P. 1
Fizibiliteler

Fizibiliteler

|Views: 3,146|Likes:
Yayınlayan: Ozgur Sahin

More info:

Published by: Ozgur Sahin on Jan 08, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2012

pdf

text

original

Sections

 • DAMIZLIK SÜT SIĞIRCILIĞI GELİR GİDER ANALİZİ
 • DAMIZLIK SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETME GELİRLERİ
 • SÜT SIĞIRCILIĞI GİDERLERİ
 • Yapı ve tesislerin maliyetleri
 • BEKLENMEYEN GİDERLER
 • SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETME GİDERLERİ
 • Buzağı başlangıç kesif karma yemi hazırlama maliyeti
 • İşletmede üretilen yemlerle buzağı büyütme yemi hazırlama maliyeti
 • İşletmede üretilen yemlerle sığır süt yemi hazırlama maliyeti
 • HAYVAN SAĞLIĞI GİDERLERİ
 • İŞLETME GİDERLERİ
 • Yıllık aşınma payı tutarları ( TL )
 • PERSONEL GİDERLERİ
 • PROJENİN MALİ ANALİZİ
 • HAYVANCILIK DEVLET DESTEKLERİ
 • HİBE DESTEĞİ UYGULANACAK İLLER
 • DESTEKLEMEDEN YARARLANMA
 • BAŞVURU YERİ, SÜRESİ VE ARANACAK ŞARTLAR
 • DESTEKLEMEDEN YARARLANAMAYACAK OLANLAR
 • SUNULACAK TEKNİK HİZMET
 • FAİZSİZ KREDİ OLANAKLARI
 • ZİRAAT BANKASI SIFIR FAİZLİ DESTEK KREDİSİ
 • HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
 • YERLİ CEVİZ ÜRETİMİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI
 • YERLİ ÇEŞİT İÇ CEVİZ VERİM TABLOSU
 • KURULUŞ GİDERLERİ
 • B- BAKIM VE HASAT GİDERLERİ
 • C- İÇ MEYVE DEĞERİ
 • İTHAL CEVİZ ÜRETİMİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI
 • İTHAL ÇEŞİT İÇ CEVİZ VERİM TABLOSU
 • 1 DEKAR AŞILI CEVİZ KAPAMA BAHÇESİ 8*8 M ILE 15 FİDAN ÜRETİM FİZİBİLİTESİ
 • JOJOBA KULLANIM ALANLARI
 • JOJOBA HANGİ BÖLGELERDE YETİŞİR?
 • JOJOBA TOHUM TEDARİK VE FİYATLARI
 • JOJOBA PİYASA FİYATI
 • JOJOBA PİYASA TALEBİ
 • TRC3 BÖLGESİNDE NERELER EKİM İÇİN UYGUNDUR?

Fizibilite Çalışmaları

60 Baş Süt Sığırcılığı
Hindi Yetiştiriciliği
Jojoba Ekimi
Ceiz Yetiştiriciliği
0!"0!"#0$$


%Ç%&'E(%)E*
Projenin Fizibilitesi"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+
Yıllık elde edilecek ,üt erimleri"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+
B-zağıların ,üt tüketimi""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+
Yıllık değerlendirilebilir . ,atılabilir / ,üt miktarları"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""0
Sütün değerlendirilme,i"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""0
Yıllık ,üt erimleri 1elirleri"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2
DAMIZLIK SÜT SIĞIRCILIĞI GELİR GİDER ANALİZİ""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$0
eri! De"erlen#ir!eleri""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$0
'3l . 4ar- / erimleri 1elirleri"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$0
Yıllık değerlendirilebilir d3l . 4ar- 5 6a4an / erimleri"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$0
Yıllık d3l erimleri 1elirleri""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$$
Süt ,ığırcılığı 1übre erimi değeri e değerlendirilme,i""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$#
DAMIZLIK SÜT SIĞIRCILIĞI İ$LETME GELİRLERİ""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$!
İ%let!e Gi#erleri T&blos'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$!
SÜT SIĞIRCILIĞI GİDERLERİ""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$7
(&t)r)! *i#erleri""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$7
'amızlık ,üt ,ığırı ana8 1ebe düeler alınma,ı mali4eti""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$7
Ya9ı e te,i,lerin mali4etleri"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$:
;ekaniza,4on ,i,temler e barınak eki9manları mali4etleri"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$6
%letişim e bil1i,a4ar ,i,temleri"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$2
Çok 4ıllık 4em bitkileri üretim alanları te,i,i""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$2
Yatırım etüt< 9lanlama< 9roje 6azırlanma,ı""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#0
Beklenme4en 1iderler""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#0
Yatırım 1iderleri to9lamı"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#0
Yatırımların e 4atırım mali4etlerinin 4ıllara dağılımı""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#$
SÜT SIĞIRCILIĞI İ$LETME GİDERLERİ"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#$
(e! *i#erleri"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#$
%şletmede üretilecek 4emlerin mali4etleri""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#$
%şletmede 4em bitkileri üretim mali4etleri"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""##
%şletmede üretilen 4em mali4etleri""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#!
#
S3zleşmeli üretilecek 4em bitkileri .ğ/ mali4etleri""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#6
S3zleşmeli üretilen 4em mali4etleri""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#6
=retim dışı işletme dışından alınacak ke,i> 4emler e katkı maddeleri mali4etleri"""""#0
Yıllık 4em e katkı maddeleri 1iderleri to9lamı""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!6
B-zağı başlan1ı8 4emi 6azırlama mali4eti""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!+
S3zleşmeli üretilen 4emlerle b-zağı başlan1ı8 4emi 6azırlama mali4eti"""""""""""""""""""""""""""""""""!0
B-zağı bü4ütme 4emi 6azırlama mali4eti"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!2
S3zleşmeli üretilen 4emlerle b-zağı bü4ütme 4emi 6azırlama mali4eti""""""""""""""""""""""""""""""""""70
Sığır ,üt ke,i> karma 4emi 6azırlama mali4eti"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""7$
S3zleşmeli üretilen 4emlerle ,ığır ,üt 4emi 6azırlama mali4eti""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""7#
+A(AN SAĞLIĞI GİDERLERİ""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""7!
Si*ort& ,e To-'!l&!& Gi#erleri"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""7!
S-ni to6-mlama 1iderleri""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""7!
'amızlık ,üt ,ığırları i8in ,i1orta 1iderleri""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""77
İ$LETME GİDERLERİ"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""7:
Enerji ,e Di"er İ%let!e Gi#erleri"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""7:
Süt ,ığırcılığı ,atış 1iderleri"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""7:
%şletmenin akar4akıt 1ideri""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""76
%şletmenin bakım onarım 1iderleri"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""7+
?enel 1iderler""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""7+
Projenin .&t)r)! &!ortis!&n t't&r)""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""70
A!ortis!&n T&blol&r)"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""70
Yıllık aşınma 9a4ı t-tarları""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""72
PERS/NEL GİDERLERİ"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""":0
İ%let!enin 0ersonel 1&#ros' ,e *i#erleri""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""":0
S2t s)")r3)l)") .)ll)1 i%let!e *i#erleri t&blos'""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""":$
(ATIRIM SERMA(ESİ"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""":#
Proje Ser!&.e İ-ti.&3)"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""":#
Süt ,ığırcılığı işletme ,erma4e,i i6ti4acı""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""":#
@rojenin Serma4e i6ti4acı .9roje t-tarı/""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""":#
%şletmenin 9ro>orma 1elir 1ider tablo,-""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""":!
PR/4E MALİ(ETİ"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""":!
Ser!&.e 52t6ele!esi""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""":!
@rojenin >inan, 3nce,i değerlendirilme,i""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""":!
Yatırımın kalıntı değerleri""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""":7
@rojenin nakit akımı""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""::
!
PR/4ENİN MALİ ANALİZİ""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""":6
Fin&ns&l /r&nl&r""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""":6
@rojenin 1eri 3deme ,üre,i .?AS/""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""":6
@rojenin 4atırım karlılık oranı .Y(B/""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""":6
%şletme karlılık oranı .%C(B/""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""":+
@rojenin i,ti6dam katkı,ı""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""":+
@rojenin %8 (arlılık Branı . %(B /""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""":+
@rojenin Do9lam Serma4e %6ti4acı"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""":0
PR/4E FİNANSMANI""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""":2
Proje Fin&ns!&n T&blol&r) ,e Kre#i /l&n&1l&r)"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""":2
(redi k-llanım 9lanı"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""":2
@rojenin 3deme 1ücü"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""60
Finan, kredi,inin 1eri 3deme 9lanı""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""60
@rojenin >inan, kredi,i 1eri 3deme tablo,-""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""6#
+A(ANCILIK DELET DESTEKLERİ""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""6!
+İ5E DESTEĞİ 7(G7LANACAK İLLER8 +İ5E /RANLARI8 ALT E ÜST SINIR8
PLANLAMA8 (ARARLANMA K/$7LLARI""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""6!
H%BE 'ESDEE% FY?F)G&GCG( %))E*""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""6!
Süt ,ığırcılığı 4atırımlarının de,teklenme,inin kon-ları e 6ibe oranları"""""""""""""""""""""""""""""""""6!
Süt ,ığırcılığı 4atırımlarının de,teklenme,inin alt e ü,t ,ınırı""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""6!
Süt ,ığırcılığı 4atırımlarının de,teklenme,inin ka4nağının 9lanlanma,ı""""""""""""""""""""""""""""""""""6!
Süt ,ığırcılığı 4atırımlarında de,teklemeden 4ararlanma"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""67
'e,teklemeden 4ararlanma""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""67
5A$7R7 (ERİ8 SÜRESİ E ARANACAK $ARTLAR""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""67
S2t s)")r3)l)") .&t)r)!l&r) #este1le!esin#en .&r&rl&n!&1 i6in b&%,'r' .eri ,e z&!&n)""""""67
S2t s)")r3)l)") .&t)r)!l&r) #este1le!esİn#en .&r&rl&n!&1 İ6İn 1İ!ler b&%,'r' .&0&bİlİr"""""6:
5&%,'r' S&-İ0lerİ"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""6:
Süt ,ığırcılığı 4atırımları de,tekleme,inden 4ararlanmak i8in baş-r-da b-l-nacak 1er8ek e
tüzel kişilerde aranacak şartlar"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""6:
'e,teklemeden 4ararlanama4acak olanlar"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""66
Baş-r-da aranacak bel1e e bil1iler""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""6+
S7N7LACAK TEKNİK +İZMET""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""60
5A$7R7LARIN (APILMASI8 5A$7R7 D/S(ASININ +AZIRLANMASI8
İNCELENMESİ8 DEĞERLENDİRİLMESİ E (ATIRIM PR/GRAMINA ALINMASI60
S-n-lacak Deknik 'e,tek""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""60
Baş-r-ların 4a9ılma,ı""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""60
Baş-r- do,4aları""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""62
7
Baş-r-ların incelenme,i""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""62
Baş-r-ların değerlendirilme,i""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+0
Baş-r- ;-6temel Cartlar"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+0
FAİZSİZ KREDİ /LANAKLARI"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+$
ZİRAAT 5ANKASI SIFIR FAİZLİ DESTEK KREDİSİ""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+$
Bü4ükbaş Ha4an Be,iciliği"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+$
Süt Sığırcılığı"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+$
Bü4ükbaş Süt Ha4ancılığı"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+#
(ü8ükbaş Süt Ha4ancılığı"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+#
'amızlık Et8i Sığır Yetiştiriciliği""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+!
Deminat Cartları"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+!
+İNDİ (ETİ$TİRİCİLİĞİ""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+7
(-l-8ka"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+7
52.2t!e Siste!i""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+:
K2!es +&z)rl)") ,e Üreti!#e Di11&t E#ile3e1 +'s'sl&r H """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""++
*in1ler H"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""++
SF %HD%YGCIH""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+0
YemH""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+2
I,ıtmaH""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+2
Haalandırma< &em e Sıcaklık (ontrolü"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""00
Be,lenme e Bakım"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""0$
(e,im H""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""07
+&st&l)1l&r& K&r%) Te#birler""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""07
Gşılama @ro1ramı""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""0:
(üme, Yoğ-nl-ğ-"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""0:
(ERLİ CEİZ ÜRETİMİ FİZİ5İLİTE 9ALI$MASI""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""06
(ERLİ 9E$İT İ9 CEİZ ERİM TA5L/S7"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""06
$ 'E(G* GCI)I CEJ%K (G@G;G BGHÇES% 0L0 m aralıklı $: F%'G& =*ED%;
F%K%B%)%DES%"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""06
G5 (F*F)FC ?%'E*)E*%"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""06
B5 BG(I; JE HGSGD ?%'E*)E*%""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""06
C5 %Ç ;EYJE 'EEE*%"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""06
?E)%*"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""0+
YI))I( &G(%D G(I;I"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""0+
%Ç JE*%; B*G&I.I**/""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""0+
?E*% A'E;E S=*ES%""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""0+
:
%S(B&DB B*G&I""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""0+
İT+AL CEİZ ÜRETİMİ FİZİ5İLİTE 9ALI$MASI""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""00
%DHG) ÇEC%D %Ç CEJ%K JE*%; DGB)BSF""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""00
$ 'E(G* GCI)I CEJ%K (G@G;G BGHÇES% 0L0 m ile $: F%'G& =*ED%;
F%K%B%)%DES%"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""00
G5 (F*F)FC ?%'E*)E*%"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""00
B5 BG(I; JE HGSGD ?%'E*)E*%""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""00
C5 %Ç ;EYJE 'EEE*%"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""00
4/4/5A EKİMİ"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""20
JBJBBG &E'%*M"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2$
JBJBBG (F))G&I; G)G&)G*I"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2$
Jojoba Bitki,el Azellikleri"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2#
JBJBBG HG&?% BA)?E)E*'E YED%C%*M""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2#
Jojoba Ekiminde Bilinme,i ?ereken Anemli Bil1iler""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2!
JBJBBG DGH;%&% JE*%;"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2!
JBJBBG DBHF; DE'G*%( JE F%YGD)G*I"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""27
JBJBBG @%YGSG F%YGDI"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""27
JBJBBG @%YGSG DG)EB%""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""27
D*C! BA)?ES%&'E &E*E)E* E(%; %Ç%& FY?F&'F*M"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2:
Grazi Da6,i,i"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2:
Grazi Da6,i,i
6
PR/4ENİN MALİ 5İLGİLERİ
PR/4ENİN FİZİ5İLİTESİ
YI))I( E)'E E'%)ECE( S=D JE*%;)E*%
Yıllar Yıllık Süt erimleri . 1 /
$"Yıl 5
#"Yıl !26000
!"Yıl 760#00
7"Yıl :!+600
:"Yıl :!6700
6"Yıl 7:$#00
+"Yıl 7:#700
0"Yıl 7:!600
2"Yıl e ,onra,ı 4ıllar 706000
BFKGEI)G*I& S=D D=(ED%;%
'amızlık 4etiştirilecek dişi b-zağılara 7 a4 ,ütle be,lenme 9ro1ramı -41-lanacak"
Erkek b-zağılara 4arı erken ,ütten ke,me 9ro1ramı -41-lanacak"
'e>orme b-zağılara erken ,ütten ke,me 9ro1ramı -41-lanacaktır"
B-zağıların 4ıllık ,üt tüketimleri
Yıllar B-zağıların 4ıllık ,üt tüketimleri .k1/
+
$"Yıl 5
#"Yıl e ,onra,ı 4ıllar !$#!!
YI))I( 'EEE*)E&'%*%)EB%)%* . SGDI)GB%)%* / S=D ;%(DG*)G*I
Yıllar
Yıllık elde edilen ,üt
miktarı .k1/
B-zağıların 4ıllık ,üt
tüketimleri .k1/
Yıllık
değerlendirilebilir
,üt miktarları .k1"/
$"Yıl 5 5 5
#"Yıl !26000 !$#!! !67+6+
!"Yıl 760#00 !$#!! 7#026+
7"Yıl :!+600 !$#!! :06!6+
:"Yıl :!6700 !$#!! :0:$6+
6"Yıl 7:$#00 !$#!! 7$226+
+"Yıl 7:#700 !$#!! 7#$$6+
0"Yıl 7:!600 !$#!! 7##!6+
2" Yıl e ,onra,ı
4ıllar
706000 !$#!! 7:7+6+
S=D=& 'EEE*)E&'%*%);ES%
%şletmede elde edilen ,üt< ,üt işle4en< ,üt mam-lleri üreten tarım,al ,ana4i
k-r-l-şlarına 9azarlanabilecektir"
Sütün kilo1ramı 0"+:0 D) >i4atla ,atılabilecektir"
0
YI))I( S=D JE*%;)E*% ?E)%*)E*%
Yıllar
Yıllık elde edilen
değerlendirilebilir
,üt miktarı .ğ/
Süt .ğ/ >i4atı
.D)/
Yıllık to9lam ,üt
1elirleri .D)/
$"Yıl 5 5 5
#"Yıl !67+6+ 0"+:0 #+! :+:
!"Yıl 7#026+ 0"+:0 !#$ +#:
7"Yıl :06!6+ 0"+:0 !+2 ++:
:"Yıl :0:$6+ 0"+:0 !+0 0+:
6"Yıl 7$226+ 0"+:0 !$7 2+:
+"Yıl 7#$$6+ 0"+:0 !$: 0+:
0"Yıl 7##!6+ 0"+:0 !$6 ++:
2"Yıl
e ,onra,ı 4ıllar
7:7+6+ 0"+:0 !7$ 0+:

2
DAMIZLIK SÜT SIĞIRCILIĞI GELİR GİDER ANALİZİ
ERİM DEĞERLENDİRMELERİ
'A) . YGJ*F / JE*%;)E*% ?E)%*)E*%
'3l . 4ar- / erimlerinin değerlendirilme,i
Elde edilen d3l erimleriN damızlık dışı olanlar < be,i mater4ali e ka,a9lık olarak
değerlendirileceklerdir " Canlı ağırlık olarak ,atılacaklardır"
%şletmenin damızlık i6ti4a8 >azla,ı olanlar< başka ,üt ,ığırcılığı işletmelerine damızlık
olarak ,atılacaklardır "
'amızlık dışı ,ığırlar< canlı ağırlık ğ >i4atı 6"0 D) >i4atla < damızlık düeler bire4 olarak
:000 D) >i4atla değerlendirilebileceklerdir "
YI))I( 'EEE*)E&'%*%)EB%)%* 'A) . YGJ*F 5 HGYJG& / JE*%;)E*%
'eğerlendirilebilir
,ürü bire4leri
%şletme d3nemi 4ıllar
$"4ıl #"4ıl !"4ıl 7"4ıl :"4ıl
6"4ıl e
,onra,ı
4ıllar
'amızlık dışı
b-zağı dana
5 #+ #0 #0 #0 #0
'e>orme düe 5 5 # # # #
'amızlık 1ebe
düe
5 5 #7 #7 $0 $0
$0
'e>orme ,üt ineği 5 5 $ $ $ $:
YI))I( 'A) JE*%;)E*% ?E)%*)E*%
Yıllar
'eğerlendirilebilir
d3l erimleri
bire4leri
Bire4
,a4ı,ı
.baş/
Bire4
canlı
ağırlığı
.ğ/
Birim değeri
D-tarı
.D)/
Yıllık
to9lam
t-tar
.D)/
.D)/
Baş5
.D)/
$"4ıl 5 5 5 5 5 5 5
#"4ıl
'e>orme ,üt ineği 5 600 6"0 5 5
#: #20
'amızlık dışı b-zağı
dana
#+ $60 6"0 5 #:#20
!"4ıl
'e>orme ,üt ineği $ 600 6"0 5 !600
$::000
'amızlık dışı b-zağı
dana
#0 $60 6"0 5 #6000
'e>orme düe # 7:0 6"0 5 :700
'amızlık 1ebe düe #7 5 5 :000 $#0000
7"4ıl
'e>orme ,üt ineği $ 600 6"0 5 !600
$::000
'amızlık dışı b-zağı
dana
#0 $60 6"0 5 #6000
'e>orme düe # 7:0 6"0 5 :700
'amızlık 1ebe düe #7 5 5 :000 $#0000
:"4ıl
'e>orme ,üt ineği $ 600 6"0 5 !600
0:000
'amızlık dışı b-zağı
dana
#0 $60 6"0 5 #6000
'e>orme düe # 7:0 6"0 5 :700
'amızlık 1ebe düe $0 5 5 :000 :0000
6"4ıl
e
,onra,ı
4ıllar
'e>orme ,üt ineği $: 600 6"0 5 :7000
$!6#00
'amızlık dışı b-zağı
dana
#0 $60 6"0 5 #6000
$$
'e>orme düe # 7:0 6"0 5 :700
'amızlık 1ebe düe $0 5 5 :000 :0000
S=D SIEI*CI)IEI ?=B*E JE*%;% 'EEE*% JE 'EEE*)E&'%*%);ES%
%şletme d3nemi
Yıllar
Süt ,ığıcılığı 4ıllık
6a4an 1übre,i
erimi
. Don OYıl/
Ha4an 1übre,i
birim değeri
.Don 5D)/
Yıllık elde edilen
6a4an 1übre,i
değeri
.D)/
$"4ıl $00 6 670
#"4ıl :$2 6 !$$7
!"4ıl 27! 6 :6:0
7"4ıl $$$+ 6 6+0#
:"4ıl $### 6 +!!#
6"4ıl $$:+ 6 627#
+"4ıl $0!0 6 6##0
0"4ıl $070 6 6#70
2"4ıl $$07 6 66#7
$0"4ıl e ,onra,ı
4ıllar
$#!+ 6 +7##
%şletmede elde edilecek 6a4an 1übre,iN işletmede bitki,el üretimde < 4em bitkileri
üretiminde k-llanılacaktır "
$#
Bitki,el üretimde k-llanılan 6a4an 1übre,i oranında< kim4ei 1übre k-llanımı e
mali4eti azalacaktır "
DAMIZLIK SÜT SIĞIRCILIĞI İ$LETME GELİRLERİ
İ$LETME GİDERLERİ TA5L/S7
%şletme
1elirleri
.YD)/
% ş l e t m e d 3 n e m i 4 ı l a r
$"4ıl #"4ıl !"4ıl 7"4ıl :"4ıl 6"4ıl +"4ıl 0"4ıl 2"4ıl
$0"4ıl
e
,onra,ı
4ıllar
Süt
,atış
1elirleri
5 #+!:+: !#$+#: !+2++: !+00+: !$72+: !$:0+: !$6++: !7$0+: !7$0+:
Ha4an
,atış
?elirleri
5 #:#20 $::000 $::000 0:000 $!6#00 $!6#00 $!6#00 $!6#00 $!6#00
Elde
edilen
6a4an
1übre,i
değeri
670 !$$7 :6:0 6+0# +!!# 627# 6##0 6#70 66#7 +7##
Yıllık
işletme
1elirleri
to9lamı
670 !0$2+2 70!#6! :7#!:+ 7+#00+ 7:0$2+ 7:0!0! 7:2#2: 70!2+2 707+++
$!
SÜT SIĞIRCILIĞI GİDERLERİ
(ATIRIM GİDERLERİ
'G;IK)I( S=D SIEI*I G&GÇ ?EBE '=JE)E* G)I&;GSI ;G)%YED%
'amızlık 1ebe düe >i4atlarıN Darım Bakanlığı < Darım işletmeleri ?enel ;üdürlüğü
.D%?E;/< #002 4ılı damızlık dişi ,üt ,ığırları ,atış >i4atları li,te,inde
750 a4lık 1ebe düe >i4atları . :000 P ::00 / D) ara,ında old-ğ- 4er almaktadır"
'amızlık ,üt ,ığırları alımı 1iderlerinde D%?E; damızlık >i4atları baz alınmaktadır"
'amızlık mali4etiN :000 D) dola4ında olabilecektir"
%şletmede damızlık olarak< ,i4a6 P alaca< Hol,tein ırkı< $0 5## a4lık 4aşlarında< ! P 6 a4lık
1ebe düeler k-llanılacaktır"
@roje ka9,amında işletme4eN 60 baş damızlık 1ebe düe alınacaktır"
60 baş damızlık değeriN 60 Q :000 R !00 000 D)Sdir"
%şletmenin 4ıllar itibari4le damızlık 1iderleri
Yıllar
Yıllar itibari4le
alınacak
damızlık ,a4ı,ı
.baş/
'amızlık >i4atı
D)5baş
Yıllar itibari4le
damızlık
1iderleri
.D)/
@rojenin to9lam
damızlık
1iderleri
.D)/
$"Yıl 60 :000 !00 000 !00 000
#"Yıl e ,onra,ı
4ıllar
5 5 5 5
@rojenin to9lam damızlık 1iderleri !00 000
$7
YG@I JE DES%S)E*%& ;G)%YED)E*%
Ya9ı e te,i,lerin mali4etleriN Ba4ındırlık Bakanlığının #002 4ılı 4a9ı 4aklaşık
birim mali4etleri tebliğinde erilen değerlere e 3zel inşaat >irmalarının 4a9ı e te,i,
mali4et erilerine 13re belirlenmektedir "
Ya9ı e te,i,lerin mali4etleri
Ya9ı e te,i,ler
(a9,adığı alan
.mT/
Birim alan
.m2/ mali4eti
.D)5mT/
Do9lam
mali4et t-tarı
.D)/
Barınaklar .,ağmal< k-r-< 1en8
6a4anlar/
$!60 $#! $6+ #00
'oğ-m 4eri< b-zağı 4erleri< reir 260 $70 $!7 700
Süt ,ağım e ,oğ-k m-6a>aza 4a9ı
e te,i,leri
720 $:0 +! :00
@adok,lar #$:# $0 #$ :#0
?übrelik te,i,leri !00 70 $# 000
(aba 4em de9o,-
.k-r- ot de9o,-/
#70 60 $7 700
Silaj 4erleri :60 70 ## 700
(e,i> 4em de9oları e ke,i> karma
4em 6azırlama 4eri
!:0 $!0 7: :00
;akine 9arkı e bakım onarım 4eri
te,i,i
#70 :0 $# 000
S- te,i,leri 5 5 #0 000
Elektrik te,i,leri 5 5 $: 000
%dari e ,o,4al te,i,ler #67 $00 7+ :#0
Flaşım e ,eri, 4olları $:00 $: ## :00
Ya9ı e te,i,ler to9lam mali4eti . D) /
600 0#0
$:
;E(G&%KGSYB& S%SDE;)E* JE BG*I&G( E(%@;G&)G*I ;G)%YED)E*%
Glınacak mekaniza,4on ,i,tem ara8
makine e eki9man
Glınacak birim
miktar
Birim >i4atı
.D)/
Do9lam t-tar
.D)/
Süt ,ağım ,i,temi 5 . # U : / $0 ünite
!0V a8ılı balık kıl8ığı ,i,temN ,ağım
6ane< ,ağım makine,i< ,ağım d-rakları
e eki9manları N bil1i,a4ar donanımlı <
tam otomatik ,ürü 43netimli <
otomatik tanımlama ,i,temli < otomatik
4ıkamalı < otomatik başlık 8ıkarıcılı <
,ağım ,onra,ı başlık 4ıkama ,i,temli <
,üt 3l8erli /
$ ,i,tem
26$00
.kom9le
,i,tem/
26$00
%şletme 9ro1ramı $ ,i,tem ##700 ## 700
Btomatik Danımlama ,i,temi
Danımlama a41ıtları
Dran,9onderler
&-mara ,eti
60 adet $$7 6 000
Gktiite 3l8üm ,i,temi e anten ,eti
Gktiitemetre
Danımlama anteni
!0 adet
$ adet
#!0
$000
+ 0#0
Somatik 6ücre ,a4ıcı ci6azı $ ci6az 0000 0 000
Sağım 6ane i8in 4üze4 ka9la4ıcı
Sağım 9lat>orm- i8in
Sağım 6ane
9lat>orm-
kom9le
!7:0 ! 7:0
G4ırma ka9ı,ı $ adet $76#: $7 6#:
Btomatik tartım ,i,temi $ ,i,tem $0000 $0 000
(oalı ,ağım ,i,temi
.# koalı/
.doğ-m 4eri e reir i8in/
# adet $000 ! 600
$6
Süt ,oğ-tma e de9olama tankı
.7 tonl-k/
$ ,i,tem !:#00 !: #00
Elektrikli ,- ı,ıtıcı termo,i>on
.#00 litrelik/
$ adet #+:0 # +:0
Çi>tlik 6ij4en ürünleri $ ,et $$!: $ $!:
G4ak ila8lama ban4ol-kları 7 adet 700 $ 600
Yataklık ara b3lmeleri
'-rak demirleri
Gna8 damızlıklar i8in
60 adet ::0 !+ #60
Yataklık ara b3lmeleri
'-rak demirleri
1en8 damızlıklar i8in
+0 adet !:0 #7 :00
Baş kilitleri
Gna8 damızlıklar i8in
60 #+0
!0 000
Baş kilitleri
?en8 damızlıklar i8in
6# #+0
Ha4an baş kilitleri
'oğ-m 4erleri< reir e a4ırma 4erleri
i8in
#0 adet #+0
Ha4an d-rak 4atakları
.ana8 damızlıklar i8in/
.,- 1e8irmez : cm kalınlıkta/
60 adet $:0
$0 700
Ha4an d-rak 4atakları
.düeler e 1en8 6a4anlar i8in/
.,- 1e8irmez : cm kalınlıkta/
6# adet $:0
S-l-k ,i,temleri
.donmaz ,-l-k P ikili/
0 adet $000
$0 !00
S-l-k ,i,temleri
.donmaz ,-l-k P tekli bire4,el/
$0 adet 200
?übre ,ı4ırma ,i,temi # takım #$700 #$ 700
?übre karıştırıcı
.trakt3rden 6areket alan/
$ adet +:00 +:00
?übre 9om9a,ı $ adet $#!00 $# !00
Yemleme a1on-
.7 mW/
$ adet !#600 !# 600
(e,i> karma 4em 6azırlama ünite,i
makineleri .4em kırma< ezme e
karıştırma makineleri/
$ ünite $: 000 $: 000
Ha4an kaşağı >ır8a,ı
Btomatik 5 dok-nmatik
# adet !770 6 200
$+
Ha4an a,kı a9aratı
.6a4an bakım ünite,i/
$ adet !000 ! 000
B-zağı k-lübeleri e ba68e,i $6 adet +:0 $# 000
B-zağı 4emliği
B-zağı emzikli koa,ı
B-zağı ,-l-ğ-
!# adet
5
# 6!0
B-zağı mama makine,i $ adet 0000 0000
;ı,ır ,ilaj makine,i
.tek ,ıralı/
$ adet #0000 #0000
Yonca bi8me makine,i $ adet #7000 #7000
Bt bi8me makine,i $ adet $6000 $6000
Bt tırmığı< to9lama< karıştırma<
alt ü,t etme
$ adet $0000 $0000
Y-arlak bal4a makine,i $ adet !#000 !#000
Drakt3r
.3n 4ükle4icili/
$ adet 6:000 6:000
*3mork Gdet 0000 0000
An 4ükleme< bal4a t-t-c- < ,ilaj ke,me
e temizlik a9aratları
.trakt3re monte edilebilir /
7 adet !0000 !0000
;akine Eki9man Do9lam D-tarı . D) / 62! 0+0
%)ED%C%; JE B%)?%SGYG* S%SDE;)E*%
$0
%letişim e bil1i,a4ar ,i,temleri t-tarı 6<000 D)Sdir"
ÇB( YI))I( YE; B%D(%)E*% =*ED%; G)G&)G*I DES%S%
Süt ,ığırcılığı i8in< b-zağıların be,lenme,inde k-llanılmak üzere 4onca üretimi 4a9ılacak< !
dekar 4oncalık te,i, edilecektir"
Süt ,ığırcılığı i8in 8ok 4ıllık 4em bitkileri üretim alanları te,i, 1iderleri
. 4oncalık te,i,i mali4eti /
=retim -n,-rları
=retimler
Yonca üretimi te,i, 1iderleri
.D) P da/
'ekara üretim 1iderleri
Grazi düzenleme e temizleme #0
Do9rak işleme . ,ürümler< tırmık merdane/ $6
?übre e 1übreleme #0
Do6-m e bakteri kültürü !0
Ekim $0
Bitki kor-ma $7
S-lama #0
'ekara mali4et $!0
=retim alanı .da/ !
Çok 4ıllık 4em bitkileri üretim te,i,leri
to9lam 1iderleri
!20 D)
YGDI*I; ED=D< @)G&)G;G< @*BJE HGKI*)G&;GSI
$2
Etüt e 4atırım 9lanlama,ı 1iderleri 5 #000 D)
@roje 6azırlama 1iderleri 5 $000 D)Sdir"
BE()E&;EYE& ?%'E*)E*
Yatırımların 1er8ekleştirilme,i ,ürecinde< 4eni 9lanlamalar 1erektiren mali4etler i8in
4atırım t-tarının X $5! Yü kadar 1ider a4rılmaktadır"
Beklenme4en 1iderler i8in $:<000 D) a4rılmaktadır"
YGDI*I; ?%'E*)E*% DB@)G;I
Süt ,ığırcılığı 4atırımları Yatırım t-tarları . D) /
Ya9ı e te,i, 4atırımları 600 0#0
;ekaniza,4on e barınak eki9manları
t-tarları
62! 0+0
'amızlık alımları !00 000
Çok 4ıllık 4em bitkileri te,i,i
.Yoncalık te,i,i/
!20
%letişim e bil1i,a4ar ,i,temleri alınma,ı 6 000
Etüt 4atırım 9lanlama,ı
e 9roje 1iderleri
!000
Beklenme4en 1iderler $:000
Do9lam 4atırım t-tarı . D) / $ 6#6 #00
YGDI*I;)G*I& JE YGDI*I; ;G)%YED)E*%&%& YI))G*G 'GEI)I;I
#0
Yatırımların tamamı #002 4ılı ,on-na kadar 4a9ılacaktır"
SÜT SIĞIRCILIĞI İ$LETME GİDERLERİ
(EM GİDERLERİ
%C)ED;E'E =*ED%)ECE( YE;)E*%& ;G)%YED)E*%
'amızlık ,üt ,ığırcılığı kaba e ke,i> 4em i6ti4a8ları i8in
Yem bitkileri üretim mali4etleri
=retim
-n,-rları
= r e t i m l e r
B-ğda4
.dane/
üretim
1iderleri
Gr9a
.dane/
üretim
1iderleri
;ı,ır
.dane/
üretim
1iderleri
Yonca
k-r- ot-
üretim
1iderleri
FiğZB-ğda4
karışımı k-r-
ot- üretim
1iderleri
Ça4ır
k-r- ot-
=retim
?iderleri
;ı,ır
6a,ılı
.,ilajlık/
üretim
1iderleri
' e k a r a ü r e t i m 1 i d e r l e r i .D)/
Do9rak
işleme
0 0 0 5 0 5 0
?übre e
1übreleme
$# $# #0 !0 $0 $0 $6
Do6-m $# $0 2 5 $0 5 $#
Ekim 6 6 6 5 6 5 6
Bitki
kor-ma
0 + $0 $: : 5 0
S-lama $0 5 $6 #7 5 5 $#
Ça9a 5 5 $# 5 5 5 0
Ha,at 0 + $0 $6 6 2 0
Sold-rma
k-r-tma
5 5 6 $# ! : 6
Do9lama
taşıma
4ığma
de9olama
+ 6 0 $6 7 + $#
#$
'ekara
mali4et
+$ :6 $0: $$! :# !$ 27
%C)ED;E'E YE; B%D(%)E*% =*ED%; ;G)%YED)E*%
=retilen 4emler 'ekara mali4et .D)/ 'ekara erim .ğ/
Yemlerin ğ üretim
mali4etleri .D)/
B-ğda4 .dane/ +$ 700 0"$++:
Gr9a .dane/ :6 !:0 0"$6
;ı,ır .dane/ $0: $000 0"$0:
;ı,ır 6a,ılı .,ilajlık/ 27 0000 0"0$$+:
FiğZB-ğda4
karışımı k-r- ot
:# +00 0"0+7!
Yonca k-r- ot- $$! #:00 0"07:#
##
%C)ED;E'E =*ED%)E& YE; ;G)%YED)E*%
Yıllar
%şletmede üretilen
4emler
=retilen 4em
miktarları .ğ/
Yemlerin
.ğ/
mali4etleri
D-tarı
.D)/
Yıllık 4em
mali4eti
.D)/
$"Yıl
B-ğda4 .dane/ 5 5 5
5
Gr9a .dane/ 5 5 5
;ı,ır .dane/ 5 5 5
;ı,ır 6a,ılı .,ilajlık/
.;HS/
5 5 5
.FiğZB-ğda4/
(-r- ot- .(B/
5 5 5
Yonca k-r- ot-
.Y(B/
5 5 5
#"Yıl
B-ğda4 .dane/ #700 0"$++: 7#6
# 602
Gr9a .dane/ 5 5 5
;ı,ır .dane/ 5 5 5
;HS 5 5 5
(B #:200 0"0+7! $2#7
Y(B +:00 0"07:# !!2
!"Yıl
B-ğda4 .dane/ #700 0"$++: 7#6
# 602
Gr9a .dane/ 5 5 5
;ı,ır .dane/ 5 5 5
;HS 5 5 5
(B #:200 0"0+7! $2#7
#!
Y(B +:00 0"07:# !!2
7"Yıl
B-ğda4 .dane/ #700 0"$++: 7#6
# 602
Gr9a .dane/ 5 5 5
;ı,ır .dane/ 5 5 5
;HS 5 5 5
(B #:200 0"0+7! $2#7
Y(B +:00 0"07:# !!2
:"Yıl
B-ğda4 .dane/ #700 0"$++: 7#6
# 602
Gr9a .dane/ 5 5 5
;ı,ır .dane/ 5 5 5
;HS 5 5 5
(B #:200 0"0+7! $2#7
Y(B +:00 0"07:# !!2
6"Yıl
B-ğda4 .dane/ #700 0"$++: 7#6
# 602
Gr9a .dane/ 5 5 5
;ı,ır .dane/ 5 5 5
;HS 5 5 5
(B #:200 0"0+7! $2#7
Y(B +:00 0"07:# !!2
+"Yıl
B-ğda4 .dane/ #700 0"$++: 7#6
# 602
Gr9a .dane/ 5 5 5
#7
;ı,ır .dane/ 5 5 5
;HS 5 5 5
(B #:200 0"0+7! $2#7
Y(B +:00 0"07:# !!2
0"Yıl
B-ğda4 .dane/ #700 0"$++: 7#6
# 602
Gr9a .dane/ 5 5 5
;ı,ır .dane/ 5 5 5
;HS 5 5 5
(B #:200 0"0+7! $2#7
Y(B +:00 0"07:# !!2
2"Yıl
B-ğda4 .dane/ #700 0"$++: 7#6
# 602
Gr9a .dane/ 5 5 5
;ı,ır .dane/ 5 5 5
;HS 5 5 5
(B #:200 0"0+7! $2#7
Y(B +:00 0"07:# !!2
$0"Yıl e
,onra,ı
4ıllar
B-ğda4 .dane/ #700 0"$++: 7#6
# 602
Gr9a .dane/ 5 5 5
;ı,ır .dane/ 5 5 5
;HS 5 5 5
(B #:200 0"0+7! $2#7
#:
Y(B +:00 0"07:# !!2
SAK)EC;E)% =*ED%)ECE( YE; B%D(%)E*% .E/ ;G)%YED)E*%
Yemler .ğ/ mali4eti .D)/
B-ğda4 .dane/ 0"!:0
Gr9a .dane/ 0"#:0
;ı,ır .dane/ 0"!!0
;ı,ır 6a,ılı .,ilajlık/ 0"070
.FiğZB-ğda4/ karışımı k-r- ot 0"$!0
Yonca k-r- ot- 0"#00
SAK)EC;E)% =*ED%)E& YE; ;G)%YED)E*%
Yıllar
S3zleşmeli üretilen
4emler
=retilen
4em
miktarları
.ğ/
Yemlerin
.ğ/
mali4etleri
D-tarı
.D)/
Yıllık 4em
mali4eti
.D)/
$"Yıl
B-ğda4 .dane/ #700 0"!:0 070
$$ #::
Gr9a .dane/ 0700 0"#:0 #$00
;ı,ır .dane/ 6000 0"!!0 $200
;ı,ır 6a,ılı ,ilajlık
.;HS/
67000 0"070 #:60
.FiğZB-ğda4/
k-r- ot-
.(B/
$+:00 0"$!0 ##+:
Yonca k-r- ot-
.Y(B/
+:00 0"#00 $:00
#"Yıl
Gr9a .dane/ :++:0 0"#:0 $77!+
:0 060
;ı,ır .dane/ 70000 0"!!0 $!#00
#6
;HS 770000 0"070 $+600
(B 20+00 0"$!0 $#0!$
!"Yıl
Gr9a .dane/ +0!:0 0"#:0 $+:0+
66 2$7
;ı,ır .dane/ 70000 0"!!0 $:070
;HS 700000 0"070 $2#00
(B $02200 0"$!0 $7#0+
7"Yıl
Gr9a .dane/ 27$:0 0"#:0 #!:!+
+6 $!6
;ı,ır .dane/ 67000 0"!!0 #$$#0
;HS 770000 0"070 $+2#0
(B $07!00 0"$!0 $!::2
:"Yıl
Gr9a .dane/ $0:!:0 0"#:0 #6!!+
+0 0:#
;ı,ır .dane/ +$000 0"!!0 #!7!0
;HS 700000 0"070 $6000
(B 27:00 0"$!0 $##0:
6"Yıl
Gr9a .dane/ 20000 0"#:0 #7:00
++ 27$
;ı,ır .dane/ 66000 0"!!0 #$+00
;HS 770000 0"070 $+2#0
(B $0:+00 0"$!0 $!+7$
+"Yıl
Gr9a .dane/ 0$200 0"#:0 #07+:
+7 70!
;ı,ır .dane/ :6000 0"!!0 $0700
;HS :07000 0"070 #0$60
(B $$+600 0"$!0 $:#00
0"Yıl
Gr9a .dane/ 0#2:0 0"#:0 #0+!+
+7 #:7
;ı,ır .dane/ :6000 0"!!0 $0700
;HS 726000 0"070 $2070
(B $$6200 0"$!0 $:$2+
2"Yıl
Gr9a .dane/ 0+:00 0"#:0 #$0+:
+: $26
;ı,ır .dane/ :2000 0"!!0 $27+0
;HS 700000 0"070 $2#00
(B $$#+00 0"$!0 $76:$
#+
$0"Yıl e
,onra,ı
4ıllar
Gr9a .dane/ $0$$:0 0"#:0 #:#0+
0! 6!0
;ı,ır .dane/ 60000 0"!!0 ##770
;HS :07000 0"070 #0$60
(B $#$$00 0"$!0 $:+7!
=*ED%; 'ICI %C)ED;E 'ICI&'G& G)I&GCG( (ES%F YE;)E* JE (GD(I
;G''E)E*% ;G)%YED)E*%
%şletme dışından alınacak ke,i> 4emler e katkı maddelerinin >i4atları
(e,i> 4emler e katkı maddeleri k1 >i4atları .D)/
(e9ek .b-ğda4/ 0"$00
(ü,9e .a48i8eği/ 0"$!0
(ü,9e .,o4a/ 0"!:0
D-z 0"020
;ermer toz- e4a kire8 taşı 0"070
'C@ 0"0:0
#0
@remik, $"000
#2
=retim dışı işletme dışından alınacak ke,i> 4emler e katkı maddeleri mali4etleri
Yıllar
Yemler e katkı
maddeleri
%6ti4a8
miktarları
.ğ/
Birim
>i4atları
.D)5ğ/
Do9lam
mali4eti
.D)/
Yem katkı
maddeleri
4ıllık
1iderleri
to9lamı
.D)/
$"Yıl
(e9ek .b-ğda4/ :6!0 0"$00 $0$:
# #+2
(ü,9e .a48i8eği/ 07:+ 0"$!0 $022
(ü,9e .,o4a/ 5 0"!:0 5
D-z $7$ 0"020 $!
(ire8 taşı e4a
mermer toz-
#0# 0"070 $$
'C@ 5 0"0:0 5
@remik, $7$ $"000 $7$
#"Yıl
(e9ek .b-ğda4/ !20$0 0"$00 +0#$
$6 $:0
(ü,9e .a48i8eği/ :70#0 0"$!0 +$#6
!0
(ü,9e .,o4a/ #76! 0"!:0 06#
D-z 2+6 0"020 0+
(ire8 taşı e4a
mermer toz-
$002 0"070 +:
'C@ 6# 0"0:0 !
@remik, 2+6 $"000 2+6
!"Yıl
(e9ek .b-ğda4/ 7+7+0 0"$00 0:76
$2 :+!
(ü,9e .a48i8eği/ 6+:#: 0"$!0 0++0
(ü,9e .,o4a/ #76$ 0"!:0 06$
D-z $$0+ 0"020 $06
(ire8 taşı e4a
mermer toz-
#!$# 0"070 2#
!$
'C@ 6# 0"0:0 !
@remik, $$0+ $"000 $$0+
7"Yıl
(e9ek .b-ğda4/ 6!#0# 0"$00 $$!20
#: 26$
(ü,9e .a48i8eği/ 2$#7! 0"$!0 $$06$
(ü,9e .,o4a/ #7:! 0"!:0 0:2
D-z $:0# 0"020 $7#
(ire8 taşı e4a
mermer toz-
!$0! 0"070 $#7
'C@ 6# 0"0:0 !
@remik, $:0# $"000 $:0#
:"Yıl
(e9ek .b-ğda4/ +06#0 0"$00 $#+$!
#0 2!$
(ü,9e .a48i8eği/ $0##+0 0"$!0 $!#2:
!#
(ü,9e .,o4a/ #772 0"!:0 0:+
D-z $+66 0"020 $:2
(ire8 taşı e4a
mermer toz-
!7+0 0"070 $!0
'C@ 6# 0"0:0 !
@remik, $+66 $"000 $+66
6"Yıl
(e9ek .b-ğda4/ 6:6+! 0"$00 $$0#$
#6 2#6
(ü,9e .a48i8eği/ 270$+ 0"$!0 $#!#6
(ü,9e .,o4a/ #7:6 0"!:0 0:2
D-z $67# 0"020 $7+
(ire8 taşı e4a
mermer toz-
!##$ 0"070 $#0
'C@ 6# 0"0:0 !
!!
@remik, $67# $"000 $67#
+"Yıl
(e9ek .b-ğda4/ ::006 0"$00 22$:
## 6#0
(ü,9e .a48i8eği/ +0+66 0"$!0 $0#!2
(ü,9e .,o4a/ #76$ 0"!:0 06$
D-z $!+0 0"020 $#7
(ire8 taşı e4a
mermer toz-
#62! 0"070 $00
'C@ 6# 0"0:0 !
@remik, $!+0 $"000 $!+0
0"Yıl
(e9ek .b-ğda4/ ::62+ 0"$00 $00#:
## 026
(ü,9e .a48i8eği/ +20:7 0"$!0 $0!0$
(ü,9e .,o4a/ #76$ 0"!:0 06$
!7
D-z $!2# 0"020 $#:
(ire8 taşı e4a
mermer toz-
#+#! 0"070 $02
'C@ 6# 0"0:0 !
@remik, $!2# $"000 $!2#
2"Yıl
(e9ek .b-ğda4/ :007# 0"$00 $0:2$
#7 $62
(ü,9e .a48i8eği/ 07:+0 0"$!0 $0227
(ü,9e .,o4a/ #76# 0"!:0 06#
D-z $7+$ 0"020 $!#
(ire8 taşı e4a
mermer toz-
#000 0"070 $$:
'C@ 6# 0"0:0 !
@remik,
$7+# $"000 $7+#
!:
$0"Yıl
e ,onra,ı
4ıllar
(e9ek .b-ğda4/ 6++!0 0"$00 $#$2!
#+ +60
(ü,9e .a48i8eği/ 2+2## 0"$!0 $#+!0
(ü,9e .,o4a/ #7:6 0"!:0 060
D-z $627 0"020 $:#
(ire8 taşı e4a
mermer toz-
!!!# 0"070 $!!
'C@ 6# 0"0:0 !
@remik, $62+ $"000 $62+
!6
YI))I( YE; JE (GD(I ;G''E)E*% ?%'E*)E*% DB@)G;I

Yemler e 4em katkı maddeleri 1iderleri to9lamı
Yıllar
%şletmede
=retilen 4em
1iderleri
.D)/
S3zleşmeli
=retilen 4em
1iderleri
.D)/
=retim dışı
işletme dışından
alınan 4em e
katkı maddeleri
1iderleri .D)/
Yıllık to9lam 4em
e katkı maddeleri
1iderleri
.D)/
$"Yıl 5 $$ #:: # #+2 $! :!7
#"Yıl # 602 :0 060 $6 $:0 +6 20+
!"Yıl # 602 66 2$7 $2 :+! 02 $+6
7"Yıl # 602 +6 $!6 #: 26$ $07 +06
:"Yıl # 602 +0 0:# #0 2!$ $02 6+#
6"Yıl # 602 ++ 27$ #6 2#6 $0+ ::6
+"Yıl # 602 +7 70! ## 6#0 22 +#0
0"Yıl # 602 +7 #:7 ## 026 22 0!2
2"Yıl # 602 +: $26 #7 $62 $0# 0:7
$0"Yıl e
,onra,ı
4ıllar
# 602 0! 6!0 #+ +60 $$7 00+

!+
BFKGEI BGC)G&?IÇ YE;% HGKI*)G;G ;G)%YED%
%şletmede üretilen 4emlerle b-zağı başlan1ı8 4emi 6azırlama
;ali4eti
B-zağı başlan1ı8 ke,i> karma 4emi 6azırlama mali4eti
B-zağı başlan1ı8
ke,i> karma 4emine
katılan ke,i> 4emler
$ ğ ke,i> karma
4emdeki ke,i>
4emler miktarları .ğ/
%şletmede üretilen e
işletme dışından
alınan
(e,i> 4emlerin
mali4eti
.ğ5D)/
(e,i> karma
4emdeki ke,i> 4em
t-tarı .D)/
B-ğda4 .dane/ 0"700 0"$++: 0"0+$
;ı,ır .dane/ 0"#00 0"$0: 0"0#$
(e9ek .b-ğda4/ 0"#00 0"$00 0"0!6
(ü,9e .,o4a/ 0"#00 0"!:0 0"0+
D-z 0"00: 0"020 0"0007:
(ire8 taşı e4a
mermer toz-
0"00: 0"070 0"000#
'C@ 0"00: 0"0:0 0"000#:
@remik, .itamin5
mineral59robi4otik/
0"00: $"000 0"00:
Elektrik e akar4akıt ,ar>i4atı 0"0#
$ ğ b-zağı başlan1ı8 ke,i> karma 4em mali4eti 0"##!200
!0
SAK)EC;E)% =*ED%)E& YE;)E*)E BFKGEI BGC)G&?IÇ YE;% HGKI*)G;G ;G)%YED%
B-zağı başlan1ı8 ke,i> karma 4emi 6azırlama mali4eti
B-zağı başlan1ı8
ke,i> karma 4emine
katılan ke,i> 4emler
$ ğ ke,i> karma
4emdeki ke,i>
4emler miktarları .ğ/
S3zleşmeli üretilen
e işletme dışından
alınan
(e,i> 4emlerin
mali4eti
.ğ5D)/
(e,i> karma
4emdeki ke,i> 4em
t-tarı .D)/
B-ğda4 .dane/ 0"700 0"!:0 0"$7
;ı,ır .dane/ 0"#00 0"!!0 0"066
(e9ek .b-ğda4/ 0"#00 0"$00 0"0!6
(ü,9e .,o4a/ 0"#00 0"!:0 0"0+
D-z 0"00: 0"020 0"0007:
(ire8 taşı e4a
mermer toz-
0"00: 0"070 0"000#
'C@ 0"00: 0"0:0 0"000#:
@remik, .itamin5
mineral59robi4otik/
0"00: $"000 0"00:
Elektrik e akar4akıt ,ar>i4atı 0"0#
$ ğ b-zağı başlan1ı8 ke,i> karma 4em mali4eti 0"!!+200
BFKGEI B=Y=D;E YE;% HGKI*)G;G ;G)%YED%
!2
%şletmede üretilen 4emlerle b-zağı bü4ütme 4emi 6azırlama mali4eti
B-zağı bü4ütme ke,i> karma 4emi 6azırlama mali4eti
B-zağı bü4ütme
ke,i> karma 4emine
katılan ke,i> 4emler
$ ğ ke,i> karma
4emdeki ke,i>
4emler miktarları .ğ/
%şletmede üretilen e
işletme dışından
alınan
(e,i> 4emlerin
mali4eti
.ğ5D)/
(e,i> karma
4emdeki ke,i> 4em
t-tarı .D)/
Gr9a .dane/ 0"700 0"$6 0"067
;ı,ır .dane/ 0"#00 0"$0: 0"0#$
(e9ek .b-ğda4/ 0"#00 0"$00 0"0!6
(ü,9e .,o4a/ 0"#00 0"!:0 0"0+
D-z 0"00: 0"020 0"0007:
(ire8 taşı e4a
mermer toz-
0"00: 0"070 0"000#
'C@ 0"00: 0"0:0 0"000#:
@remik, .itamin5
mineral59robi4otik/
0"00: $"000 0"00:
Elektrik e akar4akıt ,ar>i4atı 0"0#
$ ğ b-zağı bü4ütme ke,i> karma 4em mali4eti 0"#$6200
70
SAK)EC;E)% =*ED%)E& YE;)E*)E BFKGEI B=Y=D;E YE;% HGKI*)G;G ;G)%YED%
B-zağı bü4ütme ke,i> karma 4emi 6azırlama mali4eti
B-zağı bü4ütme
ke,i> karma 4emine
katılan ke,i> 4emler
$ ğ ke,i> karma
4emdeki ke,i>
4emler miktarları .ğ/
S3zleşmeli üretilen
e işletme dışından
alınan
(e,i> 4emlerin
mali4eti
.ğ5D)/
(e,i> karma
4emdeki ke,i> 4em
t-tarı .D)/
Gr9a .dane/ 0"700 0"#: 0"$
;ı,ır .dane/ 0"#00 0"!! 0"066
(e9ek .b-ğda4/ 0"#00 0"$0 0"0!6
(ü,9e .,o4a/ 0"#00 0"!: 0"0+
D-z 0"00: 0"02 0"0007:
(ire8 taşı e4a
mermer toz-
0"00: 0"07 0"000#
'C@ 0"00: 0"0: 0"000#:
@remik, .itamin5
mineral59robi4otik/
0"00: $"000 0"00:
Elektrik e akar4akıt ,ar>i4atı 0"0#
$ ğ b-zağı bü4ütme ke,i> karma 4em mali4eti
0"#2+200
7$
SIEI* S=D (ES%F (G*;G YE;% HGKI*)G;G ;G)%YED%
%şletmede üretilen 4emlerle ,ığır ,üt 4emi 6azırlama mali4eti
Sığır ,üt ke,i> karma 4emi 6azırlama mali4eti
Sığır ,üt ke,i> karma
4emine katılan ke,i>
4emler
$ ğ ke,i> karma
4emdeki ke,i>
4emler miktarları .ğ/
%şletmede üretilen e
işletme dışından
alınan
(e,i> 4emlerin
mali4eti
.ğ5D)/
(e,i> karma
4emdeki ke,i> 4em
t-tarı .D)/
Gr9a .dane/ 0"!00 0"$6 0"070
;ı,ır .dane/ 0"#00 0"$0: 0"0#$
(e9ek .b-ğda4/ 0"#00 0"$0 0"0!6
(ü,9e .a48i8eği/ 0"!00 0"$! 0"0!2
D-z 0"00: 0"02 0"0007:
(ire8 taşı e4a
mermer toz-
0"0$0 0"07 0"0007
@remik, .itamin5
mineral59robi4otik/
0"00: $"0 0"00:
Elektrik e akar4akıt ,ar>i4atı 0"0#
$ ğ ,ığır ,üt ke,i> karma 4em mali4eti 0"$620:
7#
SAK)EC;E)% =*ED%)E& YE;)E*)E SIEI* S=D YE;% HGKI*)G;G ;G)%YED%
Sığır ,üt ke,i> karma 4emi 6azırlama mali4eti
Sığır ,üt ke,i>
ke,i> karma 4emine
katılan ke,i> 4emler
$ ğ ke,i> karma
4emdeki ke,i>
4emler miktarları .ğ/
S3zleşmeli üretilen
e işletme dışından
alınan
(e,i> 4emlerin
mali4eti
.ğ5D)/
(e,i> karma
4emdeki ke,i> 4em
t-tarı .D)/
Gr9a .dane/ 0"!00 0"#: 0"0+:
;ı,ır .dane/ 0"#00 0"!! 0"066
(e9ek .b-ğda4/ 0"#00 0"$0 0"0!6
(ü,9e .a48i8eği/ 0"!00 0"$! 0"0!2
D-z 0"00: 0"02 0"0007:
(ire8 taşı e4a
mermer toz-
0"0$0 0"07 0"0007
@remik, .itamin5
mineral59robi4otik/
0"00: $"000 0"00:
Elektrik e akar4akıt ,ar>i4atı 0"0#
$ ğ ,ığır ,üt ke,i> karma 4em mali4eti 0"#7$0:0
7!
+A(AN SAĞLIĞI GİDERLERİ
SİG/RTA E T/+7MLAMA GİDERLERİ
Süt ,ığıcılığında< ,ığır başına kor-4-c- ,ağlık 1iderleri #0 D) olmaktadır"
%şletmenin 4ıllık 6a4an ,ağlığı 1iderleri
Yıllar
Yıllara 13re ,ürüde
olacak ,ığır ,a4ıları
.baş/
Sığır başına
kor-4-c- ,ağlık
1ideri .D)/
Yıllık kor-4-c-
,ağlık 1iderleri t-tarı
.D)/
$"Yıl 60 #0 $ #00
#"Yıl $$0 #0 # !60
!"Yıl e
,onra,ı 4ıllar
$7: #0 # 200
SF&% DBHF;)G;G ?%'E*)E*%
Süt ,ığıcılığında< damızlık dişi ,ığır başına ,-ni to6-mlama 1iderleri
!0 D) olmaktadır"
%şletmenin 4ıllık ,-ni to6-mlama 1iderleri
Yıllar
Yıllara 13re ,ürüde
,-ni to6-mlama
4a9ılacak ,ığır
,a4ıları
.baş/
Sığır başına ,-ni
to6-mlama mali4eti
.D)/
Yıllık ,-ni
to6-mlama 1iderleri
.D)/
$"Yıl 5 5 5
#"Yıl 60 !0 $ 000
!"Yıl e
,onra,ı 4ıllar
0+ !0 # 6$0
77
7:
'G;IK)I( S=D SIEI*)G*I %Ç%& S%?B*DG ?%'E*)E*%
'amızlık ,ığırlar ,i1ortalanacaktır" Sığır başına< değerinin X 6<: oranında 4ıllık ,i1orta
9rimleri t-tmaktadır"
$ baş damızlık ,üt ,ığırının değeri :000 D)Sdir"
Yıllık ,i1orta 1iderleri
Yıllar
Si1orta
edilecek
damızlık
,a4ı,ı .baş/
Si1orta
edilecek
damızlığın
değeri .D)/
Si1orta 9rim
oranı
.X/
Si1orta
,üre,i
.1ün/
Yıllık
Si1orta
t-tarı
.D)/
$"Yıl 60 :000 6": 20 7 0+:
#"Yıl e
,onra,ı
4ıllar
60 :000 6": !6: $2 :00
76
İ$LETME GİDERLERİ
ENER4İ E DİĞER İ$LETME GİDERLERİ
S=D SIEI*CI)IEI SGDIC ?%'E*)E*%
%şletmede üretilen ürünlerin 9azarlanma,ı ,ürecinde< 9azarlama >aali4etleri ka9,amında
4a9ılacakN araştırma< tanıtım 1iderleri i8in< 4ıllık #000 D) a4rılmaktadır"
%şletmenin ,- 1iderleri
Süt ,ığırlarının ,- i6ti4a8larının 9lanlanma,ında< ,ürü kom9ozi,4on-ndaki ,ürü
bire4lerinin niteliklerine 13re< 1ünlük ,- tüketim i6ti4a8larından e işletmenin k-llanma
,-4- i6ti4acına 13re 6e,a9lanan işletmenin 4ıllık ,- i6ti4acıN
%şletmenin 4ıllık ,- 1iderleri
Yıllar
Süt ,ığırcılığının ,-
i6ti4acı .Don/
$ Don S- mali4eti
.D)/
Yıllık ,- 1iderleri
.D)/
$"Yıl !#7 0"600 $2:
#"Yıl $+!7 0"600 $ 070
!"Yıl #060 0"600 $ #70
7"Yıl #7!$ 0"600 $ 7:0
:"Yıl #:2$ 0"600 $ ::7
6"Yıl #:0! 0"600 $ :0$
+"Yıl #!$0 0"600 $ !06
7+
0"Yıl ##27 0"600 $ !+6
2"Yıl #!6: 0"600 $ 7$2
$0" 4ıl e ,onra,ı
4ıllar
#62+ 0"600 $ 6$0
%şletmenin elektrik enerji,i 1iderleri
%şletmenin 4ıllık elektrik enerji,i 1iderleri
Yıllar
Yıllık elektrik
enerji,i ,ar>i4atı
.([/
Elektrik enerji,i
.([/ >i4atı
.D)/
Yıllık elektrik
Enerji,i
?ideri
.D)/
$"Yıl $:00 0"#:0 !+:
#"Yıl 0000 0"#:0 # 000
!"Yıl e ,onra,ı
4ıllar
$0000 0"#:0 # :00
%C)ED;E&%& G(G*YG(ID ?%'E*%
Yıllar
(-llanılan
akar4akıt türü
Yıllık
akar4akıt
,ar>i4atı
.)itre/
Gkar4akıt
birim >i4atı
.)itre5D)/
Yakıt
t-tarları
.D)/
Yıllık
to9lam
akar4akıt
t-tarı
.D)/
$"Yıl
;azot 700 !"$ $#70
$260
Benzin #00 !"6 +#0
#"Yıl
;azot 000 !"$ #700
! 2#0
Benzin 700 !"6 $770
!"Yıl e
,onra,ı
4ıllar
;azot $000 !"$ !$00
7 200
Benzin :00 !"6 $000
70
%C)ED;E&%& BG(I; B&G*I; ?%'E*)E*%
İşletmedeki 4a9ı e te,i,lerin 4ıllık bakım e onarımları i8in< 4atırım t-tarının X $5! Yü
kadar bakım onarım 1iderleri a4rılmaktadır "
%şletmenin bakım onarım 1iderleri
Yıllar
%şletmenin 4ıllık bakım onarım 1iderleri
.D)/
$"Yıl 5
#"Yıl # 000
!"Yıl ! 000
7"Yıl e ,onra,ı 4ıllar : 000
?E&E) ?%'E*)E*
%şletme 43netimi< iletişim< kırta,i4e< 4a4ın< ,e4a6at< tem,il< ağırlama< ilan< reklam< eğitim
e benzeri 1erek,inimler i8in 4a9ılacak 1enel 1iderler i8in
!000 D) a4rılmaktadır"
72
PR/4ENİN (ATIRIM AM/RTİSMAN T7TARI
AM/RTİSMAN TA5L/LARI
Gmorti,mana
tabi 4atırımlar
Yatırım t-tarı
.D)/
Yatırım 4ılları
e
amorti,mana
tabi 4ıllar
Gmorti,mana
tabi 4ıllık
4atırım t-tarı
.D)/
Gmorti,man
oranı
.X/
Yıllık aşınma
9a4ı t-tarı
.D)/
Ya9ı e te,i,
4atırımları
600 0#0
#002 4ılı 600 0#0 7
6 000
.! a4lık/
#0$0 4ılı
e ,onra,ı
4ıllar
600 0#0 7
#7 !#0
.#: 4ıl/
;ekaniza,4on
t-tarı
62! 0+0
#002 4ılı 62! 0+0 :
06+!
.! a4lık/
#0$0 4ılı
e ,onra,ı
4ıllar
62! 0+0 :
!7 62!
.#0 4ıl/
%letişim e
bil1i,a4ar
,i,temleri
6 000
#002 4ılı 6 000 $0
$:0
.! a4lık/
#0$0 4ılı
e ,onra,ı
4ıllar
6 000 $0
600
.$0 4ıl/
Çok 4ıllık 4em
bitkileri te,i,i
!20 #002 4ılı !20 $:
60
+ 4ıl
9eri4odik
Etüt 9lanlama e
9roje
6azırlanma,ı
!000
#0$0 4ılı
e ,onra,ı
4ıllar
!000 #0
600
.: 4ıl/
:0
YI))I( GCI&;G @GYI DFDG*)G*I
Gmorti,mana tabi
Yatırımlar
Yıllık aşınma 9a4ı t-tarları
. D) /
#002 4ılı #0$0 4ılı e
,onra,ı 4ıllar
Ya9ı e te,i,ler 4atırımları
6 000
.! a4lık/
#7 !#0
.#: 4ıl/
;ekaniza,4on ,i,temler 4atırımları
0 6+!
.! a4lık/
!7 62!
.#0 4ıl/
%letişim e bil1i,a4ar ,i,temler
$:0
.! a4lık/
600
.$0 4ıl/
Çok 4ıllık 4em bitkileri te,i,i
5
60
+ 4ıl
9eri4odik
Etüt 9lanlama e 9roje 6azırlama
t-tarı
600
.$ 4ıl/
600
.7 4ıl/
@rojenin 4ıllık to9lam aşınma 9a4ı
t-tarları
$: :0! 60 #+!
:$
PERS/NEL GİDERLERİ
İ$LETMENİN PERS/NEL KADR/S7 E GİDERLERİ
%,ti6dam edilecek
9er,onel kadro,-
(adro ,a4ı,ı
=cretler .9rimler< er1iler da6il/ .D)/
G4lık Yıllık
Kiraat ;ü6endi,i
. ,3zleşmeli /
$ 5 ! 000
Jeteriner Hekim
. ,3zleşmeli /
$ 5 6 000
%ş8iler ! +:0 #+ 000
Yıllık to9lam 9er,onel 1iderleri !6 000
:#
Yıllara 13re 9er,onel 1iderleri
Yıllar @er,onel 1iderleri t-tarı .D)/
$" 4ıl $0 000
#" 4ıl e ,onra,ı 4ıllar !6 000
SÜT SIĞIRCILIĞI (ILLIK İ$LETME GİDERLERİ TA5L/S7
%şletme
1iderleri
.D)/
% ş l e t m e d 3 n e m i 4 ı l a r
$"4ıl #"4ıl !"4ıl 7"4ıl :"4ıl 6"4ıl +"4ıl 0"4ıl 2"4ıl
$0" 4ıl
e
,onra,ı
4ıllar
Yem 1iderleri $!:!7 +6 20+ 02 $+6 $07 +06 $02 6+# $0+ ::6 22 +#0 22 0!2 $0# 0:7 $$7 00+
Ha4an
,ağlığı
1iderleri
$ #00 # !60 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200 # 200
S-ni
to6-mlama
1iderleri
5 $ 000 # 6$0 # 6$0 # 6$0 # 6$0 # 6$0 # 6$0 # 6$0 # 6$0
Si1orta
1iderleri
7 0+: $2 :00 $2 :00 $2 :00 $2 :00 $2 :00 $2 :00 $2 :00 $2 :00 $2 :00
Satış 1iderleri # 000 # 000 # 000 # 000 # 000 # 000 # 000 # 000 # 000 # 000
S- 1iderleri $2: $ 070 $ #70 $ 7:0 $ ::7 $ :0$ $ !06 $ !+6 $ 7$2 $ 6$0
Elektrik
1iderleri
!+: # 000 # :00 # :00 # :00 # :00 # :00 # :00 # :00 # :00
Gkar4akıt
1iderleri
$260 ! 2#0 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200
Bakım onarım
1iderleri
5 # 000 ! 000 : 000 : 000 : 000 : 000 : 000 : 000 : 000
?enel 1iderler ! 000 ! 000 ! 000 ! 000 ! 000 ! 000 ! 000 ! 000 ! 000 ! 000
Gmorti,man
1iderleri
$::0! 60 #+! 60 #+! 60 #+! 60 #+! 60 #+! 60 #+! 60 #+! 60 #+! 60 #+!
@er,onel
1iderleri
2000 !6 000 !6 000 !6 000 !6 000 !6 000 !6 000 !6 000 !6 000 !6 000
Yıllık to9lam
işletme
1iderleri
:$67# #$0000 ##+022 #772#+ #72202 #7++70 #!2+02 #!2020 #7#$:6 #:7!00


:!
(ATIRIM SERMA(ESİ
PR/4E SERMA(E İ+Tİ(ACI
S=D SIEI*CI)IEI %C)ED;E SE*;GYES% %HD%YGCI
Yatırımlar tamamlandıktan ,onra< üretimin başlan1ıcından< işletme4e 1elir akışına kadar
4a9ılacak üretim >aali4etleri 1iderleri i8in işletme ,erma4e,ine i6ti4a8 ardır"
'amızlık olarak alınan ! 5 6 a4lık 1ebe düeler< 6 5 ! a4 ,onra doğ-m 4a9ı9< ,üt erimine
başlarlar"
Sütün değerlendirilme,ine başlandıktan ! 5 7 a4 ,onra nakit birikimi başlar"
Süt ,ığırcılığında üretime başlandıktan $0 a4 ,onra 4eterli işletme ,erma4e,i d3nüşümü
başlar"
=retimin ilk $0 a4lık d3neminde 4a9ılacak< 4em< 6a4an ,ağlığı< ,atış< ,i1orta< 9er,onel<
,-< enerji< elektrik< 4akıt< bakım onarım< 1enel 1iderler< amorti,man 1iderleri i8in ,üt
,ığırcılığının 6e,a9lanan işletme ,erma4e,i i6ti4acıN
$#$200 D) olmaktadır"
@*BJE&%& SE*;GYE %HD%YGCI .@*BJE DFDG*I/
Projenin ser!&.e i-ti.&6l&r) Ser!&.e i-ti.&6l&r) t't&r) :TL;
(&t)r)! ser!&.esi i-ti.&3) < =>= >?@
İ%let!e ser!&.esi i-ti.&3) <>< A@?
Projenin to0l&! ser!&.e i-ti.&3)
: Proje t't&r) ;
< BC? <??
:7
%C)ED;E&%& @*BFB*;G ?E)%* ?%'E* DGB)BSF
Yıllık
işletme
1elir e
1iderleri
.D)/
% ş l e t m e d 3 n e m i 4 ıl l a r
$"4ıl #"4ıl !"4ıl 7"4ıl :"4ıl 6"4ıl +"4ıl 0"4ıl 2"4ıl
$0"4ıl e
,onra,ı
4ıllar
Yıllık
işletme
1elirleri
670 !0$2+2 70!#6! :7#!:+ 7+#00+ 7:0$2+ 7:0!0! 7:2#2: 70!2+2 707+++
Yıllık
işletme
1iderleri
:$67# #$0000 ##+022 #772#+ #72202 #7++70 #!2+02 #!2020 #7#$:6 #:7!00
%şletmenin
4ıllık
?elir P
1ider >arkı
5
.:0227/
2$$+2 #:6$67 #2+7!0 ###$+0 #$07:+ #$0:27 #$2!2+ #7$0#! #!0!02
PR/4E MALİ(ETİ
SERMA(E 5ÜT9ELEMESİ
@*BJE&%& F%&G&S A&CES% 'EEE*)E&'%*%);ES%
@roje t-tarı $"+70"$00 D)Sdir"
@roje t-tarının $"6#6"#00 D)S,ini 4atırım ,erma4e,i< $#$<200 D)S,ini işletme ,erma4e,i
ol-şt-rmaktadır"
@rojede 4er alan 4atırım e üretim >aali4etleri4le işletmenin ortalama 4ıllık
707+++ D) 1a4ri ,a>i 1eliri< #:7 !00 D) işletme 1ideri< #!0 !02 D) ,a>i 1eliri olmaktadır"
::
@rojenin 4atırım e işletme 1iderleri i8in 4atırılan ,erma4e ile< 9rojenin 1elir e 1ider
analizleri ,on-c- elde edilen eriler< değerlendirme kı,ta,ları4la analiz edilerek< 4atırımın
>izibilite,i< -41-lanabilirliği belirlenmektedir"
YGDI*I;I& (G)I&DI 'EEE*)E*%
@rojede 4er alacak 4atırımların< 9rojenin -41-lanma ,üre,i ,on-nda olabilecek değerleri
to9lamı < kalıntı değeri ol-şt-rmaktadır "
Yatırımlar
Yatırım
değeri
.D)/
Gşınma
9a4ı
Gmo,ti,
man
oranı
.X/
#002 4ılı
amorti,man
t-tarı
.D)/
#0$0 4ılı e
,onra,ı 4ıllık
amorti,man
t-tarı
.D)/
@roje
,üre,ince
amorti,man
t-tarı
.D)/
(alıntı
değeri
.D)/
Ya9ı e te,i,
4atırımları
600 0#0 7
6 000
.! a4lık/
#7 !#0
.#: 4ıl/
600 0#0 5
;ekaniza,4on
4atırımları
62! 0+0 :
0 6+!
. ! a4lık/
!762!
.#0 4ıl/ 62! 0+0 5
%letişim e
bil1i,a4ar
,i,temler
6 000 $0
$:0
. ! a4lık/
600
.$0 4ıl/
6 000 5
Çok 4ıllık 4em
bitkileri te,i,i
!20 $:
60
$ 4ıl
9eri4odik
6:0
+ 4ıl
9eri4odik
!20 5
Etüt 9lanlama
e 9roje
6azırlama
! 000 #0
600
.$ 4ıl/
600
.7 4ıl/
! 000 5
Do9lam kalıntı değer 5
%şletmenin !0 4ıllık >aali4eti ,on-nda kalıntı değeri kalmamaktadır"
:6
@*BJE&%& &G(%D G(I;I
:+
%şletmenin
nakit akımları
. D) /
% ş l e t m e d 3 n e m i 4 ı l l a r
$"4ıl #"4ıl !"4ıl 7"4ıl :"4ıl 6"4ıl +"4ıl 0"4ıl 2"4ıl
$05#2
4ıllar
!0"4ıl
%şletmenin
4ıllık
?elir P1ider
>arkı
.,a>i 1elir/
5.:0227/ 2$$+2 #:6$67 #2+7!0 ###$+0 #$07:+ #$0:27 #$2!2+ #7$0#! #!0!02 #!0!02
(-r-mlar
er1i,i .X#0/
5 $0#!: :$#!# :2706 777!: 7#02$ 7!+$0 7!0+2 70!67 760++ 760++
&et kar 5 .:0227/ +#277 #072!# #!+277 $+++7! $60!66 $+70+6 $+::$0 $2!7:2 $07!$# $07!$#
Gmorti,manlar $::0! 60#+! 60#+! 60#+! 60#+! 60#+! 60#+! 60#+! 60#+! 60#+! 60#+!
(alan işletme
,erma4e,i
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 #:7!00
(alan
damızlıkların
değeri
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 !00000
(alıntı değer 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
(-llanılabilir
>onlar
.er1i 3nce,i
1elirZ
amorti,manlar/
5.!:72$/ $:$7:# !$67!+ !:++0! #0#7:$ #+0+!0 #+006+ #+26+0 !0#026 #2066# 07:0:0
Yatırımlar
t-tarı
$ 6#6 #00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
&et nakit akımı 5.$66$++$/ $:$7:# !$67!+ !:++0! #0#7:$ #+0+!0 #+006+ #+26+0 !0#026 #2066# 07:0:0
(ümül\ti> nakit
akımı
5.$66$++$/
5
.$:$0!$2/
5
.$$2!00#/
5
.0!6$+2/
5
.::!+#0/
5
.#0#220/
5.7$!$/ #+::!2
PR/4ENİN MALİ ANALİZİ
FİNANSAL /RANLAR
@*BJE&%& ?E*% A'E;E S=*ES% .?AS/
7$!$
?AS R .:/ Z 5555555555555555555555555
#+26+0
?AS R : 4ıl $ a4 $0 1ündür"
@rojenin -41-lanma,ı ,ürecinde elde edilen 4ıllık net 1elirlerle< 4atırımlar t-tarı : 4ıl $ a4
$0 1ün ,ürede 1eri 3denmektedir"
@rojede 4er alan 4ük,ek teknoloji dola4ı,ı4la 4atırım t-tarı >azla olan< ka9a,ite,i kü8ük
olan 9roje i8in 1eri 3deme ,üre,i i4i ,a4ılmaktadır"
@*BJE&%& YGDI*I; (G*)I)I( B*G&I .Y(B/
: Projenin R&nt&bilitesi :R; ;
#!0!02
Y(B.*/ R 555555555555555555555
$ 6#6 #00
Y(B R X $7
?ünümüzde ,erma4enin >ır,at mali4eti X $$ dola4ındadır"
Yatırım karlılık oranı< ,erma4enin >ır,at mali4eti oranının üzerinde old-ğ-ndan< 9roje
karlıdır"
@rojede 4er alan 4ük,ek teknoloji dola4ı,ı4la 4atırım t-tarı >azla olan< ka9a,ite,i kü8ük
olan 9roje i8in 4atırım karlılık oranı i4i ,a4ılmaktadır"
:0
%C)ED;E (G*)I)I( B*G&I .%C(B/
#!0!02
%C(B R 5555555555555555555555555
707+++
%C(B R X 7+<:
@rojenin işletme karlılık oranı 8ok 4ük,ektir" @roje 4ük,ek işletme 1eliri ,ağladığından
dola4ı< 4atırım karlı 13rülmektedir"
@*BJE&%& %SD%H'G; (GD(ISI
@roje ile : kişi4e i,ti6dam ,ağlanmaktadır"
@*BJE&%& %Ç (G*)I)I( B*G&I . %(B /
%şletme d3nemi
4ıllar
&et nakit akımı
&et nakit
akımını 9oziti>
4a9an kırdırma
oranı X $: e
indir1eme
>akt3rleri
%ndir1enmiş
nakit akımı
&et nakit
akımını ne1ati>
4a9an kırdırma
oranı X #0 e
indir1eme
>akt3rleri
%ndir1enmiş
nakit akımı
$"Yıl 5.$66$++$/ 0"0+0 5.$77:+7$/ 0"0!! 5.$!07#::/
#"Yıl $:$7:# 0"+:6 $$7720 0"627 $0:$00
!"Yıl !$67!+ 0"6:0 #00#$6 0":+2 $0!#$+
7"Yıl !:++0! 0":+# #07606 0"70# $+#7$!
:"Yıl #0#7:$ 0"72+ $70!+0 0"70# $$!:7:
6"Yıl #+0+!0 0"7!# $$62:: 0"!!: 2062:
+"Yıl #+006+ 0"!+6 $070:7 0"#+2 ++007
0"Yıl #+26+0 0"!#+ 2$7:# 0"#!! 6:$6!
2"4ıl !0#026 0"#07 0:+2: 0"$27 :060+
$05#2"Yıllar #2066# $"++0 :$6+2+ 0"277 #+7!0:
:2
!0"Yıl 07:0:0 0"0$: $#6+6 0"007 !!00
%ndir1enmiş
nakit akımları
to9lamı
5 5 Z$:0706 5 5.#!22!0/
$:0706
I(B R $: Z.#0 P $: / Q 555555555555555555555555555555
$:0706 Z [#!22!0]
%(B R X $6<2
?ünümüzde ,erma4enin >ır,at mali4eti e reel >aiz oranları X $$ dola4ında old-ğ-na 13re<
9rojenin i8 karlılık oranı< ,erma4enin >ır,at mali4etinin e reel >aizlerin üzerinde
b-l-nd-ğ-ndan< 9rojemiz karlı 13rülmektedir"
@rojede 4er alan 4ük,ek teknoloji dola4ı,ı4la 4atırım t-tarı >azla olan< ka9a,ite,i kü8ük
olan 9roje i8in< i8 karlılık oranı i4i ,a4ılmaktadır"
@*BJE&%& DB@)G; SE*;GYE %HD%YGCI
@roje t-tarıN to9lam ,erma4e i6ti4acı< 9rojenin >inan,man i6ti4acını ol-şt-rmaktadır"
@rojenin >inan,man i6ti4acıN $ +70 $00 D)Sdir"
@roje ,a6ibi >irmanın 4atırıma 070 $00 D) 3z ka4nak katkı,ı olacaktır"
@rojenin >inan,man i6ti4acının tamamının karşılanabilme,i i8in
200 000 D) >inan,man katkı,ına i6ti4a8 b-l-nmaktadır"
Süt ,ığırcılığı 4atırımı i8inN delet kredi >aiz ,üban,i4on- de,teği ,ağlanmaktadır"
Bakanlar k-r-l-n-n #000O$7702 ,a4ılı kararı4la< ,üt ,ığırcılığı 4atırımları i8in< D"C" Kiraat
Banka,ı< tarım,al kredi cari >aiz oranında X 60 ,üban,i4on ,ağlanmaktadır"
D"C" Kiraat Banka,ı< tarım,al krediler 1üncel cari >aiz oranı X $+":]tir"
Cari >aiz oranında X 60 indirim 4a9ıldığında< tarım,al kredi >aiz oranı X + olmaktadır"
Yatırım kredi,i i8in : 4ıla kadar ade -41-lanmaktadır"
@rojenin >inan,man i6ti4acının karşılanma,ında< Bakanlar (-r-l-n-n ,üban,i4onl- >aiz
-41-lama,ı kararı ka9,amında< D"C" Kiraat Banka,ı< ,üban,i4onl- tarım,al kredilerinden
4ararlanılma,ı 9lanlanmaktadır"
60
PR/4E FİNANSMANI
PR/4E FİNANSMAN TA5L/LARI E KREDİ /LANAKLARI
Yatırım t-tarı
>inan,man
i6ti4acı
.D)/
Finan,man ka4nakları
Azka4nak (redi
;iktarı .D)/
Yatırım t-tarına
oranı
.X/
;iktarı .D)/
Yatırım t-tarına
oranı
.X/
$ +70 $00 070 $00 70 200 000 :#
(*E'% (F))G&I; @)G&I
#002 4ılı E4lül a4ında D"C" Kiraat Banka,ından kredi i,teminde b-l-n-lma,ı< #002 4ılında
kredi k-llanılma,ı 9lanlanmaktadır"
6$
(redi k-llanım 9lanı
Yıllar #002
(redi k-llanımı .D)/ 200 000 D)
@*BJE&%& A'E;E ?=C=
%şletmenin 4ıllık k-llanılabilir >onlarıN er1i 3nce,i 4ıllık ,a>i 1elirleri< amorti,manlar<
4atırım indirimleri er1iler 9rojenin 3deme 1ücünü ol-şt-rmaktadır"
@ r o j e n i n 3 d e m e 1 ü c ü
Yıllar
$"Yıl
.#002/
#"Yıl
.#0$0/
!"Yıl
.#0$$/
7"Yıl
.#0$#/
:"Yıl
.#0$!/
6"Yıl
.#0$7/
+"Yıl
.#0$:/
0"Yıl
.#0$6/
2"Yıl
.#0$+/
$0" 4ıl
e
,onra,
ı 4ıllar
.#0$0/
(-llanılabilir
>onlar
.er1i 3nce,i
1elirZ
amorti,manla
r/
. D) /
5
.!:72$
/
$:$7:
#
!$67!
+
!:++0
!
#0#7:
$
#+0+!
0
#+006
+
#+26+
0
!0#02
6
#2066
#
F%&G&S (*E'%S%&%& ?E*% A'E;E @)G&I
(redinin 1eri 3deme,i e >aiz 3deme,i< 9rojenin 4ıllık 3deme 1ücüne 13re e 1eri 3deme
ade,ine 13re 9lanlanmaktadır"
@rojenin 3deme 9lanı : 4ıl ade4e e 4ıllık X + >aiz oranına 13re 4a9ılmaktadır"
@rojenin 4ıllık 3deme 1ücüne 13re< kredi borc- ana9ara e >aiz 3deme,i 9lanlanmaktadır"
#002 4ılı< işletmenin 4atırım 4ılı old-ğ-ndanN %şletmenin #002 4ılında 1elir akışı
olmamaktadır"
(redinin ilk ana9ara 1eri 3deme,i e >aiz 3deme,i #0$0 4ılında olacaktır"
#0$0 4ılından itibaren 1elir akışı başlamaktadır" #0$0 4ılında damızlık ,atışı
başlamadığından< 1elir ,onraki 4ıllara 13re da6a az olmaktadır"
(redi tak,it 3demeleri< 9rojenin 4ıllık 3deme 1ücüne 13re 9lanlanmaktadır"
6#
Yıllar
Yatırım kredi,i
ana9ara bor8
baki4eleri
.D)/
Yatırım kredi,i
ana9ara bor8
tak,itleri
3demeleri
.D)/
Yatırım kredi,i
ana9ara bor8
baki4eleri >aiz
3demeleri
.D)/
Yatırım kredi,i
4ıllık ana9ara
e >aiz
3demeleri
.D)/
$"4ıl
.#002/ 200 000 Yatırım e kredi k-llanma 4ılı
#" 4ıl
.#0$0/ 200 000 :0 000 6! 000 $$! 000
!" 4ıl
.#0$$/ 0:0 000 #00 000 :2 :00 #:2 :00
7"4ıl
.#0$#/ 6:0 000 #:0 000 7: :00 #2: :00
:"4ıl
.#0$!/ 700 000 #00 000 #0 000 ##0 000
6"4ıl
.#0$7/ #00 000 #00 000 $7 000 #$7 000
6!
@*BJE&%& F%&G&S (*E'%S% ?E*% A'E;E DGB)BSF
(redi ana9ara bor8 tak,itleri 1eri 3deme,i e 4ıllık >aiz 3deme,i #0$0 4ılında
başlamaktadır"
Y ı l l a r
$"Yıl
.#002/
#"Yıl
.#0$0/
!"Yıl
.#0$$/
7"Yıl
.#0$#/
:"Yıl
.#0$!/
6"Yıl
.#0$7/
+"Yıl
.#0$:/
0"Yıl
.#0$6/
2"Yıl
.#0$+/
$0" 4ıl
e
,onra,ı
4ıllar
.#0$0/
(-llanılabilir
>onlar
.er1i 3nce,i
1elirZ
amorti,manlar/
.D)/
5 $:$7:# !$67!+ !:++0! #0#7:$ #+0+!0 #+006+ #+26+0 !0#026 #2066#
(redi ana9ara
bor8 tak,itleri
e >aiz
3demeleri
to9lamı
.D)/
D $$!000 #:2:00 #2::00 ##0000 #$7000
..?elir
.k-llanılabilir
>onlar/ P bor8
3deme// >arkı
.D)/
D !0 7:# :6 2!+ 6# #0! :7 7:$ :6 +!0
Az ka4nak
.D)/
D D D D D D D D D D
@rojenin er1i 3nce,i 4ıllık 1elirleriN #0$0 4ılından itibaren kredi bor8 tak,itlerini
e bor8 baki4eleri >aizlerini 3de4ebilmektedir"
@rojenin 3deme 1ücü olma4an d3nemlerde< kredi ana9ara 1eri 3deme,i e >aiz
3deme,i< 9roje ,a6ibinin 1elir 1etiren diğer >aali4etlerinden elde edilecek 1elirlerden 3z
ka4nak olarak 3deme 1ücü de,teği ,ağlanacak e k-llanılabilir >onlardan karşılanacaktır"
@rojenin kredi >inan,manının 1eri 3denme,inde ,or-n b-l-nmamaktadır"
@rojenin >inan,manında< ,üt ,ığırcılığı i8in 'elet de,teği ,ağlanan<
D"C" Kiraat Banka,ı ,üban,i4onl- tarım,al kredilerinden 4ararlanılma,ı -41-n
13rülmektedir"
67
+A(ANCILIK DELET DESTEKLERİ
+İ5E DESTEĞİ 7(G7LANACAK İLLER8 +İ5E /RANLARI8 ALT
E ÜST SINIR8 PLANLAMA8 (ARARLANMA K/$7LLARI
H%BE 'ESDEE% FY?F)G&GCG( %))E*
?üne4doğ- Gnadol- @roje,i.?G@/ ka9,amındaki Gdı4aman< Batman< 'i4arbakır<
?aziante9< (ili,< ;ardin< Siirt< Canlı-r>a e Cırnak illeridir"
S=D SIEI*CI)IEI YGDI*I;)G*I&I& 'ESDE()E&;ES%&%& (B&F)G*I JE H%BE B*G&)G*I
#0025#0$# 4ılları ara,ında ,üt ,ığırcılığı 4atırımları aşağıda belirtilen oranlarda 6ibe
de,teği -41-lanır"
7(G7LANACAK
+İ5E /RANI
(ATIRIM K/N7LARI :E;
İN$AAT
Yeni 4atırım !0
+A(AN ALIMI
'amızlık 1ebe düe alımı 70
MAKİNE ALIMI
Süt ,ağım ünite,i eOe4a ,oğ-tma tankı 70
S=D SIEI*CI)IEI YGDI*I;)G*I&I& 'ESDE()E&;ES%&%& G)D JE =SD SI&I*I
Yatırımın alt ,ınırı en az :0 en 8ok !00 baş ,üt ,ığırcılığı işletme,i olma,ı e,a, alınmıştır"
#002 4ılı müracaatlarında -41-n b-l-nan 4atırımlarda ü,t ,ınır aranmaz"
S=D SIEI*CI)IEI YGDI*I;)G*I&I& 'ESDE()E&;ES%&%& (GY&GEI&I& @)G&)G&;GSI
G4rılacak 4ıllık ka4nağın X 70Sı :0 baş ile $00 baş ara,ı ka9a,iteli işletmeler< X 60Sı $00
baş e üzeri ka9a,iteli işletmeler i8in k-llandırılır" (a4nak dağılımının 4eniden
düzenlenme,inde Bakanlık 4etkilidir"
6:
S=D SIEI*CI)IEI YGDI*I;)G*I&'G 'ESDE()E;E'E& YG*G*)G&;G

(eni 1'r'l&3&1 i%let!eler
Yeni 4atırımlar i8in 6azırlanan 9rojelerde inşaat 4a9ımı< 6a4an alımı e makine alımı
olarak belirlenen ü8 4atırım kon-,-n- da birlikte 4er almalıdır"
K'r'l' i%let!eler
(-r-l- işletmelerde tebliğde belirtilen şartları taşımak ka4dı4la< bir e4a iki 4atırımı
b-l-nd-ran 4atırımcı< ek,ik kalan bir e4a iki 4atırımı i6tia eden 9roje ile baş-rarak<
1er8ekleştirdiği 4atırımın de,teğinden 4ararlanabilir" (-r-l- işletmelerin teknik şartları
taşı4ı9 taşımadığı %l müdürlüğünün 4a9acağı kontrolle belirlenir"
Örneğin projede öngörülen kapasiteye uygun süt ineği ahırı mevcut olan yatırımcı,
süt sağım ünitesi ve hayvan alımı için proje hazırlayıp desteklemeye müracaat edebilir"
Bir baka örnek ise projede öngörülen kapasiteye uygun süt ineği ahırı ve süt
sağım ünitesi olan yatırımcı, sadece hayvan alımı için proje hazırlayıp desteklemeye
müracaat edebilir! "eya süt ineği ahırı ve hayvanı mevcut ise sadece süt sağım ünitesi
için proje hazırlayıp desteklemeye müracaat edebilir!
'ESDE()E;E'E& YG*G*)G&;G
Hibe 9ro1ramının 4ürürlükte old-ğ- d3nemler i8inde 9roje,i ona4lanan e 9roje,inde
belirtilen ,üre,i i8inde 4atırımını tamamla4an işletmeler 6ibe de,teğinden bir kez
4ararlanırlar"
Her bir 9roje ,a6ibi ,adece bir 9roje,i i8in 6ibe de,teğinden 4ararlanabilir"
5A$7R7 (ERİ8 SÜRESİ E ARANACAK $ARTLAR
SÜT SIĞIRCILIĞI (ATIRIMLARI DESTEKLEMESİNDEN (ARARLANMAK İ9İN 5A$7R7
(ERİ E ZAMANI
F41-lama re6berinde b-l-nan 4atırımcı e 4atırım 6akkındaki bil1ilerin 4er aldığı
baş-r- >orm- ile ekinde 4er alan bel1eler e 3n 9roje ile 4atırımın 4a9ılacağı 4erin
b-l-nd-ğ- tarım il müdürlüğüne 6er a4ın $5$:Si ara,ında bizzat baş-r-rlar"
66
%l müdürlüklerinden -41-nl-ğ- kab-l edilerek 1elen müracaatlar i8in ka4nak 9lanlanma,ı
tamamlanma,ı 1enel müdürlük8e ilan edildikten ,onra müracaat kab-l edilmez" B- d-r-m
1enel müdürlük8e il müdürlüklerine 4azı ile bildirilir"
SÜT SIĞIRCILIĞI (ATIRIMLARI DESTEKLEMESİNDEN (ARARLANMAK İ9İN
KİMLER 5A$7R7 (APA5İLİR
5A$7R7 SA+İPLERİ

(ararnamede belirtilen 4atırım kon-larını 1er8ekleştirmek üzere 1er8ek e tüzelkişiler
tara>ından 4a9ılır"
a" ?er8ek (işiler
Baş-r- tari6inden 3nce Bakanlık tara>ından ol-şt-r-lan 8i>t8i ka4ıt ,i,temine e4a
Bakanlık tara>ından ol-şt-r-lan diğer ka4ıt ,i,temlerine ka4ıtlı olan bire4ler"
b" Düzel (işiler
?er8ek kişilerin bir ara4a 1elerek baş-r- tari6inden 3nce ol-şt-rd-kları aşağıda
belirtilen tüzel kişiler< de,tekleme kon-larına tüzel kişilik olarak baş-rabilirlerN
$/ 6+6# ,a4ılı Dürk Dicaret (an-n- e 0$0 ,a4ılı Bor8lar (an-n-nda tanımlanan
kolekti> şirket< limited şirket e anonim şirket şeklinde k-r-lm-ş olan şirketler e b-nların
aralarında ol-şt-rd-kları ortaklıklar<
#/ %l1ili kan-nlara 13re k-r-lm-ş olan e takibe -ğramış borc- b-l-nma4an
tarım,al ama8lı koo9erati>ler< birlikler ile b-nların ü,t 3r1ütleri
S=D SIEI*CI)IEI YGDI*I;)G*I 'ESDE()E;ESI&'E& YG*G*)G&;G( IÇI& BGCJF*F'G BF)F&GCG(
?E*ÇE( JE D=KE) (ICI)E*'E G*G&GCG( CG*D)G*
a" Baş-r- ,a6ibinin< 4atırım ilinde 4erleşik olma,ı zor-nl- değildir"
b" Baş-r- ,a6ibi 1er8ek e4a tüzel kişinin Bakanlık tara>ından ol-şt-r-lan 8i>t8i ka4ıt
,i,temine e4a Bakanlık tara>ından ol-şt-r-lm-ş diğer ka4ıt ,i,temlerine baş-r-
tari6inden 3nce ka4ıtlı olma,ı e b- bel1e4i m-tlaka baş-r-,- ile birlikte ,-nm-ş olma,ı
1erekmektedir"
6+
Örneğin, proje bavuru sahibi gerçek ve tüzel kiilerin Bakanlık tara#ından oluturulmu
bir kayıt sistemine, bavuru son tarihinden önce kayıtlı olmaması ve$veya bu belgeyi
bavurusu ekinde sunmamı olmaları durumunda bavurular değerlendirmeye alınmaz!
Baş-r- ,a6ibi tüzel kişiliğin< Bakanlık tara>ından ol-şt-r-lan 8i>t8i ka4ıt ,i,temine
e4a Bakanlığın ol-şt-rd-ğ- diğer ka4ıt ,i,temlerine ka4dı e,a,tır" B- nedenle< tüzel
kişiliği ol-şt-ran bire4lerin a4rıca ka4ıt olmaları 1erekmemektedir
c" ?er8ek e tüzel kişilerin< idari e mali a8ıdan tamamen kam-dan bağım,ız
olma,ı 1erekir"
d" Yatırımcılar 4atırım 4erine i9otek ko4d-rmamak ka4dı4la ,üban,i4onl- kredi e
er1i teşiklerinden 4ararlanabilirler"
e" %şletme kaba 4em i6ti4acını< kendi arazi,i e4a kiraladığı araziler a,ıta,ı4la
karşılamak zor-ndadır" (aba 4em i6ti4acı belirlenirken işletmenin tam 1elişmedeki 6a4an
,a4ı,ı dikkate alınacak ol-9 bir bü4ükbaş 6a4an birimi i8in #": dekar ,-l- arazi e4a b-
miktara eşdeğer kaba 4em üretimi 4a9ılabilecek arazi i,tenecektir"
>" Düzel kişilikler< k-r-l-ş tüzüklerindeOana ,3zleşmelerinde de,tekleme kon-,-nda
>aali4et 4ürüteceklerini belirtirler"
1" Baş-r-da b-l-nacak kişi e k-r-l-şların 4etkili k-r-l eOe4a or1anlarındanN
(ararname ka9,amındaki de,teklere baş-r- 4a9ma,ı< -41-lamaların
1er8ekleştirilme,i kon-larında 4etki almış olmaları 1erekmektedir"
'ESDE()E;E'E& YG*G*)G&G;GYGCG( B)G&)G*
a" (am- k-r-m e k-r-l-şları< b-nların akı>< birlik e benzeri teşekkülleri ile
b-nların i8inde b-l-nd-ğ- ortaklıkları<
b" Jade,i 1e8miş er1i borc- e So,4al ?üenlik (-r-m-na 9rim borc- olanlar<
c" Darım (an-n-Sn-n .:700 ,a4ılı/ #! üncü madde,i 6ükümleri -41-lananlar<
d" Yatırım Deşik Bel1e,ine ,a6i9 olan 1er8ek e tüzel kişiler. !00 baş ü,t ,ınırına
kadar olan kı,mından de,teklemeden 4ararlandırılır/<
e" %>la, etmek e4a ta,>i4e edilmek< ilişkileri ma6kemeler tara>ından 43netilmek<
kredi erenlerle anlaşma 4a9mak< işletme >aali4etlerini a,kı4a almış olmak< b- kon-larla
il1ili işlemlere tabi olmak e4a -l-,al 4a,a e4a düzenlemelerle benzer bir d-r-mdan
ka4naklanan kon-mda olanlar<
>" Dem4iz 4ol- ka9alı olan kendi il1ili ,-8lardan 6üküm 1i4enler<
60
1" 'e,tekleme4e e,a, kon-larla il1ili olarak 6er6an1i bir ara8la kanıtlanan iş ağır
,-ii,timal ,-8l-,- olanlar<
ğ" Hile< 4ol,-zl-k< ,-8l- bir 3r1üte 1irme e4a başka 6er6an1i bir kan-n,-z
>aali4ete katılma kon-larında kazi4e4i m-6akeme 1ücüne ,a6i9 bir 4ar1ı kararına tabi
olanlar<
6" 'e,tekleme 9ro,edürü ile il1ili olarak kendi 4ükümlülüklerini 4erine 1etirememe
kon-,-nda ciddi bir i6lal i8inde b-l-nd-klarının ilan edilme,i d-r-m-nda olanların
baş-r-ları değerlendirilmez"
BGCJF*F'G G*G&GCG( BE)?E JE B%)?%)E*

a" Ekte 4er alan Hibe Baş-r- >orm-<
b" Ekte 4er alan An 9roje >orm-<
c" ::$0 ,a4ılı So,4al Si1ortalar e ?enel Sağlık Si1orta,ı (an-n- -4arınca
Dürki4e 1enelinde 9rim e idar^ 9ara ceza,ı b-l-nmadığına e4a tecil e
tak,itlendirildiğine 4a da 4a9ılandırıldığına e 4a9ılandırmanın boz-lmadığına dair So,4al
?üenlik (-r-m-n-n il1ili birimlerinden alınacak 4azının a,lı<
8" Bağlı b-l-nd-ğ- er1i daire,inden ade,i 1e8miş er1i borc- olmadığına dair
bel1e<
d" Bakanlık tara>ından ol-şt-r-lm-ş bir ka4ıt ,i,temine ka4ıtlı old-ğ-na dair bel1e<
e"Yatırımın 4a9ılacağı araziOarazilere ait Ekte 4er alan aidi4et bel1e,iObel1eleri<
>" (-r-l- e4a 4eni k-r-lacak işletmelerde en az on 4ıllık m-a>akat bel1e,i
eOe4a arazinin en az on 4ıllık kiralandığına dair kira kontratı<
1" Ekte 4er alan Daa66ütname
ğ" &ü>-, cüzdanı ona4lı ,-reti .1er8ek kişiler i8in/
6" Cirketi tem,il e ilzama 4etkili kişilere ait noter ta,dikli imza ,irküleri .tüzel
kişiler i8in/<
ı" Firmanın ,erma4e 4a9ı,ı< miktarı e >aali4etleri a8ı,ından ni6ai d-r-m-n-
13,terir Dürki4e Dicaret Sicili ?azete,i ta,dikli 3rneği .tüzel kişiler i8in/<
i" Düzel kişilerin 4etkili k-r-l eOe4a or1anlarından aldıkları 4etki kararı<
j" Yatırım Deşik bel1e,i ar,a noter ta,dikli bir nü,6a,ı
62
S7N7LACAK TEKNİK +İZMET
5A$7R7LARIN (APILMASI8 5A$7R7 D/S(ASININ
+AZIRLANMASI8 İNCELENMESİ8 DEĞERLENDİRİLMESİ E
(ATIRIM PR/GRAMINA ALINMASI
SF&F)GCG( DE(&I( 'ESDE(
'e,tekleme4e baş-racak 1er8ek e tüzel kişiler< de,tekler 6akkında illerde b-l-nan %l
9roje 4ürütme birimine baş-rarak i6ti4a8 d-4-lan bil1i4i 6er6an1i bir bedel 3demeden
alabilirler"
Jerilecek bil1i< baş-r- bel1elerinin 6azırlanma,ında e -41-lamada karşılaşılacak
,or-lara cea9 ermekle ,ınırlı ol-9 9rojenin kab-l edilme,i kon-,-nda bir taa66üt niteliği
taşımaz"
Hibe re6berinde belirtilen e,a,lara -41-n olarak 6azırlanacak< 9ro1rama ait -41-lama
re6berleri ile baş-r- >ormları e bil1ilendirici dokümanlar< illerde b-l-nan %l 9roje
4ürütme biriminden temin edilebilir"
%l @roje 4ürütme e 43netim birimi< 4atırımcılara 9roje 6azırla4amaz_
'e,tekleme4e ilişkin olarak 4atırımcılara 43nelik bil1ilendirme to9lantıları< 8alışta4lar< b"
etkinlikler baş-r- ,üre,i i8inde %l ;üdürlükleri a,ıta,ı4la or1anize edilecektir"
Baş-r-da b-l-nmak i,te4enlerin %l ;üdürlükleri e4a D=?E; internet ,a4>a,ı
aracılığı4la b- or1aniza,4onlara ilişkin bil1i alarak katılmalarında >a4da b-l-nmaktadır"
BGCJF*F)G*I& YG@I);GSI
F41-lama re6beri eki baş-r- >orm-na e i8eriğine -41-n olarak 6azırlanan 9roje
baş-r-larıN dilek8e ile 6er a4ın $5$:Si ara,ında %l ;üdürlüğüne 4a9ılır" Baş-r- do,4a,ına
1eliş tari6i e erak n-mara,ı erilir" B- tari6 e erak n-mara,ının baş-r- ,a6ibine de
erilme,i zor-nl-d-r"
Baş-r- ,a6ibi e4a 4etkilendirilen kişinin do,4anın alınma,ı e,na,ında 6azır b-l-nma,ı
şarttır" Gk,i takdirde do,4a incelenmez e bir ü,t 4azı ile iade edilir"
@roje baş-r- do,4aları< 3n 9roje >ormatı< 6ibe baş-r- >orm-< ekleri e C'S,i de,tekle4ici
dokümanlarla birlikte ü8 takım olarak 6azırlanır" %ki takımı il müdürlüğüne te,lim edilir<
diğeri de 4atırımcı tara>ından m-6a>aza edilir"
+0
@o,ta< e59o,ta< k-r4e< >ak,< b" 43ntemlerle 13nderilen baş-r-lar ile 1enel
müdürlük8e ilan edilecek olan ,on baş-r- tari6inden ,onra -laşan baş-r-lar e el
4azı,ı ile 4a9ılan baş-r-lar kab-l edilmez"
BGCJF*F 'BSYG)G*I
Hibe baş-r- >orm-< 3n 9roje >ormatı e de,tekle4ici bel1eler olmak üzere ü8 ana b3lüm
6alinde 6azırlanmalıdır"
Baş-r- do,4alarının< de,tekleme al,ın 4a da alma,ın 4atırımcılara 1eri iade edilme,i ,3z
kon-,- değildir" B- nedenle< m-tlaka bir ,-retinin 4atırımcılar tara>ından m-6a>aza
edilme,i 1erekmektedir"
Baş-r- do,4a,ı 6azırlanırken baş-r-,- e ekleri a4ra8larOindek,lerle a4rılmalı e
b-nların ara,ına a4rı b3lümler şeklinde kon-lmalıdır" 'e,tekle4ici bel1eler baş-r-
>orm-nda belirtilen ,ırada 6er bir de,tekle4ici bel1e üzerinde i,minin 4azılı old-ğ- bir G7
k\ğıtla a4rılmış olarak do,4alanmalıdır"
Baş-r- >orm- e diğer ekler C'S4e ka4ıt edilmeli e üzerine a,etatlı kalemle baş-r-
,a6ibinin adı e 4ararlanacağı de,tekleme kon-,- 4azılmalıdır" 'a6a ,onra 6er C' bir
zar>ın i8eri,inde 9oşet do,4a4a kon-larak e kla,3rün en başına iliştirilmelidir"
Baş-r-n-n eki olan tüm bel1eler baş-r- ,a6ibi e4a 4etkilendirilen kişi tara>ından
imzaO9ara>lanarak e a4rı na4lon 9oşetlerde baş-r- do,4a,ının i8ine 4erleştirilmelidir"

BGCJF*F)G*I& I&CE)E&;ESI
%@YB 4a9ılan baş-r-ları erak ka4ıt 1eliş ,ıra,ını e,a, alarak li,teler"
Baş-r- do,4a,ı ,adece baş-r- do,4a,ında 4er alan bel1elerin ar ol-9 olmadığı
43nünden on beş 1ün i8inde incelenir" %@YB< teknik 43nden -41-n b-l-nd-ğ- 6alde ek,ik
e4a 6atalı bel1eler ile 4a9ılan baş-r-larda ek,ik e4a 6atalı bel1enin düzeltilme,i
amacı4la 4atırımcı4a ,üre erir" Jerilecek ,üre4i %@YB belirler e 4azı ile bildirir< erilen
,üre i8inde ek,ik e4a 6atalı bel1e düzeltilmez i,e baş-r-n-n kab-l edilmediğini
4atırımcı4a 4azı ile bildirir" B- inceleme ilk değerlendirme olma4ı9< baş-r-n-n i8erik
+$
olarak -41-nl-ğ-na karar erme 4etki,i %@YBSdedir" Hazırlanan li,te %@'(Sna ü,t 4azı ile
13nderilir"
(-r-l- işletmelerin baş-r-larının incelenme,indeN (-r-l- işletmelerin baş-r-larının
incelenme,indeN %@YB baş-r- bel1eleri ile k-r-l- işletme4i 4erinde inceler" ;üracaatta
4er alan de,tekleme kon-,-n-n e ka9a,ite,inin -41-nl-ğ-n-< ,üt ,ığırı mec-t i,e
6a4anların E5I,la6 e Dürk5Jet ka4ıt d-r-mlarını inceler" Bir ra9or düzenle4erek 1erekli
şartları taşıma4an baş-r-ları 4azı ile 4atırımcı4a bildirir" Yerinde 4a9ılan incelemede
şartları taşı4anlar i8inde bir ra9or düzenlenerek 6azırlanan li,teleri ü,t 4azı ile %@'(Sna
13nderir"
BGCJF*F)G*I& 'EEE*)E&'I*I);ESI
Baş-r-lara ilişkin %@YBSnce düzenlenen inceleme ra9or- %@'( tara>ından onbeş 1ün
i8eri,inde değerlendirilir" %@'( tüm 6ibe tekli>lerinin değerlendirme ra9or-n- 6azırlar e
4atırıma -41-n b-l-nan baş-r-ları< 1eliş ,ıra,ını e,a, alarak Eklerde 4a4ınlanan >ormlara
-41-n şekilde li,teler e li,teleri a4lık olarak ?enel ;üdürlüğe 13nderir" %@'( tara>ından
-41-n b-l-nma4an 9rojeler< 4azı ile 4atırımcı4a bildirilir"
?enel ;üdürlüğe 13nderilen li,te ;@'( tara>ından on beş 1ün i8inde 1eliş ,ıra,ı e büt8e
imkanları dikkate alınarak incelenir" Hibe de,teği -41-lanacak 4atırımlar ile il1ili a,ıl li,te
?enel ;üdürlük ona4ına ,-n-l-r" Bna4dan 8ıkan li,teler il1ili %l ;üdürlüklerine
13nderilir"
BGCJF*F ;FHDE;E) CG*D)G*
%nşaat i8in arazi .ta9-l- 4a da $0 4ıllık kiralama/
Her bir baş i8in #<: d3nüm ,-l- 4a da : d3nüm k-r- arazi .ta9-l- 4ada en az $0 4ıllık
kiralama/
G8ık a6ır
Çi>t8i ka4dı
+#
FAİZSİZ KREDİ /LANAKLARI
ZİRAAT 5ANKASI SIFIR FAİZLİ DESTEK KREDİSİ
Darım Bakanlığının tarım,al de,teklemeleri ka9,amında bü4ükbaş 6a4an be,iciliği< ,üt
,ığırcılığı< bü4ükbaş ,üt 6a4ancılığı e kü8ükbaş ,üt 6a4ancılığı ile damızlık et8i ,ığır
4etiştiriciliğine Kiraat Banka,ı aracılığı4la `+` 4ıla aran adelerle `0` >aizli de,tek kredi,i
erilmektedir"
B=Y=(BGC HGYJG& BES%C%)%E%
$0 baş e üzerinde be,i ,ığırcılığı işletme,i k-rmak e4a işletmenizin ka9a,ite,ini $0 baş
e üzerine 8ıkarmak i8inN en >azla $0 a4lık erkek 6a4an alımı< tek 4ıllık 4em bitki,i
üretimi e işletme 1iderlerinizin >inan,manı amacı4la !"000"000"5 D)]4e kadarki kredi
tale9leriniz azami #7 a4 adeli e >aiz,iz olarak değerlendirilmektedir" (redi talebinizin
!"000"000"5 D)]4i aşan kı,mı i,e 4ıllık X $! cari >aiz oranımız ile kredilendirilmektedir"
(redi ile temin edilecek 6a4anların `Sığır Cin,i Ha4anların Danımlanma,ı De,cili e
%zlenme,i Y3netmeliği` ka9,amında tanımlanmış .kü9elendirilmiş/ olmaları
1erekmektedir"
S=D SIEI*CI)IEI
'amızlık Bel1eli eOe4a Sa> Irk Serti>ikalı $0 baş e üzerinde 6a4anınız ar i,e e4a
mec-t 6a4an ,a4ınızı $0 baş e üzerine 8ıkarmak 4a da en az b- ka9a,iteler ile 4eni
te,i, k-rmak i8inN
En >azla ilk doğ-m-n- 4a9mış e4a ilk 4ar-,-na 1ebe 6a4an alımı< barınak 4a9ımı e
tadilatı< ,üt ,ağım ünite,i< ,üt ,oğ-tma tankı< 4em 6azırlama ünite,i< 6a4an başına azami
beş dekarı aşmamak üzere 8ok 4ıllık 4em bitki,i te,i,i e diğer 4atırım 1iderlerinizin
>inan,manı amacı4la +":00"000"5D)]4e kadarki kredi tale9leriniz azami + 4ıl adeli e
>aiz,iz olarak değerlendirilmektedir" (redi talebinizin +":00"000"5 D)]4i aşan kı,mı i,e
4ıllık X $! cari >aiz oranımız ile kredilendirilmektedir"
+!
(redi ile temin edilecek damızlık 6a4anların< 'amızlık Bel1e,iOSa> Irk Serti>ika,ının
b-l-nma,ı< tanımlanmış .kü9elendirilmiş/ e So4kütüğü5An,o4kütüğü Si,teminde .SAS/
ka4ıtlı old-klarına dair Bakanlık ilOil8e müdürlüklerinden bel1eO4azı<
Eki9man alımına 43nelik 4atırım kredilerinde mec-t işletmenin `Süt Sığırcılığı %şletme,i`
old-ğ-na dair 'amızlık Sığır Yetiştiricileri %l Birlikleri e4a Bakanlık %lO%l8e
;üdürlüklerinden 4azı tale9 edilmektedir"
B=Y=(BGC S=D HGYJG&CI)IEI
$0 baş e üzerinde kültür ırkı e melezi 1ebe düe e4a inekOmanda4a ,a6i9 i,eniz e4a
6a4an ,a4ınızı a,1ari b- ka9a,ite4e 8ıkarmak 4a da en az b- ka9a,iteler ile 4eni işletme
k-rmak i8inN (ültür ırkı e melezi 1ebe düe e4a azami d3rt 4aşında inekOmanda alımı<
barınak 4a9ımı e tadilatı< ,üt ,ağım ünite,i< ,üt ,oğ-tma tankı< 4em 6azırlama ünite,i<
6a4an başına azami beş dekarı aşmamak üzere 8ok 4ıllık 4em bitki,i te,i,i e diğer
4atırım 1iderlerinizin >inan,manı amacı4la +":00"000"5D)]4e kadarki kredi tale9leriniz
azami + 4ıl adeli e >aiz,iz olarak değerlendirilmektedir"
(=Ç=(BGC S=D HGYJG&CI)IEI
(o4-n 4etiştiriciliğinde en az :0 baş< Saanen< (ili, e Gnkara (e8i,i 4etiştiriciliğinde en
az #: baş ka9a,ite ile üretim 4a9ı4or,anız< en az b- ka9a,iteler ile 4eni tarım,al işletme
k-rmak 4a da mec-t 6a4an ,a4ılarınızı b- ka9a,itelere 4ük,eltmek i8inN Ha4an alımı<
barınak 4a9ımı e tadilatı< ,üt ,ağım ünite,i< ,üt ,oğ-tma tankı< 4em 6azırlama ünite,i e
6er $0 kü8ükbaş 6a4an başına azami beş dekarı aşmamak üzere 8ok 4ıllık 4em bitki,i
te,i,i e diğer 4atırım 1iderlerinizin >inan,manı amacı4la +":00"000"5D)]4e kadarki kredi
tale9leriniz azami + 4ıl adeli e FG%KS%K olarak değerlendirilmektedir"
+7
'G;IK)I( EDÇ% SIEI* YED%CD%*%C%)%E%
Gn1-,< Here>ord< Carole e )im-zin ırkı 6a4anlarla :0 baş e üzerinde damızlık et
,ığırcılığı işletme,i k-rmak e4a işletmenizin ka9a,ite,ini :0 baş e üzerine 8ıkarmak i8inN
'amızlık Bel1eliOSa> Irk Serti>ikalı 6a4an alımları< barınak 4a9ımı e tadilatı< ,üt ,ağım
ünite,i< ,üt ,oğ-tma tankı< 4em 6azırlama ünite,i< 6a4an başına azami beş dekarı
aşmamak üzere 8ok 4ıllık 4em bitki,i te,i,i e diğer 4atırım 1iderlerinizin >inan,manı
amacı4la +":00"000"5D)]4e kadarki kredi tale9leriniz azami + 4ıl adeli e >aiz,iz olarak
değerlendirilmektedir"
DE;%&GD CG*D)G*I
Deminat olarak il e il8e merkezlerindeki taşınmazlar kab-l edili4or" (ır,al arazileri
teminat kab-l etmi4or" (ır,al arazileri teminat olarak 13,terebilmek i8in (redi ?aranti
Fon-Sna baş-r-labilir"
+:
+İNDİ (ETİ$TİRİCİLİĞİ
(F)FÇ(G
Hindi cicileri tabi k-l-8ka e4a k-l-8ka makineleri ile 8ıkarılır" Hindilerde k-l-8ka
,üre,i #0 1ündür" Bir 6indi $0 4-m-rta ile k-l-8ka4a 4atabilir" Çi>tleştirmelerde $0 dişi
i8in $ erkek -41-nd-r"
+6
(-l-8kalık 4-m-rtalar >oll-klardan 1ünde d3rt de>a to9landıktan ,onra -41-n şartlarda bir
6a>ta bekletili9 k-l-8ka4a konabilir" Siri< 4-arlak< 9ürtüklü e kirli 4-m-rtalar
k-l-8kada k-llanılmaz" (-l-8ka 4eri temiz e 9arazitlere karşı kor-nm-ş olmalıdır"
(-l-8ka makinalarında ol1-nlaşma e 8ıkış b3lümleri mec-tt-r" Bl1-nlaşma b3lümünde
4-m-rtalar #7 1ün t-t-l-r" Çıkış b3lümünde i,e 7 1ün kalırlar" (-l-8ka makina,ında
4-m-rtaların 8erilme,i< 6aalandırma< ı,ı< ışık e nem a4arlarına dikkat etmek 1erekir"
Başarılı broiler 6indi 4etiştiriciliği 3ncelikle ,ağlıklı 6indi cicii temini ile başlar" =retime
43nelik bü4ük 8a9ta 4a9ılacak broiler 6indi 4etiştiriciliğinde cicilerN 1üenilir< Darım
BakanlığıSnca r-6,atlandırılmış e ,erti>ikalandırılmış k-l-8ka6anelerden temin
edilmelidir"
5Ü(ÜTME SISTEMI
<F Peri.o# G
056 6a>talık d3nemi ka9,ar .Bü4ütme '3nemi/" Ciciler to9l-ca bü4ütme küme,inde<
,emirtme küme,leri i8in 6azırlanırlar" B- 9eri4ot i8inde k-l-8kada e4a küme,te 6"50"
1ünlerde 1a1aları ke,ili9 bir 8ok aşıları da 4a9ılmış ol-r"
++
>F Peri.o# G
+" Ha>ta dan ke,ime kadar olan d3nemdir .Semirtme '3nemi/" @alazlar bü4ütme
küme,inden Semirtme küme,ine nakledilirler" &akil ,ıra,ında ka>e,lere -41-n ,a4ıda 9alaz
kon-larak olabilecek za4iatlar 3nlenmelidir" &akil e,na,ında bir ,tre, ol-şacağından
,emirtme küme,leri 6er bakımdan 6azır olmalı e ,tre, >akt3rleri en aza indir1enmelidir"
Stre, >akt3rlerini en aza indirebilmek i8in< 9alazlar ,emirtme küme,ine 1eldiklerinde i8me
,-larında C itamini k-llanılmalıdır" &akilden : ,aat 3nceden 4em< # ,aat 3nceden de ,-
ke,ilmelidir" Erkekler e dişiler karışık olarak ,emirtilir" 'işiler $65$0" 6a>talar< erkekler
##5#7" 6a>talar ara,ında ke,ilerek tüketime ,-n-l-r"
+0
52.2t!e Siste!i D >
He9,i i8eri 5 He9,i dışarı ,i,temidir" (-l-8kadan 8ıkan cicilerin ,ek, a4rımı 4a9ıldıktan
,onra dişiler e erkekler küme,in bü4üklüğüne 13re >arklı e4a a4nı küme,lere ko4-larak
ke,ime kadar b- küme,lerde bakım e be,leme,i 4a9ılır"
KÜMES +AZIRLIĞI E ÜRETIMDE DIKKAT EDILECEK +7S7SLAR H
*I&?)E* H
L *in1 mater4ali< cicilerin ,ei4e,indeki 6aa ,irküla,4on-n-n ol-şabilme,i i8in ,ağlam
e 3r1ülü telden olma,ı 1erekir"
L *in1 8a9ının en az ! metre olma,ı 1erekmektedir"
L *in1ler tam bir daire şeklinde olmalı< k3şeler b-l-nmamalıdır"
L Her bir rin1 i8ine #70 5 !#0 adet cici kon-lmalıdır"
L Her rin1 i8in bir ı,ıtıcı temin edilmeli< ı,ıtıcı rin1in merkezinde b-l-nmalı< altlık
6omojen bir şekilde ,erilmeli e rin1 i8inde 6omojen ,ıcak bir alan ol-şt-r-lmalıdır"
L (-l-8ka6anede işlemleri bitmiş olan cicilerin bü4ütme küme,ine nakli -41-n bir
cici nakil kam4on-4la 4a9ılmalıdır" &akil e,na,ında ı,ı #$5#7
o
C olmalı e m-tlaka
6aalandırma ,i,temi b-l-nmalıdır"
L Bü4ütme küme,ine 4erleştirme e,na,ında ,ıra,ı4la ı,ı< ,- e 4em 6azır olmalıdır"
L Yerleştirme e,na,ında cicilere nazik daranılmalıdır"
+2

L Her :"000 adet cici i8in ek,tra bir reir rin1i ol-şt-rmalı" ?ü8,üz e za4ı> ciciler b-
rin1e kon-lmalıdır" G4rıca b- ciciler i8in iki mi,li 4emlik e ,-l-k kon-lmalı< da6a i4i
ı,ıtılarak onlar i8in 3zel bir ortam ol-şt-r-lmalıdır"
SF %HD%YGCIH
L Her $00 adet cici i8in bir adet ,-l-k k-llanılmalıdır"
L S- 6attı dezen>ekte edilmiş olmalıdır"
L %lk ! 1ün bo4-nca ciciler >azla 6a,,a, old-ğ-ndan i8me ,-4- ile ilae olarak itamin
e mineral erilebilir"
L Ciciler ilk 1eldiğinde X #5: oranında şekerli ,- erilerek ol-şan enerji ka4bının
3nlenme,i 4ol-na 1idilmelidir"
L 'e9odan itibaren bütün 6atta 6er zaman taze ,- b-l-nd-rmalıdır"
L Hindilerde bü4ütme d3neminde 6er bir 9alaz i8in en az !57 cm< be,i d3neminde i,e #5!
cm ,-l-k -z-nl-ğ- ,ağlanmalıdır"
L S-l-klar< ı,ıtıcıdan en az !0 cm" -zaklıkta olmalıdır"
L Cicilerin ,-l-k i8ine düşü9 boğ-lmalarını 3nlemek i8in ,-l-klardaki ,- 4ük,ekliğinin
i4i a4arlanma,ı 1erekmektedir"
L S-4-n d3külerek altlığın ı,lanma,ına en1el ol-nmalı< b-n-n i8in ,-l-k kenar 4ük,ekliği
6indilerin ,ırt ,ei4elerinde olacak şekilde a4arlanmalıdır"
L S-l-klar 1ünlük olarak boşaltılı9 temizlenmeli e belli bir miktar 6areket ettirilerek 4eri
değiştirilmelidir"
00
L Belli aralıklarla ,-lardan n-m-ne alınarak 3zellikle bakteri< nitrat< nitrit e diğer
9atojenler bakımından laborat-ar kontrolleri 4a9ılmalıdır"
YE;H
L Her $00 adet cici i8in bir adet 4emlik ,ağlanmalıdır"
L Hindilerde bü4ütme d3neminde 6er bir 9alaz i8in en az 7 cm< be,i d3neminde i,e !57 cm
4emlik -z-nl-ğ- ,ağlanmalıdır"
L Yemlikler ı,ıtıcıdan en az !0 cm" -zaklıkta olmalıdır"
L Daze 4em temin etmek amacı4la 4emliklerin 6emen dold-r-lma,ı 3nemlidir"
L Yemlik i8ine karışan talaş e 1übreler ,ürekli temizlenmelidir"
L Cici 4emliklerinin 4eri ,ürekli değiştirilerek altlıktaki boz-lma 3nlenmelidir"
L Yemlik kenar 4ük,ekliğinin 9alazların k-r,ak 6iza,ında olma,ı ,ağlanmalıdır"
L %lk 7 6a>ta kırma 9elet 4em erilmeli< :"6a>tadan itibaren 9elet 4eme 1e8ilmelidir"
L $:"1ünden ,onra 4em i8ine 9alaz başına 0<: 1r" 1rit katılarak 4emden 4ararlanma
arttırılmalıdır"
L Hem ra,4on-n i8eriği 6em de bakteri4el b-laşmalara karşı belirli aralıklarla 4emlerden
n-m-ne alınarak 1erekli laborat-ar kontrolleri 4a9tırılmalıdır"
ISID;GH
L Her bir rin1 i8in bir adet ı,ıtıcı k-llanılmalı e 6er ı,ıtıcının doğr- 8alıştığından emin
ol-nmalıdır"
L I,ıtıcılar me,ime 13re küme, zemininden 7:520 cm 4ük,ekliğe kon-lmalı 6indi cicii
,ei4e,indeki ,ıcaklık !05!#
o
CSden başla4arak 6er 6a>ta #5!
o
C azaltılarak $05#0
o
C
,ei4e,ine 1etirilmelidir"
L (üme, i8i ,ıcaklığı ,ürekli kontrol edilmelidir"
L I,ıtıcılardan 1az ka8ağı olmadığından emin ol-nmalıdır"
HGJG)G&'I*;G< &E; JE SICG()I( (B&D*B)=
G5 Sıcaklık 8ok 4ük,ek,e
B5Sıcaklık 8ok düşük,e
C5Haa cere4anı ar,a
'5Sıcaklık i4i i,e
Hindi be,iciliği 4a9arken<
küme,te 4eterli bir 6aalandırma
0$
,ağlanmalıdır" Demiz 6aalı bir ortamda< üc-d-n 1elişme,i e 4emden 4ararlanma artar"
G4nı zamanda küme,teki nemde kontrol edilerek 4ataklık da6a i4i kor-n-r" Halandırma
4eter,iz ol-r,a amon4ak 1azı 8oğalır< 6a4anlarda ,ol-n-m 4ol- 6a,talıklarına karşı
d-4arlılık artar" @alazlarda 13z ta6rişi nedeni4le kı,mi k3rlükler orta4a 8ıkabilir"
Sıcaklık 4ük,elince ciciler 1ü8lükle ,ol-rlar< kanatları düşer e ı,ı ka4nağından ka8arlar"
Haa cere4anı ol-nca da< ciciler belli bir 4ere to9lanırlar" I,ının normal old-ğ- d-r-mda
i,e cicilerin küme, i8indeki dağılımları normal< ra6at e ,erbe,t dağılım i8indedirler"
Bütün 6aalandırma eki9manları k-llanıma 6azır olmalıdır" (üme,te nem oranı X 6:5+0
olmalıdır"
0#
G4dınlatma
LBü4ütme 8emberi başına bir adet $00 [att 1ücünde bir am9-l 4eterli 1elmektedir"
LBe,i4e alınan 6indi küme,lerinde a4dınlatma ,üre,ine ilk 1ün #! ,aatle başlanır e 6er
1ün birer ,aat indirilerek +" 1ünde $6 ,aat a4dınlatma ,üre,i -41-lama,ına 1e8ilir"
LG4dınlatma küme,in 6er 4erinde eşit olacak şekilde 4a9ılmalıdır"
LGşırı a4dınlatma 4a9ılır i,e kanibalizm< 4eter,iz a4dınlatma 4a9ılır i,e 4ığılma ,on-c-
to9l- 3lümler orta4a 8ıkabilir"
BES)E&;E JE BG(I;
Da-k e diğer kanatlılarda old-ğ- 1ibi 4em 1ideri 6indilerde de 1enel 1iderlerin 3nemli
bir kı,mını ol-şt-rmaktadır.Yaklaşık X +0/" Yemden 4ararlanma4ı arttırmak i8in 4em
i8ine 6er bir 6indi i8in 0<: 1r" 1rit katılmalıdır" Be,i4e alınan 6indilere 4-m-rtadan 8ıkıştan
ke,ilme 4aşlarına 13re .$65$0 6a>talık 4aşta ke,imlerde/ :< 4ada .#7 6a>talık 4aşta
ke,imlerde/ 6 >arklı 4em erilmektedir" Yaş ilerledik8e 6indi 9alazlarının 9rotein< itamin
e mineral i6ti4a8larında bir azalma arken enerji i6ti4a8ları 4ük,elmektedir" Bazen 6er 7
6a>tada bir ra,4on değişikliğinin zorl-kları 13z 3nünde b-l-nd-r-ld-ğ-nda ! e 7 >arklı
ra,4on k-llanılabilmektedir" Ha4an mater4ali ne ol-r,a ol,-n< ilk 7 6a>ta i8inde X#0 6am
9rotein i8eren başlan1ı8 bü4ütme ra,4onları k-llanılmalı< ,onraki 7 6a>talık d3nemde X #6
6am 9rotein i8eren bü4ütme ra,4on- k-llanılmalıdır" 'a6a ,onraki 1elişme d3neminde 7Ser
6a>talık d3nemlerde ,ıra,ı4laN ##< $2< $6": e $7 6am 9rotein i8eren ra,4onlarla
4emlenmelidir"
Entan,i> 6indi 4etiştiriciliğinde 3zel 4a9ılmış 6indi ,ana4i 4emi k-llanılmalıdır" Yem 9elet
>orm-nda< kalite,i i4i< kola4 4-t-lacak >ormda olmalıdır" Yemler e 4emleme ,i,temlerinin
tümü kü> olmama,ı bakımından kontrol edilmelidir" Hem ra,4on-n i8eriği 6em de
0!
bakterilere karşı< 4emlerden belirli aralıklarla n-m-ne alınarak 1erekli laborat-ar
kontrolleri 4a9ılmalıdır"
Hindilerde Bü4ütme e Semirtme d3nemleri mec-tt-r" Bü4ütme 056" 6a>ta ara,ındadır"
Semirtme d3nemi i,e +" 6a>ta ile ke,im ara,ındaki d3nemdir" Hindilerde ke,im 4aşı .$65#7
6a>ta/< ta-k etlik 9ili8lerine .:56 6a>ta/ oranla -z-n old-ğ-ndan 4em tüketimleri old-k8a
>azladır" B- 1ün 4etiştirilen kültür ırkı 6indiler< iri e kü8ük bo4 olmak üzere iki 1r-9ta
değerlendirilebilir" Her iki ti9 i8in ideal ke,im 4aşı erkeklerde #!5#7" 6a>ta< dişilerde i,e
$65$+" 6a>talardır" B- ,ürede< entan,i> şartlarda iri bo4 erkek 6indiler #05## k1< dişi
6indiler 25$0 k1 canlı ağırlığa -laşmaktadır" Gğır ırk 6indilerin erkekleri ## 6a>tada :!":
k1< dişileri i,e $6" 6a>tada #7 k1 4em tüketmektedirler" (ü8ük bo4 6indilerde a4nı
d3nemlerde erkekler 65+ k1< dişiler i,e !57 k1 canlı ağırlığa -laşmaktadırlar"
(ültür ırkı broiler 6indilerde #<65#<+ k1 lık 4em tüketimi ile $ k1 canlı ağırlık artışı
,ağlanabilmektedir"
Hindilerin be,in maddeleri 1erek,inimleriN 4aş< canlı ağırlık< canlı ağırlık artışı< 8ere
,ıcaklığı e 6a4anların aktiitelerine bağlı olarak değişmektedir" Hindi 9alazlarının 1en8
4aştaki enerji 1erek,inimleri< broiler 9ili8ler kadar 4ük,ek değildir" Gncak broiler 9ili8lere
13re 9rotein 1erek,inimleri 4ük,ektir" Hindilerde 4aş ilerledik8e 9rotein i6ti4a8ları azalır
b-n-n 4erine enerji i6ti4acı artar< ke,im d3nemine 4aklaştık8a 4emdeki 9rotein ,ei4e,i #0
6a>tadan ,onra X $7Se kadar düşürülürken enerji ,ei4e,i a4nı d3nemde !!00 kcalOk1 ;E
değerine kadar 4ük,elir" Canlı ağırlık artışı erkek 9alazlarda #7"< dişi 9alazlarda $6" 6a>tada
en 4ük,ek düze4ine -laşmakta< da6a ,onraki d3nemlerde i,e 4aaş 4aaş azalmaktadır"
Hindilerde normal be,leme 9ro1ramı 3nerilmekle birlikte< 1eciktirilmiş 1elişme 4ada tela>i
bü4üme,ide 4a9ılabilmektedir" Bü4üme d3neminde belli bir ,üre 4eter,iz be,lenme4i
takiben< den1eli ra,4onlarla 4eterli be,leme -41-lanan 6a4anlarda 13rülen bir ola4dır" B-
-41-lamada bü4üme bilerek 1enetik 9otan,i4elin altında t-t-lmakta e 6a4anlar ,erbe,t
bir şekilde 4emleme4e tabi t-t-ld-klarında bü4üme ni,9eti e 4emden 4ararlanmada 6ızlı
bir artış olmaktadır" ?eciktirilmiş 1elişmede birinci aşamada< 4emin be,in madde i8eriği
e4a 4em miktarı ,ınırlandırılarak 1elişme 4aaşlatılır" %kinci aşamada i,e 1eciktirilen
1elişme tela>i edilerek 6a4anlar 9azarlama 4aşına kadar 6ede> ke,im ağırlığına -laştırılır"
B34lece 4emden ta,arr-> edilerek 4emden 4ararlanma i4ileştirilmiş ol-r" Başlan1ı8taki
8alışmalarda 4ük,ek 9roteinli başlama 4eminden ta,arr-> etme amacı 3n 9landa iken da6a
07
,onra 6ızlı 1elişmenin 1etirdiği a4ak5bacak k-,-rları< 13ğü, 3demi e 4ük,ek 3lüm oranı
1ibi ,or-nların azaltılma,ı da 6ede>lenmektedir" Hindilerde değişik 4em miktarı e4a
9rotein ,ınırlama,ının 4a9ıldığı 8alışmaların karşılaştırıldığı bir araştırmada< ,ınırlı
4emleme ile erken 4aşlarda 1elişmenin 1eciktirilme,inin 9azarlama 4aşındaki 4emden
4aralanma oranını kontrol 1r-b-na 13re X !5$0 ara,ında i4ileştirdiği bildirilmiş olma,ına
rağmen bazı 8alışmalarda beklenen ,on-8 alınamamıştır"
0:
(ESI; H
(e,imden 0 ,aat 3nceden 4em e ! ,aat 3nceden ,- ke,ilmelidir" (e,im e 4olma -41-n
şekilde 4a9ılmalıdır< ak,i takdirde et e deri 13rünüşünde boz-lma4a neden olabilir" (e,im
aşamalarıN şoklama< ke,im< ı,latma.6aşlama/ e 4olma dır" Coklama 4a9ılarak ke,imin
da6a in,ani bir 13rünüm kazanma,ı e kanın da6a >azla akma,ı ,ağlanarak etin ,ertleşme,i
azaltılırH (e,im işleminde ka>a,ının 6emen altında boğaz ke,iminde 7: derecelik bir a8ı
4a9acak şekilde ke,ilir" Hemen e bol miktarda kan akma,ı ke,imin doğr- 4a9ıldığını
13,terir" (e,imden ,onra $<: P # dakika kanın akma,ına izin erilir" Sonra 6indiler :#5:7 C
,ıcaklıktaki ,-da :0560 ,ani4e t-t-l-r e 4olma işlemine 1e8ilir"
+ASTALIKLARA KAR$I TED5IRLER
Yetiştiricilikte e,a, kaideN 6a4anları daima ,ı66atli e canlı t-tmaktır" Anemli olan
6a,talık 1elmeden 1erekli tedbirlerin alınma,ıdır" S3z kon-,- tedbirlerle il1ili olarakN ana8
e 9alazlar a4rı küme,lerde be,lenmelidir" Hindi 4etiştirilecek b3l1ede başka 6i8 bir
kanatlı 6a4an olmamalıdır" 'amızlık 4-m-rta e 9alazlar m-tlaka 6a,talık,ız ,ürülerden
alınmalıdır"
(üme,ler boşaltıldığında ,odalı ,- ile 4ıkanmalı< badana e dezen>ekte edilmelidir" Demiz
4em k-llanılmalı< kü>lü e ba4at 4em k-llanılmamalıdır" (üme,lere ka9a,itelerinin
üzerinde 6a4an kon-lmamalıdır"
(or-4-c- aşılar zamanında 4a9ılmalıdır" Ha,talıktan 3len 6a4anlar 4a 4akılmalı e4a
üzerlerine kire8 ,er9ilerek to9rağa 13mülmelidir" (üme, 1irişlerinde toz kire8 e
dezen>ektanlı ,- b-l-nd-r-lmalı< küme, bakıcıları dışında 4abancı kişilerin küme,lere
1irişleri en1ellenmelidir" Her küme,in a4rı bakıcı,ı olma,ı 6ij4en a8ı,ından 1ereklidir"
Kaman zaman ,-larına kor-4-c- olarak itamin e4a antibi4otik türü ila8lar kon-lmalıdır"
06
GCI)G;G @*B?*G;I
$"?ün D"*"D Gkti> B-r-nO?3z< damla,ı< ,9re4< i8me ,-4-
+"?ün &' Gkti> B-r-nO?3z< damla,ı< ,9re4< i8me ,-4-
#$5#7"?ün &' Gkti> B-r-nO?3z< damla,ı< ,9re4< i8me ,-4-
!75!6"?ün D"*"D" Gkti> B-r-nO?3z< damla,ı< ,9re4< i8me ,-4-
:0560"?ün &' Gkti> B-r-nO?3z< damla,ı< ,9re4< i8me ,-4-
60"?ün @BQI&E Gkti> (anata iğne batırma
&ot H Gşılama 9ro1ramları b3l1e,el 6a,talık ri,klerine 13re a4arlanmalıdır"
(=;ES YBEF&)FEF
Erkek 5 'işi 056" Ha>ta 25$0 GdetO;#
'işi +5$0" Ha>ta 7<0 GdetO;#
Erkek +5#7" Ha>ta #<0 GdetO;#
(arışık 056" Ha>ta 25$0 GdetO;#
(arışık +5#7" Ha>ta 7<7 GdetO;#
0+
(ERLİ CEİZ ÜRETİMİ FİZİ5İLİTE 9ALI$MASI
(ERLİ 9E$İT İ9 CEİZ
ERİM TA5L/S7
ARALIK MESAFE (M) AĞAÇ/Da YAŞ
İÇ VERİM
KG/AĞAÇ KG/Da
8 x 8 15
5-7 2,7-5 4-75
8-1 5,!-8 8-12
11-
15
1-2!,! 15-!5
1"-
2
28-" 42-#
$ 'E(G* GCI)I CEJ%K (G@G;G BGHÇES% 0L0 ; G*G)I()I $: F%'G&
=*ED%; F%K%B%)%DES%
G5 (F*F)FC ?%'E*)E*%
MİKTAR
BİRİM
FİYAT
TOPLA
M
FİYAT
DİKE$Lİ %EL 4 ME%RE
8,5
%L !4
S&RME VE %IRMIKLAMA 1 DEKAR 4 %L 4
Ç'K'R AÇILMASI 15 ADE% ! %L 45
FİDA$ (EDELİ 15 ADE% 11 %L 1"5
DİKİM 15 ADE% 2,5 %L !7,5
%EMEL G&(RELEME
15 ADE% ()ER FİDA$A 4
%E$EKE ÇİF%LİK G&(RESİ) 4,5 %L "7,5
DAMLAMA S'LAMA 125
KURULUŞ GİDERLERİ
TOPLAMI 82
B5 BG(I; JE HGSGD
?%'E*)E*%
ÇA*ALAMA, S'LAMA,
G&(RELEME VE ('DAMA 1 DEKAR 12 %L 12
)ASA% İÇİ$ GİDER 1 DEKAR " %L "
BAKIM GİDERİ
TOPLAMI 18
C5 %Ç ;EYJE 'EEE*%
YAŞ Kg/Da
BİRİM
FİYAT
TUTAR
00
5-7 4-75 15 %L "
8-1 8-12 15 %L 12
11-15 15-!5 15 %L 225
1"-2 42-# 15 %L "!
KURULUŞ GİDERLERİ
TOPLAMI
82
BAKIM GİDERLERİ (1-8.
YILLAR ARASI)
8 YIL 12 #"
HASAT İÇİ GİDER (!-
8. YILLAR ARASIDA)
4 YIL " 24
1-8. YILLAR ARASI
TOPLAM GİDERLER
22
"- İÇ MEY#E DE$ERİ %RETİM
BİRİM
FİYAT
TUTAR
!. YILDA 4 K+ 15 %L "
&. YILDA 5 K+ 15 %L 75
'. YILDA 75 K+ 15 %L 1125
8. YILDA 8 K+ 15 %L 1,2
DE$ER TOPLAMI !"75
?E)%* TUTAR
8. YIL MEY#E DE$ERİ
TOPLAMI
1,2
8. YIL GİDERLER 18

8. YIL ET GELİR 1,2
YI))I( &G(%D G(I;I
YIL 1 2 ! 4 5 " 7 8
GİDER
-
82

-
12

-12 -12 -12
-
18

-
18

-18 -18
GELİR
"

75

1,12
5
1,2

$E% AKIM
-
82

-
12

-12 -12 -12 42

57

#45 1,2

K%M%LATİF ET
AKIM
-
82

-
#4

-
1,"

-
1,18

-
1,!

-
88

-
!1

"!5 1,"5
5
02
%Ç JE*%;
B*G&I.I*
*/
?E*%
A'E;E
S=*ES%
14,"#1- ",!2 YIL
20
%S(B&DB B*G&I
ET
BUG%
K%
DE$ER
(P#)
"- 748,!
8- 5!,"
1- !42,#!
12- 182,5
14- 4!,4
İT+AL CEİZ ÜRETİMİ FİZİ5İLİTE 9ALI$MASI
%DHG) ÇEC%D %Ç CEJ%K
JE*%; DGB)BSF
ARALIK MESAFE
(M)
AĞAÇ/D
a
YAŞ
İÇ VERİM
K+/AĞA
Ç
K+/Da
7 x 7 2
5-7 !,7-7,5 75-15
8-1 1-15
2-
!
11-
15
18-!5
!"-
7
1"-
2
4-7
8-
14
$ 'E(G* GCI)I CEJ%K (G@G;G BGHÇES% 0L0 ; I)E $: F%'G& =*ED%;
F%K%B%)%DES%
G5 (F*F)FC ?%'E*)E*% MİKTAR
BİRİM
FİYAT
TOPLA
M
FİYAT
DİKE$Lİ %EL 4 ME%RE
8,5
%L
!4
S&RME VE %IRMIKLAMA 1 DEKAR 4 %L 4
Ç'K'R AÇILMASI 2 ADE% ! %L "
FİDA$ (EDELİ 2 ADE% 15 %L !
DİKİM 2 ADE% 2,5 %L 5
%EMEL G&(RELEME
15 ADE% ()ER FİDA$A 4
%E$EKE ÇİF%LİK G&(RESİ)
4,5 %L #
DAMLAMA S'LAMA 125
KURULUŞ GİDERLERİ
TOPLAMI
1,5
B5 BG(I; JE HGSGD
?%'E*)E*%

ÇA*ALAMA, S'LAMA,
G&(RELEME VE ('DAMA
1 DEKAR 12 %L 12
)ASA% İÇİ$ GİDER 1 DEKAR " %L "
BAKIM GİDERİ
TOPLAMI
18
C5 %Ç ;EYJE 'EEE*%
YAŞ Kg/Da
BİRİM
FİYAT
TUTAR
5-7 75-15 15 %L 1,125-
2$
2,25
8-1 2-! 15 %L
!,-
4,5
11-15 !"-7 15 %L
5,4-
1,5
1"-2 8-14 15 %L
12,-
21,
KURULUŞ GİDERLERİ TOPLAMI
1,
5
BAKIM GİDERLERİ (1-8. YILLAR
ARASI)
8 YIL 12 #"
HASAT İÇİ GİDER (!-8.
YILLAR ARASIDA)
4 YIL " 24
1-8. YILLAR ARASI TOPLAM
GİDERLER

2,2
5
"- İÇ MEY#E DE$ERİ %RETİM
BİRİM
FİYAT
TUT
AR
!. YILDA 75 K+ 15 %L
1,12
5
&. YILDA 1 K+ 15 %L
1,5

'. YILDA 15 K+ 15 %L
2,25

8. YILDA 2 K+ 15 %L
!,

DE$ER TOPLAMI
7,87
5
GELİR
TUT
AR
8. YIL MEY#E DE$ERİ
TOPLAMI

!,

8. YIL GİDERLER TOPLAMI 18

8. YIL ET GELİR
2,82

YILLIK AKİT AKIMI
YIL 1 2 ! 4 5 " 7 8
GİDER
-
1,
5
-12 -12 -12 -12
-
18
-
18
-
18
-
18
GELİR 1,12 1,5 2,25 !,
2#
5
$E% AKIM
-
1,
5
-12 -12 -12 -12 #45
1,!2

2,7

2,82

K%M%LATİF ET
AKIM
-
1,
5
-
1,12
5
-
1,24
5
-
1,!"
5
-
1,48
5
-
54
78
2,85

5,"7

İSKOTO
ORAI
ET
BUG%K%
DE$ER
(P#)
"- !!"1,87
8- 2,8!,#
1- 2,!24,28
12- 1,#1,8
14- 1,55!,!"
4/4/5A EKİMİ
2!
İÇ #ERİM
ORAI
(IRR)
GERİ (DEME
S%RESİ
28,#5- 5,4 YIL
27
JBJBBG &E'%*M
Gnaatanı Gmerika]nın Grizona e Cali>ornia e4aletleri ile ;ek,ika]nın Sonora Ç3lü
olan< 6er zaman 4eşil<$005#00 4ıllık 3mre ,a6i9 8alı >orm-nda bir 83l bitki,idir" %lk olarak
$+02 4ılında %tal4an *a6i9 Claijero tara>ından tanımlanmıştır" Bizde i,e ke8i>ındığı olarak
bilinmektedir"
JBJBBG (F))G&I; G)G&)G*I
Yük,ek 6ız e ,ıcaklıkta 8alışan makineler i8in 4ağla4ıcı madde olarak ra>ine
edilmek,izin k-llanım 3zelliğine ,a6i9tir" Çok 6a,,a, makinelerin 4ağlanma,ında
k-llanılabilecek kadar incedir" Yük,ek 6araret e ba,ınca da4anıklı 3zelliği ile 4emek e
kızartmalarda kan,erojen olma4an tek 4ağ" Ham 4ağ olarak< -za4< kara< deniz e 6aa
ara8larında motor 4ağı olarak k-llanıldığında #00 bin kilometre 4ağ değiştirmeden 4ol
aldırabilmektedir" Gra8ların 4akıtına 4üzde : e 4üzde #0 4akıt katkı madde,i olarak
kon-ld-ğ-nda ! kat 9er>orman, ,ağlamaktadır"
(alite,i nedeni4le 6ızla temel kozmetik madde,i 6aline de 1elmiştir" Gcılaşma e
boz-lma4a karşı da4anıklı olma,ı nedeni4le deri üzerinde 6oş bir 6i, ol-şt-rmaktadır"
Demel madde olarak Jojoba k-llanılmış şam9-an< ,a8 be,le4icileri< ,a8 ,9re4leri< üc-t e
ban4o 4ağları< el lo,4onları< nemlendiriciler< 1üneş 4ağları< mak4aj temizle4icileri< r-jlar<
temizleme kremleri 1ibi bir8ok ürün Gmerika e Gr-9a ülkelerinde ,atılı4or" #: metre4e
kadar inen k3kleri4le eroz4on- e 83lleşme4i 3nlediği 1ibi< b-ğda4 da6i ekileme4en kır,al
e $#00 metre4e kadar k-llanılama4an en1ebeli arazileri ekonomi4e kazandıracak
nitelikteki b- ürün %,rail başta olmak üzere dün4anın bir 8ok ülke,inde 4etiştirili4or"
2:
JBJBBG B%D(%SE) AKE))%()E*%
Jojoba $2!! 4ılında to6-m-ndaki m-m-n 4a9ı,ına benzer 4ağın< diğer bitkilerdekinden
>arklı old-ğ- te,9it edilmiştir" 6005$#00m 4ük,ekliklerde e $ dekar alanda $+:5#00 bitki
4etişebilmektedir" Ekiminden #50 4ıl ,onra >a4dalanılabilmektedir" Do9rak ,e8iciliği
4okt-r< 8orak 4erlerde bü4ü4ebilir" Fakat don ola4ı ke,inlikle olmama,ı 1erekir" Yıllık
:00mm 4ağış< i4i bir erim i8in 4eterlidir" %deal olarak Gkdeniz iklimini ,eer" (ı,a ,üreli
.5:/5.52/
o
c düşük ,ıcaklıklara da4anıklıdır" Gnte9>ı,tığı 1ibi iki eciklidirN 4ani erkek ağa8
e dişi ağa8 di4e iki ti9i ardır" Jojoba 8i8ekleri 4abancı tozlanırN tozlanma rüz1ar< b3cek
e k-şlarla ol-r" Jojoba< to6-m e4a 4arı od-n 8elikleri ile 8oğaltılır" Cali>orniaSda $": U
!m aralıkla dikilmektedir"
JBJBBG HG&?% BA)?E)E*'E YED%C%*M
Jojoba bitki,i Dürki4e tarımı i8in alternati> olabilecek bir ürün" Ya9ılan araştırmalar<
jojoba üretimi i8in Gkdeniz< E1e e ?üne4doğ- Gnadol- b3l1elerindeki >akir e 8orak
arazileri -41-n ekim alanları olarak 13,teri4or" Başta G"B"'"< %,rail e ;ek,ika olmak
üzere G-,tral4a< Grjantin< Brezil4a< @ara1-a4< Jenez-ella< )ib4a< ;ı,ır< S-dan< (-e4t<
Hindi,tan< &ijer4a< (en4a< Ja9on4a e Gr-9a Birliği =lkeleri< Jojoba 4etiştiriciliği
kon-,-nda 6er türlü imkanı değerlendirmektedir" Hatta Ja9on4a iklimi elermediği i8in
jojoba4ı kendi to9raklarında üretememe,ine karşın< Gmerika e ;ek,ikaSda b- bitki4i
üreten tarım alanlarını ,atın almış d-r-mda"
26
JBJBBG E(%;%&'E B%)%&;ES% ?E*E(E& A&E;)% B%)?%)E*
Jojoba to6-mlarında X:0 oranında 4ağ b-l-nmaktadır"
P Bir jojoba bitki,indenN
P : 4aşında 4arım kilo<
P $# 4aşında #": kilo<
P #: 4aşında $7 k1 to6-m elde edilir"
P %lk erimde $ bitkiden !:05600 1 4ağ elde edilebilir
P # ila 0 4ıl ,onra ilk erimi erir
P Do9rak işleme e 8itleme .o9,i4onel/ 6ari8 6i8bir ma,ra>ı 4okt-r
P Yağının ra>ine edilme,ine 1erek 4okt-r
P Yağını 8ıkarma,ı ba,it e ze4tin4ağı 8ıkarılma 43ntemleri4le benzerlik
13,termektedir
P E4lül5Ekim a4larında ekilme,i 3nerilir
P G4rıca ,-lanma,ı zar-ri değildir
P Ekilen bitkilerde X!5+ ara,ı erkek 8ıkma ola,ılığı ardır
JBJBBG DGH;%&% JE*%;
< De1&r Ar&zi 5it1i eri!i eri! S2resi
!00 Bitki ekilir $+:5#00 bitkiden erim
alınır
# ila 0 4ıl ,onra ilk erim
alınır
$#: ila 7:0 k1" to6-m
8ıkarılır
+:5##: k1" ara,ı 4ağ elde
edilir
%lk erimden ,onra
to6-mlanarak ,ürekli erim
alınır
2+
JBJBBG DBHF; DE'G*%( JE F%YGD)G*I
Jojoba to6-m- i8 e dış 9i4a,ada da to6-m b-lmak mümkündür" Azel ,ekt3rde Jojoba
ekimi 4a9an< 4ağını işle4en e to6-m temin eden $6 işletme mec-tt-r" ;ec-t olarak
to6-m-n-n tane,i ta6mini $<: D)Sdir" Do6-m ekilme,i 6alinde ilk erim !57 ,ene i8ine
alınabili4or" %lk başla4anlar i8in :05$00 >idan mak-l bir 1irişim olabilir" %ki 4aşında bir >ide
i8in i,e tane,ine $# D) ciarı bir 3deme 4a9ılma,ı 1ereki4or" Fide ekiminde i,e $5# ,onra
ilk erim alınabili4or"
JBJBBG @%YGSG F%YGDI
;ec-t olarak Jojoba 4ağının ta6mini kilo,- $:05$00 D)Sden ,atışa ,-n-labilmektedir"
Yağının ton- ta6mini 70005:000 dolardan alıcı b-lmaktadır" Fi4atlar ülkelere e alıcı4a
13re değişiklik arz etmektedir"
JBJBBG @%YGSG DG)EB%
'elet alım 1aranti,i ermi4or >akat en k3tü i6timalle internette da6i ,atış ilanı ermeniz
alıcı b-lmanız i8in 4eterli olacaktır" Arneğin< aaa",a6ibinden"com .eba4/ ,ite,inde arama
motor-na Jojoba 4ağı 4azı9 tale9 etmeniz d-r-m-nda mec-t >i4atlara -laşabilir a4nı
zamanda ,atış i8in ilan erebilir,iniz" =rüne olan tale9te ke,inlikle ,ıkıntı 4okt-r" Jojoba
4ağı işle4en $6 te,i,den birine .3rneğin B,mani4e Darım e Fidancılık De,i,leri/ üretilen
4ağ ,atılabilir" Jojoba 4ağına 4ıllık $00 bin ile #00 bin ton dola4ında tale9 ardır
'ün4adaki mec-t üretim $0005#000 tond-r"
20
D*C! BA)?ES%&'E &E*E)E* E(%; %Ç%& FY?F&'F*M
Grazi 4a9ı,ının konan,i4onel tarıma eleriş,iz old-ğ- 4erlerde Jojoba ekimi
4a9ılabildiğinden 3türü< kıra8 to9raklarda e 4ama8lara doğr- ekim 4a9ılma,ı da6a mak-l
13rünmektedir" B- 8er8eede Cırnak< Batman< Siirt e ;ardin illeri 1enelinde< don
ola4ının 4aşanmadığı e Gkdeniz iklimine en 4akın b3l1elerde 4etiştirilme,i mak-ldür"
G*GK% DGHS%S%
%l Çere Brman ;üdürlükleri 72 4ıllığına ekim i8in arazi kiralamaktadır" G4rıca ;illi
Emlak a4nı şekilde 6azine arazilerini Jojoba ekimi i8in 72 4ıllığına kirala4abilir" ;illi
EmlakStan kira bedeli 3denmek,izin arazi ta6,i, edilebilir" B- 6-,-,ta ekim i8in arazi
ta6,i, baş-r-,-nda b-l-n-lma,ı 1erekmektedir"
22

İÇİNDEKİLER
Projenin Fizibilitesi.....................................................................................................................7 Yıllık elde edilecek süt verimleri...............................................................................................7 Buzağıların süt tüketimi............................................................................................................7 Yıllık değerlendirilebilir ( satılabilir ) süt miktarları.................................................................8 Sütün değerlendirilmesi.............................................................................................................8 Yıllık süt verimleri gelirleri.......................................................................................................9 DAMIZLIK SÜT SIĞIRCILIĞI GELİR GİDER ANALİZİ....................................................10 Verim Değerlendirmeleri..........................................................................................................10 Döl ( yavru ) verimleri gelirleri...............................................................................................10 Yıllık değerlendirilebilir döl ( yavru - hayvan ) verimleri.......................................................10 Yıllık döl verimleri gelirleri....................................................................................................11 Süt sığırcılığı gübre verimi değeri ve değerlendirilmesi..........................................................12 DAMIZLIK SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETME GELİRLERİ........................................................13 İşletme Giderleri Tablosu.........................................................................................................13 SÜT SIĞIRCILIĞI GİDERLERİ................................................................................................14 Yatırım giderleri........................................................................................................................14 Damızlık süt sığırı anaç gebe düveler alınması maliyeti..........................................................14 Yapı ve tesislerin maliyetleri...................................................................................................15 Mekanizasyon sistemler ve barınak ekipmanları maliyetleri...................................................16 İletişim ve bilgisayar sistemleri...............................................................................................19 Çok yıllık yem bitkileri üretim alanları tesisi..........................................................................19 Yatırım etüt, planlama, proje hazırlanması..............................................................................20 Beklenmeyen giderler..............................................................................................................20 Yatırım giderleri toplamı.........................................................................................................20 Yatırımların ve yatırım maliyetlerinin yıllara dağılımı............................................................21 SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETME GİDERLERİ.............................................................................21 Yem giderleri.............................................................................................................................21 İşletmede üretilecek yemlerin maliyetleri................................................................................21 İşletmede yem bitkileri üretim maliyetleri...............................................................................22 İşletmede üretilen yem maliyetleri..........................................................................................23

2

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->