyordum.. daima gözünün önünde duran þeylerdeki deðiþikliði fark edemiyor. Kapý çalýndý. tereddütle: ÇALIKUÞU 287 .Pekâlâ biliyorsunuz ki. diye seslendi. zorla yüzümü açtý. þüpheli bir bakýþla: .. . a rtýk nasýl insan içine çýkacaðým. Þ n tellerini baþýna takarken için titriyor. nazik bir küçü at insan. ne ayýp. sahi çok fena muhluklar. misafir geldi. Zavallý çocuðun. durmayacaksýn. mutlaka gelin ol isteyeceksin.Çünkü gelmediniz! Þaþkýn þaþkýn yüzüne baktým. Birdenbire ince bir kahkaha koptu. yarý þaka.Niçin? . þimdiden onu benden ziyade seviy rdu. dudaklarýný büktü.Demek. Söðütlük'te tesadüf ettiði birkaç muallimeye ben mu söylemiþ. Anlýyorum kýzým. þaþkýnlýktan kekeleyerek: .

sade fakat çok þýk giyindim. böyle doðdum. Fakat servetleri yahut yapmacý ibarlýklarýyla övünenlere karþý daima zalimim. bu paþalarýn çok daha yüksek numunelerini görmüþtüm. onun halayýklarý vaziyetindedir Hocalar. ehemmiyetsizleri çok seviyorum.. Hiç peþimden ayrýlmýyor. Debdebeleri. "Ben biliyorum" demek ister gibi sinsi sinsi gülüyorsun. Vallahi. Aþaðýdaki küçükhanýmý. aþaðý odada biraz fazla bekletmekten çekinmedim. hanýmefendilerin tuvaletlerini söyleye söyleye bitiremezler. B. talebem Nadide Ha-ným'ýn etraf rý arasýnda bir prenses azametiyle evime geldiðini gördüm. orada gördükleri debdebe ve saltanatý. istanbul 'da tanýdýðým þen. . Biraz da bu fakir eþ gülümseyen genç kýzý seyretmek için beklettim. ilk fikrim. kaygýsýz Çahkýþu'nun berrak aydýnlýk parçasý içinde titreyen birkaç yýld . on üç yaþlarýnda bir zengin paþa kýzý var. böyleleriyle biraz Yüzlerinden yalancý maskeleri sýyýrmak. bütün kuvvetimi imi sarf ederek onu taklit ettim. Fakat.. Bir yabancýyý seyreder gibi. lerdeki kafeslerin arkasý kadýn baþlarýyla doluydu. azametli gösteriþler altýnda gizlenen çirkinlikler ikleri meydana çýkarmak. ehemmiyetsiz insanlarýn gözünü kam evk alan. is omuzlarýmý silktim. hatta hoc satmak için mektebe geliyor. onun bi n türlü kahrýný.'de iken pek beðe diðim için bir Avrupa Çalýkuþu .O halde on dokuz. büyük ablasýnýn bir tezkeresini getiriyordu. ziyafet verirmiþ. Cevap vermiyorsun ama. ona utana utan ordum. hepsi insaný baþka türlü üzüyor. bir iki soðuk teþekkür kelimesiyle küçükha-nýmý doyu geri göndermek oldu. deb-debeleriyle öteki hocalar gibi ben m de gözlerimi kamaþtýracaklar. fazla fantezisi ve viöjö idi. Niçin hepsini itiraf etmemel i? Onu güzel. bir hakarete uðramýþ gibi kýzardým. Nadide Hanýmefendi. Öyle sanýyorum ki. on sekizden aþaðý olmaz. Arkadaþlarýmýn bu hali beni hem güldürür. haydi nihayet on sekiz. nazýný çekmeyi vazife biliyorlar. Allah'tan. gülüyorsun. Bu sabah. çamurlarýný temizlemekten çekinmediðim halde bu azam küçükhaným efendiye hiç yüz vermiyorum. derste hýrpaladýðým da oluyor. Hatta. kýzýnýn mual vet eder. saltanat-larýyla birtakým görgüsüz. Ara sýra büyük hanýmefendi. sadece kendimi süslemek için yalnýz býrakmadým. küçükleri. mektepte þimdiden onu öyle çaðýrýyo talar Te-pesi'nin en güzel konaðýnda oturur. hem iðrendirir Bu Abdürrahim Paþa'la-rýn ne ruhta insanlar olduð nladým. bir aktris gibi bu kibar "Kenar dilberleri" üstünde yapacaðým tesire bakarým. Bütün mahalle. her gün paþa babasýnýn landosu ve koç boynuzu palabýyýklý emir çavuþuyla mektebe gelir gider. Ç . Fakat neme-lâzým? Ben bugün. P bir kýz deðilim. Afacan gülüyor. azametli bir kýz. Nadide Hanýmefendi'yi. Büyümüþ de küçü bücür. Arkadaþlarým birkaç defa beni de götürmek istediler. istanbul'da. Zavallý arkadaþlarým. Utanmasam hüngür hüngür aðlayacaktým. Çocuklar. pazarlýðýmla eðleniyordu. Bu baþ. hem de dikkat ettikçe saran bir biçimde güzel buluyordum. Ýnadýma. kalbimde birden bire arzu uyandý: Bu sonradan görme n e oldum delilerine güzel bir ders vermek. Nadide Haným. ye leri yemekleri. Akýllarý sýra servetleriyle. Amcam Pari 'ten göndermiþti. bir þey öðrenmekten ziyade fakir arkadaþlarýna. Ýlk sene haným hanýmcýk oturduktan sonra bugün bir parça afacanlýk etmek benim hakkýmdý. Çahku-þu'nun en büyük eðlencesiydi Ne bileyim ben.. Mademki defterimi benden baþka kimse okumayacak. bu küçükhaným.f 19 290 Reþat Nuri Güntekin mecmuasýndan kesip sakladýðým bir baþ modelini aynanýn kenarýna iliþtirdim. öðleye doðru kapýmda bir araba durdu. Gözlerim. Bir de ne bakayým. kaba birtakým "Ne oldum" delileri. 10 Mayýs Mektep talebeleri içinde on iki. Maksadý derhal anladým. Abdürrahim Paþa'nýn land eðil mi? Palabýyýklý emir çavuþunun araba kapýsýný açtýðýný.Yirmi yaþ çok deðil mi abacýðým. bir kat lacivert elbisem vardý. Hatta. ÇALIKUÞU 289 Fakat çocuklarýn potinlerini baðlamak. Fakat aksilið her hocadan ziyade bana musallat. Sarý insanl oluyor. -eðlenmek için hanýmefendi diyorum. hayret içindeydi.

Onlar.. oyunumu belli etmemeye gayret ettim. insan ne yapsa. hareketlerimde öyle tabii bir akýcýlýk. yorgun bir tahayyül. Sor Aleksi: "Papaz elbisesi adamýn ruhunu da papaz eder!" derdi. onlarýn elindeki çatalý titretiyor. Onlarda. ne ayýp laký nlar. hanýmlar göz ucuyl yran hayran bakmaktan kendilerini alamýyorlardý. fakat bir türlü aynad ayrýla-mýyordum. Bu mükemmel. sözlerimde öyle fütursuz bir emniyet salonun içi gizli bir 292 Reþat Nuri Güntekin fýrtýnaya uðramýþ gibi altüst oluyordu. çenemi öpmek için aynaya uzandým. titizlenmiþtim.'de Ipekböceði. Her ne gösterdiler. yazýk ki bu aynalar da erkek icadý. yolunu sapýtan bu kaþlarýn. nedir? Bir mektep hocasý için ne manasýz. süzgün mahmurluð gözler. küçükhanýmefendile-rý eteklemediðimi. ben. Yüreðim kuþ gibi ç arým ýslak bir lezzetle titriyordu. Fakat. küçük pýrýltýlarla yana Bu yüzde ne güzel. baþkalarý gibi hanýmefendiyi. mesela saçlarýný. Hanýmlarý. ince ince baþladýktan sonra. Hanýmcýklar. Birbirlerine bakýyorlardý. kýraðýlarla ýslanmýþ nisan gülleri gi mleri vermekten çekinmi-yordum. görgüsüzlüklerini de acý acý duyurmak þartýyla. kaç kiþinin lokmasý boðazýnda kalmýþtý? Kim býlir. Öyle becerikli. biraz sabredin!" dedim îki sene uslu uslu oturduktan sonra. ne ince çizgiler vardý. B. gülmeye her þey deðiþiyor. mahsus potinlerini vurarak gezindiðini iþitiyor. a gördüðüm genç kýza. canlý bir ýstýrap gibi büyük ve derin görünecekler. boðazlarýný týkýyor. Hem de onlara. Tavýrlarýmda. Ýnsana aðlamak arzusu verecek kadar güzel þeyler Kusurlarýnda bile þimdi bir sevimlilik görüyordum Tekirdað'daki enþitem derdi ki: "Fende. Bana. Ç.i deðildi. güzel güzel. gözlerimi.'deki Hoca Efendi'nin dediði gibi. Sonra. gözlerini öpem r. Bu salon. bir parça kýsa olduðu için daima gülen. kim bilir. çatal býçak kullanmasýný beceremedikleri için gi müþ. uykuya ve daha baþka þeylere doymamýþ gözlerin. B. zavallýlýklarýný. Ne yapsa. aðzýndan. münhasýran dudaklarýndan. ne kadar uð-raþsa kendini yalnýz. Ç. ne y aptýlarsa beðenmediðimi hissettirdim. Fakat. kendilerini acemi.. daima üst diþlerimi bir parça açýk býrakan d bu dudak. ne söylediler. Her þeylerini tenkit ettim. s nin kaþlarýn lakýrdýlarýna benziyor.. karanlýklara baka baka geçmiþ birçok yalnýz gecelerinden kalma siyah bi acý. paþanýn büyük kýzý. O vakit küçülüyorlar. zengin sofrasýnda.. ince ince baþlýyor. gayet sade ve se ir selamla iktifa etý-ðimý görünce hayret ettiler. senelerden beri birer manken ölülüðüyle bu salonda oturuyorlar. Bu kaba ve gülünç komedyayý oynarken tabiilikte çýkmamaya. biraz afacanlýk etmek bugün benim hakkýmdý. sonra kendi kendimi.'de Gülbeþeker dedikleri zaman ne kadar üzülmüþ. kaç biçare. Faka t nazarlarým. ziyalar içlerine sýðmýyor. bana karþý acemi aktrisler gibi tuhaf tuhaf pozlar almýþ gö güldüm: "Görürsünüz. kibarlýk ve zevkten ziyade paranýn bin tü eþya ile doldurulduðu bir nevi manifaturacý camekâm idi. bu olduðunu nazik ve üstü örtülü kelimelerle söyledikten sonra. yanaklarýmý. . beni baþtan aþaðý süzdü. Neler söylüyorum?. Mürebbi-ye ol tahmin ettiðim adi Beyoðlu kokonasý. bu seher aydýnlýðý gibi berrak. Ben de ara sýra onlara bakýyordum.kaç misafir. Hülasa. altýn gözlüðünü tutarak. Hele yemekte onlara o kadar g izli eziyetler ettim ki. Bir aralýk görünmekten korkuyor gibi etrafýma baktým. h belerine hayret etmedim.'nin zavallý görgüsüz kadýnlarýný hayretlere dü rdý. Serbest ve afacan cüretimle yavaþ yavaþ bu salona sahip oluyor. bec eriksiz bir misafir mevkiinde býrakýyordum.. gülünç Fransýzcasýyla övünen Beyoðlu kokanasýn diðini piþman ettim. bana tablolarý gösteriyordu. gülümsemeseler. salonlarýnýn içinde. bir köþede bir minyatür buluy da yegâne bir sanat eseri olan bu güzel þeyin niçin buraya atýldýðýný soruyordum. nasýl alýnacaðýný nasýl yeneceðim bilmediði bir yemeði reddetmek mecburiye ep onlarýn intikamýný aldým. ahenkli hareketim vardý ki. þakaklara d güzel bir daðýlýþý vardý ki. K oket baþý da adamý koket mi yapýyor.beni mezarýma bile gülümseye gülümseye götür 291 ÇALIKUÞU Küçükhanýmm aþaðýda. fakat sonra yolunu sa nun dediði gibi güzel. Mesela. cahil kadýnlara kendisini adam diye satan. su içmelerini þaþýrt .

çýktým. Hanýmlar. gülümsüyor: "Anlaþýlan biçarenin aklýnda bir noksan var!" diyordum. Benimle gizli bir ÇALIKUÞU 293 mücadeleye giriþmeyi. . . dedim. Asýl maksatlarýný biraz sonra anladým. fakat zannederim ki kabul etmem. Bu i utangaç hem cesurdu. Hanýmefendi. ama. insanýn o muhitte kendi tabii hayatýný yaþamas im. Fransýzca söylemeye baþlýyor. ben de yavaþ yavaþ hal imi bilen. Yüksek meclislere ait bir kabul etiketini münakaþa ederken söz bulmakta aciz kaldý: "Mamaf ih. Hanýmefendi ve küçükhanýmlar sýk sýk gelmemi samimiyetle rica ediyorlardý. kim olduðumu merak ediyor.. fidan saksý ile sözüm ona yabana süslenmiþ. . Çalýþmak ayýp deðil. saltanatlarýyla gö mi kamaþtýrmak için. Çocuklar. Bu çirkin süs ve gurur maskelerini attýktan sonra ruhlarýný hresini gösterdiler. Öteki iþçiler gibi yaþlý baþlý olmadýðý için yanýna yalaþamýnýma gelmeye cesaret etti. Onun ÇALIKUÞU _____ 295 için çekinmedim. bir meslek mecburiyeti bildi. Hülas hemmiyetsiz.O bir mürebbiye. iptidaiye hocasý kaybolmuþ: "Dam do Siyon"un en zarif lakýrdýcý muallimlerini aðlamaklý eden zalim Çalýkuþu. Meðer bugün sadece azamet satmak. beni de isteyecek zararsýz bir adam olabilirdi. mutlaka beni söyletmek istiyordu. Hele elle lleri kadar nazik ve küçüktü. Fakat bunu anlatabilmek için on iki gün evvelki bir vakaya dönmeye mecburum. baþlarý dillerle çapa çapalýyorlardý. týpký salonlarýna benzi t çiçek. .Haným kýzým. o vakit. Kendi kendime: "Bu. bu defa Fransýzca-sýyla eðleniyordum. ders saati geldiðini bahene ederek alelacele yanýmýzdan çýktý. biraz bekle. biçarelerin kan ter i çalýþtýklarýný seyrediyordum. gülümseyerek: . hem de münasebetsiz sualler soruyordu: Buraya yeni gelmiþ. fakat simasýnda. Pa .Tabii.Sizi iyice bir ailenin iyice bir çocuðu için isteseler ne dersiniz? . Fakat. O bahsettiðim gün.Evet. Hatta bir mektep hocasý olduðumu düþünerek: "Peki oðlum. ben birçok yüksek meclislere girdim. Mektebimizin teneffüs bahçesine bitiþik koca bir bað var. söyl " dedim. ne söylerler? Sýk sýk geldiðimi görürlerse mutlaka sizden bir eklediðim fikrine düþerler" dedim. kuzu gibi olmuþlardý. bu maskarayý öyle bozdum ki.. Ben. aradaki çit duvarý sökt için iki bahçe hemen hemen bir gibi. Sýcaktan çok susadýðýný. kýþ nasýl olurmuþ. iptidaiye muallimesi mevk iine indim. Bu pek terbiyeli olmadýðýný itiraf ettiðim hücumum üzerine kadýncaðýzý hafakanlar boðuyordu zadelerden biri. 294 Reþat Nuri Güntekin . kazandýðým bu þeref için teþekkür ederim. ot. "Türkçe iyi anlatamýyorum" diye kurtulmak istiyo du. maðrur bir istihfafla yüzüne baktým. mutlaka sonradan düþmüþ bir asilzade filan olacak!" diye düþündüm.Belki. siz bu güzelliðinizle. bu konaða çaðrýlmamýþým! Paþa'nýn büyük kýzý bana bahçeyi göstermek istemiþti. Türkçe derdini anlatmaktan aciz kalýyor. ben ken di alnýmýn teriyle kendimi ge-çindirmeyi daha iyi buldum. ehemmiyetsizliðini takdir eden mazlum. Horozdan kaçan insanlardan dünyada hoþlanmam. Bir zamandan beri o baðda üç. bütün haþarýlýðý. suyu içerken ben. yalnýz girip çýkmak kâfi deðil. Hakikaten fena insanlar deðildiler. O vakit. mektep çocuklarýndan birinden kendisi i tememi söyledi. Bahçeleri de. gözümle gördüm!" diye beni mat etmek isted kit.. tefriþ edil de dolaþýrken. sakin. Fakat bir tarafta mütemadiyen sualler. armudu. yüzünün esmer cildinde renkli bir þeffaflýk. ben bir mektep hocasý olduðum için kendisini benimle kapý yoldaþý farz edi du. elmasý bol muymuþ? O. dört fakir iþçi. halinde bir baþkalýk fark ediliyordu. bu meziyetinizle pek iyi bir yere gelin olabilirdini z. bunlarýn arasýnda genç bir ameleye dikkat da onlar gibi giyinmiþti. Fakat. "Ara sýra taciz fakat her zaman nasýl olur. dedim. üçer beþer senelik sekiz on bodur çamdan ibaret yapma bir orman-cýkta.iyice bir ailenin fakir düþmüþ bir kýzý. ucuzluk var mýymýþ. gözlerinde baþka bir parýltý vardý. Konuþurken kelimelerini þaþýracak kadar sýkýlýyordu. Mesela. daha doðrusu döþenmiþ. Teneffüs saatlerinde yanlarýna gidiyor. hanýmefendi. alaycýlýðý ile yeniden doðmuþtu.

Tuhaf deðil mi? Ben.Feride Nizamettin.Ne münasebet efendim? Nerime Haným. dedim. Fakat bu sefer büsb kýyafetle. cevap vermedim. rolünü o kadar acemice oynuyor ki: "A! ihsan. Üç.Bilâkis. bahsi kazanmýþ. birdenbire ateþ almýþ gibi öyle bir de e elini çekmesi vardý ki. "Selam merasimi"ni pek iyi bilmiyordu... ihsan Bey'le görüþtüð bizden çok evvel yukarý gelmiþti. zabitlerden bazýlarý size mektepten gelirken tesadüf etmiþler. þaþýrmýþ görünmeyeceðim. Mamafih. Herhalde. dedim. bir asker te mennasý için kaldýrdýðý elini yarý yolda tekrar indirdi. elimi tutmayý tercih etti. niþanlan. pek güzel olduðun zu söylemiþler. hiç fütursuz: . bugün güneþ gibi parlak. Yalnýz Nerim Hanýmefendi biraz tereddütten sonra söze baþladý: . Galiba. bu gülünç "operakomik" dekoru içinde gülünç bir komedya oynayacaktýk. Size iþin doðrusunu söyleyeyim efendim. Hakký da yok mu ya? Küçük iptida birkaç gün evvel amele kýyafetinde gördüðü bir þahsý. Büyük Hanýmefendi'nin gizli bir iþareti üzerine solandaki-ler dýþarý çýktýlar. kaçýnmamý bekliyorla mu bozmadým. yarý açý iþleri. Göz göze geldikçe zavallý delikanlý.Feride Haným. Fotoðraf çektirir gibi. Sadece: . Genç zabit. Fakat ben. Evet. Bize mektepte. mahcubiyetini saklamak için gülüyordu: . Galiba.hçesindeki çam ormaný taklidinde. bugün inatçýlýð yaparlarsa yapsýnlar. Maarif ordusunun küçük zabitlerinden. yakasý sýlý her þeyi pýrýl pýrýl parlayan bir erkânýharp yüzbaþýsý idi. onu ilk defa görmüþ gibi konuþuyordum. niçin? Bunu dah anlayacaðým. sakin ve cesur olmak lâzým. tereddütle bana baktý ve dedi ki: . . Zavallý Nerime Haným. beþ dakika kadar hiç fütursuz konuþtum.Efendim. Þimdilik hiçbir þey sezdirmemek.A! ihsan. üþenmeden amelelerden birinin elbisesini giyinmiþ.. bu Muallime Haným'la görüþürüm O gün. bu. Nerime Haným dedi ki: . Amcazade ve süt kardeþim Ihsa n'ý size takdim etmemde bir mahzur görmezsiniz. insan bey nleriyle kýlýcýný çekerek: "Hazýr ol!" kumandasýný vermesini bekliyor. peri masalý güzel ve muhteþem görür de heyecanýndan bayýlmaz..Belki aklýnýza bir þey gelir. ehemmiyetli bir þeymiþ gibi senelerce özene bezene m ettikleri o mahut. Bütün simalar bunu gösteriyordu. bu paþalar. cüretkâr gözleri parlýyordu. onun söz söylemesine meydan vermeden kendimi takdim ettim: . Kadýncaðýz. bilâkis. bir saniyede anladým ki. Fakat benim de. sürpriz yapmasýný çok seven insanlar. arkadaþlarýy hse girmiþ. öyle bir duruþ. tabii buralýlar gibi bunu bir hakaret saymayýz deðil mi . parmaklarý birbirine yapýþmýþ duruyordu. hiç oralý lmuyor. bahse girmiþ: "Mutlaka bir çaresini bulur. Gençlik bu ya efedim. maskara edilnýiþ bir biçare aðaçlar içinde gördüðüm þeyin ehayyir etiðini anlatmak için bu kadar tafsilat kâfi. çok memnun olurum efendim. Biz istanbulluyuz. baþýndaki alabros saçlara varýncaya kadar kýlýcý. o þaþýrdý. Fakat biçare kadýncaðýz. deðil mi? Ben. düðmeleri. Sonra. ihsan. tabii Ihsan'ý tanýdýnýz. vücudu dik. Fakat. besbelli a yle benden su istediðini hatýrlýyor. bu aðaçlar içinde yine o fakir iþçi ile karþý karþýya geliyordum. Mektepteki vakayý. olur þeyler. zabite "hazýr ol" kumandasýný baþkalarý vermiþ. siz de bizim gibi istanbullusunuz. akla sýðar þey mi? Evet. ÇALIKUÞU 297 Biraz sonra Nerime Haným'la içeri giriyoduk. demek o da biliyordu. 296 Reþat Nuri Güntekin Evet. Nerime Haným. Hülasa.Feride Hanýmefendi. sen nereden çýktýn?" ayret ederken sesine: "Vah vah! Yalan söylediðimiz ne kadar da belli oluyor!" der gi bi bir ahenk geliyor. muhcubane gözlerini indiriyordu. Bu biçare eldivenden. Hayretle dudaklarýmý bükmekten kendimi alamadým: .Evet. benim utanmamý. ik k. sözlerinin yaptýðý soðuk tesiri pek iyi anlýyord Bugünkü garip komedyanýn son perdesini tekrar yukarý salonda oynadýk. öyle bir kýyafet ki. güzelim? ihsan. (Paþanýn büyük kýzý): . fa da elimdeki eldiveni gördü. kýzarýyor. o güzel ve cüretkâr sükûnunu muhafaza edemedi. O. sen burada miydin? Nereden çýktýn ayol? diye hayret etti. ince býyýklarýnýn altýnda.

. Þimdi. Dünkü vakanýn sýcaðý sýcaðýna bugün bir komedyaya daha kahr . bu bahsi uzatacaðýný. nefret ettiðim büyük düþmanýmýn ism Ç. Yorgun bir tavýrla annesine: . alacaðým!" diyor. bin kat daha isyan ettirici bir komedya. yine tekrar ediyorum. . Mamafih. dediðiniz gibi mükemmel gör r. on gündür öyle telaþ içinde ki: "Ölür m. sevimli bir genç. ayný kendini beðenmiþlik. Ana kýz. Feride Haným kýzým. Hakikaten gülünecek bir vakaydý.Evet. Soyunmadan evvel bir kere da ndimi seyretmek istedim. Sahne. yahut kalbimden geçirmiþ olsaydým. bu erkekler! Hepsinde ayný gurur.Ihsan'ý nasýl buldunuz. komþudaydý. bir genç kýz için biraz fazla serbestlik olmaz mýy Ana kýz. güzel bulduðunuzu söylediniz ya! Gülerek ceva m: . Duvara vurmuþ donuk bir ay ýþýðýna b aynada. Lacivert kýs elbisem bana beyaz gibi göründü.Çok iyi bir genç görünüyor. güzelim? Zavallý çocuk. Bizim de bir kalbimiz ol duðunu. Ben Ihsan'ýn sütannesiyim. ihsan Bey. küçük bir sükût hüküm sürdü. Büyük Haným. O: .Kuzum anne. 298 Reþat Nuri Güntekin . Oda. Nerime Haným. Hiç böyle þey olur mu. Uzun etekleri karanlýklarda kaybolan bir beyaz ipek. çünkü ihsan. Ihsan'a söyle. haným kýzým? Ben. genç kýzlarla doðrudan doðruya konuþmak olmaz ama. Sonra. bu cariyeniz için büyük þeref. kimi isterse alabilir. hem memnun oluyorl ardý.Abacýðým! Ondan imdat ister gibi ellerimi uzattým. çok müteessir olacak.Allah senden razý olsun. birbirinin yüzüne baktýlar. tahsili de iyidir: Terfian Beyrut'a tayin edildi. o a beraber Beyrut'a gidersiniz. fakat gayet kati birkaç sözle buna imkân olmadýðýný söyledim. dedim.. iþin buraya geleceðini daha evvelden hissetmiþtim.Niçin kýzým? Biraz evvel onu beðendiðinizi. Size de. ihsan Bey'e de bütün kalbimle teþekk im. iyiden iyiye kararmýþtý. Paþanýn landosu beni evime býraktýðý vakit Munise. çok müteessir olacak. 6 Mayýs Bu hafta benim kýsmetim açýldý. çok güzel bir genç. Bu dakikada Munise odaya girdi: . Nerime Haným'ýn. Mademki siz e onu beðendiniz inþallah mesut olursunuz. birdenbire þaþýrdý: . . bu meziyetlerini açý n açýða söyleyebilir miydim efendim? Bu. bir türlü akýllarýna getirm istemiyorlar. sizi istiyor. ilmem neden. Demin size arkadaþlarýyla bir bahse tutuþtuðunu söylemek lâz geldi. fakat aramýz da bir izdivaç ihtimalini aklýmdan.Feride Haným! Herhalde kati cevabýnýz bu olmayacak. fakat o.. neþem gibi hüznümden de renk vermedim: . Birdenbire ellerimi yüzüme kapadým. Bilmem nasýl bir ýþýk oyunu oldu. bizim aþaðý misafir odasý. Fakat mümkün deðil. el . Sizi Allah'ýn emriyle Ýhsan'a istiyorum. düðününüzü burada yaparýz. Malumatý da. kendimi hayal meyal seçebiliyordum. Vakayý olduðu gibi yazýyorum. bu dünkünden bin kat daha gülünç. dedi. kýzým! iþimizi kolaylaþtýrdýn dedi. Feride Haným'ýn reddedeceðini aklýna bile getirmiyordu. Bir ay izin alýrýz.Yüzü de güzeldir. Fakat. beni kandýrmak için birçok þeyler söyleyeceðini hiss azikâne. Bu sözlerime hem hayret ediyorlar. ÇALIKUÞU 299 . benim dilim varmayacak. Gitmek için müsaade Nerime Haným.. akýllý uslusunuz. yine gayet sade: . "Munise" diye300 Reþat Nuri Güntekin çektim. Ah. bizim de "mutlaka" isteyecek bir þeyimiz olabileceðini.Hanýmefendi. tekrar birbirlerine baktýlar. fakat dudaklarýmdan yanlýþlýkla baþka bir isim. Sizi pek beðenmiþ. boynunda dizi dizi beþibirlikleriy-le misafi . yabancý memlekette kocaya istenilmek bana bu dakikada garip bir mahzu nluk veriyordu. mutlaka. hanýmefendi. yine tekrar ediyorum ki. güzel ve deðerli bir genç.Hanýmefendi.Ne kadar iyi! Hakikaten güzel.ihsan Bey. adeta müteessir olmuþtu. Hafýz Kurban Efendi'nin kar sýnda düðünlere giderken giydiði gron çarþafý. e bi elimde büyüttüm.

ucuna bir de kurdele paraçasý takmýþsýnýz. böyle bir þeye imkân yok. gençliðiniz.. beni alabileceðinden emin mi? O. Bilm . Mesela.Bizim efendi için. sokakta çocuða para vererek kurdeleyi. bana görücü geldiniz? O. ciddiyet ve hayretinizden memnunum. çocuklarýndan ziyade sizi görebilmek için geliyorlar. Öyle ki. kýzým. mektebin menfaati meselesi var. hizmetinizi ederim!" dedim. Fakat bir kusurunuz var: Ken dinizi hâlâ istanbul'da sanýyorsunuz. isyan ettirici bir saffetle: . artýk insan sarrafý oldu . sizi almak için beni boþamaya kalktý. O: . kahkah larla gülüyordum. kadýnlar epeyce süslü olarak gezebiliyo rlar.Feride Haným kýzým.Ne kadar süslüsünüz bugün. kýzým. ya "Ziyaný yok. onun için size bir analýk. Ben gayri ihtiyari eðlenerek: . dualar ediyor ve perde kapanýyor. güzelliðiniz. ablalýk vazifesi yapmak istedim. Bunlardan ne hakla ve niçin size bahsettiðim meselesine gelince. dünyanýn en sade bir þeyinden bahseder gibi: ÇALIKUÞU 301 . burada. Kuzum kar-þedeþim. o hanýmý al. Biz.or. çatkýn bir çehreyle þu sözle . mahsus size geldim.Hemþireceðim. kýþladaki zabitlerden. Muallimlerimiz de hakeza. Ç. belki farkýnda deðilsiniz. kasabada gizliden gizliye bir dedikodu baþladý. sizde 302 Reþat Nuri Güntekin nazarý dikkati celp etti. güzel güzel geçiniriz. iftiradan. baþkalarý için tabii görülen bir þey.O halde. bunlardan birisi: "Ben duvardaki siyah taþa Gülbeþeker'in elini düðünü gördüm. saf gözlerinde saf bir hayretle: . bilâkis gözlerinde yaþlar var! O: . Çünkü. Mamafih. tabii hoþuma gidiyor. Güzellik baþa beladýr. me tebin kapýsýnda durmuþlar. Onlar. hemþire sizin için. hemþireceðim! Ben: . elinden almýþ. halinde bir tuhaflýk var. buna da iki sebep v ar kýzým.. fakir tal ebelerimizden birinin saçlarýný örmüþsünüz. maateessüf. böyle hiç renk vermeden þaka etmesi. sade ihtiy Mesela. kapýcý Mehmet Aða. yüzüme bakmadan tereddütle devam ediyordu: .Galiba teklifli bir yere misafir gideceksiniz. bu memleket o kadar kapalý bir yer deðil. meyhaneden dönen sarhoþlar. idadi mektebindeki büyük talebelere varýncaya kadar sizi uzaktan tanýmay an. Sonra. söz getir meye baþladý. kahvedeki esnaf tan tutunuz da. siz bana görücü mü geliyorsunuz? . Þimdi ara sýra kýyor: "Bana artýk paþalar paþasý demelisiniz. gözleri aðlamýþ gibi. Ben. gülmüyor.Nereden bildiniz? Ben. efendi size göz koymuþ. mektep kapýsýna gelen peder ve ne kadar çok olduðuna dikkat ediyor musunuz? Siz. Fakat ben biliyorum.Nasýl.Evet. Dün. kardeþlerini almak için. bana acý! . Fakat o. Telaþ etmeyiniz kýzým. Yalvardým. Ben: . her þeyi haber alýrým. Dünyada. hiçbir þey bilme m gibi otururum ama.Zavallý komþum. Akþam üstü kýzlarýný. diye meþhur bir söz vardýr kýz güzel. Allah hakký için þu Hacer-i Esvedi bir öpelim!" diye nutuk vermiþ. tek beni boþama. fakat cidden iyi bir çocuksunuz. Kabahat demiyorum. hemþireceðim. Birisi tecrübesiz. 15 Mayýs Bu akþam. tuhaf bir haber verdi: Evvelki gece.Kimin için? O.Öyle ya! Tam elli beþibiryerde vermeye razýyým. daha sair lekelerden korumak bizim için en büyük vazif edir. haydi gönlün rahat etsin. Konuþmaya baþlýyoruz. birdenbire þaþaladým: . Öyle deðil mi? Halbuki bu münasebetsiz dedikodular mektebe de. deðil mi Gülbeþeker'den niþan aldým!" diye a ndiriyor muþ. cami gibi mukaddes bir yerd ir.Bu Kurban Efendi sizi býrakýrsa. çapkýn bir mülazým.Hayýr. Görüyorsu . Ben: . Ben. sizin yemeðini ririm. Bu kadar saf bir kadýnýn. hem yalnýz bir taze olduðunuz için kendinizi biraz daya iyi korumanýz lâzým gelirdi albuki bazý ihtiyatsýzlýklarýnýz oldu. Biçare kadýn.. Biz. sizden bahsetmeyen yokmuþ.Mektep. Benim için mi? O: . Onu dedikodudan. beni odasýna çaðýrdý. Öyle deðil mi? Müdire. Fakat. her rast geldiðiniz erke du. mektep tatilinde Müdire Haným. Bir gün. Ben: . diyor.Evet.

. Bu iþte bana edeceðiniz en büyük insaniyet ve m et.Kuzum hanýmcýðým. Fakat. eyl evvel baþka bir yere nakletmeye imkân olmadýðýný söyledi. bana hocaným demeyin. Hafifçe içimi çektim. Dün akþamüstü: "Sendedir avere gönlüm sendedir" diye son mýsraý tekrar ed hiç sebepsiz aðlamaya baþladým. yine gurbet kokusu almaya baþlýyordu. Müdire Haným. Muallim arkadaþlarý onu pek sevmezler. bir baþkasýný seviy or. Tatilin bu uzun aylarýnda onlar gibi mahpus kaldým. genç bir adamla görüþmeniz. hakkýnda bazý ufa k tefek dedikodular iþitiyorum. ne bileyim? . Yalnýz: "Þehirde dile düþtüðü için istemiyorum!" demeyiniz.. Feride Haným? diye sordu.. Evvela. Komþularým da artýk beni eskisi gibi aramýyorlar. "asi" deyiniz. Þimdilik kendimi unutturmaya çal hiç sokaða çýkmýyorum. ara sýra teyzeme benzeyen bir büyük hanýmla konuþuyorum. 304 Reþat Nuri Güntekin Ne vakte kadar Yarabbi. Bir parça tereddütle . þimdi bilakis. bir parça þaþýrdý. sükûtumdan þüpheleniyordu.yine eskisi gibi gülüyorum. bir sebep göstererek be i baþka bir yere göndermelerini istersiniz. Buraya gelirken gece vapurda uykum kaçmýþtý.Bunlara ne dersiniz. yahut da kýskanýyorlar. kulaðýmda Çeçen arabalarýnýn o ince yanýk sesli ç . sinir. Halbuki bu yetmiyomuþ gibi. ne derseniz deyiniz. cahil" deyiniz. Gözlerimin dolduðunu göstermemek için pencereye dönd uçuk mavi semasý içinde. Hele se le benziyor ki geçen gün. dedim. Yine kuþlara ýslýk çalýyorum. Bana söz söylerken gözlerimi kapýyorum. þen r kýz. Aylardan l sonra. kuþlara su verirken. yine Munise ile hamal çocuklarý gibi al alta. Lütfen baþka bir bahane bulunuz: "idaresiz" deyiniz.r ne kendiniz için. biraz açýk giyinmesini hoþ görmüyorlar. dudaklarý-' ÇALIKUÞU 305 mm ucuna geliyor. Müdire Haným. b r beis görülmeyebilirdi. Yanýk ses-1 li bir yolcu sularýn karanlýðýna dedir avare gönlüm. bitip tükenmez gurbet yollarý uzanýyor. düþüne düþüne: . acaba kimi?" yolunda dedikodular meydan aldý. utana utana ondan bir þey istedim: . ne vakte kadar? Niçin? Hangi emele yetiþmek için? Ç. Kozyataðý'nýn bahçesinde -Ne münasebetsiz sözler söylüyorum? Galiba bende sinir hastalýðý b de bir kararsýzlýk var. Abdürahim inde Yüzbaþý ihsan Bey'le konuþmuþsunuz. Bir daha bu þarkýyý söylemeyeceðim. insan bir muamma? Bir kere iþitti-1 ðim bu þarkýyý. fakat ne yapayým? Siz artýk idareye yazarsýnýz. güftesiyle nasýl aklýmda tutmuþt den sonra. Bu sözleri cevap vermeden. güzelce. 20 Haziran Mektepte Nazmiye isminde bir arkadaþým vardý.. üst üste boðuþuyoruz. Dedim ya. demek. bu dedik an gözleri korktu. ince ince tüten dumanlara benzeyen karþý daðlarý seyretmeye baþlad Çalýkuþu. Bunu o gece iþitmemle unutmam bir olmuþtu. "Elin den iþ gelmiyor. Komþum. durup dururken yavaþ yavaþ bu þarkýyý söylemeye baþ-1 ladým.. ihtimal. Yalnýz. Fakat hüznüm gibi neþemin de kar sýðmýyor. Gurbet kokusu! Bu kokuyu bütü uyla koklamayanlar için ne manasýz bir söz! Hayalimde yollar... sonra da bu kadar iyi bir kýsme reddetmeniz nazarý dikkati çekti: "Mademki ihsan Beyi istemedi. güzel ut çalýyor. siz e hatýrým kalmaz. Bu adi þarký parçasýnýn ne güftesinde. sadece Feride deyin. ne mektep için hiç hoþa gide- ÇALIKUÞU 303 çek þeyler deðil.. fakat arzumu reddetmedi. bu daðlardan. C. iþ görürken. bestesiyle. Kendim de yavaþ yavaþ farkýna varýyorum. asýl sebebi söylememek. Bu memlekete acýyorum. gayet tatlý söz söylüyor. Müdire bir þey söylemeden düþünüyordu. Yirmi dört yirmi beþ yaþlarýnda.Sözlerinizin hepsi doðru Müdire Haným. [ sendedir" diye bir þarký söylemiþti. 5 Haziran Kuþlarýmýn ahi tuttu. bir tedbirsizlik daha yapmýþsýnýz. benim itiraz v e isyanýmdan korkan müdi-re. hiçbir hareket yapmadan dinlemiþtim. gittikçe incelip mahzunlaþan . ihtimal. bahçemdeki çiçeklerin açmaya b adýðý bir nisan gününde. Hanýmefendinin teklifini kabul etmiþ olsaydýnýz. ne bestesinde aðlan yok. olmaz mý? dedim. pencerem-1 den görünen deniz parçasýný seyrede þarký. bunun için kibar aileler el üstünde tutu gece bir yere davet ediyorlar.

. Güneþ batmýþtý. . bozuk bir akort edildiði iþitiliyordu. Nazmiye. gürültü ve ayak sesleri gelmeye baþladý. Elbisesini. hafif hafif çýðlýklar geliyor. Çok iyi bir çocukmuþ. faka l yerlerdi. Yalnýz. Kapý açýldý. dedi. Bahçeler arasýnda. sana niþanl receðim. merakýmýzý kaldýrdý. Sonra. bir þey dikkatimi celp etmiþti.Nazmiye'nin bir yüzbaþý niþanlýsý varmýþ.Tabii. Küçükle þakalaþarak kendimi oyalamaya çalýþ zli bir kurt düþmüþtü. artýk pek gözü kapalý bir kýz sayýlmazdým.Görüþtüðümüze memnun oldum. bir keçi yavurusu yakalayarak uzun kulaklarýný. sul r damlayan ince çenesini öptük. bir bostan kuyusunun tahta tulumbasýný çekerek taþ bir yalakta koyunlarýný suluyordu. Ben. Fakat bu niþanlýnýn ailesi ine rýza göstermediðinden. Sizi tanýmadýðý halde gözlerinizden öptü.Feride Haným sizi almaya geldim. Yolda bir sürüye tesadüf ettik. yukarýda da söy ledim ya. Nazmiye. Zaten benim bahanelerim de çocukça þeylerdi ki. Etrafýný yüksek çardaklarýn yeþilliði sarmýþtý. Nazmiye. . Mahsus rica etti. Çalýkuþu . kadýn erkek sesleri. Bir odada epeyce zaman beni Munise ile yalnýz býraktýlar. can sýkýntýsýndan bunalacaðým bir dakikada Nazmiye geldi: . Derdimiz eksik gibi niçin baþýmýza yeni bir sevda satýn Gittiðimiz köþk. can sýkýntýsý. Ýhtimal. üstçenesinden çýkýyor. Dün evde. kimseye söylemememi tembih etti.Evet. yapraklarla dan birisine girerek yarým saat. onlardan olacak. Sen gitmezsen vallahi ben de g itmem. Ýki seneden beri dýþarýlardan çok þeyler gö Ne oldu. Bir aralýk çobandan onu satýn almayý düþündüm. Fena halde bozuldum.Küçüðü de götürecek misin? demiþti.. Fakat neye y ki yakýnda yine býrakýp gideceðiz. Buralarý ne tenha. bunu bana. Fakat renk vermemek lâzým. münasebetlerini gizli tutuyorlar.. þiþman bir kadýn.F 20 306 Reþat Nuri Güntekýn Fakat hepsine cevap buldu. Ýhtiyar bir çoban. içim içime sýðmýyordu. kahkahalar. bir sýr g ibi söyledi. fakat þimdiye kadar gece yatýsýna gitmedim ki. ucu bucaðý görünmeyen bir baðýn orta- ÇALIKUÞU 30? sýnda eski bir bina idi. zevkimi takdir edeceksin. bizi üst katta bir odaya aldý. nasýl bir gaflet dakikama geldi de Nazmiye'nin bu sözleri beni þüpheye düþürmedi? türlü bunu anlamýyordum. Ne söylediðini bilmeyen bazý münasebetsizle vardýr ya. Gözlerimizde yaþlarla arabadan atladýk. elmas kýzým. Saçlarý sarýya boyalý. ne mani olacak? Daha iyi. Munise'yi giydirmek isteðim vakit Nazmiye. Feridun Bey'in teyzesi. Ev sahibi nde kocaman bir lamba ile içeri girdi. merdivenden doðru. yaþlý. açýk hava ihtiyacý beni iyiden iyiye bunaltmýþtý. çarþafýmý çýkardý. dayanamadým.Niþanlýmýn teyzesi niçin senin yabancýn olsun? Hem baþka bir fikrim daha var. Zannediyorum ki. Nihayet. Ben gitmemek için birçok bahaneler gösteriyordum. Bu gece Feridun'un teyzesine davetliyim. Küçük bir talika arabasý bizi derenin öbür kýyýsýna geçirdi. Pencereden baþýmý uzatým. çok þeytan bir kýz! Ýnsanýn altçenesinden girip. o kadar yalvardý ki. Çardýðý örten sýk de akþamýn pembe yaldýzý yavaþ yavaþ sönüyordu. fazla bir teklifsizlikle ibi yanaklarýmý öperek: . hafifçe kaþlarýný çatmýþ: . Sýk asma yapraklarý arasýnda hiçbir þey seçmek mümkün deðildi. Ýnce boy-nuzlarýyla yalaðýn baþý ini iten keçi yavrularý Munise ile bana Mazlum'u hatýrlattý. adýna bu kadar fantezi yakýþmaz. arzusunu kabul ettim. Munise'yi nasýl evde yalnýz býrakayým? Bir mani mi var? diye sordum. süsünü doðrusu gözüm tutmadý.Hayýr. gözlerinin sitemli bir bakýþýyla: . Bazen onu evde býrakýyorsun da. Subaþý'nda ki baðýnda ziyafet veriyor. Gülbeþeker de ne Gülbeþeker! Sahiden insanýn yiy tutuþtuklarý kadar varmýþ. O kadar dil döktü. . þakaðýnda laden. Bahçeden karýþýk. üç çeyrek uzakta bir baða götürdü. yüzünde tekerlek a yip bir þey! Bu kadýn.

tabaklarla dolu bir tepsi býrakmýþtý. Feride Haným. dedi. Baþým açýktý. gittikçe daha ziyade birbirlerine so kuluyorlardý. çek kolun lahi! diyordu. teþekkür ve minnettarlýðýmýzý sunarýz. Fakat. meþhur Solakzadelerin küçük mah Solakzadelerin bu küçük beyi hemen kýrk beþi aþkýn bir zattý. Efendim. hesapça bir kompliman olacaktý. utanmadan baþ baþa . Kapýnýn dýþýnda gözüme uzun boylu iki zabit üniformasý 308 Reþat Nuri Gûntekin iliþti. fazla kaçýnmak için sebep yoktu.Cicim. ara sýra bize arkasýný çevirerek bu masanýn önünd . lambanýn fitilini düzelterek. rkasýnda duran zabiti takdim etti. odanýn içinde dolaþýyor. Bunlar çok adi ruhlu insanlardý. Bunlarýn üstünde burma býyýklý.. biraz tereddütle odaya girmiþlerdi.Inayeten kabul buyurmaz mýsýnýz. Küçüklüðümde büyükannem acayip bir kibrit kutusu alýrdý. Kolumla saçlarýmý kapamak istedim. Munise'yi e den tutarak dýþarý götürmüþtü. Güneþ batarken bu bahçeler lliðine doyum olmaz. Binbaþý ama bildiðiniz binbaþýlardan deðil. . Biraz evvel þiþman haným. Elindeki küçük bir kadehin 310 .. niþanlým. duruþu. merhumun bu sözlerini tam bir keramet gibi tesdik ettim. hafifçe eðilerek: . gayri ihtiyari çekindim. sallaya llaya.. Evet. buradan konuþuyorduk . Zihnim durmuþtu. Bu. ça filozasý gözünün üstüne kadar inen bir panayýr palikaryasý resmi vardý. bir velinimeti takdim etsin: Binbaþý B urhanettin Bey. "Burasý uðurludur. Hiçbir þe r þey duymuyor. Ýhtiyar kadýn. Elimi. bunu bir gazel. bana bakmýyor. iki yaba de. söz söyleyiþi Feridun'dan büsbütün baþka id beyaz saçlarý. o. Saçlarýyla býyýklarýnýn bir k adý olduðu halinden belliydi. Zabitler. Fakat bu Burhanet-tin Bey'in ne alakasý vardý? Hayretle Nazmiye'nin yüzüne bakarak cevap bekledim. kolay ve seri söz söylüyordu. bunlar çok adi ve fena insanlardý. Hakký vardý. söylenen sözleri bile anlamaya mamýþtý. teklifsizce sert avucunun içine aldý. Giyiniþi. sinemadaki o çirkin aþk sahnelerinden birini oynar gibi çekinmeden. Yarým saatten ziyade bir zaman bu odada beraber oturduk. Aþaðýda bir keman taksimi yaptýlar. Demir bir pençe kalbimi sýkýyor.Efendim. yuvasýnda tecavüze uðramýþ bir hayvan yavrusunun idraksiz korkusuyla köþeme küçülüyordum. Talihime iki sevdiðimin isimleri de birbi ine yakýn düþtü. Bu dakikaya kadar bað sahibi sandýðým haným. Bir kanepede yan yana oturan Nazmiye ile niþanlýsý. Bu gezinmelerden birinde binbaþýnýn önümde durduðunu. masanýn üstüne þiþeler. sen ne kadar dýþarlýklý olmuþsun? Herhalde niþanlýmdan kaçacak deðilsin. Bur elleri cebinde. Tenezzülen teþrif ettiðini zi öðrenince. bana ne ÇALIKUÞU 309 kadar saadet geldiyse bu baðdan geldi!" demeyi mutat edinmiþti. küçükhaným? Hayretle gözlerimi kaldýrdým. gözlerini göz lerimden kaçýrmakta inat ediyordu.sarsa sarsa sýkarak: . arkadaþým. Nazmiye gülüyor: .Elmas kýzým. arkadaþýnýn bana verdiði korku ile karýþýk fena tesiri hemen hemen izale et biraz emniyet gelir gibi oldu. peder merhum emlaki içinde en ziyade bu baðý severdi. âlemimize þeref verdiniz. Yavaþ yavaþ onlara arkamý çevirdim. Nazik bir baþ iþaretiyle uzaktan selam verd i. Þuradan. Daha doðrusu konuþuyorlardý.Feridun Bey.Müsaade ederseniz kulunuz da candan bir arkadaþý. seni ihmal ettim ama. Nazmiye onlardan birini takdim etti: . mehtap gecelerinde bu bahçenin cennet gibi ol duðunu anlatýrken Nazmiye girdi. Ýþte bu Feridun Bey kutularýnýn birinden fýrlamýþ gibiydi. inceli birçok sesle söylediði þarkýlar takip etti. mahsus karanlýkta býraktým. Burhanettin Bey. Çünkü bende konuþmaya deðil. daha sonra kalýnlý.Burhanettin bendeniz. nefesimi daraltýyordu. sað olun. hafifçe eðildiðini gördüm: .

karanlýk bir yolda koþan meþaleler gibi ta uzaklara gidiyordu. Mahsus n geldiler. zevceleri. O. ilk hareketim. fakat bir türlü sönmüyor. nasýl isterse öyle hareket et. Odanýn yar aktýðýný hissediyordum. Gülbeþeker * Gözlerimi açtýðým vakit kendimi Munise'nin kollarýnda buldum. Binnaz Haným. sofrada birkaç misafirimiz var. Deðil mi. küçükhaným.1111 g^^^Hlflflj^^^^^^Hl----n. sizi bekliyorlar. bir adým geriden ben ip ediyordu.Ferideciðim. . Nazmiye ile niþanlýsý kol kola önümüzden iniyorlardý. çehreler. Duvarlarda. Burhanettin Bey. rüyada görülmüþ gibi karýþýk. diyebildim. dedim. yerimden kal mzumdan tuttu: . daha ziyade eðildi. u arý gibi ta uzaklara haykýrýyordu: "Yaþasýn Burhanettin Bey.Dýþarý çýkýn. Nazmiye yanýma yaklaþtý: . bulanýyor. Hafifçe çýrpýnmak. Baþýmla reddettim. onlar dan bazýlarýnýn niþanlýlarý. vallahi yabancý deðil. Burhanettin Bey'le yalnýz kalmak. Bu sözleri o þiþman kadýn söylemiþti. Diþlerimi sýkmasam. Burhan Bey'in iki arkadaþý. öyle ya zevceleri. Feride Haným'ýn biraz rahatsýz olduðunu söyle iniz. sýcak nefesi yüzüme dokunarak: .Misafirimiz ne emreder. Neydi bu baþýma gelen þey Yarabbi? Kendimi nasýl kurtaracaktým? Odadaki ýþýklar yavaþ yavaþ sönüyor.Peki. Burhanettin Bey. Çalgýnýn uðultusu içinde sesler derinleþiyor. Nazmi ye. ÇALIKUÞU 311 mek borcumuz.Zararlý bir þey deðil. hiçbir þey yok. düþünmeden yerimden fýrladým. Biraz kendimi toplar gibi oldum: . Üstüm baþým sýrýlsýklam olmuþtu.Reþat Nuri Güntekin içinde yakut kýrmýzý bir içki parlýyordu. burada kendi evinde sayýlýr. erkek çehreleri. Bileklerimi Nazmiye'nin elinden kurtarmaya çalýþýyor. Bu dakikada çýldýrýyordum. Dünyanýn en nazik ve masum bir likörü. Söz söylemek mümkün deðildi. aðarmaya baþlamýþ saçlarý. bulanýk kadýn. rahatsýzým. Gayet yavaþ: . Küçüðüm: "Abacýðým" diye aðla saçlarýmý. korkma. Misafirimi yalnýz býrakm amak benim vazifem.Elmas kýzým yemek vakti geldi. ona baþýyla iþaret etti: . Nasýl isterse öy le yapsýn. koltuðun kenarlarýna tutunarak köþeme um. beni burada býrakýnýz.Teþekkür ederim. beraber yemek yemek ! Ne yaptýðýmý bilmeden.diye baðýrýyordu. 312 Reþat Nuri Güntekin Tanýmadýðým bir ses: . dýþarý çýkýn. Bu sefer. siz de bizim yiyeceðimizi buraya getiriniz. istediðiniz gibi olsun. Karanlýkta taþlýðýn nihayetinde bir kapý açýldý. dedim. dedi. var kuvvetimi tolayarak: . gözlerime çöken bu karanlýðýn içinde kývýlcýmlar uçuþu denizin uðultusu gibi geliyordu: . Birçok gözler. sonra. rica ederim. munis ve kibar çehresi bu dakikaya kadar bana m bir emniyet vermiþti. avizelerin ak si.. kollarýmla açýk boynumu saklamak oldu.Korkma kýzým. Bu odada. Siz misafirlerin yanýna ininiz. Feridun'la. gelmezsen çok ayýp olur. Feride. Sonr koptu.Israr etmeyiniz Burhanettin Bey. yaþasýn Gülbeþeker. kolonyadan yanan gözlerimi öpüyordu. Kamaþtýrýcý bir pýrýltý birdenbire gözleri ndan döktüðü ýþýk selleri içinde sendeleye sendeleye birkaç adým yürüdüm. salona hudutsuz derinlikler veren endam aynalarý parlýyor. onlarýn birbirine çarpacaðýný hissediy Burhanettin Bey: .istemem.

Biçare. kalbimi açmaya mani uþtur. ben bu gece ne kadar aðladým. müdirede. Ne oldu. Kolonyalar. Çaresiz. hiçbir þey tesir etmiyormuþ. yüzüme. Ne kadar korktum. Baþýný arabanýn öbür penceresine dayayan Munise'nin derin derin içini çektiðini iþittim. razý oldular. titreye titreye dün geceki vakayý anlattým. Sonradan öðrendiðime göre. kýzým? Seni hiç böyle görmedim. Çenemden tutarak baþýmý kal dan gözlerimin içine baktý. emini olunuz ki. sararmýþ yüzümle beni görünce þaþýrdý: 314 Reþat Nuri Güntekin . umulmaz bir heyecan ve teessür uyandýrmýþtý. dizlerine koyduðum ellerimi elleriyle severek. ince dað yollarýnýn karanlýklarýna dalmýþtý. sýz benden yaþlýsýnýz. Feride Haným. hem de her vakýtki gibi bir müdire gözüyle. Allah i doðrusunu söyleyin. Bir köþede üþür gibi titreyerek büzülüy Yavaþ yavaþ baþýmda bir baþka gecenin hayali uyanýyordu. gözle-1 rimi kapadým. Þimdi ben. sonra yanýndakilere dönerek: . Razý olmazlars a gece vakti tek baþýma yola düþ-1 mekten çekinmeyeceðimi söyledim. Ya . siz bizi çok yanlýþ anladýnýz. dedi. Istanbul 'dal terbiye görmüþ. sen uyumadýn mý? diye sordum. küçüðüm aðlýyor. müterreddit. Ben n e olurum sonra abacýðým! Ah. kimsenin size karþý f ir niyeti yoktu. onun küçük dizlerine koydum. Sonra vazifem. bu yabancý memlekette ondan baþka derdimi anlatacak kimsem yok tu. eve gidinceye kadar annesinin kucaðýnda aðlayan bir ço için için aðladým. Utuna utana. biý þey söylemeden dinliyor.Munise. Hasta mýsýn? de Bu hanýmýn sakin ciddiyeti.Feride Haným. size karþý bir fena niyet yoktu.Abacýðým. daha çok anlaþmýþ büyük bir insan ýstýrabýyla baþýmý kollarýnýn iç . O kadar ki. baþýma. Yarabbi! Düþmüþ bir kadýn gibi bu çocuktan utanýyor. kaþlarýný çatýyordu. ÇALIKUÞU 313 Araba. hem de bir b gözyaþlarýný karanlýkta gizlemeye çalýþarak: Ellerini tuttum: . artýk ümit kesmeye baþlamýþlar. bu baygýnlýk bir çeyrekten l fazla devam etmiþ. yün latmalar. yüzüme bakmaya cesaret e . sahiden çocukmuþ.. biraz açýldýn mý? Aklým diyordu. Baþýmý. Benden çok fazla þeyler biliyorsunuz. Baygýn kokulu iðde dallan. dedi. ne zillet ne sefalet. Kozyataðf ndaki köþkten kaçtýðým. Cevap vermedi. Ýhtiyar kadýn. mesleðim beni buna mecbur ediyordu. bir bað eðlencesi göstermek istemiþtik. Seni niçin oraya çaðýrdýklarýný ir daha öyle yerlere gitmeyelim E mi? Ya sen? Allah esirgesin.Müdire Haným. olaðasý paltosunu giyerek arabacýnýn yanýna atladý. o araba ile beni þehre götürme-1 lerini istedim. ara sýra arabanýn penceresinden giriyor.. yüzüne bakma ret edemiyordum. Yüzünü görmemek için baþýmý öte tarafa çevirdim. karanlýk yollara düþtüðüm gece. Hiç bir noktasýný gizlemedim. Müdire Haným'ýn evine gittiðim vakit güneþ yeni doðmuþtu.Ne var. sabahýn bu saatind iþ gözlerim.Kirpiklerimin arasýndan bu sözü söyleyenin yüzüne baktým. O zaman dikkat ettim. Nazmiye. üzüldüðünüz için sizden af rica ederim. çekine çekine bana yaklaþtý. annem gibi. Hikâyenin sonunda boynumu büktüm. Yola çýktýðým vakit Burhanettin Bey. titr . her zaman ceketinin önü açýk dura O da bana baktý. bir yabancý gözüyle en ve anlayan bir anne gözüyle.. Mamafih. Kendime geldikten sonra. Ýhti kadýn. dedim.Hayýrdýr inþallah.. çatkýn çehresi beni daima biraz korkutmuþ. yere diz çökmüþ. Benden daha çok yaþamýþ. sonra mesela birkaç gün evvel arkadaþlarýmýz-! dan biriyle konuþmakta s görmemiþ bir küçükhanýmýnj bu kadar vahþi tabiatlý olacaðýný nasýl tahmin ederdik? Tekrar ki. Fakat bu saatte. artýk fena bir kadýn mý sayýlýrým? Bu sual. gözlerime dokun k beni rüyamdan uyandýrýyordu. kýzým? dedim. þehirden getirmek için bir bað arabasý hazýrlatmýþlar. Sadece ik-l ram etmek. baþýný daha ziyade eðdi. lerinden bir teselli cevabý dileyerek: . bileklerimi ovuþturuyor: "Feri-1 deciðim. Sonra çenemi okþayarak.

Müdire Haným. beni iskeleye kadar getirdi. yuk arýda seni yatýracaðým. Vakanýn bir ik e kadar bütün þehirde duyulacaðý muhakkak. bildiðin var mý. iþte kýzým. Bir t anesi de Maarif Baþkâtibi Sana bir mektup vereyim. Haydi kýzým. hatta oynayacak? ÇALIKUÞU 315 O Burhanettin Bey gibi azýlý mirasyediler. kýzým! Mamafih. kollarýný demir parmaklýða dayýyor karþý ýslýkla mahzun havalar çalýyordu. Onu yerinden oynatmak mümkün deðil Ç rrýfýndan. babasýndan kalan serveti birçok biçare kadýnlarý iðfal etmek. Nazmiye buradan giderse kibar hanýmlara kim dalkavukluk edeeek? Büyük memurlarýn gizli gizli yaptýklarý gec eðlenclerinde kim ut çalacak. Bu büyük yalnýzlýðýn kalbi vurur gibi ta derinlerden gelen sarsýntýlarýný dinleyerek e yazmaya baþladým. artýk burada kalamazsýn. saf. taze. Her þeyi anlýyorum. Munise kamaranýn ranzasýnd yuyor. bu yeni bulduðum ana sevgisi gönlümün içine daha fazla sinecek. Seni daha kendime yakýn bulundurmak. kimsem yok. ne vaat ederek sana bu oyunu oynadýlar? Bu kadarla kurtulduðuna yine þükret. bu eli çevirerek. Prençýbeza Maryu vapuru. elini alnýma koyuyor. daha iyi himaye etmek mümkündür.ek kelimelerle þunlarý söyledi: . daima gülen. peçesi altýnda yüzünü görme iyet saydýðý bir genç kýzý koluna takarak bir iþret ve safahat âlemine götürmek. güzelliðinden bahsettiði bir genç k nun için bir izzetinefis meselesi oldu. kendimi daha fazla okþatýp sevdirir-sem. alay beyinden. hafif bir göðüs geçirerek devam etti. Bütün Ç. Nazmiye'ye müracaat ettile kim bilir. Feride? . Feride? Bir yerin aðrýyor mu. tes ellisi olmayan büyük bir yalnýzlýk gibi göründü. sana tertipledikleri planý ben tamamýyla anlýyorum. bildikleri birçoðunu saklamak lâzým. beni þaþýrtmýþtý. Gi inceye kadar burada kalýrsýn. Ben. Yaðmurda. a raban. birçok has aþasýn Burhanettin Bey" diye baðýrtmak için bir þerefti. temiz bir kýz olduðunu bugüne kadar anlamamýþtým. darýlan bir þey gibi tanýr ve severdim. çok uðraþtým. sana þunu da söylemeye mecburum ki. küçü anýyordum. senin gibi masum. ben. O Nazmiye! Kýz ben birçok þeyler biliyorum. * Bugün müdirem. kýzým? diye soruyordu.Sen bu halle artýk evine gidemezsin Feride. Bu þefkat.Feride. Gecenin rutubeti iliklerime iþlemiþ gibi titreyerek aþaðý indim. Güverte boþtu. beri hiç vaziyetini deðiþtirmeyen uzun boylu bir yolcu. karda ölmekten kurtarýlmýþ bir kedi yavrusu gibi sok or. denizi. Orada benim iki bildiðin var. Ah. senin bu kadar masum. Mektebi onun þerrinden kurtarmak iç n müracaatlarda bulundum. Ben eþyan ile baraber Munise'yi buraya getiririm. Ýhtiyar kadýn.'nin kýzlarý gibi iki kalýn örgü ile r: . Hem artýk bu. birçok aile çocuklar k için israf etmiþ bir ihtiyar çapkýndýr. Bildiklerimden kimseye veda etmedim. Yazýk. saçlarýmý okþayan ellerine korka korka yanaðýmý sürüyor. fena bir mahluktur. derin derin yaþayan. . . Fakat beyhude. caiz olmaz. Ýlk varupla buradan gitmelisin? Gidecek yerin.O halde izmir'e git. Fakat halsiz halsiz yastýðýn üstüne baþýmý býrakýyor. Ben gözlerimi açtýk r kadýn. Nazmiye.'nin. hasta deðildim. Bir þeyim yoktu. bir parça uyu. Bahusus. Biri bir muallim arkadaþým. Genç zabitlerin sokaklarda kýlýç þakýrdatarak yolunu beklediði. Yalnýz. senin ihsan Bey'le konuþtuðunu da duymuþtu. Bu Burhanet tin Bey. Bana öyle geliyor ki.bana bir teselli olacak. avuçl dum. söy dinleyen. artýk Ç. güzel çocuklarý na sýl ele geçirecek? Feride. Yal nýz teyzeme benzeyen büyük- . bir ders bulmak için elinden gelen yardýmý esirgemez ümidindeyim. 2 Temmuz Rüzgâra karþý mantoma burundum. tabur imamlarýna kadar hesapsýz hamileri var. Halbuki bu gece sular bana çaresi. yanýma geliyor. sonra. Fakat dünya öyle bir dünya ki. ay batýncaya kadar yukarýda oturdum.Hasta mýsýn. ileride geçireceðim yalnýzlýk ve hastalýk g -hediye mendillerinde kalmýþ kokular gibi. 316 Reþat Nuri Güntekýn Müdirenin yukarýdaki odasýnda akþama kadar uyanýp uyanýp tekrar uyudum.

ben de sizin gibi zannederdim. dedim.Vallahi bana kalýrsa. B. sularýn içinde kaynýyor gibi görünen berrak bir seher baþlýyor. bu biçareler her þeye raðmen kafeslerine alýþýyorlar. hatýranýzý da. Kuþlar. ihsan Bey.Ben gözümle gördüm. haydi yat artýk. hâlâ çaldýðý mahzun havalara devam ediyor. artýk fikrimi deðiþtird m. Fakat. Denizde. Fakat ihsan zannederim.Feride. Bu ihsan.ÇALIKUÞU 317 hanýma uðradým. rovelverine davranmak istedi. sen anlaþýlmaz bir çocuksun. sanýr mýsýnýz ki. baþlarýný kanatlarý içine gizleyerek geçirdikleri gecelerde saba r bu kafesi düþünüyorlar. Seherden sana ne? ta uzaklarda uykuya ve daha baþka þeylere kanmýþ "sarý çiçek"lerin mesut gözlerini açacakl tir. en temiz bir þey gibi kalbimde saklayacaðým. 318 Reþat Nuri Güntekin Yaþlýsý: .insan Bey dört gün evvel hareket edecekti. küçük gözlerini pencerelerin aydýnlýðýna dikerek hasret çekiyorla feslerde alýkoymah Müdire Haným. Mahzun mahzun gülümsedim: . Çalýkuþu.'de Mazlum'u býrakmýþtým. zorla. Bunlardan iki zabit arasýnda þöy bir konuþmaya kulak misafiri oldum: Genç. Kamaramýn açýk pence ttým. halimiz yamandý. Burada da kuþlarýmdan ayrýlmak lâzým geldi. gözlerimi kapayarak son bir defa "Feride" diye adýmý söylemesini dinledim.'den binmiþ birkaç yolcu vardý. hayatta belki bir daha size tesadüf edemeyeceðim. . Evvela k nazik konuþuyorlardý. ÇALIKUÞU 319 Dýþarýda. . Fakat benim için divanýharp karþýsýna çýkmaya hazýrla andýðýnýzý unutmayacaðým. Bu esn ada ihsan kapýdan girdi. b ilmem nasýl oldu? Sen vakanýn tafsilatýný biliyor musun? . Kafesten kaçýncaya kadar türl içinde çýrpýnýyorlar. . sularýný unutmayacaðýna söz verdirdim. konuþa konuþa yanýmdan uzaklaþmýþlardý. yaþlýsýna dedi ki: . Bu kadar ehemmiyetsiz bir þey için aðlanýr mý? dedi. Dün Belediye gazinosunda idik. Öyle ya dört gün evvel gitsey u hal baþýna gelmeyecekti. yahut edersem de sizi t anýmamýþ gibi görünmek lâzým gelecek. akýlsýz mahluklar. binbaþýyý bir köþeye çekerek bir þeyler söylemeye baþladý. Onlarý müdireye ema yemlerini. öyle sanýyorum ki. Paþa'nýn bi r þeyi oluyor. Burhan'ý bilmez miyiz? Zabitler. bu. Kimden olduðunu bile söylememek inceliðini gösterdiðiniz bu gülle terimde. zorla.Hakikaten esef edilecek bir vaka. Þu ordudan politikayý çýkaramadýlar gitti. Bilmeden zavallýyý felakete sürüklemiþ oldum. . Fakat.Bizlerden birimiz bu iþi yapsaydýk. Müdire dedi ki: -Feride. Ben. * Vapurda. yine bir kadýn meselesi olacak. öyle pek titiz bir adam deðildi ama. mademki onlarý bu kadar seviyorsun.Karýsýnýn yeðeni ve sütoðlu.Kendi söyleyiþlerine göre politika kavgasý. Müdire Haným. Biraz evvel ihtiyar bir sandalcýnýn kamar irip býraktýðý gül demetinin kimden geldiðini þimdi anlýyordum. Birkaç kiþi hemen üstlerine atýlmasaydý. açýk havay arý zaman bir dal üstünde. Binbaþý. benimle beraber Ç. dedim. dýþarýda daha fazla bahtiyar olacaklar? Hay k. Divanýharp yarýn Ýhsan'ýn muhakemesine baþlýyor.çenemi okþadý: . Bilmem aralarýnda ne geçti? Birdenbire Ihsan'ýn bir adým gerilediði Burhan Bey'e müthiþ bir tokat indirdiði gördüm. gece ve yorgunluk zavallý gözlerini aðrýtýyor. kendi elinle azat et. o kimsesiz yolcu. Birkaç gün bekle de Beyrut'a kadar beraber gidelim.Hayýr. . ihtiyar kadýn. Burhanettin bilardo oynuyordu. Fak ihsan daha evvel kendi silahýný çekmiþti. muhakka ecekti. daha sevap olur . ne istediðini bilmeyen zavallý.

Müdür.321 DÖRDÜNCÜ KISIM îzmýr. görülecek þey.. bir þey buluruz" dedi. Bu lütfunuzu bir kere B. . Ona güzel bir ders verecek. idare birçok himmet ve mas rafý ihtiyar ederek yeni bir mektep vücuda getirdi. . Bu Reþit Bey.'deki müd n beni tavsiye ettiði adam. Bu nutuk. beyefendi. Ya rýn. hiç kýzmadý.. ya beyaz deðil mi? Bu beyefendinin yüzünde yeni kapanmýþ yaralarýn na ik beyazýndan kömür karasýna kadar bin çeþit renk vardý. Müdür. manz arasý ferahfeza. insan. ya esmer olur. ekim öyle oldu. fakat müsabaka ilan ettik. bilmem ne olacaðým7 Düþünmeye bile cesaret edemiyorum.Pekâlâ küçükhanýmda imtihana girýverir.. Maarif müdürlerinin odalar a misafir eksik olmuyor. Yarýn imtihan var. gülerek sözünü aðzýndan aldým: . 20 Eylül UÇ aya yakýn bir zamandan beri izmir'deyim. iþlerim iyi gitmiyor.. sayýklar gibi söyleyen battal zat deðil mi? Kudretin. Birdenbire deliliðim t uttu. Fakat tuhaf deðil mi? O. herhalde mühim bir adam olacak. yakalý etmediðine hayret edilirdi. Sen gitme. sizin yerine ben söyleyeyim. burada da fmdýkkurdu Þiddetle döndüm. Öyle kirli bir esmerlik ki. tereddüt ediyordu: . Yara gibi kýrmýzý.'de Ze ler'e giderken görmüþtüm. Sanki birisi. dedim. Abuhavasý latif.'deki o uyur gibi oturan.Emredersiniz Reþit Beyefendi.Evet. bu ne çýtýdýk çýtýdýk fmdýkkurdu böyle! Fmdýkkurdu mu? Benim Ýpekböceði ve Gülbeþeker'den zaten caným yanmýþ. kirpiksiz gözkapaklarý içinde birbirine gayet yakýn iki þebek gözü.Ne yaparsýn kýzým? idarenin icaplarý. buraya iki saatlik bir mesafede bir nahiye mektebi var. Tabii hanýmýn iþine gelmez. ben gelmeden bir ay evvel hastalanmýþ.'de Darülmualimat Fransýzca muallýmes iydi. ne çýkar? Ben de zaten imtihanda bulunacaðým.F 21 322 Reþat Nuri Guntekin Tabii ben. fakat bugün cidden münhalim yok. All en gelmeden sakýn imtihan baþlamasýn ha. bakma ktan ziyade uyumak için yarattýðý o güzelim mahmur gözler. beni Zeyniler'e gönderdiði vakit verdiði nutkun ayný idi.veren dan birini nihayet yakalamýþtým. Karþýma kim çýksa be . ahkahalarla güldü. Yalnýz. gayet filozof bir tavýrla: . o gitmesin. bunlarý söylerken kovulmayý göze almýþtým. Çaresiz kendi kendime Maarif Müdürlüðü'ne gittim. bütün ötekilerinin acýsýný bu beyden çýkaracaktým. . . Bana türlü isimler -hem de inatlarýna böyle tatlý ve böcek isimlen. Zaten cariyeniz B. Hele öyle avurtlarý var ki. Bugün tekrar uðramýþtým. onu da kaybedersem. Yalnýz Rüþtiye'nin Fransýz muallimliði var. Lütfen bir parça iltifat gösterdi. diye baþladý. Ç. hürmetle cevap verdi: . beni bittabi tanýmadý: "Birkaç g uðrayýn da bakalým. "Birkaç gün" onun lisanýnda bir iki ay demekti. Çalýkuþu .Yorulmayýnýz beyefendi. Fakat. Beya e ta dudaklarýnýn ucuna sarkan bir acayip burun. altý ay tebdilihavayl a istanbul'a gitmiþ. ne o tasavvura sýðmaz çirkinlikti Yar abim! Yüzüne bakarken kahkahalarla gülmemek için dudaklarýmý ýsýrýyordum.Kýzým.Niçin gelmesin efendim? dedim. O halim masum sesiyle. benim gibi genç bir muallimi n himmet ve fedakârlýðýna muhtaç deðil mi? Mersi. eðlenÇALIKUÞU 323 mek için elini kömür tozuna sokmuþ da bu yüzü þöyle karmakarýþýk karalayývermiþ. Köþedeki koltuktan çatlak bir ses geldi: .Ay. Son bir ümidim kaldý.

Herhalde benim muallimliðimden daha rahat ve kârlý iþ olacaktý. Munise'ye acýsýn. Son bir teþebbüste bulunacaðým. izmir. fakir teyze kýzlarýnýn hayatýný kýrmaktan. doðrusu az þey deðil. izmir. ben de ileri gidiyordum. beni nezaketle kabul etti. gönlünü söndürmekten baþ ki?.Onun da baþýmýzýn üstünde yeri var. müsabakaya girdim. Üç gün mühlet istedim. Fransýzcasýný yazayým. Kira vermek lâzým. Ýzmir. Fakat bunun için de bi buldum. Mamafih. yüzünün arkýyor. Gösterdiði emniyet ve nezaket için teþekkür ettim. Pencerem. Reþit Bey. þimdi çýplak kaldý. bu mesleði öteden beri sevmem. Resmi bir mu bulursam âlâ. Tahriri imtihan fena gitti. Mektubunda bahsettiði iþ. Maarif mekteplerinde sürün aksýnýz? KýzlarýÇALIKUÞU 325 ma Fransýzca dersi verirsiniz. Küçük bir çocuðun fakirhanemize ne yükü olur? Kati cevabýmý vermedim. Reþit Bey'i kýrmak doðru deðildi. Size güzel bir oda veririz. bunu sebep saymýyordu: . iki güne kadar aybaþý oluyor. imtihaný kazanamadým. týpký onlar gibi. gönül güzelliði göz. R Beyefendi benimle Fransýzca konuþtu. Onun reyi hilafýna iþ görme addine düþmüþ! Herhalde bir fikri var. Bu sözün doðru olmadýðý anlaþýl yacaðým. izmir. Kâtiplerden biri dedi ki: 324 Reþat Nuri Güntekin . Küçük. ben. on fiilin muzarilerini. maymunlarýn aðzýnda fýstýk falan sakladýklarý keseler vardýr. bu beyin bana düþmanlýk ettiðini söylemiþti. Reþit Bey. fakat kuþ kafesi g yer. 3 Ekim Munise ile bana köþkün üst katýnda denize karþý bir oda verdiler. çünkü içinde annemle babamýn evlen e çektirdikleri fotoðraf vardý. Karþýyaka'daki köþkünden dönüyorum. K . Saray gibi bir yer. Beraber oturur kalkarsýnýz. Bana bir iþ bulmuþ. dediler. Bu beye. Kocasýna sattýrarak sýný getirecek. N çare ki. kýzlarýnýn Fransýzca mualliml edi ki: . Fakat þifahi imtihan iyi oldu. yüz güzelliðinden daha iyi bir þey. bu beyefendinin yüzünü yarattýktan sonra fazla ileri gittiðini görmüþ. 25 Eylül Netice anlaþýldý. niçin bu kad miyet verdiklerini þimdi anlýyorum.Haným kýzým. kimsesiz kýzlarýnýn kalbi üstünde durmayý. Görüþmek için Karþýyaka'da rifteki kâtip. behemahal kazanýrdýnýz. fakat arkadaþlarýnýn bana ha tmelerine mani olamadýðýný söyledi. 27 Eylül Bugün Reþit Beyefendi'den bir tezreke aldým.ni. Fransýzcamý beðendiðini. Vaziyetim çok fena. emriha-zýrlarýný. istismar istifa gibi sekiz. Bana birkaç sözle ettiði iyilik. istikrar. Bugün onu karþý komþulardan birine verdim. He halde kudret. Behemehal kazanacaðýmý ümit ettirecek bazý sözler söyl Allah. 22 Eylül Bugün. Kel imelerin Türçelerini bilmiyorum ki.Eðer Reþit Beyefendi istemiþ olsaydý. Bu yadigârý elden çýkarmak istemiyordum. Geç vakte kadar penceremden rýhtýmý ve denizi seyrettim. Olmazsa ne çare! Karþýyaka. kýzým. haksýz r kalbe tazmin etmiþ olacak. tahriren tasrif ediniz. bütün körfezi görüyor. Anneciðimden kalan son r madalyon imdadýma yetiþti. 28 Eylül Reþit Bey'in. Kalpsiz bir güzelliðin. Bence. Fakat yi bahane ederek kabul edemeyeceðimi anlattým. adeta mürebbiyelikti. Kendi kendime: "Annemle babam.. elbette ir altýn parçasý içinde yatmaya tercih ederler" diyorum. hizmetçilik kabilinden bir þey addederdim. o lmaz mý? Bu. iktidarýnýz gibi hal ve tavrýnýz da hoþuma gitti. Biçare fotoðraf.

Kolundan tuttum.O vakitlerde rahmetli hanýmefendi hastaydý. daha bunlarý anlayacak yaþta deðil. Küçük Sabah ir bebek gibi güzel.Korkmayýnýz. biraz sahil f enerler iyle oynaþan deniz bile. biri daha küçük iki i Ferhun-de. Gecenin göðsüme basan.Munise. geri çekilmek istedim. Fakat doðrusu. muhteþem bir donanma aydýnlý anan Kordonu'yla görülecek þey. yavaþ yavaþ uyuyan bir çocuk gibi baþýný kayalarýn beyaz yastýðýna * Ben buraya bugün gelirken. Senenin on ayýný Avrupa'da. mutlaka her misafire çýkmam için ýsrar ediyorlar. En büyük korkum hizmetçilerden. Ýnþallah yine kendi evimiz olursa o vak dedim. yabancý deðil. Köþkün ihtiþamý biçarenin gözlerini kamaþtýrdý.. hiçbirisine iþ buyurmadým. Öyle olmasaydý. iki ayýný da burada. bunda Reþit Beyefendi'nin verdiði ehemmiyetin de -zannederim. Uzakta. Böyle olduðu halde bavulumu kendi elimle odama çýkarmama müsaade etmeyen. Mamafih. Kalfa hanýmlardan biri. Bir genç askeri doktor gelir giderdi.. Gece yarýsýna kadar tramvaylar iþliyor. diyeceksin? Ben de. Çocuk. Odaya girdiðimiz vakit.. Beni bu köþke bir küçükhamm gibi nezaketle kabul ettiler. Onun için hürmet ediyorlar.. küçükhamm. Bereket versin. güzel küçük yüzündeki sevinç sönmüþtü. baþlarý sevgililerinin boynunda. Sana ne mi. Denizden gelen fýsýltýlar. öyle genç kýzlarýn dudaklarýndan geliyor ki. hiçbir zaman bana að iþti. Üç gün evvel Ferhunde ile Sabahat. bir gün manalý manalý göz kýrptý: . gö onlarý gece denizleri gibi koyulaþmýþ yeþil gözlerinde. Demin yukarý çýkarken. yýldýzlarla donanmýþ bulut kümelerine benzeyen tepeleriyle. hayaletleri fark edilen kaya yýðýnlarýnýn üstü.. hep. bu hafif aydýnlýkta yalnýz elbiselerinin siyah yahut beyaz lekelerini fark ettiðim insanlar. Cemil Bey'in sesi: .) Karþýyaka. az çok onlarýn kapý yoldaþý deði kat ben. yumuk yumuk bir kýz. hep böyle görünmeyen sevgilerle dolu. geç vakte kadar beni aþaðý salonda alýkoymuþlardý. Talebelerim.. hesap yanlýþ çýktý. dedi. bu iki ayýn son gün-lerindeyiz. manasýz ve sevimsiz bir nç. karanlýðýn bütün görünmeyen köþeleri. Burada ne güzel. þirin. Otuz yaþlarýnda kadar. biz artýk baþkasýnýn evindeyiz çocuðum. Niçin hakikati saklama-lý. çýktýðým basamaklardan be indirmeye uðraþtý.. Köþkün en büyük kusuru arý kovaný gibi iþlemesi. Ha nýmefendi besbelli bu doktorun yüzüne baka baka çocuðu güzel oldu. Köþkün bundan daha büyük bir Reþit Beyefendi'nin büyük oðlu Cemil Bey. ayak çekilmiþ. 7 Ekim Reþit Bey'in köþkünde hayat fena geçmiyor. beni daha ziyade eðlendirdi. dedi... nefesimi nefesleri. güzellikte beybabasýnýn bir eþi. merdivenin yarýsýnda birdenbire eteðimi yakaladý. gitarla kâh þen. Onlar an sonra karanlýkta yukarý çýkýyorum. Yan pencereden birinden. . Ne demek istediðimi anlamýþtý. . köþkü üç gün evvel býrakm 328 Reþat Nuri Güntekin çaktým. biri ben yaþta... Bu çocuk. kulaðýna eðilerek: . bana öyle geliyordu ki. birbir lerini seven niþanlý çiftlerdir. Bilmem niçin... Misafir. her zamandan ziyade bana sokularak küçük küçük buselerle yüzümün her tarafýn Penceremi kaparken bir kere daha dýþarýya baktým. birdenbire durdu. dursun. yüzüme hafif bir ay yordu. Bunun için gayet hýrçýn tabiatlý. kâh mahzun havalar çalýyorlar. ne bir hayat var.babasmýn parasýný yemekle geçirirmiþ. Daha fenasý.. önümdeki Karþýyaka rýhtýmý. þimdi kumsalýn bir kýsmýný boþ býrakarak ÇALIKUÞU 327 daha uzaklara çekilmiþ. Kendi yüküm. evimizde her r etmek istedi. çok iyi hareket ettim. El... Yalnýz onlar deðil. Munise. fenerler sönmüþ. yeþilli ziyalar akýtan bir g azinoda.tesiri var. onu zorla e imden çekip alan ihtiyar kalfaya minnettar oldum. kendi kendime öyle dedim ama. hiç eksik olmuyor. havagazlarýnýn yeþil aydýnlýðýnda ar ilmeyen genç kafileleri piyasa ediyor. denize allý. (Fakat bunu yazmaya cesaret edemeyeceðim. Üçüncü kat merdivenin baþýnda bir erkek gölgesiyle ire ürktüm.r. F le Sabahat. dudak dudaða gizli söyleþmeler. beni ne kadar ince oynuma doladý.

kendimi kaybet bire sandalyenin kenarýna oturmuþ. Hâlâ buradayým. onlarý baþýmla tasdik ediyor. sýcak nefesini yüzümde hissettim ve k uvvetle kendimi geriye attým. dedi. Fakat nereye? Ara dan üç gün geçtiði halde bu karar tatbik edilemedi. Merdivenbaþý dar olduðu için geçecek yol kalmýyordu. o gün. Misafirlerden yaþlý bir hanýmefendi gülümseyerek: . dedi. yarýn sabah rasgele bir bahane ile çýkýp gideceðim. Geçmek istedim. üstüme hafif bir baygýnlýk gelmiþ. þakalaþýr gibi ikimiz de gülerek bana zorla birkaç yud su içirmiþti. Konaðýnýzda bunlarýn vaziyetinden pek farklý olmaya ir vaziyeti kabul etmekle ben.Hayýr. Bir þey anlamamýþ gibi görünerek usulca kaçmak istiyordum. küçükhaným. pencereden mehtabý beklemeye çýktým. Yapýlan terbiyesizlikten sonra bu soðuk edebiyat. dudaklarýmdaki þaþkýn gülümsemeyi bile söndürmeye çalýþa belki daha az gözlerimi kapamýþtým. beyefendi. de yazmaya utandýðým þeyi artýk itiraf etmek zamaný geldi. Kadýn hizmetçi. Karþýyaka. dedim. O. Hafif bir ýstýrap feryadýný zapt edemedim. nazik küçükhanýmlarý. . Cemil Bey. gürültü etmeksizin yanýma inmiþti. Maksadý hissetmiþtim.Bir þey deðil. Hepsi beni.. Beni aff ettiðinizi söylemek mürüvvetini esirgemeyiniz. . meþakkate tahammülü olmayan bir küçükha-ným. Ben. Feride Haným. ÇALIKUÞU 329 . Mamafih.Feride Haným. birdenbire tanýmadým efendim. Açýk kalmýþ bir panjurdan giren hafif aydýnlýk içinde Ce de bu kaný görmüþtü. dedim. Bir merdiven parmaklýðýna sarýlmasaydým. Bir par deðiþmesiyle gül gibi sararýp soluyorlar.Uykum kaçtý. böyle zannettikleri için adeta minnettar oluyordum. Yeni vaziyetimin beni mecbur ettiði mahcup nezaketle herk esin ayrý ayrý gönlünü almaya çalýþýrken. dedim. aþaðýya kadar yu: va ktým. ömründe ilk defa aç kalmýþtý. Onlara yalan söylemiþtim. köþk misafirlerle doluydu.Mehtap zamaný deðil ki. birdenbire beni bileklerimden yakaladý. Sabahat. beni affediniz. efendim.ya bu merdiven baþýnda birdenbire doðan pembe mehtap! Hangi mehta ba o kadar gönül alýcýdýr ki?! Cemil Bey. hasta bir kýz sanýyorlardý. s sýz býrakmamak için: . buna çanak tuttum. Sert bir sesle: .Nasýl deðil. Reþit Bey. Herkes bana beðenen. yavaþ yavaþ. ehemmiyeti yok. Yüzünü görmediðim halde pek telaþ ve heyecan hissediyordum. r Reþat Nuri Güntekin 330 "lý" Ertesi sabahý beklemek daha münasip deðil miydi? Tabii böyle. Sesi teessürlü titreyerek: . lodosun tesiri olacak. Çalýkuþu. saða doðru bir adým attý. küçükhanýmlar. Fena halde baþýmý çarpmýþtým. Bunlarý söyledikten sonra telaþsýz ve lakayt bir tavýrla merdivenleri çýktým. bir yeriniz incindi mi? dedi. . bir elime Munise'yi alarak kapýyý çekip gitmek kolay. Fakat buna imkân yoktu.Affedersiniz. tüylerimi ürpertti ve bana bütün cesareti i iade etti.. odama doðru y Bir elime çantayý. diye yalvaracaktým. Fakat dudaklarýmdan boð r hýçkýrýktan baþka ses gelmedi. Ah. Ben buraya bir akþamüstü ortalýk kararýrken gelmiþtim. Çünkü geldiðim gece. nazik.. misafirler telaþ etmiþlerdi. Buraya geldiðim o ümitsiz akþamda. Merdiven penceresinin yanýndaydýk. 11 Ekim . Bu hýçkýrýðý boðmak için mendilimle aðzýmý kapamak istedim lanan dudaðýmdan ince ince kan sýzdýðýný gördüm. elinde bir bardakla koþmuþ. Bu hafif baygýnlýðýn sebebi baþkaydý. Reþit Beyefendi ve küçükhaným yeni satýn alýnmýþ bir süs eþyasý gibi misafirlerine gösteriyorlardý. az acýyan bir gözle bakýyordu. Bu gece ben dünyanýn en adi bir adamý gibi hareket ettim. küçükhamm. yalnýz beni býrakýnýz.Yaptýðýnýzda bir fevkalâdelik yoktur efendim. Bir gevezelik falan etmemden kor kmayýn.Feride Haným. Cemil Bey. evlatlýk kabilinden lara böyle muameleler yapmak âdettir. bu zamanýn asabi.

teyzelerinden birinin kýzýný severmiþ. içmeden kesilmiþ bu vefasýz kýzý beklemiþ. þimdi münhaldir. bana döndü: . ÇALIKUÞU 333 Bu tafsilâtý. aksi gibi yaðmur baþladý. arkadaþlarýný etrafýna toplayýp onlara fotoðraf gösterm ki fotoðraflarda deðil. Misafirlerini eðlendirmek için. Sabahat. vazgeçersiniz. deli gibi gülüyordum. Hoca Efendi. "Kalpsiz" dedi Sabahat. Hiç dönmeye niyeti olsa. dünyaya emredecek gibi görünen bu koca sakallý adam. hiç olmazsa ömrün atlý gülmekle geçirir.Nafile. heybetli bir paþa. Gayet yavaþ bir sesle. mebus. ben mebusumdan vazgeçemem diyerek yaklaþtým. ir türlü istememiþ. karýsýnda ge ile dayak yermiþ. sarýklý po hoca efendi kýyafetinde görünüyordu. Bir etajerin üstünde aile. Sabahat'in onlar için söylediði sözlerdeydi. Her birisiyle öyle eðl r. Bu kadar güzel. Albümün yapraklan içinden gözlerime bakarak gülümseyen bu fotoðraf. tabiatlarý için öyle tuhaf þeyler söylüyordu ki. dudaklarýný bükerek hocayý al alýyordu. On beþ ile yirmi yaþ arasýnda dört küçükhaným. Bu. Ben de onlar gibi hafif bir fery medim. ahbap fotoðraflarýyla dolu albümler vardý. gayet þýmarýk bir þeymiþ. arkamdaki piyanoya dayanarak hiçbir þey söylemeden. ben razýyým. Böyle baþ baþa gýdýklanmýþ gibi gülüþ lum. bir gün vapurdan lý iskelesine çýkarken kaza ile denize düþmüþ. Öðleden sonra bir deniz gezintisi yapacak. çok þeytan bir kýz. o kadar güzeldi ki. Reþit Bey'in. Akrabalarýndan kerliferli bir hanýmefendi. Bunlardan bir ta esini çekerek masanýn baþýna geçti. sandalla Bayraklý'ya g ÇALIKUÞU 331 dip gelecektik. albümün üstüne. hâlâ albümün içinde bana gülüyordu. hatta bunun için ismine Çalýkuþu derlermiþ. Çalýkuþu. bir ine karýþan dalgalý saç kümeleri arasýndan baþýmý uzattým. Feride Haným. acayip Çalýkuþu'nu hatýrlamýþ olacak ki. Bu kýz. insan. Geçen ilkbaharda istanbul'dayken düðünleri oldu. Küçükhanýmlar bir parça piyano çaldýlar. kaynanasýnýn elini öptüðü vakit oradaydým. Gönül bu ya". Ferhun-de'ye: .. . Kâmran. ne olursa olsun. bir burnu var ki. Münevver Teyzem'in zevcidir. Ferhunde. Konyalý bir süt dayýsý vardý ki. hep bir aðýzdan: "Ah. ih . sayfayý çevirmemesi için Sabahat'in elini tutuy or..Feride Haným. bu kadar nazik bir gence vefa ." diye haykýrýþtýlar. dedim. yabancý memleketlere gitmiþ. 332 Reþat Nuri Güntekin Ben. çocuk gibi aðladý. bu fotoðrafýn sahibiyle eðlenmedi bilâkis.Feride Haným isterseniz sizi bu güzel zatla evlendirelim.Bugün Ferhunde ile Sabahat'in yine izmir'den misafirleri gelmiþti. Bey. hiddetle gözlerini açarak mebusa bakýyor. Arkamýzda çar zun mahzun salona döndük. hiçbir hareket etmeden di lemiþtim. ne güzel. gülmekten bayýlýyorduk.. dedi. hayatlarý. aylarca yemeden. memleketinin þivesiyle: "Tatlý canlarým gidi arýn!" diye baðýrmýþ. benimle þaka etmeye çalýþýyordu: . Mese rla dolu. çok alaka ve hararetle arkadaþlarýna þu ilatý verdi: . Nihayet. ilk karýlarýný dý. biraz dedikodu yaptýlar. Ke ndini görseniz acaba bu fotoðraf bir þey mi? Bir gözleri. mebusumuza varmaktan korkarým. evlenmelerine bir gün kala. bir baþýna evden kaçmýþ. Fakat tam sokaða çýkacaðýmýz vakit.Bu bey. . Bu manzara. dedi Misafirler. bakmakla doyulur þey deðildi.Hemen mektup yazýnýz. Onun karþýsýnda duran fotoðrafýný ise. dedi. o bir dalda durmaz. þimdi mebusa lâyýk bir alafranga haným arýyor. Kâmran'ýn fotoðr * Sabahat. irer birer köþelere çekilerek gizli gizli konuþtular. çok tatlý. hâlâ gülerek masanýn baþýndan ayrýldým. güzel maskaralýklar tti. mebus olduktan ak ve tek gözlükle çýkarmýþtý. ufak tef yet hoppa. bu fotoðrafý görürseniz. g olacaðý gece kaçýp gider mî? Münevver Teyzem.Çok doðru söylediniz. baþka saadet bulunmazsa bile. görülecek þey! e daha tuhafýný söyleyeyim: Bu bey. Ellerini sallayarak beni ardý. fakat dýþýrlýklý olduðu belli.

ömrümün en m ecektim. sen bizim hayatýmýza alýþýksýn.Peki Ma Sor. kulaklarýmdan erganunl eri yavaþ yavaþ silindi. avucuma batan dikenlerin sýzýsý beni. Bir iki dakika kaldým. o günlük kokularýnýn. saadet de hasta gönülleri öyle sýzlatýyor. Öyle olmasaydý. ben senden nefret ediyorum. Sor Be-renis dün dedi ki: . Hanýmlar gülüþtüler. Ben. Baþýmdan günlük korkularýnýn aðýr hülyasý. nefes aldýðýn dünyadan uzaklara kaçma . Çünkü ayaklarým çukurun tam kenarýna basmýþtý. bi bilir. Þimdi. ke alarýnýn saadetine vakfetmek tesellisini bana verebilecek. F t Sor mektebi için verdiðim söz. diye þaka etti. Bu þefkat.Köprüsüz de geçilir zannederim. dedim. Aydýnlýk. çukurun öte yakasýna bir kasýmpatý gördü: "A.Peki. giderim. ne güzel isim. benim gönlümün þefkate olan açlýðýný doyuracak. miniminileri g biçareler. Fakat ne ziyaný var? Deðil mi ki. mutlaka güzel bir yer olacak. i gösterenlere. Fakat ne çare ki vaat ettiðim kasýmpatýný koparýp g dim. bayýlýr. en eðlenceli gü Kâmran. tekrar kavuþacaðým miniminilerin muhabbet ve merhamet kleyen hayallerine gülümseyerek: . mektepteyken pek seviþtiðimiz için bir parça hali anlatmýþtým. ne güzel! K mümkün olsaydý!" dedi.Köprü olsaydý. Hesabým doðru çýkmadý. uzunca bir kýr gezintisi yapmamýza müsaade etmiþti. Fakat yeni bir vaka be . nefretim o d buldu ki. p aðýr erg inin içine düþersem. akþam 334 Reþat Nuri Güntekin karanlýðý içinde köþke dönünceye kadar aðlatmasaydý. ni tutardým. Onu bir kere de iki ay evvel görmüþ. ben birkaç günden beri seni arýyorum. hasta gözler incitiyorsa. fakat talihine iyi bir yer çýktý. birisi: . M beri beni aradýðýný söylediler. Ýki üç günde bir Ýzmir'e iniyor. Bu tarafta rahat bir hayat vardý. cevap vermeden düþünüyordum. bugünkü kadar gülmedim. öyle" sanýyorum ki. yabancý memleketlere kaçmýþtým. O ölmüþ günlerin ölmüþ rüyasýný mak zaten mümkün deðildi. baþka bir cazibesi yok muydu? Gözümün önüne. dedim.bu leri. Bugün. Akþamüstüne doðru hava açmýþ. Karanti-na'daki mektebimizde bir Türkçe ve resim muallimine ihtiyaç var. gelirim. çocukluk rüyalarýmdan bir kýsmýna tekrar kavuþmak mümkün olacak. Emrimi alýncaya kadar köþkte kimseye bir þey söylemek istemiyordum. Çukur. teþekkür ederim. derin derin sevmeye baþladýðýmý anladým. gülerek: "isterseniz onu size hediye edeyim?!" dedim. mekteplerimizin bakýmsýz kalmýþ kaba saba ellere ziyan olmuþ. Ben. Öteki tarafa geçmeye muvaffak olmuþtum. fakat bunun da baþka bir tesellisi. mektepte kalýrsýn. senin yaþadýðýn. içimden öyle geldi ki. Maarif Müdürü beni . Hasta gözler gibi hasta gönüller i karanlýktan iyi ilaç yok. Ne istediðini merak ederek yanma girdim. ben senden nefret ettiðim için. etrafým-dakileri bu k ve þenliðe boðmadým. açýlmak için biraz güneþ. baþýmdan münasebetsiz bir kaza geçmeseydi bugüne. benim adým. Düþmemek için bir diken kümesine sarýlm bu kaza baþýma gelmeseydi. Düþünmeye bile lüzum görmeden: . Halbuki ben. Arkamdan bir çýðlýk koptu. Ayrýca ev tutmaya hacet yo k. evrakýmý geriye almaktý. Her þeye rað-men.Feride. Bir sel ç n geçiyorduk. Kalbim çarpmaya baþladý.. dedim ve birdenbire atladým.. gönüllerinin bütün minnet ve muhabbetini veriyorlardý. Munise bile onlar arasýndan gelmemiþ miydi? Bundan baþka son bir senelik hayatýmýn bir iki tecrübesi daha vardý. Seni Kuþadasý mektebine göndereceði Kuþadasý. bugüne ömrümün en þen. bu haberi aldýðým vakit aðlar.Çok bekledin kýzým. Hatta. iyi olacaktý. tekrar oraya. Dün sabah vapurda eski muallimlerden Sor Berenis'e tesadüf et tim. Artýk bu evde kalmamayý iyiden iyiye zihnime yerleþtirdim. Öbür tarafta belki yine ÇALIKUÞU 335 zaruret. Kâmran. bir parça þefkat bekleyen çiçekler gibiydi. Bu meslek. muallimliði açlýktan ölmemek için kabul etmiþtim. maksadým. sefalet. beyefendi. Kuþadasý'na. Ben sadece: .etmemiþ bir kýza "kalpsizden baþka bir þey denemez. Misafirlerden biri. Müdireye seni tavsiye ettim. ömrümde hiçbir gün. Zaten. if Ýdaresi'ne uðruyor-dum. bir tehlike teþkil edecek kadar derin ve geniþti. oraya gitmeden evvel Maarif Ýdaresi'ne uðradým. bu uzaklýk kâfi gelmiyor.

Reþit Beyefendi'ye bir hanýmcýk arardýk.. Öyle sanýyorum ki. Fakat þimdi. Kalfanýn bu sözlerinin. evleneceðiz. Munise ile -bu sarý papaðanýmla. iki muallimimiz daha var.. sana ne kadar teþekkür etsem az. birden sevinmiþ. yalnýz güzel simalarý deðil güzel t l denizleri de insana gizli gönül azaplarý versin diye yaratmýþ.Beyefendi. 25 Kasým "Kuþadasý'na gider misiniz?" dedikleri vakit. kendi kendime: "Kuþadasý.Sizinle görücü gider.. büyükle büyük. bitkin bir kadýn. onlardan hayýr y ok.Kýzým. Halbuki ihtiyar kadýn.. Fakat anlamamazhktan rek dinlemeye devam ettim. ben seni günden güne daha ziyade seviyorum. bir haramzadeye düþersek. Buna benzer daha birçok sözler. eve tat vermiyorlar. Sen geldikten sonra bir baþReþat Nuri Güntekin 336 illi ! kalýk oldu. sakýn aklýna bir þey gelmesin. saltanatý var. Demek bütün bunlar.. yaþlý bir adam deðil. Pek güzel bir memleket diye mi? Hayýr. Burasýný her yerden ziyade sevdim. kalfacýðým. mektebin baþmualli-mesi beni karþýsýna aldý. Kalfa hanýmýn bu sözlerine ben bir: "Kapý yoldaþý teveccü a bir mana ve-remiyordum. ahlâkýn güzel. ben çocukluðunu bilirim. Elimden geldiði kadar çalýþacaðýmý vaat ettim ve sözümde durdum. Feride Haným . Baþmuallim Haným. Kuþadasý. hasta. yarýn öbür gün e Sabahat kocaya giderler. herkes öyle. bu kadar zamandan beri aradýðým saadeti. deyip odama çekildim.avare. Birkaç sene evvel b e bir þeye isyan ederdim. sözü kesmek için kalfaya lakayt bir tavýrla þu cevab dim: . de-1 dim. Güzel bir adam deðil ama. Saba-hat'le Ferhunde'nin derslerine bu derece ehemmiyet vermesi. genç çocuklar ama. vaat ettiðinden on kat ziyade çalýþt y içinde gerek mekÇalýkuþu . b enim adam. Kuþadasý. Eh. Reþit Beyefendi'nin bana o kadar hürmet etmesi. Bilakis her zamankinden ziyade çalýþýyorum lde? Verilecek cevap biraz gülünç.Kýzým. Rahatým pek yolunda olduðu için mi? Bu da deðil.Allah rahatlýk versin.birbirinden tam üç ay fasýla ile dað gibi iki oðlumu kara topraða verdim. Fakat ne yapayým ki hakikat. yaþlý iki haným. herhalde bir maksadý var!" diye söylediði sözler aklýma geldi. Bej) Kuþadasý'ný güzel ve r yer olmadýðý için seviyorum. Dünyayý g ni buraya ikinci muallimelikle göndermiþler. küçükle küçük oluyorsun. debde i. Son a þaþkýn þaþkýn yüzüme bakan ihtiyar kadýna: ÇALIKUÞU 337 .Kýzým. tabiatý da fena deðil. bu debdebeyi bulamaz. Sade ben deðil. Gençsin. O baþladýðý bir söze devama cesaret edemediði vakit. Maazallah. Kýzým. hani vallahi kimse bir þey söylemedi.ni buna mecbur etti: Büyük kalfa bir zamandan beri bana tuhaf tuhaf þeyler söylüyordu. bizimle saatlerce þakalaþmasý. malumatlý görünüyorsun. Ah. gönül rahatýmý mutlaka orada bulacaðým! m.. ben bir iki gü r Kuþadasý'na gidiyorum. Maarif kâtibinin: "Reþit Beyefendi istese seni Fransýzca muallimliðine tayi ederdi. kudret.. hiç münasebeti yokken demiþti ki: . ben erken yatacaðým. bana dün dedi ki: . dün gece büsbütün açýldý: . Birkaç ay sonra niþanlým oraya gelecek. Bu his beni aldatmamýþtý. birisi tarafýndan söylendiðine þüphem kalmadý. ne dersin kýzým? Ben. Ferhund ile Sabahat.. evvelce zannettiðim gibi. mektebi sana orum. Ne çare ki. baþka söze arak söylüyordu: . insan burma býyýklý delikanlýlara da varýr ama. bana dedi ki: .F 22 . Bir ay evvel buraya geldiðim vakit. Tabiatýn. þu Bey'e münasi ir kýzcaðýz bulabilsek. Mes ela geçen gün. Elli yaþla kadar. yaln r hayat geçireceðim bir Robenson adasý çýkmadý. hal fena. Bildiðin gibi idaret et. ne yapsak da seni bu eve baðlayabilsek acaba? Benim aklýma bir çare geliyor ama. bir þey demiyor acý acý gülümseyerek düþünüyordum. ev hanýmsýz gitmeyecek.Feride Haným kýzým. hatta top oynamasý.

gerek çocuklarýmýz çiçek gibi oldu. Arkasýný döndüðü için. Odanýn içi þiþeler. Baþhekim. bir sonbahar akþamý. ÇALIKUÞU 339 Kuþadasý. iki sene sonra kýrk yýllýk iki dost. 15 Aralýk Muharebe baþlayalý on beþ gün oldu. bir feryattý. 340 Reþat Nuri Guntekin Mübalaða etmiyordum. Þiþelen devirerek yanýma geldi. 16 Aralýk Ne aksilik. yine týpký Zeyniler'deki gibi. Çocuk gözleri gibi berrak mavi gözleri. Muvakk at hastane yapacaklarmýþ. umrumda deðil. dedim.Vazgeçiniz. gönlümün içinde öldürülen rini baþkalarýnýn çocuklarýna verdim. sýrtýndan ceketini atmýþ. ne aksilik! Bugün kumandanlýðýn emriyle mektebi iþgal ettiler. nerede onlar? dedi. Hangi gizli ruh alakasý bizi birbi e baðlamýþ. Hayrullah Bey. Kuþadasý. l Aralýk Bir zamandan beri etrafýmda bir muharebe sözü dolaþýyordu. ben de kendimi tutamadým: . Bu halde bir adamdan kitap sormak saygýsýzlýktý. Fakat. ne Ýzmir'deki isyanlar. Hastabakýcýyý eteðinden çektim.Biliyorsunuz ki. aya bu karýþýk þeyleri düzeltmeye çalýþýyordu. mektepte kalan birkaç kitabý almaya gitmiþtim. kendi kara gözleri için çalýþtýðýmý zannediyor. sen gülerken gülmeye baþlýyorum. insan kalbi. bütün ruhuyla. Zeyniler'deki Doktor Bey! diye feryat ettim. .Söyle bakalým. senin burada ne iþin var? diye sordu. hiçbiri kalmadý. 24 Aralýk Bugün. yalnýz boynunu. Çaresiz geri dönüyordum. bilmiyor. Arkadaþlarýndan en minimi klara varýncaya kadar herkes seni seviyor Ben bile vakit vakit derdimi. Kuþadasý. Öyle bir karýþýklýk ki. tam bu dakikada. kapýlardan biri k: . týpký Zeyniler'deki gibi bana: . Ben. Zavallý kadýn. oradan kaçmak istedim. onlarýn saadetlerine kendi mek artýk beni korkutmuyor.Doktor Bey. birer birer aðarýncaya kadar baþkalarýnýn çocuklarýna. galiba birkaç kitap kaldýrmýþtý!. Fakat mektep kurtulunc aya kadar ben ne yapacaðým. ak sa dum. ellerimi tuttu. Yüzünü görür görmez. dedim. Fakat o. baþýmý çekerek. O..Beyefendi hani siz Fransýzca resimli kitaplar bulmuþtunuz. Bir hastabakýcý kadýn.Vay küçük yine mi sen? diye baðýrdý. fakat hissediyorlar. küçüklerimden birçoðunun orduda babalarý. farkýnda olmadý: . muallimeyim Doktor Bey. Biçareler siz. Memleket memleket geziyor . çarþafýmýn üstünden saçlarý a bir gün bile deðil. Bugün kasaba birbirine girdi. Ne isterlerse yapsýnlar. kardeþleri. iki sene evvel. dedi. hatta bir baba kýz gibi bizi birbirimizin larýna atmýþtý? Ne bileyim. sargýlar. Saçlarým.. bu gözlerin içine gülerek: .Bir kere de Baþhekim Bey'e soralým. Baþýný çevrimeden öyle fena. ecza kutularýyla doluydu. ihtiyar doktor birdenbire kýzdý. yüreðimin acýsýný u utuyorum. Allah senden razý olsun. birkaç saat birbirimizi görmüþtük. beyaz kirpiklerinin içinde tarif edilmez bir tat lýlýkla parlýyordu. insan. Üstlerine büyük adam gibi halim bir mahzunluk çöktü. hastaneye her gün kafile kafile yaralý geliyormuþ.. öyle ayýp bir cevap verdi ki. minnettar oluyordu. yüzünü çev . Yarabbi. yaramaz. kitabý dini kaybetse bulamayacak. ben. nasýl vakit geçireceðim? Kuþadasý. öyle anlaþýlmaz bir þey ki!. Mekt bir neþesizlik çöktü. kendini baþkalarýna vermek ne güzel þey! Çalýkuþu tamamýyla eski Ç deki müphem yaþamak yorgunluðu. var.. ihtiyari ellerimi yüzüme kapadým. Muharebe baþlamýþ. Çalýþmak. bir yaz semasýna m llat olmuþ geçici bir bulut gibi'hepsi daðýldý. Birdenbire: . Hayatýmý mektebe vakfettiðim içi bile vermiyordum.338 Reþat Nuri Güntekýn tep. Bu.

Mamafih. Seni böyle memleket memleket gezdiren her kimse ondan. bu ihtiyar doktoru çok seviyorum. ne olursa olsun. öyle olsun yaramaz.. Þimdi buraya tayin ettiler... gözlerimi k diyor gibi görünmeye çalýþarak: . Günler um.. Doktor Bey. yine Zeyniler'deki iddiasýný tekrar etti. Yorgunluk..Bu yaþta.. bu çehreyle mi? Peki.. öyle olsun. Hatýrlarsýn ya? Burada da bana yardým eder misin.Maarif demek istiyorsunuz. ha senin minimini maymuncuklarýn. Muhabere devam ediyor... Benim üþümemden korkmuþ. Ben utanarak: . saf piþmanlýklarýný. yanýndan kaçýyorum. O ilaçlarýný. Gülerek omuzlarýmý silktim: . uyandýrmamaya çalýþarak üstüme ince bir battaniye örtmek istemiþt giren hafif seher aydýnlýðý içinde daha solgun ve yorgun görünen mavi gözleriyle gülümsedi . hatta hoþ gösteren çocuklara benziyor. Birdenbire yüzüm güldü. çocuk gibi sevindim. Mamafih arada bir kaza olursa kusura bakmazsýn a rtýk.um. ayný temiz çocuk yüreði. ecza odasýndaki bir koltuðun içinde uyuklamýþ-tým. tek sen vahþil ik gösterme. ha? Zaten arada büyük bir fark yok. S luktan bitap düþmüþ. konuþmaya devam ediyorduk: . Doktor Bey? dedim. küçük? dedi. Kuþadasý.Hemen þimdi. Hayrullan Bey.. gülerek: . Yine hatýrý sayýlacak derecede fena bir kelime. Ýnsanýn dine bile itiraf eteme-diði en olmayacak þeyleri öyle ustalýkla aðzýndan alýyor ki.Fakat bir þartla Doktor Bey. iki büyük kusuruna raðmen. minnetimi anlatmak i stiyorum. hem de ateþ karþýsý arý bu aylarda benimkilere yardým. Bu dakikada.. bana öyle tatlý geldi ki. . uyku galebe etti. halin daha mden mi haber soruyorum. gözlerimi açtým. Bir þey söylemek. Gerçi etrafýndakiler de buna hak kazanacak münasebetsizlikler yapýyorlar am a. küçük kýz. . Omuzlarýma hafif bir elin dokunduðunu hissettim.. sonra tabii memleketimin çocuklarýna hizmet etmek emeli .Ne yalan söylüyorsun küçük? Dudaklarýn yalan söylemeyi öðrenmiþ ama gözlerin.Peki Doktor Bey. kabahatlerini. Bunlardan biri kaba kelimel er kullanmasý.Mektebimizi aldýðýnýza o kadar üzüldüm ki. Ýþ o kadar çok ki. ha benim sevgili ayýcýklarým! Zaten ikisi ruh itibariy le öyle birbirlerine benzer ki. .. yarýn geleceðini haber aldýðým hasatlarý kabule hazýrlandýk. bu halle. O. Doktor.. Dün gece geç vakte kadar aðýr yaralý bir ihtiyar yüzbaþý ile meþgul olmak lâzým gelmiþti. 26 Aralýk Bir aydan beri Hayrullah Bey'in yanýnda hastabakýcýyým. sevimli mahcubiyetleriyle affettiren. caný sýkýlmýþ gibi beni parmaðýyla tehdit etti: . askerliktir.. Akþama kadar beraber çalýþtýk. kabahatini kendi de biliyor. beni çok müteessir ettiði için ke esi kelimesine aklýmda kalmýþtý: ÇALIKUÞU 341 ..Kimden.. bu da sebep olur mu ya? Bazý aðzýndan öyle þeyler çýkýyor ki. dedi. dedi.Gayret ederim küçük. Doktor Hayrullah Bey'di. diyor. Birdenbire yüzüme su serpilmiþ gibi ürperdim. Bana kuvvetimi ve sevgimi harcayacak bir iþ ol un da. Ne musibetti o köyün adý? Orada sana hastabakýcýlýk ettir di. bak þurasýný ne hale koymuþlar? El deðil ki.Bana baþka bir fikir geliyor. O.Aldýrma küçük. dalgýn dalgýn gülümseyerek tekrar uyudum. ne vakit isterseniz iþe baþlarým. Bu söz. Ýkinci kabahati bundan daha büyük.. Mesel .Hâlâ mý haber yok. bunlarýn irapta mahalli yok. gayret ederim. Bütün hayatýmý ve gönlümü biliyor gibi nihayetsiz bir esefle: . Ayný saffet. .Uyu küçük. rahatsýz olma. bu þefkat. daha ecirli bir iþtir.. adeta. Bu kaba saba adamda anlaþýlmaz bir nicelik var... hastaneye gelen yaralý kafilelerinin 342 Reþat Nuri Güntekin ardý arkasý kesilmiyor. Yanýmda pek askerce konuþmayacaksýn. ben kitaplarýmý unutmuþtuk. Bazý geceler evime bile dönemiyorum..

b eni yanýnda istiyor: 344 Reþat Nuri Güntekin . dalgýn gözlerin bakýþlarýndan anladým ki. Doktorun kimsesi yok. beni"gece âlemlerine sürüklemiþlerdi. beni müdafaa eden bir babam. bu ümitsi . hastaneye geldiðim vakit aðýr yaralý dört zabit getirildiðini haber aldým. ok gibi yüreðime saplanmýþtý. bir kardeþim. sað kolu ile yüzünün bir tarafýný berbat etmiþ. Tanýdý. beni k ar. kaç defa kendini kaybetmiþ. ben hazýrlanýncaya kadar ameliyat bit ralýyý sedye içinde yukarýya gönderiyorlardý.. ama. Münasip bir vakitte bunu ihtiyar doktara söyle ektim. yalnýz yüzünün sol tarafý bir parça görünüyordu. Nefe rin ihtiyar anasý. Mademki hazin bir tesadüf. Bu zalim alay. dedi." Genç bir erkânýh rp binbaþýsý. ne para için ne de bir vazife fikriyle askerlik ediyor. neyinize güvenir de böyle alay alay yumurcak çýkarýrsýnýz ortaya? dedi. sürgüne gönderilen bir adi sokak kadýný zille- ÇALIKUÞU 345 tiyle elimi suçsuz yüzüme kapayarak þehirden çýkýyordum. Ne vakit nazik bir ameliyat yapacak olsa. Bu çehre bana yaba bu yüzü bir türlü bulup çýkaramýyordum. kolu sargýlar içinde sessiz bir insan yatýyordu. bugün bizi karþý karþýya getirdi. Fakat. bana dah-ha evvel bu meseleden bahsetti: . Konuþa konuþa odaya girdik. hafif bir gülümsemeyle tekrar gözlerini kapadý. O kitten beri bekâr kalmýþ.Küçük. odadan çýkacak. Hayrullah Bey. yaralýnýn sol nabzýný tutmuþtu. ihsan Bey! Bir zaman evvel çocukluðumdan. yirmi beþ sene evvel evlenmiþ.. küçük. yaralý bir neferin memleketinden gelen mektubunu okumuþtum.'de Abdürrahim Paþa'nýn evinde tanýdýðým erkânýha geri çekildim. bir . yanýmýzdaki yatakta bir askeri muayene ediyordu. Fakat hasta. ihsan Bey! diye seslendi. Bir bomba. bu sözleri bir araya toplaya toplaya bütün bir hikâye meydana çýkardý. Çarþafýmý attým. ken baþ eðmekten baþka çaresi olmayan bir sefil gibi göründüðüm gibi o günde beni müdafaa ettin zi.ihsan Bey. bir daha beni bu yaralý zabiti yanýna göndermemesini doktord n rica edecektim. hatta belki ölmeyi göze alarak mürüvvetini gösterdiniz . beþ on lira gönderelim. ateþi. torla yanýna yaklaþtýk. ne yapacaðýmý þaþarýyorum. kendisi Rodosluymuþ. fakat Kuþadasý'nda da bazý emlaki var. Birdenbire zihnimde bir þimþek çaktý. bu mektubu dinlerken derin derin ah etti. Hastab r. kim bilir. böyle þeyler göstermek doðru deðil. dokuz ay sonra karýsý tifodan ölmüþ. belli etmeden o ayýnýn anasýnýn adresini al. lâkin ben olduðuma i i. Miral maaþýna herhalde ihtiyacý olmayan bir adam. sokaklara dö erini yazýyordu. elinden iþ gelecek adam yok. Hayrullah Bey'in beni aradýðýný söylediler. utanýlacak bir þey gibi daima gizlemeye çalýþýyor.Küçük. Kuþadasý. ÇALIKUÞU 343 Halbuki o. Yüzüne doðru eðilerek iki kere: . sizden kaçmayacaðým. Çok büyük ihtimama ihtiyacý var. Dünyayý baþtan baþa bir zulüm. Ç. Bildiðim olmamasýndan istifade etmiþler. acele acele gömleðimi giydim. Hayrullah Bey. onun bir iptilasý var: "Sevgili ayýcýklarým" dediði biçare neferlere muhabbet! Faka bilmem niçin. diyor. ona ne ermiþti? Evet. Ara sýra sorduðu tek tuk suallere kuru cevaplar vermekten baþka bir þey yapmamýþtým. hastalýðý. istikbalinizi tehlikeye koymak. Çünkü onun birkaç mislini hastalara sarf ediyo Mesela bir gün evvel. B ndim de farkýnda deðilim. Birdenbire bu biçare n efere döndü: . çocuklarýn açlýktan. Fakat o. Ehemmiyetli bir terzilik ettik: "Ameliyata terzilik diyor. kendi odamý verdim la sen meþgul olursun.benim kimseye söylememek için o kadar çalýþtýðým sergüzeþtimin büyük bir kýsmýný biliyor. Yüreðimde. 28 Ocak Bu sabah. yatakta yüzü. Yaralandýðý günden beri. bu muhabbeti.Sana. Hayrullah Bey. Yaralý. dedi. bemb dudaklarýnda. gözlerini açmýþ. bu ihtiyar doktor. Öyle anlýyorum ki. beni görmüþtü. beni yanýna çaðýrdý: .Çok memnun oldum. ben olduðuma ihtimal vermedi. sefaletlerinin son dereceyi bulduðunu.

Yüreðim merhametten eziliyordu.cý günlerimizde bir küçük kýz kardeþ gibi kendimi hizmetinize vakfedeceðim. Hele siz yaþtaki kýzlar yok mu? Þikâyet eder gibi yakasýný silkeliyordu. o dum. Bir sene evvel Abdürrahým Paþa'nýn bahçesinde tesadüf ettiðim parlak elbiseli. Fakat. Ýsyan ettim: . maðrur erkânýharp zabiti miydi? Teessürümü galiba gýzleyememiþtirn. . þunu aber vereyim ki. dudaklarýný büktü: .fakat benim bakýþýmýn ona. biçarenin hiçbir þey söylemediði halde daima çirkin kalmak azabýndan bir dakika kurtu adýðý o kadar belli ki. sizi iyice paylasýn da görürsünüz. yirmi güne kadar dipdiri ayaða kalkacaksýn. korkunç yarasýna dok daha fazla ýstýrap verdiðini gördüðüm için. gönülde aramak rum. Doktor Bey. 7 Þubat ihsan Bey'in yarasý tehlikeli deðilmiþ.ihsan Bey. güzel ve mað li erkânýharp yüzbaþýsý gayri ihtiyari gözümün önüne geldi. onun yerinde olsam. Yaralýnýn bugünlerini hoþ geçirmesi için kalbimin bütün þefkat kabiliyetini sarf ediyorum. hýrçýn asabiyetini gizlemeye çalýþarak: . Doktorunuza her þeyi haber ve receðim.. 25 Þubat (Akþama doðru) Hayrullah Bey'le müthiþ bir kavga ettim. ataðýnýn baþucunda kitap okuyorum. ondan nefret yorum. O. Zavallý adam. ikimiz de susuyorduk. dedim. Yine asker inadýnýz uyandý. diye ilave etti. o suratlý adama kimse metelik vermez. Ruh güzelliði yanýnda yüz güzelliðinin ne e olur? dedim. renk vermemek için.Ýhsan Bey. yüzündeki yara . o güzel. benimle eðlenmeye baþladý: . hatta. Benim g de çok güzel bir niþanlým vardý.Lakýrdýdýr o küçük. Fakat doktoru görmeye gitmedim. Kuþadasý. dediði zaman. baþka bir þeyle tevil etmeye çalýþarak yalandan da dým: . Demin Ýhsan Bey'den bahsediyorduk. Yüreðim dayanamadýðý için deð ranýn bundan çok daha fenalarýný görüyorum. Fakat sað k aþýnýn üstünden baþlayarak çenesine kadar bütün yanaðýný kaplayan yara onu korkunç bir sure Hayrullah Bey. daha tamamýyla iyi olmadan niçin giyindiniz? ded lerini önüne indirdi: . Hayrullah Bey. Ama iþ için deðil. baþkalarýnýn iþine karýþmak say ardýrdý da ondan. 25 Þubat ihsan Bey. tamamýyla iyi oldum. þuradan kendimi denize atardým. Yüzünün onu fazla müteessir ettiðini söyledim.Biraz daha gayret delikanlý. ben. ben. þimdi fitnelik etmeye gidiyorum. Beni aldattý diye onu kalbimden silip attým. sizi baþka türlü sanýyordum. ne çehre ile hastaneden çýkacaðýný biliyor. Bu sabah sütlü çayýný götürdüðüm zaman. masal bile söylediðim oluyor. hatta muzýr bir þey olmadýðý. asýl güzelliði ruhta. Bin baþý üniformasýnýn yakasý içinde incecik boynunu yana doðru meylettiren. Kuþadasý.. diye cevap verdi. bazý esrarýmý hemen hemen zorla benden çaldýnýz. ÇALIKUÞU ______ 347 Tepsiyi býrakarak acele acele dýþarýya çýktým. Hayrullah Bey gülmeye. Öyle surat.. 346 Reþat Nuri Guntekin Bazen gizli teselliler icadýna çalýþýyordum. Onu.. bu yaptýðýnýz adeta çocukluk. .Artýk gitmek istiyorum. beni dinlemeyeceksiniz. bir ayýp gibi utanan hasta asker. Büsbütün baþka þeylerden bahsediyor gibi görün kadar dünyada lüzumsuz. sargýlarý deðiþtirirken yanýnda bulunmuyordum. bir aya kadar kendini toplayabilirmiþ. a deta telaþa düþüyor.Yatmak daha ziyade hasta ediyor da ondan.Ben.Hakký var.Hayatýmý bir parça biliyorsunuz. görüyorum ki. bir þeyim kalmadý. açýktan açýða bir þey söylemediði tsizlik içinde bulunuyor... þakaya vurdum: . balýklar a yem olmaktan baþka neye yarar? dedi. ümit ettiðimizden az zamanda iyi oldu. Evet. Hayrullah Bey: .

Çenemi tuttu. ben de kurtulayým.Niçin bana bu aðýr iftirayý reva görüyorsunuz. Sen. Þiddetle kapýyý kapayarak dýþa ÇALIKUÞU 349 Yine 25 Þubat gecesi ihsan Bey'in lambasýný gördüðüm vakit.Ah. Sevda. bu hale getirdi. Ah. ne kadar temiz kalpli bir kýz olduðunuzu bilmesem. fitili düzeltmek istiyor gibi eðilerek gayet yav aþ: . dedim. zararsýz bir kýzla evlenirsiniz. Pencerenin önünde. büyümüþ birtakým perilerden bahseder.Doðru küçük.Feride Haným. kulaklarým uðulduyordu. dedim. minimini çocuklarýnýz olur. deli kýz. darýlmýþtým. Saklamaya çalýþma nafile. onu sevmediðimi nasýl ispat edeceðim.Hayrullah Bey. hakkýn var. hayretle yüzüne bakýyordum. bu sözleri bir çocuk saffet ve ýstýrabýyla söylüyordu. O hafif bir göðüs geçirerek dev -Gayet sade.Göreceksiniz. çok yanlýþ hareket n. ilk defa açýktan açýða derdini söyledi: . onu sevmiyor musun? . Öyle deðil. Bu sözlerin manasýný anlamýyor. Mutlaka mesut olacaktýn. Yüzümü o. n uyku gibi akýyor. Uðradýðý mir etmek kudretini onda görüyorum. Hiddetten sesim boðularak: . Beni bu halde kim ister? Ben ki böyle olmadan evvel. 350 Reþat Nuri Güntekin .Bana bak küçük. sevmek.Baþkalarýnýn içinde yaþarken öyle herkese. siz isterseniz bahtiyar olabilirsiniz Mesela. sen onlardan biri sin. ihsan Bey. O hayvan. Çýrpýnarak. iyi bir aileniz. hâlâ söylüyordu: . Bir isyan feryadýyla kývrandým. her þeyi unutursunuz . ayaklarýmý yere vurarak: . gözlerimin içine bak da söyle. belli etmeden üfledim.Böyle söylemeyiniz ihsan Bey. Feride Haným anlaþýlmayacak þey deðil. mahzun bir gülümseyiþin var ki. hâlâ gözlerime bakmakta devam ediyordu: . Genç binbaþý. Feridecik. doktorun da aklý baþýna geldi: . yüzüne bakmayý caným istemiyordu: . Söz olsun diye: . benimle eðleniyorsunu z. buseden doðmuþ buse ile gýdalanmýþ. O. o da bana bakmýyor hâlâ pencereden denizi seyre du. Gözlerim kararýyor. akþamýn alacakaranlýðý iyiden iyiye çökmüþtü. bu karanlýktan cesaret almý ir tebessümle baþýný salladý. ayakta duru eki son kýzýltýlarýný seyrediyordu.Hatýrlarsýn ya. sen onun için senelerden beri çýra 348 Reþat Nuri Güntekin gibi cayýr cayýr yanýyorsun. seninle beraber kendi kendine de yazýk etmiþ. ne olursa olsun. Odaya. Artýk. nereden biliyorsunuz? dedim. diyecektim. her þeye yabancý bir halin. bir kadýnýn hiç olma zsa gülmeden yüzüme bakabileceði günlerde bile hoþa gitmemiþtim. af eni küçük diye beni teskin etmeye çalýþtý. yaradýlýþ itibariyle baþkasýn. Baþýmý çevirmediðim halde hissediyordum ki. bunlar sana söylenecek þeyler deðildi.Ondan nefret ediyorum. Lambayý yakmak için on uþturduðu kibriti. baþkasýnda zor bulur. Sonra beyaz kirpiklerinin içinde küçüle küçüle avi gözlerini ta kalbimin içine dikti: . seni o köyde gördüðüm gün. Esatir. sevilmek için yaratýlmýþ bir mahluksun. þimdi ümidim yalnýz onda. Onlarýn dünyada numuneleri vardýr. Berbat bir halt ettik. ir hayal zannetmemeli. Bir nizamiye zabiti gibi geriye döneceð Bombanýn yarým býraktýðý iþ tamam olsun. yeniden bir kahkaha kopardý.Üniformanýzý ne kadar göreceðiniz gelmiþ efendim. O vakit.Üniformam mý efendim? Evet. Bu aþk o. yüreðimi yakýyor küçük. dedi. zavallý küçük. bunu anladým. . rüya gören insanla dalgýn. Þimdi öyle bir alilim ki. Sen. . o hâlâ soyunma-mýþtý.Niçin bunlarý söylediniz? Benden ne istiyorsunuz? diye aðlamaya baþladým. bu sersem oðlanýn yakasýný býrakmamalýydýn.

arkasýnda býraktýðý þeylere bakmaya biçare muhacir gibi. Bir kibrit daha çaktým. Ara sýra nden korkuyor gibi susuyor. O vakit. bundan sonra kimse benim onu için için sevdiðimi söylemeye cesaret ed meyecek. Her þey bitti. Kâmran. Bu cevap üzerine ikimiz de sustuk. müsterih bir uyku. göreceksiniz . bir düþmandan baþka bir þey deðildin KâmranL yüz yüze gelmeyeceðimizi.Feride Haným. dedim. bu dünyanýn gözleriyle birbirimize bakmayacaðýmýzý. -artýk saklamayýnýz. çiðdemlerden birkaç tanesini ayýrarak üniformasýnýn göðsüne iliþtirdim: 352 Reþat Nuri Güntekin . sen benim için bir yabancýydýn. ne kadar mesut olacaðýz.bugünkü kadar b deðildiniz. Sonra bunlarý daha mühim olarak bugünkü kadar. birkaç saniye tereddüt ediyordu. dedi ki: . dedim. evlenmeyi rica ediyorum. hakir bir iptidaiye hocasýný müdafaa etmiþtiniz.Feride Haným. çünkü sizin niþanlýnýz olarak geçirdiðim tek saadet gecesinin bir dakikas tmemek lâzýmdý Ömrümün sonuna kadar size minnettar kalacaðým. Oda. baþkasýnýn niþanlýsý diye uyanmak. ÇALIKUÞU 351 Kuþadasý. Bana eski bahtiyar zamanlarýmda da nasip olmamýþ emsalsiz bir gece geçirttiniz. ümitsizlik. Bu büyük vaka için her günkü hastabakýcý gömleðim pek sade düþec hzun edecekti. rica ederim. . bunlar lüzumsuz sözler. niþ dýðýmýzý haber verecektim. týkanmýþ bir sesle: .Artýk devam etmek istemedi. ben sizinle. 26 Þubat O günden beri. bahtiyarlýk da insaný soldurabýlir.Bu gece rahat uyuduðunuzu tahmin ediyorum. niçin yalan söyleyeyim? Bütün nefretlerime. eski karanlýðýn içine düþünce yavaþ y .. bugünden sonra onu mesut etmek benim vazifem.Bonjur. birbirimizin tmeyeceðimizi biliyordum. Uyuyamadým.Feride Haným. sana ait birþey gözüyle bakmaktan kurtula Evet.ihsan Bey. lambayý yakar mýsýnýz? dedi. bir küçük kýzý. Ya siz? . son bir defa baþýný çevirerek. Bunu.Niçin yüzünüz solgun öyleyse? .ihsan Bey. Ýhsan Bey. Bahçede cýlýz çiðdemler yetiþmiþti. bütün o geçmiþ þeylere raðme bir parça senindim. mesleðinizi çiðneyerek. Gözyaþlarýyla perdeli kirpiklerimin arasýndan binbaþýnýn karanlýk yüzünü göremiyordum. Ne söylesem. derdinizi anlýyorum. fakat elim bir türlü lambaya gitmiyordu. Beni kabul ediniz. belki göze alarak. sizi ne kadar mesut edeceðim. Artýk. Ona döndüm. ben bu gece sabah a kadar uyumadým. kendime. Sade daklarýna götürerek korka korka parmaklarýmýn ucunu öptü. Sonra. Böyle olduðu halde ben. Ýhsan Bey'in dudaklarý bembeyazdý Kýsa bir sükûttan sonra aðýr aðýr söze baþladý.Altý aylýk bir çocuk kadar memnun. isyanlarýma. ilk defa bir baþkasýnýn niþanlýsý. "Ben sizinle evlenmeyi rica ediyorum" diyen sesiniz kulaðýmdan git medi. Size demin hakikati söylemedim.Pek çok. . kendisini toplamaya çalýþarak: . Affedersiniz. size ölünceye kadar minnettarým. ben asýl bu sabah. bunca sabahýnda senin niþanlýn diye an sonra bir gün. senden ayrý e bir hatýra götürmeye. Gözlerimi bir titrek alev e dikerek düþüne düþüne onun sönmesini bekledim. beni böyle olmayacak hayallere düþürerek büsbütün bedbaht etme dedi.. Artýk..Düþününüz ki. Niçin o biçare iptidaiye hocasý ömrünü sizin saadetinize vakfetmesin? Hasta binbaþý. ihsan Bey'le görüþtükten sonra onu doktor Hayrullah Bey'in odasýna götürecek. bu sabah yine giyinmiþ buldum. ne yapsam. Onlardan küçük bir demet yaparak göðsüme Ýhsan Bey'i. bunca senenin. kalbinize bu inceliði vermemiþti. . Siz o muvaffakiyetsizliðe uðradýnýz vakit maðrur. kararýmý vermiþtim. Beni görünce bir çocuk saffetiyle gülümsemeye b Düþündüm ki.. hodkâm bir erkektiniz Elem. Zorla gülmeye çalýþarak ellerimi uzattým: . * Bu sabah. Baþýmý önüme eðdim: . senin niþanlýn olmak hissini bir türlü gö çýkaramamýþtým.

Hakkýnýz var. Hayrullah Bey. öyle itirazdý ki. kimsede çalýþmaya istek yok. isterdim ki.. yanýlmýþým.Niçin Ýhsan Bey? Beni istemiyor musunuz? Doðru deðil. Geçen gün onu kuvvetli bir itirazla maðlup etmek istedim. merhamet size. olmadý. arkasýný duvara dayadý. Biz iki biçare insanýz. çocuk olsun. ýlýk çiçek ko arlarda Akdeniz'in yeþil hareleri Çalýkuþu . bilâkis. Evinde kocaman bir kütüphanesi var. mektebi iade ettiler. benim gözlerimi lar kapasýnlar.Feride Haným. mahzun oldu. beni budala deðil diye sana kim söyledi. bunu biliyorum. sonra. derin bir heyecan içindeydi.F 23 354 Reþat Nuri Güntekin dolaþýyor.Hayýr. maaþa muhtaç deðil. öyle malumatlý. Maarif memurlarýnýn dedikleri gibi her birinin on beþer. bana bu kadar ümit verdikten sonra gitmek doðru deðil. Gerçi bunlar. yaþlý baþlý r. günün birinde kendi kýzýmdan küçük bir çocuðu baþýma get ediyorum ki benim de kalbim kýrýlýr. malumat cihetinden de çok mükemmel bir adam. gözlerini kapayarak. bugün gidiyorum. Beþ yýllýk fasýladan sonra tekrar derse baþladýk. fakat ne olursa olsun. mezarýma onlar götürsünler. 2 Nisan Üç gün evvel. Bu. Baþmuallim. demek ki beni seviyorsunuz. sizden daha biçareyim. Duvarda asýlý duran kýlýcý göstererek ilave ettim. O. Kendisi zengin adam. iki derdi birleþtirirsek. ihsan Bey? Mademki sizinle niþanlanmak istedim. Fakat cesaret edemedi. kimsesi ir kýz kardeþ gibi birbirlerinden ayrýldýlar. . Ellerimi tutmak istiyordu. Bahar. Bir hasta çocuða hitap eder gibi. bir türlü Kuþadasý'nda kalmak istemiyordu. Dediðiniz gibi vazifenizin baþýna döneceksiniz.. Feride Haným.Evet. ümitsiz bir alile karþý duyulmuþ bir merhametten baþka saiki olmayan ir aþk sadakasýný kabul edecek kadar düþmüþ. Çünkü muallim arkadaþlarým tuhaf bir nazarla bakmaya baþladýlar.Mademki öyle siz niçin bu kadar çok okudunuz. Son ra. beni sevdiðinizi iddia ettirecek. adeta acý bir istihza ile cevap verdi: . belki mesut oluruz diyor dum. sýnýflarý pýrýltýlý güneþ aydýnlýklarýyla. demek ki bunda bir se bep vardý. bu gecenin bir ferdasý olamazdý. Kuþadasý. buna raðmen. sene sonu oldu gitti. Dünyada kitaptan lü oþ þey olmadýðýný söylüyor. bu ses!" dedi. kahkahalarla gülüp. Mamafih. Fakat.Biraz daha gayret etseniz. Bir ay evvel baþka bir yere gönderdi . Zabit. beni. hemen hemen sert bir sesle: . siz mademki benimle evlenmeyi kabul ettiniz.Sizin yine bir teselliniz var. büyük olsun. Her neyi severse . bitmiþ bir adam mý sanýyorsunuz? Nihayet bir mahzunlukla baþýmý eðdim: .Daha iyi dedin ya. birdenbire silkindi. dedi. küçük. Hem de unvanýmý "Müdire"ye çevirmek þartýyla. Fakat. Bütün gençliðini okumakla geçirmiþ. Mart iptidasýnda Hayrullah Bey'i tekaüt ettiler. Fakat azým. Fakat o. meziyetli insanlar deðil. yirmiþer senelik "kýdem"le-ri var. Onlarýn yerinde olsam. hiç bozulmadý. Bu ihtiyar doktoru anlamýyorum ki. dedi. Ben bu cihetten u iþe memnun olmadým. çok mesut oldum. dedim. Feride Haným? . Ben kadýný . ben..Sevgili ayýcýklarýmdan birçoðunun gözlerini elimle kapadým. sizin tarafýnýzdan bu kadar sevilmek istemiyorum. akan sulan durdururdu. izdivaca sahiden ihtimal verdiniz miydi. okþayýcý bir sesle: . halim. derin derin: "Ah. benimle eðlenerek: . Siz. O.Niçin olmasýn. ben. okuyanlarýn da hayatta hiçbir þey görmeden dalalar olduðunu iddia ediyor. birkaç saat sonra sizden ayrýlmýþ olacaðý . Bu gece. Kitap yazanlar gibi. ÇALIKUÞU 353 . hatta beni de buna teþvik ediyorsunuz? d edim. Yerine beni tayin ettiler.Sizi daima mesut edeceðim. * Bir donuk kýþ sabahýna göðüslerinde birkaç cýlýz çiðdem. . dudaklarýnda onlar gibi yalancý bi rþýya gelen yeni niþanlýlar on dakika sonra gözlerinde yaþlarla bedbaht bir aðabey. .

aðladýkça gözlerinden inci benzedi. o da yarým saat evvel Düldül'e bine rek bilmem hangi köye gitmiþ. korkuyorum. Onbaþý deminden tekrar uðradý. odaya bir elyoptrop kokusudur yayýlýyor. diyorlar. benim de aðlayacaðýmý biliyor. Sonra. Kuþadasý. bende inanacak göz yok. yarak Munise'ye bakmasýný rica edecektim. Eve döndüðüm vakit Munise'yi yatakta buldum. bir parça yalnýz kaldý mý. Sonra. benzi soluktu. Zeyniler'de de ben öksürük oldum. on yedi yaþlarýnda güzelce bir m ordu. Mektepte p ek çok iþ olduðu için evde kalmak mümkün deðildi. masum masum: . B re sýkýþýrsýn. Musallat old u. yaramaz kýz rahat vermiyor ki. . dedim. doktor Hayrullah Bey'e uðradým. ÇALIKUÞU 357 Munise'nin nezlesi artmýþtý. bilmem nereden bulmuþ. Ýçime bir heyecan düþüyor. Hastaneyi býraktýðý günden beri kâh günlerce evine kapanarak kitap okuyor. belli etmeden 356 Reþat Nuri Güntekin Munise'ye baktým. . Çarþýda bulduðum koyu nefti ipekliden bir dikmeye baþladým. Ben de onun daha pek küçük olduðunu biliyo . kütüphaneyi karýþt . Hayrullah Bey.ÇALIKUÞU 355 aleyhinde bulunuyor. Pek keyifliydi. Karþý kaldýrýmda on altý. 5 Mayýs Bu sabah. üç dört gün sonra bir þiþe getirmesin m in diye çok ihtiyatlý kullanýyorum. Hatta öyle hissediyorum ki. beni bile azarladýðý zaman her zamankin den daha çok seviyor. Boynunun altýnda tutarak aðzýný açtýrdým. Hem seviniyor. mektepten geliyorduk. beni bulamazsan. parmak kadar vücudun var. Munise biraz hasta ve renksiz uyandý. Þöyle böyle on dördüne giriyor. Bu sabah da bir elyotrop kavgasý ettik.Almadým vallahi abacýðým. Munise. gülmekten bayýlýyordum: . belki saklan erde uyur kalýrým Munise'yi birkaç güne kadar çarþafa sokuyorum. Hay-rullah Bey'in b lunmamasý. kendini meþgul edecek bir iþ a aya gidiyor. Yüzüne yaklaþtýrdýðým lambanýn ziyasý gözlerini kamaþtýrýyordu. Ben. az beyaz kabarcýklar görünüyordu. Birkaç ay evvel söz arasýnda elyoptropu çok sevdiði i söylemiþtim. karlarýn içinde onu yarý donmuþ bir halde bulduðum gece böy miydi? Çocuklarda nezlenin ne ehemmiyeti olur? Yalnýz canýmý sýkan þey. vakitsiz kaynana olacaksýn. ihtiyar bir komþuya. sen bunu erkekten kaçýr. on sevdiði emektar atýdýr) bu kýyafetle köylerde bakacak hasta. Sað olsun. hem titizleniyorum. Mamafih. kâh askerlikten çizmelerini çekiyor. beyin bu gece köyde kaldýðýný söyledi. Hain sarý çýyan gözünün ucuyla delikanlýya bakarak gül kadar meraklandým ki sokaðýn ortasýnda düþüp bayýlacaktým. Ara sýra bize bakýþý tuhafýma gitti. ne yapayým. saatlerce beni yorarsýn. lâkin güç yere saklanmak yok ha. unuttun mu? dedi. inþallah o dar küçüðüm kalkmýþ olur. Baktý ki. Evinde seksenlik bir sütanne ile "Odabaþý" diye çaðýrdýðý topal bir bahçýyan var. Boyu þimdi t boyum kadar. bu çarþaf meselesine çok kýzýyor. benim merakýmla eðlendi: . Munise ile saatlerce çocuk gibi oyun oynadý. Kaynanalar için tevekkeli tit z demezeler. Sesi en hafif bir týkanýklýk hissettiðini söylüyordu. Hayruüah Bey. ya baþladým. Üç gün evvel benimle Munise'yi evine davet etmiþti. hiç yanýndan ayrýlmamýþ. Bir de ne göreyim. Çocuðun hakký var. Canavarý bileðinden yakaladým. Peçemin altýndan. Geçen gün. Gözleri kýrmýzý.Öksürükten ne olur abacýðým. sabahkinden daha sýk öksürüyordu.Þimdi saklambaç oynayacaðýz. yalandan aðlamaya baþladý arýna dayanamayacaðýmý. Baþý ateþ gibi yanýyor. diye yemin ediyor. Tanýdýklardan bazýlarý: . Zeyniler'de.Feride Haným. beyaz denecek kadar açýk sarý saçlarýnýn içinde be göre deðiþen lacivert gözleriyle güldükçe yanaðýnda güller açan. sýrtýna jandarma gibi bir tüfek takarak Düldül'e biniyor: (düldül. Eksik olmasýn.Ben de sana yapacaðým cezayý biliyorum. akþama kadar yayýnda çorap örmüþ. Munise'ye öyle ciddi emirler veriyordu ki. Küçük çiçekler gibi açýldý. bezeler dokundu. Evvela inkâr etti. ara sýra çocuðu yoklamasý tmiþtim. merak etme ha. Aksi olacak. Aðzýnda.

O olmasaydý. çarþafýný giy. Maari Encümeni azasýndan iki efendi ile bir müfettiþ gelmiþ. öyle oldu.Tabii deðil. biliyor musun? Bir derde uðradýðýn vakit.. Beyaz kirpiklerinin içinde masum mavi gözleriyl e gülerek: . Hüseyin. Ýki kuvvetli öküzün çektiði düvene bindik. Hayrullah Bey. Sesi konuþamaycak derece kýsýlmýþtý. Sabahtan beri mektepten üç defa hademe göndermiþlerdi.Ben öyle kuru kuruya el öpmelerden anlamam delikanlý. Haydi bakalým bizi düvene bindir. Büyükanne çok dualar etti. ihtiyar doktor.Ah. gençlik! Elhamdülillah onu da yendik. Yüzüme bakmaya çalýþarak: . ihtiyaten bir iki doktor arkadaþý çað-racaðým. insan. Doktor Bey. Mahzun mahzun yüzüme baktý: . 18 Temmuz Bu sabah hesap ettim. Tam dört saatlik yoldan geliyorum.Lüzum yok ama. Hüseyin'in yanýk.. yerli yüzünü okþadýktan sonra: . Senin bu mazlum halleri beni aðlatacak gibi oluyor küçük. Sararmýþ tarlalarýn içinden eve doðru yürümeye baþlamýþtýk. kitaplar gibi doðruluk ve ce a gibi asýlsýz. bunadým mý. as ilecek kendin olduðunu unutuyor. birkaç sene evvel bu nu tedavi etmiþ. velinimetinin elini öp. neye tahammül etmiy . fasýlsýz bir masal. ehemmiyetli hastalýklar karþýsýnda daima böyle asabi ve kaba bir adam oluyo rdu. Biç avasýzlýktan bunahyordu. benden bazý þeyler soracak-larmýþ. Sen burada durup beni þaþýrtýrsýn.Zavallý küçük. 358 Reþat Nuri Güntekýn Aðýr aðýr baþýný salladý: . fakat çarþa fýmý giyerken Hayrullah Bey geldi. bir de s eninle mi uðraþmalý? Haydi çabuk. bu acýyý da hazmetmeye baþlýyorum.Gel buraya. içine tükü böyle fennin. rengin gibi neþen de gelmeye baþladý. söze hizmet ettiðimiz yetmiyor da. dedim. kendi kendine þikâyete baþladý: . Bütün çiftçiler. doktoru tanýyo n yýðýnýn yanýnda çalýþan ihtiyar bir kadýnla konuþtuk. Yorgun yorgun. Hayrullah Bey. ded Bugün her iþim aksi gidiyordu. çehresi çatýk. çocuk gibi seviniyordu. Mamafih. hemen. ihtiyar doktorumla deniz kenarýna gitmiþtik. Bak. Güldüm: . Demin. nedir? Haydi küçük gidelim. Bu çehreyi beðenmediðim korka korka kendisine aný sýkýlmýþ gibi omuzlarýný silkti: . Biraz sustu. Yorgunluktan berbat oldum. Defterimin son sayfasýný yazdýðým nin son sabahý Munise'yi daha ziyade hasta buldum. çabuk. bir baþka doktor aramaya gidecektim. baþkalarýný teselliye baþlýyorsun. Sonra. . doktorluk da insanlar gibi. ehemmiye tli bir þey olmadýðýný söyledi. gözlen düþünceliydi. Ne olursa olsun. bir de dalkavukluk mu etmeli? dedi. B . küçük. sakin sularýn üstünde taþ sektirmeye baþladým. ben sana asýl niçin acýyorum. tabii deðil. sen þimdi bir avuç toprak olmuþ un. Üçüncü haberi getiren hademe kadýný adeta hýrpalayarak kovuyordum. üzülmeyiniz. ÇALIKUÞU 359 Bugün artýk o vakayý yazmak kuvvetini kendimde buluyorum. Yavaþ yavaþ buna da alýþmaya. Hayrullah Bey. küçüðüm topraða düþeli tam yetmiþ üç gece olmuþ. Parmak kadar çocuðu kurtaramadýktan sonra.Kuþadasý.Ben de ama ipsiz sapsýz herif oluyorum ya. beþ on dakika bu saman denizinin sarý dal e aðýr aðýr dolaþtýk. sedef kabuklan t opladým. sonra temmuz güneþinin altýnda harman döðen gür ci çaðýrdý: . Hastayý kýsa bir muayeneden geçirdikten sonra. ded i. marþ. Allah öyle istedi. birdenbir iddetlendi: . Hayrullah Bey.Ne yapalým.Ne halt var burada? Haydi vazifenin baþýna. dedi.Mýzmýzlanmaya lüzum yok. Kumsaldan çakýllar. az iþim varmýþ gibi.Ýnsanýn sizin gibi doktoru olduktan sonra tabii deðil mi? dedim. kâðýt kalem bul. dedi.

Mutlaka göreceðim. kesik kesik: . hýrçýnlaþtý-ðý gitmek istemiyordum. duvaklý gelin kartpostallarý. fakat þunu unutma ki. Acýdýlar. vallahi bir þey olmadý. halim. Basýmdaki kýyamet içinde nasýl düþündüm. müsaade ediniz.Rahatsýz mýsýnýz Müdire Haným? Çehreniz pek bozuk görünüyor.. bilmiyorum! Vakit yaklaþýyordu. peçemin altýda aðlaya aðlaya mektebe gittim. bir þey söylememesi için gözlerimle. kendimi tutamadan.Kim geldi Onbaþý? diye seslendi. dedim. dedi. onu göreyim.ihtiyar doktor öyle sert ve kati tavýrla bu emri vermiþti ki. raflarda. Sakin bir inatla: . S lerde. Ben bu yolu yarým saat. merdiven baþýnda doktor Hayrullah Bey göründü. Halsiz halsiz merdiven basamaðýna çömelmiþtim. dedim. bir parça düþündü.Sen misin. Feride bir parça sonra.. ellerimi kavuþturarak: . Taþlýðýn görünce durdu. içimi çekerek ilave e . bin türlü olmayacak þeyler so ruyorlardý. dý: . manasýz teselli sözleri söyleyerek gitmeme müsaade ettiler.Zannettiðinizden ziyade kuvvetliyim.Peki kýzým. diye sýzlandým. uzaklardan bir gramafon sesi geliyordu. onlar hâlâ gitmiyorlardý. inþallah kurtulur. beyhude ah u vahlar hastayý ürkütür. yorgun yolcular gibi çeþme taþlarýna oturuyordum.Kýzým. ne kadar acý olursa olsun. kucaðýnda Mazlum ile yaptýðým o resini) sonra. Doktor Bey. defterleri görmek istiyorlar. Göðsü çýplak. konsol e deniz kenarýndan topladýðý bir avuç renkli taþ. Dýþarýda stos böcekleri ötüyor. Nihayet aralarýndan bin periþanlýðýmý fark etti: . 360 Reþat Nuri Güntekin Maarif. hakkýnýz yok. duvarda B. belki daha uzun bir zamanda yürüdüm. sedef kabuklarý. itaat etmemek mümkün deðildi. bana ummadýðým bir þey söyledi: .Doktor Bey. pamuklar. dedi. beni dünyanýn nimetine gark etse. Müfettiþler sýnýf alebeleri imtihana çekiyorlar. ne gözümde bir damla yaþ vardý! Aradan yetmiþ üç yýl kadar uzun. dedi. Sabahtan beri eve koþmak için o kadar çýrpýndýðým. þaþkýn þaþkýn: . sonra baþýný sallayarak razý oldu: . Artýk.. þiþeler. bugünkü fedakârlýðýmý ödeyemez. Feride? Pekâlâ kýzým.Evde çocuðum ölüyor. Þimdi biraz dalgýn. sandalyelerden birinin a a 362 Reþat Nuri Güntekin iskarpinin bir teki. halimle yalva-rýyordum. kum arý. dedi. Aynanýn kenarýnda onun doktorun bahçesindeki çiçeklerden eliyle yaptýðý bir demet. þifasýný verir. insan. cam küpeler. elimizden geleni yapýyoruz llah büyük. nasýl cevap verdim. Ellerimi tuttu. Odanýn içi karmakarýþýktý. pekâlâ. ümit kesilmez. bir kýz çocuðu kalbinin bütün bu masum ve b .Þimdi deðil. Sonra ÇALIKUÞU 361 aðýr aðýr yanýma indi. Bir kelime söylemeye cesaret edemedim. inþallah. . . yerlerde duvarlarda Munise'ye ait bin türlü eþya sürünü . diþini sýk. Serum yaptýk. Evimle mektebin arasý nihayet beþ dakikalýk bir yer. Hayrullah Bey'in omzuna baþýmý dayayarak odaya girerken. gayret et. ne gönlümde heyeca . Dalgýnlýk billahi.Fakir çocuk hastaca. Birdenbire tavanlar sarsýldý. merhamet ister gibi boyumu büküp. her þeyi bildiðimi söylüyordu.'de evimizin içinde suluboya ile yaptýðým resmi (baþýnda kýr erinden bir çelenk. Kapýyý bana "onbaþý" açtý aret edemiyor. Fakat o. Hayrullah Bey. yetmiþ üç gün geçtiði halde hâlâ o odayý gözümün önünde gö içeride gömleklerinin yakasýný ve kollarýný açmýþ iki genç doktorla bir ihtiyar kadýn vardý içinden süzülerek giren bir ikindi güneþi odayý parlak bir hayatla doldu-ruyordu. Tenha sokaklarda duvarlara dayanýyor. bir mecburiyeti kabul ettikten sonra içine sükûn ve te vekkül geliyor. Yemin ed rum sana. Allah. Münasebetsiz bir þey yapmamdan korkmayýn. Sonra. Evimin açýk pencereleri içinde yabancý erkek baþlarý görünüyordu. bin türlü boncuklar.

Küçüðüm.. küçüðüm bu koku içinde daha mesut ölecek. Kuvvetli bir ýþýk gözlerimi yaktý. . Birisi: . deðil mi? Dediðimi hatýrlýyorum. senelerce devam etti. Ölüm. 364 Reþat Nuri Güntekin Küçüðümün kapýya vurduðunu. doktor bey. Evin içine yayýlan keskin elyotrop kokus u bir dalga gibi içime gömülüyor. Ne bir feryat. Kollarým ihtiyar doktorun boynuna kilit lenmiþ.. elinde bir þamdanla yüzüme eðiliyor. diyordu. ihtiyar doktor. yalnýz çýplak kolunu tuttum. nefti çarþafýnýn daha bitmemiþ pelerini sark daki rafta B. yavruma bir ay ýþýðý tatlýlýðýyla yaklaþýyor. Yorgun bir uyku içinde uyurken aðzýnýn etrafýnda triyor. baþým benim deðilmiþ gibi. Bir yandan titriyor. Kuþlar hâlâ durmuyor.. fýrtýnanýn içinde ince sesiyle inlediðini duyuyordum. adeta acý bir saadetle bu güzelliði seyrediyordum.. Bana öyle geldiki bu koku. Cümlemize geçmiþ olsun. bir parça kolonya. ne üstüne atýlmak gibi bir telaþ.Saat kaç? Bitti.gileri. ipek örtüler içinden küçüðümün çýplak kolunu ç Hayrullah Bey hafifçe döndü.Ne kadar uyudum? . bir ana dudaðý gibi korkutup ürkütmeden du. ruhumun içine döküldükleri dakikadan bugüne kadar beni mesut etmiþ . gramofon gittikçe an bir þenlikte çalmakta devam ediyordu.. inci diþlerini gösteriyordu. Gecenin bilmem hangi saatindeydi. bu ikindi a sesi. artýk çarþaflý bir genç kýz oluyor" diye iki hafta evvel ona sarý yaldýzlý bir kar mýþ. sevdiði ehemmiyetsiz bir kokuyu kýskanacak kadar mý kalpsizlik etmiþtim? .Kolonya. . alnýna dökülmüþ sarý perçemleriyle oynuyordu. Birisinin. avuçlarýmý çevirerek içlerinden öperdi. Kuþlar.Bir þey mi oldu. örselenmiþ kelebek kanatlarýnýn parmaklarýnda býraktýðý yaldýzlý toza benzer . Bana verdiði bil ondan. biraz uyudun kýzým. hâlâ þenlik yapýyorlar.Çok þükür. saçlarýmý okþuyor: . gülümser gibi aralanmýþ dudaklarý. Gramofon hâlâ çalýyordu. Bu zavall uþuk avuçlarýnýn içinden küçük küçük buselerle öptüm. vücudunu gözlerime siper etti. diyordu.Þiþeyi yataða boþaltýnýz. gözlerimi açtým. baþým omzunda.. doktor? .Niçin tanýmayayým Doktor Bey? dedim. alnýma bir kunduðunu hissettim. baþka oda. saçlarýma. erime dayanarak kalkmaya çalýþtým.Fende. abasýna ettiði bütün iyilikleri için Bu dakikadan sonra Munise'yi bir daha göremedim. dedim. Cesaret edemedim. Bu zavallý güzel þe nlýk bir köy mektebinde.. bezene muslinlerle süslemiþtim. Birdenbire odanýn içine keskin bir elyotrop kokusu yayýldý. beyaz kirpiklerinde yaþlar titriyordu. baþka pencereler. Gözlerimin önünde Munise'nin ar fýrtýnasýnda kaybolduðu o karanlýk gecenin hayali titriyordu. ikindi güneþinin aðaç yapraklarýný çocuk yüzüne.. yataða yaklaþmýþlardý.Haydi Feride. baþýyla raflardan birini gösterdi. bir yandan ter döküyordum. azaplarý durmuþtu. Kolonya bulamamýþlar onu kullan rdý.'de satýn aldýðým bebeði -küçüðümün buseleriden solmuþ yüzü. baþý aðýr bir rüy biraz yana düþüyordu. Elyotrop. Karyolasýnýn demirinden. çok þükür. Sonra yavaþ yavaþ ortalýk karardý. bir bebek yataðý hazýrlar gibi özene. Hayrullah Bey. Rüya içinde gibi: . . bulunduðum yeri tanýyamadým. . ihtiyar doktor. Munise'yi son defa öpmek istiyordum. "Munise. Bende onun gibi yaptým.Sen yaþta bir çocuk için ehemmiyetsiz. tekrar açtýðým vakit. biraz uyudun.. beni tanýdýn mý? . artýk dýþarý çýkalým.. Yine doktorun mavi gözlerini gördüm. Beni yataðýmýn üstüne uzattýlar ve yalnýz r. ehemmiyet veril ecek birþey deðil. i gözlerinde. sonra yine yavaþ yavaþ o Zeyniler gecesinin karanlýðýna daldým. haydi evladým. * Gözlerimi. iri mavi gözleriy stalýðýn bütün acýlarý. tekrar yastýðýn üstüne düþtü.. göðsümü týkýyordu. Küçüðüm a ellerimi tutar. bu ipeklerin içinde bir baþka ipek kümesi gibi bembeyaz yatýyor. Küçüðümün elinden hemen hemen zorla çekip aldýðým bu þiþe. ÇALIKUÞU 363 Doktorlar.

Evvelki gün Hayrullah Bey'e dedim ki: . hangi memleketlere gidiyordum. Bahçeden iki kucak çiçek. ikâyeler söylüyor. vermiþ. içim ýlýnarak silkinip uyandýkça öyle hissediyorum ki. hain n k iyi olmuyor. Onu ziyaret edebiliriz. makas is onlarý ensemin hizasýndan kestim. daha hiç olmazsa on beþ gün. son üç senemin bütün zehirlerini alýp götürmüþtü. deniz kenarýndan birçok renkli taþ -küçüðüm bunlarý çiçeklerde topladýk. Yarayý tekrar baðladýktan sonra Düldül'ü sekiz. aynanýn kenarýnda renkli akisler uyandýran bir güneþ aydýnlýðý.sevinçle. Düldül sana emanet. Bir gün.. uykuya benzeyen dalgýnlýklarým oluyor.Küçük. Küçüðümün nasýl öldüðünü.Hele þöyle bir adamakýllý ayaða kalk. Fakat hastalarýn inatçýlýðýna. çehreleri. Sana bin türlü naz edeceðim. . Nekahet zamaným kýrk günden ziyade sü den kalkamadým. Zaman zaman hayretle kendime soruyordum: . baþkasýnýn göðsünden geliyor. Onlar. i kimse bilmiyor doktor benim. Yavrumu "Munise bin Feride" diye topraða teslim etmþiler.. bir hafta sabretmemi söyledi. boyalarý solmuþ. yirmi sekiz lira mý ne. Beni yine bir köyden istemiþler. dudaklarýndan çýkýyor gibi bir tuhaf se halarla güldüm. benim tarafýnd . ýþýk gibi ses gibi boþluklarda dolaþtýðýný his 366 Reþat Nuri Güntekýn Nerelere. Yalnýz birdenbire uçurumlara düþmek hissi içinde. Aydýnlýk. kâh romanlar okuyarak beni eðlendirmeye. güldürmeye çalýþýyordu. Kendi bacaðý gibi Düldül'ün bacaðýný da kestirmeye mi azmetti. sonra tekrar uyudum. * Büyükçe bir beyin hummasý geçirmiþim. Bu dalgýnlýk saatlerinde ruhumun vücudumdan ayrýldýðýný.. Doktor Hayrullah Bey. dedi. on di gün baþucumdan ÇALIKUÞU 365 ayrýlmamýþ.. Ýhtiyar arkadaþým m. pek uzak bir ye rden dönüyorum.. saadetle bakýyor. ama çok deðil. Hastalýðýmdan beri ilk defa olmak üzere doktorla onu konuþtuk. kendi gibi incecik bir küçük servinin altýnd . on dak bahçenin içinde dolaþtýr. sakýn hayvanýn pansuman aþý" ayýsýna býrakma... bunu. artýk bende ne bir keder. Alimallah hasta bile olmasam. çerçeveleri tozlanmýþ eski fotoðraf yim. bilmiyorum. sönük hatýralarý titriyordu.Doktorcuðum. Hastalýk. bu küçük kýz için hemen hemen bir anne olduðumu hatýrlamýþ. en ehemmiyetsiz yerlere renkli oyuncaklara bakan küçük çocuk gibi. ziyaný yok. Kulaklarýmda ýþýk süratiyle aþýlmýþ mesafelerin rüzgârlarý hýþýldýyor. titizliðine tahammül etmek mümkün olmuyor. bu nekahet zamanýnda bana arkadaþlýk etti.. Hatýralarým bile baþkasýna ait . beni kendi evine nakletmiþ. Cama kanatlarýný çar kelebek. Nekahet ne tatlý þey. Munise'nin annesinin ismini sormuþ. l Eylül Doktor Hayrullah Bey bu sabah bana: . Doktor Hayrul-lah Bey.Sakýn bunlar bir uzun rüyanýn hatýralarý olmasýn! Yahut onlarý bir eski romandan okumuþ o yým? Evet. uzak bir sürünün eri. Hayrullah Bey. koþtur anladýn mý? ikin fýrýncý Hur-þit Aða bugün fýrýn kirasýný getirecek. gözl larýnda görülmüþ dumanlý memleketlerin daðýnýk. kalbimi lezzetli titremelerle çýrpýndýrýyordu.. On yedi gün uyku1 Ne tuhaf!. uzak. yeniden dünyaya gelmiþ gibi oluyor. artýk büsbütün iyileþtim.. Akdeniz'e karþý bir tepeciðin üstünde. incelmiþ gözkapaklarýmýn arasýndan p n sýzarak bir zaman o halde kalýyordum O vakit. benim hayatta ilk büyük hastalýðýmdý. ÇALIKUÞU 367 Kuþadasý. Bu. O biçar u. Bir gün yalnýz býrakmadý. Saatlerce yanýnda oturduk. Ara sýra benim. karþýmdaki koltukta kitap okuyor yahut uyukluyordu. vakalarý rüyada. On yedi gün kadar. diyor. Ýnsan. keyif için patiska ntari diktirip üç ay yatakta yatacaðým. ne bir heyecan uyandýrýyordu. Evvela razý olmadý. beni rahatsýz ettiði için tekrar gözlerimi kapadým. Bütün ýsrarlarýma raðmen Hay nýz bir þey öðrenebildim: Gömüldükten sonra imam. Hastalýktan sonra saçlarým demet demet inmeye baþlamýþtý.Epeyce zaman. nasýl gömüldüðünü bilmek istiyordum. hatta mümkünse bir parça. Munise. n yedi günlük uykuya. pansumaný biliyorsun.

Müsaade ederseniz ben gideceðim. hepsini kovar. dedi. Ben keyfim için yaþadým. gevezeliðe lüzum yok. öyle hissediyorum ki. hem iyi bir arkadaþ oldu. fak at niceden Beri size yük olacaðým? Gerçi çok insaniyetlisiniz. Buradan ayrýlýktan sonra ne yapacaðým? Ben. Ýlanihaye yanýnýzda kalamam. seninle "iki ahbap çavuþ" olduk. zevzekliði býrak. ara sýra yaptýðý gibi. Dedim ki: . nereye gideceðimi ben de kendi kendime soruyorum. Evinde.. aðlarken gülüyorum. kalmak benim canýma minnet. Gülümseyerek cevap verdim: 368 Reþat Nuri Güntekin . yine benim söyleyiþimi tmek için yanaðýný çukurlaþtýrarak. fedakârsýnýz.. neydi o söyleyeceðim? Kafa kalmadý ki.. . Doktor.Feride. hem kýþýn lodosa karþýdýr. En düþkün bir zamanýmda bana yardým ettin unu unutmayacaðým. çenemin altýndan tuttu: . Haydi küçük. ellerini kalçalarýna dayadý. biz. suratýna bakar mýydým? Kendimi tepesi üstü minderden att yine fedakârlýk ettiðime inanma. Mol iere'in bir kahramaný vardýr. Orasý daha güzel. bu kocaman dünyanýn bütün evleri i birer birer birer dolaþarak ne kadar keder.Doktor bey. Cezayý görürsün ha?. geldiðim vakit odalar lmazsa vay haline alimallah hani.Küçük kýz.. kýsa saçlarýmý birbirine karýþýrarak eðlenmeye devam ediyor.Ne dedin? Gidecek misin? Yediði naneye bak. dakika muyor. getirip benim göðsüme doldurmuþ.. Sonra daha sert b ir tavýrla yumruðunu sallayarak: . ümitsizlik varsa hepsini toplamýþ. insaniyet. Hayrullah Bey'in. "Bu hodkâm ihtiyar. benim kütüphanemi aþaðýya naklet niz tarafýndaki odayý sana vereceðim. isimsiz dilsiz yeis içinde: "Anneciðim. pek zevkime gider. ihtiyar sütnineye yardým. Bu sebepsiz... Doktor Bey. küçük kýz. ne olduðumu. daha kuvvetle feryat etmemek için parmaklarýmla aðzýmý kapýyo denbire yanýmdaki odadan Hayrullah Bey'in sesi geldi: . münasebetsi .Misafirliðim kâfi derece uzadý. Düldül'ü merak etmeyin. ötekine ihtiyaç var mý? Artý rliðim kâfi derecede uzadý.Peki. belki manâsýz þefkat kelimeleriyle beni teskin etti: . Öyle sanýyorum ki gece. artýk alil sayýlýrým. benim taklidimi yapmak için sesini incelterek hidde tle: ..Ayrýca.. Fakat þu var. "Haydi efendim iþinize... elinde mumla odama koþtu. Ha. Eski sýhhatimi.. bana h oþ gösteren eski neþemi artýk bulamayacaðým. bir iri genç bekçi var. Hayrullah Bey. sesini incelterek: . Yataðýmda gözlerimi kaparken adeta kendimi mesut hissediyordum. misafirlik fazla uzuyor.. gitmek istiyorsunuz. hâlâ ýsrar ediyordum: . Anlatamadýk gitt i.Doktor Bey. kim bilir. âlâ fakat Quo Vadis?.. Ben. benim gibi kalbi ve hayatý kýrýlmýþ bir kýzýn ne kadar mesut olmasý kadar mesut oluyorum. kend imi yabancý bulmuyorum. Mesela. Gülerken aðlýyorum. Aðzýný kulaklarýna kadar yýrtarým da asýl o v kýyamete kadar gülersin. geçen akþam pek neþeliydim. Sýhhatim yavaþ yavaþ düze nafile. evet. Sabaha doðru karanlýðýn içinde hiç sebepsiz aðlaya aðlaya uyandým. ÇALIKUÞU 369 Hayrullah Bey. emin olunuz. evi düzeltmek. ne zevk buldu?" de.Fakat. Trajedi mi oynuyoruz be deli çocuk? diyordu. benim için hem iyi bir baba. kirayý da alýrým. yanýnýzda çok mesut oluyorum.insaniyet. herifi çaðýrýr zorla seni nikâh e im. Neyim var ordum? Bunu kendim de bilmiyordum. Allah allah! Belki be n. Bu. Yine elini beline dayýyarak: . Fakat. keyfim için sa ttim. gitmek elzem. müsaade ederseniz ben gideceðim. dudaklarýný sivriltip. fedakârlýk. içimde müebbeden kýrýlmýþ bir þey var. Herife dayak atarken öteki beriki kur tarmaya gelir. dayak yemekten hoþlanýyorum!" der. hemen yanýndan kaçtým. Senden hoþlanmayayým da bak. tabii. üþümezsi Ne vakitten beri söylemek istediðim sözün sýrasý gelmiþti. fakat. Doktor. niçin aðladýðýmý bile söyletmeye lüz ehemmiyetsiz.Doktor Bey. anneciðim!" e titreye titreye hýçkýrýyor. herif. beni utandýrý rdum. fedakârlýk bana výz gelir. dedim. küçükhaným hazretleri. daha böyle bin türlü iþ. bahçeye yemeklere hatta doktorun hesaplarýna bakmak. Haydi.. Kendime bin türlü þey icat ediyorum. sen misin? Ne oldun kýzým? ihtiyar doktor. yine münasebetsiz þakalar edeceðini.

- Bir þey deðil, kýzým, bir þey deðil, ehemmiyetsiz bir sinir nöbeti, geçer yavrum. Vah, ço h. Ben, gözlerimde bir türlü durmayan yaþlar, týkanan kuþ yavrularý gibi açýk aðzýmda boðuk hý ihtiyar arkadaþým, pencereye döndü, karanlýkta ta uzaklara yumruðunu saklayarak: Çalýkuþu - F 24 370 Reþat Nuri Güntekin

- Allah belaný versin, aslan gibi çocuðu berbat ettin, dedi. Yalnýz kaldýktan sonra da böyl hastalýk ve ümitsizlik saatlerim olursa ben ne yapacaðým? Adam sende... Þimdiden bunu niçi düþünmeli? Herhalde daha en az bir ay, belki daha ziyade, doktor beni býrakmayacak... Alacakaya Çiftliði, 10 Eylül Bir haftadan beri Alacakaya'da, sözüm ona bir çiftliðim var, hayli zamandan beri gidip y oklamadým, iþçileri boþ býrakmaya gelmez. Seni on beþ gün oraya götüreyim. Sana da iyi bir hava olur; gözün gönlün açýlýr. Bak, yakýnda mektep açýlýyor. Bütün yýl kapalý kalacaksýn. - Doktor Bey, açýklýk yerleri çok severim, fakat mektep açýlmak üzere. Bilmem ki, nasýl olu ye cevap verdim. O, hiddetle omuzlarýný silkti: - A babam, ben sana gider misin? diye sormadým ki mülahazat söylüyorsun; götüreceðim, dedim en ne karýþýrsýn? Bu, doktorca bir iþ... Olmazsa rapor yazar, zorla götürürüm. Haydi, haydi aç parça çamaþýr, kütüphaneden benim "Ro-usseau"larýmý al. Hayrullah Bey, beni artýk bir mektep çocuðu gibi idare ediyor. Hastalýðýmdan sonra, zayýfla irademle ona karþý koymak mümkün deðil, hem de daha tuhafý, bundan þikâyet de etmiyorum, b at, adeta hoþuma gidiyor. Doktorun çiftliði bakýmsýz kalmýþ. Fakat, ne güzel bir yer. Kýþýn bile buralarý, bir bahara ele, bir kayalýk var ki, seyretmekle doyulur þey deðil. Bu kayalar, güneþin sabah, öðle, ak eþi olmasýna, havanýn açýk, yahut kapalý bulunmasýna göre renk deðiþtiriyor, lal kýrmýzýsý, yahut siyah görünüyor. Onun için buraya: "Alacakayalar" demiþler.

ÇALIKUÞU 371 Çiftlik beni umduðumdan ziyade meþgul etti. Çiftçilerle beraber süt saðýyorum. Artýk, benim imi bir ahbabým olmaya baþlayan Düldül'e binerek civar koruluklarda geziyorum. Hasýlý, düþü tý. Mamafih, gönlüm pek rahat deðil, birkaç güne kadar mektep açýlacak, iþimin baþýnda bulunmam lip süpürt-mem lazým. Hayrullah Bey'e söz anlatmak kabil deðil ki... Doktor, geceleri bana roman okutuyor. - Bu ipsiz sapsýz lakýrdýlara tahammül edilmez ama, senin aðzýndan bayaðý hoþ oluyor, diyor Dün gece, yine ona kitap okuyordum. Kitapta bazý açýk sözler var. Onlar geldikçe utanýyor, lerine süratle baþka kelimeler koymaya, yahut cümleleri atlamaya çalýþýyordum. Hayrullah Be benim telaþýmý fark ediyor, gür kahkahalarla tavanlarý sarsýyordu. Birdenbire karanlýkta köpekler havlamaya baþladý. Pencereyi açtýk. Çiftliðin kapýsýndan bir ordu. Hayrullah Bey: - Kim o? diye seslendi. Onbaþýnýn sesi: - Benim, yabancý deðil, diye cevap verdi. Onbaþýnýn bu saatte Kuþadasý'ndan buraya gelmesi bir vakaydý. Doktor: - Hayýrdýr inþallah! Ben, aþaðý inip anlayayým bakalým. Gecikirsem sen yat küçük, dedi. Hayrullah Bey, bir saate yakýn bir zaman Onbaþýnýn yanýnda kaldý. Yukarý çýktýðý vakit, yüz - Onbaþý niçin gelmiþ Doktor Bey? dedim. Sert bir sesle adeta baðýrdý: - Sana git yat, dedim yahu, sana ne? Olur rezalet deðil bu kýz çocuklarýnýn maskaralýðý be! ait bir iþ. Artýk, onun tabiatýný öðrenmiþtim. Böyle zamanlarda üzerine varmaya gelmiyordu. Çaresiz, þa k odama gittim. Bu sabah, uyandýðým vakit Hayrullah Bey'in erkenden 372 Reþat Nuri Güntekin

mühim bir iþ için gittiðini, mamafih, dönmezse merak etmememi söylediðini haber verdiler. Herhalde bu zarf bana ait olacak... Bu kâðýt parçasý beni derin derin düþündürüyor. Acaba b e onbaþý mý getirdi? Öyleyse niçin Hayrullah Bey, benden sakladý? Buna imkân yok; mutlaka b arf, kitaplar arasýnda Kuþadasý'ndan gelmiþ olacak. Kuþadasý, 25 Eylül Hayata paçavra diyen meðer ne doðru söylüyormuþ! * Son vakayý defterimin son sayfasýna olduðu gibi kaydediyorum. Kendimden ne bir isyan, ne de bir damla gözyaþý ilave etmek istemiyorum. Hayrullah Bey, beni, iki gün çiftlikte bekletti. Üçüncü gece merakým o dereceyi buldu ki, n lursa olsun, sabahleyin bir araba hazýrlatacak, kendi kendime kasabaya inecektim. Fakat ertesi sabah, uyandýðým vakit onu gelmiþ buldum. O kayýtsýz, kaygýsýz Hayrullah Bey'i, hiç bu kadar periþan ve yorgun gördüðümü hatýrlamýyor gibi saçlarýma dudaklarýný kondurdu. Sonra dikkatli dikkatli yüzüme bakarak: - Hay Allah belalarýný veresiceler, tuu! dedi. Baþýmda yeni bir tehlikenin dolaþtýðýný anlýyor, fakat bir þey sormaya cesaret edemiyordum. Hayrullah Bey, elleri ceplerinde düþüne düþüne epeyce dolaþtý. Sonra, ellerini omuzlarýma k - Küçük, sen bir þeyler biliyorsun, dedi. - Hayýr, Doktor Bey.

ÇALIKUÞU 373 - Biliyorsun, böyle olmasa iþlerdeki tuhaflýk nazarý dikkatini celp edecekti. Mutlaka bi r þeyler soracaktýn. Gayet aðýr, ciddi bir teessürle: - Hayýr, Doktor Bey, dedim. Hiçbir þey bilmiyorum, yalnýz telaþ ve ýstýrap içinde olduðunuz , bir kederiniz var. Benim hem hamim, hatta hemen hemen babam olduðunuz için sizin k ederiniz benim demektir. Neyiniz var? - Feride, kýzým, kendini kâfi derecede kuvvetli hissediyor musun? Merakým, korkumdan daha üstündü. Sakin görünmeye çalýþarak: - Ben gayretli bir kýzým, bunun birkaç misalini gördünüz, söyleyiniz Doktor Bey, dedim. - Feride, þu kalemi eline al, söyleyeceðim þeyleri yaz, haydi kýzým ihtiyar dostuna itimat t! Hayrullah Bey, dura dura, düþüne düþüne bana þu satýrlarý yazdýrdý: "Kuþadasý Maarif Encümeni Riyaset Âlisine, Hizmet-i maarifte devamýma ahval-i sýhhiyem müsait olmadýðýndan, Kuþadasý Inas Rüþtiyesi Mü irham ederim efendim." - Þimdi kýzým, düþünmeden, bir þey sormadan imzaný at, o kâðýdý bana ver. Ellerin titriyor, akmaya cesaret edemiyorsun. Daha iyi kýzým, daha iyi. Çünkü sen, o temiz gözlerinle bana ba arken ben þaþýracaðým. Fevkalâde bir þeyler geçtiðini anladýn, deðil mi? Dinle beni Feride. , teessür gösterirsen sözünü kesmek mecburiyetinde kalacaðým. Halbuki her þeyi bilmen lâzým hayata karýþtýðýn üç sene içinde insanýn ne mal olduðunu anladýn sanýyorsun deðil mi? Nafi yakýn hayatýmda ben bile anlayamamýþým. Ben ki, dünyada þenaatin, rezaletin bin türlüsüne t m; ben bu kadarýný hâlâ ihtiyar kafama sýðdýramýyorum. Biz seninle dünyanýn en temiz, en iy tuyuz deðil 374 Reþat Nuri Güntekin

mi? Aylarca senin hasta vücudunu kendi çocuðum gibi kollarýmda tuttum, bize ne demiþler,ne diyorlar, biliyor musun Feride? Mümkün deðil, tasavvur edemezsin. Ben senin âþýðýnmý-þým, kapama, bilâkis baþýný dik tut. O hareketi yüz karasý olanlar yapar, bilâkis, gözlerime ba miz var birbirimizden çekinecek? Dinle beni Feride, dinle, sonuna kadar söyleyeyim. Bu melun iftira, evvela mektepten çýkmýþ. Arkadaþlarýn ötede beride aleyhimizde olmayacak þ söylemeye baþlamýþlar. Sebep malum: Kendileri dururken senin müdi-re oluþun. Ben, altý ay el sana haber vermeden küçük bir hizmette bulunmak için bir mektup yazmýþtým. Bu terfiin be elimde olmasý þüpheleri artýrmýþ. Bu fesat yangýný aylardan beri için için yanýyormuþ. iþ Maarif Encümeni'nin, kaymakamýn kul uzun uzadýya tahriratlar yazýlmýþ, tahkikat yapýlmýþ. Vilayet Maarif Müdürlü-ðü'nce tercüm

ik etmiþler, birçok karanlýk noktalar varmýþ. Mesela istanbul'dan B.'ye geliþin, sonra merk z mektebinden istifa ederek ücra bir köye geliþin, þüpheli bir firara benziyormuþ. Birkaç a onra meçhul bir yerden yardým olmuþ. Maarif hayatýnda misli görülmemiþ bir süratle terakki köy muallimliðinden Darülmuallimat muallimliðine yükselmiþsin. Sonra yine sebepsiz bir isti a. Bu defa, baþka bir memlekete gidiyorsun, fakat orada da tutunamýyorsun. Ç. Maarif E ncümeni'nden bir cevap gelmiþ. Okurken içim, zehir kesildi, Feride. Güya sen orada... Yo k, yok söylemeyeceðim. Terbiyeli, yüksek, ilim irfan adamlarýnýn kaleminden, aðzýndan çýkan benim o patavasýz asker aðzým da söylemeye cesaret edemeyecek. Ben ki bilirsin, aðzýma ne elirse söylerim, en iðrenç kelimeyi bile dudaðýmda hapsedemem. Hasýlý Feridecik, yaralý gey i av köpekleri nasýl sararsa, senin etrafýný da öylece sardýlar. En masum hareketin, aleyhi e bir delil olarak tefsir edilmiþ; mazbatalara, tahkikat evrakýna geçmiþ. Ara sýra hasta t alebelerini tedavi için beni mektebe davet etmen, küçü-

ÇALIKUÞU 375 ðümüz ölürken takatsiz baþýný bir lahza omzuma dayaman, sonra sen hasta yatarken yataðýnýn m saatler birer cinayetmiþ! Yüzsüzlüðü o derece ileri vardýrmýþýz ki, bir memleketin örf ve iffetiyle alay etmiþiz. Etrafýmýzdaki insanlarý hiçe saymýþýz. Herkese seni hasta diye ilan ken tarlalarda, kol kola düvene binmiþiz. Vazifenle meþgul olacaðýn yerde, bahçemde at koþt uþsun, bunlar da kâfi gelmemiþ þehir haricinde çiftliklere çekilmiþiz. Feridecik, sana bunlarý bütün çiðliðiyle söylüyorum. Mýzmýz tesellilerle seni bir zaman dah lirdim. Ümitlerini yavaþ yavaþ, birer birer kýrabilirdim. Fakat böyle yapmadým. Niçin biliy musun? Mesleðim, yaþým bana bir kanaat verdi. Bir zehri insan, bir kerede yutmalý, ya ölür a kurtulur. Zehri þurupla, daha bilmem ne haltla karýþýrýp yudum yudum içmek pis þey, iðrenç þey. Felâk vermek testere ile adam kesmeye benzer. Evet Feride, hayatýn en aðýr sillesini yedin. Yalnýz olaydýn bu darbe seni öldürebilirdi. Ö a, bu kadar insan, kuþ kadar çocuðun üstüne çullanýrsa ne olur? Dua et ki tesadüf karþýna ç yar çýkardý. Benim ömrümün saati alaturka on biri çalmak üzere. Fakat, ne ziyaný var? Sana e bulunmak için bu kadarcýk bir zaman da kâfidir. Buna muvaffak olursam, bir yýðýn manasýz uat içinde ziyan olmuþ günlerime acýmayacaðým. Korkma Feride, bu da geçer. Sen gençsin, dah günler görmekten ümidini kesme. Ýstifaný kendim götürecektim, vazgeçtim. Seni bu halde býr cesaret edemeyeceðim. Çocuk kýsmýnýn türlü densizliði, denliliði olur. Haydi Feride, haydi açýk havaya çýkalým, koyunlarla, ineklerle uðraþalým. Bu hayvanlar, gördükleri iyiliðe kar a nimetþinastýrlar. ihtiyar doktor, istifanamemi zarfa koyarak onbaþýya verdi. Bu kâðýt parçasýna sadece ömrümün bir parçasýný deðil, 376 Reþat Nuri Güntekin

gönlümün son bir tesellisini daha gömüyordum. Ne hazin, Ya-rabbi, ne hazin! Hangi ümide sarýlsam elimde kalýyor, neyi seversem ölüyor. Ýþte üç sene evvel bir sonbahar eraber ölen genç kýzlýk rüyalarým, kendi küçüklerim, sonra Munise, onun arkasýndan belki ka uturlar diye ümit ettiðim talebelerim. Yavrularýný tehlikede gören bir ana kuþ hýr-çmhðýyla titrediðim bu þeyler, sonbahar yapraklarý gibi birer birer sararýyor, dökülüyor. Daha yirmi girmedim; yüzümden, vücudumdan çocukluðun izleri silinmedi; halbuki gönlüm, baþtan baþa büt rimin ölüleriyle dolu. Hayrullah Bey, beni üç gün yalnýz býrakmadý. Bu kadar felaket karþýsýnda gösterdiðim sükûn amýyor, geceleri ben yattýktan sonra odamýn kapýsýna gelerek: - Feride, bir þeye ihtiyacýn var mý? Uykun yoksa geleyim, diyordu. Üçüncü gecenin sabahýydý. Bir mayýs günü gibi taze, ýlýk bir sabah vakti erkenden kalktým. 'e elimle süt saðdým, kahvaltý hazýrladým. Elimde tepsi, sakin çehremde hemen hemen neþeli bir tebessümle odasýna girdiðim zaman, dok tor pek memnun oldu: - Aferin Feride! Çok memnun oldum. Nene lâzým, dünyanýn gamýný çekecek sen mi kaldýn? dedi Penceresini açtým, daðýnýk birkaç eþyasýný düzelttim. Çiftliðe ait þeylerden, koyunlardan b iyen söylüyor, gülüyor, hatta eskiden mektepte yaptýðým gibi aýa sýra ýslýk çalýyordum. Hayrullah Bey o kadar seviniyordu ki, tarif edilemez. Onun memnun olduðunu gördükçe daha

gülerek söylüyordum. muallime ol maktan katiyen ümidini kesmemelisin.Siz merak etmeyin. Azlini teblið etmeden seni sorguya çekmek istiyorlardý. sararmýþ çocuk çehrenle. Seni. Doktorun koltuðunu pencerenin yanma çektim. ne kadar sakinim . Maazallah yuvarlanýrsýn. Siz. Peki kýzým. halim mavi gözleminde hiç görmediðim korkunç parýltý.Bu ne demek? . Doktor Bey. ürk nle o fok balýðýnýn karþýsýnda yalnýz býrakmak! Hayrullah Bey. O. Hayrullah Bey. . Hemen hemen hýrpalayarak alçak bir iskemleye oturttu: 378 Reþat Nuri Güntekin .Ne söylüyorsun. o fok balýðýný öyle bir kalayladým ki Feride..fakat aþaðý in. Görüyorsunuz ya. dedim. Ben. Evvela cesaret edemey eceðim. Þimdi. kendimi öldürmemeye. Çünkü birkaç gün. Bunlarý ben de düþündüm. boynumu bükerek.Gayet sade. babam sizsiniz.. Doktor Bey. ellerimi uzatarak. olgun bir ciddiyetle bunu düþünmüþtüm.. kaþlarým çatarak düþünüyordu. heyecanla rinden fýrladý: . Bir kolayýný bulabilirseniz ne âlâ! Hayruüah Bey.SöyleP. O gece "Onba-þý"nýn getirdiði kâðýt bir nevi celpname id de. benim çocukluðum aðaç dallarý üstünde geçti.Ne anlaþýlmaz bir mahluksun sen. beni zorla pencerenin kenarýndan indird i. Peki Feride.neþeleniyordum. Fok balýðý gibi azýdiþleri dýþarý fýrlamýþ. dün akþam mühim bir karar verd m. bükük boynunla o fok balýðýnýn yýrtýcý pýnýn kurallarýyla seni parçalamaya azmeden bu adam "kurt ile kuzu" masalýndaki canavar gi bi sudan sebepler arýyor. Fakat nasýl? Bana bir y gösteriniz. vaktin geldiðine hükmettim. Güzel. söyle. sen böyle bir heyetin karþýsýna nasýl çýkardýn? Yabancýlarýn aðzýndan iþiteceðin o iðre p verebilirdin? Bunu haber alýnca aklým baþýmdan gitti.Yaþamaya.Neye? . Sonra. ÇALIKUÞU 377 Nihayet. Bir kere.Yaþamaya karar verdiðimi söyledikten sonra artýk aþaðý düþmemden korkmak manasýz deðil mi y? Bu kararý niçin verdim? Bunu size söyleyeyim. ben ölmekten ço karým. Fakat sen aþaðý in Allah aþkýna.. Bundan baþka çarem kalmadýðý halde yine cesaret edemiyorum. dedi. encümen odasýný gözümün önüne ge siyah çarþafýnla. yaþamaya devam edeyim. ben de bundan baþka bir þey istemiyorum. sakin. Konuþmak için biraz daha beklemek istiyordum.Sizinle konuþacak þeylerim var. size memnun olacað rdan bahsedeceðim. Vaka hakkýnda sana bugün biraz tafsilât verebilirim : On gün evvel vilayetten bir müfettiþ geldi. .. pervazýn kenarýna çýkýp oturarak: . dinliyorum. dizleri ne bir örtü örttüm. Ölmeye cesaretim o madýðýný anladýktan sonra.Güzel aðzýmý öyle bir açtým. Hayrullah Bey heyecanla bileklerimi tuttu.Yegâne arkadaþým. Ne olursa olsun. o oudala olduðu kadar iðrenç iftiralarý tekrar ediyor. benim ara sýra ölümden bahsetmeme bakmayýnýz. hayretten aþaðý düþer olurdum. Bu sözleri þaka eden bir çocuk hafifliðiyle. . . bun ak bir askerin az buçuk çið kelimeleri karþýsýnda bile renkten renge giren masum yüzün. yumurcak? Bu ne? Eðer þimdi senin yerinde olsaydým. . konuþalým. ne olmaz! Ben gülerek: . saf bir tavýrla söylemiþtim. ne olur. sonra öyle inanýlmaz bir metanetin v r ki... Feride! Bakýyorsun parmak kadar hiçten bir oyuncak ol uyorsun. Bu sözü. eliyle gözlerini k apayarak: . Bakýyorsun öyle derinliklerin. ihtiyar doktor. Faka mademki bu kadar kendine hâkim olabiliyorsun. çenesinde lakýrdýlarýn i birbirine çar ptýran bir titreme ile yumruðunu sallayarak: ÇALIKUÞU 379 . zavallý. . hamim.Feride. tuhaflýklarýn. lan u müfettiþin riyaseti altýnda bir tahkikat komisyonu teþkil ettiler. Birçok sebep var. O anda kurþu damla kaný çýkmayacaktý.

Fakat. sana bir þey daha söyleyeceðim. ben hangi sýfatla sizden böyle bir para yardýmý kabul edebilirim? Na sýl bir insan mevkiine inerim? Hayrullah Bey kýzmadý. her çapkýna. baþýný eðiyorsun.Peki. samimi arkadaþýndan küçük bir yardým bile kabul edemeyecek kadar maðrur bir kýz bahusus bu bu dedikodulardan sonra tek baþýna nasýl yaþar? Seni tekrar evlendirmeyi düþündüðüm bunun de.Ayýp Feride. Mazindeki þüpheli bir nokta. Doktor Bey. ayýp. deðil mi? Cevap vermeye cesaret edemiyorsun. paramý ne yapacaðým diye düþünüyordum. Herke- ÇALIKUÞU 381 sin kabahatini açýk açýk yüzüne söyleyen bir "kör kadý" olduðum için beni zaten kimse sevme e ile niçin bana da bir darbe indirmemeli. 380 Reþat Nuri Güntekin . bu leke. Kimseden yardým kabul etmek istemezsen. Korka korka dizlerimi k k: . nereye gitsen seni takip edecek.Evlenirsen bahtiyar olacaðýna benim de o kadar kanaatim yok. ailenin yanýna dönmey var mý? Baþýmý önüme eðdim: . benden ayrýlma desem buna razý olmazsýn. çalýþmak istersen buna imkân yok. benim aleyhimde mahkemeye müracaat ettiðini haber aldým. Dediðim gibi. bu saatte her þeyi açýk açýk konuþmamalý? Mahalle namýna kaymakama bir heyet gitmiþ. bir ihtiyar. meslekten artýk bir þey ümit edemezsin. söküp atmak mümkün deðil. . fazla olarak o vakit belki ben d e bulunamayacaðým. Fok balýklarýnýn karþýs resin diye deðil.Peki küçük. Çünkü benim az buçuk serv ikimize de yeter. fakat olmuþ. þu aðaçl nize bakýnýz Doktor Bey. ayaklarýnýzý öpeyim.Teþekkür ederim.. Hayrullah Bey. senin ne benim le yaþamana ne kendi kendine yaþamana imkân var. mazlum bir ev kýzýsýn: "Kýnalý kuzu" dedikleri cinsten bir kýzcaðýz.. O melun.Bu arada ne olduysa sana oldu. peki. beyaz býyýklarýný diþleriyle çiðneyerek düþünüyordu: . mahdut. Senin saadetinden-iyi neye sarf ed lirim? Vereceðim cevabýn onu kýzdýracaðýný biliyordum. Þimdi sana karþý mesuliyetim ik at oldu.. Benim kadar baþý dara gelmeyen bir insan. Ýçimdeki derin ümitsizliðe raðmen hâlâ . deðil mi? Hülasa. F t ne yapalým ki.Fakat Doktor Bey. Müfettiþlere yaptýk temizliðini bir kere de mahkeme huzurunda tekrar için o günü sabýrsýzlýkla bekliyorum. þakaklarmdaki korkunç kýrmýzýlýk sönünceye kad ra yine eski halim sesi. Ne yapacaðýz Feride? Nasýl hareket edeceðiz? Sen nasýl müdafaa edeceðiz? Ölmeye mahkûm bir hasta mazlumluðuyla yüzüne baktým. Ýstanbul'a. bunu yine tamir edeyim. Senin gibi. Bu kadar birbirimizle anlaþtýktan sonra ortaya böyle söz atman ayýp. Ben ihtiyar bir kýz olarak ölmeye azmettim. kendi gönlünün rýzasýyla .Hayýr. . her se rseriye seni tahkir etmek hakkýný verecek. doðrusunu istersen. yarýn baþka bir bahane ile seni vuracaklar..Doktor Bey. Doktor Bey. fakat bu mesele.. saf tavrýyla devam etti: . Doktor Bey. sen bütün serbest. ihtiyar doktor gözlerindeki o vahþi parýltý. Bugün bir çaresini buls k bile. All ri. . Þu güneþe.. fakat gayet mahzun bir þikâyetle yüzüme baktý: . Þimdi benim muhakememi takip et Feride. Benim ailemden. bunu ben de emin bir çare telâkki etmiyorum. Feridecik. . Feride. Onun için lâzým ki. ölümü düþünmekte hakkým varmýþ. bön. hiçbir þeye ehemmiyet vermiyor gibi görünen tavýrlarýna ade ruhlu. öyleyse ne yapacaðýz? Zaruret falan çekmenden korkum yok. Çünkü baþýna bu felaketin gelmesine ben sebep oldum. ateþe yandýn. Haydi. Haksýz þüpheler hayatýný zehirleyecek. onlar benim için büsbütün bitti. kalb ine öyle yer etmiþ ki. beraber düþünmeye devam edelim. Alakaný katiyen kesmen lâzýmdý.Nihayet siz de teslim ediyorsunuz ki. Arada sen. bu dudaðý gülmek ve etrafýndakilere saadet vermek için yarattý. Feride. her þeyden bahsedin.Baþka bir çare: iyi bir gençle evlenmen mümkün deðil mi? .Ýki gün evvel. akrabamdan olmayan bir genç kýzla yaþamamýn örfe ve þeriata aykýrý göründüðünü s senin baþka bir memlekete gönderilmeni istemiþ.Hayýr. Hemen zorla sana istifaný ya zdýrdým diye ileride benim için fena düþünmeni istemem. Beraber yaþay lým. fakat bu zaruriydi. B mamalýydý.

Öbür sabah baþkasýnýn odasýnda uyanacak genç kadýnýn.. temiz ve menfaatsiz muhabbeti de son bir yeþil ÇALIKUÞU 383 yaprak gibi yaþýyordu. dizlerinden örtüsünü atarak odanýn içinde epeyce dolaþtý. Bu yeni eþyaya lüzum olmadýðýný söylemiþtim. yeter artýk. gülmek için r gibi titreyen yaramaz dudaklarýndan daha büyük facia görmedim. sevildiðimi de bilmiyor deðildim. acýnýn türlü þeklini gördüm. çok yanlýþ bir iþ tuttuðu itiraf edeceðim. ergen adam sayýlýrým. bi amýza otuz beþ. niþanlý haným. ben yirmi yaþýnda delikanlýlardan daha dinç bir adamým. eliyle aðzýmý kapadý: . ne söyledim. Ne h azin tesadüf! Sergüzeþtimle beraber defter de bitiyor.Ben hayli ihtiyarým. Öbür Perþembe. son çareye baþvuracaðýz. Asýl gençlik. bu adeta benim yaþlýlýðýmý baþýma kakmak demek olur. 382 Reþat Nuri Güntekin Bir haftadan beri Kuþadasý'ndayým. Yarýn gelin oluyorum. nekahat günlerimi geçirdiðim odanýn penceresi önünde yazýyorum. Evet. ama müthiþ bir yüzgörümlüðü. sonra önümde durar . fakat bu bana kâfi gelmedi. Bahçedeki dal urmayan bir kuru yaprak yaðmuru yaðýyor. Yeni bir deftere yeni hayatýmý yazm aya baþlamak mümkün deðil. Tuhaf bir tavýrla itiraz etti: . evvelki gün izmir'e gitti. Bu akþam dönece dair telgraf aldým. artýk söyleyecek neyim kalýyor ki? Hem yarýn baþkasýnýn karýsý o una ne hakkým. Sen bana bakma. h arça naðme. . Ömrümde yemediðim bir haltý yedirteceksin. ne yazdýmsa hep senin içindi. sen hocalýk ve analýk. ama hiç ehemmiyeti yok. emelim kursaðýmda kalýr. Hayrullah Bey. Aklýný yorma bulamazsýn. bir þey söylemiyor. ona bir koca gözüyle bakmak mecburiyetinde kaldýðým günden beri bu s prak da sarardý. Aðaçlarýn çýplak kollarýndan döktüðü bu yapraklardan bazýlarýný rüzgâr. Yanlýþ. Hem seni öy telli pullu gelin olmuþ görmek isterim. * Bu son ayrýlýk saatinde niçin hakikati saklamah? Bu okumayacaðýn defteri ben senin için yaz Kâmran. Yapraklan dökülmüþ kuru dallarýn arasýnda parlayan sonbahar güneþine elini uzattý: . Bu satýrlarý. hem de eve bazý yeni eþya almak üzere. Bizim "Alacaka-ya"daki çiftliði ben otuz. memnuniyetle gülerek: .Hoþuna gidecek þeyi nasýl keþfettim. önüme bakýyordum. Keþfet bakayým: Küpe deðil. Hayrullah Bey. kýrk kiþil r yetimhane þekline sokuyorum. hem hususi iþlerin i görmek. Etrafta bulduðumuz kimsesiz çocuklarý oraya toplayacaðýz.Yok. Hayretle yüzüne baktým. birkaç damla gözyaþýndan ibaret olan Çalýkuþu ile ne alakasý kalacak? Çalýkuþu bugün defterinin gözyaþlarýndan kirlenmiþ sayfalarýna dökülen sonbahar yapraklarý or. Hayrullah Bey. Ýzmir'den müthiþ bir gelin elbisesi getireceðim. hayat böyleymiþ! Buna da katlanmak lâzým. ihtiyar arkadaþýmýn sönük mavi gözlerindeki þefkat. Evet. merhamet.þeylerden ayrýlmak ister mi? Hayrullah Bey. O. Beni çocuk gi hüngür hüngür aðlatacaksýn. Ben. ruhun iðidir.O halde. Ben. istedim ki çok. Ben. ne cesaretim olacak. sözüne devam etti: .Sana ben bir de yüzgörümlüðü veriyorum. Bir yetimhane. Gerçi kudret. Ne yapalým. pencereden içeriye klarý üzerine savuruyor.Yeter artýk Feride. Hazýr ol Feride. Kollarýmýn arasýnda nice göz rþýmda ölmek mecburiyetinden bu kadar sükûnla bahseden bu güzel çocuk yüzünden.. Be doktorluk edeceðim. her þeye raðmen seninle mesut olabilirdim. Karýnca ayaðý gibi minimini yazýlarla dolan mektep defterimin son sayfalarýna geldim. sefaletin. kýrk senelik bir zaman sokmuþ. Seni þeriatlerine uyacak bir sýfatla evimde alýkoyacaðý a edeceðim. her þeye raðmen sev iliyordum.

artýk ümidimi kesiyorum. bozuk yollarda sarsýlan arabanýn köþesinde akþam rüzgârýna karþý pardösüsünün yakas ara'yý seyrediyordu. seni sevmesini.Ben.. bu dul kadýn ruh ve vücudunu benim kadar hýrpaladýðýný. Çalýku-þu'nun bülbül gibi sesini. davul. karýsý olacaðým biçare ad mbak gibi masum bir kýz zannediyor. pehl n. biz asýl bugün birbirimizden ayrýlýyoruz. gül yüzünü hatýrladýkça hâlâ yüreðim sýzlar. Seni gerçi düþündürmek istiyorum. Bütün ol lere raðmen. göz ve izan var. köçek.Eniþte.iyi ama oðlum. Mesela. günden güne daha genç . Allah aþkýna.kim bilir ne kadar cazibeli bir 384 Reþat Nuri Güntekin kadýndý? Kim bilir sana ne güzel þeyler söylüyor. iki saatten beri belki yüz þey sord Evet" yahut "Hayýr"dan baþka cevap alamadým. senden ayrýldýktan sonra öðrendim. cahil bir kýzdým nin. küçük. Hatta yaptýðým tecrübelerle rýný sevmekle sanma sakýn. Söðütlük bahçelerinin ýlýk iðde kokularýy hep seninle yüz yüze. eniþte. Ah Kâmran. (Feride 'nm jurnali burada bitiyordu. dört beþ sene kadar da Feridecikle niþanlý kalmýþtýn. Gözlerini zorla denizden ayýrarak gülümsedi: .iki saatte. üç gün evvel bir d nesiyle seni köye götürdüm. Mamafih. kendi payýma müthiþ eðlendim.. Çalýkuþu . çocuklarýmýza iyi bir anne olacaktým.. Hâlâ aklýmdadýr. daha ihtiyar görünmüyor muydum? Kâmran güldü . .. Ben. ümitsiz hayalini sevmekle. "h ayýr" gibi kýsa cevaplar olsun. sen kendini fena býraktýn. Beni. senin hayalinin kollarýnda yaþadým. .ona yakýn sevi .Etme. Tekirdað'a geleli on sene oldu. Hani. sen o cevaplarý da düþünerek vermiyorsun ki. Bu kadar sevilmeye benim hakkým var mýydý? Zannetmem Kâmran. ben. Bugün sade dört yaþýna yak r. ama senin derdinin bununla alakasý yok ki. sen yine bir parça benimdin.Size anlatmak kabil deðil eniþte. ölsem.Evet. at maksadým yormak deðil. Aradan on rkasýndaki arka bahçeye bakmaya yüreðim tahammül etmez. Zeyniler mezarlýðýnýn karanlýðýnda. ben hayalimde onunla barýþýyorum. Senin Sarý Çiçeðin -taþ atmak için söylemiyorum Kâmran. Aziz Bey ellerini birbirine vurdu: . ben altmýþýma giriyorum. Yarýn. velev "evet". Gönlümün içindeki derin. fakat sen eðlenmedin. iki yüz suale. . Ben. Çeþit çeþit insanlar gördün. seninle yol arkadaþlýðý etmek iþkence billahi.Yok oðlum.. Buraya ilk geliþimde ben. mademki seni etti. bir ..Güzel tedavi ve tebdilihava usulü. .Ayþe Teyzem duymasýn. hiç bi lmiyordum.) 385 BEÞÝNCÝ KISIM I IvÂMRAN. Kâmran.. hazin.. . deðil mi Kâmran? Halbuki ben bunlarý hiç. hakikaten sana yaranmak kabil olmuyor. rüzgârýn sonbahara kadar haykýrýp aðladýðý uzun geceler esli. kendi sevdiðim kadar deðilse bile -çünkü buna imkân yok.. boþ yere düþündürüp yormak için bir ka . gitsem seni affetmeyec m Kâmran. ben. Yine böyle bir aðustos günüydü. ben bütün ruhumla senin. be senin çocuklarýna. oðlum. öteki þeyi düþünmene mani olmak. kendini sevdirmenin de bir yolu var. Makine gibi söylüyorsun.Duysa da umurumda deðil.Hayýr nankör. eniþte. Seni canlandýrmak kabil deðil. inkâr etme. ne yanlýþ! Sevdanýn hiçbirinin. benim yaradýlýþým baþka türlü. Kâmran. Kendine gel.pek çok sevileyim. iki yüz cevap az deðil zannederim. zurna dinledin. tebdilihava için memleketinize davet edilmiþ bir hastaya böyle söylenir mi? .F 25 386 Reþat Nuri Güntekin . þu Fe-ride'ye nasýl kýy . O kadar. inan bana. asýl bugün dul kalýyorum. yanýk çýngýraklarýnýn tirediði bu ovalarda. Sevdiðin bir kadýnla evlendin. yýprattýðýný z Kâmran. Bak. ne güzel mektuplar yazabiliyordu? Ben.. seneler amma çabuk geçiyor! Hakkýn var ya. .

yaman aþk!. bugün on yedi yaþýnda. Tebdilihavaya ihtiyacýn vaf dedikleri zaman ilk aklýma gelen yer Tekirdað ol du. A/iz Beyin de neþesi kaçmýþtý. Nermin'e entarili ablasýndan bah settirmek için lisanýmýn bütün kuvvetini sarf ediyorum.. ona ka bir insanlýk ve merhamet vazifesi ifa etmek istedim. n ar mütees388 Reþat Nuri Güntekin sirdi? Aradan hiç olmazsa altý aylýk bir zaman geçmeden beni görürse belki büsbütün hýrçýnl k. Feride sözünü aðzýma aldýrmýyor. Kadere ne denir? Geçen kýþ fat etti. düðün eðlenceleri için i bir aydýr burada durduðumu sanýyorsunuz? Darýlmayý-nýz. Feride buraya ge ldiði vakit yedi yaþýndaydý. fakat zengin bir doktormuþ. eniþte. yalnýz dikten sonra bir gün böyle. söylüyor. çok yanlýþ hareket ettim.O. senelerden beri bana dargýn. Hâlâ hasta gibi Feride ile ne alakasý var? Sen baþka birisini seviyordun. bir hastaydý. Üç a dým. bulunduðu köy mek de yakalamak için yola çýkmaya hazýrlanýyordum. ya öteki? . Kocasý ihtiyar. Feride'yi: "Beni salýncakta sallay entarili ablam" diye hatýrlýyor. hiçbir insaný Feride kadar sevmedim. takat hiç z annetmem. Sen karýþýk ruhlu bir adamsýn Kâmran.Eniþte. ne yaptýðýmý hiçbir zaman kendim de bilmedim. Arkadaþlarýmdan bir mülkiye müfetti karýsý -ki Feride'nin eski bir arkadaþýdýr. Sana bir düþkünlüktür arýz oldu. acý bir gülümsemeyle baþýný salladý: . Bir çocuðun öyle halleri. Burada Feri de'den bahsedebileceðim yalnýz Nermin var. benim yüzümden ölmesi mümkündü. Tam o zaman o aksi hastalýðým baþladý. Münevver yataða düþtü. herkes öyle. Çalýkuþu..Söyledim ya. ondan bahsetmeye hakkýn yok!" diyor. vefasýz baþýný çaðlayan kenarýnda sevgilisinin dizlerine koyarak. Feride'ye karþý zaafým. Bana. . . Feride'den ümidi kestikten sonra. Çahkuþu'nu. öyle derin bir infial için zden ayrýlmýþtý ki. tabii inanmayacaksýnýz. yine o acý gülümsemesiyle cevap verdi: . iki seneden beri çok bahtiyarmýþ. ilk gençliðimin birka asýný aramaya geldim. uzaklarda tek tuk kýzýllanmaya baþlayan balýkçý ateþler diyordu.Yanlýþ hareket ettim eniþte. Size bir delil da im.O cihetten müsterih olunuz eniþte. Bir türlü kendini top-layamadýn. Beni buraya sizin davetleriniz mi getirdi zannediyorsunuz? Köy.Mademki münasebetsizlik etmiþtin. kaþlarýný . teyzem öyle. Ben burada. siz de. devam etmedi.Kâmran oðlum.'de onu bulmaya gittiðim vakit ise iþ iþten geçmiþti. Kâmran.Anlaþýlýr dava deðil. bu gözlen: "Benim. diþleri arasýndan mýrýldandý: . Onun sade deðil izzetinefsi de yaralanmýþtý. Nermin. Annem öyle. hatta epeyce heyecanlý sergüzeþtleri oldu. B. üç senelik hayatýný hastabakýcýl . eniþte. Baharý zorla beklemiþtim.Yamansevda. gözüyle göre en iþittim. daha büyük bir delilik edecekti. . Ne istediðimi. en dünyada hiçbir þeyi. Feride'nin hasta bir bes ekârý sevdiðini. kolayca kendini avutacak bir kýz olsaydý. Öyle sanýyorum ki. garip göreceksiniz. bunu tamire imkân yok muydu? . Düþün eniþte.geçen sene bir gün Kuþadasý'nda ona tesadüf et kisi gibi mütemadiyen gülüyor. senelerce bu baþý. Fakat sizi temin ederim ki. Kâmran. . Hayatým bazý sergüzeþtleri. hayal meyal aklýnda kalmýþ. deðil.. Emin ol nýz bir þey var.sene bile tamamýyla mesut olamadýn. inanmýyorsunuz.Burasý doðru eniþte. Aziz Bey. izini keþfettiðim vakit. o kadar. .Ne tuhaf insansýn Kâmran? Peki. . Bir baþýna yabancý memleketlere gitmek için kim bilir. sen korkarým ki o vakit de ikinci bir budalalýk ettin. Kâmran. Zaten kimse ÇALIKUÞU 387 inanmýyor. Marmara'dan gelen serin akþam rüzgârýndan çekiniyor gibi boynunu pard yakasý içinde daha ziyade saklýyor. isviçre'de ve daha bilmem nerelerde hastaný tedaviye çalýþtýn. þaka ediyormuþ. Feride. Þehirden üç dört saat uzak mesafed . Öyle günlerim oluyor ki. kimse bana inanmýyor. hiç olmazsa mesut olurdu. gözlerin tambur çaldýrdýðýný söylediler. o kadar. Feride. keþke bunu bilecek. Müjgân. birdenbire üstüne düþmekten korktum. öyle hatýralarý var ki. bunlarý ölürken hatýrlarsam aðlayarak öleceðim.

onun da beni bu kadar çabuk unutmasý doðru muydu? Mamafih. beni fena hald e sarstý. Vakit epeyce geçmiþti. Herhalde seni sarsan yollar deðil. bahçe aralarýndaki yollardan birinin yanýnda durdu. o meraktan. çürük tahtalarýn üstüne oturarak ayaklarýný sallamýþtý. bunu biliyorum. hava pek güzel de. Feride'ye karþý kusu rým.Öyle mi? diyerek arkasýný çevirmiþti. Evdekilerin merak edeceklerini bildiði halde bir türlü gitmek istem iyor. seçkin menekþelere benzeyen bir gece baþlýy Genç adam. O akþam. . Kocasýndan yarým saat ayrý emiyormuþ. ne o insanlarý artýk hatýrlamýyorum bile!" demiþ. Onun yanýnda Feride için bir tek kelime söyl miyordu. güneþin altýnda yandým. haksýzlýk- ÇALIKUÞU____________ 389 larým çok eniþte. beyaz. Bebeklerinden birer mavi yýldýz parlayan bu ÇALIKUÞU 391 gözler gülüyor. pek mesut olduðunu söylemiþ. bugün kim geldi Kâmran? dedi. Kâmran.Hiç Müjgân. istanbul'dan. Reþat Nuri Güntekin 390 s" A. galiba uzaklara gittin? demiþti. iç kapýdaki fenerden süzülüp gelen mavimsi aydýnlýðýn için nin ela gözlerini gördü. ha . onun ateþböceklerinin yýldýz benekli yeþil karanlýðýný uzun uzun seyretti. Yürüye yürüye eve geleceðim.Bak. fakat Müjgân bu sözden bir þey anlamýyor gibi dudaklarýný b . fakat kelime bulamýyordu. Aziz Bey içini çekti: . Daha baþka þeyler söyleyecekti. Bir adým geri çekildi. hayretle baþýný çevirdi. Geç kalýrsan. iftira Ne iyi etmiþler de yedi sene evvel beni bu mutasarrýflýktan azletmiþler. son llarýn alacakaranlýðý içinde yavaþ yavaþ. Irgat baþý gibi. Haydi oðlum. fak at geç kalma. b açlýktan bayýlýrýz.Müjgân. Kenarlarýndan doðru dolmaya yüz tutmuþ. Kâmran. Kâmran. Kocasýnýn bu muvakkat memuriyetle Anadolu'ya gittiði günden beri çocuklarýyla beraber Tekir að'da oturan Müjgân.Ýyi tahmin ettin Müjgân. Tekirdað'da bulunduðu yirmi günden beri âdet etmiþti. Feride -altý seneden b st gözlerini her yumdukça gördüðü gibi. Kâmran'ýn arabadan indiði yer yine o köprübaþýydý. teyzeni de beni de berbat etti. Feride çabucak sözü ka Ben. eski bir rüyanýn izlerini arar gibi yollarda gecikiyordu. Arkadaþý. Kâmran'ý görünce uzaktan kolunu sallamaya baþladý: . ne o memleketi. On sene evvel yine böyle bir aðustos son uraya kadar gelmiþ. ka e iç duvarýn arasýndaki köþeyi göstererek: . düþüne düþüne geri dönerdi.Kâmran. Müjgân'dý.te yirmi kadar çocukla uðraþtýðýný. kýsa tersane elbisesiyle Çalýkuþu'nun önünde yür n ucu ile taþlarý sektirdiðini hâlâ görüyordu. Kâmran. ne kadar yavaþ yürüyorsun? Nerede kaldýn bu vakte kadar? . bunlar lüzumsuz sözler. Buna mukabil halinde bir tuhaflýk. hüzünle gülümseyerek cevap vermiþti: .idare adamlarý hakikaten bedbaht insanlar. kalbinin içinde gülüyordu. kadýn kalbinin o kadar inatçý olan gizli in den biriyle senelerden beri Kâmran'a dargýndý. bahçelerin arasýndan yavaþ yavaþ eve dönerken iyiden iyiye akþam olmuþtu. Uzakta. siz de insaf edin. Ben. bir akþam Kâmran'a: . Feride'nin bu yoldan çýktýðýný görm açlarýnýn lüleleri çýkan baþörtüsü. Karþý dað emiþti. Fakat. Müjgân. Ekseri akþamlar er caddeye çýkar. Bu bozuk yollar.Çok yorgun görünüyorsun. sokak kapýsýnýn önünde beyazlý bir kadýn hayaleti gördü. sende bir hal var! Genç kadýn bir þeyler söylemek istiyor.ta yakýnýnda. on senelik uzak bir maziye. Her akþamüstü buraya kadar gelir. artýk devam etmeyelim. çok uzaklara gittim. akrabalarýndan bahsetmek istemiþ. Müjgân'ýn bu gece yanýnda çocuðu yoktu. Kâmran. Þu yollarý senelerce evvel kendim yaptýrdým. Size uðurlar lsun. çünkü ihtiyarlýk. arabadan iniyorum. daima sakin yüzü az heyecan görünüyordu. biraz solgun ve süzgün görünen bu güzel yüz gülüyor. onu koltuklarýndan tutarak yürüme talimleri yaptýrýrdý.

gezmeye alýþmýþ insanlar için ne kadarcýk bir yer. d klarýyla birbirlerine gülümsemeye çalýþýrken gözlen yaþlarla perdeleniyordu. Her korktuðu gibi. Bu söz. çok. söylemeye devam ettikçe yavaþ yavaþ açýlýyor. Ben de öyle. Sadece. içinden nasýl gelirse.Ah Çalýkuþu. çýngýr çýngýr baðýrarak Kâmr dikten sonra yanlarýna koþtu.Sen nasýl istersen öyle olsun Feride. Belki onlardan da beni göreceði gelenler v rdýr. bu dak . Bir tek korkusu vardý: içeriden onun geldiðini fark etmeleri. þimdiye kadar benim kucaðýmda oturdu. Müjgân.. Feride abla.Bugün. Feride. Bütün yüzler gülüyor. tekrar söze karýþtý: . hemen hem en öz kardeþ sayýlýrsýnýz. Kâmran kýrgýn bir tavýrla cevap verdi: . Feride'yi tekrar kollarýna alarak: ÇALIKUÞU 393 .istanbul'da bazý iþlerim vardý. Ne güzel çocuðun var Kâmran. bir daha görmekten ümit kestikleri bir günde yuvaya dönen Çalýkuþu.. deðil mi Kâ Müjgân.Seni unutmadýðýma Kâmran aðabeyim de þahittir. Siz. akþam yemeði bir düðün ziyafetine benzedi.Sahi. birkaç kelime ile seyahatini anlattý: . sen beni adeta dertli etmiþtin! Sesin kulaðýma geldikçe aðlayacak gibi olurd eðer ben seni ne kadar severmiþim. hepinizi çok göreceðim gelmiþti." desene!. sadece tit-reye tireye bakýþýyorlar. çok müteessir oldum r az bir zaman içinde zevceni kaybetmek ne felaket! Fakat küçüðün var.Sizi tekrar görmek memnuniyetini söyleyebilmek için kelime bulamayacaðým Feride Haným.Ne vakit geldiniz? . kýrmýzý entarili abladan en ç bahsederdik. beye. gelir gelmez arkadaþ olduk. lambal dönen pervaneler. çok memnun oldum. Feride. an doðruya onun aðabeyi sayýlýrsýn Kâmran.. Feri-de'nin saçlarýna dudaklarýný dokun a kulaðýna söyler gibi gayet yavaþ: . Allah onun ömrünü Ne versin. dedim. gece böcekleri gibi. Cevap beklerken Kâmran'a bakmýyor.. sözleri. Artýk sakin sakin konuþabiliyorlardý. korka korka: . Kâmran'a "aðabey" desen pek doðru olur. II O gece. Birbirlerine söyleyecek söz bulamýyorlar.. küçüklerle öyle çabuk ahbap olurum ki. eski günlerinin rikkat ve muhabbet dolu bir parçasýný da beraber get rmiþ gibiydi. b r ay. O kadar sevdim ki..Teþekkür ederim Kâmran Bey. Feride'yi elinden tutup Kâmran'ýn önüne getirdi. Feri-de'nin erkek kardeþi olmadýðý için sen. Aðýr manalarla dolu bir sesle: . sonra dediðim gibi. Ferýde'ye cesaret verdi. diyordu. hatta onun bir baþkasýnýn karýsý olduðunu.Güzel ama. Dokt iþten iki ay izin verdi. kardeþine "Hoþ geldin. . hepinizi çok göreceðim gelmiþti. Teyzelerimi. Hatta. Zaten Tekirdað.el bir rüyayý kaybetmekten korkanlar gibi bir an gözlerini yumdu. Genç kýz. demin de söyledim. Hafifçe eðildi. yemeðin sonuna doðru . bütün kalplerde -açýk pencerelerden içeri dolan. Kâmran hâlâ bir þey söyleyemiyordu. Eski berrak ahengine sakat billurlar gibi belirsiz bir þikâyet ihtizazý düþmüþ sesiyle: . Hiçbirinizin orada olmadýðýný hab ki teyzelerimi. söyleyen dudaklarýný. öðleye doðru.bir þeyler titriyordu. hanýma. bu da nihayet baþýna geldi Onlarý kapýnýn yanýnda ilk defa gören Ner-min oldu. Sofranýn baþýnda çocuk gibi maskaralýkla iz Bey: . On gün evvel Ýstanbul'a gelmiþtim. bir buçuk ay sonra yeniden bir rüya olacaðýný bile aklýna getirmiyor. oraya dece biraz neþe deðil. dedi. tavýrlarý o eski yaramaz çoc lerini tekrar bulmaya baþlýyordu Onun sesini dinlemek.Teyze çocuklarý hemen hemen kardeþ demektir. sana aðabey dememe müsaade eder misin Kam-ran? dedi. genç adam bir þey düþünmüyor. Zaten ben. istanbul'da iþittim. yanýnda dayanacak bir yer aradý. 392 Reþat Nuri Güntekin ikisi de gözlerini yere indirdiler. de i. Feride. Senelerden sonra. gecenin içinde parýldayan ela gözlerini görmek bir saadetti ki. deðil mi Kâmran aðabey? dedi. ateþböceklerinin kaynaþtýðý karanlýklarda gözleriyle bir . tekellüfe lüzum yok. Feride. Yalnýz sen bir felakete uðramýþsýn Kâmran. hepinizi sýhhatte bulduðuma ne kadar memnun oldu m. teklife.

Kâmran'ýn g>zli gizli üzüldüðünü gördükçe Müjgân. âdeti hilafýna çok erken uyanmýþtý. dedi. Güzide'yi hatýrladým da. beni asýl yalnýzlýk yordu. açýlma sý lâzým. benim kirazým ayým!" diye bu dudaðýn ucunu zorla öperdi. Feride'nin kirpikleri yaþla dolu cdet'i daha kuvvetle göðsüne çekti. Küçükken. diyor Parlak ela gözlerinin. eski bir þakasýný tekrar etmek arzusundan kendini alamadý.Uyandýnýz mý. bir an yüzünü küçüðü dar. Feride'nin on üç yaþýndaki kýzýna herkes gülüyordu.Nafile. mahzun mahzun baþýný salladý: . bu eski þakayý tekrar etti. görmeliydiniz. Ayþe Teyze: . bahçe bahçe gezdiriyorlardý.Tam on üçünü bitirmiþti. ne güzeldi! Yavrumu bir türlü kurtarmak mümkün olmadý. Feride? Feride. þimdi evli barklý hanýmlardý. Öyle ki. diþleriyle dilini . diye cevap verdi. benim küçüðüm de> hastalýktan gitti.inci gibi bir kýz. Kâmran bulunduðu köþede sarardýðýný hissetti. sen yol yorgunusun. yanaðýný çukurlaþtýrarak mütemadiyen söylüyordu. Mamafih. Eskiden sizi uyandýrabil urlarýnýza yazýn avuç avuç çakýl taþý. III Bu geceyi takiben iki gün içinde Kâmran.Hiçbir þey yok. Feride'yi bahçede gördü. bu iki gün içinde Feride'yi bir kere yemekte. ev ev. saatlerce gelip oturduklarý yetmiyormuþ gibi. Siz de . Pencerenin açýldýð etmiþti. yüz yaþýna girsen yine deliliði. Çalýkuþu. Sofrada bir kahkaha koptu.Çocuðun kaç yaþýnda öldü. ilk çarþafýný dikiyordum. Sonra eski þenlik yine yerine geldi.Ziyaný yok eniþte. her þeyden evvel onun eðlenmesi. diyordu.Ah Çalýkuþu. Kâmran. Baþýný kaldýrdý. biraz kýsa dudaðýnýn o hiç sönmeyen gülümsemesiyle saatlerce konuþtu tamamýyla uyanmýþtý. Aziz Bey: . Ortalýk yeni aðarýyor ran. Çoktan beri uyuyan Necdet'i hâlâ k llarýndan býrakmayan Feride gülüyor: . yze tekrar sordu: . . giderken de Çalýkuþu'nu raber sürüklüyorlar. F 'nin üst dudaðýný parmaklarý arasýna sýkýþtýrýr: "Seni yaramaz Çalýkuþu seni. Üçüncü gecenin sabahýydý. Dizlerinin üstünde Kâmran'm çocuðiýna üzüm yediren Feride baþýný eðdi. diyordu. hâlâ tabiatýn çocuk. derin bir göðüs geçirdi. Bunlar. rahat býrakmýyorlar.O acýyý bilirim teyze. 394 Reþat Nuri Güntektn Feride. hatta yüzün bile çoc eye genç bir kýz çehresi der?" dedi. ara sýra: .Feride. yat artýk. nazlý hareketlerle dudaklarýný büzerek. evli barklý oldun. Kaynana olacaktým. odanýn panjurlarýndan birini ittiði vakit. diyordu. þakayý býrakmayacaksýn. dedi. Kâmran Bey? Ne kadar tabiatýnýzý deðiþtirmiþsiniz. annesini. kýþýn bir yýðýn kartopu atmak lâzým gelirdi. yine o saffetle dudaklarýný bükerek: . yalnýz se len çocuklarýn bildiði o sevimli. Feride'yi bize býrakmayacaklar. Feride'yi pek az görebildi. Fakat derhal gözle ini sildi: . Bir aralýk Besime Haným kocasýyla beýaber Trabzon'da bulunan Necmiye'den bahsediyordu: Feride. Fakat. kýzým. Çalýkuþu' nün bir baþkasýna ait olduðunu ilk lýyordu. eniþte!" diye haykýran Feride'yi zorla çenesin den tuttu. Sofradakiler hayretle birbirlerine bakýþtýlar. Sonra dikkatle Feride'nin yüzüne bakarak: "Ne yap ayým. on sene evve ekirdað'da kendi yaþýnda birçok kýzla ahbap olmuþtu. söyledikçe artan bir mahzunlukla onlara Mu-nise'nin hik sini anlattý: O gece. bir kere de çarþaflý olarak sokaktan erken görebildi. Kâmran. Hoþa giderek dinlendiðini gördükçe kelimeleri ezip büzüyor. ÇALIKUÞU 395 Etraftan kopan kahkahalar içinde: "Yapma.Besime Haným ehemmiyetsiz bir þey söylerken birdenbire aðlamaya baladý. sevincinin verdiði sarhoþluktan -yan ihtiyar eniþte. adeta seviniyor. geç vakte kadar oturdular. yeni doðan güneþe karþý elini gözlerine siper ederek: . Aziz Bey.Demek senin çocuðun vardý? Bilmiyorduk. gözlerinin içi gülerek þ . Çalýkuþu? Kabahat senin. ben asýl sizin aranýzda dinleniyorum.

acele acele: .Hani teklif. elinde dumanlarý tüten bir süt bardaðý ile geldi.. . biraz mahzun devam ediyordu: . "Kâmran Bey" d erken eðleniyorsun gibi geliyor. Ýster misin Besime Teyzem: "Deli kýz. konuþmaya baþladý. oðlu hasta ettin!" diye beni paylasýn? Dur. Bir çengelliiðne ile boynuna iliþtirdiði kýrmýzý yün atkýyý çýkardý.. gayret ederim. göðsünü örttü. Kâmra n güldü: . galiba üþüyeceksin. fakat göreceksin ki b mbaþka bir þey. tekellüf býrakacaktýn? . istediðim gibi deðil.Kâmran.bol bir elbise.. niçin öyle daldýn? . sana süt piþireceðim. Þimdi bana müsaade. Bu benim büyük bir sýrrým! Nasýl olacak diye merak e musun? Aman. Feride de gülüyordu: . aklýma bir þey geldi de. o kendi kendine gelir. Birdenbire hürmetsizliðe cesaret edemiyorum. . insan üstüne güneþ doðurur mu?" diye beni ayýplarlardý. biraz korkarak sordu: . Ben. yeni uyanan bahçýva konuþan sesi iþitiliyordu. bu akla gelen þeyin söylenmesine mani olmak ister gibi. Üç gün koyunu armutla besleyec eðim. * Feride iþini bitirdikten sonra Kâmran'ýn karþýsýnda alçak bir mutfak iskemlesine oturmuþtu. Bir Anadolu kadýnýna karþý en iyi kompliman. Ben. büyük bir adam gibi: "Artýk se benim vazifem!" diyen sesini iþiti. Eski hafif.z. .Doðru. alaycý Çalýkuþu'nu hatýrlatan bu sözleri söyleyen sesinde kalbe serinlik ve taz k hisleri veren berrak bir akarsu ahengi yardý. hakkýn var. seni omzunda atký ile görünce. Kâmran. elinde bakraçla..Rutubetin nazik vücudunuzu incitmesinden korkmaz-sanýz fena olmaz. gözlerini daha büyük gösteriyor. . 398 Reþat Nuri Güntekin hafif kývrýmlarla örtüyordu. Kâmran'ý kocaman bir ceviz aðacý altýna götürdü. dizlerin yanacak.. Feride. orada bu saatte 396 Reþat Nuri Güntekin kalktýðým vakit: "Tembel. onun mor mürekkeple lekeli küçük parmaklarýný gördü. ta eskiden yaptýðý gibi gizli gizli eðlenerek: . ne hissizlik. minimini kýzýný. Size Anadolu ik ramý yaparým. . Kâmran Bey. Bahçenin içine. Kâmran. kuru dal parçalarýyla gidiyor geliyor. ÇALIKUÞU 397 Nihayet. Bu süzgünlük.Þimdi bir parça beni bekleyeceksiniz.Süt. akþamdan bahçede unutulmuþ bir iskemleye o . fakat üç gün sonra -Bugün ne? Pazartesi. hakkýnýz var.Fakat bu.Ben de geleyim mi. onun iþ görmesine. hava biraz serin.Benim de öyle. Biraz eðlenerek. vücudunu geniþ. Ayný koyunun sütünü içeceksin. Feride? O. sana þimdiden söyleyeyim. âdeta güzel bir meyve. ýsrar etme. bu kadar yakýndan ilk defa görüyord biraz zayýflamýþ. hizme tmesine müsaade etmektir. seni men ederim. Bana: "Siz".Perþembe saba i bir sabah ziyafetine davet ediyorum. bilekleri çenesinin altýnda birle anaklarý açýk avuçlarýnýn içinde. Kozyataðý'ndaki köþkün böyle omuzlarýna kendi küçük lacivert paltosunu koyan kýsa etekli. daha büyük hürmetsizlik Feride.Feride. donuk Bursa ipeðinden -dýþarý biçimi.Nafile. bunaklar gibi elinden sütünü düþüreceksin. Kâmran. Kâmran Haným dediðim aklýma geldi. kenarlarýný be . ben rutubete filan alýþkýným.Hiç. Sabah rutubetinden müt i hafifçe titreyen Kâmran'ýn omuzlarýný. boynunu.Biraz sabýr.Bizim kendimizi beðendirmek için ev iþi görmekten baþka hiç cazibemiz yok ki. onun yüzünü bu kadar temiz bir aydýnlýk içinde. hâlâ elleri güneþe karþý gözlerinde.. Sen. Dirsekleri dizlerine dayalý. siyah önlüklü. sana atkýmý vereyim. süzülmüþtü. rica ederim. Kâmran'ýn gözlerinde on sene evvelki bir akþamýn hayali uyanýyordu.

Feride'yi. yuvaya döneli on gün olmuþtu. iriyarý ihtiyara gýda olmuþtu. mustarip bir þeffaflýk vardý. diyordu. Birkaç sene sonra yine izin alýr.lukla gölgeliyordu. bakmadan bunu hissetmiþ gibi hafifçe silkindi. þikâyetli ihtizazý düþmüþ sesiyle çocukluk hatýralarýndan bahsedi Kâmran. ne necip. bugün misafirler var. Çalýkuþu. billur ihtizazý daha derinleþiyor. Feride. Bir su kenarýndan bahsederken Kâmran. IV Çalýkuþu. Gözlerinin önünde çýlgýn bir hayal uyanýyor. ne güzel bir yüz. cesaret etti.. Çalýkuþu. nihayetini görmek mümkün deðildir. Müdür Recep Efendi'nin bir tuhaflýðýný hat erine. öyle manalý çizgiler aydýnlatýyordu ki. onunla afý görmek için baþýný uzatýyor. sakat. Feride. Kâmran. Istýrabýn bir genç kýz yüzünü bu kadar gü-zelleþtirebileceðini aklýndan geçirmemiþi. genç adamý sard aðlamak arzularý veriyordu. Fakat. her akþam tekrar ediyordu: . dedi. baþýný yana çev uzaklara bakýyordu. tamamýyla eski Çalýkuþu olmuþtu. Bu dakika. tabii hayatýný yaþayan bir genç kadýnýn mesut rengi deðildi. hayatýnýn en manasýz. diyordu. Kâmran'ýn hayatýnda en acý bir ýstýrap ve isyan dakikasý oldu. H 'nýn bir halini. sesindeki elirsiz. Çalýkuþu. Geçici bir fýrtýna ile örselendikten sonra tekra . ince bir altýn kordonla boynuna baðlý bir altýn madalyon uzattý: Genç adam. Beþ sene evvelki Çahkuþu'nun yaldýzlý bir ýþýkla dolu ela gözlerine ate tulmuþ çiçeklerin hummalý yanýklýðý düþmüþtü. bu sefer kýrlangýç kuþl di. þakaklarýnýn derisini geriyor. Kâmran'a öyle geldi ki artýk eskisi gibi onlarýn derinl . baþýný sevdiðinin dizler arak gözlerine baka baka tambur çaldýrdýðýn çaðlayan kenarý olmasýn. bu çehrede öyle ince. aðýr aðýr madalyonu tekrar göðsüne . dudaðýnýn o hiç sönmeyen gülümsemesiyle.Aklýmda kalmadý.Bana artýk müsaade Kâmran. canlanan hareketlerine bazen hiç þüphesiz bir yorgunluk düþüyor. farkýnda olmadý. Kanatlarýnýn altýnda adeta bir bahar getirdi. masum çocuk dudaklarýnda yalvarmaya benzer urp bu ihtiyarýn kollarýnda hýrpalanýyor görüyordu. gözlerini kapadý: "Sakýn bu. belli etmeden gözucuyla Feride'ye bakýyordu.Dikkat ediyor musunuz çocuklar? Eve bir baþkalýk geldi. Kâmran. öyle dalgýn bir muhabbetle fotoðrafý seyrediyordu ki. Niçin þimdiden kendimize zehretmeli.Þu çehreye bak. gözlerini de bir duman buruyor. yüzünü yüzüne yaklaþtýrýyordu: . Hatýralarýna çöken bu dumandan bahsederken. gülüyor: . sarardýðýný. titrediðini belli etmemeye çalýþarak fotoðrafý aldý. Bu en eski çocukluk hatýralarýndan sonra birdenbire hayatýnýn son beþ senesine atlamýþtý. yine eski aretle kaçýnmadan bakýyordu. eniþte.Kâmran. üzgün bir yürek gibi titriyordu. dedi. Sabah güneþi. 400 Reþat Nuri Güntekin O." diye kendine sordu. eski ahengine görünmez bir yerinden ince b almýþ billurlarýn donuk.Ziyaný yok. Saçlarýný dýþarlýk kýzlarý gibi ortasýndan ayýrarak iki kalýn örgü ile yanlarýna býrakmýþtý nýnýn. Zeyniler muhtarýnýn bir sözünü. Demek Feride'nin e. Aziz Bey. utancýndan dalga dalga kýzaran yana yarý kapalý ela gözlerinden dökülmüþ yaþlar. Bu gözler yine eskisi gibi gülüyor. Zannederim. Çalýkuþu. Kâmran. nazlý. Yazýk ki bir gün daha geçti. ona daha yeni bir hatýra sordu: ÇALIKUÞU 399 Feride. gelirim. On beþ yaþýna kadar. deðil mi? Genç adam.. buraya gelinceye kadar olan vakalarý hatýrl ötesini bir duman kapladý göremiyorum. kaba yüzlü. Feride. kaþlarýnýn daðýnýk uçlarýný biraz yukarýya kaldýrýyor n teninde ince mavimsi damar gölgeleri meydana çýkarýyordu. Kâmran'a. onun sözlerinden ziyade sesini dinleyerek bu güzel yüzü seyrederken bir þeye dikkat etti: Feride'nin rengi. Bu ten koparýlmadan solmaya mahkûm güllerle aþksýz ihtiyarlamalarý mukadder kýzlarda görülen humma er gizli bir ateþ. aðýr bir tavýrla baþýný salladý: . daha sana eniþtenin fotoðrafýný göstermedim. Siz üzülmeyin. masum güzelliði bu beyaz saçlý. Hem de önüm kadar gün varken. en ehemmiyetsiz birkaç parçasýný söyledikten sonra birdenbi miþ gibi: . o vakit.

Kâmran bu çocukça ýsrarý anlamayarak g . varsýn öyle desin. bir kere daha hala. Çalýkuþu gülerek: . inatçý sarý baþýný sallayarak: "Anne. ." de. gözlerinde. ona baðlanmýþlardý.Bunlar benim elimin marifeti. . Onlar.Sevdin mi? .Þimdi söyle bana bakayým Kâmran. iþini bitirdikten sonra yine o alçak mutfak iskemlesini bularak Kâmran'ýn karþýsýna. Feride ile Necdet arasýndaki büyük dostluktu.26 402 Reþat Nuri Güntekin diyordu. Kâmran. Feride. hemen en ayaklarýnýn dibine oturdu. Kâmran biraz korkarak: . fakat Necdet ona itaat etmiyor. ÇALIKUÞU 403 . Kâmran'a en ziyade dokunan þey de. ilk günlerde beþ senede kapanan esk alarýnýn yeniden açýlmasýndan korkmuþlardý.imkân yok eniþte. ihtiyatý elden býrakmýyorlar.Býrak Feride. Kâmran. Mamafih.Öyle deðil.Misafirliði biraz daha uzatmak mümkün deðil mi? diye sordu. Dudaklarýnda tutuk nefeslerle: . onlarýn yanýnda da ihtiyatsýz bir kelimeyle bu n maziyi uyandýrmaktan öyle korkuyorlardý. Onlarý ayý ilmek için çocuðun. sonra reçele benzeyen pembe b rdý. kapalý panjurlarýna vuran hafif taþ sesleriyle uyandý. her þeye raðmen iki eski niþanlýydý.Ben. yine bir sabah. yalvaran bir çocuk gibi boynunu büküyordu. Gülbeþeker'i sevdim. sakin bahtiyarlýðý onlara biraz emniyet verme amýþtý.Söyle bakayým Necdet.Beðendim ve sevdim. kahkahaya boðuyorlardý. Çalýkuþu. Feride. ilk günlerde vaat ettiði gibi artýk güzel armut kokusu vermeye baþlayan sütün yanýnda mini mini dýþarlýk çörekleri. "Ben Gülbeþeker'i sevdim. Kâmran.Beðendim. utancýndan kirpikleri titreyerek yüzünü on laþtýrýyor.Bir kere daha Kâmran. Büyükler. . hala Çalýkuþu . onlarda en eski zamanlardaki: "Büyük aðabey" ile "Kü ardeþ" hislerini yeniden kuvvetlendirmeye çalýþýyorlardý. Aziz Bey. ne ziyaný var? Biçarenin belki öyle söylemeye ihtiyacý v edi. Müjgân'ýn üç yaþýndaki kýzýyla ondan biraz bü ÇALIKUÞU 401 yedisini bitiren Nermin'e kadar büyüklü küçüklü bütün çocuklar. büyük cevizin sabah ziyafetine davet ediyordu. Çalýkuþu'nun kollarýnda uyuyup kalmasýný beklemek lâzým geliyordu. Bunun. çöreklerin üstüne bu tatlýdan sürerek Kâmran'a veriyordu: . yanaklarýnda ateþler uçarak. anne. fakat tatlýya gülbeþeke r diyorlar. çocuðun baþýný uzun uzun okþadý. sabahta lerini býrakmýyorlar. köþkü þenliðe.ze çiçekler gibi günden güne açýlýyordu. Fe-ride'nin taþkýn þenliði.. yine onu. Gitmek sözünü iþittiði zaman daima biraz mahzunlaþan Çalýkuþu: . ne de olsa baþka yuvanýn annesi. yalný Feride'ye mahsus bir uyandýrma usulü olduðunu biliyordu Çalýkuþu. "Ben Gülbeþeker'i çok seviyorum. Uyanmalarýndan korkulan dalgýn ha rýn odasýnda nasýl konuþmaktan çekini-lirse. Feride..F. . Yeniden. evdeki çocuklarýn elebaþýsý olmuþtu. Bu çöreklerin ismini bilmiyorum. hala.Sevdim. bir gün Feride'nin onunla kavga ettiðini iþitti. gülbeþekeri beðendin mi? Genç adam. gülerek cevap verdi: ." de. anne!" diyordu. . Fakat baþka bir cihetten niyorlardý. bir þey söylemeden eðildi.Bir daha söyle. bazen yaramazlýðýn bu derecesinden þikâyet ediyorlardý. onu böyle uzaktan g r þey istemiyor gibi görünen Kâmran'ýn halim. ara sýra: . onun yolunu da bekleyenler v diyordu.

ya o eski kiraz aðacý hikâyesi bu gece so canlanýr. Bir akþamüstü Kâmran. hafifçe titreyen dudaklarýný açtý. ne yapalým?. göstererek gülüyordu.Feride. Feride. dedi.Ben Gülbeþeker'i çok seviyorum. arkanda býraktýðýn teyzelerden. Ben de bugün bir kutu fondan aldým seye göstermeden kendim yiyecektim ama mademki böyle tehdide uðradýk. Bir aralýk karanlýklarla dolmaya baþlayan enginden uçan bir gösterdi: . hatta dinlemiyor. Biraz ötede. On sene evvel yine bu kapýnýn yanýnda yaptýðý gibi. kocaman bir kestanenin yanýn r. hem s eyrederiz. bir dakikacýk. Hani payým.Peki. bir marifet ni beðendirdiðin için bu kadar memnun olmak ne delilik!" diye çýrpýnýyor. ayaklarýnýn dibine küçük taþ parçalarý düþtüðünü fa sonra gözleriyle etrafý araþtýrdý. Kâmran Bey? Biz de varýz. senin istediðin kadar çok seviyorum. Çocuklar. on üç yaþýndayken nasýl oluyordu? Bunu söylerken fondanlardan birini Feride'ye uzatmýþtý. þimdi geliyorum. Feride.Ne güzel. Eðleneceði yahut bir muziplik edeceði kit.Verilmiþ sadakalarým varmýþ. Gülerek devam etti: .Hayýr. yavaþ yavaþ onunla beraber yürümeye baþladý. aðlaya aðlaya içeri kaçtý. eski arkadaþlarýndan. Sana emniyetim yok. rabýtasýz kelime mütemadiyen þikâyet ediyordu. Feride. . sonra yüzü elleri içinde. bir çocuk sevinciyle ellerini çýrptý.Peki. istediði verilmezse aðlayacak çocuklar gibi bükülen. birer onlarýn payýný daðýtýrken yanýna.Manasýný biliyorsunuz ya. bir þeyler karalýyordu. Kâmran. eliyle ona iþaret ediyordu: 404 Reþat Nuri Güntekin . titreþen bu dudaklara heyec bir hayretle bakýyordu. Eski kabahatler unutuldu mu s anýyorsunuz efendim? Ya sükût hakkýmý verirsiniz. yemekten sonra onu Necdet'le beraber yerim. teyze çocuklarýndan. deðil mi? . þekerleme kutusunun altýna bir kurþunkalem p arçasýyla þekiller çiziyor. Kendisini zapt edemiyor.. Çalýkuþu.Seninle þu duvarýn yanýna kadar gidelim. Sebebini kendinin de bilmediði gizli bir teessürle titreyerek: .Ver bana. Kâmran acý bir þikâyetle: . Bak. âdet etmiþlerdi: On ktan gördükleri gibi kapýnýn içinde dizilirler. Tut feryada benzeyen bir hýçkýrýk. Fakat Kâmran'ýn bütün ýsrarlarýna ra ikincisini yemek istemedi. fakat þu kutuyu içeri býrakayým.Fakat bir þartla Çalýkuþu. Feride'nin yüzünde bir çocuk sevinci parladý: .Genç adam. Fakat yaþlar bir türlü durmuyordu. beni artýk pek fazla ihmal ettiniz.. Çalýku-þu'ydu.Nasýl olur? . bir þey söylemeden baþýný önüne eðdi. bileðinden tutarak: ÇALIKUÞU 405 . . Feride. . deniz ne güzel. dilini diþlerinin arasýna sýkýþtýrýyor. kesik. cevap vermiyor. Bekle. eniþtesiyle beraber çarþýdan dönüyordu. yemiþ. diye cek gelmeyeceksin. çocukluð yerlerden ayrýlmak sana pek mi tatlý gelecek? . dedi. dedi. daima ona "siz" diye hitap ederdi.Yuvanda mesut ederek.Ta eskiden. Kâmran. ne güzel! . yahut gelsen de kim bilir ne vakit ve nasýl geleceksin? Görüyorsun ki sana emniyetim kalmadý. ne güzel tesadüf.. ilk defa ona dokunmaya cesa et etti. Kâmran. Bir dakikacýk. gülerek: . pardösüsünün cebinden bir kutu çýkardý.. þeker. çikolata beklerlerdi. Ehemmiyetsiz bir þey için aðlayan bir yabancýyý ayýplar gibi: "Ne delilik. sen on iki. Feride. bir zaman sonra sen de bunlar gibi uçup gideceksin. parmaklarýyla gözlerini kurutmaya çalýþýyordu. mesut olarak yaþarken harap ve periþan býraktýðýn baþka bir yuvanýn hiç mi seni üzmeyecek? * Feride. . kendi kendisiyle meye. fakat dudaklarý gülerken gözlerinden yaþlar g rdu. Onlarý yine ben senin aðzýna vereceðim.Siz. birkaç saniye tereddüt et ra baþýný uzatarak. Hem konuþur. Kâmran'da bu akþam dalgýn bir hüzün vardý.

Bu kadar gürültüye. bir eliyle eteklerini zapta çalýþýyor. derunumda neler var. bir baþka rüzgâr saðanaðýna tutulmu rdu. uzak tepelerde ýslýk çalýyor. birdenbire o aklýma geldi. Çýplak bir tepeciðin kenarýnda kocaman bir kaya kovuðu gördü. Zalim. kurnazlýklarý boþa çýkýyor. niçin ötekilerden ayrýlmýþtý. Feride. Evdekiler o gün yine çoluk çocuk bir yere davetliydiler. hiçbir gün bu kadar ruhsuz. Biraz sonra. Unutmayayým diye o iþaret ediyordum. Yüzünü gördüðü vakit birdenbire Kâmran'ýn kalbi çarptý. dudaklarýný kapamaya mecbur Kâmran. Fakat öyle görünüyordu ki. her birkaç adýmda bir durarak rüzgâra arkasýný uriyetinde kalýyordu. dolaþmaya çýkmýþtý. Kâmran. ötekiyle çarþ alanan pelerinini tutuyordu. asýnda yetiþmiþti. Hiç sebepsiz yokuþtan indi. birdenbire etekleri daðýldý. Bomboþ. Feride. dýþarýda þiddetli bir rüzgârýn tozu dumana katmasýn e duramamýþ. sýska kollarýný sallýyordu. Nermin'in gülkurusu çarþafýný tanýdý. Bilmez m ettiklerini. mütemadiyen çýrpýnýyor. pelerin uçtu. göz göze gelmekten çekiniyordu. Dördüncü günün akþamýna doðruydu. rüzgâr beni sahici çalýkuþlarý gibi uçuracaktý. . Feride'nin þemsiyesini aldý. þu dört mýsraý gördü: Reþat Nuri Güntekin 406 Pür ateþim açtýrma benim aðzýmý zimhar. kutunun altýnda Feride'nin karýþýk yazýsýyla yazýlmýþ. beni söyletme. alabilmek için icra ettiði bütün bahaneleri. Benim çarþýda pek mühim bazý iþl aklýma geldi. Kâmran? Misafirlikteydik.Biliyor musun niçin gülüyorum. Ne söylediðini dinleyemedim. üþümeye baþladým. eski arkadaþlarýndan hemen hemen kaçýyordu. Çarþafýný teklif etti. Fakat rüzgâr baþýný eðmeye. Kâm-ran. Biraz evvel yüzüm kapalý halde çarþý408 Reþat Nuri Güntekin . derunumda neler var! VI fm " Bu vakanýn üstünden dört gün geçmiþti. Z avallý Nermincik.Cevap vermiyorsun Feride? dedi. evvel dönmelerine imkân yoktu. dedi. Ben. sularýn içinden geçiyor gibi görünen denize yakýn bir noktasýnda renkli b kadýn hayali fark etti. bu kadar çýrpýnmaya raðmen etraf bugün bomboþ görünüyordu. Kesik kesik bunun sebebini anlattý. Ýstersen oku. Kâmran. Genç kýz da onu görmüþ olacak ki. Rüzgâr. Kâmran'ýn yüzüne. Çalýkuþu. ler söylemek istiyordu. beni söyletme. Halbuki arkamda yeldirmem vardý. dalgýn dalgýn onun yüzüne baktý: . bilmem niçin. hayatý bu kada tsiz görmemiþti! ÇALIKUÞU 407 Ta uzaktan yolun. uzakta allýyordu? Nermin. niye yalnýz geliyordu? Bunu merak ederek daha hýzlý y dý. içeri gidiyorum. Pardösüsünü rüzgâra siper edere ltmesine yardým etti. Vaktiyle dinlediðim bir ski þarký vardý ki. bana iyilik etmek istedi.Affet Kâmran. unutmuþtum.. saçlarý açýldý.Ne kadar zamanýnda yetiþtin Kâmran. Kendini zapt edemiyor. Çalýkuþu: . Nermin'in gülkurusu renkli çarþafý Tam birbirine yaklaþacaklarý vakit rüzgâr. ona doðru yürümeye baþladý.. baþkalarýnýn yanýn vakit yüzüne bakmaktan. artýk söz söyleyebilecek bir hale gelmiþti. Fakat. Tabii.. rüzgâra karþý baþýný eðiyor. Kâmran. Zalim. yolunu çevirerek ora bir köþesini rüzgâra karþý siper ederek oturdu. Çalýkuþu feryat ede tutmak istedi. onun þimdi s n ziyade gülmeye ihtiyacý vardý. gözlerine tozlar doluyor. ona pardösüsünü siper etmeye çalýþarak yürümeye baþladýlar. Þemsiyesini bir çalý kenarýnda yakaladý. gözlerini. aklým baþka yerdeydi. aðaçlar görünmez bir yaðmur saðanaðý altýnda gibi hýþ giden yolun üstünde toz kasýrgalarý koþuyordu. onun güzel þeylerini bu kadar lüzumsuz. o kýyafette cesaret edemedim. eyleme inkâr. dü Tabiatý. Genç kýz. Yanýnda bir aðaç.

Ar týk. tabii öyle.. Kâmran. devam etti: . Kâmran. Buna mukabil ayrýlýrken belki daha az mahzun ayrýlacaðýz.. zayýf bir þikâyet gibi: .. gülümseyerek dinliyordu. Büyükler birer birer çekildikçe birbirimizin daha kýymetini bilir hemmiyetsiz. Gidip soyunayým. tekrar konuþmaya baþladý yler söylüyordu: ÇALIKUÞU 409 . Þ gülkurusu çocuk çarþafý içinde titriyor gibi görünen nazik. Zabitçik. Feride. Allah güzel hanýmcýðýný sana baðýþlasýn. kýzcaðýzýn sýrrýný sana söylediðime fena ettim. Bir zabitin arkamdan geldiðini gördüm. birbirlerine yaklaþmaya cesaret edemeyerek yollarýna devam ettiler. deðil mi? Hayat bu. dedi. Benden öyle bir ka . omuzla rýndan uçarak dizlerinin etrafýna dolanarak hassas. Bu suale iki iri yaþ damlasý cevap verdi. kayalarda -kendi içlerin de sýzýyor gibi görünen. Böyle ömrümüzün son senelerini. siz burada! Ne ümit edilmez saadet efendim.Her þeye raðmen bu küçük tebdilihava beni çok eðlendirdi. elinin elini tutt uðunu hissettiði vakit. hayatý gibi kýrýk çizgiler çizmeye baþladý..Nermin Haným. dedi. Gayri ihtiyari durdular. Sesinin býllurundaki görünmez yara daha derinleþiyor. küçük kusurlarýmýzý daha ziyade hoþ görürüz. onlar da adýmlarýný aðýrlaþtýrýyordu. Feride. ra. Geveze dilim durmuyor ki. Öyle ya! Nermin'in yerine yaþlý bir kadýn görünce. güldüm. kuru eliyle Feri-de'nin eteklerini okþuyordu.. Birbirimiz yine memnun olacaðýz. Biraz evvel Feride'nin canlý. O vakit sen.Vakit daha erken. Bu söz üzerine ikisi de sustular.hafif bir sedef parýltýsý yanýp sönüyordu. omzunun omzuna dokunduðunu... kapýnýn önündeki iri bir taþýn kenarýna otu mlara þemsiyesiyle ümitsizliði kadar derin. Bu güzel küçük uku. zarif. Bu. bu kýzcaðýz da onu istiyorsa?.Bana artýk müsaade. Tekrar yürümeye baþladýklarý vakit. sakin gölgelerinin uykusuna dalýyor.. kendimi lüzumsuz bir insan gördüm. yine öyle yan yana yürümeye baþladýlar... Kâmran. Onlar þehirden dönmediler. gönlünün bütün acýsý gözlerinin içine toplanmýþ: . hepinizi yine çok göreceðin1 geldiði vakit tekrar geleceðim. Yolun bitmesinden adeta korkuyorla mahzun mahzun düþünüyordu: "Demin bu tabiatý bomboþ. para vermek için durdu..Fakat ben. Herhalde bir iki sene yeter..l dan geçiyordum. . sözlerine bir gizli vasiyet mahzunluð veriyordu. Feride.. Kâmran'ýn da yanýna oturduðunu.. kimseye söyleme e mi? Yalnýz ileride. Feride. akþam olmuþtu. oynak vücudu etrafýnda canlý bir mahluk gibi yaþayan.Allah birbirinizden ayýrmasýn.. baþýný önüne eðerek halsiz halsiz rica etti: . rüzgârýn uðultusu d 410 Reþat Nuri Güntekin uzun yorgunluktan sonra. demesin mi? Nermin'in bana iyilik edeyim derken böyle foyasýný meydana vermesi o kadar tuhafýma gitt i ki. Tam yanýmdan geçerken: . dizlerinden sarkýyordu. Böylece sen ler geçecek.. . Hava. Biraz sonra. Ku lah aþkýna. dilenci kadýn onlara dua etti: . ancak Nermin o kadar çocuk ki. küçük. kendimi tutamadým. Feride. ç erlerde. Kâmran... küçük sefillerle temasýn verdiði bir alýþkanlýkla ç tan iðrendi. rüzgâr baþýmý sersem etti. daima böyle olabilirdi. Rüzgâr hafifliyor. Onlara bir iyilik edebilirsek. Þaþkýn þaþkýn etrafýna bakarak kaçmak istiyor .Sana vaat ederim.. her þey mümkün. sen de. çýplak ayaklarýyla yanlarýn r. duydun mu kadýn ne söyledi? dedi. istersem bahtiyar edebilir ve bahtiyar olurdum. teyzelerimi. Kim bilir leride belki büsbütün bile gelirim.Olabilir. ister misin seninle þu kayalarýn yanýna gidelim? Feride. güzel þeyi rüzgâra karþý ek inanýlmayacak kadar büyük bir saadet veriyor. Köþkün önüne geldikleri vakit.Feride. Daha ileri gitmeye kuvveti kalmamýþ gibi oraya. ben. Çocuk. Yol üzerinde çocuklu bir dilenci kadýna tesadüf ettiler.. yanlýþlýðý o vakit fark etti. fakat böyle çocuklarýn kalbi hiç göründüðü gibi olmuyor. çapkýn sarýlýþlarla çýrpýnan gül i sönük bir emel füturuyla omuzlarýndan... .. hafifçe heyecanlandý. epeyce sakinleþmiþ. kim bilir. beni bütün aðabeyim olursun. benim yavaþ yavaþ saçlarým aðarmaya baþlayacak. Yazýk!" Dalgýn bir düþünce içinde gittikçe adýmlarýný aðýrlaþtýran Feride.

gözlerinin karanlýðý içinde kývýlcýmlar uçuþarak düþünüyord treyen el. Çalýkuþu. Haline bak onun Kâmran. gözlerinin biraz evvelki neþesi sönmüþtü: Hâlâ Kâmran'a bakan Müjgân yavaþça: .Beni unuttun.Zannederim artýk kimse kalmadý. Buz gibi soðuyan. Çalýkuþu aldýrmýyor.Nasýl olur bilmem ki? ipler ikimizi çekmez sanýrým.Ben Gülbeþeker'} seviyorum. Feride'nin eli. En önde Nermin giriyordu. Feride. kýzým. Kâmran. baþýný önüne indirdi. . Necdet çýðlýklar atar kedi yavrusu gibi boynuna týrmanýyordu. öyle deðil mi Müjgân? Müjgân. Kâmran. fazla yorgunum. çocuklarýn birini býrakýp ötekini alýyor. . cýyak cýyak baðýrtarak havaya atýp tutuyordu. arka bahçede kocaman bir kolan salýncaðý Kâmran. Müjgân. Feride. onu kendisiyle beraber bahçenin öte tarafýna doðru yürümeye mecbur etti: ÇALIKUÞL 413 . Buna raðmen çocuklarý yine etrafýna topladý. Fakat Feride çok yorgun. elini daha kuvvetli sýktý- ÇALIKUÞU 411 ðmý hissediyordu. dedi.Evet. eliyle ipi tuttu.Niçin? diye sordu. içeri girecekleri vakit.Müjgân!. geceleri imkânsýz bir rüyasý sandýðý þeyler de mü irmiþ!" Gözlerini tekrar açtý. "Olmaz" demeye razý olmuyor. incin sebebini anlamýyordu. VII Ertesi gün Feride. dedi. O. heyecanlý bir sevi boynuna atýldý. hepsinin sýra ile gönlünü hoþ etmek istiy Çocuklarýn en büyüðü. ilk önce vahþileþen gözlerine birdenb iz bir maðlubiyet tevekkülü düþtüðünü gördü. dedi. Ayþe Teyze'nin týpký on sene evvelki gibi: . "Haydi" de eye cesaret edemiyor. gözleriyle ipi. Geldiði zaman hemen hemen iyi olmuþtu. ellerini býra-kýþýnda mazlum bir teslim n. Küçükleri kollarýnd kalýyor. iç kapýnýn karanlýðýnda gayet yavaþ: . Feride evvela.Feride. ara sýra kýmýlda-dýkça onun daha ziyade sokulduðunu. Feride. gözlerini buselere gark ediyordu. çocuðu düþüreceksin. zannettiðimden ziyade kalpsizsin Kâmran! dedi.. onun birkaç defa derin derin içini çektiðini. diye baðýrdýðýný iþitti. Dargýnlýðýný. yanaklarýna yapýþýyor.. . aðlaya aðlaya uyumuþ çocuklar gibi ara sýra göðüs ge aðýrlaþan baþýný onun omzuna býrakýyordu. Genç kýzý kollarýnda sýkýyor. isy rak yanýmýza döndü. salýncakt a Feride ile Necdet vardý.. bütün ruhuyla eðlenerek cevap veriyordu: . belki hasta olurum. Kâmran.geçti. silah sesi d i kuþ hafifliðiyle yerinden fýrladý. Demek insanýn. yine kendi kendine þehre inmiþti. deliliði býrak. tereddütle: . nenize lâzým. gönlünü bu kadar üzdüðün elvermedi mi? . Halinde. Kâmran. Kâmran'ýn yaklaþmasýný bekledi. gayet yavaþ: . fakat en korkaðý olan Nermin'i cýyak cýyak baðýrttýktan sonra salýnca erden kýpkýrmýzý kesilen alnýna. dedi. Kabahatli bir çocuk gibi mahcup ve korkak. ikindiye doðru köþke döndüðü vakit. Haline bir hasta kadýn yorgunluðu çökmüþ. Kâmran. var kuvvetiyle salýncaðý uçuruyor.ipler için deðil. Sonra.. onlarý bu uykudan uyandýrdý. Hasret acýsýna dayanamadý. Genç adam. Çahkuþu'nun dudaklarýnda renksiz bir tebessüm uçtu. biraz geri dý.Onu bu kadar sene birimiz bir kere aramadýk.Aman teyze. Fakat sonra Müjgân'ýn söz ve bakýþlarýn nayý anladý. Aziz Bey'in ihtiyar ve geveze bir misafirinden kendini kurtardýðý vakit. Bu yeni kapanmýþ yarayý sen tekr . aðaç dallarýný muayene ederek etraftan teþvik bekliyo du. "Ehemmiyeti yok. ne çýkar?" diyordu. Bir yorgun kadýný da a ziyade yormak sanýrým ki günah olur artýk. Biraz evvelki yorgunluktan eser kalmamýþtý. Feride. sakin gözlerini Kâmran'ýn gözlerine dikerek: . ço rdu. saçlarýný.Sen.Mersi. yavaþça. niçin böyle söylediðini kendi de bilmeden. Necdet'in asýl sahibi þikâyet etmiyor ya! Deðil mi Kâmran? 412 Reþat Nuri Güntekin Feride. iþitilmemek için ayný yavaþ sesle: . dedi. titreyen elini eski niþanlýs de gözlerini kapadýlar. elindeki ip yanýklarýný gidermek iç ne sürüyordu. Yanlarýndaki kapýnýn birdenbire açýlmasý.Biçarenin halini görmüyor musun? Hayatýný.

Fevkalâde bir havadis var. çenesinden tutup baþýný çevirerek gözlerine bakýyor: . Fakat ne de olsa kadýn. Halinde bir fevkalâdelik vardý: "Müjgân. gece yarýsýný geçiyordu. Kocam. ne is sun? Müjgân heyecanýný zorla zapta çalýþarak: . biraz evvel Feride benim odama geldi. inaný dar gayretli bir mahluk. ben gidinceye kadar saklayacaksýn. sonra yavaþça kapýyý kapadý. Senden daha yakýn kimsem yok. Kâmran? . Artýk zaruret çekmenden korkmuyorum. Fena bir þey söylemeyeceðim. Ayaklarýnýn ucuna basa basa. Mumun hafif ýþýðýnda çehresi daha soluk ve yorg i kamaþtýrmýþ gibi kirpiklerini kýrpýyordu. d edi. Kâmran. Evet Kâmran. benim rahat öldüðümü istiyorsan þimdi bana ye Ben öldükten sonra istanbul'a ailenin yanýna döneceksin. bu da doðru. San a tevdi edilecek bir sýrrým var. ümitsizliði. þimdi dul bir kadýným. diyordu. soyunmamýþtý. gözleri dolarak devam ediyordu: . . sakin görünmeye çalýþtýðý bir sesle: ÇALIKUÞU 415 . Feride Her þey hazýr.Kâmran. Feride. daha ihtiyar ve düþkün görünen Aziz Bey. Akþa m yemeðini derin bir 414 Reþat Nuri Güntekin sükût içinde yediler. VIII Vakit.. þefkat yine baþka. Telaþ etme.Müjgân. hýç-kýra hýçkýra aðlýyordu. Feride senden kaçýyor.Görüyorsun ya. çabucak açýldý.Hiç. üç ay evvel kanser Feride. þimdi bir baþkasýnýn karýsý. bu ayrýlýk günlerinde kuvvetli ve sakin olmak. Görüyorum ki sen de çok be dargýn deðilim. Feride çok gayretli. Müjgân.Niçin lambaný söndürdün? . Genç kadýn. . Biçarenin ayaðý baðlý. Feride.Bu kadar kalpsiz olma. sakin bir kadýný. Kimsesiz bir kadýnýn zengince de olsa. . Fakat sen. sesinde yaþlar tit .. Çün ana kalýyor. Feride'nin ertesi gün gideceðini herkes duymuþtu. Kâmran. Feride. zaruri ayrýlýðýn biraz müþkül olacaðýndan korkuyorum. Müjgân. Ben. Feride. Eðer daima onlarla beraber kalma . dura dura Kâm-ran'ýn kapýsýna geldi. yalnýz yaþamasý kolay d Sonra para baþka.Karanlýkta ne yapýyorsun? Acý acý gülümseyerek: .. . Kendine gel. üç ay evvel ölüm döþeði baþýnda verdiðim vaadi yerine getirmek için geldim. yapýlacak bir þey olsaydý geri duracaktým? Fakat elimizde hiçbir ça yok. t baþka bir þey var. kuzum Kâmran. çoktan uyumuþtu. e nla adasýndan çýktý. bu sözleri söylerken baþýný omzuma dayýyor.Biçarenin yarýn buradan giderken çekeceði ýstýrabý düþünüyorum da. Günün birinde birdenbire geldiðimi gördüðünüz vakit. Size. Demin haber aldým. bugüne kadar dünyada yalnýz sana kalbimi açabildim. O gece. Ben de bilmiyordum. Fakat asýl sebep bu deðildi. herkes erkenden odasýna çýktý. Köþk. fýsýltýya benzeyen bir sesle seslendi: Kapý. Fakat kimse bundan bahsetmiyordu.Daha uyumadýn mý. Odaya girmiþlerdi.Bu gece aydýnlýk gözlerimi yakýyor. zehrimi hazmetmeye çalýþýyorum. bu sefer bana ne kalbine. . Senin gibi sade. Kocasýndan gelmiþ r mektuptan bahsediyor. Ben burada dünyada en iðim bir adama. Feride'yi yanýna al r omuzlarýný okþuyor. Feride. ne hayatýna dair hiçbir þey söylemiyor.. an söylemek mecburiyetinde kalmýþtým. artý te dayanamadýðýmý söyledim. Biçare artýk tahammül edem iyor. ihtiyar vaktimde yüreðimi dertli ettin. Ben. Fakat böy canlanýrsan.Telaþ etme. söyleyeceðim. Gözyaþlarý rum öleceði gün beni yanýna çaðýrdý. Hayatýný kýrdýðýn bu biçareye karþý senin n var. Bu gece. onu yarýn. gözlerinde. ya benimki? dedi. hayret ettiniz.Sen kendin istedin. sonra söyle yebilirsin. Eminim ki yalan. mümkün olduðu kadar ona gayret vermek . ömrümün sonuna kadar rahatlýkla geçindirir.Ah! Çalýkuþu. . bu sözleri dinlerken gözlerinin yeþiline kadar sararmýþtý: . nereden baþlay uþ gibi tereddüt ediyor. omuzlarýnda bir ince atký. mumunu yere býraktý. Fakat.Sen sanýyor musun ki. bu vakit niçin geldin. dedi.. Müjgân. bu ani kararýn sebebini sordum. Genç kadýn. yavaþça kapýya dokundu. bilâkis çok iyi bir þey. Kâmran.Yalnýz Feride'nin kýnlan hayatýndan bahsediyorsun. Odad ne ýþýk vardý. onu teskin etmeye çalýþýrken kendi telaþlanýyor. yapýlacak bir þey yok.

hayatýmýn ne ÇALIKUÞU 417 elemlerle dolduðunu. hangi mecburiyetlerin þevkiyle evlendiðimi anlatmaya imkân yok. Onu mutla eski niþanlýnýn okumasýný istiyorum. Feride dedi ki: "Benim hangi periþan hislerle a le ocaðýndan kaçtýðýmý. Herkes ona adi bir yalancý der. deðil mi Müjgân? Aksini ispata imkân yok. Yaþý y rmi beþe girmiþ.Müjgân. eliyle onu men etti: .F. rahat rahat öleceðim. masanýn üstünde duran sönmüþ lambayý yakarken. en sönük bir hatýrayý aylarca hasta. m uhuna gýda yapan bir hayalperest için bu kadar ümit. senin ailenle barýþacaðýndan emin olursam. yüzüne. beþ sene evvel haksý etlere.Bunun içinde bir eski gönül kitabý var ki. bir parçasýný da hayat denilen bu ." Müjgân. benim için bazý fena sözler çýktýðýný ha að olsaydý. Halbuki þimdi hepiniz. her þey bittikten sonr a Kâmran'a verirsin. Müjgân -sen ki beni herkesten i yi tanýdýn-benim için ne fena þeyler düþünecektiniz. Tekrar atkýsýný düzelterek odadan çýkmaya hazýrlanýyordu. hatta sen. gittikçe artan bir heyecanla ve teessürle söylemekte devam ediyordu: . hakaretlere boðarak ayrýldýðý o ocaða. diyecektiniz. Fakat doktorum. Be ailemle barýþtýrmakla hayatýmýn yetimliðine bir deva bulacaðýný zannediyordu. dedi. bir gün onun. Kâm-ran'a hitap ediyordu. Müjgân. Kalýn bir yazý ile yazýlmýþ olan mektup. dayanamayacaksýnýz. Biçare. bunu da kâfi gör edi. düþünmeyen gözleriyle karanlýðýn içinde etrafýn apaklarýný açýp kapýyordu. Kâmran. Titreyen ellerini uzatarak: .Ah! Kâmran. H cik. hatta Kâmran. Fa bunu yapmaya kuvvetim kalmadý. atkýsýnýn içinden kýrmýzý mumla mühürlü bir büyük zarf çýkardý: . Kâmran. artýk sizin ayrýlmamanýz lâzým. Böyle düþün hametli ve hassas olanlarýnýz karþýsýnda bile ezilecektim. Hakikat iþte bu Müjgân. Belki bir gün onlara iþin düþer.Feride'ye verdiðim vaade raðmen onu sana þimdi teslim ediyorum. Size bu kâðýdý yazan adam. bu kadar acý fazlaydý. benim kocasý yeni ölmüþ bir dul kadýn sýfatýyla birkaç gün aile ocaðýna misafir bilirdi. "Kâmran Bey oðlum. görüyorum ki. vücuduna bir erkek dudaðý sürülmemiþ bir genç kýz olduðunu iddia ed . o niþanlýya döndü. dedi. Doktorumu Munise'nin yanýna býraktýktan sonra. Þimdi her þeyi biliyorsun. dolaþtý. dedi. Son arzusunu bu kadar üzüntü. ista l'a geldim. Orada öðrendiðim þeyler bu vasiyeti yerine getirmenin çok müþkül olacaðýný bana an'ýn karýsýnýn vefatýný yeni öðreniyordum. Sonra. Kâmran.Onu artýk býrakmayacaðýz. Dünyanýn ucu uzundur. lâzým gelirse zorla tutacaðýz. Daha ziyade söy emeyeceðim. Mazideki vakalar ne olur n. çocuk gibi aðlýyordu. t a dolu. gözüm arkada kalmayac "Bu son arzuyu yerine getireceðimi aðlaya aðlaya söyledim. iki ay onlarla beraber kal. Senelerce bir baþýna gezdi." Müjgân sustu. Fakat belki içinde acak bir þey saklýdýr. Doktor-cuðum sai ve temiz bir adamdý. Bunu bu þekilde ona teslim edeceðine yemin et. Onu. En acý vakalar karþýsýnda hissiz denecek kadar derin bir sükûn ve tahammül gö genç kadýn. Eski niþanlýmla da 416 Reþat Nuri Güntekin barýþmamý istiyor. ben yarýn vapura bindikten. bir kýsmýn rmiþ bir kadýn. bu kadar ýstýrapla yerine getirdim. Feride'nin kollarýmda ne ümitsiz gözyaþlarýyla çýrpýnarak bunlarý söylediðini le þu son sözlerini dünyada unutamayacaðým. beþ senelik hayatýnýn bir kýsmýnda maceralar içinde sürüklemiþ. ömrünün birazýný kitaplarýna. En ehemmiyetsiz bir hülyayý. içinden bir mek Çalýkuþu . adeta uyumuþtu. beni vaktiyle çok müteessir etmiþti.k istemiyorsan hiç olmazsa üç ay. Uzun baygýnlýkl an uyanmýþ hastalarýn hiçbir þey anlamayan. Yahut günün birinde bir parça aile þefkatine ihtiyaç duyarsýn. El lim edilmek için bana mühürlenmiþ bir paket verdi: . kim bilir ne adi hesaplarla kendini ihtiyar bir adama sattý? Þimdi eski niþanlýsýný yeniden serbest kaldýðýný haber alýnca yine o adi hesaplarla aramýza. Kâmran zarfý açtý. Doktorun Kâmran'a býraktýðý paketin ne olduðunu bilmiyorum.27 418 Reþat Nuri Güntekin büyük zarf çýktý. bunun ne kadar acý olacaðýný tahmin edemedi. benim için belki bir büyük kardeþ olacaðýný söylüyordu.

Ýkinci tesadüfümde iþ iþten geçmiþ bulunuyordu. nazik. kudretin bu güzel ve nadide süsünü hangi melun talih v tesadüf. kibar. Fazla söylemeye bilmem hacet var mý? Bir baha ne ile Feride'yi ayaðýnýza gönderiyorum. Bu vefat. Çahkuþu'nun mavi kaplý mektep defterini okuyup bitirdikleri zaman ortalýk . Hayatta imkânsýz ne var ki? Nitekim. son nefesinde size bu satýrlarý yazmak zahmetini ona ihtiyar ettirdi . Pek sevgili bir biçareye son bir iyilik etm k ümidiyledir ki. kendi kendine halledileceðine aklým erdi. O vakit. Yeni zamanlarýn mezarlýklarla dolu. Mektubumu eliyle teslim edeceðinden þüphem yok. bilmem bu hareketime ne der? Herhalde ben insanlarýn hakkýmda söyleyeceði. Bu defterin bir gün olup iþe yarayacaðýný düþünmekte ne kadar isabet et IX Müjgân'la Kâmran. b u deli kýzlara söz anlatmak kabil deðil. fitnesi buna da imkân vermedi. onu . Siz. belki onu öldürecekti. belk unutur diyordum. Feride' budalalýktan ibaret olan nikâh kaydýnda boþayacak. sizi çok yaralayýp müteessir etmiþ olabil ir. insanlarýn fesadý. bu karanlýk köyün mezbelesine atmýþtý? Ruhu aðlarken hikayeleriyle aldatmaya çalý avallý küçük kýz! Ben. hülya gibi güzel bir küçük i tesadüf ettim. "arabacýlar çalmýþ olacak. Bir hastalýðý esnasýnda tesadüfen elime geçen bir defter. kollarýnda ölse vkinden ölmüþ olacak. Nihayet üç. ondan aþk isteyecekti. odanýzýn penceresini aç anlýktan bir bülbül sesi gelse ne duyarsýnýz? Ýþte ben. Fakat. dersem riyakârlýk olur. Þunu da tasrih edeyim ki. tatlý bi katle hatýrlardým." diye bir lakýrdý çýkarmýþtým. evlenmiþtiniz. Birisini s bir baþkasýnýn kollarýna düþmek. tekrar tesadüf ettim. niye ite kaka. Dinleyiniz: Bir gün ücra bir köyün. ipekli renkli masum. düþüneceði n üstüne çoktan tükürmüþ bir adamým. Belki titizlik filan etmeye kalkar. bu iþte seni zerre kadar düþünmedim.. öleceðini bilse akma. doðrudan doðruya size iade edecektim. Çocuktur. Ýki sene sonra ona. evimin kedisini bile teslim etmezdim. karanlý rinde bir imkânsýz aþk rüyasý arayan bu berrak ela gözlü. nereye bastýðý görünmeyen savruk halle hayali dudaðýn busesiyle titriyor gibi görünen dudaklarý. evime getirmem iþtim?. Ýn lar. zorla istanbul'a. üç beþ parça eçindirip gidecekti. karýnýzýn vefatý. kap ederse zorla kadýn kaçýran dað erkekleri kadar vahþi.. gel gör ki. Bugünden sonra onu býraktým. viran bir evinde aydýnlýk kadar temiz.. Öldükten sonra da benim beþ on kuruþ servetim. kibar kýz çocuðunu." Merhum Hayrullah NOT Zarfýn içinde Feride'nin defteri var.. Bu tehlike karþýsýnda çaresiz. içinde bulunduð andýkla beraber yok etmiþ. Buna ç t sesini çýkarmadý. senin istanbul'da býraktýðýn gafil. Hastalýk durmuyor. fakat ben de öyle oldum. yavrucaðý için için yiyip biti ordu. bu yaranýn ne k r derin olduðunu bana gösterdi. sizden daima haber alýyordum. küçük sýk sýk hatýrlamaya baþladým.. katiyen aldýrma. Münasip bir çare düþünüyordum. mektubunun elinize deðmesinden epeyce zam n evvel dünyaya 'Yuf borusunu' öttürmüþ olacak. emin bir dul olarak yaþamak onun için ha kolay olacaktý. adam olursa olsun.vakfetmiþ münzevi. Kocasý n kadar insan. ümidimi kestim di çocuðum gibi tedavi etmek istiyordum. ara sýra. Gaflet!. bir hayali kucaða sokuluyor hiss ni veren tavýrlarý. Ah. o dakikada bunu duydum. fakat bir yabancýnýn aþký onun için bir hazin angarya olacaktý. Gerçi kýzcaðýzým bunun için doðmuþt n için ölüyordu. bilmem ki?. bu aðýz ykuya doymadan uyanmýþ çocuklar gibi mahmur gözleri. Eski zaman masallarýnýn Leyla'yý aramak için sahralara düþen Mecnun'unu. Ta týný iyi öðrendim. kalpsiz adamlarýn nesini severl er. gönlümün rýzasýyla san gibi nadide bir kýz deðil. kaba ol ki. Fakat. iþte bu esnada hastalýðým artmaya baþladý. hareketleri bana her þeyi anlattý. mürdümgiriz bir ihtiyardýr ki. ilk gördüðüm gün ÇALIKUÞU 419 onu niye atýmýn terkisine bindirmemiþ. Bu aralýk iyice bir adam bulup onu evlendirmeyi düþündüm. Geçen sene çiftliðe giderken onu. Bu deftere bütün hayatýný yazmýþtý. bu tehlikeliydi. Yaþadýkça müdafaa edecektim. aptal sevgilin miyim ki. karýn lapa lapa yaðdýðý bir gece. Bu masum. Karakýþ ortasýnda. Bunlarýn hepsinden fazla olarak da bir gün asýl emeline vasýl olmasý iht mali vardý. 420 Reþat Nuri Güntekin tuhaf bir kýzcaðýzdýr. Hani. Sizin gibi toy. benim bu ümidimi canland bul'dan.. gençtir. Þüpheli kýz olarak yaþamaktansa.

Sele kapýlmýþ bir kuru yaprak maz-lumluðuyla kendimi býrakmýþtým. sen fazla daldýn. baþlarýný birbirine yaklaþtýrarak güçlükle þu satýrlarý okudul "Dün defterimi müebbeden kapamýþtým. . diye ayaða kalktý. faka alnýz kaldýðýmýz vakit dilinden düþürmezdi: "Ablam gelin olup. O kadar mahzun olmama raðm fçe gülmekten kendimi alamadým. Korkma. usulcacýk bu odadan kaçayým. genç karýsý olmanýn fazilet .. Doktor: . Biçarenin kanarya gibi sarý baþýna teli ben takacaktým amma. yüzüme karþý: . biliyor musun? Bir ziyaret ifa ettim. Þiþman vücudunu korse gibi sýkan bir redingo iymiþ. Hayrullah Bey.. Hayrullah Bey. kabýn üstünde de yazýlar var Fakat mürekkebin rengi. Yemek odasýnýn penceresi yanýnda. ÇALIKUÞU 421 Lambayý daha ziyade açtýlar. Evlendiðim gecenin sabahýnda deðil hatýramý yazmak. karþý karþýya oturduk. saçýmýn bir yanýna bir tutam tel iliþtirmelerine bil e razý oldum. demek bana bir kadýn. hiçbir þeye itiraz etmiyordum. yorgunluk ve ýstýrapla aðýrlaþan baþýný defterin sararmýþ yapraðýna koydu. Ýçimden öyle geli i. Doktor. daha aþaðýdaydý.maya baþlýyor. gözl Rousse-au "sunun kalýn cildini dizlerinin üstüne koyarak köþeye oturmuþtu. Fakat . elbisemi deðiþtirdiler. Bu beyaz kirpikli masum mavi gözler. O kadar ki.Aferin kýzcaðýz. Haydi bakalým. O kadar titriyordum ki.. bir zevce gözl eriyle bakmaya tahammül ediyordu. bu adamcaðýzý gülünç mevkide býrakmaya hakkým olmadýðýný dü rine baþka bir boyunbaðý taktým. Hayrullah Bey. masanýn üstünde duran þamdaný aldým.Gelin haným. Fakir. Yer yer bu muhabbet kelimelerini tekrar tekrar öptü. olmadý. Dün. Bir dolabýn kenarýnda ayakta . yalnýz hepsine ayný titrek tebessümle gülümsemeye çalýþý iyar. Þimdi ne kadar nefret ediyordum.Defter bitmemiþ Kâmran. Niye bu kadar geç kaldým. Demek acýdan. yeni güveyin kitap okumasý caiz olmaz amma. her akþamki gibi aþaðý yemek odasýnda geçirdik. Ben onbaþýya bir þey söyley eliyorum. Gördün mü. hafif bir hareket yaptý..Küçük. Ellerimden iðnem. Beni görmeye birçok yabancý geliyordu.Gelin haným. yumaklar dökülerek ayaða kalktým. yatak vakti geldi.Ne talih varmýþ bunakta? Turnayý gözünden vurdu. bu ihtiyar dokt sevmiþtim. tel taktýðý vakit. onun mavi kabýný lambaya yaklaþtýrýp bakarak: . kusura bakmazsýn. Kâmran. Munise'nin mezarýna birkaç çiçek ile bir 422 Reþat Nuri Gühtekin parça senin gelin tellerinden götürüp býraktým. Kim rse yapýyor. Haydi bakalým. Gecenin ilk saatlerini. Camý kapamak bahanesiyle pencereye yaklaþtým. akþam yemeðine doðru eve geldi. ben de te erdi. mihnetten bunaldýðým vakit baþýmý koydukça o. gec eler uzun. gelin haným. Tekrar þamdaný elime vererek b kocamýn odasýna gönderdiler. dedi. sen amma iyi ev kadýný olacaksýn. doktorun Ýzmir'den getirdiði uzun etekli beyaz elbiseyi giydirmelerine. Saat on biri çalýncaya kadar bu acý düþünceler içinde bun Nihayet doktor. Yalnýz. eski sesimi iþitmemek için söylemeye cesaret edemeyecektim. Hayrullah B . Bütün isyaným bundan ibaret kaldý. esnedi. es k için aynaya bakmaya. . yeni geline aþk destanlarý okumaya da vakit bulurum. gelincik rengindeki tuhaf boyunbaðý bir yana çarpýlmýþtý. ben gelin oldum. karanlýk yollara düþeyim. mavi kâðýt ü r. dedi.Ey. kendimi görmek için büyük bir endam aynasýnýn önüne getirdikleri vaki etmeden gözlerimi yumdum. ÇALIKUÞU 423 ihtiyar sütnine ile bir komþu kadýn. Hayrullah Bey gülüyor: . Hatta bunlarýn içinde eski muallime arkadaþlarýmdan vardý. dedi. Misafirler daðýlmýþtý. Söylenen sözleri iþitmiyor. þa . uzun uzun karanlýða baktým. Defteri kapayacaklarý vakit Müjgân. senin yanýnda cesaret edemezdi. göðsümü soðuktan muhafaza eder gibi kollarýmý kavuþturuyordum. dedi. Ah. kitabýný masanýn üstüne býrakarak gerindi. baþýmý pencereye çevirerek bu mahzun sonbahar sisleri gibi görünmeyen kirpiklerimde kuruyan gizli yaþlarla uzun uzun aðladým. bunlarý söylerken kendimi tutamadým. dedi. Kenarýný iþlemekle uðraþtýðým mendilin üstüne baþýmý daha ziyade eðdim. o kadar. doðru yukarýya. pencerenin dýþýndaki dallarda kuþlar cývýldaþýyordu.

Haydi.Ben de babama söyledim. tavanlar baþýma yýkýlýyordu. Müjgân. arlanmaz!. Vay aþifte vay! Sahiden karý koca olduk diye ha?. bu muhakkak.llanýyor. Cevap vermek için aðzýmý açtým. vapur ge .. parmaklar yýp aðzýna götürerek: . bu yaþtan sonra na mus ve iffetime böyle bir yüzsüz kýzýn tecavüz edeceðini zannedemezdim! Ah Yarabbi. Korktuðun kadar geç deð l Hem galiba vapur biraz þüpheliymiþ. iffetimiz sana emanet Yarabbi! diye þirret baðýrýyordu e. O da kollarýný açmýþtý.. . diye feryat ettim. Kalbimin daima itaat edilmek lazým gelen hareketlerinden binyle: . güneþin hayli yükselmiþ. Odama girdiðim zaman hem aðlýyor. saatin on biri geçmiþ olduðunu gördü. o gece sabaha doðru uyuyabilmiþti. o ne gürültü? Fesatçý komþular kabahati bana bulurlar. çocuðum. hepsi mazlum.Kýz.. ne iþkence! Yerlere giriyor. onlardaki gönül temizliðini r kadýnda bulmak mümkün deðil. doktor yaný danýn duvarýný vurdu: . ben kadýnlýðýmý unutmamýþtým. duvarlarý vurarak. kýyamadým. O kadar gürültü ediyordum ki. ara sýra saçlarýmýn ucunu yakýyordu.. sabaha gelini baðýrttý. parmaðýný ýsýrýp utancý . üstüme gelme.Doktor Bey. o odasýnda. on defa. Vallahi pencereyi açar.Bu ahir zaman kýzlarýndan ýrzýmýz. sofrada bir iþle meþguldü. bu yaþtan sonra bana.Demek sen buraya. Mektebe geç kal hafif bir telaþ çýðlýðý ile kendini yataktan attý. o kadar yorgun uyuyordun ki. Fakat erkekl erin. Ötesini dinleyemeden kapýdan kaçýyordum.. böyle gecelik gömle-ðiyle odama gelmeye utanmadýn mý? Bu dakikada kendimi görmek isterdim. Yarabbi? ÇALIKUÞU 425 Ulvi arkadaþlýðýmýzda o. ya sen?. Ben. erkekliðini unutmuþtu. ne bileyim öyle söylediler.Aferin sana Müjgân. Akþamkinden daha kýrgýn ve yorgun bir halde uya ndýðý vakit.. benim babam. Marmara'da fýrtýna var. Oda. hem gülüyordum. her günkü soðukkanlýlýðýyla cevap verdi: . dedi. Feride. Fakat. ayný derin kalp feryadýyla: . kanatacak gibi dudaklarýmý ýsýrýyordum. horoz. dedi. derler ha! diye seslendi. Tuu utanma z. Sözünü bitiremiyor. pencereye doðru kaçýp fanila gömleðinin yakasýyla boynunu sakla ak: 424 Reþat Nuri Güntekin . kuþ... merdivenlerde. . evi yýkacaksýn.Birkaç defa odana geldim. Dünyada her þey aklýma gelirdi.. Fakat bilmem ne oldu. temiz yürekli bir ad m ki. etrafýmda fýrýl fýrýl dönüyor. O dakikada alnýmda titreyen baba öpücüðünün lezzetini ölünceye kadar unutmayacaðým... Kadýnlarýn hepsi iyi. Ben kýmýld yalandan þirretlik ediyor.Ne olursa olsun artýk gideceðim. Ellerini dizlerine vurup þakýrdatarak. Odasýnda dolaþýyor: . senin iþinle meþgul olmak için limana indi Hazýr olsun. aðlayarak kendimi kollarýna attým.Vay fesat yürekli aþifte vay! Kýz. Fakat diþlerim birbirine anýma yaklaþmýþtý.Kýzým. dargýn bir sesle: . Yola çýkacaðým gün niye beni böyle geç býraktýnýz? Müjgân.Kýz.Babam.. bana evlenmemizin bir sözden ibaret olduðunu söylemeyi bile lüzumsuz görmüþtü. sade kalbiyle ve dinamiðiyle yaþayan pek az kýsmý var ki. yetiþin a dostlar. o spet ne kadar koket ruhluymuþum. kurbaða taklitle ri yaparak birbirimizi uyutmadýk. Erkekl zalim.Kýz. sen daha yatmadýn mý? dedi. Allah cezaný versin! Ýnsan babasý yerindeki adama.Kýz. bir þarký mýrýldanarak ceketini çýkararak içeriye girdi. gülmekten týkanýyordu. birdenbire döndüm. Beni görünce þaþýr . Doktorcuðum o kadar temiz hisli. Bunak.Kýz. sakýn buraya!. ben odamda uyanýk. Feride. Kim bilir kaç çeþit renge girmiþtim? . sofada bir ayak sesi Hayrullah Bey. vallahi. O. Mamafih kendi de benden az gürültü etmiyordu. Ýþte.. . onlar o haltý yedi. Nihayet. korkuyorum. bu da muhakkak. .. bu ne hal? Sen benim odamda ne arýyorsun? Birdenbire gür bir kahkaha odayý sarstý: . gelin olduðum gecenin hikâyesi. Hayretle yüzüme bakýyordu.

çýrpýn! Bak. dedi. teþekkür ederim.Bu ne hal küçükhaným. ne diyorsun? dedi. dedi. Çalýkuþu. diyordu. Ben onu aldýðým gibi Kadýya gittim. Feride. çenesin rine bakarak: . dedi. Sonra gülerek ona yaklaþtý. teyzelerine: . Kendisine evvela bir hasta kedi kadar ehemmiyet vermeyen teyzelerin. Aziz Bey'le Kâmran.Þimdi hiç gelmeyecek mi? . senin ne hazýrlýðýn var ki.Peki. gürültü etmeyin. Sonra. Feride: .Eniþte. .Bir araba geliyor. Zaten. Ýhtiyar kadýn: . Yeldirmeleri getirmek için ahretli kýzlar k dý. hem bað komþularýna. Müjgân'a .. Kocan razý olmuyor. ded i.Vapur geliyor amma sana hayrý yok. merhum senin defterini Kâmran'a göndermiþ. fakat bileklerini Kâm-ran'dan kurtaramýyor. nihayet kafese girdin mi Çalýkuþu? Haydi bakayým. yapraklarý sararmýþ bir çardaðýn yanýndan yolu gözleyen Feride. zannederim benim için.Nasýl olur? Beni almaya gelecekler. Feride. ayný heyecanlý bir k ayla: . Beyler araba ile geldiler. þaþkýn þaþkýn: . yüreði aðzýna gelerek: . bu Müjgân haini esrarýný sattý. i? Feride.iki münasebetsiz misafir geldi. hafifçe dudaklarý tireyerek düþünüyor. Saat üçe gelmiþti. iyi ettin. Müjgân'a bir sürü kýrýk. 426 Reþat Nuri Güntekin .Küçükhanýmlar. ya kendim gelir alýrým. ben karýþmam! Feride.Tabii.. Feride. onun göðsünden.Feride. manasýz kelimelerle teþekkür ederken sevgili çocukluk arkadaþýnýn öldüðünü. teyzelerin . K minden çýkmýþ bazý parçalarý gösterdim. onlarý ikinci katýn sofasýnda karþýladýlar. beþ dakikalýk yer. Seni fazl a mustarip etmemek için bu fedakârlýða razý oldu. parmaðýyla þakaðýnýn aðrýyan bir nok . Gözleri dalgýn. kendine bu kadar az ehemmiyet vermeleri kalbini kýrýyor da görünürlerde yoktu. Müjgân'ýn çocukla meþgul olduðunu.. baþýný sallamak ranýyor. Azýz Bey. bu yarý annel erinin yüzüne bakmamak için baþýný önüne indirdi: . fakat bir el bileklerinden t uttu. süratle geri çekilerek. hafif bir feryatla ellerini yüzüne kapadý. sahildeki bir aðaçlýðýn az ötesinden birdenbire bir vapur görünmüþt Feride. Kâm-ran'dý. sizi istiyorlar. Çitlerden atl lerin içinden geçiyorlardý.Kocan o kýzým.lirse ya araba gönderirim. Müjgân. dedi. Bahçe kapýsýnýn önüne aþçýya tesadüf ettiler. Aziz Bey. omzundan baþka bir yer bulamýyordu. kan ter içinde kalmýþsýn? dedi. Þehirde kýþlýk evl hazýrlanan belediye reisleri. Düþecekti. çýrpýn bakalým. hem Feride'ye son bir ayrýlýk ziyafeti v rmek istemiþlerdi. bir daha onunla barýþmayacaðýný hissediyordu. Feride'yi süzerek: . dedi. söz arasýnda gizlice: . eliyle odayý göst .. Baða bir telaþ düþtü. Kadý. daha evvel gideyim. Allah gani gan t eylesin. . Tabii memnun oldun. Gözlerini tekrar açtý. Kâmran'ý evden uzaklaþtýrmaya muvaffak oldum. yüzünü kapamak istiyor. Aziz Bey.Geliyor! diye haykýrdý. sana bir iyilik ettim. Teyzeler: .Galiba iskelede seninle vedaya gelecek.Ha þöyle. ÇALIKUÞU 427 Müjgân'la beraber baðlarýn arasýndaki kestirme bir yoldan koþmaya baþladýlar. heyecanlý bir kahkahayla: . Fakat tam bu dakikadaa. .Ben. dedi. komþu baðlarýnýn birinden haber geldi.Ayýp olacak Feride. siz yetiþirsiniz. olsun. çarþafýný þimdi dediler. Müjgân. bu ayrýlýk gününü böyle düþünmemiþti..Etrafýndakiler sana tuzak kurdu. Öðle yemeðine oturacaklarý vakit. güldüðünü gördükçe mahzun oluyor. ben de size geliyordum.

onun bileklerini býrakmýyor: . merdivenleri inmeye baþladý. se da býrakacaða benzemiyor. Kâmran. hem aðlýyordu. artýk kocan. anlýyor musun Çalýkuþu? Bu adam. Duayý edin. bizi senelerce oynatýrsýn ha! Gördün mü. el öpmeler uzun sürer. onun yüzünü göremiyor. sonra beraber döner iz.Þeriat vekilliðine sahibim efendim. Hepsi kalsýn. Feride o kadar kýzarmýþtý ki. sen benim olasýn! inanamýyorum. Ta uzaða. görüyoruz ki. Kâmran. Haydi oðlum. bir dakika odama çýkayým. Kâmran. Çalýkuþu. Dar merdivende yuvarlanýr gibi. Dudaklarýnda kesik. Sonra oda kapýsýný açarak muzaffer bir ahkahayla: . Seni bir kere ele geçirdikten sonra tekrar býrak mam. Kapýnýn yanýndaki küçük taþlýkta y . onlar hemen hemen kucak kucaða yürüyorlardý. Çalýkuþu. genç kýzý nefes aldýrmayacak gibi sýkýyor. Bu halle nasýl dýþarý gideriz? Müsaade et. Yolda. istediðin yere kadar. yüzünün rengi ela gözlerine vuruyor.Haydi Çalýkuþu. tutuk nefesler. að yle kaný tutuþmuþ. Aziz Bey: . fakat yanýndaki sarý fýrtýna bana daha müthi lah yardýmcýn olsun. vücudunda derin ür-permelerle çýrpýnan Feride'yi zorla küçük bir çocuk gibi. Feride'ye: . yarý zorla ona bu sözleri tekrar ettirdi. Kendi elimle müthiþ bir düðün sofra acaðým. Feride'yi hemen kollarýnda uçurarak merdiven kapýsýna koþarken Müjgân arkalarýndan i arkadaþ að-laþa aðlaþa öpüþtüler.Þimdi tebrikler. Sonra. bir hatip eda lunu salladý: .428 Reþat Nuri Güntekin geniþ kafalý adam. ü m. hem gülüyor. avuçlarýnýn içinde parmaklarýný inci Merdivenin bir yerine Feride'nin eteði takýldý. Karþýdan iki balýkçýnýn geldiðini görer men hiç konuþmuyorlardý. kolunu Feride'nin belinde n geçirmiþ. Feride. diye gülüyordu. dudak430 Reþat Nuri Güntekin larmý okþayan. Gözlerinden yaþ geldiðini göstermemek için gürültüyle burnunu silen Aziz Bey. Yan yana yürümek saadeti onlarý sarhoþ ediyordu.Gittiðime benim de piþman olmadýðýmý mý zannediyorsun? Kâmran. . Nefes nefese bir dakika durdular. kaç türlü na? Bahçeden çocuk sesleri geliyordu.Ey benim kirazýmý çalan Çalýkuþu. Genç kýz.Nasýl Çalýkuþu? Parmak kadar yumurcak. seven parmaklarýna sýcak gözyaþý damlalarýnýn düþtüðünü duyuyordu.Bu gece seni. ayým da hesabýmýz kesilsin. Benim olduðuna kalbimi inandýrmak için senin aðýr aya ihtiyacým var. dedi. dedi. yalnýz çenesini. deniz fýrtýnasýndan kurtardýk. Genç kýz. yüzünü sakla etti: . saadetten bayýlýyorsun. Elbet konuþacaklarýnýz vardý dar.Halime bak Kâmran. arka merdivenlerden karýný kaçýr. nazlanma artýk. gözbebeklerinin içinde k treþiyordu. Kâmran'dân kurtaramayan genç kýzý havaya kaldýrýp öptükten sonra tekrar Kâmr ttý: ÇALIKUÞU 429 . Aziz Bey. Hâlâ ellerini. yüzü onun bozulmuþ çarþafýndan uçan saçlarý içinde. onu baþkalarýna çaldýracaðýn saat çaldý gibime geliyor. . O bir defa oldu.kucaðýna aldý. dedi.imkân yok. artýk uðraþmaya takati kalmamýþ gibi baþýný Kâmran'ýn göðsüne koydu. Genç kýz eteðini kurtarmaya çalýþýrken Kâmran kesik kesik: . pardon Feride Haným namýna iþte þu Kâmran B ndiriyorum. þimdi gelirim. vücudunda bir uçuruma yuvarlananl reyiþiyle kendini býrakýyor. "Fena etmedin eniþt bunu istiyordum de!" dedi. bizim gevezeliklerimizden size fayda yok. biz âmini burada deriz. hemen nikâhý kýyýverdi. dedi.Feride. uçar gibi iniyorlardý.

dizleri kesiliyor." diyordu yatýný. bir dakika sustu. benim bu manasýz gibi görünen sözlerimle eðlenmiyorsun. Söyle bana Feride. haris bir inatla tekrar etti: Feride. hassas genç kýz ruhunun görünmesiy-l lmasý bir oluyordu. aþkýmý ka ha büyümüþ buluyordum. hayatýmý kýracak. Kâmran. Gülbeþeker'e verdim. bu küçük Çalýkuþu göðsünün neresine saklamýþtýn?. Bunun ilacý. Genç adam. deðil mi? Çünk erin gülmüyor. nadide tahassürü kaybedersem?" diyordum. hemen hemen yalnýz dudaklarýnýn hareketiyle: . bütün vücudu titreyerek ayaklarýnýn ucunda yükseldi. baþýný daha ziyade yaklaþtýrd . bu kadar ince bir ruhu. ben Çahkuþu'nun bütün aþkýný bir baþkasýna. Seni kendi kendimden. yalvarýrým sana. Dünyada zamanla yýpranmayan. Bir dakika sonra ayrýlmýþlardý. onu söyleme. mahzun düþüncelerden yorulmu ben. Be nu bir Çalýkuþu hafifliði sanarak kendimi yiyip bitiriyordum. Genç kýz. ayaðýný yere vurup yüzünü göstermemek için bir yan a çevirerek: .O dakikada ne kadar sevinmiþim. Feride. bu kadar derin bir vefayý. belki beni görünce . kýzýltýlar uçuyordu. mesela bir manasýz "Sarý Çiçeði" yüzüne yaklaþtýrýr. yaramaz bir kýz çocuðu.Derdim bu kadarla da kalmýyordu. onu parmaklarýnýn arasýnda örsel hýrpalarlar. seni bu ýstýraptan derinleþmiþ gözlerin. dedi. Feride. beni mümkün deðil anlamayacak. onu hafifçe zlarýndan tuttu: . beni hem utandýrýyor. Hatta bazen -sýrf o eski güzel kokuyu yeniden bulmak hýrsýyla. öyle sözlerin vardý ki. Bu ot. eðlenen çocuk gözlerinin içinde uyanan nazik. "Bir çocuk.Feride. ça u gülen. yan yana bitmesinden korkulan ýþýklarý nasýl söndürürlerse ben de öyle yapýyor. Daðlarda ismini bilmediðim bir ot yetiþir. gönlünü ÇALIKUÞU 431 bu kadar derin bir vefa ile bana vakfedeceðini ümit edemiyordum. . uzun bir susuzluktan sonra berrak bir dereden ka na kana su içen bir kuþ gibi canlanýyor. Kâmran. insan. yolun derinliklerine dikkatle b karak gülümsü-yordu. Sana karþý derin bir zaafým vardý.Görüyorsun artýk. demek hatýrlýyorsun? Feride hafifçe içini çekti. Çalýkuþu müebbeden öldü. donu gerdanýnýn damarlarý moranyor. ya bu lezi z. Genç adam. öyle görüyorum ki er artýk beni anlayabilecek kadar ýstýrap çekmiþ ve düþünmüþ. Sen. kollarýnda gittikçe aðýrlaþan bu bitap genç vücudun birdenbire canlandýðýný.Ziyaný yok. Her sabah uyandýðým vakit. Beni dinle. genç adamý omuzlarýndan çekti. bu hýrpalandýkça kokusu artan çiçeklere benzetiyorum.Sen burasýný belki hatýrlamazsýn. bir zaman kendini ondan mahrum etmektir. yüzünde. güzel kokusu için bazen mihnete de uðrar. kirpiklerinde yaþ damlalarý titreyen gözlerini kapýyordu. dedi.On sene evvel Feride'yi burada ilk gördüðü bað yoluna geldikleri vakit Kâmran. Feride. hayatýmdan. Bu heyecanlý yor432 Reþat Nuri Güntekin gunluklardan öyle bitap düþmüþtü ki. bütün kaný dudaklarýnda toplanmýþ boynunu uzattý. Feride. Bu derin zaaf.. dedi. Sonra beyaz nazik þakaklarýnda ince ter damlalarýyla baþýný eðere a yavaþ bir sesle devam etti: . vücudunun bütün aðýrlýðýný Kâmran'ý rüya içinde. Feride. onu daima koklarsa.. "Ya bir zaman sonra Feride'yi bu kadar sevemezsem. Kesik. ses gibi elde durmasýn bir Çalýkuþu'ydun. dedi. uçan rengini. uyumaya hazýrlanan bir çocuk gibi. bir ha e kývrandýðýný hissetti: . O vakit. yüzünü ona çevirmiþti. hayalini gözlerimden uzaklaþtýrmaya çalýþýyordum. Kâmran. Feride. Beni anlýyorsun. bu gözlerin gözlerinden ayrýlmamasý için onu çenesinden t erin bir sesle: . gözlerinde. kuvvetini kaybetm eyen hiçbir his yok. Fakat sen.Kâmran.Bu bakýþta manalar var.herhangi bir k okuyu. unutur muyum hiç? dedi. bu baþýn çevrilmemesi. dalgýn bir nazarla Kâmran'ýn yüzüne baktý: . Bizim bütün sergüzeþtlerimiz burada baþlýyor. ýþýk gibi. Hâlâ Kâmran'ýn göðsünde duran baþýný biraz arkaya atmýþ. insanlar. Seni sevmeye baþladýðým vakit n baþka bir þey düþünmeyen hafif. bir eski hülyaya gibi derin. bir zama n sonra kokusunu daha az duymaya baþlar. Zaman zaman ö bakýþlarýn. kalbimi derin ümitlerle çýrpýndýrýyordu. muhteli f saadetlerini birbirinden kýskanýyordum. titremeye baþlayan bu güzel dudaklarýný saklamak için benden kaçýyordun. hem korkutuyordu.

âlâ: iyi. babacan tavýrlý. Yarabbi. ah ü zara kapýlmak: Âh çekip inlemek. âdeta: Sanki. âli: Yüksek. Öbür dünya. battal: Alýþýlmýþ olandan büyük. aksiyon: Eylem. bilgili ve sezgili kimse. bedbin: Kötümser. ar: Utanma. ahenk: Uyum. âhiret: (Ahret) Dinî inanýþa göre. tisi olmayan. bakiye: Artan. arife: Bilgili. yüce. azim: Bir iþteki engelleri yenme kararlýlýðý. âkile: Akýllý kadýn. iþaret. sen sebep oldun. sýradan. sakat. âlâ kader il istitaata: Gücün yettiðince. âcizane: Söz söyleyen bir kimsenin kendi yaptýklarýný abartmamak için kullandýðý bir nezak addetmek: Saymak (Bunu olmamýþ addetmeli). ameliye: iþlem. talihsiz.Ne ayýp. diye hýrçýnlaþýyordu Yanlarýndaki aðacýn dalýnda bir çalýkuþu ötüyordu. bahtiyar: Talihli. ne ayýp! Sen sebep oldun vallahi. alâka: Ýlgi. alil: Hasta. alâmet: Belirti. arýz olmak: Sonradan ortaya çýkmak. mesut. -SON433 SÖZLÜKÇE . âlem: Dünya. arifane: rif olana yakýþýr biçimde.. hareket. en çok. âbide: ibadete düþkün kadýn.F. insanýn öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacaðý ve sap vereceði yer. geri kalan. alimallah: Allah bilir. ahz: Alma. pek iyi. alarga gitmek: Açýktan gitmek. bahusus: Hele. iklim. hemen hemen. karamsar.A ab u hava: Su ve hava. Çalýkuþu . -Bbabayani: Gösteriþi ve özen-.28 Sözlükçe 434 bedbaht: Mutsuz. . mutlu. arif: Çok anlayýþlý. azletmek: Görevden almak. azil: Görevden alma. âhir: Son. alelade: Olaðan.

aký çok görünecek bir biçimde açmak. Tasa.C caiz: Uygun. -Eebedî: Sonsuz. billahi: Tanrý'ya ant içerim. delalet: Aracýlýk. cesamet: Büyüklük. cefa: Büyük sýkýntý. Merhaba anlamýna da kullanýlýr. çuha: Tüysüz. devain Daireler. Metnide "çocuk kitaplarý" anlamýnda kullanýlmýþ biçare: Çaresiz. diksiyonen Sözlük. alýmlýlýk. düzgün: (Metinde) Kadýnlarýn yüzlerine sürdükleri bir tür krem. duhul olmak: Ýçeri girmek. dezanþante: (Fr. dava edene. Desenchan-te) Hayal kýrýklýðýna uðramýþ. efkâr. savaþta esir olmuþ veya odalýk diye alýnmýþ kýz. cazibe: Çekicilik. cariye: Para ile alýnýp satýlan. sima.) Günaydýn. ulu. celbetmek: Çekmek. zýpýr. çiy: Havada buðu durumundayken akþamýn ve gecenin serinliðiyle yerde veya bitkilerde topla nan küçük su damlalarý. cedide: Yeni. destlerinden busetmek: Ellerinden öpmek. . beyhude: Boþuna. diba: Altýn ve gümüþ iþlemeli bir tür ipek kumaþ. talan. deliþmen: Þýmarýk ve delice tavýrlý. cihet: Yön. bonmarþe: içinde her türlü giysi. bilâkis: Tersine. binaenaleyh: Bundan dolayý. Bibliotheque Rose: (Fr. dülger: Yapýlarýn kaba aðaç iþlerini yapan kimse. eziyet. darbýmesel: Atasözü. . çehre: Yüz. Sözlükçe 435 -Ddandy: (Ýng. tavýr. darülmuallimat: Kýz öðretmen okulu. celile: Büyük. belertmek: Gözlerini. aksine. edilene veya tanýklara gönderilen çaðrý belgesi. eda: (Metinde) Davranýþ. süs eþyasý.) (Metinde) Züppe. ecir: Ücret. bonjur: (Fr. bitap: Bitkin. gösteriþ. edibe: Edepli. buse: Öpücük. vaizlik iþleri için para larý. oyuncak vb.) Pembe kitaplýk. cariye: Efendisinin her istediðini yapmak zorunda bulunan. terbiyeli.behemahal: Mutlaka. debdebe: Þatafat. cerr: Medresede okuyanlarýn üç aylarda köy köy dolaþarak imamlýk. kaygý. satýlan büyük maðaza. -Ççapul: Yaðma. alýnýp satýlan kadýn veya kýz. yorgun. ceza reisi: Aðýr ceza mahkemesi baþkaný. çare-i tesviye: Çözüm önerisi. ölümsüz. beyit: Anlam bakýmýndan birbirine baðlý iki dizeden oluþmuþ þiir parçasý. zavallý kimse. ince dokunmuþ yün kumaþ. irilik. fondöten. çýtkýrýldým. celpname: Mahkeme tarafýndan.

fondan: Ýçinde likör. düþmanlýk. fýtri: Yaradýlýþtan olan. yarýn. elzem: Çok gerekli. aymazlýk. boy pos. ferahfaza: Ferah artýrýcý. arkasý bol. grandiose: (Fr.) Ulu. keder. ferace: Kadýnlarýn sokakta giydikleri. vazgeçilmez. yerinme. kaza ile. -Ggaflet: Dalgýnlýk. kitaplar vs. fenlenmek: Yaþýna göre bilmemesi gereken þeyleri öðrenmiþ olmak. faraza: Sözgeliþi. iç rahatlýðý veren. ganaim: Ganimetler. henüz. beden. ara bozma. elâlem: Yabancýlar. erganun: org. erkânýharp: Kurmay subay. kimya. elan: Þimdi. taþýyan. dert. fen: Fizik. tatlý veya hoþ kokulu maddeler bulunan. . düþmandan alýnan þeyler n. esef: Acýma. feragat: Vazgeçme. elem: Üzüntü. dikkatsizlik. gayrý: Artýk. aðýzda kolayca eriyen bir tür eme. daha. esrar. eskaza: Yanlýþlýkla. ervah: Ruhlar. -Ffadýla: Erdem sahibi. garp: Batý. Tarih öncesi dönemden bugüne gelen efsaneleri inceleyen ilim. ferda: Gelecek zaman. esasen: Aslýnda. endam: Vücut. komite. mantoya benzer. üzüntü. -Hhacer-i esved: (Kara taþ) Kabe kapýsý yanýnda bulunan ve hacýlarýn öpmeleri hac þartlarýnda taþ. emrihazýn Emir kipi. gaile: Sýkýntý. hacet kalmamak: Gereði olmamak. emniyet: Güven. Ortamýn gerçekliðine uymayan. üstün. aldýrmayarak. yakasýz. yüce. derece. gam: Tasa. fitnelik: Karýþtýrma. dert. sýrlar. ekseriya: Çoðunlukla. encümen: Komisyon.ehemmiyet: Önem. esef buyurmak: Üzülmek. flört: Kadýnla erkek arasýndaki yakýn iliþki. bundan böyle. kaygý. had: Sýnýr. ferah: Gönül þenlendiren. gayri ihtiyari: irade dýþý. Gizler. güzide: . fantezisi: (Metinde) Süslü ve hayalci. haiz: Elinde bulunduran. felekiyat: (Felekiyyat) Astronomi. l Sözlükçe 436 fasýla: Ara. mektuplar. çoðu kez etek ere kadar uzayan üst giysisi. elhamdülillah: Allah'a þükür. evrak: Yazýlmýþ kâðýtlar. matematik ve biyolojiye verilen ad. esatir Mitoloji. fütursuzca: Önemsemeyerek. fevkalâdelik: Olaðanüstülük.

hilaf: Aykýrý. kýskanç. iðfal etmek: Bir kadýný aldatmak. hoyrat: Kaba. hatun: Kadýn. idadi: Lise. ihsan etmek: Baðýþlamak. anlayþifa etmek: Yapmak. . halûk: iyi huylu. baþtan çýkarmak. kayýrma. hüzün veren. hulâsa: Kýsacasý. hicran: Bir yerden veya bir kimseden ayrýlma. hazin: Dokunaklý. himaye: Koruma. egoist. iffet: Namus. idare-i maslahat: tþi þöyle böyle bugünlük görme. hizmet-i vataniye: Vatan hizmeti. hasut: Çok haset eden. hâre: Dalgalý ya da dalgalanýr gibi görünen parlak çizgiler. ayrýlýk acýsý. koruyan. ulaþtýrma. hikmet: (Metinde) Sebep. helâllik dilemek: Ayrýlma sýrasýnda hakkýný birbirine baðýþlamak. zevzeklik. ibni (ttm): Oðul. hizmetçi. haset etmek: Kýskanmak. hiddet: Öfke. özsaygý. cariye. hami: Gözeten. hatip: Konuþmacý. halketmek: Yaratmak.hakeza: Böyle. hazan: Sonbahar. kýzgýnlýk. hülasa: Özetle. sözün kýsasý. herze: Saçma. çe-kememek. kýrýcý ve hýrpa-layýcý. -I/Ýýtlak =etmek: Bir kocanýn karýsýný boþamasý. idrak: Anlama yeteneði. haysiyet: Onur. hâlim: Huyu yumuþak. himmet: Yardým. halayýk: Kadýn köle. hazain: Hazineler. hengâme: Patýrtý. saçma söz. hasýlý: Kýsacasý. katýþýksýz. halis: Saf. karþýt. eriþtirme. hattat: Güzel yazý yazan. harcýrah: Yolluk. hodkâm: Bencil. haþiye: Not. ele avu-ca sýðmayan çocuk. gizli sebep. hususiyet: Özellik. iblað etmek: Vardýrma. hava tebdili: Hava deðiþimi. Sözlükçe 437 harîm: Herkesin giremeyeceði yer. hüzün: Gönül üzüntüsü. yine. ters. hassaten: Özellikle. haþan: Çok yaramaz.

güçlü siperler. ölçülü davranma. imdi: Þimdi. ismet: Namus. kuytu yer. bununla birlikte. Sözlükçe 438 ihtiyatsýz: Tedbirsiz. ihtiyar: (Metinde) Seçme. ilanihaye: Sonsuza kadar. insaniyetli: Ýnsanlýðý olan. Birinin iyi niyetini kötüye kullanma. güvenilirlik. iþtirak etmek: Katýlmak. istidad: Yetenek. ilm: Bilim. ille velâkin: Gelgelelim. istida: Dilekçe. irfan: Kültür. istihare: Bir inanýþa göre. irade: (Metinde) Emir. iktifa etmek: Yetinmek. imtizaç etmek: Uyum saðlamak. sömürme. istintak etmek: Sorguya çekmek. bir iþe baþlama. kadr (kadir): Deðer. istizah: Bir iþin açýk söylenmesini isteme. ilmihal: Din kurallarýný öðretmek için yazýlmýþ kitap. açýklama isteme. itibar: Saygýnlýk. bir þeye fazla düþme. ihtiyat: Sakýnma. istiskal: Soðuk davranýþlarla hoþlanmadýðýný belli etme. Sözlükçe 439 -Kkabil: Mümkün. geliþme. olabilir. tiryakilik. inha: Resmî bir göreve atama veya bir üst aþama için yazýlan yazý. izzetinefis: Onur. istihkâm: Düþmana karþý savunma yapmak amacýyla düzenlenmiþ askeri yer.ihtimam: Özen. kýymet. . dikkatli davranma. iptida: Baþlangýç. titreþim. istikran Kararlýlýk. inhimak: Çok düþkünlük. bilme. nemli. iptila: Düþkünlük. bir tarafý tutma. ikmal-i nevakýs: Eksikleri tamamlama. iþret: içki. ihtizaz: Titreþme. iltizam: Kayýrma. ikâmet: Oturma. iktidar: Bir iþi yapabilme gücü. giriþilecek iþin hayýrlý olup olmadýðýný rüyadan anlamak için a yarak uyuma. inkiþaf: Meydana çýkma. ýstýrap: Sýkýntý. artýk. istismar. irab: Düzgün konuþma ve gerçeði belirtme. büyük üzüntü. istif af: Günahtan. loþ. izdivaç: Evlenme. özsaygý. anlama. kötülükten çekinme. izbe: Basýk.

anlaþma. . kasavet: Üzüntü. mahdum: Erkek evlât. kesb-i þeref etmek: Þeref duymak. kerliferli (kelli fellf): Kýlýðý kýyafeti düzgün. karþýlýklý iki oturma sýrasý bulunan. kalfa: Saraylarda ve büyük konaklarda halayýklarýn baþýnda bulunan kadýn. levazým: Gerekli olan þeyler. bazý kiþilerin dileklerini kendisine ileten görevli. süslenmeye düþkün. olgun ve gösteriþli. aklý yatmak. lata: Osmanlýlar'da ilmiyenin giydiði bir tür üstlük. kati: Kesin. kolcubaþý: Bir þeyi korumak için bekleyen görevlilerin baþý. Sözlükçe 440 -Mmaahaza: Bununla birlikte. kavil: Söz. Zarif görünmeye. mahut: Bilinen. mahsub: Hesap edilmiþ. Communion) iman birliði. gereçler. sýnýrlý. kamarot: Gemilerde yolcularýn iþlerine bakan görevli. mahlûk: Yaratýk. üzgün. sýkýlgan. mahmurluk: Uykudan sonra duyulan aðýrlýk ve sersemlik. üzülerek söylüyorum ki. bir çeþit eyer. fakat. maarif: Millî Eðitim. mahdut: Az. lândo: Dört tekerlekli. kanaat getirmek: inanmak. (tm)" -* """ laden: Çamdan çýkarýlan zift gibi siyah ve kokulu zamk. atlý binek arabasý. lâkin: Ama. kameti artýrmak: Baðýrarak konuþmak. kâmil: Olgun. maateessüf: Ne yazýk ki. sözleþme. kelime-i teyyibe: (Kelime-i tayyibe) Yatýþtýrýcý hoþ söz. kepazelik: Rezalet. yazýcý. dünya. kötek: Dayak. kalem odasý: Resmî kuruluþlarda yazý iþlerinin görüldüðü oda. levha: Bir yere asýlmak için yazýlmýþ yazý. maðmum: Tasalý. buyruklarýn ilere bildiren. mabeyinci: Osmanlý Devle-ti'nde padiþahlarýn dýþarýyla olan iliþkilerine bakan. üzerinde oturmaya yarayan sepet. leziz: Lezzetli. kâtip: Sekreter. Coquette) Güzel görünmeye özen gösteren. sýkýntý.kâinat: Evren. adý geçen. kibir: Büyüklük. krep: Çok bükümlü iplikle dokunmuþ bir çeþit ince kumaþ. lisan-ý Fransevi: Fransýzca. hesaba geçirilmiþ. mahsus: (Metinde) Bilerek. kendini büyük görme. kurum satmak: Böbürlenmek. mahfe: Deve. an. lakayt: ilgisiz. koket: (Fr. mahcup: Utangaç. sayýsý belli olan. oðul. fil gibi hayvanlarýn sýrtýna konan. ilkokullarda hoca rdýmcýsý. lâhza: Zamanýn bölünmeyecek kadar kýsa parçasý. Maarif Nezareti: Millî Eðitim Bakanlýðý. komfinyon: (Fr.

mendebur: Sümsük. Yasanýn. manastýr: Kesin kurallarý olan. muallime: Bayan öðretmen. mihr: Sevgi. islâm kadýnlarý. Misere) Zavallýlýk. eziyet. marifetli: Ustalýklý. methetmek: Övmek. meþru: Yasal. mecburiyet: Zorunlu olma durumu. memalik: Ülke. gönül verme. lanetli. Sevme. muallim: Öðretmen. ' makbul: Beðenilen. iðrenç. yaradýlýþ. melun: Kötü. zavallý. mizaç: Huy. üzgün. zorluk. kötü. menazýn Manzara. meþakkat: Güçlü sýkýntý. Marin) Denizci. muahadderat: Örtülü kadýnlar. maiþet: Geçim. hünerli. rahip veya rahibelerin dünya ile ilgilerini keserek yaþadýklarý yapý. miralay: Albay. meþum: Uðursuz. makam-nezaret: Bakanlýk nezareti. mazbata: Tutanak. usanma. mazari: Dilbilgisinde geniþ zaman. menazýr-ý tabiiye: Tabiat manzarasý. üzüntülü. makbule geçmek: Çok beðenilmek. dinin ve kamu vicdanýnýn doðru bulduðu. mihmandar: Resmî konuklarý aðýrlamak ve onlara kýlavuzluk etmekle görevlendirilen kimse. mazlum: Sessiz. duyularla sezilen. hoþ karþýlanan. metruk: Terk edilmiþ. miskin: Çok uyuþuk. meziyet: Yetenek. maren: (F. zahmet. pis. mâlik olmak: Sahip olmak. makale: Bilim. malûm: Bilinen. malûmatlý: Bilgili. meyus: Ümitsiz. meyil: Eðilim. kaba. manevi: Görülmeyen. sünepe. keþiþhane. hoþa gitmek. meret: inatçý. mizer: (Fr. meþk: Alýþmak ve öðrenmek için yapýlan çalýþma. metanet: Metin olma.mahzun: Üzgün. meziyetli: Yetenekli. geçinme. mihnet: Sýkýntý. mazi: Geçmiþ. ekonomik ve toplumsal konularý açýklayýcý veya yorumlayýcý niteliði olan gazete vey gi yazýsý. yoksulluk. mecidiye: Eskiden kullanýlan ve o zamanýn 20 kuruþu deðerinde olan gümüþ sikke Sözlükçe 441 melal: Býkma. . uysal ve boynu bükük. dayanýklýlýk. menetmek: Yasaklamak. fen konularýyla siyasi.

munîs: Cana yakýn. yakýþýksýz davranýþlarda bulunma. yardýmcý. açýk bulunan. saygýsýzlýk yapma. alýþýlmýþ þey. özellikle. sevimli. mürebbiye: Kendisine bir çocuðun eðitimi ve bakýmý verilmiþ kadýn. musaddak: Geçerli olduðu resmî yazý ile bildirilmiþ. muavenet: Yardým. muamele: Davranýþ. müptedi: Bir þeyi öðrenmeye yeni baþlayan. mücedded: Yeni. sarma. müceddet: Yeni. muhabbet: Sevgi. mukaþser: Metinde. muteber Saygýn. bir þeye karþýlýk olarak yapýlan. Göçmen. muayyen: Belli. tutucu. münasebet almak: Uygun düþmek. içi. mürdumgiriz: Çürümüþ. muharebe: Savaþma. müsamaha: Hoþgörü. iki ordu arasýndaki savaþ. çevirme. mukaddes: Kutsal. münkir: inkâr eden. inanýlýr. bir kadýn. mukavele: Sözleþme. muin: Yardým eden. kabul etmeyen. muvazene: Denge. münasip: Uygun. mürüvetsiz: insanlýðý olmayan. muvakkat: Geçici. yenilenmiþ. mülazým: Teðmen. bilinmeyen þey. kesin olarak belirlenmiþ. Metinde içi geçmiþ anlamýnda kullanýlmýþ. mutaassýp: Baðnaz. münhal vukuunda: (Metinde) Boþ kadro olduðunda. yardým eden. muvaffakiyet: Baþarý. muavin: Yardýmcý. yüzü. muamma: Anlaþýlmayan. mutasarrýf: Tanzimattan sonra idare bölümlerinde vilayetle kaza arasýndaki bölümün idare am . aykýrý.muamelat: Dairelerde evrak üzerinde yapýlan iþlemler. gözü açýlmýþ anlamýnda kullanýlmýþ. mükedder: Üzgün. münhal: Boþ olan. muhasara: Kuþatma. kederli. muharrir: Yazar. mugayir. mukabil: Karþýlýk. muvafýk: Uygun. mutat: Alýþýlan. muhacir. . muvaffak olmak: Baþarmak. Sözlükçe 442 mukadder: Yazgýda var olan. Uymaz. muvazzah: Bir görev ve hizmetle yükümlü olan kimse. baþarmaya gücü yeten. yerinde. müebbeden: Ömür boyu. yenilenmiþ. karþýlýk. münhasýran: Yalnýz. kaçýnýlmaz. mukabele: Karþýlýk verme. münasebetsizlik: Uygun olmayan. nýüdde i umumî: Savcý. müdür-i umumi: Genel müdür. muktedir: Bir þeyi yapmaya.

müstacel: Çabuk yapýlmasý gereken. müstahak: Bir kimsenin layýk olduðu ödül veya ceza. müstakim: Temiz, doðru, namuslu. müstebit Zorba, despot. Sözlükçe 443

müsterih olmak: tçi rahat etmek. müsvedde: Yazý taslaðý, karalama. müþkül mevki: Zor durum. müþkül: Zor. mütalaa: Okuma, ders çalýþma, etüt. mütalaahane: Okuma odasý. müteessir: Üzüntülü. müteferrika senetleri: Çeþitli küçük harcamalarýn para senetleri. mütehayyir: Þaþkýn, þaþýrmýþ olan. mütekaid: Emekli. mütemadiyen: Ara vermeden, sürekli olarak. müyesser: Kolaylýkla ortaya çýkan, kolaylýkla elde edilen. müzahrafat: (Müzahrefat) Parlak boyalar ve süsler. müzakere etmek: (Metinde) Öðrencilerin ders hazýrlamalarý için çalýþmalarý. müzakere etmek: Öðrencilerin ders hazýrlamalarý için çalýþmalarý. müzakkere: (Müzekkere) Bir iþ hakkýnda üst makama sunulan yazý. müzmin: Uzun süreli.

-Nnadide: Az görülür, deðerli. nadir: Seyrek, az. nafîa: Bayýndýrlýk. nafile: Yararsýz, boþa giden. nalça: 1) Ayakkabýlar çabuk eskimesin diye altýna çakýlan demir. 2) Katýr, eþek, sýðýr gibi týrnaklarý altýna çakýlan demir parçasý. namünasip: Uygun olmayan. nan: Ekmek. nasihat: Öðüt. nazýn Bakan. nedamet: Piþmanlýk. nefer: Asker. nekahat: Hastalýk sonrasý saðlýklý duruma geçme dönemi. nekin Bilmezlik. neþretmek: Yaymak. netice itibarýyla: Sonuç olarak. netice: Sonuç. nev'i: (Nevi) Çeþit, cins, tür. nihayetinde: Sonunda. nimet: Yiyecek içecek, özellikle ekmek. nimetþinas: Ýyilik bilir. nispet: (Metinde) Kýyaslama. nispet: (Metinde) Oran, kýyaslama. Sözlükçe 444

nizam: Düzen. numune: Örnek. - P - parloir: (Fr.) Dýþarýdan gelenlerle konuþma odasý. payzen: Ayaðýna pranga vurulmuþ. pederane: Baba gibi. peyda olmak: Ortaya çýkmak. podösü et: Yumuþak, prezante etmek: Tanýtm k. pusetmek: Öpmek. puþide: Örtü. rastýk: Kadýnlarýn kaþlarýný veya saçlanný boyamak için sürdükleri siyah bya. raþe: Titreyiþ. rehavet: Vücutta görülen gevþeklik, aðýrlýk, tembellik. rezzak-ý âlem: Bütün yaratýklarýn rýzkýný veren. riayet etmek: Uymak. rikkat: Ýncelik, yufkalýk. riyaset âlisi: Yüksek baþkanlýðýriyaset: Baþkanlýk. riyaziyat: (Riyazziyat) Matematik. nzk: Yiyecek, içecek þey, nimet.

römark: (Fr. Remarque) Dikkate alma. (Metinde: Tespit, dikkat çekme anlamýnda kullanýlmýþ.) ruhani: Ruhla ilgili. rüþtiye: Ortaokul. -Ssadakar Düz dokunmuþ açýk saman renginde bir tür ipek kumaþ. saffet: Saflýk. sahih: Gerçek, hakiki. sair. Baþka, öteki, diðer. saliha: (Metinde) Din buyruklarýna uygun davranan. salisen: Üçüncü olarak. sallapati: Düþünmeden, saygýsýzca, kaba saba, patavatsýzca. sefaret: Elçilik. sekerat: Can çekiþirken kendinden geçme. selametlemek: Yolcuyu, konuðu uðurlamak. serasker kapýsý: Seraskerin resmî görev yeri. serasker: Sadrazamlýk göreviyle yükümlü olmayan ve Osmanlý ordusunun komutanlýðýný yapan ve aný. sýraca: Deride ve daha çok Sözlükçe 445

boyunda görülen deðiþiklik, lenf düðümlenmelerinin þiþkinliðiyle beliren bir tüberküloz tür sirayet: Yayýlma. sitem: Bir kimseye, yaptýðý hareketin veya söylediði bir sözün üzüntü, alýnganlýk, kýrgýnlý ndýrdýðýný öfkelenmeden belirtme. soeun (Fr.) Kýz kardeþ, rahibe. Metinde "Ma sor" sözcüðü ayný zamanda "rahibe" olan öðretme ir hitap þekli olarak geçiyor. souvenir d'amour: (Fr.) Aþk hatýrasý. souvenir: (Fr.) Hatýra. spleen: (tng.) Terslik, huysuzluk, kin. sülüs: Bir çeþit yazý. süperiyor: (Fr. Superieur) Üst. Manastýr, dinsel kurum vs. baþkaný. sürme: Kirpik diplerine sürülen siyah boya. -þþahadetname: Diploma. þayan: Uygun, yaraþýr. þefkat: Acýyarak ve koruyarak sevme.

þekerrenk: Ýki kiþi arasýndaki dostluk, arkadaþlýk iliþkisinin bozuk olduðunu belirtmek içi nýlýr.

þenaat: Kötülük, fenalýk. þer'iye: Þeriat kurallarýna uygun. þeriat: Dinî temellere dayanan Müslümanlýk kanunlarý. þevk: istek, heves. þifa: Hastalýktan kurtulma. þifahi: Sözlü, sözle. þimendifer: Demiryolu. þirret: Geçimsiz, huysuz, edepsiz, kavga çýkartmaktan hoþlanan. -Ttaalluk etmek: Ýlgili bulunmak, ilgilendirmek. taarruz: Saldýrý. tabiat: (Metinde) Huy. tabiatýyle: Doðaldýr ki. tabiî: Doðal. tabiiye: Tabiat bilgisi. taciz etmek: Sýkýntý vermek, can sýkmak. tafsilât: Ayrýntýlar. tahammül etmek: Dayanmak, katlanmak. tahammül: Kötü, güç durumlara katlanma, karþý koyabilme gücü. Sözlükçe 446

tahassür: Özlem, kavuþmak istenen þey veya kimse için üzülme. tahayyül: Hayalde canlandýrma. tahkikat: Araþtýrma. tahkir: Horlama, alçaltma. tahrirat: Resmî bir dairede yazýlan yazýlar. tahrirî: Yazýlý. tahsisat: Ödenek. takbil: Öpme. taksim: (Mat.) Bölme. talika: Dört tekerlekli, üstü kapalý, bir tür yaylý at arabasý. talkýn: (Telkin) Ölü gömüldükten sonra imamýn mezar baþýnda söylediði dinî sözler. tamim: Genelge. tasavvur etmek: Düþünmek, gözönüne getirmek, hayal etmek. tashih etmek: Düzeltmek. tasrif etmek: Dilbilgisinde bir fiilin çekimi. tavsiye: Öðüt, yol gösterme. tazmin etmek: Zararý ödemek. tecdit: Yenileme. tedris: Öðretim. tedrisat-ý iptidaiye: ilköðretim. teessür: Üzüntü. tefrik: Ayýrma, ayýrt etmek. tefriþ: Bir yeri gerekli eþya ile döþeme. tefsir. Yorumlama. tekaüt: Emeldi. tekdirat: Azarlama. tekellüf: Güçlüðe katlanma. teklifsiz: Resmî veya çekingen davranmama. tekmil: Bütün, tüm. telaffuz etme: Söyleme. tembih: Uyarma. temenna etmek: Eli baþa götürerek selâmlamak. temin: Saðlama, elde etme.

vâkýf olmak: Bilmek. vakur: Aðýrbaþlý. vakfetmek: Adamak. görevini üstlenmek. gurbet. vâkýf: Bilen.V vaftiz: Hýristiyan dininde bir kutsal iþlem. ulvî: Yüce. býrakmak. öðrenmek. sevide durma. tezevvüç etmek: Evlenmek. varmak. bahane.temrin: Alýþtýrma. Sözlükçe 447 teþvik etmek: Ýsteklendirmek. . özendirmek. tesadüf etmek: Rastlamak. vasýl olmak: Ulaþmak. sevgi baðlýlýðý. katlanmak. vekâlet: Birinin yerine bakmak. tevazu: Alçakgönüllülük. teveccüh: Güleryüz gösterme. vukuf: Bilgi. yakýnlýk duyma. -Yyadellen Baba evinden uzak yerler. dinlenmek için verilen ara. tevdi etmek: Vermek. tereddüt: Kararsýzlýk. velev: Kaldý ki. vaveyla: Çýðlýk. tevekkül: Kadere boyun eðmek. teskin etmek: Acý. virane: Yýkýlmýþ veya harap olmuþ yapýlardan geriye kalan yýkýntý. varak-ý mýhr-i vefa: Sevgi. viöjö: (Fr. yan Sevgili. teneffüs: Temiz hava. dindirmeye çalýþmak. bilimler. usuletle: Usulüyle. tenezzül etmek: Kendi durumuna. vefasýz: Sevgisi çabuk geçen. vehim: Kuruntu. gözleri açýkta býrakan ince y Sözlükçe 448 . heyecan gibi duygularý yatýþtýrmaya. usu l: Yöntem. yadigâr: Bir kimseyi ya da bir olayý hatýrlatan nesne ya da kiþi. vefa: Sevgide sebat. teres: Pezevenk. yaþmak: Eskiden kadýnlarýn ferace ile birlikte kullandýklarý. vesile: Sebep. tetkik etmek: incelemek. usul-i cedit: Yeni yöntem. ulum-i diniye: Din bilgisi. -Uulema: Bilginler. biyografi. hatta. öfke. düzeyine aykýrý düþen bir þeyi kabul etmek. tercüme-i hal: Özgeçmiþ. teþrif etmek: Bir yere gelerek orayý onurlandýrmak. onurlu. vakan Aðýrbaþlýlýk. baðlýlýk evraký. veranda: Camlý taraça. tevil etmek: Söz veya davranýþa baþka bir anlam vermek. hakikatsiz. ulûm: ilimler. Vieux'deri) Yaþlý iþi.

zemzem: Müslümanlarca kutsal sayýlan su. zabit: Subay. yeis: Üzüntü. eþ. ziya: Iþýk. zerzevat: Sebze. zaruri: Zorunlu.) Çarpma. kiþi. daha çok. . zat: Kimse. ziynet: Süs. zevce: Erkeðin nikâhlandýðý kadýn. dayanamama. zikretmek: Söylemek. ziyade: Çok.Z . alçalma. . yegâne: Tek. zillet: Hor görülme. zayi etmek: Kaybetmek. zýb: Süs. zarp: (Mat. yortu: Hýristiyan bayramý. umutsuzluktan doðan karamsarlýk.zaaf: Düþkünlük.yazýhane: Yazý masasý.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->