i

2012
ÖÐRENCÝ SEÇME
VE YERLEÞTÝRME
SÝSTEMÝ
(ÖSYS)
KILAVUZU
Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi
Ankara
ii
2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu’nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca yükseköðretim
kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirlemek üzere T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý
(ÖSYM) tarafýndan hazýrlanan bu Kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý Yükseköðretim Genel Kurulunun 30.11-
01.12.2011 tarihli ve 2011.21.1120 sayýlý kararý ile kabul edilmiþtir. ÖSYS’ye baþvuran adaylar Kýlavuzda ve ilgili mevzuatta yer
alan düzenlemeleri kabul etmiþ sayýlýrlar. Sýnavlarla ilgili her türlü açýklamanýn, baþvurularýn ve sýnav sonuçlarýnýn adaylara
duyurulmasý, Baþkanlýðýn Ýnternet sayfasýnda yapýlýr. Ýnternet sayfasýndaki duyurular adaylara teblið hükmündedir.
Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Baþvuru Tarihleri : 03-13 Ocak 2012
Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Tarihi, Saati ve Süresi : 1 Nisan 2012, 10.00, 160 dakika
Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS) Baþvuru Tarihleri : 24-30 Nisan 2012
LYS-1: Lisans Yerleþtirme Sýnavý-1 (Matematik) Tarihi, Saati ve Süresi : 16 Haziran 2012, 10.00, 120 dakika
LYS-5: Lisans Yerleþtirme Sýnavý-5 (Yabancý Dil) Tarihi, Saati ve Süresi : 16 Haziran 2012, 14.30, 120 dakika
LYS-4: Lisans Yerleþtirme Sýnavý-4 (Sosyal Bilimler) Tarihi, Saati ve Süresi : 17 Haziran 2012, 10.00, 135 dakika
LYS-3: Lisans Yerleþtirme Sýnavý-3 (Edebiyat-Coðrafya) Tarihi, Saati ve Süresi : 23 Haziran 2012, 10.00, 120 dakika
LYS-2: Lisans Yerleþtirme Sýnavý-2 (Fen Bilimleri) Tarihi, Saati ve Süresi : 24 Haziran 2012, 10.00, 135 dakika
YGS Sýnav Ücreti : 35,00 TL
LYS Sýnav Ücretleri (Girilmek istenen her bir LYS için) : 20,00 TL
Sýnavsýz Geçiþ Baþvuru Ücreti : 10,00 TL
Baþvuru/Tercih Hizmeti Ücreti : 3,00 TL
LYS Baþvuru Hizmeti Ücreti : 2,00 TL
Yeni Þifre Edinme Ücreti : 2,00 TL
2012-2013 Öðretim Yýlý Yükseköðretim Programlarýna Kayýt Tarihleri : 3-7 Eylül 2012
DÝKKAT ! Kýlavuzda yer alan bütün ücretlere KDV dâhildir. Baþvurusunu veya tercihini yapmayan, baþvurusu veya
tercihi geçersiz sayýlan, sýnava girmeyen veya giremeyen, sýnava alýnmayan veya sýnavdan çýkarýlan, sýnavda baþarý
saðlayamayan veya sýnavý geçersiz sayýlan, ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran veya ayný iþlem için birden
fazla ödeme yapmýþ olan adaylarýn ödedikleri ücretler geri verilmez.
Bu kýlavuzda yer alan ücretlerin dýþýnda baþvuru merkezlerine ve bankalara, baþka bir ad altýnda herhangi bir ücret ödenmeyecektir.
ADRESÝMÝZ
Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmî, özel ve genel yazýlar için:
ÖSYM Baþkanlýðý 06538 Bilkent-ANKARA
Baþvuru, sýnav ve sýnav sonuçlarý konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için:
ÖSYM Baþkanlýðý (SHDB) 06538 Bilkent-ANKARA
ÖSYMÝnternet Adresi:
http://www.osym.gov.tr
ÖSYS Ýçin Aday Ýþlemleri (Baþvuru, bilgi kontrol, deðiþiklik, düzeltme, tercih yapma vb.):
http://ais.osym.gov.tr
Sonuçlar Ýçin Ýnternet Adresi:
http://sonuc.osym.gov.tr
Telefon Numarasý:
(312) 298 80 50 (Çok Hatlý Santral)
ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticilikleri:
ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerinin adres ve iletiþim bilgileri
ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr Ýnternet adresinde yer almaktadýr.
DÝKKAT ! Kýlavuzda yer alan kurallar, kýlavuzun yayým tarihinden sonra yürürlüðe girebilecek yasama, yürütme ve
yargý organlarý ile Yükseköðretim Kurulu kararlarý gerekli kýldýðý takdirde deðiþtirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek
yol, ÖSYM tarafýndan belirlenir ve ÖSYM’nin Ýnternet sayfasýndan kamuoyuna duyurulur. Sýnavlarla ilgili olarak
alýnan yeni kararlar ve gerekli görülen deðiþikliklere iliþkin bilgiler de ÖSYM’nin Ýnternet sayfasýndan kamuoyuna
duyurulacaktýr. Bu nedenle ilgililerin ÖSYM’nin Ýnternet sayfasýný sýk sýk kontrol etmeleri yararlarýna olacaktýr.
i
Ý Ç Ý N D E K Ý L E R
Sayfa
1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) ................................................ 1
2. BAÞVURU .................................................................................................................................................................... 1
2.1. Kimler Baþvurabilir? ................................................................................................................................................ 1
2.2. YGS’ye Girme Zorunluðu Var mýdýr? ...................................................................................................................... 1
2.3. ÖSYS’ye Baþvuru Ýþlemi Nasýl Yapýlacaktýr? .......................................................................................................... 1
2.4. 2012-ÖSYS Aday Baþvuru Formu Nasýl Doldurulacaktýr? ..................................................................................... 5
2.5. Bankaya Ne Kadar Baþvuru Ücreti Yatýrýlacaktýr? .................................................................................................. 7
2.6. ÖSYS’ye Baþvuru Ýþlemi Nasýl Tamamlanacaktýr? .................................................................................................. 9
2.7. Baþvuru Ýþlemi Sonrasý Verilen Ýnternet Eriþim Þifresi Ne Ýþe Yarar? ...................................................................... 10
3. YÜKSEKÖÐRETÝME GEÇÝÞ SINAVI (YGS) ............................................................................................................ 10
3.1. YGS’de Hangi Testler Yer Alacaktýr? ...................................................................................................................... 10
3.2. Sýnava Girerken Adayýn Yanýnda Bulundurmasý Gereken Belgeler Nelerdir? .......................................................... 10
3.3. YGS Nasýl Uygulanacaktýr? ..................................................................................................................................... 11
3.4. YGS Soru Kitapçýðý Nasýl Olacaktýr? ...................................................................................................................... 11
3.5. Cevap Kâðýdý Nasýl Doldurulacaktýr? ...................................................................................................................... 14
3.6. Sýnavýn Sonunda Adaylar Neleri Teslim Edeceklerdir? ............................................................................................ 14
3.7. Sýnavýn Sonuçlarýnýn Geçerli Sayýlmasý Nelere Baðlýdýr? ......................................................................................... 14
3.8. Salon Tutanaklarý ve Test Sorularýna Verilen Cevaplar Üzerinde Ne Gibi Ýncelemeler Yapýlýr? .............................. 15
3.9. YGS’nin Deðerlendirilmesi ...................................................................................................................................... 15
3.9.1. YGS Puanlarý Nasýl Hesaplanacaktýr? ......................................................................................................... 15
3.9.2. YGS Sonuçlarý Nasýl Kullanýlacaktýr? ......................................................................................................... 16
3.9.3. YGS Sonuçlarý Nasýl Duyurulacaktýr? ........................................................................................................ 16
4. LÝSANS YERLEÞTÝRME SINAVLARI (LYS) ............................................................................................................. 16
4.1. Matematik Sýnavý (LYS-1) ....................................................................................................................................... 16
4.2. Fen Bilimleri Sýnavý (LYS-2) .................................................................................................................................... 16
4.3. Edebiyat-Coðrafya Sýnavý (LYS-3) .......................................................................................................................... 16
4.4. Sosyal Bilimler Sýnavý (LYS-4) ................................................................................................................................ 18
4.5. Yabancý Dil Sýnavý (LYS-5) ...................................................................................................................................... 18
4.6. LYS’nin Deðerlendirilmesi ....................................................................................................................................... 18
4.6.1. LYS Puanlarý Nasýl Hesaplanacaktýr? .......................................................................................................... 18
4.6.2. LYS Sonuçlarý Nasýl Kullanýlacaktýr? .......................................................................................................... 18
4.6.3. LYS Sonuçlarý Nasýl Duyurulacaktýr? ......................................................................................................... 18
5. AÇIK ÖÐRETÝM PROGRAMLARINA YERLEÞTÝRMEDE KULLANILACAK PUANLAR .................................. 19
6. ORTAÖÐRETÝM BAÞARI PUANI ............................................................................................................................... 19
6.1. Ortaöðretim Baþarý Puaný Nasýl Hesaplanacaktýr? ................................................................................................... 19
6.2. Yerleþtirme Puanlarý Hesaplanýrken AOBP’ler Bu Puanlara Nasýl
Katýlacak ve Ek Puanlar Nasýl Hesaplanacaktýr? ..................................................................................................... 19
7. MESLEKÝ VE TEKNÝK ORTAÖÐRETÝM KURUMLARINDAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE
AÇIK ÖÐRETÝM ÖN LÝSANS PROGRAMLARINA SINAVSIZ GEÇÝÞ ................................................................. 20
8. YERLEÞTÝRME.............................................................................................................................................................. 20
8.1. 2012-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu ...................................................................... 21
9. ÖZEL YETENEK SINAVI ÝLE SEÇME YÖNTEMÝ .................................................................................................... 21
9.1. Özel Yetenek Gerektiren Eðitim Programlarý Ýle Ýlgili Ýþlemler ................................................................................ 21
9.2. Eðitim Programlarý Dýþýndaki Özel Yetenek Gerektiren Programlar Ýle Ýlgili Ýþlemler ............................................. 22
10. ÖSYS’DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR ................................................................................................... 22
10.1. Okul Birincileri ..................................................................................................................................................... 22
10.2. Belli Sanat Dallarýnda Üstün Yetenekli Adaylar ................................................................................................... 23
10.3. TÜBÝTAK Yarýþmalarýnda Baþarýlý Olan Adaylar ................................................................................................ 23
10.4. Spor Dallarýnda Üstün Baþarýlý Olan Adaylar ....................................................................................................... 23
10.5. Özürlü Adaylar ..................................................................................................................................................... 24
10.6. KKTC’den Baþvuran Adaylar .............................................................................................................................. 24
10.7. Yurt Dýþýndan (KKTC Hariç) Baþvuran Adaylar ................................................................................................. 24
10.8. Yurt Dýþýnda Öðrenim Gören (Transkriptli) Adaylar ........................................................................................... 25
10.9. Yurt Dýþýnda Yükseköðrenim Görmek Ýsteyenler ................................................................................................. 25
10.10. Birden Fazla Ortaöðretim Kurumundan Diploma Almýþ Olan Adaylar ................................................................ 26
10.11. 2011-ÖSYS’ye Baþvurmuþ Ancak 2010-2011 Öðretim Yýlýnda Mezun Olamamýþ Adaylar ................................ 26
10.12. 2012-ÖSYS’ye Baþvurduktan Sonra Bilgilerinde Deðiþiklik Olanlar .................................................................... 26
10.13. Diplomalarýnda Diploma Notlarý Yazýlý Olmayanlar ............................................................................................ 26
11. ÖSYM ÝLE YAZIÞMALAR............................................................................................................................................ 26
12. ADAYLARIN ÝNTERNET ORTAMINDA YAPABÝLECEKLERÝ ÝÞLEMLER ........................................................... 27
13. TÜRKÝYE’DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA KAYIT YAPTIRAMAYACAK VE EÐÝTÝME DEVAM
EDEMEYECEK OLANLAR .......................................................................................................................................... 27
ii
GENEL AMAÇLI DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ
ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM’YE GÖNDERÝLECEK DÝLEKÇELER ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR
ÖÐRENÝM BÝLGÝLERÝ DEÐÝÞÝKLÝÐÝ DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ
BAÞVURU VE SINAV ÜCRETLERÝNÝN YATIRILACAÐI BANKALAR
LÝSTE ve ÇÝZÝMLER
Çizim 1. 2012-ÖSYS Baþvurusu Nereye Yapýlacak? .................................................................................................... 2
Çizim 2. Hangi Adaylar Öðrenim Bilgilerini Onaylatacak? Hangi Adaylar Aday Baþvuru Formuna
Diplomasýnýn Onaylý Bir Örneðini Ekleyecek?............................................................................................... 3
Çizim 3. 2012-ÖSYS Aday Baþvuru Formunun Ön Yüzü............................................................................................ 4
Çizim 4. YGS’ye Girmek Ýstiyorum/ Ýstemiyorum Seçeneklerinden Hangisi Ýþaretlenecek?........................................ 6
Liste 1. 2012-YGS Sýnav Merkezleri ........................................................................................................................... 8
Çizim 5. YGS Soru Kitapçýðý Kapaðý Örneði ................................................................................................................ 12
Çizim 6. YGS Cevap Kâðýdý Örneði .............................................................................................................................. 13
Çizim 7. YGS ve LYS’de Elde Edilecek Puanlara Göre Tercih Edilebilecek Yükseköðretim Programlarý ...................... 17
TABLOLAR
Tablo 1A YGS’deki Testler ve Kapsamlarý .................................................................................................................... 28
Tablo 1B AYGS Puanlarýnýn Hesaplanabilmesi Ýçin Hangi Testlerden En Az Kaç Ham Puan Almak Gerekir?............. 28
Tablo 1C YGS Puan Türleri ........................................................................................................................................... 28
Tablo 1D LYS’lerdeki Testler ......................................................................................................................................... 29
Tablo 1E ALYS Puanlarýnýn Hesaplanabilmesi Ýçin Hangi Testlerden En Az Kaç Ham Puan Almak Gerekir? ............. 29
Tablo 1F LYS Puan Türleri ............................................................................................................................................ 30
Tablo 1G Yükseköðretim Programlarýna Baþvurabilmek Ýçin En Az Kaç Puan Almak Gerekir? .................................... 31
Tablo 2 Bir Mesleðe Yönelik Program Uygulayan Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýna Verilecek Olan Ek
Puanlarýn Hesaplanmasýnda Kullanýlacak AOBP’ler ve Çarpýlacaðý Katsayýlar ............................................. 31
Tablo 3A Ortaöðretimdeki Bazý Alanlarýn Yerleþtirmede Ek Puan Alacaðý Lisans Programlarý ...................................... 32
Tablo 3B .1 Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý ................... 33
Tablo 3B.2 Teknoloji Fakültesi Lisans Programlarý ........................................................................................................... 36
Tablo 3B.3 Sanat ve Tasarým Fakültesi Lisans Programlarý ............................................................................................... 39
Tablo 3B.4 Turizm Fakültesi Lisans Programlarý .............................................................................................................. 40
Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Sýnavsýz Yerleþebilecekleri
Ön Lisans Programlarý .................................................................................................................................... 42
Tablo 4 Yükseköðretim Programlarýnýn Öðretim Süreleri ve Puan Türleri ................................................................... 51
Tablo 5 Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý .......................................... 56
Tablo 6 Okul Türleri ve Kodlarý .................................................................................................................................. 57
Tablo 7 Ortaöðretim Kurumlarýndaki Alanlar ve Kodlarý ............................................................................................. 59
AÇIKLAMALAR VE DUYURULAR
Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarýna Girmek Ýsteyen Bayan ve Erkek Adaylarýn Dikkatine! ............................................. 61
Kara, Deniz, Hava, Jandarma ve GATA Saðlýk Astsubay Meslek Yüksek Okullarýna Girmek Ýsteyen
Erkek Adaylarýn Dikkatine! ...................................................................................................................................................... 63
Örgün Yükseköðretim Programlarýnda Okuyanlar veya Bu Programlardan Mezun Olanlar ile Açýk Öðretim Programlarýndan
Mezun Olanlarýn Kontenjan Sýnýrlamasý Olmayan Açýk Öðretim Programlarýna Kaydolmalarýna Ýliþkin Esaslar ...................... 67
Anadolu Üniversitesi Batý Avrupa Açýk Öðretim Programlarý ............................................................................................... 67
KISALTMALAR
Alm., Fra., Ýng.: Almanca, Fransýzca, Ýngilizce
Bil. : Bilimleri
Bilg. : Bilgisayar
Ç.P.L. : Çok Programlý Lise
Elek. : Elektrik/Elektroniði
Fak. : Fakültesi
Hiz. : Hizmetleri
Ýþl. : Ýþletmeciliði/Ýþletmecilik/Ýþlemeciliði
L. : Lisesi
M. : Meslek
Müh. : Mühendisliði
MYO. : Meslek Yüksekokulu
M.T.O.K.: Mesleki ve teknik ortaöðretim
kurumu mezunlarý
Otel. : Otelcilik
Öðr. : Öðretmenliði
Prog. : Programcýlýðý/Programlarý
Tek./Tekn.:Teknolojileri/Teknolojisi/
Teknikler/Teknikerliði/
Teknisyenliði/Teknikleri
Uyg. : Uygulamalý/Uygulama
Y. : Yabancý
Yön. : Yönetimi
Y.O./YO: Yüksekokul
Y.D.A. : Yabancý Dil Aðýrlýklý
DÝKKAT ! Ortaöðretim kurumlarýndaki program türleri için kullanýlan alan, kol, bölüm ve dal gibi terimlerin yerine bu Kýlavuzda
“alan” terimi kullanýlmýþtýr.
1
1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS)
2012-2013 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmesi Ölçme,
Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan yapýlacaktýr. Sistemin genel adý Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi
(ÖSYS)’dir. Bu sistem içinde Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) ve Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS) uygulanacaktýr.
Ayrýca, 4702 sayýlý Kanun uyarýnca, mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan mezun olacaklarýn/olanlarýn istedikleri
takdirde, bitirdikleri programýn devamý niteliðinde veya buna yakýn programlarýn uygulandýðý meslek yüksekokullarý ile
açýk öðretim ön lisans programlarýna sýnavsýz olarak yerleþtirilme iþlemleri de ÖSYS kapsamýnda yapýlacaktýr.
Türk Silahlý Kuvvetleri ile Emniyet Teþkilatýna baðlý yükseköðretim programlarýna öðrenci yerleþtirilmesi ÖSYS’nin
dýþýnda olup ilgili kurumlarýn özel kanunlarýnda gösterilen usullere göre yapýlýr. Ýlgilenen adaylar, 2012-ÖSYS'ye
katýlmalarýnýn gerekip gerekmediðini adý geçen kurumlardan öðrenebilirler.
2. B A Þ V U R U
2.1. KÝMLER BAÞVURABÝLÝR?
Öðrenim durumlarý aþaðýdakilerden birine uyanlar 2012-ÖSYS'ye (Sýnavsýz Geçiþ dâhil) baþvurabilirler:
h 2011-2012 öðretim yýlýnda ortaöðretim kurumlarýnýn (lise veya dengi okullar, açýk öðretim lisesi) son sýnýfýnda
okumakta olan öðrenciler,
h Ortaöðretim kurumlarýnýn son sýnýflarýnda beklemeli durumda bulunanlar,
h Ortaöðretim kurumlarýnýn dýþarýdan bitirme sýnavlarýna girenler,
h Ortaöðretim kurumlarýný bitirmiþ olanlar,
h Ortaöðrenimlerini yabancý ülkelerde yapanlardan durumlarý yukarýdakilerden birine uyanlar.
Ayrýca durumlarý yukarýdakilerden birine uyan yabancý uyruklu veya hiçbir devletin uyruðunda olmayan adaylar
da 2012-ÖSYS’ye baþvurabilirler ancak bu adaylar, 2012-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý
Kýlavuzunda yer alacak yükseköðretim programlarý kontenjanlarýna yerleþtirilmezler. Doðumla Türk vatandaþý
olup da çýkma izni almak suretiyle Türk vatandaþlýðýný kaybedenlerden 5203 sayýlý Kanun ve 5901 sayýlý Türk
Vatandaþlýðý Kanunu ile Saklý Tutulan Haklarýn Kullanýlmasýna Ýliþkin Belge sahibi olanlar, 2012-ÖSYS’ye
baþvurabilirler. Bu adaylar 2012-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzunda yer alacak
yükseköðretim programlarýna yerleþme hakký kazanmalarý durumunda söz konusu kontenjanlara yerleþtirilirler.
2.2. YGS’YE GÝRME ZORUNLUÐU VAR MIDIR?
Kýlavuzun 7. MESLEKÝ VE TEKNÝK ORTAÖÐRETÝM KURUMLARINDAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE
AÇIK ÖÐRETÝM ÖN LÝSANS PROGRAMLARINA SINAVSIZ GEÇÝÞ maddesinde açýklanan esaslara göre,
meslek yüksekokullarý ve açýk öðretim ön lisans programlarýna sýnavsýz geçiþ hakký olan adaylar sýnavsýz
yerleþebilirler. Bunlarýn dýþýndaki tüm yükseköðretim programlarýna (özel yetenek sýnavý ile öðrenci alan programlar
dâhil) girmek isteyen adaylar 2012-YGS’ye girmek zorundadýr. Sýnavsýz yerleþtirme yapýlan ön lisans programlarýnýn
boþ kalan kontenjanlarýna, alan dýþýndan yerleþtirme yapýlýrken ilgili 2012-YGS puanlarý kullanýlacaktýr.
2547 sayýlý Kanun’un 45. maddesine 4702 sayýlý Kanun’la eklenen “e” bendi uyarýnca mesleki ve teknik ortaöðretim
kurumlarýndan mezun olanlar kendi alanlarýndaki meslek yüksekokulu programlarýna veya kontenjan sýnýrlamasý
olan açýk öðretim ön lisans programlarýna, kontenjan dâhilinde, sýnavsýz yerleþtirilebileceklerinden, bu durumdaki
adaylarýn baþvurmadan önce kýlavuzun 7. maddesini dikkatle okumalarý gerekmektedir. Bu adaylar istedikleri
takdirde kendi alanlarýndaki açýk öðretim ön lisans programlarýndan kontenjan sýnýrlamasý olmayanlara da sýnavsýz
yerleþtirilebileceklerdir.
2.3. ÖSYS’YE BAÞVURU ÝÞLEMÝ NASIL YAPILACAKTIR?
2012-ÖSYS’ye baþvurmak isteyen adaylarýn yapacaklarý iþlemler aþaðýda sýralanmaktadýr:
a) 2012-ÖSYS Kýlavuzuna Eriþim: 2012-ÖSYS’ye baþvurmak isteyen adaylar, 2012-ÖSYS Kýlavuzu ile Aday
Baþvuru Formuna baþvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr Ýnternet adresinden
eriþebilirler veya baþvuru merkezlerine örnek olarak gönderilen basýlý kýlavuzu inceleyebilirler.
b) Baþvuru Merkezleri: Ortaöðretim Kurumu (Okulu) Müdürlükleri ve ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticilikleri
ÖSYS’de baþvuru merkezi olarak görev yapacaklardýr. Ayný adreste birden çok ortaöðretim okulunun
bulunduðu durumlarda, bu okullarýn hepsine hizmet veren bir baþvuru merkezi bulunmaktadýr. Özetle her
ortaöðretim okulunun baðlý olduðu bir baþvuru merkezi vardýr. ÖSYS Baþvuru Merkezlerinin adresleri baþvuru
tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr Ýnternet adresinde yer alacaktýr.
2
c) Baþvurularýn Nasýl Yapýlacaðýnýn Belirlenmesi: Baþvurular, Çizim 1’de de görüldüðü gibi aþaðýda belirtilen
þekilde yapýlacaktýr:
y Henüz mezun olmamýþ, son sýnýf düzeyindeki adaylar baþvurularýný okullarýnýn baðlý olduðu baþvuru
merkezine yapacaklardýr. Okulun baðlý olduðu baþvuru merkezi çalýþýr durumda deðilse okul müdürü
adaylarý belirli bir baþvuru merkezine yönlendirecektir.
y Mezun durumdaki adaylardan
2010 ve 2011-ÖSYS’nin her ikisine de baþvurmamýþ olanlar ile 2010 veya 2011 ÖSYS baþvurularýndan
en az birini bir baþvuru merkezi aracýlýðýyla yapmamýþ olan adaylar,
2010 veya 2011-ÖSYS’ye baþvurmuþ olanlardan son baþvurusuna göre öðrenim bilgilerinde (Aday
Baþvuru Formunun 12-18. alanlarýnda) deðiþiklik olanlar
baþvurularýný istedikleri baþvuru merkezine yapabilirler.
y Mezun durumdaki adaylardan 2010 veya 2011-ÖSYS’ye bir Baþvuru Merkezi aracýlýðýyla baþvurmuþ
olan ve öðrenim bilgilerinde (12-18. alanlarda) deðiþiklik olmayan adaylar, baþvurularýný;
isterlerse bireysel olarak Ýnternet aracýlýðýyla
isterlerse diledikleri bir baþvuru merkezi aracýlýðýyla
yapabilirler.
y Baþvurusunu bir baþvuru merkezinde yapmasý gereken adaylardan, baþvurularýn yapýlacaðý tarihler
arasýnda sürekli yurt dýþýnda bulunan, sürekli hastalýk ya da sürekli tutukluluk gibi nedenlerle baþvuru
merkezine gitmesi mümkün olmayan adaylar, baþvurularýný postayla yapabileceklerdir. Baþvuru süresi
içinde ÖSYM’ye ulaþan belgeler iþleme alýnacak, bu sürede ulaþmayan belgeler iþleme alýnmayacaktýr.
d) Aday Baþvuru Formunun Doldurulmasý: Baþvurusunu bir baþvuru merkezinden yapacak adaylar kýlavuzun
2.4. maddesini ve Aday Baþvuru Formunun arkasýndaki açýklamalarý dikkatle okuduktan sonra Aday Baþvuru
Formunu dolduracaklardýr.
(2)
(1)(2)
İnternet
Notlar:
(1) Eğer okulun bağlı bulunduğu başvuru merkezi çalışır durumda değilse, okul müdürü öğrencileri
belirli bir başvuru merkezine yönlendirecektir.
(2) Başvuruların yapılacağı 03-13 Ocak 2012 tarihleri arasında sürekli yurt dışında bulunma,
sürekli hastalık ya da sürekli tutukluluk gibi bir nedenle bir Başvuru Merkezine gitmesi
mümkün olmayan adaylar başvurularını postayla yapabileceklerdir. Başvuru süresi içinde
ÖSYM'ye ulaşmayan belgeler kesinlikle işleme konulmayacaktır.
Çizim 1. 2012-ÖSYS Baþvurusu Nereye Yapýlacak?
3
e) Aday Baþvuru Formunun Onaylatýlmasý: Son sýnýf düzeyindeki adaylar Aday Baþvuru Formundaki öðrenim
bilgilerini okuduklarý okulun bir yetkilisine onaylatacaklardýr (Bakýnýz Çizim 2.).
f) Baþvuru Ücretinin (YGS veya Sýnavsýz Geçiþ Ücretinin) Yatýrýlmasý: Ücretler ile ilgili bilgiler kýlavuzun 2.5.
(yurt içinden baþvuranlar için) ve 10.7. (yurt dýþýndan baþvuranlar için) maddelerinde yer almaktadýr. Adayýn,
baþvuru merkezine gelmeden önce baþvuru ücretini yatýrmýþ olmasý gerekir. Ücretini yatýrmayanlarýn baþvuru
iþlemi gerçekleþtirilemeyeceði için adaylarýn, ücretlerini zamanýnda yatýrmalarý önemlidir. 2010 veya 2011-
ÖSYS’ye bir Baþvuru Merkezi aracýlýðýyla baþvuran ve bilgilerinde hiçbir deðiþiklik olmayýp Ýnternet üzerinden
baþvuru yapacak adaylar için de ayný kural geçerlidir.
g) Aday Baþvuru Formunun Baþvuru Merkezine Teslim Edildiði/Edilmediði Durumlar: Baþvurularýný baþvuru
merkezi aracýlýðýyla yapacak adaylar baþvuru merkezine bizzat giderek (Bakýnýz 2.6. ve Çizim 2.) baþvuru
iþlemini tamamlatacaklardýr. Baþvuru sýrasýnda:
y Ekinde ÖSYM’ye ulaþtýrýlacak
1) saðlýk raporu,
2) mezun durumda olan adaylardan ilk defa ÖSYS’ye baþvuranlar ile son baþvurusuna göre
mezuniyet bilgilerinde deðiþiklik bulunanlarýn (Aday Baþvuru Formunun 12-18. alanlarýnda yer alan
öðrenim bilgilerinde deðiþiklik olanlar) diplomalarýnýn onaylý bir örneði,
3) yurt dýþýndaki bir ortaöðretim kurumundan mezun olacak/olanlarýn transkriptleri ve mezunsa
ayrýca diplomalarýnýn onaylý örneði
bulunan Aday Baþvuru Formlarý, ekleri ile birlikte görevliler tarafýndan teslim alýnacaktýr.
DÝPLOMALARA ÝLÝÞKÝN ÖNEMLÝ NOT: Baþvuru Merkezlerince, yukarýdaki 2. ve 3. maddelerde sözü
edilen adaylarýn dýþýndaki adaylardan kesinlikle diploma örneði alýnmamalý ve ÖSYM’ye gönderilmemelidir.
y Baþvuru iþlemini postayla yapacak adaylar ise Aday Baþvuru Formu ve eklerini baþvuru süresi
içinde ÖSYM’ye ulaþtýracaklardýr (Bakýnýz 2.6. ve 10.7.). Baþvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaþan ve
kurallara uygun olan belgeler iþleme alýnacak, bu sürede ulaþmayan belgeler iþleme alýnmayacaktýr.
Süre hesabýnda ÖSYM Genel Evrak kaydýna giriþ tarihi esas alýnacaktýr. Baþvuru süresi içinde
ÖSYM’ye ulaþmayan belgelerden ÖSYM sorumlu olmayacaktýr.
y Ekinde hiçbir belge bulunmayan Aday Baþvuru Formu adayýn kendisinde kalacaktýr.
Çizim 2. Hangi Adaylar Öðrenim Bilgilerini Onaylatacak? Hangi Adaylar Aday Baþvuru Formuna
Diplomasýnýn Onaylý Bir Örneðini Ekleyecek?
İnternet
4
Çizim 3. 2012- ÖSYS Aday Baþvuru Formunun Ön Yüzü
5
2.4. 2012-ÖSYS ADAY BAÞVURU FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR?
Aday Baþvuru Formundaki bilgi alanlarýnýn doldurulmasýna iliþkin açýklamalar, sýrasýyla ve ayný baþlýklar kullanýlarak
aþaðýda verilmiþtir. Bu açýklamalarý dikkatle okuyup anlamadan, yazma iþlemine geçmeyiniz. Yapacaðýnýz
yanlýþlýklardan doðacak sonuçlarýn bütün sorumluluðu size ait olacaktýr. Formun doldurulmasý, baþvuru iþleminin
kolay ve yanlýþsýz yapýlmasýna yardýmcý olacaðý için yazýnýzýn okunaklý olmasý gereklidir. Form, tükenmez kalem
veya dolma kalemle doldurulacaktýr (Bakýnýz Çizim 3.).
h 1. T.C. KÝMLÝK NUMARASI
y Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarý bu alana 11 rakamdan oluþan T.C. Kimlik Numarasýný yazacaklardýr.
Doðumla Türk vatandaþý olup da çýkma izni almak suretiyle Türk vatandaþlýðýný kaybedenlerden 5203
sayýlý Kanun ve 5901 sayýlý Türk Vatandaþlýðý Kanunu ile Saklý Tutulan Haklarýn Kullanýlmasýna Ýliþkin
Belge sahibi olanlar da kendilerine daha önce verilen T.C. Kimlik Numarasýný yazacaklardýr.
y T.C. Kimlik Numarasý bulunmayan KKTC uyruklu, yabancý uyruklu ve uyruðu olmayan adaylar T.C. Kimlik
Numarasý yerine kullanacaklarý 11 rakamdan oluþan Yabancý Uyruklu (Y.U.) Numarasýný edinmek için ÖSYM
http://ais.osym.gov.tr Ýnternet sayfasýndaki “Y.U. Numarasý Edin” baþlýklý alana kendilerinden istenen
bilgileri girecekler ve böylece oluþan numarayý Aday Baþvuru Formuna yazacaklardýr. Y.U. Numarasý, hem
2012-ÖSYS’nin bütün aþamalarýnda hem de adayýn sonraki yýllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda
yapacaðý bütün iþlemlerde gerekli olacaðýndan aday tarafýndan özenle saklanmalýdýr.
h 2. ADI
h 3. SOYADI
h 4. BABA ADI
h 5. ANNE ADI
h 6. DOÐUM TARÝHÝ
h 7. CÝNSÝYETÝ
h 8. DOÐUM YERÝ
h 9. NÜFUSA KAYITLI OLDUÐU ÝL/ÝLÇE
h 10. UYRUÐU
y Birden fazla uyruðu olan adaylar bu alanda birden çok seçeneði iþaretleyebilirler.
y Türk vatandaþlýðýndan izin ile ayrýlanlar ve bunlarýn kanuni mirasçýlarý (Pembe/Mavi Kart sahipleri/
Saklý Tutulan Haklarýn Kullanýlmasýna Ýliþkin Belge sahibi olanlar) ve Bulgaristan'dan göç yoluyla
gelmiþ Türk soylular T.C. seçeneðini iþaretleyeceklerdir.
y KKTC uyruklu adaylar ilgili alana KKTC Kimlik Numaralarýný da yazacaklardýr.
y Yabancý uyruklular, hiçbir devletin uyruðunda olmayanlar ve mülteciler “Yabancý Uyruklular”
seçeneðini iþaretleyeceklerdir.
h 11. ÖÐRENÝM DURUMU VE KODU
Bu alana, aþaðýda yer alan seçeneklerden size uygun olanýný seçip koduyla birlikte yazýnýz.
2011-2012 ÖÐRETÝM YILINDA BÝR ORTAÖÐRETÝM KODU
KURUMUNDAN MEZUN OLABÝLECEK DURUMDA OLANLAR
Bir ortaöðretim kurumunun son sýnýfýnda okumaktayým. 1
Bir ortaöðretim kurumunun son sýnýfýnda beklemeliyim. 2
Okul dýþýndan ortaöðretimi bitirme sýnavlarýna giriyorum. 3
MEZUN DURUMDA OLANLAR KODU
Bir ortaöðretim kurumunu bitirdikten sonra ÖSYM’ce yerleþtirilmedim ve ön kayýtla kayýt olmadým. 4
DÝKKAT ! Ortaöðretim kurumlarýnda okumakta iken ÖSYM'ce 2011-ÖSYS’de bir yükseköðretim programýna yerleþtirildiði hâlde
o yýl mezun olamadýðý için kayýt yaptýramayan adaylar, kýlavuzun 10.11. maddesinde belirtilen þekilde iþlem yapmalýdýr.
Bir yükseköðretim programýna (Sýnavsýz Geçiþ dâhil) ÖSYM'ce yerleþtirildim fakat kayýt olmadým. 5
Bir yükseköðretim programýna kayýtlýyým. 6
Bir yükseköðretim programýný bitirdim. 7
Yükseköðretimden kaydým silindi. 8
Bu alanlara Nüfus Cüzdanýnýzda yer alan
bilgilerinizi deðiþtirmeden ve kýsaltmadan yazýnýz.
6
h 12. OKUL ADI VE KODU
h 13. OKUL TÜRÜ VE KODU
h 14. ALAN ADI VE KODU
h 15. OKUL NUMARASI
h 16. BÝTÝRME YILI
h 17. NOT SÝSTEMÝ
h 18. DÝPLOMA NOTU/PUANI
DÝKKAT ! Okulunuzun kodunu, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr Ýnternet sayfasýnda ÖSYS Baþvuru
Bilgileri içinde yer alan “Ortaöðretim Kurumlarý Kitapçýðý”ndan öðrenebilirsiniz. Okul türü ve alan
bilgilerinizi Tablo 6’dan ve Tablo 7’den bularak ilgili bilgi alanlarýna yazýnýz.
Ortaöðretim kurumlarýndaki program türleri için kullanýlan alan, kol, bölüm ve dal gibi terimlerin
yerine bu kýlavuzda “alan” terimi kullanýlmýþtýr. Bu bilgilerden hiçbirini bulamayan adaylar ilgili
bilgi alanlarýna “Diðer” yazacaklardýr. Ancak, “Diðer” yazan adaylarýn belirli tür ve alanlara
tanýnan ayrýcalýklardan yararlanamayacaklarýný bilmeleri gerekir.
h 19. YGS’YE GÝRME ÝSTEÐÝ
Çizim 4’ü inceleyerek aþaðýdaki seçeneklerden hangisini iþaretlemeniz gerektiðini belirleyiniz.
y YGS’ye girmek istiyorum.
y YGS’ye girmek istemiyorum, sadece Sýnavsýz Geçiþe baþvurmak istiyorum.
2011-2012 öðretim yýlýnda mezun olabilecek durumda olan adaylar,
okul adý, okul türü, alan adý ve kodlarý ile okul numarasý bilgilerini
yazacak; bitirme yýlý, not sistemi ve diploma notu alanlarýný boþ
býrakacaklardýr. Mezun durumda olan adaylar ise bu alanlarýn tümünü
dolduracaklardýr.
Mezun durumda olan adaylardan ilk defa ÖSYS’ye baþvuranlar veya
son baþvurusuna göre mezuniyet bilgilerinde deðiþiklik bulunanlar,
diplomalarýnýn onaylý bir örneðine T.C. Kimlik Numaralarýný yazacaklar
ve 2012-ÖSYS Aday Baþvuru Formuna ekleyerek Baþvuru Merkezi
görevlisine teslim edeceklerdir.
Çizim 4. YGS’ye Girmek Ýstiyorum/Ýstemiyorum Seçeneklerinden Hangisi Ýþaretlenecek?
7
h 20. YGS SINAV MERKEZLERÝ
Sýnav merkezlerinin adlarý ve kodlarý Liste 1’de yer almaktadýr. Bu alan YGS’ye girmek isteyen adaylar
tarafýndan doldurulacaktýr. Yalnýz Sýnavsýz Geçiþe baþvuran adaylar bu alaný boþ býrakacaklardýr.
1. Tercih alanýna, adayýn okulunun bulunduðu veya adresinde yer alan merkez, sýnav merkezi tercihi
olarak yazýlacaktýr. Bunun dýþýnda bir tercihte bulunulamaz. 2. Tercih olarak seçilebilecek sýnav merkezleri
de sistem tarafýndan, adayýn okulunun bulunduðu veya adresinde yer alan merkeze en yakýn sýnav
merkezlerinden biri olarak sýnýrlandýrýlmýþtýr. Bu alana sadece sistem tarafýndan izin verilen sýnav
merkezlerinden biri yazýlabilecektir. ÖSYM gerektiðinde, sýnava baþvuran aday sayýsýna baðlý olarak
listede yazýlý sýnav merkezlerine ek yeni sýnav merkezleri açabilir veya listede yazýlý sýnav merkezlerinden
bazýlarýný iptal edebilir. Kapasitesi dolmuþ, yetersiz sýnav merkezi tercihi nedeniyle kapasitesi dolmamýþ
veya iptal edilmiþ sýnav merkezlerini isteyen adaylarýn bir kýsmý, kapasitesi dolmamýþ diðer sýnav
merkezlerine atanýr. Böyle durumlarda sýnav merkezinizi saptama yetkisi ÖSYM’ye aittir. ÖSYM gerekli
olduðu hâllerde adayý tercih ettiði sýnav merkezlerinden farklý bir sýnav merkezine de atayabilir. Adaylarýn
sýnava gireceði merkez belirlendikten sonra deðiþiklik yapýlmaz. Bu nedenle aday, sýnav merkezi tercihlerini
belirlerken kendisine en uygun olan merkezi seçmelidir.
DÝKKAT ! Ýstanbul’da sýnava girmek isteyen aday sayýsýnýn Ýstanbul’daki binalarýn kapasitesinden çok
fazla olacaðý öngörüsü ile Ýstanbul’da sýnava girme tercihlerine bazý sýnýrlamalar getirilmiþtir. Ýstanbul‘da
sýnava girmek isteyen adaylarýn þu kurallara uymalarý gerekir:
y Adres ili ve okul ilinin ikisi de Ýstanbul olan adaylar, Ýstanbul’daki beþ bölgeden istediklerini,
sýnav merkezi olarak birinci ve ikinci tercihlerinde gösterebilirler.
y Adres ili ve okul ilinden yalnýz biri Ýstanbul olan adaylar, sýnav merkezi tercihlerinden sadece birini
Ýstanbul’daki beþ bölgeden yapabilirler.
y Adres ili ve okul ilinin ikisi de Ýstanbul olmayan adaylar Ýstanbul’da sýnava girme tercihi yapamazlar.
ÖSYM, adaylarýn Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi’nden adres bilgilerini kontrol etme hakkýný saklý
tutar. Yanlýþ beyanda bulunan adaylar ÖSYM tarafýndan belirlenecek sýnav merkezlerine atanabilecektir.
h 21. ASKERÎ OKULLARA GÝRME ÝSTEÐÝ
Bu alaný, kýlavuzdaki “Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarýna Girmek Ýsteyen Bayan ve Erkek Adaylarýn
Dikkatine” ile “Kara, Deniz, Hava, Jandarma ve GATA Saðlýk Astsubay Meslek Yüksek Okullarýna
Girmek Ýsteyen Erkek Adaylarýn Dikkatine” bölümlerini okuyarak iþaretleyiniz. Bu alanda iþaretleme
yapmak bu okullara baþvuru niteliði taþýmaz. Bu okullara baþvurular, duyurularda belirtildiði þekilde ilgili
kurumlarýn resmî Ýnternet sitesinden yapýlmalýdýr. Bu okullara gitmek istemeyen adaylar boþ býrakacaklardýr.
h 22. YAZIÞMA ADRESÝ
Bu alana adresi KKTC olanlar 90, yurt dýþý olanlar 91,
yurt içi olan adaylar adres il trafik kodunu yazacaktýr.
h 23. TELEFON NO
h 24. E-POSTA ADRESÝ
h 25. BOY VE KÝLO(Bu bilgiler, adaylarýn sýnav merkezi tercihleri de dikkate alýnarak salon atamalarýnda
adaya uygun salonlarý belirlemek için kullanýlabilecektir.)
h 26. ÖZÜR DURUMU BÝLGÝLERÝ
Bu alaný, sýnava özürlü aday olarak baþvuran adaylar dolduracaktýr. Diðer adaylar boþ býrakacaktýr.
Tekerlekli sandalye ile sýnava girecek adaylar Açýklama kýsmýna “Tekerlekli sandalye ile sýnava girmek
istiyorum.” yazacaklardýr. Bu alanda iþaretleme yapan adaylar saðlýk raporlarýný ÖSYM’ye ulaþtýrmalýdýr.
h 27. ADAYIN ÝMZASI
2.5. BANKAYA NE KADAR BAÞVURU ÜCRETÝ YATIRILACAKTIR?
Aday Baþvuru Formu yukarýda açýklanan þekilde eksiksiz ve doðru olarak doldurulduktan sonra, yurt içinden
baþvurmak isteyen adaylardan;
y “YGS’ye girmek istiyorum.” seçeneðini iþaretleyenler 35,00 TL’yi,
y “YGS’ye girmek istemiyorum, sadece Sýnavsýz Geçiþe baþvurmak istiyorum.” seçeneðini iþaretleyenler 10,00 TL’yi
kýlavuzun son sayfasýnda belirtilen bankalardan birine yatýracaklardýr. Bankaya giderek ücret yatýrmak isteyen
adaylarýn bu ücreti yatýrmak için banka görevlisine T.C. Kimlik Numarasý, adý, soyadý bilgileri ile kaç TL yatýracaðýný
bildirmesi yeterlidir. Adaylarýn, bankadan aldýklarý dekontu saklamalarý gerekir. Adaylar isterlerse banka þubelerine
Bu alanlarýn doldurulmasý zorunludur.
Bilgi alanlarýna size ulaþýlabilecek en güvenilir
bilgilerinizi yazýnýz. Merkezimizin sizinle
yapacaðý bütün iletiþim iþlemlerinde bu
bilgilerin kullanýlacaðýný unutmayýnýz.
8
Liste 1
2012-YGS Sýnav Merkezleri
Kodu YGS Sýnav Merkezi
010 ---- Adana - Merkez
011 ----- Adana - Ceyhan
012 ----- Adana - Kozan
020 ---- Adýyaman - Merkez
021 ----- Adýyaman - Gölbaþý
030 ---- Afyonkarahisar
040 ---- Aðrý
050 ---- Amasya - Merkez
051 ----- Amasya - Merzifon
061 ---- Ankara - Altýndað-Mamak
062 ---- Ankara - Çankaya
063 ---- Ankara-Kuzey *
064 ----- Ankara - Polatlý
070 ---- Antalya - Merkez
071 ----- Antalya - Alanya
072 ----- Antalya - Manavgat
080 ---- Artvin - Merkez
081 ----- Artvin - Hopa
082 ----- Artvin - Arhavi
090 ---- Aydýn - Merkez
091 ----- Aydýn - Nazilli
092 ----- Aydýn - Söke
100 ---- Balýkesir - Merkez
101 ----- Balýkesir - Bandýrma
102 ----- Balýkesir - Edremit
110 ---- Bilecik
120 ---- Bingöl
130 ---- Bitlis - Merkez
131 ----- Bitlis - Tatvan
140 ---- Bolu
150 ---- Burdur
160 ---- Bursa - Merkez
161 ----- Bursa - Gemlik
162 ----- Bursa - Ýnegöl
170 ---- Çanakkale - Merkez
171 ----- Çanakkale - Çan
172 ----- Çanakkale - Biga
180 ---- Çankýrý
190 ---- Çorum
200 ---- Denizli - Merkez
201 ----- Denizli - Acýpayam
210 ---- Diyarbakýr - Merkez
211 ----- Diyarbakýr - Bismil
212 ----- Diyarbakýr - Ergani
220 ---- Edirne - Merkez
221 ----- Edirne - Keþan
222 ----- Edirne - Uzunköprü
230 ---- Elâzýð
240 ---- Erzincan
250 ---- Erzurum
260 ---- Eskiþehir
270 ---- Gaziantep - Merkez
271 ----- Gaziantep - Nizip
280 ---- Giresun - Merkez
281 ----- Giresun - Bulancak
290 ---- Gümüþhane
300 ---- Hakkâri
310 ---- Hatay - Antakya
311 ----- Hatay - Dörtyol
312 ----- Hatay - Ýskenderun
313 ----- Hatay - Kýrýkhan
314 ----- Hatay - Reyhanlý
320 ---- Isparta
330 ---- Mersin - Merkez
331 ----- Mersin - Anamur
332 ----- Mersin - Silifke
333 ----- Mersin - Tarsus
341 ---- Ýstanbul - Kadýköy
342 ---- Ýstanbul - Üsküdar
343 ---- Ýstanbul - Beyoðlu
344 ---- Ýstanbul - Beyazýt
345 ---- Ýstanbul - Avcýlar
351 ---- Ýzmir - Güney **
352 ---- Ýzmir - Kuzey ***
353 ----- Ýzmir - Aliaða
354 ----- Ýzmir - Bergama
355 ----- Ýzmir - Menemen
356 ----- Ýzmir - Ödemiþ
357 ----- Ýzmir - Tire
360 ---- Kars
370 ---- Kastamonu
380 ---- Kayseri - Merkez
381 ----- Kayseri - Develi
390 ---- Kýrklareli - Merkez
391 ----- Kýrklareli - Lüleburgaz
400 ---- Kýrþehir
410 ---- Kocaeli - Ýzmit
411 ----- Kocaeli - Gebze
412 ----- Kocaeli - Gölcük
413 ----- Kocaeli - Karamürsel
414 ----- Kocaeli - Körfez
420 ---- Konya - Merkez
421 ----- Konya - Akþehir
422 ----- Konya - Ereðli
430 ---- Kütahya
440 ---- Malatya
450 ---- Manisa - Merkez
451 ----- Manisa - Akhisar
452 ----- Manisa - Salihli
453 ----- Manisa - Soma
454 ----- Manisa - Turgutlu
460 ---- Kahramanmaraþ-Merkez
461 ----- Kahramanmaraþ-Elbistan
462 ----- Kahramanmaraþ-Göksun
470 ---- Mardin
480 ---- Muðla-Merkez
Kodu YGS Sýnav Merkezi Kodu YGS Sýnav Merkezi
* Ankara - Kuzey : Keçiören / Yenimahalle /Etimesgut / Sincan
** Ýzmir - Güney : Konak / Balçova / Buca / Gaziemir
*** Ýzmir - Kuzey : Karþýyaka / Bornova / Çiðli
481 ----- Muðla - Fethiye
482 ----- Muðla - Milas
490 ---- Muþ
500 ---- Nevþehir
510 ---- Niðde
520 ---- Ordu - Merkez
521 ----- Ordu - Ünye
530 ---- Rize - Merkez
531 ----- Rize - Ardeþen
532 ----- Rize - Çayeli
540 ---- Sakarya - Adapazarý
541 ----- Sakarya - Hendek
550 ---- Samsun - Merkez
551 ----- Samsun - Bafra
552 ----- Samsun - Çarþamba
553 ----- Samsun - Havza
560 ---- Siirt
570 ---- Sinop
580 ---- Sivas
590 ---- Tekirdað - Merkez
591 ----- Tekirdað - Çorlu
600 ---- Tokat - Merkez
601 ----- Tokat - Turhal
602 ----- Tokat - Zile
603 ----- Tokat - Niksar
604 ----- Tokat - Erbaa
610 ---- Trabzon
620 ---- Tunceli
630 ---- Þanlýurfa - Merkez
631 ----- Þanlýurfa-Birecik
640 ---- Uþak
650 ---- Van - Merkez
651 ----- Van - Erciþ
660 ---- Yozgat - Merkez
661 ----- Yozgat - Sorgun
670 ---- Zonguldak - Merkez
671 ----- Zonguldak - Ereðli
680 ---- Aksaray
690 ---- Bayburt
700 ---- Karaman - Merkez
701 ----- Karaman- Ermenek
710 ---- Kýrýkkale
720 ---- Batman
730 ---- Þýrnak
740 ---- Bartýn
750 ---- Ardahan
760 ---- Iðdýr
770 ---- Yalova
780 ---- Karabük
790 ---- Kilis
800 ---- Osmaniye - Merkez
801 ----- Osmaniye - Kadirli
810 ---- Düzce
900 ---- Lefkoþa
9
gitmedenÝnternet aracýlýðýyla da bankaya ücret yatýrabilirler. LYS’ye girecek adaylarýn sýnav ücretleri, KKTC ve diðer
ülkelerden baþvurmak isteyen adaylar ile ilgili sýnav ücreti ve banka bilgisi de kýlavuzun son sayfasýnda yer almaktadýr.
2.6. ÖSYS’YE BAÞVURU ÝÞLEMÝ NASIL TAMAMLANACAKTIR?
a) Baþvuru merkezinde yapýlacak baþvurular
Baþvuru iþleminin tamamlanabilmesi için adayýn baþvuru merkezine bizzat gitmesi gereklidir. Adayýn baþvuru
merkezine gitmeden önce de aþaðýdaki iþlemleri tamamlamýþ olmasý gerekir.
y 2012-ÖSYSAday Baþvuru Formu doldurulmuþ olmalý.
y Aday son sýnýf düzeyinde ise 2012-ÖSYS Aday Baþvuru Formundaki öðrenim bilgileri okulun bir yetkilisi
tarafýndan onaylanmýþ olmalý.
y Baþvuru ücreti bankaya yatýrýlmýþ olmalý.
Baþvuru merkezine giderken adayýn yanýnda bulundurmasý gereken belgeler aþaðýda belirtilmiþtir:
y Doldurulmuþ (aday son sýnýf öðrencisi ise onaylanmýþ) 2012-ÖSYS Aday Baþvuru Formu
y Nüfus cüzdaný veya pasaport (Nüfus Cüzdanýnda güncel bir fotoðraf ve T.C. Kimlik Numarasý bulunmalý,
pasaportun süresi geçerli olmalýdýr.)
y Mezun öðrenciler için ortaöðretim diplomasýnýn resmî onaylý bir örneði
y Yurt dýþýnda öðrenim görenlerin öðrenim bilgilerinin yer aldýðý diploma, transkript, karne vb. onaylý bir belge
y Özürlü adaylar için bir üniversite veya devlet hastanesinden alýnmýþ saðlýk kurulu raporlarýnýn bir örneði
ile özürlerine iliþkin öz geçmiþlerini ayrýntýlý olarak anlatan bir dilekçe
y Banka dekontu
Baþvuru merkezi görevlisi tarafýndan 2012-ÖSYS Aday Baþvuru Formundaki bilgiler ile birlikte adayýn web
kamerayla çekilecek fotoðrafý da elektronik ortama aktarýlacaktýr. Bu fotoðrafýn, yüzü açýk, adayýn kolaylýkla
tanýnmasýný saðlayacak þekilde cepheden çekilmiþ olmasý gerektiðinden, baþvuru merkezine giderken adaylarýn bu
hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sýnav günü tanýnmada önemli rol oynayacak, fotoðraftaki saç, býyýk,
makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir deðiþiklik bulunmamalýdýr. Sýnav günü, fotoðrafýnýzdan kimliðinizi
belirlemede güçlük çektiði takdirde Salon Baþkanýnýn sizi sýnava almayabileceðini ya da sýnavýnýzýn geçersiz
sayýlabileceðini göz önünde bulundurunuz. Baþvuru merkezi görevlisi, bilgilerinizi ve fotoðrafýnýzý elektronik ortama
aktardýktan sonra yazýcýdan alacaðý 2012-ÖSYS Baþvuru Kayýt Bilgileri adlý belgeyi kontrol etmeniz için size
verecektir. Bu belgeyi kontrol ediniz ve bilgiler doðru ise imzaladýktan sonra onaylamasý için görevliye geri veriniz.
Onaylanmýþ, fotoðraflý belgeyi alýnýz ve 2012-ÖSYS’nin bütün aþamalarýnda size gerekli olabileceðinden saklayýnýz.
ÖSYM Aday Ýþlemleri Sistemine ilk kez dâhil olan adaylara verilecek belgede yer alan þifre, adayýn daha sonraki iþlemlerinde
de gerekeceðinden adaylarýn bu þifrelerini unutmamalarý, kimseye vermemeleri ve özenle saklamalarý çok önemlidir.
Ekinde ÖSYM’ye ulaþtýrýlacak belge bulunan Aday Baþvuru Formlarý, ekleri ile birlikte görevliler tarafýndan
teslim alýnarak ÖSYM’ye ulaþtýrýlacaktýr. Bu aþamadan sonra öðrenim bilgilerinde yapýlacak belgeye dayalý her
türlü deðiþiklik isteði, Baþvuru Merkezlerine deðil, aday tarafýndan doðrudan ilgili belgelerle ÖSYM’ye
yapýlmak zorundadýr.
b ) Ýnternet ile bireysel baþvurular
2010 veya 2011 ÖSYS baþvurularýndan en az birini bir baþvuru merkezi aracýlýðýyla yapmýþ olan adaylardan
öðrenim bilgilerinde deðiþiklik olmayanlar, isterlerse 2012-ÖSYS baþvurularýný bireysel olarak Ýnternet aracýlýðýyla
yapabileceklerdir. Bu durumdaki adaylarýn baþvuru ücretlerini yatýrdýktan sonra ÖSYM’nin Ýnternet sayfasýnda
“2012-ÖSYS Bireysel Baþvuru” baþlýklý alana girmeleri ve buradaki açýklamalar doðrultusunda iþlemlerini yaparak
baþvurularýný tamamlamalarý gerekir. Ýnternet aracýlýðýyla bireysel baþvuru yapýlabilmesi için, 2010 veya 2011 ÖSYS
baþvurularýndan birinin baþvuru merkezi aracýlýðýyla yapýlmýþ olmasý þarttýr. Bu þartý taþýmayan adaylar, 2012-ÖSYS
baþvurularýný, baþvuru fotoðraflarýnýn yenilenmesi amacýyla, bir Baþvuru Merkezinden yapmak zorundadýr.
Ýnternet aracýlýðýyla bireysel baþvuru yapan özürlü adaylarýn dilekçeleri ile saðlýk raporlarýnýn bir örneðini Aday
Baþvuru Formuna ekleyerek baþvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaþtýrmalarý gerekmektedir. Bu adaylar daha
önceki yýllarda yapýlan sýnavlarda saðlýk raporlarýný ÖSYM’ye göndermiþ olsalar bile, bu durumlarýný belirten bir
dilekçeyi ve raporlarýnýn bir fotokopisini 2012-ÖSYS Aday Baþvuru Formuna ekleyerek ÖSYM’ye ulaþtýrmalýdýr.
Yurt dýþýnda bulunan adaylardan sýnav ücretini döviz olarak bankaya yatýranlar ile KKTC’den baþvuran adaylar,
bireysel baþvuru haklarý olsa bile, Ýnternet üzerinden bireysel baþvuru yapamazlar.
c ) Postayla baþvurular
Baþvurularýn yapýlacaðý tarihler arasýnda sürekli hastalýk, sürekli tutukluluk ya da sürekli yurt dýþýnda bulunma
(eðitim, tedavi vb.) gibi bir nedenle baþvuru merkezine gitmesi mümkün olamayan adaylar, aþaðýdaki belgeleri
bir dilekçe ekinde ÖSYM’ye ulaþtýrmalýdýr. Baþvuru süresi içinde ÖSYM'ye ulaþmayan belgeler ile Aday Baþvuru
10
Formu üzerinde eksik bilgilerin yer aldýðý belgeler kesinlikle iþleme konulmayacaktýr. Bu belgelerden biri bile
eksik olan adayýn posta ile baþvurusu kabul edilmez.
y Doldurulmuþ ve aday tarafýndan imzalanmýþ 2012-ÖSYS Aday Baþvuru Formu
y Hastalýk, tutukluluk, yurt dýþýnda bulunma vb. nedenlerini ve sürelerini belirten resmî bir belge
y Öðrenim bilgilerinin yer aldýðý diploma, transkript, karne vb. onaylý bir belge
y Adayýn kolaylýkla tanýnmasýný saðlayacak þekilde yüzü açýk ve cepheden son üç ay içerisinde çekilmiþ
bir fotoðraf (Aday Baþvuru Formuna iliþtirilecektir.)
y Nüfus cüzdaný veya pasaportun onaylý bir örneði (Nüfus Cüzdanýnda güncel bir fotoðraf ve T.C.
Kimlik Numarasý bulunmalý, pasaportun süresi geçerli olmalýdýr.)
y Banka dekontu
2.7. BAÞVURU ÝÞLEMÝ SONRASI VERÝLEN ÝNTERNETERÝÞÝM ÞÝFRESÝ NE ÝÞE YARAR?
Baþvuru iþlemi sonrasý ÖSYM Aday Ýþlemleri Sistemine ilk kez dâhil olan adaylara ücretsiz olarak þifre verilmektedir.
Þifre bu yolla sadece bir kez edinilebilir. Bu þifre geriye dönüþümsüz ve kriptolu olarak sistemde tutulmaktadýr. Ýlgili
adaydan baþkasýnýn þifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün deðildir. Bu nedenle þifre kullanýlarak yapýlan
tüm iþlemlerin sorumluluðu adaya aittir. Bu þifre ile adaylar, ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr ve
http://sonuc.osym.gov.tr adreslerini kullanarak sýnav baþvurusu yapma, tercih bildirme, baþvuru ve tercih
bilgilerinde deðiþiklik yapma, sýnava giriþ belgesi edinme, sýnav ve yerleþtirme sonuçlarýný edinme vb. iþlemlerini
yapabilirler. Þifre, hem bu sýnavýn bütün aþamalarýnda hem de adayýn sonraki yýllarda ÖSYM ile ilgili elektronik
ortamda yapacaðý bütün iþlemlerde gerekli olacaðýndan aday tarafýndan özenle korunmalý ve kesinlikle kimseyle
paylaþýlmamalýdýr. Ýnternet eriþim þifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr Ýnternet
adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen Ýnternet adresinden “Þifremi Unuttum”
alanýna girmeleri burada kendilerine sorulan sorularý doðru cevaplandýrmalarý (Sorulara verilen cevaplar, daha
önce sistemde þifre deðiþikliði yapýlýrken verilen bilgilerle ayný olmalýdýr.) gerekmektedir. Sorulara doðru cevap
veremediði için Ýnternet eriþim þifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni þifre edinmek için ÖSYM
Baþvuru Merkezleri olan Ortaöðretim Kurumu Müdürlükleri ile ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerine nüfus cüzdaný/
pasaportlarý ile birlikte þahsen baþvurarak, 2.00 TL hizmet ücreti karþýlýðý yeni þifrelerini edinmek zorundadýr.
Tutuklu ya da zorunlu askerlik görevini yapmakta olduðundan dolayý bizzat yukarýda belirtilen baþvuru merkezlerine
gelemeyecek olan adaylara ise bulunduklarý cezaevi müdürlüklerinin ya da askerî birlik komutanlarýnýn resmî yazý
ile müracaat etmesi hâlinde, adayýn ismine düzenlenmiþ, kapalý zarf içinde adaya iletilmek üzere þifre verilebilecektir.
Adayýn kendisinden baþka hiç kimse aday adýna þifre edinemez.
3. YÜKSEKÖÐRETÝME GEÇÝÞ SINAVI (YGS)
3.1. YGS’DE HANGÝ TESTLER YER ALACAKTIR?
YGS'de ortak müfredata dayalý Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi , Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer
alacaktýr. Her testte hangi derslerden soru sorulacaðý Tablo 1A’da gösterilmiþtir. Testler tek soru kitapçýðýnda
bulunacak ve tek cevap kâðýdý kullanýlacaktýr. Soru kitapçýðýnda yer alan sorular beþ seçenekli, çoktan seçmeli
olacaktýr.
3.2. SINAVA GÝRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER NELERDÝR?
2012-YGS SINAVA GÝRÝÞ BELGESÝ: Bu belgeyi, T.C. Kimlik Numaranýz ve þifreniz ile ÖSYM’nin
http://ais.osym.gov.tr Ýnternet adresinden sýnav tarihinin on gün öncesinden baþlamak üzere edininiz.
Belgenin üzerinde sýnava gireceðiniz merkez, bina, salon bilgileriniz ile fotoðrafýnýz bulunmaktadýr. Hiçbir
aday Sýnava Giriþ Belgesinde yazýlý olan salondan baþka bir yerde sýnava giremez. Sýnava gireceðiniz
binayý, adres bilgisini teyit etmek amacý ile önceden gidip görmeniz sýnav günü size kolaylýk saðlayacaktýr.
Sýnava Giriþ Belgesi adaylarýn adreslerine ayrýca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar
tekrar Ýnternet’ten edinebileceklerdir. Adaylar Ýnternet’ten edinecekleri bu belgelerin renkli ya da siyah
beyaz çýktýlarýný sýnavda yanlarýnda bulundurmak zorundadýr. Ancak belgenin arka yüzünde herhangi bir
yazý, resim, iþaret vb. bulunmamalýdýr.
NÜFUS CÜZDANI VEYA SÜRESÝ GEÇERLÝ PASAPORT: Sýnava girebilmeniz için 2012-YGS Sýnava
Giriþ Belgesinden baþka, Nüfus Cüzdaný veya pasaportunuzun da yanýnýzda bulunmasý zorunludur (Sadece
zorunlu askerlik görevini ifa edenler ve askerî öðrenciler için askerî kimlik belgesi, Nüfus Cüzdaný veya
pasaport yerine kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.). Nüfus Cüzdanýnda güncel bir fotoðraf ve T.C.
Kimlik Numarasý bulunmalý, pasaportun süresi geçerli olmalýdýr. Üzerinde güncel bir fotoðraf veya T.C.
Kimlik Numarasý bulunmayan nüfus cüzdanlarý ile geçerlilik süresi bitmiþ pasaport kabul edilmeyecektir.
Bu belgelerini eksiksiz olarak yanýnda bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, 2012-YGS'ye
alýnmayacaktýr. Bir aday bu belgeleri yanýnda olmadýðý hâlde Sýnav Merkezi Yöneticilerinin, bina ve salon
11
görevlilerinin veya ÖSYM Temsilcilerinin kararýyla herhangi bir salonda sýnava alýnmýþ olsa bile, bu adayýn sýnavý
ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayýlacaktýr.
Sýnav binalarýnda hiçbir eþya emanete alýnmayacaðýndan, adaylarýn sýnav binalarýna bu belgeler dýþýnda herhangi
bir eþya getirmemeleri gerekmektedir. Sýnavýn yapýldýðý her bir salona en az bir adet duvar saati, adaylarýn sýnavda
kullanacaklarý gereçler (kalem, silgi, kalemtýraþ) ile þeker ve peçete ÖSYM tarafýndan saðlanacaktýr. Adaylar sýnava
þeffaf pet þiþe içinde su getirebileceklerdir.
Sýnavlarýn yapýldýðý binalara giriþte adaylarýn ve sýnav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafýndan elle ve/
veya dedektörle aranacak; çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletiþim saðlayan bluetooth vb. cihazlar ile kulaklýk,
kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broþ, metal para gibi metal içerikli eþyalar ve her türlü elektronik/mekanik
cihaz sýnav binasýna kesinlikle alýnmayacaktýr. Sýnavýn yapýldýðý bina içerisinde sýnav öncesinde, sýnav sýrasýnda
ya da sýnavdan sonra bu tür cihazlarý taþýdýðý tespit edilen adayýn sýnavý geçersiz sayýlacaktýr.
Bina giriþinde yýðýlmaya yol açýlmamasý için adaylarýn çanta ve benzeri eþyalarýný sýnava girecekleri binalara
getirmemeleri, sýnava metal aksesuar içermeyen sade bir kýyafetle gelmeleri, sýnavdan en az bir saat önce sýnav
yapýlacak bina önünde bulunmalarý, sýnav salonlarýna zamanýnda alýnabilmeleri açýsýndan son derece önemlidir.
Sýnava girecek adayýn yüzü, kimlik tespitini saðlayacak biçimde açýk olmalýdýr.
3.3. YGS NASIL UYGULANACAKTIR?
YGS, 1 Nisan 2012 Pazar günü tek oturumda yapýlacaktýr. Sýnav sabah saat 10.00'da baþlayacak ve 160 dakika
sürecektir. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriþ iþlemlerinin zamanýnda yapýlabilmesi için, adaylarýn sýnava
girecekleri binanýn kapýsýnda en geç saat 09.00'da hazýr bulunmalarý zorunludur. Adaylar, sýnav salonuna 2012-YGS
Sýnava Giriþ Belgeleri ve nüfus cüzdaný/pasaportlarý kontrol edilerek alýnacaklar, sýra numaralarýnýn bulunduðu yerlere
oturtulacaklardýr. Yerine oturan aday 2012-YGS Sýnava Giriþ Belgesi ile nüfus cüzdanýný/pasaportunu sýrasýnýn üzerine
koyacaktýr. Salondaki görevliler ilk iþ olarak adaylarýn tek tek kimlik kontrollerini yapacaklardýr. Gerekli kimlik kontrolleri
tamamlandýktan sonra salon baþkaný sýnavda uyulacak kurallarý adaylara hatýrlatacak, üzerinde adayýn fotoðrafý,
T.C. Kimlik Numarasý, adý ve soyadý bulunan cevap kâðýtlarý ile içinde kalem, silgi, þeker ve peçete bulunan
kutularýn daðýtýlmasýný saðlayacaktýr.
Cevap kâðýtlarýndaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçýklarý daðýtýlacaktýr. Adaylar,
kendilerine verilen soru kitapçýklarýnda yer alan sayfalarýn baskýsýný hýzlýca kontrol ettikten sonra, kitapçýðýn
kapaðý üzerindeki adý, soyadý, T.C. Kimlik Numarasý ile salon no. bilgilerini dolduracaklar ve soru kitapçýk
numarasýný cevap kâðýdýnda “Soru Kitapçýk Numarasý’’ alanýna yazýp kodlayacaklardýr. Bu iþlemin doðru ve
eksiksiz olarak yapýldýðý, hem soru kitapçýðýnda hem de cevap kâðýdýnýn ilgili alanýnda yine aday tarafýndan
onaylanacaktýr. Salon görevlileri adayýn yazýp kodladýðý bu bilgileri kontrol edecek ve adayýn soru kitapçýðý ile
cevap kâðýdý üzerindeki “Salon görevlisinin imzasý” alanýný imzalayacaklardýr.
Sýnav baþladýktan sonra adaylarýn ilk 120 dakika ve son 15 dakika içinde sýnav salonunu terk etmeleri yasaktýr.
Sýnav sýrasýnda adaylarýn, kýsa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sýnav salonundan çýkmalarý yasaktýr.
Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sýnav salonundan her ne sebeple olursa olsun çýkan aday
bir daha sýnav salonuna alýnmayacak ve sýnavýn ilk 120 dakikasý dolana kadar sýnav binasýnda bekletilecektir.
Sýnav sýrasýnda ÖSYM Temsilcileri sýnav salonlarýný dolaþabilirler ve gerekli gördükleri takdirde Sýnava Giriþ Belgeleri
ile kimlik kontrollerini yeniden yapabilirler.
Adaylarýn sýnav binalarýna,
y çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletiþim saðlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklýk, kolye, küpe, yüzük
(alyans hariç), bilezik, broþ, metal para gibi metal içerikli eþyalarla; her türlü elektronik/mekanik cihazla ve
çaðrý cihazý, telsiz, fotoðraf makinesi vb. araçlarla,
y cep bilgisayarý, saat, sözlük iþlevi olan elektronik aygýt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliði
bulunan cihazlarla,
y silah ve benzeri teçhizatla,
y kalem, silgi, kalemtýraþ, müsvedde kâðýdý, defter, kitap, sözlük, pergel, açýölçer, cetvel vb. araçlarla
gelmeleri (Bu araç, gereç vb. eþyalarla sýnava gelen adaylar kesinlikle sýnav binalarýna alýnmayacaklardýr.);
sýnav süresince adaylarýn,
y konuþmalarý, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormalarý,
y birbirlerine kalem, silgi vb. þeyler alýp vermeleri,
y sýnav düzenini bozacak davranýþlarda bulunmalarý
yasaktýr. Bu yasaklara uymadýðý saptanan adaylarýn sýnavlarý geçersiz sayýlacaktýr.
3.4. YGS SORU KÝTAPÇIÐI NASIL OLACAKTIR?
YGS'de uygulanacak testler, bir kitapçýk hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarýný cevap kâðýdýna
iþaretleyeceklerdir. Her bir soru kitapçýðý matbaada özel olarak poþetlenecektir. Soru kitapçýklarý sýnavda adaylara,
12
Çizim 5. YGS Soru Kitapçýðý Kapaðý Örneði
2012-YÜKSEKÖGRETÍME GEÇÍÇ SINAVI
(YGS)
1 NÌSAN 2012 PAZAR
Soru kitapçìgì numarasìnìn cevap kâgìdìna kodIanmamasìnìn veya yanIìç
kodIanmasìnìn sorumIuIugu adaya aittir.
SORU KÍTAPÇIK
NUMARASI
Bu numarayì cevap
kâgìdìnìzdaki ilgili alana
kodlamayì unutmayìnìz.
Adayìn imzasì:
Soru kitapçìk numarasìnì dogru kodladìm.
SaIon GörevIisinin imzasì:
Adayìn soru kitapçìk numarasìnì cevap kâgìdìna
dogru kodladìgìnì onaylìyorum.
DÍKKAT! SINAV BAÇLAMADAN ÖNCE AÇAGIDAKÍ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. T.C. Kimlik Numaranìzì, Adìnìzì, Soyadìnìzì, Salon Numaranìzì ve Sìra Numaranìzì, Soru Ki-
tapçìgì üzerindeki ilgili alanlara yazìnìz.
2. Soru Kitapçìk Numaranìz yukarìda verilmiçtir. Bu numarayì cevap kâgìdìnìzdaki ilgili alana kod-
layìnìz ve açagìdaki ilgili alanì imzalayìnìz. Salon Görevlisinin de hem soru kitapçìgìnìzdaki hem
de cevap kâgìdìnìzdaki ilgili alanì imzalamasìnì saglayìnìz. Bu kodlamayì cevap kâgìdìnìza
yapmadìgìnìz veya yanlìç yaptìgìnìz takdirde, sìnavìnìzìn degerlendirilmesi mümkün degildir.
3. Bu sayfanìn arkasìnda yer alan açìklamayì dikkatle okuyunuz.
T.C. KÍMLÍK NUMARASI :
ADI :
SOYADI :
SALON NO. : SIRA NO.
13
Çizim 6. YGS Cevap Kâðýdý Örneði
14
salon görevlileri tarafýndan poþeti kapalý olarak, açýlmadan ve rastgele daðýtýlacaktýr. Soru kitapçýðý poþeti adayýn
kendisi tarafýndan açýlmalý, adaylar kendilerine verilen açýlmýþ poþeti kabul etmemelidir. Kendisine daha önceden
açýlmýþ poþet verilen aday, bunun açýlmamýþ bir poþetle deðiþtirilmesini Salon Baþkanýndan istemelidir.
Her soru kitapçýðýnýn “SORU KÝTAPÇIK NUMARASI” farklý olacaktýr. Farklý numaralarda basýlan soru
kitapçýklarýndaki sorular birbirinin tamamen ayný olacak ancak sorularýn veya sorulardaki seçeneklerin sýralanýþý ile
doðru cevabýn yeri deðiþebilecektir. Bu nedenle her adayýn cevap anahtarý da farklý olacaktýr (Soru Kitapçýðý
Kapaðý Örneði Çizim 5’te gösterilmiþtir.).
3.5. CEVAP KÂÐIDI NASIL DOLDURULACAKTIR?
Cevap Kâðýdýnýn Baþlýk Kýsýmlarýnýn Doldurulmasý: Cevap kâðýtlarýna her adayýn fotoðrafý, T.C. Kimlik
Numarasý, adý ve soyadý basýlý olacaktýr. Adaylar ilk olarak, verilen cevap kâðýdýnýn kendilerine ait olup
olmadýðýný kontrol edeceklerdir. Verilen cevap kâðýdý kendisine ait olmayan aday, salon baþkanýna
baþvurarak kendi adýna düzenlenmiþ cevap kâðýdýný edinecektir. Daha sonra tüm adaylar kendilerine
verilen soru kitapçýðýnýn üzerinde basýlý soru kitapçýk numarasýný cevap kâðýdý üzerindeki ilgili alana yazýp
kodlayacak, numarayý doðru yazýp kodladýðýný soru kitapçýðý ve cevap kâðýdý üzerinde yer alan ilgili
alanda da onaylayacaktýr. Adaylar tarafýndan cevap kâðýdýna kodlanan soru kitapçýk numarasý salon
görevlileri tarafýndan kontrol edilerek adayýn soru kitapçýðý ve cevap kâðýdý üzerinde onaylanacaktýr.
Soru kitapçýðý numarasý yazýlýp kodlanmayan veya yanlýþ yazýlýp kodlanan cevap kâðýtlarýnýn
deðerlendirilmesi mümkün deðildir. Bu iþlemlerin eksiksiz ve doðru olarak yapýlmasýnýn
sorumluluðu adaya aittir.
Her aday sýnavda kendi fotoðrafýnýn ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduðu (kendisine ait) cevap kâðýdýný
kullanmak zorundadýr. Kendisine ait cevap kâðýdýný kullanmayan, baþka bir adaya ait cevap kâðýdýnda
iþaretleme yapan adayýn sýnavý geçersiz sayýlacaktýr (Cevap Kâðýdý Örneði Çizim 6'da gösterilmiþtir.).
Cevaplarýn Ýþaretlenmesi: Soru kitapçýðýndaki bütün sorular çoktan seçmeli sorulardýr. Her soru için beþ
farklý seçenek verilmiþtir. Bu seçeneklerden yalnýz biri sorunun doðru cevabýdýr. Cevaplar cevap kâðýdýna
iþaretlenecektir. Soru kitapçýðýnda iþaretlenen cevaplara hiçbir iþlem yapýlmaz. Cevaplar iþaretlenirken
cevap yerinin dýþarýya taþýrýlmadan, tam olarak karalanýp doldurulmasý gerekmektedir. Bir soru için birden
çok cevap iþaretlenmiþ ise o soruya verilen cevap yanlýþ sayýlacaktýr. Bir soruya verilen cevabýn
deðiþtirilebilmesi için, yanlýþ konulmuþ iþaretin temiz bir þekilde silinmesi gerekir. Cevap kâðýdýný
deðerlendiren optik okuyucu, iyi silinmemiþ iþareti de okuyabilir. Özellikle, verilen bir cevap silinip
yerine baþka bir cevap iþaretlenmediðinde bu iþaret çok iyi silinmiþ olmalýdýr.
DÝKKAT: Ýþaretlediðiniz bir cevabý deðiþtirmek istediðinizde,
silme iþlemini çok iyi yapmanýz gerektiðini unutmayýnýz.
3.6. SINAVIN SONUNDA ADAYLAR NELERÝ TESLÝM EDECEKLERDÝR?
Sýnavýn bitiminde her adayýn kullandýðý soru kitapçýðý ile cevap kâðýdý salondaki görevliler tarafýndan toplanacaktýr.
Özellikle büyük salonlarda görevliler bir adaya ait soru kitapçýðý ve cevap kâðýdýndan herhangi birini almayý
unutursa aday, derhâl gerekli uyarýda bulunarak cevap kâðýdý ile soru kitapçýðýnýn eksiksiz teslim alýnmasýný
saðlamalýdýr. Soru kitapçýðý veya cevap kâðýdý eksik çýkan adayýn sýnavý geçersiz sayýlýr. Adaylar isterlerse salon
görevlilerinin cevap kâðýtlarý ile soru kitapçýklarýný paketlemelerini izleyebilirler.
3.7. SINAVIN SONUÇLARININ GEÇERLÝ SAYILMASI NELERE BAÐLIDIR?
Bir adayýn sýnavýnýn geçerli sayýlarak cevap kâðýdýnýn deðerlendirilmesi için adayýn;
y sýnava, atandýðý salonda girmesi,
y kopya çekme veya çekilmesine yardým etme giriþiminde bulunmamasý,
y cevap kâðýdýna T.C. Kimlik Numarasýný ve soru kitapçýðý numarasýný doðru olarak yazýp kodlamasý,
y soru kitapçýðý ile cevap kâðýdýna yazmasý ve iþaretlemesi gereken bilgilerinin doðru ve eksiksiz olmasý,
y sýnav sonunda soru kitapçýðýný ve cevap kâðýdýný sýnav görevlilerine teslim etmesi,
y salonda sýnav kurallarýna ve sýnav görevlilerinin uyarýlarýna uymasý
ve diðer sýnav kurallarýna uymasý zorunludur. Belgeleri eksik veya geçersiz olduðu hâlde salon görevlileri tarafýndan
yanlýþlýkla sýnava alýnan veya sýnav kurallarýna uymadýklarý hâlde sýnav düzenini bozmamak için salondan
çýkarýlmayarak sýnava devam ettirilen adaylarýn sýnavlarý, sýnav tutanaklarý incelenerek ÖSYM Yönetim Kurulu
kararýyla geçersiz sayýlýr.
14
15
Sýnav kurallarýna uymayan adaylara 6114 sayýlý Kanun’a göre iþlem yapýlýr. Konu ile ilgili olarak Kanun’un ilgili
maddesinde yer alan düzenlemeler aþaðýda belirtilmiþtir:
“Ceza hükümleri
MADDE 10 –
...
(3) Baþkanlýk tarafýndan yapýlan sýnavlarda;
a) Ses veya görüntü nakleden cihaz kullanmak suretiyle kopya çeken veya bu suretle kopya çekilmesine aracýlýk eden,
b) Baþka bir adayýn yerine sýnava giren veya kendi yerine bir baþkasýnýn sýnava girmesine katký saðlayan,
c) Kopya çektirilmesine imkân saðlayan,
kiþi; fiilî daha aðýr cezayý gerektiren baþka bir suç oluþturmadýðý takdirde, bir yýldan dört yýla kadar hapis cezasý ile
cezalandýrýlýr.
(4) Sýnav sonuçlarýný adayýn lehine veya aleyhine olacak þekilde deðiþtiren kiþi, fiilî daha aðýr cezayý gerektiren baþka bir
suç oluþturmadýðý takdirde, üç yýldan sekiz yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr.
(5) Sýnavda kopya çektiði tespit edilen adayýn sýnavý, Yönetim Kurulu kararý ile iptal edilir. Bu aday, sýnavýn yapýldýðý
tarihten itibaren iki yýl süreyle Baþkanlýk tarafýndan yapýlan hiçbir sýnava aday olarak baþvuramaz ve giremez. Sýnavý
iptal edilenlerin, iptal kararý verilmeden önce, bu sýnavdaki baþarýsýna dayalý olarak bir kamu görevine atanmýþ veya sair
bir hak iktisap etmiþ olmasý hâlinde, ilgili kurum yetkilileri tarafýndan görevine derhal son verilir ve kendisine saðlanan
hak geri alýnýr. Bu fýkrada yer alan hükümler ikinci, üçüncü ve dördüncü fýkralarda yer alan fiilleri iþleyen adaylar
hakkýnda da uygulanýr.
(6) Bu maddede tanýmlanan suçlarýn bir örgütün faaliyeti çerçevesinde iþlenmesi hâlinde, verilecek cezalar yarý oranýnda
artýrýlýr. Bu suçlarýn bir tüzel kiþinin faaliyeti çerçevesinde iþlenmesi hâlinde, tüzel kiþi hakkýnda bunlara özgü güvenlik
tedbirlerine hükmolunur.
(7) Gizlilik ihlali suretiyle sorularýn elde edilmiþ olmasýndan yararlanarak kopya çektiði için kendisiyle ilgili sýnavýn
iptaline karar verilen adayýn, sorularýn kimler tarafýndan temin edildiði ve ne suretle eline geçtiði hususunda bilgi vermesi
hâlinde, Yönetim Kurulu kararýyla, sýnava giriþ yasaðýnýn süresi kýsaltýlabileceði gibi yasak tamamen de kaldýrýlabilir.”
...
3.8. SALON TUTANAKLARI VE TEST SORULARINA VERÝLEN CEVAPLAR
ÜZERÝNDE NE GÝBÝ ÝNCELEMELER YAPILIR?
Sýnav görevlilerince salon sýnav tutanaðý veya raporla ÖSYM’ye sýnav kurallarýna uymadýðý bildirilen veya yapýlan
istatistiksel analizlerde ikili veya toplu olarak birbirlerinden yararlandýklarý saptanan adaylarýn sýnav sonuçlarý,
ÖSYM Yönetim Kurulunca iptal edilecektir. Kopya iþlemlerinde aracýlýk yapanlar varsa bunlar hakkýnda suç
duyurusunda bulunulur, 6114 sayýlý Kanun’a göre iþlem yapýlýr. Adaylarýn, bilgisayar ortamýnda yapýlacak istatistiksel
analizler sonucunda sýnavýnýn iptal edilmemesi için, kendilerinden kopya çekilmesini engellemeleri, cevap kâðýtlarýný
baþkalarýnýn göremeyeceði þekilde kullanmalarý gerekmektedir.
3.9. YGS’NÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ
3.9.1. YGS Puanlarý Nasýl Hesaplanacaktýr?
YGS’de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrý ayrý deðerlendirmeye alýnacaktýr. Adaylarýn, Türkçe,
Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden her biri için birer standart puaný hesaplanacaktýr.
Testlerin standart puanlarýnýn ayrý ayrý hesaplanmasýnda þu yol izlenecektir:
y Sýnavdan sonra yapýlan analizlerde bir testte hatalý soru bulunduðu takdirde ilgili testi cevaplayan tüm
adaylarýn bu soruyu doðru cevapladýðý kabul edilecek ve adaylarýn puanlarý diðer sorulara verdikleri
cevaplarla birlikte hesaplanacaktýr.
y Her adayýn, testlere verdiði doðru ve yanlýþ cevaplarýn sayýsý saptanacaktýr. Doðru cevap sayýsýndan
yanlýþ cevap sayýsýnýn dörtte biri çýkarýlarak adayýn ilgili testten almýþ olduðu ham puan bulunacaktýr. Son
sýnýfta okumakta olan tümadaylarýn ilgili testten aldýklarý ham puanlar kullanýlarak o testin ortalama ve
standart sapmasý bulunacaktýr. Daha sonra, bu ortalama ve standart sapma kullanýlarak tüm adaylar için
ortalamasý 50, standart sapmasý 10 olan standart puanlar hesaplanacaktýr.
Hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C’deki aðýrlýklar kullanýlarak adaylarýn Aðýrlýklý YGS puanlarý (AYGS)
hesaplanacaktýr. AYGS puanlarýnýn hesaplanabilmesi için hangi testlerden en az kaç ham puan alýnmasý gerektiði
Tablo 1B’de görülmektedir. Yalnýzca bu tablodaki koþullarý saðlayan adaylar için AYGS puanlarý hesaplanacaktýr.
AYGS puanlarýndan her biri kendi içinde en küçüðü 100, en büyüðü 500 olan puanlara dönüþtürülerekYGS-1, YGS-
2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puanlarý oluþturulacaktýr. AYGS puanlarý YGS puanlarýna dönüþtürülürken, ilgili
testlerin her birinden 4 ham puan alan adaylarýn 140 YGS puaný; 8 ham puan alan adaylarýn da 180 YGS puaný
almalarý saðlanacaktýr.
16
3.9.2. YGS Sonuçlarý Nasýl Kullanýlacaktýr?
YGS’de en az bir puan türünde 140 ve üzeri puan alamayan adaylarýn; YGS puanlarý ile bir yükseköðretim programýný
tercih etme (Sýnavsýz Geçiþ hakký olanlar hariç) ve LYS’lere girme haklarý bulunmamaktadýr. YGS puanlarýndan
140’ýn altýnda olanlar için ilgili yerleþtirme puaný (Y-YGS) hesaplanmayacaktýr (Bakýnýz Tablo 1G ve Çizim 7.).
YGS’de 140.000-179.999 arasý puan alan adaylar, sadece meslek yüksekokulu ön lisans programlarý ile bazý açýk
öðretim programlarýný tercih edebileceklerdir. Bu adaylarýn LYS’lere girme haklarý bulunmamaktadýr.
YGS puanlarýndan en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, LYS’lere girme hakký kazanacaktýr.
YGS’de 180 ve üzeri puan alanlar, hem meslek yüksekokulu ön lisans programlarý ile açýk öðretim programlarýný hem
de YGS puaný ile öðrenci alan lisans programlarýný tercih edebileceklerdir.
Özel yetenek sýnavýyla öðrenci alan yükseköðretim programlarýna baþvurabilmek için de YGS puanlarýndan en az
birinin 140 ve üzeri olmasý gerekir. (Bakýnýz 9. ÖZEL YETENEK SINAVI ÝLE SEÇME YÖNTEMÝ)
3.9.3. YGS Sonuçlarý Nasýl Duyurulacaktýr?
Adaylar YGS sonuçlarýný, T.C. Kimlik Numaralarý ve þifreleri ile ÖSYM’nin http://sonuc.osym.gov.tr Ýnternet
adresinden öðrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Ýnternet sayfasýndaki duyurular
adaylara teblið hükmündedir. YGS sonuçlarý LYS sonrasýnda Ýnternet’ten duyurulacak olan sonuç bilgilerinde de
yer alacaktýr.
4. LÝSANS YERLEÞTÝRME SINAVLARI (LYS)
YGS puanlarýndan en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar isterlerse LYS’lere baþvurabileceklerdir. LYS’lere baþvurular
24-30 Nisan 2012 tarihleri arasýnda yapýlacaktýr. LYS’ler 81 il merkezi ve Lefkoþa’da yapýlacaktýr. Adaylarýn LYS
sýnav merkezi tercihleri, LYS baþvurularý sýrasýnda alýnacaktýr. LYS baþvurularý ile ilgili ayrýntýlý bilgi daha sonra
ÖSYM’nin Ýnternet sayfasýndan duyurulacaktýr.
LYS puan türleri ile öðrenci alan yükseköðretim programlarýna girmek isteyen adaylarýn, YGS’ye ek olarak LYS’lerden
tercih edecekleri yükseköðretim programlarý için gerekli olanlara da girmeleri zorunludur. Yükseköðretim programlarýnýn
puan türleri Tablo 4’te gösterilmiþtir.
LYS’lerde uygulanacak testler Tablo 1D’de gösterilmiþtir.
LYS’lere giren adaylarýn sýnava giriþ, sýnavýn uygulanmasý ve sýnav sonuçlarýnýn geçerli sayýlmasý ile ilgili olarak
kýlavuzun3. YÜKSEKÖÐRETÝME GEÇÝÞ SINAVI (YGS) maddesinde yer alan tüm kurallara uymalarý zorunludur. Bu
nedenle adaylarýn sýnava girmeden önce kýlavuzun ilgili sayfalarýný bir kez daha okumalarý yararlý olacaktýr.
YGS ve LYS’lere giren adaylar ile sýnavsýz geçiþe baþvuran adaylarýn yükseköðretim programlarýna yerleþtirilmeleri,
merkezî olarak bir defada yapýlacaktýr.
LYS’lerde her test için ayrý bir soru kitapçýðý kullanýlacaktýr. Bir test için tanýnan süre bittiðinde ilgili teste ait soru
kitapçýklarý toplanýrken ve diðer teste ait soru kitapçýklarý daðýtýlýrken ara verilmeyecektir.
LYS’lerde sýnav yapýlacak alanlar aþaðýda açýklanmýþtýr.
4.1. MATEMATÝK SINAVI (LYS-1)
16 Haziran 2012 Cumartesi günü yapýlacak olan LYS-1 sabah saat 10.00'da baþlayacak, tek oturumda
uygulanacak ve toplam 120 dakika sürecektir.
LYS-1'de, Matematik Testi ve Geometri Testi yer alacaktýr. Matematik Testinde 50 soru bulunacak ve 75 dakika
cevaplama süresi verilecektir. Geometri Testinde 30 soru bulunacak ve 45 dakika cevaplama süresi verilecektir.
Geometri Testindeki sorularýn 8 tanesi Analitik Geometri sorusu olacaktýr.
Testler ayrý soru kitapçýklarýnda bulunacak, ancak tek cevap kâðýdý kullanýlacaktýr.
4.2. FEN BÝLÝMLERÝ SINAVI (LYS-2)
24 Haziran 2012 Pazar günü yapýlacak olan LYS-2 sabah saat 10.00'da baþlayacak, tek oturumda uygulanacak
ve toplam 135 dakika sürecektir.
LYS-2'de, Fizik Testi, Kimya Testi ve Biyoloji Testi yer alacaktýr. Testlerde 30’ar soru bulunacak ve 45’er dakika
cevaplama süresi verilecektir.
Testler ayrý soru kitapçýklarýnda bulunacak, ancak tek cevap kâðýdý kullanýlacaktýr.
4.3. EDEBÝYAT-COÐRAFYA SINAVI (LYS-3)
23 Haziran 2012 Cumartesi günü yapýlacak olan LYS-3 sabah saat 10.00'da baþlayacak, tek oturumda
uygulanacak ve toplam 120 dakika sürecektir.
17
Çizim 7. YGS ve LYS’de Elde Edilecek Puanlara Göre Tercih Edilebilecek Yükseköðretim Programlarý
Ů 180
Ů 180
Ů 140
18
LYS-3'te, Türk Dili ve Edebiyatý Testi ile Coðrafya-1 Testi yer alacaktýr. Türk Dili ve Edebiyatý Testinde 56 soru
bulunacak ve 85 dakika cevaplama süresi verilecektir. Coðrafya-1 Testinde ise 24 soru bulunacak ve 35 dakika
cevaplama süresi verilecektir.
Testler ayrý soru kitapçýklarýnda bulunacak, ancak tek cevap kâðýdý kullanýlacaktýr.
4.4. SOSYAL BÝLÝMLER SINAVI (LYS-4)
17 Haziran 2012 Pazar günü yapýlacak olan LYS-4 sabah saat 10.00'da baþlayacak, tek oturumda uygulanacak
ve toplam 135 dakika sürecektir.
LYS-4'te, Tarih Testi, Coðrafya-2 Testi ve Felsefe Grubu Testi yer alacaktýr. Tarih Testinde 44 soru bulunacak ve 65
dakika cevaplama süresi verilecektir. Coðrafya-2 Testinde 16 soru bulunacak ve 25 dakika cevaplama süresi
verilecektir. Felsefe Grubu Testinde ise 30 soru bulunacak ve 45 dakika cevaplama süresi verilecektir. Felsefe
Grubu Testinde, 10 Psikoloji, 10 Sosyoloji ve 10 Mantýk sorusu bulunacaktýr.
Testler ayrý soru kitapçýklarýnda bulunacak, ancak tek cevap kâðýdý kullanýlacaktýr.
4.5. YABANCI DÝL SINAVI (LYS-5)
16 Haziran 2012 Cumartesi günü yapýlacak olan LYS-5 öðleden sonra saat 14.30'da baþlayacak, tek oturumda
uygulanacak ve toplam 120 dakika sürecektir. Sýnavda adaylara 80 soru sorulacaktýr.
Yabancý Dil Sýnavý Almanca, Fransýzca ve Ýngilizce olmak üzere üç dilde yapýlacaktýr. Bu testlerde sözcük bilgisi, dil
bilgisi, çeviri ve okuduðunu anlama ile ilgili sorular bulunacaktýr.
Testlerin her biri ayrý soru kitapçýðýnda bulunacaktýr. Aday LYS baþvurusunda belirttiði yabancý dilden sýnava girecektir.
4.6. LYS’NÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ
4.6.1. LYS Puanlarý Nasýl Hesaplanacaktýr?
LYS’de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrý ayrý deðerlendirmeye alýnacaktýr. Adayýn katýldýðý her
sýnavda yer alan her test için bir standart puan hesaplanacaktýr.
Testlerin standart puanlarýnýn ayrý ayrý hesaplanmasýnda þu yol izlenecektir:
y Sýnavdan sonra yapýlan analizlerde bir testte hatalý soru bulunduðu takdirde ilgili testi cevaplayan tüm
adaylarýn bu soruyu doðru cevapladýðý kabul edilecek ve adaylarýn puanlarý diðer sorulara verdikleri
cevaplarla birlikte hesaplanacaktýr.
y Her adayýn, testlere verdiði doðru ve yanlýþ cevaplarýn sayýsý saptanacaktýr. Doðru cevap sayýsýndan
yanlýþ cevap sayýsýnýn dörtte biri çýkarýlarak adayýn ilgili testten almýþ olduðu ham puan bulunacaktýr. Son
sýnýfta okumakta olan tüm adaylarýn ilgili testten aldýklarý ham puanlar kullanýlarak o testin ortalama ve
standart sapmasý bulunacaktýr. Daha sonra, bu ortalama ve standart sapma kullanýlarak tüm adaylar için
ortalamasý 50, standart sapmasý 10 olan standart puanlar hesaplanacaktýr.
Hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1F’deki aðýrlýklar kullanýlarak adaylarýn Aðýrlýklý LYS puanlarý (ALYS)
hesaplanacaktýr.
ALYS puanlarýnýn hesaplanabilmesi için hangi testlerden en az kaç ham puan alýnmasý gerektiði Tablo 1E’de
görülmektedir. Yalnýzca bu tablodaki koþullarý saðlayan adaylar için ALYS puanlarý hesaplanacaktýr.
ALYS puanlarýndan her biri kendi içinde en küçüðü 100, en büyüðü 500 olan puanlara dönüþtürülerek LYS puanlarý
oluþturulacaktýr. ALYS puanlarý LYS puanlarýna dönüþtürülürken, ilgili testlerin her birinden soru sayýsýnýn %20’si
oranýnda ham puan alan adaylarýn 180 LYS puaný almalarý saðlanacaktýr.
4.6.2. LYS Sonuçlarý Nasýl Kullanýlacaktýr?
LYS’de 180 ve üzeri puan alanlar, LYS puan türleri ile öðrenci alan lisans programlarýný tercih edebileceklerdir
(Bakýnýz Tablo 1G ve Çizim 7.).
LYS’de 180 ve üzeri puaný olmayan adaylarýn; sadece meslek yüksekokulu ön lisans programlarý, bazý açýk öðretim
programlarý ve YGS puaný ile öðrenci alan lisans programlarýný tercih etme haklarý bulunacaktýr. Bu adaylarýn LYS
puaný ile öðrenci alan lisans programlarýný tercih etme haklarý yoktur.
4.6.3. LYS Sonuçlarý Nasýl Duyurulacaktýr?
Adaylar LYS sonuçlarýný, T.C. Kimlik Numaralarý ve þifreleri ile ÖSYM’nin http://sonuc.osym.gov.tr Ýnternet
adresinden öðrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Ýnternet sayfasýndaki duyurular
adaylara teblið hükmündedir. Sonuçlarda þu bilgiler bulunacaktýr:
19
y LYS testlerindeki doðru ve yanlýþ cevap sayýsý,
y YGS puanlarý ve baþarý sýralarý,
y LYS puanlarý ve baþarý sýralarý,
y OBP ve AOBP’leri,
yYerleþtirme puanlarý ve baþarý sýralarý
Sonuç bilgisinde bir adayýn yerleþtirmede kullanýlmayacak olan puanlarý yer almayacaktýr.
5. AÇIK ÖÐRETÝM PROGRAMLARINA YERLEÞTÝRMEDE KULLANILACAK PUANLAR
Okul Öncesi Öðretmenliði (Açýköðretim) programýný yalnýzca Meslek Liselerinin Çocuk Geliþimi, Çocuk Geliþimi
ve Bakýmý ile Çocuk Geliþimi ve Eðitimi alanlarýndan mezun olan ve YGS puan türlerinin en az birinden 140 ve üzeri
puan alan adaylar tercih edebilirler. Yerleþtirmede, adayýn en yüksek YGS puaný kullanýlacaktýr.
Ýngilizce Öðretmenliði (Açýköðretim) programýný tercih edebilmek için DÝL-1 (Ýngilizce) puanýnýn en az 180 olmasý gerekir.
Açýk öðretimin kontenjan sýnýrlamasý olan programlarýný tercih edebilmek için ilgili YGS puanýnýn en az 140 olmasý
gerekir (Sýnavsýz Geçiþ sonrasý boþ kalan kontenjanlar dâhil).
Açýk öðretimin kontenjan sýnýrlamasý olmayan programlarýna YGS puan türlerinin en az birinden 140 ve üzeri
puan alan adaylar tercih ettikleri takdirde yerleþtirileceklerdir.
6. ORTAÖÐRETÝM BAÞARI PUANI
6.1. ORTAÖÐRETÝM BAÞARI PUANI NASIL HESAPLANACAKTIR?
2012-ÖSYS'ye baþvuran her aday için, adayýn mezun olacaðý/olduðu okul, mezuniyet yýlý ve diploma notu/puaný
kullanýlarak bir Ortaöðretim Baþarý Puaný (OBP) hesaplanacaktýr. OBP okuldaki diploma notu/mezuniyet puanlarýnýn
daðýlýmýna ve adayýn diploma notu/mezuniyet puanýnýn okulundaki diploma notu/puanlarý içindeki yerine göre
deðiþecek ve deðeri en az 100, en çok 500 olacaktýr.
OBP hesaplama yönteminde her okul için diploma notunun/puanlarýnýn daðýlýmý, varsa çok düþük notlar ile varsa
en büyük diploma notu/puanýndaki yýðýlma dikkate alýnacaktýr. Bu hesaplama yönteminde bir okulda en yüksek
diploma notu/puanýna sahip aday sayýsý arttýðý ölçüde bu adaylarýn OBP’leri 500’ün altýna inecektir.
Ortaöðretim Baþarý Puanlarý (OBP) hesaplandýktan sonra bu puanlar aðýrlýklandýrýlarak her aday için 3 tane Aðýrlýklý
Ortaöðretim Baþarý Puaný (AOBP-SÖZ, AOBP-SAY ve AOBP-EA) hesaplanacaktýr.
OBP’lerin aðýrlýklandýrýlmasýnda okulun son sýnýf öðrencilerinin ilgili yýlda elde ettiði AOBP-SAY için YGS-1’in ve
YGS-2’nin ortalamalarýnýn ortalamasý, AOBP-SÖZ için YGS-3 ve YGS-4’ün ortalamalarýnýn ortalamasý,
AOBP-EA için de YGS-5’in ve YGS-6’nýn ortalamalarýnýn ortalamasý kullanýlacaktýr. Aðýrlýklandýrmanýn etkisi
ile, varsa deðeri 500 olan OBP deðiþmeyecek, ancak deðeri 500’ün altýnda olan OBP’lerin deðerleri okulun YGS
baþarýsý oranýnda artacaktýr.
Ortaöðretim Baþarý Puaný (OBP) ve Aðýrlýklý Ortaöðretim Baþarý Puanlarýnýn (AOBP- SÖZ, AOBP-SAY ve AOBP-EA)
hesaplanmasýyla ilgili teknik ayrýntýlarýn yer aldýðý Yönergeye ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr Ýnternet
adresinden eriþilebilir.
6.2. YERLEÞTÝRME PUANLARI HESAPLANIRKEN AOBP’LER BU PUANLARA
NASIL KATILACAK VE EK PUANLAR NASIL HESAPLANACAKTIR?
Her aday için hesaplanmýþ olan aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý (AOBP-SÖZ, AOBP-SAY ve AOBP-EA),
0,12 ile çarpýlarak sýnav puanlarýna katýlacak ve böylece adaylarýn yerleþtirme puanlarý hesaplanacaktýr.
2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu’nun 2880 sayýlý Kanun’la deðiþik 45. maddesinin (a) fýkrasýna ve 3708 sayýlý
Kanun’un 7. maddesi ile 2547 sayýlý Kanun’a eklenen Ek Madde 21'e göre, bir mesleðe yönelik program uygulayan
ortaöðretim kurumlarýnýn mezunlarý, Yükseköðretim Kurulunca saptanacak alanlarda bir yükseköðretim programýna
yerleþtirilirken Aðýrlýklý Ortaöðretim Baþarý Puanýnýn 0,06 katsayýsý ile çarpýmýndan elde edilecek ek puanlar yerleþtirme
puanlarýna eklenecektir. Bu alanlar Tablo 3A’da ve Tablo 3B.1’de gösterilmiþtir. Bu ek puanlardan yararlanmak için
adaylarýn ilgili puan türünde 180 veya daha yüksek puan almýþ olmalarý gerekmektedir. Puan türlerine göre, ek
puanlarýn hesaplanmasýnda kullanýlacak aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý ve bu puanlarýn çarpýlacaðý katsayýlar
Tablo 2’de gösterilmiþtir.
2011-ÖSYS puaný veya özel yetenek sýnavý sonucu ile bir yükseköðretim programýna (açýk öðretimin kontenjan
sýnýrlamasý olmayan programlarý hariç) yerleþtirilen adaylar 2012-ÖSYS puanlarý ile bir yükseköðretim programýna
yerleþtirilirken Aðýrlýklý Ortaöðretim Baþarý Puanýna uygulanacak katsayýlar yarýya düþürülecektir. Sýnavsýz Geçiþ
ile 2011-ÖSYS’de bir yükseköðretim programýna yerleþtirilen adaylarýn Aðýrlýklý Ortaöðretim Baþarý
Puanlarýna uygulanacak katsayýlarda herhangi bir deðiþiklik yapýlmayacaktýr.
20
2010-2011 öðretim yýlýnda ortaöðretim kurumlarýndan mezun olamadýklarý için yerleþtirildikleri
yükseköðretim programlarýna kayýtlarýný yaptýramayan adaylar, durumlarýný 10.11. maddesinde belirtildiði
þekilde dilekçe ile ÖSYM’ye bildirdikleri takdirde yerleþtirilmemiþ adaylar gibi iþlem göreceklerdir.
7. MESLEKÝ VE TEKNÝK ORTAÖÐRETÝM KURUMLARINDAN MESLEK
YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIK ÖÐRETÝM ÖN LÝSANS PROGRAMLARINA
SINAVSIZ GEÇÝÞ
4702 sayýlý Kanun’un 2. maddesi ile deðiþtirilen 2547 sayýlý Kanun’un 45. maddesi, mesleki ve teknik ortaöðretim
kurumlarýndan mezun olan öðrencilerin istedikleri takdirde bitirdikleri programýn devamý niteliðinde veya buna yakýn
programlarýn uygulandýðý, öncelikle kendi Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi (METEB) içindeki, daha sonra da bölgesi
dýþýndaki meslek yüksekokulu ve açýk öðretim ön lisans programlarýna sýnavsýz olarak yerleþtirilebileceði hükmünü
getirmiþtir. Türkiye ve KKTC dýþýndaki bir ülkedeki mesleki ve teknik ortaöðretim kurumunu bitiren T.C. uyruklu adaylarýn
sýnavsýz yerleþtirilmelerinde Millì Eðitim Bakanlýðýnca verilecek denklik belgesinde gösterilen alan esas alýnacaktýr.
METEB, bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öðretim programlarý bütünlüðü ve devamlýlýðý içinde iliþkilendirilmiþ
mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan oluþan eðitim bölgesidir. Her ilde bir mesleki ve teknik eðitim bölgesi bulunmaktadýr.
Sýnavsýz Geçiþ yerleþtirme iþlemleri aþaðýdaki önceliklere göre merkezî sistemle yapýlýr.
1. Mezuniyet yýlý daha büyük (yeni mezun) adaylara öncelik verilir.
2. Ayný yýl mezun olan adaylar arasýnda öncelik okul türüne göre Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise veya Anadolu
Meslek Lisesi, Meslek Lisesi, çok eski yýllarda enstitü adý altýnda mezun olunan meslek lisesi sýrasýnda verilir.
3. Mezuniyet yýlý ve okul türü ayný olan adaylardan ayný METEB içinde olanlara öncelik verilir.
4. Mezuniyet yýlý, okul türü ve METEB içi, METEB dýþý bilgileri ayný olan adaylardan OBP’si yüksek olan adaylara
öncelik verilir.
5. Yukarýda sayýlan tüm bilgileri ayný olan adaylardan doðum tarihi büyük (yaþý küçük) olana öncelik verilir.
Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi (METEM) ortaöðretim mezunlarý da Sýnavsýz Geçiþ için tercih yapabilirler.
Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan mezun olan veya mezun olabilecek durumda olan adaylarýn kendi alanlarý
dýþýndaki meslek yüksekokulu ve açýk öðretim programlarý ile tüm lisans programlarýna yerleþtirilmelerinde, bu adaylarýn
2012-ÖSYS puanlarý kullanýlacaktýr.
8. YERLEÞTÝRME
Yükseköðretim programlarýna öðrenci alýnmasýnda, ÖSYM tarafýndan yapýlan Merkezî Yerleþtirme ile yükseköðretim
kurumlarý tarafýndan yapýlan Özel Yetenek Sýnavýyla Seçme olmak üzere iki farklý yöntem kullanýlýr. Merkezî Yerleþtirme
yöntemi aþaðýda açýklanmýþtýr. Özel Yetenek Sýnavýyla Seçme Yöntemi ise 9. maddede anlatýlmaktadýr.
Merkezî Yerleþtirmede adaylar, yükseköðretim programlarýna (Sýnavsýz Geçiþ hariç) , ÖSYS puanlarý ile varsa ek puanlarý,
yükseköðretim programlarý ile ilgili tercihleri ve bu programlarýn kontenjan ve koþullarý göz önünde tutularak ÖSYM’ce
yerleþtirilir. Merkezî Yerleþtirmenin Sýnavsýz Geçiþ ile ilgili kurallarý 7. maddede anlatýlmaktadýr.
2012 yýlýnda, ÖSYS sonuçlarýna göre yapýlacak merkezî yerleþtirmede 2012 yýlý yerleþtirme puanlarý ile 2012 yýlý için
hesaplanmýþ ek puanlar kullanýlacaktýr.
Tüm adaylarýn yerleþtirme puanlarý hesaplanýrken Aðýrlýklý Ortaöðretim Baþarý Puanlarý 0,12 katsayýsýyla çarpýlacaktýr.
Tablo 3C, mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndaki alanlarýn devamý niteliðinde olduðu kabul edilen ve adaylarýn
sýnavsýz yerleþtirilebilecekleri (Bakýnýz 7. madde) ön lisans programlarýný göstermektedir. Bu programlara yerleþtirmede
öncelik, sýnavsýz geçiþ hakký olan adaylardadýr. Sýnavsýz geçiþle kontenjaný dolmayan programlara, ortaöðretim kurumlarýnýn
diðer alanlarýndan mezun olan adaylar (tercih ettikleri takdirde) ilgili YGS yerleþtirme puaný ile yerleþtirilir.
Tablo 3A ve Tablo 3B.1 ortaöðretimdeki bazý alanlar ile ayný alanda olduðu kabul edilen ek puan alýnacak lisans programlarýný
göstermektedir. Adaylarýn hangi yükseköðretim programlarýný tercih ederlerse aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarýnýn ek
olarak 0,06 ile çarpýlacaðýný öðrenebilmeleri için Tablo 3A’da ve Tablo 3B.1’de alanlarýný bulmalarý ve bu alanlarýn
altýndaki yükseköðretim programlarýný incelemeleri gereklidir.
YGS puan türlerinin herhangi birinden en az 140 puan alan adaylar, istedikleri takdirde, kontenjan sýnýrlamasý olmayan
açýk öðretim programlarýna yerleþebileceklerdir.
Yükseköðretim programlarýný tercih edebilmek için YGS ve LYS’lerde en az kaç puan almak gerektiði Tablo 1G ve
Çizim 7’de gösterilmiþtir.
21
Yerleþtirme sonuçlarý, adaylarýn yerleþtirildikleri yükseköðretim programýnýn baðlý olduðu üniversiteye elektronik ortamda
gönderilecektir.
Yükseköðretim programlarýna kayýt iþlemleri tamamlandýktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boþ kalan
kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Merkezî yerleþtirmede kontenjaný dolmayan veya kaydolmama
nedeniyle boþ kalan kontenjanlara ve yeni açýlan programlara ÖSYM tarafýndan Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr.
8.1. 2012-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU
2012-ÖSYS sonuçlarýna veya sýnavsýz geçiþ kurallarýna göre yükseköðretim programlarýna yapýlacak yerleþtirmede
bu programlarýn kontenjan ve koþullarý göz önünde tutulacaktýr. Bu kontenjan ve koþullar “2012-ÖSYS
Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu”nda yer alacaktýr. Adaylar kýlavuza 2012 Temmuz ayý içinde
ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr Ýnternet adresinden eriþilebilirler veya baþvuru merkezlerine gönderilmiþ olan
basýlý kýlavuzu inceleyebilirler. Kýlavuz satýþý yapýlmayacaktýr.
9. ÖZEL YETENEK SINAVI ÝLE SEÇME YÖNTEMÝ
Özel yetenek gerektiren programlarýn sýnavlarý ile seçme ve yerleþtirme iþlemleri yükseköðretim kurumlarýnca yapýlmaktadýr.
Özel yetenek gerektiren programlara baþvurular doðrudan programýn baðlý bulunduðu yükseköðretim kurumuna yapýlýr.
Sýnav ve deðerlendirme iþlemleri ilgili yükseköðretim kurumu tarafýndan yürütülür.
Özel yetenek sýnavý gerektiren programlar Tablo 5'te yer almaktadýr. Bu tablodaki yükseköðretim programlarý için özel
yetenek sýnavlarý bu programlarýn baðlý olduðu yükseköðretim kurumlarý tarafýndan yapýlacak; bu programlara aþaðýdaki
kurallara baðlý kalýnarak sýnav puanlarý, aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puaný ve en yüksek YGS puanlarýnýn katkýsýndan
oluþan puan göz önünde tutularak yerleþtirme yapýlacaktýr.
Özel Yetenek Sýnavý sonuçlarýna göre öðrenci alan programlardan Tablo 4'teki eþ deðer lisans programlarýna yatay geçiþ
yoluyla geçmek isteyen adaylarýn ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almýþ olmalarý zorunludur.
Yurt dýþý ve KKTC'deki üniversitelerin özel yetenek sýnavý sonuçlarýna göre öðrenci alan programlarýnda öðrenime
baþlayan öðrencilerin ülkemizdeki üniversitelere yatay geçiþ yapmalarý mümkün deðildir.
Merkezî yerleþtirme ile bir yükseköðretim programýna kesin kayýt hakký kazanmýþ adaylar da isterlerse özel
yetenek sýnavýyla öðrenci alan yükseköðretim programlarýna baþvurabilirler.
9.1. ÖZEL YETENEK GEREKTÝREN EÐÝTÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ ÝÞLEMLER
Özel Yetenek Sýnavý sonuçlarýna göre öðrenci alan Antrenörlük Eðitimi, Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði, Müzik
Öðretmenliði, Resim-Ýþ Öðretmenliði, Rekreasyon, Spor Bilimleri ve Spor Yöneticiliði programlarýna (Bu programlar
bundan böyle “Eðitim Programlarý” olarak adlandýrýlacaktýr.) öðrenci seçme iþlemleri aþaðýdaki hususlar göz önünde
tutularak yapýlacaktýr.
1. Baþvurular üniversiteler tarafýndan alýnacaktýr.
2. Eðitim programlarýna baþvurabilmek için adaylarýn 2012-YGS’ye girmiþ olmalarý zorunludur.
3. Baþvuru için gazetelere ve diðer yayýn organlarýna verilecek ilanlarda;
a) liseler, meslek liseleri, öðretmen liseleri, güzel sanatlar liseleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin
Müzik, Resim, Sanat, Sanat (Müzik), Sanat (Resim), Spor ile Uygulamalý Resim alanlarýndan
mezun olan adaylardan ve millî sporculardan, mezun olduklarý alanlardaki eðitim programlarýna
baþvuracaklarýn 2012-YGS’de puan türüne bakýlmaksýzýn (140'dan az olmamak koþuluyla), en az
kaç puan almýþ olmalarý gerektiði,
b) yukarýda (a) maddesinde sözü edilenler dýþýndaki baþvurularda puan türüne bakýlmaksýzýn (180'den az
olmamak koþuluyla) en az kaç puan gerektiði
bilgileri yer alacaktýr.
4. Eðitim programlarý için, programýn özelliðine göre, yetenek sýnavlarý üniversitelerce hazýrlanacak,
uygulanacak ve sýnavýn sonuçlarý toplanarak bir puan hâlinde ifade edilecektir. Bu puana bundan böyle Özel
Yetenek Sýnavý Puaný (ÖYSP) denecektir.
5. Üniversiteler, Özel Yetenek Sýnavýna giren adaylarýn aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarýný (AOBP)
ÖSYM'nin Ýnternet adresinden 2012 LYS sonuçlarý açýklandýktan sonra edinebileceklerdir.
6. Yerleþtirmeye esas olan puanýn hesaplanmasý için aþaðýdaki üç puan belli aðýrlýklarla çarpýlarak toplamý
alýnacaktýr.
a) ÖYSP Standart Puaný (ÖYSP-SP)
b) Aðýrlýklý Ortaöðretim Baþarý Puaný (AOBP) (AOBP-SÖZ, AOBP-SAY, AOBP-EA puan türlerinin en
yükseði)
c) 2012-YGS Puaný (YGS-P) (YGS puanlarýnýn en yükseði)
22
7. Özel Yetenek Sýnavý Puanýnýn (ÖYSP) aðýrlýklandýrmaya girebilmesi için bu puanlarýn standart puanlara
çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP daðýlýmýnýn ortalamasý ve standart
sapmasý hesaplanacak, daha sonra da her aday için aþaðýdaki formül kullanýlarak ÖYSP Standart Puaný
hesaplanacaktýr.
Adayýn ÖYSP Puan
ÖYSP Daðýlýmýnýn
ÖYSP Standart Puaný Ortalamasý
Puaný ( ÖYSP - SP ) = 10 x + 50
ÖYSP Puan Daðýlýmýnýn
Standart Sapmasý
Bu durumda her adayýn bir ÖYSP Standart Puaný (ÖYSP-SP) olacaktýr. ÖYSP-SP daðýlýmýnýn ortalamasý 50,
standart sapmasý 10’dur.
8. Yerleþtirmeye esas olacak puan ( Yerleþtirme puaný = YP ) aþaðýdaki formül kullanýlarak hesaplanacaktýr.
a) Aday ayný alandan geliyorsa (Örneðin, Resim-Ýþ Öðretmenliði programý için aday Güzel Sanatlar
Lisesinin Resim alanýndan geliyorsa)
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x AOBP ) + ( 0,22 YGS-P ) + ( 0,03 x AOBP )
b) Aday diðer alanlardan geliyorsa (Örneðin, Resim-Ýþ Öðretmenliði programý için aday genel lisenin
Sosyal Bilimler alanýndan geliyorsa)
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x AOBP ) + ( 0,22 YGS-P )
9. 2011-ÖSYS'de, YGS/LYS puaný veya özel yetenek sýnavý sonucu ile örgün yükseköðretim programýna
yerleþtirilmiþ adaylarýn aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarna uygulanacak katsayýlar yarýya düþürülecektir. Bu
kural Açýk öðretimin kontenjan sýnýrlamasý olan programlarý için de uygulanacaktýr. Sýnavsýz geçiþ ile meslek
yüksekokullarý veya açýk öðretimin kontenjan sýnýrlamasý olmayan programlarýna 2011-ÖSYS'de yerleþtirilen
adaylara bu kural uygulanmayacaktýr.
10. Adaylar YP puanlarýna göre en yüksek puandan baþlamak üzere sýraya konacak ve kontenjan sayýsý kadar
aday sýnavý kazanmýþ olacaktýr.
9.2. EÐÝTÝM PROGRAMLARI DIÞINDAKÝ ÖZEL YETENEK GEREKTÝREN
PROGRAMLAR ÝLE ÝLGÝLÝ ÝÞLEMLER
Tablo 5'te yer alan eðitim programlarý dýþýndaki yükseköðretim programlarýna baþvurabilmek için
YGS puanlarýnýn herhangi birinden en az 140 puan almýþ olmak gereklidir. Bu programlardan her birine, puan
türünde sýnýrlandýrma yapýlmadan ve en az kaç puan almýþ olan adaylarýn baþvurabileceklerine, baþvuru
öncesinde sýnavý yapacak ilgili yükseköðretim kurumunca karar verilir ve bu karar basýn-yayýn organlarýyla
adaylara duyurulur.
Özel yetenek sýnavý sonuçlarýna göre öðrenci alan yükseköðretim programlarý, yapacaklarý özel yetenek
sýnavýndan elde edilen deðeri yine yukarýda detaylarý verilen formül esas alýnarak yerleþtirme puanýna
katacaklardýr. Bir mesleðe yönelik program uygulayan liselerden mezun olan adaylarýn ayný alanda öðretim yapan
bir programa yerleþtirilmesi söz konusu olduðunda bu adaylarý aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanýndan hesaplanacak
ek puan uygulamasýndan (Bakýnýz Formülde yer alan: 0,03 x AOBP miktarýnca) yararlandýracaklardýr.
Bu programlar için üniversitelerce sýnav ve yerleþtirme iþlemleri planlanýrken, adaylarýn aðýrlýklý ortaöðretim baþarý
puanlarýnýn 2012 LYS sonuçlarý açýklandýktan sonra belli olacaðý göz önünde tutulmalýdýr.
10. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR
10.1. OKUL BÝRÝNCÝLERÝ
2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu’nun 2880 sayýlý Kanun’la deðiþik 45. maddesinin (a) fýkrasý uyarýnca,
ortaöðretim okullarýný birincilikle bitiren adaylar, genel kontenjana ek olarak yükseköðretim programlarýnda okul
birincileri için ayrýlacak kontenjanlardan yararlandýrýlacaklardýr. 2011-2012 ders yýlý okul birincileri bu
kontenjanlardan, 2012-ÖSYS'ye girmek koþuluyla, sadece 2012-ÖSYS'de yararlanýrlar.
Okul birincilerinin kendi okullarýnda en yüksek Aðýrlýklý Ortaöðretim Baþarý Puanýna sahip olabilmeleri için
okullarýndaki en yüksek diploma notu/puanýna sahip olmalarý gerekir. Okul birincileri için ayrýlan kontenjanlar
sýnýrlýdýr. Bu nedenle, tercihlerinin tümünü çok istenen programlar arasýndan yapan okul birincileri, puanlarýnýn
yüksek olmamasý durumunda hiçbir programa yerleþtirilmeyebilirler. Kýlavuzda yer alan tüm genel kurallar, okul
(
)
23
birincileri için de geçerlidir. 2012-ÖSYS'de 140’tan az YGS puaný alan okul birincileri, diðer adaylarda olduðu gibi
yerleþtirme iþlemine alýnmazlar.
10.2. BELLÝ SANAT DALLARINDA ÜSTÜN YETENEKLÝ ADAYLAR
Belli sanat dallarýnda üstün yetenekli olduðu saptanan öðrencilerin yükseköðretim programlarýna alýnmalarýyla
ilgili iþlemler Yükseköðretim Kurulunun belirlediði esaslar çerçevesinde yürütülecektir.
2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu’nun 2880 sayýlý Kanun’la deðiþik 45. maddesinin (b) fýkrasý ve Yükseköðretim
Kurulunun 27.11.1985 tarihli kararý uyarýnca devlet konservatuvarlarýnýn müzik ve sahne sanatlarý bölümleri ile
güzel sanatlar fakültelerinin resim ve heykel bölümlerinde okumak isteyenlerin, üstün yeteneklerinin saptanmasý için
ilgili yükseköðretim kurumlarýna doðrudan baþvurmalarý gerekmektedir. Bu adaylarýn deðerlendirme ve seçme iþlemleri
Yükseköðretim Kurulunun anýlan kararý uyarýnca ilgili rektörlüklerin oluþturduðu komisyonlar tarafýndan yapýlacaktýr.
10.3. TÜBÝTAK YARIÞMALARINDA BAÞARILI OLAN ADAYLAR
ÖSYS’ye baþvuran adaylardan ortaöðretim kurumlarýnda okumakta iken Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma
Kurumu - Bilim Ýnsaný Destekleme Daire Baþkanlýðý (TÜBÝTAK-BÝDEB) tarafýndan
y Uluslararasý bilim olimpiyatlarýna ve proje yarýþmalarýna gönderilen ve dereceye giren,
y Yurt içinde düzenlenen bilim olimpiyatlarýnda ve proje yarýþmalarýnda dereceye giren
adaylar, katýldýklarý ve derece aldýklarý alanlarla ilgili yükseköðretim programlarýný tercihleri arasýnda gösterdikleri
takdirde, bu programlara yerleþtirilmelerinde adayýn ilgili AOBP’leri ayrý bir katsayý ile çarpýlarak 2012 yerleþtirme
puanlarýna eklenecektir.
2012 yerleþtirme puanlarýna katýlacak puanlar hesaplanýrken, uluslararasý bilim olimpiyatlarýnda altýn madalya alanlara
0,10, gümüþ madalya alanlara 0,09, bronz madalya alanlara 0,08; uluslararasý bilim olimpiyatlarýna katýlan fakat derece
alamayanlara 0,07; ulusal bilim olimpiyatlarý ile uluslararasý proje yarýþmalarýnda birinci olanlara 0,07, ikinci olanlara
0,06, üçüncü olanlara 0,05; ulusal proje yarýþmasýnda birinci olanlara 0,05, ikinci olanlara 0,04, üçüncü olanlara 0,03
katsayýsý uygulanacaktýr. Birden fazla kategoride derecesi bulunan adaylar için en yüksek olan katsayý uygulanýr.
Bilim olimpiyatlarýnda veya proje yarýþmalarýnda dereceye girenlerle ilgili yükseköðretim programlarý derece alýnan
alanlara göre 2012-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzunda verilecektir.
4702 sayýlý Kanun’la 2547 sayýlý Kanun’un 45. maddesine eklenen (d) bendi uyarýnca TÜBÝTAK’ýn katýldýðý
Uluslararasý Bilim Olimpiyatlarýnda altýn, gümüþ, bronz madalya alanlar ile Uluslararasý ISEF Proje Yarýþmasý ve AB
Genç Bilim Adamlarý Yarýþmasýna katýlarak birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü alanlardan isteyenler, alanlarýndaki
yükseköðretim programlarýndan burslu programlar hariç istediklerine, sýnavsýz olarak kontenjan dýþýnda
Merkezimizce yerleþtirileceklerdir. Bu adaylar burslu programlara yerleþtirilmek istiyorlarsa 2012-ÖSYS’ye girmek
ve kendilerine verilecek olan ek puanla merkezî yerleþtirme iþlemlerine dâhil olmak zorundadýrlar. Sýnavsýz giriþ
hakkýndan yararlanmak isteyen adaylarýn aþaðýda belirtilen süre içinde TÜBÝTAK’a baþvuru yapmalarý ve program
tercihlerini bildirmeleri gerekir. Kazandýklarý derece nedeni ile 2012-ÖSYS’ye girmeyip sýnavsýz yerleþtirilme hakkýndan
yararlanmak isteyen adaylarýn da mutlaka 2012-ÖSYS’ye baþvurmalarý gerekmektedir.
Bu nedenle, yukarýdaki uygulamalarýn yapýlabilmesi için 2012-ÖSYS'ye baþvurmuþ adaylarýn, 4 Haziran-24 Temmuz 2012
tarihleri arasýnda TÜBÝTAK’ýn https://e-bideb.tubitak.gov.tr Ýnternet adresinden bireysel olarak baþvuru yapmalarý
ve onayladýklarý baþvuru formunun çýktýsýný alýp imzaladýktan sonra TÜBÝTAK’a 24 Temmuz 2012 günü mesai
bitimine kadar ulaþtýrmalarý gerekmektedir. Adaylarýn katýldýklarý olimpiyat veya proje yarýþmalarý, aldýklarý derece,
tercihleri, T.C. Kimlik Numaralarý, adlarý ve soyadlarýnýn, TÜBÝTAK tarafýndan ÖSYM'ye en geç 27 Temmuz 2012
tarihinde ulaþacak þekilde gönderilmesi gerekmektedir.
Bilim olimpiyatlarý ile proje yarýþmalarýnda derecelere uygulanacak katsayýlar ve sýnavsýz giriþ, ÖSYS'ye ilk kez
baþvurulduðu yýl uygulanýr, bundan sonraki ÖSYS'lerde bu adaylar için herhangi bir uygulama yapýlmaz. Derece
alan adaylar ilk kez ÖSYS'ye baþvurduklarý yýl, TÜBÝTAK'a süresi içinde baþvurarak bilgilerinin bu kurum tarafýndan
ÖSYM'ye resmen ulaþtýrýlmasýný saðlamalýdýrlar.
10.4. SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAÞARILI OLAN ADAYLAR
Spor dallarýnda yetenekli ve üstün baþarýlý adaylar, spor alanlarýnda yükseköðretim programlarýna yerleþtirilirken
bu adaylarýn aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarý, Yükseköðretim Kurulunun belirleyeceði bir katsayý ile çarpýlarak
2012-YGS puanlarýna eklenecektir. Bu uygulamadan yararlanabilmek için 1.Grupta; Olimpiyat Oyunlarý, Paralimpik
ve Deafolimpik Oyunlarý, Büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Þampiyonasý Finalleri, Dünya ve Avrupa
Þampiyonasý yapýlmayan branþlarýn büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupalarý Finalleri, 2.Grupta;
Ümitler, Gençler ve Yýldýzlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Þampiyonasý Finalleri, Dünya ve Avrupa Þampiyonasý
yapýlmayan branþlarýn Ümitler, Gençler ve Yýldýzlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupalarý Finalleri, Üniversite
Oyunlarý, Akdeniz Oyunlarý, Karadeniz Oyunlarý, Dünya ve Avrupa Olimpik Gençlik Yaz ve Kýþ Festivalleri, FISU
(Uluslararasý Üniversite Sporlarý Federasyonu) tarafýndan düzenlenen Dünya Þampiyonalarý, CISM (Uluslararasý
Askerî Sporlar Konseyi) tarafýndan düzenlenen Dünya Askerî Oyunlarý, Avrupa ve Dünya Þampiyonasý, ISF
24
(Uluslararasý Okul Sporlarý Federasyonu) tarafýndan düzenlenen Avrupa ve Dünya Þampiyonalarý, Olimpik branþlarda
uluslararasý federasyonlarýn yarýþma takviminde yer alan, Ferdi branþlarda en az 17 ülke sporcusu, Takým sporlarýnda
en az 9 ülke takýmýnýn katýldýðý uluslararasý yarýþma ve turnuvalarý, 3.Grupta; Güneydoðu Avrupa Ülkeleri
Oyunlarý’nda 1., 2. veya 3.'lük kazanýlmasý gerekir. Bu adaylar, merkezî yerleþtirme dýþýnda, YGS puanlarý, Aðýrlýklý
Ortaöðretim Baþarý puanlarý, yükseköðretim programlarýnýn kontenjanlarý ve adaylarýn tercihleri göz önünde tutulmak
suretiyle ÖSYM'ce yerleþtirilecektir. 2012-2013 öðretim yýlýnda spor ile ilgili alanlarda bir yükseköðretim programýnda
okumak isteyenlerin, 12 Mayýs 2011 tarihinden sonraki bir tarihte ilgili federasyonlarýndan alacaklarý/aldýklarý Millî
Sporcu Belgelerinin asýllarýný veya noter tasdikli örneðini bir dilekçe ekinde 30 Temmuz 2012 tarihine kadar
Merkezimize göndermeleri gerekmektedir. Bu adaylarýn 2012-YGS'ye girmiþ ve puaný hesaplanmýþ olmalýdýr. Baþvurusu
geçerli adaylara 2012 Aðustos ayý içerisinde beden eðitimi ve spor programlarýnýn yer aldýðý Tercih Formu gönderilecektir.
Adaylar tercihlerini belirterek bu Formu Merkezimize geri göndereceklerdir. Yerleþtirme iþlemi 2012 Eylül ayý içinde
yapýlacaktýr. 2011-ÖSYS'de bu imkândan yararlanarak bir yükseköðretim programýna yerleþtirilmiþ olan adaylar
2012-ÖSYS'de ayný imkândan yararlanmak için tekrar baþvurduklarýnda, aðýrlýklý ortaöðretim baþarý puanlarýna,
Yükseköðretim Kurulunca belirlenen katsayýnýn yarýsý kadar bir katsayý uygulanacaktýr.
10.5. ÖZÜRLÜ ADAYLAR
Bedensel özelliklerinde aðýr derecede ve sürekli olarak iþlev kaybý veya bozukluðu (örneðin, bütün düzeltmelere
raðmen bedensel, görme veya iþitme gücünde tam ya da önemli ölçüde eksiklik) olmasý nedeniyle eðitim-öðretim
hizmetlerinden yeterince yararlanamayan adaylarýn seçme ve yerleþtirme iþlemleri, ÖSYM Yönetim Kurulunun
saptayacaðý bir yöntemle, özür türü, özür derecesi, puanlarý ve tercihleri göz önünde bulundurularak yapýlacaktýr.
Bu durumdaki adaylar bir üniversite veya devlet hastanesinden alacaklarý saðlýk kurulu raporuyla kimlik bilgilerinin
yer aldýðý, özürlerine iliþkin öz geçmiþlerini ayrýntýlý olarak anlatan bir dilekçeyi 2012-ÖSYS Aday Baþvuru Formuna
ekleyerek baþvuru yaptýklarý Baþvuru Merkezine teslim edecekler, Ýnternet aracýlýðýyla bireysel baþvuru yapan
adaylar ise baþvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaþtýracaklardýr. Baþvuru iþlemleri tamamlandýktan sonra özürlü duruma
gelen adaylarýn saðlýk raporlarýný bir dilekçe ekinde hemen ÖSYM’ye ulaþtýrmalarý gerekmektedir. 28 Mart 2012 tarihi
saat 17.00’ye kadar ÖSYM’ye ulaþan ve saðlýk kurulunca raporlarý kabul edilen adaylar özürlü aday olarak sýnava
alýnacaklardýr. Daha önceki yýllarda özürlü olarak ÖSYS’ye baþvuran ve raporlarý kabul edilen adaylar, özür
durumlarýnda bir deðiþiklik olmasa da bu durumlarýný belirten bir dilekçeyi ve eski raporlarýnýn bir fotokopisini
2012-ÖSYS Aday Baþvuru Formuna ekleyerek ÖSYM’ye ulaþtýrmalýdýr. Bu raporlarda belirtilen özür dereceleri
ÖSYM'nin görevlendireceði kurullarca incelenecek, adaylarýn özürleri yüzünden ayrý bir seçme ve yerleþtirme
iþlemine tabi tutulup tutulmayacaklarý bu incelemelerin sonuçlarýna göre belirlenecektir. ÖSYM'nin yetkili kurullarýnca
raporlarý kabul edilmeyen adaylar ÖSYS'ye baþvuran diðer adaylar gibi iþlem göreceklerdir. Raporlarý Merkezimize
ulaþan ve kabul edilen adaylar, özür durumlarýna göre ayrý salonlarda sýnava alýnacak ve gerekli ise kendilerine
okuyucu/iþaretleyici verilecektir. Bu adaylarýn Sýnava Giriþ Belgelerinde “Özürlü Salonu” yazýlý olacaktýr. Soru
kitapçýðýný hiç okuyamayacak derecede görme özürlü olan adaylara karmaþýk þekillere dayalý sorular sorulmayacaktýr.
Özürlü adaylar sýnavda, kendilerinin kullanacaðý özel bir gerece zorunlu olarak ihtiyaç duyuyorlarsa bu ihtiyaçlarý
ve kullanacaklarý gerecin ne olduðu saðlýk kurulu raporlarýnda ve dilekçelerinde ayrýntýlý olarak belirtilmiþ olmalýdýr.
Rapor ÖSYM'nin yetkili kurullarýnca kabul edildiði takdirde, adaylar bu gereçlerini sýnavda kullanabileceklerdir.
Tekerlekli sandalye ile sýnava girecek adaylar Aday Baþvuru Formunun 26. alanýndaki Açýklama kýsmýna ve
dilekçelerine “Tekerlekli sandalye ile sýnava girmek istiyorum.” yazacaklardýr.
Ýþitme özürlü adaylarýn raporlarýnda, iþitme özürünün tipi (sensörinoral, iletim veya mixt olarak), her bir kulak için
ayrý ayrý iþitme eþikleri (dB olarak) ve konuþma özürlerinin olup olmadýðýnýn (ve varsa derecesinin) yer almasý
zorunludur. Bu adaylar raporlarýna iþitme testinin imzalý ve onaylý bir örneðini de eklemelidir.
Özürlü adaylarla ilgili bu kurallar Ýnternet ile bireysel baþvuru yapacak özürlü adaylar için de aynen geçerlidir.
10.6. KKTC’DEN BAÞVURAN ADAYLAR
KKTC’den baþvuran adaylar, sýnav ücretini, kýlavuzun son sayfasýnda yer alan banka hesap numarasýna yatýracaklar
ve baþvurularýný KKTC’deki baþvuru merkezlerinden birinde yapacaklardýr. Bu adaylar Ýnternet üzerinden bireysel
baþvuru yapamayacaklardýr. Baþvuruda banka dekontunun bir örneðini Baþvuru Merkezine vereceklerdir.
10.7. YURT DIÞINDAN (KKTC HARÝÇ) BAÞVURAN ADAYLAR
Türkiye dýþýnda oturan adaylar, 2012-ÖSYS Aday Baþvuru Formunda YAZIÞMA ADRESÝ bilgi alanýna semt,
oturulan þehir ve ülke adýný da yazacaklar; bu adaylar ÝL KODU bilgi alanýna “91” yazacaklardýr.
Yurt dýþýnda bulunan adaylar sýnav ücretlerini göndermek için þu iki yoldan birini seçebilirler:
y Ýsteyen adaylar, yurt içindeki yakýnlarý yardýmýyla, 2.5. maddede belirtilen kurallara göre gerekli ücreti yatýrabilirler.
Bu þekilde ücret yatýran adaylardan bireysel baþvuru hakký olanlar, Ýnternet aracýlýðýyla bireysel baþvuru
yapabileceklerdir. Postayla baþvuru yapacak adaylar ise, bir yakýný tarafýndan yurt içinden sýnav ücretinin
yatýrýlmasýný saðlayacak, ücreti yatýran yakýnýndan banka dekontunu iki nüsha olarak edinecek ve dekontun bir
nüshasýný 2012-ÖSYS Aday Baþvuru Formuna ekleyerek ÖSYM’ye ulaþtýracaktýr. Dekontun diðeri aday tarafýndan
saklanmalýdýr.
25
y Ýsteyen adaylar, ödemeleri gereken ücreti döviz olarak bankaya yatýrabilirler. Hesap numaralarý kýlavuzun
arka kapaðýnda yazýlýdýr. Bu yolla sýnav ücreti yatýran adaylar, ücreti yatýrdýklarýný gösteren banka veya posta
havale makbuzunu, 2012-ÖSYS Aday Baþvuru Formuna ekleyerek posta yoluyla baþvuru yapacaklardýr.
Sýnav ücretini döviz olarak bankaya yatýran adaylar bireysel baþvuru haklarý olsa bile, Ýnternet aracýlýðýyla
bireysel baþvuru yapamazlar.
Yurt dýþýnda bulunan adaylardan postayla baþvuru yapacak olanlar, 2012-ÖSYS Aday Baþvuru Formunu ve
eklerini Merkezimize iadeli taahhütlü olarak göndereceklerdir. Yurt dýþýnda (KKTC hariç) oturmakta olan adaylarýn,
en geç 16 Ocak 2012 tarihi saat 17.00'ye kadar Merkezimize ulaþan belgeleri iþleme konulacaktýr. 2012-ÖSYS Aday
Baþvuru Formunu kurallara uygun olarak doldurmayan, ekleri eksik, banka veya posta havale makbuzu geçersiz
olan ve tüm bunlarý süresi içinde Merkezimize ulaþtýrmayan adaylarýn belgeleri iþleme konulmayacaktýr.
10.8. YURT DIÞINDA ÖÐRENÝM GÖREN (TRANSKRÝPTLÝ) ADAYLAR
Ortaöðrenimlerini yurt dýþýnda tamamlayan/sürdüren adaylar, 2012-ÖSYS Aday Baþvuru Formunda OKUL ADI
alanýna “Yurt Dýþý”, OKUL KODU alanýna ise örgün lise için “ 910012”, açýk öðretim lisesi için “919004” yazacaklardýr.
h Ortaöðrenimlerini yurt dýþýnda bitirmiþ olanlar, diplomalarýnýn onaylý bir örneði ile birlikte yurt dýþýndaki
öðrenimleri sýrasýnda aldýklarý dersleri ve notlarý gösterir belgeyi (transkript);
h hâlen ortaöðrenimlerini yurt dýþýnda sürdürmekte olanlar, 2011-2012 öðretim yýlýnda mezun olabileceklerine
iliþkin okullarýndan alacaklarý onaylý bir belge ile birlikte yurt dýþýndaki (son sýnýf hariç) öðrenimleri sýrasýnda
aldýklarý dersleri ve notlarý gösterir transkriptlerini (Bu adaylar, son sýnýfta aldýklarý notlarý gösteren
transkriptlerini 2012 Haziran ayýnýn sonuna kadar ÖSYM’ye ulaþtýrmalýdýr.);
h ortaöðrenimlerinin birinci veya ikinci yýllarýný veya her iki yýlýný da yurt içindeki bir okulda okuduktan
sonra yurt dýþýna giderek son sýnýfýný hâlen orada okuyanlar veya son sýnýfýný orada okuduktan sonra
mezun olanlar, yurt içinde okuduklarý yýllara ait tasdiknamelerinin onaylý örneði ile yurt dýþýnda okuduklarý
yýllara ait transkriptlerini;
h ortaöðrenimleriyle ilgili öz geçmiþlerini (okul adý, yýl, okul türü, alan, okuduklarý ülke adý vb.) anlatan bir dilekçe
ile birlikte zarf içine koyacaklar ve 2012-ÖSYS Aday Baþvuru Formuna ekleyeceklerdir. Posta yoluyla baþvuru
hakký olanlar ile Ýnternet aracýlýðýyla bireysel baþvuru yapan adaylar bu belgelerini posta ile baþvuru süresi
içerisinde ÖSYM’ye ulaþtýracaklar, bir baþvuru merkezi aracýlýðýyla baþvuru yapanlar ise baþvuru yaptýklarý
Baþvuru Merkezine teslim edeceklerdir.
Bu adaylarýn ayrýca; mezun olduklarý veya okumakta olduklarý okullarýn Türk liselerine denk olduðunu
gösteren yurt içinde Ýl Millî Eðitim Müdürlüklerinden, yurt dýþýnda Eðitim Müþavirliklerimizden/
Ataþeliklerimizden alacaklarý alan tespitinin ve diploma notlarýnýn da belirtildiði denklik belgesini de
dilekçelerine eklemeleri gerekir.
Ortaöðrenimlerini yurt dýþýnda tamamlayan/sürdüren adaylardan daha önceki yýllarda ÖSYS’ye ve/veya Yurtdýþýnda
Çalýþanlarýn Çocuklarý Ýçin Yükseköðretime Giriþ Sýnavýna (YÇS) baþvuru yapanlarýn, bu sýnavlardan hangisine
ve hangi yýlda baþvuru yaptýklarýný belirten bir dilekçeyi de ÖSYM’ye ulaþtýrmalarý gerekmektedir.
10.9. YURT DIÞINDA YÜKSEKÖÐRENÝM GÖRMEK ÝSTEYENLER
2012-2013 öðretim yýlýnda kendi imkânlarýyla yurt dýþýnda yükseköðrenim görmek isteyenlerin, öðrenim görmek
istedikleri yükseköðretim kurumlarýnýn Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðýnca (YÖK) tanýnýp tanýnmadýðýna iliþkin
http://www.yok.gov.tr Ýnternet adresinden veya Denklik Bilgi Edinme, YÖK Baþkanlýðý Bilkent/Ankara adresinden
bilgi almalarý, Yurtdýþý Yükseköðretim Diplomalarý Denklik Yönetmeliði’ni incelemeleri yararlarýna olacaktýr. Diploma
denklik baþvurusunda istenecek belgelere YÖK’ün http://www.yok.gov.tr Ýnternet adresinden ulaþýlabilecektir.
Yurt dýþýnda öðrenime baþlayan öðrencilerden, Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiþ baþvurularýnda ÖSYS
sonucu veya aþaðýda belirtilen muadil sayýlan belgeler aranacaktýr. Bu adaylarýn yurt dýþýnda öðrenime baþladýklarý
yýlda ÖSYS’ye girmiþ olmalarý, ön lisans programlarý için YGS’de ilgili puan türünde 140 veya daha fazla, lisans
programlarý için LYS’de ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almalarý þartý aranacaktýr.
SAT 1 (Minimum 1000 puan)
ACT (Minimum 21 Puan)
Abitur
Fransýz Bakaloryasý
GCE A Level Sertifikasý (Minimum 2 ders)
Uluslararasý Bakalorya (International Baccalaureat IB)
Avusturya Matura Diplomasý (Matura Reifezeugnis)
Ýtalya Maturita Diplomasý (Diploma di Maturita)
25
26
10.10. BÝRDEN FAZLA ORTAÖÐRETÝM KURUMUNDAN DÝPLOMA ALMIÞ OLAN ADAYLAR
En az iki diplomasý olanlar ile en az bir diplomasý olup 2011-2012 öðretim yýlý içinde bir baþka diploma alabilecek
durumda olanlar, 2012-ÖSYS’ye baþvururlarken bu okullardan birini seçeceklerdir. Ancak baþvurusunu son sýnýf
öðrencisi olarak yapacak olan adaylar mezun olamadýklarýnda, kazandýklarý yükseköðretim programýna kayýt
yaptýramayacaklarýný göz önünde bulundurmalýdýrlar.
10.11. 2011-ÖSYS’YE BAÞVURMUÞ ANCAK 2010-2011 ÖÐRETÝM YILINDA
MEZUN OLAMAMIÞ ADAYLAR
Bu durumda olan adaylar, baþvuru sýrasýnda mezun durumda deðillerse, 2012-ÖSYS Aday Baþvuru Formunun
11.ÖÐRENÝM DURUMU bilgi alanýna durumlarýna göre, “1. Bir ortaöðretim kurumunun son sýnýfýnda
okumaktayým.” veya “2. Bir ortaöðretim kurumunun son sýnýfýnda beklemeliyim.” ifadesini yazacaklardýr.
Ortaöðretim kurumlarýnda okumakta iken ÖSYM'ce 2011-ÖSYS’de bir yükseköðretim programýna yerleþtirildiði hâlde
o yýl mezun olamadýðý için kayýt yaptýramayan adaylar, baþvuru sýrasýnda mezun durumda iseler, 2012-ÖSYS Aday
Baþvuru Formunun 11. ÖÐRENÝM DURUMU bilgi alanýna “4. Bir ortaöðretim kurumunu bitirdikten sonra
ÖSYM'ce yerleþtirilmedim ve ön kayýtla kayýt olmadým.” ifadesini yazacaklar ve okullarýndan alacaklarý hangi
tarihte mezun olduklarýný gösteren onaylý belgeyi bu durumlarýný ayrýntýlý açýklayan dilekçeleri ile birlikte en geç
8 Haziran 2012 tarihine kadar ÖSYM Sýnav Hizmetleri Daire Baþkanlýðý 06538 Bilkent/Ankara adresine
göndereceklerdir. Bu yapýlmadýðý takdirde adaylar, bir önceki yýl yerleþtirilmiþ aday iþlemi göreceklerdir.
2012-ÖSYS’ye baþvurma sýrasýnda mezun durumda olmayan ancak, baþvurduktan sonra 2012 Haziran ayý
öncesinde mezun olan adaylar kýlavuzun sonundaki 2012-ÖSYS Öðrenim Bilgileri Deðiþikliði Dilekçe Örneðini
dolduracaklar, bu dilekçeye diploma veya öðrenim belgelerinin onaylý bir örneðini ekleyecekler ve bu evraký
en geç 8 Haziran 2012 tarihine kadar ÖSYM Sýnav Hizmetleri Daire Baþkanlýðýna ulaþtýracaklardýr. 2011-ÖSYS’de
bir yükseköðretim programýna yerleþtirildiði hâlde o yýl mezun olamadýðý için kayýt yaptýramayan adaylarýn, bir önceki
yýl yerleþtirilmemiþ aday iþlemi görebilmeleri için bu durumlarýný belirten bir dilekçeyi de ayný evrakla birlikte ÖSYM’ye
ulaþtýrmalarý gerekmektedir.
10.12. 2012-ÖSYS’YE BAÞVURDUKTAN SONRA BÝLGÝLERÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK OLANLAR
Kimlik Bilgilerinde Deðiþiklik Olanlar: 2012-ÖSYS'ye baþvurduktan sonra kimlik bilgilerinde (1-9. bilgi alanlarý)
deðiþiklik olan adaylar, bu deðiþikliði önce Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðünün Merkezî Nüfus
Ýdaresi Sisteminde (MERNÝS) yaptýrmalýdýrlar. Bu deðiþiklikler, ancak MERNÝS’te yapýldýktan sonra aday
tarafýndan ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr adresinden yapýlabilecektir.
Kimlik Bilgilerinin “UYRUÐU” Alanýnda Deðiþiklik Olanlar: 2012-ÖSYS'ye baþvurduktan sonra uyruðunda
(10. bilgi alaný) deðiþiklik yapmak isteyen adaylar, Genel Amaçlý Dilekçe örneði ekine ilgili resmî belgeyi ekleyerek
Merkezimize baþvuracaklardýr.
Öðrenim Bilgilerinde Deðiþiklik Olanlar: 2012-ÖSYS'ye baþvurduktan sonra öðrenim bilgilerinde (11-18. bilgi
alanlarý) deðiþiklik olan adaylar, kýlavuzun sonunda yer alan 2012-ÖSYS Öðrenim Bilgileri Deðiþikliði Dilekçe
Örneðini kullanarak ve dilekçenin sonundaki açýklamalarý okuyup ilgili belgeleri ekleyerek Merkezimize en
geç 8 Haziran 2012 tarihine kadar baþvuracaklardýr.
Diðer Bilgilerinde Deðiþiklik Olanlar: 2012-ÖSYS'ye baþvurduktan sonra sýnava iliþkin bilgilerinde, iletiþim
bilgileri ile boy ve kilo bilgilerinde (19-25. bilgi alanlarý) deðiþiklik/düzeltme olan adaylar, bu bilgilerini
http://ais.osym.gov.tr Ýnternet adresinden kendileri deðiþtirebileceklerdir.
Baþvuru yaptýktan sonra YGS’ye girme isteðinde deðiþiklik yapmak isteyen adaylarýn, baþvuru süresi içinde
ÖSYM’ninÝnternet sayfasýnda “2012-YGS’ye Girme Ýsteði Deðiþikliði” baþlýklý alana girmeleri ve buradaki açýklamalar
doðrultusunda istenilen iþlemleri yapmalarý gerekir.
ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr Ýnternet adresinden aday tarafýndan yapýlabilecek tüm deðiþiklikler, ancak
ÖSYM tarafýndan belirlenecek tarihlere kadar yapýlabilecektir.
10.13. DÝPLOMALARINDA DÝPLOMA NOTLARI YAZILI OLMAYANLAR
Diplomalarýnda diploma/mezuniyet notu belirtilmemiþ adaylar, Aday Baþvuru Formunun “17. Not Sistemi” alanýnda
“10’lu” seçeneðini iþaretleyecekler ve “18. Diploma Notu/Puaný” alanýna diploma dereceleri “orta” ise 5,50;
“iyi” ise 7,00; “pekiyi” ise 8,50 yazacaklardýr. (Yurt dýþýnda öðrenim görenler hariç.)
11. ÖSYM ÝLE YAZIÞMALAR
Adaylar, sýnav ve yerleþtirme sonuçlarýnýn incelenmesi ve 10.12. maddede yer almayan isteklerinde, kýlavuzun sonunda
yer alan Genel Amaçlý Dilekçe örneðini kullanarak Merkezimize baþvurabileceklerdir. Dilekçenin iþleme alýnabilmesi için
27
dilekçelerde mutlaka adayýn T.C. Kimlik Numarasý, adý, soyadý, adresi, imzasý ve ÖSYM’ninhttp://ais.osym.gov.tr Ýnternet
adresinden alýnacak evrak referans numarasý bulunmalýdýr. Adaylarýn dilekçelerinin aslýný Merkezimize ulaþtýrmalarý
gerekmektedir. Merkezimize faksla ulaþtýrýlan dilekçeler iþleme konulmayacaktýr. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’nin
http://ais.osym.gov.tr Ýnternet adresinden alabilecek ve/veya adaylarýn vermiþ olduðu dilekçeleri http://ais.osym.gov.tr
Ýnternet adresinden cevaplayabilecektir.
Sýnav ve yerleþtirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçlarýn ÖSYM tarafýndan elektronik ortamýnda
açýklanmasýndan itibaren en geç 15 gün içinde Genel Amaçlý Dilekçe örneðini kullanarak Merkezimize baþvurmalýdýrlar.
Sýnav sorularýna iliþkin itirazlar ise, sorularýn Ýnternet’te açýklanma tarihinden itibaren 5 iþ günü içerisinde ayný þekilde
yapýlmalýdýr. Bu adaylarýn inceleme masraflarý karþýlýðý, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankasý Ankara Güvenevler Þubesi 6032068-
5001 numaralý hesabýna (IBAN:TR 970001000830060320685001) 5,00 TL yatýrdýklarýný gösteren dekontunu dilekçelerine
eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sýnav Hizmetleri Daire Baþkanlýðý 06538 Bilkent/Ankara adresine ulaþtýrmalýdýr. Süre
hesabýnda ÖSYM Genel Evrak kaydýna giriþ tarihi esas alýnacaktýr. Süresi geçtikten sonra yapýlan itirazlar ile üzerinde
adayýn T.C. Kimlik Numarasý, adresi, evrak referans numarasý vb. bilgiler yazýlý olmayan, imzalanmamýþ ve ekinde banka
dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle iþleme alýnmayacaktýr.
Sýnavlarda kullanýlan soru kitapçýklarý ve cevap kâðýtlarý ile ilgili imha iþlemlerinde 6114 sayýlý Kanun’un ilgili hükümleri uygulanýr.
Merkezimizde bulunan her türlü sýnav evrakýnýn aslý veya fotokopisi, yargý organlarýnýn aksi kararlarý olmadýkça,
aday dâhil hiçbir kiþi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez.
12. ADAYLARIN ÝNTERNETORTAMINDA YAPABÝLECEKLERÝ ÝÞLEMLER
Adaylar, kýlavuz bilgilerine, sýnavlar ve baþvurular ile ilgili duyurulara ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr Ýnternet
adresinden eriþeceklerdir. Ayrýca baþvuru iþlemini tamamladýktan sonra, http://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik
Numaralarý ve þifreleriyle giriþ yapabileceklerdir. Yukarýda belirtilen Ýnternet adresinde adaylarýn yapabileceði baþlýca
iþlemler þunlardýr:
a) 2010 veya 2011 ÖSYS baþvurularýndan birini baþvuru merkezi aracýlýðýyla yapanlardan, öðrenim bilgilerinde
deðiþiklik olmayanlar için 2012-ÖSYS baþvurusunu yapma
b) Baþvuru iþlemi sonrasýnda baþvuru kayýt bilgilerini görme
c) ÖSYM’nin belirleyeceði tarihlerde, sýnava iliþkin bilgiler ile iletiþim bilgilerini deðiþtirme
d) Öðrenim bilgilerini ve diploma notu/puaný bilgilerini öðrenme
e) Sýnava Giriþ Belgesi edinme
f) Sýnav sonuç bilgilerini öðrenme
g) Yükseköðretim programlarý tercihlerini yapma
h) Yerleþtirme sonuçlarýný öðrenme
ý) Soru kitapçýðý, cevap kâðýdý ve cevap anahtarýný görüntüleme
13. TÜRKÝYE’DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA KAYIT
YAPTIRAMAYACAK VE EÐÝTÝME DEVAM EDEMEYECEK OLANLAR
Yükseköðretim kurumlarýnda ayný anda iki ön lisans veya iki lisans programýna (örgün, uzaktan eðitim ve açýköðretim
programlarýnýn kontenjan sýnýrlamasý olan) kayýt yaptýrýlamayacaðýna ve eðitime devam edilemeyeceðine iliþkin
22/09/2011 tarihli Yükseköðretim Genel Kurul kararý uyarýnca bu durumdaki adaylar yükseköðretim programlarýna kayýt
yaptýramazlar. Bu nedenle bu durumdaki adaylar 2012-ÖSYS'ye katýlsalar bile belirtilen istisnalar dýþýnda yükseköðretim
programlarýna yerleþtirilmeyecekler, bu durumlarý bilinmediði için yerleþtirme ve kayýt iþlemi yapýlanlar ise bundan doðan
bütün haklarýný kaybedeceklerdir. Durumlarý aþaðýdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere;
a) 1111 sayýlý Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlýðýnca yayýnlanan prensip emirlerine
göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkýný kaybedenler,
b) Ýki veya üç yýllýk bir yükseköðretim programýný bitirmiþ olup dört yýldan daha az süreli bir baþka yükseköðretim
programýna girmek isteyenlerden askerliðini yapmamýþ olanlar (Ýki veya üç yýl süreli bir yükseköðretim programýndan
mezun olup askerliðini yapmamýþ olan adaylar, dört yýl veya daha fazla süreli bir yükseköðretim programýna
girmek için 2012-ÖSYS'ye baþvurabilirler.),
c) Dört yýl veya daha fazla süreli bir yükseköðretim programýný bitirmiþ olanlardan askerliðini yapmamýþ olan adaylar
2012-ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköðretim programýna yerleþmeleri durumunda bu adaylarýn kayýtlarý yapýlacaktýr.
Ancak, bu durumdaki adaylarýn askerlikleri tecil edilmiþ ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayýt hakký kazandýklarý
programda eðitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi halinde askerlik erteleme haklarýný kaybettiklerinden
bu durumdaki adaylarýn kayýtlarý dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptýktan sonra eðitime devam edebileceklerdir.
28
Tablo 1A
YGS’deki Testler ve Kapsamlarý
Test Testin Kapsamý Soru Sayýsý
Türkçe Testi Türkçeyi kullanma gücü ile ilgili sorular .................................................................... 40
Sosyal Bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle
düþünmeye dayalý sorular
Sosyal Bilimler Testi Tarih ................................................................................................................... 17
Coðrafya ............................................................................................................. 14
Felsefe ................................................................................................................ 9
Temel Matematik Testi Matematiksel iliþkilerden yararlanma gücü ile ilgili sorular ....................................... 40
Fen Bilimlerindeki temel kavram ve ilkelerle
düþünmeye dayalý sorular
Fen Bilimleri Testi Fizik ................................................................................................................... 14
Kimya ................................................................................................................ 13
Biyoloji .............................................................................................................. 13
Türkçe Temel Matematik Sosyal Bilimler Fen Bilimleri
YGS-1 4 testin en az ikisinin ham puaný t 0,5
YGS-2 4 testin en az ikisinin ham puaný t 0,5
YGS-3 4 testin en az ikisinin ham puaný t 0,5
YGS-4 4 testin en az ikisinin ham puaný t 0,5
YGS-5 4 testin en az ikisinin ham puaný t 0,5
YGS-6 4 testin en az ikisinin ham puaný t 0,5
Tablo 1B
AYGS Puanlarýnýn Hesaplanabilmesi Ýçin
Hangi Testlerden En Az Kaç Ham Puan Almak Gerekir?
Tablo 1C
YGS Puan Türleri
Testlerin Aðýrlýklarý (%)
Puan Türü Türkçe Sosyal Bilimler Temel Matematik Fen Bilimleri
YGS-1 20 10 40 30
YGS-2 20 10 30 40
YGS-3 40 30 20 10
YGS-4 30 40 20 10
YGS-5 37 20 33 10
YGS-6 33 10 37 20
29
Tablo 1D
LYS’lerdeki Testler
Sýnav Sýnavýn Kapsamý Soru Sayýsý
Matematik Sýnavý (LYS-1) Matematik Testi ............................................................ 50
Geometri Testi
Geometri .................................................................. 22
Analitik Geometri ...................................................... 8
Fen Bilimleri Sýnavý (LYS-2) Fizik Testi ..................................................................... 30
Kimya Testi .................................................................. 30
Biyoloji Testi ................................................................ 30
Edebiyat-Coðrafya Sýnavý (LYS-3) Türk Dili ve Edebiyatý Testi .......................................... 56
Coðrafya-1 Testi* ......................................................... 24
Sosyal Bilimler Sýnavý (LYS-4) Tarih Testi (Çaðdaþ Türk ve Dünya Tarihi dâhil) .......... 44
Coðrafya-2 Testi ........................................................... 16
Felsefe Grubu Testi
Psikoloji .................................................................. 10
Sosyoloji ................................................................. 10
Mantýk .................................................................... 10
Yabancý Dil Sýnavý (LYS-5) Sözcük bilgisi ve dil bilgisi ........................................... 20
Çeviri ............................................................................ 12
Okuduðunu anlama ...................................................... 48
* Edebiyat-Coðrafya Sýnavýndaki Coðrafya-1 sorularý, genel liselerin Türkçe-Matematik alanýnda okutulan Coðrafya
dersinin konularýyla sýnýrlý olacaktýr.
Yabancý Dil
DÝL-1 Dil ham puaný t 0,5 DÝL-2 Dil ham puaný t 0,5 DÝL-3 Dil ham puaný t 0,5
Tablo 1E
ALYS Puanlarýnýn Hesaplanabilmesi Ýçin
Hangi Testlerden En Az Kaç Ham Puan Almak Gerekir?
Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji
MF-1 5 testin en az ikisinin ham puaný t 0,5
MF-2 5 testin en az ikisinin ham puaný t 0,5
MF-3 5 testin en az ikisinin ham puaný t 0,5
MF-4 5 testin en az ikisinin ham puaný t 0,5
Matematik Geometri Türk Dili ve Edebiyatý Coðrafya-1
TM-1 4 testin en az ikisinin ham puaný t 0,5
TM-2 4 testin en az ikisinin ham puaný t 0,5
TM-3 4 testin en az ikisinin ham puaný t 0,5
Türk Dili ve Edebiyatý Coðrafya-1 Tarih Coðrafya-2 Felsefe Grubu
TS-1 5 testin en az ikisinin ham puaný t 0,5
TS-2 5 testin en az ikisinin ham puaný t 0,5
30
Tablo 1F
LYS Puan Türleri
Testlerin Aðýrlýklarý (%)
YGS LYS (LYS-1 + LYS-2)
Puan Türü Türkçe Sosyal Bil. Temel Matematik Fen Bil. Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji
MF-1 11 5 16 8 26 13 10 6 5
MF-2 11 5 11 13 16 7 13 12 12
MF-3 11 7 11 11 13 5 13 14 15
MF-4 11 6 14 9 22 11 13 9 5
Testlerin Aðýrlýklarý (%)
YGS LYS (LYS-1 + LYS-3)
Puan Türü Türkçe Sosyal Bil. Temel Matematik Fen Bil. Matematik Geometri Türk Dili ve Ed. Coðrafya-1
TM-1 14 5 16 5 25 10 18 7
TM-2 14 7 14 5 22 8 22 8
TM-3 15 10 10 5 18 7 25 10
Testlerin Aðýrlýklarý (%)
YGS LYS (LYS-3 + LYS-4)
Puan Türü Türkçe Sosyal Bil. Temel Matematik Fen Bil. Türk Dili ve Ed. Coðrafya-1 Tarih Coð.-2 Felsefe Gr.
TS-1 13 12 10 5 15 8 15 7 15
TS-2 18 11 6 5 25 5 15 5 10
Testlerin Aðýrlýklarý (%)
YGS LYS (LYS-5)
Puan Türü Türkçe Sosyal Bilimler Temel Matematik Fen Bilimleri Yabancý Dil
DÝL-1 15 9 6 5 65
DÝL-2 25 13 7 5 50
DÝL-3 48 20 7 5 20
31
Tablo 1G
Yükseköðretim Programlarýna Baþvurabilmek Ýçin En Az Kaç Puan Almak Gerekir?
Yükseköðretim Programýnýn Türü Ýlgili Puan Türleri Puan Koþulu
Meslek Yüksekokulu ön lisans programlarýný Ýlgili YGS Puan Türünde En az 140 puan
tercih edebilmek için (Sýnavsýz Geçiþten boþ
kalan kontenjanlar dâhil)
Açýk öðretim ön lisans programlarýný tercih Ýlgili YGS Puan Türünde En az 140 puan
edebilmek için
Açýk öðretim lisans programlarýný tercih Ýlgili YGS Puan Türünde En az 140 puan
edebilmek için (Ýngilizce Öðretmenliði hariç)
Özel yetenek gerektiren lisans programlarýna YGS Puan Türünde En az 140 puan
ön kayýt yaptýrabilmek için (Eðitim prog. hariç) veya 180 puan (*)
Yerleþtirmede meslek lisesi çýkýþlý adaylara ek puan
verilen lisans programlarý ile Teknoloji, Sanat ve Ýlgili YGS/LYS Puan Türünde En az 180 puan
Tasarým, Turizm Fakülteleri lisans programlarýnýn
M.T.O.K. kontenjanlarýný tercih edebilmek için
Yerleþtirmede meslek lisesi çýkýþlý adaylara
ek puan verilen programlar dýþýndaki Ýlgili LYS Puan Türünde En az 180 puan
lisans programlarýný tercih edebilmek için
(*) Liseler, meslek liseleri, öðretmen liseleri, güzel sanatlar liseleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin Müzik,
Resim, Uygulamalý Resim, Sanat, Sanat (Müzik), Sanat (Resim) ve Spor alanlarýndan mezun olan adaylardan
ve millî sporculardan, mezun olduklarý alanlardaki eðitim programlarýna baþvuracaklarýn YGS puan türlerinin
en az birinden 140 ve üzeri puan almalarý gerekir. Bu alanlarýn dýþýndaki alanlardan mezun olan adaylarýn
eðitim programlarýna baþvurabilmeleri için ise YGS puan türlerinin en az birinden 180 ve üzeri puan almalarý
gerekir.
Tablo 2 (*)
Bir Mesleðe Yönelik Program Uygulayan Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýna Verilecek
Olan Ek Puanlarýn Hesaplanmasýnda Kullanýlacak AOBP’ler ve Çarpýlacaðý Katsayýlar
EK PUANLAR AOBP-SÖZ AOBP-SAY AOBP-EA
Sözel Ek Puan
(YGS-3, 4, TS-1, 2 ve DÝL-1, 2, 3 0,06 - -
puanlarýna eklenir.)
Sayýsal Ek Puan
(YGS-1, 2 ve MF-1, 2, 3, 4 - 0,06 -
puanlarýna eklenir.)
Eþit Aðýrlýklý Ek Puan
(YGS-5, 6 ve TM-1, 2, 3 - - 0,06
puanlarýna eklenir.)
(*) 2011-ÖSYS’de bir yükseköðretim programýna (açýk öðretimin kontenjan sýnýrlamasý olmayan programlarýna yerleþenler ile
sýnavsýz geçiþle yerleþenler hariç) yerleþtirilen veya özel yetenek sýnavý sonuçlarýna göre öðrenci alan programlara
kaydolan adaylar için bu katsayýlarýn yarýsý alýnacaktýr.
32
Yükseköðretim Programlarý Puan Türü
Anadol u Ýmam Hati p Li sesi , Ýmam Hati p Li sesi , Ýmam Hati p Li sesi (Y. D. A. ), Çok Programl ý Li seni n Ýmam
Hati p Li sesi Programý / Anadol u Ýmam Hati p Li sesi Programý , Açý köðreti m Li sesi ni n Ýmam Hati p Li sesi
Programý ve Ýmam Hati p Okul u mezunl arý aþaðý daki l i sans programl arý na yerl eþt i ri l i rken i l gi l i AOBP’l eri 0, 12 i l e
çarpýlacak, ayrýca yerleþtirme puanlarýna ilgili AOBP’nin 0,06 ile çarpýlmasýndan elde edilecek olan ek puanlar katýlacaktýr.
Dünya Dinleri YGS-4
Ýlahiyat YGS-4
Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðr. YGS-4
Yükseköðretim Programlarý Puan Türü Yükseköðretim Programlarý Puan Türü
Tablo 3A
Ortaöðretimdeki Bazý Alanlarýn Yerleþtirmede Ek Puan Alacaðý Lisans Programlarý
Ýslam ve Din Bilimleri YGS-4
Ýslami Ýlimler YGS-4
Yaygýn Din Öðretimi ve Uygulamalarý YGS-4
Anadol u Öðret men Li sesi ve Öðret men Li sesi adl ý ort aöðret i m kuruml arý ný n Yabancý Di l al aný mezunl arý aþaðý daki
l i sans programl arý na yerl eþt i ri l i rken i l gi l i aðý rl ý kl ý ort aöðret i m baþarý puanl arý 0, 12 i l e çarpý l acak, ayrý ca yerl eþt i rme
puanlarýna ilgili AOBP’nin 0,06 ile çarpýlmasýndan elde edilecek olan ek puanlar katýlacaktýr.
Almanca Öðretmenliði DÝL-1
Arapça Öðretmenliði DÝL-3
Fransýzca Öðretmenliði DÝL-1
Görme Engelliler Öðretmenliði YGS-4
Ýngilizce Öðretmenliði DÝL-1
Ýngilizce Öðretmenliði (AÖF) DÝL-1
Ýþitme Engelliler Öðretmenliði YGS-4
Japonca Öðretmenliði DÝL-3
Okul Öncesi Öðretmenliði YGS-5
Yükseköðretim Programlarý Puan Türü
Yükseköðretim Programlarý Puan Türü
Anadolu Öðretmen Lisesi ve Öðretmen Lisesi adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik ve
Tabii Bilimler alanlarýndan mezun olanlar aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili AOBP’leri 0, 12 ile çarpýlacak,
ayrýca yerleþtirme puanlarýna ilgili AOBP’nin 0,06 ile çarpýlmasýndan elde edilecek olan ek puanlar katýlacaktýr.
Biyoloji Öðretmenliði MF-2
Felsefe Grubu Öðretmenliði TM-3
Fen Bilgisi Öðretmenliði MF-2
Fizik Öðretmenliði MF-2
Görme Engelliler Öðretmenliði YGS-4
Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði MF-1
Ýþitme Engelliler Öðretmenliði YGS-4
Kimya Öðretmenliði YGS-2
Matematik Öðretmenliði MF-1
Okul Öncesi Öðretmenliði YGS-5
Özel Eðitim Öðretmenliði YGS-4
Sýnýf Öðretmenliði TM-2
Üstün Zekalýlar Öðretmenliði YGS-6
Zihin Engelliler Öðretmenliði YGS-4
Özel Eðitim Öðretmenliði YGS-4
Sýnýf Öðretmenliði TM-2
Üstün Zekalýlar Öðretmenliði YGS-6
Zihin Engelliler Öðretmenliði YGS-4
Yükseköðretim Programlarý Puan Türü Yükseköðretim Programlarý Puan Türü
Yükseköðretim Programlarý Puan Türü
Spor Li sesi , Spor Mesl ek Li sesi mezunl ar ý i l e Güzel Sanat l ar ve Spor Li sesi adl ý or t aöðr et i m kur uml ar ý ný n Spor
al aný ndan mezun ol anl ar aþaðý daki l i sans pr ogr amý na yer l eþt i r i l i r ken i l gi l i AOBP’ l er i 0, 12 i l e çar pý l acak, ayr ý ca
yerleþtirme puanlarýna ilgili AOBP’nin 0,06 ile çarpýlmasýndan elde edilecek olan ek puanlar katýlacaktýr.
Rekreasyon YGS-5
Yükseköðretim Programlarý Puan Türü Yükseköðretim Programlarý Puan Türü
Spor Yöneticiliði YGS-5
Spor Yönetimi YGS-5
Yükseköðretim Programlarý Puan Türü Yükseköðretim Programlarý Puan Türü
Anadolu Öðretmen Lisesi ve Öðretmen Lisesi adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve
Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sýnýf Öðretmenliði alanlarýndan mezun olanlar ile Öðretmen Okulu ve Köy
Enstitüsü mezunlarý da aþaðýdaki lisans programlarýna yerleþtirilirken ilgili AOBP’leri 0,12 ile çarpýlacak, ayrýca yerleþtirme
puanlarýna ilgili AOBP’nin 0,06 ile çarpýlmasýndan elde edilecek olan ek puanlar katýlacaktýr.
Coðrafya Öðretmenliði TS-1
Felsefe Grubu Öðretmenliði TM-3
Görme Engelliler Öðretmenliði YGS-4
Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðr. YGS-4
Ýþitme Engelliler Öðretmenliði YGS-4
Okul Öncesi Öðretmenliði YGS-5
Özel Eðitim Öðretmenliði YGS-4
Sýnýf Öðretmenliði TM-2
Sosyal Bilgiler Öðretmenliði TS-1
Tarih Öðretmenliði TS-2
Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði TS-2
Türkçe Öðretmenliði TS-2
Üstün Zekalýlar Öðretmenliði YGS-6
Zihin Engelliler Öðretmenliði YGS-4
Yükseköðretim Programlarý Puan Türü Yükseköðretim Programlarý Puan Türü
Anadolu Öðretmen Lisesi ve Öðretmen Lisesi adlý ortaöðretim kurumlarýnýn Türkçe-Matematik alanýndan mezun olanlar
aþaðý daki l i sans programl arý na yerl eþt i ri l i rken i l gi l i AOBP’l eri 0, 12 i l e çarpý l acak, ayrý ca yerl eþt i rme puanl arý na i l gi l i
AOBP’nin 0,06 ile çarpýlmasýndan elde edilecek olan ek puanlar katýlacaktýr.
Coðrafya Öðretmenliði TS-1
Felsefe Grubu Öðretmenliði TM-3
Görme Engelliler Öðretmenliði YGS-4
Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði MF-1
Ýþitme Engelliler Öðretmenliði YGS-4
Matematik Öðretmenliði MF-1
Okul Öncesi Öðretmenliði YGS-5
Özel Eðitim Öðretmenliði YGS-4
Sýnýf Öðretmenliði TM-2
Sosyal Bilgiler Öðretmenliði TS-1
Tarih Öðretmenliði TS-2
Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði TS-2
Türkçe Öðretmenliði TS-2
Üstün Zekalýlar Öðretmenliði YGS-6
Zihin Engelliler Öðretmenliði YGS-4
33
Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý
Yükseköðretim Lisans Programlarý
Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý
Yükseköðretim Lisans Programlarý S
ü
r
e
S
ü
r
e
Tablo 3B.1
Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý
Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn aþaðýda belirtilen (renkli) alanlarýndan mezun olanlar altlarýnda yer alan (siyah renkli)
yükseköðretim lisans programlarýna yerleþtirilirken, yerleþtirme puanlarý, ilgili Aðýrlýklý Ortaöðretim Baþarý Puanýnýn (AOBP) 0,12
ile çarpýlmasý ve YGS/LYS puanlarýna eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrýca, yerleþtirme puanlarýna, ilgili AOBP’nin 0,06 ile
çarpýlmasýyla elde edilecek ek puanlar katýlacaktýr.
P
u
a
n
T
ü
r
ü
P
u
a
n
T
ü
r
ü
3523-Acil Týp Teknisyenliði
1746-Hemþirelik
3523-Ýlk Yardým ve Acil Bakým Teknisyenliði
4883-Saðlýk
2315-Saðlýk Memurluðu
Acil Yardým ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-2
Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði (Yüksekokul) 4 YGS-6
Saðlýk Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6
---------------------------------------------------------------------------------------------
3544-Aðýrlama ve Gýda Teknolojisi
Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) 4 YGS-2
---------------------------------------------------------------------------------------------
3544-Aðýrlama ve Gýda Teknolojisi
2357-Servis
2357-Servis Hizmetleri
3482-Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri
4113-Yiyecek Ýçecek Hizmetleri
Gastronomi (Yüksekokul) 4 YGS-4
Konaklama Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6
Konaklama ve Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6
Seyahat Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6
Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði (Yüksekokul) 4 YGS-5
Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6
Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 YGS-6
Turizm Rehberliði (Yüksekokul) 4 DÝL-1
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6
Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 YGS-6
Yiyecek-Ýçecek Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6
---------------------------------------------------------------------------------------------
1107-Bankacýlýk
4396-Muhasebe ve Finansman
Bankacýlýk (Yüksekokul) 4 YGS-6
Bankacýlýk ve Finans (Yüksekokul) 4 YGS-6
Bankacýlýk ve Finansman (Yüksekokul) 4 YGS-6
Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (Yüksekokul) 4 YGS-6
Uluslararasý Finans (Yüksekokul) 4 YGS-6
---------------------------------------------------------------------------------------------
1128-Besin Endüstrisi
1134-Besin Endüstrisi-Ýþleme
1155-Besin Kontrol ve Analizleri
1149-Besin Teknolojisi
1155-Besin Tek.-Besin Kontrol ve Analizleri
1149-Besin Tek.-Gýda Kontrol ve Analizleri
1161-Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi
1155-Gýda Analizi
1155-Gýda Kontrol ve Analizleri
3455-Gýda Teknolojisi
1161-Kurum Beslenmesi
Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) 4 YGS-2
Gýda Teknolojisi (Yüksekokul) 4 YGS-2
Yiyecek-Ýçecek Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6
---------------------------------------------------------------------------------------------
1589-Beslenme ve Ev Yönetimi
1589-Ev Yönetimi
1589-Ev Yönetimi ve Beslenme
Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) 4 YGS-2
---------------------------------------------------------------------------------------------
1197-Bilgi Ýþlem
4176-Biliþim Teknolojileri
Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri (YO) 4 YGS-1
Biliþim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) 4 YGS-1
Ýþletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6
Yönetim Biliþim Sistemleri (Yüksekokul) 4 YGS-6
---------------------------------------------------------------------------------------------
1202-Bilgisayar
3853-Bilgisayar Programcýlýðý
3021-Bilgisayar Yazýlým
4176-Biliþim Teknolojileri
Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri (YO) 4 YGS-1
Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 YGS-1
Biliþim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) 4 YGS-1
Yönetim Biliþim Sistemleri (Yüksekokul) 4 YGS-6
---------------------------------------------------------------------------------------------
3015-Bilgisayar Donaným
1217-Bilgisayar Ýþletimi
1217-Bilgisayar Ýþletimi Teknisyenliði
4176-Biliþim Teknolojileri
Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 YGS-1
---------------------------------------------------------------------------------------------
3853-Bilgisayar Programcýlýðý
3021-Bilgisayar Yazýlým
Ýþletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6
---------------------------------------------------------------------------------------------
3318-Borsa Hizmetleri
4396-Muhasebe ve Finansman
4422-Pazarlama ve Perakende
4532-Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi
Bankacýlýk (Yüksekokul) 4 YGS-6
Bankacýlýk ve Finans (Yüksekokul) 4 YGS-6
Bankacýlýk ve Finansman (Yüksekokul) 4 YGS-6
Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (Yüksekokul) 4 YGS-6
Sermaye Piyasasý (Yüksekokul) 4 YGS-6
Sermaye Piyasasý Denetim ve Derecelendirme (YO) 4 YGS-6
Sigortacýlýk (Yüksekokul) 4 YGS-6
Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6
Uluslararasý Finans (Yüksekokul) 4 YGS-6
---------------------------------------------------------------------------------------------
1238-Büro Hizmetleri
3675-Büro Yönetimi
3229-Büro Yönetimi ve Sekreterlik
1752-Hukuk Sekreterliði
2321-Sekreterlik
3538-Týbbi Sekreterlik
2687-Týp Sekreterliði
2817-Yönetim ve Ticaret Sekreterliði
Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6
Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði (Yüksekokul) 4 YGS-6
Saðlýk Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6
---------------------------------------------------------------------------------------------
1265-Çevre Saðlýðý
1265-Çevre Saðlýðý Teknisyenliði
3612-Saðlýk Astsubay Hazýrlama Okulu
4883-Saðlýk
2315-Saðlýk Memurluðu
Hemþirelik (Yüksekokul) 4 YGS-2
---------------------------------------------------------------------------------------------
Tablo 3B.1
Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý
34
Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý
Yükseköðretim Lisans Programlarý
Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý
Yükseköðretim Lisans Programlarý S
ü
r
e
S
ü
r
e
Tablo 3B.1
Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý
Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn aþaðýda belirtilen (renkli) alanlarýndan mezun olanlar altlarýnda yer alan (siyah renkli)
yükseköðretim lisans programlarýna yerleþtirilirken, yerleþtirme puanlarý, ilgili Aðýrlýklý Ortaöðretim Baþarý Puanýnýn (AOBP) 0,12
ile çarpýlmasý ve YGS/LYS puanlarýna eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrýca, yerleþtirme puanlarýna, ilgili AOBP’nin 0,06 ile
çarpýlmasýyla elde edilecek ek puanlar katýlacaktýr.
P
u
a
n
T
ü
r
ü
P
u
a
n
T
ü
r
ü
1292-Çocuk Geliþimi
1292-Çocuk Geliþimi ve Bakýmý
1292-Çocuk Geliþimi ve Eðitimi
Çocuk Geliþimi (Yüksekokul) 4 YGS-5
Görme Engelliler Öðretmenliði 4 YGS-4
Ýþitme Engelliler Öðretmenliði 4 YGS-4
Okul Öncesi Öðretmenliði 4 YGS-5
Okul Öncesi Öðretmenliði (Açýköðretim) 4 ---
Özel Eðitim Öðretmenliði 4 YGS-4
Sosyal Hizmet (Yüksekokul) 4 YGS-5
Üstün Zekalýlar Öðretmenliði 4 YGS-6
Zihin Engelliler Öðretmenliði 4 YGS-4
---------------------------------------------------------------------------------------------
3387-Deniz Turizmi
Konaklama Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6
Konaklama ve Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6
Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6
Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 YGS-6
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6
Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 YGS-6
---------------------------------------------------------------------------------------------
1381-Deniz ve Liman Ýþletme
Denizcilik Ýþletmeleri Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6
---------------------------------------------------------------------------------------------
1396-Dýþ Ticaret
4396-Muhasebe ve Finansman
Gümrük Ýþletme (Yüksekokul) 4 YGS-6
Sermaye Piyasasý (Yüksekokul) 4 YGS-6
Sermaye Piyasasý Denetim ve Derecelendirme (YO) 4 YGS-6
Uluslararasý Finans (Yüksekokul) 4 YGS-6
Uluslararasý Ticaret (Yüksekokul) 4 YGS-6
Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik (Yüksekokul) 4 YGS-6
Uluslararasý Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) 4 YGS-6
---------------------------------------------------------------------------------------------
1464-Ebelik
3606-Ebelik-Hemþirelik
4306-Hasta ve Yaþlý Hizmetleri
1746-Hemþirelik
3832-Yaþlý Hizmetleri
Ebelik (Yüksekokul) 4 YGS-2
Hemþirelik (Yüksekokul) 4 YGS-2
---------------------------------------------------------------------------------------------
1491-Elektrik
1505-Elektrik-Elektronik
4238-Elektrik-Elektronik Teknolojisi
4595-Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüðü
1511-Elektronik
1568-Endüstriyel Elektronik
4244-Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
1568-Endüstriyel Otomasyon Tekn. (Elektronik)
3785-Endüstriyel Otomasyon Tekn. (Mekanik/Makine)
3915-Mekatronik
4939-Tekstil Teknolojisi (Tekstil Mekatroniði)
4841-Uçak Bakým (Uçak Elektroniði)
2927-Uçak Bakýmý Teknisyenliði ve Elektroniði
2927-Uçak Bakýmý ve Elektroniði
2927-Uçak Elektroniði
Havacýlýk Elektrik ve Elekroniði (Yüksekokul) 4 YGS-1
Uçak Elektrik-Elektronik (Yüksekokul) 4 YGS-1
---------------------------------------------------------------------------------------------
3324-Emlak Komisyonculuðu
Gayrimenkul ve Varlýk Deðerleme (Yüksekokul) 4 YGS-6
---------------------------------------------------------------------------------------------
2823-Genel Ziraat
3874-Makine-Tarým Teknolojisi
2514-Tarým
3874-Tarým Teknolojisi
2823-Ziraat
Tütün Eksperliði (Yüksekokul) 4 YGS-2
---------------------------------------------------------------------------------------------
4197-DenizAraçlarý Yapýmý
4773-Denizcilik (Balýkçý Gemisi Kaptanlýðý)
4752-Denizcilik (Gemi Yönetimi)
4788- Denizcilik (Yat Kaptanlýðý)
3449-Gemi Ýnþaa
1642-Gemi Yapýmý
1699-Güverte
1704-Güverte-Avlama
3779-Yat Kaptanlýðý
Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Mühendisliði (Yüksekokul) 4 YGS-1
Güverte (Yüksekokul) 4 YGS-1
---------------------------------------------------------------------------------------------
1615-Gazetecilik
4903-Görsel Ýþitsel Teknikler ve Medya Yapýmý
4292-Halkla Ýliþkiler ve Organizasyon Hizmetleri
3811-Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým
3497-Ýletiþim
4553-Organizasyon Hizmetleri
4568-Radyo Sinema ve Televizyon
3277-Radyo Televizyon / Radyo-Televizyon
Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk (Yüksekokul) 4 YGS-4
---------------------------------------------------------------------------------------------
3339-Kat Hizmetleri
2295-Ön Büro
2295-Resepsiyon
2295-Resepsiyon (Ön Büro)
Konaklama Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6
Konaklama ve Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6
Otel Yöneticiliði (Yüksekokul) 4 YGS-6
Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6
Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 YGS-6
Turizm Rehberliði (Yüksekokul) 4 DÝL-1
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6
Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 YGS-6
---------------------------------------------------------------------------------------------
1856-Kimya
4327-Kimya Teknolojisi
Kimya Öðretmenliði 5 YGS-2
---------------------------------------------------------------------------------------------
1924-Kuyumculuk
3393-Kuyumculuk Taký Tasarýmý
4003-Kuyumculuk Teknolojisi
Taký Tasarýmý (Yüksekokul) 4 YGS-5
---------------------------------------------------------------------------------------------
3915-Mekatronik
2137-Motor / Motor (Benzinli) / Motor (Dizel)
4381-Motorlu Araçlar Teknolojisi
4416-Otomotiv Teknolojisi
4939-Tekstil Teknolojisi (Tekstil Mekatroniði)
4835-Uçak Bakým (Uçak Gövde Motor)
3669-Uçak Bakým Teknisyenliði ve Gövde Motor
3669-Uçak Bakým Teknisyenliði ve Havayolu Teknisyen. (Gövde Motor)
2728-Uçak Motorlarý
2734-Uçak Motorlarý Bakým ve Onarýmý
Uçak Gövde-Motor (Yüksekokul) 4 YGS-1
Uçak Gövde-Motor Bakým (Yüksekokul) 4 YGS-1
---------------------------------------------------------------------------------------------
35
Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý
Yükseköðretim Lisans Programlarý
Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý
Yükseköðretim Lisans Programlarý S
ü
r
e
S
ü
r
e
Tablo 3B.1
Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý
Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn aþaðýda belirtilen (renkli) alanlarýndan mezun olanlar altlarýnda yer alan (siyah renkli)
yükseköðretim lisans programlarýna yerleþtirilirken, yerleþtirme puanlarý, ilgili Aðýrlýklý Ortaöðretim Baþarý Puanýnýn (AOBP) 0,12
ile çarpýlmasý ve YGS/LYS puanlarýna eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrýca, yerleþtirme puanlarýna, ilgili AOBP’nin 0,06 ile
çarpýlmasýyla elde edilecek ek puanlar katýlacaktýr.
P
u
a
n
T
ü
r
ü
P
u
a
n
T
ü
r
ü
3791-Ayakkabý Teknolojisi
4155-Ayakkabý ve Saraciye Teknolojisi
1093-Ayakkabýcýlýk
1369-Deri Konfeksiyon
1369-Deri-Hazýr Giyim
2618-Erkek Terziliði
1678-Ev ve Giyim Aksesuarlarý
1663-Giyim
1663-Giyim Teknolojisi
4265-Giyim Üretim Teknolojisi
1678-Giyim ve Ev Aksesuarlarý
3119-Hazýr Giyim
2618-Kadýn Terziliði
3999-Kesim (Tekstil Konfeksiyon)
3119-Konfeksiyon
3241-Moda (Giysi) Tasarým
2096-Moda Resmi
3241-Moda Tasarým
3366-Örme Hazýr Giyim
4443-Sanat ve Tasarým
3586-Tekstil (Konfeksiyon)
2618-Terzilik
4045-Triko Konfeksiyon
3366-Trikotaj
Moda Tasarýmý (Yüksekokul) 4 YGS-5
---------------------------------------------------------------------------------------------
2143-Muhasebe
4918-Muhasebe, Finansman ve Pazarlama
4396-Muhasebe ve Finansman
3868-Bilgisayarlý Muhasebe
Muhasebe (Yüksekokul) 4 YGS-6
Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul) 4 YGS-6
Muhasebe ve Finansal Yönetim (Yüksekokul) 4 YGS-6
---------------------------------------------------------------------------------------------
2158-Mutfak
Gastronomi (Yüksekokul) 4 YGS-4
Konaklama Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6
Konaklama ve Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6
Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6
Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 YGS-6
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6
Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 YGS-6
Yiyecek-Ýçecek Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6
---------------------------------------------------------------------------------------------
4018-Otel Ýþletmeciliði
2205-Otelcilik ve Turizm
4547-Konaklama
4333-Konaklama Hizmetleri
4348-Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
3208-Seyahat Acentacýlýðý / Seyahat Acenteciliði
4464-Seyahat Ýþletmeciliði
4051-Tur Operatörlüðü
2713-Turizm
Konaklama Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6
Konaklama ve Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6
Otel Yöneticiliði (Yüksekokul) 4 YGS-6
Seyahat Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6
Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði (YO) 4 YGS-5
Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6
Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 YGS-6
Turizm Rehberliði (Yüksekokul) 4 DÝL-1
Devamý
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6
Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 YGS-6
---------------------------------------------------------------------------------------------
2253-Radyoloji
2253-Radyoloji Teknisyenliði
2268-Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarý
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) 4 YGS-2
---------------------------------------------------------------------------------------------
3351-Sigortacýlýk
Aktüerya (Yüksekokul) 4 YGS-1
Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (Yüksekokul) 4 YGS-6
Sigortacýlýk (Yüksekokul) 4 YGS-6
Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6
---------------------------------------------------------------------------------------------
4767-Denizcilik (Su Ürünleri Üretimi)
2452-Su Ürünleri
2452-Su Ürünleri-Ýþleme
2452-Su Ürünleri-Üretme
Balýkçýlýk Teknolojisi (Yüksekokul) 4 YGS-2
---------------------------------------------------------------------------------------------
2693-Ticaret
Ýþletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6
Sermaye Piyasasý (Yüksekokul) 4 YGS-6
Sermaye Piyasasý Denetim ve Derecelendirme (YO) 4 YGS-6
Uluslararasý Finans (Yüksekokul) 4 YGS-6
Uluslararasý Ticaret (Yüksekokul) 4 YGS-6
Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik (Yüksekokul) 4 YGS-6
Uluslararasý Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) 4 YGS-6
---------------------------------------------------------------------------------------------
Okul Türü, Ticaret Meslek Liseleri ile Otelcilik ve Turizm
Meslek Liseleri Olan Liselerin Tüm Alanlarý Ýle Çok
Programlý Liseler ve Açýköðretim Lisesinin Bu
Okul Türlerine Karþýlýk Gelen Alanlarýný Bitirenler
2871-Ticaret Liselerini Alan Ayrýmý Olmadýðý
Dönemde Bitirenler
4422-Pazarlama ve Perakende
Pazarlama (Yüksekokul) 4 YGS-6
Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6
---------------------------------------------------------------------------------------------
4505-Ulaþtýrma Hizmetleri
Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6
Ulaþtýrma ve Lojistik (Yüksekokul) 4 YGS-6
Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk (Yüksekokul) 4 YGS-6
Uluslararasý Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) 4 YGS-6
---------------------------------------------------------------------------------------------
36
Tablo 3B.2
Teknoloji Fakültesi Lisans Programlarý
Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Puan
Yükseköðretim Lisans Programlarý Türü
Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Puan
Yükseköðretim Lisans Programlarý Türü
S
ü
r
e
S
ü
r
e
1039-Aðaç Ýþleri
4134-Ahþap Teknolojisi
3681-Ahþap Yat Ýnþaa
3434-Döþemecilik
2081-Mobilya ve Dekorasyon
Aðaç Ýþleri Endüstri Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 MF-4
------------------------------------------------------------------------------
1197-Bilgi Ýþlem
1202-Bilgisayar
3015-Bilgisayar Donaným
1217-Bilgisayar Ýþletimi
1217-Bilgisayar Ýþletimi Teknisyenliði
3853-Bilgisayar Programcýlýðý
3021-Bilgisayar Yazýlým
4176-Biliþim Teknolojileri
4182-Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
4725-Denizcilik (Gemi Elekroniði ve Haberleþme)
4731-Denizcilik (Gemi Otomasyonu)
1491-Elektrik
1505-Elektrik-Elektronik
4238-Elektrik-Elektronik Teknolojisi
4595-Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüðü
1526-Elektromekanik Taþýyýcýlar
1511-Elektronik
1568-Endüstriyel Elektronik
4244-Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
1568-Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik)
1621-Gemi Elektroniði ve Haberleþme
2906-Kontrol ve Enstrümantasyon Tek.
3915-Mekatronik
2211-Otomatik Kumanda
4814-Raylý Sistemler Tekn. (Raylý Sistemler Elektrik-Elektronik)
4939-Tekstil Teknolojisi (Tekstil Mekatroniði)
2603-Telekomünikasyon
2672-Týp Elektroniði
4841-Uçak Bakým (Uçak Elektroniði)
2927-Uçak Bakýmý Tekn. ve Elektroniði
Tablo 3B.2
Teknoloji Fakültesi Lisans Programlarý
2927-Uçak Bakýmý ve Elektroniði
2927-Uçak Elektroniði
Bilgisayar Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 MF-4
------------------------------------------------------------------------------
1197-Bilgi Ýþlem
1202-Bilgisayar
3015-Bilgisayar Donaným
1217-Bilgisayar Ýþletimi
1217-Bilgisayar Ýþletimi Teknisyenliði
3853-Bilgisayar Programcýlýðý
3021-Bilgisayar Yazýlým
4176-Biliþim Teknolojileri
4182-Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
4725-Denizcilik (Gemi Elektroniði ve Haberleþme)
4731-Denizcilik (Gemi Otomasyonu)
1491-Elektrik
1505-Elektrik-Elektronik
4238-Elektrik-Elektronik Teknolojisi
4595-Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüðü
1526-Elektromekanik Taþýyýcýlar
1511-Elektronik
1568-Endüstriyel Elektronik
4244-Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
1568-Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik)
1621-Gemi Elektroniði ve Haberleþme
2906-Kontrol ve Enstrümantasyon Tek.
3915-Mekatronik
2211-Otomatik Kumanda
4437-Raylý Sistemler Teknolojisi
4814-Raylý Sistemler Tekn. (Raylý Sistemler Elektrik-Elektronik)
4939-Tekstil Teknolojisi (Tekstil Mekatroniði)
2603-Telekomünikasyon
2672-Týp Elektroniði
4841-Uçak Bakým (Uçak Elektroniði)
2927-Uçak Bakýmý Tekn. ve Elektroniði
2927-Uçak Bakýmý ve Elektroniði
2927-Uçak Elektroniði
Elektrik-Elektronik Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 MF-4
------------------------------------------------------------------------------
Teknoloji Fakültelerinin aþaðýda yer alan lisans programlarýna (M.T.O.K. kontenjaný),
yalnýz programýn adýnýn (siyah renkli) üstünde yer alan mesleki ve teknik ortaöðretim
kurumu alanlarýndan (renkli) mezun olan adaylar yerleþtirilecektir. Bu programa
yerleþtirilecek adaylarýn yerleþtirme puanlarý hesaplanýrken ilgili AOBP’leri 0,12 ile
çarpýlacaktýr.
Teknoloji Fakültesi lisans programlarýnýn M.T.O.K. kontenjanýný, genel lise mezunlarý ile
mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn diðer alanlarýndan mezun olan adaylar
tercihleri arasýnda gösteremezler.
M.T.O.K. : Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarý mezunlarý
Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Puan
Yükseköðretim Lisans Programlarý Türü
Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Puan
Yükseköðretim Lisans Programlarý Türü
S
ü
r
e
S
ü
r
e
37
Tablo 3B.2
Teknoloji Fakültesi Lisans Programlarý
Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Puan
Yükseköðretim Lisans Programlarý Türü
Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Puan
Yükseköðretim Lisans Programlarý Türü
S
ü
r
e
S
ü
r
e
1856-Kimya
4327-Kimya Teknolojisi
2378-Sýhhi Tesisat
2384-Sýhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isýtma
2912-Soðutma ve Ýklimlendirme
3517-Tesisat Teknolojisi
3167-Tesisat Tek. (Isýtma ve Doðalgaz)
3654-Tesisat Tek. (Isýtma ve Sýhhi Tesisat)
3152-Tesisat Teknolojisi (Isýtma ve Tesisat)
3152-Tesisat Tek. (Isýtma-Doðalgaz Ýç Tesisatçýlýðý)
3152-Tesisat Teknolojisi (Isýtma-Doðalgaz Þebeke Tesisatçýlýðý)
3167-Tesisat Teknolojisi (Isýtma-Doðalgaz Yakýcý
Cihazlarý Bakým ve Onarýmý)
4485-Tesisat Teknolojisi ve Ýklimlendirme
Enerji Sistemleri Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 MF-4
------------------------------------------------------------------------------
3957-Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme
3036-Bilgisayarlý Nümerik Kontrol (CNC)
4197-Deniz Araçlarý Yapýmý
4746-Denizcilik (Makine Zabitliði)
1443-Döküm
4217-Döküm Teknolojisi
1443-Dökümcülük
1443-Endüstriyel Döküm
1568-Endüstriyel Elektronik
3785-Endüstriyel Mekanik
4244-Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
1568-Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik)
3785-Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Mekanik/Makine)
1636-Gemi Makineleri
3449-Gemi Ýnþaa
1642-Gemi Yapýmý
1684-Grafik
1684-Grafik Sanatlar
3978-Grafik Tasarým
3214-Hidrolik ve Pnömatik
3214-Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi
1808-Ýþ Makineleri
1808-Ýþ Makineleri Bakým ve Onarým
1808-Ýþ Makineleri Operatörlüðü
1829-Ýzabe
1835-Kalýp / Kalýpçýlýk
1987-Makine
2933-Makine Model
1993-Makine Ressamlýðý
4369-Makine Teknolojisi
3915-Mekatronik
2048-Metal Ýþleri
4375-Metal Teknolojisi
2054-Metalurji
2054-Metalurji (Demir Çelik Metalurjisi)
2075-Mikroteknik
2101-Model
2101-Modelcilik
2137-Motor / Motor (Benzinli) / Motor (Dizel)
4381-Motorlu Araçlar Teknoloji
3036-Nümerik Kontrollü Makineler (CNC)
4416-Otomotiv Teknolojisi
3476-Plastik Ýþleme
3476-Plastik Teknolojisi
4437-Raylý Sistemler Teknolojisi
4794-Raylý Sistemler Teknolojisi (Raylý Sistemler Makine)
3565-Tasarým Teknolojisi
3565-Tasarým ve Teknolojisi
4939-Tekstil Teknolojisi (Tekstil Mekatroniði)
2666-Tesviye
Ýmalat Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 MF-4
------------------------------------------------------------------------------
1045-Alt Yapý
1045-Alt Yapý (Ýnþaat)
4862-Harita-Tapu-Kadastro
1719-Harita ve Kadastro
3235-Ýç Mekân Tasarýmý
3235-Ýç Mekân Düzenleme
1767-Ýnþaat
4312-Ýnþaat Teknolojisi
4808-Raylý Sistemler Teknolojisi (Raylý Sistemler Ýnþaat)
2309-Restorasyon
4443-Sanat ve Tasarým
2508-Tapu Kadastro
1773-Ýnþaat-Üst Yapý
1773-Üst Yapý
1773-Üst Yapý-Ýnþaat
2776-Yapý
2776-Yapý (Kâgir-Ahþap)
2797-Yapý Ressamlýðý
2776-Yapýcýlýk
Ýnþaat Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 MF-4
------------------------------------------------------------------------------
3957-Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme
3036-Bilgisayarlý Nümerik Kontrol (CNC)
4197-Deniz Araçlarý Yapýmý
4746-Denizcilik (Makine Zabitliði)
1443-Döküm
4217-Döküm Teknolojisi
1443-Dökümcülük
1443-Endüstriyel Döküm
3785-Endüstriyel Mekanik
4244-Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
3785-Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Mekanik/Makine)
1636-Gemi Makineleri
3449-Gemi Ýnþaa
1642-Gemi Yapýmý
3214-Hidrolik ve Pnömatik
3214-Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi
1808-Ýþ Makineleri
1808-Ýþ Makineleri Bakým ve Onarým
1808-Ýþ Makineleri Operatörlüðü
1829-Ýzabe
1835-Kalýp
1835-Kalýpçýlýk
3701-Konfeksiyon Mak. Bakým ve Onarým
1987-Makine
3909-Makine (Tarým Meslek Lisesi)
2933-Makine Model
4369-Makine Teknolojisi
3915-Mekatronik
2054-Metalurji
2054-Metalurji (Demir Çelik Metalurjisi)
38
Tablo 3B.2
Teknoloji Fakültesi Lisans Programlarý
Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Puan
Yükseköðretim Lisans Programlarý Türü
Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Puan
Yükseköðretim Lisans Programlarý Türü
S
ü
r
e
S
ü
r
e
2075-Mikroteknik
2101-Model
2101-Modelcilik
2137-Motor / Motor (Benzinli) / Motor (Dizel)
4381-Motorlu Araçlar Teknoloji
3036-Nümerik Kontrollü Makineler (CNC)
4416-Otomotiv Teknolojisi
3476-Plastik Ýþleme
3476-Plastik Teknolojisi
4437-Raylý Sistemler Teknolojisi
4794-Raylý Sistemler Teknolojisi (Raylý Sistemler Makine)
4939-Tekstil Teknolojisi (Tekstil Mekatroniði)
2666-Tesviye
4835-Uçak Bakým (Uçak Gövde Motor)
2728-Uçak Motorlarý
2734-Uçak Motorlarý Bakým ve Onarýmý
Makine Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 MF-4
------------------------------------------------------------------------------
4197-Deniz Araçlarý Yapýmý
4746-Denizcilik (Makine Zabitliði)
1505-Elektrik-Elektronik
4238-Elektrik-Elektronik Teknolojisi
4595-Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüðü
1491-Elektrik
1511-Elektronik
1568-Endüstriyel Elektronik
3785-Endüstriyel Mekanik
4244-Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
1568-Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik)
3785-Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Mekanik/Makine)
1636-Gemi Makineleri
3449-Gemi Ýnþaa
1642-Gemi Yapýmý
3214-Hidrolik ve Pnömatik
3214-Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi
1808-Ýþ Makineleri
1808-Ýþ Makineleri Bakým ve Onarým
1808-Ýþ Makineleri Operatörlüðü
1987-Makine
4369-Makine Teknolojisi
3915-Mekatronik
2137-Motor / Motor (Benzinli) / Motor (Dizel)
4381-Motorlu Araçlar Teknoloji
4416-Otomotiv Teknolojisi
4437-Raylý Sistemler Teknolojisi
4814-Raylý Sistemler Teknolojisi (Raylý Sistemler Elektrik-
Elektronik)
4939-Tekstil Teknolojisi (Tekstil Mekatroniði)
4841-Uçak Bakým (Uçak Elektroniði)
4835-Uçak Bakým (Uçak Gövde Motor)
2927-Uçak Bakýmý Teknisyenliði ve Elektroniði
3669-Uçak Bakým Teknisyenliði ve Gövde Motor
3669-Uçak Bakým Teknis. ve Havayolu Tekn. (Gövde Motor)
2927-Uçak Bakýmý ve Elektroniði
2927-Uçak Elektroniði
2728-Uçak Motorlarý
2734-Uçak Motorlarý Bakým ve Onarýmý
Mekatronik Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 MF-4
------------------------------------------------------------------------------
1443-Döküm / Dökümcülük / Endüstriyel Döküm
4217-Döküm Teknolojisi
1829-Ýzabe
1856-Kimya
4327-Kimya Teknolojisi
2048-Metal Ýþleri
4375-Metal Teknolojisi
2054-Metalurji / Metalurji (Demir Çelik Metalurjisi)
3476-Plastik Ýþleme / Plastik Teknolojisi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 MF-4
------------------------------------------------------------------------------
4197-Deniz Araçlarý Yapýmý
4746-Denizcilik (Makine Zabitliði)
1568-Endüstriyel Elektronik
3785-Endüstriyel Mekanik
4244-Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
1568-Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik)
3785-Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Mekanik/Makine)
1636-Gemi Makineleri
3449-Gemi Ýnþaa
1642-Gemi Yapýmý
3214-Hidrolik ve Pnömatik
3214-Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi
1808-Ýþ Makineleri / Ýþ Makineleri Bakým ve Onarým
1808-Ýþ Makineleri Operatörlüðü
1987-Makine
4369-Makine Teknolojisi
3915-Mekatronik
2137-Motor / Motor (Benzinli) / Motor (Dizel)
4381-Motorlu Araçlar Teknolojisi
4416-Otomotiv Teknolojisi
4794-Raylý Sistemler Teknolojisi (Raylý Sistemler Makine)
4437-Raylý Sistemler Teknolojisi
4939-Tekstil Teknolojisi (Tekstil Mekatroniði)
4835-Uçak Bakým (Uçak Gövde Motor)
3669-Uçak Bakým Teknisyenliði ve Gövde Motor
3669-Uçak Bakým Teknis. ve Havayolu Tekn. (Gövde Motor)
2728-Uçak Motorlarý
2734-Uçak Motorlarý Bakým ve Onarýmý
Otomotiv Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 MF-4
------------------------------------------------------------------------------
1197-Bilgi Ýþlem
1202-Bilgisayar
3015-Bilgisayar Donaným
1217-Bilgisayar Ýþletimi / Bilgisayar Ýþletimi Teknisyenliði
3853-Bilgisayar Programcýlýðý
3021-Bilgisayar Yazýlým
4176-Biliþim Teknolojileri
Yazýlým Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 MF-4
------------------------------------------------------------------------------
39
Tablo 3B.3
Sanat ve Tasarým Fakültesi Lisans Programlarý
1271-Çini Desinatörlüðü
1271-Çini Desinatörlüðü (Süslemecilik)
1286-Çinicilik ve Seramik
1286-Çinicilik ve Seramik (Dekorlama)
1286-Çinicilik ve Seramik (Þekillendirme)
1547-Dekoratif El Sanatlarý
3428-Dekoratif Sanatlar
1437-Dokuma / Tekstil Dokuma
1547-El Sanatlarý
1547-El Sanatlarý Teknolojisi / El Sanatlarý ve Teknolojisi
1547-El Sanatlarý ve Çiçek
1532-El ve Makine Nakýþlarý
4898-El Sanatlarý ve Seramik
1678-Ev ve Giyim Aksesuarlarý
1678-Giyim ve Ev Aksesuarlarý
2179-Nakýþ
2247-Plastik Sanatlar
4443-Sanat ve Tasarým
El Sanatlarý Tasarýmý ve Üretimi (M.T.O.K.) 4 YGS-5
------------------------------------------------------------------------------
3805-Fotoðrafçýlýk
1684-Grafik / Grafik Sanatlar
4271-Grafik ve Fotoðraf / Fotoðraf ve Grafik
3978-Grafik Tasarým
2749-Resim (Anadolu Kýz M.L, Kýz M.L)
4443-Sanat ve Tasarým
3565-Tasarým Teknolojisi
3565-Tasarým ve Teknolojisi
2749-Uygulamalý Resim (Anadolu Kýz Meslek L / Kýz Meslek L)
Grafik Tasarýmý (M.T.O.K.) 4 YGS-5
------------------------------------------------------------------------------
3791-Ayakkabý Teknolojisi
4155-Ayakkabý ve Saraciye Teknolojisi
1093-Ayakkabýcýlýk
1369-Deri Konfeksiyon
1369-Deri-Hazýr Giyim
2618-Erkek Terziliði
1678-Ev ve Giyim Aksesuarlarý
1663-Giyim / Giyim Teknolojisi
4265-Giyim Üretim Teknolojisi
1678-Giyim ve Ev Aksesuarlarý
3119-Hazýr Giyim
2618-Kadýn Terziliði
3999-Kesim (Tekstil Konfeksiyon)
3119-Konfeksiyon
3241-Moda (Giysi) Tasarým
2096-Moda Resmi
Tablo 3B.3
Sanat ve Tasarým Fakültesi Lisans Programlarý
3241-Moda Tasarým
3366-Örme Hazýr Giyim
4443-Sanat ve Tasarým
3586-Tekstil (Konfeksiyon)
2618-Terzilik
4045-Triko Konfeksiyon
3366-Trikotaj
Moda Tasarýmý (M.T.O.K.) 4 YGS-5
------------------------------------------------------------------------------
1223-Boya Apre
2892-Boya-Baský-Desen
1437-Dokuma
3963-Düz Örgü (Triko)
2618-Erkek Terziliði
1663-Giyim / Giyim Teknolojisi
4265-Giyim Üretim Teknolojisi
3119-Hazýr Giyim
1788-Ýplik
1788-Ýplikçilik
2618-Kadýn Terziliði
2583-Kalite Kontrol (Tekstil)
3119-Konfeksiyon
3241-Moda Tasarým
3241-Moda (Giysi) Tasarým
3571-Örgü Teknolojisi
2598-Örme
3366-Örme Hazýr Giyim
2598-Örme Teknolojisi
4443-Sanat ve Tasarým
2535-Tekstil
3586-Tekstil (Konfeksiyon)
3146-Tekstil (Örme Teknolojisi)
2541-Tekstil Boya-Apre
2892-Tekstil Boya-Baský-Desen
1437-Tekstil Dokuma
1788-Tekstil Ýplik / Tekstil Ýplikçilik
2583-Tekstil Kalite Kontrol
2598-Tekstil Örme
3188-Tekstil Tasarýmý
4479-Tekstil Teknolojisi
2618-Terzilik
4039-Triko Desen
4045-Triko Konfeksiyon
3366-Trikotaj
4066-Yuvarlak Örgü (Penye)
Tekstil Tasarýmý ve Üretimi (M.T.O.K.) 4 YGS-6
------------------------------------------------------------------------------
Sanat ve Tasarým Fakültelerinin aþaðýda yer alan lisans programlarýna (M.T.O.K. kontenjaný),
yalnýz programýn adýnýn (siyah renkli) üstünde yer alan mesleki ve teknik ortaöðretim kurumu
alanlarýndan (renkli) mezun olan adaylar yerleþtirilecektir. Bu programa yerleþtirilecek adaylarýn
yerleþtirme puanlarý hesaplanýrken ilgili AOBP’leri 0,12 ile çarpýlacaktýr.
Sanat ve Tasarým Fakültesi lisans programlarýnýn M.T.O.K. kontenjanýný, genel lise mezunlarý ile
mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn diðer alanlarýndan mezun olan adaylar tercihleri arasýnda
gösteremezler.
M.T.O.K. : Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarý mezunlarý
Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Puan
Yükseköðretim Lisans Programlarý Türü
Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Puan
Yükseköðretim Lisans Programlarý Türü
S
ü
r
e
S
ü
r
e
40
Tablo 3B.4
Turizm Fakültesi Lisans Programlarý
Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Puan
Yükseköðretim Lisans Programlarý Türü
Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Puan
Yükseköðretim Lisans Programlarý Türü
S
ü
r
e
S
ü
r
e
3544-Aðýrlama ve Gýda Teknolojisi
1072-Aþçýlýk
1128-Besin Endüstrisi
1134-Besin Endüstrisi-Ýþleme
1155-Besin Kontrol ve Analizleri
1149-Besin Teknolojisi
1155-Besin Teknolojisi -Besin Kontrol ve Analizleri
1149-Besin Teknolojisi -Gýda Kontrol ve Analizleri
1161-Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi
1176-Besin Teknolojisi-Pastacýlýk
1589-Beslenme ve Ev Yönetimi
1574-Ev Ekonomisi
1589-Ev Yönetimi
1589-Ev Yönetimi ve Beslenme
1155-Gýda Analizi
1155-Gýda Kontrol ve Analizleri
3455-Gýda Teknolojisi
3339-Kat Hizmetleri
4547-Konaklama
4333-Konaklama Hizmetleri
1161-Kurum Beslenmesi
2158-Mutfak
2295-Ön Büro
2205-Otelcilik ve Turizm
4018-Otel Ýþletmeciliði
1176-Pastacýlýk
2295-Resepsiyon
2295-Resepsiyon (Ön Büro)
2357-Servis
2357-Servis Hizmetleri
2713-Turizm
3482-Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri
4113-Yiyecek Ýçecek Hizmetleri
Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý (M.T.O.K.) 4 YGS-4
------------------------------------------------------------------------------
Tablo 3B.4
Turizm Fakültesi Lisans Programlarý
3942-Animatörlük
1113-Beden
4223-Eðlence Hizmetleri
3805-Fotoðrafçýlýk
1615-Gazetecilik
4292-Halkla Ýliþkiler ve Organizasyon Hizmetleri
3811-Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým
3497-Ýletiþim
3984-Host ve Hosteslik
4547-Konaklama
4333-Konaklama Hizmetleri
4348-Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
2122-Monitörlük
4553-Organizasyon Hizmetleri
4568-Radyo Sinema ve Televizyon
3277-Radyo Televizyon/ Radyo-Televizyon
3208-Seyahat Acentacýlýðý
3208-Seyahat Acenteciliði
4464-Seyahat Ýþletmeciliði
2446-Spor
4051-Tur Operatörlüðü
2713-Turizm
4113-Yiyecek Ýçecek Hizmetleri
Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.) 4 YGS-3
------------------------------------------------------------------------------
Turizm Fakültelerinin aþaðýda yer alan lisans programlarýna (M.T.O.K. kontenjaný),
yalnýz programýn adýnýn (siyah renkli) üstünde yer alan mesleki ve teknik ortaöðretim
kurumu alanlarýndan (renkli) mezun olan adaylar yerleþtirilecektir. Bu programa
yerleþtirilecek adaylarýn yerleþtirme puanlarý hesaplanýrken ilgili AOBP’leri 0,12 ile
çarpýlacaktýr.
Turizm Fakültesi lisans programlarýnýn M.T.O.K. kontenjanýný, genel lise mezunlarý ile
mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn diðer alanlarýndan mezun olan adaylar
tercihleri arasýnda gösteremezler.
M.T.O.K. : Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarý mezunlarý
Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Puan
Yükseköðretim Lisans Programlarý Türü
Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Puan
Yükseköðretim Lisans Programlarý Türü
S
ü
r
e
S
ü
r
e
41
Tablo 3B.4
Turizm Fakültesi Lisans Programlarý
Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Puan
Yükseköðretim Lisans Programlarý Türü
Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý Puan
Yükseköðretim Lisans Programlarý Türü
S
ü
r
e
S
ü
r
e
3544-Aðýrlama ve Gýda Teknolojisi
3942-Animatörlük
1072-Aþçýlýk
3387-Deniz Turizmi
4788-Denizcilik (Yat Kaptanlýðý)
4223-Eðlence Hizmetleri
4292-Halkla Ýliþkiler ve Organizasyon Hizmetleri
3811-Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým
3497-Ýletiþim
3339-Kat Hizmetleri
4547-Konaklama
4333-Konaklama Hizmetleri
4348-Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
2158-Mutfak
2295-Ön Büro
4553-Organizasyon Hizmetleri
4018-Otel Ýþletmeciliði
2205-Otelcilik ve Turizm
2295-Resepsiyon
2295-Resepsiyon (Ön Büro)
2357-Servis
2357-Servis Hizmetleri
3208-Seyahat Acentacýlýðý
3208-Seyahat Acenteciliði
4464-Seyahat Ýþletmeciliði
4051-Tur Operatörlüðü
2713-Turizm
3482-Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri
4505-Ulaþtýrma Hizmetleri
4113-Yiyecek Ýçecek Hizmetleri
3779-Yat Kaptanlýðý
Turizm Ýþletmeciliði (M.T.O.K.) 4 YGS-6
------------------------------------------------------------------------------
3544-Aðýrlama ve Gýda Teknolojisi
3339-Kat Hizmetleri
4547-Konaklama
4333-Konaklama Hizmetleri
4348-Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
2295-Ön Büro
4018-Otel Ýþletmeciliði
2205-Otelcilik ve Turizm
2295-Resepsiyon
2295-Resepsiyon (Ön Büro)
2357-Servis
2357-Servis Hizmetleri
3208-Seyahat Acentacýlýðý
3208-Seyahat Acenteciliði
4464-Seyahat Ýþletmeciliði
4051-Tur Operatörlüðü
2713-Turizm
3482-Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri
4113-Yiyecek Ýçecek Hizmetleri
Turizm Rehberliði (M.T.O.K.) 4 DÝL-1
------------------------------------------------------------------------------
42
Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý
Yükseköðretim Ön Lisans Programlarý
Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý
Yükseköðretim Ön Lisans Programlarý
S
ü
r
e
S
ü
r
e
Bu tabloda, 2547 Sayýlý Kanun’un 45. Maddesine 4702 Sayýlý Kanun’la eklenen e bendi uyarýnca mesleki ve teknik ortaöðretim
kurumlarýnýn hangi (renkli) alanlarýndan mezun olanlarýn ön lisans programlarýndan hangilerine (siyah renkli) Sýnavsýz Geçiþle
yerleþtirilecekleri gösterilmiþtir.
Tablo 3C
Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn
Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Ön Lisans Programlarý
1018-A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen)
1107-Bankacýlýk
3868-Bilgisayarlý Muhasebe
3318-Borsa Hizmetleri
1381-Deniz ve Liman Ýþletme
1396-Dýþ Ticaret
3324-Emlak Komisyonculuðu
1657-Genel Hizmetler (Demiryolu)
1814-Ýþletme
1814-Ýþletmecilik (Demiryolu)
2143-Muhasebe
4918-Muhasebe, Finansman ve Pazarlama
4396-Muhasebe ve Finansman
4526-Pazarlama
4422-Pazarlama ve Perakende
4024-Satýþ Yönetimi ve Reklamcýlýk
3351-Sigortacýlýk
4532-Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi
2645-Tesis Ýþletmeciliði
2693-Ticaret
2871-Ticaret Liselerini Alan Ayrýmý Olmadýðý Dönemde Bitirenler
4505-Ulaþtýrma Hizmetleri
Bankacýlýk ve Sigortacýlýk 2
Deniz ve Liman Ýþletmeciliði 2
Dýþ Ticaret 2
Emlak ve Emlak Yönetimi 2
Enerji Tesisleri Ýþletmeciliði 2
Hava Lojistiði 2
Havacýlýkta Yer Hizmetleri Yönetimi 2
Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi 2
Ýþletme Yönetimi 2
Kooperatifçilik 2
Lojistik 2
Marina Ýþletme 2
Marka Ýletiþimi 2
Menkul Kýymetler ve Sermaye Piyasasý 2
Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý 2
Pazarlama 2
Perakende Satýþ ve Maðaza Yönetimi 2
Posta Hizmetleri 2
Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði 2
Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði 2
Sivil Havacýlýk Kabin Hizmetleri 2
Sosyal Güvenlik 2
Tarýmsal Ýþletmecilik 2
Tarýmsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi 2
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3523-Acil Týp Teknisyenliði
3523-Ýlk Yardým ve Acil Bakým Teknisyenliði
Acil Durum ve Afet Yönetimi 2
Ameliyathane Hizmetleri 2
Elektronörofizyoloji 2
Ýlk ve Acil Yardým 2
Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði 2
Ýþ ve Uðraþý Terapisi 2
Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði 2
Otopsi Yardýmcýlýðý 2
Perfüzyon Teknikleri 2
Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði 2
Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik 2
Týbbi Tanýtým ve Pazarlama 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1024-Adalet
3758-Zabýt Katipliði
Adalet 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1039-Aðaç Ýþleri
4134-Ahþap Teknolojisi
3681-Ahþap Yat Ýnþaa
3434-Döþemecilik
2081-Mobilya ve Dekorasyon
4401-Müzik Aletleri Yapýmý
Mobilya ve Dekorasyon 2
Ormancýlýk ve Orman Ürünleri 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3544-Aðýrlama ve Gýda Teknolojisi
1072-Aþçýlýk
1161-Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi
1176-Besin Teknolojisi-Pastacýlýk
1589-Beslenme ve Ev Yönetimi
1589-Ev Yönetimi
1589-Ev Yönetimi ve Beslenme
3455-Gýda Teknolojisi
3339-Kat Hizmetleri
4547-Konaklama
4333-Konaklama Hizmetleri
4348-Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
1161-Kurum Beslenmesi
2158-Mutfak
4018-Otel Ýþletmeciliði
2205-Otelcilik ve Turizm
2295-Ön Büro
1176-Pastacýlýk
2295-Resepsiyon
2295-Resepsiyon (Ön Büro)
2357-Servis
2357-Servis Hizmetleri
2713-Turizm
3482-Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri
4113- Yiyecek Ýçecek Hizmetleri
Aþçýlýk 2
Ýkram Hizmetleri 2
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði 2
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Tablo 3C
Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn
Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Ön Lisans Programlarý
43
Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý
Yükseköðretim Ön Lisans Programlarý
Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý
Yükseköðretim Ön Lisans Programlarý
S
ü
r
e
S
ü
r
e
Bu tabloda, 2547 Sayýlý Kanun’un 45. Maddesine 4702 Sayýlý Kanun’la eklenen e bendi uyarýnca mesleki ve teknik ortaöðretim
kurumlarýnýn hangi (renkli) alanlarýndan mezun olanlarýn ön lisans programlarýndan hangilerine (siyah renkli) Sýnavsýz Geçiþle
yerleþtirilecekleri gösterilmiþtir.
Tablo 3C
Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn
Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Ön Lisans Programlarý
3544-Aðýrlama ve Gýda Teknolojisi
4856-Aile ve Tüketici Bilimleri
4856-Aile ve Tüketici Hizmetleri
1128-Besin Endüstrisi
1134-Besin Endüstrisi-Ýþleme
1155-Besin Kontrol ve Analizleri
1149-Besin Teknolojisi
1155-Besin Teknolojisi-Besin Kontrol ve Analizleri
1149-Besin Teknolojisi-Gýda Kontrol ve Analizleri
1161-Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi
1589-Beslenme ve Ev Yönetimi
1306-Deðirmencilik
1589-Ev Yönetimi
1589-Ev Yönetimi ve Beslenme
1155-Gýda Analizi
1155-Gýda Kontrol ve Analizleri
3455-Gýda Teknolojisi
1161-Kurum Beslenmesi
Çay Eksperliði 2
Et ve Ürünleri Teknolojisi 2
Gýda Kalite Kontrolü ve Analizi 2
Gýda Teknolojisi 2
Kümes Hayvanlarý Yetiþtiriciliði 2
Meyve ve Sebze Ýþleme Teknolojisi 2
Su Ürünleri Ýþleme Teknolojisi 2
Süt ve Ürünleri Teknolojisi 2
Yað Endüstrisi 2
Zeytincilik ve Zeytin Ýþleme Teknolojisi 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3544-Aðýrlama ve Gýda Teknolojisi
4856-Aile ve Tüketici Bilimleri
4856-Aile ve Tüketici Hizmetleri
1589-Beslenme ve Ev Yönetimi
1574-Ev Ekonomisi
1589-Ev Yönetimi
1589-Ev Yönetimi ve Beslenme
Ev Ýdaresi 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1045-Alt Yapý
1045-Alt Yapý (Ýnþaat)
1767-Ýnþaat
4312-Ýnþaat Teknolojisi
1773-Ýnþaat-Üst Yapý
1773-Üst Yapý
1773-Üst Yapý-Ýnþaat
2776-Yapý
2776-Yapý (Kagir-Ahþap)
2797-Yapý Ressamlýðý
2776-Yapýcýlýk
Beton Teknolojisi 2
Doðal Yapý Taþlarý Teknolojisi 2
(Devamý)
Doðalgaz ve Tesisatý Teknolojisi 2
Gaz ve Tesisatý Teknolojisi 2
Geoteknik 2
Harita ve Kadastro 2
Ýnþaat Teknolojisi 2
Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði 2
Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði 2
Maden Teknolojisi 2
Mimari Restorasyon 2
Raylý Sistemler Yol Teknolojisi 2
Sulama Teknolojisi 2
Ulaþtýrma ve Trafik Hizmetleri 2
Yapý Denetimi 2
Yapý Ressamlýðý 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1051-Anestezi / Anestezi Teknisyenliði
Anestezi 2
Elektronörofizyoloji 2
Ýþ ve Uðraþý Terapisi 2
Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3942-Animatörlük
4223-Eðlence Hizmetleri
3984-Host ve Hosteslik
4547-Konaklama
4348-Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
3208-Seyahat Acentacýlýðý / Seyahat Acenteciliði
4464- Seyahat Ýþletmeciliði
4051-Tur Operatörlüðü
2713- Turizm
4505- Ulaþtýrma Hizmetleri
4113- Yiyecek Ýçecek Hizmetleri
Kültürel Miras ve Turizm 2
Otobüs Kaptanlýðý 2
Turizm Animasyonu 2
Turizm Rehberliði 2
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði 2
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3791-Ayakkabý Teknolojisi
4155-Ayakkabý ve Saraciye Teknolojisi
1093-Ayakkabýcýlýk
1369-Deri Konfeksiyon
1369-Deri-Hazýr Giyim
3084-Deri Teknolojisi
1856-Kimya
4327- Kimya Teknolojisi
Ayakkabý Tasarým ve Üretimi 2
Deri Teknolojisi 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
44
Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý
Yükseköðretim Ön Lisans Programlarý
Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý
Yükseköðretim Ön Lisans Programlarý
S
ü
r
e
S
ü
r
e
Bu tabloda, 2547 Sayýlý Kanun’un 45. Maddesine 4702 Sayýlý Kanun’la eklenen e bendi uyarýnca mesleki ve teknik ortaöðretim
kurumlarýnýn hangi (renkli) alanlarýndan mezun olanlarýn ön lisans programlarýndan hangilerine (siyah renkli) Sýnavsýz Geçiþle
yerleþtirilecekleri gösterilmiþtir.
Tablo 3C
Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn
Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Ön Lisans Programlarý
3559-Baský (Ofset Baský-Tipo Baský)
1259-Cilt ve Serigrafi
1259-Ciltleme ve Serigrafi
1422-Dizgi
1609-Fotoðraf ve Kliþe
3805-Fotoðrafçýlýk
4271-Grafik ve Fotoðraf / Fotoðraf ve Grafik
1684-Grafik / Grafik Sanatlar
3978-Grafik Tasarým
3057-Klasik Ciltçilik
2012-Matbaa / Matbaacýlýk
2185-Ofset Baský
2185-Ofset Baský Serigrafi
2274-Reprodüksiyon ve Kliþe
3565-Tasarým Teknolojisi / Tasarým ve Teknolojisi
2707-Tipo Baský
2707-Tipo Baský Serigrafi
Basým ve Yayýn Teknolojileri 2
Basýn ve Yayýncýlýk 2
Fotoðrafçýlýk ve Kameramanlýk 2
Grafik Tasarýmý 2
Marka Ýletiþimi 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1113-Beden
2122-Monitörlük
2446-Spor
Spor Yönetimi 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1197-Bilgi Ýþlem
1202-Bilgisayar
3015-Bilgisayar Donaným
1217-Bilgisayar Ýþletimi
1217-Bilgisayar Ýþletimi Teknisyenliði
3853-Bilgisayar Programcýlýðý
3021-Bilgisayar Yazýlým
4176- Biliþim Teknolojileri
Basým ve Yayýn Teknolojileri 2
Bilgi Yönetimi 2
Bilgisayar Operatörlüðü 2
Bilgisayar Programcýlýðý 2
Bilgisayar Teknolojisi 2
Coðrafi Bilgi Sistemleri 2
Ýnternet ve Að Teknolojileri 2
Pazarlama 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3957-Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme
4244-Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
3262-Proses
2906-Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi
Üretimde Kalite Kontrol 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3957-Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme
2933-Makine Model
1993-Makine Ressamlýðý
4369-Makine Teknolojisi
2101-Model
2101-Modelcilik
Makine 2
Makine, Resim ve Konstrüksiyon 2
Otomotiv Teknolojisi 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3957-Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme
3978-Grafik Tasarým
2933-Makine Model
1993-Makine Ressamlýðý
2101-Model
2101-Modelcilik
3565-Tasarým ve Teknolojisi / Tasarým Teknolojisi
Endüstri Ürünleri Tasarýmý 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3036-Bilgisayarlý Nümerik Kontrol (CNC)
4746-Denizcilik (Makine Zabitliði)
3785-Endüstriyel Mekanik
4244-Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
1568-Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik)
3785-Endüstriyel Otomasyon Tek. (Mekanik/Makine)
1636-Gemi Makineleri
3214-Hidrolik ve Pnömatik
3214-Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi
1808-Ýþ Makineleri
1808-Ýþ Makineleri Bakým ve Onarým
1808-Ýþ Makineleri Operatörlüðü
1835-Kalýp / Kalýpçýlýk
3701-Konfeksiyon Makineleri Bakým ve Onarým
1987-Makine
4369-Makine Teknolojisi
3915-Mekatronik
2048-Metal Ýþleri
4375-Metal Teknolojisi
2054-Metalurji
2054-Metalurji (Demir Çelik Metalurjisi)
2075-Mikroteknik
2137-Motor / Motor (Benzinli) / Motor (Dizel)
4381-Motorlu Araçlar Teknolojisi
3036-Nümerik Kontrollü Makineler (CNC)
4416-Otomotiv Teknolojisi
4939-Tekstil Teknolojisi (Tekstil Mekatroniði)
2666-Tesviye
Alternatif Enerji Kaynaklarý Teknolojisi 2
Elektrik Enerjisi Üretim, Ýletim ve Daðýtýmý 2
Endüstriyel Kalýpçýlýk 2
Gemi Makineleri Ýþletme 2
Grafik Tasarýmý 2
45
Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý
Yükseköðretim Ön Lisans Programlarý
Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý
Yükseköðretim Ön Lisans Programlarý
S
ü
r
e
S
ü
r
e
Bu tabloda, 2547 Sayýlý Kanun’un 45. Maddesine 4702 Sayýlý Kanun’la eklenen e bendi uyarýnca mesleki ve teknik ortaöðretim
kurumlarýnýn hangi (renkli) alanlarýndan mezun olanlarýn ön lisans programlarýndan hangilerine (siyah renkli) Sýnavsýz Geçiþle
yerleþtirilecekleri gösterilmiþtir.
Tablo 3C
Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn
Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Ön Lisans Programlarý
(Devamý)
Ýþ Makineleri Operatörlüðü 2
Makine 2
Mekatronik 2
Metalurji 2
Otomotiv Teknolojisi 2
Oto Boya ve Karoseri 2
Raylý Sistemler Makine Teknolojisi 2
Sondaj Teknolojisi 2
Tarým Makineleri 2
Tarýmsal Ürünler Muhafaza ve DepolamaTeknolojisi 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1223-Boya Apre
2892-Boya-Baský-Desen
1437-Dokuma
3963-Düz Örgü (Triko)
1788-Ýplik / Ýplikçilik
2583-Kalite Kontrol (Tekstil)
3571-Örgü Teknolojisi
2598-Örme / Örme Teknolojisi
2535-Tekstil
2541-Tekstil Boya-Apre
2892-Tekstil Boya-Baský-Desen
1437-Tekstil Dokuma
1788-Tekstil Ýplik
1788-Tekstil Ýplikçilik
2583-Tekstil Kalite Kontrol
2598-Tekstil Örme
3188-Tekstil Tasarýmý
4479-Tekstil Teknolojisi
3146-Tekstil (Örme Teknolojisi)
4039-Triko Desen
4066-Yuvarlak Örgü (Penye)
Çorap ve Moda Tasarýmý 2
Halýcýlýk ve Kilimcilik 2
Moda Tasarýmý 2
Tekstil Teknolojisi 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3696-Boya Teknolojisi
1553-Endüstriyel Boya ve Dekorasyon
3104-Endüstriyel Boyacýlýk
1856-Kimya
4327-Kimya Teknolojisi
3131-Lastik Teknolojisi
2232-Petrokimya
3476-Plastik Ýþleme
3476-Plastik Teknolojisi
3262-Proses
2399-Sanayi Boyacýlýðý ve Uygulama Tekniði
2399-Sýnai Boya
(Devamý)
Boya Teknolojisi 2
Endüstriyel Bitkiler Yetiþtiriciliði 2
Gýda Teknolojisi 2
Kaðýt Teknolojisi 2
Kimya Teknolojisi 2
Kozmetik Teknolojisi 2
Laboratuvar Teknolojisi 2
Lastik ve Plastik Teknolojisi 2
Maden Teknolojisi 2
Oto Boya ve Karoseri 2
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi 2
Sondaj Teknolojisi 2
Þarap Üretim Teknolojisi 2
Þeker Teknolojisi 2
Tarýmsal Ürünler Muhafaza ve DepolamaTeknolojisi 2
Týbbi ve Aromatik Bitkiler 2
Yað Endüstrisi 2
Yapý Yalýtým Teknolojisi 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1238-Büro Hizmetleri
3675-Büro Yönetimi
3229-Büro Yönetimi ve Sekreterlik
1752-Hukuk Sekreterliði
1939-Kütüphanecilik
2321-Sekreterlik
2817-Yönetim ve Ticaret Sekreterliði
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý 2
Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi 2
Ýþletme Yönetimi 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2969-Cam Ýþlemeciliði
1271-Çini Desinatörlüðü
1271-Çini Desinatörlüðü (Süslemecilik)
1286-Çinicilik ve Seramik
1286-Çinicilik ve Seramik (Dekorlama)
1286-Çinicilik ve Seramik (Þekillendirme)
4898-El Sanatlarý ve Seramik
1684-Grafik/ Grafik Sanatlar
3978-Grafik Tasarým
3826-Heykel
2247-Plastik Sanatlar
2336-Seramik
2342-Seramik Sanatý
4458-Seramik ve Cam Teknolojisi
3063-Þekillendirme ve Desenleme
3565-Tasarým ve Teknolojisi / Tasarým Teknolojisi
Endüstriyel Cam ve Seramik 2
Mimari Dekoratif Sanatlar 2
Seramik, Cam ve Çinicilik 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
46
Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý
Yükseköðretim Ön Lisans Programlarý
Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý
Yükseköðretim Ön Lisans Programlarý
S
ü
r
e
S
ü
r
e
Bu tabloda, 2547 Sayýlý Kanun’un 45. Maddesine 4702 Sayýlý Kanun’la eklenen e bendi uyarýnca mesleki ve teknik ortaöðretim
kurumlarýnýn hangi (renkli) alanlarýndan mezun olanlarýn ön lisans programlarýndan hangilerine (siyah renkli) Sýnavsýz Geçiþle
yerleþtirilecekleri gösterilmiþtir.
Tablo 3C
Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn
Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Ön Lisans Programlarý
1244-Cer (Demiryolu)
1657-Genel Hizmetler (Demiryolu)
1814-Ýþletme
1814-Ýþletmecilik (Demiryolu)
4437-Raylý Sistemler Teknolojisi
4814-Raylý Sistemler Teknolojisi (Raylý Sistemler
Elektrik-Elektronik)
4808-Raylý Sistemler Teknolojisi (Raylý Sistemler Ýnþaat)
4829-Raylý Sistemler Teknolojisi (Raylý Sistemler Ýþletme)
4794-Raylý Sistemler Teknolojisi (Raylý Sistemler Makine)
2651-Tesisler (Demiryolu)
2802-Yol (Demiryolu)
Raylý Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi 2
Raylý Sistemler Ýþletmeciliði 2
Raylý Sistemler Makine Teknolojisi 2
Raylý Sistemler Makinistlik 2
Raylý Sistemler Yol Teknolojisi 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1903-Cilt Bakýmý ve Güzellik
1903-Cilt Bakýmý ve Kuaförlük
4286-Güzellik ve Saç Bakýmý Hizmetleri
1903-Kuaförlük/Kuaförlük-Cilt Bakýmý ve Epilasyon
1918-Kuaförlük/Kuaförlük-Saç Bakýmý ve Yapýmý
Saç Bakýmý ve Güzellik Hizmetleri 2
Týbbi ve Aromatik Bitkiler 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2948-Çay Teknolojisi
Çay Eksperliði 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
4161-Bahçecilik
2948-Çay Teknolojisi
2823-Genel Ziraat
3909-Makine (Tarým Meslek Lisesi)
3874-Makine-Tarým Teknolojisi
3895-Peyzaj
3373-Süs Bitkileri
2514-Tarým
3874-Tarým Teknolojisi
4093- Zeytin Teknolojisi
2823-Ziraat
Arýcýlýk 2
Baðcýlýk 2
Bahçe Tarýmý 2
Bitki Koruma 2
Büyük ve Küçük Baþ Hayvan Yetiþtiriciliði 2
Endüstriyel Bitkiler Yetiþtiriciliði 2
Et ve Ürünleri Teknolojisi 2
Fýndýk Eksperliði 2
Fidan Yetiþtiriciliði 2
Ýpek Böcekçiliði 2
(Devamý)
Kuruyemiþ Üretimi ve Teknolojisi 2
Kümes Hayvanlarý Yetiþtiriciliði 2
Mantarcýlýk 2
Ormancýlýk ve Orman Ürünleri 2
Organik Tarým 2
Pazarlama 2
Peyzaj ve Süs Bitkileri 2
Seracýlýk 2
Subtropikal Bitki Yetiþtiriciliði 2
Sulama Teknolojisi 2
Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði 2
Þarap Üretim Teknolojisi 2
Þeker Teknolojisi 2
Tarým 2
Tarým Makineleri 2
Tarýmsal Ýþletmecilik 2
Tarýmsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi 2
Tarla Bitkileri 2
Týbbi ve Aromatik Bitkiler 2
Tohumculuk 2
Zeytincilik ve Zeytin Ýþleme Teknolojisi 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1265-Çevre Saðlýðý
1265-Çevre Saðlýðý Teknisyenliði
Çevre Koruma ve Kontrol 2
Çevre Saðlýðý 2
Çevre Temizliði ve Denetimi 2
Fizyoterapi 2
Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði 2
Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1292-Çocuk Geliþimi
1292-Çocuk Geliþimi ve Bakýmý
1292-Çocuk Geliþimi ve Eðitimi
Çocuk Geliþimi 2
Sosyal Hizmetler 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1547-Dekoratif El Sanatlarý
1485-Eðitim Araçlarý
1547-El Sanatlarý
1547-El Sanatlarý Teknolojisi / El Sanatlarý ve Tek.
1547-El Sanatlarý ve Çiçek
1532-El ve Makine Nakýþlarý
1678-Ev ve Giyim Aksesuarlarý
1678-Giyim ve Ev Aksesuarlarý
2179-Nakýþ
4443-Sanat ve Tasarým
Geleneksel El Sanatlarý 2
Halýcýlýk ve Kilimcilik 2
Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
47
Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý
Yükseköðretim Ön Lisans Programlarý
Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý
Yükseköðretim Ön Lisans Programlarý
S
ü
r
e
S
ü
r
e
Bu tabloda, 2547 Sayýlý Kanun’un 45. Maddesine 4702 Sayýlý Kanun’la eklenen e bendi uyarýnca mesleki ve teknik ortaöðretim
kurumlarýnýn hangi (renkli) alanlarýndan mezun olanlarýn ön lisans programlarýndan hangilerine (siyah renkli) Sýnavsýz Geçiþle
yerleþtirilecekleri gösterilmiþtir.
Tablo 3C
Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn
Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Ön Lisans Programlarý
1327-Dekoratif Resim
3428-Dekoratif Sanatlar
3235-Ýç Mekan Düzenleme
3235-Ýç Mekan Tasarýmý
3256-Konservasyon
2309-Restorasyon
4443-Sanat ve Tasarým
Eser Koruma 2
Ýç Mekan Tasarýmý 2
Mimari Dekoratif Sanatlar 2
Mimari Restorasyon 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3387-Deniz Turizmi
4018-Otel Ýþletmeciliði
2205-Otelcilik ve Turizm
2713-Turizm
Kültürel Miras ve Turizm 2
Turizm Rehberliði 2
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði 2
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1369-Deri Konfeksiyon
1369-Deri-Hazýr Giyim
3963-Düz Örgü (Triko)
2618-Erkek Terziliði
1678-Ev ve Giyim Aksesuarlarý
1663-Giyim
1663-Giyim Teknolojisi
4265-Giyim Üretim Teknolojisi
1678-Giyim ve Ev Aksesuarlarý
3119-Hazýr Giyim
2618-Kadýn Terziliði
3999-Kesim (Tekstil Konfeksiyon)
3119-Konfeksiyon
3241-Moda (Giysi) Tasarým
2096-Moda Resmi
3241-Moda Tasarým
3366-Örme Hazýr Giyim
3586-Tekstil Konfeksiyon
2618-Terzilik
4039-Triko Desen
4045-Triko Konfeksiyon
3366-Trikotaj
4066-Yuvarlak Örgü (Penye)
Çorap ve Moda Tasarýmý 2
Deri Teknolojisi 2
Giyim Üretim Teknolojisi 2
Moda Tasarýmý 2
Tekstil Teknolojisi 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1416-Diþ Protez Teknisyenliði
Aðýz ve Diþ Saðlýðý 2
Diþ Protez Teknolojisi 2
Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1443-Döküm
4217-Döküm Teknolojisi
1443-Dökümcülük
1443-Endüstriyel Döküm
1829-Ýzabe
2054-Metalurji / Metalurji (Demir Çelik Metalurjisi)
Döküm 2
Makine 2
Metalurji 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1464-Ebelik
3606-Ebelik-Hemþirelik
4306-Hasta ve Yaþlý Hizmetleri
1746-Hemþirelik
1945-Laborant
1951-Laboratuvar
4877-Laboratuvar Hizmetleri
1951-Laboratuvar Teknisyenliði
4883-Saðlýk
2315-Saðlýk Memurluðu
3889-Veteriner-Laboratuvar
Diyaliz 2
Elektronörofizyoloji 2
Evde Hasta Bakýmý 2
Fizyoterapi 2
Ýlk ve Acil Yardým 2
Ýþ ve Uðraþý Terapisi 2
Laborant ve Veteriner Saðlýk 2
Laboratuvar Teknolojisi 2
Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2
Perfüzyon Teknikleri 2
Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði 2
Týbbi Laboratuvar Teknikleri 2
Týbbi Tanýtým ve Pazarlama 2
Yaþlý Bakýmý 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
4182-Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
4725-Denizcilik (Gemi Elektroniði ve Haberleþme)
4731-Denizcilik (Gemi Otomasyonu)
1491-Elektrik
1505-Elektrik-Elektronik
4238-Elektrik-Elektronik Teknolojisi
4595-Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüðü
1526-Elektromekanik Taþýyýcýlar
1511-Elektronik
1568-Endüstriyel Elektronik
3785-Endüstriyel Mekanik
4244-Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
1568-Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik)
3785-Endüstriyel Otomasyon Tek. (Mekanik/Makine)
1621-Gemi Elektroniði ve Haberleþme
48
Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý
Yükseköðretim Ön Lisans Programlarý
Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý
Yükseköðretim Ön Lisans Programlarý
S
ü
r
e
S
ü
r
e
Bu tabloda, 2547 Sayýlý Kanun’un 45. Maddesine 4702 Sayýlý Kanun’la eklenen e bendi uyarýnca mesleki ve teknik ortaöðretim
kurumlarýnýn hangi (renkli) alanlarýndan mezun olanlarýn ön lisans programlarýndan hangilerine (siyah renkli) Sýnavsýz Geçiþle
yerleþtirilecekleri gösterilmiþtir.
Tablo 3C
Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn
Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Ön Lisans Programlarý
(Devamý)
2906-Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi
3915-Mekatronik
2211-Otomatik Kumanda
4939-Tekstil Teknolojisi (Tekstil Mekatroniði)
2603-Telekomünikasyon
2672-Týp Elektroniði
4841- Uçak Bakým (Uçak Elektroniði)
2927-Uçak Bakýmý Teknisyenliði ve Elektroniði
2927-Uçak Bakýmý ve Elektroniði
2927-Uçak Elektroniði
Alternatif Enerji Kaynaklarý Teknolojisi 2
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2
Elektrik 2
Elektrik Enerjisi Üretim, Ýletim ve Daðýtýmý 2
Elektrikli Cihaz Teknolojisi 2
Elektromekanik Taþýyýcýlar 2
Elektronik Haberleþme Teknolojisi 2
Elektronik Teknolojisi 2
Enerji Tesisleri Ýþletmeciliði 2
Grafik Tasarýmý 2
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 2
Mekatronik 2
Otomotiv Teknolojisi 2
Radyo ve Televizyon Teknolojisi 2
Raylý Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi 2
Sahne ve Gösteri Sanatlarý Teknolojisi 2
Uçak Teknolojisi 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1491-Elektrik
1767-Ýnþaat
4312-Ýnþaat Teknolojisi
1808-Ýþ Makineleri
1808-Ýþ Makineleri Bakým ve Onarým
1808-Ýþ Makineleri Operatörlüðü
1856-Kimya
4327-Kimya Teknolojisi
1987-Makine
4369-Makine Teknolojisi
4381-Motorlu Araçlar Teknolojisi
2137-Motor / Motor (Benzinli) / Motor (Dizel)
4416-Otomotiv Teknolojisi
Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði 2
Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði 2
Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3785-Endüstriyel Mekanik
3785-Endüstriyel Otomasyon Tekn. (Mekanik Makine)
4244-Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
3214-Hidrolik ve Pnömatik
3214-Hidrolik Pnömatik Teknolojileri
2906-Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi
4369-Makine Teknolojisi
2048-Metal Ýþleri
4375-Metal Teknolojileri
2054-Metalurji
2054-Metalurji (Demir Çelik Metalurjisi)
Kaynak Teknolojisi 2
Tahribatsýz Muayene 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3847-Ev Ekonomisi (Ev Ekonomisi Meslek Lisesi)
Tarým 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3805-Fotoðrafçýlýk
1615-Gazetecilik
4903-Görsel Ýþitsel Teknikler ve Medya Yapýmý
4292-Halkla Ýliþkiler ve Organizasyon Hizmetleri
3811-Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým
3497-Ýletiþim
4553-Organizasyon Hizmetleri
4568-Radyo Sinema ve Televizyon
3277-Radyo Televizyon / Radyo-Televizyon
Basým ve Yayýn Teknolojileri 2
Basýn ve Yayýncýlýk 2
Fotoðrafçýlýk ve Kameramanlýk 2
Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 2
Marka Ýletiþimi 2
Medya ve Ýletiþim 2
Radyo ve Televizyon Programcýlýðý 2
Radyo ve Televizyon Teknolojisi 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
4197-Deniz Araçlarý Yapýmý
3449-Gemi Ýnþaa
1642-Gemi Yapýmý
Gemi Ýnþaatý 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3805-Fotoðrafçýlýk
4271-Grafik ve Fotoðraf / Fotoðraf ve Grafik
1684-Grafik / Grafik Sanatlar
3978-Grafik Tasarým
2749-Resim (Anadolu Kýz Meslek L. / Kýz Meslek L.)
4443-Sanat ve Tasarým
3565-Tasarým ve Teknolojisi / Tasarým Teknolojisi
2749-Uygulamalý Resim (Anadolu Kýz Meslek L. /
Kýz Meslek Lisesi)
Basým ve Yayýn Teknolojileri 2
Fotoðrafçýlýk ve Kameramanlýk 2
Grafik Tasarýmý 2
Halýcýlýk ve Kilimcilik 2
Marka Ýletiþimi 2
Mimari Dekoratif Sanatlar 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1684-Grafik / Grafik Sanatlar
3978-Grafik Tasarým
3565-Tasarým ve Teknolojisi / Tasarým Teknolojisi
Bilgisayar Destekli Tasarým ve Animasyon 2
Grafik Tasarýmý 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
49
Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý
Yükseköðretim Ön Lisans Programlarý
Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý
Yükseköðretim Ön Lisans Programlarý
S
ü
r
e
S
ü
r
e
Bu tabloda, 2547 Sayýlý Kanun’un 45. Maddesine 4702 Sayýlý Kanun’la eklenen e bendi uyarýnca mesleki ve teknik ortaöðretim
kurumlarýnýn hangi (renkli) alanlarýndan mezun olanlarýn ön lisans programlarýndan hangilerine (siyah renkli) Sýnavsýz Geçiþle
yerleþtirilecekleri gösterilmiþtir.
Tablo 3C
Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn
Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Ön Lisans Programlarý
4773- Denizcilik (Balýkçý Gemisi Kaptanlýðý)
4752-Denizcilik (Gemi Yönetimi)
4788-Denizcilik (Yat Kaptanlýðý)
1699-Güverte
1704-Güverte-Avlama
3779-Yat Kaptanlýðý
Deniz Ulaþtýrma ve Ýþletme 2
Su Altý Teknolojisi 2
Yat Ýþletme ve Yönetimi 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
4292-Halkla Ýliþkiler ve Organizasyon Hizmetleri
3811-Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým
3497-Ýletiþim
4553-Organizasyon Hizmetleri
Çaðrý Merkezi Hizmetleri 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
4862-Harita-Tapu-Kadastro
1719-Harita ve Kadastro
2508-Tapu Kadastro
Harita ve Kadastro 2
Tapu ve Kadastro 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1725-Hayvan Saðlýðý
1945- Laborant
1725-Veteriner Saðlýk
2755-Veteriner Saðlýk Teknisyenliði
3889-Veteriner-Laboratuvar
Büyük ve Küçük Baþ Hayvan Yetiþtiriciliði 2
Laborant ve Veteriner Saðlýk 2
Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2844-Ýmam Hatip (Ýmam Hatip Lisesi/Ýmam Hatip
Okulu/Ýmam Hatip Lisesi (Y. Dil Aðýrlýklý) /
Anadolu Ýmam Hatip Lisesi)
Ýlahiyat 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1808-Ýþ Makineleri
1808-Ýþ Makineleri Bakým ve Onarým
1808-Ýþ Makineleri Operatörlüðü
2137-Motor/Motor(Benzinli) / Motor (Dizel)
4381-Motorlu Araçlar Teknolojisi
4835-Uçak Bakým (Uçak Gövde Motor)
3669-Uçak Bakým Teknisyenliði ve Gövde Motor
3669-Uçak Bakým Teknisyenliði ve
Havayolu Teknisyenliði (Gövde Motor)
2728-Uçak Motorlarý
2734-Uçak Motorlarý Bakým ve Onarýmý
4416-Otomotiv Teknolojisi
Makine 2
Otomotiv Teknolojisi 2
Tarým Makineleri 2
Uçak Teknolojisi 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1856-Kimya
4327-Kimya Teknolojisi
Eczane Hizmetleri 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1856-Kimya
4327-Kimya Teknolojisi
1972-Maden
Endüstriyel Cam ve Seramik 2
Seramik, Cam ve Çinicilik 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1883-Kooperatifçilik
Kooperatifçilik 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1924-Kuyumculuk
3393-Kuyumculuk Taký Tasarýmý
4003-Kuyumculuk Teknolojisi
Doðal Yapý Taþlarý Teknolojisi 2
Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1972-Maden
Maden Teknolojisi 2
Sondaj Teknolojisi 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3345-Mahalli Ýdareler
Yerel Yönetimler 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3909-Makine (Tarým Meslek Lisesi)
3874-Makine-Tarým Teknolojisi
3874-Tarým Teknolojisi
Tarým Makineleri 2
Tarýmsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2006-Maliye
4918-Muhasebe, Finansman ve Pazarlama
4396-Muhasebe ve Finansman
Maliye 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3173-Mermer Teknolojisi
3173-Mermer Teknolojisi (Süsleme Taþçýlýðý)
3648-Süsleme Taþçýlýðý
Doðal Yapý Taþlarý Teknolojisi 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2069-Meteoroloji
---------------------------------------------------------------------------------------------------
4182-Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
2191-Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyenliði
2672-Týp Elektroniði
Ortopedik Protez ve Ortez 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
50
Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý
Yükseköðretim Ön Lisans Programlarý
Ortaöðretim Alan Kodu ve Adý
Yükseköðretim Ön Lisans Programlarý
S
ü
r
e
S
ü
r
e
Bu tabloda, 2547 Sayýlý Kanun’un 45. Maddesine 4702 Sayýlý Kanun’la eklenen e bendi uyarýnca mesleki ve teknik ortaöðretim
kurumlarýnýn hangi (renkli) alanlarýndan mezun olanlarýn ön lisans programlarýndan hangilerine (siyah renkli) Sýnavsýz Geçiþle
yerleþtirilecekleri gösterilmiþtir.
Tablo 3C
Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn
Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Ön Lisans Programlarý
2253-Radyoloji
2253-Radyoloji Teknisyenliði
2268-Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarý
Elektronörofizyoloji 2
Fizyoterapi 2
Radyoterapi 2
Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði 2
Týbbi Görüntüleme Teknikleri 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2378-Sýhhi Tesisat
2384-Sýhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isýtma
2912-Soðutma ve Ýklimlendirme
4485-Tesisat Teknolojisi ve Ýklimlendirme
3517-Tesisat Teknolojisi
3167-Tesisat Teknolojisi (Isýtma ve Doðalgaz)
3654-Tesisat Teknolojisi (Isýtma ve Sýhhi Tesisat)
3152-Tesisat Teknolojisi (Isýtma ve Tesisat)
3152-Tesisat Tek. (Isýtma-Doðalgaz Ýç Tesisatçýlýðý)
3152-Tesisat Teknolojisi (Isýtma-
Doðalgaz Þebeke Tesisatçýlýðý)
3167-Tesisat Teknolojisi (Isýtma-Doðalgaz Yakýcý
Cihazlarý Bakým ve Onarýmý)
Doðalgaz ve Tesisatý Teknolojisi 2
Gaz ve Tesisatý Teknolojisi 2
Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi 2
Yapý Tesisat Teknolojisi 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
4767-Denizcilik (Su Ürünleri Üretimi)
2452-Su Ürünleri
2452-Su Ürünleri-Ýþleme
2452-Su Ürünleri-Üretme
Su Ürünleri 2
Su Ürünleri Ýþleme Teknolojisi 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3538-Týbbi Sekreterlik
2687-Týp Sekreterliði
3229-Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Aðýz ve Diþ Saðlýðý 2
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý 2
Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi 2
Odyometri 2
Optisyenlik 2
Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði 2
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2
Týbbi Tanýtým ve Pazarlama 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2672-Týp Elektroniði
4182-Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Elektronörofizyoloji 2
Odyometri 2
Optisyenlik 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3832-Yaþlý Hizmetleri
4306-Hasta ve Yaþlý Hizmetleri
Ameliyathane Hizmetleri 2
Diyaliz 2
Elektronörofizyoloji 2
Evde Hasta Bakýmý 2
Fizyoterapi 2
Ýlk ve Acil Yardým 2
Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði 2
Ýþ ve Uðraþý Terapisi 2
Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði 2
Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði 2
Sosyal Hizmetler 2
Yaþlý Bakýmý 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
51
(*) - Bu tabloda diðer ülkelerdeki üniversitelerde bulunan programlar yer almamýþtýr.
- Sýnavsýz Geçiþ ile yerleþtirmede OBP kullanýlacak Sýnavsýz Geçiþle dolmayan kontenjanlara yapýlacak yerleþtirmede ise Y-YGS puanlarý kullanýlacaktýr.
- Bazý programlarýn yanýnda yer alan (Fakülte) veya (Yüksekokul/YO) yazýsý o programýn puan türündeki farklýlýðý belirtmek içindir.
(YGS*) - Bu programa yerleþtirme yapýlýrken en büyük YGS puaný kullanýlacaktýr.
Öðr. Puan
Yükseköðretim Programlarý Süresi Türü
Öðr. Puan
Yükseköðretim Programlarý Süresi Türü
Tablo 4
Yükseköðretim Programlarýnýn Öðretim Süreleri ve Puan Türleri (*)
ÖN LÝSANS PROGRAMLARI
Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 YGS-2
Adalet 2 YGS-3
Adalet (Açýköðretim) 2 YGS*
Aðýz ve Diþ Saðlýðý 2 YGS-2
Alternatif Enerji Kaynaklarý Teknolojisi 2 YGS-1
Ameliyathane Hizmetleri 2 YGS-2
Anestezi 2 YGS-2
Arýcýlýk 2 YGS-6
Aþçýlýk 2 YGS-4
Atçýlýk ve Antrenörlüðü 2 YGS-6
Avcýlýk ve Yaban Hayatý 2 YGS-6
Ayakkabý Tasarým ve Üretimi 2 YGS-2
Baðcýlýk 2 YGS-6
Bahçe Tarýmý 2 YGS-6
Balon Pilotluðu 2 YGS-6
Bankacýlýk ve Sigortacýlýk 2 YGS-6
Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (Açýköðretim) 2 YGS*
Basým ve Yayýn Teknolojileri 2 YGS-5
Basýn ve Yayýncýlýk 2 YGS-3
Beton Teknolojisi 2 YGS-1
Bilgi Yönetimi 2 YGS-6
Bilgisayar Destekli Tasarým ve Animasyon 2 YGS-1
Bilgisayar Operatörlüðü 2 YGS-1
Bilgisayar Operatörlüðü (Engelliler Entegre YO) 2 YGS*
Bilgisayar Programcýlýðý 2 YGS-1
Bilgisayar Teknolojisi 2 YGS-1
Bitki Koruma 2 YGS-2
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 YGS-1
Boya Teknolojisi 2 YGS-2
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý 2 YGS-4
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (Açýköðretim) 2 YGS*
Büyük ve Küçük Baþ Hayvan Yetiþtiriciliði 2 YGS-2
Coðrafi Bilgi Sistemleri 2 YGS-1
Çaðrý Merkezi Hizmetleri 2 YGS-4
Çaðrý Merkezi Hizmetleri (Açýköðretim) 2 YGS*
Çay Eksperliði 2 YGS-6
Çevre Koruma ve Kontrol 2 YGS-2
Çevre Saðlýðý 2 YGS-2
Çevre Temizliði ve Denetimi 2 YGS-5
Çocuk Geliþimi 2 YGS-4
Çorap ve Moda Tasarýmý 2 YGS-5
Deniz Ulaþtýrma ve Ýþletme 2 YGS-1
Deniz ve Liman Ýþletmeciliði 2 YGS-6
Deri Teknolojisi 2 YGS-2
Dýþ Ticaret 2 YGS-6
Dýþ Ticaret (Açýköðretim) 2 YGS*
Diþ Protez Teknolojisi 2 YGS-2
Diyaliz 2 YGS-2
Doðalgaz ve Tesisatý Teknolojisi 2 YGS-2
Doðal Yapý Taþlarý Teknolojisi 2 YGS-6
Döküm 2 YGS-1
Eczane Hizmetleri 2 YGS-2
Elektrik 2 YGS-1
Elektrik Enerjisi Üretim, Ýletim ve Daðýtýmý 2 YGS-1
Elektrik Enerjisi Üretim, Ýletim ve Daðýtýmý (Açýköðretim) 2 YGS*
Elektrikli Cihaz Teknolojisi 2 YGS-1
Elektromekanik Taþýyýcýlar 2 YGS-1
Elektronik Haberleþme Teknolojisi 2 YGS-1
Elektronik Teknolojisi 2 YGS-1
Elektronörofizyoloji 2 YGS-1
Emlak ve Emlak Yönetimi 2 YGS-5
Emlak ve Emlak Yönetimi (Açýköðretim) 2 YGS*
Endüstri Ürünleri Tasarýmý 2 YGS-1
Endüstriyel Bitkiler Yetiþtiriciliði 2 YGS-6
Endüstriyel Cam ve Seramik 2 YGS-2
Endüstriyel Kalýpçýlýk 2 YGS-1
Enerji Tesisleri Ýþletmeciliði 2 YGS-1
Eser Koruma 2 YGS-5
Et ve Ürünleri Teknolojisi 2 YGS-6
Ev Ýdaresi (Açýköðretim) 2 YGS*
Evde Hasta Bakýmý 2 YGS-2
Fýndýk Eksperliði 2 YGS-6
Fidan Yetiþtiriciliði 2 YGS-6
Fizyoterapi 2 YGS-2
Fotoðrafçýlýk ve Kameramanlýk 2 YGS-4
Fotoðrafçýlýk ve Kameramanlýk (Açýköðretim) 2 YGS*
Gaz ve Tesisatý Teknolojisi 2 YGS-2
Geleneksel El Sanatlarý 2 YGS-4
Gemi Ýnþaatý 2 YGS-1
Gemi Makineleri Ýþletme 2 YGS-1
Geoteknik 2 YGS-2
Gýda Kalite Kontrolü ve Analizi 2 YGS-2
Gýda Teknolojisi 2 YGS-2
Giyim Üretim Teknolojisi 2 YGS-1
Görsel Ýletiþim 2 YGS-4
Grafik Tasarýmý 2 YGS-5
Halýcýlýk ve Kilimcilik 2 YGS-4
Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 2 YGS-4
Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (Açýköðretim) 2 YGS*
Harita ve Kadastro 2 YGS-1
Hava Lojistiði 2 YGS-6
Havacýlýkta Yer Hizmetleri Yönetimi 2 YGS-5
Ýç Mekan Tasarýmý 2 YGS-5
Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi 2 YGS-1
Ýkram Hizmetleri 2 YGS-5
Ýlahiyat (Açýköðretim) 2 YGS*
Ýlk ve Acil Yardým 2 YGS-2
Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi 2 YGS-6
Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi (Açýköðretim) 2 YGS*
Ýnþaat Teknolojisi 2 YGS-1
Ýnternet ve Að Teknolojileri 2 YGS-1
Ýpek Böcekçiliði 2 YGS-6
Ýþ Makineleri Operatörlüðü 2 YGS-1
Ýþ ve Uðraþý Terapisi 2 YGS-1
Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði 2 YGS-2
Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði 2 YGS-2
Ýþletme Yönetimi 2 YGS-6
Ýþletme Yönetimi (Açýköðretim) 2 YGS*
Kaðýt Teknolojisi 2 YGS-2
Kaynak Teknolojisi 2 YGS-1
Kimya Teknolojisi 2 YGS-2
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 2 YGS-1
Kooperatifçilik 2 YGS-5
Kozmetik Teknolojisi 2 YGS-2
Kuruyemiþ Üretimi ve Teknolojisi 2 YGS-2
Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý 2 YGS-5
Kültürel Miras ve Turizm (Açýköðretim) 2 YGS*
Kümes Hayvanlarý Yetiþtiriciliði 2 YGS-6
Laborant ve Veteriner Saðlýk 2 YGS-2
Laboratuvar Teknolojisi 2 YGS-2
Lastik ve Plastik Teknolojisi 2 YGS-2
Lojistik 2 YGS-6
52
(*) - Bu tabloda diðer ülkelerdeki üniversitelerde bulunan programlar yer almamýþtýr.
- Sýnavsýz Geçiþ ile yerleþtirmede OBP kullanýlacak Sýnavsýz Geçiþle dolmayan kontenjanlara yapýlacak yerleþtirmede ise Y-YGS puanlarý kullanýlacaktýr.
- Bazý programlarýn yanýnda yer alan (Fakülte) veya (Yüksekokul/YO) yazýsý o programýn puan türündeki farklýlýðý belirtmek içindir.
(YGS*) - Bu programa yerleþtirme yapýlýrken en büyük YGS puaný kullanýlacaktýr.
Öðr. Puan
Yükseköðretim Programlarý Süresi Türü
Öðr. Puan
Yükseköðretim Programlarý Süresi Türü
Tablo 4
Yükseköðretim Programlarýnýn Öðretim Süreleri ve Puan Türleri (*)
Lojistik (Açýköðretim) 2 YGS*
Maden Teknolojisi 2 YGS-2
Makine 2 YGS-1
Makine, Resim ve Konstrüksiyon 2 YGS-1
Maliye 2 YGS-6
Mantarcýlýk 2 YGS-6
Marina Ýþletme 2 YGS-6
Marka Ýletiþimi 2 YGS-4
Marka Ýletiþimi (Açýköðretim) 2 YGS*
Medya ve Ýletiþim 2 YGS-4
Medya ve Ýletiþim (Açýköðretim) 2 YGS*
Mekatronik 2 YGS-1
Menkul Kýymetler ve Sermaye Piyasasý 2 YGS-6
Menkul Kýymetler ve Sermaye Piyasasý (Açýköðretim) 2 YGS*
Metalurji 2 YGS-1
Meyve ve Sebze Ýþleme Teknolojisi 2 YGS-6
Mimari Dekoratif Sanatlar 2 YGS-4
Mimari Restorasyon 2 YGS-5
Mobilya ve Dekorasyon 2 YGS-1
Moda Tasarýmý 2 YGS-5
Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý 2 YGS-6
Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (Açýköðretim) 2 YGS*
Odyometri 2 YGS-1
Optisyenlik 2 YGS-1
Organik Tarým 2 YGS-6
Ormancýlýk ve Orman Ürünleri 2 YGS-6
Ortopedik Protez ve Ortez 2 YGS-2
Oto Boya ve Karoseri 2 YGS-2
Otobüs Kaptanlýðý 2 YGS-5
Otomotiv Teknolojisi 2 YGS-1
Otopsi Yardýmcýlýðý 2 YGS-2
Özel Güvenlik ve Koruma 2 YGS-5
Özel Güvenlik ve Koruma (Açýköðretim) 2 YGS*
Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 YGS-2
Pazarlama 2 YGS-6
Perakende Satýþ ve Maðaza Yönetimi 2 YGS-6
Perakende Satýþ ve Maðaza Yönetimi (Açýköðretim) 2 YGS*
Perfüzyon Teknikleri 2 YGS-2
Peyzaj ve Süs Bitkileri 2 YGS-6
Posta Hizmetleri 2 YGS-5
Radyo ve Televizyon Programcýlýðý 2 YGS-4
Radyo ve Televizyon Programcýlýðý (Açýköðretim) 2 YGS*
Radyo ve Televizyon Teknolojisi 2 YGS-1
Radyoterapi 2 YGS-1
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi 2 YGS-2
Raylý Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi 2 YGS-1
Raylý Sistemler Ýþletmeciliði 2 YGS-6
Raylý Sistemler Makine Teknolojisi 2 YGS-1
Raylý Sistemler Makinistlik 2 YGS-1
Raylý Sistemler Yol Teknolojisi 2 YGS-1
Saç Bakýmý ve Güzellik Hizmetleri 2 YGS-4
Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði 2 YGS-6
Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði (Açýköðretim) 2 YGS*
Sahne ve Dekor Tasarýmý 2 YGS-5
Sahne ve Gösteri Sanatlarý Teknolojisi 2 YGS-1
Seracýlýk 2 YGS-6
Seramik, Cam ve Çinicilik 2 YGS-2
Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði 2 YGS-6
Sivil Havacýlýk Kabin Hizmetleri 2 YGS-5
Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik 2 YGS-6
Sondaj Teknolojisi 2 YGS-1
Sosyal Bilimler (Açýköðretim) 2 YGS*
Sosyal Güvenlik 2 YGS-5
Sosyal Hizmetler 2 YGS-5
Spor Yönetimi 2 YGS-5
Spor Yönetimi (Açýköðretim) 2 YGS*
Su Altý Teknolojisi 2 YGS-6
Su Ürünleri 2 YGS-6
Su Ürünleri Ýþleme Teknolojisi 2 YGS-6
Subtropikal Bitki Yetiþtiriciliði 2 YGS-6
Sulama Teknolojisi 2 YGS-2
Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði 2 YGS-6
Süt ve Ürünleri Teknolojisi 2 YGS-6
Þarap Üretim Teknolojisi 2 YGS-2
Þeker Teknolojisi 2 YGS-2
Tahribatsýz Muayene 2 YGS-1
Tapu ve Kadastro 2 YGS-6
Tarým (Açýköðretim) 2 YGS*
Tarým Makineleri 2 YGS-1
Tarýmsal Ýþletmecilik 2 YGS-6
Tarýmsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi 2 YGS-6
Tarla Bitkileri 2 YGS-6
Tekstil Teknolojisi 2 YGS-1
Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 YGS-3
Týbbi Görüntüleme Teknikleri 2 YGS-1
Týbbi Laboratuvar Teknikleri 2 YGS-2
Týbbi Tanýtým ve Pazarlama 2 YGS-6
Týbbi ve Aromatik Bitkiler 2 YGS-6
Tohumculuk 2 YGS-6
Turizm 2 YGS-5
Turizm Animasyonu 2 YGS-4
Turizm Rehberliði 2 DÝL-1
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði 2 YGS-6
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Açýköðretim) 2 YGS*
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 YGS-5
Turizm Yönetimi 2 YGS-6
Uçak Teknolojisi 2 YGS-1
Ulaþtýrma ve Trafik Hizmetleri 2 YGS-5
Uygulamalý Ýngilizce ve Çevirmenlik 2 YGS-3
Uygulamalý Ýspanyolca ve Çevirmenlik 2 YGS-3
Uygulamalý Rusça ve Çevirmenlik 2 YGS-3
Üretimde Kalite Kontrol 2 YGS-1
Yað Endüstrisi 2 YGS-2
Yapý Denetimi 2 YGS-1
Yapý Ressamlýðý 2 YGS-1
Yapý Ressamlýðý (Engelliler Entegre YO) 2 YGS*
Yapý Tesisat Teknolojisi 2 YGS-1
Yapý Yalýtým Teknolojisi 2 YGS-1
Yaþlý Bakýmý 2 YGS-2
Yat Ýþletme ve Yönetimi 2 YGS-6
Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme 2 YGS-2
Yerel Yönetimler 2 YGS-4
Yerel Yönetimler (Açýköðretim) 2 YGS*
Zeytincilik ve Zeytin Ýþleme Teknolojisi 2 YGS-6
53
(*) - Bu tabloda diðer ülkelerdeki üniversitelerde bulunan programlar yer almamýþtýr.
- Sýnavsýz Geçiþ ile yerleþtirmede OBP kullanýlacak Sýnavsýz Geçiþle dolmayan kontenjanlara yapýlacak yerleþtirmede ise Y-YGS puanlarý kullanýlacaktýr.
- Bazý programlarýn yanýnda yer alan (Fakülte) veya (Yüksekokul/YO) yazýsý o programýn puan türündeki farklýlýðý belirtmek içindir.
(YGS*) - Bu programa yerleþtirme yapýlýrken en büyük YGS puaný kullanýlacaktýr.
Öðr. Puan
Yükseköðretim Programlarý Süresi Türü
Tablo 4
Yükseköðretim Programlarýnýn Öðretim Süreleri ve Puan Türleri (*)
LÝSANS PROGRAMLARI
Acil Yardým ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-2
Aðaç Ýþleri Endüstri Mühendisliði 4 MF-4
Aðaç Ýþleri Endüstri Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 MF-4
Aile ve Tüketici Bilimleri 4 TM-2
Aktüerya (Yüksekokul) 4 YGS-1
Aktüerya Bilimleri 4 MF-1
Alman Dili ve Edebiyatý 4 DÝL-1
Almanca Öðretmenliði 4 DÝL-1
Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 4 DÝL-1
Antropoloji 4 TM-3
Arap Dili ve Edebiyatý 4 DÝL-3
Arapça Öðretmenliði 4 DÝL-3
Arkeoloji 4 TM-3
Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1
Arnavutça 4 DÝL-2
Astronomi ve Uzay Bilimleri 4 MF-1
Avrupa Birliði Ýliþkileri 4 TM-2
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatý 4 TS-2
Bahçe Bitkileri 4 MF-2
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlamasý 4 MF-2
Balýkçýlýk Teknolojisi (Yüksekokul) 4 YGS-2
Balýkçýlýk Teknolojisi Mühendisliði 4 MF-2
Bankacýlýk (Fakülte) 4 TM-1
Bankacýlýk (Yüksekokul) 4 YGS-6
Bankacýlýk ve Finans (Fakülte) 4 TM-1
Bankacýlýk ve Finans (Yüksekokul) 4 YGS-6
Bankacýlýk ve Finansman (Yüksekokul) 4 YGS-6
Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (Yüksekokul) 4 YGS-6
Basýn ve Yayýn 4 TS-1
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) 4 MF-3
Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) 4 YGS-2
Bilgi ve Belge Yönetimi 4 TM-1
Bilgisayar Mühendisliði 4 MF-4
Bilgisayar Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 MF-4
Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri (YO) 4 YGS-1
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri 4 MF-4
Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 YGS-1
Bilgisayar-Enformatik 4 MF-4
Bilim Tarihi 4 TM-2
Biliþim Sistemleri Mühendisliði 4 MF-4
Biliþim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) 4 MF-4
Biliþim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) 4 YGS-1
Bitki Koruma 4 MF-2
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri 4 MF-2
Biyokimya 4 MF-3
Biyoloji 4 MF-2
Biyoloji Öðretmenliði 5 MF-2
Biyomedikal Mühendisliði 4 MF-4
Biyomühendislik 4 MF-4
Biyosistem Mühendisliði 4 MF-4
Biyoteknoloji 4 MF-3
Boþnakça 4 DÝL-2
Bulgar Dili ve Edebiyatý 4 DÝL-2
Cevher Hazýrlama Mühendisliði 4 MF-4
Coðrafya 4 TS-1
Coðrafya (Açýköðretim) 4 YGS*
Coðrafya Öðretmenliði 5 TS-1
Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý 4 TS-2
Çaðdaþ Yunan Dili ve Edebiyatý 4 DÝL-2
Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 TM-1
Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (Açýköðretim) 4 YGS*
Çeviribilim (Alm., Fra., Ýng.) 4 DÝL-1
Çeviribilim (Batý Dilleri) 4 DÝL-2
Çeviribilim (Doðu Dilleri) 4 DÝL-3
Çevre Mühendisliði 4 MF-4
Çin Dili ve Edebiyatý 4 DÝL-3
Çocuk Geliþimi (Fakülte) 4 TM-3
Çocuk Geliþimi (Yüksekokul) 4 YGS-5
Deniz Ýþletmeciliði ve Yönetimi 4 TM-1
Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Mühendisliði (Fakülte) 4 MF-4
Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Mühendisliði (Yüksekokul) 4 YGS-1
Denizcilik Ýþletmeleri Yönetimi (Fakülte) 4 TM-1
Denizcilik Ýþletmeleri Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6
Deri Mühendisliði 4 MF-4
Dilbilimi 4 DÝL-1
Dilbilim (Alm., Fra., Ýng.) 4 DÝL-1
Dilbilim (Batý Dilleri) 4 DÝL-2
Dilbilim (Doðu Dilleri) 4 DÝL-3
Diþ Hekimliði 5 MF-3
Dünya Dinleri 4 YGS-4
Ebelik (Fakülte) 4 MF-3
Ebelik (Yüksekokul) 4 YGS-2
Eczacýlýk 5 MF-3
Ekonometri 4 TM-1
Ekonomi 4 TM-1
Ekonomi ve Finans 4 TM-1
El Sanatlarý Tasarýmý ve Üretimi (M.T.O.K.) 4 YGS-5
Elektrik Mühendisliði 4 MF-4
Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 MF-4
Elektrik-Elektronik Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 MF-4
Elektronik Mühendisliði 4 MF-4
Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði 4 MF-4
Endüstri Mühendisliði 4 MF-4
Endüstri Sistemleri Mühendisliði 4 MF-4
Endüstri Ürünleri Tasarýmý 4 MF-4
Endüstriyel Tasarým 4 MF-4
Enerji Sistemleri Mühendisliði 4 MF-4
Enerji Sistemleri Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 MF-4
Enformasyon Teknolojileri 4 MF-4
Ergoterapi 4 MF-3
Ermeni Dili ve Edebiyatý 4 DÝL-3
Eski Yunan Dili ve Edebiyatý 4 DÝL-2
Eþit Aðýrlýklý Programlar 4 TM-2
Fars Dili ve Edebiyatý 4 DÝL-3
Felsefe 4 TM-3
Felsefe (Açýköðretim) 4 YGS*
Felsefe Grubu Öðretmenliði 5 TM-3
Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 MF-2
Film Tasarýmý 4 TS-1
Finans Matematiði 4 MF-1
Fizik 4 MF-2
Fizik Mühendisliði 4 MF-4
Fizik Öðretmenliði 5 MF-2
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) 4 MF-3
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) 4 YGS-2
Fransýz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL-1
Fransýzca Öðretmenliði 4 DÝL-1
Gastronomi (Yüksekokul) 4 YGS-4
Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý 4 TS-1
Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý (M.T.O.K.) 4 YGS-4
Gayrimenkul ve Varlýk Deðerleme (Yüksekokul) 4 YGS-6
Gazetecilik 4 TS-1
Gemi Ýnþaatý ve Gemi Makineleri Mühendisliði 4 MF-4
Gemi Makineleri Ýþletme Mühendisliði 4 MF-4
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliði 4 MF-4
Gemi ve Yat Tasarýmý 4 MF-4
Genetik ve Biyoinformatik 4 MF-3
Genetik ve Biyomühendislik 4 MF-3
Geomatik Mühendisliði 4 MF-4
Gerontoloji 4 MF-3
Gýda Mühendisliði 4 MF-4
Gýda Teknolojisi (Yüksekokul) 4 YGS-2
Giriþimcilik 4 TM-1
Görme Engelliler Öðretmenliði 4 YGS-4
Görsel Ýletiþim 4 TS-1
Görsel Ýletiþim Tasarýmý 4 TS-1
Grafik 4 TM-3
Grafik Tasarýmý (M.T.O.K.) 4 YGS-5
Öðr. Puan
Yükseköðretim Programlarý Süresi Türü
54
(*) - Bu tabloda diðer ülkelerdeki üniversitelerde bulunan programlar yer almamýþtýr.
- Sýnavsýz Geçiþ ile yerleþtirmede OBP kullanýlacak Sýnavsýz Geçiþle dolmayan kontenjanlara yapýlacak yerleþtirmede ise Y-YGS puanlarý kullanýlacaktýr.
- Bazý programlarýn yanýnda yer alan (Fakülte) veya (Yüksekokul/YO) yazýsý o programýn puan türündeki farklýlýðý belirtmek içindir.
(YGS*) - Bu programa yerleþtirme yapýlýrken en büyük YGS puaný kullanýlacaktýr.
Tablo 4
Yükseköðretim Programlarýnýn Öðretim Süreleri ve Puan Türleri (*)
Gümrük Ýþletme (Yüksekokul) 4 YGS-6
Gürcü Dili ve Edebiyatý 4 DÝL-3
Güverte (Fakülte) 4 MF-4
Güverte (Yüksekokul) 4 YGS-1
Halkbilim 4 TS-1
Halkla Ýliþkiler 4 TS-1
Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk (Fakülte) 4 TS-1
Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk (Yüksekokul) 4 YGS-4
Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 TS-1
Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (Açýköðretim) 4 YGS*
Harita Mühendisliði 4 MF-4
Havacýlýk Elektrik ve Elektroniði (Yüksekokul) 4 YGS-1
Havacýlýk ve Uzay Mühendisliði 4 MF-4
Hemþirelik (Fakülte) 4 MF-3
Hemþirelik (Yüksekokul) 4 YGS-2
Hemþirelik ve Saðlýk Hizmetleri 4 MF-3
Hidrojeoloji Mühendisliði 4 MF-4
Hindoloji 4 DÝL-3
Hititoloji 4 TS-2
Hukuk 4 TM-2
Hungaroloji 4 DÝL-3
Ýbrani Dili ve Edebiyatý 4 DÝL-3
Ýç Mimarlýk 4 MF-4
Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý 4 TM-1
Ýktisat 4 TM-1
Ýktisat (Açýköðretim) 4 YGS*
Ýlahiyat 4 YGS-4
Ýletiþim 4 TS-1
Ýletiþim Bilimleri 4 TS-1
Ýletiþim Sanatlarý 4 TS-1
Ýletiþim Tasarýmý 4 TS-1
Ýletiþim Tasarýmý ve Yönetimi 4 TS-1
Ýletiþim ve Tasarým 4 TS-1
Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðr. 4 YGS-4
Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 MF-1
Ýmalat Mühendisliði 4 MF-4
Ýmalat Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 MF-4
Ýngiliz Dil Bilimi 4 DÝL-1
Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL-1
Ýngiliz Dili ve Karþýlaþtýrmalý Edebiyat 4 DÝL-1
Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL-1
Ýngilizce Öðretmenliði (Açýköðretim) 4 DÝL-1
Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi (Fakülte) 4 TM-1
Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6
Ýnsan ve Toplum Bilimleri 4 TM-3
Ýnþaat Mühendisliði 4 MF-4
Ýnþaat Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 MF-4
Ýslam ve Din Bilimleri 4 YGS-4
Ýslami Ýlimler 4 YGS-4
Ýspanyol Dili ve Edebiyatý 4 DÝL-2
Ýstatistik 4 MF-1
Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 4 MF-1
Ýþitme Engelliler Öðretmenliði 4 YGS-4
Ýþletme 4 TM-1
Ýþletme (Açýköðretim) 4 YGS*
Ýþletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6
Ýþletme Enformatiði 4 TM-1
Ýþletme Mühendisliði 4 MF-4
Ýþletme-Ekonomi 4 TM-1
Ýtalyan Dili ve Edebiyatý 4 DÝL-2
Japon Dili ve Edebiyatý 4 DÝL-3
Japonca Öðretmenliði 4 DÝL-3
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði 4 MF-4
Jeofizik Mühendisliði 4 MF-4
Jeoloji Mühendisliði 4 MF-4
Kamu Yönetimi 4 TM-2
Kamu Yönetimi (Açýköðretim) 4 YGS*
Karþýlaþtýrmalý Edebiyat (Alm., Fra., Ýng.) 4 DÝL-1
Karþýlaþtýrmalý Edebiyat (Batý Dilleri) 4 DÝL-2
Karþýlaþtýrmalý Edebiyat (Doðu Dilleri) 4 DÝL-3
Kentsel Tasarým ve Peyzaj Mimarisi 4 MF-4
Kimya 4 MF-2
Kimya Mühendisliði 4 MF-4
Kimya Mühendisliði ve Uygulamalý Kimya 4 MF-4
Kimya Öðretmenliði 5 YGS-2
Kimya ve Süreç Mühendisliði 4 MF-4
Kimya-Biyoloji Mühendisliði 4 MF-4
Klasik Arkeoloji 4 TM-3
Konaklama Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6
Konaklama Ýþletmeciliði (Açýköðretim) 4 YGS*
Konaklama ve Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6
Kontrol Mühendisliði 4 MF-4
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliði 4 MF-4
Kore Dili ve Edebiyatý 4 DÝL-3
Küresel ve Uluslararasý Ýliþkiler 4 TM-2
Kürt Dili ve Edebiyatý 4 TS-2
Latin Dili ve Edebiyatý 4 DÝL-2
Leh Dili ve Edebiyatý 4 DÝL-2
Lojistik Yönetimi 4 TM-1
Maden Mühendisliði 4 MF-4
Makine Mühendisliði 4 MF-4
Makine Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 MF-4
Makine ve Ýmalat Mühendisliði 4 MF-4
Maliye 4 TM-1
Maliye (Açýköðretim) 4 YGS*
Malzeme Bilimi ve Mühendisliði 4 MF-4
Malzeme Mühendisliði 4 MF-4
Matematik 4 MF-1
Matematik Mühendisliði 4 MF-1
Matematik Öðretmenliði 5 MF-1
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri 4 MF-1
Matematik-Bilgisayar 4 MF-1
Medya ve Görsel Sanatlar 4 TS-1
Medya ve Ýletiþim 4 TS-1
Medya ve Ýletiþim Sistemleri 4 TS-1
Mekatronik Mühendisliði 4 MF-4
Mekatronik Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 MF-4
Metalurji ve Malzeme Mühendisliði 4 MF-4
Metalurji ve Malzeme Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 MF-4
Meteoroloji Mühendisliði 4 MF-4
Mimarlýk 4 MF-4
Moda Tasarýmý (Fakülte) 4 YGS-5
Moda Tasarýmý (Yüksekokul) 4 YGS-5
Moda Tasarýmý (M.T.O.K.) 4 YGS-5
Moda ve Tekstil Tasarýmý 4 TM-3
Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 MF-3
Muhasebe (Yüksekokul) 4 YGS-6
Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul) 4 YGS-6
Muhasebe ve Finans Yönetimi 4 TM-1
Muhasebe ve Finansal Yönetim (Fakülte) 4 TM-1
Muhasebe ve Finansal Yönetim (Yüksekokul) 4 YGS-6
Mücevherat Mühendisliði 4 MF-4
Mühendislik ve Doða Bilimleri Programlarý 4 MF-4
Mütercim-Tercümanlýk (Alm., Fra., Ýng.) 4 DÝL-1
Mütercim-Tercümanlýk (Batý Dilleri) 4 DÝL-2
Mütercim-Tercümanlýk (Doðu Dilleri) 4 DÝL-3
Nükleer Enerji Mühendisliði 4 MF-4
Odyoloji 4 MF-3
Okul Öncesi Öðretmenliði 4 YGS-5
Okul Öncesi Öðretmenliði (Açýköðretim) 4 YGS*
Orman Endüstrisi Mühendisliði 4 MF-4
Orman Mühendisliði 4 MF-4
Otel Yöneticiliði (Yüksekokul) 4 YGS-6
Otomotiv Mühendisliði 4 MF-4
Otomotiv Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 MF-4
Özel Eðitim Öðretmenliði 4 YGS-4
Pazarlama (Fakülte) 4 TM-1
Pazarlama (Yüksekokul) 4 YGS-6
Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði 4 MF-4
Peyzaj Mimarlýðý 4 MF-4
Öðr. Puan
Yükseköðretim Programlarý Süresi Türü
Öðr. Puan
Yükseköðretim Programlarý Süresi Türü
55
(*) - Bu tabloda diðer ülkelerdeki üniversitelerde bulunan programlar yer almamýþtýr.
- Sýnavsýz Geçiþ ile yerleþtirmede OBP kullanýlacak Sýnavsýz Geçiþle dolmayan kontenjanlara yapýlacak yerleþtirmede ise Y-YGS puanlarý kullanýlacaktýr.
- Bazý programlarýn yanýnda yer alan (Fakülte) veya (Yüksekokul/YO) yazýsý o programýn puan türündeki farklýlýðý belirtmek içindir.
(YGS*) - Bu programa yerleþtirme yapýlýrken en büyük YGS puaný kullanýlacaktýr.
Tablo 4
Yükseköðretim Programlarýnýn Öðretim Süreleri ve Puan Türleri (*)
Pilotaj 4 MF-4
Polimer Mühendisliði 4 MF-4
Prehistorya 4 TM-3
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi 4 TM-3
Psikoloji 4 TM-3
Radyo ve Televizyon 4 TS-1
Radyo, Televizyon ve Sinema 4 TS-1
Raylý Sistemler Mühendisliði 4 MF-4
Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 TM-3
Reklam Tasarýmý ve Ýletiþimi 4 TS-1
Reklamcýlýk 4 TS-1
Reklamcýlýk ve Halkla Ýliþkiler 4 TS-1
Rekreasyon 4 YGS-5
Rekreasyon Yönetimi 4 TS-2
Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.) 4 YGS-3
Rus Dili ve Edebiyatý 4 DÝL-3
Saðlýk Ýdaresi 4 TM-1
Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði 4 TM-1
Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði (Fakülte) 4 TM-1
Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði (Yüksekokul) 4 YGS-6
Saðlýk Yönetimi (Fakülte) 4 TM-1
Saðlýk Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6
Sanat Tarihi 4 TS-2
Sanat Yönetimi 4 TS-2
Sanat ve Sosyal Bilimler Programlarý 4 TM-3
Sanat ve Tasarým Yönetimi 4 TS-2
Seramik 4 TM-3
Seramik Mühendisliði 4 MF-4
Sermaye Piyasasý (Yüksekokul) 4 YGS-6
Sermaye Piyasasý Denetim ve Derecelendirme (YO) 4 YGS-6
Seyahat Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6
Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði (Fakülte) 4 TM-1
Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði (YO) 4 YGS-5
Sýnýf Öðretmenliði 4 TM-2
Sigortacýlýk (Yüksekokul) 4 YGS-6
Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi (Fakülte) 4 TM-1
Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-6
Sinema ve Televizyon 4 TS-1
Sinoloji 4 DÝL-3
Sistem Mühendisliði 4 MF-4
Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði (Fakülte) 4 TM-1
Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6
Siyaset Bilimi 4 TM-2
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 TM-2
Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler 4 TM-2
Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 TS-1
Sosyal Hizmet (Fakülte) 4 TM-3
Sosyal Hizmet (Yüksekokul) 4 YGS-5
Sosyal Hizmet (Açýköðretim) 4 YGS*
Sosyoloji 4 TM-3
Sosyoloji (Açýköðretim) 4 YGS*
Spor Yöneticiliði (Yüksekokul) 4 YGS-5
Spor Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-5
Su Ürünleri Mühendisliði 4 MF-2
Sümeroloji 4 TS-2
Süt Teknolojisi 4 MF-2
Þehir ve Bölge Planlama 4 MF-4
Taký Tasarýmý (Yüksekokul) 4 YGS-5
Tarým Ekonomisi 4 TM-1
Tarým Ýþletmeciliði 4 MF-2
Tarým Makineleri 4 MF-4
Tarýmsal Biyoteknoloji 4 MF-3
Tarýmsal Yapýlar ve Sulama 4 MF-4
Tarih 4 TS-2
Tarih (Açýköðretim) 4 YGS*
Tarih Öðretmenliði 5 TS-2
Tarla Bitkileri 4 MF-3
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi 4 TM-1
Tekstil Mühendisliði 4 MF-4
Tekstil Tasarým 4 TM-1
Tekstil Tasarýmý ve Üretimi (M.T.O.K.) 4 YGS-6
Televizyon Haberciliði ve Programcýlýðý 4 TS-1
Týp 6 MF-3
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 MF-2
Turizm Ýþletmeciliði (Fakülte) 4 TM-1
Turizm Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6
Turizm Ýþletmeciliði (M.T.O.K.) 4 YGS-6
Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik (Fakülte) 4 TM-1
Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 YGS-6
Turizm Rehberliði (Alm., Fra., Ýng.) (Fakülte) 4 DÝL-1
Turizm Rehberliði (Alm., Fra., Ýng.) (Yüksekokul) 4 DÝL-1
Turizm Rehberliði (Batý Dilleri) 4 DÝL-2
Turizm Rehberliði (Doðu Dilleri) 4 DÝL-3
Turizm Rehberliði (M.T.O.K.) 4 DÝL-1
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Fakülte) 4 TM-1
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6
Turizm ve Otelcilik (Fakülte) 4 TM-1
Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul) 4 YGS-6
Türk Dili ve Edebiyatý 4 TS-2
Türk Dili ve Edebiyatý (Açýköðretim) 4 YGS*
Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði 5 TS-2
Türk Halkbilimi 4 TS-1
Türkçe Öðretmenliði 4 TS-2
Tütün Eksperliði (Yüksekokul) 4 YGS-2
Uçak Elektrik-Elektronik (Yüksekokul) 4 YGS-1
Uçak Gövde - Motor (Yüksekokul) 4 YGS-1
Uçak Gövde - Motor Bakým (Yüksekokul) 4 YGS-1
Uçak Mühendisliði 4 MF-4
Ulaþtýrma ve Lojistik (Yüksekokul) 4 YGS-6
Uluslararasý Finans (Fakülte) 4 TM-1
Uluslararasý Finans (Yüksekokul) 4 YGS-6
Uluslararasý Giriþimcilik 4 TM-1
Uluslararasý Ýliþkiler 4 TM-2
Uluslararasý Ýliþkiler (Açýköðretim) 4 YGS*
Uluslararasý Ýliþkiler ve Avrupa Birliði 4 TM-2
Uluslararasý Ýþletme 4 TM-1
Uluslararasý Ýþletme Yönetimi 4 TM-1
Uluslararasý Ýþletmecilik 4 TM-1
Uluslararasý Ýþletmecilik ve Ticaret 4 TM-1
Uluslararasý Lojistik 4 TM-1
Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk (Fakülte) 4 TM-1
Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk (Yüksekokul) 4 YGS-6
Uluslararasý Lojistik Yönetimi 4 TM-1
Uluslararasý Ticaret (Fakülte) 4 TM-1
Uluslararasý Ticaret (Yüksekokul) 4 YGS-6
Uluslararasý Ticaret ve Finans 4 TM-1
Uluslararasý Ticaret ve Finansman 4 TM-1
Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik (Fakülte) 4 TM-1
Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik (Yüksekokul) 4 YGS-6
Uluslararasý Ticaret ve Lojistik (Fakülte) 4 TM-1
Uluslararasý Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) 4 YGS-6
Uluslararasý Ticaret ve Lojistik Yönetimi 4 TM-1
Uluslararasý Ticaret ve Pazarlama 4 TM-1
Urdu Dili ve Edebiyatý 4 DÝL-3
Uzay Mühendisliði 4 MF-4
Üstün Zekalýlar Öðretmenliði 4 YGS-6
Veteriner 5 MF-3
Yaygýn Din Öðretimi ve Uygulamalarý 4 YGS-4
Yazýlým Mühendisliði 4 MF-4
Yazýlým Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 MF-4
Yeni Medya 4 TS-1
Yiyecek Ýçecek Ýþletmeciliði (Yüksekokul) 4 YGS-6
Yönetim Bilimleri Programlarý 4 TM-1
Yönetim Biliþim Sistemleri (Fakülte) 4 TM-1
Yönetim Biliþim Sistemleri (Yüksekokul) 4 YGS-6
Yunan Dili ve Edebiyatý 4 DÝL-2
Yunanca 4 DÝL-2
Zihin Engelliler Öðretmenliði 4 YGS-4
Zootekni 4 MF-2
Öðr. Puan
Yükseköðretim Programlarý Süresi Türü
Öðr. Puan
Yükseköðretim Programlarý Süresi Türü
56
Yükseköðretim Programlarý Yükseköðretim Programlarý Yükseköðretim Programlarý
Tablo 5
Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý (*)
Aksesuar Tasarýmý
Antrenörlük Eðitimi
Arp
Bale
Bale Dansçýlýðý
Bando Þefliði
Baský Sanatlarý
Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði
Bileþik Sanatlar
Cam
Canlandýrma Filmi Tasarým ve Yönetimi
Caz
Çalgý
Çalgý Yapým
Çini
Çizgi Film (Animasyon)
Dans
Drama ve Oyunculuk
Dramatik Yazarlýk
Dramatik Yazarlýk-Dramaturji
Dramaturji-Dramatik Yazarlýk
Duysal (Ses) Sanatlarý Tasarýmý
El Sanatlarý Tasarýmý ve Üretimi
Endüstri Tasarýmý
Endüstri Ürünleri Tasarýmý
Engellilerde Egzersiz ve Spor Eðitimi
Eski Çini Onarýmlarý
Fagot
Film Tasarým ve Yazarlýk
Film Tasarým ve Yönetmenliði
Flüt
Fotoðraf
Fotoðraf ve Video
Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý
Geleneksel Türk Sanatlarý
Geleneksel Türk El Sanatlarý
Geleneksel Türk Müziði
Genel Müzikoloji
Gitar
Görsel Ýletiþim Tasarýmý
Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar (Resim, Grafik)
Görsel Sanatlar ve Görsel Ýletiþim Tasarýmý
Grafik
Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarým
Grafik Tasarým
Grafik Tasarýmý
Halý Kilim ve Eski Kumaþ Desenleri
Hava Trafik Kontrol
Heykel
Ýç Mimarlýk
Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý
Ýletiþim Tasarýmý
Ýletiþim ve Tasarým
Keman
Klarnet
Klasik Bale
Kompozisyon
Kompozisyon ve Müzik Teorisi
Kompozisyon ve Orkestra Þefliði
Kontrabas
Korno
Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi
Kültür Varlýklarýný Koruma ve Onarým
Moda Giyim Tasarýmý
Moda Tasarýmý
Moda ve Tekstil Tasarýmý
Modern Dans
Mutfak Sanatlarý ve Yönetimi
Müzik
Müzik (Piyano, Yaylý Çalgýlar, Nefesli
Çalgýlar ve Vurma Çalgýlar, Þan, Teori-
Kompozisyon)
Müzik Bilimleri
Müzik Öðretmenliði
Müzik Teknolojisi
Müzik Teorisi
Müzik Topluluklarý
Müzikoloji
Nefesli Çalgýlar ve Vurma Çalgýlar
Obua
Opera
Opera ve Konser Þarkýcýlýðý
Opera, Koro ve Popüler Müzik Þarkýcýlýðý
Orkestra Þefliði
Oyunculuk
Pilotaj
Piyano
Piyano, Arp, Gitar
Piyano-Gitar
Plastik Sanatlar
Plastik Sanatlar (Resim, Heykel, Seramik)
Rekreasyon
Rekreasyon Yönetimi
Resim
Resim Ýþ Öðretmenliði
Sahne Dekorlarý ve Kostümü
Sahne Sanatlarý
Sahne Tasarýmý
Sahne ve Gösteri Sanatlarý Yönetimi
Saksafon
Sanat (Tasarým) Yönetimi
Sanat Tasarýmý
Sanat Yönetimi
Seramik
Seramik ve Cam
Seramik ve Cam Tasarýmý
Ses Eðitimi
Spor Bilimleri
Spor Yöneticiliði
Spor Yönetimi
Þan
Taký Tasarýmý
Taký Teknolojisi ve Tasarýmý
Taþýnabilir Kültür Varlýklarýný Koruma ve
Onarým
Tekstil
Tekstil Geliþtirme ve Pazarlama
Tekstil Tasarýmý
Tekstil Tasarýmý ve Üretimi
Tekstil ve Moda Tasarýmý
Temel Bilimler
Teori
Tezhip
Tezhip (Süsleme)
Tiyatro
Tiyatro (Oyunculuk)
Tiyatro Eleþtirmenliði ve Dramaturji
Trombon
Trompet
Tuba
Turizm Animasyonu
Türk Halk Müziði
Türk Halk Müziði Çalgý Eðitimi
Türk Halk Müziði Ses Eðitimi
Türk Halk Oyunlarý
Türk Musikisi
Türk Müziði
Türk Sanat Müziði
Türk Sanat Müziði Ses Eðitimi
Türk Sanat Müziði Temel Bilimler
Üfleme ve Vurma Çalgýlar
Üflemeli ve Vurmalý Çalgýlar
Viyola
Viyolonsel
Vurma Çalgýlar
Vurmalý Çalgýlar
Yaylý Çalgýlar
Yaylý Çalgýlar Yapýmý
Engelliler Entegre Yüksekokulu
Grafik Sanatlarý (Lisans) **
Seramik Sanatlarý (Lisans) **
Batý Avrupa Açýköðretim Programlarý
Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eðitim) (Önlisans)
Dýþ Ticaret (Önlisans)
Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (Önlisans)
Ýktisat (Lisans)
Ýlahiyat (Önlisans)
Ýþletme (Lisans)
Kamu Yönetimi (Lisans)
Sosyoloji (Lisans)
Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Önlisans)
Türk Dili ve Edebiyatý (Lisans)
(*) Adaylara yardýmcý olmak üzere 2012-2013 ders yýlýnda Özel Yetenek Sýnavý sonuçlarýna göre öðrenci alýnacak yükseköðretim
programlarý yukarýdaki tabloda gösterilmiþtir. Bu programlarla ilgili olarak uygulanacak iþlemler ve gerekli koþullar ilgili yükseköðretim
kurumlarýnca önkayýt sýrasýnda adaylara duyurulacaktýr. Merkezî yerleþtirme sistemiyle herhangi bir yükseköðretim programýna kayýt
hakký kazanmýþ olan adaylar da bu tabloda gösterilen programlara baþvurabilirler.
** Bu programa baþvurabilmek için adaylarýn YGS puan türünde en az 120 puan almasý gerekir. Bu programla ilgili diðer iþlemler ve
gerekli koþullar ilgili yükseköðretim kurumu tarafýndan adaylara duyurulacaktýr.
57
Kodu Okul Türü Kodu Okul Türü
Tablo 6
Okul Türleri ve Kodlarý
Liseler
11082 Akþam Lisesi
11033 Anadolu Lisesi (Y. Dille Öðretim Yapan Resmi Liseler)
11074 Askeri Lise
11058 Fen Lisesi
80208 Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi
11106 Lise, Özel Lise (Y. Dil Aðýrlýklý Program Uygulayan
Liseler)
11017 Lise (Resmi ve Gündüz Öðretimi Yapan Liseler)
11099 Özel Akþam Lisesi
11066 Özel Fen Lisesi
11025 Özel Lise
80062 Polis Koleji
11122 Sosyal Bilimler Lisesi
11139 Spor Lisesi
11041 Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise /
Özel Anadolu Lisesi
Açýköðretim Lisesi
20032 Endüstri Meslek Lisesi Programý
20065 Ýmam Hatip Lisesi Programý
20049 Kýz Meslek Lisesi Programý
20024 Lise Programý
20057 Ticaret Meslek Lisesi Programý
Çok Programlý Liseler
30069 Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Programý
30085 Anadolu Meslek Lisesi Programý
30117 Anadolu Teknik Lisesi Programý (Erkek Teknik)
30036 Endüstri Meslek Lisesi Programý
30069 Ýmam Hatip Lisesi Programý
30044 Kýz Meslek Lisesi Programý
30028 Lise Programý
30077 Lise Programý (Yabancý Dil Aðýrlýklý)
30125 Saðlýk Meslek Lisesi Programý
30109 Teknik Lise Programý (Erkek Teknik)
30093 Teknik Lise Programý (Kýz Teknik)
30052 Ticaret Meslek Lisesi Programý
Güzel Sanatlar Liseleri
40015 Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
40023 Güzel Sanatlar Lisesi
Öðretmen Liseleri
50027 Anadolu Öðretmen Lisesi
50019 Öðretmen Lisesi
50035 Öðretmen Okulu-Köy Enstitüsü
Ýmam Hatip Liseleri
51023 Anadolu Ýmam Hatip Lisesi
51015 Ýmam Hatip Lisesi
51048 Ýmam Hatip Lisesi (Yabancý Dil Aðýrlýklý)
51031 Ýmam Hatip Okulu
Ticaret Meslek Liseleri
52044 Akþam Ticaret Meslek Lisesi
52036 Anadolu Dýþ Ticaret Meslek Lisesi
52028 Anadolu Ticaret Meslek Lisesi
52199 LÝMME Programý Uygulayan Ticaret Meslek Lisesi
52052 Özel Ticaret Meslek Lisesi
52011 Ticaret Meslek Lisesi
Teknik Liseler
53032 Anadolu Gazetecilik Lisesi
53162 Anadolu Teknik Lisesi
53024 Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik)
53098 Anadolu Teknik Lisesi (Kýz Teknik)
53154 Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik)
53113 Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Kýz Teknik)
53049 Ýnþaat Teknik Lisesi
53057 Kimya Teknik Lisesi
53065 Meteoroloji Teknik Lisesi
53073 Motor Teknik Lisesi
53146 Özel Anadolu Teknik Lisesi
53016 Teknik Lise (Erkek Teknik)
53081 Teknik Lise (Kýz Teknik)
53138 Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik)
53121 Tekstil Teknik Lisesi (Kýz Teknik)
53105 Ziraat Teknik Lisesi
Endüstri Meslek Liseleri
54175 Aðaç ve Metal Ýþleri Meslek Lisesi
54167 Anadolu Gazetecilik Meslek Lisesi
54029 Anadolu Meslek Lisesi
54183 Anadolu Tekstil Meslek Lisesi
54207 Denizcilik Endüstri Meslek Lisesi
54045 Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi
54012 Endüstri Meslek Lisesi
54134 Erkek Sanat Enstitüsü
54053 Gemi Yapý Meslek Lisesi
54061 Kimya Meslek Lisesi
54191 LÝMME Programý Uygulayan Endüstri Meslek Lisesi
54078 Matbaa Meslek Lisesi
54086 Motor Meslek Lisesi
54126 Ortopedik Özürlüler Meslek Lisesi
54142 Tekstil Meslek Lisesi
54094 Yapý Meslek Lisesi
Kýz Meslek Liseleri
55041 Anadolu Hazýr Giyim ve Deri Hazýr Giyim M. L.
55025 Anadolu Meslek Lisesi (Kýz Teknik)
55171 Anadolu Moda Tasarýmý Meslek Lisesi
55188 Anadolu Seramik Meslek Lisesi
55211 Anadolu Süs Bitkileri Meslek Lisesi
55066 Anadolu Tekstil Meslek Lisesi
55203 Anadolu Terzilik Meslek Lisesi
55147 Büro Yönetimi ve Sekreterlik Anadolu M. L. (Kýz Tek.)
55114 Geleneksel Türk Sanatlarý Meslek L. (Kýz Teknik)
55139 Ýç Mimarlýk ve Restorasyon Anadolu M. L. (Kýz Tek.)
Tablo 6
Okul Türleri ve Kodlarý
58
Kodu Okul Türü Kodu Okul Türü
Tablo 6
Okul Türleri ve Kodlarý
55106 Kýz Enstitüsü
55074 Kuaförlük Meslek Lisesi
55196 LÝMME Programý Uygulayan Meslek L. (Kýz Tek.)
55017 Meslek Lisesi (Kýz Teknik)
55228 Özel Anadolu Meslek Lisesi (Kýz Teknik)
55033 Özel Meslek Lisesi (Kýz Teknik)
55082 Seramik Meslek Lisesi
55163 Süs Bitkileri Meslek Lisesi
55058 Tekstil Meslek Lisesi
55099 Terzilik Meslek Lisesi
55155 Turizm Anadolu Meslek Lisesi (Kýz Teknik)
55122 Uygulamalý Sanatlar Anadolu Meslek L. (Kýz Teknik)
Saðlýk Meslek Liseleri
56127 Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi
56038 Çevre Saðlýðý Meslek Lisesi
56095 Hayvan Saðlýðý Memurlarý Meslek Lisesi
56054 Hemþirelik Meslek Lisesi
56119 Laborant Meslek Lisesi
56046 Laboratuvar Saðlýk Meslek Lisesi
56079 Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyen Okulu
56062 Özel Hemþirelik Meslek Lisesi
56021 Özel Saðlýk Meslek Lisesi
56087 Saðlýk Bilimleri Koleji
56013 Saðlýk Meslek Lisesi
56102 Veteriner Saðlýk Meslek Lisesi
56102 Veteriner Saðlýk Teknisyenleri Meslek Lisesi
Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri
57059 Anadolu Aþçýlýk Meslek Lisesi
57026 Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
57197 LÝMME Programý Uygulayan Otelcilik ve Turizm
Meslek Lisesi
57018 Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
57067 Özel Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
57034 Özel Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Sekreterlik Meslek Liseleri
58022 Anadolu Sekreterlik Meslek Lisesi
58014 Sekreterlik Meslek Lisesi
Astsubay Hazýrlama Okullarý
59019 Deniz Astsubay Hazýrlama Okulu
59027 Elektronik Astsubay Hazýrlama Okulu
59035 Jandarma Astsubay Hazýrlama Okulu
59043 Kara Astsubay Hazýrlama Okulu
59051 Mýzýka Astsubay Hazýrlama Okulu
59068 Saðlýk Astsubay Hazýrlama Okulu
59076 Teknik Astsubay Hazýrlama Okulu
Diðer Meslek Liseleri
80013 Adalet Meslek Lisesi
80038 Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi
80168 Anadolu Ýletiþim Meslek Lisesi
80127 Anadolu Mahalli Ýdareler Meslek Lisesi
80151 Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi
80176 Anadolu Tapu Kadastro Meslek Lisesi
80192 Anadolu Tarým Meslek Lisesi
80135 Demiryolu Meslek Lisesi
80021 Denizcilik Meslek Lisesi
80046 Ev Ekonomisi Meslek Lisesi
80184 Ýþitme Engelliler Meslek Lisesi
80102 Konservatuvar
80119 Mahalli Ýdareler Meslek Lisesi
80054 Maliye Meslek Lisesi
80143 Meteoroloji Meslek Lisesi
80079 Spor Meslek Lisesi
80087 Tapu Kadastro Meslek Lisesi
80095 Tarým (Ziraat) Meslek Lisesi
91005 Diðer (Bu kodu iþaretleyenler belli okul türlerine
tanýnan ayrýcalýklardan yararlanamazlar.)
59
Tablo 7
Ortaöðretim Kurumlarýndaki Alanlar ve Kodlarý
Kodu Alan Kodu Alan Kodu Alan
3523 Acil Týp Teknisyenliði
1024 Adalet
1018 A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen)
1039 Aðaç Ýþleri
3544 Aðýrlama ve Gýda Teknolojisi
4134 Ahþap Teknolojisi
3681 Ahþap Yat Ýnþaa
4856 Aile ve Tüketici Bilimleri
4856 Aile ve Tüketici Hizmetleri
1045 Alt Yapý
1045 Alt Yapý(Ýnþaat)
2844 Anadolu Ýmam Hatip Lisesi
1051 Anestezi
1051 Anestezi Teknisyenliði
3942 Animatörlük
4149 Araç Yapým ve Tamiri
1072 Aþçýlýk
3791 Ayakkabý Teknolojisi
4155 Ayakkabý ve Saraciye Teknolojisi
1093 Ayakkabýcýlýk
4161 Bahçecilik
1107 Bankacýlýk
3559 Baský (Ofset Baský-Tipo Baský)
1113 Beden
1128 Besin Endüstrisi
1134 Besin Endüstrisi-Ýþleme
1155 Besin Kontrol ve Analizleri
1149 Besin Teknolojisi
1149 Besin Teknolojisi Gýda Kontrol ve
Analizleri
1155 Besin Teknolojisi-Besin Kontrol ve
Analizleri
1161 Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi
1176 Besin Teknolojisi-Pastacýlýk
1589 Beslenme ve Ev Yönetimi
1197 Bilgi Ýþlem
1202 Bilgisayar
3957 Bilgisayar Destekli Endüstriyel
Modelleme
3015 Bilgisayar Donaným
1217 Bilgisayar Ýþletimi
1217 Bilgisayar Ýþletimi Teknisyenliði
3853 Bilgisayar Programcýlýðý
3021 Bilgisayar Yazýlým
3868 Bilgisayarlý Muhasebe
3036 Bilgisayarlý Nümerik Kontrol (CNC)
4176 Biliþim Teknolojileri
4182 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
3318 Borsa Hizmetleri
1223 Boya Apre
3696 Boya Teknolojisi
2892 Boya-Baský-Desen
1238 Büro Hizmetleri
3675 Büro Yönetimi
3229 Büro Yönetimi ve Sekreterlik
2969 Cam Ýþlemeciliði
1244 Cer (Demiryolu)
1903 Cilt Bakýmý ve Güzellik
1903 Cilt Bakýmý ve Kuaförlük
1259 Cilt ve Serigrafi
1259 Ciltleme ve Serigrafi
2948 Çay Teknolojisi
1265 Çevre Saðlýðý
1265 Çevre Saðlýðý Teknisyenliði
1271 Çini Desinatörlüðü
1271 Çini Desinatörlüðü (Süslemecilik)
1286 Çinicilik ve Seramik
1286 Çinicilik ve Seramik (Dekorlama)
1286 Çinicilik ve Seramik (Þekillendirme)
1292 Çocuk Geliþimi
1292 Çocuk Geliþimi ve Bakýmý
1292 Çocuk Geliþimi ve Eðitimi
1306 Deðirmencilik
1547 Dekoratif El Sanatlarý
1327 Dekoratif Resim
3428 Dekoratif Sanatlar
4197 Deniz Araçlarý Yapýmý
3722 Deniz Astsubay Hazýrlama Okulu
3387 Deniz Turizmi
1381 Deniz ve Liman Ýþletme
4773 Denizcilik (Balýkçý Gemisi Kaptanlýðý)
4725 Denizcilik (Gemi Elektroniði ve
Haberleþme)
4731 Denizcilik (Gemi Otomasyonu)
4752 Denizcilik (Gemi Yönetimi)
4746 Denizcilik (Makine Zabitliði)
4767 Denizcilik (Su Ürünleri Üretimi)
4788 Denizcilik (Yat Kaptanlýðý)
1369 Deri Konfeksiyon
3084 Deri Teknolojisi
1369 Deri-Hazýr Giyim
1396 Dýþ Ticaret
1401 Dil ve Edebiyat
1416 Diþ Protez Teknisyenliði
1422 Dizgi
1437 Dokuma
1443 Döküm
4217 Döküm Teknolojisi
1443 Dökümcülük
3434 Döþemecilik
3963 Düz Örgü (Triko)
1464 Ebelik
3606 Ebelik-Hemþirelik
1479 Edebiyat
1485 Eðitim Araçlarý
4223 Eðlence Hizmetleri
1547 El Sanatlarý
1547 El Sanatlarý Teknolojisi/El Sanatlarý
ve Teknolojisi
1547 El Sanatlarý ve Çiçek
4898 El Sanatlarý ve Seramik
1532 El ve Makine Nakýþlarý
1491 Elektrik
4595 Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüðü
1505 Elektrik-Elektronik
4238 Elektrik-Elektronik Teknolojisi
1526 Elektromekanik Taþýyýcýlar
1511 Elektronik
3324 Emlak Komisyonculuðu
1553 Endüstriyel Boya ve Dekorasyon
3104 Endüstriyel Boyacýlýk
1443 Endüstriyel Döküm
1568 Endüstriyel Elektronik
3785 Endüstriyel Mekanik
4244 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
1568 Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi
(Elektronik)
3785 Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi
(Mekanik/Makine)
4107 Enstrüman (Çalgý) Yapým
2618 Erkek Terziliði
1574 Ev Ekonomisi
3847 Ev Ekonomisi (Ev Ekonomisi
Meslek Lisesi)
1678 Ev ve Giyim Aksesuarlarý
1589 Ev Yönetimi
1589 Ev Yönetimi ve Beslenme
1595 Fen
1595 Fen Bilimleri
1609 Fotoðraf ve Kliþe
3805 Fotoðrafçýlýk
4259 Gaz Daðýtýmý
1615 Gazetecilik
1621 Gemi Elektroniði ve Haberleþme
3449 Gemi Ýnþaa
1636 Gemi Makineleri
1642 Gemi Yapýmý
1657 Genel Hizmetler (Demiryolu)
3283 Genel Kültür
2823 Genel Ziraat
1155 Gýda Analizi
1155 Gýda Kontrol ve Analizleri
3455 Gýda Teknolojisi
1663 Giyim
1663 Giyim Teknolojisi
4265 Giyim Üretim Teknolojisi
1678 Giyim ve Ev Aksesuarlarý
4903 Görsel Ýþitsel Tek. ve Medya Yapýmý
1684 Grafik
1684 Grafik Sanatlar
3978 Grafik Tasarým
4271 Grafik ve Fotoðraf /Fotoðraf ve Grafik
1699 Güverte
1704 Güverte-Avlama
4286 Güzellik ve Saç Bakýmý Hizmetleri
4292 Halkla Ýliþkiler ve Organizasyon
Hizmetleri
3811 Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým
4862 Harita-Tapu-Kadastro
1719 Harita ve Kadastro
4306 Hasta ve Yaþlý Hizmetleri
1725 Hayvan Saðlýðý
3119 Hazýr Giyim
1746 Hemþirelik
3826 Heykel
3214 Hidrolik ve Pnömatik
3214 Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi
3984 Host ve Hosteslik
1752 Hukuk Sekreterliði
3235 Ýç Mekân Düzenleme
3235 Ýç Mekân Tasarýmý
3497 Ýletiþim
3523 Ýlk Yardým ve Acil Bakým
Teknisyenliði
2844 Ýmam Hatip Lisesi
2844 Ýmam Hatip Lisesi (Y.D.A.)
2844 Ýmam Hatip Okulu
1767 Ýnþaat
4312 Ýnþaat Teknolojisi
1773 Ýnþaat-Üst Yapý
1788 Ýplik
1788 Ýplikçilik
1808 Ýþ Makineleri
1808 Ýþ Makineleri Bakým ve Onarým
1808 Ýþ Makineleri Operatörlüðü
1814 Ýþletme
1814 Ýþletmecilik (Demiryolu)
1829 Ýzabe
3737 Jandarma Astsubay Hazýrlama Okulu
2618 Kadýn Terziliði
1835 Kalýp
1835 Kalýpçýlýk
2583 Kalite Kontrol (Tekstil)
2838 Kara Astsubay Hazýrlama Okulu
3339 Kat Hizmetleri
3999 Kesim (Tekstil Konfeksiyon)
1856 Kimya
4327 Kimya Teknolojisi
3057 Klasik Ciltçilik
1862 Klasik Fen
4547 Konaklama
4333 Konaklama Hizmetleri
4348 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
3119 Konfeksiyon
3701 Konfeksiyon Makineleri Bakým ve
Onarým
3256 Konservasyon
2906 Kontrol ve Enstrümantasyon Tek.
1883 Kooperatifçilik
1903 Kuaförlük/Kuaförlük-Cilt Bakýmý ve
Epilasyon
1918 Kuaförlük/Kuaförlük-Saç Bakýmý ve
Yapýmý
Tablo 7
Ortaöðretim Kurumlarýndaki Alanlar ve Kodlarý
60
Tablo 7
Ortaöðretim Kurumlarýndaki Alanlar ve Kodlarý
Kodu Alan Kodu Alan Kodu Alan
4354 Kuru Temizleme
1161 Kurum Beslenmesi
1924 Kuyumculuk
3393 Kuyumculuk Taký Tasarýmý
4003 Kuyumculuk Teknolojisi
1939 Kütüphanecilik
1945 Laborant
1951 Laboratuvar
4877 Laboratuvar Hizmetleri
1951 Laboratuvar Teknisyenliði
3131 Lastik Teknolojisi
1972 Maden
3345 Mahalli Ýdareler
1987 Makine
3874 Makine-Tarým Teknolojisi
2933 Makine Model
1993 Makine Ressamlýðý
3909 Makine (Tarým Meslek Lisesi)
4369 Makine Teknolojisi
2006 Maliye
2012 Matbaa
2012 Matbaacýlýk
2033 Matematik
3915 Mekatronik
3173 Mermer Teknolojisi
3173 Mermer Teknolojisi (Süsleme Taþçýlýðý)
2048 Metal Ýþleri
4375 Metal Teknolojisi
2054 Metalurji
2054 Metalurji (Demir Çelik Metalurjisi)
2069 Meteoroloji
2859 Mýzýka Astsubay Hazýrlama Okulu
2075 Mikroteknik
2081 Mobilya ve Dekorasyon
3241 Moda (Giysi) Tasarým
2096 Moda Resmi
3241 Moda Tasarým
2101 Model
2101 Modelcilik
2122 Monitörlük
2137 Motor
2137 Motor (Benzinli)
2137 Motor (Dizel)
4381 Motorlu Araçlar Teknolojisi
2143 Muhasebe
4918 Muhasebe, Finansman ve Pazarlama
4396 Muhasebe ve Finansman
2158 Mutfak
2164 Müzik
4401 Müzik Aletleri Yapýmý
2179 Nakýþ
3036 Nümerik Kontrollü Makineler (CNC)
2185 Ofset Baský
2185 Ofset Baský Serigrafi
4553 Organizasyon Hizmetleri
2191 Ortopedik Cihaz ve Protez Tekn.
4018 Otel Ýþletmeciliði
2205 Otelcilik ve Turizm
2211 Otomatik Kumanda
4416 Otomotiv Teknolojisi
2865 Öðretmen Okulu (Köy Enstitüsü Dahil)
2295 Ön Büro
3571 Örgü Teknolojisi
2598 Örme
3366 Örme Hazýr Giyim
2598 Örme Teknolojisi
1176 Pastacýlýk
4526 Pazarlama
4422 Pazarlama ve Parekende
2232 Petrokimya
3895 Peyzaj
3476 Plastik Ýþleme
2247 Plastik Sanatlar
3476 Plastik Teknolojisi
3262 Proses
4568 Radyo Sinema ve Televizyon
3277 Radyo Televizyon /Radyo-Televizyon
2253 Radyoloji
2253 Radyoloji Teknisyenliði
2268 Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarý
4437 Raylý Sistemler Teknolojisi
4814 Raylý Sistemler Teknolojisi (Raylý
Sistemler Elektrik-Elektronik)
4808 Raylý Sistemler Teknolojisi (Raylý
Sistemler Ýnþaat)
4829 Raylý Sistemler Teknolojisi (Raylý
Sistemler Ýþletme)
4794 Raylý Sistemler Teknolojisi (Raylý
Sistemler Makine)
2274 Reprodüksiyon ve Kliþe
2295 Resepsiyon
2295 Resepsiyon (Ön Büro)
2289 Resim
2749 Resim (Anadolu Kýz M. L, Kýz M. L)
2309 Restorasyon
4883 Saðlýk
3612 Saðlýk Astsubay Hazýrlama Okulu
2315 Saðlýk Memurluðu
3298 Sanat
4589 Sanat (Bale-Dans)
3627 Sanat (Müzik)
3633 Sanat (Resim)
4574 Sanat (Sinema-Televizyon)
3764 Sanat (Tiyatro)
4443 Sanat ve Tasarým
2399 Sanayi Boyacýlýðý ve Uyg. Tekniði
4024 Satýþ Yönetimi ve Reklamcýlýk
2321 Sekreterlik
2336 Seramik
2342 Seramik Sanatý
4458 Seramik ve Cam Teknolojisi
2357 Servis
2357 Servis Hizmetleri
3208 Seyahat Acentacýlýðý
3208 Seyahat Acenteciliði
4464 Seyahat Ýþletmeciliði
2378 Sýhhi Tesisat
2384 Sýhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isýtma
2399 Sýnai Boya
2404 Sýnýf Öðretmenliði
3351 Sigortacýlýk
4532 Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi
2912 Soðutma ve Ýklimlendirme
2425 Sosyal Bilimler
2431 Sosyal Bilimler ve Edebiyat
2446 Spor
2452 Su Ürünleri
2452 Su Ürünleri-Ýþleme
2452 Su Ürünleri-Üretme
3373 Süs Bitkileri
3648 Süsleme Taþçýlýðý
3063 Þekillendirme ve Desenleme
2494 Tabii Bilimler
2508 Tapu Kadastro
2514 Tarým
3874 Tarým Teknolojisi
3565 Tasarým Teknolojisi
3565 Tasarým ve Teknolojisi
2535 Tekstil
2541 Tekstil Boya-Apre
2892 Tekstil Boya-Baský-Desen
1437 Tekstil Dokuma
1788 Tekstil Ýplik
1788 Tekstil Ýplikçilik
2583 Tekstil Kalite Kontrol
3586 Tekstil (Konfeksiyon)
2598 Tekstil Örme
3146 Tekstil (Örme Teknolojisi)
3188 Tekstil Tasarýmý
4479 Tekstil Teknolojisi
4939 Tekstil Tekn. (Tekstil Mekatroniði)
2603 Telekomünikasyon
2618 Terzilik
2645 Tesis Ýþletmeciliði
3517 Tesisat Teknolojisi
3167 Tesisat Tek.(Isýtma ve Doðalgaz)
3654 Tesisat Tek. (Isýtma ve Sýhhi Tesisat)
3152 Tesisat Tek. (Isýtma ve Tesisat)
3152 Tesisat Teknolojisi (Isýtma-
Doðalgaz Ýç Tesisatçýlýðý)
3152 Tesisat Teknolojisi (Isýtma-
Doðalgaz Þebeke Tesisatçýlýðý)
3167 Tesisat Teknolojisi (Isýtma-
Doðalgaz Yakýcý Cihazlarý Bakým ve
Onarýmý)
4485 Tesisat Teknolojisi ve Ýklimlendirme
2651 Tesisler (Demiryolu)
2666 Tesviye
3538 Týbbi Sekreterlik
2672 Týp Elektroniði
2687 Týp Sekreterliði
2693 Ticaret
2871 Ticaret Liselerini Alan Ayrýmý
Olmadýðý Dönemde Bitirenler
2707 Tipo Baský
2707 Tipo Baský Serigrafi
4039 Triko Desen
4045 Triko Konfeksiyon
3366 Trikotaj
4051 Tur Operatörlüðü
2713 Turizm
3482 Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri
3303 Türkçe-Matematik
4924 Türkçe ve Matematik-Sosyal Bilimler
3669 Uçak Bakým Tek. ve Gövde Motor
3669 Uçak Bakým Teknisyenliði ve
Havayolu Teknisyenliði (Gövde Motor)
4841 Uçak Bakým (Uçak Elektroniði)
4835 Uçak Bakým (Uçak Gövde Motor)
2927 Uçak Bakýmý Tekn. ve Elektroniði
2927 Uçak Bakýmý ve Elektroniði
2927 Uçak Elektroniði
2728 Uçak Motorlarý
2734 Uçak Motorlarý Bakým ve Onarýmý
4505 Ulaþtýrma Hizmetleri
2749 Uygulamalý Resim (Anadolu Kýz
Meslek L./Kýz Meslek L.)
1773 Üst Yapý
1773 Üst Yapý-Ýnþaat
3889 Veteriner-Laboratuvar
1725 Veteriner Saðlýk
2755 Veteriner Saðlýk Teknisyenliði
2761 Yabancý Dil
2776 Yapý
2776 Yapý (Kâgir-Ahþap)
2797 Yapý Ressamlýðý
2776 Yapýcýlýk
3832 Yaþlý Hizmetleri
3779 Yat Kaptanlýðý
4113 Yiyecek Ýçecek Hizmetleri
2802 Yol (Demiryolu)
2817 Yönetim ve Ticaret Sekreterliði
4066 Yuvarlak Örgü (Penye)
3758 Zabýt Katipliði
4093 Zeytin Teknolojisi
2823 Ziraat
9009 Diðer (Belli alanlara tanýnan ayrýcalýklardan
yararlanamazlar.)
61
KARA, DENÝZ VE HAVA HARP OKULLARINA GÝRMEK ÝSTEYEN BAYAN VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE!
GENEL BAÞVURU KOÞULLARI
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak,
2. Yapýlacak arþiv araþtýrmasý ve soruþturma sonucunda þüpheli ve sakýncalý halleri bulunmamak,
3. Herhangi bir nedenle askerî okullardan çýkmamýþ/çýkarýlmamýþ, sivil okullardan çýkarýlmamýþ olmak,
4. TSK Saðlýk Yeteneði Yönetmeliðinde yer alan Askerî Okullara girecek öðrenci adaylarýna iliþkin saðlýk kriterlerine sahip olmak,
5. 2012 Yýlý Yükseköðretime Geçiþ (YGS) ile Lisans Yerleþtirme Sýnavýna (LYS) katýlmýþ ve tespit edilecek taban puaný almýþ olmak,
6. Herhangi bir mesleðe yönelik olmayan ve ÖSYS Kýlavuzunda yer alan okul türlerinden:
a. 11033 Anadolu Lisesi (Yabancý Dille Öðretim Yapan Resmi Liseler)
b. 11058 Fen Lisesi
c. 11017 Lise (Resmi ve Gündüz Öðretim Yapan Liseler)
ç. 11106 Lise, Özel Lise (Yabancý Dil Aðýrlýklý Program Uygulayan Liseler)
d. 11066 Özel Fen Lisesi
e. 11025 Özel Lise
f. 11041 Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise
g. 30028 Lise Programý
ð. 30077 Lise Programý (Yabancý Dil Aðýrlýklý)
h. 50027 Anadolu Öðretmen Lisesi,
ý. 50019 Öðretmen Lisesi,
i. 11122 Sosyal Bilimler Lisesi (Sadece Kara Harp Okulu için)
Kara Harp Okulu ve Hava Harp Okulu için Fen Bilimleri veya Türkçe-Matematik alanýndan, Deniz Harp Okulu için Fen
Bilimleri alanýndan mezun olmak,
7. En fazla 20 yaþýnda olmak (1992 ve sonrasý doðumlu) (yaþ düzeltmesi yaptýranlarýn düzeltmeden önceki yaþý dikkate
alýnýr.)
8. 2012 yýlý Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakýlmaksýzýn 2011 yýlýnda mezun olmak.
9. Þehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarýndan belirlenecek baraj puanýnýn % 90’ýný alanlar, ikinci seçim aþamalarýna davet
edilecektir. Seçim aþamalarýnda baþarýlý olan ve % 5 kontenjanýna giren adaylar Harp Okullarýna girmeye hak kazanacaktýr.
10. Harp Okullarý Yönetmeliðinin 44’üncü maddesinde düzenlenmiþ olan “Harp Okullarý Giriþ Koþullarýný” taþýmak,
11. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aþýmýna uðramýþ yahut para cezasýna çevrilmiþ veya ertelenmiþ hükümlülüklerine
iliþkin kayýtlarý adlî sicilden çýkartýlmýþ olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruþturma altýnda olmamak,
12. Niþanlý, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadýnla veya erkekle nikâhsýz olarak birlikte yaþamamak,
13. Okula karþý uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaþýndan büyük olanlar için kefil göstermek),
14. Harp Okullarý için yapýlacak olan sýnav, mülâkat ve diðer seçim iþlemleri sonundaki deðerlendirme sýralamasýnda önceden belirlenen
kontenjan içinde bulunmak,
15. Askerî Okullara Alýnan Öðrenciler ile Silâhlý Kuvvetler Hesabýna Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öðrenciler Ýçin Yüklenme
Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeþitli Sebeplerle Ayrýlacak Öðrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair
Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,
16. Öðreniminin herhangi bir safhasýnda meslek veya mesleðe yönelik okullarda okumamýþ olmak gerekmektedir.
17. Harp Okullarý seçim aþamasýna katýlmak veya bu aþamalarýn herhangi birinde elenmek/ayrýlmak diðer yüksek öðretim programlarý
için kayýt yaptýrmaya engel oluþturmamaktadýr.
18. Birden fazla Harp Okuluna baþvurmak isteyen adaylarýn, belirtilen Ýnternet adreslerine girerek her bir okul için ayrý
ayrý baþvuru yapmasý gerekmektedir.
KARA HARP OKULU
Kara Harp Okulu Ankara ilinde bulunmaktadýr. Türk Silahlý Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduðu sýnýf ve miktarda subay yetiþtiren
askerî yükseköðretim kurumudur. 4566 Sayýlý Harp Okullarý Kanunu uyarýnca üniversite statüsünde olan Kara Harp Okulu,
* Endüstri ve Sistem Mühendisliði,
* Elektronik Mühendisliði,
* Makine Mühendisliði,
* Ýnþaat Mühendisliði,
* Ýþletme,
* Kamu Yönetimi programlarýnda 4 yýllýk lisans düzeyinde akademik eðitim veren, Kara Kuvvetleri Komutanlýðý ile Jandarma
Genel Komutanlýðýna, erkek-bayan subay yetiþtiren parasýz yatýlý bir eðitim kurumudur.
Harbiyelilerin bütün ihtiyaçlarý (Yeme, yatma, giyim, harçlýk, eðitim ve öðretim) devlet tarafýndan karþýlanmaktadýr.
Öðrenimlerini baþarý ile tamamlayan öðrenciler, yukarýda belirtilen programlarda verilen lisans diplomasý ile birlikte Teðmen olarak
mezun edilmekte ve sýnýf okulu eðitimi sonrasýnda kura ile atamalarý yapýlmaktadýr.
Kara Harp Okulu mezunu subaylara; saðlýk, lojman ve askerî sosyal tesislerden faydalanma, OYAK üyeliði gibi birçok sosyal
imkânla birlikte yurtiçi ve yurtdýþý eðitim kurumlarýnda yüksek lisans ve doktora eðitimi yapma imkâný da saðlanmaktadýr.
Onurlu bir geçmiþe sahip, gelecek için ümit ve güven veren Türk Kara Kuvvetlerinde; geleceðini bir subay ve bir lider olarak
çizmek isteyen gençlerimizi Kara Harp Okuluna bekliyoruz.
62
BAÞVURU BÝÇÝMÝ VE SEÇÝM AÞAMALARINA ÇAÐRI ESASLARI
Kara Harp Okulu Aday Adayý olmak isteyenler 2012 yýlý ÖSYS Aday Baþvuru Formunun “Askerî okullara girme isteði”
alanýndaki kutucuðu iþaretleyeceklerdir. Ancak bu iþaretlemeyi yapmak ön kayýt için yeterli deðildir. Kara Harp Okuluna girmek
isteyen adaylar, ayrýca aþaðýdaki Ýnternet adresinden 02 Nisan-25 Mayýs 2012 tarihleri arasýnda ön kayýt baþvurusu yapacaklardýr.
Ýnternet üzerinden baþvuru yapmayan adaylar, ikinci seçim aþamasý sýnavlarýna çaðrýlmayacaktýr.
Baþvuruda bulunan adaylar YGS-1, YGS-2, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde aldýklarý puanlardan en yüksek olaný esas alýnarak
sýralanacak, ihtiyaç duyulan aday sayýsýna baðlý olarak “Seçim Aþamalarý Çaðrý Puaný” belirlenecektir.
Belirlenen puan ve bu puandan daha yüksek alan adaylarýn ikinci seçim aþamasý sýnavlarýna (Ön saðlýk muayenesi, bedenî
yeterlilik sýnavý, mülakat) çaðrý ile ilgili hususlar ve çaðrý tarihleri http://www.kho.edu.tr ve www.kkk.tsk.tr Ýnternet adreslerinde
yayýmlanacaktýr. Ayrýca posta ile çaðrý yapýlmayacaktýr.
Kara Harp Okulu Komutanlýðýnda icra edilecek 2’nci seçim aþamasý sýnavlarýnda baþarýlý olan adaylarýn, Bedenî Yeterlilik Sýnavý’ndan
alacaklarý puanýn % 15’i ile mülakat sýnavýndan alacaklarý puanýn % 15’i, ikinci basamak sýnavý olan Lisans Yerleþtirme Sýnavý’nýn
(LYS); MF-1, MF-2, MF-3, MF-4, TM-1, TM-2 ve TM-3 puan türlerinden alacaklarý puanlardan en yükseðinin %70’ine ilave
edilerek asil ve yedek adaylar belirlenecek ve sýralama neticesinde kontenjana giren adaylar KHO’ya girmeye hak kazanacaklardýr.
ÖSYS-2012 Kýlavuzu’nda belirtilen Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS) taban puanýný geçemeyen adaylar sýralamaya girmeye hak
kazanamayacaklardýr. (Deðerlendirme, asil ve yedek adaylarýn tespit edilmesi ile ilgili detaylý bilgi 02 Nisan-25 Mayýs 2012 tarihleri
arasýnda yayýmlanacak baþvuru kýlavuzunda belirtilecektir.)
Ýnternet adresi : http://www.tsk.tr
http://www.kho.edu.tr
Ýletiþim için : (0312) 417 51 90-96 (7 Hat)
DENÝZ HARP OKULU
Türk Deniz Kuvvetlerinin temel subay kaynaðý olan Deniz Harp Okulu, Deniz Kuvvetlerinin çeþitli birimlerinde görev alacak
cesur, dürüst, lider özelliklerine sahip, en son teknolojik geliþmeleri izleyebilecek düzeyde akademik eðitim almýþ deniz subaylarý
yetiþtirmektedir.
Deniz Harp Okulu mezunu deniz subaylarý; Türk Deniz Kuvvetlerinin denizaltýlarý, suüstü gemileri, uçaklarý, helikopterleri,
Sualtý Taarruz (SAT)/Sualtý Savunma (SAS), deniz istihkâm, deniz piyade ve diðer kara birlikleri ile Sahil Güvenlik Komutanlýðý baðlýsý
gemiler, S/G botlarý, uçaklar, helikopterler ve birliklerde görev yapmaktadýrlar.
Deniz Harp Okulunun Ýstanbul Tuzla’daki modern yerleþkesinde endüstri, bilgisayar, makine, gemi inþa, elektrik/elektronik
mühendisliði ve uluslararasý iliþkiler dallarýnda dört yýllýk lisans düzeyinde akademik eðitim verilmektedir.
Deniz Harp Okulunda geleceðin subay adaylarýna yýl içerisinde verilen akademik eðitimlere ilave olarak çaðdaþ donanmamýzýn
modern gemilerinde temel deniz eðitimleri ve açýk deniz eðitimleri verilmekte ve bu eðitimler esnasýnda denizi ve denizciliði öðrenerek
yurt içi ve yurt dýþý limanlarda ülkemizi ve dünyayý tanýma imkâný saðlanmaktadýr.
Genç Bahriyelileri deniz koþullarýna bedensel yönden hazýrlamak maksadýyla Deniz Harp Okulunda her türlü spor imkâný
yaratýlmýþtýr. Uluslararasý düzeyde bile benzeri bulunmayan spor tesisleri ile geleceðin subay adaylarýna deniz sporlarýna yönelik
yelken, kürek ve yatçýlýk eðitimleri verilmekte, tüm spor branþlarýnda ulusal ve uluslararasý düzeyde yarýþmalara katýlmalarý saðlanmaktadýr.
Ayrýca Türk Deniz Kuvvetlerinin özel ihtisas sahibi uzmanlarý tarafýndan verilen eðitimleri baþarý ile tamamlayan Deniz Harp
Okulu öðrencilerine “tek yýldýz dalgýç brövesi” verilmektedir.
Öðretim binalarý, laboratuarlar, spor tesisleri, sosyal tesisler, kayýkhane ve öðrenci yaþam alanlarý ile eþsiz olanaklara sahip olan
Deniz Harp Okulunun seçkin eðitimini tamamlayan Teðmenler mezun olduklarý gün maaþ almaya baþlamakta, kendileri ve bakmakla
yükümlü olduklarý aile bireyleri Türk Silahlý Kuvvetlerinin saðladýðý sosyal, saðlýk, OYAK üyeliði ve lojman gibi olanaklardan faydalanma
hakkýna sahip olmaktadýrlar.
Deniz Harp Okulu mezunu subaylar için yurt içi ve yurt dýþýnda yüksek lisans ve doktora imkânlarý da mevcuttur.
1773 yýlýndan bu yana deniz subayý yetiþtiren Deniz Harp Okulunda eðitim görmek, ülkemiz ve dünya denizlerinin altý, üstü ve
semalarýnda onurla bayraðýmýzý dalgalandýran þanlý bahriyeliler arasýna katýlmak isteyen “GENÇ BAHRÝYELÝLER” www.tsk.tr ve
www.dho.edu.tr sitesine girerek ön kayýt yaptýrýnýz.
BAÞVURU BÝÇÝMÝ VE SEÇÝM AÞAMALARINA ÇAÐRI ESASLARI
Yukarýda belirtilen baþvuru koþullarýný saðlayan adaylar 2012 yýlý ÖSYS Aday Baþvuru Formunun “Askeri Okullara Girme
Ýsteði” alanýndaki kutucuðu iþaretlemelidirler. Ancak bu iþaretlemeyi yapmak ön kayýt için yeterli deðildir. Deniz Harp Okuluna girmek
isteyen adaylarýn 02 Nisan - 25 Mayýs 2012 tarihleri arasýnda www.tsk.tr ve www.dho.edu.tr Ýnternet adresleri vasýtasýyla ön kayýt
yapmalarý gerekmektedir. Ýnternet üzerinden ön kayýt yapmayan adaylar, ikinci seçim aþamalarý sýnavlarýna çaðrýlmayacaktýr.
Ön kayýt yapabilmek için gerekli evrak/iþlemler ile bilahare yapýlacak ikinci seçim aþamalarýna iliþkin detaylý bilgiler Ocak 2012
tarihinden itibaren www.tsk.tr ve www.dho.edu.tr Ýnternet adreslerinde yayýmlanacaktýr.
Baþvuruda bulunan adaylar (YGS sýnav sonuçlarýnýn açýklanmasýndan hemen sonra) YGS-1 ve YGS-2 puan türlerinden aldýklarý
puanlardan yüksek olaný esas alýnarak sýralanacak, ihtiyaç duyulan aday sayýsýna baðlý olarak “Ýkinci Seçim Aþamalarý Çaðrý Taban
Puaný” belirlenecektir.
Belirlenecek taban puandan daha yüksek puan alan adaylar www.dho.edu.tr Ýnternet adresi vasýtasýyla ikinci seçim aþamalarýna
(Ön saðlýk muayenesi, bedeni yeterlilik ve görüþme) çaðrýlacak, ayrýca posta yolu ile bir çaðrý yapýlmayacak, belge
gönderilmeyecektir. (Adaylar ihtiyaç duyduklarý bilgi ve belgeleri Ýnternet sitemiz vasýtasý ile temin edebileceklerdir)
Deniz Harp Okulu Komutanlýðýnda icra edilecek olan ikinci seçim aþamalarýnda baþarýlý olan adaylarýn, bedeni yeterlilik testleri ve
görüþme aþamasýnda aldýklarý puanlar ile 2012 yýlý Lisans Yerleþtirme Sýnavýndan (LYS) aldýklarý puan (MF-1 ve MF-4 puan türlerinden
alacaklarý puanlarýn yüksek olaný) dikkate alýnarak aday performans puanlarý tespit edilecektir. Ýkinci seçim aþamalarýnda baþarýlý olan
63
adaylar “aday performans puanlarýna” göre sýralanacak, kontenjana girerek sevk edilecekleri askeri hastaneden “Askeri Öðrenci Olur”
raporu alan adaylarýn kesin kayýt iþlemleri yapýlacaktýr. Ýkinci seçim aþama sonuçlarý www.dho.edu.tr Ýnternet adresinde ilan edilecek
ayrýca posta yolu ile bir duyuru yapýlmayacaktýr.
Ýnternet Adresi : www.dho.edu.tr
Telefon : (0 216) 395 26 30’dan 2500.
HAVA HARP OKULU
Türk Hava Kuvvetlerinin temel subay kaynaðý Hava Harp Okulu Ýstanbul Yeþilyurt’ta bulunmaktadýr. 4566 sayýlý Harp Okullarý
Kanunu uyarýnca üniversite statüsünde olan Hava Harp Okulunda, Havacýlýk ve Uzay Mühendisliði, Elektronik Mühendisliði, Bilgisayar,
Endüstri Mühendisliði ve Yönetim Bilimleri dallarýnda lisans düzeyinde akademik eðitim, askeri eðitim ve özendirici uçuþ eðitimi
verilmektedir. Dört yýllýk eðitim-öðretimlerini baþarýyla tamamlayan Harbiyeliler lisans diplomasýna sahip pilot adayý teðmenler
olarak mezun olmaktadýr.
Öðrenimlerini baþarý ile tamamlayan Harbiyelilerden saðlýk muayenesini baþarýyla geçenler Ýzmir’de uçuþ eðitimine baþlamakta,
saðlýk muayenesini herhangi bir nedenle kaybedenler ile uçuþ eðitiminden çeþitli nedenlerle ayrýlanlar ise Hava Kuvvetlerindeki diðer
sýnýf okullarýnda eðitim almaktadýr. Sýnýf eðitimlerini tamamlayan teðmenler pilot veya yer sýnýfý subaylar olarak Hava Kuvvetleri
Komutanlýðýnda görev yapmaktadýr.
Hava Harp Okulundan mezun olan subaylar; lojman, sosyal tesis ve saðlýk imkânlarýndan yararlanmakta, yurtiçi ve yurtdýþýndaki
eðitim kurumlarýnda yüksek lisans ve doktora eðitimi yapmaktadýr. Hava ve uzay gücünün dünya genelindeki önemi ve etkisi her geçen
gün artmaktadýr. Hava Kuvvetleri Komutanlýðý ailesi sizlerin katýlýmý ile daha da güçlenecektir.
BAÞVURU ÞEKLÝ VE SEÇÝM AÞAMALARINA ÇAÐRI ESASLARI
Baþvuru koþullarý bayan ve erkek adaylar için aynýdýr. Baþvuru koþullarýný saðlayan adaylar 2012 ÖSYS Aday Baþvuru Formunun
“Askeri Okullara Girme Ýsteði” alanýndaki kutucuðu iþaretleyeceklerdir. Kutucuðu iþaretleyen veya iþaretlemeyen adaylarýn baþvuru
iþlemlerini tamamlayabilmeleri için ayrýca 02 Nisan-25 Mayýs 2012 tarihleri arasýnda www.hho.edu.tr Ýnternet adresine girerek
baþvuru yapmalarý gerekmektedir. Ýnternet sitesi üzerinden baþvuru yapmayan adaylar seçim aþamalarýna çaðrýlmayacaktýr.
ÖSYM Bþk.lýðýnýn sýnav sonuçlarýný açýklamasýyla birlikte, ihtiyaç duyulan öðrenci sayýsýna göre “Seçim Aþamalarý Çaðrý Puaný”
veya “Baraj Puan” belirlenecektir. Baraj puan olarak belirlenecek puan türü Ýnternet sitemizden yayýnlanacaktýr. Baraj puanýný aþan
adaylar diðer seçim aþamalarý için Hava Harp Okuluna davet edilecektir.
Davet edilen adaylarýn isimleri ve Hava Harp Okulunda hazýr bulunacaklarý tarih Ýnternet sitemizden yayýnlanacaktýr. Adaylar
hazýrlayacaklarý evraklarý Ýnternet sitesinden indirecektir. Posta yolu ile herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
Hava Harp Okulundaki seçim aþamalarýnda baþarýlý olan adaylar, Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS) MF-1, MF-2, MF-4, TM1 ve
TM2 puan türlerinin en yükseði esas alýnarak yapýlacak performans puanlamasýna göre sýralanacak ve asil/yedek liste oluþturularak
intibak eðitimine çaðrýlacaktýr.
Seçim süreci boyunca (en fazla dört gün sürecektir) isteyen adaylar Hava Harp Okulu tesislerinde kalabilecektir. Adaylarýn
yemek ve yatma ihtiyaçlarý Okul tarafýndan ücretsiz karþýlanacaktýr. Ýnternet sitesi ile ilgili herhangi bir problemle karþýlaþan adaylarýn
ikdm@hho.edu.tr adresine e-posta göndermeleri veya aþaðýdaki telefonu arayarak yardým almalarý gerekmektedir.
Ýnternet Adresi : http:www.ikdm.hho.edu.tr
Telefon : 0 212 663 28 30
KARA, DENÝZ, HAVA, JANDARMA VE GATA SAÐLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARINA
GÝRMEK ÝSTEYEN ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE!
GENEL BAÞVURU KOÞULLARI
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý ve erkek olmak,
2. Herhangi bir nedenle askerî okullardan çýkmýþ/çýkarýlmamýþ, sivil okullardan çýkarýlmamýþ olmak,
3. TSK Saðlýk Yeteneði Yönetmeliðinde yer alan, Askerî Okullara girecek öðrenci adaylarýna iliþkin saðlýk kriterlerine sahip olmak,
4. 2012 yýlý Haziran döneminde mezun olacak durumda olmak veya dönemine bakýlmaksýzýn 2011 yýlýnda mezun olmak,
5. 2012 Yýlý Yüksek Öðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) katýlmýþ ve belirlenecek taban puaný almýþ olmak,
6. Her Kuvvet Komutanlýðý için ayrý ayrý hazýrlanacak olan 2012 yýlý Astsubay Meslek Yüksek Okulu Kýlavuzlarýnda yer alan
kaynak okul ve bölümlerden mezun olmak,
7. En fazla 21 yaþýnda olmak (1991 ve sonrasý doðumlu) (Yaþ düzeltmesi yaptýranlarýn düzeltmeden önceki yaþý dikkate alýnýr.),
8. Þehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarýndan belirlenecek baraj puanýnýn % 90’ýný alanlar, ikinci seçim aþamalarýna davet
edilecektir. Seçim aþamalarýnda baþarýlý olan ve % 5 kontenjanýna giren adaylar Meslek Yüksek Okuluna girmeye hak kazanacaktýr.
9. Astsubay Meslek Yüksek Okullarý Yönetmeliðinin 44’üncü maddesinde düzenlenmiþ olan “Astsubay Meslek Yüksek Okullarý
Giriþ Koþullarýný” taþýmak,
10. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aþýmýna uðramýþ yahut para cezasýna çevrilmiþ veya ertelenmiþ veya ertelenmiþ
hükümlerine iliþkin kayýtlarý adlî sicilden çýkartýlmýþ olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruþturma altýnda olmamak,
11. Niþanlý, evli, dul, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadýnla nikâhsýz olarak birlikte yaþamamak,
12. Okula karþý uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaþýndan büyük olanlar için kefil göstermek),
13. Astsubay Meslek Yüksek Okullarý için yapýlacak olan sýnav, mülakat ve diðer seçim iþlemleri sonundaki deðerlendirme sýralamasýnda
önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,
64
14. “Askerî Okullara Alýnan Öðrenciler ile Silâhlý Kuvvetler Hesabýna Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öðrenciler Ýçin Yüklenme
Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeþitli Sebeplerle Ayrýlacak Öðrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair
Yönetmelik’te belirlenen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,
15. Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okuluna belirlenen kontenjan dâhilinde Kara Kuvvetleri Komutanlýðýna mensup lise
mezunu uzman erbaþlardan öðrenci alýnacaktýr. Uzman erbaþ kaynaðýndan baþvuracak adaylarýn, yukarýda belirtilen þartlar (Yaþ,
mezuniyet, medeni durumu hariç) ile K.K.K.lýðýnca yayýmlanacak 2012 Yýlý Astsubay MYO Baþvuru Kýlavuzunda belirtilecek þartlara
sahip olmalarý durumunda baþvurularý kabul edilecek ve sýnavlara çaðrýlacaklardýr.
16. Astsubay Meslek Yüksek Okullarý seçim aþamalarýna katýlmak veya bu aþamalarýn herhangi birinde elenmek/ayrýlmak diðer
yüksek öðretim programlarý için kayýt yaptýrmaya engel oluþturmamaktadýr.
KARA KUVVETLERÝ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU
Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu Balýkesir ilinde bulunmaktadýr. Türk Silâhlý Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduðu
sýnýf ve miktarda astsubay yetiþtiren parasýz yatýlý bir askerî yükseköðretim kurumudur. Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek
Okulunda, Ýþletme Yönetimi, Elektrik, Elektronik Haberleþme Teknolojisi, Otomotiv Teknolojisi, Ýnþaat Teknolojisi, Yapý Tesisat
Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi, Mekatronik bilim programlarýnda iki yýl süreli ön lisans eðitimi verilmektedir.
Eðitim öðretim faaliyetleri süresince öðrencilerin ihtiyaçlarý devlet tarafýndan karþýlanmaktadýr. Baþarýlý olan öðrenciler eðitim-
öðretim görmüþ olduðu ilgili programýn ön lisans diplomasý ile birlikte astsubay çavuþ olarak mezun edilmekte ve sýnýf okulu eðitimi
sonrasýnda kura ile atamalarý yapýlmaktadýr.
Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezunu astsubaylara; saðlýk, lojman ve askerî sosyal tesislerden faydalanma, OYAK üyeliði
gibi birçok sosyal imkân saðlanmaktadýr. Onurlu bir geçmiþe sahip, gelecek için ümit ve güven veren Türk Kara Kuvvetlerinde;
geleceðini yakalamak isteyen gençlerimizi Astsubay Meslek Yüksek Okuluna bekliyoruz.
BAÞVURU BÝÇÝMÝ VE SEÇÝMÝ AÞAMALARINA ÇAÐRI ESASLARI
Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu aday adayý olmak isteyenler, 2012 yýlý ÖSYS Aday Baþvuru Formunun
“Askerî okullara girme isteði” alanýndaki kutucuðu iþaretleyeceklerdir. Ancak bu iþaretlemeyi yapmak ön kayýt için yeterli
deðildir. Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okuluna girmek isteyen adaylar, ayrýca aþaðýdaki Ýnternet adresinden 0 2Nisan-
25 Mayýs 2012 (Saat 17.00) tarihine kadar ön kayýt baþvurusu yaparak baþvurularýný tamamlayacaklardýr. Ýnternet üzerinden baþvuru
yapmayan adaylar, ikinci seçim aþamasý sýnavlarýna(Ön saðlýk muayenesi, bedeni yeterlilik sýnavý, mülakat) çaðrýlmayacaklardýr.
Baþvuruda bulunan adaylar mezun olduklarý/olacaklarý okul öðrenim kolu, alan ve bölümleri dikkate alýnarak teknik bölümler
ve iþletme yönetimi bölümü için YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde aldýklarý puanlardan en yüksek
olaný esas alýnarak sýralanacak ve alýnmasý planlanan aday sayýsýna baðlý olarak her bilim programý için ayrý ayrý “Öðrenci Seçim
Aþamalarýna Çaðrý Puaný” belirlenecektir.
Belirlenen taban puanlarý ve bu puanlardan daha yüksek puan alan adaylarýn ikinci seçim aþamasý sýnavlarýna çaðrý ile ilgili
hususlar ve çaðrý tarihleri www.kkk.tsk.tr ve www.kho.edu.tr Ýnternet adreslerinde yayýmlanacaktýr. (Ayrýca posta ile çaðrý
yapýlmayacaktýr.)
Sivil kaynaktan alýnacak öðrenci kontenjanýna ilave olarak Kara Kuvvetleri Komutanlýðýna mensup lise mezunu uzman
erbaþlardan da K.K.Astsubay Meslek Yüksek Okuluna öðrenci alýmý yapýlacaktýr. Uzman erbaþ kaynaðýndan alýnacak öðrenciler diðer
adaylarla ayný seçim sürecine (Diðer adaylarýn yapacaðý tüm iþlemleri yapacaklardýr) tabi olacaklardýr. Ancak, söz konusu adaylarýn
baþvuru þartlarý ve deðerlendirme esaslarýndaki faklýlýklar, yayýmlanacak kurum içi yazý ve 02 Nisan-25 Mayýs 2012 tarihleri arasýnda
yayýmlanacak baþvuru kýlavuzunda belirtilecektir.
Ýnternet adresi : http://www.tsk.tr
http://www.kkk.tsk.tr
http://www.kho.edu.tr
Ýletiþim için : (0312) 562 11 11 ve 562 15 08
DENÝZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU
Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu; Türk Deniz Kuvvetlerinin kara birlikleri, denizaltýlarý, suüstü gemileri, uçak/helikopterleri,
SAT/SAS birliklerinde ve Sahil Güvenlik Komutanlýðýnýn sahil güvenlik botlarý, uçak/helikopterleri ile kara birliklerinde görev yapacak
astsubaylarý yetiþtirmek üzere eðitim-öðretim veren bir kurumdur.
Eðitim ve Öðretim süresi ön lisans düzeyinde 2 (Ýki) yýl olup öðrencilerin ihtiyaçlarý devlet tarafýndan karþýlanmaktadýr.
Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulunda; Deniz Ulaþtýrma ve Ýþletme, Elektronik Teknolojisi, Bilgisayar Programcýlýðý, Büro
Hizmetleri ve Yönetici Asistanlýðý ve Ýþletme Yönetimi programlarý Altýnova/YALOVA’da, Gemi Makineleri Ýþletme ve Elektrik
programlarý ise Derince/KOCAELÝ’de verilmektedir.
Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu öðrencilerine aldýklarý eðitimlere ilave olarak çaðdaþ Donanmamýzýn modern gemilerinde
temel ve açýk deniz eðitimleri verilmektedir. Eðitimler esnasýnda denizi ve denizciliði öðrenerek yurt içi ve yurt dýþý limanlarý ziyaret
etmeleri, ülkemizi ve dünyayý tanýmalarý saðlanmaktadýr.
Bu seçkin eðitimi tamamlayan öðrenciler astsubay çavuþ rütbesi ile mezun olduklarý gün maaþ almaya hak kazanmakta, kendileri
ve bakmakla yükümlü olduklarý aile bireyleri Türk Silahlý Kuvvetlerinin saðladýðý sosyal, saðlýk, OYAK üyeliði ve lojman gibi olanaklardan
faydalanma hakkýna sahip olmaktadýr.
1890 yýlýndan bu yana deniz astsubayý yetiþtiren Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulunda eðitim görmek, ülkemiz ve dünya
denizlerinin altý, üstü ve semalarýnda onurla bayraðýmýzý dalgalandýran þanlý bahriyeliler arasýna katýlmak isteyen gençler www.tsk.tr ve
www.damyo.edu.tr adresinden 02 Nisan-25 Mayýs 2012 tarihleri arasýnda ön kayýt yaptýrýnýz.
65
BAÞVURU BÝÇÝMÝ VE SEÇÝM AÞAMALARINA ÇAÐRI ESASLARI
Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu aday adayý olmak isteyenler 2012 yýlý ÖSYS Aday Baþvuru Formunun “Askeri Okullara
Girme Ýsteði” alanýndaki kutucuðu ÝÞARETLEMELÝDÝRLER. Ancak bu iþaretlemeyi yapmak ön kayýt için YETERLÝ DEÐÝLDÝR.
Buna ilave olarak Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okuluna girmek isteyen adaylarýn 02 Nisan - 25 Mayýs 2012 tarihleri arasýnda
www.tsk.tr ve www.damyo.edu.tr Ýnternet adresleri vasýtasýyla ön kayýt yaptýrmalarý gerekmektedir. Ýnternet üzerinden ön kayýt
yapmayan adaylar, ikinci seçim aþamalarý sýnavlarýna çaðrýlmayacaklardýr.
Ön kayýt yaptýrabilmek için gerekli evrak/iþlemler ile bilahare yapýlacak ikinci seçim aþamalarýna iliþkin detaylý bilgiler Ocak 2012
ayýndan itibaren www.tsk.tr ve www.damyo.edu.tr Ýnternet adreslerinde yayýmlanacaktýr.
Baþvuruda bulunan adaylarýn mezun olduklarý/olacaklarý öðrenim kolu, alan ve bölümleri dikkate alýnarak “YGS-1 ve YGS-2” ile
“YGS-5 ve YGS-6” puan türlerinden aldýklarý puanlarýn en yükseðine göre sýralanacak ve alýnmasý planlanan aday sayýsýna baðlý olarak
“Öðrenci Seçim Aþamalarýna Çaðrý Puaný” belirlenecektir. Bölümlere ait puan türü ve kaynak okullarýnýn ayrýntýlý bilgileri baþvuru
kýlavuzunda ayrýntýlý olarak yayýmlanacaktýr.
Ayrýntýlý bilgi edinmek için ise (0 226) 462 83 10’dan 1594/1595 numaralý telefonlar aranabilir.
Ön kayýt yaptýran adaylardan; Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulunca açýklanacak taban puanýn üzerinde alan adaylar
www.damyo.edu.tr Ýnternet sitesinde açýklanacak tarihler arasýnda kendilerine tahsis edilecek tarihte ikinci seçim aþamalarýna (Ön
saðlýk muayenesi, bedeni yeterlilik ve görüþme) çaðrýlacaktýr. Ayrýca posta yolu ile bir çaðrý yapýlmayacak, belge gönderilmeyecektir.
Ýkinci Seçim Aþamalarý her aday için 1-2 gün sürecek olup, ikinci seçim aþama sonuçlarý www.tsk.tr ve www.damyo.edu.tr Ýnternet
adreslerinde ilan edilecek ayrýca posta yolu ile bir duyuru yapýlmayacaktýr. Ýkinci seçim aþamalarýnda baþarýlý olan ve sevk edilecekleri
asker hastanelerinden “Askeri Öðrenci Olur” kararý alan adaylar ikinci seçim aþamalarýnda almýþ olduklarý aday performans puanlarýna
göre sýralanacak ve kontenjana girenlerin kesin kayýt iþlemleri yapýlacaktýr.
Ýnternet adresi : http://www.dzkk.tsk.tr
: http://www.damyo.tsk.tr
: http://www.damyo.edu.tr
Ýletiþim için : (0226) 462 83 10 (1592-1593-1594)
HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU
Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu; Hava Kuvvetleri Komutanlýðýnýn astsubay ihtiyacýný karþýlamak amacýyla ön lisans düzeyinde,
Akademik ve Temel Askerlik Eðitimi ile astsubaylarýn Hava Kuvvetleri Komutanlýðýnda görev yapacaðý sýnýf, branþ ve ihtisaslarda
eðitim-öðretim veren yatýlý bir askeri eðitim öðretim kurumudur. Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunda tüm eðitim-öðretim
faaliyetleri, 21’inci yüzyýlýn havacýlýk bilim ve teknolojisi ile bütünleþtirilerek yürütülmektedir.
Bedensel ve zihinsel olarak en mükemmel þekilde yetiþmek, Türkiye Cumhuriyeti semalarýnda, barýþ ve huzuru saðlamak için
yapýlan uçuþlarý desteklemek, zoru baþarmak ve geleceði yakalamak istiyorsanýz sizleri aramýzda görmek istiyoruz.
Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Teknik Okullar Komutanlýðý (Gaziemir/ÝZMÝR) bünyesinde konuþlandýrýlmýþtýr.
Eðitim-öðretim süresi iki yýldýr.
Ýki yýllýk eðitim-öðretim süresince, öðrencilerin ihtiyaçlarý devlet tarafýndan karþýlanmakta, mezun olan öðrenciler astsubay çavuþ
rütbesi ile göreve baþlamaktadýr.
BAÞVURU ÞEKLÝ VE SEÇÝM AÞAMALARINA ÇAÐRI ESASLARI
Lise ve dengi okullar arasýndan belirlenecek kaynak okul türü ile öðrenim kolu, alan veya bölümlerinden 2011 yýlýnda mezun
olmuþ olmak ya da 2012 yýlý geçici kayýt kabullerin yapýldýðý tarihe kadar mezun olacak olmak (2011 yýlýndan önce mezun olanlar veya
2012 yýlý geçici kayýt kabullerin yapýldýðý tarihten sonra mezun olacaklar seçim aþamalarýnda baþarýlý olsalar dahi kayýt kabul iþlemleri
yapýlmayacaktýr).
Yukarýda belirtilen baþvuru koþullarýný saðlayarak, “Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Öðrenci Adayý” olmak isteyenlerin;
2012 ÖSYS Aday Baþvuru Formunun “Askeri Okullara Girme Ýsteði” alanýndaki kutucuðu iþaretlemeleri ve Hava Astsubay
Meslek Yüksekokuluna 12 Mart-13 Mayýs 2012 (saat 12:00) tarihleri arasýnda, Ýnternet üzerinden baþvuru yapmalarý gerekmektedir.
Sadece “Askeri Okullara Girmek Ýstiyorum” seçeneðini iþaretlemek YETERLÝ DEÐÝLDÝR. Baþvurunuzun deðerlendirmeye
alýnabilmesi için, http://www.tsk.tr veya http://www.tekok.edu.tr Ýnternet adresinden, konu ile ilgili alana girip gerekli bilgileri doldurmanýz
gerekmektedir.
Söz konusu hanenin Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) baþvurusu esnasýnda iþaretlenmemesi halinde, Hava Astsubay Meslek
Yüksekokuluna baþvurmak için; http://www.tsk.tr veya http://www.tekok.edu.tr Ýnternet adresinden, konu ile ilgili alana girip gerekli
bilgileri doldurmanýz yeterli olacaktýr.
Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) sonuçlarýnýn açýklanmasýndan sonra, baþvuruda bulunan adaylar, mezun olduklarý/olacaklarý
öðrenim kolu, alan veya bölümleri dikkate alýnarak “YGS-1 ve YGS-2” ile “YGS-5 ve YGS-6” puan türlerinde, öðrenim kolu/alan/bölüm
bazýnda “Seçim Aþamalarýna Çaðrý Puaný” belirlenecektir.
Belirlenecek çaðrý puanlarýnýn üzerinde not alan adaylarýn Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu seçim aþamalarýna katýlým için
çaðrý belgeleri ve çaðrý tarihleri http://www.tekok.edu.tr Ýnternet adresinden yayýmlanacaktýr (Posta ile çaðrý yapýlmayacaktýr).
Ayrýntýlý bilgi http://www.tekok.edu.tr Ýnternet adresinden veya 0.232.251 79 29 ile 0.232.251 16 00 (Dahili 4183/4184)
numaralý telefonlardan edinilebilir.
66
JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU
Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO); lise ve dengi okul mezunu erkek adaylardan, Jandarma Genel Komutanlýðýnýn
ihtiyaç duyduðu miktarda muvazzaf astsubay yetiþtiren, ön lisans düzeyinde iki yýl süreli eðitim-öðretim veren, parasýz yatýlý askerî
yükseköðretim kurumudur. Ýki yýllýk eðitim-öðretim süresince, öðrencilerin ihtiyaçlarý devlet tarafýndan karþýlanmakta, baþarýlý olan
öðrenciler Astsubay Çavuþ rütbesi ile göreve baþlamaktadýr.
Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara-Beytepe’de; Jandarma Subay Temel Kursu ve Uzman Jandarma Okulunun da
bulunduðu, Jandarma Eðitim Komutanlýðý kýþlasý içerisinde konuþludur.
Gerekli niteliklere sahip Jandarma Astsubaylarý, yapýlacak sýnavlarda baþarýlý olmalarý ve J.Gn.K.lýðýnca belirlenen kontenjan
içerisinde yer almalarý halinde verilecek eðitim ve öðretimi müteakip Subay olabilmektedir.
Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulundan mezun olan Astsubaylara; saðlýk, lojman ve askeri sosyal tesislerden faydalanma,
OYAK üyeliði gibi birçok sosyal imkân saðlanmaktadýr.
BAÞVURU VE SEÇME SINAVLARI AÞAMALARINA ÇAÐRI ESASLARI
Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna (JAMYO) baþvuruda bulunacak adaylarýn, JAMYO baþvuru kýlavuzunda belirtilen
kaynak lise ve dengi okul türlerinden 2011 yýlýnda veya kayýt kabul tarihine kadar (muhtemel Eylül 2012) mezun olmasý, ayrýca 2012
yýlý ÖSYS Aday Baþvuru Formunun “Askeri Okullara Girme Ýsteði” bölümünü iþaretlemiþ olmasý gerekmektedir. JAMYO’ya
baþvuru için bu iþaretlemenin yapýlmasý yeterli olmayýp, adaylarýn 02 Nisan-10 Mayýs 2012 tarihleri arasýnda www.tsk.tr Ýnternet
adresinden baþvuru yapmalarý gerekmektedir.
JAMYO baþvuru iþlemleri sonunda J.Gn.K.lýðýnca YGS-5 puan türünde ilân edilecek olan taban puan ve üzerinde puan alan
adaylar, Haziran 2012 ayýnýn son haftasýnda ikinci aþama seçme sýnavlarý olan ön saðlýk muayene, fizikî kabiliyet deðerlendirme testi
ve mülâkata tâbi tutulacaktýr. Ýkinci aþama seçme sýnavlarý ve kesin kayýt ve kabul iþlemleri ile ilgili her türlü duyuru www.tsk.tr ve
www.jandarma.tsk.tr Ýnternet adresinde yayýmlanacak, adaylarýn adreslerine herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Bu nedenle adaylarýn
baþvuru kýlavuzunda belirtilen tarihler doðrultusunda www.tsk.tr ve www.jandarma.tsk.tr Ýnternet adresinde yayýmlanacak duyurularý
takip etmeleri zorunludur. Baþvuru koþullarý, seçme sýnav aþamalarý ile diðer bilgiler, Ýnternet’te yayýmlanan 2012 yýlý Jandarma
Astsubay Meslek Yüksekokulu Baþvuru ve Seçme Sýnavlarý Kýlavuzundan öðrenilebilir.
GÜLHANE ASKERÝ TIP AKADEMÝSÝ (GATA) SAÐLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU
Gülhane Askerî Týp Akademisi Saðlýk Astsubay Meslek Yüksek Okulu Ankara ilinde bulunmaktadýr. Türk Silâhlý Kuvvetlerinin
(Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlýklarý ve Jandarma Genel Komutanlýðý) ihtiyaç duyduðu miktarda saðlýk sýnýfý muvazzaf
astsubay yetiþtiren, GATA Komutanlýðý bünyesinde kurulmuþ, ön lisans düzeyinde eðitim-öðretim veren, parasýz yatýlý bir askerî
yükseköðretim kurumudur.
Gülhane Askerî Týp Akademisi Saðlýk Astsubay Meslek Yüksek Okulu iki yýl süre ile ön lisans eðitimi vermektedir. Eðitim-
öðretim faaliyetleri süresince öðrencilerin ihtiyaçlarý devlet tarafýndan karþýlanmaktadýr.
Baþarýlý olan öðrenciler, ön lisans diplomasý ile birlikte astsubay çavuþ olarak mezun edilmektedir.
Gülhane Askerî Týp Akademisi Saðlýk Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezunu astsubaylara; saðlýk, lojman ve askerî sosyal
tesislerden faydalanma, OYAK üyeliði, yurt içi ve yurt dýþý kurslar, geçici yurt dýþý görevler gibi birçok imkân saðlanmaktadýr.
BAÞVURU BÝÇÝMÝ VE SEÇÝMÝ AÞAMALARINA ÇAÐRI ESASLARI
GATA Sað.Astsb. MYO’nun ön lisans programlarýna iliþkin hususlar 02 Nisan-25 Mayýs 2012 tarihleri arasýnda
www.kkk.tsk.tr Ýnternet adresinde yayýmlanacak baþvuru kýlavuzunda ayrýntýlý olarak belirtilecektir.
Gülhane Askerî Týp Akademisi Saðlýk Astsubay Meslek Yüksek Okulu aday adayý olmak isteyenler, 2012 yýlý ÖSYS Aday
Baþvuru Formunun “Askerî okullara girme isteði” alanýndaki kutucuðu iþaretleyeceklerdir. Ancak bu iþaretlemeyi yapmak ön kayýt
için yeterli deðildir. Gülhane Askerî Týp Akademisi Saðlýk Astsubay Meslek Yüksek Okulu’na girmek isteyen adaylar, ayrýca aþaðýdaki
Ýnternet adresinden 02 Nisan-25 Mayýs 2012 (Saat 17.00) tarihine kadar ön kayýt baþvurusu yaparak baþvurularýný tamamlayacaklardýr.
Ýnternet üzerinden baþvuru yapmayan adaylar, ikinci seçim aþamasý sýnavlarýna çaðrýlmayacaklardýr.
Baþvuruda bulunan adaylar mezun olduklarý/olacaklarý okulun öðrenim kolu, alan ve bölümleri dikkate alýnarak YGS-1 ve
YGS-2 puan türlerinde aldýklarý puanlardan en yüksek olaný esas alýnarak sýralanacak ve alýnmasý planlanan aday sayýsýna baðlý olarak
“Öðrenci Seçim Aþamalarýna Çaðrý Puaný” belirlenecektir. Belirlenen taban puanlarý ve bu puanlardan daha yüksek puan alan adaylarýn
ikinci seçim aþamasý sýnavlarýna (Ön saðlýk muayenesi, bedeni yeterlilik sýnavý, mülakat) çaðrý ile ilgili hususlar ve çaðrý tarihleri
www.kkk.tsk.tr Ýnternet adresinde yayýmlanacaktýr. (Ayrýca posta ile çaðrý yapýlmayacaktýr.)
Ýnternet adresi : http://www.tsk.tr
http://www.kkk.tsk.tr
http://www.kho.edu.tr
Ýletiþim için : (0312) 562 11 11 ve 562 15 08
67
ÖRGÜN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINDA OKUYANLAR VEYA BU PROGRAMLARDAN MEZUN
OLANLAR ÝLE AÇIK ÖÐRETÝM PROGRAMLARINDAN MEZUN OLANLARIN KONTENJAN SINIRLAMASI
OLMAYAN AÇIK ÖÐRETÝM PROGRAMLARINA KAYDOLMALARINA ÝLÝÞKÝN ESASLAR
Örgün yükseköðretim programlarýnda okumakta olan öðrenciler, açýk öðretim programlarý hariç, sadece kayýtlý
olduklarý yükseköðretim programlarýnda öðrenimlerini sürdürebilirler. Ancak,
1. Örgün yükseköðretim programlarýnda kayýtlý öðrenciler ile bu programlarýn mezunlarýndan,
a) meslek yüksekokullarýnda okuyan/mezun olanlar ile örgün lisans programlarýndan ön lisans
diplomasý alarak ayrýlmýþ olanlar,
b) lisans programlarýnda okuyan/mezun olanlar,
c) açýk öðretim ön lisans ve lisans programlarýndan mezun olanlar
koþullarýný karþýladýklarý açýk öðretimin ön lisans veya lisans programlarýndan sadece birine (okumakta veya mezun olduklarý
alanlarda olmamak kaydýyla), sýnava girmeden ve örgün öðretimdeki kayýtlarýný sildirmeden doðrudan ilgili Üniversiteye baþvurmak
suretiyle kayýt yaptýrabilirler.
(Açýk öðretimin kontenjan sýnýrlamasý olan programlarý hariç.)
2. Yukarýdaki koþullarda açýk öðretim programlarýna kaydolan örgün öðretim öðrencileri veya mezunlarý, örgün öðretimden açýk öðretime veya
açýk öðretimden örgün öðretime ders transferi veya kredi saydýrma iþlemi yaptýramaz.
3. Örgün öðretimin herhangi bir programýna yerleþtirilmiþ olan adaylar, yukarýdaki koþullara uymak suretiyle, ayný öðretim yýlýnda
kendi alanlarý dýþýndaki bir açýk öðretim programýna kayýt yaptýrabilirler.
4. ÖSYM’nin Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzunda yer alan KKTC’deki üniversitelerde okuyan öðrenciler de
yukarýdaki olanaklardan aynen yararlanýrlar.
5. Bir yükseköðretim programýndan mezun olamadan yükseköðretim programýndan iliþiði kesilen, herhangi bir örgün yükseköðretim
programýnda kaydý bulunmayan veya açýk öðretim programlarýnda okumakta olanlar yukarýdaki olanaklardan yararlanamazlar.
6. Açýk öðretim programlarýnýn herhangi birinde öðrenci iken okumakta olduðu alan dýþýndaki örgün öðretim programlarýndan birine
yerleþtirilen adaylarýn açýk öðretimdeki kayýtlarý silinmez.
7. Açýk öðretimin kontenjan sýnýrlamasý olan programlarýndan birine yerleþtirilmiþ bir adayýn, yerleþtiði programa kaydýnýn yapýlabilmesi
için örgün öðretimdeki kaydýnýn silinmesi gerekir.
8. Açýk öðretimin herhangi bir programýnda okumakta iken örgün öðretimin ayný alandaki bir programýna yerleþtirilen bir adayýn
örgün öðretimdeki yerleþtiði programa kaydýný yaptýrabilmesi için açýk öðretimden kaydýný sildirmesi gerekir.
9. Bir örgün yükseköðretim programýnda okuyanlar veya bu programlardan mezun olanlardan, açýk öðretimin bir programýna kayýt yaptýranlar,
askerlik iþlemleri hariç açýk öðretimdeki tüm öðrencilik hizmetlerinden yararlanýrlar.
10. Açýk öðretim programlarýna kayýt yaptýrdýktan sonra örgün öðretimden kaydýný sildiren öðrenciler, bu durumlarýný belgelendirmek
koþuluyla askerlik iþlemleri dâhil tüm öðrencilik hizmetlerinden yararlanýrlar.
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ BATI AVRUPA AÇIK ÖÐRETÝM PROGRAMLARI
Dört yýllýk Kamu Yönetimi, Ýktisat, Ýþletme, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatý bölümleri ile iki yýllýk Bilgi Yönetimi (Uzaktan
Eðitim), Dýþ Ticaret, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým, Ýlahiyat, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði ön lisans programlarýna Batý Avrupa
Ülkelerinden birinde geçerli oturma izni bulunup Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) sonucuna göre baþarýlý bulunan adaylar kabul
edilmektedir.
Programa kayýtlý öðrencilere ders kitaplarý ve televizyon programlarýný içeren video kasetlerinden oluþan öðretim malzemeleri
gönderilmekte ve belli merkezlerde Akademik Danýþmanlýk Hizmetleri verilmektedir. Sýnavlar, Batý Avrupa ülkelerinde 11
merkezde, Türkiye’de ise 2 merkezde yapýlmaktadýr.
Programlar hakkýnda ayrýntýlý bilgi almak için, aþaðýdaki adres ve telefon numaralarýndan birine baþvurulabilir.
Anadolu Üniversitesi Açýköðretim Fakültesi Batý Avrupa Programlarý
Eskiþehir Bürosu 26470 Eskiþehir/TÜRKÝYE Tel: 222-335 05 81/ 2675 Fax: 222-335 06 33
Anadolu Üniversitesi Batý Avrupa Ýrtibat Bürosu
Friesenplatz 13, 50672 Köln/DEUTSCHLAND Tel: +49 221-511 044-45-46 Fax: +49 221-521149
68
GenelAmaçlıDilekçe
ÖLÇME,SEÇMEVEYERLEbT7RMEMERKEZ7BAbKANLI)INA
Bilkent/ANKARA
AƔaŒıdabelirtmiƔolduŒumtaleplerimleilgiliolarakgerekliiƔleminyapılmasınıarzederim.
.…/…./..........
(Ìmza)
T.C. Kimlik / Y.U. Evrak Referans
Numarasì Numarasì
Adì ve Soyadì Sìnav Adì / Yìlì
Baba Adì Sìnav Dönemi
Dogum Yeri Telefon No
Dogum Tarihi / / E-posta @
Yazìçma Adresi
Posta Kodu Ìlçe Ìl
Semt
Talepler
D7KKAT:
1) Bilgilerde eksiklik ya da hata bulunan dilekçeler ile imzasìz dilekçeler içleme konulmayacaktìr.
2) Açagìdaki durumlarda ise dilekçe yazìlmayacak, bu degiçiklik talepleri öngörülen süre içerisinde
internet ortamìnda bizzat adaylarìn kendileri tarafìndan gerçekleçtirilecektir.
a- T.C. uyruklu adaylarìn kimlik bilgilerinde degiçiklik istegi (Önce MERNÌS bilgilerinde degiçiklik yaptìrìlmalìdìr.)
b- Resmî belge ibrazì gerektirmeyen ögrenim bilgilerinde degiçiklik istegi
c- Sìnava iliçkin bilgilerde degiçiklik istegi
d- Ìletiçim bilgilerinde degiçiklik istegi
69
ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM’YE GÖNDERÝLECEK
DÝLEKÇELER ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR
Dilekçe yazýlmasýný gerektiren konular için ÖSYM ile yapýlacak her türlü yazýþmada “Genel Amaçlý Dilekçe”
örneði kullanýlmalýdýr. Dilekçenin iþleme konulabilmesi için adayýn ne istediðini açýkça belirtmesi gerekir. Dilekçe
örneði üzerindeki bütün bilgi alanlarýnýn doldurulmasý zorunludur, bilgi alanlarý eksik olan dilekçeler iþleme
alýnmayacaktýr.
Aday, dilekçenin aslýný ÖSYM’ye ulaþtýrmalýdýr. Merkezimize faks ya da e-posta yoluyla ulaþtýrýlan dilekçeler
iþleme alýnmayacaktýr.
Bilgi güvenliðini artýrmak amacýyla dilekçede evrak referans numarasý belirtilmesi uygulamasýna geçilmiþtir.
Aday, evrak referans numarasýný ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr Ýnternet adresinden edinecektir.
Adayýn http://ais.osym.gov.tr adresinde iþlem yapabilmesi için herhangi bir sýnava baþvuru iþlemi sýrasýnda
edindiði aday Ýnternet eriþim þifresini kullanmasý gerekir. Bu þifre, adayýn sonraki yýllarda da ÖSYM’nin
Ýnternet adresinden yapabileceði tüm iþlemlerde (sýnava giriþ belgesini edinme, sonuçlarý öðrenme, bireysel
baþvuru ve tercih yapma, bilgilerini görme ve bazý bilgilerini deðiþtirme vb.) kullanýlacaktýr. Bu nedenle adayýn bu
þifreyi unutmamasý, kimseye vermemesi ve özenle saklamasý gerekir. Þifresini bilmeyen ya da yeniden
edinmek isteyen adaylar T.C. Kimlik Numarasý yazýlý nüfus cüzdanýyla þahsen ÖSYM Baþvuru Merkezlerine
baþvurmalýdýr.
Dilekçe yazýlmamasý gereken konular:
Adaylar aþaðýda belirtilen konulardaki deðiþiklik istekleri için dilekçe yazmayacak, gerekli deðiþikliði her sýnav
için ayrýca belirtilecek tarihlerde http://ais.osym.gov.tr Ýnternet adresinde kendileri gerçekleþtirecektir. Bu
tarihler dýþýnda deðiþiklik isteði yapýlamayacaktýr.
i “Kimlik Bilgileri”nde deðiþiklik yapmak isteyen T.C. uyruklu adaylar bu isteklerini önce Nüfus ve
Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðünün Merkezî Nüfus Ýdaresi Sisteminde (MERNÝS) yaptýrmalýdýr.
Deðiþiklik iþlemi MERNÝS’te gerçekleþtikten sonra, bu deðiþikliklerin adayýn ÖSYM’deki kayýtlarýna
aktarýlmasý iþlemi, aday tarafýndan http://ais.osym.gov.tr Ýnternet adresinde yapýlmalýdýr.
i “Öðrenim Bilgileri” (resmî belge gerektirmeyen), “Sýnava Ýliþkin Bilgileri” ya da “Ýletiþim
Bilgileri” alanlarýnda deðiþiklik yapmak isteyen bir aday bu deðiþikliði http://ais.osym.gov.tr Ýnternet
adresinde kendisi gerçekleþtirecektir.
DÝKKAT: ÖSYS için “Öðrenim Bilgileri” alanýnda yapýlmak istenen tüm deðiþiklikler resmî belge gerektirdiðinden
dilekçe yazýlmasý gereklidir.
Dilekçe yazýlmasýný gerektiren konular:
Adaylar aþaðýda belirtilen konular için dilekçe yazabilecektir:
i Baþvuru sýrasýnda oluþturulan Baþvuru Kayýt Bilgilerinden “Öðrenim Bilgileri” alanýndaki resmî
belgeye dayalý olan bilgilerde (ÖSYS için tümünde) deðiþiklik isteði
i Yabancý uyruklu adaylar için kimlik bilgilerinde deðiþiklik isteði (Deðiþikliðe esas belgenin onaylý örneði
ile)
i Özürlü adaylar için saðlýk kurulu raporu ile özür durumunu belirttiði özürlü olarak sýnava girme isteði
i Sýnav/yerleþtirme sonuçlarýnýn incelenmesi isteði
70
2012-ÖSYS ÖÐRENÝM BÝLGÝLERÝ DEÐÝÞÝKLÝÐÝ DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ
Öðrenim Durumu :
1. Bir ortaöðretim kurumunun son sýnýfýnda
okumaktayým.
2. Bir ortaöðretim kurumunun son sýnýfýnda
beklemeliyim.
3. Okul dýþýndan ortaöðretimi bitirme sýnavlarýna
giriyorum.
4. Bir ortaöðretim kurumunu bitirdikten sonra
ÖSYM'ce yerleþtirilmedim ve ön kayýtla
kaydolmadým.
5. Bir yükseköðretim programýna ÖSYM'ce
yerleþtirildim, fakat kayýt olmadým.
6. Bir yükseköðretim programýna kayýtlýyým.
7. Bir yükseköðretim programýný bitirdim.
8. Yükseköðretimden kaydým silindi.
.
Okul Kodu/Adý : .....................................................................................
Türü : .....................................................................................
Alaný : .....................................................................................
Okul Numarasý :
Bitirme Yýlý :
Not Sistemi : 5’li sistem 10’lu sistem 100’lü sistem
Diploma Notu : ,
Dileðim: ............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Dikkat: Bu belgedeki gereken alanlarý 2012-ÖSYS kýlavuzundaki esaslara göre eksiksiz doldurunuz. Ekinde mezun durumunda olan
adaylar için onaylý diploma örneði, son sýnýf düzeyinde olan adaylar için öðrenci belgesi yok ise bu belge iþleme konulmayacaktýr.
(2012-ÖSYS’ye baþvurduktan sonra okul bilgilerinde deðiþiklik olan adaylar, önce T.C. Kimlik Numaralarýný, ad ve soyadlarýný;
sonra deðiþmesini istedikleri okul bilgilerinin kodlarýný ilgili kutucuklara, adlarýný da kutucuklarýn yanýndaki noktalý yerlere
yazacaklar; deðiþiklik istemedikleri alanlarý boþ býrakacaklardýr.) 8 Haziran 2012 tarihine kadar ÖSYM’ye ulaþan dilekçeler
iþleme konulacak, bu tarihten sonra ÖSYM’ye ulaþan dilekçeler iþleme konulmayacaktýr.
(Ýmza)
Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðýna, ....../...../...........
06538 ANKARA
Aþaðýdaki bilgilere göre gerekli düzeltmenin yapýlmasýný arz ederim.
Evrak referans numarasý:_____________________________ Saygýlarýmla,
Öðrencinin
T.C. Kimlik Numarasý :
Adý ve Soyadý: ............................................................................................................................................................
Doðum yeri: ----------------------------------- Doðum tarihi: ...... /...... /...........
Baba adý: -------------------------------------- Telefon No.: ------ / -----------------------
76
1. BAÞVURU VE SINAV ÜCRETLERÝ
Yurt Ýçinden ve KKTC’den Yurt Dýþýndan Baþvuracak Adaylar
ÜCRETLER Baþvuracak Adaylar
TL ABD Dolarý EURO
YGS (03-13 Ocak 2012 tarihleri arasýnda yatýrýlacaktýr.)
YGS’ye girecek adaylar 35,00 25 18
Sadece Sýnavsýz Geçiþ için baþvuracak adaylar 10,00 7 5
LYS (24-30 Nisan 2012 tarihleri arasýnda yatýrýlacaktýr.)
LYS’lerden herhangi birine girecek adaylar 20,00 14 10
LYS’lerden herhangi ikisine girecek adaylar 40,00 28 20
LYS’lerden herhangi üçüne girecek adaylar 60,00 42 30
LYS’lerden herhangi dördüne girecek adaylar 80,00 56 40
Tüm LYS’lere girecek adaylar 100,00 70 50
2. YURT ÝÇÝNDEN BAÞVURANLAR ÝÇÝN (KKTC HARÝÇ)
BAÞVURU VE SINAV ÜCRETLERÝNÝN YATIRILACAÐI BANKALAR
Adaylarýn baþvuru sýrasýnda ödemeleri gereken ücreti yatýrýrken banka görevlisine T.C. Kimlik Numarasý, adý, soyadý
ve girecekleri sýnavýn adýný vermeleri yeterlidir. Ücret Ýnternet aracýlýðýyla da yatýrýlabilir.
T.C. Ziraat Bankasýnýn tüm þubeleri ve Ýnternet bankacýlýðý
VakýfBank’ýn tüm þubeleri ve Ýnternet bankacýlýðý
T. Halk Bankasýnýn tüm þubeleri ve Ýnternet bankacýlýðý
Akbank’ýn tüm þubeleri ve Ýnternet bankacýlýðý
Kuveyt Türk Katýlým Bankasýnýn tüm þubeleri ve Ýnternet bankacýlýðý
3. YURT DIÞINDAN BAÞVURANLAR ÝÇÝN (KKTC HARÝÇ)
BAÞVURU VE SINAV ÜCRETLERÝNÝN YATIRILACAÐI BANKA
Yurt dýþýndan baþvuru yapmak isteyen adaylar, gerekli ücreti ÖSYM'nin aþaðýdaki döviz hesabýna yatýrabilirler.
Baþvuru ve sýnav ücretini döviz olarak yatýran adaylar Ýnternet üzerinden bireysel baþvuru yapamazlar.
T.C. Ziraat Bankasý Güvenevler Þubesi-ANKARA
SWIFT Kodu: TCZBTR2A
ABD Dolarý
IBAN : TR45 0001000 8300 6028011 5008
Euro
IBAN : TR29 0001000 8300 6028011 5005
4. KKTC’DEN BAÞVURAN ADAYLAR
KKTC’den baþvuran adaylar, baþvuru ve sýnav ücretini, ÖSYM'nin Türkiye Ýþ Bankasý Lefkoþa Þubesindeki 6800
24120 numaralý banka hesap numarasýna (IBAN :TR760006400000168000024120) yatýracaklar ve baþvurularýný KKTC’deki
baþvuru merkezlerinden birinde yapacaklardýr. Baþvuruda banka dekontunun bir örneðini Baþvuru Merkezine
vereceklerdir. Bu adaylar Ýnternet üzerinden bireysel baþvuru yapamayacaklardýr.