Mart 2007 Cilt:15 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 63-72

Z KURAMI VE OKUL YÖNETİMİNE UYGULANABİLİRLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kadir BEYCİOĞLU İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Öğrencisi, Malatya. Özet
Sürekli olarak değişimlerin yaşandığı dünyamızda, disiplinlerin değişimlerle başa çıkabilmek ve bu süreci sağlıklı yönetebilmek için, kendilerini geliştirerek yenilemeleri ve geliştirdikleri kuramlarla farklı alanları etkilemeleri beklenen bir durumdur. Diğer alanlarda geliştirilmiş yönetim kuram ve süreçlerinden etkilenen eğitim yönetiminin de, yalıtılmış bir yörüngede kalmasını ummak çok gerçekçi görünmemektedir. Bu çalışmanın amacı, eğitim yönetimini de etkileyen değişim süreçlerinde, yakın dönem kuramlar arasında yer alan ve William Ouchi tarafından geliştirilen Z Kuramını incelemek ve Türkiye’deki okulların yönetiminde olası uygulanabilirliğini tartışarak, önerilerde bulunmaktır. Anahtar Sözcükler: Yönetim, Z Kuramı, Okul yönetimi

THEORY Z AND THE EVALUATION OF ITS PRACTICALITY IN SCHOOL MANAGEMENT
Abstract
In a world of change and communication, it is natural for any discipline to innovate their stagnating structures through development, and to have effects on other disciplines by developing their theories in order to pace with and manage change processes effectively. It does not seem realistic to hope that educational administration, a field that has been affected by management theories formed in other disciplines, can stand on an isolated space. This study aims to examine Theory Z, a recent theory of management mainly constructed by William Ouchi, and to make suggestions by debating its applicability in management of schools in Turkey. Keywords: Management, Theory Z, School management

Giriş Günümüz dünyası hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşamaktadır. Doğal olarak bu süreç, tüm toplumsal unsurları etkilemektedir. Toplumlar ve toplumsal sistemler, sürekli bir değişim dinamiği etkisinde kalmaktadırlar. Kullanılan bilgi ve teknolojik süreçler, içinde bulunulan ekonomik koşullar, toplumların gelenek ve göreneklerinde ortaya çıkan farklılaşmalar, küresel etkileşim araçları ve benzeri olgular, bireyleri ve toplumları değişime iterken; onları bu süreç içinde yaşayabilecekleri yeni yollar aramaya yöneltmektedir.
March 2007 Vol:15 No:1 Kastamonu Education Journal

özellikle son yarım yüz yıl içinde sürekli değişme ve yenileşme baskısı ile yaşamaktadır (Fullan. devrimci bir duruşla insanı anlamaya odaklı öğrenen örgüt ve iş görenler noktasına kadar uzanan eğitim yönetimi” (OECD. yirminci yüzyılda dahil olan eğitim yönetimi (OECD. sadakat (Celep. Bunun sonucu olarak. İşte bu yüzden. Her yaklaşımın.” Bir toplumun vazgeçilmez örgütleri arasında yer alan eğitim örgütü de. ağırlık verdiği bir boyut ya da boyutlar söz konusudur”. Değişen kuramsal temellerden örgüt yönetimleri de etkilenmektedir. Uline. örgüt iklimi. 2001:465). Bu araştırmada. Mart 2007 Cilt:15 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi . örgütsel sembolizm. diğer örgütler gibi eğitim örgütü de. Örgütlerin bu yenileşme çabalarının etkileri. özelde ülkemiz okullarına ve okullarımızın yönetimine getirebileceği farklı yaklaşımları incelemek amaçlanmıştır. Mok’un da belirttiği gibi (2005:219). bu dönüşüm diriliğinde ve yapılan araştırmalar sonucunda. örgüt gerçeğine farklı bakış açıları demektir. işbirlikçi çalışma. 1991. bu değişikliklere öncelikle kuramsal açıdan hazırlıklı olabilmeyi başarabilmelidir. 1996). yönetim bilimini etkileyen yeni bakış açılarının ortaya çıktığı görülmüş ve gittikçe artan biçimde örgüt ve yönetim kuramcıları pozitivist bakış açısını eleştiren yaklaşımlar geliştirmeye başlamışlardır (Şimşek. değişime direnip yok olma tehlikesi yaşamak yerine. bu devinimli süreci kendi lehine dönüştürebilmek için değişmek durumundadır. örgüt gerçeğinde öne çıkardığı.1997: 102). Cunningham ve Eagle. 2001b:18). 1970’li yıllardan başlayarak. Louis. 2002. bir zamanlar bulunduğu “eğitmek ve okulun bulunduğu yerleşim yerinin diğer işleriyle de uğraşmak” noktasından çok uzaklaşmış. Bu durum eğitimin doğası. “örgüte farklı kuram ve yaklaşımlar. Wallace. Hargreaves. örgüt kültürü. güven. Taylorizm’den uyarlanan. alt kültür. yöneticiler sadece değişimi anlamakla kalmamalı. Toole ve Hargreaves. kuramsal temelleri olan bir disipline dönüşmeye başlamıştır. yönetim bilime yeni bir yaklaşımı ortaya koyan ve felsefesi William Ouchi tarafından şekillendiren Z Kuramı ya da Japon Yönetim Modelini incelemek ve okul örgütüne ve yönetimine yansıması. bu sürece hazırlıklı bir örgüt ortamı oluşturmalıdır. doğal olarak onları oluşturan kuramsal temellere kadar uzanmaktadır. yeni kuramsal deneyimleri de yaşamaktadır. katılım. Öyleyse. değişim süreçlerinden sağlıklı çıkabilmek için tüm unsurlarını yenilemek gereği duyabilmektedirler.64 Kadir BEYCİOĞLU Değişen dünyadan ve yaşanan değişim olgusundan tüm toplumsal yapılar gibi örgütler de etkilenmektedir.1999. 2004:158) gibi kavramları da ele almaktadır. eşitsizlik. Eğitim ve “diğer bilim alanlarından kavram ve kuram almak konusunda açık olan” eğitimciler (Akbaba. “yoğun küreselleşme baskısı ve ulusal rekabet gücünün sürdürülebilmesi için. 2001a:13). 2005:2). çıktıları ve gelecek için oluşturacağı amaçları üzerinde kesin bir etki yaratmaktadır (OECD. Balcı’ya göre (2003:59). ortak kültür. Değişim ve yönetici ilişkisine değinen Dönmez de (1998:510) “yaşanan hızlı değişim ortamında yöneticilerin artık değişmeyi bir olgu olarak kabul etmelerinin yetmediğini” vurgulamaktadır. 2001b:17) giderek sistemli. okulun nasıl daha iyi ve etkili yönetileceği ana temasına yoğunlaşmıştır. Eğitim yönetimi. adaletsizlik. sosyal sorumluluk (Turan. Drue’nun da vurguladığı gibi (Goodwin. 2004). “okuduğunu anlayabilen ve temel matematik becerilerine sahip eğitimli iş gücü olarak insan ilkesiyle örtüşen yirminci yüzyılın ilk dönemlerinden. yeni yönetim biçimleri ve yeni yönetim felsefeleri ortaya çıkmaktadır. adanma. 2001. Örgütler. örgüt imajı. Son yıllarda örgüt araştırmaları farklı entelektüel kaynaklardan beslenmekte ve kültürel ezilmişlik. Eğitim kavramı kapsamına. 2004). 1993. örgüt kişiliği (Şişman.

4. Hoy ve Miskel. İşgörenler işlerinde orta düzeyde uzmanlaşmalıdır. Çelik. “Akla kara gibi iki ayrı yaklaşım” (Başaran. Ouchi. biçimsel ölçme açık olmalıdır. Daft. Elton Mayo ve Philip Selznick tarafından örgütlerde ele alınmaya başlanan örgüt kültürü kavramının da yönetim bilime girmesi konusunda belirleyici yaklaşımlardan biri olmuştur (Clayton. tüm örgütün kültürünü yönetim merkezine alıp. bireysellik yerine grup ya da aile olma olgusunu vurgulayarak yaklaşımındaki özgün yanını ortaya koymuştur. 2004). Japonların Amerikalılardan farklı bir kültürleri ve bu kültürden beslenen yönetim biçimleri olduğunu söyleyerek (Colon. 2000. Chester Barnard. 5. Doğal denetim kapalı. Japon ve Amerikan yönetim biçemlerini harmanlayan Z Kuramı. İşgörenlerle ilişkiler örgüt içinde kesintisiz. Japon ekonomisinin hızla kendine gelişi ve bir dev güce dönüşmesi. İşgörenler. dinamik. Z Kuramından önce. March 2007 Vol:15 No:1 Kastamonu Education Journal . 1999:52– 53): 1. ülke ekonomisinin küresel düzeyde mücadele edebilir bir ekonomiye dönüşmesi çok zaman almamıştır. 1992. 1987). 7. Z Kuramını oluştururken Japon ve Amerikan yönetim biçimlerini karşılaştırıp. uzun süreli istihdam edilmelidirler. sorumlu ve olgun davranmaya yatkın varlık olarak tanımlandığı Y Kuramı yaygın yönetim yaklaşımlarıydı.1998:52) olan McGregor’un X ve Y kuramlarının bütünleşmesi olarak da algılanan bu kuram. Bu isimlerden biri olan William Ouchi. 2. “Z Kuramı ile yönetim ve örgüt kuramlarında yeni bir döneme girilmiştir”. yönetici ve iş görenlerin sorumluluğu paylaşabilecekleri ve çalışanların örgütle ilgili her türlü karar sürecine katılımı ana unsurları oluşturmaktadır. bireyin aktif. örgüt dışında ise ailece kesintili sürdürülmelidir. yönetim anlayışını iş görenlerin çalışmayı sevmedikleri. bu sonucu yaratmıştır. 1981 yılında Amerikan ve Japon yönetim tarzlarını bir araya getiren yeni bir yönetim yaklaşımını tanıtmıştır. İşgörenler. her ikisinin sentezinden bir üçüncü yönetim biçimi ortaya koymuştur. bireysel sorumluluk almalıdır. 3. İşgörenler. Çelik’e göre (2000:32). Bu kuramın yönetim felsefesini ise. doğal olarak yönetim bilimcilerin ilgisini çekmiştir. hatta kalite ve üretkenlikte Japon şirketlerinin Amerikan şirketlerinden daha iyi durumda olması. bu kuramın öngörülerini şu maddeler altında toplamıştır (Başaran. Bu durum. işten kaçmak için her şeyi yapabilecekleri ve iş yapmaları için zorlanmaları gerektiği görüşüne dayandıran geleneksel X Kuramı ile daha insani bir yaklaşım ortaya koyan. doğrudan ya da dolaylı kendilerini ilgilendiren kararlara katılmalıdır. İşgörenler seyrek değerlendirilmeli ve yavaş yükseltilmelidir.Z Kuramı ve Okul Yönetimine Uygulanabilirliği Açısından Değerlendirilmesi 65 Z Kuramı İkinci Dünya Savaşı’ndan ağır yaralar alarak çıkan Japonya’da. 6.

Japon yöneticilerin belki günlerce sürecek grupla karar alma süreçlerini bekleyecek lüksleri olmadığını. yaşam boyu istihdam. iş dışı yaşamı ve ailesiyle birlikte informal olarak bütüncül yaklaşımla ele alma. çalışanlar için grup kararlarına yönelik bireysel sorumluluk ve örgüt ve birey arasında karşılıklı güven yaratmaktadır. örgüte bağlılık. çalışanın bu yanına yönelik koruyucu bir yaklaşım sergilemektedir. uzun vadeli kariyer veya ödül ve eğitimde yüksek kalitenin önemini vurgulamaktadırlar. mesleki ilerleme uzun vadeye yayılmakta ve iş görenlere yeni ufuklar açmaktadır. yoğun çalışma. 1981 yılında ortaya atılan Z Kuramının. kuramın temel söylemlerini ve okulların şartlarını karşılaştırarak değerlendirmiş ve bu kuramın uygulanabilmesi için birçok değişikliğin yapılması gerektiğini ortaya koymuştur. bireyler arası beceri ve örgütsel süreçlerde ve planlamalarda (hizmet içi vb. Ayrıca yeni kuşağın artık aynı değerleri paylaşmadığı. Bu da örgütte yarışmaya değil yardımlaşmaya dayanan işbirlikçi çalışmayı artırmaktadır. Yavaş değerleme ve terfi ile çalışanların sabırlı ve hoşgörülü olması öngörülürken. O’Hanlon (1983). Kuramın Japonya’da bile erozyona uğrama sinyalleri verdiğini belirten Bryce. bu hedefler doğrultusunda gerekli eğitim ve planlama çalışmalarını yaratmaktadır. bireylerin ihtiyaçlarını bütünleyen Z Kuramı. Kurama göre. hem örgüt hem de iş görenler açısından özsaygıyı artırıcı bir durumdur. öğretmenlerin mesleklerinde terfi olasılıklarının olmayışını. ortak değerler. örgütte uzun dönemli istihdam ile. iş görenler ve örgüt arasında karşılıklı bir bağlılığı ve sözleşmeyi sağlamaktadır. Kuram. Z Kuramının Okul Yöneticileri Tarafından Uygulanabilirliğine İlişkin Tartışmalar Lunenberg ve Ornstein (2000:70-71). insanca çalışma koşullarının oluşturulması. 1987:250). paylaşılan denetim ve karar verme sürecini. yavaş ilerleme gibi kavramların günümüz örgütlerinden buharlaşarak uzaklaştığını ifade etmektedir. Ayrıca. 2000:31-34). katılımcı karar süreci. paylaşılan hedefler ve informal değerleri önemseyerek iş gören yabancılaşmasını da ortadan kaldırmaktadır (Çelik. nezaket ve samimiyeti. örgütte sadece formal hiyerarşiye dayanmayan güçlü bir işbirlikçi eşitlik kültürü yaratmaktadır (Hoy ve Miskel. kendini önemseyerek motivasyonu. Çalışanın toplumsal yanına da değer veren kuram. hala örgüte bağlı olmalarına rağmen bazı kurbanlar vermeleri gerektiğinin de farkında olduklarını ileri sürmektedir. Çalışanı sadece iş unsuru olarak değil.66 Kadir BEYCİOĞLU Örgüt ihtiyaçlarıyla. katılımcı ve görüş birliğine dayalı karar verme süreci ise. okullarda eğitim açısından özellikle öğretmenler arasında bir bütünselliğin eksikliğini. günümüz şartları içinde yönetim anlayışına uygulanabilirliği sorusunun yanıtını da Bryce (2005) vermektedir. Z Kuramının uygulanabilirliği açısından aksaklıklar olarak açıklamış ve bu durumları okul yönetimi açısından güçlükler olarak ele almıştır.) eğitim. Batı yönetim anlayışının etkisinde kaldıkları. Etkin çalışmayı sağlayarak örgütte verimliliği artırmaktadır. Bunlar arasında öğretmenlerin kısa dönemlerde değerlendirilmelerini. çalışanların farklı görevlerde değişik işler üstlenmeleri kariyer aşamalarında çeşitliliği ve deneyimliliği sağlamakta. kısa süreli istihdamlarını. Z Kuramının Amerikan okullarına uygulanabilirliğini (Tablo 1). Mart 2007 Cilt:15 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi . Z Kuramının okula uygulanabilecek özellikleri olarak güven. Karşılıklı güven ve takım çalışması gerektiren.

. okulda uzun dönem istihdam imkanı yaratacak politikalar oluşturur. Yönetim. yavaş değerleme ve terfi için bir sistem oluştururlar. kuramın uygulamaya karar verilen özelliklerini belirler. 4. 10. Yönetim kurulu. bu sürece okul yönetim kurulunu ve öğretmen birliklerini de dahil eder.) belirlerler. Bu da. belirlenen bu özellikleri uygulamaya yönelik süreçleri geliştirmek için. en üst kademeden başlayan Z Kuramı uygulamasına geçerler. Z Kuramı Yönetim Biçemleri ve Amerikan Okullarındaki Durum Z Kuramı Uzun dönem istihdam Yavaş değerleme ve terfi Orta vadede gelen kariyer basamakları Örtülü bir denetim mekanizması ve açık ve tam bir değerlendirme Görüş birliğine dayalı karar verme süreci Bireysel sorumluluk Çalışana bütüncül yaklaşım (Kaynak: O’Hanlon . 12. Yöneticiler. bu kültürün gelişmesi için birlikte çalışır. öğretmen ve okul toplumunun (aile. Yöneticiler ve öğretmenler. 6. öğrenci. 7. (1983:17). yeni yönetim süreciyle ilgili kısa sürecek bir uygulama yapar ve işeyip işlemediği konusunda geribildirim elde eder. uzun dönemli işgören geliştirmeyi sağlayacak bir sitem oluştururlar. Z Kuramını uygulayacak yöneticiler için şu uygulama basamaklarını önermektedir: Önce yöneticiler Z Kuramını inceler ve tartışırlar. Yöneticiler. günümüz okullarında gerek duyulan bir durumdur denilebilir. Okul müdürü. çevre vb. Z Kuramını uygulamak için ihtiyaç duyulan işgörenler arası becerileri geliştirmek için birlikte çalışmaya başlarlar. Bütüncül ilişkilerin gelişmesine izin verilir. Yöneticiler için verilen bu önerilerin sonunda uygulanacak kuram örgüte. Okul üyeleri. açık bir değerlendirme Bireysel karar verme süreci Bireysel sorumluluk Çalışanı sadece iş ortamı içinde görme 1.1983:16) O’Hanlon. güvene dayalı bir felsefe getirebilecektir. Okul yönetimi. March 2007 Vol:15 No:1 Kastamonu Education Journal Amerikan Okullarındaki Mevcut Durum Kısa dönem istihdam Yavaş veya hiç olmayan terfi Yarı-uzmanlaşmayla gelen kariyer basamakları Açık ve belirgin bir denetim mekanizması. 13. katılımcı. 11. öğretmenlerle çalışmaya başlarlar. 8.Z Kuramı ve Okul Yönetimine Uygulanabilirliği Açısından Değerlendirilmesi 67 Tablo 1. Yönetim.) okulla ilgili karar alma süreçlerine katılımının uygulanabileceği alanlar yaratmaya çabalar. 9. Yönetim. Yöneticiler. işbirlikçi. 2. Yöneticiler ve öğretmenler. okulun mevcut yönetsel yapısını (karar verme süreci vb. 5. 3.

bu kültüre yakın Türkiye deki okullarda ne ölçüde mümkün olduğunu görebilmemize katkı sağlayabilir (Tablo 2). Yavaş değerleme ve terfi. okul yöneticilerini öğretmenlerin iş güvencesi sıkıntılarıyla baş etme durumundan kurtarmaktadır. Bu olumsuzluğu gidermek için O’Hanlon’un önerdiği gibi. Bu karşılaştırma (O’Hanlon. Sözleşmeli öğretmen uygulaması. Ancak. Z Kuramı Yönetim Biçemleri ve Okullarımızdaki Durum Z Kuramı Uzun dönem istihdam Yavaş değerleme ve terfi Orta vadede gelen kariyer basamakları Örtülü bir denetim mekanizması ve açık ve tam bir değerlendirme Görüş birliğine dayalı karar verme süreci Bireysel sorumluluk Çalışana bütüncül yaklaşım Okullarımızdaki Mevcut Durum Uzun dönem istihdam. çalışan kendini örgütle bütünleştirebilecektir. okul yöneticileri için alternatif bir güdüleme yöntemi olabilir. açık bir değerlendirme Çoğunlukla merkezi kararlar Bireysel sorumluluk Çalışanı sadece iş ortamı içinde görme Mart 2007 Cilt:15 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi . Uzman ve başöğretmen uygulamaları Uzmanlaşmadan gelen kariyer basamaklarının olmayışı. Uzun dönem istihdam. 1983: 17). Okullarımızda çalışan tüm işgörenler birer devlet memuru olarak. Böylelikle. Terfi bulunmamaktadır. özünde bir doğu yönetim tarzı olarak anılabilecek olan kuramın uygulanmasının. bu durumda değişiklik yaratabilir. Tablo 2. Böylelikle kuramın öngördüğü daha etkili bir okulun koşullarından biri sağlanmış olmaktadır.68 Kadir BEYCİOĞLU Z Kuramının Türkiye Okul Yöneticileri Tarafından Uygulanabilirliği Ülkemiz okul yönetimi açısından Z Kuramının bir yönetim tarzı olarak uygulanmasının mümkün olup olmadığını görebilmek için benzer bir karşılaştırma yapılabilir. Uzun dönem istihdam bakımından ülkemiz okullarındaki durum. Motivasyon açısından bakıldığında terfinin olmayışının olumlu bir durum olduğunu söyleyemeyiz. çalışanların bu yolla deneyim kazanma şansını ortadan kaldırmaktadır. Kuramda öngörülen yavaş değerleme ve terfi sisteminin de okullarımızda bulunmuyor olması. çalışanların kararlara katılmalarının sağlanması. Açık ve belirgin bir denetim mekanizması. emekliliğe kadar süren bir iş sözleşmesinin güvencesi altındadırlar. bir süre önce başlatılan ve henüz tam olarak uygulanmasına ilişkin değerlendirme yapılmayan olan sözleşmeli öğretmen istihdamı.

Okul bu kararların sorgulamadan uygulayıcısıdır. okulla ilgili en yaşamsal kararları. Z Kuramı orta vadeye yayılan kariyer basamaklarını önerirken. bazı yönetsel görevler verilerek deneyim zenginliği elde edilebilir ve örgütün tümüne ilgi sağlanabilir. üretken ve iş doyumunu sağlayıcı bir koşul olarak görmektedir. Ülkemiz eğitim yöneticileri de. Örtülü bir denetim mekanizması ve açık ve tam bir değerlendirme. Kuramın bir diğer önerisi ise görüş birliğine dayalı ortak kararlar ve bireysel sorumluluktur. Görüş birliğine dayalı karar verme süreci. Ülkemiz okullarında da işgörenler kendi davranışlarının sorumluluğunu almaktadırlar. Bir işgörenden kaynaklanan aksaklıklardan örgütün tamamı sorumlu olmamaktadır. okullarımızda yöneticilerin oluşturduğu bir yönetim tarzı olarak gözlenmemektedir. Okullarda ise öğretmenlerin görevlendirilmeleri her yıl farklı sınıf düzeylerinde yapılarak. Öğretmenler March 2007 Vol:15 No:1 Kastamonu Education Journal . kararlar ortak alınmış olsa bile. yıl sonu genel değerlendirme toplantıları gibi küçük ölçekli karalarla sınırlıdır. Çünkü bu durum çalışanların yeni deneyimlere açık olmalarını. kendilerini daha profesyonel olarak algılamalarını sağlayabilir. öğretmenleri örgüt içindeki uzak ve sığ duruşlarından kurtarıp. uzmanlaşmayla orta vadede gelen kariyer basamaklarının olmayışının olası olumsuz etkilerini daha etkin yönetebilir ve öğretmenleri güdüleyebilirler. Örtülü denetim. yakın bir süre önce gündeme gelen eğitim işgörenleri için kariyer basamağı sistemi uygulamaları da bu süreçte katkı sağlayıcı olabilir. öğretmenleri yasaların el verdiği ölçüde yönetsel görevlere yönlendirerek ya da öğretmenlerin farklı hizmet içi eğitim kurslarına katılmaları konularında ve günümüz Avrupa Birliği programları çerçevesinde çalışma ziyaretleri vb. Bu durum okul üyelerinin birbirine karşı ilgisiz kalmaları sonucunu doğurabilmektedir. birbirleriyle sağlıklı iletişim mekanizmaları kuramamaktadırlar. kendi hatasıyla ilgili ile diğer üyelerin sorumluluk üstlenmesini beklememektedir. zümre öğretmenleri toplantıları. okul yönetimi ve öğretmenler arasında karşılıklı anlayışı geliştirebilir ve bu mekanizmanın kullanılması. Ayrıca. Bireysel sorumluluk. Çalışana bütüncül yaklaşım veya çalışanı ailesi ve bağlı olduğu sosyal çevre içinde görme ise. Ouchi bu durumu oldukça yaşamsal. Ülkemiz okullarında merkezi olan denetim sisteminin varlığı Z Kuramının bu yanının uygulanabilirliğini ortadan kaldırmaktadır. Ülkemizde. ekip ruhunun ve işbirlikçi çalışmanın oluşmasına katkıda bulunabilirler. ülkemiz okullarında çoğunlukla üst yönetim basamaklarında gerçekleşmektedir. etkinliklere katılmaları konusunda öncülük ederek. Bursalıoğlu’nun (2000:80) “yönetimin kalbi ve diğer süreçlerin ekseni” olarak gördüğü karar alma süreci. Çalışana bütüncül yaklaşım. Okulda işleyen karar süreçleri ise daha çok okul-aile birliği. Eğitim yöneticilerimiz okul örgütünde en azından okul içi etkinliklerle ilgili katılımcı ve yaratıcı bir karar alma mekanizmaları oluşturarak. öğretmenlerin. özellikle branş öğretmenlerini farklı düzeyde sınıflarda görevlendirerek. Oysa çağdaş yönetimde çalışanların kararlara katılması önerilen bir durumdur.Z Kuramı ve Okul Yönetimine Uygulanabilirliği Açısından Değerlendirilmesi 69 Orta vadede gelen kariyer basamakları. O’Hanlon’un da belirttiği gibi okullarda öğretmenler. Bir çalışan. merkezi örgütü alır. Z Kuramına göre. öğrencilerin ve velilerin okulla bütünleşmelerine katkı sağlayabilir ve öğretmenler arasında koordinasyonun. farklı konularda deneyim kazanmalarını ve grup olgusunu görebilmelerini sağlayacaktır. çalışandan kendi eylemleriyle ilgili süreçte sorumluluğu üstlenmeleri beklenmektedir.

2. işbirlikçi ve eşitlikçi okul kültürü yaratabilir. Sonuç ve Öneriler Z Kuramının bazı öngörüleri. S. okullarımızda kararlara işgörenlerin katılımının sağlanacağı bir yapı oluşturulmalıdır. 5. Anderson. (2.451-469. Okul üyeleri ise okul içinde düzenli toplantılara katılıp önceden yönü belli olan kararlar sürecine katılmaktadırlar. ss. kararlara katılımın okullarımızda henüz yaygın ve etkin biçimde uygulanmakta olduğu söylenemez. Bu da çağdaş örgütlerde. K. Balcı. Yönetimde İnsan İlişkieri. Eğitim Örgütlerine Yeni Bakış Açıları: Kuram-Araştırma İlişkisi II. Cilt: 7. Ankara: Aydan Web Tesisleri Mart 2007 Cilt:15 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi . Çalışanlara. Okul yönetimi bütüncül yaklaşımı uygulayıp öğretmenleri. Sayı:28. Kuramın okullarımızdaki mevcut yönetim yapısıyla örtüşen yanları olarak. (1982). Balcı. Öte yanda. güçlü bir katılımcı. son dönemlerde ortaya atılan sözleşmeli personel tartışmalarının gerçekleşmesi durumunda. Açık ve doğrudan denetim konusunda da yeni bir yaklaşım sergilenebilir. Böylelikle daha sağlıklı ve dirik bir işgören evreni yaratılabilir. A. ortak ve bütüncül bir kültür oluşmamıştır. Yani. Başaran. Kaos ve Yönetim. mesleki gelişimleri süresi içinde çeşitli terfi olanakları yaratılmalıdır. çıkarsamalarda bulunulabilir. Cilt: 9.70 Kadir BEYCİOĞLU arasında.Baskı). R. Sayı:1. (2003). Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. bu tür bir katılımla ortaya çıkabileceği vurgulanmakta olan vizyonun ve işbirlikçi ve güvene dayalı örgüt kültürünün oluşması gibi beklentileri engelleyebilmektedir. Japanese HRD in Z Type Companies Training and Development Journal. O halde hem bu kuramla ilgili tartışmalar hem de diğer çağdaş yönetim eğilimleri düşünülerek.27-45. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi.E. sadece okul yaşamı içinde değil okul dışında da ele alarak. ss. mevcut okul örgütümüzle benzerlikler gösterirken. ss. ve Anderson. İ. ss. Sayı:33. Akbaba. bir çok kuram tarafından da önemsenmektedir. Örgüt içi örtülü denetim mekanizmaları geliştirmek mümkündür. Ama. Cilt: 36. Kaynaklar 1. (2001). Z Kuramının temel söylevi olan katılımcı karar süreci. 4. A. uzun dönem istihdam ve bireysel sorumluluk alınması söylenebilir.26-61. okulda formal dengeler üzerine kurulu ilişkiler yerine. (1999). bugünkü yapı içinde uygulanabilir görünmemektedir. MLO okullarındaki performans değerlendirmesi süreci bir pilot çalışma olarak algılanıp.14-23 3. Fakat. bazı öngörüleri. Cilt: 25. (1992). istihdamla ilgili bu benzerlikte ortadan kalkacaktır. Sayı:3. eğitsel yöntemler ya da öğrenci gelişimi konusunda yoğun bir bilgi paylaşımı olduğu söylenemez. Eğitim Örgütlerine Yeni Bakış Açıları: Kuram-Araştırma İlişkisi. Okulun görev ve amaçları gibi temel konularda kararlar merkezi örgüt tarafından alınmaktadır. Bu doğrultuda. Benzer durum ülkemiz okulları için de geçerlidir.

B.nsuok.10.Belmont: Wadsworth/Thomson Learning. Dönüşümsel Liderlik. Fullan. Educational Administration: Theory. R. T.11. M. F. Sosyo-Teknik Sistem Açısından Türkiye’nin Eğitim Yönetiminde Değişme Çabaları ve Yöneticinin Konumu. How Do We Manage? http://projectmanagement. (1991).T.c. London: The Falmer Press. Çelik. Rethinking School Improvement. A. (2004). Celep. (2. Eğitim Yönetiminde Kuramsal Gelişmeler. Eren. ve Miskel. Cilt: 18. Dönmez. Okul Yönetimde Yeni Yapı ve Davranış. Okul Kültürü ve Yönetimi. 16. İstanbul: Beta Yayıncılık. ss.S.05’ de alındı.K. 8. Change Forces. ss. 189-214. V. C. Kowalski. Hoy. ve Eagle. E. W. ss. Cilt: 3.Baskı).497-498 9. ss. 7. Handbook Of Research On Educational Administration. M. Sayı:5. ve diğerleri. 20. (1998). ss. Cilt: 37. Journal of Educational Change Cilt: 3. Ankara: Pegem A Yayıncılık. March 2007 Vol:15 No:1 Kastamonu Education Journal .Baskı). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi.asp?i=6606 28. Sayı:1. Organization Type Z. (3rd ed. Bursalıoğlu. (1992). ss.. (2002). (2005). The Changing Role of Secondary Principal in The United States: An Historical Perspective. (1992).298-301 11. (1997).H. (1987). Hargreaves. C. S.L. 14.Z Kuramı ve Okul Yönetimine Uygulanabilirliği Açısından Değerlendirilmesi 71 6. Cilt: 112. (2005). 19. 15. ss. Cangemi. (1993). Lunenberg.. (2000).). ve Ornstein. San Fransisco: Jossey-Bass Inc. Colon.). Sustainability of Educational Change: The Role of Social Geographies. Exploring Values of Japanese and American Management Systems. (2000). The New Meaning of Educational Change (2nd ed. Sayı:1.05’de alındı 12. Research and Practice. V. 17.503-512. J. 21..edu/~hancockl/Supervision/Ouchi%20Z.. J. Fullan. R. J. C.com/blogs/featuredentry. (3rd ed. (1998). http://arapaho.ittoolbox.C. Clayton.). ve Louis K. Toole. Education. Ankara: Anı Yayıncılık. Bryce. Çelik. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Z.1-17. (Eds: Murphy. Louis.31-43.). M. & Hargreaves A. Goodwin. Sayı:4. (11.G. (1999). Cunningham. New York: Teacher College Press. The Journal of Academic Librarianship.New York: Random House. 13. Ankara: Pegem Yayıncılık. Journal of Educational Administration and History. (2000). Eğitim Yönetimi. Educational Administration: Concepts and Practices. P. A. Japanese Management Theory and Library Administration. 10.251-257. Sayı:16. 22.htm 23. (2004). Sayı: 3-4. 18.K. Cilt: 4.

Journal of Educational Change. (2001). Cilt: 40.. School Management Approaches.13-28. 24. Cilt: 1. Sayı:1. ss. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.97-109. Cilt: 4. J. International Journal of Leadership in Education. Şimşek. S. Cilt: 5. Sayı:1. Educational Leadership. (1996). Cilt: 41. New Publications. Uline C. 16-18. 25. (2004). ss. ss. Cilt: 2.H. K. Paris: OECD 26. H. Sayı:2. (2004). Modernite ve Postmodernite Arasında Bir İnsan Bilimi Olarak Eğitim Yönetimi. Eğitim Yönetimi. Comparative Education. Turan. ss. The Imperative to Change. Wallace. Eğitim Yönetimi. 31. What Schools for the Future?. Paris: OECD Publications. O'Hanlon. Sayı:1. 29. ss. 28. OECD. Sayı:1. Sayı: 5. Mart 2007 Cilt:15 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi . Riding Over Socialism and Global Capitalism: Changing Educational Governance and Social Policy Paradigms in Post-Mao China. M.451-464. Sayı:3. Postmodernizm Tartışmaları ve Örgüt Kuramındaki Yansımaları.72 Kadir BEYCİOĞLU 23. 27. Şişman. Cilt: 3. ss. M. 30. OECD. (2001a).1-8. Pozitivizm Ötesi Paradigmatik Dönüşüm ve Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulamada Yeni Yaklaşımlar. Orchestrating the Complex Educational Change: Local Reorganization of Schools in England. (1997). Mok.L. (2005).217-242. (1983) Theory Z in School Administration. 57-78. (2001b). ss.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful