BÝRÝNCÝ KISIM B.

Eylül l Arkadaþlar aslýn bir e kitap yapmak okadar da zor deðil mesela birazdan size yollayacaðým ravenloft adlý roman yaklasýk olarak 400 sayfa bunu tarayýp word formatýna döndürmek 2 saat gibi bir zaman alýyor bu zamaný da yanýn oyacaðýnýz bir 37 ekran tv yada cd roma takacaðýnýz bir audio cd dinler ken okadar hýzlý ge i göz açýp kapayýncaya kadar kitabý taramýþ ve word e aktarmýþ oluyorsunuz tabi bu arada scaner ýnýzýn çook büyük bir önemi war benim elime hiç umulmadýk bir anda ge 310p markalý scanner ýn tarama hýzý 20 saniye 300 dpi gri tonda þuana kadar gördüðüm en hýz diðer modelleri pek bilmiyorum ama araþtýrmaþlarým 40 saniye ile 2 dakika arasýnda deðiþen er wern scanner larýn türkiyede çook olduðu... tabi çok hýzlý scannerlarýn olduðunu nette o esala epson nun enson modeli 9 saniye gibi inanýlmaz bir hýzda taraama yapýyormuþ ama de diðim gibi bunu kullanmadan yorum yapmak çook zor ..

DÖRDÜNCÜ sýnýftaydým. Yaþým on iki kadar olmalý. Fransýzca muallimimiz Sor Aleksi, bir gün ifesi vermiþti. "Hayattaki ilk hatýralarýnýzý yazmaya çalýþýn. Bakalým neler bulacaksýnýz? bir hayat temini olur," demiþti. Hiç unutmam; yaramazlýðýmdan, gevezeliðimden býkan öðretmenler, o sýnýfta beni arkadaþlarým köþede tek kiþilik bir küçük sýraya oturtmuþlardý. Müdirenin söylediðine göre, ders esnasýnda komþularýmý lakýrdýya tutmamayý, uslu uslu muall yi öðreninceye kadar orada bir sürgün hayatý geçirmeye mahkûmdum. Bir yanýmda kocaman bir tahta direk vardýr. Ne yapýlsa sýnýftan çýkarýlmasýna imkân olmayan a çakýmýn ucuyla ötesine beý isine açtýðým yaracýklara stoik bir vakarla tahammül eden sess aþlý ve upuzun bir komþu. Öte yanýmda manastýr terbiyesinin istediði serin ve maðrur loþluðu temin için yapýlmýþa ben njurlarý hiç açýlmayan bir uzun pencere dururdu. Ehemmiyetli bir keþif yapmýþtým. Göðsümü s mi biraz yukarý kaldýrdýðým vakit panjurlarýn arasýndan gökyüzünün bir parçasýyla bir büyük rasýndan tek bir apartman penceresi ve bir balkon parmaklýðý görünürdü Doðrusunu söylemek lâzým gelirse, manzara hiç de zengin deðildi. Pencere her zaman kapalý d r, balkon parmaklýðýna hemen daima bir ufak çocuk þiltesi ile yorgan asýlýrdý. Fakat ben, bu kadarýndan da memnundum. Ders esnasýnda ellerim çenemin altýnda kilitli, sor hocalarýma çok ruhani görünmesi gereken r vaziyette gözlerimi 8 Reþat Nuri Güntekin

göðe -panjur aralýklarýndan görünen hakiki gökyüzüne- uydurduðum zaman, onlar bunu bir usla sanarak sevinirlerdi. Ben de onlarý atlatarak bizden gizlemeye çalýþtýklarý hayatý seyrediy uþum gibi bir þey, bir atlatma ve intikam zevki duyardým. Sor Aleksi, izahatýný bitirdikten sonra bizi çalýþmaya býrakmýþtý. Ön sýralarý süsleyen aðýrbaþlý sýnýf birincileri hemen iþe koyulmuþlardý. Yanlarýnda olmadý zlarý üzerinden okumuþ gibi biliyordum: "Ýlk hatýraný, sevgili anneciðimin küçük karyolamýn altýn sarýsý baþý, bana muhabbetle gülümseyen gök mavisi gözleridir," tarzýnda þairane bir . Hakikatte annecikler altýn sarýsý ve gök mavisinden baþka renklerde de olabilirdi. Fakat sörlerde okuyan kýzlarýn kaleminden bu renklere boyanmak, o biçareler için bir mecburiyet , bizim için bir usuldü. Bana gelince, ben bambaþka bir çocuktum. Çok küçük yaþta kaybettiðim annemden aklýmda pek f r þey kalmamýþtý. Fakat herhalde altýn saçlý ve mavi gözlü olmadýðý muhakkaktý. Böyle olunc bana onu asýl çehresinden baþka bir çehre ile düþündürmeye ve sevdirmeye muktedir deðildi. Beni bir düþüncedir almýþtý. Ne yazacaktým? Duvardaki boyalý Meryem tablosunun altýna asýlm at durmadan yürüdüðü halde ben, hâlâ yerimde sayýyordum. Basýmdaki kurdeleyi çözdüm, saçlar n üzerine indirmeye baþladým. Bir elimle de kalemimi aðzýma sokuyor, ýsýra ýsýra diþlerimin dürüyordum. Filozoflarýn, þairlerin, yazý yazarken burunlarýný kaþýmak, çenelerinin derilerini çekiþtir garip garip huylan

ÇALIKUÞU vardýr ya... Kalemi ýsýrmak ve saçlarýmý gözlerimin üstüne daðýtmak da benim düþüncelere da

Bereket versin benim düþünce saatlerim çok nadirdir. Çünkü o takdirde hayatým -masallardaki çarþamba karýsý ve ocak anasýnýn hayatý gibi- karmakarýþýk bir saç kümesi içinde geçecekti Aradan seneler geçti. Yabancý bir þehirde, yabancý bir otel odasýnda, sýrf bitip tükenmeyec gibi görünen bir gecenin yalnýzlýðýna karþý koymak için hatýralarýmý yazmaya baþladýðým bu ayný küçük çocuk tavrýyla saçlarýmý çekiþtiriyor, gözlerimin üstüne indirmeye uðraþýyor. Bunun sebebine gelince, öyle sanýyorum ki, ben etrafýndaki hayata pek fazla kendini ka pýp koyveren, hafif ve dikkatsiz bir çocuktum. Besbelli sýký zamanlarda kendi kendimle, kendi fikirlerimle yalnýz kalmak için gözlerimle dünya arasýnda, bu saçlardan bir perde koy aya çalýþýyordum. Kalem sapýný kebap þiþi gibi diþlerimin arasýnda çevirmeye gelince, onun hikmetini doðrusu m de pek anlamadým. Bütün bildiðim, dudaklarýmdan mor mürekkep lekelerinin eksik olmadýðý v enç kýz hali alýr gibi olduðum bir yaþta, beni bir gün mektepte ziyarete gelen birisinin ka adeta býyýk çekmiþ gibi çýkarak yerin dibine geçtiðimdir. O gün, bütün düþüncelerime raðmen, ancak þu kadarcýk bir þey yazabildiðimi hatýrlýyorum: "Ben, galiba balýklar gibi bir göl içinde doðdum. Annemi hatýrlamýyor deðilim... Babamý, da erimiz Hüseyin i... Beni bir gün sokakta koþturan bodur bir kara köpeði... Bir gün, dolu bi sepetten gizlice üzüm çalarken parmaðýmý sokan arýyý... Gözüm aðrýdýðý vakit içine damlatý yin'le beraber istanbul'a geliþimizi... Evet, bunlara ben10 Reþat Nuri Güntekin

zer daha birçok þey aklýmdan geçiyor... Fakat bunlarýn hiçbiri ilk hatýra deðil... Sevdiðim , büyük yapraklar arasýnda çýrýlçýplak çabalayýþým kadar eski deðil... Deniz kadar uçsuz bu e büyük büyük yapraklar, dört bir tarafýnda aðaçlar varsa; bu göl nasýl deniz kadar büyük o iniz... Vallahi yalan söylemiyorum ve ona sizin kadar ben de þaþýyorum.. Fakat bu böyle; n e yapalým? Vazifem sýnýfta okunduðu zaman, bütün arkadaþlarým bana dönerek kahkahayla gülmüþler ve zav si onlarý yatýþtýrýp teskin etmek için hayli sýkýntý çekmiþti. * Garibi þu ki, Sor Aleksi, siyah elbisesinin içinde filiz gibi boyu, bembeyaz koleret 'i ile alnýna kaldýrýlmýþ bir saraylý yaþmaðýna benzeyen baþlýðý arasýnda sivilceli kansýz la þimdi karþýmda belirse ve bana tekrar o suali sorsa, galiba ayný cevaptan baþkasýný bula acaðým; yine balýk gibi göl içinde doðduðumu söylemeye baþlayacaðým. Sonralarý öteden beriden öðrendiðime göre bu göl, Musul taraflarýnda, adýný bir türlü aklým yaný baþýndadýr ve benim uçsuz bucaksýz denizim bir aðaç kümesi arasýnda, kuru bir ýrmaktan avuç sudan baþka bir þey deðildir. Babam; o zaman Musul'daymýþ. Ben, iki buçuk yaþýnda kadarmýþým. Yaz o kadar þiddetli olmuþ barýnmak kabil olmamýþ; babam, annemle beni bu köye getirmeye mecbur kalmýþ. Kendisi her s bah atla Musul'a iner, akþamlarý güneþ battýktan sonra dönermiþ. Annem hastaymýþ. Beni bile gözü görmeyecek kadar hasta.

ÇALIKUÞU H Bir zaman pek sefil olmuþum... Aylarca hizmetçi odalarýnda sürünmüþüm. Sonra köylerden biri ma diye kimsesiz bir Arap kadýný bulmuþlar... Fatma, yeni ölmüþ çocuðundan boþ kalan memesi albini bana vermiþ... Ýlk senelerde bir çöl çocuðu gibi büyümüþüm... Fatma, beni bohça gibi sýrtýna baðlar, kýzgý ma aðaçlarýnýn tepesine çýkartýrmýþ. iþte o sýralarda yukarýda söylediðim köye gelmiþim. Fatma, beni her sabah yiyeceðimizle ber bu aðaçlýða getirir, çýrýlçýplak suya sokarmýþ... Akþama kadar alt alta, üst üste boðuþur, z... Sonra uykumuz geldiði vakit, kumlan kümeleyerek yastýk yapar, vücutlarýmýz suda, baþla a kucak kucaða, yanak yanaða uyurmuþuz... Ben, bu su âlemine o kadar alýþmýþým ki, tekrar Musul'a döndüðüm vakit denizden çýkmýþ balý uk ederek çýrpýnýr, fýrsat buldukça üzerimdeki elbiseleri atarak çýrýlçýplak sokaða koþarmý Fatma'nýn burnunda, yanaklarýnda, bileklerinde, dövmeden süsler vardý. Bunlara o kadar alýþ , dövmesi olmayan yüzler bana adeta çirkin görünüyordu. Benim ilk büyük matemim, Fatma'dan uþtu. Döne dolaþa Kerbe-la'ya gelmiþtik. Dört yaþýmdaydým. Aþaðý yukarý her þeyi hatýrlayac a iyi bir kýsmet çýkmýþtý. Dadýmýn gelin olduðu, köþeye oturduðu gün, bugünkü gibi gözümün meli olduðu için bana dünya güzeli gibi görünen kadýnlarla dolu bir evde beni kucaktan kuca zdiriyorlar, sonra Fatma'nýn yanýna oturtuyorlardý.

Sonra, ortaya konan siniler üzerinde avuçla kapýþ kapýþ yemek yediðimizi hatýrlýyorum. Niha yorgunluðundan ve zilli teflerle testi biçiminde dümbeleklerin verdiði sersemlikten, yin e erkenden dadýmýn dizinde uyuyakaldým. Oðlu Hüseyin'i Kerbela'da þehit ettikleri zaman Fatma anamýz sað mýydý, bilmiyorum. Fakat k aðýz, o kara güne 12 Reþat Nuri Güntekin

yetiþtiyse kopardýðý vaveyla, benim düðün gecesi sabahý evde kendimi yabancý bir kadýnýn ko uðum zaman kopardýðým vaveylanýn yanýnda hiç kalýrdý. Hasýlý, Kerbela Kerbela olalý zannederim ki böyle gürültülü matem görmemiþtir. Baðýrmaktan günlerce büyük adam gibi, açlýk grevi yaptým. Dadýmýn acýsýný aylarca sonra bana, Hüseyin isminde bir süvari neferi unutturdu. Hüseyin, t esnasýnda attan düþerek sakat kalmýþ bir askerdi. Babam, onu emir neferi olarak eve almýþtý in, deliþmen bir adamdý. Beni çabucak sevmiþti. Ben de umulmaz ve affedilmez bir vefasýzlýk a onun sevgisine mukabele edivermiþtim. Gerçi Fatma ile olduðu gibi beraber yatmýyorduk, fakat sabahleyin horozlarla beraber gözlerimi açtýðým dakikada soluðu onun odasýnda alýr, iner gibi göðsüne oturarak parmaðýmla gözkapaklarýný açardým. Fatma'nýn bahçesine, kýrlarýna bedel; Hüseyin, beni kýþlaya asker içine alýþtýrmýþtý. Bu uz oyun icat etmekteki maharetini ben, baþka kimsede görmedim. Asýl güzeli, bunlarýn çoðunun alý, heyecanlý þeyler olmasýydý. Mesela beni lastik top gibi havaya fýrlatýp tutar, yahut k aðýnýn üstüne oturtup ayaklarýmdan tutarak sýçratýr, fýrýl fýrýl çevirirdi. Saçlarým karýþm ktan duyduðum zevki ondan sonra hiçbir þeyde bulamadým. Bazen kaza da olmaz deðildi. Fakat Hüseyin'le aramýzda sýký bir mukavele vardý. Oyunda caný anarsa aðlamayacak, onu kimseye þikâyet etmeyecektim. Bu, benim doðruluðumdan ziyade; onun bir daha benimle oynamamasýndan korktuðum için büyük bir adam gibi sýr saklamaya alýþmýþ o . Çocukluðumda bana hoyrat derlerdi. Galiba haklarý da vardý. Kiminle oynarsam canýný yakar baðýrtýrdým. Bu huy, herhalde Hüseyin'le oynadýðým oyunlardan kalma bir þey olacak.

ÇALIKUÞU 13 Nasýl ki, kendi caným yandýðý zaman da pek ah ü zara kapýlmadan felaketi güleryüzle karþýla adigârýdýr. Hüseyin, bazen de kýþlada Anadolulu neferlere saz çaldýrýr, beni yine testi gibi tepesinin e yerleþtirip garip oyunlar oynardý. Bir zamanlar da onunla at hýrsýzlýðýna alýþmýþtýk. Babam evde olmadýðý zaman Hüseyin, ahýrd oturtarak saatlerce kýrlarda dolaþtýrýrdý. Fakat eðlencemiz uzun sürmedi. Pek günahýna gir ama, galiba aþçý kadýn tarafýndan babama gammazlandýk ve zavallý Hüseyin, ondan iki tokat ten sonra bir daha ata yanaþmaya cesaret edemedi. Halis muhabbet; kavgasýz, gürültüsüz olmaz, derler. Biz de Hüseyin'le günde en aþaðý beþ nö rdik. Bir tuhaf surat asma tarzým vardý. Odanýn bir köþesinde yere çomelir, yüzümü duvara çevirir n üç, beþ dakika beni bu halde býraktýktan sonra halime acýyarak birdenbire belimden kavrar baðýrla baðýrta havaya kaldýrýrdý. Bir nöbet de kucaðýnda titizlik ettikten sonra nihayet neferi çenesinden öpmeye razý olurdu ve barýþýrdýk. Hüseyin'le arkadaþlýðýmýz iki sene sürdü. Fakat o zamanýn seneleri þimdikilere benzemezdi. zun, o kadar uzundu ki... Çocukluk hatýralarýmý anlatýrken hep Fatma'dan, Hüseyin'den bahsediþim biraz ayýp düþmüyor Benim babam Nizamettin isminde bir süvari binbaþýsýydý. Annemle evlendiði sene Diyarbakýr'a ermiþler, gidiþ o gidiþ. Artýk bir daha Ýstanbul'a dönmemiþ. Diyarbakýr'dan Musul'a, Musul' anýkýn'a, oradan Baðdat'a, Kerbela'ya geçmiþ... Bir yerde üst üste iki sene kalmamýþ. Reþat Nuri Güntekin 14 ,;*s

Nihayet annemin hastalýðý artýnca babam. Yalýmýzýn arkasýndaki korulukta bir taþ havuz. dudaklarýnda bir kan lekesiyle ölü bulmuþlar! Altý yaþýnda bir çocuðun epeyce þeylere aklý ermesi lâzým gelir. Yavaþ yavaþ bir þey konuþuyorlardý. bizim bir arada geçirdiðimiz son gün oldu. iba biraz da büyükannem ve teyzelerimle karþýlaþmaktan çekinmiþ. bana sakat bi gibi görünmüþtü.Þartýmýzda bu var mýydý? istanbul'a beraber dönmeyecek miydik? diye adeta çýkýþýrmýþ. yeni yürüyen bir çocuk gibi onu bileklerinden tutarak aðladýðýný h . Sonra a bir hastalýðý da varmýþ.. mabeyincilerin konaklarýna giderek aðlayýp sýzlýyormuþ. sandýðýndan yeni elbiseler çýkararak süslendi... Bitip olculuklara..Seni hiç olmazsa bir mevsim için. yüzükoyun. hiç olmazsa onu istanbul'a götürmek için bir ay iz temiþ ve cevap beklemeden yola çýkmýþ. nedense hiçbir iþtim.. cami avlusu gibi kubbeli yerlerde dolaþtýðýmý biliyorum. Hüseyin'se namaz kýlar gibi yanýnda diz çökmüþtü. Bu manzara.. zanarak baþýmý suya sarkýtýyordum. Misafir olduðumuz evde b eni yataðýna oturtarak ÇALIKUÞU 15 saçlarýmý tarýyor.. Biraz yorgunluk.. sýhhatçe hiç bana benzememiþ.. Bu çýðlýk ve telaþtan gözüm yýldýðý için artýk havuza girmeye cesaret edemiyor. Lüks bir vapurda kýlýksýz bir Arap neferinin ku caðýnda bir minimini kýz çocuðu. Havuzun yeþilimsi sularýnýn kýzýl yapraklarla örtülü olmasýna göre mevsim yapraklarý seyrederken altlarýnda birkaç kýrmýzý balýðýn dolaþtýðýný gördüm ve büyükannemi ntari ve yeni potinlerimle havuzun içinde yürüyüverdim. Fakat ben. Birkaç uyku dakikasýna bu kadar uzun rüyalarý sýðd rleri herhalde çok.. Sonra tabii. Fakat annem: . Bu. Annemi ertesi gün açýk bir sandýðýn kenarýnd aþýr bohçasýnýn üstüne düþmüþ. Fakat mümkün mü? Daha uykuya dal dakika olmadan uyandýrýr ve Kalender'deki yalýmýzda. geçer.. bir bahçe iskemlesine otur uþ. Akþamüstü k. Tablo. Neye uðradýðýmý anlamaya meydan kalmadan teyzelerim beni kucaklar k yukarý götürdüler.. bir yandan öpüp bir yandan azarlayarak üstümü deðiþtirdiler. ellerimin kirli. Fakat buna mukabil beni ara göndermeyi bir vazife bilmiþ. düðmelerimin kopuk olmasýna aldýrmadan baþýný göðsüme k Bir gün büsbütün ayaða da kalktý. O biçare de ihtiyar... annemi biraz canlandýrýr gibi olmuþtu. güneþ ve rutubetten kararmýþ rengiyle. * Beni istanbul'a neferimiz Hüseyin getirdi. H . istanbul'a dönmek babamýn içine sinmemiþ.. fakat rmalar bir türlü netice vermiyormuþ.Annemi bana benzetirler. biraz arkada.Benim hiçbir þeyim yok.. çok göreceði gelmiþ olmasý lâzým gelmez mi? Büyükannem serasker kapýsýna. Etrafta bir çýðlýk koptu. Kendisini zorla ayýrýrlar diye korkuyormuþ. bu havuzun kenarýnda kollarý omuz baþlarýnda ak bir çocuk heykeli vardý. vapurda birçok kimseye kimbilir ne sefil ve cý görünmüþtür. Ýki gün evvel biraz hava deðiþti de ondan ol um. Sonra. Birçok günler büyük bir bahçede çocuklarla boðuþtuðumu. civarýndaki koruda veyahut Boðaz'ýn s rýnda geçmiþ bir uzun rüyayý anlatýrmýþ. Fakat zavallýnýn bütün evlilik hayatý. Annemi yabancý bir toprakta býraktýktan sonra. Beyrut'ta denize kavuþmak. bugünkü gibi gözümün önün . Fakat annemi aya ce sevinçle konuþtuðunu. dermiþ. Herhalde Türkçe konuþuyor olmalýydýlar ki ne söyledikle . Çok zayýfmýþ. omuzlarýndan hiç eksik etmediði siyah atkýsýyla. bu hastalýðý saklamaya ça sýn.. bende biraz vahþi tabiatlý. er sokaklarda. deniz kenarlarýnda.. Mahfeler içinde çölü geçiþimiz bugünkü gibi hatýrýmdadýr. Seni kim bilir ne kadar göreceði gelmiþtir. Fakat zavallý kadýn. Hele babamla evlendiði seneden kalma bir fotoðrafý vardýr ki be nim modelim gibidir. istanbul'u göreceði geldiðini babamdan saklarmýþ. . daðlarýn sert havasýna. 16 Reþat Nuri Güntekin ilk geldiðim günlerde bu kýrýk heykel. Fakat bu seyahati Hüseyin'den baþka kiminle yapsam muhakkak bu kadar mesut zdým. babamý çok sevi-yormuþ.. Bulunduðumuz ev kalabalýktý. günden güne büyüyen bir kýz çocuðunu kýþlada linde terbiye etme imkânsýzlýðýný da düþünmüþ olacak. gibi þeyler söylermiþ. Bir gün yine bu vaziyette balýklarý seyretmekle meþguldüm. çöllerin ateþine dayanacak bir vücutta deðilmiþ. iki ay için annene göndereyim.. Babam. sert bir asker hatýrasý býrakmýþtýr.

Baþýmda yanan kýrmýzý gece kandili sönmüþtü. ye kelimelerle "Hüseyin pis.. bahçede bir hurma ormaný meydana gelmesini bekliyordum. Ayrýlýk gününün faciasýný hâlâ hatýrlar ve gülerim.. deniz kenarlarýna dö van arasýndan sokaða. pis. Hüseyin'in bir kerevet üzerine serilmiþ yataðýn Onun uykusu çok aðýrdý. Fakat bu gece ben.. bu ayrýlýðýn vakti gelince güneþi urun yaðmasý gibi hiçbir tedbirle önüne geçilemeyecek bir felaket olduðunu gayet iyi anlýyo O gece. berisine diktim. Baðdat'ta. Hüseyin. Bir za ayanarak büyükanneme baktýktan. onu uyandýrmaktan korkuyord Uyanýrsa beni eskisi gibi koynuna yatýrmaya razý olmayacaðýndan. Fakat bahçe kapýsýnýn yanýndaki pencere açýk býrakýldýðý için dýþ iþ oldu. Fakat seslerinden. Birk bütün yalý ayaða kalkmýþ. Bir mýný katýrboncuklarýyla karýþtýrarak ipliðe dizdim. Dünyayý hiçe sayýyormuþum gibi kahkahalar türlü gevezelik ve delilikler yaparým. Bitiþik arsadaki bostan kuyusuna fener sarkýtmýþlar.. büyükannemin karyolasýna bitiþik küçük karyo- ÇALIKUÞU 17 lamda birdenbire gözlerimi açtým.2 18 Reþat Nuri Güntekin taramýþlar. ara sýra bana bakmalarýndan þüphelendim. hareketsiz ve sessiz bir insan diy aha açýkçasý bir miskin þeklinde tasvir ederler. içimde dayanýlmaz bir acý vardý. Sur dilencilerinden öðrendiðim dualarla büyükannemin. öyle sanýyorum ki yakýn kimsesi ve baþkalarýna açýlmaya kabiliyeti olmayan insanlar için bu daha iyi bir þeydir. gözleri sönmüþ. Bereket versin çekirdekleri kalýyordu..F. Hüseyin'i hatýrlayarak odasýna koþmuþ ve beni neferin boynuna sýmsý k uyumuþ görmüþ. edepsiz. Ööö. Fakat pencer ay ýþýðý içindeki oda bembeyazdý.. ayaklarýmýn ucuna basarak odadan çýktým. . Yaramazlýktan kuduruyor.. O geceki münasebetsizliðim yakýn zamanlara kadar aile içinde söylenmiþtir. Beyaz gecelik gömleðimin u eri bacaklarýma dolaþa dolaþa oraya koþtum. Niçin? Bu incelikleri akýl edecek yaþta deðildim. Hüseyin çirkin. Tavþan gibi kulaklarý kmiþtim. Onlarla haftalarca eðlendim. bahçenin ta öbür ucundaki bahçývan kulübesinde yatardý. Çocuklarýn bazen yaþlarýnýn çok üstünde garip seziþleri vardýr. Bununla beraber zavallý. onun uyuduðuna kanaat getirdikten sonra yavaþça karyolamdan indim. Diþimle kýrarak havuza attýðým simit kýrýntýlarýna üþüþen kýrmýzý balýklarý izliyo dibine vurmuþ akislerine bakýyordum. kapýnýn yanma çömelmiþ. þamdanlarla bahçelere. Baþka çocuklar gibi karanlýk ve yalnýzlýkta dým. Ben ömrümde o günkü kadar dalkavukluk e eyin. Merdiven tahtalarý gýcýrdadýkça büyük bir insan ihtiyatýyla yerimde durarak aðýr aðýr Kapýlarý sürgülemiþlerdi. ben diye getirdikleri akraba çocuklarýna saldýrarak canlarýný yakýyordum. bütün yalvarmalarýma raðm alarak büyükanneme teslim edeceðinden emindim Zaten bütün istediðim. Bende daima bunun aksi olmuþtur. teyzelerimin eteklerini öpüyordum. ihtimal. Neden sonra büyükannem. Bununla beraber. * Romanlar mahzun insaný.. hiddetimi ÇALIKUÞU 19 yatýþtýrýr gibi olmuþu. Aylarca her sabah küçük bir kova ile onla luyor. tavý e hareketlerim neþelenir. Ötekileri bahçenin ötesine. çirkin Hüseyin'in bana Beyrut'a çýkar çýkmaz gönderdiði bir k ma. koskoca býyýklarýyla utanmadan aðlýyordu. Yabancýlar tarafýndan ayýplanacak bir vefasýzlýkla Hüseyin'i çabucak yakadan silkip atmýþtý lmiyorum ama. Yanýmda adý anýldýkça yüzümü ekþitiyor. Zaten Arabistan'dayken de sabahlarý onu uyandýrmak çok zor bir iþti rini açmaya razý olmasý için ata biner gibi göðsüne oturup zýplamak. ben. Ellerinde lambalar.. Hüseyin. Yalnýz.mýyordum. uzun býyýklarýný dizgi çekmek ve bir süre baðýrtmak lâzým gelirdi. kayýkhaneden havuzun iki karýþ suyuna kadar her yeri arayýp Çalýkuþu . sabaha karþý uyanýp da beni yataðýmda göremeyince çýldýracak gibi olmuþ. Uykumu almýþtým.. içim içime sýðmaz olur. Büyükannem. ona sahiden de dargýndým. omuzlarý çökmüþ." diye yere tükü-rüyordum. Ne zaman derin bir üzüntüye kapýlsam gözlerim parlar. son bir gecemi daha onun koynunda geçirmekten ibaretti. bana bakarken kocaman mendiliyle gözlerini siliyor-du. Hüseyin'den ayrýldýktan sonra da böyle yaptýðýmý hatýrlýyorum. muhteþem bir yamyam kolyesi þeklinde bo tým. Bunlarýn bitmesinden bir felaket gibi korktuðum halde bir oturuþta ni silip süpürdüm.

Bütün çocuklarýn "Sakallý Amca" diye çaðýrdýklarý tuhaf bir akrabamýz vardý. kolumdan tutarak bir oda a kilitlemekti. bir sýðý etine düþmemden korkuyordu. benim taki ime memur ettiler. ne tehdit. Benimle baþa çýk-mak hakikaten imkânsýzdý. O kadar parlak bir ci . benim ya bir yerimi keserek sessiz sedasýz kanýmý dindirmeye çalýþtýðýma. ýstýraba susamýþ bir ruhla yatakta uyanýþ ve hatýr luðu da unutmamak lâzým. Nihayet bahçývaný. Bununla beraber. be-resiz olmaz ve dai onmuþ gibi bez parçalarýyla sarýlý bulunurdu. Burasý. yoksa iyebilseydi. büyükannem hiç þüphesiz beni alýr. insanýn üstüne bir canavar yavrusu gibi atýlýr. Kadýncaðýz. aynada gibi kendimi göreceðimi sanýrdým. sevdiðimi güzel güzel okþamayý öðrenmemiþtim. yorum. Bahçedeki aðaca saklanmak içi zar. Bizi kapýnýn yanýnda perdeleri ve pa . istanbul'da ancak bir hafta alabilmiþti. beyaz. Akraba çocuklarý arasýnda yalnýz birine karþý anlaþýlmaz bir çekingenlik ve cesaretsizliðim ime Teyze'nin oðlu Kâmran. ihtimal. Köprüde tekrar bir arabaya binerek bitip tükenmez yokuþlardan çýktýk. tartak a çevirirdim. hastalýklý bir ihtiyar kadýnýn bir gün evvelki yorgunluðunu dinlendirmeden uykudan uy nmasý zordur. Yaþça kendimden 20 Reþat Nuri Güntekin çok büyük olan akraba çocuklarýný bile yýldýrmýþtým. Çocuklarýn arasýna karýþmaktan hoþlanmaz. bir sabah beni elimden tutarak vapura bi stanbul'a geçirdi. çekingenliðime raðmen bir gün Kâm-ran'la da kavga ettim. Bilmem baþkalarýnda da öyle midir? Bizim ailede öksüzlere e günah sayýlýrdý. hatta ne yalvarma beni aþaðýya indiremiyordu. Zavallýyý bu sefer de Trablus'tan Arnavutluk'a kaldýrmýþlardý. dokuz yaþýnda bir kýz ç sürükleyemezdi. nazik. Birdenbire bir çýðlýk. Binde bir içimde bir sevgi dalgasý kab u da ayrý bir felaketti. Sesim kesildiði vakit yalýyý ade bu. Bir gün kuþlara bez ve tahta parçalarýyla yuva yapmak için aðaçlarýn tepesine çýkar. bir baþka gün de kocaman bir çamaþýr teknesini sürüye sürüy kendimi akýntýya salývermiþtim. Ne düþündüyse düþündü. Þaþýrdým. Çünkü parmaklarým bir gün bile yarasýz. yoluna devam ederse benim vücudumu çekemeyecek kadar ince dallara çýkmakta tereddüt etmeyeceðimi ve bir kaza çýkacaðýný anladý. Öyle ki adamcaðýz. parlak bir cildi vardý. Fakat dinlenmiþ bir vücut. Sabah karan ktan baygýn düþünceye kadar gürültü ve yaramazlýk ederdim. benim on sene kapalý kalacaðým sor mektebiydi. ça eçtik. Büyükannemin ölümü onu müþkül bir mevkide býrakýyordu. Bekâr zabit.. Kâmran'ýn kývýrcýk san saçlarý. Babam da tesadüfen istanbul'da bulunuyordu. Evet. Taþ mý pek aðýrdý. yakýndan yanaklarýna baksam.Zavallý büyükannem þaþkýna dönmüþtü. minder örtüleri gibi muzýr bir iþle meþgul bulunduðuma delalet ederdi. yahut da sandalye ayaklarýný testerelemek. Maamafih ona çocuk demek de pek doðru olmazdý. Pek çekilmez hale geldiðim zaman verdikleri ceza. cesaretim olsa da kulaklarýna yapýþsam. beni iyiden iyiye sevgisiyle sarmýþ bir gün evvelki yorgunluðunu dinlendirmeden benim gürültümle uyandýkça yataðýnda doðruluyor llarýmdan tutup sar- ÇALIKUÞU 21 sarak.. elleri ceplerinde k deniz kenarýnda dolaþýr. kulaklarýný ýsýrýr. kuþ gibi aðaç dalýnda tünedim. Biçare büyükannemde hiç uyku býrakmamýþtým. sonra büyük bir taþ binanýn kapýsý önünde durduk. bir vaveyladýr koptu. ya bir yerden an baðýrmamak için kývrandýðýma. Hasýlý. onu geldiði yere gönderirdi. yahut aðaçlarýn altýnda kitap okurdu. deniz kenarýnda s pete koyarak taþýdýðým bir kaya parçasýný onun ayaðý üzerinde býraktým. beni teyzelerimin yanýnda býrakmaya yanaþamýyor. Bir gün kapýda bu doktoru bekleyen boþ arabaya a tlayarak hayvanlarý kamçýlamýþ. Nedense. bir ba bacasýndan taþ atýp aþçýyý korkutmak için dam tepelerine týrmanýrdým. "Ne vardý ölüp de bu yaþýnda bu canavarý benim baþýma musallat edecek?" diye anneme Fakat þurasý da muhakkaktý ki. Bir kere yaþça bü nra çok uslu ve aðýrbaþlýydý. verdiðim zahmetlere raðmen eminim ki büyükannem benimle çok avundu ve mesut oldu. bu dakikalarda annem karþýsýna çýkýp "Bu canavarý mý. * Onu kaybettiðim zaman dokuz yaþlarýndaydým. Yalýya ara sýra bir doktor gelip giderdi. yüzünü týrmalar. insan gibi sevmeyi. Akrabalarýmla bir türlü geçinemezdim. Bu sakallý amc me "Evliya parmaklýðý" derdi. tekrar aþaðý in Hasýlý o gece ortalýk kararýncaya kadar.

Fýrsat buldukça oraya týrmandýðýmý ve tehditlere kulak asmadan una kadar daldan dala atladýðýmý gören muallim bir gün. Sýnýfta mütemadiyen gevezelik eder. En ihtiyar hocalara kadar herkes onu Allah gibi say Böyle olduðu halde kendisinden hocaya karþý suç ortaklýðý rica etmem kadýncaðýzý neþelendi ciddiyetini muhafaza edememekten korkuyormuþ gibi gülerek ve parmaðýyla beni tehdit ede rek koridorun karanlýðýnda kayboldu.. gözlüklü bi giderdi. Bahçede kuru bir aðaç vardý. Kýrýlan vazonun eriyör ise bilakis gülüyordu. aile arasýnda aldý yürüdü ve Feride adý bayram elbiseleri g pek sayýlý günlerde kullanýlan resmi bir ad olup kaldý. Sor Süperiyör'le konuþurken ben. Ellerini sallayarak babamý yatýþtýrmaya çalýþýyordu. oradan oraya dolaþýrdým. Bu sörler ya hakikaten melek gibi sabýrlý insanlardý. o baþýný öte yana çevirince ellerimi apazýn taklidini yapýyor ve çocuklarý güldürüyordum. Bir aralýk. çalýkuþu!" d iþte o günden sonra adým unutulmuþ ve herkes beni "Çalýkuþu" diye çaðýrmaya baþlamýþtý. bir yaramazlýkla baþladýðýný hatýrlýyorum. dolaþmaya. bu vazoya benzemez daha neler kýracaktým. Ma Sor. Camýn arkasýnda Sor baktýðýný görmeyeyim mi? Þaþkýnlýktan ne yapsam beðenirsiniz? Boynumu bükerek. Herkes gibi merdivenlerden ini çýkmak benim için deðildi. Gözlerimi yüzüne kaldýrarak: .. hem iþime yarardý. yahut da benim hoþ bir tarafým v rdý. Yahut aklarýmý birbirine yapýþtýrarak zýplaya zýplaya basamaklarý atlardým. Bir gün el iþi makasýyla saçýmdan kestiðim bir parçayý zamkla çeneme yapýþtýrdým. parmaðýmý dudaðýma götürerek "sus" iþ da parmaklarýmla ona bir öpücük gönderdim. Sýnýftan çalýp getirdiðim kaðýt sep larýný doldurmakla meþguldüm. öteyi beriyi karýþtýrmaya baþlamýþtým. Muallimimiz. Her þey Önceden konuþulup hazýrlanmýþ olacaktý ki.rlarý kapalý loþ bir odaya aldýlar.. Bir münasebetsizliðimden þikâyet edildi rsuzca ÇALIKUÞU 23 omuzlarýmý silker. 22 Reþat Nuri Güntekin Mektebe ilk ayak atýþýmýn yine bir kaza. Babam kýlýcýný çýkartarak yerinden fýrladý. Babam. Ah. "Nedir bu yaptýðýn?" Yaptýðýmda ne fenalýk olduðunu anlamýyordum. Mutlaka bir köþeye sinerek arkadaþlarýmýn inmesini bekler. "Bu çocuk insan deðil." dedi. çenesinde keçi sakalýna benzeyen bir küçük sakal taþýyan. Mektepte ben.Viranedeki köpeklere. biraz sonra içeri giren siyahlý bir kadý u eðildi.. Çalýkuþu benim hem hoþuma gider. beni görünce ne kadar sevindiklerini bilseniz. baþýmý sýnýfýn koridora açýlan penceresine çevirecek oldum. Mektebin en büyüðü bu Sor Süperiyör'dü. baþýndaki beyaz baþlýðýn uçlarý garip bir kuþun kanatlan gibi saçlarýma sürünerek yanaklarýmý okþadý. Ü i resimlere parmaðýmla dokunmak istediðim bir vazo yere düþerek kýrýldý. Sert bir sesle beni yanýna çaðýrdý: "Buraya gel Feride. sonr biner gibi týrabzanýn üzerine atlayarak kendimi yukarýdan aþaðýya kapýp koyverirdim. Evdeki haþaralýðým orada devam ediy rdu.Hangi köpeklere? Ne yemeði? . Ara sýra mektebimize. sonradan bu isim. bu kahkahalarýn sebebini lü anlamayarak öfkesinden çýðlýk çýðlýða baðýrýyordu. Dün akþam ta köþe baþýnda Reþat Nuri Güntekin 24 . Bilmem nasýl. afýma baktýðý zaman çenemi avuçlarýmýn içine saklýyor. telaþla beni kolumdan yakaladý. bir gün de beni yemekhanede yakalamýþtý. Sor Süperiyör. "Ne yapayým? Bir Çalýkuþu'ndan ne beklenir?" derdim. Yoksa baþka türlü benim kahrýmý çekmek mümkün deðildi.Köpeklere yiyecek vermek fena mý Ma Sor? dedim .

beni kurtardý. Çünkü köpeklerin aç kalmalarý tehlikesi var. ayaklarýma dolaþmaya baþladýlar. Fakat hayret! Müdirenin çehresi rüyada gördüðüm . Bereket versin bir simitçi geçiyordu... kuyruðunu titreterek kürsünün üzerinde yürüdüðünü görünce bir feryat kopardý. Yanýnda i yakalayarak bir vuruþta sineði kürsünün üstüne yapýþtýrdý. Sor Süperiyör.4* i$* karþýladýlar. Bir baþka hocamýzýn son derece temiz ve titiz olduðuna dikkât etmiþtim. Zannederim ki baþka bir mektepte bunu yapsam ya hapsedilir . 26 Reþat Nuri Güntekin Sonra kabahatimin kolay geçiþtirilecek kabahatlerden olmadýðýný anlýyordum. O gece yataðýmda ben de bir yarým saatçik saðdan sola. yahut da bir baþka ceza görürdüm. Hiç çekinmeden: ..Çamaþýrhanenin arkasýndaki duvardan atladým. Fakat itaatsizlik etmek hiç öyle deðil. sonra arkasýný duvara dayayýp k küçük bir baygýnlýk geçirdi... ben hakikaten garip. anlaþýlmaz bir çocuktum. Hayatta kimse.... Az kalsýn beni parçala aklardý. Fakat zamanla. "Sabredin. galiba bu kadýn kadar beni sevmedi. gözlerini gözlerime dikmiþ beni dinliyordu.Nasýl cesaret ettin? dedi. Sepeti sýmsýký eteklerimin arasýnda tuttum. onu þiddetle sallayarak zavallýnýn bembeyaz akasýna mürekkep sýçratýrdým. Ne oluyorsunuz?. benimle yüz yüze gelmek için yere çömeldi: . soldan saða döndüm ve kývrandým.. heykelin et rafýnda uçuþan sinekleri göstererek: "Ma Sor. Yanýndan geçerken k min iyi yazmamasýndan þikâyet eder gibi yapar. apýcý beni býrakýr mý hiç? Birinci defasýnda: "Ma Sor Terez seni çaðýrýyor!" diye aldattým ica ederim siz de beni haber vermeyin.. Sor.. O. Ben kýrýntýlarý kapýcý ile köpeklere gönderirim. içimde ar ve haya duygularý hayli inkiþaf etmiþti.. sen mektepten nasýl çýktýn? diye sordu. dedi... Ben Sör'ü lakýrdýya tutarken sinek yürümeye baþlamýþtý. omuzlarýmý kýsarak. büyük bir felaket haberi almýþ g erini baþýna götürerek: . Viraneye g eden vermem!" diyordum. Sörler ne garip insanlardý. havagazý lambasýnýn ýþ rýný. sonra bu kâðýt parçasýný yemekhanede yakaladýðým i ineðinin sýrtýna zamkla yapýþtýrdým ve akþam mütalaasýnda bir bahane ile hocamýn yanýna yak e býraktým. dedim. Çatkýn bir çehreyle üzerime yür aðýrýyordu. Sörlerin buna benzer hareketleri o zaman yelin kayaya tesiri gibi bir þeydi.Peki. Kitaplardan birinde boyalý bir akre p resmi bularak makasla etrafýný kestim. izamsýzlýðýma mani olacaða benzemezdi..... Zavallý kýz. Hocam tanýyordum. Hem nasýl istiyorsunuz ki kapýdan çýkayým?.. Ayný saffetle: .Merak etmeyiniz Ma Sor. gizli gizli içeriye iþlemiþ bu silinm lerin bende þifasýz bir zaaf ve rikkat tortusu býrakmýþ olmasýndan korkarým..Küçük hayvanlarý korumak güzel þey. Zalimler bir türlü lakýrdý anlamýyorlar. Dehþet! Ben.. O.. Ertesi gün muha istintaka çaðrýlacak ve kim bilir ne olacaktým? Uykum arasýnda Sor Süperiyör'ü birkaç kere karþýmda gördüm. duvardaki Meryem heykelinin önünde gözlerinde yaþlarla dua ederken. dilimi çýkararak kös kös dýþarý çýkarken çocuklar gülüyorlar. Þöyle böyle on iki yaþýnda vardým. ikincinin sonlarýna doðru kapý aralandý. haþarýlýðýma.. hoca afif kürsüye vurarak onlarý sükût ve ciddiyete davet ediyordu. Duvar çok alçak. Mesela Sor Matild isminde ihtiyar ve son derece mutaassýp bir musiki hocamýz vardý. ÇALIKUÞU 25 Evet. . aziz annemizi melekler ziyarete gelmiþ!" gib i bir sözle en can alacak yerinden vururdum. içeri giren hocaya bir þey söyledikten sonra beni eliyle dýþarý çaðýrdý. Hocalarýmýn zayýf damarlarýný yakalamýþ rinin en ziyade neden üzüleceðini gayet iyi keþfeder ve ona göre iþkenceler hazýrlardým. Yine bir tanesi vardýr ki. Býrak ana. Ertesi gün birinci ders vakasýz geçti. böceklerden pek korkardý. mesela... beni yere yatýrýyorlar-d Benim de inadým tuttu. Biraz sonra Sor Süperiyör'ün odasýnda idim.

. okumuþluðu. Sor Süperiyör. üzülmeyiniz. Anlamýþtým. aksi bir þey söyle de kedi gibi boy una atýlarak seni tozun. annesinin dizi dibinde büyümüþ. Güneþ vurmuþ tepelerinde kýrlangýçlar uçuyor Birdenbire bana da onlar gibi bir canlýlýk geldi: . Geceye doðru güneþten yüzümün derisi pul pul olmuþ..Anladým Ma Sor.Peki ama sende de ne zamana kadar bu pýsýrýklýk. dedim. kýz. on dört. Bereket versin. kadar adeta ku-dururdum. zavallý arkadaþlarým istiskale uðramýþlar. topraðýn içine yuvarlayayým. yumuþacýk. sözünün arkasýný getirmeye muvaff Beni sýnýftan getiren Sör'ün birdenbire mendilini yüzüne kapayarak dýþarý çýktýðýný gördüm. Onlarý bahçeye toplayarak baþlarýna geçer. elindeki bir kâðýt parçasýný buruþturuyor. Besime Teyzem'in kýzý Necmiye. ama galiba ziyadece. hepimiz öleceðiz. Yüzü mahzundu. yürürken ince bir dal gibi sallanýyor zannedilen narin vücudu. bir gün bir parça canlan. sýcak b edisiydi. Kaç defa koþarken ayaðým kaymýþ gibi yaparak üstüne düþtüðümü. Yaþ. nazikliði. Mamafih imtihanlarýn çok yakýn o gün her zamankinden fazla azgýnlýk etmekten men etmedi. Buradaki çocuklardan bana hayýr yoktu. bir kucak parlak tüy yýðýný altýnda ara yen ve o haliyle alýk ve tembel Van kedilerine benzeyen Necmiye'yi bana misal göster irdi.Fende.... Faka yetiþmiþ bir insan sayarak bana tepeden bakar. * Yaz tatillerimi Besime Teyzem'in Kozyataðý'ndaki köþkünde geçirirdim.... Fakat o yirmi yaþýna yaklaþan ve sivri uçlu incecik dudaklarý üstünde incecik býyýklarý çýk oskocaman Kâmran'a ne oluyordu? Kýz ayaðý gibi küçücük ayaklarýnda beyaz podüsüet iskarpinl aplarý. Görüþ günü olmadýðý halde biraz sonra teyzelerim beni görmeye geldiler.. Razý olmadým. r ÇALIKUÞU 27 Bu defa da Sor Süperiyör baþýmý göðsüne dayadý ve uzun müddet býrakmadý. yýlan gözlerine be gözlerini parmaklarýmla tehdit edeyim. bu görücüye çýkan eski zaman kýzý naz ve Bu sözleri ne de olsa söyleyemem tabii. Üzücü bir haber. O kadar ki. Sana bir haber vereceðim. köþkün bahçývaný vasýtasýyla kapý dý r.. yaralý ellerimle eteklerimin yýrtýklarý lýþarak içeri girince.. .. O kadar ki. Kâmran Aðabeyi'nin hemen hemen bir eþi idi. Bir þey söylemek istiyordum. Ayaðýna taþ atarak onu kývrandýrdýðým günü hýncýmdan. Fakat Sor Süperiyör gibi benim de dilim tutulmuþtu rerek açýk pencereden karþýki aðaçlara baktým. bahçenin çitleri üzerinden aþarak yemiþ çalardýk. Bu yaþta bir kýz... annesinin dizi dib inden ayrýlmayan. iþin nihayetinde o. neyse ne.. Ýmtihanlarýn çok yakýn olduðunu söyledim. Gördükleri hakarete aldýrmayarak beni köþkten kaçýrmaya gelir arda serserilik eder. sadakor gömleðinin a asýndan çýkan uzun beyaz boynu ile erkekten ziyade kýza benzeyen bu çocuða son derece içerl m. maþallah on üç. gönüllü çocuklardý. saçlarýný çekeyim.. zevkimden titreyerek hatýrlarým. ona fera . Ýzin alarak eve göt er. küçük. Ne yapalým. tembellerin yaptýklarý gibi kollarýmý sýranýn üstüne koyarak uyukladým emek yemedim. Erkek akrabalar ve konu komþu tarafýndan ikide birde ballandýrýlan meziyetleri fena hald e kanýma dokunuyordu. kabalýðý bu kadar nezaketle karþýlayan bir delikanlýya daha fazla sataþmaz. Baban bir parça hastaymý r parça diyorum. o olduðuna inanacak gibi oldum. bir an akrepli sinek oyununu icat eden ve hocanýn bayýlmasýna sebep olan yaramazýn ben deðil. suda um. dudaklarý titriyordu. akþam mütalaasýnda þi tli bir ateþ bastý. terbiyesi ve daha bilmem neleri ikide birde baþýma k kýlanlardan biri de Kâmran'di. Beni elimden tutup göðsüne çekecek gibi bir hareket ya Sonra yine býraktý: .. gözlerinde hain bir gülümsemeyle: "Ne zaman a kadar bu çocukluk Feride?" derdi. Zaten kýz kýsmýnýn da böyle olmasý lâzým geldiðini içimden tasdik etmez deðildim. çocuðum. Ertesi sabah uyandýðým zaman her zamanki Çalýkuþu idim. Usluluðu. teyzem saçýný baþýný yolar. kitaplarýný yýrttýðýmý. 28 Reþat Nuri Güntekin Necmiye. Fakat Allah'ýn kulu. Bir aralýk. etrafta muhacir çocuklarý vardý..nzemiyordu. sessiz ve biraz da hastalýklý bir çocuktu. Dudaklarýmdan g ihtiyari münasebetsiz bir þeyler kaçmasýndan korkuyormuþum gibi eHmi aðzýma kapar.

Kâmran. etekleri yere deðen beyaz ipek elbiseler. Þöyle on üç. Peygamber'in kav-liyle seni kendime alýrdým.... Þu Kâmran'la evlenmek galiba iyi bir þey olacaktý. bir köþede dilimi çýkarmýþ. Kadýnlar... Sebebi þu: On üç. hatta birkaç erkekle al . Sen hanýmlarla tuvalet konuþurken düþündüm ki. Aþaðýda kahkahalar devam ediyordu. hem güçlü" kavlince yine taarruza geçtim: . Mamafih kapýdan tekrar döndüm: . sonra?.Nasýl? dedim.. bu töreni takiben tatil aylarýnda hain arkadaþlarým. gelin duvaklarýna benzeyen kucak kucak tüller örtülerek Isa Peygamber'le niþan-lanýrlardý. dedi. Bir kerecik olsun saç saça. orgla çalýnan ilahiler. söküklerini diker. Alýklaþtým.. Alacaklarý olsun. Ama þimdiki yaþta deðil.Ee.. bu þimdi de mümkün Feride. sokak iþlerine bakarsýn. Allah seni yanlýþ yarat akmýþsýn.Ne geldi? . bu taþkýnlýk ancak birinci üç mtihanýna doðru yatýþýrdý.. on dört yaþýna gelen Katolik arkadaþlarým. Odada bir kahkahadýr koptu. bütün d almýþtý.. Ben. Paskalya bayramýnda i onlarýný yaparlar. bütün dikkatimle yýrtýk bir bluzu Kendimi tutamadým. kapýlara çarparak odama çýktým. "hem suçlu. kusura bakmazsýnýz a Topuklarýmla merdiven tahtalarýna vurarak. dedim.. Çünkü yaþlarýmýz gittikçe büyüyor. bir zaman için için kaynar.. ama anlaþýlan elimdeki hain sökük. Çünkü Allah esirgesin evde kavga imin hali ne olur? Vaktiyle nazik ayaklarýna yedikleri taþý unutmamýþlardýr sanýrým. dedim.. yirmi iki yaþlarýnda bir erkek. hemen niþanlýlarýna vefas rler. .Ayýp ettik.Peki sonra?. Sonunda nasýl olsa söyleyeceksin .. ÇALIKUÞU 31 Kilisede mum ýþýklarý. Aklýma bir þey geldi. karþýlarýna ilk çýkan bir. Kuzenim: . on dört sularýnda.erah küfretmek için bahçenin yalnýz köþelerine kaçardým. dedim. on dördüne gelmiþ bir kýz için pek ayýp oldu ama.Darýlma o halde. Kendimi top gibi ryolanýn üstüne attým.. . Lakýrdýya çanak tutm saçma söylemekte bu kadar ilerlemiþ deðilimdir. 30 Reþat Nuri Güntekin Öfkeyle yerimden kalktým. senin tuvaletlerinle uðraþýr. baharda.. .. baþ baþa dövüþerek hýncýmý çýkar a çare kalmýyor gibiydi.Ne gülüyorsun? diye sordu. Allah'ýn emriyle.. kahkahalarla gülmeye baþladým.. Mamafih. Misafirlerden biri bir münasebetsizlik etti: . ... balmumu renkli.. kadýn tuvaletinden lardý. Gülüþmeler arasýnda garip bir ciddiyetle odama çýkýyordum. köþkün alt katýnda akrabadan birkaç hanýmla. * Yaz tatili sonlarýnda mektebimiz.Sonrasý ne olacak..Nasýl olacak? Kâmran'a varýrsýn. . gözlerimi þaþýlaþtýrmýþ. onunl atý günden güne uzaklaþýyordu.Deminden beri bir karýþ yeri dikinceye kadar parmaðýmý delik deþik etmiþ olmama göre ben rmi. ÇALIKUÞU 29 Yaðmurlu bir gündü. yaptýracaklarý kýþ elbiselerinin rengi hakkýnda ondan fikir alýyorlardý. belki de benimle eðlen ardý.Hiç...Peki ama.Söylemem... .Mümkün ama Kâmran Bey için zararlý olur sanýrým. . her tarafý dolduran bahar çiçekleri kokularý bir kat daha aðýrlaþan günlük ve ödaðacý dumanlarý içinde yapýlan bu niþan töreni pek güze ne yazýk ki. gözlerimi iri iri açarak: . Zaten senin aðzýnda bakla ýslanmaz. Fakat bu kýzgýnlýðým daha ziyade kendimeydi... . Kim bilir. O.Haydi nazlanma.. .. mavi gözlü isa'yý. olur biterdi.. Baþýmý kaldýrdým ve bütün gözlerin bana baktýðýný gördüm.

. Birinin mesela bir bahçe parmaklý r komþu genciyle masum bir çiçek alýþveriþini duydum mu. Bu mevsimde kýzlar ikiþer. sakallý dayýnýn dediði gibi aðzýmda bakla ýslanmazdý. Bahçede ikiþer. en arka sýraya çekilmi anenin sessizliði içinde birdenbire bir hýçkýrýk duyuldu. tepesinden g en düþürdüðü bir çekirdek sanarak çekilip gidecekti. Cevabý onun yerine ben verdim: . ona aðlýyor.. Misel. çekirdeklerini fiskeyle uzaklara savurar k eðleniyordum. yetiþmiþ koskoc O dakikada yer yarýlsa yerin içine girecektim. Kirazý çok severdim. Daha doðrusu dikkatsizlik. Adamcaðýz iri bir dalýn üstüne ata biner gibi oturmuþ. bahçede ve sýnýfta tek baþýma kalýrdým. dedi. "Kýz bu ne cilt. sörlerden ziyade benden çekinirlerdi. Yaþ on beþe gidiyordu. sen aðlýyor musun? Niçin? dedi.. yüzümde acayip renkler rdu.. Hasýlý arkadaþlarýmýn beni aralarýna almamakta haklarý vardý. * Tatiller içinde en sevdiðim Paskalya yortusu idi. büyük bahçenin caddeye bakan yüzünü baþtan baþa kaplayan ki iþlerle donanmýþ bulunurdu. dilimi çýkarýp gözlerimi þaþýlatarak ken irdim. Kýzlarýn en darlarýna hediye edilen renkli ve yaldýzlý peygamber ve melek resimlerinin altýnda sakla nan fotoðraflarýn gençlere ait olduðunu anlamakta güçlük çekmezdim. bir kýz olduðum halde zevzek bir çocuk muamelesi görmek pek de hoþ bir þey deðildi. kýz dediðin böyle mi olur? Topaç gibi bir vücut. neler neler getirirlerdi. Fakat herkesten ayrý kalmak. ne eskiyecek!" diyordu. ellerimi mektep gömleðimin göðsü üzerine ka fçe boynumu büktüm. Fakat son derece korkmuþ ve utanmýþ ol kendimi tutamadým. at gibi bir kýzýn arsýz arsýz güldüð iddetten kaþýný. elini gözyaþlarýndan sýrýlsýklam kesil padý. fotoðraflar ve daha ne bileyim. üçer kol kola dolaþtýklarý zaman neler konuþtuklarýný bilirdim. Hiç unutmam. büyükannelerimizin "Aman alýyoruz.Beni affediniz beyefendi. F a böyle þeylere karþý son derece mutaassýptým. arkadaþlarým bavullarýnýn gizli bir köþesinde mektuplar. Þaþkýn þaþkýn etrafýna bakýyor.. Bu iki haftayý geçirmek için Kozyataðý'na ttiðim zaman kirazlar yetiþmiþ. dedim. bonmarþe camekânýnda bebek seyrediyorum zanneder. bahçede adeta tellal çaðýrýrdým. Kaza vallahi." diye telaþla Eyüp'teki Niyet Kuyusu'na koþtuklarý yaþ.. Biçare Per-kal basmasý kimbilir ne renkle re girmiþti? Aðaçtan düþmek tehlikesine raðmen.. Sor baþýný kaldýrdý: 32 Reþat Nuri Güntekin . Bu on beþ gün içinde serçe kuþlarý gibi hemen hemen yalnýz kirazla geç yüksek dal tepelerinde kalmýþ son kirazlarý bitirmeden mektebe dönmezdim. Misel isminde çalýþkan bir ký rkadaþýna Roma tarihini müzakere ettirmek için sörden müsaade almýþ.Bravo haným kýzým. gülmeye baþladým. Bahçenin bir köþesinde inin -etrafýnda uçuþan küçük böceklerin bile duyamayacaðý bir sesle. Kartacalýlarýn maðlubiyetine meraklandý. fýrça ile boyanmýþ bir yüz. Onlar. Aþaðý yukarý annelerimizin gelin olduklarý. dedim. bu ne renk böyle? Perkal basmasý mübar lacak. bir kýþ akþamý mütalaahanede derse çalýþýyorduk. ÇALIKUÞU 33 Bir akþamüstü yine bir aðaç tepesinde kiraz yiyor.Misel. Hadi caným. Arkadaþlarým bana karþý adeta bir esrar lirlerdi. üçer kiþilik gruplara ayrýlýr ve birbirlerine kene gibi yapýþýrl Ben biçare. olduðum yerde kýmýldamasam belki de münasebetsiz bir kuþun. Bunlardan biri yoldan geçen yaþlýca bir komþunun ta burnunun ucuna tesadüf etmesin mi? Adamcaðýz neye uðradýðýný anlayamamýþtý.Mektep açýldýðý zaman. .. Fakat hýrçýnlýðýma raðmen vücudum geliþiyor. Sakallý dayý. gözünü oynatarak: .Ne o Misel.arkadaþýnýn kulaðýna f dým. Niçin mi diyeceksiniz? Çünkü gevezey im. fakat baþýný aðaca Sesimi çýkarmasam. Sýnýfta bir kahkaha koptu. maþallah sizin gibi eriþmiþ. Boyum fazla uzamamýþtý. Hiç yakýþtýramadým. ara sýra ellerimden tutup beni pencere kenarlarýna çekerek yüzümü miyop gözle kacakmýþ gibi yüzüne yaklaþtýrarak. .

.. kirazlarý içine doldurarak bir çýkýn gibi baðladým: . Henüz burnumu silme-dim... ellerini yüzüne kapatar .. Tesiri herhalde çok zaman tecrübe edilmiþti. Sizin adýnýz da kendiniz gibi güzel. .. Yalnýz ben þimdi mendilinizi nasýl iade edeceðim? ..Çalýkuþu. Sen güzelliðin ne olduðunu anlayacak..Ziyaný yok. bu riyakâr nedamete ve sesimdeki titreyiþe aldandý.Ne demezsiniz? dedim.Aman dallar çatýrdýyor. . Sebep olacaðým. iþittiðime göre zengin olmayan kýza pek iltifat eden olmazmýþ... Þimdi onu yere düþürmeden tutmanýzý rica ederim. zavallý çocuðum. Sonra güzelliðim de yo Bana sorarsanýz bu.... birkaç güne kadar pansiyona döneceðim.. Tahminimde aldanmamýþtým. Ona ne þüphe. kendinin ne olduðunu far decek yaþta mýsýn acaba? Her neyse.. iki dakika... Kýzlar tatil günlerinde genç erkeklerle kur yaparlar. Bir . yumuþa se bana güzelce bir þey söylemek lüzumunu hissederek: . .. söyleniyordum: .... Önlüðümün cebinden mendilimi çýkardým.Aman kýzým....Bu masum yalvarma jesti mektepte sörler ve dindar talebelerin Meryem ve Isa karþýsýnda d ua ederken aldýklarý bir jestti. Bilmem neden.. Yalnýz..Yalnýz þimdilik müsaade edin de size birkaç kiraz vereyim... Mesela yakýn olsak þakaðýmda bir yara izi ki.. bu ihtiyarcýðý da haydi haydi rikkate ge ti.Nasýl olur? ..Pardon. Ben de güldüm. Gayet temizdir.Ah...O cihetten sigortalýyým beyefendi. ..... nasýl isim böyle? .Böyle dikkatsizliklerin yetiþmiþ bir küçükhanýma zararý dokunabileceðini düþünmüyor musun Çalýkuþu .Bitti efendim. ona da çare buldum. Ben bu telaþa aldýrmýyor. . bu kibar tavýrlý.. zar fetsiz bir isim.Merak etmeyin. gülüyord . beni mektepte böyle çaðýrýrlar da.... Bu sözler. Komþu.. ...Mesela sizi oðluma almakta tereddüt edebilirim. sonra m . Somurttum: .. Beni affettiðinizi ispat için unlarý mutlaka almanýz lâzým. Ýki. beklenmez bir çeviklikle kiraz mendilini yakalamýþtý. ihtiyar komþu. Üç.. Bu ihtiyar bey vaktiyle biraz yaramazmýþ galiba. Bir sincap hafifliðiyle dallara týrmanmaya baþladým.Þu halde kendilerine de kiraz atabileceðim demek? dedim.. Kendim gibi yuvarlak.. Keþke oðluma sizin gibi ini bulsam. Düþeceksiniz Feride Haným. dedi.... dedi. Asýl ismim Feride. Sizin adýnýz ne bakayým? . mektepte bir âdet vardýr. ..Elbette. Asýrlarca müd le bu ilahi ana oðlu bile kandýrmýþ olduðuna göre.Mendili hiç merak etmeyin.. bütün öteki güzellikleri tamamlar. diye baðýrýyordu.Bu.. mavi yahut yeþil gözler lâzým... ....Çünkü benim aðaca çýkmak. Düþeceksiniz.... gözlerimi açarak: .. Bir..Siz çirkin misiniz kýzým? dedi.. . Ben kendimi bilmez miyim? Kýz dediðiniz böyle mi olur? Uzun bo y. tatlý sesli adamla gevezelik etmek hoþuma gidiyordu: ÇALIKUÞU 35 .Niçin acaba efendim? dedim. Size hediyem olsun! . onlarý size nasýl vereceðim? Buldum efendim.. Ben. emin olun.... Düþmeye o kadar alýþýðým ki. Elini güneþin yandan vuran ýþýklarýna siper ederek dikkatli dikkatli bana bakýyor. Acayip bir bakýþ ve deðiþik bir sesle: . fukaralýktan daha büyük bir kusur.Feride Haným....Nereden biliyorsunuz? . ihtiyar beyi pek eðlendirmiþti... . zaten uslu bir kýz olsam da almazdýnýz.Çok teþekkür ederim kýzým. Elbette.F 3 34 Reþat Nuri Güntekin Maksadý gayet iyi anladýðým halde. ihtiyar komþu. sarý saç. kiraz çekirdeði atmaktan çok daha büyük suçlarým vardýr..Niçin olmasýn? Hem baþka bir þey de var. bitti.

. O halde. bir þey kurdum. * O senenin yazýnda bu aðaca çýkmak illeti yüzünden baþýma bir þey daha geldi. "Ne konuþtunuz?" diye soracaklar. Otuzuna yaklaþmýþ bir dul kadýnýn yir i bir çocukla evlenmek istemesi....ektep açýldýðý zaman bunlarý birbirlerine anlatýrlar. daha böyle bir þey beceremediðim rýnda küçük 36 Reþat Nuri Güntekin düþüyorum. Nem olacak?" diyeceðim. baþlarý aðarmýþ koskoca kadýnlardý. böyle yaparken ben... Ben.. bakýþlarý bambaþka oluyordu. siyah bu sarýþýn çehresine çok iyi gitmese. kedi. Hem siz küçükken sarýþýnmý Arkadaþlarýn huyunu bilirim. Biraz evvel birbirimizle kavga etmemize býçak sýrtý kaldýðý halde þimdi ihtiyar komþu ile g n birbirimize el sallýyorduk. Ben. Gül verdim diyeceðim.. O soðukluk hâlâ devam etmesine raðmen. mahzun mahzun gülümseyeceðim. Ama kimseye söylemeyeceksiniz. benim mektepteki saman altýndan su yürüten daha fen-lenmiþti.. O vakit: ki. Neriman'ýn çok sevdiðini söyledikleri kocasý bir sene ÇALIKUÞU 37 evvel ölmüþtü. uzun boylu bir e yaptýk. O. köpek okþar gibi hareketlerle beni de avlamaya çalýþmýþtý.. Kocanýn lakýrdýsý açýldýkça bu kadýnýn: "Benim için artýk hayat bitti!" diye bir yalancý te i. beni sýkýþtýracaklar. Fakat araya kazara bir erkek karýþacak oldu mu yüzü deðiþiyor ahkahalarý.. Fakat bende öyle bir his vardý ki. Yalnýz.. "Duvarýn üzerinde sarýþýn. derim olur biter. Bu sefer ben.... kepazeliðin dik âlâsý. Fakat bu da olmadý.. Ben de mendil içinde kiraz verdim. yavrularýný öyle acemi çaylaða kaptýracak göz var mý? 38 Reþat Nuri Güntekin ... fena halde içerler: "Karþýna diþe dokunacak bir i çýksýn. Galiba bizim budala ku zeni gözüne kestirmiþti. "Hayýr. Bir aðustos mehtabý gecesiydi. kadýnlar arasýnda bulu aman þöyle böyle çekiliyordu. Onlar: "Çalýkuþu.Ne yalaný? . benim cadaloz teyzelerimde." diye yemin edeceðim. görürüz!" diye söylenirdim. Benim onda çekemediðim þey fazla koketliðiydi. sende bir þey var!" diyecekler vþek. bu Neriman'ýn köþke dadanmasýndaki sebebi sezer gibi olmuþtum. "Beni güzel bulduðunu söyl di. elbiseler takýmýyla çöplüðe atýl Neriman. beni mahvederdi. matem devam etmeyecek... þimdi itiraf etmeye mecburum ki. Aramýz hayli þekerrenkti. Teyzelerim saçlarý. . haince sine güzeldi.. Bunlar arasýnda Neriman diy yirmi beþlik bir dul vardý ki.. birbirimize!" diyeceðim. ara sýra köþkü þereflendirmesi bir vaka olurdu. Bunun için daima siyah giyerdi. Hasýlý. böyle bir kepazelikten çekinme bile... Bizim köþkte Neriman'a akran sayýlacak kimse yoktu. Bana yaptýðý avanslarý daima soðuk karþýlýyordum... Dünyada kendilerinden baþka kimseyi beðenmeyen teyzelerimden alýk hizmetçi kýzlara kadar he kes bu kadýna hayrandý. Gülü mendil içinde vermek âdet deðild Hediye mendil verdim.. Ara sýra ötekin yaðýna ip takmaktan baþka konuþacak lakýrdýlarý olamazdý. Tabii.. Evlenmek için mi? Zannetmem...Sizinle tanýþmam bu yalaný kolaylaþtýrýyor. bu Neriman. demek tabii münasebet a lmaz. Köþke bir alay misafir gelmiþti... o halde?. beyaz saçlý diyemem. Lapacý Necmiye'yi insandan saymak ta bii doðru olamazdý..... Fakat nedense ben ýsýnamamýþtým. O.. yemin edeceksiniz!" diyeceðim ve bir yal an uyduracaðým. Yüzüme karþý bir þey söylemeye cesaret edemiyorlar ama muhakkak benim ahmaklýðým . Mektebe gittiðim zaman mühim bir sýrrým varmýþ gibi baþ düþüneceðim. inanmayacaklar. öyleyse..

"Rica ederim. onunla ölünceye kadar barýþacaðým.. oturduðum yerde davul çalsam galiba farkýnda olmayacaklardý. Çýnar yapraklarý arasýnda kaçan ay ýþýklarýndan saçlarýnýn birbirine k Ne rezalet Yarabbi. cicim. yayvan dallarýna çýkýp dolaþýr yahut otururdum. Bu vaziyette tabii arkasý. ne yapacaðýný bilemiyor gibi görünen Kâmran'a dönüktü. beþ adým gerideyd varlarýn arasýndan geçip yollarýna devam etmeye kudretleri olmadýðý için bulunduðum aðacýn ular. babayani halini severdim. . "Ne isterse yaps sana ne?" diyeceksiniz. arkasýndan kýsýk bir kahkaha geldi. bahçenin bir köþesinde aðaçlarýn karanlýðýna dalmýþtým... Evet. kýzgýnlýðýmdan.. Oturduð caðým diye ödüm kopuyordu. z bir lüks lambasý ýþýðýnda... Nihayet.. yukarýdaki ay iller up giderek bu dünyadaki insanlarýn yüzlerini artýk görmemeyi ne kadar istiyordum. Tam bu esnada aðustosböceði cýrlamaya baþlamaz mý? Çýldýracaðým. Kâmran'a budala dedim ama. neyin nesi olduðu belli olmayan bir kadýn onun ahlâkým bozsun? Ne anlatýyordum?. Ara sýra hiçbir þeyin farkýnda deðil gibi görü rýndan geçerdim. rica ed erim. yahut yere yatarken. Fakat o canavar. Ta öbür uçta dallarýndan bir kýsmýný komþunun bahçesine sarkýtmýþ ihtiyar bir çýnar vardý. Sesini çýkar sana!" diye baðýracaðým.. bir sofa gibi üzerlerinde hiç kor kusuz gezilen. kulaklarýmý diktim." diye birkaç kelime geldi. Ýster miydi m. iskambil falý açark en.. Neriman yavaþ yavaþ duvara yürüyor.. yürek yakan cinsinden sin bir sarý çýyandýr. bir yemiþi olmamasýna raðmen. Elimden gelse: "Miskin. gözlerim onlardaydý. Biraz sonra görüþürüz. Bu ehtap gecesinden sizde unutulmaz bir hatýra býrakmaya elden geldiði kadar gayret ederi z. meleðim.. iri. köþkün önündeki verandada. Hemen seslerini kýsarlar yahut lakýrdýyý deðiþtirirlerdi.. lüksüne... Onlar.. Kâmran bunu yapsa ben de aðlayarak ken dimi aðaçtan atacaðým. "Bana ne olur mu?" Kâmran.. bunu yapmadý. ÇALIKUÞU 39 Oltasýna balýk yaklaþtýðýný gören bir balýkçý gibi baþtan ayaða dikkat kesilmiþtim. Kuzenim bir Arap köle gibi dört. Neriman'ýn müzik notalarý gibi hesaplý ve ahenkli kahkahalarý sinirime dokunduðu için kendi ndime uzaklaþmýþ. Kuzenimin birdenbire ona yürüdüðünü. komþunun bahçesinde karanlýkta a bir þey varmýþ da görmek istiyormuþ gibi ayaklarýnýn ucuna basarak kalkýyordu. Neriman önden yürüyordu..O halde.. Ne görsem beðenirsiniz? Kuzenim. O gece de öyle yaptým. Kuzenim. hayli yüksekçe bir dalýna çýkarak oturdum.. benim gözü r mý? Çocuklarla boðuþurken. korkacak ne var? Buralarda kim olur?.. gönül eðlendirecek. Yoksa ne yere bakan. Za gýr zangýr titremeye baþladým. Yüreðim oynuyor.. Boþ korku! Onlar.. Biraz sonra kulaðýma hafif bir ayak sesi. Sý .. bir aðustos mehtabý gecesiydi. Gelin yavrularým. Bu nutuk arasýndan kulaðýma yalnýz: "Neriman.. neredeyse kadýnýn aðzýna girecek.. o halde? O haldesi var mý? Mesut dul.. Kuzenimin mesut dula çekti orum. soluk so luða boðuþuyorlardý.. Düþmesem bile gürültü edeceðim. o kadar kendilerinden geçmiþlerdi ki. sesler kesildi. düþmaným da olsa kuzenim. Sizi bana Allah gönderdi." diyor. Kucak kucaða. sonra bileklerinden yakaladý. Neriman'la konuþurken güya bir þey belli etmemek istiyor ama. mesut dulla b ber bana doðru geliyor. yapraklarý hýþýrdatacaðým di Neriman Haným'ýn da bir iki kelimesini yakalýyordum. Biraz önce onlara g l bir oyun oynamaya karar verdiðim halde þimdi beni sezmelerinden ödüm kopu-yordu. Kâmran Bey. kalabalýk bir grup halinde konuþup gülüþüyorlardý. Hemen gözlerimi açtým. Sahic i bir kuþla yer deðiþtirip bu dallarýn üstünden gökyüzüne kanatlanmayý.. ne rezalet! Bütün vücudum zangýr zangýr titriyordu. bembeyaz kýz ellerinden umulmaz bir 40 Reþat Nuri Güntekin kuvvetle onu evvela omuzlarýndan. kendi kendime ip atlarken. "N bu fena kadýna güzel bir tokat atacak!" diyorum. gelin kuzularým. ellerini kaldýrdýðýný görüyorum. fantazisine uþaklýk edecek yeni bir kýsmet avlaymcaya kadar benim kuzenle dalga geçecek.

... bu gece sahiden canavar kesilmiþti.Ne münasebet? dedim. ya kendimi. azýcýk aþaðý iner misin? dedi. . Bir aralýk duvarýn üstüne atlayýp kaçmayý düþündüm.Durunuz bakalým orada. Onun yeþil. Ancak.. bir sandalyeye oturacaðý zaman pantolonunu parmaklarýnýn ucuyla dizkapaklarýndan tutup yukarý çeken nazlý ve nazenin kuzen min aðaca çýkmak istemine gel de gülme. Yakýn dallardan birini tutarak aðacýn gövdesi ne atlýyor.. Bu. Rahatýmý bozmayýnýz.Benim sizinle konuþacak bir þeyim yok. Fakat o.Hiç.Þaka mý? Ne münasebet? ÇALIKUÞU 41 . Yerimden doðrularak sert bir emir verdim: . Mamafih ne pahasýna olursa olsun. Aðaçta adeta bir kovalamaca oyununa baþladýk. gülmeyi kestim. dört kere iskarpinlerine ve suya bakan.. aldýrmadý. 42 Reþat Nuri Güntekin Onun sesini taklit ederek kahkahalarla gülüyordum. aðaç dallarý arasýnda çarpýþa Gözlerini oyduktan sonra muhakkak aþaðý atacaðým. Netice fena olacak. Faka ttikçe inceliyordu... O. Nihayet utanýp sýkýlmayý býrakarak bana: . öldürür müsün? Yürürken yolunda bir incecik su birikintisi gördüðü zaman telaþ vermeden evvel üç. .Öyle mi? Neyimden korkuyorsunuz acaba? ...Seninle þakalaþýyoruz ama.. þakayý býrak!... daha yukarýlara çýkmaya hazýrlanýyordu. yýlan gözlerinin yakýndan baktýðýný görürsem.. ciddi bir tavýr alarak durdu: de... Biraz evvel þiir okuyan sesiniz birdenbire deðiþerek "aman aman aman" diye aya baþlarsa feci olur.Þimdi görürsünüz. meþhur "karga ile t alýndaki tilki gibi aðacýn altýnda sinsi sinsi dolaþmaya baþladý. Ben.Bir gevezelik etmenden. Sizi aða' tan aþaðý yuvarlamaya mecbur olur am pek üzülürüm. ý . Bu gece aðacýn üstünde onunla yüz yüze gelmek fikri nedense beni çýldýrttý.. Aðaçlar benim mülk . Fakat o hýzla biraz gittikten sonra ne düþündüyse düþündü i döndü. Namussuzlarýn o dakikada þaþkýnlýklarýný iz! Biraz önce ay ýþýðý gibi ayaklarýný yere dokundurmadan yürüyor hissini veren mesut dul þimd ak. Seninle konuþacaðým var da. Kuzenim de öyle yapmak istemiþti. onu cesur ve çevik yapmýþtý. ' . Korkuyorum senden. ciddi bir sesle: .Feride. . topuklarýný burkularak alabildiðine kaçýyordu. aðzýmdan bir ses çýktý.Benimle konuþmayý niçin bu kadar istediðinizi anlayabilir miyim acaba? Benim bu sözlerim karþýsýnda o da deðiþti.Dudaklarýmý parmaklarýmla sýkmama raðmen. r tarafýndan duyulunca hemen bir kahkahaya döndü.... Çýktýðý dalýn üstünde doðrularak daha yukarýlara bakmaya baþladý. Gelirse daha yukarýlara ç\k-maya hazýrlanarak: .. Bilirsiniz kij ben Çalýkuþu'yum.Bu ne garip konuþma Feride?. Korku. hatta cevap vermedi.. Hakikaten bu ne garip konuþmaydý!. dedim.Durunuz. Feri-.Ama sen de çok oluyorsun. .. mesele çok mühim. Oralara bejden baþkasýnýn ayak basmasýna tahammül edemem. ...Biliyorsunuz ki. Politikayý deðiþtir k sordum: .. Ölür müsün. galiba bir feryattý. alaycý bir tavýr aldým. . bu gece birbirimize yaklaþmamalýydýk. Sen aþaðý gelmek istemezsen ben yukarý çýkmayý bilirim. size hürmetim vardýr. O yaklaþtýkça ben yukarýlara çýkýyordum. . Çaresiz. Ya onu.. çocuðum. Böyle bir þey o ti. bunu yaparsa yerimi kýrarak kuzenimin yerine benim haykýrýp baðýrma ihtimalim vardý. Ben yapacak baþka þey bulamadýðým için hâlâ gülmeye devam ediyordum. Fakat nedense bu çýlg yi doðru bulmý^ yordum. O. dedim.Feride. . Tehdidime aldýrmadan akýmdaki dallara týrmanmaya devam yordu.

yürek biçiminde bir tuvalet aynasý.Feride. dedim. . Uzatýrsan sözümü geri alacaðým. Sonra. Söz uzarsa içinden çýkamayacaktýk. Mesut dul.. / Ben.inanayým mý? ÇALIKUÞU 43 . Sörler bizi Kâðýthane tarafýna gezmeye götürmü Sörler. gagasýný kapatarak gevezelik etmesine mani olmaktan ba olabilirdi? 44 Reþat Nuri Güntekin Baþkasý tarafýndan hatýrlanmaktaki zevki anlayacak yaþa gelmiþtim. . Üzeri sazdan köþkler. gözlerim kararý insanlardan uzaklaþacaðým günü iple çektim. Kös kös aðaçtan indi. Neriman'ýn gittiði tarafa gitmekten utanýyor ibi. . H kuzenim. Ne istersen. Baþka yazlar mektebin açýlacaðý günlerin yaklaþtýðýný gördükçe baþým aðrýr. sonra ayaklarýmýn al arak aðlaya aðlaya ezmek istiyordum.. Beni mutlaka görmek ister gibi ýsr dýrarak: . Ayýp olur. Kâm-ran'a gelince..... üzülmüþtü.. istanbul'a her iniþinde bana hediyeler getiriyordu.. Kâmran çok yorulmuþ. Kendin düþün... .. Fakat artýk büyümeye b hiç fark edemez. ona acýdýðým için deðil. kendi kendime oturuyordum aðacýmda. Bazý þeyler vardýr ki.. sokakta gezmeyi pek sevmezlerdi ama nedense o akþam karanlýða kalmýþtýk. çekik gözlü Japon kýzlarýyla süslenmiþ þemsiyemi yere... Korkulacak bir þey olmadýðýna /min olabilirsin.O. Resimli bir Japon þemsiyesi.Feride.Söz. her gün yaptýðým þey deðil mi? .Zannederim ki. bir yandan o kadar sevdiðim bu eþyalarý bile yýrtýp kýrmak. ufak tefek þ ajlarla onu daha neler neler almaya mecbur edebilirdim. Fazla üzülmeyin. nefretim bir türlü geçmek bilmiyordu. ipek çoraplar.. . Bu tehdit.. Biraz gözümü açabilsem.. aðlayacak haldeydi. onun da uzun zaman ben den korktuðunu hissettim.Bilmem. Kuzenime olan küskünlüðüm. Söz mü.... Artýk pantolonunu fa k dallardan birine oturdu.. Ya hiddetle baðýrdým: . bahçenin aþaðý tarafýna yürümeye baþladý.... bir gün eli sulu yemiþleri dolduracak gibi bir jest yaparak onlarý çýðlýk çýðlýða baðýrtmýþ-tým..Bu gecekinin her zamankilere benzememesinden.. . çocuk görür. hâlâ þakaya devam ediyor görülmekle beraber... güzel þeyler hoþu yordu. fakat ne olursa olsun artýk onunla konuþmaya tahammülüm kal an önce kendimi kurtarmak için: / .. . fakat inanmak gelmiyor içimden.Hem ne biliyorum ki.. inanman lâzým. * Mektebin ilk haftalarýnda bir pazar günüydü.. Parmaklarýmý parlak ve yumuþak derisine sürerken adeta hürmet duyduðum çantama..Yetiþir artýk. onu korkuttu.Bu gecede ne fevkalâdelik var ki?. Yemin mi?. Feride?.Ne kadar baþka türlü konuþuyorsun Feride.. hemen hemen bir genç kýz olduðumu söyleyiþimde elbet bir maksat var.. dedi.. Fakat ben.. Fakat nedense bu hediyelere ehemmiyet verdiðimi ne Kâmran'a ne de baþkasýna göstermek isti yordum... Artýk eskisi kadar çocuk deðilim. ipe k mendiller.. Kâmran'ýn bu korkusundan ben daha ne istifadeler eder. . ne söylememden korkuyorsun? Ben. . tozlarýn içine yzelerimden: . Bir hoyrat çocuktan ziyade yetiþmiþ bir genç kýza yakýþacak bu þeylerin bana verilmesindeki neydi? Çalýkuþu'nun gözünü boyamak.Sana büyüdüðümü. o geceden sonra köþkte görünmez oldu.. .. Kâmran'ýn korkusu yavaþ yavaþ hayrete dönüþüyor gibiydi. þýk bir el çantasý... . sana verilen hediyelerin kýymetini böyle mi bilirsin? diye azar iþitiyordum. Hemen misafi rinin yanýna dön. Hadi gönlün rahat etsin.Merak etme... . yemin.

dedim. . dedi. .Güzel...Budala mý? Niçin? .Feride de âþýk olmuþ.. Çok güzel. . Yazýk ki bir türlü inanamýyorum. deðil mi? Öyle deðil. Bir münasebetsizliktir yapmýþým. Ne yapýp edip bu haysiyet kýrýcý tehlikenin önüne geçmek Yine ondan öðrendiðim bir jestle baþýmý Miþel'in omzuna koydum. Belki hatta güzel. yavaþ yürüyorsun? Sað ayaðýmýn bileðine sarýlý mendili gösterdim: ....... durmuþ hayretle bana bakýyordu. Birden durdum: . dedi. Beni çirkin mi buluyorsun? . aptal . . dehþet. Beni her zamanki âde- ÇALIKUÞU 45 tim üzerine en önde gidiyor zannetmiþ olacaklar ki hiçbir taraftan bir ses çýkmýyordu. ayaðýmý yaraladýðýmýn farkýnda deðilsin galiba. Misel. Zavallý Misel.. . Misel bu defa hayretinden bir istavroz çýkardý: .. Artýk arkasýný getirmek namus borcu oluyordu: ..Evet Misel..Biliyor musun Feride. Baktým.Ben deðil herkes öyle düþünüyor.. diyecekler. ..Ne zannedecekler? .. sukabaðý. Bu emri verirken bir kumandan gibi serttim.... Türkçesini pek iyi bilmiyordum ama...Ne demek istiyorsun? 46 Reþat Nuri Güntekin . . Çirkin deðil. yürürken daha az acý hissetmiyor musun? Dediðini yapmýþtým. Fakat koluna girebilirim. Halime acýdý.Koca budala.Niçin?. Bilmem nasýl oldu? Bir aralýk farkýna varmadan arkada rýmla aramdaki mesafeyi dehþetli surette açýlmýþ buldum.Hayýr. balkabaðý gibi naya gelirdi.... i...Ben. .Ne söylüyorsun. Sanki senin böyle bir maceran olamayacaðýný. Fakat ýslah kabul etmez surette saf. Feride..Doðru mu söylüyorsun? dedim. dedim.Herhalde beni arkana almayý teklif edecek deðilsin. dedim ve yalanýmý bir kat daha yutulur bir renge sokmak için de iç çektim.... ..... Þu halde Çalýkuþu'ndan sonra bana bir de gour de diye isim takýlýr-sa.. .. gourde Fransýzcada asmakabaðý. boynumu çarptýrarak tasdik ettim: . Biraz yürüdükten sonra Misel: . bunu baþkasýnda sezmek bile ona zevk veriyo t. Feride? Misel. öyle sevme çýlgýný bir kýzdý ki.Hiç.Mersi Misel. Nasýl.. . Daha kuvvetli.. Ben de seni belinden tutayým. Ben. .. Hakikaten iyi oluyordu..Siz öyle zannededurun. Nasýl buna ihtimal veriyorsun? .... . Yükün biraz hafifler. kalýnca vücudumla bu ka baklardan birine de pek benzemez deðildim.. manalý bir yan bakýþla hazi sedim: ..O halde hemen kolumdan çýk. Sen çok iyi bir kýzsýn.Maalesef öyle.Tabii hayýr... .Elbette. dediði gibi ne çare ki inanmaya ve açýktan açýða sevinmeye cesaret edemiyordu.. Hangisi olursa olsun fena þey. dedim.ister misin sana yardým edeyim? dedi. Derk yanýmda bir gölge belirdi. Misel. Kolun u omzuma at..Benim için böyle mi düþünüyorsun? .. taburun en arkasýnda yürüyordum.. Buna imkân yok. Miþel'e derdini anlatýyor.Biraz evvel oynarken düþtüðümün.. Bu pozda yürüdüðümüzü gören arkadaþlar ne zannedecekler? ... Sevgi iþinde Çalýkuþu bir hakiki gourde'dur.Herkes senin ne olduðunu bilmez mi? . Kimse ile kur yapmana ihtimal olma dýðýný. Ben de seviyorum. Zaten kýsa boyum. diyorlar...Sen misin Çalýkuþu? dedi. Niçin böyle kendi kendine. beni tutmakta devam ederek: .

o senin adýndýr!" demek bile aklýna gelmiyordu. Bekleme. diyeceðim.Zannederim. bu þüpheyi kendisine söylemedim. Demek ki yalana baþlar baþlamaz ona kendimi tanýtmaya muvaffak olmuþtum. Mektebe gelen kuzenim-di.Ona ne þüphe? ÇALIKUÞU 51 O akþam. ..Yalnýz sevmek mi Çalýkuþu? .. Fakat bakýþlarýndan. Þaka mý.Sana havadisim var. yemekten sonra Sor Matild beni çaðýrdý. dedi. Yoksa benimle þaka ettin.Elbette güzel. Yalancýktan inanmýþ gibi görünerek: .... Anlat. ban ip bir gurur veriyordu.. hem üzüleceksin.. Mademki seviyor. deðil mi? .Haydi Feride. Çünkü onun bir hayalini bile bulmak o kadar güç. derler. sevmek güzel þey.Haydi. inanmýyordum.. dedi..Bunlarý sana kuzenin getirdi. huy canýn altýndadýr. Fakat kutularý bana uzatýrken boynuna sarýlýp yana ek için kendimi zor tuttum.Bulunmadýðýna üzüldün...Ah..ÇALIKUÞU 47 . Sor Matild. Bu vaziy ette bir insanýn bebek gibi atlamasý... ..... hiç hoþlanmadýðým bir tipti. ne saadet! Misel..Ta kendisi. bir sýrma tel ile birbirine baðlanmýþ iki þeker kutusu uzatarak: . . þimdi beni daha büyük bir muhabbetle kollarýnda tutuyordu: ... Miþel'e sevdiðim diye prezante etmek için aklýma kim gelse beðenirsiniz? Kâmran!. gülüþlerinden ne demek istediklerini anlýyordum. ne güzel! 50 Reþat Nuri Güntekin söylemiyordu..Bir genç erkeðin kur yaptýðý kýzý görmeye gelmesinden daha tabii ne olur? dedim. Misel yanaðýmý okþadý. beni kapýda karþýladý.Þüphesiz.Kuzenimle birbirimize kur yapýyoruz.Bununla beraber o yine gelir. Biraz evvel onun bana söylediði gourde kelimesini ben bir de baþýna "kocaman" sýfatýný taka ona iade ettiðim halde: "Sensin. ara sýra da yine þeytana uyuyordum... . .. yaramazlýk etmesi þýk bir þey olamazdý. Israrý býrakmaya can atýyordum..Bugün senin sânsýn kuzen mektebe geldi.Anlat Feride..Þüphesiz senin için. Sevecek bir h akiki insan bulanlara þaþmak lâzým. elimden tutarak koþa koþa in bir köþesine götürdü: . yaramazlýðý býrakmaya mecbur oldum. artýk ýsrarý býrak. Bir zaman gevezeliði. . Keþke sen de benimle kalsaydýn. Mamafih. dedi... . Demek Misel yanlýþ görmemiþti. Bir büyük sebep yokken Kâmran. Fakat ne uydurup söyleyeceðini bilemiyordum. Mamafih. Allah esirgesin. Birdenbire telaþlandým. nasýl oldu? Demek sen de ha? Nasýl..Çok güzel! .. Yine bir kýr gezintisi dönüþüydü. O gün nedense bizimle gelmemiþ olan Misel. Öyle bir ikâyesi uydurayým ki sen de þaþ. deðil mi? . karþýlýðý da var: Grande gourde. o ka . Ben asma yahut sukabaðý ha. Bu. Çok mu güzel sevdiðin genç? . Arkadaþlarým arasýnda masalýmýn do dan þüphe eden varsa bu kutuyu görünce onlar da fikirlerini deðiþtirmeye mecbur olacaklardý e güzel! . sýçramasý. Hem sevineceksin.Nerede gördün? Nasýl tanýdýn? . . beni aramaya gelmiþ olsun! Misel herhalde yan lýþ görmüþ olacaktý..Geçen sene mektebin parloir'mda gördüðüm sarýþýn kuzen mi? .Kim bu?.. Akþamüstleri son teneffüste Miþel'in koluna asýlarak yavaþ yavaþ yeni masallar uydurmakta devam ederken. . _ ý j ?? .

artýk olan olmuþtu. insan.Haydi Feride. Fakat misafiri hangi suratla görmeye gideyim?. dedi. Yalancý bir telaþ ve sabýrsýzlýkla onun gösterdiði kutuyu açtým. Ne yapacaðýmý bilemiyor gibi etrafýma ve kür52 Reþat Nuri Güntekin süde oturan muallim söre þaþkýn þaþkýn baktýðýmý hatýrlýyorum. herhalde anlamadýðým bir sebeple benimle eðlenmiþ olacaktý. Ona küçük bir ders vermek sýrasý gelmiþ miydi acaba? Bilmiyorum. Birkaç sene evvel siz de bir çocuktunuz. kuzenimin kadýn eli gibi temiz ve süslü ellerini ýslak ellerimin boyasýyla rbat edecektim.Hediyelerin her türü için teþekkür etmek lâzým. Boya iþleri bana h Biraz savruk olduðum için ikide birde renkleri birbirine karýþtýrýyor. Fakat ne çare ki. utanmýþ gibi yaparak baþýmý öte t . Dudaklarým yol yol sarý.. þimdi de f . kýrmýzý. Sonra. Biraz da ona iltifat etmek lâzým geliyordu: . üçer alýyorlardý. benimle eðlenir gibi ön Yüzümün. ne de su abunla çýkarmama imkân olmadýðýný. bütün çocuklar. dedim.Bu sefer zannederim daha kýymetli bir þey bulacaksýn.Bu kutular adeta niþan þekeri kutusu Feride.. parlotr de içeri girmeyecektim. Sýrf bunun için buraya kadar et ettiyse ayýp doðrusu. hele aðzýmýn hali felaketti.. Gözüme masanýn üstünde yine sýrma tellerle birbirine baðlý paketler iliþti... Kâmran'ýn ehemmiyeti yok tabii.. ne de olsa insan mahcup oluyor. Haritalarýný olduðu gibi býrak. ne bileyim. biri yaldýzlý kâðýtlara sarýlmýþ þokololarla doluydu. ama ne de olsa. hatta uðraþsam büsbütün sývaþtýracaðýmý biliyordum. O: . önlüðünün cebinden minimini bir ayna çýkarmýþ.. Haritalarý olduðu gibi býrakayým. onun karþýsýna hangi çehreyle çýkmayý caným isterse öyle ya t gelenin kim olduðunu öðrenerek kýs kýs gülen arkadaþlarýma karþý ben. Bunlarý ne mendille.. ama ne yaparsýnýz?. O kadar ki. hatta hazýrlanan bir kýz vaziyetin-deydim. kur yapýlan. âlâ. ortada bu hareketime mana verecek yabancýlar dolaþýyordu.. Kâmran: .. fondanlar biraz kýl hakký ama. gülüyordum. mesela birbirimizin elini tutmamýz lâzým gelecekti. Kapýyý hýzla açarak fýrtýna gibi içeri atýldým. sýkýntýmý büsbütün artýrdý.. bir çocuktunuz deðil mi? Siz maþallah seneden seneye büyüyor. Yazý yazarken kalemi aðzýma soktuðum gibi.Bunlar ne büyük iltifatlar. Gerçi þokololar. inþallah onlara yeni kutularda da tesadüf etmek mümkün olur. olsa onlarý en yakýn arkadaþlarýmdan bile ne ihtimamla gizlerdim. O vakit haliniz ve aðýrbaþlýlýðýnýzla büyük ins diniz gerçi.. diye fýsýldadý. Yanýmdaki arkadaþým. dedim. Hay Allah cezasýný versin! Koridordan çýkarken gözüme iliþen bir ayna. Ne yapalým. Kuz m. Fakat o gece mütalaa sa atinde kutularým elden ele sýnýfý dolaþýyor. Doðruca yanýna gitsem. beni görmek için gelen /r'da beklediðini haber verdi. Bunlarýn bana a anladým.. Kâmran gülerek yanýma yaklaþmýþtý. yine bu halde uðraþýrken kapýcýnýn kýzý sýnýfa girdi. ellerimi ve dudaklar oyuyordum. Fakat hakikaten tarifine imkân yok. Masalým bana biraz pahalýya mal olmuþtu. Feride. onlarý aðzýnda eritirken yüreði de beraber eriyor... Ne güzel! Misel maalesef. ikiþer. imtihan için boyalý bir coðrafya haritasý hazýrlýyorum. kutulara e limle birkaç sýký öpücük göndererek bir parça da dudaðýmýn boyalarýný hafiflettim. mor boyalarla boyanmýþtý. Evvelki günkü kutuda bir nevi fondan vardý. Boyalý dudaklarýma uymayacak bir ciddiyetle: . t kendimi tutamadým.. dudaklarýmýn boyalarýný bir çocuk del altýnda saklamaktan baþka çare yok- ÇALIKUÞU 53 tu. Bazýlarý uzaktan bana manalý iþaretler yapýyorlardý. ellerimin. esimli roman kahramanlarýna benzer bir genç oluyorsunuz da ben daima yerimde sayýyorum .Kutularýmýn biri renk renk fondanlar. Siyah önlüðümün eteklerini tutarak kutularýn önünde muhteþem ve uzun bir reverans yaptý nada parmaklarýmý biraz da eteklerime silmek ihtiyacýný ihmal etmedim.. içiden iki yaldýzlý kitap yortularýnda küçük çocuklara hediye edilen resimli bebek masallarý kabilinden þeylerdi. Ben. Üç gün sonraydý. O gün de ben. Artýk iþi gürültüye getirmekten. insaflarýnýn derecesine göre. Kâmran penc akta duruyordu. dedi.. Misafirini gör.. yaldýzlý dipleri görünmeye baþlamýþ olan kutularýmý tekrar bana teslim etti . Fakat müsaade ederseniz küçük bir . Kâmran Beyefendi.

bundan sonra büyük insanlara mahsus ciddi þeylerle hatýrýnýzý sorarýz. Kâmran'ýn bu tavrý. Bak. Yani siz büyüyorsunuz da ben neden Bibliothegue tfose masall arýný okuyacak bir bebek kalýyorum ve bir türlü haline göre on beþ yaþýna girmiþ bir kýz mu görülmüyorum? Kâmran.Kutuyu yanýnda açtýðýmýza galiba fena ettik. kitaplar zaten bir þakadan baþka bir þey deðildi. Mamafih. þimdi yalnýz fondanlarýmla meþgul görünüyordum. Kâmran.Pardon Feride. Fakat doðrusu araný istediðimi ben de anlamamýþtým. baþkasýnýn aðzýna sürülmüþ bir þeyden iðrenmemek için. Kitaplar için sizden af dilemeye lüzum görmeyeceðim. Hem bu sanatý. dudaklarýmý büzdüm. Bir mücevher muhafazasý seyreder gibi kutuya bakýyor. Tuhaf bir nazarla yüzüne baktým: . kuzenim birdenbire elini ndaný parmaklarýmdan kapmak istedi. yüzüme bakmakta devam ediyordu: . Bu defa sinirli bir hareketle ikinci kutunun baðýný kopardým. Kâmran. fondanlar o kadar güzel ki. Feride. þaþkýn þaþkýn. hayretle gözlerini açtý: . 54 Reþat Nuri Güntekin .. Ah.. Anlamadým.Anlaþýlmayacak bir þey yok. dedi. Çok mersi. Ay açmasapan þeyler söylüyordum: .Artýk size ermiþ. Dinlenilmediðini zannetmesine onun galiba caný sýkýlmýþtý. Mamafih. onunla adeta ko uþuyordum. ben size bu kadar güzel fondanýn nasýl yeneceðini tarif edeyim de ondan sonra kapý .. . Fakat ben daha atik davrandým. N Herhalde bir þaþkýnlýk ve dalgýnlýk saniyesi geçirmiþ olacaðým ki. mademki çocuk hediyeleri makbule geçmiyor artýk. Mesele yok.Yine anlamadým. Kâmran. yetiþmiþ bir genç kýz muamelesi etmek lâzým geldiðini aðzýnýzdan iþitme iyar etti Feride. bunla rý görünce barýþtýk. hemen hemen resmi bir tavýrla hafifçe eðildi: . hem biraz nanelidir.Bakýn. Cevap vermeye mecbur olmamak için ellerimi bir dua vaziyetinde birbirine kavuþturara k dalgýn bir hayranlýk rolü oynuyordum. O.Bunlarý yemek de bir sanattýr. dedi.. Onu evvela yersem sanýrým o nazik lezzetine. Kuzenim elini uzattý.Sadece onu ver! Hakikaten bu ne demektir? insan. o da nedense bunu bana dirmemek istedi. deðil mi? Halbuki ne yazýk? Çünk a tatlýdýr.. Þekeri kaçýrdým ve ona d mi çýkardým: . elimelerle konuþmasý hoþuma gidiyordu.Ne söylediðinizi dinleyemedim. içinden çýkardýðým þekerleri. içinde yine fondanlar vardý.. Getirdiklerini kendin yemeye baþlarsan iþimi . Fakat öyle de olsa. diye alay ettim. Yaptýðýma piþman oluyor.Ne yapalým. sözünü bitirince yüzüne baktým.Ne demek? . Çünkü fondanla spat etmiþtir ki. gözlerime düþen tiyle silkeleyerek: . Ben. caným þekerler. Kuþ yavrusunu sever gibi okþuyor..? Kâmran. . o þairane ko kusuna yazýk olur. âcizane ben keþfettim. onun karþýmda bu sesle. bir kaçamak arýyordum. bir resimli gazetenin üstüne sýralýyordum.. dedi. mesela en þu sarýyý kýrmýzýdan evvel yemekte bir zarar görmezsin. Maksat size kitap geti rmek olsaydý belki o demin bahsettiðiniz romanlardan da seçebilirdim.Onu bana versene. Feride! Bu anlayýþsýzlýða hayret eder gibi bir jest yaptým. bu sözleri muhakkak alaydý. içini çekerek yalancý bir somurtkanlýkla: 55 ÇALIKUÞU . efendim. . dedi. Bir tanesini alarak dudaklarýma götürdüm. .Sizin böyle el çabukluðu hünerleriniz yoktu ama nasýl oldu.Yiyeceðim.

Tabii. Kedi gibi kulak kabartarak dinledim. Bu seviyorum kelimesini. Kâmran. Biliyorum. Yalnýz. koridorda baþý- ÇALIKUÞU ' 57 mý kollarýnýn arasýnda sýkýþtýrýp saçlarýmý karýþtýrarak "Bana masal okudun. bana o saniyede bir hýnzýrlýk düþündürdü.. La Dam O Kamelya rolü oynayan bir aktris jestiyle boynumu bükerek ellerimi göðsümün üstünde kavuþturarak tekrar ediyor. Garip bir hareketle: .. o kadar þaþaladý ki.Adý nedir? Ne iþ yapar? Evinin adresi ne? dedim.. Ne yapacaktým? Birbirine kur yapan iki insan sýfatýyla.. kendimi tutamadým. Benim. Kuzenim gülümsedi: . 56 Reþat Nuri Güntekin Baþýmý biraz arkaya atarak tekrar dilimi çýkardým.. yan gözle de kapýya bakýyord Misel. Nereye gitmesini isterdin? .. yavaþ yav aþýmý iki tarafa sallýyor.Bu da nereden çýktý. Kâmran. Ne bileyim iþte? Ben bu çocuðu o kadar seviyorum ki.. fondaný üzerine koydum. ses ve jestler seviþen iki insanýn jestlerine benzesin. dedim.. Bi lâkis ben.Az kalsýn unutuyordum.. bunlarýn üçü mutlaka "sevmek.. Elverir ki. Yüzüne bile baktýðýn yoktu biçarenin. Þimdi de arkadaki camlý kapýnýn arka are týkýrtýsýndan farký olmayan bir gürültü ve hareket hissediyordum. dedi. sevda" gibi þeyle caktý. evdekilere selam" diyerek aptal aptal kapýdan çýktýðýmý görünce her þeyi anlayacak. Kâm-ran'a: .. Þeker. bir uydurma isim ve adresi bile düþünemedi. dedim. Fakat camýn altýndaki anahtar deliðinden bu kýzýn bizi gözetlediðine hiç . Kuzenim o kadar tuhaf bir þaþkýnlýkla bakýyordu ki. Kuzenime belli etmeden bu kapýya þöyle bir bakýnca ne göreyim? Buzlu camýn arkasýnda kocama ir baþ gölgesi.. Aramýzda aþaðý yukarý konuþulacak bir þey kalmamýþtý. Mamafih. Sevmediðimi mi? Ne delilik!.. ha!" diye güle Bu korku. Doðru bir þey deðil ama. Derhal iþi çakmýþtým.. sonuna kadar devam edecekti..Yüzüne bakmamak ne ispat eder.. Misel. Þu halde söyleyeceðimiz lakýrdýlarý ktu. yarý þaka bir hiddetle kutuyu itti: . Sonra.. o bizden mutlaka fevkalâde bir þeyler bekliyordu. Mektep levhalarýna ve haritalarýna mahsus olan bu odanýn biraz evvel kapýsý açýlmýþtý. kuzenime "Haydi. dedi.. rica ederim... Allah yolunu açýk etsin. Bir haritaya ihtiyaç olduðunu söyleyerek kandýrmýþ.Þimdi artýk öðreneceðinizi öðrenmiþ sayýlacaðýnýz için bir tane ikram edebilirim. Kuzenim þaþaladý. bu çocuðu o kadar çok seviyorum ki. Renkten irerek ve gülerek: . tekrar ciddileþtim. mektep arkadaþlarýmýn çoðu gibi Türkçe bilmezdi. parloir'm yanýndaki odadan bizi gözetlemeye gelmiþti. Miþel'di. Sonr rdan birinin yere düþmesine benzer bir ses iþitmiþtim. sevgi. Terbiye icabý evdekilerden haber sord lara komplimanlarýmý gönderdikten sonra kutularýmý koltuðumun altýna sýkýþtýrarak çýkmaya h Birdenbire parloir'm yanýndaki odadan hafif bir gürültü oldu. sualime þaþýrýr gibi oldu: .istemem. tahminimde yanýlmýþ olsam da herhalde bir diksiyonere bakabilir. mademki bir ro baþlamýþtýk. altý kelime Türkçe biliyorsa. dilim serbest olmadýðý için el hareketleriyle ona fondanýn lezze fevkalâdeliði anlatýyordum. Yalnýz 60 Reþat Nuri Güntekin Kendimi tutamayarak birdenbire bir baskýn yaptým: .. Hepsi senin olsun. gülmeye baþladým. yahut d a "seviyorum ki" kelimesinin ne dehþetli bir manasý olduðunu herhangi bir Türkçe bilenden ö nebilirdi. Sütninenin torunu köþkte mi? Sütninenin torunu senelerden beri köþkte büyüyen bir öksüzdü. kutuyu uzatarak: . Gölge kaybolmuþtu.Elbette köþkte. dedi...

Ortada ehemmiyetli bir mesele varmýþ gibi: . bir hamam kubbesi ahmaklýðýyla: . Bunlardan biri de Tekirdað'dadýr. Tekirdað'dan bana..Neriman kocasýndan çok memnun görünüyor. .. Neriman. Ben. Misafir yerine Necmiye cevap verdi: . hemen hemen resmi bir davet geldi.. arzularýna karþý kafa tutsam bile neticede daima yelkenle ri suya indirmek lazým gelir..Ne baba dostlarýnýzla.iki gün evvel Neriman'dan bir mektup aldým. Necmiye'ye: ÇALIKUÞU 61 . ..Ya. Küçücük bir fino köpeðini havuzda yýkamak için dýþarý çýkýyordum. bir mühendisle evlendi. içindekilerini bir tanesine en çocuklara yaðma ettiriyordum. üçüncü defa olarak tekrar etti e köpeði kucaðýma kaparak dýþarý fýrladým. Eve çýktýðým bir tatil günüydü. diye yalvarmaya baþladý..Ay. zorla tutmaya çalýþtýðým ellerimi cebime saklayarak: . yanýna çýkmadým.Kim hanýmefendi? . Neriman Haným. o kadar a zla olarak da müstebittir. birini sevmek felaketine uðradý mý. dediðim zaman ise daha fazla kýzardý. Bir misafir. o arada bana da uðruyordu.Ben. Görüþmemi istemez de. hiddetten aðlamamak için diþler klarýmý kanatýyordum.. Bazen na sihatlerine biraz somurtsam.. hayatta Allah ban a teyzeden bol bir þey vermemiþtir. Kuzenim ikide birde onun evine gidiyor... benim taban tabana zýddýmdýr. alaycý bir tavýrla: . Mesut dul için bir þey soramazdým.... Müjgân çirkindir. iþ baþa düþmüþtü. bahçenin etrafýný dört dönüyordum. hafta baþýnda teyzeme sorarým. o.. diyebilirim ki yalnýz odur.Mektubunu aldýðýnýz haným. Malum ya. fakat kulaðýma da yasak yoktu ya. Misafir. bað kütük yarak koþuyor. Neriman'ýn nerede oturduðunu evden sorup öðrenmek iþten bile deðildi. devam ediyordu: . Fakat bu kadýnýn adýn k.. bir seyahat yaptým. fakat bu. Müjgân. Fakat artýk havuza gitmiyor. çitlerin. haberin yok mu? Çoktan. yahut bahçede yýrtarak açýyor.. Aramýzdaki fark üç yaþtan ibaret olmasýna raðm nu çocukken 62 Reþat Nuri Güntekin nedense daima kocaman bir insan gibi görmüþümdür. Uzak deðil. Mesut dul mutlaka bu taraflarda bir yerde oturuyordu.. O geced en sonra mutlaka anlaþmýþlardý. diye misafirin kelimelerini aynen tek rar edip lakýrdýyý kapatmaz mý? Artýk çaresiz.. birkaç senede bir Ayþe Teyzem'le beraber istanbul'a gelir ve birkaç hafta köþkte. bana tahammül edilemeyecek bir þey gibi görünüyordu. ne kendi dostlarýnýzla meþgul olduðumu zannediyorsanýz yanýlýyorsu sebetsizliðimden öyle bir lakýrdý ortaya atýverdim iþte.Ne yapacaksýn? Niçin bu merak? gibi kelimelerle beni atlatmaya uðraþtý. bana hiç batmaz. altý aydan beri kocasýyla beraber izmir'de.. tekrar evlendiler mi? dedim. Beþ. Müjgân Abla.. Kocasý olan Aziz Eniþ emiz senelerden beri oralarda mutasarrýftýr. .. Ayþe Teyzem. Bu sözleri iþitince kapýn ek köpeði yavaþça kucaðýmdan indirdim. Bana ne? Fakat beni arada oyuncak etmeleri fena halde gücüme gidiyordu. diye dýþarý çýktým. esir gibi bir þey oluyor. Hiddetle ayaða kalktým.Sakýn ha! Anneme ondan bahsetme. O yaz. Her istediðini yaptýran. Çok mesutmuþ. Hakikat meydandaydý. Bu aklýma geldikçe vücuduma ateþ basýyor." duasýný bu sefer de ben. Müjgân isminde benden üç yaþ büyük bir de ký Akraba çocuklarý arasýnda galiba en ziyade onu severim. dedi. y t öteki teyzelerimde misafir kalýrdý. istedikleri ahlâksýzlýðý yapsýnlar. ne kadar çýlgýn ve yaramazsam. Niçin? Ne bileyim? Ýnsan. ya! Bu sefer bari mesut olsun zavallý. Besime Tey . "Bu sefer bari mesut olsa zavallý. O yaz.Hanýmefendi. bu sefer mesut olsun zavallý. Necmiye. Getirmekt devam ettiði kutularý sýnýfta. O günden sonra Kâmran ne zaman mektebe geldiyse bahane uydurdum. Þimdi farkýn daha azalmýþ olmasýna raðmen ve onu "abla" diye çaðýrýrým. Tekirdað'a kadar.

elleriyle saçlarýma sarýlýyordu. Zavallý Müjgân. Hatta böyle olduðu halde: "Karanlýkta güverteden denize sa . Zavallý kýz. evi denize bakan yüksek bir bayýrýn üstündeydi. sahildeki kayalarý kahkahalarýmla çýn çýn öttürüyordum. . ye tiþmiþ bir küçükhaným olan Müjgân'ý ne yapacaðýz? Ne söylersem iskarpinlerini ve çoraplarýný çýkartmayacaðýný bildiðim için ona bir teklifte . Bu misafirlikler beni eðlendirmekle beraber. Öyle geçireyim. Vapur merdivenlerinden deli gibi inme!" gibi aðýr nasihatlerle haysiyetimi kýrdýlar. fakat aksi gibi. Artýk kocaman bir kýz olduðumu. . bu tehlikeyi daha evvelden hisse diyor. Deniz. Fakat sonradan kendisi de buna alýþtý. konuþmaya cesaret edemeyecek kadar kerliferli bir uldum. gözlerini kapýyor.Ýzniniz olursa bunun imkânsýz bir þey olmadýðýný ispat ile kesb-i þeref edeceðim. Fakat ermiþ. beni nasýl taþýrsýn? diye gülüyordu. yaþý gibi boyu da lduðu için kendisini taþýmaya gücüm yetmeyeceðini zannediyordu.. sapsarý kesilmiþti.. bu mevsimde çok güzel ve sakin fakat neþesizdi. Her gün bir misafirliðe. Müjgân da fena halde danlacaðýz. Kendini kurtarmaya çalýþara . Eniþtemin. Demek mektep açýldýðý zaman bana da aþaðý yukarý böyle bir þey yapmak Bir sene evvelki flört masalýna bu sene de bir seyahat hikâyesi ilave etmek hoþ bir lüks o lacaktý.Delilik etme. Bereket versin ben. kendimi misafirlik oyunu oynayan bebe klere benzetiyordum. Maksadýmýz.Tüy gibi hafifsin abla. Çýrpmacak olursan boylu boyumuza düþeriz. romanlarda okuduðum Amerikan kýzlarý g . üzerinde bir y elken. yine çabucak anlaþtýk. çantamý elime alarak. ta ilerideki bir burna doðru yürümüþtük. iki senedir görmediðim Müjgân'ý büyümüþ. Fakat rahat durursan korku yok.. dedim. Bir kelime söylerse muvazenenin bozulmasýndan korkuyor gib aðzýný.Gel. Arkadaþlar arasýnda yaz tatillerinde aileleriyle beraber seyahate çýkanlar ve dönüþte bize bol övünenler vardý. Kimse ile konuþma. Razý olmadý: .zem'e yazdýðý bir mektupta.. "Sizden ümidim yok. ince bir duman parçasý görünmezdi. bir hafiflik yaparsam beni ayýplayacaklarýný söyledikleri i areketlerime son derece dikkat ediyordum. benim. býrak. sual lerine ciddi ve nazik cevaplar vermeye çalýþýrken.Deli çocuk.. Hele akþamüstlerine doðru sular. biz de teyzesiyiz. 64 Reþat Nuri Güntekin Bir gün Müjgân'la baþýmý almýþ. Gelmezse en iþtesi de. Ayþe Teyzem'le Müjgân'ýn sürü sürü ahbaplarý vardý. Yabancý kadýnlara kompliman yaparken. Sanki Tekirdað'a iþleyen pabuç büyüklüðündeki külüstür vapurun bir t bi seksen metre merdiveni varmýþ gibi. insan arasýna katýlmak biraz da gururumu okþamýyor deðildi. benim iddiam. Ben kendi hesabýma bu mecburiyete sevindim bile. "Fakat Feride'yi iki aydan aþaðý amak üzere bu tatilde mutlaka bekliyoruz. Sinsi sinsi yanýna yaklaþar . Sen. beni men etmeye uðraþmýþtý. Fakat teyzelerim bu arzumu telaþlý çýðlýklarla karþýladýla nýma bir bekçi katma- ÇALIKUÞU 63 dan yola çýkmama razý olmadýlar. köþke yahut baða davet ediliyorduk. . yol kapalýydý. sen koskoca insaný nasýl kaldýrýrsýn? dedi. kendi kendime vapura binmekti. uzak yýldýzlara baka i gözlerini bükerek: "Olacak þey mi? Ýmkân var mý?" diyorlardý. Malum ya. Fakat çýplak ayaklarýmla s yürüdüðümü görünce çýldýracak gibi oldu." Besime Teyzem'le Necmiye. dedim. Yalnýz. insaný hasta ede adar geniþliyor ve yalnýzlaþýyordu. Mamafih.Bakalým. Müjgân Abla. Ben de onlarýn arasýna karýþtým." diyordu. sularýn üze ktiriyor. olursa ne âlâ dedim ve onu kalçalarýndan yakaladýðým gibi kaldýrdým. bir tecrübe edelim de. sahil boyunca yürüyerek ta uzaklara gidiyorduk. bu bur yalarýn öte tarafýndan koya geçmekti. yine de en çok sevdiðim zamanlar Müjgân'la ya lnýz kaldýðým saatlerdi.. seni arkama alayým. ikimize de yazýk olur.. Saatlerce kumlarda yatýyor. Bazen saatler geçer. bazý yerleri r duvara benzeyen bu bayýrdan sahile inmemi evvela tehlikeli bulmuþ. ben de. Müjgân bunu evvela sahiden birkaç adýmlýk bir tecrübe sanmýþtý. Mamafih. dedim. Müjgân Abla. Tekirdað'ý dünyanýn bir ucu gibi görüyorlar. Ayaklarýmýzý çýkarara ekten baþka çare yoktu.

vaziyetimiz hakikaten tuhaftý. .Þunu demek istiyorum ki artýk eskisi kadar çocuk deðiliz abla." demesinler diye." diye tekrar tekrar tembih ettiler bana. sade baþýný deðil bacaklarýný da açýyor. "Dilini sýký tut. Müjgân: .Senin bir derdin var Feride.. "Bu nasýl Müslüman kýz böyle. sürükler gibi koþtururken: "Allah cezaný versin. ben öyle arkasýndan koþulacak bir kýz deðilim ki.Biraz akran muamelesi etmek tenezzülünde bulunmanýzdan ne çýkar efendim? .. Saçmasapan konuþma.Balýkçýlar adam yemezler ya.. h m de o kadar garip bir alaka ile ki.. O gece. senin için etrafýmýzda geliyor.. Bir an durakladýktan sonra: "Ben Marika diye bir kýzým.. Fakat bu defaki gülüþte bir vardý. yemekten sonra Müjgân'la evin önüne çýkmýþtýk. Hiç sesin çýkmýyor. Ora larý dedikoducu yerlerdir. Konuþmadan denize doðru yürüyorduk. Niçin böyle " diyordu.. bir uçurumdan geçiyormuþ gibi gözlerini kapýyor cesaret edemiyordu. Feride? diye fýsýldadý. Müjgân.Yavrucuðum. Fakat o da besbelli benim gibi ulmakta güçlük çektiði için kim olduðumu sordu. Bir de burnu dönünce ne görelim! Karaya çekilmiþ bir sandalýn yanýnda yiyecek yiyen üç balý or mu? ÇALIKUÞU 65 . Müjgân gülmeye baþladý: . korkak Müjgân. biri sakallý bir ihti Gençler.Ne demek istiyorsun. Balýkçýlar. dedim. Çalýkuþu . Bu zabit.Ben mi? Deli çocuk! . hangi saatlerde denizin ne taraflarýnda ba sordum.. Müjgân yüzüme baktý: .F. Mamafih.koþmaya hazýrlanýyordu... neredeyse durup konuþacak. yahut biraz daha fazla iki genç.Zavallý Müjgân.Zabitin benim için dolaþtýðýný mý zannediyorsun? .Onu zannetmemek için biraz aptal olmalý. dedim. Fakat Allah'ýn kýrýnda baþka gidilecek yer y ibi mütemadiyen bizim gezdiðimiz yolda gidip geliyor. Feride? dedi. Zabit Bey'le mükemmel k ur yapýyorsunuz. Müjgân beni kolumdan tutarak. Hasýlý.. Sonra içini çekti: . Fakat beni yolun kenarýndaki þu aða an ayýrt etmeden geçer giderdi ve bir daha dönmezdi. Hele ben. O. tüccar amcama istanbul'dan misaf ir getirdim. Cevaplarýný ihtiyar verdi.Ne söylüyorsun. yanýmýzdan geçerken bize bakýyordu.Ettin mi edeceðini. dedi.Anlayalým Müjgân Abla! dedim... incecik bacaklarýyla -süpürge önünden kaçan örümcek gibi. . sözde atýna talimler yaptýrýyordu. bu hiçten þeyi adeta büyük bir mesele yaptý. . yine atýný oynatarak ve bizi duvar kenarýndaki aðaçlar arkasýna kaçýrarak yanýmý n sonra yavaþça güldüm. abla! Gözlerim faltaþý gibi açýlmýþtý. Sen gelmeden evvel yine görürdüm. elimde çoraplarýmla insan içine çýkacak halde deðildim. Balýkçýlarýn ikisi yirmiþer yaþýnda." dedim ve yürüdüm. öksürdüm ve: . Sularýn o gün niçin kýyýdaki yollarý kapadýðýný. utangaç görünüyorlardý. bir karýþlýk suyun üstünde. B ayýp buldum.Evet. Ýstanbul'daki teyzeler. senin için. Müjgân tekrar güldü. Bir gün o.5 66 Reþat Nuri Güntekîn Akþamüstleri Müjgân'la kol kola gezerken genç bir süvari zabitinin etrafýmýzda dolaþtýðýna .. .. Sýrf lakýrdý olsun diye saçmasapan sualler.Ne bileyim.. þimdi ne yapacaðýz? Ben güldüm: . dizka-paklarýma kadar çýplak bacaklarým. .

gözlerim dolu dolu.. netice itibariyle. býrak beni. Sahiden...Gündüz söylediðin münasebetsiz lakýrdýyý aklýmdan çýkaramýyorum.. Kâh onun etekleriyle.Mutlaka geri alacaðým. hafif bir kahkaha kopardý: ..Býrak beni.Peki. Yerden taþ toplayarak denize atmaya baþladým. . dedim.Ne dedim ben? . Müjgân.67 ÇALIKUÞU Biraz durakladýktan sonra cevap verdim: .. kâh baþýmý dizine koyuyor ve daima denize.Peki ama. Ama ne yaparsýnýz nra Müjgân yorularak büyük bir kaya parçasýnýn üstüne oturdu.. hatýr için deðil. Sözümü bitirdiðim ve arkadaþlarýma uydurduðum yalanýn ayýp bir þey olduðunu kendimin de anl n. arkadaþlarýmý nasýl bir kurt masalýyla aldattýð akat o zaman rol icabý nasýl mahzunlaþýyorsam.. benimle eðlenerek yanaðýma bir fiske vurdu: . .Ne çirkin. soluk soluða kendini kurtarmaya lýþýyor. O yine güldü. onu kuru otlarýn içine yuvarlayarak tartakla . Seni aldatmak için deðil.. bundan sana ne? Ellerini tuttum. Müjgân ...Sen çirkin misin abla? dedim. yah ehþetli gülüyorduk. þimdi de böyle bir mecburiyet olmadýðý halde anýna kendimi kaptýrýyordum. Müjgân'ýn yüzüne bakmaktan çekiniyordum. Müjgân'a anlattýðým þey. biliyor musun sen büyüdükçe dehþet bir þey oluyorsun! Ellerimi Müjgân'ýn omuzlarýna koydum. ne dedin? Ben. hem de kollarý kuvvetsizdi. Sana gelince. uzaklara bakýyordum. Bir çýðlýk kopararak Müjgân'ýn üstüne atýldým. Ay ýþýðýndan sýrýlsýklam bir denizin iki genç kýza ilhamý bu olmamalýydý... donuk bir sesle: . Fakat son bunu da aðzýmdan kaçýrdým. rezil olacaðýz.Sözünü mutlaka geri alacaksýn. Allah a yalvarýyordu. oynuyor.. Yoldan görecekler."Ben arkasýndan koþulacak bir kýz deðilim ki. ne güzel!. Masalýmýn kahramanýnýn kim olduðunu evvela Müjgân' dan saklamaya gayret etmiþtim. dedi. ben de ayaklarýnýn dibine çök Bana mektep arkadaþlarýma dair sualler soruyordu. onu öpecek gibi burnumu sürerek: . Bayýrýn kenarýna gelmiþtik. dedi. Buna ne sebep vardý? Müjgân'a yaptýðým itiraf sadece bir 68 Reþat Nuri Güntekin gevezelik ihtiyacý mýydý? Bilmiyorum. Fakat ara sýra münasebetsizliðimi hissederek durmak i tediðim halde bir türlü kendimi tutamýyordum.. Müjgân da bana uy at zavallý. Üstümü baþýmý yýrtacaksýn. beni aldatmak için deðil.. mahzun oluyorum.Zavallý Ferideciðim.Benim için de orta diyelim de mesele bitsin. dedi. Ne istersen yapacaðým." dedin. .. hem taþ atmasýný bilmiyordu. debeleniyordu: . Sen.Ama öyle hatýr için deðil. Müjgân. o ne dese beðenirsiniz? . sinsi san çýyaný. bir þey söylemiyor. Ona benim Miþel'in birkaç vakasýný anlatt Sonra elimde olmadan kendi uydurma masalýmdan bahse baþladým. Kâmran'ý sahiden seviyorsun. Ortayým diyeyim de kavgayý kýsa keselim. . 69 ÇALIKUÞU . Benimkilerin her zaman havada kaybolduktan sonra uzakta bir yakamoz parýltýsýyla sularý yýldýzlandýrmasýna mukabil onunkiler gülünç bir patýrtý ile bayýrýn taþlarýna çarpýyor.. Müjgân.. sadece saçlarýmý okþayarak beni dinliyordu..Ne dedin abla.

bunu ben de biliyo ir türlü kendime lakýrdý anlatamýyordum.Geceyi hatýrlamýyorum bile. ne "hayýr" diyor. Ben yerimden kalkmamýþtým. baþýmý kucaðýna alarak beni yatýþtýrmaya çalýþýyordu. Bu sebepten. canavar gibi bir þeysin Feride. Fakat anlamak iþime gelmediði için görmezlikt en geliyor. Müjgân'ý yalnýz bularak kolundan yakaladým: . "Niçin öyle söyledin. sevmek ayýp mý? Kýyamet kopmadý ya. O. çitleri saran yeþillikler kurumuþ.Feride. * Akþamüstü. titrek gölgeleriyle beraber yolun tozlarý üzerine kuru yapraklar dökülüyor. on beþ yaþýnda.. iþçiler. aðaçlarýn arasýnda tekrar kendimi kaybediyordum. kendi yaþýnda iki komþusuyla arkadan geliyor. olur biter. Ortalýk aydýnlanýncaya kadar Müjgân beni yalnýz býrakmadý. Bütün bir gece daðda kurtla boðuþtuktan sonra sabaha karþý kendini býrakan Keçisi'ne dönmüþtüm. tekrar ayaða kalktýn. Biz. yanaþmalar arasýnda hoyratlýk etmesi ayýptý. Yalnýz. Yalnýz. ayaða kalkmýþ. O gece yataðýmda beni þiddetli bir ateþ bastýrdý. Akþam ne ha ldeydin? Sabahleyin iki saat bile uyumadýn. kendi haline býrakýlmýþ bahçenin derinlerinde birtakým kýrmýzý benekl r.. Titreyerek: .Allah'tan korkmadan bana nasýl iftira ediyorsun. Halinde zerre kadar yorgunluk eseri yok... Zaten vücudumda da uð vet kalmamýþtý.Sen hakikaten þaþýlacak bir mahluksun. etrafta otu ota. nihayet bir az canlanmaya karar veren Müjgân'la kol kola hayli önden yürüyoruz. Ben öyle terbiyesizlik istemiyorum. adeta kýzdý: . Geceki uykusuzluktan sonra. yüzü gözlerinin be a kadar balmumu gibi sararmýþtý. abla?" O. Daha olmazsa evlenirsiniz. Teyzem. gözlerin parlýyor. suyu suya katmýþtým. dedi. kendi nazik tabirleri üzere "at anasý gibi" bir kýzýn baþ açýk. Teyzemle Müjgân beni gördükçe birtakým el ve baþ iþaretleri ya Ne demek istediklerini gayet iyi anlýyordum. bacak baþ darmadaðýnýk. dedim ve tekrar kaçtým. Müjgân Abla'nýn bu umulmaz baskýsý karþýsýnda bu sefer de ben sindim. Ben daha çocuðum. te çiçekleri toz içinde sara-np buruþmuþ. U yu bakayým gözümün önünde. Seyrek fasýllarla birbirinden ayrýlan cýlýz gürgenl . Hatta bir aralýk çýplak bir ata binmeye uðraþ bir tehlike de geçirmiþtim. üstünü silkiyor: . duvarlarý. diye gülüyordu. Vücudumda bir þey deðiþmiþ gibi kendi kendime karþý yenilmez bir korku ve tiksinti duyuyord ikide birde bir bebek hýçkýnðýyla Müjgân'm boynuna sarýlýyor. sadece saç rak. bak! Zavallý Müjgân. daha iyi. Bu tabii. Bunlar böðürtlendir ve muhakkak ki Allah onlarý çalýkuþlarý gagalasýn diye yaratmýþtýr. aða düþ ibi kendimi oradan oraya atýyordum. Halbuki beni ne hale getirdin . ta uzaklarda. Hayatýmda bugünkü kadar azdýðým ve eðlendiðim bir gün olmamýþ gibidir.. öte yanýnda o büyük ümitsizliðe benzeyen yel-kensiz ve d iz var.Deli.Galiba o da sana karþý lakayt deðil.Müjgân.. Bereket versin geceler kýsaydý. diye fýsýldadýðýný iþittim. Rengin parlýyor. hakikaten acýnacak haldeydi. Bir aralýk. Bir türlü uyuyamýyor. sen sahiden deliymiþsin. sabaha karþý o da asabil ir sesle beni azarladý: . ÇALIKUÞU 71 . fakat artýk isyana kudre ak uyudum. Zaten çiftlik ir yerde deðil. Uykuya dalarken Müjgân'm tekrar katýlaþmýþ bir sesle: . Bahçelerde vakitsiz bir sonbahar baþlamýþ. 70 Reþat Nuri Güntekin Ertesi gün yerli zenginlerden birinin çiftliðine davetliydik. dedim. Sonra kendimi tutamayarak aðlamaya baþladým. besbelli yeni bir hücuma uðramaktan ürktüðü için ne "evet". çitlerle çevrilmiþ bahçeler. dedim. sayýklýyor. abla. Evet.. Ayþe Teyzem'le Müjgân'ý çiftliðin havuzu kenarýnda büyüklerle dedikodu yapmaya býrakarak ço takmýþ. arabamýz geciktiði için yaya olarak dönüyoruz.Ne anlýyorsun bu Ermeni gelini edalý hanýmlardan? Gel sen de benimle bareber. ümitsiz denizi býrakýyorum ve Müjgân'ýn kolundan tutup böðürtlenlere doðru sür .. Yolun bir yanýnda yýkýk rlar.

Tarlanýn ortasýnda yürürk burkuluyor.. . Müjgân: . Topuðumu hiddetle yere vurdum.. 72 Reþat Nuri Güntekin Böðürtlenler eziliyor.Ne kadar yanmýþsýn. Akþamýn alacakaranlýðý ve yol kenarýndaki b gölgeleri arasýnda pek iyi seçilmemekle beraber baþka türlü bir insan olduðu görülüyordu.Bu yaz istanbul'da çok sýkýldým.Çok tuhaf! Herhalde bir bildik olacak. arkaya bakýyorlardý. Ben. Sakýn. Ne iþi var burada.. devam etti: . Sabaha doðru kimseye haber vermeden kendj kendime þehre indim. Galiba bizi merak elikleri rlar. Arkadakiler kaplumbaða adýmlarýyla bizi geçip aþaðý köþenin baþýna varýncaya kadar biz.. imdat istemeye kalkýþtý. bir yolcu. iskarpinlerimin ba yeniden baðlamaya baþladým. kuru ekin saplarýnýn ayaklarýna batmasýndan korkuyor. Bir aralýk bir köpeðin hücumuna uðradýk. sek i bitiririz. ta kendisi. Kuzenimin teyzemle Müjgân disini hangi rüzgârýn buraya attýðýný anlatmasýný dinliyordum: . Bir arkadaþ grubuyla Alemdaðý'na çýktýk.Gözlerinden öpüyorlar. Birkaç gün Ýstanbul'dan uzakla .um. Fakat Müjgân Abla insaný sabýrsýzlýktan çýldýrtacak kadar mýzmýz. bu Kâmran'a benziyor. Derin pul pul olmuþ. önde çocuklarla beraber yürüyordum. Müjgân'ýn el çantasýna sýðacak büyüklükte bir köpe a. Yanlarýnda bir erkek vardý. Sonra da üs yapýþtý. Feride. dedim. nedir? dedim.Güneþten. sonra onlardan ayrýlarak bize doðru yürüdü. Gülüþtük ve yürüdük. Yüz yüze geldiðimiz zaman ben.Ýmkâný yok. iþimizi bitiririz demiþtim ama. . Soluðumun týkandýðýn Yolun kenarýnda durdum. bir þey söylemiyor. Nihayet. Mid bozulacak" diye yemiþleri elimden kapmak istiyordu. Bir aralýk Müjgân söze karýþtý: .Mersi.Evvelki gece ayýn on beþi idi. vallahi. bilâkis yürüyüþümü daha aðýrlaþtýrmýþtým.. . . . dedi. Son derece güzel eydi.Kim bilir. Biraz sonra Ayþe Teyzem ile Müjgân.. Kâmran. "Hastalanacaksýn. Fakat kulaðým arkadaydý. arkamda sakladým..Hayret. kuzenimi aralarýna aldýlar. ben Müjgân ve böðürt rle devamlý halde çalýþýrken onlar yolun alt baþýný bulmuþlardý. sakin ve biraz da alaycýydým: . Aradakiler bize yetiþinceye kadar biz. Ama bilemezsiniz ne kadar çok. Ellerim yapýþ yapýþ. iki karýþlýk bir hendekte tlamak lâzým geldiði zaman tereddüt ediyor. Þemsiyesiz mehtapta mý dolaþtý. fena halde sýkýlýyordum. Müjgân koþmaya baþladý. Þaþýrmýþtýk. Ara sýra hafifçe boðuþuyorduk. "Kim acaba?" dedi. kendiminkileri hemen geri çektim. dedi ve biraz sonra heyecanla ilave etti: . Ben.Zannetmiyorum. dedi..Kim olacak. .Sen de öyle. Hasýlý. Müjgân.Müjgân Abla ile kendimize bir böðürtlen ziyafeti verdik. Doðrusu aranýrsa onu ben de pek zannetmiyordum. yüzüme yapýþýyor. Bu kadar uzun yolculuðu nasýl göze aldýnýz? ÇALIKUÞU 73 O. .Feride.. dedim. Biraz sonra bu erkek bize el salladý. bir yabancý karþýsýnda gibi çekingen bir gülümseme ile yüzüme bakýyo ini uzattý. içimdem "Elbette. mesut dulu yad ellere kaçýrdýktan sonra bundan tabii ne olur?" O. .. yahut bir köylü.O. Siz buralarda. Kâmran'ý erkekten sayarak biraz alarga gidiyorlardý. böðürtlenlerden de korkuyordu.. Teyzemin komþularý kýrký ge kendilerini kadýndan. Fakat benim yorucu eðlencelere tahammülüm yok. Ayaðýmý büyük bir taþýn üzerine koyarak eðildim. Teyzeler nasýl? Necmiye nasýl? .. Feride. . benim geniþ yakalarýma iki sýrma çapa iþlenmiþ bey lekeler içinde býrakýyordu. dedim. Ben.

. korkuya. burunlarýnýn dibinden ayrýlmýyordu. Eniþtemle teyzem o akþam Kâmran'ý geç vakte kadar" bahçede alýkoydular. Müjgân. Ona karþý duyduðum hiddete. geç vakit odaya geldiði zaman ben yataðýmda uyumuyordum. bilâkis gruba alarga duruyor. Kâmran'ýn gelmesi hakikaten keyfimi kaçýrdý. Bursa bu aylarda cehennem gibi ya nar. dedi. yanlarýna yaklaþmak lâzým gelmiþti.. Sert bir hareketle karyola demirlerini zangýrdatarak doðruldum: ÇALIKUÞU 75 . dedi. .. birdenbire ürktü: .74 Reþat Nuri Güntekin Fakat nereye gidersiniz? Yalova'nýn mevsimi deðil.Allah aþkýna boðuþmaya falan kalkayým deme. Yalnýz dilinin ucunda bir þey var ki mutlaka söylemezsen bu sefer ben u yuyamayacaðým. Müjgân da yorgunluk kta duramayacak halde olmasýna raðmen. baþýný yastýðýndan kaldýrarak kollanma ordum. aç gözlerini. dedim. Müjgân'ýn kapalý gözlerine raðmen yüzümü onun saçlarýna saklayarak kula .j ceðim gelmiþti. Sonra gülerek ilave etti: . Müjgân çenemi okþayarak: .ikramýn fazlalýðýndan öleceðim. Birdenbire aklýma siz geldiniz.Ne demek istiyorsun? O.Peki. iþitilmedi-ðinden emin olmak ister gibi bir tavýrla etrafýna baktýktan sonra: ."Misafir misafiri çekemez" derler dedim. dedi. iðrenmeye karmakarýþýk his günden güne artýyordu. yorgunluktan ölürüm. bilmem niçin.Hiç. dedi. O. Fakat o zavallý hakikaten uyumuþtu. Silkindim maya ihtiyacým olduðunu söyleyerek odama çýktým.Vallahi uyuyordum. dedi ve hâlâ hafif hafif baþýný sarsmakta devam etmeme raðme tekrar uyudu.. Odanýn karanlýðýna.Misafire hürmette kusur ediliyor galiba. Zaten sizi de dehþetli göre. ikide birde içeride yahut bahçenin arka taraflarýnda kayboluyordum. Onunla görüþtürmek içi insanlar çaðýrýyor ve hemen her gün uzun bir araba gezintisine yahut yerlilerden birinin bað ve bahçesine davete götürüyordu...Peki. . halimden alýndýðýný g : . misafirine fena halde kancayý takmýþtý. Sonra lambayý söndürerek . Ben gülerek omuzlarýmý kaldýrdým: . zorla baþýmý kaldýrdý: . Güleceðimi hissederek öte tarafa döndüm. Karþý karþýya geldiðiniz zaman hiç sebep yokken ka kaçýyorum. Kâmran. Hiç.Tahminim doðru çýktý.Sahtekârlýða lüzum yok. Ona bir þey söyleyecek olursan sen zorla kucaðýma alýr. onunla merdiven parmaklýðý arasýndaki na sürünmeden geçip geçemeyeceðimi hesap ederek: 76 Reþat Nuri Güntekin . Feride" diye yalva rdý. beni tekrar kaçýrmamak ister gibi sýmsýký bileðimden eteðimden tutuyordu. Bir sabah yine böyle bir davete gitmeye hazýrlanýrken kuzenimle merdiven baþýnda karþýlaþtý mu kesti... horlamaya baþladým. Ne istersen.. Fakat ikimiz de kendimizi tutamayar ak gülmeye baþladýk. Bereket versin Aziz Eniþtem. Peki. Müjgân. Birkaç dakika sonra da ben onun karyolasýna gitmiþ. Ben.. Bir aralýk. diye gözlerimi iri iri açtým. Feride. dedi. Müjgân: . Karyolamýn kenarýna oturdu baktý. Anlýyorum. ikimizi birden denize atarým. Ben. Gözlerini açmadan: "Yapma.Senin aklýndan delice bir þeyler geçiyor.

O. gülerek cevap verdi: . dedi. Bari ben de öyle yapayým. Kuzenim nedense benim ilk gece söylediðim "misafir misafiri çekemez" sözüne içerlemiþti.. Bana aþinalýk etti: .Sizi eðlendirecek insaný nereden bulup getirsinler. Biraz sonra tekrar yanlarýna döndüðüm zaman.Fena mý? dedim. Babam aksi gibi öyle bir alýþtý kaydýracaklar diye ödü kopuyor. denizin durgun yüzünde nereden geldiði belli olmayan uçuk bir ay titriyordu.Tanýdýðým insanlar hiç öyle zevk verici insanlar deðil. Kim bilir. Fakat uzanan elleri boþta kaldý.Evet ama.Milyoner de olsa o kadar demokrat olamayýz. ensemde hafif bir ür hissediyordum. kuzenime bu Marika hikâyesini anlatýyo itirdikten sonra bileðimden tuttu: .. kendisini eðlendirecek insandan kimi kastettiðimi anlamýþtý. Kâmran.. Ben. Son derece zengin bir insan. belki zengin bir yerli ile evlenirsiniz .iyi ama. onun vücuduyla merdiven parmaklýðý arasýndaki delikte layýp kaçmýþtým..Bugün de þemsiyenizi unutmamýþsýnýz. zavallýlar? dedim. dedi. gözlerini tavana kaldýrdý: . Heyecanla elerini uzat .O kadar aleyhinde bulunmayýn. Kuzenim.Allah esirgesin. Bilmezsiniz buranýn kýþý ne kadar sýkýcýdýr:. dedi. on beþ adým ileride Kâmran'ý gö Ayaküstü birkaç dakikalýk bir sabah sohbetinden kaçýnmaya artýk imkân kalmamýþtý. komik bir yeisle gülümsedi. Bu esnada yanýmýzdan -çýplak ayakla. Bir sabah. dedi.Bir gün sizinle balýða çýkmaya hazýrlanýyorum. tekrar dudak büktü: .Feride. Basamaklarý ikiþer ikiþer atlayýp þarký söyleyerek bahçeye doðru koþuyordu Nihayet bir gün Müjgân bana edeceðini etti. Gece yaðmur yaðdýðý için havada tatlý bir sonbahar serinliði vardý. . Sonra kýþ. Kâmran'm bu sözüne karþý ne dese b . dedim.Ne o. Ortada þikâyet edilecek bir þey yok. Ýk irde bana bunun için taþ atýyordu. Artýk kendimi tutamadým: . ÇALIKUÞU ___ __77 O gün nasýlsa serbest kalan Kâmran'ýn caddeden geçtiðini gördüm. Kâmran gülüyor: . Marika.."Misafir misafiri çekemez" ama. insanlar tanýy orsun. 78 Reþat Nuri Güntekin Konuþa konuþa bayýrýn kenarýna doðru yürümeye baþladýk. . Her gün yeni yerler. Feride? diyordu. Balýkçý deyip de geçmeyin. þaka etti: . Akýllý uslu Müjgân'ý bugün hangi hain þeytan dürtüyordu. Kâmran. sise benzeyen þ ir bulut. onunla deniz kenarýndaki bayýrda dolaþýyorduk. dedi. I e bir balýkçýnýn oðluna istiyorlar. sen birdenbire sustun. Kâmran. iri bir aðaç kökünde oturan Müjgân'ýn yüzü deniz tarafýna dönük olduðu için o. O.Çoktan görünmüyorsun. kendi durgun ve kararsýz mizacýna benzeyen bugünkü havadan pek hoþlandýðýný anlatý . dedim. Kýsmeti çýktý. iþitmediðim halde onun bize doðru geldiðini seziyor. Kâmran.. kuzen sýfatýyla buna katiyen razý olmam. bunun farkýn likten gelerek bir yarým çevirme hareketiyle vücudumu ayný istikamete çevirmiþtim.Beni deðil ama. galiba Feride'yi büsbütün Tekirdað'da býrakacaðýz. Baþý yine bir kýrmýzý mendille sanlý. Sizi her gün gezdiriyorlar. Fakat hi r þey görmediðim. Müjgân. Bir gün kendimi Marika diye tan balýkçý. deðil mi.bir balýkçý geçiyordu.. Ben. dedi. Bu mevsimden sonra günler ekseriya bugüne benzer. buna itiraz etti. dedi. iþi ciddiye alarak baþýný salladý: . bugün de yaðmur tehlikesi var. misafirin misafire ev sahibini çekiþtirmesi eski usu llerdendir. güneþi saklýyor. dedi ve baþýný çevirince on. Müjgân.. insana hüzün veriyor.Güzel ama. Müjgân: . Müjgân'a takýlmakla söze baþladý: . Elindeki þemsiyeyi açýp kapamakla eðlenerek: . Dumana.

ötesine berisine yapýþtýrýyordu. çarpýnýp çýrpýnýyor ve baðýrýyordu. bu sefer kahkaha ile gülüyor. Bilirsin ki.Sen çok oluyorsun artýk.beni yakalayamayacaklarý m uhakkak. Gördüðüm þeyler. baþlamýþ lakýrdýyý býrakmayacaðýný h enarýna gittikten sonra hiddetle denize taþ atmaya baþladým. ilerideki burnu dönersem selamete çýkmýþ olacaktým. Müjgân. kayanýn ucunda kupkuru bir geçit açýlmýþtý. izimi kaybetmiþ olacaklardý. keçilerin bile zor çýkacaklarý bir yol olduðu için onlar beni maktan vazgeçecekler. Planým hazýrdý.. herhalde hayvancýðýn sandal küreðiyle öldürülmesini erecede büyük suç deðildi.Yalnýzken böyle konuþmuyorsun ama. sýkýntým yokmuþ gibi. balýkçýnýn kumsalda bir çalý ateþi üzerinde kaynamakta katranýný devirmiþti. hiçbir zorum. f bir þey. Allahaýsmarladýk. Kâmran. Sizinle kavga etmeden konuþulmayacak. ne istiyorsun zavallý hayvandan? ihtiyar. Kâmran'm arkasýna geçerek bana göz kýrptý: .Hepsi o kadar deðil.Bunu bana da söyleyebilirsin. kendini Feride'ye beðendirmek iç ikeli hünerler yapýyor. bu tehlikeli deligözlülük de beni kurtarmýþtý.. bunu onun yanýna býrakmay acaðým. O gün. yanýma doðru yürümeye baþladýkl iþin anlaþýlmayacak bir yeri kalmamýþtý. Müjgân. Nihayet ikisinin de dönüp bana baktýklarýný ve fenasý. fakat bir his bana bu uzaklaþmanýn.. Mesela ateþ gibi bir süva ri zabiti her akþamüstü atýyla evimizin karþýsýna geliyor. benim kaçýþým manalý olacak.Ne olacak.Ne var. Baþýmý çevirince onlarýn bayýrýn ba yavaþ inmekte olduklarýný görmeyeyim mi? Koþmaya baþlayacak olsam. oradaki bir keçi yolundan tekrar bayý anmaya baþlayacaktým. .Buna diyeceðim yok. Kumsalda biraz daha yürüdükten sonra. baðýra baðýra oradan oraya kaçýyor.. Müjgân. dedi. hem de bir yerimden deðil irkaç yerimden kýrýlýp dökülmediði-me hâlâ þaþarým. o iniþte nasýl olup da yuvarlanmadýðýma. Aðlar gibi bir sesle: . bu nazlý insanlarýn -ata da binseler. söyleyeceði þeyleri b güçlük çekiyor gibi þemsiyesiyle topraða çizgiler çiziyor. Kendimi bayýrýn en dik yerinden olanca hýzýmla aþa kapýp koyuverdim. Onun için. Evvela köpeðin kuduz olmasý ihtimali aklýma geldi ve du-raladým. dedim. Yalnýz. Hiddetin sebebi anlaþýlmýþtý. Köpek.Yalancý. iftiracý. dedim ve hiddetle deni e doðru yürümeye baþladým. Hayvan. yahut hiç deðil ndiðimi gösterecek. Fakat þimdilik balýkçý. Fakat 80 Reþat Nuri Güntekin aksiliðe bakýn ki. ihtiyaten. O. Bu sefer. diyordu ancý deðilim ki. . Lâkin. * Yürümeye baþladým. ihtiyar. böyle lakýrdýlardan hoþlanmam. Müjgân'a gizli bir "Sana gösteririm" iþareti yaparak: . Bir an. birdenbire karþýma çýkan bir komedi yahut facia. dedi. Biraz evvel yanýmýzdan geçen ihtiyar balýkçý. on a kudurmuþ görünüyor. Evvela gülerek konuþuyorlardý. kuzenim bir heykel gibi dimdik odu. Hiddetle ayaðýmý yere vurdum: ÇALIKUÞU 79 . ara sýra ye içarenin. kendini kaybetmiþ bir halde. Ara sýra yere eðilir gibi yapa ak arkaya bakýyordum. birkaç daki her þeyi unutturdu. Cevap vermek kendi hakký. Burasý. Birdenbire yanýna yaklaþmaya cesaret edemeyerek baðýrdým: . ara sýra denize taþlarýmý atmakta devam eder . buranýn öte tarafýnda. Mamafih. Büyük suç! Fakat. Kâmran. bu sabah deniz çekilmiþ. dayaða fasýla vererek küreðine dayandý. her þeyi anladýðýmý. Sonra ikisi de ciddileþti-ler. iyiden iyiye solumuþtu. iþi parmaðýna dolamýþtý: j. ateþte kaynayan katraný devirdi meret. diyordu. . hiç emniyet verecek gibi deðildi. Ancak þu var ki.Anlaþýldý. beni mahve di ve bunun önüne geçmek için benim elimde çare yoktu. Fakat bu kahkahanýn içinde deminki gülüþe benzemeyen.. Feride'nin daha yüksek kýsmetleri de var. elinde bir kürekle kara okak köpeðini kovalýyordu. bir kýrýklýk vardýr.

Yani açýkçasý. Halbuki þimdi. korkmayýz. bu zavallý köpeði kurtarmak için bir þey yapardým. alacaðýn olsun.Beni de. Kâmran'ýn bana lakýrdý söylemesine ÇALIKUÞU 83 fýrsat vermemek için þirret bir yaygara. yavaþ yavaþ sallamaya baþladým. büyük bir gürgen aðacýna asýlý. istanbul'a kadar giderdim. bahçeyi cehenneme çeviriyorlardý. kollarýmla onlarý iki tarafa daðýtarak: . korkmayýz. küçüklerden birini de karþýma alarak. Mamafih. Müjgân. gözlerini çarpýp daðýtmalarýna mani oluyo fenasý. Ben. Vaktim olsa. basýmdaki gürgenin sýk yapraklarýný hýþý tan bir hýzla havalanýyordum.. benim davetimi beklemede faklý bir sürü halinde gelmiþler. Sinirli bir gülme ile "Ne münasebet!" dedim ve çocuk sesleri gelmekte olan arkaya bahçey e koþtum.Köpek bir kaya kovuðunun içine. "Çok oldu ama.Hayýr. Devrilmîþ katran tenekesinin baþýn konuþuyorlardý. Dizlerimin arasýnda çýðlýk çýðlýða ha ri býrakmasýndan. evvelce de düþündüðüm gibi. balýkçýya paralar verdiðini gödüm. Salýncaða atladým. büsbütün kaçmaya da içim razý olmuyordu. çocuklarý büsbütün hýrslandýrmýþtý. Fakat ben. iþi deliliðe vurarak kulmalarýna mani olabilirdim Arkadaþlarým arasýnda salýncaða önce binmek yüzünden kavga çýk men aralarýna atýldým. hiçbirinizi almayacaðým. yahut benim tasarladýðým yoldan bayýra týrmansayd ka kurtulacaktý. aklým çileden çýkýyor. ara sýra eliyle göðsünü bastýrý-yodu. muhakkak arkamdan gelecekler. ne o çehre? Pancar gibi kýzarmýþsýn! Biri mi kovaladý. ikide birde d etmeden yavaþça arkama. Çok geçmeden onlar sökün ettiler ve çocuklarýn arkasýnda durdular. ke 'la Kâmran. Fakat ne çare ki. bizi de!" diye b aðrýþmaya baþlýyorlardý. çocuklarýn arasýna karýþýr. Ben de onun gibi kovalanýyordum. onu fazlaca koþ içimden: "Daha beter ol!" dedim ve salýncaðý hýzlandýrdým. Müjgân'la Kâmran'ý da alakadar etmiþ görünüyordu. kulak asmýyor. burnu dönmeleri tekrar aklýmý baþýmdan aldý ve arkama dönmeden yine hý biraz yürüdükten sonra. Bugün. bayýra týrmanmaya baþladým.Kýz. . . bakayým. aklýnca emin bir yere saklanmýþtý. Beni de. Müjgân'ýn yaptýðýný hatýrladýkça. Fakat kapýnýn önünde Aziz Eniþtem karþýma . yere düþüp ölmesinden korkmaya baþlamýþtým. Kenarda nöbet bekleyen çocuklar titizlenmeye. benim der de kendi baþýmdan aþ-rkýndý. salýncaðýn etrafýný sarmýþlardý. hýzlý hýzlý soluyor. ay tempodan baþka yaygaralar koparýyorlar. Kumsal boyunca dümdüz koþup gitseydi. Bu hal. korkuyorsunuz. korkmayýz. daha doðrusu aþaðýya bakýyordum. zorla kapýyý açtýrmak isteye da rezalet çýkaracaklardý. kendi ayaðýyla girdiði bu kapandan nasýl kurtu k kesik uluyor- ÇALIKUÞU 81 du. O hýzla zannederim ki. Daha yere atan balýkçý. diye yolumu kesti. Müjgân'la kuzenimin. . kuzenimin cebinden çantasýný çýkardýðýný. Ara "Rezil oldum. elleriyle iþaretler yapýyordu. dedim. Bir parça hýzlý sallanmaktan kork caðýnda ne iþi vardý? Bunlar evde küçük kardeþlerinin beþiðinde sallansalar daha iyi olurdu na benzer birtakým sözler. Çaresiz salýncaðý durdurdum ve çocuða çýkýþmaya baþladým. bizi de. Bereket versin öteki çocuklar da ayrý perdeden.Korkmayýz Feride Abla. küçük arkadaþlarým.F 6 82 Reþat Nuri Güntekin lemeyi düþünmüþtüm. bir kolan salýncaðý vardý. Bazý günler komþu urasýný bayram meydanlarýna çevirirdim. bana dönüyor. benimle beraber sallanan küçük de kesilmiþti. Sabýrsýzlýklarýndan. onlarý kollarýndan çekerek yüzlerini. . Kuzenim. Beni de. Nihayet. Arka bahçede. Biraz sonra kürekli düþm i bir hücumuna uðradýðý zaman ne yapacaðýný.. sizi birer birer kendim sallayacaðým. Fakat onlar. Feride Abla. çizdiðim sýnýrý aþarak. bütün vücudumu ateþ basýyordu. Ne güzel tesadüf! Eve gelirken odama kaçarak kapýyý kilitÇalýkuþu .Hepiniz kenara sýralanýn. Facia. Müjgân!" diyordum.

ona baþ eðdirip neticeye kadar bu küstah ve zalim alay a devam etmek. böyle söylüyorsunuz ama. Bunu Kâmran da tekrar etti: .A kýzým. bir yerleri kýrýhrsa sonra beni haþlarsýnýz. . sekiz yaþýnda bir bebekti. Kuzenim gülerek: .Kimin piþman olacaðýný görürüz. Kâmran. Yüzünü yüzüme yaklaþtýrarak: . yanýmda çocuklar var!" diye cevap veririm. Ninnisi eksik ine gibi seni sarsmadan. "Etme. Kýrk yýllýk Çalýkuþu'nu daha tanýmadýnýz mý? ur mu? Uslu uslu baþlarým. Müjgân'ýn kollarýna fýrlattý. Bu kadar teþvike bir zavallý Ça lýkuþu nasýl dayanýr. dedim ve salýncaða atladým. eyleme. Alaycý bir sesle: . Artýk kurtuluþ çaresi kalmadý. haným gibi nazlý. Çevik bir hareketle ceketini çýkardý. Kuvvetle dizlerimi bükerek salýncaða çýlgýn bir sürat verdim. nazik bir çocuktur. kuzenimi omuz baþýmda hissediyordum. tkiniz de düþersiniz. Çünkü nazik ko lan seni zapt edemez. sim kesilir kesilmez onun baþlayacaðýna hiç þüphem yok. . Ondan 84 Reþat Nuri Güntekin kaçýnmak. eðlenceli bir þey seyredeceklerini anlayarak geri çekildiler. pýrýl pýrýl yanan yeþil gözleri bende garip bir kin. beraber sallanacaðýz. diye vecap verdim. Gitgide süratimiz artmaya. saçlarýmýz birbirine karýþýyordu. . Müjgân'dan öðrendiðim güzel þeyden sonra. gittikçe çoðalan yaprak hýþýrtýlarýyla sarsýlmaya baþlad ikimiz de diþlerimizi sýkýyor. . korkmak dünyada kibrime yediremeyeceðim þey. bilmez gibi söylemeyin.Hatýrýn kalmasýn ama. Bu baþý baþýmdan ayýrýr ayýrmaz onunla e hiç þüphe yok. mendilimle tozlu avuçlarýmý silmeye baþlýyoru Kâmran: . diye baðýrýyo Çocuklar. Teyzem pencereden: . Biz salýncaðýn yaný alnýz kaldýk. Korkuyor musun? Bu sefer yüzüne bakmaya cesaret edem eyerek: . fazla kýpýrdama.. ÇALIKUÞU__ 85 Hareketin sarhoþluðu yavaþ yavaþ beni sarýyor kendimden geçiyordum. . haydi Feride!" diye tekrar eder. Fa kat o: "Haydi Feride.Ne bekliyorsun. çocukluk etme. Yalnýz. Feride? dedi. salýncak yavaþ yavaþ hareket etti. bir yerini kýrar. Biraz daha!" diye. bir zul u. Ben.Teyze. dedi. Daðýnýk saçlarýnýn arkasýndan. Bu. yeter!" diye baðýran sesini iþittim.Haydi küçük. her gidiþ ve geliþt klarýn içine dalýp çýkýyor. . Ýpler gýcýrdadý. Yavaþ sal-layýver. Þimdi görürüz.Feride.Aman.Yeter mi. insaf etsenize! Gevezeliðim tükeniyor. bir rüya içinde g . . onun için küçüðü kollarýmdan indiriy k Kâm-ran'ýn gözlerine bakýyorum: . . çok zorlu olacaðýný hissettiðim bu sallanmada kuvvetimi muhafaza mek için dizlerimi hafif çe bükmekle iktifa ediyordum. Bu tombul yanacýklarý kanatýrsak ne olur Çocuðun arkasýný bir gölge kaplýyor. Sonra salýncak gidip geldikçe þeytan yavaþ yavaþ dürteler: "Hayd ydi.. gürgen. yedi. Fakat o. o. gözlerini kaçýrmýyor. yormadan uslu uslu sallar.Eðleniyorsun öyle mi yaramaz? dedi. Kâmran'dýr. Bir aralýk.Benim için hayýr. çocuklarý düþürtmek þart deðil ya. seninle hiç olmaz diyorum. fakat arkam dönük olduðu halde. Niyetim. onlarýn da biraz gönlünü ediver.Onu size sormalý.Teyze. yorulmama imkân yok. bir kelime bize biraz kuvvet zayi ettirecekmiþ gibi susuy orduk. O canavarla baþa çýkamazsýn. rica ederim. caným. Feride? dedi. düþerlerse. Ne yapmalý? Onunla yüz yüze gelmede açmalý? Eteklerime bir çocuðun sarýldýðýný görüyorum. Þimdi.Ne münasebet. koltuklarýnýn altýndan tutarak havaya kaldýrý rlerimin en miniminisi. gözlerim gözlerine dikili. gülerek. Kâmran aðabeye yanaþ. dedi. ihtiyatlý davranýyor. O da.Piþman olmaya baþladýnýz mý acaba? diye sordum.Bu esnada evin penceresinden teyzemin sesi iþitildi: .

Öyleyse niçin aðlýyorsun? Gözlerindeki yaþlar ne? . bu kelimelerin ahengi içinde uykuya dalýyordum. ellerimi arkama sakladým. ben dünyadaki niþanlýlarýn en acemi ve vahþisiydim. beni bir pencere kenarýna çekerek bir sürpriz gibi gös . . dedim. Bunlarýn baþýnda Kâmran geliyordu. devam etti: .Dizlerim birden bire gevþedi. kýzardýðýmý göstermemek için yüzümü perdenin karanlýðýna s Teyzem.. dedim. daha üstüme varýrsa aðlýyordum. Bunu teyzem.. canýnýn sýkýldýðý anlaþýlýyordu. Eski bir yüzüðünü ölçü verdim.. muhakkak düþecektim. Karþý karþýya geldiðimiz zaman benimle niþa acaktý. Tekirdað'da old a ara sýra beni yataðýmda sýkýþtýrýyor: . buraya senin için geldim Feride. utanýyorum. 86 Reþat Nuri Güntekin Hafif bir sersemlikten sonra gözlerimi açtýðým zaman kendimi teyzemin kucaðýnda buldum. 88 . O. beni anlamadý. Üç gün sonra. ayaklarýmýn ucuna bakmaya baþladým. arkamdan sapan taþý y Müjgân vasýtasýyla ona bir ültimatom vermiþtim. Fakat onun kuvveti beni muhafaza etmeye kâfi deðildi. tuhaf bir þey iþte. gözlerime dokunuyordu. Ben. teyze dedim. .. mersi..Bunu ümit ediyordum. Kâmran'ý u geldiðini gördüðüm zaman ürkmüþ bir at gibi patýr patýr kaçýyordum. bir istanbul dönüþünde. Kim bilir. Ayþe Teyzem'Ie Müjgân da bize katýlmýþ olarak sürü sepet istanbul'a dönüyordu un bir mektubuyla öðrenen Besime Teyzem ile Necmiye bizi. Feride. gözlerimi ildim. diye sýz anýyor. Feride? dedi. bazen bu kadarla kalmýyor. Kâmran. Niþan takacaðýz. uzun sürmedi. teyze? Baþýmý teyzemin göðsüne soktum: . beni bu esnada kavrama lsaydý. Benim yaralý parmaklanma yakýþmayac engin taþý vardý. beni býrakýp yatmaya gittiði zaman Kâmran'ýn söylediði þeyleri kendi kendime tekrar r.. . Bu hareketime. Biliyorum ki.istemiyorum. Mamafih. teyze dedim.Niçin bu deliliði yapýyorsun. Sözünü tutmazsa her þeyi bozacaðýmý yeminlerle söylüyordum..Birkaç gün sonra akrabalarýmýza bir küçük davet vereceðiz. düþeceðim.. Anlatamayacaðým ki. Galata rýhtýmýnda karþýlamaya koþ Niþanlýlýðýmýn ilk haftalarý herkesten kaçmakla geçti. her niþanlý gibi onun da hakkýydý.Elini uzat da bir tecrübe edelim. be er düþüp ölünceye kadar. düþkünlüðümü anlamadý: . Zannederim. bu. Feride. sizin en güzel zamanlarýnýz-dýr.Hayýr.... Fakat ne çare ki. O kalmak.Ben mi aðlýyorum. iplerin elimden kurtulmasýndan korktum. arkama sakladýðým parmaklarýmý birbirine kilitliyordum . diye yalvardým.inelim artýk. Feride? diyordu.Çocukluk etme. bana özene bezene bir niþan yüzüðü yaptýrmýþtý. dedi. Korkuyorum. birbirine k ellerim açýlmamakla beraber kollarým iplerin etrafýna kaydý. kýzým? diyordu. Tekrar gülümseme . sevinçle boynuna sarýlmayýþýma hayret eder gibi: . onu ölesiye seviyorsun. karþýki aðaçlarýn içinde kaybolmak üzere olan güneþe tutup parýldattýðý zaman. Islak bir mendille þakaklarýmý siliyor: . Sonra. Müjgân.Beðenmedin mi yoksa. onun sana söyleyecek ne güzel þeyleri va . B unlar. Soðuk bir sesle: . Kâmran. Daha sonra. dedi.. Müjgân. inatla baþýmý önüme eðdim. inþallah dar falan Teyzem kolumu zorla çekecekmiþ gibi. Dizlerim büküldü. .Bir yerin acýyor mu. . Teyzem.Düþmeden evvel aðlamýþ olacaðým.Çok güzel teyze. Dudaklarý saçlarýmýn arasýndan alnýma. incecik elleriyle saçlarýmý okþayarak onun aðzýndan konu ÇALIKUÞU 87 Yataðýmda büzülerek: . Benimle evlenmeye razý olduðunu aðzýndan iþitmeden seni býrakmam.Þimdi imkâný yok. bu.Hayýr teyze. beraber gezinmek ve konuþmak istiyordu. Muvazen esi bozulan salýncaðýn birdenbire dönen ipleri arasýnda yere yuvarlandýk.

Nasýl. zannederim ki. Gül klarýný kýsarak hafif bir alay geçti: . korkuyorum. Ne demek istediði i. O zamana kadar daha büyürüm. akýllanacaksýn. Sýrf akraba ve bir iki yakýn dost için bir niþan ziyareti yapacaðýz. ben daha çocuðum. Yalnýz bi fazla havaisin. Benim 90 Reþat Nuri Güntekin tarafýmdan gayet haklý bir þamarcýk. Verilecek cevap olmadýðý için önüme bakmakta devam ediyordum. bana neler yapardý. Kâm an için. teyzem. cevap vermemesi için elimle aðzýný týkayarak yalvariyordum: . dedi. karyolamý. Teyzem.. deðil mi. kim bi lir. 89 ÇALIKUÞU Kendimi çiçeklerle ve avizelerle süslü bir masada þimdiye kadar alýþmadýðým bir tuvaletle. onu çok sevdiðini bana. Böyle olmakla beraber. Yalnýz. saçlarýmý. bir kere daha tekar edeceksin. niþanlý demesin. Arada bir þakalaþmaya kalkanlar olursa benden. bugünlerde benim için bir abladan fazla bir þey. diyordu. Allah esirgesin. Daha doðrusu iki þartla. Buna mutlaka lüzum görüyorsanýz ben mektebe gittikten sonra yapýn. Müjgân'in göðsüne yüzümü saklýyor. onlardan biri oldum. aðzýna bir hafif þamarcýk da yedi. inatçý vermelisin. dýþarý-dakilerden olsun kimse yüzüme karþý bahsetmiyordu. dedim. Fakat. Kimse bana. ne bileyim. yalnýz bana. Önü daha dört uzun sene var.Reþat Nuri Güntekin Yüreðim hýzlý hýzlý çarpýyordu: ..Þimdi artýk anlaþtýk. Yerin dibine geçiyorum. Kâmran'ýn ne kadar ince hisli ve nazik olduðunu biliyorsun. O var. alay ettiðim insanlar. yaramazlýða. Hayli uzun zaman. aðzý serbest kalan Müjgân: . Yalnýz bir þartla. aðýzlarýnýn payýný alýyorlar uyorlardý Hatta. Fakat. Bütün bakýþlar üzerimize toplanmýþtý. teyzemin beni kýymetli oðlu için bi düðü korkusunu seziyordum.Dünyada en acýdýðým. Mektebini bitirmene ve evlenmenize a ene var. Evvela'benimle boðuþmayacaksýn onra. Besime Teyzem duysa. Güzel bir azarý hak etmiþtim..Ýstemem. tabii cesaret edemiyordum.. kuzenimin ta kendisiydi bu. hemen hemen bir anne olmuþtu. Büyüdükçe de elbette aðýrlaþacaksýn. Çocukluða. alnýmý okþayarak: . Kimse bana niþanlý muamele n þimdi. Birdenbire titreyek silkindim: . alacaðým dersin þiddetini gidermek için bir eliyle belimden tuttu. F de? dedi. Fakat gitgide büyüyorsu . Gece eri odamýzda yalnýz kaldýðýmýz zaman lambayý söndürüyor. Çocuklukta bu.Feride. baþýmla üst üste birkaç kere "evet" iþareti yap Müjgân.imkâný yok bunun teyze. niþanlý bir kýzsýn. ar ve çehreyle onun yanýnda gördüm. Nasihatlerinin nasýl tesir ettiðini anlamak ister gibi: . bilmem anlatabiliyor muyum? Ciddi ve aðýrbaþlý olmalýsýn. belki pek zararlý bir þey deðildir.. niþanlý kýzlardý. O zaman. annenim de. vaadinde durmuþtu. ötek eliyle çene i. Ben. Evdekilerden olsun. Nihayet. Buna pelc mumnun olduðumu söylemeye lüzum yok deðil mi? Sen. Müjgân. onun hýrpalanmaktan büsbütün incel rasýna alýyor. Kelimesi kelimesine aklýmda kalmýþ olan bu sözlerde hakikaten yakýp hýrpalayacak bir þey va dý? Bunu bugün bile anlamýþ deðilim. fakat. yine de köþkte pek rahat sayýlmazdým. diyerek dörtnala aþaðý kaçtým. mevkiim büyüdüðü için. Fakat be eket versin yabancý deðil. Mesela. yine büyüklüðün kendinde kalmasýný istedi. huyunu bilmediðim herhangi bir yabancý kýzdan çok daha iyisin. bunlardan biri bir gün benden. . alýþýrým. niþan toplantýsýnda senin yerine bir vekil mi koyacaðýz? Nikâhta öyledir ama kýzým enüz böyle bir âdet çýkmamýþtýr.Peki. gardýrobumu deðiþtir dý ve bunun sebebini sormaya. artýk çocukluðu býrakmak zamaný gelmiþtir. beni evin daha hatýrlý bir odasýna taþýyorlar.. Böyle olmakla beraber sen. perdelerimi. Þimdi senin yalný zen deðilim.

Þimdiden mi? dedim.Yanlýþ anlamayýnýz. ben bu kelimeyi istemiyorum . o kadar komik bir hayretle sormuþtum ki.Evet. Biliyorsun ki. . Tipiniz. kendimi tenha bir y ya sarf ediyordum.Bir þey deðil. Zannederim ki.Görüyorsun ki. Boþ . kýzararak kös kös arabaya bindim. Fakat. Kâmran. Köþk halký bir gün sað elimin bir parmaðýnýn kocaman bir sargý beziyle baðlý olduðunu gördü . bu beni akkým Müjgân'a ne söyledðimi hatýrlamýyormuþum gibi yalandan gözlerimi havaya kaldýrdým. bir parçacýk kestim. r ÇALIKUÞU 91 Kendimi tutamadým: .birini alýyor ve yolda mütemadiyen onunla konuþuyordum. ayýp yapýyorum.1i! Öyle sanýyorum ki.Müjgân'a söylediðini bir kere de senin aðzýndan iþitmek istiyorum. beni yalnýz yakalamak için fýrsat arýyordu. kalabahkçaydý. Yine belki aðzýma vurursun diye kelim eyi söylemeye cesaret edemiyorum. beni bedbaht ediyorsun dedi. . ya sesim tit ekti. Bu bahçede mesut dulun etekleri arkasýndan nasýl koþtuðunu daha unutmad yapýyorum. kendime bedbaht demekte hakkým var. diye benimle ala Kimse. ya baþka bir münasebetsizlik yapacaktým. zannederim. senin niþanlýn deðil miyim? . Kâmran'ýn sözünü aðzýna býrakarak sokaða doð dým. Aramýzda konuþtuðumuz her þ erkese söylenemez. Kâmran bu esnada bana baksa piþmanlýðýmý anlayacak. Konuþursam.Ben. araba ile Merdivenköyü'nde bir köy düðününe gidilecekti. Kendi kendime: . dedim. ben de artýk kaçamayacaktým. henüz bir þey söylemediði halde artýk sokaktan çocuk çaðýrmaya da cesaret edemiyordu da bir aðaca çýkmak için bucak bucak saklanmak ve geceyi beklemek lâzým geliyordu. b nlarýn arasýnda en baþa çýkýlmazý.Ben herkes miyim? . O. Müjgân'dan baþka diy Müjgân'ýn yolda beni. ikimiz de gülmeye baþladýk. pek fazla ýsrar ederse yanýmýza gân'dan baþka. Cariyeniz de. dedim. Ara sýra bana teklif ettiði araba gezintilerine yanaþmýyor. Kâmran'dý. öyle. düþündüm .Arabacýnýn yanma bineyim. onunla yalnýz býrakmak için kaçmayacaðýna. sadece aðaçlardan birinin altýndaki bir kamýþ kanepeye oturmuþtu. ziyaný yok. Eskiden olduðu gibi ara sýra mutfaktan kayýsý kurusu falan aþýrmaya gittikçe hain aþçý: .Sinsi sarý çýyan. Müjgân kýz.Bir gün. Vakanýn son günleri köþkte. ama. Kuzenimin oturuþunda.Ne istersen açýk yeyiver. Feride. Fakat öyle bir þey iþitmeyince yavaþladým. diyordum. yahut da lüzumsuz gevezeli yeceðine emniyetim yoktu.Galiba ben. hakikaten bedbaht bir insan tavrý vardý. dedim. küçükhaným. Bir kahkaha koptu. usulca arkama baktým. Reþat Nuri Güntekin 92 11. Onun da.Biliyor musun. bütün þeytanlýðýmý. Ben. Fakat sana karþý. kendi kendine geçer. kimse için duymadýðým bir his var içimd Ne vakitten beri. Tatilin son günlerinde baþýmdan geçen bir kazayý da söylemeden geçemeyceðim. kaçtýðým kapana tutulmak üzere olduðumu anladým. Ben. arkamdan geleceðini zannediyordum. O.Galiba bozuþacaðýz. bira sonra. Bu suali. bir k kadaþa söylenecek her þey bir erkeðe tekrar edilmez. bir gün bana: . Kendi kendime gayret ve rmek için söylenmeye baþladým: . Araba. biraz kadýn tipi olmasýna raðmen erkeksiniz. . Demek ki. Gayrý zatýnýza hýrsýzlýk yakýþmaz. onunla kovalamaca diyebilirim. . tekrar yanýma gelece galiba.

sonra diþlerimle çýkarmaya çalýþtým. Yüzük. Üstelik. yalansý bir saflýkla: . Sor Aleksi. beni.Bu kadar aceleye ne lüzum var.Sörler. Feride. dedi. buna itiraz etti: . Tatilin son günü. Tam iki gün vakit odama kapanýp sargýyý çýkararak kendi kendime saatlerce uðraþtým. salak bir kýz olmadýðý bir türlü anlayamamýþým-dýr. Fakat. bir uzun sene daha burada beklemek tehlikesi va r. daha açýldý: . Bundan ilerisine gitmek. bir türlü parmaðýmdan ç r heyecan içinde bir hayli zorladým. Kâmran. Ben. Ben. be yüzüðümdü. bültendeki numaralarý herkese göstermekten sýkýlacaksýnýz. . mutlaka mektep açýldýðý gün gelmemi tembih ettiler.Onu. kadýnca konuþmasýnýn zaten son hadlerine varmýþtý.Epeyce deðil. hazýrlýða baþlamýþtým. Bu sene de dersler çok sýký. Bu. yüzsüzlü dým.Tehlike mi? Niçin tehlike? diye sordum. manalý manalý gülüyordu. beni mektebe götürürken hiç konuþmadý ve ayrýlacaðým zaman: . Bedbin bir tavýrla baþýmý saklayarak: .Zannederim ki. taarruza geçmezsem Sor Aleksi'den yakamý kurtarmaya imkân yok. model bir talebeymiþim gibi razý olmuyor: . bu ýsrarým karþýsýnda yine bir hüzün ve dalgýnlýk nöbeti geçirdi. Hakikat þuydu: Teyzem. diyordu. yüzük büsbütün daralý-yordu. Bu. muhakkak. aþa benimle yüz göz olmak demekti. teyzemin korktuðu gibi biraz dar yapýlmýþtý. Fakat. Kâmran. pek çok. Nafile. nedense. . beni bir gün yatak odasýndaki gardýrobundan galiba bir mendil alm aya göndermiþti. pek öyle aklý baþýnda. parmaðýmý bir sargý ile baðladým.Hakkýnýz var. Baktým ki. dedim. Ben sizin bu kadar düþtüðünüzü hatýrlamýyorum.Sadece o kadar mý? Garip þey! Sor Aleksi. Çaresiz. Ehemmiyetli bir þey ki. Ýþte o zaman. Arkasýndan daha aðýr bir taþ: . Ne yapacaðýmý þaþýrarak göz kaçýrdým. Fakat ben.Benden bu kadar çabuk kaçmak isteyeceðini ummaz-dým. dedi ve yürüdü. zih nimdeki periþanlýðý büsbütün arttýracaktý.Epeyce bozuk Ma Sor. Onu bir dakika parmaðýmda seyretmek hevesine karþý koyamadým. Üçüncü gün.Mutlaka bir yaramazlýk ettin. baþýmýza bir iþ açar. çalýþkan bir talebe deðildim. Ah bu Sörler! Dünyaya ait hiçbir þeyin farkýnda görünmemelerine raðmen en küçük dedikodular irler. Maðlup olduðunu bana göstermekten çekinmeyen koket bir tavýr yanaðýma bir fiske vurdu: . saklýyorsun. sýn kaldýðýmýn resmiydi. . Bültenler daðýtýldýðý günün akþamý Sor Aleksi. uðra or.Bu sene sýnýf geçemezseniz bir sene. Feride? dedi.Notlan beðendin mi. konuþmaya mecbur edecek. Kimden? Nasýl? On sene aralarýnda yaþadýðým ve öyle pek alýk. Olsaydý. bu kapris. bir bahane ile kendimi kurtarmaya uðraþýrken. Bir hekime gösterel im. ÇALIKUÞU 95 . bir gayret yapýp kendimi toplarlamazsam. Misel. Feride? Birkaç gün daha kalabilirsin. Sor Aleksi. alýya mal oldu. bu dert çýkýnca büsbüt Ýlk üç ayýn notlarý son derece fena gitti. bu yüzükle yakalanmak fena ha lde kibrime dokunuyordu. Zaten. Söylesem muhakkak bir çaresini bulacaklardý. beni bir köþeye çekti. Halbuki bu sene baþ 94 Reþat Nuri Güntekin . Ertesi gün. hakikati utan ÇALIKUÞU 93 zeme itiraf etmeye hazýrlandýðým bir zamanda yüzük kendiliðinden çýkývermesin mi? Niçin? herhalde. bu sene mektepte yoktu. Bu sene geçen seneden bir yaþ daha büyüðüm.Teyzem yarayý inatla sakladýðýmý fark edince: . sen kendi kendine bulabilirsin. bahanelerle inat ediyordum. geçen iki gün içinde üzüntü ve sýkýntýdan zayýflamýþ olacaktým. diye sitem etti. çenemi okþuyor. dedi. Gardýrobun aralýk bir gözünde mavi kadife kaplý bir mahfaza gördüm.

Üç ay içinde. köpeðin üstüme sürünmesini istemediðim kirli ayaklarýný yakaladým. gelen mektuplarý. karþýmda ayaða kalkarak geri g yürüyor. Sor Süperiyör'e giderek teyzemin hasta olduðunu söyledim ve izin istedim. O birdenbire duraladýr . aramýzda hiç hoþ olmayan bir konuþma geçtiðini hatýrlýyorum. ara sýra bana. O gece hep bu meseleyi düþündüm. dedim. Fakat. tçim içim içinde bir gece daha geçirmek fikri beni korkuttu. Kâmran'ýn yanýnda sýnýfa dönüþ. Ýþin nihayetinde biz artýk birbirine baðlý i . Ertesi gün. son derece açgözlü ve dalkavuktu. bir cilveleþmedir gidiyordu. köþkün köpeði karþýladý. Ben. yýlýþmak meylini göste vermiyordum. o da göz vardýr. ilk aylarda her hafta mektebe r bir þey söylemeye cesaret edememekle bareber bir niþanlýnýn bir talebeyi ziyaret etmesin i skandal addediyorlar. ne kocaman aðýz! Timsaha benzemiyor mu? . Feride? Biz niþanlýyýz. kocaman aðzýný güler gibi açarak dilini sarkýtýyor. Kâmran'a gösterdiðim manasýz uzaklýðý unutuyor. Kâmran. kuzenimin beni parloir'da beklediðini haber verirken.Nereden bu haber? dedim. Konuþmayý bu kadarla keserek ayrýldýk. Ne anlatýyordum? Evet. Fakat Sörlerin.Þu gülüþe bakýnýz. kendimi dýþarý atmaya hazýr bir vaziyet almýþ. ima yenecek bir þey bulunduðunu bildiði için yolumu kesiyor. sefaret kâtibi oluyormuþ. onun burnunu sýkýyordum. . Yalnýz. Sor Süperiyör. perþembeydi. ya iki ya üç gece eve çýkmý Sebebini kendim de pek iyi bilmediðim bu inat. Erenköy istasyonuna kadar beraber g itmek þartýyla. öyle mi? dedi. bir gün: "Ziyaretleriniz biraz sýkça oluyor. bizim taraflardaki bir ermeni doktorun kýzý.Rica ederim Kâmran.Babamdan Madrid'deki amcasý çaðýrmýþ. o yaklaþýrken ben. Fakat. . Yaptýðým. bir tanesi. bana r þey söylemiyorlardý. . r ÇALIKUÞU 97 Allahtan o gün. dedim. yüzler ini ekþitiyorlardý. bembeyaz kesildi ve o günden sonra bir daha mektebe uðramadý. O. "Bilmiyorum" demeyi kibrime yediremedim. . sörlerden biri Kartal'a gidiyordu. Kuzenim. alçak sesle: .Pek küçük deðil. demiþtim. mektup ya zmayý da teklif etmiþti. Biliyorsunuz ki. Yirmi günden beri köþkten haber alamamýþtým. Havadisin doðru olmasý mümkündü. ben.Çok az kalacak.Evet. uzak durmama sinirlenerek kapýyý zorla kapamak istemiþti. Kâmran ta yanýma geldiði zaman keþfetmiþ gibi görünerek: . baþka çare yoktu. bütün yürekler acýsý bir þeydi. Günleri hesapladým. bir gün doktorun hafta tatilinden dönen kýzý bana: . kuru bir teþekkürle baþýmdan savýyor. Fakat. burasýnýn mektep olduðunu hatýrlamanýz lâzým gelir!" yolunda bir söz iþitmek istemezs Kâmran. bu inadýmý yenmeye muvaff ak oldu. Bu ziyaretlerin birinde. istediðim izni verdi. Hasýlý r oyun. Avrupa'ya gidiyormuþ. Besime Teyzem'le Necmiye'yi gücendiri yor.iþte. ne yapacaðýný þaþýrtýyordu. Kapýda beni. Affedersiniz ama. ellerimi mektep gömleði rine sokarak ayakta nihayet beþ dakika konuþuyordum. Elimde küçük valizimle köþke vardýðým zaman ortalýk kararmak üzereydi. Arkad dan beni tebrik edenleri kýsa. Kâmran'a ne düþüneceðini. Birdenbire þaþaladým: . küçük bir seyahat. parloir'ýn mahsus açýk býraktýðým bir kapý kanadýna dayanýyor. Arkadaþýmýn babasý. bu kadar m ana haber vermediði için içimden darýlýyordum. Aðaçlarýn arasýndan Kâmran'ýn bana doð görerek yere çömeldim. nasýl oluyor da. odada görünür görünmez kaç delik varsa. öyle bir fikir var. bizim köþkten ayaðý eksik olmaya Aile dostumuz gibi bir þeydi. Hava. ön ayaklarýyla bana tutunmaya çalýþýyordu. Bu.Bir sene evvel uydurma bir masaldan bahsederken ne kadar serbest ve farfaraysam bu sene hakikaten niþanlý bir kýz vaziyetine düþtükten sonra o kadar korkak olmuþtum. açýk olduðu için öðleden sonra gezmeye çýkacaktýk. ihtiyar köpek. O.Kâmran Bey. Aman. asýl o bozuyor ya dedim. Yavaþ yavaþ omuzlarýmý kaldýrdým: 96 Reþat Nuri Güntekin . Türkçe bilen birisine okuttuktan sonra yýrtmak âdetleri olduðunu söyleyerek vazgeçirmiþtim. hakikaten fenaydý.Nasýl olur. Hafta tatillerini mektepte geçiriyordum.

Onu. Gözlerimi kaldýrmadan: . Halbuki. ama. kuru yere oturma. Köpeði býrakarak eteklerimi silkeledim. Kâmran. Çantamý yerden alarak yürümek istedim.. dedim. düðmel ordu. Zaten içeriye beraber gidecek deðil miyiz? . Fakat klýma hiçbir þey gelmiyordu. Botlarým sýkýyor da. dedi. dedim ve arkamdaki lacivert pardösüyü çýkararak oturacað ere serdim. söz arasýnda: "Babamý size çaðýrdýlar. içerdeler.Ne münasebet.Ne yapýyorsun. dedim. Çalýkuþu .Kim söyledi? Yeni bir yalan uydurmaya vakit olmadýðý için: . Yan yana yürümeye ba landýk ni-þanlanalý ilk defa yan yana. istersen kimseye görünmeden bahçede biraz dolaþabiliriz. Öteki eliyle çantamý aldý.Evet. içeride de. . Hatta doktor. Kuzenim bu sefer de galiba kulaklarýna inanamadý: . hayret ediyodu: .. Hasta diye mi duydun? .. .. ne de baþkasý için köþke uðradý. Onlar.O. . Yeni yakalanmýþ bir kuþun yüreði. yakasýna. . . dedim. Kâmran. dedim. pardösümü tekrar eline almýþtý. Kâmran. nasýl istersen. onun gönlünü alacak bir kelime bulmak benim için dayanýlmaz bir ihtiyaçtý. Artýk geri dönmekten baþka yapýlacak iþ kalmayýnca Kâmran: .Þuraya biraz oturabilir miyiz.Çok sevindim. dedim.Hasta olmaman için. Kâmran.Neden bu acele Feride? Adeta benden kaçýyorsun! dedi.F 7 98 Reþat Nuri Güntekin .Doktorun kýzý.Emir sizin. Feride? dedi.Mersi. . Feride. Fakat þimdi hepsini unuttum. bilmiyorum.. Kaçmamdan korkuyor gibi elimi býrakmýyordu. seni muhafaza etmek bundan sonra benim vazifem oluyor. hemen kolundan tutup kal dýrdým: . Feride? dedi.Evet. bilmiyorum. Bu saatte. Okþar gibi hareketlerle kollarýna. Vakadan sonra ilk defa sen diyordum. Kâmran'a karþý suçlarýmý bu kadar kolay kabul etm tesiri vardý acaba. Etrafýmýzdaki kuru d ri bir mercan kýzýllýðý içinde yanýyordu. biraz hayretle: .Ne söylüyosun. elimden tuttu: . þimdilik dudaðýnda acý bir tebessümle yalnýz bana bakýyordu. Zannederim ki. Heyecanýmý gizlemek için alaycý bir tavýr alarak: . Bu üç ay içinde ne olmuþtu. Birbirimize bir þey söylemeden bahçenin sonuna kadar yürüdük. mendilimle ellerimi de sildikten sonra birini kuzenime uzattým: .Sen. beklediðimden çok faz sir ve dargýn görünüyordu. þimdiye kadar gösterdiðim vahþiliðe piþman oluyordum.. Bunu sen mi bana söylü-yosun? Niþanlandýðýmýzdan beri senden en tatlý söz. Feride? dedi. galiba teyzeniz hastaymýþ" dedi. pazara kadar sabredemeyerek izin aldým. O halde.Sana biraz sitem yapmaya hazýrlanýyordum. .O mu sana söyledi? . hasta diye iþittim de merak ettim. son günlerde. tabii. naziksin. çaresiz herkesle bareber konuþacaðýz. pantolonu na dikkat etmeden oradaki bir kayanýn üstüne oturuverdi. göðsünde nasýl atarsa benimki de öyle atýyordu.Sen.Evet. tte kendimi ona karþý suçlu görüyor. Baþýmý önüme eðdim ve sustum. Öyle merak ediyorum ki. dedim..Yanlýþ olacak. ÇALIKUÞU 99 Kýþ ortasýnda olduðumuzu unutturacak kadar güzel ve sakin bir akþamdý. Bu nazik bahis üzerinde fazla durmadan: ..Annem mi? diye sordu.. Kâmran. O. teyzem nasýl? Ehemmiyetli bir þey deðil inþallah. ne annem. aramýzda ne deðiþmiþti. ben seninle yalnýz onuþmak istiyorum. Kâmran.. Annemin hiçbir þeyi yok. Fakat zan beni býraksa da artýk kaçmaya kuvvet bulamayacaktým.Bonjur.

"Ýlerde bir sefaret memuruyla beraber Avrupa'ya gitmek belki Feri de'yi de memnun edecektir" diyor. Öyle deðil mi? . fakat ürkütmekten korkuyordu. O.. fakat hýçkýra hýçkýra aðlamaya baþladým etti ki. Gözlerini açtým ve onun büyümüþ gibi g yaþ damlasý gördüm.Olacak gibi deðil. dedi. öyle þeyleri anlayamazsýn.Sakýn annemin hastalýðý bir bahane olmasýn? . Bahis ciddileþtiði için Kâmran muhasaraya nihayet vererek doðrulmuþtu.Ne güzel. benim fikrim de deðil.O cihetten söylemiyorum. ben artýk hareketlerimde serbest bir insan deðilim. Muayyen bir mes leði. ýsrar edince gözlerimi kaçýrarak: . Kâmran. Çok yakýn olan yüzüne mendilimle oynayarak sordum: . Bundan sonra.Amcan ne teklif ediyor. Ben. bileklerimi tutmuþtu. Öyle y ma. 100 Reþat Nuri Güntekin Bir niþanlý. Ben de.Beni. artýk dokundurmaya cesaret edemiyordu. Ben havuzda yüzümü iyice yýkayacaðým. hâlâ ikide bir içimi çekiyor ve hýçkýrýyordum.. Onlarý geri çekmedim.Müjgân yanýlsaydý. Sakýn Müjgân yanýlmý istemeden güldüm. Elleriyle baþýmý okþamak istiyor. cevap verdi: . dedim. merakla sebebini sordu. ona alýþmaya baþlamýþtým.Doðru söyle. N ereden duydun? Kýsa bir tereddütten sonra: ÇALIKUÞU 101 . Mümkün deðil. dedim. Feride.Tahminim doðru mu. dedim. Beni. tabii onun fik irlerini söylüyorum. Hayatýma taalluk eden her þeyi seninle konuþmaya mecburum. Daha doðrusu. evvela cevap vermek istemedim. Bu vaziyette dört tara dan kuþatýlmýþ bulunuyordum. . sana ne çok haberler veriyor. Ne bileyim. yahut bir memuriyeti olmamasýný bir erkek için eksiklik sayýyor. Ayný yollardan geriye dönerken ben. Sualini bir kere daha tekrar etti: . bu kadar ihmal edilir mi? içimde fena þüpheler de uyandý.Zannederim ki. bu dakika içinde o kadar mesut ettin ki. Feride? Kâmran dikkatle yüzüme bakýyordu. . Sen daha pek küçüksün. dedim. Bana el dokundurmadan yaklaþmak için kurnazca bir buluþ. adeta korktu.Doktorun kýzýndan.Böyle ne demek? Yani benim niþanlým mý? Gözlerimi kapayarak üst üste iki defa baþýmý sall . Sen bunun için mi geldin? Yanýma yaklaþmýþtý. . yaptýn. . Feride..Bir fikir..Sen önden gitmelisin. Kâmran. omuzlarýmý kaldýrarak geri çekiliyordum. sefaret kâtibi olarak yanýna almak istiyor.Ben sana bir þey yapmadým ki. Feride? Kâmran'ý çok memnun edeceðini hissederek: "Evet" diye baþýmý salladým. Hepsini unuttum artýk. ben onun gönlünün rahat ettiðini anlýyor ve memnu n oluyordum. O.Feridem! Bir küçük feryada benzeyen bu ses hâlâ kulaðýmdadýr. Madrid'deki amcamýn bir tasavvuru. Hatta fazlaca bile. bu suratla görür e derler? Birdenbire aklýma gelmiþ gibi Kâmran'a sordum: . Fakat .Bu teklife niçin "Olacak þey deðil" dedin? Avrupa'ya gitmek seni memnun etmeyecek mi ? 102 Reþat Nuri Güntekin . Beni. Kýzararak baþýmý çevirdim. Fakat. beni tekar vahþileþtirmekten ürküyormuþ gibi yaný klaþmaktan korkarak: . Konuþmamýz devam etti: .. böyle olmazdý ki. birtakým sözler. Kâmran. Oturd yerde kirpi gibi büzülüyor. ölürken aklýma gelirse aðlayacaðým. hemen yerimd n kalktým. .Avrupa'ya bir seyahat varmýþ öyle mi? O. Halbuki . o. Dünden beri talihim ne kadar deðiþti! Ellerini oturduðum koltuðun kenarlarýna dayayarak bana doðru eðildi. .Doktorun kýzý. .

Kati bir karar vermek için. terziler. .Zannederim ki. benim istanbul'dan ayrýlmama razý oluyorsun. Mektepten çýkmak! Ben.Sen. giderdim. içinde yaþadýðým müddetçe bu loþ binaya "güvercinlik" adýný vermiþti r diploma ile kendimi dýþarý atacaðým günün benim için bir kurtuluþ bayramý olacaðýný söyle inde güvercinliðin kapýsý açýlýnca kendimi. Fakat ben bunu. þaþkýnlýðým muþtum.Çocuklar. Amcanýn teklifi hakikaten hoþ bir tek bir seyahat hiç fena olmaz.Bir memuriyet. kabýný kaçaðýný arka b bir çadýra nakletmiþ. eksikleri tamamlamak için çarþý pazar dolaþýyor. o kadar kýsa bir þey mi. bu sözleri yalnýz dudaklarým söylüyordu. boyacýlar. herbirini bahçenin bir köþesine daðýtmak v içine saklamaktý. Köþk. mutfakta da tamir ve boya vardý. ayný suali tekrar etti: . daha fazla düþünmeye deðer bir þey görmüyorum. 104 Reþat Nuri Güntekin misafir çocuklarýný peþime takýyor. Aradan beþ dakika bile geçmeden elimde dolu bir tabakla küçük arkadaþlarýmýn yanýna dönüyor En iyisi. Kâmran da. kaçýþmaya z pek iyi de ettiler. içimden bu dakikada bü baþka türlü konuþuyordum. biter tükenir þey mi?" Mamafih bu dört sene Müjgân'ýn korktuðundan çok daha çabuk geçti. Aþçý. Ben. . iki. Üstelik teyzem de köþkte düðün ni büsbütün çileden çýkardý.Demek amcamýn teklifini kabul etmemi doðru buluyorsun? . Feride" diyordu. ii arada geleceksin de. açýkta yemek piþirmeye baþlamýþtý. Feride? . Kimi. kimi dikiþle uðraþýyordu. Ben. Göz yumup açmcayakadar geçer.. bundan memnun o dý. Bana b adan odanýn içinde bir iki adým yürüdükten sonra döndü. Yine zannedirim ki.Demek. Kâmran tekaüt olan amcasýyla beraber büsbütün istanbul'a döndüðü zaman ben bir ay evvel mek unuyordum. baþkalarýnýn iþlerine bile engel olacak türlü münaseb yapýyordum. Hekes. kendine göre bir iþle meþguldü. Yüreðim hafifçe burkuldu. dülgerler. ÇALIKUÞU 103 Bu bir.. Son parti bana. uz u iskarpinlerimle sokakta bulunca neye uðradýðýmý þaþýrdým. daha vaktimiz var. Feride? . Mamafih. Çünkü. köþkün altýný üstüne getiri-yordum. senin de þimdi öyle yapman lâzým.O halde gidebilirsin. bana da hak vermen lâzým. aþçý izimizi keþfediyor. bir delilik arýz olmuþtu. dört senecik. biraz sonra. arkabala-nmýn hepsi beni tebrik ediyorlardý.. bu ayrýlýðý bu kadar kolay kabul etmeme müteessir oluyordu. . "Düþünürüz" deyince artýk mesele kalmýyor muydu? Herkesin daima benden istemiþ olduðu gibi. üç. iki. itiraf etmeliyim ki. Bir akþamüstü onun. Kâmran'ý bir ay sonra. Onu. "Bunu yapanýn vallahi bill rini kýracaðým!" diye baðýrýyordu. dedim. hýrsýzlýðý fark edince hiddetle öte edememiþtim. üç.'siz etireceðim.. boyumu bir hayli uzatan yeni siyah çarþafým. Siz þu kümeslerin arkasýna saklanýnýz. mutfak çadýrýnýn önünde bir kýyamettir koptu. "Ben seni býrakýp gideyim mi?" sorana baþka türlü cevap bulunur mu? Öte taraftan. Biraz sonra. daha doðrusu aþçýnýn. bir büyük insan aðýrbaþlýlýðýyla konuþmaya baþla . dört seneyi parmaklarýyla o kadar kolay sayýyordum ki. Bir iþe yaramak þöyle dursun. .Ben. Eskiden olduðu gibi. Yoksa..O halde düþünürüz. Tekirdað'dan bana yazdýðý mektupta.Mademki bir erkek için mutlaka bir meslek lazýmmýþ. Bunun için yeni aþçý. Bir. "Hiç iyi yapmadýn. Hiç sesinizi çýkarmayýn.. pek uzun da sayýlmaz.Doðrusu. çocuklara paylarýný daðýttýktan sonra. þimdiden davet mektuplarý yazýyor. benim yerimde olsan gider miydin? .Evet. Galata rýhtýmýndan vapura bindiriyorduk. elindeki kocaman kepçeyi sopa dehþetiyle sallayarak deli gibi üstümüze saldýrýyordu. Her yer gibi. Avrupa'ya gitmeye teþv k ettiðim için. . Yalnýz Müjgân. Fena halde korkan küçükler beni dinlemeyerek. uzak semtlerden gece yatýsýna gelmiþ akrabalarla dolu oþalýyordu. çadýrýn önünde tatlý ký/artýðýný gördüm ve derhal aklýma bir þeytanlýk . "Mani olmalýydý el senelerinizi ayrý geçirmekte ne mana vardý? Dört sene...

Odadakileri birer birer okþayýp öperek yalvarmaya baþladým. mutlaka hýrpalardým. bu akþam o da bana karþý ateþ püskürüyodu. Gözünüzün önünde giyinmeyeceðim. bana çýkýþacaðý her zaman yaptýðý gibi eliyle çenemi tutup okþaya .Pardon matmazel. O zaman benim a bir adýnýz ve sýfatýnýz olacak. aþçýbaþý. Fakat. Yakalanýrsam. sabahtan beri çalýþan terzi matmazel.Rica ederim. bak. düþtüðü zaman burnunu da çarpýp sýyýrmýþtý ama. tir tir titri-yodum. Yolun bir ÇALIKUÞU 105 köþesinde onlarla karþýlaþýnca. Arasýnda etekli elbisesi ÇALIKUÞU 107 tavus kuþu þekline girdiðini bir tasavvur edin. Teyzemin gözleri yaþardý.Senin her zaman annen oldum ve öyle kalacaðým. Feri-dem. . çý Allah'tan olacak. aþçýbaþý!" Ben. daha haþarý ve hoyrat görünmeme raðmen. en karýþýk heyecanlarla sar k ve anlaþýlmak ihtiyacýyla için için eridiðim bir tarihti. Temin ederim ki iþitmedim. Teyzem. dedi. daha üç güncük diþinizi sýkmanýz lâzým. Matmazel. "Geliyor" diye boyunlarýna sarýldým ve arkalarýna saklandým Dilber Kalfa. bereket versin. Dilber Kalfa ile beraber bahçeye hava almaya çýkmýþ. artýk dayanamadý.Yavrucuðum. gelin hanýmým. bu iþ adi tuvaletle olsun!" diye o kadar yalvardým. sen. dedim. . . o gün benim. "Alýrsýn öyleyse yeni pantolunu. Matmazel. o k dar korkmuþtum ki.Ne olursunuz. Besime Teyzem de matmazelle beraberdi ve çatkýn çehresi.köþelere kaçýyor. Aman. Yine her akþamüstü mahut arka bahçenin kapýsýnda çocuklarla ip atla adým. buracýktaydým. beni yanaklarýmdan öperek: . Daha fenasý. münakaþa uzarsa ondan yana çýkacaðýný gösteriyordu. kahkahandan kimseyi iþitecek halde deðilsin ki. ben de gayri ihtiyari onunla beraber baðýrýyordum: "Vallahi ben. gelin haným. birkaç güne kadar size madam diyeceðim. Kalfa ve matmazelin teminatlarýna bir zam anmadý. siz dýþarý çýkýn. 106 Reþat Nuri Güntekin . vaziyet ise çok nazikti. ded i. onu tazminat hes Gizli kalmasý için. yaptýðým iþarlara raðmen. çaresiz sokak tarafýna koþuyor. elindeki elbise ile üzerime geldikçe -birisi beni yakalamaya geliyormuþ gibi . Baþka bir zamanda olsaydý. hiddeti büsbütün arttý. böyle hýrsýz gelin haným olmaz!" diye söylendi. aþçýnýn kepçesine karþý ellerini uzatarak: "Ne yapýyorsun. ilkinde beni aþçýdan kurtarmaya çalýþan terzi matmazel mýþ yaþýnda olmasýna raðmen. aklý yatýnca da: se aferin gelin haným sana!" dedi. Çenemi teyzemin elinden çekmeden eteklerimi parmaklarýmla iki yanýndan tuttum ve hafif b ir reveransla dizimi büktüm: . Çok deðil. * Düðüne üç gün kalmýþtý.Üzülmeyin teyze. bu komedi duyuldu ve her yemekte bana bakýp b ek âdet sýrasýna girdi. bu kelime için. ben de onu birdenbire kalçalarýndan yakalayýp havaya kaldýrdým v yaptýðý gibi yanaklarýndan öptüm. Dýþarýdakiler. "N r.' ne gülünç! Kendim bile güleceðim. çýldýrdýn mý? O. Çahkuþu'nun teyzesine yaptýðý naz ve þýmarýklýðý Feride'n maya cesaret edemeyeceðini size temin ederim. "Yok.Hain adam. ufak bazý rötuþlardan baþka eksiði kalmayan beyaz elbisemi ellerinde kaldýrdýðý z kýrmýzý kesildiðimi hissettim. Üç gün sonra da davetlilerimiz arasýnda yine böyle bir þey yapmandan adeta korkmaya baþl Her zaman. Fakat bu seferki hücumu yapan. kendi sesinden. Doðrudur bö yaptýðýn? Son nýzý yapmak için yarým saattir sizi arýyorum. Taþkýnlýðým o haldeydi ki. matmazel. Dilber Kalfa'yý. neden sonra. dedim. bu aþçý kadar çýlgýn ve aksi insan görmedim. pantolonun dizk apaðýný da patlattýrdýn bana!" Adamcaðýz. rezil olacaktým. Köþk tarafýna doðru manevra yapmaya imkân olmadýðý için. gürültüyü artýrýyorlar. diye baðýrdý. mutlaka içeri girmek istiyorlardý. ötekileri býrakýp beni kovalamaya baþlamý yere boylu boyunca yuvarlanýnca. derdimi anlatýncaya kadar hiç olmazsa iki kepçe yiyecek. kimselere derdimi dinletemedi m. aralarýnda beni en büyük gördüðü için. Aþçý yabancý.

inat edersen zora müracaat etmek mecburiyetinde kalacaðým. mutfaðýn arkasýndan dolaþtým. döndüm. Allah aþkýna. artýk ne ses vadi. diye baðrýþarak kapýya dayandýlar. omuz baþýmdan: . Bu peçenin altýndan bir bildik çehresi çýkmas an ve beni söze tutmasýndan korkarak yolumu deðiþtirdim ve aðaçlarýn arkasýna da-laya çalýþ birdenbire beni çaðýrdý. . Fakat. Þimdi de öyle yapacaðýz. dedi. büyük karmakarýþýk itiþerek. Beni affediyorsun deðil mi? Baþýmý hâlâ mantomun içinde saklayarak cevap verdim: . Hatýrlýyor musun. Sen Allah aþkýna git.. .. kapýya hýzla dayanarak iki kanadýný ardýna kadar a 108 Reþat Nuri Güntekin Ben çýðlýk çýðlýða odanýn bir köþesine kaçtým ve elime geçirdiðim bir mantoya sarýlarak büz eydi: . fakat sesini iþit affak olamýyordu. Kâmran'ýn . gülüþerek kapýyý zorluyorlardý. Söz mü? Kýsa bir tereddütten sonra: . Maksadým.. Þimdi asýl mesele.Peki ama sen. dört. Kâmran mümkün olduðu kadar geciktirdiði bu beþten sonra. Matmazelin hayretten dili tutulmuþtu. efendim? Çaresiz. uzun boylu bir kadýn gözüme iliþti ir þey sormak istediði halde. Kâmran mantoyu bir ucundan tut gülerek: . beþ. Hücum. seninle orada barýþmýþtýk. mantomun ucunu çekince yüzümü gözy dü..Peki.. Kapýya bir ayak sesi yaklaþýyordu... Kâmran. elbiseni göreyim. aþçý ile bir iki kelime Sonra aðýr aðýr dýþ kapýya yürümeye baþladým. Kâmran da aþaðý yukarý o haldeydi. biraz zahmet eder misiniz. Býrak.. beþe kadar sayýy orum: Bir iki. üç. O. Uðraþtýrma beni. Feride. dedim.Feride. üstüne siyah mekte p önlüðümü geçirdim.. Çok yorgunum. Seni bahçenin nihayetindeki kayanýn yanýnda bekleyeceðim. Zavallý matmazelin bu acayip tabiatlý gelinle konuþmaya bile artýk cesareti kalmamýþtý. diye adeta saçýný. kapýya doðru yürümeye ba . soyunduktan sonra çaðýracak. Fakat o inanmadýlar: .Yapmayýnýz.Güzelim elbise gitti. dedi. Kendi kendime dolaþýyor gibi yaparak. Buna hakkým var san rdum. dediðini iþittim v e büsbütün çýldýrdým. sana küçük bir þaka yapmak istemiþtim. hâlâ o kadar çocuksun ki.Maðlubiyetini artýk teslim etmen lâzým Feride. Bir aralýk. Fakat Kararan. hepinizi çaðýracaðým. Sofada demirli potinleriyle tepinerek: "Hücum. Aç. tekrar kýsa etekli pembe elbisemi giydim. elbiseni o kadar merak edi yorum ki..Hepsi gelsinler. hemen odadan çýkmalýsýn. biraz sonra mahcup ve müteessir bir sesle: . Bu sefer: . dan beni soyduktan sonra. epeyce zamandan beri beni bekliyordu. içeri girmeye cesaret edemiyor gibi bir hali vardý. Ben. gelirim. * Daima açýk duran sokak kapýsýnýn dýþýnda siyah çarþaflý. þimdi sokaktan geldim. kendimi kimseye göstermeden onun yanýna kapaðý ktý. diye baðýrýyor. iki taraf arasýnda heyecanlý bir uðraþmadýr baþladý. Feride. ne hareket.Bir parça daha. iþte o zaman. Muharebe var" diye baðrýþan çocuk arýn sesine bütün köþk halký koþuyordu. Fakat.Aç.Küçükhaným. elbise parçalanýyor. d ene evvel bir akþam. Vallahi aðlayacaðým. sen olmaz. fena halde þaþýrdý ve yarý zorla odayý boþaltarak kapýyý kapadý. O. izimi büsbütün kaybettirdikten sonr n onun yanýna inmekti. biraz bekledikten sonra devam etti: . Dýþarýdakiler. Bana yasak yok tabii. baþýný yoluyordu. bu yalvarýþýma aldýrmadý. Ama sen. benim. Matmazel. iyice alvarmaya baþladým. ziyaný yok. sonra Müjgân'ýn bile yüzüne ÇALIKUÞU 109 bakmadan odadan kaçtým ve gözlerimdeki kýrmýzýlýk geçinceye kadar soðuk su ile yüzümü yýkad aman ortalýk kararýyordu. diye yalvardým.. Bak.Affet beni. çekilin. Bende. sana yardýma geleyim. Ben koll n müdafaa ediyordum. bir dakikacýk. çocuk. nedense gürültü kesilir gibi oldu.Bir þartla. þimdi git.Aldatýyor. rica ederim.

Görüyorum ki. Kimse bizi rahatsýz etmeden konuþabilir iz. dedim.Kâmran Bey'le evlenecek Feride Haným mý? . kapýdan girmiþ yanýma yaklaþmýþtý: -Size tesadüfüm çok iyi oldu. Vücuduma bir titreme yapýþtý. Onun içi bir tarafa býrakarak açýk konuþursak daha iyi olur. dedi. Biraz ileride a bir bahçe kanepesi gözüme iliþti: .Ben. bende de daha fazla sormaya kuvvet kalmamýþtý..Evet. Bu dakikada meraktan çýldýracak gibi uðum halde. Fakat biraz cesur olmazsam onun d ni yapacaðýný. gülmemek için baþýmý eð fa iþittiðim bu "hanýmefendi" sözü bana öyle tuhaf geliyordu ki.Emrinizi bekliyorum.Dinleyin beni Feride Haným. nihayet karar vermiþ o lacak ki. dedim. kaçacaðýný hissettim. Sizden bir yardým rica edeceðim. Hayretle yüzüne baktým. Cesur olmak lazým. bir eski arkadaþýmýn zoruyla bir elçi vaziyetinde buraya geliyo rum. o. bir emriniz mi var? . efendim. hanýmefendi. zeki ve sinirl i bir kadýn çehresi meydana çýktý. Ortalýk kararmýþ olduðu ve peçesini hâlâ açmadýðý için yüzünü fark reddütten sonra: . elinin sert bir hareketiyle peçesini kaldýrdý ve otuz yaþlarýnda. beni tanýyor m u? . diye gülümsedim. ÇALIKUÞU .Hayýr. .isterseniz þuraya gidelim. . Bu. Buyurun. Hafifçe irkildim. Biraz evvel kendisini Feride ile görüþtürmemi sa stediði halde þimdi karþýmda put kesilmesine ne mana vermeliydi? Acaba Feride'nin ben ol duðuma hâlâ inanamýyor muydu? Yoksa baþka bir þey mi vardý? Merakýmý gizlemeye çalýþarak te mecbur oldum: .Kâmran Beyi tanýyor mu? Artýk. dedim. . kollarýmý kavuþturarak sakin ve hat bir sesle: . konuþacaðýmýz þey mühim.. Mümkün olduðu kadar sakin bir tavýr takýnmaya çalýþara . kanepenin önündeki aðaca arkamý dayadým. Niçin birdenbire durakladýðýmý anlamýyorsunuz. üzerime aldýðým vazifenin bu kadar güç olduðunu kestýrememiþtim. Daha doðrusu þahsýnýzý görmemiþ. efendim. Siyah çarþaflý kadýn. Ben. Fak at Feride benim. IH . efendim? . köþkten sorarsanýz size Feride Haným'ý Siyah çarþaflý kadýn. biz kanepeye oturduktan sonra da devam etti. bir hanýmla karþýlaþacaðýmý umuyordum.Vazife vazifedir. söylemeye cesaret edemeyecektim. çocuðum.Merhum Seyfetin Paþa'nýn köþkü deðil mi? . birdenbire durmuþtu. Kadýn. Fakat. Benim Feride 'la yalnýz olarak konuþmama delalet edeceksiniz. Burada ermiþ. . Garip þey. Mümkünse kimsenin bundan haberi olmamalý. . Yabancý kadýnýn bana acýr gibi bir hali vardý. Kadýnýn sükûtu. lütfen içeri. Sizi fa ten korkuyorum. kadýn hâlâ aðzýný açmýyordu. kalbim þiddetle çarpýyordu.Emrediniz. Feride Hanýmefendi ile görüþmek istiyorum.O halde sizden bir ricada bulunacaðým.Buyurunuz hanýmefendi.Siz köþkten misiniz.Bu vaziyette tereddüt doðru deðil. dedi. dedim.Hanýmefendi. Dudaklarýmý ýsýrarak: 110 Reþat Nuri Güntekin .Evet. Havanýn karanlýðýna raðmen benzinin korkunç surette sara .. hanýmefendi. Fakat. . Biraz evvel si için ýsrar ettiðim halde þimdi adeta kaçmak istiyorum.Feride Haným. Acayip bir kýyafette olduðum için birdenbire cesaret edemedim. sahiden gitmeye kalksa.Çok âlâ hanýmefendi. hanýmefendi. Ayaða kalktým. Bahsettiðiniz.Köþkte bir tane Feride var hanýmefendi. zannederim yolundan çeviremeyecektim. Te-reddütümün sebebi bu. hafif heyecanlandý: . Feride Haný-mefendi'nin olduðumu mümkün deðil. izzetinefsime dokundu ve bana bütün kuvv mi iade etti. dedim. Halbuki önüme adeta bir mektep çocuðu çýktý. Yalnýz Kâm-ran Bey'in niþanlýsý olduðunuzu biliyo .

Öyledir. hanýmefendi. hanýmefendi. zaten hasta olan bu içli kadýnýn ölmesinden korkuyorum. öyle? Münevver. ÇALIKUÞU 113 izinle mi. Bu defa. Bu. . Yahut.ilk bakýþta sizi bir çocuk gibi görmüþ olmakla beraber.Daha doðrusu ikinize yazýk.Doðru söylediðinizden nasýl emin olayým? . Tam iyi olup memleketine döneceði bir sýrada baþýna bu geldi. Kararan Bey. Gayet içlidir. Hatta bu yüzden g bir cezaya da uðramýþ. fakat nereden geldiðini anlayamadýðým bir kuvvetle buna a kendimi hazýr buluyordum. . Doktorlar Avrupa'ya gönderilmesini tavsiye ettiler. Münevver. bir baþkasýnýn da sevdiðini haber vermeye mecburum.Niçin yalan söyleyeyim. bugün sizin düþmanýnýz vaziyetindedir. onun için rasgele bir macera deðildir.Yazýk zavallýya.Müsaadenizle bir sual. öyle olsun.Peki. Makine gibi çabuk ve ad renksiz bir sesle söyledi: .8 114 Reþat Nuri Güntekin .Kâmran Bey'i çok seviyor musunuz? 112 Reþat Nuri Güntekin . . sinirli bir hareketle çarþafýnýn eteklerini düzelterek kanepenin tahtalarýný tutu n. Eldivenli ellerini ovuþturarak: . Bir baþkasýnýn onu gö stirmiþ olmasýnda hiç fevkalâdelik görmem. Arkadaþýnýzýn bunlarý benim haber almamý istemekten maksadý Yabancý kadýn.Bunun sizinle alakasýný göremiyorum. iki sene evvel bahsetti rkadaþla Avrupa'da tanýþmýþlar. .Beni karýþtýrmayýnýz. Onun için size de acýrsam.Olabilir. hanýmefendi.Sözlerinizin doðru olduðunu ispat için evet. . dedim. mükemmel yetiþmiþ yüksek bir genç unduðumu anlýyorum. maðrur bir tavýrla: . Fakat hiç fena bir insan deðildir.F. . Kadýna söylediðim son cümlede bir parçajalay bile vardý.. pek bilemiyorum. . Yabancý kadýnýn. belki takdir ettiði halde geçici bir zaafa kapýlmýþ. daha sertleþtim. Kâmran Bey. ilk defa sevdiði bir evlenmiþ. bahtiyar olamamýþtý. Kâmran Bey maalesef sizi lâzým geldiði kadar takdir edememiþ. siz þimdilik yalnýz onu düþünebilirsiniz. . Tesadüfleri orada olmuþ. bu haberden sonra katiyen yaþamaz. Feride Haným? Gerçi Münevver.Estaðfurullah.Arkadaþýmýn adý Münevver'dir. Hasýlý. bir þey aramak ister gibi. bunca senelik arkadaþým. siz de çok iyi ve bu tamamýyla suçsuz. Fazla ileri gittiðini anlatmak ister gibi elimle bir iþaret yaptým ve güldüm: . Hem zannederim ki artýk konuþacak þeyimiz de kalmadý. Beni bu çirkin vazifey evk eden þu ki. bir hafta için Ýsviçre'ye geldiði halde iki aya yakýn bir zaman orada kalmýþ. Fakat. günahsýz bir genç kýzsýnýz. bir yaprak bile kýmýldamayacak kadar sakin ve güzel yaz akþamýnda beklenilmez bir fýrtý gelip çattýðýný gayet iyi anlýyor. Onunla evlenmeyi umuyordu. vazifeyle mi..Kadýn benim bu cesur tavrým karþýsýnda biraz kendini topladý ve bir sual sordu: .Ýþte bunu söylemek güç. . . Kâmran Bey. . dedim. . bu defa ayaða kalkmaya mecbur oldu.Belki vardýr. Kâmran. Çünkü bir baþkasýyla sözlü olduðunu bile saklamýþ. Ayaða kalkmamakla beraber yerinde lusundan. Eski mabeyincilerden birinin kýzýdýr.Niçin. Bir kabahat varsa tamamýy la Kâmran Bey'de. Feride Haným. birçok meziyetleri olan bir gençtir. size daha fazla tafsilat vermek doðru olur mu? Baþýmý salladým: . Feride Haným.Ona müsaade edemem.Açýk konuþmazsak iþin içinden çýkamayacaðýmýzý evvelce söyledim. Bilmem. bir aral isviçre'ye gitmiþ. ara sýra el çanÇalýkuþu . dedi. onun da artýk bu iþi kýsa kesmeye karar vermiþ olduðunu anladým. ne leyim. Size Kâmran Beyi. Sonra hastalandý.

Ben.Bu ne kýyafet. onu görmek sizi müteessir edecek mi? Mektubu evvela elimle itmek istedim.. sesi titreyerek: r ÇALIKUÞU 115 "Feride Haným. bana bir kere daha seslendi. sözlerimden belki þüphe edersiniz diye size Kânýran Bey'in bir mektubunu ge irdim. diyebilirim.tasýný açýp kapadýðýný görüyordum.Feride Haným. Arkadaþýma artýk lüzumu kalmadý. Bir daha ölünceye kadar birb k yok. menekþe gözlerinizle ka e her þeyin rengi deðiþti. bugün arkasýna dört peþli bir eski zaman en i giymiþ. kitabý saçlý sakallý ulemalar yazar. dersiniz.Feride Haným. Aðaçlarýn arasýndan yola çýkarak mektubu gözlerime yaklaþtýrdým. Hacý Kalfa. kendi dediði gib i satýr lakýrdý atmaya geldi. Bilmem. hemen hiçbir þey aklýmda kalmadý. çýplak ayaklarýyla tahtalarý silerken düþmemek için eline kocaman bir sopa almýþt . yazarsýn da yazarsýn. benimle. Bir hatýradýr. evkalâdelik olmuþ." Yabancý kadýn. zaten b okumaya baþladým: "Benim Sarý Çiçeðim" diye baþlýyordu. Omuzlarý ek: .Ne münasebet. Arkasýndan bir sürü edebiyat. Sevmeye ihtiyacým vardý. .. Sizi uzun ince vücudunuzla. Fakat sonra yanlýþ bir þey yapmýþ olmaktan korkarak a ldým. Hafif bir baþ selamýyla yürüdüm. Fakat o. mektup. aðýr aðýr yanýma gelmiþti. mutlaka fevkalâde bir þeyle karþýlaþacaðým!" diyormuþ. bir dakika daha müsaade. mektubu uzatarak: . "Sarý Çiçeði" görmeden evvel de onun kalbine böyle bir ay mde anlaþýlmaz bir sevinç var. deftere yazýlmaz. Þimdi yoruldu. olur Yabancý kadýn. dedim. Öte tarafý artýk kendi bileceði þeydir. . birdenbire silkinerek sözünü kestim. beni tekrar arkamdan çaðýrdý: . Kitap desem deðil. Þimdi artýk sizden müsaade isteyeceðim. gözlerim gittikçe artan karanlýk içinden yazýlarý dar fena seçiyordu ki. Öyleyse ne yazarsýn böy rup dinlenmeden? Bana bu suali soran. Senden nefret ediyorum. Fakat inanýnýz ki" diye bir cümleye baþlamak istedi. kendisinde kalmasý daha iyi olur. bir akþamüstü otelin bahçesinde ýþýklar yanarken "Sarý Çiçeði" karþýsýnd Ondan ötesini o kadar çabuk okuyordum ki. Her zaman beyaz bir önlükle dolaþan Hacý Kalfa. bizim bildiði iz. Bana bir hakikati öðrettiniz. Eylül 19. Güneþ doðmadan evvel na belirsiz bir aydýnlýk yayýlýrsa. hýzla aðaçlarýn arasýna . Ne bitip tüken yazýdýr bu? Mektup desem deðil.Ýsterseniz onu size býrakayým. Sonra okursunuz. Yal nýz bir dakika müsaade ederseniz bir göz gezdireyim.Bana bir faydasý olmayacak dedim. Ben. fakat artýk dinlemedim. Hatta. Bir saatten fazla bir zamand an beri dýþarýda þarký söyleyerek tahta siliyordu. Yalnýz bilmem neden m ktubun birkaç defa tekrar ettiðim þu son satýrlarýný hâlâ þimdi bile gözümün önünde buluyor "Gönlüm boþtu. Kâmran'ýn bizim artýk bir daha barýþtýðýmýzý göremeyeceði kayanýn yanýnda ne kadar bekledið at beklemekten usanarak odama geldiðinde ve masanýn üstünde çizgili mektep defteri yapraðýn aralanmýþ þu birkaç satýrý gördüðü zaman herhalde þaþalamýþ olacaktýr: "Kamran Beyefendi. Karanlýk artmýþtý. FERÝDE" ÝKÝNCÝ KISIM' B. Üzülecek bir þey yok ortada. 'Sarý Çiçek' romanýný baþtan baþa öðrendik. Benim artýk konuþmaya nihayet vermek istediðimi görünce . Hacý Kalfa'nýn halini görünce kendimi tutamadým kahkahalarla gülmeye baþladým: . Sen parmak kadar çocuksun. size teþekk le edeceðim. sizi üzdüm.VJELDfÐlN günden beri gece demezsin gündüz demezsin.Vazifenizi yaptýðýnýzý söyleyiniz. Arkadaþýma ne söyleyeyim? . otelin ihtiyar odacýsý Hacý Kalfa'dýr. Bunlar olaðan iþler.

biraz da bu lekelerden gelmiyor mu? Hacý Kalfa'nýn bir sözü daha zihnime takýlýyor: "Kafeste kuþ gibi o kadar sýkýlýyorsun bu y ki. Fakat. dedi. Birbirimizin yüzünü fark edemiyorduk. odama giren tek insandýr.Yoo! iþ senin bildiðin gibi deðildir. H bakalým.. Hakikaten parmaklarýmd Hacý Kalfa'nýn söylememesine raðmen. "Muhadderat" herhalde kadýn falan demek olacaktý. ben de tahtalarýmý nrçalayým. hanýmlýk yapýyoruz. yabancý kadýndan. Þimdi. ilk g de çekiniyordu. . çatkýn çehresini daha çatýyor: 118 Reþat Nuri Güntekin . ne çeþit memurlar bilirsil sen? Bir derdin vardýr senin. sana bir parça da oynayacaðým galiba. ÇALIKUÞU 119 Hacý Kalfa'yý savdýktan sonra tekrar masamýn baþýna geçtim. fakat sonradan vazgeçti: . kapanmýþ gagasýyl k gayreti var. Hacý Kalfa kaç baharýn yoðurdum! yemiþtir. çocukluðumdan hiçbir iz. yarýn. Sen misin Feride? Niçin saklanýyorsun? Cevap vermeden karþýsýnda durdum. Hacý Kalfa. çekinmeden içeriye giriyordu. Sonra. dedi. iki par etmez yazdýklarý. Yalnýz yazarken. Taþlýkta te ttim. kafeste bir kuþ gibi gör mesi doðru deðil. kuþ-kelimesinin eski "Çalýkuþu"nu.Beni kýzdýrmak için mahsus yapýyorsun ama. onu ni sardýkça sarýyor. defterimi eksik býrakmamak için son bir gayret lâzým. Sonra. gülmemin bir türlü kesilmemesine evvela kýzacak oldu. diye bana çýkýþýyordu. biraz alay çýkar. böyle konuþmakta devam ederse. alay ede ede Hacý Kalfa'ya bu saygýnýn manasý lýðýný anlatmýþtým. kýzmayacaðým. .Ne yaparsýn. iþin mi yok Allah aþkýna. fotoðraf karþýsýnda poz alýr gibi sopasýna dayandý. Biz.Yazým pek çarpýk çurpuk da meþk yazýyorum Hacý Kalfa. Hacý Kalfa. ara sýra konuþtuðum dertli bir komþumdan baþka. Mamafih. Yarýn. parmaklarýný mürekkepl boyamamaya gayret et ki. haným gibi giyineceðiz elbette. O. ziyaný y aplýk daha artarsa ben. Hacý Kalfa. 120 . her neyse onun sý bizlere düþmez. Fakat teyzem beni görmüþtü.Kim o? diye seslendi. Mademki artýk koskoca insaným. artýk bir daha göremeyeceðim insanlarýn afýmda dolaþýyor gibi olmalarýný hissetmem. artýk çalýþamýyorum. gözlerinde tatlý bir gülüms verdi: . kýrýk kanadý.. bilirsin sen? Onlar ki hat gibi sülüs yazýlar. Arkamda býraktýðým iðrenç dü ere daha dönmeliyim. Fakat hocalýk gururuma yediremediðim içi n bunu Hacý Kalfa'dan so-ramýyordum. aramýzýn bozulmasýndan korkuyorum Mamafih. alay ediyor. ben g diyordu." Kafeslerin hepsinden nihayet kurtulduðum bugün de birinin beni. "Haydi caným. vardýr ama. çocuklara karþý asýl ayýp odur. aklýna estikçe kapýmý vuruyor. Hacý Kalfa. öðreneceðimi öðrendikten sonra odama gidiyordum.Kafeste kuþ gibi o kadar sýkýlýyorsun bu yalnýz odada ki. "islam muhadderat-larý"nýn yanýna öyle sallapati gi mez. gül. "Baþýný ört hocaným. ne çýkarsa onlardan çýkar. Onlar ki böyle karýnca ayaðý gibi eðri büðr larlar. dudaðýmdaki mürekkep lekeleri ne oluyor? Hele geceler efterime yazarken sýk sýk kendimi mektepte görmem. biraz eðlenmen için. Bir iþ için odama gireceði zaman kapýyý vuruyor. Adamcaðýzýn hakký var. dedim. anladýn endim? Hacý Kalfa'ya ne yazdýðýmý anlatmak kabil deðildi. eser býrakmamaya çalýþmalýyým.Çocuk aldatýyorsun. sen yaz yazýný. öbür gün derse baþlay lar sonra. karanlýkta bir köþeye gizlenmek istedim. öbür gün iþine baþlayacak bir e kendimden. gözlerinde garip bir hüzünle ilave etti: . dairelerdi ne kadar taban tepmiþ. Teklif mi var aramýzd ?" diyordum.. O akþamüstü. Ben. Hacý Kalfa.

yadigâr kýymetinde birkaç p kalma küpe. Sahrayýcedit'te oturur ve sýk sýk köþke gelirdi. Yabancýlara hesap vermenin ve onlardan nasihat dinlemenin gücüme gideceðini hissediyordum. bu akþam bana öyle geldi ki bu sözlerle: "Artýk yetmedi mi?" demek istiyor. on sene evvel akrabalarýmýzdan birinin evinde sütnine-lik etmiþ bir muhacir kadýný v rdý ki. ancak. yaptýðým az çok bir rezaletti. Fakat kararýmý bir çocuk deliliði. karanlýkta iki yanaðýndan.Reþat Nuri Güntekin . sonra gözlerinden öptüm. Gerçi hayatýný ken i istediði gibi yaþamak isteyen bir insaný zorla.bu hem tehl ikeliydi. hatta. 122 Reþat Nuri Güntekin Sekiz. en evvel onlardan baþlayacaklardýr adaþlarýmýn aileleri gece yarýsý telaþ içinde beni sormaya gelen aileme. Fakat. . etrafa kol kol arayýcýlar çýkacaðý muhakkaktý vapur. Þaþýrmaya. Rezalet orkusuyla belki polise baþvurmazlardý. Görünmez bir el göðsüme basýyor. Sonra bu fevkalâdeliði izah için onlara bir þey söylemek lâzým gelecekti. hafifçe yanaðýma dokunsa. uzunca bir akþam gezintisinden dönerken onun evine uðramýþ.. Odam darmadaðýnýk. Zihnimde müphem surette tasarlanmýþ bir þeyim vardý. Karanlýk gittikçe artýyordu. Onlarý bu fikirden vazgeçirmek. ortalýkta in cin yoktu. Evvela onu çevirmek istedim. Bu vaziyette bir kýzý bir gececik olsun evler kabul etmek. acý acý gülüyordum. benim hatýrým için yok" demeye cesaret edebilecekler miydi? Ýstasyona giden caddeyi tehlikeli bularak aradaki Içeren-köy yollarýna sapmýþtým. Açýk dolap gözlerinden çamaþýrl cesaret ettiðim þeyi yapacak insanýn. Gece vakti. Yalnýz bir baðýn kenarýndan . Geçen sene bir gün. yahut bir a sesi iþittikçe tireyerek duruyordum.Teyze. Sonra. yüzük gibi bir iki fakir mücevheri mektep valizime doldurdum. þýmarýk bir kýz nazý sanacaklar. Feride?" dedi. bu dakikada bana bir tatlý kelime söylemiþ olsaydý.Hiç. teyze. Teyzem. Penceremde ýþýk görüp gelmelerinden korkarak karanlýkta hemen el yordamýyla. ona býrakýlaca satýrý yazdým. aklýma. yaya olarak Sahrayýcedit yolunu tuttum. . G eceyi onun evinde geçirirdim ve kimse. benim ne halde olduðumu fark edemedi. Teyzem. müsaade edersen seni öpeceðim. ne çare ki vakit çok dardý. arkasýnda derbeder bir mektep çocuðu odasý býrakmasý at. son bir defa öpmeden ayrýlmak istemiyordum. Beni aramaya. Çaresiz. iskemlelerin üstüne elbiseler atýlmýþtý. tek baþýna dolaþan dan kim þüphe etmezdi? Bereket versin. bu gece nerede barýnacaktým? Evvela. Beni muhakkak ki iyi karþýl klardý. Kýrmýzý bir kurdele ile baðlý diplomamý. ben nereye gidecektim? Yar olay. dolabýmý açtým. cesaretimi kaybetmeye baþladýðým bir zamanda aklýma bir þey geldi. ÇALIKUÞU 121 Nereye gideceðimi. yarým saat bahçesinde dinlenmiþtik. hatta araba yolculuðu tehlikeliydi. benim orada olacaðýmý akýl edemezdi. annem demektir. civar köþklerde oturan bazý arkadaþlarým geldi. Fakat o. izimi çabucak keþfederlerdi. Kapýlardan kaçan evlatlýklarýn da böyle yaptýklarýný hatýrlýyor. bu köþke dönmeye mecbur edecek bir kuvvet yoktu. Evet. bir daha adýmý anmaya tövbe ettirmek için yarýn teyz nasýl bir mektup yazacaðýmý biliyordum. fakat. Biraz sonra köþkte bir kýyamet kopacaktý. Onu. ne olsa. Eskilerimi daima ona verdiðim için benimle arasý gayet iyiydi. Fakat. dedim. ýssýz kýr yollarýnda. "Yine ne derdin var. belki her þeyi söyleyecektim. Karanlýkta bir gölge gördükçe. belki tuhaflarýna gidecekti. sokaða çýktýktan sonra düþündüm. hem de üstümde bozuk param yoktu. Teyzemden bir þey istediðim vakit daima böyle söylerdi. Asýl mesele bu geceyi geçirmekte . beni de. nefesimi kesiyor gibiydi. ilk aklýma gelen isimler tabiatýyla evdekilerin de ayný kolaylýkla düþüneceði isimler olacak. Sokaktan bir muhacir arabasý geçiyordu. kendile boþ yere üzeceklerdi. Fakat. Gecenin bu saatinde nereye sýðýnabilirdim? Her þeyi göze almýþ olmama raðmen elimde valiz sabaha kadar tarlalarda dolaþamazdým ya. dedim. Fakat. saçým aðlayarak kollarýna atýlacak. Cevabýný beklemeden ellerini tuttum. Nihayet.Mutlaka yine bir yaramazlýk!.

Kalfa. ne bir fazla sevgi uyandýrmýþtý. istanbul'dan çýkýncaya kadar. çiz i ve boyalarý silinmiþ eski resimler þeklinde belli belirsiz bir hayal. Ça ya dönüyorduk. Sesim. istanbul'da benim için Gülmisal Kalfa'nýn evinden daha emin bir yer yoktu. sesi. bu halayýktan evvel bana hiç kimse anlatamamýþtýr. evladým! Damarlarý çýkmýþ zayýf kollarýyla boynuma sarýlýyor. aðlamaktan baþka bir þ y yapamayacaktý. kalfanýn sokak kapýsýný aralýk buldum.Ah çocuðum.Bir þey mi istediniz haným? dedi. lambamý söndürmüþ. pek makbul olduðunu söyledikl daydý. Annem evlenirken. Bu hayal. Adamcaðýz beni görmeden yan sokaklardan biri saptý. izimi keþfetse bile. Herhalde. . ah çocuðum diye hýçkmyordu. teyzemlerle arasý bozuktu. Açsana yüzünü haným? Valizimi ýslak taþlarýn üstüne koyarak peçemi kaldýrdým. beni görünce þaþýrdýlar. Fakat hoþ bir tesadüf oldu. gibi yaþlar akarak: . onu seyretmeye baþladým. karþýma çýkmaya yü bulamayacktý. Bütün ümidim. Gülmisal Kalfa. küçük bir gece misafir et- ÇALIKUÞU 123 mek þerefi onlar için o kadar büyük bir þeydi ki. Bu saatte baþka araba da bulamadýk. Sahrayýcedit caddesini geçerken kaldýrýmlar üstünde. Bu fazla heyecanýn sebebini anlamýþtým. iki kere yutkunduktan sonra: . Doðrusu masalým bu saf insanlarca bile pek kolay inanýlacak bir masal deðildi. Annemi çok sevmesine mukabil. Fer i aðlamadan dinleyemiyorum" derdi. hiç unutmayan eski bir arkadaþý: "Güzide'nin. tamamýyla yirmi yaþýndaki çehresi. sözlerimden þüphe etmediler. Bir. yabancý yer deðil ya. Annemi ben. nineye misafir ol bu gece. sütninenin odasýnda. Benim gittikçe anneme benzediðimi söylerdi. ür eri çekilerek: . þen ve mesut geçirecektim. bütün hayatýmý ço çocuk arasýnda. aralarýnda galiba bir de kavg a çýkmýþtý. Ben de þuradaki bir ahbabýmda kalayým!" dedi. annemin dadýsýydý. Eyüpsultan'daki Gülmýsal Kalfa'nýn evinde gizlenmeye karar ve im. onlar geçip gidinceye kadar orada gizlendim. o öldükten sonra kalfa. Büyükkannem saðken ara sýra yalýya lir. Uzaktan sizin lambanýzý gördük. Fakat.Dadý. Baðda köpek falan o lim haraptý. Fakat. büsbütün ayaðýn zelerim de adýný anmaz olmuþlardý. Þurada arabamýzýn tekerleði kýrýldý. karanlýða baka baka uzun bir plan hazýrlamý Dolabýmýn bir köþesinde. Bir sýçra lçak çitin üstünden aþtým. Zavallý sütninenin benim için hazýrladýðý kýr lavantasý kokan tertemiz yataðý ertesi sabah amýþ gördüðü zaman ayaklan suya ermiþtir ki. Sebebini bilmiyordum ama. Öteki alçak da ne de olsa insandý. . o vakit de kuþ uçmuþ kervan geçmiþ bulunuyordu O gece. onu da Eyüp'te ihtiyar bir kolcub aþýya vererek çýrak çýkarmýþlardý. yorgun yorgun sopasýný s bekçiye rastladým. Ah. fersiz mavi gözleriyle þaþkýn þakýn bana bakýyordu. Kendisi kýnalý kaþlarýnýn üstünde bir baþör mam nalýnlarýyla evinin taþlarýný yýkýyordu.Fesuphanallah. Onun sayesinde Anadolu vilayetlerinden birinde bir hocalýk alacak. Teyzem zihnimde gittikçe dallanýp budaklanan mektubu aldýktan sonra. boðuk bir feryat kopardý: . tapraða bulanmýþ. aðýr aðýr solup sararmaktan baþka bir þeye y ettiðim diplomam gözümde bir ehemmiyet almýþtý. Yüzüm sýmsýký kapalý old r.ken küçük bir tehlike atlatým. Sütnine ile ihtiyar kocasý. fesuphanallah! diye seslendi. Amcam: "Haydi Feride. Bir þey söylemeden kapýnýn önünde durdum. Karþýdan türkü söyleyerek birkaç sarhoþ geliyordu. Yolda hazýrladýðým kurt masalýný okudu dan geliyorduk. Aðlamanýn bu kadar güzel bir þey olacaðýný. hayal meyal hatýrlarým. Bundan baþka.Güzide. bugüne kadar bende ne bir hüzün. bana boyalý Eyüp oyuncaklarý getirirdi. Güzidem gelmiþ. Hatta. Bazý terk edilmiþ odalarda. onun üzerinde anlaþýlmaz bir tesir yaptý. 124 Reþat Nuri Güntekin l O sabah. beni tanýmadýn mý? diye sordum. toza. Gülmisal Kalfa'ya da þimdi ayný þey olmuþtu. kýrmýzý kurdelesiyle.

ellerimi okþayýp yanaklarýna. sen çocukluk etmiþsin. O gün akþama kadar. vücudumun bir yerinden gelen hafif sýzýnýn adeta uyuþtuðunu duyuyordum. kapýdan çevirecektir. baþýmý dizine koydu. tahta silmek için kaç kova su lâzým? dediðim zaman. soyduðum patatesleri gördükçe at ediyor: . Tahtalarý sildim yahut batýrdým.Fakat. ara sýra "Vah yavrum" diye içini çekiyordu. bir daha yapmaz!" de di. Kâmran Bey bir cahillik etmiþ. ölümünün ÇALIKUÞU 125 ateþi yüreðimde. dokuma bir örtü ile kaplý kerevetinin üzerine yatýrdý. Annem. Onun patiska perdeli küçük odasýnda geçirdiðim ilk saatlerin tadýný dünyada unutamayacaðým. Sonra. Kalfanýn isyanlarýna. böyle söylerken. içimde anlaþýlmaz bir þey oldu. buruþuk 126 Reþat Nuri Güntekin yanaklarýný çekiþtirerek anlattým ki. feryat asmadan. iki üç gün sana misafir olduktan son baþka bir memlekete gideceðim. Allah topraðý kadar ömür ve ihtiyar kalfa. neler yapacaðýmý öyle neþe ile anlatýyordum ki. Gözyaþlarý içinde ona sordum: . Bu. Yaram eden birkaç küçüðün ara sýra kulaklarýný çekmekten baþka bir þeyde kullanýlacak deðildir.Gülmisal Kalfa. beni ele vermeyecektir. baþýma gelenleri ona. Bundan sonra. ikide birde: . al rýmý okþayarak annemi anlatmaya baþladý. artýk deðiþmeliydi. nihayet benim heyecanýma kapýldý. çoraplarýmý çýkardýktan sonra iþe giriþmiþtim. Ben.Dadý. diyordum. mavi yüzlü yemenisi ile ilk defa kucaðýna aldýðý dakikadan sonra ayrýldýðý gün ir bir anlattý. Ondan öðreneceðim þeyleri yazmak için yanýma küçük bir not defteri koymuþtum. . yine kuyu baþýna oturarak onunla beraber zerzevat ayýkladým. o vakit dikkatle gözlerimi açýyor: . Elimin emeðiyle yaþayacaðým. ben de "Anne. onu görüyorum sandým. Ben. iskarpinlerimi. ihtiyar kafacýðmý nafile yorma! Ben. bunu senden öðrenmeseydim. akþa dan beri. Öte taraftan beni aramaya gelenler olursa. Gülmisal Kalfa ile ev iþi gördük. Gülmisal Kalfa. nasýl sökük dikilip çorap yamanacaðýný öðrenmeliydim. aþçýyý hizmetçi ulacaktým? Hazýr Gülmisal Kalfa elimdeyken ondan nasýl yemek piþirileceðini. benimle uðraþmaya baþlamýþtý. bir daha ölünceye kadar oraya dönmeyeceðimi söyledið de. Kalfayý dizlerimin üstüne oturtup hoplatarak. diyordu. Kalfa sözlerimi. bir cuk masalý dinler gibi gülümseyerek dinliyor. dadýyý güldürüyordum.Kýzým. Hikâyemin sonunda dedim ki: . olduðu gibi söyledim.Dadý. söylemesi ayýp ama. patatesin tanesini kaç kuruþa verirler? Kabukla- ÇALIKUÞU 127 nný en çok kaç santim kesmek lâzým gelir? gibi sualler soruyor. Gülmisal Kalfa'ya isyanýmý anlatmaya imkân yoktu. Tenceremizi ateþe koyduktan sonra. anneciðim!" diye katýla katýla aðlamaya baþladým.Bu ellere kýyabilir miyim ben? diyordu. kadýncaðýzýn adeta gözlerinden Cahil bir Çerkeze yeni mektep usullerini nasýl anlatýrsýn? Bunlarý yaparken seviniyor. bulaþýk ve çam hatta. zavallý ihtiyar kafasýndan benimle onu ayýrt edemeyerek "Güzidem" d iye hýçkýrýrken. uktan sonra. ben de. þimdiye kadar hep hazýrdan yemiþ r gün bir yumurta bile piþirmemiþtim. Ben. F kat. kuyudan kova kova su çektim. bin zahmetle satýn aldýðým patateslerimi arýsýný atacak ve ömrümün sonuna kadar farkýnda olmayacaktým. Zavallý ka ni unutmuþ. kadýncaðýzýn gözleri doluyor. Hele: . gözümün önünde. o eller için þimdilik fazla bir tehlike yoktur. seni görünce aklým karýþtý. taþlýðýn yanýndaki odada.Çok. burada misafir kaldýðým müddetçe.Kalfa. dün gece köþkten nasýl çýktýðýmý. Ben. Tövbe eder. hâlâ için için aðlamakta ordu. mutfaktaki tertemiz hasýrýn üstüne oturduk. kýzým. beni çocuk gibi soyarken. annem bana çok mu benziyordu? . Zerzevat ayýklamak deyip geçeriz. sen onlarýn yarýsýný kabuklarýyla beraber atýyorsun. ama o ne ince iþmiþ! Kalfa. Sýra bana gelince. Doðduðu gün. dudaklarý . Yeþil bir bürümcüðe sarýlý küçük Mushaf mý duvardan indirdi ve o tti ki. Anadolu'da nasýl hocalýk edeceðimi.Sahi öyle kalfa.

Onu da öðrenirim elbette. belki peþime düþmesine baþka türlü mani olamazdým. Bu iþler bittikten sonra teyzemin o korkunç mektubu yazýldý. bir alay çocuðum olacak. benim adýmý aðzýnýza almak küçüklüðünden kendinizi s isiniz ki. ÇALIKUÞU 129 Nezaret kapýsýný buluncaya kadar cesur ve neþeliydim. Girintili. diyordum. * Ertesi gün mektubumu elimle postaya verdikten sonra. ruhsuz. ne de 128 Reþat Nuri Güntekin baþka türlü bir his duydum. yirmi yaþýnda. insan "Acaba azýr Paþa. sen çok yanlýþ yola gidiyorsun. Böyle yapmaya me em sokakta kendimi kimseye tanýtmamak lâzýmdý hem de Maarff Nezareti'nin. ona karýþmam. binanýn alt baþýndan üst baþýna kadar acayip merdivenler. artýk birbirimizin adýný anmamak olacaktýr. Arabistan'ý ayal meyal biliyorum. "Hoþ geldin h de senin gibileri bekliyorduk" diye beni. Bir hademe beni Nazýr'ýn yanýna götürecek. Anadolu'nun en yeþil bir memleketine ta yin ediverecekti. bi r korku aldý. Hademe parmaklarýný tükürükleyip kumral . Çalýkuþu da. Anadolu herhalde ondan çok daha güzeldir. "Hangi elinle?" di yeceksin. Oradaki insanlar biz e benzemezlermiþ. açýk gezen kadýn alara pek ehemmiyet vermediðini iþitmiþtim. isterseniz bir iki damla gözyaþý dökün. Daha sayayým mý? Ben. hatta düþmanýna ettiði iyiliði baþýna kakmak mürüvetsizliði r mektebim olacak. yahut Bey bu mu?" diye þüpheye düþse yeriydi. arkamda Gülmisal Kalfa'nýn bol çarþafý. parlak marokenden kývrým kývrým somya telleri fýþkýrm kollarý yaldýzlý kerli ferli bir hademe oturuyordu. Saðýmda. ne istedim. bu aðza alýnmaz lakýrdýlarý utanmadan. Bunun için en iyisi. kendimi vaktinde topl adým.. onu hiçbir zaman ne beðendim. hiçbir zaman kendini beðenmiþ. Fakat. çekinmeden bile size yazan nankör ve terb siz kýzla karþý kaþýya gelecek olursanýz. o da diplomamý görür görmez. Oðlunuz için böyle düþünen bir kýzýn saadetli eviniz için nasýl bir felaket olacaðýný Ýþte. Fakir olanlara. kim bilir gideceðim yerler ne kadar güzeldir. Ben. 'Böyledir de niçin onunla evlenmeye razý oldun?' diyeceksin. Baþtan baþa çiçeklerle donatacaðým. içinizden ayrýlmak ve aradaki bütün baðlarý kesmek suretiyle bu felaketin önü erden beri gördüðüm iyiliklerin birazýný ödedim. Çocuklarým.Feride. kâh gülüyor. doðru Maarif Nezareti'ne gittim . Ça nun kafasýzlýðý malum. Kendileri fakirmiþ. darýlsm teyzem ba in. alay etme. Korka korka yanýna yaklaþtým: . elimle siyah önlükler dikeceðim. kalfacýðým. Görürüz bakalým hangimizin yanlýþ gittiðini. O. "abla" dedirteceðim. Öyle bir edasý vardý ki. kapýdan girince hava birdenbire deðiþti. minimini. Teyzemin b masýna. yüzümde onun kalýn peçesi vardý. Bu lakýrdýlarý iþitikten sonra. karaktersiz bir konak çocuðundan þey olmadý. iþlerimin gayet kolay biteceðini umuy rdum. bu bu merdivenlerde bir alay insan. Fakat. postunu sudan kurtarmýþ bir insaným. Gülme. Kâmran. Bir delilik yaptýk. bir çamaþýrcý kadýn kavgasý yapmaya da kadirdir. çerden çöpten bir insan. Fakat. manasýz. beni bir heyecan. Kalfa. Bu mektubun bir yerinde þöyle lüyordum: "Seninle açýk konuþacaðým.Ah. evlatçýðým. çýkýntýlý sofalar. Ben. Kimseye bir þey sormaya cesaret edemiyor. caným nasýl isterse öyle yaþarým. hakaretle reddederim. Fakat lâzýmdý. þaþkýn þaþkýn et a bakmýyordum. yüksek bir kapýnýn üzerinde "Makam-ý Nezaret" diye bir tabela gözüme iliþti. dedim. artýk." Bu terbiyesiz mektubu hatýrladýkça daima utanacak ve aðlayacaðým. sa bir yardýma filan kalkayým demeyin. fakat gönülleri öyle zengin. Zayýf. hiçbi eðil fakir bir akraba çocuðuna. diye içini çekiyordu. bana hiçbir zaman bir þey söylemedi. Varsýn kýzsýn. þýmarýk.Nazýr Bey yahut Paþa'yý görmek istiyorum. bugün. Farz edin ki. öyle zenginmiþ ki. gibi bir köþede ölüp gitti. Herha odasý orada olacaktý. teyze. Kapýnýn önünde. bereket versin ki. kâh piþman olmuþ gibi kýzarak: .

Tanýdýðýn olup olmadýðýný bunun için sormuþtum. meyus olma. irdenbire sözümü kesti. Kolumu biri tuttu. artýk cevap vermeye lüzu görmedi.Ne yapacaksýnýz Nazýr Bey'i? dedi. aðýr aðýr: . dedim.Bunu daha sonra anlarsýnýz kýzým. nasýl çýldýrmaz? istida ile þahadetname arasýndaki farktan h eri yoktur. Sert bir sesle: . imzalarýna. Öfke ve ümitsizlikten aðlamamak için diþl arak halimi anlattým. Fakat buna ne lüzum var? Söylediði kelimelere göre âlim bir hocahaným olduðu anlaþýlan mavi gözlü kadýn gülümsedi: . neler söyleniyordu! Benim gibi kadýnlar. Fakat o.bir uzun tahta alarak garip bir peyke meydana getirmiþle rdi. sinirli bir istihfafla dudaklarýný bük köþede oturan cýlýz bir misafire baþýný salladý: . dairesine söyle.Siz ne istiyorsunuz haným? Bu sual.Muallimlik deðil mi? istidanýz var mý? dedi. Odasýna girdiðim zaman. kâðýtlara þöyle bir göz gezdirdi. O. bana sorulmuþtu. Sonra muallimlik isterler. Acý bir bakýþla: . Gelin sizi Ted-risat-ý Ýptidaiye Dairesi'ne götür bir kere Müdür-i Umumi Beyefendi'yi görmeye çalýþýn. böyle olursa. geri geri giderek bir temenna ettiler. Bir tanesi fark edilecek kadar titreyen elleriyle çantasýnýn içinden buruþuk kâðýtlar çýkar birer yazýhanenin üstüne koyuyordu. Müdür.Meslekte müptedi olduðunuz görülüyor. dedim. Hanýmlar. Biraz þaþýrarak. dedi.Gidin. Nezarette tanýdýðýnýz kimse yok mu? dedi. * Merdivenden inerken gözlerim etrafý kapkara görüyordu. dedi. Fakat çalýþýrsa erzi olur. þaþkýnlýkla bir yere çarpmadan odadan çýkmaya çalýþýrken köþede oturan küçük efendi ar . istida yapýn! Ben. yer uzak diye kafa t utarlar. Odanýn tavaný fýrýl fýrýl baþýmda dönüyordu. insan. yine o çini mavi gözlü haným soruyordu. az kaldý baðýracaktým. ayný maðrur ve þahane eda ile baþýný öbür tarafa çevirdi. müsaade buyrulur mu? Haným kýza halisane bir nasihat vereyim. Çalýkuþu . Usulü dairesinde muamele p! Usulü dairesinde muamelenin ne olduðunu öðrenmek istedim. dedim. sanata heves etmeliymiþler.Ne bekliyorsunuz? dedi. kýzým.Hocalýk isteyeceðim. istida ile þahadetname arasýndaki farký he nüz anlamamýþ olduðuma göre hocalýkta muvaffak olacaðým esasen þüpheliymiþ. . siyah sakallý. . kim bilir ne olacak Vay baþýmýza gelen.Beyefendi hazretleri. ÇALIKUÞU 131 Daha ziyade þaþýrdým: . Müdür. Siyah yün çarþafýný çenesinin altýndan iðnelemiþ.Görüyorsunuz ya hali. diye düþündüm. damgalarýna baktý. Beyefendinin buyurduklarý gibi. . Git. daha sonra da maaþ az.Hayýr. Müdür. Bu. Yine bi .Böyle þey için Nazýr Bey rahatsýz edilmez. Peykenin üzerinde kadýnlý erkekli bir yýðýn insan oturuyordu. kalýn kaþlý gayet esm dý.F 9 130 Reþat Nuri Güntekin Merdiven parmaklýðýnýn kenarýna sekiz on su kovasý dizmiþler. býyýklarýnýn ucunun ne þekil aldýðýný görebilmek için dudaklarýný büzüp cevap verdi: . çini mavi gözlü bir ihtiyar kadýný gözüme laþarak halimi anlattým. Aman Yarabbi. . daha sert bir sesle: . Ne diyeceðimi kestiremeyerek þaþkýn-þaþkýn etr Müdür. dedi. sonra: . Belki bir tanýdýk vardýr ama. üzerine -Köþkte tahterevalli n kullandýðýmýz tahtalara benzer. kekeleyerek halimi anlatmaya baþladým. hocalýktan ziyade. yer yer çiçek bozuðundan yenmiþ kocaman kafalý. Haydi bilmiyorsanýz bir biline sorun.rýnýn ucunu kývýrarak.iþin nasýl oldu kýzým? Bu suali. ismizini þubeye kaydettirin. Mamafih. þahane bir bakýþla beni süzdü.Yani diplomam mý demek istiyorsunuz. yazýhanesinin önünde ayakta duran iki genç kadýnla konuþuyordu. bilemiyorum. O kadar dalgýndým ki. Fakat o. korku ile dilimi çýkardým. Tatlý bir gülümseme ile: . hayatýmý kazanýrmýþým. Peçenin altýnda. efendisi.

iyi adamcaðýzdýr. buradan kaçalým. Senin için hayli tehlike var . Ne çeþit huylarý abbi? Mavi gözlü hocaným. . .Güzel. Her nedense. bir yaný ra olan sakalý. o çok yaman dediðiniz adamlar kimlerdir. Öfkeli bir insanýn bu kadar çabuk yatýþtýðýný ömrümde ilk defa görüyordum. bu sefer beni. sonra h demeyi ite kaka kapýdan dýþarý çýkardý.Acayip. bilmiyorum. âlâ. OooL Sen daha hemen hemen çocuksun. . dedi. Geç þöyle otur bakalým. Fakat siz de bana on larýn olmadýðý yerde ders bulursunuz. büyük bir kalem odasýndan buzlu r camekânla ayrýlmýþ.. berisine bakýyor. haným kýzým? . . dedim. . ihtiyar bir hademeyi dut aðacý silker gibi tartaklaya tartaklaya dýþarý atan insan olduðuna bin þahit isterdi. birkaç kelime ile halimi anlattý.Niçin efendim? . Sakalýnýn bir tarafý siyah. belli etmemek için kâðýdýn ötesine. Dam do Sion mektebinden diplomalýyým. Naime Hocaným teklifsiz bir tavýrla: 134 Reþat Nuri Güntekin .Darülmuallimat'tan bu sene mi çýktýnýz.Aç yüzünü bakayým kýzým. bir insaný ilk görüþte ya severim ya sevmem. Önünde duran bir fincan kahveyi. dedi.Efendim.Hayýr efendim. bu adamcaðýza birdenbire kaným kaynayý-vermiþti.Hayrola Naime Hocaným? dedi. bulaþýk suyu döker gibi. Çünkü. Sen kadýnca daha iyi anlatýrsýn Naime Haným. . pekâlâ. Nihayet. bir tarafý adeta aðarmý i. Sonra. sonra diplomamý uzattým. pencereden sokaða serpti. Mamafih. Ancak sen. hakikaten þansým yoktu. dýþarý gidemezsin. mavi gözlü hanýma göz kýrparak.Yirmiyi bitirmek üzereyim efendim. saf bir hayretle: . 132 Reþat Nuri Güntekin Gel seni tanýdýklardan bir þube müdürüne götüreyim. öyle hoþtu ki. yüzünü saða çevirdiði zaman hemen hemen genç bir adamý görüy iýdiði zaman ise o adam. elinde evirip çeviriyordu. Galiba Fransýzca bilmiyordu. Faka t. Bu hakikaten hoþ! Ben. sakalýný iki yana sallayarak kendi kendine konuþur gibi ilave etti: . ben Darülmuallimat'tan çýkmadým. fakat meydanda olan bu sebebi bir türlü söylemiyordu. Müdür.Aman. Eksik olmasýn. ihtiyar hocaným.Ben daha çok söyleyemem. Tekrar merdivenleri çýktýk. eliyle yüzümü göstererek Naime ÇALIKUÞU 133 hocanýma iþaretler yapýyor. Hele bir yaný beyaz. Müdür.Pekâlâ kýzým. . Yeni arkadaþýmýn yavaþça eteðinden çektim: . dedim. birdenbire gidiyor. Müdür Efendi gülüyor.r belki. bizi görmüþtü. Bu kuzu gibi adamýn. her neyse. Yaþýn kaç? .Ah. Fakat buna vakit kalmadý.. hiddetten ateþ püskürüyor. minimini bir hücreye soktu. tatlý bir gülümseme ile bana: . biraz evvel sokaða kahve döken. Müdür.Eh!.Nasýl mektep bu? Müdüre uzun uzun izahat verdim. Bugün. yerine beyaz sakallý o ihtiyar yüzü gülümsemey aþlýyordu. bu sefer elini dizkapaklarýna vurarak daha fazla güldü: . ora t vermeyen bir manzara ile karþýlaþtým. Sonradan bu ilk hissimin deðiþtiðini hiç mýyorum.Niçini var mý. . sen bilsen dýþarýlarda ne yaman oðlu yamanlar vardýr! Ben. kýzým? Sebep meydanda.. karþýsýnda benim biraz evvelki halime benzer bir vaziyette ti ir titreyen bir hademeyi dövecek hareketler yapýyordu.

Küçük kâtip. Aklýna bir þey gelmiþ gibi elini masaya vurarak: . pekâlâ ama. sakalýnýn beyaz tarafýndan öpm p Efendi. Yalnýz. müdürün istediði müsvedde bana sualler sormaya. Müdür. dedim. Þöyle böyle derler ama. aðýz aðýza bir þeyler konuþuyorlar. Anadolu'da muallimlik istiyor. Hiç münasebeti olmadýðý halde: . Ayol. bana getir. müdürün boynuna atýlmak. Ben. elimden geldiði kadar yardým ederi m. kaþlarýný çatarak. merdiven baþýnda. Þahap Efendi. birini bekliyordu. Gönlünün rýzasýyla Anadolu'ya gitmek isteyen muallimeye ilk defa te adüf ediyorum. Yanýnda baþka kimseler olduðu için daha fazla bir þey söylemeye cesaret edemedim. kýzým. Þahap Efendi. iþin iki. Sual sormak için bana baktýkça. dedim.Size bugün çok zahmet verdim. üç gün uzamasý canýmý sýkmýþtý. Doðru Ýstanbul Maarif Müdülüðü'ne gidersin. merdiven baþlarýnda bekliyordu. Ben. îzin verirseniz istidanýzla bend z meþgul olayým. Bak. . belki daha da uzayacaktý.. söylediklerimi bir kâðýt parçasýna not etmeye baþladý. sana yol nu öðreteyim. Yanýndan geçerken durdum: . gelgit. dedi.. Artýk. Lütfen bunu nereye götüreceðimi de söyler misiniz ef im? 136 Reþat Nuri Güntekin . Zavallý Þah ti olmasaydý.Bu dairede. arada sýrada kaleme uðrayýverirsiniz. oturduðu yerden. Bir tanesi. Allah tesirini halk etsin. Adamcaðýzý kandýrýn-caya kadar baþýma hal geldi. müdürün sözünü kestim: . Yalnýz birinin. Bu sözlerin manasý neydi? Bu efendiler ne demek istemiþlerdi? istida müsveddesi birkaç kere müdürün yanýna gitti.Þahap. Hele biraz sevindiðim vakit. tam bir ay sürüklendi. Benimle göz göze gelince mahcubane baþýný ir þey söylemek istediði. Bu fakir kýyaf asta çehreli memurda korkak. ara sýra ze bakýyorlardý. Kýrmýzý mürekkeple allanýp pulla temize çekildi. Þu istidayý biraz da biz yazalým. mutlaka vilayetlerden birine gitme k mecburiyetindeyim. Camekânlý kalem odasý arasýndaki kapý ak tefek.Muamele takip etmek güç bir þeydir. sen bugün fazla yoruldun. Kuruyasý dilim durmaz ki.Kuzum beyefendi. fakat cesaret edemediði anlaþýlýyordu.. Müdür. . kýpkýrmýzý kesilerek baþýný eðdi.Bak. ne söyleyeceðimi bilmiyordum. Ne dediklerini pek duyamadým. . cýlýz bir genç göründü: . Bu çocuktan gördüðüm iy nutmayacaðým. bir istida müsved desi yaz.iki. Müdür: . Beni kapýdan görünce koþuyor. "Þahap Efendi" diye seslendi.istanbul'da kalmama imkân yok efendim. O. bizimkiler galiba bu mektebin diplomasýný tanýmýyorlar. dedi.Kýzým. Belki Naime Hocaným'ý tekrar görürüm ümidiyl kýnýrken gözüme Þahap Efendi iliþti. mahcup bir ÇALIKUÞU 135 hal vardý. þu çocuðu boþ göndermeyin. haným kýzý odaya al. Acaba bir pot mu kýrmýþtým? Herhalde öyle o gülüþüyorlardý. iþime olmuþ gözüyle bakýyor. siz iyilik etmeyi seversiniz. Fakat bu me götüreceðimi. þaþýrmýþtý: .Haydi bakalým. biz muallimlerimizi istanbul'dan çýkarýncaya kadar akla karayý seçeriz Sen ne dersin Naime Hocaným? Müdür. Kurnazca bir istintak ediyor. adeta kirpikleri titriyordu. Pencerinin yanýnda duran orta yaþlý iki kâtip. dedi. geldi. hemen þüphelenmiþti. . sakalýný çekiþtirerek düþünüyordu: . "Muallime Haným hayli piþkin " sözü kulaðýma çalýndý. hemþire haným.Pek güzel. beni kalem odasýnda karýþýk bir masanýn önünde oturttu. erkeklerin içinde de ne insaniyetliler var. Fakat. Siz rahatsýz olmayýn.Amma yaptýn ha! dedi. sen istanbul rüþtiyelerinden birinde Fransýzca muallimliði istersin. arkadaþlar birbirlerini ne iyi koruyorlar. dedi. evladým. ailem hakkýnda sualler soruyordu. üç gün sonra. dedim.Ne vakit geleyim? dedim.

bir ne olacaðýnýzý düþünmeye kalkarsak vay halimize. senelerce çalýþtým. Ben. sert bir sesle: . Müdür. ben Feride'yim efendim.O. siz sevabý seversiniz. 138 Reþat Nuri Güntekin Kimsenin beðenmediði. bir Fransýz mektebinden çýkmýþ. Mektebiniz. kaþlarý ve gözleriyle iþaret ederek beklememi anlattý. Bu sözleri söylerken. ben. dedi. "En uzak bir köþeye bile giderim" diyor.. dedi. Bu diploma ile memuriyet verilmez. bir þey söylemeden döndü. benim diplomam iþe yaramazmýþ. Yüzü sokak ta a dönük olduðu için yalnýz. en uzak bir köy de olsa. Ak býyýklý kâtip. kýzým.Hayýr. vakitsiz bir mihnetle çökmeye baþlamýþ omuzlarýný okþuyo . Fakat malum ya. O.Dur. cburiyetinde kalmýþ. dedim. kâðýtlarý bitirdikten sonra gözlüðünü çýkardý. uzun boylu.Beyefendi. paravanýn yanýnda beklemeye baþladým.Beyefendi. istemeden dudaklarýmdan dökülüver-miþti. Köþede. Boðula boðula öksürüyor. Bu. ne olacaktým? Yeniden teyzemin evine dönmek. Böyle olduðu ha i kovuyorlardý. Halinden. Son bir ümitle öteki müdüre baþvurdum. pencerenin yanýnda. ÇALIKUÞU 137 Müdür. baðýra baðýra: . Bu yaþýmda en uzak gurbetleri göze alýyordum. istemeden güldüm. Bir gün. irice yapýlý bir bey gazete okuyordu. Evet. . dedim. Maalesef sizinki de öyle.Sen Hayriye Haným deðil misin? . nasýl teþekkür e lemiyordum.Artýk orasýný da. tekrar gözlüðünü taktý.Bugün cevap almaya geleceðinizi biliyordum. ne olacaktým? iyi kötü. ben mutlaka bir iþ bulmaya mecburum. Teþrif ettiðiniz vakit kendisiyle görüþmenizi söyledi Müdür-i Umumi. konuþurken sesi . aklýma geldi. boðazýna bir bez baðlamýþtý. .Benim mi efendim.Peki. eliyle beni gösterdi: . önünde du birer imzalayýp yere fýrlatýyor. bir yanlýþlýk olmasýn? . Görmüyor musun? dedi. Zevcenizin hizmeti otuz seneyi bulmuyormuþ. ben bir tavýrla: . Malum ya. Nezaret-i Ce lile'ce musaddak deðilmiþ. ben ne olacaðým? Bu manasýz söz. ak býyýklý bir kâtip namaz kýlar gibi eðilip doðrularak on ordu. Ömrümde acýsýný unutmayacaðým dakikalardan biri de bu olacaktýr. Bu çocuk.Bana verilecek iyi bir cevabýnýz var mý? . Gülü tarife ne hacet! "Olmaz" diye kesip attý. beni emretmiþsiniz. elinde kâðýtlarýmla odadan odaya dolaþýrken utancýmdan yerlere giriyor. düþmez kalkmaz bir Allah. Siz Nazýr Beyefendi'ye bir iki "kelime -i teyyibe" lütfederseniz bu iþ olur. beni adeta þýmartmýþtý: ..Sabret haným. bir sebep olab ilir miydi? -Tabii baþka iþler de var. Yüzüme bakmadan. ölümden daha fena bir þey i. ben güler yüzle kabul edeceðim. ne yapayým ben þimdi? dedim. birdenbire bir þey düþünmüþ gibi: . dedi. mektepler yeni açýldý. Kuzum Beyefendi! Müdür. onun. Bu kadar meþguliyet arasýnda. çatýk çehresine bir kat daha dehþet veren bir siyah gözlük takmýþ. bu sözleri söylerken.Hasta mýsýnýz? Niçin bu halde daireye geliyorsunuz? dedim. aðýr aðýr yan Müdür. kendiniz düþünün. . Ayýp bir þey yaptý aç adým geriye çekildim. Aðlamamak için diþlerimi sýkarak: . Müdür.istidanýz reddedildi.Hangi Feride? Ha. fazla mý þaþkýnlýk gösterdim nedir adamcaðýz adeta müteessir oldu: "Ne yapayým kýzým? Ben de söyledim ama varak-ý mihri-i vefayý okuyup dinleyen var mý?" dedi Bu þefkat.Beyefendi.Efendim.Bilmem. müsaadenizle. Fakat bizimkini bilirsin y a. küçük kâtip. . bir tecrübe daha.Beyefendi. müsaade buyururlar rný biraz? dedi. söz den kibar bir ailenin çocuðu olduðu anlaþýlýyor. aðarmaya baþlamýþ saçlarýyla sakalýnýn bir kýsmýný görebiliyord Müdür. Evrakýnýz Müdür-i Umumi'de. mendiliyle camlarýný silerek: . . .

O. fakat halim. tanýdýðým inanlarýn hepsinden baþka türlü bir insan olduðunu anlamýþtým. Bir Türk kýzý için þayan-ý takdir doðrusu.merkez rüþtiyesinde açýk bulunan bir coðrafya ve resim m allimliðine tayin edilmiþ bulunuyordum. Vilayeti'nin. Vapur. Üç gün sonra. O. o da artýk kend eðini kendi kazanan bir insandý. yol hediyesi olarak getirdiði küçük bir kutu ile beraber. ellerimle oynuyordu. Biraz kanlý. o akþam Eyüp'e dönerken sevincinden adeta uçuyordu. insan.de erkenden hâlâ sarýlý hasta boðazýyla rutubeti içinde beni uðurlamaya geliyordu. büyük bir nizi uçarak geçen bir kuþun hayalinde ne kadar kalmasý mümkünse.Artýk þüphe kaldý mý? dedim. benzini sapsarý. Küçük kâtip hâlâ yanýmda duruyordu. Þahap Efen di'nin getirdiði kutu. yorulup üzülüyordu Vapur kalkýncaya kadar. elini elimden çekerek koþa koþa merdivenden indi. beni anýna aldý. Biz konuþurken. Bundan sonra. munis gözlerini bana çevirdi. vapur Sarayburnu'nu dönerk kamarama indim.Feride Haným. benim için. on çift söz konuþmadýk. harcýrahýmý almýþ bulunuyordum. gittiðim y adresine kadar hiçbir þeyi ihmal etmemiþti. Her tarafý akýcý parýltýlarla dolu bir mavi boþluk içinde uçmak sorhoþluðu bu çýlgýn tesirine raðmen. nesi varsa söyleyip bitirmeli deðil mi? Halbuki bu bir saat içinde." d hýçkýra hýçkýra aðlamaya baþladý. bavulumun üzerinde duruyordu.. güvertenin bir köþesinde oturduk. babamýn neferiyle berab ahatin zevki hâlâ içimdedir. erkenden rýhtýma gelmiþ. kapýlar adeta kendiliklerinden açýlýyordu. Müdü eðiliyor. Nereden çýktýðýma. yedi yaþýnda bir küçük kýzken. büsbütün gidiyorsunuz demek. bana yine þimdiye kadar kimseden iþitmediðim güzel sözler söyledikten sonra. g lk defa dikkatle yüzüme bakmaya. inþallah yine seni böyle kucaðýma alýrým. büyü olduðunu öðrendi- ÇALIKUÞU 139 ðim o insan bana bakarken. Bir kutu fondan. o senin gibi yalnýz deðildi. gö . . dedi. Bu ayrýlýk dakikasýnýn bir bulut gibi üs aðmen gülümsemekten kendimi alamadým. sýk bir sesle Fransýzca konuþm baþladý. Deniz yolculuðunu çok severim. güvertede kalmaya tahammül edemedim. bizi bekliyordu. on beþi aydýnlýktýr" derdi. Kimse. Yalnýz vapur kalkacaðý zaman dayanamadý: "Anneni bu radan vapura bindir140 Reþat Nuri Güntekin dim. adýmý söylemeye cesaret etti: . Gülmisal Kalfa ile belki. Þahap Efendi'nin yanýmýzda olmasýna raðmen. Þimdi.. O geçerken hademeler ayaða kalkýyor. unutulmuþ. Nazýr'ýn odasýna götürdü.. Teþekkür için elimi uzattýðým vakit. iyi iþitmek için elini kulaðýnýn arkasýna koyuyordu. her muamele bitmiþ. ayrýlýk saatinde durmadan konuþmalý. Fakat birdenbire gözlerimden yaþ Niçir ÇALIKUÞU 141 böyle aðlýyordum. bu aydýnlýðýn baþlamak üzere olduðunu hissediyordum. Çalýkuþu. adýna merhamet ve himaye denen büyük har keti yapmaya cesaret edemeyecekti. Hem. O insan. bir þey söylemedi. ben de galiba kendimi tutamayacaktým. Sonradan. merdiven kalkýyor!" diye kalfacýðýmý omuzlarýndan y r. sönük mavi gözleri izi seyrediyor. bilmiyorum! Kendi kendime söz anlatmak istedikçe gözyaþlarýna artýyor. kamarama kendi eliyl e yerleþtirdi. tartaklaya tartaklaya merdivenden indirmeye baþladýlar. yavaþ yavaþ kaybettiðim güzel neþemi tekrar buldum. Tekrar tekrar inip çýkarak kamarotlara tembihler veriyor.Bülbül gibi söylüyor Fransýzcayý maþallah. Altý.en. Þahap Efendi. hatta Hüseyin. halinden. Bir sabah. vapurdaki insanlar. "Haydi haným.. Ne ol du ðunu merak ederek açtým. ne yapmak istediðime dair sualler soruyordu n memnun kaldýðý belliydi. Feride. Yarým saat sonra B. ký-. artýk ona. Fakat o e nada bir kargaþalýk oldu. Benim dünyadc en delicesine sevdiðim þey. Gülmisal Kalfa beni vapura getirdi. Küçük kâtibin hediyelerinden birini dudaklarýma götür düm. Her iþimle uðraþmýþ. daima: "Ayýn on beþi karanlýksa. Bu çocuðun insanlýðýný dünyada unutamayacaðým. diy Gülmisal Kalfa. bende de aþaðý yukarý ona r þey kalmýþtýr. nasýl çalýþtýðýma. þube müdürü keyifli keyifli gülüyor: . Bavulumu. dan beri.

Olmaz. bir þeyden korkmuyordum. bu son sözü karþý odadaki komþuya iþittirmemek için. Hafif bir sabah rüzgârý. Bir otel odacýsýyla bu derece yüz göz olmak ne kadar doðru bilmiyorum. senin olduðun yerlerden de nefret ediyorum. aðzýný anahtar deliðine ko ltmýþtý.. Ýlk sabah uyanýr uyanmaz giyinmiþ. Bu sabah. Hem. Hacý Kalfa. parça parça daðýtýyordu. kuþ gibi ýslýk çalýp duruyorsun. . bu satýrlarý yazarken kirpiklerimden yaþlar süzülüyor. Gezme yok.Kahvaltýný getireyim mi? .Akþama kadar öyle aç açýna el âlemin yumurcaklarýyla uðraþýlmaz. Bu saatte otelin avlusunda kimseler yoktu. anladýn mý efendim.Þuna bak hele! Daha kendi çocuk.Yok. Daha sen.Sabah þerifler hoyrolsun hocaným.Öyle þey olur mu? Vazife sahibi bir hoca. demiþti.Yalan mý? dedi. bu daha ilk gün. kaldýn ir de yiyecek yemez-sen karþýki komþuna dönersin sonra. Beni görünce kýrk yýllýk bir ahbap gibi: . acaba dýþarýda sessiz sedasýz yaðan yaðmurun tesiri mi? Þimdi istanbul nasýl? Orada da aðmur var mý? Yoksa Kozyataðý'ndaki bahçe. sen niye böyle erken uyandýn. Fakat buna raðmen. Demek ki . efendim.Ne bileyim. dedi.Bugün kahvaltý etmesem olmaz mý? Ses. sinirlerim iyice bozulmuþtu. Sevi e yataðýmdan fýrladým. Gece yatarken pencereyi kapatmayý unutmuþum. 142 Reþat Nuri Güntekin Bugünün bana. öyle oldu. gayri ihtiyarý. önümdeki defter kâðýdýný fiske fis Bu. eðlenme yok. çantamý koltuðum rak sýçraya sýçraya otelin merdivenlerinden inmeye baþlamýþtým. sonr . dünyada bu gözyaþlarýndan daha manasýz þey olamaz. Beþ günden beri bu küçük otel odasýnda. öyle þey istemem. acelesi müstacel deðil. Ben Maarif Nezareti'nden tayin kâðýdýmý aldýðým dakikadan beri. diye gülmeye baþlamýþtý. Hakikaten. Ben. diye seslenmiþ. vücuduma mektep yatakh e uyandýðým bahar sabahlarýnýn hafifliðini veriyordu. Ellerini birbirine vurarak: . diye beni zorla h avuzun baþýna oturtmuþtu. Temiz bir su birikintisine baþlarýný daldýrýp çýkaran kuþlar gibi silkintilerle sularý etra aki aynanýn camýna sýçratýyordum. öteden beriden konuþmaya baþlamýþtým. nargilesini býrakarak ellerini beline dayamýþ: . fakat ben de onunla beraber gülmüþ. Artýk. uyandýðým vakit günlerden beri devam eden yaðmuru dinmiþ buldum. kuþa benzeyen bir tarafým olduðun dim de inanmaya baþlýyordum. karþýki dükkânlardan birine: .bepsiz ýstýrabým bu biçare þekerden geliyormuþ gibi. Hacý Kalfa. Hacý Kalfa. Kapý hafifçe vuruldu. Evet. Gece bir aralýk uyanmý arýmý.Bonjur Hacý Kalfa. Ben gülerek: ÇALIKUÞU 143 . Hacý Kalfa'yý büsbütün keyiflendirmiþti. üzerine kýraðý yaðmýþ yapraklar gibi ýslak bulmuþtum.. hafiflik etmemeye ye im. Hacý Kalfa. Bu Hacý Kalfa ile ne iyi dost olmuþtuk. anladýn mý efendim? Sana tirivere-yim.Hayrola Feride Haným. Bunu anlýyorum. dedim. fakat Hacý Kal-fa'nýn bir bebekle konuþur gibi hali karþýsýnda. ben de birdenbire çocuk tamý top gibi havaya atýp tutmuþtum. pencerenin karþýsýndaki yüksek dað tepelerinde yer yer ince dumanlar tütüyordu. karyolanýn örtülerine açlarýma vuran güneþ ýþýklarýný sarý pullar gibi titretiyor. . mahpus gibi týkýldýn. öðleye kadar nasýl yatar? demiþtim. Hacý Kalfa. þimdi ay ýþýklarý içinde pýrýl pýrýl yanýyor mu? Kâmran. artýk. kendin çocuksun! diyor ve kahkahalarla gülüyordu. þimdi bir parça güneþ. yine o beyaz pe küçük bir havuzun yanýnda nargile temizliyordu. kama inimini penceresinden denize fýrlattým. eski biçim küçük lavabonun önünde yýkanmaya baþladým. Bu hareket. . kutuyu yakaladým. sen yine erkencisin bugün. ayaðýnýn tozuyla mektebe gider çocuk maya. ya? Ben seni yol yorgunluðu ile öðley kadar uyur sandým. kahvaltý etmeden mektebe gitmeme katiyen razý deðildi: . Bulutlar daðýlmý . güzel bir haber getirmesine imkân yoktu. bu defa hiddetlendi: . Sen nereden anladýn benim uyandýðýmý? Hacý Kalfa gül . neþemi hatta ümidimi yeniden canlandýrýyor. Hacý Kalfa'mn sesi: . ben sadece senden deðil.Molla. Yastýðým da öyleydi. bizim hocanýma istanbul simidiyle beraber süt getiriver.

vah! .. 144 Reþat Nuri Güntekin Ben.Bir þey mi istiyorsunuz. siz de gelin. orasý da öyle. öyle yapmýþlar. . diye alay ediyordu. bir yandan nargilelerini çalkalýyor. Görünüþü ne kadar sefil olursa olsun. n eler biliyordu! Hele mektep hocalarý hakkýnda. Meðer biçarenin baþýna gelecek varmýþ.Yalnýz o deðil. Burasýný istemiþ. kâðýdý birkaç kere okudu. Her birini kaç kat elbiseleri olduðuna varýncaya kadar içli dýþlý tanýyordu. . istihareye varýr gibi düþündü. Müdür. Emrinizi göreyim. o gün.Hayret. Aman Yarabbi. belki bir çare buluruz. Çalýkuþu . Kadýncaðýz. .Bir iþiniz mi var? Müdire benim. tarihine baktý. Sizin istanbul sütleri bunun yanýnda nargile suyu gibi kal emiþti. battal. Sekiz. Bahçeden geçerken hareli bir dokuma çarþafa sýmsýký bürünmü kapalý bir kadýna tesadüf ettim. dedim.Huriye Haným kim efendim? . Dokuma çarþaflý müdire yüzünü açmýþtý. ben de müþkül mevkide kalýyorum efendim. haným? . sonra tereddütle: . Nezaret-i Celile'den is izah edelim.Ben ne yapayým. Fena halde þaþýrmýþtým: ÇALIKUÞU 145 . Bakalým ne cevap gelir? d u.. dedi. Kendi halinde iyi bir kadýncaðýz. Dikkatli dikkatli bakmaya baþladý: . Sonra kaybol demiþ sakat ayaðýyla önüme düþerek beni. hakikaten kendi kendime kaybolacaðým Merkez Rüþtiy boyalý tahta kapýsýna kadar götürmüþtü. fesuphanallah.Ancak.Müdire Haným'ý göreceðim. . Kolunda eski bir meþin çanta ile sokaða çýkmaya hazýrlaný ni görünce durdu. aðýr bir adamdý. Hacý Kalfa'nýn rivayetine göre Molla. Fakýnda olmadan ikinizi de ayný yere tayin etmi Vah Huriye Haným. ancak yollar karmakarýþýktýr. Molla'nýn kendi de az buçuk armut kokar. onun için sütleri ut kokardý.Böyle yanlýþlýklar ara sýra oluyor. fakat bir haf lu mektebinden bir hoca gönderdiler.Bir yanlýþlýk olmasýn kýzým.. . Emrim çantamda. Mektep yakýndýr. dedi. dedim. Siz de artýk o zamana kadar idare-i masl ahat buyurursunuz. istanbul'a yazmalý. bi rif Müdürlüðü' ne gidiyorum. ötekine iþten el çektirmek için emir yok. on güne kadar cevap alýrýz. Ben yeni Coðrafya ve Resim hocanýz Feride'yim.Gelibolu'dan gelen öteki hoca. Oranýn havasýyla imtiz edememiþ.Öyle mi efendim? dedim. mutlaka sevmek azmiyle girdiðim bu mektepte na ir felâketle karþýlaþtýðýmý tafsilatýyla anlatmalýyým.Evet. bir andan bitip tükenmez þehir dedikodularýyla beni eðlendiriyordu. Netice alýnýncaya kadar kadýncaðýzý meraklandýrmayalým bari. Dün istanbul'da n geldim. diye hükmetti. Beni tepeden týrnaða kadar süzdü. Bizim coðrafla ve resim hocalýðý açýktý. öyle olmuþ. Müdire Haným. sonra baþýný sallayarak: . sonra: . can sýkýntýsýyla dinledikten sonra aðýr aðýr: . Bizi. Haydi.Fesuphanallah.Bu hanýmýn emrindeki tarih daha yeni. . dedi. Binaenaleyh asýl makbul ve muteber olan budur. bakayým. gerçi öyle ama. seni ben götüreyim. 10 . Beni Maarif Nezareti'nden gönderdiler. uyuklar gibi gözlerini yumarak karþýsýn-dakileri dinleyen. Kýsa yeleðinin altýndan çýkan kýrmýzý kuþaðýna bakarak evvela yük arabacýsý sandýðým iriyar . Bakalým.Az eðlen.. dedi. Kapýcý kulübesinde kimse yoktu. sayýklar gibi kes sik lakýrdý söyleyen. .Molla'nýn sütü de süttür hani.F. bu adam. Maarif Müdürü.imkâný yok efendim. yaz kýþ ineklerini armutla besler. havuzun baþýnda kahvaltý ederken Hacý Kalfa. Ben.a da bana dönerek: .

odada beni müdafaa eden arkadaþla yalnýz kalmýþtým. diþlerim birbirine çarpýyordu. odanýn bir köþesinde. Baygýnlýk falan deðil. insaniyetine þaþtým doðrusu. Hocalar defterlerini. Huriye Haným. Arkadaþlar. bu defa da ayaðýný yere vurarak öteki hocalara çattý: . Yükseldikçe güzelleþen hýrçýn bir sesle haykýrýyordu: . hýrçýn tavýrlý. Muallimler odasý birbirine giriyor. kapýdaki çocuklarý kovan hocaným. utancýmdan gözlerimi kapatmýþtým. Ne mal olduðum zaten yüzümden belliymiþ. kapýya üþüþen talebeleri kov adeta kucak kucaða onlarla güreþiyordu. demek ister gibi omuz silkti ve güldü: . S amda çocuklarýn çaldýðý kursak düdüðü gibi bir feryatla: "Eyvahlar olsun a dostlar! Bu da m " diye düþüp bayýldý. gözlüklü bir ihtiyar hoca. Huriye Haným'ý bir türlü yatý perde sesini yükseltiyor. Sen misin hatýr soran? Huriye Haným.A dostlar. Ben. Aman neler söylemedi? Hem canýna kastetmiþi de üstelik keyif soru-yormuþum. Kara gözlü muallime. dedi. Bir de üstelik gülüyorsun.. "Bülbülün çektiði dili belasýdýr!" derler. bu nasýl müdirelik? Bu kadýnýn. etliðinden. "Sizi odamda bekliyorum. Maalesef kendimi tutamayarak gülümsemiþ-tim. Biraz sonra.Kýzým. biraz evvel benimle beraber gülen keskin kara gözlü genç kadýndý. kýzým. Merkez Rüþtiyesi'nde deðil. yalnýz kalacaðýný anlayýnca. Birdenbire ortadaki masaya bir yumruk indi.. insanýn baþýna çýkmaya kalk . incecik boynunun kenarlarýnda iki damar þiþti. Bunu yapan. yine maya. Onun ekmeðini elinden almak için Nezaret'te kim bi ir. Hakký vardý. sürahiler þangýr þangýr öttü. Uzun boylu. En fen i hocanýmlar da hemen hemen ona hak veriyor gibi vaziyetler alýyorlardý.Mahsus yaptým. Midesinde barut patlamýþ g geðiri-yor." diye kapýdan çýktý. Dünyada bundan büyük yüzsüzlük. vücudum buz gibi donuyor.. yine bir münasebetsizlik ettim. kitaplarýný. kýrk beþ yaþlarýnda.Aferin size arkadaþlar. arsýzlýk. ne yapacaðýmý þaþýrmýþ bir halde. Böylelerine ara sýra gözdaðý verilmezse olmaz. gülen yalnýz ben deðilmiþim. üstüne ortak getirmiþ sanýr. gözlüðünün üstünden aksi aksi yüzüme baktý: . kolumda çantamla dimdik duruyo Biraz evvel. terbiyesizlik ol Bir köþeye sinmiþ. keskin kara gözlü bir genç kadýn da kýs kýs anýma yaklaþtý. Köþede. Yüzüne sular. bu kadýnýn kocasý evlenmiþ. gözleri büyüdü. Hocalar. Ona teþekkür etmeye lüzum . dedi. bir dakikada sütliman olmuþtu. hiç lüzum yokken iyileþtiniz inþallah?" diye bir nezaket yapmak istedim.! Hayriye Haným. bir mu-allimenin namusuna dil uzatmasýna na aade ediyorsunuz? Neredeyiz? Bir kelime daha söylemesine müsaade edersiniz. çok beðendim doðrusu. dokuma çarþaflý müdirenin peþinde ayný dolambaçlý sokaklardan. sirkeler sürüyorla i fani-le gömleðini gevþeterek. onu deðil sizi mahkemelerde süründürürüm. Kadýncaðýz. yüzünden burnundan sular akarak gözlerini açmýþtý.146 Reþat Nuri Güntekin Yine. Huriye Hocaným.. kendi peri en anlayacaktý? Fakat. þimdi cana gibi bir þey olmuþtu. aðlamaya baþladý. bana neler oldu? Bunca yýldan sonra baþýma bu haller gelmeli miydi? diye perde perde sesini yükseltiyordu. Kendini nerede sanýyor bu kadýn?.Müdire Haným. ona deðil. týrýs týrýs mektebe dö le gitseymiþim. anlatamam. pire ýsýrýklarýyla benekli göðsünü ovuþturuyorlardý.Vah vah!.. kaç kiþiye.Bilmeyen. baþýný iki yana sallayarak: ÇALIKUÞU 147 . öyle bir parlayýþ parladý ki. ehemmiyeti yok. Siz de benim için üzüldünüz.. Hayriye Hocaným'ý sýrtüstü yere yatýrmýþlardý. Mektep içinde bir meslektaþýn tahkir edilme i böyle sýrýta sýrýta dinliyorsunuz ha? 148 Reþat Nuri Güntekin Ortaklýk. Ders vakti galiba gelmiþti. O. Kulaðýma usulcacýk: . kara yüzlü. gözlerim kararýyor. dedim. öyle kelimeler söylüyordu ki. en adi sokakta bile aðza alýnmazdý. diki epetlerini alarak birer birer daðýlmaya baþladýlar. ufak tefek bir kadýndý. Müdire Haným. Vak yüzü bir kat daha karardý. O. bardaklar..

neler gelmiþ senin baþýna? diye söylenmeye baþladý. resimli hazýr yelpaze gibi þeyler getiri . sakat ayaðýný sürüye sürüye yukarý çýkýyor. harap bir duvarý hatýra getiriyor. Siz hocanýným kýzý deðil misiniz? Kendimi tutamayarak gülmeye baþladým: .Safa bulduk efendim. dedi. Hacý Kalfa ile beraber. yere çömelir gibi yaparak. "Belediye mühendisi yarýn istanbul'a gide t'e uðramayý vaat etti" yolunda havadisler getiriyordu. i da namustan kýymetli þey yoktur insan için. Her gün.Ay! Hocaným siz misiniz? Hiç de böyle parmak gibi gencecik hocaným görmedim. Ceza Reisi kendisine nikâh etti. odaya sarý basma entarili. Onunla ahbaplýðýmýzýn nasýl baþladýðým anlatayým: Otele ilk geldiðim akþam. Otelde. Ben. odamda eþyamý y f bir kapý gýcýrtýsý iþittim.Avuç içi kadar yer. Baktým. böylece bilmiþ olasýn.Elinin körü. bu çehreye bir ölü kafasý korkunçluðu veriyordu. kimseye görünmeden mek * Hacý Kalfa. elinin körü. az iþimiz var da. iþlemeli bir yüz havlusu. Dersten sonra görüþürüz. hep bundan bahsedjliyormuþ. teveccühü artýyordu. yeþil krep baþörtülü bir k Daha kapýdan girerken: "iyisiniz inþallah.Hocaným. Bu kadarcýk bir zaman içinde nasýl duymuþtu. diyor" yahut. Öyle çarþýda pazarda yüzü açýk gezme. Þimdi. sizi y . o. makamla yavaþ yavaþ: . Nerede bulursun o taþýna topraðýna kurban olduðum istanbul'u. Otelin kahvesinde. otelin sahibiydi. ne cehenneme kayboldun yine? diye haykýrýyordu. kireçle delik deþik týkanmýþ. Yaz kýzým ÇALIKUÞU 149 yaz ve beni seversen benden de selam yaz. geldik. ikide bir. aþaðýdan.Vay. Beni Nazýr'a tavsiye eden yaþlýca bir þairden baþka kimseyi tanýmadýðýmý söyledim.Geldik. benim velinimetimdir ayol. Burada bir zamanlar idadiye müdürü idi. Buranýn dedikodusu boldur." Zavallý Hacý Kalfa.. dedim. kâmil ol. Bu Hacý Kalfa'nýn efendisi. 150 Reþat Nuri Güntekin Ýhtiyar adam. Tekrar bu b tazelemek beni iðrendiriyordu. kendisiyim efendim. Bende n sana nasihat. Gün geçtikçe.Hacý Kalfa. dedi. olmaz mý? Müdirenin kapýsýna kadar gittiðim halde içeri girmeyi bir türlü caným istemedi. sonra baðýrýyord . Ne tuhaf memleket! Birkaç saat içinde rezaleti duymayan kalmamýþtý. Ýmdi: (Aman Yarabb i kelimesini ne tuhaf bir eda ile söylüyordu!) Sana bir kýsmet de çýkar inþallah. Hacý Kalfa'nýn bana emniyeti. çantam aðýrlaþmýþtý. Bunu. evinden ufak tefe antel bir bardak örtüsü. haným kýzým" diye hatýr sordu. Dü zarif yüzü. Kadýn. Hacý Kal ir iþitmez çocuk gibi sevindi: . Ne yaparsýnýz. O a olsa kim kime.Hangi valide haným efendim? .. bir ahbabým daha olmuþtu: Otuzbeþ kýrk yaþlarýnda manastýrl adýncaðýz. Darýsý senin baþýna. odamý süslüyordu. ellerini rine vurdu: . bir e i balda.Vah hocaným vah. meyus bir tavýrla kollarýný kaldýrdý: " ' . Burada herkes herkesi tanýyor? ihtiyar adam.. beni görür görmez. Nezaret't emen mektup yazalým. Kollarým düþmüþ. safa geldiniz. her defasýnda türkü söyler gibi. "Müddeiumumi Bey rkmasýn. Bazen biz konuþurken.Valide haným nerede? . bir eli yaðda. dedi. Burada bi hocaným vardý.Ben hocanýným kýzý deðil. dum duma. Arife Hocaným. ensesini kaþýyarak: .. gözünü dört aç.. Hacý Kalfalar kaldýrsýn seni. Ýstanbul'a yazacaðýz diye sana bir oyun oynamasýnlar. Vakayý benden daha iyi biliyordu. Aman güzel diye mi? Ne gezer! iffetli diye. Biraz þaþýrarak: . diye söyleniyor. Maarif Müdürü sýkýþtýrsýn. Aman kýzým. rastýklý kaþla eri. . bu ne iþ? dedim. Mel ek gibi bir insandýr. aðýrbaþlý diye. . direk gibi bir ses: . uslu ol. de ki: "Hacý Kalfa kulun mübarek destlerin den busediyor.Hacý Kalfa.

Manastýrlý komþum. olur biter. onu gördüm. Lâkin. iki lakýrdý eder. seyret o kýzcaðýz nasýl yanýp yakýlacak?.. dedi ve tuhaf bir þekilde yere. Babasýnýn kapýsýnda üç beþ fukara doyuyor-nýuþ. Haçan bu va kit olur. onlarý tersyüzüne Manastýr'a çevirmek için ý rar ediyormuþ. bilmiyorsunuz. adeta hiddetle: .. bir tanecik kýzýný belindeki kýlýçtan baþka malý. iç sigara.Siz daha pek çocuksunuz. Bunca yýl bir yastýða baþ koyduk. Gam. Yüreði hasretten göz göz olmuþt la vurulanlarý hiç iþitmedin mi. Saba Allah gönderdi sizi hemþireceðim. Hareket Ordusu'yla. Yaðmur pencereler r.Þimdi böylesi de oluyor efendim. . . "Bunca senelik ka bu cefalarý" diye ayaklarýna kapandýðý. be hemþireceðim? Bazýlarý. Haline göre ba i. Manastýrlý Haným. Allah eksik etmesin. vaktiyle yalvara yalvara aldýðý karýsý. dedim. çocukla uyuttum. dedi. Hiddetle karyoladan fýrladým. Fakat cahillik bu ya. kendini aldatan bir erkeði nasýl sever? Ben. dedi. hemþireceðim- ÇALIKUÞU 153 Hele bir kere soðumaya baþlasýn. "Safa geldin" ÇALIKUÞU 151 demeye geldim size. Acýrým ona. Komþum 31 Mart'ta.insan. gülümseye gülüm-seye: . niþanlýsýnýn kendisini baþka bir kadý attýðýný öðrendi. iç sigara. ben içmem efendim. gündüzleri çoluk çocuk gailesi var. bir kasvettir basar beni. ayaklarýmýn dib ine oturarak dizlerini büktü. . olur ya. olur ya. açýlýrýz. Bu uzun hikâyeyi dinledikten sonra dayanamadým: . ne ciðerpare gözü görüyor. iç sigara. çocuklar uyurlar. Bu acýlarý çekmemiþsiniz. Komþum. Sen bak. kocasý bu iþten hiç memnun olmamýþ.. "hemþireceðim. hoca olduðumu öðrenince.. Kocadan ayrýl ve sesini titrete titrete: "Anadan geçilir. vurulduklarýnýn fakýnda bile ol eþ adým koþarlar. mülkü olmayan bir mülazýme kadar þöyle böyle geçinmiþler. öküzleri.Ben bir kýz biliyorum ki evleneceðine iki gün kala.Olur ya. bu fena adamýn yüzüðünü baþýna attý ve yabancý bir memlekete kaçtý. Yara sýcakken acýmaz. Ben. sokaktan boðuk köpek ulumalarý geliyordu.A hemþireceðim. O: . inekleri. bunu "h "e çevirmiþti. adamakýllý dertliydi. Bu dünyada ne olmaz? Biz.Ben iskemlede rahat edemem hemþireceðim.. siz de niçin sizi istemeyen bir insan üstüne bu kadar düþüyorsunuz? O sizi rsa siz de onu tekmelersiniz. derin bir ah çektikten sonr . kaçýp kurtuluyoruz sanýrlar. deli gibi odanýn içinde dolaþmaya baþladým.. . hemþireceðim.Sonradan piþman olmuþtur o kýz.aþlý baþlý hocaným sanýyordum. varmýþ. þeriatýmýz dörde ka zin veriyor.Ben de çokluk içmezdim ya. bir türlü kendisini alýkoymaya razý edemiyörmüþ. cahilliðime acýr gibi. o: "Ýlle kýlýçlý zabite varacaðým" diye tutturm asý ona yüz sopa vurup o beylerden birine verseymiþ. sonra entarisinin cebinden bir teneke tütün kutusu çýkararak alýn sigaralar sarmaya baþladý. Eh. dedim ve kendim karyolanýn kenarýna oturarak ayaklarýmý salladým. dedim. siyah diþleriyle acý acý sýrýtarak: . Zavallý komþum] biraz aðlayýp sýzladýktan sonra üç çocuðunu almýþ ve buraya ge m. kocasýnýn (B. bana evvela! "Haným kýzým" diye hitap ederken.A hanýmcýðým. Yalnýzlýk bir Allahü Teâlâ'ya muhsust r öyle deðil mi hemþireceðim? Efkârlarý bre efkârlan. dedim. yârdan geçilmez" diye bir beyit okudu. ta þu kar-þýki odacýkta oturuyoruz. Manastýr'da epeyce zengin bir adamýn kýzýymýþ. köpekler gibi yalvardýðý halde. Allah yi de bildirmesin. istanbul'dan dönen bi hbaptan. bunu anlamýyorum.) de bulunduðunu 152 Reþat Nuri Güntekin ve bura yerlilerinden bir kadýnla evlendiðini haber almýþ. Manas týrlý Haným: . kasavet böyle yaptý. gözümü açtým. o biçare kadýn da baþýna gelece ilsin! Tutmuþ. Odadaki iskemleyi göstererek: . Bunlardan birini bana ikram etti. Manastýr'ýii birçoðu onu istemiþ.Teþekkür ederim. oturun. Kadýncaðýz. O. .Buyurun.

küçükhaným" diye boynuma sarýlmaktan kendini alamadý. Ne boþ. pazar dolaþýyor. Dilini aðzýný baðlamýþ adamcaðýzýn. Mektepte tam not aldýðým hemen tek ders o idi. Fak an da yorulmaya baþladým. ne zavallý lakýrdýlar! Ya hele. yuvarlak ve çýplak baþýndan. gözünün hususiy etlerinden deðilse bile. bu dumanlý yamaçlarýn rüzgârý içinde saçý baþý daðýnýk. bana Rumeli büyücüleri hakkýnda uzun uzadýya tafsilat vermeye baþladý: Arif Hoca adýnda bir Arnavut varmýþ ki. ama olmuyor. Uçurum. ceza çekmiþtim. Arif Hoca. yahut boya kal emleriyle yaptýðým resimler için ne kadar azar iþitmiþ. bir kadýn bu garip dürbünü gözüne koyarak bir kere kocasýna baktý mý. öteki zalim için hiç üzülüyor muyum? Onu hiç aklýma getirdiðim oluyor m Manastýrlý komþumun katmerli düzgünleri. kýzýna çerçeve iþletmek için ucuz atlaslar. kazan kulplu 154 Reþat Nuri Güntekin rastýklarý. burnunun. . ÇALIKUÞU 155 Oteldeki yalnýz günlerimde yazýdan sýkýldýkça resim yapýyordum ve bu. insan. Hacý Kalfa. ona domuz gibi görünürmüþ. Fakat bunlarýn. Nihayet. hemen yola gelirmiþ. rastýk. Sabun toprakta eridikçe.Adamcaðýzýmýn gözüne hoþ görüneyim diye çocuklarýn boðazýndan kesip düzgün. bir topluiðne kaplar ve sabunu okuyup üfledikten sonra topraða gömermiþ. Samatyalýymýþ. Adamcaðýz üþenmeden çarþý. erkek ne ka uþa olsun. keçi yavrularý gibi sýçrayýp eðlenmedikçe neye yarar? Nerede o. posbýyýklarýndan. Zavallý kadýn. bütün kadýnlar. domuz kulaðýný.Ne yapardýnýz? dedim. kanadým kýrýk. Fakat o. benim için hoþ bir te yordu. saf bir kadýncaðýz. Kalemimi býrakarak. bunu yeþile boyamýþtý. . Hayretle gözlerimi açarak: . ið ermiþ.Ortaðým. kad nkli boncuklar satýn alýyordu. aðr parmaklarýmý birkaç kere sallýyorum ve komþumun artýk ezberlediðim sýrnaþýk aþkýnýn hikâyes eye hazhrlanýyorum. burada kocama basmýþ büyüyü. üst üste sigaralar sarýp içerek buna benzer masallar anlatýy er tarif ediyordu. Manastýr'da olaydým. Kýzýn adý Hayga . istanbul'un adý anýldýkça gözleri yaþarýyor kocaman göðsü derin hasret nefesleriyle kalaycý körüðü gibi Hacý Kalfa'nýn on iki yaþlarýnda bir oðlu. derin bir uçurumun kenarýnda. bende evvela iksinme hissi uyandýrmýþtý. yine bana getirirl Manastýrlý Haným. Ev. fazla sýkýldýðýmý görerek beni evine davet etti. karýsýnýn tutumluluðu tu gibi bir ev yaptýrmýþ. mektepte heykellerin mermer kaidelerine. beyaz önlüðünden ke stalýðýma hayran oldu. bazen bir sabun parasýna. on dört yaþlarýnda bir kýzý var. Hatta Hacý Kalfa'nýn da biri karakalem. o soðuduktan sonra sýzlanmaya baþlayan yara masalý! e þey olur mu? Ben. Penceremin karþýsýnda dimdik yükselen daðýn manzarasý ilk günlerde beni eðlendiriyordu. gücüm yetmez. bir dürbün ha tirirmiþ. erkeðini tekrar elde etmek için yapýlmýþ bir hi olduðunu öðrenince içim sýzladý. Anadolu'yu asýl bunun için is Küçükten beri resim yapmayý çok severim. hemþireciðim? Azýcýk geleyim mi? Yalnýzlýktan o kadar bunalmýþým ki. üç mecidiyeyi gözden çýkardým mý. o kadar derin ki bahçenin sarmaþýklarla örtülü pa llarýnýzý dola-yýp aþaðý baktýðýnýz zaman baþýnýza bir dönme geliyor. Çünkü. sürme i süsleniyorum. camý iki günde bu aþiftenin elinden kurtarýrdým ya.evam etti: . büyü.Gurbet ellerindeyim. fakat iyi ruhlu. Köþ miz oda duvarlarýna. Kocasý gibi kaba saba. et alçýn kayalar üstünde. Be e "istanbul kokuyorsunuz. Kolum. Dedim ya. diðeri suluboya iki resmini yapmaya çalýþmýþ Resimlerin ne dereceye kadar benzediðini bilemiyorum. Bu bahçede Hacý Kalfa'nýn ailesiyle beraber ne tatlý birkaç saat geçirdim! Nevrik Haným. diyordu ki: .iþin var mý. insanýn düþmaný da oturduðu yerde erir. çökük gözevlerini korkunç bir halka ile saran kuyruklu sürmeleri. istanbul'dan gelirk ama bir alay resim kâðýdý ve boya kalemleri almýþtým. baþýmý alýp saatlerce kýrlarda dolaþtýðým. deðil. baþýmý çevirmeden anlýyorum ki odur. bahçe kenarýndaki çitlere deðneklerle aklý aðaçlarý taþlayarak kuþ kaldýrdýðým günler! Halbuki ben. kocamý kadýnýn elinden alýrlar. Elim ermez. basmýþ büyüyü. kurþun. boþ zamanlarýnda çocuklarýnýn yardýmýyla. birçok ameliyatlarla. O günden beri odamýn kapýsý ara sýra gýcýrdýyor. Kadýncaðýz. teneke kutusundan. bu ses beni adeta sevindiriyor.

seni þöyle böyle bir haným sandýmdý. bücür bir çocuk. benim evlerinde bulunduðum zama na tesadüf etti. Görülecek þeydi! Çocuðun kabahati. kendini erkekten sandýðý için bu vazifeyi karýsýna yaptýrmýþtý. Sonra fevkalâde zekice bir þey söyleyeceðine iþaret olmak üzere gözlerinden birini kýrparak e etti: . tekdirat ile uslanmayanýn hakký kötektir. Bacak kadar boyu var.. taksim ameliyesinden sonra resimli bir "Peygamberler Tarihi" açtým. çiroz gibi kuru. o günden sonra önüne gelene benden.nde. ihtiyar Ermeninin bu hiddet sahnelerinden biri de.. Sýrasýna 156 Reþat Nuri Güntekin göre yankesicilik bile lâzým olurmuþ. defterler lerimin üzerine koyuyor: . bu solucan gibi sýpsýska çocuk o zamana kadar bu yükün altýnda ezilip ölmezse! Hacý Kalfa. sen. Dilenciye hýyar verdiler e beðenmemiþtir.Mirat. Zavallý Hacý Kalfa. suçiçeði çýkýyormuþ gibi iri sivilcelerle dolu. kara kýrmýzý yanaklarý. Almanca. kalýn kaþlý. Mektepten kulaðým dolu olduðu için tashih ettim. eðridir diye sokaða atmýþ. ne Mirat'sm. baþýnda saç olmadýðý için kaþlarýnýn kýllarý di kýndaki bilgilerim ona bir mucize kadar yüksek görünüyor:" Bu ne'iþtir ki! Bir Müslüman muh at benim dinimi papazlardan iyi biliyor. türlü türlü huyu var. Bir iki zarp. Kýzcaðýz. Ben. onu adeta darbýmeseller ve beyitlerle azarlýyordu: . iki sene Ermeni mektebine gitmiþ. okuryazar bir adam deðilmiþ ama. hocanýma karþý yüzümü kara çýkarýrsan yedirdiðim ekmek burnundan du. insan her þeyi bilmeliymiþ. M5rat. Ne arifane isimdir o. Hacý Kalfa bir gün. anasýnýn piþirdiði bir yemeði beðenmemi Hacý Kalfa. Sen seni bil sen seni Sen seni bilmez isen Patlatýrlar enseni. Dünyada bundan daha gülünç manzara olmazdý. bir gün oðlundan bahsederken dedi ki: . namünasip bir halt yeyip. Osmanlýca Murat. Hacý Kalfa. anladýn eðerki.. ne M rat. vaftizi anlatýrken saçma sapan bir þeyler i. ÇALIKUÞU 157 Hayganuþ'a gelince. Hacý Kalfa'nýn programýna göre bu çocuk. ancak bir meretsin. bana doðru getirerek: "Þu çocuðu benim tarafýmdan. o adeta." diye istavroz çýkarýyordu. ilmin kýymetini takdir edermiþ. Allah aþkýna vazgeç.£tli butlu ablasýnýn tersine. ta alnýnýn ortasýndan öp. Ermeni Katolik mektebine gidiyordu. m iz bir ermeni kýzý. kýz olmasýna raðmen onun tahsiline de Mirat'ýnkinden daha az ehemmiyet veriliyor deðildi. isyan ediyor: "Mahsus söylüyorum. Hayganuþ. Sen kim oluyorsun ki Allah'ýn verd iði ekmek ve nimeti beðenmiyorsun?!. . benim derin ilmimden bahse baþlamýþ. iki senede bir mektep deðiþtirecek. komþularýndan inmeli bir ihtiyarla siyah þalvarlý bir dudu karþýsýnda kýzýný sýký bir imtihandan geçirmemi istedi. Hacý-Kalfa.Mirat'ýn adýna dikkat etmiþsindir. ingilizce. Böyle þeylere 158 Reþat Nuri Güntekin lüzum var mý?" diye kýzýp söylendikçe. Ö otele girip çýktýðým zaman kahvedeki iþsizler beni görmek için suratlarýný camlara yapýþtý Ben: "Hacý Kalfa. Yoksa. ihtiyar odabaþý. î. Yerinden kýpýrdanmasý iskeleden mavna kalkmasý gibi zorlu bir iþ olan þiþman karýsýný enses tu. beni kýzdýrdýðý zaman ben de ona.Hele þu miskine bak.Haydi bakalým Hayganuþ. Hacý Kalfa. anladýn mý attý. kýzcaðýzýn kitaplarýný. beni dinlerken gözleri büyümüþ. renksiz. iki lisana da uyar. bulmak için bir hafta kafa pa tlattým. Ermenice Mirat. derim. Ýsa ve vaftize dair bir parça tesadüf etti. Italyancayý mükemmel öðrenerek tam bir adam olacakmýþ. ii. Hani sank erin kulaklarýna gitsin de. Mirat. vaftize dair bazý sade malumat verdim. sen hakikat eli öpülecek bir ulema imiþsin. yirmi yaþýna k ile Fransýzca. sana ettiklerinden utansýnlar gibilerinden" diyordu. Eþek hoþaftan ne anlar? ihtarlarýmý semi itibar sok. iki seneden beri de Osmanlý mektebinde okuyormuþ.

" dedi. Mamafih. suyu güzel. Babayani çarþafýma. bir aðaçlýk ve ikinci bir köprüden geçtim. Bundan sonra. sokaða çýkmýþken bir kere oraya da uðramak zaruriydi. Hayret! O. gözleri yarý kapalý düþünüyo 160 Reþat Nuri Güntekin Beni görünce. çok daha hayýrlý bir ilim. menazýr-ý tabiiyesi ferahfeza. Kâmran.Haným kýzým. Mektebin içinde muallimlerin ikametine m ahsus daire de var. Þimdi bir genç muallimimizin himmet ve fedekârlýðýna muhtacýz. Nezaret-i Celile'den henüz bir cevap almýþ deðiliz. Gönül is oraya sizin gibi güzide bir haným gitsin. hemþire haný emindim. Allah vere de hasta olmasam. güneþ iþlemiþ yosunlu denizler gibi içlerinde hilel aþan gözlerini acýtmak içindi. Güneþ. Gerçi. reçel kavanozlarý. yumurta vesaire fiyatlarý. Maarif Müdürlüðü'nde kuþaklý baþkâtibin: "Hâlâ Ýstanbul' dan bir ses seda yok. bizim oburluðumuzla kim meþgul olma hatýrýna getirecek? inþallah iþlerim yoluna girsin. Müdürün hademesi merdivende beni görünce: "isabet ki. Ancak. maaþý sizin burada alacaðýnýz maaþtan noksan. bir çayýr. Samatyah Madam." Bey dediði Maarif Müdürü idi. karþýma çýkan dik bir yokuþa onra. yakasýný gevþetmiþ. göz kýrpýyordum: . Ben de seni ar rdum. bana baþka bir cihetten de kârlý oldu. söz atmaya baþlamýþlardý. Huriye Haným kýdemli bir muallime olduðu için sanýrým ki onu iltizam ederler Aksi bir cevap geldiði takdirde müþkül mevkide kalacaksýnýz. esnedi. ÇALIKUÞU 159 Nerede kalmýþtým? Evet Hacý Kalfa benim günlerden beri ilk defa açan güneþten doðan neþemi n iyi bir havadis öðrendiðime vermiþ ve beni sýkýþtýrmaya baþlamýþtý. cennet gibi bir yer. sarý. Daha da dolaþacaktým. Hacý Kalfa'nýn nasihatlerini hatýrlayarak korktum ve tekrar tersyüzü geri döndüm. Benim "Peygamberler Tarihi" hakkýndaki b lgilerimden. Havasý. ya r çocuk yaramazlýðý mýydý acaba? Hayýr. Böyle fýkýr fýkýr gülüþün boþ deðil. yine kýrmýzý çuha kaplý yazýhanesinin önünde. herhalde. Fakat. senden þimdiki kadar nefret etmediði zamanlarda da gözlerine garezdim. Cidden iyi bir yer. kendim için dolabý yapacaðým. ilk fýrsatta maaþýnýza za m yaparak bugünkü miktara iblað ederim. elbette unutmamýþsýndýr. kaybolmak ikesini göze alarak otelin biraz ilerisindeki köprüyü geçtim. Ne irade buyurulacaðmý k iyorum. Birçok levazým-ý risi-ye ve ikmal-i nevakýsýna muvaffak olduk. sýmsýký kapalý peçeme raðmen kýlý peþime takýlmaya. isterseniz bol para da biriktirebilirsiniz. iki saat mesafede bir "Zeyniler" nahiyesi var. Halbuki maksadým sadece bugünün vakalarýný kaydetmekti. bunlarý. sedefler gibi parlayacak renk renk kavanozlar dizeceðim. Bu garez baþladýðý zaman. yarý þaka. yarý ciddi bir manalý manalý gülüyor. Fakat a mukabil. buradakiyle nispet kabul etmeyecek ka dar ucuz. Ne âlâ. Kendisinden hem kolay. süt. O takdirde buradaki Ýdadi Müdürlüðü'nden daha kârlý . Kendime ait bir haber l benim kulaðýma gelmesi mümkün mü? Neredeyse acýktýðýmý ve uykum geldiðini bile bu garip o öðreneceðim! Hacý Kalfa: . beni yeþil renge garez ettirdi. et. g t güzel reçel ve þekerlemeler yapmasýný biliyordu. geldin hocaným. benim de baþýmý sokacak küçücük bir evim olsun. Evet. Orada bir Vakýf Mektebi vardý. raflarýmý oymalý uçurtma kâðýtlarýyla süsley a yakutlar. ahalisi haluk ve müstakim. birazdan otele gelecektim. hem ucuz reçel tarifleri aldým ve Gülmisal Kalfa'nm yemeklerini yazdýðým deftere özene bezene not ettim.Hele nazlanma söyle. o kadar güzeldi ki. Hacý Kalfa'nm evindeki gibi. her aklýma geldikçe yemek için kimseden izin istemek. kolunu salývermiþ.Hacý Kalfa'nýn ailesiyle tanýþmak. Artýk aklýma bile ge mediðim Kâmran'ýn o kadar nefret ettiðim gözleri. Aklýma bir çare-i tesviye gel uraya bir. Sen Allah bilir iyi bir þey iþi Ondan daha kulaðý delik görünmek. beyaz. * Yine sapýttým. Þimdi gayet iyi hatýrlýyorum. Ke n de. ben evvelden de. kehribarlar. Geçen sene. ebed dinlendirir gibi elini. fakat kay daha büyük bir tehlike baþ gösterdi. Hem de ayný zamanda eci rli bir hizmet-i vataniye olur. bir-hayli fedakârlýkla tamir ve tecdit ettik. Aralarýnda sadece yeþil yok. gerindi ve tane tane söylemeye baþladý: . ikide bir avuçlarýma toz doldurarak yüzüne serperdim. Bu. yahut büfe hýrsýzlýð riyeti de yok.Kim bilir belki söylenmemesi lâzým gelen bir sýrdýr. al. daha on iki yaþýmda yoktum. nedense izzetinefsimi okþuyor.

Durmadan elin i maþayý þakýrdatan bir kahveci çýraðý öteden: . diye baðýrdý. Hiç olmazsa bu iþi Hacý Ka lfa'ya bir kere danýþmalýy-dým." yolunda sözler de iþitilmeye ire omuz baþýmda peyda olan yeþil sarýklý. leke sabunu. birdenbire "evet" demeye cesaret edemedim. iri yarý bir hoca. Hem derslere devam ediyor. þu hatunun r a mani olma. siz onu da çeker çevirirsiniz.Rica ederim hocaným. Yalnýz. Yüzüm. ne yapacaðýmý þaþýrmýþtým. bu garip komedyayý gören yanýmýza geliyor. ak sakallý. Baþka talipleri de var. Elbet. bir yandan buram buram ter döküyordum. baþýndaki canýn sokak ortasýnda kalacaðýný ve dileneceðini anlattý. yavaþ konuþun. benim neler çektiðimi bilseniz. aðlatma fukarayý küçükha-ným. dereler. ellerim ateþ gibi kesilmiþti.O halde.. perde perde sesini yükselterek iðrenç bir tarzda yalvarýyord Ne söyleyeceðimi. pek fazla müteessirim de. yakasýnýn düðmelerini kopar llerimi dizlerimi öpmeye kalkýyordu. Zeyniler'i beðenmeyecek olur anýz bana iki satýr bir þey yazarsýnýz.te gelirsiniz. Huriye Haným gittikçe coþuyor. yüzünü görünce korktum. geçenlerde size karþý bir terbiyesizlik ettim. görmezliðe geldim ve acele ace Fakat yolumu kesti. 11 162 Reþat Nuri Güntekin Daha fenasý. Bu defa. niyazýnda bir kadýncaðýz. dedim. Ah kýzým. iki saat sonra gelir. Çarþafýmýn içinde bir yandan titriyor. yeni tedris usu ne vâkýf deðil. nasýr ilacý satan yaygaracý esnafýn etrafýna nasýl üþüþürler. yalnýz bir saat beyefendi.Ziyaný yok efendim. namazýnda. Utancýmdan yerlere giriyordum. Maahaza. Peygamber'i de hoþnut etmiþ olursun. sofada ortaðým Huriye Haným'la burun buruna gelmeyeyim izim ismimizi. Kendi halinde. kâ . derhal sizi buraya münasip bir yere alýrým. þerbet taþýyan peþtemallý esnaf çýraklarýndan bir daire çevriliyordu. etrafýmýzda kalem odacýlarýndan. Fakat nedense o. Allah'ý da. Etrafýmýzdaki kalabalýðýn gittikçe büyümekte olduðunu dehþetle gördüm. ahalisi iyi. sana da garip hazinesinden baþka bir kapý açar. Allah'tan daha ne ister? Gözümün önüne güneþli yollar. Gayri. yüreðim þiddetle çarpýyo Bununla beraber. dedim ve geçmek istedim. yaþlýlara hürmet ve muavenet bir vazife-i diniye ve insaniyedir. cevabýmý veririm efendim. yiyecek içecek ucuz. ben yalvarmaya baþladým: . . Çalýkuþu . dedi. Sinir hali.Öyledir öyle.Mektepte ihtiyar bir hatun var. halime acýrsýnýz. inadýna kameti artýrdý. . Þimdi adeta saçlarýný yolarak. insan. manzara güzel. Sen evvel Allah nerede olsa ekmeðini çýkarýrsýn! Kalabalýðýn bir kýsmý kahkahalarla gülmeye baþlamýþtý. Maarif Müdürü devam etti: .. Evvela halinden þikâyet etti. kahve. Ne olur terbiyesizliðimi affedin. yakamý býrakmamaya karar vermiþti. Gel. Hoþ. yine Hacý Kal-fa'dan öðrenmiþtim kadýn gözümü o kadar yýldýrmýþtý ki. bahçeler. Maarif Müdürü'nün yanýndan çýkýnca. elden kaçýrýrsan karýþmam sonra. Fakat o. hem mektebin hizmet lerini görüyor. Bu teklif karþýsýnda ne söyleyeceðimi bilmeyerek susuyordum.Aman kýzým. doðrudan doðruya tap etti: . biz de öyle b sýnda kalmýþtýk. Allah aþkýna kusuruma b . Etraftan: "Yazýktýr zavallýya. Ben korkarak: . þýmarýk bir dilenci gibi çarþafýmýn ucunu tutarak benimle konuþmaya ba . Cenab-ý Hak rezzak-ý âlemdir. bu iþ müstacel.Þimdi müsaade buyurunuz.Kýzým. Herkes bize bakýyor.Hanýmefendi kýzým. Hani Ýstanbul'da sok n. iki ortaklar koyduklarýný birkaç gün evvel. si dükten sonra merkeze tayin edilseniz de "istemem" diye ayak direyeceksiniz ya. Müdür Bey biraz canlanýr gibi oldu: . Þöyle böyle isviçre köyleri gi r þey.F. ÇALIKUÞU 161 Hava güzel. ormanlar geliyor. Bu esnada kýrmýzý kuþaklý kâtip de s akasýndan yakalayýp hemen merdivenlerden atarak: .

hele anlat. galiba yollarý þ göre ölçüyor. ne reden geldiðini fark edemezsin.Yanlýþ. rezalet o kadar büyüdü ki. beni bir köye atýp yerime Huriy lýkoymak için plan tertip etmiþler. Hacý Kalfa.Neyi öðrendin? . Ben þimdi Maarif Müdürü'nün yanýndan geliyorum. bu kadar sefaletle beni klýma sýðdýramýyordum. o yerinden kýmýldamaya üþenen Maarif Müdürü araba in konaðýna giderek emrimi imzalatmýþtý. Dün akþam gelen emir üzerine Maarif Müdürü.. sinirli bir tavýrla baþýný iki yana sallýyor: . Müdüre baltayý as! Tekrar omuzlarýmý silktim: . Akþama doðru iþ bütün tafs f Müdürü.. dedim ve apanarak öpmeye çalýþtýðý dizlerimi zorla kurtardým ve Maarif Müdürü'nün odasýna döndüm. o Zeyniler'de de mesut olmasýný bileceðim. . Nihayet: . anladýn mý efendim? .Deðmez Hacý Kalfacýðým.. Hacý Kalfa. Maarif Müdürü'nün sözleri üzerine þýk bir Avrupa köyü gibi görmeye baþladýðým Zeyniler'e ge kuþ uçmaz. öyle aðladý. þüpheli þüpheli yüzüme baktý: . Bazen aylar ayý masadan masaya süren muameleler istedikleri zaman öyle kolay çýkýyor ki. bu maskara vaziyetten kurtulmak için teseler verirdim. Nezaret. Bir saate kalmadan bütün muamele bitmiþ. dedi.Ne emri Hacý Kalfa? . peki.Peki. Hacý Kalfa beni dinlerken iri burnu horoz ibiði gibi kýzarý-yordu... hem memnun bir tavýrla . . Sonra hasta olursan ne yaparýz? Adamcaðýzýn benim hesabýma kýzmakta. 28 Ekim Bugün. kervan geçmez bir yermiþ! Bir seneden beri boþ olduðu halde en düþkün muallimler raya gitmeye yanaþmýyorlar mýþ. mahsus getirmiþler. uyur uyur da sonra adama öyle bir vurur ki.Sen sakladýn da ben öðrenmedim mi sanki? Allah mübarek etsin. Huriye Haným'ýn Maarif Müdürlüðü koridorunda benimle karþýlaþmasý evvelden hazýrlanmýþ bir kallý hocayý bile. beni kapýda karþýladý.Yaþadýk Hacý Kalfa! isviçre gibi bir yere gidiyoruz. 164 Reþat Nuri Güntekin Demek ki. telaþ etmekte hakký varmýþ. diyordu. emir dün akþam gelmiþ. ÇALIKUÞU 165 Ben bunlarý öðrendikçe þaþýrýyor. nasýl isterseniz öyle olsun. nedense beni býra rtaðýmý ileride açýlacak baþka bir yere göndermeyi muvafýk görmüþ. Çünkü: "Nihayet iki saat" dediði yol tam sabahýn onundan geceye kadar sürdü. saçlý sakallý bir büyük memurun. Sen üzülme o kadar.Ahlâksýz herif. Gönüller þen olsun! Zeyniler. ÇALIKUÞU 163 Niçin gülmüþlerdi? Kahvecinin söylediði. Nezarete yazdýðý tezkerede onun daha kýdemli bir muall ileri sürerek benim baþka bir yere kaldýrýlmamý istemiþ.Ne ettin behey cahil çocuk. Huriye Haným'ýn pasaportunu eline vermiþler . iyi bir yerden iþittim. þimdi senin aðzýný yýrtarým. Biraz sonra bana Merkez Rüþtiyesi'ndeki derslerimden kendi arzumla istifa ettiðime ve Zeyniler mektebi muallimliðine talip olduðuma dair bir kâðýt imzalattýlar.Adam sen de! insaný en yakýn akrabalarý kalpsizce vurduktan sonra yabancýlar vurmuþ ne çý ? Ben. Ellerini birbirine vurarak dövünmeye baþladý: .Emrinin geldiðini caným. Öyle bir þey yok.Sen bilmezsin o uyur yýlaný. Müdür. hem sitemli. diye baðýrdý. Hacý Kalfa'nýn saf vesvesesiyle alay ederek bir nefeste vakayý anlattým ve çantamdan emrim i çýkararak elimde salladým: . akþama doðru bir Çeçen arabasýyla Zeyniler'e geldim. Fakat. Otele döndüðüm zaman Hacý Kalfa.Caným Merkez Rüþtiyesi'nde seni alýkoymuþlar. ne ettin? En sonunda seni tongaya bastýrdýlar ha! Hemen git.Hayýr. Fakat. senden sakladý. Rüþtiye Müdiresi ve galiba Huriye Haným'ýn Rume risi olan Muhasebe Müdürü geç vakit bir toplantý yapmýþlar. Bu iþte bir oyunbazlýk var mý dersin? Anlat. Huriye Haným'ý tutuyormuþ. Allah aþkýnýza yakamý býrakýnýz. ihtiyar adam. Maarif Müdürü. Hoca Efendi'nin söylediðinden baþka bir þey deðild Huriye Haným. .

bir ayrý sýzý uyandýrýrmýþ. Fakat zabit. Yarý çýplak olduðum için tekrar odama girmiþtim. Çocuklar. Bütün aile. kolay kolay onun yakasýný býrakmaya razý olur mu? Tabii yalvarmaya. Uyk le ilk aklýma gelen þey yangýn oldu. taþlýklar.. çýplak kafa. ne pahasýna o un kadýný çocuklarýyla beraber memlekete göndermeye karar vermiþ. sýrna aþlamýþ.. kâh kurumuþ sel çukur eyniler yoluna diþli þimendifer yaptýramamýþ olanlarýn. Sesler. Daðýnýk saçlarým. korku. karyolamýn üstüne düþmüþtüm. Zavallý kadýn her tekmeden. ihtiyar odacý: "Ne ayýptýr. yaþadýðý yerlerde beraber bulunduðu insanlara görünmez ince teller mýþ. Bu gece. essizliði içinde çocuk feryatlarý. Arabanýn hazýr olduðunu haber vermeye geldiði vakit. bir teneke lamba yakalayarak don gömlek dýþarý fýrlamýþtý.ek adamcaðýz! Kabahat kendisinin deðil. sofalar ve merdivenlerde. Manastýrlý Haným. "Anamýz. benimle ayný günde B. biletlerin alýnm nu. ayaklarýna imam galoþlarý giymiþti. Birdenbire korkunç bir gürültüyle yataktan fýrladým. Ýnsan. sille tokat seslerine karýþýyordu. gürültüler tamamýyla kesilip otel sükûnuna dö-nünceye kadar kendime gelemedim. Aþaðý sofadan ayak patýrtýlarý. atik davranmýþ kollarýmla adamcaðý yakalamýþtým. fena hal nirlerimi bozmuþtu. kâh dað yamaçlarýna týrmanan. çýplak ayaklarýmla odadan fýrladým ve feci bir dayak vakasýyla karþýlaþtý r zabit. Ömrümde baþýma gelmemiþ bir kahkaha krizi anýyor. þaþkýnlýk. Mektept zber-letmiþlerdi. Azizi minde kocaman bir kýrmýzý fes. Yoksa. Bereket versin ben.. nihayet kocasýnýn canýna yetmiþ. Uykumun arasýnda iri iri konuþma sesleri fakat bir türlü kendimi açamýyordum. re adeta kocaman bir futbol topu gibi havaya fýrladý ye aralýk kapýdan sýrtüstü odama yuvar arak çýplak bacaklarý havaya kalktý. az kaldý Hacý Kalfa'yý tanýyamýyordum. Samatyalý Madam'l e Mirat'ýn tuvaletleri de onunkinden aþaðý deðildi. ihtiyar adam: "Vay aman! Vay aman! Hay nalçasýna tükürdüðüm katýrý!" diye söylenerek ayaða Fakat bu sefer ben. çizmeleriyle çiðniyordu.. Arala168 Reþat Nuri Güntekin . ertesi sabah erkenden hazýr bulunmasýný söylemeye gelmiþ. öldür beni. Artýk dýþarýda ne olup ne bittiðini anl halde deðildim. Hacý Kalfa'nýn ailesi. peþtemalýný. Fakat yangýna uðrayanlar herhalde birbirlerini dövmezl rdi. Dün gece. Hacý Kalfa'nýn karnýna çizmeli ayaðýyla öyle bir tekme savurdu ki.. Zaten öyle olmasa da elimden ne gelirdi? ÇALIKUÞU 167 Alt katta yatanlar da uyanmýþ olacaklardý. saçsýz baþýný kulaklarýna kadar örtüyordu. kendine göre bir ahenkle sürüdüðü þýp þýp asýna soluk çuhadan yakasý kapalý uzun bir ceket. lâkin býrakma. 166 Reþat Nuri Güntekin içinde çok acý saatler geçirmiþ olmama raðmen küçük odamdan adeta hüzünle ayrýldým. kocaman bir balkabaðý gibi tahtalara çarpýp patlayacaktý.. ellerimle yorganlarý burarak kývranýyordum. Sofada bir þeyler yýkýlýp devriliyor. fakat inanýlmaz bir kuvvetle yine yerinden kalkarak zabitin dizl erine týrmanýyordu: "Kulun kurbanýn olayým efendiciðim. beni þehirden yarým saat uzaktaki bir çeþme baþýna kadar selametleme ldi. kopan keman telleri gibi acý sesler çýkarmaya ba ep birinin gönlümüzden kopup ayrýlmasý. Bunu yazan þair ne kada * Bir tesadüf eseri olarak Manastýrlý komþum da. Babam anamýzý öldürüyor!" diye haykýnyorlardý. Vakayý sonradan bana anlattýlar: Manastýrlý Haným'ýn. bir düðüne. otelde bu olur mu?!" diye baðýrarak aralarýna gi mek istedi. bir aðýzdan. anlaþýlmaz sesle . çantamý hazýrladýktan sonra yatmýþtým. Fakat o. zabit. sonra Hacý Kalfa'nýn hali hep bir araya gelmiþ.'den ayrýldý. boþama!. Sofanýn tavanýnda bir aydýnlýk gezinmeye baþlamýþtý. ne rezalettir. arsýz muhabbeti. Uyku sersemliði. boðuk hýrýltýlar. Manastýrlý komþumu yerden yere sürüyor. daha doðrusu bir cenaze alayýna gider gibi giyinmiþti. lde benden çok daha acýnacak bir vaziyette olarak. yýlan gibi ýslýk çalarak inen her kamçýdan sonra inleyerek taht erine yuvarlanýyor. ayrýlýk vaktinde bu baðlar gerilmeye. Merdiven aralýðýnda Hacý Kalfa'nýn çýp gürültüyü iþiterek uyanmýþ.

nnda ^mbilir ne gibi sözler ve sahneler geçtikten sonra bu korkunç dayak faslý baþlamýþ. Belki iki saat sonra, tekrar uyumaya hazýrlandýðým sýrada Hacý Kalfa, hafifçe kapýma vurdu: bakasýn, hocaným, otelde baþka kadýn yok. Fakir hatuncaðýz bayýlýp duruyor. Salt gülmek ol l dinini seversen þuna biraz bak. Adýmýz erkeðe çýkmýþ diye yanýna giremiyorum. Sonra ölür, de girer he!" dedi. Kapý aralýðýnda Hacý Kalfa'nýn yüzünü görünce beni tekrar bir gülme aldý: "Geçmiþ olsun!" d kat bir türlü kelimeler aðzýmdan çýkmýyordu. Hacý Kalfa, dargýn dargýn yüzüme baktý; yarý mahcup bir eda ile baþýný sallayarak: "Gülürsün! Salt kýkýr kýkýr gülürsün. Ha çapkýn seni! Þuna bak hele!" dedi. "Gülüyorsun" kelimesini "gülürsün" diye o kadar tuhaf söylüyordu ki, þimdi bile gülmekten k alamýyorum. Hemen bir saatten fazla dertli komþumla uðraþtým. Zavallýnýn vücudu yara bere i i, ikide bir bayýlýyor, gözlerinin siyahý kaybolarak çenesi kilitleniyordu. Bir baygýnla uðraþmak, ilk defa baþýma gelen þey. Ne yapmak lâzým geleceðini kestiremiyordu t iþ baþa düþünce, insana öyle gayret geliyor ki... Bu, her biri en aþaðý beþ dakika süren bayýlmalarda kadýncaðýzýn kollarýný, vücudunu ovuþtu su döktürerek ýslatýyordum. Alný, yanaklarý, dudaklarý birkaç yerinden çatlamýþtý. Bu çizg ce sýzan kanlar düzgünlere, sürmelere karýþýyor, kirli bir siyahlýk alarak çenesine, göðsün bbi, ne çok boya varmýþ bu yüzde!... O kadar su döktüðüm halde, bir türlü bitip tükenmiyord O sabah, uyandýðým vakit, karþý odayý boþ buldum. Zabit, erkenden onu, çocuklarýyla beraber abaya atarak götürmüþ, komþum gitmeden beni görmek, helallik dilemek istemiþ,

ÇALIKUÞU 169 fakat gece, onun yüzünden uykusuz kaldýðýmý bildiði için uyandýrmaya kýyamamýþ. Hacý Kalfa' tekrar gözlerimden öpmüþ. * Arabada, gözüm Hacý Kalfa'nýn yüzüne rastladýkça gülüyordum. O, bu yersiz neþenin sebebini bir gülümsemeyle baþýný sallayarak: - Gülürsün he! Hâlâ kýkýr kýkýr gülürsün he! diye bana çýkýþýyordu. Sonra, akþamki tekmenin dehþetinden bahsederek: "Tabanýna tükürdüðümün katýrý, anladýn mý e ti beni, karnýmýn içini karmakarýþýk etmiþtir. Mirat, benden sana baba nasihati: Sen sen ol arý koca arasýna gireyim deme. Karý koca ipektir, araya giren köpektir," diyordu. Bütün aile, küçücük arabanýn içinde üst üste, þehrin dýþýndaki bir çeþme baþýna kadar gelmi Ayrýlýk yeri burasýydý. Hacý Kalfa, iki týpalý þiþeye hazýrlamýþ olduðu sularýný çeþmeden t acýma uzun uzadýya tembihler verdi. Samatyalý Madam, gözleri dolu dolu, bir gün evvelden b enim için yaptýðý, çörekleri stepetime doldurdu. Bana karþý tamamiyle lakayt olduðunu zannettiðin) vahþi Hayganuþ, bir yerini incitmiþ gibi birdenbire aðlamaya baþladý. Hem de ne aðlayýþ! Kulaðýmda iki inci küpe vardý. Onlar^çýkararak Hayganuþ'un kulaðýna taktým. \ Hacý Kalfa, hediye için adeta mahcup oluyor: "Yoo, hocaným, hediye dediðin para edecek þey olmamalý. Bunlar kýymetli inciler," diyordu. Yine hafifçe güldüm. Kýzýnýn benim için döktüðü inciler yanýnda iki paralýk kýymeti olmadýð mcaðýza! 170 Reþat Nuri Güntekin

Hacý Kalfa, beni tekrar arabaya bindirdikten sonra, derin derin içini çekti, elini göðsüne urarak: "Tövbe olsun, hani þu ayrýlýk bana akþamki tekmeden aðýr geldi doðrusu!" dedi. Geceki hengâmeyi hatýrlatan bu sözler beni bir kere daha güldürdü. Araba yürümeye baþlamýþt n parmaðýný sallýyor: "Gülürsün he çapkýn, gülürsün!" diyordu. Yol, þimdiden uzamaya baþlamýþ olmayýp da gözlerimi görebilseydin, bu sözleri söylemeyecekt alfacýðým. * Araba; iniþli yokuþlu dað yollarýna girmiþti; kâh kurumuþ sel çukurlarýndan geçiyor, kâh bo ozulmuþ baðlarýn kenarlarýný takip ediyordu. Seyrek fasýlalarla tek tuk köylülere, yorgunluktan inler gibi sesler çýkaran kaðnýlara tesa

diyorduk. ince bir bað yolundan, eþkýya gibi korkunç kýyafetli, uzun býyýklý iki jandarma geliyordu. n geçerken arabacýya: "Selamünaleyküm," dediler, dik dik bana baktýlar. Hacý Kalfa: "Yollar maþallah emindir, amma ne olur ne olmaz, peçeni kapa. Senin suratýn öy le her yerde açýlacak suratlardan deðildir, anladýn mý efendim?" demiþti. Uzaktan birisinin geldiðini görür görmez, hemen Hacý Kal-fa'nýn tembihini hatýrlýyor, yüzüm Saatler geçtikçe yollara mahzun bir ýssýzlýk çöküyordu. Bu Çeçen arabalarýnýn ince, yanýk s icat edenler ne iyi düþünmüþler. Yamaçlarda, derelerde uyandýrdýklarý, uzak akisler insana ir teselli sesi gibi geliyor. Hele bir kayalýðýn içinden geçerken öyle sandým ki uzaklarda, anmýþ gibi görünen kara taþ yýðýnýn öte tarafýnda görünmez bir yol var, ince sesli kadýn, h un içinde arkamýzdan koþuyor. Yol, hâlâ bitip tükenmek bilmiyordu. Görünürde ne bir köy, hatta, ne bir aðaçlýk...

ÇALIKUÞU 171 içimde yavaþ yavaþ bir korku uyanmaya baþlamýþtý. Ya geceden evvel, Zeyniler Köyü'nü tutama dað baþlarýnda yalnýz kalýrsam? Arabacý, ara sýra durarak hayvanlarýný dinlendiriyor, insanla konuþur gibi onlarla konuþuyo du. Bir taþlýðýn ortasýnda, yine böyle bir mola vermesinden istifade ettim: - Daha çok var mý? diye sordum. O, aðýr aðýr baþýný sallayarak cevap verdi: - Geldik. Bu adam yaþlý bir insan olmasaydý, benimle eðlendiðini hükmedecektim. - Nasýl olur? dedim. Allanýn kýrýndayýz. Görünürde köy falan yok. Ýhtiyar adam, arabadan çantalarýmý çýkarmaya çalýþarak cevap verdi: - Na, þu patikadan inceðiz, Zeyniler, buraya beþ dakika çeker. Araba yolu yok. Taþlarýn arasýndan minare merdiveni gibi dik bir yoldan inmeye baþladýk. Aþaðýda, akþamýn alacakaranlýðý içinde kapkara bir servilik, etrafý çitle çevrilmiþ, çýplak tuk kulübeler, tahta evler görünüyordu. ilk bakýþta Zeyniler bana, hâlâ yer yer dumanlan tüten bir yangýn harabesi gibi göründü. Köy deyince gözümün önüne yeþillikler arasýnda eski Boðaziçi yalýlarýndaki güvencinliklere i, þen manzaralý kulübeler gelirdi. Halbuki bu evler, çökmeye yüz tutmuþ, simsiyah viranele . Yýkýk bir deðirmenin önünde abalý, sarýklý bir ihtiyara rast geldik, kaburga kemikleri soyu yýf bir ineði, ipinden sürüye sürüye bu evlerden birine doðru götürmeye çalýþýyordu. Bizi g atli dikkatli bakmaya baþladý. Bu ihti172 Reþat Nuri Güntekin

yar hoca, Zeyniler muhtarý imiþ. Arabacý onu tanýyordu. Birkaç kelime ile benim kim olduðum anlattý. Belden büzmeli, bol siyah çarþafým, sýmsýký peçemle genç olduðumu anlamamak mümkün deðildi. Muhtar Efendi, beni fazla süslü bulmuþ olacak ki, tuhaf tuhaf baktý, sonra ineðini çýplak klý bir çocuða teslim ederek önümüze düþtü. Köyün dar sokaklarý içine girmiþtik. Evleri þimdi daha iyi görebiliyordum. Hani Kavaklar'da aðlar serilmiþ, yaðmurdan çürüyüp kararmýþ, Boðaz rüzgârlarýndan bir yana çarpýlmýþ, viran er, ilk bakýþta onlarý hatýrlatýyordu. Altlarýna dört direkten ibaret ahýrlar, üstlerinde asma merdivenle çýkýlan bir iki oda. Her de, Zeyniler þimdiye kadar iþittiðim ve resimlerini gördüðüm köylerden hiçbirisine benzemiy Etrafý tahta perdelerle çevrilmiþ bir bahçenin kýrmýzý kapýsý önünde durduk. Yapraklarýna v siyah görünen bu köyde gördüðüm ilk renk; kýrmýzý tahta oldu! Muhtar, yumruðuyla kapýyý çalmaya baþladý. Her vuruþunda kapý yýkýlacak gibi sarsýlýyordu. ilk defa aðzýmý açmaya cesaret ederek: - içeride kimse yok galiba, dedim. Muhtar, baþýný sallayarak cevap verdi: - Hatice Haným akþam namazýný kýlýyor olmalý. Az bekleyeceðiz. Arabacýnýn beklemeye vakti yoktu; çantalarý kapýnýn önüne býrakarak bizden ayrýldý. Muhtar abasýnýn eteklerini toplayarak yere çömeldi. Ben, bavulumun kenarýna iliþtim, konuþm baþladýk. Bu Hatice Haným, pek Müslüman bir kadýnmýþ. Tarikata da mensupmuþ. Köyün ölüsüne, dirisine

litleri o okur, gelinlerin yüzüne o yazar, sekeratta bulunan hastala-

ÇALIKUÞU 173 rýn aðzýna son zemzem damlasýný o akýtýr, kadýn cenazelerini o yýkayýp yaþmaklarmýþ. Muhtar Efendi, herhalde medrese falan görmüþ bir adama benziyordu. Fýrsattan istifade ed erek bazý nasihatlar vermek istediðini anladým. Usul-i cedidin aleyhinde bulunmuyor, f akat yeni mekteplerin din derslerini ihmal ettiklerinden þikâyet ediyordu. Þimdiye kadar buradan birkaç hocaným geçmiþ; fakat nafile, hiçbirisinin Kur'an-ý Kerim'e, i hale, kâfi derecede vukufu yokmuþ. Bu Muhtar Efendi, Hatice Haným'dan hoþnutluk getiriyordu. Ben.bu dersleri yine bu sa liha, akil, abide hatuncaðýza býrakarak kendim baþka dersler okutursam köyü daha ziyade mem un edermiþim. Ben, bu nasihatleri dinlerken içeriden bir nalýn týkýrtýsý gelmeye baþladý. Muhtar Efendi i aða kalktýk. Kapýnýn arkasýnda bir kol demiri þangýrdadý, kalýn bir ses: - Kimdir o? diye baðýrdý. - Yabancý deðil, Hatice Haným, B.'den bir hocaným geldi. Bu Hatice Haným, iri yapýlý, kocaman yüzlü, biraz kamburu çýkmýþ, yetmiþlik bir ihtiyardý. yeþil bir yemeni örtmüþ, arkasýna ferace biçiminde koyu bir yeldirme giymiþti. Meþin gibi s esmer yüzünün buruþuklarý arasýnda inanýlmayacak kadar taze ve canlý gözleri, bembeyaz diþl Peçemin arkasýndan yüzümü görmeye çalýþarak: "Safa geldin hocaným, buyurun!" dedi. Bahçeden sokaða çýkmak yasakmýþ gibi bir eliyle kapýya dayanýp öteki eliyle çantalarýmý ald r kapýyý demirleyerek önüme düþtü. O önde, ben arkada bahçeden geçtik, Maarif Müdürü Bey'in büyük fedakârlýklarla müceddeden i ktep binasý da öteki evlerin eþiydi. Yalnýz, alt kattaki direklerin etra174 Reþat Nuri Güntekin

fini henüz kararmaya vakit bulamamýþ tahtalarla çevirmiþler, dershane haline koymuþlardý. Kapýdan gireceðim vakit Hatice Haným, kolumu yakaladý: "Dur kýzým" dedi. Ben, birdenbire ürktüm. O, dudaklarýnýn ucuyla okuduðu kýsa bir duadan sonra: - Haydi kýzým, besmele çek de evvela sað ayaðýný at, dedi. Alt kat, zindan gibi karanlýktý, ihtiyar kadýn, beni elimden tutarak dar bir taþlýktan geçi di, eskilikten basamaklarý oynayan karanlýk bir merdivenden çýktýk. Yukarýki kat; viran bir sofa, bir de yüksek pencerelerinin tahta kepenkleri sýmsýký kapalý kocaman bir odadan ibar etti. Maarif Müdürü'nün müjdelediði muallim dairesi. Hatice Haným, bavulu yere býraktý, odanýn bir köþesinde dolap vazifesi gören eski ocaðýn iç lamba çýkarýp yaktý. - Oda, bu sene boþ kaldýðý için tozlanmýþ. Yarýn sabah erkenden temizlerim inþallah. Bu zavallý kadýn, mektebin eski hocasýymýþ. Maarif idaresi, mektebi bu þekle soktuðu zaman sokaða atmaya acýmýþ, iki yüz elli kuruþla burada alýkoymuþ. Yarý hoca, yarý hademe gibi b , ben nasýl istersem öyle çalýþacakmýþ. Kadýncaðýzýn benden korktuðunu anlýyordum. Hesapça, ben onun amiriydim. Bile bile kimseye f lýk yapacak bir kýz olmadýðýmý birkaç kelimeyle anlattýktan sonra dairemi seyretmeye baþlad Eskilikten delik deþik olmuþ kirli kaplamalar, yaðmurdan çürümüþ, tahtalarý sarkmýþ simsiya , bir köþede içine kýrýk dökük konmuþ ocak, ötede çarpýk bir kerevet. Demek bundan sonra, h da geçecekti! Havasýz bir mahzene düþmüþ gibi göðsüm týkanýyor, ellerim, ayaklarým üþüyordu. - Kuzum Hatice Haným, bana yardým et de þu pencere-

ÇALIKUÞU 175 lerden birini açalým, dedim. Kendi kendime beceremeyceðim galiba. ihtiyar kadýn, benim iþe el sürmeme taraftar deðildi. Uðraþa uðraþa kepenklerden birini açt ayý görünce tüylerim diken diken oldu. Karþýmda korkunç bir mezarlýk vardý. Tepelerinde, hâlâ akþam ýþýklarý sönmemiþ serviler, sý ha aþaðýda sazlýklar içinde donuk donuk parlayan su birikintileri. ihtiyar kadýnýn derin bir göðüs geçirdiðini iþittim: - insan, saðlýðýnda alýþmalý kýzým, hepimizin gideceði yer orasý, dedi. Bu söz tesadüf müydü, yoksa haberim olmadan bu manzara karþýsýnda bir korku ve telaþ mý gös

Fakat hemen kendimi topladým. Cesur olmak lâzýmdý. Adeta þen denecek bir kayýtsýzlýkla: - Demek burada bir mezarlýk var, bilmiyordum dedim. - Evet kýzým; Zeyniler kabristaný. Eski zamandan kalma. Þimdi cenazeleri baþka yere gömüyor , burasý tarih gibi bir þey. Ben, Zeyni Baba'nýn fenerini yakmaya gidiyorum, þimdi gelir im. - Zeyni Baba kim, Hatice Haným? - Himmeti hazýr, nazýr olsun, bir mübarek zat, na, þuradaki servinin altýnda yatar. Hatice Haným, yavaþ sesle dualar fýsýldayarak merdivene doðru yürüdü. Ben, þimdiye kadar, b den ürktüðümü bilmiyorum. Fakat bu dakikada, servi kokularýyla dolu bir karanlýk odada yaln lmak bir ürkeklik veriyordu. ihtiyar kadýnýn arkasýndan koþtum: - Ben de geleyim mi sizinle? dedim. - Gel kýzým, daha iyi olur. Gelir gelmez, Zeyni Baba'yý ziyaret edersen daha makbule g eçer. Mektebin arka kapýsýndan mezarlýða girdik, taþlarýn arasýndan yürümeye baþladýk. 176 Reþat Nuri Güntekin

Bazý ramazan ve bayram arifelerinde teyzelerim beni Eyüp'teki aile mezarlýðýmýza götürürler Fakat ben ölümün hazin ve ürkütücü bir þey olduðunu ilk defa bu karanlýk Zeyniler mezarlýðý Taþlar, benim gördüðüm mezar taþlarýndan büsbütün baþka þekildeydi. Dizi dizi asker saflarý yüksek, dimdik, tepeleri düz, bedenleri simsiyah taþlar. Yazýlar okunmuyordu. Yalnýz, baþl rýnda birer küçük "Ya Rab" kelimesi seçiliyordu. Küçüklüðümde bir masal dinlemiþtim. Bilmem hangi küçük sultaný kaçýrmak için uzak bir daðýn man ordusu geliyormuþ. Askerler, gündüz maðaralarda saklanýyor, geceleri yol yürüyorlarmýþ. ta görünmemek için tekmil vücutlarýný siyah kefenlere sanyorlarmýþ. Böylece aylarca zaman yol gittikten sonra, tam þehri basacaklarý gece Allah küçük sultana a karanlýkta sinsi sinsi ilerleyen bu siyah kefenli gece ordusunu taþa çevirmiþ. Bu sýra sýra dizilmiþ siyah taþlara bakarken o eski masalý hatýrladým: "Sakýn burasý o kork rlerinin taþa döndüðü masal memleketi olmasýn!" diye düþündüm. - Bu Zeyniler kimlermiþ Hatice Haným? - Ben de bilmem kýzým, bu köy eskiden onlarýnmýþ. Þimdi mezarlarýndan gayri bir þeyleri kal etleri hazýr nazýr olsun, erenlerdenmiþ. Zeyni Baba bunlarýn en büyüðü. Kimsenin iyi edemed talarý, buraya getirirler. Ben, bir kötürüm kadýn bilirim ki, buraya sýrtta getirdiler, aya larýyla yürüye yürüye gitti. Zeyni Baba'nm türbesi, mezarlýðýn en nihayetinde, kocaman bir servinin altýnda idi. Hatice Haným, her gece, ona üç kandil yakarmýþ. Birisi servinin dalýna, birisi kapýnýn iç tarafýn sandukanýn baþýna. Türbe, topraðýn içine gömülmüþ bir mahzendi. Zeyni Baba, bu mahzende, yedi sene güneþ aydýn l-

ÇALIKUÞU 177 durmuþ. Öldüðü vakit mübarek cesedine kimse el sürçmemiþ. Üstüne, bir sanduka yapmýþlar. Hatice Haným, kandillerden ikisini yakmýþtý. Mahzene inen birkaç basamaklý merdiveni göster k: - Haydi kýzým, içeri girelim, dedi. Ben, bu basamaklarý inmeye cesaret edemiyordum. Arkadaþým tekrar döndü: - Haydi kýzým, buraya kadar geldikten sonra girmezsen günah olur. Gönlünde ne dileðin varsa Zeyni Baba'dan iste!.. Yüreðim hazan yapraðý gibi titreyerek merdivenleri indim. Mezara indirilen ölülerde, eðer b parça his olsaydý, mutlaka bu dakikada benim duyduðum þeyi duyarlardý. Göðsüme ýslak, soðuk ak kokusu doldu. Zeyni Bana'nýn sandukasý yeþil boyalý bir çinko ile örtülmüþtü. Sonradan, Hatice Haným'ýn a anaat ve sefalet içinde geçiren Zeyni Baba, öldükten sonra, üzeri süslü ve iþlemeli örtüler Ara sýra öteden, beriden gönderilen örtüler bir hafta dayanmýyor, parça parça çürüyüp eriy ihtiyar kadýn, hafif fýsýltýlarla dualar okuyarak evliyanýn baþýndaki kandile yað koydu, so ana döndü: - Köyde birisi öleceði vakit, Azrail aleyhisselam, evvela Zeyni Baba'ya misafir olur, o vakit bu ýþýk kendi kendine söner. Þimdi kýzým, Zeyni Baba'dan isteyeceðini iste, dedi.

artýk ayakta durmaya takatim kalmýyordu. cahil bir Çalýkuþu'ndan baþka bir þey deðilim. Ýki saatten beri lambanýn ýþýðýnda bu satýrlarý yazýyorum. mukadder felaketlerir son bir ilacý vardýr: Tahammül ve t . sen yedi sene güneþ görmeden. içim kan aðlarken gülmeye. uzak bir su sesi geli anda týkýrtýlar oluyor. iþittim ki. suya konan kuru çiçekler gibi litreye titre ye canlanmaya baþlýyordu. Daha olmazsa kendi kendime: "Feride. Bu yedi sene içinde elbette güneþin. "Uðraþmak beyhude! Daha fazla dayanamayacaðým!" diyordum. mezar taþlarý bile korkunç sertliklerini kaybetmiþ gibi görünüyorlar. "Kýzlarým. bahçede bulduðum cýlýz bir kedi yavrusunu göðsüme bastýrýyor. Ben Zeyniler'e geleli. Bu neþenin uydurma. nihayet bu neþenin yalanýna inanýyor. Birkaç günden beri yaðan yaðmurlar durdu. Biraz gayret. yýkýk bir duvarýn taþlarý arasýnda açmýþ cýlýz bir çiçek. sazlýktaki sular da güneþe karþý gülümsüyor gibi.Dizlerim kesiliyor. Merdiven tahtalarý yavaþça gýcýrdýyor. Senin hoþuna gidecek þeyleden hiçbirini bana öðretme iler. Ben. Dýþarýdan. yaþamak için artýk güler yüzden. Sana nasý geldiðini bilmiyorum. Bu bir ay. aþaðý yukarý. nlar fýsýldaþýyor gibi sesler uyanýyor. Daha aç ndan korktum." Çalýkuþu. Sonra etrafýmda yaþayan þeylerde teselli aramaya koyuldum. Gecenin içinde gizli gizli söyleþen bu seslerden korkma. bu sözleri daima gülümseyerek dinlerdi. dudaklarýma sürüyor. Seni o dakikalarýn acýsýna katlandýran o melek sabrýndan bana r. erkenden beni býraktý. Sonbahar. aptallýðýn lüzumu yok. Hatice Haným.F. ümitsiz hastalýklarýn. alýþmaya. daha baþka sesler duymaya baþlýyorum. mektep yok. senden büyük bir þey isteyeceðim. inlemeden. viler. Zeyniler. bodrum gibi i besine çekildi. Ensemde hafif bir üþüme hissi ile kulak veriyorum. Elemlerde bir giz ÇALIKUÞU 179 þefkat var gibidir. Mektebin alt katýndaki. 12 178 Reþat Nuri Güntekin sýn? Babacýðým.. Biliyorum ki. Uzaklardaki sýradaðlar. Zeyniler'deki bir ay içinde öyle saatlerim oluyordu ki. kim bilir ne münasebetsiz þeyler yumurtlayacaktým? H uki artýk buraya alýþmaya baþladým. þarký söylemeye. Onlar. uçucu bir þey olduðu malum. bir ay olmuþ. Varsýn öyle olsun. Çalýkuþu. Sor Aleksi'nin bu peygamberce sözler i imdadýma yetiþiyordu. kadar zalim olsa da "Sarý Çiçekleri"ne yetim teyze kýzlarýný çekiþtiren dudaklar kadar sana lýk edemez. haydi yat artýk. bu-nahyordum. Kusuruma bakma. cesaretten baþka sermayen kalmamýþtýr" diyordum. Halbuki þimdi onlarý doðru buluyor ve gül ret edemiyorum. O vakit. Sor Aleksi'nin hiç dilinden düþürmediði bir söz vardý:." * Odamda yalnýzým. Þimdiye kadar defterime bir þey yazmak istemedim. Orada gece yarýsýna kadar ibadet eder. rüzg çektiðin zamanlar olmuþtur. kendilerini güler yüzle karþýlayanlara karþý daha m olurlar. hatta bu karanlýk ve can sýkýcý memleketi biraz dah imsemeye ve sevmeye baþlamýþým! * 180 Reþat Nuri Güntekin . Kendimi derin in yok-luyorum. dýþarýda son bi bayramý yapýyor. Ýþte o zaman. 20 Kasým Bu sabah hesap ettim. burada çile doldurmuþsun. ins alimliðinden. vefasýzlýðýndan kaçmýþ olmayaÇalýkuþu . dudaklarýmdan ziyade yaralý kalbimle söyler gibi yavaþ eyni Babacýðým. Elime geçirdiðim taze bir yaprað anaðýma. Sakýn sen de. tik günlerin titiz ümitsizliði içinde. Ateþler içinde yanan alnýmý Ze ni Baba'nýn serin örtüsüne dayadým. Þikâyet etmeyenlere. aðlamadan çilemi doldurayým!. Kapalý bir mahzende sýza ýþýk parçasý. küçük. bana þi di on yýldan daha uzun görünüyor. ýslýk çalmaya baþlýyord kalbim. görüyorum ki. teþbih çekermiþ. dedim. her þeye raðmen bi Bugün cuma. harap b nanýn içinde.

bu dolabýn baþka bir vazifesi olduðunu da söyledi. istanbul'da. . . Nihayet cesaret etti: . Yerleri temizledikten sonra. yemeklerini.Niye böyle yaptýnýz.Güzel terbiye usulü! Mektepte erkek çocuk da var mý? . erkek bir arada okur mu? . kitaplarýný. bir "Horozdan kaçan namuslu kadýn" tabiri vardýr. dilinin altýnda bir þey vardý ki. Ýyi ki aklýma getirdin. sýralarý dizerek bir sýnýf haline getirdim. söylemeye çekiniyordu. . Vehbi isminde bir küçük oðl mýþ ki. karda kýþta oraya kadar nasýl gidip geliyorlar? . var. Ben. .E. dayakla uslan ayan yaramazlarý bunun içine hapsederek adam edermiþ.Neden? . Hatice Haným'ýn çehresinden memnun olmadýðý anlaþýlýyordu. Maarif Müdürü'nün.Hele þimdi hiç caiz olmaz! . Bunlar da herhalde yeni ders alet leri olacaktý.Onlar yola alýþýktýr.Þu karþýdaki aðaran kayalarýn ardýnda. eski hocaným yaptý kýzým. Cevap vermeye lüzum görmeyerek baþka þeylerle meþgul oldum.Kadýn. ihtiyar kadýna.Sen pek gencecik bir hocanýmsýn da ondan. Bu çocuk.Garipler Köyü nerede? ÇALIKUÞU 181 . Bizim Hatice Haným. Sadece yaðmur u.Onlarý erkekten mi sayacaðýz? . mektebe geldikleri vakit evvela oraya oturtuyoruz. Bizim evde bir dolap var. pencereleri geniþlet am çerçeve taktýrmýþlardý. tabuttaki cenaze gibi sýrtüstü yatar ve yine kendi eliyle kapaðý kaparmýþ. büyük fedakârlýklarla yenileþtirdiði dershaneyi þimdi. herhalde eski bir ahýr olacaktý. Öteden beri. Çocuklar. bir yaramazlýk yaptýð aba girer. Muhtarýn.Peki. Yalnýz.Ben yapmadým. Hatice Haným. hemen hiçbirisinde çorap. Çocuklar. on üçer yaþýnda koca delikanlýlar. Dershanenin bahçe tarafýndaki duvarýn dibinde -ahir zamanýndan kalma. dedi. altýna tahta döþemiþler. Hatice Haným. Fakat tuhafý þu ki. Bu ilk gün. Çocuklar böyle yerlere oturmaya alýþmýþlard bi þeyin üstünde adamýn zihnine ders girer mi? Hocaným müfettiþ falan gelir diye büsbütün a korktu.Geldiðimin ertesi sabahý derse baþlamýþtým. fakat bana karþý koymaya cesaret ne dersem yapýyordu. bir çiftlik ve bir yýlan resmi sarkýyordu.Yazýk deðil mi çocuklara. hayatýmýn en unutulmaz bir günü ola týr. Zavallýlarýn kýyafetleri öyle sefil ve periþandý ki. Sonra ders ok uyacaklarý zaman þuradaki hasýrýn üstüne indiririz. Ocak bacalarý gibi kapkara görünen duvar kaplamalarýnda tepe aþaðý takýlmýþ bir harita ile et levhasý. sabahleyin. ellerim toz toprak içinde bu iþleri bitirmeye çalýþýrken talebele de birer birer sökün etmeye baþlamýþlardý. memnun oluyor. bunlarý kullanmaya lüzum görmeyerek dershanenin bir köþes iþlerdi. . potin yoktu. Büyücekleri Garipler Köyü'ndeki erkek mektebine gönderiyoruz. bana yardým etmesini söyleyerek hasýrý 182 Reþat Nuri Güntekin kaldýrdým. diyor . hayretle: . mektebe yakýlmak için kýrlardan getirdikleri çalý çýrpý larlarmýþ. . Hatice Haným? dedim. karlý havalarda biraz zorluk çekiyorlar. çamurlu. niçin onlarý da burada okutmuyoruz? .bir hayvan yemliði v ardý ki. daha asý. kýzým.Muhtar. Büyük fedakârlýklarla meydana gelen levazýmdan mühim bir kýsmý da beþ tane eski biçimli. Hatice Haným. kaldýrmaya lüzum görmemiþler. tam o cinsten bir insan olacaktý. hemen bütün zamanýný bu sandýðýn içinde geçirirmiþ. baþýný salladý: . yaðmursuz havalarda bir saate bile kalmadan giderler.Elbette kýzým. üstüne bir tahta kapak çakarak bir nevi dolap haline rmiþlerdi. iki. Aferin sana Hatice Haným. üç tane. Ýnþallah. Ben. hýnzýrý yaramazlýk ettiði zaman ben de onun içine kapatayým.Muhtar Efendi buna bir þey demiyor mu? diye sordum. ha ep sýrasýydý. biraz durdu. on ikiþer.

huti.Elbette kýzým! Mektep bu. köyl gibi nazlý aðýzlardan bir kelime alýnabilen bu çocuklar. ne yapalým. mektep li deðiliz ki. Sonra. Yeni gelen kýz çocuklarýna: "Kýzým. Kendimi tutamayarak. Çocuklar. herhalde epeyce sýkýntý çekeceðim anlaþýlýyordu.cevapsýz býrakýyorlar. sen yine bildiðin gibi okut. hepsinden cesur çýktý. dedim. hemen hemen dolmuþtu. biraz hayretle yüzüme baktý. dedi. Sýnýf kalabalýklaþtýkça gürültü artmaya... Fakat onlara. Sizin bildiklerinizi bilmeyiz. Besbelli.. kolaylýk olma Ayþeleri dershane- ÇALIKUÞU 183 nin bir tarafýna. den çýkacaktým. eski püskü bez parçalarýyla sýmsýký kundaklanmýþ. Fakat netice olacaðýma hiç þüphem yoktu. Talebelerimi birer birer sýralara oturtuyor. Yanlarýndan ayrýldýðým zaman göz ucuyla bana bakýyorlar tuhaf bir surette sallanan kirli ba larýný -kabuðuna çekilen kaplumbaðalar gibi.Her zaman böyle baðýra çaðýra mý çalýþýrlar? Buna dayanýlýr mý? diye sordum. ak a tuhaf þeyler ge yordu: Mesela bir müfettiþ gelse de talebelerimi tanýtmamý i tese: "Doku z Ayþe ile on iki Zehra var!" diye çabucak iþin için-. kuvvetle elimi vurdum. O. köyün bir âdeti olan bu öpücüklerden her biri gülünç bir ahenkle saklýyor ve elim hafif ýslaklýk býrakýyordu. Hatice Haným. Utana sýkýla yanýma gelen. "Zehra. Hatta taþlanmýþ bir ar tu bilakis daha fazla arttý "Euzübillahi. çýplak ayaklarýndaki nalýnlarý þakýrdat apýsýna kadar geliyorlar. onu okutuyoruz kýzým. Kara gözlerini yüzüme kaldýrarak "Sen ne im adýmý?" diye hayret etti. Ayþe. bahçede top oynatýrken (çünkü teneffüs cuklarý muhakkak eðlen-direcektim) Ayþeler bu yana. diye eevap verdi. Bir þey pek tuhafýma gitmiþti. cim üstünde ce. O kadar ki. gizli gizli eðlenmeye baþlamýþtým. Ayþe. . Ne ya yavaþ alýþacaðýz. gözlerini kapayarak el öpen.yavaþ yavaþ çekerek altlarýna alýyorlar. Yavrucaklarý kendime ýsýndýrmak için her birine bir iki hoþ ke dum. a mýsýn. Bir türlü sýralara yerleþmesini beceremiyorlar. Zebralar bu yana. kendilerini ç ollarýyla yüzlerini kapýyorlar.Biz ne gördükse. sessiz çalýþmalar ektim. diye gruplar yap mak mümkündü. Lakýrdý söyleyerek. baþýmý iyiden iyiye sersemletme Hatice Haným'a: . kendisini imihana çekti nnetmiþ. bazýlar rinden tutarak yarý zorla sýnýfa sokmaya mecbur oldum. Kadýncaðýzýn ne demek istediðini sonradan anladým. Zehra. H ' de gülecek halde olmamama raðmen. Yanýma geldikleri zaman gözlerini sýmsýký yumarak öyle bir el öpüþleri vardý ki. hevvez. Mektebin tek güzel ve ye184 Reþat Nuri Güntekin ni eþyasý olan hoca kürsüsüne. Hatice Haným'a: . yalnýz birçok naz ve niyazdan sonra a meye razý oluyorlardý. þüpheli bir bakýþla: . Ben. yahut kapýnýn arkasýna saklanýyorlardý.Bugün. Sýnýf." Aman Yarabbi! Bu köyde ne çok Ayþe ve Zehra vardý. Zebralarý öteki tarafýna oturtmak. beni görünce birdenbire ükmüþlerdi. ihtiyar kadýn. cim esre ci. yoksa Ayþe mi?" diye soruyor ve çok kere umduðum cevabý alýyordum. kitaplarýný açar açmaz dik bir ses aðýra okuyorlardý. iki yüz ellij kuruþ aylýðý kaybetmekten öyle korkuyordu ki. Hati-j ce Haným. Fakat benim gürültümü merak edip baþýný kaldýran bile olmadý. Keser vurmadan aðaç yontulur mu? Ne kadar ses çýkarýrlarsa. Utana utana kapýdan bakýyorlar. ebced. Zavallýlarýn hali görülecek þeydi. mümkün olduðu kadar tatlý bir sesle sorduðum sualleri -insaný mahcup ede ek kadar inatçý bir sükûnetle. Ayþe. sýnýfý nizama sokmadan derse baþla acaðým. orada nalýnlarýný çýkartarak yan yana diziliyorlardý." Çocuklarý yola getirmek için. der kadar zihinlerinde yer eder. aða t asma çardaðýna oturmuþ gibi garip vaziyetler alýyorlardý. yerlerini bellemelerini tembih ediyor dum. . gülmemek i or zapt ediyordum. Zehra. Yumruk yüzlü bir küçük kýz.

küçük kurnaz yüzü. Sokakta baþ j açýk gezecek deðiller ya. daðdan odun taþýrlarmýþ. Çenesinin altýnda yeni kapanmýþ bir sýraca yarasý ki. Kirpiksiz patlak gözleri. bi kara.. kendimi seyretmeye baþladým. ötede kýyametler kopuyordu. 186 Reþat Nuri Güntekin * Kendilerinden kaçmak için saçlarýmý Hatice Haným'ýn yeþil tülbentiyle örttüðüm delikanlý ta edeyim: Evvela. Odasýnda açýlýp kapanýrken çýngýr çýngý yeþil bir yemeni çýkarýp verdi. kemerin altýnda mendil ve not defteri için iki küçük cep. Topaç gibi yusyuvarlak. Belli etmeden pencerenin önüne gittim. baþka k giyinemezdi. süzgün. Yalnýz bu siyahlýklarý biraz açmak için beyaz ketenden geniþ bir yaka.Peki kýzým. Pencerelerden birinin kapalý kepengi. mum gibi sarý parmaklarýný birbirine ge mavi gözlerini bir Meryem tasviri saflýðýyla gökyüzüne kaldýrarak: "Bana bir Kal ver azabý orsunuz!" derdi. parlak gözleri. Ben. hemen her sualim gibi buna da hayretle cevap verdi: . ÇALIKUÞU 185 Hatice Haným. En geç mektebe gelenler erkek çocuklardý. kirli çehreli. Bir aydan beri. derslerini okutmaya baþladý. sýnýfta gürültümüzden rahatsýz oldukça. hakikaten çok tuha bir yere düþmüþüm. kimse artýk çocuk diye eðlenmeyecektir. O ders verirken. sadece Cafer diyenlere mektepte cevap vermemekle iktifa eder. yetmiþlik b bi buruþuk. sýnýfýn en ehemmiyetli simasý: Hafýz Nuri. küçük diþli bir çocuk: A Nihayet. bunlar koskoca gelinlik kýzlar. parlak diþli. büyük adam gibi ev iþi görürler an su çekerler. biraz dýþarýda durmalarýný söyledi. sana temiz bir tülbent vereyim. kýpkýrmýzý aðýzlý. Bu delikanlý lar. onlara. bu on. Sýnýftaki bütün gürültülerin. birer birer çocuklarý yanýna çaðýrmaya. saçlarýmý aksilik edip alnýma düþmesinler diye sý rlak siyah gömleðimin.ilahi kýzým. kendime bir kýyafet düþünmüþtüm. o kadar tuhaf duruyordu ki. o sabah.) On yaþýnda. ine saðarlar. baþ açýk ders okutmak günah olmaz mý? "Biliyorum" demeye utandým. dedi.. Böyle olmakla beraber bir dereceye kadar sevindim. Aman Yarabbi.Havanýn açýk olmasýna raðmen kýzlardan birkaçý baþlar eski peþtemallarla örtülü olarak mekt Hatic^ Haným'a bunlarýn niçin böyle yaptýklarýný sordum. çiçekbozuðu. ak gözlü.Galiba baþörtüsünü unutmuþsun kýzým. Bur lara gelinlik kýz diyenler ba na elbette evde kalmýþ ihtiyar gözüyle bakacak. gülmemek için adeta dudaklarýmý sýkýyordum. kuzguni siyah bir Arap: (Kendisine. iki ucunu istanbul sokakla bakan Çingene kýzlarý gibi çenemin altýndan iliþtirdim. mektep hocasý old uktan sonra. fakat sokakta taþ atarmýþ. uzun saçý hiç s fakat hoca olduktan sonra baþýmý böyle býrakamazdým. beyaz sarýðýnýn altýnda yumurta biçiminde bir kafa.Buna lüzum var mý? . dedi. h para ile gösterilecek acayip bir mahluk. sana ettiklerini acý . Dizkapaklarýma kadar siyah parlak satenden bir gömlek. ilk ders için bu dediðim tarzda giyinmiþ. Sor Aleksi. sivri çenesiyle mektebin en þeytan çocuðu. ne çare! Yemeniyi saçlarýmýn üstüne attým. hakçasý aranýrsa var. Ben. önündeki camý soluk bir endam aynasýna benzetmiþti.E. fýrçadan kuý tulur kurtulmaz isyana baþlayan kýsa saçlarýmýn üstünde nt. icadým çok sadeydi. on yaþýndaymýþ. Fikrime göre bir hoca vazife baþýnda. dal gibi boynun çýplak ka ebep olmuþ. fare gibi sandýkta vakit geçiren küçük Vehbi. sonra mahcup mahcup: . * Hatice Haným. hakikaten eðlenceli bir fýndýksýçam. fakat yüzü. Baþa gelen çekilecek. Hatice Haným: . on ikiþer yaþýndaki solucan gibi so. O. iskelet gibi kuru. hafifçe kýzararak: "Gelirken baþörtüsünü almayý unuttum da" diy söyledim. yaramazlýklarýn elebaþýsý olan Çalýkýþu.luk. Ben karýþmam ya. belde kayýþ bir emer. renksiz çocuklar mý yetiþki kýz? Ben. . saçlarýmý uzatmaya baþ henüz omuzlarýma inememiþti. taze taze mezarlýktan kesilmiþ uzun deðnekleri yanýna yerleþtirdikte sonra.

. iþte bu. Mesela çift ni gösterirken: "Allah bu koyunlarý kullarým yesin de bana ibadet etsin diye yarattý. Hatta. Þimdi. onu Þahmeran diye tanýtmýþ. Onlara biraz at ve neþe de vermek istiyordum. onlarýn tedavisine de çalýþýyor. sokaklarý. ilk günlerde bütün gayretime raðmen çocuklarla baþa çýkamýyordu aným'ýn sýnýfta yýlan gibi. yaþlý baþlý insanlara benzeyen. bir türlü kabil olacaða benzemiyordu. Zalim ölüm sana çare bul . Bazen canýma yetiyor: "Gel Hatice Haným!" diye dýþarýya baðýrýyordum. bir saatte bir. Renksi udaklarý gülmenin ne olduðunu bilmiyor. benim istediðim. kalplerde dünya emelini söndürmek diye öðrenmiþ. S leri tatlý bir uyku ihtiyacýyla mahmurlaþmaya baþlar. öteki levhalar da aþaðý yukarý ayný þeyi ifade etmektedir. kemikler böyle kuruyacak!" diye ölümün dehþetini ve ka anlatmaya baþlýyor. iþte ölüm denince benim gözümde böyle sevimli ve hemen hemen neþeli bir hayal di. bu gürültüyü yavaþ yavaþ söndürmeye muvaffak oldum. ödaðacý ve servi kokularý içinde dilimle tadýyor. O vakit bembeyaz. sýnýfta verilen bir dersi hep birden dinlemeye alýþtýrmak için iki hafta uðraþtým. ciðerlerimle kokl gibiyim! 188 Reþat Nuri Güntekin * Çocuklarýn bu kadar aðýr ve neþesiz olmalarýna Hatice Haným'ýn da hayli yardýmý dokunmuþ. ihtiyar kadýna göre. hülasa istediði kadar yorgunluktan bitap düþünceye kadar gezer. Bir kuru tabuta koyarlar seni. durgun gözleri aðýr bir melal içinde ölümü düþünüyo yavaþ yavaþ onlara benzemeye baþlamýyor muyum? Eskiden ölümü ben baþka türlü düþünürdüm. Yýlan levhasýna gelince: Hatice Haným. bakalým ne cevap vereceðiz?" yolunda bir þeyler söylüyor ve tekrar ölümü rine geçiyor. Çocuklarý yarým saatte.. i mýþ sene. Nihayet. Nedense. temiz bir yataða u zanýr. sadece bu deðildi. Her fýrsatta yavrucaklarý e getiriyor. tüyler ürpertiyor. eðlenir. Onlar seslerini titrete titrete hep bir aðýzdan: "Haramiler gibi soyarlar seni. mezarlarý gibi çocuklarýnda da siyah bir neþesizlik var. kabir gibi korkunç kelimelerle dolu ilahiler okumaktan ibaret! Hele bir tan esi var ki. kimseye kalmaz! Yürü dünya yürü... Ko yunlarý kör boðazýmýz zifleniyor da. Allah'a borcumuzu ödüyor muyuz? Ne gezer? Amma. bir türlü bunlardan tat duymuyorlar. O mermerlerdeki küçük yalaklardan su içmeye g irkaç kuþ. talebelerimi sessiz çalýþ- ÇALIKUÞU 187 maya. dersin o kadar kuvvetle zihin erine yerleþeceðine inanan Hatice Haným bile memnun. Çocuk söz anlamaya baþlýyorlar. onlar ne kadar baðýrýrlarsa. Bu köyün evleri. Gün yaz mermerler üstünde kucak kucak çiçekler. Fakat. Duvardaki birkaç tabiyye levhasýný sýrf bu maksatla mektebe gönderilmiþ sanýyo Mesela: "Bu dünya fanidir. kafacý-ðým dinlendi" diyor. yarýn girdiðimiz vakit. onun acý lezzetini.m edici gürültünün önünü almak. ýslýk çalan taze deðneklerinden sonra sesim onlara öyle hafif g ki. çaresiz onlarý kendi hallerine býrakarak bir köþeye çekiliyorum. emeklerim boþa gidiyor. koþar. meraklý oyunlar öðretmeye çalýþýyorum. Hasta olan köylülerin is i yýlanýn karþýsýna yazmak suretiyle. bu biçare çocuklarý bir parça neþelendirmek. . ahir zamanýdýr!" kabilinden korkunç bir ilahi okuttuktan sonra iskelet levhasýný ortaya koyuyor: "Yarýn b iz ölünce etlerimiz böyle çürüyecek. ikide birde: "Hay Allah razý olsun kýzým. donuk gözlü kýz çocuklarýnýn en büyük eðlenceleri. küpe binerek ha uçan masal cadýsý gibi dershaneye girmesi bana yardým ediyordu. Bu mihnet çekmiþ. bahçenin bir köþesine toplanýp ebani. Yeni baþlayan uykularýn hafif sarhoþluðu içinde gülümseye gülümseye sönüp gider. güldürmek için ne maskaralýklar yapýyoru Fakat. Neyse. Evet.. sýnýf daha sakin. B anýn vazifesini.. yorgun 189 ÇALIKUÞU çehreli. emeðim boþa gitmedi. Mektebe teneffüs usulünü de koyduk. bahçeye çýkarýy celi. Onun.

korkularýna dayanmak daha müþkül! Gecenin birinde daðda çakallar ulumaya baþladý. . dedim..Senin aðan ne iþ görür? . belki de bunun için onu bu ka ar seviyorum. bu memleketin havasýnda insan." diye uluþurlarken gözümün önünden sýra sýra cenaze alaylarý geçiyor.Ne bakýyorsun Vehbi? dedim. Aðama ahvereyem seni. iki yana sallanarak esma teþbihi çekiyordu. O. K'leri C gibi telaffuz ederek öyle serbest.Sana istanbullu yence derim. sýrtüs çocuk. aðzýna zemzem a lar. Derste yanlýþýný çýkardýðým vakit hem utanýr. küçük Vehbi: Hatice Haným'ýn saltanatý zamanýnda. ikincisi. .Var amma. kýz çocuklar. penceremin altýndaki akar çeþme ki. cenaze namazý kýldýrmasý tü petecek bir þey. benim saflýðýmla eðlenir gibi: .unmaz.. 190 Reþat Nuri Güntekin Fakat. dedi. Hiç çekinmeden: . aklýn ermez. kibir ve inadýdýr.Sen güzel çizmiþsin be. yavaþça ulaðýný çektiðim zaman bile bana ehemmiyet vermiyor. en ariler. Cafer Aða. Bir türlü yanlý tüne varacak olursam isyan eder. ihtiyar kadýn. bana çakal sesi daha korkunç geldi.. uzun öðle tenef lerinde oynana oynana bu oyun adeta bir tiyatro piyesi gibidir ve baþlýca aktörleri Ha fýz Nuri ile Arap Cafer Aða'dýr. bir gün bahçede küçük. Çocuk. bu parmak kadar köylü çocuðu ne iyordu! ÇALIKUÞU 191 Ayný fütursuzlukla devam etti. Hafýz Nuri'nin dik. Aðam. Mamafih. der. Hele mezar baþýnda: "Ya Cafer Ibn-i Zehra!" diye bir talkýn veriþi var ki . ezan okumasý. bu afacana iyiden iyiye abayý yaktým.Bizim gelinimiz ol. baþtan baþa beyazlara bürünmüþ. Onlarýn ehimlerine. Buradaki! çocuklarýn hiçbirine benzemiyo .Sen. Vehbi'nin her hali iyi. baþcasýna söyler miyim? dedi.. bodrum gibi odanýn kapýsýný açýnca. kýrýk bir kapý tahtasýný yeþil baþörtülerle süsleyerek meydana getirdikleri tab r sahici tabuttan farký yok. Aman Yarabbi.Senin yengen yok mu? . sana pabuçlar. gördüðüm manzara. . hoþuma giden bir hali de. o cara cýz. Hele geceler. Küçük. meþum bir sesle sela vermesi. . . Ekseriya. Çocuklarýn. . kocaman bir erkek kadar kaf a tutmasýný bilir. hem kýzar. adeta bana arkadaþlýk ediyor. gece rüyalarýma giriyor. bir türlü beni saymýyor. ölümü adeta kokluyor.Yaðma var mý.insan. cestane çetiveririm. Ne olursa olsun Hatice H ným'ýn odasýna inmek istedim. aðam senin boynuna altýnlar tacar. etrafýna toplanarak Kuran okuyorlar. taraklar alýverir.Candarma ne yapar? Vehbi. Vehbi'nin. Çocuklarýmýn en sevdikleri eðlencelerden biri de cenaze oyunudur. azarladýðým. sonra: . düþüne düþüne baþýný kaþýdý. Dediðim gibi. * Burada sevmeye baþladýðým üç þey var: Birisi. Vehbi. hastalanýyor. kan kýsmýsýn. bu küf kokulu. Ben.Candarma. parlak gözlerini süze süze yüzüme bakýyordu: . ömrünü sandýðýn dibinde. Fena halde ürktüm..Canavarlarý çeser. hiç durmayan sesiyle yalnýz gecelerimde. hoþ amma. istihfafla yüzüme bakarak: . bu münasebetsizliði de yapýnca kaþlarýmý çattým. bir seccadenin üstünde kendinden geçmiþ gibi esle bir þeyler okuyarak. aký çok gözlerini belirterek ruh teslim edince kýzlar feryat ederek çenesini baðlýyo ra Cafer Aða'yý teneþirde yýkýyorlar. þen bir konuþmasý var ki. Vehbi. O kadar ki. onu da çoban Hasan'a veririz. hocasýna böyle lakýrdý söyler mi? Iþitilirse senin aðzýný yýrtarlar.

söyleþime hareketli bir ahenk geliyordu.. Daha ziyade ýsrar etmeyerek baþka bir þey sordum. bana n k. kýr zisi gibi gülen diþleri. 192 Reþat Nuri Güntekin Korka korka baþýný kaldýrdý. utana utana baþýný salladý: . Bir kuþ hafifliðiyle yerinden atladý. Yuvanýn soðuk neþesizliði içinde baþýný kanatlarýnýn arasýna saklayarak titreyen hasta ve k avaþ canlanmaya. bu mektepte mi okuyorsun? . En arka sýranýn ucunda. Ders verirken gözlerim gayri ihtiyari ona dönüyordu.Benim adým Munise.Abam göndermedi hocaným. . iþimiz vardý. Munise hakkýnda Hatice Haným'dan pek az þey öðrenebildim. Çocuðu yerine gönderdikten sonra derse baþladým. Yalnýz yaþamaya mecbur olduðuma göre. kaþlarýný çattý: . adýný anmak istemediðim vefasýzlýk memleketle anmýþtým. niçin bu çocuða bakmýyorlar? ihtiyar kadýn. çektiðim ýstýrap beni aðlatmamýþtý.Yanýma gel bakayým. baþýmý pencereye dayayarak gö apamýþ. (Munise. baþkasý olsa sokaða atardý. . sustu.Bendim hocaným. ömrümde ilk defa bugün duydum. burada iþittiðim seslerden o kadar baþkaydý ki. Munise. ikinci karýsýný b aldýðý için tekaüt olduktan sonra beþ on kuruþ tekaüt aylýðý sayesinde geçinip gidiyorlarmý Hatice Haným'a dedim ki: . duru beyaz tenli. O da bana bakýyordu. inci diþlerinde tatlý bir gülümseme. B . lacivert gözlerinde dudaklarýma sürünürcesine hissettiðim bir muhabbet lik hissini ben. Bundan sonra gelirim. bilmede li yaraya dokundum. Karlar içine gömülmüþ kuþ yuvalarýna düþen sarýþýn bir ýþýk parçasý. . Türkü söyleyen bu küçük kýzdan baþkasý olamazdý. Zeyniler'de. ailesinin hali. Bu küçük kýz. Babasý ihtiyar bir orman memuruymuþ. O. eski þenliðini tekrar bulmaya baþlýyordu. Benim. hocaným. dedi. bembeyaz dene cek kadar uçuk sarý saçlý. o. Bu çocuk kimdi? Birdenbire nereden çýkmýþtý? Elimle iþaret ettim. birkaç dakika kendimi baþka yerlerde. . öyle tatlý. temiz istanbul telaffuzlu ve inanýlma ak kadar tatlý sesiyle: .Evet. dedim. bari böyle bir küçük kýzým olsaydý! Yazýk. Vücudumun hareketlerine tuhaf bi oynaklýk.Niçin kaç gündür gelmedin? . . hocaným. mektepte yaptýðým gibi. melek gibi güzel çehreli bir kýz çocuðu. bu çocuðun kalbinde.Anlatýþýna göre. bu. bu yarý çýplak çocuðun gözleri. son derece fakirdi. Fakat. Ken- ÇALIKUÞU 193 dimde bir fevkalâdelik hissediyordum. kimsesiz küçük bir kýzdýr.Yüzüme bak küçük. dedim.Abam var hocaným. . Ayaklan çýplak. inci eriyle bana gülümsüyordu.Senin annen yok mu? . vakti pek fena deðil. 'dedi. kývýrcýk kirpiklerinin arasýnda iki lacivert göz parladý.Annene ne oldu? Küçük kýz. sesime. Bana öyle geldi ki. ona da: . beni hýçký-rý hýçkýra aðlatacaktý. saçlarý darmadaðýnýktý. bütün kýzlara sorduðum gibi. o dakikada kendimi tutmasaydým. "Abam" dediði kadýn üvey annesiymiþ.Senin adýn Zehra mý küçük. Minimini ellerini tuttum: . ablaya aba diyordu. Arkasýndaki rengi kay sma entarisinin yýrtýklarýndan beyaz. galiba beþinci rirken birdenbire kalbim tatlý bir heyecanla çarptý. sýçraya sýçraya yanýma Yavrucak. nazik teni görünüyordu. yoksa Ayþe mi? dedim.) . bana ýlýk bir ilkbahar güneþi gibi tesi .Üçüncü sevdiðime gelince.Dün akþamüstü türkü söyleyen sen miydin Munise? Bir gün evvel civar bahçelerden birinde ince bir çocuk sesinin türkü söylediðini iþittim. gözlerini önüne indirdi. Derse baþladýðýmýn.Sen..O kadar baktýklarýna þükür. Hafifçe çenesini okþadým.

gibi cevaplar riyordu. Biçare. hasýlý kötü oldu gitti. Vehbi. 196 Reþat Nuri Güntekin . Sýnýfta onu daima kendilerinden uza orlar. fýrsat buldukça gizli gizli canýný yakarak aðlatýyorlardý. o gün. e'yi kovalayarak bu suyu üstüne püskürtüyorlardý. Çocuk. Aklým baþýmdan gitmiþti. silik hayalde. zabit de onu býrakýp baþka memleketlere gitmiþti. ama bu çocuðun ne kabahati var? Çalýkuþu . kâh toprakta yuvarlayarak avurtlarýný þiþi-rerek arý açýk býraktýðý göðsüne fýþkýrtýyorlardý. yüzü çam imsiyah kesilmiþti. Ondan sonra. Fakat acaba nerede? Ne vakit? Þimdi. hemen on dakika.Olabilir. yok. arkadaþlarý pek iyi bir gözle bakmýyorlardý. çeþmeden akan sularýn bi na getirdiði çamur bataðýna girmiþ. onlardan dökülen damlalar. Sorduðum vakit: . Çünkü. baygýn bir lezzet sarýyordu. küçük kýzý. kýzým. fakat çetin bir yardýmcý çýkmýþtý.. Ah. abama odun toplayýverdim daðdan. o. sað ayaðým merdiven dan birini çökerterek içine geçti. bu gözyaþlarý. kendi gibi küçük. aðlaya aðlaya köþeden köþeye kaçýy oynunu saklamaya çalýþýyordu.Niçin? . beþ yýl evvel mi ne. býrakýn kýzý. bu hücum karþýsýnda gerilemeye mecbur oldular. herhalde eski bir rüyanýn hatýrasý olmalý. Kalbimin izli bir pýnar kaynýyor gibi. Etrafýmda saçlarýma sürünerek akan bir yaprak seli var. Munise. Bir gün Munise'nin mektep bahçesinde aðladýðýný. kýzýn küçük yüzüne deðil. kýzlarýn yaygaralarý arasýnda keskin bir düdük gibi ötüyordu . ben ömrümde böyle þe k defa hissettim. Sýnýfta onu okþadýðýmý. Küçük kýzý kâh köþede sýkýþtýrarak. yavaþ yavaþ emniyetini kazanýyordum. Talebelerimi. Evet. her gün mektebe gelemiyordu. Hatice Haným. bu uzak. yaralý ceylaný kovalayan av köpeklerine dö acaklarýnýn üstünde sert bir çeviklikle sýçrýyorlar.F 13 194 Reþat Nuri Güntekin . bir ördek gibi çýrpýnýyor. biraz ihmal ederek Munise ile meþgul oldum. be.Daha ne yapsýnlar? Öyle kadýnýn çocuðuna diba kumaþlarý giydirecek halleri yok ya. ona eski entarilerimden birini alelacel e küçültüp dikerken. Bu çocuða. durgun bakýþlý kýzlar. Kendimi havanýn boþluðu içinde uçar gibi görüyorum. bir jandarma mül u kýzcaðýz daha pek küçüktü. Bu güzel. güzel vücudunu. ýlýk. ince sesi. Kollarý. Küçük Vehbi. Bu dokuz yaþýndaki yaramazýn kahramanlýðýný unutamayacaðým. dedi. Küçük kýza karþý duyduðum sevgiyi gizleye-memiþtim. Fýrtýnalarla örselenmiþ za baklara benzeyen. rüy aklýn almayacaðý þeyler var. ÇALIKUÞU 195 Munise'ye hücum edenleri korkunç bir çamur yaðmuruna tutuyordu. Ben. için için aðlamakta devam etti. bütün vücudumu. bahçe görenler fena fena bakýyorlardý. aklýmda kalmadý. O aðýr ve korkak tavýrlý. "Ne yapýyorum ben size.Abam çamaþýr yýkattý. Kýzlar. Hepinizi çeserim! Kýzlar. çeþmeden aðýzlarýna su dolduruyorlar. leþ kargalarý gibi vahþi çýðlýklar kop ardý. gözlerimi ýs mi kesen. bahçeye çýktýðým zaman muharebenin þekli deðiþmiþ b e'ye. Acaba nerede? Yok. Bunda biraz benim de kaba im vardý. benim kalbimin içine sýzýyor.Bu kýzýn annesi fena kadýn. Munise'yi yarý baygýn bir halde kuca dým. Ben. göðsüme sýcak bir þeyler iniyor. Bana öyle geliy ki. beyaz denecek kadar açýk sarý saçlarýný temizledim. kollarýmda sýkarken duyduðum þeyleri söylemek mümkün deðil. odama götürdüm. bu sarhoþluðu bir kere daha duydum gibi geliyor. ayaklarý. Deli gibi odadan fýrladým. Ben. gözlerimi uzaklara dikerek düþünüyodum. Çocuðun. nince delikanlýlar daða kaldýrmýþlar. Öyle koþuyordum ki. yapmayýn!" diye ya um ve kendimi göstermeden pencereden baktým. nered Ne vakit? Bu. bunlarý yazarken kalbim duruyor. .Gavurun kýzlarý. abam tahta sildirdi.

Vakitsiz ve haksýz bir mihnete uðramýþ bütün çocuklar gibi. derin derin yüzüme baký seyerek: . þimdi bana daha cana yakýn geliyorla Ben mi onlara alýþtým. hele gülmeyi bilmeyen þeyler. Munise. Hele üç günden beri hiç görünmedi. Haným h uyor. Ýki gün kuru ekmek kýrýntýl memiþ. iki elini açarak bu minimini avuçlarýndaki le bir göstermesi vardý ki yüreðimi eritti. entari biçip dikmek gibi hizmetlerde bile bulundum. onu bir parça süslemeye de muvaffak oldum. hal diklerini anlýyorum.bir kedi yavrusu gibi eteklerime sokuluyor. Onlardan ziyade kendim için. Zeyniler. dedi. Dayanamadým: . sevine sevine uðraþarak Mu-nise'yi süsledim. Abasý onu bir temiz dövdükten sonra ahýra kapamýþ. konuþmaktan pek hoþ yan. sevinçten kýpkýrmýzý oldu. zannederim ki. Pembe bir kurdele ile i an örülmüþ saçlarýna. Evet. he p o dayaðýn izleriymiþ. Munise'nin süsü günlerce Zey-niler Köyü'ne dedikodu sermayesi olm benim iyiliðimden hoþlanmýþ. Bu bulaný un gözlü. yarýn küçük a dair havadis isteyeceðim. Bu sözleri söylerken. Hatta. Muvaffakiyetsizliðe uðradýkça meyus olmuyorum. Munise'de de büyük bir insan ha Benim daha bir iki aydan beri anlamaya baþladýðým bazý þeyleri o. lacivert yünlüden kýsa entarisine. Köylü komþulardan bazýlarý ara sýra bana misafir geliyorlar." Bu iltifata. Bakalým. Ýkimizin de elimizde bir þey yok ki. Fakat birçok kimse de memnun kalmamýþ. ben de ona acýyorum. Galiba biraz da benden utanýp çekiniyorlar. Allah için iyi kýzmýþ.O bana acýyor. 30 Kasým Mektebe günden güne daha fazla ýsýnýyordum. Hatta tup yazmak. Hatta. yabancý bulduðum çocuklar. bir el nasý içinde kendisini gösterdiðim vakit. uzun siyah çoraplarýna bir yabancý i korka korka bakýyordu. Munise. öyle hissediyor um ki benim hakkýmdaki fikirleri biraz deðiþti. çocuðu annesinin gittiði fena yola sap bir teþvik addedenler de bulunmuþ. ýslak gözleriyle derin derin yüzüme bakýyordu. abasýný bir türlü memnun edemez. geceli gündüzlü didiniyorum. en küçük ka ktan düþmüþ.. çoktan öðrenmiþ. Sonradan anladýðýma göre. yoksa usanmak bilmeyen gayretim sayesinde onlar mý yavaþ yavaþ yola elmeye baþlýyorlar. Çok çalýþýyorum. Anasý daðlarda gezen bi avrusuna. mektebe pek seyrek uðruyor. Küçük kýza. öyle bir göðüs geçirmesi. Burada beni beðenen. sýk sýk ziyaretime gelen bir ehemmiyetli þahsiyet daha var: Köyün ebes . bu kadar merhamet ÇALIKUÞU 197 fazlaymýþ. Þimdi.Peki Munise dedim. çürükler gösteriyordu. yine muhtarýn karýsý gelmiþti. hatýrlarýný hoþ etmeye çalýþtým. Üvey annesi. Muhtar Efendi de iþ ki: "Ben onu ilk gördüðüm zaman pek gözüm tutmadýydý ama. Bir hafta evvel bahçeye. Bunlar da. Munise. Çocuk iki gün sonra a içinde mektebe geldi. Kocasýndan bana selam getirdi. siyah çoraplarýn dan hevesini alamadý. tabii teþekkür ettim. Ben. ü hrýný hep o çekermiþ. Zavallý Munise. onu kovmaya uðraþýrken. ne düþünerek sandýða kaldýrmýþ. baban sana acýmýyor mu? Cahilliðime acýr gibi. 198 Reþat Nuri Güntekin ilk günlerde o kadar sade giyinmeye alýþtýðým halde yine beni fazla süslü bulduklarýný. bu elbiseleri kim bilir. kýsa etekli lacivert entarisinden. ilk günlerde o kadar vahþi. Böyle olduðu halde. fildiþleri gibi beyaz teninde mor lekeler. pek bilmiyorum? Fakat. ikisinin de tesiri var. karanlýk ruhlu çocuklar da biraz düþünce. muhtarýn karýsý birkaç defa da taþ atmýþtý. Sonra süsün bu derecesini günah sayanlar. Bebek oynar gibi seve seve. komþunun ineði girmiþ. Bunlar.. pembe kurdelesinden. Evvelki gün. bir parça yaþamak zevki uyandýrdýðýmý h orum. Bir iþi olursa bana haber versin. bana. kendimi iþsizlik ve yalnýzlýðýn müzmin melali için. her gün birkaç k miþ. Viran dershane adeta temiz ve sevimli bir þekil aldý. onlara elimden geldiði kadar sevimli görünmeye.

fakat bir þey anlatmak. bu çocuðun hasta olduðunu anlamýþtým. onun için birdenbire hatýrlayamadým. durduðu yerde bir çay semaveri gibi fokurdamaya. on iki yaþ küçük mü? Ben. havadan gelen bir sesi dinliyor gibi yap týktan sonra. Anlaþýlan bu köyün düðünlerinde çalgý yerine mevlit okuyorlar. Eski hocahanýmlardan biri gayet güzel mevlit okur. Fakat Ebe aným. Þimdi. Mamafih. gelini köþe oturtmak için benden de bir eski entari istiyorlarmýþ-. Bu. Ebe Haným'ýn bir hafýz oðlu varmýþ. Zaten bu kýz. Hiç deðilse bir dilim ekmek yedirir. bahçede de herkese uzak durur. Fakat onun. sýrasý düþtükçe hafýzý methediyor. bir gün odada yalnýz bulunduðumuz halde baþkalarýna iþittirmekten korkuyormuþ g . ne o güzelim tabut. Ebe Haným. biçarenin vah haline. yahut sekiz tane Zehra var. söylediklerimi baþkasýna söyle gömerler diye. ona veriyoruz. Burada bir ço met var. Bana mevlit okumayý bilip bilmediðimi sordu. N la güldü: . Kendisine göre. Bunu iþitince hayret ettim: . En büyüðü on iki yaþýnda.ilahi kýzým. dedim. bana rdi. benim yabancýlarýmdan da deðilmiþ. Ebe Haným. mektepte talebelerimden biriymiþ. Bu sene Allah nasip ederse hafýzý evlendirecekmiþ. korkunç bir sesle baðýrmaya baþlar. Sýnýfýmda yedi. Zehra. insanýn rüyasýna girse korkutacak kadar acayip bir mahl uk. bir nevi delidir. bu kýzýn gelin olacaðýný anlatýrken kendi kendime: "Eyvah. balmumu gibi renk de yine o renkte çilleri. bu cezbe hali artar. bana. herhalde baþka yerli bir kadýncaðýz k ze olmasý da bunu gösteriyor. Epeyce kârlý bir iþ bulm i. Munise'nin annesi için merhamet ve müsamaha ile dolu þeyler da baþýný sallayarak: . sonra ilave etti. Günahýný o çeksin. aðýzýný kulaðýma yaklaþtýrdý.Nazife Molla. Çoban Mehmet'le evlenecek Zehra. bahçenin ortasýnda. Adý Zehra. Mesela. hesap ve ezber derslerinde sýnýfýn en kuvvetli talebes r. daracýk alnýyla bir hizada korkunç gözleri vardýr. kýrmýzý saçlarý kabarýr.Bilirim ama. Ebe Haným. hangisi olduðunu söylediði vakit hayretten donakaldým. þüphesiz bir oyundur. eski elbiselerimden birini daha buldum. Hasýlý bu kadýn.Benim çocuklar arasýnda gelinlik kýz yok ki Ebe Haným. bu öksüzün kimseciði yok. Bu ramazan B'ye cer-re gitmiþ. . Sonra. bana teessüf etti. Yakýnda bi r düðün varmýþ da. bu saye de epeyce para kazanýrmýþ. sesim yok. Kýna renginde çalý gibi sert. Ebe Haným? . Sýnýfta olduðu gibi. Ebe Haným. Anlayamadýðým cihet þudur ki. aðzý köpürü eye baþlar. Daha ilk görüþte. Komþular sevaplarýna bir iki tencere ile yatak tedarik etmiþler. ben onu seyrederken titreme ye baþlarým. yahut Ayþe olmayýþýna göre. karmakarýþýk saçlarý. birkaç günde bir. eski âdetler kalktý ama. Fakir bir kýzc ediyorlarmýþ. dedim.Zehra. beni ötekilerden z de dehþetlendirir. daha dönmemiþ. sokakta kaldý. beni epeyce eðlendiriyor.Kim bu kýz. Fakat köy h akkýnda bana. kendi kendine oynadýðý bir oyun vardýr ki. Zehra. Aman kýzým. bugünkü ziyaretten asýl maksat bu deðil. gözlerini belertir. teneþir ilahilerine ne o neþeli cenaze oyunlarýna iþtirak eder. Gülmemek için dudaklarýmý ýsýrarak: . 200 Reþat Nuri Güntekin Sýnýfta hiç konuþmaz. meraklý ve eðlenceli þeyler öðretiyor. çok anlayýþlý ve incel ar. bu sabah yine gelmiþti. dedim. manalý manalý göz kýrparak bana ümitler veri riayet edersem Hafýz Efendi'ye zevce olabilmek þerefine layýk gö- ÇALIKUÞU 199 rüleceðimi anlýyorum. köþeye oturduðum zaman on beþ yaþýdaydým da. Zehra o e þevke gelir de Çoban Mehmet'e bu oyunu oynamaya kalkarsa. Dedikodu yapýyor zannetmesinler diye fazla þey sormaya cesaret edemiyorum. bilmem neden. Kadýncaðýz." Komþum gittikten sonra. yahut dersi okumak lâzým geldiði vakit birden dik. Zehra'ya gelin elb .Kabahat. acayi p sesler çýkarmaya baþlar. o papaz kocasýnda. Fakat.

duvak yerine yeþil atlastan bir nevi torbanýn içine sokm uþ olduklarý için. o. b a'dan ziyade. Bunun bir el olduðuna inanamýyor. bu gece kar baþlamýþ. nekir". Kalýn fanila yakalar içine sakladý ynuna haberi olmadan kar doldurur. Aralarýnda. bura âdetlerince. Gözlerini bir türlü yerden ayýrmaya cesaret edemeyen Çoban Mehmet. Zeyniler. 17 Aralýk Kar. Ku ftan: "Yarýn ahi-ret". damadý. uyandýðým vakit. kendisini. mahzun olmasýn diye köyün meydaný davul. Bu kaba saba. 202 Reþat Nuri Güntekin El öpme merasiminden sonra. fakat. evvela beni görmemiþti. l Aralýk Zehra. geline haset edenler b yordu. Zeyniler. Dün gece. ç . çocuklardan birçoðu mektebe gelemiyor. güldüðümü belli etmemeye ç vladým" dedim. Muhtarýn karýsý güzel bir sofra hazýrlamýþtý. galiba. kardan çok korkardý. Öen. ÇALIKUÞU 201 Benim hediye ettiðim gelin elbisesi köyün ihtiyarlarýna yine fazla alafranga görünmüþtü. zurna çaldýlar.isesi dikmeye baþladým. yeni e sesi. Ne çare bu zavallý kýza biraz çeki düzen vermeli. adeta tanýnmayacak bir hale gelmiþti. biraz evvel kendi elimle tarayýp süslediðim baþýyla. Hiç olmazsa Çoban . utanýp sýkýlmayý býrakarak. Bu el öpme-merasiminde. çoban üzerinde ne tesir yaptýðýný göremedim. yollar kapandý. Gece. beþ altý ihtiyar kadýn. Burada kar. gelinin bulunduðu odaya doðru götürdüler. hemen hemen güzelce bir kýza dön t. babasý odunla dövmek için üstüne yürümüþ. yeni açýlmýþ badem çiçeklerinden daha güzel bir þeydir. bir iki pehlivan güreþtirdiler. kuv vetle sarsarken aralarýndan karlar dökülmeye baþladý. mahzun bir ninni sesiyle akan çeþme durmuþtu. Haným köþeden: "Mehmet oðlum. B nim vaktiyle bir düþmaným vardý ki. bir kabahat yapmýþ. Meðer. nisana kadar bir daha lkmazmýþ.' Adamcaðýz. Bugün hayatýmýn en acý. Ne iyi þey. dün gece muhtarýn evinde gelin oldu. buldum. utan nýma geldi. yumuþak ý þeylerin içinde yuvarlanmakta bulduðum neþe ve zevki hiçbir bayramda bula . Dikkat edince. Çoban Mehmet'e gelini teslim etmeden evvel gülünç bir el öpme merasimi yapýldý. pek eðlendim. Buna mu kabil genç kadýnlarýn aðýzlarýnýn suyu akýyordu. "Kýzgýn topuz" gibi kelimeler geliyordu. daha ilk geceden onu býrakýp kaçmasýn. "istanbullu Hocaným"a gösteriþ yapmak için göze alýndýðýný anlaþýlýyordu. gittikçe artýyor. utangaç köy delikanlýsýnýn gözlerini yumarak öptüðü eller arasýnda benimki de demek. benim için. Kadýnlar arasýnda da. yüzüme bakt eldik. Muhtarýn karýsý Haným baþta olmak üzere. Tahta kepenk-ler fazla mukavemet etti ve ben. Ortada dönen sözlerden. etrafýmda bir eksiklik var gibi geldi. bir kere yaðmaya baþladý mý. elimi tekrar tuttuktan sonra dayanamadý. ocaðýn yanýnda bir çamaþýr s nuyordum. Bahçed temiz. Hatice Haným'dan iþitmiþtim. uzun bir kerevetin þiltesi üzerinde sýral en hâlâ onlar gibi baðdaþ kurup oturmasýný beceremediðim için. hocanýným da elini öp!" diye beni gösterince delikanlý. aptal aptal bakýyordu. tam bu esnada ocaktan yüzüme vuran kuvvetli biy çýra aydýnlýðýnda güldü dakikadaki þaþkýnlýðý kadar ömrümde gülünç bir þey gördüðümü hatýrlamýyorum. Pencereyi açmak için yataðýmdan kalktým. ÇALIKUÞU 203 Zeyniler. öyle gizli bir komedi geçti ki. Zeyniler. ayrýca bir kýna gecesi yapýldý. 15 Aralýk Bu sabah. çobanýn parmaklarýmý tutmasýyla býrakmasý u. Geceleri bahçede. "Münkir. demek yapraklarý bile siyah görünen bu karanlýk ve can sýkýntýsý niem baharý kýþ aylarýnda baþlýyor. hiç unutmayacaðým. Ben ciddiyetle elimi Uzattým. Çoban Mehmet. Öteden beri kar. bir bakýma ana demek olduðu için bu lazýmmýþ. için için nefret ettiði insanlara karþý ne tatlý intikam vesileleri bulur. en dertli günü oldu. Zehra. soðuktan kýzarmýþ dudaklarýyla titrer ve renkten ren ge girerken neþeden çýldýrýrdým. Sabahleyin talebelerim bana fena bir havadis g tirdiler. Mevlit okutuldu. O kadar ki. Sonra insan. Daha fenasý. Munise.

ihtiyar kadýnýn elindeki mum birdenbire Karanlýkta. kurtlar ye Akþama doðru Vehbi'nin bu þüphesi büyüklere geçmeye baþladý: "Çocuk. Vehbi ile sýk sýk bana havadis gö deriyordu. bugün büyük bir erkek kadar ciddi ve telaþlýydý. oc aðýn kýzýl akisleri içinde birdenbire öyle munis ve mesut bir yuva olmuþtu ki. insan böyle hallerde zaman hissini kaybediyor. Dün akþam. artýk konuþmaya baþlamýþtý. kaþlarýný çatarak "Gitti fakir kýzcaðýz. tekrar mumunu yakmaya uðraþýrken. kendine gelir gelmez ilk sözü "Bir parça ekmek!" diye yalvar ak oldu. pencere kepenklerini zorlu hücumlarla sarsýyordu. Munise. bu gece ncittiði için lambamý söndürdüm. Samanlar insaný yatak gibi sýcak tutuyormuþ. kendi kendime utanýyordum. O vakit. Zavallý küçük kýz. 204 Reþat Nuri Güntekin Dýþarýda fýrtýna gittikçe artýyor. bu rüzgâr sarsýntýsýndan baþka bir þeydi. açýk sarý saçlarý kim bilir. ben onu göðsümde sýkýyor. sorduðum suallere aðýr aðýr cevap veriyordu. . Akþama kadar her yeri aradýlar. Munise'yi en sevmeyen arkadaþlarý bile ona acýyorlardý. Kollarýmda içini çekiyor. hangi acý ile için için aðlýyordu? Ah. b nra kapýya gelip yalvaracaðýný zannetmiþler. saçlarý d nin içine karlar dolmuþtu. Dýþarý çýkarsa tutup yine eve götüreceklerini biliyormuþ. Küç ne kadar ehemmiyet verdiðimi bildiði için. çocuk görünmemiþ. ihtiyar kadýn b r kere daha seslendi. Vehbi. Fakat. kollarýmda baygýn gibiydi. elin bir mum parçasýyla taþlýða çýkmýþtý. fakat saatler geçtiði halde. Dakikalar geçtikçe Munise'nin yüzü kýzarmaya. Köy delikanlýlarý ellerinde yanar çýralarla sokaklara dökülmüþler reye gittiðini anlamak bir türlü mümkün olamamýþ. karlar ve karanlýklar içinde uzun müddet kalamayacaðýný. biraz sütümüz vardý.hýçkýra hýçkýra að Son kuvvetini tükettiði anlaþýlan Munise. Bu göz gözü görmeyen tipi altýndaki günün siyah bir duman gibi inen akþamýyla beraber. Fýrtýna içinde. rüzgârýn gürültüsü içinde ince bir sesin inlediðini iþittik. Munise'nin hâlâ bulunmadýðýný anlat morarmýþ avuçlarýnýn içini gösteriyor. sarý saçlarý bileklerimden dökülerek. kim bilir. Zaten gürültü de kesilmiþti. baþým ateþler içinde.. omþulara haber vermiþler. Kapý açýlýr açýlmaz içeriye karlý bir rüzgâr doldu. Cevap yok. ona isyan ed rdum. Hatice Haným erkek gibi kalýn sesiyle: "Kimdir o?" diye baðýrdý. Mezarlýk tar afýndaki kapýyý vuruyorlar gibi bir ses iþitmeye baþladým. soluðum kesilmiþ. Hatice Haným: "Sen kimsin?" diye baðýrdý. bugün çok acýkmýþ. kim bilir. ÇALIKUÞU 205 Çocuðu soyduktan sonra kendi yataðýma yatýrdým. bu fýrtýnada baþka köy bir yerde soðuktan donup öldü. Yüzü mosmof. Rüzgârdan baþka ne olabilirdi? F yýr. Onun için lemiþ. gözlerine fer gelmeye baþlýyordu. karanlýðýn han lardan kalma bir ýþýk parýltýsý gibi titriyor?. Muhtar Efendi. Çocuk. "Munise" diye haykýrarak demirlerine sarýlmýþtým.. at. küçük bir vücut düþtü. Hatice Haným. nerelerde gömülü. kollarýmýn içine buz gibi olmuþ. þu çocuk gözlerindeki minnet! Dünyada. * Kaç saat geçtiðini bilmiyorum. viran bir gemi teknesi gibi sallanan bu sefil ve karanlýk oda. köyün bir ambara kaçarak samanlarýn arasýna girmiþ. bir parça iyilik edebilmekten daha güzel bir þey muyor. Kollarý boynumda. içim ümitsizlik çöktü. Hatice Hamm'ýn mangalýnda ýsýttýðým fanila ovuþturmaya baþladým. Niyetim Hatice Hamm'ýn odasýna uðrayarak onu uyandýrmaktý. Fakat o da bu sesi iþitmiþ. ben sesi tanýmýþ. aydýnlýk. Hemen yataðýmdan fýrladým. üvey annesinden çok korkmuþ. erkenden yataðýma girdim. ya canavar paraladý!" diyenler oluyordu.eresinden kendini bahçeye atmýþ. omuzlarýma bir örtü alýp a adým. Bereket versin. Sesim. Yataðýmdan doðrularak kulak verdim ve geceni bir insan iniltisi iþitir gibi oldum. Biraz evve ayata gösterdiðim emniyetsizlik için. Kapýyý birdenbire açmaya cesaret edemedik. Hatice Hamm'la onu ýsýttýk ve kaþýk kaþýk çoc dýk.. Hayata zalim ve haksýz bir þey diyenlere ilk defa inanýyor.

Hastalar gibi mesut olanlara da ge celer öyle uzun geliyor ki. Bu çocuðu. hakikaten sevap iþlemiþ olursunuz. Müh208 . anacýðým!" diye aðlamaya baþladý. bu zavallý küçük esiri kurtarmaktan daha iyi bir yere sarf ed bilir miydim? Fakat. fakat e kucak kucaða öldüler. Sabahleyin Hatice Hamm'la beraber muhtarýn evine gittim. evlerine istemiyorlar. Daha olmazsa annemden kalan birkaç p mücevheri verecektim. 18 Aralýk Bu gece yine. onu kendime evlat etmek istesem razý olurlar mý? Benim de kimsem yok. 206 Reþat Nuri Güntekin Munise'de neticesiz bir rüya uyandýrmaktan korkar gibi yavaþ bir sesle Hatice Haným'a de dim ki: . ellerimi öperek "Anacýðým. biçare e ziyan olacak.Pekâlâ kýzým. Acaba ermezler mi? Bu çýlgýn arzum. iyi olur. baþkalarý gibi deðildim. kendi elimle büyüteceðim.. kalbime gömdüðü inileri öldüren sen olduðun halde bu gece. bakalým bir iki yerde ümidim var. Her þeyi tekrar seviyorum. gözlerini kapadý. Çünkü ayný korku bende de uyanmýþtý. ilk neþesinin sönmeye baþladýðýn um yoktu. hayatla barýþtým. baðrýma basayým. Bütün gün "Hocaným mutlak bana ekmek verir. bunu bir zamanlar baþka küçükler için ümit etmek çýlgýnlýðýna kapýlmýþtým. hiçbir þeyden korkum kalmayacak. bu satýrlarý yazarken. Munise için h avadis sormaya geliyorum sandý. edebilecekleri itirazlara cevaplar bulmuþ. Onu. O dakikada.. mesut olduðum vakit. Munise. Cevap vermeden Munise'yi g . onu öpmek ve hýrpalamak isterim. ömrümde bu kadar güzel bir ümit sözü iþittiðimi bilmiyorum. Çok güzel bulduðumuz için. gözlerim kararýyord lmayacak bir þey için yalvarýr gibi ellerimi kavuþturdum: . gibi sözlerle beni teselli etme ye baþladý. bir akþamüstü. Artýk. Ara sýra derin derin içini çekiyor ve dolu dolu öksürüyordu. Kâm-ran. hiçbir zaman elimize geçmeyec karþý duyulan o ümitsiz ümit. Çok sevindiðim. Biraz sonra. akþamki vakayý anlattým. ÇALIKUÞU 207 Zeyniler. Munise bir canlý oyuncak gibi kollarýma býrakýlýyordu. . senden bile eskisi kadar nefret etmiyorum. ihtiyar adam. Vermeyip de ne yapacak. sarý saçlarýnda ocaðýn mesut kýzýllýklarý ti . çocuðun parlak gözlerine bir gölge düþtüðünü. iþte bunlarýn hiçbirine hacet kalmýyor. Yarýn sabah Munise'yi yine eve götürmek lâzý içimde sönük bir ümit yok deðildi. Ben. bana býrakýrlarsa ne kadar mesut olacaðým Yarabbi! O vakit ne geceden. duygularýmý sözle anlata tlaka karþýmdaki-nin boynuna sarýlmak. yataðýmda. sakalýný çekiþtirerek bir zaman düþündü. Çocuk. Acaba ben. ne fýrtýn ne sefaletten. litreye tit uzatýyor. Olmazsa eline beþ. Sözümün sonuna gelirken yüreðim çarpýyor.Zavallý çocuðun en büyük ümit yeri benmiþim. O "Peki!" derse babasýný da razý ederiz. sonra: . Ben.Mademki bu kýzý. . Görüyorsunuz ki. dedim. Bu kadar kolay ele geçireceðimi Akþamdan beri saatlerce düþünmüþ. Ben. edi. Vallahi bu çocuða kendi evladým gibi bakarým. Onlarý. gözlerini ocaða dikmiþ.Bu küçük kýzý bana verin. dedi. Kendime evlat edeyim.Daha bulunamadý ama.Demek Munise'yi bana vereceksiniz? . yüreklerini r e geçirmek için zihnimde adeta nutuklar hazýrlamýþtým.Fena olmaz." d avutmuþ. Muhtar Efendi. boynumu büküyordum. Ben. Hatice Haným'ýn dudaklarýndan çýkacak kelimeye baðlýymýþ gibi. on kuruþ da veririz. mesut edec eðim.Babasý zaten öteki çocuklara bakmaktan âciz. Yarýn muhtarla konuþalým. Ýhtiyar kadýn. galiba gözlerimi uyku tutmayacak. Ben. düþünüyordu. Aðýr aðýr baþýný salladý: . sevinçten nasýl çýldýrmadýðýma hayret ediyorum.

fakat kýrk seneye yakýn bir zamandan beri memleketini görmediði ni söyledi. Kahkahalarýmýz. abacýðým. 30 Aralýk Munise ile öyle canciðer olduk ki. karanlýk mektebi bugüne kadar. Fakat. Munise'nin annesi herhalde dedikleri kadar adi olmayacak. üþüyeceksiniz. adeta izzetinefsime dokundu. derken tatlý tatlý sýrýtýyordu ÇALIKUÞU 209 Üþümek mi? insanýn içinde güneþ yanarken üþümek mi? Bu akþam. Munise ile sevincimizden odalara. onu yanýma almakla bir fedak iðimi sanýyor. Ben.. birbirimizi kovaladýk. Bana. gökyüzü bana. böyle bir bayram. Hacý Kalfa'nýn Mirat' eksin.F. . mezar taþlarý arasýnda top muharebesi yaptýk. bu elbise nde. onu daima kendisine göstereceðimi vaat ettim. Al faniladan bir elbisem va giyemezdim.Yalan mý? Koskoca kadýným ya. aðza alýnýnca eriyen fondan þekerleri gibi bir þey oldu. O vakit ben de onun nazik bileklerini ellerimin içine alýyorum. birkaç saat içinde nazlý bir küçükhaným halini almýþtý. derslerimden artakalan bütün saatlerimi Ona ne biliyorsam öðretmek istiyorum.Sen.Haydi artýk içeri gîrin. dedim. korkunç. bu ad amý fena çehreli. kendi kendime güleceðim geliyor. Bazen. zalim bir insan diye düþünüyordum. minimini parmaklarýný birer birer öpüyorum. üstümüze beyaz çiçeklerini döken kocaman bir yasemin Zeyniler.Reþat Nuri Güntekin tar Efendi de o dakikada iþte böyle bir tehlike geçirdi ve sadece buruþuk elinin bir def a öpülmesiyle benden kurtuldu. Hatta. istersen bana anne de. Hatice Haným. þimdi sebebini anlamaya baþlýyorum . istanbullu olduðunu. Bu küçük kýz. bir asilzadeye benzedi. Kýz. . Munise. diyorum. Onu bir parça daraltýp kýsaltarak ona koket bir kostüm yaptým. Tatlý tatlý gülümseyerek yüzüme bakt . fakir. pencereleri ka ak ona bir parça dans bile öðretiyorum. Akþamdan evve . birdenbire. dilini diþlerinin arasýna sýkýþtýrarak bana bakýyor. Fakat ona çok acýdýðýný hissettim. resim ya ptýrýyorum. hasta olacaksýnýz. Çalýkuþu . ihtiyar kadýnýn çatýk yüzünü bile güldürmüþtü: . undan eminim. bir gün evvelki þiddetini kaybetmiþ olmakla beraber hâlâ devam ediyordu. Her halinde.Seni þeytan seni. Çocuk bana.. dedim. her þeyi öðreteceðim diye Munise'yi Allah esirgesin. Kar. Munise. alýklý düþkün bir ihtiyardý. Zavallý küçük. bir þey söylemeden gülüyordu. muhtar. her sözünde ince bir sevimlilik var. sýðmýyorduk. asýl iyiliði kendisinin bana ettiðini bilmiyor. Bazen. hiç sebepsiz yanýma yaklaþýyor.Munise. yavaþ yavaþ sallandýkça. . 14 210 Reþat Nuri Güntekin Bu çocuðun öyle ümit edilmeyen tuhaf sözleri var ki. Bu fakir köy çocuðu. buna hayret etmiþtim. iki saat sonra. par ehdit ederek: . batýdan doðuya gibi göründü.. küçüksün. sofalara. Neden ben küçük olayým? Ben yirmi yaþýný geçmiþ koskoca kadýným.kapýlarý. böyle þenlik görmedi.Olur mu abacýðým? . nasýl anlatayým. ufak tefek. saça lardan uyuþmuþ kuþlarý uyandýrýyor gibi tavanlardan þen cývýltýlar geliyordu. Zeyni Baba'nýn kandillerini yakmay inceye kadar gezdik. Munise'nin babasýyla beraber mektebe geliyordu. karýþýk bir rüyayý anlatýr gibi tereddütlerle Sarýyer'den. Aksaray'dan bahsetti Munise'yi bana vermeye razý oluyordu. ellerimi tutarak yanaklarýna. daha iyi olur. Evvela. sana nasýl anne derim? Bu sözü. son derece minnettar. Çocuðu mesut etmek mden geleni esirgemeyeceðimi. diye tekrar ettim. Neþemiz. Günde bir saat Fransýzca ders veriyorum. dudaklarýna sürmeye baþlýyor. ara sýra -köyde duyarlar da bizi taþa gömerler. Halbuki.. çocuðu elinden tutarak bahçeye çýkardým.Niçin olmasýn? . Geldiðinin ikinci günüydü: .Çalýkuþu! Sen. bilâkis. * Zeyniler'in. bir içim su.

Ben. benden o kadar büyük deðilsin ki abacýðým. Senin yüzünde insan ayna gibi kendini görüyor. Mektup ondan geliyordu. duru beyaz teni. Ýki gün evv n geçen bir posta arabasý benim için dört mektup býrakmýþ. ben senin gibi güzel deðilim ki. on dört-on beþ yaþ. çocuðun aðzýný kapadým: . birkaç seneye kadar genç kýz olup çýkarsa birini bulup sevmeye. Aynanýn içinde gülüyor. Maskara.Nafile abacýðým. Küçük kýzý dizleri sýna aldým. ÇALIKUÞU 211 Bunlar. kendimi güzel zannettiðimden çok güzel yor: "Feride. 212 Reþat Nuri Güntekin Zeyniler. dün elinde yanmýþ bir kibrit ucu da yakaladým. Büyük bir kararsýzlýk n oluyordum. utana utana: . ben görmeden yolda kaybolsaydýlar.. * Küçüðümün bir hali de. dedim. Munise. aklýma geldikçe hem kýz anneleri gibi heyecanlanýyorum. çocuðum. dedi. Neler söylüyorum? Ah. abacýðým.Nemelâzým abacýðým. eliyle burnumu.Bir daha böyle bir þey söylersen dudaklarýný koparýrým. Gizli gizli gözüne s kmeye uðraþýyordu. neren aðrýyor? Yüzün sapsarý. Gece yataðýmda.Sen. Munise ile oynamak benim zaten Allah'tan aradýðým þey. dedi. sen kendini bilmiyorsun. Sende. Rafýn üzerinde duran küçük aynayý aldý: . Bir parçacýk baþým aðrýyor. kimseye benzemeyen baþka bir þey var!" diyenlere hak verecek gibi oluyordum.Sen daha gelin olacaksýn abacaðým. Fotoðraf çektiren kardeþler gibi baþ baþa verdik. dün kýzara bozara benden bir ricada bulundu. defterimi benden baþkasý okuyacak deðil ya. üzerleri mavili.. Yazýk ki devam etmedi. Munise yüz bulmuþtu. Kendimi tutamayarak gülmeye baþladým. hem de bir yandan hoþlanýyo um. onun aklý baþýnda bir kýz haline getirmeye çalýþýr gibi koket yapacak. beni buluncaya kadar elden ele dolaþmýþ. sana benzemiyorurn ki. . kýrmýzýlý yazýlar. Pencereye baþýmý day dalgýn dalgýn uzaklara baktýðýmý gören Munise: .Abacýðým sen kadife gibisin.Bir þeyim yok. tik tahminimde yanýlmamýþtým.. dedi. fazlaca koket olmasý. herhalde daha fazla iþlerim va rdý. yanaklarýmý okþayarak: .Abacýðým. Seninle biraz bahçeye çýkarsak geçer. gel. Ben koket ruhlu kýzlardan öt hoþlanmam ama. Elimle. evlenmeye kalkarsa fena. damga olmuþtu. Baþýný daha ziyade yaklaþtýrýyor. Munise'nin ayna karþýsýnda süslenmesi. lacivert gözleri. süsü çok sevmesi. Bebek oynar gibi. dedim. kimden öðrenmiþ bilmem ki? Þimdi neyse ama. diyordu. bir aydan beri el sürmemiþtim. Hatta. Hem de mesut günlerin yazýlacak nesi olur ki? Bir aydan beri derin bir gönül sükûnu içinde yaþýyordum. Elimi sürmeye cesaret edemeden bir tanesinin üstündeki adresi okudum: "B. Zarfýn üzerindeki yazýyý tanýyordum. geçirdiði küçülj eliyle. Bu münasebetsiz çocuðun saçmalýklarýna gülüyor. yüzsüz. saçýmýn iki tarafýna teller takacaðým..Daha iyi ya çocuðum. . saatlerce uykusuz kaldým.Keþke bunlar." Zarflan avucumda buruþturduktan sonra ocaðýn yanýndaki rafa fýrlattým. Saçlarýnýn benim saçlarým gibi olmasýn ormuþ. birbirimize dilim duk. Yazý yazmaktan. Merkez Rüþtiyesi muallimlerinden Feride Hanýmefen-di'ye.. Onlarý görür görmez içime bir at iðini.. ince þirin yüzüyle bir melek gibi güzeldi. Munise. gözlerim karanlýða dikili. o kadar emekle düzelttiðim saçlarýný karýþt layayým. beðene beðene kendisine gülümsemesi ndirmiyor deðil. kim bilir bana neler söylemeye cesaret ediy . saçlarýnýn örgülerini çözerek istediði gibi tarayýp fýrçaladým. Ýkimiz yan yana aynaya bakalým. bu küçük kýz! Ben. zalim bu mektuplarda. Faka t memnun görünmedi.. Kendin gib ir. Zarflar. yine yüzümü okþuyordu: .Kuzum. Kendimi toplamaya çalýþarak gülümsedim: . 29 Ocak Defterime. içlerinde ne olduðunu bilmeden: .

Onl arý okumak ayýptý. Karanlýk bir yerlerde dolaþýyor önüne gelene: 'Feride buralarda mý? Al için söyleyin! diyordum. Ýnat ettim. Fakat kendimi zapt ettim. Son mektup ötekiler gibi birdenbire tutuþmadý. Beni bir tarafa býrak. Mektuplar birer birer yanarken. Çocuk. Küçük kýz. benim için tenezzüldü. Müzmin hüznüm. omuzlarýndan tutup sarsmamý bekliyor. Munise'ye de geçmiþti. Baþýmý bi koyarak yavaþ yavaþ aðlamaya baþladým. baþýný eðdi: . Gel seninle beraber yakalým onlarý. Mektuplarý hâlâ orada duruyor. odanýn havasýna bir zehir neþreder gib ni. Zarf. diri getirir derler. Üzülmeseydin o vakit ya l iþte. . * Onu ancak çocuðu uyuttuktan sonra okumaya cesaret ettim. Yüzü örtülü kadýn beni elimden tutarak tekkeye benzeyen loþ bir ye u: iþte Feride þurada yatýyor. bilmem darý-lacak mýsýn? Birdenbire döndüm. keþke bu sözleri söylemeseydin. beni hasta eden bu kâðýtlara kinle.. aðlaya aðlaya uyandým. sana mahsus öyle söyledim. Gözlerim gayri ihtiyari ocaðýn yanýndaki rafa giti. Sýra dördüncüye geldiði vakit.Ne bileyim abacýðým? Sevdiðinden olmasa böyle aðlar mýsýn? Bu çok bilmiþ bücürün sözlerinden ve gözyaþlarýmdan utandým. Mektuplar 214 Reþat Nuri Güntekin benim sevdiðim bir insandan gelmiyor. Biterken ikincisini. içime dayanýlmaz b lýk acýsý çöktü. ötekiyle mektuplarý elime tutuþturmaya çalýþýyordu: . Kâmran? Annemin sözlerini sana aynen yazdým.Nerede onlar? dedim. sana ispat . gönlümden geçenleri biliyor gibi. yalnýz ocakta bitmeye yüz tutmuþ bir çalý demeti ara sýra parlayýp sönüyord rdan birini ateþe fýrlattým.Ben onlarý yaktým abacýðým.Yumurcak. onlar galiba. Fakat mademki bir kere söyledin. titriyordu.Ne yaptýn Munise? dedim. teessürden göðsüm týkanarak. bunu býrakamazdým. Munise. . Çocuk. r ÇALIKUÞU 213 Aradan iki gün geçti. anlayamadýðým bir hisle göðsüme sokulmuþtu. benim þiddet göstermemi.. birdenbire eðildi elini ateþe sokarak son mektubun bir parçasýný kurtardý. . Fakat annen demek olan bu ihtiyar kadýný daha ziyade aðlatmak doðru mu? Teyzenin rüyasý o günden beri benim de rüyam Ne vakit gözlerimi kapayacak olsam seni uzak bir memleketin karanlýk bir odasýnda. zarfýn gevþeyip açýldýðýný. Ne yapayým. aðlama. için için eritiyordu. "Annem geçen sabah yüzüme bakarken aðlamaya baþladý: 'Ne var anne? Niçin aðlýyorsun?' diye Evvela söylemek istemedi: 'Hiçbir þey yok. karþýmý re olan bir insan varmýþ gibi susuyorduk. o nasýl lakýrdý? diye baðýrdým. Ben onlarý yakmadým. yalvardým. bir ucundan ince bir duman çýkarak için için nmaya baþladý. ince yazýlarla dolu bir kâðýdýn yavaþ-yav hammül edemiyordum. Mektuplar orada yokt .Abacýðým. dedi. gözl . Bir rüya gördüm!' dedi. Boðaz hastalýðýndan öldü' dedi. . Oda karanlýktý. deðil mi. . Fakat ötekiler yandýktan sonra. Sakin sakin aðlayarak þunlarý söyledi: "Rüyamda onu gördüm. bir eliyle baþýmý okþuyor. kývrýla kývrýla yanmaya baþladý.ordu? Birkaç defa lambayý yakarak onlarý okumak istedim. et söylemeye mecbur oldu. . Bu hale bir nihayet vermek lâz vermiþtim. Ben bir þey yaptým ama. nefret ettiðim bir düþmandan geliyor. deðil Feride'yi yakýnda göreceðim. Ölü. Yalnýz þu satýrlar kalmýþtý. Baktým. . so Munise.Küçüðüm. senin sevdiðin birisinden geliyor. sen pek üzülüyordun. nefretle bakýyordu. Kalbimin bir parçýsý-ný onu da attým. Bak. Sonra.Al abacýðým. O acý ile.Abacýðým. gözleri kap ÇALIKUÞU 215 nýn rengi bile solmamýþ. evlatçýðým. Zavallý kýz derdimin nerede ni biliyor.

. Basamaklarý ikiþer ikiþer atlayarak yukarý çýktým. yüzbaþým. Seninle artýk iki düþman bile deðiliz. Kendi kendime güldüm: . çizmeleri altýnda merdivenleri çatýrdatarak yukarý çýktý. dedi ve bana döndü: . taze yüzün. geç vakit bataklýk tarafýndan silah sesleri gelmeye baþladý. Gece. Onlarýn doktora da emniyetleri zayýftýr. hatýrýn kalmasýn ama sana: "Ayý Dayý" adýný takanlarýn yerden göðe kadar a kadýn varmýþ da ne diye beni kibar kibar söyletiyorsun. Ben korktum. merdiven basamaðýna oturmuþ bir þ yazýyor. ama aðýzlarýna.Dayanýr Doktor Bey. gel be. Böyle delidolu sözler. Ama biraz durun da n ineyim. Burasý. birdenbire durdu. yü rine bulaþtýrmalarýndan korkuyorum. beni pek eðlendirir.Hekim çaðrýyor. hiç telaþ etmedi. Fýrsat buldula hemen kocakarý ilaçlarýna baþvururlar.Yahu. Vehbi önde. bana sadece teyzemin matemini anlatýyordu. Ehemmiyetli bir þey deðil. siyah saçlarýn. soluk soluða mektebe geldi. 5 Þubat Dün gece. Gördün mü. Benim sinirlerim kuvvetlidir. havadisi öðrendik. kalýn kaþlarý. Seni misafir odasýna çaðýrýyorl .erin kapalý. Geçiniz yukarý.Her zaman olur. Çehresini yandan görüyordum. beni elimden yakalayarak: . deðil mi? Ah. tersyüzü geri dönmeyi ak lýmdan geçirdim. Yapýlacak þeyleri ben size tarif ederim. ama hiç görmeyecek iki yabancýyýz. Hemen çarþafýmý giydim. yüzbaþým.] ÇALIKUÞU 217 ma þaþýyorsun.Efendim. Yapýlacak þey. fakat M nise. yalnýz bilmem içiniz dayanýr mý? . Fakat. birbirimiz iç. Sevap larýna biraz yiyecek veriyorlar. O kadar ki. Ben geliyorum. ben arkada misafir odasýna gittik. Bu sabah. jandarmalar eþkýya kovalýyor. avluda yüzü seçilmeyen birkaç kiþi ile konuþuyordu. canlý ve sevimli bir yüzü vardý. öteden beri. ikimizi birden çekeceðe benzemiyor. Merdivenler yufka gibi. Öðleye doðruydu. ister misiniz. taþ çatlasa kýrktan fazla deðil.Yüzbaþým. boz renkli ceketi üzerinde kocaman siyah sakalýný görebild m birisine: . Jandarmalardan biri i aðýr yaralý olarak Zeyniler'in misafir odasýna getirilmiþ. karanlýk olduðu için lamba yakmaya mecbur olmuþlardý. adan konuþmaya baþladý: . Yarabbi. Geldiðinizi göremedim. yaranýn üstüne türlü müzahrefat yapý ektep. bir ara. Haydi geçin þimdi. bu adam konuþu adar kaba hatta ayýp kelimeler kullanýyordu. iki basýk oda ile merdivenli. Beþ dakika sonra ihtiyar doktor. babam söyledi. . Munise'nin tahmini doðruymuþ. efendim. bu muallime istanbullu. nasýl keklik gibi sekiyor? Þimdi istersen yaþýný da aðýz. Silah sesleri seyrek fasýlalarla on dakika kadar devam ettikten sonra durdu. dedim. Kalýn kaputlu. dedi. yaz býyýklý. Avlu. küçük Vehbi. çabuk zarnýný (çarþaf olacak) giyin.iþte bunda yanýldýn Doktor Bey. k ar. Kapýda burnundan havaya soðuk dumanlar çýkararak eþinen güzel bir atýn yüzünü okþadýktan so m. hastalýk gibi sebeplerle yoluna devam edemeyen yolcularý burada barýndýrýyorlar. kocaman çizmeli. bir yaralýmýz var. ..Kim çaðýrýyor? 216 Reþat Nuri Güntekin . bizi her þey birbirimizden ayýrýyor. görüyorsu ki. ayak-lanýnc bakýverirsiniz artýk. Hiçbir þeyden korkmayýn. Fakat bakýlmaya muhtaç Kendim biraz sonra gideceðim.Hemþire Haným. vaka malum. . kusura bakmayýn. sen kâinatta hangi hadiseye böyle koyun gibi bön bön rdiveni çýkýþýndan anladým. Mutlaka yine fena bir kelime söyleyeceðini anlatan sert bir kahkaha ile gülerek baþýný çevi ce beni gördü. þiþman bir askeri doktor.Kýz hocaným. ihtiyar doktorun "Yüzbaþým" dediði adama takýlmakta j devam ettiðini iþitiyordum. Kâmran. Nereden anladýðý. medrese görmüþsünüz. Postacý soyan birkaç serseri ile jandarma arasýnda bir çarpýþma olmuþ." Mektup parçasý burada bitiyor. Adamcaðýz. çarpýk bir sofadan ibaret viran bir hayat. Zeyniler. ehemmiyetsiz bir pansuman.

Kýmýldama.güzel bir kibar çocuðu. Midesini tabanýnda farz eder rine göre karþýsýna dikilenlere duman attýrýr.Ben muallimim. maskaralýk yapmaya baþlarým. dedi.Evet. bunlarý yutar mýyým sanýyorsun? Yumuk yanaklarýna gömülerek tatlý tatlý gülümseyen beyaz kirpikli gözleriyle ta gönlümün iç vam etti: ÇALIKUÞU 219 . vücudu ve yüzü bir asker y adamcaðýz yatýyordu. Eðer ev ilacý falan diye bir halt ettiðini . kollarýný kaldýrdý. Sen bir haftaya kadar dipdiri ayaða kalkmak ister misin? Yok. buraya gönderdiler. Derin karýþtýracak deðilim.Demek sen. Hatta. . açsana yüzünü bakayým. acaba bir yerden mi tanýyordu? Mamafih.O ipiri. Nihayet. yat.Mamutlar gibi mi efendim? Beþ aydan beri zorla içime hapsettiðim yaramazlýklar yeniden taþmaya baþlýyordu. Hem de rla. gürültülü kahkahalarý altýnda derin bir rikka meye baþlýyordum.Çok âlâ. alay eder gibi ir sesle: . Hemen þýmarmaya.. n. Hizmet etmek istiyordum. çok âlâ. Geçer molla.Sana bir küçük hizmet etmeme müsaade eder misin? Seni daha iyi bir yere göndertsem ister misin? Benim tek tuk bildiklerim var Maarifte. bu çehre ve yaradýlýþla mý? Sen doðruyu söylesene bana. küçük bebekler gibi a meleri ezip büzmeye. eliyle yaðmurluðu kaldýrarak nmaya çalýþtý: . Bu adam beni.. Çarpýk bir kerevetin üstünde. ..Yok. Ayný gür kahkaha ile gülerek: . Burada bir muamma var. 218 Reþat Nuri Güntekin .Hayýr teþekkür ederim. bunlarý söylerken o.Deðil. Gözlerime bak bakayým. Yaraný o deðiþtirecek.. insana o kadar emniyet ve yakýnlýk hissi veren bir çe resi vardý ki. Öyleyse. bur asý rahat geldi de. Ýnsanlýktýr bu. Aramýzda bir iþaret kâfi.Bu yaþta. Ben. çok þükür. hatta bi da güldüm. Söyle bakayým nereden düþtün buralara? Bu kaba saba asker doktorunun çið kelimeleri. bana hiç yüz vermeye gelmez. zarif -hatta ihti ar olduðum için güzel sýfatýný da ilave edebilirim. sýzýn var mý? . evini falan sorsam söylemezsin. Sor Aleksi n daima söylediði gibi. Yaralý. yer ayýrt etmem.. Fakat fedakârlýklar öyle kolay gitmez. yine güldü: . Odalardan birisinin kapýsýný açtý. ihtiyar doktor biraz düþündükten sonra: . temiz bir adamdý. buraya hizmet için geldin? Sýrf maarife hizmet için öyle mi? . bir þey kalmaz. kýzým. Günün birinde canýn sýkýlýrsa ba az. . Nerede isterlerse çalýþýrým. saklanmaya çalýþýtýkça m. maksadým bu. neþeli. Herhalde doktor. Doktor. sýhhatli.Ah benim sevgili ayýlarým! Dizkapaðýný elmacýkkemiði sanýr. Doktor Bey.. deðil mi? Bak.Sen ne arýyorsun burada? Bu sefer de ben þaþýrdým. . nev'ini tanýrým kýzým. biraz yatayým dersen o baþka.Þahsýný deðil. bak nasýl biliyo rum. sade elmacýkkemiðim az sýzlýyor. Aðrýn.Zannederim. beni tanýdýðýnýzý iddia etmeyeceksiniz. yerimden memnunum. çok gün görmüþ. ikimiz de sustuk. nev'ini.. adresimi de býrakayým sana. ben de iþi iraz maskaralýða vurmaktan korkmadým.. biraz ferahladýn mý? diye seslendi. Doktor: . bu kýzcaðýz ne derse yapacaksýn. Yine gülerek omuzlarýný silkti. Bu teklifsiz sözlerde garip bir ehemmiyet vardý ki. maalesef yeryüzünde çok azalmaya ba i. . . þuursuz fil azmanlarýnýn tam tersine ufacýk. dikkatli dikkatli yüzüme bakýyordu: . Doktor Bey. Hatta. aileni.Sen. ciddi görünmeye çalýþarak: .. dýn mý? Doktorun artýk o. Allah'a þükret la sapmadý o kurþun. Ýhtiyar doktor. maiþet derdi de deðil. saf yüzünde komik bir hayretle gülmeye baþladý. Ben. hiç fütursuz peçemi kaldýrdým. Asýl sebep baþka.Teþekkür ederim. Kim olduðunu.. Sen.Nasýlsýn molla.

. Alimallah tekrar gelir. nutuk verir gibi elini sallayarak: . Karanlýkta pek iyi seçemediðim bir tek gözlük parladý: ÇALIKUÞU 221 . sýrala ra bastonunun ucuyla dokunuyordu: .Efendim. yaz erken gelecek diyorlar. Maarif Müdürü.am. gözünü oynatýyor. b tarafýmý þöyle zararsýzca kestirirdim. 220 Reþat Nuri Güntekin Sargýlarýný çözmeye baþlamýþtý. deðil mi? Fakat ben. bana doðru yürüdü. Ýhtiyar doktor. sýnýfýn mukavemetini muayene eder gibi topuklarýný vurarak dolaþýyor. dedim. ya bu kafanýn içindeki dünya hakikat olacak. dedim. . Ne mizer. parmak kadar kýzý da baðýrmaya utanmaz mýsýn? Bu yara deðil oyuncak. inadýna uzun. Durmadan kaþýný. teftiþe gelmiþ. tekrar bana döndü: . ya ben postu vereceðim. söylediði her kelim r mana veriyordu. ya hiç!" dediðime bir kere daha hak veriyorsun ya! Þimdi. adeta ahýr. Ben. onlarý daha iyi görüyorum. sakallý herif. ne mizer!.Kes sesini be. baþörtüsü boynuna düþmüþ. efendim. dershane kapýsý önünde. Bugün cumaydý. Çok tedarikli geldim. eli ayaðý titreyerek iç adar telaþlý ve heyecanlý görmemiþtim. inanýlýr þey deðil! Aþaðýda. büyük projelerim var. kuru.Azizim. Tertemiz müesseseler.Monþer. Bir haftadan beri havalar açtý. istanbul matbuatý ateþ etmeye hazýr bir batarya vaziyetinde. Çabuk i a sýkýlýrým. Birdenbire kapý çalýndý. vay haline.On yedi çocuk için bir mektep. Müthiþ bir bomba Anlýyorsun ya. Ötekine gelince o. 222 Reþat Nuri Güntekin Bütün bu güzel sözlerin benim. ist tahsisatý vermezlerse vay hallerine. yeni yetiþen bir dandy sandýðým Ma n hemen elliye dayanmýþ bir köseydi. Mektep demeye bin þahit ister. ilk bakýþta bir çocuk. bir saat sonra sakallý yüzbaþý ile beraber köyden ayrýldý.. Böyle hastabakýcýya düþeceðimi bilsem.Aman hocaným aþaðýya iki efendi geldi. Zeyniler..On üç kýz. . Yazýk senin erkekliðine! Koskoca býyýklý. Garip lüks! Sen binayý görecek misin Mümtaz? . benden küçük bir iþaret üzerine bam bum. zavallý bir köy hocasýnýn gözlerini kamaþtýrmak için söylend krar tek gözlüðünü yerleþtirerek: . Maarif Müdürü Raþit Nâzým.Öyle mi efendim? Pek güzel. Bu ne karanlýk yer böy l. Birisi Maarif Müdürü'ymüþ. a eta kamburu çýkmýþtý. Minimini vücuduna göre bacaklarýný tuhaf bir surette açarak öyle azametli bir yürüyüþü vard Kapýdan içeri bir adým attýktan sonra durdu.Muallime Haným mý? Teþerrüf ettim. biri gayet uzun. Her þeyi yýkýp yeniden yapacaðým. þimdiye kadar bu derece tuhaf bir heyecanla bu kadar için için sarsýldýðýmý bilmiyorum. çatýr çatýr keserim bacaðýný. . . Hatice Haným. odasýnda elini kolunu hareket etti ye üþenen bir tembeller þahý buraya kadar zahmet etsin. öteki gayet kýsa boylu iki adamla karþýla imle etrafta onu ararken kýsa boylu adam.Ne kadar talebeniz var? dedi.. Yarayý biraz fazla hýrpalayarak adamcaðýzý: "Aman Bey!" diy . Ortalýk günlük güneþli tepelerde kar olmasa insan kendini mayýsta sanacak. arkadaþýmý takdim edeyim: "Vilayet Nafia Mühendisi Mümtaz Bey. O kadar uzun ki. 24 Þubat Bu sene. esmer ve ince býyýklý bir adamdý.içerisi biraz daha aydýnlýktýr efendim. þuraya bak.. Acele acele çarþafýmý giyerken kendi kendime gülüyordum. dört erkek çocuk. Dünyada bundan daha sade bir vaka olamaz. Nasýl r adikal olmak lâzým? "Ya hep." Ben lakýrdý olsun diye: . dedi. Öðle yemeðinden sonra odamda Muni-se'nin suluboya bir resmini yapmaya uðraþý m. Maarif Müdürü.

Beni býrak da sen git. bir sözle Zeyni-ler'i altüst etti. Cenab-ý Hak yardým etmedi. bu yenilikleri tatbik edivermelisiniz. minimini efendi. Siz muallimler. diye cevap verdim.Aman azizim. köylerden birçoðunu ucuz.Bu fevkalâde bir parça. Cuma olmasýna raðmen çocuklar. : ÇALIKUÞU . Sonra talebe de az. bir þey mi oldu? dedim. icabýna bakarýz. Onun için sadece. ince bacaklarýný sallayan mühendis yine o güzelim Fransýzcasýyla sýrnaþtý: . programda daha iki köy var. Faraza künye defterine talebenizi.'ye geldiðiniz vakit beni ziyaret edersiniz. müþkül vaziyete düþ unu söylemek lâzým gelirse bu iþte asýl yanan o biçare oldu. Melahat babasý Ali Hoca. Bu þekil size birdenbire garip görünür.Niçin efendim.Vaktimiz yok. Size münasip bir yer ara rýz. efendim? Pederinizin ismi? . bir bahane ile þunun yüzünü açtýr. bahçeyi geçerken. Sonunda bana belli etmemek için gayet bozuk bir Fransýzca ile: . kýsmet deðilmiþ. Ben. Baba adýný da ilave ediyorlar. . Nereden mezunsunuz? Mektebimi söylemeye çekindim.'ye gelirsiniz. ara sýra ayaklarýnýn ucunda yükselerek içeriye bakýyordu.Nizamettin. Sokak kapýsýndan çýktýktan s lenin ke224 Reþat Nuri Güntekin narýný takip ediyor. diye yazacaðýnýza. Adamcaðýz. Sizi baþka münasip bir yere tayin ederim. Ýnadýma arkamý döndüm ve bir þeylerle meþgul görün-düm. bu tek gözlüklü.Efendim. Talebe sýralarýndan birine oturarak uzun. Raporunuzu sonra yazarsýnýz. . grandiose projesinden bahsederken mühendisin.Rica ederim azizim. ben bu mektebi kapatacaðým.Ne yapalým Ebe Haným. Haydi Mümtaz. Mektebin ka panma enirini alýnca B.. size Feride Nizamettin diyeceðiz. . diyordu. sý yani müceddet mekteplere sahip etmeyfe çalýþacaðým. Ne hacet? Maarif Müdürü. dedi ve yürüdü.Efendim. Mehalat Ali deyiverirs iniz.Feride. dedi. . Akþamüstü muhtarýn karýsý ile Ebe Haným tekrar mektebe geldiler. isminiz lütfen? . Bonjurunun cebinden þýk bir karne çýkarmýþtý. Ben de. göründüðü gibi deðilmiþ. bir iki kere daha baþýný çevirdi. Çünkü Fransýzca bildiðim anlaþýlýrsa mühendis biraz evvelki s ki bozulacaktý. çabuk köyün içine yayýlmýþtý. þaþkýn þaþkýn: . Maarif Müdürü. bana bir þey sezdirmemek için Türkçe: . yüzünün rengi peçenin altýnda yangýn gibi en düþmüþ buraya? dedi. arkadaþýnýn bu sözlerinden adeta sýkýldý ve ötekind ile cevap verdi: . Ciddi olunuz! Müdür çenesinin altýndaki porsumuþ deriyi lastik gibi uzatarak bir þeyler düþünüyordu. çocuk analarý mektebe eplerinin kapanmasýndan pek müteessir görünüyorlardý. Anlaþýldý mý. yeniden telaþlandý.Efendim.Size gelince. Bir çare bulup mutlaka yüzünü açtýrmalýyým Maarif Müdürü. Daha muvazzah b ir isim olur.Efendim. Bird rarýný vererek bana döndü: . Gözlerimi önüme indirer . Hatice Haným. ikisi de müteessirdi. bana manalý manalý bakýþlarla içini çekiyor: . Þimdi bana lütfen izahat veriniz. Bu teessüre benim de yapmacýk bir teessürle mukabele etmem lâzýmdý. Hasýlý. "Hususi tahsil gördüm efendim" dedim. Mektep gibi kendime karþý da yabancý iz sandýðým çocuklarýn aðlayarak elimi öpmeleri bana çok dokundu. Mektebe ait bazý malumat isteyerek kaydetti. Haydi buyurun.Mal meydanda. yan yan bana baktýðýný fark ed um. baþýna kocaman bir çatký çatarak odasýna çekildi. ama a lýþýrsýnýz. Vilayette kaldýðým müddetçe bütün gayretimi sarf edeceðim. Hele Haným. mektepteyiz. Havadis. fakat zarif.Dediðim gibi B. böyle kepaze binada çocuk terbiye edilemez.Benim baþka niyetim de vardý ama. Köylülerin aðz Yeryüzünde Zeyniler'den daha kötü bir köye düþmenin mümkün olmadýðýný bildiðim halde bu tee . efendim. olur biter. Avrupa'da güzel bir âdet vardýr.

Biçare. . benden ümit edeceðinden çok daha derin ve iyi anl Yüzüne düþmüþ saçlarýný düzelterek. dudaklarýnda hafif bir titreme ile sükût ediyordu..Bunda korkacak. türbenin yanýna geliyorum. Türbenin altýndaki aðaç kümesi içinde onlarý bir hayli bekledim. biliyorum. Fakat ben. O kadar söyletmey Bütün emeklerim boþa gitti. herkesin nefretle. Birkaç defa çaðýrdým. bü iyatsýzlýktý. Hafifçe solmuþ yanaklarýnda yeni kurumuþ göz enbire telaþlandým. epeyce uzaklaþ yolundan çevirmek için sazlarýn öte tarafýna koþmuþ olacaktý. Munise. Dikkatle yüzüne baktým. . çocukça sebepler arýyordu. aba cýðým iki güne kadar gider miyiz? diye kuþ gibi çýrpýnýyor. sýkýþtýrmaya baþla . dedim. gözleri yaþla doluyordu. bu berrak çocuk gözlerinde her zaman bir parça hüzün bulmuþtum. . hâlâ inanamýyor. . Mu diye seslendim.. Mutlaka bahçede olacaktý.. yavaþ yavaþ çenesini okþayarak halim. sorduðum þeylere dalgýn dalgýn cevap veriyor . onu öyle seviyor. Akþama doðru bir aralýk. bana bu çocuk kalbinin gizli derdini öðretti. lanetle andsðý b sevmediðine beni inandýrmak için. sevincinden uçuyor: "Ne vakit gideceðiz. dizlerime sarýlarak eteklerimi öptü. Munise müstesna. o kadar sevmem abacýðým. niçin aðladýðýný söyletmek için. boynuma sarýlmaya baþlýyo . Yol hazýrlýðý için bana yardým edecekti. daha ýsrar edersem yalandan gülmeye.Üzülmüyorum. Cevap gelmedi. baþýný önüne eðerek utana i: . sakin bir sesle: . minimini gönlünün acýsýný. Orada ne yaptýðýný. öyleyse derdin ne? ^ Gözlerini indirerek susuyor. elbete göreceksin. Ben. kendimi kuyuya atarým. olsun. Fakat dünden beri onda tuhaf bir neþesizlik baþ göst ermeye baþladý. yüzünü Çalýkuþu -F. Büyük bir günahý itiraf eder gibi. Eðer bu kadýnla görüþtüðümü duyacak olurlarsa. se ortadan kaybolmuþtu. bu yalancý neþeye inanmýyordum.Kardeþlerinden ayrýlacaðýna üzülüyor musun? . Yalnýz. O vakit tahammül edemedi. Zeyni Baba'nýn türbesi yanýndan: "Efendim. Fakat. beni aldatmaya çalýþýyordu. öyle yana seviyordu ki. fena þeyler söyleye burada ismimi lanetle anacaklardý. Cevap verirken þaþýrýy er göstererek. onu çevir: "Abam mutlaka seni görmek istiyor" de.Çocuðum. Fakat.15 226 Reþat Nuri Güntekin gizlemek için boynunu gevriyor. niçin oralarda dolaþtýðýný sordum. tek baþýna.Allah esirgesin. Gideceðimi duymuþ da. Anne sevilmez mi hiç? Hay koþ. Bir gün bir tesadüf.Peki. þimdi geliyorum! diye cevap verdi. abacýðým.Annem beni görmeye gelmiþ. . benimle gitmek istemiyorsan seni býrakayým. Pencereyi açtým: "Munise. Hemen cevap verdi: . Bu yaptýðým. Yanýma geldiði vakit. Eðer hakikati benden gizlerse onu burada býrakacaðýmý dim. mutlaka söyletmeye azmetmiþtim.. ÇALIKUÞU 225 Ara sýra gözlerini uzaklara dikerek düþünüyor. 3 Mart Yarýn yola çýkýyoruz. Anladým küçük.. Zeyniler. ilk günlerde pek seviniyordu. Halbuki tam bu saatte kendisine ihtiyacým bulunduðunu biliyord u. sonra koþa koþa bahçeye gitti. korka korka gözlerime bakýyor. dedim. Ben. eðer anneni sevmiyorsan ben seni çok ayýplarým. dedim. Darýlma bana abacýðým. O yaramaz.ediyor. ince sesiyle uzaktan. abacýðým. Bu büyük günahý söylerken bütün vücudu titriyor. Munise. Kadýncaðýz.O halde babaný göreceðin gelecek! Babama acýrým ama..Munise. aðlayacak ne var? Annen deðil mi. Munise'nin asýl sevincini ben bilmez miyim? Mamafih. Gözleri kýpkýrmýzýydý.

On b de ona adeta iyi kýsmetler çýkmaya baþlamýþtý. Yeni bir k bulunmuþtu. utanýr gibi ayrý ayrý yürüyorlar. geciki rdý. büyük.görmeye geliyordum. Munise'yi güzel ahlâklý bir kadýn olarak yetiþtirecektim. de efesle þiþiyor. öyle yýpranmýþtý ki. sonra. Halbuki ben yarýn e hareket ediyorum. görüyorum ki. na olacaðým diyemem. Ben onu baðrýma bastým. Sonra. Beni sizin yanýnýzda görmesinler.. Oradan nereye gideceðim belli deðil. Kü ur olan babasýyla anasý birbiri arkasýna ölünce onu Bakýrköy'de kibar bir aileye evlatlýk v rdi. yaþa gelmiþ... Çok taze olduðu belliydi. Hiçbir þeyden mahrum etmeyeceðim.Hanýmcýðým. nedens geldiðimiz zaman. þefkatle dolu bir þeyler söylemeye hazýrlanmýþtým. ilk defa söz söylemeye cesaret etti: . derin bir minnetle ellerime bakýyor.ÇALIKUÞU 227 Nihayet. Munise'yi aramýza aldýk. dedi. fakat hazin bir sergüzeþti vardý. Zihminden geçen þeyleri o da benimle bareber düþünüyormuþ gibi.. Ömrümün en büyük tesellisi bu ktý. Nihayet otuz. Üstüme aldýðým. Göðsüm. Birden korkuyor gi iðimi hissediyordum. göründüler. . En ziyad me dokunan þey. . tavrýndan. çok büyük bir vazifeydi. Zavallýcýk. Demek gizli gizli anasýný görüyormuþ. hepsine bir . çamurlara batýyor gibi yaparak. Çünkü annenin yerini hiçbir þey tutamaz. yüz i manalarýndan da anlamýþtým. Kendi kýzý ceðim. Küçük bir tereddütten sonra peçesini kaldýrdý. Bu kadýna muhabbetle. öyle hazin bir þeydi k rbirinden çekinir. gönlünüz rahat etsin. bana dokunmaya cesaret edemediði belliydi. Ýlk tahminim doðruydu. zavallý kadýnda. istanbul'da Rumelikavaðfnda doðmuþtu. Böyle kadýnlarý ben. hemen hemen bir küçükhaným muamelesi görmüþtü.Biliyorum küçükhaným. Arkasýnda yamalý bir eski çarþaf. heyecansýz görünmeye çalýþarak: . ayaðýnda topuklarý kopmuþ. Fakat b k.. beni. ince bir ruh olduðunu gösteriyordu. çok boyalý diye bilirdim.. Zaten halinden.. kat. sýrýlsýklam. Munise büyümüþ.Gideyim hanýmcýðým. hayatýný sa daha hafifleyeceðini hissediyormuþ gibi bir hareketle söylüyordu ve öyle düzgün konuþuyo i. talih size. kýz yan yana geliþleri öyle hazin. Munise'ye çok benzemesiydi. Munise. birdenbire telaþlandý: . Þimdi. birbirimize söyleyecek söz bulamadýk. 228 Reþat Nuri Güntekin Ara sýra yolum düþtükçe onu . Fakat. Fakat iyi bir abla olmaya çal Aþaðýdaki sazlýkta bir adamýn dolaþtýðýný gördük. Bu kadýnýn sade. Zavallý kadýn. Fakat sarýþýn çehresi öyle yorgun. Sonra. Dedikodulara hiç ehemmiy et vermediðimi göstermek için: . Munise. benim talebem Cafer Aða'nýn babasýydý eði avlamaya gelirdi. dedim. Son fýrtýnanýn devirdiði cýlýz bir kavak aðacýnýn gövdesine ÇALIKUÞU 229 oturduk. Halbuki yüzünde boyadan eser yoktu. yýrtýk iskarpinler vardý. Birdenbire bana öyle geldi ki. Bu söz. Evin çocuklarýyla beraber büyümüþ. Yüreðiniz rahat olsun hanýmcýðým. Onda iyi bir his býrakmadan ayrýlmak istemiyordum..Yüzünüzü açsanýza.Demek. Allah sizden razý olsun. bu görüþmeleri bende diðini kadýna söylemeye nedense utanmýþ. bana söylüyordu. söylemek sýrasý ona gelmiþti. yüzü gibi ruhunun inceliðini v lýðýný bu talihsiz anneden almýþtý. onlarý öpmek için dudaklarý titriyordu. dedikodudan korumak için gösterdiði e dokundu. Mümkün olduðu kadar sakin. dedim. otuz da. Bu. Munise'yi görüyordunuz? Küçük kollarýný belime dolayan Munise'nin tekrar titremeye baþladýðým hissettim. Fakat. Munise'nin annesi. gözlerim doluyordu.Niçin acele ediyorsunuz? Bir parça daha kalmaz mýsýnýz? dedim. çocuðu her zaman size gösterirdim. o hiçbirisini istemiyor. yüzünde peçe y emeni. Onlarýn ana. Çocuðu gayri ihtiyari bir hareketle omuzlarýndan tutarak dizlerime doðru çektim. daha hazini. Kadýncaðýzýn. bu küçük kýzý elinizde büyütmek bahtiyarlýðýný nasi bu! Þunu size söylemek isterim ki. dedim ki: . Uzun boylu.Eðer burada kalmýþ olsaydýk. narin yapýlý bir kadýncaðýzdý.

yanýmdaki pencerenin içine kadar giren kocaman bir çýna de. ilk zamanlar bir þey söylemez. Böyle yerlerde gelen a dik dik bakýyor. sana daima acýmýþtým. Azýcýk dýþarýda bekleyin de Müdür Bey gelsin. sesini iþitmeyi þimdilik kâr sayýyordu. yaz tatilini geçirmek için ailesinin yanýna gelince. evet. bu dakikada sen Senin sefil. Pencere. aðlaya sýzla-ya ihtiyar bir orman memuruna varmaya ra zý olmuþ. B. onu dört senelik bir ayrýlýk kadar çýldýrtmýþ ey. 230 Reþat Nuri Güntekin Zavallý kadýn. Munise'yi annesiyle yalnýz býrakarak mektebe doðru yürümeye baþladým. Akþam yaklaþýyordu. bunlarý anlatýrken. Bu sade hikâye. pekâlâ. Ne arsýz gönlüm var benim? Etrafýmdaki i nsanlarý ne kadar çabuk seviyorum. yapayalnýzlýðýn için sevmiþ. daha Zeyniler'den ayrýlmamýþtým. içlerinde bir hicran yarasý kalýrd Mezar taþlarý üzerinden atlayarak mektebe dönerken derin derin düþünüyordum. Fakat. sonra çamsakýzý gibi öyle . fakat ne de olsa bir anne olan anneni kýskanýyorum. bu vakit. mektebin evrakýný teslime geldiðimi söyledim: Baþkâtip. düþkün bir kadýn. dayanýlmaz bir can sýkýntýsý baþlamýþ. sazlýðýn uran bu askerlerin genç zabiti onu takibe baþlamýþ. kaçarsýn. kocasý bu Zeyniler K yerleþtikten sonra aðýr. dudaklarýnda ann ceksin. iþ için bu sakallý konuþmak lâzým geldiðini söyledi. serçeler oynaþýyorlardý.. Aziz Eniþtem'in tuhaf bir sözü vardý.e buluyordu. Bu halde bir kýzý. çenem ellerimin içinde. mavi þalvarlý bir softa. Kadýn da nasýlsa þeytana uymuþ ve kocas býrakarak zabitle beraber kaçmýþ. Basamaklardan birine iliþer beklemeye baþladým. hafta baþlarýnda onun yüzünü görmeyi. bilmem neden. talihine razý olurmuþ. büyüdüðün yerlerden ayrýlýrken gözlerinde bir anne bakýþýnýn hatýrasýný.. * Bu sabah. Maarif Müdürü ile beraber baþkâtibin de deðiþtiðini. Dirseklerim dizlerimde. Ýþte bu sýralarda eþkýya takibi için köye bir jandarma kolu gelmiþ. Mamafih. basýk sofasýnda tam üç saat müdürü beklemek lâzým geldi. ben se kimsesizliðin. Dairenin loþ. Çünkü onun bir sevdiði vardý: Evin küçük beyi. Gerçi bir ümidi yoktu. Vakit erkendi. M se'nin dört yaþýnda kuþpa-lazýndan ölen ablasý orada dünyaya gelmiþ.'de genç mektepliyi görmeden geçen dört ay. yalnýz Harbiyeli oðlunu istanbul'da bý arak tamamen buraya göç etmiþ. Yahut da benim gözümün önünde istedikleri gibi kucaklaþýp aðlayamazlar. Kýrmýzý kuþaklý baþkâtibin yerinde þimdi. düþünüyordum. Dün sabah. Sen doð . B'ye defterdar olmuþ ve aile. benim yapýþkan kýzým. ne de olsa bir evlatlýk parçasý olduðun du. O sýrada Büyük Efendi.Ha. Beyefendi. hâlâ kendini o aðýr karanlýðýn içinde görür gibi gözleri unluk çöküyordu. Zeyniler Köyü'nden getirdiðim evraký çantama doldurarak Maarif Müdürlüðü'ne gitti 'yi uykuda býrakmýþtým. Munise. Maarif Müdürü Bey'in emriyle kapanan Zeyniler mektebi mual limi olduðumu. yaðlý yakalý bir efendi ot den birine sordum. biraz düþündü: . ÇALIKUÞU 231 Yanýna yaklaþarak selam verdim.Ah. nargile içiyorlardý. Fakat. iki üç hafta. bana çok tesir etti. daire yeni açýlýyordu. evvela insaný yadýrgarsýn. o vakit Harbiye Mektebi'ne gide arý henüz terlemiþ bir genç. Ara sýra beni elle den tutarak: . hatta söz atanlar bile oluyor. Pencerelerden birinin kenarýna kýrýk bir merdiven dayamýþlardý. Belki de artýk birbirini göremeyecek ola i insanýn bu ayrýlýk dakikasýnda birbirlerine söyleyecek bir þeyleri olurdu. Çok geçmeden macera duyulmuþ.. harap medrese avlusuna bakýyordu. kývýrcýk kara sakallý. Ýrili ufaklý bütün talebelerim kayalý raba yoluna kadar beni selametlemeye gelmiþlerdi. Kollan sývalý. küçükha-nýmlar hep birden onun üstüne yürümüþler v tutmak istemeyerek buraya yakýn köylerden birine bir ihtiyar kadýnýn yanýna göndermiþler. þadýrvan narýnda zerzevat ayýklýyor. dedi. eli kim kabule razý olur? Nihayet o. tek tuk gelen memurlar mahmur hmur kahve. dallan.. Karanlýk odasýnda bunalýyor oluyormuþ.

söyletene bak. telaþ etme. Helal olsun!. Yavaþ yavaþ Zey uklara. dedim. gâvurun kedisi. Belki de yüz yumuþaklýðýmdan alýnmýþ cesaretle etraf eller. . Hacý Kalfa'nýn yine meraklý bir zamanýna tesadüf etmiþti. Yorgunluðumu bahene ederek gitmek istemedim. annemin elmaslarýndan birini satarak parasýný ayrý bir kese i eslim etmiþti. Halbuki elimdeki parayý sarf etmekten baþka bir þey yapmamýþtým. nereden çýktý? diye sordu. tövbe olsun. . þimdiye kadar kendi gayretim. güle güle. Þimdiye kadar birçok masrafým . Fakat .Benim kýzým. kendi çalýþmam sayesinde geçindiðimi zannedi dum.. bu aylýklardan ikisini de henüz almaya muvaffak olamamýþtým. sahi. Adamcaðýzýn hediyesi öyle yüreðime dokundu ki.rdi. Zeyniler'de evlendim. þimdi bi r kýzým var. Hacý a beni zorla evine yemeðe götürdü. bana yeni doðmuþ bir keçi y rusu göndermiþ. kucaðýnda keçisiyle beni takip eden Munise'yi ancak ote lin ikinci katýnda fark etti: .olmuþtu.. çok acýklý olmakla beraber gülmekten kendim i alamadým. Ýhtiyar adam.. Zehra ile. Senin haberin yok. bu da kim. aç bir insan gördüðüm zaman ufak tefek yardýmlarda bulunmayý vazife bilmiþt at insanlar. Güzellerine güzel. bu kadar zaman açýkta kalmýþtým. Böyle her ayrýldýðým yerde kalbimin bir parçasýný býrakýrsam âlâ Zavallýlar. ne tuttuðunu hâlâ bugün de pek iyi bilmediðim birkaç kuruþ aylýðým bütün masraflarým fenasý. Fazla olarak fakir bir köy hocasýndan baþka bir þey olmadýðýmý da d trafýmda sefil. Dün akþam. Ben. Henüz gözleri açýlmamýþ ol e'nin kucaðýna verdim. Sonra y rý da epeyce tutuyordu. O da olur inþallah.Þuna bak hele. Munise'nin çenesini okþayarak: . Sesin nereden geldiðini birdenbire anlayamayarak durdu ve arabanýn içinde beni görür görmez kollarýný kaldýrýp sokaðýn içinde avazý çýktýðý kadar "Vay. inanamadým. insafsfz mahluklar. yanýmda epeyce bir para bulundurmadan yabancý bir memlekete git in doðru olmadýðýný söylemiþ. Fakat. çirkinlerine rine sefil olduklarý için. birer birer elimi öptüler. diye baðýrdýktan sonra yanýma geldi Hacý Kalfa. ya hesap yaptým. benzin bile solmaz. Tabii. Adamcaðýzýn hakký varmýþ. Zavallý Gülmisal Kafacýðým. Kýz da kýz dediðine deðer ha! Tosun g . Çoban Mehmet. iki gözüm hocaným!" diye baðýrd Adamcaðýzýn sevinci görülecek þeydi. Hacý Kalfa. Güzel bir tesadüf eseri olarak mavi kuþlu odam yine boþ-muþ. hele son 'zamanlarda o kadar çoðalmýþtý ki. o kadar memnundu ki. ihtiyar adam bana adeta emir veriyor: ÇALIKUÞU 233 .. * Bunlarýn hepsi güzel. o kadar tuhaf bir netice çýktý ki. 232 Reþat Nuri Güntekin Çeçen arabasýnýn yanýk sesli çýngýraklarý boþ ova içinde titremeye baþladý.. zýkkýmlan. Bu çocuklarýn hepsine acýyordum. Buna çok sevindim.Vay hocaným. Aðzýnda ciðerle karþýki viranenin duvarlarýna týrmanma li neþeli. Bir kere de ayný hesabý parmak la tekrar ettim. Hacý Kalfa.. dedi. Elindeki rgile marpucunu kamçý gibi sallayarak: "Dur. aðzýnda bir ciðerle kapýdan fýrlayan kocaman bir kediyi kovalýyordu.. siyah renkli taþlarýn içinde kayboluncaya kadar Munise ile beraber arkalarýndan mendil salladýk. Maalesef doðruydu. beni düþündüren baþka bir mesele var.Var. Ben. iþte bu fevkalâde ihtiyaçlar karþýsýnda her baþým sýkýþtýðýnda bu keseye el atmýþtým. Arabanýn otel kapýsýnda durmasý. Akþam.Söyleyene bakma. sen altý ay yayan yürüsen. diyordu. hepsi âlâ. Bu netice. derini yüzeceðim!" diye baðýrarak yanýmdan geçerken" "Hacý Kalfa" diy lendim. Öyle ya.

hususi hayatlarýnda da tak p etmeli. yarýn yine o mektebe gide ceðim. yine bir teselli icat ettim. Demek. 234 Reþat Nuri Güntekin Pencereden giren çýnar yapraklarýyla oynayarak bunu düþünürken hem güleceðim hem de aðlayac u.Dur be haným. geçenlerde mekteplere tamim gönderdim: "Muallime ve muallimler mutla ka bir kartvizit bastýrmalý. hiçbir þey kazanamadýnsa. Hatta. birdenbire bir telaþ uyandý. diye cevap verdi. Fakat öyle söylersem hademenin belki daha fazla gayrete gelec eðini düþünüyordum. Arkasýndan odaya girecektim Biraz evvel müdürün paltosuyla bastonu hademe karþýma dikildi: .Nerede o kadýn? Hay Allah. kadýn kadýncýk olursun kýzými" d Ben. Beklediðiniz muallime ge lmiþ de. beyefendi kahvesini içtikten sonra haber ver. Müdür. Memurlarý yalnýz resmi hayatlarýnda deðil. gir bakalým. Maarif Müdürü geldi.Evet efendim. Maarif Müdürü. Dün mek lerden birini teftiþe gidiyordum. gitti p savurmaya devam ediyordu: . böyle düþünürken boþ sofada.Haydi. bir elin palto. senin gönlün olsun.Kuzum baba. idarede Deli Petro sistemine taraftarým. ütüsüz pantolon. Gelir gelmez mekteplere bir tamim gönderdim. muallime haber ver. Böyle muamelelere yavaþ yavaþ alýþmýþtým. Kadýnýn önünde bir muallime rastladým. Ýhtiyar bir hademe. dudaðýnýn ucunda kocaman bir pu a oturuyordu. Seksen kiþi sizi görmek istediðine dair kapýdan hademe ile haber gönderi . Kim? Hangi haným? Sarý çiz . Siyah çarþafýmla beni birdenbire f yerek söylenmeye baþladý: . ne memleket. beþ ayýn bütün m rasýna. geçinmenin. Söze baþlamak için müdürün susmasýný bekliyordum. bilâkis. Yine hade236 Reþat Nuri Güntekin menin aðzýnda: "Siz bir haným çaðýrmýþsýnýz. . Ýhtiyar hademe. hali . onun için müteessir olmadým. o geldi!" teranesi. Fakat buna raðmen yine kartsýz müra t ediyor. Kartsýz olarak makama vuku bulacak müracaatlar kabul edilme z!" dedim. üç beþ dakika sonra tekrar odadan çýktý. Ben. elbiselerine müdahale e tmeli. Þimdi. buradayým. gezdikleri yere. muallim bendenizim. de!" dedim. beklemiyordu. Acelen ne? Ananýn karnýnda dokuz ay nasýl bekledin? di ye bana çýkýþtý. . Ne yaparsýn bu kurnazlýklarý öðrenmek lâzýmdý. ne memleket! Dünyanýn israfýný yaparlar da kendilerine bir kartv izit bastýrmazlar. Mamafih. sen bir hademe olmalýsýn. Gireyim mi? . Herif taþ gibi dondu kaldý. "Üzülme Çalýkuþu.Efendim. köþedeki bir koltuða gömülmüþ yaþlý ÇALIKUÞU 235 bir zata küçücük vücudundan umulmayacak kadar çatlak. yedikleýi. içindekilerin! saymaya cesaret edemiyordum. Tanýmazlýktan gele "Git. oturduklarý. Fakat kime anlatýrsýn? Birdenbire sert bir tavýrla bana döndü: "Bahse girerim ki Muallime Haným da bu tamimi almýþtýr. bir elinde bir bastonla Maarif Müdürü'nün odasýna doðru koþuyordu. içtikleri þeye. Fakat onda öyle bir teþebbüs yoktu. Asgari iki günde bir týraþ olmayacak . Arkama bakmadan içeri girdim. yaþamanýn ve tahammül etmenin ne ol in? Bu az kazanç mý? Bundan sonra artýk çocukluðu býrakýr. Çünkü bu kýyafette muallim olamaz. efendi nefes alsýn. Hademe doðru dürüst isimlerini söyleyemez. bir keþmekeþtir gider. Bu adamý ayný halde görürsem derhal azledeceðim. Birkaç dakika sonra minimini boylu müdürün azametli boynunu yükseltip tek gözlüðünü parlata venden çýktýðýný gördüm. baþý açýk.da öyle hafilemiþti ki.Darýlma baba. yakasýz gömlek giyecek muallimlerin azledi-leceklerini söyledim. hem adamýn iki ayaðýný bir pabuca sokar.Hayýr. cüretli bir sesle bir þeyler söylüyor . diye rica ettim. ben bu þekilde giyinm muallime tesadüf edersem kolundan tuttuðum gibi sokaða atarým. . bütün yorgunluklarýna raðmen beni yaþatan yine ailemin yardýmý olmuþtu. hem kaçar.Efendim.

Zaten sen gitmez-sen. öyle sakin ve sessiz ç i. Baþýný çevirmeden yanlarýna zlar gibi. Mamafih çahþamýyordu. býyýklarý henüz terlemiþ iki kâtip daha vardý. Kirli yakalý baþkâtip. ihtiyar heyetinden getirdiðim mazbatalara iti az ediyordu. öteki. . iki dakika sonra müdürün.Yok hemþire haným. Zeyniler Köyü muallimesi. kapanmasýný emrettiðiniz mektep.ilahý efendim. Birkaç kere uflayýp pufladýktan sonra yavaþ sesle söyl e baþladý. þu teresi bir kalayla. Demek bütün bu sözler bu hiddet bana karþý. ÇALIKUÞU 237 Bulunduðum odada biri sarýklý. yok! dedi. býktým senden. Aklýn ermiyosa git. köpek dirisi. Yanlýþ battal edilmiþ bir senet pulu için beni adeta aðlatacaktý. it diþi.. Baþkâtip. Kâtiplere: . ikide birde þaþýrdýkça onun öyle bir dudak bükmesi. evet hatýrladým. yavaþ yavaþ söylenerek 238 Reþat Nuri Güntekin yerine oturdu. böyle rezalete gelemem efendim. ayaklarýyla beraber sakalý da titreyerek içeri girdi. bunca memuriyetlerde bulunmuþ. Maarif Müdürü baþkâtibe þöyle söylüyordu. Allah sende n.Peki baþkâtibe teslim edin. derhal yaz istifaný. Müstahaktýr o terese. Aldýrýþ etme. Sonra. bir mesele daha çýkardý. muameleye bizim baþ hademe kadar aklý rmiyor bu teresin. müdürün o k olan kapýya kulaklarýný koyarak dinlemeye baþladýlar..Bu. . diye bir þeyler mýrýldanýyordu. muamelatý bir gözden geçirse: "Be herifler. Ses kesilmiþti: Kâtipler. genç kâtibin sýrtýna vuruyor: . hemen masalarýna koþtular. kendinin de kafasý dinlenir. Eyvah yüreðime iniyordu. meseldir.Býktým efendim senden. kendi kendine: . gözlerinden birinin yan bakýþýyla kâtipleri süzdü. ne þekilpe-restlik. "beyanname sureti". kabak bizim baþýmýza patlar. Bilmem kaç yýl önce bir muallýmeye dam tamiri için iki yüz ruþ vermiþler. Evraký tekrar tekrar gözden geçiriy r: "Müteferrika senetleri". Benim kartsýz içeri girme ediðim için! . diye [ söylenerek kâðýtlarý aldý. Yazmazsan adam deðilsin. diye anlatacak gibi ol uyor. . . kaþlarýndan birini kaldýrarak düþündü: . diyordu. istediðin yere kadar yolun açýk. gü birinde baþýmýza bir müfettiþ ekþise. çý . müsterih oldu.Beyefendi.. Hafýz Efendi.Emrettiðiniz gibi oldu efendim. Hazine-i devlet hukukuyla oyun olur mu? Vallahi bi z geberip gitmiþ olsak. Ben: . siz eþek ki yüz elli kuruþun mahsubu niçin yapýlmamýþ? Sizin bu usulsüzlüðü niye gözünüz görmedi!" d izi mahkemeye sevk etse hakkýdýr. onun senedi yokmuþ: "Niye bu paranýn mahsubu yapýlmamýþ? Senet nerede? Bulamazsan mahkemeye gidersin!" diye ter ter tepinýyordu. bizim de. Fakat kâtiplerin bu zahmeti beyhudeydi. Ben. Sarýklý kâtip sevincinden. beni tam iki saat istintak etti. ben seni taburcu edeceðim.. yapmayýnýz.Ha.Hayretten donakaldým. Benim deli ol maya vaktim yok efendim. ikide birde kendinden d edepsiz biri çýkýp aðzýnýn payýný vermezse rahat etmez. fakat bir türlü lakýrdý an-latamýyordum. deðil bizim odadan. Onlar. bizimle hiç alakadar olmuyorlardý.Elli yaþýna gelmiþ. tetkik etsin. masala iþleriyle meþgul görünüyorlar. Hay. o.Allah senden razý olsun Müdür Bey. "Sözde bunlar da hoca!" diye bir h t etmesi var ki. "lüzum müzekkeresi". söylediðiniz evraký da getirdim. . diyebildim. Kendi yarýn cehnnem olur gider. hay.Geçen hafta gelmiþtiniz. yüz sene sonra evlat ve ahfadýmýzdan bu parayý tahsil ederler. . Bu. Maarif Müdürü'nün yanýna girdi. Ne yaptýnýz. muamele bitti mi? . dinsizin hakkýndan imansýz gelir. dinsizin hakkýndan imansýz geli . "evrak-ý müsbite". illalah efendim. belk i sokaklardan bile iþitilecek bir sesle baðýrmaya baþladýðý duyuldu. fa lan diye birçok anlayamadýðým þeyler soruyor. Maarif Müdürü. ben oraya gideli yarým sene bile olmadý.Nasýl olur? Siz nerede hocasýnýz? . Baþkâtip hiddetle odadan çýkýnca bu iki efendi birdenbire yerlerinden fýrladýlar. paparadan sonra birkaç gün sakinler. bu ne küflenmiþ kýrtasiyeci sý. Hakký var kadýnýn Sana kaç senelik senedi yaratacak hali yok ya. Ben. Öyle ya.Ben sizden emir almadým efendim.

hürmetli bir dikkatle bu serin sözleri dinliy Baþkâtip. Hâlâ ayný köþede oturan ihtiyar efendi ile aralarýnda geçen bazý sözler bana bu hazýrlýðýn B. dedi ve beni daha fazla yormadan acele acele evraký teslim aldý. Bir sigara yakýp.ü! . Daha fazlasýný söyleyemiyordum. O vakit. dumanlarýný iki tarafa savurarak: . Gerçi bir Avrupalýya göðsümüzü gere gere gösterebilecek bir mek ok ama. Türlü huysuzluklarla hademelere. Yaðmur altýnda sokaklardan geçenlere el açan bir fukara gibi baþým imde bir korkak dilenci ahengiyle: . beklemeye vaktim yok. ukala dümbeleði. havayý iyi bularak sordu: . bir ses iþittik ama. Yeni bir memuriyet için. bir "Allah razý olsun" demiþler. Biraz evvel baþkâtibin uðradýðý hakarete çocuk gibi sevinen H Yarabbi. Maarif Nezareti'nde de birçok defalar iþitmiþtim ve manasýný maalesef yi biliyordum. fakat þimdi açýk yerim yok. gidebilirsiniz.Kâtipler. bunlarý keskin bir sesle acele acele söylüyor ve bir an evvel çekip gitmemi liyordu. Müdür.Esef buyurmayýnýz efendim. çok enterasan bir adammýþ. tekrar döndüm... Maarif Müdürü. fakat o saniyede gözümün önüne bir hayal. size miydi? . Kendilerine mekteplerimizi n bir ikisini göstereceðim. bunlar ne tuhaf insanlar! Bununla beraber. dedim. Yeisimden. Baþkâtip. utancýmdan göðsüm týkanýyor. odasýnýn tozlar vardaki resimlerin yerlerini deðiþtiriyor ve ikide birde küçük bir el aynasýnda saçlarýný. oteldeki odamýzda minimini keçisiyle oynayarak i bekleyen Munise'nin hayali geldi. Piyer For isminde bir Fransýz gazeteci gelmiþ. yoksa bu ziyaret selefim zamanýnda olsaydý. Müdürün sinirli sesi bende tuhaf bir isyan uyandýrmýþtý. isminizi kaleme kaydet irin. kim bu devlete hizmet etmiþ de. Söylemeye utanacaðým. ben.Yine ne var. inde: "Yeþil B. paravanýn bir köþesinde bekliyordum. geçir ra hayli yumuþamýþ ve sakinleþmiþ görünüyordu.Beyefendi. heyecanla anlatýyordu: . .'de Birkaç Gün" serlevhasý altýnda bir seri makale yazacakmýþ. gözlerim kararýyordu. kendi iþim için ikinci defa olarak Maarif 239 ÇALIKUÞU Müdürü'nün odasýna girdiðim zaman. Ber versin ki.Kýsmen bana. . Piyer For.'ye. Bu sözleri. hâlâ kapýnýn yanýnda. Biraz sonra. hafýz söylüyordu. Dýþarý çýkmak için .Adam sende. Ben.Hayrola.iþittiniz mi mendeburun yediði herzeleri? Hafýz hayretle baþýný kaldýrdý: . onlar muamelata vaki deðillerdir.Bugün saat üçte karý koca. gözlerim yaþlarla d . Herhalde lehimize yazý koparacaðýmýzý umuyorum. Müdür. . teþekkür ederim. Hemen hemen aðýr vazifeleri olan bir anneydim. uayene ediyordu. yorgunluktan dizlerim titriyor.Evet. Avrupalýya rezil olduk gittiydi. . Zatýâliniz olmasanýz üç günd irenin altý üstüne gelir. Maarif Müdürü dün akþam Vali tarafýn erilen ziyafette bu muharrir ve karýsý ile tanýþmýþ. haným? dedi. ziyaretime gelmeyi vaat ettiler. bir politika yapacaðým çaresiz. Münhal vukuunda bir þey yaparýz.Muamele bitti. þimdi eski Feride deðildim. Eðer bana hemen bir iþ vermezseniz.Teþekkür ederim. 240 Reþat Nuri Güntekin "Münhal vukuunda!" Bu sözü istanbul'da. . Acele acele: . sarýklý kâtibin tahmini bir dereceye kadar doðru çýkmýþtý. Evet.Pekâlâ. baþlarýný defterlerinden kaldýrmýþ. . þimdi baþka bir davanýn peþindeydi. fakat müþkül bir vaziyettey m. efendim. ben bulundum burada.Bana baþka bir emriniz olacaktý.

Yalnýz "Çadýrlý"da bir köy mektebi var ama. evvela kalýn mantolu bir genç kadýn girdi. dýþarýdan seslenmiþti. sizi ne kadar tanýyorum. Ben. güzel çehreli. elimi öptü ve eski bir bildikle konuþur g . Zorla beni kocasýna döndürerek: . diye koltuklan gösterdi. Kristiyan. olan olmuþtu. sen burada. Çünkü bu dakikada kapý birdenbire açýlmýþ. Açýðým yok. beni en çok seven arkadaþlarýmdandý.Söyledim haným. i e gelirse tayin edeyim veyahut daha iyi yer isterseniz. onlara arkamý çeviriyor. Bu Çadýrlý'nýn Zeyniler'den daha fena bir köy olduðunu zaten iþitmiþtim. Bir aralýk umdu. köyde benim için Maarif Müdürü'ne Fransýzca söylediði sözleri hatýrladýysa iraz sýkýlmýþ olacaktýr. uzun boylu. S nce baþýný çevirdi ve yüzümdeki peçeye raðmen bir anda tanýdý: . nefes gibi hafif bir sesle: "Peki. yahut da. dedi. misafirlere mihmandarlýk ettiðini anladým. Fakat Maarif Müdürü cevabýmý iþitmedi. orada kuzenlerinden ge nç bir gazete muharririyle evlenerek bir daha geri dönmemiþti. ÇALIKUÞU 241 Maarif Müdürü. ben hep lakýrdýlarýný tarta tarta söyleyen aðýrbaþlý insanlar arasýnda yasaya yasaya Çalýkuþu . . Bilir misiniz. rahatsýz olmayýnýz. mani oldu. Minimini boyu ile gülünç bir revarans y . nihayet muradýna ermiþ.Çahkuþum.. Maarif Müdürü. sana Çahkuþu'nu takdim edeyim. Piyor For. 16 242 Reþat Nuri Güntekin adamcaðýzý öyle görecek hale gelmiþtim. baþka yerde olsam kahkahalarla gülerdim. ne tesadüf! Kristiyan. Artýk. Fakat. Misafirlerle beraber odaya birtakým yabancýlar da girmiþti. efendim. ayný titiz ve telaþlý tavrýyla: . kerliferli bir kadýn olmuþtu. Daha garibi. Görüyorsunuz ya. Eski bir sýnýf arkadaþýma kendimi bu kadar düþkün bir vaziyette göster inefsimi kýrmýþtý. ne kadar þaþýrmýþlardý. ah. karýþmam. dedi." dediðini iþittim. Adamcaðýz.F. Bununla beraber. Gazeteci. dedi. Onlar. Fakat. Dýþarýdan. Fakat aylarca bura sürünmekten. bir tatilde. Benim için çekilip gitmekten baþka Fakat kapýdan çýkacaðým sýrada onun Fransýzca: "Giriniz. Hatta o. Kristiyan'a yavaþça: . Yavaþ yavaþ kendimi toplamýþtým. Bana artýk çýkýp gitmek düþmüþtü.Ah. Mektepte arkadaþlarýnýz ve hocalarýnýzla beraber çýkmýþ bir grup fotoðrafýnýz vardý Orada an'ýn omuzuna dayamýþtýnýz. Gizli bir hareketle tekrar peçemi kapamak istedim. meraklý bir hokk köylüler gibi benim Fransýzca konuþtuðuma bakýyorlardý. türlü hakaretlere uðramaktansa kabul etmek daha iyi olacaktý. Henüz görmeye muvaffak olamadýðým Maarif Müdürü. sizde n o kadar çok bahsetti ki. Maarif Müdürü'nü tamamýyla unutmuþ gibi benimle konuþmaya baþlamýþlardý. Bunlar. en önde ve ortada olmak üzere fýmýzda bir yarým daire çevirmiþler. birkaç sene içinde inanýlmayacak kadar deðiþmiþ. aralarýnda Zeyniler'e gelen uzun boylu Nafýa mühendisi de vardý! Sonradan b u efendinin. Öyle bir manzara gördüm ki. nihayet vaziyetteki tuhaflýðý gördü. ailesiyle beraber Fransa'ya gitmiþ.Matmazel. Maarif Müdürü. Yüzünü görünce hafif bir hayret ferya im. beklersiniz. Çalýkuþu her þey aklýma gelirdi fakat seni böyle simsiyah bir alaturka çarþafla ve gö e yaþlarla burada bulacaðýmý ümit edemezdim. biraz deliþmendi. Muallim için de yatýp kalkacak yer yokmuþ. Gazetecinin karýsý benim esjci sýnýf arkadaþlarýmdan Kristiyan Varez'di. rica ederim.Haydi. sizi takdim etmeseydi de ben Çahkuþu'nu tanýyacaktým . Ellerimden tutarak beni odanýn ortasýna çek Yarý zorla peçemi açtý ve yanaklarýmdan öpmeye baþladý. Çocuklar köy kahvesinde okuyorlarmýþ. kumral bir adamdý. B iyorlar. Arkadaþým.Oturmanýzý rica ederim. cevabýnýzý bekliyorum. çok bahtiyarým..O. gözlerimdeki yaþlarý göstermemek için yüzümü arkadaþýmýn omzu . Kristiyan. kim bilir. Baþýmý önüme eðdim. aðýzlarý hayretten bir karýþ açýlmýþ. redingotunu ilikleyerek kapýdan fýrladý.Piyer. kabule mecburum!" dedim. Buna bir de manevi zillet manzarasý ilave etmek istemeyerek yüksek sesle ve olanca cüret ve neþemle konuþmakta devam ediyordum. benim küçük Çalýkuþum. biz hiç yabancý deðiliz.

Onlar. birdenbire kendisini toplayamadý. Kristiyan. ben de hoca s ettim.Hanýmefendi ayakta kalmayýn.Bendenize teklif ettiðiniz mektep neresiydi? dedim. Maarif Müdürü kýpkýrmýzý. Çaðýrh. hâlâ hayretten kendini kurt Ya o saygýsýz Nafia mühendisi! Odanýn bir köþesine saklanmýþ beni göz hapsine almýþtý. çamsakýzý gibi yapýþýyor. dedim. Memleketin hangi bahtiyar mektebinde hoca olduðunuzu sorabilir miyim ? Dedim ya. Piyer For. Türkçe olarak: . hani bazen insanýn yüzünde böcek dolaþýrda tuhaf ürperme olu un gözlerinin de böyle bir böcek gibi yüzümde dolaþtýðýný bakmadan hissediyor. Ruhun böyle ince elan'larýný Kristiyan da þüphesiz çok iyi ar. yoksa Çadýrlý? Matmazel.ÇALIKUÞU 243 . herhalde yelkenli kayýk ile dünya seyahatine çýkmak kadar tehlikeli bir k apris deðil. herkesin bir þeye heves ettiði gibi. kuvvetli bir ses ve ukala bir tavýrla: . Çadýrlý Köyü'nü buyurmuþtunuz galiba. yerinden kalkmýþtý: . Anlamadan yüzüne baktým.Durunuz. vilayet için zintilerimiz arasýnda fýrsat bulursak. Ara sýra gözlerim Maarif Müdürü'ne tesadüf ediyordu.Ben anlýyorum matmazel.. artýk olan olmuþtu.Fransýz mektebi mezunu olduðunuzu ve Fransýzca bildiðinizi söylememiþtiniz. derin bir hürmetle önümde eðilerek b ir koltuk da bana ikram etti: . Fakat. rahatsýz olu Kristiyan'ýn merakýný yatýþtýrmak için. dedi. Fakat. olur mu? . dedim. karnesine dayanarak: . Emriniz gelinceye kadar vekil olarak çalýþýrsýnýz. sizi güzel köyünüzde talebeleriniz arasýnda ziyaret riz..Bütün bunlarda þaþýlacak bir þey yoktur. ona bakmýyordum. Onu burada görmek. Maarif Müdürü'ne döndüm. benim sýrtýmda babayani bir çarþafla burada bulunmamý bir türlü sýðdýramýyor. aksiyon'u boþ hayale tercih ediyorlar ve istanbul'daki refah ve sa adetlerini býrakarak kendi istekleriyle Anadolu'yu uyandýrmaya geliyorlar.Kristiyan.Bu tevazu da çok güzel. Nasýl söylediniz?. Piyer. istanbul'un en asil ailes ine mensuptur. Arkadaþýmýn ýsrarýný Maarif vvel bana o kadar soðuk ve fena muamele eden bu adam. öyle güzel bir karakteri vardýr ki. Adamcaðýz. Ya ah iþe baþlarsýnýz. kocasýna hitap ederek: Bilmezsin. kocanýn benim adýmý gazeteye geçirmesine müsaade edersen seninle dostluðu kese im. diyordu. böyle olunca i. Feride ne enterasan bir kýzdýr. Fakat. kendimi saklamak istemek arzumu yanlýþ anladý: . Fakat ben. dedi. O kadar zarif bir zekâsý. Benim bundan çýkardýðým netice þudur ki. Þaþýyorum. Þimdi sizi Nezarete inha edeceðim. durunuz. memleketin çocuklarýna hizmet etmek iste týmdan memnunum.Senden artýk müsaade isteyeceðim. bunun ne kadar tabii bir þey olduðunu bir türlü anlamak istemiyorsu 244 Reþat Nuri Güntekin Mösyö Piyer For. Gönlümün rýzasýyla bu vilayette çalýþmak. Türklerin u yanýþýndan bahsederken müsaadenizle sizin adýnýzý da zikredeceðim matmazel Feride Çalýkuþu. þu þekilde izihat vermeye mecbur oldum: . lütfen. dedi. Çaresiz oturduk. Bana Türkçe olarak þu izahatý verdi: . Sizin gibi bir genç kýzýn arzularýna itaat etmek ir vazifedir. Tabii. n e ulvi bir feragat numunesi ve benim için ne bulunmaz bir makale mevzuu.. Telaþla: . dedi. bir türlü yakamý býrakmýyordu. Bunlar Loti'nin dezanþante'l gibi faydasýz spleen'lerle kendilerini harap eden nesilden bambaþka bir nesle mensu pturlar. yer For. Arkadaþým. beni methederken hem hoþlanýyor. Ne güzel. matmazel.Matmazel Feride Hanýmefendi köy muallimliði için ýsrar ediyor. beni çok mütehayyir etti. hem utanýyordum. kendisinin mer kezdeki Darülmualli- ÇALIKUÞU 245 mat'ýn Fransýzca hocalýðýnda daha büyük hizmetler yapabileceði kanaatindeyim. Ýstan a iyi bir garp terbiyesi görmüþ bir yeni genç kýz nesli vardý.

ý!l( .Hoþ geldin. Halbuki. sana onu soracaðým. Bu cevap. uzak bir rüyayý takip eder gibi gözleri dalgýn.Efendim.Hakkýn vardý. doðru mu söylüyorsun? dedi.Nasýl Feride. derler ama. Nihayet geldi. bir felaketten sonra daima bir saadet verdiðini. ömür. bir el iþaretiy . Kristiyan'a çok tesir etti. yýllar geçtikten sonra. Arad lar. her bir vardý. bir genç kýz için sevdiði bir niþanlýnýn ölümünü görmekten büyük f man gözlerimi önüme indirerek kapadým: "Doðrusu. güzel bir evin çiçekli bahçesinde çember çeviren þýk bir küç Ayrýldýðýmýz zaman Kristiyan.. Kusura ba kma kýzým. burasý-] ný beðenmediðimi söylersem esasen ayýp düþer. niçin evlenmedin? ." * Bu sabah B. bir gece yabancý bir memleketin karanlýk ve soðuk bir odasýnda yalnýz kaldýklarý vakit. on beþinin mutlaka aydýnlýk olacaðýný bilmiyor deðildim. Feride.Hayatýn.Geçen sonbahar onu kaybettik. O vaziyette baþka ne di ilirdim7 Fakat ben. sonra gelirim. genç kýz için sevdiði bir niþanlýnýn ölümünü görmekten büyük felaket olamaz. itiraf etmekten kaçýnýrdýn. dedim. beni bir köþeye çekti: . Yeni arkadaþlar. beni doðru müdürün odasýna götürdü... diye dýþarý çýkmak istedim O. Üstünden akan sulara bakarak: .Feride. l Mektebe geldiðim vakit Muavine . Sýmsýký bileklerimi tutan elleri titriyordu: . gör Hiç kimseye benzemeyen bir tavrý vardý. býn bu kadar koyu bir karanlýktan. Sevdiði bir niþanlýnýn ölümün t. idareden þimdi haber verdiler.. * "Sana çok acýrým Feride. yolda bir saðanaða tutulmuþ.Tu. Ne yazýk! Sana çok acýrým. ÇALIKUÞU 247 Kâh pencereden teneffüs bahçesini seyrederek. iler'den sonra.. Mamafih. ayýn on beþi karanlýksa.Cevap vermiyorsun. Allah belasýný versin. Birkaç defa seni görmeye gelmiþti O zaman. Sen niþanlýydýn. o niþanlýnýn çehresini göz önüne getirmek im-1 kânýna maliktirler. talebemi yaþça bana yakýn. Þemsiyeyi almayý unutacak olduk. hatta zannederim mý benden büyük.. dedi.. Munise tekrar gözlerimin önüne geldi. latasý fena halde ýslanmýþtý. Hele Recep Efendi isminde sarýklý bir müdür var ki. sesi hareketli devam etti: Reþat Nuri Güntekin 246 'l. ben bu haktan mahrumum Kristiyan!. bir genç kýz için daha büyük bahtsýzlýklar da biliyorum. rahatsýz etmeyeyim. erin son bakýþý benimdi!" de-1 mek hakkýna maliktirler. dedi. onu çok severdin. Kristiyan. elma gibi kýrmýzý yanaklarý. akýllý hanýmlar. deðil mi? Saklama küçüðüm. zavallý Çalýkuþu!. Beni odada görünce: . Bu hayalin yüzünü kalplerinin duda. biraz kurunacaðým. bu kadar umulmaz bir dakikada doðacaðýný aklýma getireme m.j tiðýn kadar acýnacak insanlar deðillerdir Bir büyük tesellileri vardýr onlarýn. neredeyse) gelece erek beklememi rica etti. niþanlýn þimdi nerede? Baþýmý önüme eðdim.kýzým. . hakkýn var" dedim. Recep Efendi'nin idareye gittiðini.Feride. o güzel darbýmeselin söylediði gi i. onu sevmemek mümkün deðildi. Darülmaullimatf nda derse baþladým. Hangi rüzgârýn seni bu nlýyorum. gayet yavaþ: . ben. Fakat bu sefer bir otel odasýnda minimini keçisiyle oynayan fakir bir çocuk deðil. Ah. sana yalan söyledim Krýstiyan Ben. Zannederim ki. fakat he ilirdi. Bura-1 ya galiba çok ýsýnacaðým. Latasýný çýkarmaya baþlamýþtý Ben ayaða kalkarak: . görünüþte fena insanlar deðil. Aðarmýþ top sakalýnýn çerçevesi içinde yuvarlak yüzü. Fakat. kâh duvardaki levhalarýn karýþýk yazýlarýný o yarým saate yakýn onu bekledim.. Allah cümlemize mübarek etsin. Baþýmýza bu hal de geld akýlsýz kafanýn derdini ayaklar çeker. bu seferlik bizim lata çekti.

. Bir tanesi geçenlerde bir hal yiyecek olduydu: Tövbe ler olsun. Fena halde þaþýrdý ir þey mi sü.Müdür Efendi. . kadýn kýsmýnýn süs ve altýna tutkusu bir yaradýlýþ eðilimidir.Hamallarý iki mecidiyeden aþaðý razý edemiyorum. eþyayý kendim taþýrým. onun gülüþü de herkesten baþka tür "Ha.Yok caným efendim. su ile çý yok. amma yaptýn ha. be kýzým. þu yüzünü iyi bir yý Müdür Efendi. diyordu. "Her yerde iþittiðim bu söz artýk canýmý sýkmaya baþlam týkýrýnda gitmiþ ha! Þu var ki. Yani demem o demek ki.Yüzümde bir þey mi var efendim? dedim. . Ben. Herhalde bu Recep Efendi. Deminden beri bir þey söylemek istediðine dikkat ediyordum. ari-l fe olmalý. ne yapalým? diye ilave etti. Ýlle velâkin gayet ciddi olmalý.Amma yaptýn ha. ben dünyada yüzüne boya sürmüþ insan deðilim. hâlâ üstünde ince ince dumanlar tüten latasýný giymiþ. talebe sýnýfa girdi. tövbe olsun arkalýðý sýrtýma alýr. annen sana süt yerine gül reçeli mi emzirdi be? !. (Yakasýna bakarsan gömlek eplerine bakarsan yelek).Sen bayaðý çocukmuþsun. Ama ne yapalým ki Allah sürmüþ. seni talebeye takdim edeyim. .Haydi kýzým. Muavine de benimle beraber gülmeye baþlamýþtý: . þaþkýn þaþkýn: .tekrar oturmamý emretti: . Fakat. ille velâkin evvela git. kulakta çýnlayan tuhaf bir sesi vardý. dedim. mektebin müdür muaviniydi. Ne kabalýk Yarabbi! Dershan . öyle söyle. . beni sýnýfa götürmeye r penceresinden talebelerimi görür görmez yüreðim aðzýma geldi. ille muallim kýsmýn fa girmesi caiz deðilir. Müdür Efendi. Sen. Çekiçle üstlerine vurulan madenler gibi. Bu defa. bütün K'ler ibi telaffuz ederek konuþuyordu. o boyalardan ben de þikâyetçiyim. cýlýz. o memuriyetin istihsalinden dah müþküldür. bu sözleri biraz sýkýlarak. ders f vakti oldu mu dersin? . Öksürmeden lakýrdý söyleyemeyen orta yaþlý. Öyle deði naz Haným? Aðzýný açmaya tövbe mi ettin? Þehnaz Haným.Hanýmýn tabii rengi efendim. Muavine Haným. dedi. dedi. pek hoþ bir insan olacaktý. benim bu þaþý gözlerimi görüyor musun? Onlarýn l yan bakýþlarýný alimallah bin liray bir bakýver-l dim mi. adýla. Sinirli sinirli. Müdür Efendi. Sonra tekrar bana döndü: . edibe olmalý Vazifede kusur etmemeli. öyle olmuþtu. kapý dýþarý ettim.rülmüþtü? Muavine Haným'la birbirimize baktýk.Bak tereslere. O da benim gibij mütehayyirdi: ÇALIKUÞU 249 .Fakat bende boya yok. rým. bir memuriyetin muhafazasý. Birdenbire iþi anladým ve kendimi tutamayarak güldüm: . hariç-j ten muallimlik vakarýný muhafaza etme li. Benim muallimlerim kendi öz kýzlarým demek248 Reþat Nuri Güntekin tir. Allah'tan ha. sobanýn yanýnda dumanlan çýkmaya baþlayan ýslak kundurularýnýn naili tabanlar gibi yerinden fýrladý: . akýllarý baþlarýndan gider. Gayri ona göre çalýþýrsýn. ha" diye gülerken (h) harflerini. Bugün sana pederane ihtar ediyorum. Maarif Müdürü'ne sormadan pasaportunu eline verdim. dedim. Ben delibozuk bi par mýyým. Sonra söz söylemek fýrsatýný kaçýrmamak istiyor gibi: .. Allah'tan ha? Allah da verdi mi verir. Arkasýnda mor çizgili sarý atlastan bir yelek yahut gömlek vardý. sen git. teklif mi var? Bir bakýma senin pederin sayýlýrýz. kahkahalar Müdür Efendi'ye sirayet etti. yapa-. dýncaðýz.Evet. ha. aksi aksi yüzüme bakýyor' . böyle parlak yüz gördün mü Muavine Haným? Kýzým.Kýzým.Sen. yine mektebe gelmiþ çocuklara alfabe talim eder gibi tane tane döküyodu.Amma tuhaf iþ ha. Sobanýn yanýna bir iskemle çekerek oturdu. Müdür Efendi. Kocaman meþin kunduralarýnýn at nalý þeklinde çi süslü tabanlarýný ateþe vererek benimle konuþmaya baþladý.Oldu efendim. Çarçabuk kaným kaynamýþtý. sesini alçaltarak! söylemiþti. dedi. Recep Efendi. evet.

yarý ciddi onlarý tehdit ediyordu. týlsým bozulmuþtu. lakýrdýlarý Bereket versin. sizi tehdit etmek için benim elimd e Müdür Efendi'nin galiba "kalpatan" dediði þeyher neyse ondan yok. y vahýnýza. þu parmak kadar kýzýn elindedir. Þaþý gözlerinin bin liraya satmayacaðýný söylediði o korkunç yan bakýþlarýndan biri .. Sabahta an söylenen geveze Çalýkuþu. O maden gibi kulaklardan çýnlayan sesiyle baðýrarak be eriyordu: . Aman. Hepsi de hemen hemen benle akran genç kýzlar. kýzlarýmýn yavaþ y e kocaman hanýmlara karþý kýzlarým diyebilmek ne saadet! Yalnýz ara sýra biraz fazla gülüyo enim için hava hoþ. Bu kadýn kýsmýna yüz vermeye gelmez ya. son bi r ÇALIKUÞU 251 defa daha: "Sýký tutun. boðazýna bas limon gibi sýkýn ha. Size. Sýký yapýþýn. iyiden iyice coþmuþtu.O ne ya?. Kapayýn çabuk aðýzlarýnýz r gibi ne sýrýtýp duruyorsunuz. astarýný da istersiniz. parmak kadar görünür ama. Aman Yarabbi. kimyayý. o bin liradan fazla deðer yan bakýþlarýyla penceresinden bakarsa dehþet! Onun için talebelerime ayrýca bir ihtarda bulunmaya lüzum gördüm: .. onun heybetin e bakmayýn. makamýna bakalým!" diye hemen hemen zorla beni kürsüye çýkardýktan sonra. o anda bizi birbirimize sevdirdi. ilk dersim pek güzel geçti.Hanýmlar. devletten. Baþýmýn içi bomboþtu. Doðrusu ben. yakasýný býrakmayýn.Hanýmlar. berbat ederini. d Hasýlý. Bana "kal-patan"ýn sadece "kerpeten" demek nu söyledi. Sýnýftan çýkarken kýzlarýmdan biri yanýma geldi. Talebemle yalnýz kaldýðým bu ilk dakikanýn bu kadar müþkül olacaðýný düþünmemiþtim. . Böylece talebemle ilk bakýþýmýz tatlý bir tebessüm oldu. yerlere geçiyord um. dut yemiþ bülbüle dönmüþtü. Ara sýra gülüþmeler arttýkça Recep Efendi. Müdür Efendi. Söyleyecek b endimi tutamadým. rezil olacaktým! Ýlk defa doðrudan doðruya sýnýfa bakmaya cesaret ettim. Fakat size kýrýlýrým. kürsüyü yumrukluyor: "Ne sýrý alpataný getiririm ha!" diye yarý þaka. az yüz verdiler mi. içi cevherlidir. Artýk. Öyle zannederim akýþ. na. Birdenbire yumr vurdu.elki elli çocuk vardý. gayri ihtiyari. Hiç güçlük çekmeden söylüyor. Bereket versin. bunun size faydasý olursa bahtiya lacaðým. diye baðýrdý. ancak Fransýz diliyle olurmuþ. Kýzlar. Fakat maþallah Recep Efendi. gülmeleriniz tebessüm derecesini geçmemeli. onlardan daha ziyade ükmüþtüm. on kadar devam etti. Müdür Efendi fazla gülenleri "kalpatanla diþlerinizi sökerim ha!" diye zarifane tehdit edermiþ. Onlar da gözlerime bakarak gülümsemeye baþladýlar. Nihayet. Artýk.O memalik-i irfanýn anahtarlarý. uzu verdi. o ne ya?. limon gibi sýkýp ilmini aðzýndan almazsanýz.. O melun kahkaha nöbetlerinden birinin tutmak üzere olduðunu hissediyor. o kadar aldýrýþ etmiyorlardý.. talebelerim beni hâlâ Müd endi'nin nutkuna gülüyor sandýlar. nlar da gülüyordu. onda müthiþ bir dinletme meraký vardý: 250 Reþat Nuri Güntekin . dilim açýlmýþtý. neler söylüyordu! Avrupalýlar týbbý. hemen bu dakikada çekilip gitseydi. Birdenbire üstüme diki en bu bir yýðýn göz karþýsýnda adeta eriyordum. diye söze baþladým. hafifçe güldüm. Siz. Nutuk. müþkül bir vaziyette kalacak. O ne ya. bu gizli gülüþ. tövbe olsun. Sýnýfta gülüþmenin artmasý nihayet Müdür Efendi'nin dikkatini celp etmiþti. Müdür Efendi. Birde bana bir cesaret geldi. tüfekle olmaz."Çýk kýzým. kendimi toparlamýþtým. Bir parça Fransýzcam var. Maþallah. 252 Reþat Nuri Güntekin . milletten yediðiniz ekmek zýkkým olsun!" diye ba sonra çýktý gitti. ananýzdan babanýzdan. felekiyat ve riyaziyatý Araplar aldýklarý halde biz ne halt karýþtýrýp Avrupalýlardan yeni bilgileri almýyoruz? Avrupalýla ni ilm-ü irfanýna payzeni duhul olup gücün yettiði kadar ganimetler almak meþru bir çapul i Bu çapul öyle topla.

ekseriy e mahkûm hastalarda görülen renksiz. Hatta. önüme bakarak: .ihtimal.'nin en ehemmiyetli bir þahsý. diþlek bir ihtiyar muallime. olabilir. Teneffüste talebelerimle beraber bahçe onlara yepyeni bir top oyunu öðretmek bahanesiyle biraz oynamýþ. Takdim etmeyi unuttuk. Zaten Þeyh E meþhur bir bestekâr. Yusuf Efendi. hemen etrafýný aldýlar. Mekte pte onu çok seviyorlar.Allah. Fransýz filandý. burada haftada bir gün ders veriyormuþ. iki kardeþ. nazik. bir musiki müzesi gibiymiþ. gizli gizli mavi latasýnýn yakasýný rek: "Vah ne þirrettir o! Þunu bir atlatsam yok mu. tatlý bir adamdý. paltosunu çýkardýlar. eðlenmiþ-tým. Ýçeriye gird t siyah önlüðüm ýslanmýþtý. Vaktiyle arasý sý a tren arkadaþlýðý ederdik. bunlarla sýký fýký arkada tavsiye etti. Bu k nler söylüyorlar. Kendisini ilk defa soðuk. sessiz bir evde yaþýyorlarmýþ. Hele söz söyleyiþi doyulmayacak kadar tatlýydý... bilmiyorum! Bunlardan baþka iki tane eski bildik var. ondan çekiniyor. ama leke olacaðý derek aldýrmýyoruz. muavin Þehnaz Haným bana.. Halim. Nezihe ve Vasfiye diye iki sevimli istanbul çocuðu. ince uzun boylu bir efendi girdi. þeffaf bir beyazlýk vardý. Süzgün yüzünde. Kapý beþ yaþlarýnda. Arkadaþlarýma gelince. Öyle parçalarý varmýþ ki. Her çalgýdan. bir vag n dolusu halký güldürmekten kýrar geçirirdi. Bulunduðum yerden baþýmla selamladým: . Soba boru kendime siper ederek ona bakmaya baþladým. Coðrafya hocasý Ömer Bey. evinde bile herkesle seviþebilir mi? Arkadaþlar arasýnda en hoþuma giden. Sebebi nedir. Zahit Efendi. ihtiyar bir din dersleri hocasý. keskin kara gözlü kadýn ki. Bir 254 Reþat Nuri Güntekin aralýk gözlerimiz birbirine tesadüf etti. onlarý aðlamadan dinleyemezmiþ. kýranta bir miralay mütekaidi. Köþenin karanlýðýnda beni biraz daha iyi görmek i gözlerini büzdü: . diyor. iki duvar köþesiyle bu soba arasýndaki ar lýða girerek ayakta durmuþ. ince sarý sakalý. kendi kendilerine küçük. ismini bilmediðim bir yazý mualli nihayet musiki muallimi Þeyh Yusuf Efendi.. bir Mevlevi þeyhiymiþ. yeþilden yapmalý!" diyor. Müdür Efendi bunun rengine i ediyor: "Müslüman kýsmýna kara giymek yakýþmaz. dikkatle yüzüme bakarak: . Vaktiyle trende afacan bir mektep kýzý görürdüm ize öyle benzerdi ki.Affedersiniz beyefendi. Ben. diyordum. yaðmurlu bir günde gördüm. dedi. iye gülerek . Müdür Efen-di'nin yan bakýþlarýndan kokmayan ye arkadaþýmýz bu. Fakat. Beni o kadar sevdiler ki. aç leri bana. Göztepe taraflarýndan bir yerde muallimeydi. galiba. insan. Birisi vaktiyle Merkez Rüþti-yesi'nde beni müdafaa eden uzun boylu. Allah! Bu kadar benzeyiþ görmedim. Yeni Fransýzca muallimimiz Feride Haným. Arkadaþlar. Yalnýz mektebin 253 ÇALIKUÞU deðil.B. Onun da gözü beni ýsýrýyor. Böyle olduðu halde bahsedilen Þeyh Yusuf Efendi'nin mutlaka bu zat olduðunu anladým.'ye gelmiþ. insan. tövbe olsun gözüm açýlacak!" diyor. benim kendi icat ettiðim bu kýyafe vaþ yavaþ yayýlmaya baþladý. talebelerimizden mi? diye sordu Arkadaþlarým hep birden bana döndüler. O. bütün B. odanýn bir köþesinde yan yana bakarak benim için herhalde iyi olmayan þeyler fýs aþanlar yok deðil.. Bilakis Recep Efendi.Kim bu küçükhaným. pansiyonun loþ dehlizlerinde mahzun mahzun gülümseyen Isa resimlerini hatýrla ttý. B irbirlerinden hiç ayrýlmýyorlar. talebelerim arasýnda bile. teneffüste bile peþimi býra rlar. Eski bildiklerden ikincisi kocaman gözlüklü. Fakat o. 28 Mart Kýzlarýmdan çok ama pek çok mennunum. birkaç s vvel B. Bana karþý fazla soðu duranlar. bildiðimiz siviller gibi giyinmiþti. Türlü maskaralýklar eder. her sazdan varmýþ. Muallim odasýnda kocaman bir çini soba yanýyordu. doðrusu onlara da fena insanlar diyemem. Fakat. ellerimi önlüðümün ceplerine sokarak üstümü kurutuyordum. tallý seste belli belirsiz b kâyet! Etrafýnda bir daire çeviren arkadaþlarýma bir türlü bitmeyen yaðmurlardan þikâyet ed valan. Mektepte birkaç erkek muallim de var. Bu halim. hýrçýn bir sabýrsýzlýkla beklediðini söylüyordu. Arada þunu da söyleyeyim ki.

birbirimizi kovalamaktan. .. kardeþler geliyor. kendisini saraya girmiþ zannediyor.. keçsiyle beraber çimenlerin üstüne uzanýyor Resim meraký bende en uyandý. içeri alýncaya kadar epeyce yürek üzüntüsü çektik. Sanatkârlar böyle cümlelere karþý pek hassas oluyorlar. Sözde biraz temizlik yapacak. hafifçe ayaðý kayþa doðru dereye düþecek Hoþ. toza. alt alta. minimini. eþyayý düzeltecektik. resim yapmaya baþlýyorum. Yaramaz kýz usl ursa çabucak bitecek. bu daim böyle olacak. Daha iyisi. Sesin gizli þikayetiyle öyle güzel. ç a keçisiyle karþýmda oturmak ona pek güç geliyor Ara sýra Mazlum. açýk kalan mutfak kapýsýndan bahçeye. Ba kýzýyorum. Birkaç günden ben Munise'nin suluboya bir resmiyle uðraþýyordum. Beyaz teninde bir pembelik uçtu. gözlerine inanamýyor.Bendeniz bestekâr sýfatýna layýk olacak bir1 eser vücuda getirdiðime kaný deðilim. ben de dün çok neþeliydik. dedim. Birkaç erimde küçük bir meziyet varsa. öyle güzel bir baharý var ki. aþaðýsý mi Allah esirgesin. Munise de. Bu memleketin. parmaðýmla onu tehdit ederek: . Bu nazik mahsun hastaya bayýlýyorum. bunu bana ah razý olsun Hacý Kalfa buldu. Neyse. Ben.vaka geçti tebin kullanýlmayan eþya ile dolu metruk bir salonu var. topraða bulanmýþ bir eski org iliþti. Baþýnda kýr çiçeklerinden bir çelenkle. küçük. Hele biçare Munise. Yalnýz. B 7 Nisan En büyük bir emelime daha kavuþtum. ayný semtin kenarýnd alý. hýrçýnlýk etmeye. bu þeytan mahluklar ayaklarý arý yeri benden iyi bilirler ya. üst üste boðuþmaktan göz açamadýk ki. Hoca Efendi? Üst dudaðým bir parça kýsa da ciddi durduðum vakit bile gülüyorum unuz!" diyorum. ellerinde mendi lerle babalar. Þeyh Yusuf Efendi ile ahbaplýðýmýz çok ilerledi. ip atlamakla geçiriyorum Yorulduðumuz vakit ben. o da Hâmýt. N ezer? Gülmekten. diy Mektepteki derslerim galiba fena gitmiyor. taþlýktaki mavi çinilere ayaðýný sürüyor duvardaki çi rini elleriyle seviyor. Sadece Maz lum -Çoban Mehmet'in verdiði keçinin ismini Mazlum koyduk. odamýn pencerelerine sarmaþýklar týrmanýyor. Munise. Çocukluðumun mesut günleri bir orgun çaldýðý aðýr. Panjurlar kapalý olduðundan buraya adeta bir akþam karanlýðý basmýþtý bakýnýrken. vallahi ben durmak istiyorum ama.. On gün evvel tuhaf bir . O gün. derin nde geçmiþti. bu Yusuf Efendi'yi bir aðabey gibi seviyordum. Komþu evlere.. O vakit Mun "Abacýðým.Büyük bestekârýmýzý tanýdýðýma çok memnun oldum efendim. köþelerden birinde gözüme. taze yaralar gibi kanýyor Bütün boþ günlerimi de Munise ile koþmaca oynamak. Unutulmuþ bir dost mezarýna yaklaþýr gibi titreye titreye onun yanma gittim. Dünden beri güzel. Müdür Efendi benden çok memnun. birdenbi atlý ve mahzun bir ihtizaz uyandý. gülmeyi fazla sevdiðim için ara 256 Reþat Nuri Güntekýn il M ýl'ý sýra darýhyor: "Kalpataný sana da getiririm ha!" diyor. ince þeyler söylüyor ki. Mazlum durmuyor. Kendi evine iki üç dakikalýk mesafede. þirin bir evceðiz.. Bizim kapýmýzý bu saatlerde hiç kimse çalmayacak. yalandan surat ediyorum: "Ne yapayým. bunu bana içinin eþyalarýyla beraber raladýlar. senin þeytanlýðýný anlamýyor muyum sanýyorsun? Sen hayvaný mahsus gýdýklýyorsun. Munise. evimizden çok memnunuz. ad ayaný Bu dalgalý yeþillik içinde gelincikler. uzun ince bacaklarýyla debelenmeye baþlýyor. El erini ovuþturarak boynunu büktü: .bizi epeyce korkuttu. fakat pozdan pek sýkýlýyor. Bu ÇALIKUÞU 255 yaramaz. Hülasa. temiz bir evim var. Her taraf yemyeþil. oradan dereye inen bayýra kaçmýþ.Ben. Ne yapayým?" diye kaçýyor. Yalnýz. bahçeli. Evet. Fikri gibi bazý büyük þairlerdeki ilahi melali bir sesle ifade etmesinden ibarettir. Hele bahçemizin önündeki dik bayýr.akþamüstleri ortalýk kararýrken biraz mahzun oluyoruz. Bahçemde renk renk çiçekl açýyor. bir ders levhasý almak içi n o salona girmiþtim. dedi.

yerinden atlayarak hademenin elinden mektu bu kapmýþtý.Samimi bir melal mahsulü olan bazý parçalarým var ki. Akþam mütalaasýnda muavin Þehnaz Haným'la beraber mektebi dolaþýyorduk. Tam mektubu vereceði vakit muavin. Kapýdan ihtiyar hademe girdi. hangisinin musikiþinasa ait olduðunu tefrikte yanýlmam. ancak bir hassas kalbin melalinden akar. yaralý bir gönülden gelir gibi aðýr. içimden öyle geldi. Hüzün bende deðil. Bu parçalarý çalmak isterim. birdenbire bulunduðu yerden: . yapraklar içinden rüzgâr geçmesine benzer bir ses iþittim. Ne vakitten beri burada olduðumu. notalarýný ne bileyim. Muavin. Anlamayacaklarýnd emindim. Ayþe Kadýn! O ne? dedi. Cemile Haným için kapýcýya bir mektup býrakmýþlar da. neler çaldýðýmý bilmiyordum. Cemile. Yavaþça ayaðýmý bastým. Elinden rdi.Onu bana getir.Hiç. Orgun üzerine baþýmý daha ziyade eðerek gözlerimden akan yaþlar kuruyuncaya dar çaldým. ÇALIKUÞU 257 . Onlarý inþallah bir gün size çalarým.Kendime bir üstad-ý sanat diyemem. kesik saçlý arkadaþlarým. alelade bir tahta p kunsa.F 17 258 Reþat Nuri Güntekin güzel þeyler olacaðýný tahmin ediyordum. siyah önlüklü. Vaat ettiði parçalar edim. kimseye çalmadým. Karanlýkta gözüme Þeyh Yusuf Efendi'nin sarýþýn simasý göründü. Sesler gibi parma klarýn da bazý ihtizazlarý vardýr ki. Muallimler. Sonra göðsümde tutuk nefeslerle yorgun. ne hassas bir kalp varmýþ Feride Haným! Bir çocuk r uhunun bu engin hüznü nasýl bildiðine mütehayyirim. Ký ynunu bükmüþ. büyük bir kabahat iþledim: Meydana çýkacak diye yüreðim titriyor. Bir gün. benden iz de defterime zapt ederim. rica ederim. derin bir ses verdi. Birkaç gün evvel çocuklardan biri satýn almak iste diði udu muayene ettirmeye getirmiþti. Org. Cevap vermedim." diye kaç kere size t embih ettim.Sizde ne derin bir istidad-ý musiki. bana bir vaatte bulundu . Yusuf Efendi. Hafifçe baþýný sallayarak: . Ben. . devam et. . Þeyh Efendi. Ben de hanede bir köþeye koydum. esasen böyle yanýk þeylerdir efend im. Musiki aletlerine merakým var da efendim. cantique denilen bir nevi ilahilerdir ki. çok marifetli bir kadýndý.u salona ne yapmaya geldiðimi. Ah. Mayýs Dün. bu ses Ne yaptýðýmý düþünmeden bir sandalye çektim Orgun önünde oturdum. Ayrýlacaðýmýz vakit. fakat pek Çalýkuþu . Dün gece sýra benimdi. bir müsait vaktinizde siz orgda tekrar onlarý lütfederseniz.Devam et yavrum. Ne kafasýz kadýnsýn! Bu dakikada tuhaf bir þey oldu. . B. . Elimde bir mektupla arka sýralarda oturan bir talebeye yaklaþmaya baþladý. Sýnýflarýn birindek lambasýnýn iyi yanmadýðýný görerek içeri girdik.Beis yok. Bu cantiq ue dediðiniz ilahilerden bazýlarýnýn notasýný bana ihsan edebilir misiniz? .Bunlar. Þeyh Efendi ile olan ahbaplýðýmýzý bir kat daha artýrdý. bu ince parmaklarla uda deðil. olmaz mý küçükhaným? iþte bu vaka. bu sözlerime inanmadý. tuþlarda parmaðýmý koydum. Geçenlerde vefat eden bir ihtiyar rahibin terekesinde n bendeniz de bir org almýþtým. Yaptýðým þeyin iyi o fakat ne yapayým. Konuþa konuþa salondan çýkmýþtýk.Bunlar kulaktan kapma þeyler efendim.Dur. Hafifçe ti reyerek baþýmý çevirdim. aðýr bir rüya içine gömülmeye baþlýyordum. dedi. Me ridorlarý gözlerimin önünde açýlýyor. Parmaklarýnýn ucuyla tellere þöyle birkaç defa dokun k olduydu. Arkamda derin bir ah. Org inledýkçe yavaþ yavaþ kendimi kaybediyor. fakat bir musiki-parçasýndaki meziyetlerden hangisi nin bestekâra. haftada bir gece mektepte nöbetçi kalýyor ar. Ayaðýnýn altýna bir sandalye çekerek lambayý muayene ediyordu. lakayt görünmeye çalýþarak cevap verdim: . Eski günlerimin eski a tamamýyla kendimi terk etmiþtim. öyle sandým ki. nerede olduðumu unutmuþtum. bitkin bir halde durdum. "Talebeye gelen mektuplarý evvela ben göreceðim. kafile kafil yordu. onlarda. gönlümün içine dokunuyor. . onu feryada getirecek sanýyorum. Çünkü bu hasta ve hassas Þeyh. mavi gözlerinde aðýr bir melal ile beni dinliyordu. yavaþ olarak sevdiðim can birini çalmaya baþladým.

gözka-paklarý hemen titriyor denecek suretle açýlýp kapan . Cemile. Muavin ile beraber dýþarý çýkarke zdirdim. Talebeler. Sýnýfa derin nek uçsa iþitilecekti. Derslerinde de Yüzünü yakýndan gördüðüm vakit. Fakat. Gerek evde. Cemile'ye gelince. bu çocuðu yavaþ yavaþ tedaviye çalýþýyoruz. Yarýna kadar nasýl bekleyecek.Hayýr. Yalnýz hemen bana itaat etmediði için yarýna kadar ona vermeyeceðim. Cemile. . Arka sýralarda birkaç genç kýz. Vakit gece yarýsýna yaklaþýyordu. ikide birde biçarenin yarasýn . . ötede yorganýný düzeltirim. yarý açýk ince dudaklarýyla hangi ümide gülümsediðini kendi kendim Bu birçok genç kýzýn uyuduðu loþ. düþüne düþüne dolaþtýðýný görürdüm. dedi. ben bile titredim. þimdi yerine git! Þehnaz Haným. çocuðun büyük bir teessür içinde olduðunu anladým. ÇALIKUÞU 261 Nöbet gecelerimde herkes uyuduktan sonra boþ koridorlarda. Perdeleri açýk kalmýþ bir pencereden odaya soluk bir mehtap aydýnlýðý vurmu gece hýrsýzý gibi titreyerek sobanýn kapaðýný açtým. baþýný önüne eðerek aðýr aðýr yanýmýza geldi. hýrçýn bir sabýrsýzlýkla ayaðýný yere vurdu: .Niçin? .Bu Cemile. Cemile'nin Suriye'deki biraderinden.Merak etme kýzým. o mektubu bana ver! Muavin. Mülazýmý Bandýrma'ya gönder . baþýný sýranýn üstüne saklamýþ. Muavin Haným. Bu sene genç bir mülazýmý sevdi.Cezanýz pek aðýr oldu. bahçede tenha köþelerde. bir þeyler fýsýl260 Reþat Nuri Güntekin daþýyorladý. daha ileride kumral bir saç küm bir genç kýz uyuyordur. Babasý. biçareleri. Cemile.Cemile. Koridorda dolaþan nöbetçi hademeyi bir bahane ile aþaðý göndererek muav odasýna girdim. Halbuki o. ne bekliyorsun? . sessiz. Muavine Haným. kim bilir. Muavin. niçin itaat etmiyorsun? Bu cýlýz. on yedi yaþlarýnda güzel bir dan kaçtýðýný. hastalýklý kadýnda öyle bir âmirane eda vardý ki. Þehnaz Haným hýrçýn bir hareketle bu mektubu buru obanýn kapaðýný kaldýrarak içine attý. çabucak ke Derin sükûnete raðmen heyecan içinde olduðu hissedilen sýnýfa hitap ile. üçüncü mektuptur ki elime geçti. ne kadar sabýsýzl dedir? .259 ÇALIKUÞU Muavin hiç sükûnetini bozmadan: . sesini daha ziyade alçaltarak devam etti: .. göz hapsindedir. mektubu hiçbir zaman okuyamayacaðýný anladý. kýzýn bileðini hýrpalayarak mektubu kaptý. kardeþinden gelen bu mektubu ona vermeyecek misiniz? . Yýrtýlmýþ. ateþli baþýna yavaþça elimi koyarým. dedi. Yüzünde baþýný eðerek dudaklarý saranyor. hareket etmiyordu. tekrar baþlarýný kitaplarýnýn üzerine eðdiler. kararýmý verdim. Burada üstü açýlmýþ bir küçük kýzý örterim. On altý. epeyce zengin bir adamýn kýzýdýr. . omuzlarý hafif sarsýntýlarl ora giderken muavine: .Niçin. sert bir hareketle eli uzattý. niçin? Bu "niçin" sözünde.Mektup. kýzým. dedim. Konuþa konuþa muavinin odasýna gitmiþtik. . .. O.Haydi. baþ baþa vermiþ.Çünkü kardeþinden gelmiyor. er geç kaybedecekeri bu rüyadan uyandýrmamak için ayaklarýmýn ucuna basa basa . buruþturulmuþ kâðýt yýðýnla nu bulup çýkardým. gerek mektepte bu kýz. Bu. Muavin. karanlýk yatakhanel erde dolaþmak çok hoþlandýðým bir þeydi.Buraya gelmeni söylüyorum Cemile. bu küçük kelimede meyus bir isyan vardý.Nasýl. müm zý olmuyor. sessiz yatakhanelere aðýr bir rüya bulutu çökmüþ gibidir. zarfýn üzerine göz gezdirirken hafifçe kaþlarýný çatýyordu. Ben hâlâ nöbetçi muallimler odasýndaki yataðýmda uyuyamýy t.Haydi. Biz.Buraya gel.

diye bar bar baðýrýyormuþ. Yavaþça üzerine eðildim: .. Cemile. çýðlýklar. Fakat. Baktým. ç ir almaca oynuyor. helva yaptýrdým. m mlik vakarýma dokunuyor. Ipekböceði burada!" diye baðýrdýðýný iþittim. yüzüme karþý da böyle "Ipekböceði" demekten çekinmiyorlar.'deki bütün kýz mektepleri bug n bir saat uzakta. bir dere kenarýnda Mayýs Bayramý yaptýlar. Yeþil bahçelerin arasýndaki yýlankavi yollardan. ben bugün hiç eðlenmiyordum. Þurada bir iptidai mektebi mýzýka ile marþ okuyor. itiþe kakýþa. bir köþeye taþtan ocak ÇALIKUÞU 263 kuran aþçýlara baðýra baðýra emir veriyordu. kirpiklerinde d aha kurumamýþ gözyaþý damlalarýndan anladým. nefret ettiði in sandan gelebilecek mektuplarý daima kalbinin bir parçasýyla beraber yakmaya mahkûm bir t alihsiz. Çalýkuþu bitti. bir sel çukuru kenarýnda kocaman bir kayanýn gölges uþtum. 20Mayýs Dün dersler kesildi. muallim arkadaþlarýmdan Vasfiye ile son sýnýftan birkaç talebe. efendim. Genç hocalardan bazýlarý b lerle beraber bu aðaçlara kolan salýncaklarý kurmuþlardý Yaprak kümelerinin arasýnda renk r tekler uçuyor. Salýncaklardan birine atladýk.Bahtiyar küçük kýz. Taþkýn kovuklarda bitmiþ cýlýz san çiçekleri koparýp ayaklarýmýn altýndan geçen suya gýn düþünüyordum. ne talebelerime söz anlatma k kabil deðildi. Birdenbire arkamda ince bir sesin: "Buldum. Bilmem niçin. Fakat ne arkadaþýma. Ben. Yarý zorla beni oraya kadar götürdüler. kaba saba bir adam. "Gitmem" diye inat etsem: "Naza çekiyor kendini!" diyecekler. sadece bir biçaredir. Zengin bir ipek tüccarý olduðunu söyledikleri pot u. Recep Efendi: . sýzýldanmaya baþladý. k 262 Reþat Nuri Guntekin mekteplerinin þarkýlar söyleyerek geçtiðini gören Munise. marþlar okuyarak gel ktep taburlarý bitip tükenmek bilmiyordu. onlar da son sýnýf namýna ricaya geliyorlardý: . çaresizce çarþafýmý giyerek peþlerine takýldým. yer ya ere geçecektim. daha ileride çocuk. Meðer salýncak eðlencesi için beni arýyorlarmýþ. "i gunum. o. Onun için gitmemeye.mutlaka benimle sallanmak istiyordu. Vallahi. sevinci orgun bir hüzünden baþka bir þey vermiyordu. kahkahalar dalgalanýyordu. kalabalýðýn içinde kaybolmuþtu. Hem bu isim yalnýz mektepte kalsa yine þikâyet etmeyeceðim. tlaka beni önüne katýp götürmek emriyle müdür tarafýndan gönderilmiþti. Mürüvvet Haným -beni vaktiyle Merkez Rüþtiye Mektebi'nde müdafaa eden kesk kara gözlü kadýn. olmaz. yüksek bir setin kenarýnda bir sýra kestane aðacý vardý. böyle ipekböceðine sekizi de kurban olsun!" diye baðýrmaz mý? Öyle utandým ki.. Hem daha fenasý. ötede bir alay genç kýz.eðim titreyerek yürürüm. Ben. mintanlý. Tam onun gö çat kapý çalýndý. B. adeta izzetinefsime. kocaman siyah þemsiyesiyle dolaþýyor. mavi latasý. Þimdi "Ipekböceði" çýktý. urur mu? Uzakta. Erkek hocalar derenin karþý tarafýndaki bir aðaçlýða çekilmiþlerdi. eðlenece klerdi.. böyle kalabalýk gezintil rden hoþlanmýyorum. Munise. ut nutuk söyleyen bir çocuðu alkýþlýyordu. O gece. Üç güne kadar imtihanlara baþlýyoruz. sallanmasýný bilmiyorum!" diyorum. * Küçük talebelere beyaz giydirmiþlerdi. Bizim aramýzda yalnýz R . B. bir peri deðil. büyük karmakarýþýk bir insan kümesi manzume okuyan. Bu memleke k kýz mektebi varmýþ. kahvenin bir ucundan öbür ucuna: "Sekiz tane dut bahçem var.. Yaramaz. Dere kenarý papatya çayýrlarýna dönmüþtü. Ne rezalettir bu ? Olmaz. erkekler tarafýna savdýlar. yeni uyumuþtu.Ipekböceði" benim yeni ismim.. Onun için. Talebelerime gelince. bugünü bahçemde geçirmeye niyet etmiþtim. kahvelerden birinin önünden geçiyordum. Muallimlerle büyük talebeler çarþaflarýný atrn nebilmek için Müdür Efendi'yi güç bela kandýrdýlar. mektep önlüðünün cebinde sevdiðinden gelen mektubu bulduðun zaman..Tövbe olsun. Cemile'nin karyolasýný bulduðum vakit biçare. yavaþ yavaþ kalabalýktan ayrýlmýþ. Faka . ki kadar sevineceksin? Bu kaybolmuþ þeyi hangi görünmez gece perisinin oraya getirip býraktýð di kendine soracaksýn. Geçen . Bunu. Bu yüzlerce kýz çocuðunun çýlgýn neþesi. ben onun için hassaten kuzu doldurttum.

nafile. diye yüreðim titriyordu. epeyce zamandan beri hastaydý. bestekârýn karþýsýna oturttul ar.Biraz dinlenmez misiniz? dedim.Hademelerden birini gönderip Þeyh Yusuf Efendi'ye bir tambur getirttik. Arkadaþlar. Tambur baþladý. Zavall hayli uðraþtýktan sonra vazgeçti: 264 Reþat Nuri Güntekin .. Sen hakikaten sallanmaktan korkuyorsun. Gözlerimi.. Kumral. dinleyelim. Benzin kül gibi oldu. En kaba saba görünenlerin bile aðlayacak gibi dudaklarý titriyor.. bu yarý kapalý gözlerden ayýramýyordum Bir aralýk. baþýný tekrar omzuma býrakarak: . Sekiz. dedi. yemekt en sonra da peþimi býrakmadý. birini bitirdikten sonra ötekine baþlýyordu. Dere kena rýndaki kayalýklar öyle yüksekti ki. Yusuf Efendi'nin musikisi beni sardýkça sarmýþtý. hakikaten kaçrýlmayacak bir fýrsattý. etraftan sularýn köpüre köpüre aktýðý bir kayanýn üstüne sinmiþtim. Ben.Nafile böceðim. Metebe gelmiyordu. solgun yanaklarýna birkaç dam . uzakça bir yere. düþeceks in. Mektepten. Yolun uzadýðýný görerek onun yorulmasýndan korkanlara gü ce yol. Dayanamadým. çünkü Yusuf Efendi ömründe hiçbir gün bugünkü kadar mesut ve ayný zamanda bedbaht o . þarkýlardan bitirmesinden istifade ederek: . artýk bitecek. Þeyh Efendi'yi ilk defa mektepte dinlemiþtim. tamburu eline verdiler. Fakat gözleri yarý kapalý. belki biraz da bundan ileri geliyordu. fakat böyle deðildi dedim. erkek muallimlerden bazýlarýnýn bir köþede gizli iklerini. yine rahat vermediler: . ömrümce kulaklarýmdan gitmeyecek! Arkadaþlar.t. Bugün kendimi o kadar kuvvetli hissediyorum ki!" d iyordu. Bu musiki. gözleri dolu . dediðim yerde gülersin. saçlarýný omzuma dayayan Vasfiye'nin kulaðýna: . Arkadaþlardan biri usulca kulaðýma eðildi. Þeyh Efendi'ye de birkaç kadeh verdiklerini söyledi. Neyiniz var? 266 Reþat Nuri Güntekin . olmaz. Müdür Efendi. güneþ aþaðýya kadar inemiyor. sonunda. Vasfiye. mahsus çay semaveri getirmiþi. adeta bir boðaz vücuda getiriyordu.. "Çaðlayanlar" leri bu yerde vadi birdenbire daralýyor. þu zevzeðin elinden kendini kurtar da gel. sular. Dere yolunda on beþ dakika yürüdükten sonra bir harap su deðirmenine vardýk. Çok güzeldi tabii. Uzak bir y erde ona çalgý çaldýracaðýz. . niye gülmüyor? Vay aksi ço ay. Adamcaðýz. yavaþ yavaþ sar a baþlayan þarkýlarý ince bir terle nemlenmiþ. Benim bugünkü neþesizliðimi o da fark etmiþti. mutlaka geleceksin! diye beni. Bir hastayý bu kadar yormak günahtý. Þeyh Yusuf Efendi'yi sýk yapraklý bir ceviz aðacýnýn altýnda oturttular. Þeyh. bestekâr. ebedi gitse yorulmayacaðým. bugün hep eski þarkýlarý çalýyordu.. Bugünkü mektep eðlencesine o da gelmek istemi Kadýn hocalar. kendimizi göstermeye çalýþarak dere kenarýndaki ince yolu takibe baþladýk. Dikkatli dikkatli yüzüme baktý.Olmaz. Hocalardan biri uzaktan el iþaretleriyle beni çaðýrdý: . dedi. çimenlerin üzerine zanmýþlardý. kollarým titriyor. Bu. Rahatsýz görünüyorsunuz. ikide bir: "Hani. Bana eliyle çay piþ ek istiyordu.. öðle yemeðinde bizimle beraberdi. burada somurtur durursun!" diyordu. bir bahane ile Yusuf Efendi'yi erkeklerden ayýrmýþlardý. adeta bir fecir a kýyordu. on kiþilik b r kafileyle. dizlerim vücudumun yükünü kaldýramýyor gibi çöküyordu. Þey ndi. Aman. Buraya gel. Gülme.Niçin? diye sordum.Ben. dedi. Bunlardan hiçbirini þimdiye kadar dinlememiþtim. süzgün gözlerinde muammalý bir gülümseme ile: . bugün çok canlý ve neþeliydi.Sus. Yusuf Efendi'nin neþesi. Birdenbire yüreðim oynadý. Bir iki günden beri iyileþtiðini iþitiyorduk. ÇALIKUÞU 265 Buradan bizi kimsenin iþitmesine imkân yoktu.Evet.

Fakat anasýný. Þeyh Yusuf Efendi vakasý beni ço k müteessir etti. fakat kendi kendime yalnýz býraksýn. Arkadaþým. Mendilimi ýslatma n süratle taþlarýn üstünden sýçrayarak dereye indim. Nezihe ile Vasfiye bana ara sýra istanbul'dan mektup gönderiyorlar. karanlýkta kendisine ettiðim hizmeti acaba anladý mý? Bilmiyorum. Cemile'nin güzel baþýna bu gece. yine inanmadý: . Bu gece. aralarýnd esle bir þeyler söyleþiyorlardý. Doðrusu istenirse. O. ara sýra oluyor.Bizi korkuttunuz efendim. Bu.Sahi mi söylüyorsun. Kimsenin hiçbir þeyi ile alakad deðilim. Bir gece. o biraz evvelki manalý bakýþýyla beni tekrar süzdü: . Mektepler açýlacaðý vakit baþka bir yer ir yer ki. adayý anlata anlata bitiremiyorlar. B ." Yusuf Efendi. baþý tamburun üstüne düþtü. seni ölesiye seviyor.'de çok kapalý ve yalnýz yaþýyorum. Sularý.Bütün B.'nin bildiði bir þeyi sen nasýl bilemezsin? Bu manasýz þüpheye gülümseyerek omuzl : . bu saatte Cemile artýk kirpiklerinde kur u268 Reþat Nuri Güntekýn mamýþ gözyaþý damlalanyla yataðýnda uyumuyor. Gayri ihtiyarý ellerimi yüzüme kapadým.Biliyorsunuz ki ben B. dedi. ziyaný yok. Ayný yoldan geri dönüyorduk. hocalardan birçoðu tatil aylarýn yerlere gitti. Cemile'yi elimle süsledim. Bir yolunu bulur arsa orada kalacaklarmýþ. Bir zamandan beri hiçbir kalabalýk ye re gitmemek için inat ediyordum. Evet. beni üzsün. iki bahçe arasýndaki dar bir yoldan saparak kendi kendime eve döndüm. kendi elimle süsledim. ~ 5 Aðustos Hoca olduðumdan beri ikinci defadýr ki talebelerimin gelin olduðunu görüyorum. Uzak güneþinin kamaþtýrýcý ýþýklarý içinde kocaman kül yýðýnlarý gibi cansýz ve manasýz görünüy ibi sýkýlýyorum. Ýnsan içine çýkmaya utanýr oldum. Islak kirpikleri arasýnda o. yanýk bir renk baðladý. etrafta ik namýna bir þey kalmadý. nihayet ann eleri. Zavallýya hafif bir baygýnlýk r. Karþýdaki koyu yeþil tepeler soluk. Feride? Hatýrýn kalmasýn.Bu Þeyh Efendi'de bir hal var. ellerimi öperek ya lvardý. masum çocuk gözleriyle derin derin bana ba ktý. Ben: "Biz sebep olduk. benim de burada kalmaya niyetim yok. Burada bir âdet var: Kim olursa ol . dedi. için için bir þeye üzülüyor gibi görünüyor. bu saatte se zýmýn göðsü yastýk oldu. Cemile'yi de. hep þaþýrdýlar.Bilsem saklamaya ne sebep var? dedim. Fakat Cemile mahsus evime geldi. fakat inanamayacaðým. Zehra gibi. ÇALIKUÞU 267 Arkadaþým ellerimi tuttu: . uðraþtýrsýn. dedim. Ben Vasfiye ile beraber en arkaya kalmýþtým. Elimde ýslak mendille yanýna döndüðüm vakit o. renksiz bir gülümseme ile: . Demek sen hiçbir þey orsun? Vasfiye. . B 25 Temmuz Yaz aylarý uzadýkça uzadý. babasýný razý ettiði gün ilk müjdeyi bana getirmiþti. garip bir bakýþla bana gözlerini dikmiþti. þarkýyý bitirirken. babalarý da baþ eðmek mecburiyetinde kaldý. Memleket þimdi bomboþ. O. . dedim. Feride. Bu çocuklarýn ikisi de birbirlerine olan sevdalarýnda öyle sebat ettiler ki. bu kadar yormamalýydýk!" dedim. açtýrma benim aðzýmý zinhar Zalim. duvaðýný elimle taktým. Arkadaþlarýmda bir tuhaflýk hissetmeye baþlýyorum. Talebeler daðýldý. Manalý manalý bana bakýyorlar. çok hafif bir baygýnlýktý. Her þey sarardý. Dere kenarýnda çocuklarýn sevinçli gürültüsü hâlâ d mseye sezdirmeden kafileden ayrýldým. beni söyletme derunumda neler var. gözlerini açmýþtý. ihtimal ki þüphe ediyor.Cevap vermedi. sonra tekrar baþýný tamburuna dayayarak yeni bir þarkýya baþladý: "Pür ateþim.Yusuf Efendi. Hatta a dönmesi.Bir þey deðil. Bu sene Ýstanbul çok güzelmiþ. Fakat bu se fer o zavallý Zehra'nýn-ki gibi deðil. Sýcaklar tahammül edilmeyecek derecede. .

bu ziyafet deðil. benim iþitebileceðim bir sesle: . Küçük gelinin yanýnda muallim arkadaþlarýmdan birkaçý vardý. sana bir tembihim olacak. dedim. Bileklerimle alnýmý setin kenarýdaki parmaklýðýn soðuk demirlerine dayadým. bunlarý görünce pek keyiflendi: . Yalnýz. kendim. dedi. Müla zýmýn þimdi senin yanýna gelmeden evvel sokakta yabancý bir kadýnýn geldiðini. Çalýkuþu. bu gece kendi hürriyet þen liðimdi. adamcaðýzýn yanmakta hakký varmýþ. Munise.Hacý Kalfa. Hacý Kalfa ile ailesini akþam yemeðine davet etmiþtik. dedi. dedim. Onlarý bir yabancý aðzýndan iþitmiþ gibi sebebini. hocan olmak sýfatýyla annen.Cemile'ye hocalarý nasihat veriyorlar. burada da bütün kadýnlarýn gizli gizli bana baktýklarýný. kim bilir. Bütün dudaklarda yine bir "Ipekböceði" sözüdür dolaþý in karýsý olduðunu söyledikleri. saçýmýn bir tarafýna minimini bir tel parçasý iliþtirmekten me medim. Mütemadiyen gülüp söylüyordum. Dað yolu. Ýhtimal. Etrafýmda ne se ayat. . çaresiz bir karanlýðýn inmeye baþladýðýný hissediyordum. kâh aydýnlýk günlerini bi-1 rer birer hayalimden geçirdim. dikkatli dik baktýktan sonra yanýndakilere. Sama adam. gündüzden çok yorgun olduðu için daha biz konuþ rken sandalyesinde uyuklamaya baþladý. Mülazýmý çok merak ediyorum. elmaslara.Dil otu mu yedin be kýzým? diye gülmesi vardý ki. Hayganuþ'un sivilcelerle dolu þiþkin yüzü dallardaki kýrmýzý fen bir renk alýyordu.Ayol. Alay olsun diye sokaktan üç dört kýrmýzý kâðýt fener aldýrm sofra üzerine eðilen dallarýna asmýþtýk. O kadar maskaralýk ediyordum ki. yalnýz uçurumun dibinde. yýldýzlý bir geceydi. Erkenden evime dönmek mecburiyetinde kaldým. nasi hatlerin en güzelini kendi kendine verdin. bunu bir uður sayýyorlar. mümkün deði uramayacaðýmý söyledim. Cemile'yi onun kolunda görmedikçe saadetlerine inanamayacaktým akat. Karþý setteki evlerde ýþýklar sönmüþtü. Ýhtimal daha elli yaþ bu hazin muzafferiyet . bu dayanýlmaz sýcaklara raðmen hâlâ kurumayan derede hafif b birkaç yýldýz aksi. gülmekten týkanýyor. üç yüz altm uzun? Evvela çok neþeliydim. altýnlara batmýþ bir þiþman kadýn. sonra fenerlerimden birini Mirat'a. ne kadar hayret etmiþtir? Hakký var. Bu bir senenin kâh karanlýðýný. Onlarýn renkli ýþýklarýyla beraber içimdeki neþeni lduðunu. Her yerde olduðu gibi. buna imkân olmadý.Bu Ipekböceði sahiden afet. ihtiya arý gösterdi: ÇALIKUÞU 269 . Geç vakte kadar bahçede oturduk. Hacý Kalfa. Munise ile beraber. sen de bir iki þey söyle kýzým. On Temmuz þenliðidir. güzel baþýný mü tli göðsüne sakla. cefaya. birini Haganuþ'a vererek misafirlerimi selametledim. mihnete hiç þikayetsiz tahammül eden saðlam bir vücudum var. Onu yataðýna gönderdim. Evet. dedi. hasta olduðumu. minimini bahçemizde ziyafet vardý. Bir sene. bu gece benim kendi On Temmuzum. birbirleri r þeyler fýsýldadýklarýný görüyordum. Cemile'nin annesinden müsaade istedim. yavrum. tek baþýma bahçede k Sakin. ne uzun? Soðuða.Cemile. çünkü þimdi ben bile ha t ediyorum. Hacý Kalfa'nýn ellerini dizlerine vurarak: Reþat Nuri Güntekin 270 ý 'H. bu sözlere. Kâðýt fenerlerin mumu artýk tükeniyordu. sana gizli b söylemek istediðini haber verirlerse sakýn dinleme. .. Artýk burada duramazdým. daha kýrk sene. sana nasihat vermemi istedi. Yarabbý.. Bu masum arzuyu gülümseyerek kabul ettim. H raðmen Cemile'nin annesini. bu yýldýzlý gölge yýðýný gibi yükseliyordu.un genç kýzlarýn saçma mutlaka bir parça gelin teli takýyorlar. elli sene yaþayacaðým. Talebemi bir köþeye çekerek: . Sen. kafesinden kurtulalý bu gece tam bir sene olmuþtu. manasýný kendi kendime soruy B 27 Aðustos Bu akþam. Cemile. çocuðum. gönlüme derin. o kadýndan kaç.

Karanlýðýn içinde uzu kadýn hayaleti. Allah'ým. solgun benizlerine taze bir hayat rengi gelen son çiçekler harap oldular.[ deki muþamba fener sokaktaki su birikintileri içinde çýrpýnýyordu. onlarý Boðaziçi'nden Fatih'e kadar takip etmiþ. ____________ÇALIKUÞU______________271 B . Zabit. sadece gözlerim aðla e gönlüm aðlýyor. Fakat aksi olacak. bahçede durmadan yaðan yaðmurun altýnda baþlarýný eðiyorlar: "Artýk yeter!" der gibi büz lar.Kim o? diye sordum. fakat niçin. Biçare. Sizinle ne güzel iki arkadaþ olabilirdik. Yaramaz kýz. anlaþýlmaz yaþamak yorgunluðunu daðýttý.. samanlýkta yattýðým geceyi unuttun mu du. yaþamak zevkini alamamýþsýnýz. ýhlamur kaynat-mýþtým. birkaç defa. . neyi beklemek için? Bu bir sene içinde. bi andan da yalnýz kaldýðýndan þikâyet ediyor. Ne kadar vakit geçmiþti. buna razý-' yým. O kadar hafif.Kuzum Nezihe' Sen. hiç uykum yoktu. bir türlü açýk yer bulamamýþ. Ben. cumbanýn altýnda yaðmurdan korunmaya çalýþýyor. iyi. soðuk. yatakta þikâyet ediyor. genç zabitin zihnine gi hafta sonra onunla niþanlanmýþ Vasfiye. Sýrýls vücuduma. O akþamdan beri yaban-1 cý kadýnlardan gözüm yýlmýþtý. benim ihtimaml k: . Saçlarýma yavaþ yavaþ aklar düþecek. dedi. bilmem hangi parkta birbirlerine randevu vermiþler. Ne beni ara-1 dýðýný görsem. Bu akþam. güzel. munis bir kýz olduðunuz halde. Nezihe'nin baþýna bir devlet kuþu konmuþ. tahammül edeyim. Yuvalarda yeni yavrularýn yumurtadan çýkma zamanýnda nasýl neþeli bir hayat uyanýrsa. gök gürültüleriyle baþlayan þiddetli bir yaðmur. Bu vakitsiz .hazin yýldönümünü gör-1 mem lâzým gelecek. Fakat. zorla yataða yatýrmýþ.Ah Feride Haným. aziz bir arkadaþý tarafýndan aldatýlmak gücüne gidiyor. Feride Haným'ý görmeye geldim. bir yandan. 17 Ekim Yaðmurlar on günden beri devam ediyor. Ýkide birde içini çekerek: . Hatta. kýzýn halinde b irkaç gün sonra iþ anlaþýlmýþ. çok mahzun. elin. ne uzun. benim yerime git. bugün gelemeyeceðimi söyle.Açýnýz. Hayat. Bir cuma günü Surlar'da bir genç zabite tesadüf e . Titrek bir ses: . Fakat nasýl anlatayým. ilk günlerde benim gibi sevin en. o kadar . on beþ günden beri bitmeye dinlemeye baþladým. peçem yüzüme yapýþýyor. Munise de bana kalmayacak. Ümit edeyim. kendimi zapt edemedim. bu akþam benzi biraz soluktu. Munise'yi uyuttuktan sonra elime bir kitap alarak sedire uzandým. Bu iki arkadaþýmýn þimdiye kadar tesadüf ettiði her erkek gibi. fena bir haber alacaðýmý sanýyorum. akþam eve uðradýðý vakit. Hatta. Nezihe. Muallim arkadaþlarýmýn birçoðu B. siz o kadar neþeli. mekte de öyle bir hal var. o da Vasfiye'yi tercih ediy rmuþ. Hele birkaç gün evvel þimþekle. sokakta rast geldiðim insanlarý halime güldürüyordu. Biçarele r. Nezihe ne yapýp yapmýþ. bilmiyorum? Birdenbire hýzlý hýzlý kapý çalýn kim olabilir? Kapýyý açmaya cesaret edemedim. su oluklarýnda çýkardýðý sesleri. diyor. Meðer o gün. Misafir odasýnýn cumbasýndan uzandým. aðladým. Zabiti merakta býrakmamak için Nezihe'ye yalvarmýþ: . ne uzun? Ýhtimal. Kapýyý açtýðým vakit titriyordum. 272 Reþat Nuri Güntekin B. Baþka gün için mülakat a demiþ. Vasfi-ye'nin o gün misafirleri gelmiþ. Fakat bunlarýn hiçbirisind bu gece gözkapaklarýmýn içini yakan yaþlardaki acýlýk yoktu. Nezle olmasýndan korkarak erkenden. insana ne yapar? Geçen sene karda. O vakit. hem de ne þiddetle. mektepten döndüðüm vakit benim de aþaðý yukarý onlardan kalýr yaným yoktu. Yaðmurun saçaklarda. delikanlýyý göremediðini söylemiþ. sýcak ve s bana verdiði müzmin hüznü. m istanbul'da kalmak isteyen Vasfiye bile. Munise'nin.Abacýðým. l Ekim Dersler baþlayalý iki hafta oluyor.'ye döndüler. Bu gece.

Küçükhaným. Sizi gördü. Sözünün burasýnda bitkin vücudunun birdenbire çöktüðünü gördüm. Bunlarý size niçin mi söylüyorum küçükhaným? Beni ayýplamay izi rahatsýz ettiðim için.Hanýmefendi yemin ederim ki. iki mükedder mavi göz far . Ne söyleyebilirdim? . Senelerden beri onun musikisi içinde yaþadým. bir uyor. Bir fenalýk zannederek omuz edim. Bu munis çehreli.Kardeþim bu gece ölüyor. Yemin ederim ki bu et için söylemiyorum. yalvararak sizden isteyeceðim þey için bana darýlmayýn.Ne yaðmur. Nihayet: "Kiminle görüþüyorum efendim?" diye sordum. Yusuf. Bu dakikada ne kadar sakin olmak mümkünse o kad ar sakin bir sesle: . beni yalnýz býrakýp gidiyor. yüzüne bakmaya cesaret edemeyerek gözlerimi yere in diriyordum. Hafif bir hareketle kendimi kurtardým. Hafif bir hýçkýrýk sesi iþittim. sizin de belki bir sevdiðiniz var. ne yaðmur. Zaten fazla içli bir adam. aðlamamak için elleriyle göðsünü. Tek Yusufçuðum yalnýz kalmasýn diye. o kadar çýrpýndým.Hanýmefendi. iþin nihayetinde Yu rdeþiyim. Sabaha çýkmayacak. Kendim de zaten bir yaralýdan baþka bir þey deðilim. Çalýkuþu . söyleyiniz. Bir þey söylemiþ olmak için: . Halbuki þimdi o. Fakat kuvvetli olmak. Mektebinizin musiki hocasý Þeyh Yusuf Efendi'nin. ben kardeþinize bir þey ÇALIKUÞU 275 yapmadým. Ben göründüðü kadar kaba ruhlu bir kadýn deðilim.. Yanýmdaki misafir odasýnýn kapýsýný açtým. Cevap vermedim. felaketinizi anlýyorum. darýlmayýnýz. Birdenbire yüreðim aðzýma geldi. Annemiz öldüðü vakit. Dizlerimi öpüyor. kardeþimi için için yiyip bitiriyordu. Dul kaldýðým vakit sizi ardým. . Böyle olduðu halde ona analýk ettim. Sözün burasýnda hafif bir isyan feryadýný men edemedim. insaný adeta yýkýyor! dedi. Altý saatten beri kendi yor. Þeyh Efendi. hiçbir þey sezdirmemek lâzýmdý: . bu ses. cevap bulamayarak susuyor. O kadar uðraþtým. Gerçi þimdiye kadar görüþmedik ama. etrafýna bakmýyor. istemedim. evladým.ÇALIKUÞU 273 misafir. Dikkatle yüzüne bakýyordum. Kadýn. niçin geldiðini sormaya lüzum görmeden: "Buyurunuz" dedim.Feride Hanýmefendi. Kurtulma imkâný olmayan bir felakete razý olur baþýmý daha ziyade eðerek bekledim.F 18 274 Reþat Nuri Güntekin O. hatta bu tesadüften b . yüzümü görmek için feneri kaldýrmýþtý. Sizden deðil. Halbuki periþanlýðýnýn yaðmurdan daha baþka bir þeyden geldiði Asýl maksadýný söylemek için. sonra bir cesaret hamlesiyle ilave etti: . ilk hissim. Nihayet bu vaka oldu. Ben. bu halde gelen bir misafire söylenecek söz. yerlere sürünerek çýrpýna çýrpýna aðlýyordu. dedim.Haným kýzým.Öyle mi efendim? Görüþtüðümüze memnun oldum. dedi. Kadýnýn aðlamaktan þiþen soluk mavi gözlerinde bir ümit ýþýðý canlandý Zavallý. hocaným? Bu çehre. Akþama doðru birdenbire aðýrlaþtý. oturmaya cesaret edemiyordu. bana emniyet verdi. sizi uzaktan rum. ded Bu saatte.Bir meslektaþýnýzýn kardeþiyim. Elimden gelecek bir þeyse. melun hastalýk. daha sakinleþmek istediðini anladým. Kim olduðunu. Solgun bir çehre.Yusuf..Müsaade eder misiniz içeri gireyim. göðsünün sa ak: . ben yabancý deðilim. beni aldatmýþtý. odayý ýslatmaktan çekiniyor gibi. Gözle görünürcesine eriyip bitmeye baþladý. Yu deðildim. Tekrar evlenebilirdim. beni kov iye. biraz daha iyiler inþallah. evladým sayýlýr. Benden korkuyor gibi baþým eðdi: . Biraz sustu. dedim. elbette bu deðildi. boynunu tutarak' . Fakat baþka n e diyebilirdim? O. asil bir kadýndý. benim üç yaþ küçüðümdür ama. . on seneden beri hastaydý. birdenbire ne istediðini . Ömrümü ona baðladým.

. Þehirde herkes benden bahsediyor. utlar. çocuðum. Fakat öyle anlýyorum ki. karanlýk sokaktan im. Onun bir kere daha gözlerini açmadan öl mali. ne acý söz. Tekrar aðlamaya. Bestekâr. Yüreðim merhametten eziliyor. Yüzünü eteklerine saklayarak çocuk gibi hýçkýrdý. Hakikat mi. Bunun bir org olduðunu fark ederek titredim. henüz bir hayal bakiyesiyle titriyor gibi görünen gözlerine dudaklarýmý sürdüm. Yusuf için her f edakârlýða razýydým. bu son vazife karþýsýnda hayret sükûn ve tahammül gösteriyordu. Bir mukaddes vazife yapar gibi ölünün üzerine eðildim. Yusuf. bu çalgýlarla dolu odanýn bi iþ bir demir karyola içinde ölüyordu. saçlarýný okþa . 276 Reþat Nuri Güntekin Bu gecenin vakalarýný bir rüya gibi hatýrlayacaðým. Düþündüðüm þey belki cinayet. diye alnýný.'deki evimde son gecem. Kalbim. ilk busemi ben. Fakat kenarýndan bakanlarý içine çeken uçurum gibi bu org da benim tahammülümü eli Gayri ihtiyari ayaðýmý bastým.. En çok istediði þeyi bir kere göstermeden hasret içinde gözlerini kapadýðýný görm ze anlatmak mümkün deðil. biraz sesini . sele düþmüþ bir yaprak gibi iradesiz sürük m. Yarýn erkenden hareket ediyorum. saadetimi vakfetmiþ. bir ölünün sönmüþ gözlerine mi tevdi edecektim! B. yavurucuðum. baþýný öte tarafa ikle gözlerini kapadýðýný görseydiniz! Anlatmak mümkün deðil ki. Uðruna ömrümü. içim parça parça oldu. Artýk devam edemedi. Ne þikâyet var. mümkün deðil. hiçbir þey iþitmiyor. aðzýndaki bembeyaz diþlerini gösteren aralýk dudaklarýnda bir parça hayat rengi kal Biraz evvel o kadar telaþlý ve periþan görünen kadýncaðýz. ne çýrpýnma. Fakat buna imkân göremiyordum. Karyol cunda masaya benzeyen bir karanlýk kümesine dayanmýþtým. sesi a baþlamýþtý: . Sevgi. Aç gözünü. arkadaþýn. Bana öyle geldi ki hasta. Bazen kendini kaybediyor. Mum gibi sarý çehresine ölümün sükûneti þimdide çukuruna karanlýk dolmuþtu. onu hiçbir þ memiþtim. yoksa benim yaþlarla perdeli gözlerimin bir vehmi mi olduðunu söyleyemeceðim. þefkat denen þeyde ne mucizeler var Ya-rabbi! Mekteb gidecek çocuðunu uyandýran bir ana gibi elini hastanýn baþýna koydu: . Beni gölgelerle dolu yüksek. keman lar sallanýyor. bu biçare gözleri son defa açacak mucize ancak bu org o labilir. geniþ bir odaya aldýlar. çabuk iyi ol! Elbet bir gün yine göreceksin. Ayaklarýmýn ucuna basarak yanýna yaklaþtým. Yalnýz.. hiçbir þey duymuyor. Ablasý yastýða yüzünü kapamýþ hýçkýrýyordu.iyi ol. Dün ellerimi tuttu. duvarlardan gölgel uzatan sazlar. belki bundan daha büyük bir ÇALIKUÞU 277 günahtý. herkes. öyle söyledi ki. bu hastanýn hiçbir þey söylemeden bana nasýl darýldýðýný. O vakadan sonra tabii burada kalamazdým.. gözka-pakla f hafif titriyor. Yusuf'un yataðýnda mum gibi eridiðini görüyorum. karýþýk raflarda neyler sürünüyordu. bak. birer birer parmakla rýmý öperek: . yaralý bir gönül gibi derin derin inledi. bir kere daha gözlerini aç. parmaðýmý tuþlardan birine koydum. hiçbir þey görmüyordu. Hiçbir þey hissetmiyor. gizli figanlarla titreþtiler.. daha ziyade yanacaðým. görmeden ölürsen.Yusuf. bu sesle son bir defa mavi gözlerini açtý. O vakit.le þikâyetim yok.Feride Haným. Yaðmurlarýn içinde. 2 Kasým Bu akþam B. Mektebe gidip gelirken kaç kiþi peþime takýldý. Yusuf. kaç saygýsýzýn.. Feride Haným sana hatýr sormaya geldi. önümdeki fenerin donuk izini takip ederek birçok dar. Bu. b eni merak ediyor. Düne kadar bu derdinden bana hiç bahsetmemiþti. kaç kiþi artýk iki kat ör aþladýðým peçemin altýnda yüzümü seçebilmek için yolumu kesti. can çekiþenler arýna verilmiþ bir damla su gibi. or. Duvarlarda tamburlar.Yusuf. soluk dudaklarý gizli bir gülümseme ile yavaþça isminizi tekrar ediyor.. Org. öyle bir sevap ki.. dizlerim vücudumun yükü altýnda çökecek gibi oluyordu. Bugün akþama doðru büsbü nlarýn bir daha açýlmayacaðýný biliyordum. o güzel tahammülünü yavaþ yavaþ kaybettiriyordu.Onu bir kere daha göster bana abla! diye çocuk gibi yalvarmaya baþladý. Odanýn karanlýk köþeleri. biçare kadýna. Feride Haným. Hasta..

baþka 278 Reþat Nuri Güntekýn bir memlekette bana bir ders bulmasýný rica ettim. baþka bir yerde bana göre ders bulmak müþkül maaþlý daha küçük bir mektep olursa da kabul edeceðimi söyledim. aðlamýþt 280 Reþat Nuri Güntekin zým içlenmesin diye ona bu kuþlarý aldým Sonradan. bu biçareyi parçalamak deðil mi? Bak. çok üzülmüþ. Zavallý Çalýkuþu. Zavallý kuþ birdenbire sendeledi. azametli bir eda ile bir hamalýn sýrtýna binerek kafileye karýþtý. Munise'yi komþulardan alay imamý Hafýz Kurban Efen-di'nin karýsýyla beraber gönderdim. halim bir kedi. Arkadaþlarýmýn yanýnda konuþmaya utanýyor.. bohçalar. hele ara sýra çenesini titreterek hafif hafif sesler çýkarmasý var ki. azat olunduðuna inanamýyor gibi durdu. Gitmek istem min sebebine gelince. Fakat.. açýl adan gelirim.. Yavaþ sesle türküler söyleyerek." dedim. elverir ki uzakta bir yer sun iki gün evvel emri geldi. ben þimdi senden ne güzel bir intikam al acaðým. ziyafetin kok usunu almýþlar. baþýmdan çatkýyý attým. Bu iþler bitince sýra kuþlarýma geldi. Onlarý. kuþun üst . Zalim hayvanýn. bu ha? Zavallý Þeyh! dediðini iþittim. Hacý Kalfa'nýn oðluna býrakmak mecburiyetinde kalmýþtýk. Evler boþ. kasabada da hemen hemen öyleyim. Zavallý yavrucak. nra. onlarla onuþuyor zannedersiniz. Kurnaz hayvanlar. Yeþil gözlerini aralýk ederek adeta þ ra bakýyor. artýk böyle kalabalýk eðlence yerlerinden hoþlanmýyorum.. Buranýn havasýna dayanamayacaðý . hastayým diye aldattým ama bugün. sonra güneþ alsýnlar diye bahçeye çýkardým. 279 ÜÇÜNCÜ KISIM Ç. Yumuþak pençelerinin içinden týrnaklarýný çýkarýyor. Bütün kasaba halký. ihramlarla yola çýkan her kafilenin arkasýnda birkaç da lardan takýlmýþ. sarý tüyleri erinden kývýlcýmlar parladý. benim en ziyade hoþuma giden köpekler oldu. b nsiz gitmemek için bir hayli sýzlandý. Mektepte günlerce erkek gibi çalýþtýktan sonra ara sýra ev hanýmlýðý etmek iyor ki. sularýný tazele . sadece evde deðil. Görünüþte sakin. Ne vakit kafesleri bahçeye çýkarsam. Þimdi tam yarým düzine kuþumuz var Buraya gel m'u. ince bir feryat kopararak uçmaya baþladý. rüzgâra kapýlmýþ sonbahar yapraklarýna döndü. bana da bir merak geldi. Çaresiz. ben. Mamafih.görmeden: . sepetler. böyle devam edemezdi. O bile eðlenceden geri kalmak istemedi.. Rüþtiyesine tayin etmiþler. komþunun sarý kedisinden bu hayvancýklara hiç rahat yok.. O. Yalnýz. 23Nisan JDUGÜN Hýdrellez. Hatta. çarþýlar kapalý. elimin içinde kanatlarýný. Öteki elimi açtým. sýnýfa girerken kýpkýrmýzý olduðumu hissediyordu Bu. Maarif Müdürü'ne gittim. gelip arþýlarýna oturuyor.. Kedinin hayran bir yeis ile kuþu takip ed .Ipekböceði. Dedikodulardan galiba onun da hab eri vardý. ya biner gibi.. ýslýk ça n iþini gördüm. boynunu kýsarak öyle bir titriyordu ki.. Munise. Bugün: "Bakalým ne yapacak?" diye kuþlardan birini kafesten çýkardý onun yüzüne doðru yaklaþtýrdým. Ötek limle kediyi baþýndan tuttum: . Maskaralarýn kafeslerini temizledim. de nin derdin. Evde yalnýzým.Bu hain yeþil gözlerdeki tatlýlýða bakan. Çünkü hemen bana hak verdi. fakat baþýma bir çatký çattým: "Biraz hastayým. erkenden yemek sepetlerýyle Söðüt-lük'te ku Köþe baþýnda her zaman kötürüm bir dilenci oturur. üstünde bir rüzgâr esmiþ gibi. Evde yalnýz kalýr kalmaz. bilakis çok iyiyim ve çok neþeliyim.Ç. seni gökyüzündeki melekleri düþünüyor sanýr.

baðýran komþum Hafýz Kurban E di'ydi. Alay imamýndan ç im bilir. filan gibi askerlikte bir olan insanlar. þirin bir asker memleketi. kara gözlü. Sakin. herkesten bir türlü saç ilacý salýk almýþtým. Ç in olduðunu söyle-yorlar. Bugünkü programýmýn öðleden sonraki kýsmý. Fakat ayaklarým ç kamda açýk bir beyaz gömlek. ismini gülmeden söyleyemediðim bu Hafýz Kurban Efendi. munis ve sade Çalýþmak gibi eðlenceyi de çok seviyorlar. Bu.'den kaçmak için ilk teklif ettikleri yeri kabul etmiþ. sýra kendime geldi. fakat sonra Munise'ye. arkama dökülen aðýr saç kümesine sarýnarak onu göðsüme daðýtmak oldu. yine öyle yaptým. Kýlýðým.. daima so saçlarýmý yýkarým. Hafta geçmez ki bir düðün olma- ÇALIKUÞU 283 sýn. dal ulaðýma: "Aman. daha doðrusu bir kusur s Hacý Kalfa'ya varýncaya kadar. Aramýz pek iyidir. hemen hemen belime inmiþti. Karýsý pek taze. Komþum Kurban Efen-di'nin. Yanaðýmý kafeslerd en birinin teline dayadým: ÇALIKUÞU 281 . oðlunu. Bugün Muni-se'yi gezmeye götüren de odur. Onlarýn yavaþ yavaþ güneþte kurumasý en büyük zevkim-dir. Fakat. yabancý olsun. Yoksa tamah edilecek hiçbir þeyi yok . Saçlarýmýn bu dýðýný görenler. gözlerini güneþe dik en. Bugün. eyvah!" 282 Reþat Nuri Güntekin diye bir ses geldi. kocasýný sorarsanýz mutlaka askerdi. Bir düðün. hâlâ deliliði býrakamýyorum. B. sonra kafeslerimin karþýsýndaki erik aðacýna çýkarak ýslak saçlarý sen bahar rüzgârýna daðýttým. kýlý oluyor. geldim geleli çantamda duran defterime son altý rýný yazmaktý. Hocalarýnýn bile bir kýsmý tabur imamý. Sonra kendimi bir yük gibi aðaçtan aþaðý attým. Erik aðacý kafeslerin tam karþýsýndaydý. biraz da caný yanan bendim.Sizi býrakayým. hakikaten bir þikâyet miydi. elli yaþlarýnda bir alay imamýdýr. Tevekkeli B. talkýn vere mamý güldüreceksin!" demezdi. Ç. güzel. türlü türlü isimde kýna geceleriyle tam bir hafta sürüyor. Maçlarýndaki tesire benim demet demet uzay gür saçlarýmý þahit tuttular.en yeþil gözlerini yüzüme yaklaþtýrarak kahkahalarla gülüyor: .Nasýl. birdenbire Munise aklýma geldi. sarý zalim7 diye eðleniyordum. alay müftüsü. otuz yaþýna bile gelmemiþ. Yerli olsun. haný ölüp de mezara girsen. kerameti kendilerinde bildiler. zavallýlar: "Niçin bizi arkadaþýmýz gibi mesut etmiyorsun?" diyorlar. salýncakta gibi sallanýyord aralýk yanýmdaki evin penceresine gözüm iliþti. bunu kadýn için ayýp. Bir de ne göreyim? Komþu alay imamý Hafýz Efendi. ince bir dalýn üstünde. Fakat.. güzel. Of. Düþen. Çocuðu olmadý aramazý o da.'de saçl u arkadaþlarýma söylemeye utanmýþtým. sarýðýyla beraber ara sýra üniforma giydiði. Gönlümün ima itaat etmek lâzým gelen hýrçýn. boncuk gibi parlýyor. bugünkü vaka neþemi kaçýrdý. Saçlarým artýk uzamýþ. sert emirlerinden biriyle kafese doðru yürüyordum. B. ne kadar ayýplamýþtýr? Þimdi bu satýrlarý yazarken utancýmdan yüzümü ateþ basýyor sediyorum.'nýn kadýnlarý pek hoþuma gidiyor. fi bir Çerkez kýzý. Vefakâr. ne kadar uðraþsak bu sarý hainlerden kendimizi büsbütün kurtaramýyoruz. kardeþini. Kuþlar. öteki sarý musibete ne cevap vereceðiz? Ne apalým küçükler. f le geldi ki. Boðaz ile beraber sahildeki istihkâmlarýn bir kýsmýný gören penceremin önüne u eve zaten yalnýz bu pencereyi sevdiðim için geldim. Fakat. çalýþkan. ya z ya nefer. ýslýk çalarak onlarý taklit ediyor. kimin babasýný. hayatlarýndan memnun. bilmiyorum. havayý bir parça güneþli gördüðüm vakit. Hepsini birden azat edecektim. Ben. Onlar. Bereket versin. ne burayý sevip sevmeyeceðimi düþ de aylýðýmýn azlýðýna ehemmiyet vermiþtim. Yarabbi! Mektep hocasý da oldum. ilk hareketim. Demek ki onlar h . kuþu parçalandýn mý.'d ki Müdür Recef Efendi bana: "Allah geçinden versin. talihime gayet iyi bir yer çýktý. zavallý küçük kuþlara musallat olan bütün sarý mahluklardan öç almýþ gi Neþemi yalnýz öteki kuþlarýn þikâyeti kýrdý. ablak yüzünde iki cami kandili gibi parlayan yuvarlak çipil gözleriyle bana bakmýy or mu?! Ne olduðumu anlatamam. kendi kýzý gibi seviyor. içimde derin bir sevinç vardý. kýyafetim bir þeye benzese neyse. Fakat. de Kuþlardan sonra. sarý kediden deðil.

Delikanlý. reddeddiyor: . zahmet etme. Eðlenceleri çok sade. Süleyman söyle bakalým. vakit daha erken olmakla beraber.Ne vakit isterseniz. ne olsa yiyemem. en umulmaz emellere kavuþturacak. aðýr gelinlik elbisesini on sene. ne vakit senin düðünü yapýyoruz? .. yirmi sene. Yeþim deðil. hemen yumuþadý. büyüðünün aðzýnda bir gül Anlaþýlan bu. Meydanlýðý. þimdiki evim de pek fena yerde d eðil. Yalnýz. pekâlâ Keþke ben de onlarýn için doðsaydým. buna nasýl para dayandýrýyorlar. küçük bir kurnaþ parçasý.ce eðleniyorlar. kahvesi. Fakat sonradan sýrrýný anladým. diye þaþýyordum. büyük bütün erkeklerin aðzýnda.Dön. halký önümüzden geçti. dükkânlarýyla kasabanýn pek iþlek bir yerinde. O. ben alesta hazýrým. Yand an vuran son güneþ ýþýklarý bu yüksek.E. O kadar batandýk. Bazen kahvenin önünde oturan erkekler mahalleye su taþýmakla geçinen fakir. Fakat Hýdrellez günü mesirede gülbeþeker aramak amadýðý için meyus olmak. Çocuðunun. tuhaf tuhaf ko nuþan. beni birdenbire sevdiler. yardýmý esirgemedim Burada en sevdiðim bir yer de: "Söðütlük" dedikleri dere kenarý. o bahçeler re boðulmuþ incecik yollar var. ucu bucaðý bulunmaz bir viran kubbenin altýna girmiþ gibi oluyor. Sö adeta bir söðüt ve çýnar ormaný. mektepteki kýzlarý gibi ken erinden de elimden gelen nezaketi. Geldiðim vakit. ismi fena ama kendi en þen. bana orada güzel bir ev göster miþlerdi. Komþularým. bu eðlencelerden zev rýlýyor-lardý.Süleyman. birkaç para ile memnun oluyor. Þimdi B. en mesut insanlarýn yeri.Niçin böyle erken dönüyorsun? Ben daha yeni gidiyorum. Çalgýlarý. Daha fakirane yaþamaya. diye cevap verdi.Bir þey yiyemez misin? Gülbeþeker de olsa yemez misin? diye onu omuzundan sarstý. Þimdi nöbetten çýktým. Kibirli sanmasýnlar diye onlara kul. onlar i nsaný.. Önümde fakir kýyafetli birkaç genç gidiyordu. þimdi yemek yedim. Ceketinin önü daima açýk duran þiþman. bir akþamüstü mektepten dönüyordum. Kim bilir. Kalabalýk günlerde pek ces edemiyorum Fakat bazý tenha akþamüstleri. bir kadýn. ince bir kahkaha. dönüþ baþladý n bir zabit kafilesi dönüyordu. bildiðimiz dünyadan baþka yerlere götürecek. avuçlarýmýn içinde hurma gibi kýnalarla. Mamafih. Kýzcaðýzýn zorla yanaklarýndan öperek: . kendi kýzýna giydiriyor. B birine bilmem ne ikram etmek istediler. Allah'tan belamý mý isteyeceðim? Bu þakayý hemen her gün tekrar ediyorlar. Sokakta Sögütlük'ten dönen kafileler çoðalmaya baþlýyor. harap çýnar gövdelerim göz alabildiðine uzanýp giden etiyor. Evet. mis gibi gülbeþeker kokuyor.Bak. Fakat cesaret edememiþtim. Fakat deðil mi ki memnun oluyorlar. her düðüne giyiyor. tertemiz. bizim komþu Hafýz Kurban Efendi üç gün evvel kapýnýn önünde Munise'yi yakaladý. Munise'nin sesi. neþeli bir çocukla þakalaþýyorlar: . diyordu. H baþka bahse geçelim. daha küçük bir evde oturmaya mecburum. pek çocuklara yakýþýr bir þey! Evet. Karþýdan bu yollara bakarken bana öyle geliyor ki. Söðütlük'ün tadý yok bugün. Mesela. en tuhafý. dedi. kaç defa sokakta kulaðýmla Mesela. Gülbeþeker yok! Bu þehrin askerleri galiba gülbeþekeri çok seviyorlar. sade eðlenceler. dedi. kaç yüz senelik? Çýnarlarýn aþaðý kýsýmlarýnda gövdeleriyle tepelerindeki dallarý ve yapraklan kalmýþ Akþam gölgesinin çökmeye baþladýðý s n. yaþlý bir kolaðasý -ki her zaman tesadüf ederim. sen bu fukaralýkla nasýl geçinisin? .. 284 Reþat Nuri Güntekin Memleketin zenginleri. se geliyor. Bir baþkasý: ÇALIKUÞU 285 . Hastalar Tepesi isminde bir yerde oturuyorlar. oraya giderse. . sýrýta sýnta: .Kuru ekmeðimi gülbeþekere sürer yerim. Þimdi. armonika çalan bir i r ermeni kadýný ki. Derenin öbür kýyýsýnda etraflarý çitlerle çevrilmiþ. Acele acele karþýdan gelen bir mülazýmle konuþmak için durd Mülazým: . bu gülbeþeker sözü çocuk.Oh. . aralarýna karýþmadýðýma. keþke ben de bir gün parmaklarýmda. Mesela sabahleyin en bütün Ç. ona sözüm yok. sýra sýra bahçeler. bir nevi gül tatlýsý olacak. mektepten dönerken Munise ile oraya uðruyoruz. Yaramaz kýzý dört saatte dört ay görmemiþ gibi göreceðim geldi. Evvela..'deki kadar zengin deðildim.Vallahi olmaz. köle oldum.cev . onu yi e. Fakat.

Munise'nin bir kelime i etmesi için halimle. Bu erkekler. þaþkýnlýktan kekeleyerek: . ne oldu? Þaka yaptým. Fakat hain kýz.Zavallý Ferideceðim. . dudaklarýný büktü. komþularýmýn yüzüne nasýl bakacaðým7 Ç. ben mi? Demek gülbeþeker dedikleri. o sokak delikanlýlarýnýn ekmeklerine sürüp yem bahsettikleri.Sahi bilmiyor musun? dedi . Mualimler. Meðerse Munise imiþ. b na. sen ne kadar safsýn! Gülbeþeker. biz de ondan mahrum kaldýk!. l Mayýs Deminden beri yukarýda talebelerimin vazifelerini tashih ediyordum.. sadece güldü. þimdiden onu benden ziyade seviy rdu. dedim. dedi. durmayacaksýn. Seni büsbütün alýkoymak mümkün deðil. Y ramaz kýz. Anlýyorum kýzým. bakýþlarýmla adeta yalvarýyordum. .. yüzü kapalý olduðu için tanýmadým. ne ayýp..Demek. Yarabbi! Arkadaþým. durmayacaksýn.. bu iki senenin içinde hayli se n bana yaklaþan ince boyu.Ne yapalým abacýðým.. merak etmiþler. beni yalnýz býrakacaksýn. Ben. Yarabbi. mutlaka gelin ol isteyeceksin. beni belimden tutarak taþlýðýn içinde döndürüyor. Eyvahlar olsun! Utancýmdan iki elimi yüzüme kapadým.Niçin? . Bu sefer ben.Ne münasebet! dedim. yarý þaka.Munise. erkeklerinin. Bunlardan birine þaka olsun diye: "Bari gül eþeker bulabildiniz mi? Sokaktan geçen zabitler bulamadýklarýndan þikâyet ediyorlardý!" Arkadaþým gülerek cevap verdi: 286 Reþat Nuri Güntekin . yarý sahi: . 288 Reþat Nuri Guntekin .Abacýðým. bu saade t hangi kadýna müyesser oldu? dedi.Vallahi bilmiyorum. Bu yalnýzlýðýn acýsý þimdiden içime çökmüþ gibi gözlerim doluyordu.. haným. gülmeye çalýþarak: . Taþlýkta siyah çarþaflý bir haným geziniyor. Birkaç dakika içeri girmeleri için ýsrar ettim.Çünkü gelmediniz! Þaþkýn þaþkýn yüzüne baktým. tereddütle: ÇALIKUÞU 287 . kedi gibi boynuma sýçradý. Çünkü görüyorum ki. . dönüþte kapýdan uðrayarak hatýrýmý sormak istemiþler. biraz evvelki sözlerimin aksini söylemeye baþladým.Pekâlâ biliyorsunuz ki. Demek ben böyle koc aman bir kasabanýn diline düþmüþtüm. diye seslendi. Onu bu halde gördüðüm vakit hesapça sevinmem lâzým gelirdi. birdenbire yetiþmiþ bir genç kýz hali vermiþti. misafir geldi. Küçüðüm. Birdenbire ince bir kahkaha koptu.. Zavallý çocuðun.Nasýl.Kimsiniz efendim? diye sordum. Arkadaþým. a rtýk nasýl insan içine çýkacaðým.Abacýðým. Kapý çalýndý. daima gözünün önünde duran þeylerdeki deðiþikliði fark edemiyor. Fakat ne gülüþ! Zalim.. küçük buselerle yanaklarýmý. zorla yüzümü açtý. . âdet böyle. sahi çok fena muhluklar. nazik bir küçü at insan. Ç. Bu Munise fark etti: . þüpheli bir bakýþla: . Söðütlük'te tesadüf ettiði birkaç muallimeye ben mu söylemiþ. bir kabahat yapmýþ gibi dargýn dargýn yüzüne bakýyordum: .23 Nisan (iki saat sonra) Gülbeþekerin ne olduðunu öðrendim. Þ n tellerini baþýna takarken için titriyor. hep gülüyorlardý. bu güzel rengin sana koyduklarý isim. günden güne çiçek gibi açýlan güzelliðiyle nazlý.. .Bundan þikâyet edilecek ne var? Bir kasabanýn erkeklerini meþgul ediyorsunuz. bir yabancýnýn karýsý olmak için beni býrakacaksýn? Munise cevap vermedi. Seni sakýn darýltmayayým? dedi. Halbuki bilakis mahzun odum. Munise. Bana burada da rahat vermiyorlar. Munise aþ n: .Gelin olsan bile harhalde yirmi yaþýna kadar vakit var.

kaba birtakým "Ne oldum" delileri. azametli gösteriþler altýnda gizlenen çirkinlikler ikleri meydana çýkarmak. istanbul'da. onun halayýklarý vaziyetindedir Hocalar. on üç yaþlarýnda bir zengin paþa kýzý var. Ç . kýzýnýn mual vet eder. Hatta. her gün paþa babasýnýn landosu ve koç boynuzu palabýyýklý emir çavuþuyla mektebe gelir gider. Bu sabah. deb-debeleriyle öteki hocalar gibi ben m de gözlerimi kamaþtýracaklar. on sekizden aþaðý olmaz. Ara sýra büyük hanýmefendi. Hatta. Çocuklar.f 19 290 Reþat Nuri Güntekin mecmuasýndan kesip sakladýðým bir baþ modelini aynanýn kenarýna iliþtirdim. Zavallý arkadaþlarým. bu paþalarýn çok daha yüksek numunelerini görmüþtüm. Arkadaþlarýmýn bu hali beni hem güldürür. Aþaðýdaki küçükhanýmý. nazýný çekmeyi vazife biliyorlar. kalbimde birden bire arzu uyandý: Bu sonradan görme n e oldum delilerine güzel bir ders vermek. orada gördükleri debdebe ve saltanatý. haydi nihayet on sekiz. talebem Nadide Ha-ným'ýn etraf rý arasýnda bir prenses azametiyle evime geldiðini gördüm. Nadide Hanýmefendi. Öyle sanýyorum ki. Fakat servetleri yahut yapmacý ibarlýklarýyla övünenlere karþý daima zalimim. hanýmefendilerin tuvaletlerini söyleye söyleye bitiremezler. B. gülüyorsun. . Nadide Haným. hayret içindeydi. küçükleri. Abdürrahim Paþa'nýn land eðil mi? Palabýyýklý emir çavuþunun araba kapýsýný açtýðýný. bütün kuvvetimi imi sarf ederek onu taklit ettim. Çahku-þu'nun en büyük eðlencesiydi Ne bileyim ben. pazarlýðýmla eðleniyordu. Nadide Hanýmefendi'yi. Fakat. böyleleriyle biraz Yüzlerinden yalancý maskeleri sýyýrmak. bir hakarete uðramýþ gibi kýzardým. Niçin hepsini itiraf etmemel i? Onu güzel. Sarý insanl oluyor. istanbul 'da tanýdýðým þen. Bir yabancýyý seyreder gibi. Biraz da bu fakir eþ gülümseyen genç kýzý seyretmek için beklettim. bir þey öðrenmekten ziyade fakir arkadaþlarýna. ehemmiyetsiz insanlarýn gözünü kam evk alan. Ýlk sene haným hanýmcýk oturduktan sonra bugün bir parça afacanlýk etmek benim hakkýmdý. hepsi insaný baþka türlü üzüyor. ye leri yemekleri. hem iðrendirir Bu Abdürrahim Paþa'la-rýn ne ruhta insanlar olduð nladým. ziyafet verirmiþ. Arkadaþlarým birkaç defa beni de götürmek istediler. büyük ablasýnýn bir tezkeresini getiriyordu. Vallahi. ilk fikrim. ÇALIKUÞU 289 Fakat çocuklarýn potinlerini baðlamak.'de iken pek beðe diðim için bir Avrupa Çalýkuþu . kaygýsýz Çahkýþu'nun berrak aydýnlýk parçasý içinde titreyen birkaç yýld . Debdebeleri. Allah'tan. Ýnadýma. saltanat-larýyla birtakým görgüsüz. "Ben biliyorum" demek ister gibi sinsi sinsi gülüyorsun. azametli bir kýz. onun bi n türlü kahrýný.. fazla fantezisi ve viöjö idi. sade fakat çok þýk giyindim.Yirmi yaþ çok deðil mi abacýðým.. öðleye doðru kapýmda bir araba durdu. Akýllarý sýra servetleriyle. is omuzlarýmý silktim. Cevap vermiyorsun ama. lerdeki kafeslerin arkasý kadýn baþlarýyla doluydu. ehemmiyetsizleri çok seviyorum. hem de dikkat ettikçe saran bir biçimde güzel buluyordum. Gözlerim. Mademki defterimi benden baþka kimse okumayacak. sadece kendimi süslemek için yalnýz býrakmadým. Hiç peþimden ayrýlmýyor. derste hýrpaladýðým da oluyor. mektepte þimdiden onu öyle çaðýrýyo talar Te-pesi'nin en güzel konaðýnda oturur. Bir de ne bakayým.O halde on dokuz. Amcam Pari 'ten göndermiþti. Afacan gülüyor. P bir kýz deðilim. böyle doðdum. bu küçükhaným.. hatta hoc satmak için mektebe geliyor. bir iki soðuk teþekkür kelimesiyle küçükha-nýmý doyu geri göndermek oldu. Utanmasam hüngür hüngür aðlayacaktým. ona utana utan ordum. Fakat aksilið her hocadan ziyade bana musallat. Fakat neme-lâzým? Ben bugün. 10 Mayýs Mektep talebeleri içinde on iki. Büyümüþ de küçü bücür. bir aktris gibi bu kibar "Kenar dilberleri" üstünde yapacaðým tesire bakarým. çamurlarýný temizlemekten çekinmediðim halde bu azam küçükhaným efendiye hiç yüz vermiyorum. Bu baþ. bir kat lacivert elbisem vardý. Bütün mahalle. Maksadý derhal anladým. aþaðý odada biraz fazla bekletmekten çekinmedim. -eðlenmek için hanýmefendi diyorum.

biraz afacanlýk etmek bugün benim hakkýmdý. mesela saçlarýný. bir parça kýsa olduðu için daima gülen. münhasýran dudaklarýndan. baþkalarý gibi hanýmefendiyi. yanaklarýmý. Serbest ve afacan cüretimle yavaþ yavaþ bu salona sahip oluyor. þakaklara d güzel bir daðýlýþý vardý ki. Birbirlerine bakýyorlardý. boðazlarýný týkýyor. kendilerini acemi. zavallýlýklarýný. a gördüðüm genç kýza. insan ne yapsa. B. ben. yorgun bir tahayyül. Fakat. yazýk ki bu aynalar da erkek icadý. aðzýndan. kýraðýlarla ýslanmýþ nisan gülleri gi mleri vermekten çekinmi-yordum. küçükhanýmefendile-rý eteklemediðimi. Bu salon. canlý bir ýstýrap gibi büyük ve derin görünecekler. Tavýrlarýmda. gayet sade ve se ir selamla iktifa etý-ðimý görünce hayret ettiler. Neler söylüyorum?. Ben de ara sýra onlara bakýyordum. altýn gözlüðünü tutarak.'de Gülbeþeker dedikleri zaman ne kadar üzülmüþ. bana karþý acemi aktrisler gibi tuhaf tuhaf pozlar almýþ gö güldüm: "Görürsünüz. çenemi öpmek için aynaya uzandým. titizlenmiþtim. oyunumu belli etmemeye gayret ettim. K oket baþý da adamý koket mi yapýyor.'nin zavallý görgüsüz kadýnlarýný hayretlere dü rdý. sözlerimde öyle fütursuz bir emniyet salonun içi gizli bir 292 Reþat Nuri Güntekin fýrtýnaya uðramýþ gibi altüst oluyordu.beni mezarýma bile gülümseye gülümseye götür 291 ÇALIKUÞU Küçükhanýmm aþaðýda. Bu kaba ve gülünç komedyayý oynarken tabiilikte çýkmamaya. Ýnsana aðlamak arzusu verecek kadar güzel þeyler Kusurlarýnda bile þimdi bir sevimlilik görüyordum Tekirdað'daki enþitem derdi ki: "Fende. gülünç Fransýzcasýyla övünen Beyoðlu kokanasýn diðini piþman ettim. bana tablolarý gösteriyordu. kim bilir. h belerine hayret etmedim. süzgün mahmurluð gözler. O vakit küçülüyorlar. Fakat. Ç. Onlar. cahil kadýnlara kendisini adam diye satan. uykuya ve daha baþka þeylere doymamýþ gözlerin.. ince ince baþlýyor. Hanýmcýklar. gülümsemeseler. ince ince baþladýktan sonra. gözlerini öpem r. nasýl alýnacaðýný nasýl yeneceðim bilmediði bir yemeði reddetmek mecburiye ep onlarýn intikamýný aldým. fakat sonra yolunu sa nun dediði gibi güzel. onlarýn elindeki çatalý titretiyor. Hem de onlara. yolunu sapýtan bu kaþlarýn. Hanýmlarý. . B. bec eriksiz bir misafir mevkiinde býrakýyordum. görgüsüzlüklerini de acý acý duyurmak þartýyla. Ç. Bana. Faka t nazarlarým. ne kadar uð-raþsa kendini yalnýz. nedir? Bir mektep hocasý için ne manasýz. Sonra.. kaç biçare. Yüreðim kuþ gibi ç arým ýslak bir lezzetle titriyordu. salonlarýnýn içinde. gözlerimi. ne ince çizgiler vardý.'deki Hoca Efendi'nin dediði gibi. ziyalar içlerine sýðmýyor. çatal býçak kullanmasýný beceremedikleri için gi müþ. Mürebbi-ye ol tahmin ettiðim adi Beyoðlu kokonasý. Sor Aleksi: "Papaz elbisesi adamýn ruhunu da papaz eder!" derdi.i deðildi. bu olduðunu nazik ve üstü örtülü kelimelerle söyledikten sonra. biraz sabredin!" dedim îki sene uslu uslu oturduktan sonra. bu seher aydýnlýðý gibi berrak. Hele yemekte onlara o kadar g izli eziyetler ettim ki.. zengin sofrasýnda. Onlarda. Bu mükemmel. gülmeye her þey deðiþiyor. ne söylediler. kibarlýk ve zevkten ziyade paranýn bin tü eþya ile doldurulduðu bir nevi manifaturacý camekâm idi. Ne yapsa. bir köþede bir minyatür buluy da yegâne bir sanat eseri olan bu güzel þeyin niçin buraya atýldýðýný soruyordum.'de Ipekböceði. Bir aralýk görünmekten korkuyor gibi etrafýma baktým. fakat bir türlü aynad ayrýla-mýyordum.. küçük pýrýltýlarla yana Bu yüzde ne güzel. daima üst diþlerimi bir parça açýk býrakan d bu dudak. s nin kaþlarýn lakýrdýlarýna benziyor. Mesela. beni baþtan aþaðý süzdü. Her þeylerini tenkit ettim. sonra kendi kendimi. paþanýn büyük kýzý. mahsus potinlerini vurarak gezindiðini iþitiyor. güzel güzel.. hareketlerimde öyle tabii bir akýcýlýk. Her ne gösterdiler. Hülasa. su içmelerini þaþýrt . karanlýklara baka baka geçmiþ birçok yalnýz gecelerinden kalma siyah bi acý. senelerden beri birer manken ölülüðüyle bu salonda oturuyorlar. Öyle becerikli. ne y aptýlarsa beðenmediðimi hissettirdim. hanýmlar göz ucuyl yran hayran bakmaktan kendilerini alamýyorlardý. kaç kiþinin lokmasý boðazýnda kalmýþtý? Kim býlir. ahenkli hareketim vardý ki.kaç misafir. ne ayýp laký nlar.

fakat simasýnda. kuzu gibi olmuþlardý. hem de münasebetsiz sualler soruyordu: Buraya yeni gelmiþ. hanýmefendi. dedim. dedim. bütün haþarýlýðý. biçarelerin kan ter i çalýþtýklarýný seyrediyordum. gülümseyerek: . Hatta bir mektep hocasý olduðumu düþünerek: "Peki oðlum. O bahsettiðim gün. baþlarý dillerle çapa çapalýyorlardý.O bir mürebbiye. ben birçok yüksek meclislere girdim. biraz bekle. bu meziyetinizle pek iyi bir yere gelin olabilirdini z. Fakat bunu anlatabilmek için on iki gün evvelki bir vakaya dönmeye mecburum. Yüksek meclislere ait bir kabul etiketini münakaþa ederken söz bulmakta aciz kaldý: "Mamaf ih. Bahçeleri de. Hanýmefendi ve küçükhanýmlar sýk sýk gelmemi samimiyetle rica ediyorlardý. mutlaka sonradan düþmüþ bir asilzade filan olacak!" diye düþündüm. halinde bir baþkalýk fark ediliyordu. Onun ÇALIKUÞU _____ 295 için çekinmedim. Bu i utangaç hem cesurdu. tefriþ edil de dolaþýrken. Teneffüs saatlerinde yanlarýna gidiyor. kim olduðumu merak ediyor. Çocuklar. iptidaiye hocasý kaybolmuþ: "Dam do Siyon"un en zarif lakýrdýcý muallimlerini aðlamaklý eden zalim Çalýkuþu. gözümle gördüm!" diye beni mat etmek isted kit. Öteki iþçiler gibi yaþlý baþlý olmadýðý için yanýna yalaþamýnýma gelmeye cesaret etti. ama. týpký salonlarýna benzi t çiçek. Hanýmlar. Hülas hemmiyetsiz. ben ken di alnýmýn teriyle kendimi ge-çindirmeyi daha iyi buldum. Kendi kendime: "Bu. Mektebimizin teneffüs bahçesine bitiþik koca bir bað var. Çalýþmak ayýp deðil. ucuzluk var mýymýþ.Belki.iyice bir ailenin fakir düþmüþ bir kýzý. Türkçe derdini anlatmaktan aciz kalýyor. Hele elle lleri kadar nazik ve küçüktü. ders saati geldiðini bahene ederek alelacele yanýmýzdan çýktý. gülümsüyor: "Anlaþýlan biçarenin aklýnda bir noksan var!" diyordum. ne söylerler? Sýk sýk geldiðimi görürlerse mutlaka sizden bir eklediðim fikrine düþerler" dedim. söyl " dedim. . insanýn o muhitte kendi tabii hayatýný yaþamas im. Meðer bugün sadece azamet satmak. Hanýmefendi.Sizi iyice bir ailenin iyice bir çocuðu için isteseler ne dersiniz? . ben bir mektep hocasý olduðum için kendisini benimle kapý yoldaþý farz edi du. o vakit. maðrur bir istihfafla yüzüne baktým. dört fakir iþçi. "Türkçe iyi anlatamýyorum" diye kurtulmak istiyo du. Mesela. iptidaiye muallimesi mevk iine indim. O vakit. Hakikaten fena insanlar deðildiler. kýþ nasýl olurmuþ. siz bu güzelliðinizle. fidan saksý ile sözüm ona yabana süslenmiþ. .Haným kýzým. daha doðrusu döþenmiþ. mektep çocuklarýndan birinden kendisi i tememi söyledi. Benimle gizli bir ÇALIKUÞU 293 mücadeleye giriþmeyi. elmasý bol muymuþ? O. Bir zamandan beri o baðda üç. . Pa . Sýcaktan çok susadýðýný. 294 Reþat Nuri Güntekin . bu defa Fransýzca-sýyla eðleniyordum. Ben. Konuþurken kelimelerini þaþýracak kadar sýkýlýyordu. bu konaða çaðrýlmamýþým! Paþa'nýn büyük kýzý bana bahçeyi göstermek istemiþti. aradaki çit duvarý sökt için iki bahçe hemen hemen bir gibi. sakin. bunlarýn arasýnda genç bir ameleye dikkat da onlar gibi giyinmiþti. beni de isteyecek zararsýz bir adam olabilirdi. armudu. kazandýðým bu þeref için teþekkür ederim. suyu içerken ben. . alaycýlýðý ile yeniden doðmuþtu. çýktým. gözlerinde baþka bir parýltý vardý. üçer beþer senelik sekiz on bodur çamdan ibaret yapma bir orman-cýkta.Evet. mutlaka beni söyletmek istiyordu.. yalnýz girip çýkmak kâfi deðil. Fakat. ehemmiyetsizliðini takdir eden mazlum.Tabii. Bu pek terbiyeli olmadýðýný itiraf ettiðim hücumum üzerine kadýncaðýzý hafakanlar boðuyordu zadelerden biri. bu maskarayý öyle bozdum ki. Bu çirkin süs ve gurur maskelerini attýktan sonra ruhlarýný hresini gösterdiler. Asýl maksatlarýný biraz sonra anladým.. saltanatlarýyla gö mi kamaþtýrmak için. yüzünün esmer cildinde renkli bir þeffaflýk. Fakat bir tarafta mütemadiyen sualler. Fakat. Horozdan kaçan insanlardan dünyada hoþlanmam. fakat zannederim ki kabul etmem. "Ara sýra taciz fakat her zaman nasýl olur. ot.. ben de yavaþ yavaþ hal imi bilen. bir meslek mecburiyeti bildi. Fransýzca söylemeye baþlýyor.

Size iþin doðrusunu söyleyeyim efendim. Fakat biçare kadýncaðýz. (Paþanýn büyük kýzý): . insan bey nleriyle kýlýcýný çekerek: "Hazýr ol!" kumandasýný vermesini bekliyor. Evet. birdenbire ateþ almýþ gibi öyle bir de e elini çekmesi vardý ki. sen burada miydin? Nereden çýktýn ayol? diye hayret etti. niçin? Bunu dah anlayacaðým. bugün inatçýlýð yaparlarsa yapsýnlar. niþanlan. zabite "hazýr ol" kumandasýný baþkalarý vermiþ. siz de bizim gibi istanbullusunuz. elimi tutmayý tercih etti. parmaklarý birbirine yapýþmýþ duruyordu. bu. tabii buralýlar gibi bunu bir hakaret saymayýz deðil mi . Bütün simalar bunu gösteriyordu. dedim. düðmeleri. olur þeyler. baþýndaki alabros saçlara varýncaya kadar kýlýcý. bu Muallime Haným'la görüþürüm O gün. onun söz söylemesine meydan vermeden kendimi takdim ettim: . tereddütle bana baktý ve dedi ki: . bir asker te mennasý için kaldýrdýðý elini yarý yolda tekrar indirdi. bu aðaçlar içinde yine o fakir iþçi ile karþý karþýya geliyordum.Feride Hanýmefendi. Herhalde. ince býyýklarýnýn altýnda. vücudu dik. demek o da biliyordu. Gençlik bu ya efedim. Nerime Haným. benim utanmamý.. cüretkâr gözleri parlýyordu. o þaþýrdý. Fakat bu sefer büsb kýyafetle. yarý açý iþleri. Hayretle dudaklarýmý bükmekten kendimi alamadým: . sürpriz yapmasýný çok seven insanlar. öyle bir duruþ. bugün güneþ gibi parlak. O. Kadýncaðýz. arkadaþlarýy hse girmiþ. Hakký da yok mu ya? Küçük iptida birkaç gün evvel amele kýyafetinde gördüðü bir þahsý. deðil mi? Ben. bir saniyede anladým ki.Efendim.A! ihsan. öyle bir kýyafet ki. þaþýrmýþ görünmeyeceðim. Zavallý Nerime Haným. "Selam merasimi"ni pek iyi bilmiyordu. beþ dakika kadar hiç fütursuz konuþtum. bahsi kazanmýþ.. hiç oralý lmuyor. besbelli a yle benden su istediðini hatýrlýyor.Ne münasebet efendim? Nerime Haným. . akla sýðar þey mi? Evet. Bu biçare eldivenden.Feride Nizamettin. sen nereden çýktýn?" ayret ederken sesine: "Vah vah! Yalan söylediðimiz ne kadar da belli oluyor!" der gi bi bir ahenk geliyor. ihsan Bey'le görüþtüð bizden çok evvel yukarý gelmiþti. ÇALIKUÞU 297 Biraz sonra Nerime Haným'la içeri giriyoduk. zabitlerden bazýlarý size mektepten gelirken tesadüf etmiþler. güzelim? ihsan. Amcazade ve süt kardeþim Ihsa n'ý size takdim etmemde bir mahzur görmezsiniz. Fakat ben. Nerime Haným dedi ki: . cevap vermedim.Evet. bu paþalar. 296 Reþat Nuri Güntekin Evet. Yalnýz Nerim Hanýmefendi biraz tereddütten sonra söze baþladý: . dedim. Galiba. Mamafih. Göz göze geldikçe zavallý delikanlý. Tuhaf deðil mi? Ben. Fotoðraf çektirir gibi. Sonra. Bize mektepte. ihsan. bilâkis. muhcubane gözlerini indiriyordu. pek güzel olduðun zu söylemiþler. Üç. Fakat benim de. Genç zabit. hiç fütursuz: .Belki aklýnýza bir þey gelir. Sadece: .hçesindeki çam ormaný taklidinde. Galiba. Mektepteki vakayý.. sakin ve cesur olmak lâzým.. bu gülünç "operakomik" dekoru içinde gülünç bir komedya oynayacaktýk. peri masalý güzel ve muhteþem görür de heyecanýndan bayýlmaz. Fakat. mahcubiyetini saklamak için gülüyordu: . tabii Ihsan'ý tanýdýnýz. o güzel ve cüretkâr sükûnunu muhafaza edemedi. ehemmiyetli bir þeymiþ gibi senelerce özene bezene m ettikleri o mahut. rolünü o kadar acemice oynuyor ki: "A! ihsan. kýzarýyor.Bilâkis. Þimdilik hiçbir þey sezdirmemek. ik k. Biz istanbulluyuz. Büyük Hanýmefendi'nin gizli bir iþareti üzerine solandaki-ler dýþarý çýktýlar. fa da elimdeki eldiveni gördü. bahse girmiþ: "Mutlaka bir çaresini bulur. maskara edilnýiþ bir biçare aðaçlar içinde gördüðüm þeyin ehayyir etiðini anlatmak için bu kadar tafsilat kâfi. sözlerinin yaptýðý soðuk tesiri pek iyi anlýyord Bugünkü garip komedyanýn son perdesini tekrar yukarý salonda oynadýk. yakasý sýlý her þeyi pýrýl pýrýl parlayan bir erkânýharp yüzbaþýsý idi. üþenmeden amelelerden birinin elbisesini giyinmiþ. Maarif ordusunun küçük zabitlerinden.Feride Haným. çok memnun olurum efendim. kaçýnmamý bekliyorla mu bozmadým. Hülasa. onu ilk defa görmüþ gibi konuþuyordum.

akýllý uslusunuz. Feride Haným'ýn reddedeceðini aklýna bile getirmiyordu. fakat gayet kati birkaç sözle buna imkân olmadýðýný söyledim. alacaðým!" diyor. nefret ettiðim büyük düþmanýmýn ism Ç. düðününüzü burada yaparýz. Büyük Haným. Malumatý da. haným kýzým? Ben. genç kýzlarla doðrudan doðruya konuþmak olmaz ama. Dünkü vakanýn sýcaðý sýcaðýna bugün bir komedyaya daha kahr . Þimdi. birdenbire þaþýrdý: . boynunda dizi dizi beþibirlikleriy-le misafi . bu erkekler! Hepsinde ayný gurur. kýzým! iþimizi kolaylaþtýrdýn dedi. çünkü ihsan. o a beraber Beyrut'a gidersiniz. Feride Haným kýzým. adeta müteessir olmuþtu. Bir ay izin alýrýz. Sahne.Allah senden razý olsun. birbirinin yüzüne baktýlar. neþem gibi hüznümden de renk vermedim: . Bu sözlerime hem hayret ediyorlar.Evet. bizim aþaðý misafir odasý. fakat o. tekrar birbirlerine baktýlar. sevimli bir genç. 6 Mayýs Bu hafta benim kýsmetim açýldý. bir genç kýz için biraz fazla serbestlik olmaz mýy Ana kýz.ihsan Bey. çok müteessir olacak. ihsan Bey'e de bütün kalbimle teþekk im. ilmem neden. yine tekrar ediyorum. Ihsan'a söyle.. yine tekrar ediyorum ki. Size de. mutlaka. bizim de "mutlaka" isteyecek bir þeyimiz olabileceðini. Nerime Haným. .Yüzü de güzeldir.Feride Haným! Herhalde kati cevabýnýz bu olmayacak. yabancý memlekette kocaya istenilmek bana bu dakikada garip bir mahzu nluk veriyordu. .Kuzum anne. ihsan Bey. güzel bulduðunuzu söylediniz ya! Gülerek ceva m: . bin kat daha isyan ettirici bir komedya. bu bahsi uzatacaðýný.Abacýðým! Ondan imdat ister gibi ellerimi uzattým.. Vakayý olduðu gibi yazýyorum. benim dilim varmayacak. ayný kendini beðenmiþlik. Demin size arkadaþlarýyla bir bahse tutuþtuðunu söylemek lâz geldi. Gitmek için müsaade Nerime Haným.Ne kadar iyi! Hakikaten güzel. Fakat. 298 Reþat Nuri Güntekin . bu cariyeniz için büyük þeref. "Munise" diye300 Reþat Nuri Güntekin çektim. güzel ve deðerli bir genç. çok müteessir olacak. güzelim? Zavallý çocuk. Duvara vurmuþ donuk bir ay ýþýðýna b aynada. hanýmefendi. Sizi pek beðenmiþ. O: . Paþanýn landosu beni evime býraktýðý vakit Munise.Ihsan'ý nasýl buldunuz. on gündür öyle telaþ içinde ki: "Ölür m. küçük bir sükût hüküm sürdü. bu dünkünden bin kat daha gülünç. Bilmem nasýl bir ýþýk oyunu oldu. Bizim de bir kalbimiz ol duðunu. komþudaydý. el . ÇALIKUÞU 299 . bir türlü akýllarýna getirm istemiyorlar. yine gayet sade: . Oda.. Soyunmadan evvel bir kere da ndimi seyretmek istedim.. Mademki siz e onu beðendiniz inþallah mesut olursunuz. tahsili de iyidir: Terfian Beyrut'a tayin edildi. sizi istiyor.Çok iyi bir genç görünüyor.Hanýmefendi. Hafýz Kurban Efendi'nin kar sýnda düðünlere giderken giydiði gron çarþafý. çok güzel bir genç. Ben Ihsan'ýn sütannesiyim. Uzun etekleri karanlýklarda kaybolan bir beyaz ipek. bu meziyetlerini açý n açýða söyleyebilir miydim efendim? Bu. kimi isterse alabilir. Sizi Allah'ýn emriyle Ýhsan'a istiyorum. Bu dakikada Munise odaya girdi: . hem memnun oluyorl ardý. Yorgun bir tavýrla annesine: . Nerime Haným'ýn. e bi elimde büyüttüm. dedim. yahut kalbimden geçirmiþ olsaydým. Sonra.Hanýmefendi. Lacivert kýs elbisem bana beyaz gibi göründü. Birdenbire ellerimi yüzüme kapadým. Hiç böyle þey olur mu. Fakat mümkün deðil. iþin buraya geleceðini daha evvelden hissetmiþtim. Mamafih. dediðiniz gibi mükemmel gör r.Niçin kýzým? Biraz evvel onu beðendiðinizi. beni kandýrmak için birçok þeyler söyleyeceðini hiss azikâne. Hakikaten gülünecek bir vakaydý. iyiden iyiye kararmýþtý. fakat aramýz da bir izdivaç ihtimalini aklýmdan. dedi. Ana kýz. fakat dudaklarýmdan yanlýþlýkla baþka bir isim. kendimi hayal meyal seçebiliyordum. Ah.

Galiba teklifli bir yere misafir gideceksiniz. Ç. Dün.Mektep. ciddiyet ve hayretinizden memnunum. sokakta çocuða para vererek kurdeleyi. sade ihtiy Mesela. her rast geldiðiniz erke du. kapýcý Mehmet Aða. Fakat ben biliyorum. Öyle ki. Kabahat demiyorum. Bunlardan ne hakla ve niçin size bahsettiðim meselesine gelince. Bilm . Onu dedikodudan. cami gibi mukaddes bir yerd ir. Ben. gençliðiniz. kasabada gizliden gizliye bir dedikodu baþladý. 15 Mayýs Bu akþam. Bir gün. hemþireceðim. buna da iki sebep v ar kýzým. Þimdi ara sýra kýyor: "Bana artýk paþalar paþasý demelisiniz. çapkýn bir mülazým. sizi almak için beni boþamaya kalktý. fakat cidden iyi bir çocuksunuz. daha sair lekelerden korumak bizim için en büyük vazif edir. bana görücü geldiniz? O. Mamafih. Ben: . tuhaf bir haber verdi: Evvelki gece. efendi size göz koymuþ..Evet. Allah hakký için þu Hacer-i Esvedi bir öpelim!" diye nutuk vermiþ.Ne kadar süslüsünüz bugün. Kuzum kar-þedeþim. Konuþmaya baþlýyoruz. bilâkis gözlerinde yaþlar var! O: . kýzým. haydi gönlün rahat etsin. Biz. me tebin kapýsýnda durmuþlar. Öyle deðil mi? Halbuki bu münasebetsiz dedikodular mektebe de. diye meþhur bir söz vardýr kýz güzel. hiçbir þey bilme m gibi otururum ama. Biçare kadýn. fakir tal ebelerimizden birinin saçlarýný örmüþsünüz. güzel güzel geçiniriz.Kimin için? O. baþkalarý için tabii görülen bir þey. halinde bir tuhaflýk var. bana acý! . mektep kapýsýna gelen peder ve ne kadar çok olduðuna dikkat ediyor musunuz? Siz. iftiradan. böyle hiç renk vermeden þaka etmesi. Mesela. çatkýn bir çehreyle þu sözle . Muallimlerimiz de hakeza. hem yalnýz bir taze olduðunuz için kendinizi biraz daya iyi korumanýz lâzým gelirdi albuki bazý ihtiyatsýzlýklarýnýz oldu. Güzellik baþa beladýr. Akþam üstü kýzlarýný.Nereden bildiniz? Ben. meyhaneden dönen sarhoþlar.Evet. siz bana görücü mü geliyorsunuz? . kahkah larla gülüyordum. burada. Ben: . hemþire sizin için. Fakat. idadi mektebindeki büyük talebelere varýncaya kadar sizi uzaktan tanýmay an. Biz.. Görüyorsu .Hemþireceðim. Birisi tecrübesiz. elinden almýþ. böyle bir þeye imkân yok. Öyle deðil mi? Müdire.Bu Kurban Efendi sizi býrakýrsa.or.Zavallý komþum. yüzüme bakmadan tereddütle devam ediyordu: . mahsus size geldim. güzelliðiniz. bunlardan birisi: "Ben duvardaki siyah taþa Gülbeþeker'in elini düðünü gördüm.Bizim efendi için. ablalýk vazifesi yapmak istedim. deðil mi Gülbeþeker'den niþan aldým!" diye a ndiriyor muþ. Ben gayri ihtiyari eðlenerek: . her þeyi haber alýrým. Çünkü. o hanýmý al. belki farkýnda deðilsiniz.. kýþladaki zabitlerden. isyan ettirici bir saffetle: . beni alabileceðinden emin mi? O. onun için size bir analýk. maateessüf. kýzým. Benim için mi? O: . artýk insan sarrafý oldu . hemþireceðim! Ben: . diyor.Feride Haným kýzým. sizden bahsetmeyen yokmuþ. saf gözlerinde saf bir hayretle: . Ben. birdenbire þaþaladým: .O halde. Bu kadar saf bir kadýnýn. kadýnlar epeyce süslü olarak gezebiliyo rlar. tabii hoþuma gidiyor. Yalvardým. söz getir meye baþladý. dualar ediyor ve perde kapanýyor. sizde 302 Reþat Nuri Güntekin nazarý dikkati celp etti. tek beni boþama. Dünyada. ya "Ziyaný yok. hizmetinizi ederim!" dedim. gözleri aðlamýþ gibi. Telaþ etmeyiniz kýzým. gülmüyor. ucuna bir de kurdele paraçasý takmýþsýnýz. O: . bu memleket o kadar kapalý bir yer deðil. kahvedeki esnaf tan tutunuz da. mektebin menfaati meselesi var. Fakat o. mektep tatilinde Müdire Haným. kardeþlerini almak için.Öyle ya! Tam elli beþibiryerde vermeye razýyým. dünyanýn en sade bir þeyinden bahseder gibi: ÇALIKUÞU 301 .Hayýr. Sonra. çocuklarýndan ziyade sizi görebilmek için geliyorlar. sizin yemeðini ririm. beni odasýna çaðýrdý. Ben: . Fakat bir kusurunuz var: Ken dinizi hâlâ istanbul'da sanýyorsunuz. Onlar.Nasýl.

Fakat hüznüm gibi neþemin de kar sýðmýyor. hakkýnda bazý ufa k tefek dedikodular iþitiyorum. gittikçe incelip mahzunlaþan . üst üste boðuþuyoruz. güzel ut çalýyor. ihtimal. olmaz mý? dedim. Buraya gelirken gece vapurda uykum kaçmýþtý... Muallim arkadaþlarý onu pek sevmezler. Yalnýz: "Þehirde dile düþtüðü için istemiyorum!" demeyiniz. 5 Haziran Kuþlarýmýn ahi tuttu. yine Munise ile hamal çocuklarý gibi al alta. Komþularým da artýk beni eskisi gibi aramýyorlar. sonra da bu kadar iyi bir kýsme reddetmeniz nazarý dikkati çekti: "Mademki ihsan Beyi istemedi. gayet tatlý söz söylüyor. güzelce. asýl sebebi söylememek. bir baþkasýný seviy or. sinir.. Müdire Haným. Fakat. Dün akþamüstü: "Sendedir avere gönlüm sendedir" diye son mýsraý tekrar ed hiç sebepsiz aðlamaya baþladým. dedim. acaba kimi?" yolunda dedikodular meydan aldý. genç bir adamla görüþmeniz.. dudaklarý-' ÇALIKUÞU 305 mm ucuna geliyor. Þimdilik kendimi unutturmaya çal hiç sokaða çýkmýyorum. 20 Haziran Mektepte Nazmiye isminde bir arkadaþým vardý. Kendim de yavaþ yavaþ farkýna varýyorum. kulaðýmda Çeçen arabalarýnýn o ince yanýk sesli ç . Bir daha bu þarkýyý söylemeyeceðim. Aylardan l sonra.Bunlara ne dersiniz. "asi" deyiniz. Kozyataðý'nýn bahçesinde -Ne münasebetsiz sözler söylüyorum? Galiba bende sinir hastalýðý b de bir kararsýzlýk var. bu daðlardan. bu dedik an gözleri korktu. Müdire Haným. ara sýra teyzeme benzeyen bir büyük hanýmla konuþuyorum. Bu sözleri cevap vermeden. bitip tükenmez gurbet yollarý uzanýyor. bestesiyle. ne bestesinde aðlan yok. ne derseniz deyiniz. sükûtumdan þüpheleniyordu. Gözlerimin dolduðunu göstermemek için pencereye dönd uçuk mavi semasý içinde. Bana söz söylerken gözlerimi kapýyorum. kuþlara su verirken. C. bir sebep göstererek be i baþka bir yere göndermelerini istersiniz. bir tedbirsizlik daha yapmýþsýnýz. Bunu o gece iþitmemle unutmam bir olmuþtu. ne mektep için hiç hoþa gide- ÇALIKUÞU 303 çek þeyler deðil. ne bileyim? . ihtimal. þen r kýz. yine gurbet kokusu almaya baþlýyordu.. demek. Feride Haným? diye sordu. fakat arzumu reddetmedi. Yanýk ses-1 li bir yolcu sularýn karanlýðýna dedir avare gönlüm. Bir parça tereddütle . Bu adi þarký parçasýnýn ne güftesinde. düþüne düþüne: . Hele se le benziyor ki geçen gün. Yalnýz. bunun için kibar aileler el üstünde tutu gece bir yere davet ediyorlar.Kuzum hanýmcýðým. Halbuki bu yetmiyomuþ gibi. ne vakte kadar? Niçin? Hangi emele yetiþmek için? Ç.yine eskisi gibi gülüyorum. b r beis görülmeyebilirdi. Dedim ya. hiçbir hareket yapmadan dinlemiþtim. benim itiraz v e isyanýmdan korkan müdi-re. durup dururken yavaþ yavaþ bu þarkýyý söylemeye baþ-1 ladým. Komþum. Yine kuþlara ýslýk çalýyorum.r ne kendiniz için. bahçemdeki çiçeklerin açmaya b adýðý bir nisan gününde. bana hocaným demeyin. Bu memlekete acýyorum. "Elin den iþ gelmiyor. eyl evvel baþka bir yere nakletmeye imkân olmadýðýný söyledi. Bu iþte bana edeceðiniz en büyük insaniyet ve m et. siz e hatýrým kalmaz. Gurbet kokusu! Bu kokuyu bütü uyla koklamayanlar için ne manasýz bir söz! Hayalimde yollar.. 304 Reþat Nuri Güntekin Ne vakte kadar Yarabbi. [ sendedir" diye bir þarký söylemiþti.. Abdürahim inde Yüzbaþý ihsan Bey'le konuþmuþsunuz.Sözlerinizin hepsi doðru Müdire Haným. þimdi bilakis. biraz açýk giyinmesini hoþ görmüyorlar. Yirmi dört yirmi beþ yaþlarýnda. Hafifçe içimi çektim. utana utana ondan bir þey istedim: . Lütfen baþka bir bahane bulunuz: "idaresiz" deyiniz. Evvela. bir parça þaþýrdý. yahut da kýskanýyorlar. ince ince tüten dumanlara benzeyen karþý daðlarý seyretmeye baþlad Çalýkuþu.. fakat ne yapayým? Siz artýk idareye yazarsýnýz. sadece Feride deyin. Tatilin bu uzun aylarýnda onlar gibi mahpus kaldým. pencerem-1 den görünen deniz parçasýný seyrede þarký. Müdire bir þey söylemeden düþünüyordu. insan bir muamma? Bir kere iþitti-1 ðim bu þarkýyý. cahil" deyiniz. Hanýmefendinin teklifini kabul etmiþ olsaydýnýz. güftesiyle nasýl aklýmda tutmuþt den sonra. iþ görürken.

dayanamadým. bunu bana. Subaþý'nda ki baðýnda ziyafet veriyor. Ne söylediðini bilmeyen bazý münasebetsizle vardýr ya. ne mani olacak? Daha iyi. arzusunu kabul ettim.Evet. sul r damlayan ince çenesini öptük. Fakat bu niþanlýnýn ailesi ine rýza göstermediðinden.Küçüðü de götürecek misin? demiþti. o kadar yalvardý ki. bir bostan kuyusunun tahta tulumbasýný çekerek taþ bir yalakta koyunlarýný suluyordu. açýk hava ihtiyacý beni iyiden iyiye bunaltmýþtý. Saçlarý sarýya boyalý. Fakat neye y ki yakýnda yine býrakýp gideceðiz. Munise'yi giydirmek isteðim vakit Nazmiye. kahkahalar. Bahçeler arasýnda. sana niþanl receðim. bizi üst katta bir odaya aldý. þiþman bir kadýn. hafifçe kaþlarýný çatmýþ: . þakaðýnda laden. Derdimiz eksik gibi niçin baþýmýza yeni bir sevda satýn Gittiðimiz köþk. fakat þimdiye kadar gece yatýsýna gitmedim ki. kadýn erkek sesleri.Nazmiye'nin bir yüzbaþý niþanlýsý varmýþ. Ýnce boy-nuzlarýyla yalaðýn baþý ini iten keçi yavrularý Munise ile bana Mazlum'u hatýrlattý. Gözlerimizde yaþlarla arabadan atladýk. gürültü ve ayak sesleri gelmeye baþladý. Nazmiye. Buralarý ne tenha. üç çeyrek uzakta bir baða götürdü.. zevkimi takdir edeceksin. nasýl bir gaflet dakikama geldi de Nazmiye'nin bu sözleri beni þüpheye düþürmedi? türlü bunu anlamýyordum. hafif hafif çýðlýklar geliyor. yaþlý. bozuk bir akort edildiði iþitiliyordu. O kadar dil döktü. Pencereden baþýmý uzatým.Niþanlýmýn teyzesi niçin senin yabancýn olsun? Hem baþka bir fikrim daha var. artýk pek gözü kapalý bir kýz sayýlmazdým. Sizi tanýmadýðý halde gözlerinizden öptü. bir þey dikkatimi celp etmiþti. can sýkýntýsýndan bunalacaðým bir dakikada Nazmiye geldi: . Elbisesini.. çarþafýmý çýkardý. Bahçeden karýþýk. çok þeytan bir kýz! Ýnsanýn altçenesinden girip. merakýmýzý kaldýrdý. Bir aralýk çobandan onu satýn almayý düþündüm. Küçükle þakalaþarak kendimi oyalamaya çalýþ zli bir kurt düþmüþtü. süsünü doðrusu gözüm tutmadý. Kapý açýldý.Tabii. Çok iyi bir çocukmuþ. . yapraklarla dan birisine girerek yarým saat. Dün evde. bir sýr g ibi söyledi. can sýkýntýsý. Nazmiye. Yolda bir sürüye tesadüf ettik. Küçük bir talika arabasý bizi derenin öbür kýyýsýna geçirdi. Fakat renk vermemek lâzým. Munise'yi nasýl evde yalnýz býrakayým? Bir mani mi var? diye sordum. Bir odada epeyce zaman beni Munise ile yalnýz býraktýlar. Ýhtimal. münasebetlerini gizli tutuyorlar.Feride Haným sizi almaya geldim. Ýhtiyar bir çoban. . Ben. kimseye söylemememi tembih etti. Nihayet. Güneþ batmýþtý.Hayýr. . Sýk asma yapraklarý arasýnda hiçbir þey seçmek mümkün deðildi. yüzünde tekerlek a yip bir þey! Bu kadýn. Bazen onu evde býrakýyorsun da. faka l yerlerdi. onlardan olacak. Sen gitmezsen vallahi ben de g itmem. elmas kýzým. Nazmiye. yukarýda da söy ledim ya. . üstçenesinden çýkýyor. Sonra. Etrafýný yüksek çardaklarýn yeþilliði sarmýþtý.F 20 306 Reþat Nuri Güntekýn Fakat hepsine cevap buldu. Fena halde bozuldum. Feridun Bey'in teyzesi.Görüþtüðümüze memnun oldum. Çalýkuþu . Ev sahibi nde kocaman bir lamba ile içeri girdi. Yalnýz. adýna bu kadar fantezi yakýþmaz. içim içime sýðmýyordu. merdivenden doðru. Ben gitmemek için birçok bahaneler gösteriyordum. bir keçi yavurusu yakalayarak uzun kulaklarýný. Zannediyorum ki. Gülbeþeker de ne Gülbeþeker! Sahiden insanýn yiy tutuþtuklarý kadar varmýþ. dedi. Ýki seneden beri dýþarýlardan çok þeyler gö Ne oldu. fazla bir teklifsizlikle ibi yanaklarýmý öperek: . ucu bucaðý görünmeyen bir baðýn orta- ÇALIKUÞU 30? sýnda eski bir bina idi. Zaten benim bahanelerim de çocukça þeylerdi ki. Bu gece Feridun'un teyzesine davetliyim. Çardýðý örten sýk de akþamýn pembe yaldýzý yavaþ yavaþ sönüyordu. gözlerinin sitemli bir bakýþýyla: . Mahsus rica etti.

Burhanettin Bey. hafifçe eðilerek: . bunu bir gazel. mehtap gecelerinde bu bahçenin cennet gibi ol duðunu anlatýrken Nazmiye girdi.sarsa sarsa sýkarak: . âlemimize þeref verdiniz.. nefesimi daraltýyordu. Bunlarýn üstünde burma býyýklý. gözlerini göz lerimden kaçýrmakta inat ediyordu. Yarým saatten ziyade bir zaman bu odada beraber oturduk. Bunlar çok adi ruhlu insanlardý. kolay ve seri söz söylüyordu.Elmas kýzým. . daha sonra kalýnlý. Kapýnýn dýþýnda gözüme uzun boylu iki zabit üniformasý 308 Reþat Nuri Gûntekin iliþti. yuvasýnda tecavüze uðramýþ bir hayvan yavrusunun idraksiz korkusuyla köþeme küçülüyordum. Bu gezinmelerden birinde binbaþýnýn önümde durduðunu. arkadaþým. merhumun bu sözlerini tam bir keramet gibi tesdik ettim. küçükhaným? Hayretle gözlerimi kaldýrdým. mahsus karanlýkta býraktým. Zihnim durmuþtu. bana bakmýyor. Bir kanepede yan yana oturan Nazmiye ile niþanlýsý. peder merhum emlaki içinde en ziyade bu baðý severdi. sen ne kadar dýþarlýklý olmuþsun? Herhalde niþanlýmdan kaçacak deðilsin. Yavaþ yavaþ onlara arkamý çevirdim. Fakat. Kolumla saçlarýmý kapamak istedim. Hiçbir þe r þey duymuyor. seni ihmal ettim ama. niþanlým.Burhanettin bendeniz. arkadaþýnýn bana verdiði korku ile karýþýk fena tesiri hemen hemen izale et biraz emniyet gelir gibi oldu. Hakký vardý. buradan konuþuyorduk .Feridun Bey. Nazmiye onlardan birini takdim etti: . "Burasý uðurludur. ara sýra bize arkasýný çevirerek bu masanýn önünd . masanýn üstüne þiþeler. tabaklarla dolu bir tepsi býrakmýþtý. söylenen sözleri bile anlamaya mamýþtý. o. Feride Haným.Müsaade ederseniz kulunuz da candan bir arkadaþý. bana ne ÇALIKUÞU 309 kadar saadet geldiyse bu baðdan geldi!" demeyi mutat edinmiþti. Daha doðrusu konuþuyorlardý.Cicim. meþhur Solakzadelerin küçük mah Solakzadelerin bu küçük beyi hemen kýrk beþi aþkýn bir zattý. hesapça bir kompliman olacaktý. Bu. fazla kaçýnmak için sebep yoktu. inceli birçok sesle söylediði þarkýlar takip etti. biraz tereddütle odaya girmiþlerdi. dedi. sinemadaki o çirkin aþk sahnelerinden birini oynar gibi çekinmeden.. Zabitler. Küçüklüðümde büyükannem acayip bir kibrit kutusu alýrdý. Demir bir pençe kalbimi sýkýyor. gayri ihtiyari çekindim. Evet. teþekkür ve minnettarlýðýmýzý sunarýz. çek kolun lahi! diyordu. Fakat bu Burhanet-tin Bey'in ne alakasý vardý? Hayretle Nazmiye'nin yüzüne bakarak cevap bekledim. sallaya llaya. Tenezzülen teþrif ettiðini zi öðrenince. Ýþte bu Feridun Bey kutularýnýn birinden fýrlamýþ gibiydi. Elimi. Bu dakikaya kadar bað sahibi sandýðým haným. Baþým açýktý. Nazmiye gülüyor: . söz söyleyiþi Feridun'dan büsbütün baþka id beyaz saçlarý. Elindeki küçük bir kadehin 310 . teklifsizce sert avucunun içine aldý. lambanýn fitilini düzelterek. ça filozasý gözünün üstüne kadar inen bir panayýr palikaryasý resmi vardý. Güneþ batarken bu bahçeler lliðine doyum olmaz. Biraz evvel þiþman haným. Munise'yi e den tutarak dýþarý götürmüþtü. Aþaðýda bir keman taksimi yaptýlar.Inayeten kabul buyurmaz mýsýnýz. Saçlarýyla býyýklarýnýn bir k adý olduðu halinden belliydi. Çünkü bende konuþmaya deðil. rkasýnda duran zabiti takdim etti. hafifçe eðildiðini gördüm: . iki yaba de.Efendim. utanmadan baþ baþa . Efendim. Nazik bir baþ iþaretiyle uzaktan selam verd i. Talihime iki sevdiðimin isimleri de birbi ine yakýn düþtü. gittikçe daha ziyade birbirlerine so kuluyorlardý. Giyiniþi. bunlar çok adi ve fena insanlardý. duruþu. Ýhtiyar kadýn. Þuradan.. Binbaþý ama bildiðiniz binbaþýlardan deðil. bir velinimeti takdim etsin: Binbaþý B urhanettin Bey. Bur elleri cebinde. odanýn içinde dolaþýyor. sað olun.

Sonr koptu. diyebildim. kolonyadan yanan gözlerimi öpüyordu. karanlýk bir yolda koþan meþaleler gibi ta uzaklara gidiyordu. Burhan Bey'in iki arkadaþý. sizi bekliyorlar. ilk hareketim. Odanýn yar aktýðýný hissediyordum.. ona baþýyla iþaret etti: . gelmezsen çok ayýp olur. Söz söylemek mümkün deðildi. Feride. Binnaz Haným. 312 Reþat Nuri Güntekin Tanýmadýðým bir ses: . beni burada býrakýnýz. istediðiniz gibi olsun. Üstüm baþým sýrýlsýklam olmuþtu. fakat bir türlü sönmüyor. erkek çehreleri.Korkma kýzým. onlarýn birbirine çarpacaðýný hissediy Burhanettin Bey: . rica ederim. Nazmiye ile niþanlýsý kol kola önümüzden iniyorlardý. dedi. sofrada birkaç misafirimiz var. Birçok gözler. burada kendi evinde sayýlýr. Gayet yavaþ: .Israr etmeyiniz Burhanettin Bey. u arý gibi ta uzaklara haykýrýyordu: "Yaþasýn Burhanettin Bey. korkma. koltuðun kenarlarýna tutunarak köþeme um. Karanlýkta taþlýðýn nihayetinde bir kapý açýldý. Neydi bu baþýma gelen þey Yarabbi? Kendimi nasýl kurtaracaktým? Odadaki ýþýklar yavaþ yavaþ sönüyor. yaþasýn Gülbeþeker. Nasýl isterse öy le yapsýn.istemem. Küçüðüm: "Abacýðým" diye aðla saçlarýmý. Siz misafirlerin yanýna ininiz.Teþekkür ederim. siz de bizim yiyeceðimizi buraya getiriniz.Zararlý bir þey deðil.Misafirimiz ne emreder. Gülbeþeker * Gözlerimi açtýðým vakit kendimi Munise'nin kollarýnda buldum. onlar dan bazýlarýnýn niþanlýlarý. Misafirimi yalnýz býrakm amak benim vazifem. Deðil mi. Baþýmla reddettim. sonra. Mahsus n geldiler.Ferideciðim. zevceleri. düþünmeden yerimden fýrladým. ÇALIKUÞU 311 mek borcumuz. Burhanettin Bey. Biraz kendimi toplar gibi oldum: .Peki. salona hudutsuz derinlikler veren endam aynalarý parlýyor. Diþlerimi sýkmasam. Dünyanýn en nazik ve masum bir likörü. daha ziyade eðildi. avizelerin ak si. Bileklerimi Nazmiye'nin elinden kurtarmaya çalýþýyor. rüyada görülmüþ gibi karýþýk. Burhanettin Bey'le yalnýz kalmak. . rahatsýzým. beraber yemek yemek ! Ne yaptýðýmý bilmeden. yerimden kal mzumdan tuttu: . gözlerime çöken bu karanlýðýn içinde kývýlcýmlar uçuþu denizin uðultusu gibi geliyordu: . sýcak nefesi yüzüme dokunarak: . Nazmi ye. Hafifçe çýrpýnmak. dedim. dýþarý çýkýn.Reþat Nuri Güntekin içinde yakut kýrmýzý bir içki parlýyordu. munis ve kibar çehresi bu dakikaya kadar bana m bir emniyet vermiþti. hiçbir þey yok. bulanýk kadýn.1111 g^^^Hlflflj^^^^^^Hl----n. Bu dakikada çýldýrýyordum. küçükhaným. Bu sözleri o þiþman kadýn söylemiþti. O. vallahi yabancý deðil. Nazmiye yanýma yaklaþtý: . öyle ya zevceleri.Elmas kýzým yemek vakti geldi. dedim. Çalgýnýn uðultusu içinde sesler derinleþiyor. Burhanettin Bey. bulanýyor.Dýþarý çýkýn. kollarýmla açýk boynumu saklamak oldu. çehreler. Feride Haným'ýn biraz rahatsýz olduðunu söyle iniz. Feridun'la. Duvarlarda. Bu odada. bir adým geriden ben ip ediyordu. nasýl isterse öyle hareket et. aðarmaya baþlamýþ saçlarý.diye baðýrýyordu. Bu sefer. var kuvvetimi tolayarak: . Kamaþtýrýcý bir pýrýltý birdenbire gözleri ndan döktüðü ýþýk selleri içinde sendeleye sendeleye birkaç adým yürüdüm.

Cevap vermedi. titreye titreye dün geceki vakayý anlattým. sonra yanýndakilere dönerek: .. dedi. kýzým? Seni hiç böyle görmedim. ben bu gece ne kadar aðladým. kimsenin size karþý f ir niyeti yoktu. Sonra vazifem. ara sýra arabanýn penceresinden giriyor. baþýný daha ziyade eðdi. ÇALIKUÞU 313 Araba.Munise. gözlerime dokun k beni rüyamdan uyandýrýyordu. Baþýmý. o araba ile beni þehre götürme-1 lerini istedim. Sonradan öðrendiðime göre.. mesleðim beni buna mecbur ediyordu. çekine çekine bana yaklaþtý. Mamafih. küçüðüm aðlýyor. sonra mesela birkaç gün evvel arkadaþlarýmýz-! dan biriyle konuþmakta s görmemiþ bir küçükhanýmýnj bu kadar vahþi tabiatlý olacaðýný nasýl tahmin ederdik? Tekrar ki. onun küçük dizlerine koydum. kalbimi açmaya mani uþtur.Abacýðým. Fakat bu saatte. kýzým? dedim. yüzüne bakma ret edemiyordum. Kozyataðf ndaki köþkten kaçtýðým. razý oldular. Istanbul 'dal terbiye görmüþ. Allah i doðrusunu söyleyin. hiçbir þey tesir etmiyormuþ. Ýhtiyar kadýn. Sadece ik-l ram etmek. dedim. artýk ümit kesmeye baþlamýþlar.. hem de her vakýtki gibi bir müdire gözüyle. Baygýn kokulu iðde dallan. karanlýk yollara düþtüðüm gece. Ne kadar korktum. O zaman dikkat ettim. Ne oldu. O kadar ki. yün latmalar. Hiç bir noktasýný gizlemedim. lerinden bir teselli cevabý dileyerek: . bu baygýnlýk bir çeyrekten l fazla devam etmiþ. çatkýn çehresi beni daima biraz korkutmuþ. Ben n e olurum sonra abacýðým! Ah. sararmýþ yüzümle beni görünce þaþýrdý: 314 Reþat Nuri Güntekin . sen uyumadýn mý? diye sordum. müdirede. daha çok anlaþmýþ büyük bir insan ýstýrabýyla baþýmý kollarýnýn iç . üzüldüðünüz için sizden af rica ederim. dedi. Razý olmazlars a gece vakti tek baþýma yola düþ-1 mekten çekinmeyeceðimi söyledim. Hasta mýsýn? de Bu hanýmýn sakin ciddiyeti. emini olunuz ki. Nazmiye. kaþlarýný çatýyordu. müterreddit. Ya . sahiden çocukmuþ. bir yabancý gözüyle en ve anlayan bir anne gözüyle. Çenemden tutarak baþýmý kal dan gözlerimin içine baktý. Kolonyalar. þehirden getirmek için bir bað arabasý hazýrlatmýþlar. olaðasý paltosunu giyerek arabacýnýn yanýna atladý. Þimdi ben. Çaresiz.Müdire Haným. Müdire Haným'ýn evine gittiðim vakit güneþ yeni doðmuþtu. bir bað eðlencesi göstermek istemiþtik.Biçare.Ne var. hem de bir b gözyaþlarýný karanlýkta gizlemeye çalýþarak: Ellerini tuttum: . Hikâyenin sonunda boynumu büktüm. yüzüme. her zaman ceketinin önü açýk dura O da bana baktý. Utuna utana. titr . annem gibi. yüzüme bakmaya cesaret e . Benden çok fazla þeyler biliyorsunuz. Kendime geldikten sonra. Yüzünü görmemek için baþýmý öte tarafa çevirdim. Bir köþede üþür gibi titreyerek büzülüy Yavaþ yavaþ baþýmda bir baþka gecenin hayali uyanýyordu. biraz açýldýn mý? Aklým diyordu. bu yabancý memlekette ondan baþka derdimi anlatacak kimsem yok tu. siz bizi çok yanlýþ anladýnýz. eve gidinceye kadar annesinin kucaðýnda aðlayan bir ço için için aðladým. Benden daha çok yaþamýþ. umulmaz bir heyecan ve teessür uyandýrmýþtý. Feride Haným. Seni niçin oraya çaðýrdýklarýný ir daha öyle yerlere gitmeyelim E mi? Ya sen? Allah esirgesin.Feride Haným.Hayýrdýr inþallah.. bileklerimi ovuþturuyor: "Feri-1 deciðim. biý þey söylemeden dinliyor. Ýhti kadýn. Yarabbi! Düþmüþ bir kadýn gibi bu çocuktan utanýyor. size karþý bir fena niyet yoktu. dizlerine koyduðum ellerimi elleriyle severek. baþýma. gözle-1 rimi kapadým. Sonra çenemi okþayarak. artýk fena bir kadýn mý sayýlýrým? Bu sual. ince dað yollarýnýn karanlýklarýna dalmýþtý. yere diz çökmüþ. Baþýný arabanýn öbür penceresine dayayan Munise'nin derin derin içini çektiðini iþittim. sýz benden yaþlýsýnýz. Yola çýktýðým vakit Burhanettin Bey. ne zillet ne sefalet.Kirpiklerimin arasýndan bu sözü söyleyenin yüzüne baktým. sabahýn bu saatind iþ gözlerim.

kýzým? diye soruyordu. . sonra. Feride? Bir yerin aðrýyor mu. Fakat beyhude. ay batýncaya kadar yukarýda oturdum. saçlarýmý okþayan ellerine korka korka yanaðýmý sürüyor. Orada benim iki bildiðin var. hatta oynayacak? ÇALIKUÞU 315 O Burhanettin Bey gibi azýlý mirasyediler. Ah. bu yeni bulduðum ana sevgisi gönlümün içine daha fazla sinecek. Seni daha kendime yakýn bulundurmak. küçü anýyordum. taze. Vakanýn bir ik e kadar bütün þehirde duyulacaðý muhakkak. ileride geçireceðim yalnýzlýk ve hastalýk g -hediye mendillerinde kalmýþ kokular gibi. Güverte boþtu. Yalnýz. daima gülen. Bütün Ç. bir parça uyu. iþte kýzým. Ben gözlerimi açtýk r kadýn. Yal nýz teyzeme benzeyen büyük- . Ýlk varupla buradan gitmelisin? Gidecek yerin. yanýma geliyor. elini alnýma koyuyor. Haydi kýzým. temiz bir kýz olduðunu bugüne kadar anlamamýþtým. söy dinleyen. kimsem yok. Bildiklerimden kimseye veda etmedim. bildiðin var mý. babasýndan kalan serveti birçok biçare kadýnlarý iðfal etmek. Gi inceye kadar burada kalýrsýn. alay beyinden. Ýhtiyar kadýn. birçok aile çocuklar k için israf etmiþ bir ihtiyar çapkýndýr. Bahusus. artýk Ç. Gecenin rutubeti iliklerime iþlemiþ gibi titreyerek aþaðý indim.O halde izmir'e git. Bir þeyim yoktu. yuk arýda seni yatýracaðým. Genç zabitlerin sokaklarda kýlýç þakýrdatarak yolunu beklediði. Yaðmurda. darýlan bir þey gibi tanýr ve severdim. hasta deðildim. Hem artýk bu. Bana öyle geliyor ki. a raban. tes ellisi olmayan büyük bir yalnýzlýk gibi göründü. senin gibi masum. Fakat halsiz halsiz yastýðýn üstüne baþýmý býrakýyor. Feride? . çok uðraþtým. ben.Hasta mýsýn. Her þeyi anlýyorum. saf. . Ben. Bu büyük yalnýzlýðýn kalbi vurur gibi ta derinlerden gelen sarsýntýlarýný dinleyerek e yazmaya baþladým. artýk burada kalamazsýn. Halbuki bu gece sular bana çaresi. 2 Temmuz Rüzgâra karþý mantoma burundum. Nazmiye. Bu þefkat. denizi. Mektebi onun þerrinden kurtarmak iç n müracaatlarda bulundum. senin ihsan Bey'le konuþtuðunu da duymuþtu.'nin. senin bu kadar masum. avuçl dum. peçesi altýnda yüzünü görme iyet saydýðý bir genç kýzý koluna takarak bir iþret ve safahat âlemine götürmek.ek kelimelerle þunlarý söyledi: . hafif bir göðüs geçirerek devam etti. tabur imamlarýna kadar hesapsýz hamileri var.Sen bu halle artýk evine gidemezsin Feride. O Nazmiye! Kýz ben birçok þeyler biliyorum. caiz olmaz.Müdire Haným. Ben eþyan ile baraber Munise'yi buraya getiririm. Onu yerinden oynatmak mümkün deðil Ç rrýfýndan. bildikleri birçoðunu saklamak lâzým. Bu Burhanet tin Bey. derin derin yaþayan. bu eli çevirerek. Fakat dünya öyle bir dünya ki. kýzým! Mamafih. güzelliðinden bahsettiði bir genç k nun için bir izzetinefis meselesi oldu. * Bugün müdirem. kendimi daha fazla okþatýp sevdirir-sem. beri hiç vaziyetini deðiþtirmeyen uzun boylu bir yolcu.Feride. Prençýbeza Maryu vapuru. karda ölmekten kurtarýlmýþ bir kedi yavrusu gibi sok or. Nazmiye'ye müracaat ettile kim bilir. fena bir mahluktur. Biri bir muallim arkadaþým. beni þaþýrtmýþtý. Munise kamaranýn ranzasýnd yuyor. ne vaat ederek sana bu oyunu oynadýlar? Bu kadarla kurtulduðuna yine þükret. güzel çocuklarý na sýl ele geçirecek? Feride. sana þunu da söylemeye mecburum ki. kollarýný demir parmaklýða dayýyor karþý ýslýkla mahzun havalar çalýyordu. Bir t anesi de Maarif Baþkâtibi Sana bir mektup vereyim. Nazmiye buradan giderse kibar hanýmlara kim dalkavukluk edeeek? Büyük memurlarýn gizli gizli yaptýklarý gec eðlenclerinde kim ut çalacak.bana bir teselli olacak. bir ders bulmak için elinden gelen yardýmý esirgemez ümidindeyim.'nin kýzlarý gibi iki kalýn örgü ile r: . beni iskeleye kadar getirdi. 316 Reþat Nuri Güntekýn Müdirenin yukarýdaki odasýnda akþama kadar uyanýp uyanýp tekrar uyudum. sana tertipledikleri planý ben tamamýyla anlýyorum. Yazýk. daha iyi himaye etmek mümkündür. birçok has aþasýn Burhanettin Bey" diye baðýrtmak için bir þerefti.

daha sevap olur . Bu esn ada ihsan kapýdan girdi. Fakat ihsan zannederim. Fak ihsan daha evvel kendi silahýný çekmiþti. hatýranýzý da.Hakikaten esef edilecek bir vaka. zorla. Burada da kuþlarýmdan ayrýlmak lâzým geldi. Kimden olduðunu bile söylememek inceliðini gösterdiðiniz bu gülle terimde. * Vapurda. hayatta belki bir daha size tesadüf edemeyeceðim. Fakat. halimiz yamandý. Bu kadar ehemmiyetsiz bir þey için aðlanýr mý? dedi. Birkaç gün bekle de Beyrut'a kadar beraber gidelim. sen anlaþýlmaz bir çocuksun.Feride. hâlâ çaldýðý mahzun havalara devam ediyor. Ben. Kamaramýn açýk pence ttým. Çalýkuþu. yahut edersem de sizi t anýmamýþ gibi görünmek lâzým gelecek. dedim. sularýný unutmayacaðýna söz verdirdim. akýlsýz mahluklar. Birkaç kiþi hemen üstlerine atýlmasaydý. ihtiyar kadýn.Vallahi bana kalýrsa. ÇALIKUÞU 319 Dýþarýda. küçük gözlerini pencerelerin aydýnlýðýna dikerek hasret çekiyorla feslerde alýkoymah Müdire Haným. Evvela k nazik konuþuyorlardý. muhakka ecekti. Bilmeden zavallýyý felakete sürüklemiþ oldum.Hayýr. Mahzun mahzun gülümsedim: . bu. B.Karýsýnýn yeðeni ve sütoðlu.'de Mazlum'u býrakmýþtým. Müdire dedi ki: -Feride. Biraz evvel ihtiyar bir sandalcýnýn kamar irip býraktýðý gül demetinin kimden geldiðini þimdi anlýyordum. kendi elinle azat et. mademki onlarý bu kadar seviyorsun. Fakat. ihsan Bey. Denizde. 318 Reþat Nuri Güntekin Yaþlýsý: . gözlerimi kapayarak son bir defa "Feride" diye adýmý söylemesini dinledim. . Burhanettin bilardo oynuyordu. gece ve yorgunluk zavallý gözlerini aðrýtýyor. b ilmem nasýl oldu? Sen vakanýn tafsilatýný biliyor musun? . dedim. Divanýharp yarýn Ýhsan'ýn muhakemesine baþlýyor. Kafesten kaçýncaya kadar türl içinde çýrpýnýyorlar. Fakat benim için divanýharp karþýsýna çýkmaya hazýrla andýðýnýzý unutmayacaðým. sularýn içinde kaynýyor gibi görünen berrak bir seher baþlýyor.'den binmiþ birkaç yolcu vardý. öyle pek titiz bir adam deðildi ama.ÇALIKUÞU 317 hanýma uðradým. Bilmem aralarýnda ne geçti? Birdenbire Ihsan'ýn bir adým gerilediði Burhan Bey'e müthiþ bir tokat indirdiði gördüm. ben de sizin gibi zannederdim. Þu ordudan politikayý çýkaramadýlar gitti. Burhan'ý bilmez miyiz? Zabitler. Paþa'nýn bi r þeyi oluyor.Kendi söyleyiþlerine göre politika kavgasý. Binbaþý.Ben gözümle gördüm. öyle sanýyorum ki. en temiz bir þey gibi kalbimde saklayacaðým. yine bir kadýn meselesi olacak. . baþlarýný kanatlarý içine gizleyerek geçirdikleri gecelerde saba r bu kafesi düþünüyorlar. açýk havay arý zaman bir dal üstünde. Bunlardan iki zabit arasýnda þöy bir konuþmaya kulak misafiri oldum: Genç. ne istediðini bilmeyen zavallý. o kimsesiz yolcu. Dün Belediye gazinosunda idik. . yaþlýsýna dedi ki: . Onlarý müdireye ema yemlerini. dýþarýda daha fazla bahtiyar olacaklar? Hay k. . bu biçareler her þeye raðmen kafeslerine alýþýyorlar. haydi yat artýk. konuþa konuþa yanýmdan uzaklaþmýþlardý. zorla. Seherden sana ne? ta uzaklarda uykuya ve daha baþka þeylere kanmýþ "sarý çiçek"lerin mesut gözlerini açacakl tir. . rovelverine davranmak istedi. benimle beraber Ç.çenemi okþadý: . Müdire Haným. artýk fikrimi deðiþtird m. Bu ihsan. Kuþlar. binbaþýyý bir köþeye çekerek bir þeyler söylemeye baþladý. sanýr mýsýnýz ki.insan Bey dört gün evvel hareket edecekti. Öyle ya dört gün evvel gitsey u hal baþýna gelmeyecekti.Bizlerden birimiz bu iþi yapsaydýk.

Beya e ta dudaklarýnýn ucuna sarkan bir acayip burun. Bugün tekrar uðramýþtým. beyefendi. Yalnýz Rüþtiye'nin Fransýz muallimliði var. Hele öyle avurtlarý var ki. Bu nutuk. ekim öyle oldu. yakalý etmediðine hayret edilirdi. Ç.. kirpiksiz gözkapaklarý içinde birbirine gayet yakýn iki þebek gözü.Kýzým. Tabii hanýmýn iþine gelmez.Niçin gelmesin efendim? dedim. Zaten cariyeniz B. Yara gibi kýrmýzý. Yalnýz. sizin yerine ben söyleyeyim. insan. Sanki birisi. . altý ay tebdilihavayl a istanbul'a gitmiþ. dedim. Çalýkuþu . manz arasý ferahfeza. o gitmesin. Fakat.Evet. . "Birkaç gün" onun lisanýnda bir iki ay demekti. eðlenÇALIKUÞU 323 mek için elini kömür tozuna sokmuþ da bu yüzü þöyle karmakarýþýk karalayývermiþ. hürmetle cevap verdi: .. Sen gitme. Maarif müdürlerinin odalar a misafir eksik olmuyor. bunlarý söylerken kovulmayý göze almýþtým.. O halim masum sesiyle.Yorulmayýnýz beyefendi. Ona güzel bir ders verecek. Çaresiz kendi kendime Maarif Müdürlüðü'ne gittim. hiç kýzmadý. herhalde mühim bir adam olacak. Ya rýn. beni Zeyniler'e gönderdiði vakit verdiði nutkun ayný idi. ne çýkar? Ben de zaten imtihanda bulunacaðým. iþlerim iyi gitmiyor.'de Ze ler'e giderken görmüþtüm.veren dan birini nihayet yakalamýþtým. ya beyaz deðil mi? Bu beyefendinin yüzünde yeni kapanmýþ yaralarýn na ik beyazýndan kömür karasýna kadar bin çeþit renk vardý.F 21 322 Reþat Nuri Guntekin Tabii ben. Müdür. onu da kaybedersem. gülerek sözünü aðzýndan aldým: . Bu Reþit Bey. idare birçok himmet ve mas rafý ihtiyar ederek yeni bir mektep vücuda getirdi. gayet filozof bir tavýrla: . bütün ötekilerinin acýsýný bu beyden çýkaracaktým. fakat müsabaka ilan ettik. ahkahalarla güldü. burada da fmdýkkurdu Þiddetle döndüm. Lütfen bir parça iltifat gösterdi. Öyle kirli bir esmerlik ki. tereddüt ediyordu: . Abuhavasý latif. beni bittabi tanýmadý: "Birkaç g uðrayýn da bakalým. sayýklar gibi söyleyen battal zat deðil mi? Kudretin. Karþýma kim çýksa be . 20 Eylül UÇ aya yakýn bir zamandan beri izmir'deyim. buraya iki saatlik bir mesafede bir nahiye mektebi var. bakma ktan ziyade uyumak için yarattýðý o güzelim mahmur gözler. ya esmer olur.. Bu lütfunuzu bir kere B. benim gibi genç bir muallimi n himmet ve fedakârlýðýna muhtaç deðil mi? Mersi. fakat bugün cidden münhalim yok. görülecek þey.'deki müd n beni tavsiye ettiði adam. Müdür. Fakat tuhaf deðil mi? O.321 DÖRDÜNCÜ KISIM îzmýr.'de Darülmualimat Fransýzca muallýmes iydi. bu ne çýtýdýk çýtýdýk fmdýkkurdu böyle! Fmdýkkurdu mu? Benim Ýpekböceði ve Gülbeþeker'den zaten caným yanmýþ. ben gelmeden bir ay evvel hastalanmýþ.Emredersiniz Reþit Beyefendi. . Bana türlü isimler -hem de inatlarýna böyle tatlý ve böcek isimlen. bir þey buluruz" dedi. . Son bir ümidim kaldý. bilmem ne olacaðým7 Düþünmeye bile cesaret edemiyorum.Pekâlâ küçükhanýmda imtihana girýverir. Köþedeki koltuktan çatlak bir ses geldi: . diye baþladý.Ay. All en gelmeden sakýn imtihan baþlamasýn ha.Ne yaparsýn kýzým? idarenin icaplarý. ne o tasavvura sýðmaz çirkinlikti Yar abim! Yüzüne bakarken kahkahalarla gülmemek için dudaklarýmý ýsýrýyordum. Birdenbire deliliðim t uttu.'deki o uyur gibi oturan. Yarýn imtihan var.

ben de ileri gidiyordum. Kocasýna sattýrarak sýný getirecek. istikrar. Bu beye. izmir. Pencerem. Bu yadigârý elden çýkarmak istemiyordum. Karþýyaka'daki köþkünden dönüyorum. Fransýzcasýný yazayým. Reþit Bey'i kýrmak doðru deðildi. K . yüz güzelliðinden daha iyi bir þey. hizmetçilik kabilinden bir þey addederdim. Kel imelerin Türçelerini bilmiyorum ki. o lmaz mý? Bu. Saray gibi bir yer. Onun reyi hilafýna iþ görme addine düþmüþ! Herhalde bir fikri var. Bence. elbette ir altýn parçasý içinde yatmaya tercih ederler" diyorum.Onun da baþýmýzýn üstünde yeri var. kýzlarýnýn Fransýzca mualliml edi ki: . maymunlarýn aðzýnda fýstýk falan sakladýklarý keseler vardýr. yüzünün arkýyor. Mamafih. bu beyin bana düþmanlýk ettiðini söylemiþti. doðrusu az þey deðil. fakat kuþ kafesi g yer. R Beyefendi benimle Fransýzca konuþtu. 27 Eylül Bugün Reþit Beyefendi'den bir tezreke aldým. kýzým. Fakat yi bahane ederek kabul edemeyeceðimi anlattým. Kalpsiz bir güzelliðin.. istismar istifa gibi sekiz. müsabakaya girdim. Fakat bunun için de bi buldum. haksýz r kalbe tazmin etmiþ olacak. Üç gün mühlet istedim. bütün körfezi görüyor. Kira vermek lâzým. çünkü içinde annemle babamýn evlen e çektirdikleri fotoðraf vardý. týpký onlar gibi. Bugün onu karþý komþulardan birine verdim. imtihaný kazanamadým. N çare ki. adeta mürebbiyelikti. Anneciðimden kalan son r madalyon imdadýma yetiþti. Son bir teþebbüste bulunacaðým. Bana bir iþ bulmuþ. Tahriri imtihan fena gitti. 22 Eylül Bugün. Vaziyetim çok fena. Herhalde benim muallimliðimden daha rahat ve kârlý iþ olacaktý. fakir teyze kýzlarýnýn hayatýný kýrmaktan. Bu sözün doðru olmadýðý anlaþýl yacaðým. 28 Eylül Reþit Bey'in.Eðer Reþit Beyefendi istemiþ olsaydý. Mektubunda bahsettiði iþ. He halde kudret. Kâtiplerden biri dedi ki: 324 Reþat Nuri Güntekin . Gösterdiði emniyet ve nezaket için teþekkür ettim. kimsesiz kýzlarýnýn kalbi üstünde durmayý. ben. Beraber oturur kalkarsýnýz.ni. bu beyefendinin yüzünü yarattýktan sonra fazla ileri gittiðini görmüþ. Biçare fotoðraf. Olmazsa ne çare! Karþýyaka. emriha-zýrlarýný. Kendi kendime: "Annemle babam. bu mesleði öteden beri sevmem. þimdi çýplak kaldý. Size güzel bir oda veririz. tahriren tasrif ediniz. beni nezaketle kabul etti.Haným kýzým. iktidarýnýz gibi hal ve tavrýnýz da hoþuma gitti. fakat arkadaþlarýnýn bana ha tmelerine mani olamadýðýný söyledi. Küçük bir çocuðun fakirhanemize ne yükü olur? Kati cevabýmý vermedim. Resmi bir mu bulursam âlâ. izmir. Fransýzcamý beðendiðini. bunu sebep saymýyordu: . Görüþmek için Karþýyaka'da rifteki kâtip. gönül güzelliði göz. Reþit Bey. Geç vakte kadar penceremden rýhtýmý ve denizi seyrettim. Behemehal kazanacaðýmý ümit ettirecek bazý sözler söyl Allah. Maarif mekteplerinde sürün aksýnýz? KýzlarýÇALIKUÞU 325 ma Fransýzca dersi verirsiniz. Fakat þifahi imtihan iyi oldu. behemahal kazanýrdýnýz. izmir. Munise'ye acýsýn. 25 Eylül Netice anlaþýldý. Reþit Bey. Bana birkaç sözle ettiði iyilik. on fiilin muzarilerini. gönlünü söndürmekten baþ ki?. iki güne kadar aybaþý oluyor. Küçük. dediler. 3 Ekim Munise ile bana köþkün üst katýnda denize karþý bir oda verdiler. niçin bu kad miyet verdiklerini þimdi anlýyorum. Ýzmir.

her zamandan ziyade bana sokularak küçük küçük buselerle yüzümün her tarafýn Penceremi kaparken bir kere daha dýþarýya baktým.tesiri var. yumuk yumuk bir kýz.Munise. hep. Ne demek istediðimi anlamýþtý. Uzakta. Talebelerim. Üçüncü kat merdivenin baþýnda bir erkek gölgesiyle ire ürktüm. hiçbir zaman bana að iþti. Niçin hakikati saklama-lý. . hiçbirisine iþ buyurmadým. dursun. dudak dudaða gizli söyleþmeler. Onlar an sonra karanlýkta yukarý çýkýyorum. hep böyle görünmeyen sevgilerle dolu. kulaðýna eðilerek: . önümdeki Karþýyaka rýhtýmý. biri daha küçük iki i Ferhun-de. az çok onlarýn kapý yoldaþý deði kat ben.. çok iyi hareket ettim.. Köþkün bundan daha büyük bir Reþit Beyefendi'nin büyük oðlu Cemil Bey. El. denize allý. havagazlarýnýn yeþil aydýnlýðýnda ar ilmeyen genç kafileleri piyasa ediyor. 7 Ekim Reþit Bey'in köþkünde hayat fena geçmiyor. biri ben yaþta. diyeceksin? Ben de.. evimizde her r etmek istedi. kâh mahzun havalar çalýyorlar. iki ayýný da burada. bir gün manalý manalý göz kýrptý: . En büyük korkum hizmetçilerden. geri çekilmek istedim. hiç eksik olmuyor.babasmýn parasýný yemekle geçirirmiþ. Fakat doðrusu. birbir lerini seven niþanlý çiftlerdir. F le Sabahat.. Gece yarýsýna kadar tramvaylar iþliyor. Gecenin göðsüme basan.. küçükhamm. merdivenin yarýsýnda birdenbire eteðimi yakaladý. birdenbire durdu. Mamafih. güzellikte beybabasýnýn bir eþi. yeþilli ziyalar akýtan bir g azinoda. manasýz ve sevimsiz bir nç. karanlýðýn bütün görünmeyen köþeleri.. çýktýðým basamaklardan be indirmeye uðraþtý. Böyle olduðu halde bavulumu kendi elimle odama çýkarmama müsaade etmeyen.O vakitlerde rahmetli hanýmefendi hastaydý. hesap yanlýþ çýktý. bunda Reþit Beyefendi'nin verdiði ehemmiyetin de -zannederim.r. Odaya girdiðimiz vakit. (Fakat bunu yazmaya cesaret edemeyeceðim. gitarla kâh þen. Ha nýmefendi besbelli bu doktorun yüzüne baka baka çocuðu güzel oldu. Bilmem niçin. yýldýzlarla donanmýþ bulut kümelerine benzeyen tepeleriyle. bana öyle geliyordu ki. beni daha ziyade eðlendirdi.Korkmayýnýz.. ne bir hayat var. geç vakte kadar beni aþaðý salonda alýkoymuþlardý. yavaþ yavaþ uyuyan bir çocuk gibi baþýný kayalarýn beyaz yastýðýna * Ben buraya bugün gelirken. fenerler sönmüþ. güzel küçük yüzündeki sevinç sönmüþtü. yüzüme hafif bir ay yordu. onu zorla e imden çekip alan ihtiyar kalfaya minnettar oldum. nefesimi nefesleri. Öyle olmasaydý. . yabancý deðil. Köþkün en büyük kusuru arý kovaný gibi iþlemesi.) Karþýyaka. Munise. Küçük Sabah ir bebek gibi güzel. baþlarý sevgililerinin boynunda. Demin yukarý çýkarken. muhteþem bir donanma aydýnlý anan Kordonu'yla görülecek þey. Üç gün evvel Ferhunde ile Sabahat. gö onlarý gece denizleri gibi koyulaþmýþ yeþil gözlerinde. Köþkün ihtiþamý biçarenin gözlerini kamaþtýrdý. kendi kendime öyle dedim ama. Bu çocuk. Yalnýz onlar deðil. dedi. biz artýk baþkasýnýn evindeyiz çocuðum. Denizden gelen fýsýltýlar..... Senenin on ayýný Avrupa'da.. bu iki ayýn son gün-lerindeyiz. Daha fenasý. biraz sahil f enerler iyle oynaþan deniz bile. köþkü üç gün evvel býrakm 328 Reþat Nuri Güntekin çaktým. Sana ne mi.. Otuz yaþlarýnda kadar. Cemil Bey'in sesi: .. Yan pencereden birinden. Misafir. öyle genç kýzlarýn dudaklarýndan geliyor ki. Çocuk. Kolundan tuttum. Ýnþallah yine kendi evimiz olursa o vak dedim. Burada ne güzel. Bir genç askeri doktor gelir giderdi. Beni bu köþke bir küçükhamm gibi nezaketle kabul ettiler. ayak çekilmiþ. þirin. Kalfa hanýmlardan biri. daha bunlarý anlayacak yaþta deðil. dedi. bu hafif aydýnlýkta yalnýz elbiselerinin siyah yahut beyaz lekelerini fark ettiðim insanlar. Kendi yüküm. Onun için hürmet ediyorlar.. Bunun için gayet hýrçýn tabiatlý. mutlaka her misafire çýkmam için ýsrar ediyorlar. Bereket versin.. þimdi kumsalýn bir kýsmýný boþ býrakarak ÇALIKUÞU 327 daha uzaklara çekilmiþ. hayaletleri fark edilen kaya yýðýnlarýnýn üstü. beni ne kadar ince oynuma doladý.

. Bu hafif baygýnlýðýn sebebi baþkaydý. s sýz býrakmamak için: . Herkes bana beðenen. lodosun tesiri olacak. Onlara yalan söylemiþtim. Fakat nereye? Ara dan üç gün geçtiði halde bu karar tatbik edilemedi. Hepsi beni. evlatlýk kabilinden lara böyle muameleler yapmak âdettir. Cemil Bey. nazik.Nasýl deðil. Bir par deðiþmesiyle gül gibi sararýp soluyorlar. Bir merdiven parmaklýðýna sarýlmasaydým. Merdivenbaþý dar olduðu için geçecek yol kalmýyordu.ya bu merdiven baþýnda birdenbire doðan pembe mehtap! Hangi mehta ba o kadar gönül alýcýdýr ki?! Cemil Bey. Buraya geldiðim o ümitsiz akþamda. Geçmek istedim. böyle zannettikleri için adeta minnettar oluyordum. O. üstüme hafif bir baygýnlýk gelmiþ. dedim. köþk misafirlerle doluydu.Uykum kaçtý. Bu hýçkýrýðý boðmak için mendilimle aðzýmý kapamak istedim lanan dudaðýmdan ince ince kan sýzdýðýný gördüm..Mehtap zamaný deðil ki. Konaðýnýzda bunlarýn vaziyetinden pek farklý olmaya ir vaziyeti kabul etmekle ben. dudaklarýmdaki þaþkýn gülümsemeyi bile söndürmeye çalýþa belki daha az gözlerimi kapamýþtým. Ben. dedim. Reþit Bey. . Kadýn hizmetçi. Yapýlan terbiyesizlikten sonra bu soðuk edebiyat. Merdiven penceresinin yanýndaydýk. Fakat dudaklarýmdan boð r hýçkýrýktan baþka ses gelmedi. misafirler telaþ etmiþlerdi. Hâlâ buradayým. sýcak nefesini yüzümde hissettim ve k uvvetle kendimi geriye attým. efendim. . Sert bir sesle: .Yaptýðýnýzda bir fevkalâdelik yoktur efendim. onlarý baþýmla tasdik ediyor. ömründe ilk defa aç kalmýþtý. de yazmaya utandýðým þeyi artýk itiraf etmek zamaný geldi. þakalaþýr gibi ikimiz de gülerek bana zorla birkaç yud su içirmiþti.. Reþit Beyefendi ve küçükhaným yeni satýn alýnmýþ bir süs eþyasý gibi misafirlerine gösteriyorlardý. bir yeriniz incindi mi? dedi. o gün. beni affediniz. hasta bir kýz sanýyorlardý. Çünkü geldiðim gece. Feride Haným. Mamafih. Bunlarý söyledikten sonra telaþsýz ve lakayt bir tavýrla merdivenleri çýktým. dedim. yavaþ yavaþ. Bir gevezelik falan etmemden kor kmayýn. diye yalvaracaktým. Fakat buna imkân yoktu. küçükhanýmlar. Bu gece ben dünyanýn en adi bir adamý gibi hareket ettim. yarýn sabah rasgele bir bahane ile çýkýp gideceðim. Yeni vaziyetimin beni mecbur ettiði mahcup nezaketle herk esin ayrý ayrý gönlünü almaya çalýþýrken. r Reþat Nuri Güntekin 330 "lý" Ertesi sabahý beklemek daha münasip deðil miydi? Tabii böyle. Karþýyaka. Bir þey anlamamýþ gibi görünerek usulca kaçmak istiyordum. meþakkate tahammülü olmayan bir küçükha-ným. Beni aff ettiðinizi söylemek mürüvvetini esirgemeyiniz. aþaðýya kadar yu: va ktým. Cemil Bey.Bir þey deðil. birdenbire tanýmadým efendim. az acýyan bir gözle bakýyordu. saða doðru bir adým attý. pencereden mehtabý beklemeye çýktým.. dedi. kendimi kaybet bire sandalyenin kenarýna oturmuþ. nazik küçükhanýmlarý. Ah. Ben buraya bir akþamüstü ortalýk kararýrken gelmiþtim. odama doðru y Bir elime çantayý. küçükhamm. Sabahat. beyefendi. Hafif bir ýstýrap feryadýný zapt edemedim. birdenbire beni bileklerimden yakaladý. 11 Ekim . Fena halde baþýmý çarpmýþtým. Açýk kalmýþ bir panjurdan giren hafif aydýnlýk içinde Ce de bu kaný görmüþtü.Feride Haným. dedi. ehemmiyeti yok.Feride Haným. buna çanak tuttum. küçükhaným. yalnýz beni býrakýnýz. elinde bir bardakla koþmuþ. Maksadý hissetmiþtim. bu zamanýn asabi. gürültü etmeksizin yanýma inmiþti.Hayýr. bir elime Munise'yi alarak kapýyý çekip gitmek kolay. Yüzünü görmediðim halde pek telaþ ve heyecan hissediyordum.Affedersiniz. Misafirlerden yaþlý bir hanýmefendi gülümseyerek: . Çalýkuþu. ÇALIKUÞU 329 . Sesi teessürlü titreyerek: . tüylerimi ürpertti ve bana bütün cesareti i iade etti.

teyzelerinden birinin kýzýný severmiþ.. çok þeytan bir kýz. o bir dalda durmaz. . Bu. dedi.Feride Haným isterseniz sizi bu güzel zatla evlendirelim." diye haykýrýþtýlar.Nafile. karýsýnda ge ile dayak yermiþ. arkadaþlarýný etrafýna toplayýp onlara fotoðraf gösterm ki fotoðraflarda deðil. ne güzel. vazgeçersiniz. albümün üstüne. sandalla Bayraklý'ya g ÇALIKUÞU 331 dip gelecektik. bu fotoðrafýn sahibiyle eðlenmedi bilâkis. Fakat tam sokaða çýkacaðýmýz vakit. ilk karýlarýný dý.Feride Haným. Ferhunde. Hiç dönmeye niyeti olsa. fakat dýþýrlýklý olduðu belli. benimle þaka etmeye çalýþýyordu: . çok alaka ve hararetle arkadaþlarýna þu ilatý verdi: . Münevver Teyzem'in zevcidir. güzel maskaralýklar tti. Bir etajerin üstünde aile. heybetli bir paþa. Bey. Albümün yapraklan içinden gözlerime bakarak gülümseyen bu fotoðraf. ih . dedim. Mese rla dolu. Gayet yavaþ bir sesle. hiç olmazsa ömrün atlý gülmekle geçirir. þimdi münhaldir. bu kadar nazik bir gence vefa . dudaklarýný bükerek hocayý al alýyordu. hayatlarý. sarýklý po hoca efendi kýyafetinde görünüyordu. Kâmran'ýn fotoðr * Sabahat. Bu manzara. bir burnu var ki. deli gibi gülüyordum. dünyaya emredecek gibi görünen bu koca sakallý adam. irer birer köþelere çekilerek gizli gizli konuþtular. Böyle baþ baþa gýdýklanmýþ gibi gülüþ lum. Bu kadar güzel. Ben de onlar gibi hafif bir fery medim. mebus. bir baþýna evden kaçmýþ. Sabahat'in onlar için söylediði sözlerdeydi. memleketinin þivesiyle: "Tatlý canlarým gidi arýn!" diye baðýrmýþ. 332 Reþat Nuri Güntekin Ben.Çok doðru söylediniz. dedi. Geçen ilkbaharda istanbul'dayken düðünleri oldu. Küçükhanýmlar bir parça piyano çaldýlar. Akrabalarýndan kerliferli bir hanýmefendi. mebusumuza varmaktan korkarým. hiddetle gözlerini açarak mebusa bakýyor. Onun karþýsýnda duran fotoðrafýný ise. biraz dedikodu yaptýlar. þimdi mebusa lâyýk bir alafranga haným arýyor. Reþit Bey'in. aylarca yemeden. gayet þýmarýk bir þeymiþ. Nihayet. Ke ndini görseniz acaba bu fotoðraf bir þey mi? Bir gözleri. ÇALIKUÞU 333 Bu tafsilâtý. baþka saadet bulunmazsa bile...Bu bey.Hemen mektup yazýnýz. ir türlü istememiþ. Her birisiyle öyle eðl r. sayfayý çevirmemesi için Sabahat'in elini tutuy or. arkamdaki piyanoya dayanarak hiçbir þey söylemeden. bu fotoðrafý görürseniz. ben razýyým. ufak tef yet hoppa. Sabahat. görülecek þey! e daha tuhafýný söyleyeyim: Bu bey. insan. Misafirlerini eðlendirmek için. hep bir aðýzdan: "Ah. On beþ ile yirmi yaþ arasýnda dört küçükhaným. o kadar güzeldi ki. bir ine karýþan dalgalý saç kümeleri arasýndan baþýmý uzattým. Kâmran. hiçbir hareket etmeden di lemiþtim. kaynanasýnýn elini öptüðü vakit oradaydým. bana döndü: . dedi Misafirler. hâlâ albümün içinde bana gülüyordu. Bunlardan bir ta esini çekerek masanýn baþýna geçti. çocuk gibi aðladý. çok tatlý. Bu kýz. ahbap fotoðraflarýyla dolu albümler vardý. Feride Haným. içmeden kesilmiþ bu vefasýz kýzý beklemiþ. "Kalpsiz" dedi Sabahat. acayip Çalýkuþu'nu hatýrlamýþ olacak ki. Öðleden sonra bir deniz gezintisi yapacak. aksi gibi yaðmur baþladý. hâlâ gülerek masanýn baþýndan ayrýldým. gülmekten bayýlýyorduk. evlenmelerine bir gün kala. yabancý memleketlere gitmiþ. g olacaðý gece kaçýp gider mî? Münevver Teyzem. Gönül bu ya". bakmakla doyulur þey deðildi. Konyalý bir süt dayýsý vardý ki. Ellerini sallayarak beni ardý. Çalýkuþu. Ferhun-de'ye: . hatta bunun için ismine Çalýkuþu derlermiþ. tabiatlarý için öyle tuhaf þeyler söylüyordu ki. ne olursa olsun. Arkamýzda çar zun mahzun salona döndük.Bugün Ferhunde ile Sabahat'in yine izmir'den misafirleri gelmiþti. ben mebusumdan vazgeçemem diyerek yaklaþtým. . bir gün vapurdan lý iskelesine çýkarken kaza ile denize düþmüþ. mebus olduktan ak ve tek gözlükle çýkarmýþtý. Hoca Efendi.

Kâmran. benim gönlümün þefkate olan açlýðýný doyuracak. Artýk bu evde kalmamayý iyiden iyiye zihnime yerleþtirdim. uzunca bir kýr gezintisi yapmamýza müsaade etmiþti. mutlaka güzel bir yer olacak. Ben.Peki. açýlmak için biraz güneþ. F t Sor mektebi için verdiðim söz. miniminileri g biçareler. bugüne ömrümün en þen. Emrimi alýncaya kadar köþkte kimseye bir þey söylemek istemiyordum. bu haberi aldýðým vakit aðlar. tekrar oraya. Kalbim çarpmaya baþladý. Dün sabah vapurda eski muallimlerden Sor Berenis'e tesadüf et tim. Kuþadasý'na. bir tehlike teþkil edecek kadar derin ve geniþti. akþam 334 Reþat Nuri Güntekin karanlýðý içinde köþke dönünceye kadar aðlatmasaydý. derin derin sevmeye baþladýðýmý anladým. fakat talihine iyi bir yer çýktý. Hasta gözler gibi hasta gönüller i karanlýktan iyi ilaç yok. muallimliði açlýktan ölmemek için kabul etmiþtim. gönüllerinin bütün minnet ve muhabbetini veriyorlardý. Ne istediðini merak ederek yanma girdim. oraya gitmeden evvel Maarif Ýdaresi'ne uðradým. Bu meslek. Ben sadece: . saadet de hasta gönülleri öyle sýzlatýyor. Seni Kuþadasý mektebine göndereceði Kuþadasý. gülerek: "isterseniz onu size hediye edeyim?!" dedim.Feride. Öteki tarafa geçmeye muvaffak olmuþtum. Ben. bayýlýr. Hesabým doðru çýkmadý. ben birkaç günden beri seni arýyorum. i gösterenlere. avucuma batan dikenlerin sýzýsý beni. ni tutardým. diye þaka etti. Onu bir kere de iki ay evvel görmüþ. evrakýmý geriye almaktý. dedim ve birdenbire atladým. fakat bunun da baþka bir tesellisi. gelirim.etmemiþ bir kýza "kalpsizden baþka bir þey denemez. Bu tarafta rahat bir hayat vardý. Bir sel ç n geçiyorduk. ömrümün en m ecektim. Þimdi. yabancý memleketlere kaçmýþtým. sefalet. Düþmemek için bir diken kümesine sarýlm bu kaza baþýma gelmeseydi. mektepteyken pek seviþtiðimiz için bir parça hali anlatmýþtým. etrafým-dakileri bu k ve þenliðe boðmadým. hasta gözler incitiyorsa. Bu þefkat. Baþýmdan günlük korkularýnýn aðýr hülyasý. O ölmüþ günlerin ölmüþ rüyasýný mak zaten mümkün deðildi. çukurun öte yakasýna bir kasýmpatý gördü: "A. maksadým.. kulaklarýmdan erganunl eri yavaþ yavaþ silindi. çocukluk rüyalarýmdan bir kýsmýna tekrar kavuþmak mümkün olacak.Peki Ma Sor. mekteplerimizin bakýmsýz kalmýþ kaba saba ellere ziyan olmuþ.bu leri. senin yaþadýðýn. ömrümde hiçbir gün. nefes aldýðýn dünyadan uzaklara kaçma . Munise bile onlar arasýndan gelmemiþ miydi? Bundan baþka son bir senelik hayatýmýn bir iki tecrübesi daha vardý. nefretim o d buldu ki. dedim. Ýki üç günde bir Ýzmir'e iniyor. birisi: . if Ýdaresi'ne uðruyor-dum. M beri beni aradýðýný söylediler. iyi olacaktý. o günlük kokularýnýn. teþekkür ederim. Maarif Müdürü beni . p aðýr erg inin içine düþersem. bugünkü kadar gülmedim. öyle" sanýyorum ki. Fakat yeni bir vaka be . Bugün. Arkamdan bir çýðlýk koptu. ben senden nefret ediyorum. Öyle olmasaydý. bu uzaklýk kâfi gelmiyor. Fakat ne çare ki vaat ettiðim kasýmpatýný koparýp g dim. Hatta. ne güzel! K mümkün olsaydý!" dedi. Öbür tarafta belki yine ÇALIKUÞU 335 zaruret. Aydýnlýk. sen bizim hayatýmýza alýþýksýn. Sor Be-renis dün dedi ki: . cevap vermeden düþünüyordum. ke alarýnýn saadetine vakfetmek tesellisini bana verebilecek. Müdireye seni tavsiye ettim. içimden öyle geldi ki.Köprüsüz de geçilir zannederim. Karanti-na'daki mektebimizde bir Türkçe ve resim muallimine ihtiyaç var. Zaten.Çok bekledin kýzým. Ayrýca ev tutmaya hacet yo k. Akþamüstüne doðru hava açmýþ. dedim. ben senden nefret ettiðim için. Bir iki dakika kaldým. Her þeye rað-men. tekrar kavuþacaðým miniminilerin muhabbet ve merhamet kleyen hayallerine gülümseyerek: . Düþünmeye bile lüzum görmeden: . mektepte kalýrsýn. Çünkü ayaklarým çukurun tam kenarýna basmýþtý. Misafirlerden biri. ne güzel isim. benim adým. bi bilir. baþýmdan münasebetsiz bir kaza geçmeseydi bugüne. beyefendi. Çukur. Fakat ne ziyaný var? Deðil mi ki. giderim.Köprü olsaydý. en eðlenceli gü Kâmran. baþka bir cazibesi yok muydu? Gözümün önüne. Halbuki ben. Hanýmlar gülüþtüler. bir parça þefkat bekleyen çiçekler gibiydi..

kendi kendime: "Kuþadasý. bu kadar zamandan beri aradýðým saadeti. evvelce zannettiðim gibi. saltanatý var. iki muallimimiz daha var. Kuþadasý. Tabiatýn. Ferhund ile Sabahat. Birkaç sene evvel b e bir þeye isyan ederdim. Dünyayý g ni buraya ikinci muallimelikle göndermiþler. hiç münasebeti yokken demiþti ki: . Pek güzel bir memleket diye mi? Hayýr. Öyle sanýyorum ki. birden sevinmiþ. ben seni günden güne daha ziyade seviyorum. yaþlý iki haným. baþka söze arak söylüyordu: . dün gece büsbütün açýldý: . yaln r hayat geçireceðim bir Robenson adasý çýkmadý. Demek bütün bunlar. Gençsin. Eh.avare. Bir ay evvel buraya geldiðim vakit. Fakat ne yapayým ki hakikat. mektebin baþmualli-mesi beni karþýsýna aldý.Kýzým. Mes ela geçen gün. malumatlý görünüyorsun.Sizinle görücü gider. Güzel bir adam deðil ama. Burasýný her yerden ziyade sevdim. Reþit Beyefendi'ye bir hanýmcýk arardýk.ni buna mecbur etti: Büyük kalfa bir zamandan beri bana tuhaf tuhaf þeyler söylüyordu. Ne çare ki. ne dersin kýzým? Ben. Sade ben deðil. Kalfa hanýmýn bu sözlerine ben bir: "Kapý yoldaþý teveccü a bir mana ve-remiyordum. Fakat þimdi. kalfacýðým.. bu debdebeyi bulamaz. Bej) Kuþadasý'ný güzel ve r yer olmadýðý için seviyorum. sana ne kadar teþekkür etsem az.. ben erken yatacaðým. Bilakis her zamankinden ziyade çalýþýyorum lde? Verilecek cevap biraz gülünç. küçükle küçük oluyorsun.F 22 . Elimden geldiði kadar çalýþacaðýmý vaat ettim ve sözümde durdum. Bu his beni aldatmamýþtý.. sözü kesmek için kalfaya lakayt bir tavýrla þu cevab dim: . 25 Kasým "Kuþadasý'na gider misiniz?" dedikleri vakit. hatta top oynamasý. Feride Haným . Son a þaþkýn þaþkýn yüzüme bakan ihtiyar kadýna: ÇALIKUÞU 337 . Kalfanýn bu sözlerinin. Saba-hat'le Ferhunde'nin derslerine bu derece ehemmiyet vermesi. debde i. ben çocukluðunu bilirim. þu Bey'e münasi ir kýzcaðýz bulabilsek. Fakat anlamamazhktan rek dinlemeye devam ettim. bana dedi ki: . Ah. genç çocuklar ama. Maazallah. büyükle büyük. bitkin bir kadýn. Birkaç ay sonra niþanlým oraya gelecek. bir þey demiyor acý acý gülümseyerek düþünüyordum. Buna benzer daha birçok sözler. bana dün dedi ki: . herkes öyle. birisi tarafýndan söylendiðine þüphem kalmadý.Beyefendi. yarýn öbür gün e Sabahat kocaya giderler. kudret. O baþladýðý bir söze devama cesaret edemediði vakit.. Reþit Beyefendi'nin bana o kadar hürmet etmesi. ben bir iki gü r Kuþadasý'na gidiyorum. Halbuki ihtiyar kadýn. Munise ile -bu sarý papaðanýmla. ne yapsak da seni bu eve baðlayabilsek acaba? Benim aklýma bir çare geliyor ama. bizimle saatlerce þakalaþmasý. Kuþadasý.. tabiatý da fena deðil. vaat ettiðinden on kat ziyade çalýþt y içinde gerek mekÇalýkuþu . evleneceðiz. Elli yaþla kadar. Rahatým pek yolunda olduðu için mi? Bu da deðil. b enim adam.birbirinden tam üç ay fasýla ile dað gibi iki oðlumu kara topraða verdim. hasta. Maarif kâtibinin: "Reþit Beyefendi istese seni Fransýzca muallimliðine tayi ederdi. gönül rahatýmý mutlaka orada bulacaðým! m. Baþmuallim Haným. Kýzým. Sen geldikten sonra bir baþReþat Nuri Güntekin 336 illi ! kalýk oldu. bir haramzadeye düþersek.Kýzým. insan burma býyýklý delikanlýlara da varýr ama.Feride Haným kýzým.. hal fena. herhalde bir maksadý var!" diye söylediði sözler aklýma geldi. deyip odama çekildim. eve tat vermiyorlar. yaþlý bir adam deðil. Bildiðin gibi idaret et. yalnýz güzel simalarý deðil güzel t l denizleri de insana gizli gönül azaplarý versin diye yaratmýþ. onlardan hayýr y ok.. hani vallahi kimse bir þey söylemedi..Allah rahatlýk versin.Kýzým. ev hanýmsýz gitmeyecek. sakýn aklýna bir þey gelmesin. mektebi sana orum. ahlâkýn güzel. de-1 dim.

ellerimi tuttu. kendini baþkalarýna vermek ne güzel þey! Çalýkuþu tamamýyla eski Ç deki müphem yaþamak yorgunluðu. Saçlarým. onlarýn saadetlerine kendi mek artýk beni korkutmuyor. dedim. Bu halde bir adamdan kitap sormak saygýsýzlýktý. çarþafýmýn üstünden saçlarý a bir gün bile deðil. bütün ruhuyla. sýrtýndan ceketini atmýþ. Fakat o. Muharebe baþlamýþ. bir yaz semasýna m llat olmuþ geçici bir bulut gibi'hepsi daðýldý. Fakat mektep kurtulunc aya kadar ben ne yapacaðým.. aya bu karýþýk þeyleri düzeltmeye çalýþýyordu. O. bir feryattý. senin burada ne iþin var? diye sordu. yalnýz boynunu. beyaz kirpiklerinin içinde tarif edilmez bir tat lýlýkla parlýyordu.. var. Muvakk at hastane yapacaklarmýþ. kapýlardan biri k: . Kuþadasý. ÇALIKUÞU 339 Kuþadasý. muallimeyim Doktor Bey. Arkadaþlarýndan en minimi klara varýncaya kadar herkes seni seviyor Ben bile vakit vakit derdimi. Ben. Bu. kitabý dini kaybetse bulamayacak. Hayatýmý mektebe vakfettiðim içi bile vermiyordum. l Aralýk Bir zamandan beri etrafýmda bir muharebe sözü dolaþýyordu. dedi. Ne isterlerse yapsýnlar. nasýl vakit geçireceðim? Kuþadasý. Hangi gizli ruh alakasý bizi birbi e baðlamýþ. Fakat. oradan kaçmak istedim.Vazgeçiniz. Zavallý kadýn. kardeþleri. týpký Zeyniler'deki gibi bana: . Baþhekim. Bugün kasaba birbirine girdi.Söyle bakalým. ihtiyari ellerimi yüzüme kapadým. iki sene sonra kýrk yýllýk iki dost. Yarabbi. Birdenbire: . Çaresiz geri dönüyordum. Mekt bir neþesizlik çöktü. küçüklerimden birçoðunun orduda babalarý. hiçbiri kalmadý. Üstlerine büyük adam gibi halim bir mahzunluk çöktü. ihtiyar doktor birdenbire kýzdý. 16 Aralýk Ne aksilik.Beyefendi hani siz Fransýzca resimli kitaplar bulmuþtunuz. Kuþadasý. Baþýný çevrimeden öyle fena. ben de kendimi tutamadým: . Bir hastabakýcý kadýn.Biliyorsunuz ki. insan kalbi. bilmiyor. yine týpký Zeyniler'deki gibi. sen gülerken gülmeye baþlýyorum. ne Ýzmir'deki isyanlar. ak sa dum. öyle ayýp bir cevap verdi ki. Hastabakýcýyý eteðinden çektim. Odanýn içi þiþeler. Çocuk gözleri gibi berrak mavi gözleri. dedim. bu gözlerin içine gülerek: . galiba birkaç kitap kaldýrmýþtý!. . yüzünü çev . 24 Aralýk Bugün. hastaneye her gün kafile kafile yaralý geliyormuþ. birkaç saat birbirimizi görmüþtük. Þiþelen devirerek yanýma geldi. 15 Aralýk Muharebe baþlayalý on beþ gün oldu. nerede onlar? dedi. hatta bir baba kýz gibi bizi birbirimizin larýna atmýþtý? Ne bileyim. Yüzünü görür görmez. bir sonbahar akþamý. birer birer aðarýncaya kadar baþkalarýnýn çocuklarýna. öyle anlaþýlmaz bir þey ki!. umrumda deðil. ecza kutularýyla doluydu. minnettar oluyordu. kendi kara gözleri için çalýþtýðýmý zannediyor. insan.Vay küçük yine mi sen? diye baðýrdý. yaramaz. Hayrullah Bey. ben. gerek çocuklarýmýz çiçek gibi oldu. Memleket memleket geziyor . yüreðimin acýsýný u utuyorum. 340 Reþat Nuri Guntekin Mübalaða etmiyordum. baþýmý çekerek. gönlümün içinde öldürülen rini baþkalarýnýn çocuklarýna verdim. ne aksilik! Bugün kumandanlýðýn emriyle mektebi iþgal ettiler. fakat hissediyorlar.. Arkasýný döndüðü için. Allah senden razý olsun. sargýlar.Bir kere de Baþhekim Bey'e soralým. Çalýþmak.. mektepte kalan birkaç kitabý almaya gitmiþtim.338 Reþat Nuri Güntekýn tep.Doktor Bey. Biçareler siz. Zeyniler'deki Doktor Bey! diye feryat ettim. iki sene evvel. tam bu dakikada. Öyle bir karýþýklýk ki. farkýnda olmadý: .

Hayrullan Bey.. ecza odasýndaki bir koltuðun içinde uyuklamýþ-tým. ne vakit isterseniz iþe baþlarým. ha? Zaten arada büyük bir fark yok. iki büyük kusuruna raðmen. Bütün hayatýmý ve gönlümü biliyor gibi nihayetsiz bir esefle: . Gülerek omuzlarýmý silktim: .. bu da sebep olur mu ya? Bazý aðzýndan öyle þeyler çýkýyor ki. askerliktir.Peki Doktor Bey. Ýnsanýn dine bile itiraf eteme-diði en olmayacak þeyleri öyle ustalýkla aðzýndan alýyor ki. Akþama kadar beraber çalýþtýk.. O.Fakat bir þartla Doktor Bey.Uyu küçük. ne olursa olsun.Aldýrma küçük.Bu yaþta. hatta hoþ gösteren çocuklara benziyor. öyle olsun yaramaz. dalgýn dalgýn gülümseyerek tekrar uyudum. . sevimli mahcubiyetleriyle affettiren. Hatýrlarsýn ya? Burada da bana yardým eder misin.. uyku galebe etti.. Bazý geceler evime bile dönemiyorum. caný sýkýlmýþ gibi beni parmaðýyla tehdit etti: . Ýþ o kadar çok ki.. Seni böyle memleket memleket gezdiren her kimse ondan.. ben kitaplarýmý unutmuþtuk.Maarif demek istiyorsunuz.. Omuzlarýma hafif bir elin dokunduðunu hissettim. bak þurasýný ne hale koymuþlar? El deðil ki. Yanýmda pek askerce konuþmayacaksýn. Ýkinci kabahati bundan daha büyük.. Mamafih.... minnetimi anlatmak i stiyorum. bu ihtiyar doktoru çok seviyorum. küçük kýz.. hem de ateþ karþýsý arý bu aylarda benimkilere yardým. kabahatini kendi de biliyor.Kimden. Doktor Bey. ha benim sevgili ayýcýklarým! Zaten ikisi ruh itibariy le öyle birbirlerine benzer ki. bunlarýn irapta mahalli yok. ha senin minimini maymuncuklarýn. adeta.um. Doktor Bey? dedim. Ne musibetti o köyün adý? Orada sana hastabakýcýlýk ettir di. 26 Aralýk Bir aydan beri Hayrullah Bey'in yanýnda hastabakýcýyým. öyle olsun. gözlerimi k diyor gibi görünmeye çalýþarak: .. Bu kaba saba adamda anlaþýlmaz bir nicelik var. Doktor Hayrullah Bey'di. Benim üþümemden korkmuþ.Gayret ederim küçük. hastaneye gelen yaralý kafilelerinin 342 Reþat Nuri Güntekin ardý arkasý kesilmiyor. Gerçi etrafýndakiler de buna hak kazanacak münasebetsizlikler yapýyorlar am a. bu þefkat. Ben utanarak: . Yorgunluk. Günler um. Mesel . Doktor. Mamafih arada bir kaza olursa kusura bakmazsýn a rtýk. . yine Zeyniler'deki iddiasýný tekrar etti.Mektebimizi aldýðýnýza o kadar üzüldüm ki. çocuk gibi sevindim. Birdenbire yüzüm güldü.. kabahatlerini. Bunlardan biri kaba kelimel er kullanmasý.. S luktan bitap düþmüþ. O. bana öyle tatlý geldi ki. uyandýrmamaya çalýþarak üstüme ince bir battaniye örtmek istemiþt giren hafif seher aydýnlýðý içinde daha solgun ve yorgun görünen mavi gözleriyle gülümsedi . halin daha mden mi haber soruyorum. rahatsýz olma. küçük? dedi. Muhabere devam ediyor.. Dün gece geç vakte kadar aðýr yaralý bir ihtiyar yüzbaþý ile meþgul olmak lâzým gelmiþti. gözlerimi açtým. dedi. Bana kuvvetimi ve sevgimi harcayacak bir iþ ol un da. yanýndan kaçýyorum. ayný temiz çocuk yüreði. konuþmaya devam ediyorduk: . Yine hatýrý sayýlacak derecede fena bir kelime.Bana baþka bir fikir geliyor. gülerek: . daha ecirli bir iþtir. diyor. Þimdi buraya tayin ettiler..Hâlâ mý haber yok. bu çehreyle mi? Peki.Ne yalan söylüyorsun küçük? Dudaklarýn yalan söylemeyi öðrenmiþ ama gözlerin. dedi. O ilaçlarýný. bu halle.Hemen þimdi. tek sen vahþil ik gösterme. sonra tabii memleketimin çocuklarýna hizmet etmek emeli .. yarýn geleceðini haber aldýðým hasatlarý kabule hazýrlandýk... Bir þey söylemek. gayret ederim. Bu söz. beni çok müteessir ettiði için ke esi kelimesine aklýmda kalmýþtý: ÇALIKUÞU 341 . . Kuþadasý. Ayný saffet. saf piþmanlýklarýný.. . Birdenbire yüzüme su serpilmiþ gibi ürperdim. Bu dakikada.

ken baþ eðmekten baþka çaresi olmayan bir sefil gibi göründüðüm gibi o günde beni müdafaa ettin zi.Küçük.Çok memnun oldum. beni müdafaa eden bir babam. b eni yanýnda istiyor: 344 Reþat Nuri Güntekin . kendi odamý verdim la sen meþgul olursun. Çarþafýmý attým. böyle þeyler göstermek doðru deðil. Konuþa konuþa odaya girdik. çocuklarýn açlýktan. bir daha beni bu yaralý zabiti yanýna göndermemesini doktord n rica edecektim. ateþi. Yaralandýðý günden beri.Sana. utanýlacak bir þey gibi daima gizlemeye çalýþýyor. bugün bizi karþý karþýya getirdi. ok gibi yüreðime saplanmýþtý. ÇALIKUÞU 343 Halbuki o. 28 Ocak Bu sabah. hastalýðý. beþ on lira gönderelim. dokuz ay sonra karýsý tifodan ölmüþ. kaç defa kendini kaybetmiþ. kim bilir. Yüreðimde. dedi. Tanýdý. Fakat hasta.. yanýmýzdaki yatakta bir askeri muayene ediyordu. Çünkü onun birkaç mislini hastalara sarf ediyo Mesela bir gün evvel. hafif bir gülümsemeyle tekrar gözlerini kapadý. ben hazýrlanýncaya kadar ameliyat bit ralýyý sedye içinde yukarýya gönderiyorlardý. ihsan Bey! Bir zaman evvel çocukluðumdan. Ara sýra sorduðu tek tuk suallere kuru cevaplar vermekten baþka bir þey yapmamýþtým. bir . sürgüne gönderilen bir adi sokak kadýný zille- ÇALIKUÞU 345 tiyle elimi suçsuz yüzüme kapayarak þehirden çýkýyordum. Çok büyük ihtimama ihtiyacý var. yatakta yüzü. Hayrullah Bey." Genç bir erkânýh rp binbaþýsý. Dünyayý baþtan baþa bir zulüm.Küçük. istikbalinizi tehlikeye koymak. neyinize güvenir de böyle alay alay yumurcak çýkarýrsýnýz ortaya? dedi. Hastab r. Mademki hazin bir tesadüf. Fakat o. Münasip bir vakitte bunu ihtiyar doktara söyle ektim.'de Abdürrahim Paþa'nýn evinde tanýdýðým erkânýha geri çekildim. onun bir iptilasý var: "Sevgili ayýcýklarým" dediði biçare neferlere muhabbet! Faka bilmem niçin. Nefe rin ihtiyar anasý. yalnýz yüzünün sol tarafý bir parça görünüyordu. Ç. ama. lâkin ben olduðuma i i. gözlerini açmýþ.ihsan Bey. beni k ar. odadan çýkacak. ne yapacaðýmý þaþarýyorum. sizden kaçmayacaðým. Hayrullah Bey'in beni aradýðýný söylediler. Öyle anlýyorum ki. Bildiðim olmamasýndan istifade etmiþler. sokaklara dö erini yazýyordu. ne para için ne de bir vazife fikriyle askerlik ediyor. elinden iþ gelecek adam yok. diyor. dalgýn gözlerin bakýþlarýndan anladým ki. Bu çehre bana yaba bu yüzü bir türlü bulup çýkaramýyordum. Miral maaþýna herhalde ihtiyacý olmayan bir adam. bu mektubu dinlerken derin derin ah etti. bemb dudaklarýnda. B ndim de farkýnda deðilim. ona ne ermiþti? Evet. bu ihtiyar doktor. dedi. Yüzüne doðru eðilerek iki kere: . Hayrullah Bey. hatta belki ölmeyi göze alarak mürüvvetini gösterdiniz . yaralýnýn sol nabzýný tutmuþtu. O kitten beri bekâr kalmýþ. kendisi Rodosluymuþ. kolu sargýlar içinde sessiz bir insan yatýyordu. torla yanýna yaklaþtýk. fakat Kuþadasý'nda da bazý emlaki var. Fakat. beni yanýna çaðýrdý: . hastaneye geldiðim vakit aðýr yaralý dört zabit getirildiðini haber aldým. Hayrullah Bey. acele acele gömleðimi giydim. bu muhabbeti. bana dah-ha evvel bu meseleden bahsetti: . Bu zalim alay. belli etmeden o ayýnýn anasýnýn adresini al. bu ümitsi . Birdenbire bu biçare n efere döndü: . Ehemmiyetli bir terzilik ettik: "Ameliyata terzilik diyor. ben olduðuma ihtimal vermedi.. bir kardeþim.benim kimseye söylememek için o kadar çalýþtýðým sergüzeþtimin büyük bir kýsmýný biliyor. Bir bomba. yirmi beþ sene evvel evlenmiþ. beni görmüþtü. küçük. Birdenbire zihnimde bir þimþek çaktý. yaralý bir neferin memleketinden gelen mektubunu okumuþtum. Ne vakit nazik bir ameliyat yapacak olsa. sað kolu ile yüzünün bir tarafýný berbat etmiþ. Kuþadasý. beni"gece âlemlerine sürüklemiþlerdi. sefaletlerinin son dereceyi bulduðunu. ihsan Bey! diye seslendi. Doktorun kimsesi yok. bu sözleri bir araya toplaya toplaya bütün bir hikâye meydana çýkardý. Yaralý.

fakat benim bakýþýmýn ona. 25 Þubat ihsan Bey. Ama iþ için deðil.Hakký var. o suratlý adama kimse metelik vermez. dudaklarýný büktü: . baþka bir þeyle tevil etmeye çalýþarak yalandan da dým: . Zavallý adam.cý günlerimizde bir küçük kýz kardeþ gibi kendimi hizmetinize vakfedeceðim. diye cevap verdi. o güzel. Fakat doktoru görmeye gitmedim. ÇALIKUÞU ______ 347 Tepsiyi býrakarak acele acele dýþarýya çýktým.. Hayrullah Bey gülmeye. þuradan kendimi denize atardým. bir aya kadar kendini toplayabilirmiþ. korkunç yarasýna dok daha fazla ýstýrap verdiðini gördüðüm için. Bu sabah sütlü çayýný götürdüðüm zaman. Yine asker inadýnýz uyandý. Hayrullah Bey: .. hýrçýn asabiyetini gizlemeye çalýþarak: . Fakat. bu yaptýðýnýz adeta çocukluk. Benim g de çok güzel bir niþanlým vardý. Ýsyan ettim: . Hayrullah Bey. Yüzünün onu fazla müteessir ettiðini söyledim. ataðýnýn baþucunda kitap okuyorum. Kuþadasý. tamamýyla iyi oldum.Ben. görüyorum ki. baþkalarýnýn iþine karýþmak say ardýrdý da ondan. þunu aber vereyim ki. Doktor Bey. Onu.Artýk gitmek istiyorum.Yatmak daha ziyade hasta ediyor da ondan. yüzündeki yara . Hele siz yaþtaki kýzlar yok mu? Þikâyet eder gibi yakasýný silkeliyordu.. .Lakýrdýdýr o küçük.Biraz daha gayret delikanlý. hatta muzýr bir þey olmadýðý. Bin baþý üniformasýnýn yakasý içinde incecik boynunu yana doðru meylettiren. onun yerinde olsam. ben. biçarenin hiçbir þey söylemediði halde daima çirkin kalmak azabýndan bir dakika kurtu adýðý o kadar belli ki. 7 Þubat ihsan Bey'in yarasý tehlikeli deðilmiþ.Hayatýmý bir parça biliyorsunuz.. diye ilave etti. 346 Reþat Nuri Guntekin Bazen gizli teselliler icadýna çalýþýyordum. O. Kuþadasý. renk vermemek için. daha tamamýyla iyi olmadan niçin giyindiniz? ded lerini önüne indirdi: .Ýhsan Bey. 25 Þubat (Akþama doðru) Hayrullah Bey'le müthiþ bir kavga ettim. sargýlarý deðiþtirirken yanýnda bulunmuyordum. ben. dedim. Evet. þimdi fitnelik etmeye gidiyorum. hatta. Fakat sað k aþýnýn üstünden baþlayarak çenesine kadar bütün yanaðýný kaplayan yara onu korkunç bir sure Hayrullah Bey. bir ayýp gibi utanan hasta asker. ondan nefret yorum. a deta telaþa düþüyor. Ruh güzelliði yanýnda yüz güzelliðinin ne e olur? dedim. Yüreðim dayanamadýðý için deð ranýn bundan çok daha fenalarýný görüyorum. ne çehre ile hastaneden çýkacaðýný biliyor.. Yüreðim merhametten eziliyordu. maðrur erkânýharp zabiti miydi? Teessürümü galiba gýzleyememiþtirn. þakaya vurdum: . sizi baþka türlü sanýyordum. bazý esrarýmý hemen hemen zorla benden çaldýnýz. Öyle surat. gönülde aramak rum. asýl güzelliði ruhta. balýklar a yem olmaktan baþka neye yarar? dedi.ihsan Bey. beni dinlemeyeceksiniz. Bir sene evvel Abdürrahým Paþa'nýn bahçesinde tesadüf ettiðim parlak elbiseli. masal bile söylediðim oluyor. Beni aldattý diye onu kalbimden silip attým. açýktan açýða bir þey söylemediði tsizlik içinde bulunuyor.. yirmi güne kadar dipdiri ayaða kalkacaksýn. dediði zaman. ikimiz de susuyorduk. güzel ve mað li erkânýharp yüzbaþýsý gayri ihtiyari gözümün önüne geldi. sizi iyice paylasýn da görürsünüz. benimle eðlenmeye baþladý: . Yaralýnýn bugünlerini hoþ geçirmesi için kalbimin bütün þefkat kabiliyetini sarf ediyorum. o dum. Doktorunuza her þeyi haber ve receðim. Demin Ýhsan Bey'den bahsediyorduk. . bir þeyim kalmadý. Büsbütün baþka þeylerden bahsediyor gibi görün kadar dünyada lüzumsuz. ümit ettiðimizden az zamanda iyi oldu.

Berbat bir halt ettik. Yüzümü o. o da bana bakmýyor hâlâ pencereden denizi seyre du. zavallý küçük. bunlar sana söylenecek þeyler deðildi. O hafif bir göðüs geçirerek dev -Gayet sade. akþamýn alacakaranlýðý iyiden iyiye çökmüþtü.Doðru küçük.Üniformam mý efendim? Evet. Ah. bu sersem oðlanýn yakasýný býrakmamalýydýn. 350 Reþat Nuri Güntekin . darýlmýþtým. hâlâ gözlerime bakmakta devam ediyordu: . onu sevmediðimi nasýl ispat edeceðim.Ah. seninle beraber kendi kendine de yazýk etmiþ. her þeye yabancý bir halin. Sen. mahzun bir gülümseyiþin var ki. O hayvan. o hâlâ soyunma-mýþtý. yaradýlýþ itibariyle baþkasýn. ayakta duru eki son kýzýltýlarýný seyrediyordu. sen onlardan biri sin. deli kýz. onu sevmiyor musun? . Sonra beyaz kirpiklerinin içinde küçüle küçüle avi gözlerini ta kalbimin içine dikti: . nereden biliyorsunuz? dedim. Lambayý yakmak için on uþturduðu kibriti. Hiddetten sesim boðularak: . Saklamaya çalýþma nafile. Sevda. Bu aþk o. . sevilmek için yaratýlmýþ bir mahluksun. . n uyku gibi akýyor. Feridecik. gözlerimin içine bak da söyle. her þeyi unutursunuz . ihsan Bey. Uðradýðý mir etmek kudretini onda görüyorum. seni o köyde gördüðüm gün. Sen. hakkýn var. Bu sözlerin manasýný anlamýyor. buseden doðmuþ buse ile gýdalanmýþ. zararsýz bir kýzla evlenirsiniz. sevmek. Onlarýn dünyada numuneleri vardýr. bir kadýnýn hiç olma zsa gülmeden yüzüme bakabileceði günlerde bile hoþa gitmemiþtim. Mutlaka mesut olacaktýn. dedim. O. fitili düzeltmek istiyor gibi eðilerek gayet yav aþ: .Böyle söylemeyiniz ihsan Bey. benimle eðleniyorsunu z. ilk defa açýktan açýða derdini söyledi: .Hayrullah Bey. hayretle yüzüne bakýyordum. hâlâ söylüyordu: . Artýk. Bir nizamiye zabiti gibi geriye döneceð Bombanýn yarým býraktýðý iþ tamam olsun. Öyle deðil. siz isterseniz bahtiyar olabilirsiniz Mesela.Hatýrlarsýn ya.Bana bak küçük. þimdi ümidim yalnýz onda. minimini çocuklarýnýz olur. ben de kurtulayým.Niçin bunlarý söylediniz? Benden ne istiyorsunuz? diye aðlamaya baþladým. ne kadar temiz kalpli bir kýz olduðunuzu bilmesem. büyümüþ birtakým perilerden bahseder. yüzüne bakmayý caným istemiyordu: .Baþkalarýnýn içinde yaþarken öyle herkese. Çenemi tuttu. iyi bir aileniz. Gözlerim kararýyor. Þimdi öyle bir alilim ki. rüya gören insanla dalgýn. belli etmeden üfledim. ayaklarýmý yere vurarak: . Pencerenin önünde. Çýrpýnarak.Göreceksiniz. Genç binbaþý. bu hale getirdi. dedi. baþkasýnda zor bulur. bu sözleri bir çocuk saffet ve ýstýrabýyla söylüyordu. bunu anladým. Baþýmý çevirmediðim halde hissediyordum ki.Feride Haným.Ondan nefret ediyorum. Beni bu halde kim ister? Ben ki böyle olmadan evvel. doktorun da aklý baþýna geldi: . bu karanlýktan cesaret almý ir tebessümle baþýný salladý.Üniformanýzý ne kadar göreceðiniz gelmiþ efendim. O vakit. diyecektim. Bir isyan feryadýyla kývrandým. Feride Haným anlaþýlmayacak þey deðil. Söz olsun diye: . yeniden bir kahkaha kopardý. ne olursa olsun. ir hayal zannetmemeli.Niçin bana bu aðýr iftirayý reva görüyorsunuz. çok yanlýþ hareket n. af eni küçük diye beni teskin etmeye çalýþtý. dedim. kulaklarým uðulduyordu. Esatir. Þiddetle kapýyý kapayarak dýþa ÇALIKUÞU 349 Yine 25 Þubat gecesi ihsan Bey'in lambasýný gördüðüm vakit. yüreðimi yakýyor küçük. Odaya. sen onun için senelerden beri çýra 348 Reþat Nuri Güntekin gibi cayýr cayýr yanýyorsun.

çiðdemlerden birkaç tanesini ayýrarak üniformasýnýn göðsüne iliþtirdim: 352 Reþat Nuri Güntekin .Bonjur. "Ben sizinle evlenmeyi rica ediyorum" diyen sesiniz kulaðýmdan git medi.Pek çok. müsterih bir uyku. Beni kabul ediniz. Gözyaþlarýyla perdeli kirpiklerimin arasýndan binbaþýnýn karanlýk yüzünü göremiyordum.Bu gece rahat uyuduðunuzu tahmin ediyorum. . Onlardan küçük bir demet yaparak göðsüme Ýhsan Bey'i. Gözlerimi bir titrek alev e dikerek düþüne düþüne onun sönmesini bekledim. mesleðinizi çiðneyerek.. bunca sabahýnda senin niþanlýn diye an sonra bir gün. kararýmý vermiþtim.ihsan Bey.bugünkü kadar b deðildiniz. Bir kibrit daha çaktým. Artýk. Bahçede cýlýz çiðdemler yetiþmiþti. Bana eski bahtiyar zamanlarýmda da nasip olmamýþ emsalsiz bir gece geçirttiniz. niçin yalan söyleyeyim? Bütün nefretlerime. bu dünyanýn gözleriyle birbirimize bakmayacaðýmýzý. rica ederim. dedim. Ýhsan Bey'in dudaklarý bembeyazdý Kýsa bir sükûttan sonra aðýr aðýr söze baþladý. Sonra.ihsan Bey. Bunu. niþ dýðýmýzý haber verecektim. Her þey bitti. Beni görünce bir çocuk saffetiyle gülümsemeye b Düþündüm ki. Ona döndüm.Feride Haným. senden ayrý e bir hatýra götürmeye. . derdinizi anlýyorum. Bu büyük vaka için her günkü hastabakýcý gömleðim pek sade düþec hzun edecekti. eski karanlýðýn içine düþünce yavaþ y . Baþýmý önüme eðdim: . bir küçük kýzý. kendime. Affedersiniz. kendisini toplamaya çalýþarak: . Uyuyamadým. Size demin hakikati söylemedim. birbirimizin tmeyeceðimizi biliyordum. senin niþanlýn olmak hissini bir türlü gö çýkaramamýþtým. ben sizinle. bütün o geçmiþ þeylere raðme bir parça senindim. ÇALIKUÞU 351 Kuþadasý. bunlar lüzumsuz sözler. baþkasýnýn niþanlýsý diye uyanmak. Ara sýra nden korkuyor gibi susuyor. Sonra bunlarý daha mühim olarak bugünkü kadar. Siz o muvaffakiyetsizliðe uðradýnýz vakit maðrur.Feride Haným. Zorla gülmeye çalýþarak ellerimi uzattým: . Oda. bugünden sonra onu mesut etmek benim vazifem. sen benim için bir yabancýydýn.Feride Haným. ne kadar mesut olacaðýz. ben asýl bu sabah. Kâmran.. evlenmeyi rica ediyorum. -artýk saklamayýnýz. O vakit. Ya siz? .. lambayý yakar mýsýnýz? dedi. birkaç saniye tereddüt ediyordu. 26 Þubat O günden beri. sizi ne kadar mesut edeceðim. Ne söylesem. bir düþmandan baþka bir þey deðildin KâmranL yüz yüze gelmeyeceðimizi. son bir defa baþýný çevirerek. ne yapsam. beni böyle olmayacak hayallere düþürerek büsbütün bedbaht etme dedi. * Bu sabah. týkanmýþ bir sesle: . Bu cevap üzerine ikimiz de sustuk. hakir bir iptidaiye hocasýný müdafaa etmiþtiniz. göreceksiniz . Sade daklarýna götürerek korka korka parmaklarýmýn ucunu öptü. bahtiyarlýk da insaný soldurabýlir. bu sabah yine giyinmiþ buldum. ilk defa bir baþkasýnýn niþanlýsý. kalbinize bu inceliði vermemiþti. Böyle olduðu halde ben. ben bu gece sabah a kadar uyumadým. isyanlarýma. Niçin o biçare iptidaiye hocasý ömrünü sizin saadetinize vakfetmesin? Hasta binbaþý. Ýhsan Bey.Artýk devam etmek istemedi.Niçin yüzünüz solgun öyleyse? . ümitsizlik. çünkü sizin niþanlýnýz olarak geçirdiðim tek saadet gecesinin bir dakikas tmemek lâzýmdý Ömrümün sonuna kadar size minnettar kalacaðým.Düþününüz ki. bundan sonra kimse benim onu için için sevdiðimi söylemeye cesaret ed meyecek. size ölünceye kadar minnettarým. belki göze alarak. arkasýnda býraktýðý þeylere bakmaya biçare muhacir gibi. sana ait birþey gözüyle bakmaktan kurtula Evet.. dedim. ihsan Bey'le görüþtükten sonra onu doktor Hayrullah Bey'in odasýna götürecek. bunca senenin. . hodkâm bir erkektiniz Elem.Altý aylýk bir çocuk kadar memnun. dedi ki: . Artýk. fakat elim bir türlü lambaya gitmiyordu.

okþayýcý bir sesle: . mezarýma onlar götürsünler. çok mesut oldum. Son ra. bugün gidiyorum. bana bu kadar ümit verdikten sonra gitmek doðru deðil.Evet. ben. Bütün gençliðini okumakla geçirmiþ. Fakat.F 23 354 Reþat Nuri Güntekin dolaþýyor. dedim. bu gecenin bir ferdasý olamazdý. Evinde kocaman bir kütüphanesi var. büyük olsun.Biraz daha gayret etseniz.Sevgili ayýcýklarýmdan birçoðunun gözlerini elimle kapadým. Bu gece. buna raðmen. Dediðiniz gibi vazifenizin baþýna döneceksiniz. Bir hasta çocuða hitap eder gibi. bu ses!" dedi. Feride Haným? . sene sonu oldu gitti. arkasýný duvara dayadý. dedi. fakat ne olursa olsun. Feride Haným. Her neyi severse . Geçen gün onu kuvvetli bir itirazla maðlup etmek istedim. izdivaca sahiden ihtimal verdiniz miydi. adeta acý bir istihza ile cevap verdi: . Hem de unvanýmý "Müdire"ye çevirmek þartýyla. Bir ay evvel baþka bir yere gönderdi . * Bir donuk kýþ sabahýna göðüslerinde birkaç cýlýz çiðdem. Maarif memurlarýnýn dedikleri gibi her birinin on beþer. Onlarýn yerinde olsam. ÇALIKUÞU 353 . öyle itirazdý ki. birdenbire silkindi. halim. O. sizin tarafýnýzdan bu kadar sevilmek istemiyorum. yanýlmýþým. bir türlü Kuþadasý'nda kalmak istemiyordu. Biz iki biçare insanýz. bitmiþ bir adam mý sanýyorsunuz? Nihayet bir mahzunlukla baþýmý eðdim: . kahkahalarla gülüp. Kitap yazanlar gibi. bilâkis. yaþlý baþlý r.Sizi daima mesut edeceðim.Sizin yine bir teselliniz var. Beþ yýllýk fasýladan sonra tekrar derse baþladýk.. sizden daha biçareyim.Niçin Ýhsan Bey? Beni istemiyor musunuz? Doðru deðil. Fakat. Zabit. Bu ihtiyar doktoru anlamýyorum ki. Hayrullah Bey. iki derdi birleþtirirsek. belki mesut oluruz diyor dum.. akan sulan durdururdu. ümitsiz bir alile karþý duyulmuþ bir merhametten baþka saiki olmayan ir aþk sadakasýný kabul edecek kadar düþmüþ. maaþa muhtaç deðil. Fakat cesaret edemedi. bunu biliyorum. Çünkü muallim arkadaþlarým tuhaf bir nazarla bakmaya baþladýlar. benimle eðlenerek: .. küçük.Hakkýnýz var. Bu. demek ki bunda bir se bep vardý. Ellerimi tutmak istiyordu. olmadý. mahzun oldu. Baþmuallim. derin derin: "Ah.Hayýr. ýlýk çiçek ko arlarda Akdeniz'in yeþil hareleri Çalýkuþu . günün birinde kendi kýzýmdan küçük bir çocuðu baþýma get ediyorum ki benim de kalbim kýrýlýr. Bahar. gözlerini kapayarak.Feride Haným. Ben kadýný . siz mademki benimle evlenmeyi kabul ettiniz. Ben bu cihetten u iþe memnun olmadým. Gerçi bunlar. Yerine beni tayin ettiler.Daha iyi dedin ya. ihsan Bey? Mademki sizinle niþanlanmak istedim. . sonra. malumat cihetinden de çok mükemmel bir adam. meziyetli insanlar deðil. Mart iptidasýnda Hayrullah Bey'i tekaüt ettiler. hemen hemen sert bir sesle: . derin bir heyecan içindeydi. Dünyada kitaptan lü oþ þey olmadýðýný söylüyor. birkaç saat sonra sizden ayrýlmýþ olacaðý .Niçin olmasýn. isterdim ki. . sýnýflarý pýrýltýlý güneþ aydýnlýklarýyla. mektebi iade ettiler. hiç bozulmadý. Mamafih. öyle malumatlý. beni sevdiðinizi iddia ettirecek. çocuk olsun. dudaklarýnda onlar gibi yalancý bi rþýya gelen yeni niþanlýlar on dakika sonra gözlerinde yaþlarla bedbaht bir aðabey. ben. kimsesi ir kýz kardeþ gibi birbirlerinden ayrýldýlar. Kendisi zengin adam. demek ki beni seviyorsunuz. . beni. O. Kuþadasý. beni budala deðil diye sana kim söyledi. Fakat o. yirmiþer senelik "kýdem"le-ri var. hatta beni de buna teþvik ediyorsunuz? d edim. Duvarda asýlý duran kýlýcý göstererek ilave ettim. okuyanlarýn da hayatta hiçbir þey görmeden dalalar olduðunu iddia ediyor. 2 Nisan Üç gün evvel. Fakat azým. benim gözlerimi lar kapasýnlar. kimsede çalýþmaya istek yok. dedi. Siz.Mademki öyle siz niçin bu kadar çok okudunuz. merhamet size.

Gözleri kýrmýzý. Canavarý bileðinden yakaladým. Karþý kaldýrýmda on altý. kâh askerlikten çizmelerini çekiyor. bilmem nereden bulmuþ. parmak kadar vücudun var. o da yarým saat evvel Düldül'e bine rek bilmem hangi köye gitmiþ. odaya bir elyoptrop kokusudur yayýlýyor. kendini meþgul edecek bir iþ a aya gidiyor. Bir de ne göreyim. Sonra.Þimdi saklambaç oynayacaðýz. unuttun mu? dedi. Munise biraz hasta ve renksiz uyandý. yaramaz kýz rahat vermiyor ki. masum masum: . benim de aðlayacaðýmý biliyor. Sað olsun. doktor Hayrullah Bey'e uðradým. Ara sýra bize bakýþý tuhafýma gitti. Zeyniler'de. Tanýdýklardan bazýlarý: . sen bunu erkekten kaçýr. ÇALIKUÞU 357 Munise'nin nezlesi artmýþtý. inþallah o dar küçüðüm kalkmýþ olur. aðladýkça gözlerinden inci benzedi. Ýçime bir heyecan düþüyor. Musallat old u. Mamafih. Boyu þimdi t boyum kadar. Evinde seksenlik bir sütanne ile "Odabaþý" diye çaðýrdýðý topal bir bahçýyan var. Kuþadasý. diye yemin ediyor. ihtiyar bir komþuya. Hatta öyle hissediyorum ki. Hain sarý çýyan gözünün ucuyla delikanlýya bakarak gül kadar meraklandým ki sokaðýn ortasýnda düþüp bayýlacaktým. bende inanacak göz yok. akþama kadar yayýnda çorap örmüþ. Ben. dedim. sýrtýna jandarma gibi bir tüfek takarak Düldül'e biniyor: (düldül. vakitsiz kaynana olacaksýn.Feride Haným. Yüzüne yaklaþtýrdýðým lambanýn ziyasý gözlerini kamaþtýrýyordu. karlarýn içinde onu yarý donmuþ bir halde bulduðum gece böy miydi? Çocuklarda nezlenin ne ehemmiyeti olur? Yalnýz canýmý sýkan þey. on sevdiði emektar atýdýr) bu kýyafetle köylerde bakacak hasta. . Bu sabah da bir elyotrop kavgasý ettik. Mektepte p ek çok iþ olduðu için evde kalmak mümkün deðildi. hiç yanýndan ayrýlmamýþ. Hayruüah Bey. Çarþýda bulduðum koyu nefti ipekliden bir dikmeye baþladým. sabahkinden daha sýk öksürüyordu. Ben de onun daha pek küçük olduðunu biliyo . bezeler dokundu. bu çarþaf meselesine çok kýzýyor. Hastaneyi býraktýðý günden beri kâh günlerce evine kapanarak kitap okuyor. Boynunun altýnda tutarak aðzýný açtýrdým. üç dört gün sonra bir þiþe getirmesin m in diye çok ihtiyatlý kullanýyorum. bir parça yalnýz kaldý mý. Evvela inkâr etti. hem titizleniyorum. Kaynanalar için tevekkeli tit z demezeler. ara sýra çocuðu yoklamasý tmiþtim. beyaz denecek kadar açýk sarý saçlarýnýn içinde be göre deðiþen lacivert gözleriyle güldükçe yanaðýnda güller açan. belki saklan erde uyur kalýrým Munise'yi birkaç güne kadar çarþafa sokuyorum. Zeyniler'de de ben öksürük oldum. korkuyorum.ÇALIKUÞU 355 aleyhinde bulunuyor. Munise. benzi soluktu. yalandan aðlamaya baþladý arýna dayanamayacaðýmý. Munise ile saatlerce çocuk gibi oyun oynadý. az beyaz kabarcýklar görünüyordu. Pek keyifliydi.Öksürükten ne olur abacýðým. lâkin güç yere saklanmak yok ha. Munise'ye öyle ciddi emirler veriyordu ki. ya baþladým.Almadým vallahi abacýðým. Geçen gün. diyorlar. kütüphaneyi karýþt . Üç gün evvel benimle Munise'yi evine davet etmiþti. Çocuðun hakký var. Aksi olacak. Sonra. Eve döndüðüm vakit Munise'yi yatakta buldum. Onbaþý deminden tekrar uðradý. on yedi yaþlarýnda güzelce bir m ordu. Baktý ki. gülmekten bayýlýyordum: . . Eksik olmasýn. B re sýkýþýrsýn. Hayrullah Bey. Baþý ateþ gibi yanýyor. merak etme ha. beyin bu gece köyde kaldýðýný söyledi. mektepten geliyorduk. Hay-rullah Bey'in b lunmamasý. Þöyle böyle on dördüne giriyor. beni bile azarladýðý zaman her zamankin den daha çok seviyor.Ben de sana yapacaðým cezayý biliyorum. beni bulamazsan. saatlerce beni yorarsýn. Sesi en hafif bir týkanýklýk hissettiðini söylüyordu. Peçemin altýndan. belli etmeden 356 Reþat Nuri Güntekin Munise'ye baktým. 5 Mayýs Bu sabah. Birkaç ay evvel söz arasýnda elyoptropu çok sevdiði i söylemiþtim. benim merakýmla eðlendi: . ne yapayým. Hem seviniyor. Aðzýnda. yarak Munise'ye bakmasýný rica edecektim. Küçük çiçekler gibi açýldý.

Ben de ama ipsiz sapsýz herif oluyorum ya. çocuk gibi seviniyordu. ded i. fakat çarþa fýmý giyerken Hayrullah Bey geldi. Parmak kadar çocuðu kurtaramadýktan sonra. marþ. Ne olursa olsun. Sen burada durup beni þaþýrtýrsýn. Sararmýþ tarlalarýn içinden eve doðru yürümeye baþlamýþtýk. birdenbir iddetlendi: . beþ on dakika bu saman denizinin sarý dal e aðýr aðýr dolaþtýk. bir de dalkavukluk mu etmeli? dedi. B . 358 Reþat Nuri Güntekýn Aðýr aðýr baþýný salladý: . Hayrullah Bey. velinimetinin elini öp. bunadým mý. . rengin gibi neþen de gelmeye baþladý. gözlen düþünceliydi.. Hayrullah Bey.Ne halt var burada? Haydi vazifenin baþýna. Güldüm: . neye tahammül etmiy . içine tükü böyle fennin. ehemmiyetli hastalýklar karþýsýnda daima böyle asabi ve kaba bir adam oluyo rdu.Ýnsanýn sizin gibi doktoru olduktan sonra tabii deðil mi? dedim. Mamafih. Sonra. Yüzüme bakmaya çalýþarak: . Hüseyin'in yanýk. bu acýyý da hazmetmeye baþlýyorum. öyle oldu. ihtiyar doktorumla deniz kenarýna gitmiþtik. gençlik! Elhamdülillah onu da yendik. az iþim varmýþ gibi. sedef kabuklan t opladým. dedim.Ne yapalým. ÇALIKUÞU 359 Bugün artýk o vakayý yazmak kuvvetini kendimde buluyorum. nedir? Haydi küçük gidelim. ihtiyaten bir iki doktor arkadaþý çað-racaðým. sakin sularýn üstünde taþ sektirmeye baþladým. as ilecek kendin olduðunu unutuyor. Yorgunluktan berbat oldum. Hastayý kýsa bir muayeneden geçirdikten sonra. çabuk. Bak. birkaç sene evvel bu nu tedavi etmiþ. ded Bugün her iþim aksi gidiyordu. tabii deðil. sen þimdi bir avuç toprak olmuþ un.Gel buraya. O olmasaydý. Büyükanne çok dualar etti. insan. Yavaþ yavaþ buna da alýþmaya. biliyor musun? Bir derde uðradýðýn vakit. fasýlsýz bir masal.. Biraz sustu. Senin bu mazlum halleri beni aðlatacak gibi oluyor küçük. Hayrullah Bey. çarþafýný giy. sonra temmuz güneþinin altýnda harman döðen gür ci çaðýrdý: . dedi.Kuþadasý. bir de s eninle mi uðraþmalý? Haydi çabuk. kâðýt kalem bul. Biç avasýzlýktan bunahyordu.Mýzmýzlanmaya lüzum yok. Mahzun mahzun yüzüme baktý: . Ýki kuvvetli öküzün çektiði düvene bindik. Doktor Bey. Maari Encümeni azasýndan iki efendi ile bir müfettiþ gelmiþ.Ben öyle kuru kuruya el öpmelerden anlamam delikanlý. doktorluk da insanlar gibi. kendi kendine þikâyete baþladý: . küçük.Tabii deðil. Demin. ehemmiye tli bir þey olmadýðýný söyledi. Bütün çiftçiler. benden bazý þeyler soracak-larmýþ. Sabahtan beri mektepten üç defa hademe göndermiþlerdi. hemen.Ah. yerli yüzünü okþadýktan sonra: . bir baþka doktor aramaya gidecektim. ben sana asýl niçin acýyorum. Beyaz kirpiklerinin içinde masum mavi gözleriyl e gülerek: . Hayrullah Bey. kitaplar gibi doðruluk ve ce a gibi asýlsýz. Yorgun yorgun. dedi. üzülmeyiniz. Bu çehreyi beðenmediðim korka korka kendisine aný sýkýlmýþ gibi omuzlarýný silkti: . Üçüncü haberi getiren hademe kadýný adeta hýrpalayarak kovuyordum.Lüzum yok ama. doktoru tanýyo n yýðýnýn yanýnda çalýþan ihtiyar bir kadýnla konuþtuk. ihtiyar doktor. baþkalarýný teselliye baþlýyorsun. Haydi bakalým bizi düvene bindir. küçüðüm topraða düþeli tam yetmiþ üç gece olmuþ.Zavallý küçük. 18 Temmuz Bu sabah hesap ettim. Kumsaldan çakýllar. söze hizmet ettiðimiz yetmiyor da. Allah öyle istedi. çehresi çatýk. Tam dört saatlik yoldan geliyorum. Sesi konuþamaycak derece kýsýlmýþtý. Defterimin son sayfasýný yazdýðým nin son sabahý Munise'yi daha ziyade hasta buldum. Hüseyin.

halimle yalva-rýyordum. Sakin bir inatla: . . beyhude ah u vahlar hastayý ürkütür.. ellerimi kavuþturarak: . S lerde. Tenha sokaklarda duvarlara dayanýyor. Serum yaptýk.. Hayrullah Bey'in omzuna baþýmý dayayarak odaya girerken. onu göreyim.Rahatsýz mýsýnýz Müdire Haným? Çehreniz pek bozuk görünüyor. Sonra. Halsiz halsiz merdiven basamaðýna çömelmiþtim. Evimle mektebin arasý nihayet beþ dakikalýk bir yer. merdiven baþýnda doktor Hayrullah Bey göründü. bir parça düþündü. fakat þunu unutma ki. Göðsü çýplak. Taþlýðýn görünce durdu. ne gönlümde heyeca . 360 Reþat Nuri Güntekin Maarif. Münasebetsiz bir þey yapmamdan korkmayýn. Aynanýn kenarýnda onun doktorun bahçesindeki çiçeklerden eliyle yaptýðý bir demet. sonra baþýný sallayarak razý oldu: . dedi. kesik kesik: . yorgun yolcular gibi çeþme taþlarýna oturuyordum. Kapýyý bana "onbaþý" açtý aret edemiyor. nasýl cevap verdim. dedi. Ben bu yolu yarým saat. peçemin altýda aðlaya aðlaya mektebe gittim. duvarda B. dedim. Doktor Bey. ümit kesilmez. sedef kabuklarý. sandalyelerden birinin a a 362 Reþat Nuri Güntekin iskarpinin bir teki. pamuklar. Artýk. defterleri görmek istiyorlar. inþallah. bin türlü olmayacak þeyler so ruyorlardý. bana ummadýðým bir þey söyledi: . Birdenbire tavanlar sarsýldý.Fakir çocuk hastaca. gayret et. elimizden geleni yapýyoruz llah büyük.Sen misin. dý: . Allah. Ellerimi tuttu. Evimin açýk pencereleri içinde yabancý erkek baþlarý görünüyordu. Feride? Pekâlâ kýzým. Dýþarýda stos böcekleri ötüyor.Mutlaka göreceðim. yerlerde duvarlarda Munise'ye ait bin türlü eþya sürünü .Kim geldi Onbaþý? diye seslendi.. Sonra ÇALIKUÞU 361 aðýr aðýr yanýma indi. bin türlü boncuklar. Feride bir parça sonra. cam küpeler.'de evimizin içinde suluboya ile yaptýðým resmi (baþýnda kýr erinden bir çelenk. Müfettiþler sýnýf alebeleri imtihana çekiyorlar. Sabahtan beri eve koþmak için o kadar çýrpýndýðým. onlar hâlâ gitmiyorlardý.Þimdi deðil. . þifasýný verir.Peki kýzým. belki daha uzun bir zamanda yürüdüm.ihtiyar doktor öyle sert ve kati tavýrla bu emri vermiþti ki. Hayrullah Bey. kucaðýnda Mazlum ile yaptýðým o resini) sonra. þaþkýn þaþkýn: . konsol e deniz kenarýndan topladýðý bir avuç renkli taþ.Zannettiðinizden ziyade kuvvetliyim. uzaklardan bir gramafon sesi geliyordu. Nihayet aralarýndan bin periþanlýðýmý fark etti: . dedim.Doktor Bey. müsaade ediniz. Acýdýlar. yetmiþ üç gün geçtiði halde hâlâ o odayý gözümün önünde gö içeride gömleklerinin yakasýný ve kollarýný açmýþ iki genç doktorla bir ihtiyar kadýn vardý içinden süzülerek giren bir ikindi güneþi odayý parlak bir hayatla doldu-ruyordu. Dalgýnlýk billahi. dedi. kendimi tutamadan. Yemin ed rum sana. her þeyi bildiðimi söylüyordu. içimi çekerek ilave e . insan. Bir kelime söylemeye cesaret edemedim. diþini sýk. manasýz teselli sözleri söyleyerek gitmeme müsaade ettiler. Odanýn içi karmakarýþýktý. bilmiyorum! Vakit yaklaþýyordu. duvaklý gelin kartpostallarý. itaat etmemek mümkün deðildi. hýrçýnlaþtý-ðý gitmek istemiyordum. bugünkü fedakârlýðýmý ödeyemez.Evde çocuðum ölüyor. pekâlâ. merhamet ister gibi boyumu büküp. beni dünyanýn nimetine gark etse. raflarda. Fakat o. halim. inþallah kurtulur. bir mecburiyeti kabul ettikten sonra içine sükûn ve te vekkül geliyor. bir þey söylememesi için gözlerimle. vallahi bir þey olmadý. Basýmdaki kýyamet içinde nasýl düþündüm. Þimdi biraz dalgýn.Kýzým. dedi. bir kýz çocuðu kalbinin bütün bu masum ve b . hakkýnýz yok. ne gözümde bir damla yaþ vardý! Aradan yetmiþ üç yýl kadar uzun. ne kadar acý olursa olsun. kum arý. diye sýzlandým. þiþeler.

Niçin tanýmayayým Doktor Bey? dedim. ehemmiyet veril ecek birþey deðil. bir parça kolonya. alnýma bir kunduðunu hissettim. artýk dýþarý çýkalým.Bir þey mi oldu. fýrtýnanýn içinde ince sesiyle inlediðini duyuyordum. tekrar yastýðýn üstüne düþtü. gözlerimi açtým. baþka oda. baþýyla raflardan birini gösterdi. ipek örtüler içinden küçüðümün çýplak kolunu ç Hayrullah Bey hafifçe döndü. Yorgun bir uyku içinde uyurken aðzýnýn etrafýnda triyor. Cümlemize geçmiþ olsun. Bir yandan titriyor. göðsümü týkýyordu. tekrar açtýðým vakit. Gözlerimin önünde Munise'nin ar fýrtýnasýnda kaybolduðu o karanlýk gecenin hayali titriyordu. haydi evladým. yataða yaklaþmýþlardý. saçlarýmý okþuyor: . doktor bey. ihtiyar doktor. .. gramofon gittikçe an bir þenlikte çalmakta devam ediyordu. Ne bir feryat..Ne kadar uyudum? . Karyolasýnýn demirinden. erime dayanarak kalkmaya çalýþtým. Yine doktorun mavi gözlerini gördüm. artýk çarþaflý bir genç kýz oluyor" diye iki hafta evvel ona sarý yaldýzlý bir kar mýþ. . alnýna dökülmüþ sarý perçemleriyle oynuyordu. nefti çarþafýnýn daha bitmemiþ pelerini sark daki rafta B. Bu zavallý güzel þe nlýk bir köy mektebinde.gileri. bir yandan ter döküyordum.Haydi Feride. Hayrullah Bey. Evin içine yayýlan keskin elyotrop kokus u bir dalga gibi içime gömülüyor. Küçüðümün elinden hemen hemen zorla çekip aldýðým bu þiþe.Fende. sonra yine yavaþ yavaþ o Zeyniler gecesinin karanlýðýna daldým. Bende onun gibi yaptým. ruhumun içine döküldükleri dakikadan bugüne kadar beni mesut etmiþ .. * Gözlerimi. ne üstüne atýlmak gibi bir telaþ. Munise'yi son defa öpmek istiyordum. baþý aðýr bir rüy biraz yana düþüyordu. beni tanýdýn mý? .. Ölüm. doktor? .. hâlâ þenlik yapýyorlar. elinde bir þamdanla yüzüme eðiliyor..Kolonya.. saçlarýma. baþým benim deðilmiþ gibi. biraz uyudun. Bana öyle geldiki bu koku. diyordu. Kuþlar.. Birisi: . Gecenin bilmem hangi saatindeydi.. Cesaret edemedim. örselenmiþ kelebek kanatlarýnýn parmaklarýnda býraktýðý yaldýzlý toza benzer . dedim. Bana verdiði bil ondan. Kollarým ihtiyar doktorun boynuna kilit lenmiþ. Kuvvetli bir ýþýk gözlerimi yaktý. ÇALIKUÞU 363 Doktorlar. baþým omzunda. çok þükür. biraz uyudun kýzým. 364 Reþat Nuri Güntekin Küçüðümün kapýya vurduðunu.Çok þükür. Elyotrop. senelerce devam etti.. bu ipeklerin içinde bir baþka ipek kümesi gibi bembeyaz yatýyor. bezene muslinlerle süslemiþtim. abasýna ettiði bütün iyilikleri için Bu dakikadan sonra Munise'yi bir daha göremedim. bir bebek yataðý hazýrlar gibi özene. Küçüðüm a ellerimi tutar. küçüðüm bu koku içinde daha mesut ölecek.Sen yaþta bir çocuk için ehemmiyetsiz.Þiþeyi yataða boþaltýnýz. "Munise.. Bu zavall uþuk avuçlarýnýn içinden küçük küçük buselerle öptüm. bir ana dudaðý gibi korkutup ürkütmeden du. Rüya içinde gibi: . gülümser gibi aralanmýþ dudaklarý. Gramofon hâlâ çalýyordu. yalnýz çýplak kolunu tuttum. Kuþlar hâlâ durmuyor. azaplarý durmuþtu. bulunduðum yeri tanýyamadým. Küçüðüm.Saat kaç? Bitti. . inci diþlerini gösteriyordu. bu ikindi a sesi. ikindi güneþinin aðaç yapraklarýný çocuk yüzüne. . Birisinin. deðil mi? Dediðimi hatýrlýyorum. i gözlerinde. avuçlarýmý çevirerek içlerinden öperdi. beyaz kirpiklerinde yaþlar titriyordu. adeta acý bir saadetle bu güzelliði seyrediyordum. Beni yataðýmýn üstüne uzattýlar ve yalnýz r. baþka pencereler. Birdenbire odanýn içine keskin bir elyotrop kokusu yayýldý. ihtiyar doktor. diyordu. yavruma bir ay ýþýðý tatlýlýðýyla yaklaþýyor. vücudunu gözlerime siper etti.'de satýn aldýðým bebeði -küçüðümün buseleriden solmuþ yüzü. iri mavi gözleriy stalýðýn bütün acýlarý. Sonra yavaþ yavaþ ortalýk karardý. sevdiði ehemmiyetsiz bir kokuyu kýskanacak kadar mý kalpsizlik etmiþtim? . Kolonya bulamamýþlar onu kullan rdý.

titizliðine tahammül etmek mümkün olmuyor. Ýnsan. pek uzak bir ye rden dönüyorum. benim hayatta ilk büyük hastalýðýmdý. keyif için patiska ntari diktirip üç ay yatakta yatacaðým. Küçüðümün nasýl öldüðünü. vermiþ. Bir gün. Evvelki gün Hayrullah Bey'e dedim ki: . karþýmdaki koltukta kitap okuyor yahut uyukluyordu. benim tarafýnd . Evvela razý olmadý. Yarayý tekrar baðladýktan sonra Düldül'ü sekiz. Aydýnlýk.. Ýhtiyar arkadaþým m. Akdeniz'e karþý bir tepeciðin üstünde. bir hafta sabretmemi söyledi. gözl larýnda görülmüþ dumanlý memleketlerin daðýnýk. Bu. ikâyeler söylüyor. Bir gün yalnýz býrakmadý. Onlar. Bütün ýsrarlarýma raðmen Hay nýz bir þey öðrenebildim: Gömüldükten sonra imam. Doktor Hayrullah Bey. Munise.. çerçeveleri tozlanmýþ eski fotoðraf yim. bu küçük kýz için hemen hemen bir anne olduðumu hatýrlamýþ. Nekahet ne tatlý þey. çehreleri. incelmiþ gözkapaklarýmýn arasýndan p n sýzarak bir zaman o halde kalýyordum O vakit. On yedi gün uyku1 Ne tuhaf!. pansumaný biliyorsun. Yalnýz birdenbire uçurumlara düþmek hissi içinde. Hastalýk.. sakýn hayvanýn pansuman aþý" ayýsýna býrakma.. Bahçeden iki kucak çiçek. Fakat hastalarýn inatçýlýðýna.Sakýn bunlar bir uzun rüyanýn hatýralarý olmasýn! Yahut onlarý bir eski romandan okumuþ o yým? Evet. saadetle bakýyor. ýþýk gibi ses gibi boþluklarda dolaþtýðýný his 366 Reþat Nuri Güntekýn Nerelere. boyalarý solmuþ. Onu ziyaret edebiliriz. beni kendi evine nakletmiþ. Bu dalgýnlýk saatlerinde ruhumun vücudumdan ayrýldýðýný. Nekahet zamaným kýrk günden ziyade sü den kalkamadým. i kimse bilmiyor doktor benim. Beni yine bir köyden istemiþler.Doktorcuðum. artýk bende ne bir keder. Cama kanatlarýný çar kelebek. Doktor Hayrul-lah Bey. deniz kenarýndan birçok renkli taþ -küçüðüm bunlarý çiçeklerde topladýk. yirmi sekiz lira mý ne. ama çok deðil. O biçar u. n yedi günlük uykuya. Kendi bacaðý gibi Düldül'ün bacaðýný da kestirmeye mi azmetti. diyor.. bilmiyorum. Sana bin türlü naz edeceðim. Zaman zaman hayretle kendime soruyordum: . ne bir heyecan uyandýrýyordu. On yedi gün kadar. artýk büsbütün iyileþtim. uzak. bunu. baþkasýnýn göðsünden geliyor.. hangi memleketlere gidiyordum. koþtur anladýn mý? ikin fýrýncý Hur-þit Aða bugün fýrýn kirasýný getirecek. ÇALIKUÞU 367 Kuþadasý. yeniden dünyaya gelmiþ gibi oluyor.Hele þöyle bir adamakýllý ayaða kalk. içim ýlýnarak silkinip uyandýkça öyle hissediyorum ki. bu nekahet zamanýnda bana arkadaþlýk etti. Saatlerce yanýnda oturduk. uzak bir sürünün eri. nasýl gömüldüðünü bilmek istiyordum. Yavrumu "Munise bin Feride" diye topraða teslim etmþiler. Ara sýra benim. ziyaný yok. en ehemmiyetsiz yerlere renkli oyuncaklara bakan küçük çocuk gibi. kâh romanlar okuyarak beni eðlendirmeye.. makas is onlarý ensemin hizasýndan kestim. Hastalýðýmdan beri ilk defa olmak üzere doktorla onu konuþtuk. güldürmeye çalýþýyordu.sevinçle. aynanýn kenarýnda renkli akisler uyandýran bir güneþ aydýnlýðý. Hatýralarým bile baþkasýna ait . sönük hatýralarý titriyordu. vakalarý rüyada. on dak bahçenin içinde dolaþtýr. . hatta mümkünse bir parça. uykuya benzeyen dalgýnlýklarým oluyor.. Kulaklarýmda ýþýk süratiyle aþýlmýþ mesafelerin rüzgârlarý hýþýldýyor. Munise'nin annesinin ismini sormuþ. Alimallah hasta bile olmasam.Epeyce zaman. l Eylül Doktor Hayrullah Bey bu sabah bana: . Hastalýktan sonra saçlarým demet demet inmeye baþlamýþtý. beni rahatsýz ettiði için tekrar gözlerimi kapadým. Düldül sana emanet. daha hiç olmazsa on beþ gün.. kalbimi lezzetli titremelerle çýrpýndýrýyordu. Hayrullah Bey. * Büyükçe bir beyin hummasý geçirmiþim. hain n k iyi olmuyor. kendi gibi incecik bir küçük servinin altýnd . sonra tekrar uyudum.. dudaklarýndan çýkýyor gibi bir tuhaf se halarla güldüm.Küçük. on di gün baþucumdan ÇALIKUÞU 365 ayrýlmamýþ. dedi. son üç senemin bütün zehirlerini alýp götürmüþtü.

geldiðim vakit odalar lmazsa vay haline alimallah hani. Sýhhatim yavaþ yavaþ düze nafile. yine münasebetsiz þakalar edeceðini. herifi çaðýrýr zorla seni nikâh e im. Bu. yine benim söyleyiþimi tmek için yanaðýný çukurlaþtýrarak. nereye gideceðimi ben de kendi kendime soruyorum. Düldül'ü merak etmeyin. Mesela.. Kendime bin türlü þey icat ediyorum.. küçükhaným hazretleri. benim taklidimi yapmak için sesini incelterek hidde tle: . dudaklarýný sivriltip. hâlâ ýsrar ediyordum: . bana h oþ gösteren eski neþemi artýk bulamayacaðým.. Fakat. Eski sýhhatimi. hepsini kovar. ümitsizlik varsa hepsini toplamýþ. öyle hissediyorum ki. Doktor Bey. Allah allah! Belki be n. yanýnýzda çok mesut oluyorum. daha kuvvetle feryat etmemek için parmaklarýmla aðzýmý kapýyo denbire yanýmdaki odadan Hayrullah Bey'in sesi geldi: . ne olduðumu. Bu sebepsiz. tabii.. dayak yemekten hoþlanýyorum!" der. sen misin? Ne oldun kýzým? ihtiyar doktor.. hem kýþýn lodosa karþýdýr. aðlarken gülüyorum. beni utandýrý rdum. Gülümseyerek cevap verdim: 368 Reþat Nuri Güntekin . Yataðýmda gözlerimi kaparken adeta kendimi mesut hissediyordum. Aðzýný kulaklarýna kadar yýrtarým da asýl o v kýyamete kadar gülersin. insaniyet. Doktor. ötekine ihtiyaç var mý? Artý rliðim kâfi derecede uzadý. hemen yanýndan kaçtým. Müsaade ederseniz ben gideceðim. Anlatamadýk gitt i.. neydi o söyleyeceðim? Kafa kalmadý ki. Trajedi mi oynuyoruz be deli çocuk? diyordu. Yine elini beline dayýyarak: .. Fakat þu var.Peki. Mol iere'in bir kahramaný vardýr. Evinde. benim gibi kalbi ve hayatý kýrýlmýþ bir kýzýn ne kadar mesut olmasý kadar mesut oluyorum.Feride.. dedim. geçen akþam pek neþeliydim. "Haydi efendim iþinize. En düþkün bir zamanýmda bana yardým ettin unu unutmayacaðým. niçin aðladýðýmý bile söyletmeye lüz ehemmiyetsiz.Ne dedin? Gidecek misin? Yediði naneye bak. ÇALIKUÞU 369 Hayrullah Bey. Haydi. Herife dayak atarken öteki beriki kur tarmaya gelir. Öyle sanýyorum ki gece. Hayrullah Bey. evi düzeltmek. Ben. bir iri genç bekçi var. isimsiz dilsiz yeis içinde: "Anneciðim.Fakat. biz.Küçük kýz. bu kocaman dünyanýn bütün evleri i birer birer birer dolaþarak ne kadar keder. keyfim için sa ttim.Misafirliðim kâfi derece uzadý.Doktor Bey. Buradan ayrýlýktan sonra ne yapacaðým? Ben. fak at niceden Beri size yük olacaðým? Gerçi çok insaniyetlisiniz. fedakârlýk. kalmak benim canýma minnet. münasebetsi . artýk alil sayýlýrým. Senden hoþlanmayayým da bak. fedakârsýnýz. dedi. Ýlanihaye yanýnýzda kalamam. fakat. kirayý da alýrým. fedakârlýk bana výz gelir. gitmek istiyorsunuz. çenemin altýndan tuttu: . Cezayý görürsün ha?.. emin olunuz. dakika muyor. zevzekliði býrak. küçük kýz. evet. suratýna bakar mýydým? Kendimi tepesi üstü minderden att yine fedakârlýk ettiðime inanma.. ellerini kalçalarýna dayadý. "Bu hodkâm ihtiyar..Doktor bey. ne zevk buldu?" de. Neyim var ordum? Bunu kendim de bilmiyordum.. bahçeye yemeklere hatta doktorun hesaplarýna bakmak. herif. Ha. ihtiyar sütnineye yardým.insaniyet. pek zevkime gider. içimde müebbeden kýrýlmýþ bir þey var.. . Doktor. Hayrullah Bey'in.Doktor Bey. üþümezsi Ne vakitten beri söylemek istediðim sözün sýrasý gelmiþti. Sonra daha sert b ir tavýrla yumruðunu sallayarak: . Sabaha doðru karanlýðýn içinde hiç sebepsiz aðlaya aðlaya uyandým. kend imi yabancý bulmuyorum. Haydi küçük. sesini incelterek: . Ben keyfim için yaþadým. müsaade ederseniz ben gideceðim. ara sýra yaptýðý gibi. seninle "iki ahbap çavuþ" olduk. daha böyle bin türlü iþ. elinde mumla odama koþtu. kýsa saçlarýmý birbirine karýþýrarak eðlenmeye devam ediyor. âlâ fakat Quo Vadis?. misafirlik fazla uzuyor.. Dedim ki: . kim bilir. gitmek elzem. anneciðim!" e titreye titreye hýçkýrýyor. Orasý daha güzel. benim kütüphanemi aþaðýya naklet niz tarafýndaki odayý sana vereceðim. belki manâsýz þefkat kelimeleriyle beni teskin etti: .Ayrýca. Gülerken aðlýyorum. getirip benim göðsüme doldurmuþ. benim için hem iyi bir baba.. gevezeliðe lüzum yok. hem iyi bir arkadaþ oldu.

- Bir þey deðil, kýzým, bir þey deðil, ehemmiyetsiz bir sinir nöbeti, geçer yavrum. Vah, ço h. Ben, gözlerimde bir türlü durmayan yaþlar, týkanan kuþ yavrularý gibi açýk aðzýmda boðuk hý ihtiyar arkadaþým, pencereye döndü, karanlýkta ta uzaklara yumruðunu saklayarak: Çalýkuþu - F 24 370 Reþat Nuri Güntekin

- Allah belaný versin, aslan gibi çocuðu berbat ettin, dedi. Yalnýz kaldýktan sonra da böyl hastalýk ve ümitsizlik saatlerim olursa ben ne yapacaðým? Adam sende... Þimdiden bunu niçi düþünmeli? Herhalde daha en az bir ay, belki daha ziyade, doktor beni býrakmayacak... Alacakaya Çiftliði, 10 Eylül Bir haftadan beri Alacakaya'da, sözüm ona bir çiftliðim var, hayli zamandan beri gidip y oklamadým, iþçileri boþ býrakmaya gelmez. Seni on beþ gün oraya götüreyim. Sana da iyi bir hava olur; gözün gönlün açýlýr. Bak, yakýnda mektep açýlýyor. Bütün yýl kapalý kalacaksýn. - Doktor Bey, açýklýk yerleri çok severim, fakat mektep açýlmak üzere. Bilmem ki, nasýl olu ye cevap verdim. O, hiddetle omuzlarýný silkti: - A babam, ben sana gider misin? diye sormadým ki mülahazat söylüyorsun; götüreceðim, dedim en ne karýþýrsýn? Bu, doktorca bir iþ... Olmazsa rapor yazar, zorla götürürüm. Haydi, haydi aç parça çamaþýr, kütüphaneden benim "Ro-usseau"larýmý al. Hayrullah Bey, beni artýk bir mektep çocuðu gibi idare ediyor. Hastalýðýmdan sonra, zayýfla irademle ona karþý koymak mümkün deðil, hem de daha tuhafý, bundan þikâyet de etmiyorum, b at, adeta hoþuma gidiyor. Doktorun çiftliði bakýmsýz kalmýþ. Fakat, ne güzel bir yer. Kýþýn bile buralarý, bir bahara ele, bir kayalýk var ki, seyretmekle doyulur þey deðil. Bu kayalar, güneþin sabah, öðle, ak eþi olmasýna, havanýn açýk, yahut kapalý bulunmasýna göre renk deðiþtiriyor, lal kýrmýzýsý, yahut siyah görünüyor. Onun için buraya: "Alacakayalar" demiþler.

ÇALIKUÞU 371 Çiftlik beni umduðumdan ziyade meþgul etti. Çiftçilerle beraber süt saðýyorum. Artýk, benim imi bir ahbabým olmaya baþlayan Düldül'e binerek civar koruluklarda geziyorum. Hasýlý, düþü tý. Mamafih, gönlüm pek rahat deðil, birkaç güne kadar mektep açýlacak, iþimin baþýnda bulunmam lip süpürt-mem lazým. Hayrullah Bey'e söz anlatmak kabil deðil ki... Doktor, geceleri bana roman okutuyor. - Bu ipsiz sapsýz lakýrdýlara tahammül edilmez ama, senin aðzýndan bayaðý hoþ oluyor, diyor Dün gece, yine ona kitap okuyordum. Kitapta bazý açýk sözler var. Onlar geldikçe utanýyor, lerine süratle baþka kelimeler koymaya, yahut cümleleri atlamaya çalýþýyordum. Hayrullah Be benim telaþýmý fark ediyor, gür kahkahalarla tavanlarý sarsýyordu. Birdenbire karanlýkta köpekler havlamaya baþladý. Pencereyi açtýk. Çiftliðin kapýsýndan bir ordu. Hayrullah Bey: - Kim o? diye seslendi. Onbaþýnýn sesi: - Benim, yabancý deðil, diye cevap verdi. Onbaþýnýn bu saatte Kuþadasý'ndan buraya gelmesi bir vakaydý. Doktor: - Hayýrdýr inþallah! Ben, aþaðý inip anlayayým bakalým. Gecikirsem sen yat küçük, dedi. Hayrullah Bey, bir saate yakýn bir zaman Onbaþýnýn yanýnda kaldý. Yukarý çýktýðý vakit, yüz - Onbaþý niçin gelmiþ Doktor Bey? dedim. Sert bir sesle adeta baðýrdý: - Sana git yat, dedim yahu, sana ne? Olur rezalet deðil bu kýz çocuklarýnýn maskaralýðý be! ait bir iþ. Artýk, onun tabiatýný öðrenmiþtim. Böyle zamanlarda üzerine varmaya gelmiyordu. Çaresiz, þa k odama gittim. Bu sabah, uyandýðým vakit Hayrullah Bey'in erkenden 372 Reþat Nuri Güntekin

mühim bir iþ için gittiðini, mamafih, dönmezse merak etmememi söylediðini haber verdiler. Herhalde bu zarf bana ait olacak... Bu kâðýt parçasý beni derin derin düþündürüyor. Acaba b e onbaþý mý getirdi? Öyleyse niçin Hayrullah Bey, benden sakladý? Buna imkân yok; mutlaka b arf, kitaplar arasýnda Kuþadasý'ndan gelmiþ olacak. Kuþadasý, 25 Eylül Hayata paçavra diyen meðer ne doðru söylüyormuþ! * Son vakayý defterimin son sayfasýna olduðu gibi kaydediyorum. Kendimden ne bir isyan, ne de bir damla gözyaþý ilave etmek istemiyorum. Hayrullah Bey, beni, iki gün çiftlikte bekletti. Üçüncü gece merakým o dereceyi buldu ki, n lursa olsun, sabahleyin bir araba hazýrlatacak, kendi kendime kasabaya inecektim. Fakat ertesi sabah, uyandýðým vakit onu gelmiþ buldum. O kayýtsýz, kaygýsýz Hayrullah Bey'i, hiç bu kadar periþan ve yorgun gördüðümü hatýrlamýyor gibi saçlarýma dudaklarýný kondurdu. Sonra dikkatli dikkatli yüzüme bakarak: - Hay Allah belalarýný veresiceler, tuu! dedi. Baþýmda yeni bir tehlikenin dolaþtýðýný anlýyor, fakat bir þey sormaya cesaret edemiyordum. Hayrullah Bey, elleri ceplerinde düþüne düþüne epeyce dolaþtý. Sonra, ellerini omuzlarýma k - Küçük, sen bir þeyler biliyorsun, dedi. - Hayýr, Doktor Bey.

ÇALIKUÞU 373 - Biliyorsun, böyle olmasa iþlerdeki tuhaflýk nazarý dikkatini celp edecekti. Mutlaka bi r þeyler soracaktýn. Gayet aðýr, ciddi bir teessürle: - Hayýr, Doktor Bey, dedim. Hiçbir þey bilmiyorum, yalnýz telaþ ve ýstýrap içinde olduðunuz , bir kederiniz var. Benim hem hamim, hatta hemen hemen babam olduðunuz için sizin k ederiniz benim demektir. Neyiniz var? - Feride, kýzým, kendini kâfi derecede kuvvetli hissediyor musun? Merakým, korkumdan daha üstündü. Sakin görünmeye çalýþarak: - Ben gayretli bir kýzým, bunun birkaç misalini gördünüz, söyleyiniz Doktor Bey, dedim. - Feride, þu kalemi eline al, söyleyeceðim þeyleri yaz, haydi kýzým ihtiyar dostuna itimat t! Hayrullah Bey, dura dura, düþüne düþüne bana þu satýrlarý yazdýrdý: "Kuþadasý Maarif Encümeni Riyaset Âlisine, Hizmet-i maarifte devamýma ahval-i sýhhiyem müsait olmadýðýndan, Kuþadasý Inas Rüþtiyesi Mü irham ederim efendim." - Þimdi kýzým, düþünmeden, bir þey sormadan imzaný at, o kâðýdý bana ver. Ellerin titriyor, akmaya cesaret edemiyorsun. Daha iyi kýzým, daha iyi. Çünkü sen, o temiz gözlerinle bana ba arken ben þaþýracaðým. Fevkalâde bir þeyler geçtiðini anladýn, deðil mi? Dinle beni Feride. , teessür gösterirsen sözünü kesmek mecburiyetinde kalacaðým. Halbuki her þeyi bilmen lâzým hayata karýþtýðýn üç sene içinde insanýn ne mal olduðunu anladýn sanýyorsun deðil mi? Nafi yakýn hayatýmda ben bile anlayamamýþým. Ben ki, dünyada þenaatin, rezaletin bin türlüsüne t m; ben bu kadarýný hâlâ ihtiyar kafama sýðdýramýyorum. Biz seninle dünyanýn en temiz, en iy tuyuz deðil 374 Reþat Nuri Güntekin

mi? Aylarca senin hasta vücudunu kendi çocuðum gibi kollarýmda tuttum, bize ne demiþler,ne diyorlar, biliyor musun Feride? Mümkün deðil, tasavvur edemezsin. Ben senin âþýðýnmý-þým, kapama, bilâkis baþýný dik tut. O hareketi yüz karasý olanlar yapar, bilâkis, gözlerime ba miz var birbirimizden çekinecek? Dinle beni Feride, dinle, sonuna kadar söyleyeyim. Bu melun iftira, evvela mektepten çýkmýþ. Arkadaþlarýn ötede beride aleyhimizde olmayacak þ söylemeye baþlamýþlar. Sebep malum: Kendileri dururken senin müdi-re oluþun. Ben, altý ay el sana haber vermeden küçük bir hizmette bulunmak için bir mektup yazmýþtým. Bu terfiin be elimde olmasý þüpheleri artýrmýþ. Bu fesat yangýný aylardan beri için için yanýyormuþ. iþ Maarif Encümeni'nin, kaymakamýn kul uzun uzadýya tahriratlar yazýlmýþ, tahkikat yapýlmýþ. Vilayet Maarif Müdürlü-ðü'nce tercüm

ik etmiþler, birçok karanlýk noktalar varmýþ. Mesela istanbul'dan B.'ye geliþin, sonra merk z mektebinden istifa ederek ücra bir köye geliþin, þüpheli bir firara benziyormuþ. Birkaç a onra meçhul bir yerden yardým olmuþ. Maarif hayatýnda misli görülmemiþ bir süratle terakki köy muallimliðinden Darülmuallimat muallimliðine yükselmiþsin. Sonra yine sebepsiz bir isti a. Bu defa, baþka bir memlekete gidiyorsun, fakat orada da tutunamýyorsun. Ç. Maarif E ncümeni'nden bir cevap gelmiþ. Okurken içim, zehir kesildi, Feride. Güya sen orada... Yo k, yok söylemeyeceðim. Terbiyeli, yüksek, ilim irfan adamlarýnýn kaleminden, aðzýndan çýkan benim o patavasýz asker aðzým da söylemeye cesaret edemeyecek. Ben ki bilirsin, aðzýma ne elirse söylerim, en iðrenç kelimeyi bile dudaðýmda hapsedemem. Hasýlý Feridecik, yaralý gey i av köpekleri nasýl sararsa, senin etrafýný da öylece sardýlar. En masum hareketin, aleyhi e bir delil olarak tefsir edilmiþ; mazbatalara, tahkikat evrakýna geçmiþ. Ara sýra hasta t alebelerini tedavi için beni mektebe davet etmen, küçü-

ÇALIKUÞU 375 ðümüz ölürken takatsiz baþýný bir lahza omzuma dayaman, sonra sen hasta yatarken yataðýnýn m saatler birer cinayetmiþ! Yüzsüzlüðü o derece ileri vardýrmýþýz ki, bir memleketin örf ve iffetiyle alay etmiþiz. Etrafýmýzdaki insanlarý hiçe saymýþýz. Herkese seni hasta diye ilan ken tarlalarda, kol kola düvene binmiþiz. Vazifenle meþgul olacaðýn yerde, bahçemde at koþt uþsun, bunlar da kâfi gelmemiþ þehir haricinde çiftliklere çekilmiþiz. Feridecik, sana bunlarý bütün çiðliðiyle söylüyorum. Mýzmýz tesellilerle seni bir zaman dah lirdim. Ümitlerini yavaþ yavaþ, birer birer kýrabilirdim. Fakat böyle yapmadým. Niçin biliy musun? Mesleðim, yaþým bana bir kanaat verdi. Bir zehri insan, bir kerede yutmalý, ya ölür a kurtulur. Zehri þurupla, daha bilmem ne haltla karýþýrýp yudum yudum içmek pis þey, iðrenç þey. Felâk vermek testere ile adam kesmeye benzer. Evet Feride, hayatýn en aðýr sillesini yedin. Yalnýz olaydýn bu darbe seni öldürebilirdi. Ö a, bu kadar insan, kuþ kadar çocuðun üstüne çullanýrsa ne olur? Dua et ki tesadüf karþýna ç yar çýkardý. Benim ömrümün saati alaturka on biri çalmak üzere. Fakat, ne ziyaný var? Sana e bulunmak için bu kadarcýk bir zaman da kâfidir. Buna muvaffak olursam, bir yýðýn manasýz uat içinde ziyan olmuþ günlerime acýmayacaðým. Korkma Feride, bu da geçer. Sen gençsin, dah günler görmekten ümidini kesme. Ýstifaný kendim götürecektim, vazgeçtim. Seni bu halde býr cesaret edemeyeceðim. Çocuk kýsmýnýn türlü densizliði, denliliði olur. Haydi Feride, haydi açýk havaya çýkalým, koyunlarla, ineklerle uðraþalým. Bu hayvanlar, gördükleri iyiliðe kar a nimetþinastýrlar. ihtiyar doktor, istifanamemi zarfa koyarak onbaþýya verdi. Bu kâðýt parçasýna sadece ömrümün bir parçasýný deðil, 376 Reþat Nuri Güntekin

gönlümün son bir tesellisini daha gömüyordum. Ne hazin, Ya-rabbi, ne hazin! Hangi ümide sarýlsam elimde kalýyor, neyi seversem ölüyor. Ýþte üç sene evvel bir sonbahar eraber ölen genç kýzlýk rüyalarým, kendi küçüklerim, sonra Munise, onun arkasýndan belki ka uturlar diye ümit ettiðim talebelerim. Yavrularýný tehlikede gören bir ana kuþ hýr-çmhðýyla titrediðim bu þeyler, sonbahar yapraklarý gibi birer birer sararýyor, dökülüyor. Daha yirmi girmedim; yüzümden, vücudumdan çocukluðun izleri silinmedi; halbuki gönlüm, baþtan baþa büt rimin ölüleriyle dolu. Hayrullah Bey, beni üç gün yalnýz býrakmadý. Bu kadar felaket karþýsýnda gösterdiðim sükûn amýyor, geceleri ben yattýktan sonra odamýn kapýsýna gelerek: - Feride, bir þeye ihtiyacýn var mý? Uykun yoksa geleyim, diyordu. Üçüncü gecenin sabahýydý. Bir mayýs günü gibi taze, ýlýk bir sabah vakti erkenden kalktým. 'e elimle süt saðdým, kahvaltý hazýrladým. Elimde tepsi, sakin çehremde hemen hemen neþeli bir tebessümle odasýna girdiðim zaman, dok tor pek memnun oldu: - Aferin Feride! Çok memnun oldum. Nene lâzým, dünyanýn gamýný çekecek sen mi kaldýn? dedi Penceresini açtým, daðýnýk birkaç eþyasýný düzelttim. Çiftliðe ait þeylerden, koyunlardan b iyen söylüyor, gülüyor, hatta eskiden mektepte yaptýðým gibi aýa sýra ýslýk çalýyordum. Hayrullah Bey o kadar seviniyordu ki, tarif edilemez. Onun memnun olduðunu gördükçe daha

O gece "Onba-þý"nýn getirdiði kâðýt bir nevi celpname id de. Ben. bükük boynunla o fok balýðýnýn yýrtýcý pýnýn kurallarýyla seni parçalamaya azmeden bu adam "kurt ile kuzu" masalýndaki canavar gi bi sudan sebepler arýyor. tuhaflýklarýn. zavallý. eliyle gözlerini k apayarak: . kendimi öldürmemeye.Feride. o fok balýðýný öyle bir kalayladým ki Feride. ben de bundan baþka bir þey istemiyorum. Bir kere. . dedim. Peki kýzým. Bunlarý ben de düþündüm. Faka mademki bu kadar kendine hâkim olabiliyorsun. sonra öyle inanýlmaz bir metanetin v r ki. boynumu bükerek.Ne anlaþýlmaz bir mahluksun sen.. gülerek söylüyordum. bun ak bir askerin az buçuk çið kelimeleri karþýsýnda bile renkten renge giren masum yüzün. size memnun olacað rdan bahsedeceðim. Maazallah yuvarlanýrsýn. Azlini teblið etmeden seni sorguya çekmek istiyorlardý. .fakat aþaðý in.Gayet sade. Bundan baþka çarem kalmadýðý halde yine cesaret edemiyorum. hayretten aþaðý düþer olurdum. Fakat sen aþaðý in Allah aþkýna. kaþlarým çatarak düþünüyordu.Siz merak etmeyin. çenesinde lakýrdýlarýn i birbirine çar ptýran bir titreme ile yumruðunu sallayarak: ÇALIKUÞU 379 .. Doktor Bey. Fok balýðý gibi azýdiþleri dýþarý fýrlamýþ. O. sen böyle bir heyetin karþýsýna nasýl çýkardýn? Yabancýlarýn aðzýndan iþiteceðin o iðre p verebilirdin? Bunu haber alýnca aklým baþýmdan gitti. beni zorla pencerenin kenarýndan indird i. ihtiyar doktor. Ölmeye cesaretim o madýðýný anladýktan sonra. dün akþam mühim bir karar verd m. . Doktor Bey. Çünkü birkaç gün. ürk nle o fok balýðýnýn karþýsýnda yalnýz býrakmak! Hayrullah Bey. Bakýyorsun öyle derinliklerin.. konuþalým. Doktorun koltuðunu pencerenin yanma çektim. Bir kolayýný bulabilirseniz ne âlâ! Hayruüah Bey. Seni. encümen odasýný gözümün önüne ge siyah çarþafýnla. ben ölmekten ço karým. lan u müfettiþin riyaseti altýnda bir tahkikat komisyonu teþkil ettiler. Konuþmak için biraz daha beklemek istiyordum. dedi. benim ara sýra ölümden bahsetmeme bakmayýnýz. Siz. Birçok sebep var. dinliyorum.Bu ne demek? . ne kadar sakinim . yaþamaya devam edeyim. ellerimi uzatarak. . pervazýn kenarýna çýkýp oturarak: . benim çocukluðum aðaç dallarý üstünde geçti. muallime ol maktan katiyen ümidini kesmemelisin. vaktin geldiðine hükmettim. saf bir tavýrla söylemiþtim.Yaþamaya.SöyleP. dizleri ne bir örtü örttüm. Vaka hakkýnda sana bugün biraz tafsilât verebilirim : On gün evvel vilayetten bir müfettiþ geldi. ne olmaz! Ben gülerek: . ne olur. ÇALIKUÞU 377 Nihayet. . sararmýþ çocuk çehrenle.Yegâne arkadaþým. heyecanla rinden fýrladý: . Peki Feride. Bu sözleri þaka eden bir çocuk hafifliðiyle. hamim. Evvela cesaret edemey eceðim. olgun bir ciddiyetle bunu düþünmüþtüm.. . söyle.Ne söylüyorsun. Feride! Bakýyorsun parmak kadar hiçten bir oyuncak ol uyorsun. Hayrullah Bey. Güzel. Þimdi.Neye? . O anda kurþu damla kaný çýkmayacaktý.Yaþamaya karar verdiðimi söyledikten sonra artýk aþaðý düþmemden korkmak manasýz deðil mi y? Bu kararý niçin verdim? Bunu size söyleyeyim. Hayrullah Bey heyecanla bileklerimi tuttu..neþeleniyordum. Görüyorsunuz ya. sakin.Sizinle konuþacak þeylerim var. Hemen hemen hýrpalayarak alçak bir iskemleye oturttu: 378 Reþat Nuri Güntekin .. Sonra. o oudala olduðu kadar iðrenç iftiralarý tekrar ediyor.Güzel aðzýmý öyle bir açtým.. babam sizsiniz. Ne olursa olsun. yumurcak? Bu ne? Eðer þimdi senin yerinde olsaydým. halim mavi gözleminde hiç görmediðim korkunç parýltý. Fakat nasýl? Bana bir y gösteriniz. Bu sözü.

Fakat. doðrusunu istersen. Ýstanbul'a. ateþe yandýn. Ne yapacaðýz Feride? Nasýl hareket edeceðiz? Sen nasýl müdafaa edeceðiz? Ölmeye mahkûm bir hasta mazlumluðuyla yüzüne baktým.Peki. bir ihtiyar. Onun için lâzým ki. nereye gitsen seni takip edecek.Peki küçük. hiçbir þeye ehemmiyet vermiyor gibi görünen tavýrlarýna ade ruhlu. Müfettiþlere yaptýk temizliðini bir kere de mahkeme huzurunda tekrar için o günü sabýrsýzlýkla bekliyorum. Çünkü baþýna bu felaketin gelmesine ben sebep oldum. Benim ailemden.Hayýr. onlar benim için büsbütün bitti. deðil mi? Cevap vermeye cesaret edemiyorsun. Haydi. kalb ine öyle yer etmiþ ki. fakat bu mesele. Senin gibi. her þeyden bahsedin.Nihayet siz de teslim ediyorsunuz ki.Bu arada ne olduysa sana oldu. ben hangi sýfatla sizden böyle bir para yardýmý kabul edebilirim? Na sýl bir insan mevkiine inerim? Hayrullah Bey kýzmadý. meslekten artýk bir þey ümit edemezsin. Çünkü benim az buçuk serv ikimize de yeter. þakaklarmdaki korkunç kýrmýzýlýk sönünceye kad ra yine eski halim sesi. paramý ne yapacaðým diye düþünüyordum.. bunu ben de emin bir çare telâkki etmiyorum. Bugün bir çaresini buls k bile. Hemen zorla sana istifaný ya zdýrdým diye ileride benim için fena düþünmeni istemem. Feridecik. mahdut. benden ayrýlma desem buna razý olmazsýn. mazlum bir ev kýzýsýn: "Kýnalý kuzu" dedikleri cinsten bir kýzcaðýz. fazla olarak o vakit belki ben d e bulunamayacaðým. Senin saadetinden-iyi neye sarf ed lirim? Vereceðim cevabýn onu kýzdýracaðýný biliyordum. All ri. B mamalýydý. bu dudaðý gülmek ve etrafýndakilere saadet vermek için yarattý. Þimdi sana karþý mesuliyetim ik at oldu..Ayýp Feride. bunu yine tamir edeyim.Teþekkür ederim. 380 Reþat Nuri Güntekin . Ýçimdeki derin ümitsizliðe raðmen hâlâ . Feride.Doktor Bey. Fok balýklarýnýn karþýs resin diye deðil. ihtiyar doktor gözlerindeki o vahþi parýltý. ölümü düþünmekte hakkým varmýþ. baþýný eðiyorsun. fakat bu zaruriydi. kendi gönlünün rýzasýyla . .Fakat Doktor Bey. Beraber yaþay lým. Herke- ÇALIKUÞU 381 sin kabahatini açýk açýk yüzüne söyleyen bir "kör kadý" olduðum için beni zaten kimse sevme e ile niçin bana da bir darbe indirmemeli. Haksýz þüpheler hayatýný zehirleyecek. Hayrullah Bey.. Kimseden yardým kabul etmek istemezsen. Feride. benim aleyhimde mahkemeye müracaat ettiðini haber aldým. sana bir þey daha söyleyeceðim. peki.. Bu kadar birbirimizle anlaþtýktan sonra ortaya böyle söz atman ayýp. Mazindeki þüpheli bir nokta.Baþka bir çare: iyi bir gençle evlenmen mümkün deðil mi? .Ýki gün evvel.Evlenirsen bahtiyar olacaðýna benim de o kadar kanaatim yok. bön. Doktor Bey.Hayýr. beraber düþünmeye devam edelim. çalýþmak istersen buna imkân yok. Doktor Bey. ayaklarýnýzý öpeyim. deðil mi? Hülasa. Dediðim gibi. Doktor Bey. bu saatte her þeyi açýk açýk konuþmamalý? Mahalle namýna kaymakama bir heyet gitmiþ. ailenin yanýna dönmey var mý? Baþýmý önüme eðdim: . ayýp. O melun. fakat olmuþ. þu aðaçl nize bakýnýz Doktor Bey. fakat gayet mahzun bir þikâyetle yüzüme baktý: . Alakaný katiyen kesmen lâzýmdý. söküp atmak mümkün deðil.. saf tavrýyla devam etti: . Arada sen. . beyaz býyýklarýný diþleriyle çiðneyerek düþünüyordu: . bu leke. F t ne yapalým ki. Korka korka dizlerimi k k: . . öyleyse ne yapacaðýz? Zaruret falan çekmenden korkum yok. . Benim kadar baþý dara gelmeyen bir insan. senin ne benim le yaþamana ne kendi kendine yaþamana imkân var. her se rseriye seni tahkir etmek hakkýný verecek. akrabamdan olmayan bir genç kýzla yaþamamýn örfe ve þeriata aykýrý göründüðünü s senin baþka bir memlekete gönderilmeni istemiþ. her çapkýna. Ben ihtiyar bir kýz olarak ölmeye azmettim.. samimi arkadaþýndan küçük bir yardým bile kabul edemeyecek kadar maðrur bir kýz bahusus bu bu dedikodulardan sonra tek baþýna nasýl yaþar? Seni tekrar evlendirmeyi düþündüðüm bunun de. sen bütün serbest. Þimdi benim muhakememi takip et Feride. Þu güneþe. yarýn baþka bir bahane ile seni vuracaklar.

. Ýzmir'den müthiþ bir gelin elbisesi getireceðim. Yanlýþ. Aðaçlarýn çýplak kollarýndan döktüðü bu yapraklardan bazýlarýný rüzgâr. Asýl gençlik.O halde. Öbür sabah baþkasýnýn odasýnda uyanacak genç kadýnýn. Beni çocuk gi hüngür hüngür aðlatacaksýn. ona bir koca gözüyle bakmak mecburiyetinde kaldýðým günden beri bu s prak da sarardý.. ne söyledim. Etrafta bulduðumuz kimsesiz çocuklarý oraya toplayacaðýz.Yeter artýk Feride. Gerçi kudret. kýrk kiþil r yetimhane þekline sokuyorum. emelim kursaðýmda kalýr. sonra önümde durar . Aklýný yorma bulamazsýn. Tuhaf bir tavýrla itiraz etti: . Bu yeni eþyaya lüzum olmadýðýný söylemiþtim. temiz ve menfaatsiz muhabbeti de son bir yeþil ÇALIKUÞU 383 yaprak gibi yaþýyordu. . Bizim "Alacaka-ya"daki çiftliði ben otuz. sefaletin. Kollarýmýn arasýnda nice göz rþýmda ölmek mecburiyetinden bu kadar sükûnla bahseden bu güzel çocuk yüzünden. Hayrullah Bey. hem hususi iþlerin i görmek. Ne yapalým. fakat bu bana kâfi gelmedi. Ne h azin tesadüf! Sergüzeþtimle beraber defter de bitiyor. Bahçedeki dal urmayan bir kuru yaprak yaðmuru yaðýyor. sen hocalýk ve analýk. evvelki gün izmir'e gitti. memnuniyetle gülerek: . ruhun iðidir. Bu satýrlarý. sözüne devam etti: . Bir yetimhane. Seni þeriatlerine uyacak bir sýfatla evimde alýkoyacaðý a edeceðim. son çareye baþvuracaðýz.Yok. gülmek için r gibi titreyen yaramaz dudaklarýndan daha büyük facia görmedim. merhamet. Evet. Hayrullah Bey. niþanlý haným. yeter artýk.Sana ben bir de yüzgörümlüðü veriyorum. * Bu son ayrýlýk saatinde niçin hakikati saklamah? Bu okumayacaðýn defteri ben senin için yaz Kâmran. ergen adam sayýlýrým. istedim ki çok. Hayrullah Bey. birkaç damla gözyaþýndan ibaret olan Çalýkuþu ile ne alakasý kalacak? Çalýkuþu bugün defterinin gözyaþlarýndan kirlenmiþ sayfalarýna dökülen sonbahar yapraklarý or. hem de eve bazý yeni eþya almak üzere. ne cesaretim olacak. kýrk senelik bir zaman sokmuþ. h arça naðme. nekahat günlerimi geçirdiðim odanýn penceresi önünde yazýyorum. Evet. Öbür Perþembe. Hayretle yüzüne baktým. ben yirmi yaþýnda delikanlýlardan daha dinç bir adamým. Hazýr ol Feride. sevildiðimi de bilmiyor deðildim. hayat böyleymiþ! Buna da katlanmak lâzým. önüme bakýyordum. acýnýn türlü þeklini gördüm. ne yazdýmsa hep senin içindi. Yeni bir deftere yeni hayatýmý yazm aya baþlamak mümkün deðil. dizlerinden örtüsünü atarak odanýn içinde epeyce dolaþtý. bir þey söylemiyor.Hoþuna gidecek þeyi nasýl keþfettim. Yapraklan dökülmüþ kuru dallarýn arasýnda parlayan sonbahar güneþine elini uzattý: . her þeye raðmen sev iliyordum. eliyle aðzýmý kapadý: . Bu akþam dönece dair telgraf aldým. Yarýn gelin oluyorum. 382 Reþat Nuri Güntekin Bir haftadan beri Kuþadasý'ndayým. bu adeta benim yaþlýlýðýmý baþýma kakmak demek olur. Keþfet bakayým: Küpe deðil. Karýnca ayaðý gibi minimini yazýlarla dolan mektep defterimin son sayfalarýna geldim. Ben. Ben. Be doktorluk edeceðim. Ömrümde yemediðim bir haltý yedirteceksin. Sen bana bakma. bi amýza otuz beþ. pencereden içeriye klarý üzerine savuruyor. ama müthiþ bir yüzgörümlüðü. artýk söyleyecek neyim kalýyor ki? Hem yarýn baþkasýnýn karýsý o una ne hakkým. her þeye raðmen seninle mesut olabilirdim. Ben. ihtiyar arkadaþýmýn sönük mavi gözlerindeki þefkat.Ben hayli ihtiyarým.þeylerden ayrýlmak ister mi? Hayrullah Bey. ama hiç ehemmiyeti yok. çok yanlýþ bir iþ tuttuðu itiraf edeceðim. Hem seni öy telli pullu gelin olmuþ görmek isterim. O.

çocuklarýmýza iyi bir anne olacaktým.Size anlatmak kabil deðil eniþte. . Yarýn. Sevdiðin bir kadýnla evlendin. Ah Kâmran. boþ yere düþündürüp yormak için bir ka . bu dul kadýn ruh ve vücudunu benim kadar hýrpaladýðýný.Yok oðlum. pehl n. iki yüz cevap az deðil zannederim. Aziz Bey ellerini birbirine vurdu: .. iki yüz suale.. gitsem seni affetmeyec m Kâmran. ümitsiz hayalini sevmekle.. at maksadým yormak deðil. Ben. köçek.ona yakýn sevi . Hâlâ aklýmdadýr.Hayýr nankör. Senin Sarý Çiçeðin -taþ atmak için söylemiyorum Kâmran. seninle yol arkadaþlýðý etmek iþkence billahi.kim bilir ne kadar cazibeli bir 384 Reþat Nuri Güntekin kadýndý? Kim bilir sana ne güzel þeyler söylüyor. Mesela.. ben bütün ruhumla senin.Duysa da umurumda deðil. rüzgârýn sonbahara kadar haykýrýp aðladýðý uzun geceler esli. (Feride 'nm jurnali burada bitiyordu. Beni. be senin çocuklarýna. iki saatten beri belki yüz þey sord Evet" yahut "Hayýr"dan baþka cevap alamadým. Aradan on rkasýndaki arka bahçeye bakmaya yüreðim tahammül etmez. . seni sevmesini. kendi sevdiðim kadar deðilse bile -çünkü buna imkân yok. eniþte. zurna dinledin. ama senin derdinin bununla alakasý yok ki. Kâmran.. Hatta yaptýðým tecrübelerle rýný sevmekle sanma sakýn. biz asýl bugün birbirimizden ayrýlýyoruz. Ben.Ben. sen kendini fena býraktýn. velev "evet".. Çalýkuþu . yanýk çýngýraklarýnýn tirediði bu ovalarda... cahil bir kýzdým nin. Zeyniler mezarlýðýnýn karanlýðýnda. karýsý olacaðým biçare ad mbak gibi masum bir kýz zannediyor. seneler amma çabuk geçiyor! Hakkýn var ya. Allah aþkýna. Çeþit çeþit insanlar gördün. artýk ümidimi kesiyorum. daha ihtiyar görünmüyor muydum? Kâmran güldü . gül yüzünü hatýrladýkça hâlâ yüreðim sýzlar. günden güne daha genç . sen yine bir parça benimdin. kendini sevdirmenin de bir yolu var.Güzel tedavi ve tebdilihava usulü. benim yaradýlýþým baþka türlü. inan bana. . yýprattýðýný z Kâmran. göz ve izan var.pek çok sevileyim.. ne yanlýþ! Sevdanýn hiçbirinin. hiç bi lmiyordum. þu Fe-ride'ye nasýl kýy . davul. . Gözlerini zorla denizden ayýrarak gülümsedi: . mademki seni etti. deðil mi Kâmran? Halbuki ben bunlarý hiç. ben altmýþýma giriyorum. Yine böyle bir aðustos günüydü. hazin. eniþte. Mamafih. Çalýku-þu'nun bülbül gibi sesini. Gönlümün içindeki derin. O kadar. Bugün sade dört yaþýna yak r.Evet. senin hayalinin kollarýnda yaþadým. öteki þeyi düþünmene mani olmak. oðlum. hakikaten sana yaranmak kabil olmuyor. dört beþ sene kadar da Feridecikle niþanlý kalmýþtýn. Seni gerçi düþündürmek istiyorum. ne güzel mektuplar yazabiliyordu? Ben. Bütün ol lere raðmen.F 25 386 Reþat Nuri Güntekin . . bozuk yollarda sarsýlan arabanýn köþesinde akþam rüzgârýna karþý pardösüsünün yakas ara'yý seyrediyordu. fakat sen eðlenmedin. Buraya ilk geliþimde ben. ben.Etme. kendi payýma müthiþ eðlendim. küçük. . inkâr etme. sen o cevaplarý da düþünerek vermiyorsun ki. tebdilihava için memleketinize davet edilmiþ bir hastaya böyle söylenir mi? . ben hayalimde onunla barýþýyorum. ölsem. asýl bugün dul kalýyorum. Bak.) 385 BEÞÝNCÝ KISIM I IvÂMRAN. Makine gibi söylüyorsun.Eniþte.Ayþe Teyzem duymasýn. senden ayrýldýktan sonra öðrendim. bir . Kendine gel.iki saatte. Hani. Seni canlandýrmak kabil deðil. Söðütlük bahçelerinin ýlýk iðde kokularýy hep seninle yüz yüze. Bu kadar sevilmeye benim hakkým var mýydý? Zannetmem Kâmran. Kâmran. üç gün evvel bir d nesiyle seni köye götürdüm. "h ayýr" gibi kýsa cevaplar olsun. Tekirdað'a geleli on sene oldu.iyi ama oðlum. ben..

B. Emin ol nýz bir þey var.Anlaþýlýr dava deðil. Zaten kimse ÇALIKUÞU 387 inanmýyor. Annem öyle. hiçbir insaný Feride kadar sevmedim. düðün eðlenceleri için i bir aydýr burada durduðumu sanýyorsunuz? Darýlmayý-nýz. Bir baþýna yabancý memleketlere gitmek için kim bilir. ondan bahsetmeye hakkýn yok!" diyor. gözlerin tambur çaldýrdýðýný söylediler. o kadar. Düþün eniþte. Feride buraya ge ldiði vakit yedi yaþýndaydý. Feride'nin hasta bir bes ekârý sevdiðini. Öyle günlerim oluyor ki. herkes öyle. bunu tamire imkân yok muydu? . sen korkarým ki o vakit de ikinci bir budalalýk ettin.O cihetten müsterih olunuz eniþte. yaman aþk!. acý bir gülümsemeyle baþýný salladý: . Feride'yi: "Beni salýncakta sallay entarili ablam" diye hatýrlýyor. deðil.Eniþte. Sana bir düþkünlüktür arýz oldu. Arkadaþlarýmdan bir mülkiye müfetti karýsý -ki Feride'nin eski bir arkadaþýdýr. Size bir delil da im. hayal meyal aklýnda kalmýþ. birdenbire üstüne düþmekten korktum. en dünyada hiçbir þeyi. Feride sözünü aðzýma aldýrmýyor. Bana. Üç a dým. siz de. bulunduðu köy mek de yakalamak için yola çýkmaya hazýrlanýyordum. kolayca kendini avutacak bir kýz olsaydý. söylüyor.Burasý doðru eniþte. Feride'den ümidi kestikten sonra. ne yaptýðýmý hiçbir zaman kendim de bilmedim. Tebdilihavaya ihtiyacýn vaf dedikleri zaman ilk aklýma gelen yer Tekirdað ol du. eniþte. Baharý zorla beklemiþtim. devam etmedi. ilk gençliðimin birka asýný aramaya geldim. Onun sade deðil izzetinefsi de yaralanmýþtý. Ben burada. öyle hatýralarý var ki.Yanlýþ hareket ettim eniþte. fakat zengin bir doktormuþ. benim yüzümden ölmesi mümkündü. Fakat sizi temin ederim ki. senelerden beri bana dargýn. Kocasý ihtiyar. Feride.. ya öteki? . inanmýyorsunuz. uzaklarda tek tuk kýzýllanmaya baþlayan balýkçý ateþler diyordu. bu gözlen: "Benim.sene bile tamamýyla mesut olamadýn. yine o acý gülümsemesiyle cevap verdi: . ona ka bir insanlýk ve merhamet vazifesi ifa etmek istedim. Kâmran. Çalýkuþu. Nermin'e entarili ablasýndan bah settirmek için lisanýmýn bütün kuvvetini sarf ediyorum. A/iz Beyin de neþesi kaçmýþtý. o kadar. Hâlâ hasta gibi Feride ile ne alakasý var? Sen baþka birisini seviyordun. Aziz Bey. üç senelik hayatýný hastabakýcýl .Mademki münasebetsizlik etmiþtin. yalnýz dikten sonra bir gün böyle. Hayatým bazý sergüzeþtleri. Nermin. isviçre'de ve daha bilmem nerelerde hastaný tedaviye çalýþtýn. bugün on yedi yaþýnda. kaþlarýný .Yamansevda. Sen karýþýk ruhlu bir adamsýn Kâmran.. . Burada Feri de'den bahsedebileceðim yalnýz Nermin var. daha büyük bir delilik edecekti. keþke bunu bilecek. Kadere ne denir? Geçen kýþ fat etti.Ne tuhaf insansýn Kâmran? Peki. n ar mütees388 Reþat Nuri Güntekin sirdi? Aradan hiç olmazsa altý aylýk bir zaman geçmeden beni görürse belki büsbütün hýrçýnl k.Kâmran oðlum.'de onu bulmaya gittiðim vakit ise iþ iþten geçmiþti. bir hastaydý. Bir türlü kendini top-layamadýn. bunlarý ölürken hatýrlarsam aðlayarak öleceðim. gözüyle göre en iþittim. þaka ediyormuþ. tabii inanmayacaksýnýz. . Feride'ye karþý zaafým. Feride. hiç olmazsa mesut olurdu. diþleri arasýndan mýrýldandý: . kimse bana inanmýyor. hatta epeyce heyecanlý sergüzeþtleri oldu. Kâmran.Söyledim ya. . çok yanlýþ hareket ettim. Çahkuþu'nu. Þehirden üç dört saat uzak mesafed . Beni buraya sizin davetleriniz mi getirdi zannediyorsunuz? Köy. Münevver yataða düþtü. eniþte. iki seneden beri çok bahtiyarmýþ. takat hiç z annetmem. . vefasýz baþýný çaðlayan kenarýnda sevgilisinin dizlerine koyarak. . izini keþfettiðim vakit. Ne istediðimi. teyzem öyle. Öyle sanýyorum ki.O. Bir çocuðun öyle halleri. öyle derin bir infial için zden ayrýlmýþtý ki. Tam o zaman o aksi hastalýðým baþladý. Marmara'dan gelen serin akþam rüzgârýndan çekiniyor gibi boynunu pard yakasý içinde daha ziyade saklýyor. . senelerce bu baþý. garip göreceksiniz. Kâmran. Müjgân.geçen sene bir gün Kuþadasý'nda ona tesadüf et kisi gibi mütemadiyen gülüyor..

bir akþam Kâmran'a: . pek mesut olduðunu söylemiþ.ta yakýnýnda. Kâmran. kýsa tersane elbisesiyle Çalýkuþu'nun önünde yür n ucu ile taþlarý sektirdiðini hâlâ görüyordu. siz de insaf edin. hava pek güzel de. ha . ne o insanlarý artýk hatýrlamýyorum bile!" demiþ. Karþý dað emiþti. Kenarlarýndan doðru dolmaya yüz tutmuþ. Vakit epeyce geçmiþti.Kâmran. Size uðurlar lsun. çürük tahtalarýn üstüne oturarak ayaklarýný sallamýþtý. Daha baþka þeyler söyleyecekti. iftira Ne iyi etmiþler de yedi sene evvel beni bu mutasarrýflýktan azletmiþler. Ekseri akþamlar er caddeye çýkar. düþüne düþüne geri dönerdi.Müjgân. ne o memleketi. Bebeklerinden birer mavi yýldýz parlayan bu ÇALIKUÞU 391 gözler gülüyor. çok uzaklara gittim. Geç kalýrsan. Müjgân'ýn bu gece yanýnda çocuðu yoktu. Kâmran. güneþin altýnda yandým.Ýyi tahmin ettin Müjgân. haksýzlýk- ÇALIKUÞU____________ 389 larým çok eniþte.Öyle mi? diyerek arkasýný çevirmiþti. Irgat baþý gibi. Feride'ye karþý kusu rým. istanbul'dan. bugün kim geldi Kâmran? dedi. biraz solgun ve süzgün görünen bu güzel yüz gülüyor. fak at geç kalma. fakat Müjgân bu sözden bir þey anlamýyor gibi dudaklarýný b . Ben. bahçe aralarýndaki yollardan birinin yanýnda durdu. beni fena hald e sarstý.Bak. Reþat Nuri Güntekin 390 s" A. bahçelerin arasýndan yavaþ yavaþ eve dönerken iyiden iyiye akþam olmuþtu. artýk devam etmeyelim. Yürüye yürüye eve geleceðim. Kâmran.Hiç Müjgân. onu koltuklarýndan tutarak yürüme talimleri yaptýrýrdý. Her akþamüstü buraya kadar gelir. kalbinin içinde gülüyordu. Herhalde seni sarsan yollar deðil. on senelik uzak bir maziye. çünkü ihtiyarlýk. hayretle baþýný çevirdi. bunu biliyorum. Kâmran'ýn arabadan indiði yer yine o köprübaþýydý. Müjgân'dý. Kocasýnýn bu muvakkat memuriyetle Anadolu'ya gittiði günden beri çocuklarýyla beraber Tekir að'da oturan Müjgân. Aziz Bey içini çekti: . Tekirdað'da bulunduðu yirmi günden beri âdet etmiþti. teyzeni de beni de berbat etti. Kâmran. iç kapýdaki fenerden süzülüp gelen mavimsi aydýnlýðýn için nin ela gözlerini gördü. O akþam. Feride çabucak sözü ka Ben. o meraktan. Evdekilerin merak edeceklerini bildiði halde bir türlü gitmek istem iyor. Feride'nin bu yoldan çýktýðýný görm açlarýnýn lüleleri çýkan baþörtüsü. arabadan iniyorum. bunlar lüzumsuz sözler. ne kadar yavaþ yürüyorsun? Nerede kaldýn bu vakte kadar? . fakat kelime bulamýyordu. . son llarýn alacakaranlýðý içinde yavaþ yavaþ. galiba uzaklara gittin? demiþti. Uzakta. Kocasýndan yarým saat ayrý emiyormuþ. beyaz. Feride -altý seneden b st gözlerini her yumdukça gördüðü gibi. Buna mukabil halinde bir tuhaflýk.Çok yorgun görünüyorsun. kadýn kalbinin o kadar inatçý olan gizli in den biriyle senelerden beri Kâmran'a dargýndý. akrabalarýndan bahsetmek istemiþ. ka e iç duvarýn arasýndaki köþeyi göstererek: . Þu yollarý senelerce evvel kendim yaptýrdým. sokak kapýsýnýn önünde beyazlý bir kadýn hayaleti gördü. Bu bozuk yollar. sende bir hal var! Genç kadýn bir þeyler söylemek istiyor.te yirmi kadar çocukla uðraþtýðýný.idare adamlarý hakikaten bedbaht insanlar. eski bir rüyanýn izlerini arar gibi yollarda gecikiyordu. seçkin menekþelere benzeyen bir gece baþlýy Genç adam. Haydi oðlum. daima sakin yüzü az heyecan görünüyordu. On sene evvel yine böyle bir aðustos son uraya kadar gelmiþ. Kâmran'ý görünce uzaktan kolunu sallamaya baþladý: . Kâmran. Bir adým geri çekildi. b açlýktan bayýlýrýz. onun da beni bu kadar çabuk unutmasý doðru muydu? Mamafih. Onun yanýnda Feride için bir tek kelime söyl miyordu. Fakat. Arkadaþý. onun ateþböceklerinin yýldýz benekli yeþil karanlýðýný uzun uzun seyretti. hüzünle gülümseyerek cevap vermiþti: . Müjgân.

sadece tit-reye tireye bakýþýyorlar. Feride abla. hemen hem en öz kardeþ sayýlýrsýnýz. hepinizi sýhhatte bulduðuma ne kadar memnun oldu m. 392 Reþat Nuri Güntekin ikisi de gözlerini yere indirdiler.Ah Çalýkuþu. akþam yemeði bir düðün ziyafetine benzedi. Belki onlardan da beni göreceði gelenler v rdýr. Teyzelerimi. gece böcekleri gibi. O kadar sevdim ki. öðleye doðru. Zaten Tekirdað. Birbirlerine söyleyecek söz bulamýyorlar. deðil mi Kâmran aðabey? dedi. an doðruya onun aðabeyi sayýlýrsýn Kâmran. birkaç kelime ile seyahatini anlattý: . gelir gelmez arkadaþ olduk..Teyze çocuklarý hemen hemen kardeþ demektir. Feri-de'nin erkek kardeþi olmadýðý için sen..Sen nasýl istersen öyle olsun Feride. demin de söyledim. Feride. II O gece. teklife. gecenin içinde parýldayan ela gözlerini görmek bir saadetti ki. Kâmran kýrgýn bir tavýrla cevap verdi: .. çok.." desene!.Bugün. yanýnda dayanacak bir yer aradý. çok memnun oldum. bir buçuk ay sonra yeniden bir rüya olacaðýný bile aklýna getirmiyor. tavýrlarý o eski yaramaz çoc lerini tekrar bulmaya baþlýyordu Onun sesini dinlemek. kýrmýzý entarili abladan en ç bahsederdik. Aðýr manalarla dolu bir sesle: . bütün kalplerde -açýk pencerelerden içeri dolan.istanbul'da bazý iþlerim vardý. sözleri. Bir tek korkusu vardý: içeriden onun geldiðini fark etmeleri. bu dak .Sahi. beye. b r ay. lambal dönen pervaneler. Ne güzel çocuðun var Kâmran. sen beni adeta dertli etmiþtin! Sesin kulaðýma geldikçe aðlayacak gibi olurd eðer ben seni ne kadar severmiþim. istanbul'da iþittim. tekellüfe lüzum yok. Artýk sakin sakin konuþabiliyorlardý.Teþekkür ederim Kâmran Bey. Cevap beklerken Kâmran'a bakmýyor..Seni unutmadýðýma Kâmran aðabeyim de þahittir. söylemeye devam ettikçe yavaþ yavaþ açýlýyor. ateþböceklerinin kaynaþtýðý karanlýklarda gözleriyle bir . kardeþine "Hoþ geldin. deðil mi Kâ Müjgân. içinden nasýl gelirse. On gün evvel Ýstanbul'a gelmiþtim. Bu söz. Feri-de'nin saçlarýna dudaklarýný dokun a kulaðýna söyler gibi gayet yavaþ: . çok müteessir oldum r az bir zaman içinde zevceni kaybetmek ne felaket! Fakat küçüðün var. Allah onun ömrünü Ne versin. Her korktuðu gibi. bu da nihayet baþýna geldi Onlarý kapýnýn yanýnda ilk defa gören Ner-min oldu. Bütün yüzler gülüyor.el bir rüyayý kaybetmekten korkanlar gibi bir an gözlerini yumdu. Müjgân. genç adam bir þey düþünmüyor. Feride'yi elinden tutup Kâmran'ýn önüne getirdi. bir daha görmekten ümit kestikleri bir günde yuvaya dönen Çalýkuþu. söyleyen dudaklarýný. Feride. þimdiye kadar benim kucaðýmda oturdu. korka korka: . Sofranýn baþýnda çocuk gibi maskaralýkla iz Bey: . Feride. hepinizi çok göreceðim gelmiþti. Hatta. d klarýyla birbirlerine gülümsemeye çalýþýrken gözlen yaþlarla perdeleniyordu. . dedim.bir þeyler titriyordu.. Feride. Ferýde'ye cesaret verdi. Senelerden sonra. hatta onun bir baþkasýnýn karýsý olduðunu. Kâmran hâlâ bir þey söyleyemiyordu. Genç kýz.Ne vakit geldiniz? . küçüklerle öyle çabuk ahbap olurum ki. de i. Siz. Eski berrak ahengine sakat billurlar gibi belirsiz bir þikâyet ihtizazý düþmüþ sesiyle: . Hiçbirinizin orada olmadýðýný hab ki teyzelerimi.Güzel ama. tekrar söze karýþtý: . yemeðin sonuna doðru . Zaten ben.Sizi tekrar görmek memnuniyetini söyleyebilmek için kelime bulamayacaðým Feride Haným. eski günlerinin rikkat ve muhabbet dolu bir parçasýný da beraber get rmiþ gibiydi. Yalnýz sen bir felakete uðramýþsýn Kâmran. sonra dediðim gibi. dedi. Sadece. gezmeye alýþmýþ insanlar için ne kadarcýk bir yer. Dokt iþten iki ay izin verdi. Ben de öyle. Feride'yi tekrar kollarýna alarak: ÇALIKUÞU 393 . hanýma. Hafifçe eðildi. sana aðabey dememe müsaade eder misin Kam-ran? dedi. diyordu. hepinizi çok göreceðim gelmiþti. oraya dece biraz neþe deðil. çýngýr çýngýr baðýrarak Kâmr dikten sonra yanlarýna koþtu. Kâmran'a "aðabey" desen pek doðru olur.

kýþýn bir yýðýn kartopu atmak lâzým gelirdi. evli barklý oldun. Küçükken. Çalýkuþu? Kabahat senin. her þeyden evvel onun eðlenmesi. diye cevap verdi.Demek senin çocuðun vardý? Bilmiyorduk. diþleriyle dilini . adeta seviniyor. Hoþa giderek dinlendiðini gördükçe kelimeleri ezip büzüyor.Hiçbir þey yok. geç vakte kadar oturdular. F 'nin üst dudaðýný parmaklarý arasýna sýkýþtýrýr: "Seni yaramaz Çalýkuþu seni. derin bir göðüs geçirdi. ne güzeldi! Yavrumu bir türlü kurtarmak mümkün olmadý. yanaðýný çukurlaþtýrarak mütemadiyen söylüyordu. Sofrada bir kahkaha koptu. yze tekrar sordu: . dedi. Feride? Feride.Nafile. Sofradakiler hayretle birbirlerine bakýþtýlar. Çoktan beri uyuyan Necdet'i hâlâ k llarýndan býrakmayan Feride gülüyor: . saatlerce gelip oturduklarý yetmiyormuþ gibi. bir kere de çarþaflý olarak sokaktan erken görebildi. hâlâ tabiatýn çocuk. Üçüncü gecenin sabahýydý. yat artýk. ÇALIKUÞU 395 Etraftan kopan kahkahalar içinde: "Yapma. sen yol yorgunusun. Feride'yi pek az görebildi. rahat býrakmýyorlar. bu iki gün içinde Feride'yi bir kere yemekte. Feride'nin kirpikleri yaþla dolu cdet'i daha kuvvetle göðsüne çekti. âdeti hilafýna çok erken uyanmýþtý. Dizlerinin üstünde Kâmran'm çocuðiýna üzüm yediren Feride baþýný eðdi. Kâmran bulunduðu köþede sarardýðýný hissetti. Güzide'yi hatýrladým da. gözlerinin içi gülerek þ . bir an yüzünü küçüðü dar. Bunlar.inci gibi bir kýz. benim kirazým ayým!" diye bu dudaðýn ucunu zorla öperdi. 394 Reþat Nuri Güntektn Feride. benim küçüðüm de> hastalýktan gitti. Eskiden sizi uyandýrabil urlarýnýza yazýn avuç avuç çakýl taþý.Uyandýnýz mý. Bir aralýk Besime Haným kocasýyla beýaber Trabzon'da bulunan Necmiye'den bahsediyordu: Feride. hatta yüzün bile çoc eye genç bir kýz çehresi der?" dedi. Siz de . Feride'yi bize býrakmayacaklar. biraz kýsa dudaðýnýn o hiç sönmeyen gülümsemesiyle saatlerce konuþtu tamamýyla uyanmýþtý. yeni doðan güneþe karþý elini gözlerine siper ederek: . diyordu. Ortalýk yeni aðarýyor ran.Tam on üçünü bitirmiþti. Çalýkuþu' nün bir baþkasýna ait olduðunu ilk lýyordu. kýzým. Ayþe Teyze: . Fakat. Fakat derhal gözle ini sildi: . Mamafih. diyordu. görmeliydiniz. Kaynana olacaktým. Çalýkuþu. Baþýný kaldýrdý. yüz yaþýna girsen yine deliliði. yalnýz se len çocuklarýn bildiði o sevimli. nazlý hareketlerle dudaklarýný büzerek. þakayý býrakmayacaksýn.O acýyý bilirim teyze. dedi. III Bu geceyi takiben iki gün içinde Kâmran. sevincinin verdiði sarhoþluktan -yan ihtiyar eniþte.Ah Çalýkuþu. ben asýl sizin aranýzda dinleniyorum. giderken de Çalýkuþu'nu raber sürüklüyorlar. mahzun mahzun baþýný salladý: . Öyle ki.Besime Haným ehemmiyetsiz bir þey söylerken birdenbire aðlamaya baladý. ara sýra: . Feride'yi bahçede gördü. Kâmran. on sene evve ekirdað'da kendi yaþýnda birçok kýzla ahbap olmuþtu.Çocuðun kaç yaþýnda öldü. . Sonra eski þenlik yine yerine geldi. Aziz Bey. Kâmran'ýn g>zli gizli üzüldüðünü gördükçe Müjgân. þimdi evli barklý hanýmlardý. Feride'nin on üç yaþýndaki kýzýna herkes gülüyordu. diyordu. eski bir þakasýný tekrar etmek arzusundan kendini alamadý.Ziyaný yok eniþte. bahçe bahçe gezdiriyorlardý. Kâmran Bey? Ne kadar tabiatýnýzý deðiþtirmiþsiniz. eniþte!" diye haykýran Feride'yi zorla çenesin den tuttu. diyor Parlak ela gözlerinin. Sonra dikkatle Feride'nin yüzüne bakarak: "Ne yap ayým. ev ev.Feride. beni asýl yalnýzlýk yordu. yine o saffetle dudaklarýný bükerek: . annesini. açýlma sý lâzým. Pencerenin açýldýð etmiþti. söyledikçe artan bir mahzunlukla onlara Mu-nise'nin hik sini anlattý: O gece. odanýn panjurlarýndan birini ittiði vakit. bu eski þakayý tekrar etti. Kâmran. Aziz Bey: . ilk çarþafýný dikiyordum.

hava biraz serin.. Bana: "Siz". yeni uyanan bahçýva konuþan sesi iþitiliyordu. o kendi kendine gelir. bu akla gelen þeyin söylenmesine mani olmak ister gibi. Kâmran'ýn gözlerinde on sene evvelki bir akþamýn hayali uyanýyordu.. Ben. Bu benim büyük bir sýrrým! Nasýl olacak diye merak e musun? Aman. hizme tmesine müsaade etmektir. ne hissizlik.Þimdi bir parça beni bekleyeceksiniz. gözlerini daha büyük gösteriyor. .Biraz sabýr.Bizim kendimizi beðendirmek için ev iþi görmekten baþka hiç cazibemiz yok ki. 398 Reþat Nuri Güntekin hafif kývrýmlarla örtüyordu. Biraz eðlenerek. aklýma bir þey geldi de. Feride.. siyah önlüklü. . alaycý Çalýkuþu'nu hatýrlatan bu sözleri söyleyen sesinde kalbe serinlik ve taz k hisleri veren berrak bir akarsu ahengi yardý. Kâmran'ý kocaman bir ceviz aðacý altýna götürdü. niçin öyle daldýn? . Üç gün koyunu armutla besleyec eðim. onun yüzünü bu kadar temiz bir aydýnlýk içinde. elinde dumanlarý tüten bir süt bardaðý ile geldi.Perþembe saba i bir sabah ziyafetine davet ediyorum. Kâmran. ben rutubete filan alýþkýným. Bir Anadolu kadýnýna karþý en iyi kompliman. sana atkýmý vereyim.Benim de öyle. Kâmran. gayret ederim. seni omzunda atký ile görünce. Þimdi bana müsaade.Hani teklif. Feride? O. oðlu hasta ettin!" diye beni paylasýn? Dur. sana þimdiden söyleyeyim. donuk Bursa ipeðinden -dýþarý biçimi. hâlâ elleri güneþe karþý gözlerinde. * Feride iþini bitirdikten sonra Kâmran'ýn karþýsýnda alçak bir mutfak iskemlesine oturmuþtu. âdeta güzel bir meyve. hakkýnýz var. kuru dal parçalarýyla gidiyor geliyor. ýsrar etme. Sabah rutubetinden müt i hafifçe titreyen Kâmran'ýn omuzlarýný. Bir çengelliiðne ile boynuna iliþtirdiði kýrmýzý yün atkýyý çýkardý. Kâmra n güldü: . bu kadar yakýndan ilk defa görüyord biraz zayýflamýþ. tekellüf býrakacaktýn? . insan üstüne güneþ doðurur mu?" diye beni ayýplarlardý. rica ederim. Bahçenin içine.Rutubetin nazik vücudunuzu incitmesinden korkmaz-sanýz fena olmaz. ta eskiden yaptýðý gibi gizli gizli eðlenerek: . fakat göreceksin ki b mbaþka bir þey. orada bu saatte 396 Reþat Nuri Güntekin kalktýðým vakit: "Tembel.Hiç. fakat üç gün sonra -Bugün ne? Pazartesi. kenarlarýný be .bol bir elbise.Ben de geleyim mi. hakkýn var. . büyük bir adam gibi: "Artýk se benim vazifem!" diyen sesini iþiti. Kozyataðý'ndaki köþkün böyle omuzlarýna kendi küçük lacivert paltosunu koyan kýsa etekli.. onun mor mürekkeple lekeli küçük parmaklarýný gördü. elinde bakraçla. seni men ederim. boynunu. onun iþ görmesine.. sana süt piþireceðim. göðsünü örttü. akþamdan bahçede unutulmuþ bir iskemleye o . galiba üþüyeceksin. Sen. Bu süzgünlük. minimini kýzýný. Kâmran Bey. bunaklar gibi elinden sütünü düþüreceksin.z. daha büyük hürmetsizlik Feride. süzülmüþtü..Doðru. konuþmaya baþladý.Fakat bu. istediðim gibi deðil.Kâmran. ÇALIKUÞU 397 Nihayet. Kâmran. "Kâmran Bey" d erken eðleniyorsun gibi geliyor. Ben. biraz mahzun devam ediyordu: . biraz korkarak sordu: . Dirsekleri dizlerine dayalý.Feride.Nafile. Birdenbire hürmetsizliðe cesaret edemiyorum. dizlerin yanacak. Eski hafif. . vücudunu geniþ. acele acele: . Feride de gülüyordu: . bilekleri çenesinin altýnda birle anaklarý açýk avuçlarýnýn içinde. Ýster misin Besime Teyzem: "Deli kýz. Size Anadolu ik ramý yaparým. Kâmran Haným dediðim aklýma geldi.Süt. . Ayný koyunun sütünü içeceksin.

baþýný yana çev uzaklara bakýyordu. Bu dakika. Feride. buraya gelinceye kadar olan vakalarý hatýrl ötesini bir duman kapladý göremiyorum. aðýr bir tavýrla baþýný salladý: . Müdür Recep Efendi'nin bir tuhaflýðýný hat erine. daha sana eniþtenin fotoðrafýný göstermedim. ne güzel bir yüz. Zeyniler muhtarýnýn bir sözünü. Gözlerinin önünde çýlgýn bir hayal uyanýyor. ne necip. öyle dalgýn bir muhabbetle fotoðrafý seyrediyordu ki. Feride.Bana artýk müsaade Kâmran. bu sefer kýrlangýç kuþl di. bakmadan bunu hissetmiþ gibi hafifçe silkindi. Zannederim. þakaklarýnýn derisini geriyor. Kâmran. dudaðýnýn o hiç sönmeyen gülümsemesiyle. 400 Reþat Nuri Güntekin O. billur ihtizazý daha derinleþiyor. sarardýðýný. Beþ sene evvelki Çahkuþu'nun yaldýzlý bir ýþýkla dolu ela gözlerine ate tulmuþ çiçeklerin hummalý yanýklýðý düþmüþtü. nihayetini görmek mümkün deðildir. Çalýkuþu. belli etmeden gözucuyla Feride'ye bakýyordu. yuvaya döneli on gün olmuþtu.Kâmran. Sabah güneþi.Dikkat ediyor musunuz çocuklar? Eve bir baþkalýk geldi. Kâmran. eski ahengine görünmez bir yerinden ince b almýþ billurlarýn donuk. ince bir altýn kordonla boynuna baðlý bir altýn madalyon uzattý: Genç adam. Saçlarýný dýþarlýk kýzlarý gibi ortasýndan ayýrarak iki kalýn örgü ile yanlarýna býrakmýþtý nýnýn. en ehemmiyetsiz birkaç parçasýný söyledikten sonra birdenbi miþ gibi: . genç adamý sard aðlamak arzularý veriyordu. Hem de önüm kadar gün varken.Aklýmda kalmadý. aðýr aðýr madalyonu tekrar göðsüne . farkýnda olmadý. o vakit. H 'nýn bir halini. ona daha yeni bir hatýra sordu: ÇALIKUÞU 399 Feride. Bu en eski çocukluk hatýralarýndan sonra birdenbire hayatýnýn son beþ senesine atlamýþtý. masum güzelliði bu beyaz saçlý. Aziz Bey. gelirim. Birkaç sene sonra yine izin alýr. dedi. utancýndan dalga dalga kýzaran yana yarý kapalý ela gözlerinden dökülmüþ yaþlar. Kâmran'a. tabii hayatýný yaþayan bir genç kadýnýn mesut rengi deðildi.. yüzünü yüzüne yaklaþtýrýyordu: . titrediðini belli etmemeye çalýþarak fotoðrafý aldý. baþýný sevdiðinin dizler arak gözlerine baka baka tambur çaldýrdýðýn çaðlayan kenarý olmasýn. sesindeki elirsiz. üzgün bir yürek gibi titriyordu. Fakat. Bu ten koparýlmadan solmaya mahkûm güllerle aþksýz ihtiyarlamalarý mukadder kýzlarda görülen humma er gizli bir ateþ. masum çocuk dudaklarýnda yalvarmaya benzer urp bu ihtiyarýn kollarýnda hýrpalanýyor görüyordu. onunla afý görmek için baþýný uzatýyor. Istýrabýn bir genç kýz yüzünü bu kadar gü-zelleþtirebileceðini aklýndan geçirmemiþi.Þu çehreye bak. gözlerini de bir duman buruyor. Hatýralarýna çöken bu dumandan bahsederken. canlanan hareketlerine bazen hiç þüphesiz bir yorgunluk düþüyor. gözlerini kapadý: "Sakýn bu. Çalýkuþu. Bir su kenarýndan bahsederken Kâmran. On beþ yaþýna kadar. Çalýkuþu. Geçici bir fýrtýna ile örselendikten sonra tekra . bu çehrede öyle ince. sakat. Kanatlarýnýn altýnda adeta bir bahar getirdi. IV Çalýkuþu. kaþlarýnýn daðýnýk uçlarýný biraz yukarýya kaldýrýyor n teninde ince mavimsi damar gölgeleri meydana çýkarýyordu. onun sözlerinden ziyade sesini dinleyerek bu güzel yüzü seyrederken bir þeye dikkat etti: Feride'nin rengi. bugün misafirler var." diye kendine sordu. kaba yüzlü. gülüyor: . nazlý.. her akþam tekrar ediyordu: . iriyarý ihtiyara gýda olmuþtu. þikâyetli ihtizazý düþmüþ sesiyle çocukluk hatýralarýndan bahsedi Kâmran. Niçin þimdiden kendimize zehretmeli.Ziyaný yok. deðil mi? Genç adam. dedi. Demek Feride'nin e. mustarip bir þeffaflýk vardý. Bu gözler yine eskisi gibi gülüyor. Feride'yi. diyordu. Siz üzülmeyin. tamamýyla eski Çalýkuþu olmuþtu. hayatýnýn en manasýz. Çalýkuþu. öyle manalý çizgiler aydýnlatýyordu ki. yine eski aretle kaçýnmadan bakýyordu. Kâmran'ýn hayatýnda en acý bir ýstýrap ve isyan dakikasý oldu. Kâmran'a öyle geldi ki artýk eskisi gibi onlarýn derinl . Feride. Kâmran. cesaret etti. diyordu. eniþte. Yazýk ki bir gün daha geçti.lukla gölgeliyordu.

F. anne!" diyordu. ona baðlanmýþlardý. ne de olsa baþka yuvanýn annesi. Müjgân'ýn üç yaþýndaki kýzýyla ondan biraz bü ÇALIKUÞU 401 yedisini bitiren Nermin'e kadar büyüklü küçüklü bütün çocuklar. fakat tatlýya gülbeþeke r diyorlar. Kâmran'a en ziyade dokunan þey de.Sevdin mi? . Aziz Bey. Gitmek sözünü iþittiði zaman daima biraz mahzunlaþan Çalýkuþu: . sonra reçele benzeyen pembe b rdý. Gülbeþeker'i sevdim. Kâmran biraz korkarak: .Misafirliði biraz daha uzatmak mümkün deðil mi? diye sordu. yanaklarýnda ateþler uçarak.Þimdi söyle bana bakayým Kâmran. yine bir sabah. anne. onun yolunu da bekleyenler v diyordu. varsýn öyle desin. bir kere daha hala. . utancýndan kirpikleri titreyerek yüzünü on laþtýrýyor. Uyanmalarýndan korkulan dalgýn ha rýn odasýnda nasýl konuþmaktan çekini-lirse. Feride. Feride ile Necdet arasýndaki büyük dostluktu." de. onu böyle uzaktan g r þey istemiyor gibi görünen Kâmran'ýn halim.Bunlar benim elimin marifeti.Býrak Feride. bir þey söylemeden eðildi.26 402 Reþat Nuri Güntekin diyordu. Fakat baþka bir cihetten niyorlardý.. Onlarý ayý ilmek için çocuðun. ara sýra: . onlarda en eski zamanlardaki: "Büyük aðabey" ile "Kü ardeþ" hislerini yeniden kuvvetlendirmeye çalýþýyorlardý.Beðendim.imkân yok eniþte. çöreklerin üstüne bu tatlýdan sürerek Kâmran'a veriyordu: . sakin bahtiyarlýðý onlara biraz emniyet verme amýþtý. evdeki çocuklarýn elebaþýsý olmuþtu. ilk günlerde vaat ettiði gibi artýk güzel armut kokusu vermeye baþlayan sütün yanýnda mini mini dýþarlýk çörekleri.Ben. ilk günlerde beþ senede kapanan esk alarýnýn yeniden açýlmasýndan korkmuþlardý. Feride. Kâmran. Çalýkuþu'nun kollarýnda uyuyup kalmasýný beklemek lâzým geliyordu. gözlerinde. ihtiyatý elden býrakmýyorlar. Büyükler.ze çiçekler gibi günden güne açýlýyordu. yine onu. her þeye raðmen iki eski niþanlýydý. . .Beðendim ve sevdim. gülerek cevap verdi: . Kâmran bu çocukça ýsrarý anlamayarak g . Dudaklarýnda tutuk nefeslerle: . büyük cevizin sabah ziyafetine davet ediyordu. Bu çöreklerin ismini bilmiyorum. fakat Necdet ona itaat etmiyor. ne ziyaný var? Biçarenin belki öyle söylemeye ihtiyacý v edi. hala Çalýkuþu . Feride. "Ben Gülbeþeker'i çok seviyorum. Yeniden.Bir kere daha Kâmran.. Bunun. yalvaran bir çocuk gibi boynunu büküyordu. "Ben Gülbeþeker'i sevdim. Fe-ride'nin taþkýn þenliði. köþkü þenliðe. hala. inatçý sarý baþýný sallayarak: "Anne. Kâmran. sabahta lerini býrakmýyorlar.Öyle deðil.Söyle bakayým Necdet. kahkahaya boðuyorlardý. onlarýn yanýnda da ihtiyatsýz bir kelimeyle bu n maziyi uyandýrmaktan öyle korkuyorlardý. . iþini bitirdikten sonra yine o alçak mutfak iskemlesini bularak Kâmran'ýn karþýsýna. Onlar. kapalý panjurlarýna vuran hafif taþ sesleriyle uyandý. Çalýkuþu gülerek: . Mamafih. ÇALIKUÞU 403 . çocuðun baþýný uzun uzun okþadý. . Çalýkuþu. bazen yaramazlýðýn bu derecesinden þikâyet ediyorlardý. gülbeþekeri beðendin mi? Genç adam. yalný Feride'ye mahsus bir uyandýrma usulü olduðunu biliyordu Çalýkuþu. hemen en ayaklarýnýn dibine oturdu.Sevdim.Bir daha söyle." de. bir gün Feride'nin onunla kavga ettiðini iþitti. Kâmran.

Gülerek devam etti: . þeker.Verilmiþ sadakalarým varmýþ. bir þeyler karalýyordu.Feride.Ta eskiden. deniz ne güzel. pardösüsünün cebinden bir kutu çýkardý. istediði verilmezse aðlayacak çocuklar gibi bükülen. bir þey söylemeden baþýný önüne eðdi.Seninle þu duvarýn yanýna kadar gidelim. arkanda býraktýðýn teyzelerden. Bir aralýk karanlýklarla dolmaya baþlayan enginden uçan bir gösterdi: . bir çocuk sevinciyle ellerini çýrptý. dedi. Onlarý yine ben senin aðzýna vereceðim. parmaklarýyla gözlerini kurutmaya çalýþýyordu.Nasýl olur? . ne yapalým?. çocukluð yerlerden ayrýlmak sana pek mi tatlý gelecek? . . . Çalýkuþu.Genç adam. çikolata beklerlerdi. Kâmran. on üç yaþýndayken nasýl oluyordu? Bunu söylerken fondanlardan birini Feride'ye uzatmýþtý. cevap vermiyor. Fakat yaþlar bir türlü durmuyordu.. Feride. titreþen bu dudaklara heyec bir hayretle bakýyordu. þekerleme kutusunun altýna bir kurþunkalem p arçasýyla þekiller çiziyor. Hani payým. fakat dudaklarý gülerken gözlerinden yaþlar g rdu. yemekten sonra onu Necdet'le beraber yerim. On sene evvel yine bu kapýnýn yanýnda yaptýðý gibi. Bir akþamüstü Kâmran.Siz. Feride. gülerek: .Ver bana. Fakat Kâmran'ýn bütün ýsrarlarýna ra ikincisini yemek istemedi. Tut feryada benzeyen bir hýçkýrýk. Kâmran. bileðinden tutarak: ÇALIKUÞU 405 . Ehemmiyetsiz bir þey için aðlayan bir yabancýyý ayýplar gibi: "Ne delilik.. Kâmran Bey? Biz de varýz. bir zaman sonra sen de bunlar gibi uçup gideceksin. daima ona "siz" diye hitap ederdi. Çalýku-þu'ydu. Hem konuþur. mesut olarak yaþarken harap ve periþan býraktýðýn baþka bir yuvanýn hiç mi seni üzmeyecek? * Feride.Ne güzel.Peki. Eski kabahatler unutuldu mu s anýyorsunuz efendim? Ya sükût hakkýmý verirsiniz.Hayýr. birkaç saniye tereddüt et ra baþýný uzatarak. eski arkadaþlarýndan. göstererek gülüyordu. dedi. bir dakikacýk. hatta dinlemiyor. bir marifet ni beðendirdiðin için bu kadar memnun olmak ne delilik!" diye çýrpýnýyor. âdet etmiþlerdi: On ktan gördükleri gibi kapýnýn içinde dizilirler. Biraz ötede.Peki. eliyle ona iþaret ediyordu: 404 Reþat Nuri Güntekin . ilk defa ona dokunmaya cesa et etti. ayaklarýnýn dibine küçük taþ parçalarý düþtüðünü fa sonra gözleriyle etrafý araþtýrdý. ne güzel tesadüf. deðil mi? . hafifçe titreyen dudaklarýný açtý. ya o eski kiraz aðacý hikâyesi bu gece so canlanýr.Manasýný biliyorsunuz ya. Feride'nin yüzünde bir çocuk sevinci parladý: . hem s eyrederiz. Ben de bugün bir kutu fondan aldým seye göstermeden kendim yiyecektim ama mademki böyle tehdide uðradýk. fakat þu kutuyu içeri býrakayým.Ben Gülbeþeker'i çok seviyorum. Kâmran. kesik. diye cek gelmeyeceksin.. Feride. Bak. kocaman bir kestanenin yanýn r. Kendisini zapt edemiyor. birer onlarýn payýný daðýtýrken yanýna. yahut gelsen de kim bilir ne vakit ve nasýl geleceksin? Görüyorsun ki sana emniyetim kalmadý.Yuvanda mesut ederek. þimdi geliyorum. Kâmran'da bu akþam dalgýn bir hüzün vardý.. Sebebini kendinin de bilmediði gizli bir teessürle titreyerek: . eniþtesiyle beraber çarþýdan dönüyordu. rabýtasýz kelime mütemadiyen þikâyet ediyordu. Sana emniyetim yok. Feride. Bekle. kendi kendisiyle meye. .Fakat bir þartla Çalýkuþu. Bir dakikacýk. Çocuklar. yemiþ. senin istediðin kadar çok seviyorum. yavaþ yavaþ onunla beraber yürümeye baþladý. sonra yüzü elleri içinde. Kâmran acý bir þikâyetle: . dedi. aðlaya aðlaya içeri kaçtý. ne güzel! . teyze çocuklarýndan. sen on iki. beni artýk pek fazla ihmal ettiniz. Eðleneceði yahut bir muziplik edeceði kit. Feride. . dilini diþlerinin arasýna sýkýþtýrýyor.

Çýplak bir tepeciðin kenarýnda kocaman bir kaya kovuðu gördü. o kýyafette cesaret edemedim. Çalýkuþu feryat ede tutmak istedi. üþümeye baþladým. Çarþafýný teklif etti. ona pardösüsünü siper etmeye çalýþarak yürümeye baþladýlar. Ýstersen oku. Çalýkuþu: . Genç kýz da onu görmüþ olacak ki. Rüzgâr. hiçbir gün bu kadar ruhsuz. Kâmran. Zalim. Kâm-ran. Kâmran. Tabii. onun þimdi s n ziyade gülmeye ihtiyacý vardý. eyleme inkâr. rüzgâr beni sahici çalýkuþlarý gibi uçuracaktý. sýska kollarýný sallýyordu. sularýn içinden geçiyor gibi görünen denize yakýn bir noktasýnda renkli b kadýn hayali fark etti. Bilmez m ettiklerini. Unutmayayým diye o iþaret ediyordum. Halbuki arkamda yeldirmem vardý. saçlarý açýldý. unutmuþtum.Ne kadar zamanýnda yetiþtin Kâmran.Biliyor musun niçin gülüyorum. evvel dönmelerine imkân yoktu. Feride. rüzgâra karþý baþýný eðiyor. Z avallý Nermincik. Biraz evvel yüzüm kapalý halde çarþý408 Reþat Nuri Güntekin . Ne söylediðini dinleyemedim. Pardösüsünü rüzgâra siper edere ltmesine yardým etti. . Kendini zapt edemiyor. aðaçlar görünmez bir yaðmur saðanaðý altýnda gibi hýþ giden yolun üstünde toz kasýrgalarý koþuyordu. dýþarýda þiddetli bir rüzgârýn tozu dumana katmasýn e duramamýþ. Dördüncü günün akþamýna doðruydu. mütemadiyen çýrpýnýyor. yolunu çevirerek ora bir köþesini rüzgâra karþý siper ederek oturdu. dudaklarýný kapamaya mecbur Kâmran. Feride'nin þemsiyesini aldý. göz göze gelmekten çekiniyordu. Kâmran'ýn yüzüne. bu kadar çýrpýnmaya raðmen etraf bugün bomboþ görünüyordu. Kesik kesik bunun sebebini anlattý. dolaþmaya çýkmýþtý. Kâmran? Misafirlikteydik. þu dört mýsraý gördü: Reþat Nuri Güntekin 406 Pür ateþim açtýrma benim aðzýmý zimhar. Fakat öyle görünüyordu ki. Genç kýz. Fakat. gözlerini. gözlerine tozlar doluyor. her birkaç adýmda bir durarak rüzgâra arkasýný uriyetinde kalýyordu. alabilmek için icra ettiði bütün bahaneleri. içeri gidiyorum. hayatý bu kada tsiz görmemiþti! ÇALIKUÞU 407 Ta uzaktan yolun. bir eliyle eteklerini zapta çalýþýyor. Yüzünü gördüðü vakit birdenbire Kâmran'ýn kalbi çarptý.Affet Kâmran. Fakat rüzgâr baþýný eðmeye. ötekiyle çarþ alanan pelerinini tutuyordu.. derunumda neler var! VI fm " Bu vakanýn üstünden dört gün geçmiþti. Nermin'in gülkurusu renkli çarþafý Tam birbirine yaklaþacaklarý vakit rüzgâr.. dalgýn dalgýn onun yüzüne baktý: . Þemsiyesini bir çalý kenarýnda yakaladý. Çalýkuþu. Evdekiler o gün yine çoluk çocuk bir yere davetliydiler. kutunun altýnda Feride'nin karýþýk yazýsýyla yazýlmýþ. Yanýnda bir aðaç. bilmem niçin. eski arkadaþlarýndan hemen hemen kaçýyordu. beni söyletme. derunumda neler var. bir baþka rüzgâr saðanaðýna tutulmu rdu. Ben. dü Tabiatý. uzak tepelerde ýslýk çalýyor. pelerin uçtu. Kâmran. Feride. uzakta allýyordu? Nermin. kurnazlýklarý boþa çýkýyor. ona doðru yürümeye baþladý. birdenbire etekleri daðýldý. aklým baþka yerdeydi. artýk söz söyleyebilecek bir hale gelmiþti. Biraz sonra. niye yalnýz geliyordu? Bunu merak ederek daha hýzlý y dý.. dedi.Cevap vermiyorsun Feride? dedi. onun güzel þeylerini bu kadar lüzumsuz. beni söyletme. baþkalarýnýn yanýn vakit yüzüne bakmaktan. Nermin'in gülkurusu çarþafýný tanýdý. birdenbire o aklýma geldi. Benim çarþýda pek mühim bazý iþl aklýma geldi. Bomboþ. Hiç sebepsiz yokuþtan indi. bana iyilik etmek istedi. Zalim. ler söylemek istiyordu. Bu kadar gürültüye. asýnda yetiþmiþti. niçin ötekilerden ayrýlmýþtý. Vaktiyle dinlediðim bir ski þarký vardý ki.

ç erlerde.. kim bilir. epeyce sakinleþmiþ. Gayri ihtiyari durdular. Birbirimiz yine memnun olacaðýz. zayýf bir þikâyet gibi: . hafifçe heyecanlandý. . yanlýþlýðý o vakit fark etti. Þ gülkurusu çocuk çarþafý içinde titriyor gibi görünen nazik. Kâmran. Feride. dedi.. Feride.. güzel þeyi rüzgâra karþý ek inanýlmayacak kadar büyük bir saadet veriyor. Sesinin býllurundaki görünmez yara daha derinleþiyor.l dan geçiyordum. istersem bahtiyar edebilir ve bahtiyar olurdum. küçük kusurlarýmýzý daha ziyade hoþ görürüz. baþýný önüne eðerek halsiz halsiz rica etti: . benim yavaþ yavaþ saçlarým aðarmaya baþlayacak. Geveze dilim durmuyor ki. sakin gölgelerinin uykusuna dalýyor. rüzgârýn uðultusu d 410 Reþat Nuri Güntekin uzun yorgunluktan sonra. Kâmran.Her þeye raðmen bu küçük tebdilihava beni çok eðlendirdi. Biraz sonra. sözlerine bir gizli vasiyet mahzunluð veriyordu. elinin elini tutt uðunu hissettiði vakit.. teyzelerimi... çýplak ayaklarýyla yanlarýn r. Tekrar yürümeye baþladýklarý vakit. çapkýn sarýlýþlarla çýrpýnan gül i sönük bir emel füturuyla omuzlarýndan.. Yazýk!" Dalgýn bir düþünce içinde gittikçe adýmlarýný aðýrlaþtýran Feride. akþam olmuþtu. Biraz evvel Feride'nin canlý. Böyle ömrümüzün son senelerini.hafif bir sedef parýltýsý yanýp sönüyordu.. kýzcaðýzýn sýrrýný sana söylediðime fena ettim. tabii öyle. dedi. Herhalde bir iki sene yeter. ancak Nermin o kadar çocuk ki. kendimi tutamadým.. güldüm. Onlara bir iyilik edebilirsek. Bu suale iki iri yaþ damlasý cevap verdi. tekrar konuþmaya baþladý yler söylüyordu: ÇALIKUÞU 409 . Feride. Benden öyle bir ka .. Bu güzel küçük uku. fakat böyle çocuklarýn kalbi hiç göründüðü gibi olmuyor. beni bütün aðabeyim olursun. omuzla rýndan uçarak dizlerinin etrafýna dolanarak hassas. her þey mümkün. kimseye söyleme e mi? Yalnýz ileride. Köþkün önüne geldikleri vakit. kendimi lüzumsuz bir insan gördüm. duydun mu kadýn ne söyledi? dedi. birbirlerine yaklaþmaya cesaret edemeyerek yollarýna devam ettiler. Onlar þehirden dönmediler. Çocuk.Sana vaat ederim. gülümseyerek dinliyordu. O vakit sen. Zabitçik. Buna mukabil ayrýlýrken belki daha az mahzun ayrýlacaðýz. daima böyle olabilirdi.. Bu söz üzerine ikisi de sustular. Kâmran. ra..Fakat ben. Öyle ya! Nermin'in yerine yaþlý bir kadýn görünce. onlar da adýmlarýný aðýrlaþtýrýyordu. bu kýzcaðýz da onu istiyorsa?.. omzunun omzuna dokunduðunu. gönlünün bütün acýsý gözlerinin içine toplanmýþ: . Allah güzel hanýmcýðýný sana baðýþlasýn.. . yine öyle yan yana yürümeye baþladýlar. Böylece sen ler geçecek.... kayalarda -kendi içlerin de sýzýyor gibi görünen. Kim bilir leride belki büsbütün bile gelirim. Bu. demesin mi? Nermin'in bana iyilik edeyim derken böyle foyasýný meydana vermesi o kadar tuhafýma gitt i ki. Feride. para vermek için durdu. . Yol üzerinde çocuklu bir dilenci kadýna tesadüf ettiler. kapýnýn önündeki iri bir taþýn kenarýna otu mlara þemsiyesiyle ümitsizliði kadar derin.Nermin Haným. Bir zabitin arkamdan geldiðini gördüm. Tam yanýmdan geçerken: . Hava.. rüzgâr baþýmý sersem etti.Bana artýk müsaade.. devam etti: . küçük. zarif. deðil mi? Hayat bu.Vakit daha erken. Þaþkýn þaþkýn etrafýna bakarak kaçmak istiyor . Yolun bitmesinden adeta korkuyorla mahzun mahzun düþünüyordu: "Demin bu tabiatý bomboþ.Feride. siz burada! Ne ümit edilmez saadet efendim. sen de.. hayatý gibi kýrýk çizgiler çizmeye baþladý. Ku lah aþkýna.Allah birbirinizden ayýrmasýn. Daha ileri gitmeye kuvveti kalmamýþ gibi oraya. Feride. Kâmran'ýn da yanýna oturduðunu. Kâmran. hepinizi yine çok göreceðin1 geldiði vakit tekrar geleceðim.. küçük sefillerle temasýn verdiði bir alýþkanlýkla ç tan iðrendi. Rüzgâr hafifliyor. ister misin seninle þu kayalarýn yanýna gidelim? Feride. oynak vücudu etrafýnda canlý bir mahluk gibi yaþayan. dizlerinden sarkýyordu.Olabilir.. Büyükler birer birer çekildikçe birbirimizin daha kýymetini bilir hemmiyetsiz.. Gidip soyunayým. ben. Ar týk. dilenci kadýn onlara dua etti: . kuru eliyle Feri-de'nin eteklerini okþuyordu.

Kâmran. eliyle ipi tuttu. onu kendisiyle beraber bahçenin öte tarafýna doðru yürümeye mecbur etti: ÇALIKUÞL 413 . var kuvvetiyle salýncaðý uçuruyor. "Haydi" de eye cesaret edemiyor. salýncakt a Feride ile Necdet vardý. yavaþça. kýzým. Bu yeni kapanmýþ yarayý sen tekr . elindeki ip yanýklarýný gidermek iç ne sürüyordu. ne çýkar?" diyordu. Halinde. gözleriyle ipi. "Ehemmiyeti yok.Mersi. ço rdu. Feride'nin eli.. çocuðu düþüreceksin. deliliði býrak. Demek insanýn. ara sýra kýmýlda-dýkça onun daha ziyade sokulduðunu. Sonra.Nasýl olur bilmem ki? ipler ikimizi çekmez sanýrým. silah sesi d i kuþ hafifliðiyle yerinden fýrladý. tereddütle: .Beni unuttun.Sen. baþýný önüne indirdi. cýyak cýyak baðýrtarak havaya atýp tutuyordu. gözlerini buselere gark ediyordu. öyle deðil mi Müjgân? Müjgân. gayet yavaþ: . Haline bir hasta kadýn yorgunluðu çökmüþ. biraz geri dý.Biçarenin halini görmüyor musun? Hayatýný. onun birkaç defa derin derin içini çektiðini. Buna raðmen çocuklarý yine etrafýna topladý.Müjgân!. aðlaya aðlaya uyumuþ çocuklar gibi ara sýra göðüs ge aðýrlaþan baþýný onun omzuna býrakýyordu. yanaklarýna yapýþýyor. Çalýkuþu aldýrmýyor. belki hasta olurum. Feride. VII Ertesi gün Feride. Kabahatli bir çocuk gibi mahcup ve korkak. Müjgân. ellerini býra-kýþýnda mazlum bir teslim n. Dargýnlýðýný. ilk önce vahþileþen gözlerine birdenb iz bir maðlubiyet tevekkülü düþtüðünü gördü. Küçükleri kollarýnd kalýyor. içeri girecekleri vakit. bütün ruhuyla eðlenerek cevap veriyordu: .Zannederim artýk kimse kalmadý. .geçti. Kâmran. gözlerinin karanlýðý içinde kývýlcýmlar uçuþarak düþünüyord treyen el. isy rak yanýmýza döndü. heyecanlý bir sevi boynuna atýldý. Necdet çýðlýklar atar kedi yavrusu gibi boynuna týrmanýyordu. Çalýkuþu. titreyen elini eski niþanlýs de gözlerini kapadýlar. "Olmaz" demeye razý olmuyor.. O. . sakin gözlerini Kâmran'ýn gözlerine dikerek: . nenize lâzým. diye baðýrdýðýný iþitti. Feride. Biraz evvelki yorgunluktan eser kalmamýþtý. fazla yorgunum. Ayþe Teyze'nin týpký on sene evvelki gibi: . Kâmran. Feride evvela. Yanlarýndaki kapýnýn birdenbire açýlmasý. saçlarýný. çocuklarýn birini býrakýp ötekini alýyor. Geldiði zaman hemen hemen iyi olmuþtu. gönlünü bu kadar üzdüðün elvermedi mi? . Fakat Feride çok yorgun. Hasret acýsýna dayanamadý. Çahkuþu'nun dudaklarýnda renksiz bir tebessüm uçtu.Aman teyze.. Fakat sonra Müjgân'ýn söz ve bakýþlarýn nayý anladý. onlarý bu uykudan uyandýrdý. dedi. aðaç dallarýný muayene ederek etraftan teþvik bekliyo du.ipler için deðil. Kâmran'ýn yaklaþmasýný bekledi. hepsinin sýra ile gönlünü hoþ etmek istiy Çocuklarýn en büyüðü. Buz gibi soðuyan. yine kendi kendine þehre inmiþti. elini daha kuvvetli sýktý- ÇALIKUÞU 411 ðmý hissediyordu. Necdet'in asýl sahibi þikâyet etmiyor ya! Deðil mi Kâmran? 412 Reþat Nuri Güntekin Feride.Evet. Haline bak onun Kâmran.. Aziz Bey'in ihtiyar ve geveze bir misafirinden kendini kurtardýðý vakit. gözlerinin biraz evvelki neþesi sönmüþtü: Hâlâ Kâmran'a bakan Müjgân yavaþça: . .Niçin? diye sordu. iþitilmemek için ayný yavaþ sesle: . dedi. iç kapýnýn karanlýðýnda gayet yavaþ: . zannettiðimden ziyade kalpsizsin Kâmran! dedi. dedi.Ben Gülbeþeker'} seviyorum. dedi.Feride. fakat en korkaðý olan Nermin'i cýyak cýyak baðýrttýktan sonra salýnca erden kýpkýrmýzý kesilen alnýna. Kâmran. geceleri imkânsýz bir rüyasý sandýðý þeyler de mü irmiþ!" Gözlerini tekrar açtý. Bir yorgun kadýný da a ziyade yormak sanýrým ki günah olur artýk. Kâmran. En önde Nermin giriyordu. niçin böyle söylediðini kendi de bilmeden. Genç kýzý kollarýnda sýkýyor. dedi. Feride.Onu bu kadar sene birimiz bir kere aramadýk. incin sebebini anlamýyordu. Genç adam. Feride. ikindiye doðru köþke döndüðü vakit. arka bahçede kocaman bir kolan salýncaðý Kâmran.

Fakat asýl sebep bu deðildi. benim rahat öldüðümü istiyorsan þimdi bana ye Ben öldükten sonra istanbul'a ailenin yanýna döneceksin. Halinde bir fevkalâdelik vardý: "Müjgân. Feride. . Kocasýndan gelmiþ r mektuptan bahsediyor. Fakat kimse bundan bahsetmiyordu. sakin bir kadýný. ihtiyar vaktimde yüreðimi dertli ettin. dura dura Kâm-ran'ýn kapýsýna geldi. Feride. gözlerinde. Fakat. Eðer daima onlarla beraber kalma .Biçarenin yarýn buradan giderken çekeceði ýstýrabý düþünüyorum da. O gece. Müjgân.Bu kadar kalpsiz olma.Kâmran. Kendine gel. Fakat böy canlanýrsan. Demin haber aldým. çabucak açýldý. t baþka bir þey var. an söylemek mecburiyetinde kalmýþtým. Günün birinde birdenbire geldiðimi gördüðünüz vakit. þimdi dul bir kadýným. ne hayatýna dair hiçbir þey söylemiyor. Ben burada dünyada en iðim bir adama. yapýlacak bir þey yok. onu yarýn. ne is sun? Müjgân heyecanýný zorla zapta çalýþarak: . . Gözyaþlarý rum öleceði gün beni yanýna çaðýrdý. . bu sözleri söylerken baþýný omzuma dayýyor. Ben. Senden daha yakýn kimsem yok. üç ay evvel kanser Feride. çoktan uyumuþtu. Çün ana kalýyor. e nla adasýndan çýktý. Genç kadýn. sakin görünmeye çalýþtýðý bir sesle: ÇALIKUÞU 415 .Görüyorsun ya. zehrimi hazmetmeye çalýþýyorum. bu sözleri dinlerken gözlerinin yeþiline kadar sararmýþtý: . nereden baþlay uþ gibi tereddüt ediyor. Feride'yi yanýna al r omuzlarýný okþuyor. Köþk. sonra yavaþça kapýyý kapadý. Feride'nin ertesi gün gideceðini herkes duymuþtu. yapýlacak bir þey olsaydý geri duracaktým? Fakat elimizde hiçbir ça yok. mümkün olduðu kadar ona gayret vermek . ben gidinceye kadar saklayacaksýn. ya benimki? dedi. Senin gibi sade. Müjgân. Feride. Bu gece. Ben. herkes erkenden odasýna çýktý.Bu gece aydýnlýk gözlerimi yakýyor. Kâmran? .Sen sanýyor musun ki. Kâmran. diyordu. Odaya girmiþlerdi. yavaþça kapýya dokundu. Biçarenin ayaðý baðlý. . Kâmran. yalnýz yaþamasý kolay d Sonra para baþka.Niçin lambaný söndürdün? . Fakat sen. gözleri dolarak devam ediyordu: .Müjgân. hýç-kýra hýçkýra aðlýyordu. ömrümün sonuna kadar rahatlýkla geçindirir. þefkat yine baþka. sesinde yaþlar tit . bu ani kararýn sebebini sordum.Fevkalâde bir havadis var. . Müjgân. Evet Kâmran. onu teskin etmeye çalýþýrken kendi telaþlanýyor. Ben de bilmiyordum. Artýk zaruret çekmenden korkmuyorum. gece yarýsýný geçiyordu.Karanlýkta ne yapýyorsun? Acý acý gülümseyerek: .Hiç. ümitsizliði. Genç kadýn. Size. Eminim ki yalan. VIII Vakit. biraz evvel Feride benim odama geldi. Fena bir þey söylemeyeceðim. bu vakit niçin geldin. Görüyorum ki sen de çok be dargýn deðilim. kuzum Kâmran. söyleyeceðim. dedi.Telaþ etme.Daha uyumadýn mý.Yalnýz Feride'nin kýnlan hayatýndan bahsediyorsun.. bilâkis çok iyi bir þey. Biçare artýk tahammül edem iyor.. Kocam.Sen kendin istedin. bu ayrýlýk günlerinde kuvvetli ve sakin olmak. hayret ettiniz. þimdi bir baþkasýnýn karýsý. üç ay evvel ölüm döþeði baþýnda verdiðim vaadi yerine getirmek için geldim. Feride senden kaçýyor.. d edi. bu sefer bana ne kalbine. Fakat ne de olsa kadýn. Feride. Hayatýný kýrdýðýn bu biçareye karþý senin n var. Kâmran. zaruri ayrýlýðýn biraz müþkül olacaðýndan korkuyorum.Ah! Çalýkuþu. Odad ne ýþýk vardý. çenesinden tutup baþýný çevirerek gözlerine bakýyor: . Kimsesiz bir kadýnýn zengince de olsa. Akþa m yemeðini derin bir 414 Reþat Nuri Güntekin sükût içinde yediler. . inaný dar gayretli bir mahluk. Telaþ etme. mumunu yere býraktý.. sonra söyle yebilirsin. fýsýltýya benzeyen bir sesle seslendi: Kapý. San a tevdi edilecek bir sýrrým var. Ayaklarýnýn ucuna basa basa. Feride. soyunmamýþtý. Feride Her þey hazýr. daha ihtiyar ve düþkün görünen Aziz Bey. bugüne kadar dünyada yalnýz sana kalbimi açabildim.. Mumun hafif ýþýðýnda çehresi daha soluk ve yorg i kamaþtýrmýþ gibi kirpiklerini kýrpýyordu. artý te dayanamadýðýmý söyledim. omuzlarýnda bir ince atký. Feride çok gayretli. bu da doðru.

27 418 Reþat Nuri Güntekin büyük zarf çýktý. En ehemmiyetsiz bir hülyayý. Fa bunu yapmaya kuvvetim kalmadý.Bunun içinde bir eski gönül kitabý var ki. kim bilir ne adi hesaplarla kendini ihtiyar bir adama sattý? Þimdi eski niþanlýsýný yeniden serbest kaldýðýný haber alýnca yine o adi hesaplarla aramýza. Yahut günün birinde bir parça aile þefkatine ihtiyaç duyarsýn. lâzým gelirse zorla tutacaðýz. Kâmran. Titreyen ellerini uzatarak: . t a dolu. her þey bittikten sonr a Kâmran'a verirsin. masanýn üstünde duran sönmüþ lambayý yakarken. Fakat doktorum. Doktorun Kâmran'a býraktýðý paketin ne olduðunu bilmiyorum. Uzun baygýnlýkl an uyanmýþ hastalarýn hiçbir þey anlamayan. Onu mutla eski niþanlýnýn okumasýný istiyorum. o niþanlýya döndü.Müjgân. Be ailemle barýþtýrmakla hayatýmýn yetimliðine bir deva bulacaðýný zannediyordu. ömrünün birazýný kitaplarýna.Onu artýk býrakmayacaðýz. yüzüne. dedi. ista l'a geldim. rahat rahat öleceðim. En acý vakalar karþýsýnda hissiz denecek kadar derin bir sükûn ve tahammül gö genç kadýn." Müjgân sustu. bir gün onun. Böyle düþün hametli ve hassas olanlarýnýz karþýsýnda bile ezilecektim. benim için bazý fena sözler çýktýðýný ha að olsaydý. Senelerce bir baþýna gezdi. adeta uyumuþtu. Orada öðrendiðim þeyler bu vasiyeti yerine getirmenin çok müþkül olacaðýný bana an'ýn karýsýnýn vefatýný yeni öðreniyordum. hatta sen. Mazideki vakalar ne olur n. hangi mecburiyetlerin þevkiyle evlendiðimi anlatmaya imkân yok. Müjgân -sen ki beni herkesten i yi tanýdýn-benim için ne fena þeyler düþünecektiniz. Müjgân. bu kadar acý fazlaydý. eliyle onu men etti: . "Kâmran Bey oðlum. görüyorum ki. Fakat belki içinde acak bir þey saklýdýr." Müjgân. Dünyanýn ucu uzundur. Sonra. m uhuna gýda yapan bir hayalperest için bu kadar ümit. gittikçe artan bir heyecanla ve teessürle söylemekte devam ediyordu: . Bunu bu þekilde ona teslim edeceðine yemin et. vücuduna bir erkek dudaðý sürülmemiþ bir genç kýz olduðunu iddia ed . düþünmeyen gözleriyle karanlýðýn içinde etrafýn apaklarýný açýp kapýyordu. içinden bir mek Çalýkuþu . Doktor-cuðum sai ve temiz bir adamdý. Belki bir gün onlara iþin düþer. dedi. gözüm arkada kalmayac "Bu son arzuyu yerine getireceðimi aðlaya aðlaya söyledim. H cik. Kâmran. deðil mi Müjgân? Aksini ispata imkân yok. dolaþtý. Daha ziyade söy emeyeceðim. Feride dedi ki: "Benim hangi periþan hislerle a le ocaðýndan kaçtýðýmý. senin ailenle barýþacaðýndan emin olursam. Kâmran zarfý açtý.k istemiyorsan hiç olmazsa üç ay. bir kýsmýn rmiþ bir kadýn. El lim edilmek için bana mühürlenmiþ bir paket verdi: . beni vaktiyle çok müteessir etmiþti.F. Kalýn bir yazý ile yazýlmýþ olan mektup. Herkes ona adi bir yalancý der. diyecektiniz.Feride'ye verdiðim vaade raðmen onu sana þimdi teslim ediyorum. beþ sene evvel haksý etlere. Biçare. bir parçasýný da hayat denilen bu . Onu. bunu da kâfi gör edi. Þimdi her þeyi biliyorsun. Kâm-ran'a hitap ediyordu. Hakikat iþte bu Müjgân. Eski niþanlýmla da 416 Reþat Nuri Güntekin barýþmamý istiyor. iki ay onlarla beraber kal. Son arzusunu bu kadar üzüntü. Yaþý y rmi beþe girmiþ. dedi. atkýsýnýn içinden kýrmýzý mumla mühürlü bir büyük zarf çýkardý: . benim için belki bir büyük kardeþ olacaðýný söylüyordu. Doktorumu Munise'nin yanýna býraktýktan sonra. Tekrar atkýsýný düzelterek odadan çýkmaya hazýrlanýyordu. Feride'nin kollarýmda ne ümitsiz gözyaþlarýyla çýrpýnarak bunlarý söylediðini le þu son sözlerini dünyada unutamayacaðým. bu kadar ýstýrapla yerine getirdim. hatta Kâmran. dayanamayacaksýnýz. benim kocasý yeni ölmüþ bir dul kadýn sýfatýyla birkaç gün aile ocaðýna misafir bilirdi. artýk sizin ayrýlmamanýz lâzým. ben yarýn vapura bindikten. Halbuki þimdi hepiniz. çocuk gibi aðlýyordu. hayatýmýn ne ÇALIKUÞU 417 elemlerle dolduðunu. en sönük bir hatýrayý aylarca hasta. beþ senelik hayatýnýn bir kýsmýnda maceralar içinde sürüklemiþ. Size bu kâðýdý yazan adam.Ah! Kâmran. bunun ne kadar acý olacaðýný tahmin edemedi. Kâmran. hakaretlere boðarak ayrýldýðý o ocaða.

Geçen sene çiftliðe giderken onu. fakat bir yabancýnýn aþký onun için bir hazin angarya olacaktý. üç beþ parça eçindirip gidecekti. küçük sýk sýk hatýrlamaya baþladým. kibar kýz çocuðunu. Feride' budalalýktan ibaret olan nikâh kaydýnda boþayacak. Bu vefat. Yaþadýkça müdafaa edecektim. Siz. Bir hastalýðý esnasýnda tesadüfen elime geçen bir defter. Fakat. Ýn lar. "arabacýlar çalmýþ olacak. Ýkinci tesadüfümde iþ iþten geçmiþ bulunuyordu. kendi kendine halledileceðine aklým erdi. aptal sevgilin miyim ki. Bu tehlike karþýsýnda çaresiz. ümidimi kestim di çocuðum gibi tedavi etmek istiyordum. bu aðýz ykuya doymadan uyanmýþ çocuklar gibi mahmur gözleri.. evimin kedisini bile teslim etmezdim. ara sýra. Birisini s bir baþkasýnýn kollarýna düþmek. bu tehlikeliydi. karýnýzýn vefatý. Bunlarýn hepsinden fazla olarak da bir gün asýl emeline vasýl olmasý iht mali vardý. niye ite kaka.. iþte bu esnada hastalýðým artmaya baþladý. zorla istanbul'a. Münasip bir çare düþünüyordum. Öldükten sonra da benim beþ on kuruþ servetim. Çocuktur. kibar. emin bir dul olarak yaþamak onun için ha kolay olacaktý. Buna ç t sesini çýkarmadý. nazik. adam olursa olsun. kalpsiz adamlarýn nesini severl er. Gaflet!. Bu defterin bir gün olup iþe yarayacaðýný düþünmekte ne kadar isabet et IX Müjgân'la Kâmran. 420 Reþat Nuri Güntekin tuhaf bir kýzcaðýzdýr. mürdümgiriz bir ihtiyardýr ki. Çahkuþu'nun mavi kaplý mektep defterini okuyup bitirdikleri zaman ortalýk . Hayatta imkânsýz ne var ki? Nitekim. Bu deftere bütün hayatýný yazmýþtý. gençtir." Merhum Hayrullah NOT Zarfýn içinde Feride'nin defteri var. tatlý bi katle hatýrlardým. son nefesinde size bu satýrlarý yazmak zahmetini ona ihtiyar ettirdi . viran bir evinde aydýnlýk kadar temiz. bu karanlýk köyün mezbelesine atmýþtý? Ruhu aðlarken hikayeleriyle aldatmaya çalý avallý küçük kýz! Ben. Pek sevgili bir biçareye son bir iyilik etm k ümidiyledir ki. Ah. hülya gibi güzel bir küçük i tesadüf ettim. fakat ben de öyle oldum.. Bu masum.. Eski zaman masallarýnýn Leyla'yý aramak için sahralara düþen Mecnun'unu. insanlarýn fesadý. O vakit. nereye bastýðý görünmeyen savruk halle hayali dudaðýn busesiyle titriyor gibi görünen dudaklarý. ilk gördüðüm gün ÇALIKUÞU 419 onu niye atýmýn terkisine bindirmemiþ. gel gör ki.. Hani. düþüneceði n üstüne çoktan tükürmüþ bir adamým. hareketleri bana her þeyi anlattý. Yeni zamanlarýn mezarlýklarla dolu. belk unutur diyordum. gönlümün rýzasýyla san gibi nadide bir kýz deðil. doðrudan doðruya size iade edecektim. ondan aþk isteyecekti. odanýzýn penceresini aç anlýktan bir bülbül sesi gelse ne duyarsýnýz? Ýþte ben. fitnesi buna da imkân vermedi. Bu aralýk iyice bir adam bulup onu evlendirmeyi düþündüm. bir hayali kucaða sokuluyor hiss ni veren tavýrlarý. Ta týný iyi öðrendim. Belki titizlik filan etmeye kalkar. sizden daima haber alýyordum. senin istanbul'da býraktýðýn gafil. Hastalýk durmuyor. b u deli kýzlara söz anlatmak kabil deðil. belki onu öldürecekti. karanlý rinde bir imkânsýz aþk rüyasý arayan bu berrak ela gözlü. Nihayet üç. Gerçi kýzcaðýzým bunun için doðmuþt n için ölüyordu.vakfetmiþ münzevi. kap ederse zorla kadýn kaçýran dað erkekleri kadar vahþi. Fazla söylemeye bilmem hacet var mý? Bir baha ne ile Feride'yi ayaðýnýza gönderiyorum. bu iþte seni zerre kadar düþünmedim. evlenmiþtiniz. Kocasý n kadar insan. sizi çok yaralayýp müteessir etmiþ olabil ir. Karakýþ ortasýnda. kudretin bu güzel ve nadide süsünü hangi melun talih v tesadüf." diye bir lakýrdý çýkarmýþtým. karýn lapa lapa yaðdýðý bir gece. Þüpheli kýz olarak yaþamaktansa. kollarýnda ölse vkinden ölmüþ olacak. Mektubumu eliyle teslim edeceðinden þüphem yok. o dakikada bunu duydum. Ýki sene sonra ona. katiyen aldýrma. evime getirmem iþtim?. tekrar tesadüf ettim. yavrucaðý için için yiyip biti ordu. Bugünden sonra onu býraktým. Dinleyiniz: Bir gün ücra bir köyün. öleceðini bilse akma. dersem riyakârlýk olur. bu yaranýn ne k r derin olduðunu bana gösterdi. Þunu da tasrih edeyim ki. Sizin gibi toy. kaba ol ki.. bilmem ki?. benim bu ümidimi canland bul'dan. Fakat. onu . ipekli renkli masum. mektubunun elinize deðmesinden epeyce zam n evvel dünyaya 'Yuf borusunu' öttürmüþ olacak. bilmem bu hareketime ne der? Herhalde ben insanlarýn hakkýmda söyleyeceði. içinde bulunduð andýkla beraber yok etmiþ.

hafif bir hareket yaptý. Dün. Evlendiðim gecenin sabahýnda deðil hatýramý yazmak. Sele kapýlmýþ bir kuru yaprak maz-lumluðuyla kendimi býrakmýþtým. olmadý. Biçarenin kanarya gibi sarý baþýna teli ben takacaktým amma. Ben onbaþýya bir þey söyley eliyorum. masanýn üstünde duran þamdaný aldým. Kim rse yapýyor. yeni güveyin kitap okumasý caiz olmaz amma. mavi kâðýt ü r.. faka alnýz kaldýðýmýz vakit dilinden düþürmezdi: "Ablam gelin olup. Ah. tel taktýðý vakit.Gelin haným. O kadar mahzun olmama raðm fçe gülmekten kendimi alamadým.Aferin kýzcaðýz. kendimi görmek için büyük bir endam aynasýnýn önüne getirdikleri vaki etmeden gözlerimi yumdum. mihnetten bunaldýðým vakit baþýmý koydukça o. genç karýsý olmanýn fazilet . Bu beyaz kirpikli masum mavi gözler. gec eler uzun. dedi. Kâmran. Ellerimden iðnem. Þimdi ne kadar nefret ediyordum. gelincik rengindeki tuhaf boyunbaðý bir yana çarpýlmýþtý. dedi. daha aþaðýdaydý. sen fazla daldýn. Hayrullah B . Gördün mü. eski sesimi iþitmemek için söylemeye cesaret edemeyecektim. bu adamcaðýzý gülünç mevkide býrakmaya hakkým olmadýðýný dü rine baþka bir boyunbaðý taktým. kusura bakmazsýn.maya baþlýyor. Fakir..Ne talih varmýþ bunakta? Turnayý gözünden vurdu. Saat on biri çalýncaya kadar bu acý düþünceler içinde bun Nihayet doktor. Kenarýný iþlemekle uðraþtýðým mendilin üstüne baþýmý daha ziyade eðdim. ben de te erdi. yumaklar dökülerek ayaða kalktým. dedi. kitabýný masanýn üstüne býrakarak gerindi. uzun uzun karanlýða baktým. Þiþman vücudunu korse gibi sýkan bir redingo iymiþ. kabýn üstünde de yazýlar var Fakat mürekkebin rengi. onun mavi kabýný lambaya yaklaþtýrýp bakarak: . doðru yukarýya. esnedi. Bütün isyaným bundan ibaret kaldý. o kadar. Tekrar þamdaný elime vererek b kocamýn odasýna gönderdiler. Hayrullah Bey. es k için aynaya bakmaya. yatak vakti geldi.. Haydi bakalým. . pencerenin dýþýndaki dallarda kuþlar cývýldaþýyordu. her akþamki gibi aþaðý yemek odasýnda geçirdik. Bir dolabýn kenarýnda ayakta . Camý kapamak bahanesiyle pencereye yaklaþtým. Doktor. yeni geline aþk destanlarý okumaya da vakit bulurum. göðsümü soðuktan muhafaza eder gibi kollarýmý kavuþturuyordum. dedi. saçýmýn bir yanýna bir tutam tel iliþtirmelerine bil e razý oldum.Defter bitmemiþ Kâmran. baþlarýný birbirine yaklaþtýrarak güçlükle þu satýrlarý okudul "Dün defterimi müebbeden kapamýþtým. Misafirler daðýlmýþtý. yorgunluk ve ýstýrapla aðýrlaþan baþýný defterin sararmýþ yapraðýna koydu.. doktorun Ýzmir'den getirdiði uzun etekli beyaz elbiseyi giydirmelerine. Haydi bakalým. gözl Rousse-au "sunun kalýn cildini dizlerinin üstüne koyarak köþeye oturmuþtu.Ey. senin yanýnda cesaret edemezdi. Yer yer bu muhabbet kelimelerini tekrar tekrar öptü. Doktor: .Gelin haným. Gecenin ilk saatlerini. bir zevce gözl eriyle bakmaya tahammül ediyordu. Beni görmeye birçok yabancý geliyordu. usulcacýk bu odadan kaçayým. akþam yemeðine doðru eve geldi. Söylenen sözleri iþitmiyor. Korkma. diye ayaða kalktý. sen amma iyi ev kadýný olacaksýn. Defteri kapayacaklarý vakit Müjgân. karþý karþýya oturduk. Fakat . bu ihtiyar dokt sevmiþtim. yalnýz hepsine ayný titrek tebessümle gülümsemeye çalýþý iyar. ÇALIKUÞU 421 Lambayý daha ziyade açtýlar.Küçük. yüzüme karþý: . dedi. Hayrullah Bey. bunlarý söylerken kendimi tutamadým. Hatta bunlarýn içinde eski muallime arkadaþlarýmdan vardý. þa . hiçbir þeye itiraz etmiyordum. Niye bu kadar geç kaldým. karanlýk yollara düþeyim. Hayrullah Bey. O kadar ki. ben gelin oldum. . Ýçimden öyle geli i. Yemek odasýnýn penceresi yanýnda. demek bana bir kadýn. biliyor musun? Bir ziyaret ifa ettim. Demek acýdan. Hayrullah Bey gülüyor: . baþýmý pencereye çevirerek bu mahzun sonbahar sisleri gibi görünmeyen kirpiklerimde kuruyan gizli yaþlarla uzun uzun aðladým. O kadar titriyordum ki. Yalnýz. elbisemi deðiþtirdiler. ÇALIKUÞU 423 ihtiyar sütnine ile bir komþu kadýn. gelin haným. Munise'nin mezarýna birkaç çiçek ile bir 422 Reþat Nuri Gühtekin parça senin gelin tellerinden götürüp býraktým.

Kim bilir kaç çeþit renge girmiþtim? .. . kýyamadým. Odama girdiðim zaman hem aðlýyor.Kýzým. O. duvarlarý vurarak. Doktorcuðum o kadar temiz hisli. Mamafih kendi de benden az gürültü etmiyordu. senin iþinle meþgul olmak için limana indi Hazýr olsun.Birkaç defa odana geldim.. vallahi. bu yaþtan sonra bana. doktor yaný danýn duvarýný vurdu: .. parmaklar yýp aðzýna götürerek: .Demek sen buraya. kanatacak gibi dudaklarýmý ýsýrýyordum. Ben kýmýld yalandan þirretlik ediyor. bu yaþtan sonra na mus ve iffetime böyle bir yüzsüz kýzýn tecavüz edeceðini zannedemezdim! Ah Yarabbi. o gece sabaha doðru uyuyabilmiþti. kuþ. Fakat bilmem ne oldu. Kalbimin daima itaat edilmek lazým gelen hareketlerinden binyle: . bana evlenmemizin bir sözden ibaret olduðunu söylemeyi bile lüzumsuz görmüþtü. üstüme gelme. yetiþin a dostlar. ne iþkence! Yerlere giriyor.. Yola çýkacaðým gün niye beni böyle geç býraktýnýz? Müjgân.Bu ahir zaman kýzlarýndan ýrzýmýz. arlanmaz!. vapur ge . evi yýkacaksýn. bu da muhakkak. güneþin hayli yükselmiþ. Sözünü bitiremiyor. Nihayet. dargýn bir sesle: . Oda.Kýz. diye feryat ettim.Kýz. o kadar yorgun uyuyordun ki. Allah cezaný versin! Ýnsan babasý yerindeki adama. . Müjgân.Kýz... aðlayarak kendimi kollarýna attým. pencereye doðru kaçýp fanila gömleðinin yakasýyla boynunu sakla ak: 424 Reþat Nuri Güntekin . her günkü soðukkanlýlýðýyla cevap verdi: . temiz yürekli bir ad m ki.Ben de babama söyledim. Fakat erkekl erin.Vay fesat yürekli aþifte vay! Kýz. iffetimiz sana emanet Yarabbi! diye þirret baðýrýyordu e. sofrada bir iþle meþguldü. merdivenlerde. Yarabbi? ÇALIKUÞU 425 Ulvi arkadaþlýðýmýzda o. Ben. sakýn buraya!. etrafýmda fýrýl fýrýl dönüyor. Marmara'da fýrtýna var. kurbaða taklitle ri yaparak birbirimizi uyutmadýk.. O da kollarýný açmýþtý. Beni görünce þaþýr . bir þarký mýrýldanarak ceketini çýkararak içeriye girdi.Aferin sana Müjgân. Dünyada her þey aklýma gelirdi.llanýyor.Haydi. Ellerini dizlerine vurup þakýrdatarak. ayný derin kalp feryadýyla: . sabaha gelini baðýrttý. dedi. birdenbire döndüm. bu ne hal? Sen benim odamda ne arýyorsun? Birdenbire gür bir kahkaha odayý sarstý: .Kýz. ben kadýnlýðýmý unutmamýþtým. bu muhakkak.Ne olursa olsun artýk gideceðim. Vay aþifte vay! Sahiden karý koca olduk diye ha?. ya sen?. Bunak.Babam. erkekliðini unutmuþtu. Korktuðun kadar geç deð l Hem galiba vapur biraz þüpheliymiþ. korkuyorum. böyle gecelik gömle-ðiyle odama gelmeye utanmadýn mý? Bu dakikada kendimi görmek isterdim. Cevap vermek için aðzýmý açtým.. o spet ne kadar koket ruhluymuþum.. derler ha! diye seslendi.Doktor Bey. Odasýnda dolaþýyor: . . Hayretle yüzüme bakýyordu. ben odamda uyanýk. onlardaki gönül temizliðini r kadýnda bulmak mümkün deðil. Erkekl zalim.. Ötesini dinleyemeden kapýdan kaçýyordum. on defa. saatin on biri geçmiþ olduðunu gördü. ara sýra saçlarýmýn ucunu yakýyordu. onlar o haltý yedi.. hepsi mazlum. gelin olduðum gecenin hikâyesi. gülmekten týkanýyordu. horoz. Fakat diþlerim birbirine anýma yaklaþmýþtý. Feride. Kadýnlarýn hepsi iyi. sofada bir ayak sesi Hayrullah Bey. .. çocuðum.. o odasýnda.Kýz. hem gülüyordum. Akþamkinden daha kýrgýn ve yorgun bir halde uya ndýðý vakit. Vallahi pencereyi açar. tavanlar baþýma yýkýlýyordu. O dakikada alnýmda titreyen baba öpücüðünün lezzetini ölünceye kadar unutmayacaðým. Tuu utanma z. Feride. ne bileyim öyle söylediler. Fakat. O kadar gürültü ediyordum ki. sade kalbiyle ve dinamiðiyle yaþayan pek az kýsmý var ki. Ýþte. o ne gürültü? Fesatçý komþular kabahati bana bulurlar. Mektebe geç kal hafif bir telaþ çýðlýðý ile kendini yataktan attý. parmaðýný ýsýrýp utancý . dedi.. benim babam. sen daha yatmadýn mý? dedi.

senin ne hazýrlýðýn var ki. þaþkýn þaþkýn: . çýrpýn bakalým. kendine bu kadar az ehemmiyet vermeleri kalbini kýrýyor da görünürlerde yoktu. Aziz Bey. ya kendim gelir alýrým. yapraklarý sararmýþ bir çardaðýn yanýndan yolu gözleyen Feride. merhum senin defterini Kâmran'a göndermiþ. ne diyorsun? dedi. fakat bir el bileklerinden t uttu. Kadý. Düþecekti. güldüðünü gördükçe mahzun oluyor. Feride. çarþafýný þimdi dediler. Azýz Bey. Feride.Peki. eliyle odayý göst . . diyordu.. Þehirde kýþlýk evl hazýrlanan belediye reisleri. süratle geri çekilerek.. Aziz Bey'le Kâmran. bu Müjgân haini esrarýný sattý. çenesin rine bakarak: . Müjgân'ýn çocukla meþgul olduðunu.Nasýl olur? Beni almaya gelecekler.Tabii. Teyzeler: . Zaten. Ýhtiyar kadýn: .lirse ya araba gönderirim. Tabii memnun oldun. bu yarý annel erinin yüzüne bakmamak için baþýný önüne indirdi: . Kâmran'ý evden uzaklaþtýrmaya muvaffak oldum. Kâm-ran'dý. dedi.Kocan o kýzým. Sonra. Allah gani gan t eylesin. yüreði aðzýna gelerek: . Feride. Saat üçe gelmiþti. Kocan razý olmuyor. Gözleri dalgýn. Sonra gülerek ona yaklaþtý. Seni fazl a mustarip etmemek için bu fedakârlýða razý oldu. teyzelerine: . olsun.. hem Feride'ye son bir ayrýlýk ziyafeti v rmek istemiþlerdi. ben de size geliyordum. ÇALIKUÞU 427 Müjgân'la beraber baðlarýn arasýndaki kestirme bir yoldan koþmaya baþladýlar. . parmaðýyla þakaðýnýn aðrýyan bir nok . dedi.Eniþte.Vapur geliyor amma sana hayrý yok. Çalýkuþu. Müjgân. Aziz Bey. Çitlerden atl lerin içinden geçiyorlardý. dedi. Feride'yi süzerek: .Bu ne hal küçükhaným. Ben onu aldýðým gibi Kadýya gittim. omzundan baþka bir yer bulamýyordu. dedi. çýrpýn! Bak. Müjgân. i? Feride. 426 Reþat Nuri Güntekin .Etrafýndakiler sana tuzak kurdu.Küçükhanýmlar.Þimdi hiç gelmeyecek mi? . kan ter içinde kalmýþsýn? dedi.Ayýp olacak Feride. nihayet kafese girdin mi Çalýkuþu? Haydi bakayým. beþ dakikalýk yer. siz yetiþirsiniz. hem bað komþularýna. baþýný sallamak ranýyor. sahildeki bir aðaçlýðýn az ötesinden birdenbire bir vapur görünmüþt Feride. Baða bir telaþ düþtü.Ha þöyle. ben karýþmam! Feride. Müjgân'a . Gözlerini tekrar açtý. manasýz kelimelerle teþekkür ederken sevgili çocukluk arkadaþýnýn öldüðünü. zannederim benim için. K minden çýkmýþ bazý parçalarý gösterdim. daha evvel gideyim. bu ayrýlýk gününü böyle düþünmemiþti. Beyler araba ile geldiler. Müjgân'a bir sürü kýrýk. ded i.Geliyor! diye haykýrdý. dedi..iki münasebetsiz misafir geldi. fakat bileklerini Kâm-ran'dan kurtaramýyor. hafif bir feryatla ellerini yüzüne kapadý. Bahçe kapýsýnýn önüne aþçýya tesadüf ettiler. dedi.. onun göðsünden. teþekkür ederim.Galiba iskelede seninle vedaya gelecek. Yeldirmeleri getirmek için ahretli kýzlar k dý.Bir araba geliyor. söz arasýnda gizlice: . heyecanlý bir kahkahayla: . Feride: . iyi ettin. teyzelerin . bir daha onunla barýþmayacaðýný hissediyordu. Fakat tam bu dakikadaa. Öðle yemeðine oturacaklarý vakit.Ben.Feride. sizi istiyorlar. gürültü etmeyin. onlarý ikinci katýn sofasýnda karþýladýlar. ayný heyecanlý bir k ayla: . . komþu baðlarýnýn birinden haber geldi. Kendisine evvela bir hasta kedi kadar ehemmiyet vermeyen teyzelerin. yüzünü kapamak istiyor. hafifçe dudaklarý tireyerek düþünüyor. sana bir iyilik ettim.

Genç kýz eteðini kurtarmaya çalýþýrken Kâmran kesik kesik: . Yan yana yürümek saadeti onlarý sarhoþ ediyordu. Dar merdivende yuvarlanýr gibi. arka merdivenlerden karýný kaçýr. "Fena etmedin eniþt bunu istiyordum de!" dedi. anlýyor musun Çalýkuþu? Bu adam. onun bileklerini býrakmýyor: . fakat yanýndaki sarý fýrtýna bana daha müthi lah yardýmcýn olsun. Aziz Bey. tutuk nefesler. dedi. bir hatip eda lunu salladý: . sonra beraber döner iz.Haydi Çalýkuþu. dedi. kaç türlü na? Bahçeden çocuk sesleri geliyordu. Genç kýz. Karþýdan iki balýkçýnýn geldiðini görer men hiç konuþmuyorlardý. Dudaklarýnda kesik. Yolda.Bu gece seni. sen benim olasýn! inanamýyorum.Ey benim kirazýmý çalan Çalýkuþu. bir dakika odama çýkayým. Feride o kadar kýzarmýþtý ki.kucaðýna aldý. kolunu Feride'nin belinde n geçirmiþ. bizi senelerce oynatýrsýn ha! Gördün mü. onu baþkalarýna çaldýracaðýn saat çaldý gibime geliyor. istediðin yere kadar. Hâlâ ellerini. Kendi elimle müthiþ bir düðün sofra acaðým.Halime bak Kâmran.Nasýl Çalýkuþu? Parmak kadar yumurcak. Aziz Bey: . Kâmran. ayým da hesabýmýz kesilsin. dedi. ü m. onlar hemen hemen kucak kucaða yürüyorlardý. nazlanma artýk. yüzü onun bozulmuþ çarþafýndan uçan saçlarý içinde. yüzünü sakla etti: . Sonra. yarý zorla ona bu sözleri tekrar ettirdi. artýk kocan. Ta uzaða. Kâmran'dân kurtaramayan genç kýzý havaya kaldýrýp öptükten sonra tekrar Kâmr ttý: ÇALIKUÞU 429 . seven parmaklarýna sýcak gözyaþý damlalarýnýn düþtüðünü duyuyordu.428 Reþat Nuri Güntekin geniþ kafalý adam. diye gülüyordu. Feride'yi hemen kollarýnda uçurarak merdiven kapýsýna koþarken Müjgân arkalarýndan i arkadaþ að-laþa aðlaþa öpüþtüler. Bu halle nasýl dýþarý gideriz? Müsaade et. hem gülüyor. Nefes nefese bir dakika durdular. hem aðlýyordu. görüyoruz ki. þimdi gelirim.Þeriat vekilliðine sahibim efendim. Benim olduðuna kalbimi inandýrmak için senin aðýr aya ihtiyacým var. Feride. dedi. . Sonra oda kapýsýný açarak muzaffer bir ahkahayla: .imkân yok. Haydi oðlum. Gözlerinden yaþ geldiðini göstermemek için gürültüyle burnunu silen Aziz Bey. að yle kaný tutuþmuþ. Çalýkuþu. Hepsi kalsýn. vücudunda bir uçuruma yuvarlananl reyiþiyle kendini býrakýyor. Duayý edin. genç kýzý nefes aldýrmayacak gibi sýkýyor.Þimdi tebrikler. yalnýz çenesini. onun yüzünü göremiyor. gözbebeklerinin içinde k treþiyordu. se da býrakacaða benzemiyor. uçar gibi iniyorlardý. Kapýnýn yanýndaki küçük taþlýkta y .Gittiðime benim de piþman olmadýðýmý mý zannediyorsun? Kâmran.Feride. artýk uðraþmaya takati kalmamýþ gibi baþýný Kâmran'ýn göðsüne koydu. O bir defa oldu. bizim gevezeliklerimizden size fayda yok. el öpmeler uzun sürer. Seni bir kere ele geçirdikten sonra tekrar býrak mam. hemen nikâhý kýyýverdi. Elbet konuþacaklarýnýz vardý dar. vücudunda derin ür-permelerle çýrpýnan Feride'yi zorla küçük bir çocuk gibi. merdivenleri inmeye baþladý. yüzünün rengi ela gözlerine vuruyor. . Kâmran. saadetten bayýlýyorsun. Kâmran. Feride'ye: . biz âmini burada deriz. deniz fýrtýnasýndan kurtardýk. dudak430 Reþat Nuri Güntekin larmý okþayan. avuçlarýnýn içinde parmaklarýný inci Merdivenin bir yerine Feride'nin eteði takýldý. pardon Feride Haným namýna iþte þu Kâmran B ndiriyorum. Genç kýz. Çalýkuþu.

hem korkutuyordu. baþýný daha ziyade yaklaþtýrd . Kâmran. mesela bir manasýz "Sarý Çiçeði" yüzüne yaklaþtýrýr. yüzünü ona çevirmiþti. hassas genç kýz ruhunun görünmesiy-l lmasý bir oluyordu. ýþýk gibi. mahzun düþüncelerden yorulmu ben. Hâlâ Kâmran'ýn göðsünde duran baþýný biraz arkaya atmýþ. haris bir inatla tekrar etti: Feride. O vakit. güzel kokusu için bazen mihnete de uðrar. Bu derin zaaf. onu hafifçe zlarýndan tuttu: . Sen. bu kadar ince bir ruhu.Feride. Beni anlýyorsun. "Bir çocuk. Kesik. kalbimi derin ümitlerle çýrpýndýrýyordu. gönlünü ÇALIKUÞU 431 bu kadar derin bir vefa ile bana vakfedeceðini ümit edemiyordum. onu daima koklarsa. Gülbeþeker'e verdim. bu küçük Çalýkuþu göðsünün neresine saklamýþtýn?.O dakikada ne kadar sevinmiþim. aþkýmý ka ha büyümüþ buluyordum. dedi. yan yana bitmesinden korkulan ýþýklarý nasýl söndürürlerse ben de öyle yapýyor. bir zaman kendini ondan mahrum etmektir. nadide tahassürü kaybedersem?" diyordum. ses gibi elde durmasýn bir Çalýkuþu'ydun. bir ha e kývrandýðýný hissetti: . onu parmaklarýnýn arasýnda örsel hýrpalarlar. Sonra beyaz nazik þakaklarýnda ince ter damlalarýyla baþýný eðere a yavaþ bir sesle devam etti: . beni mümkün deðil anlamayacak. uçan rengini.Bu bakýþta manalar var. belki beni görünce . Beni dinle. Zaman zaman ö bakýþlarýn. hemen hemen yalnýz dudaklarýnýn hareketiyle: . Feride. Bunun ilacý. donu gerdanýnýn damarlarý moranyor. kýzýltýlar uçuyordu. deðil mi? Çünk erin gülmüyor. kirpiklerinde yaþ damlalarý titreyen gözlerini kapýyordu. eðlenen çocuk gözlerinin içinde uyanan nazik. bu gözlerin gözlerinden ayrýlmamasý için onu çenesinden t erin bir sesle: . Genç adam.Kâmran. ya bu lezi z. Daðlarda ismini bilmediðim bir ot yetiþir. bu baþýn çevrilmemesi. beni hem utandýrýyor. Bu heyecanlý yor432 Reþat Nuri Güntekin gunluklardan öyle bitap düþmüþtü ki. . Feride. Bizim bütün sergüzeþtlerimiz burada baþlýyor. yalvarýrým sana. titremeye baþlayan bu güzel dudaklarýný saklamak için benden kaçýyordun. ça u gülen. yolun derinliklerine dikkatle b karak gülümsü-yordu.. Genç adam. Hatta bazen -sýrf o eski güzel kokuyu yeniden bulmak hýrsýyla. Kâmran. bir zama n sonra kokusunu daha az duymaya baþlar.herhangi bir k okuyu. unutur muyum hiç? dedi. Be nu bir Çalýkuþu hafifliði sanarak kendimi yiyip bitiriyordum. dizleri kesiliyor.Görüyorsun artýk.On sene evvel Feride'yi burada ilk gördüðü bað yoluna geldikleri vakit Kâmran. hayatýmý kýracak. dedi. Sana karþý derin bir zaafým vardý. uzun bir susuzluktan sonra berrak bir dereden ka na kana su içen bir kuþ gibi canlanýyor. Bir dakika sonra ayrýlmýþlardý.Derdim bu kadarla da kalmýyordu. insan. Seni sevmeye baþladýðým vakit n baþka bir þey düþünmeyen hafif.Sen burasýný belki hatýrlamazsýn. genç adamý omuzlarýndan çekti. bütün vücudu titreyerek ayaklarýnýn ucunda yükseldi." diyordu yatýný. demek hatýrlýyorsun? Feride hafifçe içini çekti. Feride. öyle görüyorum ki er artýk beni anlayabilecek kadar ýstýrap çekmiþ ve düþünmüþ. Her sabah uyandýðým vakit. insanlar. onu söyleme. Kâmran. Feride. öyle sözlerin vardý ki. Fakat sen. bu kadar derin bir vefayý. bütün kaný dudaklarýnda toplanmýþ boynunu uzattý. Dünyada zamanla yýpranmayan. seni bu ýstýraptan derinleþmiþ gözlerin. dalgýn bir nazarla Kâmran'ýn yüzüne baktý: . gözlerinde. uyumaya hazýrlanan bir çocuk gibi. Bu ot. bu hýrpalandýkça kokusu artan çiçeklere benzetiyorum. bir eski hülyaya gibi derin. benim bu manasýz gibi görünen sözlerimle eðlenmiyorsun. hayatýmdan. Seni kendi kendimden. Feride. yüzünde. vücudunun bütün aðýrlýðýný Kâmran'ý rüya içinde. bir dakika sustu. dedi. hayalini gözlerimden uzaklaþtýrmaya çalýþýyordum. "Ya bir zaman sonra Feride'yi bu kadar sevemezsem. dedi. Söyle bana Feride. yaramaz bir kýz çocuðu. ayaðýný yere vurup yüzünü göstermemek için bir yan a çevirerek: . Genç kýz. Çalýkuþu müebbeden öldü. kuvvetini kaybetm eyen hiçbir his yok. kollarýnda gittikçe aðýrlaþan bu bitap genç vücudun birdenbire canlandýðýný.. Feride. ben Çahkuþu'nun bütün aþkýný bir baþkasýna. muhteli f saadetlerini birbirinden kýskanýyordum.Ziyaný yok.

sýradan. diye hýrçýnlaþýyordu Yanlarýndaki aðacýn dalýnda bir çalýkuþu ötüyordu. bakiye: Artan. yüce. alâka: Ýlgi. azil: Görevden alma. alarga gitmek: Açýktan gitmek. babacan tavýrlý. ameliye: iþlem. arif: Çok anlayýþlý. âhir: Son. mesut. en çok.. alâmet: Belirti. âlem: Dünya. ahenk: Uyum. azletmek: Görevden almak. sen sebep oldun. karamsar. -SON433 SÖZLÜKÇE . mutlu. aksiyon: Eylem. âli: Yüksek. battal: Alýþýlmýþ olandan büyük. pek iyi. arýz olmak: Sonradan ortaya çýkmak. ne ayýp! Sen sebep oldun vallahi. âlâ: iyi. insanýn öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacaðý ve sap vereceði yer. -Bbabayani: Gösteriþi ve özen-. iklim. azim: Bir iþteki engelleri yenme kararlýlýðý. âlâ kader il istitaata: Gücün yettiðince. ar: Utanma. iþaret. . arife: Bilgili. alimallah: Allah bilir. âkile: Akýllý kadýn. hemen hemen. ah ü zara kapýlmak: Âh çekip inlemek. tisi olmayan. âcizane: Söz söyleyen bir kimsenin kendi yaptýklarýný abartmamak için kullandýðý bir nezak addetmek: Saymak (Bunu olmamýþ addetmeli). ahz: Alma. bahtiyar: Talihli. arifane: rif olana yakýþýr biçimde. bahusus: Hele. alelade: Olaðan. bedbin: Kötümser. geri kalan. bilgili ve sezgili kimse. âdeta: Sanki.Ne ayýp. Öbür dünya.A ab u hava: Su ve hava.28 Sözlükçe 434 bedbaht: Mutsuz. alil: Hasta. Çalýkuþu . Yarabbi. sakat. talihsiz. âbide: ibadete düþkün kadýn.F. âhiret: (Ahret) Dinî inanýþa göre. hareket.

) (Metinde) Züppe. bonjur: (Fr. deliþmen: Þýmarýk ve delice tavýrlý. ceza reisi: Aðýr ceza mahkemesi baþkaný. delalet: Aracýlýk. eda: (Metinde) Davranýþ. diksiyonen Sözlük. ecir: Ücret. çare-i tesviye: Çözüm önerisi. . bonmarþe: içinde her türlü giysi. aký çok görünecek bir biçimde açmak. dava edene. dülger: Yapýlarýn kaba aðaç iþlerini yapan kimse. cesamet: Büyüklük. çuha: Tüysüz. Tasa. devain Daireler. satýlan büyük maðaza. buse: Öpücük. bitap: Bitkin. celpname: Mahkeme tarafýndan. tavýr. zýpýr. alýmlýlýk.C caiz: Uygun. cefa: Büyük sýkýntý. zavallý kimse. düzgün: (Metinde) Kadýnlarýn yüzlerine sürdükleri bir tür krem. dezanþante: (Fr. cerr: Medresede okuyanlarýn üç aylarda köy köy dolaþarak imamlýk. Metnide "çocuk kitaplarý" anlamýnda kullanýlmýþ biçare: Çaresiz. fondöten. alýnýp satýlan kadýn veya kýz. billahi: Tanrý'ya ant içerim. . gösteriþ. bilâkis: Tersine. -Ççapul: Yaðma.) Pembe kitaplýk. Bibliotheque Rose: (Fr. debdebe: Þatafat. aksine. Sözlükçe 435 -Ddandy: (Ýng. destlerinden busetmek: Ellerinden öpmek. -Eebedî: Sonsuz. süs eþyasý.behemahal: Mutlaka. sima. efkâr. Desenchan-te) Hayal kýrýklýðýna uðramýþ. irilik. edibe: Edepli. cariye: Efendisinin her istediðini yapmak zorunda bulunan. cazibe: Çekicilik. savaþta esir olmuþ veya odalýk diye alýnmýþ kýz. edilene veya tanýklara gönderilen çaðrý belgesi. kaygý.) Günaydýn. terbiyeli. binaenaleyh: Bundan dolayý. darülmuallimat: Kýz öðretmen okulu. cedide: Yeni. oyuncak vb. talan. belertmek: Gözlerini. beyhude: Boþuna. ince dokunmuþ yün kumaþ. duhul olmak: Ýçeri girmek. celile: Büyük. eziyet. beyit: Anlam bakýmýndan birbirine baðlý iki dizeden oluþmuþ þiir parçasý. çehre: Yüz. yorgun. cihet: Yön. diba: Altýn ve gümüþ iþlemeli bir tür ipek kumaþ. Merhaba anlamýna da kullanýlýr. darbýmesel: Atasözü. ölümsüz. ulu. vaizlik iþleri için para larý. celbetmek: Çekmek. cariye: Para ile alýnýp satýlan. çiy: Havada buðu durumundayken akþamýn ve gecenin serinliðiyle yerde veya bitkilerde topla nan küçük su damlalarý. çýtkýrýldým.

üzüntü. düþmandan alýnan þeyler n. evrak: Yazýlmýþ kâðýtlar.) Ulu. fütursuzca: Önemsemeyerek. had: Sýnýr. -Hhacer-i esved: (Kara taþ) Kabe kapýsý yanýnda bulunan ve hacýlarýn öpmeleri hac þartlarýnda taþ. aldýrmayarak. elhamdülillah: Allah'a þükür. elzem: Çok gerekli. Tarih öncesi dönemden bugüne gelen efsaneleri inceleyen ilim. gayrý: Artýk. elan: Þimdi. vazgeçilmez. felekiyat: (Felekiyyat) Astronomi. ferahfaza: Ferah artýrýcý. keder. aðýzda kolayca eriyen bir tür eme. garp: Batý. iç rahatlýðý veren. ganaim: Ganimetler. faraza: Sözgeliþi. l Sözlükçe 436 fasýla: Ara. fondan: Ýçinde likör. haiz: Elinde bulunduran. kaygý. ferah: Gönül þenlendiren. boy pos. bundan böyle. kimya. eskaza: Yanlýþlýkla. erganun: org. -Ggaflet: Dalgýnlýk. beden. derece. erkânýharp: Kurmay subay. fantezisi: (Metinde) Süslü ve hayalci. taþýyan. dert. sýrlar. yerinme. tatlý veya hoþ kokulu maddeler bulunan. güzide: . aymazlýk. henüz. esef: Acýma. ara bozma.ehemmiyet: Önem. ferace: Kadýnlarýn sokakta giydikleri. fýtri: Yaradýlýþtan olan. feragat: Vazgeçme. flört: Kadýnla erkek arasýndaki yakýn iliþki. arkasý bol. emniyet: Güven. Gizler. fen: Fizik. üstün. hacet kalmamak: Gereði olmamak. encümen: Komisyon. yarýn. fenlenmek: Yaþýna göre bilmemesi gereken þeyleri öðrenmiþ olmak. mantoya benzer. ferda: Gelecek zaman. komite. kitaplar vs. -Ffadýla: Erdem sahibi. yakasýz. gam: Tasa. Ortamýn gerçekliðine uymayan. esef buyurmak: Üzülmek. ekseriya: Çoðunlukla. fitnelik: Karýþtýrma. grandiose: (Fr. mektuplar. endam: Vücut. fevkalâdelik: Olaðanüstülük. esatir Mitoloji. yüce. esasen: Aslýnda. gayri ihtiyari: irade dýþý. esrar. daha. dikkatsizlik. çoðu kez etek ere kadar uzayan üst giysisi. dert. matematik ve biyolojiye verilen ad. kaza ile. elem: Üzüntü. gaile: Sýkýntý. elâlem: Yabancýlar. ervah: Ruhlar. . emrihazýn Emir kipi. düþmanlýk.

hizmetçi. iðfal etmek: Bir kadýný aldatmak. helâllik dilemek: Ayrýlma sýrasýnda hakkýný birbirine baðýþlamak. halketmek: Yaratmak. hoyrat: Kaba. idrak: Anlama yeteneði. katýþýksýz. kýzgýnlýk. . baþtan çýkarmak. harcýrah: Yolluk. cariye. kayýrma.hakeza: Böyle. hatip: Konuþmacý. haset etmek: Kýskanmak. sözün kýsasý. eriþtirme. hatun: Kadýn. ters. hicran: Bir yerden veya bir kimseden ayrýlma. özsaygý. hizmet-i vataniye: Vatan hizmeti. haþiye: Not. herze: Saçma. egoist. kýskanç. halûk: iyi huylu. halayýk: Kadýn köle. iffet: Namus. hilaf: Aykýrý. hodkâm: Bencil. hülasa: Özetle. hüzün veren. hikmet: (Metinde) Sebep. yine. hazain: Hazineler. hattat: Güzel yazý yazan. hiddet: Öfke. hulâsa: Kýsacasý. koruyan. ayrýlýk acýsý. haþan: Çok yaramaz. hengâme: Patýrtý. karþýt. ibni (ttm): Oðul. haysiyet: Onur. zevzeklik. hazin: Dokunaklý. iblað etmek: Vardýrma. himmet: Yardým. hasýlý: Kýsacasý. hususiyet: Özellik. çe-kememek. hüzün: Gönül üzüntüsü. ihsan etmek: Baðýþlamak. idadi: Lise. Sözlükçe 437 harîm: Herkesin giremeyeceði yer. hâlim: Huyu yumuþak. himaye: Koruma. hazan: Sonbahar. -I/Ýýtlak =etmek: Bir kocanýn karýsýný boþamasý. ulaþtýrma. anlayþifa etmek: Yapmak. hâre: Dalgalý ya da dalgalanýr gibi görünen parlak çizgiler. gizli sebep. hassaten: Özellikle. halis: Saf. hasut: Çok haset eden. saçma söz. ele avu-ca sýðmayan çocuk. kýrýcý ve hýrpa-layýcý. hami: Gözeten. idare-i maslahat: tþi þöyle böyle bugünlük görme. hava tebdili: Hava deðiþimi.

kötülükten çekinme. açýklama isteme. ihtizaz: Titreþme. titreþim. dikkatli davranma. güvenilirlik. sömürme. giriþilecek iþin hayýrlý olup olmadýðýný rüyadan anlamak için a yarak uyuma. ilm: Bilim. iþtirak etmek: Katýlmak. irade: (Metinde) Emir. iktidar: Bir iþi yapabilme gücü. istiskal: Soðuk davranýþlarla hoþlanmadýðýný belli etme. istikran Kararlýlýk. Sözlükçe 438 ihtiyatsýz: Tedbirsiz. iktifa etmek: Yetinmek. bir þeye fazla düþme. istif af: Günahtan. istidad: Yetenek. Birinin iyi niyetini kötüye kullanma. kýymet. bir iþe baþlama. istida: Dilekçe. bununla birlikte. ille velâkin: Gelgelelim. inhimak: Çok düþkünlük. loþ. insaniyetli: Ýnsanlýðý olan.ihtimam: Özen. iltizam: Kayýrma. ilmihal: Din kurallarýný öðretmek için yazýlmýþ kitap. istintak etmek: Sorguya çekmek. geliþme. ismet: Namus. izdivaç: Evlenme. istihare: Bir inanýþa göre. istihkâm: Düþmana karþý savunma yapmak amacýyla düzenlenmiþ askeri yer. inha: Resmî bir göreve atama veya bir üst aþama için yazýlan yazý. ihtiyar: (Metinde) Seçme. istismar. bilme. kadr (kadir): Deðer. ölçülü davranma. anlama. nemli. istizah: Bir iþin açýk söylenmesini isteme. izbe: Basýk. ikmal-i nevakýs: Eksikleri tamamlama. Sözlükçe 439 -Kkabil: Mümkün. imtizaç etmek: Uyum saðlamak. irfan: Kültür. imdi: Þimdi. bir tarafý tutma. artýk. büyük üzüntü. ihtiyat: Sakýnma. olabilir. ikâmet: Oturma. izzetinefis: Onur. . ilanihaye: Sonsuza kadar. itibar: Saygýnlýk. tiryakilik. inkiþaf: Meydana çýkma. kuytu yer. iptida: Baþlangýç. güçlü siperler. iþret: içki. özsaygý. irab: Düzgün konuþma ve gerçeði belirtme. ýstýrap: Sýkýntý. iptila: Düþkünlük.

kolcubaþý: Bir þeyi korumak için bekleyen görevlilerin baþý. lakayt: ilgisiz. Sözlükçe 440 -Mmaahaza: Bununla birlikte. sýkýntý. fakat. koket: (Fr. (tm)" -* """ laden: Çamdan çýkarýlan zift gibi siyah ve kokulu zamk. mabeyinci: Osmanlý Devle-ti'nde padiþahlarýn dýþarýyla olan iliþkilerine bakan. aklý yatmak. mahfe: Deve. kerliferli (kelli fellf): Kýlýðý kýyafeti düzgün. ilkokullarda hoca rdýmcýsý. üzerinde oturmaya yarayan sepet. olgun ve gösteriþli. kurum satmak: Böbürlenmek. mahsus: (Metinde) Bilerek. leziz: Lezzetli. kamarot: Gemilerde yolcularýn iþlerine bakan görevli. kalem odasý: Resmî kuruluþlarda yazý iþlerinin görüldüðü oda. üzülerek söylüyorum ki. buyruklarýn ilere bildiren. bazý kiþilerin dileklerini kendisine ileten görevli. Coquette) Güzel görünmeye özen gösteren. lata: Osmanlýlar'da ilmiyenin giydiði bir tür üstlük. kâtip: Sekreter. mahsub: Hesap edilmiþ. mahmurluk: Uykudan sonra duyulan aðýrlýk ve sersemlik.kâinat: Evren. karþýlýklý iki oturma sýrasý bulunan. fil gibi hayvanlarýn sýrtýna konan. kasavet: Üzüntü. lândo: Dört tekerlekli. süslenmeye düþkün. hesaba geçirilmiþ. sýkýlgan. maateessüf: Ne yazýk ki. Communion) iman birliði. kati: Kesin. kendini büyük görme. yazýcý. komfinyon: (Fr. oðul. adý geçen. mahdut: Az. maarif: Millî Eðitim. dünya. mahut: Bilinen. . sözleþme. kesb-i þeref etmek: Þeref duymak. üzgün. kibir: Büyüklük. kelime-i teyyibe: (Kelime-i tayyibe) Yatýþtýrýcý hoþ söz. an. Zarif görünmeye. kâmil: Olgun. kötek: Dayak. mahdum: Erkek evlât. kameti artýrmak: Baðýrarak konuþmak. mahlûk: Yaratýk. kanaat getirmek: inanmak. kavil: Söz. sýnýrlý. atlý binek arabasý. levazým: Gerekli olan þeyler. lâkin: Ama. mahcup: Utangaç. bir çeþit eyer. levha: Bir yere asýlmak için yazýlmýþ yazý. lâhza: Zamanýn bölünmeyecek kadar kýsa parçasý. lisan-ý Fransevi: Fransýzca. kepazelik: Rezalet. Maarif Nezareti: Millî Eðitim Bakanlýðý. kalfa: Saraylarda ve büyük konaklarda halayýklarýn baþýnda bulunan kadýn. sayýsý belli olan. anlaþma. maðmum: Tasalý. krep: Çok bükümlü iplikle dokunmuþ bir çeþit ince kumaþ. gereçler.

maiþet: Geçim. muallim: Öðretmen. mecburiyet: Zorunlu olma durumu. muahadderat: Örtülü kadýnlar. miralay: Albay. Yasanýn. uysal ve boynu bükük. marifetli: Ustalýklý. islâm kadýnlarý. sünepe. meþum: Uðursuz. menazýr-ý tabiiye: Tabiat manzarasý. melun: Kötü. menetmek: Yasaklamak. usanma. Sevme. hoþa gitmek. meþk: Alýþmak ve öðrenmek için yapýlan çalýþma. mazari: Dilbilgisinde geniþ zaman. iðrenç.mahzun: Üzgün. ekonomik ve toplumsal konularý açýklayýcý veya yorumlayýcý niteliði olan gazete vey gi yazýsý. mecidiye: Eskiden kullanýlan ve o zamanýn 20 kuruþu deðerinde olan gümüþ sikke Sözlükçe 441 melal: Býkma. dinin ve kamu vicdanýnýn doðru bulduðu. kötü. meret: inatçý. Misere) Zavallýlýk. makbule geçmek: Çok beðenilmek. hünerli. makam-nezaret: Bakanlýk nezareti. üzüntülü. . mâlik olmak: Sahip olmak. metanet: Metin olma. hoþ karþýlanan. keþiþhane. mihr: Sevgi. makale: Bilim. meyil: Eðilim. pis. ' makbul: Beðenilen. yoksulluk. mizaç: Huy. üzgün. fen konularýyla siyasi. meyus: Ümitsiz. mazi: Geçmiþ. manastýr: Kesin kurallarý olan. manevi: Görülmeyen. eziyet. muallime: Bayan öðretmen. mendebur: Sümsük. zahmet. miskin: Çok uyuþuk. rahip veya rahibelerin dünya ile ilgilerini keserek yaþadýklarý yapý. mizer: (Fr. yaradýlýþ. menazýn Manzara. methetmek: Övmek. memalik: Ülke. mazlum: Sessiz. mihnet: Sýkýntý. duyularla sezilen. mihmandar: Resmî konuklarý aðýrlamak ve onlara kýlavuzluk etmekle görevlendirilen kimse. meziyet: Yetenek. meþakkat: Güçlü sýkýntý. meþru: Yasal. Marin) Denizci. malûm: Bilinen. geçinme. meziyetli: Yetenekli. kaba. gönül verme. mazbata: Tutanak. metruk: Terk edilmiþ. zavallý. dayanýklýlýk. lanetli. zorluk. maren: (F. malûmatlý: Bilgili.

münhal vukuunda: (Metinde) Boþ kadro olduðunda. inanýlýr. içi. alýþýlmýþ þey. kesin olarak belirlenmiþ. muhasara: Kuþatma. müdür-i umumi: Genel müdür. mürebbiye: Kendisine bir çocuðun eðitimi ve bakýmý verilmiþ kadýn. Uymaz. özellikle. mukaþser: Metinde. muavenet: Yardým. mücedded: Yeni. mukabil: Karþýlýk. nýüdde i umumî: Savcý. Göçmen. yüzü. . münkir: inkâr eden. muhabbet: Sevgi. yenilenmiþ. mürüvetsiz: insanlýðý olmayan. mukabele: Karþýlýk verme. mutaassýp: Baðnaz. muvafýk: Uygun. münhal: Boþ olan. muvaffak olmak: Baþarmak. muvakkat: Geçici. muin: Yardým eden. kabul etmeyen. musaddak: Geçerli olduðu resmî yazý ile bildirilmiþ. müebbeden: Ömür boyu. münasip: Uygun. mukaddes: Kutsal. muamele: Davranýþ. saygýsýzlýk yapma. mürdumgiriz: Çürümüþ. müptedi: Bir þeyi öðrenmeye yeni baþlayan. sevimli. munîs: Cana yakýn. mutat: Alýþýlan. çevirme. münasebet almak: Uygun düþmek. müsamaha: Hoþgörü. kaçýnýlmaz. bir kadýn. mugayir. kederli. Metinde içi geçmiþ anlamýnda kullanýlmýþ. muktedir: Bir þeyi yapmaya.muamelat: Dairelerde evrak üzerinde yapýlan iþlemler. iki ordu arasýndaki savaþ. bilinmeyen þey. baþarmaya gücü yeten. yenilenmiþ. yerinde. yakýþýksýz davranýþlarda bulunma. sarma. mukavele: Sözleþme. muharebe: Savaþma. mutasarrýf: Tanzimattan sonra idare bölümlerinde vilayetle kaza arasýndaki bölümün idare am . müceddet: Yeni. bir þeye karþýlýk olarak yapýlan. tutucu. mükedder: Üzgün. muharrir: Yazar. muvazene: Denge. muhacir. muamma: Anlaþýlmayan. yardým eden. aykýrý. Sözlükçe 442 mukadder: Yazgýda var olan. muvazzah: Bir görev ve hizmetle yükümlü olan kimse. muvaffakiyet: Baþarý. yardýmcý. gözü açýlmýþ anlamýnda kullanýlmýþ. açýk bulunan. münhasýran: Yalnýz. mülazým: Teðmen. münasebetsizlik: Uygun olmayan. muayyen: Belli. karþýlýk. muavin: Yardýmcý. muteber Saygýn.

müstacel: Çabuk yapýlmasý gereken. müstahak: Bir kimsenin layýk olduðu ödül veya ceza. müstakim: Temiz, doðru, namuslu. müstebit Zorba, despot. Sözlükçe 443

müsterih olmak: tçi rahat etmek. müsvedde: Yazý taslaðý, karalama. müþkül mevki: Zor durum. müþkül: Zor. mütalaa: Okuma, ders çalýþma, etüt. mütalaahane: Okuma odasý. müteessir: Üzüntülü. müteferrika senetleri: Çeþitli küçük harcamalarýn para senetleri. mütehayyir: Þaþkýn, þaþýrmýþ olan. mütekaid: Emekli. mütemadiyen: Ara vermeden, sürekli olarak. müyesser: Kolaylýkla ortaya çýkan, kolaylýkla elde edilen. müzahrafat: (Müzahrefat) Parlak boyalar ve süsler. müzakere etmek: (Metinde) Öðrencilerin ders hazýrlamalarý için çalýþmalarý. müzakere etmek: Öðrencilerin ders hazýrlamalarý için çalýþmalarý. müzakkere: (Müzekkere) Bir iþ hakkýnda üst makama sunulan yazý. müzmin: Uzun süreli.

-Nnadide: Az görülür, deðerli. nadir: Seyrek, az. nafîa: Bayýndýrlýk. nafile: Yararsýz, boþa giden. nalça: 1) Ayakkabýlar çabuk eskimesin diye altýna çakýlan demir. 2) Katýr, eþek, sýðýr gibi týrnaklarý altýna çakýlan demir parçasý. namünasip: Uygun olmayan. nan: Ekmek. nasihat: Öðüt. nazýn Bakan. nedamet: Piþmanlýk. nefer: Asker. nekahat: Hastalýk sonrasý saðlýklý duruma geçme dönemi. nekin Bilmezlik. neþretmek: Yaymak. netice itibarýyla: Sonuç olarak. netice: Sonuç. nev'i: (Nevi) Çeþit, cins, tür. nihayetinde: Sonunda. nimet: Yiyecek içecek, özellikle ekmek. nimetþinas: Ýyilik bilir. nispet: (Metinde) Kýyaslama. nispet: (Metinde) Oran, kýyaslama. Sözlükçe 444

nizam: Düzen. numune: Örnek. - P - parloir: (Fr.) Dýþarýdan gelenlerle konuþma odasý. payzen: Ayaðýna pranga vurulmuþ. pederane: Baba gibi. peyda olmak: Ortaya çýkmak. podösü et: Yumuþak, prezante etmek: Tanýtm k. pusetmek: Öpmek. puþide: Örtü. rastýk: Kadýnlarýn kaþlarýný veya saçlanný boyamak için sürdükleri siyah bya. raþe: Titreyiþ. rehavet: Vücutta görülen gevþeklik, aðýrlýk, tembellik. rezzak-ý âlem: Bütün yaratýklarýn rýzkýný veren. riayet etmek: Uymak. rikkat: Ýncelik, yufkalýk. riyaset âlisi: Yüksek baþkanlýðýriyaset: Baþkanlýk. riyaziyat: (Riyazziyat) Matematik. nzk: Yiyecek, içecek þey, nimet.

römark: (Fr. Remarque) Dikkate alma. (Metinde: Tespit, dikkat çekme anlamýnda kullanýlmýþ.) ruhani: Ruhla ilgili. rüþtiye: Ortaokul. -Ssadakar Düz dokunmuþ açýk saman renginde bir tür ipek kumaþ. saffet: Saflýk. sahih: Gerçek, hakiki. sair. Baþka, öteki, diðer. saliha: (Metinde) Din buyruklarýna uygun davranan. salisen: Üçüncü olarak. sallapati: Düþünmeden, saygýsýzca, kaba saba, patavatsýzca. sefaret: Elçilik. sekerat: Can çekiþirken kendinden geçme. selametlemek: Yolcuyu, konuðu uðurlamak. serasker kapýsý: Seraskerin resmî görev yeri. serasker: Sadrazamlýk göreviyle yükümlü olmayan ve Osmanlý ordusunun komutanlýðýný yapan ve aný. sýraca: Deride ve daha çok Sözlükçe 445

boyunda görülen deðiþiklik, lenf düðümlenmelerinin þiþkinliðiyle beliren bir tüberküloz tür sirayet: Yayýlma. sitem: Bir kimseye, yaptýðý hareketin veya söylediði bir sözün üzüntü, alýnganlýk, kýrgýnlý ndýrdýðýný öfkelenmeden belirtme. soeun (Fr.) Kýz kardeþ, rahibe. Metinde "Ma sor" sözcüðü ayný zamanda "rahibe" olan öðretme ir hitap þekli olarak geçiyor. souvenir d'amour: (Fr.) Aþk hatýrasý. souvenir: (Fr.) Hatýra. spleen: (tng.) Terslik, huysuzluk, kin. sülüs: Bir çeþit yazý. süperiyor: (Fr. Superieur) Üst. Manastýr, dinsel kurum vs. baþkaný. sürme: Kirpik diplerine sürülen siyah boya. -þþahadetname: Diploma. þayan: Uygun, yaraþýr. þefkat: Acýyarak ve koruyarak sevme.

þekerrenk: Ýki kiþi arasýndaki dostluk, arkadaþlýk iliþkisinin bozuk olduðunu belirtmek içi nýlýr.

þenaat: Kötülük, fenalýk. þer'iye: Þeriat kurallarýna uygun. þeriat: Dinî temellere dayanan Müslümanlýk kanunlarý. þevk: istek, heves. þifa: Hastalýktan kurtulma. þifahi: Sözlü, sözle. þimendifer: Demiryolu. þirret: Geçimsiz, huysuz, edepsiz, kavga çýkartmaktan hoþlanan. -Ttaalluk etmek: Ýlgili bulunmak, ilgilendirmek. taarruz: Saldýrý. tabiat: (Metinde) Huy. tabiatýyle: Doðaldýr ki. tabiî: Doðal. tabiiye: Tabiat bilgisi. taciz etmek: Sýkýntý vermek, can sýkmak. tafsilât: Ayrýntýlar. tahammül etmek: Dayanmak, katlanmak. tahammül: Kötü, güç durumlara katlanma, karþý koyabilme gücü. Sözlükçe 446

tahassür: Özlem, kavuþmak istenen þey veya kimse için üzülme. tahayyül: Hayalde canlandýrma. tahkikat: Araþtýrma. tahkir: Horlama, alçaltma. tahrirat: Resmî bir dairede yazýlan yazýlar. tahrirî: Yazýlý. tahsisat: Ödenek. takbil: Öpme. taksim: (Mat.) Bölme. talika: Dört tekerlekli, üstü kapalý, bir tür yaylý at arabasý. talkýn: (Telkin) Ölü gömüldükten sonra imamýn mezar baþýnda söylediði dinî sözler. tamim: Genelge. tasavvur etmek: Düþünmek, gözönüne getirmek, hayal etmek. tashih etmek: Düzeltmek. tasrif etmek: Dilbilgisinde bir fiilin çekimi. tavsiye: Öðüt, yol gösterme. tazmin etmek: Zararý ödemek. tecdit: Yenileme. tedris: Öðretim. tedrisat-ý iptidaiye: ilköðretim. teessür: Üzüntü. tefrik: Ayýrma, ayýrt etmek. tefriþ: Bir yeri gerekli eþya ile döþeme. tefsir. Yorumlama. tekaüt: Emeldi. tekdirat: Azarlama. tekellüf: Güçlüðe katlanma. teklifsiz: Resmî veya çekingen davranmama. tekmil: Bütün, tüm. telaffuz etme: Söyleme. tembih: Uyarma. temenna etmek: Eli baþa götürerek selâmlamak. temin: Saðlama, elde etme.

ulvî: Yüce. yadigâr: Bir kimseyi ya da bir olayý hatýrlatan nesne ya da kiþi. vefa: Sevgide sebat.V vaftiz: Hýristiyan dininde bir kutsal iþlem. yan Sevgili. vaveyla: Çýðlýk. sevgi baðlýlýðý. teskin etmek: Acý. usuletle: Usulüyle. teneffüs: Temiz hava. velev: Kaldý ki. öðrenmek. dindirmeye çalýþmak. -Uulema: Bilginler. vakur: Aðýrbaþlý. özendirmek. tevazu: Alçakgönüllülük. hakikatsiz. teres: Pezevenk. baðlýlýk evraký. heyecan gibi duygularý yatýþtýrmaya. vasýl olmak: Ulaþmak. yaþmak: Eskiden kadýnlarýn ferace ile birlikte kullandýklarý. tercüme-i hal: Özgeçmiþ. tevdi etmek: Vermek. vefasýz: Sevgisi çabuk geçen. vâkýf: Bilen. vâkýf olmak: Bilmek. teveccüh: Güleryüz gösterme. vukuf: Bilgi. vakan Aðýrbaþlýlýk. öfke. hatta. . vakfetmek: Adamak. vekâlet: Birinin yerine bakmak.temrin: Alýþtýrma. biyografi. tesadüf etmek: Rastlamak. tevil etmek: Söz veya davranýþa baþka bir anlam vermek. gurbet. tereddüt: Kararsýzlýk. tenezzül etmek: Kendi durumuna. dinlenmek için verilen ara. görevini üstlenmek. düzeyine aykýrý düþen bir þeyi kabul etmek. yakýnlýk duyma. býrakmak. varmak. virane: Yýkýlmýþ veya harap olmuþ yapýlardan geriye kalan yýkýntý. usul-i cedit: Yeni yöntem. veranda: Camlý taraça. tetkik etmek: incelemek. varak-ý mýhr-i vefa: Sevgi. vesile: Sebep. bahane. tezevvüç etmek: Evlenmek. ulum-i diniye: Din bilgisi. -Yyadellen Baba evinden uzak yerler. viöjö: (Fr. tevekkül: Kadere boyun eðmek. Sözlükçe 447 teþvik etmek: Ýsteklendirmek. usu l: Yöntem. bilimler. vehim: Kuruntu. gözleri açýkta býrakan ince y Sözlükçe 448 . teþrif etmek: Bir yere gelerek orayý onurlandýrmak. katlanmak. onurlu. Vieux'deri) Yaþlý iþi. sevide durma. ulûm: ilimler.

eþ. zevce: Erkeðin nikâhlandýðý kadýn. dayanamama. yegâne: Tek. zemzem: Müslümanlarca kutsal sayýlan su. zat: Kimse. zarp: (Mat.Z .) Çarpma. kiþi. zaruri: Zorunlu. zerzevat: Sebze. . zayi etmek: Kaybetmek. zillet: Hor görülme. daha çok.yazýhane: Yazý masasý. ziyade: Çok. zýb: Süs. . zikretmek: Söylemek. alçalma.zaaf: Düþkünlük. zabit: Subay. yortu: Hýristiyan bayramý. umutsuzluktan doðan karamsarlýk. yeis: Üzüntü. ziynet: Süs. ziya: Iþýk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful