P. 1
Hz.MUHAMMED'in ÖLÜMÜ

Hz.MUHAMMED'in ÖLÜMÜ

|Views: 2,731|Likes:
Yayınlayan: Harun Friese

More info:

Published by: Harun Friese on Dec 20, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2013

pdf

text

original

Bilinmeyen Yönleriyle Hz. M U H A M M E D ' İ N

ÖLÜMÜ
Arif Tekin

İÇİNDEKİLER

SUNARKEN BİRİNCİ BÖLÜM Hz. M U H A M M E D ' İ N HAYBER'DE YEDİĞİ ZEHİRLİ ET OLAYI

9

13

İKİNCİ BÖLÜM TEBÜK'TE Hz. M U H A M M E D ' E KARŞI SUİKAST GİRİŞİMİ a) Hz. Muhammed'in En Yakın Çevresi Onu Öldürmek istiyor b) Ibni Hazm'ın Suikastla İlgili ilginç Açıklaması d) Halife Ömer Ümmü Seleme'yi de Rahat Bıramıyordu e) Bazı islam Otoriterlerin Önemli Aktarımları f) Sansüre Somut Örnek g) Halife Osman'ın Hüzeyfe'yi Tehdit Etmesi ve Ammar'ı Komalık Yapması h) Hz. Ali'nin Hüzeyfe Hakkındaki Sözleri i) Ubey bin Ka'b'ın Önemli Açıklaması Var j) Ebu Musa el-Eş'ari'nin Suikastla İlişkisi 52 55 56 57 21 21 28 . .41 42 50

c) Halife Ömer Neden Hüzeyfe b. Yeman'ı Yokluyordu . . .40

ÜÇÜNCÜ B Ö L Ü M

AYŞE ve H A F S A ' N I N Hz. M U H A M M E D ' E İÇİRDİKLERİ İLAÇ
a) En Başta Buhari ve M ü s l i m ' d e Ledud Olayı b) Cinayetin Kanıtı Tahrim Suresinde Saklıdır c) H z . A y ş e C e n a z e y e Katılmıyor d) A y ş e ve Hafsa İkilisinin Tahrim Süresiyle İlişkisi e) A y ş e Hakkında Bazı Saptamalar f) Halife Ö m e r H z . M u h a m m e d ' i Konuşturmuyor g) Halife Ö m e r N e d e n Telaşlıydı? h) İbni Mesut'un Önemli Açıklaması

62
62 67 71 72 78 87 89 94

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HALİFE EBUBEKİR
a) Ebubekir Nasıl Halife Oldu

97
97

b) Ebubekir'le Ömer, Hz. Fatma'nın Malına El Koyuyor . . . 1 1 6 c) Halife Ebubekir'in Öldürülmesi (Siyasi Cinayet) 141

BEŞİNCİ B Ö L Ü M

HALİFE ÖMER
a) Halife Ö m e r N e d e n Katledildi? b) Bilinmeyen Yönleriyle Halife Ö m e r

171
171 174

ALTINCI B Ö L Ü M

Hz. ALİ ve EŞİ Hz. FATMA
a) H z . Ali, Ebubekir'in Halifeliğini Nasıl Kabul Etti! b) Yoksa H z . Fatma Öldürülmüş mü?

219
219 231

c) 60 Yaşlarındaki Halife Ömer, Hz. Fatma'nın Kızıyla Evleniyor d) Halife Ömer, Ümmü Gülsüm'ün Avret Yerine Bakıyor YEDİNCİ BÖLÜM Hz. MUHAMMED'İN Ç O C U K L A R I VAR MIYDI? SEKİZİNCİ BÖLÜM HALİFE O S M A N a) Halife Osman'nın Yönetimine Karşı Gösterilen İlk Tepkiler b) Halife Osman Müslümanlarca Katledilir, Cesedi de Bir Çöplüğe Atılır d) Halife Osman Neden Müslümanlarca Katledildi e) Halife Osman'ın Katledilmesine Katkı Sunan Önemli Kişiler DOKUZUNCU BÖLÜM Hz. M U H A M M E D ' İ N Ö L Ü M NEDENİ NEDEN HEP GİZLİ TUTULMUŞTUR? ONUNCU BÖLÜM B A Z I DİN A D A M L A R I N I N S A V U N M A L A R I BİTİRİRKEN Kaynakça

254 258

266

291 291 294 307 330

c) Halife Osman'ın Cenazesi, Bir Tuvalette Gömülüyor . .302

346

350 367 369

Bu çalışmamı, tabulara karşı mücadele veren, kurtuluş yolunu geçmişte ve insan ötesinde değil; ancak insanoğlunun kendisinde arayan, evrensel barış için çaba harcayan ve bu yolda çözüm üreten, fedakârlık gösteren tüm duyarlı insanlara ithaf ediyorum.

tersine ilim. onları sunacağım. Benim için çokluk önemli değil. Ayrıca alıntı yaptığım kaynakların bir listesini de kitabın su­ nunda kaynakça adı altında ekleyeceğim. . bu bilgileri İslami kesimin kabul ettiği eserlerden temin ettim.SUNARKEN B u çalışmamda Hz. bir milyardan fazla insan Hz. Ben bu soruların muhatabı değilim. "Asırlar gelip geçmiş. sebeb-i nüzul denilen ayetlerin sebep-sonuç ilişkisini irde­ leyen eserlerden. sadece bu yazar mı bu bilgileri kavrayabildi?" gibi sorular sorulabilir. benim de İsa'ya inanmam v e y a öküze tapmam gerekmiyor! Her çokluk gerçektir-doğrudur diye bir kural yok: Tıpkı inanç konuları gibi. Burada. tabakat ve siyer kitaplarından. Kısacası. Kısacası. akıl ve insanoğlunun yararı söz konusudur. yanı sıra İslam literatüründe güvenilir sa­ yılan hadislerden net bilgiler aktaracağım. Zaten han­ gi eserlerden yararlandığımı dipnot olarak belirteceğim. tefsir. Çün­ kü az önce de ifade ettiğim gibi. kimse böyle anlatma­ mış. Muhammeci'in en yakın çevresi tarafından iktidar hırsı yüzünden nasıl bir siyasi cina­ y e t e kurban gittiğini anlatmaya çalışacağım. Bir de yerine g ö r e müsnedlerden. elimde İslam camiasında kabul görmüş kaynaklardan başka bir veri yok. İsa'ya şu v e y a bu şekilde inanıyorsa v e y a milyonlarca insan öküze tapıyorsa. Bunu yaparken de kanıt olarak sadece elimdeki İslami kaynakla­ rı kullanacağım: Konuya ilişkin Kur'an'da birkaç ayet var. meşhur İslam tarihçilerinden de bilgiler sunmaya çalışacağım. Mesela. bu ça­ lışmam İslami kaynakların bir ürünüdür.

tersine kendisiyle beraber toprak altına götürüyorsa. bakış açım bu. kutsal dinlerin kaynakları ele alınırken bilimsel bir mantıkla değerlendirilmeli. Hatta bu bilgiyi harekete geçirmemek bir insanlık su­ çudur. O nedenle diyorum ki kutsal dinleri ve kaynaklarını.. Bildiklerimle ilgili gayet emin bir şekilde işimi yaparım.Biliyorum. bildiklerini kamuoyuyla paylaşmayıp da. Hollanda'da Özgürlük Partisi lideri Geert VVilders'in de Hz. Bana g ö ­ re eğer insan bir dalda uzmansa ve hele uzman olduğu alan da tüm insanları ilgilendiriyorsa ve ben vicdan sahibi­ yim. boş saldırıyla bir y e r e varıl­ maz. para kazanayım diyen ve bu nedenle İslam'a toz kondurmak istemeyen islamologlar var. bundan daha ağır bir kayıp ola­ maz. Bilindiği gibi bundan bir süre önce Danimarka'da Jylands-Posten Gazetesi. değerlendirmek ve hatta eleştirmek ayrıdır. medeni ve ilmi çerçevede ele almak. Demek istediğim. Muhammed'in karikatürü çizilmişti. kendimi sorumlu hissediyorum diyorsa. rastgele saldırmak ayrı. Ben bu gibi çıkışları yanlış buluyorum. Bunun ne kadar gerçekçi olduğunu bilemiyorum. En azından ben böyle düşünüyorum. O bakımdan işle­ diğim konuları en ufak ayrıntısına kadar sağlam tutarım. Bu tür kitapları yazmakla birilerinin inançlarıyla oyna­ mak gibi bir düşüncem asla söz konusu değildir. İsveç'te de karikatürist Lars Vilks tarafından Hz. . karşımda İslamdan beslenen siyasiler var. insanların dini inançlarına hakaret etmekle. safça inanan dini akademisyenler var veya birkaç yayınım satılsın. Benzer yaklaşımlar çok yanlış ve olsa olsa ancak pro­ vokasyon olabilir. Lars'ın çizdiklerini gördüm ama Danimarka'da çizilenleri g ö r m e ­ dim.. Muhammed'in icraatıyla ilgili bir film yapmakta olduğunu basından öğrendim. Ne yazık ki az sayıda da olsa zaman zaman bu gibi yanlışlar yapılıyor.

Burada basit bir örnek vereyim: Bilindiği gibi HAZRET kelimesi M u h a m m e d zamanında olmadığı. Johannes Kepler'in (1571-1630) güzel bir sözü var: "Bir âlimin eleştirisini milyonlarca cahilin alkışına tercih ederim". .Tebük'te Hz. eşleri Ayşe ve Hafsa tarafından kendi­ sine ağız yoluyla verilen ilaç olayı var. Ali ve eşi Fatma. Muham­ med dedim. bunu detaylıca açıklayacağım. onlar için de Hz. Bunları anlatmakla birlikte Hz. Dünyaya bir kuş bakı­ şı bakalım. halk nezdinde hazretle anıl­ dıkları ve bu şekilde meşhur oldukları için. Aynı zamanda Veda haccı dönü­ şünde en seçme sahabeler tarafından Hz. Muhammed'in ölüm nedenini an­ latırken. Bu çalışmamda Hz. M u h a m m e d ' e karşı en yakın arkadaşla­ rı tarafından yapılmak istenen bir suikast girişimi var. tartış­ ma özgürlüğü kısıtlıysa o toplumun ilerleme şansı olmadı­ ğı gibi. bir toplumda eleştiri özgürlüğü. düşünce-inanç ve ifade özgürlüğünün olmadı­ ğı ülkelerin durumları ortada. . Benim için önemli olan özdür. kelimesini kullandım.Hayber'de Yahudi bir kadın tarafından kendisine veri­ len zehirli et olayı. bunu da an­ latacağım.En önemlisi de Hz. bunun üzerinde du­ racağım. ağırlıklı olarak şu bölümler üzerinde duracağım: . huzuru da mümkün değildir. M u h a m m e d ' e karşı tertiplenen başka bir suikast girişimi var. Belirttiğim bu özgürlüklerin yolu ve zemini de tabii ki sağlıklı bir demokrasiden geçer. Hz. Muhammed'in öl- . Kullanılmayan yer/ler varsa demek ki dikkatimden kaçmıştır. sonradan kul­ lanıldığı ve üstelik de Farsça bir kelime olduğu halde. onun isteği dışında. yok­ sa kelime oyununa takılmak gibi ucuz şeyler âdetim değil­ dir. Muhammed'in vefat ettiği sırada. ben yine de itina göstererek bunu hep kullandım. Böyledir.

dürülmesinin neden gizli tutulduğu sorusuna kısaca açıklık getirmeye çalışacağım. bu çalışmam bugüne kadar Müslüman kamuoyuyla paylaşılmayan farklı bilgilerden oluşmaktadır. İslam'ın meşhur yazarları ne gibi savunmalar yapmışlar?" diye so­ rabilir. M u h a m m e d ' e mal edilen çocuklarla ilgili bir yanlış bilgilendirme var. Ali'nin başına g e l e n olumsuzlukları ö z e t şeklinde anlatacağım. Yine halife Osman'ın Müslümanlar tarafından linç edilmesi olayı var. hatta trajedik sayılan olaylara karşı İslam tarihçileri. Kısacası. Bu arada halk arasında Ebubekir'in de ölüm nedeni farklı bili­ niyor. 'Acaba bu cid­ di. O bakımdan insan haklı olarak. Fatma ve eşi Hz. . siyer ve tabakat yazarları. Kitapta ayrıca Hz. Bu suçlamaların doğru olup olmadığını tam olarak anlayabilmek için onun bilin­ meyen yönleriyle ilgili bazı çarpıcı bilgiler v e r e c e ğ i m . buna da açıklık getireceğim. Halife Ö m e r birçok konuda ağır bir şekilde suçlanıyor. onu da işleyeceğim. Yani bugünkü tabirle Ebubekir'in bir siyasi cinayete kurban gittiğini ve bunu ya­ panın da halife Ö m e r olduğunu kanıtlarıyla birlikte sunaca­ ğ ı m . Yine Müslüman kamuoyu tarafından Hz. İslami kaynaklarda bu konuda yeterince bilgi var. Onun için bu ünlülerden de en zirvedekilerden bir­ kaçının konularla ilgili savunmalarını sunacağım. Kuran yorumcuları. bu­ nu izah e d e c e ğ i m . Çünkü bu konu­ da da gerçekler Müslüman kamuoyundan hep gizlenegelmiştir. İşleyeceğim konular ilginç ve halk nezdinde bilinenle­ rin tam tersi.

seni öldüreceğim" der. ona karşı güya düzenlenip de mucize sonucu başarısız kılınan suikastleri anlatmayacağım. Bu soru. M u h a m m e d kılıcını bir ağaca asıp o ağacın altında uzanır­ ken adamın biri g e l i p onun asılı kılıcını alır ve kendisine. . felç olmuş gibi olur ve kılıç kullanamaz hale gelir. Muham­ med'in arkadaşları o adamı görünce bağırıp çağırmışlar. hem Fedail/Hz. adam da korkudan ona bir şey yapamamış şeklinde bilgi 1 a.BİRİNCİ B Ö L Ü M HZ M U H A M M E D ' İ N HAYBER'DE YEDİĞİ ZEHİRLİ ET OLAYI H z . Bi­ rinde sanki orada bulunan herkes Muhammed ve adamı iz­ lemiş gibi bir aktarım söz konusudur. b. diğerinde.. Megazi. Örneğin. M u h a m m e d ' d e n aldığı yanıt da hep ay­ nı. O arada Hz.. vücu­ du sanki donmuş. Cabir b. bir ara istirahat için g ö l g e y e çekildik. "Allah beni kurtarır" yanıtını verir. Zat'ü Rika kısmında. Sonuçta Allah tarafından adam etkisiz hale gelir. Abdullah bu olayı üç farklı içerikle anlatır.Buhari.Müslim. Abdullah'ın anlattığı şu olay: "Bir y e r e baskın düzen­ lemiştik.. o adam tarafından üç sefer tekrarlanır ve Hz. bugün kim seni elimden kurtaracak. M u h a m m e d ' e karşı yapılan suikastları işlerken böyle masalımsı. Cabir b. Hz." Bu hadis en başta Buhari ve Müslim'de anlatıl­ 1 maktadır. Muhammed'in tevekkülü kısmında. hem korku namazı kısmında.. M u h a m m e d de. "Ey Muhammed.

Özetle. Bu paralı katil (Süraka) Mu­ hammed'e yaklaştıkça atı hep kumda batıyormuş. biz görmedik' şek­ lindedir.verilir-. M u h a m m e d ' e karşı ger­ çekleştirilen bir suikast olayına da ö z e t şeklinde değinmiş­ tim. Muham­ med Mekke'den M e d i n e ' y e g ö ç ettiği sırada kendisine inanmayanlar. Muhammed ve arkadaşları Hayber baskınında Yahudi­ lerin çoğunu öldürüyor. Sonunda adam kendi kötü planından v a z g e ç i p İslamiyet'i kabul etmiş. Bir diğer örnek de Süraka b. Hz. kadın ve kızlarını da cariye olarak ele geçirip kendi aralarında dağıtıyor. İşte bu çalışmamda anlatacağım suikast olayları çok farklı ve dünya tarihinde hep olmuş ve olacak şeylerden. Başka bir kaynağımda Hz. Bir kere o kaynağın konusu zaten farklıydı. Muhammed'in peşine takılmış. Üstelik de eski eşini canlı olarak ele geçirip katlettikten sonra. O yüzden bir vesileyle orada özet şeklinde bu zehirleme olayına de- 2 Kur'an'da Kadın ve Hz. Malik'ten. Süraka'ya. sanki benzer şeyler olmuş gibi bu örnekleri ballandıra bal­ landıra hep anlatmışlar kaynaklarında. bu çalışmamda az önceki örneklerde olduğu gibi benzer akıl dışı olayları işle­ meyeceğim. İşte o kitabımda bunları anlatırken. İslami yazarlar. Muhammed bize anlattı. Bu arada o sırada 60 yaşında olan Hz. . 'böyle bir olayın meydana geldi­ ğini ancak Hz. Hayber'de Hz. İşte tek kişiden üç değişik şekillerde anlatılan bir masal. Muhammed de kendine 17 yaşında ve daha yeni evlenmiş Safıye'yi alıyor. M u ­ hammed'e ulaşamıyormuş. Olay şuydu: Hz. Muhammed'in Hayber'de 2 yediği zehirli et olayına kısaca değinmiştim. bir diğerinde ise. " M u h a m m e d i öldürürsen sana yüz d e v e mükâfat v e r e c e ğ i z " deyince o da atını alıp Hz. Muhammed'in Hanımları adlı kitabımda.

bambaşka bir ölüm nedeni. Benzer savunmaların hiçbir şekilde haklı tarafı yoktur. Bu başlığı fazla detaylandırmayacağım.ğinip geçtim. M u h a m m e d ' e karşı olup M e k k e müşriklerini destekledikleri için onlarla savaşıldı. neden M e d i n e ' y e g e l i p bu insanların da istirahatını bozmaya ne­ den oldu. Bunu hangi ülke kabul eder: Gel bir. onun M e d i ­ n e ' d e oturma izni yok. kovmaya. katliamlar oldu? (Beni Nadir. Hayber'de meydana gelen zehirleme olayının özeti şu: Hz. o zaman niye M e k k e ' d e ona yardım etmedi. o kadar savaşlar. asıl yerlileri olan Yahudileri çeşitli baha­ nelerle dağıtmaya. Beni Kurayza ve daha son­ ra da Hayber Yahudileri gibi. Beni Kureyza. beni dinlemiyorlar diye katletmek gibi bir anlayış. Hayber'deki suikast olayına kısa bir açıklık getireceğim. Çünkü M e d i n e onların yurduydu. Hayber. M u h a m m e d ise ya­ bancıydı: Mekkeliydi ve onu orada rahat bırakmadıkları için M e d i n e ' y e hicret etmişti. Beni Kaynuka. Beni Kaynuka. Muhammed'i bu konuda haklı çıkaracak hiçbir g e ­ rekçe olamaz: Başka bir ülkeye gitmek ve oranın insanları­ nı. Bugünkü tabire g ö r e . Yeri gelince onun üzerinde yeterince duracağım. Hz. M u h a m m e d tarafından or­ tadan kaldırıldılar. Beni Nadir. tabii ki İslami kesim burada şunu savunur: Yahudiler Hz. ancak olay o kadar da basit değildir: Hz. Örne­ ğin.) Hz. katletmeye yönelir. M u h a m m e d Mekke'den M e d i n e ' y e g e ç i p orada sistemini kurunca. Burada haklı olarak şu söy­ lenebilir: M a d e m iddia edildiği gibi onun arkasında Tanrı vardı.. Fedek gibi bunların hepsi Yahudi ve hepsi de Hz. ölümüyle ilgili bugüne kader hiç değinilmeyen karanlık noktalar üzerinde duracağım. M u ­ hammed'in ölümü cidden kuşkuludur. .. Bu çalışmamda. Bu kaynakta asıl üzerinde durmak istediğim. eşya­ nın tabiatına aykırıdır.

Savaşın kısa durumu bu. Meşkem'in hanımıydı. Hz. M u h a m m e d ve yandaşları.soruşturu­ yor. biz burayı ekip biçelim. Muhammed'in sevdiği kısma daha fazla zehir bırakıyor. ancak Hayber'i hazine malı olarak arkadaşları arasında paylaştır­ dı. Yani ancak Allah'a ve M u h a m m e d ' e ait olacaktı. Zaten esir düşen Hayber sakinleri için bunun dışında alternatif de yoktu. yurtlarından eyle.iki yıl bir ülkede kal. Etin kaburga kısmını çok sevdiğini söylüyorlar kendisi­ ne. onları katlet. ayetlerine g ö r e bu köy (Fedek) 'Fey' sayılırdı. Çünkü yıllarca ekip biçtik. Sonuçta M u h a m m e d Fedek köyünü kendine ayırdı. M u h a m m e d y e m e ğ e başlayınca. Hz. Muhammed'in kendilerine y ö ­ neleceği bilgisini alan Fedek halici bu pazarlığı duydu. onun arkadaşlarından Bişr b. Bera. Kur'an'daki Haşir suresinin 6-7. Hz. Bu arada Z e y n e p bir koyun pişirip içine zehir doldura­ rak M u h a m m e d ' e ikram ediyor. deneyimimiz var. acaba Hz. Bunun örneği dünyanın hiçbir yerinde yoktur! Hz. Muhammed'in bu baskın sırasında yediği zehir­ li yemeğe gelince. M u h a m m e d de bu teklifi kabul eder ve Hayber toprakları bu anlaşmadan sonra bu şekilde işlenir. On­ lar da Hz. acele edip ondan önce ağzına alıyor ve orada yığılıp can . İşte Fedek savaşsız alındığı için. ora­ nın halkıyla da kavga et. diğer ganimet malları gibi Müslümanlara dağıtılmayacaktı. Muhammed hangi yemekleri çok sever. di­ y e . ondan sonra yönetimi ele geçir. M u h a m m e d ' e aynı teklifi sundular ve önerileri kabul edildi. Hayber'den sonra Hz. Hayber Yahudilerinden sağ kalan Haris kızı Z e y n e p -ki Selam b. ölümden kurtulanlar ona şu teklifi sundu: Biz bu toprakları sizden daha iyi işleriz. tabii ki Hz. Hayber kalesini e l e g e ­ çirince. sürgüne de göndermeyin. O yüzden bizi öldürmeyin. gelirini paylaşalım derler.

tedbirsiz bir şekilde kalkıp bir Yahudi kadının hazırladığı y e m e ğ i cesaretle yiye­ bilir? Şunu da kabul etmek lazım ki. amcam Yaser'i. Kadın da. bu adamı zehirleyeceğim: Peygamberse. Dolayısıyla biz kalanlar da ondan kurtulmuş oluruz. Tanrı ile irtiba­ tı varsa. ar­ tık yemekten vazgeçiyor. m a d e m Tanrı arkasındaydı neden haber v e r m e d i sorusundan ziyade. kocam Selam b. O yüzden böyle bir plan kurdum" diyor. her babayiğidin işi değil. Sonra o y e m e ğ i hazırlayan kadı­ nı çağırıyor: "Neden buna gerek duyup bizi zehirlemek istedin?" diyor. bunun inandırıcı bir yanı yoktur. M u h a m m e d bu olaydan dolayı o kadını orada öldürüyor. normal bir insan düşman olan kesimin yemeğini nasıl bu kadar rahatlıkla yiyebilir diye hayret ederim. kadın çok yetenekli ve aktif biriymiş. Yineliyo­ rum: Hz.veriyor. Muhammed'in kendileriyle savaştığı ve çoğunu katlettiği insanların kalanlarından birinin hazırladığı y e m e ­ ği yemesi çok yanlış bir şey. Bu plan. Babam Haris'i. M e ş kem'i. Muhammed bu olayda kadını af­ fetmiş gibi açıklamalar yapmışlarsa da. ama yalancıysa y e m e ğ e devam eder ve ölür. kalanları da esircariye yaptınız. Hatta bazı islami kaynaklarda Muhammed'in ta­ limatıyla o kadın işkenceyle. Muhammed ise henüz arkadaşı kadar fazla y e ­ mediği ve bu arada onun da durumunu gördüğü için. zaten vahiy alır bu etten y e m e z . Burada şunu eklemek isterim: Peygamber olup olma­ ması bir kenara. çarmıha gerilmek suretiyle in- . bir kere onlardan bu kadar insan öldüren bir Muhammed. Hz. nasıl olur da safça. bu kadar tedbirsizliğin açıkla­ ması olamaz. Bunun için ben de kendi kendime dedim ki. "Sen bizim başımıza neler getir­ diğini iyi biliyorsun. kardeşim Merhab'ı ve diğer yakın­ larımla Hayber Yahudilerini öldürdünüz. Bazı islam tarihçileri. Ben.

. Selam bölümü. Önemli olan. 4 Bu olayda yediği zehirli etten dolayı Muhammed'in be­ deninde yıpranmalar oluştuğu ve ölene kadar da sıklıkla (hecamat denilen yöntemle) vücudundan kan aldırdığı bir gerçek. Ebu Tayyip adlarındaki şahısların ondan kan aldıkları kaynaklarda geçiyor. kendileriyle savaştığı in­ sanların ikram ettiği y e m e ğ i yemek.. Şu not da önemli! Enes b. Megazi. . Hatta bunun kar­ şılığında Muhammed'in Ebu Tayyib'e ücret olarak iki Sa' hurma verdiği bile yazılı. 3 Ha reklam için affetmiş. bunun sakıncalarını g ö z e almamak. müşriklerden hediye alma adı altında geçen bölümde anlatılır. b. birkaç kişi ölmüş diye farklı bilgi de var. ba­ zen oruçlu iken kendisinden kan aldırıyordu" şeklinde ha­ disler var. Mesela Ebu Hind. Muhammed'in zehirlenmesi bölümünde geçer.. 4 İbni Kesir. Burada Ebudavud ve başka kaynak­ larda da bu şekilde anlatıldığı kaydediliyor. "Ba­ kıyorum sen o zehirli etten sonra gitgide olumsuz etkileni­ yorsun" dediğini ve ara sıra onun da Muhammed'den kan aldığını aktarıyor.faz ediliyor. el-Bidaye ve'l Nihaye. zehir (Simm) babında. Malik M u h a m m e d ' e on yıl yaverlik yapan bir sahabi ve onun bu hadisi en başta Buhari ve Müslim'de geçmektedir. onun eşlerinden Ümmü Seleme'nin kendisine. Buhari ve Müslim'de. "Bazen hac için ihramda iken.Buhari. Hayber kısmı.Müslim. Bu Enes b. ha katletmiş bu o ka­ dar önemli değildir. Bir de Tıp kıs­ mı. Hayber'de ikram edilen zehirli et kısmında. "O yemekten sonra Muhammed'in ağız bölgesinde bozukluklar oluşmuş­ tu" diye bilgi veriyor. 4/236 ve sonrası.. Yani kan aldırma. Bu önemli bir yanlıştır. 5 a. 2/769. Ayrıca Hibe kısmında. Yine İbni Mace'nin aktardığı riva­ yette. Malik. Bazı kaynaklara g ö ­ re bu zehirli etten sadece Bişr adındaki şahıs değil. 5 Bu açıklamalara g ö r e 3 Siret-i Halebi. Hayber kısmında. Hayber'de yediği zehirli etin etkisiyle oluşan hastalıktan dolayı oluyordu.

artık da­ yanamam" şeklinde bir ifade kullandığı söz konusu. "Ey Ayşe! Kaç yıl önce Hay­ ber'de yediğim o zehirli etten dolayı içim yanıyor.Ebu Davud. Malik. peki sağlam hadislerde anlatılan. A m a yersiz bir savunma. İnananlar açısından Hz. Bu yoruma karşı şu rahatlıkla söylenebilir: Ma­ demki onda bir mucize vardı. Diyat kısmında. e.İbni Mace. İslam tarihinde. diye. Ebuhüreyre gibi birçok sahabe anlatıyor. ağzında ve yüzünde neden yaralar oluşmuştu. Ancak burada Hz.Ayrıca siyer kitaplarında. neden önceden haber ver­ medi? Haber verseydi. Bir kere Muhammed'in bu olayda kurtulması gayet normal bir şeydir: Dünyada her eylem başarıyla sonuçlanır diye bir kural yoktur. artık dayanamam" sözünün arkasında yalnız A y ş e c. Muhammed'in bu suikastta öldürülmemesi bir mucize olarak iddia edilebilir: Hani arka­ daşları öldü de o ölmedi. Tıp kısmında.Hz. ancak "Hayber'de y e d i ğ i m o zehirli etten dolayı içim yanı­ yor. d. Bir kere Muhammed'in Hayber'de yediği zehirli et ola­ yını Enes b. Acaba bir zehir bu kadar zamana yayılır mı v e y a o zaman bu kadar güçlü bir zehir var mıydı? tabii ki bu ancak uzmanların bileceği bir iş. İslam ansiklopedilerinde (tabakat) konuya ilişkin detaylar çok. . bu zehirli yemekten dolayı zaman zaman vücudundan kan aldırdığı bir gerçek. A y ş e ' y e mal edilen bir hadis var: Muhammed hasta iken bir ara. Muhammed'in bu suikastta darbe aldığı kesin. en azından arkadaşları ölmezdi. Bir de Allah koruduğu için ona bir şey olmadı diyelim. yediği zehirli etten dolayı du­ daklarında. O halde ölmedi diye bundan pay çıkarmak yanlıştır. Hani en azından bu zehirli etten ötürü kendisinde rahatsızlıklar oluşmuş. ancak bu olaydan sonra üç yıl daha yaşıyor.

c. b. O yüzden A y ş e ' y e dayalı benzer ha­ dislerin hiçbir değeri yoktur. Sünen-i Kübra. 6 a. Megazi. d. Bab'ü İstimali evan'il Müşrikin. Hayber suikastının özeti böyle. . Siyer-i Alam. no: 14262.Beyhakı.Hakim. 4449. 27/438. 6 tabii ki bu ölüm konusunda A y ş e töhmet altında. Kitab'ü Dahaya. N o : 19097. Alamat-i Nübüvve. bu­ nu zaten anlatacağım.Zehebi.Mecme'ü Zevaid.var. Müstedrek.

ama­ cım. pek çok Müslüman savaşa katılmak iste­ m e z . bu savaşta meydana gelen önemli bir konuda bilgi vermektir. Hüzeyfe b. yılında Hz. onun bu yol değişikliğini öğrenir ve aynı istikamette onla­ rı takibe alır. Muhammed'i öldürmeye karar veren grup.İKİNCİ BÖLÜM TEBÜKTE H Z . Bunlar yaldaşıp artık baskın y a p m a aşamasın­ dayken. Demek istediğim şu: Hz. en yakın arkadaşlarından süvari bir grup -ki sayıları 12-15 olarak söyleniyor.. Ancak M u h a m m e d bu planın duyumlarını alınca yol güzergâhını değiştirir. hem de araç-gereç bakımından za­ yıf olduğu için.g e c e karanlığından da yararlana­ rak onu vurmak ister. Tebük seferine katılmak istemeyenler hakında Kur'an'da (özellikle T e v b e suresinde) birçok ayet var. yeri gelince onlardan da örnek sunacağım. M u h a m m e d ' i n En Yakın Ç e v r e s i O n u Ö l d ü r m e k İstiyor: Hicri 9. .. Yaser onun devesi­ ni önden çekmekte. Yeman da arkadan sür­ mektedir. M u h a m m e d Suriye tarafında Bizanslıla­ ra karşı Tebük (bir bölgenin adıdır) seferini düzenler. Burada savaşın seyriyle ilgili bilgi vermiyorum. Muhammed'in arkadaşları tarafından fark edilirler. Ordu­ su hem sayı olarak az. M U H A M M E D ' E KARŞI SUİKAST GİRİŞİMİ a) H z . Yolda A m m a r b. M u h a m m e d Tebük'ten dönüp M e d i n e yolunu tu­ tunca.

kaçmak zorunda kalır ve İs­ lam ordusu arasına dağılıp kaybolur. ünlü İslam düşünürü İbni Hazm (h. En başta halife Ebubekir. hiç kimseye söylemeyin" talimatını verir. bu isimler sizde gizli kalsın. ancak bunlar çok sığ ve gülünç savunmalar. halife Ömer. Nezeriyat'ul Halifeteyn. halife Osman. bindikleri hayvanları tanıdık/ bugünkü tabirle. Sad b. Necah. Muhammed'in kendilerine cennet müjde­ si verdiği en yakın arkadaşlarıydı. Ben onları teker teker biliyorum" der ve onların isimlerini Amımar-Hüzeyfe'ye söyler. 456. an­ cak atlarını. Mısır. bunu anlatan. Benzer sa7 İbni Hazm. Muhalla. Şerh'u Nehci'l Belağa. ancak "Sakın ola. Bu arada Muhammed. Bu baskını gerçekleştirenler arasında Ebubekir. arabaların plakalarını aldık" derler. Gerçi kendisi bahaneler buluyor ama ne olursa olsun bunları o anlatıyor. yeri g e ­ lince onlardan birkaç çarpıcı örnek v e r e c e ğ i m . İbni Ebi'l Hadid.. "Siz bunları tanı­ dınız mı?" diye sorar. Ebu Musa el-Eş'arî gibi s e ç m e isimler vardı bu on beş kişilik baskın grubunda. . Muhammed yine so­ rar: "Sizce bunların niyeti neydi?" "Bilmiyoruz" karşılığını verirler. arkadaşlarına. Evet. Neden böyle bir talimata gerek duymuştur? Çünkü bu­ nu yapanlar. göremedik.Ö). Karanlık olduğu için Muhammed'in etrafındaki insanların çok olduğunu san­ mışlardır. Hz. yoksa onu kolay kolay bırakmazlardı. 2 /390 Darü'l kütüb'il llmiyye. 2/266.. Ebi Vakkas. baskını düzenlemek is­ teyen Müslüman grup korkar. 11/224. hızlı olun" diye emir verir. Muhammed bu kez: "Yemin ederim ki onların pla­ nı beni vurmak. Arkadaşları bağırıp çağırır ve "Habe­ riniz olsun sizi gördük" deyince. "Çabuk sürün. "Yüzleri maskeliydi.Bu arada Muhammed arkadaşlarına. Ö m e r ve Osman'ın isimlerini veren başka yazarlar da var. ortadan kaldırmaktı. Ubeydullah. 7 tabii ki burada savunma amaçlı uyduruk bazı sözler ö n e sürül­ müş. Talha b.

Tabii ki İbni Hazm gibi ünlü bir İslam düşünürü bu olay­ la ilişkileri olan kişileri anlattığı için. kimi kaynaklarda bazı sahte isimler de verilmiş: Şu şu ki­ şilerdi gibi uyduruk bazı isimler ortalıkta dolaşıyor. ey M u ­ hammed. Bu olaya karşı Muhammed'in arkadaşları Hüzeyfe ve A m m a r kendisine şu öneriyi getirirler: Mademki onları ta­ nıyorsun. İş­ te yapılan savunmalar hep bu tarzda. Mesela ileride deği­ neceğim gibi. halife olarak Ebubekir'in rakibi Sad b. İslam âleminde ona kimse bir şey de diyememiştir ancak savunma amaçlı fark­ lı zikzaklara başvuran İslam düşünürleri çoktur. siz yalan söylüyorsunuz. Ayşe ile Hafsa. Aslın­ da onlar günah keçisi kesilen isimlerdir. Çünkü o zaman ba­ na karşı olanların ellerine bir fırsat geçer. H z . M u h a m m e d ' e ilaç içirince. senin amcan Abbas yaptı diyorlar. O da diyor ki Abbas masumdur. M u h a m m e d onların isimle­ rini gizli tutmuştur d e d i m . ba­ ğımsız bir başlık altında bu savunmalardan ilginç birkaç ör­ nek vereceğim.. Ö m e r adamlarını gönderip onu orada katlediyor ve "tuvalete girince cinler onu öldürmüş" diye çok saçma bir bahane uyduruyorlar. Hz. Muhammed onların isimlerini gizli tutmakla iyi bir . Yine yeri gelince anlatacağım-. Ubade.. "Hayır olamaz. Onun için biz tedbirimizi alır o şekilde d e v a m ederiz" der.vunmaları İslami kesim hep yapıyor. Ancak g e r ç e ğ i saptırmak için. biz M e d i n e ' y e dönünce onları öldürelim. ne dersin? M u h a m m e d . Bu konu üzerinde yeterince du­ racağım. Evet. O savun­ malardan önemli bir kesit sunacağım. siz yaptınız. Dediğim gibi. onlar olumsuz propaganda yapıp 'Muhammed en yakın arkadaşlarını öldürdü" derler. Ömer'in korkusundan Şam tarafına g ö ç etmek zorunda ka­ lıyor. biz yapmadık. Gerçek failler ise hep gizlenmek istenmiştir.

onu karşısına alabilir miydi? Ebubekir'e.taktik uygulamıştır aslında. Hâlbuki o küfür sözünü söylediler ve Müslü­ man olduktan sonra kâfir oldular. . Ebi Vakkas'a. Ö m e r ' e ceza verebilir miydi.Çünkü eğer açıklasaydı. Ayrıca başaramadık­ ları şeye (peygamberi öldürmeye) de yeltendiler. on­ larla kuvvet yoluyla bir kere baş etmesi pahalıya mal olur­ du. inandı­ ğı Allah'ı ona vahiy yoluyla kendileri hakkında yeni bilgi iletiyormuş gibi mucizesini de göstermiş oluyordu. Ebu Musa elEş'ari'ye. Dediğim gibi zaten başka y ö n t e m de mümkün görülmüyordu. hatta mümkün bile değildi: Mesela Hz. Sad b. H e m de deşifre etmiş olsaydı.. Allah ve Resulü kendi lütfü ile onlan zengin kıldığı için intikam almaya kalktılar. Komplocuları tespit ettiğine g ö r e bundan sonra yap­ ması gereken. tabii ki bu arada sanki Muham­ med'in onların komplosundan haberi olmamış da. ayetini oluşturup ilan etmiş­ tir.. Osman'a. ne yapabilirdi! O zaman tüm lider kadro ona düşman kesilirdi ve Muhammed'in elinde kimse kalmazdı ve yalnız kalırdı. Şayet yüz çevirirlerse Allah onlan dünyada ve ahirette elem dolu bir azaba çarptıracaktır. Diyanet'in Kur'an tercemesinden ilgili ayetin anlamını vereyim: "Bir şey söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. kendi­ sinin de belirttiği gibi hem İslama karşı olanlarda olumsuz etki yapardı: Demek ki bu dinde bir şey yok.. Eğer tövbe ederlerse kendile­ ri için hayırlı olur. Sırf. Talha'ya. kendini korumak. hem de Cebrail-Allah kanalıyla Kur'an'a istediği ayetleri eklemektir. Onlar hakkında Tevbe suresinin 74. hem fiziki olarak tedbirini almak. Muham­ med'in en yakın arkadaşları bile kitlesel olarak ondan uzaklaşıyorlar ve hatta onu vurmak istiyorlar gibi olumsuz pro­ pagandalar yapılabilirdi.

Tevbe suresi 74. İşte Tebük'te hem kendine karşı komplo kuranlar/onu vurmak isteyenler. O yüzden hepsine topluca yanıt olabilecek böyle ayetler oluşturup anlatıyordu. M u ­ hammed bunlardan haberdar oluyor. ayet açıklamasında. bu ayetle birkaç y e r e mesaj gönderiyor. Peki. tabii ki bir taşla iki kuş misali." Sanki Muhammed bu suikastçılar hakkında hiçbir şey duymamış da. "Hani dünyada olup biten her şeyi. Çünkü Tebük'te bir ara onun devesi kaybolunca. Güya ona baskı yapılınca ben bunu d e m e d i m demiş ve Tanrı için de onun sözü o kadar önemli olmalı ki bu ayeti onun yalanı için göndermiş. ' M u h a m m e d ' d e tanrısal boyut var­ sa eşek olayım' diyen kişi. tabii ki Muhammed'in bunların söyledikleri hakkında istihbaratı vardı. Allah'ından gelen bilgiyle ilk kez haberdar oluyormuş gibi yapıyor. Bir de 'yanı başında devesini bulamayan Muhammed. . A y e t t e her şey açık ve nettir: Onlar yemin ediyorlar ki. nasıl oluyor da g e ç m i ş ve gelecek her şeyi bilirim' diyen İçişinin bu cümlesi tanrının hoşuna gitmemiş olmalı ki. Cülas bin Süveyd. biliyo­ rum diyen bir Muhammed. mucize niyetiyle yukarı­ daki ayeti oluşturuyor. biz söylemedik. hem de onunla alay edenler için. Ayetin bir yerinde şu cümle- 8 Kadi Beydavi. 8 "Eğer Muhammed'in anlattıkları doğruysa. Müslümanlardan biri.. neymiş söylemedikleri şey? İşte az önce özetlediğim gibi. geçmişi. bu na­ sıl peygamber" şeklinde alay ediyor. nasıl olur da yanı başında devesi kaybolmuş da nerde olduğunu bilemiyor.Artık onlar için yeryüzünde ne bir dost ne de bir yar­ dımcı vardır. e ğ e r peygamberse ben eşek olayım" diyerek onunla alay ederken.. g e ­ rek görüp az önceki ayeti yanıt olarak göndermiş. geleceği.

ancak bunlardan 12'si M u h a m m e d ' e çok yakın isimler olduğu için burada bu rakamı kullanmıştır!). bu parçanın olayla ne alâkası var? Bunu da müfessirler şöyle açıklamışlar ve zaten başka tür­ lü de yorumu mümkün değil: Efendim. bu yön­ temle işi ayarlamaya çalışıyordu ve tabii ki artık fiziki ola­ rak da tedbirini almaya devam ediyordu. Peki. Zaten Diyanet d e . İşte ayette sözü edilen zenginliğin kayna­ ğı budur. inkarcılar intikam almaya kalktılar" diyor. İşte o plan Tebük'teki suikasttir. d e v e 9 Tevbe. M u h a m m e d M e d i n e ' y e gelip savaşlarda elde ettiği ganimetleri yandaş­ larına dağıtınca bunlar zengin olur. onların bağışlanması için sen bile d e v r e y e girsen ben onları affetmem şeklinde ayetler var. Muhammed onlarla savaş­ mak yerine. " Yani ey Muhammed. M u h a m m e d hadislerinde. Yani Allah'ın minnet ettiği zenginlik kaynağı. başarılmayan bir plandan söz ediliyor. Yoksa başka ne gibi yollarla onları zengin etmiş ki! Aynı ayetin bir yerinde de. ayet taktiğiyle kendilerini korkutmaya. "Muhammed'i öldürmek demek" şeklinde almıştır. . bu münafıklardan ölen olursa cenaze namazını bile kılma. kabirleri başında da durma. Bu Tevbe suresinde konuya ilişkin oluşturulan başka ayetler de var. talan ve çapulculuk. Selul olmak üzere muhalefettekiler onların bu duru­ munu kıskanırlar. Bu arada başta Abdul­ lah b. Ayrıca on­ lara 70 sefer dua etsen de ben (Allah olarak) kabul et­ m e m . Bu ayetlerde söylenen bazı mesajlar şöyle: "Ey Muhammed. Biraz önce vurgu yaptığım gibi. arkadaşlarım arasında 12 kişi var ki (aslında Tebük olayına adı karışanların sayısı 15'tir.cik d e var: "Allah ve Resulü kendi lütfü ile onlan (Müs­ lümanları) zengin kıldığı için.9 Hz. ga­ nimetler. 80 ve 84. Hz.

b. 2/363 vd. M u h a m m e d ' e karşı suikast girişiminde bulunanların sayısı 15'ti. . h. ayeti kısmında çok detaylar var. 32/93 ve devamında.İbni Abd'il Ber. müna­ fıklar kısmı. no: 38259. bazılarında ise yalnız olay anlatılmıştır. no: 1639.cilt.Heysem. Kays (Ebu Musa el-Eş'ari) kısmında.h) Envârü't-Tenzîl. Siyer-i A'lam.Kenz'ül Ummal. Tevbe suresi. Sıfat-i Münafikin. ayette sadece kişile­ rin isimleri yok.. c. d. Çünkü o zaman açıkça onları hedef göste­ rirdi ve aralarında savaş başlardı. k. Tevbe suresi 74. Ba­ zılarında bunların sayısı. Istiab.ibni Ebi Şeybe.iğne deliğinden g e ç m e d i ğ i sürece bunlar da cennete gir­ meyecekler diyor. tartışmasız bir konu. j. 10 a. Hicri 9. cilt Tebük kısmı. Tabakat kitapları ve hadislerde bu ola­ ya uzunca yer verilmiş.İbni Kesir. Selim (yani Ebu Mu­ sa el-Eş'ari) kısmında..Zehebi.Kadı Beydavi (ö. tabii ki Muhammed onların isimlerini ayet­ te belirtemezdi. Velit'in Ukeydir Dume' gönderildiği kısım. Hanbel Müsned'i.685. İslam Tarih-i. 10 Zaten olay net olarak Tevbe suresinde anlatılıyor.Ahmet b. Bu kişilerin sayılan hakkında ünlü Kur'an yorumcusu/müfessir Kadı Beydavi kesin rakam belirtiyor: Diğer Kur'an yorumcuları gibi o da olayın detayları hakkında bil­ gi verdikten sonra Tebük seferi dönüşü Hz. Baki Müsnedi'l Ensar. Tevbe suresi 73 ve sonrası. no: 424-425. f. 4/30 ve sonrası.İbni Asakir. Bir de ilgili ayetler hakkında uzun tefsirlerde bu bilgiler an­ latılıyor. 5/25 vd. diyor. Özellikle Suyuti'nin 'Dürrül Mensur' adlı tefsiri. g. 20/616.-l/l 10 Kitab'ül Eyman. Aynı zamanda İbni Kesir kendi Siyer kitabında. Ebi Tufeyl Amir kısmın­ da.80 81 ve 101 ayetlerinde bu konuyu açık­ lamış. e. Kays b. Musannaf. Yanı sıra Siyer. Bidaye-Nihaye. yılı olayları. Tabük olayı bağlamında. ayrıca onlar için bedduada bulunuyor. no: 856-57. Yine İbni Kesir kendi Tefsirinde. Burda aynı içerikli birkaç hadis var.Zadü'l Maad. Halit b.Müslüm. Abdullah b. Magazi. i. Bu suikastle ilgili bilgileri içeren e p e y c e İslami kaynak var. Abrullah b. 3. parça parça da olsa isimleri de v e ­ rilmiş. M e c m e ' ü Zevaid. Tebük seferi bağlamında. 74.

no: 22676. Müsned-i Nasara. "Halife Ebubekir. İslam tarihi aşırı derecede sansürlüdür. Hz. Her ne kadar eften püften savunmalar yapmışsa da (o savunmalarını da yazacağım) benim için önemli olan. Müsned adlı yapıtı. İbni Hazm her ne kadar katılmıyorsa da şunu da yazı­ yor kitabında. peki ben de onların içinde var mıydım?" diyor.Beyhakı. no: 4983. Hemen hadisi vereyim. hepsini anlatacağım. Tabük'te Hz. Sünen-i Kübra.İmam Ahmet b. . başta Müslim olmak üzere birçok İslami kaynakta bu konuda kanıtlar var. Sıfat-i Münafıkin. f..İbni Kesir Tefsiri. Hanbel. Muhammed'i katletme girişiminde bulunan­ lardandır" açıklamasını yapıyor ve devamla. halife Ömer.Kaldı ki İbni Hazm'ın Muhallası dışında. d.Müsned-i Bezar. "Aslında bu 11 a. İbni Hazm kendi meşhur kitabı Muhalla'sına almış. 5/26 3) Siyer. 8/198. onun böyle bir hadisi kaleme almasıdır. 1 1 b) İbni Hazm'ın Suikastla İlgili İlginç A ç ı k l a m a s ı Şimdi çok önemli. b. Velit bin Cümey'den. Cilt 1/110. no: 2432. Muhammed'in yanında bulunan Hüzeyfe'den soruyor: "Madem sen o münafıkları tanıyo­ rum diyorsun. I )Tevbe suresi 74. buna rağmen yine de değişik kaynaklara ve hatta değişik sayfalara dağı­ tılan bilgiler bir araya getirildiğinde bu konuda önemli bil­ giler ortaya çıkıyor. 4/34-40 Tebuk seferi kısmında. ayet. c.Müslim. ses getirecek bir hadisi sunuyorum. 2)Bidaye-Nihaye. e. Mürted kısmı.Ömer. halife Osman. no: 16327 ve 16330. Talha bin Ubeydullah ve Sad bin Ebi Vakkas gibi ünlü sahabeler. münafıklar kısmı no: 421-425.Mecme'ü Zevaid. Öy­ le bir hadis ki.

2/989 ve Tarih-i Dımaşk. g e ç ­ miş her şeyi bilirim. Kesin olarak Bizanslılar Müslümanlara karşı savaş hazırlığı yapıyorlardı şeklinde bir haber. yalancı bir insandır. Cümey' yalancıdır. Süveyd gibi bazı Müslümanlar. Muhammed'in vahiy kâtibi ve aynı zamanda Hz. Bunun değerlendirmesine g e ç m e d e n . Muhammed'in sırlarını gizlemekle meşhur ve Tebük'teki suikastta Hz. Celas b. Suriye'den ticaretten d ö ­ nünce yalan bir haber yayıyorlar: Biz gelirken yolda aşın d e r e c e d e bir hareketlilik gördük. di­ yor? Hadise şu: En başta Müslim'de birkaç versiyonla ve ayrıca başka İslami kaynaklarda da şöyle bir olay anlatılı­ yor: Hz. Tebük kısmı. 1 2 Muhammed bu gibile­ rin dedikodusunu duyunca. neden mucize yoluyla bu haberin yalan olduğıunu söylemedi! Üstelik nerdeyse bu Tebük seferinde kendisine karşı tertiplenen suikastta öldürülebilirdi d e . kimse ondan hadis almamıştır. İslam camiasında hiç kimse ondan hadis almamıştır. Çünkü bir ticaret kafilesinin yalanını bil­ meyen bir M u h a m m e d . M u h a m m e d de buna dayanarak seferberlik ilan edi­ yor. Boşuna o insanları Bizans'a karşı sava­ şa sürüklemenin ne anlamı var. Dolayısıyla onun aktardığı bu hadis asılsızdır" eliyor. Muhammed'in gazaları. İşte bu yalana dayanarak milleti savaşa sürüklediği için. İbni Hazm neden Ve­ lit b. Muhammed'in yanında olan ve bu isimleri 12 Vakıdi. Megazi.Velit denen kişi helak olanlardandır. nasıl diyebilir ki ben gelmiş. 2/34. . Bunu. Müslümanlardan bir grup. Peki. az önce de anlattım. 'eğer M u h a m m e d hak ise ben eşek olayım' diyorlar. kökten yalan. olay nerden kaynaklanıyor. Hâlbuki böyle bir şey yok. onların aleyhine ayetler oluştu­ ruyor. Aslında bir bakıma bunu söyleyenler haklı. farklı bir noktaya değinmek istiyorum.

yalan olduğunu kanıtlamak için az önce­ ki açıklamayı yapıyor. Onlardan bir tanesini az son­ ra sunacağım. Osman gibileri de var­ mış diyor ve bu şekilde güya kendince az sonra sunacağım o münafıklarla ilgili hadislere g ö l g e düşürmek istiyor. . o suikastta Ömer. Dolayısıyla o. Hüzeyfe şunu söylüyor: "Seni de sayarsak onların toplamı on b e ş olur. İşte İbni Hazm. bu on beş kişiden on ikisi Hz. Hüzeyfe'ye dayanan bu ha­ disleri çürütmek. Bir gün Hüzeyfe ile Tebük'te Muhammed'i katletme girişiminde adı geçenlerden biri arasında şu konuşma geçiyor: Adam Hüzeyfe'den. o münafıkları temize çıkarmak. Muhammed'le birlikte Allah rızası için düş­ manla çarpışan seçme sahabilerdi" diyor. "Mademki bu ko­ nuda senden bilgi istiyor. (Çünkü insanlar biliyor­ du ki. "Peki Muhammed'i öldürme girişiminde bulunan bu in­ sanların sayısı kaçtı?" diye soruyor. Muhammed'den öğrenen Hüzeyfe bin Yeman'a bazı hadisler atfedilir. Aslında İbni Hazm burada kaş yapayım derken g ö z çıkarıyor. Allah şahittir. güvensiz biri­ dir diyor. Hüzeyfe o olay esnasında Muhammed'le beraberdi ve üstelik Muhammed o kişilerin isim listesini ona teker te­ ker söylemişti. bu metin en başta Sahih-i Müslim'de (Sıfat-i Münafıkin kısmında) ve diğer birçok İslami kaynakta geçiyor. İbret olsun diye İbni Hazm'ın komik savunması hakkında az sonra geniş bir bil­ gi sunacağım. Gelelim Hüzeyfe'nin hadisine. Ö y l e ki. Yani. İşte az önce Velit'e dayanan o çok ses getirecek hadi­ si bu bağlamda ele alıyor. O yüzden bu işe bulaşanlar zaman zaman onu yoklamak isterdi) Hüzeyfe buna yanıt vermek istemi­ yor. ancak orada bulunanlar kendisine. ne olacak sen de cevap ver" de­ yince.teker teker Hz. böyle bir şeyin olmadığını. bu hadisleri aktaran kişiler ara­ sında Velit bin Cümey' de var. Evet.

halife Ö m e r ondan sormuş: "Acaba ben de o münafıklardan mıyım?" diye. Sansür di­ yorum. İbni Hazm şunu aktarıyor: Hüzeyfe münafıkları bildiği için. ne de sağır. İbni Hazm her ne kadar Velit ismi üzerinden hareketle bu gibi hadislerin sıhhatine g ö l g e düşürmek istemişse de. Zaten hadis­ ler zaman içinde çok sonra tedvin edilmiş (yazı haline g e ­ tirilmiş). İşte bu suskun­ luk da haklı olarak insanın aklına kuşku düşürüyor. talancı. ama neden o kişinin ismi kayıtlarda yok diye sorulmaz mı? Burada açık olarak belli oluyor ki. otoriter biriymiş ki. Hüzeyfe hayır yanıtını ver­ miş ve "Artık bundan sonra kimseye bu konuda bilgi ver­ mek istemem" diye de eklemiş.Yani Hüzeyfe ile biri arasında konuşmalar kayıtlarda var. Çünkü bundan asırlar önce o ganimetçi. o zaman bu hadisi aktaramazlardı. ancak isim belli değil/geçmiyor: Sadece o münafıklardan biri Hüzeyfe ile tartıştı şeklinde isimsiz bir hadis. tartışma biliniyor ve bu tartışmanın şahitleri de var. o kişi çok önemli. Çünkü Hüzeyfe ile o adamın yanında olanlar herhalde ne kördü. Şayet kör-sağır ol­ salardı. gaddar sisteme karşı bir şeyler yazmak kolay değildi! Kim bilebilir az önceki olayda Hüzeyfe ile tartışan kişinin halife Ö m e r olmadığını! Zaten Ömer'in birkaç kez Hüzeyfe'yi yoklayıp bu konuda ağzından bir şeyler almak istediğine dair bilgiler var. Bir de e ğ e r Hüzeyfe ile tartışan şahıs otoriter biri olma­ saydı. Peki. ismi kayıtlara g e ç m e m i ş . en azından bu tartışmayı izleyenler ona kızardı: Na­ sıl M u h a m m e d ' e karşı suikast girişiminde bulunursun. hem de kavga ederlerdi. Kaldı ki o hadisleri sadece İbni Hazm vermiyor. bu bölümde o hadisleri de sunacağım. o yüzden bu iş hep sansürlü olmuştur. . yine konuya ilişkin bazı hadisleri v e r m e y e devam etmiştir. mü­ nafıklık yaparsın gibi hem sözlü sataşmalar olurdu. bunları ak­ taran birçok ünlü İslam düşünürü var: Onları da ayrıca su­ nacağım.

İbni Ebi Şeybe de kaynağında anlatmış ve ona 13 İbni Hazm (h. yok e t m e ve imha söz konusudur.456. Yineliyorum: İbni Hazm'dan önce kim/kimler bu bilgiyi kaydetmiş ki. M u h a m m e d ' l e arasında yaklaşık beş asırlık bir za­ man dilimi var. Az önce Müslim'in Ebu Musa el-Eş'ari ile ilgili aktardığı hadisi (ki onu aktaranlar arasında Velit b. Çıkarmasına çı­ karmışlar ama yine de profesyonelce bir çalışma yürütme­ mişler.ö). Acaba iddia edildiği gi­ bi. Hz. 235. . Ancak bu örneklere g e ç m e d e n şu kısa hatırlatmayı yapmak istiyorum: İbni Hazm hicri 456'da vefat etmiş. tabii ki sunacağım kanıtlar yine İslami kaynaklardan. 1 1/ 221-225. senden önce hangi yazar nerede yazmış.Ö) hadisler almış ve adamı da lekelememiştir. İbni Hazm'ın hiçbir gerekçe göstermeden. sen başta Ömer olmak üze­ re bu isimlerini verdiğin suikastçıların bilgisini nereden al­ dın. buna bakacağız. İbni Hazm onlardan alıp kitabında yazmış? İşte ortada ciddi bir silme. 'bu hadis yalandır. kimse on­ dan alıntı yapmamıştır' açıklamasının gerçekten doğruluk payı var m ı ? 1 3 Fazla ara v e r m e d e n hemen sıcağı sıcağına İbni Hazm'ın bu iddiasına bir bakalım. Muhalla. bunu aktaran kişi de güvensizdir. Görüldüğü gibi yine bu gibi açıklamalarla bazı bilgi­ leri sızdırmışlardır.. yoksa İbni Hazm gibi bir İslam mütefekkiri artık ne diyeceğini bileme­ diği için rastgele mi onu lekelemiş. Bir kere İbni Hazm'ın güvensizdir dediği Velit'le ilgili İbni Ebi Şeybe (h. İslami literatürde güvensiz mi sayılmış. Peki. sade­ ce Ö m e r ve diğer arkadaşlarına toz kondurmamak için.. Velit bin Cümey'den gerçekten kimse hadis almamış mı. Ey İbni Hazm. Cümey' de vardı).Peki. neden bu hadis senin kaynağından başka (bu kadar açık bir şekilde) diğer kaynaklarda yok? Belli ki ondan önce kayıtlarda var­ mış ki İbni Hazm onlardan almış.

Z e y d de babasından alıyor şeklinde geçiyor ve bunu en es­ ki tarihçiler-muhaddisler anlatınca bir sorun da çıkarmıyor­ lar. ya da evinizi yakarım diye. o bakımdan güvensizdir diyor. Ömer'den. Bezar. Zehebi Şem­ settin (h. Eslem'den. Ali ve taraftarlarını tehdit ediyor. "hadisleri güvenilirdir" açıklamasını yapmış. Ebu Hatem. H e m e n açıklayayım.748. 6/531. İbni Hacer Askalâni (ö.852. Musannaf. kimse ondan hadis aktarmamıştır" dediği Ve­ lit b. " H e m güvenilirdir. İbni Hazm bu hadiste nasıl Ömer'i kurtarır acaba! Bu ev yakma olayını daha sonra detaylıca anlatacağım. İbni Muin ve Uclî. Ali taraftarı olmalda itham etmiş. o da Z e y d b. ya g e ­ lin Ebubekir'i kabul edin. İbni Hazm. raviler ve Cerh-Tadil uzmanları. "Velit bin Cümey' güvenilirdir" demiş. 15 Tabakat. A m a ay­ nı Ö m e r gidip Hz.herhangi bir sorun da çıkarmamıştır. Örneğin. Hanbel ve Ebu Davud. 20/614-no: 38259-37045 cilt 20/579. .ö). ama İbni Hazm sudan baha­ nelerle bu "gibi hadisleri aktaranlara kusur bulmaya çalışı­ yor. bunu yaparken yüzüne g ö z ü n e bu­ laştırıyor.h). onun hadislerini olumlu değerlendirmekle birlikte kendisini Hz. İmam Müzi (h. bu raviler arasında Velit var. Peki. Ebi Hatem el-Razi (h. İbni 15 S a d .742. Bişr Ubeydullah b. Ebuzer'a. A b durrahman b. no: 2556. "sorun yoktur" demiş.0). A m a ne yazık ki. Cümey' hakkındaki değerlendirmeleri şöyle: "İmam A h m e t b. M u h a m m e d b. A m a bunu anlatanlar arasında Velit yok. "İmam Müs14 İbni Ebi Şeybe. İbni Hazm'ın "Gü­ vensizdir.ö) gibi ünlü hadis uz­ manları.327. 1 4 İbni Hazm'dan önce iki asırdan da fazla yaşayan bu meşhur hadisçi İbni Ebi Şeybe bunları anlatırken de her­ hangi bir itirazda bulunmuyor. hem de birçok hadis aktarmıştır" şeklinde onun hakkında kanaatini belirtmiştir. Hakim ise. bu kişide sa­ lonca yoktur" demiş. meslektaşları tarafından bile gülünç hale düşüyor.

7/129-no: 9370 Velit b. İbni Hazm'ın "güvensizdir. c. "ibni M a c e dışında baş­ ta Buhari ve Müslüm olmak üzere meşhur Kütüb-i Sitte sa­ hipleri ondan hadis aktarmışlardır" açıklamasını da yapı­ yor. no: 6713 Velit b. d. no: 1943. Cümey' kısmında. cilt 9/8. Abdullah Uclî (182-261).Ahmet b. Cü­ mey' kısmında. 'Cerh-Tadil'. a. Cü­ mey' bölümünde. Velit bin Abdullah b. Abdulah b. kimse ondan hadis alma­ mıştır" dediği Velit hakkında islam düşünürlerinin kanaat­ lerini biraz daha açmak. 17 Marifet'ü Sükat.İmam Zehebi.Ebu Hatem el-Razi.Tehzib-i Kemal. Kanımca. Abdullah b.İmam Müzi. bunlar İbni Hazm'ın aktardığı hadisi g ö r m e ­ mişlerdir. Ancak bunlardan İmam Müzi. yoksa e ğ e r ravinin aktardığı bu suikast hadisin­ den haberleri olsaydı.(l)Tehzib-iTehzib.lim ondan hadis almasaydı iyi olurdu" diye yorum yapmış. Kısacası. cilt 31/35. Mizan'ül İtidal. İbni Hazm gibi onlar da adama bir bahane bulurlardı. . 16a-Askalani. b. Şunu da hatırlatayım ki. 1 6 Velit ile ilgili değerlendirme sadece bu kadar kişiyle sı­ nırlı değil. Bunun yorumu zaten yukarıdaki değerlendirmede geçti: "Velit güvenilir 17 biridir" diye kaydetmiş. 11/ 1 3 8 v e (2) Takrib-i Tehzib. bu değerlendirmeyi yapan şa­ hıslar. detaylandırmak istiyorum. adı g e ç e n hadis yorumcuları Velit hakkında bu şe­ kilde olumlu bir bilgi aktarmışlardır. hadis usulü. ilgili konu uzmanlarından birçok kişi onun hak­ kında kanaatini belirlemiş ve onun güvenilir bir hadis ravisi olduğunu belirtmişlerdir. no: 7432 Ve­ lit kısmında. Cerh-Tadil denilen hadisleri ve ravileri değerlendiren-kritize eden önemli islam mütefekkirleri­ dir.

tabii ki bu iki kişinin özgürlüğü birinin ölümüne bağlı olunca erkenden onun öl­ mesini ister. no: 2556. halife Ö m e r zamanında oluyor. meslektaşları bile onu utandırmışlardır. Kendisi de her ikisini çar­ mıha g e r m e k suretiyle öldürüyor. o da Velit b. 2 0 İslamda Kur'an'dan sonra en güvenilir hadis âlimleri Buhari ve Müslim başta olmak üzere birçoğu Velit b. (200-280). Olay. Cü­ mey' adındaki kişiden alıntılar yapmıştır. M u h a m m e d ' e demiş ki.Osman b. 19 Tarih-i İbni Muin. "Bu adam g ü v e ­ nilirdir" d e m i ş . Zaten az sonra bunu örneklerle anlatacağım.b. no: 838. güvenilir bi­ ridir ve ona ait birçok hadis vardır" şeklinde açıklama yap­ mıştır. . Ebu Naim'den. M u h a m m e d de "Hayır sen g e l m e " demiş ve burada ona "Şehit" sıfatını 18 Tarih'ü Esma-i Sükat. izin ver ben de Be­ dir savaşına katılayım. Haris Ensari'den şöyle bir hadis ak­ tarıyor: Hz. 1 8 c. ölürsem siz de özgürsünüz. bir de cariyesi varmış. Cü­ m e y ' sakıncasız biridir" şeklinde açıklama yapmıştır. ama İbni Hazm'ın hesabına gelmediği için ö y l e kuyruklu bir yalan atmıştır ki. Burada güya şu denili­ yor: Kadın Hz. Sait Daremi. Ahmet (297-385). 1 9 d. /O Tabakat. Bu nedenle o iki kişi kadını katlediyor. "Velit b. Muhammed'in ö n e m verdiği Ümmü Varaka'nın bir kölesi. diye. "Velit b. İlk pratik örneğimiz Buhari'den olsun. Ben yukarıda hadis uzmanla­ rının d o ğ u m tarihlerini bilerek v e r d i m .İbni Sad (230). Kadın vasiyet edi­ yor. Hepsi İbni Hazm'dan en az iki asır önce yaşamış ve sorun da çıkarma­ mışlardır. Cümey'den. 6/531. Cümey Huzai. o da Ümmü Varaka binti Abdillah b. ninesinden. no: 1499. bari hastalara bakayım.İbni Şahin Ömer b.

. Allah aşkı­ na bunların sayısı ne kadardı diye? Hüzeyfe yanıt vermek istemiyor. hem de Tarih-i Evsat adlı her iki kitabında da Velit'ten söz ediyor. İşte bu kritik hadisleri aktardığı için İbni Hazm bahane bulmaya çalışı­ yor. Çünkü somut örnekler ortada. Burada buna benzer kaç hadis daha var. Harb. o da Velit b. Orada bulunan kişilerden biri Hüzeyfe'ye. İbni Hazm'ın. Ebu Davud'dan somut bir örnek: Osman b. no: 2511. Ebu Ah­ met Küfi'den. o da Velit b. Hani kadın. Muhammed'in en yakın arkadaşlarıydı" diyor. Kadın Kur'an bildiği için Muhammed ona izin v e 21 Buhari. 1/70. Sıfat-ı Münafıkin. Kal­ dı ki. ancak ne yazık ki 22 İbni Hazm tutturamamış. Abdillah b. ben de Bedir harbine katılayım d e ­ mişti ya. "Seninle birlik­ te onların sayıları on beşti ve hele bunlardan 12'si de Hz. A m a tabii ki İslami kesim bura­ da Habbeden kubbe çıkarır. ondan hadis aktarıyor ve olumsuz bir şey de söylemiyor. "ma­ d e m adam senden bir şey soruyor sen de yanıt versen ne olur" deyince. 2 1 Velit hakkında Müslim'den somut bir örnek. M u h a m m e d ' e karşı Tebük'te suikast düzenleyenlerden biriyle. Cümey md. Cerrah'tan. Hüzeyfe o kişiye (ismi gizli!). b) Tarihi Kebir. bunları bilen Hüzeyfe arasında şöyle bir konuşma geçiyor: Şüpheli kişi soruyor. 22 Müslüm. o da Ebu Tufeyl'den aktararak Hz. o da ninesi ve Abdurrahman b. sen de bir şehit ka­ dar sevap aldın anlamında. o da Veki' b. a)Tarih-i Sağir (Evsat).takmış. Cü­ mey'den. kimse bundan hadis almamış diyor. Velit b. "Kimse Velit'ten hadis almamıştır" sözüne karşı Buhari gi­ bi bir hadis âliminden somut bir örnek vermek isterim. Cümey'den. Her ne ise. Buhari hem Tarih-i Kebir. Hadisi aktaran kişilerin sıralaması şöyle: Zübeyir b. Yani m a d e m o kadar istiyorsun. bu ikisi de Ümmü Varaka'dan yukarıda g e ç e n hadi­ si aktarıyor. Ebi Şeybe. Hallad Ensari'den.

ak­ tarmış ve İbni Hazm gibi Velit'e herhangi bir sorun da çı­ karmamıştır. İslami kaynaklardaki eksikleri 23 a. 2 3 Burada daha fazla örnek sunmama gerek yok. Bu insanlık dışı bir olay. aile içi erkekli-kadınlı bir cemaa­ te imam oluyor. Hanbel. diğeri de Kitabü'l haraç. Muhammed'in Ölümü riyor ki. İşte ibret olsun. Şunu da ekleyeyim. Bunlar da. bunu onaylamak. tabii ki bu yöntem iki açıdan sakıncalı. 'madem özgürlüğü­ müz efendimizin ölümüne bağlıdır.Yani patron. Biri. ben ölürsem kölem ve cariyem özgür olsunlar diye vasiyet edi­ yor. İslamda köle azat etmenin bir yöntemi de. Velit'ten iki yerde hadis almış: Biri. no: 22073-8/542 ve daha ulaşamadıklarım. Hanbel kendi Müsned'inde -üstelik kaç y e r d e . no: 2973. Hüzeyfe Hadisleri. Müsned. aynı hadisi. insanı insa­ na köle kılmak. no: 26738. Az önce kendilerinden örnek verdiğim hadis âlimleri dışında daha birçok İslam düşünürü de Velit adındaki kişiden hadisler aktarmıştır. kadın imam olur mu bölümde. kendi ailesine namaz kıldırsın. biz de onu öldürüp bir an önce hürriyetimize ka­ vuşalım düşüncesiyle kadını katlediyorlar ve halife Ö m e r de onları çarmıha gerdirip öldürüyor.. az önceki kadının yaptığı gibi. . Ebuzer-i Gıfari hadisle­ ri. imam olsun ve ay­ nı zamanda onun ailesinden bir de kadına erkek bir müez­ zin veriyor. Ebu Davud burada Velit'ten iki hadis akta­ rıyor. no: 23966-cilt 9/501. ben gittikten sonra özgürsünüz' diyor ve onun ölümüyle köle özgürleşiyor. Bu hadiste şu da anlatılıyor: Kadın. no: 571. 'hayatta ol­ duğum sürece benim kölem ve cariyemsiniz. biz de bir an önce onun işini bitirelim' demeleri ve gereğini yapmaları. vasiyetle olur. bir de Ebubekir hadisleri kısmında 15 sıradaki hadis ve c. m e z h e p lideri Ah­ met b.Ahmet b. Ümmü Vereke hadisleri. Müsned'ül Kabail. b.Ebudavud. Namaz. Şu da var ki. Kısacası kadın.Bilinmeyen Yönleriyle Hz. madem özgürlüğümüz kadının ölümüne bağlıdır. Diğeri de görüldüğü gibi iki kişinin. 1/56 aynı hadis.

farkında ol­ madan kendisi de kaynağında yine Velit'ten alıntılar yap­ mıştır. no: 557. no: 5353.Askalani. onunla ilgili artık bir şey diyemez. "Keşke Müslim gibi o büyük alim Velit'ten hadis almasaydı" dediği halde. Sünen-i Kübra. Telhis. 3/186. bunlar da Ümmü Vereke'den aktarmışlar diyor. 2/57. 11 / 138 ve (2) Takrib-i Tehzib.İbni Hacer. no: 733. e. İşin ilginç yanı. Abdillah Safar. Velit b. Bunu zaten daha ö n c e aktardım. Bir kadının imam olması konusunda var olan hadis hakkında bu kez farklı bir bahane bulmak zorunda. Hallad Ensari pek tanınmış biri değildir diyor. Daha bitmedi! Az önce İbni Hacer Askalani'den Velit hakkında alıntı yaptım: Velit'in sicili sağlam diyor. Yunus Dabi.Beyhaki (458). Müstedrek.Hakim (405). d. Cümey'. Ebu Abdillah Muhammed b. . o da Ahmet b.Daremi.kapatmak isteyen islam âlimlerinin ne gibi sahte yöntem­ lere başvurduklarını okur kitlesi bilsin. ilginç bir olay. 1/279 ve 403. Ha­ kim Nisaburi Velit hakkında. b. etme­ yince ne yapar? Ancak İbni Hazm gibi o da uyduruk bir ba­ hane bulmak zorunda kalır. Muhammed kendi döneminde bir kadına izin vermiş ki. Onun bahanesi de şu: Aslında bu hadisi aktaran ravi listesindeki Abdurrahman b. Davud Haribi. 24 a. no: 7432 Ve­ lit kısmında. sen kendi aile efradına (içinde erkekler olmak üzere) imamlık yapabilirsin ve üstelik de aynı aileden ona bir de erkek mü­ ezzin veriyor. ancak Velit'in de içinde bulunduğu kritik bir hadis var: Hz. ibni Hacer bir kere Velit için sağlam rapor vermiş. Halad Ensari'den. Üstelik hakimin sıralaması da şöyle: Hadisi. (1) Tehzib-i Tehzib. Sünen. tabii ki Ibni Hacer gibi bir İslam âli­ mi kadının imam olmasını kolay kolay kabul etmez. Yani 24 tam da kötüleyemiyor. Leyla binti Malik ve Abdurrahman b. c. ancak bir şüphe ortaya atıyor. Evet. Abdullah b.

filozof görüşlü olduğu için Müs­ lüman yazarlar hep ondan uzak durmuşlar. İbni Hazm gibi isimleri net olarak açıklamıyor. İsferaini (Ö. Fatma'yı dövdüğünü ve bunun sonucu olarak Hz. 25 Esferaini. Kendisi kitabında Nazzam'ın görüşlerini anlatırken. Halifeliğin M u h a m m e d ta­ rafından Hz. Çünkü birkaç yerde Ömer'in M u h a m m e d ' e karşı geldiğini. 2 5 Yine bu konuda Şehristani (Ö. dine sıcak bak­ mıyor. ancak net açıklama yok. İbni Hazm gibi tam açık değilse d e . dengesizlik. Fat­ ma'yı dövdüğünü iddia ediyor. Yine Ömer'in Hz. . bu düşünce akımının lideri Ebu İshak b. Nazzam çok zeki.Doğrusu. bü­ yük sahabeyi eleştiren bir insan. Akabe gecesi M u h a m m e d ' e suikast girişiminde bulunduğunu ve yine Ömer'in Hz. Nazzam Ha­ life Ömer'i de eleştiriyor. s. tabii ki Şehristani bunları anlatmakla aslında Nazzam'ı kötüle­ mek istiyor. hatta deist (yalnız yaratıcıya inanan) biri olduğunu söyleyenler de var. İşte Nazzam bunları söyle­ diği için İsferaini onu eleştiriyor. bir y e r d e şunu ekliyor: Nazzam. sıra Nazzâmiye ekolüne gelince. Ömer'in bilgisi olduğu hal­ de bunu inkâr ettiğini iddia ediyor diye açıklama yapıyor. el-Ferk'ü beyne'l firek. Orada değişik kelam akımlarını anlatırken. 93-104.548. bu kadar açık çelişki. tiyatro örneği çok ender bulunur. üstü kapalı olarak geçiyor. O bakımdan İsferaini onun hakkında şunu diyor: Bu adam sahabeyi eleştiriyor. A l i ' y e verildiğini. Fatma'nın çocuk düşürdüğünü öne sürüyor. Seyyar (Nazzam) bölümünde bazı işaretlerde bulu­ nuyor. Şehristani burada adamın Ö m e r hakkında olumsuz şeyler konuştuğunu anlatırken. özellikle Ebu Hüreyre'ye "En yalancı insan" diyor diye ekliyor.429) de kendi kaynağında bu suikastla ilgili bazı işaretler veri­ yor.Ö) bazı ipuçları veri­ yor.

Bunları Nazzam anlattığı için de bir değerinin olmadığını ifade e d i y o r . 2 6 Dine dogmatik v e y a çıkar karşılığı inanan kesim illaki Nazzam gibi düşünenler hakkında bir kılıf uyduruyor; ama kanıtlar güçlü. Ne yaparlarsa yapsınlar gerçeklerin üstünü kapatamazlar. Aslında iftiracı olan Nazzam gibileri değil, bu gibi cılız savunma yapanların ta kendileridir.

c- Halife Ömer Neden Hüzeyfe b. Yeman'ı Yokluyordu?
Bu bölümün bir yerinde değindiğim gibi, Hz. M u h a m m e d bu suikastçıları durdurmak, onları korkutmak için tanrıCebrail yöntemini sıkça kullanıyordu. Oluşturduğu ayetler­ den biri de, 'Bu münafıklardan ölen olursa cenaze namazını bile kıl­ ma, kabirleri başında durma ve onlara 70 sefer dua etsen de ben Allah olarak bu duanı kabul e t m e m "şeklindeydi. Durum böyle olunca, bunların listesini bilen, Hz. M u hammed'in sırlarını saklamakla görevli ve aynı zamanda onun vahiy kâtiplerinden o l a n 2 7 Hüzeyfe bin Yeman, bu münafıklardan biri öldüğünde onun cenaze merasimine katılmıyordu. İşte halife Ömer, bu adamın o münafıkları sır gibi sakla­ dığını biliyordu, aynı zamanda kendisinin de bu planın içinde olduğu için her fırsatta Hüzeyfe'nin ağzını yokluyor­ du, acaba Muhammed ve Hüzeyfe ile Ammar'ın bildikleri kişiler listesinde ben Ö m e r de keşfedilmiş miyim endişesi­ ni hep taşıdığı için, fırsat buldukça Hüzeyfe'den soruyordu. Yani sormasının nedeni, kendisinin deşifre olup olmadığı­ nı anlamaktır.
26 Şehristani, el-Milel ve'l Nihal 1/71. 27 Salihi, Sübülül Hûda, 12/391.

d- Halife Ö m e r Ümmii Seleme'yi d e Rahat Bıramıyordu. Ümmü Seleme Muhammed'in hanımlarından ve de çok akıllı biri. Ömer'in bilinmeyen yönleri adlı başlığı altında Hudeybiye kısmında, ondan kısa bazı bilgiler v e r e c e ğ i m . İşte zeki ve güvenilir olduğu için Muhammed bazı sırlarını onunla muhakkak paylaşmıştır. Hatta bu suikastı planlayan­ lardan da haberi olabilir; öyle anlaşılıyor. Ö y l e ki, zaman zaman bu münafıklarla ilgili bazı ipuçla­ rı da veriyordu. Mesela bir ara Muhammed'in, "Arkadaşla­ rımdan öyleleri var ki, ben öldükten sonra artık bir daha beni asla görmeyecekler (ahiretteki hayatı kastediyor), yol­ larımız ayrılır" dediğini söylüyor. Bunu duyan Ebu Musa elEş'ari v e y a Abdurrahman b. Avf (İd ikisi de zaten komplo kuranlar, suikast girişiminde bulunanlar arasında isimleri geçiyor) hemen Ö m e r ' e gidip Ümmü Seleme'nin az önce­ ki sözünü kendisine aktarıyorlar. Ravi burada şunu anlatıyor: Ö m e r bunu duyunca sür'atle Ümmü Seleme'nin yanına gidiyor ve "Allah aşkına ben de onlar içinde var mıyım?" diye soruyor... Kadın da ay­ nen Hüzeyfe'nin taktiğini uyguluyor (zaten uygulamak z o ­ runda; yoksa Ö m e r onu sağ bırakmazdı), "Hayır; sen onlar içinde yoksun; ancak senden sonra kimseyi bu konuda temyize çıkarmam/ bilgilendirmem" diyor. Kadının bu ifa­ desi ve Ömer'in kendisinden, "Ben de onlar içinde var mı­ yım?" diye sormasıyla ilgili hadis, birçok İslami kaynakta geçmektedir. Hele İmam A h m e t bin Hanbel, kendi Müsned'inde Ümmü Seleme hadisleri kısmında bu konuda eş 28 anlamlı beş hadis aktarmıştır.
28 a- Ahmet b. Hanbel, Müsned, Ansar'dan kalanların müsnedleri kısmında Ümmü Seleme hadisleri bölümünde. N o : 25284, 25338, 25404, 25439 ve 25471.

e- Bazı İslam Otoriterlerin Ö n e m l i Aktarımları. Burada birkaç İslam düşünürün işlediği bir hadisi sunmak istiyorum. Okuyucu olup biteni doğrudan anlamak ister; tabii ki bu onun hakkı. Ancak benim için daha önemlisi, bilgileri temin ettiğim kaynaklardır. Bir de mademki İbni Hazm gi­ bi bir İslam düşünürü "Hüzeyfe'nin bu konuyla ilgili hadis­ leri zayıftır. Çünkü işin içinde Velit vardır ve kendisi güven­ siz biridir, kimse ondan alıntı yapmamıştır" d e m e cür'etinde bulunup bu kadar açık bir şekilde hakikat dışı konuşu­ yor, ben de kabarık bir listeyi ayrı ayrı sunmakta yarar g ö ­ rüyorum. Çünkü konu çok hassas. Gerçi hemen hemen tü­ münün içerikleri aynı. Dolayısıyla bu metni toplu halde v e ­ rip kaynakları dipnot olarak ekleyebilirdim; ancak belirtti­ ğim gibi, konunun önemi için ayrı ayrı sunmak bence da­ ha uygun. Burada İslam düşünürlerin yazdıklarını aktarırken, ilk başta hem Kur'an'la ilgili tefsir yazan, hem de siyer, tabakat, tarih ve müsnedler olmak üzere birçok alanda ciltlerce eser bırakan ünlü İslam düşünürü İbni Kesir'le başlamak is­ tiyorum. Bakalım halife Ö m e r ' l e Hüzeyfe arasında bu ko­ nuda nasıl bir diyalog gerçekleşmiş v e y a Ömer'in sorduğu soru neymiş.

b- Taberani, Mucem'i Kebir, 23/394. Ümmü Seleme hadisleri bölümünde, no: 941. Ravi, Şakik. c- Heysem, M e c ' m e ' ü Zevaid, 1) Nifak konusunda, no: 430, 1/110 ve 2) halife kısmında, no: 14449 cilt 9/8. Bezar'dan alıntı yapmış. d- İbni Kayyım el-Cevzi, el-Igase... 11. bab. e- Kenz'ül Ummal, no: 31491 Masruk'tan aktararak. f- İbni Asakir, Tarih'ü Medinet'i Dımaşk, 44/307. Burada iki hadis alır.

İbni Kesir (h.774.ö): Hz. Muhammed'i öldürmeye gelen Müslümanların sayılarının 12-15 olduğunu, Hz. Muham­ med'in, onların isimlerini hem Hüzeyfe, hem de Ammar'a söylediğini ve sır gibi saklamalarını istediğini belirtiyor; İb­ ni İshak'a g ö r e H z . Muhammed bu isim listesini yalnız Hüzeyfe'ye söylemiş diye de ekliyor. İbni Kesir burada İmam Beyhakı, Müslim ve İmam A h m e d ' d e n de alıntılar yapıyor. Bu komploculardan 12'sinin Muhammed'in çok yakın ar­ kadaşı olduğunu, birkaç kaynak ve sağlam hadis göstere­ rek belirtiyor. (Zaten bunların sayısıyla ilgili Buhari, Müslim ve diğer İslam'ı kaynaklarda hadisler var, yeri gelince onla­ rı da aktaracağım)... İbni Kesir devamla kendi tefsirinde Tevbe suresi 74. ayetinde ve yazdığı siyer kitabıyla Bidaye-Nihaye kitabın­ da bu olayı detaylıca ele alırken, o suikastı düzenleyenler­ den biri, bir ara Muhammed'in arkadaşından soruyor, on­ ların sayısı 14 kişiydi değil mi diye. A d a m da, "Seni de sa­ yarsak sayılan 15 olur yanıtını veriyor" diye bilgi veriyor. İbni Kesir burada, soruyu soran kişinin ismini vermiyor. An­ cak konuya hem Tevbe suresinin 101. ayetinde değinirken, hem de kendi siyer kitabında yer verirken, Ömer'in ismini açık olarak veriyor. Hadis şu: Ömer, Hüzeyfe'den, "Acaba ben de o münafıkların lis­ tesinde var mıyım?" diye soruyor. Hüzeyfe, "Hayır-, sen yoksun; ancak bu konuda bir da­ ha açıklama yapmak istemiyorum" diyor. Dediğim gibi, İb­ ni Kesir, Ö m e r ' l e Hüzeyfe arasında geçen bu diyalog için birçok kaynağında yer ayırmış ve üstelik de İbni Hazm gi­ 29 bi hiç kimseye de çatmamıştır.
29 a- el-Bidaye ve Nihaye, h. 8yılı olayları, Tabuk seferi kısmında, Hz. Muham­ med'in Tebuk ikameti bölümünde, cilt 7/185. b- Es'Siret'ü Nebeviye, 4/34 vd.

Ahmet bin Hanbel (164-241): Tebük suikastı olayını anla­ tırken uzunca bir hadisin ortasında Ammar'la birinin arasın­ da şöyle bir diyalog geçtiğini aktarıyor: Yine diğer kaynak­ lardaki gibi bunların sayısı soruluyor ve Ammar, "Eğer se­ ni de eklersek bunların sayısı 15 olur" şeklinde karşılık v e ­ riyor. Yani burada yine kişinin ismi m e ç h u l . 3 0 Üstelik İmam A h m e t bin Hanbel bu hadisi, Velit bin Cümey'den aktarıyor ve sıralamayı şöyle yapıyor: Bu hadisi Yezit adındaki kişi Velit bin Cümey'den, o da Ebu Tufeyl'dan aktarmış diye d e v a m ediyor. Hani konunun başında İbni Hazm, "Bu Velit b. Cümey'den kimse hadis almamış, yalancının biridir" di­ ye rastgele onun hakkında olumsuz karar vermişti! İşte böyle: Almış mı almamış mı, durum ortada. İmam Taberi (Ö.3I0): Kendi tefsirinde şunları aktarıyor: Hz. Ömer Hüzeyfe'den, "Ben de o münafıklar içinde var mıyım?" diye sormuş. O, "Hayır sen yoksun; ancak bir da­ ha da bu konuda açıklama yapmayacağım" demiş. Taberi, kendi meşhur tarihinde de değişik konularda buna değini­ yor. Ayrıca Tehzib-i Asar' adlı yapıtında çok farklı bir bil­ gi de veriyor. Burada Nezal adındaki kişiden şunu aktarı­ yor: Biz bir toplantıda Hüzeyfe ile birlikte Hz. Osman'ın yanındaydık. Osman, Hüzeyfe'yi tehdit etti, senden bazı şey­ ler duyuyorum, senden başka doğru insan yok mu diye... Hüzeyfe yemin içti ki ben bir şey d e m e d i m . Hâlbuki Hü­ zeyfe daha önce bize bir şeyler demişti; ancak Osman'ın tehditlerine karşı inkâr etti. Osman gidince biz ondan sor­ duk, bu da ne? Hüzeyfe şu yanıtı verdi: Ne yapayım; bu
c- Yine İbni Kesir'in Kur'an tefsiri, Tevbe suresi 74, 80, 84 ve 101. ayetleri kısmında anlatıyor. 30 Ahmet b. Hanmel Müsned, Baki müsned-il Ansar, Ebu Tufeyl Amir b. Vâil hadisi.

şekilde ayarlamak zorundayım; yoksa daha kötü olur. Evet; bunu anlatan tarihçi ve aynı zamanda meşhur müfessir/Kur'an yorumcusu İmam Taberi. 3 1 Burada Hüzeyfe'nin niçin Ö m e r ' e "Sen o listede yoksun" demesinin asıl nede­ ni belli oluyor: Korku. Yoksa Ö m e r onu sağ bırakmazdı! İbni Ebl Şeybe (t59-235): Münafıklardan biri ölüyor. Tebük'te Hz. Muhammed'in devesini çeken Hüzeyfe adında­ ki kişi, o adamın cenaze namazına katılmıyor. Bu Hz. Ömer'in dikkatini çekiyor ve Hüzeyfe'den soruyor: Acaba bu da sözü edilen o münafıklardan mı diye? Hüzeyfe "Evet" diyor. Ö m e r yine soruyor: Peki benim de onların içinde ismim geçiyor mu? Hüzeyfe, "Hayır" diyor ve "Ar­ tık bu konuda kimseye açıklama yapmak istemiyorum" diye ekliyor. 3 2 Ebubekir Ahmet b. Bezsır (h.292.ö): Bu konuda A ' m e ş Ebu Vâil'den o da Hüzeyfe'den alıntı yaparak, münafıkları bilen Hüzeyfe'den şöyle bir olay aktarıyor: Hz. Ö m e r bir cenazeye çağırılıyor. Hüzeyfe ona dur diyor/gitme, bu da o münafıklardandır eliyor. Bunun üzerine Ömer, "Allah aş­ kına ben de onlardan mıyım?" diye soruyor. Hüzeyfe, "Ha­ yır; ancak bu konuda bir daha kimseye açıklama yapmak istemiyorum" diye ekliyor. Ayrıca burada hadisin dipno­ tunda başka birkaç kaynağın da isimleri veriliyor. 3 3

31 Cami'ul-Beyan Tefsiri, Tevbe suresi 101. ayetin açıklama kısmında. Bir de başka bir kitabı Tehzib'ül Asar'da buna yer vermiş, no: 1484, cilt 4/202. 32 Musannaf, Kitab'ül Fiten, no: 37390, cilt= 21/162. 33 Müsned-i Bezar, 7/293. no: 2885.

Ebu Yusuf Yakub b. Süfyan Besevi (h.277 ö.): Besevi, bu münafıklardan biri ölünce Hüzeyfe onun cenaze merasimi­ ne katılmıyor. Ömer, "Bu da o bilinenlerden mi?" diye so­ ruyor. Hüzeyfe "Evet" yanıtını veriyor. Ömer yine soruyor: Allah aşkına ben de onlardan mıyım? Hüzeyfe, "Hayır, an­ cak bundan sonra bu konuda kimseye açıklama yap­ mak istemem" d i y o r . 3 4 Ebubekir el-Helal (234-311): Hanbelî Mezhebi'nin önemli isimlerinden olan bu kişi, münafıklardan biri ölüyor, bu arada Hüzeyfe b. Yeman onun cenaze merasimine ka­ tılmıyor. Halife Ö m e r soruyor: Acaba bu ölen kişi münafık­ lardan mı? diye. Hüzeyfe, "Evet? diyor. Ö m e r yine soru­ yor: Allah aşkına ben de onlar içinde var mıyım? Hüzeyfe, "Hayır" diyor ve ekliyor: Artık bundan sonra bu konuda açıklama yapmak istemem diyor. 3 5 Rabl' b. Habib el Basrl (h.75 ? ö.): Bu yazar Müsned'inde şunu aktarıyor: Bir gün Hüzeyfe b. Yeman Hz. Ö m e r ' l e kar­ şılaşıyor. M e ğ e r o sırada Ö m e r de bir cenaze merasimin­ den dönüyormuş. Ömer Hüzeyfe'yi eleştiriyor; Hz. Mu­ hammed'in sahabilerinden biri ölüyor, sen artık cenazelere de katılmıyorsun diyor. Hüzeyfe, bilmiyor musun ki Hz. Muhammed'in bana söylediği sırları/gizli emanetleri var! Ö m e r yine soruyor: Acaba bu ölen kişi onlardan mı? Hü­ zeyfe, hey Allah'ım bu da onlardandır diyor. Ömer, peki ya ben de onlardan mıyım? A d a m hayır diyor ve bir daha da bu konuda konuşma yapmak istemediğini belirtiyor. 3 6

34 Besevi, El-Marifet'ü ve'l Tarih, 2/769. 35 Es-Sünne, no: 1288/ cilt, 4.. Bab'ü münakehet'il Mürcie kısmında. 36 Sünen-i Rabi, 4.cilt Cabir b. Zeyd hadisleri kısmında. N o : 929.

9. 38 Muhtasar'ü Tarih-i Medinet'il Dımaşk. 6/253. O sırada Ö m e r ağlamaya başladı" diye aktarıyor. " H e y Allahım. herhangi bir raviyi de lekelemiyor. kimler münafıklar diye hep ondan sorarlardı. fakat o. . dedi. az ileride Osman'ın Hüzeyfe'yi tehdit ettiği bölümde sunacağım. Hüzeyfe. 37 İhya'ül Ulum. Hatta halife Ö m e r kendisi için de ondan sorardı. 3 7 İbni Asaklr (57t. nerdeyse çıkmak üze­ reydi. ama bir daha geri dönüp bana baktı ve bir daha ya­ nıma gelip şunu sordu: Allah aşkına ben de onlar içinde var mıyım. 3 8 Ebül Feda da kendi kitabında h. münafıkları bilirdi.505. yılı olayları kısmında aynı şeyleri anlatıyor. Başta Ömer. Açıkçası bu konu hakkında var olan kaynak ve yazar isimleri yazmakla bitmiyor. 1/131-132. ancak onların isimleri­ ni söylemezdi. İmam Gazali (ö.h): Bu daha farklı bir biçimde aktarıyor olayı. sır vermiyordu. yanımdan ha­ life Ö m e r geçti ve sordu: Falanca öldü ben de merasimine katıldım dedi ve kapıya kadar gitti.N e d e n Hüzeyfe sürekli "Bir daha da bu konuda konuş­ ma yapmak istemem" demiş? Bunun yanıtı yine onun açıklamalarında var: O açıklamayı. tabii ki bunları anlatırken de İbni Hazm gibi. ben de o münafıklardan mıyım diye? Hüzeyfe de. hayır" d e d i m ve bir daha bu konuda soru sormak istemem karşılığını ver­ dim. Osman olmak üzere en büyük sahabiler ondan genel ve özel fitneden sorup bilgi almak isterdi. "Ben camide oturuyordum. Ben de.h): İhya'ül Ulum adlı yapıtında şunu yazıyor: Hüzeyfe. "Hayır" yanıtını veriyordu şeklinde bilgi veriyor.

630): Bu konuda şunu aktarıyor: Hz. "Eğer bildiklerimi açıklasam beni öldürecekler" şeklinde bu konuşmamanın nedenini çok açık bir şekilde belirtmiş. 4 0 İlginçtir ki. Hüzeyfe'den verilen örnekle d e v a m edeyim. davet edildiğin ölü kişi bu münafıklardan­ dır. "Acaba bana bağlı insanlardan münafık olan var mı?" diye soruyor. A ' m e ş ' t e n . Muham­ m e d münafıklar hakkında Hüzeyfe'ye bilgi verdiği için.İbn-i Esir (Ö. Hüzeyfe b. Allah aşkına ben de onlardan mıyım? diye sordu. dedim. 3 9 Bellidir ki Ömer. O "Evet. Daha önce de belirttim. yazarın çoğu hadislerinde yorum yaptığı halde 39 Üsd'ül Gabe. Heysemi (735-807): Bu yazar. Evet. Abdülvahid b. Müs­ lim'den. Heysemi'nin bu kitabını tahkik eden Habibürrahman. Gayas Abdülaziz b. Bu arada Ömer. Ebu Vail'den. hem de Ammar'dan konuya ilişkin ör­ nekler veriyor kaynaklarında. hali­ fe Osman'la Hüzeyfe kısmında bu olayı geniş bir şekilde anlatacağım. Kalkıp gitmek üzereyken ben onu tutup kendisine otur d e d i m . ancak isim v e r e m e m " d i y o r . belki adı bir y e r d e açıklanır kor­ kusuyla. 40 Keşfül Estar. no: 831. 1/391. Hüzeyfe'den aktararak şunu anlatıyor: Halife Ö m e r bir cenazeye çağrıldı. Tebük olayında Muham e d ' l e birlikte olan ve suikastçılar hakkında bilgi sahibi olan hem Hüzeyfe. bunu anlatan Hüzeyfe'nin kendisi. bir gün Ö m e r ona. Zaten Hüzeyfe bir sözünde. ancak adam korkudan olsa gerek sır v e r m e m e y e d e v a m etmiş. Ben "hayır" dedim ve bir daha da bu konuda kimseye açıklama yapmayacağım dedim. değişik vesilelerle hep Hüzeyfe'yi yoklamış. Yeman kısmında. Ravi zin­ cirine g ö r e . Daha sonra ona. .

Hadisi rivayet eden Ebu Tufeyl. bu hadisi aktaran kişiler güvenilirdir diye not düşürmüş o kadar. tabii ki Tebük baskını na­ sıl gelişmiş bunu anlatıyor. Belli ki bu konu çoğu İslam akademisyenlerin dikkatini çekmiş ki. (İmam A h m e t bin Hanbel de bundan aktarmıştı. "Peki bu münafıkların sayısı kaçtı?" diye sorduğu­ nu ve Ammar'ın da. Zavallı biri olsay­ dı herkes onun ismini yazardı.burada sadece. Bir kere otoriter biri olduğu kesin.l/110. İbni Kesir birçok kay­ nağında bu konuya yer vermiştir. Ancak "Seni sayarsak sa­ yı 15 olur" hadisi hakkındaki isim belirsizliği hepsinde he­ men hemen aynı. Demek ki çok önemli biriy­ miş. no: 425 münafıklar kısmında. Kanımca bu başlığı sonlandırana kadar o açıklanmayan. Aynı Heysemi bu kez de başka kaynağında A m mar'dan örnek veriyor. Ammar ile o komploculardan biri arasında pek uygun ol­ mayan tartışmanın geçtiğini ve sonunda o adamın A m mar'dan. . kaynaklarda buna hayli yer vermişler. ölen bi­ rinin cenaze merasimine katılmayınca Ö m e r soruyor: "Acaba bu da o münafıklardan mıdır ki gelmedin" diye? 41 Heysemi: M e c m e ü Zevaid. İbni Hacer Askalani (773-852): Bu konuda Ö m e r ' l e ilgili şunu aktarıyor: Tebük baskınında Hz. hem de Hüzeyfe'den örnek vermiş. Yeman. Mesela Heysemi hem Ammar'dan. "seni de sayarsak sayı 15 olur" yanıtı­ nı verdiğini aktarıyor. Muhammed'in ya­ nında olan ve münafıkları bilen Hüzeyfe b. daha ön­ ce sundum) Olay şöyle anlatılıyor. Yine az önce belirtildiği gibi. daha doğrusu makaslanan isim hakkında bir netlik oluşa­ 41 cak. Daha sonra hadisin bir yerinde.

Bi­ rinde. Kays b.Ö). Hüzeyfe bin Yaman hadisleri kısmında. Ömer gerçekten ağlamış mı veya ağlamışsa acaba neye ağlamış. Burada ayrıca başka yazarların da bunu aktardıkları belirtiliyor. "hayır" demiş. ver­ diğim kaynakların konuya ilişkin içerikleri hemen hemen aynı. Hatırlanacağı gibi Ömer'in ağlamasıyla ilgili bilgi İbni Asakir'in kaynağında da vardı. "bir kişi var" demiş ve adını vermemiş. 36961-36962. Ömer yine soruyor: "Allah aşkına ben de onlardan mıyım?" Adam. no: 3623. daha önce sundum. "ben de münafıklardan mı­ yım?" O. f) S a n s ü r e S o m u t Ö r n e k İbni Abdi'ü Ber (463. A m a daha ön­ ce de belirttim ki.A d a m "evet" diyor. Ö m e r bir daha sormuş. "Peki. ölen birinin cenazesine halife Ö m e r çağmlınca Hü­ zeyfe " g i t m e " demiş ve Ö m e r gitmekten vazgeçmiş. Yeman onun cenaze merasimine katılmayınca Ömer ondan sormuş. "Aslında Hüzeyfe Ebu 42 Metalib-i Aliye. Selim b. cilt 14/702. 43 Hind. . "Hayır" diyor. O yüzden her yazarın yorumunu ayrı yazmayı yeğledim. bunu bilemiyoruz! 4 2 Hindi (888-975): Hindi bu konuda iki farklı hadis almış. "hayır" demiş ve "bir daha da bu konuda açıklama yapmayacağım" diye eklemiş. mahiyetimde çalışanlardan var mı böyle biri?" Hüzeyfe. Haddar) kısmında. konu çok hassas. Bu arada Ö m e r ağlıyor. "peki ben de onlardan mı­ yım?" Hüzeyfe. Ebu Musa'el Eş'ari (Abdullah b. Hüzeyfe "evet" demiş. adamın biri ölmüş. Tevbe suresi tefsiri. "bu da o münafıklardan olduğu için mi cenaze merasimine katılmadın" diye. 4 3 Biliyorum. bu kez Hüzeyfe b. Bu arada Hüzeyfe'den sormuş. Dolayısıyla toplu halde de verilebilirdi. Bir diğer hadiste.

dolayısıyla elimizde bir kitap yok. Zaten daha sonra meydana gelen hakem olayında onun durumu ma­ lum" şeklinde geçiştiriyor ve sözünü ettiği o kötü şeyleri yazmıyor. 45 Hindi. Şöyle v e y a böyle. no: 36969. Kays b. Hüzeyfe. hem sırlarını sak­ layan/güvenilir bir kişiydi ve en önemlisi d e . Kenz'ül Ummal. Mesela kendisi hem M u h a m m e d ' e vahiy kâtipliği yapıyordu. Olayın özeti şu: Ebubekir zamanında Müslüman ordusu bir savaşta büyük zaiyat veriyor. Kur'an'ı kitap haline getirme önerisi ondan gelmiştir. Onun için bu konuda bir tedbir alı­ nırsa iyi olur" şeklinde bir fikir ortaya atar ve önerisi kabul görür. Ben bunu. Selim. Kaynaklarda Hüzeyfe'nin. 4 4 Şu da bilinmeli ki. elimde olan başka bir çalışmamda daha teferruatlı bir şekilde işle­ y e c e ğ i m . kendi arkadaşlarına. İnanın ki suyu ağzıma getirmeden hemen orada öldürüleceğim" diyor. Hüzeyfe hadisleri. olayı aktaranların konuya ambargo koydukları belli. no: 1639. Artık o andan itibaren Kur'an'ın biraraya/kitap hali­ ne getirilmesi için çalışmalar yürütülür.Musa el-E$'ari hakkında kötü şeyler anlatmış ancak onları yazmaya dilim varmıyor. Demek ki bildiği o kadar vahim şeyler varmış ki. Abdullah b. "Kur'an'ı bilen çoğu insanlarımız bu savaşta öldürüldü. Çünkü Ö m e r 44 İstiab. Kaldı ki. zaten adamcağız korkudan bir şey de diyemiyordu. Hüzeyfe'de bulunan özellikler başka sahabilerde kolay kolay bulunmazdı. "Bil­ diklerimi açıklamam şuna benzer: Diyelim ki bir nehir kenarında oturmuş avucumla o nehirden su alıp içiyo­ rum ve o sırada da bildiklerimi açıklıyorum. Kendilerince haklı olabilirler. Ebu Musa el-Eş'ari kısmında diğer adı. 45 açıklasaydı onu ortadan kalrıracaklardı. . Allah onu bağışlasın. İşte Hüzeyfe böyle biriydi.

. Muıhammed'in de her ne­ dense onun etkisi altında kaldığı ve onun baskısıyla birçok ayet oluşturup Kur'an'ına aldığı biır g e r ç e k . "Evet. ün sahibi olmuş bir­ çok yazar. Hüzeyfe gibileri nasıl baş edebilir ki! O yüzden Ö m e r ne kadar bu konuda onu zorlamışsa. g) Halife O s m a n ' ı n Hüzeyfe'yi Tehdit Etmesi ve Ammar'ı Komalık Yapması. dini hocaların hesa­ bına g e l m e d i mi onlar için çamur atmak kolay. 4 6 Bu konuda ileride halife Ö m e r kısmında bazı somut ve çarpıcı örnek­ ler sunacağım. Bu konuda İslam âleminde güvenilir. İşte M u h a m m e d ' i n baş e d e m e d i ğ i Ömer'le. konuşma yapmak istemiyorum diyor. kendi eserlerinde şunu anlatıyor: Halife Osman bir gün Hüzeyfe'yi. Hüzeyfe hep mecbur kalıp "efendim sen bu münafıkların listesinde yok­ sun" demiştir. onları y o k edebilirdi. Sormak lazım: Ömer'in sorusuna karşı Hüzeyfe'nin. sen de o listede varsın" d e m e s i mantık işi olur muy­ du? Bir kere adamın çok rahatsız olduğu şu sözünden de belli: Bundan sonra artık bu münafıklar konusunda açıkla­ ma. Muhamm e d ' e çok baskı yaptığı ve Hz.gibileri çok acımasızdı. "Nedir bu senden duyduklarım. senden başka doğru dürüst Müslüman y o k mu. İşte böyledir: Mollaların. İşte İbni Hazm'ın bir sözü yüzünden konuyu ne kadar detaylandırdım. Aslında Ömer'in. tek sen mi olayları biliyorsun?" diyerek tehdit ediyor. A m a görül­ düğü gibi onun o büyük uydurmasına meslektaşları bile onay vermemiş. İbret olsun diye bu kadar d e taylandırdım. "Kimse Velit'ten hadis almamış" sözüne bu kadar açıklama getirdim. uzattım. Kur'an'ın oluşturulması konusunda Hz. 46 Kur'an'ın Kökeni adlı yapıtımda buna bir bölüm ayırdım.

Hüzeyfe'yi ortadan kaldırabilirdi. Osman adamlarına. Artık buna dayanamayan Hüzeyfe. Muhammed'e suikast girişiminde bulu anları kastediyor) öküz gibi ortaya çıkacaksınız/teşhir edileceksiniz ve deve gibi kesileceksiniz (hani devenin kesimi çok zormuş. Hüzeyfe geri gelince Osman bir daha tehditler savuruyor. Zaten çoğu İslam tarih­ çisi Osman'ın Müslümanlar tarafından feci bir şekilde öldü­ rülmesinin nedenlerini sayarken. Muaviye'nin. Hatırlanacağı gibi Tebük komplosunda halife Osman'ın da adı vardı.. "Çağırın bir daha gelsin" talimatını veriyor. Osman'a küskün ve hatta kızgın olan halk bunu duymasın. Gaye onu o şe­ kilde üzmek. onlardan birinin de Os­ man'ın Ammar b. yoksa Osman halifeydi. Yaser'i komalık yapması olarak belirtiyor. rahatsız etmek. "Sizler (Os­ man da dâhil. İşte Hüzeyfe ile kavgasının asıl nedeni buna dayanır. toplum içinde haysiyetiyle oynamak. Osman'la bu ikilinin (Hüzeyfe-Ammar) arası hiç iyi de­ ğildi.. ko­ nuyla ilgisi nedeniyle kısaca bir d e ğ i n m e d e bulundum. . Hüzeyfe gidince. Sonuçta Osman onu o toplantıdan kovuyor. Bunu daha önce İbni Hazm'dan aktardım. Buna sinirlenen Osman. "konuyu kapat" demesinin asıl nedeni. İkili (Hüzeyfe ve Ammar) bu münafıkları bildikleri için hep ha­ lifelerin hedefi halindeydiler.Hüzeyfe. A m ­ mar' ı d ö v e d ö v e komalık yapıyor. Kısa bir örnek vereyim. Mesela halife Osman. bunu kastediyor)" diyerek çok ağır ifadelerde bulunuyor. halife Osman'ın niçin Müslümanlarca katledildiğinin nedenleri kısmında daha detaylı anlatacağım. "Konuyu kapat" diyor ve tartışma orada noktalanıyor. İyi politikacı Muaviye. sonuçta Muaviye'yi Çağırıp ko­ nu hakkında onu bilgilendiriyor. Burada. adeta o an için ölümü g ö z e alıyor. "Hayır bir şey d e m e d i m ve seni g ö r d ü m göreli de hep sevdim" karşılığını veriyor. Bunu.

"Ben böyle yapmak zorun­ dayım. Bu konuda Osman'a tepki gösterenler de vardı. "sen Osman'a hayır diyorsun. Çünkü adamın hayati tehlikesi söz konusuydu. o hep inkâr etmiş. ona psikolojik ve fiziki baskı kurma­ sından kaynaklanıyor: Artık dayanamadı. "Bilsem ki içimdeki sırları açıklasam her sözcük için yirmi kırbaç ceza alırım. Osman'ın yanında farklı. Her iki insan da (Hüzeyfe-Ammar) iyi niyetli kişiler ol­ dukları için halk onları seviyordu. Hüzeyfe'nin.. Bir ke­ resinde. farklı şeyler söylüyorsun neden acaba?" diye sorduklarında o. Tevil u Muhtelif il Hadis.. arka­ daşları ona. Hz. Hz. zarar görürüm" karşılığını v e ­ riyordu. Onun az önceki o sert reaksiyonu (eşek-deve benzetmesi).Halife Osman Müslümanlar tarafından ablukaya alının­ ca. Osman kısmında bunu biraz açacağım. yine de söylerdim/buna razıy47 İbni Kuteybe. Aslında Osman yukarıdaki soruyu ne kadar Hüzeyfe'ye yöneltmişse. Osman onlara hakaret edince insanlar bunu kabul etmedi. Mesela. bir bakıma kendi­ ni kaybettiği için söyledi d e m e k doğru olur. Osman'ın onun üzeri­ ne fazla gelmesinden. Çünkü Hüzey­ fe hep hayati tehlike taşıdığının farkındaydı. yoksa daha kötü olur. Ebi Vakkas Ammar'ı da çağırırlar. 4 7 Hâlbuki bence bu ağır eleştiriyi Hüzeyfe haketmemişti. arkadaşlarının yanında farklı beyanatlarda bulunduğu için bazıları (Nazzam) tarafından eleştirildiğini yazıyor. hayır olumsuz bir şey d e ­ medim şeklinde karşılık vermiştir. Hatta İbni Kuteybe. Daha enteresan örnekler de var Hüzeyfe ile iliği. birçoğu Osman'ın bu haksızlığına karşı rahatsızlık duydu. 84. ancak tek başı­ mıza kaldığımızda aksini. Ali ve Sad b. g e l bir şeyler yapalım diye. 54 . Ali teklif ettiği halde A m m a r yardımcı olmak istemem diyor.

İbni Şebbe. bu açıkla­ malar durumun ne kadar vahim olduğunu kanıtlıyor. Ali'nin Hüzeyfe Hakkındaki Sözleri.İbni Kuteybe. d.no: 76. Musannaf. Tehzib-i Asar. 1-Muhtasar'ü Tarih-i Dımaşk. Sebre anlatıyor: Bir gün Hz.İbni Ebi Şeybe. Razzak. büyük skandallan. i.Hakim. 49 a. Çünkü ona en yakın isim ve onu koruyacak en güçlü kişi Hz. yoksa bunları nerden bilsin. Siyer-i A'lam. serbest bırakırsam başıma bir şeyler getirir" ya­ nıtını veriyor.İbni Asakir. 1083. 4 9 tabii ki burada büyük ihtimalle Muhammed bu komployu Hz. Ali ile birlikte Hüzeyfe'yi konuşuyorduk. h. s.Taberi. 6/252. onu haber­ dar etmemesi mümkün değil. s. Siyer'ü A'lam.dım" diyor. Müstedrek 3/381. "Hüzeyfe öyle bir insandı ki. Hz Ali.İbni Asakir. Tarih-i Medine. g. . detayları ve münafıkların isimlerini bilen biriydi. f.Zehebi. 6/252-261 ve 2-)Tarih-i Medine-i Dımaşk. "Ben pek fazla konuşmak is­ temiyorum" diyor.Zehebi. Ali Hüzeyfe hakkında az önceki açıklamaları yapıyor. Nezar b. b. b. 2/368. 12/294.21/307. s. Bir diğer sözünde. c. A l i ' y e de anlatmıştır. Ali'ydi: H e m amcaoğlu. no: 8753 ve no: 36315-36316. 72 ve 84. Te'vil'ü Muhtelifi'l Hadis.A. no: 20974-11/450. 2/363. Demek ki 48 a. Kendisi bu konularda gerçekten bilgi sa­ hibi bir insandı" d e d i . Bunun nedenini soranlara da. Musannaf.2/233-234 ve 3/1084 A ' m e ş yoluyla: İbni Ebi Şeybe (21/307) dipnotunda. M u h a m m e d ' e çok bağlı biri olmasından dolayı mutlaka söylemiştir. 597 no: 1484. Çünkü çok ciddi ve hayati bir konu. no: 38837.İbni Şebbe.Kenz'ül Ummal. Artık bundan her şey anlaşılıyor. e. hem damadı ve hem de savaşlar­ da gösterdiği performansıyla askeri yönü ve tabii ki Hz. Medine Tarihi. c. Muhtasar'ü Tarih-i Dımaşk. 4 8 h) Hz. Onun içindir ki Hz. "Dilim kurt gibidir.

Ali'nin Hüzeyfe hakkında yaptığı az önceki açıklamalardır. i. 4/203. Tabakat. büyük ihtimalle sistem çökerdi.Hz. Übey bin Ka'b kısmı. Übey'in eceliy­ le öldüğüne inanmıyorum. Tehzib-i Kemal.no: 279.Ü b e y bin K a ' b ' d e n Ö n e m l i Bir A ç ı k l a m a . b. Burada muhakkak Muhammed'in talimatı ve önerisi vardır. 7/340. Übey bin Ka'b kısmı. Artık kim ne derse umurumda değildir" şeklindedir. Uteyy bin Dumre adında biri çok uzaklardan g e l i p Übey bin Ka'b'den bazı bilgiler öğrenmek ister. 5 0 Burada sorgulanması gerek bir durum var: Neymiş aca­ ba Übey'in başını ortadan kaldıracak kadar tehlikeli olan o gizli olay/lar? Bir de şahsen buna bakınca. . yaşatacak mısınız hiç de umurumda değildir" di­ yor. Ali de haberdarmış. 2) Muhtasar'ü Tarih-i Dı­ maşk. ibni Sad bu konuda iki ri­ vayet aktarıyor. arkasında etkili biri kalmazdı. beni artık öldürecek misiniz.Sen de diğer iki kişi gibi bunları saklı tut. Bu arada Übey.Müzi.. e ğ e r yaşıyorsam gelecek cuma günü öyle bir açıklama yapacağım ki. ancak çeşitli nedenlerden dolayı o da onları saklı tutmuştur.İbni Sad. c. cilt 1/270.Zehebi. Bana g ö r e Übey'i ortadan kal- 50 a.İbni Asakir. d. Siyer-i A'lam. "Muhammed'den duydu­ ğum bazı önemli şeyleri anlatacağım. Çünkü bu kadar önemli insan düşman ilan edilseydi. Yani farklı hesaplar yüzünden s ö y l e n m e m e y e ça­ lışılmıştır. "Allah'a yemin olsun ki. cilt 1/399. no: 173. A m a ne yazık ki o cuma g e l m e d e n per­ şembe günü vefat e d i y o r . 1) Tarih'u Medinet-i Dımaşk. Çünkü tüm bu zanlılar söylenseydi. Kimi rivayetlere g ö r e de. başımızı derde sokmayalım ama bu arada tedbi­ rimizi de alalım gibi telkinler. Hz. A m a burada önemli olan. Bedir savaşına katılan Medinelilerden birinci tabaka kısmında.

Tebük'teki suikastta Muhammed'in yanında bulunan ve saldırganları bilen Ammar b. ibni Kesir. Tabakat-i İbni sad 3/260 Übey b. bizzat ismimi mi söylemiş diyor? M u h a m m e d . 19. Hicri 19. Kab kısmında. "Biz deşifre olmadan bu adamı yok edelim" di­ yerek onu ortadan kaldırmışlardır. Dolayısıyla suikaste kurban gitmesi akıldan uzak değildir. bir gün Ebu Musa elEş'ari'ye şunu söylüyor: "Hatırlamıyor musun ki. başta Müslim'de geçen şöyle bir hadisle karşılaştım. adını bizzat belirlemiş" diyor. Übey b. Yaser. öyle bir fitne çıkacak 51 Bunu. yılı olayları. "Evet. Aynca bu Ceb­ rail hadisi Müslim. yılı halife Ö m e r iş başında iken vefat etmiş diyenler var v e y a halife Osman zamanın­ da. Ben Übey'Ie ilgili bu bilgileri tararken. Bidaye-Nihaye. . h. H e m bu skandallar için olabilir. sıfat-i munafıkin kısmında. "Cebrail geldi Ü b e y ' e Kur'an oku" dedi. Zehebi. 1/390 ve sonrası. ancak burada verilen bir tarih var ve de çok kısa ve o tarih gel­ meden adam vefat ediyor (resmi tarihin verdiği bilgiler). Yani önemli bir isim ve önemli bir muhalif. farklı bir çalışmam var. Hz. ya­ ni Tanrı benim adımı mı anmış. orada detaylıca anlatacağım. Übey'in bu açıklamasından sonra artık kim/lerse. M u ­ hammed bir ara sana. Übey soruyor. Kaldı ki bu insan. İlginç: İnsan ne zaman öleceğini bilmez. hem de Osman'ın ha­ zırladığı ve şu an piyasada olan Kur'an'a karşıydı. "Ey Ebu Musa.dırmışlardır. Siyer-i A'lam. Kaldı ki az önce de belirttiğim gibi zaten kaygılarını da belirtiyor. 51 j) Ebu M u s a el-Eş'ari'nin Suikastla İlişkisi. Bir gün M u h a m m e d ona. Ve bu hadis birçok İslami kaynakta anlatılıyor. Kab bölümünde. hatta onun özel olarak hazırladığı farklı Kur'an'ı vardı. Bu ölüm kuşkulu değildir d e m e k mümkün değil. Her ikisi tarafından da ortadan kaldırılması muhtemel­ dir.

O sırada Abdullah b. Her ne kadar ba­ zı İslam tarihçileri onun ismini makaslamışlarsa da. ama seni bağışladığına şahit değilim" diyor. olaylar bu kadar net-açık olmasına karşın. bir İslam mütefekkiri kalkıp da şu açıklamalarda bulunabiliyor: "Peki bu halk nezdinde meşhur olan Ebu Musa ne yapmış ki Muhammed onu lanetlemiş! Demek ki işlediği çok önemli bir suç varmış ki Muhammed onu lanetlemiş. Yine bir gün Ebu Musa. "Bunlardan biri münafıktır. Mesut ile Ebu Musa el-Eş'ari yanımıza geldiler. Ebu Musa. ama İslami kesim inanmak is­ temiyor. M u h a m m e d ' e benziyor" dedi. Abdullah Muham­ m e d ' e benziyor diyor. "Ben senin lanetlendiğine şahit oldum. ancak Abdullah her yönüyle Hz. yine ki­ mileri ya farkında olmadan v e y a Ö m e r gibi etkili ve yetkili olmadığından. Çünkü hemen akabinde." Ya­ ni olaylar aslında çok açıktır." Burada net olarak Ebu Musa'nın münafıklardan olduğu­ nu söylüyor. arkadaş değil miyiz?" diye soruyor. Hüzeyfe bu suikast olayını biriyle konuşurken Ebu M u ­ sa.. ondan korkmadıkları için bunu net olarak yazmışlardır. "Her ne kadar beni lanetlemişse de yine beni bağışla­ mıştır" deyince Ammar. uyuyan oturandan. Ammar. oturan da ayakta durandan daha iyi­ dir" diye bir söz söyledi ve özellikle senin adını da burada andı. Bunun üzerine Ebu Musa sesini çıkarmadan hemen oradan ayrılır. " N e var aramızda. ona g ö r e dikkatli ol" diye bir hadis hatırlatır. Zaten bu komplo içinde onun da ismi var. "Biz bunların on dört kişi olduğunu biliyoruz" diyor.ki. "Bilemem. İlgiçtir ki. Ammar'a. Muhammed seni lanetledi" diyor. Hadi­ sin anlamı açık: A d a m resmen Ebu Musa'nın adını belirti­ yor. Şakik adında biri aktarıyor: "Bir gün Hüzeyfe ile oturuyorduk.. Hü- . Hüzeyfe bana. Yani bu kadar açık konuşuyor. bil­ diğim şu ki.

İbni Asakir. Namaz kısmında. anlat ba­ kalım diyordu ve o da başlıyordu anlatmaya. Tarih'ü Medinet'i Dımaşk. Aynı şeylerin A m m a r tarafından da söylendiği kaynaklarda geçiyor. Mesela Hicri 8. Taberani'nin de Mucem-i Kebirinden aldığını belirtiyor.Zehebi.Besevi. Siyer-i A'lam. Burada ayrıca İbni Asakir ve İbni Sad'ın da bunu aldığı dipnotta geçiyor. Bunu bir yorum olarak kabul edebiliriz. Yine Muhammed'in eşlerinden Ümmü S e l e m e ' y e ait olan benzer hadisler var. halife Ömer'in yanına geldiğinde Ö m e r ona. . asır52 Hindi. 2/771. Muhammed en yakını olduğu için muhakkak Ali'ye de bu münafıkların isimlerini söylemiştir. 54 a. N o : 21989. 5 2 Hani daha önce de ifade edil­ di. Yani onun dostuydu diyorlar. Burada kimi Şia kesimi. Ali sabah namazlarını kılarken Kunut duasında hep Ebu Musa'ya lanet e d e r d i . El-Marifet'ü ve Tarih. bu Tebük komplosudur demişler. 53 Zehebei. Kaynak o kadar fazla ki. Çünkü kimi Sünni yorumcu­ lar.zeyfe d e . d. no: 425. Kenz. "Anlat bakalım o eski anılarımızı" de­ mekten kasıt. Burada. 2/391-395. Nitekim de Ömer'in halifeliği zamanında valiliği en uzun süre devam e*den Ebu Musa'dır. Siyer-i A'lam.Mecme'ü Zevaid. gel dinden imandan konuşalım dediği şeklin­ de açıklamalar yapmışlardır. Sadece bilgi olsun diye ekle­ dim. 5 4 Dikkat edilirse anlattıklarımın tümü İslami kaynaklar­ dan. yoksa netlik ifade etmeyen sözlerden bir sonuç çıkar­ mak istemiyorum. 2/393." 5 3 tabii bura­ da neyi konuştukları belli değil. Hz. Şunu anlatıyor: "Bazen Ebu Mu­ sa. b. Ö m e r Ebu Musa'ya. ancak bu konuda da­ ha farklı şeyler yazan yazarlar da var. Ömer'in. nerdeyse her satır başına bu kaynaklardan dipnotlar ekleyebilirim. c. 32/92-93. Benim için kanıtlar güçlü o l m a l ı . Hz. Bundan daha açık bir ifade olmaz. "Seni de sayarsak sayıları 15 olur" diyor.

Talha. v a h y e dayanıyor" di­ yor. ona kul . Hele Mu­ hammed zamanında yaşayan Selim birn Kays'ın (h. "Anlaşılaın. Kitap içinde bun<dan da zaman za­ man aktarmalar yapacağım. Ali halife olacak diye ilan et. Nisaburi gibi kişiler bunu net olarak belirtmişlerdir. diyenler de var. A l i ' y e vasiyet edince. Muhammed'inki de adeta İran ve Bizans gibi artık a i l e imparatorluğuna dönüşecek" diyorlar ve bu vasiyete e n g e l olmak için bir plan yapıyorlar. Muaviye. Bu sırada Ebubekir ve Ömer. Ali'nin halifeliğiyle ilgilidir. Muhammed halifeliği Hz. Sonuçta varılan karar. Zübeyir.2-76) yazdıkları çok çarpıcı. Osman. Hatta Kur'an'da Maide suresi 67. " A l i ' y e tapın. Hatta M u h a m m e d illan bile ediyor.da yaşayan Deylemi çok farklı şeyler amlatıyor. As ve hatta Ebu Hüreyre M u ­ hammed'i vurmak için harekete geçiyor. Avf. ayeti Hz. Yani Tebük'teki gibi onun hakkında suikast planı yapıyorlar. Bu arada şunu da diyorlar: Nerdeyse Muhammed bize. "Ali'nin halife seçilmesi senin fikrin mi. Ebu U b e y d e (ki hep­ si de Muhammed'den cennet müjdesini alan seçmeler) ol­ mak üzere. Bunlar da gidip Ebubekiir ve Ö m e r ' e ileti­ yorlar." Yani Hz. Sonuçta Ebubekir'le Ö m e r Mekkeîlilerden önemli ki­ şilerle gizli toplantılar yapıyor. rabbinden s a n a geleni duyun yoksa görevini yapmamış olursun. ^vasiyet gerçekleş­ meden Muhammed'i yok etmek. Mekkeli Müslümanlardan en başta Ebubekir. Deylemi'den kısa bir-iki numune ver<eyim. Cirane denilen y e r d e Muhamm e d ' l e konuşuyor. Rahaman b. yoksa vahye dayanarak mı bunu yapıyorsun?" diye soru­ yorlar. O da "ben kafadan yapmam. Ayetin özeti şu: "Ey Muhammed. Ubeydullah. A. Ayşce duyuyor ve Hafsa'ya anlatıyor. Sad b. Ebi Vakkas. Ömer. A m r b. Artık ümitleri kalmayınca. Meselaı İmam Suyuti.

AKB maddesi. g i d e n yola paralel olan dağ demek. Ali halife olsun d e d i " şeklinde çok ileri gidiyor. başta Kur'an olmak üzere. Görüldüğü üzere bu suikastla ilgili İslam'ı kaynaklarda çok önemli açıklamalar var-. "Vallahi korkarım. Sünni kaynakların meşhurlarında var olan bilgiler üzerin­ den bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Lisan'ul Arab. . M u h a m m e d nasıl ayet uydurdu ki.711) 'İrşad'ül Kulub' s. Bu gibi sivrilerin y o ­ rumlarına d e ğ i n m e y e c e ğ i m . Hâlbuki İslam tarihi daha ta­ raflı. bunla­ rı bir kenara bırakmak mümkün değil. 55 Muhammed bin Hasan Deylemi (h. benzer tartışmalara girme niyetinde değilim. Ali için de bir ayet uyduracak ki. Cebrail gel­ di. Kim bilir belki bu gibilerin anlattıklarında doğruluk payı daha da fazla. 56 İbni Manzur. Yani ölümüne yakın bir zamanda. tabii ki Muhammed de işin farkında ve bunlara karşı tedbirini alı­ yor. resmi tarih. Ben. hem de Tebük'teki olayda zaman zaman Akabe ismi geçi­ yor. Ebi Vakkas. O yüzden bazen her ikisi için de bu isim kullanılmıştır. ben ayı ikiye böldüm diye.56 Aşırı kesimden bir ipucu verdim. Sad b. Muhammed'in son v e d a haccında oluyor. Akabe hem M e k k e etrafında özel bir yerin adıdır. H e m bu. Dolayısıyla burada da başarı sağlanamıyor. hem de sözlük anlamı.olun" diyecek kadar ileri gitti. 5 5 Kaldı ki bu son olay Hz. 330-333.

içinizde zaten tek sağlam ki­ şi amcamdır diyor. Bir şey anlatmadan hemen konunun başında yorum yapmak doğru değildir. ancak İbn'il Cevzi'nin aktardığı cümleler daha da ilginç: Hz. Çünkü o sizin­ le beraber değil. Kalan kısımlar birer teferruattır. Hz. ancak burası çok farklı. ancak amcam A b b a s hariç. Bu rivayet çok yaygın. sakın ola ba­ na bir şey içirmeyin diye uyarmadım mı? Neden bana ilaç içirdiniz? Hepiniz bu ilaçtan içeceksiniz. Müslim'de ve başka da birçok İslami eserde ortak olarak işlenen şöyle bir olay var: Hz. Buhari'nin anlatımlarının birkaç yerinde. tabii ki onlar da önemli.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AYŞE ve H A F S A ' N I N Hz. Bazı riva­ yetlere göre. Vurgula­ mak istediğim. Bunu görünce çok kızıyor ve "Sizi. Muhammed'in ölüm nedeni şu hadiste aranmalıdır d e ­ mek. Muhammed'in ölüm gerçeği bu başlık­ ta aranmalıdır. kim yaptı diye? Onlar da amcan Abbas yaptı yanıtını verince kendisi. ben de bakacağım. aslında bu bö­ lümdür. Kitabın ana teması. Muhammed . Muhammed son hastalığında ölüm döşeğindeyken bir ara ayılınca bakıyor ki ona ağız yoluyla ilaç içiriyorlar. planın içinde o yoktur" diyor. yerinde bir ifade. Muhammed bu ilaç meselesini fark edince onlara soruyor.En Başta Buhari ve M ü s l i m ' d e L e d u d Olayı Hz. M U H A M M E D E İÇİRDİKLERİ İ L A Ç a.

no: 1427. 58 İbni Sad. Çok açık ki onlara 57 a. hastanın istemediği halde. Ve'l Mercan. Demek ki onlar bu yöntemle insanları zehirlemekle meşhurmuş ki böyle söy­ lüyor. 3-) Diyat.bu arada eliyle Habeşistan'a işaret ederek. Insanu'l Uyun. Ledut md bölümü. 2-) Tıp. Üsame b. 2/345. neden sizi uyardığım halde bana bunu yaptınız. d.Müslim. 5 8 Hadisten. rızası dı­ şında kendisine verilen ilaç demektir tanımını da yapmış­ lardır. Halebi.Buhari. Muhammed'in hastalığı kısmında.Ibn'il Cevzi. L. ancak artık konu şamıyordu" d i y o r . Tabakat. M u h a m m e d onla­ ra. Muhammed'in o ağır hastalık haliyle oruç tutması bir kere inandırıcı değil. Tıbbi Nevevi. orada bulunanlar içinde yalnız amcasına gü­ vendiği kesin. Hz. Hatta İbni Sad gibi bazı tarihçiler. yani bir gün sonra vefat ediyor. sakın ola bana bir şey vermeyin demek istemiştir. c. "Geldiğimde bana bakıyordu. İbni Sad gibi bazı İslam tarihçileri bu konuda net süre de veriyorlar. Çok ağırlaştığını duyup da yanına gelen Üsame b. aynı kısım. b. bunu onlardan beklediği ve sezdiği için böy­ le bir taktiktiğe başvurmuş olabilir: Bakın ben niyetliyim. üstelik ben oruçluydum demiş. 1-) Megazi. hem de Müslim bağım­ sız bir bölüm açmışlar: Ledud bölümü. 5 7 Zaten bu konuda hem Buhari. 'Ledud'. bu ilaç içirme yöntemi Habeşli kadınların işidir diyor. ondan sonra çok ağırlaşıyor ve pazartesi günü. Kalanlar zaten eşleri Ayşe ve Hafsa (ki zaten hasta iken Ayşe'nin evinde kalıyordu). Ve her iki kaynağın sarihleri de. Pazar günü ona ilaç içiriyorlar. Ancak belki ona ilaç içireceklerini tahmin ettiği. A m a bu­ na rağmen onu dinlememişlerdir. bir grup tek kişiyi katletse kısmında. . Z e y d . Selam. Zeyd seriyesi. Ilac'u Zatei'l cenb 1/66.Buhari-Müslim.

b. c. ama ateşimin düşürece­ ğini hiç sanmıyorum" diyordu. acaba Ayşe-Hafsa aracalığıyla böyle bir planın uygulanması mümkün mü. siyasi bir komplo ihtimali var mı diye bu konuda kafa yormamış v e ­ ya bilerek değinmek istememiş. 6 0 Muhammed ken­ di ateşi hakkında. bunlar üzerinde şerh yapan kişiler.Ebu davud. Demek ki kuş­ ku duyduğu bazı emareler daha önce yaşanmış ki.Megazi. . Musannaf. 6 1 Burada yineliyorum: Üç 59 El-lü'lüü vel-Mercan. neden diğer eşleri de bu anlatımlarda yok. 60 El'lü'lüü ve'lMeracn. 5 9 Herhalde A y ş e bu kadarını da becerebilir. kulla­ nayım da belki biraz serinlenirim.Buhari. neden bunlar hep A y ş e ' y e dayalı? Bu durum Ayşe'nin ak­ tif olarak bu planların içinde olduğunu gösteriyor. 61 a. d. "Hayatımda Muhammed'in ateşi ve ağrısı kadar şiddetli birağrı-ateş g ö r m e d i m " d i y o r . İlginçtir ki bu hadisleri açıklayan. Gerçi burada Ayşe'nin yaptığı bir savunma da var. bab'ü merd-i nebi ve tıp kısmında. Kimse. Razzak. Mesela buna bakarak. ancak M u ­ hammed ilaçtan korktuğu için kızıyor.güvenmemiş. Sünen. "Bana yedi kuyudan su getirin İd. aslında birçok şey ifade ediyor. no: 19815. Çünkü onun ihtiyaç duyup böylesine bir uyarıda bulunması. onlara güvenmiyor. hemen kalkıp "ben yaptım" diye­ cek hali yok ya.Tabakat 2/367. Şu­ nu diyor: Aslında bizim yaptığımız bir şey yok. isteği dışında ilaç v e ­ rilir mi gibi şeyler. no: 1412.ibni Sad. Bir de benzer şüphe içerikli hadisleri hep Ayşe anlatıyor.A. eften püften noktalar üzerinde durmuşlar. acaba hastaya. sakın benden habersiz bana ilaç içirmeyin demesi. O nedenle kendilerini ilaç içirmeme konu­ sunda uyarıyor. Ayşe. no: 1661. Diyat kısmı no: 3913.

O nedenle. Çünkü Hz. Dolayısıyla ona içiri­ len ölümcül bir madde değilmiş. buradaki konu apayrıdır. is­ ter olmasın.. Ayşe tarafından böyle bir ifade bilerek uy­ durulmuş olabilir ki efendim tehlikeli bir ilaç olsaydı. 62 Buhari-Müslim. buna kimsenin itirazı yok. 6 2 Yalnız ger­ çekten üç yıl önce ve o günkü şartlarda zehirli bir yemek bu kadar zaman sonra kendini gösterir mi. . Her ne kadar hadiste. vefat ediyor. Bir de şu çok önemli: ister o zehirli etin etkisi olsun. hepiniz teker teker bu ilaçtan içersiniz deniliyorsa da. Müslim de içtiler demiyor. densin gibi bir savunma amacı söz konusu olabilir. "O ilaçtan Ayşe ve Hafsa da içtiler" açıklaması yok. kızları aracılığıyla Muhammed'i öldürdükleri iddiası var ortada. hiçbirin­ de "içtiler" ifadesini almamış. Bir kere Buhari ve Müslim'de g e ç e n hadislerde. onlar içtiğinde kendileri de ölmüş olacaktı. bunu. ilgili dalın uz­ manlarından sormak lazım.yıl önce yediği zehirli bir yemekten dolayı aniden bu kadar aşırı d e r e c e d e ateş ve ağrı olur mu-. Çünkü bu gibi kelimelerin ek­ lenmesi şüphe uyandırmak içindir. bunu bilemiyo­ rum. Belki tekrar olur ama bir kere Yahudi bir kadının ona zehirli bir y e m e k ikram etmesi ve onun da yemesi meşhurdur.. bir kere o an artık bunun pratik ola­ rak uygulanması mümkün değildir. farklı bir cinayet ne­ deni söz konusu: Ö m e r ve Ebubekir'in. Bir de şu da mümkün: Olayın izini kay­ bettirmek için. burada farklı bir komplo. Muhammed ölüm döşeğinde ve o yataktan da artık bir daha kalkamı­ yor. Buhari bu hadisi birkaç y e r e almış. no: 1413. Şayet alsalar da önemi yok. eski zehirli ilacı bunun dışında tutmak lazım: O konu ayrı. Lü'lüü ve'l Mercan. Çünkü bu konuda kanıtlar güçlü ve hayli fazla. bunlar bilerek hadis metnine eklenmiştir ve asılsızdır.

" A m a aynı Buhari. b. 8/258. Zatü'I cenb denilen normal bir hastalıktan vefat" etti diyor. zaten hadis uzmanları da kabul etmemişlerdir. Bu hadisi. no: 487-4843. Muhammed'in o ilaç için bu kadar sert re­ aksiyon göstermesi kafaları karıştırıyor: Demek ki bildiği bir şey varmış. Bunlar hakkında bilin­ meyenleri anlatacağım zaten. 6 4 tabii ki Muhammed'in vahiy yoluyla o ette zehir olduğunu bilmesi gibi rivayetler asılsız. Örneğin Ebu Ya'li'nin Ayşe'den ak­ tardığı şöyle bir hadis de var: Ayşe. şimdi de doğrudan ilişkisi olan Kur'an ayetlerine g e ­ çeyim. 27/438. . Bir de Buhari'de g e ç e n ve A y ş e ' y e dayanan şöyle bir hadis var: "Muhammed ölüm d ö ş e ğ i n d e iken dedi ki.Mecme'u Zevaid. 63 a. Mrgazi. 64 Ebu Ya'li el-Mevsılı. müşriklerin kap-kaşığını kul­ lanma kısmında. ancak zayıf hadis. hem de Ö m e r ' l e Ayşe'yi çok iyi tanımak lazım. Burada dipnotta başka kaynaklarda var. Bir kere realist olmak lazım. d.Beyhakı. gerçek Ömer'le Ayşe değillerdir. Evet. İbni Masut'tan rivayet ederek o zehirli etin mucize yoluyla ko­ nuştuğunu ve Muhammed'in o etten yemediğini de yazı­ y o r .Bir kere Hz. beni şah damarından vurdu. o zaman o ölen insanları ne yapacağız: N i y e yediler ve sonunda öldüler? Bu konuda iyi sonuç almak için hem var olan tüm bil­ gileri bir araya getirmek. 6 3 Olayın izini kaybettirmek için Ayşe hep farklı ölüm nedenleri uydurmuş. Müsned.Hakim. Müstedrek no: 4449. c. Kısacası. Peki madem haberdar oldu. "Muhammed. Sünen-i Kübra no: 19097. Hayber'de yediğim o zehirli yemekten artık takatim kalma­ dı. bu ilaç içirme olayıyla ilgili hadisle giriş yaptıktan sonra. halk arasında bilinen Ömer'le Ay­ şe.Dehaya. Siyer-i A'lam.Zehebi. peygamberlik alametleri kısmı no: 14262.

3. Az sonra sunacağım ayetlerin hem anlamları insana bir fikir veriyor. ayet. peygamber bunun bir kıs­ mını (ona) açıklamış. . 4. suresi." 3. 'Haydi."Eğer o sizi boşarsa Rabbi ona. Bu ikisi. hern de Kur'an yorumcu­ larının bu ayetlerle ilgili açıklamaları dikkat çekicidir. Onlara. inkâr edenlere Nuh'un karısı ile Lût'un karı­ sını örnek gösterdi. tövbe eden. Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan sa­ vamadı. Gerçekten bu surede olup bitenler üzerinde dikkatle duru­ lursa Hz. Bunlardan başka melekler de ona arka çıkarlar." 6 7 4. eşlerinden birine gizli bir söz söy­ lemişti. 6 5 2. 10.Cinayetin Kanıtı Tahrim S u r e s i n d e Saklıdır. ancak var olan kanıtlar bunu gösteriyor. Ancak eşi o sözü (başkasına) haber verince Allah da bunu peygambere bildirmiş. ibadet eden. " 6 8 65 66 67 68 Tahrim Tahrim Tahrim Tahrim suresi. inanan. ayet. ayet.Hani peygamber. Muhammed'in büyük bir sıkıntı çektiği ve sonun­ da bedelini bedeniyle ödediği ortaya çıkıyor. ateşe girenlerle beraber siz de gi­ rin!' d e n i l d i . Cebrail de. tabii ki aklın hakemliği de önemli. Müslüman. Derken onlara hainlik etti­ ler de kocaları."Eğer siz ikiniz (Peygamber eşleri) Allah'a tövbe ederseniz. ilkin ilgili ayetlerin anlamını vereyim: 1."Allah. suresi. suresi. salih mü'minler de (onun yardımcı­ 66 larıdır). sizden daha hayırlı. ayet. Çünkü kalpleriniz kaydı. oruç tutan. dul ve bakire eşler verebilir. Önyargılı ola­ rak hemen birilerini katil diye ilan etmek gibi bir niyetim yok. sebatla itaat eden. 5. kullarımızdan iki salih kişinin nikâhları altında bulunuyorlardı.b. Eğer Peygamber'e karşı birbirinize arka çıkarsanız bilin ki Allah onun yardımcısıdır. bir kısmından da v a z g e ç m i ş t i . ne iyi.

12. Burada iki kadının yaptıklarına karşı. insanlar ve diğer melekleri de yanına alarak onlara 69 Tahrim suresi. 70 Tahrim suresi. Firavun'un karısını örnek gösterdi. . O itaat e d e n l e r d e n d i . Beni Firavun'dan ve onun yaptığı işlerden koru ve be­ ni zalimler topluluğundan kurtar!" d e m i ş t i . "Rabbim! Bana katında. ayet. Yine burada Muhammed'in iki eşinden söz ediliyor ve onlar t ö v b e y e davet ediliyorlar. Rabbinin kelimele­ rini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem'i de (ina­ nanlara) örnek gösterdi. Ayetlerde peygamberin. Cebrail. Hani o. 11. Biraz önce. eşlerinden birine gizli bir şey söylediği ve ona. cennette bir ev yap. iyi insanlar ve diğer melekler de (topyekûn) M u h a m m e d ' e yardım ederiz deniliyor. bunu gizli tutacaksın dediği sözü çok açık. Cebrail. bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz. ilkin ben Allah başta ol­ mak üzere. ayet. iman edenlere ise. yoksa var biçimiyle pek anlaşılmaz. Tann'nın tek başına değil d e . "aslında ayetler tek başına bile konuya iliş­ kin bir şeyler çağrıştırıyor" demiştim. M u h a m m e d ' e karşı birbirlerine destek olduk­ ları. " 6 9 6. ancak olayın anlaşılabilmesi için bunlar yeter­ li. Gerçekten açıklama yapılmazsa da insan bu ayetlerin anlamına bakınca bir şey­ ler seziyor. Bir de onların kalpleri­ nin kaydığı."Allah. bu konuda birlikte çalıştıkları açık olarak vurgulanıyor ve üstelik de Tanrı tarafından tehdit ediliyorlar/uyarılıyorlar: Eğer peygambere karşı olmaya ve bu konuda birbirinize destek v e r m e y e d e v a m ederseniz. A m a tam anlaşılabilmesi için detaylı bilgiye g e ­ rek var. " 7 0 Aslında bu Tahrim suresinin ilk üç ayeti de aynı hadi­ seyle ilgilidir.5."Allah.

kısa bir vurgu yapmak zorunda kalı­ rım! Çünkü konu dışına çıkmak. siz Muhammed'i rahat­ sız e t m e y e d e v a m ederseniz ben her bakımdan sizden da­ ha iyi olan kızlar. Efendim bilmem M u h a m m e d hangi hanımının yanında bal yerken-bal şerbeti içerken. g ö z ­ lerini açtırmaz. bu yüzden M u h a m m e d ' e film çevirmişler veya bir gün Muhammed Hafsa'ya. bugün babanın (Ömer'in) evine gidebilirsin demiş. o zaman Muhammed 61-62 yaşlarındaydı ve 63 yaşında da vefat ediyor. Zaman zaman konular arasında benzer tuhaf şeyler ortaya çıkınca. diğer İslami kaynaklardan da yararlanarak ayetleri biraz daha açayım. konuyu dağıtmak âdetim değil. Muhammed'in bu yaşından sonra. s. Diyanet yayını. . bu sure M e d i n e döneminin son 9-10 yılın­ d a 7 1 gelmiş (oluşturulmuş) ki. Başta tefsirler olmak üzere. Hele Tann'nın. sanki bu ayetler Muham­ m e d ' l e eşleri arasında meydana gelen çok basit bir aile iliş­ kisini anlatıyormuş gibi inanıyordum. Kur'an Bilgileri. ger­ çekten ilginç. kadın da gitmiş.karşı cephe alması ilginç! Konumuz bu değil. Evet. O gittikten sonra Mu­ hammed de eşlerinden (cariye statüsündeki) M a r y a y ı ya­ nına alıp Hafsa'nm odasına gitmişler ve Hafsa'nın yatağın71 Osman Keskioğlu. Anılan ayetler hakkında. 120-129. yorumları okuyunca. ama di­ ğer Kur'an yorumcuları gibi hakikati görmüyordum. ben de bakıp okuyordum. Hani bir söz var: Bak­ mak ve görmek. dul kadınlar ona verebilirim demesi. Ayşe-Hafsa bunu kıskan­ mışlar. Şart­ lanma böyledir işte: Sahibini kafese koyar. Ben şahsen daha önce bu ayetlerle ilgili var olan dokü­ manları. tefsirlerde ve diğer ilgili kay­ naklarda özetle şunlar anlatılıyor. onu bağlar-. ben sadece Tann'nın bu yaklaşımını hatırlatmak istedim! Gelgelelim.

peki Hafsa'nın geri dönece­ ğini neden bilememiş! N e r e d e kaldı onun peygamberliği (Din mantığına g ö r e ! ) Bir de kadına böyle oyun kurması. tabir caizse hileli yolla onu göndermesi kendisine yakışır mı? Şu olmuş olabilir ve gayet doğaldır da: M u h a m m e d 60 yaşlarında. tabii ki Hafsa da akıllı. Hele çoğu Kur'an yorumcusu/tefsir sahibi ve bu konu­ yu kaleme alan İslam düşünürleri bu hikâyeleri anlatırken. bakın ha Muhammed'i rahatsız ederse­ niz sizin iflahınızı keserim gibi ifadeleri ona mal etmesi. çok sığ bir yakıştırma: Ayetlerde oluşturulan bu hoş olmayan kompozisyon Tanrı'ya mal edilemez! . Ben burada küçük bir soru sorup. anlatılanlar bu gibi hikâyelerdir. Muham­ med'in onu sebepsiz yere gönderdiğini anlamış. A m a çok büyük bir Tanrı diye nitelendirdiği yaratıcısını getirip bir aile barışı-ilişkisi konu­ sunda kullanması. sonuçta Muham­ m e d ' e çok sert tepki göstermiş (Zira arkasında babası Ö m e r vardı.da sevişmeye başlamışlar. Muhammed geçmişi. hatta masal anlatılıyor. Odasının kapısını açın­ ca onları sevişirken yakalamış. kadın ona karşı bunu yapabilirdi. her şeyi biliyormuş. Hafsa daha sonra bu olup bitenleri kuması A y ş e ' y e anlatmış. konuya devam e d e ­ c e ğ i m : Hani derler ki. insan hayretler içinde kalıyor. Bu manzara onun zoruna gitmiş. tabii ki haklı olarak bu ko­ nuda sıkıntılar yaşanmıştır. o kadar zevkle ve sanki gayet normal bir şeymiş gibi anlat­ mışlar ki. o kadınların dedesi durumundaydı ve ayrıca onun birçok kadını daha vardı. Evet. g e l e c e ğ i . Dolayı­ sıyla yarı yoldan dönüp geri gelmiş. M a d e m öyle. Sonuçta ikisiyle Muhammed'in arası açılmış ve böylece iş kontrolden çıkınca da Tanrı bu ayetlerle müda­ halede bulunmuş gibi bir hikâye. sahipsiz de­ ğildi).

El-Vefa bi Tarif-i Fedaili'l Mustafa. Büdaye-Nihaye. Burada çarşam­ ba yerine salı günü sabahı geçiyor. Hz. yani böyle kenardan söylenen bir söz d e ğ i l . Ayşe C e n a z e y e Katılmıyor Muhammed'in cenazesinin kaç gün yerde kaldığı konu­ sunda değişik rivayetler var. "Muhammed en çok beni seviyordu.İbni Hişam. bab.İbni Kesir.Taberi Tarih. Ayşe hadisleri. "Acaba cenaze gömülürken Ayşe nere­ deydi" diye sorulmaz mı? Kendisi bizzat. yılı olayları. f.. . eşinin cenazesi üç gün y e r d e ka­ lıyor. d-Taberi Tarihi 1 1. ne zaman gömüldü ko­ nusunda. 7 2 Hele Ayşe'nin şu sözü enteresan: "Biz cenazenin def­ nini. Burada İmam Ahmet'ten alıntı yapıyor. 3/217. Temhidö Muvatta şerhi. 5/292. hicri yılı olayları.Ahmet b. Sünen-i Kübra. daha sonra gömülüyor ve Ayşe bunun haberini baş­ kalarının duyurusundan öğreniyor? Burada şu sözler söylenebilir: Efendim A y ş e bir kadın. e.İmam Malik Muvata.c. yılı. Sire 4/344. onun için haberi olmamıştır. Muhammed'in defni kısmında. burada. erkekler arasında bulunması di­ nen uygun değildi. b. Muhammed'in gümüldüğü yer kısmında. Tabakat: 2/401. c. Oysa cenaze onun evindeydi.İbni Sad. g. b.İbni Kesir.Hz. 24/396. 11. c. Bunu aktaranlar arasında m e z h e p lide­ ri var. önemli tarihçi ve Kur'an yorumcuları var. 35.İbni Abdi'l Ber. Hanbel 6/62. 5/292. dolayısıyla dışarı çıkması. Bidaye-Nihaye. h. nasıl oluyor da.Beyhakı. Ancak genel kanı. 3/216 ve sonrası 73 a.. 7 3 Peki. benim odamda vefat etti" demesine rağmen. m a d e m defin söz konusu değil- 72 a.Ibn'l Cevzi. üç gün yer­ de kaldığı y ö n ü n d e . Hicri 11. 3/403-409. no: 545 Cenâiz kısmı. çarşamba sabahı yapılan duyurudan öğrendik: Muhammed'in cenazesi bugün gömüldü şeklinde du­ yuru yapıldı" diyor.

. İşte durum bu 74A'lam-i Nisa. Cemel Vak'ası gibi meşhur tarihi olay­ larda yer almış bir kişiliktir. yılında da vefat eder. nasıl biliyoruz? Bu konuda binlerce kaynak var ki bu iki isim Ebubekir'in kızı Ayşe ve Ömer'in kızı Hafsa. hem halkla konuşuyor. eşlerinden Es­ ma onun cenazesini yıkıyordu. d. hangi eşleri.A y ş e ve H a f s a İkilisinin Tahrim Süresiyle ilişkisi Ayetlerde bu iki kadının adı geçmiyor. Muhammed hayata v e d a edince bu kadın 28 yaşlarında dul kalıyor ve yaklaşık 35 yıl daha yaşıyor. onlar caizdi de bu son uğur­ lamada eşinin cenazesinin başında bulunması mı yasaktı! Kaldı ki A y ş e için böyle bir yasak söz konusu değildi. Peki. 17 v e y a 21 yaşlarında olan Hafsa ile evleniyor. hicri 57. Yine Ebubekir ölürken. bu şekilde izleyebilirdi.di ve sorun da yoktu. Bu şu demek oluyor ki. 4/113. Burada kısa bir hatırlatma yapayım. Muhammed 54 yaşında iken 9 yaşındaki Ayşe ile evlenir ve vefat edince kadıncağız 18 yaşında dul kalır. Fatma babasının mezarı başında hem ağlıyor. Yine Muhammed 56 ya­ şında iken. o zaman cenazeyi nereye. niçin g ö ­ türdüler? Ayrıca A y ş e hayatında birçok siyasi hareketler içinde bulunmuş. Dolayısıyla Ayşe en azın­ dan çarşaf giyer. A m a tabii ki hitabın Muhammed'in eşlerine olduğu kesin.74 Yeri gelince anlatacağım. halife Osman defnedilirken hanımı geceleyin mezarı başında m u m tutup çalışanlara yardımcı oluyordu. İkisi de Muhammed'in eş­ leri. M u h a m m e d ' d e n sonra yak­ laşık 50 yıl daha eşsiz yaşamıştır. Ni­ tekim H z . hem de babası üzerine şiirler oku­ yordu.

ama pek cesaret edemiyordum. O da. ayetler: 6 ve 53. bir gün bunu Ö m e r ' d e n sorayım. onların ya­ şama hakları. Ortada iki ihtimal var: Ya bunlar kadın kısmını hiç insan saymıyorlardı (ki gerçek olanı bu) dolayısıyla biraz boylu poslu oldu mu hemen evlendirirlerdi v e y a A y ş e ve Hafsa'da olduğu gibi. Bir ara yolda fırsatını bulup Ö m e r ' d e n sordum: Ayette sö­ zü edilen iki kadın hangileri. bakın Muham­ m e d ' e karşı gelirseniz ben Allah olarak onu daha güzeller­ le evlendireceğim diyor. Olaylara bakıldığında bu fikir kuvvetle muhte­ meldir. Şöyle ki. Tahrim suresinde anlatılan bu ikilinin Ayşe ile Hafsa ol­ masında bir kere islam camiasında ittifak var. Bu ayet geldikten son­ ra. fırsat kovalıyordum ki. sizler artık inananların anneleri sayılırsınız" demesi izah edilir gibi de­ ğil. mağdur olan bu iki kadın olduğu halde. Zaten bir kısmını aşağıya alacağım. Sahabeden İbni Abbas anlatıyor. zevkleri yok mu! Neymiş. "Acaba Muhammed'in hangi kadınları kastedilmiş?" di­ ye hep merak ettim. ya 75 Ahzab suresi. Tann'nın ayetler g ö n d e r e r e k 7 5 "bakın siz artık Muhammed'in ölü­ münden sonra başkalarıyla evlenemeyeceksiniz. her iki kaynakta da bu konuda hadisler çok fazla.iken. Bu Tahrim suresinde de mağdur olan yine Muham­ med'in bu iki eşidir. hacca gidiyoruz. diye. "Hayret sana. kız vermekle iktidarı ele geçirmek he­ deflenmiştir. Şunu da hatırlatayım ki. Bu iki isimle ilgili Buhari ve Müslüm'in ortak olarak aldıkları hadisleri te­ mel alarak kısa bir bilgi vereyim. . bu gencecik kadınlar sanki M u h a m m e d ' e cariyelik yapmaya mecbur mu. So­ nunda hac mevsimi geldi biz yola çıktık.

kanıtlar zaten güç76 a. İbni Adiyy. Ali ismi ö n e çıkıyor. işin içinde özellikle Hz. Beydavi. zorunlu bir sözdür. Onun için bir an önce iş başı yapalım hesabıyla kendisine karşı suikast yapmak için geçerli bir neden. Ebu Naim Isfahani. bu iki isimde sorun yok: Ayşe ve Hafsa'dırlar. tefsirlerde anlatılan bal şerbe­ ti/bal olayı. ibni Kesir. Tahrim suresi. adeta bir ansiklopedi durumunda olan imam Suyuti'nin 'Dürr'ül Mensur' adlı tefsiri. Tefsir.İbni Abbas! (yani nasıl hâlâ bilmiyorsun) bu ilci kadın Ayşe ile Hafsa'dır" d e d i . Çünkü söz vermiş. ancak daha fazla bilgi için. Muhammed'in isteğiyle olan bir teklif değil. Olayları yatıştırmak için o an için söylenmiş geçici bir söz. İbni Asakir. Ayrıca Zamahşeri. b. peygamberin ruhsat ver­ diği elbise kısmında. oraya bakılabilir. Er-Razi. Kaldı ki. Ancak anlık bir söz. olup bitenlere karşı onları dur­ durmak için kendilerine torpil yapmış: Söz veriyorum. 77 Suyuti. Sealibi. ilgili ayetler kısmında birçok kaynak var. Talak. babanın kızına eşi hakkında na­ sihati konusunda. Kurtubi. Nikâh. 7 6 Daha önce de belirttim. Mezalim-gasb kısmında. Çünkü yerine kimi belirlediği konusunda çok tartışmalar var.Müslim. tabii ki bu.bir söz vermiş. Hatta Mu­ hammed bunu A y ş e ve Hafsa'ya ilk söylediğinde. ben gidersem benden sonra babalarınız Ebubekir ve Ö m e r y e ­ rime geçsinler. Libas. Ayşe ve Hafsa'ya -sebebi ne olursa olsun. halk tabiriyle halife olsunlar diyor. bilmem Hz. Burada İmam Suyuti birçok yazar kay­ nağın ismini detaylıca veriyor. "müjde olsun" şeklinde hitap ediyor onlara. . Dahhak İbni Mrdeveyh gibi. zaman da hızla ilerliyor ve adamlar da (Ebubekir-Ömer) onun yaşıtları. Muhammed falancanın sırasında falanca eşiyle yakalandı gibi hikâyeler bir yana. Tahrim suresi kısmı. ortada bir gerçek var: Muhammed. Dürrü'l Mensur. O bakımdan geçici diyorum. Taberi ve daha niceleri Ayşe ve Hafsa diye belirtmişlerdir. 7 7 Diyelim ki aralarında başka hiçbir olumsuzluk da yoksa bir kere bu halifelik sözünün verilmesi zaten Muhammed için tehlikeli.Buhari.

A m a isimleri teleffuz etmediği zaman. Ayşe'nin evinden çıkınca üç sefer söyledi şeklinde rivayetler de var. 80 Fitne ve şeytan boynuzu terimlerini başka konularda da kullanmış. Fiten bölümünde. Orası da okunursa. İmam Ahmet de Müsned'inde almış.Abni Ebi Şeybe. 79 Burada g ö z d e n kaçmaması gereken ince bir nokta var: Muhammed yalnız Ayşe ve yalnız Hafsa dediği zaman "Şeytanın boynuzu" terimini kullanmış (Yani tekil). 79 Müslim. sanırım Ömer'in gerçek kimliği hakkında daha inandırıcı bilgi edinmiş olunur. Burada hiç şüphesiz ki bir kinaye. en başta Buhari ile Müslim'den aktarayım. "İş­ te küfür/fitne buradadır. İlerde Ömer'le ilgili detaylı ve bağımsız bir başlık sunacağım.Müslim. aslında Ö m e r onu çok kolay yönlendirebiliyordu demek yerinde bir tes­ pit olur. c. Muhammed'in eşlerinin evleri kısmında. şeytanın boynuzunun çıktığı yer burasıdır" diyor. bakıyoruz "Şeytanın boynuzlan" şeklinde çoğul kullanmıştır. Fiten kitabı. Bunu da belirtmiş olayım. 80 a. Hani halk arasında da 78 a. Farz'ül humus.Müslim. onlar ayrı şeyler. Fedail. 7 8 Bu sözü. Fitne bölümünde. Tahrim süresiyle ilgili bilgiler daha bitmedi.İmam Ahmet. Aynı sözü baş­ ka zamanda Harsa için de kullanmıştır. Yemn kısmında. c. Ki­ mileri bunu çarpıtabilir diye hatırlattım. Müsnedüi müksirun İbni Ömer hadisleri kısmında. Muhammed bir ara Ayşe'nin evini göstererek ve üç sefer de tekrarlayarak. b. Nitekim Ayşe ve Hafsa'yı işaret etti­ ği gibi. b. Burada birçok hadis kaynaklarında g e ç e n bir olayı.lü. ama bu da onlar için önemli bir neden. Musannaf. bunu böyle anlamak lazım. somut ka­ nıtlar var. birini/birilerini işaret e t m e söz konusudur.Buhari. Bu gibi planlar konusunda Ebubekir pek aktif biri değildi. . ibni Ömer hadislerinde.

A y ş e ve Haf­ sa'ya bazen dolaylı sözler söylemek zorundaydı. Rusya Suudi Ara­ bistan'a g ö r e pek de doğuya düşmez. dünyadan haberim bile yoktu. Çünkü Ö m e r ve Ebubekir'den çekindiği için. Bir de komünizmin asıl çıkış yeri Rusya da değil: Marx. bari "Şeyta­ nın boynuzu kuzeydedir" deseydi.kullanılır: Falanca aynen şeytan gibidir denilir. Hani Kur'an'daki anlatıma g ö r e Yusuf un etrafındaki kadınlar ona oyun kurmuşlar. Nur­ cular bu gibi hadisleri komünizme karşı anti propaganda olarak kullanıyorlardı. 1980'lerde Türk-İslam sentezcileri. Ki o zaman ben zaten küçüktüm. O da şundan: Artık ya farklı olay ve kişileri kastetmiştir veya bunu söylediği za­ man Ayşe-Hafsa evleri ona g ö r e doğuya düşmüş olabilir. Engels Avrupalı! Muhammed ayrıca Ayşe ve Hafsa için. Türk-İslam sentezcileri bu hadisleri şöyle kullanıyorlar­ dı: Bakın işte komünizm o kadar tehlikeli ki. Nitekim bu konuda özel bir ayet de var: "Sizin tuzağınız gerçekten büyüktür" diye. Yusuf'un etrafındaki kadınlar gibisiniz" diyor. o zaman hiç olmazsa koordinatlar tutardı. Hatırlıyorum. "Siz aslında Hz. "Fitne doğudan çıkar" derken burada V.İ. doğudan çıkar şeklinde ifade etmiş. ama d o ğ u denince. Lenin'i kastetmiş (komünizmi!) diye anlatıyorlardı. bakın bu konuda kitaplar bile yazılmış" gibi İslam'ın mucizelerini anlatıyor­ lardı. O da bunu kastetmiştir. Muhammed ta o zaman -mucize yoluyla. Üstelik o kitaplar bedava dağıtılıyordu.buna işaret etmiş diyorlardı ve ayrıca ballandıra ballandıra "Komünizm tehlikesinden Rusya'yı terk edip Karadeniz'i yüzerek g e ç e n ve bu zorluk­ larla Türkiye'ye gelen sayısız insanlar var. Bazı sözlerinde fitne buradadır yerine. Her ne kadar bu hadis vefatına yakın bir zamanda Ebubekir'in cemaate . Yani Muhammed. A m a madem söylenen hadisten maksat Rusya ise.

Yani ben ne zaman Ebubekir'i önerdim. İlginçtir ki. aslında bu bir uydurmadır. sizi gidi tuzakçılar şeklinde anlatıyor­ lar. Kaldı ki. no: 238 . Ebubekir cemaate imam olsun" iftirasını duy­ duktan sonra söylediğini iddia ediyor. A y ş e ve Hafsa nasıl kötü bir ikili ise. Muhammed bu kadar ağır bir benzetmede niye bulunsun ki. ne alâkası var? Burada Ayşe ve Hafsa'yı. "Muham­ m e d diyor ki. birinci cilt. Gerçi hiyanet yalnız ihanet anlamına gelmez-. gerçeği yansıtmıyor. Bunu. M a d e m Hafsa ile Ayşe'yi bu ikiliye benzetiyor ve bu ikili de 81 Buhari. Nuh ve Lut eşleri kocalarına karşı hainlik yap­ tılar diyor. no: 681 ve 684. Burada kötü iki kadın örneği v e ­ riliyor. kendisine karşı tertiplenen komp­ lonun bir parçası olarak değerlendirmek daha doğru ve mantıklıdır açıkçası. Bir kere burada daha uygun sözcük kullanılabilirdi. Buhari-Müslim hadisleri. ama İslam düşünürleri bunlara hep basit anlamlar yük­ lemişler. Şu soruyu sormanın tam da zamanı­ dır: Acaba neden o iki kötü kadın örneğini getirip bu olay bağlamında/Ayşe ve Hafsa'nın geçtiği Tahrim suresinde anlatıyor. diğeri de dört harfli/mezid bir fiil). Nitekim Şia kesi­ mi. 81 Kanıtlar daha bitmedi. nerdeyse ihanetle eşanlamlı bir kelime (aynı kökten gelen biri üç harfli. ama sonuçta olumsuz bir anlam taşır. başka anlam­ larda da kullanılır. Hainlik. gerçek anlamlarını hep g i z l e m e y e çalışmışlardır. Lü'lüü Mercan. Tahrim suresinden anlamlarını verdiğim ayetlerden on ve on birinci ayetleri önemli bir mesaj içermektedir aslın­ da. Muhammed'in bu sözü. ver­ diği Nuh ile Lut'un kadınları (10. namaz kısmı. kötülük bakımından Nuh ve Lut kadınlarına benzetiyor.namaz kıldırma olayıyla ilgili olarak anlatılmışsa da. ayette) da iki kötü kadın olarak açıklanıyorlar. Ayşe'nin insanlara. Ezan kısmında. farklı yönlere çekmişler. Yoksa Hz. Kur'an'la devam edelim.

yine aklına bir şeyler gelir: M u h a m m e d ' l e eşleri arasında olup biten ney­ miş ki. ya Hafsa? Belki ayetten bunu kastetmemiş.. no: 1412 .eşlerine karşı haindi diyor. insan bağımsız bir g ö z l e yalnız bu Tahrim süresindeki anlatılanlara baksa. 8 2 Bu. o kadar akli dengesini kaybediyordu" d i y o r .A y ş e H a k k ı n d a Bazı Saptamalar Ayşe'yi biraz daha fazla tanımak için. Diyelim Ayşe'nin Safvan'la İfk ola­ yı meşhurdur.. yaptığı bir işe hayır yapmadım di­ yordu. Buhari ve Müslim'in ortak olarak işledikleri hadisler­ den. o sihrin etkisiyle öy­ le bir hale gelmişti ki. ancak seçilen terimler uygun değildir. Burada ihanet/hainlik kelimesi kullanılınca Kur'an yorumcularının zoraki açıklamalara başvurduklarını görüyorum: Efendim peygamberlerin eşleri zina yapmazlar gibi yorumlar. peki Hafsa ile Ayşe de böyle miydi acaba (İhanetçü). hakkında sağlam İslami kaynaklardan derlediğim bazı bilgileri sunmak istiyo­ rum. N e d e n Hay82 El-lü'lüü vel-Mercan. Kur'an'a bu ilginç biçimde yansımış diye insanın ak­ lına sorular gelir! e. daha önce de Ayşe ve Hafsa tarafından değişik yollarla kendisine verildiği olasılığı çok güçlü. Bunları bu suikast bağlamında şöyle değerlendirmek mümkün: Demek ki bu ilaç içirme olayı sadece vefat ettiği sırada olmamış. Maksat. anılan planları başarabilecek kapasitede mi değil mi? Ayşe'nin anlattığı şöyle bir hadis var: "Muhammed'e sihir yapılmıştı. İşte alâkası olmayan bir terim kullanıldığın­ da tabii ki yorumculara iş çıkar: Zoraki anlamlar yüklemek durumunda kalırlar. Hiçbir kanıt olmasa bile.

eli açık biri değildi. biyolojik olarak artık Muhammed'den aşk beklemek mümkün değildi. Kim bilir ve garanti eder ki. Zeynep b. ayetlere g ö r e artık bir daha evlenemezdi. hatta bir insanlık suçu idi. İbni Asakir'in anlattığına g ö r e . Marya. Onun köleleriyle-işçileriyle İbni Abbas'ın köle-işçileri arasında bir ara kavga çıkınca. Bir kere Muhammed 55 yaşlarındaydı ve başka hanımları da vardı. Hatice gibi cömert. O yüzden e ğ e r Ebubekir ve Ömer M u h a m m e d hakkında bir suikast plan83 Şevde.ber'de bir Yahudi kadın bunu planlayabiliyor da Ayşe böy­ le yapmasın! Üstelik Ayşe yapsa babası halife olacaktı. Ayşe'nin bir kere ondan beklentisi yoktu. Muhtasar'ü Tarih-i Dımaşk. ister 15 olsun fark etmez. Zenginliğine küçük bir ör­ nek vereyim. Muhamm e d ' d e n sonra -istemişse. Ümmü Habibe. 8 4 Kadın her yönüyle bece­ rikli biri.he­ men koşarak olay yerine g i d e r . Ayşe bunu duyar duymaz -çözmek için. Ayşe. Devlet onun maaşını veriyordu. Dolayısıy­ la A y ş e neden kendini eşsiz bıraksın ki? Bir kere Muham­ med'in Ayşe'den başka aynı anda en az on hanımı daha v a r d ı 8 3 ve kendisi 60'ı geçmişti. bu işte çıkarı vardı. Ümmü Seleme. Hafsa. aşk konusunda Ayşe'nin za­ ten Muhammed'den bir beklentisi yoktu. Düvel'ul İslam. Meymune. Zehebi. 84 ibni Asakir. Safiye.koca ayarlayabilmiştir. Burada demek istediğim. ister ya­ şı 9 olsun. Bunun savu­ nulacak hiçbir tarafı yok. Cüveyriye. Bir kere başlangıçta babasının onu M u h a m m e d ' e ver­ mesi büyük bir yanlışlık. Bu nedenle. Bir de Ayşe gibi bir kadın kendi işini bilirdi. 22. . Şu denilebilir: Ayşe Muhammed'i kaybetseydi. M u h a m m e d ' d e n sonra Ayşe 50 yıl tek başına yaşamış. artık başka bir erkekle yaşamamıştır! tabii ki yaşamışsa diyecek bir şey yok: Genç kadın ve onun en doğal hakkı. 13/Z93. Cahş vs.

Mesela A y ş e diyor ki. belki de ilaç yedirmek/içirmek gi­ bi bir komplo söz konusu. o coğraf­ yanın en sıcak aylarından. tabii ki bu da anlamlı. mantık ve ilmi açıdan boş bir iddiadır. b. Hz. İki kişi (melek) bana gelip dediler ki. siyer 4/315. söylediği malzemeyi kuyudan çıkar85 Hz. Hadis uzun ve içinde çok lüzumsuz şeyler var. ama A y ş e kendi evindeydi. . Ayşe ben çaremi buldum. cena­ zenin ne kadar bozulduğunu insan herhalde tahmin edebi­ liyor. Ebubekir'le Ö m e r de o üç gün içinde halifelik peşindeydi. bunlar rahatlıkla bu plana iştirak etmişlerdir.İbni Hişam. Bunu anlattıktan sonra ben­ le Muhammed gittik. Muhammed'in vefat ettiği ay Haziran ayı ki.İbni Kesir. c.Taberi. Daha önce de belirttim. ne zaman defnedildi kısmında.lamışlarsa ve o da bu iki kadın tarafından uygulanmak istenmişse. Bidaye-Nihaye. o da akli dengesini kay­ betmişti" sözü. bu adama sihir yapılmış. hanımlarıyla seviştiği halde sevişmedim diyordu/bunun farkında değildi. bu büyü M u h a m m e d ' d e o kadar olumsuz etki yapmıştı ki. İşte halifelik kavgaları yüzünden ce­ naze o yaz sıcaklığında 3 gün dışarda kalır. o sihrin malzemesi de Yahudilere ait olan Zekvan kuyusuna atılmış. Özel başlık: Ne zaman öldü. Tarih. Kaldı ki bugünkü gibi sıcaklığa karşı tedbir de yoktu. cenaze üç gün yerde kalmış­ tır. Muhammed'in cenazesinin üç gün yerde kaldığını içeren kaynaklardan birkaçı: a. 5/292. 8 5 Bu büyü hadisinden bahsetmekte maksadım şu: "Biri­ leri M u h a m m e d ' e sihir yapmıştı. Burada. ben hepsini anlat­ madım. Tekrarlıyorum: Sihir yapıldı açık­ laması zaten A y ş e ' y e dayanır. 3/217. As­ lında bu da M u h a m m e d ' e yapılmak istenen planın bir par­ çasıdır: Olay sihir değil. "Sonuçta bir gün Muhammed bana dedi ki. Muhammed ne zaman gömüldü bölümünde.

seni kabre indirirdim" diyor.dik. gerek yok. başkası önemli değil dedi. sen ölümümü istiyorsun.İbni Sad.Müsned-i Teyalisi. "Ayşe sen benden önce ölseydin ben sana dua eder­ dim" dedi. Ayşe'den farklı bir hadis. Kendisiyle Ayşe arasında olup bitenler bağlamında bir ara. 5/289. e. Muhammed'in ağrısı." Bunları anlatan Ayşe'nin kendisi. sen bir an önce gitmemi ve benden kurtulmanı istiyorsun" diyor. Muhammed'in 'Beki'a çıkması' başlığıyla. d. Muhammed hasta iken bana. 1/202. Belli ki Muham­ m e d ondan kurtulmak istemiş. en başta Buhari'de pek çok yer­ de geçmektedir. Bir de değişik kaynaklarda bunun farklı versiyonu da var. neyin peşinde­ dir!" diyor. "Yazıklar olsun! Bu kadın (Ayşe) başarabilirse ne yapmak istiyor. 6/111. Bunun üzerine Ayşe sert tepki gösteri­ yor: "Bu açıklaman gösteriyor ki. Tabakt. istihlaf kısmında. Ayşe'ye. Çok açıktır ki.. 2/353. Mer'da. "Peki bunu insanlara anlat" dedim. 87 a. no: 4620. böylece onun büyü işi bitti. Çünkü açıklamalar inandırıcı değil. Ayşe d e v a m ediyor: "Söze bak! Vallahi benim bildiğim. 8 7 tabii ki bunu anlatan Ayşe. Muhammed.Ahmet b. b. Hz.İbni Sad.Buhari. ancak çaresini bulamamış­ tır. aynı gün sen gider başka hanımlarınla aşk yaşarsın" diyor. Müsned. Tabakat. Ayşe çaktırmadan ona bir şeyler yedir­ miş. 2/351. Hz.Müsned-i Ebu Ya'li. "sen benden önce ölseydin ben senin cenaze namazını kılar. b. olayı başka konu86 a. hastalığı kısmında. ama kaybolmaz ki. Şa'b'ül iman 1/214 ve Sünen-i-Kübra.. Hz. nasıl olsa ben sağlığıma kavuştum. kavl'ül marid kısmında ve Ahkâm.Beyhakı. Hanbel. rahatsızlığı geçti. 8/87. 8 6 Hele Muhammed'in A y ş e hakkında şu açıklaması şüp­ heleri daha da artırmaktadır. O. onun izini benzer uydurmalarla kaybettirmeye çalış­ mış. Bu arada ben M u h a m m e d ' e . . Hâlbuki senden önce ölsem. Ayşe'nin bu hadisi. c.

Yoksa Ayşe'nin anlattığı böyle basit şeyler yüzünden söylenen bir söz değildir. ayetin açıklamasında. asırda yaşamış) kendi tefsirin­ 8 8 de bu konuda halife Ömer. Zehebi. İbni Hacer gibileri şu ağır ifadeleri de eklemişler. Bu­ nun bir çarpıtma olduğu belli. ben de sandım ki başka hanımlarına gidiyor (kıskandım). ona zehir içirdiklerini net söylüyorlar. peşine takıldım. Ebubekir ve Ö m e r ' e Firavun demişler. Mesut Ayaşî (h. Mesela. yer de böylesine bir komplo için tam uy­ gun. Kimileri (isim de vererek). kızları A y ­ şe ve Hafsa'yı Lut kavmine benzetmişler şeklinde net açık88 Al-i imran suresi 144. Anlaşılan. ölülere dua e t m e y e gidiyor­ muş. Bu durumda A y ş e kimseyi kolay içeri almamış d e ­ mektir ve rahatlıkla istediğini kendi evinde yapabilmiştir. işte beni görünce o arada bu sözü söyledi diyor. Muhammed'in A y ş e ' y e karşı kullandığı yukarı­ daki cümle. . İslam âlimleri arasında tartışmalara neden ol­ muş. Ebubekir ve kızları olan A y ş e ve Hafsa'nın Muhammed'i zehirleyip öldürdüklerini ve hepsinin katil olduklarını açıkça belirtiyor.4. Muham­ med b. hatta bazı Kur'an yorumcuları ve İslam düşünürleri bu ve benzeri kanıtları g ö z önüne alarak.. Ayşe île Hafsa'nın (tabii ki Ebubekir ve Ömer'in de direktifleriyle ki bir an ön­ ce iktidarı ele geçirsinler diye) Muhammed'i katlettiklerini. Aslında bu söz. İşte Hz. Benzer ağır ithamlar Sünni kaynaklarda da var. Her ne kadar yazdıkları halde katılmıyorlarsa da. Hatırlanacağı gibi biraz önce de açıkladım. verilen bilgilere g ö r e M u h a m m e d son günlerde Ayşe'nin evinde kalmış ve artık orada vefat et­ miş. Meğerki mezarlığa. kendisi Ay­ şe'ye şeytan demişti. Şu da var ki.. ona verilen ilaçtan sonra v e y a kendisine karşı Ayşe'nin çevirdiği genel planlar bağlamında söylenmiştir.larla ilişkilendiriyor: Mesela bir g e c e kalkıp gitti.

onunla birlikte yaşayan biri. 90 Bihar'ul Envar adlı yapıtı.2-76). Zaten M u h a m m e d ' d e n sonra Ömer'in Ebubekir için aktif bir şekilde çalışması. 3/884. Ali ile çok samimi. bunu açıkça Ö m e r ' e karşı söylemiştir: "Aslında Ebubekir senin umurunda değil. Bunu yaparken de en önem­ li avantajları. Ömer. kızlarının M u h a m m e d ' l e evli olmaları ve onunla yaşamaları. s. 9 1 Şimdi farklı bir tarihçiden bazı bilgiler sunacağım. . 8 9 Ayaşî'yi sadece sivri bir örnek olarak gös­ terdim. b) 'Mizan'ül İtidal'. a-) 'Siyer u A'lam-i Nübela'. 1/587. 91 Belazuri. Ensab. no 551. 92 Meclisi aslında Şia. Lisanü'l Mizan. ancak Ebubekir'i de yönlendirmiş ve hatta kul­ lanmıştır d e m e k yerinde olur. no: 822'de de geçtiği yazılı. cilt 22/239 ve 22/516. Muhammed b. Ali. Her ne kadar İslam'ın Sünni kesim yazarları bu konuyu soyutlayarak. bunu hep söylüyorum. Ebubekir. 15/578. Sen bununla geleceğini garantiye al­ mak istiyorsun" demiştir. I/268 ve Suyuti'nin Tabakat'ül Huffaz 364. Kitabında enteresan şeyler anlatıyor. ama uzunca da bir kaynak hazırlamış. Sırrı b. ya­ 92 zarın bu olayı bir sonuca bağladığını anlıyor. 2/283. aslında kendi gele­ ceğinin altyapısını güçlendirmekti. Ebu U b e y d e . Bu adam Hz. Muhammed'in Ali'yi halife olarak ad89 Zehebi. Hatta Meclisi gibi Şia ekolüne bağlı yazarlar 9 0 Ebubekir-Ömer ve kızlarını daha ağır bir şekilde suçluyorlar. as­ lında kanıtlar çok güçlü ki. Muhammed bir siyasi cinayete kurban gitmiş ve bunu tertipleyenlerin baş aktörü de Ömer'dir. Ahmet b.lamaları var. Siyer-i ATam'ın ilgili dip notunda Zehebi'nin Tezkiretü'l Huffaz. Aslında bu konuda var olan tüm bilgilere bakınca. Ebi Darem kısmı. insanlardan gizli tutmak istemişlerse de. Nitekim Ömer'in yaptıklarına dayanamayan Hz. Selim'in anlattıklarından bir ö z e t sunayım. Muaz bin Cebel ve Salim başta olmak üzere. tam 110 cilt. Adı Selim bin Kays Hilali (h.

Yazılan yazı Ebu Ubeyd e ' y e veriliyor. 34 civarında bir kitle bu plana dahil oluyor ve gi­ derek sayı artıyor. Belge orada kalıyor ta ki Ö m e r halife olana kadar. Mesela Ö m e r bir sözünde. Bu gerçek­ leştikten sonra da sırayla Ebubekir. "Benim yanımda ha Muhammed'in davası. ama ne fayda! Karşısında en başta Ö m e r ve çok güçlü bir muhalif kitle var. ha pislik içinde yetişen bir hur­ ma. Olay tarihi hicri 10. Peki. Hani ibadet yeridir kimse bunu tahmin e t m e z niyetiyle (bilerek) Ka'be'yi seçiyorlar. bunun bilgisini alıyor ve plan yine boşa çıkıyor. Sıra sözleşme metnini yazmaya gelince Ebubekir'in evinde toplanıyorlar. Ali'nin halife olmasına fırsat v e r m e m e k için. alınan karar ne! Hedefleri.res göstermesi yüzünden harekete geçenler kendi arala­ rında bir plan yapıyorlar. Ö m e r ve Ebu Ubeyde'in halife olmalarına karar veriyorlar. yılı ki bir yıl sonra da Muhammed vefat ediyor. Selim'in kitabında daha enteresan şeyler de var. Kitab'ü Selim. . Daha önce Tebük'tc yaptıkları gibi. o da götürüp Ka'be'de uygun bir y e r d e g ö ­ müyor. bir darbe ile Muhammed'i ortadan kaldırmak. Bunu duyan Muham­ m e d çok kızıyor. göz-kulak oluyorlar. nami diüeri Kitab'ü Sakife. 148 ve son­ rası. Muhammed bu planı bilmesin diye Ayşe ve Hafsa da bu konuda g ö r e v alıyorlar. 9 3 93 Selim b. Kays Hilali. bir toplantısında dolaylı olarak da olsa bu­ nu belirtiyor. fiziki olarak yapılacak hiçbir şey y o k . Sait bin As da bu sözleş­ menin kâtipliğini yapıyor. s. Bu iş için 10-15 kişik bir katil grup da ayarlıyorlar. Bunu da uygun zamanlarda Ka'be içinde yürütüyorlar. burda da Veda haccından dönmekte olan Muhammed'i yolda öldürmeye karar veriyorlar. Daha sonra bu sayı hayli ka­ barıyor. Aynca 235 Ömer'in Muhammed'e ihaneti kısmında. tabii ki Muham­ med'in de istihbaratı güçlü. aralarında hiç fark yok" diyor.

Yineliyorum. Burada bu hikâye üze­ rinde durmaktaki amacım. Ki o zaman henüz dünyaya bile gelmedi­ ği halde. sık sık ayetler oluşturup bu yolla onları durdurmak. "Aslında Muhammed bedeniyle/fiziki . Muhammed. H e m baştan beri verilen bilgiler. iktidar kavgaları yüzünden ta Tebük'ten bu olaya kadar sonuç v e r m e y e n plan. Birincisi. M u h a m m e d ' e karşı olanlar çok güçlü in­ sanlardı. bu kadar ayetleri bunun için oluşturmaz. maddi olarak tedbirini almak. Allah yanına götü­ rülmüşü) tabii ki bu olay İslam'da meşhurdur ve bir de bu­ nun adında bir sure var: İsra suresi. zaman içinde bu konuda konuşulunca fikrini söy­ lüyor. bir g e c e hayatı meselesi değil olay. pek de dine inanan biri değil­ di. O yüzden elinde iki tedbir vardı. Mesela Kur'an'da Mirac'la ilgili İsra suresi var. ikincisi ise. hem de bundan sonra anlatacaklarım bir bütün olarak değerlendirilirse ve bu insanların da 1400 yıl önceki bir toplumun insanları oldukları düşünülürse. Burada yine başta Buhari ve Müslim'den somut örnek­ ler v e r e y i m . İşte Tahrim sursindeki anlatılanlar. Bir bal şerbeti. Ayşe ve Hafsa'dan bir şeyler sezmiş ki. Kendisi. A y ş e bugünkü saf Müslümanların inandığı gibi. A y ş e ve Hafsa'nın ona zehir içirmeleriyle sonuç veriyor ve maksadına ulaşıyorlar. M u h a m m e d ' e karşı yapılmak istenen ve içinde eşleri Ayşe ile Hafsa'nın da bu­ lunduğu bu suikastlerle ilgilidir aslında. oradan da göklere. Ayşe'nin bu olayla ilgili yoru­ mundan dolayı. Bir de e ğ e r anlatılanlar doğruysa. as­ lında senaryonun gayet normal ve oluşan kanaatin de bu y ö n d e olduğunu rahatlıkla söylemek mümkündür. durumu ayetlerle formü­ le ederek bir taktik ve tedbir olarak uyguluyor. Ki güya M u h a m m e d Cebrail eşliğinde bir g e c e Burak de­ nen bir araca (her ne ise!) bindirilip Mekke'den Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya.

peki günümüzde hangi Müslü­ man bu kadın kadar cesaret edip böylesine eleştirel bir söz kullanabilir? Dediğim gibi islam tarihi çok güvensiz ve uy­ durmalarla doludur. deri gibi o günkü malzemeden iki kanatlı bir at yapmışlar. demek ki kadın ger­ çekten harikaymış." 9 5 İşte benzer örneklere bakılınca. Ayşe'nin Muham­ med'in. ayetin bir ye­ rinde deniliyor ki. . Bir ara e v e gelince bakıyor ki A y ş e çocuklarla oynuyor. asırda yaşıyoruz. Yine 51. M u h a m m e d ' e tam özgürlük verilir: "Kadınlarından istediğini boşayabilir. 9 4 Yine en başta Buhari ve Müslim'de g e ç e n ve A y ş e ' y e atfedilen önemli bir söz var: Ahzab suresi 50. bunu İsra suresi ilk ayetin açıkla­ ma kısmında anlatıyorlar.olarak göklere çıkmamıştır.Buhari. 95 a. Taberi ve daha birçoğu. eşlerin arasında geceleyin sıralama yapmayabilirsin' gibi avantaj ayetleri oluşunca. ara sıra ufak çocukları çağırırdı. bir kadın g e c e sırasını kumasına hibe edebilir mi kıs­ mında. peygamberliğine inanmadığı düşüncesi kesinlik kazanmaktadır. Bariz bir örnek vereyim.Müslim. Ayşe buna çok kızar ve o meşhur sözü­ nü burada söyler: "Bakıyorum senin Allah'ın senin zev­ kin doğrultusunda acele ederek hemen ayet gönderi­ yor. b. gelip Ayşe ile oynasınlar diye. istediğini geri getirebilirsin. Muhammed soruyor. ona mehir ücretini vermeden/bedava alabilir. 21. "Bu da 94 Fahrettin er-Razi. o ancak rüya yoluyla bun­ ları anlatıyor" d i y o r . A m a aynı şekilde kaynaklarda şunlar da var. 49. Muhammed. Muhammed bir kadını e ğ e r beğenirse. Ancak sağlam diye kabul edilen kay­ naklarda g e ç e n bu söz A y ş e ' y e ait ise. ayette. Ahzab suresi 50. ayet tefsiri bağlamında. Reda.

diğer taraftan nerdeyse filozof gibi gös­ terilen bir Ayşe. İşte böylesine saf bir Ebubekir'i Ö m e r kolay yönlendirebilmiştir. "Ben ö n e geçirmiyorum ki. 97.İbni Asakir. Muhammed gülmekten bayılıyor. Bilindiği gi­ bi onun lakabı 'Sıddık'tır. çok doğru sözlü demek. Buna karşı Muhammed. "Bu Süleyman peygamberin atıdır. Bunun tarihçesi de şu: Muham­ med. ayet ve devamı. Muhammed artık hastadır. hani onun da kanatları varmış ya!" karşılığını verince. Onun için hep karşımızda uyduruk bir res­ mi İslam tarihi vardır diyorum.ne?" Ayşe. b. Muhammed ölüm döşeğindeyken. Muhammed'i Konuşturmuyor! Hz. cilt. 30/265 .İbni Kesir Tefsiri. Oyun kısmında. Saflığına ve hiçliğine küçük bir örnek vereyim. N o : 5863-64. Hafsa'nın da bu konuda bir hadisi var. Sıddık demek. isterse çocuk. Hatta bu konuda Ebubekir bir hiçtir d e m e k mübalağa değildir. "Bana kalem-kâğıt getirin size öyle bir vasiyette bulunayım ki. Sad suresi 30. onu ye­ rine getirirseniz zarar görmezsiniz" diyor. Muhammed'e. Allah onu öne geçiriyor/yani vahye dayanıyor" diyor. ben göklere/miraca çıktım deyince o da tartışmasız olarak buna inanırım demiş ve bu unvanı bu olaydan dola­ yı almıştır. Tarih-ü MedinetJ Dımaşk.İbni Hibban. 13. Bunun üzerine halife Ömer. " H z .Halife Ömer Hz. Hele biraz da ona prim vermişse (yönetici olursun diye) iş tamam olmuştur. Ayşe ister filozof olsun. "bakıyorum sen hasta olursan Ebubekir'i namazda öne geçiriyorsun" diyor. ne dediğini 96 a. N e r d e bu gibi sözler varsa hep Ayşe ve Hafsa'ya dayanıyor. 9 6 İşte bir taraftan oyuncakla uğraşan küçücük bir çocuk. Belli ki onlar da iyi çalışmış­ lar! 9 7 f. Ö m e r onu ve Hafsa'yı bu komploda bir piyon olarak kullanmıştır.

M u ­ hammed'i konuşturmuyor. M u h a m m e d ' e karşı bu ifadeyi kullanan da Ömer'in kendisidir diyor.bilmiyor. bab'ü kitabet-il ilmi. ilim. 9 8 Burada kullanılan tartışmalı bir terim var. 5/254. aslında Ö m e r dı­ şında hiç kimsenin adı geçmiyor. no: 1637 99 a.İbni Esir. Müslim'de ve diğer Islami kaynaklarda anlatılmaktadır. ne dediğini bilme­ mek diye genel sözcük anlamını verdikten sonra.Hz.. Bu açıklama en başta Buhari'nin eserle­ rinde birçok yerde. 5/212. artık hastalıktan dolayı sözlerini karıştırıyor. 9 9 98-Buhari. boş konuşmak. az önce­ ki hadise değiniyor ve Hz. Bunun anlamını İbni Esir'den dinleye­ lim. sağlam konuşamıyor demektir diyor ve ekliyor. Buhari'de birkaç y e r d e Ömer'in bu konuda ismi g e ç i y o r . bab'ü kerahet'il hilafı. Her ne kadar kimi rivayetlerde Ö m e r ' l e birlikte başka­ ları da Muhammed'in yanında varmış. lsti'sam. ma­ d e m Muhammed'in arkasında Allah vardır. Nihaye fi Garib-il Hadis. . kimisi de Ömer'i haklı buluyor. Zaten Ö m e r ' d e n başka da kimse bu ifadeyi kullanma cesaretinde bulunamazdı. M u h a m m e d ' e bunu demekten kasıt. bab'ü kavl'il meriz. Vasiyet. o bize yeter" diyor ve sö­ zü edilen o vasiyetin yazılmasına engel oluyor/Hz. 'Hecere' demek. Aynı açıklama İbni'l Manzur tarafından da yapılmıştır. onlar da onun bu vasiyetine itiraz etmişler deniliyorsa da. Lisan'ül Arab. Buhari bu 3 yerde Ömer'in ismini verir. Dolayısıyla Kur'an var. Hatta ibni Ab­ bas.İbni Manzur. tabii ki Ömer'in bu sözü üzeri­ ne orada bulunanlar arasında tartışma çıkıyor: Kimisi. aynca birçok yerde bu karşı çıkışı isimsiz olarak verir. Ö m e r yukarı­ daki cümleyle birlikte burada M u h a m m e d ' e karşı 'HCR' kelimesini kullanıyor.Mer'za. Müslim. "Hayret! Bırakmadılar ki peygamber sözünü ta­ mamlasın" diyor. Bunun neticesinde Muhammed onlara "Çıkın burdan" di­ yor ve vasiyet yazılmadan konu kapanıyor. hasta da olsa yine doğru konuşur diyor. b.

Çünkü iş sadece akılla ol­ sa. M u h a m m e d ' e . Şu da var ki. hastaları da konuştu­ rur. Ömer'in de içinde bulunduğu Tebük'teki suikastçıları ve yine Ö m e r ' l e Ebubec. no: 18771 ibni Sad'dan alıntı yapıyor. e. 100 A.Ö m e r sadece bu olayda itiraz etmiyor. "Siz ka­ dınlar ancak ağlamaya varsınız. Yahudilerin arap yarımadasından çıkanlması kısmında. Hz.Cizye. Ömer'in burada korktuğu bir şey varmış ki karşı çık­ mış. d. kullanılan kelimenin anlamı bu. Muhammed'in hastalanması bölümünde. Aşağıda bunun nedenini anlatacağım. Musannaf. ak­ li dengesi yerinde değildir. Razzak. Bunun üzerine Muhammed ( d e m e k ki artık dayanamıyor) ?kadınlar sen­ den daha iyidir" diyor.). v e ­ rin size önemli şeyler yazayım diye. g. Vasiyet. Ayrıca 1-2 hadis de isimsiz var.o zaman bunu söylemezdi. Eğer inansaydı ki Muhammed'in projesinde Allah var. a.Megazi. durumu öğreniyor.Buhari.Buhari.Müslim ortak hadisleri: El'lü'lü'ü ve'l Mercan.Müslim.Halife Ö m e r N e d e n Telaşlıydı? a) Belki M u h a m m e d bu son nefesinde. Onlar g e t i r m e y e çalı­ şınca o sırada Ö m e r geliyor. başka neye yararsınız" diyor ve burda da engel oluyor/bırakmıyor. f. babü terk'il vasiyet.'00 Sonuç şu: Ömer. no:1059. -İs­ lam inancına g ö r e Allah cansızları da. g . Bunlar aslında önemli açıklamalar­ dır. o zaman Muhammed'in mucize iddiası nerede kalır? Yani ne olursa olsun bu karşı çıkış Ö m e r için olumlu değil. "Artık hastadır. bir kere Ömer'in bu karşı çıkması İslam inancına uygun değildir. Dolayı­ sıyla onun söylediklerinin bir değeri yoktur" d e m e k iste­ miş.Cihad. Ömer'in ismi var. abuk-sabuk konuşuyor. ancak. 'Hecere' kelimesi var. Yine bu hastalık anında M u h a m m e d hanımlarından kâğıt-kalem istiyor. hel yüşfeu ila ehli-1 zimme babında. .

kir'in. Bunlar. bu konudaki belirsizlik sürüyordu (Allah neden uzun süre onları bu konuda seyretmek istemiş ve daha sonra yaklaşık 10 ayet birden göndererek Ayşe'nin ve dolayısıy­ la Muhammed'in ailesinin dosyasının sağlam olduğunu belirtmiş. Ayşe burada Ali ile ilgili şu önemli açığı da veriyor/ona kızgın ol­ duğunu belirtiyor. Muhammed'in Ali'yi kendine vasi olarak seçip seçmediğini Ayşe'den soruyorlar. no: 1058. "bu da nerden çıktı. Ancak amcası Abbas artık Muhammed'in çok ağır olduğu­ nu ve vefat etmek üzere olduğunu anlıyor. Böyle bir şey olsaydı ilkin ben duyardım" diyor ve Ali'nin vasi olduğunu inkâr ediyor. hatta tuvalet ihtiyacını altından alır­ dım. tabii ki bu başbaşa kalmakta Muham­ med'in ona halifeliği konuştuğunu söyleyenler ta o zaman­ dan vardı. kızları Ayşe ve Hafsa aracılığıyla M u h a m m e d ' e karşı tertipledikleri komployu açıklar endişesi Ömer'i sarmış olabilir. 24 saat Muham­ med'in yanındaydım. Hatta son nefes­ te Hz. Hz.. Müslim. Kur'an'ın Kökeni adlı yapıtım bu konuda detaylı bilgi var. Mercan. Ayşe ile ilgili bu hadis sadece Buhari'de 18 y e r d e tekrarlanmıştır. 1 0 1 Az önceki hadis çok uzun ve ilginçtir ki. en başta Buhari'de anlatılan şeyler. Hatta. tabii ki her iki neden de önemli. şöyle diyor. . mered'ü Nebi. Kendisi bunu oradakilere söylüyor. Ali onun yanında yalnız kalıyor ve dışarı çıkınca so­ ruyorlar: Muhammed'in durumu nasıl? diye. belki damadı Ali'yi toplum içinde hali­ fe ilan eder korkusu. O da iyi diyor. Vasiyet.Benim ifk olayıyla ilgili (ha­ ni bir savaş dönüşü yolda Safvan adında biriyle zina yap­ makla suçlanıyordu) henüz Nur süresindeki ayetler inme­ mişti. A y ş e sert tepki gösteriyor. İşte bu durumda Ömer'in planı suya düşerdi. tabii ki bu da notlarımız arasında kalsın!) A y ş e 101 Buhari Megazi. b) Bir diğeri de.

birkaç kez. yoksa bu atama konusunda vahiy ile mi hareket ediyorsun. Üsame.Buhari-Müslim'in ortak hadislerini alan El'Lü'lüü ve'l Mercan. "Senin eşindir.ö). O da. Zaten daha önce de bu konuda bazı değinmelerim oldu. Şehadat kitabı. Şunu anlatıyorlar: 102 a. Muham­ med Ebubekir ve Ö m e r huzurunda Ali'yi halife olarak ilan edince Ö m e r buna itiraz bile etmiş: Sen kendin mi Ali'yi tayin ediyorsun. 1 0 2 Konunun aydınlanması açısından şu olay da önemli: Bir kere M u h a m m e d son nefesinde Ali ile başbaşa kalmış ve ona bir şeyler söylemiştir. "Ey Muhammed. Ay­ şe'nin " H z .Buhari. Ay­ nı şeyler Necahî Tai'nin "İğtiyal'ül Halifet'i Ebibekir" adlı yapıtında daha fazla ve detaylıca işlenmiştir. sen onu daha iyi tanırsın" karşılığını verdi. Ifk kısmında. Konuya ilişkin anlattıklarım­ dan çıkan sonuca yardımcı olur diye düşünüyorum. birkaç yerde. c. Bir ara Hz. Bu ikiliden kı­ sa bir ö z e t sunmakta yarar var. A l i ' y e karşı olan c e p h e d e yer almıştır. Çün­ kü daha sonra meydana gelen tarihi olaylarda A y ş e hep Hz. . ifk kısmında. no: 1763. b. Tevbe bö­ lümü. ama Ali. Tevbe bölümü.devam ediyor. Ali'nin bu sözleri A y ş e üzerinde çok olumsuz bir iz bırakmış. Muhammed Ali'yi vasi yapmadı" şeklindeki açıklaması doğruluk ifade etmiyor. dünya­ yı kendine dar etme. "Ben vahiyle konuşuyo­ rum" diyor. Mutezile ekolüne yakınlığıyla itham edilen İbni Ebi'l Hadid'den birkaç cümle eklemek istiyorum (h. ben Ayşe'den ayrılayım mı? diye. sanki sana kadın mı yok" dedi. hem de Üsame bin Zeyd'i huzuruna çağırıp sordu: Siz bu iş için ne dersiniz. Bir kere A y ş e artık ta­ raftır ve benzer konulardaki açıklamaları asılsızdır. demiştir.656.Müslim. Tefsir. Hatta hadisler var ki. Muhammed hem Ali. Ali-Fatma kısmında daha de­ taylı olarak anlatacağım. İşte bu bilgiler de var iken. Bunu ilerde Hz. Nur suresi. benim­ le ilgili olumlu konuştu.

bana devreder. konuşulan sürede istifa etmeyince halife Ö m e r hareke­ te g e ç e r ve onu ortadan kaldırmak için planlar yapar. Sen halim selim/yumuşaksın. ama işi uzat­ tı!" şeklinde Ö m e r ' d e n böyle bir açıklama aktarıyorlar.Ömer. Sıkat 2/192 . A m a daha sonra ne­ dense Osman öne çıkar ve Ebu U b e y d e birden gündem103. 1 0 3 Zamanla Ebubekir'le Ömer'in arası açılır. Onun için ilkin seni halife yapalım. ancak sen olursan pek tehli­ ke olmaz. M u h a m m e d hayatta iken Ebubekir'le konuşur: Kimse senin halife adayı olacağını zaten düşüne­ mez. herkes buna sürpriz der. sükuneti sağladıktan sonra bir hafta içinde kendisi bir bahane bulur ve bir yılı beklemeden g ö r e v d e n ayrılır.İbni Ebi'l Hadid. halife Osman'ın adı hiç yoktu. her kesim sana ılımlı bakar. g e l e ­ cekte halifeliğin riske gireceğini artık anlar. henüz Hz. Hatta Ebube­ kir Ömer'i hac görevinden alır. Hatta bir yıl geçtikten sonra Ebubekir çe­ kilmek istemeyince. 2/31 vd. Ebubekir'in ölümü konusunda izah e d e c e ğ i m .' Bundan sonraki g e ­ lişmeleri. b)Taberi Traih-I 3/428 .a)Ibni Hiban. Taberi bunu farklı bir şekilde aktarır: Ö m e r bu halifelik işinden v a z g e ç 04 seydi daha iyiydi şeklinde aktarmış. diyordum ki Ebubekir sistemi rayına oturttuktan. "Aslında beklentim şuydu. ya Ö m e r halife olsun ya da Ebu U b e y d e di­ yordu. "Bana kalırsa sen bu halifelik işinden vazgeçersen daha hayırlı olur" der. Daha da cesaret edip ileri giderek bir ara Ö m e r ' e . bir yıl son­ ra da sen ayrılırsın ben başa geçerim gibi pazarlıklar ve se­ naryolar anlatılır. Şerh'ü Nehci'l Belaga. Ebubekir'in nasıl katledildiği bölümüne bıraka­ yım. Sonunda Ebubekir g ö r e v d e n ayrılmayınca ve hac yetki­ lerini de Ö m e r ' d e n alınca araları tam açılır ve Ömer. Bu­ nu. Hatta ilk başta Ebubekir. Bundan sonra­ sını az önceki yazarların kaynaklarından dinleyelim: Ebube­ kir. 104.

den düşer. Hatta Ö m e r iş başı yapınca, Ebubekir'in çoğu valilerini g ö r e v d e n alır. 1 0 5 Yine Ebu Süfyan ile oğlu Muaviye'ye çok aşırı ayrıcalık­ lar tanır ki bunlar Osman'ın akrabalarıydı, tabii ki bu ilk adımdı; zaman içinde Osman iktidara gelince bu akraba saltanatını daha da geliştirir ve bilindiği gibi bundan dola­ yı Emeviler dönemi başlar. Yani bu g ö r e v d e n almalar ve yerlerine Emevi soyuna bağlı kişileri tayin e t m e olayı, Ö m e r ' l e Osman/ dolayısıyla onun soyu arasında yapılan pazarlıkların bir soncuydu aslında. Burada g ö z d e n kaçan bir şey var: Halifelik makamına g e ç m e olayı halk arasında bilinen o çok basit şekilde ger­ çekleşmemiştir; tam tersine ilk halifeden itibaren hep zor­ lu ve skandallarla olmuştur. Şu sorulabilir: Mademki Muhammed bütün bu olup bi­ tenleri biliyordu, artık burada Ömer'i bu son nefeste ne gi­ bi hesaplar için dinliyordu ki? Artık ne varsa açıklamalıydı. işte bu onun sorunudur, neden söylemedi bilemeyiz. Yalnız şu gibi hesaplar kuvvetle muhtemeldir: Mesela; açıklasam daha kötü olur, sistem dağılır. Veya damadım Ali rahatlıkla halife olsun, ben sorun yaratmayayım-, dolayısıy­ la kızım Fatma da rahat eder gibi hesaplar yapmış olabilir; ama şu kesin ki, Muhammed, Ö m e r ' e karşı hep defansa çekilmiş, çekinmiş ve etkisinde kalmıştır. Yeri gelince Hz. Fatma kısmında belirteceğim gibi, Ha­ ziran ayında vefat eden Muhammed'in cenazesi üç gün y e r d e kalırken, Ebubekir'le Ö m e r cenazeyi bırakıp iktidarı ele geçirmek için kulis yapıyorlar. Halifelik işini sağlama bağladıktan sonra Muhammed'in cenazesine döndüklerin105- Mesela Halit b. Velit, Müsenna b. Haris, Şerahbil b. Hasene, Enes b. Ma­ lik, ikrime b. Ebi Cehil, Ebu Ubeyde b. Cerrah gibi. Yine Osman'a yalcın kişileri/Emevileri iş başına getirir. Sait b. As, Velit b. Ukbe gibi

de; artık cenazesi gömülmüştü, yetişememişlerdi. Burada çok basit bazı yorumlar var: Mesela bu üç gün olayı, acaba Muhammed'i M e k k e ' d e mi yoksa M e d i n e ' d e mi g ö m e l i m v e y a millet lidersiz kalmıştı, mecburen bunlar uğraşacaktı gibi laflar. Bunlar zaten dini kaynaklarda da pek öne çıkma­ mış; ancak cılız da olsa bazı eserlerde geçiyor ama dedi­ ğ i m gibi gerçekle ilgisi y o k . 1 0 6 Daha sonra Ebubekir'le Ömer, Hz. Fatma ve Ali, Eubekir'in halifeliğini tanısınlar diye onlara gidince Fatma aynen şunu diyor: En zor anımızda bizi cenazemizle başbaşa bıra­ kıp kendi işlerini g ö r m e y e çıkan kişilerle bizim işimiz yok; ne bizden izin aldınız, ne de bu konuda (halifelik konusun­ da) bize bir hak v e r d i n i z . 1 0 7 Ömer, Hz. Ali'nin evine bas­ kın düzenleyince Hz. Fatma bunu o sırada söylüyor, "baba­ mın cenazesini y e r d e bırakıp çıkarınız peşine düştünüz; bizden ne istiyorsunuz" diyor. Acaba, Ebubekir vefat edin­ ce Ömer'in hemen halife olması tesadüf müdür? Bütün bunlar yapılan planların birer sonucudur. Halbuki halifelik için ilk başta en çok adı geçen Ebu Ubeyde idi ama ne hik­ metse Ömer ö n e çıkıyor ve Ebu Ubeyde birden tarihe ka­ rışıyor, ortalıktan kayboluyor. Nitekim Ebubekir öldürülünce, Ö m e r hemen başa g e ­ çiyor. h- İbni M e s u t ' u n Ö n e m l i A ç ı k l a m a s ı İbni Mesut, "Bana teklif edilse ki, ey İbni Mesut; sen yemin içer misin ki Muhammed katledilmiştir diye? Ben de derim ki, değil ki bir kere; dokuz sefer bu konuda rahatlıkla yemin
106 Şehristani, Milel ve'l Nihal, s. 1/31. 107 a- İbni Kuteybe Dineveri, El-lmame ve's-Siyase adlı yapıtında Ebubekir kısmında, s. 21. b- Ömer Rıda Kehhale, A'lam-I Nisa, 4/114.

içerim ki Muhammed suikasta kurban gitmiştir. Ancak ba­ na, 'Yemin içer misin ki Muhammed normal eceliyle öl­ müştür diye?" teklif gelse, bu konuda tek bir sefer bile ye­ min i ç e m e m " diyor. Önemli bir kişiden önemli bir açıkla­ ma. Bu hadis, birçok İslami kaynakta g e ç m e k t e d i r . 1 0 8 tabii ki İbni Mesut bu açıklamayı yaparken detayını an­ latmıyor: Nasıl katledildi, neydi olay, bunu izah etmiyor. İs­ lami kesim burada Yahudi kadının Hayber'de verdiği zehir olayını g ü n d e m e getirebilir; yoksa Ayşe miydi, Hafsa mıy­ dı... Müslüman yazarlar bunu akıllarından bile geçirmezler veya geçirmek istemezler. A m a olay tek bu hadise bağlı değil ki, görüldüğü gibi kanıtlar fazla. Şa'bi bu konuda, "Yemin ederim ki, Hz. Muhammed suikasta kurban gitmiştir" d i y o r . 1 0 9 Daha önce de Enes b. Malik'in, "Hz. Muhammed'in Hayber'de yediği o zehirli et, onun küçük dili ve ağız bölgesinde iz bırakmıştı, tahribat yapmıştı" hadisini ak­ tardım. Ki Hayber zehirinden de etkilendiği bir gerçek; ama o olayla ölümü arasında üç yıllık bir zaman v a r . 1 1 0 Az önceki hadise bakıldığında, acaba gerçekten dini bir emir g e r e ğ i mi; yoksa bu ilaçtan dolayı ağız bölgesinden dökülen etler sonucu meydana gelen çirkinlikten dolayı mı Hz. Muhammed'in resim-heykele yasak koyduğu konu108 a- Zehebi, Siyer-i A'lam, 27/437. b- İbni Kesir, Bidaye-Nihaye, hicri 9.yılı olayları Tebuk seferi kısmında ve 11. yılı olayları. Muhammed'in ölümü kısmında 5/247. c- Hakim, müstedrek no: 4394, 3/60-61. d- İbni Sad, 2/350. e- İmam Ahmet b. Hambel, Müsned, Abdullah b. Mesut müsnedleri, no: 3435. 109 Müstedrek, Megazi, no: 4395. 110 a- Buhari-Müslim hadisler, EI-LüTüü ve'l-Mercan, no: 1413. b- Müslim, Selam, Zehirleme kısmında. c- Buhari, Hibe, 51: Müşriklerden hediye kabul etme kısmında.

sunda tereddüt içinde kalıyoruz. Yani belki de, "Bundan sonraki nesil beni bu halde görmesin" d e m e k istemiş ve bu nedenle resminin yapılmasına izin vermemiştir, tabii ki bu da bir yorum. Burada şu sorulabilir: Peki buraya kadar anlatılanlardan nasıl bir sonuç çıkaralım? Yani Muhammed'i, A y ş e ve Hafsa aracılığıyla Ömer-Ebubekir iktidar kavgası için mi katlet­ mişler, Hayber'de yediği zehirli yemekten mi ölmüş, yok­ sa normal kaderiyle mi? İşte bence bu sorulara sağlıklı ya­ nıt almak için kitabı sonuna kadar takip etmek lazım. Çün­ kü böyle olursa verilen yanıt daha da sağlıklı olur. Yine de buraya kadar anlatılanlardan okuyucu ne anlamışsa tabii ki bu onun algısı ve takdiridir. A m a dediğim gibi sağlıklı ka­ rar için kitaptaki tüm bilgileri bitirmek lazım. Ancak şu var ki, iktidar kavgası yüzünden, Ebubekir ve Ö m e r öteden beri Hz. M u h a m m e d ' e karşı suikast düzen­ lemişler; ancak bir nevi başaramamışlar. Bardağı taşıran son damla ise, Hz. Muhammed'in, Ali'yi halife gösterme­ si ve Ebubekir, Ö m e r gibi Hz. Ali'ye rakip çıkabilecek, ile­ ride sorun yaratabilecek kişileri de, dönüşü imkânsız bir sa­ vaşa gönderip bu yöntemle ortadan kaldırması. Nitekim vefat ettiği ayın pazartesi günü Üsame'ye bu görevi verir­ ken hasta değildi; bundan sonra çarşamba günü hasta olur 111 ve fazla g e ç m e d e n vefat e d e r . Demek ki artık ölüm-kalım savaşı; onlar o arada işi hızlandırmışlar.

111 İbni Sad, Tabakat, 2/345.

DÖRDÜNCÜ

BOLUM

HALİFE EBUBEKİR

a- E b u b e k i r Nasıl Halife O l d u ? Hep söyleniyor, Hz. Muhammed'in vefatından sonra Ebu­ bekir nasıl halife oldu; zorlukları var mıydı, tüm Müslüman­ lar bir ağızdan mı kabul etti, Hz. Muhammed'in onayı var mıydı gibi sorular hiç sorulmamış, bu konular hiç de irdelenmemiştir. Şimdi Ebubekir'in nasıl halife ilan edildiğine ilişkin islami kaynaklardan bir ö z e t sunmak istiyorum. Çün­ kü biliyorum ki, bu konuda da insanların bilmedikleri önemli şeyler var. Muhammed vefat edince, Hz. Ali hem onun damadı, hem de amcaoğlu olduğu için, onun cenazesiyle ilgilendi. Yaygın olan görüşe g ö r e de cenaze üç gün yerde kaldı. Peki niye? Çünkü iktidarı ele geçirmek için, halk tabiriyle halife olmak için çok ciddi çekişmeler vardı da ondan. He­ le Ebubekir ile Ö m e r bu iktidar kavgasının merkezindeydi. Zaten Ebubekir ve Ömer'in, kızları Hafsa ve Ayşe eliyle, ik­ tidar için Hz. Muhammed'i katlettiklerini daha ö n c e yaz­ dım. Ölümünden sonra artık sıra uygulamadaydı. Bu yüz­ den onlar iktidar derdindeydi; cenaze önemli değildi. Bu tür iktidar kavgaları tarih boyunca hep olmuştur. Başka ül­ kelerin tarihini irdelememize gerek yok; geçmiş dönem­ lerde Osmanlı padişahları, Cumhuriyetten bu yana da Tür­ kiye'de bu gibi olayların varlığını bilmeyen yok. Hz. M u hammed'le halifeleri için de aynı planlar geçerli ve hatta

mevcut bilgilerden o d ö n e m d e bu tür suikastların daha fazla var olduğu ortaya çıkıyor. Aslında Hz. Muhammed'in ölümü ve bu arada cenaze­ sinin yerde kalması hiç de Ebubekir ile Ömer'in umurunda değildi. Burada Buhari'de pek çok yerde tekrarlanan bir olayı aktarayım. 1 1 2 Beni Temim kabilesinden bir heyet Muhammed'e gelir. O sırada Ebubekir'le Ö m e r de Muham­ med'in yanındalar. Bunlar, Muhammed'in huzurunda tartış­ maya, birbirlerine kırıcı sözler söylemeye başlarlar. Bu sıra­ da Hucurat suresi ikinci ayeti iner: "Ey iman edenler! Ses­ lerinizi, Peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin." Bu sure hicri 9-10. yılında inen Kur'an'ın en son g e ­ len/oluşan surelerinden. Yani İslamiyetin ilk yılları olsaydı denilebilirdi ki Ebubekir'le Ö m e r yeni Müslüman olmuşlar, Muhammed huzurunda kavga etmeleri, saygı gösterme­ meleri normaldir; ancak bu sure geldiği zaman nerdeyse Kur'an bitmek üzere, Muhammed'in artık son yılları. Anla­ şılan o ki, Muhammed bunları kendi sözleriyle durdurama­ dığı için Tanrı-Cebrail formülünü uygulamak zorunda kal­ mış. Hele Ö m e r bir kızdı mı zaten ancak ayetle durdurulabi­ lirdi. Bu konuda Ömer'le ilgili özel bir bölüm sunacağım. Orada kendisinin ne kadar etkili olduğu ve Tann'nın ne ka­ dar ona ö n e m verdiği örneklerle açıklanacaktır. İşte Ebubekir-Ömer, M u h a m m e d ' e aşırı derecede bağlıydı (dini bağ­ lılık kastediyorum) demenin yanlış olduğuna Buhari'nin birkaç yerinde anlatılan bir örnek, ki Muhammed onlar sa­ yesinde zorda kalıp kurtuluşu ayet oluşturmakta bulur. Bu konuda oluşan ayetin bir de yanlış bir yanı var. Çünkü ayet
112 Buhari, Megazi, Vefd'ü Beni Temim kısmında. Tefsir kısmı, Hucurat suresi bölümünde ve I'tisam kitabı Bab'u ma yekrehü mine-t-Teammük-ı kısmın­ da.

genel değil; M u h a m m e d ' e özel. Dolayısıyla kendisi 1400 senedir yok. O zaman bu ayetin Kur'an'da kalmasının Müslümanlara ne faydası var ki; fazladan orada duruyor. Çünkü o artık yok ki Müslümanlar ona karşı sesini kıssınlar, yüksek sesle konuşmasınlar. Yani, ayetin bir kere muhatabı ortada yok. Kaynaklarda Muhammed'in vefatı sonrasında Ömer'in ortaya çıkıp "Kim Muhammed ölmüştür diyorsa onu öldü­ rürüm. Aslında o Allah'ın yanına çıkmış, yakında dönecek­ tir" gibi sözler sarf ettiği anlatılıyor. Daha sonra Ebubekir "Sünh" denilen Medine dışındaki ailesinin yanında iken ölüm haberini duyup gelince, hemen minber tarafına geçip konuşmaya başlar. Bu arada Ö m e r ' e de kızıp, otur oturdu­ ğun y e r d e diye talimat verir ve o sırada halk huzurunda güya Ömer'i sakinleştirmek için Kur'an'dan şu ayeti okur: "Ey Muhammed, şüphesiz sen de öleceksin, onlar d a . " 1 1 3 Buna karşı Ömer, Ebubekir'e, "Sen hatırlatmasaydın böyle bir ayetten haberim yoktu" diyerek adeta teşek­ kür eder. Besbelli ki ikisi birlikte bu senaryoyu hazırlamışlardır. Yoksa niye Ebubekir kalkıp toplum içinde Ö m e r ' e kızsın, onu sustursun; başka adam mı yoktu: Biri nalına vuruyor, diğeri mıhına. Aslında zekice bir plan. Benzer örnekler gü­ nümüzde de var: İnsanlar faili meçhule kurban gider (ki as­ lında failler belli) ve aynı katiller tarafından ah-vah denile­ rek onların cenazeleri kaldırılır. Bu gibi taktikler Ö m e r ile yandaşları için daha fazla geçerli. Bir taraftan vurmak, kat­ letmek, diğer taraftan timsah gözyaşları dökmek! Niye timsah gözyaşları? Çünkü Ö m e r okur-yazar ve Muham­ med'in vahiy kâtiplerinden. Dolayısıyla Kur'an'da olup bi­ tenleri iyi bilmesi lazım.
113 Zümer suresi, 30. ayet. Canız, Osmaniyye, s. 80.

Halk Ömer'in aşırı d e r e c e d e dindar olduğuna inansın diye. -Tanrı hariç. Ki M u ­ hammed'in de hem ölebileceğini. Enbiya.Kendisi. Bir de. yeryüzünde bulunan her şey y o k olacak. "Ben Muhammed'in de öleceğini içeren ayeti bilmiyordum" demesine inanmak için ancak saf olmak g e ­ rek. 185. Muhammed için üzülür mü hiç! Herhalde kalkıp da "Ey ahali. Bir diğer önemli tak­ tik de. 144. . Muhammed'i ben öldürdüm" diyecek hali yoktu! Bir de orada kılıç çekmekle farklı bir mesaj da vermek istemiş aslında. Ta Uhud harbinde inen (oluşan) "Muhammed e ğ e r ölür v e ­ ya öldürülürse geriye mi döneceksiniz!" ayeti var. Çünkü Ebubekir'le birlikte yola çıkmıştı. "Her canlı ölümü tadacaktır/ölecektir" a y e t l e r i y l e 1 1 5 bunlara eşanlamlı. 1 1 4 Bir de Kur'an'ın birkaç yerinde tekrarla­ nan. böyle yapmakla aslında zaman kazanmak istiyordu. ileride onların ba­ şına geçecekti. kendini daha iyi takdim etmek için tabii ki böyle bir reklam onun lehine olurdu. Ankebut 57. bilerek işi acemiliğe vurmuş. Ebubekir'e. 115 Al-i İmran. Ö m e r bunların kâtibi iken ve ayetle­ rin oluşmasında hep Muhammed'i yönlendirmiş iken. yoksa Ö m e r M u ­ hammed'in ölmeyeceğini iddia edecek kadar cahil biri de­ ğildi. Ebubekir'in ona hatırlattığı ve onun da "bunu bilmiyordum" dediği ayet dışında. hem de öldürülebileceğini belirtiyor. Çünkü onun halkla işi vardı.herkesin öleceğini açıkalayan ayetler Kur'an'da çok. Peki. "Allah'tan başka her şey yok olacak. nerede olursanız olun ölüm size ulaşır" gibi ayetler var iken ve üstelik de işin mantık yanı bir tarafa. 35. İktidar için Muhammed'i ortadan kaldıran bir Ömer. hiç mi bir tane aklına g e l m e d i veya hiç mi onların içerdiği anlam Ömer'in aklında kalmadı? Bu konuda birkaç ayet vereyim. beraber bir plan 114AI-İ İmran.

Tac'ül Arus. Hani İslam'a g ö r e e ğ e r bir erkek birden faz­ la kadınla evliyse. Sözünü ettiği M e d i n e dışında Siinh' adında bir yer.Siret-i Halebi.gerçekleştirmişlerdi ve o an için de Ebubekir hazır değildi. bilmiyor musun ki Kur'an'da her canlı ölümü tadacaktır diye ayet var' de­ mesi. . Kadın o sırada da Ümmü Gülsüm adında bir kız çocu­ ğa hamileydi. eşlerinden Esma onu yıkıyor. sabahleyin cuma günleri de saç ve sakalını boyar ondan sonra yola çıkar. onlara sıra yapar. Medine'nin dışına. c. Buna karşı Muham­ med gidebilirsin diyor. b. Burada komik bir olay da yaşanıyor.Kenz'ül Ummal. SNH md. Esma binti Umays gibi eşleri vardı. İş­ te Ebubekir'in yetişmesi için aslında oyalamak istiyordu. Bir eşi orada kalıyordu. 3/99-102. e. İbni Sad nerdeyse Ebu­ bekir'in bu saç-sakal boyama işine kendi kitabında sayfalar­ 116 ca yer ayırmıştır.Zebidi. her g e c e birinde kalır­ dı. no: 14077. Onun Binti Harice. M e d i n e ' y e gelirdi. Esma binti Umeys de M e d i n e ' d e onun yanındaydı. Muhammed ağır hasta ve o g e c e artık ölecek. SNH maddesi. Defalarca Muhammed'i öldürmek isteyen ve sonunda başaran Ömer'in yukarıda yazdığım sözünün hiçbir değeri yoktur. Ebubekir ona. Ebubekir kısmı. onda kalmalıyım" diyor ve sanki gitmek için izin istiyor. Yani 116 a. Ebubekir de böyle bir durumdaydı. Tabakat. d. başka bir hanımının yanına gitmişti.İbni Sad. onu da ekleyeyim. "Bu g e c e falanca eşimin sırasıdır.İbni Esir. Nihaye. Ebubekir'in halife seçilmesi konusunda. Haftada bir kez perşembe günleri hanımı Binti Harice'nin yanına giderdi. tiyatronun başka bir parçasıydı. Muhammed'in ölümü kısmı. Hatta Ebubekir vefat edince. ' g e ç yerine. Hele Ebubekir de gelince ona. Gerçekten Ebubekir'le Ö m e r adeta tiyatro oynuyorlar­ dı. Ummü Ruman.

hadis no: 38201. Halifelik işi sağlama alındıktan sonra Ebubekir'le kendisi kabir başına döndüler. 234. Ali'nin ağabeyi Cafer'le evli olan bu kadın. İlginçtir ki.Hz. Ö m e r de önemli kişilerin cenazeyle uğraşmalarını fırsat bilip bir an önce işi sonuca götürmek istedi ve nitekim de başardı. Bu konu­ da kaynak ç o k . . Ali ile evleniyor ve bunlardan iki de çocuk dünyaya getiriyor. s. 118 Sireti Halebi. Orada çok kaynak var. Ebubekir'i yıkayan bu kadın. diye bir söz var. Hele ünlü Kur'an yorumcusu ve tarihçi Taberi (hic­ ri 310'da vefat etmiş) kendi tarih kitabında Ebubekir'in üç gün sonra ancak cenaze başına geldiğini yazıyor. daha once Hz. Cafer öldürülünce bu kez Ebubekir'le hayatını birleştirmişti. Cenaze kefenlenirken. Ali kabirle meşgul iken onlar o 2-3 günde işi bitirmişlerdi. Ebubekir'in ölümü üzerine bu kez de Hz. Muhammed'in ölümü kısmı. ancak o zaman da artık cenaze kal­ dırılmıştı ve ona yetişemezlerdi. A m a aynı Esma ve he­ le bir zamanlar Hz. M u h a m m e d ' e sözünü ettiği kadın değil. 1 1 7 Ebubekir sabahleyin Muhammed'in ölüm haberini alın­ ca merkebine binip geldi ve Ömer'in az önceki (sözüm ona sinirli) halini gördü ve onu yatıştırıcı bir konuşma da yaptı. yıkanırken.İbni Şeybe. 1 1 9 117 Kur'an'da Kadın ve Muhammed'in Hanımları. 119 a. 20/579. Anlattığım gibi ken­ disi ölünce bu Esma onu yıkamıştır. Musannaf. Bu kadının her üç eşinden de çocukları vardı. defnedilirken ne Ö m e r ne de Ebubekir ortalık­ ta vardı. Ali'nin ağabeyi Cafer'le evlenmişti. başka bir eşi onu yıkıyor. İşte nerdeyse kendilerine tapılan o dönemin insan­ ları b ö y l e y d i . 1 Hani kurt hep sisli havayı sever.

Ayşe di­ yor benim kucağımda vefat etti. Ali'nin daha sonra gidip halktan destek talebinde bulunduğu düşüncesi. ondan sonra bu işle il­ gilenirim" hesabından dolayı başta ilgilenemediğini ve Ömer'le Ebubekir'in cenazeyi fırsat bilip halifeliği gasbettiklerini söylüyorlar.Bir de hep söylenir: M u h a m m e d Ayşe'nin kucağında vefat etti diye. Dolayısıyla cenazeyi kaldıralım.Hindi. Muhammed sağ iken halifeliği zaten Hz. C. Kenz. 4/114 e. b. Ali ve eşi Fatma. 1/32. ben bilmi­ yorum. işi çoktan sağla­ ma almışlardı. Hindi. Anlaşılan o İd. bir ara ondan soruyor­ lar: Hz. Evet bu konuda hadisler var. Şia kesimin tarihçileri ise. A'lam-i Nisa. 2/381. bu da doğru değildir.Taberi Tarihi. 120 İbni Sad. 1/21 ve Şehristani. Örneğin. Kenz'ül ummal 5/652. cilt 3/201. d. 11. "Bu da nerden çıktı. İslam'da Sünni kesimin iddiası. Allah'a yemin ederim ki Ali'nin kolla­ rında vefat etti" d i y o r . N o : 18789-18791. acaba doğru mu? Kendisi.ibni Küteybe. İmame-Siyase. ancak bunlar da Ayşe menşe'ilidir ve bir taktiktir. yılı olayları Ebubekir'in halife seçilmesi kısmında. Benim için ha Ali halife olmuş. Hz. ama artık onlar için çok g e ç : Ebubekir'le Ömer. Ali'den sorun diyor. Demek ki son nefesinde Ali'nin kucağındaymış. cenaze işi bittikten sonra. ha baş­ kası olmuş fark etmez. Milel-Nihal. Burada belirtmek istediğim. " H z . Mesela bu konuda İbni Sad bağımsız bir bölüm açmış ki. Bir de İbni Abbas'tan soruyorlar. 1 2 0 Yani ortalık toz-duman. Tabakat. Diğer taraftan Hz. "Nasıl olsa artık halifelik benim hak­ kım. Muhammed'in son sözü neydi diye? O.no: 14139. Ali'nin kucağında vefat etmiştir. (Ali halife olsun diye) halkın karşısına çıkıyorlar. bu di­ nin lider kadrosunun hep skandallarla. A l i ' y e vasiyet etmişti" fikrini savu­ nuyorlar ve Ali'nin de. c. bazı rivayetlere g ö r e Hz. suikastlarla yöneti­ mi ele geçirmiş olmalarıdır. Ö m e r artık halife. .Ömer Rıda Kehhale.

.Şu da var ki. Rivayetlere g ö r e hergün kendi evinden M u h a m m e d ' e etli yemekler götürüyor­ du. 3/310. Ubade ve Hz. Zaten Ansar kelimesi çoğul olup. Sad b. A m a her nedense zaman içinde bu kayboluyor ve onun yerine halife Osman ortaya çıkıyor. Sad b. Ubade kısmında. Bu konuda Kur'an şöyle diyor: "Mekke'den gelenlerden önce Medine'ye yerleşmiş ve 121 İbni Sad. Müslümanların M e ­ dine'ye gelmelerini sağlayan. Akabe biatında da bu adam vardı. Bu buluşma­ yı sağlayan ve Muhammed'le Müslümanların M e d i n e ' y e gelmelerine zemin hazırlayan etkili bir isim. yardımcılar anlamına gelir. Medineli Müslü­ manlara Ansar denmesinin nedeni şu: Mekke'den g ö ç eden Müslümanlara yardımcı oldukları için bu adı almışlar­ dı. ya­ ni iktidar kavgası sadece Müslümanlar arasında oluyordu.121 Bir zamanlar Muhammed muhtaç iken onlar yardım edince. Tabakat. Ubade'nin etrafında toplanmıştı. Ali bunların tümü de meşhur sahabeler. Muhammed'in ölümünden sonra yöneti­ me talip çıkanların hepsi zaten Müslüman: Ebubekir. M e d i ­ ne'nin yerlileri olan ve kendilerine Ansar denilen grup ise Sad b. Bunun nedeni Osman taraftarlarıyla Ömer arasında yapılan pazarlıklar ve sonunda Ebubekir'i ortadan kaldırma planıdır. Ubade'dir. buna yardımcı olan Sad b. Şunu da unutmamak lazım: ilk başta -zorlu mücadelede Ebubekir Ubeydullah'ı bile öneriyordu. Bedir hariç tüm savaşlarda bulunan bir sahabe. Başta Muhammed olmak üzere. Asil bir ailedendi ve çoğu kez seslenip 'kimin evinde et-yemek yoksa buyrun Sad'ın evine gelip y e m e k yesin' diyordu. ö v g ü anlamında kendi Kur'an'ına bunlar hakında ayetler de oluşturuyordu. Yukarıda değindiğim gibi iktidar mücadelesinde M e k ke'den gelenlerin başını Ebubekir-Ömer çekiyordu.

"Bu köpeğin had­ dini bildirin" diyor. Muhammed'in kayınpederi (Ayşe'nin ba­ bası). Hz. 9. O arada adamın biri Hz. Ö m e r ona. hem M u h a m m e d hasta iken cemaate imam olmak için onu önerdi. şehrimizi terk edip memleketlerine gitsinler" deyince. İki grup arasında ya­ pılan konuşmalar sırasında halife Ömer. "Allah 122 Haşir suresi. Munzır. ama iş sağlama alınıp da zaman içinde sıra paylaşıma gelince onlara bir şey yok. Ali halife olsun de­ yince (tabii ki Ali orda yok. hicret esnasında onunla birlikte M e d i n e ' y e gelen çok yakın bir dava arkadaşı gibi olumlu taraflarını öne sürüyor ve bu arada "Bakın ilk olarak ben onun elinden tutup halifeliğini kabul ederim" diyor. kendisi cenazeyle meşgul). hatta kav­ galar başlıyor. Evet. Sad halife olsun diye "Sakife Beni Saide" denilen gölgelik bir yerde topla­ nıp durum değerlendirmesi yapıyorlar. 1 2 2 İşte böyle. bunlar zaten buralı değil. . Sad b. Bunun üzerine iki kesim arasında tartışmalar.imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar. ayet. Ömer kılıcını çekip kendi yandaşlarına. Yine Sad taraftarlarından Hubab b. hicret eden­ leri (Mekke'den gelen Müslümanları) severler. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile yine Mekke'den gelen Müslümanları kendilerine tercih ederler (yani yemezler. Bunun haberini alan Ebubekir'le Ö m e r oraya gidiyor. ancak yediririler)" d i y o r . Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. başta yardım etsinler diye oluşturduğu ayet­ lerle onları şişiriyor. Mekkeli Müslümanlar kabul etmiyorlarsa. "Halifelik bizim hakkımız. düşman ilan edi­ liyorlar ve insan yerine konmuyorlar. Ubade'yi halife olarak destekleyen ve ç o ­ ğunluğu M e d i n e yerlilerinden oluşanlar. Ebubekir'in avan­ tajlarını anlatmaya başlıyor: H e m ilk Müslümanlardandır.

. ilk etapta tehlikeyi (pek de becerikli olmayan ve zaten yaşlı olan) Ebubekir üzerinden atlatmak istiyordu. sen onun kılına dokunursan senin ağzında bir tane diş kalmaz" diyecek kadar sert tepki gösteriyor. ya da ik­ tidarı aramızda paylaşalım diyor. Hele ibni Ebi Şeybe bu ko­ nuda birçok hadis aktarmıştır. Ebubekir korkusundan bu öneride bulunur. O yüzden gelecekte halifeliği garantiye almak için. ciddi rekabet ve hatta kavgalar ol­ muştur. Ö m e r ile Ebu Ubeyde arasına girip onların ellerini tutar. ya da Ö m e r halife olsun ben olmayayım. Yine adamın biri 'Ebubekir olamaz. Sad'ı des­ tekleyenlerden biri Ömer'in sakalından tutup "Ey Ömer. halifelik biz Medinelilerin hakkıdır' deyince. bu iktidar işi ancak kanla halledilir" diyor. Ö m e r kılıcını ona doğru uzatıp seni paramparça ederim diyor ve kendi adamlarına da "Bunu öldürün" emrini veriyor. O da bunun farkındaydı. ilk aşamada kimse Ömer'i kabul etmez. kimse onun yönetici olmasını kaldıramazdı. "Ben sizden biri halife olsun" d e ­ rim teklifinde bulunur. ya Ebu Ubeyde. zaten ilcisi arasında daha önce bu yönetim konusunda planlar ya­ pılmıştı. Yoksa başlangıçta Ö m e r ' l e farklı bir plan yapmıştı. eğer Ebubekir olmazsa. O nedenle Ö m e r hep Ebubekir olsun diye ısrar ediyordu. Çünkü kendisi çok sert biriydi. Bunu Muhammed'in zehirlenerek öldürülmesi kısmında anlattım. Kaldı ki. "Anlaşılan o ki başka çözüm yok. Hatta bu konu Buhari'de de anlatılır ve burada Ebubekir. Ö m e r biliyordu ki. Zira bunun dışında seçilen bir halife . Ebubekir'in bu açıklaması birçok kaynakta anlatılmaktadır.belanı versin" diyor.. Ebubekir'in bu önerisini en başta Ömer kabul etmedi. Diğer bir şa­ hıs. Hatta Ebubekir durumun vehametini görünce. Çünkü evdeki hesap çarşıya uyma­ mış: Sert tartışmalar.

Ubeydulah -Her ne kadar Ebubekir onu önerdiyse de. halk ona e v e t diyebilirdi. Ö m e r bunu çok iyi biliyordu. Bundan şu anlaşılıyor: Hz. Ebu Zer. Ortalıkta Ebu­ bekir. Muhammed'i din­ lemiyor ve savaşa katılmıyorlar. Ö m e r de bir sözünde. Esvet. Übey b. Sait b. Muhammed'in ölümün­ den sonra Ebubekir'in araya girmesiyle. Kaynaklarda. Her ne kadar Ebubekir'in halife olma durumu bir sürpriz de olsa. Azıb. Hz. Yani ortada satranç gibi çok çetrefilli bir oyun var aslında. ne de Ö m e r onun­ la birlikte savaşa katılıyor. Selman-i Farisi. Halit b. Ali'nin önünü açmak istemiş. . H e p söylüyorum: Ancak bu yolla Ö m e r halife olabilecekti. Ka'b. Ö m e r gibilerini bu zor savaşa gönderip etkisiz hale getirmek. Yaser. "Halkın 123 Mesela Muhammed'in amcası Osman. Muhammed vefat etmeden önce. Haşimogulları. Üsame b. Kureyş'ten birçok önemli kişi M e d i n e ' d e kalıyor. Bera b. muhalif olduğu için kerhen. Ö m e r gibi önemli isimler varken. Ubade. Ö m e r zaten demirbaş. durumu yatıştırmak ona ikram ediyordu. farkındaydı. As. A m a kimse bu olayların üzerine bu şekil­ de gitmemiş. Mu­ hammed. Onlar Hz. Üsame gibi birini komutan seçmesi onlara g ö r e normal bir durum değildi. Bu arada ben bunu anlatırken başka bir olay hep aradan kay­ nayıp gidiyor. Z e y d komutasında Bizanslılara karşı savaşmak için İslam ordusunu Suriye tarafına gönderiyor. Talha b. o sa­ vaşa katılmıyor. yaşlı biri olduğu ve Ö m e r kadar da sert olmadığı için. Sad b. Zübeyir.Mikdad b. o d ö n e m çoğu insanın Ebubekir aday ola­ cak diye tahmin etmedikleri anlatılıyor. Ebu Süfyan ve daha niceleri Ebubekir'e karşıydı. Ammar b. harcamak ve gelecekte halifelik için Hz. İşte bu noktada Ö m e r sonuç alma konusunda biraz rahattı ve nitekim de başardılar. Bu kadar muhalefet varken.Ömer'in kendi hesaplarını altüst edecekti. 1 2 3 A m a Ö m e r onu zorla öne çıkartıp illa Ebubekir olsun diye ısrar ediyordu. O yüzden karşı çıkıyorlar ve ne Ebubekir.

b. kimse bu lok­ mayı ona yedirmez. c. uzunca bir hadiste en başta Buhari'de anlatılmaktadır. Medineliler Sad b. Tarih-ü Medinet'i Dımaşk. 2/272. Sevaih-i Muhrika. Burada deniliyor ki. hat­ ta bununla savaşılır" dediği halde. 3/220. Hudut. 125 İbni Hacer. ama bazıları da Hz. ısrarla ve hatta zorla Ebubekir'i halife ilan ediyordu. Ubeydullah kurtların çok olduğunun farkındadır. 127 a. N o : 9756. Ebubekir'le birlikte halk da dinliyor.Buhari. kimin kimden yana olduğunu biliyor ve zaten Ö m e r de bir taktik olarak ona bu teklifi sunuyordu. 1 2 6 İşte böyledir: Başlangıçta kim sürpriz diyorsa asar kese­ rim diyen bir Ömer. Ubade ha­ life olsun diyorlardı. hemen başta birinci bab. Belazuri.üzerinde anlaşmadığı kişinin halifeliği meşru değildir. Megazi kısmı. Istihlaf bölümü. Sonuçta Ebubekir'in tarafı ağır basıyor ve kendisi halife seçiliyor. 1 2 7 124 Buhari. Kitab'ül Ahkam. İbni Asakir. Ali'nin evinde ka­ rargâh kurmuşlardı. Bu olay. Ebubekir kısmında. Ahkam. o olsun diyorlardı. daha sonra tam tersini söylüyor. . ama Ebubekir çıkmıyor. 1 2 5 İşte başlangıçta Ebubekir'in halifeliği sürprizdir diyenle­ re kızan Ömer. Ensab. bunun bir sürpriz olduğunu kabul e d i y o r . Taberi Tarihi.A. 1 2 4 Hatta d e n e m e mahiyetinde henüz Ebubekir seçilme­ den Ömer. 30/274. Mekke'den gelenlerin bir kısmı Ebu­ bekir olsun diyordu. min­ bere çık halk gelsin sana biat etsin/elini tutup seni kabul et­ sin diyor. daha sonra bunun sürpriz olduğunu itiraf ediyor: Evet doğrudur diyor. Buhari ve Müslim'den naklen. Daha sonra Ö m e r gelip Ebubekir'e. Muhammed'in hastalığı babında. Ubeydullah'a. Ö m e r camide bir konuşma yapıyor. 126 Buhari. o nedenle hayır diyor. seni halife yapalım diyor. Bab-ü recmi-l hubla kısmında. Razza. Bir de ortam­ dan anlıyor. Bu arada Ö m e r ısrarla onu minbere çıkartıyor. Musannaf. Istihlaf bölümü.

Yine Selman-i Farisi o zaman Farsça bir cümley­ le. Istiab. tüm kutsal ve diğer Ortadoğu dinlerini iyi biliyordu. M u h a m m e d ' e varana kadar. N o : 1014. 129 İbni Abdi'l Ber. "dur dur­ duğun y e r d e ey köpek" diyerek ağır hakaretlerde bulunuc. adam artık mecbur.bi-1 A ' s e m . . 1 2 9 İşte Muhammed'in kendisin­ den bilgi aldığı Selman-i Farisi. 1 2 8 İşte burada ç o ğ u Kur'an yorumcuları Sel­ man-i Farisi üzerinde durmaktadır. el-Ahad ve-1 Mesani. biz Ebubekir'e mi kaldık diye. Ebubekir hakkında az önce­ ki sözü söylüyor. Ali'ye. Hatta Ebu Süfyan Ebubekir'in halife olduğu­ nu duyunca Hz. Kısa bir örnek vereyim. 128 Nahl. Kur'an'da Nahl suresinde "Derler ki Kur'an'ı bir insan Muh a m m e d ' e öğretiyor (tanrısal boyutu y o k ) " şeklinde bir ayet g e ç i y o r .Anlatılanlardan anlaşılıyor ki. Ali'yi seçseydiniz hepinizin yararına olacaktı diyor. Demek istediğim. Ebubekir halife olunca Talha kılıcını çekip ortaya çıkıyor. d. Yani bir şey yaptınız. nerdeyse fıtık olurum (alay edercesi­ ne)" diyor. Ebubekir çok beceriksiz bir insan.İbni Kesir. Hatta Ömer ona. 5/269. Selman-i Farisi temi. Hz. Selman-i Farisi hakkında kısa bir bilgi v e r e y i m . ama iyi etmediniz diyor ve devamla. Kendisi aslen İranlıydı ve ailesi İran'da Zertüştilik dininde bir bakıma diyanet reisliğini yürütüyor­ du. Ayşe anlatıyor: Muhammed geceleri Selman-i Farisi ile yalnız kalırdı. yollarda yıllarca değişik haham ve papazlardan da bilgi alış-verişi yapmıştı. ancak Ömer onun üzerinden geleceğini sağlama almak istemiş. 1/14. bu insan önemli biri. İşte Ebubekir'i tayin etmekle hata yaptınız diyen kişi böyle biridir. 103. Bidaye. "Kerdaz ve nakerdaz" şeklinde bunu belirtiyor.İbni E. ken­ di aralarında konuşurlardı. onunla daha ö n c e pazarlığını yapmış. bazen bizi unuturdu. "Kureyş'in en pasif-zavallı kişisi halife seçilmiş. hatta öylesine sohbete dalardı ki. ayet.

e. Vallahi ben iman üzere öldürülsem. Kitabü'l Osmaniye. no: 14131-14137. Sad da sert tepki gösteriyor. Ebubekir de bunu itiraf ediyor.Hindi. 1/580 ve dv ayrica 2/263. bir daha öl­ dürülüp dirilsem yine senin önüne geçemem! Ver elini önce ben siftah edeyim. Tarih-i Medine-i Dımaşk. Hanbel'in Müsned'inde ve daha birçok İslami kaynakta g e ­ çen. d. 3/206 Sakife Beni Saide kısmında.yor. cilt 30/274. s.İbni Asakir. 172. ben bunun için kabul etmek zorundayım d i y o r . Ensab. seni kabul edeyim" diyerek hep onun propagandasını y a p ı y o r d u . Riyad'ü Nadre. . Ebubekir var iken nasıl ben öne geçerim" d i y o r . 131a. c-M. 1 3 1 Aynı teklifi. Ö m e r Ebu U b e y d e ' y e sununca. 2/271-74. c-Kenz. 132 a. s. sen hayatta iken benim senin önüne geçmemdir. Yani umulmadık bir sürpriz oluyor insanlar arasında. Ensab.Belazuri. Hanbel. b. "Ya Ömer halife olsun. "Vallahi senin önüne geçsem boynum kinisin! Be­ nim için en ağır günah. Ömer. Kitabü'l Osmaniye. Olur mu. sen halife ol deyince o. böyle yapar mıyım? Sen hayatta iken kimsenin haddine değil ki senin önüne geçsin. no: 14132. bir daha dirilsem. "Ey Ömer. 4/310.Taberi. Tarih. en başta A h m e t b. Riyad 1/151. 5/643. müsned. Canız. 1/162. g.Taberi tarihi.Ahmet b. Taberi. 3/206. Halit b. Muhammed seni namazda öne geçirmedi mi. ancak ortada bela var. Sakife Beni Saide kısmında. cilt 5/643. 1 3 2 Aslında danışıklı dövüş olmazsa Ebu 130 Belazuri. f. Kenz'ül Ummal.Siyer-i İbni Hişam. 232. b. 1 3 0 Sakife Beni Saide toplantısında bir ara Ebubekir. Ö m e r ve Ebu U b e y d e arasında durarark. kimsenin haddi değil ki seni arkaya çeksin.Muhibbüddin Taberi.Cahız. 1/183. sen Müslüman olalı senden hiç­ bir şey anlayamadım. ya da Ebu Ubeyde" deyince.

Bilmiyorum ama bunları bir film şeridi gibi son nefesinde gözler önüne getirince etkilenmiş olabilir di­ yorum. artık Ebubekir de ona karşı illallah diyecek hale gelir.Ubeyde o kadar kitle içinde bu sözü Ö m e r ' e karşı kullana­ mazdı. Bu durumda haklı olarak şu soru sorulabilir: M a d e m baştan beri Ebubekir Ö m e r ' l e bir komplo içindeydi ve so­ nuçta Muhammed'i ortadan kaldırmayı başardılar. Çünkü: İlk başta o toplantıda ben olmayayım demesinin nede­ ni. Yani kendi­ si senaryodan habersizdi. hayır diyordu. son nefesindeki pişmanlığına neden olmuş olabilir. Birincisi. Ö m e r ' l e Ebubekir'inki bir danışıklı dövüştü. Çünkü bak­ mış ki. Ancak kendisine yapılan tekliflin boş olduğunun farkındaydı. Bu söz aslında Ömer'in de hoşuna gidiyor. ancak Ebu Ubeyde. peki ni­ ye ilk başta ben olmayayım demiş ve hasta iken de son ne­ fesinde yine bunu tekrarlamış: Keşke ben halife olmasay­ dım diye? Hal böyle olunca ortada çelişkili bir durum söz konusu. Ebubekir zaman içinde kendisinin Ö m e r tarafın­ dan kullanıldığını fark ettiği için bunu söylemiş olabilir. çarşıdaki hesapla evdeki hesap birbirlerini tutmu­ yor. kimsenin bu makamı ona teslim etmeyeceğini bildiği için hep arkaya çekiliyor. kendisinin gördüğü kavgalardan korkmuş olması ve bu nedenle adaylıktan çekilmek zorunda kalması. Ali'ye. bunun birçok nedeni var. Son nefesindeki pişmanlığa gelince. O nedenle ben olmayayım sonucuna varmış. O nedenle kabul etmiyordu. İkinci neden ise. Ebubekir'in iki buçuk yıllık icraatının çok kanlı geçmiş olması. Aslında çelişki yok. Hele en başta da Fatma ve Hz. Ö m e r bas- . Bu konuda yeri gelince Ebubekir'in ölümü başlığı altında önemli bazı örnekler v e r e r e c e ğ i m . Ki araları açılır.

Bu başlık al­ tında zaten belirteceğim ki. ancak diğer ra­ kip Sad b. Ensab. As­ lına bakılırsa bu adil bir öneri-.2/261-272. "Yerle gök birleşse bile ben onun ha­ lifeliği tanımam" dedi. Medine'nin asıl sahipleri olan Ansar gru­ bu. tabii ki sonuçta Ebubekir halife oldu. Hele Muhammed'in vefatından sonra Ebubekir'in kitle­ sel bir şekilde dinden çıkanların üzerine gitmesi ve onlara uyguladığı katliamların benzeri tarihte az bulunur. hem de bu olayda aldığı darbelerden dolayı kısa zaman içinde vefat eder ve Ali'nin de başına getirmedikleri kötü­ lük kalmaz. 134 Belazuri. Ensab. Ubade. o da M e ­ dine'yi terk edip Şam tarafına gurbete gitmek zorunda kal­ dı.kısıyla yaptığı haksızlık onu etkilemiş olabilir. Buna rağmen onu orada da rahat bırakmadılar: Ö m e r halife olunca onun arkasından Halit bin Velit ve Muham­ m e d b. . ancak Ö m e r buna karşı çıkı­ yor. ikili bir y ö n e ­ tim de önerir ve başlangıçta Ebubekir buna e v e t der: Bir li­ der bizden olsun. işte Ebu­ bekir'in son nefesindeki pişmanlığı bunlardan dolayı olabi­ lir. 1 3 4 133 Belazurı. M e s l e m e ' y i gönderip onu gurbette öldürttü 1 3 3 ve sonunda şu yakıştırmada bulundu: "Efendim tuvalet ihti­ yacını giderirken o durumda cinler onu öldürür" şeklin­ de masalımsı bir g e r e k ç e . 1/580 vd. . Şu da önemli. Ebubekir talimatıyla Ö m e r gi­ der Fatma'yı tekmeler. diğeri de sizden düşüncesindedir. 1/586 vd. yani Sad b. . Onu rahat bırakmadılar. Ubade'yi destekleyen kesim.2/272. Sadece Y e m a m e ' d e katledilen insanların sayısı 21 bindi. yoksa niye pişman olsun ki. tabii ki var olan bilgilerden yola çıkarak böyle bir sonuç muhtemeldir diyorum. sonuçta Fatma hem çocuk düşürür. Çünkü onun amacı kısa zamanda yönetimi ele geçir­ mekti.

Ebubekir'in ölümü konusuna yeterince açıklık geti­ receğim. el-Karnil. "Onun da adı İskân" ce135 a. Tabakat. 3/111 Ebubekir bölümü 3/146 halife Ömer kısmın­ da. b.İbni Ebi Şeybe. g. 68. başına dert açılabilirdi. N e ­ den geceleyin gömdü. no: 38211. . ı. hicri 13. babanın adı ne?" diye ikinci bir soru sormuş öğretmen. Ebubekir'in pişmanlığını içeren hadisi. Ömer'in halifeliği kısmında. s. Musannaf. bu iddia gerçeği yansıt­ mıyor. c. f. Ancak az önce değindiğim gibi söz Ebubekir'in g e c e defninden açılmışken bir fıkra anlatmam gerekiyor.ibni Sad. Bizim Diyarbakır'da hocanın biri öğrencisine adını sormuş. 1 3 5 Ebubekir.Taberi Tarih-i.İbni Esir. -tabii ki içlerinde halife Osman da varhemen onun cenaze namazını kıldı ve o g e c e götürüp def­ nettiler. Tarih'ül Hulefa. el-Kamil 2/263. "Peki. e. geçmişin hesabını yapmışsa ve Ö m e r tarafından kullanıldığını da fark etmişse son nefesindeki pişmanlık bunlardan dolayı olmuş olabilir. o da hemen kolayca iş başı yaptı iddiası doğru değildir. 30/411-415.İbni Esir. Ömer'in Ebubekir'den sonra halifelik makamına otur­ ması çok kolay olmuştur: Ebubekir ölünce hemen o g e c e Ö m e r birkaç kişiyle.Dediğim gibi. no: 14178.Kenz.İbni Asakir. Tarihi Dımaşk. yerine de beni tayin etti diyerek halifeliği bu şekilde ele geçirdi. Ö m e r ' e g ö r e v verdi.Suyuti. bundan sonraki kı­ sımda Fatma'nın malı konusunda anlatacağım. 3/421 ve devamı.İbni Sad. acelesi neydi? Çünkü itirazlar olabi­ lirdi. d. Ömer kısmı. bütün bunlar bir film şeridi gibi e ğ e r Ebu­ bekir'in gözünün önünden geçmişse. Sabah olduğunda ise Ebubekir vefat etti. h. "Adım İskân" demiş öğrenci. yılı olayları. 3/111. O yüzden birkaç önemli kişiyi de yanına alarak onu geceleyin g ö m d ü ve güya vasiyeti üzerine halife olduğunu halka duyurdu.

. Halifelikle ilgili bu zorlu seçime bakılınca haklı olarak şu soru insanın zihnine geliyor: N e d e n Muhammed kendin­ den sonra halife olacak kişiyi. hem de amcasının oğlu olan Hz. Ali vardı ve bunlar gibi Mek­ ke'den gelenlerden.. bunu aklına bile getirmemiş. yoksa kendisinden sonra iktidar yüzünden kavgaların çıkacağını tahmin e d e m e m i ş de ondan mı veya Ali gibi birini belirlemiş. hangi semtte otu­ ruyorsunuz?" Çocuk. ancak v e ­ fatından sonra Ömer-Ebubekir ekibi iktidarı zorla. Bir kere Muhammed'in kendisinden sonra neler olacağını bilmediğini iddia etmek çok yanlış olur. ancak açıkça belirlemekten kaçınmış olabilir. Belirlememenin bir diğer ihtimali de. ya da belirlemiş ve hem damadı. "Peki. hep iskân. "Biz İskân evlerinde oturuyoruz" ya­ nıtını vermiş. "Baban ne iş yapar?" "İskân müdürlüğünde memur" demiş öğrenci. nerede. karşısında aynı zamanda kayınpederi olan Ö m e r gibi güçlü birinin ol­ ması olabilir. M e d i n e yerlilerinden birçok önemli kişiler vardı. . Hz. Başka bir tabirle. hileyle ele geçirmişler. kendisi henüz hayatta iken belirlememiş? Acaba kimse onu dinlemezdi diye mi cesa­ ret edememiş. başta Muhammed olmak üzere Os­ man. Tıpkı bunun gibi. hem de amcasının oğlu olan Ali'yi tavsiye etmiş. "Muhammed kendisinden sonra iktidar yüzünden neler yaşanacağını bilmiyordu" d e m e k ancak saflık olur. Yani hep iskân. Dolaylı olarak belki bi­ rini belirlemiş. Ebubekir. ancak o dünyasını değiştirince sonrakiler buna uymamışlar mı? İhtimaller çok: Dediğim gibi ya hiç düşünmemiş. Fatma (mezarı bile belli değil) gibi önemli kişiler de hep g e c e gömülmüşlerdir.vabını almış. Bunun bir an­ lamı olmalı. Diğer tarafta Ebubekir ve hem damadı. İşte bu zorlu tablodan birini belirlemeye cesa­ ret e d e m e m i ş d e m e k de mümkün.

Mesela Muhammed ölüm d ö - .önemli bazı bilgiler var. A m a okuyucuları aydınlatmak için bu konuya da açıklık getireceğim. orada da onun Muhammed için ne kadar önemli. Zira Ömer'i çok iyi tanıyordu. Kur'an'ın Kökeni adlı yapıtımın Ömer'le ilgili bölü­ mü önemlidir: Muhammed'i ne kadar yönlendirdiği o ki­ tapta örneklerle açıklanmıştır. Ömer'in karşısında sıkıntıya düşünce. toplanan binlerce insan kitlesi huzurun­ da kendi halefini ilan edebilirdi ve bu durumda kolay kolay kimse itiraz etmezdi. Ben görevin kime devredildiğinden ziyade cinayetler üzerinde duracağım. onu sevindir­ mek. onun istekleri doğrultusunda ayetler oluşturup Kur'an'ına eklemiştir. Hz. tüm zorluklara rağmen.Bütün bunlar ihtimaller. Bu konuda -başta Buhari ve Müslim olmak üze­ re. Muham­ med'in Ali'yi belirlemiş olması ve daha sonra EbubekirÖmer'in buna uymamış olmaları. A m a herkesin duyabileceği bir ortamda değil. Bu konuda adı g e ­ çen kaynağımda pek çok örnek verdim. Muham­ med'in kendine bir halef seçmiş olmasıdır. Bu zorlu ve karmaşık tablo olmasaydı. Muhammed için sonuç alıcı bir yöntem olamayacağı için buna başvurmamış olabilir. belki az bir cemaat yanında söylemiş olabilir. Çünkü bu durumda en baş­ ta Ö m e r onu dinlemeyebilirdi. bu mümkündür. İleride bunun üzerinde duracağım. son hutbesi olan v e d a hutbesinde. henüz hayatta iken Ö m e r ' l e arası açılabilirdi. Ancak en güçlü olanı. Bir diğer ihtimal de. Buna kanıt olarak. ondan kurtulmak için. etkili ve baskın olduğu örneklerle açıklanacaktır. Bunun da değişik neden­ leri olabilir. hatta birçok kez Muham­ med. Ayrıca elimdeki çalışmamın sonlarına doğru Ömer'in bilinmeyen yönleriy­ le ilgili bir bölüm açacağım.

136 Buhari-Müslim hadisleri. El-Lü'lüu ve'l Mercan.şeğindeyken bazı tavsiyelerde bulunur. Ben bu hadisin ilk ravisi tarafından bu şe­ kilde söylendiğine inanmıyorum. Üstelik bu hadis en başta Buhari'de birkaç y e r d e v e Müslim'de g e ç m e k t e d i r .. aslında durum hiç de böyle değildir. Bu hadis bile tek başına o d ö n e m d e olup bitenlerin ne kadar sağlıksız bir şekilde zapturapt altına alındığına kanıt olarak yeterlidir. Çok komik ve inandırıcı olmayan bir açıklama. Birincisi: Arap yarımadasında iki din bir arada ol­ masın/tek din olsun veya müşrikler bu adada kalmasınlar. şu üç nokta önem­ lidir der. bazı yerleri silinmiş­ tir. ya da söyledi de ben hatırlayamıyorum" şeklinde geçiş­ tiriyor. Bu başlıkta çok farklı bazı konularla karşılaşılacağınızı şimdiden söyle­ yebilirim. Olayı aktaran İbni Abbas. hadisler ya­ zılırken bilerek bu şekilde yazılmıştır. Cihat. no: 1059. ama üçüncüyü de ya kendisi sustu/söylemedi. Daha sonra. Üçüncüsü ise maalesef belirsiz. N e d e n belirsiz. Müslim. "Muhammed bu ikisini söyledi. Müslüman kamuoyu en çok Hz. Bir şeyler anlaşılsın diye elim­ den geldiğince toparlayıcı bilgiler v e r m e y e gayret edece­ ğ i m . bu kesindir.. Vasiyet no: 1637 . İkincisi: Size g e l e n elçileri (barış elçileri veya başka amaç­ la gelen elçileri kastediyor) iyi karşılayın. Buhari. Ali ve Ö m e r üzerin­ de durmuştur.Halife Ebubekir'le Ömer Hz. Ebubekir ise çok mütevazı biri olarak lanse edilmiştir. Megazi ve Cizye bölümlerinde. Buna ilişkin malzeme İslam'ı kaynaklarda çok fazla. bunun gerekçesi il­ ginç. 1 3 6 b. Fatma'nın Malına El Koyuyor Bu başlık altında g ö z d e n hep uzak tutulmak istenen konu­ lardan birini daha sunmak istiyorum. vasiyet kısmı.

Şuna da vurgu yapmak isterim ki. anlatılan Hz. o günkü insanlar şimdiki Müslümanlar kadar ona tapmıyorlardı. M u h a m m e d yaratıldı ve bu şekilde dinin hakikatini bilmeyenlere takdim edildi. ancak daha sonra büyütülerek farklı ve hayali bir Hz. Ömer. Kaldı ki. Bu. bir inancın liderlerinin gerçek kimliklerini ortaya koymak ve dolayısıyla İslam hakkında doğru olan bilgileri takdim etmektir. Bunu anlatırken de. he­ le İslam tarihi için bu sav daha fazla geçerlidir. başta Buhari ve Müs­ lim'den bilgi sunacağım. hem de ülkemiz­ de her gün insanlar katlediliyor. bugün kitaplarda tasvir edilen. Muhammed'in ölümünden sonra Ebube­ kir'in. Kur'an'a rağmen Hz. Başka bir tabirle. Buna rağ­ men yine de İslami kaynaklarda işleyeceğim konular hak­ kında sağlam kanıtlar vardır. İslamın lider kadrosunun halk nezdinde bilinen kimlikleriyle asıl kimliklerinin aynı olmadığını. Çünkü hem dünya genelinde. H z . bunların ger­ çekte çok farklı olduklarını ortaya koymak. bir kadına yapılan haksızlıktan yola çıkarak. ancak abesle iş­ tigal olur. Osman ve diğer meşhur sahabeler için de geçerli­ dir. anlatacağım konu hak­ kında İslam otoriterleri nezdinde zaten tartışma da söz ko­ nusu olmamıştır/Ebubekir'in yaptıkları iyi karşılanmıştır. Ebubekir. Fatma'ya yaptığı bir zulümden söz e d e c e ğ i m . 14 asır ö n c e bir ka­ dına yapılan zulüm ve haksızlığı g ü n d e m e getirmekteki amacım. Şunu da hatırlatmakta yarar var ki. bu konuda in­ sanları bilgilendirmek ve bu tabulardan kurtulmalarına kat­ kı sunmak.Tarihin egemenler tarafından yazıldığı bir realitedir. Birazdan. yoksa normalde 1400 yıl önce 20 yaşlarındaki bir kadının başına gelenlerden s ö z etmek. O bakımdan amacım bu­ rada asırlar ö n c e bir bireye yapılan uygulamadan bir ders çıkarıp İslam hakkında gerçeklerle hayaller arasındaki farkı okurlarla paylaşmaktır. . tabu haline gelmiş biri değildi. M u ­ hammed kendi zamanında bu kadar popüler.

Bilindiği gibi Hz. ben bu çalışmamda başta Kur'an olmak üzere Sünni kaynakları temel alacağım. Söz Ebubekir ve Ömer'in bu vasiyet olayından açılmış­ ken. Muhammed'in vefatından sonra Ebu­ bekir halife oldu. tabii ki bunu tek başına yapmadı. Fatma babasının ölümünden sonra 75 gün. o hazineye devredilir" anlamında bir hadis bahane etti ve Hz. onu yönlendiren Ö m e r onun hep ya­ nındaydı. kız­ dı ve evine döndü. Ölene kadar da halife Ebubekir ve Ömer'le konuşmama kararı aldı. Adı Selim bin Kays Hila­ li (h. Bu arada Hz. bu tarih­ çi 15 yaşlarında bir delikanlıydı.vefat etti. Kitabında konuya ilişkin şunu anlatıyor: Hz. belli bir süre. Fatma kendisine gidip ba­ basından kalan malı. ancak onunla görüşme fırsatı bulmamış. Fatma'm eşi Hz. kimisine g ö r e 3 ay. Ali.2-76). Muhammed zamanında yaşamış. Bu konudaki olup bitenleri. Ali'nin başına gelenleri kısmen daha önce anlattım. sanırım buraya uygundur. Hani daha önce belirttim. Bunun üzerine Hz. eğer bizden herhangi bir mal mülk kalırsa. Muhammed'in malından Fatma'nın pa­ yına düşeni vermedi. ka­ lanını da onun bölümünde anlatacağım. şimdi sözünü e d e c e ğ i m kişi İslam'da en eski tarihçidir. Gerekçesi de şuydu: Ben Hz. Hz. Bu arada Hz. Ali de onunla birlikte evi­ ne kapandı ve ne Ebubekir'le konuştu. Fakat Ebu bekir bunu kabul etmedi/ben v e r e m e m dedi. bir varis olarak talep etti. Muhammed vefat ettiğinde. konuşmadı da. Muhammed'in cenaze işlerini bitirince bakıyor ki Ebubekir . Kimi riva­ yetlere g ö r e Hz. Fatma darıldı. kimisine g ö r e de en çok altı ay ya­ şadıktan sonra -20 küsur yaşlarında iken. Muhammed'in bir açıklamasını biliyorum. burada farklı bir olay hatırıma geldi. Hz. şunu diyordu: "Biz peygamberler ölürken varislerimize/arkamızda bıraktığımız yakınları­ mıza mal bırakmayız. Hz. ne de onun halifeli­ ğini kabul etti.

ayet) "Ölen anne-babanın bıraktıklarından (veraseti kastediyor) kızlarına da. 28/96 vd. ne çabuk Muhammed'den uzaklaştınız?" deyince. Fatma haklı. Ali soruyor. Aslında Kur'an'a g ö r e kesinlikle Hz. Hz. İster bir hanım olsun. ben şahidim ve bir-kişi de yine onların ekibinden biz de varız diyorlar. ister birden fazla ol­ sun fark e t m e z : Burada ölenin çocuğu olduğu için onlar an­ cak 1/8'ini alıp paylaşırlar. Kur'an'a g ö r e bu davada Hz. 153 ve sonrası. . erkek çocuklarına da pay vardır" deniliyor ve daha sonra yine aynı surenin 11. babasından kalan malın yarısına sahip olmalıydı. tabii ki olay çok uzun. Onlara. "Peygamberlikle halife­ lik bizde olmaz: Ben peygamber oldum. Ebubekir şunu diyor: Haklısın. Hatta bazı durumlarda eğer ölenden yalnız kızı kalırsa. o zaman tüm malın 1/2 sini alır" deniyor. ancak M u h a m m e d bana. M u h a m m e d ' e ait olan tüm ma­ lın yarısını gasp etmiş olmaktadır ve verdiği karar da Kur'an'a terstir. şimdi de buna bakalım. Adı g e ç e n kaynakta çok ilginç bilgiler v a r ! 1 3 7 Peki. 137 Selim Hilali. burada maksadım Ebubekir'in bu gizli vasiyetlerine yeni bir örnek daha kat­ mak. da ilginç bilgiler var. Hanımlar bu payı kendi aralarında bölü­ şüp paylaşırlar. s. Bunların payı zaten belli: Malın 1/8'i. Muhammed'in hanımları davar. Ayrıca konu hakkında Meclisi'nin 'Bihar'ül Envar' c. Bu du­ rumda Halife Ebubekir. halifelik artık başka bir aileye geçsin" dedi. Hz.ve Ö m e r halifelik işini çoktan halletmişler bile. Nisa suresinde (7. Ancak burda Hz. senden başka bu hadisi duyan var mı diye? Ö m e r hemen ortaya çı­ kıyor. "Eğer ölen bir anne veya babadan tek bir kız kalırsa. doğru. Kur'an Ebubekir'in bu yaptığına ne diyor. Fatma. "Peki siz daha dün Muhammed huzurunda beni halife olarak kabul etmediniz mi. ayetinde. o zaman malın tümünü de alabilir.

Bu zaten en başta Buhari'de anlatılmaktadır. hazine malı d e ğ i l d i . Yani bu. Muhammed'den kalan mal kısmında. Fatma'nın babasının malını Ebubekir'den istemesi ve Ebubekir'in az önce belirtilen gerekçeyle ona vermemesi olayını içeren açıklama. müttefakun-aleyhtir. Müzaraa kısmı. c' Tirmizi. Muham­ med'in eşlerinden Ebubekir'in kızı Ayşe. 1) Megazi/ Hayber kısmında. ama Hz. Hayber gelirinden artık mahsûl değil de arazi kabul ettiler-araziye ortak oldu­ lar. Muhammed'in eşlerinden ve aynı zamanda Ömer'in kızı olan Hafsave yine Hz. Muhammed'den kalan mal da çok fazlaydı.Müslim ise Cihad-Siyer bölümünde bunu işlemiştir. Hz. Dikkat edilirse. Müsakat kısmında. Bunun % 20'sini arpa. 140 Buhari. Muhammed'in diğer eşleri yıllık mahsûl alma­ 141 ya devam ettiler. Fedek sayfiye/yazlık köyünü bir baskında Yahudilerden ele geçi­ rip kendine tahsis etmişti. s. M u h a m m e d ' d e n kalan her üç yer­ deki malı/serveti Yahudilerden kalma talan malıdır. Ö m e r Halife olunca Hz. b. Muhammed'in Hanımları. 1 3 8 Ne ilginçtir ki. Yani hem Buhari'de birkaç yerde. başta dört m e z h e p lideri olmak üze­ re bir kere İslam âleminde Ebubekir'in bu icraatına karşı herhangi bir itiraz da söz konusu olmamıştır. 139 Kur'an'da Kadın ve Hz. Toprak altındır derler ya. 3) Menakıb kısmında. 178 vd. 1 3 9 Hz.Buhari. Siyer. Muhammed. 2) Farz'ül Humus. . Hadis'ü Beni Nadir ve Feraiz bölümünde. kalan % 80'ini de hurma olarak onlara verirdi. Bunu da yine Beni Na­ dir Yahudilerini Medine'den/asıl yurtlarından sürerek on­ lardan ele geçirmişti. Hz. hem de Müslim'de anlatılmakta­ d ı r . 141 Müslim. Hz.Hz. ele geçirdiği bu Hayber gelirinden her yıl her hanımına (10'dan fazla hanımı vardı o zaman) 100'er vasak/yani yaklaşık 11-12 ton ayırırdı. Halife Ö m e r 138 a. 1 4 0 Bir de M e ­ dine'de ona ait ganimet malı vardı.

halkın malıdır dediği Fedek'in kaderi budur. Daha önemlisi. Ö m e r bunu Fatma'nın elinde görünce almak istemiş-. Fedek hakkında bir kâğıt yazıp Fat­ ma'ya vermiş (senin olsun d i y e ) . Fatma'nın bu sert konuşması karşısında gü­ ya Ebubekir etkilenmiş. ancak Fatma vermemiş.. Fatma ona da şunları söylemiş: Sen nasıl kâğıdımı yırttın Allah da senin karnını yırtsın/belanı versin d e m e k istiyor. Hz. Fatma'nın torunlarından tek­ rar alıp Mervan oğullarına verdi ve böylece mülk sürekli el­ den ele yer değiştirdi. Ebubekir'e çok ağır sözler söyledi: "Ben ha­ yatta olduğum sürece hep namazdan sonra seni Allah'a şi­ kâyet e d e c e ğ i m .. . Ö m e r kâğıdı zorla Fatma'nın elinden almak isteyince de Fatma. İlginçtir ki Ebubekir'in el koyduğu bu Fedek Sayfiye kö­ yü. ama Fatma kabul etmediği gibi. İşte Ebubekir'in vermediği. O da bu konu­ da halka bir konuşma yapıp asıl sahiplerine vereceğini söy­ ledi ve Hz. halife Osman'ın oğlu A m r ve kendi oğlu Yezit. halife olduğu için hamalları da çoktu. Hakem. Çünkü nasıl olsa kızı artık yasak ayetler nedeniyle evlenemezdi ve o mal onlarda kalırdı. Daha sonra mül­ kün hepsi Ö m e r b." Bazı Sün­ ni kaynaklarda. kâğıdı göğüslerinin arasına koymuş. Abdülaziz'in eline geçti. 4/120-25. onu bedava işletirdi. hakkında beddua edeceğim. Zaman içinde Yezit. Zaten daha sonra Halife 142 Ömer Rıda Kehhale. Ebubekir zamanla Hz. Ebi Süfyan iş başı yapınca üçe bölünüp be­ dava olarak şu kişilere dağıtıldı: Mervan b. Fatma'ya çok yalvardı. A'lam-i Nisa. Muaviye b. Buna rağmen Ö m e r zorla kâğıdı oradan almış ve yırtmış.de kızına düşen payı toprak olarak ayırdı. Fatma'nın torunlarına (artık kim kalmışsa) iade etti. bağışla beni diye. İşte Sünni kay­ 142 naklarda bunlar da anlatılıyor.

Ebubekir. Ali de Fatma hayatta olduğu sürece babamın halifeli­ ğini kabul etmedi. no: 3508. 'Ben Ali'den olumsuz bir şey beklemiyorum. Babam. Ebu Davud (üç yerde) İmam Ahmet b. Müslim. Farzü'l Humus. Cihad. Buna da yeri gelince açıklık getireceğim.Buhari-Müslüm hadislari. Ömer'in karşısında hiç değerinde bir insanmış ve hep kullanılmış. no: 2926. c. 'Sen nereye gidiyorsun? Ya eğer senin başına bir şey getirse' gibi «sözler söyledi. Niye g e c e ? Çünkü babamla halife Ö m e r duyup da cenaze namazına. bunun kendi hakkı olduğuna inandığı için direndiğini. an­ cak olan olmuş ve ben de artık Ebubekir'i halife olarak ka­ bul ediyorum" diye Hz.Buhari. Bu olaydan 6 ay sonra da öldü ve bu süre zarfında da babama küskün­ dü. niye bana kar­ şı bir kötülük düşünsün ki. Muhammed'in malını is­ teyip de babam vermeyince. kabri başına gitmesinler diye. konuşmadı. Bu da gösteriyor ki. Bu kabul esnasında Hz. Cihad kısmı b. Hz. Hz. Tirmizi (üç yerde). ve 3998. no: 1759. darıldı evine gitti. Ben giderim' dedi ve gitti. Fatma. no: 1 149. Şu olayı. no: 2748. Menakıb. Nesai. Megazi. Ali'nin uzun uzadıya yaptığı bu açıklamasını aktarır A y ş e . no: 6346 ve daha ulaşamadığım başka yerler.Müslim. babam Ebubekir'den Hz. Feraiz kısmı. no: 3810. engel olmak istedi. Cihad. . ancak Fatma ölünce babama haber yol­ ladı: Evime gel seni halife olarak kabul edeyim dedi. Ali halka karşı bir de konuşma yap­ tı. FJ-Lü'lüü ve'l Mercan. Ali onun cenaze namazını kıldı ve g e ­ celeyin g ö m d ü . Hz. Hayber kısmında.Ömer'in karnı yırtılıyor. Muhammed'in eşlerinden Ebubekir'in kızı meşhur Ayşe anlatıyor ve en başta da Buhari (altı y e r d e ) . Bunu duyan halife Ö m e r hemen müdahale etti ve babama. bir adam onu katlediyor. Ebubekir'i ilk etapta halife kabul etmeyişinin nedenini. Hanbel (birkaç yerde) yazmışlardır: " H z . 1 4 3 143 a.

Bu kö­ yün.Ebudavud.Hindi.Nesai. Haraç.Beyhakı. zaten daha önce babası tarafından ken­ disine hibe edilmişti. İslami kesimce güvenilir 144 sayılan kaynaklarda anlatılmaktadır. 2968 ve 2973 hadisler. İsra suresi 26.İmam Suyuti. no: 1608-1610. 'Kenz'ül Ummal' adlı yapıtı no: 8696 hadiste bunu aktarmış. İşin daha önemli yanı. Ensab. Müsned'inde. e. no: 2963. yolcuya haklarını ver.Belazuri. Siyer kısmı. f-Tirmizi. Siyer'ü A'lam. b. no: 6554-6556 hadisler." Ebubekir. tabii İd Ayşe'nin bu açıklamaları gerçeği yansıtmıyor. boğazına geçirilen ip ve o şekilde disiplin altında Ebubekir'in yanına götürülmesi gibi olaylar yaşanmıştır. 144 a. Fatma'nın istediği verasetten Fe­ dek sayfiye köyü. no: 318 ve 511.Olayın.Ebu Ya'li el-Mevsıli. ama tam değil. İsra suresi 26. g.Şevkani. Ebu Said el-Hudri kısmı. dört halife kjsmı Ebubekir bölümünde. aktarmış.anlatmaktadırlar. Tarih'ü Medinet-il Münevver. İsra suresi 26. ayette bunu iş­ lemiş. Ayetin anlamı şu: "Akrabaya. bunlar artık davanın bir tarafı. f.Ömer ibni Şebbe. j. 'Metalib-i Aliye' Tefsir kısmı. Bir bakıma bu da önemli bir açıklama. Ali'nin evine yapılan baskınlar. yoksula. Ayşe'nin anlattığı şekilde olmadığını daha ön­ ce aktardım: Hz. no: 1379 da. Fey' kısmı. Razzak Musannaf. Muhammed'in henüz hayatta iken kızı Fatma'ya hibe ettiğine ilişkin açıklamalar.İbni Hacer Askalani. Fedek köyünün daha önce Fatma'ya bağışlandığını -kanıtlarıyla. 'Sünen-i Kübra' 'Fey' ve Ganimet' bölümünde ve daha saya­ madığım birçok yazar. h.Zehebi. Yani bu köy artık d. no: 1186-1/586 vs. babası henüz hayatta iken kendi­ sine bağışladığı bu Fedek'i de Fatma'ya vermedi. Hz. no: 3801 d. ayeti inince (Muham­ m e d oluşturunca). babası hayatta iken zaten onu Fat­ ma'ya devretmişti.A. bu köyü o sırada kızı Fatma'ya hibe et­ mişti. . c. e.. no: 4141. Buna rağmen onun bu sözlerinden yine hoş olmayan bir şeylerin o d ö n e m d e yaşandığı kesin. 'Feth'ül Kadir'. i. 'Dürrü'l Mansur' adlı tefsiri. ayetin açıklama kısmında.

sarmısak. Ebubekir'le Ömer'in şahsi planlarıdır) başka kimsenin bilmediği bir giz- 145 146 147 148 149 (a) Buhari. Muhammed. 1 4 6 Yine 147 bakıyoruz dört y e r d e merkeb/eşek işlemiş. mercimek. bu durumda denklem nasıl çözülecek? Ya Ebube­ kir haklıdır cennete girecek (din mantığına g ö r e ! ) ve Hz. soğan i ş l e m i ş . Mu­ hammed'in sözüne bırakmış. o bana kızmış-haksızlık yapmış olur" anlamında birçok söz söylemiştir ve bunlar hadis külliyatında ve Müsnedlerde değişik versiyonlarla g e ç m e k t e ve en başta da Buhari ile Müslim'de ortak olarak işlenmektedir. Kehf 18 ve yine Kehf 22'de de üç sefer. b) Müslim. Lokman 19 ve Cuma 5. 1 4 5 Peki. o da (tabii ki bu. Bakara. Bir de kendi kızı Hz. Menakıb-i Fatma. o da ancak gizliden Ebu­ bekir'e söylemiş olsun! Kur'an'a bakıyoruz onun Allah'ı sa­ latalık işlemiş. Ö m e r ve Ali olmak üzere kendi çevresinden seçtiği 10 kişiye cennet müjdesi­ ni vermişti. M u h a m m e d başta Ebubekir. at. Fedail-i Fatma kısmında. A m a insan hu­ kukuyla ilgili bu kadar önemli olan bir konuda işi Hz. haksızlık yaparsa. Bakara 61). Nahl. 8. bunu Mu­ hammed'in hadislerine bırakmış. Ebubekir'e hak et­ mediği halde cennet müjdesini vermiş olmuyor mu? En önemli soru da şu: Neden bu kadar önemli olan bir huku­ ki konuda (peygamberden kalan mal yakınlarına verilmez diye) Kur'an'ın Allah'ı bir ayet g ö n d e r m e m i ş d e . kim ona kızar. Konuya ilişkin şu sorular yanıt istemektedir: Bilindiği gi­ bi Hz. beş y e r d e 148 1 4 9 köpek i ş l e m i ş . d e v e işlemiş. katır. "Fatma benden bir parçadır.veraset de sayılmazdı. Nahl 8. Fatma hakkında. ö z malıydı. onlar hak­ lıdır. Araf 176. Ya da Ebubekir suçludur. Fatma'nın kazanılmış bir hakkıydı. . Bu durumda da Hz. 259. Ali ile Fatma haksızdır.

ayetine g ö r e Hz. Ebubekir'le Ö m e r ha­ lifelik işi bitinceye kadar cenazeyle ilgilenmediler ve g ö - . Hatice ölünce acaba M u h a m m e d ondan kalan mal­ dan Fatma'ya düşen payını verdi mi? Fatma evlenmemiş de olsa annesinden kalan verasetten pay almalıydı. Zaten onlar Kur'an'ı ancak kendi çıkarları için bir araç olarak kullanmışlardır. Çünkü böyle bir açıklaması olsaydı. Ali ve di­ ğer yakınları cenazeyle meşgul iken.lilikle ancak Ebubekir'e aktarmış olsun. bir kere Hz. Ancak onun da Hatice'nin malını Fatma'ya v e r m e d i ğ i kesindir. Ali. Kendi kurduğu sisteme. Söz verasetten açılmışken. burada farklı bir noktayı da hatırlatmak uygun olur. sadece rant ve siyasi iktidar peşindeydiler. Muhammed'in cenazesi 3 gün y e r d e kalırken (hele o sıcak m e v s i m d e ) . o günkü inananların bugünkü Müslü­ manlar kadar Muhammed'i tabulaştırdıkları. Kur'an'a da inanmadıkları bir gerçektir. duruma g ö r e de uymuyordu. Fatma ve eşi Hz. Nisa suresi 1 1. bir ara M u h a m m e d de onun işçisiydi ve daha sonra evlen­ diler. Daha önce de belirttim. işçileri vardı. Hz. Hz. Ebubekir'den mal istemezlerdi. neden Ebube­ kir bu malı Fatma'ya vermedi? Peki. Kalan ise Fatma ve diğer kızlarına ait olmalıydı. Peki. Hati­ ce'nin malından Muhammed'in payı 1/4'tür Çünkü Hati­ ce'nin çocukları vardı. ona aşırı dere­ c e d e inandıkları diye bir şey yoktur. Bunun üze­ rinde fazla durmuyorum. başta EbubekirÖmer olmak üzere. olaylara bir bütün olarak bakıldığında. Gizlilik diyorum. oluşturduğu Kur'an'a kendisi de duruma g ö r e uyuyordu. Ebubekir'le Ömer'in kendi keyfi kararlarıyla Fatma'ya vermedikleri gibi. Fatma'nın annesi Ha­ tice'nin malı ne oldu? Kadın o kadar zengin. Hani hep diyorum. Muhammed bunu yaptı mı? Hayır. Muhammed'den ka­ lan malın yarısı Fatma'nın hakkı iken.

O günkü inananlar çıkar için inanıyorlardı: Cariye. N o . A m a neden Ebu Hanife. 8/133. 805 cilt. Mesela. So­ nuçta ağır bir b e n z e t m e . Yapmasına pişman ol­ duğum şeylerden biri. ya da normal bir şekilde öldürseydim? demiş.İbni-1 Cevzi. no: 7249. 150 a. Demek istediğim. İmam Ebu Hanife şunu diyor: Benim ya­ nımda Ebubekir'le İblis'in/şeytanın imanı birdir. 20/579-no: 38201.597. Bir de. çok meşhur İslam tarihçileri aktarıyor. Ebubekir'i seçip onun hakkında bu ağır ifadeyi kullanmış. ganimet gibi avantajlardan ötürü inanıyorlar­ dı. b. 1 5 1 Ebubekir zehirlenerek ölüm döşeğine yattığında güya pişman olmuş. Ebu Hani­ fe'nin bu açıklamasını böyle önemsiz tarihçiler değil. Kenz ul Ummal 5/ 652-no: 14139. 150 Ebubekir'in bu pratiğini anlatırken Ebu Hanife'nin onun hakkında kullandığı ilginç bir ifade var. cilt 15/509. bu ayrı bir konu. talan. ateşte yakmak suretiyle işkenceyle öldürdüğüm Fücae Sülemi'yi keşke ya serbest bırak saydım.müldüğü zaman da iktidar kulisleri yüzünden bu ikisi kab­ ri başında yoktular. Tarih-ü Bağdat. onu da buraya al­ mak istiyorum. Abdurrahman b. Numan b. Hatib-i Bağdadi (392-463) ve İbni-1 Cevzi (ö. Musannaf. bugünkü inananların M u h a m m e d ' e bakış açılarıyla o günküler arasında dağlar kadar fark vardı. 151 a.Hatib-i Bağdadi. Sabir (Ebu Hanife) kısmın­ da. Avf onu ziyarete geldiğin­ de Ebubekir'in iyiliklerinden söz ederken Ebubekir şunları söylemiş: "Hayatımda yaptığım üç şey için keşke yap­ masaydın™ diyorum.Hindi. b. El-Muntazam. Yine hayatımda yapmadığım üç şe­ yi de keşke yapsaydım diyorum.h) gibi İslam düşünürleri. keşke Fatma'ya yaptıklarımı yap­ masaydın™.İbni Ebi Şey be. . Belki de Ebubekir'in icraatını beğenmediği için bu benzetmeyi yapmıştır. Hicri 150 yılına olayla­ rı kısmında.

cilt 5/631. diğer adı. b. Ebubekir kısmın­ da.İbni Hacer Askalani. Lisan-ül Mizan. no: 9031. 5/366.Mesudi. Ebubekir'in yukarıdaki açıklaması. Muruc'u Zeheb. h. 3/430.İbni Teymiye (661-728). 1/241 ve Zehair. 30/411 vd. Ebubekir kısmın­ da.Zehebi. a) Muhtasar'ü Tarih-i Dımaşk. Ali (h. c. Aşcrei Mübeşşcre. g. f. Mizan'ül Ütidal. Tarih'ül Hulefa adlı yapıtında) i.Ebü-I Feda. cilt 30 Ebubekir bahsi. Onun için şüphe kalmasın diye dokümana ö n e m veriyo­ rum.Muhibbüddin Taberi (694.Yapmadığına pişman olduğu üç şeyden ikisi ilginç: Keşke Hz. r.152 152 a. 'Tarih'. no: 5293. I. no: 5763. n-Tarihi Yakubi. Sakife Beni Saide kısmında. o yüzden ikisini de verdim.İbni Kuteybe Dineveri (279). 2/308 p. nerdeyse ilgili tüm İslami kaynaklarda vardır. no: 43.ö). no: 14113.732.Ö). Aslında bu iki kaynak da İbni Asakir'in. m.Ibnü Abdirabbih (328.Taberi Tarih-i. . Tarih-ü Medinet-i Dımaşk. yani kenardan. kıyıdan aldığım bir açıklama değil.Kenz'üi Ummal. H e p vurguluyorum: Bilinmeyenlere do­ kunduğum zaman kimilerine zor gelebilir. Do­ layısıyla bu kadar sıkıntı çekilmezdi. ancak belki konulardan anla­ yan ve ilgi duyan bir okur çıkıp ben bir bakayım der ve bunlardan ancak birine ulaşabilir.Heysemi. Tüyler ürpertici açıklamalar: Pişman olduğu olaylar hep cinayet. e-Taberani ( 9 l 8 . ö . d. 2/155 o. Ahbar'ül Hulefa. 1/109. Davud Beceli kısmında. 5/472.İbni Asakir (571). ve b) Tarihi Dımaşk. bunu biliyorum. 13/ 122. Begiyet'ü RaidTahkik'ü Mc'mai Zevaid.Ö) Ikd'ül Ferid. 'el-lmame ve-s' Siyase. Imadüddin İsmail b. senden sonra kim halife olsun diye.İbni Abdirabbih. Muhammed hayatta iken bu halifelik işini ondan sormuş olsaydım.Burda çok hadis var. Riyad-ü Nadre. Mucem-i Kebir. 3/108. Kays'ı getirdiklerinde keşke onu öldürseydim diyor. Minhac'ü-s Sünne. k. Bir de bana Eş'as b. Ikd'ül Ferid. 8/290 ve devamında. Ebubekir kısmı. Dolayısıyla birini verseydim yeterliydi. m ) . Ulvan b.İbni Asakir.

kendisi hasta iken Ebubekir'i göstermiş. Bu arada Ali. Ebubekir'i halife ola­ rak belirlemiş olsaydı. "Sen camiye git. cemaate namaz kıldır" gibi sözleri g e r e k ç e kabul edip. Bir de gerçekten e ğ e r Hz. Muhammed ken­ dinden sonra halife olacak kişiyi belirlemiş. bununla halifeliğin Hz. cilt 2/263. Fatma ve eşi Hz. Muhammed Medine'yi bırakıp bir yere gittiğin­ de bu kör adamı yerine tayin ediyordu. onunla beraber hicret et­ tin. başta Hz. 14. ona saygı gösterirlerdi. 154 Kur'an'm Kökeni adlı yapıtım. "Evet haklısın. Ebube­ kir'in az önceki itirafı var: Pişman olduğu şeylerden birinin Hz. iki gözünden de kör olan İbni Ümmi Mektum halife olurdu. Ali ve amcası Abbas Muhammed'in ce­ nazesiyle meşgul iken. Ebubekir'in az önceki açıklamasında. Ebu­ bekir'i kabul eder. "Bize hak tanımadınız mı bu halifelik işinde. Ali. sen cemaate imam 154 ol diyordu ve bu. ancak işin içinde fitne var. Muhammed'in işaretleriyle belirlendiğini ö n e sürerler. kalabalıktan Ali bir şeyler anlıyor. sanki hayatında bir şey yapmamış da sadece anılan o birkaç olaya karışmış 153 Belazuri. Muhammed'den halifeliğin kime g e ç e c e ğ i : Bunu niye sormadım. diyor. bunun için artık ben g ö ­ revi üstlendim" diyor. efendim Hz. Bunun işareti de. hemen dışarı çıkıp Ebubekir'e. Kaldı ki. . Dediğim gibi konu çok karışık. ancak hakkımızdı. Neyse. s. Allah günahlarını affeylesin" diyor ve o da onu ka­ bul ediyor gibi söylentiler de v a r . on üç kez gerçekleşen bir olaydır. A m a bizimle istişare etmediniz. Muhammed. Çünkü Hz. 1 5 3 Ben bu aşamada bu konuya girmiyorum ama şunu ek­ leyeyim: Eğer bir namaz kıldırmakla halife olunuyorsa. Hatta bu konuda şu gibi aktar­ malar da var: Hz. Ensab'ül Eşraf. Muham­ m e d hastayken sen imam oldun. bu da ne?" diye sorunca Ebubekir.Kimi İslam düşünürleri. "Biliyorum.

Aslında Ebubekir'in iki küsur yıllık iktidarı çok vahim olaylarla geçmiştir. talan. tabii ki böyle bir zihniyetten oluşan orduyu yenmek imkân­ sızdır. Zaten bu çıkarlar Kur'an'la da meşrulaştırılmaktadır. Or­ tada hem maddi. Peki. O zaman teknoloji de yok. Hz. ganimet elde e t m e seferindeyken. "İnsan­ ların bölük bölük İslamiyet! kabul etmesine karşı. cizye. cariye gibi avantajlar tanınmış iken. Çünkü savaşta çıkar var. Muhammed'in Allah'a teşekkür etmesinden" söz edilir. Müslümanlardan bir grup talan avında. Peki. Kur'an'da 110'uncu sure olan Nasr suresinde. orada çok gü­ zel. Bu zihniyet her zaman savaş ister. Muhammed'in ölümünden sonra Müslümanlar kitlesel bir şekilde İslam'dan çıktılar ve bunun sonucu olarak da Ebubekir onları tekrardan ya kılıç zoruyla İslam'a dönderdi v e y a katletti? Ortada çelişkili bir durum söz konusudur. Daha sonra Muhammed bunu öğrenince. So­ mut bir örnek vereyim. hem de manevi olarak çıkar var. kılıçla savaşılmaktadır ve böyle bir inanca sahip tarafın kazanma şansı yüksektir. Diyanet'in Kur'an tercemesinden vere­ yim: "Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman. neden Hz. fidye. Size selâm veren .gibi bir masumane durum söz konusu. bir de e ğ e r savaşlarda Müslümanlar öldürülürse cennete girecek.. iki gözün görmediği. Buna rağmen ganimet avına çıkan o grup çobanı katleder ve hayvanlarını alıp götürür. bir ara hayvan­ larını güden bir insanın yanından geçip selam verirler ve adam onların selamını da alır. gerekli araştırmayı yapın. şöyle bir ayet gelir (oluşturur). niye böyle? Kur'an'da Müslümanlara ganimet. aklın hayal etmediği kızlar (huri­ ler) var diye buna inanılır iken ve yine şayet karşı taraftan öldürülen olursa cehennemliktir diye buna inanılıyorsa. m a d e m öyle. Burada konuya şu soruyla giriş yapmak isterim.

Musannaf. 14/581 -no: 29544. Ordusundaki kalkanların büyük çoğun­ luğu altındandı. eşim cariye olarak düşmanın eline geçmesin gibi hesaplardan dolayı insanlar İslamiyet'i kabul 155 Nisa suresi. Bunun anlamı çok açık: Yani böyle g ö z e çarpan. Nesai ve daha birçok eserden alıntılar yapılmış. 94. 156 a. Şu cümlecik dikkat çekici: "Allah katında pek çok ganimetler vardır" diye geçiyor. Gümüş hiç kullanmıyordu. ayet. Tarihler. 1. 9/13 ve devamı. Ebu Davud.Suyuti. işte talancı zihniyet böyledir: Biri kaza­ 157 nır. Ayrıca diğer tefsirlere de bakılabilir. Kullandığı kap-kaşık hep altındandı. Durru'l Mansur. Nisa suresi 94. diğeri din adına onu alıp sefasında kullanır. ganimetlerin başka yolları-yöntemleri vardır. başka seferler yapar yine ganimet e l d e edebili­ riz d e m e k t i r . 1 5 6 Burada kısa bir ara verip kutsal dinlerin talana olduğu­ na ilişkin bir örnek de Tevrat'tan vereyim." 1 5 5 Hemen hemen tüm önemli tefsirlerde. malım talan edilmesin. halk nezdinde makul g ö ­ rülmeyen bireylerden uzak durun. Her iki kaynakta da Buhari. şimşekleri üzerimize çekmeyin. başka gün. Tekrar soruya döneyim: N e d e n bu insanlar kitlesel bir şekilde islam'a girdiler ve neden Muhammed vefat edince yine kitlesel bir şekilde dinden çıktılar? Çoluk çocuğum öldürülmesin. Müslim. . ayet. dünya hayatının geçici menfaatine (ganimete) göz dikerek. krallar. 157 Tevrat'tan.kimseye. Kur'an'ı yorum­ layanlar bu ayetin az önceki insanın cinayeti üzerine indiği­ ni belirtiyorlar. 2. ben öldürülmeyeyim. Süleyman pey­ gamberin haraç-vergilerden topladığı yıllık altın miktarı yaklaşık 35 tondu.İbni Ebi Şey be. 10/14 ve devamı. Ailah ka­ tında pek çok ganimetler vardır. b. 'Sen mü'min değilsin' demeyin. Fil dişinden saray yaptırmıştı ve hep altın kaplamalıydı.

Muhammed öldürülünce. dinden çıkma bölümü. Ebubekir kısmı. yoksa işimiz zordu" d i y o r ." 1 5 8 Her cephe­ den yapılan baskınlarda ganimet adı altında karşı tarafın her şeyi alınıyordu. el-Kamil.1^ Burada İslam âleminde saygınlığı olan meşhur Halit bin Velit'ten kısa bir-iki örnek vermekle Ebubekir'in nasıl bir Ebubekir olduğu konusunda somut bir bilgi vermek istiyo­ rum. on­ lar tekrardan islamiyet'i bıraktılar. Vakıdi. ancak Vakıdi. ama bu avantaj onlar için yoktur."Müs­ lümanlar Afrika'yı ele geçirince. 160 Hicri 130 ile 209 yıllan arasında yaşamıştır.. Sizin için onların hanımları ve kız­ ları cariye olarak helaldir. Cilt 2/205.. El-lber. Bu konuda birçok İslami kaynakta bilgi var. Muh a m m e d ' e zaman olarak da en yakın olan İslam tarihçisi­ dir. Yani bunlar Afrika'nın işlen­ miş kıymetli mücevheratını talan ediyorlar. 1/18. 'Kitab'ül Ridde' ad­ lı eserinde bu dinden çıkmalar ve Ebubekir'in onlara ne yaptığı konusunda detaylıca bilgi verir.. . Meşhur İslam tarih­ çisi İmam Zehebi'den çok küçük bir örnek vereyim. "Ebubekir döneminde biz bu proje ile 159 kazandık. savaşa katılan her şahsa bin dinar (altın para) düşüyor. onlar ise cehennemliktir. A m a H z . Bir taşla iki kuş misali. sürgüne göndereceğiz. Sonuçta Ebubekir çok sert tedbirlerle İslamiyet'i terk edenlerin üzerine gitti ve büyük katliamlar gerçekleştirdi.etmek zorunda kalıyordu (korkudan)." Bir diğer söylediği şey şu: "Bize zararlı olanlardan bir kıs­ mını da yabancı memleketlere. Hz. Çünkü İslam ordusunun M u h a m m e d ' d e n sonra eski gücünde kalabileceğine inan­ mıyorlardı. 159 ibni Esir. hem Ebubekir'in nasıl bir kişi 158Zehebi." Abdullah bin Mesut. Bunu yaparken de ordusuna şunu söyledi: "Bakın Kur'an'a g ö r e siz öldürülürseniz şehit ve dolayısıyla cennetliksiniz.

Ebubekir değişik bölge­ lere baskınlar yaptırır.7/449. b. Muhammed'in nasıl biri olduğuna örnek olsun isti­ yorum. Beni Temim kabi­ lesinden Malik b. Velit bir gün Malik b.Ebu Davud. Esir alınan kadın tek bir sefer adet görse yeterlidir denil­ miştir. c. Hz. her ne ise) ve Muhammed onu o bölgenin zekâtını.A. Muhammed henüz hayatta iken. memleketine d ö n m e d e n o kadınla cinsel ilişkide bulunur. 162 a. no: 12898. Nüveyr de Müslüman olur (diğer kabile­ ler gibi korkudan v e y a gerçek. hem de Halit b. Malik'in. Bu arada Halit b. Hâlbuki Kur'an'a g ö r e . 228 ve 234. Velit de bu baskınlarda aktif bir şekilde yetkili bir komutandır. Muhammed'in ölümü üzerine Müslümanlar kitlesel bir şekilde İslamiyeti terk edince. vergilerini toplamakla görevlen­ dirir. belki eski eşinden hamile ise doğacak çocuğun kimden olduğu belli olsun diyedir. 1 6 2 161 Bakara suresi. savaşta ele geçirilen karşı tarafın kadınları için geçerli değildir. no: 2157. Leyla binti Sinan adında çok da güzel bir hanımı varmış. Müslüman savaşçılara bir indirim yapılmıştır. 1 6 1 Bun­ dan amaç. Süneni Kübra. Velit'e ve özellikle de Hz. bir kadının eşi ölür v e y a öldürülürse. . ikinci bir erkekle evlenebilmesi/cinsel ilişki yaşayabil­ mesi için en az dört ay on gün beklemesi l a z ı m . Nüveyr'in bölgesine gider. d. tabii ki asayişi sağlamakla meşhur olan Halit b. Nikah. Razzak. Müslümanlar en kısa zamanda onlarla cinsel ilişkide bulun­ sunlar diye.Beyhakı. Mucem-i Kebir. Halit onu görünce dayana­ maz ve kocasını bir hiç uğruna öldürüp o kadına cariye ola­ rak el koyar ve hemen orada. A m a bu süre. 24/69.olduğuna örnek olsun. Musannaf.Taberani.

Çünkü Ömer'in genel durumuna bakıl­ dığında. Halit b. Hz. Suriye tarafında öldürülen Halit'in cinayetinde 163 parmağı var diyen İslam tarihçileri bile v a r . hem siyasi olabilir. Buradaki tepki. . Kenz'ül Ummal. Halit'e karşı özel nedenlerden dolayıdır. Hayber'de Safiye. Hatta Ömer'in. Ancak Ebubekir. M u h a m m e d de hep böyle yapardı. Ömer'in bir bacağını kırıyor. Beni Mustalık'ta Cüveyriye ve yine başka bir baskında ele geçirdiği Reyhane örnek gösterilebilir. Ö m e r ' l e Halit henüz Müslüman değil­ ken. hem de aralarındaki ilişkiden de olabilir. bu işin teferruat kısmı. Velit'e şunu söyler: "Nasıl olur da sen 163 Hindi. Burada kısa bir hatırlatmada bulunmak isterim: Aslında Ö m e r bu olayda kıskançlığından dolayı Halit'e sert tepki göstermiştir. Halit. Velit bu tek bir seferlik adet g ö r m e şartını da beklemez. Bir örnek vereyim. N e y s e konu­ muz bu değil. Halit b. Velit bahsi. 13/369. düşmana karşı kılıç kullanan bir insana ben ceza v e r m e m der. hemen orada kadınla sevişir. o da bundan farklı bir şey yapmamıştır. Bu olay anlatılırken şu da söyleniyor: Zamanla Ö m e r ' l e Halit arasında meyda­ na gelen hoşnutsuzluğun nedeni bu olaya dayanır.A m a bu olayda Halit b. Bir kere cariyelik kurumunu onaylayan bir sistem var ortada ve Ö m e r de bundan yararlanmıştır. Yani o da hiç bekle­ memiştir o belirlenen tek adet g ö r m e şartını. Velit'in az önce sözü edilen cinayet olayı ve ka­ dını cariye olarak ele g e ç i r m e durumu Ebubekir ve Ö m e r ' e iletilince Ömer. Yani Ö m e r bunu hazmetmez ve hep ona karşı tavır alır. Bu. bir ara güreşiyorlar. İslami kaynaklarda. Ömer. bir kadını kendine almak için Müslüman bir kişiyi katlet­ miştir der. Çünkü Halit. Halit'i taşlayarak öldürelim. no: 37020. Ömer'in bu ceza teklifini kabul etmez. Halit b.

hep çıkar. Suri­ ye'nin Halep tarafında peygamberlik iddiasında bulunmuş­ tu. yayılır. (1 !45-1205.Vakıdi. M u h a m m e d döne­ minde birçok kişi de bölgelerinde kendilerini peygamber olarak ilan etmişlerdi. 1 6 4 Hani belki kamuoyu bilmiyordur. 2/218.bir Müslüman'ı. Yani hep çıkar.İbni Esir. 5/619. 'Mucem'ül Buldan'. s. Minhac'ü Sünne. 5/518. Arap yarımadasından b) Şecah binti Haris adında bir kadın. f. aynı konuda.İbni Teymiye. c) Yine 'Yakıd' adında bir kadın. b.El-Kamil. no: 7702 Malik b.İbni Kesir. 164 a. d. Isabe. 107-108. Daha sonra yakalanıp M e d i n e ' y e götürülünce Müslümanlar ona. Nüveyr kısmı. 2. 6/322 Ebubekir'in halifeliği kısmı. Buna rağmen Halit'e herhangi bir ceza uygulanmaz. Mesela. e. Ebubekir'in halifeliği kısmında.Kenz'ül Ummal. Nüveyr kısmında.Üsd'ül Gabe. deyince o. Muhammed'in bir savaşta ele geçirdiği d e v e ­ lerden kendisine 100 d e v e rüşvet olarak verdiği Uyeyne b. Hepsi Ebubekir zamanında bastırılır ve böylece o coğrafyada İs­ lam galip gelir. 165 a)Yakub'ül Hamevi (574-623). s. eşini alabilesin diye katlettin" gibi sert söz­ ler. mesela Hz. Hısn/veya Husayn bile (Kur'an'ın Kökeni adlı yapıtımda bu konuda geniş bilgi var ve en başta Buhari'den alıntı var. "Zaten hiçbir zaman İslamiyet'e inanmadım ki" karşılığını verir. Buna ilk olarak babası inanır' 6 5 d) Lakit bin Malik Ezdî (Umman'da peygamberliğini ilan eder ve zaten İslami­ yet'ten önce de oranın emiriydi. Huveylid Esedî gibileri de ken­ di bölgelerinde peygamberliğini ilan etmişlerdi. ve b.h) 'Tac'ül Arus'. el-Bidaye ve'l Nihaye. yine aslen Hıristiyan olan. İslamiyet'ten öyle kaçışlar olur ki. Malik b. f) Tuleyha b. utanmadın mı ki dinden çıktın. 2369. a) Müseyleme. s. a. c. no: 14091. asıl adı Cülendi idi) e) Esved-i Ansî. cilt.İbni Hacer Askalani. 5/426 ve b) Zebidi. Kitab'ü Ridde. 248) İslamiyet'i bırakıp yedi yüz savaşçısıyla birlikte Tuleyha'ya katılır. .

Nasıl şimdi demokrasi veya sosyalizm deniliyorsa ve bunlar popülist ise o d ö n e m d e de bu tür mitolojilerle insanlar kendilerini ortaya koyarlardı. garantiye alalım fikri ortaya atılır. Kinde. bu yöntemle kendilerini topluma kabul ettirirlerdi. b. Beni 166 a. Hadramut. Nehre. Ebubekir döneminde Y e m a m e ' d e peygamberlik iddi­ asında bulunan Müseyieme güçleriyle çok şiddetli bir sa­ vaş yaşanmıştır. Gatafan. cilt Ebubekir'in halifeliği kısmında. c. Yemame.Burada şunu eklemekte yarar var: O dönemlerde. 2/143 v d .İbni Kesir. Zaten Kur'an'ı kitap haline getirelim fikri.Hicri. d-Yakubi tarihi. 2. bu savaştan sonra ortaya çıkmıştır. O yüzden henüz ortalıkta Kur'an izleri var iken bunu ki­ tap haline getrelim. Selim. İslami kaynaklarda var olan bil­ gilere g ö r e Müseyleme'nin silahlı gücünün 40 bin olduğu söyleniyor. Bedir gibi savaşlarda M u h a m m e d ' l e birlikte olan seçkin sahabeler de vardır. 11. en başta Buhari ve Müs­ lim'de anlatılmaktadır. Umman. . Burada Müslümanların verdiği ölü sayısı binlerle ifade edilecek kadar fazla ve bu ölenler arasında Uhud. yılı olayları. Havazın. eski­ den beri süregelen mitolojilerin gitgide genişleyip büyü­ yerek bir kültür haline geldiği bir gerçeklik var. Çünkü bu savaşta Kur'an'ı bilen birçok Müslüman katledi­ lir. Bu konuda ihtilaf yoktur. Beni Amir.Taberi. 3/2£3-330. Yine İslam kaynaklardaki bilgilere g ö r e . Kısacası. Bu gerekçe. e-Bidaye ve'l Nihaye 6/338-358. bu savaşta toplam yirmi bir bin insan katledilir. Yemen. Kimin formülü tutarsa artık atı alan Üsküdar'ı geçer misali iktidarı elde tutması kolay olurdu. Bahreyn.el-Kamil. Ayrıca M ü s e y l e m e ' y e karşı yapılan savaşta öldürtlen Müslümanların listesi birçok tabakat ve 166 siyer kitaplarında yazılmıştır. Ebubekir'in halifeliği bölü­ münde.

ancak Müslüman- 167 a. Mesela onlardan Tulayha şunu diyordu: Cebrail vahiy getirdi.. Ahirete iman onlar­ da da vardı: Zerre kadar bir şey hesapsız kalmaz diye. Yani sa­ bah ve yatsı namazları yoktur diyordu. Cem'ul Kur'an kısmın­ da. Kaldı ki. Gerçi islam hâkim olunca onla­ rın öne sürdükleri prensipleri yok etmiş veya yerine kö­ tü/alaylı prensipler koymuştu ki insanlar İslam'a daha da bağlansınlar. Dolayısıyla sizin benim için namazda secde edip kafanızı/o en kıymetli organlarınızı yere koymanızı kabul etmiyorum. 6/340 ve devamı. cilt. Allah olarak benim buna ne ihtiyacım var ki. Ya­ ni bunlara g ö r e ancak istisnai durumda ikinci evlilik olabi­ lirdi. Fedail-i Kur'an.. ama yine de bazı kalıntıları kalmıştır. . 167 Yalnız bu sonuç. b. artık ikinci bir kadınla evlenmesi haramdır diye yasak vardı. neden kaçtılar? Kaldı ki bu peygamber adaylarından çoğunun projeleri aynı zamanda mantıklıydı. Bu gibi vahiylerinden dolayı Tuleyha'nın peygamber­ liği hızla yayıldı. Hele en ilginci. Bir de şunu diyordu: Allah vahiy g ö n d e r e ­ rek bizim günde üç sefer namaz kılmamızı istiyor. el-Kamil. 2. zina etmek de haramdı..İbni Kesin Bidaye-Nihaye. bir erkek evlendiği za­ man. Ki ilk defa Yemame savaşı nedeniyle kitap haline getirilmesine karar verilir.Temim ve topyekun bölge insanları İslamiyeti çok kısa za­ manda ve hızlı bir şekilde bıraktılar. Tarih 3/280-330). in­ sanların niçin Muhammed zamanında Müslüman oldukları noktasında iyi bir yanıttır aslında: Niye inandılar. çok da taraftar topladı. Buhari. e ğ e r erkek çocuğu dünyaya gelir ve yaşarsa. c. A l ­ lah'ın şunu dediğini aktardı: Siz insanlar çok şereflisiniz. içki içmek.İbni-il Esir. gi­ bi açıklamalar. Ebubekir'in halifeliği kısmında..Taberi. On­ lara g ö r e insanoğlu çok dikkatli olmalıydı.

Esed kabilesinden Ebu Hattap. Bidaye-Nihaye. Sakif te Muhtar b. Örneğin. irtidat olayları kısmında. b. Yani Muhammedinki Tann'dan g e l m e . Üseyid. yine Yakup ve oğlu Yusuf. 169 FazI peygamberlik iddiasında bulunanlar arasındaydı. Kamil. Müseyleme ise çok bilgili olduğu için kendi şahsi projeleri vardı ve o yalancı pey­ gamberdir diyorlardı. Bir de Muhammed hayatta iken Mü­ seyleme ona mektup göndererek. İbrahim ve oğulları İsmail-İshak gibi biz de aramızda paylaşalım diyordu) ama Muhammed bu­ nu kabul etmemiştir. Sait ve Ebu Mansur el-Aceli. talan. Himyeri/San'a'da Ali B. Sait. 173-195 bakılabilir. efendim çok g e z g i n biriydi. Sem'an. cin. 169 Daha fazla bilgi için. İşte böyle: Eski d ö n e m l e r d e Orta Doğu'da kim pey­ gamberim deyip de kendini kabul ettirirse o yaşardı. Yine M u h a m m e d ' d e n sonra Emevi ve Abbasiler döne­ minde de peygamber adayları çıktı ortaya. mito­ lojileri çok iyi bilirdi ve halka anlatırken onları güzel etkile­ yebilen bir yapısı vardı. Muham­ m e d ise bunların arasından sıyrıldı. . 6/353 vd Secah binti Ha­ ris konusunda. Bu­ nun için Muhammed döneminde birkaç peygamber adayı ortaya çıktı. ancak onlar ganimet.İbni Esir. çapulculukta ordu­ larını harekete geçiremedikleri için kaybettiler. bu konuda doktora tezi olarak bir çalışma yürüten ve kitap haline getiren Medine'deki Ümmü'l Kura üniversitesi öğretim üye­ lerinden Ahmet bin Sad Gamıdi'nin 'Akidet'ü Hatmi Nübüvveti bi nübüvveti'l Muhammediye s. İrtidat olayları kısmı. 168 a. 1 6 8 M ü s e y l e m e için d e . peygamberliği aramız­ da paylaşalım demiştir (Hani Musa ve ağabeyi Harun.lar ganimet ve cennetteki huri avantajlarıyla bunları etkisiz hale getirdiler. Irak'ta Beyan b.İbni Esir. Şam'da Haris b. Küfe'de M u g i r e b. sihir gibi konularda uzmandı gibi yakıştırmalar yapmışlardır İslam'ı yazarlar.

Muhammed Mekke'yi tekrardan geri alınca (yani Mekke'nin fethinde). 1 7 0 Halit'e herhangi olumsuz bir şey söylediği kayıtlı değil. çocuklara ve yaşlılara dokunmayın. diye talimat da veriyor. cena­ zenin bir kadına ait olduğunu ve öldüren kişinin ise Halit b. Sonuçta Ha­ lit onların bir kısmını katlediyor. Hz. ancak İslam'ın formalitelerini henüz bilme­ dikleri için. civarda bulunanlar da İsla­ ma girsinler diye. Fakat bu esirler onlara karşı gelmedikleri ve üstelik de İslamiyet'i kabul ettikleri için. "Al­ lah'ım. . Sabah olunca bu kez arkadaşlarına: "Herkes elindeki esirleri öldürsün" ta­ limatını veriyor. Yine Halit bin Velit'le ilgili en başta Buhari'de anlatılan şöyle bir katliam olayı var: Mekke'nin fethinden sonra.Aslında Ebubekir'in Halit bin Velit'e ceza vermemesi. bas­ kın ekibiyle birlikte onları İslam'a davet ediyor ve onlar da kabul ediyorlar. N i y e mi? Hemen somut bir-iki örnek vereyim. ben Halit'in yaptığından uzağım" diyor ve bunu 170 Siyeri İbni Hişam. Velit'i Beni Ge­ z i m e kabilesine gönderiyor ve karşı koymazlarsa sakın on­ lara bir zarar vermeyin. Halit tarafında­ ki bazı insanlar onun bu teklifine karşı çıkıyor ve asla biz öl­ dürmeyiz diyorlar. Hz. Halit b. Mekke'nin fethi kısmında. Velit olduğunu söylüyorlar. kalanlarını da esir edip ar­ kadaşlarına köle-cariye olarak dağıtıyor. Muhammed. Hz. Halit. O. Muhammed'in felsefesine uygun ve aynı zamanda ona saygıdır. Sonuçta durum Hz. Ö l e ­ nin kim olduğunu ve neden öldürüldüğünü sorunca. o baskın sırasında insanları y e r e yığıl­ mış bir cenazenin başında toplanmış olarak görüyor. halk nezdinde İslamiyet'i kabul ettim anlamına gelen eşanlamlı başka bir kelime kullanıyorlar. Burada Muhammed'in göster­ diği tepki sadece şu: Baskınlarda kadınlara. M u h a m m e d ' e iletiliyor.

mucize gösterdi de insanlar bundan dolayı ona inan- . şu hiç sorgulanmaz mi: Acaba ne oldu da Halit ve diğer meşhur sahabeler İslam'ı seçti? H e p vurgu yapıyorum: Olay kimileri için iktidar kavgasıydı. bazı rivayetlere g ö r e de üç kez tekrarlıyor. Velit gibileri. yoksa Muhammed Tanrı görevlisiydi. peki öldürülseydi bunları katleden Müslümanların bunda ne gibi çıkarları olurdu? Yani karşı çıkanlar bu kölelik avantajından dolayı böyle bir girişimde bulunmuş olabilirler v e y a belki de iyi niyetli insanlarmış. Yani Halit'in yaptığını yanlış buluyor. O dönemin önemli siyasetçileri için tek neden iktidara ortak olmaktı. malım talan olmasın endişesiyle korkudan Müslüman oluyordu. Muhammed'in ölümünden yaklaşık üç yıl önce. Hele bu fikir. nitekim kendisi bunu çok iyi başarmıştır. İbni Hacer Askalani. Peki. Halit b. Kimi­ leri ise çoluk çocuğum cariye-köle adıyla anılmasın. Şu da bilinmeli İd. olabilir. biz de bir an önce yerimizi alalım. İbni Sad'dan alıntı yaparak bu ha­ disin şerhine şunu da eklemektedir: Halit'le birlikte o baskına gelen Selimoğulları. ya da ganimet-talan ve cariye kazanmak gibi mad di çıkarlar ön plandaydı. bu pastadan pay alalım hesapları yapıyorlardı. Halit'in talimatını dinleyerek ellerindeki tüm esirleri katlederler. en başta halife Ömer için geçerliydi. Halit b.iki. Şu da var ki onlar köle-cariye olarak kalsa hiç olmazsa onlardan yararlanırlardı. nasıl olsa yeni bir sistem kuruluyor. ancak Muhacir ve Ansar grubu Halit'e karşı çıkar ve ellerin­ deki esirleri öldürmez. ben artık onlara girmiyorum. Velit çok sonraları İslamiyet'i kabul edenlerdendir. ama geniş halk kitleleri için d e d i ğ i m gibi ya korku. cariyelerden yararlanma düşüncesiydi. kimileri için ganimet. tabii ki İbni Hacer bu hadisin açıklama kısmında tüyler ürperten bazı detaylar da aktarır.

"Yahudiler bununla çok sevinirler. el-Kamil. İbni Esir. 2/25. . Taberi Tarihi. 1 7 2 Yani Ebubekir'in haksızlıkları böyle Hz. Ebubekir'in halifeliği kısmında. herkes islamiyet'i terk e t t i .. Ki ilk defa Yemame savaşı nedeniyle kitap haline getirilmesine karar verilir. Velit'in Beni Cüzeyme'ye gönderildiği bö­ lümde.Kandehlevi. el-Kamil. Arap yarımadasında Hz. d-Taberi. Mekke. cilt 30/319. e. bu kadar basit.. Geçer­ li olsaydı. Bunda zaten İslam düşünürleri arasında ihtilaf yok. Fatma'ya yaptı­ ğı gibi ferdi d ü z e y d e değildi. Hayat-i Sahabe. Bunlar dışında hiçbir cami kalmadı. Tarih 3/280-330.İbni Kesiri Bidaye-Nihaye. 172 a. c. 2.Ibni-il Esir. Cem'ul Kuran kısmın­ da. Bunlar. 6/340 ve devamı. Muhammed'in vefatından sonra insanlar bazı yerlerde toplu halde.dılar gibi fikirler. M e d i n e ve Bahreyn'e bağlı 'Cüvasa' kö­ yündeki Abdülkays camisidir. Fedail-i Kuran. o zaman için hiç de geçerli değildi. Halit b. 3/225 b. kendisi kitlesel bir şekilde katliamlar gerçekleştirmiştir. 2/205. So­ nuçta binlerce insan kılıçtan geçirildi. on­ lara g ö r e Ebubekir din için cihat etmiştir. Öyle ki Hz. cilt. 1 7 1 Ebubekir o zaman zekât v e r m e y e n ve güya dinden çı­ kanlar hakkında. ordusuna şu talimatı veriyordu: Ya onlar geri dönüp zekâtlarını verecekler veya hepsi kılıçtan geçi­ rilecek.ibni Asakir. Buhari. Megazi kısmı. 171 Buhari. Muham­ med'den sonra Arap yarımadasında üç adet cami kaldı. onun ölümünden sonra insanlar kitlesel bir şekil­ de dinden çıkmazdı ve Ebubekir de bu irtidâd olaylarıyla uğraşmazdı. bazı yerlerde de kısmen İslamiyet'i bıraktılar. Bu arada kitlesel bir şekilde gerçekleşen bu İslam'dan çıkma olayları karşısında Ebube­ kir. Tarih-ü Medinet-i Dımaşk. Dolayısıyla tek bir muhalif kalana kadar savaşa devam" diyordu.

Muhammed Sırri kısmında. O yüzden kimi İslam tarihçileri Ebubekir'in durumunu. 9 1 . Mizan'ül İtidal. Ebubekir ve Ö m e r için de kimile­ ri. . sen suçlu­ sun" deyip ağzına çamur doldurup onu boğmak suretiyle ruhunu almış misali. ancak Hz.. "Şimdi mi inanırsın. Ö m e r ve Osman'ın öldürüldükleri biliniyor. Ali. "Ey zalimler. o sırada Azrail inip ona. Ebubekir ve Ömer'in yaptığı zulme karşı onları Firavun'a benzetmiş. Muhammed'in katledildiği bilinmediği 173 Yunus suresi. Hatta Zehebi. 1 7 4 c. Hammad'el Kufi'den şu farklı rivayeti de ekliyor: Kimileri.Halife Ebubekir'in Öldürülmesi (Siyasi Cinayet) Halk arasında Hz. 1 7 3 İşte Ebubekir'in durumu da buna benziyor demişler. kızları ve aynı zamanda Mu­ hammed'in de eşleri olan Ayşe ile Hafsa'yı da fitne unsu­ ru olarak nitelemişlerdir. Kur'an'da mitolojisi anlatılan Firavun'un denizde boğulma­ sına benzetmişlerdir: Güya Firavun suda boğulmaya başla­ dığı an pişman olup "Musa'nın Rabbine inanırım" demiş de.Kendisine Sıddık' yani çok doğru denilen Ebubekir'in ha­ yatından kısa bir numune sundum. no: 551. 1/284. İşte. Mizan'ül İtidal adlı yapıtında Muham­ m e d b. A h m e t b.. sizin ölüm anındaki korkunuz ve pişmanlı­ ğınız tıpkı Firavun'unld gibi artık size fayda vermeyecektir" demişlerdir. Ebubekir'in kendi icraatından örnekler göstererek pişmanlık duyduğu olaylar keşke yalnız onlardan ibaret ol­ saydı: İki buçuk yıllık halifelik dönemi hep katliamlarla g e ç ­ miştir. Ahmet b. 174 Zehebi.

ancak kendi arkadaşları tarafından bir komploya kurban gittiğini net olarak belirten bir islam dü­ şünürü hemen hemen yoktur. plan buydu. Kendisi birinci cildin 40. Ebubekir'in z e ­ hirlenerek katledildiğine ilişkin açıklamalar İslami kaynak­ larda çok fazladır. J . 1955 İrak doğumludur.gibi. Mesela Ebu Süfyan ve oğlu Muaviye gibi. insanlar Ebubekir'in de en yakın arkadaşları tarafından bir siyasi cinayete kurban gittiğini bilmiyor. ondan sonra yönetimi paylaşalım diye. Mesela onun Ömer'i Hac görevinden al­ ması gibi. ondan sonra da Osman ve bu arada tabii ki Emevi kesimine gitgide tolerans tanınacak. Osman'ın bağlı olduğu Emevilerin etkili isimleriyle görüşüyor. bu konuda çok çarpıcı ve net bazı bilgiler vermiş­ lerdir. Ayrıca onun alıntı yaptığı kaynaklardan da birçoğunu dipnot olarak ekleyeceğim. Kaldı ki. Necah Taî'den kısa bazı bilgiler vereyim. Plan şu: Biz birlikte Ebubekir'i orta­ dan kaldıralım. İlk önce kitabından bir özet sunacağım. alıntı yaptığı kaynaklar hepsi ünlü islam düşünürlerin ka­ leminden. beğenilir veya beğenilmez bu ayn bir dava. sayfasından başlamak üzere konuya ilişkin şu bilgileri veriyor: İlk başta Ebubekir'le Ö m e r arasında yapılan konuşma­ da. Necah'ın kaynağındaki bilgiler gerçekten ilginç. Ebubekir bir yıl g ö r e v d e kaldıktan sonra ayrılıp halifeli­ ği Ö m e r ' e teslim etmeliydi. Kendisi bir akademisyen. Necah T a î 1 7 5 ile itikadı mez­ heplerden Mutezile ekolüne yakınlığıyla bilinen İbni Ebi'l Hadid. Ancak ne olursa olsun adam güzel bir çalışma ortaya koymuş. İlkin Ö m e r halife olacak. daha sonra da değerlendirmesi ne kadar doğru diye. g ö r e v d e direniyor ve üstelik de Ö m e r ' e karşı tavır alıyor. Bunun üzerine Ömer. başka Sün­ ni kaynaklarla karşılaştıracağım. Zaten Ebubekir halife olduğunda Ebu Süfyan hep onun halifeli175 Necah. ancak Ebubekir bunu yapmıyor.

O yüzden. burada bir senaryo söz konu­ sudur. Z e y d b. Ebubekir'in son nefesinde içeri girip çıksın ve Ebubeldr bana yazdırdı desin. Çünkü Ebubekir'in yanında son nefesinde Osman'dan . bu ayrı bir şey. ancak belki kimse onun kadar fark edememiş. Sonuçta. onları kötü niyetli olarak tahmin et­ mezdi. güya Ebubekir son nefesinde Osman'a vasiyetini yazdırmış. Sabit ve Abdullah b. Sonuçta Ebubekir'e. Yani öne sürdüğü kanıtlar hep İslami kesimden. İşte bu iki kişi aracılığıyla planlarını uygulamışlardır diye rivayetler var. Ancak Ebubekir. tabii ki ilacı nasıl verdiklerinin detayı hakkında pek bilgi yok. İşte bu konuda Necah şöyle diyor: -Bir kere ağır hasta olan Ebubekir artık halifeyi tayin edecek durumda değildi. Zaten bu olup bitenler sırasında vefat ediyor. Selam'a güvenirdi. inandırıyor. Kelde'ye. diyor. İddialarından bir kesit: Daha sonra anlatacağım İd.ğiyle alay ediyordu. "Beni dinleyin. birçok İslami kanıt ve argümanlarla tezini destekliyor. size Ebubekir'in va­ siyetini ilan ederim. bu sahte bir vasiyetnamedir. Osman'ın Ebubekir'in yanına girip dışarı çıkınca halka. adam mı kalmadı da bunu seçtiniz di­ yordu. doktoru Haris b. ki Ömer'i halife olarak önerdi" söz­ leri Ebubekir'e ait değildir. Necah iddialarını güzel hazırlamış. Aslında bu vasiyetname daha önce Ö m e r ve Osman tarafından planlanıp bir kâğıda ya­ zılmış ve Osman'a verilmiş İd. Mekke valisi Attab'a ve Ebu Kebşe'ye zehir içiriliyor ve hepsi de bir yıl sonra hemen hemen aynı gün veya günlerde vefat ediyorlar. ben ölürsem Ö m e r halife ol­ sun diye.

Hatta Muhammed'in eşlerinden Ümmü Habibe. Ebu Süfyan'ın kızı olduğu için. Peki neden bu adam birden kayboldu da yerine Osman ortaya çıktı? As­ lında bu da doğru bir tespittir. ancak başarısız olmuştu. Muhammed'in diğer eşlerinden farklı olarak hazineden ona daha fazla aylık bağlanıyor (ay­ da 1200 dirhem). son nefesinde bu ayeti işleyerek sanki alın halifeliği. bu artık mecburiyetten olmuş. yoksa okumam diyor. İşte hem o sıra onu ve Ömer'i saran heye­ can. İşte bu. hem de Ö m e r bir ara halifeliği Ebu U b e y d e ' y e teklif ediyorlar." Yani burada şu söyleniyor: Her zaman yumuşak konuşan. -Bir de o ana kadar Osman'ın piyasada hiç ismi yoktu. Bir de daha sonra İslami kesimin kaynaklarından sunaca­ ğ ı m bilgilere g ö r e Osman dışarı çıkınca şunu diyor: Bana inanırsanız size Ebubekir'in vasiyetini okuyayım. Sakife Beni Saide'de hem Ebubekir. Halbuki Mekke fethinde Ebu Süfyan Müslüman olmuşsa da. Ebubekir'in üslubu değildir. yoksa kendisi hayatında hiçbir zaman İslamiyeti benimsememiştir. Osman'ın okuduğu yazı ise çok farklı ve sonunda da Şuara suresinin 227. Ö m e r halife olunca Emevilere aşırı d e r e c e d e ayrıcalıklar tanıyor."Zulmedenler hangi akıbete uğrayacaklarını görecek­ lerdir. Çünkü Ebubekir g e n e l d e uzlaşmacı bir konuşma ya­ pıyordu.başka şahit olacak kimse yoktu. moral veren bir Ebubekir. Allah belanızı versin gibi bir yaklaşım söz konusu. hem de hiç kimse Os­ man'ın bu açıklamasının Ebubekir'e ait olduğuna inanmı­ yordu. Hz. ayeti eklenmişti. Mesela en başta Ebu Süfyan ve oğlu M ü a v i y e ' y e çok iltimas yapıyor. Ayetin içeriği şu. Kaldi ki. hem de onun bu şekilde bir açıklama yapması şüphe­ leri daha da artırmaktadır. Hatta bir ara Muhammed'i M e d i n e ' d e vurdurmak için plan da yapmış. .

M u h a m m e d Mek­ ke'den M e d i n e ' y e hicret ederken yanında Ebubekir de var­ 178 mış olayını inkâr ediyorlar. Ayşe'yi bir kuyuya atıp o kuyu­ nun etrafını kapatıyor ve bir daha umuma açmıyor. Emeviler'in suikastla katlettik­ leri ilk kurbandır. Muaviye hem meşhur Hz. A. Diğer kardeşi Muhammed ise zaten Muaviye'nin talimatıyla Mısır'da yakalanıp bir merkebin içine lonuyor ve eşekle birlikte onu yakıp o şe­ 177 kilde katlediyorlar. 40. Ayşe'yi. 177 igtiyal'ül Halife Ebubekir. A. Bunun üzerine Muaviye Ayşe'yi bir çukura g ö m m e k suretiyle katlediyor. 2. Hz. s. 1/108vd. Yani bal içine zehir katarak insan­ ları vurmayı kastediyor. Aziz. 1/43.Necah'a g ö r e Ebubekir. Malik Ester. Igtiyal'ül Halife Ebubekir. . hem de bu kaynakta anlatılı­ yor ki. Mu­ aviye. Rahman b. "Allah'ın baldan da askerleri vardır" sözü meşhurdur. Ebubekir'den sonra Emeviler tarafından suikastlarla öldürülenlerden ayrıca uzun bir liste de veriyor ve bu suikastların baş aktörü olarak da Muaviye'yi gösteri­ y o r . Ebubekir kızı meşhur Ay­ şe. Ömer. Rahman. Ebubekir oğlu Abdullah. Bir başka aktarım da. Kimi rivayetlere g ö r e Muaviye minberde oğlu Yezit için propaganda yapınca Ayşe ona karşı çıkıyor. Sad b. Ayet. Kimi rivayetlere göre Hz. kesinlikle bu doğru değildir. Ali. Ebu­ bekir oğlu A. 176 Ebubekir'den soma suikast mağdurlarından bir liste veriyor: İbni Avn. Bu ve başka Şia mensupları. Ayşe'nin kar­ deşi Abdurrahman'ı da hem zehirliyor. Onun bu sözü birçok İslami kay­ nakta geçiyor. Hasan b. Ayşe'yi damdan düşürmek suretiyle katledip geceleyin de gömüyorlar Muaviye. 1 7 6 Zaten Muaviye'nin. Ebi Vakkas. 178 Tevbe suresi. Halit. H e m başka kaynaklarda. hem de can çekişir­ ken o halde mezara gömüyor. Ömer b. Abdullah b. hem de iki kar­ deşi Abdurrahman ve Muhammed'i suikastla öldürmüştür.

olay belli. Kelde ile birlikte. A m a az da olsa kimi yazarlar Ebubekir'in banyo yaptıktan sonra üşütüp zatürre olduğunu ve bu ne179 Safedi. aslında olayın sis perdesini ortadan kaldı­ racak kadar güçlüdür. 1 7 9 Hz. onu af mı etmiş. bir yıl sonra yaşama şansımız yoktur" dedi. aynı eserlerde konuya ilişkin var olan kanıtlar. şeklinde çok kısa bir bilgi var. . "Yediği­ miz y e m e k t e zehir vardı. Attab kısmında. Mu­ hammed de. Ebubekir de zehirlenerek bu dünyadan g ö ç ettiler" şeklinde farklı. kendilerine (Yahudi­ ler tarafından) sunulan zehirli yemekten yediler. "Dünya ne kadar boştur! Hz. Kimi rivayetlere g ö r e Ebubekir ile Mekke valisi bir yıl sonra aynı g ü n d e vefat ettiler. Ebubekir'in mağarada olmadığına dair bir de özel bir kitap hazırlamış. Yani bir­ birlerinin ölüm haberini bile duyma fırsatları bulamadılar. şu var ki. Hatta Necah. Kelde o sırada Ebubekir'e. Yedikten sonra dokroru Haris b. A m a Ebubekir'in ölümüyle ilgili doyurucu açıklama yok. 19/289-no: 7562. idam mı etmiş yine az çok ba­ zı bilgiler var. Nitekim yiyen iki kişi bir yıl sonra vefat etti. Sadece Yahudiler tarafından zehirlenip katle­ dilmiş. zehirli eti hazırlayan kadın bel­ li (Zeynep). Kimi rivayetlerde.ikisinin M e k k e ' y e hicret zamanları farklıdır diyorlar. bunun süresi de bir yıllıktır. Bunları zaten aktaracağım. El-vafi bil Vefeyat. Ebubekir'in ölümüyle ilgili Sünni kesimin kaynaklarında var olan bilgiler şöyle: Yanında bulunan Meleke valisi Attab ve doktoru Haris b. Enteresan g e r ç e k t e n . Her ne kadar İslami kaynaklarda Ebubekir'in Ö m e r ve Osman tarafından bir siyasi cinayete kurban gittiği açık ola­ rak yazılmıyorsa da. Ebubekir'in ölüm nedeni birçok kaynakta bu şe­ kilde belirtiliyor. Muhammed'in zehirlendiği konusunda tarih belli (Hayber baskını). kısa ama ölüm nedeni aynı şekilde anlatılıyor.

Bazıları da. 100.Suyuti. Muhammed vefat et­ tikten sonra. Burda ibni Sad ve Hakim'den de alıntı yapıyor. Muaviye az önceld cümlesiyle bunu vurgulamak istiyor. üç sefer beni ilaçla öldürmeyi denediler. "Allah'ın baldan da askerleri vardır" cümlesini sarfetmiştir. Bazı yazarlar o dönemle ilgili bu yöntemle katledilen kişi­ lerin listesini de çıkarmışlar.Salihi.İbni Kuteybe. 30/409. k. 1) Muhtasar'ü Tarih-i Dımaşk. bu yöntemle insanlar öldürülüyordu. Ali'nin oğlu Hasan. g. 2) Tarih-i Dımaşk. Mesela. 12/204.Ibni'l Cevzi. Sıfat-i Safeve. Ali tarafından Mı­ sır'a görevlendirilen Malik bin Ester. 3/419-22.İbni Ebi'l Hadid.Ebü'l Feda.. d. n. . m.İbni Sad.Muhibbüddin Taberi. Şerh'ü Nehci'l Belaga. Siyer-i A'lam. s. cilt. Ebubekir'in vefatı kısmında.İbni Esir. Ebübekr'in ahlak ve ölümü kısmında. s.Ikd'ül Ferid. Hz.cienle öldüğünü yazıyor. e. h-Taberi Tarihi. 1/222. j. Ebubekir'in kendisine olan hasreti yüzünden çok olumsuz etkilendiğini ve bu hasretten dolayı öldüğü­ nü yazıyorlar..Zehebi. 13/1 18 Ebubekir kısmında. Riyad'ü Nadre.Müntehab'ü Kenz'il-Ummal. 18. 1 8 0 Şu bilgiyi de eklemekte yarar var: O dönemin insanla­ rı. 3/105. 1) el-Maarif. Sübülul Hûda. Ebubekir'in ölümü bölümünde. cilt 28/20 halifeler bölümü. 1/263.İbni Asakir. Ebubekir konusunda. Bunu az önce de belirttim. Ancak benimsenen görüş. O d ö n e m d e g e n e l d e bala ve yemek­ lere zehir konuluyor. b) jmame-Siyase. 1/222. 67 vd. c. ama tedbirimi aldım 180 a. kardeşi Hüseyin'e. Zehirleme yöntemi o dönem­ de çok yaygındı. f. tabii ki Ebube­ kir'in zehirlenerek öldürülmüş olmasıdır. I. Muaviye'nin adamları tarafından zehirlenerek katledilince Muaviye. 2. i. El-Kamil.554. b. birilerini ortadan kaldırmak istedikleri zaman genelde zehirli yemekler kullanırlardı. no.Tarih'ül Hulefa. 2/31-34. Hatta Hz. Tarih.

bu kadar tedbire rağ­ men sonuçta hanımı Ca'de binti Eş'as bin Kays. Bu dört kişiden ikisi yine Ak'ra b. . Habis'e ve daha birçok önemli şahıslara dağıttı. 1 8 1 Evet. Tarih'ü Medinetüi Dımaşk. bir ara Hz. Ali. Ali. Peki bilgiler bunlar iken Ömer'in ve Osman'ın Ebube­ kir'i zehirleyerek öldürdüğü söylenebilir mi? Şimdi de ko­ nuyla ilgili var olan bilgileri v e r m e y e başlayayım. 196. Ebubekir ilk yıl bu görevi Ö m e r ' e vermiştir. 24/24.İbni Asakir. bu dağıtıma sert tepki gösterenler de oldu: "Ey Al­ lah'ın resulü.başaramadılar demiştir. halifeden sonra gelen ikinci adamdı. Yeni Müslüman olmuş. Ömer'le Ebubekir. Somut örnek gerekirse: Muhammed Huneyn baskınında karşı taraftan aldığı binlerce d e v e d e n rüşvet dağıttı. s. b. Biz bu mücevherata daha 181 a. hatta onu dinlememesi Ebubekir'i ra­ hatsız etti. Ne yazık ki. 100'er d e v e Ebu Süfyan ve oğlu Muaviy e ' y e . 'Savaik-i Muhrika'. Bunu Muhammed'in ölümü konusunda anlatmıştım. Ebubekir'in halifeliğinin ilk yı­ lında iyi görünüyor. Muham­ med'i öldürmeden önce halifelik konusunda anlaşarak adım atmışlardı. Heytemi. çevrelerinde söz sahibi olan insanlara İslama adam kazan­ dırsınlar diye. Hatta Muhammed bu altınları bunlara dağı­ tırken. o da bunları dört kişiye dağıttı. 56/376 ve Muhtasar'u Tarih-i Dı­ maşk.Hasan b. başlangıçta. 100'er d e v e de Uyeyne adındaki kişiyle Ak'ra' b. Allah'tan kork. o d ö n e m için ilaçla can almak yaygındı. henüz Hz. H e m Ömer'in sert mizaçta olması. Mesela o d ö n e m hac işlerinden so­ rumlu olan yetkili. ona zehir vermek suretiyle hayatına son veriyor. hem de zamanla Ebubekir'in yetkileri­ ne müdahale etmesi. bir baskında ele geçirilen altınları M u h a m m e d ' e gönderdi. Bu son iki kişi o kadar önemliydi ki. Bunların arası. Habis ve Uyeyne'dir.

1/230. Şunu bilin ki. Ben iki tercih ara­ sında kalsam sizi tercih ederim. . Ama ne yazık ki daha önce de bir vesiley­ le belirttiğim gibi. Bu olaylar. "Ben hiçbir zaman Muhammed'e inanmadım ki" itirafında bulunmuştur. ben sizleri onlardan daha fazla severim.Tecrid-i Sarih. Üstelik mal dağıtmakla güya tarafına çektiği tüm o önemli insanlar. kendi soyuna bağlı henüz Müslüman ol­ muş önemli kişilere dağıtmıştır. no: 632-639. ben ve siz de sonsuza kadar biribirimizi sevelim şeklinde bir konuşma yaptı ve onları kuru sevgiy­ le. Örneğin Muaviye gibi. en başta Buhari ile Müslim'de ve Diyanet'in terceme ettiği Tecrid-i Sarih'te anlatılmaktadır. cennetle susturdu. Huneyn harbinde karşı taraftan aldığı develerdenmaldan ne varsa. So­ nunda yakalanınca. Muhammed'in vefatından sonra bu Uyeyne 700 taraftarıyla birlikte İslamiyeti terk etmiştir. İstemez misiniz ki onlar malla sevinsinler. Muham­ med. "İzin ver de böyle diyenin kellesini uçurayım" dedi. Bu arada Halit b.müstahak idik" gibi sert eleştirilerde bulundular. Önemli gördüğü kişilere 100'er d e v e verince tabii ki bu kıdemli Müslümanların/özellikle Medinelilerin zoruna gitmiştir. M u h a m m e d bunu duyunca Medineli Müslümanlarla özel bir toplantı yaptı ve şunları söyledi: Ben onlara o de­ veleri. b. Aynı zamanda onları sevmediğini de kabul ediyordu. Velit Muhammed'e. Bu 182 a. no: 1642. Zekat kısmı.el-Lü'lüü ve'l Mercan. Zaten o sırada Mekke yeni alınmıştı ve Muhammed'in kendilerine torpil yapıp ikramda bulunduğu kişiler de yakın zamana kadar Müslümanlarla savaşan insanlardı. tabii bu açıklamasıyla o insanları çı­ kar hesaplarıyla susturmak istiyordu. ileride Müslü­ manlara başbelası olmuşlardır. 1 8 2 Burada konuyu biraz daha açmakta fayda var. kalpleri İslam'a ısınsın diye verdim.

Kaldı ki. Ebubekir buna onay verdi ve ayrıca bir mukavele de yaptılar. "Asıl yetki Ömer'indir. Ihya'ül Mevat kısmında no: 9151. Menakıb-i Ansar. kı­ raç. 1 8 4 Hatta kimi rivayetlerde Ömer'in o iki kişiye karşı kullan­ dığı şu sözler de var: M u h a m m e d bir ara size bakıyordu. d. para-deve veriyordu. Kenz.konuda hem Buhari. yoksa ha­ zinenin mi. alın götürün Ö m e r ' e söyleyin o da bu işin şahidi olsun dedi.Hindi. Ö m e r kızdı ve ellerindeki sözleşmeyi alıp yırttı. 9/195. Zekat. Buna karşı bu iki kişi. çorak bir arazi ver onu işler hale getirelim.Ibn-i Hacer. yoksa Ö m e r mi?" diye sordular. c. bana yalnız saygı gösterilir" ya­ nıtını verdi.Müslim. no: 632-637. değerlendi­ relim. Husayn/Hısn kısmında. nasıl bunlara verirsin!" diyerek ona da sert bir şekilde çıkıştı ve bu işin gerçekleşmesine engel oldu. el-Marifet-ii ve'l Tarih. 3/294. hazineye ait bir miktar arazi istediler. Ö m e r bundan son­ ra doğruca Ebubekir'e gidip "Bu toprak senin mi. Tarih-ü Medinet-i Dımaşk. Daha sonra onlar da Ebubekir'in yanına gittiler. 184 a-ibn-i Asakir.Buhari. Isabe: Uyeyne b. o iki insan Ebu­ bekir'den tarla isterken de şunu diyorlardı: Ekilmeyen. Ebubekir. kalbiniz İs­ lamiyet'e ısınsın diye yapıyordu ama şimdi böyle bir sorun yok. Gidin kendinize çalışın dedi. "Ha­ life sen misin. b.Yakub Fesevi. Farzü'l humus ve Megazi kısmında. . Bunlar gidip Ö m e r ' e anlatınca. Ondan fazla hadis almış. b. Ebubekir ha­ life iken günün birinde gelip ondan. Zekat kısmı. N o : 6155. 1/226. c.Lü'lüü-Mercan. O zaman İslamiyet zayıftı. "Vallahi biz bilmiyoruz halife sen misin yoksa Ebubekir midir!" di­ yerek bu şekilde tepkilerini gösterdiler. 1 8 3 İşte bu iki meşhur insan (Uyeyne-Ak'ra'). 183 a. biz ortağına ekip biçelim dediler. hem de Müslim birçok hadis aktar­ mıştır. bu anlaşma iptal e d i l d i . no: 1059-1062.

ancak ülkeyi idare eden parlementodur. . Ebubekir halife olunca tekrar iş başı yapmıştır. "Asıl yetkili Ömer'dir. A m a bunun da ötesinde. ancak Ö m e r yine se­ netleri yırtar ve burada da sözleşme iptal edilir. ama tehlike bitince. M u h a m m e d ' e karşı etkili olduğu gibi Ebubekir için fazlasıyla otoriter oldu­ ğunu bilmek-anlamaktır. Ebubekir bunu da kabul eder.Bu konuda İbni Asakir tarihinde daha farklı örnekler de var. Burada artık Ö m e r anladığını anlar ve planların uygulamaya başlar.. Ne demişler: Köprü/ü g e ç e n e kadar ayıya dayı denir. Çünkü yalnız bu hac 185 İbni Asakir. Bahreyn haracını bize ver. hamal gibi çalışalım. 13/77. onların 'toprağı ortağına işlete­ lim. Bu insan zaten Muhammed zamanında M e k k e valiliğine atanmıştı.. Ebubekir bu olayda da. biz de söz veririz ki tek bir kişi bizden size karşı muhalefet etmez.ibni Asakir. kıraç yerleri işler hale getirelim' dedikleri bu tekitleri bile artık kabul g ö r m e z hale gelir. 9/194-196. önemli olanın Ömer'in. Mesela.185 Fırsatlar dünyası: Bir zamanlar az önce sözünü ettiğim o iki kişi tehlike arz ederken. Bunun sonucu olarak. bana ancak saygı gös­ terilir" açıklamasını yapar. Ebubekir halifeliğin ikinci yılında Ö m e r ' i hac görevinden aldı. kral formalite olarak bulunur. dinden çık­ maz. Ta'ih'ü Medinet'i Dımaşk. yine Akr'a ve Zebberkan adında iki kişi Ebu­ bekir'e gelir. Hani şimdi de bazı ülkelerde kral var. İşte Ömer'in bu tip kırıcı müdaha­ leleri Ebubekir'e olumsuz etki yapıyor ve zamanla araları açılıyor. Ebubekir de Ö m e r ' e karşı aynen bu durum­ dadır. yerine de Mekke valisi Attab'ı görevlendirdi. Muhammed başkalarından al­ dığı talan malını (altın-100 d e v e gibi) onlara bedava dağı­ tırdı. Ömer hac işleri görevinden alınınca bu kez 186 aynı g ö r e v Attab'a verilir. 186 a. Tarihü Medinet-i Dımaşk.

187 Necah Taî.görevinden alınma işlemi. "Evet. e ğ e r söylesem yer yerinden oynar gibi bir cümle kullanı­ y o r . halifeliği sürprizdi. El-Vafi bi'l Vefeyat. Ancak az önceki örnekte belirttiğim yetkiye müda­ hale gibi faktörlerle birlikte. 1 8 7 Peki.Safedi. İşte Ö m e r bu­ nu duyunca çok kızıyor. Bir başka karşı çıkışında da Ebubekir'i tehdit ederek. Ö m e r aynı zamanda çok sert bir insandı.19. Ö m e r de var olan kozlarını kullanmaya başladı. kim bunu söylüyorsa asar keserim diyordu. Ö m e r bununla puan kaybettiğinin farkın­ dadır. İşte Ebubekir ona karşı değişince.7562. 19/289-no. Yoksa milb. Ömer'in halifeliği kısmında vereceğim.. o zaman yolda giden süvariler bile atlarından/develerinden in­ mek zorunda kalırlar" diyor. Bir ara Ebubekir'in halifeliği için. Cilt. Yine Ebubekir halife olurken o zaman insanlar buna sür­ priz diyorlardı. halkla ilişkileri tatlılık düzeyinde değildi. "Kardeşim Zeyd ve arkadaşlarını dinlemiş olsay­ dım. "Rahat dur! Yoksa senin hakkında bildiklerimi söylerim. no: 3762. c. Ebubekir halifeliği siftah etmezdi" diyor. 1/41-42. Burada Muhibbüddin Taberi'nin el-Müsterşid ve İbni Ebi'l Hadid'in Şerh'ü Nehci'l Belaga'dan da alıntı yapılıyor . iğtiyal'ül halifet-i Ebibekir. Dikkat edilirse burada yine ayarlı bir konuşma yapıyor. O günkü g e l e n e ğ e g ö r e bir genel mutabakat (ilkel de olsa) bir nevi cumhurun onayı gerekiyordu. Tehzib-i Kemal. Yani bugünkü halk tabiriyle. ancak başka da ya­ pılacak bir çözüm yoktu" gibi bir farklılık gösteriyor. A m a zaman içinde bu konuda Ömer'in değiştiği­ ni görüyoruz. Çok sert olmasıyla ilgili örnekleri.Müzi. neymiş o yeri yerden oynatan şeyler acaba! Demek ki aralarında çok vahim şeyler varmış ki bu cümle­ yi kullanıp böylece Ebubekir'in hızını kesmeye çalışıyor. statü itibariyle Ömer'i Attab'ın gerisine götürür.

İbni Ebi'l Hadid Muteziii'den alıntı yaparak. şimdi de farklı konuşuyorsun" diyecek­ ti. Emevi ailesi çok genişti: Mesela Mekke valisi Attab da 188 Necah Tai. 1 8 8 İnsan. cilt 11/336. Emevilerle konuşuyor. Hayat-i Sahabe. Hatta Ebubekir bir hutbesinde. Iğtiyal'ül Halifet-i Ebibekir. İşte ara­ larında sorunlar olduğu için net olarak Ömer'in ismini di­ y e m e m i ş diyenler de var. bu işi birlikte ya­ palım. Şayet beni kaydımrsa beni uyarın. 1 8 9 işte böylece ipler kopma noktasına geliyor ve Ö m e r artık bir an önce farklı yöntemleri uygulamaya başlı­ yor. kı­ sa zamanda işler düzelirse o ayrılır ben başa geçerim he­ sapları yapıyordu. Şöyle ki. iş başına getirdin. sonunda sırayla ben ve Osman halife olalım diyor. Çünkü eğer gayesi cin olan (din mantığına g ö r e ) şeytan ise. 190 A.let ona inanmazdı ve "Sen ona çalıştın. "Benim bir şeytanım var. halifeliğin riske girdiğini anlayınca çareyi Ebube­ kir'i ortadan kaldırmakta buluyor ve bu yönlü çalışmalar yürütüyor. "Aslında bu adam (Ömer) beni bu işe itti/sürükledi" di­ y o r . 1/52. Razzak. 189 Kandehlevi. İcraatım yerinde ise o zaman bana uyun" d i y o r . Bir de şu gerçek var ortada: Ö m e r Ebubekir'i halife ola­ rak desteklerken. 1 9 0 İşte bazı İslam yorum­ cularına g ö r e Ebubekir'in burada şeytandan kastı Ömer imiş. Bunu zaten daha önce vurguladım. Hat­ ta Ö m e r Ebubekir için. "Ben diyordum ki. . no: 20701. onu g ö r m e d i ğ i n e g ö r e nasıl diyebilir ki benim bir şeytanım var? Ömer. Musannaf. zaman zaman bu hoşnutsuzluğun emarelerini Ebubekir'in konuşmalarından fark ediyor. 2/250. sürpriz değil dedin. Mesela bir ara. Yani o beni etkiliyor d e m e k istemiş diyorlar. onu bir basamak olarak kullanıyordu. işler rayına oturunca Ebubekir bir hafta içinde halifelik görevini bı­ rakıp bana devredecek" ifadesini kullanıyordu.

hiç kimsenin hayal e d e m e y e c e ğ i iki Yahudi asıllı kişiyi ayarladılar: Osman zamanında Kur'an bir araya getirilirken komisyon başkanlığına seçilen Z e y d bin Sabit'e ve yine önemli bir isim olan Abdullah b. A m a en geniş Emevi kesimi Ö m e r ' d e n yanaydı ve en sabıkalı olanlar bu kesimin içindeydi. Yine Eban. "Efendim Ebubekir ve yanındaki heyet. ne adla. Sanırım v e r e c e ğ i m bilgiler çözüm noktasında bir şeyler ifade eder. Bakalım ka­ nıtlar ne d e r e c e güçlü! Bu planla ilgili İslami kaynaklardan derlediğim önemli bazı bilgileri sunacağım. Sad b. Daha sonra İslam tarihi denilen resmi tarih yazılırken de Yahudilere mal edilerek ve çok kı­ sa bir açıklamayla. . A m a sonuçta. kimin 192 evinde tertipledikleri konusunda detay y o k . 191 Şerh'ü NehciT Belaga ve igtiyal'ül Halifer'i Ebubekir. 192 Necah. onun bağlı olduğu Emevi kabilesinin önemli şahsiyetleri de 191 vardı. ancak Ebubekir'den yanaydı. Uygulama aşamasına gelince. çok kısa bir not düşmek suretiyle kaynaklarına geçirdiler. A m a ne yazık ki bu cinayet işi içinde Osman da vardı. İgtiyal'ül Halifet-i Ebubekir. Selam'a bu işi ha­ vale ettiler. 1/62.Emevi'ydi. Yahudilerin kendilerine verdikleri zehirli yemekten etkile­ nirler ve bundan dolayı da zaman içinde vefat ederler" şeklinde. Ebubekir'i ortadan kaldırmaya yönelik plan üzerinde anlaştılar... Ali'yi destekliyordu. Başta da belirttiğim gibi y e m e ğ e zehir katıp bu yöntemle onu katletmeye karar verdiler. İşte bunlar olursa Ebubekir rahatlıkla öldürülür düşüncesiyle karar verdiler. As ve çocukları Hz. Mesela Ebu Süfyan ve oğlu Muaviye gi­ bi. Burada çok akıllıca davrandılar. Ömer'in sunduğu teklifte çıkar olduğu için.

Bazı kişiler doktora git­ mesini. "Bana göre Ömer'in içi dışından 193 İbni Esir. "Bildiğinden daha fazla iyidir. Ebubekir'in tek vasisidir ve onun vasiyeti sırasında ne olmuşsa ikisi arasında olmuş­ tur. o za­ man onlar nasıl halife oldular. artık hakiki doktorum olan Allah beni götürecek d e m e k is­ temiş. görüş bil­ dirmesini ister. Ebubekir ise "Doktorumdan sordum. "Olsun. yılı olayları. İbni Asakir. el-Kamil. hicri 13. bu yemekte zehir vardı. 30/411. Bir yıl sonra doktorla birlikte yatağa düşen Ebu­ bekir. "Ömer'i benden daha iyi tanırsın" deyince Ebubekir. Ebubekir'in sözünü ettiği doktor. ikinci cilt. Anlatılanlara g ö r e Osman. maalesef fazla yaşamayacağız-. Özeti şu: Güya Ebubekir çok kanaat sahibiymiş. gereken teşhisi koydu" şeklinde yanıt vermiştir: Bu işin çaresi yoktur de­ mek istemiştir. Ö m e r ' e g ö r e v versem ne der­ sin. Ebubekir'le birlikte doktoru da o yemekten yedikleri zaman doktorun. ancak bir yıl yaşama şansımız var' dediğini daha önce de belirttim. 1 9 3 Osman'dan önce Abdurrahman b. or­ talık o kadar boş muydu sorusu nasıl bir yanıt bulur? Daha önce Necah'dan bu konuda bazı bilgiler aktar­ dım. Osman. Ebubekir daha sonra Osman'ı çağırıp aynı soruyu ona da sorar. yine de düşünceni belirt" der.Burada çok komik bir not eklemek isterim. fayda görebileceğini söylemişlerdir. Gerçekten ne garip yorumlar. Ebubekir ona. ancak serttir" diye karşılık verir. . gidici olduklarını anlamıştır. Avf Ebubekir'in yanına gider. onunla birlikte o zehirli y e m e ğ i yiyen gerçek ve meşhur doktor­ dur. Peki m a d e m Ebubekir bu planla ortadan kaldırıldı. şimdi de farklı kaynaklardaki bilgileri de ekleyerek da­ ha fazla detaylandırayım. diye görüş bildirmesini ister. Abdurrahman. Abdurrahman. o kadar da kolay mıydı. ancak İslami kesim bunu işleyince ilginç bir senaryo çi­ zilmiştir.

Zehebi Tarihi. Riyad'ü Nadre. no:4270. "Vasiyetimi yaz" der. 2/253. d. Besmele yazdıktan sonra Ebubekir kendini kaybeder/ağır hastadır. ya suikastla öldü­ rülmüş veya savaşlara gönderilip bu şekilde ortadan kaldı­ rılmışlardır. O arada bakı­ yor ki. Ubeydullah md. 3/106. "Aslında sen Ö m e r yerine kendini yazsaydın daha uygundu" dediği de g e ç i y o r . Bazı kaynaklarda. müracaat ediyorlar Ebubekir'e Ömer olmasın. Hayat-i Sahabe. bu adam muhalif olduğu için daha sonra Osman'ın yandaşı Muaviye tarafından katledilir. Ebu Ubeyde ve Şürahbil b. ben de zaten onu gösterecektim" demiştir.ibni Kuteybe. Şu da var ki. İbni Sad. Ebubekir'in Osman'a. Osman vasiyet kâğıdına Ömer'in halife olacağını yazmış. O arada Ebubekir kendisine. Hasene.İbni Asakir.daha temizdir" yanıtını verir. . diye sorar. O zaman Osman'a.İbni Sad. Isabe. 30/413. Daha sonra Ebubekir ayılınca (tabii ki eğer doğruysa. ayılmışsa!) hemen Osman'a: Hele oku ben kendimi kaybedin­ ce sen benden sonra ne yazdın. Ebubekir'den sonra Ömer'in halife olacağını yazar. Cebel. 2/116. Ebubekir'in atadığı kişiler za­ man içinde ya g ö r e v d e n uzaklaştırılmış. 194 M. b. "Muaz b. Ama iyi etmiş­ sin. "Sen Ömer'i halife olarak vasiyet ediyorsan. 3/146. Talha b. 1 9 4 Talha bin Ubeydullah (cennetle müjdelenen on kişiden biri) Ö m e r ' l e ilgili bir şeyler sezince hemen içeri gi­ rip Ebubekir'e. c.Kandehlev. İbni Hacer. halife Ö m e r zamanında 195 Şam tarafında bir kıtlıkta ölmüşlerdir" d i y o r . Osman o arada vasiyet kâ­ ğıdına. 32. hicri 18. yılı olaylan. Taberi. "Bakıyorum ben bayılınca sen korkmuşsun. 195 a. Imame-Siyase. Basit bir örnek: Zehebi. yarın Allah huzurunda cevabın ne olacak?" diyerek itiraz etmiştir. ya vasiyet etmeden vefat etse ne ya­ pacağız diye hemen Ömer'i yazmışsın. Za­ ten hep vurgu yapıyorum. Tabakat.

yoksa okumam" şeklin­ de bir pazarlık yapar. hem de Ansar'dan Ebubekir'in huzuruna çıkanlar. Bir de işin içinde panik-acele vardı. Ebubekir tarafından Ömer'in halife tayin edil­ diğini söylemek isteyen Osman dışarı çıkar. Ve başlar okumaya. Sadece Ömer'in halifeliğiyle ilgili çok kısa bir metin­ dir. Necah gibileri burada tam isim ko­ yuyorlar: Hileyle. kendisi yazabilirdi ama yazı onun değildir. Osman ve Ömer'in hazırladıkları d ü z m e c e bir vasiyetname millete ilan edili­ yordu ve maddi gücün ağırlığı da iki tarafta olunca halife­ lik bu şekilde gasp edilmiştir. "Dinleyin. Yanı sıra şahit yok.A m a Ebubekir zamanında bunlar değişik bölgelerde önemli görevlerdeydi. Kısa bir yazıdır zaten. okuryazardı. kabul ederseniz okurum gibi inandırıcı olmayan şeyler söyleniyordu. skandalla iş başına g e l m e . Ebubekir artık hastaydı. Hele bir de Osman'ın yanında Ö m e r de var. Ebubekir'in Ömer'i halife olarak önerdiğini öğrenince hem muhacirlerden. ama böyle bir şey yoktu. a m i g o gibi sürekli halka. Kaynaklarda şu da var: Halk. Kısacası. o günkü âdete g ö r e benzer vasiyet­ ler yapılınca imza gibi bir işaret olurdu. millet bu va­ siyetin Ebubekir'e ait olmadığını fark eder. Bunu söyle­ meden önce ilginç bir yaklaşım tavır gösterir: "Açıklayaca­ ğım vasiyete inanırsanız okurum. Zaten milletin o ana kadar Ebubekir'den böyle bir tek­ lifin g e l e c e ğ i n e ilişkin tahminleri de yoktu. Çünkü Os­ man'ın okuduğu kâğıtta Ebubekir'le ilgili bir işaret yoktur: Ebubekir vahiy kâtibiydi. A d e t a sürpriz bir açıklamaydı İşte İbni Ebi'l Hadid. Sonunda. Bu arada Ömer'in önerildiğini ilan edince. bakalım Osman ne diyecek?" gibi aceleci bir hali vardı. sen bu adamın .

. b-Taberi Tarihi. diye ver­ yansın ederler. dolayısıyla sorun yaratılır. "Hele oku bakalım sen ne yazdın?" diye sorar. Yani bir bakıma Osman yazdıklarıyla Ebubekir'den puan da almış olur. Omun için hayır d e m e k zorunda. Ünlü tarihçi ve müfessir Taberi dalha net bilgiler aktarı­ yor: Ebubekir son nefesinde yalnız Oisman'ı yanına alır ve ona "Vasiyetimi yaz" der. Besmele. belki vefat ederim de halife: belirlenmemiş olur. Tarih'ü Medinet-i Dımaşka. Biliyorsun ki halifelik vasiyet edil­ meden ölüm gerçekleşirse Müslümanilar arasında olumsuz durumlar meydana gelir. Buna karşı Ebubekir. Osman'la Ö m e r kendli aralarında d ü z m e c e bir mektupla işi bitirmişler. 196 a-lbni Asakir. ama iyi etmişsin" der. g ö r e v i buna vermekle ya­ rın Allah huzurunda nasıl bir cevap vereceksin.nasıl biri olduğunu iyi biliyorsun. Çünkü Osman'la Ö m e r ara­ sında bu konuda yapılan bir pazarlık vardı. C.30V411. İşte bunu cflüşünerekten hemen Ömer'i yazmışsın. Kanımca bui gibi bilgiler gerçeği yansıtmıyor.an dolayı duyduğum acı bir yana. 3/123 . bakıyorum hepinizin Iburnu havada. ancak Osman hayır karşılığını verir ve kendi yerine Ömer'i önerir. yazdırdıktan sonra kendini kaybeder. Hatta şunu da söyler: Hastalığımd. "Asllmda sen halifeliğe daha uygunsun" der.Niye Ömer'i öneriyorum diye. "Ben de Allah'a. Bu arada Osman kafadan bir şeyler yaz­ maya devam eder. A m a ne ilginçtir ki bu konuda farklı alktarımlar da var: Os­ man içeri girince Ebubekir ona. Çiünkü Ebubekir'in va­ siyeti falan yok. Buna rağmen Osman o an için halife olamazdı. Ebubekir bir ara iyileşince Osman'a. Bunlar uyduruk şeyler. kana­ atime g ö r e iyiydi ki g ö r e v v e r d i m " düyeceğim yanıtını v e ­ rir. 1 9 6 Os­ man okuyunca memnun kalır ve "Bern bayılınca sen kork­ muşsun.

Megazi. bakıyor ki di­ lini tutmuş uğraşıyor. Ömer. bunun bir siyasi cinayet olup olmadığının izini sürmeye devam edelim. b. Kısacası. tabii ki emareler haddinden fazla çoktur ki. 55. biri diğerine karşı rahatlıkla harekete geçemiyordu: A d e t a birbirlerine ihtiyaçları vardı. Ebubekir'in yanına varınca. s. Mektubun içeriğinde şu var: Afrika'daki valisine. Ebube­ kir. 1 9 7 Ebubekir'in Ö m e r ve Osman tarafından planlanan bir suikastla öldürüldüğünü teyit eden ve aynı zamanda bir­ çok İslami kaynakta anlatılan olaylardan birkaçını özetle­ mek isterim. hayırdır diye soruyor. birbirlerine mecburdular. Baskıncılar tekrar geri döndüler ve Osman'ı katledip cena197 a. O da d e v l e t e ait bir binitiye (deve-at) binip Afrika yoluna çıkıyor. Hartab. Onlar geri dönünce.Bir gün Ömer. Ölüm fermanları istenen kişilerin başında da Ebube­ kir'in oğlunun adı yazılıydı. bu arada Osman hemen kendine bağlı olan Afrika valisine mektup yazıp bir personeline veriyor. Bu mektup baskıncılar tarafın­ dan ele geçirildi ve burada artık Osman'ın sonu gelmişti. feci bir şekilde kat­ let diye talimat verilmiş. "İşte başıma ne gelmişse bundan gelmiştir" diyor. a) Zaman içinde halife Osman'ı katledenler arasında Ebu­ bekir'in oğlu da var ve kendisi o zaman Afrika'dan Os­ man'ı katletmeye gelen baskıncıların içinde ön saflarda yer alıyor. Ö y l e ki. Musannaf.Ibni'l Cevzi.İbni Ebi Şeybe. Menakib'ü Emiri'l Mü'minin Ömer b. Hatta Osman'a yanına geldiğinde çok ağır hakaret­ lerde bulunuyor. 20/579-no: 37202. şu şu insanları yakala. Birinci baskında Hz. Ali'nin araya girme­ siyle bunlar Osman'ı katletmekten vazgeçip geriye-yollarına d e v a m ediyorlar. . bu ikisi arasında ba­ zı planlar yapılmıştır.

Cilt. hatta millete. Üç gün orda kaldı. Muhammed b. peki niye Ayşe ve Ebube­ kir'in diğer çocukları yalnız Osman'a karşı cephe aldılar. 198 a. Istiab. Hz.Taberi. c. Peki bu niye! Burada şu soru akla gelebilir: M a d e m Ömer-OsmanEbubekir'i ortadan kaldırdılar.Ebül Fida.ibni Manzur. Osman'ın ölüm fetvasını verdi. Sonunda Hz.zesini de Yahudilerin tuvalet olarak kullandıkları bir m e z b e ­ leye attılar. kimse korkudan gidip cena­ zeyi kaldıramadı. N o : 2320. Muhtasar'ü Ahbar'il Beşer. Ömer'in öldürülmesinden sonra. d. Ö m e r ve Osman'ın Ebubekir hakkında çevirdikleri planları biliyorlardı ki Os­ man'a karşı cephe aldılar.İbni Abdi"! Berr. Ebubekir kısmında. 1 9 9 Yine ibni Kuteybe'nin M a a r i f t e anlattığına g ö r e . Ali yine araya girince bas­ kıncılar defin için izin verdiler ve Osman gömüldü. hem de Mısır'daki kardeşiyle Osman arasındaki ilişki. Tarih: 4/459. "Öldürün bu Na'sel'i" diyecek kadar ile­ ri gitti. Üsd'ül Gabe. Ayşe de Osman'a karşı sert tavır al­ dı. . b. 'Na'sel' md. b. Lisan'ül Arab. Ha­ life Osman kısmında bu konularda detaylıca bilgi v e r e c e ­ ğim.İbni Esir. kızı ve aynı zamanda Mu­ hammed'in de eşi olan Hafsa ile Ayşe'nin (bunlar kuma) arası açılır/aralarına mesafe konur. 5. zaman içinde Muaviye iş başı yapınca. Bu tavırlarını ancak babalarının cinayetiyle ilişkilendirmek mümkündür. bu kez onun talimatıyla yakalanıp bir merkebin içine kondu ve o merkeple birlikte ateşe verilerek işkenceyle öldürüldü. insanı cid­ den şüphelendiriyor: Dernek ki bunlar.198 Bu arada Ebubekir'in kızı ve aynı zamanda Muham­ med'in de eşi olan Hz. 199 a. Na'sel demek.İbni Esir. bunak-beyinsiz demektir. Nihaye fi Garib'il Hadis. 11/669. 1/172. İşte hem Ayşe'nin bu tutumu. Ali halife olunca Ebubekir'in bu oğlunu Mısır'da g ö ­ revlendirdi.

Ö m e r zamanında Ebubekir'in cinayetinden habe­ ri olanlar korkudan söyleyememiş olabilir. eşi Habibe binti Hari­ ce hamileydi. Ö m e r nerdeyse Ebube­ kir'in yaşıtıydı. Daha enteresan bir örnek vereyim. Ondan dul kalan eşi Atike binti Zeyd ile halife Ö m e r evlendi. dedesi yaşında olan ve cennetle müjdelenen Talha bin Ubeydullah'la evlendirildi. diğer yandan birbirlerinin ufak çocuklarıyla evleniyorlar.neden Ö m e r ' e karşı da böyle bir plan yoktu? Olay şudur: Ö m e r bir kere çok disiplinli-acımsız biriydi. Ö m e r ' l e Hz. Veya kim bilir belki de normalde daha sonra ortaya çıkmış olabilir. Çocuk doğunca adını Ümmü Gülsüm koydu lar. İşte bu Ömer. Kız 9-10 (o da e ğ e r Ö m e r ona son yılında talip çıkmışsa!). İlginç: Bir yandan birbirlerini katlediyorlar. Yusuf ve A y ş e adların­ da üç çocuk dünyaya getirdi. A d a m evliydi. Ay­ şe'den istedi ama alamadı. Daha sonra Ümmü Gülsüm. Yani Ö m e r dünyasını değiştirdiği vakit bu kız 910 yaşlarındaydı. bu kızı da kendine eş olarak Hz. Zaten dünyada bunun örnekleri çok. Hz. artık Ebubekir'in dul kalan bu gelininin kaç yaşında olduğu. Ebu bekir hicri 13. Ebu­ bekir'in diğer bir oğlu Abdullah da Muhammed zamanın­ da Taif seferinde aldığı yaralardan dolayı belli bir süre son­ ra vefat etmişti. Ve Ö m e r 10 yıl halifelik yaptıktan sonra öldürüldü. zaten konumuz da bu. Burada önemli gördüğüm bir bilgi daha vereyim. Ali'nin kızı konusunda buna biraz daha de­ ğineceğim. Ebubekir ölünce Ö m e r aynı sabah iş başı yaptı. Ö m e r ise 60 yaşlarınday­ dı. yılında vefat ederken. Ali de Ebu­ bekir'in ölümünden sonra kendisinden dul kalan eşi Esma . onunla Ö m e r arasındaki yaş farkı herhalde tahmin edilebilir. bazı ölümlerin komplolarla gerçekleştiği zamanla ortaya çıkıyor. Zekeriya. Benim kanaa­ tim o ki.

kolayca sabahleyin iş başı yapayım niyetiyledir. 2 0 0 b. Muhammed'in kadınları adlı yapıtım­ da geniş bilgi var. N e d e n alelacele gömüyor. 133. İşte bu Talha daha sonra halife Osman'ın damadı Mervan tarafın­ dan Osman'a karşı tavır alanlardan olduğu için katledil­ d i . annesi. 2 0 1 İşte bunlar da cinayetin gerçek adresi noktasında önemli birer ipuçlarıdır. Az önce belirttim ki. aslında bir hiz­ met niyetiyle değil. onun içi dışın­ dan daha temizdir" demesi anlamlıdır. Ümmü Gülsüm md. Üsd. Ubeydullah. s. gerek kitlesel şekilde insanlar Ebube­ kir'in yanma çıkarak.binti Umeys'le evlendi ve çocukları oldu. . c. s. Dolayısıyla Ömer'in bu de­ fin işinde hizmet gibi görünen davranışları. Onlarda yaşam b ö y l e y d i . nasıl halife olarak tayin edersin. Maarif. bu arada Ebubekir için ağlayan aile fertlerini. no: 12235. Osman'ın bunlardan fark­ lı olarak Ebubekir'e. bizzat kabre indirmesi ve sabahleyin de halifelik görevine başla­ ması. bunu yaparsan Allah'a karşı nasıl he­ sap vereceksin" dedikleri halde. kimse duymasın.Gerek bireysel.Yine Ömer'in. "Aman Ö m e r çok serttir. Talha b. Ömer'in halifeliği konusunda Ebu­ bekir'le konuşurken Talha olumsuz rapor vermişti. bu 200 Bu konuda Kur'an'da Kadın ve Hz. ne­ den cenazenin merasimle kaldırılmasına izin vermiyor? Daha önce Ebubekir'le Ömer'in arasının ne kadar açık ol­ duğunu örneklerle izah ettim. İbnil Esir. bir an önce bu cenaze işi bitsin. Bunu daha önce de yazdım. Askalani. 201 İbni Kuteybe. Isabe. "Aslında Ömer iyidir. Ebubekir'in vefat ettiği aynı g e c e d e he­ men alelacele cenaze namazını kılıp onu g ö m m e s i . Bir de tabii ki babası. bir yakını ölse insan ağlar. 238 ve 269. kadınla­ rı kırbaçlaması anlamlıdır.

g e n e l d e uyarılar içeriyordu. gerçekten bu baygın ha­ linde Osman'la bunları konuşabilir mi? Yine m a d e m Os­ man dışında kiimse yoktu içerde. A m a Ö m e r burada bir sorun çıkarmadığı gibi. Peki. Velit ölünce kadınlar ağla­ mıştır. Ebu­ bekir'in bayılması sonucu Osman'ın Ömer'in ismini yaz­ ması ve Ebubekir'in aklı başına gelince bunu okuyup onay­ laması ve sonumda Osman'ın bir kölesiyle birlikte dışarı çı­ kıp o arada Ö m e r de onlarla birleşince. halka "Kabul eder­ seniz okurum yoksa okumam" demesi. aksini yaparsa ben ne yapayım?" gibi hiç de Ebubekir'in söylemlerine uymayan bir stille yazılarn ifadeler. hiicri 13.doğal bir şeydir. Ebubekir'in ya­ kınları ölülerine ağlıyorlarsa sana ne! tabii ki bu da kuşku uyandırıyor. yılı olayları bölümünde. birçok İslami kaynak­ ta g e ç e n şu bilgi önemli: Osman'ın vasiyet esnasında tek başına Ebubekir'in yanında kalıp vasiyetini yazması. öyle ki besmele kelimesi­ ni bile yazmadlan bayılmıştır. Ebubeldr'in baylıp birda202 Taberi Traihi. Bir de Ebubekir'in yaızıları. "Ömer'i halife olarak öneriyorum. İbni Asakiri Tarih'u Medineli Dımaşk. iy/ilik yaparsa iyi olur-. korkusundandır: Kimse duymasın diye bu tavrı göstermiştir.pa­ nik içinde Osman'ı dinleyin demesi ve hele hele Ebube­ kir'in de okur-yazar. Ömer'in bu kadınları dövmesi. . içinde vaz'u-nasihat vardı. anlamsız d e ğ i l . 2 0 2 Daha önce <de ifade ettiğim gibi. vahiy kâtibi olduğu halde onun o kâ­ ğıda yazdığına dair hiçbir işaretin bulunmaması. 8/27. Ömer'in acele. üste­ lik ağlasınlar d i y e izin de vermiştir. Bunlar da şüphe uyandıran nokta­ lar. üstelik şa­ hitsiz bir kâğıt]) tabii ki kuşkuları daha da artırıyor. Bu vasiyette ise. Çünkü yine Ö m e r zamanında Halit b. Bu da onun niyetinin ne olduğunu açıkça ortaya koyuyor: Kadınlar. Bir de Ebubekir çok hastadır.

b. "Sen aday ol" diyorlardı. Ebubekir döneminde g ö r e v yapıp da Ö m e r döneminde uzaklaştırılan bu insanların çoğu.ibni Abdirabbih. Üstelik Ebubekir döneminde atanan eyalet valileri. Ömer'in halifeliği döne­ minde şu veya bu şekilde ortadan kayboluyorlar/öldürülü­ yorlar. Beni Kaynuka. cilt 1. El-Kamil. hem de Ö m e r Ebu U b e y d e ' y e . Ikd'ül Ferid. Muhammed'den sonra halife seçimi konusunda yürütülen çalışmalar sırasında hem Ebubekir. Hz. o sıralar­ da Osman'ın adı hiç geçmiyordu.ibni Esir. o d ö n e m d e sanki Yahudi mi kalmıştı! M u h a m m e d zamanında Hayber. A m a Ebubekir'in vefatıy­ la birlikte her ne hikmetse Osman ö n e çıkıyor ve Ebu Ubeyde ismi ortadan kalkıyor. Beni Na­ dir ve Beni Kureyza Yahudilerinin işi çoktan bitmişti.ister teklifleri ciddi olsun.ha ayıldığını ve Osman'a. Mesela Muaz bin Cebel ile Ebu Ubeyde için Şam tara­ fında bir kıtlıkta ( A m v a s kıtlığı) ölmüşlerdir diye. vergi memurları g ö ­ revden alınıp yerlerine de en çok Emevi sülalesine bağlı ki­ şiler atanıyor ve zamanla Emevi saltanatı meydana geliyor. Ebubekir'in Ömer'i halife seçmesi kısmında. M e k k e valisi ve aynı zaman­ da hacdan sorumlu Attab adındaki kişi zehirli y e m e k l e öl­ dürülüyor ve kısa bir notla cinayeti Yahudilerin işlediği kayda geçiriliyor. Daha ö n c e de yazdım. Ebubekir'in Ömer'i halife göstermesi bölümünde .bilgi v e ­ rilmiş. bravo iyi etmişsin de Ömer'i va­ siyetime almışsın gibi sözler söylediğini Osman dışında kim duydu? Osman'dan başka şahit y o k ! 2 0 3 d. askeri yetkililer. ister d e n e m e mahiyetinde ol­ sun. An­ cak şu olabilir: Kalan Yahudilerden plan konusunda bilgi edinmiş ve sonuçta Yahudi asıllı Z e y d bin Sabit ile yine Ya­ hudi asıllı Abdullah bin Selam gibi şahısları da aracı olarak 203 a.

Taberi Tarih-i.O dönemin muhalifleri ya zehirlenerek öldürülmüş veya başarılması zor savaşlara gönderilip bu şekilde etkisiz hale getirilmişlerdir.. Ayrıca ilgili isimler kısmında İsabe. İbni Sad. Halit b. 8/204. 3/430. no: 502. O da ze­ hirlenerek öldürülür. e ğ e r doğruysa! tabii ki bu da kuşkulu. A v f a . 206 a. Davud Beceli kıs­ mında. 144. 3/221.İbni Hacer Askalani. Ulvan b. Mesela İbni Teymiyye gibi İslam ön­ derleri. c. 133.kullanmış olabilirler.Aslında Ebubekir'in bir ara Abdurrahman b. s. "Keşke Halit b. 205 İbni Kuteybe.206 204 İbni Teymiyye. . Yani keşke Ömer'i başımdan kovsaydım. Ebubekir'in bu açıklaması neredeyse konuyu işleyen il­ gili tüm İslami kaynaklarda var. yoksa o sırada Yahudilerden etkili bir kesim kalmamıştı. yılında Ö m e r zamanında vefat eder. en azından böyle söyleniyor. Maarif. 161. b. 2 0 5 e. 2 0 4 Yine Ebubekir'in görevlilerinden Utbe bin Gazvan da hacdan dönerken devesinden/atından düşer ve ölür. uzaklaştırsaydım d e m e k isti­ yor. özellikle irtidâd hareketlerini bastırma konusunda meşhur olan Halit bin Velit g ö r e v d e n uzaklaştırılır ve Suriye'nin Hımış kentin­ de hicri 2 1 .Kenz'ül Ummal. Yine Ebubekir'in önemli görevlilerinden. Velit zehirlenerek ölmüştür. İbni Asa­ lar. M. Velit'i Şam'a gönderdiğim zaman Ömer'i de Irak'a gönderseydim" demesi anlamlıdır. 10/290. Tekrar oluyor ama bir kere daha hatırlatmakta ya­ rar var. diyor. ona kalsaydı Ebubekir zama­ nında Malik'in eşini aldığı zaman taşlanarak öldürülmeliyd i .Tarih-i Dımaşk. Zaten Ömer hiç onu sevmiyordu. Üsd ve Istiab'da geniş bilgi var. no: 14113. Lisan-ül Mizan. tabii ki bu da önemli bir tespit. Tabakat.

İşte bu sorunun yanıtı da konuyla alakalıdır. Mesela Ebubekir'le birlikte Attab da o zehirli yemekten yiyor ve ölüyor deniliyor.Ebü-I Feda. Ebubekir kısmın­ da. Bu Attab da kim. Hatırla­ nacağı gibi Ömer'in bir ara onu tehdit ettiğini. senin hak- f. 1/109.732. Muhammed zamanında Mek­ ke valisiydi. Ebube­ kir'in Ömer'den memnun olmadığı belli oluyor.ö.İbni Ebi Şeybe (235. 13/ 122. Bu şahıs. Aşerei Mübeşşere.Muhibbüddin Taberi (694. Mucem-i Kebir. hemen okuyup geçiyor. tersine ona karşı da bir komplo söz konusu. 207 ibni Asakir.ö) 'Musannaf adlı yapıtı.Ö) Ikd'ül Ferid. d. halifeden sonra gelen ikinci yetkili adamdı. e. g. Minhac'ü-s Sünne.ibni Teymiye (661-728). Riyad-ü Nadre. yoksa o da tesadüfen mi orada bulunuyor­ du diye kimse bunu irdelememiş. olay­ lar arasında ilişki kurmuyorlar. o niye bu pla­ na dahil olmuş. "Aslında Ömer halife olmazsa da­ ha iyi olur" şeklindeki açıklaması var. j. İşte Attab'ın zehirlenmesi bir tesadüf değil. A m a kimse bunun üzerinde durmadan.İbni Asakir (571). v e b) Tarihi Dı­ maşk.ö). 1/241 ve Zexair. i. Imadüddin İsmail b. Çünkü bu adam Ömer'in rakibi ve hatta onu geçebilecek durumda. Ebubekir gelince ilk yıl yine bu g ö r e v i sürdür­ dü ve ikinci yılı hac işlerinden sorumlu g ö r e v e getirildi. Ali (h. 30/421 vd. .Taberani (918. işin başında birlikte bazı planlar yapmışlar. h.Ibnü Abdirabbih (328. Ahbar'ül Hulefa. 8/290 ve devamında.Ö). Muhtasar'ü Tarih'i Medinet-i Dımaşk. no: 43.miladi). 13/77. Ebubekr'in halifeliği kıs­ mında 8/572. 2 0 7 Keza Ebubekir'in. ar­ tık Ebubekir istemese de yerine getirmek zorunda. ama öyle görülüyor ki. Ebubekir kısmı. Bundan da. O dönem hac işlerinden sorumlu olan kişi. a) Muhtasar'ü Tarih-i Dımaşk. Ebubekir kısmın­ da. 'Tarih'. bilgi olsun diye kısa not şeklinde geçiştirmişlerdir.Bir de kitapları okuyanlar.

M e d i n e döne­ minde Müslüman olan ve M u h a m m e d ' l e tanışırken de 11 yaşlarında bir çocuk olan bu Yahudi asıllı Z e y d bin Sabit'in. cilt. Ali gibileri onlarca vahiy kâtibi var iken ve ta Mekke'den beri Hz. makam sahibi olursa daha da sertleşir. Kur'an'ın Osman zamanında nasıl kitap haline geti­ rildiğine. el-Muntazam. orada bu konuları detaylıca anla­ tacağım. Muhammed'le beraber iken. bunu daha önce y a z d ı m . Ö m e r çok sert-haşin biri. 209 Ibni'l Cevzi. no: 38211. yılında hacca gidip 21 gün kalırken. Kur'an'ın bir araya getirilmesi komisyonuna başkan olma­ sı. . Megazi. izah edilebilir bir olay değildir. 20/584. kafaları daha da karıştırı­ yor. 2 0 8 Ayrıca bu zehirli y e m e ğ i ayarlayanlardan Yahudi asıllı Zeyd bin Sabit'in daha sonra Ö m e r ve Osman tarafından çok önemli g ö r e v l e r e getirilmesi..Hicri 17. sakın ola halife olmasın diyorlar. Musannaf. 4/231. Yine aynı yıl Ö m e r umreye gidince Zeyd'i 209 bir daha tayin e d e r . Sanki başka adam mı yoktu. yılı olayları kısmında. ister istemez kuşku oluşturuyor: Acaba Ebubekir'e ze- 208 İbni Ebi Şeybe.. Kur'an'ı baştan beri takip edenler var iken. Gerçi Ebubekir zama­ nında bu konuda yapılan çalışmada yine komisyon başka­ nıydı. Zeyd'i kendi yeri­ ne görevlendirir.kında bildiklerimi açıklasam süvariler bile atlarından/deve­ lerinden inmek zorunda kalırlar dediğini yazmıştım. daha doğrusu nasıl oluşturulduğuna ilişkin elim­ de yeni bir çalışmam var. Os­ man'ın kendi zamanında onu tekrar aynı g ö r e v e getirme­ si. Hatta Ömer'i istemeyen o kadar çok insan vardı ki.. Ömer'in ha­ life olmaması için kitlesel olarak Ebubekir'in yanına gidi­ yorlar. En başta Hz. Ancak merak edilmesin diye burada kısa bilgi ve­ reyim. Yine örneğin Ö m e r hicri 17. Mesela halife Osman zamanında hazırlanan Kuran için bu Zeyd komisyon başkanı olmuştur.

hirli yemek yedirdiği için ödüllendirilmiş midir v e y a bir pa­ zarlık sonucu mudur? Ayrıca halife Ö m e r iki kez hacca, bir kez de Şam tarafı­ na gitmiştir ve yerine de Zeyd bin Sabit'i üç sefer M e d i n e valisi olarak tayin etmiştir. Aynı toleransı Osman da göster­ miştir. Bunlar tesadüfi olan şeyler d e ğ i l d i r . 2 1 0 f- Taberi gibi (Ö.310) bir müfessir (Kur'an yorumcusu) ve tarihçinin şu açıklaması dikkate değer. Ebubekir ölüm d ö şegindeyken Osman'a, sana bir şeyler söyleyeceğim; Allah senden razı olsun sakın kimseye anlatma diyor. Osman, "evet; kimseye s ö y l e m e m " sözünü verince Ebubekir, "As­ lında Ömer halife olmazsa onun hayrınadır" diyor ve bu konuşmanın sonunda yine Osman'ı uyarıyor; "sakın bu söylediklerimi, seni niye yanıma çağırdığımı kimseye an­ latma" diyor. Taberi'de bu açıklamanın yapıldığı y e r d e dip­ notta, ibni Sad'ın da bunu aktardığı eklenmiştir. Belli ki Ebubekir-Ömer arasında bozulması zor olan pa­ zarlıklar daha önce yapılmış ki, Ebubekir, Ömer'i istemedi­ ği halde artık bir şey yapamamaktadır. Örneğin Hz. M u ­ h a m m e d ' e karşı birlikte tertipledikleri cinayet planı... Ö m e r nasıl M u h a m m e d ' e karşı etkili biri idiyse, Ebubekir'e karşı da çok baskın /otorite sahibi bir insandı. Dikkat edilir­ se Ebubekir, Osman'la Ömer hakkında bir cümle sarf edi­ yor. O cümlenin hem başında, hem de sonunda, sakın ha bunu ağzından kaçırma diyor. Bu aslında somut bir kanıt­ tır. Zaten daha önce Ebubekir'in Ö m e r ' e karşı ne kadar et­ kisiz olduğunu örneklerle açıkladım. 2 1 1

210 a- İbni Abdilberr, Istiab, no: 840 Zeyd b. Sabit md. Yine Necah Tai, İgti­ yal'ül halifeti Ebibekir, 1/62. 21 1 a-Taberi Tarihi, 3/428. b)İbni'l Esir, El-Karnil, 2. cilt Ebubekir'in halifeyi ta­ yin kısmında.

g-) Yine Ebubekir'in (nabız yoklaması da olsa) Osman'a, "Aslında halifeliğe sen daha uygunsun" demesi ve Os­ man'ın buna karşı, "yok Ö m e r olsun, o daha uygundur" diye c e v a p vermesi, gösteriyor ki plan Osman'la Ömer arasında sonuçlandırılmış, bir karara varmışlar, artık prog­ ramı yavaş yavaş uyguluyorlar. Pazarlıklar olmasaydı, onu zehirlememiş olsalardı, Osman bu fırsatı kaçırmazdı. Çün­ kü onun bağlı bulunduğu Emeviler çok güçlüydü, bir de Osman, Muhammed'in damadıydı (kızlar Muhammed'in olmadığı halde yine de bu önemli bir faktördü), millet bu­ nu da g ö z önüne alırdı. Ebubekir cidden ona teklif sunmuş olsun diye düşünelim; Osman artık olup bitenlere karşı yeni bir adım atamazdı, "hayır" demekten başka bir yolu yoktu. Başlığı şöyle kapatmak isterim: M a d e m bu kadar İslami kaynakta Ebubekir zehirlenerek öldürülmüştür deniliyor, 2 1 2 peki hangi olaydan dolayı, nerede, zehirli y e m e k yediren kim, faili ne oldu diye sormak lazım. 'Yahudiler onu zehir­ ledi' şeklindeki kısa açıklamayla bu olay kapatılamaz. Olup bitenlere bakıldığında, şöyle bir planın yapıldığı ortaya çıkıyor: Aslında Ebubekir artık son nefesini verirken, Osman tarafından g ö z hapsine alınmış, evine girilip çıkıl­ mış, yoklanmış; Osman onu nöbet tutarcasına takip etmiş ve artık can v e r m e anında iken, aslında daha önce Ömer'le birlikte yazdıkları o hazır kâğıdı cebinden çıkarıp "Ebube-

212 Az da olsa kimi yazarlarca, Hz. Muhammed'den sonra güya Ebubekir çok üzülmüş de gitgide çökmüş ve bu sıkıntıdan dolayı ölmüş deniliyor. Bu­ nun bir abartı olduğu belli. Kaldı ki bunu pek fazla işleyen yazar da yok. Kimileri de soğuk bir g e c e d e banyo yaparken zatürre olmuş, daha sonra vefat etmiştir şeklinde rivayetler aktarmışlar. Ancak insan, bu konunun iş­ lendiği kaynakların toplamına bakınca ve olay da 1400 yıl önceki bir top­ lumda meydana geldiğine gore, ölüm nedeninin suikast olduğu kesinlik kazanır.

kir'in vasiyetidir" şeklinde halka ilan etmiştir. Bu anlatılan­ lardan böyle bir film çevrildiği rahatlıkla anlaşılabiliyor. Ölüm hangi yaşta gelir bunu kimse bilemez; ancak Ebubekir altmış yaş civarında ölürken babası henüz hayat­ taydı. Kimseyi cani diye ilan etmekten zevk alacak halim yok; ancak sansüre rağmen bu bilgiler önemli İslami kay­ naklarda var.

BEŞİNCİ B Ö L Ü M

HALİFE Ö M E R

a - Halife Ö m e r N e d e n Katledildi? Halife Ömer'in cinayet nedeni çok ilginç ve maalesef Müs­ lümanlar bunu bilmiyor. Onların kafasında hep "adaletin kı­ lıcı, merhametli bir Ö m e r " olarak yer edinmiş. 1986'dan sonra ben Diyarbakır merkezdeydim, ta 92'ye kadar. Bir ara müftülük, halife Ömer'in katli ile ilgili bir piyes tertiple­ mişti, ben de izlemeye gittim. O piyesin etkisiyle izleyici­ lerde büyük bir nefret ve infial oluşmuştu: "Keşke Ömer'in katili Ebü Lü'lü'ü ele geçirip paramparça etseydik" mesajı, onların gözlerinden okunuyordu. O günlerde bu konuda fazla bilgi sahibi değildim; ama fanatik de değildim. Za­ man içinde Ömer'in asıl kimliğini/icraatını öğrendim, o pi­ yesteki insanların o nefreti hatrıma geliyor; üzülüyorum. Geçenlerde bir yazı okudum; Yemen'de kanun çıkarmışlar, bir kız çocuğu 17 yaşına g e l m e d e n evlenemez diye. Ka­ dınlar bunu duyunca niye böyle bir kanun çıkarıyorsunuz diye ellerine birer pankart alıp meclise yürüyüşe geçmişler. Hâlbuki o kanun kadınların lehinedir. Burada olay şu: Onlar İslam'a inanıyorlar. İslam'da da küçük yaş kızlar için prob­ lem değil. Bu kanunu çıkarmakla Yemen hükümeti İslami­ y e t ' e saygısızlık yapmış oluyor! İşte karşı koyuşlarının ne­ deni bu. Evet, Ö m e r neden öldürüldü?

Halife Ö m e r kolay kolay Farsları şehre sokmazdı, onla­ rın M e d i n e ' y e yerleşmelerine izin vermezdi. Bir gün M u gire b. Şube, Ö m e r ' e bir mektup yazdı. Mektubun içeriği şu: Yanımda Fars/İranlı biri var, adam hem iyi bir demirci, hem marangoz ve hem de ressam/figür işini iyi yapan bi­ ri. İzin verirsen M e d i n e ' y e gelsin orada bizim insanlarımı­ za faydalı olsun. Önerdiği kişi Mugire'nin kölesidir, kalaba­ lık bir merkezde kalmasını, fazla müşterisi olmasını arzu et­ mektedir. Sonunda Ömer izin verir ve adam M e d i n e ' y e yerleşir. Her gün (para kazansın kazanmasın) patronuna iki dirhem (o günkü para birimi) v e r m e k zorundadır. Bir süre sonra bu kadar para vermek adama zor g e l m e y e başlar. Bir ara Ö m e r ' e durumunu anlatır, bu kadar ücreti ö d e y e m e y e ­ ceğini söyler. Ömer, sen kazanırsın, birçok sanatın var der ve ona yardımcı olmaz. Bu arada Ö m e r ona, "Duyduğuma g ö r e sen hava ile çalışabilecek değirmen de yapabiliyormuşsun" der. A d a m e v e t dedikten sonra ve Ö m e r ' e kızgın bir bakış atarak "Ömrüm yeterse sana öyle bir değirmen yapacağım ki, numune olsun, insanlar hep onu konuşsun" diye ekler. Ömer'i öldürme duygusuyla doludur. Ömer de onun ba­ kışlarından bu durumu fark ederek, "Baksanıza bu adam beni tehdit ediyor" der. tabii ki alaylı bir şekilde. Ve adam gidip iki ağızlı, uzun bir hançer yapar, bir gün sabaha karşı camide Ö m e r ' e saldırır ve üç darbe vurup kaçar. Kaçarken de önüne gelenlere, onu yakalamak isteyenlerin hepsine saldırır ve rivayetlere g ö r e on üç kişiyi katleder. Hançerin zehirli olduğunu da belirtmeliyim. Sonuçta teslim olma­ mak için intihar eder. İşte Ömer'in ölüm hikâyesi böyle. Haksızlığa maruz kalan ve kendi memleketinde ö n e m ­ li bir ailenin de evladı olan bu insan, bir hiç uğruna köle

statüsüne tabi tutuluyor, Ö m e r ' e derdini anlatıyor ve Ömer d e , "Çalış, çalış. Senin elinden birçok iş gelir" karşılığını v e ­ riyor. Şunu belirteyim ki, Ömer'in cinayetiyle ilgili Müslü­ manlar tarafından ezberlenmiş o bilgi gerçeği yansıtmıyor. Ömer'i katleden Firuz, yine Ömer'in halifeliği döneminde Müslümanlarca ele geçirilen İran'a bağlı Nihavend şehrin­ dendir. İslam tarihindeki bilgiye g ö r e Müslümanlar 100 binden fazla insanı katlediyor bu savaşta. Otuz bini savaş alanında, seksen bini de baskınlarda öldürülüyor. Bu savaş­ ta her Müslüman süvari askere altı bin dirhem ganimet da­ ğıtılıyor. Piyadeye de iki bin. Önemli kişiler katlediliyor. Ka­ dınlar cariye ve birçoğu köle statüsüne tabi tutularak M e ­ dine'ye götürülüyor. Böyle bir manzaraya ne denilebilir ki. Ömer'i katleden Firuz, çoğu kez o çocukların yanına gidip başlarını okşardı ve " N e yapayım, yapılacak bir şey yok. Ömer, ciğerlerimi yedi/parçaladı" diyordu ve hep düşü­ nüp taşınıyordu. İşte bundan sonrası önemli. İbni Teymiyye Minhac'ü Sünne adlı yapıtında bu konu­ yu işlerken şunu söylüyor: Bu adamın Ömer'i katletmesi bir siyasi olaydır. Bunu basit bir vergi meselesine bağlamak doğru değildir. Adam, alınan şehrini düşünüyor, katledilen insanlarını düşünüyor, M e d i n e sokaklarında her gün o esir çocukları görünce eriyor, katledilen o Nihavend kadınlarını gözünün önüne getiriyor. Ve bu yüzden bir an önce Ömer'i nasıl yok ederim planları yapıyor, tabii ki kendisine biçilen vergi de ağır, o da etki yapmış olabilir; ama asıl neden, si­ yasidir. Afrika'ya, İspanya'ya, Orta Asya'ya kadar uzanarak fü­ tuhat adı altında o zamanki yerüstü kaynaklarını talan etti­ ler. İyi ki teknoloji devri başladı; yoksa bu fütuhatlar hâlâ devam edecekti ve nice Firuzlar ya esir olup bir patrona

uşak yapılacak, ya da katledilecekti; kadınlar-kızlar da cari­ ye olacaktı ve mal-mülk ne varsa hepsi ganimet olarak da­ ğıtılacaktı. 2 1 3

b- Bilinmeyen Yönleriyle Halife Ömer
En başta Hz. Muhammed olmak üzere, Ebubekir ve daha birçok önemli kişinin ölümünden sorumlu tutulan Ömer'in yapısının gerçekten buna müsait olup olmadığını iyi anla­ mak için, bilinmeyen yönlerine iyi bakmak lazım. İslami ke­ simce sağlam diye kabul görmüş kaynaklardan derlediğim bazı özelliklerini bu başlık altında ö z e t emek istiyorum. İlkin halife Ömer'in niçin ve nasıl Müslüman olduğu ko­ nusuna değinmek istiyorum. Onu tam tanıyabilmek için bu konunun da bilinmesinde yarar var. Ömer'in nasıl Müslüman olduğu konusu, neredeyse imanın şartları gibi her Müslüman'ın ezberindedir. Onun için formaliteler üzerinde pek durmayacağım. Ancak iddia edildiği gibi Ö m e r o komik nedenden dolayı mı Müslü­ man olmuştur; yoksa başka nedenleri mi vardı, buna katkı sunabilecek bazı ipuçları v e r e c e ğ i m . İslami kaynaklarda anlatılan şu: Mekke döneminde he­ nüz Müslümanların sayısı 40 civarında iken, inanmayanlar Hz. Muhammed'i ortadan kaldırmak için kiralık katil ayar­ lamaya karar verirler. Sonuçta Ö m e r ortaya çıkıp bu işi ben yaparım der ve anlaşırlar. Bunun sonucu olarak Ö m e r kılı­ cını kuşanır Muhammed'i öldürmek için dışarı çıkar. Yolda Nuaym b. Abdullah adındaki birine rastlar. A d a m Ö m e r ' e , "Senin yakınların Müslüman olmuş, önce kendi aileni
213 a- Abdurrazzak, Musannaf, Megazi, Hadisti Ebu Lü'lü. N o : 9775. b- Taberi Tarihi, 4/1 16-136 ve 190 vd. c- İbni Asakir, Tarih'ü Medinet-i Dımaşk, 44/409.

biz Müslüman olduk.vet. "Duydum İd ikiniz de M u h a m m e d ' e uymuşsunuz ve onun dinine girmişsiniz" der ve hemen eniştesi Said b. ne kadar değerli!" demekten kendini alamaz ve o andan sonra da gidip M u h a m m e d ' l e konuşup Müslüman olduğunu ilan eder ve artık M u h a m m e d ' l e çalışmaya baş­ lar. Bunun üzerine Ö m e r hemen yolunu değiştirip onların evine d o ğ ­ ru gider. "Ey kardeşim! Sen puta taptığın için necissin/pissin (temiz de­ ğilsin!) Hâlbuki Kur'an'a temiz olanlar ancak dokunabilir!" der. Zeyd'in üzerine çullanır. Ö m e r içeri gi­ rer. İşte İslami kaynaklarda halife Ömer'in Müslüman olu­ şunun kısa hikâyesi bu. Muhammed'in dava­ sı neymiş bir bakalım?" der ve ondan sonra onlara yumu­ şak davranmaya başlar. Ö m e r Taha suresi­ nin baş tarafındaki ayetleri okuyunca. O sırada kız kardeşi Fatma ona. Kız karde­ şi ile eniştesi bunu inkâr edince Ömer.bir düzelt de ondan sonra git başkasıyla uğraş" der. "Demin okudu­ ğunuz e ğ e r yazılı varsa bana getirin. "Hangi ailemden söz ediyorsun?" diye sorunca. Fat­ ma kalkıp onu kocasının üzerinden uzaklaştırmak isteyince Ö m e r onu da tokatlar ve başını yarar. Sen ne yapar­ san yap" derler. Ömer. Sayfalarda Taha suresi ile Tekvir suresinin birkaç ayeti yazılıymış. "Amcanın oğlu ve aynı zamanda enişten Said b. Amr ve kız kardeşin Fatma binti Hattab işte bunlar Müslüman olmuşlar" der. Habbab adındaki kişinin onların evinde Kur'an'dan ayetler okuduğunu işitir. . Kapıya varınca. Zeyd b. Bu arada kız kardeşi ve eniştesi ona. " A z önce okuduklarınız ne idi?" diye sorar. Abdulah. "E. "Bu sözler. Nuaym b. Ömer. Bunun üzerine Ö m e r kalkıp yıkanır ve kardeşi Fatma da ona o sayfaları getirip verir. ne kadar güzel. kız kardeşinin başını yarıp kanattığını görünce duygulanır ve o andan sonra kız kardeşine.

g e b e develer salıverildiği zaman. neymiş o olağanüstü mesajlar ki Ö m e r artık dayanamamış. Burada da bunun çağ­ rışımı var). Bir kere birinci ayet (Ta ha) anlamı olmayan bir kelime. ruhlar (bedenlerle) eşleştirildiği zaman. biz Kur'an'ı sana güçlük verelim di­ ye değil d e . bunları da ö z e t şeklinde Diyanet'in Kur'an tercemesinden vereyim. Musa olayına at­ lama yapılır ve ilginçtir ki Allah burada soru şeklinde giriş yapan Musa olayı sana (ey M u h a m m e d ) ulaştı mı. "Güneş dürüldüğü zaman. sonuçta inanmış? Ö n c e bu ayetlere bir bakalım. Allah gizliyi de aşikârı da bilir. Allah'tan korkanlara ö ğ ü t olsun diye indirdik.) Bir de o sırada Ömer'in dinlediği Tekvir suresinin ilk 14 ayetinde neler var. diri diri g ö ­ mülen kız çocuğunun. denizler kaynatıldığı zaman. hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman. Rahman/Allah Arş'ta istiva etmiş (Bu da çok tartışmalı ve Tevrat'la örtüşen bir ayet. göklerle yerin ve ikisi arasındakilerle yerin di­ bindeki ne varsa hep Allah'ındır. Allah'tan başka Tanrı yoktur ve en güzel isimler A l ­ lah'ındır denir. "Hele bir gidip bakayım. der ve anlatır: Hani Musa uzakta bir ateş görünce ailesine. Yerle gökleri yaratan Allah'tır.Ö m e r ' i çok etkileyen ve Müslüman olmasına neden olan ayetlerin içeriğinde neler var. Ömer'in dinle­ diği (kalan) 15 ayette. Ömer'in dinleyip de etkilendiği ayetlerdir. dağlar yürütüldüğü zaman. yıldızlar söndüğü zaman. yaban hayatı yaşayan (irili ufaklı) tüm canlılar toplandığı zaman. gökyüzü . Hani Tevrat'ta deniliyor ki Allah evreni 6 günde yarattıktan sonra yedinci günü Arş'a oturmuş. bunu g e ç e l i m . Bunlar söylendikten sonra hemen Hz. ola ki o ateşten bize bir parça getiririm v e y a yanında biri varsa sorarım belki bize yardımcı olur" gibi Tevrat'ta anlatılan mitolojiden bir özet var son kısımda (Sunduklarım. amel defterleri açıldığı zaman.

onun İs­ lamiyet'i kabul ettiği andan itibaren. tabii ki e ğ e r Ömer'in İslamiyet'i kabul etme­ si anlatıldığı gibi ise. bu olayda duyduğunu kabul edelim! Peki. Peki. neden dışarıda bunların daha fazlasını dinlediği halde etkilenmedi de. gelecekle ilgili kafası­ na bazı düşünceleri yerleştirdiğini söylemek kuvvetle muhtemeldir. bunu bilemiyoruz. sokakta ve her y e r d e M u h a m m e d ' d e n açık bir şekilde dinliyordu. A m a belki de farklı bir şekilde Müslü­ man olmuştur. H e p söylüyorum: İslam tarihi maalesef çok karanlık bir tarihtir. Zaten Muhammed bunları anlattığı için muhalefet ona inanmıyordu ve Ö m e r bu yüzden kılıcını alıp onu ö l d ü r m e y e gitmişti. Çünkü o d ö n e m M e k k e ' d e farklı ve etkili bir siyasi örgütlenme yoktu. az önce anlamlarını sunduğum bu ayetlerde ne vardı ki Ö m e r çok etkilenerek Müslüman olmuştur? Aslında Ö m e r kız kardeşini döverek onu yaraladığında.(yerinden) sıyrılıp koparıldığı zaman. . bundan bir nebze (o an için) etkilenmiş olabilir. ilk 14 ayet. Şunu da hatırlatmakta yarar var: Bir kere Ö m e r bu ayet­ leri yeni duymuyordu! Bunları ve daha nicelerini çarşıda." 2 ' 4 İşte Ömer'i etkileyen ayetler bunlar. Cehennem alevlendirildiği zaman. bağımsız yazılan bir 214Tekvir. içeride bir­ kaç ayet okuyunca onda iz bıraktı ve olağanüstü ayetler di­ ye İslam tarihine geçti? Ömer'in daha önce bu ayetleri hiç duymadığını. herkes önce­ den hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir. pazarda. Ancak Ö m e r ' l e ilgili tüm bilgiler bir araya getirildiğinde. Cennet yaklaştırıldığı zaman. nasıl olsa bu din formülüyle M u ­ hammed bir şeyler yapmaya. yeni bir sistem kurmaya ça­ lışıyordu. hiç olmazsa ben de fazla düşman kesilmeden şimdiden bağlanıp gelecek için planlarımı yapayım şeklin­ de düşünmesi ve buna yönelik hesaplar yapması en ger­ çekçi olanıdır.

tarih değildir. hem de yüksek sesle ko­ nuşup kadın haklarıyla ilgili bazı isteklerini. . Ö m e r bunun nedenini sorunca Muhammed. Lü'lüü ve'l Mercan. Ömer konusunda. no: 1552. "Ey kendine düşman olanlar! M u h a m m e d ' d e n çekinmiyorsunuz da benden mi çekmiyorsunuz?" diyerek onlara serzenişte bulunur. Bunlar hem onunla sohbet eder. Fedail kısmı. Kadınlar da.2^ 215 Buhari ve Müslim. Ö m e r için. Ö m e r içeri girince onlar hemen kalkıp p e r d e ar­ kasına gider. Ebi Vakkas aktarıyor: Bir gün halife Ö m e r Muhammed'in yanına girmek için izin ister. "Şeytan bile senden kaçar" demektedir. hemen gidip ben de Müslüman oldum d e m e z . sıkıntılarını dile getirirler. Yani Ö m e r boşu boşuna. Ö r n e k 1: Sad b. Bu arada Muhammed. bu. senin sesini duyunca koşup perde arkasına gittiler" der. Ömer'in sertliğini ortaya koyan bu önemli hadis. bir sorun yoktu. mutlaka senin tuttuğun yoldan yönünü çevirip başka bir yol alır" der. saklanırlar. Buhari ile Müslim'de ortak olarak işlenmiş­ tir. Ömer. O sıra­ da da Muhammed'in yanında birtakım kadınlar da vardır. "Bunlar. ey Ömer eğer şeytan sana bir caddede rastlamış olsa. Hz. Az sonra sunacağım hadiste ve daha birço­ ğunda Hz. çok safça bir düşün­ ce olur. Çünkü Sen çok sert mizaçlı bir insansın" karşılığı­ nı verirler. M u h a m m e d . Şimdi de Ömer'in gerçek hayatından somut birkaç ör­ nek vereyim. "Bu kadınlara şaştım: Ben ve onlar başbaşa iken serbesttiler. Evet. "Evet! Senden kor­ karız. Buna karşı Muhammed g ü l m e y e başlar. "Allah'a yemin olsun ki. asılında sana karşı böyle disip­ linli olmalıydı" der ve o kadınların bulunduğu y ö n e doğru dönerek.

Tarih'ü Medinet-i Dımaşk. . Mucem-i Kebir. 3/108 ve siyer.Zehebi. c. az önceki örnekte anlatılan Ömer.. 2/95. 6 Burada. Kanımca bu başlık sonuna kadar takip edilirse ve kitapta olup bitenler de g ö z önüne alınırsa Ömer'in değişip değiş­ mediği daha kolay ortaya çıkar. İslam-ü Ömer kısmında 1. Ö m e r ' l e aramda geçenleri anlattım. Biz İslamiyet'i kabul ettiğimiz için muhalif olanlar ( M e k k e ' d e ) bize eziyet çektiriyorlardı. Habe­ şistan'a g ö ç edeceğiz. Daha sonra Ö m e r gidince eşim yanıma geldi. no: 20570. birkaçını daha aşağıya alıyorum. Tarih-ül İslam. Müslüman olmadan önceki Ömer'dir. Rab'i ile birlikte hazırlandık. Ömer'in bana yumuşak davrandığını söyledim. Bidaye-Nihaye. nereye?" diye sordu. no: 9840.İbni Asakir. f-Taberani. İslam-ü Ömer kısmında.. 1/181. cilt. bunların başında da Ö m e r geliyordu. 2 . b. Ken­ disi çok sert bir insandı.İbni Kesir. Delalil. "Ömer'in merkebi/eşeği Müslüman olmayana ka­ dar Ömer Müslüman mı olacak sanki" dedi. 2/33. Ö r n e k 2: Leyla adında bir kadın anlatıyor.Beyhakı.Mecme-ü Zevaid. cilt 44/23. İslamiyet'i kabul ettikten sonra değişmiş ve adaletin kılıcı olmuş gibi sözler söylenebilir. Bize uygulananlara dayanamadığımız için eşim Amir b. Ö m e r bu hareketliliğimizi görünce "Hayırdır.el-Kamil fi Tarih. Bu sırada eşim. h. Ben de.Revd-ül Unuf. Ömer'in nasıl müslüman olduğu kısım­ da. Ben eşime. no: 522 vs. "Allah si­ zinle olsun" dedi. g. "bize yaptığınız zulme dayanamadık burdan kaçıyoruz" dedim. 216 a. e. Habeşistan hicreti kısmında. Buna karşı Ö m e r sert bir davranışta bulunmadı-. 18/207.Ö m e r ' l e ilgili benzer örnekler İslami eserlerde çoktur. tam tersine. d.

ç o ­ cuklar toplanmış bakıyorlar. Ben bir adakta (yeminde) bulundum ki. O sırada zenci bir kadın huzuruna geldi ve şunu söyledi.Beyhakı. hoşuma gidiyor seyre­ delim dedim. Sünen no: 19888. 389. O sırada Ö m e r de oraya geldi. yapabilir miyim? O da. Muhammed bir sa­ vaştan dönmüştü. c. "Ne kadar şeytan varsa (ins-cin) hepsi bu Ömer'den korkar" dedi. s. O ara­ da sesler.Ö r n e k 3: Burada anlatacağım olay. ancak sen gelince vazgeçti" d e ­ 2 1 7 di. Kadın progra­ mına başladı. Kendisii kalkıp baktı.Ahbari Ömer. Bir ara "Artık yeter mi?" diye sordu. oynarım. Bu sefer Ayşe'nin hizmetlisi Büreyde anlatıyor. etrafında insanlar. Tirmizi'den naklen. Biz o kadar insanlar izlerken problem yoktu. Daha sonra Ö m e r gelince. kadın oynuyordu. . Acaba günah değil mi. M e ğ e r ­ ki Habeşistanlı bir dansöz oynuyor. Muhammed'in g e n ç eşi A y ş e anla­ tıyor. Ben hayır.Kenz'ül Ummal. no: 35839. yapabilirsin dedi. Ben ve eşim Muhammed e v d e oturuyorduk. çocuk sesleri geldi. b. e ğ e r bu savaşta Muhammed'in başına bir şey g e l m e d e n kendisi e v e dönerse ben de elime def alır çalar. kadın korkudan durdu ve defini altına alıp üzerinde oturdu: Sanki hiçbir şey yapmamış gi­ bi yaptı. "Şeytan bi­ le senden korkar. Bu arada Ebubekir geldi yine sorun yok. Ben e v e t dedim ve kendi­ sine yaslandım birlikte bakmaya başladık. ka­ dın devam ediyor. İzleyiciler Ömer'in geldiğini görünce dağıldılar. 217 a. "Ayşe. Bunun üzerine Mu­ hammed. az önceki örnekle ay­ nı mesajı içeriyor. Bunun üzerine M u h a m m e d Ö m e r ' e . m a d e m böyle demişsin sorun yok. Osman ve Ali geldiler yine sorun yok. Menakıb-i Ömer. M u h a m m e d bana. Buna benzer farklı bir olay daha ekleyeyim. Hz. sen de bakmak ister misin?" dedi.

f. A m a Ö m e r gelince millet dağılıyor. hükm'ü Iskati'l Cenin'i min'el feza' bölümünde. Ö m e r haber gönderir. no: 1464.Hindi. 2 1 8 Bu hadislerden şu çıkıyor ortaya: Demek ki şeytan. 7/215-no: 2686. Diyat. İslami kaynaklarda Ömer'in özellikleri yazılırken şu il­ ginç belirleme de yapılmıştır: Ö m e r kızdığı zaman bıyıkla­ rını tutup çevirirdi. kel bir insandı. Sünen-i Kübra. Kadın bunu duyunca. Fakat Muhammed de cesaret edip Ö m e r ' e .Beyhaki. "Ey Ö m e r bu işte günah yoktur. el-Muğni. M. Yani sekiz-dokuz aylık bir çocuk. Ö m e r ' d e n korktuğu kadar Muhammed'den o kadar korkmuyormuş. b. "Vay başıma ge­ lenler. Kebir. Kafasında saç yoktu.12/35 Diyat bölümü. Ömer'in çok sert ve kaba biri olduğunu vurgulamak iste­ miştir.Heysemi. no: 54. Kadın o sıra hami­ ledir ve d o ğ u m yapmak üzeredir. Ömer'le ne İşim var" der ve tabii ki zorunlu olarak Ömer'in yanına g e l m e k için yola çıkar. g. 5/166.Nevevi. d. Kendisi ailesiyle birlikte izlediği halde sorun yok. Zevaid. . c. h-Tabakat. Kenz'ül Ummal. bak 218 a. ah-of çekerdi. 19/11 ve 15/234. bir şey üfürür gibi yapar­ dı. Bu da İslam mantığına g ö r e Ömer'in Muham­ m e d ' d e n daha dindar olduğu anlamına gelir.Ö m e r kişilik olarak sert olduğu kadar tip/fizik olarak da farklıydı. Onun ne kadar sert biri olduğuna bir örnek vereyim. korkutan bir görüntüsü vardı. Bu gibi örneklerle aslında Muhammed. 8/322. el-Ümm. 'Cinayet'ü Sultan' kısmında. e-Taberani. Çünkü İslam inancına g ö r e insan ne kadar dindar ise şeytan o kadar on­ dan uzak durur. Gelirken Ömer'in korku­ sundan yolda çocuk düşürür ve düşürülen çocuk bir-iki kez ses de verir. no: 9170-3/921 ve 35972. yanıma gel diye.İbni Kudame.İmam Şafii. M. Kendi halifeliği dönemin­ de kadının biri bir suçla itham edilir. 1/65. cilt 12/645 ve no: 40201. Mecmu'. 3/146.

Buhari. h e m hac mevsiminde M i na'da. hatta bazen gerektiğinde Ceb­ rail Ömer'den yana zaman zaman ayet de getiriyormuş ( ! ) Bu konuda az sonra birkaç somut örnek sunacağım. Muhammed'in kadın sanatçıları. . ama Ömer olsaydı so­ nuç farklı olurdu.Tirmizi. Bunları. Buhari ve Müslim'de defalarca g e ­ çiyor. ben ve M u h a m m e d de izlerdik. peygamber ben miyim yoksa sen misin?" diyemiyor. "Bırak oynasınlar. b.Müslim. Muhammed'in Medi­ ne'ye geçmesi kısmında. Mesela A y ş e anlatıyor. kendisi bile Ömer'den korkuyor. Ömer'in mizacına birer 2 . hep suskunluğu tercih ediyor v e y a Ömer'in yaptığı çok ağır bir suç da olsa (işlediği cinayetler gibi) onu kurtarmak için hep ondan yana oluyor. Bir ara babam Ebubekir bunları g ö r ü n c e kızdı. 9 örnek olsun diye buraya aldım. d e f çalan kadınları din­ lediğine ilişkin hadisler. Bayram namazları kısmında 7 hadis bir arada almış. hem de normalde M e d i n e ' d e ve üstelik de camide sanatçı kadınlar oynardı. c. Bayram namazları kısmında ve Menakııb. bunlar şey­ tandır dedi. bugün seyrandır boşver" dedi ve onlar oynamaya d e v a m ettiler. Mebakıb kısmında. ancak İslam'ın sağlam kaynaklarında var. Bellidir ki Ebubekir biraz yumuşak olduğu için Mu­ hammed ona bir şeyler diyebilmiş. Kur'an'da var olan kadınlar aleyhin- 219 a. yanlışlarına karşı bir şey diyemiyor.ben de izliyorum. Bu Mekke surelerinden Ihiçbirinde kadınlar aleyhine bir şey yoktur. Örnek 4: Şu tespiti iyice dikkate almak lazım: Muham­ med M e k k e ' d e iken Kur'an'ın 1 14 suresinden 86'sı inmiş­ ti/oluşmuştu. ancak eşim M u h a m m e d . Bu hadisler pek duyulmamış olabilir-. insanların istirahatını bozma.

erkekler eşlerini dövmesinler şeklinde bir açıklama yaptı ve bu söz etrafa yayıldı. M e d i n e ' d e Hz. Birinin başını Ayşe. ama M e d i n e ' y e gelince oluşan surelerde kadınlar aleyhine ayetler sık sık geliyor? Evet. Somut bir örnek vereyim.deki ayetlerin tümü M e d i n e ' d e oluşan 28 surede geçi­ yor. ancak Medine çok farklıydı. niye Mekke'de böyle bir şey yok. yine zaman zaman kadına baskı uygulanırdı. . Talak. Bu kadınlar iki gruba ayrılırlar. Muhammed birçok kadın­ la evlenince tabii ki e v d e huzursuzluk meydana gelir. burası önemli! M e k k e ' d e bir kere en başta Muhammed'in kadınlarla ilgili sorunu yoktu. Bunun üzerine kendisi. Medine döneminde çok eşlilik olduğundan dolayı huzursuzluk ortaya çıkıyor ve bir ihtiyaçtan dolayı 2 2 1 kadınlar aleyhine ayetler oluşuyor. Bir ara bazı ka­ dınlar. eşlerinin kendilerini dövdüklerini M u h a m m e d ' e şi­ kâyet ederlerdi. Diğeri ise Ümmü Seleme ve kalan kadınlarından oluşuyor­ du. Dolayısıyla onun keyfi yerindeydi. Nur gibi. Tek evliydi ve eşi Hatice de zengin bi­ riydi. Bence bugün şehirlerde yaşayanlara medeni insanlar demenin tarihçesi M e d i n e ' y e dayanır. Safiye ve Şevde çeker. Dolayısıyla Muham­ m e d onlara olumsuz bir şey de diyemiyordu. cilt 8/17. Ayrıca o dönem M e k k e ' d e erkek e g e m e n sistem hâkimdi. Ahzab. Bu kadınların çoğunun aileleri güçlüydü. Ben burada bunlar arasındaki kavgaları anlatmıyorum. Nisa. Gerçekten nerdeyse anaerkil bir sistem vardı M e d i n e ' d e . Hafsa. Hafsa Ömer'in kızıydı. Her ne kadar M e d i n e ' d e kadınlar daha özgür de olsa. özellikle Mek­ ke'den giden Müslümanlar bunu yapardı. Bunu duyan halife Ö m e r hemen gelip Muham220 Bakara. Mesela Ay­ şe Ebubekir'in. 221 Tecrid-i Sarih.220 Peki. no: 1130. Maksadım.

bu ayete g ö r e gerekirse erkekler eşlerini dövebilirler şek­ linde açık bir şekilde d ö v m e k için fetva ayeti indi. eşleri tarafından dövülen 70 kadın Muhammed'in evine doğru yürüyüşe geçer. hatta öyle olur ki..Hindi Kenz: no: 44984. s. Daha sonra Ö m e r Muhammed'in yanına gelince durumu anlatıyor ve "İnsan­ lar başkasının evine gidince. Tabakat. Kaldı ki. Musannaf.A. A m r adında bir kişiyi halife Ö m e r ' e gönderir. önce izin isteyin/kapı çalın da ondan sonra girin" anlamında bir ayet olsaydı çok iyi olur­ du. Razzak. b..Ebubekir Hemedani Şafii.a. f. 8/351. Bu­ nun üzerine -her ne kadar daha ö n c e dövmeyin diye açık­ lama yapmışsa da. beni uygun olmayan bir vaziyette g ö r d ü " diyor. zaten kadınlar güçsüzdü. el-Itibar'u fi'l Nasih-i ve'l Mensuh. Muhammed bir gün bir iş icabı Müdlic b. 2 2 3 Örnek 222. no: 17945. Bu ayet inince. A m a ne fayda! Ömer tarafı ağır bas­ mış ve kadınlar dövülebilir diyen ayet artık Kur'an'a g e ç ­ mişti. Özellikle Suyuti'nin Dürrü'l Mensur'u önemli.İbni Sad. 2 2 2 Çünkü kuvvet her zaman güçlü­ den yanadır.1/180. . d. ayet hakkında tüm uzun tefsirler. e. Çünkü gönderdiğin adam geldi.m e d ' e baskı kurdu: "Kadınlar eşlerine karşı azdılar. s. c. fetva ver de gerektiğinde erkekler onları dövebilsinler" dedi. ayet onların dedi­ ği şekilde oluşamazdı. Bunun üzerine Nur suresinde ayetler iniyor. 5: Hz. 58-59. 223 Nur suresi. Burada çok kaynak var. A d a m onun yanına varınca avret yerini g ö ­ rüyor ve tabii ki Ö m e r bunu fark ediyor. ayeti geldi ki.Kur'an'nın Kökeni. erkekler eşlerini d ö v m e y e başlarlar.bu sefer Nisa suresi 34.Nisa suresi 34. Meğerki o sı­ rada Ö m e r elbisesiz bir durumda uzanıyormuş v e y a belki de uyuyormuş. 81 dipnot. ayetler.

onları buraya almak istiyorum. Allah. "Geri dönün!" deniliyorsa. Allah âyetlerini size böyle açıklar. ellerinizin altında bulunanlar (köle ve hizmetçiler) ve henüz erginliğe ermemiş çocuklarınız üç vakitte (odalarını­ za girebilmek için) izin istesinler: Sabah namazından önce. Söz Ömer'in az önceki olayından açılmışken. . İlginçtir ki her iki ayetin de sonunda. Yani bu ev girişleriyle ilgili gelen ayetler. aynı sure­ de bu ev izinleriyle/kapı çalmayla ilgili başka ayetler de var. ö ğ l e vakti elbisenizi çıkarıp yatacağınız/uzanacağınız za­ man ve yatsı namazından sonra. ne de onlara bir sakınca yoktur. 224 Nur suresi. 58-59. Çocuklarınız erginlik çağına geldiklerinde. "Allah âyetlerini size böyle açıklar.Yani Ömer'in teklifi Allah katında makbule geçiyor ve hemen Cebrail'i gönderiyor. Kimseyi bulamıyor­ sanız. yaptığınızı bilir. Bu üç vakit dışında (köle-hizmetçi ve çocuklar) izin almadan içeri girebilirler. Düşünüp anlayasınız diye size böyle öğüt veriliyor. hüküm ve hikmet sahibidir. (Onlar sizin) yanınız­ da dolaşabilirler. Kur'an'ın Tanrısı ta­ rafından bu son cümle iki sefer tekrarlanıyor. bunda ne size. siz de dönün. kendi­ lerinden öncekilerin izin istedikleri gibi onlar da izin istesin­ ler. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Ayetin anlamı şu: "Ey inanan­ lar. ayetler. hakkıyla bilen­ dir. Çünkü ilginç şeyler var. Allah bilendir. hüküm ve hikmet sahibidir" 2 2 4 diyor. Çünkü bu. Eğer si­ z e . Allah. Ayetlerin anlamı şu: "Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere giderken izin alıp selâm v e r m e d e n içeri gir­ meyin. si­ zin için daha nezih bir davranıştır. Al­ lah. hakkıyla bilendir. size izin verilinceye kadar oraya girmeyiniz. Bunlar sizin üstünüzün açık olabileceği üç vakittir. hüküm ve hikmet sahibidir" ifadesi geçiyor. birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. olağa­ nüstü bir şey olarak sayılmış olmalı ki. Allah ayetleri size böyle açıklar.

Çünkü senin baban olduğu kadar be­ nim de dayımdır" dedi. Burada bir örnek vereyim. sizin açığa vurduklarınızı da. 226 Nur sursi 58. c..Suyuti. M u h a m m e d ' e karşı olan Mekkeliler. Sanki dünyanın sorunları bunlar­ mış. Amr kısmında. otel gibi) -izinsiz. tanrı gelip evlere nasıl girilir adabını insanlara anlatıyor.. ken­ di öz dayısı As b. Dürrü'l Mansur. ayetin tefsirinde: a. buna ne diyebilirim ki" karşılığı­ n ı verdi. "Hak yolda olma­ dığı için öldürmüşsün.İbni-1 Cevzi Zadü'l Mead e. Muhammed'in meşhur amcası Hamza. Üsd Müdlic b. sanki başka sorunlar yokmuş. Hişam'ı katletti bu savaşta. Ebu Süfyan komutasında M e d i n e ' y e yakın bir yere kadar geli­ yor ve M u h a m m e d ' l e ona inanan ve çoğunluğu yine M e k keli ve karşı tarafın çok yakın akrabası olan insanlar da öbür cephede bekliyorlardı ve yapılan savaş yakın akrabalar ara­ sı bir savaştı. çok ilginç şeyler. İşte Ömer'in uygun olma­ yan bir durumda yakalanmasının getirdiği sonuç: Bir sürü ayet. Ayetler. Sait b. 2 2 6 Ö r n e k 6: Bedir'de adeta aileler arasında meydana g e l e n bir savaş yaşandı."İçinde kendinize ait eşyanın bulunduğu boş evlere (han. Allah. 2 2 7 Hz. "Babanı katlettiğim için sen­ den özür dilemem. Vurduktan sonra bir de As'ın oğlu Sait'e.İbni Esir.Vahidi. no: 987.Kurtubi. . Halife Ömer. Müdlic b. Amr kısmında. hem de nasıl ayetler. Esbab-i Nüzul. f." 2 2 5 Evet.İbni Hacer İsabe. 27-29. Buna karşı Sait. b. As kısmı. Istiab. gizle­ diklerinizi de bilir. Bedir har­ binde kendi yakınlarından Utbe ve Şeybe b. d. 227 İbni Abdi'l Ber. Rabi' kardeş225 Nur suresi.girmenizde herhangi bir sakınca yok­ tur/girebilirsiniz.

Allah onlardan razı ol228 İstiab. Yani. bu olup bitenler esnasında şöyle bir moral ayeti oluşur: "Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun. içlerinden ırmaklar akan ve içlerinde ebedi kalacakları cennetlere sokacaktır. A y ­ nı zamanda Mus'ab b. Yine Muhammed tarafından cennetle müjdelenen Ebu U b e y d e Amir b. no: 1394 Abdurrahman b... Onları. "İzin ver de ben savaş meydanında oğlumla karşı karşıya. Muhammed. "oğlundur. Ebubekir kısmında. Muhammed. . hem de Uhud harbinde Müslümanlara karşı savaşıyordu ve babası da diğer tarafta/Müslüman ordusunda yer alıyordu. Cerrah. Ebubekir yaşlı olduğu için muhtemelen oğluna karşı kaybedecekti ve Muhammed önemli bir yardımcısından olacaktı. oğulları. babaları. Bir ara Bedir harbinde Ebubekir Muhammed'e. Ebubekir'in oğlu Abdurrahman hem Bedir. onunla nasıl savaşırsın?" demiyor. Muhammed'in hayır demesini farklı tarafa çekebilenler olabilir diye özellik­ le vurgu yaptım. morali bozula­ bilir. İşte akraba savaşı olduğu ve Müslü­ manlar birçok yakınını bu savaşta katlettikleri için. 2 2 8 Şuna da vurgu yapmak gerekir ki. Cerrah'ı Bedir harbinde katlediyor. Ebube­ kir'e hayır deyince zaten gerekçesini de belirtiyor: Sen be­ nim g ö z ü m kulağımsın diyor. kardeşleri yahut kendi soy-sopları olsalar bile.leri vuruyor. Allah'a ve peygamberine düşman olan kimselere sev­ gi beslediğini göremezsin. Amacı. ister is­ t e m e z bazı Müslümanların kafası karışabilir. Buna fırsat v e r m e m e k için. Zübeyir. "Sen benim g ö z ü m kulağımsın olmaz" karşılığını veriyor ve engel oluyor. İşte Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendi katından bir ruh ile destekle­ miştir. teke tek vu­ ruşayım" diyor. Maksadın bu olduğu zaten Muhammed'in verdiği yanıttan belli. Allah rızası için babası Abdullah b. kendi öz kardeşi Ubeyd'i bu savaşta öldürüyor.

İşte onlar. hiç de g ü n d e m e g e l m e z d i . hicri 6." 2 2 9 Evet. ayet açıklamasında. Çünkü M u ­ hammed. yani Allah'ın kulu. Halcim. onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah'ın tarafında olanlardır. bunları içeren güvenilir İslamÜ kaynaklardan bir lis­ teyi aşağıya alıyorum. yılında Hüdeybiye antlaşması sı­ rasında M u h a m m e d ' e karşı sert bir çıkış yaptı. Henüz şehre girmeden Mekkeliler haber aldı ve onlara engel olmak istedi. yanına aldığı 1400 kişilik bir Müslüman kitleyle birlikte M e d i n e ' d e n . Begavi. F b Naim gibi birçok mu_u haddis ve siyer yazarları da bunları işlemişlerdir. Ali yapmıştır. Amr'dı. M u h a m m e d . Ayrıca ibni Hacer. Bu antlaşmaya Hudeybiye/Biat-i Rıdvan adı verilmiştir. Kritik konular oldu­ ğu için. Sonuçta iki taraf arasında bir sözleşme yapılması kararına varıldı. Allalh'ın tarafında olanlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. bunları işlemekle siz Allah tarafı sayılırsınız. bu ayet. ayet. Beyhakı. Tarih. ne mutlu sizlere diyor. Karşı tarafın heyet başkanı Süheyl b. 2 3 0 Ö r n e k 7: Ömer. miladi 628. Bir hiç uğruna bu insan­ lar katlediliyor ve oluşan Kur'an ayetlleriyle de bunlar tak­ dir kazanıyor. Abdullah. benzer dnayetlere devam edin. Hz A l i ' y e . Telhis ve İsabe'de. İbni Kesir ve daha birçoğu. Kâtip­ liği ise Hz. Üstelik cennetle müjdelenen Ebu Ubeyde'nim katlettiği babasının adı. Burada olay şu: O katiller arasında yine halife Ö m e r vardı. 229 Mücadele suresi. . 230 Tefsirlerden: Kurtubi. İyi bilin ki. Kim bilir o olmasaydı belki de bu moral ayetleri oluş­ mazdı (1). Abdi-I Ber Istiab. Ö m e r gibi en yakın akrabasını Allah rızası için katledenleri takdir ediyor. Sıra ant­ laşma metnini yazmaya geçince. Mücade­ le suresi 22.muş. Taberani. Suyuti. İb­ ni. 22. Umre niyetiyle M e k k e ' y e doğru yola çıkmıştı.

sen demedin mi ki biz Umre niyetiyle Ka'be'yi ziyarete gideriz? şeklinde ağır eleştiriler yöneltti. kabullenemiyoruz dediler. ama yılın ismini v e r m e d i m ki. tavafınızı yapardınız."Bismillahirrahnıanirrahim" ile başla dedi. e v e t ben dedim Ka'be'yi ziyaret e d e c e ğ i z . "Tamam böyle ol­ sun fark etmez" diyerek onların teklifini kabul etti. siz de rahat bir şekilde gelir Ka'be'ye girer. Ali de o şekilde düzeltti.Medine'cen herhangi biri gelip Mekkelilere sığınır­ sa Müslümanla-a geri verilmeyecek. Bu arada Muhammed müdahale etti ve bizzat kendi eliyle Allah'ın peygamberi termini silip Abdullah oğlu Muhammed şek­ linde düzeltti. Süheyl buna da itiraz etti. Hz. "Eğer senin pey­ gamber olduğuna inansaydık zaten aramızda sorun olmaz­ dı ve bugün burada bu antlaşmaya gerek kalmazdı. O yüzden böyle bir cümlenin antlaşma metnine geçmesi­ ni kabul etmiyoruz. Müslümanların itirazlarına neden oldu. İşte bu duruna Ö m e r sert tepki gösterir: Peygamber değil misin. Muhammed yine Ali'ye. Buna karşı Muhammed. İşte seneye bu iş olacak karşılığını verdi. "Bismikellahümme" şeklinde yazılsın dediler. Bu. ancak Mekke'den herhangi biri Müslüman olup M e d i n e ' y e sığınırsa. 2. sadece Abdullah oğlu Muhammed ya­ zarsanız olur" dedi. bu hakarettir. Muhammed. Verdiği yanıt tatminkâr olmadığı için Müslümanların kırgınlığını gideremedi. biz niye ta uzaklardan buralara geldik.Müslüma-ılar o yıl K a b e ' y i ziyaret etmeden oradan geri dönecekler. Allah'ın peygamberi Muhammed ile Mekkeli heyetin başkanı Süheyl arasında yapılan bir antlaşmadır" ibaresini yaz deyince. o tekrar geri verilecek. "Bu antlaş­ ma. ama karşı taraf bu şekilde yazılmasını kabul etmedi. hak yolda değil misin. Yazılan antlaşmanın şu iki maddesi Müslü­ manlara çok ağr gelmiştir: 1. .

Bu olay zaten meşhur. Sonuçta. tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar" diyor Kur'an. 231 Tecrid-i Sarih. İşte bu olayda Ümmü Seleme'nin önerisi daha makul v e gerçekçiydi. kurbanlık hayvanlarınızı kesin dedi. en başta Diyanet'in terceme ettiği Tecrid -i Sarih'te anlatıl­ maktadır. Burada çok komik nedenler anlatılıyor.Müslümanlar Ka'be'ye girmeden oradan döneceklerdi. O yüzden M u h a m m e d onlara. Peki olay ne ki.. İlkin anla­ mını vereyim. beraberinde götürdüğü hanımı Ümmü Seleme ile istişare etti: Bu insanlar benim sesime kulak vermiyor ne yapmam lazım? diye sordu. ama kimse onu dinlemedi. ama nafile: Kimse dediğini yap­ madı. Kadın da. Konu. aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem ya­ pıp sonra da senin verdiğin karara içlerinde hiçbir sı­ kıntı duymaksızın.. Muhammed'in vermiş olduğu kararı kabul etmeyen/ler ve bu yüzden de bu aye­ te g ö r e imansız ilan edilenler? Değişik tefsir ve İslami kay­ naklardan bunun yanıtını v e r m e y e çalışayım. çağır­ mak yerine sen ilk önce kalk kurbanını kes. Nisa suresi 65. Nor 1 164-8/171. herkes sana ba­ kıp kurbanlıklarını kesmeye başlar dedi. ayet. Bu çağrıyı üç sefer tekrarladı. Muhammed kur­ banını kesmeye başlayınca. kimmiş bu Hz. 2 3 1 Ö r n e k 8: Şu örneği Kur'an'ın Kökeni adlı yapıtımda yaz­ mıştım. ancak Ömer'i tanıma babında buraya alınmasını uygun görüyorum. sonra sebep-sonuç ilişkisini anlatayım. Diya­ net'in tercemesinden: "Hayır! Rabbine andolsun ki on­ lar. . kalkın tıraş olun. Ümmü Seleme'nin dediği oldu ve diğerleri de kesime başladılar.

Nitekim o sırada hemen ayet gelir ve Ömer'in yaptığına onay verilir. O da şu: . diğeri kaybeder. bekleyin. Sonuçta biri kazanır. Ömer. Muhammed'in hala oğlu Zübeyir b. A m a gerçekten Ö m e r bunu yapmıştı ve adam da artık geri gelmeyecekti. içeri girip çıkayım. Hz. Muhammed yardımcı olsun. Geldiğinde elinde çıplak bir kılıç vardır ve tek hamlede o iki insandan birinin kafasını uçurur. İçeri gitmesiyle g e l m e ­ si bir olur. bakalım senin fikrin ne. İşte az önceki ayet bu olaydan dolayı inmiş denilir. Muhammed'e gidip ola­ yı anlatınca. Bu arada kaybeden kişi der ki. Burada en iyisi yine Ömer'i kur­ tarmaktı. Bunlar çözüm için Hz. "Ben buna ihtimal vermiyorum. iznin varsa bir de durumu Ö m e r ' e ile­ telim. gidebilirsiniz" yanıtını verir ve o iki kişi kalkıp doğruca Ömer'in yanına giderler. Muhammed hala oğlu Zübeyir'e hak verir. Muhammed ilk etapta. Ö m e r burada üstelik ekstradan bir de unvan alır.Biri şu: Hz. yanıtınızı veririm der. Bu­ nun üzerine diğer adam. "Ne yapayım ben hala oğlu (ya­ ni akraba) değilim ki" diyerek sert tepld gösterir. bakalım bu konuda o ne diyecek? Muhammed de "Sorun yok. olup bitenleri anlatır. O sırada onlardan biri. çözsün diye onun yanına giderler. ama bir de Ömer'den soralım diye ondan izin istedik. der. Diğer adam korkudan kaçıp Aluhammed'e varır. Ömer nasıl cinayet işler?" diyerek yapılanın yanlış olduğu­ nu belirtir. Yani başlangıçta Muhammed'in ola­ maz dediği Ömer'in cinayetine. Avam ile (ki Muhammed tarafindan cennetle müjdelenen kişiler­ den biri) bir başka Müslüman (ki aynı zamanda Bedir har­ bine katılan önemli biri) arasında arazi sulaması konusunda ihtilaf çıkar. M u h a m m e d ' e gittik sonuçta birimize karar verdi. biz bir dava için Hz. Bir diğer önemli neden de şu: Bir dava konusunda ild kişi arasında anlaşmazlık çıkar. olur fetvası çıkar Tann'dan.

O sırada kendisi abdest almaya gider. Özellikle bunun Tecrid-i Sarih Diyanet tercemesinde anlatıldığını hatırlatmak isterim.. Ömer o sırada ko­ nuşsa (ki elim falanca yerime d e ğ d i abdest bozuldu diye) hepsinin namazı fasit olacak.. bölümde ve Tarihül Hulefa s. Zaten şeriatın da g e r e ­ ği bu.Muhammed. Fahrettin Razi. ayetin açıklama kısmında anlatmışlardır. sorun çıktı şeklinde bilgi verir. Vahidi. Ayrıca 'itkan' adlı tefsir usulü kitabı 10. Peki. Hazin. (dolayı­ sıyla Allah) tarafından Ö m e r ' e verilen bir yadigar olmuştur. Nisa 61-65. Mesela Dürrü-1 Mansur. I24'te bunları işlemiştir. aslında o adaletin kılıcıdır" sözünü de söy­ ledi diye ekler. . ayet kısmında. Cebrail bu ayeti getirirken "İşte Ömer böyle bir Ömer'dir. 74'e bakılabilir. İşte halk arasında Ö m e r ' l e ilgili o meşhur. bu durumda formül ne? Kendisi cemaate dönüp işaretlerle bekleyin ben g e l e c e ­ ğim. Daha fazla kaynak için Kur'an'ın Kökeni adlı yapıtım s. Hele İmam Ömer ve üstelik de halife olunca. Nesefi. Aşağıya alacağım kaynaklarda h e m bu ayetin Ömer'in işlediği cinayet için geldiği/oluştuğu. sıcak bölgeden kaynaklanan bir kültür. İbni Kesir. Bir gün kendisi ce­ maatın önüne g e ç i p namaz kıldırır. "Adaletin kılıcı" unvanı bu olaydan dolayı Cebrail. Kadı Beydavi. Lübab'ü Nükul Nisa 65. Hamdi Yazır gibi müfessirler Nisa suresi 60. 2 3 2 Ö r n e k 9: Ö m e r ' l e ilgili farklı bir örnek. ama cemaat esas duruşta imamı beklemek zorundadır. b. Zamahşeri. kimse kıpırdayamaz! So­ nuçta Ö m e r abdestini alıp döner ve kaldığı yerden nama- 232 a-Tecrid. 2/352-no: 261. ayetlerde. Bilindiği gibi Araplar uzun fistan dışında bir şey giymiyor. Nisa 59'da almış bu bilgileri. hem de "Adaletin kı­ lıcı" unvanının bu olaydan dolayı Allah tarafından Ö m e r ' e verildiği anlatılıyor. Buna bir itirazım yok.Sarih Diyanet tercemesi.Tefsirlerden: Suyuti. O sırada eli tenasül or­ ganına (canı kaşınır diyelim) değer.

bazıları da o güzel kadına veya kadınlara bakmak için geriye çekilip onların ar­ kasında saf tutmuş. N o : 416. Kur'an'da Hicr suresi var. Çünkü İslam'a g ö r e bu durumda abdest bozulur' dedi" diye aktarır. Al­ lah geçmişi de. İşte bu yüzden az önceki ayet gelmiş ki cemaat bu konuda dikkatli olsun: Tanrının. ben öne geçenleri de 233 a. / . Ayete farklı anlamlar ve­ renler de var. Yani bu yoruma g ö r e . Bu arada bazı erkekler utanıp öne geçmişler (kadınlar namazda eğilince g ö r m e y e l i m diye). Sünen 1/131 -590.Musannaf. Taharet kısmında 1/114. onu da özetleyeyim. Mesela. Sahabeden meşhur Sad b. onu da ekleyeyim. ben yanımdaki arkadaşa sordum: Ne olacak.Kenz'ül Umrral. benzer bir olay daha hatırıma geldi. burada bir ayetin inmesine neden olan ilginç bir olay aklıma geldi. O sıra­ da elim cinsel organıma değdi. Taharet. 2 3 3 Söz Ömer'in bu abdest bozulma ola­ yından açılmışken. artık herkes bunu bili­ yormuş. Hamdi Yazır'ın Türkçe tercemesi de bunun gibi. no: 415. O bana.za d e v a m edilir. ayetinde. g e l e c e ğ i de bilir demek. no: 27051. 2 3 4 Söz ayetlerin ne gibi nedenlerle ortaya çıkmasından açılmışken. Ebi Vakkas anla­ tır: "Yanımda biri Kur'an okurdu (ismini de veriyor). bundan abdest bozulur mu. 234 A. Bu surenin 24. Bu kadınlardan biri çok güzelmiş. geri kalmak isteyenleri de biliriz" deniliyor. sonrakileri de biliriz şeklinde. c. Musmnaf.Beyhakı. andolsun ki sizden önce geçenleri de. cemaat içinde kadınlar da varmış. diye. 'Kalk git abdest al. Burada vurgulamak istediğim farklı bir şey var: Güya rrillet Peygamberin arkasında camide namaz kılarken. Ben bunun üze­ rinde durmuyorum. "Andolsun ki biz (Al­ lah olarak) içinizden öne geçmek isteyenleri de. Ö y l e olmuş ki. 1 1 14. b. Taharet. Razzak.

bunlardan birkaçını aşağıya alıyorum.). sen yokken ben uyudum.arkaya çekilenleri de bilirim demesinin temelinde bu olay yatıyor. Zamahşeri (Keş­ şaf).. Ayrıca imam Ahmet Müsned'inde Abdullah b. O sırada şu ayet geldi. uyku­ ya dalıp uyanırsa. Kadı Beydavi (Envar'ü Tenzil ve Esrar'ü tevil). Diyanet tercemesinden vereyim: "Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı.Suyuti. b. Allah (Ramazan gecelerinde ha­ nımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte oldu­ ğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Kaldı ki bu açıklama önemli müfessirlerin kaynak­ larında geçiyor.İmam Suyuti. (Zad'ül Mesir. İbni Kesir (Tefsir'ül Kur'an'il A z i m ) .. (El-Cami'ü li Ahkam'il Kur'an) ve daha niceleri Hicr suresi. Bakara 187 . 236 a. Bakara suresi 187. İbni'l Cevzi. Dürrü'l Mensur tefsiri. Ömer'in az önceki olayını gösteriyorlar. İbni Hiban ve daha birçoğu bunu al­ mışlardır.Nisaburi. olamaz dedi. size örtüdürler. tabii ki Ö m e r onu dinlemedi ve istediğini yaptı. Onlar. Şevkani (Feth'ül Kadir). (Esbab-i Nüzul). Abbas hadislerinde almış. Tirmizi. (Dürrü'l Mensur). Kadın da. Sabahleyin M u h a m m e d ' e gidip olup bitenleri anlattı. Dolayısıy­ la kurala g ö r e haramdır. Hakim. İşte gecelerden bir g e c e Ömer. artık o g e c e sabaha kadar cinsel ilişki ha­ ramdı. Esbab-i Nüzul. Geldiğinde eşini kaldırıp onunla seviş­ mek istedi. M u h a m m e d ' e takı­ lıp e v e g e ç geldi. siz de onlara örtüsünüz. Bakara suresinin ilgili ayet açık­ lamasında ve ayetler arasında sebep-sonuç ilişkisini irdele­ yen usulü't-Tefsir uzmanları bu ayetin gelişine. ayeti. Artık eşlerinize yaklaşın" diyor. 2 3 5 İşte Kur'an'ın Tanrı'ya bakışı bu! Ö r n e k 10: Yine oruç ilk farz kılındığında şöyle bir uygu­ lama vardı: Akşam iftardan sonra kadın ya da erkek. ayet tef­ sirinde yazmışlardır. Kurtubi. 2 3 6 235 a. Vahidi. 24.

2 3 7 Yine zina yapan bir deli kadını Ö m e r ' e getiriyorlar. altı ayda bir kadın d o ğ u m yapmaz. 7/322. Arap atasözlerinde meşhur olan "Ali'den olmasaydı Ömer helak olurdu" sözü bu olaylardan ötürü oluşmuştur. Ailesin­ den bir örnek vereyim. Hanbel Müsned-i. Ö m e r buna da. O sırada Hz. Ömer böyle işte-. Yorum yapmadan bunu g e ç i y o r u m . 2 3 8 237 Ahmet b. Taberi. ne yapayım? Muhammed. Ayrıca Suyuti. Hudut Zina cezaları kısmı. onu boşa diyor. M. çocuk ve uykuda olanın sorumluluğu yoktur diye hadis var diyor ve böylece o kadın kurtulmuş oluyor. no: 45889. Oğlu da Muham­ m e d ' e gidip olup bitenleri anlatıyor ve şunları söylüyor: Benle eşim birbirimizi çok severiz. Bakara 233 ve Ahkaf 15. Ali Kur'an'dan ayetler göstererek onu ikna ediyor ve yeni evlenen kadın da böylece cezadan kur­ tulmuş oluyor. O da Allah seni bağışlasın diyor ve sadaka vermesini öneriyor. tuttuğunu koparan biri. babanı dinle" diyor ve adam Ömer yüzünden sevdi­ ği eşini boşuyor. sert bir insan.Ö m e r genelde kadınların adet günlerini de pek dikka­ te almazdı. ancak babam hayır di­ yor/bizi ayırmak istiyor. Karar veriyor. Kenz'ül Ummal. . Dürrü'l Mensur tefsiri. Sünen. Bir gün nedense gelininden mem­ nun kalmıyor ve oğluna. 238 Sünen-i Ebu Davud. Ö m e r o sıralar halife. 146 vd. Bir de bu iki ayetle ilgili diğer tefsirler. Burda da Hz. ayetlerin açıklama kısımları. Zehair'ül Ukba. "Eşini boşa. Yine evlenen bir kadın 6 ay sonra d o ğ u m yapıyor. bunu recimle/taşlaya­ rak katledin diye. Ali bunu duyuyor ve engel oluyor. c. 2/40-42 ve Beyhaki. no: 4399 ve 4402. Dolayı­ sıyla bu kadın daha önce zina yapmıştır ve bu çocuk başkasındandır diyor ve onu zina cezasıyla cezanlandırmak is­ tiyor. Bir g e c e adette olan eşiyle münasebette bulu­ nuyor ve ertesi günü Muhammed'den soruyor. Çünkü deli.

Tuhfet'ül Ahvazi Tirmizi şerhi burada Ebu Davud ve İbni Mace'nin de bunu aldıklarını yazıyor. . Bir de Tirmizi. imam Ahmet b. M u ­ hammed. 6/319. h. "Aman helak oldum (yani ağır bir suç işledim)" der. İbni Kesir. j. hadis no: 14125. Abbas hadisleri kısmın­ da. Be­ gavi tefsiri ilgili ayet. 2 4 0 Bu ayetle ilgili farklı sebep-sonuç ilişkilerinden de söz edilir. 4/184. ve 6/302.. c. "Hayırdır. Vahidi. Kurtubi. 'Dürrü'l Mansur' adlı tefsirinde ilgili aye­ tin açıklama kısmında çok teferruatlı bilgiler. M u h a m m e d hiç yanıt v e r m e ­ den belli bir süre bekler ve o arada istenen ayet i n e r . g. 240 a.İmam Nevevi. 5/314.Beyhakı.Ö r n e k 11: Halife Ö m e r bir gün M u h a m m e d ' e gelip. k. Ibni'l Arabijaberi. Ömer'in yukarıdaki "Helak oldum. Mecmu'. d. Hanbel Müsned. 16/419. 1/337.Tirimizi. Er-Razi. Çünkü eşimle ar­ kadan seviştim" sözünü içeren ve ayetin bunun üzerine indiğini açıklayan birkaç kaynağı aşağıya a l ı y o r u m . Mucem-i Kebir 12/10-no: 12317.Ahmet b. no: 2906 Bakara tefsiri. Begavi ve daha niceleri ilgili ayet yorumunda Ömer'in yukarıdaki olayı üzerine bu ayetin indiğini belirtiyorlar. Dolayısıyla tarlanıza istediğiniz yerden girebilirsiniz" der Kur'an.Sünen-i Nesai. Ömer. Burada dipnotta ay­ rıca kaynaklar veriyor. Suyuti.İbni Hibban. Taberi tefsiri ilgili ayette.Tefsirlerden: Cessas. ne yaptın ki?" diye sorunca. Tirmizi. Tirmizi...Tehzib-i Kemal. e. Abbas ha­ disleri kısmında. b. Sünen'ül Kübra 7/321.. görüşler akta239 Bakara suresinin 223. Nesai. Nesai. 9/516-no:4202. 1/297 Abdullah b.Burada dipnotta başka birkaç kaynak da veriyor: Ebu Ya'li Mevsıli. Ebu Ya'li ve Heysemi tarafından da alındığını yazıyor. "Ben eşimle cinsel ilişkide bulunurken makattan (arka­ dan) yaptım" cevabını verir. 2 3 9 Anlamı şu: "Kadınlarınız sizin tarlanızdır. f. Abdullah b.Mecme'ü Zevaid. Taberani'nin muhakkiki Hamdi Selefi burada açıklama kısmında bu hadisin İmam Ahmet.Hanbel. suyuti. ama tabii ki başrolde olan Ömer'dir! İmam Suyuti.Taberani.

İmam Tabe- . "Hey Al­ lah'ım bunlar hayvan mıdır nedir ya!" diyerek hayretini dile getirir. Güya Yahudilerde sevişme anında tek yön kul­ lanılıyormuş. Hamit. Ebu Ya'li el-Mevsıli. başka pozisyonlar yokmuş. ayet buna bir fetvadır diyenlerin görüşü. asırda insanlar hâlâ neyin peşindeler. Bir de ibret olsun ki. Birinci görüş: Mekke'den M e d i n e ' y e giden Müslümanlar­ dan bir grup bir ara kendi aralarında "Biz hanımlarımızla sevişirken onları her pozisyonda tutarız: Ayakta. burada bu ayete değinmemin ne­ deni. İbni Ebi Hatem. İşte benzer olay­ lardan dolayı bu ayet inmiş ki. İbni Hiban. Şunu da belirteyim ki. muhaddislerden Tirmizi. İkinci görüş: Bu ayete g ö r e insanlar hanımlarıyla hem mutad yoldan. Hanbel. A b d b. Çünkü ayet gayet nettir ve savunulacak yanı yoktur. bir erkek her pozisyonda eşini tutup sevişebilir. İbni Cerir. İbni Munzir. Burada bu üç görüşü özetlemek­ te kanımca yarar var. halife Ömer'i daha iyi tanıma fırsatına sahip olmaktır. Bunu duyan bir Yahudi. ancak kaynaklarda bunlar ismen geçtiği için söylemek durumundayım. domaltarak gibi (Özür dilerim! Terbiyem bu terimleri kul­ lanmaya müsait değil. yatırarak. bu 2 1 . Nesai. hem makattan istediği şekilde cinsellik yaşaya­ bilir.rır. bu ayet hakkında İslam âlimleri arasında üç görüşün var olduğunu belirtip açıklar. İşte ayetin niçin geldiği (oluştuğu) konusunda bir görüş bu. ama yine de bir ö z e t vereyim. ancak sevişme yeri belli ve hep ay­ nı olmalı. kimlerin arka­ sına takılmışlardır diye var olan bilgiyi olduğu gibi aktar­ mak durumundayım!). Bunu savu­ nanlar arasında İmam Ahmet b. Şu da önemli: Bir kere görüş ne olur­ sa olsun az önceki ayet üzerinde herhangi bir etki yapmaz.

İrrnam Şafii buna karşı. Hasan arasında bu konuda bir tartışmanın geçtiğini dce aktarıyor İmam Suyuti. Haraiti. Beyhakı. yukarıdaki aye­ te g ö r e kadınla makattan cinsellik yaşamakta sakınca yok­ tur yorumunu yapmıştır (Muğni adili kitabında). Peki. İşte bu ayet inmiş ki erkek böyle bir durum- . Muhammed diyor ki. İbni Kudaime de. bu (durumda bir sakınca var mı? A d a m hayır yanıtını veriyor. O zaman imam Şafii. Nafi gibi isimleri sıralar İmam Suyuti. "O halde arkadan da sevişmek bu a y e t e g ö r e helaldir" diyor. pe­ ki diyelim bir erkek eşinin karnıyla oynadı veya bacaklarıy­ la oynadı ve tatmin oldu. mademki İcadını tarlaya benzetmiş (verimlilik d e m e k ) o halde bilinern yol dışında haramdır.rani. tabii ki dine her halükârda toz kondurmayanlar. Onun için başka yerler anlaşılmamalı diyor. (daha Bağdat'ta iken or­ taya attığı eski görüşüdür (ki buna l«avl-i kadim denir)" şek­ linde bir kurtarma operasyonu iddüasında bulunabilirler! Suyuti. Ceessas da kendi tefsirinde şu somut örneği veriyorlar: Malik b. helaldir/dinen sakınca yoktur yanıttım vermiş. h e l e bir saçıma bakın ıslak daha. O da. Enes'ten sormuşlar. Üçüncü görüş.. Çocuk ancak o malum y e r d e cinsellik o>lursa oluşur. Yani cinsel ilişki anında erkeğin. Hatta şunu da aktairır: İmam Şafii'den sor­ muşlar: Bir erkek eşiyle sevişirken makattan da ilişkiye gi­ rebilir mi? diye. Hatta İmam Şafii ile Muhammced b. ben aynısını az önce eşimle yaptım ve yıkanıp dışarı çıktım" diye karşılık verir. burda da "Ola ki imam Şafii'nin bu görüşü. bu konuda Ikanıt yok-. menisini dışarı akıt­ ması demek. İbni Ömer. anlaşılan o ki.. 'Dürrü'l Mensur' adlı. Çünkü başka yerlerden sevişmektte verimlilik yok.Anılan ayetin azl için inmesi mümkün d e ­ mişler. in­ san arkadan/makattan cinsel ilişkidle bulunsa acaba bunun dinde yeri nedir? O da demiş ki.

ka­ dın erkek için bir nevi tarla durumundadır. Yine Ömer'in oğlu. ö z e l d e Ömer'in cinsel ilişki biçiminlerini beğ e n m e y i p onlarla alay edince. A ı m e t bin Hacer Mekki (h.da özgür olsun/yapabilisin diye. Bazen bir fotoğraf-bir manzara. açıklamaya gerek duy­ madan birçoc şey ifade eder. g e n e l d e Hz. .ö). Birkaç kaynağımda yazdım ve şu an elimde olan yeni bir çalışmamda yine farklı bir şekilde değiniyorum ki. Tanrı da kalkmış bu gibi konular için ayet gönderiyor. ger­ çeği yansıtmyor.974. N e t bir şekilde. Muhammed'in yandaşlarının. Ömer'in az önce­ ki olayıdır. 138 ve devamı. Ayet açık diyor ki. onun düşüncesi doğrultu­ sunda ayet geliyordu" ifadeleri var. 'Sevaikü'l Muhrika'. Demek ki yeryüzünde artık başka problem kalmamış. "Ha­ life Ömer'in düşünceleri ayetle yanıt buluyordu" açıkla­ ması İslami kaynaklarda çok işlenmiş. "Ömer bir fikir söyleseydi. Birçok yazar bu konuda Ömer'in. Anlatıldığı gibi Yahudiler. kalan diğer yorumlar boşuna yazılmış.^! 241 Heytemi. illaki gelen ayet Ömer'in fikirleri doğ­ rultusundaydı" diyor. s. Hâlbuki bunun az önceki ayetle uzaktan yakından ilgisi yok. Allah da ayet gönderip Müslümanlaıın yaptıklarının normal olduğunu söylüyor ve bunu meşruâştırıyor. Kanımca bu ayet ve geliş seyri de böyledir: Yani iş gelir dolaşır yine Ö m e r ' e dayanır. Ayetin gerçek nedeni. diğer insanlar onun tersini söylemiş olsaydı. O kadar açık ve net. Dolayısıyla tar­ lasına istediği yerden girebilir. "Ömer görüş belirtiyordu. diğerleri önemli değildir: Acaba kendisi M u h a m m e d ' e gi­ dip eşimle ters yattım demeseydi bu ayet gelir miydi! As­ la! Gerçek şu ki. ayetlerle şekillenen sözlerini liste halinde bile yazmışlar­ dır.

2 4 2 Ebu Hanife bu yöntemi tasvip e t m e d i ğ i gibi. Mesela Hz. Muhamımed'in bu uygula­ masını kabul e t m i y o r . Muhammed"in dört yüz hadisi­ ne ters kararlar aldığı. acaba bir in­ sanın değeri hayvandan daha mı düştüktür diyerek çok sert eleştiride bulunuyor ve Hz. Ebu Hanife bıurada. Nur 12. Muhammed bir savaşa gittiği zaman kur'a çekmek suretiyle bir eşini yanına alır göltürürdü. Ebu Hanife bunu da kabul etmiyor: İşlem bitti mi artık her şey biter di242 Buhari. Burada yaklaşık Ebu hanife'ye 150 sayfalık yer verilmiş. üste­ lik bu kuralın kumardan farkı yoktur dliyor. Yine hem ha­ dis var. Somut birkaç çarpıcı örnek vereyim. hem de Hz. . kendisi benim birçok sözümü alır : seçerdi" cümlesini kullanmış.Sanırım Ebu Hanife. ayet kısmında. Hatta bu konuda Hz. Nitekim aynen ha­ life Ö m e r gibi birçok konuda kendisime Hz. Tefsir. bu meşhur bir olay. İslami kaynaklaırda anlatılmaktadır. atlı olana da iki hisse fazladan pay veriyordu. Muhammed'le bilirlikte yaşasaydım. Bilindiği gibi bir seferinde de eşlerinden Ayşe'yi götürüyor ve yolda onun başına o meşfhur 'İfk' olayı geli­ y o r . 15/536-no: 7249. Ebu Hanilfe tam tersini yapı­ yor. Hatta Ebu Hanife bunu derkcen. Muhammed'in uygulaması ki bir sa­ vaşta Hz. Ya­ ni atın payı daha fazlaydı. biraz da konuyu açıyor ve şöyle d e v a m ediyor: "Çünküi din iyi fikirlerden oluşan nasihatlerden ibarettir" diyor. alıcı ile satıcı o mekânı terk etmedikleri sürece pişman olmak isterlerse olabilirler hükmü var. çok şey var. Ömer'in bu duıırumunu g ö z önüne almış ki. 2 4 3 Yine meşhur bir İslami kuraldır ve aynı zamanda m e z ­ heplerin de uygulamalarında var ki. Muhammed şöyle demiş denildiği halde. 243 Bağdadi. Muhammed piyade olan aslcere ganimetlerden tek hisse. alış-verişlerde her şey bitse de. "Ben Hz.

Üstelik İmam Buhari onu şiddetle eleştirmiştir: İmam A ' z a m din­ de tahribat yapmştır diyor. İmam-i A'zambuna benzer çok örnekler v e r i y o r . burayı terk etmek lazım" d i y o r . Malik. Süryani Sevri (o da hak bir m e z h e p sahibi. yoksa bu dini bitire­ cekti" diyor. g e m i d e v e y a uzun bir yol­ < culukta (Hani eskden insanlar yaya olarak aylarca hacca. bunların du­ rumu ne olacak! Diyelim bunlaı arasında bir satış akdi gerçekleşse. İmam A ' z a m aynı eleştiriyi. Enes. bu durumda d e m e k l i cezaevinde. klam'da Kur'an'dan sonra gelen en güç­ lü kaynak Buhari ve Müslim'dir. an­ cak taraftarı kalmamış). 2 4 5 Şunu da unutmamak lazım ki. İmam Evzai. "İslam'da Ebu Hanife kadar uğur­ suz biri ortaya çıkmamıştır" diyor. bunlar aynı 244 Bağdadi. . İmam Evzai'ye Ebu Hanife'nin ölüm haberi verildiği za­ man. Malik bin Enes birinden soruyor: Sizin yurdunuzda İmam-i A ' z a m anılıyor mu. 15/551. Malik. şeytanınkinden de fazladır diyor. e v e t deyince Malik b. Şöyle diyor: Pe­ ki diyelim iki kişi ızun süre aynı cezaevindeler v e y a bir ne­ denden dolayı uzun süre bir g e m i d e kalırlar. 245 Bağdadi. askerliğe giderdi) oldukları sürece istedikleri zaman caya­ bilirler diyor ve bınu saçma buluyor. Bilindiği gibi. "Allah'a şükürler olsun ki gitti. ta­ raftarı var mı? Ad-ım. A m a her ikisi de İmam A ' z a m Ebu Hanifc'den hiçbir hadis aktarmamışlar. İslam'da Ebu Hani­ fe kadar daha zararlı biri yeryüzüne gelmemiştir. Mesela. 15/535. İmam Süfyan-i Sevri gibi m e z h e p sa­ hiplerinden de alınıştır. "O za­ man bu memlekette durmak haramdır. hep aleyhinde yaap çizilmiştir.yor ve çok da martıklı açıklamalar yapıyor. 2 4 4 İş­ te bu tavırlarıyla slam otoriterleri nezdinde sevilmemiş. onun di­ ne verdiği zarar.

Bağdadi. Duha'ül islam. b.Ahmet Emin. az önceki kurallar yeterli mi? Hayır. bir tahta parça­ sı alıp altındır deseydi. hatta Hz.İbni Ebi Şeybe (h.ibni Ebi Şeybe. sabit kısmı. c. c. hicri 150. eline bir taş. İşte bunun için Ebu Hanife şöyle karşılık veriyor: O zaman arkadaşlar işe­ sin ve bu hacimde bir idrar biriktirsinler.235). kokusunda da so­ run yok ve tadı da normal. Dolayısıyla helal mi 246 a. 15/ 507 ve devamı. El-Muntazam. ancak şu an içinde olduğumuz bu mekân mı yoksa dünyanın başka bir yerinde mi emin değilim diyor. b. Peki. Bu meşhur bir kural. no: 7249-15/509. Özetle. 15/463-no: 7249. Tarih. bunu ancak ilgili uzmanlar bilir. ancak içinde öldürücü bir şey var veya bilerek konmuş. Numan b. senin bu açıklaman imanına zarar vermiyor d i y o r . 2 4 7 Ve en ilginci. 2 4 8 En ilginci. İmam A ' z a m ona. 2 4 6 Bir gün Kâ'be içinde iken adamın biri ona. o kadar zekiydi d i y o r . M u h a m m e d ' e gidip. peki bu durum­ da bu sidik de artık kulleteyn sayılır. yılı olayları kısmı. Diyelim ilkel koşullarda bir suyun rengi normal. Musannaf. onu altın olarak dinleyenlerin kafa­ sına sokardı. no: 37310-14. Musannaf. bir mekânın hacmi şu kadar olsa ve içinde toplanan suyun rengi.Bağdadi (463. Â d e m ' l e şeytanın imanı aynıdır d i y o r . Mesela İmam Şafii'nin Malik b. kokusu.zamanda onun çok zeki olduğunu da belirtiyorlar. 248 Bağdadi. "işte ölçüler tutuyor. no: 37371-72. . Enes'ten aldığı şöyle bir yorum var: İmam-i A ' z a m ö y l e biriydi ki. 247 a.h). no: 7249.Ibni'l Cevzi (597. 2/156-195. tadı bozulmuyorsa dinen helaldir hükmü var. ben yeryü­ zünde bir Ka'be'nin var olduğuna inanıyorum. fıkıh kaynaklarında helal sular için kulleteyn diye bir ölçü var. Ebu ha­ nife bölümünde. şeytan/iblis ile halife Ebubekir'in imanı aynıdır.h) Tarih'ü Medinet'i Selam'. sonunda da Hz.

Biri­ ne Ebubekir. diye so­ ruyor? İmam A ' z a m . 2 4 9 Yine İbni Mübarek kendisinden. 15/534-15/499. güzel fikirler" gibi algılamış olmasıdır.olacak bu idrar?" diye sorsalar. Ebu Hanife'nin. . Halife Ö m e r hakkında da önemli sözleri var. bilindiği gibi hem ağır bedel ödemiştir. bunu kastediyor. "Bıra­ kın bu şeytan sözlerini" karşılığını vermiştir. "Hayrola! Uçup uzaya mı gideceğiz ki kanatlarımızı açalım!" sekinde alaylı bir yanıt veriyor. tersine o günkü şartlara g ö r e bir nevi beşer kanunu olarak değerlendirmiş­ tir. "Hz. Muhammed bu­ na e v e t helaldir yanıtını mı verecek d i y o r ! . net anlaşılıyor ki kendisi İslam'ın tanrısal boyutuna inanmamış-. Yine ona at­ fedilen şöyle bir olay var. diğerine de Ö m e r adını vermiş. ne dersin. 250 Bağdadi. gidin ba­ kın öldürülen Ö m e r adındaki katır mı acaba demiş! Gidip bakmışlar meğerki o y m u ş . Yani her iki halifeyi sevmediği için isimlerini katırlarına vermiş. ancak M e d i n e ' y e gitmemiş. Hz. Muhammed iki kızını bir Yahudi'ye verdi diyor. . Bir gün başka bir adam gitmiş bu iki katırdan birini öl­ dürmüş. "Dini bir nevi kanun. Tarih. acaba Hz. Bir gün Ömer'in fetvaları İmam A ' z a m ' a anlatılınca kendisi. Ebu Hanife o kadar g e z m i ş . Bir önemli İslam müctehidinden sorarlar. Burada dikkatleri çeken. İnsan onun bu düşüncelerini iyi tahlil edince. Dolayısıyla bir insan namaz kılarken rükûdan kalktığında ellerini kaldırsın mı. 2 5 0 İşte bu aşırı fikirlerinden d o ­ layı. sen bunu nasıl 249 Baüdadi. hem de hak diye bilinen m e z h e p liderleri ona şeytan bile demişlerdir. İmam-i A ' z a m ' a da olayı anlatmışlar. Bir adamın iki katırı varmış. Hani Osman Muham­ med'in iki kızıyla evlenmişti. Muhammed na­ mazda rükû ederken (eğilirken) kalktığında iki elini yukarı­ ya doğru kaldırıyordu. Tarih 15/535. O. Yine Halife Osman için şu ilginç ifadeyi kullanıyor.

o zaman onlarla ne işimiz var ki onları katlediyoruz diyerek böyle bir uygula­ maya karşı çıkıyor. Hatta güya o insanlar iyileşiyor ve sonunda çoba­ nı öldürüp o develeri çalıyorlar. Hz. O da. İşte Ebu Hanife bu idrar içme olayında da M u h a m m e d ' e ters düşüyor. Bu konuda uzunca bir listeyi başka bir kaynağımda sundum. İbni Ebi Şyebe. Bu hadis başta Bu­ hari olmak üzere birçok İslami kaynakta geçiyor ve meşhur bir olay. 253 İbni Ebi Şeybe. di­ ye yardım isterler. 2 5 2 Şu bilinen bir gerçek ki. Muhammed de onları ya­ kalayıp işkenceyle öldürüyor. M a d e m dinleri ayrı. elbette ki tutunamaz. tersine aforoz edilir ve hatta fırsat varsa fiziki olarak ortadan kaldırılır. hastayız bize bir çare. kabul e t m i y o r . Musannaf. Ebu Hanife buna da karşı çıkmıştır. İslam'a az veya çok dokunan. çobanlar size onların sütünden versinler. Muhammed'in yanına gelir. 2 5 3 Burada şunu da belirtmek durumundayım ki. 2 5 1 Yine Hz.yorumiuyorsun? A d a m . M u h a m m e d demiş ki Deccal M e d i n e ' y e giremez. Nitekim İmam-i A ' z a m da bir cezaevinde gördüğü işkenceden sonra zehirlenerk hayata veda etmiştir. cilt 20/68. ben Ebu Hanife'nin bu farklı yanlarını anlatırken. 37371-72. Muhammed zina suçundan dolayı birkaç Ya­ hudi'yi recimle/taşalayarak katletmiştir. Hatta Kur'an'da M a i d e sure­ sinden çok ağır ceza içeren bir ayetin bu olay üzerine indi­ ği de anlatılıyor kaynaklarda. falan y e r e gidin orada bizim d e ­ veler var. . 252 Kur'an'ın Kökeni adlı yaptım. bir de o develerin sidiğini için iyileşirsiniz diyor. no: 37245-47. Şu olay meşhurdur ki. 37202-206. Musannaf. Ebu Hanife de bir çeşit Deccal olduğu için M e d i n e ' y e g i t m e şerefine nail olamamıştır d i y o r . Musannaf. 15/ 544-550-lbni Ebi Şeybe. onun çok ilerici ol251 Bağdadi. 7-8 kişilik bir grup M e d i n e ' y e Hz.

idareciler tarafından 14 asırdır ilave edile edile bu hale gelmiş ve resmi bir İslam tarihi oluş­ muştur. 254 İbni Ebi Şeybe.974. bunun gerçeklerle hiç ilgisi yoktur. o günkü koşullarda ancak bu kadar çıkış yapılabi­ lirdi. Hicri 8 0 ' d e doğmuş. hele siyasilere alet olmak istemeyin­ ce. Ebu Hanife bu konuda da muhalefet ediyor-bunu be­ nimsemiyor.duğunu.. Çok açık bilgiler ve ipuçları kendi kayıtlarına geçmiştir. 150'de de öldürülmüştür. her şeyiyle beğeni kazandığını vurgulamak iste­ miyorum. daha sonra da zehirlenerek öldürülür. 138 . 255 yoksa konuları dağıtmak i s t e m e m . Söz Ömer'in kerametlerinden açılmış­ ken ben biraz İmam-i A ' z a m ' a değindim. 'Sevaikü'l Muhrika'. İşte hep söylüyo­ rum: Şu anki İslam. age. Yine birçok hadis var ki.ö). cilr 20/60. 2 5 4 Ebu Hanife bütün baskı ve zorluklara rağmen çizgisin­ den vazgeçmeyince. Nedeni buydu. 255 Heytemi. Onun kurcalayıcı yanı hoşuma gidiyor. s. Hak vermek lazım ki. Ahmet bin Hacer Mekki (h. profesyonelce bir sansür uygulanmamıştır. Bunu üç sefer tekrarlarsa artık bir ip değerinde de olsa onu satın di­ yor. Ancak burada onun durağan olmadığını dikkate almak la­ zım. dönemin (Abbasi) halifesi tarafından hapse atılır ve ora­ da işkence edilir. gerçeği ayıklar. 37240-44. İşte en basiti bu insan: Halk arasında bilinen İmam-i A'zam'la bu kısa başlık altında değindiğim İmam-i A ' z a m arasında hiçbir benzerlik var mı? Asla.. Çünkü o zaman belki koşul­ ların da uygun olmamasından kaynaklı. bunu da inkâr etmemek lazım. Onun da aklın kabul etmediği fikirleri çoktur. tabii ki ilim ve mantık da görevini ya­ par. bu ancak haya­ li bir İslam tarihi ve hayali bir kadrodur. insanın bir cariyesi (savaşta ele geçen kadın) şayet zina yaparsa onu kırbaçlayın. Nereden biliyoruz? İslami kaynaklardan biliyoruz.

Ö m e r onla­ rın seslerini duyunca kızıyor ve Hişam b. Kadınlara ihtiyaç fazlası elbise alma­ yın. Sonuçta adam onları çıkartıyor ve Ö m e r kendilerini kırbaçla döv­ m e y e başlıyor: N i y e ağlıyorsunuz diye. özellikle kadınlara karşı ç o k sertti. Onun bu sözü Hz. Bir gün Eş'as bin Kays Ö m e r ' e misafir oluyor. İşte bu durumda Ömer'in halifelik işi zorlaşır­ dı. Hindi bu konuda aldığı üç hadisin ikisinde. cariyeleri döverdi. Ebubekir vefat etti. Muhammed'in. Ömer'in . Ö m e r onun yanında bile eşini d ö v m e y e başlıyor. Zaten Ömer'in kamçısı/kırbacı hep elindeydi. Velisinin izni olmadan bir kadın evlense bu evlilik sayılmaz ve bu çifte zina cezası uygulanır diye hüküm veriyordu. Çünkü kadın kısmı biraz gözlerini açtı mı kontrolden çıkar diyordu. hizmetli­ leri. "Bu kadın­ ları evden dışarı çıkart" diyor. Nitekim Muhammed'in ölümünden sonra olduğu gibi. çev­ renin. Çünkü Ebubekir akşam vefat ediyor ve aynı g e c e Ö m e r tarafından yıkanıp gömülüyor ve sa­ bahleyin de. Eş'as araya gi­ rince Ömer. Ömer'in bu baskısı. Ni­ tekim bunu uyguluyor ve valilerine de bu konuda talimat veriyordu.Ö m e r . Halife Ebubekir ölünce. Çünkü duyarlarsa toplanırlardı ve kim halife olsun diye tar­ tışmalar çıkardı. arkasında da Ömer'in ken­ disini halife seçti diye ilan ediyor. Velit'e. Burada somut bir örnek vereyim. Hz. kadınları dövdüğü olayların zaman­ laması çok önemlidir. doğal olarak yakınları ağlıyor. O yüzden sükûneti sağlamaya çalışmış d e m e k yerinde olur. "bir erkek eşini dövmek­ ten sorumlu değildir" sözünü aktararak kendini haklı çıkar­ maya çalışıyor. Ayşe'nin zoruna gidiyor ve aralarında tartışma çıkıyor. Ebubekir'in vefat ettiğini duymasını istememesi. Kanımca bu olayda ka­ dınların ağlamasından duyduğu rahatsızlığın nedeni.

. Diğer eşimi ancak sırasında/nö­ betinde görebiliyorum diyor..İbni Mace. no: 1986.. e. Velit için ağlayanlara. Adamın biri Ömer'e.45760. 256 a. sözünü e d e c e ğ i m ayet­ ler de ortada.onları kırbaçladığın:. ağlamalarında sorun yok" de­ mektedir.İbni Esir.. 2/204. Nikâh. Musannaf.Taberi Tarih-i. Kadını d ö v m e kısmı. bir eşim var ben ondan bir yere g i d e m e m çok kıskançtır. d. c. Çünkü Halit b. b. bu ara­ da Ö m e r hiç ses çıkarmadı şeklinde bir hadis. 3/423. Anlatacağım örnek en başta Buhari ve Müslim'de geçmektedir. ben bu söze hayret ederim. Ayşe'nin Ö m e r ' e tepki gösterdiğini yazıyor.. "Türban düşsün. Ebubekir'in ölümü kıs­ mı. hicri yılı olayları kısmında. türbanları y e r e düşüyor.Kenz. bak tür­ banları düştü şeklinde hatırlatmada bulunulduğu halde o. "Kadın milleti hep böyledir: Ne Allah'a inanır. A m a aynı Halit b.Abdurrazzak. Burda Ömer'i saran bir endişe-korku var da on­ dan farklı davranmış demek daha gerçekçi olur. Halit b. Kur'an'ın oluşumunda fikirlerini ayetlere dönüştürmek hu­ susunda somut bir örnek anlatmakla bu bölümü burada ka­ patmak istiyorum. İlginçtir ki hemen aynı bölümde şunu da aktarıyor: Bir sahabi. Ayrıca birçok tefsirden de açıklamalar suna­ cağım. yılı olayları. 2 5 6 Muhammed'in Ömer'den ne kadar korktuğu ve yine Ömer'in ne kadar Muhammed'i yönlendirdiği konusunda. Velit için farklı hadisler de aktarılıyor: Ö m e r onları dövüyor. önemli değildir" diyor. Kaldı ki.13. Hatta Ö m e r ' e . hicri 13. Ömer. no: no: 42907-42911. "Yeterki feryat etmesinler. Farklı bir hadis de Ömer. 45628. El-Kamil. "derler ki Ö m e r ölüler için ağlayan kadınları dö­ verdi". no: 6680-82 ve 17938. ne de müminlere güvenir" karşılığını veriyor. Velit v e ­ fat etmişti ve kadınlar da yüksek sesle ağlıyorlardı. 45914-45920.

2 5 8 Dikkat edilirse bu hadis. götür ba­ bana kefen yap dedi ve kefen işi bitince de bana haber ver gelip cenaze namazını kılayım dedi. Muhammed. Hz. ayeti indi (ki ayet. Peygamber gömleğini verdi. Muhammed kalkıp namazını kılmaya gidince. bir de izin ver namazını kılayım dedi. Oğlu. İşte bu tartışmalar d e v a m ederken. Hz. Bu arada Hz. Bunun üzerine Tevbe suresi 84. "Gömleğini ver babama kefen yapayım. Bab'ü Lebsi'l Kamis kısmında."On­ lardan (münafıklardan) ölmüş olan hiçbirinin namazını kılma.a ) İbni Ö m e r ' d e n : İbni Selül ( M e d i n e döneminde Muhammed'in önemli bir rakibi) ölmüştü. M u h a m m e d de ona gömleğini verdi. 258 Buhari. Cenaiz. A m a kaynak da olayı aktaran kişi de aynı. Hz. Bu arada oğlu Hz. Sonuçta Muhammed kendi dediğini yaptı ve gidip namazını kıldı. Çünkü onlar Al­ lah ve peygamberini inkâr ettiler ve fasık olarak öldü­ ler" 2 5 7 diyor. . İbni Selül'ün na­ mazına gitmedi. Ö m e r iti­ raz etti: Allah sana münafıklar üzerinde namaz kılmanı ya­ saklamadı mı. Dolayısıyla sen nasıl gider namazını kılarsın diyerek karşı çıktı. Ömer'in fikrini onaylamış oluyor) Anlamı şu. Muhammed'in yanı­ na geldi. Libas. nasıl gider namazını kılarsın dedi. M u h a m m e d ' e gelip kendisin­ den. Ö m e r müdahale etti: Bu adam senin düşmanın. bu olay­ da Hz. A d a m izin verdi. Bir de ba­ bamın cenaze namazım kıl. b ) Yine İbni Ö m e r v e yine B u h a r i ' d e n : İbni Selül Ölmüştü. Onun kabri başında da durma. günahlannın bağışlanması için de ona dua et" dedi. 257 Buhari.. Tevbe suresinin az önceki aye­ ti (84) indi ve böylece Hz. önceki hadis­ le ters düşüyor.

Hz. 261 Müslim. Fedail-i Ömer no:1865. Tefsir. Tevbe suresi 80. 2 6 0 Ömer M u h a m m e d ' e yaptığı bu gibi itirazlar sonucu oluşan ayetleri görünce. ayeti indi diyor İbni Ömer. yine ola­ yı aktaran kişi aynı. coşuyor. Buna karşı Mu­ hammed gülüyor ve Ö m e r ' e . Sonunda gi­ dip namazını kılıyor. Ö m e r bu olup bi­ tenlere karşı.c) Bir d a h a İbni Ö m e r ve bir d a h a Buhari'den: İbni Selül öldüğünde oğlu Hz. Bu arada Tevbe suresinden iki ayet iniyor (biri az ö n c e sözü edilen 84. ayet kısmında. Muhammed onun namazını kılmaya çağrıldı. Bir de kalkıp onun cenaze namazını kılmaya gi­ dince Ömer. . "Üç konuda benimle Allah'ın görüşleri çakıştı/ paralel çıktı" diyor 2 6 1 ve onları teker teker anlatıyor. "Bu adam hayatta iken sana karşı şöyle şöyle diyordu (senin aleyhinde çalışıyordu)" di­ yor ve adamın olumsuz yanlarını anlatıyor. Tevbe suresi 84. "Boşver" diyor. M u h a m m e d ' e geldi. Tefsir bölümü. biz de onun­ la birlikte cenaze namazım kıldık. daha doğrusu başarısına karşı. "Götür babana kefen yap" dedi. "Ben cesare­ time hayret ettim" diyor. 259 Buhari. ayeti). Bu ara­ da Muhammed ona gömleğini verdi. kaynak aynı ve görüldüğü gibi içerik nasıl? d) Yine Buhari. 260 Buhari. 2 5 9 Evet. hatta bir sözünde. ancak bu s e f e r İbni A b b a s halife Ö m e r ' d e n aktarıyor: İbni Selül ölünce. Muhammed bunu olumlu buldu ve kalkıp nama­ zını kılmaya gidince Ömer. Sonuçta namazını kıldı. Bu olay üzerine Tevbe suresinin 84. "Nasıl münafıkların namazını kılmaya gider­ sin!" diye itiraz etti.

bu kez Buhari ve M ü s l i m ' i n ortak hadislerinden: İbni Selül ölünce. Muhammed kalkıp gidince Ö m e r itiraz etti: Münafıktır na­ mazı kılınmaz dedi. ayeti indi şeklinde akta­ rıyor. Sıfat-i Münafikin ve Fedail-i Ömer kısımlannda. üfürdü-püfürdü ve sonunda gömleğini ona kefen yapıp tekrardan gömdüler şeklinde açıklama yaptı. Ondan sonra Tevbe suresinin 84. Adam bu arada. no: 1553. Bunu bir örnek ola­ rak ekledim. ayet kısmında. Cabir'in aktarımına g ö r e . Çünkü amacım bu hadis değil ki.Buhari.El'lü'lüü ve'lMercan. 262 Buhari. Hz. verdiğim örnekler yeterli. Muhammed'in isteği üzerine babası tekrardan kabirden çıkarıldı ve dizleri üzerine kondu.e) Yine Buhari. M u h a m m e d ' e gel­ di. Ömer'in buna İtiraz ettiği ve buna bağlı olarak ayet indiği açıklaması yok. olayın anlaşılabilmesi için hantala gerek yok. 2 6 2 f) Yine İbni Ö m e r . Yani önceki hadis­ lerden farklı aktarım söz konusu burda. 80. oğlu gelip Muhammed'den. Tefsir bölümü. bu k e z alıntı C a b i r ' d e n : İbni Selül gömüldükten sonra oğlu Hz. Muhammed tükürü­ ğünden onun üzerine sürdü. babamın cenaze namazını da kıl dedi. A m a Muhammed gidip namazı kıldı. yapı ne kadar hantal diye genel bir tarama yapma­ dım. . Tevbe suresi.Müslim. babasına kefen yapsın diye gömleğini istedi ve Muhammed verdi. Bab'ü lebsi-1 kamis. 2 6 3 Aslında bu konuda Buhari ve Müslim'de ne kadar ha­ dis var. Muhammed'in gidip namaz kıldığı. Libas. aynı olay. c. b. 263 a. Belki de Buhari-Müslim'de başka bölümlerde ve aynı kişilerden daha farklı/çelişik hadisler de var konu hakkında.

Muhammed o kadar merhametli ki. artık münafık olanın namazı kılınmaz. bunu dillendiriyor.. Muhammed onu ka­ birden çıkarıp tükürüğüyle yüzüne üfürüp püfürdüğü cüm­ lesi de var. kendine düşman olanların namazına bile gidiyor veya burada poli­ tik bir mülahaza da düşünülmüş olabilir. Ha­ ni o da gömleğini vermişti ya. 2 6 4 Burada toplumun gericiliğinden. gömlek kefen olabilir. artık Hz. fikirlerine ayetle yanıt verilen bir kişilik sahibi olduğu şeklinde yorumlar ya­ pıyor. demek ki gerek varsa cenaze kabirden çıkarılabilir. Şöyle devam ediyor mütercim: Bir de bu olaydan şunları da öğrenmiş oluruz ki. Biri­ ne binmek istersin. Bir diğer ders alınacak husus da. Konunun bütünlüğü açısından buraya yazılması uygundur. ancak yıka­ nır ve kefenlenebilir. Mu­ hammed'in burada yaptığı gibi. 264-Lü'lüü ve-l Mercan. buna kanıt olarak da Muhammed'in İbni Selul'ün cenazesini çıkardığı gibi. halife Ömer'in ne kadar büyük bir insan olduğu. A m a Muhammed'in o tükürüğüne nasıl bir yanıt verirler bunu merak ediyorum.Hz. cehaletinden söz etmek istiyor. "İnsanlar yüz deveye benzer. ama uysal birini bulamazsın" di­ y o r . Bu olaydan çıkan bir başka önemli not da. no: 1651.. Müslim'i Türkçeye çeviren mütercim bu konuda şunları aktanyor: Hz. Nitekim onun git­ mesinin olumlu sonuçları olmuştur diyor. diye sorulunca. Başka bir hüküm de. Muhammed neden münank olan İbni Selül'e bu ka­ dar İlgi gösterdi.Müslim-Buharinin ortak olarak aldıkları şu hadisi de ak­ tarmak istiyorum. Muhamrred. Çünkü hadislerde. . şöyle yanıt verilebilir: De­ mek ki Hz. .

gökten haber gelse ki. bir hiç olsaydım. bunlar ancak çok cüz'i bir kısım. Yemek yerken ellerini ya­ lar. Diğer bir sözünde. . keşke insan olarak yaratdmasaydım. Bilgiler yine İslami kaynaklardan. keşke annem beni doğurmasaydı. yalnız tek bir kişi kalacak. diliyle temizlerdi gibi methiyeler anlatılır İslami kaynak­ larda. Başka da yedek yoktu ki giyip de dışarı çı­ kayım. onda kibir falan yoktu. Zaten Ömer'le alakadar olan ayetler ortada.Bu olaydan İslam âlimleri ne kadar önemli hüküm ve fetvalar çıkarmışlar. hurmanın en ucuzu­ nu alırdı. Onun hakkında şu gibi sözler de var. hem de zerre kadar bir yiyecek boş gitmesin diye parmaklarındaki o artıkları bile değerlendirirdi. şöyle der: "Keşke ben de bu püskül gibi yaratılsaydım. A m a sanırım yine de bu örnekler bir şeyler ifade ediyor. örneğin. Arkadaş­ ları bunun nedenini sorunca kendisi. Yani parmaklarını selpak olarak kullanmak suretiyle hem temizliğe ö n e m v e ­ rirdi. çok ilginç! Ömer'in bilinmeyen yönleri çok. Bundan kastedilen mesaj da şu. Buna benzer farklı bir hikâye de şöyle: Ö m e r öyle­ sine mütevazı bir insandı ki. İslam'da en sağlam diye ka­ bul edilen kaynaklardan derledim. aslında bir bakıma hadislere hiç de g e ­ rek yok. "Elbisem kirlenmiş­ ti. Belirttiğim gibi bunları. yıkadım. Bir gün halk Ömer'in gelip konuşması için toplanmış ama o çok g e ç gelmiş. unutulup gitseydim" gibi feryat içeren ifadeler kullanır. onun da ben olacağımdan korkarım" demiş. İşte kuruyana kadar beklemek zorunda kaldım" demiş. herkes cennette girecek. Ömer bir ara yerden bir hayvan püskülünü alır. Halife Ö m e r ' e biraz da farklı bir pencereden bakalım. İşte böylesine bir Ömer'den suikastlar beklenir mi bek­ lenmez mi? sorusuna sanırım bu açıklcimalar katkı sunabi­ lecek durumda.

. belli bir süre sen 'in. halife r^ zaman g e l e c e k diye merak içindeler. O yüz­ den kaynak olaral ben bu hikâyelerin peşine takılmadım). Kudüs alınmış. belli bir süre de ben bineyim/sırayla binelim. A m a yaktığım bu ikinci mum ise benim şahsıma ai tir . Ö m e r o kadar Allah'tan kor­ kardı ki. belki daha sonra özel konul. Bir diğer menl^esi (anısı). tabii ki öbür taraft millet toplanmış onu karşılamaya hazır­ lanmışlar. Dolayısıyla devle­ te ait mum yanmakta iken selamını alsaydım. Halife Ö n e r g ' d ' P merasimle bu işi ilan edecekmiş veya diyelim Mucidi Aksa'nın anahtarlarını alacakmış (Bunlar meşhur. bedenini şöyle açıklar. mi| Tam yolun sonun/ letin toplandığı yere geliyorlar (ora­ da su var soyunur. dere gbi iki şerit oluşmuştu yüzünde şeklinde anlatımlar. " O : 785-2/240. (An­ laşılan tek bir bini' hayvanları varmış). Şa'bü'l lrr*>. hep ağlıy>rdu ve akan gözyaşları onun yüzünde İz bırakmıştı. H'k dilinde hep söylenen şeyler. başka^ir mum alıp yakar.Dolayısıyla şimdilik istediğimiz kadar konuşabiliriz der. adalet ydni bulsun diyor ve sırayla biniyorlar. o arada Ö m e r bir şeylerle meşguldür ve adamın selamını almaz.Bir g e c e biri <nun yanına gidip selam verir. s u d a n geçmeleri gerekiyor). yürüme sı­ rası Ö m e r ' e geliyC. elimc-k' 'Ş de kamu işiydi. işte o vakit özel sohbetlerde devle* malını kullanmam söz konusu olurdu ve ben günaha gjerdim. ondan sonra o ada­ mın selamını alır. en Kudüs yoluna çık<ri< yanında hizmetlisi de varmış. Ömer'in o d e v e d e n inip suya girmesi 265 Beyhaki. Önceki mum ha­ zineye aitti. 2 6 5 Benzer ö r n e k k e n birkaçını daha vereyim. Daha sonra yanına yanmakta olan mumu söndürüp bir y e r e bırakır. Ömer hizmetlisine.1*1 devam edecektik.

denerdi! 266 a. yani o kadar tevazu gösteriyordu v e y a o kadar parasız pulsuzdu. no: 34480.İbni Ebi Şeybe. kölesi ise hayvana binerek karşıya geçiyor ve Ömer'in dediği gibi adalet yerini buluyor. Musannaf. Öyle olur ki belli bir süre yataktan kalkamaz. 2 6 6 Onun hakkında şu gibi övgüler de var: Ö m e r halife ol­ duğu halde g ö m l e ğ i dört parçalıydı. Şa'b'ül İman. "işte senin gibi merha­ metli insanları halife yapmıyorlar ki" diyerek ona övgüleri­ ni dile getiriyor.gerekiyor.. O sırada yetimleri olan bir kadından. . c. Tarih ul Hulefa.Suyuti. 267 İbni Ebi Şeybe.Beyhaki. okuduğu ayet onda çok etki yapmış da bundan bayılıp kal­ 267 mış d e n i l i y o r ! tabii ki hangi ayetti denilmiyor. hastalandığı etrafa yayılır. Ö m e r ibadet ederken bir ayet okur ve o ayetin onda bırak­ tığı tesirle ağlar bayılır. no:35598-35635.İbni Teymiyye. f. Yine bir ara neler oluyor acaba diye halkı yoklamak. sıra senindir bineceksin" diyor ve kendisi suya girip o şekilde karşı tara­ fa geçiyor. Buna rağmen devletin bir şeyini almıyordu gibi laflar. Züht. 12/837 vd no: 35912-35916.. 1/116. 5/482. b. e. "Biz perişanız durumumuz sanki halifenin umurunda mı" şeklinde sözler duyuyor ve hemen geri dönerek hazinenin malından bir torba un sırtı­ na alıp onun evine götürüyor. bunun sonucu olarak da onu o bay­ gın haliyle evine alırlar. "Hayır. Zühd kitabı. halife Ömer bölümü. no: 787. Bir diğer olay da. d. o arada ben halifeyim demi­ yor. yanındaki hizmetlisi/kölesi de hayvana binip o şekilde karşıya g e ç e c e k .İbni sad. olup biteni g ö z l e m e k için bir g e c e dışarı çıkıyor. Kadın onun bu iyiliğine karşı. Musannaf.Hindi. Hizmetlisi artık burada sen bin de­ mişse de Ömer. Minhac'ü Sünne. 1/485. Kenz. Denilsey­ di bari başka inananlar da okur. adalet yerini bulsun. 3/193. Hâlbuki hasta değil.

var olan da devletin/hazinenindir. Hiç olmazsa bü­ yür koç olurdum ve kesilir bazılarına vitamin olurdum" di­ yor. Orada bulunanlar kendisine izin veriyorlar. yoksa hayali Ömer mi! Burada ha­ kem akıldır. nesi var. bilimselliktir ve tarihte olup biten gerçeklerdir. bundan da Allah'a hesap vermekten korkarım veya bundan da so­ rumluyum" gibi abartılı ifadeler ona mal ediliyor. o zaman iş bitiyor. Ya diğer bölge­ lerdeki Müslümanların hakkı?) Onun övgülerinden biri de. ondan sonra ancak ilaç kadar kullanabiliyor. (Peki devlet malıysa. Ayetler. Bir sözünde de. "Bu durumda senin ilacın baldır" diyor. terini temizli268 Enfal. O da. 9. sadece oradakiler mi fetva verse helal olur. Ve hele hele önem­ li olan Kur'an'ın kendisidir. savaşlarda Müslümanlara yardım etsinler. 2 6 8 A m a olaylara bir bütün olarak ba­ kılınca Ömer'in de hakkını vermek lazım: Halkın bildiği Ömer gerçek Ömer mi. madem Kur'an diyor ki savaşlarda inanmayanların boynunu vurun. parmaklarını da doğrayın ve yine madem Kur'an diyor İd. Örneğin. neresi ağrıyor diye. dolayısıyla ben kullanamam/haram­ dır diyor. temiz su ırmağı ve süt ırmağı ve bunlara benzer daha neler ne­ ler. benim şahsi balım yok. Al-i imran 124-125 ve Muhammed suresi 15. "Keşke ben babamın ahırında bir kuzu olarak dünyaya gelip büyüseydim. şarap ırmağı. Diğer bir hikâyesi de şöyledir: Bir gün hasta iken min­ bere çıkıyor ve durumunu anlatıyor. Önemli olan onun pratiğidir/icraatıdır. Cemaatten birileri de ona. adamın biri onun ölümünden sonra kendisini rüyasında görüyor. insanları öldürsünler diye ben melekler gönderiyorum ve yine madem Kur'an diyor ki cennette dört ırmak var.Halk arasında onun şu sözü de meşhur: "Fırat nehri ke­ narında bir kuzunun başına olumsuz bir şey gelse. . bakıyor ki Ö m e r ter içinde kalmış. 12. Böyle bir söz söylemiş veya söylememiş bu hiç de önemli değil. bal ırmağı.

Ben sordum. işte Ö m e r böyle bir Ömer'dir mesajını v e r m e k istiyorlar kaynaklarında. o zaman aman ha ben bu çileli dünyada ne yapa­ cağım. Hz. ya. kebaplara inanmış olsaydı. 2 7 0 İşte bir taraftan cennette parsellerden söz etmek. "İnan ki ben öleli on yıl oldu. no: 1550. o kadın havuzdan abdest alı­ yordu. hep burda hesap vermekle ımeşgulüm. Tarih'ul Hulefa. Bu ne haldir d i y e sorunca Ömer. dünya­ dan haberi olmayan insanları bu masaıllarla uyutmaya çalı­ şırdı. "Yok yok sana karşı kıskanç olur muyum" karşılığını v e r i y o r . daha fazla çalış­ ma gerektiğine inanırlardı. Cemaat de bunları dinleyince. bir an ö n c e gideyim demesi gerekiyordu. işler çok farklı! 269 İmam Suyuti.yor. Hatırlıyorum. davasına bağlılığının zayıf olduğuna bir kanıttır. s. eskiler nerde' diyerek imanlarının zayıf olduğuna. 270 Buhari-Müslim hadisleri. Diyanet bu gibi masallarla dolu hazır hut­ beler gönderirdi. Senin kıskanç olduğunu bildiğim için onla­ ra bakmadım" diyor. Bu bir ör­ nek. yanında da bir havuz ve bir kadın vardı. hocalar da milletin kafasına okur. yoksa buna benzer hadisler çok. diğer taraftan ağlamak olmaz: Şayet cennete ve kendisine veri­ len cennet garantisine. Muhammed bir gün ona. El-Lü'lüü ve-l Mercan. Bunun üzerine Ömer. . Bir kere onun bu kadar korkması. 'ya biz nerde. Bu durumda niye ce­ hennem için tek bir kadro varsa o da benim desin ki! Yok­ sa peygambere inanmıyor muydu? Bu konuda en başta Buhari ve Müslim'de anlatılan şöyle bîr olay var. 2 6 9 Bu masalları anlatanlar. Demek ki bilindiği gibi değil. Çünkü onun inandığı peygam­ beri ona cennet müjdesini vermişti. bunlar kime ait diye? Denildi ki bun­ lar Ömer'indir. N e s y e ki yeni kurtuldum" yanıtını v e r i y o r . "Rüyamda cennette bir köşk gördüm. 114-1120. oradaki hurilere.

Ce­ hennemlik mi. A/uhammed olsun. Ben bu olayları yazınca bir taraftan sinirlerim bozulur. ycksa öldükten sonra toprak olup kaybol­ mak mı? Ömer. Ev sahibi kendi evinin durumunu herkesten daha iyi bilir. cariyeler. Br taraftan kan seline çeviriyorsun coğraf­ yaları. "Acaba insanın elbisesinde bit/kene. Hz. keza kocası Hz. talar-ganimet vs var. ben bir daha dirilmemek üzere toprak 271 olup kaybolmam tercih ederim d i y o r . haşere kanı varsa namaz fasit olur mu!" diye fetva sormuşlar. sen onları orta­ dan kaldırıyorsun. trajediler. fıkra 271 Beyhaki. Şa'bü'l Irran. Bu başlığı yine Ömer'in bir sözüyle kapatmak istiyo­ rum. Ali ve halifelik makamını kullanarak 60 yaşlarında olduğun halde onların 9-10 yaşlarındaki kızını alıp eş olarak onunla yaşıyorsun. senin eline geçse son ömründe. Bu gibi masalımsı. komplolar. no: 884... cehennem için tek kişi ayrılmşsa o da benim diyorsun. Bence vereceği hesabın çok kolay olmayacağının kendisi de farkına varmış. hem Hz. "Ey Ö m e r Allah senin durumunu açıklamadan sana kalsa sen şu üç şıktan hangi­ sini kendine uygun bulur ve seçersin: Cennetlik mi. Ebubekir olsun ve sana muhalif olan valiler ve daha neler neler. . Aslında onun döneminde İslam fütuhatı adı altında ele geçirilen m e m ­ leketlerin trajedileri anlatılmaz. Aİ'nin çocuklarını katletmişler. 7-8 yaşlarındaki ço­ cukla evlenmek i:tiyorsun (Ebubekir'in kızı). Fat­ ma'nın başına geirmediğin kalmıyor. O yüz­ den toprak olup da bir daha dirilmemek üzere demiş. Eğer Allah'tın bir haber gelse. katliam­ lar. diğer taraf­ tan da imam efendiden. di­ y e bir s ö z var.Aslında Ömerin yaptığı da şuna benzer: Bilindiği gibi bir taraftan Hz. şimdi de kalkmış ağlıyorsun. Çünkü işin içinde suikastlar.

Çünkü 21. . asır­ dayız hâlâ kitlesel bir şekilde bunlara takılan.tipi olayları işleyince bir taraftan da bazen kendi kendime gülerim. kurtuluşu bunlarda bulan insanlar var. İşte bu çok hazin bir tablodur. A m a bir bakıma da çok üzülürüm.

Yi­ ne yukarıda ifade edilidiği gibi Ebubekir halife olunca. Ali onun cenazesiyle uğraşırken Ebubekir ve Ö m e r ha­ lifelik konusunda çalışarak Ebubekir'i halife ilan ederler. Muhammed'in ölümünden sonra Hz. asıl sebep halifelik ve Fat­ ma'nın hissesine el konulmasıdır) Hz. Yukarıda Ebubekir'in halife seçilmesi konusunda biraz değindim. Dolayısıyla Ebubekir ve Ömer'den alakasını keser. Ali de halifelik hakkımdır diyerek Ebubekir'in ha­ lifeliğini tanımaz. ama burada farklı ba­ zı bilgiler sunacağım. hem Fatma'nın bu veraset malı­ na el konması nedeniyle. tabii ki hem Muhammed'in damadı. hatta ona kızar ve evine gider. Ebubekir'in Halifeliğini Nasıl K a b u l Etti! Önce olayın özetini vereyim. Fatma Ebubekir'e gidip babasına ait veraset malından ken­ di hissesini almak ister. bizimle istişare etmeden halife oldun" diyerek sert .ALTINCI B O L U M Hz. Bu arada Hz. Sonunda Fatma çok rahatsız olur. Hatta o arada Ebubekir'e. hem de amca oğlu olduğu için. ALİ ve EŞİ Hz. "Sen rahatımızı boz­ dun. Ali. önemli bir kitle Ebubekir'in ha­ life olmasından sonra hâlâ onu destekler. hem de halifeliğin kendine veril­ memesi yüzünden evine kapanır. Hz. evinde toplantı­ lar yapar. Hz. Ali güya Kur'an kitap haline g e l m e y e n e kadar ben toplum içine çıkmam demiş ve bu arada evinde Kur'an'ı kitap haline getirmekle meş­ gul olmaya başlamış. ama Ebubekir vermez. Ali. Bir diğer neden de (kay­ naklarda bu çok nadir işlenmiş. FATMA a) Hz.

Fatma bunları görünce onlara evin kapısını bile açmaz. Dışarı çıkın" diye seslenir. Ebubekir döneminde Ali'nin işini halletmezse. Bu konuda kaynak çok. Ömer. Bu baskıyla ilgili ayrıca bağımsız bir başlık açacağım. Bir kere Hz. İçerdekiler onu dinlemeyince. ben bu işe soyunmasaydım fitne çıkacaktı" d e r . Müruc'ü Zeheb. yeri gelince daha da detaylandıracağım. . Bu son cüm­ le farklı kaynaklarda var. Sen en iyisi onu sustur" diye öneri sunar. hakaretvari bir şekilde geti­ receksiniz" diye talimat da verir.. onları katledin gibi emirler de verir. Ali ve yanındakiler gelip Ebu­ bekir'in halifeliğini tanısınlar diye bir heyet gönderirler. 272 Mes'udi. Sonuçta. Şimdi başta Ömer Rıda Kehhale. 2 7 2 Durum bu iken. İbni Küteybe.. "Bu adam (yani Ali) muhalif kaldığı sürece bize rahat yüzü yok. "Ali ve yanındakileri en disiplinli. anlattıkları birbirlerine yakın olanları bir arada özetlemek isterim. "Haklısın. ileri­ de halifelik konusunda kendisinin rahatının bozulacağını bi­ liyordu. Hal böyle olunca halife Ömer bu görevi bizzat üstlenir ve yanına aldığı ekip­ le onların evine gider. Çünkü burada bir trajedi yaşanır. 3-4 sefer Hz. ancak sanıldığı gi­ bi bu iş kolay değil. farkındaydı. Hz. Ebubekir bunu olumlu karşılar. Hatta direnirlerse onlar­ la savaşın. Ali'nin evinin önüne varınca. hatta cinayet işlenir. Ömer Hz. ama istenen sonuç alınmaz. bunu ayrı e l e almakta fayda var. bir gün Ömer. Ali'nin evine gidip g e ­ lir. Ebubekir o sırada Ö m e r ' e . Ebubekir'e. her kafadan bir ses çıkıyor. farklı bilgiler ihtiva eden kaynaklardan ayrıca aktarmalar yapacağım.tepki de gösterir. Ebubekir de. O yüzden hep Ebubekir'i kışkırtıyordu. Ö m e r kendilerine karşı baskı kurar ve nihayet onlar çıkmak z o ­ runda kalırlar. Belazuri'den bir ö z e t sunmak istiyorum. Ö m e r ve Ebubekir'in kararlaştırdıkları ekip. 2/307.

"Allah'a yemin olsun ki. Allah'ın kulusun bu doğru. Her ne kadar diğerleri gidip Ebubekir'in halifeliğini ka­ bul etmişlerse de. ey Allah'ın Re­ sulü. "O zaman siz bir Mlah kulunu ve Muhammed'in kardeşini katletmiş olursunıiz" der. Ebubekir'in hakkı olmayan bir şeyi onay­ lamaya davet ediliyorum. ka­ bul etmezsen kellen gider" karşılığını verir. "Şayet kabul etmezsem ne olur?" diye sorunca. ama Muhömmed'in kardeşi değilsin" karşılığını v e ­ rir. "Subhanellah. Ali. "Evet. Ömer. Hz. Güya mazereti de yuka­ rıda belirttiğim gibi. Ebubekir yine teklifini kabul eder ve birini -Ali de gelip halifeliğini kabul etsin diye. ancak Hz. Ö m e r yine buna sevinmez. Ali ma­ zeret beyan edip evinden çıkmaz. Ö m e r ise Ebubekir'e hiç da­ nışmadan hemen yanına bir ekip alıp doğruca Hz. Elçi gelip durumu aktarınca. . Elçi Ebubekir-Ömer'e dönüp durumu izah edince. "Ebube­ kir'i kabul et" derler.gönderir. Kur'an bir araya/kitap haline g e l m e y e ­ ne kadar ben halk arasına g i r m e m diye yemin içmiş (tabii ki uydurma. Oraya varınca kapıyı çalar. güya Ebubekir o arada ağlar. Ali'nin evine gider. tabii ki bu konuşmalar esnasında Ebubekir suskundur.O insanlar e v d e n çıkıp Ebubekir'in yanına gider ve ha­ lifeliğini kabul ederler (tabii ki baskıyla). neredeyse orada bir vaveyla kopar. Ömer. bunun gerçekle alakası yok). Ali. Mahalle sa­ kinleri Fatma'nın Ağlamasını ve feryadını duyunca onlar da ağlamaya başlarlar. Hz. ona g ö r e iş daha bitmemiştin Tekrardan Ebubekir'le konuşur: "Sana muhalefet eden Ali'yi getirmez misin?" diye. Ali devamla. Bu­ na rağmen Ö m e r ve beraberindekiler Ali'yi zorla e v d e n çı­ kartıp Ebubekir'inyanına götürürler ve orada ona. "Ey babam. senden sofira Ömer ve Ebubekir'in başımıza ge­ tirdiklerine el'enian" diyerek feryada başlar. bu olacak iş mi?" der ve git­ mez. Fatma onların sesini duyunca yüksek sesle.

Fatma hayatta olduğu sürece Hz. acaba ne olacak diye beraberinde gitmiştir de ondan Ebubekir az önceki sözü söylüyor. ne Hz. nerdeyse beni öldürecekler" diyerek manevi huzurunda onları şikâ­ yet eder. el-İmame ve Siyase. ama kendisi onların selamını almaz ve yüzünü duvara çevirip bu şekilde tepkisini gösterir.Bunun üzerine Ömer. Daha sonra Fatma'nın gönlünü almak için Ebubekir'le Ö m e r bir ara onu ziyarete giderler. "Asıl siz beni halife olarak tanıyın. Hz. Ali on­ lara. 21 ve devamı. Evet. O sırada Fatma'ya se­ lam verirler. "Ali'ye bir şey elemeyecek misin?" diye Ebubekir'i uyarır. 2 7 3 273 a. siz benden gasp ettiniz" der. bu iş­ leri zor yaparsın gibi telkinlerde bulunurlar. Ali. s.birkaç tarihçinin konuya ilişldn ortak açıklamaları böyle ( ö z e t l e ) .İbni Kuteybe. Ali'yi yola g e t i r m e y e çalışırken. "Yanında Fatma dururken ben ona bir şey d i y e m e m " der ve olay bu seferlik böylece kapanır. sen ise daha gençsin. Ali Ebubekir'in halifeliğini tanır. Ebubekir. b. Ebubekir'in halifeliğini kabul etmez.Belazuri. Ali onlardan ayrılınca doğruca Muhammed'in kabri ba­ şına gider.Ömer Rıza Kehhale. tabii ki Ali'yi götürünce Fatma da. Bir taraftan baskıyla Hz. 4/114 ve devamı. c. Fatma kısmı. tabii ki fayda etmez. Ensab. Hatta Hz. halifeliğin kendi hakkı olduğu konusunda uzunca bir konuşma yapar. deneyimlidir. Sonuçta Fatma hayatta olduğu sürece (ki 75 gün ile 6 ay arası kısa bir ya­ şama dönemi var) ne Fatma onlarla konuşur. . diğer taraftan Ebu Ubeyde gibileri onu başka şekilde ikna e t m e y e çalışırlar: Ebubekir yaşlıdır. "Görüyorsun! Beni zayıf düşürdüler. zaten hakkımdır. A'lam-i Nisa. 1/576 ve 2/268. Şu da var ki. ağlayarak M u h a m m e d ' e seslenir. orada bağırıp çağırır.

İbni Ebi Şeybe. Taberi. Ali'nin bu açıklaması kısa da olsa Ömer'in amacını özetli­ yor aslında. Ebubekir'in bir ara istifa etmek istediğine dair özel bir başlık da açmış ve Ömer'le ilgili bu açıklamayı bu bölümde anlatmaktadır. ayetinde M u h a m m e d ' e hitaben. Cilt. Burada şöyle bir soru düşünülebilir: " Y a Ebubekir. Zikr-ü İstikalet-i Ebibekir mine'l Bey'a. Ömer'in kahrını çekemez hale gelir ve bir gün bir ara açık­ ça onun huzurunda bunu belirtir. ona ne ki. Bu da not olarak kalsın. du­ rup dururken Ö m e r ' e ne olmuş. Buraya kadarki açıklamalar.Burada Sünni kaynaklarda şu da var. Musannaf. 2/270. Ebubekir şöyle der: "Ben istifa ede­ rim. Beni bu işlere bu (dilini tutarak) soktu" der. değil mi gibi. Ensab. Evet. 20/579. bir de Ö m e r tarafından kendisinin kullanıldığı­ nın farkına varmış olması. İşte bu yüzden üzülür. aksi halde görevini y a p m a m ı ş olursun" de­ nir. bu kadar onu yönlendirmiş?" Bunun yanıtını yine H z . Ö m e r ekiple birlikte onun evine gidince Ali kendisine şu­ nu der: Aslında halifelik hakkım ama senin ortalıkta bu ka­ dar oynamanın nedeni. Ömer'in tek amacı buydu. Kanım­ ca bunu Ebubeldr'e dedirten Ali ve ailesine karşı haksız uy­ gulamaları. Konuya ilişkin hadisi ak­ taran Z e y d bin Eşlem. Ali'den dinleyelim. İşte burada duyurulmak istenen. M. Bu ayetin açıklama kısmında hem Suyuti. no: 38202. 2 7 4 Yine aynı istifa durumunu İbni Küteybe de işlemiş. Hatta Muhibbüddin Taberi. Ebubekir gidince senin onun yeri­ ne halife olmayı istemen. birkaç kaynakta hemen he274 Belazuri. güya Allah demiş Ali halife olsuri. ancak Muhammed tereddütte kalmış: Söylesem mümkün mü. Kaldı ki. Ali'nin halifeliğiymiş. Ebubekir de artık o kadar zorlanır ki. 1/175 . riyad-ü Nadre. Kitab'ül M e gazi. "Sana gön­ derileni duyur. H z . Özellikle Maide suresinin 67. bu işi yürütemem. hem de Nisaburi bunu işlemişler.

Ö) konuya ilişkin çarpıcı aktarımları var. "Sizi ve Al­ lah'tan başka taptıklarınızı terk ediyor ve Rabb'ime iba­ det ediyorum. Mesudi'in (346. ancak iş bununla da bit­ medi. Medineli'lerin bulunduğu "Sakife Beni Saide" semtine gidip oradaki toplantıda. Kur'an'dan ayetler okuyarak ve durumunu da buna uyarlayarak bir değerlendirmede bulunur: "Aslında benim bu halifelik konusunda durumum/mağduriyetim şu beş peygamberinkine benzer. Ali. Selman-i Farisi." Hz. yine Tcbük suikastında Muhammed'le birlikte olan Ammar bin Yaser. Mesela Hz. Bu arada bu halifelik ola­ yı hakkında. halifelik Kureyşilerde kalmalı gibi sözlerle on­ ları etkilemeye çalışırlar ve e p e y zorluklara rağmen Ebube­ kir halife olur. Ebubekir'le Ömer. "Sizden korktuğum için hemen aranızdan kaçtım. yok e ğ e r böyle bir şey yoksa o za­ man g ö r e v Medinelilere düşer' der ve orayı terk edip.men aynı şekilde işlenen bilgiler. Ali cenazeyle ilgilenir. Übey bin Ka'b olmak üzere yaklaşık kırk ile­ ri gelen sahabeyle bir toplantı yapıp. etrafında bulunan ve onu destekleyen başta Mu­ hammed'in sırlarını bilen Hüzeyfe bin Yeman. biz M u h a m m e d ' e daha yakınız. bu arada Hz. Bu arada artık defin işi bitmiş. tabii ki elini ilk tutan ve onu alkışlayan Ömer'dir. . ar­ kadaşlarıyla beraber evine gider. olaylardan haberdar olan Hz. Böyle yapmakla da mutsuz olmayacağı­ mı umuyorum" dediği gibi. Musa'nın kendi kavmine. İbrahim'in o günkü zalimlere karşı. bu konuda farklı bilgiler var onları da aktaracağım. Muhammed vefat ettikten sonra Ebubekir-Ömer halife­ lik işiyle uğraşırken. ondan bîr özet vermek istiyorum. orada şunları söyler: 'İddia edildiği gibi eğer halifelik Kureyşilerin ise. o za­ man benim hakkımdır.

bırak onu" derler. Ali'yi öldürmesi için. Sen de bana böyle davranarak düşmanları sevindirme". Ebubekir'in hanımla­ rından Esma binti Umeys. 276 Mesudi. ispatü'l Vasiyye. 10. Lût'un kendi kavmine.294. Bunun üzerine bazıları onunla alay edercesine. Ali de tekrar evine döner. ne de kitabı­ na ihtiyacımız var. aksi halde seni öldüreceğiz derler. biz de Muhammed'in en yakınlarıyız. "Ey anamoğlu. Musa'ya. Ebube­ kir'le Ö m e r geceleyin Abbas'ın yanına gidiyorlar: Ebube275 Şuara. dolayısıy­ la M u h a m m e d demiş İd size iki emanet bırakacağım: Kur'an ve en yalçınları olan bizleri. A l i ' y e haber verir (bilgin ol­ sun seni öldürmeye karar vermişler der). bu insanlar beni güçsüz buldular. Burada ayrıca farklı bir plan ortaya koyarlar: Halit bin Velit'e g ö r e v verirler. Hz. Nuh'un. ayet. Hz. yardım et" diye dua et­ tiği gibi ben bugün bu pozisyondayım" d e r . Ali bundan son­ ra tedbirini alır ve bu plan da gerçekleşmez. Hz. "Keşke size kar­ şı (koyacak) bir gücüm olsaydı. 2 7 5 Bu arada hazırladığı Kur'an'ı bir gün eline alıp toplu­ mun içine girince ve onlara bunu anlatınca. sizi bu uyarıları dinleme­ ye davet ediyorum der. Hud 80 ve Kamer. "Al kitabını götür. işte bu Kur'an'dır. Hz. kardeşi Hz. nerdeyse beni öldü­ rüyorlardı. boşver kitabını. s. ya da sağlam bir deste­ ğe dayanabilseydim? ve son olarak da Hz. "Ey Rabbim! Ben yenilgiye uğradım. 153 vd. 2 7 6 Yakubi (ö. Ali ile birlikte birçok kişi muhalif kalınca. Araf 150. Ali ile iktidar sahipleri arasında mücadelenin bu şekilde de­ vam ettiğini anlatıyor.h) bu baskın olayını biraz daha farklı anlatı­ yor. Bizim ne sana. .Yine Harun'un. 21. Bu arada iktidarın adamları onun peşin­ den e v e gelip zorla kendisini tutarak illaki Ebubekir'in hali­ feliğini kabul edeceksin. Meryem 48. Mes'udi.

2 7 7 İlginçtir ki bazı İslam yazarları bu konuda olup bitenleri örtmek için o kadar akıl almaz uydurmalar yazmışlar ki. A m a ç bu yolla onların muhalefetini kesmektir. Fatma ö l m e y e n e kadar Hz. evinde Kur'an'ı kitap haline getir­ 278 mekle uğraşıyordu d i y o r . bir an önce gidip Ebubekir'in halifeliğini kabul etsin diye. Biliyoruz sen Hz. se­ nin hakkın var bunun farkındayız diyorlar. Fatma'nın mal varlığından dolayı araları açılmıştı. nerdeyse yalın ayak koşmuş demek isteniyor. sevinçten üzerinde tek fistanla koşuyor.kir'in halifeliğini kabul edin. A m a Abbas sert tepki gös­ teriyor ve bu girişim de sonuç vermiyor. A l i ' y e Ebubekir'in halifelik habe­ ri gelince (ki halk onu benimsemiş diye) elbise g i y m e d e n . A m a aynı Taberi devamında. 3/207 vd. 278 Taberi Tarihi. Yani Ebubekir'in halife olmasına o kadar taraftarmış ki. M u h a m m e d ' l e Ali'nin amcasısın. O sırada Fatma ortaya çıkıp. Mesela İbni Cerir Taber'in tarihi­ ne aldığı şu açıklama: Hz. Ali Ebu­ bekir'i kabul etmedi. 2/139-141. ya burayı terk edersiniz. ya da başörtümü atıp sizi Allah'a havale ederim deyince. baskını yapanlar çıkıp gidiyorlar ve bir iki gün içinde herkes gidip Ebubekir'i kabul ediyor. Ali'nin elbisesini getiriyor ve Ali orada giyiniyor. hem de Zübeyir'in kılıçlarını zorla alıyorlar ve e v e giriyorlar. Çünkü içeride başka insanlar da vardı. bu­ na çocuklar bile inanmaz. . Bu arada hem Ali'nin. sana da bazı ayrıcalıklar tanıya­ lım. Tarih. Ali'nin evine baskın düzenliyor. Kabul ettikten son­ ra birini gönderiyorlar. ancak Ali altı ay veya kırk güne kadar kaldıktan sonra Ebubekir'in halife­ liğini kabul ediyor (Fatma'nın ölümüne kadar) şeklinde an­ latıyor. onları alıp götürmek için içeri giriyorlar. 277 Yakubi. Nihayet çareyi zor kullanmakta buluyorlar ve bir ekiple birlikte Ömer. Sakife Beni Saide kısmı.

Üseyit b. yazıları islami kesime sert geldiği için kendisine pek olumlu bakılmayan bir yazarın konuya ilişkin düşünce­ lerini özetlemek isterim. Selim bin Kays Hilali (h. uzaklara gidip gurbette vefat etmiş. 2 7 9 Hz. Ebubekir'e ve orada bulunanlara karşı feryat etmektedir. Ali ile birlikte çalışmış." Bunlar gidince Hz. Yanı sıra meşhur Halit bin Velit. M u a z bin Cebel. Bu adam M u h a m m e d zamanında yaşamış. ancak daha sonra Haccac'dan gördüğü zulüm nedeniyle sürgüne. bu yaklaşık 14 yaşlarındaymış. onlar bununki kadar güvenilir değildir. Hz. hem de Ali ile e p e y kaldığı için. Fatma da bu hengamenin içinde. Beşir b. Ali direnir. kılıca sarılır. üstelik Ömer. A d ı . Bakalım neler yazmış. Mugire b. Velit ve M u g i r e ağlamadıkları gibi. Hudeyr. ilk ta­ rihçilerden. hem de resmi tarih takipçileri oldukları için. Hz. Hz. Onun halini g ö ­ ren herkes ağlamaktan kendini alamaz. "Bizim 279 Salim Mevla Ebi Huzeyfe.Şimdi. ancak Ömer. Ali'yi arkalarından çekerek Ebubekir'in yanına götürürler. halktan da insanlar orada top­ lanmışlardır. Halit b. bir ara Ebubekir talimat verir: "En sıkı ve şeref kırıcı bir şekilde onu yakalayıp getirin. cennetle müj­ delenen Ebu Ubeyde. ancak o d ö ­ nem Medine'nin dışında olduğu için kendisiyle görüşememiş. Ö m e r elinde kılıçla Ali'nin başındadır. 151. M u h a m m e d vefat ederken. Kitab'ü Selim. Şube gi­ bi meşhur sahabeyle birlikte. ancak gidenler fazla oldukları için onu yakalayıp boynuna da bir ip geçire­ rek ve o ipi tutup o şekilde Hz. Sait gibi sahabiler de vardı. Ali muhalif kalınca. . kanımca bil­ dikleri doğruya en yakındır.Ali anormal şekilde götürülünce o da birlikte gelmiştir. s. Çünkü diğer İslami kaynaklar hem daha sonra. H e m tarihsel olarak çok eski.276).

Hz. izin ver de .kadınlarla (Fatma'yı kastederek) işimiz yok" diyerek daha da sertleşir. ey burada bulunanlar. "Kendi aranızda üs­ telik de Ka'be içinde planladığınız o anlaşmayı işte bugün hayata geçiriyorsunuz: Ki Muhammed giderse biz halifeli­ ği onun ailesinden alacağız demiştiniz der. Başta Ömer. Ce­ bel ve Salim (yani Ebubekir'in kadrosu). biz şahidiz" derler. en çok halife Ömer'i düşündürüyordu. Sonuçta Ebubekir (kanımca Fatma'dan da etkilenerek) Ali'yi serbest bırakır. "Ebubekir doğru söyler. İşin böyle sürüncemede kalması. onu getirenlerin hepsinin ellerinde kılıç vardır Ali serbest bırakılınca. Ancak etraftakiler. siz de bunu bil­ miyor musunuz!" diye seslenir. Bir gün. Halifeliği artık başka familyeler yürütsün" der. O yüzden sürekli uğraşıyordu. Ebubekir'den sonra sorun olacak diye düşünüyordu. hangi hakla bu insanlara. Daha dün (amaç. Ali o haliyle bile. "Bu adam sağ kaldığı sürece seni oraya rahat çıkartmazlar. ancak bu konuda şöyle bir hadisi de var: "Bizim familyemizde hem peygamberlik. Ebu Ubeyde. yani ya­ kın zamanda) beni halife kabul etmediniz mi Muham­ med'in huzurunda. hem de halifelik olmaz. henüz küçük olan Hasan ile Hüseyin'in hazır oldu­ ğu bir sırada Ömer. beni halife ola­ rak kabul edin diyebiliyorsunuz. orada etkili bir konuşma yapar. tabii ki Ali'nin elinde silah falan yok. Bu adam bize teslim olmazsa v e y a ha­ yatta olduğu sürece. "Ey Ebubekir. Ali d e ­ vamla. "Ebubekir'den başka bunu Muhammed'den duyan var mı?" diye sorar. Sonuçta Ebubekir şunu diyor: "Dediklerin doğrudur. Burada Ali. almışlar. M u h a m m e d ' e en yakın kişi olması münasebetiyle bana ilerisi için. halifelik hakkımdır der. Muhammed bu görevi bizim yanımızda sana tavsiye et­ ti. Muaz b. minberde olan Ebubekir'e. ne çabuk Muham­ med'i unuttunuz.

hem de halifelik olmaz demiş diye. A m a bu 280 Kitab-ü Selim bin Kays Hilali. çıkarın bunları camiden" dedi. Bu sefer Büreyde Ömer'le tartıştı. Aslında bu yazar çok şeyler. Yine bu tartışmalarda ip Ali'nin boğazında duruyordu. hakaret edip onu susturuyor. Muhammed'in bakı­ cısı olan Ümmü Eymen gelip Ebubekir-Ömer'e kızdı. tabii ki onların sonu daha kötü bir şekilde getirilmiştir. ancak kendi elini yumruk şeklinde tutmak suretiyle (yani kerhen) Ebu­ bekir'in eline dokunduruyor. Ö m e r orada Büreyde'ye de çatıyor. sen ve Ebubekir. "kork­ mayın bir şey yapamazlar" dedi ve onları yatıştırmaya ça­ lıştı. s. Bu gibi açıklamalar İslami kaynaklarda da var. Ali onlara. hakaretler yayılınca. ben sade­ 280 ce konuyla ilgili bir ö z e t ç ı k a r d ı m . Bu arada Ömer. diğer adı. Sonuçta Ali mec­ bur kalıp Ebubekir'in halifeliğini kabul ediyor. Mikdat ve Selmani Farisi gibi. "Ey anam oğlu (Mu­ hammed'i kastederek) beni zayıf düşürdüler. "Mu­ hammed. Cennetle müjdelenen Zübeyir b. Ali halife olsun" deyince. önemli skandallar anlatıyor.öldürelim" diyecek kadar ileri gitti. O yüz­ den Ali'yi kabul etmiyoruz diyor. Ali Kur'an'dan. Ebu­ bekir bu açıklamayı doğruluyor. Avam. Bunu duyan küçük yaş­ taki Hasan ile Hüseyin ağlamaya başladı. 'bu açıklaman vahiyle mi. ancak yine yukarıda sözü­ nü ettiğim hadisi ö n e sürüyor. . Bundan sonra sıra Ali'yi des­ tekleyenlere geliyor. Muhammed ailemizde hem peygamberlik. Bu tartışma. yoksa senin görüşün mü' demediniz mi diye sordu? O da vahiyle bunu söylüyorum dedi. Ebu Zer-i Gıffari. " H e l e bize ve kadınlara bakın. 151 ve devamı. Ebubekir'i kabul ederken ip hâlâ çözülmemişti diye ekliyor Selim Hilali. Kabul sırasında Hz. nerdeyse öl­ dürecekler" diye okuyordu. Kitab'ü Sakife.

cilt 1. buna inanmadığını da ekliyor. Fatma'nın da ağlaya­ rak.Ebü'l Feda Tarih. Ö m e r ve beraberindekileri bu ev baskınına gön­ derirken Ö m e r ' e . Ebubekir'in halifeliği bölümünde. 'A'lam-i Nisa' adlı ya­ pıtında İbni Küteybe ve İbni Ebi'l Hadid'den alıntı yaparak Ali'nin boğazına ip geçirilerek. Ebubekir'in halife seçilmesi bölümü. en azından eşi Hz.ibn-ü Abdirabbih. babalarının bu acılı haline ağlayarak arkasından koştuklarını yazıyor. A'lam-i Nisa.kitapta anlatıldığı gibi toplu halde olmadığı için dikkat çek­ memiş. herhalde di­ renen bir Ali'yi kalkıp da rahat bir şekilde. Rastgele doğrudur veya yanlıştır diye karar vermek isabet­ li değildir. A m a burada önemli olan konunun işlenmesidir. Ikdü'l Ferid. ölene kadar küs kaldığını. Buna. aynı zamanda küçük olan Hasan ile Hüseyin'in. . Ayşe. daha ö n c e de değin­ dim. 2 8 ' Birçok kaynakta şu cümle ortak olarak işlenmektedir: Ebubekir. insanlık dışı bir şekilde Ebu­ bekir'in yanına götürüldüğünü. Hz. Ancak şu da bir realite ki. ilişkisini kestiğini. bunun doğru olmadığını. Fatma hayatta olduğu sürece Ebubekir'in halifeliği­ ni kabul etmemiştir. Daha önce de en başta Buhari'den sunduğum hadislerde Hz. merasimle g ö ­ türmemişlerdir. ne de Ömer'in cenazesine g e l m e m e l e ­ rini vasiyet ettiğini ve yine Ebubekir ve Ö m e r mezarı başı281 Ömer Rıda Kehhale. Ali. bağırıp çağırarak arkasından gittiğini. b.282 Burada şunu belirteyim: Belki bu boğazına ip geçirme olayı ağır gelebilir. ölün­ ce de ne Ebubekir. 4/116 dipnotunda.o zaman işin doğasında bu disiplin vardır. "Fatma'nın Ebubekir'e kızdığını. 282 a. Mesela Ö m e r Rıza Kehhale. Bir kere e ğ e r Ali direnmişse -ki direnmiş­ tir. Alıntı yaptığı İb­ ni Hadid'in. "Şayet direnirlerse onlarla savaşacak­ sınız" talimatını da veriyor. Sünni kaynaklara g ö r e şu kesin ki Hz. 1/156.

Ancak 20 yaşlarındaki Fatma'nın babasının ölümünden hemen sonra ölmesi. Hatta Ebube­ kir ve Ö m e r mezarını bilmesinler diye gömüldükten sonra kabrinin yerle bir edilip tesviye edildiği veya Ali'nin kendi evinde g ö m d ü ğ ü . Bu bi­ linmeyenle! deşifre olursa. kutsal diye anlatılan ve kökeni . Ali halifeliği nasıl ka­ bul etti bölümünde değindim. Fatma Öldürülmüş mü? Bir kere insan g e n ç iken de ölebilir. Ali tarafın­ dan g e c e gizlice gömüldüğünü belirtmiştim. Buna. bu bir realite. Hz. Burada.na gitmesinler diye onun vasiyeti üzerine Hz. Fatma ile ilgili bundan son­ raki bölümü de birleştirmekte fayda var. b) Yoksa Hz. Ebubekir. halifelik makamını kullanarak Fatma'nın ölümünden sonra onun küçücük/yaklaşık 10 yaşlarındaki kızını (Ümmü Gülsüm'ü) nikâhına alıyor ve bu ikiliden iki çocuk da dünyaya geliyor. Ali'nin evinin yakılmasına karar veriyor ve ni­ tekim de gereken yapılıyor. tek başına soru işaretidir. Bu yetmiyormuş gibi. Fatma ile Hı. halifeliğini kabul etmedi diye ceza olarak Hz. 60 yaşlarındaki halife Ömer. Şu sorulabilir: 14 asır öncesine ait bir olay. İslami kaynaklarda anlatılıyor. nasıl baskılarla karşılaş­ tığı ve Ömer'in onu öldürüp öldürmediği cevap verilmesi gereken sorulardır. Bu sorulara açıklık g e t i r m e ğ e çalışaca­ ğım. bunları bu bölümde detaylıca an­ latacağım. Hz. bu arada halife Ö m e r tarafından dövülürken çocuk da düşür­ müştür. Fatma'nın bu bas­ kın sırasında başına nelerin geldiği. Fatma öl­ müş ya da öldürülmüş bize ne? Böyle değil aslında. Kaldı ki Hz. Fatma babası öldüğü sırada hamileydi. Fatma'nın Ö m e r tarafından katledildiğine ilişkin İslami kaynaklarda çok önemli kanıtlar var. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için Hz.

ka­ derini tayin noktasında tek yetkilinin ancak kendisi olduğu­ nu anlar ve ona g ö r e gerekeni yapar. 283 Sonuçta Ö m e r ekiple birlikte Ali-Fatma'nın evine gidin­ ce kapıda Fatma'yla karşılaşıyor ve orada onunla konuşu­ yor: Ya evdeki insanlar dışarı çıkıp diğer insanların Ebube­ kir'i kabul ettikleri gibi onlar da kabul edecekler. 14 asırdır hiç mi duyarlı bir İslam dü­ şünürü bir şey yazıp çizmemiş bunlar hakkında?" soru­ su gelebilir. Beşir b. o sırada Fatma hamiledir. Mesleme. . Evet. hem de kapı ar­ kasındaki çivi o sırada onun g ö ğ s ü n e batıyor. halifelik yü­ zünden Ö m e r Ebubekir'i kışkırtıyor. kadın kan revan içinde kalıyor. Okuyucuların aklına. Önce olay nedir kısaca belirteyim. Muham­ med b. Ö m e r e v e girme­ sin diye Hz. Sabit b. Fatma kapının arkasında durup engel olmak is­ tiyor. İslami kaynaklarda anlatılanlara göre. halife Osman. Üseyd. ondan sonra detayı­ na geçeyim. Ö m e r kapıyı zorlayınca Fatma hem kapı ile duvar arasında sıkışıp kalıyor. arkadan kapıya yaslanıyor. Seleme. buna değinen İslam otoriterleri olmuştur. Ebu Ubeyde b. Ibni'ül As.mitolojilere dayanan İslamiyet'in gerçeği anlatılırsa. Kunfuz vs. Kays. kitabın sonlarına doğru bazı İslam düşünürlerin savunmaları kısmında çarpıcı ör­ neklerle anlatacağım. Mu­ gire. O sırada ayrıca kaburga kemikle283 Başta Halit bin Velit. Cerrah. sonu­ cun nereye varacağı herhalde tahmin edilir: İnsaoğlu. Muaz b. "O dönemde bu kadar ağır suç­ lar işlenmiş iken. Daha önce de bir vesileyle belirttiğim gibi. Cebel. Salim. A m a nasıl değinmişlerdir? Bunu. Daha önce de belirttim ki. Muaviye. Sad. ya da ben evi üzerinize yakar-yıkarım diyor. tabii ki so­ nunda kapıyı açıyorlar ve bu arada Ö m e r ayrıca kılıcın kabzasıyla Fatma'yı d ö v m e y e başlıyor. bağırıp çağırıyor.

biran önce Fatma'nın gitmesini istiyor­ du. Farzedelim ki sade­ ce baskın yapılmış. Onun için Ö m e r fırsat buldukça Fatma'yı öldürmek isterdi. Hatta bazı kaynaklarda (az sonra Safedi kısmında değineceğim gibi) Fatma'nın çocuk düşürme nedeni. hem de çocuğun katil zanlısı olarak gösteriyor. Kısacası. Ömer'in onun karnına vurması olarak belirtiliyor. Bu baskında Fatma çocuk da düşürüyor ve burada hem çivinin göğsüne batmasıyla. beteri var. O sırada Ö m e r kendisini tek­ meliyor ve hamile olan Hz. Ancak bunun ötesi var. İşte bu tek başına izahı olmayan bir durumdur. bir da­ ha Ali'yi Ebubekir huzuruna götürdüğünde artık sorun çık­ masın.ri de kırılıyor. ki. "Fatma dururken ben Ali'ye bir şey yapamam" diyordu. Zehebi ve İbni Hacer Askalani olayı şöyle anlatmışlardır: Ö m e r e v e baskın düzenlediği sırada Fatma onun içeri gir­ mesine engel olmak istiyor. Has­ sas bir konu olduğu için. H e m konuyu özetleyece­ ğ i m . varolan bilgileri birkaç kaynaktan ayrı ayrı ö z e t şeklinde sunmak istiyorum. Hz. Ömer. Fatma çocuk düşürüyor. Yani yalnız kapıyı itip de Fatma düşmüş ve sanki kasıt yok­ muş gibi bir durum söz konusu değil. hem de kırılan kaburga kemikleri ve darbeler sonucu gitgide durumu kö­ tüleşiyor ve hele psikolojisi/morali kalmıyor. hem ilgili kaynakları da v e r e c e ğ i m . ama kimse yara almamış. işin içinde kasıt var. Şu notu da ekle­ mek isterim. Ali'yi ne şartlarda Ebubekir'in yanına götürdükleri­ ni daha ö n c e yazdım. adını da Muhsin koyuyorlar. ayrıca geniş bir kaynak listesini de dipnot olarak ekleyeceğim. verilen bilgiler Ömer'i hem Fatma. Dolayısıyla babasının ölümünden birkaç ay sonra kendisi de bu baskın­ da aldığı yara ve darbelerden dolayı vefat ediyor. i . Çünkü Ali'yi Ebubekir'e götürdüklerinde o hep.

Fatma'nın bu dramını anlatanlar arasında İbni Ebi Darem denilen Ebubekir Ahmet b. Yani onlar da bu adamın boş biri olmadığını kabul ediyor. akıllı. Aslında Muhammed ve kızı Fatma'ya karşı yapılanlara bakınca adam az önceki yorumu yapmış olabilir. A m a halife Ömer'in böyle bir cinayeti işle­ diğini bir türlü h a z m e d e m e y e n bu yazarlar. Muhammed'in eşlerinden Ebubekir kızı Ayşe ve Ö m e r kızı Hafsa'dır" şeklinde bir yorum yapmış. Ö m e r ve kızlarıyla ilgili nega­ tif o kadar çok şey var ki. Kur'an'ın Hakka suresi 9. Çünkü adam bu yorumuyla resmi İslam'ın dışına çıkmış oluyor. hafızası çok güçlü. Zaten kim bu adamı kitabında işle­ mişse hep zeki. gerçeği yansıtmayan bir kusur bul­ muşlar ve konuyu şöyle bağlamışlar: Bu adam. burada şu yorumu yapıyormuş: " A y e t t e g e ç e n Firavun'dan kasıt halife Ö m e r demektir. ondan önceki ve altüst olan belde halkı (Lut kavmi) hep o gü­ nahı (şirki) işlediler. Ö n c e ayetin gerçek anlamını v e r e y i m : "Firavun. çok zeki" di­ ye başlamışlar. İşte bu eleştiriden dolayı bu iki yazar onun açıklamala­ rını sağlıklı bulmamışlar. ayeti hakkında şöyle yorum yapıyormuş. hafızası güçlü biri diye tanımlamıştır. bir kere bu adamın Kur'an'la ilgi tef­ siri de yok! Dolayısıyla onun ayet hakkında böyle bir yoru- . büyük adam. Demek İd onun Ebubekir. "Önder. Zehebi (hicri 748'de öl­ müş) ve İbni Hacer (h. kendileriyle çelişen ve hiç de mantıklı olmayan. Şunu da belirteyim ki.ö) bu adamdan söz ederlerken. adamla ilgili açıklamalarının sonlarına doğru." İşte sözü edilen İbni Ebi Darem ise. ondan öncekinden maksat ise halife Ebubekir ve altı üstüne getirilen Lut kav­ mi de. artık dayanamayıp az önceki ben­ z e t m e d e bulunmuştur.852. daha doğrusu bunları eleştirmiş. M u h a m m e d adındaki ki­ şi de var (h.352'de vefat etmiş).

ama rastgele çamur atmakla olmaz ki. hem de ona ö n e m verip çoğu kaynaklarında kendisine. b e l g e var. Benim hakkımda da kötü düşünebilirler. onlar da Kur'an mantalitesine uygun olduğu için sorun oluşturmuyor. Halbuki İslam'da en meşhur tefsirlerde bile sayısız saçmalar var. sözü edilen adam hak­ kında. Sünni şahsiyetlerden daha fazla yer veriyor. ilim var. Ortada bilgi var. asırda) buna g ö r e şekillenen devletler var (İslam ülkeleri). Bu şunu gösteriyor: .. ona kusur bul­ mak için iftira da olabilir. pratik olarak da şu an ( 2 1 . H e m Suyuti hem de Zehebi. çocukların bile kullan­ maktan imtina ettikleri. Zehebi hem bu adamı eleştiriyor. Daha doğrusu. Fatma'nın başına getirilenleri sadece bu adam aktarmıyor ki. A m a onun verdiği bilgiler resmi İslam tarihinin dışında ol­ duğu için ille de ona bir kusur bulmak zorundalar.mu nerede yaptığı da ilginç. bir de de­ mokrasiyle yönetilen ülkeler var: Görünen köy kılavuz is­ temez. Kaldı ki Ömer tarafından Hz. nitekim eften püften kusur bulmak için hazırlar. zaman olarak Muhammed'e ve o günkü olaylara daha ya­ kın: Aralarında yaklaşık dört asırlık bir zaman dilimi var. mantık var ve 14 asır önceki bir toplumun örf-adetleri. inançları var. ama o saçma­ lar Kur'an'ı sarsmadığı için. Adamın bu farklı açıklamalarından ötürü az ö n c e sözünü ettiğim yazarlar gi­ bi başkaları da onun hakkında olumsuz açıklamalarda bu­ lunmuştur. "Allah belasını versin" şeklinde çok yakışıksız-sığ bir ifade kullanmışlar. Bir de bu yorumdan dolayı adamın tüm sözleri de ya­ landır sonucunu çıkarmak da doğru değil.. İşte şartlanma böyledir: Bu adam. Z e ­ hebi ve Askalani gibi yorumculardan asırlar önce yaşamış. İşin ilginç yanı.

Ömer. Lisabü'l Mizan. Ahmet b. no: 852 3-) 'Mizan'ül itidal'.Demek ki aktarımları bunların kafalarını karıştırmış. A m a daha sonra Ö m e r halife olunca adamlarını gönderip onu orada katle284 a) Zehebi. c-) Suyuti'nin Tabakat'ül Huffaz s. ama sonuç aynı. ancak bu işte fitne vardı. Bunlar gidince Ö m e r bir de eline -gerektiğinde evi yakmak için. Belazuri burada fark­ lı rivayetler de aktarır. Ebubekir'in diğer rakibi (Sad b. ama nedense o şartlanma çemberini kıramamışlar. Ömer'in der­ dinden Şam'a kaçmak zorunda kalır. Sırri kısmın­ da. bazılarında ateş fitili gibi farklı kelimeler kullanılmış. 362. s. Ali'nin evine gönderirken (gelip onu halife olarak tanısın diye).ateş fitili alır. böyle yapmakla senin babana geleni (dini) güçlendiriyorum -alay edercesine-" şeklinde karşılık veriyor. b-) Askalani. 1-) 'Siyer u A'lam-i Nübela'. Dolayısıyla ben çok riskli bir g ö r e v üstlendim" yanıtını verir. Muhammet b. 2 ) Tezkirefül Huffaz. Şunu da belirteyim ki. "Onu yakalayıp getirirken en disiplin­ li/haysiyet kırıcı bir şekilde getireceksiniz" emrini de verir. Muhammed b. Fatma Ö m e r ' e . 1/609 Ahmet b. bazı kaynaklarda ateş. "Evet. Ubade).276) bu konuda özetle şunları yazıyor: Ebube­ kir Ömer'i Hz. "Peki bu halifelik hakkımız değil miydi?" diye sorunca Ebubekir. ancak Ali'nin altı ay (Fatma'nın ölü­ münden) sonra gidip Ebubekir'i kabul ettiği bu meşhur ha­ disi o da buraya alır. 15/578. 2/283. "Biliyorum. "Sen evimi mi yakmak istiyorsun ya Ö m e r ? " diye sorunca. 3/884. no 551. N o : 759. Sırrı b. 2 8 4 Belazuri (Ö. . kabul ediyorum ki senin hakkındr. Bir rivayete g ö r e de Hz. Ebi Darem kısmı. Hz. Ali Ebubekir'e. Yine onunla Ö m e r arasında meydana gelen tartışmalardan söz eder.

Baskında evin kapısını yakarak Ali'yi zorla alıp götürdüler diye yazıyor. Hz. 11/422. çareyi Ali'yi ortadan kaldırmakta bulur ve bu konuda göre­ vi Halit bin Velit'e verirler: Sen gidip şu şu şekilde onu kat­ ledeceksin diye.bekiri. az önce Zehebi'nin eleştirdiği İbni Ebi Darem daha dünyada yoktu. Böylece bu suikast planı da başarısız olur. Fatma ile ilgili de. 2/284. b-TDV ansiklopedisi. Ali onun bu hanımı ile evlenir (İslam tarihinde bu evlilik tartışmasız ve itirazsız285 a. Ebubekir vefat edince Hz. o da M e s leme'den. baskıncılar kapıyı sıkış­ tırınca. c. hicri 279'da vefat etmiştir ve Zehebi. Üsd. hamile olan Fatma kapı ile duvar arasında kalıp sı­ kışıyor ve bir erkek çocuk düşürüyor bilgisini verdikten sonra şu enteresan açıklamayı da yapıyor. İlginçtir ki. o da İbni Avn'dan al­ mış şeklinde farklı bir liste ile olaya ulaşıyor ve dediğim gi­ bi hiç kimseye de ç a t m ı y o r . bir ara Ebubekir tarafı (tabii başrolde hep Ö m e r var). Kısacası.ibni Esir. no: 6706.Belazuri.h)'nin aktardığı bilgiler daha farklı ve net. Ali'ye gizliden bilgi iletir.. tedbirini al der.D. Örneğin. Ebubekir-Ömer ile Ali ve taraftarları arasındaki hoşnutsuzluk d e v a m eder­ ken. İbni Teymiyye gibi bu konuyu anlatırken kişilere kusur bul­ maya çalışmamıştır. kendisi de Süleyman'dan. Ensabü'l Eşraf. ben bu bilgiyi Medaini'den aldım. Traih-i Hamiş. . İbni Ebi Darem ise 352'de ölmüştür. Yani Belazuri farklı kişilerden bilgi almış­ tır. Bu arada Ebubekir'in hanımı Esma binti Umeys. Esma md. böyle bir planları var. d. Zaten Belazuri bu konuyu işlerken.. 2 8 5 Mesudi (ö.der ve tuvalete giderken cinler çarpmış şeklinde bir de ko­ mik hikaye uydururlar. Belazuri bu konuda e p e y bilgi toplamıştır ve eski tarihçilerdendir. 1/586. H z .346. Belazuri 276'da vefat etmiş.

2 8 7 Safecü (Ö. O d ö n e m de buna benzer bir g e l e ­ neğin varlığı söz konusu. Ancak kendi­ si Mute harbinde öldürülünce bu kez de Ebubekir'le haya­ tını birleştirmişti.h).548. halifeliğin Muhammed tarafından Ali'ye verildiğini. Bu adam birçok önemli sahabeyi eleştiri­ yor. bu Esma. Fatma bağırıyor ve "Eğer evimi terk etmezseniz ben türbanımı çıkarıp sizi Al­ lah'a şikâyet ederim" gibi ifadeler kullanıyor.dır: Olmuştur) ve bunlardan iki çocuk (Yahya ve Avn adın­ da) dünyaya gelir. bir kadın araya girip tülbendini çıkarsaydı. Ö m e r ve ekibi. Ebubekir'den önce Hz. 2 8 6 tabii ki Mes'udi bunları anlatırken Zehebi gibileri olayı aktaran ki­ şilere çatmaz.H) ve Şehristani (ö. Yakubi'nin de anlatımlarından Fatma'nın en azından psikolojik olarak rahatsız olduğu ortaya çıkıyor. s. 153 vd 'Kıssat'ü Sakife' bölümünde.h). Anlaşılan. ancak Ömer'in Ebubekir için 286 Mesudi. sadace bildiklerini aktarır geçer. çoğu insanların bunu bildiğini. iki kişi kavga ettiği zaman. ayıplanırdı. Bunlarda hayat böyleydi i ş t e . Bu inanç benim yaşadığım ç e v r e d e de vardı. Buna uymayanın toplumda yeri yoktu.764. onları alıp götürmek istiyorlardı). Seyyar/Nazzam (160-231) hakkında bilgi verirken bir yerinde şunu aktarıyorlar. Ali ve arkadaşlarını evden almak için baskına gidince. 2/139 vd. .294. Ali'nin ağabeyi Cafer'le evlenmişti. o zaman hür bir kadı­ nın kavgalarda türbanını çıkarması önem arz ediyormuş. 'İspatü'l Vasiyye'. Yakubi (ö. Burada önemli olan. Ali ve Zübeyir'in kılıçla­ rını alıp evin içine giriyorlar (Çünkü e v d e muhalif olanlar vardı. her iki taraf kavgayı bırakırdı. Daha enteresanı. 287 Yakubi. Bu yüzden onlar orayı terk ediyorlar. kendi zamanın­ da itikadi bir mezhebin başını çekmiş olan İbrahim b. Hz.

Fatma'nın karnına vurması sonucu Fatma'nın çocuk düşürdüğünü de aktarıyorlar. Ömer'in Hz. Mesela adamın lakabı Nazzam'dır. el-Vafi bi'l Vefeyat. Bu da diğerleri gibi bilgi vermektedir.328. Bunun anlamı. Bir taraftan sözünü ettikleri.ö). ondan alıntı yaptık­ ları adamı göklere çıkarıyorlar. sadece evethayır şeklînde geçiştirme var o kadar. Halbuki sözünü ettikleri kişi daha eski bir tarihçi. 71. Aynı za­ manda bu kişinin Hz. Da­ ha sonra bu halifelik davası yüzünden Ali'nin evine yapılan baskında. Ömer'i Hz. . gerçek olduğuna ka­ tılmıyorlar. "Bu yalandır.çalıştığını ve buna engel olduğunu belirtiyorlar. A l i ' y e gönderirken "Şayet direnirierse savaşırsınız" tali288 Safedi. A m a niye yalan-iftira? Bunun açıklaması yok.ö) Ebül. "Aslında korku olmasaydı bu adam İslam'a inanmazdı. Ali'yi de eleştirdiğini yazıyorlar. 6/15. kitabını redakte edenler de. Şehristani. s. bir baloma her şeyi nizam ve intizam içinde olan kişi demek. Onun bu güzel tarafını belirttikten sonra. o zaman İslami kaynaklarda bu gibi tartışmalara neden olan insanlara ne­ den yer v e r i l m i ş ? 2 8 8 İbni Abd-i Rabbîh (h. Ebubekir. Safedi'nin bu adama itirazları yetmi­ yormuş gibi. peygamberlere inanmı­ yordu (Yani deist bir insandı)" anlamında ona bir de bir ta­ nımlamada bulunmuşlardır. no: 9 1 .Feda (h. ifti­ radır" şeklinde tek bu iki kelimelik dipnot düşürmüşler. hicri 231'de vefat etmiş. el-milel'ü ve'l Nihal. O yalnız Allah'a inanan bir insandı. hem de edebi yapısı itibariyle çok gü­ zel demek.732. hem oluşturduğu cümleler anlam bakımından harika. Her iki yazar bunu kaynaklarında işledikleri halde. Peld m a d e m bu gi­ bileri (daha önce benzer bir örnek Zehebi ve Askalani'den vermiştim) dinsiz ve olayları çarpıtıyor.

Bir de Ebubekir'e karşı halife adayı olan ve Ömer'in baskısı sonu­ cu Şam tarafina gitmek zorunda kalan Sad bin Ubade'nin de olayını anlatıyor: Sonunda Ö m e r adamını gönderip onu Şam'da katlediyor gibi bilgiler veriyor. 8/291. Ö m e r giderken beraberinde ateş meşalesi­ ni de götürüyor. Ömer'in elindeki ateş korunu görünce. Minhac'ü Sünne.matını veriyor. Ebubekir'in halife seçilme­ sinden söz eden bölüm. Ali ve Fatma'nın evini yakmak için götürüyor (yazar özellikle bu­ nu belirtiyor). "Evet. Fatma'nın evini yakıp yıkmışlar. "Bazı ahmak-beyinsiz kişiler derler ki. ya çıkıp Ebubekir'in halifeliğini kabul ederler. . tabii ki aynı yazar aşağıya doğru farklı şeyleri de aktarıyor. Zaten savunmalar kısmında bunun da y o ­ 290 rumlarına yer v e r e c e ğ i m . ya da evi yakarım" karşılığını veriyor. Bunu da. Bu arada şunu da söylüyor: Aslında sana karşı değilim. Kendisi sadece tarihi bilgiyi verip g e ç i y o r . 289 Endülüsi. Tarih. 2 8 9 İbni Teymiyye (h. Giden baskın grubunu ilkin Hz. Olay sadece bundan ibaret­ tir diyor. Fatma karşı­ lıyor. 290 İbni Teymiyye. tabii ki bu yazar olup bitenleri normal karşılıyor.732. Hz. halifelik yüzünden Hz. Sonuçta Ali çıkıp Ebubekir'in yanına gidiyor ve onu ka­ bul ediyor. Ebü'l Feda. Ömer. herhangi bir itirazda bulun­ muyor. Kur'an'ı kitap haline getirinceye kadar toplumun içine g i r m e m e y e yemin içtim. bazıları gibi savunma da yapmıyor. evden çıkmazlarsa. Örneğin Fatma hayatta olduğu sürece Ali'nin Ebubekir'i kabul etmediği rivayetleri de anlatıyor. evimi mi yakarsın ne yaparsın?" diye soruyor. Kendisi. "Bu ne ateş­ tir. onun karnı­ na vurup çocuğunu düşürmüşler" diyor ve bu gibi yazarla­ ra küfür ediyor. Ikdü'l Ferid.ö) bu konuda çok kısa bir bilgi veri­ yor. 5/13.

Ömer Rıda Kehhale farklı bilgiler veriyor. "Ye­ minliyim ki. "içerde Fatma olsun fark etmez. . Ömer'i onların üzeri­ ne gönderiyor. Muhammed hayatta olsaydı.. Dolayısıyla Hz. Muhammed'in kızlarından Zeynep Mekke'den M e ­ dine'ye g ö ç etliği zaman onun önünü kesiyorlar. Esved. Fatma bu baskından 291 nasıl etkilendi konusuna açıklık g e t i r m e k . Fat­ ma'nın evinde toplanıyor.. O sı­ rada birileri onu. Fatma kısmında. ondan da bir kesit sunayım. İbn'i Ebi'l Had iti (ö. Hz. Bunun uzun bir bölümünü Ali'nin nasıl halifeliği kabul ettiği kı­ sımda zaten anlattım. Kur'an'ı kitap haline g e t i r m e y e n e kadar bir y e r e çıkmam" diyor. Fatma var" diye uyarınca o. Fatma'nın durumu aynı madde­ ye tabidir. Ali'yi desteklemek isteyen bir kısım insanlar Hz. ancak onlar dinlemiyorlar. bunu yapan kişinin katli vaciptir diye fetva veriyor. bize halifelik konusunda hak tanı­ mayan kişilere halifelik sözümüz yoktur" diyor. hamile olan kadın y e r e yığılıyor ve çocuk düşürüyor. İşle bu yazar. Bundan sonra çıkıp Ebubekir'e biat etmeye gidiyorlar. münasip olmayan bir şekilde e v i m e baskın düzenleyen. 4/114. içerde Hz. Bunu yapan kişinin adı da Hübar/Hebar b. En son yanındakilere. Muhammed bu­ nun haberini alınca. "Dışarı çıkın" diye sesleni­ yor. ancak Ali gitmiyor. Ebubekir. Ömer gelince. ya da yakarım" diyor. O sırada Fatma. babamın cenazesini yerde bırakıp makamını sağlamlaştırmaya çalı­ şan. Ebubekir'in halife seçilmesi aşamasında Hz. " N e yapmak istiyorsun.656)'in konuya ilişkin verdiği bilgiler farklı. bizi hiç takmayan. Fat- 291 Ömer Rıda Kehhale. "Ba­ na ateş verin" diyor ve "Allah'a yemin ederim ki. Hz. A'lam-i Nisa. Ya bu iş olacak. "Çok çirkin. Burada amaç. ya çı­ kacaksınız veya evi sizin üzerinize yakarım" diyor.

Ebubekir halife seçilirken. 2 9 2 tabii ki yapanlar da belli. no: 14138. A. Hz. Bu­ nun üzerine Fatma içeri girip onlara bilgi verince kendileri çıkıp Ebubekir'in yanına. ancak bunlara inanmıyor.İbni Ebi Şeybe. 293 a. İbni Ebi Şeybe (159-235) ve Hindi (ö. Ebubekir kısmı. Şerh'ü Nehci'l Belaga. Kitabü'l Megazi. Ali ve Zübeyir b. Ömer bunu duyunca çıkıp oraya gidiyor (burada Ebubekir'den söz edilmiyor) ve Fatma ile karşılaşınca şunu diyor: Biliyorsun ki en çok ba­ banı seviyorum ve ondan sonra da seni. Fatma'nın yanında bu halifelik konusunda fikir alış verişi yapıyorlar. Ömer'in Fatma'yı dövdüğünü.el-Mütteki Hindi. Dar u ihyai'l Kütübi'l Arabiyye. b.429. Kahir İsferaini (h. Mesela bir itikadı m e z h e p kurucusu olan Nazzam hakkında "Bu adam. cilt 20/579-584. Dolayısıyla sözlerine güven yoktur diyor. Ancak bu şu de­ mek değildir ki bu insanlar senin evinde toplansınlar.ö) de bu halifelik tartışmalarına değiniyor. yine Ömer'in imanının zayıf olduğunu. M u h a m m e d ' e karşı komplo kurup suikast yap­ mak istediğini" iddia ediyor. halifeliğini kabul e t m e y e gidiyor­ 293 lar.975. adamı ya­ lancı ilan ediyor ve bu şekilde üstünü kapatmaya çalışıyor. . Musannaf. 292 ibni Ebi'l Hadid.ma'ya bunu yapan kim olursa onu (lan) da katlederdi/bun­ ların katli vaciptir diyecekti d i y o r . Yani İbni Hadid'e g ö r e halife Ömer'in katli vacipmiş. Bunun verdiği farklı bilgi böyle. 14/193. no: 37045. Kenz'ül Ummal.h) bu konuda şu bilgiyi aktarıyor. Yani burada olayı irdelemek yerine. Zımnen de olsa en azından Ömer'i kastediyor. Çıkmazlarsa kesinlikle ben evi içindekilerle birlikte yakarım diyor. mu­ halefet yapsınlar ben de onları çıkarmayayım. Avam. o arada Hz.

Divan. . c. Heysemi ve daha birçok tabakat kitapları da bu isimlendirme olayını aktarmışlardır. b-) Hafız ibrahim. bu ev baskınında aldığı darbeler ve yaralar sonucu vefat ediyor. Fatma'nın evine yapılan baskında kendisi çocuk düşü­ rüyor. s. Kimi kaynaklarda da Ö m e r kapıyı itince Fatma hem y e r e düşüp çocuk düşü­ rüyor. 296 a-) Muhibbüddin Taber. Müstedrek.Üsd'ül Gabe Hasan b. 2 9 4 Konuya ilişkin İslami kaynaklardaki bilgiyi özetlersek. Kimi rivayetlerde geçiyor ki. Konuya ilişkin varolan rivayetlerde biraz fark var. eldeki yazılı veriler bunu gösteriyor. Delailü'l İmame. el-fark'u Beyne'l Firek.. Muhammed henüz hayatta iken. Ya­ ni ecelle değil. Ba­ zılarında Kuntuz adında biri baskın sırasında Fatma'yı tek­ meleyince çocuk düşürüyor deniliyor. Bazı İslami kaynaklarda Ali ve Fat­ ma'nın evini yakıyorlar.Ahmet b. 2 9 5 Bu ancak ek bilgi/detay. hem de Ö m e r kılıç kabzasıyla onun kaburga kısmı­ na vuruyor ve o b ö l g e d e kırılmalar meydana geliyor. Ali kısmında. s. 82: Burada Ömer Fatma'nın evini yaktı diyor. 103. "Bizim çocuk (Fatma'nın baskın anında düşür­ düğü çocuk) doğduğunda e ğ e r erkek ise adı Muhsin ol­ sun. b. Nasıl Harun peygamberin çocuklarının adları Şeber. bizim de aynı kalıba/ölçüye gelen Hasan Hüseyin ve Muhsin olsun" d e m i ş . yoksa kesin olan bir şey var ki. s.Hakim. Bazılarında Ö m e r kapı­ yı itince Fatma düşüyor ve o sırada çocuk düşürüyor. 295 a. Hz. Şübeyir ve Müşbir ise. 294 El-isferaini. 43. Mısır'ın Sünni ve meşhur şairi Ha­ 296 fız İbrahim bunu çok açık olarak şiirlerinde işlemiştir. Hanbel 1/1 18.A m a ne hikmetse kitabında yer verdiği diğer inanç ekolle­ rinden ziyade buna çok yer ayırmıştır. babasının vefatından birkaç ay sonra o da vefat ediyor.. Kapı zorlanınca arkasındaki çivi de Fatma'nın göğüslerine batı­ yor ve bu hengâmeden sonra g i t g i d e durumu ağırlaşıyor.

. Osman hakkında. Ali'yi halife seçti" yanıtını verince Ayşe. "Millet Hz. s. 2 9 7 Burada Selim Hilali'nin anlattığı farklı bir şey daha var onu da eklemek istiyorum. Ebubekir ve Ömer'in zoruna gidiyor ve hatta gidip kabirden çıkaralım. onları daha önce anlattım. N e ­ den? Açıklayayım. 298 ibni Şehraşub. "Artık benim için M e 297 Buhari. kâfirdir" tali­ matını verir ve hacca gider. Ali Fatma'yı gizlice defne­ dince. Ö m e r babama. Menakib'ü Al-i Ebi Talib. "Peki daha neler oldu?' Onlar. "Benden sonra M e d i ­ n e ' d e neler oldu?" diye sorar.Selim b.Yine en başta Buhari'de g e ç e n ve Ebubekir'in kızı Ay­ şe'nin anlattığı bilgiler var. mezarı nerede göster gibi zorluklar olurdu. 2 9 8 Burada konunun özetine ara verip farldı bir şey eklemek istiyorum. Hz. Megazi. Bir de anlatıl­ dığına g ö r e Ali Fatma'yı kendi evinde g ö m m ü ş . ama ters tepebilir düşüncesiyle yeniden planla­ rından vazgeçiyorlar. "Bu Nasel'i öldürün. Yani Ayşe'nin bu kadar bilgiyi sızdır­ ması. Dönüşte henüz M e d i n e ' y e var­ madan yolda bazılarıyla karşılaşır. ölene kadar ko­ nuşmaz gibi bilgiler vardı. Aslında Ayşe'nin az önceki bilgiyi vermesi de olağanüstü bir olaydır. Hayber bölümü kısmı. Onlar da. 386-395 . Ayşe bir da­ ha sorar. Fatma'nın ölümünden sonra Ali babama haber gönderdi.3/365 ve devamı. her taraftan Müs­ lümanlar onu ablukaya almışlar ve mevsim de hac sezonu. "Gitme" dedi/engel olmak iste­ di. doğrusu beklenmemesi gereken bir durumdur. ancak babam gitti şeklinde uzun bir hadis aktarıyor. e v i m e gel halifeliğini kabul ede­ yim diye. Ayşe. Osman halife olmuş. c. senden sonra Müslümanlar halife Osman'ı katlettiler derler. tabii ki Ali'yi bir daha zorlayacaklardı. Kays Hilali. yeni bir cenaze merasimi yapalım (in­ sanlar demesinler ki Fatma bunlardan kırgın bir şekilde ay­ rıldı gitti). Ha­ ni veraset davasından dolayı Fatma kızar.

Nasel md. 2 9 9 Eve baskın yapanlar. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki. b-Taberi tarihi. . şimdi de farklı konuşuyorsun" deyince Ayşe. "Doğrudur.İbni Esir: 1-) Nihaye. A m a isterim ki konuya ilişkin son cümlem ilk cümleden daha güzel olsun" diyor. bu açıklama en başta Kur'an yorumcusu.276). Ali'yi destekleyenlerden Zübeyir b. cennet müjdesini alan on kişiden biridir. el-lmam ve'l Siyase.İbni Manzur.ibni Kuteybe. Ali halife olunca orayı terk e t m e m lazım" diyor ve tekrardan yarı yoldan dönüp Mekke yolunu tutuyor.722). cilt. Nasel md.606) kayna­ ğında. sayısız İslami kaynakta geçmektedir. Lisanü'l arab. d. Tarih'u Medinet'i Dımaşk.571).dine'ye yerleşmek uygun olmaz. 4/343. 4/459. Hz. Ali'nin halife seçildiği kısım. c. İbni Menzur (H. 8/14.Zebidi. 2-) el-Kamil Cemel vak'ası bölü­ mü. Hz. yine meşhur Fahrettin er-Razi (h.310ç ö) kay­ naklarında. İbni Asakir (h. Tacu'l Arus. Hz. 13. Veb. Yine aynı şekilde Hz. 'el-Mahsul fi ilmi usuli'l fıkıh' c. Adı Ubeyd b. İbni'l Esir (h. Şuna da hep vurgu yapıyorum ki bu Zübeyir. Avam'ın kılıcını zorla alıp onu etkisiz hale getirir­ ler. s. 80-88. g. Osman kâfirdir. Nasel md. 3/206. Oradakilerden biri Ayşe'nin bu çelişkili durumuyla il­ gili altı mısralık bir de şiir söylüyor. f. Bu. katli vaciptir dedin. 11/670.Fahrettin er-Razi. Zebid-i (1205.h) gibi önemli şahsiyetler işlemiş ve bazıları gibi kurtarma operas­ yonlarında da bulunmamışlar: Aktaran şahıslar güvensizdir gibi yakıştırmalarda bulunmamışlardır. diğer insanlar da söyledi. e.İbni Asakir. tarihçi Taberi'nin (h. Ayşe orada "Keşke Osman öldürülmeseydi" deyince adamlar artık dayanamıyorlar. Ümmü Küllab ve açıkça A y ş e ' y e "Senin durumun çelişkilidir" di­ yor. doğrudan söylüyorlar ona: Sen milleti teşvik ettin. Ali'nin de kılıcının zor299 a. Hasan kısmında.630). İbni Kuteybe (h. ben de söyledim. el-Kelam'u fi'l Ahabar kısmında.

Bir ara helalleşmek. evi yakmak ister. İslami kaynaklarda. "Sen­ den sonra Ebubekir ve Ömer'in başımıza getirdiklerini g ö ­ rüyor musun?" dediği ve bu arada ağladığı rivayetler ara­ sında geçiyor. Muhammed'in kızı olsun. Baskın sı­ rasında Ömer'in elinde ateş var. Ömer'den sorarlar. Bu arada Fat­ ma. çocuklarımı da yetim mi bırakmak istiyorsun?" dediği şeklinde bilgileri de var. Fatma'ya gidip selam verince. ken­ disi yüzünü çevirir ve onların selamını bile almaz. gönlünü almak için Ebubekir'le Ömer. Şayet si- . Hatta Hz. Zaten Hz.la alındığı anlatılıyor. Bu baskınlardan sonra Hz. Muham­ med'in kabri başına gidip ağladığı gibi Fatma'nın da gidip babasına seslendiği ve manevi şikâyette bulunduğu. Fatma ona yalvarır gibi açıklamaların geçtiği kaynakların haddi hesabı yok. "Peki Ebubekir'i kabul etmezsem ne olur?" dediği zaman Ömer'in. Ve hele Ömer'in şu alaylı sözleri birçok y e r d e geçiyor: Baskın sırasında ev yakmayı Fatma ile tartışırken. Yine Ebubekir'in Ö m e r ' e verdiği şu talimat birçok İslam o l o g tarafından işlenmiştir: "Gidin onu getirin. Fatma. Ali kısmında bu konuda gerekli bilgileri verdim. Ö m e r ekibiyle birlikte evi basınca. birçoğunu başlığın sonuna doğru dipnot olarak ekleyece­ ğim. M u ­ hammed'in kızıdır sen nasıl evini yakarsın diye? Ömer. Ali. "Peki beni dul. Hasan-Hüseyin'lerin ağladığı da an­ latılıyor kaynaklarda. ben yakarım yanıtını verir. "Yaptıklarımla baban Muhammed'in icraatını daha da güçlendiririm" diyor. Ali'yi Ebubekir'in yanına götürürken kendisi. "O zaman kellen gider" dediği ve Fatma'nın Ebu­ bekir'e. Hz. Bunları anlatan kaynakları kısmen verdim. mahalle sakinleri. içeri girmesinler diye Fatma'nın başındaki örtüyü ya çıkar­ dığı ya da burayı terk etmezseniz çıkaracağım dediği şek­ linde bilgi de var.

c. A'lam-i Nisa. Yine bu arada Ömer'in Fatma'yı kapı ile duvar arasında sıkıştırdığı ve Ömer'in ekibi tarafından dövüldüğü. Ebubekir Ali'ye hak veriyor.Belazuri. d. e. ben de bunları bir araya getirerek takdim e t m e y e ça­ lıştım. g ö r e v Ali'nin hakkıydı. keşke Fatma'nın evine baskın düzenlemeseydim diyor. açık­ çası insan daha beterini mülahaza edebilir. f. Velit ekibi. Bu olup bitenler karşısında 20 yaş civarındaki Fatma kendi normal kaderiyle mi ölmüş v e y a öldürülmüş mü bu­ nun yanıtını artitc okuyucuya bırakıyorum. Kimseyi cani ilan etmek gibi bir yaklaşımım yok. Fatma da e v d e olsa yakarım diyor.Muhibbüddin Taberi. Kabul ederler 300 a. Aynca burada dipnotta geçiyor ki.Ömer Rıda Kehhale. Fatma ağlayınca millet de ağlıyor ve şehir adeta mahşer gününe dönüyor. Imame-Siyase. Kenz. Ebubekir itiraf ediyor ki. 4/114 ve devamı Ömer. o örgüt kad­ roları hakkında bu kadar olumsuz bilgiler yazılmışsa. b.. resmi İslam tarihine dayalı) bazı yazılı bilgiler var.. Bunun dışında o dönemle ilgili zaten başka kanıt mümkün değil. Zübeyir ve Ali'yi zorla alıp götürüyorlar. Yine bazı kaynaklarda açık bir şekilde Ö m e r bu bas­ kında Fatma'nın evini yaktı anlamında bilgi v a r . 2/263. . 3 0 0 Birçok İslami kaynakta Ebubekir'in (ölüm döşeğinde iken) bu ev baskınıyla ilgili itirafları var: Bana karşı savaş da yapmış olsalardı. bu olup bitenler yüzünden Fatma'nın çocuk düşürdüğü ve Ali'nin kafasına urgan geçirilip götürüldüğü yazılı. Müıuc'ü Zeheb. 1/168.'Hindi. s. Elde o dönemle ilgili (o da tek taraflı. ancak fit­ ne var diye görevi üstlendiğini söyler. Baskın sırasında Zübeyir'in kılıcını alıp kırıyorlar. Bir dini v e y a örgütü savunanların kaleminden o din. no: 14060. En^b. Riyad'ü Nadre. Bu bilgileri İslami ve dolayısıyla o dönemi savunan kalemşörlerin kaynaklarından topladım. 22.İbni Kuteybe. Ali'nin evine yapılan baskında Zübeyir kılıçla saldırıyor.Mes'udi. gelmezlik yaparlarsa onlarla sava­ şın ve yakalayıp en onur kinci bir şekilde getirin" di­ yor. 2/308. Ömer ve Ha­ lit b.ze karşı koyarlarsa.

s. Muhammed henüz Mek­ ke'de iken dünyaya gelen "Selim b.Zehebi (748. Şehristani. A m a sözünü ettiğim yazar. resmi İslam'ın dışın­ da bazı bilgiler verdiği için. Hz. daha sonra M e k k e . Sözünü ettiğim yazar. ona karşı da cephe alınmış ve yazdıklarından hep kaçınmak istenmiştir. Taberi gibi İslam tarihçileri. 1-) Siyer-i A'lam 15/578 ve 2-) Mizan'ül itidal. s. 1/139. d. yaygın İslami kaynaklardan sağladım. İbni Hacer Askalani. Halbuki İslam'da ilk tarihçidir o. Kahir Bağdadi. meşhur.h). 103. Bu adam hicretten iki yıl önce dünyaya gelmiş ve yine hicri 76. b.h) 'el-Vafi bil'I Vefeyaf. 1/21. yılında vefat etmiştir.h) el-ferk'u beyne'l firek. İbni Ebi-1 Hadid. c. A. Lisan'ül Mizan.548)el-Milel ve'l Nihal. Çünkü O zaman M e d i ­ n e ' d e değildi. Hz. Şunu da belirteyim ki. net bir şekil­ de Ömer'in bu ev baskınında Fatma'yı dövdüğünü yazmış­ lardır»! Şimdiye kadar konuya ilişkin verdiğim bilgileri. İsmail oğlu Muhammed bugünkü Özbekistan'ın Buhara kentinde dünyaya gelmiş.Safedi (764. f. . Muhammed döneminde yaşamış.İbni Ebi'l Hadid (h. Ali ile bir­ likte çalışmış bir yazarın kaleme aldığı kitabından bazı çar­ pıcı bilgiler özetlemek isterim. 1/268. Yazdığı kitaba kendi adını takarak Kitab-ü Selim' demiş. (429. 6/49. ancak Zehebi.M e 301 a. Muhammed'i görmemiş. Muhibbüddin. Şerh'u Nehci'l Belaga.A. Kays Hilali'dir. Kendisi o d ö n e m d e yaşadığı hal­ d e . 6/15. Hz. e.656). Bu­ nu yazan. Bugün İslam aleminde Kur'an'dan sonra gelen Buhari adındaki hadis kitabıdır. Burada bir bilgi v e r e y i m .h).İbni Hacer Askalani (852. Safedi. Hz.v e y a etmezler bu ayrı bir şey.Şehristani (h. Zaman içinde halife Ö m e r döneminde ken­ disi M e d i n e ' y e yerleşir. Şimdi ise en eski ta­ rihçi. ben oralara gir­ miyorum. Kahir Bağdadi. bu konular­ da Şia kaynaklarında bambaşka bilgiler var.

Halbuki aynı bilgiler İslanii kaynaklarda da var. biraz önce de belirttim. Ben kısmen Ali bölümünde bunları ekledim. vefat ettiği ta­ rih 261'dir. hicri 256'da vefat etmiştir. "Senin yüzünden ne yapalım ya Ömer bizden ne is- . Selim Hilal-i'ıin kitabındaki bilgileri özetlerken. ancak ilave bilgiler de var. A m a labii ki yazdıkları resmi İslam tarihiyle ters düşüyorsa elbette ki iyi karşılanmamıştır. o da çok deği­ şik coğrafyalardan gelip Muhammed hakkında bilgi topla­ yıp yazanlar doğru kabul edilirken.dine'ye gidip Hz. ancak dağınık oldu­ ğu için onlarınki hep g ö z d e n kaçmış. Ali ile yaşamış. Tirmizi'nin 279'da ve Sünen-i Nesai yazarı da 303'te vefat etmişlerdir. Ali hakkın­ da da farklı bilgiler veriyor. mücadele vermiş bir Müs­ lüman'dır. meşhur-yaygın olan Sünni ke­ simin anlattıklarımdan pek de farklı değil. tekrar olmasın diye şimdiye kadar anlattıklarımı bir daha yazma­ yacağım. Bu baskın şuasında Ömer. Yazar Hz. Fatma'nın kapısına varınca Fatma. Kitap bu gibi konulara özel hazırlandığı için her şeyi çok detaylı almış. olayların içinde olan Selim Hilali gibileri yanlış kabul edilmektedir! Kaldı ki. bu adam hep Hz. ancak burada yalnız Fatma'yı ilgilendiren noktaları yazacağım. Yine en az Buhari kadar önemli olan Sahih-i Müslim'in yazan Nişaburludur. Bu kısa notu düş­ tükten sonra kitabından bir özet vereyim. Aslında onun yazdıkları. Yine Ebudavud'un yazan 275'te. Yani şimdiye kadar anlattıklarımın hemen hepsini jaten içeriyor. ben onlardan bir kesit sunacağım. ancak tüm kitabı­ nı bu gibi konukra ayırdığı ve bazı konuları da net konuş­ tuğu için onunki g ö z e çarpıyor ve bu nedenle de Sünni ke­ simin çizgisi dışnda biri olarak değerlendiriliyor. Muhammed'e ait bu hadisleri toplamış. Yani Muhammec'den yaklaşık 3 asır sonra. Muhammed dönemin­ de yaşamış.

Yazar bunları Selman-i Farisi'den akta­ rıyor ve şunu da söylüyor: Fatma o kadar bağırıp çağırıyor­ du ki. Bu nedenle ben bu g ö ­ revi üstlendim. tabii ki tek taraflı. ne istiyorsun bu kadından diye. ancak Idmse kabul etmiyor. Fatma hep "Baba senden sonra bunlar başımıza neller getirdiler!" şek­ linde feryat ediyor. ağlamayan yoktu. kılıçlar hep havada uçuşuyor. hangi yüzle sen bu insanların başına geçip de halife oldun. Ö m e r ekibine talimat veriyor. Hz. . hangi hakla.tiyorsun?" şeklinde tepki gösteriyor. Hz. Hatırlanacağı gibi başka bir y e r d e yaz­ dım İd. Fatma ba­ ğırınca onun yanlarına ve kollarına da vuruyor. hatta Ebubekir bile ağlıyordu. Bu arada Ebu­ bekir'in ekibi şahitliğe başlıyor: Ömer. Ö m e r kapı arkasında Fatma'ya kılıçla (kınından çıkarmadan) vuruyor. An­ cak Ö m e r eylemlerine devam ediyordu ve " H e l e bizimle bu kadınların haline bakın" şeklinde Fatma'nın durumuna hiç acımıyordu diyor. neden bu ma­ kamı gasp ettin diyor. Selim'in anlatımına g ö r e adeta savaş alanı. Bu arada Ebubekir. Ö m e r ' e kızıyor. e v e t haklısın. hem de halifelik olmaz" diyordu. Ali dışarı fırlayınca onu yakalayıp boğazına ip geçiriyorlar. "Evet halifelik senin hakkın. ne çabuk Hz. Fatma burada aldığı darbeler ve yaralar sonucu vefat ediyor. bi­ ze ve kadınların haline bakın diyor ve onları oradan kovu­ yor. an­ cak Hz. fitne çıkacak. Bu arada Fatma'nın bu halini gören Ümmü Eymen ve Muhammed'in eşlerinden Ümmü Seleme. evin etrafında odun çem­ berini oluşturun evi yakarım diye. M u h a m m e d bir sözünde. Ebubeldr A l i ' y e . ben de şahidim İd. Ve ilkin kapıdan başlıyor yakmaya. Onun için ben araya girdim diyor. Ö m e r onlara da çatıyor. "Bizim ailede hem pey­ gamberlik. Ali o haliyle bile Ebubekir'den soruyor. Muhammed'i unuttunuz. ama çok da riskli" demişti.

ailesi ve hele çocuklarına karşı haysiyet kırıcı bir şekilde ve arka­ larından çekerek Ebubekir'in yanına götürmeleri ve orda da "Şayet Ebubekir'i kabul etmezsem ne olur?" diye sor­ duğunda. Şia âlimlerinden başta Meclisi'nin (1111 hicri yılında ölmüş) yazdığı 110 ciltlik 'Biharü'l Envar' adlı yapıtındc daha ağır suçlamalar var. Selim kitabında hep o dönemle ilgili trajedileri an­ latıyor.Mukatil b. bu yazar kitabında Hz. ben sadece kısa de­ ğinmelerle geçiyorum. Bu kaynaktaki açıklamalar çok teferruatlı. ancak konular çok dağınık. ona karşı yeni bir komplo hazırlıyorlar ve yaklaşık 10-15 kişilik bir baskın grubu Veda haccı dönüşünde 'Cuhfe' denilen y e r d e Muhammed'i öldürmeye hazırlanırken.'te ölmüş). bir de 386 ve devamı. 1.283'te vefat etmiş) 'Kitabü'l Garat.M. Ali'nin Doğazına urgan geçirerek toplum. 3 0 2 Dediğim gibi bunların hemen hepsi İslami kaynaklarda var. Fadıl Mes'ıdi. 149 ve devamı. Fatma ve çocuklarının ağlamaları. el-esrarü'l Fatimiyye. . M u h a m m e d ' e karşı ter­ tiplenen başka biı komplodan söz ediyor. Hila Sakafi (h.Muhammed halifelikle peygamberlik aynı ailede olmaz di­ yordu. 2.' 3. Ömer'in ona. Sakife ve Fedek. Bu yazarın çoğu anlattıklarını başka birkaç kaynakta da g ö z d e n g e ç i r d i m . bunu da hatır­ latayım. Güya EbubekirÖ m e r Hz. 'el-Halafet'ü ve'l imame' 4. Fatma'nın bu halini g ö ­ ren mahalle sakinlerinin de ağlaması ve Ali'nin Muham­ med'in mezarı başına gidip onları manen şikâyet etmesi. İşin ilginç yanı. Atiy/e.İbrahim b. kendisi bunun bilgisini alıyor ve plan sonuçsuz kalıyor. Zaten çoğu kaynakları konunun başında takdim ettim. parçalı yazıldığı için sanki hiç yokmuş gibi bir durum söz konusu.Cevheri (323. Muhammed'in görevi Ali'ye devredeceğini an­ layınca. .Hz. "O zaman kellen gider" demesi. 302 Kitab'ü Selim Hilal s.

. 3) Ömer Rıda Kehhale. Ensabül Eşraf. Fatma'nın evi­ dir!" diye uyardıklarında o. hem de daha önce belirttiğim İslami kaynaklarda anlatılmaktadır. Bütün bunlar hem Selim kitabında. s. 5/13. el-tmame ve'l Siyase.Ali'nin evinde onunla beraber hareket eden Zübeyir b. sen gittikten sonra nerdeyse beni ortadan kaldıracaklar" demesi hep İslami kaynaklarda anlatılmakta­ dır. halifeli­ ğin ne şekil ele geçirildiğinin bir kanıtıdır.21 . Avam'ın. 2/141 vd 5) Tarih-i Ebufida. Kays Hilal-i. Halife Ebubekir bölümü. "Evet. 1/588 vd 2) Ibn-i Abdirabbih. "Gidin on­ ları en disiplinli ve onur kırıcı bir şekilde evden çıkartıp g e ­ tirin. " N e yapmak istersin. Ö m e r ve ekibi e v e gidince bu zulme dayana­ mayıp da kılıcını alıp dışarı çıkması ve sonunda etkisiz ha­ le getirilmesi. böyle yapmakla senin babanın getirdiği dini daha da güçlendirmeyi amaçlıyorum" demesi birçok kay­ nakta yer almaktadır. . 4/114 vd 4) Tarih-i Yakubi. Bu söz de birkaç y e r d e geçiyor. birçok kaynakta anlatılmaktadır. Hele Ebubekir'in Ö m e r ' e . birçok güvenilir İslami kaynağında da anlatılmaktadır.. A'lam-i Nisa. s. Ikdü'l Ferid. ben çok riskli bir g ö r e v üstlendim' demesi. 3 0 3 303 DBelazuri. Yine Ebu­ bekir'in Ali'ye."Görüyorsun. ancak fit­ ne var. İbiliyorum halifelik senin hakkındi. 6) Kitab-ü Selim b. Ö m e r bu ev baskınını gerçekleştirdiği an Fatma'nın ondan "Evimi mi yakıyorsun?" diye sorması ve onun da alay edercesine Fat­ ma'ya. 7) ibni Kuteybe. Fatma olsun ben gerekeni ya­ parım diyor. Hele babasın­ dan kalan mal ve özellikle de Fedek'i vermemeleri ve da­ ha sonra gelen İslam idareciler bunu kendi yakınlarına ve yandaşlarına dağıtmaları tartışmasız bir konu. Ebubekir'in halife seçilmesi kısmı. Yine Ömer'in baskını sırasında çevredeki insanlar onun elinde ateş görürken. 388 ve devamı. 1/156. gelmezlik yaparlarsa onlarla savaşın" cümlesi.

(279)Ensab'ül Eşraf. s. Sırri (İbni Darem) kısmında. Seyar b. Istihlaf kısmı. Merak eden ve Arapçadan anlayan varsa. b) 'Zehairü'l Ukba. Muhammed Sırri (ibni Da­ rem) bölümünde 1/139. 7) Ebü-I Fetih Şehristani (h. Riyad-ü Nadre. Şehraşub.764. onu üzen beni de üzmüş o l u r " 3 0 4 gibi sözleri de g ö z önüne alındığında. Hz Ali ve Fatma'nın durumu detaylıca işlen­ miş. Muham­ med b. Ahkaın kitabı. Ömer'in rolü. diğer adı. Nazzam/ibrahim b. ispatül Vasiye. Ali b. 4) Ömer Rıda Kehhale.' 14) Buhari. .ö)' el-Mille ve-1 Nihal' 1/14. (429) 'el-Ferk'u beyne'l Firek' adlı yapıtı. Onu kızdıran beni de kızdırmış olur. 1 16-119.548. "Fatma ben­ den bir parçadır. b) 'Mürucü Zeheb' kay­ nakları. Tarih'ül Hulefa.852. 4/1 14-1 17. 'Ebubekir b. Kenzü' Ummal. 'Lisan'ül Mizan' Ulvan b. 8) Isferaini. A'lami Nisa. 1/582-589 ve 2/259 ve sonrası. Ebubekir ve Ömer'in durumunu izah etmek gerçekten zor. 305 1) Belazuri.6). Da­ ha fazla bilgi için ben uzun bir kaynak listesini aşağıya alı­ yorum. no: 14060. cilt 2/141 10) Hindi. Bed'ül Hak.'EI-Vafi bil Vefeyat'. Tarih. 1/168 304 Buhari. 13) ibni Halili. Hani el-Basrî ksmında. Hz. 3) Mesudi. Mebakıb-i AI-i Ebi Talib. a) Mizan'ül İtidal.' 12) İbni Hacer Askalani (ö.738). 3/202 12) MuhibbüddinTaberi. 6) Safedi (h. Elif harfi. 9) Zehebi (Ö. 15/ 578 yine Ahmet b. b) Siyeri A'lam. 2. cilt Ebubekir bölümü. Tarihi. Kuhafe.. 2) İbni Kuteybe Dneveri (279).h).Bu olup bitenlere karşı ve Muhammed'in. Ahmet b. (346) a)"lspat'ul Vasiye" s. 153 9) Tarih-i Yakubi. a) 'Riyad'ü Nadre'. Davud Beceli ve ibni Ebi Darem md. Sakife beni Saide bölümü. Mcnakıb-i Fatma. tabii ki bu kaynaklarda Ebubekir nasıl halife oldu. Nizamiye ekolü kısmında. 3 0 5 8) Mesudi. 5) Yakubi (h.c). 11) Taberi. 'el-lmame ve-s'Siyase'. 1 I) Muhibbüddin Taberi. Kısacası durum iç açıcı değildir. kafa yorabi­ lir. Müslim. 10) Muhammed D.292. Fatma kısmında.

Nikah. 20) Kenz'ül Ummal. madem onun için yaş farkı o kadar önemliydi. no: 38201 ve 38211. Aşerei Mübeşşere. 21)Taberani. cilt 8/463. peki niye diğer kızlarını (Zey­ nep. 'Tarih'. Ali ile evlenmemiş iken. Sahife beni Saide kısmında. 30 ve Muhtasar'ü Tarih-i Dı­ maşk. d. c. Ebube­ kir'in halife seçilmesiyle ilgili. Bu durumda. Megazi kısmında. Ömer ile Fatma ara­ sında yaklaşık 25 yıllık bir yaş farkı var. 7. Sakife Beni Saide bölümü. 18) İbni Kesir. Şimdilik şunu söyleyeyim: Müslüman kamuoyunda yanlış bir bilgi var: Bir kere Fatma dışındaki kızlar Hz. N o : 7175. 'Minhac'ü-s Sünne. Ebubekir kısmında. 25) ibni Abdirabbih. Ümmü Gülsüm) o küçücük yaşta evlendirdi ve hem de Osman onların dedesi durumundaydı. Muhammed'in de- Sjı. 22) Ebü-I Feda. cilt. ancak Muhammed. . Denilebilir ki.Ali Nasıf. b. Ebubekir kısmı. Musannaf.Tabakat-i Ibn-i Sad. Bunu bu kaynağımda özel bir başlık altında anlatacağım. aranızda yaş farkı vardır" diyor ve onlara değil de. 5/ 269. .Nesai.c) 60 Yaşlarındaki Halife Ö m e r Hz. no: 14113. Sakife Beni Saide. 17) Ebni Ebi Asım. 306 a. hem de Ö m e r ona talip oluyorlar. 26) Cahız. . "Kızım kü­ çüktür. Fatma ise miladi 605 v e y a 609 tari­ hinde dünyaya gelmiş. Fatma'nın Kızıyla Evleniyor. Savaik-i Muhrika. no: 9758 vedevamı. nerdeyse Mu­ hammed'in yaşıtı. Ali'ye v e r i y o r 3 0 6 . Hz. 15) İbni Asakir. 13. 2/287. 19) Taberi Tarih-i 3/430 Ebubekir kısmı. Mucem-i Kebir. Tac: Nikah kısmı. 8/290 ve devamında. Üsd. el-Osmaniye. hem Ebubekir. no: 43. 'Ikd'ül Ferid'. 23) ibni Ebi Şeybe. Kaldı ki. Musannaf. 24) ibni Teymiye (661-728).ibni Eesir. Ömer. Bidaye-Nihaye. 16) A. Tarih'ü Medinet'i Dımaşk. bab. Hz. el-Ahad ve'l Mesanî. Razzak. no: 3219. Ebubekir kısmı. Fatma he­ nüz Hz. 27) Heytemi. miladi 581 veya 586'da doğmuş. Rukiyye.

Fatma'yı alamayan Ömer. Hz. Bir de zaten İslam tarihçileri. bu 15 yıl içinde önce Hasan... konuyu işleyen tarihçiler nezdinde tartışmasızdır.. sen bu çocuğu ne ya­ pacaksın diye. yılında gerçekleştiği zaman.Ne gariptir ki. Fatma'nın evlenmesinden 15 yıl sonra kızı gelin olur. 2. acaba kızcağız evlenirken kaç yaşlarındaydı. yine en az bu kızın hicri 6. Hüseyin. yılında evlerir. Z e y n e p ve Üm­ mü Gülsüm olunca. Bu arada Ömer'den sorarlar. durum daha da farklılaşır. Ö m e r en az 40 yaşlanndaydı. bu da çok anormal bir fark­ tır. Ali ve Fatma'nın ilk çocuğu değildir. Ali-Fatma evliliği h. çocuklarla oynuyor­ du. Hz. Hele Fatma ve Ali'den doğan çocuklar da sırayla Hasan. bu çocuğun doğduğu yılı yazmışlardır. yılında dünyaya geldiği ortaya çıkar. A m a daha btmedi. Hz. Hz. İslami eserlerde. Yani.. Halife Ö m e r bununla hicri 17. Fatma'nın dördüncü sı­ rada doğurduğu çocuğudur. Hz. Ömer'in evlendiği Ümmü Gülsüm. günün bi­ rinde Fatma'nın kızıyla/yani Hz. Bu. Ali-Fa:ma evliliğinin de hicri ikinci yılında oldu­ ğu kesin ve bir yi da Ümmü Gülsüm'ün anne karnında kal­ ma süresi olsun.. az sonra bu kaynaklardaki bilgi­ leri sunacağım.. işin mate­ matiksel yanı. kocası Ömer kaç yaşında? Kabul edelim ki Ümmü Gülsüm. o zaman kızcağız 13-14 yaşlarında. Peki. Hüse­ yin ve Zeynep'le-e 1'er yıl süre versek. Bir kere bu. Kız kesinlikle Hz. daha sonra Hüseyin ve Zeynep dünyaya geldiğine ve daha sonra Ümmü Gülsüm doğduğuna göre-. Muhammed'in torunuyla evlenir ve bu iki çiftten Z e y d ile Rükiye adlarında iki çocuk dünyaya gelir. Ondan önce doğan Hasan. Ömer. Bir kere şunu akılda tutmak lazım ki. Ömer de 55 yaşlarındaolmuş olur ki. Fatma'nın ilk çocuğu olsun. Hz. amacım aşk değil. Muham- . "Ömer'le evlenirken kız henüz ergenlik çağma gelmemiş.

Zehebi. "Bu aklı sana Ayşe verdi değil mi?" diyor. Çünkü bir kere kız daha çocuk. bu çocuğu ne yapacaksın. 3 0 8 Hâlbuki Ebubekir 634'te vefat ettiği zaman bu kız henüz annesinin karnındaydı ve Ebu­ bekir öldüğünde Ö m e r yaklaşık 50-53 yaşlarındaydı. As'a bildiriyor. her gün senin yanında ba­ ba baba diyecek. bize bu konuda yardımcı ol diyor. 239 . ben bu 309 sert adamı ne yapacağım diyor ve onu kabul e t m i y o r .A.med'e akraba olmak isterim diyor ve bu evlilik gerçek­ leşiyor. elalem bizi seyreder" diyor. halife Ö m e r ' l e ilgili şu hadiseyi de özetlemek isterim. ayrıca bunlardan iki çocuk da dünyaya geliyor? şeklinde çok net bilgiler v a r . N o : 37590. Utbe'yi kendine eş olarak istiyor.İbni Esir. 16/31. Belli ki bunlar Ayşe'nin direktifleridir. Ö m e r orada Amr'a. Ömer'in ailesi bölümünde. 3/500. "Eğer beni Ö m e r ' e verirseniz ben Hz. Tabakat. 307 a.Asbahani.. konuyu kapatıyor ve böylece kızcağız Ömer'den kurtuluyor. Musannaf. kadın. c. nor 10351-354. Demek ki Ö m e r başarabilseydi bunu da eş olarak alır­ dı. ira­ desi yok ki.İbni Sad. 3 0 7 Yeri gelmişken. Yine Ö m e r halifeliğin son yıllarında. "Git kız kardeşin olan Ümmü Gülsüm'ü bana iste" diyor. O ara-^ da kız. 308 a. "Gittim söyledim kabul et­ medi" diyor. b. Muahammed'den dul kalan A y ş e ' y e . Bu ayrı bir Ümmü Gülsüm/Halife Ebubekir'in kızıdır. b. Hz. A m r Ömer'in yanına va­ rıyor. 309 Kur'an'da Kadın ve Hz. Ümmü Gülsüm md. el-Agani. N o : 4620.8/463. Siyer-I A'lam. bunları bilmiyor. Muhammed'in Hanımları adlı yapıtım s. seni rahatsız edecek diyor.. Razzak. Aslında Ayşe kabul etmiyor. Ayşe ona. 2/450. Ayşe o arada durumu A m r b. Kenz'ül Ummal. El-Kamil. yoksa kız daha çocuk. c. dul kalan Ümmü Eban b. Ö m e r bir gün. Muham­ med'in kabrine koşar orda bağırırım. ancak Ö m e r ' e bu şekilde yanıt veriyor.Hindi.

Ömer. peki ya eğer başarsaydı Ebu­ bekir'in o ufakığını ne yapacaktı.. onu çok sevmek niye­ tiyle yapmak iitediğini. 3 1 0 Bunlar anlatmaktan maksat. o zaman bu ufacık kı­ zın kucağındali iki çocuk ne.. IbniKesiri Suyuti ve daha birçok müfessir de Ahzab sursi 53. nasıl olsa Ümmü Gilsüm'ü işleyeceğim. ayet kısmında. d. madem böyleyse. şöyle devam ediyor: Eşim Muhammed'k birlikte y e m e k yiyorduk. IV. Bendar md. Ömer'i bu konuda iyi tanımak. sayfa 381 ve hadis no.Tabari. C. Tefsir bölümü. bab 483. Mulammed'in torunuyla bu evliliği yapınca da. no: 226. İbrahim bölümü ve M. Anlatan Muhammed'ir eşlerinden Ayşe. ancak MuhamTied'e yakın olmak. Ptki.Sagir. İb­ rahim md. onun da kucağına çocuk vermeyecek niydi? Bir taraftanMuhammed ve Ebubekir'in cinayetlerinden sorumlu/bunu yapıyor. onun parmakları parmaklarıma değdi. Çünkü mesaj gayet n e t . yoksa o bir bahane mi. diğer taraftan onları çok sevdiği 310 a. gerçekten Muhammed'i sevdiği için mi o kızla evlendi. Sanrım yoruma gerek yok. f-Asbahani. Zaten Ö m e r ' l e ilgili özel bir bölümde da­ ha önce işledin.Heysemi. s. e.Burada çok ildnç bir örnek daha vermek istiyorum. buna bir-iki somut örnek vereyim dedin. 192. Ahzab sursi tefsiri. net bir şekilde aşk düşünmediğini söylüyordu.1053. O sırada Ö m e r ordan geçti. . no: 3062. erkekler yanında kalmama ayetleri geldi diyor. Biz birlikte yenek yerken.Taberani M. İbrahim b. Eşin ona. o zaten ana konu. En başta Bıhari'nin anlattığı şöyle bir olay var.Fethü'l Bari Buhari şerhi. O sıraca biz Muhammed kadınlarıyla ilgili Ahzab süresindeki ötünme. "Buyrun sen de g e l " dedi ve geldi. bö­ lüm. Zevaid.8/408. T^ih'ü Ahbar'i Asbahan. erkeğin 0iyle yemek yemesi b. Ahzab 53.Buhari. Vasit. c. El-Elebu I Müfred. ayet bağlamında.

ne de Ömer cenaze merasi­ mine katılmasınlar" açıklaması da var. anlatacağım: Kızla tam tanış­ mak için kız onun yanına gelirken Ömer onun eteğini kal­ dırıp avret yerine bakıyor! 3 1 1 Şimdi de İslami kaynaklardan olayın ilginç yanını sun­ maya başlayayım. Muhammed'in kadınları. kırgındı.... İnsanü' Uyun. ancak insan­ ların bunu bilmesi lazım: Gerçek Ömer'le hayali Ö m e r bir­ birinden ayırdedilmeli. kalkmış Fatma'nın 9-10 yaşındaki kızını almak­ la M u h a m m e d ' e çok yakın olmak istiyorum diyor. 4057. f. d. No. 1/152. Fatma'nın başına getirmediği kalmıyor. 312 . 312 Kur'an'da Kadın ve Hz.Ibni'l Cevzi. hat­ ta Ayşe'den aktarılan ve en başta Buhari ve Müslim'de g e ­ çen "Fatma hayatta olduğu sürece Ebubekir ve Ö m e r ' e küstü.. Sıfat-ı Safve. g. ayrıca ölünce de vasiyeti üzerine Ali onu g e c e g ö m d ü ki ne Ebubekir. Fedail. I) isabe.Zehebi.286012/468. burada şu maksatla bir daha g ü n d e m e getiriyorum: Kitap311 a. 3/378. İnsan anlatmaya utanıyor. 12/219. 2/1 19.Halebi... age. Tac. Fatma duysa ki Ö m e r onun ölümünden sonra bu ufak kızıyla evlenmiş. c. Acaba Hz. N o : 5740. Üsd.İbni Esir. kadını ve çocuğunu öldürüyor.için bu küçücük kızları eş olarak alıyor. çocuk sahibi de olmuş. peki sinir krizleri g e ç i r m e z mi? Daha bitmedi. istiab.Ali Nasıf.İbni Abdi'l Ber. dipnotta.. e. 2) Tehzib-i Tehzib. d ) Halife Ö m e r Ü m m ü G ü l s ü m ' ü n Avret Yerine B a k ı y o r ! Aslında bunu bir kaynağımda detaylıca anlatmıştım. 11583. b-TDV İslam Ansiklopedisi.Askalani. N o : 1878. 3/367. h. Ömer'in eşleri kısmında. Sireti A'lam. N o : 3824. şimdi de kendisi 60 yaşlarında. 7175.

bu e/lilikten kastım zevk değil. Kaldı ki satır aalarından da anlaşılıyor ki. ne yapacaksın bu çocuğu diye soru­ yor? Ömer. Ö m e r bir yandan daha önce anlatlklarımı onların başına getirecek. Fatma ve Ali'nin başına getirdikleridir. Hz.ta halife Ömer'le iz. İddianı haklı çıkaracak olan da Ömer'in Hz. bir d« ağabeyimin çocuğuna/yeğenime ver­ mek istiyorum" (iyor. yine Ali vermemeliydi. Bir gün Hz. Şu da bilinmeli ci. bu evliliğin gerçekleştiği d ö n e m d e Ö m e r halife ve i: başındadır.. Ö m e r teklifinde İsrar ediyor ve sonuçtc Hz. Bu arada bazıları Ö m e r ' e . bu aklın iş olamaz.. Muhammed'e alrabalık bağıyla daha yakın olmaktır" diyor. diğer yandan Ali kalkıpbu küçücük kızını kendi rızasıyla ona v e ­ recek. sana vermek istemediği için bu gerekçeleri öne sürüyor" diyorlar. Ö m e r bu konuda halifelik 'etkisini kullanarak bu çocuğu zorla ele geçirmiştir. Ali ve Fatma aralarında olup bitenle­ re karşı Ömer'in Mr de onların bu ufacık kızlarını almasını bir ibret olarak anatıyorum. Ali. "Aslında Ali bahane uyduruyor. Hayır. aksine Hz. Bu olup bitenlere karşı aslında kızla Ö m e r aynı 'aşta da olsalar. Ben şahsen bınun resmi tarih bilgisi olduğu ve gerçek­ leri yansıtmadığı araftarıyım. Normalde bu münkün görülmüyor. Çünkü çoğu kıynaklarda Ö m e r isterken Ali'nin bundan rahatsız olduğu yızılı. Ö m e r kızı zor­ la almıştır. Edindiğim izlenim. Ali kızını veriyor. Ali'ye. Hatta bu tonuda iki çocuğu Hasan.. tabii ki Ali buna kar­ şı hayret ediyor. "Kızın Ümmü Gülsüm übana ver" diyor. Bunlar evlenirken Ö m e r yaklaşık 55-58 yaşlarında. kız da 10 yaş civarında. kızım çocuktur/ergenlik çağına gelmemiş. Yaşlarıyla ilgiliaz önce bilgi verdim. Hüseyin'le ve . Ayrıca kızım küçüktür dediği ifadesi de var..

Eğer bu iş olursa şöyle şöyle y a p a n ı n . Hz. Akıl çok kızıyor ve Hz.288 vd. Şöyle şöyle yaparım ifadesinin he­ men yanında. hizmetçileri. cariyeleri.Taberi. Bu konuda var olan yüzlerce kaynaktan müşterek bir ö z e t vermek isterim. Bazı kaynak­ larda Hasan'ın da Ali'ye karşı sert çıkış yaptığı yazılı. bu bilgileri içeren kaynak­ lardan bir sürü dipnot olarak v e r e c e ğ i m . 16/327: Burada Taberani'nin bunu aktardığını ve Bezar'ın aldığını belirtiyor. Ali'ye çok sert tepki gösteriyor: "Farkında mısın gün geçtikçe gözlerin kör oluyor/sağlıklı karar veremiyor­ sun" diyor. Ali'den kızı is­ teyince. Çünkü Ömer.amcası Abbas. amcası Abbas ve oğulları Hasan ve Hüseyin'le konuyu konuşuyor. Akıl. yani resmi tarih. Aslında bu kırbaç olayı bazı işa­ retler veriyor: Demek ki ortada sopa varmış. zaman geçtikçe sen ak­ lını yitiriyorsun. Ali. Zahair-i Ukba. Hz. aylar. 3 1 3 Sıra kızı g ö r m e y e geliyor: Ö m e r kızın ergenlik çağına girdiğinden yüz de yüz emin olmak istiyor.. "Birçok şey saydı" şeklinde sansürlü bir cümlecik var. A l i ' y e "Bakıyorum günler. s.. ahmak-beyinsiz" d i y o r . "Aslında senin yaptığın kardeş nasihati değil. ağabeyi Akıl ile de istişare ettiği anlatılıyor. Daha sonra Ö m e r bunu duyunca Akıl'a. Ve başlıyor elbiselerini çekmeye. Trajedik bir konu olduğu için. Sen Ömer'in kamçısına/kırbacına kafa takmışsın ( Ö m e r hep kamçıyla gezerdi. cena­ ze için yüksek sesle ağlayan kadınları. ağabeyi Akıl. kırbaçlardı). Ali ağabeyinin bu çıkışına karşı şu ilginç ifadeyi kullanıyor.Mamekani. Resmi tarih diyorum. b. "Buda­ la.Nevevi. o yüz­ den hayır diyorsun" diyor. el-Mecmu. sinir olmaya" şeklinde reaksiyon gösteriyor. c. . Tenkih'ül Makal fi ilim-i r-Rical. 3/73. Hz. A m a 313 a. Vereceğim bilgi İslami kaynaklardan. ama yine de ilginç.

nasıl olsa o henüz ç o c u k . Onun bu hareketi kızın zoruna gidiyor. Kız cradan ayrılırken Ömer. no: 2633. Kızın kullandığı bu tabir değişik kaynaklarda aynı an­ lamda ancık eşanlamlı kelimelerle anlatılmıştır. halife olmasaydın. Güya kız çakmasın diye. Hz. Ayrıca eteğini kaldırıp avret yerine ba­ kıyor (Ergeılik çağına gelmiş mi. yüzüne/gözüne çarpardım anlamında (Sekk). Çek (elini) anlamında arapçası 'Ersil' kullanılmış. Begıyet'ü Raid fi tahkik-i Mec'ma-i Zevaid. Ali ona bir aba v e ­ riyor ki Ömer'e versin. ama Ali kendi kızını Ömer'in ayaklarına ka­ dar gönderyor. 3 1 4 Buna rağmen Ali'in bu teklife bozulduğu-hoşuna gitmediği ve üstelik de Ö m e r ' e . "Kızım seni onunla nikahladım. "Sen halife olmasaydın ağzını burnunu kırardım" diyor. n. artık eşi­ sin" diyor /e ondan sonra düğün oluyor. ona. Nikâh kısmı 4/499. Şöyle şöyle yaptı" diyor. kabul ettim.. kabul ettim" şeklinde üç sefer tek­ rarlıyor. bırak an­ lamına gelen (meh). Ömer'le baş edemiyor ve üstelik de pek adet olmayan bir uygulama yapıyor.. Mucem-i Kebir 3/36. 314 a. bir de şunu ekliyor: "Baba sen beni çok tötü bir yaşlıya gönderdin. Nihayet Ali. Herkes gider kızı ba­ ba evinde iiter.7430. Bu arada kız ona. bu çift evleniyor ve bunlarcan Z e y d ile Rukiyye adlarında iki çocukları da oluyor.Taberaıi.Heysımi. "Sen bu kızı ne yapacaksın?" şeklinde hayretini dile getirdiği ya­ zılı. gözlerini oyardım (tems) ve burnunu krardım ( Kesr) terimleri geçiyor İslami kaynak­ larda. artık aşk nedir bilir mi di­ y e ) . \Ii de. Olup bitenle­ ri olduğu tibi anlatıyor kız. Kız g e r gelince Ali ne olduğunu soruyor. Örneğin. b. . Ö m e r kızı görür g ö r m e z hemen ku­ cağına alıp öpüyor. "Babana söyle ka­ bul ettim.

d. el-Kamil. İbrahim Canan. Hz. m. 2/450. . a) Zahair'ül Ukba.Kandehlevi. s. Mihran Askalani kısmında.Safedi. M e s e ­ la İbni Kesir o kadar kaynak yazmış (Kur'an tefsiri. 6/162. i. kimilerine g ö r e de yüz bin dirhem mehir ücreti v e r m i ş . I. İbni Teymiyye'nin savunması ilginç: Bazıları. 315 Şu dikkatimi çekti: O kadar ağır bir konu olmasına kar­ şı bir İslam düşünürü kalkıp da buna itiraz etmemiş.Bağdadi.İbni Abdi'l Berr. Kenz. Ümmü Gülsüm kısmında. El-Vafi bi'l Vefeyat. Kadın bölümü. 288 ve devamı. yılı olayları kısmında. ta­ rih gibi) bu konu hakkında şunu diyor: Ümmü Gülsüm. Kütüb-i sitte. 2/80. b) Taberi.Ahmet Meylani ter. 3/500. k. Neyl'ül Evtar. Yine İslam otoriterlerinden San'ani bu konuda farklı ve bir o kadar da ilginç bir belirlemede bu­ lunuyor.Beyhaki. Evlilik teklifi yapılan kıza bakmak kısmı­ na/Nikah bölümü. 24/272. Tarih-i Bağdat. no: 12233.Zehebi. no: 4620. 15/527. 3/319.İbni Hacer Askalani. n. j . küçüklerin evliliği bölümü kısmı.Hindi.lbni-1 Cevzi. Hz. 8/463. Sünen.İbn'il Esir. Isabe. Tabakat. f. no: 37586-88: Ümmü Gülsüm kısmında. 3/423. Istiab.Şevkani. cilt. no: 10351-354. Ali de kızı Üm­ mü Gülsüm'ü bir kâfire ( Ö m e r ' e ) verdiği için o da bir o ka­ dar kâfirdir. cilt. şöyle diyor: Eğer derlerse ki. Riyaz u Nadre. no: 13162. Muhammed ve Fatma ile Ali'nin kızı olduğu için halife Ö m e r muazzam bir düğün yaptı. İbrahim b. b. e. h. N o : 7578. Siyer. kıza 40 bin dirhem me­ hir ücretini verdi diyor. tabii ki o halifelik hakkında konuşuyor.Muhibbüddin Taber.Musannaf.Kimi rivayetlere g ö r e Ö m e r kırk biin. o.İbni Sad. g.Prof. Fatma dışında Muhammed'in kızları da onun değildir. 6/126. 7/64. Üsd'ül Gabe. no: 4204. no: 3190. Hicri 17. ben de derim kî. El-Muntazam fi'l Tarih. cilt 4/237. Siyeri A'lam. halifeliği Ali'den almakla Ebubekir ve Ö m e r kâfir olmuşlar. Ümmü Gülsüm md. Ebu315 a. c. Hayat-i Sahaba. Ömer kısmı.

çünkü belirti­ ler o r t a d a . İslam'da ilk gasp edilen kız çocuk budur şeklin­ de net ifadeler de vardır. 'Kitab'ü Zevac-i Ömer b. Savunma da yapmıyorlar di­ ğer konular kadar.'EI-Ensab'. Ebi Talib'adlı eser gibi.bekir ve Ö m e r halifeliği zorla ele geçirmişlerdir. (h. Dolayısıyla Kur'an mantalitesine g ö r e zaten kadın kısmı emtiadır. 5/331. b-San'ani (h.562. Muhammed'in evlatları kıs­ mında. kimse bunu sormuyor. O yüzden bu konuya fazla ta­ kılmıyorlar. Ali de direnmemiş. Ömer neden bu küçük yaştaki çocuğu aldı şeklinde bir tartışma değil de. ço­ cuktu diye yazıyorlar. d e ğ e r verilmediği için Hz. 'Minhac'ü-s'Sünne'.774. bu yalandır. c.ö).728. hem de hemen düğün yapıldı şeklin­ de açıklama yapıyorlar. bunlara inanılmaz şeklin­ de bir savunma y a p ı y o r . Ömer'in kızı zorla aldığı bir gerçektir. tabii ki bunun tasvip edilecek bir tarafı yok. c. ya da direnmiş ancak Ömer'le başedemeyince/ vermek zorunda kalmıştır. Hz. Demek ki o za­ man ya kız çocuklarına böyle bakıldığı. . Ö m e r Hz. Burada yine kızcağızı düşünen yok: Niye bu yaşta. Bunları söyleyenler hep dine iftira edenlerdir..ibni Teymiyye (h. Zaten Ömer'in fazla da zamanı 316 a. Zaten kimi kay­ naklarda.ö). Ali'nin kızını gasp etmiştir diyorlar. 317 EbuMuaz ismail. 1/207.. 4/493. Hattab min Ümmi Gülsüm bin­ ti Ali b. eğer Ö m e r kâfirse niye Ali kızını bir dinsize verdi şeklindedir. 3 1 6 Yani. İbni Teymiyye'nin de farklı bir niyetle değindiği gibi. hem de zevkle: H e m kız ergenlik çağına gelmemişti. Ömer'in bu kızla evliliğini bir gasp olayı olarak değerlendi­ renler de var. er­ kek için vardır ve normaldir. 3 1 7 Şu da birçok tarihçi tarafından ortak olarak anlatılıyor. Çünkü söz konusu bir kadın.İbni Kesir. Özellikle Şia kesimi buna veryansın ediyor.0) 'Bidaye-Nihaye'. suçu neydi.

Muhibbüddin Taberi gerek Riyad'ü Nadre ve gerekse Zahair'ül Ukba adlı eserlerinde 32 çocuğun isimlerini veriyor. Zeynep. Yine Ya'meri 29 çocuk diyor. 3 1 9 318 ibni'l Cevzi. 2. h.Hasan.B. Rukiyye Seh'ba'dan. Remle ve Ümmü'l Hasan Ümmü Sait'ten. Hüseyin. Ali her ne kadar mecburi olarak onay vermişse de. Abbas. A m a Muhammed ve Fatma'nın ölümlerinden sonra o da rekor düzeyde çok evlilikten geri kalmamıştır. Muhammed Ümame binti Ebü'l As'tan. Ali'nin çocukları: 1. 4. Ümmü Gülsüm ve Muhsin Hz. 4/237. Ömer. 3 1 8 Hz.K. Başka kadınla evlenmek için girişimde bulunduysa da M u ­ hammed buna engel olmuştu. Çünkü bakıyoruz aynı şeyleri o da yapmıştır. Havle binti Ca'fer'den.Yahya ve Avn adlarında iki erkek çocuk Esma binti Amis'ten. Bilindi­ ği gibi Hz. 1/309) 33 çocuğun isimlerini.B. Osman. İsmail Ebü'l Kasım. Muntazam.Ubeydullah. 319 Hz. 7. o dö­ nem için çok eşlilik ve hele aşırı d e r e c e d e ufak olan kızları almak yaygın ve hatta kültürün bir parçası. Ali'nin 32 çocuğunun isimlerini ve annelerini yazıyor. 6. Küçük bir örnek vereyim. aynı zamanda bu konuda kendisinin de sicili pek temiz de­ ğildir. Fatma'dan.yoktu.O. Ca'fer.B. Anlaşılan. kızla 6 yıl yaşıyor ve öldürülüyor. yılı olayları kısmında. Yine İbni'l Cevzi Sıfat-i Safve adlı yapıtında (c. Fatma hayatta olduğu sürece Ali tek evliydi. 5. Abdullah Ümmü'l Benin binti üzam'dan. Bu süre zarfında bir de bu çocuğun kucağına iki çocuk bırakıyor ve bu evli­ liğin adı da Muhammed'i çok sevmek o l u y o r . el-Envar adlı kitabında Hz. Ebubekir Leyla binti Mesut'tan. 17. annelerinin isimleriyle birlikte yazıyor ve daha nicelleri. 8. Demek ki kız çocukları üzerlerinde insan organları tam belli oldu mu he­ men evlendirilirdi. 9.Muhammed Hanefi. . Muhammed Ümmü Veled'den. 3.

Tabii ki Muhsin baskında dü­ şürülmüştü. 2/283 ve Sıfati Safve 1 /309. çok memnun oldum. Emame. Nefise. K.463. Ali. Cemale. Topam 34 çocuk çıkıyor ortaya. Hz. "Babana sayle Allah razı olsun. İbrahim b. K. Zeynep. no.Ümmü Hani Meymune. bunı da belirteyim. Hafce. .7/126. 320 Bağdadi (ö. Bağdadi'nin tarihine yazdığı kızın bir cümle­ siyle bitirmek istiyorum. Ümmü Ca'fer. çok memnun oldum" şeklinde üç se­ fer bu cümlesini tekrarlar. çok memnun oldum. Fat­ ma. insanın asabını bozan konularla ilgilene ilgilene iyi bir feminist oldum desem mübalağa olmaz! 10. Ömer çok memnun kalır ve kız ondan ayrılın­ ca da. Ben bu trajik. Tarih-i Bağdat. Remle. Ümmü Seleme ve bir kızdan daha söz edilir. Tarih'ül Hamiş. Örneğin. Ümmü Hiram. 3190. işte bunların Farklı farklı anneleri var diye geçiyor islami kaynaklarda. Ümmü Gülsüm'ü Ö m e r ' e gönderirken. c. Mihran Askalani kısmında. 3 2 0 İşte halk nezdinde bilinen Ömer'le bilinmeyen Ö m e r arasındaki fark budur. Ümmü Gülsüm.Konuyu.h).

faydalı olacağı kanısındayım. Muhammed ve diğer suikastlarla bu olayın ne ilgi­ si var. Bunlarda da bir o kadar bilinmeyenler vardır. Burada Muhammed'in kız çocukları hakkında her y ö ­ nüyle bilgi v e r m e y e çalışmıyorum. aslında önemli konularda ne kadar gerçek dışı şeylerin yazıldığının bir göstergesi ve kanıtıdır. Muhammed'in erkek ve kızlarının isimlerini bülbül gibi an­ latır. Nedense bu konu bile İslam tarihçileri tara­ fından çarpıtılmış ve gerçek dışı bir şekilde bilgi verilmiştir. bunu okurla paylaşmak istedim. Bu başlığa bakılınca ilk etapta basit görülebilir. Bilinsin ki İslam tarihinde bu çok önemsiz konuda yapı­ lan çarpıtmalar. ancak önemli gördü­ ğ ü m ve gözlerden hep uzak tutulan bir konuya açıklık g e - .YEDİNCİ B Ö L Ü M HZ. A y ­ rıca önemli bilgiler de var. ama ne yazık ki bu isimler Muhammed'in çocukları değildir. denilebilir. Yediden yetmişe hangi Müslüman bu konuda konuşsa Hz. Sebebi şu: İslami kesim bu basit konuda bile işi ne kadar farklı bo­ yutlara çekmiş. ancak o kadar da değil. niye bu kitapta bu konu işleniyor. Hz. M U H A M M E D ' İ N Ç O C U K L A R I VAR MIYDI? Söz Fatma-Ali ve kızları Ümmü Gülsüm'den açılmışken. Yani bu basit örnekten ibret almak için bunu da buraya aldım. Nasıl mı? Bu başlık altında anlatacağım. en az bunlar kadar zorluk çeken ve güya Muhammed'in ço­ cukları sayılan diğerleri hakkında da bazı bilgiler vermek is­ terim.

Mütahhir adlarında 7 erkek çocuk. yani daha önce .. Marya adın­ daki cariyesinden ibrahim isminde bir erkek çocuğu olur ve yaklaşık 16 aylık iken o da vefat eder. İslam kültüründe meşhur olan şu: İslam lideri Muhammed'in ilk eşi Hatice'den Zeynep. Aiz Mahzumi ile) evlenip sonra dul kalan 40 yaşlarındaki Hatice ile evlenir. Tahir. Zaten tüm çocukları da ondan ö n c e ölmüş. Bunlardan Tayyip ile Mütayyip ikiz. Bu anlattıklarımdan şimdilik bir şey anlaşılmayabilir. İslami kaynaklarda yaygın olan görüş şu. Rukiye. bir de Muhammed'in. Abid/ya da Atik b. Abdullah. Z e y r e p . ancak az önce de belirttiğim gibi Fatma ondan sonıa birkaç ay daha yaşamıştır. Muhammed-Hatice çiftinden de yukarıda isimleri sunulan çocuklar dünyaya gelir.tirmeye çalışıyorum. Her nedense bugüne kadar bir İslam düşünürü konuya ilişkin var olan bu çok açık çelişkiler hak­ kında bir yorum yapmamıştır. Ümmü Gülsüm ve Fatma adlarında dört kız.Atik b. Kasım ve Ab­ dullah adlarında da iki erkek çocuk dünyaya gelir. an­ cak Fatma babasından sonra birkaç ay daha yaşar. Bu kızla­ rın üçü ile iki oğlan Muhammed'den önce vefat eder. 2. ancak kimi İs­ lam tarihçilerine göre Hatice ile Muhammed'den sekiz ço­ cuk dünyaya gelmiş. O yüzden fazla uzatmadan konu nedir. İslami kaynaklarda yaygın olan bilgi bu. Abdülmenaf. hatta 11 diyenler de var ve şöyle sıralarlar: Kasım. ne değildir hemen an­ latmaya g e ç e y i m . Tayyip Mütayyip. Fatma ve Ümmü Gülsüm ad­ larında da dört kıt çocuk (hepsi Muhammed-Hatice'den). daha önce de iki erkekle ( I . Rukiye.Ebu Hale Temi­ mi (Hind). Bilindiği gibi.Muhammed 25 yaşında iken. İlk önce konuya ilişkin bir durum tespiti yapmam lazım. kimilerine g ö r e dokuz çocuk. ayrıca Tahir ile Mütahhir'in de ikiz olarak dünyaya geldiklerini.

Kaynaklarda genel kanı. Onlardan bir ö z e t vermek istiyorum. Muhammed'in kızlarının pey­ gamberlikten önce doğmuş olmalarıdır-.. Bekiri bu konuda çok net konuşuyor.. Fatma. peygamber olduktan sonra dünyaya gel­ mişler diyor. 3/132. Heysemi bir rivayetinde. Bu yüzden Kevser suresinin son ayeti iniyor İd. kırkından sonra Muhammed'le evlenince maşaallah iki kez çift doğurur.İbni Asakir. ancak bazı ünlü İs­ lam düşünürleri farklı y ö n d e bilgi vermişler. c. İbni Kesir Bidaye-Nihaye'de Zübeyir b. Menaf dışında hepsi­ nin de Muhammed peygamber olduktan sonra dünyaya geldiklerini aktarıyor. 1/272-275. Menaf dışında hepsinin peygamberlikten sonra doğduğuna ilişkin Makdisi'nin de rivayetleri var: Kasım. Rukiye-Osman evliliği İslam'dan önce olmuştur diyor. kimi rivayetlere g ö r e Muhammed-Hatice'den 12 çocuk doğduğunu bunlardan A. İbni Abbas'tan aktara­ rak şunu diyor. Z e y n e p dışında diğer­ leri Muhammed. bunu kısaca belirteyim. Ümmü Gülsüm bunların hepsi İslamiyet'ten sonra doğmuşlardır diye yazıyor. Bidaye-Nihaye. Fatma ve Rukiye'nin pey­ gamberlikten sonra doğduklarını ifade ediyor.İbni Kesir. Yine A. Ümmü Gülsüm. "Seni kıskanan ancak ken­ disi kısırdır" diyor ve bundan sonra artık diğer çocuklar 321 a-Tarih ul Hamiş. 3 2 1 Bu çocukların doğumlarıyla ilgili İslami eserlerde farklı bilgiler var. Kasım. Bekâr'dan alıntı yapa­ rak.g e n ç iken evlendiği o iki eşten pek çocuk sahibi olamayan bir Hatice. Muhammed'in çocuğu ölünce kimileri ken­ disine. Yine meşhur tarihçi İbni Asakir. . 'Kısır adam' lakabını takıyorlar. Tarih'ü Medinet'ü Dımaşk. b. 5/330. Rukiye. Zeynep. Yine Kastalani. Abdullah. D. Abdullah.

Muhammed kırk yaşını. Hatice'nin kendi kızı Zeynep'i kız kardeşinin oğlu Ebu'l As ile evlendirmesi ve Muhammed'in buna ses çıkarmaması örnek gösterilebilir diyor. d) İbni Kesir. Mevahib. Muhammed henüz pey­ gamber olmadan gerçekleşir. Evlad-i Nebi kısmında. c) Tarih-i Hamiş. teyzesinin oğlu Ebü-1 As/Lakit ile evlenir. A m a aynı Rıza Savaş gibi ilahiyat akademisyenleri şunu görmüyorlar: M a d e m M u h a m m e d 25 yaşında evlen­ di ve ondan sonra bu kız dünyaya geldi. m e n o p o z bir yana. ancak bunlar arasında bu kızların İslamiyet'ten sonra doğdukları görüşü de var. Hatice de elli beş yaşını geçtikten sonra ancak bu çocuklar d o ğ m a y a başlamışlar. Hele tü­ münü de bir seferde doğurmadığına g ö r e . no: 15244. el-Bed'ü ve Tarih. b) Kastalani. a) Z e y n e p Muhammed'in kızlarından Z e y n e p . İşte bu görüşe g ö r e şu demek oluyor ki. tabii ki bu ya­ zarlar farklı rivayetler de yazmışlar-. 1/39.. gerçekten bü­ yük y a l a n . 5/329. Dr. . Bu evlilik. Mesela. 1 /272 ve sonrası. M. 2/26364. Muhtasar'ü Tarih-i Dımaşk. Zevaid. Bidaye-Nihaye. Prof. 9/217. e) Heysemi. Rıza Savaş bunu kaynağında anlatırken şöyle der: İslam'dan önce bazı aile­ lerde.. anneler kız çocuklarını evlendirirdi. Hatice 55'te başlamışsa. merak konusu! Çünkü bu görüşe g ö r e hepsi Hatice'nin 55'inden sonra doğmuşlar. 3 2 2 Bu farklı görüşü belirttikten sonra şimdi de bu kızlar hakkındaki bilginin detaylarına g e ç e y i m . Muhammed'in çocukları bölümünde. bir kere kalan ömür (7 yıl) bu çocukları doğurmaya nasıl yetmiş. 4/139 ve 5/16. f) İbni Asakir. peki bu kızcağız peygamber322 a) Makdisi.doğmaya başlıyorlar diye bir hadis aktarıyor. henüz Muhammed peygamber olmadan. kırk yaşında da peygamber olduğuna g ö r e .

Prof. Yine konuya ilişkin Diyanet işleri başkanlığınca terceme edilen Tecrid-i Sarih'te şu var: Henüz M u h a m m e d ' e pey­ gamberlik g e l m e d e n Hatice bir gün Zeynep'i kendi kızkardeşinin oğluna teklif eder. ancak bu sürenin 10 yıl önce olduğu­ nu söyleyenler de vardır" diyor. b.Dulabi tarafından el-Zürrüyyet'üI Tahire adlı yapıtında da geçiyor. Burda da diğer kaynaklarda olduğu gibi kızın evlendiği ta­ rih. Burada Taberi tarihinden alıntı yapar.Diyanet. Zehebi. 3 2 3 Daha önemlisi. Rukiye no: 3343 ve Ümmü Gülsüm no: 4201. Muhammed devrinde Kadın. . bundan sonra Ümmü Gülsüm ve yine Muhammed 35 yaşında iken Fatma dün­ yaya gelmiştir şeklinde çok net açıklamalar var. Demek ki Muhammed peygamber olduğu sıra­ da kadın 9 yaşlarında ve sayısız kitaplarda geçiyor ki. no: 3360. Bunun da nedeni. bunların d o ğ u m tarihleri bile yazılmış. c. Dr. İs­ lam'dan önce de e v l e n m i ş . ya evlenen bir kadında yaşın küçük olmasına bakmayıp bunu normal karşılamak. 324 a. Rıza Savaş. "Zeynep peygamberlikten çok az bir sü­ re önce doğmuş. ya da yorum yapmaktan kaçınmak. tabii ki bu durumda.İstiab. b. Muhammed 30 yaşında iken Zeynep. Hatta İbni Hacer Askalani. Muhammed de buna ses çıkar­ maz/onay verir ve bunlar evlenir şeklinde bir bilgi veriliyor. Zeynep'in hicri sekizinci yılında vefat ederken 30 yaşında olduğunu yaz­ mış. Muhammed 13 yıl M e k k e ' d e peygamberlik yapmış. no: 313 ve 625.Üsd'ül Gabe. 35. Hz. 8 yıl da M e d i n e ' d e yapınca bu ka­ dın ölüyor. Zeynep kısmında. yalnız yaşı konusunda bir açık­ lık y o k . peygamberlikten önce. birçok İslami kaynakta. 1/5. S. Tecrid-i Sarih Diyanet tercemesi.likten önce evlenirken kaç yaşlarındaydı diye hiç sorgulamıyorlar! Maalesef hiçbir İslam mütefekkiri bu çelişkilere değinmemiştir. 33 yaşında iken Rukiye. Zeynep. 3 2 4 323 a. Mesela.

18/212.Askalani.Tarih-ul Hamiş. Diyanet tercemesi. Esir alınanlar arasında onun sütkarde- c. d. sa­ na istediğin kızı getiririz. evli­ lik esnasında kendisine hediye olarak verdiği gerdanlığını çıkarıp M u h a m m e d ' e ve Müslümanlara fidye olarak gön­ derir ki. Mekke'nin ileri gelenlerin­ den. Zeynep md. Zeynep'in eşi. Z e y n e p onun esaret haberini alınca Hatice'nin. N o : 11354. Burada İbni Ishak'ın da. N o : 11354. Hatta tarihçi-müfessir Taberi ve İbni Hacer Askalani.325 Burada aşırı sevgilerine somut bir örnek vereyim: Hicri ikinci yılında meydana gelen Bedir savaşında. 1/334 ve sonrası. "Sen de git kızımı gönder" der ve adam da buna söz verir. hem de ma­ nevi olarak önemli birisin.Askalani. e.Zehebi. isabe. . "Peygambere rağmen bunlar birbir­ lerinden ayrılmadılar. eşini serbest bıraksınlar. "Zeynep'i boşa. 325 a. maddi bakımdan zengin ve tüccar­ dı. Zeynep-Ebü'i As ikilisinin evliliği M e k k e ' d e yine de­ vam ediyordu. gere­ 326 keni yaparım d e r . Zeynep'in eşi müşrikler safında yer alır ve sonuçta Müslümanlara esir düşer. O yüzden etrafındaki insanlar ona.Taberi Tarih-i. Zeynep md. Çünkü hem maddi. Muhammed 30 ya­ şında iken Zeynep doğmuş rivayetini alır. Dolayısıyla birçok kız seni ister" diyorlar. Muhammed bunu duyun­ ca kocasını karşılıksız olarak bırakır ve güya ona. 2/468 Bedir harbi kısmında. 326 Tecrid-i Sarih. Muhammed böyle bir torpili başka bir savaşta sütkar­ deşi için de yapmış. Siyer-I A'lam. güvenilir bir kişi. Ay­ rıca tabakat kitaplarında sıkça işlenir. 1/273-75. isabe.Nihayet'ül Ereb.Muhammed peygamber olup M e d i n e ' y e geçtiği za­ man. no: 313 hadisin açıklama kısmında. f. Buna rağmen adam onlara olumsuz yanıt veriyor ve evlilikleri devam ediyor. b. seviyorlardı birbirlerini" diyor lar.

Hebbar b. Bidaye-Nihaye.Dulabi.D. d. eşinin M u h a m m e d ' e esir düşmesi sonucu yapılan pazarlıklar yüzünden gitmesi ve giderken de gündüz. Muhammed'in kızı Z e y n e p ' l e eşi birbirlerinden ayrılmak zorunda kalırlar. Esved adında bir kişi ona baskın düzenledi ve yere düşen kadının kaburgası kırıldı. Çünkü az önce de belirttiğim gi­ bi. Zeynep kısmı. I. c. h.Tarih-ul Hamiş.Neseb'ü Kureyşin. Ancak Zeynep'in bu şekilde. adam esaretten kurtulunca Zeybep'i M e d i n e ' y e g ö n ­ d e r m e y e söz vermişti. Kadın henüz hayatta iken yaklaşık 170 kişilik bir Müslü­ man grubu onun eski eşinin de içinde bulunduğu bir Mekkeli ticaret kafilesinin yolunu kesti. Zürrüyyet-i Tahire.Askalani. Z e y n e p aldığı darbeler ve kan kaybı sonucu gitgide ağırlaştı.Mas'ab Zübeyri. herkesin gözünün önünde yola çık­ ması. e.İbni Kesir. 2/293 ve sonrası. Tarih-i Hamiş. İsabe Zeynep md. "Eşini boşa" diyorlardı. 327 a.Belazuri Ensab'ül Eşraf. f. . Bedir kısrrında. O yüzden Z e y n e p yola çıkınca. bir g e c e gizlice eşine sığındı. g.İbni Hişam. 1/59-65. esirlerimizden fidye aldı. b. Sire. no: 3360.şi bir kadın da bulununca. hem de namusumuzu bizden alacak diye düşünerek Zey­ nep'in gitmesini istememişlerdir. 2/23 ve devamında. onları affetmiş! İşte bu olaydan sonra Hz. Bu olay onun vefatına ne­ 327 den olmuştur. Normalde Ebü-1 As'a. 1/274. M e k k e ' y e gelince Zeynep'i birileri­ ne teslim edip gönderir. N o : 1 1217. Eski eşinden hamileydi ve çocuğunu da düşürmüştü. 5/330.İstiab. Eşi Icurtulmayı başardı ve kaçıp M e d i n e ' y e gitti. Böylece Z e y n e p babasının yanına M e d i n e ' y e gitmek için yola koyulur. 1/274. 21 ve soırası.bekıri. tabii ki Mekke müşriklerinin zoruna gitmiştir: Hani hem savaşta bizi mağlup etti. s. ancak burada ayrılık nedeni farklı olunca zorlarına gitti.

Mesacid. Ayrıca bu açıklama en başta Buhari ve Müslim olrnak üzere diğer hadis kaynaklarında 329 geçmektedir.Tabakat. imame ve Sehiv kısımlannda. es­ ki eşinin geldiğini.Buhari. Oğlan küçük yaşta vefat etti. bab. Şu hatırlatmayı yapmakta yarar var: Namaz. no: 11354. yılı vefat ettiğine g ö r e . 7/258 v e d v . no: 11354. bab. güya Zeynep'in eşi de artık o andan itibaren Müslüman olmuştu ve M e d i ­ ne'de yaşamlarını sürdürdüler. Müslim. . Bu ikiliden Ümanne adında bir kız. yaşı evlilik için uygun muydu diye kim­ se düşünmemiş. Muhammed'e bile danışmadan yüksek sesle.İsabe. s.D. Nsseb'ü Kureyşin. Muhammed buru duyunca sevindi. 3 2 8 Bu kızcağız da Hz. henüz Mu­ hammed M e d i n e ' y e hicret etmeden yaklaşık birbuçuk yıl önce. Haberiniz olsun. 42. Namaz.Zeynep. 158 ve 219. bazen namaz kılarken Muhammed'in sırtına tırmanırdı. Ali adında da bir er­ kek çocuk dünyaya geldi.İsabe. Tarih-i Hamiş. c. 328 a. 329 a. kızcağızın hangi yaşta evlendi­ ği tahmin edilebilir. Fatma'nın vefatından sonra Hz. b. an­ cak kız büyüdü ve reyzesi Hz. Fatma da hicri 11. <endisine sığındığını ve onu affettiğini halka ilan etti. t>ab. Küçük bir ipu­ cu verip g e ç e y i m . ona kimse dokunmasın de­ di. onun Mirac'e çıkmasıyla farz kılındı. bunun üzerinde durmamıştır. Ümame ile Hz. Mesacid. 1/273. Ebudavud. Ali ile evlenirken kaç yaşlarındaydı. Ali ile e v l e n d i . Ancak şu var ki. Ali arasında yaş farkı çoktu. Zeynep kısmında. 165.Mas'ab Zübeyri. d. no: 4086. £n başta Diyanet'in terceme ettiği Tec­ rid-i Sarih no: 313'te şu var: Muhammed namaz kılarken bu kız öylesine küçüktü ki. Edeb 18. b. Ben de de­ taylı olarak üzerinde durmayacağım. Nesai.bekiri.

10954. O n a ne malı fayda verdi. Bu surenin anlamı şu: "Ebû Le­ heb'in elleri kurusun. "Korkarım ki ben ölünce Ebu Süfyan oğlu Muaviye sa­ na talip çıksın! Bu durumda beni dinlersen Nevfel oğlu Mugire ile evlen" dedi. Ebu Leheb'in o ğ ­ lu 'Utbe' ile evlendirilir. ta ki Ebu Leheb hakkında Kur'an'daki Tebbet su­ resi oluşuncaya kadar. Zaten kurudu (1). Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak karısı da o ate­ şe girecektir.Ali ile evlendikten sonra zaman içinde bir gün Ali ona. Ümame md. Yani peygamber­ liğin hemen ilk yıllarında oluşan bir sure. "Muhammed'in kızlarını boşayın" derler. Muhammed peygamber olunca yine bu evlilik de­ vam eder. Daha sonra Hz. Ebu Leheb ve hanımı Ümmü Cemil kendi oğullarına. Evet. 331 Ahzab.cilt 2/453. no: 313. (4-5) Bu Tebbet suresi. babası henüz peygam­ ber olmadan (yani 40 yaşın altında iken).Zeynep md. 330 Tecrid-i Sarih. . O. ö v e 53. ne de kazandığı (2). isabe. bu açıklama Diyanet'in tercemesinden ve tabii ki aynı zamanda diğer birçok İslami kaynaktan. Kızlarından Ümmü Gülsüm de peygamberlikten önce Ebu Leheb'in bir diğer oğlu Uteybe ile evlendirilir. no: 11354 . ben ölsem bile artık size ev­ lilik yok demiştir! 3 3 ' b) Rukiye ve Ümmü Gülsüm Muhammed'in kızlarından Rukiye. Ali öldürülünce kadın Mugire ile evlendi. Demek ki kocanın kendi ölümünden sonra ha­ nımına eş bulması onlara g ö r e normal bir ö n e r i y m i ş ! 3 3 0 Muhammed ise hanımlarına. İşte bu sure inince. bir alevli ateşe gi­ recektir (3). iniş sıralamasında Kur'an'ın 114 suresi içinde altıncı sırada. Yani iki kardeş bacanak olur. Yaygın olan ka­ naat.

l/56vd. Rukiye ile evlenince Muham­ med henüz peygunber değildi. î/23 v d . 2/4*8. g-Tarih'ü Ehli'l Beyi s. Ancak bu su­ re inince. ro: 4087-4088. d. bu yüzden Rukiye ileÜmmü Gülsüm'ü boşarlar. ve 11318 Rukiye md. "Bu adamın kızlarını boşayın" derler. El-Zürrüyet'ül tahire. f. 7. 1/273. başka bir şey olmalı. O da şu: l. bu sure ininceye kadar. Tarihü flamis. cilt. lsabe. "Muhammed'in lızını boşa" diye teklifte bulununca o. Muham­ med'in kızlarıyla Ebu Leheb'in oğulları arasındaki evlilik d e v a m etmiştir. Dulabi gibi bazı si­ yer/tarih yazarları Osman. e. Daha sonra da Osman'la evlendiilir. Hatta farklı rivayet­ ler de var Rukiyenin Ebu Leheb'in oğluyla evliliği konu­ sunda. diyorlar.ukiye Utbe ile evlendirildikten sonra bu evlilik devam ede". İslamiyet gelince ayrılırlar ve bu kez de Osmanla evlendirilir" diyor.Dulabi. b. artık Ebu Leheb ve eşi Ümmü Cemil'in canına tak eder/dayanmazlaı oğullarına.Tabakat. s. "Eban bin Sait bir As'm kızını bana getirirseniz ben kabul ederim" yanıtını verir. Bu durumda bu kızların Ebu Lehel'in çocuklarıyla evlenmeleri ancak hayal olur veya bunlar Osman'dan önce Ebu Leheb'in çocukla­ rıyla evlenmişse. tokı Zeynep'le eşininki gibi. Ayrıcf Mekkeliler de Ebu Leheb'in bir oğluna.no: 1 1354. Ensab. o zaman bunların ayrılma nedeni din de­ ğil. Ancak bu kızların Ebu Leheb'in 332 a. Burada ilginç )ir durum daha var.Tekrar ediyorum.İbni Hacer.bekiri.Belazuri. c. 92 . Burada İbni Hıcer.Taberi Traih.D. "Rukiye peygamberlikten önce Ebu Leheb'in oğluyla evlendirilir. ta ki kocası ölene kadar. Kimi rivayetlere g ö r e Osman bu ka­ 332 dını d ö v e r ve burdan dolayı o g e n ç yaşta vefat e d e r . Sonuçta onlar da şartını kabul eder­ ler ve zaten anne-babanın da bu konuda teklifleri vardı.

Her iki seferde de halife Osman'la eşi ve aynı zamanda Muham­ med'in kızı diye iddia edilen Rukiye de vardı. Bu kadın ha­ mileydi ve yolda g e m i y l e giderken çocuk düşürmüştür v e ­ ya çocuğu doğurduktan sonra bir horoz çocuğun g ö z ü n e 333 a-Dulabi. 3 3 3 Görüldüğü gibi konu çelişkilerle dolu. dengeleri altüst eder. o zaman bu kızların İslam'dan önce iki kez evlendikleri söz konusu ve d o ğ u m tarihleri de belli: Rukiye. Ümmü Gülsüm de ondan sonra doğmuş. O yüzden Osman'ın da peygam­ berlikten önce bununla evlendiği fikri.çocuklarıyla evlilikleri konusunda İslami kaynaklarda he­ men hemen fikirbirliği var ve Tebbet suresinin onların bo­ şanmalarına neden olduğu görüşü yaygın. D. Muhammed daha M e k k e ' d e iken Müslümanlar bir-iki kez Habeşistan'a hicret eder. el-Zürrüyet'l Tahire. diğeri de 46 yaşlarında iken. Ki bu durumda artık peygamberlik vardı. İşte bu 5-6 yıllık ömürle nasıl iki kez evlen­ mişlerdir. nasıl doğruyu bulacağına şaşıyor. insan ne yapacağına. Birincisi Muhammed 45 ya­ şında iken gerçekleşir. zaten ben de bu anormal durumları tespit etmeseydim. Ayrıca Moğultay'm da bunu söylediğini yazıyor yazar: 1/275. Çünkü bunlara g ö ­ re eğer Ebu Leheb'in çocuklarıyla olan evliliklerini de kabul edip İslam'dan önce gerçekleştiği görüşü benimseniyorsa. 1/406. 162 . no: 63 Rukiye kısmında. Dulabi gibileri ya bu kızların Ebu Leheb'in ço­ cuklarıyla evliliklerini inkâr etmeli -ki bu inkâr edilemezveya başka neden göstermeleri gerek. peygamberlik­ ten 7 yıl önce dünyaya gelmiş. c-Muhibbüddin Taberi. b-Tarih-i Hamiş. Zehair-ül Ukba. İşte görüldüğü gibi öyle kötü-beceriksiz bir tarih hazırlamışlar ki. Bekiri. 1/72. böyle bir kitap yaz­ mam söz konusu olmazdı. bu imkânsız bir şey.

Ümmü Gülsüm de Osman'a. anctk bu da muğlâk: Hz. Muhammed'den mektup alınca -Siz de M e d i n e ' y e gelin diye. Zehairü'l Ukba. Bu evlilik Medine'ce. Çünkü Muhammed'in de Hafsa'ya talip olduğunu öğrenmişti. 1 /298. b.ibni Asakir. Zübeyir b. Abdülmuttalib kızı Fatma ve Muhanmed'in amcası Hamza'nın kızı Fatma'dır. f-Nüveyri. Kimi kaynaklarda Osman'ın onu dövmesi sonucu v e ­ fat ettiği iddia ediliyor.. Çün­ kü o tarihe kadar Rukiye yaşıyordu. daha sonra Medine'ye geçti ve hicretin ikinci yılında orada vefat etti. Ali. 3/127. e. . Isats.El-Makdisî' (c355)el-Bed u ve'l-Tarih. Bunu az önce de belirttim. Muhammed haberi duyunca çözü­ mü buldu: Hafsi benim olsun. gözünü çıkarmış ve çocuk ölmüştür. Fatma'lar da Hz. ancak Osman cesaret edemeci. Yalnız buradı bilinmeyen bir şey var: Fatma. Esed b. 18/212. 163. Rukiye ve Zeynep'in ne zıman. Istiab. c.o. Rukiye md.MuhibbüddinTaberi. bu kez ha­ life Ö m e r kendi kızı Hafsa'yı ona teklif etti. Fatma. Osman'a da ikinci bir kızımı (Ümmü Gülsüm'ü) v e r e c e ğ i m dedi ve bu şekilde anlaştı­ lar: Hafsa Muhaınmed'e. 3 3 4 Rukiye'nin öümü üzerine Osman dul kaldı. Rukiye. onun ölümünden son­ ra bu ikinci evlilk gerçekleşti.t ul Ereb. 5/17. yanına Fat­ ma'ları ve Ümrrü Eymen adındaki kadınla Ebu Vakıd Leysi adında bir erkeği alıp yola çıkar.Tehzib'ü Taribi Dımaşk. Ta-ih'ü Medinetüi Dımaşk. nasıl Mekke'den M e d i n e ' y e hicret ettikleri İslami caynaklarda anlatılıyor.Üsd.Nihay. Bedir harbinden sonra gerçekleşti.İbni Abdil Be. Rukiye nd. h. N o : 3343. 334 a. d.. Hişam kızı Fatma.Askalani.vurmuş. ama Ümmü Gülsüm'le ilgili bu konuda herhangi bir bilgiye rastlamadım: Acaba ne zaman ve kimle M e d i n e ' y e gitmiş? Yalnız şöyle bir bilgi var. g. no: 11181 Rukiye md.

zayıf olanlar Ali ile be­ raber yolculuk yaparlar. 17/184 ve 22/436. Fakat burada da hiçbir işaret yok. kırk kızım olsaydı hepsini Os­ man'a verirdim.İbni Abdi'l Ber. Mecme-ü Zevaid. Bu kadın hicre­ tin dokuzuncu yılında M e d i n e ' d e vefat etmiştir. „ „ 335 a. Ümmü Gülsüm md. Tarih u Medinet-i Dımaşk. ben de buna dayanarak veriyorum. 1/88 c. 3 3 5 Muhammed bu kızları Osman'la evlendirirken de çok enteresan açıklamalar yapmıştır.no: 36199-36208 ve 36246. Osman kısmı. 1/394. s. burada Ümmü Gülsüm için biraz şüphe var: Acaba o da bunlarla mı gitmiş diye. Bunlardan birkaçını suna­ yım. e.Dulabi. yüz (100) kızım olsay­ 336 dı yine Allah'ın emriyle Osman'a verirdim demiştir.İbni Asakir. b. f.İbni Esir. 3/127 ve 39/40-45. Kenz'ül Ummal.Ayrıca Müslümanlardan fakir-fukara. Demek istediğim.Heysemi. c. b.İbni Kesir. 6/ 176 . Başka bir sözünde. on kızım olsaydı hepsini Osman'a v e ­ rirdim: Biri öldü mü diğerine başlardım-. Diğer bir hadisinde. Diğer bir sözünde. 336 a. .Taberani Mucem-i Kebir. sadece bundan söz edilmemiş. İlkin Rukiye'yl Osman'a verirken şunu söylüyor: Cebra­ il bana Allah'tan vahiy getirdi ki Allah demiş kızını Os­ man'a ver.Kastalani. Mevahib-i Ledüni. bu sefer şuna benzer açıklamalar yapar: Üçüncü bir kızım olsaydı onu da Allah'ın vahyiyle Osman'a verirdim. Yabancı olan Fat­ ma'lar bile sayılıyor. ta ki hepsi bitene kadar. o yüzden açıklama yapmak zorunda kaldım. el-Zürriyyetü'l Tahire.Hindi. no: 4201 Ümmü Gülsüm md. burada da ben Allah'tan aldığım va­ hiyle kızımı Osman'a veriyorum der. ama bu kızcağız yok. Istiab. Bidaye-Nihaye: 5/530. yalnız konuyu karıştırınca herkesin nasıl hicret ettiğini gördüm. d. Daha sonra Rukiye ölünce bu kez aynı vahiy olayını ikinci kızı Ümmü Gülsüm için kullanır. Zamanla bu da vefat edince. N e y s e bu o ka­ dar önemli değil. no: 14509-14512 . Üsd.

d. no: 3311. 1/72. Kastalani. Bu konuda İslam'ı kaynaklarda çok ilginç bilgiler var. b.Demek ki Muhammed'in yaşındaki Osman'da çok ma­ haretler. Muhammed'in canı sıkılıyor. e. Ayrıca Moğultay'ın da bunu söylediğini yazıyor yazar: 1/275. 22/455.Dulabi.bekiri. s. peygam­ berlikten önce bu çocukların evlendiklerine dair açıklama­ lar bile var. Ha337 a. 1/391. Makdisi gi­ bi tarihçiler şu farklı rivayetleri de aktarmışlardır: Muham­ med'in tüm kızları peygamber olduktan sonra (yani 40 ya­ şından sonra) doğmuşlardır. D. birçok kaynakta. Mesela Taberani.Istiab.Makdisi. Tarih'jl Hamiş. Dulabi. Bunu daha önce de belirt­ tim. Zehair-ül Ukba. d.Taberani.. Mevahib'i Ledüni. Med-Tarih 4/139 ve 5/16.Suyuti.Dulabi. se­ ni kötüleyenin ta kendisidir. Hemen Kevser suresinde şöyle bir ayet indiriyor (oluşturuyor): "Ey Mu­ hammed! Kuşkun olmasın ki. İbni Abdi'l Ber. c." Bu konuda tüm tefsirlere. onu da bura­ ya alayım. 9/253. b-Muhibbüddin Taberi. c. Traih'ül Hulefa.Mecme'ü Zeveid. Vail onun hakında.Kastalani. Evet. kerametler varmış ki. soyu kesik/kısır olan. sebeb-i nüzul kaynaklarına bakılabilir. g. çocuk­ ların bırakın peygamberlikten sonra doğmasını. Heysemi. Hatice kısmı 4/1818. 3 3 8 Çocukların hepsi kırk yaşından sonra doğmuşsa. . "Kısır adam" diye bir cüm­ le kullanıyor. 1/46. inanmayan­ lardan As b. 338 a. 1/272. onun Allah'ı bu kadar sıklık­ ta Cebrail'i göndermiş olmalı! Konuyla ilgili şöyle bir olay aklıma geldi. el-Zürriyyet'ül Tahire.Tarih-i Hamiş. El-Zürıiyyetü'l Tahire.. Bekiri.337 A m a daha önce de açıkladım. 165.D. f. Muhammed'in çocuğu olmayınca. birbirlerinden 180 derece farklı aktarım­ lar. 162. 1/406.

başta Diyanet'in terceme ettiği Tecrid-i Sarih olmak üzere birçok İslami kaynakta g e ç m e k ­ 339 tedir. Çünkü Mu­ hammed ilk peygamberlik iddiasında bulunduğunda. babası 30 yaşında iken doğduğu açıklaması. Hatice de 55 yaşlarındaydı. ken­ disi 40. . babası 30 yaşında iken d o ğ ­ du ve peygamberlik yaşı olan 40'tan önce de teyzesinin oğluyla evlendi. Hatice 63 yaşında v e ­ fat etti. güç­ lü olanı. 1. bu kızlar peygamberlik­ ten sonra doğmuşlar demişlerse de. Kim bilir bel­ ki daha erken evlenmiştir. Şimdi de verdiğim bilgileri somutlaştırmaya çalışayım. Gerçi bazı şeyler belli oluyor artık ama yine de kolay anla­ şılabilir bir ö z e t haline getireyim. 2. Her ne kadar adı g e ç e n tarihçiler. Diyanet tercemesi. no: 625/cilt 4/319 hadisin açıklama kıs­ mında.Peki nasıl olur da Muhammed 33 yaşında iken Ruki­ ye dünyaya gelir ve henüz peygamberlik g e l m e d e n (40'tan önce) onu Ebu Leheb'in oğluyla evlendirir? Tam kırkıncı yılda evlendirildiğini düşünsek bile kız o zaman an­ cak 7 yaşında oluyor. Ve nasıl oluyor da din nedeniyle es339 Tecrid-i Sarih. Çünkü çoğunluğun ibresi bu yöndedir ve Hatice'nin ilerle­ miş yaşında d o ğ u m yapması da olası değildir. bunların peygamberlikten önce doğmaları ve ay­ nı zamanda peygamberlikten önce evlenmiş olmalarıdır.tice 55 yaşını geçtikten sonra d o ğ u m a başlamış demektir. 55'ten sonra bu çocukları doğurmuşsa.Farzedelim ki Zeynep. bu görüş zayıftır. Arada 10 senelik bir ömür var ve hemen onuncu yılda evlenmiş diye bir bilgi de yok. bünyesi müsait miydi sorusuna yanıt v e r m e k gerekiyor ama ondan önce bu kadar çocuğu doğuracak zamanı var mıydı diye de sormak gerekiyor. bu yaşta kocaya verilmesi nasıl açıklanabilir? Üstelik Zeynep'in. Peki.

Muhammed'ir yaşıtıydı ve bu kızla kardeşi Ümmü Gülsüm de Osman'ın kadınlarıydı ve d o ğ u m tarihleri de bellidir! İş­ te İslam'a gönül veren müçtehitler.Rukiye ölünce. Daha önce de belirtildiği gibi bunların peygamberlikten sonra doğdukla­ rını yazan önenli İslam tarihçileri de var. O yüzden İslami kesim bunu sorun ola­ rak görmüyor. Kabul edelim ki bu kızla Os­ man'ın evliliği peygamberlikten sonra olsun. Hafsa dbi. Bu kızlar Muhammed'indir desek (zaten İslami kaynaklarda böyle yazılıyor). iıern de iki sefer ikiz doğurmak suretiyle di- • . İslam tarihindeki v e ­ rilere g ö r e 21 yaşındaydı. bu defa onun bir küçü­ ğü olan Ümmü Gülsüm'ü Osman'la ( d e d e Osman'la) ev­ lendiriyor ve bunu yaparken de Tanrı bana bu konuda va­ hiy gönderdi diyor. o zaman bu işh içinden nasıl çıkılır? Dikkat edilrse ben bunların yaşlarıyla ilgili en yüksek olanı temel alıp değerlendirme yapıyorum. Yineliyorum: Bu yoruma g ö r e tüm bu çocukları. Kız­ cağız hicri ikinci yılında vefat ederken. akademisyenler bu ya­ şı doğal karşılı/orlar. Hatice 55 yaşından sonra doğurmuştur. peki bu kadar yaş farkına ne diyeceğiz! Şunu hep vurguluyorum: Osman. Cüveyriye. Marya. Muhammed. o da ablası Rukiye gibi daha önce Ebu Leheb'in bir diğer oğlu Uteybe ile evlendirilmişti ve din engdi yüzünden boşanmıştı. Kaldı ki. aralarında 1-5 yaş fark vardı. Niye? Çünkü islam'da bunun somut örnekleri var: Muhammed'in 9 yaşındaki Ayşe'yi alması ve 55-60 yaşlarında iken aldığı gencecik Safiye. 3.ki eşinden ayrlan bu Rukiye'yi yine peygamber olmadan (40'tan önce) Osman'a veriyor ve peygamberliğin beşinci yılında (yani kz 12 yaşında iken) Osman'la birlikte Habe­ şistan'a hicret ediyor ve bu sırada Osman'dan hamile iken de yolda çocuc düşürüyor? Halife Osman ile Muhammed hemen hemen yaşıttılar.

Eğer bu kızlar da Muhammed'in ise.Yukarıda belirttim. Gerekçe de şu: Kızım kü­ çük. bu­ nu aktaran ve safça inanan tarihçilerden sormak lazım. 1/391. hicri yılı olayları 5/330. 5. onlara da yazık değil miydi? G ö z önüne almadı. neden onlarla ilgili İslam literatüründe önemli bir kayıt yok! Kaldı İd. Da­ ha önce de belirtildi: Hatice Muhammed'den evvel iki se­ fer evlenmişti diye. Çünkü çocuklar onun değildi. 3 4 0 Bu m e n o p o z (Menopause) döneminde Hatice'nin bunları nasıl doğurduğunu.yen birçok İslam tarihçisi v a r . Peki.Makdisi. dör­ düz de ve daha fazlasını da Allah doğurtabilir demeleri ga­ yet mümkün ve nitekim de bunu rahatlıkla söylüyorlar. yanıt hemen hazırdır: O Allah'ın peygamberidir. üçüz de. Fatma henüz Hz. Mevahib-i Ledüni. bir görüşe g ö r e bu kızlar İslami­ yet geldikten sonra doğmuşlardır.. ama o v e r m e z . Demek ki bu görüşün ciddiye alına­ cak bir tarafi yoktur. aynı Muhammed neden bu yaş farkını diğer kızları için de g ö z önüne almadı. 4. Buna rağmen ortada inanılmaz bir manzara var. el-Bed'ü ve'l Tarih.Hz. 6. er340 a. hem de Ö m e r onu kendileri için Muhammed'den isterler.. 55 yaşına gelince mi harekete geçti! Biliyorum.Kastalani. g e n ç yaşta neden o kadar çocu­ ğu evlendiği kişiler için de yapmadı. Bu durumda kızların ha­ life Osman ve Ebu Leheb'in oğullarıyla evlenmeleri müm­ kün değildir. bu ev­ lilikler gerçekleşmiştir. Bu son görüşü (peygamberlikten sonra doğdular diye) dikkate alsaydım zaten işin içinden çıkılmazdı. aranızda yaş farkı var der ve sonuçta Hz. c. bu yaşta Hatice'ye değil ikiz.. b.. El-Bidaye ve'l Nihaye 11. .İbni Kesir. Ali ile evlenmemiş iken hem Ebubekir. Peki. 4/139 ve 5/16 Aynı şeyi Taberani de alır. o bakımdan en yüksek yaşı seçtim. Hâlbuki yüzlerce kaynak gösteriyor ki. Ali'ye verir.

. Peki. ikisi de infaz edilmekten kurtulmuştu. Marya'nın doğurduğu çocuk (İbrahim) Muham­ med'den değildi. Çünkü İslami kaynaklarda ona çok yer verilmiştir. Aslında İslami kaynaklarda var olan bilgilere bakılınca. Fatma hakkında Mu­ hammed'in hadisleri de çok fazladır. A m a Hz. Fatma dışında Muhammed'in çocuğunun olmadığı fik­ ri ağır basıyor. Ümmü Habibe. bu çocuğun Muhammed'den olmadığını belirtmek istedim. 213. Ali'yi görev­ lendirmiş. Rukiye hicri ikinci yılında. Safiye. Z e y n e p b. Daha sonra farklı bir formül bulunmuş. Hz. Ümmü Gülsüm de dokuzuncu yılında vefat etmiş. bunlar hakkında ise hiçbir şey yok: Yetim oldukları belli. Fatma. Z e y n e p seki­ zinci. Ümmü Sele­ m e .. Muhammed'in kızıdır diyorum.ken de ölmemişler. 3 4 1 Bunu g ü n d e m e getir­ mekle. Mesela. Ben bu olayı kanıtlarıyla birlikte başka bir kaynağımda anlattığım için burada detayına g i r m i y o r u m . git hem Maryayı. s. Cüveyriye. Cahş. Nasıl mı? Anlatacağım. Hafsa. Fatma hakkında sayılmayacak kadar hadis var. Örneğin A y ş e 18 yaşında dul kal­ dı. neden bunlardan hiçbiri Muhammed'den hamile kal­ madı da (görüldüğü gibi yaşları uygun ve henüz m e n o p o z devresi de onlar için söz konusu değildi) Hatice o yaşta bu kadar çocuk doğurdu hem de ild kez ikiz doğurmak sure­ tiyle! Burada şu söylenebilir: Marya da Muhammed'den ha­ mile kalarak İbrahim adında bir erkek çocuk doğurmuş. "Fatma ben341 Kur'an'ın Kökeni. Hayır. . Çünkü Muhammed vefat edince ondan bir­ çok g e n ç kadın dul kaldı. H e p 20-35 yaşlarında kadınlardı. üçüncü baskı. Niteldm Muhammed Hz. Muhammed de hicri on birinci yılında öldürülmüş. hem de onunla cinsel ilişkide bulunan kişiyi öldür demişti.

den bir parçadır. 343 a. Nisa suresi 23. Okuyucu haklı olarak merak edip şunu sorabilir: Peki bu hengâmenin. diğeri develeri. Hz. Kim ona eziyet ediyorsa bana etmiş olur" gibi onu öven çok farklı hadisler v a r . O da vefat edince kızlar ortada sahipsiz kal­ dı. Tanrı buyruğu saydı.Ebülkasım Kufi. Hâlbuki onlar da uzun yaşadılar. diğer kızları hakkında yok. Gel de bunları sıraya diz! Zor bir iş değil mi! A m a ben yine ko­ numuzu bir sonuca bağlamaya çalışayım. 'Istigase' 1/68. olup bitenlerin sonucu ne oldu? Ben de soruyorum acaba sonuç ne oldu? Aslında konu­ muz şu bulmacaya benziyor: Ortada üç d e v e var. Biraz önce de belirttim. . Rukiye ve Ümmü Gülsüm) Muhammed'le Ha­ tice'nin çocukları değildi. Biri in­ sanları. Nitekim Muhammed de bu­ nu Kur'an'ına ekleyerek meşru hale getirdi. b. üçüncüsü de semereleri yiyor. Fadail-i Fatma. 3 4 2 ancak benzer açık­ lamalar. ev­ lendiği kişinin de bir başka hanımından kız çocukları vardı. Muhammed'le evlenince. Bu kadın daha önce biriyle evlenmişti. Araplarda o za­ manlar üvey baba önemliydi. Hatice'nin maddi durumu müsaitti ve bu çocukları ya­ nına aldı. işte Hatice'nin kız kardeşi Ha342 Buhari-Müslüm. ayete g ö r e . bir erkek bir kadınla ev­ lenmiş ve cinsel ilişki yaşamışsa. Hatice zengindi ve kızlar ona yardım da ediyor­ lardı. M u h a m m e d bir 343 bakıma bu kızlara üvey baba olmuştu. ikisi Muhammed'den bir-iki yıl önce vefat etti. Hatice. Fatma dışında kalan bu kız­ lar (Zeynep. Bunlar üvey ev­ lat sayılırdı ve İslam terminolojisine g ö r e bu durumda olan bir kıza 'Rebibe' adı verilirdi.Menakıb'ü AH Ebi Talip 1/59-162. Hatice'nin Hale adında bir kız kardeşi vardı. artık o kadının başka ko­ cadan kızlarıyla (varsa eğer) evlenemezdi. Babaları ölünce bunlar üvey annede (Hatice'nin kız karde­ şinde) kaldılar.

normalde o yaşta ve o günkü koşul­ larda kimse bunu yapmazdı. ancak kızları Muhammed'den alan İslam tarihçileri yok: H e p onun kız­ larıdır diye yazmışlar. bu kadar çocuk (kimilerine g ö r e 12 çocuk) do­ ğurması tıbben mümkün değildir. Evet. Dolayısıyla halk arasında o zaman bunlara Muhammed çocukları denirdi ve o günkü kültüre. b) Ya da bunlar peygamberlikten önce doğmuş-. Çünkü daha önce de iki kez evlenen Hatice'nin ya­ şı geçmiştir. İslam aktörleri bu yabancı çocukları neden zorla Muhammed'e yazmışlar. Buna da ihtimal vermi­ yorum. İs­ lam'ın en eski tarihçileri bile Muhammed'den en az bir asır sonra ortaya çıkmıştır. Hatice zengin olduğu için onunla evlen­ meyi kabul etmiştir. İbni Sad. bunları gerçek kızları sanıp bu şekilde kayıtlara geçirmişlerdir. Şunu da belirtmek lazım ki Muhammed. doğrusu bunu anlamak zor. Taberi vs. Muhammed'in üvey kızları durumundaki kızlar "Muhammed'in çocukları" diye tanımlandığı için. inanca g ö r e de bu gayet normaldi. bu durumda olan başka insanlar için de durum aynıydı.le'den olan kızları Hatice'nin evinde oldukları için böyle değerlendirilmiştir. ancak İslamiyet'ten sonra evlenmişlerdir. Ben şahsen buna ihtimal vermiyorum. ibni Hişam. Bu iş yan­ lışlıkla oldu diye düşünelim. Bunu anlatan kaynaklar çok. . ama kızlara yükledikleri anor­ mal d o ğ u m tarihleri neden. Mesela. Bunlar toparladıkları bilgilerde. bunları nerden çıkardılar? Sonuç şu: a) Ya çoğunluğun iddia ettiği gibi bu kızlar Muhammed-Hatice'nindir ve Muhammed henüz peygamber ol­ madan bunlar d o ğ m u ş ve yine daha peygamber olmadan bunlar 5-7 yaşlarında iken evlendirilmişlerdir. İbni İshak. Vakıdi.

sonra mı d o ğ ­ duklarını v e y a onların Muhammed-Hatice'nin çocukları olup olmadığını bilmiyorsa. Yine Ebü'l Kasım Ali b. Muhammed-Hatice onları evlendirmişlerdir. Burada olaylardan şu sonucu çıkarmak lazım: Bu kadar in­ san. Bu durumda da Muhammed'in 40 yaşından sonra bu kızların d o ğ d u ğ u ve bunlardan birinin Muhammed 45 yaşında iken hamile olduğu iddia edilmek­ tedir. İslam'da varolanlarla ters düştüğü için. söz­ lerini kontrol edememiştir. İslami kaynaklar da tartışmalıy­ sa. İşte. İslam otoriterlerince pek dikkate alınmamış/nerdeyse unutulmuş. Evet. H e p söylüyorum. bu kızların peygamberlikten önce mi. hiç şüphesiz ki Muhammed'in cümlelerini.c) Bir diğer sonuç da. durum ortada. bir görüş de bu. Burada söz ettiklerim eski ta­ rihçilerdir tabii ki.ö) Onun verdiği bilgiler. İslam tarihi resmi tarih­ tir.588. Malum damat­ lardan biri de halife Osman'dır ve hicri beşinci yılında bu kızlardan Rukiye ile evliyken ve Rukiye hamileyken Habe­ şistan'a hicret ediyor. kızlar Muhammed'in p e y g a m ­ berliğinden sonra doğmuştur ve adı geçen şahıslarla evlendirilmişlerdir. d) Ya da az önce belirttiğim gibi bunlar başkalarının ço­ cuklarıydı ve yetim kalmışlardı. sansürlü tarihtir ama profesyonelce yazmamışlar. Yalnız yaklaşık bin yıl önce yaşayan bir yazarın bu konu­ da bir şeyler yazdığı kaynaklarda geçiyor. Bu önemli bir göstergedir. A h m e t . Muhammed'in hadisleridir diye ortalıkta dolaşan bu ka­ dar yazı ne kadar sağlıklıdır? Bu kadar önemli insanın ne zaman yaşadığını. Adı İbni Şehraşub (h. Kızların Muhammed'in olmadığına ilişkin İslam tarihin­ de bir kaynağa rastlamadım. Bilgiler arasında bu davar. kimden doğduğunu iyi tespit etmeyen bir sistem.

direkt Muhammed ve çocuklarıyla ilgili. 3 4 4 Diyelim ki bunlar Müslüman ama Hz.' adlı yapıtında. Hatice'nin damadı M u h a m m e d ' e bir şey getirdi şeklinde aktarır. Bu­ rada denilebilir ki. b. s. s. Benat-ü Nebi. Şia da. Aslında bu kızların M u h a m m e d ' d e n olma ihtimali bu 344 a. Yine önemli olmamakla birlikte bu konuda şöyle bir hadis var: Zeynep'in eşi Ebü'l As bir gün M u h a m m e d ' e hediye olarak bir şey getirir. 83 ve sonrası.. tüm Islami cemaatler de rahatsız olur. c.Amili. Ali taraftarı v e y a Mutezile v e y a islam'ın başka bir eko­ lün sempatizanları.. Menakıb-i Al-i Ebitalib.ö) 'el-İstigase' adlı yapıtında benzer şeylerden söz ediyor. Bunu anlatan ravi. 3/79 Zeynep konusunda. Muhammed'den önce ikinci eşi olan Ebu Hale Nebbaş b. Hatice'nin bir önceki eşinden olan kızıdır. tabii ki burada Muhammed'in kızıdır diye yazılmışsa da bundan kasıt üvey kızıdır demek mümkündür. Bu­ rada M u h a m m e d ' e bir eleştiri gelirse.ibni Şehraşub. bu kızlar Muhammed'in olmayabilir şeklin­ de kanaat belirtmiş. 1/159-163. Hars ve Z e y n e p adında üç ço­ cuk doğurmuş şeklinde bir açıklama var. Ki çocuklar Muhammed-Hatice'nin değildir di­ ye. Sünni de. Olay. Aynı zamanda Mamekani (1351-h). Aynı zamanda Tusteri. Bu durumda muhtemeldir ki Z e y n e p .Tenkih'ül Mekal fi İlmi Rical.Kufi (h.istiğase. . bunun şerhi olan Kamusi Rical'da bunu işlemiştir. Dolayı­ sıyla bu şekilde söylenmesi normaldir demek de mümkün­ dür. d. madem Muhammed'in de damadıydı niye Hatice'nin damadı şeklinde söylenmiş? A m a aynı me­ tin içinde Zeynep'in Muhammed'in kızı olduğu da söyle­ niyor. Zerare'den Hind. Burada başta Belazuri olmak üzere birkaç kaynaktan söz eder. Yine Sünni kesimin tarihçilerinden Moğultay'ın siyerin­ d e : Hatice. 89. ama bu konunun taraftarlıkla alakası yok ki. 'Tenkih'ül Makal.352.

Hz. no: 9441. Musannaf. Burada açık bir şey var: Eğer Osman da gerçekten da­ mat olsaydı. 345 a) Moğultay. Bunlar arasında. ayeti kısmında. Ali'ye gelince. İbni Ömer. benzer hadislere ihtiyaç olmamalıdır. konuya uyan şöyle bir hadis de var: İki kişi. İşte bu söz anlamlı aslında. Ali ve Osman hakkında ne dersin?" şek­ linde bir soru da var. umarım Allah onu bağışlamış. ancak burada İbni Şehraşub farklı bir şey ek­ liyor: Bir gün halife Osman Ebubekir'e (ki bu ikilinin araları çok iyiydi). Yalnız hadis denkleminde böyle bir açıklama v a r . Rukiye'nin çok güzel bir kız olduğunu İslam tarihçileri de yazmışlar-. 346 Buhari. Siyer. Çünkü kızların onla­ rın olmadıkları yönünde var olan kanıtlar güçlüdür. kızım Fatma gibi bir hanımın var ve sizden de HasanHüseyin gibi iki torunum var" diyor. " M u h a m m e d ' e söyle e ğ e r Rukiye'yi bana v e ­ rirse ben de ona iman ederim/inanırım" diye teklif sunar. Tefsir bölümü. . "Osman. dit 5/224. meşhur sahabi İbni Ömer'den bir şeyler sormuşlar. Ali hakkında. Çünkü eğer halife Osman ve Ebü-1 As da onun gerçek damatları olsaydı o zaman bu ifadelerin bir anlamı kalmazdı. tabii ki yine de böy­ lesine ikincil gerekçelere ihtiyaç yok. Ali'ye. hem de damadıdır" 3 4 6 diye yanıt vermiş. Bakara sursi 193. "Sen Hz. Çünkü o kızlar Muhammed'in olsaydı. 3 4 5 Buhari'de. "Üç şey sende var. b) Abdurrazzak.kadar zayıfken. Yine Muhammed bir ara Hz. Çünkü bu durumda o iki kızını almış oluyordu. onlar kimseye nasip olmadı. Muhammed'in damadıdır demezdi. Benim gibi biri senin kayınpederin­ dir. s. İbni Ömer. onun Os­ man'dan farkı. Şu halde bunlar Muhammed'in kızları de­ ğildi sonucuna varmak söz konusudur. Osman damatlık konusun­ da Ali'yi geçmiş olmalıydı. 12. ama siz bundan hoşlanmazsınız biliyo­ rum. o hem Muhammed'in amcaoğlu.

Hâlbu­ ki buna yanıt vermek çok kolay. ayette özetle. Ebu Leheb'in oğluyla evliydi. kendisinin kalkıp bunları kendi yaşıtı olan Osman'a vermesi nasıl izah edilebilir? Ayrıca Hatice'nin ileri yaşta bu kadar d o ğ u m yapması 347 Menakib-ü Al-i Ebi Talib'den naklen Amili. Bu ri­ vayete g ö r e kızın veriliş nedeni ve halife Osman'ın niçin Müslüman olduğu konusu farklı bir boyut kazanır. 348 Isabe. Muhammed'in 40 yaşında iken peygamber olduğunu bili­ yorsun. bu kız kaç yaşlarında iken evlendi­ rildi diye merak e t m e z mi? 3 4 8 Burada konuyu şöyle bağlamak isterim: Eğer bu kızlar Muhammed'inse. Şunu diyor: Rukiye. madem Muham­ m e d 25 yaşında. pey­ gamberlik gelince din yüzünden boşandı. Kaldı ki. cümle cümle açıklama getirme yerine. Hatice de 40 yaşında iken evlendiklerini. kızlarına ve inananların kadınlarına söyle başlarını ört­ sünler. 3 4 7 İslami kesim akıldan ziyade rivayete önem verdiği için Hz. . 1/83-95. e ğ e r Fatma dışında kızla­ rı olmasaydı ayet çoğul olarak (kızlarına) oluşmazdı. ama bunu yapa­ mıyorlar. ey Muhammed.Ebubekir bunu aktarır ve Muhammed de kabul eder. Fatma dışında da Muhammed'in kız çocukları bulun­ duğuna dair şu ayeti de kanıt olarak gösterebilirler: Ahzab suresi 59. kadınlarına. o günkü örf-âdete g ö r e bu üvey kızlar da artık hürmeten üvey babanın kızları sayılırdı. Enteresandır ki. 'Benat'u Nebi ve Rebaibuhu s. İşte burada denilebilir İd. Çünkü baştan beri anlattı­ ğ ı m gibi. İbni Hacer Askalani gibi bir İslam düşü­ nürü bile bunları anlatırken yaş hesabına hiç değinmemiştir. no: 11318 Rukiyye md. Yani bu evlilik İs­ lam'dan önce gerçekleşmişti diyor. o zaman insan. baştan beri anlatılan bu trajedilere yanıt bulmak daha önemlidir. Peki.

ne zaman evlenmişlerdir gibi. A m a bir cemaat kadar olan bu insanların peygamberlikten ö n c e mi. bugün kitaplara geçmiş bir sözün/ha­ disin ne kadar sağlıklı bir şekilde yazılıp yazılmadığını tah­ min etmek zor değildir.. Hatice 55 yaşına geldikten sonra mı yoksa daha erken mi doğmuşlardır. Çünkü ifade edildiği gibi yaşları aşırı d e r e c e d e küçüktü. insan her yaşta ölebilir. bunun sonucu olarak v e ­ fat etmiş olabilirler. bünyeleri bunu kaldıramamış. ne oldu da bu kızlar küçük yaşlarda vefat etti? Diyelim Fatma. ay ve yıl. Çünkü nerdeyse bir düzine kadar insan var ortada ve onlarla ilgili sorulacak bazı sorulara verilecek cevaplar ko­ lay olmalıydı: Doğdukları gün. Veya M u h a m m e d ' d e n sonra yazı­ lan Kur'an cümlelerinin ne kadar sağlıklı olup olmadığını.. Ö m e r tarafından katledildi. peygamberlikten önce mi yoksa sonra mı doğmuşlardır. bu farklı.. şu ihtimal de g ö z önünde tutulmalı: O küçük çocukları o küçük yaşta cinsel­ liğe zorlayınca ve düşük de olsa bunlar d o ğ u m da yapın­ ca. istisnalar var. Bu. büyük bir ihtimaldir. ancak benim olaylardan çıkardığım. "Bu çocuklar Muhammed'in olsun v e y a başka­ sından olsun bize ne. Aslında böyle bakmamak la­ zım. . Burada. bu gibi konuları işlemenin ne yararı var?" gibi bir soru sorulabilir. ama daha önce iki kez evlenip bu kadar d o ğ u m yapmayan Hatice. yoksa sonra mı d o ğ ­ dukları bilinmiyorsa.. peki ya Rukiye ve Ümmü Gülsüm'e ne oldu? Evet.nasıl açıklanabilir? Evet. nasıl olu­ yor da kırkından sonra bu kadar d o ğ u m yapıyor? Şu önemli nokta hep g ö z d e n kaçmıştır: Peki.

Bir gün evin yanında iken Osman oradan geçiyormuş. alış-veriş yapanlardan usulsüz bir şekilde haraç alıyor. Cebele de Osman'ın yönetiminden memnun olmayanardan biriymiş. Hakim'e şehrin piyasasını teslim etmişsin. Osman o zaman halifeymiş ve millet ondan şikâyetçiymş. sen baş edemezsin" deyince o. "Yarın Allah huturuna çıksam. "Vazgeç. İçeri girdiğinde Osman'ın minbere çıktığını görmüş. Os­ man'ın kolundan tutup aşağı indirmiş ve şerefini rencide edecek şekilde davranmış. ya da yanlışlarından vazgeçer­ sin" diyor ve şöyle devam ediyor: "Sen Haris b." Osman icraatına devam ediyor. Başka bir gün elinde bir iple geliyor ve Osman'a. nasıl olsa halifedir. biz amirlerimize saygı gösterdik. A d a m önemli biri ol­ duğundan Osman ona bir şey diyemeden doğruca camiye gitmiş. Burada olay kapanıyor. "Ya senin boğazına getiririm.SEKİZİNCİ B Ö L Ü M HALİFE O S M A N a) Halife Osman'nın Yönetimine Karşı Gösterilen İlk Tepkiler Halife Osman'ın kötü yönetimine karşı ilk sert tepkiyi gös­ teren "Cebele el-Ansari"dir. Bu yüzden Osman'a. ancak onlar bizi dalalete götürdüler" diyece- . "Ey N'asel! Seni öldürür cesedini bir deveye bindirip sı­ cak bir yere götürür atarım" demiş. Bu arada birileri Cebele'ye. Cebele de arkasından gitmiş. Bu adam Bedir harbine katıl­ mış önemli ashabdandır. o da camiye girmiş. adamı kaale almıyor.

Ö y l e ki. anneleri aynıydı. yerine Velit b. Şam'da askeri komutan olarak g ö r e v yapan Ubade b. bunu yaparsa aleyhine olur. Ensab'ul Eşraf. 6/160. Ebi Serh'i görevlendiriyor. İçki olduğu için korkudan konuyu da irdeleyemiyor. Halife Ömer zamanında Şam valiliğine atanan M u a v i y e ' y e daha fazla imtiyazlar tanıyor. . Sad b. Samıt. onu şikâyet e d e c e ğ i m diyor. Mesela halife Osman tarafından Sad b. Ancak bu olay Ubade için artık bardağı ta­ şıran son damla oluyor ve Şam'da Osman ve Muaviye'yi eleştirmeye başlıyor. Görevden aldığı önemli insanlar da halkla birlikte onun aleyhinde çalışıyorlardı. As onun akrabasıydı. daha sonra Osman'ın evine yapılan baskında. 349 Belazuri. Ebu Musa'el Eş'ari'yi Basra valiliğinden alıyor. hali­ fe Osman'ın kardeşiydi. yerine de dayısının oğlu Abdullah b. Amr b. Ceh'cah' adında bir baş­ ka sahabiden Osman'a uyarı ve hatta tehdit geliyor. Ubade'yi merke­ ze alıyor. Osman'nın icraatından birer örnek ve tabii ki g ö r e v d e n uzaklaştırılanlar da halkla birlik­ te onun aleyhinde çalışıyorlar. bu adam bastonla Osman'ı d ö v m e y e başlıyor. Elbette ki Muaviye bun­ dan rahatsız oluyor. Ebi Vakkas Kufe va­ liliğinden alınıyor. Hatta Muaviye Şam'dan gemilerle içki ticareti yapıyor ve Osman'ın izniyle buradan sağlanan parayı kendine alı­ koyuyordu. Bu yüzden Osman. 3 4 9 Osman'a karşı çıkmak sadece halkın bireysel ve ama­ törce tepkisinden ibaret değildi. Yine henüz Osman'a karşı kitlesel isyanlar başlamadan.ğim. Ukbe atanıyor.. Saf adam. bilmiyor ki Osman bundan haber­ dardır. Şam'ın gelirini ona bırakıyor. g e m i içinde bu içkileri görünce hepsini y e r e döküyor.. Velit. Yine daha sonra atadığı Sait b. Bunlar. Amır'ı tayin ediyor. As'ı Mısır eyalet valiliğinden alıp yerine kendi sütkardeşi Abdullah b.

. Hz.İbni Kuttybe. Maarif. Muhammed kendine al­ mıştı ve zaten Kur'an'a g ö r e veraset yoluyla kızı Fatma'ya verilmeliydi A m a Ebubekir'le Ö m e r el koymuşlardı. 23. Muhammed zamanında bile hazineye ait olan M e d i n e ' y e bağlı M e h n z bölgesini. 350 a. s. 112. Osman arafindan sürgün edilen Abdurrahman b. Bilindiği gifj şu an var olan Kur'an. 112-113. Halife Osman bunu da Hakem'in o ğ ­ lu Mervan'c veriyor. 3 5 0 İşte Os­ man'ın yönetimine karşı gelmenin ilk işaretleri bireysel başlamıştır. s. Hanbel bir şiirirde özetle şunu anlatmaktadır: "Kâinatın rabbi bize öyle biı fitne bırakmış ki (Osman'ı kastediyor). varisleri bu külçeleri bal­ ta ile kırıp Löiüşmüşlerdir. b.İbni Kutıybe. Z e y d ölünce. ondan kalan mal-altın-küçe o kadar çoktur ki. ya o bi­ ze bela olur ya da biz ona. Sabit başkanlığında bir komisyon tarafın­ dan hazırlanmıştır. Hepsi Afrika'dan surdan burdan sağlanan taan malıydı ve haddi hesabı y o k t u . 6/149. bunu daha önce Anlattım.Başka br eserim olan Sümerlerden İslama Kutsal kitaplar ve Dinler. Nasıl olur da millet aç iken sen kalkıp Afrikı'nın beşte birini tek insana veriyorsun" diyor.ELbu Musa Osman'a karşı muhalefete geçiyor ve onun kötü yönetimini anlatmaya başlıyor. İşte zaman içinde Osman bu Z e y d ' e yüz bin dirrem hibede bulunur.. Osman zamanında Ya­ hudi asıllı Zcyd b. Halife Osman. c. d. daha sonra kitleselliğe dönüşmüş ve zamanla kontrolden sıkmıştır. Osman'ın bu ayrıcalığı o d ö n e m d e yışayan şairlere bile konu olmuş. yine amcası Hakem'in oğlu Haris'e veriyoı Fedek köyünü Hz. oradan sağlanan 1/5 lik geliri de vlervan'a hibe ediyor. Afrika'yı alınca.. Maarif.Belazuri Ensab.

Amir b. A m a ger­ çek hiç de böyle değildir.b ) Halife O s m a n M ü s l ü m a n l a r c a Katledilir. C e s e d i d e Bir Ç ö p l ü ğ e Atılır Hüzeyfe b. dolayısıyla Allah'a tövbe etmeni. "Öküz gibi or­ taya çıkacaksınız. "Hele buna balon! İnsan­ lar da sanır ki bu da bir şey biliyormuş. Osman. Muhammed ve Ebubekir'in cinayetleri Müslümanlar­ dan gizlenmeye çalışıldığı gibi. Senin büyük yanlışlar içinde olduğunu. sonra gelip benim- . halife Osman'ın halk nezdinde bilinen ölümüyle gerçek ölümü arasında çok fark vardır. arkadaşlar senin için toplanıp icraatını konuştular. Gerçekten Osman'ın ölümü çok fecidir ve işkenceyle gerçekleşmiştir. "Ben tem­ silciyim. Müslümanlar en son. millet se­ nin yönetiminden memnun değil. Yeman bir ara halife Osman'a. üstelik g e ­ len elçileri cezalandırır. Daha sonra da cenazesinin nereye atıldığını. halife Osman cinayetinin gerçek yanı da hep gizlenmek istenmiştir. ondan korkmanı ve yaptığın yanlışlardan dönmeni istiyorlar" der. nasıl ve nerede gümüldüğünü ve baskının nedenlerini ö z e t şeklin­ de anlatmaya çalışacağım. Sanki çok basit bir suikastla. Bunlara daha önce kısmen değindim. Hakkında sunacağım bilgiler okunduğunda görüle­ cektir ki. sonun kötü olur" diye defalarca uyarılır. deve gibi kesileceksiniz ve kolay da can vermeyeceksiniz" şeklinde çok ağır bir cümle kullan­ mıştır. Önce Osman'a karşı yapılan baskını özetlemek istiyo­ rum. Osman değişik heyetler tarafından: "Yapma. Hz. siz mi bana akıl "veriyorsunuz" diyerek onları dinlemediği gibi. bir kazayla ölmüş gibi gösterilmiş. Cinayetiyle ilgili güvenilir İslami kaynaklardan derlediğim çarpıcı bir bölümü buraya alıyo­ rum. A b ­ dullah Temimi adında yaşlı birini temsilci olarak Osman'la konuşmaya gönderirler. "Size mi düştü. Ancak. A d a m c a ğ ı z Osman'a.

Sad da. Ebi Sarf. "Ben Allah'ın nerde olduğunu çok iyi biliyorum. A m a giderek durum daha da kctüye gidince.. biz de yardımcı oluruz. Bunlardan Abdullah b. As'ın önerisi deşu: Sana bağlı olan her kabilenin. Amr'ın Osman'a kafa tutmasının başka bir nedeni de vardı. Amr b. Sen onu ortadan kaldırırsan onlar sahipsiz kalırdağılırlar diyor. A m r Mısr valisi iken g ö r e v d e n alınıyor ve onun yerine de Hz. Amr b. bölgenin bir lideri vardır. sonunda onlar gelip sana yalvarırlar. onlarla durum değerlendirmesi yapıyor. Sad b. Toplum içinde . aşire­ tin. sen insanların istemedik­ leri şeyleri yapıycrsun.le icraatımı konuşıyor. sen en iyisi burlara maddi bir şeyler ver kurtul" diyor. böyle olmaz diyerek onu uyarıyorlardı. Amir gibilerini merkeze/yanına çağırıyor. "Ey Osman. sen de rahat edersin. tu sorun ancak bu yöntemle biter: Yani hem baskı. Abdullah b. savaşla meşgul olsunlar. Ebi Süfyan. As.. Amır'ın önerisi şu: Birilerine karşı kazanılması zor olan bir savaş başlat. Benzer heyetler sık sık Osman'a gelir. Hâlbuki Allah'ın nerde olduğunu bilmiyen bir cahildr" diyerek onunla alay eder. Sait b. insanlar menfaatle yola g e ­ lir. Sait b.. A s ' a gelince. yanlış yapıyor­ sun. Osman değişik eyaletler­ deki önemli valilerinden Muaviye b. Abdullah b. A d a m hem akılı. hem de ağır vergi yükü asayişi sağlar diyor. hem de çok önemli kişiler tarafından görevlendirilmişti. merak etme o seni gözetleyecektir" der. Muaviye'nin önerisi de şu: Eyaletlere vergi memurlarını daha fazla gönder. Osman bu öneriye sert tepki gösteriyor ve bundan dolayı araları açılıyor. bunları savaşa gönder. As. Karar ver! Bunlardan v a z g e ç ve adaletli davran" şeklinde karşı bir öneri getiriyor. 'Ey Osman. Muhammed'in hiç sevmediği. Ab­ dullah b. münafık ilan ettiği Abdullah b. Ebi Serh tayin ediliyor.O arada Osman'a.

7/190. Bazı yerlere yeni atamalar yapıyor. Ali. neler yapmış ki insanlar beğenmiyor? Bu­ nu birazdan detaylıca anlatacağım. Peki. Öyle olmuştu ki. Talha ve Zübeyir gibi cennetle müjde351 İbni Kesir. Ahnef bin Kays. uzaklara gitmenize gerek yok. oranın halkı hem kabul etmiyor. bu konu caddede. geri gelin asıl cihat burda. 3 5 1 İşte bu toplantıda da bir bakıma bu büyük­ lüğünü. hem de yönetime karşı silahlanıyor. Bunu aktaran. farkını ortaya koyuyor. radikal tedbirler al­ maya başlıyor. Zübeyir. Ali. değişik coğ­ rafyalara yayılmış Müslümanlara mektuplar göndererek "Geri gelin. 3 5 2 Bu arada Medine'deki sahabiler. Bidaye-Nihaye. bab'ü iza ilteqe'l müslimani bi seyfihima. Ben de bu arada Talha ve Zübeyir'e dedim ki. Buhari'nin sarihi Askalani ve tabii ki değişik kaynaklarda da g e ç i y o r . Sad gibi ün­ lü isimler de vardı. siz Allah için İslamiyet! yaymaya çıkmışsı­ nız. içerde" diyorlar­ dı. . sonunda katledilecek" şeklinde anlatıyor. ama maalesef din elden gitmiş. her y e r d e konuşu­ luyordu. A m a olaylar durmak bilmiyor ve adım adım Osman'ın sonu g e l m e y e başlıyor. Hatta zaman zaman A m r bunu Osman'a karşı dil­ lendiriyordu. cilt 13/35. "Camide toplanmıştık. Kendi iyiliklerini anlatıyordu. Kitab'ül fiten. ancak fayda vermiyor. Talha. Sait geri dönmek zorunda kalıyor ve yerine de Ebu Musa el-Eş'ari atanıyor. Osman'ınkinden daha itibar ve şöhret sa­ hibiydi. bir ara Osman camide hutbe okurkenkonuşurken. Osman giderek daha da sertleşiyor. O arada halife Osman da geldi ve he­ men konuşmaya geçti. Müslümanlar Osman'ın icraatından o kadar huzursuz olmuştu ki.Amr'ın kabilesi. kalabalık hayli fazlaydı. Bu ara­ da Sait b. İçimizde Hz. 352 Feth'ül Bari. neymiş Osman'ın suçu. H z . sokakta. As'ı Kufe valiliğine tayin edince. Öyle ki. bu adam gidici­ dir.

Şehre varınca Hz. onu katletmek için yola çıkıyorlar. Yüz ki­ şilik bir isyan grubu da İrak'ın Basra kentinden yola çıkıyor. Minhac'ü Sünne. Yani iş bu noktaya gel­ mişti. 4/333-367. Ancak niyetleri Osman'ı ortadan kal­ dırmak.353 Ve sonuçta Halife Osman'a bağlı tüm coğrafi bölge­ lerden isyan sesleri yükselmeye başlıyor. Ali d e v r e y e giriyor ve sonuçta onlar Ali'yi dinleyerek davalarından vazgeçip memleketlerinin yollarını tutuyorlar. Kimse bilmesin diye. eninde sonunda öldürülecek.lenen önemli kişilerin de bulunduğu o ortamda bazıları.. 3/206. d-Askalani. Bidaye. Sadece altı yüz süvari. Osman'ın da istihbaratı vardı. .İbni Teymiye. b. Hamık ve Sudan b. Üzerinde mektup bulunan kişi de halife Osman'ın bir görevli memu­ rudur. Tüm grupların birbirlerinden haberi var. "Adama bakın. Irak'ın Küfe kentinden harekete geçiyor. Onların başlarında da Hükeym b. Feth'ül Bari. c. Kenane b. hatta onun bindiği hayvan bile Osman'a/devlete ait 353 a. 7/222 Zehebi'den alıntı yaparak. ölümü hak etmiş" gibi ağır sözler söylerdi. Ester var. Umre niyetiyle yola çık­ tıklarını söylüyorlar.. A m r b. Ancak yolda.ibni Kasir. Yine iki yüz kişilk bir başka baskın grubu. Hamran olmak üzere Osman'ı ablukaya almak. onların niyeti hakkında bilgi almıştı ve kendince de tedbirliydi ama baskın o kadar güçlüydü ve kontrol edilmesi o kadar zordu ki. 13/35.Taberi Tarihi. Osman'ın taraftarları bunları önleyecek durumda değildi. mührüyle mühürlediği bir mektup ele geçiriliyor. kimi rivayetlere g ö r e bin süvari Mısırlılardan ve dört kafile halinde başlarında da Abdurrahman b. Udeys. Cebele var. halife Osman'ın yazdığı. Bişr. Bunların da başlarında Malik b.

bazıları­ nın da kol ve bacaklarını kesin" gibi talimatlar vardı. Bu arada isyancılar Osman'a 'Na'sel' diye bağırıyorlar.ibni Asakir. Tac'ül Arus. f. Na'sel md. 11 /669. Veya Na'sel demek. Onu yakalayınca saçını. daha önce Hz. el-Nihaye 5/177 e. beyinsiz kişi/ahmak-bunak demek. Değişik yörelerden gelen bu insanların hepsi ittifak ha­ linde halife Osman'ı ablukaya alıyorlar. Her ne ise alaylı bir söz olarak Osman'a karşı kullanıyorlardı. ancak inandırıcı gel­ miyor. bu isyancıları ya­ kalayın. . Tarih-ü Medinet-i Dımaşk. Değişik İslami kaynaklarda Na'sel şöyle tanımlanıyor: O sı­ rada M e d i n e ' d e Mısır asıllı budala biri varmış. M e d i n e ' d e ihtiyar. o yüzden hakaret anlamında Osman'a bu isimle hitap edi­ yorlar.İbni Manzur. ağzı açık kalı­ yor. çenesini çekiyorlar. 39/327. Bişr. Osman korkudan imza ve mührün sahte olduğunu. Osman'ın alnından ve kafasının ön kısmından demir parça354 Tüm bu kaynaklarda Na'sel'in ne anlama geldiği ve niçin Osman'a Na'sel dendiği anlatılıyor: a. Mısırlı grubun başındaki şahıslardan Kinane b. el-Faik. A m a bu mektup olayın­ dan sonra artık onları durdurmak mümkün değildi: Tekrar­ dan geri dönüyorlar ve sonunda Osman'ı feci bir şekilde katlediyorlar. aptal bir Yahudi varmış.bir hayvandır. ilgili valilerine. kendisine ait olmadığını iddia ediyor. güven sarsılıyor ve gereken yapılıyor. önemli elebaşlannı da çarmıha germek suretiyle-işkenceyle öldürün. d. 3 5 4 Veya Na'sel.Zamahşeri. b. sakalını yoluyor.Zebidi.Kamus'ül Muhit.Ibn'ül Esir. Osman'a bu amaçla bu lakabı takmışlar. adı da Na'sel. Ali'nin araya girmesiyle isteksiz­ ce eylemlerinden vazgeçmişlerdi. 4/52. Lisan'ül arab. 1 cilt Na'sel md. Mektupta. Za­ ten onlar. bir kısmını infaz edin. c.

Ebi M e y s e r e ve Muği355 a. Muaviye tarafından propagan­ da aracı olarak kullanılıyor. araya giriyorlar. cina­ yet işlerse öldürülür. cilt 7/211 vd. Millet ona karşı öyle­ sine kızgın ki. Bu manzara karşısında tüm aile ağlaşmaya başlıyor. Aynı gruptan Sudan b. isyancılar yaklaşık 40 gün Osman'ı evinde mahsur bırakıyorlar. öldürdükten sonra da kafasını gövdesinden koparmak. Yine Mısır grubundan A m r b.İbn-i Kesir. no: 36306. onu ustura-makas gibi aletlerle parçalamak isti­ yorlar. insan ancak dinden çıkarsa. 3 5 5 Şu da var ki. .Hindi. Ali de baskın liderlerinden Abdurrahman b. Bu ayrı bu k o n u . M e ­ sela Abdullah b. Bu arada Osman'ın hanımları Naile ile Ümmü'l Benin ve kızları kafasını gövdesinden koparmalarına izin vermi­ yorlar. sudan. Ben bunlardan hiçbirini yapmadım' gibi yalvarmaları artık fayda etmiyor. zina yaparsa. onların ellerinden çıplak kılıçları al­ mak istiyorlar. b. Kenz. yemekten mahrum bırakıyorlar. tabii ki bu arada Osman onlara çok yalvarı­ yor: 'Ben ilk Müslümanlardanım. Bidaye-Nihaye. Birilerin ona su vermelerine bile izin vermiyorlar. Osman y e r e yığılıyor. peygamberin iki kızıyla evlendim. ona dokuz darbe vuruyor. hatta şeytan taşlaması gibi naaşını taşlamak istiyor­ lar. Osman'ın göğsüne çıkıyor. Osman'ın eşlerinden Naile binti Ferafise'nin parmakları ke­ siliyor. Hamık. kalanı da ben rahat edeyim. Veheb. Hz. Onlar kılıçlarını güçlü bir şekilde çekince. Udeys ile konuşunca (yapmayın diye) bu eylemlerinden vazgeçiyor­ lar. Muhammed'in eşlerinden de araya girenler oluyor ve Hz. Hamran adındaki şahıs da Osman'ı d ö v e d ö v e komalık ediyor.sıyla vurunca. tabii ki daha sonra bu kadının parmakları Şam'da hut­ belerde çok dile getiriliyor. kendim için vurdum diyor. bunlardan üçü Allah için olsun. Bu arada Osman'ı savunanlardan çok sayıda insan öldürülüyor. Abdulah b.

Mısır'dan değişik coğraf­ yalardan geldiler. Hatta Osman'la birlikte öldürdükleri bazı kişilerin gömülmelerine izin bile vermiyorlar: Kurdakuşa. Şöyle ki. 3 5 7 356 a-lbni Asakir. Basra'dan. çok hakaretvari bir şekilde sakalından tutup çekiyor. Ebi Hüzeyfe gibi şahsiyetler. Amr Ensari. ta Mısır'dan gelen heyetin içinde ve aktif bir şekilde Osman'a karşı cephe alanlar ara­ sında. Burada şu hatırlatmayı yapayım: Hani Ebubekir'in cinayetinde Osman'ın da parmağı vardı diye yazmıştım. El-Kamil. Mesela. peki ya Mekke. Osman'a. ama istifa e t m e m karşılığını veriyor­ du. Sanırım İslam tarihinde bu konuda bazı açıklanmayan noktalar var. aktif olarak onun ölümünde görev alan Amr b. M e d i n e . Osman'a ulaştığında da. Ekder b. ben ölü­ mü tercih ederim. Bu uzak bir ihtimal de­ ğildir. 5/521-26. Şebes b. Tarih'ü Medinet'i Dımaşk. En başta Ebubekir'in oğlu Muhammed.İbni Esir. çevre Müslü­ manları ve hele hele Hz. İnsan biraz düşünürse zaten işin vahametini anlar. b. Mesela neden tüm sahabe­ ler arasında Ebubekir'in oğlu Osman'a böyle davranmıştır? En azından Osman babasının çocukluk arkadaşıydı! Kanım­ ca Ebubekir'in oğlu babasıyla ilgili planları bildiği için. Ali nerdeydi diye insan merak ediyor? Demek ki çevresi dışında kimse onun yönetimin­ den memnun kalmamış ki sonuç böyle olmuş.356 Aslında detaya gerek yok. . Udeys. köpeklere y e m olsunlar diyorlar. bu­ rada adeta onun rövanşını alıyordu. istifa edersen sana karışmayız dedikleri halde Osman. Ferve b. Rab'i. Osman kısmı. böylece Osman'ın ağzı açık kalı­ yor ve daha önemlisi onu y e r d e süründürüyor. Abdurrahman b. Ahnes gibileri. Hamik. m a d e m bu kadar isyancı Müslüman Kufe'den. Hamam ve Muhammed b. 357 İlerde bu önemli şahsiyetlerle ilgili bilgi vereceğim zaten.re b.

aslında bu önemli bir faktördür. Mervan. Ali'yi temsilci olarak gönderiyorlar. 5267 ve 5822. İslam tarihçileri. Üsd. o zaman Yahudiler tarafından tuvalet olarak kullanılıyordu şeklinde açıklama yapıyorlar. Bu ümmetin fitnesi. gerekirse seni eleştirenlerle savaşırız diyor. Hamik maddeleri. Osman ise onu da dinlemediği gibi.Başta da belirttim. Burası öyle bir yer ki. ama o hep ceza veriyordu. tüm halifelerin devrilmesin­ de Yahudilerin rolü çok büyüktür. 'Osman'ı katlettikten sonra cenazesini Haşş Kevkeb' denilen y e r e attılar. ibni Esir. Ferve b. İsyancılar Osman'ı öldürdükten sonra cenazesini bir mezbeleye. Ali'yi kastediyor) diye başlıyor ve eleştirel bir konuşma yapıyor. 3 5 8 Şunu da bilmekte yarar var. farklı komplolarla işi götürmeye çalışalım diyorlardı ve ni­ tekim de bunu çok mükemmel başardılar. Müslümanlar Osman'ı defalarca uyardılar. Osman.. tuvalet olarak kullanılan bir y e r e atıyorlar ve onların korkusundan en yakın akrabası bile yanaşamıyor. bari planlarla. . 358 Taberi Tarihi. 4/338 v d . Ebi Huzeyfe. Gidip halife Osman'a önemli uyarılarda bulunuyor. İbni Hacer. Amr ve Amr b. atılan y e r d e üç gün kalıyor. Hatta bir ara Hz. Her ne kadar bu sebep pek ö n e çıkmamışsa da. işin vahameti­ ni bildiği için olayın fazla büyümesini istemiyor/Mervan'a izin v e r m i y o r . Cenaze. temsilci gönderdiler. Isabe. 3959. Bu arada Osman'ın sağ kolu Mervan sert çıkıyor. no: 486. O yüzden hep bozmaya ve karışıklıklar çıkar­ maya çalışıyorlardı. Savaşla kazanamıyorsak.. Osman'ın veziriydi. minbere çıkıp şunları söylüyor. Kur'an yorumcuları. Yahudiler artık o coğrafyada onlara iktidar verilmeyeceğini biliyorlardı. ayıplayanlar ve eleştirmenlerdir (tabii ki isim vermeden Hz. Muhammed b.

Bidaye ve'l Nihaye. 1/78-no: 107. 3 5 9 c) Halife O s m a n ' ı n C e n a z e s i . "Ebu Süfyan'ın kızı ve aynı zamanda Hz. O bakımdan Osman'ın bu tuvalet yerine atıldığına ve cenazesi üç gün orada kaldığına. Eşlem b. Ali'nin devreye girmesiyle isyancılar defni­ ne izin verdiler. b-Taberani. Muhammed'in perdesini (başör­ tüsünü kastediyor) başımdan alır atarım" d i y o r . bas­ kıncıların korkusundan kimsenin gidip onu alamayacağına ilişkin bir yığın güvenilir İslami kaynak aşağıya a l ı y o r u m .ibni Esir. kor­ kudan kimsenin gidip onu demedemediğini yukarıda yaz­ dım. 2/262. 4/412 ve devamı.İbni Asakir. d. 1/966. Marifet'ü Sahabe.Inbi Kesir. c.Konu garip gelebilir. Evs kısmına. Mecme-ü Zevaid. 3 6 0 İşte Hz. Muhammed'in de eşi olan Ümmü Habibe ortaya çıkıp ya bu adamın defnine izin v e ­ receksiniz. Tarih u Medinet'i Dımaşk. . Ali ile Ümmü Habibe'nin araya girmesi. So­ nunda yine Hz.Heşş Kevkeb/Na'sel. Bir Tuvalete G ö m ü l ü y o r Osman'ın cenazesinin Yahudilerin tuvalet olarak kullandık­ ları bir mezbeleye atıldığını ve orada üç gün kaldığını. j. bundan sonra birkaç kişi gidip cenazesini alı359 a.Yakut Hamevi. Mucemi Kebir. ı. El-Nihaye fi Garibi-1 Eser. Bu arada onu öldürenler şeytan taşlar gibi cesedini taşlamaya başlıyorlar ve gömülmesin. e.Ebu Naim Asfahani. 360 İbni Şebbe. ya da ben Hz. Lisan'ül Arab.İbnil Esir. f. Mucem'ül Buldan. h. no: 14558. Osman'ın kabri kısmında no: 321-323. 9/95. Tarih'ül Medine. Tarihçi İbni Şebbe bu konuda.Heysemi. Üsd. 7/213.lbni-1 Manzur. 39/532. herhangi bir y e r e atılıp kalsın ve bu şekilde çürüyüp gitsin istiyorlardı.Taberi Tarihi. k-Tehzib-i Kemal. 6/283 Heşş Kevkeb md ve Na'sel md. hem eşlerinin ağlamaları nedeniyle isyancılar eylemlerinden vazgeçiyorlar. no: 248. 19/457. g.

kabir başında Hz. Bu arada isyancılar defne izin verdiklerinde şu koşulu da ö n e sürüyorlar. Maşaallah o d ö n e m herkes Tanrı ile Cebrail ile irtibat halindeymiş. Mesela Ebucehm adındaki kişi onun namazını kılmak isteyince isyan­ cılar izin vermiyor. Üzerine mezar taşı bile koyamı­ yorlar. o tuvalet olarak kullanılan yere götürülüp ora­ da gömülüyor ve belki tekrar isyancılar cenazesini çıkarır­ lar korkusuyla. Bu nedenle. Peki. G e c e gizlice. "Katledenler namazına izin vermeyince.yor. üze­ rinde namaz kılınmadan gömülüyor" diyorlar. "Siz üzerinde namaz kılınmasına engel olursanız sorun değil. Osman'ın cenaze namazının kılınıp kılınmadığı konusunda farklı rivayetler var. mezarını yerle tesviye ediyorlar. Osman'ın yakınları onu mezara götürür­ ken biz de yolun sağından ve solundan yürüyerek hacda şeytan taşlar gibi ona taş atacağız diyorlar. Hatta Osman'ın kızı ağlayınca. Ali'nin araya girmesiyle bu koşuldan vazgeçi­ yorlar. ya muhalifler senin sesini . daha önce atıldığı yere. bağırıyorsun. diyerek engel oluyorlar. birkaç kişi onun cenaze namazını kılıp Ba­ ki kabristanında defnetmek isteyince. mezarı kazanlardan biri ona kızıyor: "Biz o kadar titiz davranıyoruz ki kimse duymasın. alelacele o tuvalet olarak kullanılan batak­ lığa götürüp bir çukur kazarak içine atıyorlar. kendisi katılmıyor). böyle normal bir kabir hazırlayamıyorlar. bu arada adam. Ali yoktur. onu g e c e karanlığında gömüyorlar (tabii ki cenaze işinde. Kimileri d e . Kimileri. Yine her zaman­ ki gibi Hz. normal vatandaş da yukarılardan ilham alı­ yormuş. Çünkü Allah ve melekler cenaze namazını kılmışlardır" diyor. isyancılar bunu du­ yuyorlar ve kesinlikle normal bir mezarlıkta defnetmeye­ ceksiniz.

duyup gelir, babanın cenazesini tahrip ederlerse iyi mi ola­ cak?" diyerek, onu susturmaya çalışıyorlar. Gömenler ara­ sında bir de Osman'ın eşlerinden Naile var. Karanlık oldu­ ğu için, o da eline bir mum alarak kabirde rahat çalışılabilmesi için mezarın başında duruyor. İslami eserlerde anlatıl­ dığına g ö r e , çalışanlar, isyancılar görmesin diye insanların olduğu tarafla mezar arasına perde gibi veya kerpiçten bir duvar yapıyorlar. 3 6 1 Cenaze namazı kılınmıştır diyenlere g ö r e de ihtilaf var­ dır. Genel kanı, cenaze namazının bir veya dört kişi tarafın­ dan kılındığı yönündedir. Hatta bazı kaynaklarda, korkudan kimse onu g ö m m e k istemeyince; ancak Mervan'la, Os­ man'ın eşlerinden Naile onu geceleyin gömmüşler şeklin­ de bilgi var. Osman'ın eşlerinden dedim; çünkü Osman öl­ dürüldüğünde yanında dört hanımı vardı: Remle, Naile, Ümmü Benin ve Fahite. 3 6 2 Yani öyle ki, Osman'ın cenaze­ si ortada kalıyor, korkudan kimse onu defnedemiyor. Hat­ ta önemli islami kaynaklarda çok farklı bilgiler de var. M e ­ sela onu öldürdükleri zaman, eşi Naile araya girmek isti­ yor. Bu arada onun da elini, kimilerine g ö r e de parmakla­ rını kesiyorlar. Hele halife Ebubekir'in oğlu Muhammed, Osman'ın kolundan tutup kapıya kadar sürükleyince Os­ man, "Senin baban dostumdu, neden bana böyle yapıyor361 a- Taberi, Tarih 4/412 vd. ve Asbahani, Marifet-ü Sahabe, no: 265-66. b- lbni-1 Esir, El-Kamil. halife Osman kısmı 2. cilt c- İbni Kuteybe, imame Siyase, 1/64. d- Askelani, Isabe, no: 1082. Cebele b. Amr b. Evs kısmında. e- ibni Asakir, Tarih-i Dımaşk, 39/532. f-Taberani, Mucem-i Kebir, 1/78-no: 107. g- Heysemi M.Zevaid, no: 14558-9/95. h- Yakut Hamevi, Mucem'ül Buldan, 2/262. ı- ibni Hacer, Talhis-ül Habir, 2/145. j- İbni Sad, Tabakat, 3/37-44. 362 Taberi Tarihi, 4/415-421.

sun' diyor. Ebubekir'in oğlu, "Sen gerçek Kur'an'ı yaktın, kendince yeni bir Kur'an ortaya çıkardın" diyor. Kimi riva­ yetlere g ö r e de Ebubekir'in oğlu onun kulağına şiş sokup boğazından çıkarıyor. Şurası çok önemli, baskını düzenleyenler Müslümanlar ve Ebubekir gibi birinin oğlu da aşırı derecede ona işkence ediyorsa ve Hz. Ali de savunma niyetiyle hiç ortalıkta bu­ lunmuyorsa, artık Osman'ın o günkü Müslüman halk nezdindeki değerinin nerelere kadar düştüğü anlaşılıyor. Bazı İslami kaynaklarda Osman katledildikten sonra, baskını gerçekleştirenlerden Umeyir b. Dabi-i adındaki kişi gidip onun canından parçalar kopararak, "Sen ki babamı zulmen/suçsuz yere hapse attın ve orada öldü. İşte senin de sonun böyle olacak" diyor. Yukarıda da belirttim, onu katledenler, bedenini tahrip etmek, parçalamak istiyorlar; ancak bazılarının aracı olmasıyla eylemciler bundan v a z g e ­ çiyorlar. 3 6 3 Bir de şu var, Osman'ın cenazesini, bir kapı tahtası üze­ rine bağlayıp o şekilde kabre götürürken, belki birileri du­ yar, gelir engel olur kaygısıyla koşarak götürüyorlar. Cena­ zeyi götüren şahıslardan biri, "Biz korkudan öylesine koşu­ yorduk ki Osman'ın kafası, üzerinde taşıdığımız tahtaya çarpıp tak-tuk diye ses veriyordu" diyor. Bu olay, az sonra bölüm sonunda ekleyeceğim kaynakların hemen tümünde vardır. İşte halife Osman'ın halk arasında bilinen ölümüyle gerçek ölümü arasındaki fark bu kadar büyüktür. Osman'ın Müslümanlar tarafından katledildiği, cenazesinin Yahudile­ re ait bir çöplüğe atılıp orada üç gün kaldığı, daha sonra
363 a-Taberi Tarihi, 4/412-414. b- İbni Kesir, Bidaye-Nihaye, 7/207 v d . c- İbni Kuteybe, Maarif, s. 113.

Hz. Ali'nin, Hz. Muhammed'in bazı eşlerinin ve Osman'ın eşlerinin hatırı için gömülmesine izin verildiği ve bunun da ancak aynı çöplükte gerçekleştiği, mezara da yangından mal kaçırırcasına, sür'atle götürüldüğü ve bu arada başının hep tahta üzerinde sağa sola çarparak ses çıkardığı, cena­ zesinin korkudan birkaç kişi tarafından gizlice defnedildiği, katledilirken işkence yapıldığı ve hatta canından parçalar kopanldığı, baskın anında haftalarca e v d e aç ve susuz mah­ sur kaldığı, yardım etmek isteyenlere izin verilmediği, o d ö n e m d e varolan Kur'an'ları yakıp yeni bir Kur'an ortaya koyduğu, kötü yönetimi yüzünden vurulduğu gibi konular, birçok İslam düşünürü tarafından kaleme alınmıştır. Ne ya­ zık ki, geniş halk kitlesi bunları bilmemektedir. Bu olup bi­ tenleri içeren İslami kaynaklar gerçekten çok fazladır. 3 6 4
364 Yukarıda Osman'ın ölümüyle ilgili açıkladığım bilgiler şu kaynaklarda g e ­ çiyor. Daha nice kaynaklar da var: 1- İbni Sad, Tabakat, 3/37-43. 2- Taberi Tarihi, 4/412 v d . 3- Ali b. Yunus el-Amili, Sırat'ül Müstakim, 3/30. 4- İbni A ' s e m , el-Fütuh, 1/64. 5- Ebü'I Feda, el-Muhtasar fi Ahbar'il Beşer, 1/172. 6- İbni Abdirabbih, Ikd'ül Ferid, 4/270. 7- Zebidi, Tac'ül Arus, 8/139-141. 8- Ibn'il Manzur, Lisan ül Arab, 1 1/670 Nasel ve Haşş Kevkcb md 9- Ibn'il Esir, a) En-Nihaye fi Garibil Hadis'i ve'l Eser, 1/969 ve 5/80. b) el-Kamil fi Tarih, h.35. yılı, halife Osman bölümü, c) Üsd'ül Gabe, Eşlem b. Evs b. Becre el-Ansari bölümünde. 10- İbni Asakir, Tarih'ü Medinet'i Dımaşk, 39/532 vd Hz. Osman konusu. 11-Taberani, Mucem-i Kebir, halife Osman kısmı. 1/78-no: 107-109. 12- İbni Hacer, a) Isabe, no: 1081 Cebele b. Amr kısmında. Ve Eşlem b.Evs b. Becre el-Ansari bölümünde, b) 'Telhis'ül Habir', 2/145 ve 5/275. 13- Heysemi, Mecme'ü Zevaid, 9/95, no: 14558 . 14- İbni Abdilberr, Istiab, A.Rahman b. Udeys ile Eşlem b. Evs. B. Becre bölümleriyle halife Osman kısmında. 15- İbni Şebbe, Medine Tarihi, Osman'ın kabri bölümünde, no: 321 vd. 16- Hindi, Kenz'ül Ummal, no: 36172 ve 36298, halife Osman kısmında. 17- İbni Kesir, Bidaye-Nihaye, Osman bölümü, 7/192 v d .

d ) Halife O s m a n N e d e n M ü s l ü m a n l a r c a Katledildi? Az önce de anlatıldığı gibi, Halife Osman'ı feci bir şekilde katledenler Müslümanlardır. Peki, Osman bunu hak etmiş miydi, neydi bunun en önemli nedenleri ki, insanlar ta M ı ­ sır'dan, Basra'dan, Küfe'den... değişik yörelerden gelip ey­ lem birliği yaparcasına toplanarak Osman'ı katlettiler? De­ mek ki ortada çok ciddi bir sorun vardı ki Osman'ın çevre­ si, hele Hz. Ali bile bu baskınları artık durduramamıştır. Bu nedenlerden önemli gördüklerimi İslami kaynaklardan özetlemek istiyorum.

Etrafındakilere

ayrıcalık

tanımak-iltimas

1) H a k e m b. Ebi-I As olayı Hz. M u h a m m e d ' e karşı olduğu, onunla anlaşmadığı, hatta M u h a m m e d konuşunca, kendisi kaş-göz işaretleriyle onunla alay ettiği için, Muhammed hem Hakem'i lanetler, hem M e d i n e ' d e n çıkartıp Taif taraflarına sürgüne gönderir. Bu konuda birçok İslami kaynakta hadisler var. Mesela İmam A h m e t b. Hanbel, Bezar, Heysemi, Fakihi, İbni Asakir ve daha birçok İslamolog, Hakem'in sürgün edilmesi ve lanetlenmesi konusunda hadisler aktarmışlardır. 2 6 5
18- Muhibbüddin Taberi, Riyad'ü Nadre, Osman konusunda, s. 3/70 ve sonrası. 19- Müzi, Tehzib-i Kemal, 19/457-no: 3847 Osman b. Affan kısmında. 20- Yakut Hamevi, Mu'cem-ül Buldan, 2/262 Haşş Kevkeb kısmında. 21- Ebu Naim Asbahani, Marifetli Sahabe, Osman kısmı, I. cilt, no: 263 ve sonrası. 22- Belazuri, Ensab'ül Eşraf, 6/160 ve devamı. 365 a- İbni Asakir, Tarih'ü Medinet'i Dımaşk, 57. cilt/270 vd. N o : 3712. b- Heysemi, M e c ' m e ' ü Zevaid, no: 431 ve 9233. c- Taberani, Mucem-i Kebir, Abdullah kısmında no: 13770. d- Bezar, Bahr'ü Zihar, no: 2060. e- Fakihi, Ahbar-u Makke, no: 706.

Taberani şöyle bir olay da aktarıyor: Bir ara Hz. Muham­ m e d kendi arkasına dönünce görüyor ki, Hakem el işaret­ leriyle kendisiyle alay ediyor; bazen de oğlu Mervan'la bir­ likte Muhammed'in minberine çıkıp iniyor (taciz niyetiyle). Yani hem Muhammed'in davasına inanmıyordu, hem de değişik davranışlarla onu psikolojik olarak rahatsız ediyor­ du. Daha sonra Ebubekir ve Ö m e r halife olunca, yine Taif'ta kalmaya d e v a m ediyor/ bunlar M e d i n e ' y e dönmesine izin vermiyorlar. Hatta geri dönsün diye bu konuda Ebubekir'e teklifte de bulunuyorlar. A m a o kabul etmiyor. Ancak Os­ man halife olunca, onun ve oğlunun geri gelmesine izin veriyor, adam gelip M e d i n e ' y e yerleşiyor ve ölene kadar orada kalıyor, ayrıca o günkü parayla kendisine devlet ma­ lından (ki devlet malı zaten haraçtan, ganimetten, talan­ dan, çapulculuktan sağlanıyordu) yüz bin dirhem para v e ­ riyor. Şu not da önemli, Hakem b.Ebi-1 As, aynı zamanda ha­ life Osman'ın amcasıydı. Şu da önemli: Tarihte şöhret sa­ hibi olan Muaviye de Osman'ın amcaoğullarındandır. Os­ man, Hakem'in oğluna da, maliye müdürü gibi M e d i n e ' d e bir g ö r e v veriyor: Yapılan alış-verişlerden sağlanan vergi­ nin 1/10'unu, karşılıksız ona tahsis ediyor. Daha sonra Mervan, Osman'ın damadı olunca, ona aşırı d e r e c e d e ay­ rıcalıklar tanıyor. Mesela Hz. M u h a m m e d ' e ait olan ve v e ­ fat edince, kızı Fatma'm hakkı olduğu halde Ebubekir'le Ömer'in v e r m e d i ğ i Fedek arazisini de Mervan'a veriyor. Osman, yine Afrika halkından alınan 1/5 vergi, talan her ne ise damadı Mervan'a veriyor. Bunları zaten birazdan M e r ­ van konusunda anlatacağım. M u h a m m e d ' e rağmen, Osman'ın bu insanlara tanıdığı imkânlar, o zamanki şairlerin şiirlerinde de sıkça işlenmiştir. Osman katledilince, Müslümanların mezarlığı olan Ba-

ki'de gömülmesine engel olan Eşlem bin Evs, bir şiirinde şöyle diyor: "Allah'a yemin olsun ki, hiç kimsenin yaptığı kötülük yanında kâr kalmayacak, cezasını çekecektir. Sen ey Osman, Muhammed'in lanetlediği o insanı (Hakem"0 getirdin ve ona imkânlar tanıdın. Devlet malının 1/5'ini alıp Mervan'a verdin, ayrıca devletin malını kendine ve çevrene tahsis ettin. Ebu Musa el-Eş'ari'nin getirdiği gani­ metleri sen istediklerine d a ğ ı t t ı n . " 3 6 6 Yine halife Osman'ın sürgün ettiği bir başka şair Abdurrahman b. Hanbel el-Cemhi bir şiirinde, "Allah'a y e ­ min ederim ki hiçbir suç karşılıksız kalmaz" diye başlıyor ve Osman'ın kötü yönetimini işledikten sonra şiirin bir yerinde, "Bize öyle bir fitne (Osman için diyor) yaratıldı ki, hem biz onunla ceza çekiyoruz, hem de o kendisi için başbelası oldu" diyor... Şair burada, Osman'ın feci bir şe­ kilde katledildiğini ve kendilerine de bela olduğunu be­ lirtmek istiyor. 3 6 7 İşte sonunu getiren sebeplerden biri, hem Hz. Muhammed'in lanetleyip sürgüne gönderdiği bu insanı geri getirmek, hem de ona ve oğluna aşırı de­ recede ayrıcalıklar tanımak, tabii ki bu, halkta olumsuz et­ ki yapıyor.

366 Belazuri, Ensab'ül Eşraf, 6/149. 367 a- İbni Kuteybe, Maarif, s. 112 ve 199 Mervan kısmında. b- İbni Abdil'ber, Istiab, no: 529. Hakem b. Ebi-I As kısmında, c- Muhibbüddin Taberi, Riad'ü Nadre, 3/72 ve devamı, d- Hakim, Müstedrek, 4/479-481. Hakem b. As kısmında, e- ibni'l Esir, Üsd, 4/348 Mervan kısmında; ayrıca Hakem kısmında da bil­ gi verir. f- İbni Hacer Askalani, Isabe no.-8324 Mervan kısmında. g- İbni Sad, Tabakat. Taberani, Mucem-i Kebir. Zehebi, Siyer-i A'lam. Ve daha birçok tabakat kitaplarında bu konuya yer verilmiştir.

2) M e r v a n b. H a k e m Az önce de belirttim, Mervan da babasıyla birlikte Hz. M u ­ hammed tarafından Taif şehrine sürgüne gönderilmişti; Os­ man babasıyla birlikte onu da geri getiriyor ve üstelik de kendi kızı Ümmü Eban'la evlendiriyor ve kendine vezirbaşdanışman yapıyor. Afika'dan sağlanan ganimet-talan ne varsa hepsinin 1/5'ini damadına tahsis ediyor. Bir örnek vereyim. Afrika alındığında oranın yöneticisi Cürcir'le bir anlaşma yapıyorlar ve 2 buçuk milyon dinar (altın para) on­ lardan haraç olarak alınıyor. Ayrıca her katılımcı askere bin dinar, kimisine g ö r e de üç bin dinar (altın para) düşüyor. Ya­ ni Mervan'a verilen bu gelir büyük bir rakam oluşturuyor­ du. Yine Osman zamanında Kıbrıs adası alınınca, halkın­ dan her yıl yedi bin dinar (altın para) cizye/haraç alıyordu. Yine halife Osman, Mervan'ın kardeşi Haris b. Hakem'e, devlet malından üç yüz bin dirhem yardım yapıyor; ayrıca M e d i n e merkezinde ona çok önemli bir alış-veriş 368 merkezini hibe e d i y o r . Az önce de vurgu yapıldığı gibi bu aile Hz. Muham­ med nezdinde cezalıydı; özellikle babaları. Zaman içinde öyle oluyor ki, Mervan, Osman'ı tama­ men kontrol altına alıyor. Damattır diye ona öylesine geniş yetkiler veriyor ki, artık o Osman'ı yönlendirir hale geliyor. Zaten İslami kaynaklarda, Osman'ın Mısır valisine gönder­ diği ve isyancıların katlini istediği mektubun Mervan tara­ fından yazıldığı iddia ediliyor. Bu mümkün olabilir. Çünkü Osman'ın veziriydi ve zaten tüm yetkiler ondaydı. Yalnız tek bu olaya bakarak Osman'ı temize çıkaranlar olsa da, her taraftan M e d i n e ' y e Osman'ı linç e t m e y e gelen o insan­ ların öfkesini bununla atlatmak mümkün değildir. Kaldı ki Osman'a, yeter ki istifa et kurtul denildiği halde görevin368 a- Taberi Tarihi, 4/256-272., b- ibni Kuteybe, Marif, 112.

7/290 ve deva­ mında.İbni Asakir. Maarif. Hanbei. 3 6 9 İşte Osman'ın sonunu geti­ ren sebeplerden biri de Mervan'dır: Hem M u h a m m e d ' e rağmen onu babasıyla birlikte geri getiriyor. para kazansın. hem maddi ve siyasi olarak ona ayrıcalıklar tanıyor. hem ressam. Nitekim de onu en ağır bir şekilde cezalandırdılar. Osman da vergi adı altında onlardan alıp yakınlarına dağıtsın-. Osman'ı katlet­ mek için bu insanlar ta Mısır'dan. Müsned'ül müksirin.İbni Kuteybe. 4. Bu. N o : 3712. 3. A m a patronuna günde 2 dirhem vergi bile ödeyemiyordu.Suyuti. Üsd. Onlar çalışsın. babasıyla birlikte sürgüne gön­ derdiği böylesine bir adamın. sayfaya kadar. tabii ki bunlar halk nezdinde olumsuz etki yapıyor.Taberi. Tarih'ü Medinet'i Dımaşk. Demek ki sorun Osman'daydı. hem de demircilikte uzman biri­ dir ve hatta onun o zaman rüzgârla çalışabilen değirmen yapabilecek kapasitede bir insan olduğunu yazmıştım. 57. Ebü Lü'lü hem marangoz. 130 ve devamı. s. 5.cilt/270 vd. 7. Mervan ve hakem kısmında. 2.lbni-1 Esir.Ahmet o. no: 6233. Ö m e r kısmında belirttiğim gibi. Riyad'ü Nadre. Bidaye-Nihaye. 369 I. 224'ten 280. Kufe'den. Osman'ın sonunu getiren çok önemli bir nedendir. tabii ki güçleri varsa kabullenemezlerdi. 3/79 vd. Osman sayesinde geldiği aşama budur. . Ali de Osman'ı Mervan konusunda uyardıkları halde Osman on­ ları dinlemedi. 6. Hatta Osman'ın eşlerinden Naile ve son zamanlarda Hz. Basra'dan bo­ şuna geliniyorlardı. Müsned'ü Abdullah. İbni Asakir bu eserinde ona 56 sayfa yer vermiş. Muhammed'in.Tarih ül Hulefa. yoluna d e v a m etti.İbni Kesir. Osman ise bir çırpıda kendi adamlarına ve üstelik de Mu­ hammed'in lanetlediği ve sürgüne gönderdiği insanlara ve daha nicelerine müthiş imkân tanıyordu. İşte Hz. 112. Osman'ın katli bölümünde.den ayrılmıyordu.

Kur'an. sütkardeşi olan Ebu Serh'i tayin ediyor. Ebi Serh Daha önce Mısır valisi A m r b. tabii ki bu olaydan sonra Osman'la A m r b. 312 . Muhammed burada yine işi Cebrail-Allah'a havale ediyor ve şöyle bir ayet indiriyor. benim bu tür sahte yazılarımla doludur" diyor ve "Durum bu ise. As idi. Bu açıklamayı yaptıktan sonra ar­ tık M u h a m m e d ' l e kalmıyor. 7/190. Osman bunu M e d i ­ ne'ye geri alıyor ve yerine/Afrika'ya. ben Kur'an'dan daha mükemmel bir kitap ortaya çıkarabili­ rim" ifadesini kullanıyor. ben ise. Olayın Özeti şu: Bu adam daha önce Hz. Hz. Bidaye. Muham­ m e d kendi zamanında onun hakkında ölüm fetvası vermiş­ ti. "Acaba farklı şeyler yazarsam anlar mı?" diye onun isteklerine ters olan şeyler yazıyordum ve tekrardan ona okuyordum. "iyi iyi. o da Osman aleyehinde çalışıyor. ona büyük imkânlar sağlıyor. böylece onu ödüllendiriyor. A d a m . Oda bana.3) Sütkardeşi A b d u l l a h b. ya da 'Allah'ın indirdiğinin benzerini ben de indireceğim' diye laf 370 İbni Kesir. onun dava­ sında tanrısal boyut yok. ben de Kur'an gibi bir kitap yazabili­ rim dediği için. As'ın arası açılıyor. A d a m şunu diyor: Muhammed bana başka şeyler yazmamı öneriyordu. H e m bu açıklama. güzel" diyordu. 'Bana vahyolundu' diyen. 3 7 0 Osman'ın atadığı Ebu Serh öyle bir insandı ki. Zamanla Muhammed'i tanıyınca anlıyor ki. M u h a m m e d için kâtiplik yapı­ yor ve Kur'an ayetlerini yazıyordu. hem de İs­ lamiyet'ten çıktığı için. Muhammed'in korkusundan (Belki öldürür diye) Medine'yi terk edip M e k k e ' y e kaçmak z o ­ runda kalıyor. Ayetin anlamını Diyanet'in çevirisinden vereyim: "Al­ lah'a karşı yalan uyduran veya kendine bir şey vahyedilmemişken.

bu yöntemle iktidar sahibi olmayı arzuluyorlardı. Çünkü Osman'ın sütkardeşiydi. Kurtubi ve diğer tefsirler. meleklerin. A d a m gizlice halife Osman'a sığınıyor. Maarif. Enam su­ resi 93. s. Taberi Tefsiri. Zamanla M u h a m m e d Mekke'yi alınca. Bu ayetin. Bunu yaparken de şunu söylüyor: Aslında Osman 371-Suyuti. 169 vd . ayetin açıklama kısmında ve İbni Kuteybe. iş iş­ ten geçtikten sonra o kalkıp ayet oluşturma yöntemiyle in­ sanlara tehdit savuruyor. bu ayetten Müseyleme de kastedilmiştir diyenler de var. Osman onu belli bir süre saklıyor. ellerini uzatmış. "Bu adam 'Ka'be'nin içinde de olsa onu yakaladığınız an öldürün" ta­ limatını veriyor. g ö z d a ğ ı veriyor. en çok adı g e ç e n kişi için indiği/oluştuğu anlatılıyor tefsirler­ de ve diğer İslami kaynaklarda.eden kimseden daha zalim kimdir? Zalimlerin şiddetli ölüm sancılan içinde çırpındığı. oluşturduğu bu ayetle 371 tüm muhaliflerini hedeflemiştir demek isabetlidir. sessiz kalıyor ve daha sonra onu bağış­ lıyor. Muhammed uzun süre bekliyor. uygun ortam yakalamaya çalışıyor ve bir gün ada­ mı da yanına alarak birlikte Muhammed'in yanına gidiyor­ lar. Bunlar sonucu değiştir­ miyor. ancak Muhammed'in pey­ gamberlik konusunda önemli bir rakibi olduğu için. Dolayısıyla Muhammed. Çünkü onlar da bu peygamberlik formülünü kullan­ mak istiyorlardı. "Bu adamı bağışla" teklifinde bulunuyor. Hat­ ta Yemenli olan ve peygamberlik iddiasında bulunan Secah adındaki kadın ve yine ben de peygamberim diyen Rah­ man Yemami ve Esvet Ansi'nin de bu ayetin sebep-sonuç ilişkileri arasında isimleri geçiyor. A d a m onu deşifre ettikten. Dürrül Mensur. 'Haydi canlarınızı kurtarın! Allah'a karşı doğru olmayanı söylediğiniz ve onun âyetlerinden kibirlene­ rek yüz çevirdiğiniz için bugün aşağılayıcı azap ile ce­ zalandırılacaksınız' diyecekleri zaman hallerini bir gör­ sen!" deniliyor Kur'an'da.

Tahrim-i dem. 3 7 2 372 12345678- istiab. bir süre beklememin nedeni şu: Ona karşı yaklaşımımı bi­ liyorsunuz. 3/33 vd. Bu da Osman'ın sonunu getiren önemli nedenler­ den biridir. Yani ben bu beklemem­ le bu fırsatı vermek istedim. Hudud hemen başta.onu yanıma getirince ben onun bağışlanmasını istemedim. Tarih'ü Medinet'i Dımaşk. Mısır'a vali olarak tayin ediyor. no: 1553. Onun için belki bana g ö r e v düşmeden içiniz­ den biri kalkıp onu öldürür dedim. tabii ki bunu söylemekle.Taberi.Siyer-i a'lam. Ebu Davud. ben de Kur'an gibi bir kitap rahatlıkla yazabilirim diyen birini ve üs­ telik Muhammed'in hakkında ölüm fermanı verdiği bu adamı. ancak içinizden biri çıkmayın­ ca ben de bağışladım diyor. Riyad'ü Nadre. Hem halkın hoşuna gitmiyordu bu g ö r e v d e ğ i ­ şikliği. Hâlbuki Osman'ın g ö r e v d e n aldığı eski vali Amr b. Nesai. M. bu adamdan daha de­ neyimliydi: H e m Muhammed. 29/34 vd. hâ­ lâ ona karşı kininin d e v a m ettiğini belirtiyor ve aynı zaman­ da arkadaşlarını da eleştiriyor: N e d e n biriniz onu katletme­ diniz diye! İşte Osman kendi halifeliği zamanında Muham­ med'in sevmediği. no: 3997-7/230. Hatta g ö r e v d e n alınan Amr b. kanatırım'' karşılığını vermiştir. Tabakat. hem de Mısırlılar Amr'ı se­ verdi. As. mürted kısmında. ibni Sad. 2/112 vd . As'a Osman'ın öldürüldüğü haberi verilince o. ibni Asakir. sağdan soldan toplanan bilgilerdir. 169. hatta Kur'an sahtedir. Zehebi. s. İbni Kuteybe. severek bağışlamadığını. hem de Osman'ın yönetimine karşı Amr anti pro­ paganda yapıyordu. "Ben bir insana bir darbe vurdum mu. el-Maarif. içinde birçok yalanım var.

ancak sıra dostlarına. İşte Osman'ın bunu koruması da halkta olumsuz etki yapıyor: Osman. fakir-fukaraya ceza veriyor. 3/77. Riyad'ü Nadre. diye suçluyordu onu. Hz. ona ceza uygulamaz. ancak sonunda Osman Ubeydullah'ı serbest bırakır. Velit'in babası Ukbe. Daha sonra Beni Mustalık kabilesi Müslüman olunca (tabii ki Muhammed onlara karşı savaş­ mıştı ve bunlar kılıç zoruyla müslüman olmuşlardı). Kimi riva­ yetlere g ö r e Hz. 38. M e d i n e ' d e bir Müslüman'ın yanında köle olarak çalışan Ebu Lü'lü tarafından katledilince.M. . 5 ) Velit b . b. Halife Osman'ın kardeşiydi: Anneleri Erva binti Küreyz'di. Ali onu katlediyor. 373 a. Taberi. Bu yüzden Ubeydullah kaçıp Muaviye'ye sığı­ nıyor ve daha sonra Sıffin savaşında öldürülüyor. yandaşlarına g e ­ 373 lince torpil yapıyor. Ubeydullah cezasız kalmasın.4 ) Halife Ö m e r ' i n oğlu U b e y d u l l a h ' ı k o r u m a k Halife Örner. oğlu Ubeydullah da gidip buna karşı Hürmüzan. babaları ise farklıydı. Bu haksız ci­ nayetler Müslümanlar arasında çok tartışılır.ibni Asakir. cilt/60ve devamı. Ali. Bedir harbinde sağ olarak ele geçirilmiş ve Muhammed'in tali­ matıyla öldürülmüştü. U k b e olayı: Bu adam. ancak Cüfeyne Hıristiyandı ve M e d i n e ' y e okumaya gelmişti. ya sen onun suçsuz kızını niye öldürdün. Hâlbuki Ubeydullah masum insanları katlemişti. Ali'ye gelip kendisi halife olunca. şeklinde konuşuluyordu. Hz. Tarih-i Dımaşk. Ubeydullah'ın katline ka­ rar veriyor. Nitekim sıra Hz. Ebu Lü'lü'nün küçük kızı ve bir de Hıristiyan asıllı Cüfeyne adında başka birini katlediyor. Hatta bir ara: Pe­ ki senin babanı katleden başka. bu konuda Os­ man'la birlikte toplantılar yapılır. Hürmüzan Müslüman olmuştu. öldürülsün diyordu.

Ancak adam yarı yoldan geri dönüyor. Bu arada Muhammed. yoksa beni de öldüreceklerdi. Askalani. " N e yaptın?" diye sorunca o. hazır. Anlamı şu: "Ey inananlar! Bir fasık/kötü insan size bir haber getirirse onu tahkik edin/araştınn. biz zekâtımızı topla­ dık. Üstelik zekât da vermeyeceklerini söylediler" diyor. Bunun üzerine M u ­ hammed onlara karşı savaş hazırlığına başlıyor. Beni Mustalık tarafında da bir evham başlıyor ve hemen liderleri olan ve aynı zamanda Muhammed'in eşlerinden Cüveyriye'nin de babası olan kişi M e d i n e ' y e gelip durumu öğreniyor ve "Yalandır. Günü gelince Hz. zekâtınızı/verginizi ona teslim edersiniz. Diğer taraftan Muhammed'in elçisi belirlenen zamanda gitmeyince.Muhammed onlara diyor ki. ben zor kurtul­ dum. bu ayette sözü edilen fasık/kötü insandan ka­ sıt. ancak memur bekliyorduk. korkudan g i t m e y e ce­ saret edemiyor: Ya gittiğimde başıma bir şey gelirse diye evhama kapılıyor ve geri dönüyor." H e m e n hemen tüm önemli tefsirlerde ve ayetlerin sebep-sonuç ilişkisini irdeleyen kaynaklarda. meğerki onlar tekrardan İslamiyet'ten dönmüşlerdi. A d a m oraya hiç uğramamıştı. Bu olay üzerine Muhammed. Muhammed Velit b. Ukbe'yi bu işle görevlen­ diriyor. "Ben gittim. ben falan tarihte adamımı gönderirim. el-İsabe . Ukbe arasında husumet olduğu için. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz/ onlara karşı yanlış yaparsınız da sonra yap­ tığınıza pişman olursunuz. Ukbe'dir. Fakat bize herhangi biri uğramadı" diyor. Hucurat sure­ sinin altıncı ayetini indiriyor. Bunun üzerine Muhammed tahkikat yapıyor ve sonuçta elçisi Velit b. Aslında böyle bir şey de olmamıştı. Dönmesinin nedeni de korkudur: Çünkü daha önce bu kabile ile Velit b. Utbe'nin onlara uğrama­ dığı ve üstelik de onlara karşı büyük bir iftirada bulunduğu ortaya çıkıyor. bu olaydan dolayı Velit b.

Hudud. Hatta öylesine içerdi ki. Hasan da. bu açıklama M ü s l i m ' d e n d i . Hz. İçki cezası kısmında. Muhammed geçmişten g e l e c e ğ e her şey biliyordu? Peki. Cafer cezayı uyguluyor. Osman sonuçta. 374-Sahih-i Müslim. 4 rekât kıldırır (ki sabah namazı iki rekâttır) ve namaz içinde cemaate dönüp. bu olayda adam gelmeseydi ve böylece bu yalan or­ taya çıkmasaydı ne olurdu? Çünkü Muhammed. Cezanın uygulanması için Hz. "Daha fazla kıldırayım mı?" diyecek kadar ayyaş biriydi. Böylece Osman'a sen yap. bu adam öylesi­ ne içki içerdi ki. Burada bir not düşüp konuya devam e d e c e ğ i m : Hani Hz. Ö y l e ki halk onu içki konusun­ da Hz. bu adam içki içti ve kustu diye. İbni Abdi-I Berr. onun ya­ lanları üzerine savaş hazırlığına başlamıştı ve tabii ki büyük bir katliam olacaktı işte Osman böylesine bir insanı vali olarak tayin ediyor. "Kalk sen cezayı uygula" diyor. bu ayetin Ukbe için indiği­ ne ilişkin İslam âlimleri arasında ihtilaf yoktur diyor. En son Abdullah b. Osman'a şikâyet etmiştir. 374 Evet. Ali'ye. "Halifeliğin iyi tarafından yararlanan o. buna karşı çıkıyor. Bu ceza uygulamasını Sahih-i Müslüm'den aktarayım. hem de içki içtiği için kırk kırbaç içki cezası uyguluyor. onu hem g ö r e v d e n alı­ yor.adlı yapıtında. Hz. . Sonuçta Osman Hz. Ali'nin oğlu Hasan'a g ö ­ rev verilince o. Ali'nin de baskısıyla mecbur kalıp. zaman zaman kusardı diye İslami kaynaklarda bilgiler var. Şa­ hitler toplum içinde halife Osman'a ifade verirler ki. hakkında fasıktır/kötü in­ sandır diye ayet indirdiği bir insana. önemli bir konuda (halkı y ö n e t m e d e ) g ö r e v veriyor. Kaldı ki. kö­ tü tarafını da o uygulasın" diyor. bana ne bu iş­ lerden diyor. bir gün kendisi cemaate sabah namazını kıldırırken. Ali bunu yapmıyor ve oğlu Hasan'a sen kalk kırk kır­ baç vur diyor. Muhammed'in sevmediği.

Zehebi Siyer-i A'lam.İbni Kuteybe. bunu gerçekleştirenler suç­ ludur.ibni Asakir. Hudut.Nihaye. Osman'ın sonunu getiren yanlışlardan biri de böylesine bir adama yaptığı iltimas-ayrıcalıklardır. no: 8033. İbni Teymiye gibilerine kalırsa.Askalani. d. El-Kamil fi Tarih. size rağmen ben içki içerim" diyor. b. Hatta Rumlara karşı bir savaşta bile Velit içki içerken. savaş var karşımızda biz içki ile mi uğraşacağız di­ yor. Velit b. Mesela Talha ve Zübeyir g i b i . onun cinayetinde parmağı olan saha­ beler hakkında ağır konuşmuşlardır. N o : 9153. s.İbni Esir. Muhammed'den cennet müj­ desini alanlar da vardı. 375 Bütün bu olup bitenlere karşı yine İslam düşünürleri Osman'ı savunmuş. Bidaye. el-Marife ve Ta­ rih (Besevi) Neseb'ü Kureyş gibi kaynaklarda da geçtiğini belirtiyor. ama olaylar öylesine açıktır ki. El-Kamil 2/535. 3/412 vd. Ukbe kısmında. c.Müslim.Taberi Tarihi. tstiab. daha önce Küfe'de valilik yapan Sad b. haddi aşanlardır diyor. b. Isabe. Mesela İbni Teymiye. Osman'ın bu zulmüne karşı çıkanların hepsi cehennemliktir. isyancıdır. Üsd'ül Gabe. Tarih-i Dımaşk. . arka­ daşları ceza verelim diyorlar. Burada kitabı tahkik eden. 376 a. e. Bu arada Velit. So­ nuçta Velit 40 kırbaçla cezalandırılıyor ve artık bu olup bi­ tenlerden sonra g ö r e v d e n de uzaklaştırılıyor. Isabe. 63. No:67. Taberani. Hanbel. ama Hüzeyfe b. bu kez de yerine Sait b. Hz. Tehzib-i Kemal. Osman'ın ölümüne çalışanlar. Yeman engel oluyor. 3/433. Hadd'ül Hamr kısmında. Osman'ı savunabilecek hiçbir haklı neden yoktur. Maarif. Zehebi de bu d o ğ ­ rultuda açıklamalarda bulunmuştur. Velit'i g ö ­ revden alınca. cilt/218 v d . dip­ notta ayrıca imam Ahmet b. Hâlbuki Osman'ın ölümü­ nü isteyenler arasında. "Haram da olsa. 3 7 6 375 a. As'ı tayin ediyor. Ebi-1 Vakkas'ı g ö r e v d e n alıp yerine bu Velit'i atamıştı.ben niye bu işe bulaşayım gibi sözlerle karşı koyuyor. Osman. 180 v d . Ağanı.

Yine Hakem'in bir diğer oğlu olan Haris'e.İbni Kuteybe. . üç yüz bin dirhem para bağışında bulunmak ve 'Mehruz' denilen M e ­ dine'deki önemli bir alış-veriş merkezinin gelirini ona hibe etmek. ganimetten. .Amcası Hakem'i M u h a m m e d ' e rağmen sürgünden geri getirmek ve yüz bin dirhem devlet malından ona ba­ ğışta bulunmak.Hakem'in oğlu Mervan'ı da sürgünden getirmek. hazine yetkilisine. sağlanan gelirlerdir. devlete ait mallardan çeşitli hediyeler verir. 'Osman b.Kardeşi olan Abdullah b. oranın gelirini kendisi­ ne tahsis etmek. . kendi kızı Ümmü Eban'ı ona ver­ mek. . haraçtan. Hatta Osman ölünce o günkü para birimiyle elli bin civarı dinar (altın para) onun muhasebecisinde bulunur. Afrika'da ele geçirdiği yerlerin 1/5 vergilerini ona ba­ ğışlamak vs.Yine akrabası olan meşhur Ebu Süfyan'a. Ebi Sarh'a aşırı derece im­ kân tanımak. . Ayrıca bu çifte. hazineden iki yüz bin dirhem para hibe etmek. Halit b .. s.. . Maarif. Affan' adlı eseri. kendine vezir yapmak. Hayber. Osman'dan kalan servet kısmında. diye talimat verir ve bu kadar para devlet ma­ lından kızına ve damadına verilir. Ü s e y d olayı Osman kızını bu adama verince. 377 a-Muhammed Rıda( 1865-1935).6 ) D a m a d ı A b d u l l a h b . 3 7 7 Bu iltimas kısmını özetleyecek olursam-. b. Afrika'ya vali atamak. Yine 30 milyon üzeri gümüş pa­ ra (dirhem) ve 1000 d e v e ile birlikte Vadi'l kura. bunla­ ra altı yüz bin/kimi rivayetlerde de dört yüz bin dirhem yardım ver. Şunu hep hatırlatırım: Bunların tümü ta­ landan. Rebeze gibi yerlerde 10 milyon dinar (altın para) değerin­ de servet bırakır. 112-113.

Osman b. Yaser.. Halit b. her kabileden önemli kişiler toplanıp Osman'ı uyarmak için bir ültimatom/metin hazırlıyorlar. cennetle müjdelenen Tal­ ha ve Zübeyir gibi toplamları elli civarında olan önemli bir 378 Muhammed Rıda. halkı galeyana getiren son derece kötü örneklerdir. .Şam'ın tüm vergilerini Muaviye'ye hibe etmesi. . .Ebu Musa ve Osman b. Hz. Affan. Bir gün.Ebu Musa el-Eş'ari'nin Irak'ta topladığı vergileri. Amr'ı ataması ve daha ni­ celeri. Tebük suikastında Hz. Bunlar arasında Mikdad b. 3 7 8 Halife Osman iş başı yapınca onu M e d i n e ' y e alıyor.Abdullah b.Yine kardeşi olan Velit b. Ebil As'ı g ö r e v d e n alıp yerle­ rine dayısının oğlu Abdullah b. Halife Ö m e r tarafından Kufe'ye görevli olarak atanıyor. Yaser olayı uygulaması Hatırlanacağı gibi Ammar b. 204. Mesut da bir nevi talim-terbiye ve hazineden sorumlu bir görevli olarak oraya g i d i y o r . Ebi Vakkas'ı g ö r e v d e n uzaklaştırması. Her taraftan Osman'ın yönetimine karşı başkaldırılar çoğalınca. Amr. İşte bütün bunlar. . Ukbe'yi Kufe valiliğine ata­ ması ve Sad b. yanısıra Abdullah b. kendi yakın akrabasına ve Emevi soyuna bağlı kişilere dağıtmak. Muhalif olanlara şiddet ve sindirme politikası 1) A m m a r b. başka hediyeler vermesi. s. . Üseyd'e kızını vermesi ve bu da­ madına hazineden altı yüz bin dirhem bağışta bulunması. M e d i n e ' d e de ciddi bir muhalefet oluşuyor Os­ man'a karşı. Muhammed'in devesini önden çeken kişi ve o olaya karı­ şan insanları da bilen ikinci tanık.

seni bu hale getirecek. saygı­ sızlık yapamazsın" deyince. neden bu adamı komalık yaptın diye. İşte burada Osman ona. Osman bunları ken­ di ailesi ve yakınlarına dağıtmaktadır. Kimi rivayetlere g ö r e Ümmü Seleme gelip Osman'a kızı­ yor. bu olaydan do­ layı Ayşe ile Osman'ın arası açılıyor. "Bu iş çok cid­ di. Mu­ hammed'in eşlerinden Ümmü Seleme'nin evine alınıyor. kim olursun da bana karşı bunları söylersin" diyor ve . Osman'ın Yaser'i komaya sokması hakkında farklı riva­ yetleri de var. Bu arada A m m a r da Osman'a sert çıkıyor. Ali onu uyarıyor. kimilerine g ö r e de Ammar'a. o zaman niye kar­ şı çıktın?" denildiği gibi farklı bilgiler de var. sen asla böyle yapamazsın di­ yor.seçme heyet kendi aralarında Ammar'ı temsilci olarak se­ çip o ültimatom yazısıyla birlikte Osman'a gönderiyorlar. "Sen m a d e m biliyordun ki bu adam halife. Osman buna karşı. Bu arada Hz. yetki var elinde. Muhammed'in arkadaşlarının sana karşı haklı olarak yazdıkları mektubu yere atamazsın. hem de "Allah seni rezil etsin" gibi sözleriyle de haka­ ret ediyor. A m m a r daha sonra baygın haldeyken Hz. Osman adamlarına talimat veriyor. Sonuçta A m ­ mar baygınlık geçirip fıtık oluyor. Osman'a konuyu açınca. ama o kendi yakınlarına dağıtıyor­ du. sen Hz. A m m a r ona. Osman hem onu dövü­ yor. Değişik baskınlarda ele g e ç e n talan malları arasında altın mücevheratı da varmış. Ammar'ı y e r e yıkıp kol ve bacaklarını bağlıyorlar. Osman çok kızıyor ve o kâğıdı alıp yere atıyor. "Sen ha. Ammar. içinde idrarı durmayan falancanın oğlu. Ayşe de olayı duyuyor ve Osman'a kızıyor. "Bu talan malından kimilerin hoşu­ na gitmese de biz ihtiyacımızda kullanırız" diyor. Halk bunu duyunca karşı çıkıyor ve onu protesto edi­ yor. Bu arada Osman onu tekmelemeye başlıyor. Böyle de­ yince Hz. tabii ki bunları başka insanlar ele geçirmişti.

adamlarına da. şunu bil ki. an­ cak birini komalık yaptığı için artık onu dövdürmekten vaz­ geçiyor. üstelik de haklı olarak sert tepki gösteriyor.Belazuri (279. Bu. Osman'ın onu tekmelediği ve adamı sakat bıraktığı gibi bir gerçek var ortada. 3/75. birçok İslam tarihçisinin ortak olarak işlediği bir konudur. 280 vd. Bu konuda anlatılanlar arasında az fark görünüyorsa da. Ammar'ın verdiği yanıt olumsuzdur. "Bak Hz. Bu arada Hz. Onlardan Hişam b. "Tutun bunu" emrini veriyor. 2. diğer taraftan da kendisine yapılan baskın sırasın­ da. Yani yukarıda anlatılan o komalık halinin hikâye­ si böyle. Cemaat ona şaşkın şaşkın bakıyor. orada ters konuşmaya başlıyor. bu ne diyor diye. Bu arada adamlarına "Bunu burdan çıkarın" diye talimat veriyor ve oradan uzaklaştırılıyor.Mühibbüddin Taberi (694. Sonuçta A m m a r hem sevilen biri. . ancak sen ona bir şey diyemedin. 3 7 9 379 1 . Muahmmed'in daha ayakkabısı. Velit gelip Os­ man'ı tehdit ediyor: "Aynı sözleri Hz. Şayet başına bir şey gelirse.lbni'l Arabi Ebubekir (543. Yaser'e haber yolluyor.Ö) Riyad'ü Nadere fi Menakıb'il Aşere. tabii ki Osman ona da kızıyor. işi laçkalaştırdınız" diyor. Ay­ şe ona.' s. sizden en önemli kim ise o da öldürülecektir (Os­ man'ı kastediyor)" diyor. siz ne çabuk değiştiniz. 3. İşte burada onu tekmeleyince komalık oluyor ve üç namaz kılamaz ha­ le geliyor. hem de onun bağlı bulunduğu aşiret güçlü. Bir tarafta halife Osman bu adama bu şekil haksızlık ya­ parken.Ö)' El-Avasim'ü ımin'el Kavasım. elbisesi duruyor. Bu sahipsiz olduğu için bak sen ne hale getirdin. Ali de sana söyledi. yardımcı olması için Ammar b.Ö) 'Ensab ul Eşraf 6/161 v d . Ayşe'nin bu sözlerinden sonra Osman çok bozuluyor ve camiye gidiyor. İşte M u h a m m e d ' e karşı suikastta bulunanları bilen Hüzeyfe ve Ammar'ın başına gelenler bunlardır.

Bu arada İbni Mesut. "İbni Mesut'un kendisi aleyhinde propaganda yaptığını. Ebi Vakkas g ö r e v d e n alınıp yerine Velit b.Tarih'ül Hulefa. 5. Nihaye. bu davra­ nıştan dolayı İbni Mesut'u halife Osman'a şikâyet eder. Bidaye. Abdulah b. Mesut Kufe'de hem talim-terbiyeden sorum­ lu/eğitimci.İbni Kesir (h. . halkı kışkırttığını" anlattı. Olayın özeti şu: Ab­ dullah b. Ukbe atanınca. hem de maliyeden sorumludur. Başkala­ rına da bu şekilde borç vermiştir. Bu yüzden Velit onu Osman'a bir daha şikâyet etti.774. Osman. ne de Osman'ın işine geliyordu. "Bu borçtur. daha sonra müsait olduk­ larında onlardan geri almıştır. Velit. devlete ait/hazine ma­ lından bir miktar yardım ister. bilmiyordum ki Osman ve ona bağlı kişilerin hazinesi­ ne bakan bir memurum" diyerek tepkisini gösteriyordu. İbni Mesut da verir.2 ) A b d u l l a h b . halife Osman'ın icraatını ve oraya vali olarak atanan Velit'i her fırsatta eleştirmeye d e v a m ediyordu: "Zannediyor­ dum ki ben Müslümanların hazinesinden sorumluyum. Muhammed'in çok samimi arkadaşı oldu­ ğunu bilen halk ona saygı gösterirdi. İslami kaynaklardaki bilgi­ lerden anlaşılıyor ki İbni Mesut yumuşak başlı ve zararsız bir insandı. Velit ondan. Bunun üzerine İb­ ni Mesut anahtarları teslim edip sivil bir vatandaş olarak Kufe'de yaşamaya devam eder. Osman onu M e d i n e ' y e çağırdı. ö d e m e n lazım" demesi Velit'in hoşuna gitmez. Osman tara­ fından eski vali Sad b.Suyuti. Velit'ten hesap soramazsın" der. 7/80 ve sonrası. Osman kısmı. tabii ki bu da ne Velit'in. ayrıca onu g ö r e v d e n de alır. Os­ man kendisine bir mektup göndererek "Sen bir memur­ sun. Os­ man'ın hutbe okuduğu bir sırada camiye girdi. s. Çünkü Velit'in amacı geri vermemek üzere almaktır. Onun Velit'e. M e s u t ' a yapılanlar Osman. Hz. 130 ve sonrası.ö). 4. Mesut'u d ö v e d ö v e kaburga kemikle­ rini kırar.

Hlatta Osman onu sürgüne g ö n d e r m e k isterken birçok insan kendisine. Daha önce de ifade edildiği gibi."İşte bakın şu an kötü bir hayvan içeri giriyor" diyerek ağır hakaretlerde bulundu. Açıkçası.. Biz stni destekleriz. bı­ rakmayacağız" deyince İbni Mesut. "Ben Hz. o da Osman'a kızdı ve tıpkı Amı^ar olayında oldu­ ğu gibi burada da Osman'a karşı tavır aldı.Osman'ın. Çünkü bazı olaylar ve fitneler ocaktır. Rıdvan Biatına ketılan biriyim" (Os­ man Bedir ve Rıdvan'a katılmadığı için turada aynı zaman­ da dolaylı bir şekilde onu eleştiriyor da) dedi. e ğ e r Os­ man'ı katlederlerse artık bir daha onunjibi bir halife bula­ mayacaklar. Bununla Osrran'dan çok m e m ­ nun olduğunu ö n e sürmek isteniyor. O da. halk üzerinde çok olumsui^tki bırakırken. buna kar­ şı Uhud dağı kadar altın da bana veril>e yine mutlu ola­ mam" dediği söyleniyor. Muhammed'in eşlerinden Ebubekir'in I<ızı Ayşe bunu du­ yunca. İşte burada uyduruyorlar. "Ha'ir. Hatta bunu is­ patlamak için İbni Mesut'un Osman ha<kında. Bu yüzden ben istemiyorum ki bunun ilk kıvılcımın kendim yakayım" diyor. Bu arada Hz. "Yanlışlıkla bir ok atsam. İbni Mesuttemiş ki. "Başka yere göndersem orayı da karıştırır" endiesinin yanısıra Hz. Osman'ın hazırladığı Kur'ci dışındaki nüsha­ ları yakması. "Sa­ kın sürgüne gitmeyi kabul e t m e . Bazı İslami kaynaklarda İbni Mesut'uT en son Osman'la anlaştığı ve onunla helallaştığı iddia edilyor. Ali ve bazı insanların araya girmesiyle bni Mesut'un sür­ güne gönderilmesinden vazgeçiliyor. ben Os- . en başta bu Kur'an konusu ve onun genel ifaatı Osman'ın so­ nunu da getiriyor. Muhammed'in arkadaşıyım ve Bedir. emrini dinleye­ ceğim. Osman'a isabet edip de ödürülse. Hatta İbni Mesut daha fiyatta iken Osman hakkında her yerden muhalefet oluşuna kendisi.

Bellidir ki bazı uydu­ ruk uzlaşma cümleleri kurmuşlar. Osman bunu uygun buluyor ve ücretsiz bir şekilde M e d i n e ' d e yaşamaya mah­ kûm ediyor. Ens. onu d r ? v m e k için ayrıca adamlarına talimat veri­ yor. İstiab. N o : 1659. inandırıcılığı y o k . Os­ man'a. o zaman daha örnek mi kalmadı ki. A m a Ali'n' 1 " 1 D u çıkışı fayda etmiyor.man'a ok atmak istemiyorum demiş. Osman'dan önce vefat ediyc . "Allah rahmet eyle­ sin" diyor. Gc^üldüğü gibi savunmuşlar. Mesut. haysiyetini kırıyd r ve onu camiden kovuyor. ancak becerememişler.ab. b ) H e y s e m i M . "Sen Küfe 'ye gönderdin. r v e arkadaşı A m m a r b. arkadaşlarından Ammar b. İbni Mesut. Z e v a i d . ancak ilkel bir savunma. n o : 1 4 5 4 8 . Durum bu iken sen Şam'a göndersen oradaki insanları da örgütler. kendisi kalkıp Osman'ın ölümüyle ilgili ör­ nekler versin. Ukbe yüz-ünden adama nasıl bu cezayı veriyorsun" diyor. Daha son­ ra Osman bunu duyunca Ammar'a. Bu c>' u P bitenlerden sonra da onu sürgüne. A m r n a r da. En iyisi burda kal­ sın bari kontrol altında olur" deyince. Onlar kendi?'™ komaya sokuyorlar ve kaburga kemik­ lerini kırıyorlar. Çünkü mademki memnun kalmış. İbni Mesut'a toplum içinde hakaret ediyor. Ali bu arada Osman'ı uyarıyor: "Sen Velit b. Yaser onun vasi­ yeti gereği Osman'a haber v e r m e d e n gömüyor. Hz. Osman bildiği­ ni yapıyor. "Eğer Osman'dan önce vefat edersem sakın cena­ z e m e katılmasın" diyor. 3 8 0 Osman. Osman'a alay edercesine. "Evet hepimiz tarafından Allah rahmet eylesin" karşılığını veri3 8 0 a ) İ b n i A b d i l b e r . bu yetmiyor­ muş gibi. Abdullah b. tenha bir y e r e g ö n d e r m e k istiyor. İbni M e s u t m d . ancak Mervan. 6/148 . Yaser'e vasiyet ediyor. oradakileri senin hakkın­ da ö r g ü t l e d i / a l a r m a geçirdi. cilt 9/109 c) B e l a z u r i .

. diğer Kur'an nüshalarını yaktığı gibi onun da Kur'an nüshasını alıp yakmıştır. karşı çı­ kanların aldığı en hafif cezaydı sürgün.yor. Hatta sürgüne göndermek istiyor. Bu konudaki de­ taylı bilgiyi. 4/251 ve devamı. Nizamiye mezhebi kısmında. Sait b. İşte Osman onu geri çağırmış. Hz. farklı bir çalışmamda işleyeceğim. Osman kendi keyfine g ö r e Kur'an adı altında ve Yahudi asıllı Z e y d bin Sabit başkanlığında bugünkü dünya piyasasında bulu­ nan kitabı hazırlarken. Ensab. 6/140-164. Milel ve Nihal. ibni Mesut. yine Basra'dan Şam tarafına Muaviye emrine kitlesel bir şekilde sürgüne gönderilen pek çok insan var381 abcdBelazuri. ta Mekke'den beri M u h a m m e d ' l e beraber­ dir ve ilk Müslümanlardan olup Kur'an hafızıdır. O yüzden burada bunun üzerinde fazla durmuyorum. 14. s. s. Kufe'de iken de halka kendi Kur'an'ını anlatıyordu. 280. As yönetiminden Suriye'nin Şam tarafına. Os­ man'ın ona karşı asıl kini buradan kaynaklanmaktadır. Sonuçta olay orada kapanıyor.i Gıfari'yi sürgün etmek Halife Osman döneminde çok kişi sürgün edildi. İbni Mesut karşı çıkıyor ve bildiği farklı bir Kur'an nüshasına g ö r e hareket ediyordu. Osman'ın hazırlattığı Kur'an'a karşı çıkmıştır. Ancak şu da muhtemel ki. el-Avasım'u min'I Kavasım. Taberi Tarihi. İbnil Arabi. Osman bunun alay olduğunu anlıyor ve orada onunla tartışıyor. 3 8 1 • 3) Ebu Z e r . Şehristani. İbni M e ­ sut. Halife Osman'nın talimatıyla Kufe'den. Yu­ karıda ö z e t l e m e y e çalıştığım nedenler de oluşunca. Ali burada da Osman'a karşı çıkıyor ve aralarında sert tartışmalar da meydana geliyor. Sadece bir ha­ tırlatmada bulundum. artık olay patlak v e r i y o r .

c.d ı . Suriye taralına Muaviye emrine gönderilirler. b. 4/317 ve devamı. Amir himayesinde yaşayan insan­ lardan başka bir grubu Şam tarafına sürgüne gönderiyor. onu bana alelacele M e d i n e ' y e gönder diye talimat 382 Mesela Küfe'den Sabit b. Osman da Muaviy e ' y e . Evliya Çelebi gibi oradan oraya sürgün ha­ yatı yaşayan insan çoktu o zamanlar. Kays. Savhan. Mu­ h a m m e d ' e bağlı biriydi ve Muhammed'in gömülü olduğu M e d i n e şehri varken herhalde kalkıp da ölene kadar ıssız bir köye gönüllü olarak yerleşmezdi. Güya Ebuzer sürgün edildiği köye g ö ­ nüllü olarak g i t m i ş . bunlar hırsızmış. 4/429. Yine halife Osman Basra'dan. Bunlar hakkında Osman'a mektup gönderiyor.ibni Kuteybe. Malik-i Ester. Abdullah b. icraatımız hakkında propaganda yapıyor diye. Olay bu kadar basit olsaydı Osman'ın en yakın çevresi ona düşman kesilmezdi ve onu feci bir bi­ çimde katletmezdi. do­ layısıyla benimdir d e m e k istiyor. Malik b. Şunu da belirteyim. yani ganimettir. onun eksiğini kabul etmemek için çeşitli uyduruk savun­ malar yapmıştır. bu bizi eleştiriyor. Abdi-I Kays. Ziyad gibi şahsiyetler. bunlarla uyum sağlayamıyoruz diyor. Bu olup bitenlere karşı Muaviye onun hak­ kında Osman'a rapor veriyor. 3 8 2 Sonuçta Muaviye onlarla anlaşamamıştır. Bu defa da başka b ö l g e y e sürgüne gönderiliyorlar. Örneğin. Ebuzer de o sırada ora­ daydı ve bu sözlere karşı çıkıyor: Muaviye'nin ve bu arada halife Osman'nın yanlışlarını.Taberi Tarihi. Çünkü adam Hz.Tabakt-i İbni Sad. . s. Maarif. Kümeyi b. zinakârmış gibi yakıştırmalar vardır. Kab. Amir b. 383 a. I 13 ve 146. zulümlerini kabul etmeyip halka anlatıyor. devlet malıdır. İslami kesim Osman'ı kurtarmak. Aslında olay şudur: Şam valisi Muaviye şöyle söylüyor: Şam diyarı Allah'ındır. A m a bu sa­ vunma yetersiz ve inandırıcı değildir. Amr-el Huzai. 3 8 3 Mesela İbni Sad gibi. Sa'saa b.

Adamları Ammar'ı d ö v e d ö v e ko­ malık yapıyorlar. hem de alay edercesine Allah rahmet eylesin d e ' mesajını iletmek istiyor ve tabii ki Osman bunu anlıyor. elinden ne geliyorsa yap. Ebuzer M e d i n e ' y e gelince Osman'ın kötü yöneti­ mini orada da anlatıyor. Ammar buna karşı Osman'a şunu söylüyor: "Evet biz de diyoruz Allah rah­ met eylesin.veriyor. ona ceza ver. Osman bunları da kabul etmiyor. "Seni Rebeze köyüne g ö n ­ d e r e c e ğ i m " diyor (Medine-Kufe arasında ıssız bir köy). Osman bunu kabul etmiyor. görevlilerine "Bunun haddini bildi­ rin" diye talimat veriyor. "Asıl sen sürgüne gitmelisin" diyor. Osman. A d a m . Ebuzer buraya zorla gönderiliyor ve ölene kadar burda sür­ gün hayatı yaşıyor. hat­ ta Osman Ali'ye. Çünkü bunlar önemli merkezler. sen burdan gidecek­ sin. A d a m Kudüs olsun diyor. Osman'a gidip şunları anlatıyor: Temiz bir insanı (Ebuzer'i kastederek) sen sürgüne gönderdin ve orada vefat etti. bakalım başarabilir misin . Osman ona. Ali arasında sert tartışmalar oluyor. Ali de. beni M e k k e ' y e gönder diyor. ancak kabilesinin araya girmesiyle Hz. Hz. Sonuçta Osman bunu da sürgüne göndermek istiyor. aleyhine çalışmasından korkuyor. Bu yüzden Ammar'a sert çıkışıyor. Osman onu da kabul etmiyor. Daha sonra Osman onun ölüm haberi­ ni alınca. o gün için met­ ropol durumunda olan bölgeler. Osman'ın bu ifa­ desi Ammar b. Basra ile Kufe'den biri olsun diyor." Tıpkı İbni Mesut'un ölümündeki gibi bir du­ rum yaşanıyor burda. onun halkla te­ mas kurup. Sen buna benzer başka bir örnek daha mı uygulamak istiyorsun deyince. "Allah rahmet eylesin" diyor. Yaser'in zoruna gidiyor. Bir yer iste seni sürgüne g ö n d e r e c e ğ i m diyor. Onun için bunları kabul etmiyor ve ona. Ali. Tabi ki bu sözlerle Osman'ı zımnen eleştiriyor: Yani 'hem adamı sürgüne gönder. bu kez Osman'la Hz.

Avf konusunda bu konuda so­ mut örnekler v e r e c e ğ i m . Müslümanlar üze­ rinde olumsuz etki bırakmıştı. halife Os­ man'ın sudan bahanelerle katılmaması.karşılığını veriyor. Kı­ sacası. bir nevi açıkgözlük olarak değerlendiriliyordu ve Müslümanlar nezdinde itibarına g ö l g e düşürmüştü. Osman hem Ammar'ın sürgün olayını ora­ da kapatıyor. onun bu davranışı Müslümanların zoruna gidiyor­ du. M u h a m m e d zamanında meydana gelen Bey'at-i Rıd­ van'a ve Bedir'le Uhud gibi önemli savaşlara. Bugün nasıl basın mensupları baş- 384 Belazuri. seni eleştirir­ se sen de ona ceza verip sürgünlere yollarsan bu iş yürü­ m e z " deyince. İki savaşa katılma­ ması ve üstelik Bedir'de ele g e ç e n ganimetlerden onun da pay alması. şu an var olan Kur'an ortalıkta yoktu. tüm Kur'an nüshalarını yakması Bu konuda elimde yeni bir çalışmam var. Zamanla onun hakkında olumsuz düşünceler çoğalınca. halk nezdinde bu katılma­ ma da artık mazeretten çıkıp önemli bir eksiklik olarak de­ ğerlendirilmeye başlandı. Ensab'ül Eşraf. Herkes M u h a m m e d ' d e n ayet adı al­ tında bir şeyler almıştı. bu da Osman için bir eksiklik olarak değerlendirili­ yordu. Bu arada bu olup bitenleri duyanlar top­ lanıp halife Osman'a. Daha sonra Müslümanlar arasında meydana gelen Sıffin harbin­ d e A m m a r öldürülüyor. 3 8 4 C) Halife Osman'ın bazı savaşlardan kaçması Hz. D) Osman'ın. "Kim sana karşı çıkarsa. Rahman b. 6/166 v d . Aşağıda A. orada detaylıca anlatacağım. Her fırsatta yüzüne karşı şu şu savaşlardan kaçtığı açıkça söyleniyordu. hem de Ali ile tartışmalara son veriyor. Olayın özeti şu: O zaman. .

Ali'nin Kur'an'ı vardı ayrıca. o dö­ nem var olan tüm Kur'an nüshalarını yakıyor. bazen birlikte birkaç kişi oluyorlar­ dı. Ka'b'ın ve daha birçok sahabenin ayrı ayrı Kur'an'ları vardı. Ebi Süfyan Osman'ın en önemli adamı ve o d ö n e m d e Şam valisi olan Muaviye bile ona yardım etmek istemedi. Hatta Hz. birçok kişide güya parça parça bulunan bu ayetleri bir araya getiriyordu. Pek çok insanın hazırladığı bazı ayetler varmış. İşte bu konu da Osman'ın sonunu getiren önemli sebeplerden biridir. Dediğim gibi bu konuda yeni bir çalış­ mam olduğu için fazla detaya girmiyorum. Übey b. İbni Mesut'un. Bu. bazen uzun süre bazıları hiç bulunmuyordu. M u ­ hammed'den sonra bir ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkan yeni bir durumdur. Yani M u ­ hammed'in konuşmalarının bugünkü Kur'an gibi bir araya gelebileceği hiç kimsenin aklından geçmiyordu. İşte bu yeni Kur'an'ı ortaya koymak ve var olanları yakmak mille­ tin zoruna gidiyor. Yahudi asıllı Z e y d b. Ömer. Sabit'e g ö r e v verip yeni bir Kur'an (bugünkü) hazırlatınca.bakanın peşine takılıp bilgi alıyorlarsa. Bu bilgileri herkes aynı derecede Muhammed'den almıyordu. İşte Osman. bu aşamada bu kısa bilgi yeterli. ancak imkânlar farklıydı tabii ki. e. Adeta herkesin cebinde farklı bir Kur'an vardı. Bu konuda İmam Suyuti ve İbni Asakir gibi meşhur İslam tarihçileri şu- .Halîfe O s m a n ' ı n Katledilmesine Katkı S u n a n Ö n e m l i Kişiler /Muaviye b. Osman'ınki adeta bir darbe yasası gibi algılanıyor ve bu konu da Osman'a karşı ciddi tavır alınma­ sına neden oluyor. o zaman da böyley­ di. Bir gün bir kişi o günkü bilgileri alıyordu.

yetkin daha fazlaydı. sen öyle Osman'ın aleyhinde çalıştın ki. kimse ona yardım etmedi diyor. ancak ben de hazırdım ve ona yardımcı olmadım. milleti ayaklandırdın. 95. Önemli bir ailenin çocuğuydu. halifelere ayırdığı özel kısımda şöyle farklı bir olay da aktarıyor. b. 200. ne de Medineli Müslümanlar ona yardımcı olma­ dılar. s. babası Ebu Süfyan hem Bedir. Halifeler kısmı özel bölüm. Muaviye daha yüksek bir yer hedeflemiş olabilir v e y a Osman'ın kurtuluşu yok. Muaviy e ' y e . Vasile b. bari ben geleceğimi riske atmayayım diye düşünmüş olabilir. s. İbni Abbas bir gün Amr b. sen de Şam valisiydin.nu aktarıyorlar. 3 8 7 Herkesin bir hesabı vardı. . no:3064. ibni Asakir. adama yağcılık yaptın. 387 Zehebi Tarihü'l İslam.İbni Asakir. Bu arada adam ona bir şiir de hatırlatıyor: fırsatçısınız d i y e . hem de Uhud savaşında karşı tarafın lideri. Muaviye'ye de. cilt. başkomutanıydı. ama yardıma gelmedin?" Muaviye burada alay edercesine. Ebu T u f e y l 3 8 5 ile Muaviye arasında bir diya­ log geçiyor: Muaviye soruyor. Çünkü ne Mekkeli. "Hâlbuki sen Şam valisiydin. "Benim onun kan bede­ lini almam daha iyiydi/bir bakıma gitmesi kalmasından da­ ha iyiydi" karşılığını veriyor. Medine'yi alarma geçirdin. Abdullah el-ICenani. 386 a. Amir b. "Sen de yardım etmedin" diyor. Çünkü Muaviye çok kurnaz bir insandı. As'a. Ebu Tufeyl. 385 Bu adamın asıl adı.Suyuti. no:3064. ama sonuçta senden yar­ dım isteyince yapmak istemedin ve hatta öldürülmesini is­ tedin d i y o r . cilt 26/113 ve devamı. 3 8 6 Zehebi tarihinde. 26/117 ve devamı. Tarih'ül Hulefa. Yani mutlaka bir hesap yapmıştır. sen de Osman'ı katledenler arasında var miydin diye? Ebu Tufeyl hayır yoktum. Muhammed za­ manında vardı ve Muhammed'in sahabelerinden en son ölen kişi.

Bu­ nun üzerine onunla Mervan arasında tartışmalar oluyor. 1/239. Rahman b. "öldürün. Futuh. hacca giden Ayşe henüz M e ­ dine'ye varmadan yolda Osman'ın ölüm haberini alınca. onun katli vaciptir" gibi ölüm fetvaları verdiği anlatılıyor (Hatta Osman'ın yaptıklarına karşı Ayşe. Ayşe az önce aktar388 a. A m a neredeyse onu da öldüreceklerdi. M u ­ hammed'in eşlerinden Ümmü Habibe müdahale ediyor. Mervan. İşte Osman'a baskın yapanlar. Ümmü Habibe'ye yapıl­ dığı gibi bana da yapılır. "Gök yere düşse bile hiç umurumda değildir? karşılığını veriyor. el-Muhtasar fi Ahbar'il Beşer. onu uzun süre e v d e mahsur bırakınca. Korkarım ki halk Osman hakkında benimle danışıp ona göre hareket eder. ama ne yazık ki onun getirmiş olduğu din gitti kayboldu ( O s ­ man'ın icraatını kastediyor)" d i y o r . Sabit ve A.Ebül Feda.Hz. ama tabii ki A y ş e yoluna d e v a m ediyor. 3 8 8 Kimi rivayetlere g ö r e de. O da M u h a m m e d ' e Tebük'te sui­ kast yapmak isteyen Ömer. . 1/420. Hatırlancağı üzere daha önce Ümmü Habibe hakkında bazı bilgiler vermiştim. c. Z e y d b.2 . güçlük­ le onu olay yerinden uzaklaştırıyorlar. Hz. İsrail b. 3. saçı bile duruyor. O yüzden gidiyorum" diyor. A y ş e O s m a n ' ı n a l e y h i n d e çalışıyordu Birçok İslami kaynakta Ayşe'nin Osman için. Utab gibi­ leri Ayşe'ye soruyorlar: "Bu insanlar senin sözünü dinliyor­ lar. gömleği. bunun sonucu olarak da. Musa'dan. Çünkü o aynı zamanda Ebu Süfyan'ın kızı ve Osman'ın akrabasıydı. b.ibni A'sem.Hakim Müstedrek. "Muhammed'in henüz ayakkabısı. Dolayısıyla Osman'a karşı bu tehlike var iken sen niye hacca gidiyorsun?" Ayşe şöyle diyor. Osman gibilerin listesini bildi­ ği için hep rahatsız ediliyordu. cilt no: 4607. su. yemek izni vermeyince.

Osman'ın saf dışı bırakılmasını çok isti­ yordu. 4/386. Haken kısmında. Mesela Muaviye ona mektup gönderiyor. Osman'ın Ebubekir'in cinayetinden sorumlu olma­ sıdır. cilt. 390 Ahmet bin Abdullah b. El-Kamil 2.eliğim konuşmasında bu olayı kastediyor. Ebubekir. Osman kısmında. Kal­ dı ki. Beşir'den. Osman da Ö m e r gibi Ebubekir'in ölümünden sorum­ luydu. d. Daha önce de anlatıldığı gibi Ay­ şe'nin öz kardeşi M u h a m m e d b. Ay389 a-Taberi Tarihi. A y ş e ve kardeşinin babalarının cinayetine dair bilgile­ rinin düzeyini İslami kaynaklardan tespit e d e m e d i m . b. yüzüne vuran bir muhalifti. Kays o da Numan b. Os­ man konusunda yardımcı ol diye. c. yani Ebu­ bekir'in çocuklarıyla Osman arasındaki hoşnutsuzluğun asıl nedeni. 7/210. o şunu diyor: Hz. 3 8 9 Aslında Ayşe. karışmayız diyorlardı. bildiğine ilişkin bazı işaretler var. Mervan b. 5/19 v d . Bidaye-Nihaye. ama korkuyordu. İşte A y ş e ve kardeşinin Osman aleyhinde faaliyet yü­ rütmeleri bundan dolayıdır d e m e k yanlış olmaz. sakalından tutup çeken. böyle bir şey be­ nim de başıma geleceğinden korktuğum için çareyi hacca gitmekte buluyorum d i y o r . An­ cak Ayşe'nin bunun farkında olduğu. Mu­ hammed bir gün Osman'a şu açıklamayı yaptı: "Ey Osman Allah sana bir fistan giydirdiği zaman (yani halifeliği kastediyormuş) sakın tehlike de olsa onu bırakmayaS l n . tabii ki Ayşe kardeşini bırakıp da Osman'a destek vermezdi.»390 Hâlbuki Ayşe'nin bu açıklaması Osman için son derece tehlikeliydi.ibni Kesir.İbni Sad. Çünkü isyancılar gelmiş kapıya dayanmışlardı ve e ğ e r Osman görevi bırakırsa. . Resmi İs­ lam tarihinde ancak bu kadar bilgi kayda geçmiş. Mısır'dan gelen ekip içindeydi ve Osman'ı yakalayınca y e r d e süründüren.İbni Esir.

Gayyat Tarihi. Osman sadece bu söz dolayısıyla direniyordu demiyorum. onu öldürmek için ben de halkı teşvik ettim diyor.Halife b. s. "Ey Ayşe." Mesruk da. Nitekim Osman'ın ölüm haberini alınca bunu itiraf ediyor.391 Hâlbuki İslami kaynaklarda önemli kanıtlar var ki Ayşe. Razzak. "Ben hep e v i m d e oturdum. Ayşe kendini koruduğu halde yine zaman zaman teh­ ditler alıyordu. onu öldürün" şeklinde insanlara talimat veriyordu ve ona hakaret anlamında Na'sel (Yani bunak. Hâlbuki A y ş e karışıyordu.A. "Osman dinden çıkmış. Burada maksat. Musannaf. Ayşe'nin niyetini okumaktır. Yani bu hadis Ayşe'nin kendi şahsi açıklamasıdır. insanlara talimat verip de onları Osman aleyhine kış­ kırtırsan sonuç böyle olur" diyor. katli vacip­ tir diyordu. şimdi de bir koç gi­ bi onu kesiyorsunuz. onu öldürün. A y ş e bir gün Mesruk adında bir sahabiye şunu diyor: "Sizler ilk önce Osman'ı beyaz elbise gibi öne sürdünüz. Böyle yapıyor ki adam dirensin ve öldürülsün. b. Ayşe. no: 20967. bu senin işin. İşte bu gibi belirtiler. Os­ man'ın Ebubekir cinayetinde parmağının olduğunu anla­ mışlardır sonucunu gösteriyor. kimseye mektup yazdığım falan yok" karşılığını veriyor. aslında Ayşe ve kardeşinin. Ayrıca asırlar sonra bazı kaynaklardan o zaman Ebubekir'e karşı yapılan bu plandan biz bile haberdar oluyoruz da. onlar o zaman bundan ha­ berdar olmasınlar: Büyük ihtimalle bilgileri olmuştur. Yahudi kişiye benzetme) lakabıyla ilk sesle391 a. Bir kere Muhammed'in kimin halife olacağı konusunda açıklaması yoktu. Yoksa durup dururken adamın ölüm fermanını niye versin kil De­ mek ki aralarında çok ciddi bir sorun varmış. . onu halife seçtiniz.şe ise Osman'ı direnişe teşvik ediyordu. 98. ahmak. cilt 11/447.

öldürmeye emir verendir şeklinde devam ediyor. A d a m burada Ayşe'nin çelişkileriyle ilgili irticalen 6 mısralık bir şiir okuyor. Halife Os­ man Ayşe'nin bazı alacaklarını geciktirince. kâfirdir diyen yine sen idin. Medine'deki Yahudi veya Mısır asıllı bunak adama benzetmek bir yana. ancak adam artık ölmüş ben isterim ki son sö­ züm onun hakkında olumlu olsun" diyor.nen Ayşe'nin kendisiydi. Ayşe'nin az önceki açıklamasını (ki Ali halife olmuş. Bi­ zim yanımızda katil kişi. İbni Manzur şöyle diyor: Nasel de­ mek. İlginçtir ki. Adam ona. kendisi yarı yolda tekrardan Mekke'ye dönüyor ve Osman'ı öldürün sözü gi­ bi) Taberi gibi (310. Na'sel'in katli vaciptir' diye sen ta­ limat verdin" diyor. A y ş e ona karşı . Bu arada Ayşe. Fahrettin er-Razi de şu farklı bilgiyi veriyor. Biz de seni dinledik ve gerekeni yaptık. Şimdi İslam âleminde meşhur bir müfessir (Kur'an y o ­ rumcusu) ve aynı zamanda tarihçi olan İmam Taberi'den Ayşe'nin Osman'la ilgili yaklaşımı konusunda bir ö z e t bilgi vereyim. A d a m buna karşı Ayşe'ye. halk da söylüyordu. Taberi dışında birçok İslam düşünürü de aynı şey­ leri kaleme almış. olduğu gibi kay­ nağında işliyor. "Allah'a ye­ min olsun ki Osman hakkında ilk kışkırtıcı sözleri sen söy­ ledin. ahmak-beyinsiz demektir. bir kere Na'sel'in kelime anlamı kötüydü. Ayşe hacdan dönüp yolda Abd b. "Evet ben de söyledim. İçeriği (özetle) şöyle: Halifenin kat­ lini isteyen. insanlara talimat veren sen idin. öldüren değil. 'Onu öldürün. Ebi Seleme ile karşılaşınca. senden son­ ra Müslümanlar Osman'ı katletti diyor. Ayşe. Ümmi Kilab/b. ben onun kan bedelini is­ t e y e c e ğ i m " diyor. "Benden sonra M e ­ dine'de neler oldu?" diye soruyor.hicri ölüm) bir Kur'an yorumcusu ve ta­ rihçi anlatırken de hiç savunma yapmıyor. "as­ lında Osman zulmen katledildi.

"Ey ahali. 4/343. sen çok çelişkilisin dediğini de yazıyor. Beş va­ kit namazın hatırı olmasaydı insanlar seni. Ebubekir'in ölümünden sonra ve hele Osman'ın halifeliği döneminde bu iki ailenin arası açılmıştır. Orada konuya ilişkin şu bilgi var: Muammer Zühri'den. Osman'ı öldü­ rün. İşlenen bir cinayetten sonra Ayşe'nin. Muhammed'in zehirlendiğine ilişkin açtığım bölümde anlatmıştım. Hz. Muhammed'in henüz g ö m l e ğ i or­ tada iken Osman ne çabuk bu dini bitirdi gibi açıklamalar aktarıyor.gazaba geliyor/kızıyor ve "Ey Osman. İşte Osman'la Ayşe arasındaki olup bitenler hakkında birkaç örnek. . yani senin eşin peygamber. Bunu zaten daha önce Hz. Kısacası. o da Urve'den aktararark Ayşe'nin. sen emanete riayet etmedin. Ayşe'nin Osman'ın katli vaciptir sözlerine ilişkin eski hadisçilerden Sam'ani (h.Taberi. ancak kötü bir kadınsın demek istiyor. Bu da hemen hemen Taberi'nin aktardığı açıkla­ maları veriyor. onu Nuh ve Lut peygamberlerin hanımlarına benzetiyor. insanların haklarını göz ardı ettin ve yakınla­ rından zalim kişileri insanların başına getirdin.562) de kaynağında açıklamalarda bulunmuş. "Ben Osman'a ne kötülük yaptıysam hep başıma gelmiş. adamın Ayşe'ye. deve keser gibi keseceklerdi" eliyor. Tarih: 4/459. kusura bakmayın bu işin içinde ben de vardım ve başroldeydim" demesinin bir anlamı yoktur. b. Fahrettin Razi devamla diğer ünlüler gibi şöyle anlatıyor: Ayşe insanlara. bu arada Ayşe'nin Mekke'ye döndüğünü. el-Mahsul fi ilmi Usuli'l fıkıh.Fahrettin er-Razi. Osman da buna karşı Tahrim suresinde g e ç e n ve AyşeHafsa ikilisiyle ilişkili olan bir ayet okuyor. Eğer ölümünü istemişsem bu da başıma gelsin" şeklinde bir açıklama. Aklı başında biri bunu zaten söylemez. 3 9 2 392 a. Na'seli öldürün.

İbni Abdirabbih. Bunu anlatanların başında meşhur Buhari gelmektedir.İbni Kuteybe. 8/141. Bidaye-Nihaye. Osman'nın cinayetiyle ilgili kendi sorum­ luluğunu kabul ediyor ve Kur'an'dan "Sakının o fitne ve be­ ladan ki. Buhari şerhi.Suyuti. Zübeyir'in bu açıklama­ sını. Hanbel'in bunu iki y e r d e aktardığını 394 belirtiyor.Ibnil Esir. Halifeler kısmı. Osman kısmında. n. c. Avam'a. el-Nihaye fi Garib-il Hadis. ayet açıklamasında. hep c. İbni M e r d e v e y h ve İbni Asakir gibilerinden alıyor. g. el-Fütuh. hemen ilk başta. i. İs­ lam Tarihi.İbni A'sem. Muceme'u Zevaid. e. s. İbni Munzir. 1/420. k. arkasında şu mal varlığını bırakı­ yor: On bir ev M e d i n e ' d e . geldiğinde herkesi (suçlu suçsuz) kapsar" ayetini 393 okuyor. 25. Zübeyir. 393 Enfal. Muhtasar'ü Ahbar'il Beşer. 2 ev Basra'da. j. b. El-Nihaye fi garib'il hadis. Na'sel maddesinde. İbni Kesir ve daha birçok müfessir.Heysemi. Nerden gelmiş bu mal! H e p talan.Tac'ül Arus.80-88. Bu Zübeyir denilen seçme sahabi Cemel Vak'ası'nda öldürülünce. Na'sel md. Kitab'ül Fiten. Bezar. m e z h e p lideri A h m e t b. 394 a. s. h. Ali kısmında. Lisan'ül Arab. 5/80.. İmam Suyuti. Dürrü'l Mensur. no: 20967. Feth'ül Bari. m. 4/270.İbni Hacer. Hanbel. Razzak. 5/64. Na'sel md. Enfal suresi. Ikd.İbni Manzur. 504. no: 14568. d.A. Ayrıca Zehebi. 11/669. . cilt 13/6. f. bir ev Mısır'da.Ebül Feda. Avam Zübeyir b. bir ev Kufe'de.Heysemi. Heyse­ mi. 25. özel bölüm. ta ki kat­ ledildi ve şimdi de kalkmış onun kan bedelini istiyorsunuz" diyorlar. 11/447.Ibnil Esir.İbni Kesir. Mecmeu Zevaid. I. 7/209. Tefsir kısmı no: 11027. İmam Ahmet b. "Halife Osman'ı ihmal ettiniz.İbni Sad. Imame-Siyase. büyük miktarda arazi ve elli milyon iki yüz bin o günkü para. Na'sel md.. Maalesef biz de bu Osman olayında hadisenin içine çekildik diyor.3- Zübeyir b.Zebidi. Musannaf. 1/172 Hz.

onlarla uğraşmanın. Muhammed bu savaşta elde ettiği ganimetlerden bana da pay verdi (İşte bu mantalitede olanlar ganimet malını paylaşmaktan zevk alıyorlar!) diyor. 3 9 5 4- Abdurrahman b. Çünkü eşim hastay­ dı ve nitekim de o sırada vefat etti. Sait b. bu da ilginç bir durum. haksız olduğumu kabul ediyorum. Mualla. Ebu Hüzeyfe b. ona kızıyor. Rafi b. ancak Allah beni affetti diyor". Bu bağışlama olayını biraz açmak istiyorum.. Bu yüzden safında yer alan bazı arkadaşları onu savaş meydanında bırakıp kaçıyorlar.. ama çok kısa zamanda zengin oldular.çapulculuk! Mekke'den gelip M e d i n e ' y e yerleştiler ve za­ ten bunlara muhacir deniliyordu. Uhud harbinde Muhammed yüzünden yaralanıyor. Rahman. 3 9 6 Savaş bittikten sonra zararın neresinden dönülürse kârdır misali. Zeyd. . Daha sonra ölüm haberinin yanlış olduğu or­ taya çıkıyor. Buna karşı A. Utbe. bana karşı neden sertleşiyorsun diyor. Farz'ul humus. Uhud savaşına gelince. Osman da. Bunların arasında halife Os­ man da var. Müseyyeb anlatıyor: "Bir gün Osman. Bab'u bereketi'! Gazi. Avf Bu da Osman'a karşı olan önemli bir isimdi. 396 Kaçanlardan birkaçı: Halife Osman. Velit b. neden kaçtınız diye onları sorgulamanın gereksiz olduğunu anlıyor. Rahman'a karşı sesini yükseltiyor. dişi kırılıyor ve hatta öldürüldüğü haberi yayı­ lıyor. Hatta Bedir harbine ka­ tılmadığım halde Hz. Osman savunmaya devam ediyor. Harise b. Bedir harbine katılmadım. Muhammed. cennet müjde­ sini alan kadrodan. Müslümanlar tekrar kaçanlar geri d ö n ü y o r . A. Çün­ kü olay M e d i n e döneminin üçüncü yılında gerçekleşmiştir 395 Buhari. Utba. ben senin gibi Uhud ve Bedir savaş­ larından kaçmadım.

. İşte Seneca'nın da dediği gibi "din sıradan in­ sanlar için gerçek. . aydınlar için yalan..Taberani Mucem-i Kebir. A m a yine de Allah onla­ rı affetti. Ensab. b. ayet yorumunda. neden Osman'a karşı tavır takınıyorsun deyince. Ebi Vakkas kılıyor.Suyuti. l. 7/226 d. Bunda ihti­ laf yoktur. Kurtubi v e daha birçok müfessir. Rahman'a. Seneca (m. c. ayette. 397 Al-i Imran 155.s. 399 a. vasiyeti 399 üzerine Osman'a haber v e r i l m i y o r . Burada yapılması gereken. ne de namazımı kılsın" diye vasiyet ediyor. Tarih'ü Medinet'i Dımaşk. içinizden yüz çevirip kaçanları (savaşı terk edenleri).ö 4. A." 3 9 8 Velit b. Al-i Imran 155. Allah sizi bağışladı demesi kadar makbule geçen bir formül olamaz­ dı. o yine az önceki sözlerini söylüyor. şeytan ancak yaptıkları bazı hatalardan dola­ yı yoldan kaydırmak istemişti.Belazuri. Filozof. M. 9/84. nitekim o da bunu yapıyor ve 'Al-i İmran'dan falanca ayet geldi. b) İbni Asakir. Zevaid. 398 a) İmam Suyuti." 3 9 7 Bu ayetin Uhud harbi bağlamında ve Osman'nın da içinde bulunduğu savaştan kaçanlar hakkında indiği birçok tefsir ve kaynakta anlatılmaktadır. Dürrü'l Mensur. Al-i Imran suresi 155. kaçanla­ rın gönlünü almak ve onları tekrar kazanmak. 39/257-262 ve 42/139. "Ben ölürsem ne Osman üzerime gelsin. Ayet. Rahman. Bunun da en sağlam yolu ayetten geçer. Dürrü'l Mensur. Ölünce namazını Zübeyir v e y a Sad b.Heysem. 65). İbni Kesir. Ayetin anlamı şu: "İki topluluğun karşılaştığı gün (Uhud günü). Bir ayet indirip. Allah savaştan kaçan Müslümanları affetti' di­ yor. Ukbe bir gün A.ve ordusu güçsüzdür. iktidarlar için de kul­ lanışlıdır. 6/172.

Ubeydullah. Ümmü Habibe Osman'ın akrabasıydi. 4 0 0 Talha'nın abluka­ ya alınan Osman'a su ve yemek yardımı yapılmasını en­ gellediğini yazıyor. Osman ve içerdekilerden yemek-su kesilince. 173-262). Ubeydullah İbni Şebbe (h.. Hz. 1160 ve sonrası. Osman'ın yazdığı mek­ tup Osman'ın sonunu getirmiştir ve onu kimse kurtaramamıştır. Bunları daha önce detaylıca anlattım zaten. Ali ve Muaviye arasında meydana gelen iktidar kavgaları sırasın­ da. Osman aley­ hinde şiddetle çalışanların başında geliyordu diyor ve bu konuda birçok hadis aktarıyor.Taberi Tarihi.İbni Şebbe. dördüncü cilt. kadıncağız kendini zor kurtarıyor. Hz. insanları neden Osman'ın aleyhine kışkırttın di­ ye Ali'nin Talha'yı suçladığını y a z ı y o r . İs­ yancılar onun bindiği hayvanı dövüyor." Somut bir örnek vereyim. diğer coğrafyalarda bulunanları Ali'nin aleyhine çevirmektir.. Amaç. tabii ki cinayet sırasında M e d i n e ' d e bu­ lunanlar bu anlatımın yalan olduğunu bilirler. bunlara su verilsin-yemek verilsin. b. ancak o 'bu mektup olayından sonra artık yardım e d e m e m ' diyor. Taberi kendi tarihinde. Hatta daha sonra. Muhammed'in eşlerinden Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibe. . Muaviye taraftarları. Ev ablu­ kası devam edince. bunu da belirtmek lazım. 4/ 405. Çünkü isyancıları birinci baskın­ da geri çeviren Ali'nin kendisidir. Ali'nin Talha ile tartıştığını. Ali'ye gelip ricada bulunur. A d a m anlatı- 400 a. Ali'nin Osman'ı katlettiğini bi­ le ö n e sürüyorlar. ama bu inandırıcı olmuyor. Talha b. Hatta Osman bunu biliyor ve şöyle söylüyor: "Bu su v e r m e m e ve y e m e k ambargosu aslında Talha'nın işidir. Tarih'ü Medine. engel olmayın diye.5- Talha b. s. Yine Hayber baskınında Muhammed'in ele geçirip kendi nikâhına aldığı Safiye de gelip ricada bulunuyor. Hz.

4 0 2 Burada dikkate alınması gerek bir nokta daha var. Osman orada kendisiyle Talha arasındaki anılarını anlatmaya başlıyor.yor. Bidaye-Nihaye 7/199. 4/371. Talha md. Hani Kur'an'da Ahzab suresinde deniliyor ki.Taberi Tarihi. Burada derken. atılan bir taş yere düşmezdi. 9.Mecme'ü Zevaid. e v e su verilmesini yasaklayan kesimin içindeydi. Cemel Vak'asında Osman'ın damadı ve aynı zaman­ da veziri olan Mervan. 403 Ahzab. el-Kamil. O sı­ rada Osman seslendi. illaki bir insana değerdi. 4 0 3 Çünkü onlar artık annedir. o da yardıma en­ gel olmak isteyen muhaliflerin içindeydi.İbni Kesir. ayetler . Kısacası. Ubeydullah (güya Muhammed'den cennet müjdesi almış. Muhammed'in ha­ nımları tüm Müslümanların anneleridir ve Muhammed öl­ dükten sonra da onlar artık başkalarıyla e v l e n e m e z l e r . Talha'yı katletmiştir. Talha kısmı. 402 a. Ensab'ul Eşraf. 2/541 Osman kısmı. 6 ve 53. Olay şu: Talha b. Isabe. "Eğer Muhammed ölürse ben Ayşe'yi eş 401 a-Taberi Tarihi. 4 0 1 Bu anlatılanla­ rın doğru olup olmadığı Talha'nın öldürülmesiyle test edil­ miştir. içinizde Talha var mı diye? Talha se­ sini çıkarmadı. Osman'ın ablukasında insanlar öylesine toplanmıştı ki. b.cilt no: 14544 Osman kısmı. Osman bunu üç kez tekrarlayınca Talha eli­ ni kaldırdı 'ben buradayım' dedi. Bu yasak ayetlerin oluşum ne­ denleri hakkında farklı rivayetler var. cennet müjdesini alan on kişiden biriydi. c. an­ cak fayda etmiyor. b. Istiab. Bunların başında Tal­ ha ile Ayşe'nin isimleri geçiyor.İbni Hacer.Belazuri.İbni Esir. aktif bir şekilde Osman'ın katlinde g ö r e v alan önemli bir isim olan Talha.İbni Abdilberr. c. d. Bu kırk günlük ev ablukası süresince g e ­ nelde Talha namaz kıldırıyordu c e m a a t e . e. ama baksanıza M u h a m m e d ' e ne di­ yor!) bir gün. 4/ 405.

g. Yasak içeren Ahzab 53. e. Muhammed'den sonra 10 civarında hanımı dul kaldı ve hepsi (Şevde biraz yaşlıydı) g e n ç yaştaydı. Ayşe hak­ kında böyle bir itham varsa ayıp karşılamak doğru değildir. birlikte Kufe'ye. 8/349. b. d. Bu cümleyle ilgili farklı yorumlar da var (biraz 404 a.A.İbni Sad. Talha ve Ayşe isimini veriyor. 8/275. Tabakat. Şunu da hatırda tutalım ki. Bu ya­ sak ayetler yüzünden resmiyette evlenme hakları ellerin­ den alınmıştı. 53. Yanlış. ayet.Begavi (516). ayet. Ancak benim d e m e k istediğim bu değil.Belazuri. ayeti Talha'nın sözü üzerine inmiştir diyor. Tabakat. sanırım konulara uyuyor. Basra'ya gitmeleri. Ensab. Üstelik bu konuda birçok kaynakta ve özellikle de tefsirlerde malumat v a r . Ahzab 53.Vahidi (468) tefsirinde yine aynı şeyleri söylüyor ve daha birçok kaynak. da önemli. c. acaba Ayşe ile Talha'nın özellikle halife Osman'dan itiba­ ren başlamak üzere ve Hz. Ahzab suresinin 52.olarak kendime alırım" diyor. Ali döneminde tam da zirveye çıkan aynı siyasi harekette bulunmaları. 4 0 5 Şunu hep vurguluyorum: Ayşe'nin bir erkekle yaşaması normaldir. 10/123. ancak üstü hemen kapanıyor. 405 İbni Sad. onu kurban seçen sistemdedir. kendi tefsirinde ilgili ayette Talha adını veriyor. üstelik o bir kurbandır. 4 0 4 İşte bunu duyan Muhammed rahatsız oluyor ve hemen bu ya­ sak ayetlerini indiriyor: "Ben ölsem de artık eşlerim hiçbir Müslüman erkekle evlenemezler" diyor. . Ayşe'nin bu konuda zerre kadar bir eksiği yok.İbni Ebi Hatem er-Razi (h. Razzak. Kadın gençti ve onun da yaşamaya hakkı vardı. bu eski aşkın hikâyesi olamaz mı! Zaten Cemel Vak'ası'nda Ayşe hakkında İfk olayı gibi bazı dedi­ kodular çıkıyor. Bu arada Ahzab 6. ayeti içinde ufak bir cümle var. f. Kendi tefsirinde Talha'nın adını veriyor. Ahzab 53.İbni Kesir tefsirinde yine Talha-Ayşe diyor. Burada farklı bir şey daha eklemek istiyorum.327) tefsirinde Ahzab 53 yorumunda.

Ayet. Ahzab. ayet. . İşte bu Ahzab 52. O d ö n e m d e şu adet vardı: İki insan istedikleri zaman eşlerini değiştirebilirdi. "Ne dersin. Ahzab 52. sanki ben söylüyorum gibi o l m a s ı n . tabii ki en azından genç bir kadın olduğu için onun hoşuna gidiyor ve hemen M u h a m m e d ' e . güya bir kabilenin de başıdır diye yanıt veriyor. Ayette şu var. 52. ancak en yay­ gın olan yorum mantıklı olduğu kadar ilginçtir de. sen de Ayşe'yi bana ver!" diyor. işte bu da ahmak/beyinsizin biri. Muhammed. adı Uyeyne bin Hısn. ben bir eşimi sana vereyim. A m a Muhammed aynı adama. İşte çok önemli biri ki Muhammed sözünü e d e c e ğ i m o kişiye Havazin harbinde elde ettiği ganimetlerden 100 d e v e ikram­ da bulunmuştu. en başta tefsirler olmak üzere İslami kaynaklardan geniş bir listeyi aşağıya alıyorum. başka kabilelere yaptığı baskın sonucu ele geçirdiği ganimet-talan develerinden 100 de­ ve bağışta bulunmuştu. A d a m gidince Ayşe M u h a m m e d ' e adamın kim oldu­ ğunu soruyor. 4 0 6 406 a.. ayet açıklamasında.ters geldiği için yapılan yorumlar zorakidir). Ahzab. Zaten bu ayetten önceki ayet de sonrakiler de hep onun evlilik du­ rumundan söz ediyor. Çünkü adeta hakaret içe­ ren bir olayı. c. Dürrü'l Mensur. Biri eşini başkasına. b. d.. Ahzab 52.. 52.Abdurrazzak. Bu ko­ nuda. Mealim. becayiş yapabilir­ di.Artık siz bundan sonra kadınlarınızı becayiş etmeyeceksiniz. Şimdi de gelmiş M u h a m m e d ' d e n kadın istiyor. başkası da ona verebilirdi.İbni Kesir. ayetin oluşum hikâyesi de böyle.. Tefsir.Begavi. A y e t Muhammed'in evlilik hayatından söz ediyor.Suyuti. becayiş yapalım mı. ayet. Muhammed buna hayır diyor. Bu adam bir gün an­ sızın Muhammed'in yanına gidiyor ve orada bulunan Ay­ şe'yi de görüyor. torpil yapmıştı ki kalbi İslam'a ısın­ sın.

Amr b. O sırada Amr b. "Ben Abdullah'ın babası­ yım. Daha niceleri. Hemen toplantı yapıp şunu söyledi: "Ben halifeyim yetki benimdir. b. 4/357. ve Buhari Şerhi. No: 2055. O sırada Ammar.Taberi Tarihi. 10/455. birine bir darbe vurdum mu kanatırım" cümlesini kullanıyor. As ile Osman arasında sert tar­ tışmalar oluyor ve Ayşe de " H z . Buharı şerhi Fethü'lbari. Ali. Ahzab. Amr b. Avam gibi önemli şahsiyetleri Osman aleyhine kışkırtmaya çalışıyordu. yılı bağlamında halife Osman kısmı. Bundan amaç. Hicri 35. 3/218 ve aynca I. Hatta kendisi. ne yapayım benim bunu ilk çektiğim değil­ dir ki diyor. Elimin altındakini kime v e r e c e ğ i m konusunda özgürüm.Kurtubi. Istiab.İbni Asakir. millet de dedikoduya başladı. d. Hısn md. .İbni Esir. Halifeler kısmı özel bölüm. f. 52. Bir gün ailesine yeni bir şey verdi.U. A s md. 95." A m m a r b. Tal­ ha ve Zübeyir b. Bunun üzerine Osman onu d ö v e d ö v e komaya sokuyor. kendisi Hz.6. Bu adam Filistin'deki evinde kalıyordu. 35. 'yolda gi­ den çoban.. Muhammed'in ayakkabı- e. onlara rağmen yine yaparım.. ne var ne yok diye soruyordu hep. tabii ki mil­ let bundan şikâyetçiydi. no:1931. ailesine veriyordu.Istiab. c. Hacer Askalani. tüccar kim olursa olsun ben hep onlara Os­ man'ın kötü yönetimini anlatıyordum' diyor. islam Tarihi. g. gelen ganimet-talan malını hep yakınlarına. Osman'ın ölüm haberini alınca keyiften.Darekutni. 4 0 7 Filistin'de yaşarken gelen gidenden. Kari 15/74. hicri yılı olayları.İbni Abdilberr. As. 13/ 262. s. El-Kamil. 407 a. Uyeyne b. Osman'ın akı­ betini öğrenmekti: Görevden uzaklaştırılmış mı veya katle­ dilmiş mi? Baştan beri anlattığım gibi Osman. Birilerinin zoruna gitse bile. dedikoduları Osman duydu. Yaser de 'ben rahatsız olurum' diyor. e. Tarihi Dımaşk.Zehebi.

Bu konudaki kaynaklar. 39/40. teker teker ölseler en son kızıma kadar hepsini Osman'a verirdim. 4 0 9 408 Belazuri. 409 İbni Asakir. Ensab. İsyancıların teklifi çok basitti: Osman ya istifa et­ meli ya da Mervan'ı kendilerine vermeliydi. Dikkat edilirse içinde cennet müjdesini alan seçme kişiler var (Zübeyir. Istiab. vazge­ çilmezdi. no: 1931. bu yüzden kızlarımı Osman'a ver­ dim. Amr b. "Cebrail geldi. . yoksa bunlar kadar nice sahabe Osman'ın katlini ya is­ terdi. Makam çok tatlıydı. Hatta yüz tane kızım da olsa. ya da aktif olarak eylem içindeydi. bunu da yine vahye dayanarak yapardım" demiştir. As bazen M e ­ dine'ye geldiğinde milleti Osman'ın aleyhine kışkırtırdı di­ y o r . İbni Teymiye gibi İslam düşünürleri bütün bu olup bi­ tenlere karşı Osman'ı savunuyorlar. Aksi takdirde Osman'ın kellesini istiyorlardı. 4 0 8 İşte bunlar seçme.sıyla saçı bile henüz dururken ne çabuk bu dinden uzaklaştın ey Osman?" diyor. İşte Muhammed de. halk nezdinde g ö z e çarpan kişi­ ler. Talha gibi). Al­ lah'tan vahiy getirdi. Amr b: As md. kitabın sonlarına doğru gelecek olan Muhammed'in kızları bölümünde geçiyor. 6/209. Osman bunların hiçbirini kabul etmeyince sonuç­ ta canından olmuştur. iki kızını bu dedeleri durumundaki adama verince. İbni Abdilber. Osman katledildiğinde 80 ile 90 yaş arasında olduğu genel kabul görmektedir. Hâlbuki çok kolay bir yol vardı.

Fahrettin er-Razi bu- 410Tevbe. M u h a m m e d ' e Kur'an geldikten sonra bu din hem nitel. bunun da sebebini irdeleyeyim. N e r e d e bir İslam ülkesi varsa hep üçüncü dünya ülkeleri statüsündedir. peygam­ berini hidayetle ve hak dinle gönderendir. bütün dinlere üstün kılmak için.DOKUZUNCU BÖLÜM Hz. Sayı olarak da Hıristiyanlık dünyada bir numaradır! b) "Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni duyur. ama maalesef böyle olmamıştır." 4 1 0 Bu ayet­ lere g ö r e Hz. 411 Maide." Bu ayeti sunmaktan kastım son cümleciktir: Hani Allah seni insanlardan korur diyor. M U H A M M E D ' İ N Ö L Ü M NEDENİ NEDEN HEP GİZLİ TUTULMUŞTUR? Bu konuda birkaç ayet var. 32. hem de nicel olarak dünya hâkimi olmalıydı. Allah seni insanlardan koruyacak­ 411 tır. Allah'a ortak koşanlar hoşlanmasalar bile. Oysa kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlaya­ caktır. hem onlardan örnekler v e r e ­ yim. a) "Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. o kendi dinini. Eğer bunu yapmazsan peygamberlik görevini yerine ge­ tirmemiş olursun. hem de bu arada niye ölüm nedeni gizlenmek isten­ miş. .33. 67.

Umeyr sağ ko­ lunu kaybedince sancağı sol tarafına alır. Uhud harbin­ de Müslümanların sancağını alan Mus'ab b. Burada ilginç bir olay var. Mu­ hammed'in Uhud'da yüzünün yarılıp dişinin kırılması ara­ sındaki çelişki nasıl giderilir diye bir soru sorulacak olsa. Birincisi. "Allah seni insanlardan koruyacaktır" cümlesi ile Hz. yaralama ve diğer tüm belaları senin başına getirebilirler diyor. bu ayet/cümle Uhud harbinden sonra in­ miştir. ancak öldürülme dışında.nunla ilgili şu ilginç açıklamayı yapıyor. ayrıca yüzünü de yaralıyor. Bu arada Muham­ med'in yaralandığı. . Uhud har­ binde Abdullah b. ayetiyle artık bu konu­ da söz veriyor: Ne yaparlarsa yapsınlar sana bir şey yapa­ mayacaklar diyor. Bu ayete g ö r e e ğ e r onun öldürülmesi mümkün olma­ saydı bu ifade kullanılmazdı deniliyor. Muhammed'in yanın­ daki koruması Mus'ab b. 4 1 2 Onun bir ye­ rinde şu cümlecik var: "Eğer Muhammed ölür veya öldürülse geri mi döneceksiniz/ İslamiyeti terk mi edeceksi­ niz?" diyor. az önce ayet oarak verdiğim "Eğer Muhammed 412 Al-i Imran. Dolayısıyla o zaman Allah henüz M u h a m m e d ' e ko­ ruma sözünü vermemişti diyor! Burada konuyu biraz aç­ makta fayda var. daha sonra oluşan M a i d e 67. insanlar ne yaparlarsa yapsınlar seni öldüremeyeceklerdir demektir. İşte burada Razi. İkincisi ise. Yine Er-Razi'den özetleyeyim. Eğer ayette geçen. hatta vurulduğu haberi yayılınca bu adam. O zannediyor ki öldürülen Mu­ hammed'in kendisidir. 144. Abdullah onu öldürüyor. o zaman Allah henüz M u h a m m e d ' e koruma sözünü verme­ mişti. Umayr onu korumak isteyince. buna iki şekilde yanıt verilebilir diyor. İşte bu olup bitenler bağlamında Al-i İmran suresinden bir ayet gelir/oluşur. ayetten maksat. Kumey'e el-Harisi. Muhammed'in dişi­ ni kırıyor.

? 4 1 5 İşte ortalıkta bu gibi yardım ve garanti ayetleri var iken. 414 Al-i Imran. indirilmiş üç bin m e ­ lek ile yardım etmesi size y e t m e z mi?' diyordun. Hadislerden de bir örnek vereyim. 415 Enfal. yalvarıyordunuz. bana bir şey yapamadı ve bu olup bitenlere kar413 Suyuti. "Ben size ard arda bin melekle yardım ediyorum' diye cevap v e r m i ş t i . onlar ansızın üzerinize gelseler bile Rabbiniz nişanlı beş bin melekle size yardım e d e r . ayet. bu şekilde Suyuti kendi tefsirinde anlatıyor. buna rağmen Muhammed'in öldürüldüğü söylenirse o za­ man ayetlerin bir anlamı kalmaz. "Ben silahımı ağa­ ca asıp uzanmıştım/hatta uykuya dalmıştım. Sonunda adam donakaldı. 9. elinde silahıyla meğerki yanıma gelip kılıcımı almış başımda duruyordu. sabrettiğiniz ve Allah'a karşı gelmekten sakındığınız tak­ dirde. Ali Imran. c) "Hani sen mü'minlere. Muhammed bir savaş dönüşünde. tabii ki o aynı zamanda Muhammed'in yanındaydı ve onun korumasıydı. Yani Muhammed'in kendisi bu sözü duyuyor. Dürrü'l Mensur. Düşman tara­ fından biri.144. O da. O yüzden hep gizli tutul­ mak istenmiştir. "Rabbinizin. Bana seslendi: Kim bugün seni elimden kurtarır diye! Ben de Allah dedim.ölür v e y a öldürülse geri mi döneceksiniz?" sözünü söylü­ yor. Evet. Hatırlanacağı gibi Hz. Bunu. 124-125. İşte bundan sonra bu söz ayet olarak ortaya çıkı­ yor. 4 1 3 Çok zeki bildiğim er-Razi'nin bu açıklamasına gülmemek elde değil. . " 4 1 4 d) "Hani Rabbinizden yardım istiyor.

. Megazi. ancak sanırım bu kadarıyla mesaj anlaşılıyor.Müslim. no: 1470. Bunu daha fazla uzatmayacağım. b. Fedail kısmında. Buharı ve Müslim gibi kaynaklar­ da anlatılıyor. 416 a. c. Bu. Beni Müstalık gazası. Bu konuda kanıt olarak daha fazla ayet ve ha­ dis göstermek mümkün.şı teslim oldu" diyor. çelişki olmasın diye ölümü hakkındaki bilinmeyenler açık­ lanmamıştır.Buhari. 4 1 6 İşte az önceki ayetler gibi benzer hadisler de var iken.El'Lü'lüü ve-l Mercan.

olacak iş mi. İslam âlimlerinin ezici çoğunluğu olayları an­ latıp geçmiş. dokunup irdelememişler. Hüzeyfe münafıkları bili­ yordu. tra­ jedileri okuyunca. hiç mi bir şey dememişler. o hayır diyordu. Kendisi o münafıkları detaylıca biliyordu. güvensiz kişilerdir gibi yakıştırmalarda bu­ 417 lunmuyor ve bu beyanatları olduğu gibi kabul e d i y o r . Muhammed bu konuda onu özel olarak seçip bilgi­ lendirmişti. Hüzeyfe'yi. İbni Hazm gibi olayı anlatan­ lar yalancıdır.' gibi so­ rular geliyor. O yüzden halife Ö m e r ' l e Osman ve başka önemli sahabeler zaman zaman ondan bilgi edinmek istiyorlardı. Bu konuda ilkin ünlü İslam düşünürü İmam Gazali'nin görüşünden başlamak is­ tiyorum. inanı­ yorum ki okur bunları okuyunca hayretler içinde kalacak. Hatırlanacağı gibi halife Ömer. skandalları. ama birkaç yazar (onlar da asırlar sonra yaşayanlar) konular hakkında savun­ malar yapmışlardır. Şimdi bazı örnekler vereceğim. "Acaba ben de bildiğin münafıklar içinde var mıyım?" şeklinde zaman zaman yokluyordu diye anlatmıştım. "Ben de o münafıklar içinde var mıyım?" diye yokladığında. ' y a İslam önderleri buna karşı suskun mu kalmışlar. . Ihyaü'l Ulum."Biz de on­ ların arasında var mıyız yok muyuz" diye hep sorarlardı. 417 Gazali. 1/132. İmam Gazali bu kadarını anlatıyor. Kitab u Şuab.ONUNCU BOLUM B A Z I DİN A D A M L A R I N I N SAVUNMALARI İnsanın aklına ister istemez bu cinayetleri. A m a Hüzeyfe kimsenin ismini v e r m e k istemezdi. Hatta Ö m e r kendisi hakkında. Kendisi.. Kendisi şunları aktarıyor.

İşin gülünç yanı. 1/567 ve Zehebi'nin Mizan'ül İtidal. b) isabe. Besevi'nin onun hakkında. Besevi'nin sözünü ettüğü Zeyd b. sormak lazım: Behey Besevi. ş ö y l e diyor: Ömer'in. "Bu hadisi anlatanlardan Z e y d b. Vehb adın­ daki kişi yalancının tekidir" diyor ve kendince böyle bir savunmayı yeterli buluyor. kur­ tuluşu onlardan birini kötülemekte buluyor ki. Peki. Vehb için. nasıl olur da. "Benden sonra peygamber olsaydı Ö m e r peygamber olacaktı. sen bu ada­ mın yalancı olduğunu nereden biliyorsun. 'güvensizdir' ifadesini kullanması yerinde bir açıklama değil. sözünü ettiği Z e y d b. bu yalandır diyor.Besevi'nin. . Gazali'ninkinden farklıdır. Ekrem Ziyaettin Ömeri dipnotunda onu yalancı çıkarıyor ve şöyle diyor: Hadisleri aktaran kişilerin durumunu değerlendiren İbni Hacer ve Zehebi. Muhammed'in. Besevi ise ondan 2 asır sonra öl­ müştür. Veheb. 2/769. var mı senin alıntı yaptığın bir İslami kaynak! Yok. Her toplumun bir ermişi vardır. Be­ sevi'nin bu açıklamasını. talihsiz bir açıklamadır. el-Marifet'ü ve'l Traih. 2/107'dende alıntılar var. Ömer'in o meşhur sorusuna karşı yaptığı savunma. henüz dünyada iken cennet müjdesini almış. Besevi böyle bir açıklama yap­ tıktan sonra İbni Hazm gibi olayı anlatanlara çatıyor. Dipnotunda ibni Hacer'in a) Tehzibi Tehzib 3/427. "Herke­ sin ittifakla güvenilir dediği Z e y d b. ümmetimin de ermişi Ömer'dir" gibi takdirlerini almış bir Ömer. bilgi edinmesi mümkün değildir. kitabını tahkik edip redaksiyo­ nunu yapan Dr. Besevi dı­ şında hiçbir İslam âlimi onun kötülediği kişiye güvensiz biridir dememiştir. "Ben de o münafıklar listesinde var mıyım?" şeklinde soru sorması. Hicri 76 yılında. Çünkü Bedir harbine katılmış. Vehb. hicri 76 yılında ve­ fat etmiştir. Şöyle ki. Kaldı ki. bu ifadeyi kullanır." 4 1 8 418 Besevi.

Besevi'nin iftirasını onun meslektaşlarının delilleriyle teşhir e d e c e ğ i m . Daha bitmedi. ancak Hz. "Güvenilirdir" demiştir diyor ibni Hacer. Z e y d b. İbni Mesut. Hz. Zeyd b. Vehb. İbni Hacer ve Zehebi'nin. hem de İbni Hacer Ömer'in "Ben de münafıklar listesinde var mıyım?" sözü üzerine uyduruk savunmalar yaptıkları halde. "Güvenilirdir" demiş. Burada ayrıca Be- 419 Ebuzer. Z e y d b. Vehb için. İbni Hib420 ban. Yani o kadar dürüst bir insan demek isti­ yor. Vehb çok güvenilir bir insan ve büyük 4 2 1 tabiilerdendir demiş Besevi dışında tüm hadis âlimleri ittifakla güvenilir kabul etmişlerdir diyor. Muhammed'in ashabına yetişip onlan gören mü­ min kişi demek. Muhammed'in yanına giderken yol­ da vefat ediyor. direkt ondan al­ mışsınız gibidir. ne kendisi Hz. Zehebi. Z e y d e ğ e r si­ ze bir kişiden bir söz veya hadis aktarmışsa.İlginçtir ki. İbni Hacer onun hakkında şunu da aktarıyor: A ' m e ş demiş ki. İşte İbni Hacer'in değerlendirmesi böyle. Muhammed onu görmüş. Besevi'nin sözünü ettiği Z e y d b. 4 1 9 Kendisinden de birçok kişi bu hadisleri bir sonraki nesle ak­ tarmışlardır diyor (İsimlerini de veriyor).Yeman ve daha birçok kişiden. . Udi gibileri de güvenilirdir demişlerdir. Hüzeyfe b. Yine hadisleri aktaran kişileri (ravileri) inceleyenlerden İbni Muin. Muhammed'i görmüş. Tehzib-i Tehzib. buna rağmen Bese­ vi'nin bu şekildeki savunmasını kabul etmemişlerdir. hem Zehebi. İşte. İbni Sad. Vehb hakkındaki değerlendirmeleri şöyle: İbni Ha­ cer. Başta halife Ömer. öyle inanın ki sanki siz o birinci kişinin yanındaymışsınız. Keza İbni Haraş. 421 Tabii odur ki. 3/427. Ali ol­ mak üzere birçok sahabeden hadisler rivayet etmiştir. ne de Hz. 420 İbni Hacer Askalani. Osman ve Hz. kitapta anlatılan bir kısım olaya karşı yapılan komik savun­ malara somut bir örnek.

" Z e y d ' d e n bir söz duymak. "Hani bu zaten Şiidir. ona güvenilmez dediği kişinin sicil defteri böyle. İmam Suyuti değişik konularda pek çok kitap yazmış. 'Şa'bi' kelimesini. Lübab'u Nükul. güvensiz biridir" deyip. evhama kapılsın. Ebi Darem hakkın­ da kötü ifadeler kullanıyor. no: 3034. 3/158. 'Şia di­ ye yazmışlar ki okur kitlesi onun hakkında. hatta birçok yerde İslam'ın genel çerçevesi dışına çıkmış. üste­ lik bu raporu verenler. 352'de vefat ettiğini yazı­ yor. Ebubekir b. g ö z d e n düşürmek için kelimede bile tahrifat yapmışlar. nereli ve hangi kabile­ ye bağlı olduğu yazılıyor ve bir y e r d e tanıtma zincirinde 'Şa'bi' kelimesi geçiyor. Çok kısa bir açıklama yapıyor. Yani ada422 Zehebi. onu lekelemek. 423 İtkan. 4 2 2 İşte Besevi'nin yalancı­ dır. şöyle devam ediyor: Eğer biz kişi­ ler hakkında şüphe yolunu açarsak o zaman elimizde kay­ nak kalmaz diyor. 4 2 3 A m a kendisine layık görülmeyen bir tarzda. hafızası güçlü" dediği halde. o da çelişkilerle dolu. sanki ilk kişinin yanında olup da birinci elden duymak kadar güvenilirdir" değerlendir­ mesinde bulunmuşlardır d i y o r . sahabeleri eleştirdiği için. Geleneksel İslam'a ters düşen bir hadis aktardığı için. . Buhari ve Müslim üzerine kitap yazan Hakim'in (Müstedrek yazarı) şeyhi/ondan ya­ rarlandığı kişi olarak söz ediyor. adam tanıtılırken. Ö y l e ilginç ki. A d a m hakkında. Böyle savunma mı olur? A m a şunu da ekliyor: Bu adam.sevi'den bir iki örnek hadis de veriyor ve Besevi'nin eleş­ tirisini doğru bulmuyor. Mizanü'l İtidal. nerdeyse bir eleştirmen gibi görünüyor. "Allah ondan razı olmasın" şeklinde beddua ediyor. Dürrü'l Mensur gibi kaynaklarında çok ilginç akta­ rımları var. İslam'a toz kondurmayan şahsiyetler. İbni Muin ve başkası onun hakkında. "Zeki. Besevi gibi İslam önderleri.

ibni Hacer (852) gibileri. kılı­ cını alıp dışarı fırlıyor. Bir de kim diyebilir ki Zübeyir Ali'yi desteklediği için kılıç çekmiş. Onların yaptıkları savunmalara kendilerinin de şahsen inandıklarına ben inanmıyorum. Efendim Zübeyir bin Avam. belki içerde olan yaşlı dayısı ve aynı zamanda Muhammed'in de amcası Abbas 424 Tabakat'ül Huffaz. no: 43. Ali'yi destekleyenler arasındaydı. 425 Mucem-i Kebir. 4 2 5 Cahız'ın yaptığı s a v u n m a : Hani Hz. Ö m e r ve ekibi elinde ateşle e v e doğru giderken ve o arada Fatma ile ko­ nuşurken. şu kişiler güvensizdir gibi bir tasnifte bu­ lunmamıştır. dipnot olarak bunu düzeltiyor. Çünkü işin için­ de inandırıcılık-mantık y o k . İş­ te bu konu hakkında Cahız şunu diyor. Ebubekir'in Esma adındaki kızıyla evliydi ve bu çift­ ten üç de çocuk olmuştu. N e y s e ki kitabı tahkik eden. Avam da onun evinde. Ali'nin evi basılırken. hoşlarına gitmeyen bir hadis aktarmış diye zorla Şia yapmışlar. Hicri 360'da vefat eden Taberani. 4 2 4 İşte İslami kurmayların komik savunmalarına örnekler. 363. kurtuluş yolunu adamı lekelemek­ te bulmuşlardır. Yine hicri 310'da vefat eden ünlü tarihçi ve Kur'an yorumcusu Taberi.mı. olup bitenlere karşı dayanamayan Zübeyir. s. no: 822. Baskıncıların sayısı fazla ve daha ön­ ce de tedbir aldıkları için onu tutuyorlar diye yazmıştım. bunlardan asırlar sonra gelen Zehebi (748). Ulvan'ın içinde bu­ lunduğu bu Ö m e r hadisini aktarınca bu kişi hakkında bir şey demiyor-olayı anlatıyor ve geçiyor. bu ha­ disleri anlatırken. . Ebubekir saye­ sinde Müslüman olmuştu. 1/62. Zübeyir b. Ayrıca Zübeyir.

bir ta­ raftan da Ebubekir'i takiyyeci olarak takdim ediyor. "Kızım henüz çocuktur. tabii ki bu arada Hüzeyfe b. Muhammed'i sevdiğim için evlenelim diyorum" diyor.için halifelik istiyordu v e y a belki de kendisi için halifelik is­ tiyordu! Bir de Hz. "Ben aşk için onunla evlenmiyorum ki. ben din için. dindar olan bir Ö m e r ' e laf söylenir mi diyor Cahız! Bir de. kendi çocuklarına onların isimlerini takar mıydı: Ali'nin ç o ­ cukları arasında hem halife. Hatta ilk istediğin­ de Ali ona. Hatırlanacağı gibi daha önce anlatmıştım. hem de İslam'ın önemli komu­ tanlarının isimleri vardı diyor. Burada Ömer'in şu sözünü de aktarıyor. Hüzeyfe bin Yeman ve Ammar Osman hakkın­ da. Kıyamet günü sırat köprüsünde günahkâr Osman'ın leşinden tüm insanlar ra­ hatsız olacaklar" dediklerini aktarıyorlar. Cahız. Bu durumda. Olur mu? Senin önüne geçsem boynum kinisin" diyor. "Osman kâfir olarak kabre girmiştir. Bir de aralarında sorun olsay­ dı Hz. halifelik ko­ nusunda Ebubekir. onun önüne geçmezler. Hz. kendince sorunu hal- . Ali ile diğer halifeler arasında sorun olsaydı. Yaser'i de eleştiriyor. Ben Cahız olarak da derim ki e ğ e r siz benim anlattıklarıma inanmıyorsanız sizin anlattıklarınızın doğru olduğunu nerden biliyorsunuz şeklinde savunmalarına d e v a m ediyor. benim için Ebubekir'in önüne geçmekten daha kolaydır. "Aslında Ebubekir biliyordu ki onlar onu kırmazlar. Ali kızını ona verir miydi. ergenlik çağına g e l m e ­ miş" dediğinde Ömer. Ömer. "Yemin ederim ki ben Ömer olarak yere se­ rilip deve gibi kesilsem. ya da Ebu Ubeyd e " demişti. "Ya Ö m e r halife olsun. Ebubekir'e kar­ şı çıkıyormuş gibi mantık yürüterek. Yeman ve A m m a r b. Dolayısıyla onun bu teklifi bir taktiktir" diyor. Savunma yapayım derken. İşte bu kadar temiz olan. diyor. Ebubekir'in bu tek­ lifine karşı.

222-237. Bu­ nun. Ben de şu an yazıyorum ve benimle Hz. böylesine basit bir akıl yürütmeyle işi g e ­ çiştirmek kolay olsa keşke! Kimi savunma yapan İslamcılar da. İşte bu kitapta çok enteresan ve İslam'daki genel anlayışa ters düşen bilgiler olduğu için ve adam da çok eski bir tarihçi (hicri 3. Ö n c e bu kitapla ilgili bir bilgi vereyim. yılında yaşamış) olduğu için bazı İslam savunucu­ ları. Yani İbni Kuteybe bu adamla buluşama­ mıştır. zaman farkı var. Ebi Leyla'dan alıntı yapmış ki. kitap var ama İbni Kuteybe burada Muhammed b. Ab­ dullah b. . M u h a m m e d ' e ait hadisleri toplaması garip değil de. sonra iddialara g e ç e y i m . eski Sovyetler Birliğine bağlı Buharalı ve orada doğmuş. olayları direkt olarak yazıyorum. İbni Kuteybe de 426 Kitabu I Osmaniyye. aralarında yaş far­ kı. Hâlbuki bugün İslam'da Kur'an'dan sonra gelen Buhari kitabının yazarı. bir de Mısır'da Nil yayınevi tarafından yayınlanan ve Muhammed Mahmut Rafii adındaki kişinin redakte ettiği başka bir baskısı da var. Kitap şu an piyasada var. Örneğin. 4 2 6 Ortada inkâr edilmeyecek kadar bilgi ve kanıt var iken. İbni Kuteybe'nin el-İmame ve Siyase' adında bir kaynağının olmadığını id­ dia ediyorlar. Bu kitabı o yazmamıştır diyebilecek kadar iftirada bulunulabiliyorlar. onu. Ben ve her­ kes nasıl bir yerlerden bilgi topluyorsak. Gerçek­ ten ilginç savunmalar. Kitap tek cilttir. kaldı ki böyle bir bilgiyi ondan almış olsun.letmeye çalışıyor. Bu adam hicri 256'da da vefat ediyor. 1985'te Beyrut'ta Darü'l Menaradlı yayınevi tarafından ya­ yınlanmış baskısıyla. İbni Kuteybe'nin tek bir konuda zamanında yaşamamış bir adamdan alıntı yapması. M u ­ hammed arasında g e ç e n ve olayı aktaran ravi zincirini hiç yazmıyorum. Muhammed'den asırlar sonra Mekke'ye gidip Hz. kendi kitabından bile ediyor.

ama Ö m e r yemin içerek evi yakarım. İşte savunmalardan biri d e bu. Ali'nin evine va­ rınca ilkin Fatma onu karşılıyor. Bişr'den.20/579. bilinen meşhur hadis âlimi Buhari'nin üstadlarından ve aynı zamanda kendisi de hadis âlimi. O kadar geniş bir kaynak lis­ tesi var ki. O yüzden biraz açmak istiyorum.bir yolla adamdan bilgi edinmiştir. Üstelik onun alıntı yaptığı ravilerde ne Ulvan var. no: 37045. ne de İbni Ebi Darem. Allah'a ye­ min olsun ki çıkmadıkları takdirde evinizi yakarım" diyor. İbni Ebi Darem gibi iftiraya maruz kalmış ki­ şiler aktarmışlar. bir-iki şâhısa çamur atmakla bu bilgiler çürütülemez. 1. o da Ubeydullah b. Z e y d b. Bu arada Fatma'ya. bunlar çıkmayınca ben evi yakmam. Yani kaynaklardan haberi olmayanlar sanırlar ki sanki bu kitapta anlatılanları sadece Ulvan. 159-235) Muhammed b. o da ba­ bası Eşlem'den (Bu Eşlem aynı zamanda halife Ömer'in azatlı kölesi) aktararak şunu anlatıyor: Ebubekir halife olun­ ca. alıntı yaptığım kaynaklar bitmiyor. 4 2 7 427 İbni Ebİ Şeybe. Musannaf. Ali ve Zübeyir gibi bazı ileri gelen ashab Ali'nin evinde konu hakkında istişare ediyorlar. İşte en eski tarihçi. ancak şu demek değildir ki. bu konuyu anlatırken kimseye iftira etmiyor. Hz. yani Ebubekir'i ka­ bul etmiyorlar. Görüldüğü gibi kitabın başından beri yazıyorum. Ömer'den.İbni Ebi Şeybe (h. "Ali'ye ve içerdekilere söyle çıkıp Ebubekir'in yanına varsınlar. Bunu yaparken de yazarların yaşadıkları tarih sırasına g ö r e ele alacağım. . şahıslara çatmı­ yor. Bu konuyu biraz açmak istiyorum. Seni seviyorum. gözyaşına bakmam d i y o r . Eslem'den. ha­ lifeliğini kabul etsinler. Onları getirmek için Ömer.

babanın dinini güçlendirmek için böyle yapıyorum" diyor. Heysem'den. Ali. tabii ki baskıncılar Ali'nin evi­ ne giderken beraberlerinde ateş-odun da götürüyorlar. Bu arada Ali'yi zorla götürüyorlar şeklinde uzun uzadıya bilgi 428 Belazuri. Muharib'den. yine bir ö z e t vereyim. şimdi de gelip bizden onay istiyorsunuz. " N e çabuk yalancı oldunuz. Daha önce de birkaç kez anlattım. halifelik hak­ kım değil miydi!" der. Fatma. ne İb­ ni Ebi Darem ve ne de Belazuri'nin bir itirazı söz konusu­ dur. Ali onlara. Olayı anlatıyor ve gerçek olarak kabul e d i y o r . Fatma onun elinde ateş görünce soruyor. o da Müslim b. kesinlikle böyle bir şeyi bizden beklemeyin diyor. . yani diğer tarihçiler gibi isimleri sıralamıyor. Ebubekir'in halifeliğini tanımayın­ ca. Ali Ebubekir'e muhalif çıkınca. Bekr b. bizi hiç hesaba katmadınız.İbni Kuteybe (276) olayları direkt aktarıyor. Salih'ten ve o da İbni Abbas'tan aktararak şu farklı bilgiyi de veriyor: Hz. onun evine baskın dü­ zenlenir ve sonunda zorla onu Ebubekir'in yanına götürür­ ler.Belazuri (276. evimi mi yakıyorsun ya Ö m e r diyor. Fatma bunları ağlayarak anlatıyor. Ebubekir Ö m e r ' e talimat veriyor "Gidin en onur kırıcı bir şekilde onu ve taraftarları­ nı getirin" diyor. Süleyman Teymi'den. "Fatma da içinde olsa yakarım" diyor. Hz. Bu ravi listesinde de ne Ulvan var. no: 1184-87. Kelbi'den. 1/586-87. Muammer'den. Ömer.Ö) Meciaini'den. 4 2 8 3. siz babamın cenazesini yerde bırakıp iktidar kulisleri yap­ maya çalıştınız. nerdeyse beni öldürecekler der. hatta ağlar. Yine Belazuri. Ali ve kendini destekle­ yenler Ebubekir'i kabul etmeyince. Bu arada Hz. O da "Evet. İbni Avn'dan alıntı yaparak şunları aktarıyor: Hz. o da Abdurrazzak'tan. Muhammed'in meza­ rı başına gidip manevi şikâyette bulunur. Ensab'ül Eşraf.2. Ö m e r ateş alıp onun evine doğru gidiyor.

Ancak Abbas on­ lara kızıyor ve tekliflerini kabul etmiyor. geceleyin Ali'nin amcası Abbas'a gidiyorlar ve ona rüşvet teklif ediyorlar. Ali ve birkaç akrabası uğraşıyordu şeklinde anlattıktan sonra şunu aktarıyor. Zeyad'dan aktararak özetle şöyle diyor. 40 vd. çıkın yoksa türbanımı atarım diyor. Sakife Beni Saide denilen yerde halifelik işini hallettikten sonra ancak Ebubekir'le Ömer ce­ naze başına geliyorlar diyor ve bunun süresini de veriyor: Ebubekir. Ali'nin evinde toplanıp halifelik konusunda istişare ediyorlardı. 4 2 9 4. 2/141.Yakubi (294) hadisi kimden aktardığını yazmıyor. Ali. Onlar bundan so­ nuç almayınca Hz.. 430 Yakubi Tarihi. Hatta Taberi. Muhammed'in ölümünün üçüncü gününde ancak cenaze başına gelebiliyor diyor. Başta Hz. . Defin işiyle Hz. 4 3 0 5. Kendisi Hamit'ten. Kendileri de gelip kabul etsinler diye Ö m e r bir ekiple Hz. Hz. s.310) bu konuya e p e y yer veriyor ve hiç itiraz­ da da bulunmuyor.Taberi (h. Ebubekir'e karşı çı­ kınca. Hz. Ali'nin evine baskın yapıyorlar ve izin almadan e v e giriyorlar. Cerir'den. Mugire'den. Ali elinde kılıçla dışarı çıkıyor. Ebubekir'le Ö m e r iktidar kulisi ya­ pıyorlardı. Bu­ rada da sözü edilen kişiler yine yok ve tabii ki savunma da. orada bulunan 429 Imam-Siyaye. Hz. Ali'nin evine gidiyor. Ali olmak üzere önemli birkaç ki­ şi Hz. olayı direkt anlatıyor ve şöyle diyor. itiraz da y o k . Daha doğrusu onlar Ebubekir'in halifeliğini ka­ bul etmiyorlardı. İşte burada da ne Ulvan ne İbni Ebi Darem gibi isimler v a r . Fatma o sırada kızıyor.Hz. Ebubekir'le Ömer. Mu­ hammed vefat edince.veriyor İbni Kuteybe. ama onu etkisiz hale getiriyorlar şeklinde bilgi veriyor.

4 3 2 İşin bir diğer yanı. A l i ' y e vasiyette bulunduğunu da belirtiyor. Zübeyir ve birçok Ali taraftarını tehdit ediyor.. Taberi'nin kaynağında bütün bu gerçekler var iken. Zübeyir'le Hz. . vasi­ yeti üzerine g e c e gömüldüğünü de anlatıyor. Ta­ beri'nin bu gibi kritik konuları ele almadığı iddia edili­ y o r . Ki­ mi rivayetlere g ö r e Hz.Talha. Fatma'nin. ki­ milerin. ya g e ­ lir Ebubekir'i kabul edersiniz ya da evi başınıza yakarım di­ yor. ister zorla olsun siz gelip Ebubekir'i kabul edeceksiniz" diyor. Fatma'nın ölümünden sonra ancak kabul ediyor. Uzunca açıklamalar yapıyor Taberi. Taberi gibi bir tarihçi ve tefsir sahibi/Kur'an yorumcusu bunları anlatırken herhangi bir iti­ razda da bulunmamıştır ve üstelik de onun alıntı yaptığı ki­ şiler listesinde ne Ulvan ne de İbni Ebi Darem vardır. Fatma'nın ölene dek onlarla küs ve kırgın olduğunu. 431 Ömer. Bu arada baskıncılar kılıcını elin­ den alıp kırıyorlar. Ali'ye. Hatta Taberi. "Hayır Taberi böyle bir şey dememiş" şeklinde iftirada bulunmaları ancak cahilliklerindendir demekle izah etmek mümkündür. çok kanlı bir ikti­ dar mücadelesi yaşanmış bu baskında. 431 Hatta Şia kaynaklarında 600 kişilik bir grupla Halit b. Bu sözler üzerine Zübeyir bin Avam kılıcını çekip mey­ dana çıkınca y e r e düşüyor.. Çünkü bazı yerlerde görüyorum. kimilerine g ö r e daha erken şeklinde anlatıyor. Ali. 3/201 ve devamı. Velit baskın yapıyor: Yani İslam tarihinde anlatıldığı gibi böyle basit değilmiş. Ebubekir'in cenaze merasimine katılmaması için Hz. Ebubekir'in Fatma'nın malını vermediğini. "İster rı­ zanızla olsun. İşte dogmatik bir şekilde inanan kesimin bir savunma yöntemi de bu gibi aslı astarı olmayan iftiraları üretmektir. 432 Taberi Tarihi.

Ali'yi zorla alıp götürüyor­ lar.. bu plan başarısız kılınıyor. Burada da ne Ulvan var. bu iki kişiden birinin adı Ebu­ bekir'in bir sözünde geçiyor. Ali ve yandaşlarını almaya gidince evi ya­ kıyorlar diyor ve d e v a m ediyor. O da e v e t karşılığını veriyor. ne de İbni Ebi D a r e m ! 4 3 3 Şu hatırlatmayı da yapayım. Hani keşke şu üç şeyi yapsay­ dım. Kaldı ki bu iki kişiye itfiraya gerek yok. 5/13. Ömer'i Ali ve yanındakile­ ri g e t i r m e y e gönderirken. Velit eliyle onu öldürmek için plan yapı­ yorlar. şu üçünü de yapmasaydım diye Ebubekir'in bir açık­ laması vardı.328) de direkt konuyu anlatıyor. Hatta Halit b. İbni Ebi Darem de. s. ravilerden söz etmiyor. "Şayet direnirlerse şiddet kulla­ nacaksınız" diyor. Fatma'nın baskın sırasında dövülürken çocuk düşürmesiyle ilgili hadiste ismi geçiyordu. Fatma da çocuk düşürüyor. 153 ve devamı.Mes'udi (346) ravi isimlerini v e r m e d e n olayları direkt anlatıyor. "Keşke Fatma'nın evini açmasaydım" şeklindeydi. Ebubekir. 434 tspatü'l Vasiyeti.. şayet Ebubekir'i kabul etmezsen seni katlederiz diyor­ lar. M e s ' u d i ' y e g ö r e ev yakılmış. tabii ki ev bas­ kınında Hz. Gittiğinde de elinde ateş var ve yine Fat­ ma soruyor. evi mi yakıyorsun diye. 7. Dikkat edilirse. Hâlbuki bu olay hiç de önemli değil. Ömer. ancak Ebubekir'in eşi Esma'nın gizliden ona haber vermesi üzerine. Onun özeti bu. kaç kez anlattım ve onlardan biri d e . İşte Mes'udi bunları anlatırken ne Ulvan'dan. ne de İbni Ebi Darem'den alıntı y a p ı y o r . Çünkü konu hakkında sayısız kaynak ve raviler var: Onları baştan beri değişik konularda verdim. 4 3 4 433 Ikd'ül Ferid. .İbni Abdirabbih (h.6.

Kural g e r e ğ i Osman. 1/62. Ebubekir'in pişmanlık duyduğunu ifade eden hadisin ravileri arasında adı g e ç e n Ulvan'dan aynı hadisi almış ve herhangi bir itirazda da bulunmamıştır 4 3 6 . onlar yıllar sonra dünyaya gel­ diler.İmam Taberani (360) en eski muhaddislerden olan bu âlim. Halife Ö m e r vurulurken. İşte İbn'il Arabi'nin (h. bugün de oğlunu mu katletmek istiyorsunuz gibi sa­ vunmalar yapıyorlar ve adama bir ceza uygulanmıyor.8. ama ondan 4 asır sonra dünyaya gelen Zehebi ve yaklaşık 5 asır sonra dünyaya gelen İbni Hacer.Selim b. Kimileri.76) daha önce detaylıca bu ya­ zardan hayli bilgi verdim. çocuk düşürmesi. Ali'nin boynuna ip geçirme gibi çok çar­ pıcı ve trajik konular aktarıyor. Çünkü bir kere onun zamanın­ da bu iki isim henüz yoktu. tek cilt ve baştan sona kadar bu skandallardan söz edi­ yor. daha dün babası vurul­ du. .543. 436 Mucemi Kebir. Fatma'nın bile bu baskında kat­ ledildiğini aktarıyor. Peki. Ubeydullah adındaki oğlu o arada üç masum insanı katlediyor demiştim. ama onu affediyor ve katledi­ lenlerin kan bedelini devlet malından ödüyor. tabii ki bu da Ulvan ve Ebi Darem isimlerini vermiyor. no: 43. Dolayı435 Kitab-ü Selim Hilal. Hatta bu ara­ da Hz.ö) kitabını tahkik eden ko­ misyon şu şekilde bir savunma yapıyor: Ö m e r gibi biri baş­ ka bir ülkede katledilseydi kan g ö v d e y i götürürdü. Ömer'in bu oğluna ceza vermeliydi. Kays Hillai (h. Ali'yi katletme planları. Ali bile Ömer'in oğlu Ubeydullah boş yere üç cina­ yet işlemiştir. Ulvan'a itiraz ediyorlar! Gerçek­ ten gülünç bir savunma. ev yakması. dini kural gereği bu adam öldürülmelidir de­ diği halde kabul edilmiyor. Hani halife Osman'ın hatalarından biri d e . bu durumda ne o l a c a k ? 4 3 5 9.

Fakat Ö m e r izin vermiyor. bir kere bu gibi eleştirileri kale almaya d e ğ m e z . Osman da aynı şeyi bastonla yapıyordu. İşte bu mecusileri topyekûn öl­ dürmek için İbni Abbas gibi meşhur bir kişi fetva istiyorsa. Bir ara halife Ö m e r ' e diyor ki. Muhammed'in TaiFe sürgüne gönderdiği ve lanetlediği Hakem'i geri getirmiş. artık biz kalkıp öldürülen üç insan için eleştiride bulunamayız.. Hz. halife Osman Ammar b. kısa zamanda ölürdü. Ebu Derda'yı da Şam'a sürgüne göndermiş. adamın bağırsakları çatlamış. halife Ö m e r hep beraberinde kırbaçla dolaşıp insanları kırbaçlı­ yordu. Yaser'i dövünce adam fıtık olmuş. Muhammed demiş ki. Ö m e r için üç kişi öldürülmüşse çok mu? İbni'l Arabî kitabında şunları aktarıyor: Hz. şeklinde bir müdafaa yöntemini seçiyor ve savunma­ sını şöyle sürdürüyor: Derler İd... cahillerle vakit g e - . yine Os­ man sudan bahanelerle en başta Bedir ve Uhud olmak üze­ re birçok savaştan kaçmış. hem de onlara ayrıcalıklar tanımış. bir de Osman uyduruk bir Kur'an ortaya koymuş ve diğer Kur'an nüshalarını yakmış. Muaviye ve Mervan gibi kötü insanları hem önemli görev­ lere getirmiş. Abbas önemli bir sahabi. Çünkü fıtık olan ldşi fazla yaşayamaz diyor ve şöyle kapatıyor. öldürülen üçüncü kişi Cüfeyne de Hıristi­ yan'dı diyor ve hatta şunu da ekliyor. gibi Osman'a mal edilen ek­ sikleri sıraladıktan sonra "Bunların hepsi yalan" diyor ve şöyle kanıtlamaya çalışıyor: Bir kere eğer dövdüğü şahıs fı­ tık olsaydı yaşayamazdı. Dolayısıyla bun­ lardan Ömer'i katledenin kızı ve Hürmüzan adındaki kişi mecusiydiler. İbni Mesut'u da öylesine dövmüş ki.. Ebuzer'i Gıfari'yi 'Rebeze'ye'. ayrıca maaşını da kesmiş. ayrıca devlet malını istediği şe­ kilde kullanmış. Abdullah b.sıyla. bir Müslüman bir kâfir yüzünden katledilmez. izin ver de bizimle yaşayan suçsuz ama ileri gelen İranlıları katledelim.

Ebubekir kimseye herhangi bir haksızlık yap- 437 'El-Avasim'ü Mine'l Kavasım' s. Avama'a herhangi bir eziyet yapmamıştır. beyinsiz kişiler söyleyebilir. . Hâlbuki herkes biliyor ki Ebubekir. Artık İbni Teymiye'nin. hatta başlangıcından sonuna kadar Ebubekir'in halifeliğini kabul etmeyen Sad bin Ubade'ye bile olumsuz bir şey yapmamıştır diyor ve şöyle d e v a m ediyor: Ebubekir. Bu evlilik konusunu özel olarak işledim ve tabi ki bir gerçek. Bir diğer iddia da. alıp bir an önce fakir-fukaraya vermek istemiştir diyor. ne de Zübeyir b. İşte İslam'da meşhur olan bir başka zatın savunması da b ö y l e . Ömer de o zaman artık 60 yaş­ larında. 4 3 8 bunları ancak cahil yalancılar. 438 Ümmü Gülsüm. "Kesinlik­ le biliyoruz ki. 118 vd ile 280-81.çirecek zamanım yoktur diyor. yaklaşık 9-10 yaşlarında. Varsa. güya Ebubekir ve Ö m e r mürted ol­ muşlar/dinden çıkmışlar diyorlar. Ali'ye. Ali'yi zorla ve onur kırıcı bir şekilde evden çıkarıp Ebubekir'in yanına götürmüşler. daha önemlisi Ömer halife olunca. Fatma'yı kapı-duvar arasında sıkıştırın­ ca Fatma çocuk düşürmüş. bu makamı da Ali'ye karşı kullanarak kızını gasp etmiş gi­ bi iddialar hep yalandır diyor ve devam e d i y o r . Hz. Fatma'nın evine devlete ait herhangi faz­ la bir malın o e v d e olup olmadığını kontrol etmek için adamlar göndermiştir diyor. Ebube­ kir ne Hz. Halbuki bilgi ve marifet sahibi bunun yalan olduğunu biliyor diyor. hat­ ta evini yakıp yıkmışlar. dinden çıkanlarla şiddetle savaşan biriydi şeklin­ de bir mantık yürütüyor. 4 3 7 10.İbni Teymiyye'nin savunmaları Bu meşhur Şeyhü'l İslam kitapta anlattığım konular hakkın­ da özetle şunları yazıyor: Biz kesinlikle biliyoruz ki. Bilmem Fatma'nın evine gi­ dip eziyet etmişler.

4 3 9 Bu konuya İslami kesimce sansür konduğu kesindir. A n ­ laşılan o ki. 4 4 0 Helak olmak. Hicri 588 yılında ölen ibni Şahraşub o zaman İbni Kuteybe'nin adı g e ç e n kaynağında var diye belirtiyor. İşte bu basit sa­ vunmayı yapan İbni Teymiyye. bunu bile­ miyorum. Mısır'da cezaevine girmiş. an­ cak bunu becerememişlerdir. A m a bu açıklama bugün el-Maarif adlı yapıtta yoktur. Hatta ona zindanda kitap okumak bile yasaklanmıştır. Şam'da bir girmiş. Olsa olsa Cebrail ona da vahiy getirmiş olabilir! Kısacası. daha sonraki baskılarda bu kritik cümleler silin­ miştir.mamıştır" iddiasının garantisi nereden geliyor. düşürülmek anlamında da. 4/493 ve 8/291 iki ayrı yer­ de ele almış. A m a eski baskısında. Bugün piyasada satılan 'el-Mearif te sadece. ancak bunu söyleyenlere hakaret ediyor. İbni Kuteybe'nin de el-Maarifte belirttiğine g ö r e . ölmek an439 İbni Teymiyye. " H z . bir serbest kalmış. İbni Teymiye'nin savunmaları arasında mantık ve ilim yok. sözüm ona kendi zamanın­ da meslektaşları nezdinde güya reformist görülmüş ve ömrü hep zindanlarda geçmiştir. "Hz. beyinsizler gibi yakışıksız kelimelerle ve bir çocuğu bile ikna e d e m e y e n sözlerle geçiştiriyor. 122 . bas­ kın sonucu hamile olan Fatma. "Öldü­ rülmüştür" diye açıklama var. yalancı ca­ hiller. Mesela İbni Kuteybe'nin ki­ tabı 'el-Mearif te?. İbni Şehraşub (588.Ö). hayvan cinsinden olanlar. Muhsin'i düşürmüştür şek­ lindedir. En basit kanıt. Ali'nin oğlu Muhsin küçük yaşta helak oldu" bilgisi v a r . 'Menakıb-i AI-i Ebi Talib' adlı yapıtında anlatıyor ki. Ali'nin oğlu Muhsin küçük yaşta iken helak olmuş" deniliyor. Minha< Ti Silıınrl'l Nobeviyye. bir daha girmiş şek­ linde hep cezaevine gel-gitler yapmıştır. A m a görüldüğü gibi savunmaları da ancak gülünecek d ü z e y d e d i r . ko­ nuyu ise dalalet ehli. 440 El-Maarif. s.

Sözün özü. görüldüğü gibi bir ceviz kabuğunu doldurmayacak kadar boş şeyler. Istiab. hatta itiraf ediyor ve şunu da ekliyor: 441 "Allah küsuratını bağışlasın" diyor ve konuyu kapatıyor. Ebu Musa hakkında kötü şeyler anlatmış. no: 1639 . Bu yazar İstiab' adlı yapıtında bu olayı anlatır­ ken.. Yorumlar ise. o zaman Şehraşub neden İbni Kuteybe de elMaarif adlı yapıtında bunu bu şekilde aktarmış.. ancak kaynağımda onları anlatmaya dilim varmıyor" şeklinde çok açık bir san­ sür örneğini veriyor. A m a her şeye rağmen eski orijinali gibi "Ömer'in baskısı sonucu Fat­ ma Muhsin'i düşürmüştür" şeklinde net bir ifade yeni nüs­ hada yoktur. "Hüzeyfe b. her türlü sansür ve baskıya rağmen. desin ki! İş­ te açık bir tahrifat örneği. Tebük'te Hz. yine konunun aydınlatılması için İslami kaynaklardaki bilgiler yeter de artar bile. Abdullah b. b. Hz. Yeman. Ömer. Muhammed'i öldürme girişi­ minde bulunanlardan biri olan meşhur sahabi Ebu Musa elEş'ari hakkında bilgi verirken de. Ölmek kelimesi var­ ken helak elimesini kullanmak bence anlamlıdır. Yoksa şöyle şöyle dediğini nasıl biliyorsun? Ne demiş­ se açık bir şekilde yazacaksın. Peki. Demek ki Ömer'in bu sözleriyle ilgili sana kadar gelen bazı önemli noktalar var. A m a sen onları makaslıyor­ sun. Ali'nin evine varınca. onu ve taraftarlarını tehdit ederek "şöyle şöyle diyor" şeklinde muğlâk ifadeler kullanıyor. Selim kısmında ki aynı zaman­ da Ebu Musa el-Eş'ari'nin asıl adıdır.. Belli ki. Kays. 441 İbni Abdi'l Berr. İşte yapılan savunma yön­ temlerinin bir başka örneği: Makaslamak. Şöyle şöyle ne demek! Sen hicri 463'te vefat et­ mişsin. Bir başka somut sansür örneğini de İbni Abdilberr'den aktarayım.lamında da kullanılabilir.. Aynı yazar. olayın izini ortadan kaldır­ mak için bu terim bilerek seçilmiştir.

o küçük yaştaki kızlarının ha­ life Ö m e r tarafından nikâhlanması gibi konular hakkında sağlam kanıtlar sundum. Hz. objektif bakmak lazım. Diğer taraftan işlediğim konularla ilgili İslami otoritelerce yapılan savunmalardan da bir kesit sundum. mühaddis ve tarihçilerin kaynakla­ rından derlediğim bilgiler. M u h a m m e d ' e yapılan suikastle ve gerekse onun zehirlenmesiyle ilgili. çeşitleri var gibi itirazlar. efendim önemli olan bol kaynak göstermek değildir gibi sözler. İslami kaynaklarda gerek Hz. bu taktikleri biliyorum: Şöyle ki. Ayrıca Ayşe ve Ömer'in yapıları acaba böyle bir suikast için uygun mu değil mi sorusuna açıklık g e t i r m e y e çalıştım. neredeyse he­ men hemen her cümlenin dipnotu var. A m a kanıtlar güçlü: Hepsi de ya Kur'an ayetleri. değil mi bunu da okurların takdirine bırakıyorum. Ali ve Fatma'nın evine yapılan baskın ve başlarına gelenler. . Bi­ liyorum. Kanıtları ve argümanları sağlıklı ve inandırıcı mı. ne kadar tarafsız da kalsam bu tarzda yazılan ya­ zının İslami kesimce kabul edilmesi zordur. ya hadis... efen­ dim hadisler çok karışık. Kısa yoldan kur­ tulmak için. Dikkat edilirse. Var olan kanıtlara bakıldığında aslında ciddi şeylerin yaşandığı kesin. Sundu­ ğum her şey ortada. bu gibi taktikler hep yapılıyor. Ebube­ kir'in şüpheli ölümü. Hatta hassas konu­ larla ilgili İslami kesimce sağlam diye kabul görmüş bir sü­ rü kaynak ekledim. Mesela. ya da İslam'da meşhur olan müfessir.BİTİRİRKEN Bu çalışmamda olabildiğince tarafsız kalmaya çalıştım. Zaten dünya tarihin­ de benzer siyasi Cinayetler hep olmuştur ve oluyor da. Bazıları okuyucuların kafasını karıştıra­ bilir.

Kur'an'dan hiçbir şey bil­ miyor.Özellikle bu kaynağımda yazdıklarımdan kim nasıl an­ lıyorsa öyle anlasın dedim. mübarek. Demek ki acı da olsa ba­ zen ameliyat olmak. sen de tek bir kelime bilmiyorsun ve kalkıp bu şekilde savunuyorsun. İş­ te İslam'a inanan kitlenin ezici çoğunluğu böyle. ama İslam'ın gerçeğini bu şekil izah edenlere karşı en sert reaksiyonu da göstermekten geri kalmıyor. tek bir kelime Arapça da bilmiyor ki Kur'an ve hadislerden an­ lasın. Yazdıklarım sanki birer eleştiri imajını verebilir. A d a m İs­ lam'a ters gelen her şeyi yapıyor. ancak pratikte bir şey yok! Hâlbuki böyle diyen. hele bu çağda sürekli değişim gerekirken. olmamaktan daha faydalıdır. maalesef İslam âleminin hali ortadadır. İnsan bazen ilaç. bir bakıma da sanki tercümanlık görevini yaptım. elimden geldiğince kendi özel yorumumdan kaçındım. Yoksa aklı başında normal bir in­ san neden başkalarını üzmek. Kim ister ki keyfi olarak karnını. anlamayan hep şu savunmayı yapıyor: Canım İslami­ yet dört halifeden sonra bitti. Yani aslında İslami yasalar-kurallar iyi de. yerine g ö r e de iğne kullanır ve hatta gerekirse ağır ameliyat da geçirir. kafasını vs. Arif TEKİN 15 Aralık 2010 . bir zorunluluk sonucudur. İslamiyet'ten anla­ yan. Bunlar keyfi yapılan şey­ ler değil. Ben ise sadece onları derleyip bir araya getirdim. Yazılarım da böyle: Tabulardan kurtulmak için acı da olsa konuların üzerine gitmek gerekiyor. inançlarıyla oynamak gibi bir yaklaşım içinde bulunsun? Her alanda. Peki. kalbini. açsın. Şu an yeryüzünde hiçbir ül­ kede uygulaması yok. İslam'ın yasası Arapça. halbuki tüm anlattıklarım İslami kaynaklar­ da vardır.

ö). Ebu Osman Amr b. 1983 Asbahani Ebu Nairn (430. 2 cilt. Beyrut Besevî. Mekteb'ül İslami Matbaası. Nineva Matbaası.h) Tarih'ül Hamiş. (İzmir İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi no: 6679) Beyrut. 1986 Atıf Ebu Muhammed.KAYNAKÇA A. 'Sakife ve Fedek'. A. 1991 . Darü-I Fikir Matbaası. Dar-ü Nefais Matbaası. Tahkik eden: Mahfuzurrahman Zeynüllah. Beyrut Kitabü'l Osmaniyye'.1403 Ahmet Emin. Melik b. Şeceret'ü Nesebi-I Hulefa. Tahkik eden: Dr. Nineva Matbaası. Beyrut. Ebubekir Ahmet b.323. hicri 277). Alem'ül Kütüb Matbaası. 1991 Cevheri. 1996. M u h a m m e d Revvas ve Abdülberr Abbas. 1983 Abdullah b. Müesseset'ü Şaban. 'Tarih-i Sağir/Tarih'ül Evsaf 2 cilt. M u h a m m e d Hadi. Belazuri Ahmet b. tek cilt. Abdulaziz Cevheri (Ö. 3 cilt. 1974 Bezar Ebubekir Ahmet (292 ölüm). 12 cilt. 'el-Musannaf. tek cilt. 2 mücelled. Tah­ kik eden: Dr. Beyrut. Tahkik eden: Dr. Hüseyin b. Beyrut. tek cilt.Rahman A ' z a m î . Hemman San'ani (126-211 ö). Razzak Ebubekir b. Selam M u h a m m e d Harun.0) 'Kitab'ü edeb'i Nisa'. 13 cilt.h) 'Mucem'ü Ma'stacem min Esma'il Bilad' 4 cilt.Ceyl Matbaası. ismail (194-256). Mısır. 13 cilt. Tahkik eden: A. Siifyan (ö. "Dua'l İslam" 3 cilt.ö)'Ensab'ül-Eşraf. Mektebet'ul İslamî' Beyrut. . Süheyl Zekar ve Dr. Tahran D. 1997 Ali Naci Tantavi.279. M e d i n e . Abdulaziz el-Bekiri el-Endülüsi. tarihsiz. 1992 A. M e c i t . (404-487. Üsre Matbaası. Tahkik eden M u h a m m e d Hadi el-Emini. Tahkik e d e n : Musatafa Saka.323. 'el-Gaye ve'l Nihay'. Ebu Yusuf Yakub b. "Ahbar-i Ö m e r " .Ö). Beyrut.'Müsned'ül Bezzar/bahr'ü Zihar'. Dar'ul Garb'il İslami. Mektebet'ül ulum-i velhikem. 1977 Cahız. Mahmut (990. H. Yahya b. "el-Marifelü ve'l-Tarih". Bekiri. Kahire. Bahr (150-255).h) Delail-i Nübüvve. Mektebet'ü Dari Turas. Habib (h. Riyad Zerikli. diğer adı. M e d i n e 1998 Bağdadi Ebubekir Ahmet b. Tahkik e d e n : Mahmut İbrahim Zayid. Tahkik ederi: A . Aziz Bağdadi (h.238. 'Sakife ve Fedek'. 1994 Buhari Muhammet b. Beyrut. Tahkik eden: A. Cabir (h.

l298. Taha Cabir Feyyaz Alvani. İmadüddin İsmail b.'el-Muhtasar fi Tarih-il Beşer'. 1986 Ebu Mansur A. tek cilt. Tahkik eden: Şevki Dayf Ebu Ubeyd Kasım b.Terhini. a) "el-istiab fi Marifeti'l Ashab. 'Tarih'. Abdillah b. Ali (m. Risale Matbaası. 157-224). Kahire Ebubekir Muhammed b. Mısır.h)"el-Mahsul fi i l m i Usul-il fıkıh" 6 cilt. Atik Zehrani. hicri 463). 4 cilt. Muhammet Bağdadi (234-311). 1983. 7 cilt. Muhammed ibni Abdirabbih (246-328) Ikd'ül-Ferid'. Ali (m.ö)Tarih'ü Ebi-1 Feda'. Ömer (544-606. 30 cilt.ö) 'el-Ferk'ü beyne'l Firek'. "Müsned". hicri 742) a) "Tehzib-i Kemal". D. îbni Abdi Rabbih Ahmet ( Ö . Der'ü Nahde Matbaası. (Ebubekir kısmın­ da) El-Halal Ebubekir Ahmet b. Diğer ismi. Tahkik eden: Dr. 1403. A.h).543. Dımaşk. Daru Kuteybe. (ö. Ahmet (224-310) "Zürriyyet-i Tahire". Kahire. (h. 1983 Endülüsi.429. Beyrut . Darü'i kütübi'l İlmiyye Matbaası.Dulabi. tek cilt. b) "el-İstizkar". 7 cilt. Selefiye Matbaası. 1993. Beyrut. c) "ed-Dürrü'l Mesnun fi Ulumi Kitab-il Meknun". 14 cilt. Kitabü Sünne'. Ankara Ebu Ya'li el-Mevsıli (h. Daru Kütüb'il İslamî. Beyrut. Beyrut. 9 cilt. Ammar.siyer". "İkılü'l Ferid. 2 cilt. Kuveyt. Tahkik eden: Dr. H. Cemalettin Yusuf (ö. Mekteb'ü İbni Sina. H.' El-Avasim'ü min'el Kavasim'. Mısır. hicri 328). Risale Matbaası. 1997 Ebü-I Hda. Selam e!-Herevî ( h.Tahkik eden: Muhammed Osman Hışın. Tahkik eden: Atiye b. Kahire Ebu Ömer Yusuf b. İmadüddin İsmail b. Beyrut. Beyrut.Tahkil< eden: Komisyon Endülüsi. ta­ rihsiz. Tahkik eden: Dr. Emin Kal'aci. Tek cilt.l331. Darü'i Maarif. 35 cilt. Haydarabat. Tahkik eden: Ali Becavî. Beyrut. "Kitab'ül Emval" Di­ yanet Küt. Darü'i M e ' m u n li'l Türas Matbaası. N o : 17570. Kahir Bağdadi. 1992 b) "Tuhfet'ül Eşraf. Darü'i Kalem. (Toplam 2196 hadis alır) Riyad 1994 El-Müzî.210-307). Abd'il Ber (ö. Dar-ül Kütüb-il İlmiye Matbaası. el-I'tibar'ü fi'I Nasih'i ve'l Mensuh fi'lasar'. 1986 Ebubekir ibn'il Arabî. M u s a Hemedani/Şafii (548-584). Dar'ü Raye. 1986 d) "ed-Dürerü Fi ihtisari'l M e gazi ve-s. Muhammed b. 14 cilt. Lecnetü telifat Matbaası. Tahkik eden: Hüseyin Selim Esed.1356 Ebü-I Feda. Dar'ü Türas Matbaası. 11 cilt. Ahmet b. 1965 Fahrettin er-Razi Muhammed b.ö). Ebu Bişr Muhammed b.

Dar'ül Fikir. 1993 b) "el-Kamil fi'l-Tarih".. Tahkik eden: Komisyon. 6 cilt. Tahkik eden: Ali Muhammed Becavî. 1992 b) el-Nihaye fi Garibi'l Hadis. 1987 Hatib-i Bağdad-i. İstanbul. Hüseyin (ö. 24 cilt.974. Beyrut. 6 cilt. Tahkik eden: Dr. Darü'i Fikir Yay. 8 cilt.Kerim. Riyad. Tarih'ü Medinet'i Dımaşk' 80. 2006 İbni Asakir.. 1965 İbni Habib Bağdadi (h. Darü-I Kible Mat­ baası. Evkaf Bakanlığı Yayını. Tahkik eden. Nuretin Ali b. Beyrut. Risale Mat­ baası. a) Üsd'ül Gabe fi Marifet'i-Sahabe". Mısır.'el-Ahad veT Mesani' 6 cilt. Dar'ül Fi­ kir Matbaası. Darü'i Garbi'l İslam Matbaa­ sı. 26 cilt. 2003 Isfahanî. 1996 İbni Ebi Asım (206-287)."Tarih-u Bağdat". 1985 . Darü'i Kü­ tübi'l İlmiye Matbaası. Ebubekir Ahmet b. Beyrut. Beyrut. 'Musannaf 26 cilt. 2001 Heysemi. Habib'ürrahman A ' z a m i . 1993 İbni Esir İzzettin Ebü'l Hasan Ali b. Hasan (499-571). Dar'ül Fikir Mat. Muhammed el-Cezeıî (ö. 2006 İbni Esir el-Cezerl (h. Raye Matbaası.. Darü'i Kütübi'l İlmiye Matbaası. İbni Ebi Şeybe. 1991. 2 cilt. Darü'i Kütübi'l Mısriyye. a) Temhid. Tahkik eden: Muhibüddin Ebu Sait.ö) "El-Münammak" tek cilt. Daru Sadır Matbaası.630. Beyrut. 13 cilt. Tahkik eden. 4 cilt. Beyrut. AlemüT Kütüb Matbaası.. Ali (392-463). Ebubekir (735-807) a-) M e c m e ' ü Zevaid. Muhammed el-Kufl (159-235). cilt. Ebül Kasım Ali b. Beyrut c) Üsd'ül Ckbe fi Marifet'i-Sahabe". Beyrut. Dar'ül Fikir. Tahkik eden: Hurşit A h m e t Faruk. Tahkik eden: M u h a m m e d Avvanrıe.Galip Kureyşî. Muvatta şerhi. Beyrut. 1967 Tahkik eden: Mustafa b. "el-Eğanî. 1986 b-) KeşPül Estar.Hacer (h. 5 cilt. Ebül Feda Abdullah. Beyrut.ö) 'Sevaik-i Muhrika' tek cilt. Tunus. el'Hey'etüT A m m e . Tahkik. 1983 İ b n i Abdi-I Berr Yusuf Kurtubi (368-463). A h m e t ve Muhammed b. Ebubekir Abdullah b. hicri 967).ö): a) El-Kamil fi Tafih. 1990 Hafız İbrahim (1932) 'Divan' 2 cilt. "Evveliyatü'l Faruki Ömer". Hakikat Kitabevi. Tahkik eden: Tahir A h m e t ve Mah­ mut Muhammed. 11 cilt. hicri 630). 21 cilt. b) İstiab. Tahkik eden: Faysal Ahmet. A. Beyrut.245.". Ebü'l Ferec Alî b. Cidde. 1979 Heytemi Ahmet b. Beyrut. Abdullah Mahmut Derviş. Beşşar A v v a d Maruf. Mısır.

3 cilt. 12 cilt."Tarih'u Medinet'il M ü n e v v e r e " 4 cilt. Dar'ü Kütüb-il İlmiye. Dar'ül Kütüb'il İlmiye. Beyrut. (213276). Kahire.Halim (661-728). Risale Matbaası.Fettah Ebu Gadde. Dımaşk/Şam. 11 cilt. Müslim.' Kitab'ül Emval'. 15 cilt. 2003 İbni Zencevih. El-Mektebete'ül İslami. 1984 İbn-i Seyyd-i Nas (734. Fikir Matbaası. 1993 İ b n i Kesir (ö. Kurtube Matbaası. Tahkik eden: Muhittin Asfer..h) "Muhtasar'ü Tarih-i Dımaşk". 1979 İbni Teymiye Ebü'l A b b a s Ahmet b. HamK (Ö. 2003 İbni Kuteybe Dineveri. a) "el-İsabe. 2002 e) 'Telhis'ül Habir". (354. 37 cilt.251). Riyad. Ali Becavî. Kahire. ö) ' ibni Hibban bi tretib-i Belban' 18 cilt. Fey­ yaz. "Dar'ül Ceyl MatbaasıTahkik M." 8 cilt. M e d i n e . Mektubat'ül İslami Matbası. 1978 İbni Manzur (630-71 l. 1993 b) "Feth'ül Bari". 1994 b) "El-Bidaye ve'n-Nihaye". ldaret'ü Tabaat'il Münire. Beyrut. Tahkik eden: Salih Z. Kurtube Matbaası. ö) 'Muhalla'. Tahkik eden: Ko­ misyon İbni Şebbe Nümeyri (173-262). Ebu Muhammed Abdullah b. 1996 c) "Tehzib'ü Tehzib".l99. 1995 İbni Hazm. Beyrut. Ali b. Ahmet Sakar. A.Ahmet (h. "Dar'ül Fikir". Daru Sadır. Mısır. Beyrut. Beyrut. Mekke. Alem'ül-kütüb. 1986 cilt. hicri 852). Beyrut. Tahkik .lim. a) "El-imamet'ü ve'l Siyase". Tahkik eden: S. 31 eden: Komisyon.h) "Uyun'ül Eser" 2 cilt.İ b n i Hacer Askalanî (ö. H.ö) "Ahbar-i M e d i n e " tek cilt. 456. Merkez'ül buhus ve dirasati-1 M e d i n e . M u h a m m e d Reşad Sa. Beyrut. 1904 b) Te'vil'ü Muhtelif-il Hadis. Hasan (h.1352 İbni Hibban. Tahkik eden: Şuayıp Arnavut.Tah­ kik eden: Fehim M u h a m m e d Şeltut. 4 cilt. Nil Matbaası. Tahkik e d e n : Muhammed Mahmut. 1999 c-)Tefsir'ü Garib'il Kur'an.20 cüz'. Beyrut.. Beyrut.. Tahkik eden: A. 1986 İbni Zebale Muhammed b. hicri 774). Bey­ rut. 1968 d) "Lisan'ül Mizan" 10 cilt. a) "Camiu'l Mesanidi ve's-Sünne". 'Minhac'ü-s Sünne' 9 cilt. Tahkik e d e n : Dr.

Ankara Mutahhir b. Tahir (h. Tahkik eden: Ali M u h a m m e d Becavi ve M. Mektebet'ü Sekafer'il Diniye. ?el-Mevahihb-u l-Ledüniyye". Ebi Talib. c) "Riyadü-n. Melik Faysal Matbaası. 2004 Kastalani.) Mahmut b. Daru Sadır. 5320. Tahkik eden: M u h a m m e d Muhittin A . no. 1986 Muhibbüddin Ahmet b. Darü'i Kütübi'l İlmiyye. Ali'nin çocukları kısmında.h) 'El-Emval'. Beyrut.h) a-) "İsbat'ül Vasiyye" tek dit. 'Lisan'ül Arab' 15 cilt. Darü'i Kütübi'l İlmiye. İshak (h. 'el-Faik fi Garib'il Hadis' 4 cilt. 3 cilt. Beyrut. (173-262) 'Ahbar'ül Medinet'il M ü n e v v e r e ' . 1996 Künci Muhammed b. 1983. Muhammed b. El-Mektebet'ül Asriye. H a mit. Beyrut. Maa­ rif Matbaası Mes'udi Ebül Hasan Ali b. M e c i t . H.Muhammed Şeltut. 1990 . hicri 923). Tahkik eden: Mahmut Fahuri ve Muhammed Revvas. 2 cilt. a) "es'Semtü's. Suudi. 1119 Kahire. Ka­ hire. Dar'ül Edva.25l. 1973 Muhammed b. (Hz. Marife Matbaası. 3 cilt.1327.Fey­ yaz.Nadre fi Menakıbi'il Aşere".ö) Siyer. Darü'lkütübi'l İlmiyye.467-538). Beyrut.Semin fi Menakıbi Ümmehat-il Müminin".429. A h m e t Ferit. 2004 Muhammed b.1356. tek cilt. Tahkik eden: Muhammed Muhitin A . 1999 M a s a b Zübeyıi (156-236) "Neseb-ü Kureş' tek cilt. Hüseyin (346.Ebül Fazl.h). Sayfa 413. Mekteb-et'ül kudsiye. Beyrut. Tahkik eden. 1992 İsfraini. a-) "Sıfat-i Safve" 4 cilt. Abdullah Taberi (ö. Mektebü Kitabi'l Ezheriye. N o : 10334. Şebbe Nümeyri. Beyrut. Fikir Matbaası. Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi. Mükrim İbni Manzur (630-71 l.h). h.658. Beyrut. Ahmet bin Muhammed (ö. H. Beyrut. İzmir İlahiyat Kütüphanesi. Beyrut.694. Dar'ü Türas Matbaası. b) "Zehairü'l Ukha fi Menakıbi ZeviT Kurba". Zenceveyh (ö. Ömer Zamahşeri (h.ö) 'elFerk'ü Beyne'l Firek'.l51.İbni'l Cevzi Cemalettin Ebül ferec (510-597). Yusuf Şafii (h. Hüseyniye Matbaası. Muhammed el-Bağdadi el-Temimi (h.355. Tahkik eden: Komis­ yon. Ömer b. Tahkik eden: F. 2 cilt. Tahkik eden: Şakir Z. Beyrut. Abdülkahir b. Dar'ül Fikir Matbaa­ sı. 1988 b-) "Müruc'u Zeheb". 1985 b-) "el-Muntazam" 19 cilt.'Kifayet'ü Talib fi Menakıb'i Ali b.ö)'el-Bed'u ve'l Tarih' 6 cilt.ö).

55 cilt. 1988 Yakut Hamevi. Tahkik. Ali M u h a m m e d Muavved ve Adil AhNeylü'l Ev- . 10 cilt. Tahkik eden: Emir Ali Mühenna ve Ali Hasan Faur.h) tar' 8 cilt. Tahkik eden: Dr. Mucem'ül Buldan.Halll b.Tarih-i Yakubi. A. İbni Teymiye Matbaası. 1968 Yakubi Ahmet bin Ebi Yakup (h.942) Sübül'ül Huda. 2008 Şevkani. 1985 Taberi Ebu Cafer Muhammed b.Hamit. Dar'ül Marife. 1994 Hulefa. 3 cilt. Tahkik eden: Muhammed Şakir Mahmut Hac Emir.Tahkik eden Abdullah Ömer'ül Barudî.748. Dar'ü İhyai Türasi'l Arabî. Dar'ü Sa­ dır. 8 cilt.ö). 2 mücelled. 12 cilt. Muhammed. Tahkik eden: Emir A i . İhya-ü Türas-il İslam. Zehebi Şemsettin Muhammed b. 1999 b) Siret-ü A ' l a m . /Müesseset'ü Kütüb-i Sükafiy e .ö). (1173-1250. Tahkik eden: Hamdi A . 2004 Taberani. 1988 Suyuti Celalettin Abdurrahman (911) a-) Camiu'l Hadis. Ebubekir (475-548). Kahire.ö)'Kitabü'l Ensab' 5 cilt. Ka­ hire b)Mucem-i Evsat. 11 dit. Beyrut. Tahkik eden: Komisyon. Müesseset'ü Risale. Tarihi Taberi. Darü'i Marlfe.622. Ebu Sad Abdü'l Kerim (h. Beyrut. Ali b. 1995 c)Revd'ü Dani (Mucem-i Sagir). Ebülfetih Muhammed b.479-548)'el Milel ve'l Nihal' 2 mücelled. Beyrut. 17 cilt. a ) ' M u c e m i Kebir' 25 cilt. Beyrut. 21 cilt. d-) Dürr'ül Mensur. 1985 Beyrut. Ebü'l Kasım Süleyman b.El-Milel ve Nihal. Tahkik eden: Komisyon c) Mizan'ül itidal.A l i Hasan. Muhammed b. Ahmet (260-360). Tahkik eden: A. 2003 c-) Esbab-i Nüzul (Lubab'ü Nukul)' tek cilt. Beyrut. 8 cilt. Darü'i Kitabi'l Arabî. Cerir (224-310). Kahire. M e c i t Selefi. Tahkik eden: Komisyon. Beytü'l Efkâr. 5 cilt. Beyrut. Darü'i Cinan Matbaası. Darü b-) Tarih'ül IbniT Hazm. Beyrut. Bey­ rut. Aybek (696-764) 'El-Vafi bil-Vefeyat'. 29 cilt. Abdllkcrim (ö. Beyrut 2002. 2003 Şehristanl Ebül-Fetih Tacettin b. Ahmet (h. Tahkik eden: Komis­ yon. 2 cilt. Şehabüddin (h. Mısır.Safedl S. Kahire. Beyrut.562. Tefsir. Darü'i Bahreyn Yayınevi. 2008 Şehrlstani.Selam Tedmüri. Lübnan. 2000 Salibi (h.294. Tahkik eden: M u h a m m e d Ebü'l Fadl. Lübnan. Hecer MaDaası. Fikir Matbaası. 30 cilt. Tahkik eden: Komisyon.ö) a) Tarih'ül İslam. 1997 Semaııi. Darü'i Maarif Matbaası.

Tahkik eden Ebu Hacir. 1995 d ) El-İber.met Abdulmevcut. Darü'i Kütübi'l İlmiye. Beyrut f-) Tehzib'ü Tehzib-il Kemal 11 cilt. Beyrut. Farukü'l Ha­ dise Yayınevi. Beyrut. 2 cilt. Kahire. 2 cilt. Beyrut e) Tecrid'ü Esma-i Sahabe. Daru Sadır Matbaası. Tahkik eden: Komisyon. Tahkik eden: Komisyon. Darü'i Kütübi'l İlmiye. 4 cilt.) Düvel'ül İslam. Darü'i Marife. 2004 g . 1999 .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->