P. 1
DERS NOTLARI-insan ilişkileri

DERS NOTLARI-insan ilişkileri

|Views: 699|Likes:
Yayınlayan: Ugur Deniz Kiyici

More info:

Published by: Ugur Deniz Kiyici on Jan 03, 2012
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2012

pdf

text

original

KİŞİLERARASI İLETİŞİM Kişilerarası iletişimi sözlü ve sözsüz iletişim olarak iki gruba ayırmak mümkündür.

Sözlü iletişim denince akla konuşma dili gelmektedir. Kişinin kendini anlatması ve başkalarını anlaması konuşarak gerçekleşmektedir. Konuşarak duygular aktarılabilmekte, kişilik ortaya konulmakta, düşüncelerle dünya görüşü yansıtılmakta, sonuçta kişi kendini ifade etmektedir. Bunun yanında kişinin yaşadığı süre boyunca devam eden yolculuğunda sözsüz iletişimin yeri yadsınamamaktadır. Sözsüz iletişim içerisinde beden dili iletişim kurarken büyük önem kazanmaktadır. Bu durumda etkili bir iletişim için beden dilini başarılı bir şekilde kullanmak ya da karşıdaki kişinin beden dilini anlamak zorunlu hale gelmektedir. Sözlü İletişim Aristo’nun ünlü bir sözü, sözlü iletişim açısından son derece önemli bir noktayı vurgulamaktadır: ‘Akıllı insanlar her düşündüklerini söylemezler ancak her söylediklerini düşünürler’. Bu sözü konuşarak anlaşan kişilerin, sağlıklı iletişimde bulunabilmek için dikkate almaları son derece önemlidir. Bu doğrultuda başarıya ulaşan sözlü iletişimlerin üretken olduğu, insanların amaçlarına erişmesine, yararlı bilgileri kullanmasına, kendilerini daha mutlu hissetmesine yardımcı olarak yaşamın kalitesini yükselttiği ifade edilmektedir. Uluslararası ilişkilerde çatışmaların çözümünde önerilen ilk kural olan ‘masada kal ve müzakerelere devam et’ kuralı, masada kaldıkça konuşma şansının artacağı ve konuştukça çözüme daha fazla yaklaşılacağı gerçeğine dayandırılmaktadır. Uluslararası ilişkiler açısından geçerli olan bu kural, insan ilişkilerinin de temelini oluşturmakta ve yıkılmaması gereken en önemli köprünün iletişim köprüsü olduğunu gözler önüne sermektedir. Sözlü iletişim, ortak simgelerin en gelişmişi olan dil olgusu ile gerçekleşmektedir. “Dil, bireyin dünyayı algılayışında önemli rol oynar. Dilin yapısı grameri ve kavram dağarcığı- düşünce davranışlarımızı kesin bir biçimde belirlemese de, belli seçim eğilimlerimizi gösterir. Çünkü dil, dünyaya bakışımızın ve yaşantılarımızı yorumlayışımızın özel bir biçimidir”. Dolayısıyla dil, bireyin kendini ve çevresini anlama ve anlamlandırmasında önemli bir rol oynamaktadır. Kişiler ürettikleri bilgileri dil yardımıyla birbirlerine aktararak anlamlandırmakta ve böylece iletişim kurmaktadır. Burada sesin tonu, hızı, şiddeti ve vurgusu ayrı bir önem kazanmaktadır. Buna bağlı olarak insanı öteki canlılardan ayıran temel özelliklerden birinin konuşma yetisi olduğu görülmektedir. Konuşma insanın yaşam sürecinin temel dinamiklerinden, asal eylemlerinden birini oluşturmaktadır. Konuşmak; insanın gelişme sürecinde de nefes almak, beslenmek ve yürümek gibi birkaç ilk eylemden hemen sonra yaşanan ana eylemlerdendir. “Dil insanların düşündüklerini ve duyduklarını birbirlerine iletmek için geliştirdikleri, sözcük ve işaretlerden oluşan bir iletişim ve etkileşim aracıdır. Sesler, işaretler ve yazmadan meydana gelen dili öğrenme gücü insanın benzer canlılar arasında farklılaşmasını ve gelişmesini sağlamıştır”. Gerçekten de iletişim denince akla ilk gelen kişilerarası iletişim ve bu amaçla en yaygın kullanılan bir araç olarak dildir. Dil, herşeyden önce kavramları belirten bir

1

göstergeler sistemidir. Terminoloji, yapı, deyimler ve kültür öğelerini bir araya getiren toplumsal bir olgudur ki, kişisel olan konuşma onunla var olmaktadır. Zira herkes bir dili, kendi ana dilini konuşmaktadır. İletişim bağlamında dil bir anlam taşıyıcısıdır. Anlam ise iletişimin anahtarı, iletişim sürecinin odak noktasıdır. Sözlü iletişim bireyin ve toplumun yaşam biçimini etkilediği gibi, toplumun kültürel, ekonomik, sosyal ve siyasal yapısına paralel bir gelişim çizgisi göstermektedir. Dil üzerinde araştırma yapanların çalışmalarında, içinde yaşadıkları toplumsal koşulların izlerini bulmak mümkün olmaktadır. Dolayısıyla her toplum, içinde bulunduğu doğal ve toplumsal koşullara uygun bir dili ortaya çıkarmakta ve her dilin içinde kişinin dünyaya bakış açısını ve düşünce yapısını oluşturan doğanın ve sosyal yapının bir kalıbı, modeli yer almaktadır. İletişimde kullanılan sözcükler, kişilerin, nesnelerin ve olayların kendilerini değil, onları temsil eden soyut simgeler olmakta, bu soyutlamalar sırasında simgeler aralarındaki benzerlik ve farklılıklara göre ayırt edilmekte, birleştirilmekte ve sınıflandırılmaktadır. Bunların ışığında dilin, bir tanımlama işlevinin olduğu kadar, bir sınıflandırma ve değerlendirme işlevinin de olduğu ifade edilmektedir. Sözlü iletişimde dolayısıyla konuşma dilinde bulunan simgeler ve kavramların, çevrenin algılanmasında ve anlamlandırılmasında çok önemli etkilere sahip olduğu görülmektedir. Çevreyle ilgili bakış açısı, değerlendirme ve anlamlandırmalar büyük ölçüde dilde var olan simgeler ve kavramlar ışığında oluşturulmaktadır. Sözlü iletişim dil ve dil ötesi olmak üzere iki alt sınıfa ayrılmaktadır. İnsanların karşılıklı konuşmaları ve yazışmaları dille iletişim olarak değerlendirilirken, ses tonu, sesin hızı, şiddeti, hangi kelimelerin vurgulandığı, duraklamalar, dolayısıyla sesin niteliği ile ilgili özellikler, dil ötesi iletişim olarak ifade edilmektedir. Dille iletişimde kişilerin ne söyledikleri, dil ötesi iletişimde ise nasıl söyledikleri ön plana çıkmaktadır. “İnsanların yaşadığı her yerde dil vardır; dilin kullanıldığı her yerde de konuşulduğu ve işitildiği için dilin temelini ses dünyası oluşturur”. Bu açıdan bakıldığında sözlü iletişimde, mesajın içeriğinin yanı sıra iletiliş biçimi de önem taşımaktadır. İletişim esnasında kişinin ses tonu psikolojik durumunu yansıtmaktadır. Bu durumda ise, bireyin ne söylediğinin yanı sıra nasıl söylediği de önem kazanmaktadır. Sözsüz İletişim Kişilerarası iletişimin, yaşamın her alanında büyük önem kazandığı günümüzde, iletişim sadece sözel ifadelerden ibaret olmamakta, sözel ifadelerin yanı sıra sözsüz iletişim unsurlarına daha fazla önem verilmektedir. Sözsüz iletişim, iki kişi arasındaki mesafeyle başlamakta, duruş, oturuş, giyim, kuşam, yüz ve bedenin biçimi, mimik, jest gibi değişik bir çok öğeden oluşan geniş bir yelpaze içinde sürdürülmektedir. Sözsüz iletişimde insanın içinde bulunduğu alan; bu alan içinde yapılan hareketler baş, el, kol hareketlerinin oluşturduğu jestler; yüzün farklı ifadeleri yani mimikler rol oynamaktadır. Buna bağlı olarak, sözsüz iletişimde iletinin hareketlerden oluştuğu görülmektedir. Bu hareketlerin bir bölümü içgüdülerden, dürtülerden kaynaklanmakta, bir bölümü de öğrenilmekte ve taklit edilmektedir. Kişilerarası iletişimde başvurulan simgesel kodlar içinde sözsüz olanlar, çoğu kez bilincinde olmaksızın, bununla birlikte kaçınılmaz olarak sürekli kullanılmaktadır. Beden dili ile kişinin kendi bilinçaltı ile iletişim kurabilmesi mümkün olmaktadır.

2

Karşılaşılan kişiler üzerinde ilk izlenim yaratmada beden dilinin önemli bir etken olduğu görülmektedir. Kişiler söylediklerine göre değil, görünüşlerine göre yargılanmakta, bu yargıda çoğunlukla bilinçaltı ön plana çıkmaktadır. Yargılar analiz edildiğinde, önyargılara ve varsayımlara dayandığı ifade edilmektedir. Sözsüz mesajlar sözlü mesajları pekiştirebilmekte, düzenleyebilmekte ya da sözlü mesajlarla çelişebilmektedir. Bu nedenle iletişimin sözel olmayan unsurlarının sözlü unsurlardan daha önemli olabileceği sonucuna varılmaktadır. İletişim sürecinde karşıdaki kişinin gönderdiği sözsüz mesajlar, verilecek karşılığa ya da belirli bir durumda oynanacak role ilişkin karar verme esnasında sık sık kullanılmaktadır. Davranışların sözcüklerden daha yüksek sesli olduğu söylenebilmektedir. Sözsüz iletişim rastlantısal ya da planlı olarak ortaya çıkabileceği gibi, her iki durumda da sözel olmayan davranışlar, algılamayı ve verilecek karşılığı etkilemektedir. Teknik açıdan bakıldığında, algılama yeteneğinin ya da sezgilerinin kuvvetli olduğu söylenen kişilerin bu yeteneklerinin, aslında başkalarının sözsüz mesajlarını okuma ve bu sözsüz işaretleri sözlü mesajlarla karşılaştırma yeteneği olduğu görülmektedir. Uzun yıllar kişilerarası iletişimin temelini konuşmanın oluşturduğu gerçeğiyle karşılaşılmaktadır. İletişimin doğası ile ilgili bu yanılgının, kişinin işitme ile birlikte en çok gelişmiş olan görsel kanallar aracılığı ile açımladığı sözsüz iletişim kodlarına gereken önemin verilmemesine neden olduğu ortaya çıkmakta, sözsüz iletişimle ilgili bilimsel araştırmaların son dönemlerde gerçekleştirildiği görülmektedir. Bazı davranışların kültürel olarak öğrenilen ve alışkanlık halini alan davranışlar ya da genetik davranışlar olup olmadığı konusunda tartışmaların sürdüğü görülmektedir. Bununla birlikte, sözsüz temel davranışların çoğunun sonradan öğrenildiği ve çeşitli hareket ve davranışların anlamının kültürel olarak belirlendiği ifade edilmektedir. Araştırmalara göre, yaş ve cinsiyet gibi değişkenlerin beden dili üzerinde etkisi olduğu belirtilmektedir. Yaş ilerledikçe jest ve mimiklere ait sözsüz işaretlerin daha iyi anlaşıldığı, bununla birlikte yüz ifadelerinin değerlendirilmesinde yaşın önemli bir etkisinin olmadığı görülmektedir. Cinsiyet de sözsüz mesajların değerlendirilmesinde, rolü olduğu anlaşılan bir değişkendir. Sözsüz iletişimin önemli bir bölümünü oluşturan görsel kodların kullanımı, insanın iletişim tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. İlkel ve geleneksel toplumların insanının, gerek günlük uygulamalarda gerekse de din kökenli törenler için son derece yetkin görsel kodlar geliştirdiği görülmektedir. Toplumların yaşam biçimlerindeki değişiklikler, kişilerarasındaki ilişkileri etkilemekte, değişen yaşam biçimlerine paralel olarak, sözlü ve sözsüz iletişim biçimlerinde de farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Toplumdaki üretim, düşünce ve yaşam biçimi, birbirlerini karşılıklı olarak etkileyerek birlikte değişime uğramakta, bu değişim de konuşulan dilin, selamlaşma şekillerinin, sözsüz iletişimde kullanılan araçların değişmesine yol açmaktadır. Sözsüz İletişimin Özellikleri Sözsüz iletişimin kişilerarası iletişim sürecinde iki önemli işleve sahip olduğu görülmektedir. Bunlardan birincisi sözsüz mesajlarla birtakım anlamların iletilebilmesidir. Örneğin, karşıdaki kişiyle araya konan mesafe, o kişiyle olan dostluk düzeyinin bir belirtisi olarak görülmekte, başın sallanmasıyla bir görüşün onaylandığı ifade edilmekte, yakaya takılan rozet kişinin mesleğini göstermektedir.

3

Sözsüz iletişimin ikinci işlevini ise, sözlü iletişimi desteklemesi ve onun akıcılığına katkıda bulunması oluşturmaktadır. Kişi konuşarak ifade ettiği görüşünü, yüzünü ve bedenini kullanarak desteklemekte, daha anlamlı hale getirmektedir. Onu dinleyen kişi ise, yine ortaya koyduğu sözsüz mesajlarıyla konuşana geribildirim vermektedir. Buna bağlı olarak dinleyicinin konuyla ne kadar ilgili olduğu, söylenenleri anlayıp anlamadığı konusunda birtakım ipuçları elde edilmektedir. “Sözsüz iletişim alemi; sözlü ifadenin anlamını mükemmelleştiren ve tamamlayan iradi (istemli) ve gayri iradi (istemsiz) işaretler bütünüdür”. Bu noktada kişilerarası iletişim sürecinde önemli işlevlere sahip olan sözsüz iletişimin özelliklerini ise şöyle ortaya koymak mümkündür: İletişimsizliği Olanaksız Kılma Kişilerarası iletişimin temel unsurlarından birini mesajların sözlü ve sözsüz nitelikte olması oluşturmaktadır. Dolayısıyla iki kişinin bulunduğu bir ortamda, aralarında sözlü iletişim kurulmasa da, kişilerin davranışları, duruşları, aralarındaki mesafe, yüz ifadeleri gibi sözsüz mesajları, bir açıdan sezgi düzeyinde nasıl bir insan oldukları ya da o ortamda ne tür duygular taşıdıkları konularında ipuçları vermektedir. Suskunluk bile karşıdaki kişiye belli mesajlar iletmektedir. Karşınızdaki insana bir soru sorduğunuz zaman size yanıt vermeme şansı yoktur. Yanıtlarını dile getirmeseler bile yüz ifadeleriyle, beden dilleriyle ya da bakışlarıyla bir yanıt vereceklerdir. Kişilerarasında ortaya çıkan iletişim kopukluklarının temel nedenini, bu türden iletilerin yeterince değerlendirilememesi oluşturmaktadır. Tüm bunların ışığında sözsüz iletişim ve beden dili, iletişim kuramamayı imkansız hale getirmektedir. Duygu ve Coşkuları Dile Getirme Rosenfeld tarafından gerçekleştirilen bir araştırma sonucunda derse hazırlıklı gelen öğretmenlerin yüz ifadeleri, konuşmadaki etkinlikleri, gülümseme biçimleri, jest ve mimikleri gibi davranışlarının derse hazırlıksız gelen öğretmenlerin ayni davranışlarına oranla yaklaşık iki kat daha etkili olduğu bulunmuştur. Kimi zaman, insanların duygularını anlamak gerçekten zordur. Kendilerine soramazsınız, çünkü ne hissettiklerini çoğunlukla söylemek istemezler; söylemek isteseler bile, çoğu kez duygularını kendileri de pek bilemezler. Bu kişilerin kafalarının içine girip ne hissettiklerini öğrenemeyeceğimize göre, yüz ifadelerine, beden belirtilerine bakarak, o anda nasıl bir duygu içinde olduklarını anlamaya çalışırız. Bilişsel iletilerin aktarılmasında temel araç olan konuşma dili, duygu ve coşkuların ifade edilmesinde çoğu durumda yetersiz kalmaktadır. Konuşma dilindeki sözcükler genelde içerik bilgisi taşımakta, sözsüz iletişim ise duygusal bilgiyi dışavurmaktadır. Jestler ve mimikler kişinin içinde bulunduğu duyguların en etkili biçimde açığa çıkmasını sağlamaktadır. Bir bakış, bir dokunuşla sevginin ifade edilmesi, ard arda sıralanan sevgi sözcüklerinden çok daha etkili olmaktadır. Kişinin el, kol ve bacak hareketleri, hatta parmaklarının hareketi bile içindeki gerçek duyguları yansıtmaktadır. "Pek çok insan bedenlerinin bir dili olduğundan; konuşabildiğinden haberdar bile değildir. Kelimeler sizi kandırabilir ama beden asla yalan söylemez”. Kişilerarasındaki İlişkileri Tanımlama Ses tonu, bedenin duruşu, araya konan mesafe gibi sözsüz iletişim ögeleri, ilişkilerin nasıl anlaşılması gerektiğini belirlemektedir. Bu türden iletiler ikincil ilişkilerde birbirini tanımayan kişiler açısından olduğu kadar, birincil ilişkilerde de

4

üst iletişim sağlama özelliği olarak açıklanmaktadır. yorgunluk ya da ilgisizlik gibi nedenlerin hangisinden kaynaklanmış olabileceğini öğrenebilmek için. bir başka deyişle sözel iletilerin anlamlandırılmasında ipuçları vermektedir. çekingenlik. Çift Anlamlılık Çoğu durumda kişinin sözlü ve sözsüz mesajları. değişik anlamları ortaya koymaktadır. kişilerarasında iletişim sürecinde belirlenmiş ya da belirlenmekte olan ilişkilerle yakından ilgili olduğu görülmektedir. kastedilenden çok farklı sözler ortaya koydukları gerçeğiyle karşılaşılmaktadır. Sinirli olan kişinin ses tonu. Bazı durumlarda kişilerin gerçek duygu ve düşüncelerini dile getiremedikleri. Bu nedenle söylenenlerin gerçekliğini yakalamak için. bu türden mesajlara her zaman bilinçli olmasa da dikkat edilmektedir. sözlü mesajlardan daha güvenilir olduğu belirtilmektedir. Anlamları açısından benzerlikler bulunmasına karşın. bir şeyi komik bulmasını yansıtma açısından evrensel bir davranış olmakla birlikte. saygılı olma. kimin nerede ve nasıl güleceği kültürel olarak belirlenmektedir. çoğu durumda sözlerden daha güvenilir anlamlar ortaya koymaktadır. sözlü mesajları tamamen farklı bir içerik ortaya koyabilmektedir. Sözel İçerik Hakkında Bilgi Verme Sözsüz iletişim genellikle sözlü iletişimin yorumlanmasında. Sözsüz iletişimin ilişkilerin ve sözlü iletişimin içeriğinin nasıl anlaşılması gerektiğini bildiren bu özelliği. Çünkü ilişkilerin biçimi ve yönü hakkındaki tanımlama. yüz ifadesi ve bedeni. Dolayısıyla bu durumun. bu belirsizliğin kaynağını oluşturmaktadır. Sözsüz iletişimin duyguları belirtmesi. Kişi bazen çeşitli sebeplere bağlı olarak. kızgınlık duyguları yansıtan mesajlar gönderdiği halde. Sözlü ve sözsüz mesajlar arasındaki bu çelişki. farklı anlamları vurgulamaktadır. birbiriyle çelişen. resmi bir tavırla konuşmasından ve el sıkmasından. sözsüz mesajların belirsizlik taşıdıkları da görülmektedir. her toplumun kültüründe sözsüz iletişim ögeleri dağarcığı ve bu dağarcığın kullanım biçiminin kendine özgü olduğu ifade edilmektedir. Bununla birlikte. olduğundan ya da hissettiğinden farklı görünmeye çalışmaktadır. her zaman bu şekilde belirgin olmamaktadır. sıcak ve sevecen bir tonla konuşan kişinin. Aynı sözel içeriğin değişik tonlarda ya da değişik bedensel hareketlerle ifade edilmesi.oldukça önemlidir. insan ilişkilerinde daha güçlü bir duruma 5 . Belli bir ortamda suskunluğu gözlemlenen kişinin bu davranışının. Kültüre Göre Biçimlenme Konuşma ve yazı dili ile kıyaslandığında sözsüz iletişim biçimlerinin daha evrensel bir nitelik taşıdığı görülmektedir. Bir bakış ya da suskunluk. o anki iletişim biçimini ve gereğini de etkilemektedir. Örneğin gülme davranışı kişinin sevincini. Bu çelişkileri kendinde ve başkalarında yakalamasını öğrenen kişinin. Bu durumda belli bir konuda kişilerin gerçek duygu ve düşünceleriyle ilgili olarak sözsüz mesajların. ya bulunulan ortamın gereklerine uygun olarak böyle davrandığı sonucu çıkarılmakta ya da içinde bulunduğu ruhsal durumla bağlantılı olarak ilişkilerini nasıl belirlemek istediğini açıklamaktadır. Güvenilir Mesajlar Sağlama Sözsüz iletişim biçimlerinin genelde sözlü mesajların desteklenmesi ve pekiştirilmesi biçiminde kullanıldığı görülmektedir. Her zaman canayakın davranan. ortam koşulları ve diğer sözlü ve sözsüz mesajlarının birlikte incelenmesi gerekmektedir.

Sözsüz iletişimi çeşitli bölümlere ayırarak incelemek mümkündür. yüz ifadesinin kişide bıraktığı izlenim yön verici bir rol oynamaktadır”. Başın içinde bulunan beyin.geçmeye başladığı ve diğer kişilerle daha derin ilişkiler kurma olanağına sahip olduğu görülmektedir. vücudun çatısı ve kontrol merkezidir. kelimelere gereksinim duymaksızın bir mesajı iletmekte. Ancak göz teması kurmak için de. ne kadar sıklıkla ve ne kadar uzun bir süre göz göze gelindiği. Yüz ve Beden Sözsüz iletişimde kişilerin yüz ifadeleri. jestler ve mimiklerle karşılarındaki kişilere mesajlar ilettikleri görülmektedir. kişinin ilişkisi hakkında çok önemli bilgiler göndermesinin. bu anlam seçeneklerinden hangisinin doğru olduğunu anlamak için. Bununla birlikte yüz ifadelerini anlamanın kolay olmadığı. Ses tonunun. geri bildirim arzusuna. jestlerin kişinin iç aleminin belirtileri olarak ele alınması. tüm davranışların ve hayati fonksiyonların merkezi durumundadır. Bu bölümler aşağıda ayrıntılarıyla incelenmektedir. duruş ve oturuş konumunun. Bu noktada “bilinçli olmasa ve belirli bir kurala dayanmasa da. farklı hareketlerin anlamını anladığında. Göz teması. yüz ifadelerinin saniyenin 1/5’i gibi kısa bir sürede değiştiğini ortaya koymaktadır. güven ve ilginin belirtisidir. bu hareketlerin tek başına yeterli olabildiği durumlar yaratabilmektedir. Başın kullanımının karşıdaki kişiyle iletişimi daha etkin hale getirdiği görülmektedir. daha samimi bir ilişkiye. Birisinin gözünün içine dik dik bakmak. Konuşmanın başında gözle temas kurmak. sözlü mesaja başvurmak gerekebilmektedir. Başka bir kişiyle ne zaman. değişik yorumlara açık olması. Sözsüz iletişimin gerçek duyguları daha iyi yansıtabilmesine karşın. ancak bunlardan çıkarılan anlamın belli bir zaman süresi içinde başka gözlemlerle karşılaştırılması son derece önemlidir. baş ve yüzü de uygun bir şekilde hareket ettirmek gerekmektedir. yüz ifadelerinin. Yapılan araştırmalar. konuştuğu kişinin öncelikle yüzüne bakmaktadır. samimileşme arzusunu göstermektedir. duruş. insanlar başkalarını dış görünüşlerine göre değerlendirmektedir. Kişi. dinleyicinin nasıl bir tepki verdiğini görme arzusuna işaret etmektedir. 6 . bedensel temas. egemenliğe karşı basit bir meydan okumadır. O kişiye karşı olan davranışlarında. Kişi tanıştığı. Gözle flört etmek. sözsüz iletişimle sözlü iletişim bir bütün oluşturduğunda ortaya çıkmaktadır. Baş. bedenin gergin ya da gevşek oluşunun. dinleyici üzerinde egemenlik kurma. Konuşmanın sonunda yapılan göz teması. özellikle de ilişkisinde ne kadar egemen ya da samimi olmak istediğini göstermesinin bir yolu olarak değerlendirilmektedir. Genel anlamda değerlendirildiğinde yüz ve beden. dinleyiciyi dikkat göstermeye zorlama arzusunu göstermektedir. Sözsüz İletişimin Bölümleri Beden dilinin değeri. Belirsizlik Sözsüz iletişimde belirsizlik derecesinin yüksek olduğu sonucuna varılmaktadır. Karşıdaki kişinin gönderdiği sözsüz mesajların pek çok anlamı olabilmekte. mekan kullanımı ve araçlar olarak ortaya konulabilmektedir. çünkü yüz ifadelerinin oldukça hızlı değiştiği ifade edilmektedir. tutumlarında. kısa bir sürede belirli bir yorumu benimseyip her şeyin anlaşıldığı sonucunun çıkarılmasının doğru olmadığını vurgulamaktadır.

Bu noktada tavır ve hareket kelimenin yol arkadaşı. bir konuşmayı olumsuz olarak etkilemektedir. korku. sürekli sağ elin işaret parmağını tehdit eder gibi sallamak ya da kürsüye yumrukla vurmak. Kişinin konuşmalarının niteliği. boş yere kolun alt kısmını aşağı yukarı sallamak. etkileşimin ve konuşmanın izlendiğini gösterme gibi hareketleri kapsamaktadır. doğuştan geldiği. konuşmayı tamamlayıcı ve pekiştirici hareketlerdir. üzüntü. benimsendiği ve saklandığı ortaya çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar. Duygu ve coşkuları yüze yansıtan mimiklerin oluşmasında yüz kaslarının hareketi. “Nasıl sözcükler tam anlamlarını ancak bir cümlenin içinde veriyorlarsa. Bu doğrultuda amaçsız sallanan bir kol konuşmacının etkisini azaltmaktadır. beyin kabuğunun altındaki yapıların taşıdığı genetik plan ve programların yüzün görünümünü verirken. “kulağa ses aracılığıyla gelen kelimeleri göz önünde resme çevirmektedir. öfke. diğer görsel göstergelerle karşılaştırıldığında. başkalarının davranışlarının taklit edilmesiyle gelişip. toplumsallaşma süreci içinde kültürle bağlantılı olarak kazanıldığı. İnsanların kendilerini ya da duygu ve düşüncelerini sözcüklerle ifade 7 . elleriyle ceket yakasını kavramak. Jestler birincil. Türklerin ise aşağı yukarı sallamaları. En çok kullanılan sözsüz simgeler olan yüz ifadeleri. hayret. bu bedensel harekette de kültürlerarası farklılığın varlığını göstermektedir. ‘evet’ ya da ‘hayır’ deme. Kafa sallamalar aynı zamanda konuşmayı kesme ya da sürdürme gibi anlamlara da sahiptir. Konuşma işe yaramadığında jestler yine ön plana gelmektedir. Jestlerin fikirlere uygun olması ve onları açığa çıkarması gerektiği vurgulanmaktadır. yaptıkları araştırmalar sonucu. bir tablo haline koyar. Jestin kelimelerin yerini tutmaması ve aynı zamanda kelimelerden ayrı ve bağımsız olmaması gerektiği ifade edilmektedir. biçimlenmekte ve kalıplaşmaktadır. konuşma ikincildir. Çocuk geliştikçe duygulanım ve coşkuların mimiklerle anlatılması.Baş ile verilen işaretler. Anlamsız yumruk sıkmak. Konuşmanın bağlamını yine yüz ifadeleri belirlemektedir. mimik ve bedensel davranışların sözcüklerden daha büyük bir önem taşıdığı görüşünü savunmaktadır. Tavır ve hareket bir konuşmayı canlandırır. anlamsız ve makineleşmiş olmayıp konuşmada anlatılmak istenen düşüncelere yol gösterici olması son derece önemlidir. Jestler. Psikolojik dengelerini yitirmiş kişilerin yüz ifadeleriyle konuşmaları arasında çoğu kez bir uyum görülmemektedir. kültürler arasında daha az farklılaşma gösterdiği ortaya çıkmaktadır. insanlararası etkileşimde jest. Günümüzde bazı insanbilimciler. Yüz kaslarının hareketlerinin bir bölümünün içgüdü ve dürtülere bağlı olduğu. aynı zamanda bu görünüme mimiklerle anlam ve renk kattığı ifade edilmektedir. Tavır ve hareketin amaçsız. yüzündeki değişimlerle birlikte yorumlanmaktadır. Mimikler dışında kişi jestleriyle de önemli mesajlar iletebilmektedir. tiksinti gibi temel yüz jestlerinin bütün kültürlerde hemen hemen aynı olduğunu göstermektedir. Onun için bunlar söylenen sözlere uygun olmalıdır”. Yüz ifadelerinin. içinde yaşanılan topluma ve toplum kesimine göre değiştiği görülmekte. kasılıp gevşemesi rol oynamaktadır. ellerini ovuşturmak. İnsan yüzünde pek çok anlamın gizli olduğu ifade edilmektedir. rehberi olarak değerlendirilmektedir. bir kişiyi onaylama. Dolayısıyla duygulanım ve coşkuların mimiklerle ifade edilmesinin. mutluluk. Avrupalı ve Amerikalıların ‘hayır’ yerine başlarını iki yana. jestler de ancak kişiliğin tüm belirtileri içinde doğru olarak anlamlandırılabilmektedir”.

konuşurken yaptığı jestlerle aktifleşmektedir. öpmek. Mekan Kullanımı Kişiye sokakta tanımadığı birisinin çok fazla yaklaşması durumunda. Buna karşın kişinin yakından tanıdığı kişilerin ellerini. izlenimlerin. buna bağlı olarak telefon görüşmesinde ve dinleyiciler karşısında yüz yüze iken yapılan jestler arasında farklılıklar ortaya çıkmaktadır. karşıdakinin elinin avuçlar arasına alınarak sıkılması dostluğu son derece anlaşılır biçimde ifade etmektedir. Diğer sözsüz iletişim şekilleri gibi. Yapılan deneyler sonucunda konuşarak açıklamalarda bulunan deneklere jest yapmaları yasaklandığında bunun kötü sonuçlar ortaya çıkardığı gözlemlenmektedir.edemedikleri dönemlerde. kişinin hemen geriye doğru bir adım atarak. kucaklamak. Bedensel temasa. dokunmak gibi bedensel hareketleri kapsamaktadır. Bununla birlikte normal bir konuşmada jestlerin. mimikler kadar konuşmayı tamamlayıcı öğeler olmadığı. görülen ve hissedilenlerin el işaretleri ile anlatıldığına tanık olunmaktadır. yakasındaki görünmeyen tozları silkeleme olduğu söylenebilmektedir. tutmak. bedensel temasın anlamının kültürden kültüre değişebildiği ve farklı kültürler arasında yanlış yorumlamalardan kaynaklanan iletişim problemleriyle karşılaşıldığı ortaya çıkmaktadır. kaslarının gerginliği ve kollarının önde oluşuyla kızgınlığını açığa vurmaktadır. bu davranışıyla karşıdaki kişiye. Farklı bedensel temaslar kurarak kişinin karşısındakine çeşitli mesajlar ilettiği görülmektedir. el ve kol hareketleri kişi kendisini kontrol etmeye çalışsa da. Örneğin el sıkışma. Bununla birlikte konuşan kişinin karşısında dinleyici olsun olmasın aynı jestleri yapmadığı ifade edilmektedir. ellerini iletişim aracı olarak kullandıkları görülmektedir. varlıkların. kollarını tutarak ya da boyunlarına sarılarak onlarla 8 . Bazı kültürlerin mümkün olduğu oranda jestlerden kaçındığı görülmektedir. Bu hareketlerin kullanımları durumdan duruma farklılaşmakta ve kişilerarası ilişkilerin çeşitli biçimlerinde anlamları değişmektedir. daha çok psikolojik heyecan durumlarını gösterdiği ifade edilmektedir. ne kadar kontrollü bir kişi olursa olsun yumruklarının sıkılı oluşu. kişinin karşısındakini kendisine en azından bir ölçüde eşit kabul ettiğinin bir göstergesi olmakta. Kızgın kişi. farklı şekilde el öpen kişilerin bu davranışları çevredekiler tarafından samimiyetsizlik olarak yorumlanabilmektedir. itmek. Özellikle mevcut toplumsal kurallara aykırı olan bedensel temaslar. Bedensel temas. Karşısındaki kişiye olumsuz şeyler söylese de dokunma ihtiyacını duyan kişi. karşıdaki kişiye yapacağı etki düşünülerek yapılmakta. Bir çok jest bilinçli olarak. Örneğin kültürümüzdeki gelenekselleşmiş el öpme şeklinin büyüğün elinin dudağa götürülmesi biçiminde olmasına karşın. örneğin karşıt cinsler ya da kamusal ve özel mekanlar arasında değişimler göstermektedir. Cisimlerin. Jestler. omzuna dokunma. farklı anlamlandırmalara yol açabildiğinden iletişim sürecinin olumsuz bir boyut kazanmasında belirleyici olabilmektedir. karşısındakine yakınlık duyduğunu ve ilgisini göstermektedir. vurmak. Bedensel Temas Sözsüz iletişim yollarından birisi de bedensel temastır. kendisine fazla yaklaşmaması gerektiği mesajını vermeye çalıştığı görülmektedir. bir başka deyişle duyulan. Kişi. Doğu-Arap ve Akdeniz kültürlerine göre Batı kültürlerinde daha az rastlandığı görülmektedir. el sıkmak. duygu ve düşüncelerin. Bir başka dostluk gösterme şeklinin ise kişinin koluna. duyguları ortaya koymaktadır.

Çeşitli kültürlerde. mekanları olduğu kadar kişilerin davranışlarını da etkilemektedir. o kültürün normlarına göre sınıflandırmak mümkündür. Uzak samimi mesafe ise. Hall. Bunlardan birincisi olan yakın samimi uzaklık.arasındaki mesafeyi sıfıra indirebildiği ortaya çıkmaktadır. gerçek teması içermektedir. bu kişisel mesafe içine giren herkesi. Birbirlerini öpen sevgililerin ya da anne ile bebeğin ilişkisi bu uzaklık tanımına girmektedir. kendilerine saygı duyulmasını isteyen kişiler tarafından nasıl kullanıldığı gözlemlendiğinde. Kişilerin. Bunlar. Kişisel mesafe. İnsan davranışlarıyla ilgili olarak yapılan çalışmalarda. ayrıca kişilerin kendilerini nasıl algıladığının bir ölçütü olmaktadır. Aynı zamanda kişinin egemenliği altında tutmak istediği ve hareket için gereksinim duyduğu en az uzaklığı (mekanı) göstermekte. bununla birlikte bunun ne tür bir istek olduğunu belirtmek sözel davranış gerektirmektedir. sözsüz iletişimin bu yakın mesafedeki mekansal biçimlerinin sözel davranışlarla tamamlanması gerekmektedir. Burada sözsüz iletişim için önemli olan. Samimi mesafe. Hall’un deyişiyle bir kokteyl partideki kişilerin birbirleriyle en rahat biçimde etkileşimde bulunabildikleri mesafedir. Uzaklık içinde belirli anlamları olan hareketler yapılmaktadır. kendi çevrelerinde oluşturdukları boş mekanlar yoluyla karşılarındaki kişilere birtakım mesajlar ilettikleri görülmektedir. başkalarıyla fazla fiziksel yakınlıktan hoşlanmadığı bilinen bir kişinin tanıştığı biriyle tokalaştığı görüldüğünde. kadın-erkek ilişkilerinde kol kola dolaşma. Samimi mesafe. insan için oluşturduğu değere göre dört temel ayırım yapılabileceği ifade edilmektedir. fakat iletişim bu kadarıyla belirli istekleri ifade etmekten öteye gidememektedir. kişisel mesafe. Mekanın kullanımı ve gereksinmelere bağlı olarak oluşan özelliklerinin korunması isteği. Bu noktada mekan duygusu dışında hiçbir şeyin kalıtsal olarak varolmadığının da ifade edildiği görülmektedir. ikili bir samimi uzaklık kavramı geliştirmektedir. Doğu ve Akdeniz kültürlerinde ise kişisel mekanların daha küçük olduğu ifade edilmektedir. samimiyet. Bu tür 9 . insan davranışlarının belirli biçimlerinin öğrenildiği. Uzaklığın. bunun tipik bir örneğiyle karşılaşılmaktadır. kişisel yakınlık. özgül kullanım biçimlerine bağlı olarak nasıl bir mesaja dönüştüğü sorunudur. Örneğin. Bu uzaklık. samimi mesafenin kişilerin birbirlerine saygısının da bir ölçütünü oluşturduğu ifade edilmektedir. Mekanın. Örneğin. bu görünüm o kişi ile tokalaştığı kişi arasında bir yakınlığın başladığı mesajını iletmektedir. toplumsal mesafe ve kamusal mesafe olarak belirtilmektedir. Bu hareketlerin anlamlarının iletilebilmesi için. samimi mesafe. belirli bir isteğin ifadesidir. belirli biçimlerinin de insanoğlunda kalıtımsal olarak varlığını sürdürdüğü genel olarak kabul edilmektedir. kişilerin davranışlarını ve tutumlarını etkileyen mekanın. ortalama olarak yarım ile bir metre arasında bulunan. Aynı zamanda. saygı gibi samimi mesafede de belirtilen özellikler sayılabilmektedir. Genelde günümüzdeki Batı kültüründe kişisel mekanların daha büyük. Bu mesafenin içerdiği mesajlar arasında. hayvanlarda görüldüğü kadar yaygın ve açık olmasa bile insanlarda da bulunmaktadır. on santimetreden otuz santimetreye kadar olan yakınlığı kapsamaktadır. kişinin yaşadığı mekanda ilişki içinde olduğu tüm diğer nesne ve öznelere en yakın olduğu uzaklık olarak değerlendirilmektedir. kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerinin belirlenmesini de sağlamaktadır.

aralarındaki iletişimin. yaşamları boyunca hiçbir şeyi denetleyememekten duydukları bunalımı kişisel mekanlarını koruyarak telafi etme yoluna gitmekte. onun üstünlüğünün benimsenmesi anlamına gelmektedir. Çeşitli toplumlarda askerlerin rütbelerini gösteren özel elbiseler ve işaretler. kralların önünde eğilme. kuşkusuz mekanı korumak gibi içgüdüsel bir duygunun bilincinde olmadıkları için. o koltuğun sahibi bulunduğu mesajını verdiği görülmektedir. daha fazla olan mesafelerin de kamusal olarak nitelendirilmesiyle farklılaşmaktadır. Rozetler ya da takılar takarak. mekansal açıdan genellikle yükseklik aracılığıyla anlatılmaktadır. çevreye. Mekan kullanımı yoluyla belirli mesajlar iletmenin en açık örneklerinden biri de liderlik statüsünde görülenidir. kişinin toplumsal statüsünün dolaylı bir göstergesidir. bu mekanın ihlali karşısında saldırganca bir tutum takınabilmektedirler. bedensel ve sözsüz iletişime pek izin vermeyen. onun grubun önde gelen kişilerinden biri olduğu algılanmaktadır. Kişilerin birtakım araçlar kullanarak kişisel mekanlarının sınırlarını diğer kişilere bildirebilmeleri söz konusu olmaktadır. Hatta bir kişinin önünde hafifçe de olsa eğilmek.kişilerin. Birçok refleks hareketin varlık nedeni. Sözgelimi bir genel müdürün masası ile en yakın oturma koltukları arasındaki mesafe. bedenin dış etkilere karşı duyarlı davranması ve dışarıdan gelebilecek tehlikeleri yok etmeye hazırlıklı olması olarak değerlendirilmektedir. diğerlerini belli mesafelerde tutarak. bu tür yerlerde olanların genellikle lider olarak algılandığı görülmektedir. çevrelerinde bir güvenlik ve egemenlik alanı oluşturdukları ve bu alana tecavüz etmenin. Liderlik. Sözsüz iletişimin öncelikle bedensel mekanın korunmasıyla başladığı söylenebilmektedir. çevredeki kişilere çeşitli mesajlar iletebilmektedir. 10 . kendilerine duydukları güvenin ölçüsünde. birtakım araçlar kullanmaktır. Yüksekte olmanın aynı zamanda bir mekansal denetim olanağı sağladığından. saldırganlıklarını daha başka nedenlere dayandırmaktadır. ya da bir yönetim kurulu başkanının toplantı sırasında oturduğu koltuğun diğer üyelerden uzaklığı. ancak sözel davranışla vurgulanan jest ve mimiklerle iletişimi mümkün kılan ortamları oluşturduğu ifade edilmektedir. örneğin selamlaşmanın nasıl gerçekleşeceğini belirlemektedir. Bir grup içinde daha yüksek yerde duran biriyle karşılaşıldığında. Kişilerin. Kendilerinden emin olmayanlar ise. bir miting sırasında en yakın dinleyicisiyle olan uzaklık da kamusal uzaklığa örnek olarak gösterilebilir. kişilerin statülerinden kaynaklanmakta. Toplumsal mesafe. diğerlerinin kişisel mekanlarına sokulmalarına o kadar fazla izin verdikleri ortaya konmaktadır. çoğunlukla içgüdüsel biçimlerde oluşmaktadır. Araç ve mekan kullanımı yoluyla statü belirtmek de mümkündür. Toplumsal ve kamusal mesafe tanımları. yani algılama sürecinde bir anlamda statünün belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Kişinin herhangi bir yerde yanındaki koltuğa ceketini koyarak. Araçlar Kişilerarası iletişimde mesaj iletmek için başvurulan yollardan birisi de. Yükseklik olarak mekansal mesaj. Toplumsal ve kamusal uzaklığın. el etek öpme gibi davranışlarda da vurgulanmaktadır. Bir siyasal liderin. genellikle bir buçuk metreden üç buçuk metreye kadar olan mesafelerin toplumsal. kokular sürerek. insanlar arasında belirli anlamları olan jestler ve mimikler yoluyla engellendiği görülmektedir. Bu gibi kimseler. Bedensel tehdide karşı bütün jest ve mimikler. belirli kıyafetlere bürünerek.

ayrıca günümüzde çeşitli çalışmaların gerçekleştirildiği ve üzerinde önemle durulan yüz ifadeleri. başkalarını yeterince dinlememeleri. Farklı giyim biçimleri. araya masa konularak görüştüğü deneklerden kendilerini rahat hissedenlerin sayısının çok daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. KİŞİLERARASI İLETİŞİM SÜRECİNDE İLETİŞİMSİZLİK İnsanların en temel özelliği iletişim kurmaktır. bir kimseden diğer 11 . renkler değişik kültürlerde değişik biçimlerde anlamlandırılmaktadır. Bir başka sözsüz iletişim aracı olan giysiler. dolayısıyla sözlü ve sözsüz iletişimin bir bütünlük içersinde değerlendirilmesi gerekmektedir. kişilerin başkalarına mesaj iletmelerinde son derece önem taşımakta. konuşacakları kişinin ya da girecekleri iletişim sürecinin niteliğine göre giysi seçmeye özen göstermektedir. Örneğin. mesafeler gibi öğelerin oluşturduğu sözsüz mesajlar. insanların iletişim süreçlerinde kullandıkları iletişim dillerinden de birisini oluşturmaktadır. bununla birlikte sürekli kullanıldığı gerçeğiyle karşılaşılmaktadır. yazılı simgeler ve beden dilinin yanı sıra giysileriyle kodlayarak da verebilmektedir. İLETİŞİMSİZLİK KAVRAMI İletişim. düşünce veya bilgilerin her türlü yolla dinleyici (alıcı) bireye veya bireylere aktarılması sürecidir. Konuşma dili bir başka deyişle sözlü iletişimin yanında yazılı dil. Giysiler. karşılarındakilerin söylediklerinin içeriğinden çok nasıl kişiler oldukları üzerine odaklanmaları gibi çeşitli sebeplerle iletişimsizliği yaşamalarının kaçınılmaz olduğu görülmektedir. Yukarıda belirtilen tüm unsurlar. kültürünü yansıtan eşyalar olmanın yanı sıra.Genelde. kendi görüşlerini tek gerçek olarak değerlendirmeleri. kaynağın kendisine duyduğu güvenin ve hedef kitleyi oluşturan bireylere karşı duyduğu saygının göstergesi olarak değerlendirilmektedir. insanın bedenini örten. algı ve tutumlarının oluşturduğu duygu. kişilerin yaşadıkları duyguların sorumluluğunu birbirlerine yüklemeleri. Kişilerarası iletişimde araç kullanımının bazı durumlarda iletişimi engelleyici rol oynaması da söz konusu olmaktadır. kişilerarası iletişimde özellikle mesajların algılanması ve hedeflerin ikna edilmesi ve hedef kitle üzerinde olumlu bir imaj yaratılmasında önem taşımaktadır. mimikler. İletişimdeki kaynağın fiziki görünümünün iyi olmasının alıcı üzerinde olumlu etkiler uyandırdığı bilinmektedir. Günlük yaşamda başvurulan simgesel kodlar içinde sözsüz olanların. Eğer iletişim etkili ise. onu koruyan. Bununla birlikte çoğu zaman kişilerin iletişim kurduklarını düşündükleri halde iletişimsizliğin içinde olduklarını algılayamayabildikleri gerçeğiyle karşılaşılmaktadır. iletişim amaçlı kullanılabildiği görülmektedir. diğerlerine vermek istedikleri mesajları konuşulan dil. desenler. Özellikle yüksek bir kültür düzeyine ulaşmış toplumların bireyleri. İletişimsizliğin temelinde çoğu zaman çevresel olduğu kadar kişisel etkenlerin yattığı görülmekte ve bu etkenlerin fazla sayıda olduğu ortaya çıkmaktadır. jestler. Ortama göre seçilmiş güzel bir kıyafet. Tüm bunların sonucunda insanın anlam yükleyebildiği her şeyin. iletişimde kullanılan kodları ifade etmektedir. kumaşlar. kişilerin statülerinin yükselmesi kullandıkları masaların büyüklüğüyle paralellik göstermektedir. Kişiler. arada masa engeli olmaksızın görüştüğü deneklerin. gereksinim. Bu noktada Amerika'da bir psikoloğun muayenehanesinde psikoloğun. konuşan bireyin (gönderici) sahip olduğu güdü. anlam yaratma ve paylaşmada çoğu kez bilincinde olmaksızın.

İletişimde karşılaşılan engeller bir anlamda kişilerin duygusal özelliklerinden. Gerçek iletişim ise. iletişim sürecini de açıklayan şu sözler çok güzel anlatmaktadır: "Söylediğimi sandığını anladığına inanıyorum.’diye yakındıklarına sıklıkla şahit olunmaktadır. Burada anlamların yaratılması. iletişim biçimlerinin bir toplamı olarak değerlendirilmektedir. Gerçekten de kişinin karşısındakine ya da karşısındakilere kendisini tam anlamıyla ifade edebilmesi ve tam anlamıyla anlaşılabilmesinde birtakım engellerin ortaya çıktığı. yaşam boyu sürdürülen iletişimde başarı oranının yüksek olmadığı gerçeğiyle karşılaşılmaktadır. yalnızca iletişime giden basit bir adımı oluşturduğu görülmektedir. iletişim kurmak anlamına gelmediği. Bunun yanında. İletişim kurmanın güçlüğünü. ‘Ne istediğimi anlatamadım. bir anlamda da iletişim sürecinin yeterince bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. kişinin kendisini ifade etmesi. bugün dünyada kişileri kendi toplumlarına ya da kültürlerine bile ‘yabancı’ yapabilecek ölçütte bir değişim hızı ve karmaşıklığı yaşanmaktadır. belirli bir konuma oturdukları gözlenmektedir. bir başka deyişle söylenenlerin yansımasına tepki vermektedir. Kendini ifade etmenin. isteneni elde etmek ve beklenen tepkiyi uyandırmak’ olarak değerlendirildiğinde. paylaşılan deneyimlerle. Oldukça basit görünen bu ardışık aşamaların. Paylaşılmayan deneyimler ya da alışkanlıklar ise yeterli düzeyde empati kurmayı sağlayamayacağı için değişik kültür ya da topluluktan kişilerle etkili bir iletişim kurma olasılığının yoksunluğu ortaya çıkmaktadır. Etkili iletişimin amacı ‘iletmek istediğimizi karşımızdakine amaçladığımız biçimde iletebilmek. diğer kişi tarafından olduğu gibi anlaşılmaktadır. Burada unutulmaması gereken nokta.kimseye iletilen düşünce ve duygular bozulmadan. İletişim. yani karşı tarafın söylediğini düşündüğü şeye ya da onun sözlerinin kendinde yarattığı ve tamamen kişisel olan etkiye. ortaklaştırılması ve paylaşılması süreci vurgulanmaktadır. Kişilerin çoğu kez. kendi duyduğuna. Başkalarının duygu ve düşüncelerini onlarla özdeşleşerek görme duyarlılığını kazanmak. Çoğu zaman söylenmek istenilenlerle karşı tarafın duyduğu arasında son derece büyük fark ortaya çıkmakta ve bu durumun karşılıklı olduğu gözlemlenmektedir. bir anlamda farklılıkların ve benzerliklerin paylaşımı olarak değerlendirilebilmektedir. 12 . aslında içinde pek çok tuzak barındırdığı ortaya çıkmaktadır. düşündüğümü iletemedim ya da yanlış anlaşıldım. karşıdaki kişinin söylediklerini dinlemesi. Bireylere belirli bir topluluğun algılama ve davranış biçimlerini. Bu aşamada karşı tarafın bakış açısını görmek ve bu bakış açısının ona ait olduğunu kabul etmek son derece önemlidir. kişinin karşısındakini onaylamak ya da düşüncelerinin doğru olduğunu kabul etmek zorunluluğunda olmadığıdır. söylediklerinin duyulduğuna dair karşı taraftan teyit alması. dolayısıyla etkili bir iletişim içinde olunamadığı görülmektedir. Kişi aslında karşısındakinin söylediklerine değil. kısıtlılıklarından. onu gayet iyi duyduğunu teyit etmesi ve anlam dünyalarının uyuşması olarak ifade edilen ve birbirini izleyen aşamaları kapsayan bir süreçtir. ancak duyduğunun benim demek istediğimin olmadığını kavradığından kuşkuluyum". Toplumlar ile kültürlerin gerçekte iletişim aracılığında varolup gelişebildikleri. kültürel özdeşliği kazandıran kültür. kuşkusuz iletişimin etkinliğini sağlama açısından çok önemlidir.

farklı algılarlar. her ne kadar birçok noktada birbirlerine benzemelerine karşın. Bu ifadeden hareketle. Buna karşın. farklı iletişim kurarlar. başkalarıyla iyi ilişkiler kuramamaktadır. farklı duyguları vardır ve farklı tepkiler verirler”. farklı düşünürler. “İşverenlerin elemanlarında en fazla tercih ettikleri üç özellik konusunda yapılan bir araştırmada. ankete katılan kişilerden %84'ünün en üst sıraya iyi ilişkiler kurmayı koyduğu görülmektedir”. çeşitli nedenlere bağlı olarak.Yapılan araştırmalar. Bu bağlamda. farklı kararlar alırlar. aslında birbirlerinden farklı oldukları ve bu farklılıkların da iletişimsizliğin ana kaynağını oluşturduğu gözlenmektedir. Amerikan Purdue Üniversitesi’ndeki araştırmacılar. karşılaşılan insanlarla sağlıklı iletişim kurmak giderek önem kazanan bir beceri olarak değerlendirilmektedir. çözmede en zorlandıkları sorunlar diğerleriyle olan iletişim. nitelikli ilişkiler kurmanın önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Dolayısıyla iyi ilişkiler kurmanın. yaşanan mutsuzluğun ve sevgisizliğin ilk nedeni olarak sağlıksız iletişim ileri sürülmektedir. İletişim sorunlarının yıpratıcı. dinleme ve anlatma için kişilerarasında verimli ve sağlıklı bir iletişim sürecinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Kişilerin yaşamda en zor çözülen. iş yaşamındaki başarıda entelektüel birikim ve iş konusundaki beceri ile tecrübenin payının yüzde 25 iken. kendilerini başkalarına anlatmalarının da kaçınılmaz olduğu görülmektedir. Bu noktada yaşamda başarıyı ve mutluluğu bu kadar açık ve net biçimde etkileyen iletişim. Bu noktada birlikte yaşanılan. A ve C kategorileri karşılaştırıldığında. B ve C kategorileri karşılaştırıldığında ise. iletişim sürecinde sorunlarla karşılaşıldığı ve iletişimsizliğin tüm boyutlarıyla yaşandığı görülmektedir. kişilerin. insanların birbirlerini anlayıp sevebilmeleri için sağlıklı iletişimin gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. farklı anlatırlar. anlatma sorunlarıdır. farklı yaşarlar. nitelikli insan ilişkileri kurmanın payının ise yüzde 75 olduğu ortaya çıkmaktadır. nasıl anlattığı ve karşıdakinin ne anladığı olarak değerlendirilmektedir. strese sokan. kişinin ne anlattığı değil. İnsanların mutluluk duygusunu yaşayabilmeleri için ilgi ve sevginin gerekli olduğu. anlama. Bununla birlikte. mutsuz edici. Yine bu araştırmaların sonuçlarına göre. beş yıl boyunca izledikleri. Bu araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlar. “farklı davranırlar. C kategorisinin yıllık gelirinin A kategorisine göre ortalama yüzde 15 fazla olduğu. eğitimleri boyunca en düşük notları alan öğrenciler (B). A ve B kategorileri karşılaştırıldığında yıllık gelirlerinde kayda değer bir farkın olmadığı. duygusal hayatlarında veya iş yaşamlarında başarısızlığa uğramış kişilerin yüzde 80’i. eğitimleri boyunca en yüksek notları alan öğrenciler (A). insan ilişkileri konusunda en başarılı oldukları düşünülen öğrenciler (C) olarak üç kategoriye ayırmışlardır. Dolayısıyla sağlıklı anlama. ancak bu ilgi ve sevgi için de insanların birbirlerini anlamaları. C kategorisinin yıllık gelirinin B kategorisine göre ortalama yüzde 35 fazla olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu kişilerin en belirgin özellikleri iletişim konusundaki yetersizlikleridir. Başarısızlığın nedenleri konusunda yapılan araştırmaların sonuçlarına göre. etkili bir biçimde dinlemeleri. Çevredeki kişilere bakıldığında onların hepsi. mühendislik diploması almış öğrencileri. farklı anlarlar. eğitim ve deneyimden daha önce yer 13 . sağlıklı ve verimli bir iletişim sürecinin gözüktüğü kadar basit olmadığı gerçeğiyle karşılaşılmaktadır. uykusuz bırakan bir etkide bulunduğu ortaya çıkmaktadır. Bu üç kategoriden hangisinin iş yaşamında daha fazla para kazandığı değerlendirildiğinde.

iletişimsizlik problemi modern insanın sorunu olarak dikkat çekmektedir. “Kentleşmenin iletişim şeklini değiştirmesi iletişimin bir bilim haline gelmesinde rol oynamıştır. Buna bağlı olarak başarının ana kaynağını oluşturan iletişime gereken önemin verilmediği ortaya çıkmakta. insanın olduğu her ortamda çeşitli nedenlerle yaşanabildiği görülmektedir. yerini uydu bağlantılarına ve internet haberleşmelerine bıraktığı günümüzde. Çünkü kentli nüfusla beraber iş dünyasında çalışan insan sayısı artmış. bunun da yalnız kalma korkusu olduğu ifade edilmektedir. Çoğu zaman kişilerin iş arkadaşları. kişilerin diğerlerini anlamaktan öte konuşmaktan çok tartıştıkları. konuşmayı bir çatışma ve yarışma haline dönüştürdükleri görülmekte. İletişimin tarihi insanlık tarihi kadar eski olsa da artık iletişimin her zamankinden daha önemli hale geldiği görülmektedir. Bu kavramlarla gelen tanımlama. Bu bağlamda. iletişimi tek taraflı amaçlı 14 . İnsanoğlunun nükleer savaşlar. konuştuğunu düşündüğü insanlarla da iletişimsizlik yaşaması kaçınılmaz olmaktadır. Kentleşmeyle doğru orantılı olarak artan iletişimsizlik sorunu karşısında. dolayısıyla iletişim sürecinin temel amacını oluşturan anlaşmanın sağlanamadığı kişilerin arasındaki uzaklıkların. insan ilişkilerinde sıklıkla gözlemlenen iletişimsizlik kavramının genel çerçevesini ortaya koymak son derece önemlidir. Toplumsal bir varlık olan insan. Bir başka deyişle. buna bağlı olarak da birbirleriyle sağlıklı iletişim kuramamanın huzursuzluğunu yaşadıkları gözlenmektedir. Güvercinle haber salma. 2000’li yıllarda dünya siyasetinin. psikolojik ve ruhsal sorunların çoğunun kökeninde kişinin kendisiyle ve başkalarıyla olan iletişimsizliği yatmaktadır”. yeryüzündeki tüm uzaklıklardan çok daha fazla olduğu gözlenmektedir.alması. iş dünyası platformunda ise çok özel bir iletişime gerek duyulmuştur. karakter. çağımızın en büyük hastalığı iletişimsizliğin. üzerinde düşünülmeye değer bir gerçektir. Bu doğrultuda. farklılıklar yatmaktadır. bazen karşılıklı negatif eylemler de iletişimsizliktir”. insanların her zamankinden daha çok psikolojik sorunlar yaşadığı gerçeğiyle karşılaşılmaktadır. Birçok sorunun kaynağında. insanlarla anlaşabilmeyi öğrenmenin temel bir konu olduğu görülmektedir. patronları. dumanla mesajlaşmaların. “iletişim sadece karşılıklı eylemsizlik olarak değerlendirilmemelidir. yargıladıkları. cinsel. kişilik. İletişim çağında kişilerarasındaki iletişim sürecinde. salgın hastalıklar kadar büyük bir korkusunun daha olduğu. İletişimsizliği sadece karşıdaki insanlarla konuşamamak. müşterileri veya çalışanlarıyla arasındaki ilişkilerdeki başarısızlıktan kaynaklanmaktadır”. görüşememek olarak değerlendirmemek gerekmektedir. Bazen kişinin karşılıklı görüştüğü. Yalnızlığı doğuran sebep ise iletişimsizliktir. Birbirini anlamayan. Bu noktada. sürekli iletişim içindedir. Bu kadar değişik özelliklere sahip insanlarla istenildiği düzeyde sağlıklı ilişki kurabilmek ise pek kolay görünmemektedir. “İletişimsizlik kavramı gürültü ve iletişim çökmesi kavramlarının bir tamamlayıcısıdır. Bir diğer taraftan hızlı bir yaşam tarzına yani fast food bir tarza giren insanların azalan iletişimlerini düzenlemek gereği ortaya çıkmıştır”. kültür vb. “fiziksel. “Birçok fırsatın hüsranla biten bir sona gitmesinin nedenlerinin en başında ilişkilerdeki başarısızlık yer almaktadır. Projeler genellikle teknik yetenek ve bilgi eksikliğinden ötürü başarısız olmamaktadır. insan ilişkilerinin en büyük travmasının iletişimsizlik olduğu söylenebilmektedir.

Buna bağlı olarak. bunu gerçekleştirebildiği ölçüde kendisini net bir biçimde anlatabilmektedir. umutsuzluk ya da kızgınlık gibi bir duygunun içine girmesi oluşturmaktadır. sıcak ve 15 . iletişimi doğal ve etkili hale getiren. Bu bakış açısından. bu anlamda duygularını bastırdığı ya da duygusal patlamalar yaşadığı ortaya çıkmaktadır. Bu durumda iletişim çatışmasına doğru sürüklenmesi neredeyse kaçınılmaz olmaktadır. bununla birlikte arka planda kalan. Psikolojik olarak yaşamdan kopan insanın ise. beklenti ve örtüşmeyen istekler ve duygular. Dolayısıyla iletişim sürecinde ortaya çıkan problemlerle. bu tür bir iletişim tarzını beraberinde getirmektedir. sadece teknik olmadığı. çünkü iletişim olmaksızın toplumun oluşamayacağı ifade edilmektedir. Kişinin karşısındakinin bir sözünden ya da davranışından tahrik olup tepkisel davranabildiği ve iletişim sürecinin yara almasına neden olabildiği görülmekte. Sıradan bir konuyu tartışırken bile kişinin bir anda tepkisel biri haline gelebilmesinin sebebini öfke. değişimi ortaya koymaktadır. iletişimsizlikle insanın olduğu her yerde karşılaşmak mümkündür. kendi iç dünyasıyla gerçekten ilişkide olduğu ölçüde sağlıklı iletişim kurabildiği. Kişinin duygularını sağlıklı bir şekilde nasıl ifade edeceğini. İletişim kurmamak dünyadan ve yaşamdan kopmanın bir göstergesidir. kişilerarasında yaşanan küsme. Bu anlamda. yanlış anlamaları ortaya çıkarmakta. ne istediğini başkalarına net bir şekilde anlatabilmesinin de gerekliliği üzerinde durulmaktadır. Kendinden kopmak ve habersiz yaşamak ise insanın psikolojik olarak ölümü anlamına gelmektedir. İletişimin. iletişimsizliğin insan denen biyolojik yapının hastalanması veya ölümü anlamına geldiği. bununla birlikte sadece ne istediğini bilmesinin de yeterli olmadığı. kavga veya tartışma tarzında bir iletişimi ifade etmektedir. kendi fiziksel ve sosyal varlığını sürdürmek zorunda olan insan için iletişimsizliğin söz konusu olmadığı. insanlar arasındaki ilişkide iletişimin çökmesinin değil. çaresizlik. küskünlük. beklentilerini dürüstçe tanımlayabildiği ölçüde. İletişimsizlik. mutsuz. dikkati çekmeyen duyguların iletişim problemlerinin asıl kaynağını oluşturduğu gözlemlenmektedir. kişinin kendisiyle ve başkalarıyla kurduğu iletişimi sağlıklı hale getirme konusunda çok fazla çaba harcamayarak genellikle kolay yolu seçtiği. İlişkileri yok sayan şey iletişimsizlik olarak ifade edilmektedir. diğer kişilerle yaşadığı her türlü ilişkide iletişim problemlerinin ortaya çıkması son derece muhtemeldir. iletişimin nicel ve nitel olarak değişmesi çöküşü değil. daha da önemlisi duygularını nasıl yöneteceğini bilmemesi durumunda. Bu yaklaşım doğrultusunda. yüzeysel bir yaşamın kapılarını açmaktadır. duygularını. Buna karşın. Kişinin diğerlerini anlamasının temelinde öncelikle kendisini anlayabilmesi yatmakta. Bunun yanında iletişim kopukluklarının fikir ayrılıklarına bağlı olduğu. buna bağlı olarak yaşanan iletişimsizlik. doyumsuz. sadece iletişimin tarzının değişmesi şeklinde değerlendirilmektedir. isteksiz ve dengesiz bir yaşam süreceği söylenebilmektedir. Kişinin kendi ihtiyaçlarını. kişilerin yaşadıkları duyguların sorumluluğunu birbirlerine yükledikleri gerçeğiyle karşılaşılmaktadır.fonksiyonellik içinde ele alır ve amaç gerçekleşmeyince bunu çökme veya iletişimsizlikle anlamlandırır”. Dolayısıyla uyuşmayan amaç. kavga veya tartışma iletişim çökmesini veya iletişimsizliği anlatmamakta. çünkü iletişimde ön planda olanın fikirler olduğu düşünülmekte.

tüm bu çevresel uyaranlar iletişim sürecinde birtakım aksaklıkların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. kızgınlığını ifade etmekten suçluluk duyduğu. kültürel alt yapısı ve geçmişi hem gönderdiği mesajı hem de aldığı mesajı büyük ölçüde etkilemektedir. Beyinden gelen mesaj sonucunda kişinin bedeni etkilenmekte. Kişi. politik. iş kayıpları. bu bilgileri işlemden geçirmekte ve karşısındakiyle ilgili belli algılamalar oluşturmaktadır. Kişinin ruhsal zenginliği ya da fakirliğinin. psikolojik (önyargılar. teknoloji ve medya yer almakta. İletişimi bozan en önemli çevre koşulunun ise gürültü olduğu ifade edilmektedir.samimi kılanın. Duygular kişinin iç dünyasının pusulaları olarak nitelendirilmektedir. Bu nedenle sağlıklı iletişim kurabilmek için. iletişimde anlayışı ve doğru anlaşılmayı sağlayanın ruh olduğu görülmektedir. Tüm bu faktörler alınan mesajın yorumlanmasında ve ona yanıt vermede etkili olmaktadır. inişli çıkışlı değişim ve dönüşümler. yazılan ya da konuşulan sözcüklerin tümünün mutlaka içlerinde amaçlanan anlama şu ya da bu ölçüde de olsa belli bir engel oluşturabilecek bir yapı taşıdıkları ortaya çıkmaktadır. kültürel iklim. Bu bağlamda çevre koşulları sadece fiziksel şartlarla sınırlı değildir. Bu noktada çevreden gelen farklı uyaranların kişilerarası iletişim sürecinde etkili olduğu gözlenmektedir. Dolayısıyla çeşitli fiziksel gürültüler. kendisine yabancılaştığı gözlemlenmektedir. Pek çok kişinin duygularından korktuğu görülmekte. sosyal ortamlar da bir çevre koşulu olarak değerlendirilmektedir. gelir seviyesi. Kişinin ruhsal durumu. Bu algılamaların çoğunun da. diğer kişiyle ilişkisinde kendisini rahat ya da gergin hissetme durumunda olmaktadır.İletenin mesajı uygun bir şekilde göndermeyi başaramaması. Kişinin sadece anladığı bir şeye anlam verebildiği. Duyularıyla karşısındakini algılayan kişinin beyni. İletişim çevreden ve kültürden büyük ölçüde etkilenmektedir. buna bağlı olarak da yanlış anlaşılmaların ve birtakım sorunların ortaya çıktığı görülmektedir. kiminin ise sevgisini. iletişim sürecini etkileyen bütün koşulları içerdiği ve bu koşulların. Bu uyaranlar arasında sosyal. Çevresel Nedenler Çevrenin. iletişimin ruhunu anlamak son derece önemlidir. İçinde gizli de olsa hata payı taşımayan doğal ya da insan yapısı iletişim sisteminin olmadığı düşünüldüğünde. . kendisine başkalarının anlattığı şeyleri. üzüntüsünü ya da neşesini gösteremediği ortaya çıkmaktadır. kendisinin bilinçaltına ittiği çocukluk deneyimleriyle bağlantılı olduğu ifade edilmektedir. ekonomik. ailenin dağılması. 16 . iletişimi bozma özelliği taşıdığından son derece önemli olduğu görülmektedir. KİŞİLERARASINDA İLETİŞİMSİZLİĞE YOL AÇAN NEDENLER Doğru mesajın alıcıya ulaşmasındaki başarısızlık şu iki nedenden birine ya da ikisine birden bağlıdır: . anlamadığı bir şeyin boşluğunu ise kendisinin verdiği anlamlarla doldurmaya çalıştığı. savaşlar. Kişinin duygularından kopuk olduğu ölçüde.Alanın mesajı doğru yorumlamayı başaramaması. her türlü elektronik sinyal. kiminin çeşitli durumlarda korkularını bastırdığı. kendisini tanımasıyla ve duygularıyla ne kadar barışık olduğuyla ölçülebilmesi mümkün görünmektedir. zihnin karışık olması gibi) ve nöro-fizyolojik gürültülerin (baş ağrısı. tutumu. kendisini tanıma kapasitesi içinde anlamaktadır. işitme problemleri gibi) iletişim sürecinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini son derece olumsuz etkilediği söylenebilmektedir.

bir yandan kentleşme. Özellikle çağımız insanının. aydınlık-karanlık ortamlar. hatta çatışma olmaktadır. kişilerarası ilişkilerde birebir etkileşimi bir anlamda ortadan kaldırıp kişiyi sanal bir alemde tutsaklaştırırken. sanayileşme ve teknolojik gelişmelerin getirdiği hızlı değişim içinde yalnızlığa ve yabancılaşmaya düştüğü. geniş. bir yandan da kişinin anında evrensel mesajlara ulaşmasını kolaylaştırmakta ve farklı kültürleri. evrensel duyarlılıkları bir arada algılamaya fırsat sağlamaktadır. üretilen bilgilerden anında haberdar olunabilmektedir. kapalı yapıları sorgulamasında aracı olmaktadır. Sözgelimi iyi aydınlatılmayan bir odada konuşan iki kişi birbirlerinin jest ve mimiklerini kolayca göremediklerinden. sıcak. Örneğin kişinin çok samimi olduğu bir kişi ile konuşmasında seçtiği sözcüklerle. Bu durumda hem insanın kendi iç dünyasında denge ve düzen bozulmakta. bilgisayar. yeterince dinleyemeyen. Dolayısıyla iletişim ortamının kişilerarası iletişim üzerinde önemli bir rol oynadığı ortaya çıkmaktadır. Böylece çözümü güç bir ikilem içinde bulunan günümüz insanı. uydu yayınları vs. mesaj akışı doğrudan kişilerarasında yüz yüze iletişim şeklinde olmayıp sanal bir ortamda gerçekleşebilmektedir. geçim sıkıntısı. sürtüşmeler yaratabilmektedir. duygu ve düşünce alışverişinde bozulma.). inanç. Bu araçlar sayesinde dünyadaki gelişim. öte yandan günlük yaşamında başkalarıyla ilişki kurma ve sürdürmenin kaygısını duyduğu gözlenmektedir. faks. İletişimin bu yönü. hem de kanal üzerinde görülebilmektedir. farklı yaşam biçimlerini tanımaya olanak vermekte. dolayısıyla iletişimsizliği yoğun olarak yaşayan kişilerin sayısı arttıkça. düzenini olumsuz biçimde etkilediği ortaya çıkmaktadır. dar. stresli.) mesajları da iletişim biçimlerini büyük boyutlarda etkilemektedir. karşılıklı konuşma sırasında dışardan bir kişinin yersiz ve zamansız araya girmesi de görme ve işitme kanalında toplumsal bir gürültü yaratmaktadır. kızgınlıktan. bu durumun toplumun dengesini. İletişime katılanların birbirlerine olan yakınlıklarının ve iletişim konusunun iletişim ortamında belirgin bir rol oynadığı ifade edilmektedir. Böylece birbirlerini anlamayan. amaç ve kavramlarda kargaşa. Kişisel Nedenler 17 . fiziksel gürültü içeren bir görme kanalı yoluyla iletişim kurmak zorunda kalmakta. radyo. Kişinin yaşam evrenini genişletmekte. soğuk. İnternet erişimi yoluyla dünyanın farklı bölgelerindeki insanlar etkileşime geçmekte. Burada iletişimin bir diğer boyutu olan teknolojik yönünü de göz ardı etmemek gerekmektedir. çelişkiler. toplumları birbirine yakınlaştırmakta. Günümüzde kitle iletişim araçlarının (televizyon. öfkeden kaynaklanan iletilerle bağlantı kurulduğu görülmektedir. üstelik bilmeden yaptığı davranış ve eylemlerle daha karmaşık sorunlar. İlgisizlik. iletişim sürecini etkilediği ifade edilmektedir. değişim ve dönüşümlerden. Bu etki hem iletişim birimleri. hiç tanımadığı biriyle yaptığı konuşmada seçtiği sözcüklerin aynı olmadığı. gelecek endişesi ve işsiz kalma korkusunun yarattığı güvensizliğe bağlı olarak çoğu kişinin yaşamını karamsarlık ve umutsuzluk içinde sürdürdüğü ve bu nedenle kişilerarası ilişkilerde kaygıdan. çeşitli sözsüz mesajlar veren eşyaların yerleştirilme düzeni vb. kokulu. ortak değer.İletişimin gerçekleştiği ve içinde iletişimi etkileyen öğelerin bulunduğu iletişim ortamının doğal ve fiziksel koşullarının (koşulların elverişsiz olduğu gürültülü. hem de kişilerarası ilişkide çözülme. bunun yanında ev ortamında konuşurken herhangi bir resmi dairede davrandığı gibi davranmadığı gözlenmektedir.

Bunun sonucunda. pek çok kişisel nedene bağlı olarak gerçekleştiği görülmektedir.İletişimsizliğin çevresel nedenler yanında. kelimelerinin barındırdığı çeşitli anlamlar arasında kendilerini en çok etkileyen. Kurduğu iletişimin niteliği kişinin nasıl bir insan olacağını belirlerken. hissedilenler. Ayrıca kullanılan kelimelere çok fazla sorumluluk yüklenmekte. Bunun yanı sıra. çoğu durumda onun ne anladığını veya ne duyduğunu bile bilememektedir. iletişim kurmak için yapılan her girişimin tabiatında birtakım yanlış anlamaların olması kaçınılmaz olmaktadır. .Kişinin düşündüğü veya hissettiği şey ve söyleyebileceği şey arasında.Karşısındakinin duyduğunu düşündüğü şey ve karşısındakinin. . bir ilişkinin farklı noktalarında. Bunun yanı sıra. anlam dünyalarının uyuşamaması konusundaki nedenlerle ilgili önemli ipuçlarını verebileceği tartışılmaktadır. düşünülenler ve kelimeler arasındaki bu kaçınılmaz farklılığın kişilerarasındaki mesafenin azaltılması konusunda göz önünde bulundurulması gerekmektedir. . hissettiklerini ve düşündüklerini dile getirmekten korkmaları yakın ilişkilerin çoğunda rastlanan bir durumdur. İletişimi daha verimli kılmak için çaba harcamadan önce. Tüm bunların ışığında gerçek iletişim. kendisinin onun duyduğunu düşündüğünü sandığı şey arasında anlaşmazlıkların. Karşıdakinin duydukları kendi algılama biçimi ve referansları doğrultusundadır. Kişinin hissettikleri ve söyledikleri. buna karşın onların herkes için farklı gerçekleri ifade ettiği görülmektedir. kendi duyduğuna yanıt vermektedir. söyledikleri duyulduğunda ve onun da karşısındakini duyduğunda ortaya çıkan paylaşım olarak değerlendirilebilmektedir. Bu bağlamda kişinin iletişim tarzı ile varolma tarzı/ varolma düzeyi arasında karşılıklı etkileşim söz konusu olmaktadır. . söylemek istedikleri ve ağzından çıkanlar arasında birtakım farklılıklar söz konusu olmaktadır. Bir başka şekilde değerlendirilecek olursa. Bunları şöyle ifade etmek mümkündür: . anlamlandıramayan dolayısı ile anlaşamayan insanların sayısının azalabilmesi olasılığının olduğu ifade edilmektedir. hastalıklarını v. birikimlerini (bütün bir geçmişlerini) gösteren bir perde görevinde olması durumunda. duydukları ve anladıkları şey arasında. arkadaşlarını. kişinin söylediği şey değildir. söylediklerinin ve karşısındakinin duyduklarının da birbirlerinden büyük ölçüde farklı olduğu gerçeğiyle karşılaşılmaktadır. çeşitli düzeylerde kişinin kendisini ifade edebildiğinde. nasıl bir insan olduğu ise kuracağı iletişimi belirlemektedir. bir fikri savunurken ya da bir fikre hücum ederken görülen bir kişinin hemen arkasında onun hayatını anlatan bir filmin gösterilmesi.Söylediği şey ve karşısındaki kişilerin. Konuşurken. bugün birbirini anlamayan.b. 18 . Bu noktada kişilerin birbirlerini dinlerken aynı anda birkaç dakika içinde birbirlerinin hayatlarını seyrederek karşısındaki kişilerin hangi etkiler altında oluştuğunu görmelerinin. çarpıklıkların ya da yanlış anlamaların ortaya çıkma riskinin oldukça fazla olduğu ifade edilmektedir. insanların konuşurlarken vücutlarında bir uzvun onların çevrelerini. çocuklarını.Karşıdakinin duyduğu.Kişi karşıdakinin söylediklerine değil. her sözel ifadede. korkularını. duygulandıran ya da korkutanlara ayrıcalık tanıyarak. Buna bağlı olarak kişi. bütün sözel ifadelerin bu tip bir eksiklik barındırdığının bilincine varmak son derece önemlidir. Günlük yaşamda kişilerin hiç çekinmeden kendilerini ifade etmeleri. tartışırken.

değer ve tutumlarını temsil eden sözcüklere ya da başka ifade biçimlerine dönüştürdüğü. eğitim ve kültür seviyeleri.Kişinin kendisine ya da diğer kişiye karşı dürüst olmaması. bu becerinin de insan karakterlerini tanımaktan geçtiği ifade edilmektedir. çoğu zaman sözcüklerden yararlanılmaktadır. . kişinin ses tonu. karşısındakinden kendisinin ne düşündüğünü bilmesini beklemesi. iletişim sürecindeki ilk karmaşık noktayı oluşturmaktadır. bakış açısının ne kadar sağlam olduğuna ikna etmeye çalışmaktadır. Kişilerarasında iletişimsizliğin yaşanmasına yol açan bu kişisel nedenleri ise şu başlıklar altında değerlendirmek mümkündür: Kişisel Farklılıklar Kişisel farklılıkların iletişimsizliği ortaya çıkaran en temel nedenlerden birini oluşturduğu görülmektedir.Kişinin bir sorunu uzun bir süre görmezlikten gelmesi durumunda. . Bu tür kişisel farklılıklar.Zihin okuma. olguları ve söylenenleri kendi filtrelerinden geçirmekte. fikir. Enformasyonu (içeriği) iletmek için. duygu. .Karşıdakini değiştirmek istemektedir. kendisiyle (korkuları. oysa 19 . Bununla birlikte karşıdaki kişinin hassasiyetinin. Her mesajın bir içeriği (ilettiği şey) ve bir ifadesi (iletiş tarzı) bulunmaktadır. geçmişteki tecrübeleri insanlar arasındaki başlıca kişisel farklılıkları oluşturmaktadır. yanlış bir şey yokmuş gibi hareket etmesi. . “İnsanlar arasındaki sürtüşmeler. kişinin karşısındakinin ne düşündüğünü bildiğini düşünmesi. karşıdakinin de bu mesajı aldığında. Ama bazen de. sınırlarıyla) uzlaşmayı ihmal etmektedir.İletişim sürecinde aksayan birtakım noktalar ortaya çıktığında. Hemen her ortamda başkaları ile iyi ilişki kurma becerisinin başarının çok önemli bir faktörü haline geldiği günümüzde. İletişim sürecinde mesaj gönderen kişinin. genellikle kişiler arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktır”. duygu.. kişilik özellikleri. heyecan. yani bunları deşifre ettiği ya da yorumladığı görülmektedir. değer ve tutumlarını.Karşıdaki kişiyi. Böylece içeriği olan bir mesaj ilettiklerini sandıkları. diğer kişi için anlamlı olan sözcükler ya da başka ifade biçimleri halinde kodlayarak karşısındakine ilettiği. . arzuları. beklentilerden oluşan birtakım etkenlerin iletişimsizlik sürecini doğurduğu görülmektedir. Mesajın yapısı. .Karşıdaki kişiye kendi inançlarını kabul ettirmeye çalışmaktadır. Genel anlamda değerlendirildiğinde ise. kendi hassasiyetiyle yorumlamakta ve bağdaştırmaktadır. İnsanların yaşları. kıyaslamalar. cinsiyetleri. enformasyonu anlamlı seslerle dile getirdikleri görülmektedir. ses ve jestleri kendisi için anlamlı olan ve onun fikir inanç. inanç. o sorunun ortadan kalkacağı düşüncesine sahip olması.Kişi başkalarıyla uzlaşmaya kalkışmadan önce.Kişinin. Kişilerin bazen farkında olmadan. Bunların yanında yargılar. konuşma tarzı ve vurguları niyetini ifade etmekte ya da mesajının içeriğini gizlemektedir. şifrelerinin ya da değer yargılarının her zaman göz önünde bulundurulması önem taşımaktadır. . yansıtmalar.Olayları. sağlıklı bir iletişim sürecinin yaşanmasında en büyük engellerden biri olarak değerlendirilmektedir. . heyecan. iletişimsizliği ortaya çıkaran yaygın hataları şöyle sıralamak mümkündür: .

Aynı yaştaki iki kişinin anlaşması ve farklı yaşlardaki iki insanın anlaşması kıyaslandığında. Kişinin söyledikleri bir yana. bazı sözcüklerin anlamı. Aynı şekilde. aynı ülkenin değişik bölgelerinde yetişmiş insanlar için dilin de farklılaşmasına neden olmakta. duygu. iletişimde bulunmuyorlar demektir. Jestlerin de aile kültürüne ve bölgeye göre farklılıklar gösterdiği gözlenmektedir. değişik aile kültürlerinde ya da başka çevrelerden gelen insanlar söz konusu olduğundan. arada iletişim açısından büyük uçurumlar yaşandığı görülmektedir. içeriğin aktarılmasının önünde engel oluşturmaktadır. küçük kardeş mi vb. aslında belki de ‘aynı aile’den. 20 . İletişim sürecinde kişilerin inanç. kişilerin iletişim sorunlarıyla karşılaşmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla kişinin kendisinin bir enformasyon iletirken ve söylenenleri yorumlarken. hatta aynı olan hiçbir şeyden söz edilmesinin mümkün olmadığı ifade edilmektedir. aynı yaştakilerin daha çabuk anlaştıkları gözlenmekte. iki kişinin filtrelerini oluşturan deneyimler hiçbir zaman birbirinin aynı olmamaktadır. Bu da kastedilenden farklı bir mesajın iletilmesine neden olmakta ve iletişim sürecinde ciddi sorunlara yol açmaktadır. bölgeden bölgeye küçük farklılıklar gösterebilmektedir. Filtreler. Kişinin zaman ve yer açısından konumu da filtrelerini etkilemekte. değerlerini. bazen çok fazla çaba gerektirmektedir. önemli olan. kişisel geçmişinin etkisi altında olduğu gerçeğiyle karşılaşılmaktadır. etkili bir iletişimden söz edilemeyeceği ifade edilmektedir. dünyaya bakış tarzını ve durumları algılayışını belirlemektedir. kişinin göndermek istediği değil.da filtrelerin oluşumunda büyük bir rol oynamaktadır. iletişim sürecinde sözle ya da başka türlü gönderilen mesajın. sesler ve jestler) bu filtrelerden geçmekte. diğer kişinin bunu nasıl yorumladığıdır. benzer şekilde yüksek öğrenimli bir kişi ile hiç okumamış bir kişinin aynı evi paylaştıkları düşünüldüğünde. değer ve tutumlarının oluşturduğu çeşitli aşılması güç engelleri. farklı değerlendirdiği gerçeğinden hareketle. Mesajın doğru ya da geçerli olup almadığı üzerine anlaşmaya varmak zorunlu değilse de. yani kişisel geçmişi bazen kişinin ifadelerine farkında olmadığı anlamlar katmaktadır. çocukluğun erken dönemlerinden itibaren edindikleri deneyimlerin doğurup beslediği ortaya çıkmaktadır.ses tonları ya da konuşma tarzlarının bu içeriği gizleyen bir başka mesaj ilettiği gözlenmektedir. heyecan. aile içindeki konumu -tek çocuk mu. Aynı ailede yetişen insanlar bile farklı filtrelere sahip olduğuna göre. yaşadığı yer ve dönem. Aynı aile içinde yetişmiş iki kişinin bile durumları birbirinden farklı gördüğü. karşıdakinin aldığı mesaj olduğu görülmektedir. Cinsiyetin de iletişim süreçlerini belirleyici bir rol oynadığı görülmektedir. olduğu. Kişisel farklılıklar içinde değerlendirilen yaşın da kişilerarası iletişim sürecini yönlendirici bir etkide bulunduğu söylenebilmektedir. önyargı. Bütün kodlayıcılar (sözcükler. Sonuçta. Dolayısıyla bu anlamlı sesleri kendi kullanış tarzları ya da mesajı alanın bunları yorumlayışı. iletişim sürecinin sağlıklı işlemesinde pek çok engelle karşılaşılması kaçınılmaz olmaktadır. Buna bağlı olarak mesajın yorumu konusunda gönderici ile alıcı arasında görüş birliğine varılıp anlam konsensüsü sağlanmadığı takdirde. Filtreler konsensüsün önünde engel oluşturmakta ve böyle olduğu ölçüde de. Ne var ki bu. insanlar birbirlerinin ne kastettiğini anlamadıkları sürece. Dolayısıyla bu durum mesajı gönderenin kastettiği şeylerle mesajı alanın yorumunun birbirinden farklı olmasına neden olmaktadır. Çünkü.

kişilerin anlam dünyalarını da farklılaştırdığı görülmekte. Kişinin eğitim seviyesi yükseldikçe. motivasyonlarını ve ilgilerini içerdiği ifade edilmektedir. düşüncelerin üretiliş biçimlerini de bilgilerin toplanması. Mesajların algılanmasında rol oynayan. aynı bilgiyi kullanan insanların. insanların aynı durum ve koşullarla karşı karşıya kalsalar da. kendi kişisel 21 . akraba ve komşularıyla iş ve meslek grupları içerisindeki yeri önem kazanmaktadır. Tüm bunların sonucunda kişisel farklılıkların. Bu da. kişilerin eğitim seviyesi ve sosyal statüdür. Algılama Farklılıkları Kişilerin dünyayı algılayış tarzlarının. karşısındakinin dini algılayış biçimi arasında paralellik olması. erkeklerin ve kadınların birbirinin mesajlarını nasıl alıp.Erkek ve kadınların beyin yapılarının farklı olduğu ve bu farklılığın iletişim tarzına doğrudan yansıdığı bilinmektedir. kadınlarınkine göre daha az bağlantılı olduğu. daha fazla şeyi bilme ve daha geniş kapsamlı düşünme imkanı da artmakta. böylece daha kolay ve sağlıklı akıl ve mantık yürütebilen kişinin olayları daha iyi değerlendirebileceği gözlenmektedir. Kişilerarası iletişimde rol oynayan bir diğer etmen de. kişinin doğduğu andan itibaren başlayan temel öğrenme süreçleri üzerinde biçimlenerek. mesajın etkinliğini artıran bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Erkeklerde saldırganlık davranışını yöneten merkezlerin daha aktif olduğu. hal ve tavırlarını. kadınların bütün bir tabloyu göz önünde tutabildikleri anlamına gelmektedir. tutum ve davranışlarını. Bu noktada içinde bulunduğu aile üyeleri. kadınlarda ise duygusal merkezlerin belirleyici rol oynadığı belirtilmektedir. insanların moral yaşayışlarına etki eden tavır ve hareketlerin biçimlendirilmesinde etki edebildiği. dolayısıyla iletişim sürecinde sorunlarla karşılaşılmaktadır. Toplumdaki grupların ortak malı olan dinin. Kişinin mensubu olduğu dinin mesaj oluşumunda ve algılanmasında büyük rol oynadığı söylenebilmektedir. Yapılan araştırmalara göre. Aynı şekilde bireyin sosyal statüsü de mesajın algılanması ve benimsenmesi ya da benimsenmemesi konularında etkili olabilmektedir. dolayısıyla görsel ve sözlü ifadeye dayalı bilgileri bütünleştirme açısından daha yetenekli olduğu açıklanmaktadır. dolayısıyla iletişim sürecini yönlendiren bir diğer unsur da dindir. Kişinin dine bakış açısı ile. erkekler bir bütün içinde ancak belli bir alan üzerinde yoğunlaşırlarken. erkekleri iletişim sırasında daha kavgacı ve rekabetçi kılarken. Algılanan şeylerin. kadınların işbirliğine daha yatkın olmalarına yol açmaktadır Cinsiyet aynı zamanda söylenenlerin farklı biçimlerde kavranması üzerinde de etkili olmaktadır. nasıl değerlendirdiklerini önemli ölçüde belirlemektedir. kadınların ise sözel ve görsel alanları koordine etme. durum ve koşulların yorumlanması ve tavır ve tutum aşamalarında etkilediği belirtilmektedir. düşüncelerini oluşturup biçimlendirmelerini de belirleyen etmen olduğu görülmektedir. Bütünüyle cinsel kimlikle bağlantılı olan bu karakteristik özelliklerin yol açtığı farklılıklar. Dolayısıyla kişinin kendisini ifade edebilmesi ve karşısındakinden gelen mesajların algılanması ve yorumlanmasında eğitim seviyesinin belirleyici olduğu söylenebilmektedir. Buna bağlı olarak bu özellikler. Buna bağlı olarak. erkeklerde sözel ve görsel verilerin alanının birbirleriyle. Algıların. çok nadir olarak aynı bilgileri topladıkları. buna bağlı olarak dinsel değerlerin kişilerin sosyal yaşamına yönelik emir ve yasaklar koymak suretiyle onların tutum ve davranışlarını etkileyebildiği ifade edilmektedir.

Bunun yanında aynı olayın ardından birbirinden çok farklı duyguların yaşanması söz konusu olmaktadır. kişilerin benzer olgulara farklı tepkiler vermesi sonucunu doğurduğu görülmekte. yaşamıyla ilgili olumlu ya da olumsuz durumları duygular aracılığıyla fark eder ve çevresine karşı takınacağı tutumu belirler”. duymak istediklerini algılamaktadır. algılamadaki farklılıklar yüzünden ya hiç algılanamamakta ya da yanlış algılanmaktadır. Davranışların ve duyguların nedenlerini. “Duygular insanoğlunun yaşamını sürdürmek için vardır. Mesajı alma anında. karşısındaki alıcının olayları kendisi gibi algıladığını varsaymasıyla ortaya çıkmaktadır. aynı mesajı kızgın ve sakin olduğu zamanlarda farklı yorumlayabilmektedir. daha önceki deneyimlerine ve beklentilerine göre farklı ve kendine özgü düşünceler üretmeleri doğrultusunda. kişilerin kişisel özelliklerinden. Genelde insan ilişkilerinde ve özelde iletişim sürecinde bu yanılgının iletişimsizliğin kıvılcımlarını oluşturan önemli bir etken olduğu görülmektedir. Farklı bakış açılarına sahip kişiler. başkalarının davranışlarında araması. Bununla birlikte bu bilgisizliğin insanlara çok pahalıya mal olduğu ifade edilmektedir. sonuçta da duyguları yönetememek büyük hatalarla ödenen bir yanlış 22 . Bir İletişimsizlik Nedeni Olarak Duygular Kişilerarası iletişim sürecinde duyguların son derece önemli olduğu görülmektedir. bilgilerin önyargılı bir biçimde toplanıp değerlendirilmesi olasılığının yüksek olması. Sonuç olarak belirli kişilerden gelen mesajlar. bunun farkına varmadıklarında. Kişi. Başka bir deyişle bu tür durumlarda kişiler duyduklarını değil. kişilerin birbirine yüklemesinin oluşturduğu gözlenmektedir. kişinin o anki duyguları. İletişimsizliğin en büyük nedenlerinden birini. duygusal yanılgıların ve yaşanan duyguların sorumluluğunu. Kişilerin izlenimlerine. mesajı anlama ve yorumlamasına doğrudan etki etmektedir. duyguları anlamamak. kişinin kendi dışında oluşan olaylarda. bu farklılıkların. Duygular hep insanın zayıf yanının simgesi sayıldığı için duyguların gücü hiçbir zaman bilinememiştir. onunla ilgiliymiş gibi görebildikleri dile getirilmektedir. Bu husus.değerlendirmelerine göre. pek çok iletişim sorununun temelinde yer alan nedenlerden birini oluşturmaktadır. aslında söz konusu durumla ilgisi bulunmayan olayları. hissettikleri. farklı değer yargılarından. ihtiyaçlarından ve geçmiş deneyimlerinden kaynaklandığı ifade edilmektedir. Buna göre kişi. Mesajı gönderen kişi açısından algılama farklılığı da. o bilgiyi hemen hemen tamamen birbirlerinden farklı biçimlerde yorumladıkları ve bir durumu yorumlarken. İnsan. sonuçta iletişim sürecini kaçınılmaz olarak etkilemektedir. çoğu zaman ortak anlama düzeyine ulaşamamaktadırlar. Duyguları tanımamak. kendi duygu ve davranışlarının kendi kontrolünde olmadığı anlamını ortaya çıkarmaktadır. Algılama farklılıklarının. Kişinin her eylemi önce duygularının süzgecinden geçmekte. kendi ihtiyaçlarını karşılayan ve inançları ile uyum içerisinde olan mesajları duymaya daha çok meyilli olmakta ve mevcut inançlarıyla çelişen ya da kendisine korkutucu gelen mesajları da reddetme ya da tahrif etmeye eğilimli bulunmaktadır. bir eylem hakkında hissettikleri. daima ne yaptığını ve ne derecede iyi yaptığını belirlemekte veya etkilemektedir. olguları ve etmenleri. duyguları düzenleyebilmek.

yüz ve beden hareketleri. Bu süreçte yanlış algılamaların ortaya çıktığı ve bunların da iletişimde sorunlara yol açtığı ifade edilmektedir. o kişinin duygusal ve coşkusal durumu. Kişinin karşısındaki kişi hakkında kesin yargılara sahip olması durumunda. onların birbirlerini nasıl algıladıklarını belirlemek olmalıdır. Zeka düzeyinin yüksekliğine ve çok çalışmaya rağmen. yorumlama) bağıntılıdır. yorumlayarak sosyal çevreye uyum sağlamaya çalıştıkları ifade edilmektedir. ilişki anında geçerli olan durumlara ait bilişsel etkenlerle (algılama. Bunun yanında. ‘sosyal biliş’ en çok da ‘kişi algısı’ adı altında sürdürülmektedir. onların iletişim sürecinde mesaj alma ve vermeleri üzerinde yönlendirici bir etkide bulunmaktadır. İletişim sırasında kişilerin çok karmaşık algısal yaşantılar geçirdiği. karşılarındaki kişiden kendilerine yönelen. algılamanın somut duyumsal bir bilgilenme olmanın ötesinde sosyal bir olgu haline geldiği görülmektedir. kişi karşısındakinin kişiliğini bu etkenlere bakarak tanımaya çalışmaktadır. karşıdakilerin kendisi hakkındaki görüşlerinin etkisi altında kaldığı görülmektedir. kültürel açıdan bir anlam taşıyan belirli kategorilere yerleştirmek ve böylece statü ve rolünü kavramak anlamına da 23 . Algılamanın. algılama sorununu bir sosyal algılama olarak değerlendirmek gerekmektedir.olagelmiştir. ses tonu gibi uyarıcıları anlamlandırarak. iletişimsizliğin yaşanmaması için yapılması gerekenin. karşısındaki kişinin davranışlarını algıladığı ve kendilerinin nasıl algılandığını algılamaya çalıştığı gözlenmektedir. İnsanların birbirlerine ve belli gruplara karşı oluşturacakları tutumlarda ve sergileyebilecekleri iletişim çatışmalarında kişi algısı önemli bir rol oynamaktadır. o andaki mizacı gibi. sözlü ve sözsüz iletişim açısından önemli bir işleve sahip olduğu görülmektedir. Kişilerin. kişiliğin bu çok önemli heyecansal boyutu üzerinde düşündürmektedir. onu. kişinin duygularına hakimiyet kazanana kadar iletişim kurmayı ertelemesi olduğu ifade edilmektedir. duygularını yönetemeyen insan aklını da yönetememektedir. Bu tür durumlarda. kişilerarası iletişimin ayrılmaz bir parçasıdır. Algı. bunun aksine öteki bilgileri ya görmezden gelmekte ya da fark etmemektedir. bu yargının etkisi altında kalmaktadır. birbirleriyle nasıl geçineceklerini yordamada (tahmin etmede) ilk adım. Etkileşim içinde olunan başka bireylerin algılanması. duygusal olgunluktan yoksun oldukları için yaşamda başarı sağlayamamış. Başkasını algılamak. Kişilerarası Algı Bireyin dış dünyadaki nesnelere ilişkin olarak gerçekleşen algılamaları ele alındığında. sosyal uyumlarını gerçekleştirememiş kişiler bizi. Bireyin içinde bulunduğu sosyal ortama ve kendi psikolojik alanına bağlı olarak. Duyguların anlam transferinin gerçekleşmesinde olumlu veya olumsuz rol oynadığı görülmektedir. aldığı mesajı yorumlayış tarzı. Bundan dolayı da insanların duygularının elverişli olmadığı durumlarda. Aynı şekilde kişinin verdiği herhangi bir mesajın. Kişilerin sosyal çevre içinde birbirlerini algılamaları konusundaki çalışmalar ‘sosyal algı’. diğerlerinden daha fazla ilgisini yönlendirdiği şeyle doğrudan ilintili olan ve kendisine önemli gelen bilgileri toplamaya eğilimli olurken. iletişim engellenmektedir. İnsanların birbirleriyle ne tür iletişimler kuracaklarını. Duyguların yönetiminin öneminin sonradan anlaşıldığı görülmekte ve artık bilinmektedir ki. Sonuç olarak. kendi davranışlarını. kişilerin içinde bulundukları duygusal durum.

onunla bağlantılı başka kişilik özelliklerinin de o bireyde bulunduğu. birinin aksanının derhal fark ediliyor olmasına karşın. Diğerlerini algılamada. Kişilerarasında iletişimin niteliğini etkileyen izlenim oluşturmayı şu alt başlıklar altında incelemek mümkündür: Stereotipleştirme Gündelik yaşamda kişilerin işlerinde. Kişiler. Gerçekte şüphesiz davranışı yapmanın nedeni değişmektedir.gelebilmektedir. söz konusu kişi ile o zamana kadar tanımış olduğu bazı kimseler arasında varsaydığı benzetme ve çağrışımlara dayandığının da göz önüne alınması gerekmektedir. bazen kimin yaptığına bakmaksızın bir davranışa belirli bir anlam verilmektedir. bir genç ‘üniversite öğrencileri’ kategorisine yerleştikten sonra. psikolojik ve sosyolojik birtakım kavramsal çerçevelerin önceden var olduğu kabul edilebilmektedir. toplumsal statü. otomatik olarak varsayılmaktadır. Büyük miktarda dışarıdan gelen uyarım olduğunda. Kategorileştirme. radyo açıkken öğretmenin söylediklerini duymak ya da öğretmen konuşurken radyoyu duymak zordur. Genel anlamda zihinlerdeki ‘üniversite öğrencisi’ görüntüsü neyse. artık o kişiler hakkında bazı düşüncelere sahip olunmaya başlanmaktadır. fiziksel görüntü). Duyumlar kodlanıp kısa dönemli hafızadan uzun dönemli hafızaya geçtiğinde. Aşırı derecede uyarıcı aynı zamanda ortaya çıktığında. herhangi bir eylemine ilişkin toplumsal tanımıyla oluşturulan belirli bir kategori içerisinde algılanmasına yol açmaktadır. o genç de artık o yönde bir belirlenmeye sahip olmakta ve onun bütün davranışları bu önyargıyla 24 . önemli özelliklerinin farkında olunması söz konusu olabilmektedir. Örneğin. bir yandan yaşadığı deneyimlerde yer almış kişiler arasında bilinçli ya da bilinçsiz olarak yaptığı çok sayıda karşılaştırma ve kıyaslamalara. Kategorileştirme süreci. her durumda gerek söz konusu toplumun kültürüne. Bütün bunlar kişinin ilk anda. bir kez toplumsal ilişkiler içindeki kategorilere konulduktan sonra (meslek. Bu transfer boyunca. diğerleri için artık belirli özellikleri olan bir kişidir. o bireyin adeta zihinsel bir resmi çizilmektedir. herhangi bir şeyle meşgul olmak zordur. Dolayısıyla başkalarının algılanmasında. sol elle ya da sağ elle yazı yazması haftalarca gözden kaçırılabilmektedir. duyumsal kısıtlamayı ortaya çıkarmaktadır. Bu psikososyolojik çerçevelerin. eylemlerinde. Bu durumun tersinde ise. Örneğin. benzer faktörler. olaylar ya da deneyimlerle birlikte depolanmaktadır. aşırı duyumsal yüklenme yaşanmaktadır. az miktarda duyum. Örneğin. sadece Sherlock Holmes’un yakalayabileceği. Kişinin belirli bir kişi üzerindeki değerlendirmesinin. gerekse bireyin deneyimlerine ve sosyalleşmesine bağlı olduğu ortaya konmaktadır. Sosyal algılamada. buna bağlı olarak da onların ilk önce toplumsal bir kimlikle algılandığı ortaya çıkmaktadır. diğer kişinin yalnızca merkezi. giyim-kuşam. öte yandan da. kişinin çeşitli biçimlerde sosyal deneyimlerini etkileyebilmektedir. Bu süreç kategorileştirme olarak ifade edilmektedir. Yani bireye herhangi bir kişilik özelliği atfedildiğinde. küçük detayları atlamak muhtemeldir. büründükleri rollerde ve statülerinde görüldüğü. Örneğin. duyumun benzersizliği kaybolmakta ve uzun dönemli hafızada önceden var olan diğer imajlara daha benzer duruma gelmektedir. kişinin bir davranışı bir grubun niteliği olarak değerlendirmesini etkileyebilmektedir. Atfedilen bu özellikler birbiriyle bağlantılandırıldığında.

algıladığı bilgiyi sınıflama ve adlandırma ihtiyacı. tüm değerlendirmelere temel oluşturmaktadır. ortak bir kültürel özellik. Genellikle bir grubu tanımlamak için kullanılan özelliklerin. Algılama sürecinde çoğu kez toplumsal olarak oluşturulan normların süzgeci içinde belirlenen bir işlemdir.algılanmaktadır. onları algılama ve onlara karşı davranış biçimlerinde son derece önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. yaşam tarzı ve eylem içinde bulunan kişilerin. doğal olarak bu bilginin genellenmesine ve basitleştirilmesine neden olmaktadır. yaşlı-genç. bütün kadınlar gibi göndermelerle kişiler stereotipleştirilmekte. önyargılara yol açarak kişilerarası iletişimi etkilemekte ve büyük ölçüde iletişimsizliğin yaşanmasına neden olmaktadır. önyargılı değerlendirme yoluyla kişileri belirli bazı kümeler içine yerleştirerek görmektedir. asker-sivil gibi kalıplar bunun örnekleridir. Stereotipleştirmeden dolayı. İnsanları bölümlere ayırmak (zenci/beyaz. İnsanları sınıflara ayırmanın. İnsanların bu biçimde sınıflanarak genel kategorilere oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar stereotip olarak adlandırılmaktadır. Böylece bütün öğretmenler. Genellikle toplumsal açıdan olumsuz değerlendirmeleri içermektedir. kişinin ve karşısındakinin o andaki durumu ve çıkarı. Türk-yabancı. Bununla birlikte. aileler. bütün öğrenciler. Bütün bir kategori. “Tektipleştirme ya da stereotipleştirme. bireysel değerlendirmenin ve toplumsal ilişkilerin zenginliği ve çeşitliliği yerine. Kadın-erkek. Kişinin belirli özellikleri belirli kategorilerle ilişkilendiren inançları. İnsan zihninin. Onların birkaçıyla ilişki kurduktan sonra. bu süzgeç içinde. zenci-beyaz. çevresindeki ilişkilerin tümünü (nesnelere ya da öznelere yönelik) bu stereotipleştirme süreci içinde oluşturduğu görülmektedir. Bu tür hükümler ilişkilere zarar verebilmektedir. erkek/kadın. eylemin niteliği ve bütün bir toplumsal yapı bulunmaktadır. grubun pek çok üyesiyle önemli ölçüde iletişimde bulunduktan sonra da oluşturulabilmektedir. Stereotipleştirme. bu ortak özelliklerin kişilerin kafasında uyandırdığı çağrışımlarla birleştirerek oluşturduğu imgeler aracılığıyla algılanması olarak ifade edilmektedir”. medya ve arkadaşlar gibi dolaylı kaynaklardan gelmektedir. belirli algı kategorileri içinde görülmeye başlanmaktadır. Bu tür ortaklaşa özelliklere sahip olan kişiler. bu özellikler hakkında daha önce yaşanan deneyimlerle oluşan değer yargıları. o anda gözlenen bireyin gerçek durumu ne olursa olsun. Kişilerin algılanmasında ortaya çıkan bu ‘normlar’. Bu tür sonuçlar çoğunlukla yalnızca sınırlı düzeydeki ilişkiden sonra gelişmektedir. kişilerarası ilişkileri belirleyen bir işlev üstlenmektedir. ben merkezciliğini ve zayıflığını belirten bir nitelemedir. bütün memurlar. muhtemelen bir ilişkiyi oluşturmanın bile mümkün olmadığı ifade edilmektedir. bireylerin tüm kategoriler için kişilik özellikleriyle ilgili sonuçlar çıkarılmaktadır. Genellemeler bireysel farklılıkları algılamaya engel olabileceği için. Sosyal psikoloji kavramı olarak da. yaşlı/genç). bir ölçüde kişinin karmaşık dünyaya bakış açısını kolaylaştırmada ve dünyayı anlamada ilk adımı oluşturmaktadır. Kişinin önyargısız davrandığını düşünmesine karşın. 25 . başkalarıyla ilgili inançları için diğer önemli bir kaynak oluşturmaktadır. tek yanlılığını. tektipleştirme sürecindeki yargılar. onun değerlendirilmesi için bir süzgeç oluşturmakta. toplumsal olarak belirli özelliklere sahip kişilerin yerleştirildiği kategoriler. karşılaşılan her üye için gerçekten doğru olup olmadığı konusunda herhangi bir araştırma yapılmadığı görülmektedir. Kişinin belirli bir gruba yerleştirdiği kişilerin tipik örneğiyle doğrudan deneyimi. konuşkan/sessiz. daha sonra tek tek bireyler halinde de görülse.

egoları. karşısındakini pes ettirmeyi düşünerek. artık konuşmanın niteliği ve kişinin karşısındakinden bir şeyler öğrenebilme şansının bile önemini yitirdiği. o kişinin düşüncesini kabul etmek için kendi düşüncelerini bir tarafa bırakmak zorundadırlar. İletişim sürecinin dinlemeden sonraki aşamasını oluşturan anlama. Bu. kendi bakış açısını dayatıp. çoğu zaman nesnelere davrandığı gibi davrandığı ve böylece çeşitli sosyal ortamlarda iletişimsizliğin yoğun olarak yaşandığı görülmektedir. insanların. gerçekliği nasıl algıladığının bir aynasıdır. içsel iletişiminin sağlıklı olmasının başkalarının dünyalarını anlamlandırmada son derece önemli olduğu görülmektedir. haklı olmak. Günlük yaşamda da bu doğrultuda kişilerin birbirlerine bazen. artık ilişkinin niteliğinden çok daha fazla önem kazandığı gözlenmektedir. önyargıları. gerçekleri kendi önyargılarını doğrulayacak şekilde yorumlamayı tercih ettikleri görülmektedir. olayları başkalarının kişinin kendi açısından görmeleri gerektiği inancını taşıması.Anlama Sürecini Olumsuz Etkileyen Nedenler İnsanları anlamanın söze döktükleri kelimelerin ötesine geçebilmek ve satır aralarını yorumlamak olarak değerlendirildiği görülmektedir. Bunları şöyle ifade etmek mümkündür: Açı Sadakati Ve Ben Bilirimcilik Karşıdaki kişiyi anlamayı olumsuz etkileyen. kendisinin haklı olduğuna inanmakta. kişilerin. Kişinin meseleyi çözmenin. İletişim sürecinde anlamayı engelleyen çeşitli nedenler söz konusu olmaktadır. Öyle ki. ilişkilerini derinleştirme şansı tanırken. birbirlerinden bir şeyler öğrenip. kişinin kendi gerçeğini. bir meseleyi çözmenin en güç yollarından biri olarak değerlendirilmektedir. bu noktadan sonra onun için. dolayısıyla iletişimsizliğe neden olan açı sadakatinde. karşılaşılan durumun. Kişinin kendisini anlamadan. konuşulan konuyla ilgili farklı düşüncelerin her birinin oturdukları mantıkların kendi içlerinde tutarlı oldukları varsayımını ve düşüncelerin birbirlerinden farklılıklarını temel almaktadır. Herkes. ne olursa olsun. Bu durumda kazanmanın. anlamaktan çok görüşlerinin diğerlerince anlaşılması ve kabul edilmesi için çaba harcamaktadır. tek gerçeklik olarak algıladığı görülmektedir. korkuları. Açı sadakati ve ben bilirimcilik. karşısındaki kişinin kendisini nasıl değerlendirebileceğini bilmeden başkalarını anlayabilmesi olası değildir. Kişinin düşünceleri. onların doğrularını görüp 26 . İnsanların düşüncelerini değiştirmeye çalışmak. karşısındakinin ne hissettiğinden çok daha önemli hale gelmektedir. hatta. meselenin kendi istediği şekilde çözülmesi için uğraşmaktadır. birbirlerine zevk ve değer verebilme. insanların görüş ayrılıkları karşısında nasıl davrandıklarını açıklamaktadır. İnsanların. genelde yaptıklarının tersidir. “kişinin tümüyle kendi iç iletilerinin mantıksal döngüsü içinde kalması ve bu döngüyü bir kale gibi savunması” olarak değerlendirilmektedir. Kişi konuşma sırasında kendisini haklı olmanın ve kazanmanın cazibesine kaptırmakta. Diğerlerinin duygularını ve düşüncelerini kontrol etme ve yargılamaya çalışmaktan vazgeçmenin. yanıldıklarını itiraf etmektense. kişilere. Çoğunlukla. arzuları ve başka duygularıyla birlikte. Diğerleri. Bu noktada öncelikle kişinin kendini tanıması. birdenbire bir yarış ve çatışmaya dönüştüğü ortaya çıkmaktadır. kendi mantıklarının doğru olduğunu düşündükleri söylenebilmektedir. haklı olmanın. ardından. Kendi bakış açılarına son derece sadık olan bu kişiler.

Kişi. karşı tarafın kendisini anlamasını beklerken. birtakım öğütlerle karşı karşıya kaldığı görülmektedir. sorunlar karşısında sıklıkla çözüm isteyen bir bağımlılık yarattığı ya da kendi bakış açısına bağlanarak direnme oluşturduğu ifade edilmektedir. Ahlak Dersi Verme Söylenenler karşısında ahlak dersi içeren yanıtlar oluşturulması sonucunda iletişim süreci. kullanılan dil ile şiddet arasındaki ilişkiyi araştırırken. doğru. insanların ihtiyaçlarını ön planda tutan kültürlerde çok daha az şiddet kullanılması şaşırtıcı değildir. zorunluluk ya da suçluluk duyguları yaşamasına yol açmaktadır. Öğüt Verme. Dolayısıyla karşıdaki kişiyi yargılayıcı. adil. “Hiç kimse eleştiriyi sevmez. bu tür kelimelerin kullanım sıklığı ile şiddete başvurma arasında yüksek bir korelasyon olduğunu göstermektedir. suçlayıcı ve eleştiren bir nitelik taşıyan mesajların kısa ve uzun vadede iletişimsizliğin yaşanmasına neden olduğu belirtilmektedir. Çözüm Önerme Günlük yaşamda kişilerin yaşadıklarını. duygu ve düşüncelerini aktarma amaçlarının farklı nedenlerden kaynaklandığı görülmektedir. garip. Eleştirme Colorado Üniversitesi’nden O. Bulguları. Bu şekilde karşıdakinin fikirlerini ve hareketlerini kendi referanslarına göre sınıflandırmaktadır. yanlış. son derece derin tartışmaların yaşandığı bir iletişimsizlik ortamına dönüşebilmektedir.kabullenmeyi öğrenmenin sevgi ve huzur dolu bir dünyaya kavuşabilmek için çok önemli bir adım olduğu vurgulanmaktadır Tüm bunların ışığında kendi bakış açılarına son derece sadık olan kişilerin karşılarındakilere şu tür geribildirimlerde bulundukları söylenebilmektedir: Mantığa Bürünme Kişinin karşısındakini dinledikten sonra mantığa bürünerek geribildirimde bulunması. Suçlama. En iyi sonucu insanları savunmaya itmesi. Buna bağlı olarak bu tür mesajları alan kişiler. karşıdaki kişide savunucu tutumların harekete geçmesine. Bu durum. güzel. İnsanları ‘iyi’ ya da ‘kötü’ diye ayıran ve kötülerin cezalandırılmayı hak ettiğine inanan kültürlere oranla. en kötüsü de saldırıya sebep olmasıdır”. kişinin yetersizlik duyguları yaşamasına neden olmaktadır. Ama başkalarını bu şekilde kuralcı yöntemlerle değerlendirmek ve onlara önyargılarla yaklaşmak. davranışlarına belli sınırlamalar getirerek olması ya da olmaması gerekenleri vurgulamaktadır. 27 . karşı tarafın anlatılanlara ilişkin getirdiği çözüm önerileri ve verdiği öğütler. Yargılama. derhal yapılan içsel bir değerlendirme olma eğilimindedir: Söyledikleri normal. Buna bağlı olarak etkili dinlemenin gerçekleşmediği ve iletişimde kopuklukların yaşandığı görülmektedir. kişide yine kendi bakış açısını savunucu tutumlar yaratmakta.Harvey. insanları sınıflandıran ve yargılayan kelimelerin sıklığını bir çizelgeye dökmüştür. doğruların ve yanlışların karşı karşıya geldiği.J. karşısındakinin hatalarını ortaya koymakta. aciz bir duruma getirmektedir. vs. Anlaşılma isteği duyan kişinin. dünyadaki bir çok ülkenin edebiyatından rasgele örnekler almış. Bu durumun da kişide. yetersizlik ve karşı koyma duygularını yoğun bir biçimde yaşamaktadır. kişiyi sorun çözme becerisinden yoksun. iletişimsizliğin ağırlığını hissettirmesine neden olmaktadır. Birini dinlerken kişinin verdiği ilk tepki. Başkalarını anlamanın kişinin kendi değer yargılarını ve kişisel inançlarını bir kenara koyduğunda mümkün olabileceği ifade edilmektedir. Aktarılan böyle bir mesaj.

Tanı Koyma Bazı kişilerin iletişim kurdukları diğer kişilere bir anlamda psikologca bir tavırla yaklaşarak. Zihin okuyucular iyi senaristtirler. Sağlıklı bir iletişim ortamının oluşturulması. kişileri. kişilikle ilgili değerlendirmelerin göz önüne alınmayıp. Kişinin ifade ettiklerine. Eğer. kişinin önyargı ve kendi öğretileriyle yola çıkarak kararlar alması. yapmayacağını kafalarında karara bağlamaktadır. ne hissettiğini. Kişinin karşısındakilerin kendisi gibi hissedecekleri inancıyla düşünerek ya da sezgi ile karşıdaki kişinin bir hareketini anlamlandırıp düşündüklerine. Başkalarını yeterince dikkatli gözlemleme. Karşıdaki kişinin. ne yapacağını. hissettiklerine ve yapıp yapmayacağı şeylere dair sonuçlar çıkartmaktır. kimin ne düşündüğünü. herkesin kendisi gibi 28 . Bu konuyla ilgili günlük yaşamda sıklıkla gözlemlenen bir örnek. tamamen bir kişilik savaşı yaşanmaktadır. Ancak iletişimsizlik sorununun yaşanmaması için burada önemli olanın. anlamak ve hissetmek yerine. Bununla birlikte. bazı alışkanlıklar ve özellikler konusunda önyargılıysa. sürekli olarak başkalarının sözlü ya da sözsüz davranışlarına bakarak tartıp biçmek ve tahmin etmeyi içermektedir. bir ortamda karşılaştığı diğer tanıdığı kişiyi görmemesine bağlı olarak o kişi tarafından ‘benimle konuşmak istemiyor’ zihin okuması yapılmasıdır. sahip olunduğu varsayılan ben değerini. kişinin gelen mesajı anlamlandırma sürecinde kişiliğine yönelik bir anlam arama çabasını ortaya koymaktadır. kişilik değerlendirmelerinden arındırılmış. buna karşın farklı bakış açılarının aktarıldığı ve kıyaslandığı bir düzenin sağlanmasıyla mümkün hale gelmektedir. bir iki geçmiş deneyimden kaynaklanan varsayımlar üzerine koca bir senaryo oluşturabilmektedir. tanı koydukları gözlemlenmektedir. belli belirsiz tahminden. Bir zihin okuyucu sezgiden. Konuşma sırasında karşıdakinin kişiliğiyle ilgili varılan yargıların yansıtılması. bir kişilik savaşının ortasında bırakmaktadır. karşısındaki tarafından tanı konulması. karşılıklı ‘ben’lerin savaş ya da yarış halinde olmadığı. dinlemek. gelen mesajın ana noktalarını özümseyebilmek olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak iletişimde bir anlamda kişiliksiz davranabilmenin önemi belirtilmektedir. Böylece tartışılan konu bir kenara bırakılmakta. Kişileştirme İletişim sürecinde anlamayı engelleyen etkenlerden birini oluşturan kişileştirme. dolayısıyla her şeyden önce bu farklı görüşlerin anlaşılması esas amacı oluşturmakta. olayların nedenleriyle ilgili birtakım teşhislerde bulundukları. ancak burada kendisine yöneltilen mesajı kişileştirmek. kişinin karşı saldırıya geçmesine ve karşılıklı kişilik yakıştırmalarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Zihin Okuma Zihin okuma yansıtma olarak tanımlanan bir süreçtir. iletişim sürecinde kişilerin birbirlerine bilinçli olarak kişilikleriyle ilgili değerler ilettikleri gerçeğiyle karşılaşılmaktadır. Belirli bir konu ya da olayla ilgili farklı bakış açıları ve farklı görüşler ifade edilmekte. mesajının özünde ne aktarmaya çalıştığı üzerinde odaklanılması gerekmektedir. sonuçlara ulaşması da irrasyonel bir düşünce biçimini oluşturmakta ve bu durum da iletişim kopukluklarına neden olmaktadır. Ufacık bir hareketten yola çıkarak. Zihin okuma. kendisine inanılmadığı ya da iletişimsizliği ortaya çıkaran en önemli nedenlerden birini oluşturan yanlış anlaşıldığı duygularını yaşamasıyla sonuçlanmaktadır. kafası çeşitli düşüncelerle dolu birinin.

hiç kimse. kesinlikle' kelimelerini yaygın bir biçimde kullandıkları görülmektedir. Dolayısıyla bu durum. sadece 'işi hızlı yapmasını' istemiştir. belirli bir bütünü. bir tek öğeye dayalı olarak. iletişim kopukluklarının gündeme gelmesine zemin hazırlayan belirli düşünce biçimlerini açığa vurmaktadır. Aşırı genellemede bir özellik. Bu kişilerin konuşmalarında. o bütün hakkında bir değer biçilmesine karşın. herkes. görünmeyen olasılıklara ya da belirsizliklere odaklanmak. onun bir veya birkaç öğesine.düşündüğünü sanmaktadır. filtreleme içinde göz ardı etmektedir. İletişim sürecinde görünenleri bir tarafa bırakarak. genelde yaptığı işten memnun olduğunu. patronunun bir gün. daima. ayrıntısına veya parçasına takılarak. bireysel değerini küçültücü bir eylem olarak yorumlayıp filtrelediğinden. bir bütüne bakıp. her zaman. sahip olduğu kuralların asla değişmeyeceğini düşünme. ancak şu an yaptığı işi biraz daha hızlı tamamlamasını rica ettiği düşünüldüğünde. Filtrelemede temel aksaklık. toptancı benlik anlayışının en dolaysız ifadesi olarak değerlendirilmektedir. olayın bütünü gözler önünde değilken bile. bireyi. malı’lı konuşan. tarafların yapılmış ve yapılmamış davranışları olduğu ifade edilmektedir. başkalarının fikirlerini değiştirme gayreti içinde olma. ilişki sürecinde yer alan her kişinin. en dikkat çekici özelliklerinin olasılıklı düşünme alışkanlığından yoksun olmaları olduğu ortaya çıkmaktadır. Çalışan. o ilişkiden sorumlu olduğunu göstermekte ve ilişkinin oluşmasındaki etkilerinin önemini vurgulamaktadır. asla. 29 . hızlı bir tempoda çalışma isteğini. Aşırı Genelleme Filtrelemede. kendi tercihlerini tek doğruymuş gibi sunan ve birtakım kutuplaşmış düşüncelere ve kalıp yargılara sahip olan kişilerin. olaylara ve insanlara karşı ya hep ya hiç tarzı yaklaşma. 'sık sık. diğer öğeleri ya saf dışı ederek ya da onlara seçici bir körlük geliştirerek değerlendirmesindedir. olayı.bütün hakkında bir hüküm olarak kabul edilmektedir. tek bir özellik veya öğeden bir bütüne genelleme yapılması söz konusu olmaktadır. Bu şekilde bütünün tek bir parçasını alıp değerlendirme yapmak bütünü görmeyi engellemekte ve körlük meydana getirmektedir. Aşırı genellemede tek bir özellik. bu olayda toptancı bir benlik anlayışına sahip olarak hareket etmekte ve patronun kendisini yavaş bir personel olarak gördüğünü ve ben değerini yitirdiğini düşünüp kendisini çökertmektedir. Zihin okuyuculuk. Özellikle meli. keşkeci düşünme. Aşırı genellemelerde bulunma. hiç etkisi olmadığı halde olaylardan kendisini sorumlu tutma ya da üzerine alınma bu kalıplaşmış düşünceler arasında yer almaktadır. patronunun işine yönelttiği övgüyü. o kişinin bu yaklaşıma. Sözgelimi eleştirilere duyarlı bir çalışana. filtrelemenin tam tersi olan bu düşünce biçiminde. Böylece bu örnekteki kişi patronun. bunların başkaları için geçerli olup olmadığını test etmeye gerek duymamaktır. İletişimsizliği Ortaya Çıkaran Gerçekçi Olmayan İrrasyonel Düşünce Biçimleri İnsan ilişkilerinin herhangi bir zaman diliminde yaşanan mutluluk düzeyi ya da gerginlik ve ortaya çıkan sonuçlar rastlantısal olmamaktadır. patronun kendisini ‘yavaş’ olarak gördüğü anlamını verdiği gözlenmektedir. Çünkü patron çalışanından şikayet etmemiş. bazı yargılara çok çabuk varıp. İlişkilerin sonucunu belirleyenin. Filtreleme Filtreleme. performans ya da davranış hakkında verilecek hüküm -bütünün diğer niteliklerini görmeden. bütünün tamamını oluşturmaktadır.

Önyargılar. başarılı bir konuşma yapmıştır. çünkü gözü. aşırı genelleme örnekleridir. herkesin birbiri için kullandığı etiketlerin geldiği görülmektedir. ‘Ayşe’nin yüzüne bakılmaz’. diğerlerinden daha iyi oldukları etiketlemesini yaptırdığı görülmektedir. Değerlendirmenin yanlışlığı. ‘Engin değerli bir insandır’. İletişimsizliği gündeme getiren etiketleme. kişilik değeri olarak görülmektedir. onun bencil saldırgan veya kaba olduğuna. kişinin yaşama objektif gözlerle bakabilmesini engelleyen en önemli etkenlerden biri olarak kabul edilmektedir. çatışmaların. başkalarının yöneltebilecekleri aşırı genellemelerden kaçınılması gerekmektedir. iki akşam eve geç gelen eşine 'Zaten hep geç gelirsin' genellemesi ile 'Sorumsuzun birisin' etiketlemesi gibi. Tüm bunların yanında. Aynı şekilde bir kişi tek bir hata yaptığında ‘o kişi hep hatalı davranır' anlamlarının verilmesi. Yine bu anlayış doğrultusunda. hata yapmanın. bu bakış açısının bir diğer adı olarak ifade edilmektedir. toptancı etiketlerdir. ‘Beceriksiz biriyim’ ifadeleri. bir bütünün bazı parçalarını filtreler. çözümsüzlüklerin arkasında yatan başlıca nedenlerden birinin gereksiz. Çünkü. kişilerarası ilişkilerde önyargıların ortadan kaldırılmasının bir anlamda imkansızlığı üzerinde odaklanılmaktadır. bir önyargıyı yok etmenin atomu parçalamaktan daha zor olduğunu belirterek. yapılanın değeri. matematikte bir problemi çözemeyen bir çocuğa 'Sen aptalsın. matematiğe kafan çalışmıyor'. Etiketleme Kişilerin toplumdaki ilişkileri incelendiğinde. birisinin bir eksiği veya hatası yüzüne vurulduğunda. hayatın bir döneminde. Dar açılıdır. Bunları her insan ilişkisinde duymak olasıdır. bu değerlendirme ve etiketleme işleminin bir kez. asılsızlığı hatta tam tersinin ispat edilmesine karşılık kolaylıkla değiştirilmesi mümkün olmamaktadır. kasıtlı ve olumsuz önyargılar olduğu söylenebilmektedir. çevrenin gözünden düşmeye neden olduğu. beş sınava girmiş 30 . otomatik olarak bu etiketler devreye girmektedir. Bu inancın mantığına göre. bir zayıflık işareti olduğu. aşırı genelleme yapması demektir. Bu noktada kişi bencil. Bu konuda ünlü bilgin Einstein. Ali bey başarılı bir konuşmacıdır. Etiketlemede. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan kaosun. belirli bir zamanda yapılmış olması önemli olmaktadır. bunun kişiyi ondan bir basamak yukarıya çıkarttığına inanılmaktadır. İşte önyargı. bu etiketleri hem kendine hem de başkalarına rahatlıkla uygulayabildiği görülmektedir. saldırgan veya kaba davranmışsa. ‘Uğur işe yaramaz’. Kişinin toptancı benlik anlayışını geliştirmesi durumunda. en sık kullanılan değer yargılarının başında. Ali bey. Oysa arkadaşı sinemaya gitmeyi sadece kendi nedenlerine bağlı olarak istememiştir. huzursuzlukların. başkalarının belirli davranış ve sözlerinden hareketle onlar hakkında aşırı genellemelerde bulunulmaktadır. aşırı genelleme yoluyla çok sayıda etiketlemeler yapıldığı gerçeğiyle karşılaşılmaktadır. Bir kişi ile ilgili bilgi istendiğinde veya kişinin kendi hafızasında o kişi hakkında bir değerlendirme yapmak gerektiğinde. kişinin bir olayda hata yapan birini ya da kendisini hemen aşırı genellemeden yola çıkarak etiketlemesi olarak değerlendirilmektedir. iletişimsizliklerin. kişiyi aptal gibi gösterdiği ve hatanın gizlenmesi gerektiğine inanılmaktadır. iletişimsizlik ortamı yaratan bu irrasyonel düşünce biçiminin bazı kişilerin. Günlük yaşamda kişilerarası ilişkilerde.Kişinin bir arkadaşının kendisiyle sinemaya gelmemesi durumunda 'Beni sevmiyor' diye düşünmesi. diğerlerini görmez: Ayşe. Etiketlerin doğruluğu araştırılmamakta. Örneğin.

yaşamına belirli bir anlam kazandırma eğilimi duymaktadır. başkalarının sevgi ve takdirini elde edeceğine inandığı ‘başarılı. Diğer kişiler tarafından nasıl algılandığı. sevilen ve takdir edilen birisi’ olmaya yönelecektir. olaylara ‘ya hep. bütün çabasının öbür kutup olan ‘başarısız. Kişilerarası ilişkilerin çeşitlilik ve değişkenlik göstermesinden dolayı. Buna bağlı olarak kişilerin. Buna karşın iletişimsizliğin temel nedenlerinden birini oluşturan kutuplaşmış düşüncelere sahip olmada. kimlerce sevilip sevilmediği. iletişim sürecindeki olaylarla ilgili değerlendirmelerin farklı farklı olması beklenmektedir. Zihinlerdeki bu 31 . irrasyonel düşünce biçimi olarak nitelendirilmektedir. Bu örneklerin dışında etiketlemede olguyla inancı ya da sanıyı karıştıran bir dil ortaya çıkmakta. yaşamı zihinlerde resmedildiği şekliyle sürdürme eğilimi ağırlık kazanmaktadır. kişiliğin bir ölçümü olarak kabullenilmektedir. Siyah beyazın ortasındaki griler yaşamlarında bulunmamaktadır. kimlere güven duyup duyamayacağı. olayları farklı açılardan ve olasılıklı düşünme tarzları yerine. olaylara geniş açıdan bakabilmeyi engellemektedir. sonuncusunda başarısız olmuştur ve bir tek bunu filtreleyip kendini başarısız ilan etmiştir. yaşamlarında esnek davranmayı becerebilen kişilerle daha tutarlı ve işlevsel bir model oluşturduğu görülmektedir. Buna paralel olarak. Bu düşünce biçiminin kullandığı dilde. Bununla birlikte bazı kişilerin. Sorulan bu sorulara anlamlı yanıtlar bulabilme çabası yaşam boyu sürmektedir. bu süreci önemli ölçüde zarara uğratan kutuplaşmış düşüncelere sahip kişilerle iletişimde sorunlarla karşılaşıldığı gözlemlenmektedir. tüm çabası. Kişinin başarılı davranıp başarılı birisi olarak. sevilmeyen birisi’ olmamaya yöneldiği gözlenmektedir. kırıcı diyaloglarla sonuçlanabilmektedir. bazılarında da başarısız olması doğaldır. aptal ya da akıllı gibi tamamen iki ayrı uçta ve kutupta kabul etmesi söz konusudur. İşte bu kutuplar arası yolculuğun faturası da kaygıdır. İnsanoğlu doğası gereği. Kişinin bazı alanlarda iyi. belirli bir konuda kazanılmış yetenek ya da bilginin belirli bir zaman kesiti içinde alınan ölçümü. takdir edilmeyen. Bir işin kendilerinin gösterdiği şekilde yapılması ya da hiç yapılmaması. sahip oldukları kutuplaşmış düşüncelerle yaşamı biraz daha belirgin hale getirme çabası içinde oldukları görülmektedir. diğer kişilerin ya iyi ya da kötü olarak algılanması. Kutuplaşmış Düşünce İnsan ilişkilerinin. iletişim sürecinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlayan. Kişileri iki ayrı uç arasında değerlendirmeye tabi tutmak. Bu tür kişilerin çevreleriyle kurdukları iletişimde çok daha uyumlu ve rahat davrandıkları ortaya çıkmaktadır. Davranış esnekliğinden yoksun olan böyle bir iletişim. ya hiç’ gibi bir düşünce tarzıyla yaklaştıkları görülmektedir. kişinin kendisini ve diğer kişileri iyi ya da kötü. iş yaşamındaki geleceği gibi belirsizlik taşıyan pek çok konuyla meşgul olmaktadır. başarısız biri olduğu yanılgısına kendisini kaptırması durumunda ise. kendilerine karşı hiç hata yapılmaması gibi birtakım katı tutumlara sahip olmak. yaşadıkları ilişkilerde belirsizlik yaratabileceğini düşündükleri seçeneklerden mümkün olduğunca uzak durarak. bundan dolayı da başkalarının sevgi ve takdirini kazanmış olması gibi yanılgılı bir inanışa mahkum edildiyse. Böylece yaşama bakış açıları farklılaşarak. Başarısız davranıp.ve başarılı olmuştur. insanlar başarılı ve başarısız olarak iki kutup arasında gidip gelmektedir.

hem de başkaları için nerede ne yapılması ve yapılmaması gerektiği kuralların denetimindedir. kişilerarası ilişkilerde bir mahkeme söz konusu olmaktadır. Bu aksak düşünce tarzının üzerine oturduğu mantığa göre belirsizlik. temelde pek çok seçeneği bulunan davranış ya da eğilimler. Buna bağlı olarak kişilerarası ilişkilerde. kişiler bir anlamda özel anayasalarını oluşturmakta ve onun doğrultusunda hareket etmektedirler. kişinin kendisinin ve başkalarının nasıl olacağının tanımlandığı görülmektedir. ‘olamazlara’. Hem kişi. Bu düşünce yapısında her şeyin kanunlara bağlandığı. olaylarla ilgili inanışlarımız. Kullanılan dilde dikkat etmeli. dünyayı kendi eksenleri etrafında dönmeye zorlama yanlışına düştükleri görülmektedir. hep mutlu olmalıyım. kişiler tarafından çoğu durumda bir zorunlulukmuş gibi algılanmakta. belirsizlikler ve olasılıklar karşısında belirli seçenekler karşısında kararlar vererek ilerleme becerisidir”. -Meli -malı 'ların bireye aile ve toplum tarafından öğretildiği ifade edilmektedir. sadece siyah ve beyazlardan oluşan bir görünüme sahip olmaktadır. durumları. her şeyi önceden görebilmeliyim. Bunu tam anlamıyla başarabilmek için. hata yapmamalıyım. Bunlar gerçekleşmediğinde kişi. Olayların kişilerin kendi bakış açılarına göre olması gerektiği. Bu düşünce mantığında.varsayımsal belirginliği korumak üzere. olaylara verdiğimiz anlamlar. -malı'lara’. bu mahkemenin hem yargıcı.). Kişi kendini. yerine getirmeli gibi -meli ve -malı’lardan oluşan ifadeler ağırlık kazanmaktadır. olaylara bakış açılarımız. seçeneklilik yaşamsal bir olgu değildir. öfkelenmek olduğu dile getirilmektedir. ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirip geniş açılarla düşünmek gerekmektedir. evlat. “Kuşkusuz yaşam. Dürüst olmalıyım. mükemmel olmalıyım (öğrenci. ‘-meli'lere. başkalarını da bağlaması gereken yasalar olarak görmenin kişiye kazandırdığı becerinin. hem de savcısı olarak 32 . Yorumlarımız. kişilerin düşünce yapılarında yasalara dönüştürülmektedir. hem avukatı. kendimi sevdirmeliyim. benimsemeli. olayları. yapmalı. benlik saygısını kaybedebilmektedir. olasılık. Dolayısıyla tüm bu ve benzeri olayların başka şekillerde ortaya çıkması ya da farklı seçeneklerin olması gibi bir durum söz konusu olmamaktadır. başka herhangi bir seçenek olmaksızın ortaya çıkmaktadır. adil olmalıyım gibi çeşitli ifadelerden oluşan meli malı’larla davranmanın yaratıcılığı yok ettiği ve diğer kişilerin bireyin meli malı'larına uymadığında sert tartışmaların çıkabildiği gözlenmektedir. Bireysel tercihleri. Bununla birlikte günlük yaşamda karşılaşılan olaylar. Sözgelimi insanların ne şimdi ne de başka bir zaman oksijensiz yaşamlarını sürdürebilmeleri mümkün değildir. Dolayısıyla belli bir olayla ilgili farklı bakış açılarının. birbirine bağımlı olarak. Böylece gerçekte tüm renklerin varolduğu bir dünya. bizim ‘zihinsel bahçemizde’ yer alan önemli olaylardır. ya da yere bir nesne atıldığı zaman yerçekiminden dolayı mutlaka düşmektedir. acele etmeliyim. Her şey açık bireysel yasalara bağlıdır. ‘mümkün değillere’ kapanıp kalındığı. kişileri dar kalıplara sokacak düşünce biçimlerinden uzak durmak. bunun dışında diğer seçeneklerin yanlış olduğu gibi inanışlara paralel olarak. farklı anlamlandırmaların olabilirliğinin çoğu durumda göz ardı edildiği ve bunun yerine kişilerarası iletişim sürecinde seçeneksizlik mantığına. bu durum da kişilerarasında iletişimsizlik sürecinin yaşanmasına neden olmaktadır. her şeyin bu sınırlar çerçevesinde değerlendirildiği ortaya çıkmaktadır. eş vs. Temelde Tercih Olan Davranış Seçeneklerinin Düşüncelerde Yasalaştırılması Sosyal yaşamda karşı karşıya kalınan çeşitli olaylar.

Empatinin insan ilişkilerinde işlevsel bir yönü bulunmaktadır. EMPATİ KURMA İLE YARDIM ETME DAVRANIŞININ İLİŞKİSİ 33 . Empati kurmak yetenek. empati kurduğunda sanki diğer kişi imiş gibi olayı yaşama eğilimindedir. olaylara karşıdaki kişinin ayakkabılarını giyerek bakmanın gerektiğinin savunan bir deyiş bulunmaktadır. Bir insanın davranışlarını anlayabilmek için o insanın perspektifinden olaylara bakmak gerekir. istek ve içtenlik gerektiren bir davranıştır. dünya hakkındaki düşüncelerin ve davranışların doğruluğunun ispatı için çaba harcandığı görülmektedir. sonuçta iletişimsizliğe yol açmaktadır. dünyayı tek renkli görüp diğer kişilerin de bu renge uygun davranmalarını bekleme gibi bir durum. Empatide Başarısızlık Bir insanın diğer insan ile kurduğu iletişimde "derinlik" boyutu iletişimin kalitesi açısından önem taşımaktadır. çatışmaları azaltacak. Empati insanlar arasında yakın ilişkilerin geliştirilebilmesi için anahtar bir role sahiptir.görmektedir. Bu yapıldığında anlamsız ve tuhaf gözüken davranışlar normal görünür ve anlaşılır hale gelir. kendi benliğini ve kendi değerlerini bir yana bırakarak tüm çabası ile diğer insanı anlamaya çalışır. İngilizce'de empatiyi ifade etmek için. Kişilerin yaşadıkları ilişkilerde farklılıkların ve seçeneklerin olduğu gerçeğini göz ardı eden. bir insanın kendisini diğer insanın yerine koyması ve onun yaşantısını onun gözü ile girebilmeyi gerektiren bir yaklaşımı içerir. çünkü bu kişiliğe bir saygısızlık olarak yorumlanmakta veya hiçe sayma anlamında değerlendirilmektedir. Kültürlerde bulunan bu tür motifler. Böyle bir düşünce yapısına sahip olmak. Diğerlerinin bu doğrulara uymaması durumunda onlara karşı öfke yaşanmakta. Bireysel yasaların doğruluğunu ve dolayısıyla benlik değerini korumak amacıyla sürekli olarak görüşlerin. insanlar arasındaki dayanışmayı yükseltecektir. Toplumsal yaşam içerisinde insanların birbirlerine karşı geliştirecekleri empati. Empati kuran kişi. dünyanın nasıl olması gerektiği ile ilgili belli şablonların olmasını da gerektirmektedir. Empati insanların birbirlerine yaklaşmalarını ve dostluk geliştirmelerini olanaklı sağlar. Empati kuran kişi. Bir kültürü anlayabilmek için ise o kültürün referanslarını kullanmak gerekir. Empati. İletişimde ilişkilere derinlik veren ise "empati kurma becerisi"dir. başkalarının bakış açılarına önem vermedikleri ortaya çıkmaktadır. o kültürdeki insanların empati kurmaya en azından bir yakınlık taşıdıkları anlamına gelebilir. Bu düşünce yapısına sahip kişilerin. Bu mantıkla yaşayan kişinin kendini. kurulan iletişimin kalitesini arttıracak. bir adalet olduğu kadar bir doğruluk anıtı olarak da gördüğü ve kişilerarası ilişkilerde neyin doğru neyin yanlış olduğunu çok iyi bildiği inancını taşıdığı gözlenmektedir. İnsanların nasıl davranmaları gerektiği konusunda kesin yargılıdır.

GÜNLÜK YAŞAMDA EMPATİNİN ÖNEMİ VE EMPATİ İLE İLGİİ DEĞİŞKENLER Terapi/ danışma ortamlarının yanı sıra günlük yaşamın hemen her kesiminde empatik anlayış. İkinci açıklama ise sıkıntıda bulunan kişi ile empati kurarak onun durumundan haberdar olan kişi. satış elemanlarına. Empatinin kişiler arası iletişimi kolaylaştırdığı bilindiği için. Araştırmalara göre empati kurma becerisi ile işbirliği arasında ilişki vardır. psikologlara ve danışmanlara empati becerilerini arttırmak amacıyla empati eğitimi verilmektedir. karşısındakinin durumunu anladığı için sıkıntı duyar ve bu sıkıntıyı gidermek yani kendini rahatlatmak için o kişiye yardımda bulunur. daha az kavga ederler ve daha fazla paylaşırlar.Yapılan araştırmalara göre. yöneticilere. sosyal çalışmacılara (social workers). yardıma ihtiyacı olan kişilere. İnsanlar kendileri ile empati kurulduğunda anlaşıldıklarını ve kendilerine önem verildiklerini hissederler. hekim adaylarına. sıkıntı içinde bulunan kişi ile empati kuran kişi.) Ayrıca empati geliştirmek agresif davranışların azalmasını sağlar. diğergam bir davranışta bulunarak. Bunlardan birincisine göre. empati kuramayanlara göre arkadaşlık ilişkileri geliştirmede daha başarılı olurlar. sıkıntıdaki kişiyi rahatlatmak amacıyla ona yardım eder. diğer insanlarla iyi geçinirler. insanları birbirine yaklaştırma iletişimi kolaylaştırma özelliğine sahiptir. başkaları ile empati kuranların onlara yardım etme ihtimallerinin arttığını göstermektedir. Yukarıdaki açıklamaların birincisine göre. Empati kurabilme yeteneğine sahip olan kişiler. empatik becerileri arttırmak amacıyla çeşitli meslek mensuplarına empati eğitimi verilmektedir. Diğer insanlar tarafından anlaşılmak kişiyi rahatlatır ve kendisini daha rahat hissetmesini sağlar. ticaret ile uğraşanlara. öğretmenlere. psikiyatristlere. kurmayanlara oranla daha fazla yardımda bulunmaktadır. yardım davranışının temelinde egoist bir güdü. Eğer empatik yardım davranışının temelinde iki güdü birlikte yer alıyorsa bunlardan birincisi kişinin ruh sağlığını korumaya ikincisi de toplumsal değerleri sürdürmeye yaradığı ifade edilebilir. Empati hemşire-hasta ilişkilerinde önemli bir rol oynamaktadır. Empati kurmayan insanlar diğer insanların duygularına önem vermezler. Bu durumun nasıl gerçekleştiği konusunda başlıca iki kurumsal açıklama vardır. 34 . bu kişilere empati kuranlar. ikincisine göre ise diğergam bir güdü bulunmaktadır. Örneğin hekimlere. Yardım davranışının temelinde egoistik bir güdü mü yoksa diğergam bir güdü mü bulunduğu konusunu açıklığa kavuşturmak amacıyla çeşitli araştırmalar yapılmakta ve kuramsal düzeyde tartışmalar sürdürülmektedir. Bu sonuç.

nasıl algıladıkları ve yorumladıklarını. iletişimde bulunan kişinin söylediklerinin değerlendirmesini yapmadan sorununu ve neler hissettiğini anlamaya yönelik bir çabadır. çocuklara kötü davranan ya da genelde saldırgan olan kişilerin. kavram ya da durumla ilgili olarak kişinin kendisini başkalarının yerine koyup onlar gibi değerlendirilmesi. Yine. Empati. Empati kuran kişi karşısındaki insanı kendi düşüncelerine göre yargılamayı bir kenara bırakarak diğer insanın duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışır. Empati. bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak. Araştırmalara göre empatinin kendini açma. çocukları ihmal ve istismar etme ve saldırganlık ile empati kurma arasında negatif bir ilişki vardır. Empatiye ilişkin bu bilişsel bakış açısı rol alma. Empati kuracak kişinin. onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması olarak değerlendirilmektedir. düşüncelerinin ve amaçlarının farkında olmadır. Diğerlerinin içsel yaşantılarını kişi kendi tutum ve eğilimleriyle karşılaştırarak anlamaktadır. Herhangi bir olay. diğerlerinin içsel yaşantılarına ve kişiliklerine kişinin kendisini yansıttığı süreci ifade etmektedir. o kişinin duygusal durumunu bilişsel olarak anlayabilmeye bağlı olduğu ifade edilmektedir. diğerlerinin nasıl davranacakları konusunda tahminde bulunabilmek için. topluma uyumlu ve sosyal duyarlılığı yüksek olan kişiler aynı zamanda empati kurma becerisine de sahiptirler. Empati ya da başka bir deyişle duygu sezisi psikolojik bir terim olarak insanın diğer insanların gerçekliğini. diğer insanların duygularının. başkalarının gözüyle bakabilme yeteneğidir. Kişilerarası iletişimde empati. İkinci grup tanımlamalarda ise empati. Bu iki anlayışın birbiri içine geçmiş durumda olduğu ve bir başkasının duygusal durumunu imgeleme yoluyla anlama becerisinin. sosyal duyarlılık ve topluma uyum ile pozitif ilişkisi vardır.Yapılan araştırmalara göre. tamamen diğerinin beklentilerini gerçekleştirmesi anlamına gelmemektedir. Empati kişinin kendi kişisel değerlerini bir kenara bırakarak. diğer insanların duygularını imgeleme yoluyla anlamak ve benzer duygusal tepkileri vermektir. çevrelerindeki insanlarla empati kurma ihtimalleri düşüktür. Bunlardan birincisi. Empati kuramamanın en temel iletişimsizlik nedenlerinden birini oluşturduğu gerçeğiyle karşılaşılmaktadır. depresyon. kaygı. Empati kuran kişi karşısındaki kişiyi bir birey olarak görür ve onu bir bütün olarak kabul eder. kendisini karşısındakinin yerine koyması. Yani diğer insanlara duygu ve düşüncelerini iyi ifade edebilen. Bu bağlamda empati tanımlamalarının iki grupta toplandığı görülmektedir. Yani kaygılı ve depresyon düzeyleri yüksek olanların muhtemelen ilgileri kendilerine yönelik olduğu için başka insanların iç dünyasına ilgi göstermeleri ihtimali düşüktür. bu gerçekliğe ilişkin kendi görüşlerinden vazgeçmeksizin anlama yetisi olarak tanımlanmaktadır. sosyal biliş gibi başlıklar altında toplanan çok sayıdaki araştırmalarına dayanmaktadır. orada bir 35 . Empati kişinin kendi perspektifinden çıkması ile başlar. toplumsallaşma. diğer insanların duygu durumunu tanıma.

öznelliği oluşturan anlam ve yaşantılar dönüşüme uğramaktadır. Empatiye dayalı bir iletişimin kurulması durumunda kişilerin güdülenimlerini ve geçmiş deneyimlerini. sağlıklı bir iletişim sürecinin başlangıcı olarak değerlendirilmektedir. teknoloji. Çağımızın ekonomi. empatiyi. Dolayısıyla karşıdaki kişiyi ve onun dış çevreyi nasıl algıladığını anlayabilmek için dinlemek büyük önem taşımaktadır. Tüm bunların sonucunda çevresel etkenlerin dışında. iletişimde bulunulan kişiye anlayışla ve özenle yaklaşmayı öngörmektedir. ona değer vermeyi. kendi dünyalarından bakmaları sonucunda. Empati yoksulluğu benmerkezli söylemin ön plana çıkmasıyla kendini göstermektedir. algıladıklarını yansıtarak sınamayı.müddet kalıp olaylara onun bakış açısıyla bakması gerekmektedir. dinlemenin iletişimin yeterliliğini arttırdığı ve iletişimin başkalarının ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirilebilmesini sağladığı ortaya çıkmaktadır. dünyaya kendi bakış açısıyla baktığı görülmektedir. Teknolojinin. Dinleme davranışının karşıdaki kişiye kabul edildiğini gösteren temel bir davranış olarak nitelendirildiği görülmekte. popüler kültür ve yaşam biçimi açısından hızlı dönüşüm ve değişimlere tanıklık ettiği söylenebilmektedir. kitle iletişimi. bir başka insanı anlamanın en kolay yolunun. ayrıntıların farkına varmayı barındıran etkin dinleme. kendilerini diğer insanların yerine koyamamaktan. onların içinde bulunduğu atmosferi anlayamamaktan kaynaklanmaktadır. Kendisini. onu kabul etmeyi. çağdaşlarıyla aralarındaki sorunların çoğu. gelecek için umutlarını ve beklentilerini daha iyi anlayacak ortamın yaratılmış olduğu ifade edilmektedir. Kişi. önce diğer insanın içinde bulunduğu psikolojik ortamı. bir başka dünyada yaşamaktadır. Her insanın. ulaşım. Geçmiş çağlardan farklı olarak. Bu da zamanla anlaşmayı ve barışı olanaksız hale getirmektedir. İnsanların. Empati. baktığı yerde de büyük ölçüde kendi dünyasındaki görüntüleri görmektedir. İnsanın en kolay anlayabileceği kişinin kendisi olduğunun ifade edilmesine bağlı olarak. diğer insanların yaşadıklarına hep kendi bulundukları noktalardan. diğer insanların içinde yaşadığı dünyalara yine onların gözüyle bakmayı öğrenmedikçe evrensel barışın da hep bir ütopya olarak kalacağı ifade edilmektedir. başkalarının yaşadıklarına ve diğer insanlarla ilgili durumlara hep kendi bulunduğu noktadan baktığında bütün durumları ve gelişmeleri kendi deneyimlerine ve ölçütlerine göre değerlendirmekte. Kişinin bu anlamda duygu-sezisel yetilerini arttırması başarılı iletişimci olmanın ön koşullarından biri olarak değerlendirilmektedir. insanların duygu dünyaları üzerinde bile egemenlik kurduğu modern çağların insanlarının. onları anlayamamaları için yeterli bir neden açığa çıkmaktadır. o anki duygu ve tutumlarını. 36 . sıralanan kişisel nedenlerin pek çok problemin ana kaynağını oluşturan iletişimsizliğin yoğun olarak yaşanmasında belirleyici olduğu görülmektedir. DİNLEME BECERİLERİ İçinde diğer kişiye karşı saygıyı. Bir bakıma. karşısındaki insanın içinde bulunduğu atmosferde düşünen ve o atmosferi bütün ayrıntılarıyla hissetmeye çalışan kişi. kendini onun yerine koymak olduğu ortaya çıkmaktadır. Çünkü karşıdaki kişi bir başka noktada durmakta. sonra da o insanın duygularını ve sorunlarını anlayabilme imkanını elde etmiş olmaktadır. sürekli kendi çıkarlarını ön planda tutarak düşünmekte ve davranmaktadır. algılamayı. İnsanların.

tad alma ve koklama) algılaması gerekmektedir. dokunma. Bunun aksi durumunda. kişiler arasında iletişim sürecinin başlamasında ön plana çıkmaktadır. kişilerin bulundukları ortamdaki dışarıdan gelen trafik gürültüsü. bir anlamda sahne gerisinde sadece belli belirsiz bir görüntü ya da uğultu olarak algılanmaktadır. televizyon ya da radyonun sesi gibi çok çeşitli uyarıcılar. DİNLEMENİN ÖNEMİ Konfüçyüs’ün bir sözü dinlemenin önemini gözler önüne sermektedir. geri planda. gözler televizyon ekranına çevrildiğinde ya da dışarıdaki kalabalığın gürültüsüne kulak verildiğinde. İletişim sürecinde tüm uyarıcıların geri plana atılarak karşıdaki kişiye ve onun söylediklerine odaklanılması ve tüm enerjinin gelen mesaja yöneltilmesi son derece önem taşımaktadır. buna bağlı olarak konuşulan kişinin söyledikleri yan uyarıcı durumuna geçmekte. iletişimsizliğin yaşandığı gözlenmektedir. “Dinlemek ve sonra fikirler arasında seçim yapmayı bilmek. Oluşturulan mesajlar da aynı şekilde karşı tarafa bu duyular yardımıyla gönderilmektedir. iletişim sürecinde daha baskın olan duyu kanallarını kullandıkları görülmektedir. işte bu Bilginin ilk adımıdıri. Beynin aşırı zorlanmasını engelleyen bu değerlendirme. gelen uyarıcılardan bazılarını elemekte. kendi görüş ve düşüncelerini ön plana alarak bu sürece 37 . değiştirmekte ve böylece seçici algılama süreci ortaya çıkmaktadır. bir başka deyişle karşıdaki kişi geri plana atılıp. işlevlerini sağlıklı bir biçimde sürdürebilmek için. Bu durumun sonucu olarak da. karşılıklı sıraya geçerek monologları ortaya koyma sürecine dönüşmektedir. iletişimin verimli ve sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi için temel koşuldur. İletişimi başlatan süreç olan dinleme olayının gerçekleşebilmesi için öncelikle beynin. yaşanması gereken diyalog süreci. Ancak insan beyni o kadar çok uyarıcıyla karşı karşıya kalmaktadır ki. Çünkü bu iki kişinin tüm algılaması. Buna bağlı olarak kişiler arasında sağlıklı bir iletişim sürecinin değil. içinde bulunulan durum ve koşullarda. kişiler arasında hissedilir bir iletişimsizlik sorunu yaşanmaktadır. görme. Beynin seçici algılama özelliğine bağlı olarak. bazılarının da kinestetik (dokunsal) kanalla algılama yapma konusunda çok daha baskın olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. bazılarının işitsel. yalnızca bir uğultu olarak duyulabilmektedir. İki kişinin karşılıklı konuştuğu bir iletişim sürecinde. beyin mesajı sadece bir uğultu ya da flulaşmış bir görüntü olarak algılamaktadır. Her kişi olayı ya da durumu kendi açısından ifade ederek. genel anlamda değerlendirildiğinde kişilerin başkalarını çeşitli kişisel ve çevresel nedenlere bağlı olarak dinlemedikleri ya da yüzeysel dinledikleri gerçeğiyle karşılaşılmaktadır. pek çok uyarıcı yan uyarıcı olarak değerlendirilmektedir. Kişilerin bir araya gelerek birbirlerini etkili bir biçimde dinleme ve anlamaya odaklanmadıkları zaman. çevreden gelen uyarıcıları beş temel duyusuyla (duyma.İletişim sürecinde etkin dinlemenin taşıdığı büyük öneme karşın. İletişim becerileri arasında oldukça önemli bir konumda bulunan dinleme becerisi. insan sesleri. Bazı kişilerin görsel kanalla algılama yapmaya daha yatkın oldukları gözlemlenirken. İfade edilen tüm bu etkenlerin yan uyarıcı konumunda kalmaları. birbirlerinin karşılıklı olarak ortaya koydukları mesajlara yönelik olmak durumundadır. hangi bilgilerin önemli ya da öncelikli olup olmadığı ölçütüne göre yapılmaktadır. Böyle olmadığı takdirde. Buna bağlı olarak kişilerin.

çevreyle kurulan iletişime gölge düşürerek . kendi iç dünyasında ürettiği bilişsel uyarıcıları da algılaması söz konusu olmaktadır. dinleyici pasif kabul edilmektedir. daha sonra bu süreçte düşünce dünyasının. Kişinin kendi geçmişine. Kendilerini doğru ifade edebilmek için. inanışlar ve beklentilerden oluşan bilişsel bir iç dünyanın varlığından dolayı. karşısındakiyle zayıf iletişim kurması. bir anlamda “sağırlar diyaloğunun” yaşandığı gözlemlenmektedir. onları gerçekten dinleyenlere gereksinim duyduğu gerçeğiyle karşılaşılmaktadır. iç ve dış iletişim söz konusu olmaktadır. Dinlemeye zaman ayıramayacak kadar meşgul olunması. kişileri iyi bir dinleyici yaptığını bekleme yanılgısına çoğu zaman düşülmektedir.Sessiz bir yapıya sahip olmanın otomatikman. dış iletişimi etkileyip yönlendirmektedir. sağlıklı ve verimli bir iletişim kurabilmenin en az yüzde 51 sorumluluğunu yüklenebilmek son derece önemlidir. duyma ve dinleme işlevinin sadece kişinin kendi iç iletilerine odaklanması. Çoğu yıkıcı çatışmaların. Kişilerin dinlemeye karşı direnme sergilemelerinin bilinçaltından kaynaklandığı görülmektedir. çevreyle kurulan ilişkilerin temelini oluşturmaktadır. Kişiler çeşitli konulardaki duygu ve düşüncelerini ortaya koyabilmek için uygun fırsatlar aramaktadır. yine karşıdakine aktarmaktadır. tutumlarına ve dış olayları algılama biçimine kilitlenmiş olmasına bağlı olarak dünyayı kendi bakış açısından görmesi söz konusu olmaktadır. çalışmaya katılanların büyük bir bölümünün. İyi dinleyicilerin. yüksek düzeyde konsantrasyon gerektirmektedir. Düşünce yapısı. edinilecek bilginin potansiyel değerinin önemsenecek ölçüde yüksek olmadığının düşünülmesi gibi çeşitli nedenler ortaya atılmaktadır. dolayısıyla yorumlara. Karşıdakinin gönderdiği mesajla önce kendi içinde konuşan kişi. bağlamı ve diğer değişkenleri konuşmacı seçerken. Oysa ki etkili dinleme sessiz bir şekilde durmaktan farklı bir eylemdir. iki kişi arasındaki bir iletişim sürecinde. olaylara bakış açısı. İç iletişim. konuşanın sorumluluğunun daha çok olduğunu ifade ettikleri görülmektedir. inanışlara vs. Günümüzde hemen herkesin yaşadığı sorunların özünü oluşturan iletişimsizliğin temelinde. Bu bağlamda.Böylece kişiler arasında sağlıklı bir diyalog gelişmesi gerekirken. Bununla birlikte etkili dinlemenin gerçekleşmesi. dinleyicinin tüm sorumluluğu konuşmacıya yüklemesi durumunda yaşanacak iletişim kopukluğuna bir zemin hazırlayacaktır. yaptığı yorumların biçimlendirdiği mesajını.katılmaktadır. bakış açılarına. hayaller. yorumlar. Etkili iletişimde konuşan ve dinleyenden hangisinin daha fazla sorumluluğu olduğu konusunu aydınlatmaya çalışan bir araştırmada. böyle 38 . bir duruma diğer kişinin yönünden bakma yetersizliği ya da isteksizliğinden kaynaklandığı ifade edilmektedir. Bir duruma başka bir kişinin bakış açısından bakma konusunda isteksiz davranmak.Buna bağlı olarak kişinin kendisiyle kurduğu iletişim. Konuyu. Dolayısıyla. bir konuda kendisinin bu konuyla ilgili olarak ne düşündüğü ve ne hissettiğinin ön plana alınması. geliştirilmiş aşırı bağlılığın. beynin dış uyarıcıları algıladığı gibi. Konuşmacının ifade edeceği çok değerli şeyler olmasına karşın.Dinleme pek çok kişi tarafından edilgen bir özellik olarak algılanmaktadır. etkinliğini azaltması ve silmesi yer almaktadır. empatik dinlemenin en yaygın hatalarından birini oluşturmaktadır. ortaya çıkan bu olumsuzluğu engelleyebilmek ve mesajı anlaşılır kılabilmek için dinleyici ya da konuşmacı olarak. bir başka deyişle kişiiçi iletişim.

kısaca kendisi için önem taşıyan konulara yönelmektedir. Etkili iletişimde bu kadar önemli bir konumda bulunan dinlemenin yeterince gerçekleşmesini engelleyen pek çok durum söz konusu olmaktadır. kaygı ve benliğin karışık olmasının dinleyicinin kavrama gücünü azaltması durumları. dikkatini vermemesi sonucunda etkili dinleme gerçekleşmemektedir.Ancak dinleme sürecinde içsel söyleşiye girilmesi. televizyon sesi ve diğer sesler ve bir numaralı dikkat dağıtıcı olarak telefon da dış kaynaklı gürültüler arsında yer almaktadır. nemli ya da kuru). üşümüş ya da farklı şekillerde rahatsız bir durum içerisinde olması. yanık ölü tavuk ile kızarmış tavuk sözcükleri karşılaştırıldığında oluşan imajların çok farklı olması kaçınılmaz olmaktadır. uygunsuz bir dille bir başka deyişle son derece karmaşık ya da son derece basit bir şekilde sunulmakta ya da uygunsuz bir hızla yani gereğinden hızlı ya da yavaş iletilmektedir. dinlemenin yeterli düzeyde oluşmasını engellemektedir.bir gereksinimi tam anlamıyla karşılayabilecek özelliklere sahip oldukları görülmektedir. Diğer iletişim becerilerini geliştirmeye önem verilirken.İç gürültü faktörü. bulunulan ortamın koşulları( sıcak. soğuk. planlarına. Tüm bunların yanında mesajların. İçsel Söyleşi Dakikada ortalama 200 kelime konuşabilen bir kişiyi dinlerken. Ayrıca iletişimin verimliliğini etkileyen yoldan geçen birinin ayak sesleri.Aktarılan şeyler. korku. günlük yaşamda pek çok kişinin dinleme yeteneği konusunda çizginin oldukça altında kaldıkları gerçeği ön plana çıkmaktadır.Böylece kişi.Buna karşın. Örneğin. aç. zihnin bundan daha hızlı konuşmaları rahatlıkla algılayabildiği. mesajın sunuluş biçimiyle de paralellik göstermektedir. buna bağlı olarak da dinlerken aynı zamanda dinleyen kişinin içsel söyleşiye dalmasının da mümkün olduğu görülmektedir. kullanılan dildeki sözcükler gibi düz ve yan anlamlarının bulunmasından dolayı. geçmişte çözüme kavuşmamış bir sorun üzerinde düşünülüyor olması. mesajın yeterince anlaşılmasını güçleştirmektedir. havalandırma.Sözün yarıda kesilmesinden sonra her iki tarafın da konuya yeniden yoğunlaşmaları ve iletişim sürecini yeniden düzenlemeleri için belli bir süreye gereksinim duydukları görülmektedir. Dikkati Dağıtan Etkenler Bunları iç gürültüler ve dış kaynaklı gürültüler olarak iki başlık altında incelemek mümkündür. dinleme konusunda büyük bir ihmalkarlık yaşandığı ortaya çıkmaktadır. dinlemenin verimliliğinin etkilendiği ortaya çıkmaktadır. Beden Dilinin Yanlış Kullanılması 39 . sohbetin son dakikaları eğer yinelenmezse unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Konuşanın monoton bir ses tonu kullanarak kendisini dinleyenlerle etkileşime girmediği durumlar. Kişinin fiziksel olarak yorgun. Bunları şöyle ifade etmek mümkündür: İlgi Düzeyi Dinleyicinin konuyu sıkıcı bulmasından dolayı ilgi duymamasından kaynaklanan. söylenenlerin sağlıklı bir şekilde duyulmasını engellemektedir. yapması gereken işlere. Mesajın Sunuluş Biçimi Dinleme olayının gerçekleşebilmesi. büyük bir dinleme engeli oluşturmaktadır. Herhangi bir gürültü nedeniyle sohbet kesildiği zaman.

Bu durumun güzel bir örneği Amerikan tarihinin en etkili liderlerinden ve en iyi ilişki kuran insanlarından biri olarak gösterilen eski Başkan Abraham Lincoln’dür. azar işitmekten hoşlanmamakta ve babasının sözlerini duymamak amacıyla dinlememeye başlamaktadır. Dinleme Yerine Konuşmanın Ön Plana Alınması İletişim becerilerini geliştirme konusu. İki kulağa ve bir ağza sahip olan kişinin. dinleyiciyi konudan uzaklaştırmakta ve iletişimden derece derece kopmasına neden olmaktadır. günlük yaşamda kurulan ilişkilerde konuşmaya aşırı değer verildiği ortaya çıkmaktadır. Konuşmaya çok fazla önem verilmesi. çoğu durumda göz ardı edilmektedir. Gereğinden fazla konuşmak. zor bir durumla karşılaşılmaması açısından. Bununla birlikte. rahatsız hatta daha ileri boyutta yalan söylediği görüntüsünü veren beden dili kullanımı. Savunma Mekanizmaları Kişiler bazı durumlarda. tamamen karşıdaki kişiye odaklanılması. yapmaları gereken ve kendileri için önemli olan şeyleri düşünerek doldurmaya çalışmaktadır. Oysa ki iletişim kurmanın temelini oluşturan etkili dinleme. düşünce ve bilgisinin nerede bittiğini ortaya çıkarmaktadır. konuşulan konuyu duymak istememekten kaynaklanan bir savunma mekanizması olarak kullanılabilmektedir. Tüm bunlara karşın iyi bir dinleyici olmanın temel koşulu. Hatta dinleme kapasitesinin bazı kaynaklara göre. duymak istemeyecekleri şeylere maruz kalabilmektedir. sosyal ortamlarda aranan ve başarılı olarak nitelendirilen kişilerin.Konuşan kişinin söyledikleriyle uyum sağlamayan yüz ifadeleri ya da konuyla oldukça ilgisiz olan hareketleri. daha ikna edici olabilme ya da toplum içinde konuşma becerisini arttırma olarak. karşıdaki kişinin konuşulan konu hakkındaki düşünce ve görüşlerini dile getirmesine uygun bir ortam yaratılması gerekmektedir. üçte ikisini onun söyleyeceklerini düşünerek geçiririm”ii. Buna bağlı olarak. Bir Konuda Odaklanamamak Dakikada ortalama 180 sözcük konuşabilen kişi. Yetersiz Göz Teması Konuşanın dinleyiciye karşı yeterli göz teması kurma konusunda hassas davranmaması. kişinin aslında kendisine saklamak istediği birtakım sırların açığa çıkmasına da neden olabilmektedir. zamanımın üçte birini kendi söyleyeceklerimi. bu orantıdan hareketle konuştuğunun iki katı düşünmesi son derece önemlidir. Konuşan kişinin 40 . dakikada bin kelimeden fazla olduğuiii ifade edilmektedir. Zayıf notlarla dolu bir karne getirdiği için babası tarafından azarlanan bir öğrenci.konu ne kadar ilgi çekici olursa olsun etkili dinlemeyi sağlayamamaktadır. 300-500 sözcük dinleyebilmektedir. belli bir konuda kişinin bilgi seviyesini. Ortaya çıkan bu eşitsizlik gerginlik yaratmakta ve iletişim boşluğunun oluşmasına neden olmaktadır. Lincoln şöyle der: “Birisiyle ilişkimde bir sonuç almaya hazırlanıyorsam. tüm dikkatin o kişi üzerinde toplanabilmesidir. Bu gibi durumlarda dinlememek. Bu durumda pek çok kişi bu boşluğu düş kurarak. konuşma ve dinleme arasında sağlıklı bir denge kurdukları görülmektedir. Karşıdaki kişinin görüşlerini dile getirmesine yeterli zamanı vermek yerine. pek çok kişi tarafından değerlendirilmektedir.

eğer çok iyi dinlemiyorsanız. kişiyi savunmasız durumda bırakan çeşitli konular. yetersiz. görünüşte. Pek çok kişinin günlük yaşamda klişeleştirme yanlışına saplandıkları görülmektedir. diğer söylenenleri dinlememektedir. ne var ki hafif bir endişe. korku ya da şaşkınlık. yüzeysel. Dikkatlerini çekecek bir sözcük ya da ifade ortaya çıkıncaya kadar "görünürde dinleyici" olarak kalmakta. yüz ifadesindeki değişiklikleri izlemek ve beden dilini gözlemlemek. Kendisiyle Meşgul Olmak Burada tamamen kendine odaklanma. mesajın ana noktalarının algılanmasını engellemektedir. Etkisiz dinleme kapsamında ele alınan dinleme türlerinden görünüşte dinlemede. kendinden başka kimseyle ilgilenmeme durumu söz konusu olmaktadır. öğretmenin birden son yazılıdan sadece tek kişinin iyi not aldığını söylemesi üzerine gerçek dinleyici konumuna geçtikleri görülmektedir. savunucu. Bu durum kişileri birey olarak değil. duyguya saplanarak. dikkatinizden kaçabilir iv. daha sonra ilgilendikleri bölümü dinlemeye başlamaktadırlar. iç dünyasının başka bir yerde olduğu ya da aklında karşıdaki kişinin söylediğinden daha önemli bir konu olduğu görülmektedir. Örneğin sınıfta öğretmenini dinlemeyen öğrencilerin. üzüntü ve düş kırıklığını belirten ses tonlarının verdiği mesajları anmak kolaydır. Özellikle geçmişte yaşanan ağır duygusal deneyimler.söylediklerini dinlerken. tuzak kurucu.Kişiler arası iletişim sürecinde bu filtrelerden süzülen mesajlar değerlendirmeye alınmaktadır. KAÇ ÇEŞİT DİNLEYİCİ BULUNMAKTADIR? Etkisiz olarak kabul edilen dinleme türleri. Bundan dolayı iyi bir dinleyici olma yeteneğini geliştirme sürecinde. karşıdakinin söylediklerinden sadece ilgilendiklerini dinlemekte. Duyguya saplanmış dinleyicilerin. seçerek. dinlenenlerin yorumlanmasında yol gösterici olmaktadır. Konuşma dilinde kullanılan tipik genç. öncelikle zihnin meşgul olduğu sorunların mümkün olduğu ölçüde çözülmesi gerekmektedir. zihnin çözüme kavuşmamış sorunlarla meşgul olması. bir grubun üyeleri olarak katı ve dar kalıplar içinde değerlendirme anlamına geldiğinden. karşısındakine verdiğinden çok daha fazla olmaktadır. olarak belirtilmektedir. Kişiler karşılıklı olarak kendi bakış açılarını dile getirerek. Kişileri Klişeleştirmek Klişeleştirme. kalıplaşmış. diyalog kurma sürecinden uzaklaşmaktadır. dinleyenlerin bekledikleri şeylerin dışında farklı şeyler duymalarını engellemektedir. kişinin dinliyor gibi görünmesine karşın. aptal sarışın gibi ifadeler. Örneğin müşterisine sattığı aynı ürünü bir başka dükkanda daha ucuza bulabileceğini söyleyen satıcı ya da yeterince iyi hizmet veremediğini belirterek bahşiş kabul edemeyeceğini söyleyen garsondan bu tür sözlerin duyulması. Hoşnutsuz. belli bir gruba dahil edilen kişilerin söylediklerinin gerçekten dinlenmediğini ortaya çıkarmaktadır.Ancak böyle bir durumda kişinin kendine verdiği zarar. sürekli bir duygusal tonu taşımak istedikleri ortaya çıkmaktadır. Kişisel Duygu Yükünü Taşımak Söylenenlerin yeterince duyulmasını ve anlaşılmasını engelleyen duygusal filtrelere hemen herkesin sahip olduğu görülmektedir. etkili dinlemenin önündeki en büyük engellerden bir tanesini oluşturmaktadır. Bir diğer dinleyici türünü oluşturan seçerek dinleyenler ise. genelde olağandışı bir durum olarak algılanmakta ve karşıdaki kişileri hayrete düşürmektedir. Duydukları her şeyden bir hüzün çıkarmak isteyenler olabileceği 41 .

Bu eğilimle başa çıkmanın yollarından birisi. Dikkatin konuşmacı üzerinde toplanabilmesi için uygun bir zaman ve mekan belirlemek çok önemlidir. Böylece en karmaşık sözlerin bile mantığı anlaşılır olmaya başlamaktadır. kişilerin söyledikleri ve söylemediklerini duymak. çünkü dinledikleri bilgiden yararlanarak. empatiyle ve benimseyerek dinlemek. ön plana çıkan söz kesme nedenleri arasında yer almaktadır. tüm dikkatimizi o kişide yoğunlaştırmak gerekmektedir.Başkalarını dinlerken anlama becerisini yükseltmek için beyin-kalp bağlantısıyla dinlemek. söylediklerinin dinlemeye değer olduğuna karar verip. Yapılan araştırmalarda söylenenlere yeterince değer vermemek. hiç ses çıkarmadan dinlemekte. Mesajı Duymak Yerine Anlamaya Çalışmak Amerika’daki çeşitli üniversitelerde yapılan çalışmalar.Kişinin anlama becerisinin gelişmesi. mesaja ve mesajın arkasındaki mesaja kulak vermek. Kişilerin rahatlamak. dolayısıyla söz kesmemek gerekmektedir. söylenenleri hatırlamak yerine anlamayı hedeflemenizdir. korktukları ve onları inciten bölümleri dinlemek ve en önemlisi de sizi dinlemelerini istediğiniz gibi dinlemek gerekmektedirviii. etkili dinleyici olmanın bir parçasıdır. insanların duyduklarının sadece yüzde ellisini.gibi. İYİ BİR DİNLEYİCİ OLMAK İÇİN ÖNEMLİ İPUÇLARI Konuşmacıya Bakmak Yunan filozofu Zeno şöyle der: “ Tanrı bize iki kulak ama sadece bir ağız vermiştir ki daha çok işitip daha az konuşabilelim” vi(19). Tuzak kurucu dinleyiciler. Konuşan kişinin üzerinde sanki sahne ışıkları varmışçasına. haberdar etmek. Kimsenin Sözünü Kesmemek Dikkatin konuşan kişide toplanması aynı zamanda dinleyiciyi de araya girmekten alıkoymaktadır. 42 . Kişinin söylediklerini bitirmesine izin vermek. etkili bir dinleyici konumuna gelmesinin önündeki pek çok engeli ortadan kaldırmaktadır. Yüzeysel dinleyenlerin ise. Ertesi gün akılda kalan kısım sadece yüzde 25 düzeyinde olmaktadır. dinledikten hemen sonra aktarabildiğini ortaya koymaktadır. karşıdaki kişiyi zor duruma sokacak fırsatlar yakalamaya çalışmaktadır. karşıdaki kişinin kullandığı kelimelerin yüzeyinde kaldıkları ve asıl anlama ulaşamadıkları ifade edilmektedirv. karşıdaki kişileri düşünceleriyle etkilemeye çalışmak ve sözün bitirilmesini bekleyemeyecek kadar heyecanlanmak. ikna etmek. Konuşmanın Amacını Belirlemek Konuşan kişinin o andaki ihtiyacını anlamak. dinleyiciyi alıcı konumuna getirerek konuşmacının söylediklerini sonuna kadar dinleyecek süreyi bu konumda geçirmek anlamına gelmektedir. öfkesini çıkarmak. önemli bir konuşmayı ertelemek iletişimin verimliliği açısından daha yararlı olmaktadır. Bu söz dinlemenin önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir. her söylenenden bir espri çıkarmaya çalışanlar da olabilmektedir. her ne duyarlarsa söyleneni kendilerine yönelmiş bir saldırı olarak algılamakta ve hemen savunmaya geçmektedir. Sözün kesilmesi ya da tamamlanması sadece gerginliğe ve dikkatin dağılmasına neden olmaktadır. Hayat kalitemizi belirleyenin dikkatimizin düzeyi olduğu söylenirvii . Zaman geçtikçe hatırlama becerisi düşmektedir. Konuşmacıya konsantre olmak. Bazı durumlarda dinleyen kişinin konsantrasyonunu bölüp yanlış anlama riskine yol açmaktansa. Savunucu dinleyiciler. hem içeriğe hem duygulara kulak vermek.

Konuşma sırasında dinleyicilerin düştükleri en büyük yanlışlardan biri. karşısındakinin söylediklerini toparlayan kişilere güvenildiği ve onlara daha fazla bilgi verildiği görülmektedir. soru sorarak ve dinleyerek ne zaman ve nasıl değişiklik yapacaklarını öğrenirlerx. Bir yanlış anlamalar zincirini sürdürüp gitmektense soru sormak. Söylenenlerin anlamlı yorumlanması. Etkin dinlemede konuşan kişi huzurlu ve güvenli bir ortam bulduğu için. kafasındaki düşünceleri saklamadan ortaya koyabilmektedir. Anlamak.değerlendirmek. perdesi ve şiddeti düşünülenlerin ve hissedilenlerin en güçlü ileticileri olarak yorumlanmaktadır. problem sadece paylaşmak için anlatılmaktadır. incelemek. öğrenmek. Hızlı Düşünme Avantajını Kullanmak İyi bir dinleyicinin. dinleyici olarak doğru hatta kalmaya yardımcı olmaktadır. anlamaya odaklanan. Bilinçaltı ve duygusal gereksinimler mesajı etkileyebilmektedir. Yetersiz dinlemeye bağlı olarak. Kişilerin belirli durumlara tepki göstermelerine neden olan duygusal yükler taşıdıkları görülmektedir. Kendi sorunlarını ve davranış nedenlerini anlayarak davranış değişimine gidebilmektedirix . Açıklayıcı Sorular Sormak En iyi liderler. problemi sonuca bağlamak istenebilmekte. paylaşmak.Bunun yanında iyi soru sorma becerisinin de geliştirilmesi gereklidir. Duyguları Gözden Geçirmek Sesin tonu. merak etmek ve özetlemek için bu hızlı düşünme avantajını kullanmaktadır. Not Almak 43 . Mesajın önemli ana hatlarını sezebilme gücüne sahip olmaktadır. yargıya varmayı düşünmeyen.anlaşılmak vb. Bazen tartışılan probleme bir çözüm bulmak. merak gidermek gibi dinlemenin de pek çok nedeni söz konusudur. Başka birini dinlerken hassaslaşılıyorsa duyguların gözden geçirilmesi gerekmektedir. her konuda çok fazla ve yüzeysel sorular yöneltmek yerine anlaşılamayan noktalarda konunun derinliğine inen sorular sormak çok daha yararlıdır. doğru mesajı alıp almadığını kontrol edebilmesi açısından son derece önemlidir. nedenlerle konuştukları görülmektedir. etkileşimde bulunulan insanın o andaki ihtiyacı dikkate alınmamaktadır. konuşan kişiden onda yedi oranında daha hızlı düşündüğü gerçeğinin üstünlüğüne sahip olduğu görülmektedir. Belli Aralıklarla Özetlemek Dinlenen şeyler hakkında yorum yapmak ve yorumları kişiselleştirmek. Ancak soru sorarken. konuyu hiç ya da yeterince anlamamalarına karşın. Konuşmacıya bakan. Konuşmacının söylediklerini işlemek. etkili dinleme için önemli bir adımdır. konuşmacının dinlendiğini bilmesine ve daha fazla bilgi vermesine olanak tanımaktadır.Üstelik çoğu durumda dinleyicinin düşündüğünden farklı nedenlerle. Dinleyicinin konuşan kişinin söylediklerini bitirdiğinde başka konulara geçmeden önce mesajın ana düşüncelerini ve belli başlı noktaları kendi sözleriyle özetlemesi. konuşmacı mesajını ortaya koymaktadır.Konuşan kişinin konuşma amacını anlamak. bazen ise karşıdaki kişiden öneri ya da çözüm istenmeyip. söylenenlerin uygun bir temele oturtulabilmesi açısından önem taşımaktadır. anlıyormuş gibi davranmalarıdır. Kavramsal ve sözel içeriğin olduğu kadar duygusal içerik ve tutumun da öneminin gözardı edilmemesi gerekmektedir.

Her Zaman Dinlemeyi Ön Plana Almak Etkili bir dinleyici olma yeteneğini geliştirirken dikkat edilmesi gereken belki de en önemli nokta. 44 .Ünlü yazar Shakespeare yakalandığı dinlememe hastalığının. kısa pantolonlu ve çorapsız olduğunu fark ettiler. dinleyicileri. karşıdaki kişilerin söylediklerinin nasıl sonuçlanacağını tahmin etme hatasına düşürmekte ve bu sebeple söylenenler dinlenmemektedir. Ezbere Karar Vermekten Kaçınmak Gün içinde aynı kişilerle aynı ya da benzer konular üzerinde pek çok defa konuşulması. jestler ya da sözcükler kullanmamak gerekmektedir. Princeton Üniversitesi kampusüne ders vermek için geldiğinde. öğrencileri onun lastik ayakkabılı. varsayımları. Buna bağlı olarak karşıdaki kişiyi dinlerken alay eden. mesajın ana noktalarını zihnine işlemesinde duyularının çoğunu harekete geçirmektedir. Not tutmanın en önemli nedeni. buna ya baştan savma bir iyiyim yanıtı vermekte ya da sert ve ters bir ses tonuyla ortaya koyduğu kelimelerle tepki göstermektedir . karşınızdakinin bakış açısını fark edebilme ve olayları kendinizin olduğu kadar onun gözünden de görebilme yetisinde yatar. Her tür fikri dinlemeye açık olmak. Not tutma. Kötü dinleyiciler tüm ders boyunca kıkır kıkır güldüler ve mesajı kaçırdılar. dinleyicinin. Bu durum. kariyeri ne olursa olsun ya da ne kadar meşgul olursa olsun diğerlerini dinleme konusunda titiz davranmasıdır. not tutmayla büyük ölçüde arttırılabildiği görülmektedir. “Nasılsınız?”gibi günlük konuşmada sık kullanılan hatır sormada bile alaycı bir gülümseme ya da küçültücü bir ses tonu algılayan alıcı. Etkili dinleyiciler onun dış görünüşü üzerinde durmadılar ve anlattıklarının içeriğiyle bilgilerini arttırdılar . kişinin. olduğu gibi duymasını sağlayacaktır. dış görünüşleri dinleyicinin dikkatini bu özelliklere vererek mesajı tam olarak almasını engellemektedir. Yargılamalardan Kaçınmak Kişilerin farklı yapıdaki konuşma hızları. insanların önemli özelliklerinden birini oluşturan hafızayı arttırmaya duyulan gereksinimdir. iletişim kopukluklarının en aza indirgenmesine ya da tamamen ortadan kaldırılmasına olanak sunmaktadır. inanç sistemleri gönderilen ve alınan sözcüklere zihinsel süreçler koymaktadır. küçümseyen. Dolayısıyla bu tür önyargıların ve engellerin üstesinden gelme. Durumun kişiler arasında yaşanması muhtemel bir iletişimsizliğe dönüşmemesi için. Genelde telefonun yanında kağıt ve kalem bulundurulması. Albert Einstein. Başarının sırrı. Uzmanlarca 20 saniyeden yukarı olduğu belirtilen uzun süreli hafızanın. öğrencilerin derslerde not tutmaları. önyargıları. eğitimi. konuşmanın başında ani bir yargıya varmaktan kaçınılması gerekmektedir. kullandıkları kelimeler. not tutmama hastalığı olduğunu belirtmektedir. dinlenen şeyleri hatırlama becerisinin zaman geçtikçe zayıflaması problemine karşı başvurulan bir çözüm yoludur. küçük düşüren. kişi açısından el yazısı çabukluğunun konuşanın hızıyla boy ölçüştüğü gergin bir yarış durumu ortaya çıkarmaktadır. Not tutma becerisinin kazanılması. iş toplantılarında yöneticilerin ve çalışanların not kağıtlarıyla hazır bulunmaları. kötüleyen mimikler. başarıyı da beraberinde getirmektedir. dinleyicinin her şeyi duymak istediği gibi değil. aksanları. Konuşanın ve dinleyenin geçmişi.

i ii iii iv v vi vii viii ix x .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->