P. 1
z kuramı

z kuramı

|Views: 98|Likes:
Yayınlayan: mulasyilmaz

More info:

Published by: mulasyilmaz on Dec 28, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2011

pdf

text

original

Mart 2007 Cilt:15 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 63-72

Z KURAMI VE OKUL YÖNETİMİNE UYGULANABİLİRLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kadir BEYCİOĞLU İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Öğrencisi, Malatya. Özet
Sürekli olarak değişimlerin yaşandığı dünyamızda, disiplinlerin değişimlerle başa çıkabilmek ve bu süreci sağlıklı yönetebilmek için, kendilerini geliştirerek yenilemeleri ve geliştirdikleri kuramlarla farklı alanları etkilemeleri beklenen bir durumdur. Diğer alanlarda geliştirilmiş yönetim kuram ve süreçlerinden etkilenen eğitim yönetiminin de, yalıtılmış bir yörüngede kalmasını ummak çok gerçekçi görünmemektedir. Bu çalışmanın amacı, eğitim yönetimini de etkileyen değişim süreçlerinde, yakın dönem kuramlar arasında yer alan ve William Ouchi tarafından geliştirilen Z Kuramını incelemek ve Türkiye’deki okulların yönetiminde olası uygulanabilirliğini tartışarak, önerilerde bulunmaktır. Anahtar Sözcükler: Yönetim, Z Kuramı, Okul yönetimi

THEORY Z AND THE EVALUATION OF ITS PRACTICALITY IN SCHOOL MANAGEMENT
Abstract
In a world of change and communication, it is natural for any discipline to innovate their stagnating structures through development, and to have effects on other disciplines by developing their theories in order to pace with and manage change processes effectively. It does not seem realistic to hope that educational administration, a field that has been affected by management theories formed in other disciplines, can stand on an isolated space. This study aims to examine Theory Z, a recent theory of management mainly constructed by William Ouchi, and to make suggestions by debating its applicability in management of schools in Turkey. Keywords: Management, Theory Z, School management

Giriş Günümüz dünyası hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşamaktadır. Doğal olarak bu süreç, tüm toplumsal unsurları etkilemektedir. Toplumlar ve toplumsal sistemler, sürekli bir değişim dinamiği etkisinde kalmaktadırlar. Kullanılan bilgi ve teknolojik süreçler, içinde bulunulan ekonomik koşullar, toplumların gelenek ve göreneklerinde ortaya çıkan farklılaşmalar, küresel etkileşim araçları ve benzeri olgular, bireyleri ve toplumları değişime iterken; onları bu süreç içinde yaşayabilecekleri yeni yollar aramaya yöneltmektedir.
March 2007 Vol:15 No:1 Kastamonu Education Journal

2001. örgütsel sembolizm. bu devinimli süreci kendi lehine dönüştürebilmek için değişmek durumundadır. bu sürece hazırlıklı bir örgüt ortamı oluşturmalıdır. Eğitim ve “diğer bilim alanlarından kavram ve kuram almak konusunda açık olan” eğitimciler (Akbaba. örgüt imajı. katılım. özelde ülkemiz okullarına ve okullarımızın yönetimine getirebileceği farklı yaklaşımları incelemek amaçlanmıştır. Louis. Balcı’ya göre (2003:59). Eğitim kavramı kapsamına. bu dönüşüm diriliğinde ve yapılan araştırmalar sonucunda. Öyleyse. 1991. adanma. Drue’nun da vurguladığı gibi (Goodwin. Değişen kuramsal temellerden örgüt yönetimleri de etkilenmektedir. Cunningham ve Eagle.64 Kadir BEYCİOĞLU Değişen dünyadan ve yaşanan değişim olgusundan tüm toplumsal yapılar gibi örgütler de etkilenmektedir. adaletsizlik. “okuduğunu anlayabilen ve temel matematik becerilerine sahip eğitimli iş gücü olarak insan ilkesiyle örtüşen yirminci yüzyılın ilk dönemlerinden. “örgüte farklı kuram ve yaklaşımlar. 2001b:17) giderek sistemli. bu değişikliklere öncelikle kuramsal açıdan hazırlıklı olabilmeyi başarabilmelidir. 2002. Uline. değişim süreçlerinden sağlıklı çıkabilmek için tüm unsurlarını yenilemek gereği duyabilmektedirler.1999. Son yıllarda örgüt araştırmaları farklı entelektüel kaynaklardan beslenmekte ve kültürel ezilmişlik. 1970’li yıllardan başlayarak. Bunun sonucu olarak. okulun nasıl daha iyi ve etkili yönetileceği ana temasına yoğunlaşmıştır. Wallace. diğer örgütler gibi eğitim örgütü de. Örgütlerin bu yenileşme çabalarının etkileri. Mok’un da belirttiği gibi (2005:219). örgüt gerçeğine farklı bakış açıları demektir. Örgütler. yirminci yüzyılda dahil olan eğitim yönetimi (OECD. İşte bu yüzden. Bu durum eğitimin doğası. örgüt gerçeğinde öne çıkardığı. Taylorizm’den uyarlanan. devrimci bir duruşla insanı anlamaya odaklı öğrenen örgüt ve iş görenler noktasına kadar uzanan eğitim yönetimi” (OECD.1997: 102). işbirlikçi çalışma. yöneticiler sadece değişimi anlamakla kalmamalı. ortak kültür. Bu araştırmada. yönetim bilime yeni bir yaklaşımı ortaya koyan ve felsefesi William Ouchi tarafından şekillendiren Z Kuramı ya da Japon Yönetim Modelini incelemek ve okul örgütüne ve yönetimine yansıması. güven. 2004). Mart 2007 Cilt:15 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi . sosyal sorumluluk (Turan. 1993. eşitsizlik. Eğitim yönetimi. örgüt iklimi. Hargreaves. 2001:465). çıktıları ve gelecek için oluşturacağı amaçları üzerinde kesin bir etki yaratmaktadır (OECD. “yoğun küreselleşme baskısı ve ulusal rekabet gücünün sürdürülebilmesi için. örgüt kişiliği (Şişman. 2004:158) gibi kavramları da ele almaktadır.” Bir toplumun vazgeçilmez örgütleri arasında yer alan eğitim örgütü de. bir zamanlar bulunduğu “eğitmek ve okulun bulunduğu yerleşim yerinin diğer işleriyle de uğraşmak” noktasından çok uzaklaşmış. Toole ve Hargreaves. Her yaklaşımın. yeni kuramsal deneyimleri de yaşamaktadır. sadakat (Celep. özellikle son yarım yüz yıl içinde sürekli değişme ve yenileşme baskısı ile yaşamaktadır (Fullan. 1996). 2001a:13). değişime direnip yok olma tehlikesi yaşamak yerine. Değişim ve yönetici ilişkisine değinen Dönmez de (1998:510) “yaşanan hızlı değişim ortamında yöneticilerin artık değişmeyi bir olgu olarak kabul etmelerinin yetmediğini” vurgulamaktadır. yeni yönetim biçimleri ve yeni yönetim felsefeleri ortaya çıkmaktadır. örgüt kültürü. yönetim bilimini etkileyen yeni bakış açılarının ortaya çıktığı görülmüş ve gittikçe artan biçimde örgüt ve yönetim kuramcıları pozitivist bakış açısını eleştiren yaklaşımlar geliştirmeye başlamışlardır (Şimşek. ağırlık verdiği bir boyut ya da boyutlar söz konusudur”. alt kültür. kuramsal temelleri olan bir disipline dönüşmeye başlamıştır. 2004). 2001b:18). 2005:2). doğal olarak onları oluşturan kuramsal temellere kadar uzanmaktadır.

Z Kuramından önce. uzun süreli istihdam edilmelidirler. Bu kuramın yönetim felsefesini ise. tüm örgütün kültürünü yönetim merkezine alıp. Çelik. Z Kuramını oluştururken Japon ve Amerikan yönetim biçimlerini karşılaştırıp. ülke ekonomisinin küresel düzeyde mücadele edebilir bir ekonomiye dönüşmesi çok zaman almamıştır. bireysel sorumluluk almalıdır. 1999:52– 53): 1. İşgörenler. bireysellik yerine grup ya da aile olma olgusunu vurgulayarak yaklaşımındaki özgün yanını ortaya koymuştur. 2004). Ouchi. Japonların Amerikalılardan farklı bir kültürleri ve bu kültürden beslenen yönetim biçimleri olduğunu söyleyerek (Colon. Doğal denetim kapalı. Elton Mayo ve Philip Selznick tarafından örgütlerde ele alınmaya başlanan örgüt kültürü kavramının da yönetim bilime girmesi konusunda belirleyici yaklaşımlardan biri olmuştur (Clayton. Japon ekonomisinin hızla kendine gelişi ve bir dev güce dönüşmesi. bireyin aktif. yönetim anlayışını iş görenlerin çalışmayı sevmedikleri. Bu durum. Japon ve Amerikan yönetim biçemlerini harmanlayan Z Kuramı. Çelik’e göre (2000:32). bu kuramın öngörülerini şu maddeler altında toplamıştır (Başaran. doğal olarak yönetim bilimcilerin ilgisini çekmiştir. 6. 1992. İşgörenler işlerinde orta düzeyde uzmanlaşmalıdır. Hoy ve Miskel. İşgörenlerle ilişkiler örgüt içinde kesintisiz. yönetici ve iş görenlerin sorumluluğu paylaşabilecekleri ve çalışanların örgütle ilgili her türlü karar sürecine katılımı ana unsurları oluşturmaktadır.1998:52) olan McGregor’un X ve Y kuramlarının bütünleşmesi olarak da algılanan bu kuram. 2. sorumlu ve olgun davranmaya yatkın varlık olarak tanımlandığı Y Kuramı yaygın yönetim yaklaşımlarıydı. 5. İşgörenler. 3. bu sonucu yaratmıştır. hatta kalite ve üretkenlikte Japon şirketlerinin Amerikan şirketlerinden daha iyi durumda olması. 2000.Z Kuramı ve Okul Yönetimine Uygulanabilirliği Açısından Değerlendirilmesi 65 Z Kuramı İkinci Dünya Savaşı’ndan ağır yaralar alarak çıkan Japonya’da. İşgörenler. işten kaçmak için her şeyi yapabilecekleri ve iş yapmaları için zorlanmaları gerektiği görüşüne dayandıran geleneksel X Kuramı ile daha insani bir yaklaşım ortaya koyan. “Z Kuramı ile yönetim ve örgüt kuramlarında yeni bir döneme girilmiştir”. Daft. örgüt dışında ise ailece kesintili sürdürülmelidir. 4. March 2007 Vol:15 No:1 Kastamonu Education Journal . Bu isimlerden biri olan William Ouchi. Chester Barnard. doğrudan ya da dolaylı kendilerini ilgilendiren kararlara katılmalıdır. İşgörenler seyrek değerlendirilmeli ve yavaş yükseltilmelidir. 7. biçimsel ölçme açık olmalıdır. her ikisinin sentezinden bir üçüncü yönetim biçimi ortaya koymuştur. 1987). dinamik. 1981 yılında Amerikan ve Japon yönetim tarzlarını bir araya getiren yeni bir yönetim yaklaşımını tanıtmıştır. “Akla kara gibi iki ayrı yaklaşım” (Başaran.

Kurama göre. hala örgüte bağlı olmalarına rağmen bazı kurbanlar vermeleri gerektiğinin de farkında olduklarını ileri sürmektedir. Z Kuramının uygulanabilirliği açısından aksaklıklar olarak açıklamış ve bu durumları okul yönetimi açısından güçlükler olarak ele almıştır. insanca çalışma koşullarının oluşturulması. örgütte sadece formal hiyerarşiye dayanmayan güçlü bir işbirlikçi eşitlik kültürü yaratmaktadır (Hoy ve Miskel.66 Kadir BEYCİOĞLU Örgüt ihtiyaçlarıyla. Ayrıca yeni kuşağın artık aynı değerleri paylaşmadığı. hem örgüt hem de iş görenler açısından özsaygıyı artırıcı bir durumdur. Batı yönetim anlayışının etkisinde kaldıkları. mesleki ilerleme uzun vadeye yayılmakta ve iş görenlere yeni ufuklar açmaktadır. iş görenler ve örgüt arasında karşılıklı bir bağlılığı ve sözleşmeyi sağlamaktadır. 2000:31-34). yaşam boyu istihdam. bu hedefler doğrultusunda gerekli eğitim ve planlama çalışmalarını yaratmaktadır. çalışanın bu yanına yönelik koruyucu bir yaklaşım sergilemektedir.) eğitim. Kuram. çalışanlar için grup kararlarına yönelik bireysel sorumluluk ve örgüt ve birey arasında karşılıklı güven yaratmaktadır. örgüte bağlılık. paylaşılan hedefler ve informal değerleri önemseyerek iş gören yabancılaşmasını da ortadan kaldırmaktadır (Çelik. kısa süreli istihdamlarını. yavaş ilerleme gibi kavramların günümüz örgütlerinden buharlaşarak uzaklaştığını ifade etmektedir. ortak değerler. Bu da örgütte yarışmaya değil yardımlaşmaya dayanan işbirlikçi çalışmayı artırmaktadır. Z Kuramının okula uygulanabilecek özellikleri olarak güven. Ayrıca. paylaşılan denetim ve karar verme sürecini. Çalışanın toplumsal yanına da değer veren kuram. öğretmenlerin mesleklerinde terfi olasılıklarının olmayışını. Kuramın Japonya’da bile erozyona uğrama sinyalleri verdiğini belirten Bryce. nezaket ve samimiyeti. Çalışanı sadece iş unsuru olarak değil. Z Kuramının Amerikan okullarına uygulanabilirliğini (Tablo 1). Etkin çalışmayı sağlayarak örgütte verimliliği artırmaktadır. Z Kuramının Okul Yöneticileri Tarafından Uygulanabilirliğine İlişkin Tartışmalar Lunenberg ve Ornstein (2000:70-71). günümüz şartları içinde yönetim anlayışına uygulanabilirliği sorusunun yanıtını da Bryce (2005) vermektedir. çalışanların farklı görevlerde değişik işler üstlenmeleri kariyer aşamalarında çeşitliliği ve deneyimliliği sağlamakta. Bunlar arasında öğretmenlerin kısa dönemlerde değerlendirilmelerini. kuramın temel söylemlerini ve okulların şartlarını karşılaştırarak değerlendirmiş ve bu kuramın uygulanabilmesi için birçok değişikliğin yapılması gerektiğini ortaya koymuştur. iş dışı yaşamı ve ailesiyle birlikte informal olarak bütüncül yaklaşımla ele alma. okullarda eğitim açısından özellikle öğretmenler arasında bir bütünselliğin eksikliğini. Japon yöneticilerin belki günlerce sürecek grupla karar alma süreçlerini bekleyecek lüksleri olmadığını. Karşılıklı güven ve takım çalışması gerektiren. bireyler arası beceri ve örgütsel süreçlerde ve planlamalarda (hizmet içi vb. Mart 2007 Cilt:15 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi . 1987:250). uzun vadeli kariyer veya ödül ve eğitimde yüksek kalitenin önemini vurgulamaktadırlar. yoğun çalışma. bireylerin ihtiyaçlarını bütünleyen Z Kuramı. katılımcı karar süreci. 1981 yılında ortaya atılan Z Kuramının. örgütte uzun dönemli istihdam ile. katılımcı ve görüş birliğine dayalı karar verme süreci ise. kendini önemseyerek motivasyonu. O’Hanlon (1983). Yavaş değerleme ve terfi ile çalışanların sabırlı ve hoşgörülü olması öngörülürken.

güvene dayalı bir felsefe getirebilecektir. 12. Yöneticiler ve öğretmenler. çevre vb. Okul yönetimi. 5. işbirlikçi. 2. 3. Z Kuramını uygulamak için ihtiyaç duyulan işgörenler arası becerileri geliştirmek için birlikte çalışmaya başlarlar.1983:16) O’Hanlon. Yönetim. yeni yönetim süreciyle ilgili kısa sürecek bir uygulama yapar ve işeyip işlemediği konusunda geribildirim elde eder. Yöneticiler. Yönetim kurulu. yavaş değerleme ve terfi için bir sistem oluştururlar. Yönetim. Yöneticiler. günümüz okullarında gerek duyulan bir durumdur denilebilir. bu sürece okul yönetim kurulunu ve öğretmen birliklerini de dahil eder. katılımcı. Yönetim. 11. 13. Okul üyeleri. 10. 6. 9. . en üst kademeden başlayan Z Kuramı uygulamasına geçerler. kuramın uygulamaya karar verilen özelliklerini belirler. okulun mevcut yönetsel yapısını (karar verme süreci vb. açık bir değerlendirme Bireysel karar verme süreci Bireysel sorumluluk Çalışanı sadece iş ortamı içinde görme 1. uzun dönemli işgören geliştirmeyi sağlayacak bir sitem oluştururlar. Yöneticiler için verilen bu önerilerin sonunda uygulanacak kuram örgüte. Yöneticiler. 7. 4. öğretmenlerle çalışmaya başlarlar. March 2007 Vol:15 No:1 Kastamonu Education Journal Amerikan Okullarındaki Mevcut Durum Kısa dönem istihdam Yavaş veya hiç olmayan terfi Yarı-uzmanlaşmayla gelen kariyer basamakları Açık ve belirgin bir denetim mekanizması.) belirlerler.Z Kuramı ve Okul Yönetimine Uygulanabilirliği Açısından Değerlendirilmesi 67 Tablo 1. (1983:17). belirlenen bu özellikleri uygulamaya yönelik süreçleri geliştirmek için. Z Kuramı Yönetim Biçemleri ve Amerikan Okullarındaki Durum Z Kuramı Uzun dönem istihdam Yavaş değerleme ve terfi Orta vadede gelen kariyer basamakları Örtülü bir denetim mekanizması ve açık ve tam bir değerlendirme Görüş birliğine dayalı karar verme süreci Bireysel sorumluluk Çalışana bütüncül yaklaşım (Kaynak: O’Hanlon . Okul müdürü. öğrenci. Yöneticiler ve öğretmenler. 8. bu kültürün gelişmesi için birlikte çalışır. Bu da. Z Kuramını uygulayacak yöneticiler için şu uygulama basamaklarını önermektedir: Önce yöneticiler Z Kuramını inceler ve tartışırlar. okulda uzun dönem istihdam imkanı yaratacak politikalar oluşturur. öğretmen ve okul toplumunun (aile. Bütüncül ilişkilerin gelişmesine izin verilir.) okulla ilgili karar alma süreçlerine katılımının uygulanabileceği alanlar yaratmaya çabalar.

Okullarımızda çalışan tüm işgörenler birer devlet memuru olarak. Tablo 2. çalışanların bu yolla deneyim kazanma şansını ortadan kaldırmaktadır. Bu karşılaştırma (O’Hanlon. bir süre önce başlatılan ve henüz tam olarak uygulanmasına ilişkin değerlendirme yapılmayan olan sözleşmeli öğretmen istihdamı. özünde bir doğu yönetim tarzı olarak anılabilecek olan kuramın uygulanmasının. Motivasyon açısından bakıldığında terfinin olmayışının olumlu bir durum olduğunu söyleyemeyiz. Yavaş değerleme ve terfi. Sözleşmeli öğretmen uygulaması. okul yöneticileri için alternatif bir güdüleme yöntemi olabilir. Terfi bulunmamaktadır. Ancak. Açık ve belirgin bir denetim mekanizması. Kuramda öngörülen yavaş değerleme ve terfi sisteminin de okullarımızda bulunmuyor olması. emekliliğe kadar süren bir iş sözleşmesinin güvencesi altındadırlar. Böylelikle. Bu olumsuzluğu gidermek için O’Hanlon’un önerdiği gibi. Uzun dönem istihdam. okul yöneticilerini öğretmenlerin iş güvencesi sıkıntılarıyla baş etme durumundan kurtarmaktadır. açık bir değerlendirme Çoğunlukla merkezi kararlar Bireysel sorumluluk Çalışanı sadece iş ortamı içinde görme Mart 2007 Cilt:15 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi . bu kültüre yakın Türkiye deki okullarda ne ölçüde mümkün olduğunu görebilmemize katkı sağlayabilir (Tablo 2). çalışan kendini örgütle bütünleştirebilecektir. Uzun dönem istihdam bakımından ülkemiz okullarındaki durum. çalışanların kararlara katılmalarının sağlanması. Z Kuramı Yönetim Biçemleri ve Okullarımızdaki Durum Z Kuramı Uzun dönem istihdam Yavaş değerleme ve terfi Orta vadede gelen kariyer basamakları Örtülü bir denetim mekanizması ve açık ve tam bir değerlendirme Görüş birliğine dayalı karar verme süreci Bireysel sorumluluk Çalışana bütüncül yaklaşım Okullarımızdaki Mevcut Durum Uzun dönem istihdam. 1983: 17).68 Kadir BEYCİOĞLU Z Kuramının Türkiye Okul Yöneticileri Tarafından Uygulanabilirliği Ülkemiz okul yönetimi açısından Z Kuramının bir yönetim tarzı olarak uygulanmasının mümkün olup olmadığını görebilmek için benzer bir karşılaştırma yapılabilir. Uzman ve başöğretmen uygulamaları Uzmanlaşmadan gelen kariyer basamaklarının olmayışı. bu durumda değişiklik yaratabilir. Böylelikle kuramın öngördüğü daha etkili bir okulun koşullarından biri sağlanmış olmaktadır.

ekip ruhunun ve işbirlikçi çalışmanın oluşmasına katkıda bulunabilirler. merkezi örgütü alır. Ülkemiz okullarında da işgörenler kendi davranışlarının sorumluluğunu almaktadırlar. Çalışana bütüncül yaklaşım. Okul bu kararların sorgulamadan uygulayıcısıdır. Ülkemizde. okulla ilgili en yaşamsal kararları. Öğretmenler March 2007 Vol:15 No:1 Kastamonu Education Journal . Z Kuramı orta vadeye yayılan kariyer basamaklarını önerirken. Bir çalışan. Bu durum okul üyelerinin birbirine karşı ilgisiz kalmaları sonucunu doğurabilmektedir. öğrencilerin ve velilerin okulla bütünleşmelerine katkı sağlayabilir ve öğretmenler arasında koordinasyonun. O’Hanlon’un da belirttiği gibi okullarda öğretmenler. okul yönetimi ve öğretmenler arasında karşılıklı anlayışı geliştirebilir ve bu mekanizmanın kullanılması. Görüş birliğine dayalı karar verme süreci. yıl sonu genel değerlendirme toplantıları gibi küçük ölçekli karalarla sınırlıdır. Bir işgörenden kaynaklanan aksaklıklardan örgütün tamamı sorumlu olmamaktadır. Ouchi bu durumu oldukça yaşamsal. yakın bir süre önce gündeme gelen eğitim işgörenleri için kariyer basamağı sistemi uygulamaları da bu süreçte katkı sağlayıcı olabilir. Çalışana bütüncül yaklaşım veya çalışanı ailesi ve bağlı olduğu sosyal çevre içinde görme ise. ülkemiz okullarında çoğunlukla üst yönetim basamaklarında gerçekleşmektedir. uzmanlaşmayla orta vadede gelen kariyer basamaklarının olmayışının olası olumsuz etkilerini daha etkin yönetebilir ve öğretmenleri güdüleyebilirler. özellikle branş öğretmenlerini farklı düzeyde sınıflarda görevlendirerek. öğretmenlerin. bazı yönetsel görevler verilerek deneyim zenginliği elde edilebilir ve örgütün tümüne ilgi sağlanabilir. farklı konularda deneyim kazanmalarını ve grup olgusunu görebilmelerini sağlayacaktır. çalışandan kendi eylemleriyle ilgili süreçte sorumluluğu üstlenmeleri beklenmektedir. Ülkemiz eğitim yöneticileri de. Çünkü bu durum çalışanların yeni deneyimlere açık olmalarını.Z Kuramı ve Okul Yönetimine Uygulanabilirliği Açısından Değerlendirilmesi 69 Orta vadede gelen kariyer basamakları. kendilerini daha profesyonel olarak algılamalarını sağlayabilir. Eğitim yöneticilerimiz okul örgütünde en azından okul içi etkinliklerle ilgili katılımcı ve yaratıcı bir karar alma mekanizmaları oluşturarak. Kuramın bir diğer önerisi ise görüş birliğine dayalı ortak kararlar ve bireysel sorumluluktur. öğretmenleri örgüt içindeki uzak ve sığ duruşlarından kurtarıp. üretken ve iş doyumunu sağlayıcı bir koşul olarak görmektedir. zümre öğretmenleri toplantıları. birbirleriyle sağlıklı iletişim mekanizmaları kuramamaktadırlar. kararlar ortak alınmış olsa bile. kendi hatasıyla ilgili ile diğer üyelerin sorumluluk üstlenmesini beklememektedir. Oysa çağdaş yönetimde çalışanların kararlara katılması önerilen bir durumdur. Okulda işleyen karar süreçleri ise daha çok okul-aile birliği. okullarımızda yöneticilerin oluşturduğu bir yönetim tarzı olarak gözlenmemektedir. Örtülü bir denetim mekanizması ve açık ve tam bir değerlendirme. etkinliklere katılmaları konusunda öncülük ederek. Ülkemiz okullarında merkezi olan denetim sisteminin varlığı Z Kuramının bu yanının uygulanabilirliğini ortadan kaldırmaktadır. Örtülü denetim. Ayrıca. öğretmenleri yasaların el verdiği ölçüde yönetsel görevlere yönlendirerek ya da öğretmenlerin farklı hizmet içi eğitim kurslarına katılmaları konularında ve günümüz Avrupa Birliği programları çerçevesinde çalışma ziyaretleri vb. Bireysel sorumluluk. Bursalıoğlu’nun (2000:80) “yönetimin kalbi ve diğer süreçlerin ekseni” olarak gördüğü karar alma süreci. Z Kuramına göre. Okullarda ise öğretmenlerin görevlendirilmeleri her yıl farklı sınıf düzeylerinde yapılarak.

sadece okul yaşamı içinde değil okul dışında da ele alarak. Cilt: 7. A.14-23 3. Örgüt içi örtülü denetim mekanizmaları geliştirmek mümkündür. (2001). Sonuç ve Öneriler Z Kuramının bazı öngörüleri.E. Okulun görev ve amaçları gibi temel konularda kararlar merkezi örgüt tarafından alınmaktadır. Çalışanlara. Balcı. (1992). Sayı:28. K. Anderson. Akbaba. uzun dönem istihdam ve bireysel sorumluluk alınması söylenebilir. Öte yanda. bazı öngörüleri. Başaran. (1982). son dönemlerde ortaya atılan sözleşmeli personel tartışmalarının gerçekleşmesi durumunda. 4. Yönetimde İnsan İlişkieri. Balcı. ss. Sayı:33. Okul üyeleri ise okul içinde düzenli toplantılara katılıp önceden yönü belli olan kararlar sürecine katılmaktadırlar. ve Anderson. Sayı:3. Benzer durum ülkemiz okulları için de geçerlidir.26-61. Cilt: 36. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Cilt: 25. Bu da çağdaş örgütlerde. Cilt: 9. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. mevcut okul örgütümüzle benzerlikler gösterirken. işbirlikçi ve eşitlikçi okul kültürü yaratabilir. ss. bugünkü yapı içinde uygulanabilir görünmemektedir. Sayı:1. (2003). ss. Açık ve doğrudan denetim konusunda da yeni bir yaklaşım sergilenebilir. O halde hem bu kuramla ilgili tartışmalar hem de diğer çağdaş yönetim eğilimleri düşünülerek.451-469. Yani. Z Kuramının temel söylevi olan katılımcı karar süreci. S. (1999). Eğitim Örgütlerine Yeni Bakış Açıları: Kuram-Araştırma İlişkisi. Bu doğrultuda. mesleki gelişimleri süresi içinde çeşitli terfi olanakları yaratılmalıdır. Japanese HRD in Z Type Companies Training and Development Journal.Baskı). Okul yönetimi bütüncül yaklaşımı uygulayıp öğretmenleri. Ama. Eğitim Örgütlerine Yeni Bakış Açıları: Kuram-Araştırma İlişkisi II. Kaos ve Yönetim. okulda formal dengeler üzerine kurulu ilişkiler yerine. bu tür bir katılımla ortaya çıkabileceği vurgulanmakta olan vizyonun ve işbirlikçi ve güvene dayalı örgüt kültürünün oluşması gibi beklentileri engelleyebilmektedir. bir çok kuram tarafından da önemsenmektedir. İ. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 2. Fakat. A. güçlü bir katılımcı. çıkarsamalarda bulunulabilir.27-45. R. (2. MLO okullarındaki performans değerlendirmesi süreci bir pilot çalışma olarak algılanıp. Kaynaklar 1. Böylelikle daha sağlıklı ve dirik bir işgören evreni yaratılabilir. eğitsel yöntemler ya da öğrenci gelişimi konusunda yoğun bir bilgi paylaşımı olduğu söylenemez. 5. ortak ve bütüncül bir kültür oluşmamıştır. ss. istihdamla ilgili bu benzerlikte ortadan kalkacaktır.70 Kadir BEYCİOĞLU arasında. Ankara: Aydan Web Tesisleri Mart 2007 Cilt:15 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi . kararlara katılımın okullarımızda henüz yaygın ve etkin biçimde uygulanmakta olduğu söylenemez. Kuramın okullarımızdaki mevcut yönetim yapısıyla örtüşen yanları olarak. okullarımızda kararlara işgörenlerin katılımının sağlanacağı bir yapı oluşturulmalıdır.

P. C. How Do We Manage? http://projectmanagement.298-301 11. (3rd ed. Clayton. (1998). (2004). Education. 17. Fullan. (2005). M.L.asp?i=6606 28. Sayı: 3-4. (1992). 10. (Eds: Murphy.G. (2005). 8. Research and Practice.1-17. Eğitim Yönetimi.T.K. Ankara: Anı Yayıncılık.497-498 9. (1999). Handbook Of Research On Educational Administration. ve diğerleri. The Journal of Academic Librarianship. Goodwin. 20. (1992). Cangemi. Çelik. (2.Baskı). Change Forces. C. San Fransisco: Jossey-Bass Inc. 189-214. Sayı:16. Cilt: 4. Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. ss. V. ve Ornstein. Okul Yönetimde Yeni Yapı ve Davranış. B. Kowalski. ss. Rethinking School Improvement. Sayı:4. (11.edu/~hancockl/Supervision/Ouchi%20Z. C. Cilt: 112. Sayı:1. ve Miskel.New York: Random House. ve Eagle.htm 23. Cilt: 18. Z. R. İstanbul: Beta Yayıncılık. 7. (2000). & Hargreaves A.05’ de alındı. (1997). T. London: The Falmer Press. Cilt: 3.05’de alındı 12.S. 15. Eren. Louis.. Hargreaves. Hoy.c. The Changing Role of Secondary Principal in The United States: An Historical Perspective.com/blogs/featuredentry. 21. Sosyo-Teknik Sistem Açısından Türkiye’nin Eğitim Yönetiminde Değişme Çabaları ve Yöneticinin Konumu. Ankara: Pegem A Yayıncılık. ss. Japanese Management Theory and Library Administration.Baskı). Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. ss. Exploring Values of Japanese and American Management Systems. Dönüşümsel Liderlik.. The New Meaning of Educational Change (2nd ed. Lunenberg.251-257. Celep.).nsuok. R. A. 13. (2000). Sustainability of Educational Change: The Role of Social Geographies. 22. (3rd ed. Journal of Educational Change Cilt: 3.K.. W. J. Toole. E. V.11.31-43.C. Bryce. J. March 2007 Vol:15 No:1 Kastamonu Education Journal . Bursalıoğlu. Sayı:5.Belmont: Wadsworth/Thomson Learning. M. Educational Administration: Concepts and Practices. (1987). Sayı:1. F. Çelik. (1998). S. Okul Kültürü ve Yönetimi. (1991).ittoolbox.503-512. Educational Administration: Theory.). Dönmez.10. Journal of Educational Administration and History. ve Louis K.). Organization Type Z. Eğitim Yönetiminde Kuramsal Gelişmeler. http://arapaho. 18.). ss. (2002). 19. M.. (1993). New York: Teacher College Press. Cunningham. 14. ss. (2000). (2004). 16. J. A. Cilt: 37.H. Fullan. Ankara: Pegem Yayıncılık. Colon. ss.Z Kuramı ve Okul Yönetimine Uygulanabilirliği Açısından Değerlendirilmesi 71 6.

30. OECD. Paris: OECD 26.13-28. Sayı:1.217-242. M. Cilt: 1. Eğitim Yönetimi. What Schools for the Future?. ss. (2001a). (1983) Theory Z in School Administration. O'Hanlon. ss. Pozitivizm Ötesi Paradigmatik Dönüşüm ve Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulamada Yeni Yaklaşımlar. 25. Cilt: 4. Cilt: 5. Journal of Educational Change. Cilt: 41. (2004). ss.H. The Imperative to Change. (2004). Wallace. OECD. Cilt: 3.451-464. H. Modernite ve Postmodernite Arasında Bir İnsan Bilimi Olarak Eğitim Yönetimi. (2001). 24. ss. Sayı:3. Şişman. M. Turan. (2005).. Mart 2007 Cilt:15 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi . 16-18.L. K. New Publications. (1997). 57-78. Cilt: 40. Riding Over Socialism and Global Capitalism: Changing Educational Governance and Social Policy Paradigms in Post-Mao China. 28. 27. ss. Comparative Education. Sayı: 5. ss. Paris: OECD Publications. Educational Leadership. Orchestrating the Complex Educational Change: Local Reorganization of Schools in England. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. International Journal of Leadership in Education.97-109. ss. Sayı:1. Uline C. Mok. 29. J. (2001b). Sayı:1. Eğitim Yönetimi. 31. (1996).72 Kadir BEYCİOĞLU 23. Sayı:2. Cilt: 2. Postmodernizm Tartışmaları ve Örgüt Kuramındaki Yansımaları. Şimşek. Sayı:1.1-8. S. School Management Approaches.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->