2228-SON SINIF LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN YURT İÇİ LİSANSÜSTÜ (YÜKSEK LİSANS/DOKTORA) BURS PROGRAMI (2 0 1 1 ) Türkiye’de

Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimlerde(*) lisans öğrenimlerinin son sınıfında olup da 2011-2012 öğretim yılı güz yarıyılında bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans veya lisans sonrası doktora programına başlayacak öğrencilere karşılıksız burs verilecektir. Bursiyerler; koşulları sağlayan başvurular arasından, adayların lisans ağırlıklı genel not ortalamaları ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanları esas alınmak suretiyle, gerektiğinde üniversitelere ve alanlara göre dağılım da gözetilerek, TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Değerlendirme ve Destekleme Kurulu’nca belirlenecektir. BAŞVURU KOŞULLARI

• • • •

T.C. vatandaşı olmak, 01.01. 2011 tarihi itibariyle 27 yaşından gün almamış (01.01.1985 veya sonrasında doğmuş) olmak, Daha önce bu programdan burs almamış olmak, Halen Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarından birinde lisans öğreniminin son sınıfında öğrenim görüyor ve 2010-2011 öğretim yılı sonunda mezun olacak olmak, 2010-2011 güz yarıyılı derslerini de içeren transkriptindeki ağırlıklı genel not ortalaması, en az 3.00/4 veya 76,66/100 olmak, (Birden fazla anadal yapanların transkripterinde alınan tüm dersler gösteriliyorsa genel ortalaması, değilse asıl anadalın ortalaması dikkate alınacaktır.) veya doktora programının gerektirdiği (sayısal, sözel, eşit ağırlık) puan türünde en az 80,000 olmak, veya doktora programının gerektirdiği (sayısal, sözel, eşit ağırlık) puan türünde en az 80,000

• Öğrenim görmekte olduğu üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, başvuru döneminde alınmış

• 2008 ilkbahar döneminde ya da sonrasında ALES puanı, kayıt yaptırılacağı bildirilen yüksek lisans

BAŞVURU DÖNEMİ Başvurular 31 Mart-14 Nisan 2011 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. BAŞVURU YÖNTEMİ VE BURSİYER ADAYLARININ SEÇİMİ Adaylar, http://www.tubitak.gov.tr/bideb adresinden Başvuru Dönemi içinde erişebilecekleri sayfada son başvuru tarihinde mesai saati bitimi olan 18:00’a kadar (saat 18:00’da sistem otomatik olarak kapanır) istenen bilgileri eksiksiz olarak girip onayladıktan sonra başvuru formunun PDF çıktısını alarak imzalayacaklar ve istenildiğinde BİDEB’e ulaştırmak üzere saklayacaklardır. Başvuru sırasında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler, hukuken sorumlu olacaklardır. Adayların internet üzerinden beyan ettikleri bilgiler esas alınarak belirlenecek değerlendirme puanlarının hesaplanmasında:

• Mezun

olacağı üniversitenin eğitim öğretimde kullanmış olduğu not sistemi esas olmak üzere yüzlük sistemdeki ağırlıklı genel not ortalaması aynen kullanılır, 4'lük sistemdeki ağırlıklı genel not ortalaması ise Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosu esas alınmak suretiyle yüzlük sisteme dönüştürülür. Üniversitelerin kendi dönüşüm tablolarına göre 100’lük sisteme dönüştürdükleri notlar esas alınmaz.

• Başvuracağı programın puan türünde alınan ALES puanları aynen bırakılacaktır.
• Yukarıda belirtildiği şekilde yüzlük sistemde ifade edilen Lisans not ortalamalarının %50’sinin ve ALES puanlarının %50’sinin toplamı alınır. Yukarıda belirtilen hesaplama yöntemiyle belirlenen değerlendirme puanına göre yapılacak sıralama sonucunda, program bütçesi çerçevesinde desteklenebilecek bursiyer sayısı dikkate alınarak BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından belirlenecek destekleme puanı ve üstünde puan alanlar “bursiyer adayı” olacaklardır. BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu, gerektiğinde üniversitelere ve/veya alanlara göre dağılımı esas alarak farklı destekleme puanları belirleyebileceği gibi bazı alanlara-bölümlere-bilim dallarına hiç destek verilmemesini de kararlaştırabilir. Bursiyer adayı olarak belirlenenlerden ilanda istenilen belgeleri belirtilen süre içerisinde gönderenlerin belgeleri incelenir. İnceleme sonucunda yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi verenler ile belgelerini hiç göndermeyenlerin bursiyer adaylıkları iptal edilir.

yüksek lisans/doktora öncesi bilimsel hazırlık) derslerine başladığı yarıyıl esas alınarak tezli yüksek lisans öğrencilerinin bursları öğrenciliğinin ikinci yılının. yukarıdaki belgelerin ulaştırılacağı tarihten itibaren 5 hafta içinde http://www. YÜKÜMLÜLÜKLER VE BURSUN DEVAMI Bursiyer programın kural ve ilkelerine uymak.800 TL/ay ve 500 TL/ay’dır. Bursiyer.gov.tr/bideb adresinde ilan edilecektir. bursiyer seçilenlerden istenilen belgelerin tamamlanması ve işlemlerin Ekim 2011’den geçerli olarak başlatılacaktır.tr/bideb adresinde ilan edilecektir. izlenmesi gereken aşamalar ve istenen belgelere ilişkin bilgileri içeren Bildirim Yazısı’na eBİDEB üzerinden ulaşabileceklerdir. kayıtlı olduğu yüksek lisans programını. başka gelir elde etmeye başlaması halinde de kısmi burslu statüye geçirilir. enstitüsünün öğrenci işleri birimince düzenlenmiş mezuniyet belgelerinde yazılı tarih dikkate alınarak ay sonu itibariyle sona erer. bahar yarıyılında başlayanların bursları beşinci yılın Ocak ayı sonunda kesilir. Başvuru Döneminin bitiminden itibaren 5 hafta içinde http://www. başvuru safhasından itibaren gerçek dışı ve yanıltıcı bilgi vermemek. 1 . bir yıl süreli lisan hazırlık eğitimi hariç. örneğine başvuru sırasında yine e-BİDEB üzerinden ulaşılabilecek olan. Burs verilenlerin listesi ve bunlardan istenen diğer belgelerin ulaştırılacağı tarih. Doktora bursiyerlerine ayrıca yılda iki kez (Mart ve Temmuz burslarıyla birlikte) 400 TL ek destek verilir. Bu belgelerin belirlenen sürede usulüne uygun olarak ulaştırılmaması halinde burs tahsisi geçersiz olacaktır. bölümünü ve lisans öğreniminin son sınıfında olduğunu gösteren. BURSİYERLERİN BELİRLENMESİ İstenen belgeleri eksiksiz ve usulüne uygun olarak süresi içinde ulaştıran adayların. ticari gelir elde etme. internet üzerinden yaptıkları başvurularındaki beyanları ile belgeleri karşılaştırılır. BURSİYERLİK SÜRESİ VE BURS MİKTARI Akademik programda bursiyerin. Adayın fakültesini. Ayrıca burs verilenler. Adayın özgeçmişi ve varsa yayın listesi (Türkçe. Adayın 2008 ilkbahar döneminde ya da sonrasında girdiği ALES sonuç belgesinin renkli fotokopisi veya bilgisayar çıktısı. gelirinin sona ermesi durumunda tam burslu statüye. maaş. bahar yarıyılında başlayanların bursları ikinci yılın Ocak ayı sonunda ve yine doktora öğrenimlerine güz yarıyılında başlayanların bursları beşinci yılın Ağustos ayı sonunda. kredi. BURSİYER ADAYLARINDAN İSTENECEK BELGELER Aşağıda sayılan belgelerin aynı sıraya göre düzenlenip gönderilmesi gerekmektedir. ticari kazanç vb. 4. bu programdan alınan burstan başka burs. öğrenim kredisi almaya başlama. Adayın öğrenciliğinin başından 2010-2011 güz yarıyılı sonuna kadar almış olduğu dersler ile geçme notlarını ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren transkriptinin aslı veya onaylı sureti. İnceleme sonucunda yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi verenler ile belgelerini süresinde göndermeyenlerin bursiyer adaylıkları iptal edilir. yüksek lisans/doktora (okunacaksa. imzalı.tubitak. 5. ücret.gov. 1. Belgeleri beyanlarına uygun bulunanlar bursiyer olarak ilan edilirler. olanlar için 400 TL/ay’dır. TÜBİTAK dahil yurt içinde ya da yurt dışında bir yerden yüksek lisans/doktora veya başka bir yurt dışı bursu ya da herhangi bir yurt içi bursu bitirilmesinden sonra.500 TL/ay. Bursiyer. bursiyer adaylarının listesi ve aşağıda sayılan belgelerin ulaştırılacağı tarih aralığı. en çok iki sayfa). Doktora öğrencileri için bu miktarlar 1. Aylık burs miktarı. öğrenci işleri biriminden alınmış yeni tarihli öğrenci belgesinin aslı. Bursiyer adayı olma hakkını kazananlara ve kazanamayanlara ayrıca bildirim yapılmayacaktır. 3.tubitak. 2. Lisan hazırlık sınıfında burs ödenmez. düzenli geliri olmayan yüksek lisans öğrencileri için 1.Belgelerin incelenmesinden sonra. Yüksek lisans öğrenimlerine güz yarıyılında başlayanların bursları ikinci yılın Ağustos ayı sonunda. doktora öğrencilerinin bursları öğrenciliğinin beşinci yılının sonuna kadar devam ettirilir. her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami üç yıl içinde bitirmekle ve enstitüsünün öğrenci işleri birimince düzenlenmiş mezuniyet tarihini gün/ay/yıl olarak belirten diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı nüshası ile tez jürisi tutanağını. maaş. BURSLARIN BAŞLAMA TARİHİ Burslar. Öğrenimlerini bursiyerlik süreleri dolmadan bitirenlerin bursiyerlikleri. ücret. Burs verilenler. Adayın internet üzerinden yaptığı başvuru sonucunda PDF çıktısını alıp imzaladığı başvuru formu. bitirme tezinin önsöz/teşekkür sayfasını ve özetini BİDEB’e ulaştırmakla yükümlüdür. Yüklenme Senedi ve Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Senedini ve Bildirim Yazısı’nda sayılan diğer belgeleri BİDEB’e belirlenen sürede ulaştıracaklardır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44. desteklenen alanlar içinde kalmak ve bir defaya mahsus olmak şartıyla alanlarını veya üniversitelerini ya da aynı anda alanlarını ve üniversitelerini değiştirebilirler. eğitim amacıyla veya başka bir nedenle bir aydan fazla süreyle yurt dışına çıkma. bursiyer olduğunda kendisine ulaştırılan bildirim yazısında ve noter huzurunda tanzim ettireceği Yüklenme Senedi ve Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Senedi’nde belirtilen kurallara uymayan bursiyerlerden taahhütname ve kefaletname hükümlerine göre yapılan ödemelerin tümü. Tüm Gönderiler için Adres TÜBİTAK. Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı’na başvuramazlar. TÜBİTAK’ta veya bağlı birimlerinde işe başladığından ötürü bursu kesilip de bursiyerlik süreleri dolmadan işten ayrılanların bursları bir daha başlatılmaz. işe başladıkları gün ay itibariyle kesilir. aynı zamanda TÜBİTAK’ın veya başka bir kamu kurumu’nun yürüttüğü veya desteklediği başka bir programdan ya da projeden burs alamaz. her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayan ve bu ilanda. Bu durumda olanların taahhüt senetlerinde belirtilen yükümlülükleri aynen devam eder. akademik çalışmayı bırakma veya bursiyerlik süresinin sona ereceği tarihten önce bitirme. İletişim bilgisindeki yanlışlık ve eksikliklerden kaynaklanan olumsuzluklarda. mezun oluncaya kadar. öğrenim görmekte oldukları kurum tarafından ilişiklerinin kesilmesi hali dışında.kazanma. 3810 bideb2228@tubitak. en geç bir hafta içerisinde de bir dilekçe ekinde ilgili belgeleri ulaştırmak zorundadır. enstitüsünün öğrenci işleri birimince Ekim ve Mart aylarında düzenlenmiş öğrenci belgesini adı geçen ayların ilk üç haftası içinde BİDEB’e ulaştırmak zorundadır. sorumluluk bursiyere aittir. Bursiyer. kayıt dondurma. Buna göre. Bu durumdaki bursiyerlerin bursiyerlik sürelerinin başlangıç ve bitiş tarihleri değişmez. ödemenin yapıldığı tarihten itibaren işlemiş yasal faiziyle birlikte geri alınır.maddesinin c bendinde öğrenim süreleri düzenlenmiştir. Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı’ndan desteklenmekte olan bir bursiyer. Burs almakta iken TÜBİTAK’ta veya bağlı birimlerinde çalışmaya başlayanların bursları.tr . Kavaklıdere/ANKARA İletişim Bilgileri Yücel BÜYÜKBAŞ Ayşe ÇOBANOĞLU 0312 468 53 00 / 3809.tr adresine haber vermekle yükümlüdür. Belgenin gönderilmediği süre için geriye dönük ödeme yapılmaz. Bursiyer.gov. doktoraya kayıt yaptırdıkları tarihi takip eden Mart ya da Ekim ayı başından itibaren yurt içi doktora bursiyeri olurlar. adres vb) herhangi bir değişiklik olduğu takdirde en geç 1 hafta içeresinde e-posta ile bideb2228@tubitak. No: 80 06100. programın kural ve ilkelerinde. Bu durumda olanların bursiyerlik sürelerinin hesabında yüksek lisansa başlama tarihleri esas alınır. Öğrenci belgesini süresinde göndermeyenlerin burs ödemesi durdurulur. soyadının değişmesi gibi durum değişikliklerini iki gün içinde e-posta ile bildirmek. Öğrenci belgesinin daha sonraki bir tarihte gönderilmesi halinde belgenin gönderildiği ayı takip eden aydan itibaren burs ödemesi tekrar başlatılır. Öğrenci belgesinin Ekim ve Mart aylarını takip eden iki ay içinde de gönderilmemesi halinde BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından gerekli görülürse bursiyerin bursu kesilebilir.BİDEB 2210 Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı Tunus Caddesi. TÜBİTAK’ta ve bağlı birimlerinde çalışmakta olanlar. Bursiyerler. iletişim bilgilerinde (e-posta.gov. Eğitimleri kesintiye uğramaksızın enstitüleri tarafından yüksek lisanstan doktora programına geçirilenler. bir yıl süreli lisan hazırlık eğitimi hariç. telefon. (*) Bu alanların açılımı için bakınız Bu programla ilgili tüm uygulamalar TÜBİTAK Bilim Kurulunca onaylanmış Genel Uygulama Esasları’na dayanılarak hazırlanmış “Yürütme Kural ve İlkeleri” esas alınarak yapılır.