KATALONYA'YA SELAM

İngilizce'den Çeviren Jülide JErgüder

ALAN YAYINCILIK : 40 Çağdaş Edebiyat Dizisi : 13 KATALONYA'YA SELAM HOMAGE TO CATALONIA 1938 İngilizce'den Çeviren : Jülide Ergüder Birinci Baskı : Nisan 1985 Dizgi/Baskı: Can Matbaa Kapak Düzeni : PANO GRAFİK

George OrwelI

BLAİR den ORWELLe* Eric Arthur Blair, 1903 yılında, İngilizler'in hâkimiyeti altındaki Bengal'de (Hindistan) Motihari de doğdu. Richard Walmes-ley Blair ile İda Mabel Limouzin'in ikinci çocuklarıydı. Orwell doğduğunda 46 yaşında olan babası, Hindistan Sivil Servisi'nin Uyuşturucu Bölümü nde vazifeliydi. Eric Blair dört yaşında iken aile İngiltere'ye dönerek Hen-ley'e yerleşti. Babası kısa sürede Hindistan'a geri gitti ve 1912'de emekli oluncaya kadar orada çalışmaya devam etti. Dolayısıyla Orwell, daha sonraları kaydettiği gibi, babasını sekiz yaşından önce çok az görebildi. Kocasından sekiz yaş genç olan annesi, 1908'de üçüncü çocuklarını dünyaya getirdi. Böylece Blair ailesi, 5'er yıl arayla iki kız ve bir erkek çocuğa sahip oluyordu. Eric Blair sekiz yaşında iken, Sussex'deki özel bir hazırlık okuluna başladı. Orwell, beş sene müddetle tatiller dışında tüm zamanını geçirdiği bu okulun, İngiliz sınıf sistemine ilişkin fikirlerini belirlediğini öne sürmüştür. Daha sonra burslu olarak, bir dönem Wellington ve dört buçuk yıl Eton olmak üzere, iki özel ortaokula gitti. Tatil günleri dışında yine hep okuldaydı. Eton'dan ayrıldığı sırada ailesi Oxfordshire'den Suffolk'a taşındı. Hindistan İmparatorluk Polisi'ne katılan Eric Blair, 1922 ilâ 1927 yılları arasında hizmet ettiği Birmanya'da polis eğitimi gördü. İzinli olarak evine geldiği sırada, Birmanya'ya dönmemeye karar verdi. Hindistan İmparatorluk Polisi'nden istifası 1928 yılbaşında yürürlüğe girdi. Bulûğ çağından beri yazar olmayı düşleyen Orwell, İmparatorluk Polis Teşkilâtı'nın böylesi bir meslek için hiç de uygun olmadığını düşünmüştü. Daha sonra cereyan eden hadiseler, Orwell'in bu dönemde emperyalizme hizmet ettiğini (kavradığını ve bu sisteme karşı çıktığını göstermiştir. Blair'in yirmi dört yaşına kadarki hayatını, başlıca, emper5

''İspanya'da döğüşen gönüllüler, bu savaşın anılarını yüreklerinde kötü bir yara gibi taşımışlardır. Çünkü, insan, haklı olduğu halde yenilebileceğini, zorbalığın gayrete boyun eğdireceğini, bazen cesaretin kendi kendisinin ödülü olmadığını İspanya'da öğrenmiştir.'''
Albert Camus

yalist Britanya'nın yönetici orta sınıfında bir yer edinmesi için elzem eğitim belirlemiştir. Ana ve baba tarafından ailesi, Hindistan ve Birmanya'da uzun seneler yaşamış, laskerî, idarî ve ticarî alanda hizmet vermişti. Yetişkin yıllarındaki yaşantısı ta-mamiyle bu çerçeve içinde geçti. Bir anayurt üssü ve yönetici yetiştiren okullar ağından oluşan İngiltere'deki hayatı ise, olağan bir aile yaşamından mahrum yıllar anlamına geliyordu. 1927'de bu çerçeveyi kırdığında, kendini hayatının üçte ikisini geçirdiği İngiltere'de buldu. Ancak tüm bu zaman, belirli türden ilişkiler bütününün, pek,.seyrek, olarak da aile durumunun, ta-iiımladığı kurumlar içinde geçmişti. Britanya'da yirminci yüzyılın ilk yarısında, benzer', bir birikim ve maziye sahip erkeklerin siyasi ve kültürel eğemenliği öylesine belirgindi ki, Orwell'in yeyetişmesi genellikle olağan ve usulüne uygun olarak vasıflandırılabilir. Bir başka ifadeyle, Britanya'daki' çoğu insanın hayatı da dahil bir çok önemli yönden bu garip hattâ yabancı idi. Or-well'in bundan sonraki dokuz yılını incelerken, bu noktanın ha-tırlanması ve vurgulanması gerekir. Çünkü, tüm bu unsurları» baliğ olduğu şey, yeni bir toplumsal ilişkiler ağının kurulması ve önemli bir bağlamda, yeni bir toplum kimliğinin yaratılması dır. bu Blair'in Orwell'e evriminde dönüm noktasıdır. İlk İlk kopuşun nedenlerii kuşkusuz hayli karmaşık olmakla birlikte, iki unsur çok aşikârdır. Büyüme çağında yazar olma arzu-su nekadar berrak berrak idiyse, yaptığı işin uygunsuz bir meslek olduğu fikride zamanla oluşmuştu. Değişiminin sonunda, emper-yalizmin kötü bir şey olduğunu yazıyordu; işinden ne kadar ça-buk ayrılırsa o kadar iyi bir şey yapmış! olacaktı (CEJL, I, 236). Henüz emperyalizmin hizmetinde iken tepkisi daha karmaşıktı. daha sonraları gözlemlediği üzere, hizmetinde olduğu imparatorluğa duyduğu nefret ile imparatorluğa karşı olan yerli halka ka duyduğu öfke arasında sıkışıp kalıyor; ve bu, ivedi işini zorlaş-tırıyordu. Teorik olarak, tamamiyle Birmanyalılar'dan yana ve tamamiyle onları ezen İngilizlere karşı olduğunu söylüyordu. fiiliyatta ise, hem emperyalizmin kirli işlerini reddediyor hem de onun içinde yer alıyordu. Hayatının geri kalan kısmı incelendiğinde, bu karmaşık tep-kinin bazı bölümleri anlaşılabilir. Kopuş anında hâlâ can alıcı olan bir husus da, onun İngiltere ile, yani tanıdığı ve ait olduğu ancak, soyutlama hariç, başka yönlerden hiç bilmediği bir toplumla olan kararsız ve bulanık ilişkisidir. Bu yüzden, İmparator6

luk Polisi'nden ayrılması ve aynı sınıf ağı içinde yaşamak üzere İngiltere'ye yerleşmesi mümkündü. Sadece emperyalizmin açık tezahürlerine tepki gösteriyor olsaydı, böyle davranması olağan da sayılırdı. Lâkin, İngiltere ile olan ilişki meselesi daha da na-ziktl Serbest kalışının ilk altı. ayında Blair'ln fiilen yaptığı şey, Londra'nın Doğu Ucu'nu keşif seferine çıkmak, İngiliz yoksul sınıfını tanımak oldu. Notting Hill'de bir odayı hareket üssü olarak tuttu. Sonra, 1928 ilkbaharında, Paris'in işçi mahallesinde bir oda kiraladı. Notting Holl'de aynı caddede ikamet etmiş olan sevgili teyzesi Nellie Limouzin, Orwell'in on sekiz aylık kalış süresi boyunca Paris'te bulunuyordu. Doğu Ucu'na yaptığı sefer, sonraları onun sık sık yenileyeceği bir tür oldu: sıradan İngiliz'i keşfetme yolculuğu. Yeni hayatının iki buçuk senesi bir bütün olarak alınırsa, onun yazar olanak kendini tanıtmasındaki ana dürtüyü anlama imkânı doğar. Bu açıdan, Paris'in seçilmesi döneminin tipik bir özelliğidir. On yıl sonra, 1920'lerin Parisi'nin «sanatçılar, yazarlar, öğrenciler, sanat meraklıları, seyyahlar, ayyaşlar ve benzeri görülmedik basit âvâreler tarafından istilâ edilmişti..., şehrin bazı semtlerinde sözde sanatçı sayısı, fiilen, çalışan nüfustan daha çok idi»; «sonra bu tabaka yeni bir Buz Çağı misali çözülüverdi, kozmopolit sanatçı kalabalığı da yok oluverdi» diye yazdı (OEJL, I, 493). Bir zamanlar bir parçasını oluşturduğu bir olgunun horlayıcı ve yozlaşan şartlarında yazma tutkusuna, deneyiminin pek çok evresinde karakteristik olan bu alışkanlığa, dikkat etmemiz gerekir. Paris'te iken, sonradan kaybolan, iki roman yazdı; Fransızca ve İngilizce bazı makaleler yayınladı. Zatürre oldu, on hafta kadar bulaşıkçı ve mutfak hizmetlisi olarak çalıştı, sonra da 1929 yılının sonunda İngiltere'ye döndü. İzleyen iki buçuk yıl boyunca, kendisini farklı temelde bir yazar olarak kabul ettirmeye çalıştı. Yazmak için ebeveyninin Suffolktaki evini kullandı; ara sıra makale yazarak ve öğretmenlik yaparak para kazandı. Kendi seçimi olmaksızın «Down and Out in Paris and London» (Paris ve Londra'da Perperişan) adı verilen ilk kitabının çeşitli uyarlamalarını hazırladı. «Perperişan yerine bulaşıkçı'yı tercih ederdim.» diyor. (CEJL, I, 107). Kitap tecrübelerinin yazıya dökülmesiydi, ama «herkes için aynı şey geçerliyse, müsteâr adla yayınlanmasını» yeğleyeceğini belirtti. Kitabın neşri sırasında hayatım öğretmenlik ederek kazandığı için, bir yerde bu tercihi anlamak mümkün. Ancak, isim sorunu,

7

Nisan ayında. serserilerle. onbaşı. bayatının geri kalan kısmında devam edecek siyasî yazarlığım işaret ediyordu. Onun antikomıünizmini olumlu yönde bileyen şey. kesin olarak oluşmuştu. bütün yaz ve sonbahar boyunca kitabını yazdı. bir vergi tahsildarının kızı. I. devrimci sosyalist oldu. sınırlı da olsa. afyonkeşlerle işçi mahallelerinde yaşıyordu. esas olarak yoksulluk ve buhran dönemi öykülerine dayanıyordu. izleyen ilki veya üç yıl için.» (CEJL. Giderek daha uzun dönemler baba evinden uzakta yaşamaya başladı. Madrid'deki Uluslararası Tugay'a katılmaya çalışmıştı. sonra teğmen oldu. Mayıs ortalarında yaralandı. Sol Kitap Klübü adına. ve belki de. (Par-tido Obrero de Unification Marxista) milisine katıldı. Komü-nist-POUM rekabetini doğrudan yaşamasıdır. Marxizm olarak bildikleri dahil. sonbaharın sonuna doğru. Haziran'da evlendi. Onvell'in yazar ve gazeteci olarak bu yıllarda kazandığı şöhreti. The Road to Wigan Pier'de (Wigan Rıhtımına Giden Yol) yeni bir tasarıya girişini. tecrübî olarak Birmanya gibi çok uzak bir dünyadan taşıdığı haberlerdi. esas olarak. Keşif seferleri ve inandırıcı haberleri ona.daha önemlisi kimlik meselesi. bilinçli olarak ve tekrar tekrar onların dışına çıktı. Şubat ve Mart aylarında. sınıf ve sosyalizm üzerine bir makale olarak düzenlenmiştir. İspanya buhranında yine de Uluslararası Tugay'a katılmaya gayret etti. onun. Fakat Temmuz'da İspanyol İç Savaşı patlak verdi. Haziran'da Fransa'ya kaçtı. çünkü bağlanabileceği Sovyet çizgisindeki komünizmi uzun seneler önce reddetmişti. Artık Eric ve Eileen Blair idiler ama. Wellington'daki (Hertfordshire) bir köy dükkânına taşındı. yoksul ve işsizlerin dünyasında araştırma. Down and Out in Paris and London'un yayınlanmasına ilişkin meseleleri tartışırlarken. kitabın ilk bölümünde ondan talep edilen zaten çok iyi yapabildiği rapor türünde iken. Önce ortodoks ilişkilerini kopardı. zorluklarla dolu bir geçiş devrinden sonra. sonra da. ilk olarak ABD'de yayınlandı. savaşmak için İspanya'ya gitmeye hazırlandı. temsilcisine şunları yazmıştı: «Bir takma isim bulmamı istiyorsan. Ne var ki. görevini yerine getiriş biçimi. örgütlü sosyalizmin çoğu biçimlerine ve bilhassa da İngiliz ortca-sınıf sosyalistlerinin çeşitli türlerine saldırmaktadır. POUM ile saf tutan Bağımsız İşçi Partisi'ne geçti. eğer uygun görmezsen. Sınıf-bilinçli bir kültüre. artık özgürlük ve eşitliğe ilişkin sosyalist tanımlara bağlılığını ilâve ederken. buhran ve oldukça değişik boyutlarda yaşanan bir değişim yılıydı. Aynı yılın ilkbaharında. Savaş ve devrimci siyaset üstüne edindiği tecrübeler. Bunu izleyen üç yılda kendisini bir yazar olarak tanıttı. aynı zamanda da. Lancashire ve Yorkshire'a bir gezi yapmıştı. 1937 yılının Ocak ayında onlarla birlikte çarpıştı. Wellington'da öğleden sonraları açtığı dükkânına yerleşmez-den önce. Ne var ki. Orvvell'in ilk kitabı 1933'te neşredildi. çatışmalara bizzat karıştı. Burada. Orwell. Öğretmenlik yaparak. Clergyman's Douggter (Papazın Kızı) 1935'te. Bu tecrübe birikimi onu antikomünist yapmadı. Orwell. Görev esnasında bir yazar olarak eski kimliğini sürdürürken. Ama. emperyalizme ve sınıf sistemine muhalefetini yineleyerek.S. onun bu vazifeyi kabul ettiği 1936 yılı. Burton var. Oxford İngiliz edebiyatı bölümü mezunu (1927) daha sonra psikoloji dalında Londra'da doktora öğrenimi yapacak olan (1934) öğretmen ve gazeteci Eileen O'Shaughnessy ile evlendi. Ondan sonra iki romanı. Keep the Aspidistra Flying (Umut Çiçeği) ise 1936'da piyasaya çıktı. Aynı zamanda. arızî dönemlerde de olsa. Sıradaki kitabı bu kesin kimlikle üstlen8 diği bir görevdi. genel bir yoksulluk ve buhran anında geri getirdiği şey. özel bir kimlik kazandırmıştı. serserilik ederken hep kullandığım P.O. şunlara ne dersin? Kenneth Miles George Orwell H. [makaleleri için malzeme toplamak. itibar gören George Orvrell kimliği. Barselona'ya vardıktan hemen sonra P. ebeveyninin Suffolk'taki evinin güneyine düşen bir nehrin adıdır.U. Lewis Allways Ben George Orwell'i tercih ederim. Cumhuriyetçi yetkililer ile POUM -arasındaki çatışmaya bulaştı ve neka-hat döneminden sonra POUM kanun dışı ilân edildiğinde.M. İki ay sonra. Çünkü. çok daha önceden doğmuştu. bir kitapçı dükkânında çalışarak ve eleştirmenlikle para kazandı. 106). onun konumunu bir çok yönden pekiştirdi. İngiltere'de keşifler olarak düşündüğü işleri hâlâ sürdürüyor. edebiyat dünyasında. 1932 sonlarında. çoğu ortodoks İngiliz sosyalist mevzilere hücum 9 . Daha sonra. ikinci bölüm Orwell'in siyasî konumunun ilk etkin anlatımı olan. Bu roman İngiliz yayıncının anavatanda kızgınlığa yol açabileceğinden korkması nedeniyle. Down and Out in Paris and London'u Burmese Days (Birmanya Günleri) adlı romanı takip etti.

1941'in ilk günlerinden itibaren.N. alt başlığı «Socialism and the English Genius» (Sosyalizm ve İngiliz Dehası) olan «The Lion and The Unicorn» (Arslan ve Tek Boynuzlu At) adlı bir deneme] yazdı. 1950 yılının Ocak ayında öldü. kendi sıhhati ise her geçen gün biraz daha kötüleşmekteydi. Ekim'de Sonia Brownell ile'evlendi. yeniden beş parasız kaldı. kazanmak mecburiyetinde olduğumuz kanlı bir savaşın içindeyiz. Haziran'da Orwell Bağımsız İşçi Partisi'ne katıldı.) 10 11 . 1944'te karısıyla birlikte bir erkek çocuk evlat edindiyseler de. bir çok bakımdan bir dönüm noktası oldu. savaş muhalifi bir sol yeraltı hareketinin ana hatlarını çizdiği mektuplar yazıyordu. 1939 ilkbaharında İngiltere'ye geri döndü. 1943 senesi Orwell için.. Bünyesi elvermediği için (CEJL. Arada sırada yazı yazma imkânları çok azaldığından. 1938 kışının sonunda yeniden veremi depreşti ve yaz sonuna kadar senatoryumda kaldı. sohbet programları yapımcısı olarak girdi. İngiltere'ye dönüşünden sonra. Sonra Ağustos ayında. İspanya'dan avdet eder etmez. Aynı yılın sonbaharında. BBC'nin Doğu Ser-visi'nin Hindistan bölümüne. 1946'da. Haftalık Çocuk Dergileri üzerine. siyasî gerekçelerle 'yayıncılar tarafından reddedildi. hastalık ve ıztırap içinde geçecek son yıllarını yaşıyordu. ondan sonra da Almanya ve Avusturya'ya gitti. 1948'de ise. 1947'de yeniden azan vereminin ilk aylarında Nineteen Eighty-Four'un (Bindokuzyüzseksendört) ilk taslağını. bu yüzden. kışı geçirmek üzere Fas'a gitti. ikinci taslağını yazdı. Fakat. I. 1940 Mayısı'nda. ve tam savaş başlarken tamamladığı «İnside the Whale». Britanya'da giderek faşizme kayışa karşı tek etkili önlem olmak üzere. daha o cephede iken yayınlanmıştı. bu gerçekleştiğinde. (4 th ed. Ablası 1946 da öldü. Mart ayında Orwell'in annesi öldü. Kitap. en çok tanınan bir kaç denemesini kaleme aldı: Dickens üzerine. Ufak eklemeler için. Kitap eleştirmenliği gibi daha düzenli olan bir işi üstüne aldı.» sözleriyle açığa vurdu. Animal Farm'ın kazandığı olağanüstü ticarî başarı yaklaşık yirmi sene önoe. (Ç. «şu anda. (Fontana Modern Masters. en kesin ve önemli olay. 1979) adlı kitabının ilk bölümünden çevrilmiştir. İmparatorluk Polis Teşkilâtı'ndan ayrılma kararını verdiği andan bu yana. Orwell muhabir olarak Fransa'ya. Animal Farm 1945 Ağustosu'na kadar piyasaya çıkamadı. 410) çürüğe çıkarıldı.H. Lâkin savaş başladığında görüşlerini. 1949 Ey-lülü'nde Londra'da hastahaneye yattı. Ray-mond 'Williams'm Onvell. gerisin geriye Londra'ya taşındı. yıl sonunda Animal Farm'ı (Hayvan Çiftliği) yazmaya başlamasıydı. (*) Orwell'in hayat hikâyesini aktaran yukarıdaki bölüm. Avrupa'da savaş nihayete ererken. Amerikan Partisan Review için «London Let-ters»i (Londra Mektupları) kaleme almaya başladı. Eileen 1945 Martı'nda bir ameliyat esnasında öldü. ve savaşın ilk aylarına kadar partide kaldı. buraya yerleşti. BBC'den ayrılarak. Hastalandığı için Sivil Koruma Servisi'nden ayrılmak zorunda kaldı. Encyclopedia of World Biography'nin (The Mc Graw-Hill) «Orwell» maddesinden yararlanılmıştır. ve ben de buna yardım etmek isterim. 1944 Şubatı'nda kitabı tarnamladıysa da. bir yazar olarak çektiği malî sıkıntılara bir son verecekti. Fas'ta iken. Orwell çocuğu yanında alakoydu ve aynı yıl İskoçya sahilleri açığındaki Jura adasına ilk seyahatini yaptı. L. Yeni bir 'kitap yazmak için Hindistan'a gitmek istiyordu. 1937 Martı'nda. O yılın sonunda artık cidden hastaydı ve başka bir şey yazamıyordu. bazı saldırılar arasında. ortodoks sol ile kesin »kopuşunu tamamlayan Homage to Catalonia'yı (Kata-lonya'ya Selâm) yazmaya başladı. Ve. Kışları Londra'ya dönmekle birlikte. Aneurin Bevan'ın yönetimindeki Tribune'a edebiyat editörü oldu. 1938 Nisanı'nda yayınlandı. Ancak. Bir süre Sivil Koruma Servisi'nde ve yangın gözcüsü olarak hizmet etti. Ne var ki.ettiği The Road to Wigan Pier. yanında kendisine bakan ablası olduğu halde. Myers'dan (The Near and the Farın yazarı) aldığı borçla. 1943'ün sonlarına kadar kaldığı. Fas'ta geçirdiği kış boyunca dördüncü romanı Corning Up f'or Air'i yazdı.

İspanya üstüne yazdığın makalelerden birini okuyordum. Cilt 1. Orwell'in ölümüne kadar onun en yakın arkadaşlarından biri olarak kaldı. Londra.. sesim bazı günler eskiye kıyasla bayağı iyi oluyor. 1968. iki hafta içinde evde olacağım demektir. IW : inside the Whale (Balinanın. Keep the Aspidistra Londra. Londra. 4 Cilt. 1949. yazar ve eleştirmen. 13 .» demiştir. CUA AF : Coning Up for Air. 1938. Aslında pek kötü bir yara değil: boynumu delip geçen bir kurşun. Ne w Leader gibi bir kaç mütevazi yayın organının (i) Cyril Connolly (doğ. 1934. 1939. 1938. hemen eve dönmek ve doğru dürüst bir tedavi görmek istiyorum. 1937. : Animal Farm (Hayvan Çiftliği). Londra. «Connolly yardım etmeseydi. s. RWP : The Road to Wigan Pier (Wigan Rıhtımı'na Giden Yol). Birmanya'dan döndüğünde. CEJL : The Collected Essays. İğrenç bir şekilde yaralandım. Londra. New Statesman'ııııın Şubat sayısında.ORWELL'İN KİTAPLARI : DOPL : BD CD KAF : Dow and Out in Paris in London Londra'da Perperişan). Journaligm and Letters of George Orwell. HC : Homage to Catalonia (Katalonya'ya Selâm). Buradaki doktorlar sesime tekrardan kavuşup kavuşmayacağım konusunda kesin bir şey söylemiyorlar. "An Ase Like This". Londra. Cyprian ile Eton'da öğrenci olan Connolly. (The Collected Essays. New York. Gazete Yazıları ve Mektupları).. Londra. 1945. Şahsen ben. : A Clergyman's Daughter (Papazın Kızı). (Sonia Orwell ile lan Angus tarafından basıma hazırlandı). 1920 . Londra. sesimin geri geleceği kanaatindeyim. Londra. Barselona 8 Haziran 1937 Sevgili Cyril. 1936. (Paris ve CYRIL CONNOLLY1'e MEKTUP. Her halükârda. Denys King Farlow ile bir sohbetinde. Sanatori Maurin Sama. 1935.1940. 12 Terhis kâğıtlarımı alabilirsem. 1940. her şeye bir yazar olarpık yeniden başlayamazdım sanırım. 1903). Çünkü. Flying (Umut Çiçeği) . Horizon'un editörü (1940-1950). Orwell ile aynı tarihlerde St. Journalism and Letters of George Orıoell (George Orvvell'in Bütün Denemeleri. sağ kolumdaki sinirlerimi haşat etti ve bu arada sesimi de aldı götürdü. düpedüz beni öldürebilecekken. Londra. 186'daki dipnotu. : Burmese Days (Birmanya Günleri). NEF : Nineteen Eighty-Four (Bin dokuz yüz seksen dört). İçinde). Orwell.

15 Mayıs 1937. (4) The Collected Essays. Sevgiler. Journalism and Letters of George Orwell. Ara-gon'da iken. Cilt 1 «An Age Like This» 1920 . arada geçen bir lâf benim. dostu için gözünü kırpmadan adam öldürebilecek ve hayatım tehlikeye atabilecek bir adamın yüzüydü. Penguin Books. kısmen az bilinen bir cephede bulunduğum için de çok memnunum. New Statesman and Nation. Haritadan hiç bir şey anlamadığı.çok seyrek rastlamışımdır. Komünist versiyonun dışına çıkan görüşlere yer verişi. (İngiltere İşçi Partisi) yerine CP'nin (Komünist Parti) tavsiyesi ile gelmiş olsaydım katılmak zorunda kalacağım Uluslararası Tugay'da değil de Anarşistler ve POUM'dakiler ile birlikte. Bir yabancıya karşı böylesine mu15 (2) Liston M. 1970. harita okumayı harikulade entellektüel bir iş saydığı besbelliydi. bu kitabı yazacağım3 İspanya'da harikulade şeyler gördüm. odayı baştan başa katetti ve hararetle elimi sıktı. Şu lanet olası kolum iyileşir iyileşmez. nihayet sosyalizme inandım. Oak. kuşkusuz. bir erkeğe . Sonıa Brownell ve lan Angus. ve daha önce hiç inanmadığım halde.1940. Londra'da 25 Nisan 1938'de. Ben başından sonuna kadar olan bitenin içindeydim ve gazetelerin uydurduğu yalanlardan haberdarım.yani. You tu?» — «İtaliano. hem de cahil insanların üstleri olarak kabullendikleri kişilere besledikleri dokunaklı hürmet hissini de taşıyordu. Barselona'daki Lenin Kışlası'nda subayların (masasının önünde ayakta duran bir İtalyan milis gördüm. Eric Blair4 1 Milise katılışımdan bir gün önce. Warburs. Kendisini yandan görüyordum : çenesini göğsüne doğru eğmişti. subaylardan birinin masanın üzerine yaydığı haritayı inceliyordu. Hem dürüst ve vahşi bir ifadeydi bu. Kızıla kaçan sarı saçları ve kuvvetli omuzlarıyla külhanbeyi görünüşlü. Bu. halbuki. Liston Oak'ın geçenlerde yayınlanan Barselona çarpışmaları üstüne makalesi çok iyi ve çok dengeliydi2. İspanya üstüne bir kitap yazmam gerektiğini ifade eden son açıklaman için de teşekkür ederim.» Biz dışarı çıkarken. Secker. Yüzünde yakaladığım bir şey derinden çarptı beni. Böylesi bir çehre olsa olsa bir Anarşiste ait olabilirdi.haricinde. (3) Homage to Catalonia (Katalonya'ya Selâm). Onlar masanın etrafında konuşurlarken. Ingles. Bir siperde sana çay ikram. anında bu derece ilgimi çeken birine . Brace tarafından neşredildi. 14 .Bütünü itibariyle. Ed. İtalyan başını kaldırdı ve çabucak sordu : —• «İtaliano?» Berbat İspanyolcamla cevap verdim: «No. Nedendir bilmem. 300-301. etmek beni çok sevindirirdi. New York'da ise 1952'de Harcourt. New Statesman açısından taktire şâyân bir durum. bizim mevziye gelmemen ne yazık. ss. «Belind Barcelona's Barricades» (Barselona Barikatlarının Gerisinde. büyük bir ihtimalle adam Komünist değildi.P. çatık kaslarıyla. Madrid'i göremediğim için çok üzgünüm. Burada L. Ezik büzük deri kasketi hırsla tek gözünün üstüne çekilmişti. yirmi beş ya da yirmi altı yaşlarında genç bir adamdı.bir yabancı olduğumu ortaya çıkardı.

Hatta ayakkabı boyacıları bile devletleştirilmişti. onu bir daha asla göremedim. Ama. Anarşistler Katalon-ya'da hâlâ fiilî denetimi ellerinde tutuyorlardı ve devrim henüz en canlı safhasını yaşıyordu. (bana göre. (bunun hakiki bir işçi devleti olduğuna. Bütün (bunlar tuhaf ve çarpıcıydı. Çünkü o sırada ve o atmosferde. Kalabalığın mütemadiyen oradan oraya aktığı. asansörcü çocuğa (bahşiş vermeye kalkıştığım için. aniden milise katıldım. Pejmürde üniforması ve haşin ama dokunaklı yüzü. ve 17 . İşçi sınıfının eyer üstünde oturduğu bir şehri ilk kez görüyordum. Aynı zamanda. cephe hattının ilerisindeki gri suratlı.Barselona'daki kızıl (bayraklar. yapılabilecek tek makul iş buymuş gibi gelmişti. dağlardaki çamurlu ve donmuş siperler. Bu olay. İspanya'ya gazete makaleleri yazma fikriyle gelmiştim. Şehirde edindiğimiz ilk tecrübe. Ama üzerimde bıraktığı izlenimi muhafaza edebilmem için. savaşın hışmına uğramış kasabalar. Garsonlar ve dükkân hizmetkârları dosdoğru gözünüzün içine bakıyor ve size onların eşitiymişsiniz gibi davranıyorlardı. Aralık'ta hattâ Ocak'ta bile. Onun anısı. Her dükkân veya kahvehanede. 1936 Aralık ayının sonunda. Her yerde devrimci posterler asılıydı : açık kırmızı ve mavi duvarlarda dalgalanan bu posterler yüzünden öbür reklâm afişleri (birer çamur lekesi gibi görünüyordu. sandıkları da kırmızı ile siyaha 'boyanmıştı. şehrin ana caddesi Ramfblas'dan aşağı doğru. daha şimdiden müthiş uzakta kalmış bir zaman dilimi gibi. «Buenos Dias» (İyi Günler) yerine «Salud!» (Selâm) kullanılıyordu. devrim dönemi nihayete eriyormuş gibi görünebilirdi. İşin başından beri orada bulunan birisine. hoparlörlerden gün boyunca ve gecenin geç saatlerine kadar. hattâ bazı yönlerden hoşlanmadığım. Hafızama çok canlı bir şekilde nakşolduğu için bu İtalyan'dan söz ettim. aramızdaki dil ve gelenek uçurumunu lâhzada aşmayı ve büyük bir samimiyetle (buluşmayı başarmıştı. Hemen hemen bütün kiliseler kundaklanmış. bu zaman parçasını. ama uğrunda çarpışmaya değer bir şeyler yaşandığını hemen farkettiğim. (bangır bangır devrimci şarkılar yayınlanıyordu. Köle emeği ve hattâ şatafatlı hitap şekilleri giderek yok oluyordu. Bütün tramvaylar ve taksilerle öbür vasıtaların çoğu kırmızı ve siyaha (boyanmıştı. devletleştirildiğini belirten bir yazı asılıydı. Hiç özel binek otomobili yoktu. Daha sonra meydana gelen hadiseler. «Don» veya «Usted» dahi demiyor. üniformaları sırtlarından dökülen askerlerle dolu halde cepheye doğru emekleyen kasvetli trenler. Her duvara orak . o dönemin özel havasını temsil eder. savaşın o dönemine ait hatıralarımla iç içedir. Bu manzara. benim onu sevdiğim kadar sevdiğini ümit ederim. İspanya'da bu tür temaslar hep kuruluyordu. görünenin gerçekten olup bittiğine.habbet duymak ne tuhaf! Sanki. onu bir daha hiç (görmemem gerektiğini de biliyordum.çekiç ve devrimci partilerin isimlerinin baş harfleri çiziktiril16 mşti. «şık-giyimli» bir Allah'ın kulu yoktu. zengin sınıfla-rın fiilen ortadan kalktığı bir şehir görünümündeydi. otel yöneticisinden dinlediğim nutuk oldu. Şöyle üstünkörü bakıldığında Barselona. benim anlamadığını. ikimizin de ruhu. Halbuki. Küçüklü büyüklü bütün binalar fiilen işçiler tarafından zapte-dilmiş ve kızıl (bayraklarla ya da Anarşistler'm kırmızı -siyah bayraklarıyla donatılmıştı. Onun da beni. herkes birbirine «Comrade» (Yoldaş) ya da «Thou» (Sen) diye hitap ediyordu. çünkü hepsi müsadere edilmişti. şu satırları yazdığım günümüzden yaklaşık yedi ay önce vuku buldu. tasvirleri de yakılmıştı. Kimse «senör». dosdoğru İngiltere'den gelen biri için Barselona'nın görünümü şaşırtıcı ve kuşatıcıydı. Ve söylemek (bile gereksiz. 1935 yahut 1905'i olduğundan çok daha tamamiyle unutturdu. fazladan bir anlam taşıyordu. Şurada buradaki kiliseler işçi çeteleri tarafından sistemli olarak tahrip ediliyordu. Az sayıdaki kadınların ve ecnebilerin dışında. Bahşiş kanunla yasaklanmıştı. kalabalığın arzettiği manzaraydı. Herşeyin en garibi. Fakat. Herkesin üstünde kaba saba işçi kıyafetleri ile mavi tulumlar veya milis üniformasını andıran giysiler vardı.

ilk kez. otuz kişilik «müfreze»den. ya öldürüldüğüne ya da gönüllü olarak emekçilerin saflarına geçtiğine inanmıştım. fukaralığı bariz şekilde görülen pek az insan vardı. ve şimdilik proleter görünerek kendilerini maskelediklerini idrak edememiştim. insan gibi davranmaya çalışıyorlardı. Şehir kasvetli ve derbeder (görünüyordu. doğal olarak. ertesi günü cepheye gönderileceğim söylenmişti. sokaklar ve binalar bakımsızdı. milislerin karılarından ayrı olarak. İngilizce konuşan ırkların kül yutmaz. halkın mutlu ve ümit dolu olduğuna hükmedebilirdi. hayat pahalılığı ise hâlâ fevkalâde düşüktü. bir binicilik okulu ve kaldırım taşları döşeli muazzam avlularla tamamlanan debdebeli bir taş binalar topluluğuydu. şeker ve akaryakıt sıkıntısı çekiliyordu. Başlıca at kokusunu. orospulara fahişelikten vaz geçmeleri çağrısında bulunan renkli posterlere rastlanıyordu. Faşist hatlarının ötesinde dinledim). Bütün bu saydıklarımın yanısıra savaşın keder verici atmosferi hüküm sürmekteydi. kış güneşinin altında uzun sabah tâlimlerini. İnsanlar. Hali vakti yerinde burjuvaların büyük bölümünün düpedüz sindiğini. Kömür. yemek pişiren yirmi küsur de kadın bulunuyordu. Aslında. berberlerin artık köle olmadıklarını bildiren ilânları asılıydı. Komuta birimleri. insanların fikirleri değişmeye başlamıştı bile. Gelin görün ki. ve ekmek (gerçekten kıttı. kadınlar da erkeklerle omuz omuza savaşmıştı. Bu dönemde bile. Herşey bir yana. Anarşistler'in -berberlerin çoğu Anarşist idi. kabaralı çizmelerin kışla avlusunda yankılanan tok sesini. yaklaşık yüz kişilik «bölük» ten (centuria) ve fiilen çok sayıda askerden oluşan herhangi bir birliği ifade eden «kol»dan ibaretti. Lenin Kışlası. Kışlada muh-temelen bin erkek ile. güya cephe için eğitim görüyordum. aniden bir eşitlik ve özgürlük çağının doğduğuna inanılıyordu. Sokaklarda. Çingeneler hariç. Yine de insan. kapitalist makinanın dişli çarkları gibi değil de. Atların hepsi gasbedilmiş ve cepheye gönderilmişti. Sayıları çok olmamakla birlikte hâlâ miliste hizmet veren kadınlar vardı. O günlerde hep devrimci kardeşlik ve Musso-lini'nin günahkârlığından dem vuran. en sâfîyâne türden devrimci türküler. Daha önceki çarpışmalarda. Kışlada yaklaşık bir hafta kaldım. çakıl taşı döşeli binicilik okulunda. O günlerde ben hep Lenin Kışlası'ndaydım. Berber dükkânlarında. üzerlerinde süvarilerin isimlerinin hâlâ kayıtlı olduğu taş yemliklerin altında uyuyordu. Devrim zamanında pek tabii karşılanan bir şey bu. ama her yer hâlâ at sidiği ve çürümüş yulaf kokuyordu. bir süvari kışlası olan bu binalar Temmuz çarpışmaları esnasında işgal edilmişti. Çünkü. uy18 gun bir nağmeyle söylemeye başladığına çok sık şahit oldum. müstehzi uygarlığından gelen herhangi biri için. hava hücumlarından korkulduğu için geceleri caddeler çok sönük ışıkla aydmlatılabiliyordu. bu idealist İspanyollar'ın harcıâlem devrimci sloganlara nasıl da harfi harfine uyduklarını görmenin dokunaklı bir yanı vardı.burjuvazinin ya kaçtığına. yeni bir centuria'nın (bölük) hazırlanmasını beklemek zorunda kaldım. Savaşın başında sendikalar tarafından alelacele kurulan işçi milisleri. süt bulmanın ise mümkinâtı yoktu. henüz düzenli ordu temeline göre örgütlenmemişti. dükkânların çoğu perişan durumdaydı ve yarı yarıya yok satıyordu. Okuma yazması olmayan bir milisin bu türkülerden bir tane satın alıp zahmetle kelimeleri hecelediğine ve sonra sözlerin mânâsını kavrar kavramaz. sokakta tanesi birkaç kuruşa sa-tılmaktaydı. Kadınlar talim yaparken erkekleri binicilik okulundan uzak tutmak gerekiyordu. kadınlara gülüyor ve 19 . İşsizlik yoktu. ortalıkta hiç dilenci yoktu.vakur bir dille. Et ender bulunuyordu. kalk-borusunun titrek sesini (bizim borazancıların hepsi amatördü -doğru dürüst İspanyol boru sedalarını. ellişer kişilik takımlarla yapılan sert futbol maçlarını hatırlıyorum. ekmek kuyrukları sık sık yüzlerce yardayı buluyordu. devrime ve geleceğe imân söz konusuydu. Ne var ki. Benim centuria'm ahırların birinde. Milise katıldığımda.

Ama.işlerini geciktiriyorlardı.Bu çocukları düzgün bir sıraya sokmak bile mümkün değildi. Bizi talim ettiren teğmen. Beri yandan. Her köşede.U. üzerine her basıldığında ince bir şarap huzmesi fışkırtan sivri uçlu bir musluğu bulunan bir tür cam şişeydi. Bir milis «üniforma»sından bahsettim ama bu muhtemelen yanlış fikir veriyor. Porrön'un kullanıldığını ilk gördüğüm an. Bana sorarsanız bu nesne. Şık tavırları ve gıcır gıcır üniformasıyla hâlâ parlak bir subay gibi görünüyordu.. Başlangıçta dehşet uyandırıcı karmaşa sahneleri cereyan etti. trenin bizi cepheye götürmek için beklediği en son ana kadar verilmiyordu. Kasketler neredeyse kasket giyen adam sayısı kadar çeşitliydi. Kasketin ön kısmına parti rozetini takmak âdetti. «çok tipli» (multiform) demek. İki ay öncesinin tarihini taşıyan bir gazetede. ebediyyen yağlı teneke tavalarda yemek yiyor. yiğit bir gençti. Henüz hiçbir şeyin doğru dürüst örgütlenemediği o ilk aylar zarfında. olağanüstü düzensiz görünüşlü bir güruhtu. Bu porron. böylesi bir ifade tüylerinizi diken diken etmeye yeter. kırık eyer pirinç süvari miğferleri. her öğün bir sepet dolusu ekmek atılıyordu. daha başkaları ise deri tozluklar ya da yüksek çizmeler giyiyordu. şu veya bu fabrika imal ettikçe. Bütün rütbeler arasında ka21 . şayet şartlar dikkate alınırsa. Ve gariptir.Yiyecek. Bel kayışı ve fişek kutusu gibi en ziyade ihtiyaç duyduğumuz çeşitli eşyalar. Hayatınızda eğer bir defa siperde uyuduysanız. silâh tutan bir kadına gülmek kimsenin aklına gelmezdi. sağlam yapılı. dudaklar şişeye değdirilmeden şarap içilebiliyor ve porrön elden ele dolaşabiliyordu. Disiplin diye bir şey yoktu. Kışlanın tamamında. Anlaşılan hu. özellikle de ekmek. muhtemelen. parçalanmış mobilya. Hepsi devrimci şevkle doluydu ama savaşın neyin nesi olduğu konusunda tamamen cahildiler. O tarihte milis kolu denen şey. hemen sıradan çıkıp subayla hareretli bir münakaşaya başlıyordu. pislik kol geziyor ve büyük bir karmaşa hüküm sürüyordu. daha münasip olurdu. samîmi ve ateşli bir Sosyalist idi. milislerin başlarına gelenleri hatırladıkça nefret ediyorum. eğer askerin biri verilen emri beğenmezse. buna ilâveten herkes boynunda kızıl veya kırmızı . Sadece kışlanın benim kaldığım bölümünden.O. Barselona'nın arka sokaklarından gelmiş onbeş onaltı yaşında delikanlılardı. israfı ürkütücü boyutlardaydı. üstelik bu ceketler akla hayale gelebilecek her renkte olabiliyordu. Herkesin giysileri aynı genel planı izliyordu ama kıyafeti birbirinin tıpatıp aynısı olan iki kişi bulmak mümkün değildi.siyah renkli eşarp takıyordu. Acemi askerlere kademeli olarak üniforma dağıtılmaya başlanmıştı. önceden Nizamî Ordu'da muvazzaf subaylık yapmış. hiç de kötü sayılmazlardı. daha doğrusu milisin işgal ettiği her binada. porrön denen iğrenç bir nesneden de içiyorduk. bir başkasınınki ise yünlüydü. elbiselerin dağıtılması gerekiyordu. Acemi askerlerin çoğu. hemen greve gittim ve bir içki kabı talep ettim.M. Kışladaki ikinci günümde. liderinin «her milisin bir battaniyeye kavuşması» için uğraşacaklan şeklindeki bir beyanâtına rastladığımı hatırlıyorum. temiz yüzlü. dolayısıyla da kimin ne aldığını kesinkes bilmek mümkün olmuyordu. ama burası İspanya olduğundan. Herkesin fermuarlı bir ceketi vardı. devrimin yan ürünlerinden biriydi.bilhassa siviller ekmek sakıntısı çekerken böylesine bir ziyan utanç verici.tiplik de burada bitiyordu. Kimisi dolak takıyor. Sehpalar üzerine kurulu uzun masalarda. Tam manâsıyla tek tip bir kıyafet ya da üniforma değildi çünkü. Halbuki bir kaç ay evvel. öbürleri fitilli kadi20 feden tozluk kullanıyor. özellikle beyaz şarapla doluysa. her şey parça bölük veriliyor. boş kılıç kınları ve çürüyen yiyecek yığınlarına rastlanıyordu. çok komik bir şekilde «talim» adını verdikleri şey başladı. daha çok bir idrar şişesine benziyordu. Orduda herkes fitilli kadifeden kısa pantolon giyiyordu ama bütün tek . gömlekler ve çoraplar ise pek âdi şeylerdi ve soğuk havada hiç bir işe yaramıyorlardı. ama bazısınınki deri. cepheyi teftişten dönen bir P. Bu musluk sayesinde.

No se manejar atmetralladora. merminin tüfeğin hangi ucundan çıktığını biliyor idiyseler. yüzün de beliren acılı hayreti hatırlıyorum. Bu meyanda.ve hepsinden önemlisi. (Dikkat ettiğim kadarıyla İspanyollar. bütün ecnebilerin askerî konularda kendilerinden daha bilgili olduğuna inanıyorlardı. acemi askerler 'kendilerine faydası dokunacak en ufak bir askeri eğitim dahi görmemekteydiler. cepheye varan taze birlikler. Her seferinde hep aynı şeyi yapıyorduk. O sırada. tam dönüş.U. Açıktır ki. Askerî eğitim diye bir şeyin mevcut olmadığını keşfedince. parti milislerinin. koca Lenin Kışlası'nda. Söylemek bile gereksiz. Parktaki manzara tuhaf ve yüreklendiriciydi. Bana ecnebilerin talimlere katılmak mecburiyetinde olmadıkları söylenmişti. birkaç güne kadar cepheye yollanacak bu hevesli çocuklar güruhuna bir tüfeği nasıl ateşleyecekleri. tepeden inen yolun yarısındaki ortalığı çınlatarak ucuz şarap satan dükkâna koşuyorduk. «Ne Senör mu? Bana Senor diyen de kim? Hepimiz yoldaş değil miyiz?» Bu tutumunun işini kolaylaştırdığından kuşkuluyum. P. Burası. daha onbeş yaşındayken öğrendiğim bir alay saçma sapan şey. başlıyordum : «Yo se manejar fusil. en çok ihtiyaç duyacağı noktalan öğretmen gerekir: nasıl siper alınır. manana asla gelmedi. 23 .O. silâhları nasıl kullanılır. Üç saat ileri geri taban teptikten (İspanyol yürüyüş nizamı küçük adımlı ve çok hızlıydı) sonra duruyor. Her patika ve geçitte. üstelik çoğunun üstündeki üniformalar orasından burasından parçalanıyordu. hiç birinin üniforması tamam değildi. Câhil acemilerden biri boş bulunup kendisine Senör» diye hitap ettiğinde. makineli tüfeğin nasıl kullanıldığının bendenize öğretilmesi için feryat figan ricada bulunuyordum. göğüslerini kabartarak umutsuzca askere benzemeye çabalıyorlardı. sıraları bozuyor ve susuzluktan ölmüş bir halde. Plaza de Espana'nm ötesindeki tepede bulunan parklarda sabah yürüyüşüne çıkarmaya başladılar. Bu arada. Hepsi de silâhsızdı. 22 Bir kaç gün sonra. kışlada eğitim amacıyla kullanılacak silâh bulunmayışından ileri geldiğini kavramamıştım. insan içine çıkacak hale geldiğimize kanaat getirmiş olmalıdır ki. açık arazide nasıl ilerlenir. ve geri kalanı da. bizim teğmeni ne zaman bir köşede sıkıştırmaya muvaffak olsam. Sözüm ona eğitim dedikleri. Qviero apprender ametralladora Çuando vamos apprender ametralladora?» Teğmenin cevabı her zaman tedirgin bir tebessüm ile manana makineli tüfek eğitimi yapılacağı vaadi oluyordu. bir askeri yetiştirmek için yalnızca bir kaç günün varsa. sola dönüş. bizi. CaraJbinerolar'ın ve yeni oluşturulan Halk Ordusu'-na ilk kaydolan askerlerin ortak tâlim sahasıydı. budalaca bir yürüyüş talimiydi: sağa dönüş. bunun. nöbetçilerin kullandığının dışında bir tek tüfek yoktu.M. gayet tabii ben öbür-leriyle birlikte talimlere katıldım. nuh-i nebiden kalma. Makineli tüfeğin nasıl kullanıldığını öğrenmeye pek hevesliydim.'da silâh kıtlığı öylesine had safhadaydı ki. bu nedenle Carabinero subayları benden azamî derecede istifade etmeye gayret sarfedi-yorlar ve bana içki ısmarlıyorlardı.) Ama. hattâ bir bombanın pimini nasıl çekecekleri bile öğretilmemişti. bölük bölük askerler dimdik halde bir aşağı bir yukarı yürüyüp duruyorlar. anında çakı gibi hazırola geçmeyi öğrendiler ama. bu silâhı hiç elime alma fırsatı bulamamıştım. nasıl nöbet tutulur ve nasıl istihkam siperi inşa edilir . Çok günler geçti ve acemi askerler uygun adım yürümeyi. tarifsiz kederlere garkoldum. silâhlarını cephe hattında nöbeti devraldıkları birliklerden temin etmek mecburiyetinde kalıyorlardı. Gelin görün ki. Hemen cebimden Hugo'nun sözlüğünü çıkarıp dünya kötüsü İs-panyolcamla anlatmaya. üçlü sıralar halinde resmi geçit yürüyüşü.tıksız bir toplumsal eşitliğin sağlanması hususunda askerlerden daha bile ısrarlıydı. Bir İngiliz olarak dehşet merak uyandırıyordum. (herhangi bir kıstasla dökülüyor sayılmamız lâzımken).Herkes bana çok dostça davranıyordu. çiçek tarhlarının arasında. Bir gerilla ordusu için pek fevkalâdeden bir eğitimdi bu. Öyle zannediyorum ki.

bırakılıyordu. İspanyol işçi sınıfının-belki de Katalan işçi sınıfı demem daha uygun olur. Aramızda her zaman belli bir nisbetle hiç bir işe yaramaz adam bulunuyordu. İspanyollar hile kendi kendileriyle alay ediyorlardı. daha derinlere inen bir cömertliğe. bu tür bir duyguyla hiç karşılaşmadığımdır. Fransızlar'm çok cesur olduğunu söyledikten sonra şevkle ilâve ettiler: «Mâs valien-tes gue nosotros» (Bizden daha cesurlar!) Bittabiî hemen itiraz ettim. Adamdan bir siga24 ra isteseniz.O. Nasıl nişan alınacağını bilen daha da azdı. İspanyolların yabancı yardımı gizliden gizliye fena halde kıskandıklarını açıkladılar. bunun üzerine Fransızlar'ın harp sanatını daha iyi bildiğini. İspanyolca ile olağan boğuşmam devam ediyordu. İspanyollar bir çok yönden harika insanlar. Bir propaganda kitabı yazmıyorum ve P. makineli tüfekler ve benzeri konularda uzman olduğunu izah ettiler. Kural olarak daha geç vuku bulur. Fakat İspanya'da. izinle cepheden dönen bir grup milisi hatırlıyorum. Her mümkün olduğunda. bana yol yordam gösterdiler ve beni büyük bir dostlukla kuşattılar. Bunun ötesinde. ve. kırk yılda bir de erken oluverir. ama savaşırken asla. çoğu ülkelerden çok daha kısa süre yabancı kalınır. İspanya'da insanlarla ahbap olu-vermek ne kolaydır! Bir iki gün içinde beni vaftiz ismimle çağıran yirmi küsur adam oluvermişti.M. benim olduğum gibi. Bu müşkülü aşmanın tek yolu. Onbeş yaşındaki delikanlıları milise kaydettirmek üzere ana babaları getiriyordu. Bu süre zarfında.arasına karışıp da. Katalanlar ile bir aradaydım. dile getirdikleri şey çok anlamlıydı.tüm (bildikleri de bundan ibaretti. arada sırada eve de kaçırabilecekleri ekmeğin hatırınaydı bu. Bir gün silâhlı bir Carabinero yanımıza ıgeldi ve tüfeğini incelememize izin verdi. Savaştaki ehliyetsizlikleri. Bu yüzden hiçbir şeye «nasıl 25 . Milise katılan her yabancı ilk birkaç haftasını İspanyollar'ı sevmeyi öğrenmekle ve kendilerine has özellikleri yüzünden öfkelenmekle geçiriyordu. bombalar. İspanyollar'-ın cömertliği. çünkü. kimi zaman neredeyse tedirgin edici olabiliyordu. Lâkin. 'bütün. subaylar dahil tek kelime Fransızca bilen yoktu. Savaş sırasında İspanya'ya giden bazı gazeteciler ye öbür ecnebiler. ve herşeyden önce çıldırtıcı gayri dakiklikleri. en ümitsiz şartlarda tekrar tekrar yüz yüze geldiğim. Kışladan ayrılışım-dan birkaç (gün önce. Bir ecnebinin öğrenmekten kaçınamayacağı İspanyolca kelime mânana "yarın" (sözlük mânâsı «sabah») idi. bir kaç Aragonlu ve Endülüslü hariç. Bu huyları öylesine kötü bir şöhret kazanmıştı ki. dahil olduğum takımda. ecnebileri. koca kışlada sadece bir İngiliz vardı.U. kelimenin alelade anlamıyla.Bütün söyleyebileceğim. cephe hattındayken bazan hiddet mertebesine erişiyordu. onların köklü namusluluğundan etkilenmeyecek ve herşeyden ziyade dürüstlükleri ve cömertliklerinden çarpılmayacak insan düşünemiyorum. Huesca'-da yanıbaşlarında savaşan Fransız askerlerinden mu -habbetle bahsediyorlardı. Yoldaşların kendi aralarında sohbet ettiklerinde Katalan lisanını tercih ettiklerinden. işim daha da zordu. Besbelli milislerin ücreti olan günde on pesata ile milislere mebzul miktarda dağıtılan ve ihtimal. Daha o tarihte gönüllü asker yazılanların sayısında düşüş başlamıştı. üstelik en iyi adamların çoğu da ya cephedeydi ya da ölmüştü. Ben hariç. milisini yüceltmek gibi bir arzum da yok. eşit ölçüde dehşete düşürüyordu. bir tüfeğin nasıl doldurulduğunu benden başka bilen olmadığı meydana çıktı. bütün paketi almanız için sıkboğaz ederdi. Bir İngiliz böyle bir şeyi itiraf etmektense parmağını kesip atmayı tercih ederdi. gerçek bir ruh zenginliğine sahiptiler. İspanya'da yemekten savaşa kadar hiçbir şey kararlaştırılan saatinde gerçekleşmez. Büyük bir heyecan içinde cephe hattında edindikleri tecrübeleri anlatıyorlardı. Ancak. Benim duyduğum öfke. Tüm milis sisteminde ciddî hatalar yapılıyordu. bugünün işi manana'ya. Milislerin kendileri de karma bir gruptu. İşin sonunda. buhran anlarımda cebimden çıkarıverdiğim küçük bir sözlüğü her yere taşımaktı.

Yeni meşin fişek kutumu nasıl takınacağımı İspanyol bir genç kızın (öbür İngiliz milis "Williams'ın karısı) göstermesi biraz gurur kırıcıydı doğrusu. manana'-lardan ve tehirlerden sonra daha teçhizatımızın büyük bölümü dağıtılmamışken. Williams'm karısı perondan koşarak geldi ve bize bir şişe şarap ile tadı sabunu andıran ve insanı ishal yapan o parlak kırmızı sosislerden verdi. iki saat içinde cepheye hareket etmemiz emredildi. Tren. Ödünç alınma bir bando bir iki devrimci şarkı çalarken.bu aralar Barselona'da bile hemen hiç boğa güreşi 27 . Sonunda. emeklemeye taşladı. Ramb-las'da biraz durakladık. 2 Cepheden hayli uzak olmasına rağmen. zayıf nahif. bizim kuzeyli zaman nevrozumuzdan nasiplerini almadıkları için. erkeklerinin battaniyelerini dürmesine ve avadanlıklarını yerleştirmesine yardım eden bir alay kadınla doluverdi. bırakın koltukları. ve en nihayet sessizliği sağlayan o dehşetli ve ba26 şarılı ıslığı. O gün bütün bunlar bana ne kadar doğal görünmüştü. istasyona doğru yürüyüşe geçtik. saat sekizi on geçiyordu. çok sayıda milis teçhizatını tamamlamadan kışladan ayrılmak mecburiyetinde kaldı. alabildiğine iyimserlik. savaşın patlak verişinden tam on ay sonra doğacak ve belki de bir barikatın gerisinde peydahladığı çocuğuna hamileydi. Ancak. İspanyollar'a hayranlık duyuyorum. İaşe subayının ambarında dehşetli bir patırtıdır gidiyordu. Katalonya'dan Aragon vadisine doğru. Meselâ. Lâkin. Kışla birdenbire yerden bitmiş gibi. tepesinde dalgalanan muazzam bir kızıl bayrağın altında duran siyasî komiserin Katalan dilinde söylediği nutku. Ardı arkası kesilmeyen rivayetlerden. ben de zaman nevrozu yaşayanlardan biriyim. Trenin sekizde kalkması lâzımdı. Fetih ve kahramanlık edebiyatı al baştan yenilendi. her bir yanda uçurulan kızıl ve kırmızı siyah bayraklar. ısınmaya çalışarak sokaklarda bir aşağı bir yukarı kaynaşıyordu. hayat boyu hep beşik sallamış gibi görünüyor idiyse de. dokuzla on arasında herhangi bir zaman kalkabilir. Son anda. bugünse ne kadar uzak ve ihtimal dışı geliyor! Tren milislerle öylesine tıka basa doluydu ki. ama bizi şehir halkına gösterebilmek maksadıyla üç ya da dört mil tutan en uzun güzergâh seçilmişti.olsa geç olur» diye güvenemezsiniz. Temmuz'daki sokak çatışmalarında yiğitçe çarpışmıştı. o velveleci bağrışmayı ve çizmelerle teneke tavaların çıkarttığı takırtıyı. Solmuş renkleriyle nasıl da terkedilmiş bir hali vardı! O meşhur yakışıklı boğalarla yakışıklı boğa güreşçileri acaba şimdi neredeydiler? Anlaşıldığı kada-rıyla. işin sonunda. sıkıntıdan kan ter içinde kalmış subaylar bizi kışla avlusunda bir hizaya dizmeye muvaffak olduklarında. makinistin aklına öyle estiği için. Fakat. yedi buçukta kalkacağı tutar. Barbastro ürpertici ve budanmış göründü. Bu kara gözlü. zeminde bile oturacak yer yoktu. O sırada. sırt çantalarını omuzlarına atmış. Teorik olarak. dürülmüş battaniyelerini omuz kayışı gibi göğüslerine çapraz takmış milis kümelerini. ihtimal haftada bir de. fazlasıyla kadınsı mahlûk. Pejmürde üniformalar içinde yığınla ımilis. savaşın bir önceki yılına ait bir afişe tesadüf ettim. O şamatayı ve heyecanı. normal olarak sekizde hareket etmesi (gereken bir tren. Bu tür hadiseler yorucu olabiliyor. Meşale tutuşturma sahnesini gayet canlı hatırlıyorum.bağrışmalar. bizi görebilmek için kaldırımlara yığılan dost kalabalıklar. meşalenin aydınlığında dalgalanan kızıl bayrakları. pencerelerden el sallayan kadınlar. harp zamanının saatte yirmi kilometreyi bulmayan süratiyle. maateessüff. Yıkılmış bir duvarda sekiz yakışıklı «boğa»nm arenada falanca gün öldürüleceğini ilân eden.

bahar aylarında bile bir tek çiçeğe rastlayamazdınız. bezgin askerlerdi. çünkü burada çok sayıda Faşist kurşuna dizilmekteydi. sonra batıya doğru Zaragoza önlerindeki cephenin tam gerisine düşen Alculbierre'ye gönderdiler. cepheden köye muhafız refaketinde getirilen Faşist asker kaçaklarıydı. Dar toprak yollar kimi yerde iki ayak derinliğinde birer çamur deryasına dönüşmüştü. yalnızca arka avluda katır gübresi birikintilerinin üstünde kümes hayvanları seke seke dolaşmaktaydı. Bence bu. Cephenin karşı tarafındaki birlikler aslında Faşist falan değildi: savaş patlak verdiğinde silâh altında bulunan ve kaçmaya dünden razı. barış zamanında bile. ufalanmış saman. Comite de Guerra'ya gidip duvardaki sıra sıra kurşun deliklerinden -delikler tüfek salvolarının marifetiydi. bu yüzden siste saatlerce dolaştık durduk. köşeleri gübreyle kabuk bağlamış biçilmiş soğuk tarlaları hatırlamadan edemiyorum. İçinde uyuduğumuz kümenin ekmek kabukları. bize hâlâ tüfek tevziatı yapılmamıştı. kesinlikle Anarşistler'in eline geçtiği Ekim'e kadar üç defa savaşılmıştı. Haki renkli tulumları dışında. Askerden arınmış bölgede bir iki gün oradan oraya kaçtıkları için aç olmaları pek doğaldı ama hep müzafferâne bir edayla Faşist birlikleri29 . nereden geldiği anlaşılmayan yoğun bir sis her yanı sarıyordu. Biribirine sokulmuş çamur evler ve kiliseyi çevreleyen taş yığınlarıyla bir kale gibi inşa edilmiş bu köylerde. Sietamö için. Evlerin hiçbirinin bahçesi yoktu.500 ayak irtifada idik.baktığınızda. Şehrin bazı kısımları şarapnelle paramparça olmuş. zaten hiç olmamıştı.gidişleri köyü tarifi imkânsız derecede pis bir hale sokmuştu.yapılmıyordu. içinde uyumak için hayli iyi. Birliklerin daimî geliş . Köye vardıklarında genellikle kurt gibi acıkmış oluyorlardı. yırtılmış gazeteler. Yağmur ve sisin bir28 birini takip ettiği iğrenç bir hava hüküm sürüyordu. Eğer akrabaları Faşistler'in elinde bulunan bölgelerde yaşamasa. birbiri ardına dizilmiş. Umumî hela veya lâğım türü birşey bulmak söz konusu değildi. Ne zaman savaştaki ilk iki ayımı düşünsem. asker kaçaklarının artacağı kuşkusuzdu. samandan ise daha iyi. kemikler. Arada sırada birkaçı birleşip cephenin bizim tarafımıza kayma tehlikesini göze alıyorlardı. Berbat bir soğuk vardı. Alcubierre'nin sahip olduğu tüm manzarayı görebiliyordunuz. nedendir bilinmez ülkenin en iyi matadorları Faşist idi. ufalanmış saman kümelerinde eşelenip süratle uykuya daldığımız bir katır ahırına götürdü bizi. sıçan leşleri ve kertikli süt tenekeleriyle dolu olduğunu keşfettiğimde şafak sökmüştü. bizden ayırdedilecek hiçbir yanlarının olmayışı beni çok şaşırtmıştı. İki gün geçtiği halde. Şimdi deniz seviyesinden 1. kimi yerde sayıları altıyı bulan katırların çektiği hantal yük arabalarını sürüyorlardı. Temiz olduğu takdirde. Artık cephe hattının yakınına gelmiştik -savaşın karakteristik kokusunu alacak kadar yakın. Kamyon şoförü Sietamo ile Aleubi-erre arasında bir yerde yolunu kaybetti (bu savaşın vak'a-i âdiyyelerinden biriydi). Alcubierre hiç isabet almadığından cephenin hemen gerisindeki çoğu kasabadan daha iyi durumdaydı. Aşağı pek az yaralı taşındığına göre. Bastığınız yere dikkat etmeden yürüyebileceğiniz bir yardalık toprak parçası bile bulunmuyordu. köylüler ise. Kilise ve etrafındaki çeyrek millik saha uzun zamandan beri hela olarak kullanılmaktaydı. Bu yollarda tekerlekleri patinaj yapan kamyonlar güçlükle ilerliyor. ama biçilmiş kuru ot kadar değil. Benim de dahil olduğum bölüğü kamyonlar önce Sietamo'ya. Birisi çamur bataklarının arasından. kazurat ve tefessüh eden yiyeceklerin çıkardığı pis kokuydu. Gece geç saatlerde Alcubierre'ye vardık. evlerin çoğu da yoğun tüfek ateşi yüzünden çiçek bozuğuna dönmüştü. çünkü. Başlıca heyecan kaynağı. Aragon köylerinin alışılmadık sefilâne yoksulluğundan etkilenmeden gezmenin mümkün olmadığına inanıyorum. yukarda cephe hattında işler hayli sakindi anlaşılan. Bu asker kaçakları hayatımda gördüğüm ilk «gerçek» Faşistler idi. Yine de İspanya'nın bu bölgesinde.

Şu anda cephe hattının hayli sakin olduğunu biliyordum ama çevremdeki adamlardan. Devrim esnasında İspanyol süvari alaylarının. damgalanmıştı ve sanki görünüşünde bir tuhaflık olduğunun farkmdaymışcasma garip yürüyordu. makineli tüfeklere ve çamura yaklaşıyorduk. Adam başına elli adet olmak üzere. etrafından çember olmuş kendisini seyreden milisleri asabı nazarlarla inceliyorduSanırım. Tuhaf görünecek ama. Ondokuz yaşında. açlık ve soğuk demekti. Bu kafile. Önümüzde ise Alcubierre ile Zaragoza arasında uzanan alçak dağ silsilesi görülüyordu. herkesin marıcon (ibne) diye tanıdığı on beş yaşında. geri zekâlı bir ufaklığa verilmişti.M. hayatları boyunca ellerine hiç silâh almamışlardı ve öyle zannediyorum ki pek azı nişangâhın ne işe yaradığından haberdardı. soğuk beni düşmandan daha çok korkutuyordu. uzun boylu. Tüfeklerin çoğu eşit ölçüde kötüydü. ateşin yanına çömelmiş. en çok bilgi sahibi olana en iyi tüfekleri vermek gibi bir çaba da gözlenmiyordu.Bana göre harp. sürgüsü sıkışmıştı. tan yeri ağarırken dondurucu soğukta tetikte duruşları. Kolun başında kızıl bayrağın yanında. muhteşem atlarından çok sayıda ele geçirilmişti ve hepsi. Milislerin çoğu. başlarında beyaz ata binmiş (bir muhafız olduğu halde. herşeyden önce de çamur. Soğuk korkusu Barselona'da geçirdiğim günler boyunca.U. bit. yürekli Belçikalı yoldaş Georges Kopp siyah bir atın üstünde ilerliyordu. tüfeğin nasıl doldurulacağı ve süngünün nasıl parçalarına ayrılacağından ibaret. . muharebelere iştirak edecek kadar değilse bile. fena halde rüzgâr yanığı. onları. bazısı daha bile beter haldeydi. Seksen kişi ve çok. Ayrıca.bu kana susamış «Kızıllar» m yemeğini bitirir bitirmez kendisini kurşuna dizeceklerinden şüpheleniyordu. Onu köye getiren silâhlı adam durmaksızın omuzunu okşuyor ve emniyet telkin edici sesler çıkarıyordu. On yıllık olan en iyi tüfek. Bana verdikleri nesneyi görür görmez resmen şoke oldum. elbiseleri yırtık pırtık bir delikanlı. tahta namlu mafhazası çatlaktı. hiç kuşkusuz çatlatana kadar sürüp helak etmekte olan milis gücüne devredilmişti. bir tava dolusu güveci umutsuz bir süratle gövdeye indirirken. Yol geçen yılki hasattan beri hiç dokunulmamış sarı ve kıraç tarlaların arasından büklüm büklüm kıvrılıyordu. Çavuş 'bize. Kaba koyu sarı çehreli bir çavuş. Artık cephe hattına. daha sonra çaldırdığım. hattâ siperlerdeki soğuğu. Bizimle birlikte gelen biçare hayvanın üstüne kocaman harflerle P. onbeş asker kaçağı birden çıkageldi. hiç aklımdan çıkmamıştı. Her milis kolunun kendisine maskot seçtiği en az bir köpeği oluyordu. tüfek ağzından içeri şöyle bir göz atmak tüfeğin paslandığını ve asla iflah olmayacağını keşfetmeye yeterliydi. bulanık bir fotoğrafını çekmeyi becermiştim. katır ahırında tüfekleri dağıttı.O. beş dakikalık bir «eğitim» yaptı. sayıda köpekten müteşekkil centuria düzensiz bir halde yoldan yukarı kıvrıldı. Unutulmaz bir gün. gümbürdeyen top gülleleri ve sıçrayan çelik parçaları. İmalat tarihi 1896 olan bir Alman mavzeriydi bu yani yaşı kırktan fazlaydı! Kir pas içindeydi. Büyük Savaşı hatırlayacak kadar yaşlıydım.nin açlıktan kırıldığının kanıtı olarak (gösteriliyordu. avadanlığımızı sırtımıza 30 bağladık ve yaklaşık üç mil ötedeki cephe hattına doğru yola düzüldük. buz tutmuş bir tüfekle saatlerce nöbet bekleyişleri. Alcubierre'deki üçüncü sabahımızda tüfekler geldi. eşkiya kolunu andıran milis süvarisinden bir delikanlı tepede yerden külliyetli miktarda toz kaldırarak atını ileri geri zıplatıyor. Kaçaklardan birini. bir köylünün evinde karnını doyururken seyrettim. Hayli merhamet uyandırıcı (bir sahneydi. bombalara. Bu sahnenin. Onun biraz ötesinde. elden ele fişekler dağıtıldı. çizmemin konçlarından içeri dolan yarı donmuş çamuru düşünmekten kaç gece gözüme uyku girmemişti. kendisine pitoresk pozlar takınıyordu. bir zafer nişanesi gibi köyde dolaştırıldı. İçten içe korkuyordum. Aralarında yürüdüğüm insanlara bir kaç 31 . gözleri fıldır fıldır. sonra saflar halinde dizildik. üstelik.

U. son derece ilkel mazgal delikleriyse kireçtaşı kümelerinden yapılmıştı. zahmet edip. Daha yakma geldiğinizde ise. nasıl becerdiyse. Mevzi yaklaşık elli yarda genişliğinde yarım daire biçimindeydi. üniformaları çamur kaplıydı. «Fascistas maricones» ve benzeri sloganları haykırmaya başladılar. bir «bang» sesi daha işitildi. Dağ silsilesine vardığımızda. insanı ürkütüyordu. Yüksek yamaçlarında bodur çalılar ile süpürge otundan başka bir şey yetişmez. bir tür dehşete kapıldığımı itiraf etmeliyim. Biz tam avadanlığımızı sırtımızdan atmış. böylesi bir dağlık ülkede imkânsız olduğundan. gür siyah saçlı. Bu bizim. ne olurdu diye merak ettiğimi hatırlıyorum. Sıçan delikleri misali toprağa oyulmuş otuz ya da kırk sığınak vardı. Siperlerin ve iç siperin arkasında çeşitli noktalara 33 .M!».O. duyuluyordu. nasıl kullanacaklarını bilmedikleri eski püskü tüfekler taşıyan bu pejmürde çocuklar olduğunu düşünmek. Kafatası derisi. Bu bağırışların savaşçı ve korkutucu olması kastedilmişti ama çocuk hançerelerinden çıka çıka kedi enciklerinin viyaklaması gibi dokunaklı sesler duyuldu. çizmeleri lime İlmeydi. Önümüzde bir yerlerdej kayalık tepeler arasında garip bir akis yapan tek tük tüfek ateşi. Acaba pilot. Tepesinde dalgalanan kızıl bayrağı ve siper oyuklarından tüten dumanıyla. at nalının üstünde bir başlık gibi görebilirdiniz. Ve. adam dediklerimizin yarıdan fazlası çocuktu . Üç aydır cephe hatundaydılar. kum torbalarından yapılmış sefil bir barikattan oluşan mevziinizi. «Visca P. içinde barınılabilir intibaını veren en yakınımızdaki ilk ve boş sığmağa daldık. Cumhuriyeti savunacak kişilerin. Tüfeğini ateşlemiş ve. Cepheye yakınlaştıkça. bizim gerçek birer asker olmadığımız o irtifadan bile görülebilirdi. uzaktan. sığınağından çıkıp bizi selâmladı. kısmen de kireçtaşı topaklarından yapılmıştı. sürgüyü patlatmıştı. tahkim edilmiş mevziler zinciriydi. en nihayet cepheye gidiyor olmaktan ötürü. her bayırın tepesine oturtulan ve hep «mevzi» denen. Bir koyun sürüsünden çok daha gayri nizamî sürükleniyorduk. İspanya'nın bu bölgesindeki dağların teşekkülü bir garipti. Polonya doğumlu bir Yahudi iken anadili olarak Fransızca konuşan mevzi komutanı yüzbaşı. iki mil kadar bir mesafe katettiğimizde. İstihkâm siperinin önünde kayalara oyulmuş dar bir siper düzeni oluşturulmuştu.nazar atfettikçe de. Wiliiams. Asıl adı Levinski olduğu halde herkesin Benjamin diye çağırdığı.ekmek parçalan. ben ve Williams'ın İspanyol kayınbiraderi. Kısa boylu. Gelin görün ki. çoğunun sakalı uzamıştı. tiksinti verici tatlımtırak kokuyu duyabilirdiniz. burun delikle32 rimden haftalar sonra dahi bir türlü çıkmak bilmeyen. her yerde kireç taşı görülürdü. Cephe hattının bu kısmı. Ne menem bir güruha benzediğimizi imkânı yok tasavvur edemezsiniz. bu düpedüz. savaşın bu döneminde daima çok pis olan solgun ve heves dolu yüzlü. sığmaktan dışarı emekliyorduk ki. son derece mutlu ve heyecanlıydılar. Bizim varışımızdan sonra cepheyi terkedecek olan bölük avadanlıklarını topluyordu. kazurat ve paslı tenekelerden oluşmuş derin bir çöp yığını. çünkü en büyüğü on-altı yaşındaydı. Tepemizden o anda bir Faşist uçağı geçse. patlayan hartuç sandığının kıymıkları yüzünden şerit şerit yırtılmıştı. yüzü kan revân içinde istihkâm siperinden gerisin geriye koştuğunu gördük. mütemadî bir siperler dizisinden oluşmuyordu. Atnalı şeklindeki yassı tepeleri ve derin ırmaklara inen çok sarp yamaçlarıyla. en önde kızıl bayrağın yanındaki gençler.basbayağı çocuk demek istiyorum. sola kıvrıldık ve dağın yamacından dolanan dar bir katır yolunu tırmandık. kendi kendimize verdirdiğimiz ilk zayiat idi. bizim bölükteki çocuklardan birinin. istihkâm siperi ise kısmen kum torbaları. Başımızın üstünde bir kaç mermi çatırdayıp duruyordu. pek tipik bir şekilde. Mevzinin hemen gerisindeki yarıkta ayların süprüntüsü birikmişti . yirmi beş yaşlarında bir delikanlıydı. pike yapar ve makineli tüfeğini ateşler miydi? Çünkü. kolun bir ucu görünmez olmuştu. Akşamüstü ilk nöbetimizi tuttuk ve Benjamin bize mevziyi gezdirdi.

kurşunun biri şeytanî bir çatırtıyla kulağımı sıyırıp geçti ve gerideki arka siperine saplandı. Faşistler' in elli veya yüz yarda ötede olması gerekiyordu. ama galiba insan insiyakı hareket ediyor ve hemen herkes en az bir kez böyle bir şey yapıyor. «Düşman nerede?» Benjamin elini coşkuyla dalgalandırdı. hiç kimsenin düşmana aldırdığı yoktu. Düşman. heyecan dolu bir feryat duyuldu. uzakta. küstahça duralayıp bakıyordu. Adamlara hiç de yakın değildik! Bu menzilde tüfeklerimiz kesinlikle hiç bir işe yaramazdı. Uzaktan grimsi iki küçük heykelcik gibi görünen iki Faşist. «Oğada. tütün. Benjamin en yakınındaki adamın tüfeğini kapıp hemen nişan aldı ve tetiği çekti. Yeni gelen askerler. yiyecek. mum ve de düşman. arasıra oraya buraya sıçradıkları görülen. bunun hiç de hayır a alâmet olmadığını düşündüm. siperlere girer girmez. Kurşunun adamı sıçratacak kadar yakınına düştüğünü umarım. 3 Siper çarpışmalarında beş unsur önemlidir: yakacak odun.serpiştirilmiş oniki nöbetçi noktası vardı. kara böcekler35 . tam karşıdaki çıplak tepede. Kısa bir süre sonra. Ama asker daha çocuktu. mazgal deliğinden dışarısını dikizledim. düşman en sonuncusu olmak üzere. tüfeğiyle siyah noktaları işaret edip duruyor. Hayatımda bir insana ilk defa ateş ediyordum. hevesle sırıtıyordu.» (Benjamin İngilizce —dünya kötüsü bir İngilizce— konuşuyordu. Karınca kadar minnacık Faşistler'i görebiliyordum. üzerimden ilk kurşun geçtiğinde başımı eğmeyeceğime dair kendi kendime söz vermiştim. Klik! Mermi patlamadı. hiç bir yerde hayat belirtisine. siperleri çok iyi gizlenmişti— sonra. Faşist siperini bulmaya çalışarak. Ateş etmenin hiç bir yararı olmayacağı aşikârdı. bazen de. Kaza eseri olmadığı taktirde. Nokta gözden kayboldu. hedef gözetmeksizin dehşetli bir tüfek ateşine başladılar. önemlerine göre böyle sıralanıyorlardı. Tüm hayatım boyunca.yeşil bayrağı —Faşist mevzii— gösteriyordu. nişangâhımı yediyüz metreye ayarladım ve ateş ettim gitti. tepenin yamacı dibi görünmeyen dereye doğru kayıp kayboluyordu. bir taş atılmasını bekleyen bir köpek gibi. Beklenmedik bir baskının her an olabileceği geceler dışında. Benjamin'in işaret ettiği noktayı hayretler içinde farkettim: en az yediyüz metre ileride. Buna savaş mı diyorlardı?! Düşmanla herhangi bir temasımız bile yoktu. nerede?» Benim siper savaşından anladığıma göre. bir an için. Ama hiçbir şey göremiyordum —anlaşılan. Tarif edilemez bir sukut-i hayale uğramıştım.) «İyide. Cephede gördüklerim bende büyük bir bezginlik yaratmıştı. Kışın Zaıagoza cephesinde bunlar. Zahmet edip başımı siper seviyesinden aşağıda bile tutmuyordum. her şey gri ve soğuktu. Ne var ki. istihkam siperinin gerisinde. sonra. Sonunda. Fakat tam bu esnada. bir taraftan öbür tarafa sekip duruyor. böylesine ıızak bir menzilden ve elimizdeki türden tüfeklerle bir adama isabet ettirmenin imkânsız olduğunu izah etmeye çabaladım. derenin öbür tarafında tam karşımıza düşen tepede hayal meyal seçilen istihkâm siperini ve kırmızı . yukarıya tırmanıyorlardı. Heyhat! Başımı eğiverdim. Tam karşımızda tek tük sarp kayalıkların görüldüğü çıplak tepeler vardı. bir askerin siyah bir nokta gibi görünen başı. bir tek kuşa bile rastlanmıyordu. Siperin önünde dikenli tel uzanıyordu. so34 lumdaki asker siperinden çıkıp pek İspanyolvarî bir edayla yanıma sokuldu ve ateş açmam için beni kışkırtmaya başladı.

bir çeşit saksağanla. Arasıra görülebilen kuşlar. İspanya'da geçirdiğim tüm o zaman boyunca çok az çarpışma gördüğümü söylemeliyim. Kuşkusuz. ama bu ateş hep uzakça menzillerden oluyordu.di düpedüz. Normal olarak savaşın dehşet verici yanları diye düşünülebilecek şeylerin çok azı başıma geldi. Bütün gün ve gece boyunca gayesiz kurşunlar boş vadilerde vızır vızır geziyor ve yalnız pek küçük bir olasılıkla bir insan vücudunda yerini buluyordu. hiç de kolay anlaşılır birşey olmayacaktı. aldırış etmek tenezzülünü göstermedikleri tüfek atışlarının izlediği. Böylesine bir savaşın sonunun gelmeyişi! Daha önce.U. Huesca'da bile_ insan bir parça ihtiyatlı davranırsa. bana elli yardalık bir uzaklığın içinde hiçbir top mermisi patlamadı ve göğüs göğüse çarpışmaya da yalnız bir kere katıldım. Çok uzakta.M. Teruel'deki çarpışma bir yana. siper kazmak. Haziran'da. bazen de Cumhuriyetçi bayrağı (kırınızı . karın hiçbir zaman erimediği heybetli doruklarıyla Pireneler havada yüzer gibi görünüyordu. devriye gezmek. U. biçimleri kar yüzünden günden güne değişen daha başka tepeler vardı. arttı bile). Zaragoza'nın çevresindeki tepelerde önemli olan. Pek seyrek olarak da. Bir ileri. siper kazmak. Ne var ki.' lu olan küçük bir ileri karakol. her ordu siper kazıp kendi zaptettiği tepeye yerleşmişti. nöbet tutmak. Hayatımda kuşların bu kadar az olduğu başka bir ülke gördüğümü sanmıyorum. beyhudeliğine şaşardım. dağ silsilesi güneydoğuya doğru kıvrılıyor ve geniş ebrulî bir vadi bırakarak Huesca'ya doğru uzanıyordu. yavaşça havada süzülen kartal sürüleri görülüyordu. 37 .. Gökyüzünde hemen hiçbir zaman kuş olmuyordu. ve bu cephede. bu yüzden çevreye boş konserve kutularının karmakarışık saçıldığını ve herşe-yin bokla kaplandığını unutabilseydiniz. Aşağıdaki ovada bile herşey ölü ve çorağa benziyordu. (Bir keresi yetti de. Mart ayında Huesca çevresinde yoğun çarpışmalar başladı. âni kanat sesleri geceleyin insanı ürküten keklik sürülerinden ibaretti. durgun savaş halinin karışık can sıkıntısı ve rahatsızlığıydı. saatin akrebinin yediyi gösterdiği yönde. tüm bu tepeler için vahşi çarpışmalar yapılmıştı. Her dağ tepesinin birlikler tarafından işgal edildiğini. kırmızı. Ocak'tan Mayıs'a kadar Aragon cephesindeydim.U.O. bir fotoğraf negatifine benzerdi. Sağımızda. Ocak ile Mart'ın sonlarına kadar hemen hemen hiçbir şey olmadı. Faşistler genellikle kralcı bayrağı (kırmızı sarı . asker. İki ordunun da asıl uğraşısı ısınmaya çalışmaktı. Hiçbir uçak yakınlarımda bir yere bomba atmadı. bu.mor) kullanıyorlardı.O. soğuktan titreyerek bayraklarının çevresinde dönüyor ve ısınmaya çalışıyordu.U. sivri noktalarının üstünde birçok küçük Faşist karakollarının benek benek yayıldığı mahmuz gibi bir tepenin karşısında da bir P. Ovanın ortasına zarlar atılmış gibi birkaç küp serpilmişti. Bir şehir kâtibinin hayatı kadar olaysız ve neredeyse bir o kadar düzenli bir hayat. geniş çaplı bir harekâtı olanaksız kılmış. görünüş harikuladeydi. Burada. Cumhuriyet'e sâdık kalanların elindeki Robres şehriydi.kırmızı).sarı . bir geri zikzak biçiminde uzanan. sözde cephe hattı denilen şey. solumuzda. Nöbet tutmak. Anarşistler kırınızı ve siyah. Huesca'nın daha ilerisinde bizimkilerle aynı düzende. pejmürde ve pis adamlardan bir küme. Sırası gelmişken.S.C. 36 silâh ve özellikle topların yokluğu. P.C. eğer her mevzide bir bayrak sallanmasa. o da yine P. mevzii vardı.M. çevredeki kış manzarasına sabit gözlerle bakar. Sağımızda. Bir süre sonra. ama bana pek az iş düştü. Tam karşımızdaki tepeler fil derisi gibi kırış kırış ve griydi. ama ben bu olaydan önce yaralanmış ve saf dışı olmuştum. Sabahları vadi sık sık bir bulut denizinin arasından düz ve mavi olarak yükselir ve görünüş. ve P. Ekim başlarında. çok sık ağır makinalı tüfek ateşi altında kalıyordum. Faşist ya da Cumhuriyetçi.. tuhaf bir biçimde.S. Huesca'ya karşı bir tek gün içinde binlerce insanın öldüğü feci bir saldırı yapıldı. genellikle güvenli sayılırdı. Sık sık. Her tepede. devriye gezmek.

Korkudan. ense yapılacak bir İşe hiç benzemiyordu. onların deyişiyle cobo olmuştum . hemen hep Faşistler'in bölgesinden göçmen olarak gelen ve bakılsınlar diye en kolayından milis kaydedilen onbir oniki yaşlarında çocuklara rastlıyordunuz. hava tabancaları kuşanmış yirmi erkek izci ya da oyun labutları ile silâhlanmış yirmi kız izci. beni fena halde telâşlandırarak birçoğunun tepeden aşağı. dışarısı çok soğuk ve kaybolmak çok kolaydı. Faşist hatlarına giden yolu ancak üçüncü yada dördüncü girişimde bulabildim. ne kadar istersem o kadar sık devriye çıkmak için izin alabileceğimi keşfettim. yolun girdisini çıktısını. Çok yoğun bir sis vardı. Küçük bir canavarın. parti milis güçleri ilkece bununla birleştirilmişlerdi. eğitilmemiş bir güruhtu. Benim kesimin fırlama oğlanları ancak ayaklarından çekip sürüklenerek sığmaktan çıkartabiliyorlar ve daha sırtımızı döner dönmez. üstünde mermi deliği olan bir deri kasket ve besbelli bizimkilerden kalma bir kırmızı bayrak. düşman fazla atılgan değildi. Katalonya milis güçleri hâlâ savaşın başındaki esaslar üzerindeydiler. Kuş uçuşu ile en yakın Faşist karakolu bizimkinden yediyüz metre uzaklıktaydı. ama tek geçilebilir yoldan giderseniz bir buçuk mil tutuyordu. bana doğru geldiklerini duydum. Centuria. Bayrağı alıp mev-ziye götürdüm— insafsızca yırtıp temizlik bezi olarak kullandılar. Franco'nun başkaldırısının ilk günlerinde. mevzimizi hallaç pamuğu gibi ata-bilirlermiş gibi geliyordu bana. Saklandığım fidanın arkasında önceki çarpışmaların bir sürü yadigârı ile karşılaştım —bir yığın boş fişek kovanı. Cepheye varır varmaz onbaşı. Başlangıçta. ancak birbirini izleyen seyahatler yaparak ve her keresinde yeni işaretlere dikkat ederek bulabilirdiniz. Kural olarak. birdenbire çok küçük görünüveren bir fidanın arkasına sindim. korkunç soğuğa rağmen siperin duvarına dayanıp derin bir uykuya bile dalıyorlardı. Kocaman pürüzlü uçurumlarda patika ya da dağ yolu cinsinden hiçbir şey yoktu. Sonra. aslında hepsi birer siyasî örgüt olan çeşitli sendikalar ve siyasî partiler tarafından toplanmışlardı. bizimle Faşistler' in arasına. çoğu yirmisinin altında oğlan çocuklarından oluşan. Bereket. «şaka» diye sığınağın ateşine bir el bombası attığını hatırlarım. karanlık vadilerde başıboş dolaşmak oldukça eğlenceliydi. bazı geceler.Geceleri ve sisli havalarda vadiye. 1937 başlarında. ama bazen cephe hattına kaymayı becererek hepimiz için ortak bir tehlike oluşturuyorlardı. Faşist hatlarının yakınlarında kaplumbağa gibi sürünmek zorunda idiniz. Çünkü. geceleri mevzide gereği gibi nöbet tutturmak hemen neredeyse olanaksızdı. çatırdayan çalılar ve takırdayan kireçtaşları arasında gürültüsüz ilerlemek çok güçtü. bu çocuklar cephe gerisinde hafif işlerde kullanılıyorlardı. Bu dönemde. devriyeler gönderiliyordu. Dahası var. Bu tepelerin yamaçlarında. tüm 39 . Milis gücünde sık sık. Cobo'luk. Tepenizde serseri kurşunlar kuşlar gibi ötüşerek uçuşurken. Milisler merkezî hükümete olduğu kadar kendi partilerine de bağlıydılar. karakolu bırakıp sığınağa süzülüyorlardı. Bu yaştaki çocuklar asla cephe hattında kullanılmamalıydılar. Ve çok uzun bir süre böyle kaldılar. siper savaşının ayrılmaz bir parçası olan uykusuzluğa dayanamıyorlardı. Fakat uzun zaman. Aslına bakarsanız. Faşistler'in içeride konuştuklarını ve şarkı söylediklerini işitebiliyordum. az bir zaman sonra. seslerini dinlemek için dikenli telin oraya doğru süründüm. Bazen bütün gün boyunca devam eden ve tepelerin doruğuna yapışıp vadileri açıkta bırakan yoğun sis geceden daha iyiydi. Devriyelik hiç makbul bir iş değildi. özellikle ilk başta. Halk 'Ordusu kurulduğunda. «siyasî almayan» ve aşağı yukarı olağan kurallara göre örgütlenen. gürültüsüzce tüfeğimi kurmaya çalıştım.ön iki kişilik bir muhafız mangasının 38 komutanı. milis güçleri. Her nedense başka yöne gittiler ve benim görüş alanıma girmediler. Monte Pocero'da onbeş yaşından küçük kimsenin bulunduğunu sanmıyorum ama yaş ortalaması kesinlikle yirmiden aşağıydı.

halihazırdaki şartlar altında milis güçleri olduklarından daha iyi olamazlardı. doğru olmakla birlikte. Modern. ne topuk çarpma. Franco'ya karşı hiçbir zaman direnilemezdi. subaylar erlere «Yoldaş» dediği için değil. Normal askerî cezalar vardı ama ancak çok ciddî durumlarda uygulanıyordu. Tek tek asker kaçakları kurşuna dizilebilirdi —ara sıra kurşuna diziliyordu da— ama. (Milis güçlerinin yerini alan Halk Ordusu. bir yoldaştan bir başka yoldaşa veriyordunuz. bir emir verdiğiniz zaman. Tabiatıyla katıksız bir eşitlik söz konusu değildi. bal gibi de «yürüyor». gönüllüdür. geçici olarak işleyecek. milisleri oldukları yerde tutacak sı nıf sadâkatindan başka hiçbir güç yoktu. milis güçlerini yermek. önemsiz sayıda yeni Halk Ordusu birlikleri ulaşabildi. ensesine tokat atıp bir sigara almak isteseniz. Eğer erin biri emre uymayı reddederse ona hemen ceza verilmez. Generalden ere kadar herkes aynı parayı alıyor. ama gerçekte uzun vadede. akla da aykırıydı bu. Subay ve astsubay ayırımı vardı. yetiştirilmiş birlikler emrine hazır olana kadar beklemiş olsaydı. bunu üstten asta değil. İngiliz-İspanyol karışık otuz kadar adama teğmen vekili olarak kumanda ediyordum. Emirlere itaat gereği anlaşılmıştı ama. demokratik devrimci tipi disiplin umulabileceğinden daha güvenlidir. bir adamı kışla avlusunda talim ettire ettire robota çevirmek de zaman alır. ama. aynı elbiseleri giyiyordu. ne de selâm verme. bunun yanısıra anlaşılan ikinci şey de şuydu. bir çeşit sınıfsız toplum modeli oluşturmaya kalkmışlardı. En kötü milis kıtalarındaki disiplin bile zaman ilerledikçe gözle görülür bir biçimde düzeldi. bu iki tip arasında bir yerdeydi. Milis güçlerinde. Aynı şartlar altında. emre itaat konusunda ya da tehlikeli bir görev için gönüllü bulmakta en ufak bir güçlüğe uğramadım.değişiklikler yalnız kâğıt üstünde kaldı. zorunlu askerliğe dayanan 41 .) Olağan ordularda sürüp giden zorbalık ve horlama. Dünya yüzünde böyle bir tip ordu ile nasıl savaş kazanıl abilirdi ki? O sırada zaten herkesin söylediği de buydu. «Devrimci» disiplin siyasal bilince clayanır -neden emirlere uyulması gerektiğinin anlaşılmasına: bu anlayışı yaymak zaman aldığı gibi. cephe hattında işlerin ne halde olduğunu ilk görüşümde dehşet içinde kaldım. ama şimdiye kadar gördüğümden ya da savaş zamanında olabileceğini düşündüğümden çok fazla eşitlik vardı. Sınıf sadâkati esasına dayanır. kısa bir süre. demokrasiydi. İnsanı yönetmekte hiç tecrübesi olmayan kuşkucu kişiler hemencecik bu usulün «yürümeyeceğini söylerler. Ocak ayında bir düzine acemi askeri eğiteyim derken az kalsın saçlarım ağarıyordu. milis güçlerinde bir an bile hoş görülemezdi. Mayıs'ta ise. yeni toplanmış bir milis birliği disiplinsiz bir güruhtu. Fakat itiraf etmeliyim. Bu sistemin temel noktası. Sonraları. Çünkü. ne rozet. onları hiçbir güç durduramazdı. Gerçekten. 1 937 Haziranı'na kadar. Çünkü. Ateş altına gireli daha beş ay olmuştu ki. milis güçlerinin cephe hattını tutmak zorunda kaldıklarını pek hatırlamazlar. Halk Ordusu geride yetiştirilirken. halbuki. dolayısıyla da yetişme ve silâh yetersizliğinden ileri gelen hataların eşitlikçi sistemin sonucu olduğunu iddia etmek moda oldu. en azından. Milis gücüsistemini aşağılayan gazeteciler. ta Haziran'a kadar. üstelik. Milis güçlerinin savaş alanında kalması bile «devrimci» disiplinin kuvvetinin bir kanıtıdır. ve herkes tam bir eşitlikle kaynaşmıştı. burjuvaların askerliği zorunlu olan ordularında disiplin. İşçi ordusunda disiplin. subay ve erler arasında sosyal eşitlikti. Uygulamada. aynı yemeği yiyor. Teorik olarak bir milis birliği. bin kişi biraraya gelip cepheyi bırakmaya karar vermiş olsalardı. Aragon cephesine. böyle birşey yapabiliyordunuz ve hiç kimse bunu tuhaf bulmuyordu. döner dolaşır gelir korkuya dayanır. mekanize bir ordu yerden bitmez ve Hükümet. acemi birlikler her zaman disiplinsiz 40 güruhtur da ondan. ilk önce yoldaşlık adına ısrar edilirdi. bu arada milis sistemi de değişmeden kaldı. teorik olarak. hiyerarşi değil. Tümen komutanından. ama olağan anlamında askerî rütbe hiç yoktu: ne unvan.

Kireçtaşının üstündeki çok ince toprak tabakası hemen yağ gibi kayganlaşıyor. Yakacak arama hevesi sonunda hepimizi botanist yaptı. tüfek tetiğinin çamurdan tıkanıp sıkışmasına yol açtığı için tehlikeliydi de. Kafamda İngiliz Ordusu'nun ilkeleri vardı. müflonlu deri eldivenler ve yün başlık vardı. Buzlu bir gece. insanın beklemeye hakkı olabileceğinden.U. bir domuz derisi ceket. Halbuki milisler.M. uyumadığımız. Günler boyu. yakacak odun sorunu devam ediyordu -hep yakacak odun. elbiseler. Karanlık gecelerde.bir ordu —savaş polisi uzaklaştırılmışa— çoktan eriyip kaybolurdu. Bu zamana ilişkin tüm anılarım. neredeyse dimdik yamaçlarda insanın postallarını param parça eden çentikli ki-reçtaşının üstünde bir aşağı bir yukarı inip çıkmak ve minik bir dal görünce. coşkunlukla üstüne atılmaktır. inanın bana. yine milislerin çoğunda ancak bir tane battaniye bulunuyordu. çeşitli çalı ve otlar ateş yakmak için çok iyiydi ama birkaç dakikada. Ben taşıyabildiğim kadar bir sürü kalın elbise getirmiştim. kaldı ki. Dağın yamacında yetişen her bitkiyi yanma niteliklerine göre sınıfladık. bir fanila gömlek. Fakat şartlar göz önünde tutulursa. postallar. genel eğitim noksanlığı.O. kalın çoraplar.işin en can alıcı noktası da. P. tanrı bilir. bir boyun atkısı. sığınağın ateşini ancak bir saat yanar tutmaya yetecek kadar ıvır zıvır toplayabiliyorlardı. sağlam bir trençkot. Buna rağmen soğuktan tir tir titriyordum. bir emre uyulmasını sağlamak için beş dakika tartışmak zorunda olmak beni hem öfkeden kudurttu hem de dehşet içinde bıraktı. birçok geceler hava dona bile çekmiyordu. Bütün bu dönem boyunca günceme ne zaman birşey yazmışsam. Deniz seviyesinden iki üç bin ayak yüksekte ve. Bazen insanı tir tir titreten rüzgârlar kasketinizi başınızdan çekip alıyor ve saçınızı her yönde karıştırıyordu. mevzinin gerisinde. üzerimdeki giyeceklerin bir listesini yaptım. Fakat itiraf etmeliyim ki. Yemek yemediğimiz. gün ortasında bir saatliğine parlıyordu da. fakat. Bu arada. siperin içine sıvı gibi doluyor ve insanın kemiklerine işliyormuş hissini veriyordu. iki saat durmadan yakacak arayan üç kişi. ama cephe hattını da tuttular. daha iyi idiler. ben soğuğa karşı olağanüstü hassasımdır. Bir insan bedeninin taşıyabileceği giyecek miktarını göstermesi bakımından hayli ilginç. yakacak odunun resmen hiçbir yerde bulunmamasıydı. pamuklu kadifeden golf pantolon. kış ortasındaydık. insana çok soğukmuş gibi geliyordu. bat42 taniyeler ve tüfekler hemen baştan aşağı çamura bulanıyordu. milisinde dört beş ay içinde sadece dört kişinin kaçtığını duydum. onlar da nöbetçiden nöbetçiye devredilmek zorundaydılar. sönüp gidiyordu. üstelik düşmek. dolaklar. postallar. nöbet tutmadığımız ya da angarya iş görmediğimiz zamanlar. çoğu kez yirmi yardalık bir yerde altı kere düşmüşümdür. Isı olağanüstü denecek kadar düşük değildi. dengenizi korumanız imkânsız oluyordu. Çoğu kez kış güneşi. bunlardan ikisi de hayli kesin bir olasılıkla. bazen de sis. ama adamların çoğu korkunç giyimsizdi. Bizim sefil dağımız en iyi zamanında bile ağaç ve ottan yoksundu. Üstümde kalın bir iç fanilâsı ve don. vahşi biberiye ve karaçalı dalları ateş iyice tutuşunca yanarlardı. sadece oniki tane kaput vardı. vadide yakacak topluyorduk. milise bilgi edinmek için kaydolmuş casuslardı. Sık sık yağmur yağıyor ve çeyrek saatlik yağmur bile şartlan büsbütün dayanılmaz bir hale getirmeye yetiyordu. pek az zafer kazandılar. hep yamaçta yürdüğünüz için de. dola-yısiyle insan parmağından biraz kalın ne varsa çoktan yakılmıştı. hava gerçekten çok soğuk değil idiyse bile. aylardır soğuktan donan milisler tarafından talan edilmişti. İspanyol milisleriyse kesinlikle İngiliz Ordusu'na uymuyordu. anlatılmaz bir soğuk vardı. bektaşi üzümünden da43 . Yakacak odun gerçekten önemli bir sorundu . tek tük asker kaçakları bile görülmüyordu. iki kazak bir yünlü ceket. Önceleri ortalıkta görünen karışıklık. Yüz kişilik bütün garnizonda. yakacak odun sorunundan veya daha doğrusu yakacak odun yokluğundan söz etmediğim yer olmamış.

Kav çakmağının en büyük avantajı rüzgârda çakılabilmesiydi. Ama kurşunlar bazen çok rahatsız edici bir yakınlıkta kireçtaşını çatlatır ve yontarlardı. Etrafta bit olabilmesi için hava henüz çok soğuk44 tu. Seksen gecenin ancak üçünde soyunup yattım. Milislerin bazısı siperde abdest bozmayı âdet edinmişlerdi. Bizim yaşadığımız olağanüstü bir hayattı. yeteri kadar yiyecek olursa. yalnızca mevzinin solundaki tepenin doruğunda yetişiyordu. sütten biraz daha berrakça berbat bir-şeydi ve teorik olarak yalnız içmek içindi. ben de beraberimde birkaç libre mum getirmiştim. daha uzunca bir süre çarpışma olmayacaktı. alev elde etmek için tek çıkar yolumuz. Genellikle yükseğe nişan alıyorlardı ve mermiler insanın başının üstünde kuşlar gibi şakıyordu. bunlar. ama yedek birliklerin yokluğunun büs45 . Sonradan kibrit ve mum kıtlığı hayatı çekilmez hale getirdi. bal gibi bulunuyor. Her milis kav çakmağı ve birkaç yarda sarı fitil sahibiydi. hattâ mum bile veriliyordu. «Bu savaş değil. Noel pastasının üstündekiler gibi. Her sığınağa günde üç parmak uzunluğunda mum veriliyordu bu da ancak yirmi dakika yanıyordu. Belli aralıklarla tekrarlanan teftiş turlarında Georges Kopp bizimle çok açık konuşuyor. Kuşkusuz. yalnız alevsiz yanıyordu. gün aşırı kibrit. Başka ihtiyaçlar bakımından çok kötü durumda sayılmazdık. ama arasıra gündüzleri elbiselerimi çıkarmayı beceriyordum. ben sabahları yıkanmak için hep bir matra dolusu aşırıyor-dum. Bir iki gün içinde. Aragon cephesindeki durgunluğun o sırada benim hiç bilmediğim siyasî sebepleri vardı. sığmakta herkes tüfeğini kapışır ve telâşla başkalarının suratına basarken. Yiyeceğimiz gibi suyumuz da katır sırtında Alcubierre' den geliyor. durmadan neden hücum etmemize izin verilmediğini öğrenmek için gürültü patırdı ediyorlardı. savaşta oluşun da olağanüstü bir tarzıydı. Fakat besbelli. ama gelin görün ki. Bütün milisler hareketsizliğe sinirleniyor. Zaten bir gün yıkanıp bir gün traş oluyordum. Hep. adam başına günde bir çeyrek galon düşüyordu. eğer buna savaş diyebilirseniz tabii. bir ışık yakabilmek hayatla ölüm kadar büyük fark yapabiliyordu. İnsanın mendilsizliğe ve içinde yıkandığı teneke tavadan yemek yemeğe ne kadar çabuk alıştığına şaşarsınız. Bu su. Örneğin. sıçan ve farenin aynı yerde olmayacağı seylenir. O sırada henüz mum satın alınabiliyordu. hiç zorluk çekmeden elbise ile uyumaya da. Yetecek kadar yiyecek ve bol şarap vardı. herkes bir saldırı anında hemen ortaya çıkabilecek biçimde hazır olmak zorundaydı. Kibrit kıtlığı had safhaya vardığında. insan karanlıkta yürümek zorunda kalınca iğrenç şeyler oluyordu. Bir çeşit kurumuş kamış ilk başta ateşi yakarken çok iyiydi.ha küçük olan bodur meşe ağacı ise hiç yanmıyordu. Herkesin kiliselerden yağma edildiğini tahmin ettiği bu mumlar. bir gece alarmında. merminin çekirdeğini çıkarmak ve kav çakmağı ile barutu tutuşturmak oldu. gayet inceydi. Pislik halkın üzerinde lüzumsuz yere gürültü kopardıkları bir-şeydir. Mevzi iğrenç bir şekilde pis kokuyordu. düşman başlatmadıkça. işte o zaman kendinizi hemen yüzüstü yere atardınız. Böyle olmasına rağmen yine kamış toplamaya giderdiniz. dolayısıyle ateş yakmaya hiçbir faydası yoktu. Ama pislik beni asla tasalandırmadı. Sigara hâlâ günde bir paket dağıtılıyor. ikisine birden yetecek kadar su hiçbir zaman olmazdı. oraya gitmek için de ateş hattından geçmek gerekti. Şüphesiz hepimiz devamlı olarak pistik. ara sıra bir insanın ölüverdiği bir komik opera. ama sıçan da fare de bol bol bulunuyordu. barikatın küçük kapalı arazisinin dışında heryer kazurat doluydu. Bunlar. İnsan böyle şeylerin yokluğunu hissetmeden önemini kavrıyamıyor. Ne var ki. Faşist makineli tüfekçiler sizi görürlerse hemen koca bir şarjör dolusu fişeği üstünüze boşaltırlardı. çünkü hiçbir şey yakacaktan daha önemli değildi. insanın gece elbiselerini ve postallarını çıkarması olanaksızdı.» diyordu. Soğuğun yanında öbür rahatsızlıklar çok önemsiz görünüyordu. tüfeğinden sonra bir milisin en önemli malıydı. Aslında.

her nasılsa. berbat şeyin sıkışmasından çok korkardım ve işe yarayabilecek bir atımlık fişeği saklamaya da fazlasıyla meraklıydım. Tepelerin doruğunda tüneklemiş halimizle nefis topçu hedefleri olabilirdik . bu gerçekte bir süvari silâhıydı. Bunlar çok ender olarak yirmi yaşından genç çıkıyordu. on tüfekte biri fena sayılmazdı. İspanyol fişeklerinin hepsi yeniden doldurmaydı. hiçbir sürgü üstündeki tüfeğe ait değildi ve tüfek en iyi cinsten bile olsa. diyelim dört yüz yarda ötede sipere gömmek. En iyisi tabiî Alman yapısı cephane idi. cepheye her yeni gelene ancak. en başta ülkenin doğal durumu geliyordu. Bu bahsettiğim silâhlar. Almaşıklar hemen hemen. herbir silâh için onbeş atım mermisi bulunan dört havan topundan oluşmuştu. ama üç yüz dört yüz yardalık bir uzaklıkta oldukça isabetliydiler.birincisi uzun Mauser'ûi. şarjörleri olmadığı için tek seferde ancak bir atım ateş edilebiliyordu. her cinsten savaş malzemesi noksandı. Fakat bizim tarafta. açıklıkta ilerlemek ve kalbura dönmek ya da genel durumu değiştirmeyecek küçük ölçüde gece hücumları yapmak. Bir de. gerçi bunlar eskiydi. gezle arpacığı kırık bir sürat ölçme aleti ne kadar işe yararsa o kadar işe yarıyordu ve çoğunun yiviseti ümitsizce paslanmıştı. Cephane o kadar azdı ki. Arada sırada Faşistler Zaragoza'dan bir iki top getirmeyi beceriyor ve birkaç mermi atıyorlardı -bunlar da öylesine azdı ki. iki makineli tüfek ve bir düzine adam. Makineli tüfeğe karşı top olmadan ancak üç şey yapabilirsiniz: kendinizi güvenceli bir uzaklıkta. ezici sayıda olmadıkça. Ayrı ayrı silâhlardan çıkarılıp yeniden birleştirilen parçalardan yapılmışlardı. Acil zamanlarda kullanmak için hep cebimde Alman ya da Meksika mermisi dolu bir şarjör saklardım. hem de ne büyük bir iştiyakla— isterdim. bir taburu asla yaklaştırmayabilirdi. taban47 . Bir kere. İngiltere'de herhangi bir özel okulun askerlik kampındaki yedek subay taburu bile. Dahası var. elli atımlık fişek veriliyordu. kolay taşındıkları ve siperde daha az rahatsızlık verdikleri için beğeniliyordu. en iyi tüfeklerde bile sıkışıklık yapıyordu. Birkaç siperin kazılmış olması şartıyla bu gibi yerler. bir modern orduya bizden daha çok benzerdi. ama bu yalnız esirlerden ve bizim tarafa kaçanlardan elde edildiği için pek bulunmuyordu. Cephe hattının bu kesiminde bütün topçu gücü. Bizim mevzimizde ve etrafımızdaki mevzilerin çoğunda. Bazen çevredeki manzaraya dikkatle bakar. bu yüzden makineli tüfek için saklanıyordu. çoğu son derece kötü. o anî tehlike geldiğinde tüfeğimi pek ateşleyemedim. Meksika fişekleri daha iyiydi. çoğu da hurda demirdi. Fakat uygulamada. Milislerin o sırada ne kadar kötü silâhlanmış olduklarını kavrayabilmek büyük bir çaba ister. Bunları kullanmak zevkliydi. ne süngümüz vardı. birkaç top bataryası olmasını —oh. top falan yoktu. Tabii bu mermiler ateşlenemeye46 cek kadar çok kıymetli idiler ve havan topları Alcubierre'de tutuluyordu. hiçbiri hedefini bulmuyor ve gülleler bir işe yaramadan boş uçurumlara dalıyordu. ama dehşet isabetsiz atışlar yapıyorlardı. piyade askeri ile ele geçirilemezdi. Aşağı yukarı elli kişiye bir makineli tüfek düşüyordu. üstelik. Üç tip tüfek kullanılıyordu . Silâhlarımızın kötülüğü ayrıntılarını kaydetmeye değecek kadar şaşırtıcıydı. Ne madenî miğferimiz. dörtte üçü beş atıştan sonra tutukluk yapıyordu. hemen tümü hiç bir işe yaramazdı. Winchester tüfekleri vardı. nispeten daha yeniydiler ve işe yarar görünüyorlardı. Bunların ötesinde. kural olarak yalnız tek yandan yaklaşılabilen. Bizim ve Faşistler'in cephe hattı. Sonra bir de kısa Mauser veya mousçueton vardı ki.ama topçu yoktu. İnsan çekiçle fındık kırar gibi kolaylıkla düşman mevzilerini birbiri arkasına yok edebilirdi. yalnızca tüfeklerimiz vardı. ya hareketsizlik ya da intihardan ibarettir. Gerçekte.bütün dışındaki salt askerî güçlüklerin herkes farkındaydı. uçsuz bucaksız doğal bir sağlamlık içinde uzanıyordu.

uzaklık ölçü aleti. Tüfek yağı bile yoktu. onun uzun bir pirinçten harbisi vardı. Silâhlar bir yana.I.İspanyol nişancılığının bu düzeyde olması tanrı bilir. birkaç makineli tüfekçinin silâhlarını bana doğrultmuş bir şekilde resimlerini çekiyordum. Dahası var. kaç kere hayatımı kurtarmıştır. ateşli silâhların tehlikeli olduğuna inandıramaz. Tüfeğinizi zeytinyağı ile temizliyordunuz. merak etmeye başladım. cephenin bizim bütün kesimimiz boyunca cep feneri diye bir nesne yoktu.camız da pek azdı. siste devriye çıkmış ve mevziden ayrılmadan önce muhafız komutanına tenbih etmiştim. «F. yağlı krem. Örneğin. İspanya'nın bu zamana kadar tümüyle haritası çıkarılmamıştı. Bir keresinde. Şeriti kopardığınızda bombadan mümkün olan en yüksek hızla kurtuluyordunuz. O sırada kullanılan elbombası. Mills bombası ilkesine göre yapılmıştı. arada bazı kayıplar oluyordu. Kuşkusuz. ama bu harbi her zaman eğri büğrü olduğu için. akşam karanlığı daha yeni çökmüşken. Tüfeğinizi temizlemek istediğiniz zaman çavuşa götürüyordunuz. periskop. Daha başka çeşitler de vardı. yarı şaka yollu.» Hemen akabinde korkunç bir gürleme oldu ve bir 49 . geri dönerken bir çalıya takılıp tökezledim. Bizim aşınmış tüfeklerimiz kendi başlarına birer tehlike idiler. Ayrıca. Tabii derhal yere yattım. ürken nöbetçi. Atılmaya değecek bir bomba gördüğümde Mayıs ayını bulmuştuk. Başka bir keresinde. «Ateş etmeyin. bu yüzden kendi elini yaralayan bir adam gördüm.A. hiç kimse vurulmaz. bir yerden ele geçirebilirseniz tabii.kasten demiyorum. Bu bombalar için «tarafsız» deniyordu. kaza hariç. dipçik hafifçe toprağa vurulduğunda ateş almak gibi iğrenç bir huyu vardı. ama bir yarda ile kaçırdı . birçok kez tüfeğimi vazelin. Siperler birbirinden beşyüz yardadan fazla uzaktaysa. Hiçbir şey bir İspanyol'u. çünkü hem bombayı atanı hem de kendisine bomba atılanı öldürüyordu. «Oh hayır. hiç değilse genç bir İspanyol'u. ama emniyet düzeni bir pimle değil bir parça şeritle tutturulmuştu. işaret fişeği.savaşın ilk yıllarında Anarşistler tarafından imal edilmişti. ateş etmeyiz. beş ya da on kişiye de bir el bombası düşüyordu. kendi silâhları ile yaralanmışlardı . nöbetçinin biri yirmi yarda uzaktan bana ateş etti. ha!» dedim. zatürre idi. Bazılarının. bizim bulunduğumuz araziyi gösterenler eski askerî haritalardı —onların da hemen hepsi Faşistlerin elindeydi. acaba herhangi bir şey. bazı milislerin elindeki bir iki tane dışında çiftli dürbün. Bir gece. ben bir tane yapınca pek şaşırdılar. hattâ domuz yağı ile yağlamak zorunda kaldım. Bizim karşısında savaştığımız düşman değil. kaza ya da dikkatsizlik yüzünden. teleskop. ama bunların büyük çoğunluğu durdukları yerde kendi kendilerine zarar veriyorlardı. İspanya'da gördüğüm ilk beş yaralı. Yanlış hatırlamıyorsam. namlunun içindeki set ve yivi ka-zırdı. silâh tamir takımlarından hiçbiri yoktu— temizlik malzemesi bile zor bulunuyordu. fener ya da cep feneri de yoktu— sanıyorum bu sırada. hiç haritamız ya da krokimiz yoktu. İspanyollar temizleme tıkacı denen şeyin adını hiç duymamışa benziyorlardı. gittikçe artan bir kuşkuyla. Fakat. almak isteseniz Barselona'dan yakında bulamazdınız. belki daha ilkel ama daha az tehlikeli olanları— bombayı atan için demek istiyorum. Ben de muhafız komutanının benden tarafa hepbirden çabucak ateş açılması için emir verdiğini duymak zevkini tattım. Faşistler geliyor diye bağırmaya başladı. bulunabilirdi. şu şaşı gözlü savaşa bir canlılık ya da olay getirecek mi diye. Ayrıca acemi askerler karanlıkta durmadan birbirlerine ateş ediyorlardı. Makineyi ayarlarken. Barcelona'da bile binbir güçlükle. 48 Zaman geçtikçe ve düzensiz tüfek ateşi tepeler arasında çatırdadıkça. bir sürü ufak tefek zorunlu savaş gereçleri çok zor bulunuyordu. ama muhtemelen. bu sonuncudan hayli zaman sonra. tel kesici. bombası» diye bilinen korkunç bir nesneydi . mermiler zarar vermeden üzerimden uçtular.

Biraz sonra.M. ablak yüzlü bir köylü delikanlısı. hem bizim Alcubierre'den gelen erzak kamyonlarının ışıklarını ve hem de Zaragoza'dan gelen Faşistler'inkini seyredebilirdiniz. yanağım dumansız barut kırıntılarıyla kavruldu. Williams'ın kayınbiraderi) dahil olmak üzere hepimiz otuz kişi kadardık. sonradan kötü ve anlamsız bir biçimde Valencia'da öldü. içleri zifirî karanlıktı. Monte Oseuro'da ve Zaragoza'dan görülebilecek bir yerdeydi. İngiltere'den I. bir düzine de İspanyol makineli tüfekçi vardı. mevzi. herkes herkesi ıskalıyordu. parola Cataluna-eroica idi. Jaime karanlıkta siperin üstünde tökezliyordu ki. yine de. Bir çeşit usturanın tersine benzeyen.P.U.L. hâlâ da gözlüyorlar-dı. bunun valiente ile aynı anlama geldiğini söyledim. kum kırlangıcı yuvaları gibi yarın içinde dikeyine oyulmuş sığınaklarıyla. Hatırlıyorum bir gece. Yeni mevzimiz birkaç mil daha batıda. bunlardan biri. Beş-yüz yarda sağımızda. mevzii vardı. Bunlar toprağın altında şaşılacak kadar uzaklara gidiyordu. Burası tam yolun el değiştirdiği yerdi. maden işçileri sendikalarının meşhur liderinin torunu. Dil güçlüğüne rağmen. bana yaklaştı. kireçtaşının üstüne tüneklemişti. Ordunun bu dönemde kullandığı çetrefil parolalar ikinci dereceden tehlike kaynağı oluyordu. şu. 4 Cepheye geleli yaklaşık üç hafta olmuştu.O. hem fizik hem zihin yönünden olağanüstü iyi bir gruptu. bir İspanyol (Ramön. Cultura-progreso ya da Seremos-invencibles gibi coşturucu ve devrimci nitelikteydiler. biri söylendi mi öteki ile karşılık verilmesi gereken usandırıcı çifte parolalardı. Bir iki kaçınılmaz başbelâsmın dışında —çünkü herkesin bildiği gibi. nöbetçi isabet ettiremedi. Geceleyin. Bunlar. apışmış bir halde bu sözü açıklamamı istedi. Genellikle. Bu savaşta. İngiliz ve İspanyollar'ın devamlı 51 . nöbetçi bağırarak parola sordu : • «Alto! Cataluna!» «Valiente!» diye bağırdı Jaime. sonunda katır sürücüsünün ciğerine tam beş kurşun yerleştirmişti. ama makineli tüfekçiler muazzam bir şaka olarak almışlardı.S. Burada. dizüstü bile gidemezdiniz. «Eroica . savaş abur cubur kimseleri cezbeder— İngilizler. Jaime Domenech. Oysa. Hükümet birlikleri. karakolu vardı. Oniki mil güneybatıda ise. ve cahil nöbetçilerin sık sık bu tumturaklı sözleri hatırlamaları imkânsız oluyordu. bir geminin aydınlatılmış lombozları gibi. insanî sınırlar içinde mümkün oldukça.'nin (Bağımsız İşçi Partisi'nin) gönderdiği 50 yirmi ya da otuz kişi Alcubierre'ye vardılar. Alcubierre yolunun kıvrımında bir P. Güm! Nasıl oldu ise. Muhtemelen takımın en iyisi. İngilizler'i bu cephede birarada tutabilmek için Williams ve ben o gruba gönderildik. yemek pişiren üç hatun kişi yüzünden her milis askeri için son derece çekiciydi. ince bir ışık çizgisi halinde Zaragoza'nın kendisi seçilebi-lıyordu. Bu hanımlar öyle pek aman aman güzel değildiler.eroica ne demek?» Ona. öylesine alçaktılar ki ayakta durmak bir yana.C.U. doğru şeyi söylediğinden çok emindi. Bu önceden tasarlanmış birşey değildi. Sol tarafta. Bob Smillie idi. 1936 Ağustosu'ndan beri şehri bu uzaklıktan gözlemişlerdi.kurşun yağmuru o kadar yakından yüzümü sıyırıp geçti ki. bu mevzii öbür birliklerin askerlerinin gitmelerine izin verilen sınırların ötesine çıkarmak gerekmişti. tepelerin doruklarında iki tane daha P. bu arkadaşlar bir katır sürücüsünün kaza kurşunu ile vurulduğunu göreli daha birkaç gün olmuştu: otomatik tabanca ile oyun oynayan bir siyasî delege.

silâhtan arınmış bölgede o çevrenin en görülecek şeylerinden biri. aralarında birkaç Alman astsubayı vardı. ama uzaklık sağlam sekiz yüz metreydi ve bizim tüfeklerle bu menzilden koca bir evi bile vuracağınızdan emin olamazdınız. pek gösterişli olsalar bile. mazgallı makineli tüfek yuvası insanı baştan çıkarıyor. hattâ Faşistlerin karargâh olarak kullandıkları. Bütün bunlar olmasa bile her halükârda. aralıksız gece alarmları veriliyor. mutfak ateşinden arta kalanı bir araya toplar. ama birkaç yüz yarda daha yakın bir mesafede hiç Faşist devriyesi görmedim. hazır-ola geçiliyordu. ve en azından üç saat daha yemek bulamamanın umutsuzluğu ile irkilip somurttuğunuzda bile. En durgun bir savaşta dahi kaçınılmaz olan uykusuzluğu çekmeye başlamıştım biraz biraz. Düşman bize burada bir dereceye kadar daha yakın. Geceler her zamankinden daha soğuktu. ama pek yavaştı bu geliş. Besbelli bahar geliyordu. Nöbet tutma ve devriyelerden ayrı olarak. umarım. tepesinde monarşist bayrak dalgalanan çiftlik evini bile görebilirdiniz. sadece mermilerin rasgele çatırdıları ile. sonra büyüyen aydınlık ve insan aklının alamayacağı uzaklıklara yayılan lâl rengi bulutlar denizi oluşuyordu. kırlık bir saha uzanıyordu. muhtemelen üç dört yüz yarda ilerdeydi. bu manzara seyredilmeye değerdi. Bu. bazen öğle üzeri güneşli oluyor. Dağlardan nefret ederim. ispanyol insanının karakteri için çok şey ifade eder. bu da daha uzun nöbetler ve daha fazla yorgunluk demekti. Bir iki mil solumuzda cephe hattı artık düz bir çizgi biçiminde uzanmıyordu. baby». Sabahın ilk saatlerinde nöbetten döndüğümüzde. ömrümün geri kalanı boyunca göreceğim şafaklardan da daha çok olacaktır. postallar için çok fena. yirmidört saat üstüste hiç 53 . ilk kazamız on. dağların doruklarından doğan güneşi seyretmek için sabahın köründe yataktan kalkmaya değerdi. Hem biz hem de Faşistler gün ışığında buraya devriyeler çıkarırdık. Göbeğinizin üstünde sürünerek Faşist hatları arasında kısmen yolunuzu bulabilir. seher vakti arkamızdaki dağlarda. bacaklarınızın dizden aşağısı uyuşmuş olsa. onlara tüfekle bir salvo açıp makineli tüfekçiler yerimizi bulmadan siper tümseğinin al52 tına kayıyorduk. sonra kıpkızıl korların içinde ayakta dururduk. İzcilik oynamaya benzeyen bu iş hiç de fena eğlence değildi. Cephe hattı boyunca hâlâ hiçbir şey olmuyordu. öbürü ise Barselona'daki orospulann İngiliz denizcileriyle pazarlık ederken kullandıkları bir kelimeydi— korkarım matbaacılar bunu basmazlar. kimbilir soğuktan neler çekmişlerdi!— çünkü. K. Fakat bazen. Biri «O. durmaksızın fişek israf etmemize yol açıyordu. Karşımızdaki birlikler İspanyol'du. toprağa oyulmuş felâket bir delikte ayaklarınız soğuktan titrerken adam gibi uyuyamazdınız. Hava çoğunlukla açık ve soğuktu. Cephe hattındaki ilk üç dört ayımda. Mamafih.birarada çok iyi geçindiklerini söylemek. Burada işlerin hepsine yetişemiyorduk. karanlığı yaran kılıçlar gibi ilk beliren incecik altın ışınlar. Fakat öyle sabahlar oluyordu ki. Etrafta toprağın arasından başını uzatmış susam çiçeklerini ya da yabanî çiğdemlerin yeşil gagalarını bulabilirdiniz. şarapnellerin hangi tepelerde patladığım görmek için herkesi tepedeki sipere koşturan Faşist havan topunun tarrakası vardı. çok seyrek olarak da. ama soğuk yine devam ediyordu. ölü bir Faslı'nın cesediydi. Bütün İspanyol-lar'ın yalnızca iki söz bildiklerini keşfetmiştik. Arada sırada. ömrümde daha önce seyrettiklerim bir araya konsa. Daha önceleri bir zamanlar orada Faslılar da bulunmuştu —fukaracıklar. Bütün gece yatmamış olsanız. ayaklar içinse çok iyiydi. alçak uzanan ve sık ağaçlıklı. Fasistler'in tüfek ateşi açmak pek umurlarında değildi ama azıcık kendini gösterene makineli tüfekle gayet isabetli atışlar yapıyorlardı. En yakın mevzileri tam bizim karşımıza düşüyor. yine onlardan daha sıktı ya da. Faşist-ler'e de bize de ait olmayan. ama asker kaçaklarından öğrendiğimize göre. on beş gün sonra oldu. Bu sefer sırasında seyrettiğim şafaklar.

kendisine aynı oranda zarar vermeden. çünkü bol bilgi verebilirler. neredeyse üç hafta içinde düşmana sadece üç kere ateş etmişim. Bu haykırış. Hatlar nerede karşılıklı seslenecek kadar yakınsa. kısmen de olsa haykırma propagandalarının sonucu olduğunda herkes hemfikirdi.aman yarab-bi. bu cephede ve savaşın bu döneminde. küçük bir konserve tenekesi. Mum dağıtımı durmuştu. Topçu gücü olmadığı zaman. damla damla artan Faşist asker kaçaklarının. pek sık olmuyordu ya. haklı bir düzendi diye düşünüyorum. kulübesinde donarken. Faşist askerlere düpedüz milletlerarası kapitalizmin satın alınmış adamları olduklarını. hem de ne aç! Bütün yiyecekler iyi görünüyordu. «Evine dön İngiliz! Burada yabancıları istemiyoruz!» Hükümet tarafından. insanın. Bunun etkileri sanıldığı kadar kötü değildi.. gerçek silâh.. hababam tekrarlanıyor. Faşistlerin tarafından: «Viva Espana! Viva Franco!»— ya da karşılarında İngüizler'in de olduğunu öğrendiklerinde. bizim tarafa kaçmakla kaçmamak arasındaki farkı yaratacak bir etkiydi. herhalde onun üzerinde ergeç bir etki yapar. Biraz zeytinyağımız olduğu zaman. tepelerde aşağı yukarı tırmanmak kolaylaşacağına zorlaşıyor. millerce öteden katır sırtında ya da çok eziyet edilen küçük eşeklerle geliyordu. Aslında. çok muhtemelen kendi isteği dışında askere alınmış bir Sosyalist ya da Anarşist sendika üyesi olan zavallı nöbetçi. Kuşkusuz. Aragon köylüleri katırlarına çok iyi. megafonla haykırma nöbeti veriliyordu. Bu savaş biçimi o kadar olağan dışı ki. Monte Pocero'dan ayrıldığımızda fişeklerimi saymıştım. ancak yanınızda tüfeğinizi arayıp bulmaya yetecek kadar. adam gibi uyuduğum geceler de kesinlikle bir düzineyi geçmez. Fakat başlangıçta bu durum hepimizin cesa55 . Bir eşek yürümemekte direnince. Bizim taraftan. bu işin yapıldığını ilk gördüğümde çok şaşırmış ve utanmıştım. v. eşeklerine ise çok kötü davranıyorlardı. düşmanı vurması son derece güç bir işti. Genellikle. kulaklarında tekrar tekrar çınlayan «Kendi sınıfına ihanet etme!» sloganı. (çoğu kere makineli tüfekçiler seçiliyordu bu iş için). Belirli sayıda askeri kaçırtarak hareketten alıkoyabilirdiniz.uykusuz kaldığım. Bir düşünün. bir mumun dörtte biri kuvvetinde ışık veriyordu. ne demek efendim! Şimdi ise. Ortalıkta gerçek bir çarpışma umudu görünmüyordu. «Fascistas—maricanesf». onun yerine karşınızdakine bağırıyordunuz. ama birisini vurmuş olabileceğime kesinlikle aklım yatmıyor. bir düzineden fazla olmadı sanırım. megafondu. olağan siper savaşında. kendi sınıflarına ihanet ettiklerini v. İspanyollar bize. Suyumuz. bu yapılan. bu lâmbalar dumanlı bir alevle. bazen de bütün gece devam ediyordu. İspanya'da herkesin en sonunda görünüşünden nefret etmeyi öğrendiği demirbaş kuru fasulye bile. açıklamak gerek. bu hesaba göre benim ilk Faşist'imi öldürmem yirmi sene alacak demekti. kibritler de gittikçe azalıyordu. hangi açıdan bakılırsa bakılsın. İtiraf edeyim. Düşmanı öldüremeyince. anlatan devrimci sözlerle dolu önceden hazırlanmış parçalar haykırıyorlardı. ve baktım ki. o su denilen şey her ne idiyse. Belki de bu. Her nedense. düşmanın moralini temelinden çürütmek için bağırarak propaganda yapma işi düzenli bir teknik olarak geliştirilmişti. tüfek değil. Monte Oscuro'da hatlar daha yakın ve ateş daha sıktı. bu ne kadar çok olursa o kadar iyidir.s. Bütün bunların etkili olduğuna hemen hiç şüphe yoktu. Düşmanı vurmak yerine kandırmak fikri. ama insan kendini gayet iyi ve devamlı aç hissediyordu . Bir adamı öldürmek için bin mermi gerek derler. Gerçekten asker kaçakları size cesetten daha çok faydalı olur. devamlı bir siperden sipere bağırma dalgasıdır gidiyor54 du. böyle bir hareket tarzı İngiliz savaş kavramına sığmazdı. parti milislerinde ise. Haftada yirmi otuz saat uyku oldukça normaldi. Öte yandan. boş bir mermi şarjörü ve bir çaput parçasından nasıl zeytinyağı lâmbası yapılacağını öğrettiler. insan gittikçe aptallaşıyor.s. hayvanın husyelerini tekmelemek son derece olağandı. Tüm uygun mevzilerde askerlere.

dehşet korktuğumu utanarak keşfettim. benim doğru dürüst ateş altında ilk bulunuşumdu. O sırada.C. bizim makineli tüfeğin mekanizması sıkıştı ve mili gözgözü görmez karanlıkta kayboldu. karakolunda. Bütün olan bitenler arasında acaba kurşun neremi yakacak diye merak ediyorsunuz ve bu vücuda hiç de hoşa gitmeyecek bir hassaslık veriyor. Mermiler karanlıkta. kural olarak. ben de aynısını yapmak zorunda kaldım. neresinden vurulacağını bileme-yişinden ileri geliyor. Yalan söylediğini bildiğim halde. gazete57 . Bir iki saat sonra ateş yavaşladı ve giderek söndü. ama güvenli bir uzaklığı muhafaza etmiş. tecrübe bütünüyle hayli ilgi çekiciydi. Sanırım beş makineli tüfek üstümüze kurşun yağdırıyordu ve Faşistler'in en budalaca bir biçimde kendi koruyucu duvarları üzerine hızla attıkları bombaların marifetiyle bir seri yoğun yıkılmalar 56 oluyordu. Bu sefer uçak dümdüz üstümüze geldi. Bizim kesimde. Bazen. bana. Hükûmet'in çıkardığı tayını anlatışı azıcık hayal mahsulü olmaya yatkındı: «Tereyağlı kızarmış ekmek!» ıssız vadide baştan başa yankılanan sesini duyabilirdiniz. o anda bana arkadan kuşatılmışız gibi geldi. Bu olayın en önemli tarafı. ayakta durup vurulmaktan başka yapacak hiçbir şey kalmamıştı. sayılarıydı. yalnız fişek harcıyor ve Malaga'nm düşüşünü kutluyor. ama buzlu gecelerde kızarmış tereyağlı ekmeğin haberi pek çok Faşist'in ağzını sulandırmıştır. Olağan olarak makineli tüfek açıklığa çekilmiş. dağın tepesinin ön tarafında bir başka makineli tüfek ateşe başladığında bir an fenalık geçirdim . Faşistler'e bizim nasıl onlardan daha iyi beslendiğimizi anlatıyordu. çevrenizde çatırdayarak vınlayarak uçuşuyordu. ne yapayım. ben tam döşeğime giriyordum. Besbelli. bu iğrenç fişeklerle hep başıma geldiği gibi. ve (bu savaşta olağan olduğu üzere) çoğu da patlamadı. Bizden aşağıya doğru. Bu.aslında bu bize destek olsun diye getirilmişti ama. İspanyollar bu savaşı yeterince ciddiye almıyorlar sandık. makineli tüfek ateşinden korunmak için daireler yaparak uçarlardı. Birkaç tanesi mevzinin içine düştü. Bizim tecrit edilmiş mevzilerimiz bombalanmaya değmezdi. yolu düşen birkaç Faşist uçağı. Tüfeğimi kaptım ve kayarak mevzinin tepesinde makineli tüfeğin yanındaki yerime gittim. Çok koyu bir karanlık ve şeytanî bir gürültü vardı. Heraîde de Aragon'un. şen şakrak gürültü ediyorlardı. «Şimdi burada kızarmış tereyağlı ekmeğin başına oturuyoruz! Kızarmış tereyağlı ekmeğin nefis dilimleri!» Bu arkadaşın tıpkı öbürküler gibi haftalar ve aylardır tereyağı görmediğinden hiç kuşkum yoktu. Önemsiz olmasına rağmen.S. Bunlar bir Faşist gazetenin. ateş etmek için çok yüksekteydi. Şubat ayında bir gün. Bir iki gün sonra. uçaktan bomba. gazetelerdeki savaş haberlerini daha bir inanmaz gözle okumayı öğretmesiydi. O akşam Faşistler başarısız bir saldırı yaptılar. ama çevremizde bir yere isabet etmedi. Ortalık alabildiğine karanlıktı. herkes iyi nişan alabilmek için sırtüstü yattı. Gerçekte Faşistler saldırmıyor. Bütün bunlar olup biterken sadece bir kayıp vermiştik. benim bile ağzımın suyu aktıktan sonra. İspanyol makineli tüfekçiler siper almaya bile tenezzül etmediler. bir de üstelik kasten kendilerini teşhir ettiler. muhtemelen bir devriye kolunun toprağı kazdığı yerde. Malağa 'nın düştüğünü bildiriyorlardı. insan ateş altında iken hep aynı şeyi hissediyor— o dehşet korku insana vurulacağından değil. yerine havada dönen beyaz parıltılı birşeyler çıktı. Başımızın üstünde yoğun bir kurşun nehri akmaya başladığı ve birisi sığınaktan içeriye «Saldırıya geçtiler!» diye bağırdığında. üstelik. Dikkat ettim. yaklaşan bir Faşist uçağı gördük. Vadinin aşağısında solumuzda. Faşistler askerden arınmış bölgeye bir çift makineli tüfek sokmuşlardı. bizim koruyucu duvarımızı hallaç pamuğu gibi atmaya kalkışmamışlardı. küçük bir grup Faşist'in tüfeklerinin yeşilimsi alevlerinin aydınlığını görebiliyordum. U. devrimci sloganlar yerine. namlusu dikilmişti. sağımızdaki P. Birkaç fişek ıslık çalarak geldi.retini kırdı. haykırma işini gören arkadaş olağanüstü sanatkârdı.

kukla evlerden yapılmış bir şehir gibi küçük ve aydınlık. Bu kesimdeki bütün P. cephe cebe benzer bir biçim aldı. Donuk ovayı kamyonla geçiş elli millik bir yolculuktu. Daha sonraları ordu ilerlemek zorunda kalacaktı —ateş altında gayet nazik bir iş— ama şimdiki durumda ortalıkta düşman falan yok gibiydi. ama ertesi gün ortalıkta daha inandırıcı söylentiler dolaşıyordu: Bir iki gün içinde.ler ve radyo. bu hikâyenin siyasî kısımlarını ayrı ayrı bölümlerde anlatmaya çalışıyorum.M. Huesca.O. Şimdiye kadar doğruların ve yanlışların çok güzel bir biçimde basit göründükleri bir savaşa ilişkin. Ovada budanmış asmalar yeni tomurcuklanmıştı. Bana milis gücüne neden katıldığımı sorsay-dmız. gerçek ne olursa olsun. en azından. ama ne biçim bir savaş olduğuna dair en ufak bir fik-ıim yoktu. birlikleri topluca. bu dönemde hayli ilgimi çeken şeyler oldu. Faşistler Huesca'ya geri püskürtüldûkleri günlerde. Öte yandan. İspanyol İç Savaşı'nı tümüyle askerî açıdan yazmak olanaksızdır. parıldıyordu. general yanılmıştı.U. ihanetten ve bölünmüş gayelerden söz edildiğini işitiyordum. O günden sonra «Kahvemizi yarın Huesca'da içeceğiz!» sözü bütün orduda en çok tutulan şaka oluverdi. Hükümet hatlarının gerisinde olup biten parti . Malaga'nın düştüğü resmen açıklandı. üstelik habersizdim de. milis gücünde herkes Malaga'nın kaybının ihanetten ileri geldiğine inanıyordu. lütfen buraları hemen atlayın. News Chronicle gazetesiyle New 59 .içi çatışmalar hakkında bir miktar fikre sahip olmadıkça anlaşılamaz. zihnimde yer ediyordu. cephe boyunca bir çeşit serin hava estirdi. İlk kez. Faşistler bize Malaga'nın düştüğünü haber verdiklerinde bunu bir yalan olarak kabul ettik. bazılarının yüz mil boyunca kovalanıp makineli tüfek ateşine tutulduğu. derece derece sızıyordu: şehrin nasıl bir tek kurşun bile atılmadan boşaltıldığı. Düşmandan bin ikiyüz metre uzaklıktaydık. Hükümet tarafındaki iç politika durumundan burada biraz söz edersem. ilk defa. Bu düşüşün yüz kızartıcı öyküsü. Parti siyasetinin dehşet verici yönleri sizi ilgilendirmiyorsa. bunlardan bazılarını ilerde anlatacağım. Huesca'da bir fincan kahve içmeyi ihmal etmeyeceğim. Bu haberler. süvari ve tankla takviyeli korkunç saldırının raporlarını neşrediyorlardı. bu yüzden. kış arpalarının ince yaprakları yumru topraktan henüz başlarını uzatıyorlardı. Aylarca önce Sietamo alındığında. cephenin bu kısmını elinde tutan Cumhuriyetçi Ordu ilerlemekte aşırı bir heves göstermemişti. Hükümet birliklerine komuta eden general neşeyle şöyle demişti: «Kahvemizi yarın Huesca'da içeceğiz!» Nasıl olduysa. «Dürüstlük uğruna» derdim. belli belirsiz kuşkular. İspanyol İç Savaşı siyasî bir savaştı. Sürüp giden bir savaş olduğunu biliyordum. ısınmak ve yeterince yiyecek bulmaktı. ancak bu sıralarda dikkatimi zorlamaya başladı. Çok kanlı bir saldırı yapılmış ama şehir düşmemişti. İtalyanlar'ın gazabının. Şubat ayının ortasında Monte Oscuro'dan ayrıldık. Ancak. Başta savaşın siyasî yanını önemsememiştim. 58 5 Mart sonlarına gelinceye kadar Huesca'nm doğu tarafında hiçbir şey olmadı —hemen hemen hiçbir şey. Herşey bir yana. olayların birbirini izleyiş sırasına daha sâdık kalmış olurum. Aslında. biçare sivil halk üstüne yağdığı. Ve neyin uğruna savaştığımı sorsaydmız. İspanya'ya geldiğim zaman ve ondan bir süre sonra. Eğer bir daha İspanya' ya dönersem. Savaşın ilk yılındaki hiçbir olay. çünkü. Huesca' yi kuşatan orduya katılmak üzere gönderiliyordu. (dimdik bir tepenin yamacında) kahraman İngilizler'in püskürttüğü. zihnimizi tek işgal eden şey. Yeni siperlerimizden dört kilometre ötede. «Faşizme karşı döğüşmek için» diye cevap verirdim. nasıl şehri terkeden birlikler üstüne değil de. siyasî duruma karşı yalnızca ilgisiz değil.

M. modern biçimi ile ortaya çıktığında faşizmin en büyük destekleyicileri olan liberal burjuvazinin çeşitli kesimlerini de bulması anlamına geliyordu. milisine girişim.'de görev aldığım için geldi.U. Çünkü. ama bunun neyin nesi olduğunu anlamak için hiçbir çaba göstermedim. onarın direnişi.O.N.I.I. Eninde sonunda herkes. Fakat. Hitler iktidara gelmiş ve bunu. bir adım geriden polisin adımlannı duyarak İspanya'dan kaçarken bütün bunlar. Bu.C. J. ona karşı çıktı.T. Barselona'nın devrimci havası beni çok derinden çekmişti.S. faşizmi zorlamaktan çok feodalizmi yeniden canlandırmaya yönelik bir girişimdi. halkın mücadelenin gerçek niteliğini kavramasını önlemek için İngiliz gazetelerinin dikkatle yaydıkları.'da değil de.A.T.U. Onun yaptığı. Adına P. aynı şey başımıza gelseydi muhtemelen bizim İngiltere'de yapabileceğimiz gibi.S. başıma hep P.C. J. İspanyol işçi sınıfı. her düzeydeki siyasî muhaliflerini katletmesi izlemişti. besbelli ki.M. bir taraf tutuyordu. Bir kere. Bu kuşkusuz.U. «demokrasi» ve status quo adına Franco'ya karşı direnmemişti. sabrımı tüketiyorlardı. sırf Barselona'ya vardığımda elimde Bağımsız İşçi Partisi'nin kâğıtları olduğu içindi). doğru «anti-Faşist» tutumdu. aristokrasi ve Kilise'nin desteklediği bir askerî isyandı ve işin aslında. bu bana bilmece gibi gelmiş. İspanyol halkı.. A. Ispanyollar'ın musibet bir baş harfler hastalığı varmış gibi geliyordu.S. «Hepimiz Sosyalist değil miyiz?» diye sormuştum.O. savaşın nasıl başladığını hatırlamak zorunludur. Canları pahasına çarpışan insanların ayrı siyasî partilerden olmasını çok budalaca bulmuştum. Habeşler'i bombalamıştı. Japonlar'ın Mançurya'da canlarının istediğini yapmalarına izin verilmişti.U. özellikle Katalonya'da. Bir milis olarak. talihin dönüşü — muhtemelen öyleydi— gibi göründü.M. Dağ yamaçlarında yakacak odun aşırır ve bir yandan da. ama siyasî partiler arasında belli birtakım farklar bulunduğunu anlayamamıştım.C. Monte Pocero'da solumuzdaki mevziyi göstererek «Bunlar Sosyalistler» (P. C. muhtemelen Avrupa'da faşizme karşı olan herkes yüreğinde bir umut kıpırtısı hissetmişti.S. Hitler tarafından parayla tutulmuş Albay Blimpler ordusunun manyakça başkaldırmasına karşı uygarlığın savunması olduğu yolundaki yorumunu kabul etmiştim.C.U. elliüç devlet (sanırım elliüçtü) «off» diye sofu sesler çıkarırken. tüm beklenilenin aksine. Önceki yıllarda sözüm ona demokratik ülkeler her adımda faşizme teslim olagelmişlerdi. Temmuzun 18'inde çatışma patlak verdiğinde. bu kadar büyüktü işte! Hükümet safındaki dizilmeyi anlayabilmek için. yalnızca. Bundan daha önemlisi. P. Bu bana.O. Fakat İspanya'da.U.M. denilen birşeyde görev aldığımı biliyordum (bir başkasına değil de. Çünkü bu noktada demokrasi. anlamına) dedikleri zaman. en sonunda.U. F. Franco'ya karşı savaşan bir askerdiniz. insan siyasî partileri ve onların çatışan «çizgi» lerini hiç takmasa bile. İki takım baş harf arasındaki fark. P. bu biçimiyle..U. ama aynı zamanda iki siyasî teoriden çıkan büyük bir mücadelenin aracı oluyordunuz. benim tavrım her zaman «Neden bütün bu siyasî saçmalıklardan vazgeçip savaşın üstüne gitmiyoruz?» yönündeydi. Franco ılımlı bir sol kanat hükümeti düşürmeye çabalayınca. acaba bu gerçek bir savaş mı yoksa News Chronicle'ın uydurması mı diye merak ederken. hiç kimsenin tutmadığı ya da koruyamadığı bir tutumdu. mutlak.. Barselona'daki ayaklanma60 da Komünist makineli tüfeklerinin ateşinden sakınmak için yerlere yatarken ve en sonunda. Franco'nun karşısında yalnızca işçi sınıfını değil.. Hitler ya da Mussolini ile bire bir oranlanabilecek biri değildi. Mussolini.I. İlk bakışta insana. devrimci bir patlayış ile bir-likte gelmişti —hattâ neredeyse bu patlayıştan ibaretti 61 . Siyasal parti ve sendikaların renkler dizisine gelince —P.— bunlar yorucu isimleriyle... faşizmin karşısına dikiliyordu. işin içine kişinin kendi kaderi karışıyordu. istemese de.O.. Fakat herkesin dikkatinden kaçan birçok nokta vardı. P.' Franco. özellikle başında.Statesman dergisinin savaşın.

b. yani işçilerin silahlandırılması. Basının daha çok merkezîleştiği ve halkın başka herhangi bir yerden çok daha kolay aldatıldığı İngiltere'de. bir devrim başlangıcıydı. sendikalardı. İspanyol 63 . Bu ancak. sendikalara dayalı işçi milisleri gibi yollarla kurulacak bir işçi hükümetinin ilkel başlangıcını yaratmak için çaba harcanıyordu. ama hiç olmazsa böyle düşünmek için nedenler var. Franco'yu Katolik rahiplerin alkışları arasında. çok önceden sezilegeldiği halde ayaklanmanın önüne geçmek için çok az çaba gösterdi ya da hiç göstermedi. Savaşın ilk birkaç ayında Franco'nun asıl düşmanı Hükümet değil.Sendikalistler'in 30. öbür bölgelerde ise bu kurumlar. bunların bazıları. yerel komiteler. örgütlenmiş şehir işçileri buna. tüm direnişin belkemiği olan Anarşistler ve Sosyalistlerce —hele Anarşistler'in gözünde merkezileşmiş bir madrabazlık makinasından başka birşey olmayan. Hükümet. bir genel grev çağrısı yaparak. Ayaklanma başlar başlamaz. (Bir yıl sonra bile. Endüstri ve ulaşımın kollektifleştirilmesinin yanısıra. bunların. ülkesini zâlim «Kızıl» sürülerinden kurtaran bir yurtsever olarak gösterebiliyordu. Belâ başladığında Hükû-met'in tutumu çok zayıf ve çekingendi. kiliseler yıkılmış. Hükûmet'e sadık kalan bazı silâhlı kuvvetlerin (Hücum Taburları v. Katalonya'da ilk birkaç ay. Kendiliğinden ve bir miktar da bağımsız hareket etmemiş olsalardı. İsyanın çeşitli merkezlerinde bir tek günde. Yerel hükümetin kurumlarına hemen hiç dokunulmadan kaldığı yerler vardı. papazlar ya kovulmuş ya da öldürülmüştü. durumu kısa vadede kurtarabilecek olan tek adım. Faşistler'in stratejik noktalara yerleştirdikleri makineli tüfek yuvaları. bu aşamada onları teslim etmediler. sokaklarda üçbin kişinin öldüğü sanılıyordu. Daily Mail.bile denilebilir. giderek «Demokrasiye karşı Faşizm» e indirgendi ve devrimci yönü olabildiğince gizlendi. gerçek devrimci niyetiyle -yani. devlet depolarından silâh talep ederek ve kısa bir mücadeleden sonra da bunları elde ederek cevap verdiler. özellikle bu durumu örtbas etmeyi kendine iş edinmişti. işçilerin ellerinde silâh vardı. Hükümet bir yıl sonra zorla ortadan kaldırana kadar devam ettiler. İşte. Aslında İspanya'da olan şey. yerel Sovyetlerin kurulduğuna v. bu konuda kesin olan bir şey yoktur. İspanya dışındaki anti-Faşist basın. kapitalist demokrasinin savunması için— yapıldığına inanmak zor olurdu. dair hiçbir şey bilinmese bile. gerçekten. Toprağı işçilerin işgal ettiğine. bir tek gün içinde İspanya'nın başına üç tane başbakan geldi geçti.b. üzerlerinden saatte altmış mil hızla taksiler geçirilerek ezilmişti. Toprak köylülerce. kurulu düzenden daha iyi birşey için çarpıştıklarına inanarak— çarpışan insanların gösterebileceği bir çabaydı. Erkekler ve kadınlar ellerinde yalnızca dinamit çubukları ile açık meydanları geçip ma(*) Quiroga. yalnızca bir iç savaş değil. Bu arada. birçok fabrika ve taşıma araçlarının çoğu da sendikalarca ele geçirilmişti. doğu İspanya'nın büyük şehirlerinde Faşistler. o kadar ki. sırf şiddetli halk yaygarasına cevap olsun diye ve isteksizce gerçekleştirilmişti. Dava. Barrios ve Giral. silâhlar dağıtılmıştı. bütün kilit endüstriyi denetimleri altında tutan Anarşist . Hernehâl ise. büyük bir olasılıkla Franco'ya karşı hiç direnilmeyecekti.000 tüfeği olduğu hesaplanmıştı. İlk ikisi. sendikalara silâh dağıtılmasını reddettiler. Kuşkusuz. eski kapitalizm yanlısı polis kuvvetinin yerini alacak işçi devriyeleri.) yardımı ile başlıca işçi sınıfının muazzam çabaları sonunda bozguna uğratılmışlardı. Birkaç yerde bağımsız Anarşist komünler kurulmuştu. 62 kineli tüfeklerle donanmış eğitimli askerlerin elinde bulunan taş binalara saldırmışlardı.Sendikalistler'in ellerindeydi. Kuşkusuz.) Faşizm yanlısı büyük toprak ağalarının pek çok yerde arazileri ele geçirilmişti. devrimci komitelerle omuz omuza yaşıyorlardı. bu süreç tek biçimli değildi ve Katalonya'da heryerden daha çok ileri gitti. Katalonya'daki Anarşist . (*) Dahası var. iktidarın çoğu.

İspanya'da geçirdiğim altı ay içinde tahrip edilmemiş yalnızca iki kilise gördüm. Bu yolla. Asıl merkezî sorun başarıyla gizlenmişti. gazeteleri bile. Devrim nasıl olsa bastırılacağına göre. demokratik Cumhuriyet ya da onun kâğıt üstünde kalan Anayasa'sı için değil. hiç devrim mevrim olmamış gibi davranmak birçok şeyi basitleştiriyordu. İspanya'nın dışında çok az insan bu ülkede bir devrim olduğundan haberdardı. sendikalardan merkezî Hükûmet'e her güç kayması. Devrimin bu aşamada ölüme mahkûm olduğu dolayısıyla İspanya'da işçi sınıfı egemenliğini değil. bu arada.U. Valensiya Hükümeti üyelerinden Juan Lopez. her olayın gerçek anlamı örtülebilir. tamamı değildi. uğrunda savaşmamız istenilen Hükûmet'in üyeleri de dahildi. bir devrim için döktüğü»nü ilân etti. Yabancı anti-Faşist gazetelerin bazıları. yeniden bir askerî örgütlenme için gerekli bir adım olarak gösterilebilirdi. Fran-co'nun kapıları yumruklamaya başladığı ve orta sınıfın bazı kesimleri kendi taraflannda olduğunda. adamakıllı tuhaf görünüyordu. İspanya'nın içinde 64 ise bundan kuşku duyan yoktu. iyi niyetli propogandacılar da İspanya'nın «kızıllaştığı»nı inkâr ederek. tüm ağırlığını devrime karşı koymuştu. bunun asıl nedeni. Özellikle. hiç olmamıştı —ya da olmuştu. «şanlı devrimimiz»den söz ediyorlardı. Devrim ilerlemiş olsaydı. halbuki kapitalist cumhuriyet hüküm sürseydi yabancı yatırımlar güvence altında kalacaktı. Katalonya'-da kesinlikle ve muhtemelen başka yerlerde de. hiçbir kilisenin yeniden açılmasına ve âyîn yapılmasına izin verilmemişti. 1937 Şubatı'nda «İspanyol halkının kanını. İspanyol Halkı'nın bir toplumsal devrim. Örneğin. «Liberal» kapitalist bakışın da neden aynı çizgide olduğuna ayrıca işaret etmeye hemen hiç gerek yok. Görülüyor ki. ellerinden kan damlayan Bolşevikler'e karşı Hristiyan yurtseverlerin savaşı olarak gösteren Sağ-kanat yorum ve askerî bir ayaklanmayı bastıran efendi Cumhuriyetçiler'in mücadelesi olarak gösteren Solkanat yorum. arkasında Sovyet Rusya olmak üzere. Komünist denetiminde bulunan ve devrimci olmayan bir politikaya bir hayli bağlanan P. Ortaya çıkan durum. işçi komitelerinin kurulması. bir burjuva demokrasisini hedef almak gerektiği Komünist teziydi. kuşkusuz. Öte yandan. Gerçekte. İspanyol Hükûmeti'ne yardım ettiklerini sanıyorlardı. Barselona Demiryolu Taşıma Şir-keti'nde on milyon sterlin İngiliz sermayesi yatıyordu. istediklerini yapabilecek güce sahip oldukları zaman bile Hükû-met'i devirmediler ya da tümüyle değiştirmediler. Ülke tam bir geçiş dönemindeydi. bunu yapamayacakları apaçıktır. Komünist Partisi. İspanya'da çok fazla yabancı sermaye yatırımı vardı. fabrikaların işgal edilmesi.C. Fakat herşey bir yana. ama bunların «herhangi bir siyasî önemi» yoktu. Bu arada. durum ya sosyalist yönde gelişebilir ya da eskisi 65 . ya da burjuva demokrasisinden başka birşey uğruna döğüştüğünü söyleyenler «düpedüz yabancı hain»lerdi. kiliselere yalnızca Faşist müstahkemi olarak kullanıldıkları zaman saldırılmıştır diye yalan uyduracak kadar bile alçaldılar. yabancı ülkelerdeki Komünist gazeteler hiçbir yerde herhangi bir devrim belirtisi görülmediğini haykırıyorlardı. bütün dünyanın İspanya'daki devrimi önlemeye azimli olmasıydı. sendikalar Katalonya'daki tüm ulaştırma işlerini ellerine geçirmişlerdi. Bunun pek çok nedenleri vardı. hiçbir tazminat alma olanağı kalmayacak ya da çok az olacaktı. 6 Ağustos 1936 tarihli Daily Worker'a göre. Bir kere.S. olan biten yalnızca bir devrimin başlangıcıydı. kiliseler heryerde yağma edilmiş ve zaten İspanyol Kilisesi'nin kapitalist dolandırıcılığının bir parçası olduğu gayet iyi anlaşılmıştı. İşçiler. v. Faşizm yanlısı gazeteler dehşet verici zulümlere ilişkin yalanlar yayıyorlardı. Fakat.b. 1937 Temmuzu'na kadar Madrit'teki bir ya da iki protestan kilisesi dışında. her ülkede görülen küçük devrimci gruplar dışında. düpedüz tümden yabancı hainlere.savaşının kamuoyunda geçerlik kazanan yalnız iki türlü yorumu vardı: bunu.

B. 66 na rastlar. Dokuz delege sendikaları. apaçık ortada olan nedenlerle. kendi örgütlerinin üyelik paylarına göre seçilmişti.gibi olağan bir kapitalist cumhuriyete dönebilirdi. (Sosyalist sendikalar) ve C.'nin Hükûmet'e silâh yardımına girişmesiyle iktidarın Anarşistler'den Komünistler'e geçmesine.T.'un Katalan Genera-lite'sinden çıkarılması. çeşitli Marksist partileri temsil ediyordu. (Anarşistlerin denetimi altındaki sendikalist işçi birlikleri) temsilcisi bakanlardı. Fakat ondan sonraki her hükümet değişikliği sağa doğru bir kayma oldu. S. Örneğin. Anarşistlerin kolektifleştirme politikasına karşı.G. ama bu nokta öyle çok önemli değildir. arkasından C. İspanyol Komünist Partisi'nin de P. yoksa size silâh yok» olduğundan pek az kuşku duyuluyordu. tümüyle sağ-kanat Sosyalistler.O.N. işe karışınca Komünist Partisi'nin zaferi garanti edilmişti. Bütün büyük endüstri kolları kollektifleştirilmişti.O. Sonradan Savunma Komitesi feshedildi ve Generalite. zengince köylüleri kendilerine çekmeleri bayağı kolay oldu.T. 67 .T. Bunun yanısıra.M. Generalite'den çıkarıldı. Hükû-met'in başı. en sonunda. Rusya ve Meksika hariç. Meksika. Rusya'ya duyulan şükran ve özellikle Enternasyonal Tugaylar'm gelişinden sonra Komünist Partisi'nin savaşı kazanacak yetenekte görünmesi Komünistlerin prestijini dehşet yükseltti. ama. Merkezî Hükümet ile Generalite de Cataluna'nm.C.S.U. Bu komitenin delegeleri. Rus silâhları Komünist Partisi ve onunla anlaşmış partiler aracılığıyla sağlanıyordu. genellikle devrimci bir politikaya karşı.'a.N. daha önceleri aşırıların ödünü kopardığı unsurları kendi çevrelerinde toplamayı becermişlerdi. savaşın ve devrimin patlak verişinden bir yıl sonra. 1936'nın Ekim-Kasım ayları(*) Comite Central de Milicias Antifascistas. kollektifleştirilmiş kalsalar ve kapitalizm yeniden sokul-sa da.U. 3 delege Kata-lan liberal partilerini ve 2 delege de. onlar da siyasî karşıtlarının ellerine olabildiğince az silâh geçmesine çalışıyorlardı (*). sol-kanat bir Sosyalist olan Caballero idi. Liberaller ve Komünistler'den oluşmuş bir Hükümet kaldı. bunu ellerinde tutmaya niyetli görünüyorlardı. Sağa doğru genel kayma. sonra aynı biçimde Anarşistler'e ve Sosyalistlerin Caballero kesimine ve giderek. Üçüncüsü.U. P. işçi sendikalarını ve çeşitli sol kanat partileri temsil etmek üzere yeniden kuruldu. 1937 Nisanı'na dek. çok sayıda silâh yardımı yapamadığı için. birkaç Rus uçağının (belki bunlar bile Rus uçağı değildi) dışında. özetle.M. Konıü nistler ve öbürleri gibi.B.T. devrimci unsurlara karşı ilk hareket olarak P. eninde sonunda denetimi kazanan gruba bağlı olacaklardı. Sonra U. Generalite'den kapı dışarı edildi. S.B. Ruslar istedikleri şartları kabul ettirmek durumuna geldiler.S. (yarı özerk Katalan Hükümeti) her ikisinin de işçi sınıfını temsil ettiği söylenebilirdi. altı ay içinde Cabellero'nun yerine sağ kanat Sosyalist Negrin getirildi. İkincisi.M. kabine üyeleri U. Başlangıçta. Hükûmet'ten atıldı. tüm Komünist ülkelerin partileri aynı politikanın izleyicileri diye düşünülebilir. cephede gördüğüm tek silâh.G. İlk önce P. S.'nin emirleriyle yapılmıştı. Yerel Katalan Hükûme-ti'nin yerine bir süre sonra.C.. fiilen sendikalardan gelen delegelerin oluşturduğu Anti-Faşist Savunma Komitesi (*) geçti. baş eylemci olduğu inkâr edilmemektedir. Toprağın çoğu köylünün elindeydi ve Franco kazanmadığı sürece. «Devrimin önünü alın. Bir kere.O.N.S. Rus Hükûmeti'nce doğrudan baskı yapıldığı inkâr edilegelmiştir.U. bir hafif makinalı tüfekti. Çünkü.. Partinin üye sayısında muazzam bir artış vardı ve bu akın (*) Çoğunlukla Anarşist birliklerin çarpıştığı Aragon cephesinde çok az Rus silâhı olmasının nedeni de buydu. devrimci olmayan bir politika isteyerek. hiçbir ülke Hükümetin yardımına koşacak kadar namuskârlık göstermedi. ortada. kısa bir süre sonra C.M. Bu şartların.O.T.C.

bu süreç içindeki olaylardan biriydi! En sonuncu ve en önemlisi. yüzeyde ve çok kısa bir an için bir işçi hükümeti gibi görünen şey. eğer savaş kaybedilirse. Ortada genel ve apaçık devrimciliğe karşı bir eylem yoktu. farklılaştırılmış maaş. bir ortağın öteki69 . Esasında savaş. vb. Bu gelişmelerin faşizmin belli kalıplarda burjuvazi ve işçi sınıfı üstüne baskı yaparak kurduğu geçici bir ittifaktan ileri geldiği hatırlanırsa. sendikalara dayalı işçi milisleri giderek parçalanmış ve üyeleri. bir yandan milis güçlerini yeniden örgütlemek ve daha etkili duruma getirmek. genel bir «burjuvalaştırma» hareketi ve ilk birkaç aylık devrimin eşitlikçi ruhunun bile bile yıkılmasıydı/Herşey o kadar çabuk oluyordu ki. kesin sonucu belirleyen adım oluyordu.O. işçilerin kazandıklarını elden kaçırmamak için sahip olabilecekleri tek güvence. dur durak bilmeden. Ortalıkta olup biten. çünkü buradaki dev68 rimci partiler en güçlüleriydi. bir iğne batırma (pin-pricks) politikasıyla. her keresinde kendilerini sanki başka başka ülkelere gelmiş gibi hissettiklerini belirtmişlerdi.U.gerçekleştirildi. çünkü savaşın kaybedilmesi partilerin en son istedikleri şeydi. Bu eylemler tümüyle hayli kurnazcaydı. kendi denetimleri altında bir miktar silâhlı kuvvet tutmaktı. tüm süreci anlamak kolaylaşır. bir dizi ufak hamlelerle— birisinin dediği gibi. Dahası var. insanın gözünün önünde olağan fakir-zengin ayırımı ile sıradan bir burjuva cumhuriyetine dönüşüyordu. ile yanburjuva çizgisinde bir siyaset dışı bir ordu olan yeni Halk Ordusu arasına dağıtılmıştı. üç köşeli bir mücadeleydi. şunları ya da ötekileri yapamazsanız savaşı kaybederiz» demeye bile gerek kalmaksızın. Anarşistlerin kendilerine özgü bir orduya sahip olmamalarını güvenceye almaktı. «Bunları. milis güçlerinin demokratik ruhu onları devrimci fikirlerin doğum yeri yapmıştı. yerel komiteler dağıtılmış. geniş ölçüde takviye edilen ve çok iyi silâhlandırılan savaş-öncesi polis gücü yeniden kurulmuştu.M. demokrasi ve devrim. ayrıcalıklı subay kastı. bununla beraber Hükûmet'in aynı anda nişan aldığı bir başka hedef de.geniş ölçüde orta sınıftan kaynaklanıyordu —bakkallar. işçi devriyeleri lâğvedilmiş. 1937 Mayısına kadar da kuvvet kullanmak pek gerekmedi. Göründüğü kadarıyla. acı bir dille P. Komünistler bu durumun gayet iyi farkındaydılar. Bu hedef. Halk Cephesi diye bilinen bu ittifak temelinde bir düşmanlar ittifakıydı ve öyle görünüyordu ki.ve savaşın başında faşizme sempati duyduklarından kuşkulanıldığı için kaçmak zorunda kalan Cortes üyeleri İspanya'ya dönüyorlardı. * «Sosyalist» Negrin 1937 sonbaharında yaptığı resmî konuşmalarda «özel mülkiyeti tanıdığımızı» ilân ediyor . milis güçlerinin parçalanması da askerî etkililik adına yapılmıştı. Apaçık görülüyordu ki. sendikaların elinde kalan iktidarı yeniden ele geçirmekti. ama bu adım Katalonya'da herhangi bir başka yerdekinden daha geç atıldı. Ne var ki.'a ve tüm rütbelere eşit maaş ödenmesini isteyen Anarşist ilkesine sövdüler. işçilerin 1936'da kendileri için kazandıkları her ne ise onun teslimiydi besbelli. memurlar. öte yandan da milis güçlerini sendikaların doğrudan denetimi altında tutmak pekâlâ mümkündü. Kolektifleştirme süreci durdurulmuştu. değişikliğin temel nedeni. hiç kimse esaslı bir yeniden askerî örgütlenmeye ihtiyaç olduğunu inkâr etmiyordu. derece derece gerilemek zorunda kaldılar. Franco'ya karşı yürütülen savaş sürmeliydi. askerî zorunluluk olarak ihtiyaç duyulan şey her durumda. gerçekten. Etkili olabilecek ölçüde büyük tek devrimci parti. hali vakti yerinde köylüler. Anarşistler. İçinde bulunduğumuz özel durumda bu. eskiden sendikaların denetimi altında olan çeşitli kilit endüstri kolları Hükûmet'çe devralınmıştı. fakat bu iddianın etkisiz kalması zordu. (Mayıs ayındaki çarpışmalara yol açan Barselona Telefon Santrali'nin zorla alınması. Sosyalizm ve Anarşizm anlamsız sözler olacaklardı. subaylar. Her zaman olduğu gibi. İspanya'yı birkaç ay arayla ziyaret edenler. işçileri her zaman yola getirmek olanaklıydı. vb.

Örneğin. İspanya'nın durumunda beklenilmeyen tek nokta bu. resmî komünizmin devrime-karşı bir güç olarak göz önüne alınması gerektiğini apaçık ortaya koymuştu. birkaçı da Komünist idi ve bunların çoğu siyaset alanında benden çok daha bilgiliydiler. dünyanın durumu gözönüne alınırsa —mazur görüleceği üzere— bir askerî ittifaklar sistemine dayanan S.C. yeniden silahlanmaya karşı. Mart 1935. Konakladığımız çiftlik evinin kötü-kokan rüzgârlı ahırında.L. yakınlık duyduğum şeyler de şimdikilerden bir bakıma farklıydı. beni en çok aydınlatan şeyler henüz ortada yoktu. Daily Mail. daha Şubat ayında yukarıda değindiğim bütün kanılara ulaşmıştım. İspanya dışında korkunç yanlış anlamalara yol açmıştı Hükümet yanlısı partiler arasında. her nasılsa. Bu. ile ittifak ya da askerî anlaşmaya girerse.P. demek istemiyorum. daha da önemlisi. Şimdi Komintern politikasının tümü. kendimi haftalar boyu hiç bitmeyen bir siyasal tartışmanın tam ortasında buldum.B. görüşüne— doğal olarak tepki gösteriyordum.M. Aralarında olduğum İngilizler'in çoğu I. bu ittifakın Rusya'ya çok az faydası olacaktı. Nitekim şimdiden bunu haber veren belirtiler görülüyor. Moskova'nın paraca desteklediği kızıl devrim masallarıyla her zamankinden bile daha çılgınca gerçek-dışıydı. Ve onun için de. Fransız kolonilerindeki bütün etkin kışkırtmalarını da yüzüstü bırakacaklar demekti.. sığmakların havasız küflü karanlığında gece yarısının dondurucu soğuğunda koruyucu duvarın arkasında. (*) Fransız işçilerinin hiçbir zaman kanıp da Alman yoldaşlarına karşı savaşa sokulmayacaklarını ilân edeli üç yıldan az oldu.C. sağ-kanat güçleri tüm denetime sahip olduklarında Komünistler. Komünistler'in. Fransız kapitalizmi güçlü olmadıkça. hiç değilse şimdilik. S. I. durum belirsiz. özellikle Fransa'daki Komünist Partisi'nin taktiği. 71 .S. Bir kere. en çok işittiğim görüşe de —yani P. çünkü bunu bilmek. Bu yalnızca. kapitalist emperyalist bir ülke olan Fransa ile ittifak halindedir.L.'-nin savunmasının gerekleriyle bağlantılıdır.B. üyesiydi. şimdi ise kendisi Fransa'daki ciğerleri en güçlü vatanseverlerden biri.C. Fransa'daki Komünist politikası devrimci olmayan bir çizgi izlemek zorundaydı. o ülkenin S. Fakat. çünkü başka yerlerdeki. Ispanya'daki Komünist «parti çizgisi»ni kuşkusuz çok etkilemişti. devrimci önderleri avlamakta Liberaller'den çok daha ileri gitmeye istek gösterdiler (*). Sonradan. Herhangi bir ülke Komünist Partisi'nin tutumunu açıklayan anahtar. Gerçekse.B.ni yutmasıyla her an sona erebilirdi.'yle gerçek ya da gizli askerî ilişkilerinde saklıdır.C. Bu kısmen savaşın siyasal yönünün beni sıkmasından ileri geliyordu. Rusya'nın müttefiki Fransa'nın devrimci bir komşuya şiddetle karşı olacağı ve İspanyol Fası'nın bağımsızlığını önlemek için dünyanın altını üstüne getireceği gerçeği.B. İspanya'da devrimi önleyenler. aşırı solun ilerisinde değil de aşırı sağın ilerisinde durmasıydı. Huesca dolaylarında hiçbir şeyin olmadığı kasvetli dönem de. Özellikle S. herkesten önce Komünistler'di. İspanyol İç Savaşı üzerine uzun bir süredir yayınlanmış en yetkili kitaptır. S. Fransız Komünistleri artık üç renkli bayrağın arkasında geçit resmi yapıp Marseillaise söyleyecekler anlamına gelmeyip. 70 tan başka çıkar yolu yoktur. çatışan «parti çizgi» (*) Hükûmet'i oluşturan partiler arasındaki etkileşimi en iyi Franz Borkneau'nun The Spanish Cockpit adlı yapıtında anlatılmıştır.S.U. İlk yıl boyunca İspanyol devriminin genel gidişini kabataslak vermeğe çalıştım. bu hiç hayret uyandırmamak. İngiltere'de İngiliz Komünist Partisi hâlâ Millî Hükû-roet'e düşman ve görünüşte. Büyük Britanya. bu nedenle.O. Fransız Komünist Partisi Sekreteri Thorez. Aslında.P. Fransız Komünist Partisi gibi İngiliz Komünist Partisi'nin de iyi bir vatansever ya da emperyalist olmak(*) Millet Meclisi.S. herhangi bir andaki durumu daha kolay anlaşılır hale getiriyor.

P. Kolektifleştirmeyi zorla uygulamaya kalkarak köylülerin yabancılaşmasına göz yumamayız ve bizim safımızda çarpışan orta sınıfları ürkütmenin sonuçlaınna da. Bundan ötürü. P.000. P. yukarıdaki açıklamalardan. «çizgi»sinden söz edildiğinde.C.M. bu işçi birliklerinin bir baştan bir başa İspanya'daki üyeliklerinin sayısı birbuçuk milyon kadardı. P.O. T.T. bütün noktalarda ayrılıyordu.» P. devrimci kargaşalığı dağıtmak zorundayız. kuşkusuz savaşın önemi dışında. İspanya'nın bir başka yerinde Sosyalistlerle Komünistler arasında hiç böyle resmî bir birleşme olmamıştı. ya da C. etkili olabilmek için. (Union General de Trabajadores)'in. bu sayılar P. «çizgi»si.C. siyasal organıydı.M. güçlü bir merkezî hükümetimiz. Aralık 1936'da 70. niyeti bu olmasa bile.S. karşı-devrimci bile olabilir.S. ama şimdi tümüyle. gereği gibi yetiştirilmiş ve birleşik komuta altında baştan aşağı silâhlandırılmış bir ordumuz olmalıdır. yani —sosyalist sendikaların.S.U.S.N.U. .000. yani komünist politikasındaki görünür ya da gerçek değişmeye karşı muhalefet sonucunda ortaya çıkmış. (Partito Socialista Unificada de Cataluna) Katalonya'nın (Birleşmiş) Sosyalist Partisi idi. proletarya diktatörlüğü için değil. Bunlar. çünkü ilk «devrimci» günlerde her çeşit insan U. Kabaca söylendikte. Katalonya (*) P.C.O. Bundan ötürü bu an. en önemlisi olduğundan P. İnsanın çeşitli partilerin neyi savunduklarını bir nebze anlamaması için. düpedüz kötüdür. Şimdi. P. P.U. komünist denetimi altındaydı ve Üçüncü Enternasyonal'e bağlıydı.O. Üye sayısı açısından küçük bir partiydi (*). savaşta zafer olmayınca herşey anlamsızdır.T.S.O.G.C. beden işçilerinin birçok kesimlerini içlerine almışlar. devrimi ileri götürmekten söz etmenin zamanı değildir. gerçekte ihanet halindedir. son birkaç yıl içinde birçok ülkede «Stalinizm»e. Bu aşamada biz.U.M. kısmen işçilerin kısmen de küçük burjuvazinin —bakkalların. parlamenter demokrasi için çarpışıyoruz.M.'un verileri73 .M.U.'ye katılmayı faydalı bulmuşlardı.U.T. (Partido Obrero de Unificacion Marxista). ve kabataslak Anarşistler diye tanımlanan C.U.P.S.U. kesinlikle bir işçi sınıfı örgütüydü.N. «çizgi»si aşağı yukarı şuydu : «Şimdiki halde savaşı kazanmaktan başka hiçbir şey önemli değildir.bu parti en sonunda zafere ulaştı. P. gerçekte bunun Komünist Parti «çizgi» si anlamına geldiğini açıklamak gerekir.leri durmadan tartışıyorlardı.C.T. Savaşın başında Katalan Komünist Partisi de dahil olmak üzere çeşitli marksist partilerin birleşmesiyle kurulmuştu.A. memurların ve zengince köylülerin— partisiydi. P. .S.000.U.C. U.C. ancak savaşın patlamasından beri geniş orta sınıf üyelerinin akışı ile de şişmişlerdi.I.U. Herşey bir yana. yalnızca ilerlemeye engel olmakla kalmayıp.N. Siyasal teori açısından önemli olan yalnızca üç partiydi. İşçilerin denetimi edebiyatına ve papağan gibi tekrarlanan devrimci sözlere sıkı sıkıya bağlanmak faydasızda değil. Ben. Her kim iç savaşı toplumsal devrime döndürmeye çabalıyorsa Faşistler'in ekmeğine yağ sürüyordur.'un çeşitli tarihlerdeki üye sayısı şöyleydi: Haziran 1936'da 10. o sırada bile gözle görülür bir biçimde yükselme yolundaydı. Ancak. 72 Komünist ve komünist yanlısı basının bütün dünyaya yaydığı P.S.U. çünkü Faşistler'ce bize karşı kullanılabilecek bölünmelere yol açar.U. katlanamayız. İspanyollar arasında da durum hep aynıydı ve alabildiğimiz gazetelerin çoğu partilerarası çatışmayı konularının en önüne almışlardı. esas çizgiden ayrılan komünist partilerden biriydi. Haziran 1937'de 40.O. Kısmen sabık komünistler..U. kısmen de İşçiler ve Köylüler Bloku denen daha eski bir partinin üyelerinden kurulmuştu.G. sağır ya da budala olması gerekirdi. ama komünist görüşü ile sağ-kanat Sosyalist görüşü her yerde aynı sayılabilirdi. Sendikaların iki bloğu içiçe geçmişti ama bu ikisinden C.C.'yi ilk önce anlatmalıyım . Yerel komiteler yerine.

. En son nokta. koşullar onları merkezî idarede görev almaya zorlamış. herhangi bir şeyi yarı-burjuva Hükûmet'e teslim ederlerse. P. komünizm ve anarşizm iki kutup gibi ayrı şeylerdir.O. en önemli olanıydı. çok çeşitli kanılara sahip bir sürü kişiyi kapsayan bir biçimde kullanılıyordu. Bundan çok sonra da Anarşist milis gücü.U.N. Faşizm de öyledir. yani toplumun hedef aldığı biçim bakımından bu ayrılık. F.U.. İspanya'daki siyasal partilerin üye sayılarına ilişkin olarak kesinlikle söylenebilecek tek şey. bu gerçek bir anarşist örgüttü. anarşist vurgusu ise özgürlük ve eşitlik üzerindedir.A. Hiçbir sendika bloğunu temsil etmiyordu. üyeleriydi. sözüm ona devrimcilerin çoğuna ters düşüyorlardı. Anarşistler daha az dogmatikçe olmakla birlikte. Faşizme karşı tek gerçek seçenek işçi denetimidir. P. Uygulamaya ilişkin olarak. dörtte birini doğru kabul ederdi. bir kerteye kadar biraraya gelebiliyorlardı. gibi. en az belirgin olmasına karşın.U. kandırılacaklarına emin olabilirler.A. Burjuva «demokrasi»si yalnızca. her partinin üye sayısını çok abarttığıdır.'un sloganını kabul etmişlerdi.'yi (Confederation Nacional de Trabajodores) oluşturan.G. Savaş ve devrim birbirinden ayrılamaz.dışında fazla etkili değildi ve başlıca önemi üyelerinin siyasal bilincinin olağanüstü yüksek olmasından ileri geliyordu.'ye bağlıydılar. ya da. Ve.T.T.I.vb. anarşist değildiler.F.U. Gevşek bir terim alarak «Anarşist» sözü.N. olsa olsa faşizmi arka kapıdan içeri almış olursunuz.M. C. Anarşistler'di. tekstil fabrikaları . «çizgi»si de aşağı yukarı şuydu : „ «Faşizme burjuva «demokrasi» si yoluyla karşı koymaktan sözetmek saçmadır.M.O.A.I. Savaşın ilk iki ayı boyunca durumu kurtaranlar. katıksız anlamında. Komünistler'den temelli olarak ayrılıyorlardı. 74 azzam sendikalar blokunun siyasal organı F. (2) Yerel komitelerle idare ve her türlü merkezî otoriteciliğe karşı direnme. Anarşizm İspanya'da derinlere kök salmıştır. Anarşistler ve P. Rus nüfuzu çekildiğinde komünizmi söndüreceğe benzer. muhtemelen tüm İspanyollar'ın olduğu gibi. Bundan daha aşağı bir amaca razı olmanız halinde. Felsefece.O. zorunlu olarak. herhalde. gibi endüstri kollarında çalışan işçilerin bütün endüstri üstünde denetim sahibi olması. Komünist vurgusu daima merkeziyetçilik ve etkililik.M.M.M. her zaman bir parça Anarşist felsefeye bulanmış olmakla birlikte. . milisleri çoğunlukla C.T. savaşın başından beri olağan Sosyalizm yönünde hareket etmişlerdi. adları dillere destan olarak. herkesten çok. üyeleri bile. P. Anarşistler. Bu arada işçiler. o kadar ki.U. 1937 Şubat'ından itibaren. kapitalizmin bir biçimine karşı. «demokrasi» adına faşizme karşı savaşmak. Katalonya'daki kalesi Lerida'ydı. (Federation Anarquista Iberica) idi ki. yine onun her an birincisine dönüvermeye yatkın olan başka bir biçimi adına savaşmak demektir. ana hatlarıyla şunları savunuyordu: O Ulaştırma. C. disiplinsizliklerine rağmen.I. Ne var ki. Hükûmet'e girmekle de tüm ilkelerine karşı gelmişlerdi. (3) Burjuvazi ve Kilise'ye karşı taviz kabul etmez bir düşmanlık.T. İşçiler silâhlı kuvvetleri denetimleri altında tutmazlarsa. ya zaferi Franco'ya kaptırırsınız.N.O. ama fiilî parti üyeleri genellikle U.'un bir miktar etkili olabildiği örgüt yalnızca C.O. muhtemelen. bir vurgu davasıdır. toplam iki milyon üyesiyle mudir. bütün İspanyol kuvvetleri arasında en iyi savaşçılardı.U.T.N. ilkeleri hayli belir-siz olmakla birlikte. ayrıcalığa ve adaletsizliğe olan nefretleri tümden gerçekti.. Özellikle. ama bağdaştırılacak gibi de değildir. parlamenter demokrasi yerine işçi denetimini hedef aldıkları için. P. idi. 75 . Yine de P. kapitalizme verilmiş başka bir addır. M.» Anarşist görüşü tanımlamak daha da zordur.O. kazandıkları her hakka sıkı sıkıya yapışmalı-dır. silâhlı kuvvetler işçileri denetimleri altına alır. Karşıt bir tahmin yukarıdaki sayıların. İşçi milisleri ve polis güçleri şimdiki durumlarında tutulmalı ve bunları «burjuvalaştıracak» her çabaya karşı direnilme-lidir.

güçlerin sıralanması şöyleydi: Bir yanda. Komünistlerin saldırıları ise çok farklıydı.U. gazeteleriydi.'un hakkını yememek için. Bu sırada. işin başında birleşecek ve gerçekçi bir politikayı dirençle yürütecek sağduyuya.U.U. sözü edilemeyecek kadar kötüydü. tepelendiğinde. P.N. bu da. sahip olmuş olsalardı.U. «Stalinizm»e pek yeğinlenecek birşey değildi. devrimci partilerin oyunu ellerine almış göründükleri ilk dönemde bu olanaksızdı. bana ukalâca ve usandırıcı geliyordu.O. O sırada.S. onu savunmak için seslerini yükseltmeye cesaret edenler yalnızca Anarşistler olmuştu.M.M. kendi ülkelerinin dışındaki basında hiçbir destekleyicileri yoktu.M. broşürlerde.. onların olanakları çok daha dardı.Anarşistle^ P.N.O. mantığını anlamama rağmen.U. Fakat. P. tepemizde uçan her Rus uçağı bir Komünist propogandasıydı. bana hayli abes görünüyordu. işçi denetimini savunan C.O.M. kapatılmak ya da para cezasına çarptırılmak tehdidiyle karşı karşıya bulunmaları demekti. gazetelerde.'un günü birliğine kararlaştırılan politikası. P. aksi takdirde daha büyük bir kitleyi peşlerinden sürükleyebilirlerdi. gazetelerinin. Bu arada.O.A. genellikle kişisel iftiralara girişmediklerini söylemek gerekir. heryerde menhus bir partilerarası düşmanlık sürüp gidiyordu.U. kısmen devrimcilere karşı orta sınıflara başvurarak.O. Komünistlerin kesin pratik bir politikaları vardı ki. ve komünist basını yakından incelediğimde. Bunlardan bazılarına bu kitapta daha sonra değinmek zorunda kalacağım.U. 77 .' unkine yeğinlediğimi anlamak çok kolaydır. Maamafih. C. P. Daha geniş halk kitlelerine yönelik büyük renkli afişleri (okuma yazma bilmeyenler çok olduğu için İspanya'da duvar ilânları önemlidir) partilere saldırmıyor.O. ve Sosyalistlerin bir kesimi.O. kabaca söylendikte. Üstelik.M. komünist saldırı çizgisi hakkında kısa bir fikir verebilirim. Herbirşey bir yana. bu söylediğim şeyler herkeste ortak bir duyguydu.C. ve Sosyalistlerin sol kanadı. asıl önemli olan savaşı kazanmaktı. P. aynı zamanda katıksız anarşist görüş açısından P. Sonradan. Mayıs'ta Barselona' daki çarpışmaya katıldığı zaman. Ne de olsa. anarşizme kuşku ile bakıyordu. Rus silâhları ve başlıca komünist denetimi altındaki 76 birliklerin yaptığı muhteşem Madrit savunması.M. yıkıcı sayılan her-hangibir şey yazdıklarında.M.O. P.M. polemiklerini başlıca gazete makalelerine saklıyorlardı.'yi desteklemeleri bir iç güdüden ileri gelmiş ve sonradan P.M. Komünistleri İspanya'nın kahramanları haline getirmişti. Komünistlerin tersine. P.U. kitaplarda.M.T. Herşeyi bastıran.M.'ye durmadan kusur bulmaları. La Batalla ve Adelante adlı P.U.O. öte yanda merkeziyetçi hükümet ile silâhlı orduyu savunan sağ kanat Sosyalistler.M. benim sık sık gördüklerim.I. ancak düpedüz anti-faşist ya da soyut düzeyde devrimci oluyordu. Bu sırada benim komünist görüşü neden P. bundan önce de böyle olmuş olmalıydı. Liberaller ve Komünistler.O.T. Anarşistlerle Sosyalistler arasında nuh-u nebiden kalma kıskançlıklar vardı. bu besbelli. çünkü basın sansürü başlıca komünist denetimi altındaydı.'un «Troç-kizm»i de. İspanya içinde de çok zarar gören bir durumdaydılar.U.'un devrimci arıklığı. marksist olduğundan. Komünistler güç kazanmışlardı ve üye sayısı.U.U. P. Kısacası.O. savaşın tarihi başka türlü olabilirdi. birkaç ay ilerisini gören sağduyu açısından daha iyiydi.'un neredeyse kusursuz olduğunu anladım. fakat kısmen de yalnız bu insanlar savaşı ka zanmaya yetenekli göründüklerinden çok genişlemişti. F. Birisinin söylediği gibi. bunların devrim üstüne sonsuz söylevler çekmelerine ve Le-nin'den ad nauseam (uyutuncaya kadar) parçalar vermelerine rağmen.C.M.O.O.S. Burada yalnızca. afişlerde. propagandası vb. Hem.U. bunların «karşı-devrimci» P.U.U. Milislerin söyledikleri şarkılar da böyleydi. Anarşistler ve biz iş yapmazken — bana öyle geliyordu— Komünistlerin savaşı sürdürmeleri oldu. karşıtlarına oranla P. komünist taktiği iki tarafı biraraya getirmeye eğilim gösteriyordu.

O. Komünistler'le P. düşmanın kötülenmesi . bütün o bilinen savaş-edebiyatı. Onbeş yaşında yaralı bir İspanyol çocuğunun tezkere üstünde cephe gerisine taşınışını. hemen devrim taraftarıydı.U.O. bu gibi şeyleri gerideki gazetecilere bırakıyorlardı. arasındaki kavga taktik konusundaydı. vb. işin içine komünist taktiklerinin niteliği girdi.O. P. Faşist-ler'in kılık değiştirmiş bir çetesinden başka birşey olmadığı ilân edildi. böylece savaşı tehlikeye soktuğunu iddia ediyorlardı. özellikle insan bazı kişilerin bundan sorumlu olduğunu düşünürse. Üstelik.M. dürüstlüğü ile. Troçkist. Bize karşı risaleler yazan ve gazetelerde bize kara çalanlar. Toplamaya kalksam. faşizme karşı çarpışmak için İspanya'ya gelip hayatlarını ve milliyetlerini feda eden yüzlerce yabancı da dahil. Cephede tanıdığım P.O. sonra daha yüksek sesle.M. emperyalist savaşlardan farklı olduğunu hissediyordum.U. Enternasyonel Tugay'dan zaman zaman karşılaştığım Komünistler bana hiçbir vakit Troçkist yahut hain demediler. İlk önce yavaş yavaş deneyerek.S.M. ön cephe siperlerinde donmakta olan sekiz on bin asker. bile bile böldüklerini iddia etmeye başladılar. 79 . Bu kitaba ilişkin olarak.O.bütün bunlar hep döğüşmeyen ve çoğu kez savaşmaktansa yüz mil koşmaya razı olacak kimseler tarafından yapılıyordu.U.U. Demek ki. propagandasının Hükümet kuvvetlerini böldüğünü ve zayıflattığını. Bu masal. sonra Londra ile Paris'te gayet inandırıcı birtakım kişilerin. 1937 Ekim'(*) Manchester Guardian'ın bir istisna olduğunu belirtmeliyim. Ben nihai olarak aynı kanıda olmamama rağmen.M.U. beyaz kadın taciri. bundan Komünistler'i haklı gösteren kanıtlar çıkarılabilirdi. cart curtlar. kaatil. bende büyük bir saygı uyandırdı. kahramanlık şişirmeleri. Buraya kadarı iyiydi ve her iki taraf için de söylenecek çok şey vardı. İşte bizim için hep bunlar söyleniyordu. P. bu çocuğun kılık değiştirmiş bir Faşist olduğunu ispatlamak için risaleler yazıp durduğunu düşün78 mek hiç de güzel değildi.U.U. öte yanda Daily Warker de Franco'nun Yabancılar Lejyonunun her Avrupa ülkesinin katil. P. kendi vatanlarında güvenlik içindeydiler. Faşist hain.. Sağ ve Sol gazeteleri aynı anda aynı kötülemelerin bok çukuruna dahverdiler..'un Hükümet kuvvetlerini yalnız yanlış düşünmekten ötürü değil. faşist davaya yardım olsun diye sahte-devrimci bir politikada direnen. Daily Mail'in duvar ilânını hepimiz hatırlarız: «Kızıllar Rahibeleri Haça Geriyor». hiç değişmez bir biçimde doğrudan doğruya savaşmayanlardan gelmesidir. korkak. Komünistler P. işçi sınıfından yirmi bin kadar kişi düpedüz düşmandan para alan hainlerdi. Partiler-arası çatışmanın iftiraları bir yana. Bunun pek hoş birşey olmadığını itiraf etmeliyim. Bu savaşın benim üstümdeki en müthiş etkilerinden biri. Savaşın insanı en çok dehşete düşüren özelliklerinden biri. ama savaş propagandasının niteliği yüzünden bunu hiçbir zaman anlayamazdınız.O. Franco ve Hitler'den para alan. esrarkeş ve süp-rüntü sürülerinden oluştuğunu söylüyordu. P. bu türlü alıntılarla bir düzine kitap doldurabilirdim. Bizim büyük gazetelerimiz içinde Manchester Guardian. şamatalar. dosyalar dolusu İngiliz gazetesini incelemek zorunda kaldım. gerilmiş bembeyaz bir yüzle battaniyeler arasından bakışını görmek. haydi bilemediniz. casus ve böyle şeylerdik. Fakat.Yüzeyde. bangır bangır öten yalanlar ve nefretten oluşan tüm savaş propagandasının. duvar ilânları.M. Valencia'daki gazete idarehanelerindeydiler. Çarpışma daha başlar başlamaz. yoluyla bütün İspanya'ya yayılmıştı ve tüm dünyanın komünist ve komünist taraftarı basınında da durmaksızın tekrarlandı.'un. biz.M. mermilerden ve çamurdan yüzlerce mil uzakta..C. milisleri. (*) Bütün içtenliğimle bizim tarafımızda —yani Hükümet tarafında— savaşın olağan. baştan aşağı sol basının da sağ basın kadar sahteci ve dürüstlükten uzak olduğunu öğrenmek oldu. Komünistler ise değildi. «Troçkist» bir örgüttü ve «Fran-co'nun Beşinci Kolu»ydu.

Mr. bu kanıya teorik bir noktadan gelmemiştim.U. seçimin devrimle faşizm arasında yattığını söylediklerinde. cephede toplumsal ve siyasal hava değişmiyordu. Bütün bu zaman süresince cephedeydim. Bunları yazanlar asla savaşa gitmezler. General ile er. askerler çarpışır. Her eylem askerî gereklilik adına yapılıyordu. orospu. tarihte daha önce eşine rastlanmamış bir manzara görebiliriz: gövdesinde kurşun deliğiyle bir savaş taraftarı. işçileri üstün bir 81 . avukat. oysa bu olayda.U. za-man geçtikçe Komünistler ve P.inde bile hâlâ New Statesmen bize Faşistlerin canlı çocuk gövdeleriyle yaptıkları barikat hikâyelerini (barikat yapmaya en yaramayacak şey) anlatıyordu. ama bana bir iç ağız kavgası gibi görünmüştü. bir ölçüde bir rastlantı sonucu. Partilerarası düşmanlık herkesin canını sıkıyordu.'un haklı. Eşitlik havasını teneffüs ediyordum.C. ancak. aynı ko80 şullar sürdü gitti.O. patron-smıfı.O. Bütün olarak ele alındıkta. daha sonralarına kadar da— Anarşistler ve P. bunu iyi niyetle önerdiklerine inanmayı güçleştiriyordu. Belki de. bunu yazmanın savaşmak yerine geçtiğine inanırlar. Komünistler'in uğraştığı şey. Arthur Bryant «Muhafazakâr bir tüccarın bacaklarını testereyle kesip atmanın» Hükûmetçi İspanya'da «olağan» bir şey olduğunu ilân ediyordu.U. gerçekteki davranışları. Bu husumetin birşeyleri değiştireceğine ya da gerçekten bağdaştırılamayacak bir politika farklılığı olduğuna inanmıyordum. Bazen. görüşünü değil.U. aynı elbiseleri giyiyor. zamanında bunu fazla ciddiye almamıştım. uçağın savaş koşullarını değiştirdiğini düşünerek rahatlıyorum. Kâğıt üzerinde Komünistler'in görüşü iyi birşeye benziyordu. çizme yalama.. içimden yüzlerine gülmek gelmişti. olağan olarak. muhtemelen. Sık sık tekrarlanan «Önce savaş. ama etkisi. uşak takımı.U. onu ilk tanıdığım zamanki gibi kaldı. Bunun için iyi bir nedenim vardı. tersine böyle bir şeyin hiçbir zaman olmamasını güvenceye almaktı. «savaşı kazanana dek devrimin sözünü edemeyiz» demeğe gelen komünist görüşünü kabul etmiştim. düşman için söylerler. Barselona'dan Ocak başlarında ayrılmış ve Nisan'a kadar izine çıkmamıştım. aynı yemeği yiyor ve herkese «sen» ve «yoldaş» diye hitap ediyordu. devrimin ilerlemesine karşı direndiklerini kavramıştım. İspanya'da devrimi uygun bir zaman kadar ertelemek değil. Sonradan P. bu bahane hep hazırdı. savaş kazanıldığında devrimin devam edeceğine dürüstçe inanan ortalama P. hiç olmazsa dış görünüş bakımından.M. bir göz boyamadan başka bir-şey değildi. bütün savaşlarda böyledir. bu tutum gitgide belir-ginleşiyordu. Devrimci atmosfer. biribirleri hakkında Faşistler için kullandıklarından daha acı sözler yazmaya başladılar. Fakat ortada şu fark vardı: gazeteciler en öldürücü sözlerini. bütün bu zaman —gerçekten. Gazetecilerin ilgilendiği kadarıyla bu savaş bütün öbür savaşlar gibi bir üç kâğıtçılıktan ibaretti. başka kesimlerde olup bitenlerden soyutlanmış olduğumu idrak etmemiştim.M. Komünistler'in ve Liberallerin. Siyasî yönden benden daha bilgili arkadaşlarım bana. topuk vurup selâm verme hiç yoktu. herkes aynı parayı alıyor. denetimi altındaki Aragon cephe şeridinde. gazeteciler bağrışır ve palavracı yurtseverlerin hiçbiri kısacık propaganda gezilerinin dışında. ama devrimi geri itmeye yetenekli olabileceklerini kavrayamamıştım. daha doğrusu Komünistler'den daha haklı olduğuna karar verdiğimde. milisleri tarafından sofuca kabul edilmesine rağmen.M. savaş karşısında salt askerî bir tavır alınamayacağını.O. Bu. bundan sonraki ilk büyük savaşta. sonra devrim» sloganı. Mamaafih. bunun bütün İspanya'da da varolduğunu hayal edecek kadar safdildim daha İspanyol işçi sınıfının aşağı yukarı en devrimci kesimi arasında.O. köylü ile milis hâlâ eşit olarak biraradaydılar. «İleri gitmek zorundayız yoksa gerileriz» diyen P. cephedeki siperlere yanaşmaz bile. rahip. dilenci.M.S. Zaman ilerleyip iktidar işçi sınıfının elinden giderek daha çok sıyrıldıkça ve her renkten devrimciler daha çok kodese tıkıldıkça.

durumdan geriye almak ve savaş sona erdiğinde kapitalizmin yeniden sahneye girmesine karşı direnemeyecekleri bir duruma itmek oluyordu. Lütfen, sıradan Komünistlerin, hele hele Madrit dolaylarında kahramanca can veren binlerce Komünistin aleyhinde hiçbir şey söylemediğime dikkat ediniz. Fakat parti politikasına yön verenler bu adamlar değildi. Daha yukarıdakilere gelince, gözleri açık hareket etmediklerine inanılamaz. Fakat, devrim kaybedilse bile savaş kazanılmaya değerdi. Ne var ki, işin sonunda, komünist politikasının uzun vadede zafere yöneldiğinden de kuşkulanmaya başladım. Çok az kişi, savaşın değişik dönemlerinde farklı politikaların uygun düşeceğini düşünmüş gibidir. Anarşistler, muhtemelen, ilk iki ayda durumu kurtardılar, ama belirli bir noktanın ötesinde direnişi örgütlemeye yetenekleri yoktu. Komünistler, muhtemelen, Ekim-Aralık aylarında durumu kurtardılar, ama savaşı kazanmak ayrı bir davaydı. İngiltere'de komünist savaş politikası hiç kuşkusuz kabul edilmişti, çünkü bununla ilgili eleştirilerin basında yayınlanmasına pek izin verilmemişti, ayrıca, devrimci kargaşaya son vermek, üretimi hızlandırmak, orduyu etkinleştirmek diye özetlenen genel çizgisi, gerçekçi ve yetenekli bir izlenim yaratmıştı. Bu politikanın iç zayıflıklarına işaret etmek yerinde olur. Her devrimci eğilimi denetim altına almak, savaşı imkânlar elverdiği ölçüde olağan bir savaş yapmak için, fiilen var olan birtakım stratejik fırsatları fırlatıp atmak gerekli hale gelmişti. Aragon cephesinde nasıl silâhlandığımızı, ya da silâhtan yoksun olduğumuzu anlatmıştım. Silâhların, bunları sonradan devrimci amaçlarla kullanacak olan Anarşistlerin eline geçmesinler diye kasten alıkonulduğunda çok az kuşku vardır. Bu yüzden, Franco'yu Bilbao ve muhtemelen Madrit'ten geri çekilmek zorunda bırakacak büyük Aragon hücumu hiçbir zaman gerçekleşmedi. Fakat bu nisbeten küçük bir davaydı. Daha önemlisi, bir kere savaşın amacı «demok82

rasi için savaş» olarak daraltılınca denizaşırı işçi sınıflarının yardımı için geniş ölçüde çağrıda bulunmak imkansızlaşmıştı. Eğer gerçeklerle yüzyüze geleceksek itiraf etmek zorundayız ki, dünya işçi sınıfı İspanyol Sava-şı'na benimsemeden bakıyordu. Bunların onbinlercesi döğüşmek için geldi, ama milyonlarcası da duyarsız kaldı. Savaşın ilk yılı boyunca tüm İngiliz halkının çeşitli «İspanya'ya yardım fonları» na çeyrek milyon sterlin kadar bağışta bulunduğu hesaplanmıştır —muhtemelen, bir tek haftada sinemaya giderek harcadıkları paranın yarısından azını. Demokratik ülkelerde işçi sınıfının gerçekten İspanyol yoldaşlarına yardım edebilecekleri yol, endüstriyel eylemlerdi— grev ve boykotlar. Bunun gibi şeyler hiç olmadı değil, başlamadı bile. İşçi ve komünist önderleri her yanda, bunun düşünülemeyecek birşey olduğunu ilân ettiler. Kuşkusuz haklıydılar, şunun için ki, seslerinin en yüksek perdesiyle «kızıl» İspanya'nın «kızıl» olmadığını haykırıyorlardı. 1914-18'den beri «demokrasi için savaş» kötü bir söz olagelmişti. Yıllardır Komünistlerin bizzat kendileri militan işçilere «demokrasi» nin kapitalizme verilmiş kibar bir isimden başka birşey olmadığını öğretmişlerdi. Önce «demokrasi üç kâğıtçılıktır» demek, sonra da «demokrasi için çarpışın» demek iyi bir taktik sayılmaz. Arkalarında Sovyet Rusya'nın büyük prestijiyle, dünya işçilerine «demokratik İspanya» adına değil de, «devrimci İspanya» adına seslenmiş olsalar da, karşılık bulamayacaklarına inanmak güçtür. Fakat hepsinin en önemlisi, devrimci olmayan bir politikayla Franco'yu arkadan vurmak olanaksız değilse bile, zordu. 1937 yazında Franco, aşağı yukarı aynı sayıda birliklerle, Hükümetin tuttuğundan daha geniş bir nüfusu denetim altında tutuyordu. —kolonileri de sayarsak bu nüfus çok daha fazlaydı. Herkesin bildiği gibi, geride düşman bir nüfus varsa, haberleşmeyi korumak, sabotajları önlemek v.s. için eşit sayıda asker olmadan, savaş alanında orduyu ayakta tutmak olanaksızdır. Onun içindir ki, besbelli Franco'nun gerisinde hiçbir
83

gerçek halk hareketi olmuyordu. Bölgesindeki halkın, en azından şehir işçileri ve fakir köylülerin, Franco'yu sevmeleri ya da istemeleri akıl almayacak birşeydi, ama sağa doğru her kaymada Hükûmet'in üstünlüğü daha az belirgin hale geliyordu. Herşeyi apaçık ortaya koyan, Fas örneğidir. Fas'ta neden hiç ayaklanma olmuyordu? Franco kepaze bir diktatörlük kurmaya çalışıyordu ve Faslılar, onu, Halk Cephesi Hükûmeti'ne tercih ettiler. Kolay anlaşılacak gerçek şudur ki. Fas'ta bir ayaklanmayı yüreklendirecek hiçbir atılım yapılmamıştı; çünkü böyle bir hareket, savaşa devrimci bir nitelik vermek demek olacaktı. Faslılar'ı, Hükûmet'in iyi niyetine inandırmak için ilk yapılması gereken şey, Fas'ın bağımsızlığını ilân etmek olurdu. Fransızlar'ın bundan nasıl hoşnut olacaklarını tasavvur edebilirsiniz! Savaşın en iyi stratejik fırsatı, Fransız ve İngiliz kapitalizminin gönlünü etmek gibi boş bir umutla fırlatılıp atılmıştı. Komünist politikasının tüm eğilimi, savaşı, Hükûmet'in yoğun bir biçimde engellendiği olağan ve devrimci olmayan bir duruma indirgemekti. Böyle bir tür savaş ise, mekanik unsurlarla kazanılmak zorundadır, yani sınırsız bir silâh stokuyla! Hükûmet'e silâh verenlerin başında gelen S.S.C.B., İtalya ve Almanya ile karşılaştırıldığında coğrafî yönden çok elverişsiz bir konumda bulunuyordu. Belki, P.O. U.M.'un ve Anarşistler'in «savaş ve devrim biribirinden ayrılamaz» sloganı, ilk bakışta sanıldığından daha az hayalciydi. Komünistler'in devrim aleyhtarı politikasını yanlış saymakta hangi nedenlere dayandığımı gösterdim, ama savaş üstündeki etkisine gelince, yargımın doğru olmadığını umuyorum. Bu savaşın, ne gibi araçlar kullanılırsa kullanılsın kazanıldığını görmek isterim. Kuşkusuz, henüz neler olacağını söyleyemeyiz. Hükümet yeniden sola kayabilir. Faslılar kendiliklerinden ayaklanabilirler, İngiltere İtalya'yı rüşvetle buradan uzaklaştırmaya karar verebilir, savaş işe hile karışmadan askerî araçlarla ka84

zanılabilir, bilinmez ki... Yukandaki fikirleri olduğu gibi bırakıyorum, nereye kadar haklı ya da haksız olduğumu zaman gösterecek. Fakat 1937 yılının Şubat ayında olayları bu ışık altında görmüyordum. Aragon cephesindeki eylemsizlikten hasta olmuştum, henüz çarpışmada kendi payıma düşeni yapmadığımın belirgin bilinci içindeyim. Bazı bazı Barselona'da asker toplamak için —yoldan geçenleri suçlayarak «Sen demokrasi için ne yaptın?» diye soran— asılmış duvar afişini hatırlar ve yalnızca «Ben tayınlarımı yedim» diye cevaplayabileceğimi düşünürdüm. Milise katıldığımda, kendi kendime bir Faşist öldüreceğime söz vermiştim —ne de olsa, hepimiz bir tane hakla-sak kısa sürede tükenirlerdi— oysa daha kimseyi öldürmemiştim, hemen hiç bir fırsat elime geçmemişti. Ve kuşkusuz, Madrit'e gitmek istiyordum. Orduda, siyasî fikirleri ne olursa olsun, herkes, hep Madrit'e gitmek isterdi. Bu da, Uluslararası Tugay'a geçmek demekti; çünkü şimdi P.O.U.M.un Madrit'te pek az birliği vardı, Anarşistler'in birlikleri de eskiden olduğu kadar çok değildi. Şimdilik, cephe hattında kalmak zorunluydu kuşkusuz; ama herkese izne çıktığımızda Uluslararası Tugay'a geçeceğimi söylüyordum —bu da, kendimi komünist denetimi altına sokmak istiyorum demekti. Birçokları beni caydırmayı denedi, ama hiç kimse işime karışmaya kalkışmadı. Hakçası, P.O.U.M. da pek az sapık —düşünce avcılığı vardı, içinde bulunduğu özel koşulları düşünürsek, yeteri kadar yoktu bile; faşizm taraftarı olmadıkça hiç kimse yanlış siyasî fikirlerinden ötürü kovuşturulamıyordu. Milisdeki zamanımın çoğunu P.O.U.M. «çizgi»sini acı bir dille eleştirmekle geçirdim, ama bu yüzden hiç başım belâya girmedi. Milislerin çoğunun böyle olduğunu sanmama rağmen, partiye siyasî üye olsunlar diye hiç kimseye baskı bile yapılmıyordu. Ben, kendim hiçbir zaman partiye katılmadım— sonradan, P.O.U.M. lâğvedildiğinde buna hayli üzülmüştüm.
85

6
Bu arada, günlük daha doğrusu gecelik devriye ortak görevimizdi. Nöbet, devriye, siper kazma, çamur, yağmur, acı acı öten rüzgârlar, ve arada sırada kar. Gecelerin fark edilecek kadar ısınması Nisan ayının ortalarını bulmuştu. Burada vadide, Mart günleri, parlak mavi gökyüzü ve durmadan uğuldayan rüzgârlarıyla İngiltere'deki Mart aylarına çok benziyordu. Kış arpası bir ayak yükselmiş, kiraz ağaçlarında kızıl tomurcuklar açmaya başlamıştı. Cephe hattı burada, çoraklaşmış meyve ağaçları ve sebze bahçeleri arasından geçiyordu, eğer hendekleri araştırırsanız menekşeler ve zavallı mostralık bir sümbüle benzeyen bir çeşit çiçek bulabilirdiniz. Hattın hemen berisinde, fevkalâde yeşil köpüklü bir ırmak akıyordu— bu, cepheye geldiğimden beri gördüğüm ilk şeffaf su idi. Bir gün, altı haftadır ilk banyomu almak için dişimi sıkıp ırmağa daldım. Sizin kısa banyo diyeceğiniz cinsten bir banyo idi bu, çünkü su esasında kar suyuydu ve donma noktasından da pek yukarıda değildi. Bu dönemde hiç bir şey olmadı, zaten olup biten hiç bir şey yoktu. İngilizler bunun bir savaş olmadığını, kanlı bir pandomim olduğunu söylemeyi huy edinmişlerdi. Faşistler'den gelecek doğrudan bir ateş altında hemen hiç kalmıyorduk. Tek tehlike, her iki tarafta da hatlar ileriye doğru kıvrıldığı için her yönden gelen serseri mermilerdi. Bu arada verdiğimiz tüm kayıplar bu serseri kurşunların marifetiydi. Arthur Clinton'a sol omuzunu parçalayan ve kolunu hareket edemez hale
86

getiren esrarengiz bir kurşun isabet etmişti. Korkarım, hiç bir zaman iyi olmayacaktı. Çok az top ateşi vardı, ama fevkalâde tesirsizdi. Şarapnel parçalarının çığlığı ve çarpışı gerçekten vahşi bir eğlence gibi görünüyordu. Faşistler güllelerini bizim koruyucu duvar üzerine hiç bir zaman atmadılar. Bizim bir kaç yüz yarda arkamızda, çevresindeki büyük çiftlik müştemelâtı, cephenin bu kesimi için dükkân, genel kurmay ve mutfak, olarak kullanılan, La Granja isimli bir kır evi vardı. Faşistler'in asıl vurmaya çabaladıkları yer burası idi, ama beş altı kilometre uzaktaydılar ve iyi nişan alamadıklarından pencereleri çatır çatır parçalamaktan ve duvarları yontmaktan başka bir şey yapamıyorlardı. Yalnızca, ateş başladığı ve şarapnel parçaları her bir yanınızda yere saplandığında, tesadüfen yoldan yukarı geliyor iseniz, tehlikede sayılırdınız. İnsan güllenin sesine kulak vererek, aşağı yukarı ne yakına düşeceğini çıkarmanın esrarengiz sanatını hemencecik öğrenirdi. Faşistler'in bu sırada ateşledikleri gülleler felâket kötü şeylerdi. 150 mmlik olmalarına rağmen yalnızca altı ayak genişliğinde ve dört ayak derinliğinde bir krater açıyor ve hiç olmazsa dört tanesinden bir tanesi patlamıyordu. Faşist fabrikalarmdaki sabotajlar ve içinde barut yerine 'Kızıl Cephe' yazılı kâğıt parçaları taşıyan patlamamış mermilerle ilgili her yerde anlatılan hikâyeler vardır, ben böyle bir şey hiç görmedim. Gerçek şudur ki top mermileri artık hiç ümit kalmamışçasma eskiydi; birisi, üzerine tarih damgalanmış pirinç bir demir başlık buldu, tarihi 1917 idi. Faşist tüfekleri bizimkilerle aynı çapta ve aynı değerdeydi; patlamamış mermiler sık sık tamir edilip yenileniyor ve yeniden ateşleniyordu. Kendi kendine özel bir takma ad edinen eski bir güllenin, her gün bir o yana bir bu yana seyahat ettiği ve bir türlü patlamadığı anlatılıyordu. Geceleri, silâhtan arınmış bölgeye, Faşist hatlarının yakınlarındaki hendeklere yatıp Huesca'daki faaliyetlerini gösteren sesleri dinlemek için (düdük sesleri,
87

herhangi bir esaslı eylemin olmayacağını görebilmek için fazlaca bir askerî bilgiye ihtiyacım yoktu. Her zaman kilise çanlarını haber vermemiz emredilmişti. Anlaşılan Faşistler çarpışmaya girmeden önce hep ayin yapıyorlardı. daha önce olduğundan daha iyi silâhlanmıştık. Batallion de Choque adı verilen özel bir tabur halinde örgütlenmişlerdi. Benim sırf birliklerin çarpışma ruhunu ayakta tutmak için önceden tasarlanarak yayıldığını düşündüğüm gelecek çatışma söylentileri ortalıkta dolaşıyordu. Biz şimdi. Bazen küçük bir balta ya da bir Faşist matarası (bunlar bizimkilerden iyiydi ve hararetle aranıyordu) gibi değerli ganimet parçasına rastgelirdiniz. P. Baskın Birlikleri'miz Monicomio'ya —Faşistler'in tahkim ettiği metruk bir tımarhaneye— saldırdığı sırada oldu. Daha ilerde bir tarla daha bulduk. aşağı mutfağa götürebilir ve bir şişe dolusu kahveye trampa edebilirdiniz. hiç olmazsa şimdilik. ama yine de hiç kuşkuya yer vermiyecek biçimde döğüşmek istiyorlardı. Hücum Birlikleri ve Enternasyonal Tabur'un bir kısmı hariç. bir şey oluyormuş gibi bile görünmüyordu. Tarlaların ve yemiş bahçelerinin arasında çamur duvarlı kulübeler. Merak ediyorum. Durgun savaş halinde askerlerin istedikleri üç şey vardır: çatışma . Anarşistler Jaca yoluna saldırıya geçtiklerinde bizim görevimiz «tutma saldırıları» yapmak ve Faşistleri birliklerini öteki taraftan boş yere çevirmeye zorlamak olmuştu. Gündüz vakti de aynı şekilde araştırma yapabilirdiniz. Geçen senenin ürününe hiç dokunulmamıştı. milis gücünün geri kalan kısmından çok farklı bir düzeyde idiler— gerçekten. Faşistler bizi dehşet kızdıran bir biçimde topluca gelip bütün tarlayı temizlediler. Çarpışmanın ne demek olduğunu düşünürseniz askerlerin döğüşmek istemesi tuhaftır. Her şeyin tam harman zamanı durdurulduğu bu bomboş verimli tarlalarda sürünerek ilerlemek çok tuhaf oluyordu. hatların bir birine daha yakın olduğu yerde hem Faşistler'in hem de bizim dadandığımız küçük bir patates tarlası vardı.'da görevli bir kaç yüz Alman mültecisi vardı. Bu. hayvan pancarı ve şeker pancarları aşırı büyüyerek muazzam odun yığınları haline gelmişlerdi. çünkü patatesler gittikçe azalı88 yordu. Ve. ve bir haftalık izin. Bazen bir takım adamlar parti parti silâhtan arınmış bölgeye patates toplamaya gidiyordu. Her zaman olduğu gibi saldırı berbat olmuştu. Sırasında bütün bunlara değecek bir iş gibi görünüyordu. Her askerin elli atımlık cephanesi vardı. pencereleri yumruklayıp açtığınızda içerisi yakılmış bir kibritle araştırılmaya elverişliydiler.U. ortalıkta siper alınacak hiç bir şey olmadığından patatesleri göbeğinizin üstünde çalmak zorundaydınız— yorucu bir iş. mısır koçanları taş gibi olmuş. İspanyollar ve Ingilizler'den gece gündüz işitilen sorulardı. hâlâ hiç bir şey olmuyordu. tarla bizim makinalı tüfeklerin hâkimiyeti altında olduğundan Faşistler yalnız gece gelebiliyorlardı.daha çok sigara. Askerî görüş açısından. bir mil ötede. cephe hattının bizim kesimimizde yalnız bir tek hareket görüldü. Bir gece. Eğer Faşist makinalı tüfekçiler sizi farkederse bir kaç tarla berinizde kurşunlar toprağı keserken kendinizi bir kapının altında solucan misali kıvrılan sıçan gibi. Huesca'nın bu tarafında. ama bu araştırma dört ayak üzerine yerde sürünerek yapılmak zorunluğun-daydı. Sağımızda. acaba bu savaşta Hükümet tarafındaki harekâtın 89 . derece derece süngüler. «Ne zaman saldıracağız? Niçin saldırmıyoruz?» soruları. Sonradan. Jaca'ya giden yoldu.O. Faşist birlikleri devamlı olarak gidip geliyordu ve bunların sayıları dinleyicilerin raporlarıyla belli bir uzaklıktan kontrol edilebiliyordu. Biz oraya gündüzleri giderdik. Budanmamış asmalar toprağın üzerinde yılan gibi uzanıyordu. her nasılsa.otomobil kornaları ve bunun gibileri) devriyeler gönderiliyordu. Bir çuval dolusu bulursanız.M. Stratejik nokta. Bütün bu altı haftalık süre boyunca. yamyassı etmek zorundaydınız. İspanya'da gördüğüm herhangi bir kimseden daha çok askere benziyorlardı. çelik miğferler ve az miktarda bomba dağıtılıyordu.

Senlac ve Thermopylae'de döğüşmüş insanlardan herbirinin husyelerinde ağır ağır gezinen bitler vardı. Öteki böcekler. Hastaneye gitmek zorundaydım. Herşey gittikçe azalıyordu —postallar. sabun. sigara. sonra günde sekiz taneye. ağır yaralıları da sarsıntıdan öldürdüler. örneğin sivrisinekler insana daha çok sıkıntı çektirir. sonradan da beş taneye düştü. mum. Bir keresinde. Bu sırada karım Barselona'daydı ve bana. İnsan biti bir bakıma küçük bir İstakoza benzer ve başlıca mekânı pantolonlardır. yiyecek.sıra sıra cankurtaranlar Sietamo yoluna dizildiler. kendilerini daha mutlu hissederlerdi. muvazzaf ordu subaylarından biriydi—sadakatlerinin derecesi kuşku götürür olduğu halde Hükümet bu subayları hizmete almakta İsrar etmişti. tepeden püskürtüldüler ve gece inerken Baskın Birlikleri Manicomio'yu bırakmak zorunda kaldılar. Verdun. Flodden. Bütün giydiklerimizi yakmanın dışında bilinen bir başka kurtuluş yolu da yoktur. hiç olmazsa hava yeterince ısındığı zaman. azalıyordu. ama belki de. Bu sırada hepimiz bitliydik. Hastane hademeleri 91 . bir ocak ateşini iki gün aralıksız yalnızca ve yalnızca postallarla yaktık— hiç de fena yakıt değildi. hattâ puro gönderirdi. İspanya'da gördüm— yerden izmarit toplayan insanlar.. milisler yoğun ateşle biçildiler. yalnızca tabanları ip örgülü sandallar giyiyorlardı Her yerde hurda. Pasifistler savaş aleyhtarı bildirilerini büyütülmüş bit fotoğraflarıyla süslemeyi hayli yararlı bulabilirler sanırım. Hey gidi Army and Navy Stores!. giyecek. Londra'da her-gün gördüğümüz bir şeyi hayatımda ilk defa. zeytinyağı. kibrit. giyim eşyaları. günde bir paket sigara veriliyordu. Biz yumurtalarını yakmak ve katlanabildiğimiz kadar sık yıkan90 mak yoluyla. Hiç sütümüz olmamasına. baskın hareketi artık baskın olmaktan çıkmıştı. bu alçak hayvanları en aşağı bir kertede tutmayı becerdik. İngiltere'den buradaki İngiliz askerlerine devamlı olarak paketler gönderiliyor. iki yüz yarda uzaktayken bir bomba fırlatarak Faşistler'i uyardı. ama hiç olmazsa onlar vücutta yerleşmiş haşereler değildir. parıltılı minik pirinç tanelerine benzeyen beyaz yumurtalarını bırakırlar. Bir kısmını yatakta geçirmek üzere orada on gün kaldım. Savaşın Görkemi. Bütün gece boyunca . hâlâ soğuk olmasına rağmen hava bitli olmaya yetecek kadar ısınmıştı. ama hangi milisten olduğunu unuttum. Waterloo. Fakat. Bunları idare eden yüzbaşı. namussuzlukta hiç birisi bitin eline su dökemezdi. Üniformalarımız lime lime olmuştu. adamların çoğunun postalları yoktu.. Bitten başka hiç tür şey beni o buz gibi soğuk ırmağa girmeye zorlayamazdı. bundan ötürü Monflorite'deki sözüm ona hastaneye gittim. Yüzbaşı. gerçekten!. ama hiç bir zaman yerlerine ulaşmıyorlardı. Army and Navy Stores'-du. ani bir korku ya da hiyanet yüzünden. her şey ya oradaki pcstahanede reddediliyor ya da bunlara Fransa'da el konuluyordu. tütün barikadın Franco tarafına gidiyor olsaydı. Çeşitli vücut haşereleri üstüne büyük bir tecrübe edindim. Askerlerin onu hemen oracıkta öldürdüklerini söylemekten çok hoşnudum. Pantolonunuzun ek yerlerine. ama Barselona'da bile herşey. Tütün kıtlığı hepsinden kötüydü. ama' böyle ufak tefek bir yara için beni Sietemo'ya göndermeye değmezdi. Nihayet hiç tütün dağıtılmadığı on ölümcül gün geçirdik. postal yığınlarına rastgeliyordunuz. yumurtadan çıkınca korkunç bir hızla kendi ailesini üreten. ortalıkta bulunabildiği zaman. çikolata. Savaşta bütün askerler bitlidir. şeker çok seyrek bulunmasına rağmen. Başlangıçta. çay. çay bir tanrı nimetiydi. Mart sonlarına doğru elim iltihapladı ve yarılıp boynuma asılması gerekti. özellikle tütün. Manicomio'ya komşu hâkim tepeleri ele geçirerek Baskın Birliklerini desteklemekle görevlendirilmiş birlikler çok kötü oyuna gelmişlerdi. Görevlerini soyluca yerine getirdiler.kaç tanesi berbat olmamıştı? Baskın Birlikleri Manicomio'yu şiddetle hücum ederek zaptettiler. İlginç olan şu ki. karıma çay paketleri — unutulmayacak bir keresinde de bir teneke bisküvi— göndermeyi başaran tek firma. tütün.

üzerlerine ateş etmedikçe kaçmıyacak kadar arsızdılar.besbelli bir zamanlar bu araziye hükmetmiş toprak sahiplerinin evleri. Monflorite. Gökyüzünün mavisi daha yumuşak. eski bir ordu şarkısını doğruluyordu : Fareler var. kendisine bitişik bir çiftlik eviyle kocaman un değirmeni vardi. Köydeki katırların yararlandığı su birikintisinin çevresinde bir peni büyüklüğünde gayet hoş yeşil kurbağalar buldum. bu evlerin eski Faşist sahiplerine karşı sinsi bir sempati duygusu veriyordu.. Nehrin hemen berisinde. Sonradan. Bütün çevrede yalnızca iki tane şöyle böyle durumda çiftlik -Torre Lorenzo ve Torre Fabiân. buradaki toprak kollektifleştirilmiş mi yoksa düpedüz köylüler toprağı kendi aralarında mı paylaşmışlar. cephe hattının yakınında. İçinde otuz kırk kadar at barındıran bir ya da daha fazla dönümlük kocaman avlulara ve müşte-melâta sahipti. doğru dürüst keşfedemedim bile. ama kireçle badanalanmış taşdan yuvarlak kemerli ve muhteşem çatı 92 kirişleri olan çiftlik binaları —muhtemelen yüzyıllar boyunca değişmemiş bir plân üzerine inşa edilmiştir— soylu şeylerdir. fotoğraf makinem ve bütün resimlerim de dahil.M. köylüler ilk bahar için çift sürmeye çıktılar. Kilise çok kötü harap olmuştu ama askerî depo olarak kullanılıyordu. olan iki tane büyük bina vardı. öylesine parlaktılar ki berilerindeki taze çimen donuk görünüyordu.. Hendeklerin içinde kurbağalar gürültüyle çiftleşiyorlardı. Nihayet. bahar gerçekten gelmişti. büyük ve pahalı makinenin bir işe yaramadan paslanmış öylece durduğunu. İspanyol toprak reformunun bürün-düğü aşırı belirsizliğin tipik bir örneği şuydu ki. Bu durum. bu da kıtlığın kaçınılmaz bir sonucuydu.(practicates). Köylü delikanlıları canlı canlı saç levhalar üzerinde kızartacakları salyangozları avlamak için kovalarla araziye çıkıyorlardı. La Granja'daki fareler hani neredeyse kedi kadar büyüktüler gerçekten. o alışılagelmiş çamur ve taş evler karması kasabalardan biriydi. La Granja'da kullanılmayan her oda apteshaneye dönmüştü —korkunç bir parçalanmış mobilya mezbahası ve kazurat. bunların. muhtemelen. bir İtalyan denizaltısmın batırdığı bir gemiyle Enternasyonal Tabur'a katılmaya gelen bir Amerikalı bana. Kolum askıdayken kırlarda gezip dolaşarak bir sürü mutlu gün geçirdim. Sonradan Barselona'daki hastanede. tahtadan un oluklarının yakacak odun diye kopartılıp alındığını görmek çok ha-yıflandırıcıydı. pislik yığınları arasında badi badi gezinen göbeği yağ bağlamış koca koca canavarlar. hava aniden daha bir huzur verici olmuştu. Hava düzelir düzelmez. insana. çamur. daha gerilerdeki birliklere yakacak bulmak için.. katır gübresi ve çürüyen yiyecek döküntüsünün dünya kötüsü bir görünüşü vardı. İspanya'nın bu bölgesindeki kır evleri mimarî yönden hiç de ilginç değildir. teskereciler kol saatini aşırmışlar. yani Anar93 . milislerin ellerine geçirdikleri evleri nasıl kullandıklarını görmek. bir zamanlar manastır idi. köylülerin sefil kulübelerine yansıyan zenginliklerini görebilirdiniz. Odaların döşemelerini içerde el bombası patlatarak parçalıyorlardı. Burası P. döşemesi de birkaç karış kalınlığında bokla kaplı idi. Cephede herkes çalıyordu. burasını sistematik olarak tahrip etmek üzere. Ona bitişik küçük kilisenin duvarları şarapnel oyuklarıyla eleğe dönmüştü. Levazımcının deposunda.O.U. ama hastanedekiler her zaman hepsinin en kötüsüydü. Kediler kadar fareler. fareler. yaralı olarak kıyıya nasıl taşındığını anlattı— cankurtarana taşırken bile. sahip olduğum her türlü kıymetli nesneyi çaldılar. Bazan. Bizim depo ve mutfak olarak kullandığımız La Granja. Ahçılarm kepçe ile karavana dağıttıkları büyük avluda paslı teneke. kamyonlar dar dolambaçlı yollarını ayın kriterlerine dö-nünceye kadar aşındırıp durmuştu. kamyonlarla parti parti adamlar gönderilmişti.

İspanyollar'ın içinde zeytinyağı yaktıkları ufak kandillerden taşıyan yaşlı bir kadınla konuşuyordum. madenlerin pahalılığı herşeye hâkimdi. iki tane zamana uygun çiftlik traktörü de vardı. Beller nadiren postal sahibi olan bir halk arasında bilinmiyordu. geniş kenarlı hasır şapkalı adamlar. «Bunun gibi bir kandili nereden satın alabilirim?» dedim. orası bu insanların pazar yeri idi. Tırmık ve çatallar tahtadan yapılmıştı. neredeyse dehşete benzer duygulara kapıldığımı hatırlıyorum. İlk defa. hayatları boyunca her hafta tavuk ve sebze satmaya gitmişlerdi. Ölülere saygı diye birşey yok burada!. Normal olarak cepheden gelen ölüler Sietamo'ya gönderilirdi. Böyle bir nesne ortaya çıkarmak için yapılması zorunlu çalışmayı ve çelik yerine çakmak taşı kullanmayı gerektiren yoksulluğu düşünmek beni hasta etti. erkeksi tavırlı mükemmel canlı yaratıklardı. tarlalar işleniyor ve halk hoşnut görünüyordu. köyden bir mil kadar uzaktaki. baştan ayağa yamalı olana dek tekrar tekrar yaman94 mıştı. hemen tüm mezar taşlarının her türlü dinî yazıdan yoksun olmasıydı. düşündükçe başka bakımlardan ne kadar çekilmez olsak da. «Huesca'dan» diye cevap verdi. Savaş. Bütün tarım araçları Nûhî nebiden kalma idi. kulakları ahenkle inip kalkan katır sürülerinin gerisinde. Hiç olmazsa toprak ağaları ortadan kalkmıştı. Yine de bize. Belki. elinde. çevresi alçak bir duvarla çevrilmiş mezarlığa doğru gezintiye çıktım. hepsinin akrabaları vardı. İç savaş tuhaf bir şeydir. Örneğin. Yalnız bir kere «Bilmem kimin ruhu için dua ediniz» diye Katolik mezarları için olağan sayılan bir yazı gördüm sanıyorum. herhalde devrimin bir yan ürünü olan. ancak bu da çoğucası gayretkeş bir dinsizin çelik keskisiyle yontulup çıkartılmış olurdu. Fakat gerçekten şaşırtıcı olan şey. Bu engel arada sırada belleklerinden uçup gidiyordu. salına salına yürüyen. Taş Devri'nin sonlarından kalmışa benziyen bir çeşit düven de kullanılıyordu. dört beş mezardan birinde küçük bir haç ya da Tanrı'ya ilişkin baştan savma bir işarete rastlanıyordu. ama saban izi diyebileceğimiz bir biçimde yarmıyordu. biz. Bu araç bir mutfak masası büyüklüğünde levhalardan yapılmıştı. Hindistan'da yaptıkları gibi kartal çapalarla kazıyorlardı. insan kemikleri her yere dağılmıştı. Bir keresinde. Huesca beş milden daha yakındı. bunlardan birini askerden arınmış bölgede terk edilmiş kulübede gördüğümde. değişmez bir biçimde dostça davranıyorlardı —sanıyorum. Fakat köyde. teorik olarak kollektiıleştiril-diğini sanırım. köylülerle onların eski toprak ağaları arasında yer alıyorduk. siyah fitilli kadifeden kısa pantolonlu. 95 . hiç kuşkusuz büyük toprak sahiplerinden kaldırılmış. Ve şimdi sekiz aydır. Sabanları pek zavallı şeylerdi. çift sürüyorlardı. üzerine yüzlerce delik açılmış ve her deliğe de insanların onbin yıl önce yonttuklarının tıpkısı yontulmuş taş parçaları sokulmuştu. aralarındaki bazı yaşlılara mutlaka anlamsız görünüyordu. O zamandan beri sanayileşmeye karşı daha yumuşak hislerle doluyum. çünkü gözle görülür bir biçimde her şeyde kıtlık ve herkes için kasvetli iç karartıcı bir yaşam demekti ve en iyi zamanlarda bile köylüler askerî birliklerin kendi sırtlarına yerleştirilmesinden hiç hazet-mezler. toprağı. Partal mavi gömlekli.şist bölgesi olduğuna göre. kırık bir sabanın uç demiri yamalıydı ve kimi yerde. Merhumun erdemlerine dair gülünç şiirlerle dolu kitabelerin çoğu hâlishâne bir biçimde dünyevî idi. hepsinin tarihi devrimden önce olmasına rağmen. Toprak ağalarının geri gelmesini biz önlüyorduk. Köylü kızları kömür gibi kapkara saçlı. sonra ikimiz birden güldük. Burası bir İngiliz mezarlığından tuhaf denecek kadar farklıydı. dürüst. Düşünmeden. Bir iki kere. Herşeyi dallar ve âdı çayır otu örtmüş. Düven olduğunu kavrayana dek uzun bir süre bunun üzerinde kafa yormak zorunda kalmıştım. toprağı yalnızca karıştırıyor. arada dikenli tel ve makineli tüfekten yapılmış geçilmez bir engel uzanıyordu. Köylülerin bize gösterdikleri dostluk beni sürekli şaşırtıyordu. bunlar köyün ölüleriydi.

böylesine bir hareketin içgüdüleşmiş olacağı düşünülebilir. uyuşturucu soğuk. genellikle kabul edilen fikirleri kastediyorum— yoksun olmaları beni çok çarptı. siperi çılgınca kazıyor. Bu hareket aylarca önce yapılmış olmalıydı. Şimdi yapılmasının amacı Jaca yoluna doğru hücuma geçen Anarşistler'in bu tarafa ilerleyebilmek için birlikleri bizimle karşı karşıya getirmiş olmalarıydı. Sonra. Herkese görev dağıtımı yapılmıştı. silâhtan arındırılmış bölgede dinleme nöbetindeydik. Nisan ayı olmasına rağmen bu. dediğine göre. İspanya'da olduğum sürece. Bütün harekât gayet güzel planlanmıştı. düpedüz bir dolandırıcılık şebekesiydi. Kolum hâlâ sargılı olduğundan ben siper kazamadım ve o günün büyük bir bölümünü bir dedektif hikâyesi okuyarak geçirdim— adı «Kaybolan Alacaklı»-idi. Tüm gece boyunca yalnızca bir tek ses —kürekle düzlenen bir kum torbasının tanıdık sesini— duydum. Yalnızca yüz yarda berimizde bir iş bölüğü sıkı sıkıya çalışıyordu. kurbağaların kulakları tırmalayan vıyaklayışları. Kuşkusuz. ertesi gün daha fazla kayıplar oldu. bir iki karış yukarıda mermilerin çatırtısı. insanın vücudunun giderek daha derine indiği sazlık kokan su: sazlık kokusu. Altmış yetmiş saat süren uykusuzluk anılarımı bir çeşit maviliştiriyor ya da daha çok bir seri resim arasında yutuluyordu. gece ve Cizvitler her zaman geri dönerler). kum torbaları konulmuş yukarı pencerelerindeki makineli tüfekler doğrudan doğruya siperin içini hedef almış gibi görünüyordu. iş tamamlandığında içine brendi katılmış kovalar dolusu şarapla aniden geliveren mutfak hizmetlilerine bile. Hrıstiyan inanışı bir dereceye kadar. Hastahaneden geri geldiğim gün. bir kere bile haç çıkaran birini görmedim. Casa Francesa'nm kare biçimindeki beyaz bloku. Kilise gerçekten. İspanyol halkının gözünde. Ve sonra. alık alık orada durup makineli tüfeklere bakıyorduk. cephe hattını gerçekten uygun bir yere getirmişlerdi. adamlar aceleyle gelip gittikçe devamlı olarak bacaklarımın yerini değiştirişim. Korkunç bir bataklıkta yedi saat yatış. herkes kendini hızla dizlerinin üstüne atmıştı. bin yarda kadar ilerideki bir küçük ırmak boyunca uzanıyordu ve. felâket bir kurşun yağmuru başladı. ama devrimin patlayışının onu çökerttiğine ve bir dereceye kadar —benzer şartlar altında Anglikan Kilisesi için dahi düşünülemiyecek ölçüde— parçaladığına hiç kuşku yok.İspanya'nın bu bölgesindeki halkın kesinlikle dinsel duygulardan —dinsel duygu deyince. ikiyüz yarda ötede olmasına rağmen. Thomas Parker kalçasının üst kısmına bir kurşun yedi. den bizim orada olduğumuzu farkedişleri. etkisi çok yaygın ve hiç kuşkusuz bir çala dinsellik kokan anarşizm tarafından yerinden edilmişti. hiç olmazsa Ka-talonya ve Aragon'da. daha derinleştiriyor ve yanlarda küçük sığmaklar oyuyordu. İspanyollar'm nasıl olup da arasıra parlak bir örgütçülük başarısı gösterebildikleri tuhaftır. Konusunu hatırlamıyorum. faşist hattmında da bir kaç yüz yarda ilerisiydi. (meşhur deyimiyle. 96 ama kurbağaların korosunun dışında tam bir sessizlik vardı. altımda siper zemininin nemli kili. Faşist cephe hattının bir parçası olan Casa Francesa adlı tahkim edilmiş çiftlik evinden yüz yarda uzakta. tepemizde kule gibi yükseliyormuş. kapkara gökyüzünde hiç kımıldamayan yıldızlar. Bütün gece boyunca yalnızca bir tek kayıp verdik. Hepimiz. ama orada oturup kitap okurken neler hissettiğimi çok iyi hatırlıyorum. İspanya'da hatırladığım en soğuk geceydi. şafağın söküşüyle birlikte Faşistler'in bir. bu yara onu madalya almaya kendi istediğinden da97 . Faşistler'in bizi neden göremediklerini merak ederek. devrim olsun ya da olmasın. Ve muhtemelen. hayretten ağzımız açılmış. Şu anda cephe hattımız. bu işlerin hepsi öyle bir sessizlik içinde oldu ki Faşistler hiç bir şey işitmediler. İspanyol kilisesi geri gelecek besbelli. Yedi saat içinde altıyüz adam— faşist hatlarından yüz ya da yüzelli ilâ üçyüz yarda uzaklıkta— binikiyüz metre uzunluğunda siper ve korunma duvarı inşa ettiler.

Öyle de yaptık. Tuhaftır. bunu izleyen günler boyunca Huesca tarafında Anarşist saldırılarının gürültüleri duyuldu. ama yeterince çabuk kıvıramadık. belki de iş görenler Alman topçularıydı. ancak bir devin bıçakla yapabileceği kadar düzgün bir biçimde. Bütün gün orada. Faşistler bunlara ateş açmayı adet edinmişlerdi— haklı olarak.'un gençlik kolu. karanlıkta gözlerinin akları parlıyor. uzun bir sıra halinde doluşmuş bir sürü adam. fa. Bütün cephe hattı boyunca kayıplar oluyordu ama bu. İçinde beklediğimiz ahırın tabanı. Hep aynı ses. Batı ufkunda muazzam patlamalar saniye aralıklarıyla ardınca gül rengi top alevlerinin aydınlıklarını izledi. omuzlarına kayışla bir telsiz alıcısı bağlı bir adamla çömelmiş oturuyorlar.. Bir gülle arkaya. Torre Fabian'da bir hücum beklerken.C. Her neyse. Toplar gündüzleri ahenkle gürlüyordu. yuvarlanan bir sesti. havadan süzüle süzüle iniyor.U. öbür beşi ise karanlıkta sürünerek kaçmayı becerdiler. bizi toptan imha etmeleri işten değildi.C. çünkü yol olsa bile cankurtaranlar hiçbir zaman cephe hattının çok yakınma gelemiyorlardı. üyesi bir düzine zavallı çocuk (P. Tarlaları sulamak için açılmış bir hendeğin içine. üzerlerini doğru dürüst örtmeyen kırtipil ot tutamlarıyla yerde yatmak zorunda kaldılar. P. Ansızın. aldı götürdü. bombardıman edilmiş ve kısmen yıkılmıştı. Yeni mutfağımız Torre Fabian. bir gülle öne.. Tuhaftır. Toprak zeminin her yanından pis hayvan kokuları kaynıyordu. Sonra telsizden gelen pip-pip-pip sesi ve her şey iyi giderken bulunduğumuz yerden çıkmamız gerektiğini bil98 diren fısıitılı emir. bir sıçanın karanlıkta. Şimdi bile. Kopp ve Benjamin arkamızda. heyecandan nefes nefese gördüm. ertesi gece. çünkü modern savaşlarda cankurtaranları cephane taşımak amacıyla kullanmaktan kimse çekinmez. Fakat ahcılar akşam yemeğini zamanında yetiştirdiler— hayranlık uyandırıcı. kısa sürelerle. U. Dizleri kanla kararmış bir zavallıyı sedyesinden fırlamış. insan ve sığır kemikleri karışımı kemik tabakalarının üzerini örten bir saman katından oluşmuştu ve fırıl fırıl sıçanlarla doluydu.'na karşılık). Ve sonra.'nin J. topçunun hedefine. süngüleri dışarı çıkmış.S.. koruma duvarına uyuşuk uyuşuk yaslanmak için kendimizi sipere atacaktık. düzensiz ve anlamsız bir ateş yağmuru tepemizi sıyırıp geçerken. unutulmaz bir başarı. birine bir yumruk yapıştırmak ve havada uçurmak mutluluğuna erdim. bazı zamanlar aynı anda patlayan yirmi librelik bombalarının. saçılmış bir dizi iskambil kâğıdı gibi. bu gürleme. bizi gece harekât esnasında yakalamış olsalardı vereceğimiz kaybın yanında hiç bir şeydi. şist koruma duvarından yalnızca kırk yarda ötede iken. ansızın şafak bastırıverdi —kaçmalarına olanak yoktu. son anda telsizle iptal edilmesi. sürekli trampet çalmışına benzeyen yoğun.M. sesleri duyulurdu Bunu. Ateş alanı Huesca'-yı çevreleyen cephe hatlarına derece derece yayılacak ve biz. tüfek ve makineli tüfeklerin aralıksız gürleyişi izledi.ha fazla yaklaştırmıştı.O. Gece indiğinde yedisi ölmüştü. millerce uzaktan bile kulağa şeytanî ve yırtıcı gelen. beş Faşist nöbetçisi görevi ihmal nedeniyle kurşuna dizilmişti.I.. hedefte akşam yemeğiniz ve bazı yoldaşlarınız da olsa.U. Faşistler Torre Fabian'ı güzelce makasa âldılar. birkaç havan topu getirecek kadar girişken olsaydılar. sonra bir vızıltı ve boru! Çatının parçalanmış tahtaları yükseliyor ve bir uralit levhası. Faşistlerin koruma duvarından elli altmış yarda ötede saldırı emrini bekleyiş. Bir asker kaçağının sonradan bize söylediğine göre. üzerimde dolaşmasıdır. isabet ettirmesini istersiniz. topçu ateşini güvenceli bir uzaklıktan seyrettiğiniz zaman. O sabah Faşistler çok iyi ateş ediyorlardı. Bundan sonraki gülle bir binanın köşesini.C. her-bir kımıldayışlarında Faşistler ateş açıyordu. J. Ve sonra. Cankurtaranlar çok yakına gelse bile. Yaralıları dar ve kalabalık siper boyunca taşımak sıkıntılı bir işti. Ve sonra. Yaralıların bir iki mil taşınması gerekiyordu. Hayatta en nefret ettiğim şey. 99 .

Hemen berimizde çok yakından ateş eden ve her nedense belleğimde golf topuna vuran şişko bir adamı çağrıştıran iki tane 75 mm. iki makineli tüfek ve bir sahra topu mazgalıyla barikat. köprü üstünde bir beton barikat kuranlar arasında bir çeşit düello sürüp gidiyordu. Her birimize üçer tane bomba dağıtıldı. Gülleler.Günler geçtikçe. Bu topun kocaman gülleleri ıslık çalarak öylesine yavaş giderdi ki. İki yüz yarda sağımızda. kötü bir sulu-boya tablosunun bulutçukları gibi göğü noktalardı. Huesca'ya giden yollardan birini koruyordu. ama ben bunlardan birinin bir uçağa bin yardadan fazla yaklaştığını hiç görmedim. Barlarda elle hedefe atılan ucu iğneli arkası tüylü oklar gibi. günde birkaç kez zincire vurulmuş ejderhaların uluması gibi boğuk bir gürlemeyle ateşlenen iki top bulunuyordu. İkiyüz yarda solumuzda. aşağıdan kuşların kanat sesleri gibi gelir. Bazan bizim uçaklarımız tepemizde uçar ve düşman hedeflerine hava torpidoları atardı. birlikte koşup yetişeceğinize emin olabilirdiniz. bir puroyu paket ettim. Beton eski karyola kirişleriyle pekiştiriliyordu— bu amaç için bulunabilecek tek demir oydu besbelli. lik Rus bataryası vardı. faşist havan toplarıyla. Fakat kayıplar beklendiği kadar çok olmadı. güvenceli bir uzaklıktan. Küçük olmalarına rağmen. Felâket saçan ufak gülleler tepede vızıldıyordu— asfalt yola kondukları zaman iki kat şeytanî bir ses çıkararak zınk edip patlamalar.onun için fişeğin infilâkini. Daha yukarıda Mount Aragon'da (söylendiğine göre tarihinde ilk defa olarak) Hükümet birliklerinin geçen yıl ele geçirdiği orta çağdan kalma bir kalede (bu kale. Şeytanî bir madenî patlamayla. Meksika yapısı on fişeğimi yağladım. Bunlar gördüğüm —ya da daha doğrusu seslerini işittiğim— ilk Rus toplarıydı.) geçmişi mutlaka ondokuzuncu asra uzanan büyük bir top vardı. bu. 7 Bir akşamüstü Benjamin onbeş gönüllü istediğini söyledi. siper havanlarının sesi hepsinin en kötüsüydü. bisikletine binmiş ıslık çalarak giden bir adam gibi ses çıkarıyordu. milis bombası 101 . Cephenin bizim tarafımızda kalan kısmında fazla 100 bir şey olmuyordu. Alçak bir mahrekleri ve çok yüksek bir ivmeleri vardı . süngümü kirlettim (fazla parlak olursa derhal yerinizi belli eder) ve iri bir ekmek parçası. bunların yankılanan gümbürtüleri iki mil uzaktan bile toprağı titretirdi. zınk edip patlamalar! Yüz yarda ötede. Bu. karımın Barselona'dan gönderdiği. Geçen kere iptal edilen faşist palankasına yapılacak saldırı bu gece gerçekleştirilecekti. Bir uçak pike yapıp makinalı tüfeklerini kullanmaya başlayınca mermilerin tıkırdısı. Köprünün çevresindeki zavallılar günün büyük bir kısmını siper tarafında oyulan küçük insan çukurlarında saklanarak geçiliyorlardı. Faşistler'in daha yukarıda kaldığı yerden ateş eden gizli nişancılar birkaç yoldaşımızı vurdular. yükseldi. gözle görmediğimiz fakat seslerini işittiğimiz toplar farklı bir kişilik kazanmaya başladılar. ufak bir şişe büyük!üğündey-diler. tıpkı kocaman bir çelik bilya bir örsün üstünde dağılıyormuş gibi infilâk ederlerdi. vızıltıyı ve güllenin patlamasını neredeyse aynı anda duyuyordunuz. üç parmak kalınlığında sucuk ve uzun zamandan beri sakladığım. sihirli ağaçlar gibi havaya yükselen toprak sütunlarını ve kara dumanları seyredebilirdiniz. Faşist uçaksavar toplarının attığı mermiler. betondan yapılmış iki kadem kalınlığında sağlam bir duvardı. İspanyol Hükümeti nihayet adama benzer bir bomba imalinde başarıya ulaşmıştı. Monflorite'nin arkasında. Mermileri gerçekten kanatlı bir çeşit torpidoydu. ırmağın üstündeki köprüde.

Tam bu sırada. Tabur komutanımız (milis gücünde tabur aşağı yukarı dört yüz kişi kadardı). Jorga atacak. ele yatkın küçük bir bombaydı. Oraya varabilmemiz sessiz hareket etmemize bağlıydı. Faşist korunma duvarı yüzelli yarda kadar ötedeydi. Sıraya girip çökmek üzere olan merdivenden dolanarak hevesle aşağıya indik. Biz bu işleri kıvırırken. sonra Jorge ve Benjamin karanlığa daldı. L kıvrımının köşesinde yükselen arazi üzerinde uzanıyordu. postallarımızın tepesinden pis. öbürünün çok gevşek olmasıydı. Koruma duvarında aracı olarak küçük bir küme adam. Faşistler'in buradaki cephe hattı L biçiminde bir kıvrım yapıyor. Konyaklı sıcak kahve dağıtılacağına dair bir söylenti —savaş sırasında devamlı salgın halinde olan o esrarlı söylentilerden biri— aramızda do-laşıverdi. Pimleri' çektikten sonra bomba patlayana dek. sözü edilemiyecek kadar berbattı. Her yerde kocaman havuzlar oluşmuştu. Bizim karanlıkta birbirimizi vurmamızı önlemek için beyaz pazubent takılacaktı. bir haberci hiç beyaz pazubent bulunmadığını bildirmeye geldi. Kopp bize önce İspanyolca sonra İngilizce hitap ederek saldırı planını açıkladı. belinize kadar su içinde kalıyordunuz. ama bir yerine iki pimi vardı. yarısı İngiliz yansı İspanyol otuz kadarımız yukarı doğru tırmanacak ve Faşistler'in telgraf tellerini kesecektik. sırılsıklam olmuş elbiselerimizden buharlar çıkıyordu. geri kalanımız da onları izledik. yedi saniyelik bir süre geçiyordu. hendeklere her düşüşünüzde.esasına göre yapılmıştı. Kahve verecek yerde bizi biraraya çağırdılar. Fakat yine de atmaya elverişli. aynı zamanda yetmiş Baskın Birlikçisi. Yağmur hâlâ yağıyordu. Korunma duvarındaki gedikten sırayla çıktık ve başka bir sulama hendeğinde yürümeğe başladık. Bir başkası bir iskambil destesi çıkarıverdi. tüfeklerimiz çamurla kaplanmıştı. Jorge. Heyhat! Kahve falan yoktu. Birisi sivri bir kazma buldu ve kaldıraç gibi kullanarak yerden parçalanmış bir kalas söktü. ileriye doğru iki büklüm emeklemeye başladı. Sulama hendekleri taşmıştı. 103 . Zifirî karanlık ve ortalığı çarşaf gibi örten yağmurun altında. Çamur. karanlık avluda kahvenin nerede olduğunu araştırdık durduk. hayâl meya' seçilen bir insan topluluğu çiftlik avlusunda bekliyordu. Buraya düşen bir gülle zeminin yarısını koparmış. balçık çamur sızıyordu. ışık olmadan içeride hareket etmek olanaksızdı. Gece yarısından az önce Benjamin topumuzu alıp Torre Fabian'a götürdü. doktor ve bir dizi sedyeci bekliyordu. İlk işaret bombasını. bizim saldırmamız gereken korunma duvarı ise. geri kalanımız Faşistler'i bomba yağmuruna tutarak koruma duvarının dışına sürecek ve yeniden toparlanmalarına fırsat vermeden koruma duvarını ele geçirecektik. ikiyüz yarda ötede uzanan ve öbürüne bir haberleşme siperiyle kenetlenmiş bir sonraki faşist «mevzii» ne aniden saldıya geçeceklerdi. Sonra. Akşamdan beri bardaktan boşanırcasma yağmur yağıyordu. birkaç dakika içinde ateşimiz tutuşmuştu. etraf koyu karanlıktı ama rüzgâr durmuştu. pimlerden birinin çok sert. Katır ahırının üzerindeki zahire anbarı şarapnel ateşiyle öylesine harap olmuştu ki. Karanlığın içinden yırtınırcasına bir ses yükseldi: «Bizim 102 yerimize Faşistler'in beyaz pazubent takmalarını sağlayamaz mıyız?» Bu işe daha bir iki saat vardı. Pancar tarlaları arasından geçen patikalar yağlı bir direk gibi kaygan bir dizi bataklığa dönüşmüştü. herkes daha koruma duvarımızdan ayrılırken birçok kereler düşmüş. Bulunduğumuz yere gelmeden çok önce. tek sıraya dizdiler. Foşş!? Yeniden yarı belimize kadar suya girmiştik. En büyük kötülüğü. Jorge Roca ve Benjamin'in komutası altında. Bu yüzden iki şeyden birini yapabilirdiniz: ya her iki pimi de yerde bırakmak ve acil bir durumda sıkışık olanı çıkaramamak ya da sıkışık olanı çıkarmak ve cebinizde ha patladı ha patlayacak diye ecel terleri döke döke dolaşmak. aşağıdaki taşlara kadar yirmi ayak bir boşluk oluşturmuştu. dı-şarda otların üstünde hepimiz çıkana kadar bekledi.

Onlar sizi duymadan bir bomba atılabilecek kadar yakına gelebilmek!! Böyle zamanlarda korku duymazsınız bile. Kırt. bir ses. «Başını aşağıda tut! Başını aşağıda tut!» diye fısıldıyordu. Bir vahşi hayvanı sinsi sinsi izlerken de tam tamına aynı şeyi hissetmiştim. Faşist koruma duvarı artık seçilebiliyordu tepemizde bir karaltıya benzeyen silik siyah bir tümsek. Fakat vıcık vıcık çamur olmuş toprakta ses çıkarmadan hareket etmek nerdeyse olanaksızdı. Otuz adamın duyulmadan oraya kadar gidebilmesi bana akıl almaz görünüyordu. Bütün yapacakları. Her başımı kaldırışmıda. böyle bir durumda kaçmak ya da vurulmaktan başka yapılacak bir-şey yoktu. cevap veren bir atış. Oraya varmak için nasıl derin bir arzu duyduğumu size ifade edemem. tasalanmasına gerek olmadığını söyleyebilirdim.. Dörtayak üstünde süründüğünüz zaman. iyice kapkara birşeyden belli belirsiz paralel çizgiler göründü. kırt! Bu nesneyi ses çıkarmadan kesmenin yolu yoktu. ileriye doğru kayan kocaman siyah mantarlar gibi bir takım kambur şekiller halinde görebiliyordum. Tek tel makasımız ondaydı. faşist hatlarında bir hareket yoktu. Kırt kırt! Uzanan nesne itinayla bir yana kaldırıldı. nasıl olduysa hedefe vardık. Jorge geridekiler yaklaşsınlar diye bekledi. hem de iki büklüm! Hırsızlama sinsi bir adım. Asırlar kadar uzun gelen bir zamandır sürünüp duruyorduk. Karanlık bir gecede. kaçınmanız gerekli hışırdayan uzun sazlar. yalnızca araya giren uzaklığı aşmak ister. sessizlik. haddi hesabı olmayan umutsuz bir özleyiş duyarsınız. yirmi adımdan daha yakında olmadıkça hiç kimsenin görülemiyeceğini tecrübelerimle biliyordum. Gitgide yavaşlıyarak durmadan ileriye doğru ilerliyorduk. Jorge dizlerinin üstüne çökerek beceriksiz bir tavırla cebini aradı. Orada burada yumuşak otların parlak tarhları. sonra dinlemek için duracak ve bir adım daha atacaksınız. İşin kötü tarafı.Ben. herhangi bir ses çok uzaklara gidebilirdi. Sonra karanlıkta. Durmadan ileriye. Şimdi yayılacak 105 . Bir kere bizi duyarlarsa işimiz bitikti. İçteki telin koruma duvarından ancak yirmi yarda uzakta olduğunu biliyordum. Ayaklarınız çamura saplanmış. millerce uzaktaki Faşistler'in bu sesi mutlaka duyacaklarını düşünerek ölümcül anlar yaşadım. gürültü etmeden üzerinden aşılması olanaksız görünen. Fakat hayır. makineli tüfekleriyle karanlığı taramaktan ibaretti. bir fare yuvasına yaklaşan kedinin becerebileceği kadar nazikâne ayağınızı alçaltacak. Benjamin elini enseme koyarak başımı aşağı çekti. artık yanlış yola girdiğimizi düşünmeye başlamıştım. Sessiz ilerlemek çok daha önemliydi. Şimdi herhalde faşist korunma duvarına elli yarda uzaklıktaydık. zifiri karanlıkta hani nerdeyse her adımda daha yavaşlayarak dört ayak üzerinde emekliyorduk. Geriye baktığımda. bana en yakından emekleyen adamları. Ona. Gelenler korkunç gürültüler çıkarıyorlar gibiydi. Bir teneke kutuya çarptım. bir karınca gibi. Biraz daha çabuk hareket ederek dört ayak üstünde geçtik. nerdeyse insana umudunu kaybettirecek taş yığınları. Yine de.. Dışdaki tel örgü olacaktı (Faşistler iki sıra tel kullanıyordu). Menzile girebilmek için aynı işkenceden kıvrandı-ran arzu. bunun olanaksız olduğunu bildiren aynı rü104 yamsı kesinlik!! Uzaklık nasıl da büyüyordu! Araziyi çok iyi tanıyordum. çok yakınımdan gelen Benjamin kötü bir İngilizceyle bana. Jorge bir kere daha dizlerinin üstünde eğildi ve beceriksizce teli kesti. Nefes alışlarımız bile bizi ele vermeye yeterliydi. Demek içteki tele varmıştık. arazideki eğri büğrü-lüklerin ne kadar büyük olduğunun farkına varırsınız. dünya kötüsü yapışkan küçük çamur gölcükleri. Bir keresinde başımı kaldırdım. Jorge ve Benjamin ile önde gidiyordum İki büklüm ama kafalarımız kalkık. her adım atışınızda şap şap sesler çıkınca ne yapabilirdiniz ki. ancak yüzelli yarda kadardı ama bana bir milmiş gibi geliyordu. Yağmur inceden inceye yüzümüzü dövüyordu. rüzgâr durmuştu ve yağan yağmura rağmen gece çok sakindi.

bana dokun106 mayan bomba. Tam bu anda. faşist koruma duvarından on yirmi tüfek gürlemesi geldi. Bu. «hantal hantal yürüdük» demek daha doğru olurdu. Karanlıkta üstünüze ateş açılması her zaman Allahm belâsı bir şeydir —her tüfek alevi dosdoğru size nişan alıyormuş gibi gelir. Faşistler ateş ediyordu. Aniden Faşistler'in ateşi durgunlaşmış gibi görünüyordu. yine de. Birden. Bir atışın ani patlayışını duyunca hemen arkamda bir adamın ateş etmekte olduğunu farkettim. alev püskürten mazgal şeridini bir baştan bir başa geçmek demekti. yüzümü çamura hızla çarpınca boynumu incittim ve yaralandığımı sandım. ortalıkta görünmüyordu— bir yerlerde olmalıydı. oluktan fışkıran bir alev fıskiyesi gibi görünüyordu. her nedense . kendimi tekrar yere attım. Ona doğru koştum. Benjamin yüzünde hoşnut. Ayağa kalkıp adama bağırdım: «Bana ateş etmesene aptal herif!» O anda on onbeş yarda sağımda Benjamin'in kolunun. bunların bazıları koruma duvarına kadar yetişemiyordu. Demek ki Faşistler bizim yolumuzu gözlüyorlardı. Bir patlama! Attığı bomba koruma duvarı üzerinde bir yerlerde patladı. Nereye gittiğini hatırlamıyorum. Ama en kötüsü bombalardı. Ah! Bu kere kuşkusuz yerini bulmuştu. şeytanî bir ifadeyle tek dizinin üstünde eğilmiş. sırılsıklam ıslandığınız ve baştan ayağa çamur içinde olduğunuzda ağır bir tüfek. «Atıldık» diyorum. Çok gerideki adamlar bombalarını fırlatıyor. bir süngü ve yüzelli fişekle aşağı cloğru çekilirken hızlı hareket edemezsiniz. yalnızca süngüyle üstüme geleceğini düşünüyordum. Koruma duvarının yükseldiği alçak yamaca doğru atıldık. otomatik tabancasıyla tüfek alevlerine dikkatle ateş ediyordu. bizi bekleyen hiçbir Fa107 . bana doğru kımıldadığını gördüm. herşey iyi gidiyordu. ama yaralandım diye dehşet duyuyordum. Fakat geride yayılmış olanlar. köşede. Jorge dizlerinin üstünde pozunu aldı. peşinen süngülerimizin çarpıştığını hissediyor ve onun kollarının benimkinden güçlü olup olmayacağını merak ediyordum. koruma duvarının içinde. krikette top atan oyuncu gibi kolunu kıvırdı. karanlıkta ise bir de insanı kör eden kamaştırıcı kızıl ışık vardır. Bir yerde. Her mazgal. koşarken sol elimi yanağıma yapıştırdım —sanki bir insan eli kurşunu durdurabilirmiş gibi. tam aralarında kaldığımın bilincindey-dim. Kendimi yere yapıştırdım. tam makineli tüfek yuvasının yanında patladı.onun bana ateş edeceğini hiç beklemiyor. Jorge ve Benjamin sürüne sürüne sağa doğru gittiler. en sonunda bizi duymuştu. Bu işler olur biterken yapış yapış çamurun içinde yan yatıyor. Nöbetçi. Adam bu menzilden ateş ederse. En sonunda pimi yanlış yöne çekiştirdiğim kafama dank ediverdi. Bir bombanın çok yakınınızda patlayışını görmeden bunların ne dehşet verici şeyler olduğunu kavrayamazsınız.zamanımız olursa. O şamatanın arasından usul usul «vuruldum» diye İngilizce konuşan birinin sesini duydum. başka bir bomba önümde patlayıverdi. Tepede mutlaka bir Faşist beni bekliyordu. Gerçekten. tam bu anda faşist koruma duvarından bir şimşek çaktı ve bir patlama oldu. Benjamin ayağa sıçradı. geride bizimkiler ateş ediyordu ve ben. Bomba. öylesine ya-kmımdaydı ki infilâkin sıcaklığını duyabiliyordum. Benjamin'nin arkasında diz çöktüm ve üçüncü bombayı fırlattım. teldeki küçük gedikten geçebilmek için tek bir sıra olmak zorundaydılar. Patlamaların kızıl ışığında kum torbaları teker teker görülüyordu. Budalaca bir hareket. Pimi dışarı çekerek dizlerimin üstünde doğruldum. mümkünü yok. çevremdeki pek çok insanı yaralamıştı. Jorge ilk atışta yaralı düşmüş. Gündüz vakti yalnızca infilâkin patlama sesi duyulur. İlk ateşte kendimi yere atmıştım. Dizlerimin üstünde doğruldum ve ikinci bombayı fırlattım. beni ıskalayamazdı. bir türlü dışarı çekilmiyordu. Her nedense. düşünülemiyecek kadar büyük bir hızla. bombayı fırlattım. gerçek şu ki. bombanın birinin pimiyle yırtınırcasına güreşiyordum. «İleri! Hücum!» diye bağırdı. korku hedefimi şaşırtmıştı. Bomba koruma duvarının dışında sağda bir yerde patladı. Lanet şey.

Başı açıktı. ama karanlıkta tüfeğin mekanizmasını çekip çıkarmak tehlikelidir. Fakat birbirimizi vururuz korkusuyla koruma duvarına girdiğimizde yalnızca süngü kullanmamız emredilmişti. Bombalarımız bütün kulübeleri ve sığmakları tahrip etmişti. hâlâ ortalıkta in cin top oynuyordu. «Yoldaşlar! Cephane! Burada çok cephane var!» «Cephane istemiyoruz» dedi birisi. en iyi tüfek bile çok ısınınca sıkışmaya yatkın olurdu. Kulübenin köşesini dönünce bir adam gördüm— önceden gördüğüm adam mıydı bilmiyorum— ulaşım siperinden öbür faşist mevziine kaçıyordu. hiçbir zaman tam olarak yetişemiyor. Süngümü karanlığın içine gelişi güzel sallayarak peşinden koşmaya başladım. Benjamin. daha fazla değil. Aklım yirmi yıl geriye dönerek. okuldaki boks öğretmenine gitti. adam araziyi benden daha iyi biliyordu. Benjamin ve birkaç kişi daha. mevzinin ortasındaki büyük kulübe sığmaklarını eşelemeye başlamışlardı bile. Tüfeklerimizin yarısı çamurla dolmuştu ve kullanılmaz haldeydi. elinde sargı bezleriyle gidip geliyor ve tabiatıyla. Toprak altında bir yerde gizlenmiş olduklarını sanıyordum. Ateşin gürültüsü. Sonra yarı ışık altında gölgeli bir siluet. İçerde herşey paramparça olmuş. Ve. Kural olarak. adamı açık seçik görebiliyordum. Küçük aralarla ayni şeyi yapmaya devam ediyorduk. Bizim işimiz mevziyi araştırmak ve yağmalanmaya değer herşeyi yürütmekti. bir cephane sandığının ipten sapını çekerek heyecanla seslendi. Tüfekler temizlenebilirdi. o sipere doğru kaçıyor. Belli belirsiz bir rahatlama duygusuyla koruma duvarının alçak olduğunu ve kum torbalarının ayak basacak iyi bir destek verdiğini keşfettim. Mevziye döndü108 ğümde ortalık bir sürü bağnşan adamla dolmuştu. adamın kürek kemiklerini ancak dürtüştürüyordum. Mevziyi araştırmaya başladık. sonra da kaybedersiniz. sanıyorum. ama onun için daha az komiktir. Koruma duvarının içinde.şist yoktu. İngiliz ve İspanyol karışık birkaç yaralı dışarıda yatıyordu. ama bu çok uzaktan geliyordu. Herhalde pek yakın olacağım ki. Yerde bir sürü ölü 109 . Kıl payı farkla kurtuldu. ama bunlar yüz ikiyüz yarda kadar gerilerde kalmışlardı. harap olmuş kulübelerden birinin tepesinden aşağı zıpladı ve sola doğru atıldı. bir ikisi de yaralı olmak üzere. Başka bir hamle daha yaptım. büyük uralit parçaları her yere yığılmıştı. Tüfeğimi dipçiğinden tutup adamın sırtına doğru salladım. mekanizmayı tutar bir yerlere koyar. Hiç kimse çok süratli ateş etmeye cüret edemiyordu. koruma duvarına her geri gelişinde. ben de peşinden kovalıyordum. İngilizce olarak (o anda tek kelime bile İspanyolca düşünecek halde değildim) «Dışarı çıkın! Teslim olun!» diye bağırdım. yine kurtuldu. Kehanette bulunurmuş gibi «Burasını bir buçuk saat elimizde tutabiliriz. omuzlarına sardığı battaniyeden başka üstünde bir şeyi yok gibiydi. bana Çanakkale Boğazı'nda bir Türk'ü nasıl süngülediğini canlandırarak gösteri yapan. İyi tüfekli birkaç kişi uzaktan rasgele ateşe başladılar. her nasılsa. bir adam. «Biz tüfek istiyoruz.» dediğimi hatırlıyorum. bu olay benim için oldukça komik bir anı. Patrick O'Hara. bunların üstünden aşmak pek zordur. içimizde hiç kimsenin buna benzer bir ışığı olmayacaktı. Zaten ateş etmeyi aklıma bile getirmedim. onaltı kişiydik. Sağ koldaki koruma duvarının üstünden baktığınızda karanlığı delen yeşilimsi sayısız tüfek alevlerini görebilirdiniz. Faşistler hâlâ üç yandan bize ateş yağdırıyorlardı. kirişler ortalığa dağılmış. Şimdilik onları geri püskürtmüştük.» Doğruydu bu. «POUM» diye feryat etmesine rağmen üstüne ateş açılıyordu. Neden bir buçuk saati uygun gördüğümü bilmiyorum. İlk yardım konusunda bir miktar eğitim görmüş Belfastlı bir İrlandalı. Karımın Barselona'dan becerip aldığı bir ufak elektrik feneri de olmasa. kısa zamanda elimden kaçıp kurtuldu. daha azalmıştı. Şimdi geriye baktığımda. Ateş etsem adamı biçivermem işten bile değildi. Kuşkusuz. Cevap yok.

Fakat bu kere gürültü sağır ediciydi. ateşin gürültüsü daha da artmıştı. Bu seferki. Tüfeği sıkışan bir başkası da onun tüfeğini dolduruyordu. Tepemizden bir kurşun yağmuru akıyordu. ama makinalı tüfek yoktu. silindir biçimde bir nesne. Emir üzerine hareket ettikleri kuşkusuzdu. bir sürü cephane sandıkları ve yedek parçaları oradaydı. belirsiz bir biçimde. Makinalı tüfek yuvasında elektrik fenerini yaktım. ama durup incelemedim. Dışarda yattığımız sürece. Ve sonra. Orayı burayı araştırdık. lâhzada bir yaşa sesi yükseldi. çürümüş çuval yırtılıyor. kabaca atnalı biçimindeydi. ikinci derecede bombalardı— bir ikisini hatıra eşya diye alıp cebime koydum. bir işe yaramadan sarkan yaralı koluyla Douglas Thompson koruma duvarına dayanıyor ve tek eliyle alevlere ateş ediyordu. kısa mesafeden duymağa alıştığım kesintisiz. deri bir kılıf içinde duvara dayalı duruyordu. Teleskopu bir zafer alayıyla getirdik ve sonradan taşınmak üzere koruma duvarına dayadık. Eğer az buçuk akılları varsa. davul gürle-mesini andıran bir tüfekler yığınının gürlemesiydi. En azından altmış yetmiş büyüteçli. Ve bu işleri çok çabuk yapmak zorundaydık. bu zavallı maaşsız kur'a askerlerinin battaniye ve ıslak birkaç ekmek parçasından başka birşeyleri yoktu anlaşılan. makinalı tüfeğin neden ateşlenmediğini merak etmiştim. böylelikle bizi soldan ateş altına alabilecek başka bir koruma duvarı vardı. ama makinalıyı götürmek budalaca ve korkakça birşeydi. çünkü bu. kitap. kısmen toprağın üzerinde kalan. her tarafta görülen alevlere bakarak. Cephedeki duvardan kum torbalarını sürükleyerek savunmasız tarafa yığmalı ve orada bir barikat kurmalıydık. yiyecek. Şimdi ateş. Bu besbelli bir makineli tüfek namlusuydu. Dört ayak uzunluğunda. Mevzi. Faşist sığmaklarının açık sefaleti karşısında çarpılmamak olanaksızdı. bir ipi çekince emniyet tertibatları açılan. Bizim sığınaklarda görülen yedek elbise. Kum torbaları pek büyüktü. silâhtan arınmış bölgeyi geçmek ve kendi koruma duvarlarına saldırmak demekti. ama gerçekte pek büyük bir dert değildi. bize karşı yüz ikiyüz kişi kadar olduklarını anlıyabiliyordum. Hâl-i hâzırda ateş geliyordu. Feneri pencereden içeri doğru tuttuk. Yerde bir sürü faşist elbombaları vardı— bunlar. altı • parmak çapında. üstünüzden başınız111 . özel eşya gibi pılı pırtı yığınları hiç yoktu. Bu tarafta dört beş kişi kadardık. Baskın Birlikleri burasını ele geçirmemişlerdi. İlk alarmda söküp götürmüş olmalıydılar. küçük pencereli ufacık bir sığınak vardı. kuşkusuz. birkaç millik çevreye yayılıyordu. hayli âdî. ama dişe dokunur fazla birşey bulamadık. Ben asıl. Sığmakların öte tarafına gittim. Korkunç öfkelendik. makinalı tüfeğin peşindeydim. Hattın yukarısmdaki öbür faşist mevziinden geliyor olmalıydı. Fakat Faşistler'in sağdan karşı saldırıya geçmeyecekleri besbelliydi. Tehlikeli nokta. cephe hattının içinden üstümüze gelirlerdi. katlanır sehpası olan kocaman bir sahra dürbünüydü. Yanımda. ama her an ateşi indirebilirlerdi. Berbat bir işti bu. En uçta. girdik ama bulduğumuz nesne makinalı tüfek değil. sığmaklar ortada olmak üzere. Bir makinalı tüfek ele geçirmeyi içtenlikle istemiştik. Acı bir düş kırıklığı! Makinalı tüfek falan yoktu! Sehpası. Bu yönden yoğun bir ateş geliyordu. Kuşkusuz.yatıyordu. Ne yapmamız gerektiği apaçık ortadaydı. 110 Bu sırada birisi bağırarak Faşistlerin yaklaştıklarını haber verdi. Kum torbalarını yerinden kaldırmaya başladık. doğrudan hiçbir siperin olmadığı ön cephedeydi. böyle bir şeyin ilk olarak tam ortasında kalıyordum. yirmi yarda ileriye taşıyor ve kabaca üstüste yığıyorduk. Hızla sığmağın çevresini dolaşıp kapısından içeri girdik. çünkü makinalıyı yerinde tutsalar topumuzu biçmeleri işten bile değildi. Bu cins teleskoplar cephenin bizim tarafında yoktu ve bunlara şiddetle ihtiyacımız vardı. her biri elli kilo ağırlığmdaydı ve bunları kaldırmak gücünüzün her dirhemini alıp götürüyordu. silâhsızlıktan canı çıkmış ordumuzda ondan bile daha kıymetli birşeydi.

Daha başka bir sürü bombalar atılmıştı. Fakat aynı anda. Herkes lanet okumaya ve neden destek kuvvetleri öndermediler diye söylenmeye başladı. bize yardım etmelerini sağlayabildik. Fransızca ya da İspanyolca konuşmuyordu. öldü mü ölmedi mi bilmiyorum. Faşistler şimdi bir makinaiı tüfek getirmişlerdi. Douglas Moyle cebini yokladı ve elden ele geçirerek bir bomba yolladı. Almanlar tek kelime İngilizce. Bir infilâk gümbürtüsü. tüfeğin daha önce ateş aldığı yerde. ve hemen sonra şeytani çığlıklar ve iniltiler duyuldu. Bir hafif maki113 . Topu topu yirmi yarda ötede bir alev gördüm. Azıcık düşünecek kadar bile zaman bulunuyordu. üç Alman ve bir de İspanyol. Arada bir torba. Araziyi iyi bilmiyorlarmış ve karanlıkta yanlış yere yönelip faşist tel örgülere yapışmışlar . Herşeye karşı derin bir dehşet duyduğumu hatırlıyorum. Tüfeğimi doğrulttum ve ateş ettim. Bombanın fitili havada uçarken kırmızı kırmızı fıs diye ateş aldı ama bomba patlamadı. Daha yakma geldikçe. dizlerinin üstüne kalkarak bir bomba fırlattı. Şimdi. Bir yerde fena eğlence değildi hani. «Ne Allanın belâsı şey değil mi?» diye bağırdım bile.dan —ensenizden kıçınıza kadar— nemli topraklar dökülüyordu. Patlamayı beklerken hepimiz siper aldık. çünkü kaybederim korkusuyla bir yere bırakamıyordum. kestane fişeği gibi tükürüşünü görebilirdiniz -—mermileri üstünüze devamlı ve ayaz bir çatırdamayla geliyordu. Bombayı fırlatıp kendilini yüzüstü yere attım. o dünya kötüsü kum torbalarıyla güreşi bitirmiştik. bu gelenler ise bir şans eseri kaybolan dört tanesiydi. Hani şu insana senede bir kere rastlayan talih vardır ya. onun sayesinde bombayı tamtamına tüfeğin ateşlendiği yere düşürmeyi becerdim. Bu da hayli tehlikeliydi ama onlar bizim menzili bulana kadar epeyi zaman kaybedeceklerdi. Birden bire koruma duvarının cephesinden ardarda bir takım uzun boylu şekiller atladı. Acaba korkuyor muyum diye merak 112 ettiğimi ve korkmadığıma karar verdiğimi hatırlıyorum. Baskın Birlikçileri-nin üniformalarını giymiş olduklarını gördük ve destek kuvvetleri diye düşünerek tezahürat yaptık. alçak bir siper kurmak için yeterince kum torbası çektik. Başka bir çığlık daha. kaos. Ne var ki. Birini yakalamıştık. ama hiç kuşkusuz çok kötü yaralanmıştı. birisiyle sendeleye sendeleye yürürken «Buna savaş diyorlar!». Aniden. muhtemelen daha az tehlikede iken. ayakta duran bir şekil gördüm. Zavallı adam. Dışarıda.birçokları vurulmuş. ama halâ bombanın etkisi devam ediyordu sanıyorum. mevzinin bu tarafındaki birkaç adam yere yatarak ateş edebilsinler diye. Bu kere kuşkuya hiç yer yoktu. korkutucu şamata. sekiz dokuz kişi biraraya toplanmıştık ve bir tek. Ötekilere fazla bombanız var mı diye bağırdım. Ondan sonra gördüğümüz tüfek alevleri yüz yarda hattâ daha da ötedeydi. alevlere ateş açan adamlarımız. Çok geçmeden. adam gibi atılmış bomba topumuzu paramparça edebilirdi. Baskın Birlikleri'nin başına gelenleri sonradan duyduk. karanlık.) Elimde faşist bombalarından başkası kalmamıştı ve bunların nasıl işlediğini iyice bilemiyordum. patlayan kum torbalarıyla boğuşma— bütün bu zaman süresinde tüfeğimi taşıyordum. yaklaşan alevler. çamur içinde kayarak gidiş gelişler. Onların arkasında dizlerimin üstüne çökmüştüm. gürültü. Yüz ikiyüz yarda öteden. Uzaklık yirmi yarda olunca bomba atacak kadar yakına gelmiş olacaklardı. Güçlükle ve bir sürü el kol işaretleriyle ne yaptığımızı açıkladık da. bir bağırış Faşistler'in yeniden bastırdığı haberini verdi. Bir havan mermisi tepemizde vızıldadıktan sonra silâhtan arınmış bölgede bir yerlerde patladı. Yani sonunda. Besbelli ulaşım siperinden yol bulup geliyorlardı. korkudan yarı yarıya hasta olmuştum. karanlık. çünkü tüfek alevleri çok yakındaydı. zavallı! Çığlığını duyunca belirsiz bir hüzün duydum. Yüzündeki küçük bir yaradan boylu boyunca kan akan Bop Smillie. (Bu bombaların en azından dörtte biri işe yaramazdı. geçici bir süre için onları geri püskürtmüştük. gelenler yalnızca dört kişiydi.

seçilen alçak çizgisini gördük. ben şafağın ilk ışıkları bize nerenin doğu nerenin batı olduğunu gösterinceye kadar olduğumuz yerde kalmak istedim.nalı tüfekle ya da temiz tüfekli yirmi adamla burasını bir tabura karşı tutabilirdik.» Duvarın dışına çıktık. Kopp mırıldanıyordu. Bu sırada Benjamin'in muavini ve emir vermek için geriye gönderilmiş olan Paddy Donovan cephe duvarından atladı. Bir kaç dakika içinde. öbürlerini de geri getirdi. Müthiş birşey bu! Müthiş!» Jorge onun yakın arkadaşı ve en iyi subaylarından biriydi.» Millet cephe duvarının ön tarafına tırmanmaya başlamıştı bile. «P. Kendi hattımıza koşar adım geri çekilin. Bizimki de olabilirdi. İspanyolca «ricat» nasıl denilir diye düşünürken arkalarından koştum. Bize yol gösterecek ayışığı da yoktu.otlarm arasından koruyucu duvara yirmi yarda kalana kadar süründü ve parolayı denedi. Hangi yana dönsek yeni bir mermi akını tozumuzu alıp geçiyordu.M. önceden aldıkları bir takım esrarlı emirlere göre hareket ettiklerini sandığım dört Baskın Birlikçisi'nin haberleşme siperinden yukarı doğru koşmaya başladıklarını gördüm.» «Benjamin dışarda bekliyor. Benjamin göbeğinin üstünde .O. Bir çok kereler yönümüzü değiştirerek ve cephane sandığını sırayla yedekte çekerek daha ilerilere doğru süründük. Paddy geçebilmem için teli yana çekti. Fakat bu sırada. bizimkilerden geliyordu. ele geçirilen bir cephane sandığıyla —hani şu 1750 atımlık. Faşistler'inki de. Koruyucu duvarın yolunu bulduk. bütün cephe boyunca herkes ateş ettiği için. ama ötekiler buna karşı çıktılar. Kopp bir aşağı bir yukarı adımlıyor. 112 librelik kutulardan biri— bir bomba kutusu ve bir çok faşist tüfeğini de sürüklemek hiç kolay olmuyordu. her yönden geliyormuş gibi görünen. Doktor ve sedyeciler gitmişti.U. En sonunda. hepimiz yolumuzu kaybetmiştik. Faşist korunma duvarının barınağından uzaklaşır uzaklaşmaz. Aniden bize dönerek kaybolan115 . Kuşkusuz bunun bîr kısmı. her halde düşündüğüm anlama geliyordu. «Haydi çabuk olun. Paddy korunma duvarında bekliyordu. Bu yol öteki faşist mev-zine. kendimizi çamurlu tarlada yılan gibi sürünür bulduk. İspanyol olan dediğimi anladı.» diye bir haykırış cevap verdi. «Jorge! Cagno! Jorge!» sonra işi İngilizceye döküyor: «Jorge gittiyse felâket. şeytanî bir ateş altında kalıyorduk. Bizim hatlarımız Huesca'nm doğusunda uzanıyordu. 114 Üstüne üstlük. en sonunda «Atrâs!. Mermilerin her iki yandan yağışından başka birşey düşünemez halde. Birden belleğim mevzinin öte tarafında. Karanlığın içinde kaybolmak üzereydiler. çok solgun görünüyordu.» «Ama teleskop!» «Boşver teleskoba. Çoğumuz sığınmak için koruyucu duvarın gerisinde çömelmiş oturuyorduk. korunma duvarına yaslı bıraktığım teleskoba uçtu gitti. kimsenin ne yöne gittiğimiz konusunda en ufak bir fikri yoktu. koruyucu duvarın karanlıkta önümüzde hayâl meyal. alçak koruyucu duvarın üstünde uçuşan ve başının çok yakınında çatırdayan mermilere hiç aldırış ettiği yoktu. bir koruyucu duvar ile öteki arasmdaki uzaklık ikiyüz yardadan az olmasına ve de çoğumuzun araziyi tanımasına rağmen. bir kere daha sulama hendeğine daldık —Şap— ve artık emniyetteydik. ama gökyüzü azıcık aydınlıktı. Bir kaçı ağır bir cephane sandığıyla boğuşuyordu. koyun sürüsü gibi karanlıkta bir o yöne bir bu yöne sürükleniyorduk. ayağa fırladık.eğer oraya varırlarsa tabii-kuşkusuz ölüme _ gidiyordu. Jorge ile Hiddlestone adında bir adamımız hariç bütün yaralılar götürülmüşe benziyordu. Atrâs!» diye bağırdım. «Merhaba! Haydi çıkın buradan! Herkes hemen geri çekilsin!» «Ne?» «Geri çekilin! Çıkın buradan!» «Neden?» «Emir böyle. Kopp koruyucu duvarın içinde bir kaç İspanyol ile bizi bekliyordu.

yolun bir kısmını sırt üstü giderek katettiğini. sonra da yaralı bir İspanyol'a abanarak. hat boyunca düzensiz ve anlamsız ateş sesi fırtınadan sonra hâlâ devam eden yağmur gibi gürüldüyordu. Üzerlerinde bütün techizatlarıyla. üstümüze yoğun bir ateş açtılar. çamur ve dumanla gözlerine kadar kapkara kesilmiş haşat suratları. üzerinden sular damlayan salkım söğütler. bulundukları yeri eskisinden daha büyük bir güçle yeniden ele geçirmişlerdi. ben de onlara yetişebildim. arkadan kovalayan silâhlı elli yüz adamı düşününce her ahval ve şerait altında. Biz dışarı çıkarken. Bir kaç millik çevrede. Hiç durmadan bizim koruyucu duvara geldiler. Faşist seslerinin daha yakından geldiğini duyduğumuz ya da duyduğumuzu sandığımızda (düpedüz hayâl gücü olduğuna hiç kuşkum yok. Şimdi. Olsa olsa bir gök taşı sağanağına denk olabilecek gibi bir şeyler hızla beni geçip gitti. baskının amacı Faşist birlikleri.lan aramak için beş gönüllü istedi . yarı aydınlık ışıkta beş kişi görülebilir ama tek kişinin görünmeyeceğini biliyordum. böylece gerisin geriye döndüm. Faşistler'in karşı saldırıya yüz ya da iki yüz adam sürdüklerine hükmetmiştim. sinirlerimiz laçka olmuştu. Gerçek şu ki. Tel örgüye kadar gelmeyi becerdim ve elimden geldiğince iyi bir biçimde araziyi araştırdım— göbeğimin üstünde yatmak zorunda kaldığım için. çamur batakları. Faşist palankasından gelen heyecanlı seslerin muazzam gürültüsü duyuluyordu. birbirlerine destek ola ola koruyucu duvara geldiklerini anlattı.şaşılacak şey: bütün gece boyunca üstümde olduğu halde kırılmamıştı. Koruyucu duvardan altmış yetmiş yarda ötedeydik.. Doğruydu bu — gökyüzü bulanık maviydi. sonradan iyileşti. Koruyucu duvarı bırakmış üstümüze geliyorlardı. emekliyerek 116 geri döndüm. Sevinerek söyleyeyim. Uzun süren araştırmalardan sonra ufak bir ateş yakmaya yetecek kadar kuru odun parçaları toplamayı becerdim. Anarşistler'in yeniden saldırıya geçtikleri Huesca'nın öteki tarafından bu yana kaydırmaktan başka bir şey değildi. Hepimiz yüzü koyun yere kapandık. nasıl da koştum! Gecenin daha önceki saatlerinde insan tepeden tırnağa kadar sırılsıklamken ve fişeklerle tüfek ağırlık yaparken nasıl koşar diye düsunmuştum. Moyle'a «Koşun!» diye bağırıp ayağa fırladım. Biri koruyucu duvar üzerinden bir bomba fırlattı — paniğe kapıldığının açık bir işareti. mutlaka bizi görmüş ya da duymuş olacaklar ki. İspanyollar ortalık tehlikeli olacak kadar aydınlanıyor diye mırıldanıyorlardı. ilerlemek için fırsat kollayarak otların üstünde yatıyorduk. Üç İspanyolla birlikte Moyle ve ben talip olduk. Sonra ne zamandır bir yerimde sakladığım puroyu içtim . Ve Tanrı için. Fakat. Middlestone ise korkunç bir yara almıştı— bir kurşun kemiğini bir çok yerden kırarak sol kolunda ta tepeye kadar tırmanmıştı. toprağın üstünde hiç yardımsız yatarken bombanın biri yanında patlamış ve vücudunun çeşitli kısımlarını hallaç pamuğu gibi atmıştı. Her neyse. Yalan söylediğini sanıyorum— asker kaçakları bes117 . bu işi çok da iyi yapamadım. Önde gidenler üç İspanyol'du.iki İngiliz üç İspanyol. Apaçık ortada olan şey şu ki.. ama zamanında gerçek görünüyordu). Artık ortalık aydınlanıyordu. Sonra öğrendik ki. Jcrge ve Middlestone'dan hiçbir iz yoktu. Herşeyin meyus ve perişan görünüşünü hatırlıyorum. Sonradan öğrendik ki harekât başarılı olmuş —bu gibi harekâtlarda başarı her ne demek oluyorsa. ama bir asker kaçağı bize altıyüz olduğunu söyledi. Zaten. Jorge omu-zundan hafif yaralanmıştı. nasıl her zaman koşulduğunu iyice öğrenmiş oluyordum. sığınağa döndüğümde burasını paylaştığım üç arkadaş derin bir uykuya dalmış bulunuyordu. Sığmağın içi de dışı gibi şırıl sıklamdı. Jorge ve Middlestone daha önceden sargı yerine götürülmüşlerdi. ben hızlı koşabildiysem. başkaları benden daha hızlı koşuyordu. çamurlu tüfeklerine sımsıkı sarılmış bir halde kendilerini yere atıvermişlerdi. Aradan zaman geçince bana. siperlerin dibindeki kirli sarı su ve insanların traşsız.

Aralarında pek azı okuma biliyordu. Kurutulmuş İspanyol tütününden sigara sarmakta olağan üstü bir beceriye sahip olduklarından bize çok yararlı oluyorlardı. Şimdi artık cephe hattında. Gerçekten Endülüslüler çok câhildiler. 8 Gün geçtikçe hava ısınıyor. yarı çıplak bir halde. ama o kadar kuruydu ki. yeni yeni eyleme geçen sivrisinekler ve herkesin başına belâ olan. Anarşistler ağır kayıplar vermişler ve Jaca yolunu kesmeyi başaramamışlardı. Bu sesi duyacak kadar yakında olan her erkek bıldırcın koşarak üstünüze doğru gelirdi. Endülüslü-ler'e yarıvahşi bir ırk diye yukardan bakmayı adet edinmiş Katalanlar'dan çıkıyordu. Valencia'da durmayı unutmuşlardı. zaten güneşten derisi soyulmuş omuzlarımızın iflahını kesen kum torbalarıyla uğraşmak. Bu cepheye nasıl geldiklerini kesin olarak bilmiyorum.belli nedenlerden ötürü karşı tarafa yaranmaya çalışırlar. bu söylenti. tam anlamıyla lime lime olmuş dökülen elbise ve pantollanmızın sefilliği. Endülüslülerin sigara sarışları hayranlık uyandırıcıydı. ama çok emin değildiler. Anarşist olduklarını sanıyorlardı. sigarayı sarmayı başardığınızda hemencecik dökülüyor ve geriye boş bir kâğıt silindir bırakıyordu. Ma-laga'dan öylesine hızlı kaçmışlardı ki. Her iki yandan da yeterince yanaşıp Jaca yolunu devamlı makineli tüfek ateşi altına alarak gidiş gelişi imkânsız kılmayı becermişlerdi. tayınımızı getiren ve tüfek sesine aldırmayan. dahası. Arada sırada bir gizli nişancının kurşunuyla verilen kayıp. Torre Fabian çevresindeki gülle oyuklarında koca koca yabanî pembe güller açmıştı. bu da bana büyük bir haksızlıkmış gibi geldi. fakat şarapnel havada patlayınca korkup kaçan katırla boğuşmalar. Ağı otların üstüne yayar. O sıra yapılan açıklamaya göre. Cephe hattının gerisinde. Kuşkusuz. öğle güneşinin sıcaklığı. Ağaçlar şimdi baştan ayağa yapraklarla dolmuştu. geceler bile hayli ılınıyordu. ağın altına girince ürkütmek için taş atardınız. Bu zamana ilişkin anılarım şunlar. Huesca'-nm öte yanındaki saldırılar yavaş yavaş azalıyordu. Akşamlan yeşil ağlar ile bıldırcın avlamaya dışarı çıkıyorlardı. belki de Komünist idiler. Bizim koruyucu duvarın önündeki kurşunlarla delik deşik olmuş ağaçta çitlenbikler biçimleniyordu. bıldırcın havaya sıçrar ağa dolaşırdı. Sahra dürbününe yazık olmuştu. kulaklarına yabanî güller takmış köylülere rastlıyordunuz. Fakat aradaki uzaklık bir kilometreyi buluyordu ve 119 . ama arada sırada Monflorite'de —görünüşü ve dokusu kırpılmış samana benzeyen— en ucuzundan tütün paketleri satın alma olanağı vardı. Sigara dağıtımı sona ermişti. yalnızca erkek bıldırcınlar yakalanıyordu. Anlaşılan. deri kemerlerle fişek torbalarını bile kemiren fareler. bu güzel ganimeti aşıramadığımızı düşünmek şimdi bile beni kederlendiriyor. İspanya'da herkesin mutlaka bildiği şeyden bile haberleri olmadığı görülüyordu— kendilerinin hangi 118 partiden olduklarını bilmiyorlardı. Tadı çok kötü değildi. sonra yere yatıp dişi bıldırcın gibi ses çıkarırdınız. Nişancıların yuvalarını cephe kenarındaki kavak ağaçlarının ardına kurduk. Irmakta yıkanmak bir işkence olmaktan çıkıp nerdeyse bir zevk olmuştu. tek tük topçu ateşi ve Huesca'ya yapılan hava baskınlarından başka bir şey olmuyordu. Çarpık çurpuk. Sigaraların uçlarını içlerine tıkmak için özel bir teknikleri vardı. bize komşu bir Endülüslü taburu vardı. köylü gibi adamlardı! Güneyin yırtıcı güneşi yüzünden koyu koyu lekelenmiş yüzleriyle ya çobanlık yapıyorlar ya da zeytinliklerde işçi olarak çalışıyorlardı. İki İngiliz güneş çarpmasından serilmiş yatıyordu.

Şu sıralar. sosyalizmin eşitlik ile uzaktan yakından bir ilişkisi olduğunu inkâr etmenin moda haline geldiğini pekâlâ biliyorum. devrimci diye tanımlanabilecek insanlar arasında yalıtılıp kalmıştım — çünkü. Kuramsal planda bu eşitlik mutlaktı ve uygulamada dahi bundan çok uzaklaşılmıyordu. bu devre o zaman bana tüm hayatımın en boş yere geçen kısmı gibi görünmüştü. Elimizdeki doğru dürüst silâhlandırılmamış onbeş bin adamla bu şehri almak. sosyalizmin mal edinme dürtüsüne hiç dokunulmamış plânlı bir devlet —kapitalizminden başka bir şey olmadığını harıl harıl «kanıtlamak»la uğraşıyorlar. ama şehir hâlâ düşmüyordu. ve bana başka bir yolla öğrenemeyeceğim şeyler öğretti. Canalıcı nokta şu ki. ama kişisel bir açıdan —benim kendi gelişmem açısından— bakıldığında.— düpedüz sona ermişti. çoğu savaşlarda pek çok askerin kaderidir. cephede insan her zaman dış dünyadan yalıtılır: Barselona'da bile ne olup bittiğine dair yalnızca bulanık bir fikrimiz olurdu. Bu. Fakat şimdi. Faşizme karşı savaşmak için milise girmiştim. İngiltere'nin para kokan havasında neredeyse düşünülemiyecek bir dereceye inmişti. bütün bu zaman içinde. para peşinde koşmak. muhtemelen imkânsızdı. insan zamanında ne kadar sövüp saysa da. kabaca ama çok yanlış olmayan bir biçimde. Sonradan. düpedüz tüm yeryüzünde oynanmakta olan bir oyunun içinde. «Yoldaş» sözünün çoğu ülkelerde olduğu gibi zıpırlık için değil. Bu aylar yaşamımda. bizden ve köylülerden başka kimse yoktu ve kimse kimsenin efendisi değildi. gerçekten yoldaşlık anlamında kullanıldığı bir toplulukta bulunulmuştu. Her neyse. daha normal sayıldığı. aldığı tayının karşılığında soğuk ve uykusuzluktan çekmediği kalmayan bir çeşit pasif nesne olarak yaşamaktan başka bir şey yapmamıştım. Bu. Aragon'da insan hepsi aynı düzeyde yaşayan ve birbiriyle eşit ilişkiler kuran. Fakat onu yaşayan bir kimse üzerinde etkisini bırakmaya yetecek kadar uzun sürdü yine de. ülkedeki en dev120 rimci duyguları bir araya topluyordu. Aragon cephesinde 1937 Haziranı'na kadar temelden bir değişiklik geçirmeden kalan milis sisteminin sonucuydu.Faşistler içinden belli sayıda kamyonun gidip geleceği bir çeşit uzun siper gibi bir yol kurmuşlardı. garip ve değerli birşeylere dokunmuş olduğu sonradan kafasına dank ediyordu. Her biri aşağı yukarı aynı siyasî fikirlere sahip insanların oluşturduğu sendikalarına dayanan işçi milisleri. Kuşkusuz. Neyse ki. Haziran ayında. Toplumun olağan sınıf ayırımı. uyuşukluk ya da herşeyde kötülük görmekten. İspanyol Hükümeti'ne daha etkili bir biçimde hizmet edebilmiş olmayı isterdim. Gerçekten. Sahiden eşitlik havası teneffüs edilmişti. bu döneme şöyle bir uzaktan bakıyorum da. hüküm süren manevî havanın Sosyalistçe bir hava olduğunu anlatmak istiyorum. böyle bir durum devam edemezdi. bundan çok farklı bir başka sosyalizm görüşü de yaşıyor. kocaman bir kiralık kalemler ve besili küçük profesörler güruhu. siyasî bilinçle kapitalizme inanmazlığın karşıtlarından daha olağan olduğu biricik topluluğa. şu cephede geçirdiğim üç dört ay düşündüğümden daha az beyhude geçmişti. Hükümet Madrit cephesinden birlikler gönderdi ve Huesca'ya muazzam miktarda uçakla birlikte otuz bin asker yığıldı. tümü değilse bile çoğu işçi kökenli onbinlerce kişi arasındaydı. tümüne birden pişman olamıyorum. Batı Avrupa'daki. Dünyanın her ülkesinde. Fakat anlaşılan şehir düşmeyecekti.b. Belki de böylesi. ben aşağı yukarı bir rastlantıyla düşmüştüm. daha önce olmuş ve belki daha sonra olacak her şeyden çok farklı bir ara dönemi oldu. Uygar yaşamın bir çok normal etkenleri— züppelik. geçici ve yerel bir aşamaydı. patrondan korkmak v. Karşı tarafın asker kaçakları Huesca'da bir sürü cephane ve çok az yiyecek olduğunu rapor etmişlerdi. Bir anlamda SOSYALİZM'in gelecekteki mutluluğu şimdiden tadılıyordu demek doğru olur —böyle söylemekle. Umudun. Sıradan 121 . henüz hemen hiç çarpışmadığım gibi. İzne çıktığımda yüz onbeş gündür cephedeydim.

belleğimde dönüp dolaşıp üstünde durulacak aydınlık bir bölüm oluşturuyor. her şeyin kıt olmasına rağmen hiç bir ayrıcalık ve ayak yalayıcılığmın bulunmadığı bu toplulukta. çamurlu bir avludayım. Arkamda Cockney lehçesiyle. bu duygum kısmen. Başımın üstünde bir yerlerde anlamsız mermiler şakıyıp duruyor.insanı sosyalizme çeken ve hayatını bu yolda tehlikeye atmaya hazır kılan sosyalizmin «mistiği» -eşitlik fikri-halkın büyük çoğunluğu için sosyalizm sınıfsız bir toplum demektir. Bu bakımdan. Monte Oscurö'nun batı tarafındaki alçak arazide Kopp. sidik ve çürüyen ekmek kokusu. bu deney beni hayâl kırıklığına uğratacak yerde çok derinden çekmişti. Şimdiye kadar anlattıklarımla kitabın ilk bölümlerinde bunu birazcık başarabil-diğimi umarım. Çünkü varlıklarını devam ettirdikleri sürece İspanyol milisleri sınıfsız toplumun bir çeşit küçültülmüş örneğiydiler. ne göreyim okul çocukları gibi nanik yapmıyor mu? La Granja'da yahni kazanının çevresinde teneke tavalarıyla boğuşan adamların arasında. Monte Pocero'da bir siperde yatak diye kullanılan kireçtaşının raf gibi yerinde yatıyorum. sıcak. eğer fırsatını bulurlarsa. Size o zamanın havasını olduğu gibi aktarabilmeyi çok isterdim. beyzî İspanyol yüzleri. onbeş yaşında çocuklar kendilerini yüzüstü yerlere atıyorlar. Bu dönem. Milletin sıkıştırdığı şişko ahçı herkesi kepçeyle kovalıyor. milislerin li122 me lime olmuş üniformaları. yine Genç Ramon kürek kemiklerime dayadığı yamyassı olmuş burnuyla durmadan horluyor. Şimdi ise durum çok farklı O zaman pek boş ve olaysız görünen bu dönemin şimdi benim için çok büyük bir önemi var. ben de başlıca sıkıntı. pislik. Tüm bunlar kışın soğuğu. Fareler var. Üstümdeki etkisi. Tüm bu dönem benliğimde tuhaf bir canlılıkla yaşıyor. Bop Edvards ve üç İspanyol ile küçük köknar ağaçlarının arasında saklanmış yatıyorum. onunla kavga ettim ve sonradan Huesca'nm dışında vuruldu. Ahçı kazanın ar123 . belki de insan. telsiz telgraf gibi fıkırdayan makinalı tüfekler. Yandaki masada. milis gücünde geçirdiğim bir kaç ay benim için çok değerliydi. Bili Chambers bu. Belleğimde hatırlamaya değmeyecek kadar ufak tefek olayları yaşıyorum. İspanyollar arasında olmak şansından ileri geliyordu. Olaylar olup biterken çok berbat görünüyordu. eğer bu değilse başka hiç bir anlamı yoktur. sosyalizmin başlangıç devrelerinin nasıl şeyler olacaklarına dair kabataslak bir ön fikir ediniyordu. Kuşkusuz. sosyalizmin şimdiye kadar olduğundan çok daha elle tutulabilir bir biçimde kurulduğunu görmeyi istemek oldu. Cephe yakın. yaşamımın geri kalan kısmından çok farklı. bit. sosyalizmin başlangıç devrelerini bile dayanılabilir bir dönem yapacaktı. soğuk bir buhara benzemesine rağmen. Çevremde bir anafor gibi dolanan sis. Hiç kimsenin ne yapıp yapıp zengin olmaya çalışmadığı. Onların yaratılıştan dürüstlükleri ve her zamanki anarşist eğilimleri. bir yandan dengemi bulmaya bir yandan da topraktan yabanî biberiye kökünü sökmeye çalışıyorum. kural olarak ancak iyice yıllanmış anıların büründüğü sihirli niteliği şimdiden kazandı. Çevremdeki herkes gibi. kemerine kayışla koca bir otomatik tabanca bağlanmış sakallı bir adam ekmek somunlarını beş parçaya bölüyor. çamurlu bir sipere doğru sürünüyorum. fareler Kediler kadar fareler Levazımcının. Sağımızdaki gri çorak tepenin üstünde bir sıra halinde Faşistler karınca misali tırmanıyorlar. Ve. Ama bunlar bugün. Dağın yamacında bir tümseğin yarısına kadar tırmanmış. her şey bir yana... Belki de. Kopp'a gözüm ilişiyor. faşist hatlarından bir boru sesi ortalığı çınlatıyor. alelacele temizlenmiş saç tabaklarda aç kurtlar gibi yutulan fasulye plâkisinin teneke tadı olarak belleğimde çakılıdır. o sırada kendi zihnimdeki değişikliklerin hiç farkında değildim. Güllenin biri haykırarak geliyor. yoksunluk ve arada sırada gelen tehlikenin bilincindeydim. soğuk. birisi şarkı söylüyor.

her yanda vıcır vıcır kara tenli insanlar— bu görünüşe çok alışık olduğunuz için havasını da öylece olduğu gibi vagonunuzda taşırsınız. trende. Nöbetçi şeridi boyunca kavakların karanlık gövdeleri altında bir aşağı bir yukarı yürüyorum. pas. yüzünde süklüm püklüm ifadeyle yattığı yerlerden doğruluyor. baharat ve sarımsak kokusu. Yolunuz tipik bir doğu kentinin havasıyle başlar. Barbastro'-dan ayrıldığımızda tren milislerle zâten tıklım tıklım dolmuştu. Gülle yüz yarda ötede bir yere saplanıp gürlerken. Sıcak bir banyoda yıkanmayı. lime lime olmuş elbiseler. sebze çıkınları.siyah mendillerini sallıyor ya da elleriyle öpücük gönderiyorlardı. Silâhtan arınmış bölgede yüz ya da iki yüz yarda ötede. Yine o aynı. Nisan'ın yirmialtısında öğleden sonra üçte Barselona'ya vardık. sabaha karşı bir kamyona dolmuştuk bile. eyaletin tek dağ istasyonu. sepetlerle çilek satan pembe yanaklı dağlı kadınlar görürsünüz. tüfeklerimizi onlara devrettik. tatlı bir havayı teneffüs eder ve çevrenizde yeşil çimen. Nisanın yirmibeşinde. Birden bire İngiltere'de olabilecek kadar serin. İspanyollar'ın keçi derisinden su matralarıyla. benim onları katletmemden çok daha büyük bir hızla ürüyorlardı. harmaniyesine sarılıp sarmalanmış Endülüslü nöbetçi şarkı söylemeye başlıyor. Milisler haykır arak trenin takırtısını bastıran devrimci şarkılar söylüyor. Cephe hattından ayrıldığım için üzgün değildim. Anason katılmış şişeler dolu pis bir Aragon içkisi elden ele dolaşıyordu. bu yüzden hemen hemen yalınayak yürüyor gibiydim. ânî ve çarpıcı atmosfer değişikliğini yaşadım. bu da insanı bir sürü zahmetten kurtarıyordu. yoksunluk duygusu yoldaşlık ve eşitlik. yumuşak ve sulu tropikal meyvalar. —kavurucu güneşi. Monflorite'de bir ambarda bir kaç saat uyuduk. Faşist nöbetçinin de şarkı söylediğini işitebilirsiniz. Maymyo'da durduğunda aklınız hâlâ Mandalay'da kalır. olağan manana'lardan sonra. Dışarıda taşmış hendeklerin suyunda sıçanlar hani su samurları gibi büyük bir gürültüyle oynuyorlar. temiz elbiseler gimeyi ve çarşaflar arasında bir gece geçirmeyi öyle çok istiyordum ki! Normal. her yeni istasyonda durmadan binen köyiülerce işgal ediliyordu. postallarımın tabanından geriye pek bir şey kalmamıştı. vagonun karşı köşesinde oturan arkadaşınızın ağzına şarabı fışkırtabiliyordunuz. Bir de. Cephede geçen üçbuçuk aydan sonra Barselona'ya dönüş bana hep bunları hatırlattı. Asıl dertler ondan sonra başladı. uygar bir yaşam sürerken hiç bir şeyi bu kadar tutkuyla isteyemezsiniz. yere yayılmış sonradan canlı tavşanlarla dolu olduğunu keşfettiğimiz kıpır kıpır oynayan çuvallar— son olarak. bir başka tabur yerimizi aldı. Hayli tuhaf bir tecrübedir bu. onbeş yaş125 . balık. Pantalonumdaki bitler. başka bir yarı küreye inmiş olursunuz. Monflorite'ye doğru yürüyüşe geçtik. gürültü. ince bir çizgi halinde. Lerida'da iyi bir şans eseri bir eksprese aktarma yapmamız sayesinde. 9 Yukarı Birmanya'da Mandalay'dan. Shan yaylasının kenarındaki. hat boyunca gördükleri her güzel kıza kırmızı . Hemen yanımda. büyük serhas ve köknar ağaçları. Maymyo'124 ya trenle gidilebilir. Tanyeri arkamızda ağarırken. cephenin havası sürdü gitti —kir. tozlu hurma ağaçları. Barbastro'da saat beş trenini yakaladık. Fakat vagondan dışarı adımınızı attığınız anda. bir aydan fazla bir zamandır ayağımda çorap yoktu. rahatsızlık. başaşağı devrilip taşman dehşete uğramış tavuklar. Barselona'ya kadar yol boyunca. Tren deniz seviyesinden bin dörtyüz metre yükseklikte. hatırı sayılır büyüklükte bir koyun sürüsünün kompartımanlara sokulmasıyla geriye kalan en ufak boşluk ta doldurulmuş oldu. eşya torbalarımızı topladık ve gerisin geriye.kasma kaçıyor.

Bu subayların emrindeki adamlarla ilişkileri bir burjuva ordusundakinin aynı olmamakla birlikte.) Yeni Halk Ordusu'nun subayları —ben Barselona'dan ayrıldığımda ortalıkta hiç böyle tipler görünmüyordu— şaşılacak sayıda çoğalmışlardı. savaş yüzünden biraz yıpranmış ve sıkıntı çekmiş. bize ve bizim soyumuza Paris ya da Londra'dan daha az yabancı ve daha az düşman olmayan bir ortama adımımızı attık. İnsanların görünüşündeki değişme ürkütücüydü. İngiltere'den yeni gelmiş olan bana ise. (Özel otomobiller yok gibiydi. Tuhaf olan şey şu ki. Bize ikram olsun diye. kendisine ait heyecan verici ve hiç kuşkum yok. Sokaklarda kan lekelerinin yeni kuruduğu ve milis askerlerinin şık otellere yerleştirildiği Ağustos ayında orada olan bir kimseye. işler tersine dönmüştü. mümkün olduğunu düşünebileceğim herhangi-bir şeyden çok daha fazla bir işçi şehri gibi görünmüştü. sayısız belirtiler sayesinde ilk izlenimimin yanlış olmadığını keşfettim. zarif hanımlar ve pırıl pırıl arabalar görülüyordu. Savaşa karşı genel ilgisizlik. oysa biz cephede bir tek tabancayı ne para ne de hatır için bulamıyorduk. dolayısıyla milletin bize dik dik bakmasında pek şaşılacak birşey yoktu. Milis üniforması ve tulumlar neredeyse büsbütün ortadan kalkmıştı. yünlü kepim şeklini şemalini kaybetmiş. ama işçi sınıfı egemenliğinin hiçbir belirtisi kalmayan alelade bir şehire dönüşmüştü. Britanya Ordusu'nun subayları gibi beli oturan. Bütün değişikliklerin temelinde iki gerçek yatıyordu. Barselona hiç kuskusuz. Barcelona yeniden. Aralıkta burjuva görünürdü. tamamıyle gerçek dışı kahramanlık hikâyelerini. son üç aydır tuhaf şeylerin olageldiğini anlamama yardım etti. köylüler çıkınlarını açtılar ve koyu kırmızı yapışkan şaraplarından verdiler. herkes İspanyol terzilerinin özellikle ustası olduğu şık yaz takımları giyiyordu. ilkin Ağustos'ta. öylesine mutluydu ki size anlatamam. hepsinin kemerlerine kayışla bağlanmış otomatik tabancaları vardı. içi dışına çıkmış yüzü dışında pek az şey kalmıştı. ama çoğunluğu milise katılmak yerine Harp Okulu'na gitmeyi yeğlemiş gençlerdi. postallarımdan geriye.larında kara gözlü bir çocuk. Halk 126 Ordusu. İçlerinde her yirmi kişide birinin bile cephenin şöyle kenarına dahi gittiğini sanmıyorum. bir kaç aylık aralıklarla giden herkes burada olup biten olağanüstü değişikliklere dikkat etmiştir. Kuşkusuz. bir de üstelik kirli ve traşsızdık. hiç durmadan bir gözümün üstüne kayıyordu. Biri: halk. yalnız onlardan biraz daha sıkı oturan. Bu subayların bir kısmı miliste görev almış ve teknik eğitim için cepheden alınıp getirilmişlerdi. Barselona'ya karşı sırasında. Öbürü: toplumun zengin-fakir ya da yukarı sınıf-aşağı sınıf biçimindeki normal ayırımı yeniden kendisini gösteriyordu. Caddenin yukarısına doğru yürüdüğümüzde dikkat ettim. aylarca cephede bulunmuş bütün insanlar gibi korkunç bir manzara arzediyorduk. Fakat bu bakışlar içime azıcık korku düşürmedi değil. söyledikleri hep aynıydı: devrimci hava kaybolmuştu. Deri ceketim lime lime olmuştu. şaşırtıcı ve hayli tik127 . Şimdi. millet bizim kirli görünüşümüze dik dik bakıyordu. Bostan korkuluğuna benzediğimin bilincindeydim. subaylar ise zarif. artık savaşı takmıyordu. sivil nüfus. Şehrin üstüne derinliğine bir değişiklik çökmüştü. Her yerde göbekli zengin adamlar. ikincisinde Ocak'ta ya da benim yaptığım gibi ilk kere Aralık'ta ve sonra Nisan'da gitmiş olsunlar. Fakat tren Sabadell'den geçerek Barselona'ya girdiğinde. her on askere bir subay düşecek biçimde donatılmıştı. haki üniforma giyiyorlardı. Erler bir çeşit kaba kahverengi tulum. Hepimiz aşağı yukarı aynı durumdaydık. onu ağızları bir karış açık dinleyen meşin suratlı iki köylüye anlatıyordu. yine de «adam olan» herkes bir arabadan yararlanmam fırsatını elde ediyordu. aldıkları para ve giydikleri üniformaların belirlediği kesin bir toplumsal farklılık görülüyordu. Sonraki birkaç gün boyunca. Herkes son derece mutluydu. Ama gelin görün ki.

Franco'ya karşı yürütülen mücadeleden çok. cepheye dönmeme birkaç gün kala avadanlığımı satın alırken keşfettiğim gibi. dönmedikleri ya da üç dört ay sonra ceplerinde büyük miktarda paralarla geri geldikleri. dükkânlar özellikle milis donanımında uzmanlaşmışlardı. işçi sınıfı egemenliğinin güme gitmiş bir amaç olduğu gittikçe daha belirginleşiyordu.. Oysa şimdi. Bütün bu değişimlerin yanısıra parti milislerine karşı ve Halk Ordusun'dan yana sistemli bir propaganda yürütülüyordu. Nereye gitseniz.Her vitrinde yumuşak asker kasketleri. çok büyük bir artışa yol açmadı. Fakat fiilî tek değişiklik isimlerde olmuştu. Milisler kötü eğitilmiş. aynı şey bir ay sonra.muhakkak ki. İspanyol Hükümeti. hâttâ Valenila'-dan. Ocak ayından beri İspanya'nın her yanında gönüllü asker kayıtlarının giderek azalması oldukça anlamlıydı. kısmen Barselo-na'nın fiilî savaştan uzakta olmasından ileri geliyordu. Şubat ayından itibaren bütün silâhlı kuvvetler teorik olarak Halk Ordusu ile birleştirilmiş ve milis güçleri kâğıt üstünde bozularak farklı ödeme dereceleri. ilk atılımda bir coşkunluk dalgası olmuştu. Fakat Hükümet ajanları her buldukları duvara «Halk Ordusu isteriz» diye çiziktiriyorlardı. uzak. Dış ya da iç savaş olsun her savaşta safları doldurmak durumunda olan sokaktaki adam. Fakat. savaş daha altı ayını ancak doldurmuştu. Barselona'ya Madrit'ten. Bu.O. Anarşistler ile Komünistler arasında süren öldürücü boğuşmanın bllincindeydiler. özellikle de proletarya. Şubat ayında. bir dış savaşta doğal karşılanabilecek.b. âdet yerini bulsun kabilinden bir ifadeyle soruyordu: «Şu savaş —korkunç birşey değil mi? Ne zaman bitecek dersiniz?» Siyasî bilince sahip kişiler. Savaşın kaybedilmesini kimse istemiyordu.b. gelenleri dehşete düşürüyordu. Tümenler yarı yarıya Halk Ordusu birlikleriyle milis gücünden oluşan «karma-tugay» lardan yapılmıştı. Savaşla birlikte başlayan devrimci fikirlerde herkesin hayâl kırıklığına uğraması . Halk Ordusu'na asker yazılırken. resmî rütbe v. Burada durum hayli tuhaftı. fermuarlı ceketler. milislere karşı radyo ve komünist basında kesintisiz ve bazan çok menhus bir kötüleme kampanyası açmıştı. (Milisllere paralan izne çıktıkları zaman ödenirdi. ama savaş ansızın arka plâna itilivermişti. Haziran ayma kadar pek az Halk Ordusu birliği Aragon cephesine gönderilmişti. Dükkânlar şimdi besbelli daha şıktı. v. v. ile Halk Ordusu düzeni içinde yeniden kurulmuştu. milisler kendilerine özgü yapılarını ve özel karakterlerini korumaya olanak buldular. genç adamların kayboldukları.sindiririydi. Yiyecek kıtlığı büyük halk kitlesi için önemli sorundu. tabanca kılıfları teşhir ediliyordu.b. bu hava dikkatinizi çekiyordu. diye gösteriliyordu. çoğunluk bir an önce bitmesine taraftardı. Halk zevkinin herdaim barometresi olan dükkânlar bunu açıkça gösteriyordu. Som Browne kemerleri. ama asker toplama açısından bu. Örneğin. av-bıçakları. Barselona'ya ilk gelişimde. Milis gücüne katılmanın modası geçmişti. geniş ölçüde işçi sınıfının egemenliği uğrunda çarpıştıklarına inandıkları için bu işleri başarmışlardı. önceleri Lenin Tümeni'nden P.U. belli bir uyuşukluk içinde diye ayıplanamazdı doğrusu. disiplinsiz. matralar. zorunlu asker almaya başvurmak gereğini duyduğunda. yoksun ve külüstür şeyler olmalarına rağmen. her zamanki şık sahil şehri yaşantısının hemen hiç bozulmadan devam ettiği Tarragona'-da da dikkatimi çekti. Her karşılaştığınız kişi. Tümen diye biliniyordu. «Cephe». Bütün bu propagandadan. 128 efsanevî bir yerdi. Sonradan. birlikleri şimdi 29. Milis gücü olarak örgütlenen ve savaşın ilk bir kaç haftasında Faşistler'i Zarago-za'ya kadar kovalayan sendika üyeleri. cephede şiddetle ihtiyaç duyulan belirli bazı eşyaları bulmak hayli zordu. Halk Ordusu her zaman «kahraman»di. bundan ötürü. Katalonya'-da.) Yaralılar koltuk değnekleriyle tek ayak üstünde seke seke dolaşsalar bile özel bir ilgi görmüyorlardı. cepheye gönüllü gitmenin hoşa gitmeyecek bir yanı varmış da as129 . bunda büyük rol oynamıştı. ama bir iç savaşta çok kuraldışı kaçan.M.

Garsonlar yeniden kolalı gömleklerini giyiyorlar. «Buenos dias» da «salut» un yerini almıştı. Karım ve ben birkaç çorap almak için Ramblas'da bir çorapçıya girdik. Bu dönemde yabancılar size pek seyrek olarak «tü» ve «oamarada» diye hitap ediyorlardı. çalışan nüfusun. bir başkasıyla ise yerildiği oluyordu. ücretlerinde herhangibir parelel yükselme olmaksızın. Cepheye dönen milis askerleri artık caddelerde trampet çalarak. Herşeyin parlaklığından başka. Devrimin ilk aylarında binlerce insan. caddelerde kıyılmış meyanköküyle sarılmış sigaralar sa(*) İşçi devriyelerinin. Bunun sonucunda. garsonlar. savaşa duyulan genel ilgisizlik yüzünden görece daha az bir coşkuyla karşılandılar. Yiyecek fiatları. Herşeyin şimdi daha zengin olan sınıfın yararına nasıl yerleştiğinin küçük. çiçekçi kadınlar ve ayakkabı boyacıları gözlerinizin içine bakarak size «yoldaş» diyorlardı. önceden olduğu gibi caddelerden törenlerle geçiyorlardı. bayraklar dalgalandırarak resmi geçit yapmıyorlardı. sınıf ayrılıkları ile büyük farklılıkların varolmadığı bir şehir olarak düşünmüştüm. herşey böyle gözüküyordu. böyle sıkıntılar her zaman zenginden çok yoksulu vurur. bu geçit törenleri bile. ama asla pekiştirilmemiş bir devrime inanıyor. 131 . korkunç fırlarken. kaçamaklı bir yolla geri geliyordu. şimdiyse sürü ile dilenci vardı. genelevlerin % 75'ini kapattığı söyleniyordu. fakat işçi sınıfının oturduğu mahallelerde ekmek. çoğu işçi devriyelerince kapatılmış kabareler ve yukarı sınıf genelevleri çabucak açılıverdi (*). hiç kuşkusuz. Dükkândaki adam yirmi otuz yıl önceden kalma. herkes bahşiş vermekten sakınıyor ya da hiç kimse bahşiş almıyor. bazı maddelerin kıtlığı da çekiliyordu. İşçi sınıfı başlamış. Milis birliklerinin de artık kâğıt üzerinde Halk Ordusu birliklerine dönüşmesi Basın Propagandasında beceriyle kullanılıyordu. Bunun daha çok bir umut ve gizleme karışımı olduğunu kavrayamamıştım. Şimdi her şey normale dönüyordu. Ne var ki. İşçi devriyelerinin dağıtılması emredilmişti. şimdi İngiltere'de bile yapılmayan bir biçimde başını eğdi ve ellerini oğuşturdu. zeytin yağı ve öbür ihtiyaç maddeleri için oluşan kuyruklar yüzlerce metre uzayıp gidiyordu. Görünüşe bakılırsa lokantalar ve oteller neye ihtiyaçları varsa güçlük çekmeden buluyorlardı. Önceleri Barselona'da dilenci bulunmayışı çok çarpıcı gelmişti. Kesinlikle. şimdilik Halk Ordusu geride eğitilirken milisler cepheyi ellerinde tutuyorlardı. yaygaralar kopararak yiyecek artıkları istiyorlardı. caddelerde polis kuvvetleri yeniden arz-i endam ediyordu. Barselona'ya ilk vardığımda burasını. Ram-las'nın tepesindeki ince zarif dükkânların dışında bir yalın ayaklı çocuklar güruhu devamlı olarak her çıkanın çevresinde kümelenmek için bekliyor. Fakat bütün bunların yanısıra toplumun havasında ürküntü veren bir değişim vardı —insan bizzat kendi yaşamadıkça kavranması güç birşeydir bu. burjuvazi ise korkuyor ve geçici bir süre için işçi kılığında dolaşıyordu. Bazan. Bahşiş verme usulü el altından. Bu askerler. bu gerçek ise olabildiğince az duyuluyordu. büyük mağazalardaki tezgâhtarlar yine alışık olduğumuz köpekleşen tavırlarını takınıyorlardı. bunların yerini her zamanki «senor» ve «ustet» almıştı. şık oteller ve lokantalar pa130 halı yemekleri aç kurtlar gibi yutan zengin insanlarla doluydu. Devrimci tarzda konuşmalar artık kullanılmıyordu. ama tabiatıyla. Yerilecek ne olsa milislerin üstüne yıkılırken övülecek herşey hemen Halk Ordusu'na yakıştırılıyordu. Halk Ordusu'nun bazı askerleri cepheye gitmeye başlamışlardı. sırf postu kurtarmak için sırtlarına işçi tulumları giyerek devrimci sloganlar haykırmışlardı. Geniş halk kitleleri için tütün kıtlığı öylesine umutsuz birşeydi ki.kere alınmayı beklemek takdir edilmesi gereken bir şeymiş gibi bir izlenim çıkarabilirdiniz. Ne var ki. «Şık» elbiseler anormal görülüyor. fakat anlamlı bir örneği tütün kıtlığıdır. Sabahın beşinde tren ya da kamyonla uzaklara kaçırılıveriliyorlardı. aynı birliklerin bu sıfatlardan biriyle övüldüğü.

o da şansınız varsa.tıhyordu. belli belirsiz bir dehşet duygusuna kapıldığımı ve ağzımın hayretten açık kaldığını hatırlıyorum. İlk önce. Hükümet bunları polislere ve Halk Ordusu'na dağıtmış fakat milislere vermeyi reddetmişti. sonra kalkar yeniden yemek yer ve yeniden hasta olurdum.'ye üye 133 . Madrit'te bulunan herkes. haddinden fazla yemek içmek yüzünden. Sokak çarpışmaları başlamadan önceki bu ilk hafta boyunca tuhaf bir biçimde birbiri üzerinde etki yapan çeşitli uğraşılarım vardı. tüfekten çok daha yararlı oluyordu— bulması da hayli güçtü. paramın yettiği her çeşit lüks maddeyi satın almaktan geri durmadım. paket başına on pesetayı toslaymca (bir milisin günlük ücreti) alabilirdiniz.'dan ayrılacağımı çok önceden herkese söylemiştim. durumun orada tamamıyla farklı olduğunu söylüyordu. kendimi olabildiğince rahat ettirmek derdindeydim. dışarıdan tütün satın alınmasına izin vermezdi. Açlıktan kıvranan. Madrit'te. (Pek çok kimse bir kere denemiştir. Anarşistler'e katılmak istiyordum. muhtemelen. işçi sınıfının hâlâ iktidarda olduğu ya da öyle gözüktüğü birkaç ay önce görmek olanaksızdı. Kaçakçılığa zengin halkın yararına olduğu için göz yumuluyordu. savaşın darbesini yemiş bir ülkede bu gibi şeylere para harcandığım görünce.) İspanya'nın tüm tütününün yetiştiği Kanarya Adaları Franco'nun elindeydi. seyrek hava akınları dışında insana savaşı hatırlatacak pek az şeyin olduğu Barselona'da hayatın güvenlik içinde oluşunun bir sonucuydu bu. Fakat bu değişikliği yalnızca iktidarın el değiştirmesine atfetmek hakbilirliğe sığmaz. yalnızca dörtte üç onsluk bir tütün paketi. Amerikan sigarası ve bunun gibi şeylere karşı doymak bilmez bir arzu duyuyordum. milislerinden ayrılarak. sosyetik caddelerin birinden geçerken. Tabanca almayı şiddetle arzu ediyordum —siper çarpışmalarında. bütün o hafta boyunca sağlığım biraz bozulmuştu. Sokak çarpışmalarında bir ya da iki gün sonra. alabiliyordunuz. cadde üstünde ise pek açık etmeden.N. Zenginlik ve fakirlik arasındaki bu açık karşıtlığı.M. ama silâh sesleri arasında böyle bir şeyi görme olasılığı daha azdır. ekmek hariç olmak üzere. altın rezervleri silâh ve öbür ihtiyaçlar için saklanmalıydı. insanı afalla132 tacak derecede pahalı ve en nefis cinsinden pasta ve bombomlarla dolu bir şekerci dükkânına raslamıştım.M. Çocuklar bir dilim ekmek için dilenirken şişko bir herifin bıldırcın tıkınması tiksindirici bir manzaradır. daha evvel de söylediğim gibi. kokteyl. Bütün bunların yanısıra P. ortak tehlike her cinsten insanı bir çeşit yoldaşlık duygusuna itmişti. çünkü bu altın rezervlerinin azalması demek olurdu. Lucky Strikes ve bunun gibi daha pahalı cins sigaralar kaçakçılık yoluyla devamlı elde ediliyor bu da tatlı kârlara fırsat yaratıyordu. tabancaları Anarşistler'in gizli dükkânlarından kanunsuz yollardan satın almak zorundaydmız.O. Teorik olarak Hükümet. P.T. herhangi bir kişisel üstünlük iddiasında bulunmuyorum. Yeterince paranız olduktan sonra. Bu ancak Bond Street ya da Rue de la Paix'de göreceğiniz cinsten bir dükkândı. ama hiç yoktan iyiydi. canınızın istediği kadarını bulamıyacağınız hiç bir şey yoktu —adam başına düşen miktarı sıkı sıkıya karneye bağlandığı için. Bunlar haftada yalnız bir kere açılan tütüncü dükkânlarında azar azar satılıyordu. Aylarca süren rahatsızlıktan sonra doğru dürüst ekmek. Ama hâşâ. Bir sürü telâş ve sıkıntıdan sonra bir Anarşist arkadaş bana. şarap. dolayısıyla Hü-kûmet'in elindeki bütün tütün stokları savaş öncesinden kalanlardı.lik otomatik bir tabanca bulmayı becerdi —beş yardadan öteye işe yaramıyordu. Ayni zamanda bir tabanca satın almak için gizli görüşmeler yapıyordum. Kaçak sigaraları şık otellerde açıktan açığa. vitrini.O. Madrit cephesine gönderilmemi sağlıyacak başka bir birliğe katılabilmek için de hazırlık temasları yapıyordum. İkinci olarak. C. Kısmen de. Kendimi biraz kötü hissedince günün yarısını yatakta geçirir.U.U. En katıksız kişisel tercihlerim göz önüne alınırsa. ufacık 26 mm. kuyrukta saatlerce bekledikten sonra. Bunları denedim bir kere.

çok renkli bayrakları.'li öbür İngilizleri de benimle birlikte gelmeye ikna edip edemeyeceğimi sordu. C. çiçek sergileri. propaganda ilânları.O. Beni kaydetmeğe pek hevesli göründü. Tabiatıyla. Bütün dava. dolup dolup taşan kalabalığı ile caddelerin görünüşteki neşesinin altında.'nin belirsiz kuvveti vardı. iki üç günlüğüne deniz kenarına bile gidebiliriz sanmıştım.C.A. Bir çok yerlerde silâhlı polis kuvvetleri Anarşist üslerine saldırılarda bulunmuşlardı. Komünistlerle Anarşistler arasındaki karşıtlıktı. özel kişilerin ellerinde bulunan tüm silâhların teslim edilmesi gerektiği yolunda bir kararname yayınlandı. Hem üstelik —her zaman kişilerin geleceğine yön veren bir ufak ayrıntı— ayakkabıcının bana bir çift yeni postal yapmasını beklemek zorundaydım. Anarşistlerin ellerinden silâhlarının ancak zor kullanılarak alınabileceği açıktı. cepheye dönmeden sağlığımı düzeltmeyi çok istiyordum. Sağlığım azıcık iyi olsaydı. mülk sahipleri sınıfının özel muhafızları olarak iş gören Güvenlik Askerleri.N. Fakat buna karşılık. Karımla ben. Ben135 . bu emre uyulmamıştı. Güçler böyle konulunca aralarında bir çatışma çıkması zorunluydu. Bunun neleri değiştireceğini söylemek şimdi hayli güç. hemen orada anlaşacaktım herhalde. Özellikle yüz yıla yakın bir süredir. denetimi altındaki Generalite'nin görüş açısından. Katalonya'da P. «Çok geçmeden bir gürültü kopacak!» demekte birleşiyorlardı. bir kâhin edasıyla.S. Avrupa tipi olağan bir jandarma örgütüydü. mümkünse I.'deki yoldaşlarıma da bir çeşit kişisel bağlılık duyacağım için durumum iyice içinden çıkılmaz bir hâl alacaktı.P. gözden kaçmayacak korkunç bir siyasî rekabet ve nefret vardı. Bu arada dinlenmek istiyordum. olaylar için yayınlanan resmî bildiriyi baştan aşağı doğru diye kabullenecektim.U. Çok muhtemelen Barselona çarpışmaları başlamadan önce Albacate'ye gönderilmiş olacak. düşmanlarına göre ne istediklerinden daha az emin.'nın beni Madrid'ten çok Teruel'e gönderme ihtimali olduğunu söylemişlerdi.C.L. M. Fakat iznimin bitmesine daha bir hafta vardı. ve onun liberal müttefikleri dışında hiçbir iktidar yoktu. Aman ne fikir! Siyasî atmosfer. Her türlü fi134 kirden bir sürü insan.U.A. yani dönüp dolaşıp. ama sayıları ve kilit endüstriler-deki üstünlüklerinden ötürü.S.I. Bütün bu dönem! boyunca Katolon-ya'mn her yerinde görülen ufak tefek çatışmalara dair. Aynı zamanda . Tehlikenin varlığının anlaşılması çok basit ve kolaydı. Daha önce de değindiğim gibi. bu sıra böyle şeyler yapılamıyacağmı bana anlatmış olmalıydı. böylece çarpışmaları yakın bir bölgeden izleyemeyecek. çok güçlendirilmiş ve silahlandırılmıştı.T. Bu ancak bir anlama gelirdi. bu da bir Komünist Parti üyesinden tavsiye mektubu almam demek oluyordu. Anarşistlerin denetimi altındaki Gümrük Dairesi'ni ele geçirmek için gönderilmiş ve tanınmış bir Anarşist olan Antonio Martin öldürülmüştü.) Komünist arkadaşıma kesin anlaşmayı daha sonra yapacağımı söyledim.olunursa F. işçilerinin silâhlarını ellerinden almaktı. Madrid'e gitmek istiyorsam Enternasyonal Kol'a katılmalıydım. (Bütün İspanyol ordusunda ayağıma gelecek kadar büyük bir çift postal bulunamamıştı. Öte yandan. parti milislerini bölmek temelde bu amaca yönelmiş bir manevraydı.N. lüks ve büyüyen fakirliğin. çarpışmalar sırasında Barselona'da bulunsay-dım. güçlü olan C. P.T. Siyasî açıdan. söylentiler dolaşıyordu. Fransa sınırındaki Puigcerda'da bir Cara-bineros birliği. İspanyol Sağlık Yardım Orgütü'ne bağlı bir Komünist arkadaşı arayarak derdimi ona açtım.savaş öncesinin silâhlı polis kuvvetleri olan Güvenlik Askerleri ve benzeri örgütler yeniden kullanılmaya başlanmış. devrimi daha ileri götürmek isteyenlerle durdurmak ya da önlemek isteyenler. daha az iyi silâhlanmış.I. milisine girmek olanağı vardı. ama P. Şehrin yüzeydeki görünüşünün. Komünist disiplini altında olacağım. durumlarını güvenli kılmak için ilk yapılması gereken. Bu arada. ama F.U. her zaman belirsiz ve gazete sansürü yüzünden biri ötekiyle çelişen.

Mayıs'in biri yaklaşıyordu. Tarragona'da da olmuştu. bütün bu cinayetlerin «ajan provokatör»lerce işlenmiş olması pekâlâ mümkündü. Ertesi gün. Bunu duyduğumda.T. Besbelli. İzleyicilerinin çoğundan daha ılımlı olan C. U. uzun zamandan beri. yan sokağa hakim sekiz köşeli yüksek kuledekilerle —bir kiliseydi 137 . Kuşkusuz.T.G.T. üyeleri bir süredir şu ya da bu biçimde öldürülüyorlardı. çoğunluğu Halk Ordusu birliklerinden oluşan muazzam cenaze kortejinin belirli bir noktadan geçmesi iki saat sürüyordu.G.G.M. bölye bir olayda azıcık daha ileri gidilse işin sonunda kan dökülebilirdi.T.'li biri tarafından.T. ve herkes bir patırtı çıkmasını da bekliyordu. Dönüp baktığımda ellerinde tüfekler.N. Plaza de Cataluna'dan gelen ardarda silâh sesleriyle uyandık. ve C. nedense.T.T.N.G.T.T.'nin birlikte yürümesi ve dayanışmalarının gösterilmesiydi. üçle dört arasında.'nin ileri gelen üyelerinden Roldan. faşist olmayan Avrupa şehirleri içinde. ve U. Barselona'daki işçi-smıfı banliyölerinde de aşağı yukarı gayri resmî nitelikte bir çatışma olagelmişti. pek çok keresinde katil olaylarından sonra siyasî husumeti kışkırtmak amacıyla muazzam cenaze törenleri düzenlenmişti.'linin vurulmuş olduğunu öğrendik. Anlamsız bir sokak çarpışmasına katılmak kadar istemediğim bir şey yoktu. boyunlarına dolanmış kırmızı —siyah Anarşist fularla.N. I. Hükümet bütün dükkânların kapatılmasını buyurdu. Bir otel penceresinden olan biteni hiç heyecan duymadan seyrettim. iki sendika blokunu büyük bir koalisyonda birleştirmekti.G. ile uzlaşmak için uğraşıyorlardı. C. Gerçekten de politikalarının kilit noktası. o gün. bir C. İnsanın heyecanını kabartıcı sloganlar çizilmiş kırmızı bayrakların ardından sokaklarda resmi geçit yapmak ve de elindeki hafif-makineli tüfeğiyle sanki bana tümüyle yabancı biri tarafından vurulmak— benim yararlı bir yolda ölmekten anladığım bu değildi. her halde C.G. Roldan'm katline geniş yer verirken karşı katil olayını hiç üzerinde durmadan geçiştirmesinden belirlenebilir.O. U.N. Dış kapitalist basının Komünist-Anarşist düşmanlığı karşısındaki tutumu.'den cenaze alayını izleyenler binleri buldu. ile U. Fakat son dakikada bu gösteri yürüyüşü iptal edildi. Böyle bir 136 yürüyüşün sonunda bir ayaklanmaya yol açacağı gün gibi ortadaydı. kesiminde katılması gerekiyordu. Nisan sonlarında. Sözüm ona devrimci şehir Barselona.zeri olaylar Figueras'da ve sanıyorum.T. muhtemelen. önderleri. Kısa bir süre önce bir C. Aynı gece karım ve ben. C.N.U. öldürüldü.LP.T. Böylece. O günün akşam üstü. bir iki yüz metre ötede.T. hiç önem vermemiştim. ve U.T. Her şeyin tuhaf olduğu bir durumdu bu. Barselona'ya varışımdan az sonra. rıyla bazı gençlerin yan sokaklardan birinin köşesini döndüklerini ve Ramblas'nın kuzeyine doğru koşarak gezden kaybolduklarını gördüm.N. Fakat ben bir hayli rahatlamış olduğumu itiraf etmeliyim. li biri tarafından. hiç bir kutlama töreni yapılmayan tek şehirdi. C. arkamda birçok tüfek atışları işittim.N. Bu sözüm ona cenaze töreninin aslında bir kuvvet gösterisinden başka bir şey olmadığı apaçıktı.'den gelen işçilerin yürüyüşe P. üyesi öldürülmüştü.'nin birlikte katılacakları devâsâ bir gösteriden söz ediliyordu.T. Ramblas'-nın yarı yolunu inmiştim ki. Mayısın birinde hiç bir olay çıkmadı. muhtemelen U. 10 Mayıs'm üçünde öğle üzeri otelin holünden geçerken bir afkadaşım rastgele teklifsiz bir tavırla: «Duyduğuma göre Telefon Santralı'nda karışıklıklar çıkmış» dedi. Düşünülen.N.

Hotel Falcön'a gitmeliyiz. devamlı binayı korumakla görevli Hücum Muhafızlarından başka kimsede silâh yoktu. Şimdi. ihtiyatla ağaçtan ağaca gerilediklerini gördüm Önümdeki kalabalık sığınak olsun diye dalga dalga Ramblas'nın orta yerindeki metro istasyonuna doğru atılıyordu. iyisi mi biz buralarda olalım» diye belirsiz bir fikir kafamda dolaşıyordu. Hükûmet'in Telefon Santralı'nın kendisi138 ne devredilmesi talebi yüzünden çıktığını anlayıverdik. Hiç kimse 139 . Önde bir hafif makinalı tüfeğin arkasında. Sonra. Bunu göze alıp otele gidecektim. hiç kimsede ne yapması gerektiğini bilirmiş gibi bir hal yoktu. kalabalığı izlememeye karar verdim.M. heyecanla konuşuyordu.'un işlettiği bir çeşit pansiyondu.uzun boylu.T. Güvenlik Askerleri hâkim noktalardaki binaları ele geçirmişler. Anlaşılan. ufak Anarşist topluluğu halkı geriye itiyor. cephede arkadaş olduğum bir milis geldi ve beni tanıdı— bize ondan sonra biraz da istemiyerek tüfek ve birkaç fişek verdiler.M.'lu arkadaşlar orada toplanıyorlar.) «P. çat! kepenklerini indirdikleri duyuluyordu. Kargaşalığın daha erken saatlerde.O. dehşete düşmüş halk panik içinde Ramblas'dan aşağıya.'li işçilerin çalıştığı Telefon Santralı'na ânî bir baskın yapmak için Plaza de Cata luna'dan geçerken. Fakat bunu düşünürken çok büyük bir hayrete kapılmadım— çok uzun zamandan beri herkes «bu»nun her an başlamasını bekliyordu. orada imiş. Kamyon. ateşin uzağına doğru akın ediyordu.» «Bu Allanın belâsı şey de ne demek oluyor?» dedim. izindeki milisler tarafından kullanılırdı. Halk Ordusu'ndan iki subayın elleri tetikte. Tam binanın karşısına düşen P.M. korkunç bir kargaşalık vardı. Saatlerce yeraltında kapana kıstırılmış kalmak gerekebilirdi.U. Üstelik. Sonra bazı Anarşistler yetişmiş. yabancı olarak azıcık kuşku altında olduğumuz için önceleri kimse bize tüfek vermeye hevesli görünmüyordu.sanıyorum— biribirlerine karşılıklı ateş ediyorlardı.O.U.U. giriş holünde bir kalabalık kaynaşıyordu. genel bir arbede olmuş. «Haydi gel. Doktor gözden kaybolmuştu —öyle sanıyorum ki bazı yaralananlar olmuş ve doktorlar çağrılmıştı bile— ama başka bir İngiliz geldi. Anca beraber kanca beraber olmak zorundayız. Otele gidip karıma birşey olup olmadığına bakmam gerektiğini düşünüverdim. Üstüste gelen silâh atışları ortalığı çınlattı. Otuz yaşlarında . ellerinde tüfeklerle tıka basa Anarşist doluydu. sivil elbiseli. Herkes Ramblas'ya gitmenin imkânsız olduğunu söylüyordu. başlıca. elimden yakaladı. Uzaktan silâh sesleri geliyordu ve caddeler tamamiyle boştu. bizimle birlikte cephede bulunmuş bir Amerikalı doktor yanıma koştu. normal olarak milislerin ücretlerini almaya gittikleri odada.'un Comite Local'ine gittim. Hemen orada. her geçene ateş ediyorlardı.» (Hotel Falcon P.O. fişek kutuları dağıtıyordu. Yukarıda. kucak dolusu tüfekler getirilmeye ve dağıtılmaya başlanmıştı. tabiî reddedilmişti. Binanın her yanında. Meramını açık seçik anlatamıyacak kadar heyecanlıydı. Öbür İngiliz'le ben. Daha ortalıkta tüfek falan yoktu. bir çuval yığınının üstüne pejmürde kılıklı bir delikanlı uzanmıştı. Biz caddeden aşağıya yürürken karşı yönden bir kamyon hızla gelip geçti. Fakat yan sokağın caddeye açıldığı yerde.N. başka bir kalabalık kaynaşıyordu. bu istek. Tam bu anda. merdivenlerde ve dışarda kaldırımda halk ufak ufak kümelenmiş. Bütün cadde boyunca dükkân sahiplerinin çat!. silâhlı Güvenlik Askeri dolu bir sürü kamyon başlıca C. ateş hattını geçmemeleri için haykırıyorlardı. Kargaşalık başlıyor. Doktor beni kolumdan tutmuş biryerlere sürüklüyordu. ama «Comite Local'e her an bir baskın olabilir. Hemen «Başladı!» diye düşündüm. Ramblas'nın sonundaki Hotel Falcön'a geldiğimizde. Kulenin tepesinden gelen mermiler caddeyi uçarak geçiyor. hayli yakışıklı bir adam düzeni korumaya çabalıyor ve köşedeki yığından kemerler. içerdeki bürodan.

yani polisle. Bir yanda C. ben acıkmaya başlamıştım. ortalıkta. Bu saldırıyı daha çok kendi girişimleriyle başlattıklarını veri olarak kabul ediyorlardı. Bizi. Pencerelerin çoğuna silâhlı nöbetçiler yerleştirilmişti. Anarşist devriyeleri kendisini iki kere durdurarak tabancaları burnuna dayalı bir halde kâğıtlarını incelemişlerdi. çalışmayı yalnızca birkaç saat için durdurmuştu. bir saat boyunca o da senin bu oda benim arandıktan sonra numarayı veren bir rehber bulabildim. Genel izlenim.N. Hava kararıyordu. dur durak bilmeden tüfek isteyen kalabalık tarafından kuşatılmıştı. ama Barselona'daki I. Comite Local'de nasıl olduğumuzu sordu. yine silâhsız kalmıştım. İzne çıkmış birkaç milis ve bir yabancılar serpintisi de vardı. göründüğü kadarıyla da Falcon'da hiç yiyecek yoktu. herhalde. Otele telefon ederek karımın iyi olup olmadığını sormak hiç aklıma gelmedi. Yukardaki ofis. kentin bizim tarafında hiçbir şey olduğu yoktu. bir tek canlı yoktu. Ben ve arkadaşım azıcık yiyecek bulmak umuduyla onun pek uzakta olmayan oteline sıvıştık. kapıları kilitlenmiş ve kol demiri vurulmuş otele almadan önce bir sürü gürültü patırdı ettiler. aşağıda caddede Hücum Muhafızlarından bir grup gelip geçen birkaç kişiyi durduruyor. aralarında birkaç kadın vardı. İki binada toplanmış üçyüz kişi vardı. Caddeler aşırı karanlık ve sessizdi.N. Bütün bu olanlara sanki piknikmiş gibi bakan genç milis delikanlıları sinsi sinsi 140 ortalıkta geziyor ve kimde tüfek varsa dil dökerek kandırmaya ya da aşırmaya çabalıyorlardı.. nin Telefon Santralı'na saldırdığı. Mesele yeterince açıktı. binada hiç telefon rehberi bulunmamasıydı. bir de pejmürde küçük oğlan çocuklar kalabalığı. kendi kendime hangi yanda olduğumu sormam gerekmiyordu.O. bazısı kucağında bebeklerini taşıyordu.M. Karakteristik olan şey. Tahmin edebildiğim kadarıyla hepimizde topu topu altmış kadar tüfek bulunuyordu. Geri döndüğümüzde Telefon Santralı'nm çalıştığını öğrendim ve yukarı ofise çıkarak karıma telefon ettim. Bütün kavrayabildiğim şey. Bana her şeyin yolunda olduğunu. temsilcisi John Mc Nair'i yakalamayı becerdim. Böylece. artık Telefon Santralı'nın çalışmadığından kesinlikle emindim —ama işin aslını ararsanız. Silâhlarla donanmış bir Anarşist devriye arabası cad141 . gerçek bir çatışmada görünce. ama henüz barikatlar kurulmamıştı.L. binasına sırf sığınmak için geldiklerini tahmin ediyordum. Bütün dükkânların vitrinlerindeki çelik kepenkler indirilmiş. hiç kimsenin vurulmadığını söyledi. ne var ki yarım saat sonra Mc Nair. Sigaralar bizi çok hoşnut etmişti. minicik tabancamı saymazsam. öte yanda polis vardı.P. Çoğunun ne olup bittiğinden haberi olmadığını ve P. Bunu şaka niyetine söylemiştim.T. Güvenlik Askerleri'. Burjuva komünistlerinin kafasında belirdiği biçimiyle idealleştirilmiş «işçi» tipine özel bir sevgim yoktu. elinde iki Lucky Strikes paketiyle boy gösterdi. Zifirî karanlık caddeleri cesaretle geçmiş.U. Ben «azıcık sigaramız olsa daha iyi olacağız» diye cevap verdim.T. Güvenlik Askerleri'nin C. Karımla bağlantı kuramadım. işçilere ait çeşitli binalara hâkim olan öbür binaları ellerine geçirdikleriydi. Çok geçmeden açıkgöz bir madrabaz benim de tüfeğimi yürüttü ve ortalıktan toz oluverdi. ve genel olarak işçi sınıfının «peşinde» olduğuydu. ama etiyle ve kanıyla somut işçileri doğal düşmanlarıyla. Bu aşamada hiç kimsenin Hükûmet'i suçlamadığı dikkati çekiyordu. kendilerine hiç tüfek kalmadığı söyleniyordu.olan biten hakkında açık seçik bir fikre sahip görünmüyordu. kimlik soruyorlardı. Onun da bir tek şarjörü vardı. Uzun bir zaman geçti. Continental Oteli'nin telefon numarasını bilmiyordum. Barselona'daki yoksul sınıf Güvenlik Askerleri'ne İrlanda Polisleri gibi bir şey gözüyle bakıyordu. Her şeyin nasıl yürüdüğünü bir kere öğrendikten sonra zihnim daha bir ferahladı. Hâkim çoğunluk rıhtımın yanındaki şehrin arka sokaklarında oturan en yoksul sınıftan gelmeydi. Bu küçük ama yiğitçe hareketini hiçbir zaman unutmayacağım.

erkekler yağda yumurta pişiriyorlardı.'-un eline geçmeden önce bir kabare tiyatrosuydu. ayağına —diz düğmeleri bileklerine gelen— bir milis pantolonu geçirmiş. bir ileri bir geri gidip geliyorlardı. görevinden alınmıştı o kadar. Mamaafih. odalardan birinde bir bebek ağlıyor. haberler Güvenlik Askerleri'nin emir almadan kendiliklerinden eyleme geçtikleri yolundaki genel izlenimi doğruluyordu. kendi keyiflerine göre patlamaları da pek muhtemeldi.M. ufak saplı iki düzine tüfekle birkaç çifteden ibaretti. Yukarıya doğru yürürken yiyecek pazarına bir göz attık. Silâh deposu yerine kullanılan odada nöbetçi yoktu. Bir iki tanesini fişekliklerime yerleştirdim. Her yerde. Barikatların kurulma ameliyesi tuhaf.'nin hepsinin Barselona'da silah istif ettiklerine dair söylentiler duymuştum. Şoförün yanında. Uzaklardan yoğun ateş sesleri geliyordu. Üstlerine sertçe abanırsam beni havaya uçurabilecek bombaları düşünmekten hayli rahatsız uyuduğumu hatırlıyorum.deden yukarı geldi. bıçağımla söküp indirdim. Bütün bulabildiğimiz. M. durmadan ağlıyordu. (Gerçekte. kırık mobilya parçaları ve yırtık kâğıtlara rastlanıyordu.O. Anarşistlerin devriye arabalarından birinin bize getirdiği birkaç kutu bomba bulunuyordu.M. biryerler-den bulunmuş bir el arabasına dolduruyor ve kum torbaları altında iki büklüm.O. Odaların çoğunda yükseltilmiş sahneler.U.O. Burası P.U.S. Sabahın üçünde. Millet baştan başa yerlere serilmiş uyuyordu. sonradan öğrendiğimize göre.A. bunlardan birinde de kırık dökük bir kuyruklu piyano vardı. Bunun bir resmini çekebilmek için çok şeyler verebilirdim.'un. Bu olayın nasıl bir yol tutturacağını bilemediğim için silâh bulmayı dehşet istiyordum. gülümseyerek çevreyi seyrediyordu. Öbür İngiliz arkadaşımla birlikte Continental Oteli'ne dönmeye karar verdik. binasında topu topu elli altmış silâh görüp de bütün silâhlar bunlar dedikleri zaman inanamamıştım. Kabare sahnelerinden birinin perdesi hâlâ yukarı çekilmiş duruyordu. Nihayet.'nin. tepelerine bir çeşit kibrit sürülerek tutuşturuluyordu.C. holde kırık bir kanepenin üzerinde şehrin kenar mahallelerinden iki fukara kadın barış içinde horluyorlardı. Tezgâhlardan pek azı 143 . Bunlar ilkel bombalardı. merkezî iki P. barikatlardan birinin gerisinde ateş yanıyor. olağan karmakarışıktık. pencerelerden birine nöbetçi olarak dikti. ama göründüğü kadarıyla Ramblas'da birşey olmuyordu. fevkalâde bir görünüm arzediyordu. yapılacak yararlı bir iş de yok gibiydi. devrinin kaçınılmaz ürünleri gibi görünen. elime bir tüfek verdi. ne bunların ne de berikilerin fişeği vardı. Yukarı ofise çıkarak yedek tabanca mermisi olup olmadığını sordum— hiç kalmamıştı. Girdisini çıktısını öğrenmek olanağı bulunmayan bu düzensiz binada dolaşarak hayli zaman geçirdim. Her nasılsa. modeli nuhnebiden kalma.U. P.U. kadın ve minnacık çocuklar uzun sıralar halinde arnavut kaldırımı taşlarını söküp. öbür İngiliz ile ben açmakta hiç güçlük çekmedik. Comite Local'in kapı ağzında bir Alman Yahudisi (Yidiş) kız.N. Yine tüfeğimi elimden almışlardı. herkese emir verir görünen uzun boylu yakışıklı bir adam beni uyandırdı. dizlerinin üstünde bir hafif makinalı tüfek tutan onsekiz yaşlarında koyu-renk saçlı güzel bir genç kız oturuyordu. kapısı da pek entepüftüdendi. gözetleme deliklerine tüfekçiler yerleştirilmişti. Bütün rakip partilerin— P. Telefon Santralı'na yapılan baskının sorumlusu olan Polis Şefi Salas'ın tutuklandığını söyledi. İspanyollar herhangi bir işe başlamaya kesinlikle karar verdiklerinde tutkulu bir enerjiyle erkek.) Barselona caddeleri barikat örmeye elverişli arnavut kaldırımı taşlarıyla döşenmiştir. kaldırımların altında da kum-torbalarının doldurulduğu bir çeşit çakıl taşı vardır. F. aradığımı buldum —silâh deposunu.I.T. Millet her yana uzanmış uyuyordu. İçeriye girince bize söylenenin doğru olduğunu keşfettik —daha başka silâh yoktu. ona sarındım ve birkaç saat uyudum. Aylardan Mayıs olmasına rağmen gece gitgide serinliyor142 du. Bir iki saat içinde barikat bir adam boyu yükselmiş. C.

Tam Kopp'u bulmuş ne yapmamız gerektiğini soruyordum. Aradan birkaç gün geçince bu peynirden çok hoşnut kalmıştım. Gerçekte bunlar yalnızca. Muhtemelen. tüfeklerin sesine karışan korkutucu .'a yapılacak baskına hazırlık olarak kahveyi işgal etmeleri kendilerine emredilmişti.'un Yürütme Kurulu Binası'na döndüm. (ben caddenin öteki tarafında duruyordum) bana dikkatli ol diye bağırdı. Bir an durdum ve açıklığı bir koşuda geçtim. bize birkaç dilde. iki İspanyol milis subayı da aynı şeyi yaptılar. bir araştıralım bakalım» dedi.U. çeşitli yönlerden gelen tüfek ve makineli tüfek sesleri nerdeyse bir muharebenin gümbürtüsüyle kıyaslanabilir hale gelmişti. P.kulakları sağır edici bir gümbürtüyle patlıyorlardı. Bina ile aramda ağaçlar ve bir gazete kulübesi duruyordu.'un Yürütme Kurulu Binası'na yaklaştığımda hâlâ caddenin öteki yanındaydım. üstü otel olarak işletilen Cafe Moka diye bir kahve vardı. Güvenlik Askerleri hiç adam ayırımı yapmadan caddeden geçen herkese ateş ediyorlardı. ama Amerikalı sığınmak için kendisini gazete kulübesinin arkasına atmıştı. kerleri'nin gözü önünde kaldırıma çıktı ve herkesin görebileceği bir biçimde tabancasını çıkararak yere bıraktı. Kendimize birer fincan kahve bulabildik ve bombaların yanına tıkıştırdığım keçi sütünden yapılmış biraz da peynir satın almayı becerdik. Her nasılsa. sopasını sırtına dikti. bir baş çıkıp duruyordu. 144 Kopp pencereden dışarıya bir göz attı. yüzümü yıkadım ve yeni emirler almak için gerisin geriye P. bir kurşun rahatsız edecek kadar yakından vınladı. aşağılardan ürkütücü bir seri patlama sesleri geldi.) o yüzden neyi gösterdiklerini anlayamıyordum. dışardan yoğun bir tüfek ateşinin çatırtısı duyuldu. Güvenlik As. kızıl saçlı bir Alman Hücum Muha-fızı'nı geriye itti.M. Tam oraya vardığımızda. Continental Oteli'ne gittim. Arkamdaki adam.U. binasının yanında. Hücum Muhafızları da Güvenlik Askerler'ini yeniden binanın içine sokmak için üstlerine bomba fırlatıyorlardı. Sonra. —gayet iyi tanıdığım Amerikalı bir milisin başıydı bu— tıpkı bir panayırda nişan hedefi diye dikilen Hindistan cevizlerine benziyordu. Önceki gün yirmi otuz kadar silâhlı Güvenlik Askeri kahveye gelmişler. M. Güvenlik Askerleri gerisin geriye kahveye kaçmışlar.M. Sabahın erken saatlerinde kahveden çıkmaya teşebbüs etmişler. Caddenin ortasında bir yerde. Her zamanki umursamaz tavrıyla merdivenlerden ferah fahur indi. Gümbürtü öylesine kuvvetliydi ki. taş binalar arasında patlayınca olağanın iki katı gürültü çıkaran el bombalarıydı. (İspanya'da bu tip caddelerin ortasında hep geniş bir refüj uzanır. P. ben de onu izledim. Önceki gün Anarşistlerim ateşe başladıklarını gördüğüm caddenin köşesinde şimdi bir barikat yükseliyordu.U. üçü ağır ağır Güvenlik Askerleri'nin sığındıkları kapı ağzına doğ145 . çarpışmalar başlayınca hemen binayı ele geçirmiş ve tahkim edivermişlerdi. kalabalık uçar gibi çıkış kapısına seğirtti. leri'nden biri de ölmüştü.) Bu sırada. «Haydi. kapı ağzında duran Hücum Muhafızlarının bazılarından —o anda ne olduğunu hiç anlamadığım— uyarıcı bağırış-malar geliyordu. karşılıklı ateş açılmış. birkaç tezgâh açık kalmıştı.açılmıştı.O. (Otelden yüz metre ötedeydi. bir Hücum Muhafızı ağır yaralanmış.O. Kopp olan biteni bir bakışta kavradı . sonradan P. Bunlar yirmi yarda ötede. çatıdaki bazı camlar şangırdadı. Gerçekten neler olup bittiğini neden sonra öğrenebildim.U. garanti biri bize sahra topuyla ateş ediyor. Herkesin kapı ağzından çekilmesini haykırdı.O. gazete kulübesinin gerisinde. Güvenlik Asker. kaydırak oynar gibi aşağılara doğru bombalar yuvarlıyorlardı. Tam kapı ağzının iç tarafında.M. dedim. herşeyin yolunda olduğuna kanaat getirdim. Hücum Muhafızlarından bir grup.O. kan dökülmesine engel olmak zorunda olduğumuzu söyledi. ileri doğru atıldı ve o sırada dişlerinin ucuyla elindeki bir bombanın iğnesini çeken. bunlar da Ramblas'nm güneyine düşen işçilerin oturduğu mahallelerden sökün eden bir halk kalabalığı tarafından kuşatılmıştı.

Tehlikede değildim. Ve. bizim geliş gidişlerimize izin veriyorlardı. önderlerinin bu olaya sürük146 lenmiş olmaktan dolayı son derece öfkelendiklerini ama C. Heyecan içinde. Barselona halkı sokak çarpışmalarına ve ma. damların genel düzeyinin çok üstünde de ikiz kubbeleri yükselen küçük bir rasatevi vardı.U. çarpışmak istemiyorlardı.O. Bu.'un önderleri savunmada kalmamız. devamlı olarak Poliorama'nın damında geçirdim.ru yürüdüler. tropik bir kasırga gibi sürüyor. Bunu izleyen üç gün üç geceyi . Tüfeğini bana vermesini söyledim.O. binalarına yapılacak herhangibir saldırıyı önleyebilirdi.M. Olan biten ne Allanın belâsı ise.T. Hemen karşımızda Poliorama denilen bir sinema. açlık ve can sıkıntısından başka çekilecek çile yoktu. dizlerimin üstüne çöktüm. üzerinde bir müze.N.'yi desteklemek zorunluluğunu duyduklarını kavrayabildim. ama gün ışığı devam ettiği sürece hiç dinmiyor ve ertesi gün tam zamanında şafakla birlikte gene başlıyordu. verilen emirlerin. Kopp. kim kiminle çarpışıyorsa ve kim kazanıyorsa. ama ben de tutturamadım. çarpışmalar başlayınca vatmanların bırakıp kaçtıkları tramvaylar hareketsiz duruyordu. camları ise patlayan bombalar yüzünden parçalanmıştı. Kopp geri gelerek bombaları patlatmamızın iyi olacağmı söyledi. yine de bütün yaşamımın en dayanılmaz dönemlerinden biri oldu. Onun söylememesine rağmen. takır-takır. bize ateş edilmedikçe ve binalarımıza saldırılmadıkça ateş açmamak olduğunu tekrarladı.O. yaşamaktan ve bizi yaşatmaktan pek hoşnut olacaklardı. ellerindeki tüfekleri dolu adamların üstüne yürüyorlardı. Caddelerde bir tek motorlu araç kımıldamıyor. korkudan titriyordu.kısa sürelerle karşıdaki otele yemek yemeğe sıvışmak dışında. Çatır-çatır.U. korkudan ödleri patlamış. ellerinde tüfeklerle oraya yerleşecek birkaç adam P. iki milyonluk koca şehir vahşi bir uyuşukluk içinde kapalı kalmıştı — hareketsiz bir gürültü kâbusu gibi. doğu yönünde ışıldayan mavi deniz— İspanya'ya geldiğimden beri gördüğüm ilk deniz görüntüsü. Damda oturur. bazan de kulakları sağır edici bir ateş yağmuru gibi hızlanıyor. bütün bu işlerin anlamsızlığına şaşar dururdum. kaldırımın üstündeki hâlâ patlamamış iki bombayı işaret edip duruyordu. ikinci bombaya ateş ettim. Kısa kollu gömlek giymiş bir Güvenlik Askeri. Güneş altında pırıl pırıl caddeler bomboştu. bunu baştan keşfetmek pek zordu. yirmi sterlin verseler bile benim yapmayacağım birşeydi.O. Bu. Saldırıya geçerlerse P. sürüyor. Sokak çarpışmalarının şu kötü günlerinden daha hasta edici. Silâhsız olarak. Kubbeler caddeye hâkimdi. P. binalarını savunmak zorundaydık. Hücum Muhafızlarından biri tüfeğini ateşleyerek bombalardan birini patlattı. Cafe Moka'daki Güvenlik Askerleri'ne gelince. daha hayal kırıcı ya da en sonunda daha sinir bozucu çok az tecrübe olabilir sanıyorum. Bombaların öyle yerde durması herkes için tehlikeliydi. Sinemadaki hademeler C. güm bazan tek tük atışlara kadar sönüyor. Üzgünüm.U. ateş açmamız yolunda talimat göndermişlerdi.N. ama P. cam kubbeler ve parıltılı yeşil bakır renkli kiremitleriyle fantastik süslü damlar.U. Rasatevinin küçük pencerelerinden kilometrelerce çevreyi görebilirdiniz —ardarda tabaka tabaka gelen yüksek ince binalar. Ramblas boyunca orada burada. 147 . bütün karışıklıklar boyunca benim yaptığım tek atıştı. binlerce taş binaya çarparak yankılanan şeytanî gürültü. onlarla başımız artık belâya girmeyecekti.M. Barikatlardan ve kum torbaları yerleştirilmiş pencereler arasından gelen kurşun yağmuru dışında hiçbirşey olmuyordu. Rasatevine gözcüler yerleştirmişti bile.M.M. sürüyordu. eğer önlemek olanağımız olursa. dışarıda park etmiş biri Kopp'un resmî aracı olan iki araba. sonra ötekine ateş etti ama tutturamadı. üyeleriydi. mermilerle delik deşikti. bu üç gün. Bütün bu zaman boyunca. Kopp beni yine yukarı çıkardı ve durumu açıkladı. Kaldırımın üstü Cafe Moka'nın tabelâsından yayılan kırık camlarla kaplanmıştı.T.

Katalan ulusal bayrağını çekmişlerdi. santral kesintisiz çalışıyor ve binadan hiç ateş açılmıyordu.U. (P. pek çok kereler Cafe Moka'da ziyaretlerine gitmişti. bazan. Kopp onlarla kesin 148 bir anlaşma yapmıştı. Baksana aşağıdakine!» Tüfeğiyle bizim binanın dibinden geçen yan sokağa doğru işaret etti. cehennemi gürültüye metelik vermeden. Ramblas'nm yukarı ucunda. önceki gün her nasıl olduysa kaybettikleri tüfeğin yerine. Ramblas'dan aşağı doğru. Tüfeğimi ona doğru kaldırarak bağırdım: «Hey. Güvenlik Askerleri'nden biri eğilerek barikatın öbür tarafına ateş etmeye başladı. bütün bu dava beni sıkıyor. karşılık veririz!» «Hayır. Bütün bu belâların başladığı yer olan Telefon Santralı'nda Katalan ulusal bayrağıyla Anarşist bayrağı omuz omuza dalgalanıyorlardı. bize ateş açmazlarsa . meydanı öldürücü bir etkiyle silip süpürebi-lecek bir makineli tüfekleri vardı. Size ateş etmiyordum. Orada bir çeşit uzlaşmaya varılmıştı.biz de onlara ateş etmeyecektik. Kopp'da onlara. saatlerimi. üstüne de Katalan ulusal bayrağını diktiler. Plaza de Cataluna çevresinde durum öylesine karmakarışıktı ki.S. Biraz sonra yarım düzine kadarı tam karşımızda dama çıktılar. ve Güvenlik Askerleri aşağı yukarı kontrolü ellerine almışlardı. ama sözlerine sâdık kalacakları kesin değildi ki. P. Rasatevinden dışarı bakarken. Fakat bir çatışma başlatmaya hevesli olmadıkları apaçıktı. geri kalanlarımız taş bir çıkıntıdan başka sığmağın olmadığı alttaki kurşun damda oturuyorduk. kahvehanede içecek cinsinden ne varsa tümünü yağma etmişler ve Kopp'a onbeş şişe bira hediye etmişlerdi.hallî coğrafyaya öylesine alışkındı ki. kahvedeki eşyaları yığıp barikat yapmışlardı.C. bir talih eseri birkaç gün önce satın aldığım Penguin dizisi kitaplarıyla geçiriyordum. Otelin ön cephesini boylu boyunca kaplayan kocaman «Hotel Calön» yazısının son o'suna yakın bir pencerede. belâ başlıyormuş gibi oldu. bir çeşit içgüdü ile hangi siyasî partilerin hangi caddeleri ve hangi binaları tutacağını biliyordu.'nin Plaza de Cataluna'ya hâkim olan karargâh binası.U. Mamaafih. damdaki Güvenlik Askerleri'ne ateş etmişti 149 . birçok kereler kendimi alışkanlığın etkisiyle Güvenlik Askerleri'nden «Faşistler» diye söz ederken yakaladım. Ramblas'nın sağındaki işçi mahalleleri koyu Anarşist'ti. Karşılık olarak. solundaki dolambaçlı sokak aralarında karışık bir çarpışma devam ediyordu. şehrin ana caddelerinden biri olan Ramblas'nın ayırıcı bir hat oluşturduğunu anlayabiliyordum. Gerçekten de..S. beni elli metre öteden gözetleyen bir takım adamların olduğu bilincine varıveri-yordum.S. Bu arada Kopp Güvenlik Askerleriyle ahbaplığı ilerletiyordu.. Besbelli. torbalarla bir başka barikat daha kurdular. J. Bizim mevzi tuhaf bir biçimde sessizdi. Bu sırada ben rasatevinde nöbette idim. onlara oranla umutsuz bir durumdadır. hayır. Tabiatıyla. Böyle bir işe girişmeden önce bizi uyarmayı kabul etmişlerdi.'nin ingiltere'deki Komünist Gençlik Birliği'nin muadili Gençlik Derneği) kum torbalarıyla kaplanmış yan pencereleri bizim rasatevinin önüne gelen büyük mağazalardan birini elinde tutuyordu. her binada ait olduğu partinin bayrağı dalgalanmasa ne olduğunu kavramak hayli güç olacaktı.C.U. Rasatevinin her kulesine bir adam yerleştiriyor. Buradaki asıl nirengi noktası. oradaki! Bize mi ateş ediyorsun?» «Ne?» «Bize ateş ediyorsan. Güvenlik Askerleri'nin her an telefonla alacakları bir emir üzerine ateşe başlayabileceklerini pekâlâ biliyordum.C. Genellikle yukarıda altı kadar adamımız oluyordu. Bizim yüz metre sağımızda. Bir yabancı ise. Yalnızca bir keresinde.S. Kırmızı bayraklarını direkten indirmiş. bizim tüfeklerden birini verdi. ama bu yanda P. elinde tüfeğiyle mavi tulum giymiş genç bir çocuk köşeden sıvışıyordu.U. Cafe Moka'daki Güvenlik Askerleri çelik kepenkleri indirmişler. o damda pineklemek insana tuhaf bir duygu veriyordu. Hotel Calön idi. Bazan. Kendimi biraz da yeniden siperdeymişim gibi hissediyordum.

G.U. Yönetim Binası'ndaki onbeş yirmi milis için Hotel Falcon'-dan yiyecek getiriliyordu. Ve uzun aralarla. uğursuz görünüşlü bir Rus da dahil (bu herifin kemerine bir tabanca ile zarif bir bomba bağlıydı) çeşitli komünist ajanları.N. tarafından değil.U. Hemen işin başından beri yiyecek azdı. birkaç askerin kışladan tüymesine. Bazan. Herzaman olduğu gibi. çarpışma her iki yanda da savunma halindeydi. ben de karşılık verdim.M. Büyük zorluklarla ve karanlıktan yararlanarak (Güvenlik Askerleri Ramblas'a devamlı ateş ediyorlardı). Acaba duyar mıyım diye kulak kabartıyordum. Millet düpedüz binaların içinde ya da barikatların arkasında pinekliyor. bana ateş etti. hiç top sesi yoktu. Sonradan gazetelerde. karşısındakilere alev saçıyordu. belki hepsi on. çünkü toplar ateşe başlarsa. ya da U.«Ben ona ateş ediyordum. Bu bina-dan bana pek çok kereler ateş edildi. Yabancı gazeteciler. caddenin hayli aşağısmdaki evinden tüfeğini doğrultarak. ilk önce o ateş açtı.» Bana anti-faşist selâm yaptı. Binadan binaya bağırdım: «Daha biranız var mı?» «Hayır. tüfek atışı ve makineli tüfek seslerini el bombalarının patlaması noktalıyordu. Uluslararası Tugay'dan yaralı iki üç adam. kurşun öyle açıktan geçti ki rasatevinin damına bile isabet etmedi. infilâk anında ne olduğunu anlayamadığım muazzam yoğun patlamalar oluyordu. her çeşidinden siyasî zanlı kişiler. Ateşe karşılık vermedim. vitrinlerin camları kalbura dönmüştü. İşin başında. Hotel Continental. bu. ama birisi çıkıp da şarapnelle tahrip olmuş bir bina gösteremiyordu. çünkü ortalıkta uçak yoktu. şişman. Faşist sempatizanı görünen bazı iyi halli İspanyol aileleri. on iki kere. bütün 151 . hepsi bitti. doğrudan doğruya Generalite'ce «kollektifleştirilmiş»ti ve tarafsız bölge sayılıyordu. çarpışma boyunca tarafsız kalmıştı. Ve. birkaç da Halk Ordusu subayı. yiyecek kıtlığı henüz vahim bir hal almadan ve gazeteler nefret kışkırtıcılığına başlamadan önce. teur'ler yığınlarla patlayıcı maddeyi.U. Belki de tahrik edici bir hedef teşkil ediyordum. birey olarak taraf tutmalarına karşın. genel gürültü ve paniği çoğaltmak için kasten infilâk ettirmişlerdi Ma150 maafih. ama bu olanaksızdı. ama bu yiyecek hepimize yetişmiyordu pek. Bizden yarım mil kadar uzakta.N.G. mümkün olduğu kadar çoğumuz yemek için Hotel Continental'e gidiyorduk.M. Havadan atılan bombalar gibi ses çıkarıyorlardı. Duyduğum ve gördüğüm kadarıyla. ve U. Adam yalnızca yüz yarda ötede olmasına rağmen. cadde ortasında ateşlenen bataryalara dair vahşî hikâyeler çıktı. salı sabahı bunlardan bir ikisinin P.» (Söyledikleri doğruydu sanırım. camlarına kurşun çarptığında parça parça olmasın diye vitrinlerine çaprazlama kâğıt yapıştırıyorlardı. J. —çok muhtemelen doğrudur— agents provoca. barikatlarında görmüştüm. binasından bir adam.'nin merkez binalarının neredeyse tam karşı karşıya oldukları bir cadde vardı. öbür otellerin çoğu gibi C. Çarpışmalar sona erdikten bir gün sonra bu caddeden geçtim.) «Biz sizi vurmak istemiyoruz. (Barselona'daki dükkâncıların çoğu. Halk Ordusu bir bütün olarak. Biz de sizler gibi işçiyiz.G. işin giderek ciddiyet kazanması demekti —topçu sokak çarpışmalarında sonucu etkileyen unsurdur. kulağı alışkın olan biri topçu ateşinin sesini hiç yanılgısız tanır. otel misli görülmemiş bir insan kolleksiyonuyla ağzına kadar dolmuştu. Sonradan bana söylendiğine göre. Daha çarpışma başlar başlamaz. Ogpu'nun ajanı olduğu söylenen. takma adı Charlie Clan olup.T.S.O.T. P. İspanyollar'ın nişancılıktaki ustalıkları hayatımı kurtarmıştı. Cumhuriyet Hükümeti'nin hizmetinde bir Amerikalı havacı. ortada hiç belli bir neden yokken. Tüfek ateşinin şeytanî cümbüşü devam ediyordu. bu yönden gelen gürültü dehşet vericiydi.» Aynı gün.T.T.O. Fransa'ya portakal götürürken çarpışmalar yüzünden burada bağlı kalan kocaman Fransız kamyonlarının bir sürü şoförü. Her halükârda.

«Barselona'daki kaldırım taşlarını numaralamak gerekir» dediğini hatırlıyorum: barikatları kurar ve yıkarken bu bizi bir sürü sıkıntıdan kurtarırdı. Çünkü hiç kimse. birtakım adamlar da boş caddelere avaz avaz bağırarak gazete satıyorlardı. Anarşist 152 önderleri de. Henüz hiç kimsenin barikatlarını terkettiğini sanmıyorum. Eğer sıkı partili olsalardı. Ve Uluslararası Tugay'dan bir iki adam da bir nöbet gecesinin ertesinde. Anarşist gazetesi Solidari-dad Obrera. Salı günü. resmî bildirinin olayı plânlanmış bir ayaklanma olarak göstermesinden daha çok gerçeğe yaklaştığına inanıyorum. Genel tutum şuydu: «Bunun. sanıyorum. Valencia Hükûme-ti'nin Barcelona'yı işgal etmek için altıbin asker gönderdiği. Generalite bu iki şeyi yerine getireceğine ve yiyecek vurgunculuğunun önünü alacağına bir söz verse. O sırada çevremdekilerin söylediklerinden toparlanabildiği kadarıyla. böyle şeyler Barselona'da her yıl olurdu.O. Kepenkleri örtük caddeler korkunç gözüküyordu. biri oyun olsun der gibi üstüne bir elbombası atıvermiş. askerinin Aragon cephesinden ayrıldığı söyleniyordu. ceplerimdeki bir dolu bombaları almaya kalkışırlardı. George Tioli. Onun. herşeyi bir değişiklik sarmaya başladı.M. barikatların iki saat gibi kısa bir sürede kaldırılacağından hiç kuşku yoktu.O.T. pantalonu kana bulanmış bir halde içeri girdi. ve başındanberi istediği. Gerçekten de İngiliz destroyerleriymiş. Dışarda neler olup bitiyor diye bakınmaya gitmişti. beyaz mendiller sallıyarak sürüne sürüne o yana bu yana gidiyor ve Ramblas'-nın ortasındaki mermilerden korunmuş bir yerde. üyelerinin istediği. oysa izin günlerimi damda nöbet tutarak geçirmeme benimle birlikte üzüldüler. Rasat-evinin kulesinden çevreyi seyrederken limana yanaşan savaş gemilerinin gri şekillerini gördük. Halk fikir olarak bölünmüş. neyse ki bomba çocuğu ciddi biçimde yaralamamış ti. Halkın söylediğine göre.N. Ben herkesi barikatların gerisinde kalmaya teşvik ediyordum.» Çarpışmaların geniş bir alana yayılmasına ve kayıp sayısına rağmen. C. fakat gazete başka bir adreste yine basılıyor ve birtakım sayıları dağıtılıyordu. Çarşamba (5 Mayıs) günüydü sanırım. Fakat Generalite'nin taviz vermeyeceği de apaçıktı. ama çarşamba günü havasını değiştirerek herkesin işine dönmesini istemeye başladı. Telefon Santralı'na yapılan saldırıyı «canavarca kışkırtma» diye (ya da buna yakın kelimelerle) tasvir ediyordu. beni taraf değiştirmeye zorlarlar ya da en azından. kendilerini rahatsız hissediyor ve bu Allanın belâsı şeyin nasıl sonuçlanacağını merak ediyordu. Plaza de Cataluna'da Güvenlik Askerleri'nden dörtyüzünün Anarşistler'e teslim olduğunu. bu çarpışmaların Franco'ya karşı savaşı kaybetmek anlamına gelebilecek tam bir iç savaş biçiminde gelişmesini istemiyordu. bunlara karşı durmak için de beşbin Anarşist ve P. ama doğru dürüst bir sonuca varamayacağı besbelli olan bu anlamsız çarpışma herkesi hasta ediyordu.'un gazetesi La Batalla'nın savunmasız çalışma yeri Güvenlik Askerleri tarafından Telefon Santralı ile aynı günde ele geçirilmişti. banliyö153 . O günün akşamı.bu olanlara şaka diye bakmak eğilimi vardı. Bu korkunun ifade edildiğini bütün taraflardan işitiyordum.M. P. silâhlarını verdiklerini duyduk.U. kaldırımda yatan yaralı bir adama yardım ederken. Anarşistlerle polis arasındaki bir toz-alma hikâyesinden başka bir anlamı yoktur. bu düşüncemin. ama biz bunu çok sonra öğrendik. aç bilâç ve kir pas içinde içeriye girdiğimde odamda yangelmiş oturur bulduğumu hatırlıyorum. Ortalıkta çirkin söylentiler dolaşıyordu. Hâl ve tavırları tamamiyle tarafsızdı. Bu söylentilerin yalnız ilki doğruydu. yalnızca iki şey vardı: Telefon Santralı'nın geri verilmesi ve nefret edilen Güvenlik Askerleri'nin silahsızlandırılması. Bizim iyi arkadaşımız olan bir İtalyan gazetecisi. Şu ya da bu nedenle sokağa çıkmak zorunda kalmış bir iki yaya. radyodan aynı çizgide çağrılar yayınlıyorlardı. bir de. Daha önce denizcilik yapmış Douglas Moyle bunların İngiliz destroyerlerine benzediğini söyledi. yorgun.U.

yarım saatcik dinlenmek için sedire uzandım. ilk önce bizim onlara saldırmamızdı. Çelik kepenkleri öndeki giriş kısmına çaprazlama taktık.M. kendimizi savunmaktan başka bir seçeneğimiz olmayacaktı. bunların dışında bir iki tabancadan başka birşey yoktu. Su işlerini idare eden Hükümet ya da C. Ondan sonra hatırladığım şey ise.kimse bilmiyordu.'a savaş ilân etmemiş.O.O.) Teker teker tuvaletlerdeki yıkanma yerlerini. hemen Cafe Moka'yı ele geçirmek için hazırlık yapmalıydık.O. Moka'ya saldırmadan önce.M. (Hiç kimse «onlar» ın kim olduğunu bilmiyordu. söylemesi gereksiz. Tek çıkar yol. Uykusuz geçen altmış saat yüzünden korkunç bir ruh hâli içinde ve köpekler gibi yorgundum. biz kazanıyorduk. Hükümet bize karşı savaş açtığı takdirde. P.'u lağvetmek ve ona karşı savaş açmak üzere olduğunu söyledi. Hükümet P. Kemerime kayışla bağlanmış. Herkes telâşla oraya buraya koşuşturuyor ve yiyecek satın 155 . Hükûmet'in P. elimize geçirdiğimiz her kovayı ve son olarak da. M. biri bozuk yirmi bir tüfeğimiz. gece yarısından sonra damdan saldırarak onları gafil avlayacaktık.M. Ortalık iyice aydınlanmıştı. Hiç kuşkusuz. Cafe Moka'-ya baskın yapmak için gönüllü çıktılar. bizim yerel tarafsızlığımız da sonuna gelmişti. sayıca bizden fazlaydılar. su kesilmemiş. Bu arada. olayların tüm sorumluluğunun. onbeş bira şişesini doldurmak için hayli zaman harcadık. her tüfek için elli atımlık cephanemiz. «onlar»ın suyumuzu da 154 kesecekleri yolunda bir söylenti dolaşıyordu. Güvenlik Askerleri'nin Kopp'a verdikleri. birdenbire sarsılarak uyandığımda karımı başımda dikilmiş bulduğumdu. hemen şimdi aldığı haberlere göre. birkaç düzine de bombamız vardı. beni uyandırmaya kıyamadığını. ön odalardan birinde bir koltuk üstünde uyuduğunu söyledi. iki tarafın da tahkim edilen binaları daha boşaltılmamıştı. Çoğu Alman bir düzine kadar adam. Karşıda Poliorama'nm damındaki altı tüfeği de sayarsak. Birkaç dükkân kepenkleri-ni kaldırmaya başladı. buradaki İdare Binası'nda komşumuz Güvenlik Askerleri'nin bize saldırmak yolunda emir alacakları muhakkaktı.T.'un kesinlikle yasa-dışı bırakıldığını duyarsak. Binada birkaç çikolata diliminden başka hiç yiyecek kalmamıştı. Güvenlik Askerleri hâlâ Moka'daki barikatlarının gerisindeydiler.lerde (özellikle emekçi sınıfı mahallelerinde) C. Ateş sesleri yavaş yavaş söndü ve şaşırtıcı bir hızla halk caddeleri dolduruverdi. olabilirdi . Görünüşe bakılırsa. gerekirse. Sonradan meseleye nasıl bir yorum getirileceği konusunda. hiçbir şey olmamış. Aşağıdaki barikatların gerisinde.U. ne tentürdiyot ne de sargı bezi bulunmadığını keşfettik. Ama. arkasına binada bazı değişiklikler yapmakta olan işçilerin geride bıraktıkları taşlardan bir barikat kurduk. bana ilk ışık tutan bilgi bu olmuştu.N.U.'nin denetimi elinde tuttuğuna dair belirsiz haberler sızıyordu. saldırıda pekâlâ öldürülebilirdim.U. millet yerlere serilmiş uyuyordu. Yukarıda. O günün akşamüstü bir çeşit ateşkes anlaşması yapıldı. ama bizim moralimiz daha iyiydi ve kahvehaneyi hallaç pamuğu gibi atacağımıza emindik. Şimdi artık gece ilerlemişti. Ancak.O. caddelerdeki tek tük ateş dışında herşey normale dönmüştü.'un üstüne atılacağını şimdiden belli belirsiz seziyordum. şimdi boşalmış olan. dolayısıyla en uygun günah keçisi olan P. yaygara ile yiyecek isteyen muazzam bir kalabalık pazara toplanmıştı. Kopp telefonda emir bekliyordu. Binayı tahkim etmekle geçirdiğimiz uzun kâbûslu geceyi hatırlıyorum. Ama.T. Çarpışmalar sona erdiğinde. partilerin içinde en zayıf. Silâh stokumuzu gözden geçirdik. Karım.U. tramvayların çalışmaya başlamadığı dikkati çekiyordu.N. sargı yeri olarak kullanmayı düşündüğümüz sedirli küçük bir oda vardı. boş böğrüme batan tabancanın verdiği felâket rahatsızlığı hatırlıyorum. arada birtakım insanlar ister istemez ölecekti. sergiler neredeyse bomboş olmasına rağmen. Belki hemşireye ihtiyaç duyulur diye karım otelden kalkıp buraya gelmişti. Fakat aynı akşam Kopp beni çağırttı ve çok ciddî bir yüzle.

öyle sanıyorum ki. mesleği yalan söylemek olan birini görüyordum. çünkü. ortalıkta yenecek pek birşey yoktu. hesapça kendinizi tarihî bir karakter gibi hissetmeniz gerekir.almaya uğraşıyordu. şimdi hepimizin başına gelen ve durdurmaya gücümüzün yetmediği bir çeşit doğal âfet. Barselona'ya azıcık dinlenebilmek ve rahat etmek için hevesle gelmiştim. ama yemek servisleri hâlâ yapmacık bir tören görüntüsüyle devam ediyordu. barikatların gerisi adamlarla doldu ve çarpışma yeniden başladı. çok kötü bir döneme benziyordu. kafamda. Şişko Rus ajanı. çarpışmalar sona erdikten birkaç gün sonra da devam etti. çünkü bu zamanlarda maddî ayrıntılar başka herşeye ağır basar. çelik kepenkler hemen indirildi. ne olup bittiğiyle hiç ilgilenmeyerek yalnızca olduğunuz yerde oturmanız gereken. Bütün bu süre içinde. bu iş biter bitmez cepheye dönmem gerekeceği fikri dolaşıp duruyordu. sıkıntı içinde. Gerçekten de. Tüfek takırtılarının ortasında ve kepenkleri kapalı pencerelerin berisinde sürüp giden bu küçük otel hayatında iğrenç birşeyler vardı. Yoğunlaşmış bir tiksinti ve öfkeyle damdaki mevziime döndüm. (onlara ateş etmeyeceğimi ümit ettiklerinden yapıyorlardı bunu) ama emir geldiğinde kesinlikle ateş açacak olan Güvenlik Askerleri'nin karşısında. küçük çapta da olsa tarih yapıyorsunuz-dur. Her yerde aynı soruları duyuyordunuz: «Durdu mu dersin? Yeniden başlar mı acaba?» Çarpışma. caddeler sihirli bir değneğin ucuyla dokunulmuş gibi boşalıverdi. O perşembe akşamı. Aslında. gitgide daha eski şarapları daha yüksek fiatlara içiyorduk. hazan uykudan başı önüne düşerek. en azından benim kadar canları sıkılan ve zaman zaman bana el sallayarak kendilerinin de birer işçi olduğunu söyleyen. ama saatten çok dakika gibi gelmişti— Haziran ayında göğün gürleyişi gibi âni tüfek sesleri üzerine herkes bir yerlere kaçıştı. damda oturarak vakit geçiriyordum. milletin kulağına başka herkesin Komünistler'in.N. Çoğu kimse casus görme deliliğine tutulmuş. Otelde günlerdir ekmek bulunmuyordu. Anarşistlerin ya da bilmem kimin casusu olduğunu fısıldayarak ortalıkta dolanıyordu. Adamı biraz ilgiyle seyrettim. hiç de öyle bir 156 duygu vermiyordu. Yüzelli gün cephede bulunmuş. Yiyecek kıtlığı. Fakat hiç böyle yapmazsınız. bazıları C. Troçkistler'in. bu her iki taraf için de öldürücü rezil kavganın doğru ve yanlış yönleri değil. hemen arkasından —aslında bırakışma birkaç saat sürdü sanıyorum. hayatımda ilk defa. Eğer tarih dedikleri buysa. bütün bu oyunu Anarşistler'in düzenlediğini îzâh ediyordu. Bu gibi olaylara karıştığımız zaman. Otelde. Daha çok cephede az adam olduğu. bir kasırga ya da deprem gibi düşünülüyordu.T. Çarpışmalar boyunca. kahramanlık etmek yerine. Üç gün boyunca karım ve ben bir parça keçi peyniriyle kahvaltı ettik. ben durumun doğru dürüst bir «tahlil» ini yapamadım. yemek olarak adam başına bir tek sardalya düşüyordu. ekmek ve içecek birşey yoktu. şu Allanın belâsı damda gece gündüz oturmanın verdiği rahatsızlık ve sıkıntı. Bu düşünce beni çileden çıkarıyordu. hiçbir zaman herkese yetecek kadar masa bulunmayan arkadaki leş odaya doluşmuşlardı. Bol miktarda bulunan tek şey portakaldı. inandırıcı bir biçimde. Öndeki yemek salonu. gittikçe kötüleyen açlıktı —pazartesi gününden-beri hiçbirimiz adam gibi yemek yememiştik. ama bunun yerine. konuklar. Başlıca düşündüğüm. bu yüzden anormal uzunlukta sürelerle nöbet tutmanız gerektiği. Fransız kamyon sürücüleri otele bir sürü por157 . Garsonlar geniş ölçüde azaltılmıştı. pencereden gelen bir kurşun sütunlardan birini yonttuktan sonra terkedilmiş. şarap öylesine azalmıştı ki. gazetecileri saymazsanız. yüzlerce mil uzaktaki gazeteciler bu işi parlak bir biçimde yaptıkları halde. çarpışmalar boyunca burunlarını kapı ucundan uzatmaya korkan karmakarışık kalabalığın arasında korkunç bir kuşku havası doğmuştu. sırayla bütün yabancıları bir yana sıkıştırıyor. üyesi oldukları için genel greve katılmışlar ve şimdilik beyaz kolalı gömleklerini çıkarmışlardı.

Bu durumun belli başlı sorumlusunun yiyecek kıtlığı olduğuna eminim. dükkânların hemen hepsi açıktı ve —hepsinin en güven vericisi— uzun süre donmuş kalıplar halinde duran tramvaylar harekete geçtiler. Hükümet radyodan yarı yatıştırıcı. Hükümet yayınlarını kimsenin taktığı yoktu. O gün —Cuma günü— çok ateş açıldığını sanmıyorum. başlıca polis görevlisi) bir başka sınıf olan Hücum Muhafızları ve Cumhuriyet'in seçme birlikleriydi.takal getirmişlerdi. Çok anîden. yalnız Katalan bayrağı dalgalanıyordu. gri ya da mavi üniformalı adamlar. yeniden dönüp çalışmak zorundayız. uzun tartışmalar yapıldıktan sonra. şehirlerde yiyecek olduğu sürece tayınlarını alacaklarını bilen Güvenlik Askerleri yerlerinde kalabiliyorlardı. ellerimizde bunlarla yakalanırsak tutuklanacağımız kesindi— daha kötüsü. biraz yiyecek satın alarak. Bu şoförler kaba görünüşlü bir güruhtu. terkedilmiş barikatlar hâlâ yerlerinde durduğu halde. binadaki silâh deposuna aittiler. adeta yerden bitercesine ortaya çıkmışlardı. bu tüfekleri caddenin bir yanından öbür yanma geçirmekti. Binada yalnızca yirmibir tüfek varken. ama şu anda pek itibâr görüyorlardı. namluları da 159 . sol omuzumuza birer tüfek astık. Hücum Muhafızları'm uyutmak çok kolaydı. kendini daha güvenli hissettiği zaman hesap sormaya kalkacağını anlamıştım. rasatevinde tüfeklerimiz olduğunu gayet iyi bilen Moka'daki Güvenlik Askerleri'nin bizim caddeden karşıya tüfek taşıdığımızı görünce işi bozmalarıydı. Rasatevinin kulelerinde nöbet tutarken kullandığımız altı tüfek hâlâ oldukları yerde duruyordu ve ne yapıp yapıp onları P. O son geceyi damda geçirdim. ama caddeye çıkarmak Hükümet emrine karşı gelmek demekti. Bunlar. Ramblas halkla dolmuştu. ertesi gün çarpışma sona erecek gibi görünüyordu. Bunlar olurken bizim yapılacak gayet nâzik bir işimiz vardı. Hiç kimsenin. Telefon Santralı'ndan Anarşist bayrağı indirilmişti. En uygun yolu bulmak için. caddeler hemen hemen normale dönmüş. Fakat o sırada. —bizim hiç yokken. Tek sorun. Her yanda aynı sözler işitiliyordu: «Hiç yiyeceğimiz kalmadı. asıl tehlike. Yarı yarıya soyunduk. hattâ daha başından otele kabul etmezdi. yarı tehdit edici bildirilerle herkesin eve gitmesini isteyen. o akşam caddelerde ilk kez göründüklerinde vakit hayli ilerlemiş olmalıydı. düşmanlıktan hayli uzak bir sırıtmayla karşılık verdi —hiç kuşkusuz. beni tanımıştı. altısını kaybetmeyi göze alamazdık. tüfeklere de el konurdu. grup başına da bir makineli tüfek. onar kişilik gruplar halinde caddelerde devriye gezdikleri görülüyordu —kocaman tüfekleri omuzlarından aşağı sarkan. Bütün bildiğim. Akşamüstü olduğunda. onların herkesin otlanmaya çabaladığı özel bir ekmek stokları vardı. kızıl saçlı bir İspanyol çocukla ben tüfekleri dışarı kaçırmaya başladık. Bu. Valencia' dan birliklerin gerçekten gelip gelmediğinden haberi yoktu —aslında. yanlarında birtakım çok boyalı. olayların bu yönleriyle ilgilenmiyordum. Bunlar. züppe otel müdürü bunları rahatsız etmek için elinden geleni ardına komaz. binasına geri götürmek zorundaydık. azıcık dinlenip huzur bulabileceğimdi. ama millet heryerde barikatlardan yavaşça toz oluyordu. belli bir saatten sonra üzerinde silâhla yakalananların tutuklanacağını söyleyen yayınlar yapıyordu. uzun boylu.O. şeytanî silâh seslerinin sona ermesinden derin bir rahatlama duyduğum ve cepheye dönmeden önce. Birinin yanından geçerken göz kırptım.U. Başka zaman olsa. Valencia'dan gelen birlikler. Güvenlik Askerleri hâlâ Cafe Moka'yı ellerinde tutuyorlardı. o gece birlikler geldiler.M. nereye baksanız. takmış takıştırmış İspanyol kızları ve siyah gömlekli pek iri bir hamal vardı. Güvenlik Askerleri'ne ve Carabineros'a benzer (yani. işçilerin kesinlikle yenildikleri anlamına ge158 liyordu— siyasî bilinçsizliğim yüzünden kafamda yeterince açıklık olmamasına rağmen— Hükûmet'in. dipçikleri koltuk altımıza sıkıştırdık. barikatlarını yıkmamışlardı ama bazısı kaldırıma sandalye çıkarıp dizlerinin üstünde tüfeklerini yatırmış oturuyorlardı.» Öte yandan.

Fakat. Her neyse. Bunlar pek mükemmel birliklerdi. hareket etmek için tutulacak tek yolun. Bunun her savaşta böyle olduğunu sanıyordum —gerideki besili polis ile cephe hattındaki pejmürde askerler arasındaki tezâd! Tüm olarak alındıkta. dizlerimizi bükmeyecek kadar yavaş yürümek olduğunu keşfettik. İspanya'da gördüklerimin en iyisiydiler ve bir anlamda «düşman» olmalarına rağmen. Ertesi gün. bir iki kişi öldü. üyelik kartı çıkanların kartlarını parça parça etmişlerdi. silâhlı Anarşistler'le kavgalaşmaya yol açtı. Çoğunun bir iki gün içinde kendilerine birer kız arkadaş buluverdikleri dikkati çekiyordu. çünkü barikat kurmak taşları gerisin geri yerine koymaktan çok daha kolaydır. Valencia Hükûmeti'ne Kata. Savaşta yaralanmıştır demişlerdi belki de. Hepsi. Barselona üzerinde Cumhuriyetçi bayrağı dalgalanıyordu —Cumhuriyetçi 'bayrağını faşist siperlerinin dışında. ağzı yayvan korkunç karabinalardan kat kat iyiydi. Hücum Muhafızları küçük mangalar halinde caddelere dağıtılmaz. onların ileri geri gezinmelerine bir çeşit şaşkınlıkla bakıyordum. Ben. bütün tüfekler kazasız belâsız karşıya geçirildi. Hükûmet'in.S.paçalarımızdan aşağı sarkıttık. Cumhuriyetin böyle birlikleri olduğunu bilmiyordum. cebinden C. bunları yalnızca kanunsuz yollardan elde edebilirdiniz. bu heryerde böyleydi. Hücum Muhafızları muzaffer istilâcı havalarını bıraktılar ve ilişkiler daha dostâne bir hale geldi. İlk günü. P. Beni asıl şaşırtan. ellerindeki silâhlardı. emir aldıkları için— kışkırtıcı bir tavırla davranışlarda bulunmaya kalkınca birkaç yerde kargaşalık çıktı.S. İşçi mahallelerinde barikatlar yıkılıyor. lonya bölgesinin tüm denetimini eline almak için uzun zamandır aradığı bahaneyi vermişti. Şimdiye kadar farketmemiş olmama rağmen.C. barikatlarda tutulurdu.N. İşçi milisleri dağıtılacak ve Halk Ordusu birlikleri arasında yeniden paylaştırılacaktı. bazı patlamalar olacağından herhangibir korkuları olsa. ilk burada görmüş oluyordum. Aragon cephesindeki pejmürde. Sinemanın önünde bir grup adamın. tarafından gönderilmişti.U. ama C. gerçekten Haziran sonu geldiğinde pek çoğu hâlâ duruyordu. ama bu iş pek yavaş oluyordu.T. Rasatevinin kıvrım kıvrım merdivenlerinden aşağı kütük gibi bir bacakla inmek dayanılmaz bir işti. Barselona çarpışmaları. Bu. Ama çok kısa bir süre sonra. bir iki gün sonra Hücum Muhafızları halkla gayet iyi geçinmeye başladılar. mer161 . Acaba ne derdim olduğunu düşündüler diye merak eder dururum. Esaslı bir miktarının kaçırıldığından hiç kuşkum yok. bizden çok daha iyi giydirilmişlerdi. pek kötü silâhlanmış milislere alışmıştım.N.T. Hücum Muhafızları her yanı kaplamıştı. Güvenlik Askerleri stratejik noktalan ellerinde tutmaya devam ediyorlardı.C. Amerika'da imâl ediliyorlardı) yeni bir cins tüfekle donatılmışlardı.B. bizimse cephede aşağı yukarı elli adamımıza bir makeneli tüfek düşüyordu. binalarının önündeki barikatların yerlerinde kalmasına izin verilmişti. bazıları —herhalde. kaplumbağa hızıyla cadde boyunca yürüyüşümü büyük bir ilgiyle seyrettiklerini gördüm. Mükemmel bir tüfek olmaktan pek uzaktı ama bizim cephedeki eski püskü. Bir kere caddeye çıkınca. gerçek şuydu ki. bunların seçilmiş adamlar olmaları değil. Hücum Muhafızlarının on adamına bir hafif makineli tüfek. sanırım. Bu Mavzerlerin uzun olması ayrı bir talihsizlikti. tabancalara gelince. ama sanıyorum. direnme göstermeyeceğini önceden bildiği halkı dehşette bırakmak için kuvvet gösterisi yaptığına hiç kuşku yoktu. caddelerde fâtih edasıyla yürüyorlardı. «Rus tüfeği» denilen (bu tüfekler İspanya'ya S. Benim gibi uzun boylu bir adam bile uzun bir Mavzeri rahatsızlık duymadan pantolonunun paçasında taşıyamazdı. Bir tanesini inceledim. yolcuları aramış. hiç de cepheye gönderilmek niyetiyle yetiştirilmemiş olan Güvenlik Askerleri ve Cara-binero'lar daha iyi silâhlandırılmış. herbirine de bir otomatik tabanca düşü160 yordu. görünüşlerinden hoşlanmaktan kendimi alamıyordum. Bazısı gruplar halinde tramvayları basmış.

P. hapse tıkılmış ve sekiz gün süreyle. Çarpışmaların bittiği şu sırada. Buna benzeyen daha bir sürü olay oluyordu.'a bağlı olduğum için. Komünist arkadaşımız bana bir kere daha yanaştı ve Uluslararası Tugay'a transfer olmayı isteyip istemediğimi sordu. Bunlar olurken. ama ne yazık ki kaldığı otel şehrin Güvenlik Askerleri'nce denetim altında tutulan kesimindeydi —sokak çarpışmalarında yerel coğrafyayı bilmek ne kadar önemli! Otel basılmış. çarpışmalara ilişkin haberleri yalnızca azılı partizanca değil. Fakat bütün hava değişmişti. Aslında Tarragona hastanesindeydi.M. önceden olduğu gibi.C.U.'un lağvedilmesini talep eden. Douglas Thompson'-un Nisan başında yaralandığından söz etmiştim. Besbelli. «Ben bu işin dışında kalacağım.kezlerinde muazzam sayılarda silâha el konuyordu. olaylar için uydurulan yorumlar karşısında hayretten dona kalıyorlardı. U.U. Eninde sonunda. Tompson hemen. o da herkesin ağzındaki soruyu sordu : «Nedir bu Allahm belâsı şey?» Elimden geldiği kadarıyla anlattım herşeyi. gazeteleri sansüre uğramıyor.O. P. Çok sayıda siyasî zanlı yabancı. Postahaneler yeniden çalışıyordu.O.S. P. tabiatıyla kendi taraflarına sıkıca bağlı kalmak durumundaydılar.'nı. fakat hiç kuşkusuz.M. Durmadan ortaya atılan suçlamalar karşısında tarafsız kalmak olanaksızdı. birçokları muhakeme edilmeksizin.M. Artık.M.O. P.» Ona. P. orak ve çekiç işaretli bir maskeden sıyrılarak ortaya çıkan iğrenç.S. tarafından ustaca düzenlenen bir faşist «beşinci kol» ayaklanmasından başka bir şey değil.U.U. Adam bu konuda çok dürüsttü. Daha önceden. çarpışmalar başladığı sıralarda gerisin geriye Barselona'ya gönderilmişti. bu mesele değil canım. Neyin nasıl olduğunu gerçekten gören Komünistler'in bazıları. hapishaneler dolup taşıyordu. oteldeki korkunç kuşku ve düşmanlık havası daha da kötülemişti. yalnız P. Otelin holünde bazı çirkin ağız dalaşmaları yapılıyordu.C. La Batalla hâlâ ortalıkta gözüküyordu. gamalı haç işaretli manyak bir yüz olarak gösteren bir karikatür.» «Oh.O. «farklı kalmakta anlaşıp» aslında siyasî hasmımız olması gereken birisiyle içki içemiyordunuz. ama. bu olaydan sonra Komünistler'in denetimi altındaki hiçbir birliğe katılamayacağımı söylemek zorunda kaldım. «P. Hayli şaşırmıştım.U. İspanyol emekçi sınıfına karşı kullanılabilirdi. her yanda uğuldayan tüfek ateşinden hayli tedirgindi. ama Güvenlik Askerleri kendi esirlerini bırakmamış ve bunların çoğu hapse atılmış. Böyle bir patlamanın bir daha ne zaman olacağı bilinemezdi ve ben bir daha böyle bir 162 davada tüfeğimi elime almak durumunda kalırsam. biri yaralandı mı zaten hep böyle olurdu.M.» dedi. mutlaka siyasî bir zanlı olmalıyım. Her zaman olduğu gibi. peşlerinde polis ve devamlı ele verilme korkusuyla saklanıyordu. «Sizin gazeteleriniz benim faşist olduğumu yazıyor. Çarpışmalar sona erdikten sonra. gerçeklere de aykırıydı.U. Barselona çarpışmalarının resmî ifadesi. Sonra onunla temasımızı kaybettik. Ne de olsa siz yalnızca verilen emri yerine getiriyordunuz. Kolum hâlâ kötü. ortalığı alevlendirici makaleler yayınlıyorlardı. Pasaportsuz olan ve genellikle kendi ülkelerinde gizli polisçe aranan İtalyan ve Almanlar'ın durumu en kötüsüy163 .O. aylarca hapiste tutulmuşlardı. yabancı komünist gazeteleri elimize geçmeye başlamıştı. çünkü yaralılar sık sık bir hastaneden öbürüne yer değiştirirlerdi. onu emekçi sınıfa karşı değil. diye kararlaştırılmıştı. Salı sabahı ona sokakta rastladım. polisin beceriksizliği yüzünden tamamen suçsuz zavallılar tutuklanıyordu. hiç kimse için uzanacak bir yer bulunmayacak derecede ağzına kadar dolu bir hücrede tutulmuştu.'un gizli bir faşist örgütü olduğu ilân edilmiş. Oteline döndü. sanırım. ama ilk sayfası hemen neredeyse bomboş kalacak derecede sansür edilmişti. Thompson yakalanmış. hiç kuşkusuz. emekçi sınıfın yararına kullanacaktım. Otelime dönüp orada oturacağım. Anarşistler esirlerini salıvermiş.» dedim. ajanları tarafından kentin dört bir yanma yayılmıştı. bu.

kız adamın metresi falan değildi. her kapı çarpışında tabancama sarılıyordum. İngilizler'i çok simpatico bulduğunu söyledi. herkes «yine başladı» diye bağrışıyordu.S. Poliorama'nm üstündeki müzede kapıcı olarak çalışan ve bütün bu olanlara toplumsal yaşayışın gereği olan şeyler diye bakan küçük adam. Baştan aşağı siyahlar giyinmiş büyük bir kalabalığın da bir saat boyunca Palaza de Cataluna'dan geçmeye çalıştıklarını ve hep başarısızlığa uğradıklarını hatırlıyorum. damda oturup acaba bir dakika sonra vurulacak mıyım. P. Bir türlü sona ermemesi ne yazık! Cephede olanlar yetmiyormuş gibi» vb. muazzam yiyecek kuyrukları ve sinsi sinsi gezinen silâhlı adamların yarattığı korkunç havayı hiç unutamayacaktır. Adamın yatak odasından çıkarken kazârâ çarpıştığımızda. Yine de davranışları tümüyle tarafsızdı. bu. caddeye koştuğumda birkaç Güvenlik Askeri'nin kudurmuş bir köpeği vurduklarını öğrendim.U.M. Pahalı bir dükkândı. tamamen boş Plaza de Cataluna'da aceleyle karşıdan karşıya koşarken her iki elinde beyaz mendiller sallayan bir adam.'nin adamlarıydı. belki de Barselona'da oturanların çoğu bütün çarpışmaya.C. Bir de.S. Ayakkabı dükkânında postallarımı yapan adamlar. Öyle bir noktaya gelmiştim ki. 165 . ama zamanın tuhaflıklarından birçoğunu aktarmakta başarılı olduğumu sanmıyorum. bir arkadaşınızın şimdiye kadar sizi polise gammazlamış olabileceği gibi nefret uyandıran bir duygu taşıyordunuz. Çarpışmanın uzun süren kâbusu. Geriye baktığımda belleğime takılan şeyler o sırada rastgele yapılan gözlemler. üyesi de olabilirdiler— her_ neyse. zavallı kızın yüzündeki utanç ve sefalet ifadesini hatırlıyorum. nefret. Ramblas'dan aşağı doğru yürüyüş yaparken gördüğümü hatırlıyorum. yoksa bir başkasını mı vurmak zorunda kalacağım diye ölesiye sıkılmak. köşedeki Hotel Colon'dan P. kadının sağır olabileceğiydi. Tanrı bilir onları ne korkunç olayların beklediği.C. bir ilgi kayması olmadan. modaya uygun giyinmiş bir kadını koluna alışveriş sepetini takmış. yiyecek ve uykudan yoksunluk. Barselona çarpışmalarının ortasında olan bitenlerin neye benzediğine dair bir fikir vermeye çabaladım. Bir iki yabancı kadın İspanyollar'la «evlenerek» durumlarını çabucak usulüne uydurdular. O zaman. bütün davanın kendilerine anlamsız bir gürültü gibi geldiği savaşın dışında kalanların bir anlık görüntüleri. Oraya.O. Sonradan. Bütün bu zaman boyunca. çünkü silâhsız oldukları açıkça görülüyordu. makineli tüfekleri ateş açıyor ve onları geri püskürtüyordu— neden bilmiyorum. ama benim onu öyle sandığımı düşünmüştü. Kuşkusuz. önünde kıvırcık tüylü beyaz bir köpekle. Ne zaman yan sokaktan başlarını uzatsalar. tıka basa doldurulmuş hapishaneler. Yakalandıkları takdirde. hattâ aradan aylar geçtikten sonra Barselona'da bulunmuş bir kimse. Başıyla Plaza de Catuluna'daki cehennemi ateşe doğru işaret ederek (sanki bu sabahın çok güzel olduğunu söylüyormuş gibi) «Eh. içinizde. Halk arasında bir sürü insan. bunların bir cenaze alayı olduğunu düşündüm. çarpışmadan önce. karmakarışık gerginlik sinirlerimi sonuna kadar zorlamıştı.U. çalışanlar da U. «Böyle şeylerin olması çok kötü değil mi? İş için de çok kötü. sansürlü gazeteler. sınırdışi edilerek Fransa'ya gönderileceklerdi ki.'lu olduğumu biliyorlardı. siyasî açıdan karşı tarafın adamlarıydı ve benim P. Tek akla gelen. Temmuz'un 19'u geldi yine» diyen öbür küçük adam.U.dü. gürültüsü. İtalya ya da Almanya'ya geri yollanmaları demekti. Bu belâ sona erdiğinde hepimizin yeniden onu görmeye geleceğimizi umuyordu— gerçekten de onu görmeye gittim. vb.G. kuşku. korku. Bir iki sokak ötede tüfeklerin çatırtı ve gümbürtüsü duyu164 lurken. çarpışma sona erdikten sonra ve birkaç dakika için 5 Mayıs'dakine kısa süreli ateşkes sırasında gittim. Hiç kimlik belgesi olmayan bir Alman kızı günlerce bir adamın metresi pozuna girerek polisi uyutmuştu. T. Cumartesi sabahı caddeden bir silâh gümbürtüsü koptu. İngilizler'in kendisini ziyarete gelmesinden çok hoşnut olmuştu.

ben de yalnızca kendi mahallemde neler olup bittiğini gördüm. gözlerimle gördüklerimin ve sözlerini güvenilir saydığım başka görgü tanıklarından öğrendiklerimin ötesinde pek az malzemeye sahibim. Şimdiden bu konu üstüne bir çok kitabı doldurmaya yetecek miktarda yazı yazılmıştır. ve ne gibi sonuçlar doğurmuştur. gerçekten olan neydi? Uzun bir süreden beri Katalonya'nın her yanında gerilim yükseliyordu. Her zaman olduğu gibi. Bundan sonraki bölümde. üzerinde çalışmak için bir yığın suçlama ve parti propagandasından başka birşey bulamayacaklar. kötü yönetildiği. sorunun tek bir yönünün. C. bunun dengeli bir görünümünü vermeye çalışmak önemli birşey-dir. Bu bölümde yalnız kendi kişisel gözlemlerimi anlattım. halka geniş olarak yansıtılmasına izin veriliyordu.T. O sırada yayınlanan gazete haberlerinin hemen hepsi savaştan uzaktaki gazeteciler tarafından uydurulmuştu. Bundan sonraki adımın. bazı sunturlu yalanların aksini kanıtlayabilir ve bu olayın belirli bir perspektife sokulmasına yardımcı olabilirim. siyasî çatışmalarla (tıpkı bir Çin savaşındaki generallerin adları gibi) insanın aklını karıştıran partiler ve alt-partilerin isim kalabalığıyla ilgilenmiyorsanız. Bu kitabın daha önceki bölümlerinde Komünistler'le Anarşistler arasındaki çatışmaları bazılarına anlatmıştım. elimden geldiğince iyi bir biçimde daha kapsamlı konuları tartışmam gerekiyor — gerçekte olan nedir. eğer sorumlusu var ise bu sorumlu kimdi? Barselona çarpışmaları pek çok siyasî tartışmaya sermaye edildiği için. Gelecekteki tarihçiler. O sırada. iyi silâhlarla donanmış «gayrı siyasî» bir polis kuvveti kurulmasına da karar verilmişti.'li işçilerin çalıştırdığı Telefon Santralı'nı. lütfen bu bölümü atlayın. bunun yanısıra. Ben bile. ilk bakışta sanıldığından daha büyük bir önem taşımaktadır.ya da bir hava baskınında duyacaklarından zırnık fazla olmayan bir ilgi ile bakıyorlardı. Barselona çarpışmalarının tümüyle doğru ve tarafsız bir öyküsü hiçbir zaman yazılamayacaktır. 1937 Mayısı'nda herşey öyle bir noktaya ulaştı ki. ayrıca resmî görüşmelerin dinlendiği ve banda alındığı gibi gerekçe167 166 . 3 Mayıs'ta Hükümet. artık büyük bir patlayışa kaçınılmaz gözüyle bakılıyordu. olayın doğru ve yanlış yönleri nelerdi. Sürtüşmenin bardağı taşıran nedeni. Barselona'daki herkes gibi. Partiler içi polemiğin ayrıntılarına girmek korkunç bir iş. 1 Mayıs'ta hiçbir baş kaldırma hareketinin olmayışı herkesi sevindirmiş ve şaşırtmıştı. 11 Gerekli kayıtların olmaması yüzünden. yalnızca yanlış haber vermekle kalmayıp. savaşın başından beri çoğunlukla C.T. işçi sınıfı saflarında servetle sefalet arasındaki karşıtlığın gittikçe artmasından ileri gelen belli bir kırgınlık ve devrimin sabote edildiği yolunda genel ve muğlak bir duygu da vardı. Uzak bir şehirdeki bu sefil dalaşma. Böyle olmakla birlikte. Ayrıca. denetimindeki kimi kilit endüstrilerin ele geçirilmesi olacağı herkesçe apaçık biliniyordu. lâğım çukuruna dalmaya benziyor Fakat gerçeği olabildiğince ortaya çıkarmaya çabalamak ve kurmak gereklidir.N. ama ortalığa yayılan yalanların pek çoğunun tersini kanıtlayacak kadar çok şey duydum ve olaylara tanık oldum. Önceden olduğu gibi. Her şeyden önce.N. bunların onda dokuzunun gerçek dışı olduğunu söylersem abartmaya kaçmış olmam sanıyorum. Bu örgüte sendika üyeleri alınmayacaktı. bütün özel silâhların teslim edilmesine ilişkin Hükümet emri idi. okuyucuları maksatlı olarak da yanlış yöne çekiyorlardı.

N. manevrayla sendikacıların ellerinden kaydırılmıştı.'ye karşı Güvenlik Askerleri ve P. de şehrin merkez ve resmî kesimlerini tuttular.T.N. Durum kabataslak şöyleydi: C. Bu patlama. muvazzaf kuvvetlerin elindekiler dışında bütün silâhların teslim edilmesine ilişkin bir emir yayınladı ve ertesi birkaç gün içinde çok sayıda silâh ele geçirildi. Asıl dava. ertesi sabah millet kendiliğinden barikatları farketmeye başladı. Bu koşullar içinde hiç kimse çarpışmaya devam etmeyi göze alacak kadar davaya güvenemiyordu 7 Mayıs öğleden sonra şartlar hemen hemen normale dönmüştü. özel kapitalizmin yeniden sunuluşuna doğruydu. Hükümet.'un ilgasına bahane edilirken.C. merkezî denetime. devlet kapitalizmine ve muhtemelen.N.O. ama nispeten hâlâ iyi durumdaydılar. kuvvetleri emekçi banliyölerini. anlaşıldığı kadarıyla. caddelerde silâhlı Anarşistler belirdi.M. bu noktada direnmenin varlığı. . Bununla birlikte. . doğru kabul etmek zorundayız.I. 6 Mayısîta ateş kesildi. daha iyi durumdaydı sayılır. silâhlı polis kuvvetleri ve P.M. hiç savaşmamaktan daha iyi sonuç verdiği örnekler vardır. şehrin her yanında barikatlar kurulmuştu ve çarpışmalar 6 Mayıs sabahına dek aralıksız sürdü. İkinci olarak.U. O gece ve ertesi gün. Ölü sayısı abartmalı verilmiş olabilir. sürecin hızını herhalde azaltmıştır. ayrıca çok sayıda Güvenlik Askeri teslim olmuştu.O. Aşağı yukarı aynı saatlerde. Cabellero Hükûmeti'nin düşürülmesinde de etkili oldu. Fakat genel olarak kabul edilmiş bir önderlik ve belirli bir plân yoktu —gerçekten. resmî bildirilere göre. ama.P.S. (kendisine verilen emirlerin sınırını aşıyor muydu aşmıyor muydu bilinmez) binayı ele geçirmeleri için üç kamyon dolusu silâhlı Güvenlik Askeri gönderdi. Barselona Telefon Santralı'nın ele geçirilişi.T.U. daha da büyük kayba uğramış olabilirlerdi. İşçilerin binalarına bir saldırı olacak diye bir söylenti şehri dolaştı. Ne türlü kışkırtma olursa olsun yan gelip yatacaklarını açıkça belirtmiş olsalardı.ier öne sürerek devralmaya karar verdi. emekçi sınıfın denetiminden çok uzakta. hiç kuşkusuz. işler durdu ve hemen ardından çarpışma patlak verdi. düpedüz uzun bir süreç içindeki tek bir olaydı.T. Asıl niyetleri her ne idiyse.T.T.A. Katalonya'nın Valencia denetimi altına girmesine.S. Bu patlamanın savaşa doğrudan bir etkisi olup olmadığı konusunda bir delil yok.C. Savaşın patlak vermesinden bir yıl sonra Kata-lonya emekçileri iktidarlarını büyük ölçüde yitirmişlerdi. Ne var ki. Gerçek şudur ki.N.N. Polis Şefi Salaş.U. herkes bunun C. Sivil giyinmiş silâhlı polisler caddelerde yol açılırken. önderleri ile birlikte herkesi işlerinin başına dönmeye çağırıyorlardı. ama bu rakamı çürütecek delillerden yoksun olduğumuz için. (Komünistler ve Sosyalistler) tarafından yapılacak bir saldırının işareti olduğuna inanıyordu.F. bunlar zaten olacaktı diye düşünebiliriz. çarpışma sonrasının etkilerini herhangi bir kesinlikle söylemek de imkânsızdır. Doğrudan iktidar geçen yıldan beri.G.T. Fakat. çarpışma. Güvenlik Askerleri'ne karşı direnmeyi öngören belirsiz bir kararın dışında. C. muhtemelen Güvenlik Askerleri'nin silâhsız C. Genel eylemin yönü. işçileri üstüne. dört yüz ölü ve bin kadar yaralı idi. 5 Mayıs gecesine kadar C. sokaklara dökülen C. Herşey bir yana. ani saldırısı yüzünden yeniden bozuldu.U.N. emekçilerinin bu çarpışmada pes dememekle birşey kaybedip kaybetmedikleridir. P. milis güçlerinin dağıtılmasına. hiçbir plân yapılmamıştı. 169 .'nin resmî önderleri U. Çarpışmalar sırasındaki kayıplar. yiyecek gitgide azalıyordu. Çarpışıp da yenilmenin. Bildiğim kadarıyla. kesinlikle. O akşam deniz 168 yoluyla Valencia'dan gönderilen altı bin Hücum Muhafızı Barselona'ya vardı ve şehrin denetimini eline aldı. ama biraz daha uzasaydı etkisi olacağı kuşkusuzdu. takım takım Güvenlik Askerleri stratejik noktalardaki başka birçok binaları da zaptetti-ler.T. binalar kuşatılmış ama hiçbiri zapdedilmemiş ve hiç topçu da kullanılmamıştı. her iki tarafta da savunma niteliğindeydi.

dolayısıyla. daha iki gün önce kendiliğinden başlamış olan çarpışmayı onların başlattığı söylenemez. İngiliz gazeteleri bu gemilerin Barselona'ya «İngiliz çıkarlarını korumak için» gittiğini ilân etti. Ne var ki. Bu noktada kesin bir şey söylenemez.M. Kesinlikle böyle bir afiş falan yoktu. C.T.'un önderleri bu olayda mesuliyet taşımadıklarını söylemediler.O. Çarpışmalar sırasında gördüğüm tek el ilânı. zaten olan şeylerin yerine getirilmesini istiyordu. yani. emekçilerin şehre egemen olması halinde. önderleri de. Durruti Dostları bir çeşit devrimci bildiri dağıttılar. Ben kendim ne bildiriyi ne de o tarihli La Batalla'yı gördüm. şehrin her yanma yapıştırılmış «ortalığı alevlendirici bir afiş» olarak tanımlanmıştı. önderlerinin asıl gayesi U. çarpışma ise hiç değilse şimdilik. önderlik etmiyor. Ama gerçek şuydu ki. Bunun birçok nedeni vardı En başta. gemiler bunu gerçekleştirmek için hiçbir eylemde bulunmadılar. küçük bir grup Troçkist'in (Bolşevik . Bunun da başlıca söylediği şey. Herkes sokağa fırlamış. kuşkusuz yakınlarda daha başka savaş gemileri de vardı. Çeşitli kaynakları karşılaştırdıktan sonra.) Fakat gerçekte P.T. çünkü bu başlıbaşma sıradan adamların çıkardığı bir olaydı. Üçüncü olarak.U. (2) Telefon Santralı'na yapılan saldırının sorumlularının bulunması. siyasî önderleri de onları istemiyerek izlemişler ya da hiç izlememişlerdi.N. İkinci olarak. emekçiler sokağa döküldü mü. ile ittifak kurmaktı. La Batalla). P.O. bir marksist çizgiyi tutarak hareket ettiler. C. yabancı bir müdahale yapılmasından korkuyorlardı. (3) Güvenlik Askerleri'nin silahsızlandırılması için çağrıda bulunduğunu söyleyebilirim. çarpışma yalnızca herkesin onu beklemesi anlamında. Anarşistlerin safında eylem nerdeyse kesinlikle kendiliğinden oluşmuştu.U. orası da meçhuldür. C. hattâ izleyicilerini barikatlarda kalmaya teşvik ettiler ve Durriti Dostları'nın yayınladığı aşırılık yanlısı bildiriyi bile onayladılar (6 Mayıs. yalnızca Durruti Dostları —F. izliyorlardı. bu bildirinin (1) İhtilâlci bir konseyin (cunta) kurulması. arasındaki ayrılığı zorunlu olarak genişletecekti. önderlerin izleyicilerinden daha tutucu olmalarını sağlıyordu. P. onlarla birlikte olmak devrimci partilerin görevidir diyen. emekçiler sokağa dökülmüşlerdi.N. hayli ukalâca.'un içinde küçük bir aşırı grup— idi. önceden düşünülmüş ve tasarlanmıştı.T. önderlerinin tutumları tereddütlüydü. İspanyol Hükûmeti'ni Franco'dan kurtarmak için parmağını kıpırdatmayan İngiliz Hükümeti.M.M.'nin resmî liderleri daha başından olayla ilgileri olmadığını açıkladılar. O. ile U.Üçüncü olarak. ama hiç değilse içten içe muhtemeldir ki. Anarşist önderleri —o sırada herkesçe bilinmemekle birlikte— olaylar belli bir noktanın ötesine sıçrar da.T. Bir İngiliz kruvazörü ve iki İngüiz destroyeri limana girmişlerdi.Leninist-ler) 4 Mayıs'ta çıkardıkları bildiriydi.G. C.O. aynı hükümeti kendi emekçi sınıfından kurtarmak için yeterince çabuk müdahale edecekti.G. Kimi yabancı gazetelerde bu bildiri.U. Bunlar da yine. T. «Herkes barikatlara gitsin —savaş sanayii dışındaki bütün sanayi kollarında genel grev yapılsın» idi.M. Franco'ya karşı sürdürülen savaş kazanılmadan önce asla ayaklanmaktan yana değildiler. ama bu bildiri 5 Mayıs'tan önce çıkmadı.A. karaya hiç 170 asker çıkarmadılar ya da hiçbir mülteci kabul etmediler. belki 5 Mayıs'ta yaklaştıkları gibi.N. ve P. Bir başka deyişle.I.U. Her iki tarafta da hiçbir belirli plân işareti yoktu.T. Devrimci bir çizgide konuşanlar. Göründüğü kadarıyla hiç kimsenin elinde bir kopyası bulunmayan bu bildiri hakkında büyük belirsizlikler vardır. bu patlamanın gerisinde ne gibi bir gaye —herhangi bir gaye var idiyse tabii— vardı? Bu bir çeşit coup d'etat ya da ihtilâl girişimi miydi? Gerçekten Hükûmet'i düşürmeyi mi hedef almıştı? Önceden tasarlanıp üzerinde karar verilmiş miydi? Benim fikrimce.N. Bu nedenle «19 Temmuz'un ruhunu yeniden uyan171 . La Batalla'nın bildiriyi nereye kadar kabul ettiğine gelince.'nin hâlâ Hükûmet'te ve Generalite'de temsil edilmesi.

M. Üstelik bu. O sırada P. Daha doğrusu buna bir kalkışma denebilirdi— çok kanlı bir kalkışma. Buna çok benzer bir olayın (Barselona'dan gelen emirlerle hareket eden silâhlı polislerin Telefon Santralı'nı ele geçirmelerine çok benzeyen) iki gün sonra Tarragona'da da cereyan etmesi çok manidardır.T.N.U. Eylemleri temelde savunma niteliğindeydi ve hemen neredeyse bütün yabancı gazetelerde yapıldığı gibi. çok küçük bir örgüt ve genellikle P. bu çarpışmanın yalnızca P.) son sayılarından tam tersini.O.O.U.G. herhangi bir yerde gerçek bir ihtilâlci niyet yoktu. kalkıştıkları şey. işçileriydi.T. Kestirilebileceği kadarıyla P. adı geçen tarihli La Batalla'ya bakılarak kolaylıkla tespit edilebilir.'nin gücünü yerle bir etmek için plânlı bir çaba? Böyle olduğunu sanmıyorum. Şehrin çeşitli kesimlerinde takımlarla Güvenlik Askerleri ve C. herhangibir bina üzerine saldırı emri asla vermediler. taraftarları. saldırgan eylem ve belirli bir plân demektir.T.N. Ne var ki.M.'un yasaklanmadan önceki kısa dönemde üye sayısı bir dereceye kadar artmıştı.O.O.U.' un sorumluluğunun. insanı şaşırtan bir çabuklukla stratejik noktalardaki binaları işgal ettiler.U. ama fırsat çıkar çıkmaz hem Hükûmet'ten hem Generalite'den atıldılar. önderleri tedbirli tutumlarından fazla birşey kazanamadılar. Bu nokta. bir «ayaklanma» diye tanımlanması gerektiğinden kuşkuluyum. muhtemelen. önlemek imkânı oldukça ateş açılmamasını emrettiler. Ayaklanma. Meselâ. eğer gerçekten çarpışma başlamadan önce değilse bile.M. O zaman insanların söylediklerinden anlaşılabileceği kadarıyla. kuşkusuz P.O. Ama Anarşist gazetesi Solidaridad Obrera buna karşı çıkarken. tarafından yürütülmüş bir çeşit ayak(*) Inprecor'un (International Press Correspondence'ın kısaltılmış adı — Komünist Enternasyonalin gazetesi. önderlerinden biri olan Gorkin. Taktik açısından. aralarında bir tutam da U.M. C.M. bildirinin «Barikatlarda kalınız» demekten fazla bir tesiri olmadı.U. önderleri ile kişisel ilişkileri olanlar (benim ilişkim yoktu) bana gerçekte bu işten tümüyle hiç hoşlanmadıklarını. bağlılıklarından ötürü övündüler. Fakat. siyasî bir sermaye haline getirilmişti. alelade C. Barikatların gerisindekiler muhtemelen. yani La Batalla'nın P. ama katılmak zorunluluğunu da duyduklarını söylediler. Genel heyecan ve her iki tarafta da söylenen şeyler düşünülecek olursa. her iki tarafında ellerinde ateşli silâhlar vardı ve bunları kullanmaya istekliydiler. daha az delille gerek önceden gerek sonradan yapılan suçlamalarla oranlanırsa hiçbir şey değildi. doğru ya da yanlış olarak polisten gelen bir saldırı diye gördükleri harekete karşı direnmekti.U.M. herkesi teşvik etmekten ve muhtemelen bir kısım ahaliyi orada kalacaklarından daha uzun süre kalmaya ikna etmiş olmaktan ibaret bulunduğunu söyleyebilirim. hep yapıldığı gibi.M. birliklerinin cepheden ayrılmasını emrettiğini söylüyor.'un düşmanı olan Durriti Dostları'nın bildirisini destelkemek.M. Fakat hatır173 172 . lanma olduğunu yazmalarını kolaylaştırdılar. çünkü.O. emekçilerin eylemlerini savunma ile sınırlamak için ellerinden geleni yaptılar. U. bu da. Propaganda açısından. T.O. zâten Komünist basının her halükârda böyle söyleyeceğine kesinlikle inanabiliriz. Sonradan hiç kuşkusuz. bir hata olur. P.dırmak» ve benzeri sloganlara rağmen.T. ama bazı şeyler insanı kuşkuya düşürüyor. yalnızca taraftarlarının uyanık kalmasına ve son bölümde değindiğim gibi. P. önderlerini benimser gibi görünmekle.N. Hükûmet'i devirmek değildi. işçileri olan. haklı çizgi bu olabilirdi.U.O. karşı tarafın niyetleri neydi? Eğer bir Anarşist «Coup d'etat» sı değil idiyse. La Batalla ayrıca hiçbir birliğin cepheden aynlmaması yolunda talimatlar da yayınlandı (*). Zaten Barselona'da da Telefon Santralı'na yapılan baskın tek başına soyutlanmış bir eylem değildi. acaba bir Komünist Coup d'etat'sı olmasın — bir vuruşta C.N. sonradan «Mayıs'ın görkemli günleri» nden bile dem vurdu.

Bunlar olurken. düpedüz. bu daha da açığa kavuşmuştu. Bunun altında da. Fakat. er geç bir çeşit boğuşmaya varacak ayrılık vardı.C.U. İspanya'da orduda hizmet görmüş olan herkes bilir ki. Belki de. İngiliz terimlerine çevrilmiş ve ortaya şu ifade çıkmıştı: Aragon cephesinde silâha şiddetle ihtiyaç vardı ve vatanseverlikten yoksun Anarşistler silâhlarını alakoyduklarından. Katalonya ve Barselona. Aylardan beri İspanya'nın çeşitli kesimlerinde Komünistler'le Anarşistler arasında uzun silâhlı çatışmalar olageliyordu. ve Barselona'da çatışma patlak verdiğinde. Sonuç olarak. bu işin sorumlularının bir belâ çıkacağını düşünmemiş olmaları akla yakındır. hizipler hazırdır. Her iki tarafın. Barselona çarpışması.S. Hükûmet'in Anarşistlerin ellerindeki silâhlarını teslim etmelerini emretmesinden 174 doğmuştur. üstüne genel bir saldırı plânladıkları anlamı çıkmaz. nitekim çarpışmalar nihayete erdikten sonra. kavganın en az iki kişiyle yapıldığını ve ahalinin kışkırtma diye bakacakları bir şeye hedef olmadan barikat kurmaya başlamayacakları da hatırlanmaya değerKargaşalık. bütün bunlar İngiltere'de değil İspanya'da oluyordu. Katalonya'nın en büyük gücü olan P. Fakat bu kesinlikle akıllıca bir davranış değildi. Çarpışma yalnızca hâlihazırda Barselona'da olanlar arasında. Böyle yerlerde herşey çabucak oluverir. ama bunlar gerideki «siyasî-olmayan» polis güçleri için alıkonuyordu. sadakatsiz Anarşistler ve Troçkistler tarafından yapılmış bir ayaklanma olarak gösteriliyordu. İngiliz basınında bu.S. Barselona sokak çarpışmaları konusunda uzun tarihi olan bir şehirdir. silâhlar ateşlenmeye başladığında. İspanyolların yüzlerini ak çıkardıkları tek savaş harekâtı. amansız bir düşmanla savaşırken kendi aramızda çatışmaya başlamamak çok iyi olur. birliklerinin beslenmesidir. birkaç gün önce gülerek. İş bu kadar basit değildi. Komünistler'le Anarşistler arasındaki. çoğu Franco'ya karşı savaş kazanılır kazanılmaz Anarşizm'i «tasfiye etmek» niyetlerini açıkça ifade eden binlerce yabancı Komünist de İspanya'ya gelmişti. bir iki haftalık sokak çarpışması ve genel grevi uzun uzun düşünüp de önceden yiyecek stok etmemiş olmaları akla çok aykırı geliyor. doğal olarak. her iki taraf bol bol silâh çıkardılar. (*) New Statesman (14 Mayıs). zâten mevcut olan bombayı ateşleyen kibrit oldu.'nin silâhlarını elinden bırakmayacağını gayet iyi biliyorlardı. Bu koşullar altında Anarşistler'in 1936 yazında elde ettikleri silâhları teslim etmesi pek beklenemezdi . Anlaşıldığına göre. Her iki tarafın da geniş ölçüdeki bir çarpışma plânladığına inanmayışımın iki nedeni var: (1) Her iki taraf da Barselona'ya önceden birlik göndermedi. Hem Anarşistler hem de P. bir yangın alarmında olduğu gibi herkes yerini alıverir.C.N. Telefon Santralı'nm işgalinden sorumlu olanlar (belki bu ölçüde değil. başlıca da sivil halkla polis arasında geçti (2) Çarçabucak yiyecek kıtlığı baş gösterdi. Anti-Faşist yabancı basında bu konu müthiş bir mesele yapıldı ama her zaman olduğu gibi davanın sadece tek yönü duyurulabildi. Savaşın başından beri İspanya Komünist Partisi üye sayısı bakımından muazzam büyümüş ve siyasî iktidarın çoğunu ele geçirmişti. Anarşistler'in ne olursa katlanacaklarını söylemişti (*).lamak gerekir ki. herkes yerel coğrafyayı bilir. Anarşistler kendi silâhlarını teslim etseler bile. aynen böyle olmuştu. Kuşkusuz. cephede pek makbule geçecek bir sürü silâh caddelerde açıkça görülüyordu. T.'nin silâh istif ettiğini herkes biliyordu. Fakat. ama) belâ çıkacağını beklemişler ve ona göre hazırlanmışlardı. Bunu böyle koymak İspanya'da gerçekten mevcut şartları dikkate almamak olur. olayın doğru ve yanlışlarına gelelim. Son olarak.U.doğrusu. 175 . Katalonya Cumhurbaşkanı Companys. «İspanya Hükûmeti'ni arkadan bıçaklayan» vb. oraya silâh sevkedilemiyordu. bundan C. Telefon Santralı'nm işgali.

davasında haklıydı. çünkü dünyanın herbir yanında yayınlanmış. suikastler ve bunun gibi olaylara yol açan bir gerilim yaşıyordu. Bu. muhtemelen. «sizin iktidarınız sona erdi. İlk saatlerde milleti sokağa döken heyecan. Tek yönlü bir açıklamanın kabul görmesinin nedeni. Gene de dürüst olmak için elimden geleni yaptım. bir meselede olamayacağı kavranabilir.O. Hiç kuşkusuz.U. İçimizdeki herhangi bir kargaşalık. Hikâyenin.T. gerçekten çarpışmayı kim çıkarmıştı? Hükûmet'in Telefon Santrali'ni ele geçirmeye hakkı vardı ya da yoktu. yabancı ve özellikle Komünist basında çıkan haberlerden tümüyle farklı olduğu görülecektir. düpedüz İspanyol devrimci partilerinin yabancı basınla herhangi bir teması olmamasıydı. tarafından önceden ustaca düşünülüp plânlanmış ve uygulanmış bir isyan alarak gösterilmişti.T. yalnız burada değil. Fakat. C. emekçilerinin Telefon Santrali'ni hiç karşı koymadan devretmeleri gerektiği de tartışılabilir. hatanın tek bir yanda olmadığı. herhalde. Güvenlik Askerleri heryerde güçlü olan tarafa katılmışlardı.şimdiden sokak arbedeleri. yerel Güvenlik Askerleri topluca Faşistler'den yana geçmişlerdi. Faşist buyrukları altında yürütülmüş. Propaganda niteliği taşımayan belgelerin eksikliği yüzünden. böyle bir davranış o zamanki koşullarda zorunlu olarak bir çatışmaya götürecekti. kışkırtıcı bir eylemdi. Objektif açıdan Barselona çarpışmalarını yazmaya çalıştım.M. işçilerin temmuz çarpışmasında ele geçirdikleri ve çok büyük duygusal önem atfettikleri binalara silâhlı adamların saldırmakta olduğu haberi dolaştı. benim hangi yandan olduğum yeterince açık olmalıdır. bu anlama gelsin diye yapılmıştı. Güvenlik Askerleri'nden iki kat nefret edilirdi (*).N.'un üstüne yıkılmıştır.O. Barselona çarpışmalarının bütün suçu P. Daha doğrusu şöyle söylenebilir. böyle (*) Savaş başladığı zaman. Tekrar söylüyorum. zâten. Anîden şehirde. savaşın başında halkı isyancı generallere karşı direnmeye götüren heyecana herhalde çok benziyordu. herşey bir yana. kesinlikle. kendiliğinden oluşan bir patlama değil de. İnsan taraf tutmak zorunda kalır. Direnmeden başka birşey beklemek sağduyuya sığmazdı. merkezî hükümet işçj sınıfı denetimi sorununa ilişkin tutumuyla belirlenecektir.M. o zamandan bu zamana kısa aralıklarla eklemeler yapılmış ve muhtemelen en fazla kabul görmüş olan tarihi budur. Bunlar sistematik olarak kötüleniyorlardı ve kendi tecrübemden bildiğime göre. savaş sırasında da birçok kereler. Hükûmet'e karşı yanlış yola yöneltilmiş birkaç «ele avuca sığmaz»ın yardımıyla. Özellikle İngiliz basınında. Dahası var. Fakat benim anlattıklarımın. İspanya savaşını doğru olarak anlatmak çok güç. öykümün öbür kısımlarında da gerçeği iletirken kaçınılmaz olarak hatalar yapmışımdır. önemli olan şurası ki. C. sürüp giden bir savaş vardı ve cephe gerisinde çatışma çıkartmamalıydılar. bu isyan. Bu noktada bir kimsenin fikri. geride bir iç savaş başlatarak Hükûmet'in felce uğratılmasi177 176 . bu bir yana. Eğer bir oran duygusu muhafaza edilirse. Franco'ya yardım olurdu. bütün bütün P. Kuşaklar boyunca la guardia ağa ya da patronun düpedüz kuyruğu olagelmişti. «Evet. Anarşistleri savunan bir yazınızı basacak birini bulmak neredeyse olanaksızdı.U. Daha sonra. kendi ön yargılarıma ve yanılgılarıma karşı uyarıyorum. Herkesi. böyle bir sorun üzerinde hiç kimse tümüyle objektif olamayacağı apaçıktır. Komünist ve komünist taraflısı basında. Olay. buna rağmen.)) Buna baştan sona tümüyle katılıyorum. meselâ Santander'de. savaşın herhangi bir döneminde İspanyol Anarşistleri lehinde bir söz bulabilmek için çok uzun zaman araştırma yapmak zorunda kalırsınız. artık biz devralıyoruz» anlamına gelen bir hareketti. Fakat. Komünist basın organlarında verilen biçimini ayrıca incelemek gereklidir. Faşistler'e karşı hükümete sadakatsizliklerinden hayli haklı olarak kuşku duyulduğu için.N. Güvenlik Askerleri'nin emekçi kitle tarafından sevilmediğini hatırlamak gerekir.

«Dördüncü Enternasyonal Kongresi» ve «Alman .U.A.O.nı amaçlayan bir Faşist dümeniydi. Bütün dalaverenin aracı. Mayıs çarpışmalarının Faşistler'ce düşünülüp P.) için bir kongre toplanması yo lunda belli belirsiz plânlar vardı. 11 Mayıs tarihli (İngiliz Komünist Partisi'nin yayın organı) Daily Worker'a göre : Sûretâ [ Troçkist ] «Dördüncü Enternasyonel'in Kongresini «hazırlamak» için Barselona'ya akın eden Alman ve İtalyan ajanlarının büyük bir görevi vardı. Franco'-nun «beşinci kol» uydu — Faşistler'le birlik olup çalışan bir «Troçkist» örgüttü. vb.U.M.M.M.O.O. «Alman ve İtalyan ajanları» Daily Wcrker'in sayfaları dışında hiçbir yerde varolmamışlar dı. cephede Bilbao'ya yapı.M. P. üyeleri» olduğunu söylüyordu. ve onun kardeş partileri (İngiliz I. Bu görev şuydu : Yerel Troçkistler'le işbirliği yaparak kargaşalı ve kanlı bir ortam hazırlayacaklar. Fakat buna girişmeden önce.. girmek kadar çıkmanın da) ne denli kolay (!) bir iş olduğunu bilir. Bildiğim kadarıyla «Dördüncü Enternasyonalin Kongresi» diye bir şeyin lâfı bile edil memişti. 179 . cephe gerisinde. (I) P.O. Troçkist bir örgüt görünümündeki P. diyelim. P. İspanya'ya «akın» etmeye gelince.M.U. Plânın.. Makalenin sonlarına doğru Barselona çarpışması «P. tüm olanların so178 rumlusuydu ve Faşist buyruklarıyla hareket ediyordu.M.. ama bu kadarı da yeterince açık sanıyorum.İtalyan ajanları»na gelince — bunların hepsi hâlis muhlis efsâneydi.U.O. Şimdi Komünist basında görülen haberlerden daha başka bir takım alıntılar vereceğim — bunların toptan değersiz sayılacak kadar kendi içlerinden çelişkili olduğu görülecektir.U.'a aittir» deniliyordu.'un bu büyüklükte bir kargaşalık kış kırtabilecek sayıda adamı ve etkisi yoktu. bu tasarının tarihi Temmuz ayına —iki ay sonraya— konmuş ve daha bir tek delege gelmemişti. o da bütün Barselona'da bir grev çıkarmaya o ölçüde yeteneksizdi. Sendikalarda hiçbir be lirgin tabanı olmayan bir siyasî örgüttü.U. Daha bir sürü ayrıntı verebilirm. vb.U. İyi bilinen cani unsurlarla ve Anarşist örgütlerdeki belli öbür kandırılmış kişilerle işbirliği içinde hareket eden P.U. saldırısı» haline geliyor ve aynı sayıdaki bir başka makalede «Katalonya'da kan dökülmüş olmasının sorumluluğu P. lan hücumla aynı zamana getirilen bir saldırı plânlamış ve örgütlemiştir vb.P.O.O. olarak Alman ve İtalyanlar için ha. P..O. desteksiz bir iddiadan ibarettir ve bütün kanıtlar tam tersini gös termektedir.L.U. P. Alman ve İtalyan Hükümetleri nin Barselona'ya asker çıkartması olduğu söyleniyor. Alman ve İtalyan Hükümetlerinin Katalonya kıyılarına açıktan açığa kuvvet çıkarabileceği ve bunu «düzeni korumak için yaptığını» ilân edebileceği bir ortam hazırlanıyordu.U. Başka türlü söylendikte. önderlerinin tutumu kapışmala rın uzamasına bir dereceye kadar yardım etmiş olabilir di. Hele genel bir grev başlatacak gücü hiç yoktu.O. zırdı. (II) Bu işin bir Faşist oyunu olduğu ise.. Alman ve İtalyanlar da Barselona'da hüküm süren karışıklıklar yüzünden «Katalonya kıyılarını deniz egemenliği altında tutmaya olanakları kalmadığını» ve bu yüzden «Barselona'ya asker çıkartmaktan başka çareleri olmadığını» ilân edivere-ceklerdi.M. Önceden söy lediğim gibi. P. 29 Mayıs tarihli Inprecor [Komünist Enternasyonal Haber Bülteni) Barselona'da barikat kuranların «Parti içinden sırf bu amaçla örgütlenmiş P. tarafından uygulandığı yolundaki yorumun niçin inanılmaza yakın bir iddia olduğunun çeşitli a priori nedenlerine değinmekte yarar vardır. İngi liz Komünist Partisi'nin Glasgow'da bir genel grev baş latması ne kadar zor bir işse.M. ama isteselerdi bile bu karışıklığı kendileri oluştura mazlardı.M..O.M. o zamanlar sınırı geçen herkes bunun (aslına bakarsanız.M. ama hiçbir Alman ya da İtalyan çıkartma gemisi kıyıya yanaşmadı. vb.U. Alman S.O.

sah günleri telefon ve telgraf binalarım işgal ettiler ve ellerinde tutmaya kalkıştılar. Bu. bir gece önce P. tarafından benimsenmeyen Durruti Dostları bildirisinin.U.T.U. Faşistler'e yardım etmek isteseydi. Bir hikâyeyi rolleri tersine çevirerek anlatmak gibisi yoktur. P. bu çeşit plânlı bir ayaklanmanın aylarca süren bir hazırlığı.U. 22 Mayıs tarihli Inprecor. maamafih Daily Worker'da ilk ifadenin yanlış olduğunu kabul eden birşey de yok. Eğer P. Ve işte 29 Mayıs tarihli Inprecor: Öğleden sonra saat 3'te Kamu Güvenliği Komiseri Yoldaş Salas. İngiliz basınında suçun önce Anarşistler' in. üyesince işgali. caddeye ateşe başladılar. Bunun oldukça bariz nedenleri vardır. Cephede dolaylı bir sabotaj girişimi bile olmadı. bin ikibin adamı çeşitli bahanelerle Barselona'da toplamak çok kolaylıkla yapılabileceği halde. besbelli ki. Telefon Santralı'nın elli P.M. bundan sonra suç kolaylıkla «Troçkistler»e aktarılabilir.M.U. yani Telefon Sant-ralı'na yapılan baskına ilişkin Komünist haberleri bu bakımdan aydınlatıcıdır.M. diyelim. Inprecor'un başka bir sayi181 . Görevini ifa ederken polise ateş açıldı. üç dört hafta sonra keşfedildi.U. "Troçkizm"in adını İngiltere'de herkes duymamışken.O.M.'nin elinde bulunan bir binaya saldırıyor. gerçekten bir coup d'etat plânlıyor olsaydı.O. Güvenlik Askerleri C. bunun doğruluğunu sonradan araştırmalar yaparak saptadım. 6 Mayıs tarihli Daily Worker şöyle başlıyor: 180 Ufak bir Anarşist grubu pazartesi. P.M. ancak sonradan P. ellerindeki tek vurucu güç olan onbin kadar adamı kullanamamaları düşünülemez. cephede de hiçbir şey olmadı. Herşeyden önce. çarpışma sırasında Mayıs'm 4'ünde ve 5'inde meydana çıktığını söylüyor.U.T.O. ön yargılar için uygun bir hava yaratılsın. çünkü olan bitenin sorumluluğunu karşı tarafa yüklemekten başka hiçbir konuda uyuşmuyorlar. Yiyecek. Telefonica binasına silâhlı devlet polisi gönderdiler.'un elli üyesi ve birkaç ipini koparmış kimse tarafından işgal edilen Telefon Santralına gitti.(III) P. önceden fazla sayıda asker cepheden çekildi.O. Başlangıç olayına. ilk ifade ile fazla uyuşur gibi görünmüyor. Fakat böyle birşey ne oldu.T. Lâkin bu. provakatörlerin bütün şehirde sokak arbedelerini başlatmaları için bir işaretti. Bu hayli tuhaf görünüyor.'un üzerine yıkılması dikkati çekicidir. sendikaları üyesi olan görevlilerin silâhlarını almak üzere.O. cephane ve bunun gibi şeylerin sevkiyatı her zamanki gibi devam ediyordu.N. Ve ne de.N. Öte yandan 11 Mayıs tarihli Daily Worker şöyle diyor : Solcu Katalan Kamu Güvenliği Bakanı Aiguade ve Birleşik Sosyalist Kamu Düzeni Genel Komiseri Rod-rigue Salas. «Anarşist» sözünden her İngiliz ürperir.'un Faşist buyruğuyla nayaklandığı» yolundaki Komünist tezinin delilsizllkten de daha kötü durumda bulunduğu. dikkat çekecek bir şeydir.O. C. kendi binalarına —yani gerçekte kendilerine— saldırmış olarak gösteriliyordu. milis gücü arasında yıkıcı bir propagandayı ve daha bilmem neleri gerektireceği düşünülürdü.N. İlk önce «Anarşistler» in bu işle ilgili oldukları belirtilsin.M. Fakat böyle birşeyin ne herhangi bir belirtisi ne de söylentisi vardı. kendi milislerine cepheyi terketmelerini emredip Faşistler'i içeri salıverirdi.T. Bu. Komünist basından birkaç alıntı daha ekliyeceğim. Cephedeki milisin «ayaklanma» da hiç rolü olmadığı kesindir. 11 Mayıs tarihli Daily Worker. ne de düşünülüdü.O. o sırada birisinin bunu farketmesi beklenirdi. çoğunluğu C. yeterince açık olarak anlaşılmak gerekir. böylece C.U.M. Bu olgulara bakarak.N. bildirilerin çarpışmadan önce Mayıs'ın 3'ünde meydana çıktığını belirtiyor ve «bu gerçeklerin (çeşitli bildirilerin ortaya çıkması) ışığında» diye ekliyor : Bizzat Polis Müdürü'nün önderliğinde polis kuvvetleri 3 Mayıs öğleden sonra merkez Telefon Santralını işgal ettiler.'un başlıca üssü olan Lerida'da da.

U. C.U. yani demek ki. 17 Mayıs tarihli Daily Worker'da Mr. ama bu işin İspanyol büyükelçiliğindeki sorumluları kasıtlı olarak adamakıllı yalan söylüyorlardı.sında.N. üyesi oluyorlar ve daha neler. Parti milislerine doğrudan doğruya asker kaydedilmesi sona erdiğinden.O. olayın nedeni oluyor ya da mümkün olan ikinci şık olarak. Daily Worker'ın daha sonraki (3 Haziran) sayısında da. 29 Mayıs tarihli Inprecor da diyor ki: Mayıshn 3'ünde P.U.'un Halk Ordusu'nun göz yummasıyla tankları çaldığına inanmamızı istiyor.T. J. Oradaki Komünistler bile bunu okuduklarında gü-lümsemek zorunda kalmışlardı P. saklanan silâhlardı. bir P. ama aynı tutarsızlıklar başka olaylar hakkında da bütün Komünist basında kol geziyordu. Pitcarin nasıl ve ne zaman P. C. Plaza de Espana'-da Troçkistler Aragon cephesi için ayrılmış olan milis gücünün kendi kışlalarında büyük gizlilikle sakladığı «75»lik top bataryalarını harekâta soktular. ben yalnız bir tek olayın üstünde durdum. Yukarıdaki iki ifadenin ortaya koyduğu gerçek.M. Pitcairn'in dediğine bakılırsa P.M. olayın sonucu oluyor. P. Mr. P. düpedüz uydurmaydı. Örneğin..'ye Telefon Santralı'nda saldırılıyor. üyesi.U. Bir anda. elli P. elli P. Frank Pitcairn şöyle söylüyor : Gerçekte saldın sırasında her çeşit silâh kullanıl. Mr. kineli tüfek ve binlerce tüfek vardı. Telefon Santralı'nın ele geçirilmesinden önce bir bildiri çıkıyor ve bu. Telefon San-tralı'na saldırıyor. ayaklanmaya katılanların duruma hâkim oldukları inancından ileri geliyordu. öyle. üyesi oluyorlar.N.U.T.. aylarca önce çalınan.O.M.U.'un emrinde yüzlerce ma. Mr.U.O.O. bize Hükûmet'in yalnızca barikatlar çoktan kurulmuş olduğu için Telefon Santralı'nı ele geçirdiğini haber veriyordu! Çok yer tutmaması için.M. Pitcairn bizim. bu.'un üç ana binasında ne kadar silâh olduğunu belirtmiştim — tahminen 80 tüfek. bazı öyle ifadeler vardı ki. P.M.N.M. Barselona'da bir Monarşist bayrak! Karşılıklı savaşan güçleri bir anda biraraya toplayacak tek şeydi. ancak gerçeklerden hiçbir haberiniz yoksa. milisleri Barselona'daki Lenin kışlasını hatırı sayılır sayıda Halk Ordusu birlikleriyle paylaşıyorlardı. mıştı. işte Daily Worker'ın 7 Mayıs tarihli sayısından alınmış. Bu birkaç kısa parçadaki kadar çok çelişkiyi bir araya toparlamak hayli güçtür.O.O.O.O. bu sözü edilen binlerce silâhın özellikle bacaya saklanabilecek cinsten şeyler olmayan tankların ve saha toplarının gün ışığına çıkmaması çok tuhaf görünüyor. tüm siyasî partilerin kendi binalarına yerleştikleri muhafızlara ancak yetecek kadar silâhları bulunuyordu.M. P. Bu silâhlar.R. Aradan zaman geçince.M.O.'un «ayaklanma» sırasında kullandığı farzedilen silâhlar konusunda da Komünist basının hikâyelerinde aynı şey oluyor. U.T.'un yüzlerce makineli tüfek ve binlerce tüfek sahibi olduğunu söylemiyor bize. Dolayısıyla. Yüzlerce makineli tüfekle binlerce tüfeğin hâlâ onların ellerinde olduğu açıkça bellidir. birkaç bomba vardı ve hiç makineli tüfek yoktu. Campbell. sayıları şimdi daha bile az olan.O. Bu «kendi kış183 . Telefon Santralı'ndakiler bir C. iyi niyetle yeniden basmıştı. Daily Worker bu ifadeyi. Paris'teki İspanyol Büyükelçiliği'nce yayınlandığı rivayet edilen yazı: Ayaklanmanın önemli bir özelliği Barselona'daki birçok evin balkonlarında eski Monarşist bayrakların dalgalanmasıydı. milisi olmuştur. o sırada.U. bu.M. Hangi İspanyol olsa ülkenin iç durumunu bundan iyi anlardı. Bütün bunlara. «kışla» dan tanklar çalmış? Hangi kışla olduğunu söylemiyor.M. 75 mm'lik topların kendi kışlalarında saklanmasıyla ilgili hikâye de. bildiri sonradan ortaya çıkıyor ve bu. muhtemelen. lağvedildiği ve bütün binaları ele geçirildiği zaman.U. bunlar arasında ayaklanmanın başında kışladan çaldıkları tanklar da vardı.O. 182 inanabilirdiniz. Ayrıca. ikinci anda öyle değil. adamların mahallî koşulları hiç bilmedikleridir. kuşkusuz.UM. Mr.

. kezinin ve Hükümet binasının önüne barikatlar kurulmuştu.'un mekanize bir modern ordunun tüm silâhlarına sahip olduğunu uydurmak idi. çoğu C. Barselona'daki herkes bunu biliyordu. Daha önce değindiğim gibi.) Kuşkusuz gerçek şudur ki.U. karışıklıkların önemini abartmak için Komünist basında ölü ve yaralı sayılarıyla oynanmıştı.. Olay oldukça bulanık bir durumdaydı. Fakat Halk Ordusu çarpışmalar sırasında tarafsız kaldı.'nin üyeleri binanın tepesine kadar bir kattan öbür kata ge. «Troçkist» P. pazartesi sabahı Hükûmet'in. Komünist Partisi. kendi denetimi altındaki "Du-ruti Dostların ve Özgürlükçü Gençlik aracılığıyla giriştiği başarısız bir putsch'te (darbe teşebbüsüydü).M. iş olsun diye birkaç yüz de ekliyordu. buna bir örnektir. yabancılara. Onun makalesinden bir bölümünü burada alıntı olarak veriyorum : TROÇKİST BİR AYAKLANMA Bu başındanberi bir Anarşist ayaklanması değildi. P.M.'un çarpışmadan başlı başına sorumlu olduğunu. ama böyle bir şeyin kesinlikle mevcut olmadığını söyleyebiliriz sanırım. yalnızca. Hava kararırken her işçi mer. hedef aldığını ve önyargılar oluşturmaktan başka bir amaçları olmadığını farketmeden okumak olanaksızdır.O. En azından.U. İspanyol Komünist Partisi genel sekreteri Diaz.. Birkaç gün sonra Plaza de Espana.M. Caddeler silâhlı adamlarla doldu..U.laları» nın nerede olduğuna dair hiçbir şey söylediği yok. gazeteci de sonradan bunu bir haftalık gazetede iyi niyetle yazmıştı. hem de Inprecor'a göre. (Çalınmış toplar hikâyesi. saat onda ilk ateş açıldı ve ilk cankurtaranlar siren sesleriyle caddelerde kendilerine yol açmaya başladılar.. Şafakla birlikte bütün Barselona ateş altındaydı. Çarpışmanın başından sonuna kadar oralarda bulunan bir görgü tanığı.O. Demeçlerine Komünist basında geniş yer verilen.N. hiçbir topun görünmediğini belirtti. Her iki iddiayı birden inanılır hâle getirecek tek çare. Bu olayın onun güvenilirliğini ne ölçüde etkiliyebilece-ğini bilmiyorum. bu hikâyeyi tanınmış bir İngiliz gazetecisine o anlatmış. Rus Baş-konsolosu Antonov Ovseenko'dan çıkmış olabilir. fakat Komünist çizgiyi izleyen birkaçı da vardı. üyesi olan işçilerin silâhlarını almak için Telefon Santral'ına silâhlı polisler göndermesiyle başladı. sahra topları v. Düşük tahmin yapması hiç beklenemeyecek olan Katalonya Propaganda Bakam ise kayıpları 400 ölü. dışarıda. 184 Pitcaim'in bunu bilmediğine inanmak da hayli güçtür. büyük bir kalabalık toplanmıştı.yı incelediğimde de. tahminleri ikiyle çarptığı gibi. Burada amaç. P.N.T. Plaza de Espana'da ateşlenen şu meşhur top bataryalarından pek çok gazete haberinde söz edildi. Mr. Antonov-Ovseenko o zamandan bu yana «tasfiye» edildi. Yabancı kapitalist gazeteler genellikle çarpışmanın kabahatini Anarşistler'in üstüne yıkıyorlardı. Yine. kayıpları 900 ölü ve 2500 yaralı olarak açıkladı.U. Pitcairn'-in 11 Mayıs tarihli Daily Worker'da «ayaklanma»nın Halk Ordusu tarafından bastırıldığım yazması.b. «yalnızca birkaç bin kayıtlı üyesi» olan taraftarsız ve önemsiz bir parti olduğunu iddia etmek gerekliydi. Bunlardan biri. Katalonya'nın «Troçkistler'e tümden karşı olduğu izlenimini verebilmekti. Komünist basının haberlerini. Plaza de Espana benim bulunduğum yerden yalnızca bir mil kadar ötede olduğu halde. Plaza de Cataluna'da. Hem P. 185 .T. tanklar. o sırada muhabiri Mr. riliyerek karşı dururken. 1000 yaralı olarak verdi.M. C.O. çarpışma sırasında hiç top ateşi duymadım. kamuoyunun gerçeklerden habersiz bırakmayı bilinçli olarak.O. Mr. John Langdon-Davies Barselona' da bulunan İngiliz News Chronicle gazetesi idi.'un. şarapnel izlerini gösteren hiçbir bina bulamadım. ile ilgili masallar. .Trajedi.' un az sayıda oluşuyla Barselona çarpışmalarını bağdaştırmak güç olacağı için bulunup buluşturulmuştu. Servisteki bazı vahim düzensizlikler bir süredir skandal yaratıyordu. ama Hükûmet'in Anarşistler'e karşı harekete geçtiği biçiminde bir söylenti dolaştı..

N. ile hiçbir bağlantıları yoktu. Bu ifadeden ateşe başlamadan önce düşmanın barikat kurmasını beklemenin olağan birşey olduğu çıkartılabilir. Bunlar bir görgü tanığının sözleri olamaz. Bu..'un gazetesi La Batalla. Keşfedebildiğim kadarıyla. Şehirde barikatlar kurulmuş ve C.çelişki-lerle dolu olduğunu farketmişsinizdir.G. elde ettiği bilginin çoğunun muhtemel bir kaynağını ortaya koymuş oluyor. bildiriyi en yüksek övgüyle yayınladı.O.U. aşağı yukarı aynı doğrulukta bir söz olurdu. bu yıkıcı örgütleri kullanan agents provocateur'ter tarafından kana bulanmıştı. bunun tam tersineydi. ama genel paniğe birşeyler eklemek için ellerinden geleni aralarına koyma. ama şurası bir gerçektir ki.'nin her ikisi de barikatların gerisindeymişler.'nin içinde küçük bir örgüttü. damların tepesinden ateş eden «genellilke Faşist». ortalığı alevlendirici duvar ilânları yapıştırılmıştı. Perşembe sabahı Anarşistler'in günlük gazetesi bu bildiriden hiç haberi olmadığını ve kesinlikle bunu desteklemediğini açıkladı. Sosyalistliğin İngiliz Liberal Partisi'nin «denetimli örgüt»ü olduğunu söylemek. ama kendi başına bile iç. «Hava kararırken» barikatlar kurulmuş ve «saat onda» ilk ateş açılmış.T.T. Mr. Bir kere olay «Bir Troçkist Ayaklanması» olarak niteleniyor. Langdon-Davies.M. Böyle olmakla birlikte çarşamba akşamı ayaklanmanın gerisinde kimin olduğu açıklığa kavuşmaya başladı. ce çevreyi gözetleyerek bekliyorlardı. Langdon-Davies bunun farkında değil miydi? Haberi yok idiyse. F. «Durruti Dostları»nı ve Özgürlükçü Gençliği. U.U.Gün ilerleyip ölü sayısı yüzün üstüne çıkınca. sonuç nedenden önde gidiyor. genel patlamalar. Fakat burada ciddî olarak yanlış gösterilen bir nokta var. yani. gerçek anlamında sokağa dökülmüş değillerdi. Durruti Dostları. Langdon-Davies bu adamların Faşist olduğunu nereden bildiğini açıklanmamaktadır.G. Bu bakanlığın isminin etkili bir uyarma için birebir olacağı düşünülebilirse de.N. insan ne olup bittiği hakkında bir tahmin yapabiliyordu.. iki gün sonra bunun tüm davayı başlattığı imâ ediliyor. tek tek adamlar var. ve U.U. kendisine söylenenleri tekrar ediyor ve resmî açıklamaya uyduğu için doğruluğundan hiç kuşkulanmıyordu. Anarşist C.'un azılı düşmanıydı. yani. Düpedüz.O. yukarıda verdiğim Komünist yorumlu alıntılarla pek aynı çizgide değil.'un «denetimindeki örgütler» olarak anmaktadır. Verilen izlenim sanki barikatların kuruluşu ile açılan ilk ateş arasında birkaç saat zaman geçmiş gibidir. P.. 186 Bunların ikisi de Anarşist örgütlerdi ve P.O. Ben ve daha birçokları ilk yaylım ateşinin hemen öğleden sonra başladığını gördük Sonra. haberlerini baştan sona okuyunca yeterli bir doğrulamaya başvurmadan resmî «Troçkist ayaklanma» yorumunu kabullendiği görülüyor. bunlar genellikle Faşistler'di.A. ların damlarından rastgele ateş eden. makalesinin başında Propaganda Bakanı'na bir imâda bulunmakla. Bunlar «Durruti Dostları» nın imzalarını taşıyordu. Langdon-Davies'in iyi niyetine saldırdığım falan yok. her ikisine birden üye olan hiç kimse yoktu.O. Aktardığım parçada. P. ve genellikle P. Oysa.'us gibi Anarşistler'in gençlik birliğiydi. Zaten.M.U. Bütün duvarlara hemen devrime geçilmesi ile Cumhuriyetçi ve Sosyalist liderlerinin vurulması yolunda çağrıda bulunan. olan biten. bu karmaşık konuyu daha bir ihtiyatla yazmış olması gerekirdi.S. değişmez bir biçimde bina. ile Sosyalist U. ama P. Özgürlükçü Gençlik. İspanya'nın birinci şehri olan Barselona.T.I. Mr. çarpışma biter bitmez.'nin J. Mr. gizlenmiş tek tek adamlar (paeos) tarafından daha vahim hale getiriliyordu. tam ciddî birtakım araştırmalara girişebileceği bir anda Barselona'yı terketti. Mr. Caddelerde boy gösteren silâhlı herkese ateş etme hakkını da içeren bir tavırdı bu.S. Barikatların gerisinde kaldıkları süre.T.U. Herhalde damlara tırmanıp da sormamıştır.M.M. bu besbellidir. sonra Telefon Santralı'na yapılan baskın ve Hükûmet'in Anarşistler'e karşı harekete geçtiği yolundaki genel kanıdan doğmuş gibi gösteriliyor.C. yan. İspanya'daki yabancı 187 . tabiatıyla.

Cortes'de Franco'nun yakında gerçekleşecek isyanı için uyanda bulunan milletvekillerinden biriydi.'u. 1936'dan bu yana önderlik yapan. Troçkizm.U. New Republic'de Mr.O.M. hiç kuşkusuz. P.M. düşmana. faşizme karşı birleşik cepheye yeğlemiş olmaktan suçludurlar. askerlerinin «silâhtan arınmış bölgede Faşistler'le futbol oynadıklarını» yazdı. Bu. Bütün P. resmî kapitalist bir örgüt. birlikleri çok ağır kayıplara uğrar ve 'benim bazı yakın arkadaşlarım ölür ya da yaralanırken. özellikle 1937'nin başından bu yana defalarca tekrar edilmiştir.O. en önemli bilgileri teslim etmeye dünden razıydılar. Komünist basında. Fakat bu.U. Faşistler ve «Franco'nun Beşinci Kolu»-nun bir kısmı ile birlik kurmuş «Troçkist» bir örgüttü. «Troçkizm bir siyasî doktrin değildi. mütevaffa Lord Carson 1916'daki Dublin Ayaklanması'nı ne kadar objektif olarak anlatabilecek idiyse.gazeteciler amansız bir biçimde propaganda bakanlığının merhametine kalmışlardı. tesadüfen onların yakınında olan. bunun yanında. P.M.M. yüzünden orak çekiç işaretli bir maske düşerken. bu suçlamayı destekleyen hiçbir kanıtın ortaya çıkarılmamış olmasıydı. ama muhtemelen bayan yazar doğru olduğuna inanmıştı. Daily Worker'in Şubat'ta çıkan bir sayısında bir yazarın (Winifred Bates).M.M.U. 189 .O.. Saldırı. Valencia Komünist gazetesi Frente Rojo'ya göre. Örneğin. Gerçekte. Barselona çarpışmasının Komünist yorumunun neden ciddiye alınamayacağının nedenlerini gösterdim.U.» P. U.O. Bazısı 1934 ayaklanmasına karışmıştı ve çoğu sosyalist eylemlerinden ötürü Lerrout Hükümeti ya da Monarşi idaresi altında hapis yatmışlardı.'un cephedeki kendi kesiminde.U.U.O. milisinin moralini bozduğundan şüpheliyim.O. Joaquin Maurin.'a karşı yöneltilen onbinlerce suçlama özetle şuna geldi dayandı: hemen tümü emekçi sınıftan onbinlerce kişi. Başından beri dikkati çeken şey. Franco'nun gerisinde direnme hareketleri örgütlemeye çabalarken Faşistler'ce hapse atılmıştı. Savaşın patlak vermesinden biraz sonra.M.M. en aşırı bir kişisel iftira ve. aleyhinde iftirada 'bulunma kampanyasında. böyle bir etki doğuracağı hesaplanarak yapılmıştı. isyan patladığında. 188 Ralph Bates.O. Diyelim. bir gazetenin sütunlarında verilebilecek. çoğunluğunu Faşist ülkelerden gelmiş mültecilerin teşkil ettiği bir sürü yabancı yardımcı ve sempatizanlar.U.U. sonra Barselona'da dağıtılan habîs bir karikatür P. Bu sağduyuya aykırı olduğu gibi. önderlerinin gerisinde devrimci bir geçmiş uzanıyordu. ve binlerce milis.M.O. Bu. P. düpedüz. da «Troçkizm» in temsilcisi sayılıyordu. milislerinin değil. yalnızca P.U.'un Franco ve Hitler'den para alan gizli bir Faşist örgüt olduğu yolundaki genel suçlama hakkında da birşeyler söylemem gerekir. resmî Komünist Partisi'nin «Troçkizm» e karşı dünya çapında açtığı kampanyanın bir parçasıydı. söylenenin yalnızca yarısı kadar birlik bulundurduğunu bildirmesine izin verilmişti. Propaganda Bakanlığı da Barselona belâsını o ölçüde objektif verebilir. Bu suçlama.'un geçmiş tarihi bu iddiayı inanılmaz kılmaya yeterdi. Bu doğru değildi.O. öbür birliklerin de moraline (çünkü komşu birliklerin hain olduğunun söylenmesi fazla teşvik edici bir.U. P.U.U.M. bunun sorumluları siyasî nefreti. Yine. önce Mad-rid'te.O. birçok Komünist yazarın askerî sırların açığa vurulmasını önemsiz diye düşündükleri görülür. halka karşı sabotaj ve cinayet ile uğraşan bir Faşist terörcü çeteydi. P. kesin bir otorite havasıyla öne sürülüyordu.M. bu cinsten bir nesnenin savaş zamanında ortalıkta dolaşmasına izin vermezdi. Buna ek olarak. Bu yüzden Winifred Bates ve Daily Worker. bunun altından gamalı haç belirmiş alarak gösteriyordu. şey olmaz) kasdî bir darbe indirmişti. düpedüz Faşistler'den para alan geniş bir casus örgütüydü.M. P.O. tümden sorumsuzlukla yapılmıştı. P. P.O. cephe gerisinden gelen bu iftira yığınının P.O. savaş üzerindeki etkileri söz konusu olduğunda.M. Hükümet gerçekten Komünist denetimi altında olmasaydı.

O.M. yaralıları. P. En azından. siyasî parti olarak lâğvedildikten kısa bir süre sonra.O. düpedüz karşı tarafa katılırdı. Bir süre bütün dünya Komünist basını bu çeşit şeylerle alevlendi.U. milisi —henüz Halk Ordusu safları arasında dağıtılmadan— olay herkesin belleğinde hâlâ taze iken.. Yine. Buna rağmen döğüşmeye devam ettiler.M. 191 190 . Savaş içinde faşizm taraflısı eylemlere gelince. Katalonya ve Madrid'de milis kolları kurulması için çalışan ilk örgütlerden biriydi.'un daha devrimci bir politika yürütülmesi konusunda baskı yapmasının Hükümet güçlerini böldüğü ve dolayısıyla Faşistler'e yardım ettiği konusu — sonunda aynı kanıda olmamama rağmen— tartışmalıydı.M.U..O.O. binlerce insanın bir iki gün içinde öldüğü. P.M. lağvedildiğinde Komünist yönetimindeki gizli polis. üyeleri değil. bunu bilmek Londra.U. Besbelli. lağvedilmiş ve yasa dışı bir örgüt ilân edilmişti. sol eğilimli her partide oldukları gibi P.O.U.U. sıradan üyelerin.O. fakat burada başka yerlerde olduğundan daha fazlasının bulunduğuna dâir hiçbir kanıt gösterilemez. Fakat bu. bazı anlarda da etkisi sonucu kesinlikle bağlayabilirdi. (21 Haziran tarihli Daily Worker çeşitli İspanyol Komünist gazetelerini özetliyor): İSPANYOL TROÇKİSTLERÎ'NİN FRANCO İLE ÇEVİRDİKLERİ ENTRİKA Barselona ve başka yerlerdeki birkaç ileri gelen Troçkist'in yakalanmasını isleyen.O.M.'la ilişkisi olan.M.U. Bu adamların neden doğruca cepheden ayrılmadıklarını ya da düşman tarafına geçmediklerini anlamak hayli güçtür.'un Yürütme Kurulu hapse atıldığında. düşmanla birleşmeleri ya da devamlı asker kaçakları olması beklenirdi.O. üyelerinin karılarını ve bazı durumlarda çocukları bile tevkif ettiler.O. Fakat.U. sokak çarpışmalarında pek çok üyesi öldürüldü.U.P. Faşistler'den para alan bir parti olsaydı. ellerini atabilecekleri herkesi.M. böyle bir nesneye dâir hiçbir belirti yoktu.O. gerçekten bir Faşist örgüt ise.U. savaş tarihinde şimdiye kadar görülmemiş bir casusluk olayının en korkunç parçaları ve Troçkist ihanetinin bugüne kadarki en çirkin ifşaatının ayrıntıları hafta sonunda ortaya çıktı. Faşist-ler'den para alan bir partinin eylemleri olarak açıklamak bana neredeyse olanaksız görünüyor. Burada. P..O. sırf üyeleri önderlerinden koparmak için başvurulmuş bir teşebbüstü. P. P. birliklerinin neden sâdık kaldıklarını açıklamanın bir yolu yoktur. P. hayli zoraki de olsa. özellikle Madrid'de. Çünkü Nin. Komünist basın çok büyük bir Faşist entrikası masalı yarattı.U.. Bunları.. Her halükârda. Her zaman böyle bir-şeyi yapmak ellerindeydi. Bu.O. P.U M. Haziran'm 15-16'sında. Fakat bu. böyle bir belirti de yoktu. hiyanetten tümüyle farklı bir mevzudur. gibi bir partiyi baş belâsı gibi görmekte haklıydı sanıyorum. P. Paris ve New York'daki gazetecilerden çok. reformist nitelikte herhangi bir Hükümet P.O. hepsinin benzer biçimde suçlu olduğu varsayımına dayanarak P.M. daha önde belirttiğim gibi. Huesca'nın doğusuna yapılan öldürücü saldırıya katıldı.» dediği doğrudur. buna karşı direnişte seçkin bir rol oynamıştı. En son olarak. Mayıs ayında işbaşına gelen Negrin Hükûmeti'nin ilk eylemlerinden biriydi. Gorkin ve öbürleri gerçekten Faşistler'den para alıyor idiyseler. hepsinin bu entrikaya dahil olduklarını içeriyordu. onlarla bağlantı halinde bulunan kendi izleyicilerine düşerdi. Gelin görün ki. askerden kaçmalar özellikle çok azdı.M.U. Komünist basında yer alan bazı saldırıların. P. insan faşist yanlısı propaganda yapılmasını «bozgunculuk» ve bunun gibi birşey olmasını beklerdi. Pek çoğu hiç aralıksız dört beş ay siperde kalmışlardı. U.O. Suçlamanın niteliği. önderleridir.U.M. milislerin vb.M.M.M.' un içinde de Faşist casusları ve agents provocateur'leri vardı. «Faşistler'den para alanlar sıradan P. hastanedeki hastabakıcıları. sekiz on bin adam 193637 kışının dayanılmaz şartları altında cephede önemli yerler tutuyordu.

U. Fakat son olarak işin özeti şuydu: olaydan altı ay sonra. Prat Garcia ve ötekiler.U.O. herhangi bir kişiyi suçlamaya yeterli idi. Dahası var.O. P. John Mc Govern başkanlığında başka bir delegasyon Aralık ayında İspanya'ya gittiğinde öncekilerin hemen hemen aynı cevapları aldılar. Ve ekledi.U. Maxton heyetinin raporu.U. yazdığım gibi. önderlerinin casusluk suçlusu olduğu kanısını hep reddettiler.. yani uydurma olduğunu sözlerine ekledi. ama asla mahkemeye çıkarılmamışlar ve Franco ile radyo aracılığıyla haberleşme iddiaları açık ve kesin bir biçimde ifade bile edilmemişti. Bu adamlar gerçekten hıyanet suçlusu olsalardı. Irujo.O. Savunma Bakanı Prieto. P. bir haftada muhakeme edilir ve kurşuna dizilirlerdi. Hapishaneler Müdürü ve Adalet Bakanı'ndan imzalı bir emir geldiği halde bile Mc Govern ve öbürlerinin Barselona'daki Komünist Parti-si'nin elindeki «gizli hapishanelerden» birine girmek için izin elde edemediklerini bilmek hayli ilginçtir (*).'a yöneltilen hiyanet suçlaması yalnızca Komünist basında yayınlanan makalelere ve Komünist denetimindeki gizli polisin eylemlerine dayanıyordu. Benzer biçimde Irujo polisin yarı bağımsız bir hâl aldığını ve gerçekte yabancı Komünist unsurların denetimi altında bulunduğunu bildirdi.O. Ağustos ayında. önderlerinin telsizle Franco'ya askerî sırları aktardığı. önderlerinin çoğu hâlâ hapisteydi. İspanyol Hükûmeti'nin üyelerinin çoğu.M. onların çevresindeki adamlardı. Bu ifşaatın «kanıtladığı». olağan gelenekleri uyarınca Komünistler tarafından gizlice yanlarına sokulan. Prieto delegasyondakilere hayli geniş bir biçimde. önderlerini Earselona'daki Mayıs çarpışmalarından sorumlu saydığını belirtti. Bu kadarı sorunu aydınlatmaya yeterlidir. önderlerinin tutuklanması kararını Hükümet vermemişti. bu tutuklamalar polisin kendi otoritesini kullanması ile yapılmıştı. önceden bir sürü Faşist casusunda olduğu gibi. Berlin ile ilişkide bulunduğu. P.'a karşı ileri sürülen iddiaları ve Andres Nin'in ortadan kayboluşunu araştırmak üzere İspanya'ya gitti.M. beşe karşı iki oyla. İçişleri Bakanı Zugazagoitia. İlâve olarak. İkiyüz «tam itiraf» a gelince. Son günlerde. P. Paris) ve Mc Govrn'ın Terror in Spain adlı kitapçığında yayınlandı. N harfi ile (Nin anlamına) imzalanmış esrarlı bir belge ve bunun gibi şeylere dâir heyecan verici ayrıntılar vardı. P.U.M. (*) İki heyetin raporlar için Le Populaire'e (7 Eylül). Prieto.M. böyle birşey var idiyse.M.Polisin elinde bulunan belgeler tutuklu bulunan 200'den fazla kişinin tam itirafları kanıtlamaktadır ki. P.'a ileri sürülen bütün suçlamalara inanmadıklarını açıkladılar. Independent Nevos'da (219 Rue Saint-Denis.O. kabine. ama onlann Faşist casusu oldukları fikrini benimsemedi.U.» Prieto polisin öteki kanunsuz tutuklama olaylarından da söz etti. Baş Savcı Ortega y Gasset.O. Fakat Komünist basındaki dayanıksız ifadeler dışında bir kanıt kırıntısı bile ortaya çıkarılamamıştı. Bunun sorumluları polisin başında olan kişiler değil.» Polisin bağımsız hareketlerini gözler önüne sermek için.O. ama onun da bir daha adı sanı duyulmadı.O. U. Ruslar silâh verirken Hükûmet'in Komünist Partisi 'ni gücendirmeye kalkışamayacağını bildirdi. Madrid'deki gizli Faşist örgütüyle işbirliği yaptığı idi.U. görünmez mürekkep ile iletilen gizli mesajlar.. faşizme karşı olan siyasî tutukluları serbest bırakmaya karar verdi —iki azınlık oyunun sahipleri Komünist bakanlardı.M. Adalet Bakanı Irujo. P. bakınız. P. gerçekte hayalgücü kuvvetli 'birinin uydurmalarıydı. güyâ adına kanıt denen şeylerin hiçbirinin sağlam olmadığını ve Nin tarafından imza192 landığı söylenen belgenin «değersiz».M.O. La Fleche'e (18 Eylül).M. sanırım.U.M. Bunlar. İngiliz Milletvekili James Maxton'm başkanlığındaki uluslararası bir delegasyon. 193 . İçişleri Bakanı Zugazagoitia bu durumu daha da yakın terimlerle dile getirdi: «Rusya'dan yardım aldık ve beğenmediğimiz bazı eylemlere göz yummak zorunda kaldık. «işin en vahim yanı şu ki P. olayın dosyalarını incelediğini.

daha serbest bir terimle. Hal böyle olunca. sonradan Troçki kendi izleyicilerine P. Verdad.O. «İşçi ve Köylü Bloku» ile karıştırıp birleştirerek P. Fakat Negrin ve öbürleri başlarını dik tutarak «Troçkisf-ler»in toptan katlini tezgâhlamayı reddettiler.'un önderi olan Nin.'un gerçekten Troçkist olduğunu göstermek için kullanılmıştı.C. her kim Komünist Politikası'nı Sol-kanat açısından eleştirmeye kalkarsa «Troçkist» diye nitelenebilirdi. Birinci anlamında P. İngiliz Komünistleri bu suçlamayı tekrarlamaktan dikkatle sakındılar. İspanya'ya gelen yabancı Troçkistler (onbeş yirmi kadarlardı) kendi fikirlerine en yakın gelen parti olduğundan önce P. Maxton yukarıda değindiğim delegasyonla birlikte İspanya'ya gittiğinde.S.U.M. devrimci bir aşırılık taraftarı olan kimse. John Strachey'in bir zamanlar (İngiliz Nazi Partisi önderi) Sir OswaId Mosley ile işbirliği yapmış olmasından hareketle İngiliz Ko'münist Partisi'nin gerçekten bir Faşist örgüt olduğu da gösterilebilir. yukarıda söylediklerimin karşısında.M. Bu ayırımı yapmak önemlidir. Mc Govern.B.O. muhtemelen Faşist diye tasvir edilebilir. böyle yapmış olmaları takdire değer.M.O. ve Komünist basın «hainleri» suçlamada şamata yapmaya devam edeliberi altı ayı geçmişti. devrimci aşırılığı savunan herkesin Faşistler'den para aldığını mı ileri sürmek gerekiyor? Uygulamada. Bunun nedeni hiç kuşkusuz. ama onu çok seneler önce bırakmış ve çeşitli muhalif komünistleri daha eski bir parti.M.M..O.M. Alman S. Prieto.U.U. Savaş patlak verdiğinde. Nihayet.' un Troçki veya Troçkist (Bolşevik-Leninist) örgütle hiçbir ilişkisi yoktu.U.A. P.'u kurmuştu. İkinci anlamda. P. Fakat aynı zamanda.'un gerçekten Faşistler'e casusluk eden bir örgüt olduğuna inanmak çok güçleşiyordu — meğer ki.'de sa botaj yapan devrimci pozunda gizli bir Faşist. (II) Troçki'nin başkanlığını yaptığı gerçek bir ör gütün bir üyesi.. M. İngiliz Komünist basınında Maxton «emekçi sınıfının reaksiyoner düşmanı» haline geldi —bu sözün. Maurin'in Faşistler'in eline geçmesinden sonra. Başka bir tartışma çizgisiyle Mr. birçok sivri denemelerle İngiliz Ko195 . vb. P. tüm Troçkist örgüt düpedüz Faşistler'in casusluk aygıtıdır. kesinlikle Troçkist değildi.U. yerine göre öyle olabilirdi de olmayabilirdi de. ama hiç biri partiye üye olmadı.P.O. Frente Rojo ve öteki İsyanyol Komünist gazeteleri ona hemen «Troçkist-Fa-şist».U.O. U. Fakat P. bir adama Troçkist demek ona fiilen katil. Troçkist sözü üç ayrı anlamda gelmektedir: (I) Troçki gibi «tek ülkede sosyalizm» e karşı "dünya devrimi"ni savunan. «Troçkizm» yalnızca Ruslar'ın sabotaj mahkemeleri sırasında halkın gözüne çarpmıştı.'da çalıştılar. çünkü Komünistler' in çoğunluğu tarafından ikinci şıktaki Troçkizm ile üçüncü şıktaki Troçkizm. Buna rağmen.'un «Troçkist» aldığı hikâyesine gelince.M. Maxton.U.önderleri ve onların yüzlerce binlerce izleyicileri hâlâ hapisteydiler. Nin'in bir zamanlar Troçki ile işbirliği etmiş olması Komünist basında P.M. Bu söz gittikçe daha büyük bir serbestlikle ortalıkta dolaşıyor ve aşırı derecede yanıltıcı bir yolda kullanılıyor ve sık sık böyle olması isteniyor.'nin. elverişli bir belirsizliği vardı. Irujo.O.O.O. hiç kuşkusuz. agent provocateur demek oluyordu.M. yani kelimenin tek ve biricik tanımlanmış anlamında. Bunların birkaçı milis gücünde 194 kaldıysa da Troçkistler parti bürolarından tasfiye edildiler. İngiliz Bağımsız İşçi Partisi'nin. P. ayrılmaz olarak kabul edilmektedir —yani.U. Fransa'daki Sol Sosyalistlerin ve daha birçoklarının Faşist sayılabileceği gibi. Üzerlerindeki baskı düşünülecek olursa. diye şiddetle saldırdılar. Zugazagoitia ve geri kalanların hepsinin birlikte Faşistler'den para aldıklarına inanılsın. o sırada Troçki'nin sekreteriydi. Bunu tanımlamak için azıcık duraklamaya değer.O.'un politikasına saldırmalarını emretti. (III) Genellikle Sol kanat güçlerini ayıran ve giz li entrikalarla zarar veren ama özellikle S. Bu arada. Gestapo ajanı.U.

ya görev nedeniyle. Hâlihazırda. tartışma başlayamaz bile.C.B.M. Bu şartlar içinde. Size. meselâ Leon Blum ve İngiliz İşçi Partisi'nin belli başlı üyeleri de dahil olmak üzere. Meseleye bir göz atan herkes. Bu sorun bir çözüme bağlanmak zorundadır. ve P. İkinci Enternasyonel önderlerinin.münist basınının düpedüz iftira kanunundan boylarının ölçüsünü almış olmalarıydı. çok önemsiz görünebilir. Bu cinsten iftira ve ba-sm-kampanyaları ve gösterdikleri kafa yapısının.'a karşı ileri sürülenler gibi birkaç iftira daha derken bu çatlama 196 uzlaştırılamaz hale gelebilir. partiler arasında her iki taraf için de bu tür öldürücü dalaşmalar. bunların karşıtları. hiçbir tartışma olamaz. yanlış bir karara varmak belki de bizi yüzyıllar boyu yari-köleliğe koymak demek olabilir. Komünistler'in siyasî muhalifleriyle düzmece suçlamalarda bulunarak uğraşmasının hiç de yeni birşey olmadığını bilir. 197 i . Eğer parti «çizgisi» ni izlerse. Gerçek tartışma konusu olan nokta değinilmeden kalıyor. Ve bu arada. Gerçek şudur ki. Bugünün modası »TroçkistFaşist» demekse. «Troçki-Faşist» çığlığından başka bir iddia ortaya konmadıkça. en iyi ihtimalle. Komünistler'le. Kazın ayağı öyle değil aslında. dünya emekçi hareketinde tehlikeli bir çatlamanın başlangıcı var. bugün Fransız Komünistleri Blum'u önder olarak kabul etmekten yeterince memnun görünüyorlar.O. asgarî bir müştereğe bile ulaşılamaz.'a yöneltilen suçlamaları gereğinden fazla tartışıyorum gibi gelebilir.U. Buna rağmen. çünkü hiçbir Komünist —yani. Fakat. Bu tıpkı satranç oyununun ortasında yarışmacılardan birinin anîden karşısındaki için bu herif kundakçıdır ya da iki karılıdır diye bağırmasına benzer.'nin askerî işgali için devâsâ bir kumpas kurduklarının «ispatlanması»ndan bu yana yalnızca altı yedi yıl geçti. «Troçkist-Faşist» suçlamasının nefret ve anlaşmazlık doğurduğu kesindir. Maxton gibi adamların Faşistler'den para aldığını söylemekten ne gibi bir amaç güdülebilir? Böyle bir iddianın ciddi tartışmayı olanaksız kılmaktan başka bir amacı olamaz. olayların geçtiği yerlerden binlerce mil ötede Barselona'da neler olup bittiğini benden iyi bildiğini belirtmek zorunda kalacaktır. benim umutsuz bir biçimde yanlış yola itildiğimi ve Daily Worker'in başlıklarına bir göz atan herkesin. tarikatçı görüş açısından bile olsa. yeterli bir itirazıydı. faşizmin kapitalist sınıfın kesimleriyle ittifak yaparak alt edilebileceğine inanırlar (Halk Cephesi) . Bu cinsten birşeyin. Komünist partilerinin üyeleri her yerde «Troçkistler»e karşı anlamsız bir cadı avının etkisine kapıldılar. P. daha Sol'u tutan ya da tuttuklarını iddia edenler arasında gerçek bir fark vardır. bu suçlamanın doğruluğunun yalan olduğunun ispat edilmesinin gerekli olabileceği bir ülkede tekrarlanmaması. siyasî karşıtlığı sonuna kadar tartışmanın mümkün olacağı bir düzeyde tutmaktır. Bir ömür boyu kendilerini bu davaya vermiş olan.U M. İftira hiçbir şeyi halletmiyor. Örneğin. Komünistler. Tek umut. yalan söylediğimi ya da. Bir iç savaşın muazzam sefaleti ile oranlandığında kaçınılmaz haksızlıkları ve yanlış suçlamalarıyla. hiçbir «iyi» Komünist demek istiyorum— benim olayları doğru anlattığımı kabul etmeyecektir. S. dünkü de «Sosyal-Faşist» idi. işe yarayabileceğini sanmıyorum. niteliğindeki partiler ise yalnızca anti Komünist olmak gibi korkunç bir duruma itildiler. ve İngiliz Komünistleri İşçi Partisi'ne girebilmek için dünyanın altını üstüne getiriyorlar.M.O. bu manevranın düpedüz Faşistler'e yeni üreme alanları verdiğini söylerler.O. anti -faşizm davasına en öldürücü zararı verdiği kanısındayım. Sosyalistler'e P. Rus Devlet Mahkemeleri'nde. bir Komünist Partisi üyesi ile Barselona çar-pışma'arımn doğru ve yanlış yönlerini tartışmak benim için imkânsızdır. S.U.

işgal ettikleri toprakların en azından bir kısmı ellerinde kalacaktı. Savaşın sonunda ipleri ellerinde tutacak olan Hükümet herhalde kiliseye ve feodaliteye karşı olacaktı. Zihnim. Hiç olmazsa. Bu söz beni derinden sarsmıştı ve o sırada doğru olduğuna inanmıyordum. Diktatörlük olması zorunluydu ve bunun bir emekçi sınıf diktatörlüğü olma şansı geçmişti. safdil bir idealist açıdan görmek güçleşmişti. Halk cephesi bir sahtekârlık olabilirdi. 1930' dan beri Faşistler bütün zaferleri kazanmışlardı. Hiç kuşkusuz. Topu topu iki imkân vardı: Franco'nun idaresi altında çok daha kötü bir diktatörlük ya da savaşın İspanya'nın gerçek sınırlarla veya ekonomik bölgeler biçiminde bölünmesi ile sonuçlanması— bu her zaman düşünülebilecek bir ihtimaldi. bizim İngiltere ya da Fransa'da düşündüğümüz anlamıyla bile demokrasinin yaşayabileceğini aklı başında hiç kimse umamaz-dı. gelişme olanakları hiç de gülpembe değildi. böyle bir ülkede. yollar yapacak. Öbür yanda Franco sırf İtalya'nın ve Almanya'nın kuklası olmadığı ölçüde büyük feodal toprak ağalarına bağlıydı ve kafası küflü bir dinî-askerî tepkiye dayanıyordu. zâten savaş sırasında bile bu yönde birtakım şeyler yapılmıştı. İspanya'da birkaç hafta geçirip de hayal kırıklığına uğramayan kimse yoktur sanırım. daha sağcı bir hükümetin geçeceği (bu. ama gittikçe daha doğru hâle geliyordu. bir iki yıldır kâbus gibi peşini bırakmayan. geleceğin görünüşü can sıkıcıydı. Gazetelerin «Demokrasi İçin Savaş» tan bahsetmeleri basbayağı göz boyamacılıktı. 198 —burası İspanya olduğundan— Almanya'da İtalyan türlerinden daha çok insancıl ve daha az etkin olacaktı. Fakat Franco ve Hitler'in daha çıplak ve daha gelişmiş faşizmine karşı artık bu Hükümet için çarpışmaya değmeyeceği sonucu çıkarılamazdı. Bu da genel hareket. şimdi Mayıs ayında bile doğru değildi. eğitim ve halk sağlığını yükseltecekti. ama Franco bir anokronizmaydı. Dahası. Yalnızca milyonerler ve romantikler onun kazanmasını isteyebilirdi. kimden dayak yiyecekleri pek önemli değildi Franco ve yabancı paralı askerlerini 199 . çünkü kişisel özgürlük ve doğru haber veren bir basın gibi unsurlar askerî etkinlikle düpedüz bağdaşmaz. bana «Bu savaş da tıpkı öbürleri gibi üçkâğıtçılıktan ibaret» diyen gazete muhabirine gidiverdi. Meselâ. her savaş devam ettiği her ay gittikçe artan bir çeşit yozlaşmaya uğrar. İşçiler —yani.12 Cepheye dönüşümüz Barselona çarpışmaları sona erdikten üç gün sonra olmalı. Savaş bitince İspanya öyle bölünmüş ve yıpranmış olacaktı ki. bir çeşit faşizm yönünde olacak demekti. Şimdi artık insan neler olacağına dâir bir tahminde bulunmaya başlayabiliyordu. bu takdirde Franco'nun bölgesindeki topraklar da dağıtılacak ve İspanya'nın bazı kısımlarında yaşayan fiilî serflik kolay kolay yeniden kurulamayacaktı. bu savaşı daha önceleri olduğu gibi. Barselona'daki ilk günümde tanıştığım. şehir proletaryası— için en sonunda kimin kazandığı belki pek farketmeyecekti ama İspanya en başta bir tarım ülkesiydi. Caballero Hükûmeti'nin düşeceği ve yerine daha çok Komünist etkisinde kalacak. bu hükümetin sendikaların gücünü hemen ve temelli olarak kırmaya yöneleceği apaçık görülüyordu. Ve sonra. Savaştan önceki Hükûmet'in hataları her ne olursa olsun. şimdi tepelenmelerinin zamanıydı. Hükûmet'in zaferinde köylülerin kesinlikle büyük yararları olacaktı. bu faşizme daha kibar bir ad takılacak ve bu. Franco tepelense bile. bir iki hafta sonra oldu). Kiliseyi en azından bir süre denetim altında tutacak ve ülkeyi modernleştirecekti. faşizmin uluslararası prestiji sorunu vardı. Gerçek şudur ki. Nasıl bakarsanız bakın. Çarpışmadan —hele gazetelerdeki küfürleşme maçından— sonra. Franco'nun rejimi kesinlikle bundan daha kötü olacaktı. İspanya'nın yeniden örgütlenmesinden doğacak muazzam sorunlar bir yana.

Fakat ben hâlâ —İspanya bölünmedikçe ki. Neden tutuklandığını. Zaman zaman Faşistler üstümüze tüfek-bom201 . Tam cepheye vardığımız sırada. fazladan ödeme yapılması anlamına gelen ve milis gücünün eşitliği fikirleriyle çatışan resmî subay tayinlerine karşı çıkmışlardı. savaşın başında kullanılan türünden ilkel tipli iki el bombası patlayıcı maddeleri ve patlama mekanizmaları çıkarılmıştı —sâdece çelik silindirlerden ibaret kalmışlardı ve tümüyle zararsızdılar. ifadeniz bile alınmadan aylarca hapis yatabilirdiniz. milis subayları. «Silâh» dedikleri şeyin ne olduğunu biliyordum: şarapnel ve daha başka bir takım hatıra eşyayla birlikte. Yalnız bunun için dahi savaş kazanılmaya değerdi. artık. muhtemelen Ordu subaylarına ve Harp Okulu'ndan yeni çıkanlara ayırmak için. Beni resmen subay olmam için aday göstermişlerdi. Şimdi Negrin Hükümeti hakkında ilk başa geçtiği zamankinden daha iyi düşündüğümü söylemeliyim.O. Cephede fazla birşey olmuyordu. zamanın çoğu kâhinlere gösterdiğini bana da göstermesini rastlantıya bırakacağım. muhakeme edilmek bir yana. Nihayet.U. ama onlar iki yanımızda daha yüksek bir arazideydiler. P. birkaç hafta önce geçici olarak ele geçirdiğimiz Faşist mevzilerinin tam karşısına yerleştirmişlerdi. Aylarca P. Jaca yolu dolaylarındaki çarpışma sönüp gitmişti. tuhaf bir geçici durum vardı.M. bizim 29 uncu tümende (başka milis birliklerinde de öyle olduğuna hiç şüphe yok). Kuşkusuz. Valencia'ya getirildiğini ve hapse atıldığını duyduk.denize dökebilsek. Smillie'yi birkaç gün alakoymaktı. O sırada olaylardan anladıklarım bunlardı. Haziran'ın ortasına kadar da yeniden başlamadı. dünya ahvâlinde.O. Bunun sonucunda millet her an olur olmaz bahanelerle tutuklanabiliyordu. ama şimdi kabul etmek zorundaydılar. Kopp da binbaşı olma yolundaydı. ama bu kere bizi daha sağa. öbür Bağımsız İşçi Partisi üyeleri geldiğinde milis gücüne girmişti. Bob Smillie'nin İngiltere'ye dönerken sınırda tutuklandığını. Açının köşesi tehlikeli bir noktaydı. Hükümet milis subayları olmadan yapamıyordu. ama a canip atanmayacağım belli değildi. bizim cephe hattı çıkıntılı bir dik açı oluşturuyordu. katı bir diktatörlük ile yönetilen ve en iyi adamları hapiste olan bir İspanya için bile çok büyük bir gelişme sağlanabilirdi. İspanya'da —en azından. Fakat belâya bakınca İspanya'da bir kere hapse girdiniz mi. biz keşfedinceye kadar hayli zaman geçti. tabur. Faşist siperleri yüzelli yarda ötemizdeydi. ama. Bir kez daha kanımı söylüyorum. serbest bırakılan bir mahkûmdan Smillie'nin «silâh taşımak» suçuyla tutuklandığını öğrendik. tugay ve tümen komutanlarının hepsinin binbaşı olması gibi. yetkili makamlar o sırada resmi bildirilerin tersini söyleyecek durumdaki hiç kimseyi İspanya dışına bırakmamaya aşırı bir dikkat sarfediyorlardı. İngiltere'ye yapılacak bir propaganda turuna katılmadan önce üç ay cephede bulunması gerektiğini düşünerek.M ofisinde çalışmış. İşin başında adamların niyeti. uygulamada— habeaş cor-pus diye bir şey yoktu. Şimdi İngiliz ve İspanyol otuz kadar adamın komutanı olarak teniente görevi yapıyordum — bu rütbe asteğmene tekabül eder sanıyorum. Üstün bir cesaretle çarpışmayı sürdürmüş ve herhangi bir kimsenin beklediğinden daha çok siyasî müsamaha göstermişti. derslerinde göstermek için eve götürdüğü. böyle bir durumda ne gibi sonuçlar ortaya çıkacağı önceden kestirilemez— savaş-sonrası hükümetinin faşist eğilimli olma zorunluluğuna inanıyorum. Bunun sadece bir 200 bahane olduğu. Kendisini bir avukat bile göremesin diye incommunicada olarak tutuluyordu (ihtilâttan men edilmişti). çok muhtemelen. Hâlâ Huesca'day-dık.U. muhakeme olsun olmasın orada kahverirdiniz. Smil'ie geçen Ekim ayından beri İspanya'daydı. Sonuç olarak. hiçbirisine de binbaşıdan yüksek rütbeleri vermiyorlardı. Barselona çarpışması daha yeni sona ermişti. karşı tarafın nişancıları bize orada devamlı kayıplar verdiriyorlardı. Daha önceleri. ile ilişkisi bilindiği için tutuklandığı besbelliydi. Benjamin şimdiden yüzbaşı olmuştu.

Yeterince beklerseniz genellikle haki giyimli bir şeklin çabuk çabuk yarığın bir yanından öbür yanma koştuğunu görürdünüz. Faşistler'in koruyucu duvarındaki bir yarığa hakim bir hendeğe geliniyordu. Millet çevremde toplandı. Gündüzleri silâhtan arınmış bölgedeki gizli bir yerden ateş ediyorduk. sabahın beşinde. Böyle durumlarda hep olduğu gibi telâş içindeydiler —«Kaldırın! Neresinden yaralanmış Gömleğini açın!» vb. ama bangırtı ve patlama yüzünden yanıbaşımda bir tüfeğin kazayla ateş alarak beni yaraladığını sandım. eskiden olduğundan daha tehlikeli bir hâle gelmişti. bunu ayrıntılarıyla anlatmaya değer sanırım. Gürültülü bir bangırtı ve bütün çevremde gözkamaştırıcı bir ışık parıltısı oldu gibi geldi. hiçliğe doğru bir itilme duygusu. Vurulduğum zaman cepheye geleli on gün kadar olmuştu. başınızı koruyucu duvardan çıkarınca dış çizgileriyle olduğu gibi gökyüzünde belirleniyordu. Buna çok benzer bir hissi yıldırım çarpmasında duyabileceğinizi tahmin ediyorum. Ağrılı sızılı olmadığım için belli belirsiz bir tatmin duydum.tüfek konusunda çok kötü bir atıcıyım. başımı yere vurdum. Geceleri herzamanki gibi devriye geziyorduk —bu iş. koruyucu duvar bir ayak kadar suya battı: bundan sonra günlerce hiç sapı olmayan ve teneke kaşıklar gibi bükü-lüveren İspanyol kürekleriyle yapışkan çamuru eştik durduk. Önümdeki kum torbaları benden taa uzaklara doğru çekildi gitti. Muazzam bir şok hissettim —acı falan yoktu. yalnız elektrik çarpmış gibi şiddetli bir şok. Vurulmadan önce konuşmakta olduğum Amerikalı nöbetçi ileri doğru atılarak «Hay Allah! Vuruldun mu?» diye sordu. sonra onunla birlikte aşırı bir zayıflık. Bu iş. bir çatırdı duyduklarında makineli tüfekleriyle veryansın ediyorlardı. uzun otlarla saklanmış. Bu korkunç bir patlama sesi çıkarıyordu —geldiğini duymadığımız için sinir bozucuydu ama gerçekte tehlikeli değildi çünkü yerde açtığı çukur ancak bir çamaşır leğeni kadardı. Kabaca. İki gündür sağanak halinde yağmur yağıyordu. Birçok kereler ateş ettim. Gelin görün ki. Hemen arkasından dizlerim büküldü. dikenli telin hemen dışına teneke kutular serpiştirmişler. çıkarmaya çabaladım. Bizim bölüğe bir havantopu vaad etmişlerdi. Yüzlerce yarda sürünerek. Nöbet değiştirmeye hazırlanan askerlerle konuşuyordum. Geceler hoş bir ılıklıkta geçiyordu. koruyucu duvarın köşesinde oldu. Hendekte bir tüfek dayanağı yapmıştık. Aniden. gündüzleriy-se cehennem gibi sıcaktı. ama neyse ki canım acımadı. Cebimde bir bıçak olduğunu biliyordum. o saatler her zaman tehlikelidir. Birini vurup vurmadığımı bilmiyorum— çok muhtemelen vurmamışımdır. Dört gözle bunu bekliyordum. Şafak arkamızdan geldiği için. Silâhtan arınmış bölgedeki meyva bahçelerinde kiraz çiçekleri ağaçları bembeyaz donatmaya başlamıştı. Kendimi uyuşuk ve sersemlemiş hissediyordum. bir patlamanın tam ortasında olmaya benzer bir duyguydu bu.basıyla yada buna benzer bir silâhla ateş açıyordu. Bir mermiy202 le zımbalanma tecrübesi hayli ilginç olduğundan. onu en aşırı bir canlılıkla hatırlıyorum. sivrisinekler can sıkmaya başlamıştı. Çünkü Faşist siperlerinde daha çok adam vardı ve artık daha uyanık olmuşlardı. Amerikalı gömleğimi kesip açmak için bir bıçak istedi. Karımın sevinmesi gerekir diye düşündüm— büyük muha203 . ağır yaralandığımın bilincindeydim ama olağan anlamında hiçbir ağrım sızım olmadı. sözümün ortasında birşeyler hissettim— ne hissettiğimi aktarabilmek çok güç olmasına rağmen. düşüyordum. Vurulduğumu hemen anladım. ava giden avlandı— bir Faşist nişancı vurdu beni. vb. Bütün bunlar bir saniyeden daha az bir zaman aralığında oldu. siperlerimiz suyla dolup taştı. Fakat Faşistler ateşin ne yandan geldiğini kestiremedikleri için bu oyun hayli eğlenceli oluyordu— ve ergeç birini yakalayacağıma kesin kanaat getirmiştim. Barselona'dan getirdiğimiz temiz giyeceklere rağmen hemen bitlenivermiştik. ama sağ kolumun felce uğradığını keşfettim.

sargı beziyle. Bazı yerlerde siperlerimizi saçak gibi kaplayan kavakların yaprakları yüzüme sürtünüyordu. Ancak bundan sonra neremden ve ne derecede yaralandığımı merak etmek aklıma geldi: hiçbir şey duymuyordum ama merminin vücudumun ön tarafında bir yere saplandığının bilincindeydim. Doktor yarayı yeniden sardı. Fakat bir yandan da kolumdaki sancı şeytanî bir ıstırap halini almıştı. sonra küfretmemeye çabalıyordum. gerçekten ölmekte olan birinin aklından geçenler daha farklı olabilir. Boğazından. İkinci düşüncem. Morfinin etkisiyle sersemlemiş bir haldeydim. ama onu esir alıp şu anda kaışıma getirseler yalnızca iyi nişancılığını kutlardım. küfrediyor. O sırada kolumu düşerken kırmış olabileceğim aklıma geldi. Felce uğrayan kolum yeniden canlanıp acımaya başladığında beni sedyeye daha yeni yatırmışlardı. Adama karşı hiçbir kızgınlık duyamıyordum. İspanyol mu yoksa yabancı mıydı. ilk yardım işlerinde kullanılsın diye bize verdikleri küçük alkol şişelerinden birini getirmişti. üstelik çarpışmada bile değildik! Beni vuranın ne biçim bir adam olduğunu da düşündüm. çünkü her sıkı nefes alışımda ağzımdan köpük köpük kan geliyordu. birkaç saat alakonuldukları alelacele inşa edilmiş tahta kulübelerdi. Gitgide kendimi daha iyi hissetmeye. ama sancının varlığı içime güven getirdi. Normal zamanda domuzuna can yakan alkolün yaraya su gibi gelen hoş serinliğini duyuyordum. Konuşmaya çabalayınca sesimin olmadığını farkettim. bir morfin iğnesi yaptı ve beni Sietamo'ya gönderdi. Herşey gözüme bulanık görünüyordu. Bunu bütün canlılığıyla duyacak kadar zamanım vardı. Ben bu durumdayken. gümüşî kavakların yetiştiği bir dünyada yaşamanın ne iyi bir şey olduğunu düşündüm. Beni kaldırdıklarında ağzımdan bir dolu kan boşandı. yağlı yahni ve bunun gibi şeylerden oluşan— muazzam bir yemeği boğazımdan aşağı zorlayarak yedirmeğe kalkışmaları ve ben yutamayınca da pek şaşırmaları. Bir iki gün önce bir yaralı aşağı taşınırken yardım ettiğim için o zahmetin nasıl birşey olduğunu biliyordum. ama ikinci bir denemeden yaralandığımı sormayı becerdim. arkamda bir İspanyol'un «kurşun boğazından girip ensesinden çıkmış» dediğini işittim. çünkü insanın ölürken duyularının daha keskinleşmediğini biliyordum. bana çok iyi uyan bu dünyadan ayrılıyor olmanın şiddetli üzüntüsüydü. beni zımbaladığını biliyor muydu 204 ve daha bunun gibi sorular aklıma geldi. Sietamo'daki hastaneler kural olarak yaralıların Barbastro ve Lerida'ya gönderilmeden önce. Bu budalaca talihsizlik beni öfkeden deliye çevirdi. Nasıl da anlamsızdı! Siperlerin köşesinde. Sedye taşıyıcımız Hanry Webb. sedyeyi ter dökerek omuzlarında taşıyan zavallı dört arkadaş için üzüntü duymaya başladım. eğitim görmemiş hemşirelerin nizamî hastane yemeğini— çorba . Faşist olduğuna göre ben de cnu vurabilirdim diye düşündüm. Kan ağzımın kenarından sızıyordu. Anlayışla karşılanacak şey: ilk aklıma gelen karım oldu. Cankurtaran arabasına kadar eğri büğrü kaygan keçi yollarından birbuçuk mil ile dünya kötüsü bir yürüyüş yapmak gerekiyordu. İnsanın başına kan götüren iki ana damardan biri kesildiğinda daha ne kadar yaşayacağını merak ettim. Merminin boğazımı delip geçtiğini öğrenir öğrenmez işim bitik diye düşünmeye başlamıştım. herhalde. bir saniyelik dikkatsizlik yüzünden vurulmak. muhtemelen birkaç dakikadan fazla değil. ağzımdan yalnızca zayıf bir mırıltı çıktı. dediler. Ne var ki. tam İspanyollar'a 205 .yumurta. «Aortum parçalanmış olmalı» diye düşündüm. Boğazımın ortasına kıuşun yiyip de canlı kalan bir insan ya da hayvan hiç işitmemiştim. Kesinlikle öleceğimi düşünmem iki dakika kadar dürmüş olmalı Bu da çok ilginç oluyor -yani böyle bir durumda insanın aklına neler geldiğini bilmek hayli ilginçti demek istiyorum.rebe geldiğinde ölmekten kurtulayım diye hep yaralanmamı isterdi. her ne denirse densin. ama hâlâ korkunç canım acıyordu —hareket etmekten âcizdim ve durmadan kan yutuyordum. Sedye getirilirken beni tekrar yere yatırdılar.

verilen ilâç idrarını zümrüt gibi yemyeşil yapmıştı. Yarası yüzünden. Birkaç gün sonra. dan! Bu yolculuk. Bir de. her zaman daha yavaş bir hızla çarpan. Ne yapacağını bilmez bir tavırla yatağın yanında ayakta durarak birşeyler söylemeye çabaladılar. yaralının avadanlığı içinde elden ele gönderilirse yarı yolda bir yerde çalınacağı da garantiydi. Benim koğuşumdaki yaralılardan bazısının varaları in206 sana korku veriyordu. «Merhaba! Hayattasın ha? İyi. Lerida'da beş altı gün kaldım. ağır kamyonlar tarafından delik deşik edilmiş ve savaşın başındanberi hiç tamir görmemiş millerce yol boyunca çalkalandıktan sonra bu işten sağ çıkamazdı. bir kolum askıda olduğu halde. duyuyu yerel olarak yok ediyor. ama sigaranın kıt olduğu bir dönemdi ve oralarda hiç sigara yoktu. içinde küçük kırmızı ve gri renkli balıklar bulunan bir havuz vardı. balıkları seyrederdim. Yanımdaki yatakta siyah saçlı genç bir çocuk. yaralı ve normal sivil hastaları karmakarışık büyük bir hastaneydi. Çok geçmeden. bir kısmımızı bir trene doldurdular ve Lerida'-ya gönderdiler. in-san el ayak gibi bir yerinden yaralanışa iyileşir. bıçağını». İç kanama geçiren hiç kimse. tabancalar ve bunun gibi şeyler cephede çok ender bulunuyordu.göre bir davranıştı. Her nedense kolum aşağı sarkık olduğunda daha çok canım yanıyordu. O ne seyahatti! Bu savaşta. Bir zaman. bana Aragon cep207 . İngilizce konuşan Hollandalı bir Komünist. ceplerindeki bütün tütünü çıkarıp verdiler ve ben daha geri vermeye fırsat bulamadan da kaçıp gittiler. güm. Cepheye gelişimin haftasına tanıştığım iki milis . bir yolunu bulup Lerida'daki hastaneye yerleşmeyi becermiş ve hemşirelerden biriyle evlenmişti. kurtulamaz ölür denirdi. tabancanı ve elektrik fenerini istiyoruz. hastanede bir İngiliz olduğunu duymuş. ama karından vurulursa hep. Ertesi sabah. Merminin yarattığı büyük şok.yaralı bir arkadaşlarını görmeye geldiklerinde beni tanıdılar. Tam İspanyollar'a yaraşır bir davranış! Şehrin hiçbir yerinde tütün bulunmadığını ve bana verdikleri tütünün bir haftalık istihkakları olduğunu sonradan öğrendim. Bir sigara istedim. sesim neredeyse tümüyle kaybolmuştu ama asıl merminin açtığı yara yüzünden bir an bile acı duymadım. Bütün taşınabilir mallarımı alarak çekip gittiler. birkaç saat için cepheden ayrılma izni almış iki arkadaş yanıbaşımda belirdi. Bam. İkisi de onsekiz yaşlarında birer çocuktu. Hasta. yatağımdan kalkabiliyor ve ortalıkta dolaşabiliyordum. Biz. varsa. bilmediğim bir hastalıktan yatıyordu. Ekim çarpışmalarında korkunç yaralanmış. Bizi sedyelerimize bağlamayı unutmuşlardı. Barbastro'daki hastane çok kalabalıktı. Lerida'da işlerin nasıl yapıldığı. çentikli şarapnel ya da bomba kıymıkları muhtemelen insanın canını domuzuna yakar. beni ilk çocukluk yollarımın Beyaz Şehir Sergisi Lunaparkı'ndaki bugi-vugi denen korku verici şeye geri götürdü. Neden böyle olduğu şimdi kafama dank etti. ama öteki biçare asker yerde oradan oraya savruluyordu. Sıkı sıkı tutunmak için benim sol kolumda yeterince kuvvet vardı. düşerken kendi kendime verdiğim hasardan ötürü iç ağrıları duydum. senin saatini. yaralanışıma çok üzüldüklerini göstermenin bir yolu olsun diye anîden. Saatlerce orada oturur. büzülen bacaklarından biri benim koluma kadar incelmişti. Akşam olurken. Biri yaralandığında hep böyle oluyordu —üzerindeki bütün eşyaları hemen bölüştürülürdü. Tanrı bilir nasıl ıstırap çekti. Onun sidikşişesi koğuşun görülecek şeylerinden biriydi. gelip benimle arkadaşlık etti ve bana ingiliz gazeteleri getirdi. yaralılar biribirine değecek kadar yakındı. birkaç cankurtaran arabasını dolduracak sayıda yaralı ve hasta adam toplanınca bizi Barbastro'ya yolladılar. bu doğru bir şeydi de: çünkü kol saatleri. Anlaşılan mermi yaraları hep böyle oluyor. Hastane alanı içinde bir bahçe ve bu sevimli bahçede. Cankurtaranın köşesinde oturan bir başka yaralı her tarafa kustu.

yeterli hemşire noksanıydı. omlet. Hastanelerde yiyecek çok iyiydi— gerçekten fazla iyiydi. İspanyollar'm hafif yemek (perhiz) denen şeyden haberleri yoktu anlaşılan. belki de bu. çorba. ama korkunç câhil olduklarına hiç kuşku yok. kendi başının çaresine bakamayacak derecede hasta olanlar sık sık utanç verici bir biçimde ihmal ediliyorlardı. evet. hastane treninin manana (yarın) Barselona'ya hareket edeceğine dâir söylentiler dolaşıyordu. Hepsi nasıl dereceye bakılacağını. yağlı börekleri. adamların çoğu ağır yaralıydı. Barbastro Monzon. zannederim. yaralıların çoğu hiç durmadan doğruca Barselona ya da Tarragona'ya gönderilirdi. sırf ben durumu açıklamak için ikinci bir telgraf çekeyim diye.hesindeki hastane sistemini kavramak olanağı verdi —öteki cephelerde de durum aynı mıydı bilmiyorum. hastayı tıka basa ağır yiyeceklerle doldurma geleneği vardı. Hastane emireri elinde keçi derisinden yapılmış su dolu büyük bir tulumla şunun bu209 . bir kimse yerinden oynatılamayacak kadar kötü yaralanmadıkça hiç bir bakım yapılmıyordu. cephe hattına yakın olan bütün hastanelerin aşağı yukarı sevkıyat merkezi gibi kullanılmasıydı. Sağlam insanlara verdikleri yemeğin aynısını. bana her zaman büyük bir şefkat gösterdiler. sıcak ve sarsıntının etkisiyle haşat oldular. çekilen telgrafın hiçbir zaman yerine ulaşmaması oldu. sivil halkın çoğunun kâfi derecede beslenemediği bir zamanda oluyordu. Yaralılar haftalarca abdeste çıkamadan bırakılıyor. oturacak yerleri tahtadan. yaranın bir tarifi de dışına kurşun kalemle yazılıyordu. kendi kendine yıkanamayacak kadar zayıf olanlar pek seyrek yıkanıyorlardı. Her zaman ortalıkta. beyaz şarap ve kahveden meydana geliyordu. Kural olarak yaralı ongün sonra Barselona ya da Tarragona'ya varıncaya kadar alçı yerinden oynatılmıyordu. Bunun sonu. ama bütün bildikleri hemen hemen bu kadardı. Kahvaltı sabah altı sularında veriliyor. Kendi kendime Tam İspanyollar'ın yapacağı bir iş!» dedim. Bazı yönlerden hastaneler çok iyiydi. size Barselona'da bakacaklar» diye söylenerek hızla yatağınızın yanından geçip gidiyorlardı. İspanya'da. öğle yemeği daha da çoktu— bu. o da arada sırada yapılıyor. Besbelli. Öteki hata ise. Doktorlar becerikliydiler. savaştan önce hemşirelik işini başlıca rahibelerin görmesinden ileri geliyordu. Sietamo. ekmek. hastalara da veriyorlardı. Tam tren hareket ederken bizimle birlikte yolculuk eden hastane emireri Barselona'ya değil de Tarragona'ya gideceğimizi lâf arasında söylemez mi! Makinist fikrini değiştirmişti. benim koğuşumdaki yaralıların Barselona'ya gönderileceği duyuruldu. Yarısı çok geçmeden. Karıma. geleceğimi bildiren bir telgraf çekmeyi becerdim. ilâç ve araç kıtlığı da pek yoktu. bu kere de treni bekletmeleri yine İspınya'nın şanına lâyıktı. başka bir yerde olduğundan daha çok. Lerida'da yemekler müthişti. asıl İspanyollar'a en yakışanı. hattâ bazen hiç olmuyordu. üç haftadır yüzünün yıkanmadığını söylediğini hatırlıyorum. alelade üçüncü sınıf vagonlara bindirmişler di. yataklarından ilk bu sabah çıkmışlardı. Bunun sonucunda. Bizi. 208 cunda. birçoğu yerlere kustu. şimdi hayatta olabilecek yüzlerce ya da binlerce insanın bunların yüzünden öldüğüne hiç kuşkum yok. İspanya'da eğitim görmüş hemşire yoktu. Bizi toparlayıp otobüslere doldurdular ve istasyona götürdüler. Fakat. İspanyol hemşirelerinden şikâyetçi değilim. Kolu ezilmiş bîçâre bir çocuğun bana. Korkunç şarapnel yaraları almış kemikleri yamyassı olmuş kimseler ve benzerleri alçıyla sargılanıyor. yahni. Lerida ve taşka yerlerde sürünüyorlar ve bütün bu zaman boyunca sargı bezi yenilemek dışında hiçbir tedavi görmüyorlardı. Birisi. bazısı da sargı sarmayı biliyordu. hep zeytinyağıyla vıcık vıcık aynı ağır. Teorik olarak. «Evet. Bir sabah. Fakat iki kötü hata vardı ki. Birinin yolda yarayı muayene etmesi hemen hemen olanaksızdı Birkaç doktor işle başa çıkamıyordu. ama ulaşım zorlukları yüzünden oraya varana kadar bir hafta on gün geçiyordu.

başı tülbentten yapılmış bir çeşit küremsi miğfer içindeydi. Sarı akşam ışıkları altında geçip giden trenin manzarasını hafızamda özel bir canlılıkla saklıyorum. kalabalığın selâmlarına böylesine zarif bir biçimde karşılık veremezdi — trendeki adamların yarısı şarap şişelerini kafalarına dikmiş olmalarına rağmen. kurtulması çok güç olan bir duygunun yeniden yaşanması. heryere yayılmış cesede benzer şekiller arasından kendine yol açıyordu. «Extranjeros . bir süredir izindeydiler ve şimdi Aragon cephesine transfer oluyorlardı. Birisi. Tülbentin altından yarı iyileşmiş yaranın kırmızı pelte gibi etini görüyordunuz. birgün yavaş yavaş hareket ederek kumsala kadar yürümeyi becerdim. denizden bir taş atımı uzaklıkta kıyıya paralel uzanıyordu. Yüzünden ve boğazından yaralanmış bir adam vardı. açık yük vagonları üstünde her zamanki gibi insanın yüreğini yerinden oynatan toplar. Bu adamların çoğu topu topu birkaç hafta sonra Huesca'da öldü. dudaklarının arasına yerleştirilmiş küçük bir tübün arasından nefes alıyordu. Gücüm yerine geliyordu. Dünya kötüsü bir suydu bu. korkarım. köprünün üzerinde halk da onlara el sallıyordu. ancak teller üzerine gerilmiş tülbentten bir ağla sineklerden koruyorlardı.tıklım tıklım da doluydu. ağzı kapalıydı. açık yük vagonları üstüne sahra topları sıkı sıkıya bağlanmış ve öbek öbek bir sürü adam bunların çevresinde toplanmıştı. dilimi kaba bir 211 . İtalyan oldukları besbelliydi. Deniz kıyısındaki hayatın neredeyse eskiden olduğu gibi aynı biçimde sürüp gittiğini görmek tuhafıma gitti: şık kahvehaneler boyunca piyasaya çıkmalar. allegorik savaş tablosu gibiydi. Nihayet. Bu çok uzun bir trendi . Yeni gelen yaralıların muayene edildiği ameliyathanede ellerinde kocaman makaslarla doktorlar. Cephe. gülümseyen yüzler. Tarragona'da üç dört gün kaldım. Başka hiçbir milletin insanları kendi aralarında böyle güzel gruplaşa-maz. İnsan orada ne yaralar görür! Belli bir takım yaraların tedavisinde en son tıb buluşlarına uygun olduğunu sandığım bir yol kullanıyorlardı. koskoca bir göğüs zırhının boyun deliğinden çevresine endişeli gözlerle bakan. cepheden ayrılışımdan sekiz dokuz gün sonra yaramı muayene ettiler. yavaşça gözümüzün önünden kayan sakat adamlar ve bütün bunlar olurken. gözlerini bir sağa bir sola oynatarak tülbentin arasından bakıyor ve hiç konuşmuyordu. böyle soyunmadan. ne de olsa savaş görkemli bir şeydir.Yabancılar. Pencereden bir koltuk değneği sallandı. uçuşan kızıl boyunbağları — bütün bunlar masmavi denişin önünden yavaşça kaydı gitti. bir haftalık sakalı uzamış. silâhların uzun namluları eğilmiş. «İtalyan bunlar». İtalyanlar geçerken tezahüratta bulunmak için vagonun öbür yanma yöneldiler. Bu. bu sığ ve ılık denizde imkânsız diye düşünülse de. Yarayı tümüyle açık ve sargılanmamış bırakıyor. sargılı kollar kızıl selâmı verdiler. Otuz yaşlarında canlı ve yakışıklı bir doktor beni iskemleye oturttu.» dedi. Bizim tren istasyona girerken Uluslararası Tugay'dan adamlarla dolu bir asker treni ayrılıyor. kaburgaları. köprücük kemikleri ve daha bilmem nereleri parçalanmış adamların cephe gerisindeki sargı yerlerinde yapılmış alçıdan zırhlarını kesip atıyorlardı. kirli suratlı bir kafanın çıktığını görüyordunuz. Tarragona'ya güneş alçalırken vardık.nun ağzına su fışkırtarak. gururla cepheye giden bir tren dolusu taze adam. pencerelerde birbiri ardınca esmer. Bîçâre çok yalnız görünüyor. deniz banyosu yapanlardan birinin boğulduğunu gördüm. Mamafih. sanki birkaç mil ötede insanlar savaşmı-yorlarmış gibi denize giren ve açılır kapanır sandalyelerinde güneşlenen o yörenin tombul burjuvazisi. 210 Tarragona'daki hastane çok büyük ve bütün cephelerden gelmiş bir sürü yaralıyla doluydu. tadını hâlâ hatırlarım. Sonradan bunların Mart ayında Guadalajara'-daki büyük zaferi kazanan birlikler olduğunu duyduk. yine de zariftiler. Bizim katardan ayakta duracak kadar iyi olanlar. ama böyle yaralara bakmak özellikle dehşet vericiydi.

yine de. kötü birşeyler olacağı bilinci vardı. Bunu nasıl anladığını bilemem. Bunlardan biri Negrin -Prieto Hükumeti'nin savaşı uzlaşma yoluyla bitireceği yolundaydı. iç düzeni sağlama görevi Komünist bakanlarına verilmişti. Ama ben hiç yaralanmamış olmanın daha bir talihlilik sayılabileceğini düşünmekten kendimi alamıyordum. Sağ elimin parmakları da yarı yarıya felce uğramıştı. bütün zamanınızı kahvehane köşelerinde fısıl fısıl konuşarak ve yan masada oturan adamın polis ajanı olup olmadığını merak ederek geçiriyordunuz. çıkabileceği kadar dışarı çekti. Kolumdaki ağrı. Sesin hiçbir zaman geri gelmeyecek!. Şehrin her yanında Bask bayrakları dalgalanıyor. belirsizlik ve üstü kapalı nefret havası. «Sesin mi? dedi. Dilim kanayıp gözlerim yaşarıncaya kadar boğazımdan içeri bakmaya devam ettikten sonra bir ses telimin felce uğradığını söyledi. Nevralji gibi feci bir ağrıydı. 13 Barselona'da bu son haftaları geçirdiğim sırada. ama sonradan öbür ses teli durumu «telâfi» edince. aradan beş ay geçmiş olmasına rağmen. gırtlağıma bir dişçi aynası soktu ve «Ee!» dememi buyurdu. Âdeta. Caballero Hükumeti'nin düşmesiyle Komünistler mutlak olarak iktidara gelmişler. O sırada rastladığım herkes. bir ay boyunca devam etti. sesim hızla normale döndü. geride. her çeşit habis söylentiler ortalıkta dolaşıp duruyordu. sanki gizli bir örgüte dahilmişsiniz gibi hissetmeye zorluyordu. radyoda her zamanki «kahraman koruyucular» yayını yapılıyordu. baş parmağım hâlâ uyuşuk — bir boyun yarası için hayli tuhaf bir etki. Mayıs çarpışmaları.» Neyse ki. ellerine fırsat geçse siyâsî hasımlarını ezeceklerinden hiç kimsenin kuşkusu yoktu. ama. ortam sizi. boynundan yaralanıp da hayatta kalan birinin dünyanın en talihli yaratığı olduğunu temin etmekten geri durmadılar. Neşeli bir tavırla. Bir tanesi büyük bir otorite havasıyla bana. Practicantes. «Que süette! Que suerte!» diyerek incelemişlerdi. şehrin havasında kötü bir duygu dolaşıyordu —bir kuşku. İki ay kadar bir süre sesim fısıltıdan öteye gidemedi.bez parçasıyla yakaladı. Yaram hafiften merak konusu olmuş. kızlar kahvehanelerde bağış toplama kutularını şangır-datıyor. Gerçekte böyle şeylere hiç karışmamış olsanız da. belli belirsiz bir tehlike duygusu. çünkü Faşistler Bilbao'ya yaklaşıyorlardı. hemşireler. hastalar bana. Henüz birşey olmuyordu. Bu durum insanı Hükümetin ikiyüzlü 213 212 . Hükümet ise durumu kurtarmak için gözle görülür bir çaba harcamıyordu. O sırada bu fikre inanma eğilimindeydim. Basın sansürü yüzünden. korku. Bilhassa geceleri canımın acısından bir türlü uyuyamadım. Şimdi bile. «Ne zaman yeniden sesime kavuşacağım?» diye sordum. silinmez etkiler bırakmıştı. doktorlar. merminin ensem-deki bir sinir demetini delip geçmesinden ileri geliyordu. acısı sonradan çıkan. ben de neler olabileceğini henüz kafamda bile canlandıramıyor-dum. ama Basklılar elle tutulur hiçbir yardım almıyorlardı. merminin kırmızı kan damarının «bir milimetre kadar» ötesinden geçtiğini söyledi. zaman doktorun yanıldığını gösterdi. çeşitli doktorlar dillerini şaklatarak.

Silâhlı Hücum Birlikleri gruplar hâlinde caddelerde devriye geziyor. ama azıcık daha çaba harcanmış olsaydı. Savaş boyunca dalgalanıp duran yiyecek kıtlığı çok kötü devrelerinden birindeydi. Yaralı ya da izindeki P. Bilbao'nun kurtarılması olanağı yitirilmeyecekti. isterse terhis kağıtlarını alıp gidebilirdi. Uluslararası Tugay ve öteki milislerdeki yabancılar gitgide daha büyük sayılarda hapse atılıyorlardı. bazan olmuyordu.U. ama çoğu kendi ülkelerinde bir şamata yapılır yapılmaz vatanlarına gönderiliyordu. Bunları. Solidaridad ve öteki Anarşist gazeteleri de ağır bir biçimde sansür ediliyordu. ama her siren düdüğü öttüğünde —çoğu zaman bunlar yanlış verilen alarmlardı— ışıklar saatlerce karartılıyor. milisleri ufak ufak vesilelerle cezalandırılıyordu —örneğin.O. evine gitmeye kalkarsa asker kaçağı sayılıyordu. Katalonya'nın işgal edileceği yolunda yaygın bir korku da vardı. bana P. hapisteki yabancı «asker kaçaklarımın sayısı yüzleri bulmuştu. genellikle. taraftarları— birer ikişer hapse atılınca ortadan yok oluyorlardı. Gelin görün ki Hükümet. Mayıs çarpışmalarından kalan mahpuslarla doluydu. Fakat bu noktadan bile.U. Şehrin çeşitli noktalarında. hattâ «Troç-kizm» gibi mutlak bir suçlama bile yapılmamıştı.O. ordusunun bir kısmını oraya aktarmak zorunda kalacaktı. «Hazır olun» diye bildiriler dağıtıyor ve «belirli bir parti»nin (Komünistler kastediliyor) bir coup d'etat hazırladığı îmâ ediliyordu.C. sansür edilen kısmının boş bırakılmayıp yerinin başka haberlerle doldurulması yolunda yeni bir kural çıkarılmıştı— bunun sonucunda neyin kesilip atıldığını kestirmek olanağı da kalmıyordu. asker kaçağı diye tutukluyor-lardı. Görüldüğü kadarıyla. Güvenlik Askerleri hâlâ kahvehaneleri ve stratejik noktaları ellerinde tutuyorlardı: P. hiç kimse emin değildi. acaba milisler gönüllü asker mi yoksa muvazzaf mı oldukları konusunda kesinlikle birşey bilmemesi. I. Gazetenin. binalarının çoğu da hâlâ kum torbalarıyla tahkim edilmiş. temsilcisinin olsun.M.O. Hapishaneler. Süt ve 215 . milis kartımı kesinlikle göstermememi.L. Kimsenin. kışlada askerlere verilen ekmek tayını dünya kötüsü bir nesneydi.P. yalnızca pasaportumu ve hastane belgemi çıkartmamı ihtar ediyordu. genel durumun karakteristik bir yönüydü. Daha önceden. Bir süre sonra.O. milise kaydolan herkes muvazzaf asker oluyor. Polis casusları heryerde kol geziyordu.M.S. cephe hattının millerce gerisinden itibaren kuvvetli savunma düzenleri alındığını ve Barselona'nın heryerinde bombadan koruyucu sığınaklar kazılmakta olduğunu görmüştüm. Bob Smillie hâlâ Valencia'da hapisteydi. La Batalla hâlâ çıkıyor. Aragon cephesinde saldırıya geçil-seydi.N. ne bir kimse yargılanmış ne de itham edilmişti. Bunlar sınırda bazan geçerli oluyor. milisinde bulunduğumun bilinmesi bile tehlikeli olabiliyordu.U.M.U. Cephenin bazı kısımlarında resmî makamlar hâlâ isteyenleri terhis ediyorlardı.M. P. cepheye döndüğümüzde.U.bir oyun oynadığına inandınyordu. öbürleri de kuşkusuz —hep Anarşist ve P. Anlaşılan Hükümet şimdi fikir değiştirmişti. iş işten geçene —hattâ Bilbao'nun düşüşüne— kadar hiçbir savunma eylemine girişmedi C. sizi düpedüz hapsediyor ve genellikle orada inccmnunucado olarak tutuyorlardı. önlerine barikat kurulmuş duruyordu. Ekmek çok azdı ve ucuz çeşitlerine pirinç karıştırılıyordu. paralarını alırken kendilerine güçlük çıkarıyorlardı. çekingen kimseler bodrumlara dalıyordu. saldırı başarısız olsa bile Franco. T. geçerli saymazlarsa hemen sizi hapse atıyorlardı. Sonraki olaylar benim bu noktada çok yanıldığımı ortaya koydu. ama öylesine sansür ediliyordu ki neredeyse var olmaktan çıkmıştı. tutulan avukatın olsun Kendisini görmesine izin verilmeyişinden başka birşey öğrenemedik. Carabinero'ların Güvenlik Askerleri yoldan geçenleri durduruyor ve belgelerini soruyorlardı. Herkes. Sık sık hava ve deniz baskınları olacağından korkuluyordu. Birkaç ay önce milis gücüne gelip kaydolan herkes gönüllü 214 diye bilinir ve izin zamanı geldiğinde.

yiyecek kıtlığının daha da artması demekti. O zamanın kâbuslu atmosferini aktarmak kolay iş değil — devamlı olarak değişen söylentilerin.M. aşırı derecede rahattı da. kadının malî durumu ise bütün banknotu harcamaya el-vermeyebilirdi. Bu yüzden. burada hâlâ ender görülen şeyler. P. Madrid ve Barselona'daydım.O. Sanki çok kötü bir ruh bütün şehrin üstüne yayılmış gibiydi. Zeytinyağı kıtlığı had safhadaydı. yarım düzine değişik amaçla kullanırlar. hâlâ İspanyol hastahanelerinde kullanılan. Böyle şeyler Barselona'da ise çok doğal görülüyordu. «Stalinciler» baştaydı. En yoksullar için bu. devrim sırasında el konmuş. Bütün bunlar bir yana herkesin korktuğu başımı za gelmedi —yeni bir sokak çarpışması çıkmadı— böyle bir gelişme olsaydı.U. on pesatadan küçük bütün banknotlar da çok ender bulunuyordu (*). böyle bir atmosferin temeli İngiltere'de yok. her «Troçkist»in tehlikede olması eşyanın tabiatı gere(*) Pesatanın satın alma gücü 4 peni kadardı. Atholl Düşesi (17 Ekim 1937 tarihli Sunday Express'de) şöyle yazıyor : «Valencia. ilk tüfek atışlarını beklerken yakaladığım zamanlar oluyordu.'un ve Anarşistler'in üstüne yıkılacaktı. milletin uçak diye takma isim uydurduğu o kocaman telden garip çerçeveye bağlanmış Arthur Clinton. pahalı kaçak sigaraların dışında. Çeşitli yollardan ufak tefek siyâsî baskılar yapılıyor —bir maden kömürü işçisi olsaydım. yani Kıt'a Avrupası siyasetindeki o gaugster-gramafon tipi.O.» Şık otellerin dışında başka hiçbir şeye dikkat etmemek İngiliz seyyahlarına mahsus birşey. Kaldığım bütün oteller. Bunu aksettirmek zor iş.M.şeker çok enderdi. Bu sanatoryumda kalanların çoğu ya cepheden çürüğe çıkarılmış ya da kol-bacak kesilmesi gibi onları sonuna kadar sakat bırakan bir yara almışlardı.. parçalanmış bacağıyla Williams. Atholl Düşesi için tereyağı bulabildiklerini ümit ederim. sansür edilen gazetelerin yarattığı tuhaf huzursuzluk ve ortalıkta hep silâhlı adamların bulunuşu. on-santimlik madenî para ile ikibuçuk pesatalık banknot arasında hiçbir para birimi kalmamıştı.U. Can sıkan küçük bir nokta bozuk para bulunma-masıydı. ama iyi bir parti adamı «denilen şey». kadınların ayaklarına basmaya çalışarak eğleniyorlardı. giydi. Kendi kendimi. Sizinle aynı fikirde olmayanları «tasfiye» ya da «bertaraf» etmek İngiltere'de henüz tabiî karşılanmıyor. çünkü şu sırada.. patronun beni komünist bellemesine aldırmazdım. Şeytan'ın tepesinden İsa'ya yeryüzü ülkelerini gösterdiği söylenen garip şekilli dağ (adı da buradan geliyor).» Fakat. hiç kuşkusuz suç yine önceki gibi P. Ka217 216 . Zeytinyağı almak için kuyruklarda ağaç olan kadınlara gözcülük etsinler diye dikilen atlı Güvenlik Askerleri bazan atlarını gerileterek. Bina önceleri zengin bir burjuvanınmış. Elinde on pesata ile bir kadın. bakkalın önünde kuyrukta saatlerce bekleyebilir ve sonunda da hiçbir şey alamıyabilirdi — bakkalın paranın üstünü verecek bozuğu olmayabilir. Gözüme çarpan bir yazıda. genel havada yolunda gitmeyen birşeyler olduğunu fark etmemiş görünüyorlardı. bu yüzden. Bir sürü başka İngiliz vardı. Gümüş piyasadan kaldırılmış ve henüz yeni para basılmamıştı. Tımarhaneye benziyor. oysa İspanyollar zeytinyağını ayrı ayrı. Otelden otele İspanya'yı kısa sürede gezen bazı İngiliz ziyaretçiler. Herkesin bunu aynı sözlerle ifade etmesi çok tuhafıma gidiyordu: «Buranın havası -korkunç. Siyasî hoşgörüsüzlük henüz İngiltere'de veri olarak kabul edilmiyor. belki de herkes dememem gerekir. Tibidabo yakınındaki banliyödeydi: Barselona'nın gerisinde birdenbire yükselen.'un sanatoryumlarından biri olan Maurin Sanatoryumumda kalıyordum. Her üç şehirde de hiçbir biçimde zora başvurulmadan mükemmel bir düzen hüküm sürüyordu. tereyağı ve kahve kıtlığına rağmen yalnız «normal» ve nezih değil. tüberküloz şüphesiyle cephe gerisine gönderilmiş 18 yaşındaki Stafford Cotman ve yamyassı olmuş kolu. tütün neredeyse yok olmuştu.

makineli tüfeklerden. bir başka kere hendekte. merkezine gelir gelmez bizi bir sıraya dizdiler. ben de genellikle Barselona'ya gündüzleri gidiyordum. gıcırdayan tramvaylardan. yeniden parmaklarımı kullanabiliyordum. Monzon'a sonra terhis kâğıdımı damgalatmak için gerisin geriye tekrar Sietamo'ya. Bu.U. Elinde Doğu Ordusu Komutanı General Pocas'tan aldığı bir mektup vardı —Kopp'un «güvenilir bir kimse» diye tanımlayan bu olağan mektup. sonra 219 . hava baskınlarından. Cebimde hastane raporum duruyordu. Tam çarpışmaların içinden çıkıp gelmişti ve artık Hues-ca'nm yakında alınacağını söylüyordu Hükümet Madrid cephesinden birlikler getirtmişti. Çok garip yerlerde uyuduğumu hatırlıyorum— bir keresinde hastane yatağında. Kopp'un dediğine göre şehir düşmeye mahkûmdu. Tuhaf bir işti bu —çeşitli kaslarımı ânî sarsıntılarla yukarı aşağı hareket ettiren bir dizi dikenli elektrik şoku yapıyorlardı ama iyi geliyordu galiba. Bizi bir kamyona doldurmuşlardı. Aslında böyle düşünmenin belli başlı nedenleri bencilce şeylerdi. Bütün bu olanlardan uzaklaşmak için gitgide kabaran bir arzu duyuyordum.) Bunlar olurken. ertesi sabah hastane raporumu meydana çıkardım ve terhis işlemimi yaptırmaya koyuldum. Bu bir saldırı başlangıcına benziyordu. ağrım sızım da biraz azalmıştı. ikimiz de yapılacak en iyi şeyin. doktorlar en iyi ihtimalle.rım hâlâ Continental Hotel'de kalıyordu. gazetelerde yalan dolan curcunası yaratmaktan başka hiçbir işe yaramamıştı. her an yedekteki adamları çağıracak durumdaydılar. siperlerden. ama büyük kayıplar vererek iki tank yitirmiş218 ierdi.O. İngiltere'ye mümkün olabildiğince çabuk dönmek olduğuna karar verdik. Sabahları kolumun elektrik tedavisi için hastaneye başvuruyordum. Yaralı oluşum zâten sinirlerimi bozmuştu -hep böyle olur sanıyorum— ateş altına gönderilmek ihtimali beni korkunç derecede kaygılandırdı. ama terhis olabilmek için cephe yakınlarındaki hastanelerden birinde bir sağlık heyetine görünmem ve Sietamo'ya giderek P. Olağan yöntemleriyle. ama ötekilerle gitmeyi pek öyle reddedemezdim. isimlerimizi bile sormadan elimize tüfek ve fişekler vermeye başladılar. Genel Hastane'deki doktorlar bana. bir dizi karışık ve yorucu yolculuk mânâsına geliyordu. Sietamo'ya gece yarısı vardık: P. Tarragona'da cepheye gidişini gördüğüm İtalyanlar Joca yoluna hücum etmişler. siyasî kuşku ve nefretin dehşet verici atmosferinden.O. sonra güneyde bir çizgi boyunca Barbastro yoluyla tekrar Lerida'ya gittim.) Benim Sietamo'ya hareket ettiğim 15 Haziran günü. insanı bir hastaneden öbürüne dolaştırıyorlardı —Sietamo'ya. sesim o zaman sandığımıza göre. Ne var ki. Huesca'ya s'evkedilen birlikler bütün ulaşım şebekesini tekellerine almış ve herşeyi altüst etmişlerdi. yeniden savaşabilecek hâle ulaşmama kadar aylar geçmesi gerektiğini söylemişlerdi.M. Fişek kutusunu yastık yerine başımın altına koydum. çok sayıda uçakla birlikte buraya otuz bin asker yığıyordu. bir daha hiç geri gelmemek üzere kaybolmuştu. sütsüz çaydan. ama bizi hiçbir yere çağırmadılar. Barbastro'ya. yağlı böreklerden ve sigara kıtlığından— İspanya denince aklıma gelen hemen herşeyden uzaklaşmak istiyordum. ona istihkâm kısmında özel bir görev verilmesini tavsiye ediyordu.U. Kopp Savaş Bakanı ile konuşmak için Valencia'ya gitmek zorunda kaldı. (Heyhat! Düşmedi! Hücum. Kopp büyük bir neşeyle cepheden daha yeni dönmüştü. derin bir huzursuzlukla yere uzandım. Yine de. her zaman olduğu gibi yine biraz manana falan denildi. silâhlı adamlarla dolup taşan sokaklardan. Ben aşın derecede zayıf düşmüştüm. korkunç bir arap saçma dönmüş.M. tıbbî yönden çürük raporu vermişlerdi. Er geç biraz para kazanmanın yolunu bulmalıydım. o da Valencia'ya gitmek üzere ayrılmıştı. (Sivil hayatında Kopp mühendisti. Barselona'ya geri gelmem beş gün sürdü. milisi komutanlığında belgelerimi damgalatmam gerekiyordu. İspanya'da kalıp başkalarının ihtiyacı olan yiyecekleri gövdeye indirmek bize fazla anlamlı gelmiyordu.

gecenin yarısında aşağı düştüğüm çok dar bir bankta, birinde de, Barbastro'da belediyeye ait bir çeşit handa. Tren yolundan uzaklaşınca gelip geçen kamyonlara atlamaktan başka bir seyahat olanağı kalmıyordu. Yol boyunda saatlerce, bazan aralıksız üç dört saat, ağzına kadar ördek ve tavşan dolu çıkınlar taşıyan kederli köylü kümeleriyle beraber geçen her kamyona el sallayarak beklemek zorundaydınız Nihayet, insanlarla, ekmek so-munlarıyla ya da cephane sandıklarıyla tam tıka basa dolmamış bir kamyon denk düşünce, felâket kötü yollarda sarsıla sarsıla gitmeye başlıyordunuz. Hiçbir at, bu kamyonların beni hoplattığı gibi böylesine yükseğe fırlatmamıştı. Kamyonun tepesinde yolculuk etmenin tek yolu, bir araya toplanıp sıkı sıkıya biribirine tutunmaktı. Hâlâ bir kamyona yardımsız tırmanamayacak kadar zayıf olduğumu keşfedince kendimi hayli küçülmüş hissettim. Geceyi, Sağlık Heyeti'ni görmek için gittiğim Monzon hastanesinde geçirdim. Bana komşu olan yatakta sol gözünden yaralı bir Hücum Muhafızı yatıyordu. Dostça davranarak bana sigara ikram etti. Ben, «Barselona'da olsak, biribirimizi vuruyor olacaktık» deyince ikimiz de güldük. Cepheye yaklaşıldıkça genel havanın nasıl değiştiğini görmek çok tuhaf oluyordu. Siyâsî partilerin bütün ya da neredeyse bütün fena nefret duyguları buharlaşıp gidiyordu. Cephede bulunduğum sürece, bir kere bile, hiçbir P.S.U.C. taraftarının sırf P.O. U.M.'luyum diye bana düşmanlık gösterdiğini hatırlamıyorum. Bu çeşit şeyler Barselona'da ya da savaştan daha bile uzak yerlerde oluyordu. Sietamo'da bir sürü Hücum Muhafızı vardı. Bunlar özel olarak cephe için ye-tiştirilmemişlerdi; çoğu daha önceden ateş altında bile bulunmamıştı. Barselona'da caddelerin kralıydılar, ama burada ancak acemi asker quintos olabiliyor, aylarca cephede kalmış onbeş yaşındaki milis çocuklarla karışınca bozuluyorlardı. Monzon hastanesindeki doktor her zamanki dil-çekiştirme ve ayna-sokma işini yaptı ve aynı neşeli tavırla
220

sesimin suret-i kafiyede geri gelmeyeceğini temin ederek damgalı belgeyi imzaladı. Muayene olmak için beklerken ameliyathanede hiç uyuşturucu madde kullanılmayan korkunç ameliyatlar yapılıyordu —neden uyuşturucu kullanmadıklarını bilmiyorum. Ameliyatlar sürdü gitti, çığlık ardına çığlık geliyordu, ben içeri girdiğimde iskemleler çevreye fırlatılmış, yerde kan ve idrar gölcükleri oluşmuştu. En son yolculuğumun ayrıntıları belleğimde tuhaf bir açıklıkla duruyor. Geçen birkaç ay içinde olduğumdan daha çok gözleme yönelen değişik bir hava içindeydim. Yirmi dokuzuncu tümenin mührüyle damgalanmış terhis kâğıdım ve «işe yaramaz» ilân edildiğim doktor raporunu almıştım. İngiltere'ye dönmekte serbestim artık; bunun sonucunda, ilk olarak, kendimi İspanya'ya göz atmaya yetenekli hissettim. Barbastro'da bir gün geçirmek zorundaydım, çünkü günde yalnız bir tren kalkıyordu. Daha önceleri Barbastro'ya kısa kaçamaklı gözlerle bakmıştım —şehir bana düpedüz savaşın bir parçası olarak görünmüştü— gri, çamurlu, motoru gü-rüldeyen kamyonlar ve kılıksız askerlerle dolu, soğuk bir yer. Bu kere şehir, tuhaf bir biçimde, gözüme farklı göründü. Yollarda başıboş gezinirken dolambaçlı hoş caddelerin, eski taş köprülerin, adam boyunda fıçılarla şarapçı dükkânlarının, araba tekerlekleri, hançerler, tahta kaşıklar, keçi derisinden su tulumları yapan yarı yarıya yer altındaki dükkânların farkına vardım. Deriden tulum yapan bir adamı seyrederken, büyük bir ilgiyle, daha önce bilmediğim birşeyi keşfettim: bu tulumlar postu içlerinde olarak yapılıyor ve kıllar kazınmıyordu, demek gerçekte su keçi kılından süzülerek damıtılıyor-muş. Aylardanberi bunu içiyormuşum da, farkında de-ğilmişim. Şehrin gerisinde yeşim taşı yeşili sığ bir ırmak akıyordu. Öte yakada dimdik bir kayalık yar yükseliyordu, meydana getirdiği duvarın içine evler oyulmuştu, öyle ki yatak odanızın penceresinden doğruca otuz metre aşağıdaki suya tükürebilirdiniz. Uçurumun oyukla221

rında sayılamayacak kadar çok güvercin yaşıyordu. Lerida'da da eskilikten ufalanan evler vardı; çatı kirişlerine binlerce ve binlerce serçe yuva yapmıştı. Biraz uzaktan bakınca, yuvalarla kaplı duruşları rokoko çağından kalma süslü pervazları andırıyordu. Neredeyse altı aya varan bir süre boyunca böyle şeylerin gözüme hiç çarpmamış olması garipti. Cebimde terhis belgelerimle, kendimi yine bir insan, hattâ biraz da turist gibi hissetmeye başlıyordum. Hemen hemen ilk kez gerçekten — bütün ömrümce gitmeyi özlediğim— İspanya'da olduğumu anladım. Lerida'nın ve Barbastro'nun sakin arka sokaklarında, herkesin hayalinde yer eden İspanya'nın gelip geçici anlık görüntülerini yakalar gibiydim. Beyaz sierra'lar (dağlar), keçi çobanları, engizisyon zindanları, Arap sarayları, büklüm büklüm kıvrılan kara kara katır kervanları, gri zeytin ağaçları ve limon korulukları, siyah şallı kızlar, Malağa ve Alicante şarapları, katedraller, kardinaller, boğa güreşleri, çingeneler, serenadlar —kısacası, İspanya. Bütün Avrupa'da hayallerimi en çok çeken ülke buydu. Nihayet buraya geldiğim zaman da yalnız bu kuzeydoğu köşesini görmüş olmam hayıflanacak bir şey: o da karmakarışık bir savaşın ortasında ve çoğu kışa rastgelmek üzere. Barselona'ya döndüğümde geç olmuş ve ortalıkta hiç taksi kalmamıştı. Tamamen şehrin dışında kalan Maurin Senatoryumu'na gitmeye uğraşmanın hiçbir yararı yoktu, bu nedenle akşam yemeği için bir lokantaya girdikten sonra Continental Oteli'ne gittim. Babacan tavırlı bir garsonla, içinde şarap dağıtılan meşeden yapılmış bakır çemberli küçük testiler hakkında konuştuğumu hatırlıyorum. İngiltere'ye götürmek için bunlardan bir takım almak istediğimi söyledim Garson pek sevimliydi. «Evet, güzel bunlar, değil mi? Fakat bugünlerde böyle şeyler satın almak olanaksız. Kimse yapmıyor artık — kimse hiçbir şey imal etmiyor. Bu savaş— yazık!» Savaşın üzüntü duyulacak birşey olduğunda anlaştık. Bir kere daha kendimi turist gibi hissettim. Gar222

son bana nâzikçe, İspanya'yı sevip sevmediğimi, bir daha gelip gelmeyeceğimi sordu. Oh evet, İspanya'ya yeniden gelecektim. Bu konuşmanın barışçı niteliği, hemen arkasından olanlar yüzünden belleğimde çakılıp kalmıştır. Otele geldiğimde karım holde oturuyordu. Ayağa kalkarak, beni çarpan hayli ilgilenmez bir tavırla bana doğru geldi; sonra boynuma bir kolunu doladı, holdeki-lere gösteriş olsun diye yüzünde bir gülümsemeyle kulağıma fısıldadı : «Çık git!» «Ne?» «Buradan bir an önce çıkıp git!» «Ne?» «Burada dikilip durma! Çabucak dışarı çıkmalısın!» «Ne? Neden? Ne demek istiyorsun?» Beni kolumdan yakalamış ve merdivenlere doğru ilerlemeye başlamıştı bile. Aşağı inerken yarı yolda bir Fransız'a —ismini burada veremeyeceğim— rastladık. P O.U.M.'la hiçbir ilişkisi olmadığı halde bu felâketli dönemde bize çok dostluk göstermişti. Bana endişeli bir yüzle baktı. «Dinle! Buraya gelmemeliydin. Çabuk burayı terket ve birisi polise telefon etmeden biryerlere saklan.» Bak sen şu işe! Merdivenin sonuna geldiğimizde otel müstahdeminden P.O.U.M. üyesi olan biri de (sanıyorum müdürün bundan haberi yoktu), asansörde çaktırmadan, dökülen bir İngilizceyle hemen çıkıp gitmemi söyledi. Hâlâ neler döndüğünü kavrayamamıştım. Kaldırıma çıkar çıkmaz «Ne oluyor yahu?» diye sordum. «Duymadın mı?» «Hayır. Neyi duymadım mı? Ben hiçbir şey duymadım !» «P.O.U.M. lağvediliyor. Bütün binaları ele geçirdiler. Hemen herkes hapiste. Şimdiden bazı kimseleri vurdukları söyleniyor.»

223

Demek buydu başımıza gelenler. Konuşmak için biryerlere gitmeliydik. Ramblas yolundaki bütün kah-vehane'er polisle tıka basa doluydu, ama yan sokakta sakin bir kahve bulduk. Karım, ben uzaktayken neler olduğunu anlattı. Haziran'ın 15'inde polis Andrees Nin'i çalıştığı yerde anîden tevkif etmiş ve aynı akşam Hotel Faleön'a baskın yaparak, çoğu izne gelmiş milis olan, orada bulunan herkesi tutuklamışlardı. Otel hemen bir mahpushaneye dönmüş ve çok kısa bir zamanda ağzına kadar her çeşitten tutuklu ile dolmuştu. Ertesi gün P.O.U.M. kanun-dışı ilân edilmiş ve bütün dairelerine, kitaplıklarına, senatoryumlarma, Kızıl Haç merkezlerine vb. el konulmuştu. Bu arada polis ensesine el atabildiği P.O. U.M.'la herhangi bir ilişkisi olduğu bilinen herkesi tu-tukluyordu. Bir iki gün içinde, Yürütme Kurulu'nun kırk üyesinin hemen hepsi hapse atılmışlardı bile. Muhtemelen bir ikisi kaçıp saklandı, ama polis (bu savaşta her iki tarafın geniş bir biçimde uyguladığı) bir hile kullanıyor, ortadan toz olan adamın karısını rehine alıyordu. Kaç kişinin tutuklandığını anlamanın hiçbir yolu yoktu. Karım yalnız Barselona'da dörtyüz kişinin tutuklandığını duymuştu. O günden beri, tutuklu sayısının hattâ o sırada bile daha kabarık olduğunu düşünürüm. Üstelik, en garip tipler tevkif edilmişti. Bazı hallerde, polis, hastanelerden yaralı milisleri toplayacak kadar ileri gitmişti. Olanlar insanın kafasını bozuyordu. Bu allahın be-lâs. olay ne demekti? P.O.UM.'u lağvetmelerini anlıyorum, ama neden milleti tutukluyorlardı. Keşfedebildiğim kadarıyla bunun makul bir nedeni yoktu. Görünüşe göre, P.O.U.M.'un lağvedilmesinin geçmişe yürüyen (makabline şâmil) bir etkisi vardı; P.O.U.M. şimdi kanun-dışı olmuştu, böylelikle önceden üye olanlar da kanunu ihlâl etmiş sayılıyorlardı. Her zaman olduğu gibi, tutuklananların hiçbirine bir suçlamada bulunulmadı. Ama bu arada, Valencia'nm Komünist gazeteleri büyük
224

bir «Faşist oyunu», düşmanla radyo haberleşmesi, görünmez mürekkeple imzalanmış belgeler vb. hikayeleriyle yanıp yanıp tutuşuyordu. Bunlara daha önce değinmiştim. Göze çarpan şey şuydu ki, bu hikâyeler yalnızca Valencia gazetelerinde çıkıyordu; Barselona Komünist, Anarşist ya da Cumhuriyetçi gazetelerinde P.O. U.M.'un ilgasına dair tek kelime yoktu demekle bir yanlışlık yapmadığımı sanıyorum. P.O.U.M. önderlerine yöneltilen suçlamaların kesin özelliğini ilk defa, İspanyol gazetelerinden değil, bir iki gün sonra Barselona'ya varan ingiliz gazetelerinden öğrendik. O sırada, Hükümet' in ihanet ve casusluk suçlamasından sorumlu olmadığını, sonradan Hükümet üyelerinin bu suçlamayı yalanlayacaklarını bilemezdik. Biz yalnızca, belli belirsiz olarak, P.O.U.M. önderlerinin ve muhtemelen geride kalan hepimizin Faşistlerin paralı adamı olmakla itham edildiğimizi biliyorduk. Hapishanelerde insanları gizlice vurduklarına dair söylentiler dolaşıyordu. Bununla ilgili bir sürü abartma yapılıyordu, ama bazı şeyler kesinlikle olmuştur, Nin olayının böyle olduğuna hiç şüphe yok. Nin tutuklandıktan sonra Valencia'ya, oradan da Madrid'e yollanmıştı, vurulduğu söylentileri Haziran'm 21'inde Barselona'ya vardı. Sonradan söylentiler daha da belirli bir biçim aldı: Nin gizli polis tarafından hapiste vurulmuş ve cesedi sokağa atılmıştı. Bu haber, Hükûmet'in eski üyelerinden Federico Montsenys de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan alınmıştı. O günden bugüne Nin'i bir daha canlı olarak gören olmadı. Sonradan Hükümet çeşitli ülkelerin delegelerince soru yağmuruna tutulduğu zaman kemküm ettiler ve Nin'in ortadan kaybolduğunu, nerede olduğunu hiç bilmediklerini söylediler. Bazı gazeteler, Nin'in Faşist bölgeye kaçtığı yolunda hikâyeler uydurdular. Bunu kanıtlayacak hiçbir delil gösterilmemişti ve sonradan, Adalet Bakanı Jrujo, Espagne Haber Ajansı'nın kendi resmî communique(*)'
(*) Bölüm 11'de sözünü ettiğim, Maxton heyetinin raporlarına bakınız.

225

Tümen Komutanı General Jose Rovira Barselona'dan gönderilen bir grup polis tarafından cephe yakınlarında tutuklanmıştı. Dikkati çeken bir nokta. 227 . Kötü haberleri askerlerden saklamanın olağan bir politika olduğunu biliyorum. polisin alt rütbelerinde görülen bağımsız eylemlerdi. Barselona'ya izne gelmiş bütün P. gizlice partilerinin kapatıldığını. ama olayın gizli tutulduğuna hiç kuşku yoktur. haberler cepheye ulaştığında böyle birşey olmadı. onların cepheye döndüklerinde haber götürmelerine engel olmaktı. Hernehâl ise. bundan sonra Adalet Bakanı kocasının ölmüş olduğunu bildirdi. Haziran'm 20'sinde. Haziran'm 17'sinde falan tutuklanmışlar ve «hemen» arkasından Landan «sırra kadem basmıştı. Arada geçen günler boyunca bir sürü insan.M. bir çok arkadaşımızın başına neler geldiğini anlatmaya başladı.O. cephede ben ya da bir başkası P. İleride bir zaman canlı olarak ortaya çıkmadıkça. kanundışı ilân edildikten sonra tekrar İspanya'ya gelen John Mc Nair de öyleydi. o da. muhtemelen bir kural olarak kendi içinde haklıdırlar da. bir yerlerde saklanıyorlardı. belki çok önemli değildir. önderlerinin ihanetle suçlandığını. arkadaş ve akrabalarının hapse atıldığını bile söylemeden savaşa sürmek apayrı bir meseledir.U. Fakat. P. siyâsî tutukluların sayısı.'un lağve-dilişiyle ilgili hiçbir şey duymamıştık.M. Bu saklı tutmanın nedeni yeterince açıktır. Açlık grevine başladı. Adamları protesto için Savaş Bakanı'na bir heyet gönderdiler. güneyde. Olaylarla ilgili hiçbir şey Barselona gazetelerinde çıkmıyordu (habire casusluk hikâyeleri uyduran Valencia gazeteleri Aragon cephesine ulaşmıyordu). milislerinin tutuklanmasının bir nedeni de. Polis Şefi'nin verdiği emirlerle serbest bırakılanların çoğu hapishane kapısında yeniden tutuklanıyor ve «gizli hapishane» lere taşınıyordu. aylar boyu uzadı. Bütün P.O.M.M.sini tahrif ettiğini açıkladı. Bazı İngilizler ve daha başka yabancılar sınırı geçmişlerdi. milisi hâlâ ayrı bir birimdi. Fransa'da iken.O.» Aradan beş ay geçtiği halde. neler olduğuna dâir bütün haberlerin cepheden uzak tutulmasıydı. P. çünkü levazım kamyonları bir aşağı bir yukarı gelip geçiyordu. binleri buluncaya kadar. hapiste katledildiğini kabullenmek zorundayız. Bütün bu olanların arasında. Sizin de gördüğünüz gibi. Çılgınca birşey.U. Barselona'dan yalnızca yüz mil uzaktaki Lerida'da kimse neler cereyan ettiğini duymamıştı. Olayın nasıl gizli tutulduğunu düşündükçe hâlâ şaşıyorum.U. Aslında. Önceden izin almaksızın önemli mevkilerdeki subayları tutuklamaya pek hevesliydiler. Haziran ayının sonlarında 29. Kızıl Haç merkezleri ve benzer ör226 gütleri her zamanki gibi görevlerini yerine getiriyorlardı.O.U. cephe gerisindeki gazetelerin kendilerine Faşist diye hakaret ettiğini bilmeden öldüler. Haziran'ın 15'inde benim birlikte cepheye gittiğim grup. milislerin neler cereyan ettiğini öğrenmeleri hâlinde ise döğüşmeyi reddetmelerinden korkuluyordu. Bunun tipik örneği Kurt Landan ile karısının başına gelen olaydı. ama gelip boğazıma düğümlenen bir ayrıntı var.M. cephedekiler aradan bir hayli zaman geçene kadar hiçbir şey duymamışlardı. kısa bir süre sonra kadıncağız serbest bırakıldı ve hemen arkasından yeniden tutuklanarak hapse tıkıldı. Sonradan ne Savaş Bakanı ne de Polis Şefi Ortega'nın. Karım. bunların en sonuncusu olmalıydı. Williams ve Stafford Coltman Maurin Senatoryumu'na baskın yapıldığında tutuklanmamışlardı. hiç kuşkusuz. Tutuklamaların çoğu kanunsuz yapılıyor. son derece zayıf bir ihtimaldir. Başkalarından öğrendiğime göre. Tutuklama haberleri sürdü gitti.O. Polisin en azından başlangıçta bu eylemlerin savaş üzerinde yapabileceği etkilere hiç aldırış etmediği anlaşılıyordu.U. Rovira'nm tutuklanmasından haberi olmadığı anlaşıldı. Böylesi bir şey biraz zor affedilir. Huesca'ya saldırı başlıyordu. karısı muhakeme edilmemiş ve kocasından hiçbir haber alamamış bir durumda hâlâ hapisteydi. Nin kadar mühim bir siyâsî mahpusun kaçmasına izin verileceğini düşünmek. birtakım insanları. Faşistler'i katmazsak. milis komutanlıkları. sanıyorum.

kendi gözlerimle gördüğüm gibi. ama âcil bir askerî görevle cephenin yolunu tutmuş giderken.O. Ortadan kaybolmaya çalıştığı anda hemen arkasına düşeceklerdi. U. son kitabımla ilgili mektup yazmış ve daha cevap alamamış olanlar bir rastgelir de bu satırları okurlarsa. milliyetini. Öfkelenmekle zaman kaybediyordum. Bütün bunlara karşılık yaptıkları. aylarca onun emri altında hizmet görmüş. Mayıs çarpışmaları sırasında. Kopp'un tutuklandığını duyduğumda çok öfkelendiğimi itiraf etmeliyim. Hemen herkesi kaldırıp götürmüşe benziyorlardı. Düpedüz İspanya'ya gelerek faşizme karşı döğüşmek için herşeyini —ailesini. oteldekiler bir yandan polise telefon ederken. daha emin olacağı besbelliydi. günlük not defterimi.'un parti üyesi bile değildim. oteldeki odamızı işgal ederek arama yapmıştı: pasaport ve çek defterimiz dışında (o da bir talih eseri olarak). hiç olmazsa şimdilik. 228 Bu arada karımı «yakalamadılar».M. tabiî adresleri de yanımda yok. ama (tahminen) kırk elli bin kişi de öyle yapmıştı. Belki de. Tüm olanlar bana anlamsız görünüyordu. Bir bohça dolusu kirli çamaşırlarımı bile alıp götürmüşlerdi. Karımı yem olarak kullandıkları çok açıkça görülüyordu. Ama Kopp'u hapse götüren de bu budalaca saldırıyı ciddiye almamak olmuştu. Belçika'dan izinsiz ayrıldığı ve Belçika Or-dusu'nda yedek subay olduğu halde yabancı bir orduya katıldığı ve daha önceleri kanunsuz olarak İspanya Hü-kûmeti'ne cephane imal ettiği için kendisinin bilmem ne kadar yıllık hapis cezası birikmişti. Bana. mahallî çarpışmayı önlemiş ve muhtemelen onbeş yirmi can kurtarmıştı.U. Hotel Continen-tal'de kalmaya devam ettiği halde. sahip olduğumuz her bir vesikayı. sabahın köründe sivil giyinmiş altı polis. George Kopp'u da tutukladıklarını duyunca. işini— feda etmişti.'un lağvedildiğini biliyordu. Tabiatıyla Mayıs çarpışmalarında silâh taşımıştım. üzerlerine görünmez mürekkeple yazılmış mesajlar olduğunu düşünmüşlerdir.» anlaşılan Kopp Barselona'ya geri gelmişti: doğu cephesindeki istihkâm çalışmalarına komuta eden albaya Savaş Bakanı'ndan bir mektup getirmişti. Bu tehlikeyi göze 229 . Hep söyleyip duruyorum : neden beni tutuklamak istesinlerdi? Ne yapmıştım ki? P. bilmem kaç kere çarpışmaya katılmış ve bir keresinde yaralanmıştı. ateş altına girmiştim. savaşa âit bütün hatıra eşyalarımı ve bütün mektuplarımızı alıp götürdüler. Üstelik.ama kendi yoldaşları tehlikedeyken kendisinin güvenlik içinde olmasını istememişti. Sonradan polisin Maurin Senatoryumu'nda bıraktığım bir kısım eşyalarıma da el koyduğunu öğrendim. ama bu cinsten birşeyin budalaca habaseti insanın sabrını taşırıyor. 1936 Ekimi'nden beri cephedeydi.O. geçmişini de biliyordum. okuyucularımdan bana gelen bir miktar mektubu da götürdüler. kendimin tehlikede olduğuna inanmam neredeyse olanaksızdı. Mamaafih. aylardır biriken bütün gazete kupürlerini (gazete kupürlerinin ne işe yaradığını sık sık merak eder dururum). Eşyalarını almak için Hotel Continen-tal'e gelmiş. çocuğu yalan yanlış bir hikâyeyle oyalamayı becermişler. Karımın otelde kalmasının.M. memleketine dönmeye karkışırsa hapı yutmuş demekti. Bu arada. Samimî bir arkadaşım olması bir yana. lütfedip bu açıklamamı bir özür dileme olarak kabul etsinler. şöyle adam gibi bir gece uykusuna da fena halde ihtiyacım vardı. adamı kolundan tutup zindana atmak oluyordu. Bana gelince hemen saklanmanın bir yolunu bulmalıydım. Bu durum beni iğrendiriyordu. Bazılarına daha cevap verilmemişti. polis onu tutuklamak için hiçbir harekette bulunmadı. o sırada karım aşağıdaymış. afalladım : «Nee? Kopp mu? Ben onu Valencia'da sanıyordum. bütün kitaplarımızı. Geri kalanlar için. polisin kendisini tutuklayacak kadar budala olabileceği herhalde aklına gelmemişti. hep aynı «Falan filânı götürdüler». «Filân falanı götürdüler» lâfları sürüp gidiyordu. alelade milis erliğinden binbaşılığa yükselmişti. Sayısız tutuklamalara rağmen. birkaç gece önce. Kuşkusuz P.

bizim P.M.M. Cottman ve Mc Nair de oraya geleceklerdi. Somurtkan ve canı sıkkın olduğumu hatırlıyorum. ama bunun böyle bir toptan cadı avı ölçüsüne vardırılacağım asla beklememişlerdi. bir de geride dalgalanan P. Ceplerimdeki evrakları karıştırdık. bu kere de asker kaçağı diye yakalanabilirdim.U.O. İspanya'dan ayrılmadan önce pasaportumuzun üç ayrı yerde — Polis Şefliği'nde. Aslında ikimiz de.U. yazan milis kartımı. Ama bir şans eseri. bunu o kadar az tahmin ediyorlardı ki.U.'la bir ilgim olduğunu gizlemekti. önceleri banka olan Yürütme Kurulu Binası'nda bir sinema inşa ettiriyorlardı). Kuşkusuz. Karım otele döndü. Sabırla bana işlerin ne durumda olduğunu açıkladı.M. İşler olurken hiç böyle şeyler düşünmem zaten. İspanya'dan çıkmanın bir yolunu bulmaktı. Fakat. Kanuna bağlı kaldıkça emniyettesin demektir. Gerçekten. Besbelli. Er geç hapse atılmak gün gibi aşikâr iken. Şimdi düşünmemiz gereken şey. Tanrı bilir — evleri polis baskınına uğramış— kaç kişi bu gece sokaklarda uyuyordu. Savaş ya da politikaya boğazıma kadar battığımda hep böyle olur— fizikî ra231 . Mutlaka bir sürü karışıklık ve manana'lar olacaktı.O.O. bizim isimlerimiz de bu listedeydi. Allahtan burası Almanya değil de İspanya'ydı.U. milisinde -görev almış olduğum gerçeği. çünkü muhtemelen polis 29'uncu tümenin P.'a bağlı olduğunu biliyordu. Kuşkusuz önderleri ergeç partinin lağvedileceğinin farkındaydılar.M.U. P. ama bunlar olmazsa. üzerinde büyük harflerle P. herhalde saklamak zorundaydım. Fiilen.M. Fakat terhis kâğıtlarımı. ben de kendime yatacak bir yer arayarak karanlıkta başıboş dolaştım durdum.M. ama becerisinden fazla birşey almamıştı. Pasaportlarımızı yoluna koymak muhtemelen birkaç günümüzü alacaktı. İspanyol gizli polisinde kısmen Ges-tapo ruhundan birşeyler vardı. tehlikeli olan Polis Şefli-ği'ydi. Karım. sırf ne olacağını görebilmek için burada kalmayı çok isterdik.'un hemen hiç yeraltı örgütü kurulmamıştı. aslında her devrimci örgütün sahip olması gereken buluşma ve saklanma yerleri yoktu.M. U. Belirli bir eylemin suçlusu değil. İşte böylece karımla ayrıldık. bunlar şu günlerde insanın tutuklanmasına neden olan şeylerdi. P. «Troç-kizm» suçlusuydum. bu bile tehlikeliydi. Yapılacak tek şey sesimi kısmak ve P. üstelik kolumdaki sızıdan ayrı olarak sağlığım acınacak bir haldeydi.U. Beş gündür yollarda bitkin düşmüş. binalarında-ki değişiklik işlerine devam ettiler (öteki işlerin yanısıra. Karım bunu dünyada kabul etmedi. Fakat İspanyol hapishanelerinin dünya kötüsü yerler olacağını önceden sezmiştim (aslında benim tahayyül ettiğimden çok çok daha kötüydüler). kolum felâket ağrıyordu ve şimdi de bu aptal herifler orada burada peşimda koşuyorlardı —bunların yüzünden sokakta yatmak mecburiyetindeydim. düpedüz bir terör dönemiydi. Sonuç olarak. biçimindeki İngiliz anlayışına sarılmanın bir yararı kalmamıştı.'la ilişkimiz olduğunu sezdirmeden işleri yoluna koyabilirdi. Katalon Göçmen Dairesi'nde— damgalanması gerekiyordu.M. Kafamda hiçbir doğru dürüst siyâsî düşünce kurmuyordum. Gidebileceğim hiçbir yer.O. Ertesi günü İngiliz Konsolosluğu'nda buluşmayı kararlaştırdık.almak ve otele gitmek istedim. bayrağıyla bir grup milisin fotoğrafını yırtıp atmaya zorladı beni. İngiliz Konsolosluğu belki de. Bu. Üzerlerinde 29'uncu tümenin damgasını taşıdıklarından.O. U. sığınabileceğim hiçbir ev yoktu. kanun polisin seçip belirlediği şey olup çıkmıştı. yabancı «Troçkist» zanlılarının bir listesi vardı ve çok muhtemeldir ki. belki de. suçluların toplanması değil. Bütün düşünebildiklerim bu kadardı. en olmayacak yerlerde uyumuştum.U.'un lağvedilişine dek hergün P. Ne yapıp ne yapmadığım fazla birşey farkettir-miyordu. P.M.O.O.O. bir kere içeriye girince bir daha ne zaman çıkacağınızı asla bilemezdiniz. sınıra listeden önce varmayı başarabilirdik. Fransız Konso230 losluğu'nda. Geceyi yatakta geçirmeyi çok arzuluyordum.O. daha fazla İspanya'da kalmanın hiçbir mânâsı yoktu. hapse atılmam için yeterli bir nedendi.

tuhaf bir görüntü ile karşılaştım: bir sıra milis. zanlılarına kucak açan —ya da hiç değilse yataklık etmesi muhtemel— her ev gözetleme altındaydı.M. ama daha yeni kazıldığından her yanından su sızıyordu.U. çok yakın bir gelecekte zincirlerinin yerine takılacağını söylemek geldi.O. Ramblas'nın en dibinde. milisi saklanmak ya da hapse girmekten birini seçmek zoiundaydı— cephe hattında dört beş ay geçirdikten sonra hiç de sevimli bir karşılama değil. Öbür yandan gündüz vakti Barselona gibi büyük bir şehirde hayli emin sayılırdınız. Geceleri avlanmaya çalışılan kaçaklar olmamıza karşın gündüzleri neredeyse normal bir yaşam sürdürüyorduk. Gerisin geriye şehrin merkezine doğru yürümeye başladım. binalarındaki kırmızı bayraklar indirilmişti.O. geceyi dışarıda geçirmek anlamına geliyordu.M. 14 Barselona gibi bir şehirde polis tarafından aranılan bir kimse olmanın en kötü yanı.O.U. iskelenin yanında. P. neyse ki ılık bir geceydi de birkaç saat uyuyabildim. hâlâ cephenin çamuru ve pejmürdeliği içinde. Yıkık duvar yığınları yan gelip yatmak için hiç uygun olmuyor.M. Sonra.'un kitap rafları boşaltılmış. M. milisleriydi. Sonradan.U. Hava baskınlarına karşı yapılmış bir sığınağı denedim. Caddeler Güvenlik Askerleri. ayakkabı boyacıları için konulmuş sandalyalara bitkin bir halde yayılmışlardı.U.U. ama Barselona'daki kahvehanelerin hiçbirisi dokuzdan önce açılmaz. Önceki gün cepheden döndüklerinde P.M. göz232 lerini dört açmazlarsa. Dışarıda uyuyunca insan hep güneşin ilk ışıklarıyla uyanır. İçinde bulunduğumuz durum hayli tuhaftı. ama tam işler karışık iken yalnızca olayın dışında kalmak istiyorum— pespaye bir özellik belki de bu. Ramblas'nın aşağısındaki ilân tahtasına da P.O. yerlerinde Cumhuriyetçi bayraklar dalgalanıyordu. olayların önemini kavrayabiliyorum. Bir fincan kahve içebilmek ya da berbere girip traş olabilmek için saatlerce bekliyordum. Plaza de Cataluna'nın köşesindeki Kızıl Yardım Mer-kezi'nde polisler pencerelerin çoğunu kırarak kendilerini eğlendirmişlerdi. Carabineros'lar.M. küme küme Güvenlik Askerleri kapılara birikmişti. Yarı karanlıkta etrafı karıştırdım ve uzanabileceğim bir çukur buldum.U. Bir sürü yol yürüdüm. devrim sırasında içi dışına çıkmış ve yakılmış bir kilise harabesine rastladım. Bunların kim olduklarını biliyordum —hattâ.hatsızlığım dışında hiçbir şeyin bilincinde değildim ve şu Allanın belâsı saçmalığın bir an önce sona ermesi için derin bir arzu duyuyordum. Bu da düpedüz. Hücum Muhafızları. P. doğrusu. heryerin çok geç açılmasıdır. moloz yığınlarını çevreleyen çatısız dört duvar. berberlere.'un lağvedildiği haberi ile karşılaşan ve evlerine baskın yapıldığı için geceyi sokaklarda geçirmek zorunda kalan P. P. Berber dükkânında bahşiş vermenin yasaklandığını açıklayan Anarşist ilânının hâlâ duvarda asılı olduğunu görmek tuhafıma gidiyordu.O. içlerinden birini tanımıştım."a karşı bir karikatür —gerisindeki faşist bir yüzle maskeli birisi— yapıştırılmıştı. İçimden.O. Bu günlerde Barselona'ya dönen her P. İlânda «devrim zincirlerimizi parçaladı» diyordu. alelade polis ve —sayılarını artık Tanrı bilir— sivil giyimli casusla ağzı233 . O. herhangi bir yabancının gelmesi hâlinde otel idaresinin hemen polise haber vermesi emredilmiş olduğu için bir otele ya da pansiyona gitmek olanaksızdı. Bir kabuktan ibaret kalmıştı. Herşeye burnunu sokan birtakım polislerin gelip de evraklarımı aramayacakları bir yer bulup uzanmak istiyordum. Merkez Hastanesi dolaylarında bir yerlere vardım.U.M.

ama yine de. en iyisi zindan denebilirdi. Bob Smillie yalnızca 22 yaşındaydı ve benim hayatımda rastladığım bedence en sağlam insanlardan biriydi. Cesur ve yetenekli bir gençti.Bu hapishanelere.O. leri ilk şey Bob Smillie'nin öldüğü oldu. şunu söylemem gerekiyor. daha sonra serbest bırakılan bir mahpustan da Smillie'nin hapisteyken hasta olduğunu kesinlikle öğrendik. ta 18. temsilcisi David Murray'ın cesedi görmek isteği reddedilmişti.U.na kadar doluydu. İngiliz olsun. Mc Nair ve Cottman de az sonra geldiler. Murray'a cesedini göstermemeleri. Maalesef aynı fikir birçok kişinin aklına gelmiş olacak ki. Böylesine sağlam insanlar iyi bakıldıkları takdirde genellikle apandisitten ölmezler. binaları yakınlarında dolaşmaktan. geçici bir tedbir de değildi — bazan mahpusların dört beş ay gün ışığı görmeden kapatıldıkları da oluyordu. P. Söyledik. Fakat İspanyol hapishanelerin ne mene şeyler olduğunu -siyâsî suçlular için hapishane haline getirilmiş yerleri— gördükten sonra hasta adamların. her nasılsa. Ancak. Güvenlik Askerleri'nin duvarda asılı duran kocaman renkli Maurin portresini nasıl alaşağı ederek tekmeyle parçaladıklarını anlattı.. (Aradan aylar geçince. salt işgüzarlıktan olmuş olabilir. İngiltere'de bununla oranlanabilecek bir şey bulabilmek için. Faşizme karşı döğüşmek için Glasgow Üniversite'sini bırakıp gelmişti ve kendi göre235 . hem üstelik İspanyol hapishanelerine ben de birkaç kere göz attım. İnsanlar uzanmak için bile yer olmayan odalara ağıla sokarcasma tıkıştırılıyor ve çoğunlukla bodrumlarda ve bunun gibi karanlık yerlerde tutuluyorlardı. bunlar öyle her geçeni durduramıyorlardı. vakit öldürmek ve gözden uzak olmanın iyi bir yolu olarak pek hoşuma gitti.L.. Sonradan ha-pise giren bir başka İngiliz arkadaşım da hapiste edindiği tecrübelerin «Bob Smillie» olayını daha kolay anlaşılır bir hâle getirdiği»ni yazıyordu.. Bu hapishanelere âit hikâyeleri ben çok çeşitli kaynaklardan duydum.. Asla abartmıyorum. Ce-cedi hemen gömülmüş ve oradaki I. İspanya'da kodese tıkılmış herhangi bir siyâsî sanığa sorun isterseniz. Bu. kahvehane ve lokantalara gitmekten alakoyan şey..O. Bu banyo hikâyesi.U. yiyecekler azıcık düzelir gibi olmuştu).. Valencia'da bir hapishanede ölmüştü —nedenini kimse bilmiyordu. Günde iki tas berbat bir çorba ve iki parça ekmek gibi yetersiz yiyeceklerle besleniyorlardı. Demek ki. ama o da ötekiler gibi sokağa atılmıştı. O gün ve ertesi günü umumî hamamlardan birinde yıkanarak bir hayli vakit geçirdim. Anlatılanlar inanmazlık edemeyeceğiniz derecede birbirine uyuyor. İnsanı.. Maurin baskına uğradığında tutuklanmadan kurtulmayı başarmış.M. Maurin (P. sanıyorum. ilk aklıma gelen Bob Smillie'nin vurulduğu oldu. yüzyıla gitmek zorunda kalırsınız.'un kurucularından biri) Faşistler'in elinde mahpustu ve o sırada kurşuna dizildiğine inanılıyordu. İspanyol olsun siperlerde bir tek gün bile hasta olmadan üç ay geçirebilen tek kişiydi. Ramblas'a çıkan yolun yarısında Maurin Senatoryumu'ndan tanıdığım yaralı adamlardan birine rastladım O zamanlar herkesin değiş tokuş ettiği gibi görülmez bir biçimde göz kırpıştık ve çaktırmadan caddenin daha yukarısındaki bir kahvehanede buluşmak için anlaştık. Kuşkusuz. ama o zamandan bu yana geçen zamanda yanılmış olabileceğimi düşünüyorum.M.. normal görünmeyi becerirseniz dikkati çekmekten kurtulurdunuz. ne dereceye kadar iyi bakılmak şansına sahip olduğunu kavrayabilirsiniz. —ben Barselona'dan ayrıldıktan— birkaç gün sonra polis umumî hamamlardan birine baskın yaparak bir sürü «Troçkist»i anadan doğma bir halde yakalamış.. Karımla İngiliz Konsolosluğu'nda saat onda buluştum.P. garsonların sizi tanımalarıydı. Sonradan ölüm nedeninin apandisit ol234 duğu bildirildi. o sıralar herkesin inandığı şeydi.. Smillie'nin ölümü öyle kolayca affedebileceğim birşey değildir. Üstünde bir gömlekle dolaşıyordu —ceketsiz kaçmak zorunda kalmıştı— ve hiç parası yoktu. Bu. apandisit hikâyesi belki de doğruydu.

Bizi çelik kapılardan içeri götürür-lreken cepheden tanıdığım bir İspanyol milisi iki Güvenlik Askeri arasında dışarı çıkarılıyordu. onunla aynı sığmağı paylaşmıştım. insan vücudu yığınları. gerçekten. tek ayak üstünde sekip duruyordu. Böyle bir şeyin —Smillie'nin olayı istisna olmuş olsa bile— nasıl olup da zaferi yakınlaştırabileceğini göremiyorum bir türlü. anlaşılan artık çocukları da tutukluyorlardı. yine aynı biçimde göz kırpıştık. Korkunç birşeydi bu. hepimizi kurşuna dizecekler sanıyorum» dedi. aşırı anlamsızlığı oluyor. Kalabalık bir caddenin ortasına düşen uçak bombası. O akşamüstü karımla ben Kopp'u ziyaret ettik Iniommunicado olmayan mahpusları ziyaret edebiliyordunuz. Burası. yüzyılın namlı İngiliz zindanlarına benziyordu: buram buram pis kokular. Mahpuslar arasında Halk Ordusu üniforması taşıyan bir başka subay daha vardı. bütün bunlara karşılık yaptıkları şey. Duvarlara Visca POUM! «Viva la Revolucion!» ve benzeri devrimci sloganlar karalanmıştı. oğlanı hapse atmak ve sahipsiz hayvanlar gibi ölmesine göz yummaktı. — bu bambaşka bir mesele. Birbirimizin yanından sanki tümüyle yabancı iki insan imişiz gibi geçip gittik. İnsanların uygun sağlık tertibatı olmadan biraraya tıkıştırıldıkları zaman çıkan iğrenç kokular burnunuzun direğini kırıyordu. Böyle bir ölüm olayında ise insanı hiddetlendiren şey. yaralandığımda benim cephe gerisine taşınma236 ma yardım etmişti. Herbiri kırkar metre karelik iki odaya yüze yakın adam tika basa doldurulmuştu. 18. Gözleri benimkilerle karşılaştı. Burası aylardır siyâsî tutukluları hapsetmek için kullanılagelmişti. birkaç gün önce vatanına dönmek üzere yola çıkan Amerikalı bir milisti. cephedeki görevini kusursuz bir cesaret ve şevkle yerine getirmişti. Bu adamı aylarca tanımış. şimdiden bir çok kişinin basma gelmişti. bir sıra ve yırtık pırtık birkaç battaniye— ve pencerelere takılmış paslı demir kepenklerden sızan bulanık bir ışık. İkisinin bacakları kesikti. Fazla adam tanımak. Polis gelen gideni gözlüyordu. Bu. bir sürü siyâsî zulüm ve işkenceden daha çok acı doğurur. tamtakır eşyasızlık —yalnızca taş bir zemin. «Kurşun» kelimesi içime 237 . yine de bir iki kereden fazla gitmek güvenceli değildi. Neşeyle. hâlâ çizgili kadifeden pantolon giydiği ve bundan ötürü milis olduğu anlaşıldığı için. Kopp dirseğiyle kalabalığı dürterek yanımıza ulaştı. bu pis yerde üniformasını temiz tertipli tutmuş. Sözüm ona hapishane denilen yer. Hemen hepsi emekçi sınıfın en fukaralarındandı. birini koltuk değneklerini almadan hapishaneye getirmişlerdi. ama şimdi yapılabilecek başka bir-şey de yoktu. Tazerenkli tombul yüzü her zamanki gibi görünüyordu. ama hayalî bir suçlama nedeni bile olmadan sırf işgüzarlık olsun diye kodese atılmak ve yalnız başına ölüme terkedilmek. hattâ traş olmayı bile becermişti. Bağırıp çağırmalar kulakları sağır ediyordu. Yaşı onikiyi geçmeyen bir oğlan çocuğu da göze çarpıyordu. «Eh. ama onu sınırda yine de tutuklamışlardı. hapishaneye çok ziyaret yapınca «Troçkistler»in arkadaşı diye damgala-nırdınız ve muhtemelen sizin sonunuz da hapis olurdu. Bir çarpışmada ölmeye evet — böyle bir şey normal karşılanır. görme iznini güçlük çıkarmadan verdiler. Kopp incommunicade değildi. Kocaman ve kanlı bir savaşın ortasında bir tek bireyin ölümü üstünde fazla şamata etmenin faydasız olduğunu biliyorum. Şimdi ziyaret saati olduğundan ortalık kımıldanamayacak kadar insanla dolmuştu. Mavi üniformalı muhafızlar vızır vızır dolaşıyorlardı. İçerde ilk gördüğümüz kişi. Boğuşarak birbirlerinin yanından geçerken karşılıklı se-lâmlaştılar. Mahpuslar arasında Maurın Senatoryumu'ndan getirilmiş yaralılar da vardı. Hapisteki erkekleri için getirdikleri zavallı çıkınlarından yiyecekler çıkaran kadınlar görüyordunuz. muhtemelen. evraklarının hepsi usulüne uygundu.bildiğim kadarıyla. bir dükkânın bodrum katıydı. benim için felâket olacaktı. Kopp'un morali mükemmel görünüyordu. bu jest hayli acıklı oldu.

bu merdivenden yukarı çıkan. Konuşmanın büyük ağırlığını karıma bıraktım.'un belli başlı adamlarının —bu arada Kopp'un da— vurulacağına kesin gözüyle bakıyordum. Herşey. buraya gelirken Kopp kendi ülkesinin yasalarını çiğnediğinden Belçika makamlarına başvurmanın bile bir yararı olmayacaktı. Merdivenlerden acele acele çıkarken kapıdaki Hücum Muhafızı uzun süngüsüyle yolumu engelledi ve evraklarımı görmek istedi. Onu bir ihtimal geri alabilecek bir tek kişi vardı. Zamanın herşey olduğunu biliyordum. her yere dağılmış kâğıtlarıyla karmakarışık ofislerin açık kapılarından içeri göz atmalar ve trkırdayan daktilolar. Daha yenilerde vücuduma bir kurşun girmişti.U. Yardım edemeyeceğimizi bile bile arkadaşlarınızı hapiste görmek çok korkunç birşey. Geri ali-nabilse herşey çok farklı olabilirdi. merdivenlerin basamaklarında bir aşağı bir yukarı koşup duruşum. Şimdi saat beş buçuk sularıydı. İçeride. Savaş Bakanı ve General Pozas'ın tavsiyesini taşıyan. mektubun hâlâ Polis Şefi'nin bürosunda olduğu söyleniyormuş. Kopp öbür mahpuslar arasından edindiği arkadaşları ve muhafızları anlattı bize: bazıları iyi adam-larmış.O. Aklına esen beni ayrı bir yöne gönderiyordu. Çünkü yapılabilecek hiçbir şey yoktu. şahsen gidip o adamı görmek daha çabuk ve daha emin olurdu. zaman akıp gidiyordu ve muhtemelen bir insan için ölüm kalım meselesiydi.bir çeşit ürperti verdi.' un ihanet ve casusluk ile suçlandığını hepimiz biliyorduk. Neyse ki. titreyen sesimle söylediklerimi gürültüden kendim bile duymuyordum. İyi tanıdığınız bir insanın başına böyle bir-şey gelmesini düşünmek hiç sevimli olmuyor. bu. aradığım ofisin bunlardan hangisi olabileceğine dâir kimsenin en ufak bir fikri yoktu. merkezî bir avlunun çevresinde. okuyamadı tabii. oraya vaktinde vardım. Ejercito de Este!» Millet gülümsüyor ve zarif bir tavırla omuzlarını silkiyordu. O sırada. Durmadan tekrar ediyordum: «El Coronel . böyle resmî bir mektup Kopp'un iyiniyetini (bo-na fides) kanıtlardı. her katta yüzlerce ofis odasıyla kocaman tavşan kümesi gibiydi. Nin'in ölümüyle ilgili söylentiler daha yeni sızmıştı.jefe de ingenieurs.U. Fakat. ama «kâğıt» ların anlaşılmayan sihri ile büyülenerek geçmeme izin verdi. zarf Polis Şefi'nin bürosunda açıldığı taktirde alçağın biri tarafından imha edileceğine muhakkak gözüyle bakılabilirdi. Böyle birşeyin ne kadar mühim olabileceğini hemen anladım. neler hissettirdiği belleğimde canlı olarak duruyordu. mektubun varlığını ispatlamaktı. şu merdivenden aşağı inen sonu hiçbir yere çıkmayan koridorlar boyunca döndürdüler beni. Kopp bunu düşünmüş ve hapishaneden kaçırarak postalamamı istediği bir mektup yazmıştı. Kopp tutuklandığında elinden alınan evraklardan bahsetmeye başladı. biz bir yiyecek paketiyle sigara getirmeyi akıl etmiştik.M. muhtemelen albay bürosundan altıda ayrılırdı. P. Savaş Bakanı'nın doğu istihkâm komutanı olan albaya yazılmış mektubu da bunların arasındaymış. Karımı Kopp'la bırakıp dışarı fırladım. iskelenin aşağısında Savaş Bakanlığı'nda idi. Albayın kendisini görmedim. Daha sonra. fakat onun yardımcısı ya da sekreteri olan şık üniforması içinde büyük ve şaşı gözlü bir subay 239 . ve tabiî burası İspanya olduğu için. Zaman akıp gidiyordu. buna biraz da şaştım ama lâf anlatacak birini bulabildim. muazzam bir düzmece muhakeme yapılacağını ve arkasından önder «Troçkistler»in katledileceğini haber ediyordu. Fakat iş. Kâbus geçiriyormuşum gibi tuhaf bir duygunun içindeydim.M. Sonra domuz yemine benzeyen yiyeceklerinden söz etti. o da mektubun kendisine yazıldığı su238 baydı. bazıları ise ürkek mahpusları döverek eğleniyor-larmış.O. besbelli ki. Her neyse. Albayın bürosu. Terhis kâğıdımı suratına doğru salladım. Polis bunu ele geçirmiş ve geri vermeyi reddetmişti. yarına kadar Tanrı bilir mektup nerede olacaktı — imha edilmiş ya da sanıklar birbiri arkasından tutuklanınca ortaya yığılan evrakların kargaşasında bir yerlerde kayıp edilmiş olabilirdi. uzun bir aramadan sonra bir taksi buldum. gelip giden esrarlı adamlar. P.

polis onu bir başkasıyla karıştırmış olmalıydı. Albaya yazılan mektup mahrem bir nitelikteydi ve gecikmeden bulunmalıydı. Ama arkasından korktuğum soruyu sordu : «Bu Binbaşı Kopp — hangi birlikte görevliydi?» Müthiş kelime çıktı ağzımdan: «P. besbelli polis ajanları. en kötüsünden korkutucu görünüşlü bir hainler kalabalığı. Casus umacılığı doruğundaydı. sonra yavaşça: «Onunla cephede birlikte olduğunuzu söylediniz değil mi? Yani siz kendiniz de P. Koyu siyah gözlerini baştan başa yüzümde dolaştırdı. Büsbütün kaybolacak diye ödüm kopuyordu.!» Sesindeki çarpılmış dehşeti size aktarabilmeyi çok isterdim. sonradan durumda en ufak birşey farkettirmedi.M.U. gerçekten bir yanlışlık olmuşa benziyordu.bekleme odasında benimle görüşmek için dışarı çıktı.» diye düşündüm. üyesi olduğunu itiraf etmek zorunda kalmıştım. Kopp'un mektubunu hiçbir zaman geri alamayacaktık. uzun. Ufak bir zafer kazanmıştık. subay görünebildi... omuz silkmeler. muhtemelen bütün iyi Cumhuriyetçiler P.» «P. sonunda yalnızca bir çeşit vahşi hırıltı çıkarabildim. gitgide kızışan bir konuşma oldu içeride. İçerde giderek daha gürültülü hale gelen bir konuşma duyuyordum. İngiltere'deki Zinovyef'in Kızıl» Mektubu uydurmacasının hemen arkasından Süvari Kulübü'ne giderek Komünist olduğumuzu ilân etmeye benzerdi. yüksek karakterli bir subaydı. Hikâyemi hızla anlatmaya başladım.O. Yol boyunca tek kelime konuşmadık.U. kendimin de P. vb. Polis Şefi'nin çalışma odasına geldiğimizde. Subayın buna da aklı yatmış göründü.M. besbelli ki tutuklanması bir hata sonucunda olmuştu. Daha da kötüsü. bu.. her nasıl olduysa. «Herşey mahvoldu. olayı Kopp'un cepheye gitmesiyle ilgili görevinin çok âcil olduğu fikri etrafında yoğunlaştırıp duruyordum.M. vb. Halk Ordusu'ndan bir subaya böyle birşey söylemek. En sonunda.beni sabırla dinledi. O sıralarda P. Küçük subay içeri girdi.'un Alman- îar'dan para alan bir casus örgütü olduğuna bir iki gün için olsun inanmışlardı.'a ne gözle bakıldığını hatırlamanız gerekir.M. hiç kuşkusuz hemen polise telefon ederek beni yakalattıracaklardı — çantada bir Troçkist daha! Bu korkularıma karşın. muhbirler ve her cinsinden casus takımı kapının dışında gezinip duruyorlardı.M. Evet. birçok kereler başını salladı ve söylediklerimi üstü kapalı bir biçimde onayladı.O. yüzü kıpkırmızı bir haldeydi ama elinde kocaman bir resmî zarf taşıyordu.O. subay yeniden gözüktü. Her neyse . Kopp'un şu sırada cephede olması gerekiyordu.. Kopp'la birlikte aylarca hizmet görmüştüm. vb. Fakat her tutuluşumda Fransızcaya kaçan İspanyolcamla anlattığım hikâye mutlaka pek tuhaf kaçmıştır. Polis Şefi'nin bürosuna gidiyorduk. Buraya subayımınnamına gelmiştim —Bnb.U. Başka bir uzun duruş. masanın üstüne yumrukların inişi. Kopp.O. milisinde görev almıştınız?» «Evet» Adam döndü ve Albay'm odasına daldı.M.U. Açıkçası bu davaya bir bakmak gerekiyordu. Yürüyerek yirmi dakika çeken uzun bir yol gittik.U. Manana dedi — hemen itiraz ettim: Manana olmaz! Durum çok âcildi. Polisin mektubu vermeyi reddettiği açıkça anlaşılıyordu.O. Mektup yerine ile241 240 . milisinde. cepheye acele bir görevle giderken yolda bir yanlışlık sonucu tutuklanmıştı. Acaba sesimin neden bozuk olduğunu düşünmüştür diye sık sık merak ederim — sarhoş olduğumu mu yoksa yalnızca vicdan huzursuzluğu duyduğumu mu sanmıştı.U. Bunun en güçlü nokta olduğunu bildiğimden. Seslerin öfkeyle yükseldiği duyuluyordu: sert sert hareketleri gözümün önünde canlandırıyordum. ufaklık subay beni dinlemeye çalışmaktan halsiz düşecekti. En kötüsü. sesim neredeyse tümüyle kısıldı. Küçük subay önümde asker adımlarıyla sert sert yürüyordu. şapkasını başına geçirerek sert bir tavırla kendisini izlememi işaret etti.O.

Ve üstelik. hemen arkasından Stalin'in Troçkistleri ve Başka İki -Yüzlüleri Tasfiye Etmenin Yollan broşürünü bulmuşlar da. muhbirlerin ev kışkırtıcı ajanların (agents provocateurs) oluşturduğu pis kalabalığın önünde durduğumuzu. Bu hareketin bana ne kadar derinden dokunduğunu size olabildiğince yakından anlatabilir miyim bilmiyorum. Her nasıl olduysa. Bunun tuhaf. Pek az İspanyol'da çağdaş totaliter devletin gerektirdiği lanet olası etkinlik ve tutarlılık vardır. Polis. biraz önemsiz görünse de. Çekmecelerinden birinde birkaç paket sigara kâğıdı görmüşler. çok cömert. ama Kopp ne olacak diye sordum. Birinci Dünya Savaşı sırasında bir Alman ile herkesin ortasında el sıkışmaya benzerdi. ama ufak bir örneği. Hiç kuşkusuz. Bu. ama Kopp'un askerî üstleri onu hapisten çıkartacak durumda değillerdi. İşte zâten buna dayanarak. Sabahın erken saatlerinde kapıya vurulmuş. Hitler'in Mein Kampf'ının bizde Fransızca çevirisini bulunca azgın bir kuşkuya kapılmışlar.tilmişti. âlicenaplık örneklerinden biri olduğu için. Subay bana mektubun mutlaka yerine ulaştırılacağını vaad etti. öyle ya üzerlerinde birtakım mesajlar yazılı olabilirdi. buldukları tek kitap olsaydı kaderimizin mühürleneceği garantiydi. İspanya'nın tipik özelliklerinden biri olduğu için kaydediyorum — en kötü şartlar altında İspanyollar'ın gösterdiği şimşek gibi parlayan. Çöp sepetindekiler de dahil olmak üzere bütün kâğıtları. görebilmeyi pek isterdim. gereken soruşturmanın yapılacağını söyleyebilirdi. Aslında. tuhaf ve hüzünlü birşey oldu. her yerde dolanan yalan ve söylentiler. altı adam içeri girmiş. kitaplarımızın hepsi de cabası. ışığı yakmışlar. bütün çekmece ve bavulları boşaltmış. Eğer bu. gevşek ve dayanılır bir biçim alabileceğini umuyor. pek öyle yirminci yüzyıla yakışmayan bir çeşit soylu insanlar. İyi. benim ve benim gibi olan herkes için bir Faşist casusudur diye afiş tahtalarından bangır bangır öten duvar ilânları. o sırada hâkim olan duyguyu anlamak gerekir — kuşku ve nefretin oluşturduğu korkunç hava. Adamcağızın. Daha başka söylenecek birşey yoktu. tek tek her giysiyi yoklamış ve ışığa tutmuşlar. çünkü sinirlerime hâkim olamayabi-lirdim. ama herşey bir yana. Küçük subay bir an tereddüt ettikten sonra. İkimiz de belli belirsiz başımızı eğdik. Duvarlara vurarak içinde birşey var mı diye bakmışlar. bizim tam Polis Şefi'nin kapısında. Bana yalnızca. elimi sıkmakla bana karşı iyi bir davranış göstermiş oluyordu. Ve işte o anda. İnanılmaz bir biçimde herşeyi didik didik ederek iki odayı da (odaya bitişik bir banyo vardı) aramışlar. polis karımın otel odasını araştırdığı sırada oldu. göreli olarak. Gelin görün ki. araştırmayı malûm Ogpu ve Gestapo üslûbunda yürütmüş. birkaç gece önce. benim pek de öyle Faşist casusu olmadığıma hükmettiğini sanıyorum. bana doğru geldi ve elimi sıktı. 243 . banyo küvetinin ve radyatörün altına eğilip bakmışlar. Başka bir davaydı bu. ayrılma zamanı gelmişti. ama o kadar küçük değildi. perdeleri bir elden geçirmiş. ama görmemiş olmam daha da iyi. Bütün bu işlerin hepsi iki saat sürmüş. ama İspanyollar'a ilişkin kötü anılarım çok çok az. haksız olanın kendim olduğunu görüyorum. yeri incelemişler. ancak. halıları kaldırmışlar. Bunu. Küçük birşey gibi görünüyor. müsadere etmişler. Gerçekten çok öfkelendiğim bir iki olay hatırlıyorum — her birinde de. insan İspanya'da Faşizmin bile. Serbest bırakılmasını sağlayamaz mıydık? Omuzlarını silkti. Kopp'un neden tutuklandığını bilmiyorlardı. Her paketi parçalayıp. her kâğıdı teker teker incelemişler. bunlardan herhangibirinin her an çıkıp da benim polisçe «aranan» birisi olduğumu söyleyebileceği hatırlamalı. bu araştırma işi pek ilginçti. bir dereceye kadar güven duymuşlar. geriye 242 baktığımda. Mein Kampf okuyan birinin Faşist casusu olması apaçık bir gerçekti. İspanya ile ilgili çok kötü anılarım var. hemen odanın çeşitli yerlerinde vaziyet almışlar — besbelli bunları önceden görüşüp anlaşmışlar. Bunun için.

Ömrümde ilk kez duvarlara yazı yazmaya başladım. Buna rağmen dedektifler yatağa ellememiş. hantal görünüşlü bir adamdı. altına bile bakmamışlar. İçimden birşey beni dürttü. olağan üstü. ama dürüst bir hareket gördüğünde bunu takdir edebilecek kadar insanlığını koruyan zavallı Güvenlik Askeri'nin buen chico'su! Sürdüğümüz hayat. Gece vakti aranılan suçlular. Kendi arkadaşlarından hangileri Mayıs çarpışmaları sırasında burada görevliydi. İşin bu kısmı hiç ses edilmeden atlanmış. üstelik Ispanyollar'a özgü bir belirsizlikle bunun nasıl öğrenilebileceğini de bilmiyorlardı. Üstelik. 245 244 . Allahaısmarladık demek ve bazı İspanyol arkadaşlara. O gece. konuşma sırasında başını salladı durdu. Barselona'daki çoğu Kiliselerden farklı bir yanı. hiç birşey.U. Barselona'ya geldiğimden beri ilk kez katedrale bir bakmaya gittim — modern bir katedral ve dünyanın en biçimsiz binalarından biriydi. devrim sırasında hasar görmemiş olmasıydı — denildiğine göre. Çoğu zengin lokantaların koridorlarına elimden geldiği kadar büyük harflerle «Visca P. O sırada karım yatakta yatıyormuş. biten chico. Bütün bunlar olurken ben gûyâ gizleniyordum. Kurşuna dizildiyse (ki korkarım öyle oldu) mezar taşına şöyle yazmalıydı: bu bozuk düzenin bir parçası olan. biz Barselona'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra. trafiğin gürültüsünden sesimi duyamıyordu. bütün öbür muhakemelerde olduğu gibi. Fakat aynı zamanda İspanyol'dular ve bir kadını yataktan kaldırmak onlar için yapılması biraz güç birşey oluyordu. döşek somyanın arasında yarım düzine hafif makineli tüfek bulunabilirdi — yastığın altına saklanabilecek bir kütüphane dolusu Troçkist belgelerini saymasak da olur. Polisin hemen tamamıyla Komünist denetimi altında bulunduğunu hatırlamak gerekir. Bir fincan kahve bulabilmek için ortalıkta sürttüğümüz kasvetli saatleri hatırlıyorum. «sanat değeri»nden ötürü buna dokunulmamıştı. besbelli.M-!» yazdım. çılgın bir varoluştu. Kafamdan silemediğim İngiliz anlayışıyla. Bunun Ogpu yönteminin olağan bir özelliği olduğuna dünyada inanmam. böylece bütün operasyonun anlamı da hiçe iniver-mişti. Cottman ve ben. Tam tamamına beyaz Alman şarabı şişelerine benzeyen dört tane mazgallı kulesi vardı.O. O akşam üstü karımla ben Kopp'u son kere görmeye gittik. suçlama uydurma kanıtlar üzerine kurulacaktı. Bilmiyorlardı. biliyorlar mı acaba diye sordum. muhtemelen Mayıs çarpışmalarıyla ilgili bir nedenle yargılanacağını söyledim. terkedilmiş bir yapının kenarındaki uzun otların içinde yattık. Kopp yargılanırsa. ona yiyecek göndermek bile olanak dışı kalmıştı.bütün bu zaman boyunca yatağa hiç ilişmemişler. Ram- yorduk. Mevsime göre soğuk bir geceydi. Konuştuğum adamlardan biri bön. Kopp'un yaptıklarını bazı yoldaşlarından duyduğunu söyledi: Kopp iyi adammış dedi. kesinlikle hiç birşey. Bütün bu dava bana pek saçma sapan görünüyordu. ama bir türlü kendimi tehlikede hissedemiyordum. kahveye daldım ve tüfekleri omuzlarına asılı olarak tezgâha yaslananlardan birkaçıyla konuştum. gündüz gelince hâli vakti yerinde İngiliz turistleri oluyorduk — en asından. tutukluluğu incommunicoda hale getirilmiş. Fakat o sırada bile bütün bunların bir yararı olmayacağını biliyordum. O gece Mc Nair. Cafe Moka'nın önünden geçtik ( Güvenlik Askerleri hâlâ burada kuvvet bulunduruyorlardı) . ona yiyecek ve sigara götürmeleri için para bırakmaktan başka onun için yapabileceğimiz. yoktu. hiç kimse fazla uyuyamadı. mutlaka ortaya çıkıp bu konuda tanıklık etmeliydiler. kanunu ihlâl etmedikçe kim-blas'dan aşağı yürürken. Arkadaşım Jorge Kopp'un hapiste clduğunu. muhtemelen bu adamların kendileri Komünist Parti üyesiydiler. Fakat ötekisi başkaydı. o sırada bulada vazife görmüş olanlar Kopp'un çatışmayı nasıl önlediğini ve bazılarının hayatlarını kurtardığını bilebilirlerdi. Anarşistle hazır fırsat ele geçmişken havaya uçurmamakla bir zevksizlik örneği veımişler— ama çan kulelerinin arasına kırmızı-siyah bir bayrak asıvermişlerdi.

ne muhakeme edildi ve ne de bir suçlamaya maruz kalmadı. Onun başına gelenler.T. Cottman ve ben istasyonun kenarında küçük lokantada akşam yemeği yedik. Bize üç yataklı bir oda verirken polise haber vermeyi de unu-tuverdi. Perpignan'dan Cerberes'e gider247 . Ne kadar çabuk çekip gidersek o kadar iyi olacaktı. 246 Ertesi sabah karım otelden başarıyla sıvıştı. pis mağaramsı yerlerde hapislik. yüzlerce yabancı ve kimbilir kaç bin tane İspanyol'un başına gelenlerin aynıdır. Mc Nair. Açıkta geçirilen bir geceden bile sonra.Troçkistler»i topluyordu. normal olarak sekiz buçukta falan kalkardı herhalde. yazdım. En azından. ihtiyatlı sorularla lokantacının C. Topu topu altı ay önce. pasaportlarımızı yoluna koymayı becerdik. bir ayakkabı boyatmak görünüşünüzde hârika değişiklikler yaratır. En son olarak. sonra çantalarını toplamasını. Olayın üzerinden altı ay geçtikten sonra ben bunları yazarken. üyesi ve dost bir adam olduğunu anladık. belirli zamanlarda mültecileri alan Fransız gemilerine bile çıkarak zanlı o. ama bizi yemek vagonunda görünce saygıdeğer kişiler olduğumuza karar vererek tatmin buldular. Tutuklamalar. Herşeyin değişivermiş olması ne tuhaftı. Mc Nair'in tutuklanması için bir tevkif müzekkeresi vardı. pahalı lokantalara gidiyor. Hepsi aynı şeylerden bahsediyordu — karanlık. garsonlara pek İngilizvârî davranı-se seni tutuklayamaz inancı içindeydim. vb. Şimdiki halde en güvenceli yol. vb. hemen polise haber salacakları garantiydi. Bütün bunları İngiliz ve Fransız bir sürü başka kaynaktan da doğruladım. Neyse ki karıma zamanında haber verebildik.. buralarda bizi tanıyan yoktu. vb. Çok yakın zamanlara kadar Katalonya trenlerinde tek tip vagon olurdu. Karımın önceden bir taksi çağırmasını.. Her zaman olduğu gibi makinist fikir değiştirmişti. Ertesi sabah erkenden kalkan başka bir tren vardı. İki dedektif kompartmanlara gelip yabancıların isimlerini almaya başladılar. birinci sınıf ve yemek vagonları vardı. O hafta boyunca bizim yüzümüzden herhalde hayli yorucu günler geçiren İngiliz Konsolusu'nun sayesinde. Sonunda. herhangi bir suçu olmadığına pek çok kimsenin şahitlik edebileceğini.N. hesabını görmesini ve olabildiğince en son âna denk getirerek otelden ayrılmasını kararlaştırmıştık. İspanyolcası ise daha da dökülen bu mektubu okuyan oldu mu acaba. Kopp'tan. olabildiğince burjuva görünebilmekti. Beş gecedir ilk defa elbiselerimi çıkararak uyuyabiliyordum. Siyâsî bir zulüm tufanı (pogrom) sırasında sahip olunacak en tehlikeli fikirdi bu. kötü ve yetersiz yiyecek. hâlâ cephede olanların dışında hemen hemen bütün tanıdıklarımız hapse atılmıştı. Şehrin zengin mahallelerini arşınlar olmuştuk. serbest bırakılan bir takım mahpusların Fransa'da postaya verdikleri bir iki mektup aldık. Bir defterden koparılmış yapraklara titrek bir elyazısıyla yazılmış (parmaklarım hâlâ kısmen felçliydi). bu mektup ya da herhangi bir başka şey etkili olmadı. mahpusluk şartlarının doğurduğu ciddî hastalıklar ve tıbbî bakım sağlanmaması. Kopp (eğer kurşuna di-zilmediyse) hâlâ kodeste. herhangi bir biçimde haberleşme olanağı bulunmayan «gizli hapishaneler»den birinde ortadan silindi. Polis. Saat yedi sularında istasyona gittiğimde trenin gitmiş olduğunu keşfettim — yediye on kala kalkmıştı. geri kalanımız da sırada olmalıydık. Anarşistler'in hâlâ iktidarda oldukları sıralarda.takındığımız poz böyleydi. çok âcil olarak cepheye gitmesi gerektiğini. İlk başlarda. Kopp'un izi. Trenin (İspanya'da böyle birşeyi ilk defa görüyorum). aramalar hiç dur durak bilmeden devam ediyordu. Tren bir saat kadar geç kalktı.. insanın saygıdeğer bulunması için proleter görünmesi gerekiyordu. baskınlar. Oteldekilerin çok dikkatini çekerse. bir traş olmak. Akşam saat yedi buçukta Poi't Bou'ya bir tren vardı. biz sınırı kazasız belâsız geçtik. bir banyo yapmak. Bu zamanı Savaş Bakanı'na Kopp olayıyla ilgili uzun bir mektup yazarak doldurdum — Kopp'un hiç kuşkusuz bir hata sonucunda tutuklandığını. merak ediyorum.

bana aperatif verirken pek küçümseyici bakışlar fırlatıp duruyordu. onlardan uzaktayız diye hemencecik unutamadık. Hele kahvehanelerden birinde. bir tütüncüye koşmak ve ceplerime doldurabildiğim kadar puro ve sigara satın almak oldu. adlarımız kayıtlı mı diye zanlılar listesine baktılar.M.U. hiç de böyle birşeyler duymuyorduk. propaganda ve entrikadan uzakta kendimizi derinlemesine rahatlamış hissetmeli ve hâlimize şükretme-liydik. Gitgide çoğalan bir biçimde İspanya'yı düşünüyor. Barselona'ya gidince onları boynunuzdan kopartır alırlar. bir süre dinlenmeye ihtiyacımız olduğunu düşünerek Banyuls'a trene bindik. Sınıra geldiğimizde Anarşist muhafızlar şık giyimli bir Fransız'la karısını sırf fazla burjuva göründükleri için geri çevirmişlerdi — sanıyorum neden buydu.M. Aylardır kendi kendimize. kuşkusuz. Benim ilk yaptığım şey. Bu zaman tuhaf bir biçimde huzursuz geçti.ken benimle aynı vagonda yolculuk eden bir Fransız tüccarı büyük bir ciddiyetle bana şunları söylemişti: «İspanya'ya bu kılıkla gitmemelisiniz.ve arkasından insana batan bir sessizlik geliyordu. önce olduğundan daha canlı bir hâl alıyordu. Karımla ben. makineli tüfekler. keçi derisinden bir su tulumuyla Ara-gon köylülerinin içinde zeytin yağı yaktıkları minik bir demir lâmbadan ibaretti — bunlar Römalılar'ın iki bin yıl önce kullandıkları pişirilmiş topraktan kandillerin biçimine çok benziyordu — bunu harap kulübenin birinde bulup almıştım.U. Neyse ki. Mc Nair ile Cottman Paris'e gideceklerdi. ve hayâl ediyorduk. İspanyol makamları bunu ilân etmekle azıcık erken davranmışlardı. Savaş içinde bir ülkeden gelip barış içinde topraklara ayak basıldığında yapılması uygun olacak ilk hareket ne olmalıdır. Pasaport bürosunda. Böylece engellerden sıyrıldık. yiyecek kuyruk-ları. Sonra hep birlikte 248 bir büfeye gittik. Sanıyorum Banyuls'da üç gün kaldık. tütüncülerin kapılarını demirlenmiş ve vitrinlerinde ürkütücü «No hay tabaco» yazısını görmeyi az buçuk bekliyordum. Bu küçük şehir koyu Franco taraftan görünüyordu — hiç kuşkusuz bu durum. Bir çok kereler kendimi hep aynı konuşmanın içinde buluveriyor dum: «İspanya'dan mı geliyorsunuz? Hangi tarafta çarpışıyordunuz? Hükümet tarafında mı? Oh!» —. ama Katalonya'ya ne gözle bakıldığını gösteriyordu bu. her nasıl olduysa eşyalarımın arasına sıkışmış kalmış. konuşuyor.» Adam mübalâğa ediyordu. Gelin görün ki.O. Şimdi işler tersine işliyordu. Neticede İspanya'dan tam ucu ucuna sıvışabildiğimiz ortaya çıktı. «P. Devam ettiğim Café'deki garson Franco taraftarı bir İspanyol'du. balıkçı kasabasında. Barselona'dan geldiğimiz anlaşılınca Banyuls'da pek fazla hüsnü kabul görmedik. zaman zaman sınırı geçen Faşist İspanyol mültecilerinden ileri geliyordu. Yakanızı ve kravatınızı çıkarın. ama polisin yetersiz çalışması sayesinde isimlerimiz (Mc Nair'inki bile) listeye geçirilmemişti. bütün farklı hiziplerin neredeyse Barselona' da olduğu gibi biribirlerini yediği Hükümet taraflısı partizanlarla tıka basa doluydu. İnsan ne zaman isterse canı çektiği kadar sigara alabileceği fikrine alışmama dek aradan hayli zaman geçti.» der demez çevreniz Fransız dostlarla doluyor ve garsondan gülücükler geliyordu. demek olduğunu anlamadılar. hâtıra eşyaları. tersine yaşadığımız şeyler yeniden üstünüze geliyor. altı ay sonra yine Fransız topraklarındaydım. ama üzerimizde. benim terhis kâğıtlarımdan başka suç unsuru sayılabilecek herhangi bir şey yoktu ve beni arayan Ca-rabineroslar 29 uncu tümenin P. Perpignan'da ise durum tam tersiney-di — şehir. Her keresinde. bombalar. burjuva görünmek tek kurtuluş yoluydu.O. Baştan aşağı her tarafımızı aradılar. «İspanya'dan ayrılınca» Akdeniz kıyısında 249 . «Troçkizm» geri verilmeyi gerektiren bir suç değil. bir fincan çay içtik — aylardır taze sütle içtiğimiz ilk çaydı bu. Elimize geçen ilk gazetede Mc Nair'in casusluktan ötürü tutuklandığı haberini gördük. bilmiyorum. Bu sakin. İspanya'da gördüklerimizi. İspanya'dan alabildiğim.

bende hayli kötü anılar bıraktı. Yazdıklarımın bunları okuyanları çok yanlış yönlere çekmeyeceğini umarım. bombaların gürüldeyişi ve parlayışları. Hiç kimseye bir yararı dokunmayacağını. müthiş bir felâket olarak ortaya çıktı— sonucun mutlaka hayâl kırıklığı ve kuşkuculuk olması zorunlu değildir. çayıra ve karaağaca dönüş. kıçınızın altında yumuşak minderlerle tatlı tatlı. Aslında yapabileceğimiz hiçbir şey olmamasına karşın. yeniden İspanya'da olmaktı.' ya'dan sürüp atmalarını dilerim. kırmızı siyah bayraklar. herkeste hayat pahalılığı ve savaşın korkusu sabit fikir haline gelmişti. Manş'ı aşarken. İspanya'da geçirdiğim ayların benim için neler ifade ettiğini aktarmakta pek başarılı olamadım sanıyorum. Bunun gibi bir felâkete şöyle bir göz atınca — İspanyol iç savaşı nasıl sona ererse ersin. Gözlerimizle görmedikçe şeylerin kesinliğini bilebilmek çok zordur. sekiz yıl önce tanıdığım. keşke ikimiz de öbürleriyle birlikte. İçinde çok etkisiz bir rol oynadığım bu savaş. İnsana delilik gibi görünüyor. bilinçli ya da bilinçsiz olarak herkes taraf tutarak yazar. Ve sonra İngiltere — İngiltere'nin güneyinde muhtemelen dünyanın en yumuşak manzarası vardır. inanılmaz uzaklıklara kadar yayılan dağlarda güneşin doğuşu. İspanya'ya giderken Paris'ten geçtiğimde şehir bana yozlaşmış ve kederli. Dışımda cereyan eden olayların bazılarını kaydettim. deniz tutması duygunuzdan kurtulurken. Hepsinin talihi açık olsun. Bunu. Dağdan ve üzüm kütüklerinden. yaşamanın ucuz olduğu ve Hitler'in adının duyulmadığı Paris'ten çok farklı görünmüştü. denizden esen devamlı bir rüzgâr vardı. sütünüzü yarın sabah kapınızın eşiğinde 251 . benim taraf tutuşuma. Serin bir havası. Paris Sergisi de olanca hızıyla sürüyordu. çoğalttı bile. yaptığım maddî hatalara ve olayların yalnız bir köşesini görmüş olmamdan doğan kaçınılmaz saptırmaya dikkat edin. Belki ga250 riptir. ama şimdi burada can sıkıntısı ve hayâl kırıklığı içindeydik. hele geçtikten sonra trene binip de. kimi savaşta ölmüş. İspanyol milislerinin yüzleri. Böyle bir davada hiç kimsenin tamamiyle doğrucu olamayacağına inanıyorum. Barselona sabahlarının soğuk ve parlak ışıkları. akıtılan kan ve insanların maddî ızdıraplarından tamamiyle ayrı olarak. ama bütün bu tecrübeler insanların dürüstlüğüne duyduğum inancı azaltmak şöyle dursun. belki biraz balık tutmayı kurmuştuk. gülümsemeler ve yazıyla akta-rılamayacak seslerle karmakarışık bir hâlde. kimisi kodese tıkılmış olan milislerin yüzleri — inşallah çoğu yine güvenlik içinde. fukara İspanya'dan sonra Paris bile neşeli ve refah içinde görünüyordu. Japonya'da depremler mi oluyor. Şimdi. mermilerin insanın kanını donduran çatırtısı. Bildiğim kahvelerin yarısı vergi ödeyememekten ötürü kapatılmış. İspanyol savaşının bu dönemine âit herhangi bir başka kitap okuduğunuz zaman da yine aynı şeylere dikkat edin. neyse ki Sergi'yi ziyaret etmemeyi becerdik. gerçekten bir yerlerde bir şeyler olduğuna inanmak güçtür.bir yere gitmeyi. kimi sakat kalmış. cephede tanıdığım ve şimdi Tanrı bilir nerelere dağılmış. su donuk ve dalgalıydı: rıhtım boyunca yüzen çöpler. şimdi söylüyorum. kitabımın daha önce bir yerinde söylememişsem. Bu duygular. sırf birşeyler yapmamız gerekir duygusuyla Banyuls'dan niyet ettiğimizden daha önce ayrıldık. sağ ve esendir. siperlerin kokusu. ama ikimizin de istediği şey. hapis olup kalsaydık diyorduk. ta Aralık ayında millet hâlâ devrim için inançla doluyken kışla avlusunda postalların çıkardığı sesler ve yiyecek kuyrukları. mantar parçaları ve balık barsaklan taşlara çarpıp duruyordu. Meksika'da ihtilâl mi? Hiç tasalanmayın. yine de bütün bunları kaçırmış olmak istemezdim. İtalyanlar'ı— İspan. görüntüler. Fransa' nın kuzeyine doğru geçtiğimiz her kilometrede çevre daha çok yeşil ve yumuşak oluyordu. Ruslar'ı. ama bu olayların bende bıraktıkları duyguları anlatamam ki. Çin'de kıtlık mı var. hepsinin üstünde. hattâ çok ciddî zararlar verebileceğini bildiğimiz halde. savaşı kazanmalarını ve bütün yabancıları —Almanlar'ı.

U. savaşmak hususunda pek bir kuşkuluydum. Trafalgar. Meydanı'ndaki güvercinler. belki de savaşırım diye muğlâk bir düşünce de vardı kafamda. benim çocukluğumda tanıdığım İngiltere'ydi: kır çi-çekleriyle karışmış demiryolu makasları. 1939'dan. kırmızı otobüsler. ev bahçelerinde hezaren çiçekleri. ama Paris'teki İs1) Bu notlar. Ben de neler olup bittiğini görmeden hiçbir şeye katılamayacağımı beyân ettim. korkarım ki. sonra Londra'nın dış mahallelerinin koskoca barışçı yabanlığı. birisi bana. Pollitt beni sorguya çektikten sonra. eğer çarpışmaya değer gibi görünürse. hududu geçemeyeceğimi söyledi —parti kartları herşeyi çok kolaylaştırdığı halde. yani Fas'a gidişinden önce yazılmadıkları söylenebi-lirse de. New Statesmen Cuma'ya çıkacak. Bunun yanısıra. . o günlerde bu söylenen doğru değildi aslında. mavi polisler — hepsi. İngiltere'nin o derin ama çok derin uykusunda. İşe girişmeden hemen önce. En nihayet. John Stra-chey'e başvurdum: o da aldı beni Pollitt'e götürdü. çamurlu nehrin üstünde yüzen tekneler. söz etmemişti. Uluslararası Tugay'a girip girmeyeceğimi sordu. çevreleri söğütlerle kaplı usul usul akan ırmaklar.O.M milisine 1936 yılı sonunda katıldım. Orwell hayatta iken bu notlardan hiç. bu uykudan bombaların gürüldemesini duyarak yatağımızdan fırla-madıkça bir türlü uyanmayacağız. Yazıldıkları tarihi kesinlikle saptamak son derece güçse de. Katalonya'ya Selam'ı tamamlayıcı bir metin niteliğindedir. Sanayi şehirleri çok uzakta. karaağaçların yeşil kucakları. bu bölüm. eğer solcu bir örgütten tavsiye mektupları edinemezsem. Bunun üzerine. tüyleri pırıl pırıl atların otlayıp düşüncelere daldıkları yüksek çayırlar. Bir başkasına değil de bu milise intisap edişimin başlıca nedenleri şunlardı: İspanya'ya gitmeye gazete makalelerim için malzeme toplayabilmek amacıyla niyetlenmiştim. kriket maçlarını ve kraliyet ailesinin düğünlerini bildiren duvar ilânları. çepeçevre kenarları kalkık şapkalı işadamları.bulacaksınız. birer duman ve sefalet lekesi olarak yeryüzü kıvrımının ötesinde kalmışlar. bana yardım etmeyi yeniden reddetti. ölümünden sonra Orwell'in evrakı arasında bulundu. İspanya'dan ayrılışından sonra kaleme alındıkları açıktır. Ne var ki hastalıklı bünyem ve nisbeten az sayılabilecek askerî tecrübem hesaba katıldığında. EKLER İSPANYOL MİLİSLERİ ÜZERİNE NOTLAR1 George Orvıell P. siyasî açıdan güvenilmez biri olduğuma karar verdi ve herhangi bir yardımda bulunmayı reddetti Bir de bunlara ilâveten Anarşist tedhişi üzerine bir alay şey anlatarak gözümü korkutmaya çabaladı. Burada İngiltere.

panya Sefareti'nden bir geçiş - belgesi temin etmemi öğütledi, ki öyle yaptım. İngiltere'den ayrılmadan hemen önce pek kuvvetli olmamakla birlikte kişisel bazı bağlantılarım olan Bağımsız İşçi Partisi'ne de telefon ettim ve bana bir nevi tavsiye mektubu vermelerini istedim. Barselona'daki John McNair'e hitaben kaleme alınmış bir mektubu Paris'e gönderdiler. Sınırı, pasaport görevlilerini ve herşeyi geçtiğimde, Anarşistler geçiş belgeme pek dikkat etmediler de, ânında teşhis ettikleri I.L.P. antetli mektuptan hayli etkilenmiş göründüler. Ben de tam bu sırada, hiç tanımadığım. McNair'in mektubunu meydana çıkarmaya ve P.O.U.M. milisine katılmaya karar verdim, İspanya'daki askerî birliklere şöyle bir göz atınca, bir asker olarak nisbeten esaslı bir eğitimden geçmiş olduğumu gördüm ve milise girdim. O günlerde, siyâsî partiler arasındaki farklılıkların, ancak İngiliz sol basınında işlenegeldiği ölçüde ve pek az farkın-daydım. Eğer ne olup bittiğine dâir doğru dürüst bir fikir sahibi olsaydım, muhtemelen, C.N.T. milisini seçerdim. Milisler, bu dönemde, olağan ordu esasına göre yeniden bir nizama sokulmakla birlikte, hâlâ milis kolları, milis bölükleri ve milis müfrezeleri düzeninde örgütlenmişlerdi. Milis bölüğü (centuria) yaklaşık yüz adamdan oluşan ve çoğu kez birinin etrafında kümelenen ve «bilmem kimin bandera» sı diye anılan bir birimdi. Bölük komutanının rütbesi aşağı yukarı yüzbaşıya denk düşüyordu, ama onbaşı ve er hariç, bunun altında doğru dürüst tanımlanmış bir rütbe yoktu. Barselona'da milisler rütbe şeritleri v.b. şeyler takıyorlardı, ancak bu nesneler cephede takılmak üzere "yapılmamıştı". Teorik olarak seçimle terfi ediliyordu ama subay ve astsubayların tâyini düpedüz tepeden yapılıyordu. Daha sonra da işaret edeceğim gibi, bu durum, fiiliyatta pek bir şey farkettir-miyordu. Milisin kendine has bir özelliği de insanın hangi bölüğe gireceğine kendisinin karar verebilmesi ve istediği anda bandera'sını değiştirebilmesiydi. O sırada

milisler ancak birkaç günlük, o da büyük ölçüde resmi geçit temrininden ibaret bir eğitimden sonra, çoğu zaman tüfekle doğru dürüst bir kez bile ateş etmeksizin cepheye gönderiliyorlardı. İspanya'ya, kafam İngiliz ordusunun kurallarıyla dopdolu olarak geldiğimden, milislerin disiplinsizliği beni şaşkına çevirmişti. Acemî erlerin disipline riayet etmelerini sağlamak, şüphesiz her zaman zor bir iş olmuştur; hele, siperlerin içine tıkılmış ve soğuk gibi hiç de âşinâ olmadıkları şeylerle başetmek mecburiyetinde iseler... Eğer silâh atışlarına alışma fırsatı bulamamışlarsa, mermiler onları fena hâlde korkutuyor ve bu panik de, disiplinsizliğin daha da artmasına katkıda bulunuyordu. (Sırası gelmişken, Faşistler'in patlayıcı mermi kullandıklarına dâir, sol eğilimli gazetelerde yayınlanan haberlerin çok zarar verdiğini söylemeliyim. Benim bilebildiğim kadarıyla, patlayıcı mermi diye bir-şey yoktu ve Faşistler de bu tür bir mermi kesinlikle kullanmıyordu.) İşin bidayetinde insanlar emirlere, a) Par-ti'ye sadâkatin cazibesiyle, b) kişilik gücüyle itaat ediyorlardı ve bendeniz ilk bir iki haftada kendimi adamakıllı sevimsiz hâle getirmiştim. Bir hafta kadar sonra, adamın biri ateş altında olduğu gerekçesiyle, belli bir yerde durmayı düpedüz reddediverdi. Kuvvet kullanarak emrime uymasını sağladım — bu şüphesiz yapılmaması gereken bir hatadır, hele bir İspanyol söz konusuysa, iki misli büyük hatadır Bir anda etrafımı, beni Faşistlik ile suçlayan adamlar sarıverdi. Muazzam bir tartışma çıktıysa da, milislerin ekseriyeti benden yana çıktı. Üstelik, milislerin benim takıma katılabilmek için kendi aralarında yarıştıklarını keşfettim. Bu olaydan sonra, birkaç hafta ya da ay, hem İspanyollar hem de cephenin bu kesiminde bulunan birkaç İngiliz arasında, bu türden münakaşalar tekrar tekrar patlak verdi: yani, disiplinsizlik üstüne, neyin nereye kadar haklı görülebileceğine ve neyin «devrimci» tavır olduğuna dâir münakaşalar. Fakat, genelde, milislerin toplumsal eşitlik ile bütünleşmiş bir disiplin fikrine sahip olmaları gereği üzerinde mutaba. 255

254

kata varıldı. Bir asker kaçağını ve itaatsiz bir milisi vurmanın savunulabilir olup olmadığı durmaksızın tartışılıyordu; bazısı asla cevaz vermese de, genelde, çoğunluk bunun doğru olduğuna kani oldu. Çok sonraları, Mart'ta filân, Huesca yakınlarında 200 kadar C.N.T. milisi anîden cepheyi terketmeye karar verdi. Tam beş aydır, cephe hattında bulundukları için, bu adamları ayıplamak son derece zordu. Ama, çok açıktır ki, böyle bir şeye müsaade edilemezdi; P.O.U.M. milislerine bu askerlerin üstlerine gitme ve onları durdurma emri verildi. Pek hoşuma gitmemekle birlikte ben de gönüllü oldum. Allahtan, kendi siyâsî komiserleri ya da başka birileri onları tekrar cepheye dönmeye ikna etti de, iş şiddete dökülmedi. Bu vak'a da uzun boylu münakaşa konusu edildi; ama çoğunluk, eğer gerekiyorsa, bir askerin tüfeğini aynı şekilde davranan bir başka askere çevirmeye hakkı olduğuna karar verdi. Bu dönem boyunca, yani 1937'nin Ocak - Nisan ayları arasında, disiplin meselesi hemen tamamiyle «devrimci bilincin yayılması» ile birlikte tedricî bir iyileşme gösterdi; şu ya da bu hareketin niçin lüzumlu olduğuna ilişkin bitmek tükenmek bilmeyen tartışmalar yoluyla. Subaylarla milislerin eşitliği konusunda herkes ifrat ölçüsünde titizleniyordu —hiçbir askerî unvan, tayınlarda farklılık vb. şeyler hoş karşılanmıyordu. Ve bu tavır, rahata ilişkin önemsiz değişikliklerin çok şeyi farkettirdiği cephede daha az gülünç görünmekle birlikte bazen gülünç olacak derecede ileri götürülüyordu. Milisler teorik olarak Halk Ordusu saflarına katıldıklarında bütün subayların ek ödeneklerini (yani, günde 10 pesatanın üstüne çıkan herşe}â) Parti fonuna geri ödemeleri beklendi, ve herkes de bunu onayladı. Ne var kî, bu işin fiilen gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmiyorum. Zira, P.O.U.M. milisi yeniden tanzim edilmeden, herhangi bir kimsenin resmen ek ödenek almaya başladığından emin değilim. Cephe hattına ilk geldiğimde, emirlere itaat etmeyenlere ceza veriliyordu. Zâten cephede bulunan adamları cezalandırmak çok güç bir iştir: çün256

kü, eğer onları öldürmeyecekseniz hâl-i hâzırda olduklarından daha da rahatsız etmek zordur. Olağan ceza iki saatlik nöbet idi; ki bu da, herkes aşırı derecede uykusuz kaldığından hiçbir anlam ifade etmiyordu. Arada sırada vurulanlar oluyordu Faşist hatlarını geçmeye teşebbüs eden ve casusluk yaptığı âyân beyân belli olan bir adam vuruldu. Hırsızlık ederken yakalanan bir milis, kurşuna çizileceği düşünülerek, geriye gönderildiyse de, ben vurulduğunu pek sanmıyorum. Askerî mahkemelerin bir subay, bir astsubay ve bir milisten oluştuğu farzediliyor. du. Ama, faaliyet hâlinde bir tek askerî mahkeme görmedim. Askerleri ziyaret etmek ve mümkün olduğunda bir tür siyâsî mükâleme yapmak üzere, Parti'den gönderilen siyâsî delegeler, muayyen zamanlarda cephe hattına geliyorlardı. Buna ilâveten, her centuria'nın kendi saflarında siyâsî temsilci adı verilen bir ya da birkaç adamı oluyordu. Bu adamların başlangıçta ne gibi bir işlev gördüklerini asla kavrayamadım — anlaşılan, işin bidayetinde yüklendikleri işleve daha sonra hiç ihtiyaç kalmamıştı. I.L.P.'nin gönderdiği İngilizler tarafından, ben de kendi centuria'mın siyâsî temsilcisi seçildim. Ama, o sırada siyâsî temsilcilerin bütün yaptığı iş, tayınlardan ve benzeri şeylerden şikâyet için komutanlığa gitmek, bir tür arabuluculuktu, ve bu nedenle, İngilizler için mesele, İspanyolca konuşan birkaç kişi arasından birini seçmekti. İngilizler subay seçme mevzuunda İspanyollar'-dan daha titizdi ve bir iki olayda, bir astsubayı seçimle değiştirdiler. Hattâ müfrezenin tüm işlerini intizama sokmak üzere, 5 kişilik bir komite de tayîn ettiler. Komiteye seçilmeme rağmen, şu anda, beş aşağı beş yukarı olağan usûllerle idare edilen bir ordunun bir parçasını teşkil ettiğimizi ve bu nedenle de bu tür bir komitenin hiçbir işlevi olamayacağını gerekçe göstererek, muhalefet ettim. Komitenin fiilen hiçbir önemli işlevi yoktu, ama arada sırada bazı ufak tefek meselelerin yoluna koyulmasına yaradığı da oluyordu. Genellikle zannedilenin aksine, P.O.
257

U.M. un siyâsî liderleri bu komite fikrine şiddetle karsıydılar ve bu anlayışın İngilizler'den İspanyollar'a sirayet etmesini engellemek istiyorlardı. İngilizler'e katılmadan evvel, bir İspanyol bandera' da birkaçhafta geçirdim. Bandera'ûaki toplam 80 adamdan 60'ı acemi askerdi. Bu haftalar boyunca disiplin meselesi büyük terakki kaydetti ve o tarihten Nisan ayının sonuna kadar, milis örgütünün bütününde disiplin, ağır ama hayii istikrarlı bir şekilde iyileşti. Nisan ayı geldiğinde herhangibir yerde resm-i geçit yapması gereken bir milis birimi, hâlâ, Moskova'dan ricat eden askerler gibi görünüyordu; ama bunun sebebi kısmen, milislerin sâdece siper muharebelerinde tecrübe sahibi olmalarıydı. Bu dönemde, emirlere itaati sağlamakta güçlük çekilmiyordu artık, ve kimsenin daha arkasını döner dönmez emrinin bir tarafa bırakılacağı gibi bir kaygusu kalmamıştı. Dışarıdan bakıldığında, milise has «devrimci» özellikler Mayıs ayının sonlarına kadar değişmeden kaldı, ama aslında belirli bâzı farklılıklar kendilerini belli etmeye başlamışlardı. Mayıs'ta bir müfrezeye [şimdi askerî takım anlamına geliyordu) komuta ettiğim sırada, genç İspanyollar bana «usted» diye hitap ediyorlardı. Bu hitabı kullanmalarını menettiğim halde, kelime her seferinde dönüp dolaşıp geri geliyordu; savaşın ilk aylarında istisnasız herkesin kullandığı «tû». kuşkusuz, fazla samimî bir kelimeydi ve Latin kökenli bir halka pek gayrı tabiî geliyordu. Mart ayında bıçak gibi kesiliveren birşey, Faşistler'e bağırılan devrimci sloganlardı. Siperler çoğu yerde Faşistler'in siperlerine pek yakın olmasına rağmen, Huesca'da devrimci sloganlar atılmıyordu. Zaragoza cephesinde düzenli olarak sloganlar bağırıli-yordu ve muhtemelen bu sloganlar o cephe hattında sayıları gün geçtikçe artan (cephenin 1.000 askerin tuttuğu bir kesiminde, bir ara haftada 15 kaçağa kadar yükselmişti) asker kaçaklarının da nedeniydi. Fakat, en genel hitap şekli olan Camcımda ve hepimizin eşit olduğu anlayışı, milisin yeniden düzenlenişine kadar muhafaza 258

edildi2. Halk Ordusu saflarına katılan ilk askerlerin de hemen camarada demeye başlamaları dikkat çekiciydi. P.O.U.M. ve P.S.U.C. milisleri arasında, Mart ayı başlarında ikincisini son gördüğüm tarihe kadar, disiplin ve insan ilişkileri açısından hiçbir fark yoktu. Genel bir örgütlenme pek çok derde deva olsa da, kimi zaman hiç gerekmediği ölçüde kifayetsiz kalabiliyordu. Bu savaşın çarpıcı özelliklerinden biri. askerlere iyi yiyecek temin edilmesiydi. Bâzı şeylerin tükenmeye başladığı 1937 Mayısı'na kadar, yiyecek her zaman iyiydi ve muntazam dağıtılıyordu, çok durağan bir savaşta dahi, düzenlenmesi zor birşeydir bu. Kimi zaman yoğun ateş altında yiyecek taşıyan ahçılar, askerlerin tayını işine kendilerini fena hâlde adamışlardı. Cephe gerisindeki yiyecek teşkilâtı ile köylülerin bu işe nasıl katkıda bulunduklarını görmek, beni cidden etkilemişti. Milislerin kıyafetleri zaman zaman yıkanıyordu ama çamaşır işi pek iyi ve muntazam yapılmıyordu. Posta servisleri iyiydi ve İspanya'ya gönderilen muazzam sayılardaki mektuplar Barselona yolunda biryerlerde yollarını şaşırmakla birlikte, Barselona'dan postaya verilen mektuplar hemen cepheye ulaşıyordu. Sağlık şartlarına riayet gibi bir fikir fiilen mevcut olmasa da, kuru iklim salgın hastalıkları önlüyordu. Cephe hattının 10 mil kadar gerisine gitmedikçe, lâfını etmeye değer bir tıbbî hizmet bulmak mümkün değildi. Ufak tefek yaralanma vak'aların-da bunun pek bir ehemmiyeti yoktu ama yine de bir sürü insan yok yere öldü. İlk başlarda siperler olağanüstü iptidaî idi, ama Mart ayında bir işçi taburu örgütlendi. Bu tabur çok etkin çalıştı ve cephe hattının hayli uzun kesimlerini süratle ve gürültü çıkarmadan inşa etmeyi becerdi. Mamafih, Mayıs ayı geldiğinde, cephe hattının düşmanın pek yakınında kurulduğu yerlerde bile irti2) 18 Haziran'da (cephenin çok gerisinde) Monzon'da bir doktorun imzaladığı tıbbî terhis kâğıdımda, benden «Yoldaş Blair» diye bahsediliyordu. [Yazarın dipnotu.].

259

Barbastro gibi gerideki bir noktada dahi. zimmete biraz mal geçiriliyor ve adam kayırılıyordu. bitlerden ayıklanma. askerler hiçbir şey yapmamaktan bitkindiler. bayağı iyi dayandıklarını anlıyorum. askerler fiilen daha uzun sürelerle dinlenme olanağı bul-masalar bile. Ama. askerlerin hayatı hiç de gerekmediği kadar kasvet vericiydi. adam gibi bir yatakta uyuyabilirlerdi.000 yarda uzaklıkta ise. Askerlerin bir yandan siper savaşı yaparken. siperlerin düşman hatlarından hayli uzakta (diyelim. Bunlar esas olarak başarısızlıkla sonuçlandı. Böyle olmakla birlikte. bu işi yapacak emek gücü elde hazır olduğu halde.U. böylesine elverişsiz koşullar altında çözülmemeleri ve isyancı eğilimler göstermemeleri beni (bir dereceye kadar) «devrimci disiplin» görüşüne ikna etti. Dahası. 1. yaralıları ateş altında kalmaksızın geriye taşımak mümkün olmuyordu. Levazım anbarlarına gelince. insan düşmandan 1. çok daha can sıkıcıydı ve moral açısından. Bu günlerde Hotchkiss marka makineli tüfeğin nasıl kullanıldığını ve mekanizmasını iyice bellemeye çabaladıysam da. makineli tüfek kullanımı. muhtemelen ehliyetsizlikten başka bir nedeni vardı Yine de. Dolayısıyla. ve. milisler genellikle bitlerin kol gezdiği. dört gün cephede iki gün izinde) olmaları yöntemi pekâlâ uygulanabilirdi. milislerin bazen beş ay gibi çok uzun bir müddet cephede tutuldukları oluyordu. ufak tefek zayiat ve zamanla artan korku getiriyordu. yapılan en büyük ve mazur görülemez hata. iğrenç ve Nisana kadar dehşetli soğuk olan siperlerde dayanılmaz bir rahatsızlık içinde uyumaya çabalıyorlardı. en azından Aragon cephesinde. hastana ne ve benzeri yerlerde çok iyi bakıyordu. Buna ilâveten. P. Bu şartlar 260 altındayken. 1936 Noeli'nde savaş hemen tümüyle durağanlaşmıştı ve bunu takibeden altı ay boyunca çok az çatışma meydana geldi. Nitekim. düşmandan böylesine uzakta bulunmak. Muhtemelen. Bu savaşta. parola vermek. Cephe hattında ya da yakınında el atılabilecek birkaç kadın vardı. Bu düzenlemede. Hiç kuşkusuz. Savaşın iyice durağanlaştığı dönemde. cephe hatlarının gerisindeki askerlere sıcak banyolar. Bu meyan-da. kısa aralıklarla askerlere izin vermek. ama çok ufak boyutlarda idi zannederim. öbür yandan da seferi savaş hâli için eğitilip eğitilemeyeceği noktasında kuşkuluyum fakat milislerin rahatı için biraz daha itinâ gösterilmiş olsaydı.000 yarda mesafede) oluşturulduğu yerlerde de geçerliydi. Bu yöntem. düşmana 50 ilâ 100 yarda yakın olmaktan daha olumsuz etki yapıyordu.M. askerlerin dört gün cephede dört gün izinde (hattâ. bazı tür eğlenceler. tüfek ve arada sırada açılan top ateşi altında kalırdı ve bu da. İngilizler'e hakettiklerinden daha fazla sigara verilmeye başlandı — ispanyol karakterinin hoş bir tezahürü. cephe gerisindeki yolları tamir etmek için en ufak bir çaba gösteril-miyordu.O.. milislerin hiç gerekmediği kadar uzun müddet cephe hattında tutulmalarıydı. birkaç gece elbiselerini çıkarma fırsatı yakalayarak.siper denen şeyin neyin nesi olduğunu bilen yoktu.batlı . meselâ. Sigara kıtlığı başgösterdiğinde. kahvehaneler (aslında bu konularda bazı cılız teşebbüsler olmuştu) ve hattâ kadınlar temin edilebilirdi. sürdürmeye devam etmekten daha zordu. milislere uygulanan 261 . mutlaka daha fazla talîm yapmaları mümkün olacaktı. Huesca çevresinde çok az çarpışmanın vuku bulduğu Şubat-Mart döneminde. daha evvel belirttiğim üzere. milisleri aralıklarla siperlerden çıkarmak ve cephe hattında bulunmayan askerlerin gönlünü okşayacak yollar yaratmak çok kolaydı. ama askerler arasında kıskançlığa yol açıyorlardı Genç İspanyollar arasında bir ölçüde oğlancılık geçerliydi. Geriye bakınca.. kuşkusuz. Kızıl Yardım kolu —ki buna kaydolmak hem ihtiyarî hem de mecburî idi— yaralılara. açık sahra eğitimi gibi konularda milislerin eğitilmesi için girişimlerde bulunuldu. münasip olurdu fakat bunun yapılmayışının. fazla birşey yapmak. Ufak bir örgütleme ile. zira herkes uykusuzluktan ölüyordu ve herhangi birşey öğrenemeyecek derecede bitmiş tükenmişti. uykusuzluğun yeni birşey öğrenme yeteneğimi düpedüz yok ettiğini farkettim.

N.baskı kısmen. Huesca'nm ele geçirilmesi ne derecede önemli olurdu bilemiyorum.'den devraldığında tamamiyle askerî bir kıskançlık havası doğdu — P.T milisini de gözden düşürmek amacıyla. P.O.C. Başlangıçta. hangi örgüte mensup olduklarını bilmediğim milislerin bu askerlere yuha çektiklerini ve koyun gibi melediklerini gördüm. milisinin münavebeli olarak bulunduğu Zaragoza cephesinde milislerin ilişkileri çok iyiydi. Aragon cephesinin siyâsî güdülerden ne ölçüde zarar gördüğünü de ergeç öğreneceğiz nasıl olsa.'un Huesca önlerindeki mevzilerine saldırmak üzere gönderildiği ya da bu müfrezenin kendi arzusuyla hücuma geçtiği ve P.U. hiç kuşkusuz.O. milisleri şehri düşüreceklerini söyleyerek böbürleniyorlardı. Milis örgütlerinin farklı partiler tarafından kurulması ve onlara sadâkat borcu olması. Saldırılar giderek tavsamaya başladı ve Faşist siperlerin çok iyi tahkim edildiği. asker kaçakları gibi konularda basında yer alan sorumsuz haberler idi. ama herkes bu zafere samimî olarak sevinmişti ve ortada bir iyimserlik havası hüküm sürüyordu. Bu da. belli bir tarihten sonra kötü tesirler göstermeye başladı. yanlış bir noktaya bomba attı ve çok sayıda P.S. ama o sırada kimseye mahsusmuş gibi görünmemişti. bende gerçekten ne olup bittiği konusunda hiçbir şüphe bırakmadı. casusluk.U. uçaklarımızdan biri. Nisan ayı sonlarında Huesca'nın talihi dönüyor gibi göründü. bir askerî mıntıkayı P. Haziran ayının sonlarında. Huesca'ya karşı.U. Şu-bat'ta Guadalajara'da kazanılan zafer bir Komünist ba- sarısı olarak kabul edilebilirdi —ki. herkesin had safhada iyimser olduğu sıralarda. bu 263 262 .M. Bu hâdisenin ne kesin tarihini biliyorum ne de genel olgulardan fazla malûmat sahibiyim. Daha önceki vak'alarda sorun çıkaran şey. C. P. Daha sonra. ama çeşitli kaynaklardan öğrendiklerim.U.U.U. şeyleri çaldıkları şeklindeki muğlâk söylentilerin bizler için ifade ettiğinin ötesine taşmazdı pek. Bundan kısa bir süre sonra.S. Farklı milis örgütleri arasındaki kıskançlığa gelince..U. yani kazanılacak bir zafer vesilesiyle Halk Ordusu'na itibar kazandırmak.M. önceden görülebileceği biçimde tecelli etti —çok ağır kayıplar ve mevzinin daha da kötülemesi.C.U.O. Bir kilcmetre genişliğindeki bir gedik hariç.M. bir iki ciddî hâdise görüldü. Sonuç.C.U. Haziran ayı sonlarında Huesca'ya karşı. P.C. parti-içi rekabet kötü birşey değildi belki — Sietamo alındığı zamanki çarpışmalara katılanların söylediklerinden çıkardığım bir izlenimdi bu. idi— tüfek vb.U. azamî birkaç yüz milisin katılacağı sürpriz saldırılar gerçekleştirilebilirdi anlamına geliyor. Fakat.'da görev alanların aldatılmasına gelince. Mayıs ayında patlak veren Barselona hâdiselerinde ilişkiler çok kötüleşti.O.. genel bir hücumun ikazı gibi atışlar yapılabiliyordu. kuşkusuz bunun «mahsus» yapıldığı söylenecekti. besbelli siyâsî güdülerle.S.U.C.O. 1937 Mayısı'na gelinceye kadar. P. muhtemelen bir Rus uçağı. Fakat askerlerin kendi aralarındaki parti— duygusu. gereksizdi.M. milisler Halk Ordusu karşısında eski ağırlıklarını kaybetmeye başladıklarında. P. milislerinin makineli tüfekleriyle kendilerini müdafaa etmek zorunda kaldıkları anlaşılıyor.O. Şubat ya da Mart ayında zaptedilebileceği noktasında pek az kuşku vardır. «onlar»ın — genellikle kastedilen P.M. Halk Ordusu müfrezelerinin bir geçit resminde. büyük bir hücum başlatıldı. ama gedik bir türlü kapanmıyordu.U. Huesca'da. Sözüm ona Casusluk hikâyelerinin meydana çıkarılmasından önce başlayıp başlamadığı noktasında kuşkuluyum.. ancak. tamamiyle kuşatma altına alınmış şehre karşı böylesine cüz'i bir topçu ateşiyle ancak hazırlık mahiyetinde. Çok sayıda Halk Ordusu tertibinin eğitim gördüğü Lerida'da. milisinden bir müfrenin.S.M. P. Bu olaylardan hemen sonra.S.. hakikaten de öyleydi. birliklerinin Huesca'yı alamayışına karşılık. ve P. savunma hatlarının da ıslah edildiği apaçık ortaya çıktı. yeterli miktarda topçu desteği sağlanmış olsaydı.O. milis askerleri arasında böyle bir kıskançlığa delâlet edebilecek hiçbir ciddi işarete tesadüf etmedim.M. milisinin ölümüne yol açtı.

ikincilerin üstün olduğunu söyleyerek. askerlerin bir kısmı. Zaragoza cephesinde bâzı ufak çapta fırsatlar —gazetelerde boy göstermeyecek ama yine de belli birşeyleri fark-ettirecek fırsatlardı bunlar— sırf bu yüzden yitirildi. uzun vadede... yukarıda değindiğim gibi.M. ve bir-şeyler cereyan ederken hârikadırlar. peşin hükümlü davranmış olmam. İs-panyollar'ın ihtiyat usulü sayesinde tekrar tekrar askerlik yapmış eski askerlerdi. Haziran ayına gelinceye kadar. hiçbir çarpışma olmuyorsa. Halk Ordu-su'na kaydolma usûlü yasalaştığında tam tarihini hatırlayamıyorum] da tamamiyle tesirsiz kaldı. ama hiçbir baskının söz konusu olmadığını söylemek dürüstlük gereğidir. hattâ birkaç Portekizli bile. Sayıları bir hayli kabarık Alman mültecilerden ayrı olarak. 1936 Aralığı'nda bile Barselona'da ekmek kıtlığı çekiliyordu ama milislere kıyamet kadar tayın veriliyordu ve bu bolluk milislerin işine yarıyordu. Kendisini bir siyâsî par265 . çeşitli milletlerden tek tük yabancılar. milis askerlerinin partiye kayıtlı olmalarını şart koşmuyordu. küçük bir parti olarak askerleri kendisine çekmesi hayli güç ol264 duğundan. ama çoğu «iyi birer partili» idi. ama bâzısı da dönmedi ve bu yüzden her izin dönemi milis sayısında bir miktar azalma anlamına geliyordu. Bu nedenle. en iyi askerlerin. milis sayısını kabarık tutma arzusuyla. izne giden bir milisin tekrar eski birliğine dönmesini sağlamanın yolu yoktu. altı kişilik ekipler oluşturan ve umumiyetle öbür milislerden ayrı tutulan makineli tüfekçilerdi.rekabet. Her zaman rastlanan döküntülere ek olarak belli sayıda çok câhil köylüler ile P. hareketsizlik ve fizikî tükeniş karşısında dağılmaya mütemayildirler. milislerine denk sayılırlardı.M. ki izne çiKarken birikmiş maaşlarına karşılık bir tomar para aldığından bu şekilde davranmak için pek çok sebebi de vardı.'nin gönderdiği 30 İngiliz ve Amerikalı'dan oluşan müfrezeler. P. Buna ilâveten. Burada da durumunun öbür milislerden farklı olduğu noktasında kuşkuluyum.U. Kendi arzum hilafına da olsa. tüm milis örgütlerinin disiplinsizlikte biribirleriyle yarış hâlinde olduklarını söyledi. her partinin ne pahasına olursa olsun. en iyi askerler. Ayrıca. çok sık verilmeyişinin nedeniydi sanırım. bal gibi mümkün olduğu halde. «iyi partililer» arasından çıktığı sonucuna vardım I. Hâl böyle iken. Savaşın ilk günlerinde. bir başka örgüte de katılabilirdi. eski askerlerin çok yararı dokunur.C.U.O. bu ne olduğu belirsizlerin bâzısı sonradan çok iyi birer asker oldu çıktı.M. Aralarında bâzıları yüksek karakterli ve çok akıllı insanlardı.S. Makinalı tüfekçilerin birkaçı.. Bu iddianın doğru olup olmadığını veya o anki bezginlikten kaynaklanıp kaynaklanmadığını bilmiyorum.U.P. bu tür kayıpları örtbas etmeye çabalıyorlardı. gücünü koruma mücadelesine dönüştü Ve bu mücadele izinlerin. Askerler cephede iken. milise sırf bir iş sahibi olmak amacıyla katılmıştı. hiçbir özel siyâsî bağlılığı olmayan kimseler vardı. vardı. evlerindeki bir puta tapmayı hatırlatan tapınmavârî tavırları çok ilginçti ve incelenmeye değer. Ocak ayında disiplin meselesinden şikâyet ettiğimde. Bütün askerî yapılarda rastlanan ve acımasızca hakkından gelinmesi gereken işe yaramaz süprüntü askerlerin (ki bunların nisbeti yüzde beş ilâ on arasında değişiyordu) ya çok azı milisten atılmıştı ya da hiçbiri atılma mıştı. Kaba bir ölçü olan fizikî yapı bakımından P. hiçbir siyâsî bağlılığı olmayan eski askerler bir yanda. hiç şüphesiz. O dönemde sık sık görüldüğü üzere. öbür milislerin askerlerini kendi taraflarına çekebilmek amacıyla. Aslında izne çıkanların çoğu geri döndüler. P.O. Fakat.U. Almanlar'ı bir kenara koyarsak. herhalde. Bu konumdaki adamların silâhlarına karşı.L. izne çıkan bir milis rahatlıkla evine gidebilirdi.O. partiye kaydolmalarını sağlamak için gayret sarfediliyordu.'a pek muhtemeldir ki kaza eseri girmiş. milisinin askerlerine gelince. iş rezalet noktasına varmadıkça. yüksek rütbeli bir subay bana. hiçbir askerî tecrübesi olmayan «iyi partililer» öbür yanda olmak üzere keskin bir biçimde ikiye bölünmüştü Kendimi ilk gruba yakın hissetsem de. mahallî komutanlar.

35'in üstüne çıkar çıkmaz. daha fazla askerî tecrübeye sahiptirler. ve zorunlu askerliğin yürürlükte olmadığı ülkelerde.. uygun yaşlar gibi görünüyor. P. ama dışarı haber göndermenin yolu. tümen bölündükten sonra ise. askerden arındırılmış bölgede gazete değiş tokuşu amacıyla önceden ayarlanmış ateşkesler yapıldığı rivayet olundu. Bu tür bir kuvvette askerlerin karşılarındaki düşmana. Bu tür şeylerin zaman zaman vuku bulduğunu düşündürtmeye yetecek ölçüde söylentiler kulağımıza geliyordu —zâten. güvenilir kaynaklardan. Sietamo'nun zaptında ve Huesca'ya doğru ilerleyişte rol aldılar. 1937 Martı'nda. İhanet. bir iç savaşta bunların önüne geçilemez. Bir zaman. Faşistler her zaman karşılarında hangi birliklerin mevzilendiğinden haberdar görünüyordu. Komünist basında. Cepheye ilk geldiğimde. işçi sınıfına kıyasla. Bunlar mütemadiyen kaydediliyordu ama «Viva Franco» gibi sloganların dışındakiler hep şifreliydi. Savaşın eylemsiz döneminin büyük bir bölümünde cephede bulunduğum için. herkesin bu söylentilere inanmasıydı. halbuki 1937 Mayısı'na kadar cepheyi bırakıp gitmek ya da çok az bir tehlikeyi göze alarak Faşist hatlarına geçmek son derece kolaydı. sol çevrelerde başına olmadık işler gelebilir ama çoğu Sosyalist'in partilerine gösterdiği bağlılık. Casusların mesajları Huesca'ya ulaştırabilmek amacıyla ne gibi yöntemler kullandıklarını bilmiyorum. bizim yakaladığımız esir subayların hiç tartışmasız kurşuna dizilmeleri gerektiğine inanılıyor ve Faşistler'in bütün tutsakları öldürdükleri —hiç şüphesiz.U.M. Böyle bir şeyin cereyan ettiğini bilmiyorum ama bu yoldan tedarik edilmiş olabilecek bâzı Faşist gazeteleri gördüm. saldırmazlık anlaşmaları yapıldığına ve insanların bizim hatlarımızla Faşistler'in elindeki arazi arasında serbestçe gidip geldiklerini iddia eden hikâyeler boy gösteriyordu. Bu cephede.'de tek tük asker kaçağı olduğunu hatırlıyorum ama toplam sayı pek küçük olmalıydı.C. pek belli belirsiz ama yine de kendisini hissettiren bir eğilim vardı. Bu mesajların şifreleri doğru dürüst çözülüyor muydu bilemiyorum. Biz sâdece devriyelerin raporlarından bölük pörçük bilgi edinmeye çabalarken. burjuva kökenli olan kişileri subay seçmek gibi. Bu işte hayreti mucip olan. Bizim milis ile P.tiyle tamamiyle bütünleştiren adamlara her ahvâl ü şerait altında itimat edilebilir.U.U. milislerin ele geçirdiği bir esir subayı kurşuna dizdiğini duydum— yine. En genç yaş sınırı olarak. en az 14 yaşındaki delikanlılar çok cesur ve emin askerlerdir ama uykusuzluğa asla dayanamazlar. özel okul mezunlarının üstüne üstlük kalın kafalı olanlarının eski okullarına duydukları yakınlığı çok andırır. İnsan bu tür şeyler söylediğinde. Asker kaçakları enderdi. ânında haber aldıkları da söyleniyordu. alışılmadık şartlar altında kendilerine daha çok güvenirler.. siyâsî yönden güvenilirliği herkesçe bilinmedikçe sıra neferi ya da astsubay olan hiç kimseye itimat etmem. olağan ordularda hiç de görülmeyen. Köylüler arasında ihanet vak'aları kuşkusuz oluyordu. Her gece belli saatlerde Mors alfabesiyle işaret veriliyordu. Orta ve daha yüksek sınıflara mensup kişiler. Hiçbir siyâsî eğilimi olmayan bireyler tamamiyle güvenilir kişilerdir ama çoğunlukla burjuva ailelerden gelirler.S. milisinde. öbür örgütlere nazaran bunu çok iyi biliyorum.. cephe hattında savaşacak askerler için 20 ilâ 35. ben bu eğilimi kaçınılmaz kabul edivorum. P. milisinin fiilî performansına gelince. İngiltere'de böyledir Yaş unsuruna gelince.O. bir siyâsî husûmet beslemeleri dikkat çekicidir.. yalandı bu— söyleniyordu. hiç kimsenin bu işte yanlış bir taraf olduğunu düşünmeyişi anlamlıdır. Cephe hattında. bir 267 . Faşistler'in bunu hiç sektirmeden. Avakta dururken dahi uyuya kalırlar.O. lâmbayla sinyal vermekti. Kaç defa teşebbüste bulunulduğu halde cephe hatlarının gerisindeki casuslar hiç yakalanamıyor-clu. Toplumun sınıflı yapısı veri alındığında. bir hücu266 mun önceden belirlenmiş tarihinde gerçekleştirilemeyişi-nin nedeni kısmen ehliyetsizlikti ama saldırı zamanı birkaç saat önceden belirlense dahi. kardeşlik gibi duygulara gelince.M.

Huesca'ya Haziran ayı sonunda düzenlenen hücumda.O. Şartları ve fırsatları göz önüne alındığında. iyi iş becermişti. ama daha sonra tümen yeniden düzenlendiğinde. 268 Barselona'da faşizme karşı düzenlenen bir gösteri Bilbao yolunda yürüyen faşist birlikler 269 .'un üstlendiği eylemler. tümene gittiklerini sanıyorum. pek parlak sayılmasa da P. Şubat sonlarında bütün tümen Huesca'nm doğusunda mevzilenmiş-ti.U. 400 ilâ 600 adam yitiren tümen çok ağır zâyiât verdi. kendi basın organları ve Anarşistler'in dışında (gerçekten başardıkları ne olursa olsun) kendilerine ilişkin hiçbir iyi şeyi yer verilmeyeceğini kavramışlardı. milisinin saygıdeğer işler başardığını söylemem gerekir.U.M. topçu ateşim kasden sınırlı tuttuğu konusunda bana teminât verdiler.M.M milisi bulunduğuna inanıyorum. Huesca saldırısına katılan birkaç milis. Bu eylemlerin bir bölümünü çok iyi başardılar. General Pozas'm mümkün olabildiğince çok sayıda P.U. O sırada bu tutum pek az öfke yarattı. bu en az önemli kısımdı ve Mart-Nisan aylarında P. öbür kısmı Zaragoza cephesinde.M. ama ekseriyetin 26. Tam bu günlerde.kısmı Huesca'da. Taktik olarak. Ben bu gösteriye katılmadım ama orada bulunan başkalarından duyduğum kadarıyla P. bilhassa Alman mültecileri. Yenimden düzenlenme ertesinde tümene ne olduğunu bilmiyorum. sâdece.O. yeniden kaydolmaktan sarf-ı nazar edebilecek bâzı adamların gerçekten kaytardıklarını ve kendilerine iftira edilmeye çalışıldığını gerekçe göstererek sivil işler edindiklerini biliyorum.O. ama Komünist basının yönlendirdiği saldırı kampanyalarının yarattığı tesiri gösteriyor.O. Madrid cephesinde de bir avuç P. pek azı da Teruel'de çarpıştı. doğru değildi bu.U.M.O. basın kampanyaları bir miktar nahoş duygular yaymaya başlamıştı Nisan'da siyasete ilgisizler bile. azamî ikiyüz adamla gerçekleştirilen ve çok az kayıp verdirten baskınlar ve engelleme hücumlarıydı. milisinin ölmesini temin için. Hiç şüphesiz. 1939 (?) Şubatı'nda yazıldı.U.

.

dışarıdan «aşırı» dîye adlandırılabilecek tavır. Orwell'in sözünü edegeldiğimiz bu tavrından. kendi kendime hangi tarafta yer alacağımı sormama gerek yok. Williams. böyle düşünenleri haklı çıkaracak malzeme niteliğindedir: «o. Bu açıdan bakıldıkta. İkili bir siyâsî nedenle.» Böyle olmakla birlikte. O. bir devrimin ve bir iç savaşın unutulmaz derecede capcanlı ve kişisel hikâyesidir. o dönemde şehre hâkim olan ge. Ancak. onun. Orwell'in siyâsî gelişiminin bu safhasına özel bir önem verilmelidir. Orvoell'in kendi ağzından aktarıyor. bilâhare sağ-kanadın düşünceleri olduğuna hükmedilebilecek bir tablo çizmez. daha önce ve daha sonra yazdıklarından daha az ehemmiyetle değerlendirilmiştir. o günden buyana kitabı. İspanyol tecrübesinden sonra benimsediği tavır devrimci bir sosyalistin konumudur: günümüzde. gerçek çatışmada seçimini yapmıştı. Orwell'in Katalonya'ya Selâm'da da uzun uzadıya tartıştığı Komünist ve Anarşist görüşler arasın. daha sonraları Budapeşte ya da Paris'teki çatışmaları değerlendirişini çok andırır: devrimci sosyalist bir konumda yazılmış olan bu değerlendirmeler. doğal düşmanları olan polisle çatışma halinde gördüğüm zaman. daha az sözü edilmekle birlikte. İspanyol mücadelesini ele alış tarzı. İspanya'dan inanmış bir devrimci sosyalist olarak dönmüştür: «gerçek işçileri. Dış basında yer alan.WİLLİAMS'IN GÖZÜYLE ORWELL VE İSPANYOL İÇ SAVAŞI Önceli üstüne en sık başvurulan inceleme kitaplarından birini kaleme alan Raymond Williams. Bölümün ilk kısmında. son senelerindeki konumuna nasıl ve ne zaman geldiği daha da ilgi çekicidir. Bağlandığı devrimci hareket ezildiği halde. kitabının (Orwell) «Politics» (Siyaset) başlıklı bölümünde. farklı ve çok daha geniş bir okur kitlesinden uzaklaştırmıştır. 1984 ve Komünist Enternasyonal bağlamında Orwell'in fikirlerini irdeliyor. Orwell'in siyasî düş kırıklığı ile devrimin ve sosyalizmin 272 kaçınılmaz başarısızlığının sesi olduğu gibi bir fikri sabite saplanan. İspanya'ya gitmezden önce olduğu gibi. devrimci sosyalizme duyduğu açık ve hararetli bağlılık. Orwell'in Barselona'ya gelir gelmez neden hemen milise katıldığını. ve Komünist basının resmî yalanları olarak nitelendirdiği metinlerle münakaşala273 . Meselâ. Daha o tarihte «Stalinizm» diye adlandırdığı bu siyâsî tavra duyduğu nefret yakasını hiç bırakmadı. sözlerine şöyle devam ediyor : «Katalonya'ya Selâm bazı bakımlardan Orwell'in en önemli ve etkili kitabıdır. Fakat aynı zamanda da.» Yüceltilmiş «işçi» fikrine sahip «burjuva komünizmin dediği şeyden. İç mücadeleleri çok fütursuzca aktarışı. Fakat. yine kuşku duyuyordu. daki tartışmaya ve Orwell'in İngiliz toplumunun sınıf farkları kesin çizgilerle ayrılmış yapısına duyduğu nefrete dikkati çektikten sonra. tüm yeryüzünde oynanmakta olan muazzam bir oyunun sâdece geçici ve mahallî bir safhasıy-dı. Orwell İspanya üstüne yazdıklarının hiç birinde. Katalonya'ya Selâm ile editörüne yazdığı 8 Haziran 1937 tarihlî mektubundan alıntılar vererek. Katalonya'ya Selâm'da aktardan devrimci ruhun kayboluşu ve ezilmesi. nel havayı ve son demlerini yakalayabildiği devrimin siyâsî fikirlerinde meydana getirdiği değişiklikleri. hem kapitalist düzene hem de ortodoks komünizme ölesiye hasmânedir. 1942'de "İspanyol İç Savaşı'na Geri Bakış"ı yazdığı sırada. Ispanya'daki resmî komünist siyâseti ve iç mücadeleler üstüne yazılara büyük bir öfke duymaktaydı. Sol'daki bir çok okurdan koparmıştır. Katalonya'ya Selâm.

liği'nin diplomatik çıkarları doğrultusunda ustalıkla idaresini —mazur görülebilir bir strateji— ve böylesi bir yöneltilmeye karşı direnmeye kalkışacak herkesi sapkın (heretik) diye damgalayıp vurmayı öngörmekteydiBu hedef ilk önce İspanya'da açığa çıktı. bittabiî iki kere iki beş eder. ORWELL VE İSPANYOL İÇ SAVAŞI Raymond Carr* İspanyol İç Savaşı bir kötü edebiyat sağanağı yarattı. Bu yüzden. burjuva demokratlarından uzaklaşırken.» anlayışını da Nazi teorisinden çıkarmıştı. çok yaygın biçimde kabul edilen. Komünist gaye. görüşten daha yanıltıcı bir şey olamaz. yani. bu boyun eğiş özellikle. Lider iki kere iki beş eder derse. The World of George Orwell. Avrupa Solu'na mensup entelektüellerin Komünist «çizgi»ye kölevârî itaatine getirir. Günümüzde apaçık bildiğimiz üzere. düğü ve bundan sonra tüm gayretini totaliter bir sosyalist gelecek ihtimaline karşı uyarılara harcadığı şeklindeki. Franco taraftarı propagandaydı. Onu. Nitekim. ss. «Orwell and the Spanish Civil War». Miriam Gross. Bin Dokuzyüz Seksen Dört'te yer alan bu dolaysız sezişleri. «Lider veya bir yönetici zümrenin sadece geleceği değil geçmişi de denetlediği bir kâbus dünyasında. gerçeği gördüğü gibi kaydetmeye azimliydi. Katalonya'ya Selâm bunun bir kaç istisnasından biridir. 1971. Halk Cephesi'ne dahil partiler 1936 Şu-batı'ndaki seçimlerde çoğunluğu elde ettiler. eğer Lider. Weidenfeld and Nicolson. cephelerin Sovyetler Bir. ve sonunda. dürüst herhangi bir insanın parti siyasetini desteklemesinin mümkün olmadığı. hâlâ faşizmi totaliter tehlike olarak kabul ediyordu. Orwell'in İspanya' dan hayâl kırıklığına uğramış bir sosyalist olarak dön. gayrı sosyalist hükümete karşı olan ve Sağ'da ve Sol'daki aşırı kesimlerce tedirgin edilen. Almanya karşısında ortak bir savunma cephesi kurmasını sağlayacak birer araçtı. sözü tekrar tekrar entellektüe) sahtekârlığı besleyen. 1936-39 döneminde Sol'a mensup çoğu yazarın göze alamadığı bir şeydi bu. tabiî ki o olay hiç olmamıştır. Sovyet diplomasisinin vasıtaları. İspanya üstüne kaleme aldığı yazılarında Onwell.rından çok sonra. Londra. belki de. 274 275 . faşizme ve Nazi kamplarında uygulandığını gördüğü «köleliğin yeniden kurumlaştırılması»na duyduğu ilk tepkilerdir. ed. Fransa ve İngiltere'nin Paşizm'e karşı «demokrasi» nin müdafaası için. ve nedeni de çok basittir. Orwell. Komintern açısından Halk Cepheleri. falanca filânca olay «hiç bir zaman vuku bulmamıştım derse. İspanya' daki Halk Cephesi meselesinde de geçerliydi. Sosyalistlere ve Ko-münistler'e yakınlaşmak durumunda kalmıştı. «nesnel hakikat kavramının özü dünyadan uçup gidiyor» diye düşünmeye sevkeden şey. Onun görüşüne göre. Cumhuriyetçi. 64-73. ordu *) Raymond Carr. 1930'ların sonlarındaki siyâsî şartlara. faşist propoganda ile. Daily Mail ve Catholic Herald gibi.

Bu itibarla. edebî kuruluşun kendine has ve geçici bağlılıklarından ileri geliyordu. fikirleri Stalin'e uygun düşmeyen kendinden emin anti-Faşist-ler'in kasden tahribini —ki. Parti üyeleri. Cumhuriyet'te. eğer tersine döndürülmeyecekse. Şüpheye düşen Komünistler ve genel olarak Sol için —Moskova Muhakemeleri'nden sonra dahi— böylesi bir hesap. Orwell ve Serge'in neredeyse ikrah getirmesine yol açan şey. yani çeşitli şekillerde işçi denetimi altına alınmışlardı. Stalin'in amaçları hakkında sol . işçi olmayan halkın Cumhuriyet'e sâdık kalmasını temin edecek bir esas süreç ve silâhsızlıktan kırılan Cumhuriyet'e Ba-tı'nın saygıdeğer burjuva devletlerinin silâh yardımı yapmasının şartı olarak sunulabilirdi. Orwell. 276 münist olmayan Solcuların da Komünistler'in üslûbunu izleyerek hakikatten yüz çevirmesiydi. Yüksek rütbeli bir memurun dul karısı evinde ölü bulundu. Otuzların sonlarındaki edebî itaat. onu yüce gösteren muazzam nitelikler atfediliyordu. Kuşkusuz. burjuva demokrat bir hükümeti oluşturan Halk Cephesi'nde temsil edilen Komünistler'de içkin olan.Faşist siyasetten ürkütüp kaçırabilirdi. İspanyol İç Savaşı'na ilişkin. nitekim öyle oldu— icap ettiren Komünist versiyonu hazırlop yutmak. yerini tarihî açıdan doğru olan proleter gerçeğe bırakacaktı— nasıl tahrif ettiklerini izah edecek bir teori geliştirmişlerdi ve Parti hayatının hissî açıdan ne pahasına olursa olsun desteklenmesine psikolojik ihtiyaç duyuyorlardı. Fakat. Arturo. sanırım. solcu edebiyatın nahoş gerçeklerle yüz 277 .2 * Orwell ve Victor Serge'e daha da iğrenç görünen şey. en azından gerçeği —ki bu bile sınıf temeline oturtulmuştu ve bir burjuva erdemi olan nesnel gerçek. «Kızıl Bir İspanya» evvel-emir-de Fransa ile Büyük Britanya'yı ortak bir anti . propoganda-dır.içindeki entrikacı unsurlar 1936 Temmuzu'nda. bu adamları ikinci bir balayı için geri getirdi. Ko') Propogandacı Willi Münzenberg idi. mevcut yazılara nüfuz etmiş Komünist tesirin tüm kuvvetliliğine karşı mücadele edecek cesareti kendilerinde bulabildiler. haksız ve muvazenesiz bir ısrarı sürdürüyor. Bu hikâye. 1954) anlatılmaktadır (s. Komünist bir yazarın Komünist çizgiye dolaysız itaatinin sonuçlarını şöyle tarif ediyordu : propoganda gayesiyle sunturlu yalanlar anlatmak. Komünistler'in siyaseti ve Komintern'in yürüttüğü propogandanın başlıca amacıydı. Regler ve Münzenberg'in de bulunduğu çoğu Komünist entellektüeller.Halk Cephesi'ne. Komünistler'in Halk Cephesi'rideki rolünü eleştirmek. Koestler. Kadının yatağının yanıbaşmda bu vesikalardan altmış altı tanesi duruyordu. Dolayısıyla da boykot edildiler. dolaylı ya da dolaysız nitelikteydi ve ikincisi. kolaydı bu. düzen adına. Cumhuriyet Hükümeti'ni burjuva demokrat bir mesele olarak sunmak. Bu eğilim. Halk Cephesi'nin neredeyse hipnotize edici özelliklerini yeterince dikkate almıyor. önemli rol oynamasıyla birlikte.» «İşte bu. Komünist siyaset bu devrimin. ayaklandılar. Sosyalistler.kanat müttefiklerinden daha fazla bilgi sahibi olan ve aralarında Koestler. onların konumlarını zayıflatıyor ve dolayısıyla da Faşizm'in zaferine yardımcı oluyordu. Komünistler ile anarko-sendikalist-lerle CNT Hükümet'e girdi (Eylül-Kasım 1936) ve Hükümet'in savaştaki gerçek kuvveti olarak kaldı. Victor Serge ile Orwell'in de aralarında yer aldığı bir kaç güçlü soluk. sol entelektüellerin gerçekten kaçışlarının gücün —yani. Böyle olmakla birlikte. Sovyetler Birliği'nin— cazibesinden kaynaklandığını söylerken. savaşın etkin biçimde sürdürülmesi yönünde bir çaba. «Kızıl milis bir peseta değerinde vesika dağıtıyor ve her vesika bir ırza tecavüze yarıyordu. 334). Orwell'in İspanya hakkındaki makalelerini Neıo Statesman reddetti. Askeri ayaklanmanın hezimete uğratılmasında işçi örgütlerinin. Halbuki şimdi. Hitler'den daha az menhus idi. işçi örgütleri bilhassa Katalonya'da kendiliğinden gelişen bir toplumsal devrim yaratmışlardı : fabrikalar ve çiftlikler «devletleştirilmiş». Sadece. Hem Stalin. İspanya'da Faşizm'e karşı zafer kazanma ümidi. Victor Serge'in GPU'Iu Ignacio Reiss'in katlini nakleden yazıları Paris basınının sansürüne uğradı. özellikle Madrid ve Barselona'da. Sadece İspanya'da Faşizm'e mukavemet edildi ve bu direnişi yalnızca Sovyetler Birliği —hangi maksatla hareket ederse etsin— silâh yardımı yaparak destekliyordu. 1930'lar sonlarının temel siyâsî denklemini oluşturuyordu. Sovyet gazeteci Koetsov'un yazılarında bile görülebilir. Arthur Koestler'in The Invisible Writing adlı eserinde (Londra. Parti'yi terketme noktasmdaydı-lar. Bu tepki. ahlâkî açıdan kınanacak höyük bir hataydı. işçi devriminin tahribi meselesinden rahatsızlık duyan unsurlar vardı. bilhassa CNT ve POUM (Troçkist olmayan bir devrimci Marksist parti) militanları gibi. sindirilmesini buyuruyordu.

Anarko . aşikâr bir gerçekten kaynaklanan bir konumun hissî yargısını açığa vuruyor.. Yine de. POUM taburlarına duyduğu katıksız imânı açığa vuruyor. milis kuvvet leri «.. Bu yanlıştı. 1936'nın Aralık ayında Barselona. Temmuz'da başkaldıran generalleri hezimete uğratan «kendiliğinden gerçekleşen devrim» in. Komünist olmayanlar alkışladılar. Aragon Cephesi'nde (Ocak . 278 Örgütlü cesareti gerektiren savaşta ferdî yiğitlik faydasızdır. 1914-18 döneminin kalın kafalılarına da hiç bir zaman güvenemedi. Meselâ. İşçi milisi. selâmları.Mayıs 1937) miliste geçirdiği dönemin kendisi için «büyük önem taşıdığı» nı belirtiyor. Komünistler ile sempatizanlarının saflarında ise buz gibi bir sükût oldu. Benim anlamadığım. milisin içinde yaşayarak onun hakkında anlattıkları.. farklı maaş düzeyleri ve fiyakalı üniformalarıyla tesis edilirken.. Sınıf ayırımlarının toplumu kesin çizgilerle böldüğü İngiltere'den sonra bu manzara hayli büyüleyiciydi-Gazete makaleleri yazmak düşüncesiyle geldiği halde. Orwell milis eğitiminin ahmaklıklarını ve amatör askerciliği gördü görmesine.Onun da vurguladığı gibi. ve tarihin en hüzün verici yönlerinden biri.. Orvvell'in Anarşist milise ilişkin «saf İspanyol kuvvetleri içindeki.. yerini aldığı milis kuvvetinden daha iyi olduğuna da inanamadı. Buradaki «adları kötüye çıkmış» sözcükleri ilginç. lâkin harbi kazanmaya dair her şeyi gerçekten bilen generallere. milis sistemini ve «devrimci disiplin»i savunduğu her iki makale de...umudun kayıtsızlık veya istihzadan daha olağan . Komünist sempatizanların hazır bulunduğu bir toplantıda. doğrudan gözlemle siyâsî tahlilin sınır komşusu olduğu tehlikeli hudutta bu gözler ne ölçüde güvenilir idiler? Keza Orwell'in POUM milisine katılışı da kaza eseriydi. imtiyaza duyduğu nefretten ileri geli yor. kendisinin de teslim ve itiraf ettiği üzere. siyâsî bilinç ile kapitalizme duyulan itimatsızlığın karşıtlarından daha normal olduğu sınıfsız bir toplumun bir tür nüveleriydi. adları kötüye çıkmış ama en iyi savaşçılar» hükmünü düşünün bir. Fakat.» Katalonya'ya Selâm'ın ilk kısımlarını tarihçi açısından değerli kılan şey de.yüze gelmeyi ve insan vakarı ile namusunu müdafaa etmeyi reddedişleriydi. faydalı bir yalandan daha iyidir. Koestler İspanya'ya önceden belirlenmiş bir çerçeveyle geldiler. Borkenau. Koestler.Orvvell yalnızca gözleriyle gelmişti. milis kuvvetinin sendikaların doğrudan denetimi altında etkin bir biçimde yeniden örgütlenmesi. «üste yaltaklanma» yoktu.. Keza... milis kuvvetinin cephe hatlarını tuttuğu doğrudur. riyet'in stratejisinin mukadder zayıflığını doğurdu.» sözlerini naklediyor. birliklerin askerî ihtiyaçlara cevap verecek şekilde bir yerden bir başka yere sevk-edilememesi. subaylara yüksek maaş. devletleştirilmiş fabrikalar ve işçilerin denetimi hâlâ işlevlerini sürdürüyordu....» Bu nedenle kasvetli siper savaşlarının fizik güçlüklerine zorlukla katlanabildiği halde. sokaklarda hiç «şık giyimli kişiler» görülmüyordu. Milis kuvvetinde selâm çakmak. sadece unutulmaz değil. Onun hal yolu olarak önerdiği. hattâ bazı yönlerden hoşlanmadığım ama uğrunda savaşmaya değecek olayların cereyan ettiğini hemen kavradığım fazladan bir şey vardı.. milise katıldı. rütbe apoletli üniformalar. Kaminski. Cumhu. devrimci disiplinin as kerî değerinden değil de.. içten gelenin disiplin tarafından yıpratıldığını ve mağlubiyete uğradığını görmektir.sendikalist CNT ile devrimci Marksist POUM hâlâ toplumsal ve siyâsî Komünist karşı . (tarih yazımında kimse daha kuvvetli bir öznel unsura sahip olmamıştır) eğer başka bir milis grubuna katılsaydı. çünkü. «o günlerde ve o havada yapılacak tek akla yakın iş olarak görünmüştü. kıt kaynakların azamî verimle kullanılamaması gibi mahut askerî kusurların ilâ-nihâye sürmesine neden olabilirdi. çünkü onu İspanya'ya hasb-el-kader ILP (İngiliz İşçi Partisi) göndermişti. tümü Orwell'in nefret ettiği şeyler olan subayları. Franco'nun sahip olduğu en büyük avantajdı. gazeteci entellektüellerin hazır bağlantılarını kullandılar. «Uzun vadede zararlı bir gerçek.devrime mukavemet ediyorlardı. Teruel veya Ebru gibi muharebelerin üstesinden de yalnızca Halk Ordusu gelebilirdi. İspanyol İç Savaşı üstüne yazdıkları farklı olacaktı. tarihî açıdan paha biçilmez değerdedir. «paranın yozlaştırdığı İngiltere'de 279 . Orwell'in milise duyduğu hayranlık. Burada.. Barselona'ya. Siyâsî kıstasların hakimiyeti ile mahallî meselelerin yarattığı sıkıntı da. sokaklarda henüz canlılığını koruduğu bir sırada vardı. Muharip kuvvetlerini lojistik ihtiyaca göre dağıtabilmesi. Komünist tavsiyesi üzerine kurulan örgütlü Halk Ordusu'nun.. Halk Ordusu'nun bir dereceye kadar tedavi ettiği.. tam tamına Onvell'in tepkisinin doğrudan-lığıdır. Üstelik. Onvell'in İç Savaş'ta çarpışması neredeyse bir kaza eseridir.. Halk Ordusu. Thomas Mann'ın sarfettiği.. «işçi sınıfının eyer üstünde oturduğu bir şehir» idi Bahşiş verme usulü kalkmıştı —ki bu Orwell'i neredeyse teshir etli..

P. hizipler arasındaki mücadeleyi tahlil etmeye mecbur oldu.» P. eğer tatbik edilseydi. ile C. OrweIl hayretlere garkolmuş-tu.'nin siyâsî iktidara ilişkin tavırları ara. pahasına Cumhuriyetin safında tutulmalıydı. milis kuvvetinin disiplinsizliği ile işçilerin nezareti altındaki sanayi kesiminde hüküm süren kargaşanın. ittifakın.U. hayat hakkına sahip olacakları bir terkip idi. P.N. işçilerin denetimidir ve bu da ancak işçi milisleriyle teminat altına alınabilir. Bu ittifak ilke düzeyinde değildi. işçi devrimini ertelemek.'un tahlilini kabur edemezdi. Komünistler. «Faşizm'e tek alternatif. ile C.T. Orvrell.O. P.» (Cyril Connolly'e mektup. arasındaki. Komünist çizginin hakimiyetindeki Kata-lan Hükümet ile POUM ve CNT'deki destekleyicileri arasında sokak çarpışmaları patlak verdiğinde Orwell. Halk Cephesi'nin ve her hangi bir direniş umudunun da sonu olabilirdi. POUM'un milis kuvveti ve devletleştirme gibi Temmuz'da kazandığı başarıları. Bu yüzden. «Önce devrim» anlayışının bu neticesiyl'e yüz yüze gelmeyi Orwell reddetti.U-M.N.M.O.T-. fiilen gerçekleştiğini görmeyi arzulamak oldu.M-. Faşizm'e karşı mukavemetin tek yolu demokratik birlik idi vs. sosyalizmin evvelce olduğundan çok daha ileri bir aşamada.O. çünkü. «Bunun bendeki etkisi. Bu adamcağız parti sekreteri Jose Diaz tarafından anında alaşağı edildi.T. PO. aslında düpedüz ezmek. sosyalizmin savaş zamanında ödeyemeyeceği kadar yüksek bir fiyat olduğu öne sürülebilirdi. «savaşın siyâsî veçhesinin kendisini sıktığı»nı itiraf etti. 28 Mart 1938 tarihli Mundo Obvers'de Madridli bir Komünist.U.'un ilân edilmiş hedefi olan «burjuvalarla reformistlere bir nihayet vermek» fikri. hükümete katılmayı ve karşılığında Temmuz'da elde edilen «devrimci kazanımlar»dan milis kuvveti gibi bazılarını feda etmek şeklindeki düşüncelerini dikkate almayan militanlar. C.N. siyâsî bakımdan uygun olup olmayışlarına göre musluğun açılıp kapanabileceği tehditleri savurulabiliyordu) devamını emniyete almanın karşılığında.U. küçücük bir parti her hangi bir şeyi uygulamaya koymayı nasıl umabilirdi. savaşa ağırlık verilmeli ve Faşizm'e karşı savaşı örgütlerken devrim ikinci derecede düşünülmelidir şeklindeki eleştirilerini müsbet karşılamaya meyletti3 Mayıs 1937'de. Sloganları «Önce savaş.O. Victor Serge gibi mevsimlik anti-Stalinistler Komünistler'in nasıl davranacağını bildiği halde. sosyalizme inanıyorum. «çizgisi».N. zaferi garantilemek için tek şart olduğu fikrine itiraz etti. önderlerinin.O. Parti ittifakını çözen tek tük vak'alar görüldü. zira. Komünist hakimiyete karşı besledikleri ortak korkudan kaynaklanan.* *) P. Orwell P. P. ve ona göre Halk Cephesi «iki başlı bir domuz». Bu karşıdevrimi destekleyen siyâsî değişiklikleri kavrayın-caya kadar bir hayli zaman geçti. sırf Sovyetler Birliği'nin silâh yardımının (o yardımlar ki. yalnızca «saygıdeğer» bir cumhuriyet kapitalist Batı'dan silâh yardımı ümit edebilirdi.U-M.'un gazetesi La Batalla Faşizm için uydurulmuş farklı bir isimden başka bir şey olmayan. Onun fikrince yanlış yola sevkedilmiş olmakla birlikte. Kendisine has bir şekilde. çevresinde işittiği görüşlere tepki gösterdi: bunların başlıcası. aslında teferruata müteallik olduğunu gördü.N.» Orwell sosyalizmin insanî terimlerle kurulduğunu görmüştü. Franco'ya karşı zaferin bir ön şartı olarak elde tutmakta ısrar etmesiydi. önce kalın kafalı teröristler ve bürokratlar tarafından parçalanıp ezilen ve sonra da denetimli bir basının iftiralarına maruz kalan bir siyâsî masumlar grubu olarak beliriyor. işçi devrimini gerisin geriye döndürme azmi idi. münakaşaya gelir bir mesele vardı. P. «Nihayet. Halk Cephesi'nin savaşı sürdürebilmek için gerekli 280 siyâsî temeli sağlayabilecek tek yol olduğuna inanıyorlardı : burjuvazi. Müsamaha edemediği şey. 8 Haziran 1937). C.U. ne sosyalist ne de kapitalist olmayan bir İspanya'nın. liderlerin yanlış pazarlık yaptığını düşündüler ve bu itibarla işçilerin tek güvenceleri olan milis kuvvetinin elde tutulması noktasındaki ısrarlarını haklı buldular.M. sonra devrim» idi. C. Bununla birlikte.U. Komünist davasının muteber olabileceğini hiç bir noktada kabul etmedi — çoğu tarihçiler de onu izlediler.M. Hattâ. Halk Cephesi'nin burjuva demokrasisiyle Faşizm'e karşı direnilemeyeceğini savunuyordu.U-M. Komünistler'in CNT ve POUM'a yönelttikleri. zira bu tahlil siyâsî iktidarın ele geçirilmesini icap ettiriyordu.M.T. Komünist görüş kısmen saygıdeğerdi. bir fel:kete yol açacaktı — kaldı ki.M.T. daha önce hiç gerçekleşmeyen bir şekilde.O. Barnum ve Bailey ucu-besininki kadar.'nin kopuşunu hazırlayan çıkmazı anlayan bir kaç yorumcudan biriydi.U.O.O.'a karşı sürdürülen Komünist kan davasındaki «ahmakça ve körü körüne garez». öncelikleri ters yüz etti. sosyalistlerle kapitalist-demokratların.akla hayale gelmeyecek» eşitlikçi bir toplum söz konusuydu. 281 .

arasındaki Mayıs ayındaki gerilim öylesine patlama noktasındaydı ki. onu izleyen her tarih kitabına nüfuz etmiştir.O.Orwell. Juliân Gorkin'in 1940'da yayınlanan Canibales politikos adlı eserine bakınız (s. onlar için çalışan ajanlar da dahildir.N.T.O.O. lider.T. Katalonya'ya Selâm'ın nüvesini oluşturur: Orwell'in görgü tanıklığına dayanarak naklettikleri..'yi. Hareketin güç kazanması için uzlaşmaya hâzır bekleyen liderleri ile hiç tâviz vermeyen ve savaşa gitmeyi tercih eden militanları arasındaki ayrılıklar yüzünden fena halde bölünen C.U. Mayıstan sonra C.M. Hükümet biliyorsa. tepkisinin sezgisel yönü insanı ürkütüyor. her iki tarafın da «müdafaada olduğu» bir çatışmada sıkışıp kalmıştı. Orwell'in görgü şahitliği.'un harekât merkezinde topu topu 60 tüfek vardı. Bunların bazıları kendilerine Troçkist diyor. Komünistler'in.U. ile polis arasınsındaki farklılıkları anlamak için.'nin Telefon Santrali'ndeki direnişi yüzünden başlarına geldiğini düşündükleri böylesi bir «meseleye bulaştırıldıktan için öfke içindeydiler-» Çarpışma ilk nazarda C. İnsanın aklını karıştıran sempatiler değil. *) Burnett Bolloten'in. «Çizgi» parti sekreteri Jose Diaz tarafından 3 Mayıs'ta aşağılandı.M.OU. Orwell'e göre. Stalin'in ülke içindeki tiranlığını La Batalîa'da yayınladıkları sayfalar dolusu yazılarda tel'in etmekte bir an bile tereddüt etmediler. Komünistler'in «düzmece» Halk Cephesi Hükümeti'ndeki her ilerleyişlerine mukavemet etmeye hâzır tek İspanyol siyasetçileriydi. Orwell'i Mayıs çarpışmalarından çok. ve P. Susturulmaları zorunluydu. bu itibarla bunu istemiş olmakla suçlanamazd. Mayıs ayaklanmalarına yarım-gönüllü katılmakla.O. Hakikaten de. generaller ve Manchester Guardian'da. liderleri. Nitekim Orwell.. liderleri. Beklenen . Komünistler'in P. düşmanlarını mahvetmek amacıyla siyâsî bir otopsiden nasıl acımasızca istifade ettiklerini görmek etkiledi. Bu çarpışmaları müteakiben İspanyol İç Savaşı'nın içinde başlayan dahilî harp.T. P. militanları savaşmaya gittiler de. Bunu tamamiyle tahmine dayandırdığını söylüyor..O. neden onlara Faşist muamelesi yapmıyor ve merhametsizce köklerini kazımıyor?»* P. İç Savaş'm Moskova Muhakemeleri ile üst üste geldiği ve Halk Cephesi'nin Sovyet diplomasisi için lüzumlu bir parça olduğu hatırlanmadan tahlil edilemez.'nin Komünistler ile olan mücadelede ilerlediğini öne sürüyor.O. savaşın geri kalan kısmını yaralarını sararak ve siyâsî iktidar için umut besleyerek geçirdi -anarko-sendikalistler için tuhaf bir akıbet.M. polisler ele haksız tarafta olmalıydılar. İki nokta istisnaî ehemmiyeti hâizdir. editörlüğünü Raymond Carr'ın yaptığı. P. P.T. hâlihazır hareket tarzlarının başka sebeplerden kaynaklandığını biliyordu.N. bu konudaki bilgimizin başlıca kaynağıdır. The Republic and Civil War in Spain (1970) adlı kitabında 283 .N. 282 da bir mücadele gibi görünüyordu.U. böylesi bir çekişme için had safhada hazırlıksızdı.'nin lehinde olmasıdır.O. çizgisine yönelik sağlam itirazlar öne sürmelerine rağmen. Eğer bunu herkes biliyorsa. Ama. kötü bir tahmindi bu. üstlerine inşa edilen hükümlerdir. milise katılmasına neden olan sâikleri açıklayışında olduğu gibi.U. Moskova Muhakemeleri'nin üzerinde durmak.N.U. 3 Mayıs 1937'de.U-M. Komünistler ile P. en azından 1930'larda. C.N. Orwell. P. İspanya'daki Komünist siyaseti. çatışmada gördüğümde. hâdiselerin cereyanı esnasında kimse ne olup bittiğini anlayamamıştı. gazeteciler gibi.N. Ancak.M.» Yine. İkinci nokta. yani polisle. liderleri.U. polisleri sevimsiz bulur ve Anarşistler'e zaaf duyardı.U.. «Esas düşmanlarımız Faşistler'dir. Barselona. savaş fenersiz yakalamıştı. 87 ve sonrası).T. C. burjuva özgürlüklerini savunan Liberal-Sos yalist-Komünist ittifakı görünümünü tahrip edebilirdi. fırsat 1937 Mayısı'nda zuhur etti. ananevi işçi bayramı resmi geçitleri mecburen iptal edildi. doğru.M. P.O. İspanyol İç Sava-şı'nı aktaran Anglo-Sakson tarih yazımının en belirgin özelliklerinden biri C.T. Onun görüşüne göre. Tepkisi çok tipikti.M 'u bastırmak için kullanılan Robespierrevârî usulleri hiç bir şey mazur gösteremezdi. Katalan güvenlik kuvvetlerinin Temmuz'dan beri C-N. Avrupa'nın kutlama törenlerinin gerçekleşmediği tek Faşist olmayan şehri haline geliverdi.T. «Gerçek bir işçiyi doğal düşmanı ile.'nin elinde bulunan Telefon Santralı'nı işgale teşebbüs etmesiyle çarpışmalar patlak verdi. Çoğu İngiliz. kendi kendime hangi safta olduğumu sormama gerek yoktur.M. çalışanlar hariç.M. hükümetten ihraç ve gücü de yok edildi. bu düşmanlara yalnızca Faşistler değil. Nitekim. Sovyetler Birliği' ndeki sol muhalefet içinde faal rol oynayan Andres Nin başta olmak üzere. insanlar düpedüz binalardan çıkmıyor ve karşıdaki düşmanı süzmekle iktifa ediyordu.

«Feryat figân tekrarlanan yalanlar ve nefret» cephe hattında savaşanlara vız geldi. Miliste sosyalizmin nasıl bir şey olabileceğini hissetmişti. daha söz dinler Negrin'in göreve getirilebilmesi için «azledildi».U. Chamberlain'in siyasetini değiştirebilir miydi? İşçi imajı. milislerinin Faşist askerlerle futbol oynadığı iddiası. P. New Statesman onu makale ve yorumlarını reddetti. «Franco cephesinde gerçek bir halk hareketi» başlatabilir miydi? Halk Cephesi'nin kapitalist burjuva kesimi Franco ile uzlaşmaya varır mıydı? «Sağa doğru her yalpanın» Cumhuriyet'i zaafa düşürdüğünü söylemek doğru muydu? Orwell. yakalanma korkusuyla açık havada uyuyup karısının odası gizli polisçe aranarak. Başbakan sırf Komünistler buyurdu diye. Kısa dönemli bir kehanet sahibi olarak Orwell'in. Komünistler ile anarko-sendikalist uyuşmazlıkların doğurduğu gerilimlerin şiddet dolu bir ürünü olarak değil de. «P. Her. Barselona çarpışmalarının Komünist ajanlar (Antonov-Ovseenko ve Ernö Serö) tarafından kışkırtıldığını iddia etti. O günlerin havasında kitap hiç rağbet görmedi. Her şey bir yana. Andres Nin'in Komünistler tarafından katledildiğine dair haberler sızmadan evvel. gönülsüz Largo Caballero'yu. ve «siyâsî şüphe ve nefretten oluşan korkunç bir havayı teneffüs ederek» geçirdi. ve bebeklerin barikat diye kullanıldığı şeklinde uyduruk hikâyeler tertipleyen gazeteciye kalmıştı.'un peşindeki Komünist polisin yüzünden geldiğini biliyordu. Haberleşme tekellerine sahip olanlar. ya da Ralp Bates'in New Republic'de yayınlanan yazısındaki P-O.U. İspanya'daki son günlerini takip edilen bir firari olarak. öfkeyle bir silâhın ateşlendiğini hayatında hiç görmemiş. daha iyi bir vasıta olduğu yolundaki inancını korudu. Beri yandan. Onun öne sürdüğü gibi.U.M. P. Gollancz. Orwel'lin Stepnen Spender'e 1938'de yazdığı bir mektubunda dile getirdiği «Komünist Partisi'ne 1935'den beri hayli muarız» olduğu şeklindeki görüşü. İspanyol Ko-münistleri'nin çoğu P. Kendisine çifte miras kalmıştı. tamamiyle hazırlıksız yakalandıklarını tekrar tekrar söylüyor: gerçekten de.M. ve Anarşistler'in 'Savaş ve devrim bir285 .M. bir işçi partisini bastırmayı reddettiğinde. Sosyalistler. Robert Conquest'in The Great Terror (1968) adlı kitabına bakınız (ss. büyük bir tutkuyla ve süratle yazıldı. Katalonya'ya Selâm. 438-440).leri bu suçlama uyarınca Troçkist ve Faşist ajan provokatörler masıyla birlikte. sahici bir işçi sınıfı partisine Faşist yaftasını yapıştırmak canavarca bir davranıştı. hâdisenin gerçek tarihi nasıl yazılabilirdi? Propoganda hakikatin yerini alacak. bir anlamda savaş muhabirliğinin anısını taşıyordu. Avrupa'nın işçi sınıflarına grev ve boykotlar ilham edebilir ve böylece. Komünist Cumhuriyetçi bakan Jesus Hernandez o günlerde. bir dizi siyâsî hükümleri. İspanya'daki çalışması boyunca. Moskova'ya sâdık olmakla beraber. Kendi görüşlerine bir geçit sağlayamamak ve Sol'un Komünist versiyonu kabul etmeye bu derece hazır oluşu onu derinden sarsmıştı. nandez'e göre.U. işçi devriminin ve devrimci milisin Fasizm'e karşı savaş için. 284 bu gayretkeşliği ortadayken.M.'u bir isyan başlattığı suçlamasıyla tasfiyeye zorlamak amacıyla. Katalonya'ya Selâm'ı okumaksızm geri çevirdi.M.'un idaresinde Hükümet'e karşı başlatılan soğukkanlı bir ayaklanma olarak sunuldu. *) Hernandez'in görüşlerinin bir özeti için. Bütün bunların başına. diyelim.O. gerçek devrimci bîr İspanyol.M. İspanyol tecrübesinden sonra salt düşmanlıktan çıkıp nefrete dönüştü. artık günümüzde yanlışlığı görülmesi gereken.U.OU. kendine has hususiyetlerinden kaynaklanmaktadır.* Orwell. siyasetçilerin Halk Cephesi veya Komünist askerî danışmanların nezaretindeki Halk Ordusu'ndan. Komünist çizginin görüşlerini hiç eleştirmeden hazırlop alıp tekrarlayan News Chronicle gibi gazetelerin. Sosyalizm'in resmî müdafileri olan Sol'daki entellektüeller ile partiler onu derin bir düş kırıklığına uğratmışlardı.O.O. Onun nesli Büyük Savaş'ın fazlasıyla tesiri altındaydı ve aslında sol gazetecilere teklif ettiği «örnek». planlı bir «ayaklanma» veya bir «kanlı isyan» hazırlığı yapılmamıştı. İlgili tarafların hakikati ört bas etmekteki (supresio veri) yer alan «The Parti es of the Lef t and the Civil War» adlı makalesinden alınmıştır (s. onu dehşete düşürdü. Bu iş. Komünist milisler ona Troçkist ya da hain demediler.'un tasfiyesini nefretle karşıladılar-hepsinin içinde en mutî oyuncak olan La Pasionaria hariç.O. Mayıs günlerini «Troçkist İsyan» olarak aksettirmeleri. hâdise olup bittikten sonra kendi hikâyelerini kaleme alacaklardı — Bin Dokuzyüz Seksendört'ün kâbusu. İşçilere duyduğu güveni muhafaza etti. «olgular» ustalıkla kullanılacaktı. ülke dahilinde kargaşa yaratarak Franco'ya yardımı amaçlayan P. 144).

George Orwell. Londra. durmuş-oturmuş bir geleneğin içinden yetişmiş bir kişi. (editör). Robert A. Hollis & Carter. Prentice .). Nötre Dame. — HOLLİS. 247. Edinburgh. —WİLLİSON.. — REES. Calder. Longman.O. — BRANDER. 1954. — CALDER. s. farklı bir şekilde de ifade edilebilir. Secker Warburg. İspanyol'lar'ın farzedilen samimiyeti ve sadeliği ile anavatanındaki karmaşık uzlaşılar ve hayatın maddeci yanı arasındaki zıtlıktan ötürü şaşkına dönmüştü. Fugitive from the Camp of Victory (George Orwell — Zafer Kampı Firarisi). Ohio Devlet Üniversitesi.. Orwell's Fiction (Orwell'in Edebî Eserleri)...Hall. siyâsî bir safdilliğe kayabilecek derecede. The Unknown Orwell (Bilinmeyen Orwell). 1971. ve ABRAHAMS. — LEE. 1958. 1969. — WOODCOCK. tıpkı. 1968. Homage to Occania (Okyanusya'ya Selâm). Tıventieth Century Views. — GREENBLET. Londra. İndiana. 1937'de tarif ettiği donukluk ve kayıtsızlık. George Orwell. The Crystal Londra. Jennie. eski P. — WİLLİAMS. 1972. eöntellektüel bir habaset diye damgalayacağı şöyle bir karara sürükledi: tarihin. bir başka zaman olsa. Richard J. Londra. İspanyol'lar-ın doğasında bulunan demokrasinin güçlü etkisi demokrasinin müdafaası olarak yüceltildiği zaman.. Cumhuriyetçi İspanya'yı ziyaret eden anti-Faşistler'e gösterdiği gibi- ORWELL ÜSTÜNE BAZI KİTAPLAR : — ALDRİTH. Yale. A Study of George Orwell (George Orwell Üstüne Bir İnceleme). Orwell. modern hayatın mükemmellikten uzak yönlerini müşahade etmesi için bir ayna tutuyordu. Purdue Üni versitesi. George Orwell. Bu çok insafsız bir hüküm. — GROSS. The World of George Orwell (George Orwell'in Dünyası). (Üç Mo dern Hicivci). o günün taleplerine uyacak tarzda yeniden yazılması.birinden ayrılamaz' sloganı. George Orwell. Londra. Christopher. Indiana. (Vicdan Dökümleri).M. Bu ihtiyatlı bir yargı. S. — LİEF. Ramân Salaş Larrazâbal'm Aproximacion historica a la Guerra Espafiola (Madrid. The Paradoz of George Orwell (Ge orge Orwell Paradoksu). — ATKİNS. 1967. New Hawen. Zamanla İspanya'ya bakışı belirginsizleşti? Katalonya'ya Selâm'da. George Ormell (Yirminci Yüzyıl Fikirleri Dizisi: George Orwell). ihtilâfın karanlık günlerinden evvel. İspanya sanki. Orwell'i. Faşizm'in. Londra. Cape. Lawrence. 286 287 . Oliver & Boyd. Chronicles of Conscience (part). 1969. belki de sanıldığından daha az gözle görülür idi» diyerek sonuca varıyor. muğlak hâle getirmişti. 1940'da Orwell. «İngiltere'yi kapitalist demokrasi adına düzlüğe çıkaracak» bir İngiliz Halk Cephesi tarafından bozguna uğratılamayacağını ispatlama ihtiyacı. Edward M. Edward Arnold 1969. W. M. 1953. New Jersey. 1961. burada. John.sloganının bir yankısıdır.. bunu hep korudu. *) Owell'in 1936'da hüküm süren iyimserliğin aksine. hezimet ya da. 1974. Londra. Bir Bibliyografya İçin Bazı Malzemeler) Kütüphanecilik ve Arşiv Okul Londra Üniversitesi. Orwell'in İspanya'ya bakışını. 1937'de imtiyazlar ve sınıf farklılıklarının avdetiyle hemzaman olan savaşa kayıtsızlık ve donukluğu aktarırken. Constable. (ed. romantizm. Keith The Making of George Orwell (Orwell'in Oluşumu). Ruth A. 1970). Milliyetçi davaya yakınlık duyan tarihçiler tarafından dikkate alınmamıştır.J. — THOMAS. Weidenfeld & Nicolson. P. ama gariptir ki. George. J-R.. The Lion and the Unicorn'da (Arslan ve Tek Boynuzlu At) dile getirdiği 1940'lı yıllarda Sosyalist bir İngiltere'nin mümkün olmadığı ama yalnızca savaşı kazanabileceği ana fikri. Secker & Warburg 1961. Three Modern Satirists (part). — VORHEES. O.U. R.. gezgin bir edebiyat adamı olarak. Spirit (Billur Ruh). — STANSKY. Lafayette. Some materials for a Bibliography (George Orwell. Londra. 1954. Richard. 1965. Batılı insana. Londra. Cumhuriyetin iki buçuk sene dayanabilmesinîn başlıca nedeninin İspanya'da büyük servet farklılıkları bulunmayışıdır diye yazıyordu (The Lion and the Unicorn»)-" İngiltere'nin savaşı kazanabilmesi için mutlaka eşitlikçi bir toplum haline gelmesi gerektiğini.

.................... ......... Williams'm Gözüyle Orwell ve İspanyol İç Savaşı .................İÇİNDEKİLER Blair'den Orwell'e Orwell'ın Kitapları .........................275 Orwell Üstüne Bazı Kitaplar ............................................................................. 5 12 13 15 Cyril Connolly'e Mektup KATALONYA'YA SELAM EKLER İspanyol Milisleri Üzerine Notlar....... ...... Raymond Carr .......... 287 288 ............................. ................................. 253 272 Orwell ve İspanyol İç Savaşı........................ G.......................................................... Orwell.................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful