P. 1
Stok Kavramı

Stok Kavramı

|Views: 124|Likes:
Yayınlayan: kazzam41

More info:

Published by: kazzam41 on Dec 22, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2013

pdf

text

original

1. STOK KAVRAMI 1.1.

Stokların Tanımı Bir üretim sisteminde üretilen mamule dolaysız veya dolaylı olarak katılan bütün fiziksel varlıklar ve mamulün kendisi stok kavramı içerisinde düşünülebilir. Stoklar, döner sermayenin bağlı bulunduğu iktisadi kıymeti olan ve bir sermaye yatırımı olarak kabul edilen fiziksel unsurlardır. Genel anlamda stok, üretilen veya satın alınan ve kullanılmak için bekletilen malzemedir. Ekonomik değeri olan, atıl kaynaklar olarak tanımlanan stoklar, birçok işletmede büyük yatırımları temsil ederler. Çoğu zaman stok ve envanter sözcükleri birbirlerine yakın anlamda kullanılmıştır. Ancak bu iki kavram özde farklılık taşır. Stok, somut olup, belli bir sınıra sahip, birikmiş bir düzeydir. Envanter ise, bir birime sahip ölçülmüş stok büyüklüğüdür ve muhasebede genellikle yıl sonlarında yapılan fiziksel sayım yolu ile stok tespiti anlamına gelir. Envanter aynı zamanda işletmenin sahip olduğu malların ve servetin gerekli özellikleri ile birlikte gösterildiği ayrıntılı bir listenin hazırlanmasını ifade etmektedir. Stok’ un, iktisadi yönden bir tarifini vermek gerekirse: “ Ekonomik değeri olan, atıl bir kaynaktır ” diyebiliriz. Bu tarif analiz edildiğinde, şu unsurlar görülecektir: Bu kaynak içinde talep vardır. Talep, stoktan yapılan çıkışlarla karşılanmaktadır. Stoklar ise, yeni girişlerle beslenmektedir. Stokları, bir diğer şekilde şöyle tanımlayabiliriz: Eksiksiz, tahmine dayanan bir ekonomide, zorunlu bir yatırım olup, değişen bir talep veya tam tersi, mevsimlik karakterdeki doğal kaynaklar aracılığıyla karşılanan, devamlı bir talep karşısında, muntazam bir üretimi, süratli ve düzgün satın almayı sağlar. Başka bir deyişle stok, gelecekteki ihtiyaçları karşılamak için, en iktisadi olan stok miktarlarının, işletmenin üretim, satış ve mali durumu da dikkate alınarak belirlenmesini ve stok miktarlarının sürekli kılınmasını kapsar. 1.2. Stok Bulundurma Nedenleri Stok bulundurmanın üç nedeni vardır: 1. Faaliyetin düzenli sürdürülmesi 2. Emniyet 3. Spekülasyon Genel olarak; mamul mallar, yarı mamuller ve hammadde diye üç sınıfa ayrılan stoklar, çeşitli görüş açısından farklılıklar gösterirler. Çeşitli faaliyetler için zamana ihtiyaç olması, talebin değişebilirliği, belirsizlik şartları, işletmenin kapasitesi, stokların oluşmasının ana nedenlerindendir. Üretim sürecinde malzemeler, çeşitli üretim kademelerinde değişik işlemler görmektedir. Bu ise, üretim sistemini dengelemek, daha açık bir deyimle, kademeler arasındaki farklı üretim hızlarının oluşturacağı aksaklıklar veya sistemin bir kısmında meydana gelebilecek arızalardan, sistemin tamamının etkilenmesini önlemek için, yarı mamul stoklarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Diğer taraftan, son talebin belirlenmesi, yöneticileri tahminler yapmaya yöneltmektedir. Ancak, tahmin edilen talep ile, gerçekleşen talep arasındaki farkların meydana gelmesi, kaçınılmaz bir sonuçtur. Geleceğin belirsizliği nedeniyle, üretimin kesilmesi ve bunun sonucunda, üretim araçlarının atıl bırakılması, fiili ve potansiyel satış olanaklarının kaybedilmesi gibi risklerle karşı karşıya kalınabilir. Bu nedenle, gerçekleşen ve talep edilen arasında farklılık olması normaldir. Bu farklılığı ortadan kaldırmak, stoklarla olur. Bu ifadesi ile stoklar, talep tahminindeki yanılmaların ortaya çıkardığı zararları, minimum kılan unsurlardır. Mevsimlik dalgalanmaların geçerli olduğu piyasalarda, denge unsuru olarak stoklara ihtiyaç vardır. Müşteri talep düzeylerinde değişkenlik, üretimden ziyade, stoklar

aracılığıyla karşılanır. Aynı şekilde, malın üretiminin mevsimlik olduğu durumlarda da, devamlı ve düzenli bir seviyede olan talebin karşılanabilmesi için, üretim devresinde bütün dönemin talebini kapsayacak ölçüde üretim yapmak, bunu stok olarak bulundurmak ve talep edildiğinde, piyasaya sunmak gerekir. Hammaddelerin ve satın alınan diğer malzemelerin stoklanması ise, bütün miktarlarda satın almanın avantajlarını elde etmenin, herhangi bir nedenle aksamasından doğacak riskini, azaltmak gibi nedenlerle gerekli olabilir. 1.3. Stokların Faydaları Stoklar rasyonel esaslara göre faaliyet gösteren ve iktisadi düzende, fonksiyonunu gerektirdiği gibi yerine getirmek isteyen işletmeler için, kaçınılmaz bir unsurdur. Stok bulundurmadan çalışan işletme, stok bulundurarak çalışan işletmeye göre, daha az kârlı ve daha çok masraflıdır. Stok bulundurmadan faaliyet gösteren bir işletme, tahmininin üzerinde bir taleple karşılaştığı zaman, ilave teçhizat ve ilave işgücü bulmak zorunda kalacak, stok tükenmesinden doğan, fiili ve potansiyel talebin kaybı ile karşılaşacaktır. Doğuş nedenleri ne olursa olsun, stoklar fayda sağlayan unsurlardır. Stokların sağladıkları bu faydalar, stokların üretim ve pazarlama faaliyetlerini, birbirinden ayırma fonksiyonuna bağlanmaktadır. Malzeme stoklarının temel fonksiyonu, üretim – dağıtım – tüketim zincirinde, birbirini izleyen kademelerin uyum halinde çalışmasını sağlamaktır. Stoklar, işletmelerde üretim seviyelerinin düzenli olmasını sağlar. Talep miktarı ile, tedarik süresindeki dalgalanmalar, üretimi aksatarak, makine ve teçhizatın atıl kalmasına neden olur. İşletme, stok bulundurarak, üretimin duraklamasından doğacak bu zarardan, kendisini korumuş olur. Ayrıca, teçhizat ve işgücünden de, daha rasyonel olarak yararlanır. Yine stoklar sayesinde, üretim ve tedarik işlemlerinin en az masrafa sebep olacak miktarlar halinde, düzenlenmesi sağlanmış olur. İşletmenin ürettiği mala yönelen talep, önceden tahmin edilen dalgalanmaları gösterdiğinden, ek kapasiteye ihtiyaç duyulmadan, stoklar yardımı ile talepteki artışlar karşılanabilir. Stoklar, talep tahminlerinin hatalı olmasından doğacak sonuçları hafifletir, tüketicilere kısa zamanda ve üstün bir seviyede hizmet temin eder. Stokların sağladığı faydaları, prodüktivite ve rekabet gücünü arttırıcı etkileri bakımından, iki grupta düşünebiliriz. Buna göre stoklar, perakendeciyi, toptancıyı, üretim faaliyetleri içinde çeşitli safhaları ve tedarik kaynaklarını birbirinden ayırır. Dolayısıyla, üretim faaliyetlerinin verimi artar, talebin zamanında karşılanması sağlanır. Talebin zamanında karşılanmasının, işletmeye sağladığı fayda, talebin zamanında karşılanmaması halinde ortaya çıkacak kayıplarla belirlenir. Bu kayıplar, kısa vadede karşılanamayan satışların, dolayısıyla satış kararlarının kaybı, uzun vadede, müşterilerdeki güvenin zayıflaması kaybıdır. Endüstri işletmelerinde, girdi kalemi olarak stoklar, üretim faaliyetlerinin, daha düzenli şekilde devamını sağlar, üretim kapasitesinin, daha verimli kullanılmasını mümkün kılar, üretim faaliyetlerinin minimum maliyete sebep olacak şekilde planlanmasını ve bunun bir sonucu olarak da, toplam maliyetlerin, minimum düzeyde seyrini gerçekleştirir. Stoklar, sağladıkları faydalar nedeniyle, tasarruf unsurlarıdır. Ancak, stokların aynı zamanda maliyet nedeni olmaları, sağlanan bu tasarrufların, stoklardaki artışlarla, doğrusal bir ilişki içinde artmadığını gösterir. Bu durumda, stoklara ilave edilen, her birimin sağladığı marjinal tasarruf, azalarak artar ve belli bir ölçüden sonra, stoklarla ilgili maliyetler, stoklardan sağlanan tasarrufları aşar. Rasyonel davranmak isteyen bir işletme, stokların sağladığı tasarruflarla, sebep oldukları maliyetler arasında, ekonomik bir denge kurmak suretiyle, kendisine minimum maliyete sebep olacak, stok seviyelerini tespit etmek durumundadır. Aslında stok kontrolünün esas gayesi, belirli bir stoku elde bulundurmak veya bulundurmamaktan doğan maliyetleri, minimum kılmak başka bir deyişle, elde stok bulundurmakla doğacak maliyetlerle, bulundurmamaktan doğacak kayıplar arasında, bir

yani finansman gücüne . ölçümü yapılan geniş çaptaki değişik malzeme istekleri arasında. işletmenin belli devreler arasındaki stok durumunun karşılaştırılmasında yardımcı olur. Stok politikası. ortak temel oluşturur. işletmenin stoklara bağlayabileceği para miktarına. stokların üretim sürecindeki yerlerine göre sınıflandırılması gösterilecektir: 1. metre. Yani. aynı karakterde değildir. Yarı Mamul Stokları 3. Böyle bir sınıflandırma. çok çeşitli şekillerde olabilir. litre.1. Mamul Stokları 2. bir malın tüketim hızı ( fiili ve tahmini olarak ) ile. tüketim günü veya fiziki miktarlar cinsinden. ton.dengenin sağlanmasına çalışmaktır. Daha yaygın olarak kullanılan. stokların. “ fiziki miktarlarla ” veya “ günlük tüketim miktarları ” ile ifade edilebilir. belirlemenin uygulanabilir olmasına karşılık. günlük tüketim miktarları.Hammaddeler . Bu oran. Burada. 1.Yedek Parçalar . günlük tüketim miktarları cinsinden belirlenmesinin bu üstünlüklerine karşılık. unutulmaması gereken nokta. stok kontrolü konusunu incelerken öncelikle. Bundan başka. Bu yöntem ayrıca.4. STOK POLİTİKASI 2.İşletme Malzemeleri 2. stokların sınıflandırılması gerekir. Bu yüzden.Satın Alınan Montaj Parçaları . uygun şekilde dengeye getirilmiş bir stok bulundurmak için. eldeki veya siparişe bağlanmış bulunan. Stokların Sınıflandırılması Stoklar farklı durumlarda ve farklı amaçlarla elde bulundurulur ve stok terimi ile anlatılan unsurlar. bir işletmenin. eldeki ve siparişteki mal miktarları ile birlikte gözönünde tutar. Stok Politikasının Önemi Stok politikası kavramı genel olarak. İşlem Öncesi Stoklar . 30 günlük tüketimi karşılayacak kadar sipariş vermeyeceğidir. TL gibi çeşitli standartlarla. verilerle. malzeme kullanma hızını. Ancak. sipariş için bir ölçü olamaz. stok miktarı arasındaki oran ile ilgilenir. günlük tüketim miktarları yöntemi.

yöneticilere bilgi akışının. yöneticilerin stoklarla ilgili olarak. gerekli koşulların başında. daha uygun bir politika olacağı açıktır. mamul ). Bu nedenle stoklar. eldeki stokların fiilen bu miktarların altına düşüp düşmediği. ilgili dönem giderlerinin uyumunu belirler ve yönetimin ileride alacağı kararlara dayanak olur. Stoklarla ilgili bilgilerin düzenli ve yararlı olabilmesi için. stokların sınıflandırılması ve gruplara ayrılması gerekir. her bir stok kalemini ihtiyacına göre ayarlamalıdır. tüm departmanların katkısıyla kurulacak. ayrıma tabi tutulmalıdır. Kuşkusuz stok bütçeleri. stokta bulunduruyorsa. planladıkları süre ve devir hızı ile karşılaştırmak suretiyle değerlendirebilirler. Stokların iyi hesaplanması. Şayet. stok bulundurma masrafları yüksektir. sınıflandırmanın yararlarını ortadan kaldırabilir. Yöneticiler. Stoklara ilişkin bazı oranlar. Yöneticilerin bu amaçla kullanabilecekleri oran. yeterli değildir. Ancak. işletme üretimde kullandığı birçok maddeyi. etkin bir kontrol aracıdır. dönemsel gelirlerle. yarı mamul. yani stok kalemlerindeki dengenin bozukluğu işletmeyi güç duruma düşürür.cevap verebilecek bir stok politikasının. devamlı kontrol ile. yöneticilere gerekli bilgileri sağlayacak şekilde.2. kontrol konusunda yöneticiler için yol gösterici olduğu gibi. stoklardan kaçınmak gerekir. Etkin bir stok kontrol düzeninin sağlanması için. Hemen hemen bütün endüstri işletmeleri. ellerinde kaç günlük stok bulunduğu veya stokta kalış süresidir. “ Çok fazla ”. yöneticileri ayrıntıya boğduğu gibi. başta satış olmak üzere. Bir kısım stok kalemlerinin. Stok yönetimi politikasında etkinlik sağlanabilmesi için. stok ve stok hareketleri konusunda. Bu ana grupların. etkin bir kontrol sistemi yadsınamaz. stokları. alt gruplara ayrılması gerekir. işletme yönetimince alınabilecek önlemlerin başlıcaları aşağıdaki gibidir: . kaç günlük stokla çalıştıklarını hesaplamak yerine. nedenleriyle sınıflandırmaktadır. stokları az sayıda birkaç başlık altında toplamak. “ çok az ” veya “ kötü ” bir şekilde dengelenmiş. Bu faktörlerin ışığı altında. sürekli olarak kontrol edilmelidir. stok politikalarının amaçlarını. idare giderlerinde tasarruf sağlama. Örneğin ( hammadde. Buna karşılık. Gereğinden fazla. olağanüstü veya beklenmeyen gelişmeler hakkında da yöneticileri uyarır. diğer stok kalemlerine uygun oranlarda bulundurulması. aşağıdaki bilgilerle donanmaları gerekir: • Tedarik süresi • Elde bulunan miktar • Sipariş edilen miktar • Emniyet stoku İşletmelerde. yönetim açısından yararlı olmakla beraber. Bu tip stoklar. sağlıklı karar almayı da güçleştirebilir. yöneticiler elinde. 2. stoklarda istenmeyen gelişmelerin anında saptanması ve gerekli önlemlerin anında alınması gerekir. aşırı derecede ayrıma gitmek. Asgari stok miktarları tespit edildikten sonra. zamanında temini gerekir. stok devir hızını da bulabilir ve bu süreyi veya stok devir hızını. Stok Politikasında Etkinlik Sağlanması Stok yönetimi politikasında etkinlik sağlanabilmesi için. stoklara ilişkin karar almayı kolaylaştırma. işletmeye pahalıya mâlolur. Yine etkin bir stok yönetimi politikasında. “ optimum stok yatırım düzeyini planlamak ” ve “ kontrol kanalıyla planlanan optimum düzeyleri muhafaza etmek ” şeklinde sıralayabiliriz. stoklar sınıflandırılırken.

elde tutulan stok miktarının çeşitli şekiller de. Üretim işlemlerinin hızlandırılması. c) Üretim süresinin kısaltılması. Üretim sürecinin uzunluğu. Kavramın daha geliştirilmesi halinde. zaman kayıplarının önlenmesi. b) Satın alma ( tedarik ) ve üretim bölümleri arasında. bazı stok kalemlerinde aşırı şişkinliğin önlenmesi. Bu sistemin içinde işlem görmek üzere bekleyen veya görünen ve bu değişim sürecinden çıktıktan sonra sistemin çıktısı halini alan ve başka sistemlere gönderilmek üzere bekletilen her şey stok olarak ele alınabilir. Zira. Bir üretim sisteminde üretilen mamule dolaysız veya dolaylı olarak katılan bütün fiziksel varlıklar ve mamulün kendisi. . Sipariş üzerine çalışan atölye büyüklüğünde bir sistemde stok bulundurmaya gerek yoktur. mal veya hizmet üreten sistemde kabul eder. ileride gelinmesi beklenen bir problemin çözümündeki riski azaltmak. aksamalara yol açtığı gibi. teknolojik faktörlere bağlı olmakla beraber. genel olarak stok tutarını yükselterek finansman gereksinimini arttırmaktadır. Stoklar sözkonusu varlıkların miktarı veya parasal değeri ile ölçülür. Stoklanan maddelerin elde tutulmalarının arkasındaki gerekçe ne olursa olsun. bilimsel olarak kontrol edilmesi sanatıdır. gerekli sürenin uzunluğudur. Endüstri işletmelerinde yarı mamul stokunu tayin eden en önemli faktörlerden biri de. stok kavramı içinde düşünülebilir. 3. yöneticilerin de alabilecekleri tedbirle bu süre kısaltılabilir.1. üretim faaliyetlerinin kesintisiz devamının sağlanması gibi önlemler. üretim için gerekli hammadde veya yarı işlenmiş stoklarda dengesizlik yaratmaktadır. üretim akışının iyi organize edilmesi. Bundan çıkarılacak sonuçlar: a) Stok kalemlerinin stokta tutuldukları sürece bir kullanım değerine sahip olmadıkları b) Daha çok gelecekteki kullanım veya tüketim sonucunda sağladıkları fayda ve sonrası için elde tutuldukları şeklinde özetlenebilir. Tanımı Stok kontrolü. üretim sürecinin tamamlanması için. d) Kalite kontrolüne gereken önem verilerek. e) Stoklar için en uygun değerlendirme yöntemi uygulanarak. yakın bir işbirliği sağlanması. ya da gelecekte bugünküne oranla daha büyük faydalar sağlamak. hammaddeler sipariş alındıktan sonra tedarik edilir ve mamul bittiğinde müşteriye derhal teslim edilir. gerçek dışı kârlar üzerinden. ekonomik taleplerle karşı karşıya olan bir işte ( piyasada ). hızlı bir üretim artışına olanak verir. Tedarik ve üretim bölümleri arasında işbirliğinin sağlanamaması. stokların daha çok gelecekteki bir talebi veya ihtiyacı karşılamak. Bazı kalemlerde aşırı birikim. bazı stok kalemlerinde de aşırı birikimlere sebep olabilmektedir. vergi ödenmesi önlenir. başarılı bir yerleşme planı ile. yarı mamul stokunda birikime yol açmadan. STOK KONTROLÜ 3. Stok kontrolünün gereği gibi yapılamaması. üretimde duraklamalara.a) Çeşitli stok kalemleri arasında denge sağlanarak. iadelerin ve firelerin azaltılması sağlanır. Stok Kontrolü Kavramı.

Stok Kontrolünün Amacı ve Önemi Stok kontrolünün amacı. Yanlış stok politikaları seçilmesi veya uygulama hataları yüzünden. genellikle yıl sonlarında yapılan fiziksel sayım yolu ile stok tespiti anlamına gelir. nakit ihtiyacını karşılayabilecek miktarda lüzumsuz yarı mamul stokları bulunduğu görülür.2. bugün. malzemelerin ve ürünlerin gerektiği zaman yeterli miktarda sağlanmasını güvence altına almalı ve aşırı stok maliyetlerine engel olmalıdır. İşletmelerin bu stoklara sahip olmamalarının da yarar ve sakıncaları vardır. “ envanter almak ” şeklinde alınırken. uygun bir stok politikası belirleyerek. minimum düzeyde tutmaktır. Stok kontrolünün başlıca amaçları şunlardır: • Stok yatırımını minimize etmek • Depolama giderlerini minimize etmek • Üretimin hammaddesiz ve yarı mamulsüz kalmasını engelleyecek miktarda stok bulundurmak • Etkin bir stok kayıt sistemi kurmak • Muhasebeye. istenen anda. Rekabet şartları güçleşen ve kâr marjları azalan işletmeler. Stokların İşletme Açısından Önemi Modern üretim sistemlerinde stoklar her kademeden yöneticiyi yakından ilgilendirir. İşletmeci için stoklar. işletme bünyesinde. daha titiz bir stok politikasını da zorunlu hale getirmiştir. mamul çeşidi arttıkça. Özellikle muhasebe ile ilgili yazılmış eser ve uygulama çalışmalarında “ envanter çıkarmak ”. talep ve imalata ilişkin faktörlerdeki belirsizlik ve aralarındaki ilişkilerin karmaşıklığı. yeterli hammadde stoku bulundurulduğu bilindiği halde. tutarak. gerek stok bulundurma amaçları farklı olan hemen her türlü işletme için yadırganmayacak büyük önemleri vardır. birkaç önemsiz parça yüzünden tüm imalatın aksaması gibi durumlara rastlanır. üretim sürecinde kullanılan hammadde ve malzeme girdi ve çıktılarının kayıtlarını. gerek faaliyet alanları ve amaçları. aksaklıkları ortaya çıkarmak. Aynı şekilde Türkçe literatür de envanter sözcüğünün her iki anlamıyla da kullanıldığı görülür. Stok kontrolü. aslı İngilizce’ de “ Inventory ” olan “ envanter ” kelimesinin kullanıldığı görülür. yöneticileri işletme sermayesini daha dikkatli ve rasyonel kullanmaya yöneltirken. satın alma bölümü ile işbirliği yapmak 3. Bazen büyük nakit sıkıntısı içinde olduğu belirtilen bir işletmede. pek çok işletmenin kritik duruma düştüğü bir gerçektir. birbiriyle ilişkili olan masrafları.3. ayrıntılı bir şekilde tutmak.Bir anlamda gelecekte sağlanacak daha büyük fayda gelir ve uğruna bugünkü tüketim ve kullanımdan vazgeçmek şeklinde yorumlanabilecek olan stokların. 3. tedarik. malzeme sayımlarını gerçekleştirmek ve sonuçları kontrol ederek. faaliyetlerini sürdürebilmek için stokları üzerinde daha titiz kontrol kurmuşlardır. Fakat bu kelime muhasebe de. Bazı işletmelerde. sözcük dönem sonundaki veya belirli dönemlerde işletmelerde yapılan mal sayımı anlamında kullanılmaktadır. artışları endişe ile karşılaşılan ve devamlı kontrol edilmesi gereken bir duruma gelmiştir. ucuz satış gibi tedbirlerle fazla . Asırlarca önce servetin göstergesi olan stoklar. İşletmeler. Üretim sistemi büyüdükçe. Yatırımlarındaki verimliliğin artması. sipariş verilen malzemelerin kayıtlarını. stok bulundurmayı zorunlu kılar. imalat bölümleri arasına dağılmış halde. stok konusunda doğru ve yeterli bilgi vermek • Ekonomik sipariş için. kâr zarar hesaplarında yer alan rakamlar sadece finans yöneticilerini ilgilendirir. Halbuki etkin bir stok sisteminde her bölümün rolü vardır. Bazı kitaplarda stok yerine.

5. Belirli koşullarda küçük olan stoklar. Stok Kontrol Politikası Stok kontrolü. Bu ifadesiyle “ stok yönetimi politikası ”. İhtiyaç olunduğunda. Gerek bilançonun aktif tarafında bir varlık olarak yer alması. Piyasanın genel gidişi. hangi kalemler üzerinde kontrol kurulacak. işletme gereksinimlerine uygun düzeylerde bulundurulmalıdır. maliyetleri minimum kılan bir karar probleminde. aynı zamanda maliyetin de düşmesine neden olacaktır. bir düşüşle karşı karşıya kalındığını hissedeceklerdir. daha ucuza satın alınabildiği için. Fakat amaç. Stoklarla ilgili bazı maliyet unsurları arttığı ( veya azaldığı ) zaman. Etkili bir maliyet muhasebesi sisteminin ihtiyacı olan bilgilerin pek çoğu kolay ve duyarlı biçimde toplanabilir. 5. Bir endüstri işletmesi açısından. üretim ve satış planlaması belirler. İşletmeler. çok az olan stok miktarı. Böyle bir sistemin işletme ekonomisi açısından sağlayacağı yararlardan başlıcaları şöyle sıralanabilir: 1. düzeltme için vakit geçmeden müdahale edilebilir. daha da büyük önem kazanmaktadır. tamamen şişkin bir stok haline gelebilir. miktar olarak. üretimde ve dolayısıyla önemli derecede malzeme ihtiyacında. ne ölçüde. stokları ortadan kaldırmaktır. 4. 3. 3. alınan kararlar maliyetleri değil. optimal çözümü gerekir. Tedarik ve satış masrafları azalır. Üretim faaliyetlerinin düzgün biçimde yürütülmesine yardımcı olur. bu miktar malzeme. Ancak. Dikkatsizlik yüzünden ziyan olan malzeme ve mamullerin miktarı azaltılır. stoklama politikalarını. yüksek fiyata satın alınmış stoklar ve stokta kullanılmadan duran malzemeler. maliyetleri minimum kılan bir karar problemi ile karşı karşıya kalınır. bir karar verme problemidir. ne olacak kararlarının. enflasyon olgusunu değerlendirerek. stoklarını daha önceden kontrol etmeye başlamışlardır. toplam maliyetlerin minimum kılınmasıdır. Şu hususu da belirtmek gerekir ki. daha sonra kullanılsalar dahi. satın alma veya üretim siparişlerinin miktarı. olumsuz yöne çevrildiğinde. bir başkası için isabetsiz bir politika olabileceği gibi. İşletmenin amacı. diğer bazı maliyet unsurları da artmakta ( veya azalmaktadır ). gerekli stok miktarının çerçevesini. bir kayıp ifade ederler. Bu faktörler.stoklarını nakite çevirdiklerinde zarara uğradıklarından. Stoklara bağlanan parça tam ihtiyaca göre saptandığından sağlıklı bir finans yönetimine imkan sağlar. Etkin bir stok kontrolü için. Faaliyetin sürdürülmesi için. satış hacminde. gereğinden çok veya az. stoklarla ilgili olarak. gerekse. üretim faaliyetlerinin ana unsurunu oluşturması nedeniyle. Malzeme ve parça yokluğu yüzünden boş beklemeler minimuma iner. yöneticiler. 2. hammadde tedarik ve stoklaması. Özellikle. hatta aynı endüstri işletmesi için dahi. ayrı bir önem taşıyan stoklar. Bu nedenler. miktar ve zamanı ifade eder. Stok Kontrolünün Organizasyondaki Yeri . stoklarla ilgili olarak. “ ne kadar ” ve “ ne zaman ” sipariş verilmeli sorularına cevap gerektirir. çok çabuk fazla stok haline gelebilir. doğrudan maliyetlerle ilgilidir. koşullar değiştiği zaman. herhangi bir endüstri işletmesinde. bir süre sonra. 3. düşük fiyatlar. ileride yapılacak “ siparişler hacminin daralması ”. elde “ daha az stok bulundurulması ” sonuçlarını doğuracaktır. sağlam olan bir stok politikası. Üretim programlarının kolay ve gerçeğe uygun düzenlenmesi mümkün olur. her kalem için satın alma veya üretim emirleri ne zaman çıkarılacak. yeniden biçimlendirmek zorundadır. zamana göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle. Belli bir zamanda. 6. enflasyonist dönemlerde. İş istasyonları arasındaki yığılmalar azalır.4.

varlıkların miktarı veya parasal değeri ile ölçülürler. işletmelerde stokların varlık nedenleridir. yarı mamuller ve hammaddeler diye üç sınıfa ayrılan stokların doğuş nedenleri çeşitli açılardan farklılık arzeder. Satın alma ve satış 2. üretim tipine veya başka faktörlere bağlı olarak. tedarik faaliyetlerinin. Stoklar. stoklarla mümkün olacaktır. Genel olarak mamul mallar. talep tahminlerindeki yanılmaların ortaya çıkardığı zararları minimum kılan unsurlardır. kâr ve işletmenin geleceği üzerinde büyük etkisi bulunan eylemlerin. Bazen ayrı bir müdürlük olarak organize edildiği de görülür. Elde Stok Bulundurma Nedenleri Taleplerin tam ve iyi olarak bilinebildiği ve mal arzını sağlayanlardan tam zamanında malın . Bu ilişkilerin verimli bir haberleşme düzeni içinde sağlıklı yürütülmesi. modern işletmecilik anlayışına daha uygundur. ve sonuçta üretim maliyeti artacaktır. Bu eşitsizliğin eşitlik haline dönüştürülmesi. üretim devresinde bütün dönemin talebini kapsayan ölçüde üretimde bulunmak. çeşitli finansal durum. Diğer taraftan. talebin değişebilirliği. Üretim faaliyetlerinde malzemeler çeşitli işlemler görmekte ve bu işlemler çeşitli üretim kademelerinde yapılmaktadır. Aksi halde stoklar tarafından dengelenmeyen üretim hızları. Aynı şekilde malın üretiminin mevsimlik olduğu durumda. Bu nedenle fiili ve tahmin edilen talep arasında bir dengesizlik olacağı açıktır. Stok kayıtlarının tutulması Bunlardan ağırlık taşıyan hangisi ise. 3. muhasebe veya imalat departmanlarından birinin içinde yer alabilir. stok kavramı içinde düşünülebilir. stok kontrolünün etkinliğini arttırır. dar anlamıyla ele alınıp ikincil derecede bir fonksiyon olarak görülmesi ve üretim bölümüne bağlı bir alt birim olarak örgütlenmesi doğru değildir. en üst yönetim basamağına doğrudan bağlı ve üst yönetim yetki ve sorumlulukları ile donatılmış olarak örgütlenmesi. Bunun aksine. bir denge unsuru olarak yarı mamul stoklarını ortaya çıkarır.7. Bu nedenle. bunu stok halinde muhafaza etmek ve talep geldikçe arz etmek gerekmektedir. Depolama 3. Stok kontrolünde belli başlı üç fonksiyon vardır: 1. Mevsimlik dalgalanmaların geçerli olduğu mallarda denge unsuru olarak stoklara ihtiyaç vardır. diğer ünitelerle olan ilişkileri büyük önem taşır. 3.Stok kontrolü kapsamına giren faaliyetleri. belirsizlik içinde bulunan yöneticileri tahmin yapmaya yöneltmektedir. Aslında stok kontrolünün organizasyonda alabileceği yerden çok.6. diğer bir ifade ile maliyet. Stok kontrolü. organizasyonlarda değişik şekillerde göstermek mümkündür. Stokların Doğuş Nedenleri ve Stokların Faydaları Bir üretim sisteminde üretilen mamule dolaylı veya dolaysız olarak katılan bütün varlıklar ve mamulün kendisi. stok kontrolünü onunla ilgili bölüme bağlamak yerinde olur. Ancak tahminlerde yanılmalar olabilir. Üretim kademeleri içinde birbirini izleyen işlemlerin farklı üretim hızları içinde bulunmaları. beklemelere ve yığılmalara neden olacak. devamlı ve istikrarlı bir seviyede olan talebin karşılanabilmesi için. Bu durumda stoklar. belirsizlik şartları vb. gelecek talebin belirlenmesi. Çeşitli faaliyetler için zamana ihtiyaç olması. üst yönetim tarafından ele alınması örgütlenmenin temel ilkelerindendir. yönetim politikalarına. işletme kapasitesi. İşletme açısından önemli faaliyetlerin.

Bunlar yalnızca depo. Bu durum müşterinin memnuniyetinden dolayı artan talebi karşılamaya yardımcı olur. Bu durumda parçaların ve grupların montaj noktasında stokta bulundurulması. elde tutulan stok miktarını korumaktır. 3. ısıtma gibi maliyetleri kapsamaz. Ortalama mal teslim süresinden daha uzun bir süreye karşı bir sigorta gibi kullanmak. daha ağır basan artan depolama ve yatırım maliyetlerinden çok. bu maldan geniş bir stok bulundurulması istenmeyen bir durumdur. stok bulundurma gereği olan bütün işlerde karşılaşılan bütün maliyetleri düşürmek.teslim edilebildiği bir piyasanın var olduğu ideal bir dünyada. Böyle olmasına rağmen kömür üreticileri için bu mevsime bağlı fiyat düşümleri. Parçaların eksikliğinden doğan üretimdeki gecikmeleri en aza indirmek için. 5. 3. Bir stok kontrol sisteminin amacı. stoklar arz ve talep dalgalanmalarına karşı bir tampon görevi yaparlar. ama gerçek durumda. Mevsime ve diğer fiyat dalgalanmalarına karşı avantaj elde etmek. buna rağmen bütün parametreleri tamamen bilinen veya bütünü ile tespit edilebilecek bir liste yapmak olacaktır. Ürünlerle ilgili birçok parça ve grupların her birinin aynı zamanda en son montaj noktasına ulaştırılması yönetim açısından hemen hemen imkansızdır. işçilik. Depolanan ürünün modası geçtiğinde. Ortalama talepten daha yüksek taleplere karşı bir sigorta gibi kullanmak. İskonto mallarından yararlanmak için. Stok bulundurmanın başlıca sebepleri şöyle sıralanabilir: 1. Müşteri talebinin karşılanamaması nedeniyle. üretim sisteminde ortaya çıkan bir talebi karşılamak için bir tampon görevi yapar. Bir maldan çok miktarda alınması sonucunda birim maliyette azalma. Bu hatalı. herhangi bir şekilde elde stok bulundurmaya. Ayrıca hasar ve bozulma masrafları da gözönüne alınmalıdır. Çok yüksek depolama maliyetleri ile karşılaşılır. piyasanın durgun olduğu bir dönemde talebi teşvik eder. peşin satış değeri ancak hurda fiyatına eşit olan satılamayan bir mala. Rasyonel bir servis sağlamak için. Bu durum. belirli bir müşteri servisi sağlamak vb. imalatta kullanılan tali maddelerden biraz karmaşık. Ayrıca yüksek stok seviyesinin dezavantajları da şöyledir: 1. Halbuki pratikte talep bilinemez ve mal arzını üstlenenler çoğunlukla mal tesliminde geç kalırlar veya teslimi erken yaparlar. Bu durum genellikle stok kontrolünde sevk ( tedarik ) zamanı ( Lead time ) olarak ifade edilir. 2. 3. Özellikle müşteriler bu malı başka bir kaynaktan temin edebiliyorlarsa. daha yüksek stok seviyesinin mevcut olduğu bir durumdan daha sık mal siparişi vermek gerekecektir. bir sermayenin bağlanmasıdır. Müşteri talebi çoğunlukla karşılanamaz. 4. işin kârlılığını arttırmak. Yaz dönemlerinde kömür satın alan bir aile reisi. Böylece talep yıl boyunca canlı tutularak üretim maliyetleri azaltılır. Bu durumda müşteri kaybına sebep olabilir. bu gecikme müşteri kaybına neden olur. Çok az stok bulundurmanın bariz dezavantajları vardır: 1. . 2. müşteri nezrinde firmanın itibarını korumak için özel imalat usulleri ve program dışına çıkma gibi bazı pahalı yollara başvurulur. Stoklara bağlanmış sermaye nedeni ile para alternatif kaynaklar için kullanılmaz. Müşterinin mal kontenjanları malları geç kaldığında bir mazeret bulunarak tamamlanamaz. diğer maliyetleri dengeleyebiliyorsa gerekenden fazla mal almak ( depolama ve elde tutma maliyetlerine nazaran ) avantajlı olabilir. Böylece daha yüksek tedarik maliyeti ortaya çıkar. kömür fiyatlarındaki tasarrufu gözönüne alır. gibi bazı işletme ölçütlerini optimize etmek ve bu amaçlarla. 2.

stok politikası olarak bilinir. işletmenin yatırımlarının kârlılığını . Buna karşılık piyasadaki malın fiyatı yükseldikçe nakit kâr elde edilir. 5. Stoklara yüksek miktarda para bağlamak ister istemez işle ilgili diğer faaliyetler için elde daha az paranın olmasına neden olur. Bu kurallar serisi. mamul bünyelerinin komplike bir hal almasına neden olurken. sevkederken. yeniliklere açık bir işletmeci kadrosunun yetişmesini sağlamış. ayrıca mühendislerin işletme içinde önem kazanmaları da meselelere ilmi yaklaşım tarzları getirilmesine yardım etmiş ve bu suretle stok kontrolünün gelişmesine sebep olmuştur. Yüksek seviyede bir hammadde stoku bulunduğunda piyasada ani fiyat düşmelerinde malın daha önceki yüksek fiyat satın alınmış olması dolayısıyla bir nakit kaybı meydana gelir. Stok kontrolünün önem kazanmasında ve gelişmesinde rol oynayan faktörler şöyle sıralanabilir: Üretim Tekniğindeki Gelişmeler Üretim tekniğindeki gelişmeler ( otomasyon. Bir işletmenin stok bulundurma politikası. Stok kontrolünün bir bütün olarak uzun devredeki gayesi. İşletmelerin Sayıca Artması ve Büyümesi İşletmelerin sayıca artması neticesinde kâr marjları azalmış ve rekabet şartları ağırlaşmıştır. İşletmelerin Zararları İşletmelerin fazla stoklarını elden çıkartmak için aldıkları tedbirler ( ucuz satış gibi ) neticesinde uğradıkları zararlar. Ayrıca işletmelerin büyümesi stok kontrolü sayesinde küçümsenmeyecek miktarda tasarrufların sağlanmasını mümkün kılmış ve stok kontrolü işletmeler için cazip bir konu haline gelmiştir. bu stokun nasıl ve ne zaman yapılacağını bildiren kesin kararla ilgili bir seri kurallar yürütülür.4. yığın halinde ( kütle üretimi ) üretim gibi ) mamulün miktar ve çeşit itibari ile artmasına. 3. Bütün bu sayılan faktörler. stoklarla ilgili daha şuurlu bir politika takibi. kıt bir faktör olan çalışma sermayesini daha ihtiyatlı ve rasyonel bir şekilde kullanmaya. Rekabet şartlarına dayanabilmek kâr marjları ile hayatlarını devam ettirebilmek için işletmeler stokları üzerinde daha titiz bir kontrol kurmaya yönelmişlerdir. bu kontrol edilmesi gerekli hususlar olarak ortaya çıkmakta ve artışları endişe ile karşılanmaktadır. ilgilileri daha önceden stokları kontrol etmeye zorlamıştır. Döner Sermayenin Daha Rasyonel Olarak Kullanılma Mecburiyeti Sermaye için artan ihtiyaç ve yatırımların çoğalan verimliliği işletmeleri.8. diğer yandan işletmeleri bir stok problemi ile karşı karşıya bırakmıştır. stok kontrolünü kaçınılmaz bir unsur haline koyarken diğer yandan da işletme iktisadı eğitiminin gelişmesi. Stok Kontrolünün Önem Kazanmasında Rol Oynayan Faktörler Bundan önceki asırlarda servetin belirtisi olarak telakki edilen stoklar. prodüktivite artışları. zorunlu hale gelmiştir.

Stok kontrolü ile yapılmak istenen de. bir stok kalemi ile ilgili olarak cevaplanması gereken “ ne kadar sipariş verilecek ” ve “ ne zaman sipariş verilecek ” sorularıdır. stok kontrol sistemini belirleyen ve üzerinde karar alınmasını gerektiren iki değişkendir. iki karar değişkenine bağlı olmaktadır. Bunlar. denilebilir. Stok kontrolü. sezgi yoluyla verilen kararların yerlerini ilmi karar verme usulüne terk etmesine neden olmuştur. tedarikin zaman ve miktarı ile ilgili olarak sistematik usuller ortaya koyar ve bunlara uyulmasını temin eder. Kısaca stok kontrolünün gayesi. bu optimum seviyenin tayininden ibarettir.9. Daha açık bir ifade ile. Talep durumu 3. Adı geçen sistematik usullerin tespitinde. İşletme için asgari masrafa neden olan stok seviyesini tayin ederken. yukarıdaki hedeflere ulaşmak için. Tedarik müddeti 4.artırmaktır. Optimum Stok Seviyesinin Tespiti İçin Cevap Verilmesi Gerekli Sorular ve Bilinmesi Gerekli Faktörler Her stok kalemi için o kalemle ilgili toplam masrafları minimize edecek bir stok seviyesi mevcuttur. yani siparişin miktar ve zamanının ne olması gerektiği konusunda bir karar verirken. Ünite değeri . işletmenin iktisadi miktarlarda stok bulundurmasını sağlamak. İşletme için minimum masrafa sebep olacak stok seviyenin tayini ise her şeyden önce bir karar alma meselesidir. gerekli miktar ve kalitede stoku gerekli zamanda. işletmenin isteklerine uygun olarak. Bunlar şöyle özetlenebilir: • Stok tükenmelerini belli ve kabul edebilecek bir sayıda tutmak sureti ile tüketiciye üstün seviyede hizmet temin etmek ve işletmenin rekabet imkanlarını arttırmak • Sipariş ve stok bulundurma masraflarını asgariye indirecek şekilde tedarik işlemlerini organize ederek. Stok kontrolünde matematiğin büyük ölçüde uygulanması. işletmeye minimum masrafa mal olacak stok seviyesinin tespiti. 3. Stok kontrolünün bununla birlikte kısa devrede de bazı hedefleri vardır. stoklarla ilgili değişkenler arasındaki fonksiyonel ilişkiler ifade olunurken geniş ölçüde matematikten yararlanılır. Ne kadar sipariş verilecek ve ne zaman sipariş verilecek soruları. aşağıda belirtilen dört faktörün bilinmesi gerekir: 1. Bu iki sorunun cevabını verirken stok probleminin bünyesine uygun modeller kurulacak adı geçen sorulara matematik yolla cevap vermeye çalışılacaktır. asgari bir yatırıma neden olacak şekilde bulundurmaktır. Stoklarla ilgili masraflar 2.

Bu soruların cevaplarını vermek üzere pek çok araştırmacı matematik modeller ve teknikler geliştirmişlerdir. toplam maliyetleri minimum yapan “ Ne kadar sipariş verilecek ” ve “ Ne zaman sipariş verilecek ” şeklindeki iki kararın alınması şeklinde ifade edilebilir. stoklarla ilgili olarak maliyetleri minimum kılan bir karar problemi doğrudan maliyetlerle ilgilidir. Fonksiyonlarına Göre Stoklar a) İşlem ve hareket stokları ( Process and movement stocks ) b) Organizasyon stokları ( Organization inventoires ) b1) Emniyet stokları ( Safety stocks ) b2) Beklenilen veya mevsimlik dalgalanmalara karşı koruyucu stoklar (Anticipation inventoires ) b3) Devre stokları ( Cyale stocks ) II. Stok terimi ile ifade edilen unsurlar. Özetle. Stok Çeşitleri Stoklar. bir karar problemidir. Stoklarla ilgili bazı maliyet unsurları arttığı veya azaldığı zaman.2. Üretim Prosesi İçindeki Durumlara Göre Stoklar a) İşlem öncesi stoklar a1) Hammaddeler a2) Yedek parçalar a3) Satın alınan montaj parçaları a4) İşletme malzemeleri a5) Konsinye stoklar b) Yarı mamul mallar ( Process stocks ) c) Mamul mallar c1) Yavaş hareket eden stoklar c2) Modaya tabi stoklar c3) Ölü stoklar 4. Ancak böyle bir tasnif çokluk ve çeşitlilik gösterir: I.1. Ancak alınan kararlar maliyetleri değil. Bu nedenle rasyonel bir stok yönetiminde ilk hareket noktası. aslında aynı karakterde değildirler. diğer bazı maliyet unsurları da artmakta veya azalmaktadır. bir işlem sonucunda tespit edilen elde mevcut mallar hammadde ve malzeme gibi maddi varlıkları ifade eder. Bunlar: . stokların bir tasnife tabi tutulması olmalıdır. Farklı durumlarda ve farklı amaçlarda elde bulundurulurlar. Stoklarla ilgili araştırmaların neleri ihtiva etmesi gerektiği hakkında pek çok farklı görüş vardır. miktar ve zamanı ifade eder. Amaç. Bu nedenle. stok yönetim problemi. toplam maliyetin minimum kılınmasıdır.4. STOK ÇEŞİTLERİ VE STOK YÖNETİM PROBLEMLERİ 4. Stok Yönetim Problemleri Stok yönetim problemi.

. Burada problem. Siparişler önceden saptanan miktarlarda verilmelidir. 4. önceden belirlenen miktarında siparişler verilemelidir. Eldeki stoklar önceden tayin olunan bir seviyeye eşit veya bu seviyeden az olduğu zaman. ne zaman ve ne kadar stoklanacağıdır. 4.a) Stok hareketlerini gösteren kayıtların tutulması. c) Stokların fiziksel yönetimi ve kontrolü. eldeki mevcut stokları önceden belirlenen maksimum stok seviyesine tamamlayan miktarlarda siparişler verilmelidir. İhtiyari sipariş sistemi veya ( SS ) sistemi 3. Sabit sipariş devresi sistemi olarak ifade edilmektedir. Ancak bütün sistemler. Önceden tayin olunan zaman aralıkları ile. Burada problem. Uygulamada kullanılabilme niteliklerini de gözönüne alırsak bu sistemler: a) Sabit sipariş miktarı sistemi. b) Sabit sipariş devresi sistemi’ dir. Siparişler elde mevcut stoklar önceden saptanan maksimum stok seviyelerine tamamlayan miktarlarda verilmelidir. Stok Yönetim Sistemleri Miktar ve zamanla ilgili stok problemleri genellikle iki şekilde cevaplanır: A1. 3. Eldeki stoklar önceden tayin olunan bir seviyeye eşit veya bu seviyeden az olduğu zaman. iki temel sistemin özelliklerini taşımaktadır. Siparişler önceden belirlenen zaman aralıkları ile verilmelidir. Tadil edilmiş yeniden sipariş noktası sistemi 4. neyin. eldeki mevcut stokları. b) Stoklara yapılan yatırımların kârlılığı ve bu yatırımlara bağlanan fonların finansmanı. stok kontrol sistemlerinin tamamı olmadığı hatırlanmalıdır. Sabit sipariş miktarı sistemi 2. Önceden tayin olunan zaman aralıkları ile. nerede ve ne zaman kayıtlara geçirileceğidir. hangi bilgilerin. Siparişler. önceden saptanan miktarında siparişler verilmelidir. kimin tarafından. Her iki sorun dört muhtemel cevabı arasından bir kombinezon kurulursa ortaya dört stok yönetim sistemi çıkar: 1. eldeki stoklar önceden tayin olunan bir seviyeye eşit veya bu seviyeden az olduğu zaman verilmelidir. Literatürde bu dört sistem: 1. önceden saptanan maksimum stok seviyesine tamamlayan miktarlarda verilmelidir. B1.3. A2. Burada ise problem. 2. Bu sistemlerin. muhtemel satışların daha az stoklarla karşılanmamasını sağlamak üzere stokların devir hızını arttırmaktır. B2.

Stokların ekonomik düzeyde bulunması. basit sayma ve gözle kontrol yöntemlerinden. yarı mamul . Herhangi bir endüstri işletmesine adapte edilen bir stok kontrol sisteminin. istenilen zamanda kullanıma hazır bulundurulması ve bunun ekonomik bir şekilde. aynı hammadde veya malzeme kullanıldığı zaman endüstrinin niteliği ne olursa olsun. yardımcı malzemeler. maddelerin. en çok rastlanan kriterlere göre. nitelik ve nispi önemlerinin her birinde farklı olmasıdır. aynı tip endüstri kolunda. Bozulabilen ürünlerin. Ayrıca. Yeniden sipariş seviyesi politikası 3. Birleştirilmiş yeniden sipariş düzeyi ve devresi politikası 7. basit sayma ve gözle kontrolden. Bir işletme uygulayacağı stok kontrol sistemini seçerken. uzun süre dayanabilen ürünlerin stok kontrol metotlarına uygulanmaz. bir değil. doğru bir uygulama olarak kabul edilmez. istenilen malı. çok değişik sayıda ve değişik tutarlarda stok kalemleri. STOK KONTROL YÖNTEMLERİ Endüstri işletmelerinde. Bunların tümünün izlenmesi. Endüstri işletmelerinin çoğunun önemli derecede çeşitli hammadde. en iyi bir stok kontrol sistemi diye bir şey. bir başka endüstri işletmesi için geçerli olmamasının başlıca nedeni. Stok kontrolün kapsamına giren değerleme yöntemlerinin belli başlıları şöyle sıralanabilir: 1. yardımcı madde kullanmaları ve stok kontrol sisteminde. Stok kontrol sistemlerinde kullanılan yöntemler. bilgisayarların desteğinde karmaşık olasılık modellere kadar değişen niteliklerde olabilir. Sabit sipariş periyodu politikası 5. mali imkanlarına ve daha birçok faktöre göre oluşturduğu bir stok kontrol sistemi uygulanır. kayıt ve personele ait imkanlarını da değerlendirmelidir. ABC yöntemi Ayrıca stoklar. Periyodik denetlemeli yeniden sipariş seviyesi politikası 4. Stok kontrolünün amacı. üretim tipine. Bu sistemlerde kullanılan yöntemler. gerçekleştirilmesi gerekir. Çünkü metot. Özetle. bunlar tarafından kullanılmakta olan hammadde. Bir başka deyişle. istenilen zamanda hazır bulundurmak ve bunu en ekonomik biçimde gerçekleştirmektir. üretim faaliyetlerinde çok miktarda stok kaleminin bulunması nedeniyle. ( SS ) politikası 6. Her işletme büyüklüğüne. uygulamada oldukça zor ve karmaşıktır. istenilen zamanda kullanıma hazır bulunması nedeniyle. elektronik bilgi işlem sistemlerine doğru aşama gösterir. Sabit sipariş miktarı politikası 8. daima belli bir duruma göre ortaya çıkar. şu şekilde sınıflandırılabilir: a) Üretim projesi içindeki durumlarına göre ( hammaddeler. üretim faaliyetlerinde kullanılmaktadır. yardımcı madde vb. stok kontrol metotları. aynı tip stok kontrol metotlarının kullanılması. birkaç stok kontrolü metodu bulundurması zorunludur. Gözle kontrol yöntemi 2. çeşitli maliyet unsurları arasında denge unsurlarının araştırılması ve bulunması ile sağlanabilir. aynı temel hammaddeleri kullanan işletmeler arasında da farlılıklar bulunabilir. üst yönetim politikalarına. yukarıdaki faktörlerin yanında haberleşme.5. herhangi bir endüstri işletmesinin. buna bağlı olarak kontrol edilecek kalemlerin cinslerine göre tayin edilmesi nedeniyle. kabul edilemez. Şunu da belirtmekte yarar vardır ki.

stokta bulunan malların. g) Harcama temposuna göre. hem lüzumsuzdur hem de gerektiğinden fazla masrafa sebep olacağından iktisadi değildir. e) İktisadi yıpranma derecelerine göre. C Grubu Stok Kalemleri: Toplam miktarın % 40 – 50’ sini. Stok kontrolü açısından. d) Sebep oldukları depo ve sigorta masraflarına göre. c) Kalemlerin hacmine göre. genellikle üç gruba ayrılır: A – En önemli B – Orta önemli C – En az önemli gruplardır. toplam değerin sadece % 5 – 10’ unu oluşturur. stok kalemlerinin. f) Tedarik edilme ve üretim sürelerine göre. bir analiz aracı olarak kullanılan bu yöntem. 6. Ford Dickie tarafından ortaya konulan ABC sınıflandırmasında stoklar. Özellikle çok sayıda stok bulunduran işletmelerde. ABC YÖNTEMİ Stokların ABC esasına göre sınıflandırılması General Electric’ in üretim yöneticisi H. stok kalemlerinin birbirlerine göre nispi önemlerini belirtmeleridir. çeşitli kriterlere göre sınıflandırılır. Önem dereceleri farklı olan stok kalemlerini aynı titizlilikle kontrol etmek. A Grubu Stok Kalemleri: Toplam miktarın % 15 – 20’ sini. Bu nedenle stok kalemleri. Stok yönetiminde en etkili yöntemlerden biri olan ABC analizinde amaç. belirli bir kritere göre tasnif edilmeyip. nispi önemlerini belirten kriterlere göre gruplara ayrılmakta ve kontrol işlemi farklılaştırılmaktadır. Buradaki çeşitli kriterlerin ortak özellikleri.ve mamul maddeler gibi ). b) Stok kalemlerinin değerlerine göre. toplam değerin % 10 – 15’ ini oluşturur. stokların önem derecelerine göre sınıflandırılması ve kontrolün stokların önem dereceleri ile orantılı olarak uygulanması gereklidir. . toplam içindeki kümülatif yüzdelerine göre sınıflandırmasından ibarettir. h) Fonksiyonlarına göre. yıllık tüketim değerlerine göre sınıflandırarak. toplam değerin % 75 – 80’ ini oluşturur. B Grubu Stok Kalemleri: Toplam miktarın % 30 – 40’ ını. i) ABC esasına göre. Sınıflandırmada stoklar. yönetimlerinin kolaylaştırılmasıdır.

ABC analizinin uygulanmasında öncelikle şu iki kural gözönüne alınmalıdır: 1. malzeme tedariki ve üretim planlama sorunlarında da başarı ile uygulama imkanı bulmuştur. ABC analizi. C grubu parçalar. nispi önemlerine göre. yüksek emniyet stokları ekonomiktir. mamul çeşidi. ayrı ayrı emniyet stoku seviyesi tayin etmeye lüzum yoktur. En çok uygulama alanı bulan sınıflandırma şekli. talebin karşılanmama ihtimallerinin azalması nedeniyle. Böylece emniyet stoklarının. bu artış çok büyük değildir. toplam stok değerinin büyük bir kısmını meydana getirdiği görülür. talebe mümkün olduğu kadar yakın bulunmasını temin etmektir. orta değerli. Stok kalemlerinin toplam stoklar içindeki nispi önemini belirten kriterler şunlardır: a) Toplam satış hasılatı içindeki nispi payları. eskime ve yıpranma riski azdır. minimum tutulabilmesi nedeniyle. raporlama sistemleri çalışmalı. muhtemel talep değişmelerine göre revize edilmelidir.Böylece belirlenen A. Sık sık siparişlerle. Belirlenen bir politika ile. Stok yönetim sisteminin. Düşük kalemlerden ( değerce ) bol miktarda bulundurmak . miktar ve zaman kararıyla ilgili olarak. düşük unsurlar olması nedeniyle. stok kayıtları tutulmalı. yüksek seviyeli emniyet stokları tesis edilir. Bazı firmaların stokları üçten daha fazla sayıda grupta topladığı veya ABC’ nin her biri içinde alt gruplar tanımladığı görülür. B. kontrol fonksiyonunun hassasiyeti artar. C grubu stok kalemlerinin birim maliyeti. stoklarının özelliklerine uyan bir sınıflandırma yapmak. Stok kalemleri incelenirse. daha az kabul yapılmasını mümkün kılacağından. Siparişlerin sık sık verilmesinden amaç. satış ve dağıtım. dolayısıyla elde stok bulundurma masrafları artar. yine bu stoklarla ilgili. Büyük miktarda ve uzun aralıklarla sipariş verilir. kalite kontrolü. stokların kontrol faaliyetlerinin farklılaştırılmasını sağlar. stok tükenme hadisesinin sebep olacağı. çok sıkı bir kontrole tabi tutulmalıdır. raporlama ve kontrol faaliyetleri azaltılır. bu kontrol sürecinde. Bütün faktörlerin sık sık kontrol edilmesi. bu kalemlerin küçük bir yüzdesinin. yıllık talebin değer olarak toplamında işgal ettikleri nispi öneme göre ABC grupları altında sınıflandırılmasıdır. azalmasını mümkün kılar. genellikle standart mallar olması nedeniyle. emniyet stoku. toplam değer içinde. Ancak. c) Her stok kaleminin. aynı zamanda birim maliyete de bağlı olduğundan. Bu grup kalemlerin. Bu ayırım. her kalem için. elde bulundurma masrafı. stok kalemlerinin. b) Siparişleri arasında geçen zaman ( sarfiyat tempoları ). fiili stoklar gibi sistemin temel faktörlerinin hepsi dikkatle kontrol edilmelidir. miktar ve değer yüzdelerini de yine bu kritere göre saptamak zorundadır. tedarik süresi. düşük değerli stok kalemlerini temsil eder. C grubu stok kalemleri için. uyulması gereken yöntem ve politikaların tamamen aksinde bir davranış gösterilebilir. maliyetlerin azalmasına ve emniyet stok seviyesinin. Yani. bütün C grubu kalemleri için emniyet stokları tayin edileceğinden. elde bulundurma masraflarının. yukarıda açıklanan iki aşırı durum arasında. minimum seviyede tutulması sağlanmış olur. kayıt. sipariş miktarı. birim başına elde bulundurma masrafı düşük olduğundan. siparişlerin az fakat büyük miktarlarda olması neticesinde. yüksek değerli. C grubu stok kalemlerinin kontrolünde. stokların işletmede bekleme sürelerinin azalması dolayısıyla. stok kontrolünün yanı sıra. ortalama stoklar yükselir. C grubu stok kalemlerinin. fiili stokların. elde stok bulundurma masraflarının azalmasına. sipariş miktarları ve emniyet stokları tayin edilmeli. tedarik süreleri izlenmeli ve bu faktörler. her kalem için. bir kontrol sistemi kurulmalıdır. A grubu stok kalemleri. B grubu stok kalemleri için. bir yılda stoklara bağlanan döner sermaye içindeki payı. Buna göre. A grubu stok kalemlerinin kontrolünde. Her işletme.

bir darboğaz teşkil edilebilir. emniyet stoku. Yüksek değerli kalemlerin miktarlarını düşük tutup. 2. 4. sipariş noktası. % 30’ unu B. daha az kalifiye personelle yürütülür. sipariş miktarı değerleri titizlilikle araştırılır ve hesaplanır. Tedarik süresi. bazıları elimine edilir. %50’ sini C Grubu Stoklarının Oluşturulması Halinde ABC Analizi C grubundaki stoklar içinse yukarıdaki hususlara mümkün olan en alt seviyede tutulur. Ayrıntılı kayıt sistemleri uygulanır. Toplam Miktarın % 20’ sini A. İşlemlerin gidişi veya sonucu üzerinde büyük tesiri olan parçalar. 3. sipariş ve kayıt işlemleri basit tutulur. İşlemler basit olduğundan. Gözden geçirme periyotları sıklaştırılır. Tedarik işlemleri yakından takip edilir. Kümülatif 100 % Değer 70 40 ABC 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kümülatif % miktar Şekil 1. Ayrıca kontrol için stok kalemlerinin değerlerine göre tasnif edilmesi yeterli değildir. Kontrol. sık gözden geçirme ve sipariş işlemlerine gerek kalmaz. B grubundaki stok kalemleri içinse A ve C grubu stok kalemleri arası bir yol izlenir. Stok miktarı yüksek tutulduğundan. A grubu stok . Kontrol sorumluluğu daha üst düzeydeki personele verilir.2. kontrolü sıklaştırmak ABC analizi ile stok kontrolünde A grubundaki kalemlerin kontrolünün daha sık yapılabilmesi için şu yollara başvurulabilir: 1. Baz makinelerde önemli rolü olan parça veya yıpranabilir parçalar. 5.

% 50’ sini C grubu stoklarının oluşturması öngörülebilir.680. Örneğin üretim kapasitesinin azaltılması veya arttırılması • Mamul konstrüksiyonunda yapılan önemli değişiklik • Satın alma veya imal etme politikasındaki değişiklikler Bütün bunlardan sonra ABC analizinin hazırlanış aşamalarını şöyle sıralayabiliriz: 1.kalemleri grubuna dahil edilmelidir.000 1 03 / 335 4.000 4 . Stok kalemlerinin değerlerinden başka diğer faktörlere göre sınıflandırılması ( A. Son sütundaki sıra no’ ları. Sınıflama işlemi.000 10 40.145.000 6 480.000 3 06 / 604 2. Mallar. toplam miktarın % 20’ sini A. yıllık tüketim değerleri bulunur.000 11 2. Bir işletmenin stokları 10 kalemden oluşmaktadır. Tahmin devrelerinin kısa olduğu veya talep miktarı tahminlerinin iyi bir şekilde yapılmadığı hallerde bir önceki devreye ait sarfiyat ve maliyet rakamlarından yararlanılabilir.000 6 12 / 152 8.000 7 280.000 10 06 / 605 240.000 2 06 / 606 16. stok kalemleri toplam tüketimdeki ağırlıklarına göre yeniden sıralanarak kümülatif tüketim yüzde değerlerine bakılarak ilk iki kalem A. değerleri ise C grubu stoklar olarak tanımlanabilir. Bundan sonra. B.000 9 06 / 603 100. Mallar. Her malın yıllık tüketim miktarı belirlenir ( Bu analiz. C ). 4. genellikle gelecek yıl için yapıldığından tahmini miktarlar kullanılır ). İşletmede Kullanılan Stok Kalemlerinin Değerleri Kod No Yıllık Tüketim ( Adet ) Birim Fiyat ( $ ) Yıllık Tüketim ( $ ) Sıra No 03 / 323 40. Stokları ABC analizine göre sınıflandırılmasını bir örnekte göstermek istersek: Örnek. yıllık tutarı en yüksek kalemden başlanarak oluşturulmuştur. daha önce verilen oranlar civarında kalmak yeterlidir. %30’ unu B. Bu ayrım için kesin bir formül olmadığından. 3. birim fiyatlarla çarpılarak. tecrübeye dayanan bir husustur. 2.000 14 28. Tüketim miktarları.000 5 500. Tablo 1. Bunların kod numaraları. kümülatif yüzdelerine göre sınıflandırılırlar. Bu durumda.000 8 128. Örneğin.000 5 03 / 334 195. en yüksek tüketim değerinden en düşük değere kadar sıralanırlar. daha önceki Şekil 1’ deki grafik elde edilir. Belirlenen stok yüzdelerinin tespiti etkin bir kontrole imkan verir. adet cinsinden yıllık tüketim miktarları ve birim fiyatları aşağıdaki Tablo 1’ de gösterilmiştir. talep ve maliyetlerin önemli miktarlarda değişeceği ümit edilen her ana program devresi için tekrarlanmalıdır. Ayrıca sınıflama işlemi şu durumlarda yapılmalıdır: • Mamul hattında yapılan önemli bir değişme. sonraki kalem B.000 7 1.

145. Kümülatif yüzde değerlerine bakılarak ilk iki kalem A.000 5.000 4.213.805. Bu ayrım için kesin bir formül olmadığından daha önce verilen oranlar civarında kalmak yeterlidir.8 A 06 / 605 1. yıllık tutarı en yüksek kalemden başlanarak oluşturulmuştur.6 C 12 / 154 45.000 2. % 30’ unu B.000 7 12 / 154 5. Bu durumda.000 99.000 7 70.000 3.3 B 03 / 323 280.000 5.085. Tablo 2.6 C 06 / 604 28.0 A 06 / 603 500. Örneğin.000 5.000 39. sonraki üç kalem B değerleri ise C grubu stoklar olarak tanımlanabilir. toplam miktarın % 20’ sini A.000 8 Son sütundaki sıra no’ ları.825.000 5.368.000 5.4 B 06 / 606 128. Bundan sonra.396.000 96. Tablo 2 elde edilir.328.12 / 153 10. % 50’ sini C grubu stoklarının oluşturması öngörülebilir.000 9 45.680.000 100. ABC Analizine Göre Stok Kalemlerinin Dağılması Kod No Yıllık Tüketim ( $ ) Kümülatif Tüketim Kümülatif ( % ) Sınıf 03 / 334 2.7 C 12 / 153 70.000 5.9 C 03 / 335 40.000 71. stok kalemleri toplam tüketimindeki ağırlıklarına göre yeniden sıralanarak kümülatif tüketim miktarları ve yüzdeleri hesaplanır.000 98. Belirlenen stok yüzdelerinin tespiti etkin bir kontrole imkan sağlar.000 80.000 97.000 89.000 94.283.145.0 C .000 4.325.2 B 12 / 152 480.

KAYNAKLAR 1. Yalkın. Doğan Basımevi. Yönetim Aracı Olarak İşletme Bütçeleri. İşletmelerde Stokların Yönetimi ve Değerlenmesi. Envanter Kontrol Yöntem ve Uygulamaları. Temel İşletmecilik Bilgileri Ders Notları. Y. YTÜ. Duymaz. Estaş. Ankara. Ankara. İsmail. 2000 2. Ankara. 1983 4.. Erenoğlu. MPM Yayın No: 281. Halis. Semra. 1973 3. 1977 .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->