Bilinmeyen Yönleriyle Hz. M U H A M M E D ' İ N

ÖLÜMÜ
Arif Tekin

İÇİNDEKİLER

SUNARKEN BİRİNCİ BÖLÜM Hz. M U H A M M E D ' İ N HAYBER'DE YEDİĞİ ZEHİRLİ ET OLAYI

9

13

İKİNCİ BÖLÜM TEBÜK'TE Hz. M U H A M M E D ' E KARŞI SUİKAST GİRİŞİMİ a) Hz. Muhammed'in En Yakın Çevresi Onu Öldürmek istiyor b) Ibni Hazm'ın Suikastla İlgili ilginç Açıklaması d) Halife Ömer Ümmü Seleme'yi de Rahat Bıramıyordu e) Bazı islam Otoriterlerin Önemli Aktarımları f) Sansüre Somut Örnek g) Halife Osman'ın Hüzeyfe'yi Tehdit Etmesi ve Ammar'ı Komalık Yapması h) Hz. Ali'nin Hüzeyfe Hakkındaki Sözleri i) Ubey bin Ka'b'ın Önemli Açıklaması Var j) Ebu Musa el-Eş'ari'nin Suikastla İlişkisi 52 55 56 57 21 21 28 . .41 42 50

c) Halife Ömer Neden Hüzeyfe b. Yeman'ı Yokluyordu . . .40

ÜÇÜNCÜ B Ö L Ü M

AYŞE ve H A F S A ' N I N Hz. M U H A M M E D ' E İÇİRDİKLERİ İLAÇ
a) En Başta Buhari ve M ü s l i m ' d e Ledud Olayı b) Cinayetin Kanıtı Tahrim Suresinde Saklıdır c) H z . A y ş e C e n a z e y e Katılmıyor d) A y ş e ve Hafsa İkilisinin Tahrim Süresiyle İlişkisi e) A y ş e Hakkında Bazı Saptamalar f) Halife Ö m e r H z . M u h a m m e d ' i Konuşturmuyor g) Halife Ö m e r N e d e n Telaşlıydı? h) İbni Mesut'un Önemli Açıklaması

62
62 67 71 72 78 87 89 94

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HALİFE EBUBEKİR
a) Ebubekir Nasıl Halife Oldu

97
97

b) Ebubekir'le Ömer, Hz. Fatma'nın Malına El Koyuyor . . . 1 1 6 c) Halife Ebubekir'in Öldürülmesi (Siyasi Cinayet) 141

BEŞİNCİ B Ö L Ü M

HALİFE ÖMER
a) Halife Ö m e r N e d e n Katledildi? b) Bilinmeyen Yönleriyle Halife Ö m e r

171
171 174

ALTINCI B Ö L Ü M

Hz. ALİ ve EŞİ Hz. FATMA
a) H z . Ali, Ebubekir'in Halifeliğini Nasıl Kabul Etti! b) Yoksa H z . Fatma Öldürülmüş mü?

219
219 231

c) 60 Yaşlarındaki Halife Ömer, Hz. Fatma'nın Kızıyla Evleniyor d) Halife Ömer, Ümmü Gülsüm'ün Avret Yerine Bakıyor YEDİNCİ BÖLÜM Hz. MUHAMMED'İN Ç O C U K L A R I VAR MIYDI? SEKİZİNCİ BÖLÜM HALİFE O S M A N a) Halife Osman'nın Yönetimine Karşı Gösterilen İlk Tepkiler b) Halife Osman Müslümanlarca Katledilir, Cesedi de Bir Çöplüğe Atılır d) Halife Osman Neden Müslümanlarca Katledildi e) Halife Osman'ın Katledilmesine Katkı Sunan Önemli Kişiler DOKUZUNCU BÖLÜM Hz. M U H A M M E D ' İ N Ö L Ü M NEDENİ NEDEN HEP GİZLİ TUTULMUŞTUR? ONUNCU BÖLÜM B A Z I DİN A D A M L A R I N I N S A V U N M A L A R I BİTİRİRKEN Kaynakça

254 258

266

291 291 294 307 330

c) Halife Osman'ın Cenazesi, Bir Tuvalette Gömülüyor . .302

346

350 367 369

Bu çalışmamı, tabulara karşı mücadele veren, kurtuluş yolunu geçmişte ve insan ötesinde değil; ancak insanoğlunun kendisinde arayan, evrensel barış için çaba harcayan ve bu yolda çözüm üreten, fedakârlık gösteren tüm duyarlı insanlara ithaf ediyorum.

Mesela. Ayrıca alıntı yaptığım kaynakların bir listesini de kitabın su­ nunda kaynakça adı altında ekleyeceğim. meşhur İslam tarihçilerinden de bilgiler sunmaya çalışacağım. Bunu yaparken de kanıt olarak sadece elimdeki İslami kaynakla­ rı kullanacağım: Konuya ilişkin Kur'an'da birkaç ayet var. Burada.SUNARKEN B u çalışmamda Hz. bu bilgileri İslami kesimin kabul ettiği eserlerden temin ettim. tabakat ve siyer kitaplarından. Kısacası. Kısacası. bu ça­ lışmam İslami kaynakların bir ürünüdür. sebeb-i nüzul denilen ayetlerin sebep-sonuç ilişkisini irde­ leyen eserlerden. İsa'ya şu v e y a bu şekilde inanıyorsa v e y a milyonlarca insan öküze tapıyorsa. Muhammeci'in en yakın çevresi tarafından iktidar hırsı yüzünden nasıl bir siyasi cina­ y e t e kurban gittiğini anlatmaya çalışacağım. elimde İslam camiasında kabul görmüş kaynaklardan başka bir veri yok. "Asırlar gelip geçmiş. tefsir. kimse böyle anlatma­ mış. yanı sıra İslam literatüründe güvenilir sa­ yılan hadislerden net bilgiler aktaracağım. Bir de yerine g ö r e müsnedlerden. sadece bu yazar mı bu bilgileri kavrayabildi?" gibi sorular sorulabilir. onları sunacağım. benim de İsa'ya inanmam v e y a öküze tapmam gerekmiyor! Her çokluk gerçektir-doğrudur diye bir kural yok: Tıpkı inanç konuları gibi. Çün­ kü az önce de ifade ettiğim gibi. Zaten han­ gi eserlerden yararlandığımı dipnot olarak belirteceğim. akıl ve insanoğlunun yararı söz konusudur. Benim için çokluk önemli değil. tersine ilim. bir milyardan fazla insan Hz. . Ben bu soruların muhatabı değilim.

medeni ve ilmi çerçevede ele almak. tersine kendisiyle beraber toprak altına götürüyorsa. karşımda İslamdan beslenen siyasiler var. Benzer yaklaşımlar çok yanlış ve olsa olsa ancak pro­ vokasyon olabilir. Muhammed'in icraatıyla ilgili bir film yapmakta olduğunu basından öğrendim. Bu tür kitapları yazmakla birilerinin inançlarıyla oyna­ mak gibi bir düşüncem asla söz konusu değildir.. Bilindiği gibi bundan bir süre önce Danimarka'da Jylands-Posten Gazetesi. O bakımdan işle­ diğim konuları en ufak ayrıntısına kadar sağlam tutarım. Muhammed'in karikatürü çizilmişti. bakış açım bu. Ne yazık ki az sayıda da olsa zaman zaman bu gibi yanlışlar yapılıyor. Bildiklerimle ilgili gayet emin bir şekilde işimi yaparım. Bana g ö ­ re eğer insan bir dalda uzmansa ve hele uzman olduğu alan da tüm insanları ilgilendiriyorsa ve ben vicdan sahibi­ yim. Hatta bu bilgiyi harekete geçirmemek bir insanlık su­ çudur. insanların dini inançlarına hakaret etmekle. Lars'ın çizdiklerini gördüm ama Danimarka'da çizilenleri g ö r m e ­ dim. İsveç'te de karikatürist Lars Vilks tarafından Hz. kutsal dinlerin kaynakları ele alınırken bilimsel bir mantıkla değerlendirilmeli. değerlendirmek ve hatta eleştirmek ayrıdır.Biliyorum. boş saldırıyla bir y e r e varıl­ maz. rastgele saldırmak ayrı. Hollanda'da Özgürlük Partisi lideri Geert VVilders'in de Hz. kendimi sorumlu hissediyorum diyorsa. . Demek istediğim. O nedenle diyorum ki kutsal dinleri ve kaynaklarını. Ben bu gibi çıkışları yanlış buluyorum. En azından ben böyle düşünüyorum. Bunun ne kadar gerçekçi olduğunu bilemiyorum. para kazanayım diyen ve bu nedenle İslam'a toz kondurmak istemeyen islamologlar var.. bildiklerini kamuoyuyla paylaşmayıp da. bundan daha ağır bir kayıp ola­ maz. safça inanan dini akademisyenler var veya birkaç yayınım satılsın.

ben yine de itina göstererek bunu hep kullandım. Muham­ med dedim.Tebük'te Hz.Hayber'de Yahudi bir kadın tarafından kendisine veri­ len zehirli et olayı. Johannes Kepler'in (1571-1630) güzel bir sözü var: "Bir âlimin eleştirisini milyonlarca cahilin alkışına tercih ederim". halk nezdinde hazretle anıl­ dıkları ve bu şekilde meşhur oldukları için. sonradan kul­ lanıldığı ve üstelik de Farsça bir kelime olduğu halde. yok­ sa kelime oyununa takılmak gibi ucuz şeyler âdetim değil­ dir. M u h a m m e d ' e karşı tertiplenen başka bir suikast girişimi var. Ali ve eşi Fatma. ağırlıklı olarak şu bölümler üzerinde duracağım: . Aynı zamanda Veda haccı dönü­ şünde en seçme sahabeler tarafından Hz. onun isteği dışında. . bunun üzerinde du­ racağım. Dünyaya bir kuş bakı­ şı bakalım.Burada basit bir örnek vereyim: Bilindiği gibi HAZRET kelimesi M u h a m m e d zamanında olmadığı. . bunu da an­ latacağım. Benim için önemli olan özdür. kelimesini kullandım. Muhammed'in öl- . Bunları anlatmakla birlikte Hz. M u h a m m e d ' e karşı en yakın arkadaşla­ rı tarafından yapılmak istenen bir suikast girişimi var. Muhammed'in vefat ettiği sırada. huzuru da mümkün değildir. Kullanılmayan yer/ler varsa demek ki dikkatimden kaçmıştır. bunu detaylıca açıklayacağım. Muhammed'in ölüm nedenini an­ latırken.En önemlisi de Hz. Bu çalışmamda Hz. Belirttiğim bu özgürlüklerin yolu ve zemini de tabii ki sağlıklı bir demokrasiden geçer. Hz. düşünce-inanç ve ifade özgürlüğünün olmadı­ ğı ülkelerin durumları ortada. Böyledir. eşleri Ayşe ve Hafsa tarafından kendi­ sine ağız yoluyla verilen ilaç olayı var. tartış­ ma özgürlüğü kısıtlıysa o toplumun ilerleme şansı olmadı­ ğı gibi. onlar için de Hz. bir toplumda eleştiri özgürlüğü.

buna da açıklık getireceğim. Onun için bu ünlülerden de en zirvedekilerden bir­ kaçının konularla ilgili savunmalarını sunacağım. Kısacası. Yani bugünkü tabirle Ebubekir'in bir siyasi cinayete kurban gittiğini ve bunu ya­ panın da halife Ö m e r olduğunu kanıtlarıyla birlikte sunaca­ ğ ı m . bu­ nu izah e d e c e ğ i m . İslami kaynaklarda bu konuda yeterince bilgi var. hatta trajedik sayılan olaylara karşı İslam tarihçileri. İşleyeceğim konular ilginç ve halk nezdinde bilinenle­ rin tam tersi. siyer ve tabakat yazarları. Yine halife Osman'ın Müslümanlar tarafından linç edilmesi olayı var. Bu arada halk arasında Ebubekir'in de ölüm nedeni farklı bili­ niyor. onu da işleyeceğim. M u h a m m e d ' e mal edilen çocuklarla ilgili bir yanlış bilgilendirme var. Yine Müslüman kamuoyu tarafından Hz. Bu suçlamaların doğru olup olmadığını tam olarak anlayabilmek için onun bilin­ meyen yönleriyle ilgili bazı çarpıcı bilgiler v e r e c e ğ i m . Kuran yorumcuları. İslam'ın meşhur yazarları ne gibi savunmalar yapmışlar?" diye so­ rabilir. Ali'nin başına g e l e n olumsuzlukları ö z e t şeklinde anlatacağım. Fatma ve eşi Hz. Halife Ö m e r birçok konuda ağır bir şekilde suçlanıyor. .dürülmesinin neden gizli tutulduğu sorusuna kısaca açıklık getirmeye çalışacağım. Çünkü bu konu­ da da gerçekler Müslüman kamuoyundan hep gizlenegelmiştir. bu çalışmam bugüne kadar Müslüman kamuoyuyla paylaşılmayan farklı bilgilerden oluşmaktadır. O bakımdan insan haklı olarak. Kitapta ayrıca Hz. 'Acaba bu cid­ di.

Abdullah bu olayı üç farklı içerikle anlatır.. o adam tarafından üç sefer tekrarlanır ve Hz. . Megazi. vücu­ du sanki donmuş. Zat'ü Rika kısmında. O arada Hz. Sonuçta Allah tarafından adam etkisiz hale gelir. adam da korkudan ona bir şey yapamamış şeklinde bilgi 1 a. "Allah beni kurtarır" yanıtını verir. M u h a m m e d de." Bu hadis en başta Buhari ve Müslim'de anlatıl­ 1 maktadır. diğerinde. "Ey Muhammed. Muham­ med'in arkadaşları o adamı görünce bağırıp çağırmışlar. felç olmuş gibi olur ve kılıç kullanamaz hale gelir. Cabir b. ona karşı güya düzenlenip de mucize sonucu başarısız kılınan suikastleri anlatmayacağım. M u h a m m e d kılıcını bir ağaca asıp o ağacın altında uzanır­ ken adamın biri g e l i p onun asılı kılıcını alır ve kendisine. Muhammed'in tevekkülü kısmında. M u h a m m e d ' e karşı yapılan suikastları işlerken böyle masalımsı. Cabir b. seni öldüreceğim" der. Bu soru. Bi­ rinde sanki orada bulunan herkes Muhammed ve adamı iz­ lemiş gibi bir aktarım söz konusudur. hem korku namazı kısmında. M u h a m m e d ' d e n aldığı yanıt da hep ay­ nı. hem Fedail/Hz.. Örneğin. bir ara istirahat için g ö l g e y e çekildik..Buhari.Müslim. Hz. Abdullah'ın anlattığı şu olay: "Bir y e r e baskın düzen­ lemiştik. b. bugün kim seni elimden kurtaracak.BİRİNCİ B Ö L Ü M HZ M U H A M M E D ' İ N HAYBER'DE YEDİĞİ ZEHİRLİ ET OLAYI H z ..

bu çalışmamda az önceki örneklerde olduğu gibi benzer akıl dışı olayları işle­ meyeceğim. Sonunda adam kendi kötü planından v a z g e ç i p İslamiyet'i kabul etmiş.verilir-. İşte tek kişiden üç değişik şekillerde anlatılan bir masal. kadın ve kızlarını da cariye olarak ele geçirip kendi aralarında dağıtıyor. Muhammed'in Hayber'de 2 yediği zehirli et olayına kısaca değinmiştim. Hayber'de Hz. Olay şuydu: Hz. İslami yazarlar. Malik'ten. Bu paralı katil (Süraka) Mu­ hammed'e yaklaştıkça atı hep kumda batıyormuş. Hz. sanki benzer şeyler olmuş gibi bu örnekleri ballandıra bal­ landıra hep anlatmışlar kaynaklarında. M u h a m m e d ' e karşı ger­ çekleştirilen bir suikast olayına da ö z e t şeklinde değinmiş­ tim. Muham­ med Mekke'den M e d i n e ' y e g ö ç ettiği sırada kendisine inanmayanlar. biz görmedik' şek­ lindedir. bir diğerinde ise. O yüzden bir vesileyle orada özet şeklinde bu zehirleme olayına de- 2 Kur'an'da Kadın ve Hz. Özetle. İşte bu çalışmamda anlatacağım suikast olayları çok farklı ve dünya tarihinde hep olmuş ve olacak şeylerden. Muhammed'in Hanımları adlı kitabımda. M u ­ hammed'e ulaşamıyormuş. " M u h a m m e d i öldürürsen sana yüz d e v e mükâfat v e r e c e ğ i z " deyince o da atını alıp Hz. Bir kere o kaynağın konusu zaten farklıydı. Muhammed ve arkadaşları Hayber baskınında Yahudi­ lerin çoğunu öldürüyor. Bir diğer örnek de Süraka b. Muhammed de kendine 17 yaşında ve daha yeni evlenmiş Safıye'yi alıyor. 'böyle bir olayın meydana geldi­ ğini ancak Hz. Muhammed bize anlattı. Süraka'ya. Bu arada o sırada 60 yaşında olan Hz. İşte o kitabımda bunları anlatırken. . Üstelik de eski eşini canlı olarak ele geçirip katlettikten sonra. Muhammed'in peşine takılmış. Başka bir kaynağımda Hz.

M u h a m m e d tarafından or­ tadan kaldırıldılar. Bu kaynakta asıl üzerinde durmak istediğim. . eşya­ nın tabiatına aykırıdır. asıl yerlileri olan Yahudileri çeşitli baha­ nelerle dağıtmaya. Beni Kurayza ve daha son­ ra da Hayber Yahudileri gibi. Bu çalışmamda. Beni Kaynuka. Bu başlığı fazla detaylandırmayacağım. kovmaya.. M u h a m m e d Mekke'den M e d i n e ' y e g e ç i p orada sistemini kurunca. M u ­ hammed'in ölümü cidden kuşkuludur. M u h a m m e d ise ya­ bancıydı: Mekkeliydi ve onu orada rahat bırakmadıkları için M e d i n e ' y e hicret etmişti. neden M e d i n e ' y e g e l i p bu insanların da istirahatını bozmaya ne­ den oldu. Bunu hangi ülke kabul eder: Gel bir. Hayber'deki suikast olayına kısa bir açıklık getireceğim. Fedek gibi bunların hepsi Yahudi ve hepsi de Hz. M u h a m m e d ' e karşı olup M e k k e müşriklerini destekledikleri için onlarla savaşıldı. Hayber. ölümüyle ilgili bugüne kader hiç değinilmeyen karanlık noktalar üzerinde duracağım. tabii ki İslami kesim burada şunu savunur: Yahudiler Hz. Hz. ancak olay o kadar da basit değildir: Hz. Hayber'de meydana gelen zehirleme olayının özeti şu: Hz. Çünkü M e d i n e onların yurduydu.ğinip geçtim. o kadar savaşlar. Beni Kureyza. katletmeye yönelir. onun M e d i ­ n e ' d e oturma izni yok. beni dinlemiyorlar diye katletmek gibi bir anlayış. Yeri gelince onun üzerinde yeterince duracağım. Örne­ ğin.) Hz. Burada haklı olarak şu söy­ lenebilir: M a d e m iddia edildiği gibi onun arkasında Tanrı vardı. Beni Kaynuka. Beni Nadir.. katliamlar oldu? (Beni Nadir. Muhammed'i bu konuda haklı çıkaracak hiçbir g e ­ rekçe olamaz: Başka bir ülkeye gitmek ve oranın insanları­ nı. bambaşka bir ölüm nedeni. Benzer savunmaların hiçbir şekilde haklı tarafı yoktur. o zaman niye M e k k e ' d e ona yardım etmedi. Bugünkü tabire g ö r e .

acaba Hz. acele edip ondan önce ağzına alıyor ve orada yığılıp can . Hayber'den sonra Hz. M u h a m m e d ve yandaşları.soruşturu­ yor. M u h a m m e d y e m e ğ e başlayınca. Hz. Meşkem'in hanımıydı. Muhammed'in bu baskın sırasında yediği zehir­ li yemeğe gelince. tabii ki Hz. gelirini paylaşalım derler. ondan sonra yönetimi ele geçir. onun arkadaşlarından Bişr b. Savaşın kısa durumu bu. deneyimimiz var. sürgüne de göndermeyin. ancak Hayber'i hazine malı olarak arkadaşları arasında paylaştır­ dı. yurtlarından eyle. Sonuçta M u h a m m e d Fedek köyünü kendine ayırdı. Hayber Yahudilerinden sağ kalan Haris kızı Z e y n e p -ki Selam b. Muhammed'in sevdiği kısma daha fazla zehir bırakıyor. ayetlerine g ö r e bu köy (Fedek) 'Fey' sayılırdı. On­ lar da Hz. ora­ nın halkıyla da kavga et. Hz. Hayber kalesini e l e g e ­ çirince. Etin kaburga kısmını çok sevdiğini söylüyorlar kendisi­ ne. onları katlet. Hz. M u h a m m e d ' e aynı teklifi sundular ve önerileri kabul edildi. Bera. Yani ancak Allah'a ve M u h a m m e d ' e ait olacaktı. Muhammed'in kendilerine y ö ­ neleceği bilgisini alan Fedek halici bu pazarlığı duydu. ölümden kurtulanlar ona şu teklifi sundu: Biz bu toprakları sizden daha iyi işleriz. Çünkü yıllarca ekip biçtik. diğer ganimet malları gibi Müslümanlara dağıtılmayacaktı. Kur'an'daki Haşir suresinin 6-7. di­ y e . Bunun örneği dünyanın hiçbir yerinde yoktur! Hz. Bu arada Z e y n e p bir koyun pişirip içine zehir doldura­ rak M u h a m m e d ' e ikram ediyor. biz burayı ekip biçelim. Muhammed hangi yemekleri çok sever.iki yıl bir ülkede kal. Zaten esir düşen Hayber sakinleri için bunun dışında alternatif de yoktu. O yüzden bizi öldürmeyin. İşte Fedek savaşsız alındığı için. M u h a m m e d de bu teklifi kabul eder ve Hayber toprakları bu anlaşmadan sonra bu şekilde işlenir.

Ben. M e ş kem'i. kadın çok yetenekli ve aktif biriymiş. Bunun için ben de kendi kendime dedim ki. Muhammed bu olayda kadını af­ fetmiş gibi açıklamalar yapmışlarsa da.veriyor. M u h a m m e d bu olaydan dolayı o kadını orada öldürüyor. "Sen bizim başımıza neler getir­ diğini iyi biliyorsun. Yineliyo­ rum: Hz. zaten vahiy alır bu etten y e m e z . bir kere onlardan bu kadar insan öldüren bir Muhammed. amcam Yaser'i. ar­ tık yemekten vazgeçiyor. çarmıha gerilmek suretiyle in- . Sonra o y e m e ğ i hazırlayan kadı­ nı çağırıyor: "Neden buna gerek duyup bizi zehirlemek istedin?" diyor. bunun inandırıcı bir yanı yoktur. normal bir insan düşman olan kesimin yemeğini nasıl bu kadar rahatlıkla yiyebilir diye hayret ederim. kardeşim Merhab'ı ve diğer yakın­ larımla Hayber Yahudilerini öldürdünüz. m a d e m Tanrı arkasındaydı neden haber v e r m e d i sorusundan ziyade. bu kadar tedbirsizliğin açıkla­ ması olamaz. Tanrı ile irtiba­ tı varsa. Hz. tedbirsiz bir şekilde kalkıp bir Yahudi kadının hazırladığı y e m e ğ i cesaretle yiye­ bilir? Şunu da kabul etmek lazım ki. Babam Haris'i. kocam Selam b. O yüzden böyle bir plan kurdum" diyor. Muhammed'in kendileriyle savaştığı ve çoğunu katlettiği insanların kalanlarından birinin hazırladığı y e m e ­ ği yemesi çok yanlış bir şey. Burada şunu eklemek isterim: Peygamber olup olma­ ması bir kenara. nasıl olur da safça. Bu plan. her babayiğidin işi değil. bu adamı zehirleyeceğim: Peygamberse. Kadın da. Muhammed ise henüz arkadaşı kadar fazla y e ­ mediği ve bu arada onun da durumunu gördüğü için. ama yalancıysa y e m e ğ e devam eder ve ölür. kalanları da esircariye yaptınız. Dolayısıyla biz kalanlar da ondan kurtulmuş oluruz. Hatta bazı islami kaynaklarda Muhammed'in ta­ limatıyla o kadın işkenceyle. Bazı islam tarihçileri.

"Ba­ kıyorum sen o zehirli etten sonra gitgide olumsuz etkileni­ yorsun" dediğini ve ara sıra onun da Muhammed'den kan aldığını aktarıyor. Muhammed'in zehirlenmesi bölümünde geçer. Hayber kısmında. Şu not da önemli! Enes b. Ebu Tayyip adlarındaki şahısların ondan kan aldıkları kaynaklarda geçiyor. . bunun sakıncalarını g ö z e almamak. müşriklerden hediye alma adı altında geçen bölümde anlatılır. 4 İbni Kesir.. el-Bidaye ve'l Nihaye. Buhari ve Müslim'de. Bazı kaynaklara g ö ­ re bu zehirli etten sadece Bişr adındaki şahıs değil. zehir (Simm) babında.. ha katletmiş bu o ka­ dar önemli değildir.Müslim. Ayrıca Hibe kısmında. Hayber'de yediği zehirli etin etkisiyle oluşan hastalıktan dolayı oluyordu. Malik. Megazi. Selam bölümü. 2/769.Buhari. Bir de Tıp kıs­ mı. Hayber'de ikram edilen zehirli et kısmında. onun eşlerinden Ümmü Seleme'nin kendisine. ba­ zen oruçlu iken kendisinden kan aldırıyordu" şeklinde ha­ disler var. 3 Ha reklam için affetmiş.. birkaç kişi ölmüş diye farklı bilgi de var. Bu önemli bir yanlıştır.faz ediliyor. Yine İbni Mace'nin aktardığı riva­ yette. Yani kan aldırma. Bu Enes b. 5 Bu açıklamalara g ö r e 3 Siret-i Halebi. Mesela Ebu Hind. 5 a. Burada Ebudavud ve başka kaynak­ larda da bu şekilde anlatıldığı kaydediliyor. Önemli olan. "Bazen hac için ihramda iken. Hatta bunun kar­ şılığında Muhammed'in Ebu Tayyib'e ücret olarak iki Sa' hurma verdiği bile yazılı. Hayber kısmı. b. 4 Bu olayda yediği zehirli etten dolayı Muhammed'in be­ deninde yıpranmalar oluştuğu ve ölene kadar da sıklıkla (hecamat denilen yöntemle) vücudundan kan aldırdığı bir gerçek. Malik M u h a m m e d ' e on yıl yaverlik yapan bir sahabi ve onun bu hadisi en başta Buhari ve Müslim'de geçmektedir. kendileriyle savaştığı in­ sanların ikram ettiği y e m e ğ i yemek. 4/236 ve sonrası. "O yemekten sonra Muhammed'in ağız bölgesinde bozukluklar oluşmuş­ tu" diye bilgi veriyor..

Bu yoruma karşı şu rahatlıkla söylenebilir: Ma­ demki onda bir mucize vardı. e. A y ş e ' y e mal edilen bir hadis var: Muhammed hasta iken bir ara.Ebu Davud. Bir kere Muhammed'in bu olayda kurtulması gayet normal bir şeydir: Dünyada her eylem başarıyla sonuçlanır diye bir kural yoktur. İslam tarihinde. Ancak burada Hz. . diye. ancak bu olaydan sonra üç yıl daha yaşıyor. ağzında ve yüzünde neden yaralar oluşmuştu. İslam ansiklopedilerinde (tabakat) konuya ilişkin detaylar çok. İnananlar açısından Hz. peki sağlam hadislerde anlatılan. yediği zehirli etten dolayı du­ daklarında. artık dayanamam" sözünün arkasında yalnız A y ş e c.İbni Mace. Bir kere Muhammed'in Hayber'de yediği zehirli et ola­ yını Enes b.Ayrıca siyer kitaplarında. Muhammed'in bu suikastta darbe aldığı kesin. "Ey Ayşe! Kaç yıl önce Hay­ ber'de yediğim o zehirli etten dolayı içim yanıyor. d.Hz. neden önceden haber ver­ medi? Haber verseydi. Hani en azından bu zehirli etten ötürü kendisinde rahatsızlıklar oluşmuş. Malik. ancak "Hayber'de y e d i ğ i m o zehirli etten dolayı içim yanı­ yor. O halde ölmedi diye bundan pay çıkarmak yanlıştır. en azından arkadaşları ölmezdi. Tıp kısmında. Muhammed'in bu suikastta öldürülmemesi bir mucize olarak iddia edilebilir: Hani arka­ daşları öldü de o ölmedi. A m a yersiz bir savunma. artık da­ yanamam" şeklinde bir ifade kullandığı söz konusu. Ebuhüreyre gibi birçok sahabe anlatıyor. Acaba bir zehir bu kadar zamana yayılır mı v e y a o zaman bu kadar güçlü bir zehir var mıydı? tabii ki bu ancak uzmanların bileceği bir iş. bu zehirli yemekten dolayı zaman zaman vücudundan kan aldırdığı bir gerçek. Bir de Allah koruduğu için ona bir şey olmadı diyelim. Diyat kısmında.

O yüzden A y ş e ' y e dayalı benzer ha­ dislerin hiçbir değeri yoktur. Alamat-i Nübüvve.Hakim. b. no: 14262.Zehebi.Beyhakı. 6 a. Bab'ü İstimali evan'il Müşrikin. 4449. Müstedrek. . 27/438. d. 6 tabii ki bu ölüm konusunda A y ş e töhmet altında.var. bu­ nu zaten anlatacağım. Hayber suikastının özeti böyle. Megazi. Sünen-i Kübra. c.Mecme'ü Zevaid. Siyer-i Alam. Kitab'ü Dahaya. N o : 19097.

hem de araç-gereç bakımından za­ yıf olduğu için. Bunlar yaldaşıp artık baskın y a p m a aşamasın­ dayken. Tebük seferine katılmak istemeyenler hakında Kur'an'da (özellikle T e v b e suresinde) birçok ayet var. Hüzeyfe b. Demek istediğim şu: Hz. M U H A M M E D ' E KARŞI SUİKAST GİRİŞİMİ a) H z . Burada savaşın seyriyle ilgili bilgi vermiyorum. yeri gelince onlardan da örnek sunacağım. bu savaşta meydana gelen önemli bir konuda bilgi vermektir. Yaser onun devesi­ ni önden çekmekte.. Muhammed'i öldürmeye karar veren grup. ama­ cım. .g e c e karanlığından da yararlana­ rak onu vurmak ister. Ancak M u h a m m e d bu planın duyumlarını alınca yol güzergâhını değiştirir. onun bu yol değişikliğini öğrenir ve aynı istikamette onla­ rı takibe alır. Yeman da arkadan sür­ mektedir. Yolda A m m a r b.İKİNCİ BÖLÜM TEBÜKTE H Z . pek çok Müslüman savaşa katılmak iste­ m e z . M u h a m m e d Tebük'ten dönüp M e d i n e yolunu tu­ tunca. M u h a m m e d Suriye tarafında Bizanslıla­ ra karşı Tebük (bir bölgenin adıdır) seferini düzenler.. Muhammed'in arkadaşları tarafından fark edilirler. M u h a m m e d ' i n En Yakın Ç e v r e s i O n u Ö l d ü r m e k İstiyor: Hicri 9. yılında Hz. en yakın arkadaşlarından süvari bir grup -ki sayıları 12-15 olarak söyleniyor. Ordu­ su hem sayı olarak az.

Benzer sa7 İbni Hazm. Muhammed'in kendilerine cennet müjde­ si verdiği en yakın arkadaşlarıydı.Ö). Talha b. göremedik. yoksa onu kolay kolay bırakmazlardı. Sad b.. İbni Ebi'l Hadid. Necah. ortadan kaldırmaktı. En başta halife Ebubekir. Neden böyle bir talimata gerek duymuştur? Çünkü bu­ nu yapanlar. 456. "Yüzleri maskeliydi. bindikleri hayvanları tanıdık/ bugünkü tabirle. Evet. "Siz bunları tanı­ dınız mı?" diye sorar. 11/224. halife Osman. Arkadaşları bağırıp çağırır ve "Habe­ riniz olsun sizi gördük" deyince.. Mısır. Muhammed yine so­ rar: "Sizce bunların niyeti neydi?" "Bilmiyoruz" karşılığını verirler. Ebi Vakkas. bu isimler sizde gizli kalsın. yeri g e ­ lince onlardan birkaç çarpıcı örnek v e r e c e ğ i m .Bu arada Muhammed arkadaşlarına. baskını düzenlemek is­ teyen Müslüman grup korkar. 2 /390 Darü'l kütüb'il llmiyye. "Çabuk sürün. Nezeriyat'ul Halifeteyn. ünlü İslam düşünürü İbni Hazm (h. Ebu Musa el-Eş'arî gibi s e ç m e isimler vardı bu on beş kişilik baskın grubunda. kaçmak zorunda kalır ve İs­ lam ordusu arasına dağılıp kaybolur. Karanlık olduğu için Muhammed'in etrafındaki insanların çok olduğunu san­ mışlardır. hiç kimseye söylemeyin" talimatını verir. ancak "Sakın ola. an­ cak atlarını. Bu baskını gerçekleştirenler arasında Ebubekir. halife Ömer. hızlı olun" diye emir verir. . arkadaşlarına. 7 tabii ki burada savunma amaçlı uyduruk bazı sözler ö n e sürül­ müş. Muhalla. Gerçi kendisi bahaneler buluyor ama ne olursa olsun bunları o anlatıyor. Muhammed bu kez: "Yemin ederim ki onların pla­ nı beni vurmak. Ö m e r ve Osman'ın isimlerini veren başka yazarlar da var. Hz. arabaların plakalarını aldık" derler. bunu anlatan. Ben onları teker teker biliyorum" der ve onların isimlerini Amımar-Hüzeyfe'ye söyler. ancak bunlar çok sığ ve gülünç savunmalar. Ubeydullah. 2/266. Bu arada Muhammed. Şerh'u Nehci'l Belağa.

Hz. Evet. Ancak g e r ç e ğ i saptırmak için. Dediğim gibi. kimi kaynaklarda bazı sahte isimler de verilmiş: Şu şu ki­ şilerdi gibi uyduruk bazı isimler ortalıkta dolaşıyor. onlar olumsuz propaganda yapıp 'Muhammed en yakın arkadaşlarını öldürdü" derler. M u h a m m e d ' e ilaç içirince. İş­ te yapılan savunmalar hep bu tarzda. Ubade. Ö m e r adamlarını gönderip onu orada katlediyor ve "tuvalete girince cinler onu öldürmüş" diye çok saçma bir bahane uyduruyorlar. Aslın­ da onlar günah keçisi kesilen isimlerdir. halife olarak Ebubekir'in rakibi Sad b. Gerçek failler ise hep gizlenmek istenmiştir. biz M e d i n e ' y e dönünce onları öldürelim. Muhammed onların isimlerini gizli tutmakla iyi bir . O savun­ malardan önemli bir kesit sunacağım. Bu olaya karşı Muhammed'in arkadaşları Hüzeyfe ve A m m a r kendisine şu öneriyi getirirler: Mademki onları ta­ nıyorsun. H z . ba­ ğımsız bir başlık altında bu savunmalardan ilginç birkaç ör­ nek vereceğim. Ömer'in korkusundan Şam tarafına g ö ç etmek zorunda ka­ lıyor. Yine yeri gelince anlatacağım-. Mesela ileride deği­ neceğim gibi. siz yalan söylüyorsunuz. Çünkü o zaman ba­ na karşı olanların ellerine bir fırsat geçer.. İslam âleminde ona kimse bir şey de diyememiştir ancak savunma amaçlı fark­ lı zikzaklara başvuran İslam düşünürleri çoktur. siz yaptınız. Bu konu üzerinde yeterince du­ racağım. Ayşe ile Hafsa. M u h a m m e d onların isimle­ rini gizli tutmuştur d e d i m . O da diyor ki Abbas masumdur. Tabii ki İbni Hazm gibi ünlü bir İslam düşünürü bu olay­ la ilişkileri olan kişileri anlattığı için. ne dersin? M u h a m m e d .. "Hayır olamaz.vunmaları İslami kesim hep yapıyor. senin amcan Abbas yaptı diyorlar. Onun için biz tedbirimizi alır o şekilde d e v a m ederiz" der. ey M u ­ hammed. biz yapmadık.

Ebu Musa elEş'ari'ye. Şayet yüz çevirirlerse Allah onlan dünyada ve ahirette elem dolu bir azaba çarptıracaktır. Komplocuları tespit ettiğine g ö r e bundan sonra yap­ ması gereken. hatta mümkün bile değildi: Mesela Hz. Onlar hakkında Tevbe suresinin 74. Ebi Vakkas'a.. Ayrıca başaramadık­ ları şeye (peygamberi öldürmeye) de yeltendiler.Çünkü eğer açıklasaydı. Hâlbuki o küfür sözünü söylediler ve Müslü­ man olduktan sonra kâfir oldular. ayetini oluşturup ilan etmiş­ tir. Dediğim gibi zaten başka y ö n t e m de mümkün görülmüyordu. . ne yapabilirdi! O zaman tüm lider kadro ona düşman kesilirdi ve Muhammed'in elinde kimse kalmazdı ve yalnız kalırdı.. H e m de deşifre etmiş olsaydı. Sad b. Ö m e r ' e ceza verebilir miydi. hem fiziki olarak tedbirini almak. kendini korumak. Osman'a. onu karşısına alabilir miydi? Ebubekir'e. kendi­ sinin de belirttiği gibi hem İslama karşı olanlarda olumsuz etki yapardı: Demek ki bu dinde bir şey yok. Muham­ med'in en yakın arkadaşları bile kitlesel olarak ondan uzaklaşıyorlar ve hatta onu vurmak istiyorlar gibi olumsuz pro­ pagandalar yapılabilirdi. Sırf. Eğer tövbe ederlerse kendile­ ri için hayırlı olur. tabii ki bu arada sanki Muham­ med'in onların komplosundan haberi olmamış da. on­ larla kuvvet yoluyla bir kere baş etmesi pahalıya mal olur­ du. Diyanet'in Kur'an tercemesinden ilgili ayetin anlamını vereyim: "Bir şey söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Allah ve Resulü kendi lütfü ile onlan zengin kıldığı için intikam almaya kalktılar. hem de Cebrail-Allah kanalıyla Kur'an'a istediği ayetleri eklemektir..taktik uygulamıştır aslında. inandı­ ğı Allah'ı ona vahiy yoluyla kendileri hakkında yeni bilgi iletiyormuş gibi mucizesini de göstermiş oluyordu. Talha'ya.

. bu na­ sıl peygamber" şeklinde alay ediyor. geçmişi. nasıl oluyor da g e ç m i ş ve gelecek her şeyi bilirim' diyen İçişinin bu cümlesi tanrının hoşuna gitmemiş olmalı ki. nasıl olur da yanı başında devesi kaybolmuş da nerde olduğunu bilemiyor. geleceği. Çünkü Tebük'te bir ara onun devesi kaybolunca. biz söylemedik. ' M u h a m m e d ' d e tanrısal boyut var­ sa eşek olayım' diyen kişi. Bir de 'yanı başında devesini bulamayan Muhammed. O yüzden hepsine topluca yanıt olabilecek böyle ayetler oluşturup anlatıyordu. tabii ki Muhammed'in bunların söyledikleri hakkında istihbaratı vardı. 8 "Eğer Muhammed'in anlattıkları doğruysa. mucize niyetiyle yukarı­ daki ayeti oluşturuyor." Sanki Muhammed bu suikastçılar hakkında hiçbir şey duymamış da. A y e t t e her şey açık ve nettir: Onlar yemin ediyorlar ki. "Hani dünyada olup biten her şeyi. Tevbe suresi 74. biliyo­ rum diyen bir Muhammed. Allah'ından gelen bilgiyle ilk kez haberdar oluyormuş gibi yapıyor. Ayetin bir yerinde şu cümle- 8 Kadi Beydavi.. hem de onunla alay edenler için. neymiş söylemedikleri şey? İşte az önce özetlediğim gibi. Peki. bu ayetle birkaç y e r e mesaj gönderiyor. M u ­ hammed bunlardan haberdar oluyor. Müslümanlardan biri. tabii ki bir taşla iki kuş misali. g e ­ rek görüp az önceki ayeti yanıt olarak göndermiş. ayet açıklamasında. e ğ e r peygamberse ben eşek olayım" diyerek onunla alay ederken. Cülas bin Süveyd. Güya ona baskı yapılınca ben bunu d e m e d i m demiş ve Tanrı için de onun sözü o kadar önemli olmalı ki bu ayeti onun yalanı için göndermiş.Artık onlar için yeryüzünde ne bir dost ne de bir yar­ dımcı vardır. . İşte Tebük'te hem kendine karşı komplo kuranlar/onu vurmak isteyenler.

Bu ayetlerde söylenen bazı mesajlar şöyle: "Ey Muhammed. Hz. Yoksa başka ne gibi yollarla onları zengin etmiş ki! Aynı ayetin bir yerinde de. ayet taktiğiyle kendilerini korkutmaya. "Muhammed'i öldürmek demek" şeklinde almıştır. ancak bunlardan 12'si M u h a m m e d ' e çok yakın isimler olduğu için burada bu rakamı kullanmıştır!). bu münafıklardan ölen olursa cenaze namazını bile kılma. M u h a m m e d M e d i n e ' y e gelip savaşlarda elde ettiği ganimetleri yandaş­ larına dağıtınca bunlar zengin olur. Ayrıca on­ lara 70 sefer dua etsen de ben (Allah olarak) kabul et­ m e m .cik d e var: "Allah ve Resulü kendi lütfü ile onlan (Müs­ lümanları) zengin kıldığı için. Muhammed onlarla savaş­ mak yerine. Peki. arkadaşlarım arasında 12 kişi var ki (aslında Tebük olayına adı karışanların sayısı 15'tir. bu parçanın olayla ne alâkası var? Bunu da müfessirler şöyle açıklamışlar ve zaten başka tür­ lü de yorumu mümkün değil: Efendim. M u h a m m e d hadislerinde. inkarcılar intikam almaya kalktılar" diyor. Selul olmak üzere muhalefettekiler onların bu duru­ munu kıskanırlar. ga­ nimetler. d e v e 9 Tevbe. bu yön­ temle işi ayarlamaya çalışıyordu ve tabii ki artık fiziki ola­ rak da tedbirini almaya devam ediyordu.9 Hz. Bu arada başta Abdul­ lah b. 80 ve 84. . Bu Tevbe suresinde konuya ilişkin oluşturulan başka ayetler de var. " Yani ey Muhammed. İşte ayette sözü edilen zenginliğin kayna­ ğı budur. onların bağışlanması için sen bile d e v r e y e girsen ben onları affetmem şeklinde ayetler var. kabirleri başında da durma. İşte o plan Tebük'teki suikasttir. Biraz önce vurgu yaptığım gibi. başarılmayan bir plandan söz ediliyor. Yani Allah'ın minnet ettiği zenginlik kaynağı. Zaten Diyanet d e . talan ve çapulculuk.

Burda aynı içerikli birkaç hadis var. Bidaye-Nihaye. ayeti kısmında çok detaylar var. Baki Müsnedi'l Ensar. Bu kişilerin sayılan hakkında ünlü Kur'an yorumcusu/müfessir Kadı Beydavi kesin rakam belirtiyor: Diğer Kur'an yorumcuları gibi o da olayın detayları hakkında bil­ gi verdikten sonra Tebük seferi dönüşü Hz.Ahmet b. Hanbel Müsned'i. e. no: 424-425.Kenz'ül Ummal.ibni Ebi Şeybe. k. Siyer-i A'lam. Kays (Ebu Musa el-Eş'ari) kısmında. müna­ fıklar kısmı. Bir de ilgili ayetler hakkında uzun tefsirlerde bu bilgiler an­ latılıyor. Aynı zamanda İbni Kesir kendi Siyer kitabında. Yanı sıra Siyer. Tebük seferi bağlamında. Çünkü o zaman açıkça onları hedef göste­ rirdi ve aralarında savaş başlardı.685. 20/616. Bu suikastle ilgili bilgileri içeren e p e y c e İslami kaynak var.Heysem. Ba­ zılarında bunların sayısı. 74. Velit'in Ukeydir Dume' gönderildiği kısım.-l/l 10 Kitab'ül Eyman. Yine İbni Kesir kendi Tefsirinde.iğne deliğinden g e ç m e d i ğ i sürece bunlar da cennete gir­ meyecekler diyor. Tevbe suresi. 32/93 ve devamında. j. 10 Zaten olay net olarak Tevbe suresinde anlatılıyor.İbni Abd'il Ber. 4/30 ve sonrası. Tabakat kitapları ve hadislerde bu ola­ ya uzunca yer verilmiş.Zehebi. c. Sıfat-i Münafikin. 10 a. Abdullah b. M u h a m m e d ' e karşı suikast girişiminde bulunanların sayısı 15'ti. M e c m e ' ü Zevaid. f. Musannaf. bazılarında ise yalnız olay anlatılmıştır.İbni Asakir. Abrullah b. tabii ki Muhammed onların isimlerini ayet­ te belirtemezdi. ayrıca onlar için bedduada bulunuyor. 3.İbni Kesir. h. ayette sadece kişile­ rin isimleri yok. Tabük olayı bağlamında. 2/363 vd. . d. no: 1639. Istiab. diyor. Tevbe suresi 73 ve sonrası. Özellikle Suyuti'nin 'Dürrül Mensur' adlı tefsiri.Kadı Beydavi (ö.Müslüm. yılı olayları.h) Envârü't-Tenzîl.Zadü'l Maad. İslam Tarih-i. Kays b. Tevbe suresi 74. cilt Tebük kısmı. Magazi. Selim (yani Ebu Mu­ sa el-Eş'ari) kısmında. i. no: 38259. b. Hicri 9. tartışmasız bir konu. Halit b.cilt. no: 856-57.. g. Ebi Tufeyl Amir kısmın­ da. parça parça da olsa isimleri de v e ­ rilmiş.80 81 ve 101 ayetlerinde bu konuyu açık­ lamış. 5/25 vd..

. halife Osman. münafıklar kısmı no: 421-425. Cilt 1/110.İmam Ahmet b. 2)Bidaye-Nihaye.İbni Kesir Tefsiri. I )Tevbe suresi 74. no: 2432. 8/198. Tabük'te Hz. Sıfat-i Münafıkin. 4/34-40 Tebuk seferi kısmında.Beyhakı. İslam tarihi aşırı derecede sansürlüdür. b.Müslim. onun böyle bir hadisi kaleme almasıdır. Hemen hadisi vereyim. no: 22676. f. "Aslında bu 11 a.Mecme'ü Zevaid. Her ne kadar eften püften savunmalar yapmışsa da (o savunmalarını da yazacağım) benim için önemli olan. d. Muhammed'i katletme girişiminde bulunan­ lardandır" açıklamasını yapıyor ve devamla. no: 4983. Hz. ayet. İbni Hazm her ne kadar katılmıyorsa da şunu da yazı­ yor kitabında.Kaldı ki İbni Hazm'ın Muhallası dışında.Müsned-i Bezar. Talha bin Ubeydullah ve Sad bin Ebi Vakkas gibi ünlü sahabeler. halife Ömer. Sünen-i Kübra. Müsned-i Nasara. Mürted kısmı. Müsned adlı yapıtı. İbni Hazm kendi meşhur kitabı Muhalla'sına almış. peki ben de onların içinde var mıydım?" diyor. Velit bin Cümey'den. ses getirecek bir hadisi sunuyorum. no: 16327 ve 16330. 5/26 3) Siyer. Hanbel. c. 1 1 b) İbni Hazm'ın Suikastla İlgili İlginç A ç ı k l a m a s ı Şimdi çok önemli. Öy­ le bir hadis ki. "Halife Ebubekir. buna rağmen yine de değişik kaynaklara ve hatta değişik sayfalara dağı­ tılan bilgiler bir araya getirildiğinde bu konuda önemli bil­ giler ortaya çıkıyor..Ömer. hepsini anlatacağım. Muhammed'in yanında bulunan Hüzeyfe'den soruyor: "Madem sen o münafıkları tanıyo­ rum diyorsun. başta Müslim olmak üzere birçok İslami kaynakta bu konuda kanıtlar var. e.

neden mucize yoluyla bu haberin yalan olduğıunu söylemedi! Üstelik nerdeyse bu Tebük seferinde kendisine karşı tertiplenen suikastta öldürülebilirdi d e . onların aleyhine ayetler oluştu­ ruyor.Velit denen kişi helak olanlardandır. Müslümanlardan bir grup. . Kesin olarak Bizanslılar Müslümanlara karşı savaş hazırlığı yapıyorlardı şeklinde bir haber. Aslında bir bakıma bunu söyleyenler haklı. Muhammed'in yanında olan ve bu isimleri 12 Vakıdi. Bunun değerlendirmesine g e ç m e d e n . Suriye'den ticaretten d ö ­ nünce yalan bir haber yayıyorlar: Biz gelirken yolda aşın d e r e c e d e bir hareketlilik gördük. İslam camiasında hiç kimse ondan hadis almamıştır. yalancı bir insandır. İşte bu yalana dayanarak milleti savaşa sürüklediği için. 1 2 Muhammed bu gibile­ rin dedikodusunu duyunca. Dolayısıyla onun aktardığı bu hadis asılsızdır" eliyor. Cümey' yalancıdır. Çünkü bir ticaret kafilesinin yalanını bil­ meyen bir M u h a m m e d . 'eğer M u h a m m e d hak ise ben eşek olayım' diyorlar. farklı bir noktaya değinmek istiyorum. Peki. Bunu. g e ç ­ miş her şeyi bilirim. M u h a m m e d de buna dayanarak seferberlik ilan edi­ yor. Süveyd gibi bazı Müslümanlar. Tebük kısmı. kökten yalan. İbni Hazm neden Ve­ lit b. 2/989 ve Tarih-i Dımaşk. nasıl diyebilir ki ben gelmiş. Megazi. az önce de anlattım. Muhammed'in vahiy kâtibi ve aynı zamanda Hz. Hâlbuki böyle bir şey yok. 2/34. olay nerden kaynaklanıyor. Celas b. di­ yor? Hadise şu: En başta Müslim'de birkaç versiyonla ve ayrıca başka İslami kaynaklarda da şöyle bir olay anlatılı­ yor: Hz. Muhammed'in gazaları. Muhammed'in sırlarını gizlemekle meşhur ve Tebük'teki suikastta Hz. Boşuna o insanları Bizans'a karşı sava­ şa sürüklemenin ne anlamı var. kimse ondan hadis almamıştır.

Ö y l e ki. Dolayısıyla o. bu hadisleri aktaran kişiler ara­ sında Velit bin Cümey' de var. İşte az önce Velit'e dayanan o çok ses getirecek hadi­ si bu bağlamda ele alıyor. Bir gün Hüzeyfe ile Tebük'te Muhammed'i katletme girişiminde adı geçenlerden biri arasında şu konuşma geçiyor: Adam Hüzeyfe'den. Hüzeyfe'ye dayanan bu ha­ disleri çürütmek. bu metin en başta Sahih-i Müslim'de (Sıfat-i Münafıkin kısmında) ve diğer birçok İslami kaynakta geçiyor. "Mademki bu ko­ nuda senden bilgi istiyor. İşte İbni Hazm. güvensiz biri­ dir diyor. Muhammed'den öğrenen Hüzeyfe bin Yeman'a bazı hadisler atfedilir. Onlardan bir tanesini az son­ ra sunacağım. böyle bir şeyin olmadığını. ne olacak sen de cevap ver" de­ yince. Hüzeyfe şunu söylüyor: "Seni de sayarsak onların toplamı on b e ş olur. (Çünkü insanlar biliyor­ du ki. Muhammed'le birlikte Allah rızası için düş­ manla çarpışan seçme sahabilerdi" diyor. Yani. Aslında İbni Hazm burada kaş yapayım derken g ö z çıkarıyor. "Peki Muhammed'i öldürme girişiminde bulunan bu in­ sanların sayısı kaçtı?" diye soruyor. O yüzden bu işe bulaşanlar zaman zaman onu yoklamak isterdi) Hüzeyfe buna yanıt vermek istemi­ yor. ancak orada bulunanlar kendisine. o münafıkları temize çıkarmak. Evet. İbret olsun diye İbni Hazm'ın komik savunması hakkında az sonra geniş bir bil­ gi sunacağım. .teker teker Hz. bu on beş kişiden on ikisi Hz. Allah şahittir. o suikastta Ömer. Gelelim Hüzeyfe'nin hadisine. Osman gibileri de var­ mış diyor ve bu şekilde güya kendince az sonra sunacağım o münafıklarla ilgili hadislere g ö l g e düşürmek istiyor. yalan olduğunu kanıtlamak için az önce­ ki açıklamayı yapıyor. Hüzeyfe o olay esnasında Muhammed'le beraberdi ve üstelik Muhammed o kişilerin isim listesini ona teker te­ ker söylemişti.

İbni Hazm her ne kadar Velit ismi üzerinden hareketle bu gibi hadislerin sıhhatine g ö l g e düşürmek istemişse de. o yüzden bu iş hep sansürlü olmuştur. mü­ nafıklık yaparsın gibi hem sözlü sataşmalar olurdu. ne de sağır. halife Ö m e r ondan sormuş: "Acaba ben de o münafıklardan mıyım?" diye. ama neden o kişinin ismi kayıtlarda yok diye sorulmaz mı? Burada açık olarak belli oluyor ki. Bir de e ğ e r Hüzeyfe ile tartışan şahıs otoriter biri olma­ saydı. Çünkü Hüzeyfe ile o adamın yanında olanlar herhalde ne kördü. Peki. ancak isim belli değil/geçmiyor: Sadece o münafıklardan biri Hüzeyfe ile tartıştı şeklinde isimsiz bir hadis. Hüzeyfe hayır yanıtını ver­ miş ve "Artık bundan sonra kimseye bu konuda bilgi ver­ mek istemem" diye de eklemiş. bunları ak­ taran birçok ünlü İslam düşünürü var: Onları da ayrıca su­ nacağım. bu bölümde o hadisleri de sunacağım. ismi kayıtlara g e ç m e m i ş . o kişi çok önemli. o zaman bu hadisi aktaramazlardı. otoriter biriymiş ki. Şayet kör-sağır ol­ salardı. gaddar sisteme karşı bir şeyler yazmak kolay değildi! Kim bilebilir az önceki olayda Hüzeyfe ile tartışan kişinin halife Ö m e r olmadığını! Zaten Ömer'in birkaç kez Hüzeyfe'yi yoklayıp bu konuda ağzından bir şeyler almak istediğine dair bilgiler var. Çünkü bundan asırlar önce o ganimetçi. İbni Hazm şunu aktarıyor: Hüzeyfe münafıkları bildiği için. talancı.Yani Hüzeyfe ile biri arasında konuşmalar kayıtlarda var. en azından bu tartışmayı izleyenler ona kızardı: Na­ sıl M u h a m m e d ' e karşı suikast girişiminde bulunursun. . Zaten hadis­ ler zaman içinde çok sonra tedvin edilmiş (yazı haline g e ­ tirilmiş). Sansür di­ yorum. hem de kavga ederlerdi. İşte bu suskun­ luk da haklı olarak insanın aklına kuşku düşürüyor. tartışma biliniyor ve bu tartışmanın şahitleri de var. Kaldı ki o hadisleri sadece İbni Hazm vermiyor. yine konuya ilişkin bazı hadisleri v e r m e y e devam etmiştir.

. İslami literatürde güvensiz mi sayılmış.Peki. Ey İbni Hazm. sen başta Ömer olmak üze­ re bu isimlerini verdiğin suikastçıların bilgisini nereden al­ dın. . Yineliyorum: İbni Hazm'dan önce kim/kimler bu bilgiyi kaydetmiş ki. senden önce hangi yazar nerede yazmış. 1 1/ 221-225. Hz. 'bu hadis yalandır. Velit bin Cümey'den gerçekten kimse hadis almamış mı.ö). Acaba iddia edildiği gi­ bi. Görüldüğü gibi yine bu gibi açıklamalarla bazı bilgi­ leri sızdırmışlardır. Bir kere İbni Hazm'ın güvensizdir dediği Velit'le ilgili İbni Ebi Şeybe (h. M u h a m m e d ' l e arasında yaklaşık beş asırlık bir za­ man dilimi var. sade­ ce Ö m e r ve diğer arkadaşlarına toz kondurmamak için. yoksa İbni Hazm gibi bir İslam mütefekkiri artık ne diyeceğini bileme­ diği için rastgele mi onu lekelemiş. buna bakacağız. 235.Ö) hadisler almış ve adamı da lekelememiştir. Peki.456. Muhalla. tabii ki sunacağım kanıtlar yine İslami kaynaklardan.. neden bu hadis senin kaynağından başka (bu kadar açık bir şekilde) diğer kaynaklarda yok? Belli ki ondan önce kayıtlarda var­ mış ki İbni Hazm onlardan almış. İbni Ebi Şeybe de kaynağında anlatmış ve ona 13 İbni Hazm (h. Ancak bu örneklere g e ç m e d e n şu kısa hatırlatmayı yapmak istiyorum: İbni Hazm hicri 456'da vefat etmiş. bunu aktaran kişi de güvensizdir. Cümey' de vardı). Az önce Müslim'in Ebu Musa el-Eş'ari ile ilgili aktardığı hadisi (ki onu aktaranlar arasında Velit b. kimse on­ dan alıntı yapmamıştır' açıklamasının gerçekten doğruluk payı var m ı ? 1 3 Fazla ara v e r m e d e n hemen sıcağı sıcağına İbni Hazm'ın bu iddiasına bir bakalım. yok e t m e ve imha söz konusudur. İbni Hazm'ın hiçbir gerekçe göstermeden. İbni Hazm onlardan alıp kitabında yazmış? İşte ortada ciddi bir silme. Çıkarmasına çı­ karmışlar ama yine de profesyonelce bir çalışma yürütme­ mişler.

"Velit bin Cümey' güvenilirdir" demiş. Bezar. meslektaşları tarafından bile gülünç hale düşüyor. ya g e ­ lin Ebubekir'i kabul edin. o da Z e y d b.748. 1 4 İbni Hazm'dan önce iki asırdan da fazla yaşayan bu meşhur hadisçi İbni Ebi Şeybe bunları anlatırken de her­ hangi bir itirazda bulunmuyor. İbni Hazm'ın "Gü­ vensizdir. Peki. İbni 15 S a d . M u h a m m e d b. Z e y d de babasından alıyor şeklinde geçiyor ve bunu en es­ ki tarihçiler-muhaddisler anlatınca bir sorun da çıkarmıyor­ lar. A b durrahman b. Örneğin. Hakim ise. " H e m güvenilirdir.ö). Ebu Hatem. kimse ondan hadis aktarmamıştır" dediği Ve­ lit b. A m a bunu anlatanlar arasında Velit yok. Bişr Ubeydullah b. Cümey' hakkındaki değerlendirmeleri şöyle: "İmam A h m e t b. "sorun yoktur" demiş. .327. onun hadislerini olumlu değerlendirmekle birlikte kendisini Hz. 6/531. İmam Müzi (h. bu raviler arasında Velit var. bunu yaparken yüzüne g ö z ü n e bu­ laştırıyor. "İmam Müs14 İbni Ebi Şeybe. Ali ve taraftarlarını tehdit ediyor. "hadisleri güvenilirdir" açıklamasını yapmış. Ebuzer'a. ya da evinizi yakarım diye.h). Musannaf. H e m e n açıklayayım. A m a ay­ nı Ö m e r gidip Hz.ö) gibi ünlü hadis uz­ manları. bu kişide sa­ lonca yoktur" demiş. İbni Muin ve Uclî. Eslem'den. o bakımdan güvensizdir diyor. no: 2556. Ali taraftarı olmalda itham etmiş. Zehebi Şem­ settin (h. ama İbni Hazm sudan baha­ nelerle bu "gibi hadisleri aktaranlara kusur bulmaya çalışı­ yor. hem de birçok hadis aktarmıştır" şeklinde onun hakkında kanaatini belirtmiştir.herhangi bir sorun da çıkarmamıştır. Ebi Hatem el-Razi (h. raviler ve Cerh-Tadil uzmanları.852. Ömer'den.0). Hanbel ve Ebu Davud. İbni Hazm.742. İbni Hacer Askalâni (ö. İbni Hazm bu hadiste nasıl Ömer'i kurtarır acaba! Bu ev yakma olayını daha sonra detaylıca anlatacağım. 15 Tabakat. A m a ne yazık ki. 20/614-no: 38259-37045 cilt 20/579.

no: 1943. Cü­ mey' kısmında. 'Cerh-Tadil'. 16a-Askalani. Kanımca. 17 Marifet'ü Sükat. b. a. adı g e ç e n hadis yorumcuları Velit hakkında bu şe­ kilde olumlu bir bilgi aktarmışlardır. yoksa e ğ e r ravinin aktardığı bu suikast hadisin­ den haberleri olsaydı. c.(l)Tehzib-iTehzib. Bunun yorumu zaten yukarıdaki değerlendirmede geçti: "Velit güvenilir 17 biridir" diye kaydetmiş. d. hadis usulü.Ahmet b. . kimse ondan hadis alma­ mıştır" dediği Velit hakkında islam düşünürlerinin kanaat­ lerini biraz daha açmak. cilt 9/8. Velit bin Abdullah b. no: 6713 Velit b.Tehzib-i Kemal. Abdullah Uclî (182-261).İmam Müzi.İmam Zehebi. "ibni M a c e dışında baş­ ta Buhari ve Müslüm olmak üzere meşhur Kütüb-i Sitte sa­ hipleri ondan hadis aktarmışlardır" açıklamasını da yapı­ yor. bu değerlendirmeyi yapan şa­ hıslar. Cerh-Tadil denilen hadisleri ve ravileri değerlendiren-kritize eden önemli islam mütefekkirleri­ dir. Cümey' kısmında. detaylandırmak istiyorum. 7/129-no: 9370 Velit b. 1 6 Velit ile ilgili değerlendirme sadece bu kadar kişiyle sı­ nırlı değil. Kısacası. bunlar İbni Hazm'ın aktardığı hadisi g ö r m e ­ mişlerdir. Abdulah b. Şunu da hatırlatayım ki. Abdullah b. no: 7432 Ve­ lit kısmında. ilgili konu uzmanlarından birçok kişi onun hak­ kında kanaatini belirlemiş ve onun güvenilir bir hadis ravisi olduğunu belirtmişlerdir. İbni Hazm gibi onlar da adama bir bahane bulurlardı. 11/ 1 3 8 v e (2) Takrib-i Tehzib. İbni Hazm'ın "güvensizdir. Mizan'ül İtidal.Ebu Hatem el-Razi. cilt 31/35.lim ondan hadis almasaydı iyi olurdu" diye yorum yapmış. Ancak bunlardan İmam Müzi. Cü­ mey' bölümünde.

Ahmet (297-385). Kadın vasiyet edi­ yor. "Bu adam g ü v e ­ nilirdir" d e m i ş . meslektaşları bile onu utandırmışlardır. (200-280). ama İbni Hazm'ın hesabına gelmediği için ö y l e kuyruklu bir yalan atmıştır ki. /O Tabakat. Cü­ m e y ' sakıncasız biridir" şeklinde açıklama yapmıştır. ölürsem siz de özgürsünüz. Cü­ mey' adındaki kişiden alıntılar yapmıştır. izin ver ben de Be­ dir savaşına katılayım. . "Velit b. Ebu Naim'den. Haris Ensari'den şöyle bir hadis ak­ tarıyor: Hz. Bu nedenle o iki kişi kadını katlediyor. Burada güya şu denili­ yor: Kadın Hz. İlk pratik örneğimiz Buhari'den olsun. tabii ki bu iki kişinin özgürlüğü birinin ölümüne bağlı olunca erkenden onun öl­ mesini ister. 1 8 c. bari hastalara bakayım. Zaten az sonra bunu örneklerle anlatacağım. 1 9 d. 2 0 İslamda Kur'an'dan sonra en güvenilir hadis âlimleri Buhari ve Müslim başta olmak üzere birçoğu Velit b. no: 1499. 19 Tarih-i İbni Muin.İbni Şahin Ömer b. Hepsi İbni Hazm'dan en az iki asır önce yaşamış ve sorun da çıkarma­ mışlardır. güvenilir bi­ ridir ve ona ait birçok hadis vardır" şeklinde açıklama yap­ mıştır. Muhammed'in ö n e m verdiği Ümmü Varaka'nın bir kölesi. Kendisi de her ikisini çar­ mıha g e r m e k suretiyle öldürüyor. 6/531. bir de cariyesi varmış. "Velit b. Olay. diye.İbni Sad (230). no: 838. ninesinden.b. Sait Daremi. Cümey'den. no: 2556. Cümey Huzai. o da Ümmü Varaka binti Abdillah b. o da Velit b. Ben yukarıda hadis uzmanla­ rının d o ğ u m tarihlerini bilerek v e r d i m . M u h a m m e d ' e demiş ki.Osman b. halife Ö m e r zamanında oluyor. M u h a m m e d de "Hayır sen g e l m e " demiş ve burada ona "Şehit" sıfatını 18 Tarih'ü Esma-i Sükat.

Yani m a d e m o kadar istiyorsun. Cümey'den. a)Tarih-i Sağir (Evsat). kimse bundan hadis almamış diyor. o da ninesi ve Abdurrahman b. Sıfat-ı Münafıkin. ben de Bedir harbine katılayım d e ­ mişti ya. ancak ne yazık ki 22 İbni Hazm tutturamamış. Hani kadın. İbni Hazm'ın. Hallad Ensari'den. Cü­ mey'den. Kal­ dı ki. 22 Müslüm. b) Tarihi Kebir. A m a tabii ki İslami kesim bura­ da Habbeden kubbe çıkarır. Velit b. sen de bir şehit ka­ dar sevap aldın anlamında. o da Velit b. bu ikisi de Ümmü Varaka'dan yukarıda g e ç e n hadi­ si aktarıyor. Ebi Şeybe. Burada buna benzer kaç hadis daha var. "Seninle birlik­ te onların sayıları on beşti ve hele bunlardan 12'si de Hz. Hadisi aktaran kişilerin sıralaması şöyle: Zübeyir b. Allah aşkı­ na bunların sayısı ne kadardı diye? Hüzeyfe yanıt vermek istemiyor. 1/70. Hüzeyfe o kişiye (ismi gizli!). Her ne ise. o da Velit b. Cerrah'tan. Cümey md. hem de Tarih-i Evsat adlı her iki kitabında da Velit'ten söz ediyor. bunları bilen Hüzeyfe arasında şöyle bir konuşma geçiyor: Şüpheli kişi soruyor. "ma­ d e m adam senden bir şey soruyor sen de yanıt versen ne olur" deyince. Harb. o da Veki' b. no: 2511. . ondan hadis aktarıyor ve olumsuz bir şey de söylemiyor. 2 1 Velit hakkında Müslim'den somut bir örnek. Orada bulunan kişilerden biri Hüzeyfe'ye. Ebu Ah­ met Küfi'den. Buhari hem Tarih-i Kebir. Abdillah b. Muhammed'in en yakın arkadaşlarıydı" diyor. M u h a m m e d ' e karşı Tebük'te suikast düzenleyenlerden biriyle. Çünkü somut örnekler ortada.takmış. Kadın Kur'an bildiği için Muhammed ona izin v e 21 Buhari. "Kimse Velit'ten hadis almamıştır" sözüne karşı Buhari gi­ bi bir hadis âliminden somut bir örnek vermek isterim. Ebu Davud'dan somut bir örnek: Osman b. o da Ebu Tufeyl'den aktararak Hz. İşte bu kritik hadisleri aktardığı için İbni Hazm bahane bulmaya çalışı­ yor.

Velit'ten iki yerde hadis almış: Biri. 'madem özgürlüğü­ müz efendimizin ölümüne bağlıdır. aynı hadisi.ak­ tarmış ve İbni Hazm gibi Velit'e herhangi bir sorun da çı­ karmamıştır. insanı insa­ na köle kılmak. Müsned'ül Kabail. 2 3 Burada daha fazla örnek sunmama gerek yok. 'hayatta ol­ duğum sürece benim kölem ve cariyemsiniz. Az önce kendilerinden örnek verdiğim hadis âlimleri dışında daha birçok İslam düşünürü de Velit adındaki kişiden hadisler aktarmıştır. İslamda köle azat etmenin bir yöntemi de. İslami kaynaklardaki eksikleri 23 a. Hanbel kendi Müsned'inde -üstelik kaç y e r d e . Kısacası kadın. Biri. no: 22073-8/542 ve daha ulaşamadıklarım.Ebudavud. vasiyetle olur. Bunlar da. Ümmü Vereke hadisleri. b.. no: 23966-cilt 9/501. no: 26738. Hüzeyfe Hadisleri. Bu insanlık dışı bir olay. diğeri de Kitabü'l haraç. Diğeri de görüldüğü gibi iki kişinin. Ebu Davud burada Velit'ten iki hadis akta­ rıyor. Bu hadiste şu da anlatılıyor: Kadın. madem özgürlüğümüz kadının ölümüne bağlıdır. Muhammed'in Ölümü riyor ki. Müsned. kadın imam olur mu bölümde. bir de Ebubekir hadisleri kısmında 15 sıradaki hadis ve c. Şu da var ki. tabii ki bu yöntem iki açıdan sakıncalı. Şunu da ekleyeyim. ben ölürsem kölem ve cariyem özgür olsunlar diye vasiyet edi­ yor. az önceki kadının yaptığı gibi. biz de onu öldürüp bir an önce hürriyetimize ka­ vuşalım düşüncesiyle kadını katlediyorlar ve halife Ö m e r de onları çarmıha gerdirip öldürüyor. Ebuzer-i Gıfari hadisle­ ri. Namaz. biz de bir an önce onun işini bitirelim' demeleri ve gereğini yapmaları. m e z h e p lideri Ah­ met b. Hanbel. İşte ibret olsun. 1/56 aynı hadis.Ahmet b. aile içi erkekli-kadınlı bir cemaa­ te imam oluyor.Yani patron. imam olsun ve ay­ nı zamanda onun ailesinden bir de kadına erkek bir müez­ zin veriyor.Bilinmeyen Yönleriyle Hz. . no: 571. ben gittikten sonra özgürsünüz' diyor ve onun ölümüyle köle özgürleşiyor. bunu onaylamak. no: 2973. kendi ailesine namaz kıldırsın.

etme­ yince ne yapar? Ancak İbni Hazm gibi o da uyduruk bir ba­ hane bulmak zorunda kalır. ibni Hacer bir kere Velit için sağlam rapor vermiş. Onun bahanesi de şu: Aslında bu hadisi aktaran ravi listesindeki Abdurrahman b. farkında ol­ madan kendisi de kaynağında yine Velit'ten alıntılar yap­ mıştır. onunla ilgili artık bir şey diyemez. Bunu zaten daha ö n c e aktardım. b. no: 733. 1/279 ve 403. Halad Ensari'den. Davud Haribi. o da Ahmet b. ancak bir şüphe ortaya atıyor. 11 / 138 ve (2) Takrib-i Tehzib. Cümey'. Yani 24 tam da kötüleyemiyor. (1) Tehzib-i Tehzib. Yunus Dabi.Hakim (405). Abdillah Safar. sen kendi aile efradına (içinde erkekler olmak üzere) imamlık yapabilirsin ve üstelik de aynı aileden ona bir de erkek mü­ ezzin veriyor. Muhammed kendi döneminde bir kadına izin vermiş ki. Üstelik hakimin sıralaması da şöyle: Hadisi. 24 a. ancak Velit'in de içinde bulunduğu kritik bir hadis var: Hz. Ebu Abdillah Muhammed b. e. d. Evet. Ha­ kim Nisaburi Velit hakkında.İbni Hacer. "Keşke Müslim gibi o büyük alim Velit'ten hadis almasaydı" dediği halde. tabii ki Ibni Hacer gibi bir İslam âli­ mi kadının imam olmasını kolay kolay kabul etmez. 3/186. Sünen-i Kübra. bunlar da Ümmü Vereke'den aktarmışlar diyor. 2/57. no: 5353. Telhis.Beyhaki (458). c. no: 7432 Ve­ lit kısmında. İşin ilginç yanı. Leyla binti Malik ve Abdurrahman b. Müstedrek. Bir kadının imam olması konusunda var olan hadis hakkında bu kez farklı bir bahane bulmak zorunda.Daremi. Abdullah b.Askalani. ilginç bir olay. Sünen. Hallad Ensari pek tanınmış biri değildir diyor. Daha bitmedi! Az önce İbni Hacer Askalani'den Velit hakkında alıntı yaptım: Velit'in sicili sağlam diyor. . Velit b.kapatmak isteyen islam âlimlerinin ne gibi sahte yöntem­ lere başvurduklarını okur kitlesi bilsin. no: 557.

93-104. bu kadar açık çelişki. Çünkü birkaç yerde Ömer'in M u h a m m e d ' e karşı geldiğini. Fatma'yı dövdüğünü ve bunun sonucu olarak Hz. O bakımdan İsferaini onun hakkında şunu diyor: Bu adam sahabeyi eleştiriyor. 25 Esferaini. İbni Hazm gibi tam açık değilse d e . Kendisi kitabında Nazzam'ın görüşlerini anlatırken. Fatma'nın çocuk düşürdüğünü öne sürüyor. filozof görüşlü olduğu için Müs­ lüman yazarlar hep ondan uzak durmuşlar. İbni Hazm gibi isimleri net olarak açıklamıyor. Orada değişik kelam akımlarını anlatırken. Fat­ ma'yı dövdüğünü iddia ediyor. bu düşünce akımının lideri Ebu İshak b. A l i ' y e verildiğini.Ö) bazı ipuçları veri­ yor. . tabii ki Şehristani bunları anlatmakla aslında Nazzam'ı kötüle­ mek istiyor. Ömer'in bilgisi olduğu hal­ de bunu inkâr ettiğini iddia ediyor diye açıklama yapıyor. dine sıcak bak­ mıyor. Şehristani burada adamın Ö m e r hakkında olumsuz şeyler konuştuğunu anlatırken. sıra Nazzâmiye ekolüne gelince. bü­ yük sahabeyi eleştiren bir insan.548. tiyatro örneği çok ender bulunur. Seyyar (Nazzam) bölümünde bazı işaretlerde bulu­ nuyor. İsferaini (Ö. özellikle Ebu Hüreyre'ye "En yalancı insan" diyor diye ekliyor. Yine Ömer'in Hz. İşte Nazzam bunları söyle­ diği için İsferaini onu eleştiriyor. dengesizlik. üstü kapalı olarak geçiyor. el-Ferk'ü beyne'l firek. s. Halifeliğin M u h a m m e d ta­ rafından Hz. ancak net açıklama yok. Akabe gecesi M u h a m m e d ' e suikast girişiminde bulunduğunu ve yine Ömer'in Hz.Doğrusu.429) de kendi kaynağında bu suikastla ilgili bazı işaretler veri­ yor. Nazzam çok zeki. 2 5 Yine bu konuda Şehristani (Ö. bir y e r d e şunu ekliyor: Nazzam. hatta deist (yalnız yaratıcıya inanan) biri olduğunu söyleyenler de var. Nazzam Ha­ life Ömer'i de eleştiriyor.

Bunları Nazzam anlattığı için de bir değerinin olmadığını ifade e d i y o r . 2 6 Dine dogmatik v e y a çıkar karşılığı inanan kesim illaki Nazzam gibi düşünenler hakkında bir kılıf uyduruyor; ama kanıtlar güçlü. Ne yaparlarsa yapsınlar gerçeklerin üstünü kapatamazlar. Aslında iftiracı olan Nazzam gibileri değil, bu gibi cılız savunma yapanların ta kendileridir.

c- Halife Ömer Neden Hüzeyfe b. Yeman'ı Yokluyordu?
Bu bölümün bir yerinde değindiğim gibi, Hz. M u h a m m e d bu suikastçıları durdurmak, onları korkutmak için tanrıCebrail yöntemini sıkça kullanıyordu. Oluşturduğu ayetler­ den biri de, 'Bu münafıklardan ölen olursa cenaze namazını bile kıl­ ma, kabirleri başında durma ve onlara 70 sefer dua etsen de ben Allah olarak bu duanı kabul e t m e m "şeklindeydi. Durum böyle olunca, bunların listesini bilen, Hz. M u hammed'in sırlarını saklamakla görevli ve aynı zamanda onun vahiy kâtiplerinden o l a n 2 7 Hüzeyfe bin Yeman, bu münafıklardan biri öldüğünde onun cenaze merasimine katılmıyordu. İşte halife Ömer, bu adamın o münafıkları sır gibi sakla­ dığını biliyordu, aynı zamanda kendisinin de bu planın içinde olduğu için her fırsatta Hüzeyfe'nin ağzını yokluyor­ du, acaba Muhammed ve Hüzeyfe ile Ammar'ın bildikleri kişiler listesinde ben Ö m e r de keşfedilmiş miyim endişesi­ ni hep taşıdığı için, fırsat buldukça Hüzeyfe'den soruyordu. Yani sormasının nedeni, kendisinin deşifre olup olmadığı­ nı anlamaktır.
26 Şehristani, el-Milel ve'l Nihal 1/71. 27 Salihi, Sübülül Hûda, 12/391.

d- Halife Ö m e r Ümmii Seleme'yi d e Rahat Bıramıyordu. Ümmü Seleme Muhammed'in hanımlarından ve de çok akıllı biri. Ömer'in bilinmeyen yönleri adlı başlığı altında Hudeybiye kısmında, ondan kısa bazı bilgiler v e r e c e ğ i m . İşte zeki ve güvenilir olduğu için Muhammed bazı sırlarını onunla muhakkak paylaşmıştır. Hatta bu suikastı planlayan­ lardan da haberi olabilir; öyle anlaşılıyor. Ö y l e ki, zaman zaman bu münafıklarla ilgili bazı ipuçla­ rı da veriyordu. Mesela bir ara Muhammed'in, "Arkadaşla­ rımdan öyleleri var ki, ben öldükten sonra artık bir daha beni asla görmeyecekler (ahiretteki hayatı kastediyor), yol­ larımız ayrılır" dediğini söylüyor. Bunu duyan Ebu Musa elEş'ari v e y a Abdurrahman b. Avf (İd ikisi de zaten komplo kuranlar, suikast girişiminde bulunanlar arasında isimleri geçiyor) hemen Ö m e r ' e gidip Ümmü Seleme'nin az önce­ ki sözünü kendisine aktarıyorlar. Ravi burada şunu anlatıyor: Ö m e r bunu duyunca sür'atle Ümmü Seleme'nin yanına gidiyor ve "Allah aşkına ben de onlar içinde var mıyım?" diye soruyor... Kadın da ay­ nen Hüzeyfe'nin taktiğini uyguluyor (zaten uygulamak z o ­ runda; yoksa Ö m e r onu sağ bırakmazdı), "Hayır; sen onlar içinde yoksun; ancak senden sonra kimseyi bu konuda temyize çıkarmam/ bilgilendirmem" diyor. Kadının bu ifa­ desi ve Ömer'in kendisinden, "Ben de onlar içinde var mı­ yım?" diye sormasıyla ilgili hadis, birçok İslami kaynakta geçmektedir. Hele İmam A h m e t bin Hanbel, kendi Müsned'inde Ümmü Seleme hadisleri kısmında bu konuda eş 28 anlamlı beş hadis aktarmıştır.
28 a- Ahmet b. Hanbel, Müsned, Ansar'dan kalanların müsnedleri kısmında Ümmü Seleme hadisleri bölümünde. N o : 25284, 25338, 25404, 25439 ve 25471.

e- Bazı İslam Otoriterlerin Ö n e m l i Aktarımları. Burada birkaç İslam düşünürün işlediği bir hadisi sunmak istiyorum. Okuyucu olup biteni doğrudan anlamak ister; tabii ki bu onun hakkı. Ancak benim için daha önemlisi, bilgileri temin ettiğim kaynaklardır. Bir de mademki İbni Hazm gi­ bi bir İslam düşünürü "Hüzeyfe'nin bu konuyla ilgili hadis­ leri zayıftır. Çünkü işin içinde Velit vardır ve kendisi güven­ siz biridir, kimse ondan alıntı yapmamıştır" d e m e cür'etinde bulunup bu kadar açık bir şekilde hakikat dışı konuşu­ yor, ben de kabarık bir listeyi ayrı ayrı sunmakta yarar g ö ­ rüyorum. Çünkü konu çok hassas. Gerçi hemen hemen tü­ münün içerikleri aynı. Dolayısıyla bu metni toplu halde v e ­ rip kaynakları dipnot olarak ekleyebilirdim; ancak belirtti­ ğim gibi, konunun önemi için ayrı ayrı sunmak bence da­ ha uygun. Burada İslam düşünürlerin yazdıklarını aktarırken, ilk başta hem Kur'an'la ilgili tefsir yazan, hem de siyer, tabakat, tarih ve müsnedler olmak üzere birçok alanda ciltlerce eser bırakan ünlü İslam düşünürü İbni Kesir'le başlamak is­ tiyorum. Bakalım halife Ö m e r ' l e Hüzeyfe arasında bu ko­ nuda nasıl bir diyalog gerçekleşmiş v e y a Ömer'in sorduğu soru neymiş.

b- Taberani, Mucem'i Kebir, 23/394. Ümmü Seleme hadisleri bölümünde, no: 941. Ravi, Şakik. c- Heysem, M e c ' m e ' ü Zevaid, 1) Nifak konusunda, no: 430, 1/110 ve 2) halife kısmında, no: 14449 cilt 9/8. Bezar'dan alıntı yapmış. d- İbni Kayyım el-Cevzi, el-Igase... 11. bab. e- Kenz'ül Ummal, no: 31491 Masruk'tan aktararak. f- İbni Asakir, Tarih'ü Medinet'i Dımaşk, 44/307. Burada iki hadis alır.

İbni Kesir (h.774.ö): Hz. Muhammed'i öldürmeye gelen Müslümanların sayılarının 12-15 olduğunu, Hz. Muham­ med'in, onların isimlerini hem Hüzeyfe, hem de Ammar'a söylediğini ve sır gibi saklamalarını istediğini belirtiyor; İb­ ni İshak'a g ö r e H z . Muhammed bu isim listesini yalnız Hüzeyfe'ye söylemiş diye de ekliyor. İbni Kesir burada İmam Beyhakı, Müslim ve İmam A h m e d ' d e n de alıntılar yapıyor. Bu komploculardan 12'sinin Muhammed'in çok yakın ar­ kadaşı olduğunu, birkaç kaynak ve sağlam hadis göstere­ rek belirtiyor. (Zaten bunların sayısıyla ilgili Buhari, Müslim ve diğer İslam'ı kaynaklarda hadisler var, yeri gelince onla­ rı da aktaracağım)... İbni Kesir devamla kendi tefsirinde Tevbe suresi 74. ayetinde ve yazdığı siyer kitabıyla Bidaye-Nihaye kitabın­ da bu olayı detaylıca ele alırken, o suikastı düzenleyenler­ den biri, bir ara Muhammed'in arkadaşından soruyor, on­ ların sayısı 14 kişiydi değil mi diye. A d a m da, "Seni de sa­ yarsak sayılan 15 olur yanıtını veriyor" diye bilgi veriyor. İbni Kesir burada, soruyu soran kişinin ismini vermiyor. An­ cak konuya hem Tevbe suresinin 101. ayetinde değinirken, hem de kendi siyer kitabında yer verirken, Ömer'in ismini açık olarak veriyor. Hadis şu: Ömer, Hüzeyfe'den, "Acaba ben de o münafıkların lis­ tesinde var mıyım?" diye soruyor. Hüzeyfe, "Hayır-, sen yoksun; ancak bu konuda bir da­ ha açıklama yapmak istemiyorum" diyor. Dediğim gibi, İb­ ni Kesir, Ö m e r ' l e Hüzeyfe arasında geçen bu diyalog için birçok kaynağında yer ayırmış ve üstelik de İbni Hazm gi­ 29 bi hiç kimseye de çatmamıştır.
29 a- el-Bidaye ve Nihaye, h. 8yılı olayları, Tabuk seferi kısmında, Hz. Muham­ med'in Tebuk ikameti bölümünde, cilt 7/185. b- Es'Siret'ü Nebeviye, 4/34 vd.

Ahmet bin Hanbel (164-241): Tebük suikastı olayını anla­ tırken uzunca bir hadisin ortasında Ammar'la birinin arasın­ da şöyle bir diyalog geçtiğini aktarıyor: Yine diğer kaynak­ lardaki gibi bunların sayısı soruluyor ve Ammar, "Eğer se­ ni de eklersek bunların sayısı 15 olur" şeklinde karşılık v e ­ riyor. Yani burada yine kişinin ismi m e ç h u l . 3 0 Üstelik İmam A h m e t bin Hanbel bu hadisi, Velit bin Cümey'den aktarıyor ve sıralamayı şöyle yapıyor: Bu hadisi Yezit adındaki kişi Velit bin Cümey'den, o da Ebu Tufeyl'dan aktarmış diye d e v a m ediyor. Hani konunun başında İbni Hazm, "Bu Velit b. Cümey'den kimse hadis almamış, yalancının biridir" di­ ye rastgele onun hakkında olumsuz karar vermişti! İşte böyle: Almış mı almamış mı, durum ortada. İmam Taberi (Ö.3I0): Kendi tefsirinde şunları aktarıyor: Hz. Ömer Hüzeyfe'den, "Ben de o münafıklar içinde var mıyım?" diye sormuş. O, "Hayır sen yoksun; ancak bir da­ ha da bu konuda açıklama yapmayacağım" demiş. Taberi, kendi meşhur tarihinde de değişik konularda buna değini­ yor. Ayrıca Tehzib-i Asar' adlı yapıtında çok farklı bir bil­ gi de veriyor. Burada Nezal adındaki kişiden şunu aktarı­ yor: Biz bir toplantıda Hüzeyfe ile birlikte Hz. Osman'ın yanındaydık. Osman, Hüzeyfe'yi tehdit etti, senden bazı şey­ ler duyuyorum, senden başka doğru insan yok mu diye... Hüzeyfe yemin içti ki ben bir şey d e m e d i m . Hâlbuki Hü­ zeyfe daha önce bize bir şeyler demişti; ancak Osman'ın tehditlerine karşı inkâr etti. Osman gidince biz ondan sor­ duk, bu da ne? Hüzeyfe şu yanıtı verdi: Ne yapayım; bu
c- Yine İbni Kesir'in Kur'an tefsiri, Tevbe suresi 74, 80, 84 ve 101. ayetleri kısmında anlatıyor. 30 Ahmet b. Hanmel Müsned, Baki müsned-il Ansar, Ebu Tufeyl Amir b. Vâil hadisi.

şekilde ayarlamak zorundayım; yoksa daha kötü olur. Evet; bunu anlatan tarihçi ve aynı zamanda meşhur müfessir/Kur'an yorumcusu İmam Taberi. 3 1 Burada Hüzeyfe'nin niçin Ö m e r ' e "Sen o listede yoksun" demesinin asıl nede­ ni belli oluyor: Korku. Yoksa Ö m e r onu sağ bırakmazdı! İbni Ebl Şeybe (t59-235): Münafıklardan biri ölüyor. Tebük'te Hz. Muhammed'in devesini çeken Hüzeyfe adında­ ki kişi, o adamın cenaze namazına katılmıyor. Bu Hz. Ömer'in dikkatini çekiyor ve Hüzeyfe'den soruyor: Acaba bu da sözü edilen o münafıklardan mı diye? Hüzeyfe "Evet" diyor. Ö m e r yine soruyor: Peki benim de onların içinde ismim geçiyor mu? Hüzeyfe, "Hayır" diyor ve "Ar­ tık bu konuda kimseye açıklama yapmak istemiyorum" diye ekliyor. 3 2 Ebubekir Ahmet b. Bezsır (h.292.ö): Bu konuda A ' m e ş Ebu Vâil'den o da Hüzeyfe'den alıntı yaparak, münafıkları bilen Hüzeyfe'den şöyle bir olay aktarıyor: Hz. Ö m e r bir cenazeye çağırılıyor. Hüzeyfe ona dur diyor/gitme, bu da o münafıklardandır eliyor. Bunun üzerine Ömer, "Allah aş­ kına ben de onlardan mıyım?" diye soruyor. Hüzeyfe, "Ha­ yır; ancak bu konuda bir daha kimseye açıklama yapmak istemiyorum" diye ekliyor. Ayrıca burada hadisin dipno­ tunda başka birkaç kaynağın da isimleri veriliyor. 3 3

31 Cami'ul-Beyan Tefsiri, Tevbe suresi 101. ayetin açıklama kısmında. Bir de başka bir kitabı Tehzib'ül Asar'da buna yer vermiş, no: 1484, cilt 4/202. 32 Musannaf, Kitab'ül Fiten, no: 37390, cilt= 21/162. 33 Müsned-i Bezar, 7/293. no: 2885.

Ebu Yusuf Yakub b. Süfyan Besevi (h.277 ö.): Besevi, bu münafıklardan biri ölünce Hüzeyfe onun cenaze merasimi­ ne katılmıyor. Ömer, "Bu da o bilinenlerden mi?" diye so­ ruyor. Hüzeyfe "Evet" yanıtını veriyor. Ömer yine soruyor: Allah aşkına ben de onlardan mıyım? Hüzeyfe, "Hayır, an­ cak bundan sonra bu konuda kimseye açıklama yap­ mak istemem" d i y o r . 3 4 Ebubekir el-Helal (234-311): Hanbelî Mezhebi'nin önemli isimlerinden olan bu kişi, münafıklardan biri ölüyor, bu arada Hüzeyfe b. Yeman onun cenaze merasimine ka­ tılmıyor. Halife Ö m e r soruyor: Acaba bu ölen kişi münafık­ lardan mı? diye. Hüzeyfe, "Evet? diyor. Ö m e r yine soru­ yor: Allah aşkına ben de onlar içinde var mıyım? Hüzeyfe, "Hayır" diyor ve ekliyor: Artık bundan sonra bu konuda açıklama yapmak istemem diyor. 3 5 Rabl' b. Habib el Basrl (h.75 ? ö.): Bu yazar Müsned'inde şunu aktarıyor: Bir gün Hüzeyfe b. Yeman Hz. Ö m e r ' l e kar­ şılaşıyor. M e ğ e r o sırada Ö m e r de bir cenaze merasimin­ den dönüyormuş. Ömer Hüzeyfe'yi eleştiriyor; Hz. Mu­ hammed'in sahabilerinden biri ölüyor, sen artık cenazelere de katılmıyorsun diyor. Hüzeyfe, bilmiyor musun ki Hz. Muhammed'in bana söylediği sırları/gizli emanetleri var! Ö m e r yine soruyor: Acaba bu ölen kişi onlardan mı? Hü­ zeyfe, hey Allah'ım bu da onlardandır diyor. Ömer, peki ya ben de onlardan mıyım? A d a m hayır diyor ve bir daha da bu konuda konuşma yapmak istemediğini belirtiyor. 3 6

34 Besevi, El-Marifet'ü ve'l Tarih, 2/769. 35 Es-Sünne, no: 1288/ cilt, 4.. Bab'ü münakehet'il Mürcie kısmında. 36 Sünen-i Rabi, 4.cilt Cabir b. Zeyd hadisleri kısmında. N o : 929.

505. herhangi bir raviyi de lekelemiyor. 3 8 Ebül Feda da kendi kitabında h. Osman olmak üzere en büyük sahabiler ondan genel ve özel fitneden sorup bilgi almak isterdi. 6/253. 38 Muhtasar'ü Tarih-i Medinet'il Dımaşk. dedi. 9. tabii ki bunları anlatırken de İbni Hazm gibi. O sırada Ö m e r ağlamaya başladı" diye aktarıyor. ben de o münafıklardan mıyım diye? Hüzeyfe de. sır vermiyordu. Hatta halife Ö m e r kendisi için de ondan sorardı. 3 7 İbni Asaklr (57t. kimler münafıklar diye hep ondan sorarlardı. az ileride Osman'ın Hüzeyfe'yi tehdit ettiği bölümde sunacağım. "Hayır" yanıtını veriyordu şeklinde bilgi veriyor. ancak onların isimleri­ ni söylemezdi. Ben de. 37 İhya'ül Ulum. münafıkları bilirdi. Hüzeyfe. fakat o. "Ben camide oturuyordum.h): İhya'ül Ulum adlı yapıtında şunu yazıyor: Hüzeyfe. hayır" d e d i m ve bir daha bu konuda soru sormak istemem karşılığını ver­ dim. Başta Ömer.N e d e n Hüzeyfe sürekli "Bir daha da bu konuda konuş­ ma yapmak istemem" demiş? Bunun yanıtı yine onun açıklamalarında var: O açıklamayı. yılı olayları kısmında aynı şeyleri anlatıyor. ama bir daha geri dönüp bana baktı ve bir daha ya­ nıma gelip şunu sordu: Allah aşkına ben de onlar içinde var mıyım. " H e y Allahım. Açıkçası bu konu hakkında var olan kaynak ve yazar isimleri yazmakla bitmiyor. nerdeyse çıkmak üze­ reydi.h): Bu daha farklı bir biçimde aktarıyor olayı. İmam Gazali (ö. . yanımdan ha­ life Ö m e r geçti ve sordu: Falanca öldü ben de merasimine katıldım dedi ve kapıya kadar gitti. 1/131-132.

bir gün Ö m e r ona.630): Bu konuda şunu aktarıyor: Hz. yazarın çoğu hadislerinde yorum yaptığı halde 39 Üsd'ül Gabe. Hüzeyfe'den verilen örnekle d e v a m edeyim. Allah aşkına ben de onlardan mıyım? diye sordu. Heysemi (735-807): Bu yazar. Muham­ m e d münafıklar hakkında Hüzeyfe'ye bilgi verdiği için. Kalkıp gitmek üzereyken ben onu tutup kendisine otur d e d i m . A ' m e ş ' t e n . hem de Ammar'dan konuya ilişkin ör­ nekler veriyor kaynaklarında. dedim. Bu arada Ömer. Müs­ lim'den. Tebük olayında Muham e d ' l e birlikte olan ve suikastçılar hakkında bilgi sahibi olan hem Hüzeyfe. 1/391.İbn-i Esir (Ö. Ravi zin­ cirine g ö r e . Daha sonra ona. belki adı bir y e r d e açıklanır kor­ kusuyla. Gayas Abdülaziz b. 3 9 Bellidir ki Ömer. Hüzeyfe'den aktararak şunu anlatıyor: Halife Ö m e r bir cenazeye çağrıldı. Daha önce de belirttim. Ben "hayır" dedim ve bir daha da bu konuda kimseye açıklama yapmayacağım dedim. Zaten Hüzeyfe bir sözünde. "Eğer bildiklerimi açıklasam beni öldürecekler" şeklinde bu konuşmamanın nedenini çok açık bir şekilde belirtmiş. 40 Keşfül Estar. Evet. Hüzeyfe b. Ebu Vail'den. ancak isim v e r e m e m " d i y o r . O "Evet. davet edildiğin ölü kişi bu münafıklardan­ dır. no: 831. Heysemi'nin bu kitabını tahkik eden Habibürrahman. Abdülvahid b. . 4 0 İlginçtir ki. değişik vesilelerle hep Hüzeyfe'yi yoklamış. bunu anlatan Hüzeyfe'nin kendisi. ancak adam korkudan olsa gerek sır v e r m e m e y e d e v a m etmiş. Yeman kısmında. "Acaba bana bağlı insanlardan münafık olan var mı?" diye soruyor. hali­ fe Osman'la Hüzeyfe kısmında bu olayı geniş bir şekilde anlatacağım.

ölen bi­ rinin cenaze merasimine katılmayınca Ö m e r soruyor: "Acaba bu da o münafıklardan mıdır ki gelmedin" diye? 41 Heysemi: M e c m e ü Zevaid. Daha sonra hadisin bir yerinde. Aynı Heysemi bu kez de başka kaynağında A m mar'dan örnek veriyor. tabii ki Tebük baskını na­ sıl gelişmiş bunu anlatıyor. "seni de sayarsak sayı 15 olur" yanıtı­ nı verdiğini aktarıyor. Belli ki bu konu çoğu İslam akademisyenlerin dikkatini çekmiş ki. no: 425 münafıklar kısmında. Ancak "Seni sayarsak sa­ yı 15 olur" hadisi hakkındaki isim belirsizliği hepsinde he­ men hemen aynı. "Peki bu münafıkların sayısı kaçtı?" diye sorduğu­ nu ve Ammar'ın da. Zavallı biri olsay­ dı herkes onun ismini yazardı. Yeman.l/110. daha ön­ ce sundum) Olay şöyle anlatılıyor. İbni Hacer Askalani (773-852): Bu konuda Ö m e r ' l e ilgili şunu aktarıyor: Tebük baskınında Hz. Mesela Heysemi hem Ammar'dan. Demek ki çok önemli biriy­ miş. Hadisi rivayet eden Ebu Tufeyl. Kanımca bu başlığı sonlandırana kadar o açıklanmayan. daha doğrusu makaslanan isim hakkında bir netlik oluşa­ 41 cak. Muhammed'in ya­ nında olan ve münafıkları bilen Hüzeyfe b. Bir kere otoriter biri olduğu kesin. (İmam A h m e t bin Hanbel de bundan aktarmıştı. . hem de Hüzeyfe'den örnek vermiş. bu hadisi aktaran kişiler güvenilirdir diye not düşürmüş o kadar. Ammar ile o komploculardan biri arasında pek uygun ol­ mayan tartışmanın geçtiğini ve sonunda o adamın A m mar'dan.burada sadece. kaynaklarda buna hayli yer vermişler. Yine az önce belirtildiği gibi. İbni Kesir birçok kay­ nağında bu konuya yer vermiştir.

Ömer yine soruyor: "Allah aşkına ben de onlardan mıyım?" Adam. Dolayısıyla toplu halde de verilebilirdi. "bu da o münafıklardan olduğu için mi cenaze merasimine katılmadın" diye. Ö m e r bir daha sormuş. . bu kez Hüzeyfe b. ver­ diğim kaynakların konuya ilişkin içerikleri hemen hemen aynı. Bir diğer hadiste. cilt 14/702. Selim b. adamın biri ölmüş. mahiyetimde çalışanlardan var mı böyle biri?" Hüzeyfe. "Hayır" diyor. A m a daha ön­ ce de belirttim ki. "ben de münafıklardan mı­ yım?" O. konu çok hassas. Yeman onun cenaze merasimine katılmayınca Ömer ondan sormuş. "Peki. O yüzden her yazarın yorumunu ayrı yazmayı yeğledim. Kays b. Ebu Musa'el Eş'ari (Abdullah b.Ö). Bu arada Hüzeyfe'den sormuş. "bir kişi var" demiş ve adını vermemiş. daha önce sundum. Ömer gerçekten ağlamış mı veya ağlamışsa acaba neye ağlamış. no: 3623. "hayır" demiş ve "bir daha da bu konuda açıklama yapmayacağım" diye eklemiş. f) S a n s ü r e S o m u t Ö r n e k İbni Abdi'ü Ber (463. "peki ben de onlardan mı­ yım?" Hüzeyfe. 36961-36962. Haddar) kısmında. Bu arada Ö m e r ağlıyor. bunu bilemiyoruz! 4 2 Hindi (888-975): Hindi bu konuda iki farklı hadis almış. 4 3 Biliyorum. Bi­ rinde. Hüzeyfe "evet" demiş.A d a m "evet" diyor. Hüzeyfe bin Yaman hadisleri kısmında. ölen birinin cenazesine halife Ö m e r çağmlınca Hü­ zeyfe " g i t m e " demiş ve Ö m e r gitmekten vazgeçmiş. Burada ayrıca başka yazarların da bunu aktardıkları belirtiliyor. Tevbe suresi tefsiri. "hayır" demiş. "Aslında Hüzeyfe Ebu 42 Metalib-i Aliye. 43 Hind. Hatırlanacağı gibi Ömer'in ağlamasıyla ilgili bilgi İbni Asakir'in kaynağında da vardı.

Şöyle v e y a böyle. Zaten daha sonra meydana gelen hakem olayında onun durumu ma­ lum" şeklinde geçiştiriyor ve sözünü ettiği o kötü şeyleri yazmıyor. 4 4 Şu da bilinmeli ki. Abdullah b. İnanın ki suyu ağzıma getirmeden hemen orada öldürüleceğim" diyor. Ben bunu. no: 1639. Kaldı ki. Kendilerince haklı olabilirler. Artık o andan itibaren Kur'an'ın biraraya/kitap hali­ ne getirilmesi için çalışmalar yürütülür. Kaynaklarda Hüzeyfe'nin. 45 açıklasaydı onu ortadan kalrıracaklardı. no: 36969. Kays b. Hüzeyfe. Selim. Mesela kendisi hem M u h a m m e d ' e vahiy kâtipliği yapıyordu. elimde olan başka bir çalışmamda daha teferruatlı bir şekilde işle­ y e c e ğ i m . olayı aktaranların konuya ambargo koydukları belli.Musa el-E$'ari hakkında kötü şeyler anlatmış ancak onları yazmaya dilim varmıyor. Çünkü Ö m e r 44 İstiab. Ebu Musa el-Eş'ari kısmında diğer adı. . Onun için bu konuda bir tedbir alı­ nırsa iyi olur" şeklinde bir fikir ortaya atar ve önerisi kabul görür. Kenz'ül Ummal. İşte Hüzeyfe böyle biriydi. Hüzeyfe hadisleri. "Bil­ diklerimi açıklamam şuna benzer: Diyelim ki bir nehir kenarında oturmuş avucumla o nehirden su alıp içiyo­ rum ve o sırada da bildiklerimi açıklıyorum. Allah onu bağışlasın. kendi arkadaşlarına. 45 Hindi. dolayısıyla elimizde bir kitap yok. zaten adamcağız korkudan bir şey de diyemiyordu. "Kur'an'ı bilen çoğu insanlarımız bu savaşta öldürüldü. Demek ki bildiği o kadar vahim şeyler varmış ki. hem sırlarını sak­ layan/güvenilir bir kişiydi ve en önemlisi d e . Hüzeyfe'de bulunan özellikler başka sahabilerde kolay kolay bulunmazdı. Kur'an'ı kitap haline getirme önerisi ondan gelmiştir. Olayın özeti şu: Ebubekir zamanında Müslüman ordusu bir savaşta büyük zaiyat veriyor.

4 6 Bu konuda ileride halife Ö m e r kısmında bazı somut ve çarpıcı örnek­ ler sunacağım. . Hüzeyfe gibileri nasıl baş edebilir ki! O yüzden Ö m e r ne kadar bu konuda onu zorlamışsa. tek sen mi olayları biliyorsun?" diyerek tehdit ediyor. onları y o k edebilirdi. "Nedir bu senden duyduklarım. İşte İbni Hazm'ın bir sözü yüzünden konuyu ne kadar detaylandırdım. sen de o listede varsın" d e m e s i mantık işi olur muy­ du? Bir kere adamın çok rahatsız olduğu şu sözünden de belli: Bundan sonra artık bu münafıklar konusunda açıkla­ ma. Hüzeyfe hep mecbur kalıp "efendim sen bu münafıkların listesinde yok­ sun" demiştir. ün sahibi olmuş bir­ çok yazar. dini hocaların hesa­ bına g e l m e d i mi onlar için çamur atmak kolay. İbret olsun diye bu kadar d e taylandırdım. g) Halife O s m a n ' ı n Hüzeyfe'yi Tehdit Etmesi ve Ammar'ı Komalık Yapması. Aslında Ömer'in. kendi eserlerinde şunu anlatıyor: Halife Osman bir gün Hüzeyfe'yi. İşte M u h a m m e d ' i n baş e d e m e d i ğ i Ömer'le. A m a görül­ düğü gibi onun o büyük uydurmasına meslektaşları bile onay vermemiş. Bu konuda İslam âleminde güvenilir. senden başka doğru dürüst Müslüman y o k mu. "Kimse Velit'ten hadis almamış" sözüne bu kadar açıklama getirdim.gibileri çok acımasızdı. Kur'an'ın oluşturulması konusunda Hz. 46 Kur'an'ın Kökeni adlı yapıtımda buna bir bölüm ayırdım. konuşma yapmak istemiyorum diyor. İşte böyledir: Mollaların. "Evet. Muhamm e d ' e çok baskı yaptığı ve Hz. uzattım. Muıhammed'in de her ne­ dense onun etkisi altında kaldığı ve onun baskısıyla birçok ayet oluşturup Kur'an'ına aldığı biır g e r ç e k . Sormak lazım: Ömer'in sorusuna karşı Hüzeyfe'nin.

"konuyu kapat" demesinin asıl nedeni. Sonuçta Osman onu o toplantıdan kovuyor. Bunu daha önce İbni Hazm'dan aktardım. Hüzeyfe geri gelince Osman bir daha tehditler savuruyor. "Sizler (Os­ man da dâhil. Bunu. rahatsız etmek. sonuçta Muaviye'yi Çağırıp ko­ nu hakkında onu bilgilendiriyor. Zaten çoğu İslam tarih­ çisi Osman'ın Müslümanlar tarafından feci bir şekilde öldü­ rülmesinin nedenlerini sayarken. Hüzeyfe gidince. Artık buna dayanamayan Hüzeyfe.. "Konuyu kapat" diyor ve tartışma orada noktalanıyor. Osman adamlarına. İşte Hüzeyfe ile kavgasının asıl nedeni buna dayanır. Muhammed'e suikast girişiminde bulu anları kastediyor) öküz gibi ortaya çıkacaksınız/teşhir edileceksiniz ve deve gibi kesileceksiniz (hani devenin kesimi çok zormuş. toplum içinde haysiyetiyle oynamak.Hüzeyfe. "Çağırın bir daha gelsin" talimatını veriyor. Buna sinirlenen Osman. Hatırlanacağı gibi Tebük komplosunda halife Osman'ın da adı vardı.. ko­ nuyla ilgisi nedeniyle kısaca bir d e ğ i n m e d e bulundum. Burada. Mesela halife Osman. "Hayır bir şey d e m e d i m ve seni g ö r d ü m göreli de hep sevdim" karşılığını veriyor. bunu kastediyor)" diyerek çok ağır ifadelerde bulunuyor. onlardan birinin de Os­ man'ın Ammar b. Gaye onu o şe­ kilde üzmek. . İyi politikacı Muaviye. Kısa bir örnek vereyim. Osman'a küskün ve hatta kızgın olan halk bunu duymasın. A m ­ mar' ı d ö v e d ö v e komalık yapıyor. Muaviye'nin. halife Osman'ın niçin Müslümanlarca katledildiğinin nedenleri kısmında daha detaylı anlatacağım. İkili (Hüzeyfe ve Ammar) bu münafıkları bildikleri için hep ha­ lifelerin hedefi halindeydiler. yoksa Osman halifeydi. adeta o an için ölümü g ö z e alıyor. Osman'la bu ikilinin (Hüzeyfe-Ammar) arası hiç iyi de­ ğildi. Hüzeyfe'yi ortadan kaldırabilirdi. Yaser'i komalık yapması olarak belirtiyor.

Osman kısmında bunu biraz açacağım. "sen Osman'a hayır diyorsun. Hatta İbni Kuteybe. Hz. ancak tek başı­ mıza kaldığımızda aksini. ona psikolojik ve fiziki baskı kurma­ sından kaynaklanıyor: Artık dayanamadı.Halife Osman Müslümanlar tarafından ablukaya alının­ ca.. hayır olumsuz bir şey d e ­ medim şeklinde karşılık vermiştir. Her iki insan da (Hüzeyfe-Ammar) iyi niyetli kişiler ol­ dukları için halk onları seviyordu. Hüzeyfe'nin.. Osman'ın onun üzeri­ ne fazla gelmesinden. Hz. zarar görürüm" karşılığını v e ­ riyordu. 4 7 Hâlbuki bence bu ağır eleştiriyi Hüzeyfe haketmemişti. Aslında Osman yukarıdaki soruyu ne kadar Hüzeyfe'ye yöneltmişse. farklı şeyler söylüyorsun neden acaba?" diye sorduklarında o. arkadaşlarının yanında farklı beyanatlarda bulunduğu için bazıları (Nazzam) tarafından eleştirildiğini yazıyor. Bu konuda Osman'a tepki gösterenler de vardı. "Ben böyle yapmak zorun­ dayım. Daha enteresan örnekler de var Hüzeyfe ile iliği. 54 . Ebi Vakkas Ammar'ı da çağırırlar. o hep inkâr etmiş. Çünkü Hüzey­ fe hep hayati tehlike taşıdığının farkındaydı. Onun az önceki o sert reaksiyonu (eşek-deve benzetmesi). Tevil u Muhtelif il Hadis. bir bakıma kendi­ ni kaybettiği için söyledi d e m e k doğru olur. Ali ve Sad b. 84. Osman'ın yanında farklı. Mesela. birçoğu Osman'ın bu haksızlığına karşı rahatsızlık duydu. yine de söylerdim/buna razıy47 İbni Kuteybe. Osman onlara hakaret edince insanlar bunu kabul etmedi. yoksa daha kötü olur. Çünkü adamın hayati tehlikesi söz konusuydu. "Bilsem ki içimdeki sırları açıklasam her sözcük için yirmi kırbaç ceza alırım. Bir ke­ resinde. Ali teklif ettiği halde A m m a r yardımcı olmak istemem diyor. arka­ daşları ona. g e l bir şeyler yapalım diye.

Zehebi. Ali Hüzeyfe hakkında az önceki açıklamaları yapıyor.Hakim. onu haber­ dar etmemesi mümkün değil. Çünkü çok ciddi ve hayati bir konu. 12/294. Onun içindir ki Hz. A l i ' y e de anlatmıştır. Muhtasar'ü Tarih-i Dımaşk. detayları ve münafıkların isimlerini bilen biriydi.A.Kenz'ül Ummal. Müstedrek 3/381. Razzak. c. Sebre anlatıyor: Bir gün Hz.İbni Şebbe. Artık bundan her şey anlaşılıyor. g. "Hüzeyfe öyle bir insandı ki. 1083. 6/252. no: 38837.İbni Kuteybe. 2/363. 49 a. 597 no: 1484.İbni Ebi Şeybe. d. s. Siyer-i A'lam.2/233-234 ve 3/1084 A ' m e ş yoluyla: İbni Ebi Şeybe (21/307) dipnotunda.no: 76. s. h. b. no: 20974-11/450. M u h a m m e d ' e çok bağlı biri olmasından dolayı mutlaka söylemiştir. Hz Ali. Musannaf. 4 9 tabii ki burada büyük ihtimalle Muhammed bu komployu Hz. Musannaf. 2/368. 6/252-261 ve 2-)Tarih-i Medine-i Dımaşk. 4 8 h) Hz. bu açıkla­ malar durumun ne kadar vahim olduğunu kanıtlıyor. yoksa bunları nerden bilsin. Bunun nedenini soranlara da. serbest bırakırsam başıma bir şeyler getirir" ya­ nıtını veriyor.İbni Asakir. Tarih-i Medine. Nezar b. Ali'ydi: H e m amcaoğlu. 1-Muhtasar'ü Tarih-i Dımaşk. Tehzib-i Asar. c. Te'vil'ü Muhtelifi'l Hadis.İbni Şebbe. Ali'nin Hüzeyfe Hakkındaki Sözleri. f. e. . "Ben pek fazla konuşmak is­ temiyorum" diyor. "Dilim kurt gibidir. Bir diğer sözünde. Medine Tarihi. Demek ki 48 a.İbni Asakir. b. Siyer'ü A'lam. hem damadı ve hem de savaşlar­ da gösterdiği performansıyla askeri yönü ve tabii ki Hz. i.dım" diyor. 72 ve 84.Taberi. no: 8753 ve no: 36315-36316. s. Ali ile birlikte Hüzeyfe'yi konuşuyorduk.21/307.Zehebi. Kendisi bu konularda gerçekten bilgi sa­ hibi bir insandı" d e d i . Çünkü ona en yakın isim ve onu koruyacak en güçlü kişi Hz. büyük skandallan.

A m a burada önemli olan.Sen de diğer iki kişi gibi bunları saklı tut. Tabakat.İbni Asakir. cilt 1/270. A m a ne yazık ki o cuma g e l m e d e n per­ şembe günü vefat e d i y o r . Çünkü bu kadar önemli insan düşman ilan edilseydi. i. 7/340. Burada muhakkak Muhammed'in talimatı ve önerisi vardır. ancak çeşitli nedenlerden dolayı o da onları saklı tutmuştur. Çünkü tüm bu zanlılar söylenseydi. Bu arada Übey.Hz. ibni Sad bu konuda iki ri­ vayet aktarıyor. 5 0 Burada sorgulanması gerek bir durum var: Neymiş aca­ ba Übey'in başını ortadan kaldıracak kadar tehlikeli olan o gizli olay/lar? Bir de şahsen buna bakınca. Yani farklı hesaplar yüzünden s ö y l e n m e m e y e ça­ lışılmıştır. b. arkasında etkili biri kalmazdı. "Allah'a yemin olsun ki. beni artık öldürecek misiniz. Kimi rivayetlere g ö r e de. Übey bin Ka'b kısmı. Artık kim ne derse umurumda değildir" şeklindedir. Hz.no: 279. "Muhammed'den duydu­ ğum bazı önemli şeyleri anlatacağım.İbni Sad. Ali de haberdarmış. 1) Tarih'u Medinet-i Dımaşk.Müzi. Uteyy bin Dumre adında biri çok uzaklardan g e l i p Übey bin Ka'b'den bazı bilgiler öğrenmek ister. Bana g ö r e Übey'i ortadan kal- 50 a. yaşatacak mısınız hiç de umurumda değildir" di­ yor. başımızı derde sokmayalım ama bu arada tedbi­ rimizi de alalım gibi telkinler. büyük ihtimalle sistem çökerdi.Ü b e y bin K a ' b ' d e n Ö n e m l i Bir A ç ı k l a m a . c. Übey bin Ka'b kısmı. e ğ e r yaşıyorsam gelecek cuma günü öyle bir açıklama yapacağım ki. Bedir savaşına katılan Medinelilerden birinci tabaka kısmında. . Ali'nin Hüzeyfe hakkında yaptığı az önceki açıklamalardır. 2) Muhtasar'ü Tarih-i Dı­ maşk. Übey'in eceliy­ le öldüğüne inanmıyorum. cilt 1/399.Zehebi. d. Siyer-i A'lam. Tehzib-i Kemal. 4/203.. no: 173.

Dolayısıyla suikaste kurban gitmesi akıldan uzak değildir. hatta onun özel olarak hazırladığı farklı Kur'an'ı vardı. Tebük'teki suikastta Muhammed'in yanında bulunan ve saldırganları bilen Ammar b. orada detaylıca anlatacağım. "Biz deşifre olmadan bu adamı yok edelim" di­ yerek onu ortadan kaldırmışlardır. Kab kısmında. Kaldı ki bu insan. Aynca bu Ceb­ rail hadisi Müslim. Übey'in bu açıklamasından sonra artık kim/lerse. Siyer-i A'lam. h. adını bizzat belirlemiş" diyor. 19. Übey b. yılı olayları. M u ­ hammed bir ara sana. yılı halife Ö m e r iş başında iken vefat etmiş diyenler var v e y a halife Osman zamanın­ da. Hicri 19. "Cebrail geldi Ü b e y ' e Kur'an oku" dedi. ibni Kesir. Bir gün M u h a m m e d ona. Bidaye-Nihaye. Yani önemli bir isim ve önemli bir muhalif. 1/390 ve sonrası. H e m bu skandallar için olabilir. bizzat ismimi mi söylemiş diyor? M u h a m m e d . sıfat-i munafıkin kısmında. Zehebi. hem de Osman'ın ha­ zırladığı ve şu an piyasada olan Kur'an'a karşıydı. başta Müslim'de geçen şöyle bir hadisle karşılaştım. . Kab bölümünde. farklı bir çalışmam var. ya­ ni Tanrı benim adımı mı anmış. Her ikisi tarafından da ortadan kaldırılması muhtemel­ dir. Bu ölüm kuşkulu değildir d e m e k mümkün değil. Kaldı ki az önce de belirttiğim gibi zaten kaygılarını da belirtiyor.dırmışlardır. Übey soruyor. Ben Übey'Ie ilgili bu bilgileri tararken. Hz. Tabakat-i İbni sad 3/260 Übey b. "Evet. öyle bir fitne çıkacak 51 Bunu. "Ey Ebu Musa. bir gün Ebu Musa elEş'ari'ye şunu söylüyor: "Hatırlamıyor musun ki. 51 j) Ebu M u s a el-Eş'ari'nin Suikastla İlişkisi. Yaser. Ve bu hadis birçok İslami kaynakta anlatılıyor. ancak burada verilen bir tarih var ve de çok kısa ve o tarih gel­ meden adam vefat ediyor (resmi tarihin verdiği bilgiler). İlginç: İnsan ne zaman öleceğini bilmez.

ama seni bağışladığına şahit değilim" diyor. ancak Abdullah her yönüyle Hz. Zaten bu komplo içinde onun da ismi var. M u h a m m e d ' e benziyor" dedi. ona g ö r e dikkatli ol" diye bir hadis hatırlatır. Çünkü hemen akabinde. Ammar'a. Abdullah Muham­ m e d ' e benziyor diyor. Muhammed seni lanetledi" diyor. bir İslam mütefekkiri kalkıp da şu açıklamalarda bulunabiliyor: "Peki bu halk nezdinde meşhur olan Ebu Musa ne yapmış ki Muhammed onu lanetlemiş! Demek ki işlediği çok önemli bir suç varmış ki Muhammed onu lanetlemiş. Yine bir gün Ebu Musa. Şakik adında biri aktarıyor: "Bir gün Hüzeyfe ile oturuyorduk. İlgiçtir ki. O sırada Abdullah b. oturan da ayakta durandan daha iyi­ dir" diye bir söz söyledi ve özellikle senin adını da burada andı. Hüzeyfe bu suikast olayını biriyle konuşurken Ebu M u ­ sa. yine ki­ mileri ya farkında olmadan v e y a Ö m e r gibi etkili ve yetkili olmadığından. Hadi­ sin anlamı açık: A d a m resmen Ebu Musa'nın adını belirti­ yor. olaylar bu kadar net-açık olmasına karşın. Her ne kadar ba­ zı İslam tarihçileri onun ismini makaslamışlarsa da. Mesut ile Ebu Musa el-Eş'ari yanımıza geldiler.ki." Burada net olarak Ebu Musa'nın münafıklardan olduğu­ nu söylüyor. Bunun üzerine Ebu Musa sesini çıkarmadan hemen oradan ayrılır. Ammar. Hüzeyfe bana. arkadaş değil miyiz?" diye soruyor. " N e var aramızda. "Biz bunların on dört kişi olduğunu biliyoruz" diyor. "Bilemem. "Bunlardan biri münafıktır.. bil­ diğim şu ki. "Her ne kadar beni lanetlemişse de yine beni bağışla­ mıştır" deyince Ammar.. Hü- . Yani bu kadar açık konuşuyor. uyuyan oturandan. "Ben senin lanetlendiğine şahit oldum." Ya­ ni olaylar aslında çok açıktır. ondan korkmadıkları için bunu net olarak yazmışlardır. ama İslami kesim inanmak is­ temiyor. Ebu Musa.

El-Marifet'ü ve Tarih. Hz. Nitekim de Ömer'in halifeliği zamanında valiliği en uzun süre devam e*den Ebu Musa'dır. Benim için kanıtlar güçlü o l m a l ı . Bundan daha açık bir ifade olmaz. Bunu bir yorum olarak kabul edebiliriz. 54 a. halife Ömer'in yanına geldiğinde Ö m e r ona. Siyer-i A'lam. nerdeyse her satır başına bu kaynaklardan dipnotlar ekleyebilirim. Namaz kısmında. Çünkü kimi Sünni yorumcu­ lar. ancak bu konuda da­ ha farklı şeyler yazan yazarlar da var.Mecme'ü Zevaid. Şunu anlatıyor: "Bazen Ebu Mu­ sa. Ö m e r Ebu Musa'ya. .Zehebi. 2/393. 2/391-395. N o : 21989. 2/771. c. Ömer'in." 5 3 tabii bura­ da neyi konuştukları belli değil. Hz. 5 2 Hani daha önce de ifade edil­ di. 53 Zehebei. Mesela Hicri 8. Aynı şeylerin A m m a r tarafından da söylendiği kaynaklarda geçiyor. gel dinden imandan konuşalım dediği şeklin­ de açıklamalar yapmışlardır. b. Burada ayrıca İbni Asakir ve İbni Sad'ın da bunu aldığı dipnotta geçiyor.İbni Asakir. asır52 Hindi. "Seni de sayarsak sayıları 15 olur" diyor. no: 425. Burada. Yine Muhammed'in eşlerinden Ümmü S e l e m e ' y e ait olan benzer hadisler var. Ali sabah namazlarını kılarken Kunut duasında hep Ebu Musa'ya lanet e d e r d i . Muhammed en yakını olduğu için muhakkak Ali'ye de bu münafıkların isimlerini söylemiştir. Burada kimi Şia kesimi. Taberani'nin de Mucem-i Kebirinden aldığını belirtiyor. 5 4 Dikkat edilirse anlattıklarımın tümü İslami kaynaklar­ dan. Kenz. 32/92-93. "Anlat bakalım o eski anılarımızı" de­ mekten kasıt. Sadece bilgi olsun diye ekle­ dim. yoksa netlik ifade etmeyen sözlerden bir sonuç çıkar­ mak istemiyorum. Siyer-i A'lam. Yani onun dostuydu diyorlar. bu Tebük komplosudur demişler.zeyfe d e . Kaynak o kadar fazla ki. d. anlat ba­ kalım diyordu ve o da başlıyordu anlatmaya. Tarih'ü Medinet'i Dımaşk.Besevi.

Hele Mu­ hammed zamanında yaşayan Selim birn Kays'ın (h." Yani Hz. A l i ' y e vasiyet edince. Bu arada şunu da diyorlar: Nerdeyse Muhammed bize. Cirane denilen y e r d e Muhamm e d ' l e konuşuyor. Sonuçta Ebubekir'le Ö m e r Mekkeîlilerden önemli ki­ şilerle gizli toplantılar yapıyor. Mekkeli Müslümanlardan en başta Ebubekir.2-76) yazdıkları çok çarpıcı. Ali'nin halifeliğiyle ilgilidir. ^vasiyet gerçekleş­ meden Muhammed'i yok etmek.da yaşayan Deylemi çok farklı şeyler amlatıyor. Osman. Rahaman b. " A l i ' y e tapın. ona kul . Hatta Kur'an'da Maide suresi 67. Muaviye. Ayşce duyuyor ve Hafsa'ya anlatıyor. Sonuçta varılan karar. v a h y e dayanıyor" di­ yor. Sad b. Meselaı İmam Suyuti. rabbinden s a n a geleni duyun yoksa görevini yapmamış olursun. Talha. Ebi Vakkas. "Ali'nin halife seçilmesi senin fikrin mi. O da "ben kafadan yapmam. ayeti Hz. Nisaburi gibi kişiler bunu net olarak belirtmişlerdir. yoksa vahye dayanarak mı bunu yapıyorsun?" diye soru­ yorlar. A m r b. Zübeyir. Artık ümitleri kalmayınca. Ali halife olacak diye ilan et. "Anlaşılaın. Ubeydullah. As ve hatta Ebu Hüreyre M u ­ hammed'i vurmak için harekete geçiyor. Ebu U b e y d e (ki hep­ si de Muhammed'den cennet müjdesini alan seçmeler) ol­ mak üzere. Muhammed halifeliği Hz. Avf. Deylemi'den kısa bir-iki numune ver<eyim. Ömer. Bunlar da gidip Ebubekiir ve Ö m e r ' e ileti­ yorlar. Muhammed'inki de adeta İran ve Bizans gibi artık a i l e imparatorluğuna dönüşecek" diyorlar ve bu vasiyete e n g e l olmak için bir plan yapıyorlar. diyenler de var. Bu sırada Ebubekir ve Ömer. A. Hatta M u h a m m e d illan bile ediyor. Ayetin özeti şu: "Ey Muhammed. Kitap içinde bun<dan da zaman za­ man aktarmalar yapacağım. Yani Tebük'teki gibi onun hakkında suikast planı yapıyorlar.

55 Muhammed bin Hasan Deylemi (h. başta Kur'an olmak üzere.olun" diyecek kadar ileri gitti. benzer tartışmalara girme niyetinde değilim. Cebrail gel­ di. Ali için de bir ayet uyduracak ki. "Vallahi korkarım. bunla­ rı bir kenara bırakmak mümkün değil. M u h a m m e d nasıl ayet uydurdu ki. Hâlbuki İslam tarihi daha ta­ raflı. 330-333. tabii ki Muhammed de işin farkında ve bunlara karşı tedbirini alı­ yor. Sad b. ben ayı ikiye böldüm diye. Kim bilir belki bu gibilerin anlattıklarında doğruluk payı daha da fazla. resmi tarih. Ali halife olsun d e d i " şeklinde çok ileri gidiyor. Ben. 5 5 Kaldı ki bu son olay Hz. Sünni kaynakların meşhurlarında var olan bilgiler üzerin­ den bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Bu gibi sivrilerin y o ­ rumlarına d e ğ i n m e y e c e ğ i m . 56 İbni Manzur. Ebi Vakkas. g i d e n yola paralel olan dağ demek. O yüzden bazen her ikisi için de bu isim kullanılmıştır. H e m bu.56 Aşırı kesimden bir ipucu verdim. Lisan'ul Arab.711) 'İrşad'ül Kulub' s. Muhammed'in son v e d a haccında oluyor. Akabe hem M e k k e etrafında özel bir yerin adıdır. hem de Tebük'teki olayda zaman zaman Akabe ismi geçi­ yor. Görüldüğü üzere bu suikastla ilgili İslam'ı kaynaklarda çok önemli açıklamalar var-. Dolayısıyla burada da başarı sağlanamıyor. . AKB maddesi. hem de sözlük anlamı. Yani ölümüne yakın bir zamanda.

Kitabın ana teması. Bazı riva­ yetlere göre. ben de bakacağım. Muhammed'in ölüm gerçeği bu başlık­ ta aranmalıdır. kim yaptı diye? Onlar da amcan Abbas yaptı yanıtını verince kendisi. Muhammed bu ilaç meselesini fark edince onlara soruyor. Muhammed son hastalığında ölüm döşeğindeyken bir ara ayılınca bakıyor ki ona ağız yoluyla ilaç içiriyorlar. Müslim'de ve başka da birçok İslami eserde ortak olarak işlenen şöyle bir olay var: Hz. planın içinde o yoktur" diyor. Bu rivayet çok yaygın. Muhammed'in ölüm nedeni şu hadiste aranmalıdır d e ­ mek. Kalan kısımlar birer teferruattır. ancak İbn'il Cevzi'nin aktardığı cümleler daha da ilginç: Hz. ancak amcam A b b a s hariç.En Başta Buhari ve M ü s l i m ' d e L e d u d Olayı Hz. tabii ki onlar da önemli. Bir şey anlatmadan hemen konunun başında yorum yapmak doğru değildir. Çünkü o sizin­ le beraber değil. Buhari'nin anlatımlarının birkaç yerinde. Muhammed . ancak burası çok farklı. Hz. Bunu görünce çok kızıyor ve "Sizi. içinizde zaten tek sağlam ki­ şi amcamdır diyor. aslında bu bö­ lümdür. sakın ola ba­ na bir şey içirmeyin diye uyarmadım mı? Neden bana ilaç içirdiniz? Hepiniz bu ilaçtan içeceksiniz. Vurgula­ mak istediğim. M U H A M M E D E İÇİRDİKLERİ İ L A Ç a. yerinde bir ifade.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AYŞE ve H A F S A ' N I N Hz.

Ibn'il Cevzi. 2/345. bu ilaç içirme yöntemi Habeşli kadınların işidir diyor. Demek ki onlar bu yöntemle insanları zehirlemekle meşhurmuş ki böyle söy­ lüyor. no: 1427. hem de Müslim bağım­ sız bir bölüm açmışlar: Ledud bölümü. Ilac'u Zatei'l cenb 1/66. Zeyd seriyesi. Insanu'l Uyun. ancak artık konu şamıyordu" d i y o r . orada bulunanlar içinde yalnız amcasına gü­ vendiği kesin. Tıbbi Nevevi.Müslim. neden sizi uyardığım halde bana bunu yaptınız. 3-) Diyat. 5 8 Hadisten. Pazar günü ona ilaç içiriyorlar.Buhari-Müslim. Muhammed'in o ağır hastalık haliyle oruç tutması bir kere inandırıcı değil. c.Buhari. 2-) Tıp. 58 İbni Sad. yani bir gün sonra vefat ediyor. aynı kısım. üstelik ben oruçluydum demiş. Çok açık ki onlara 57 a. Üsame b. ondan sonra çok ağırlaşıyor ve pazartesi günü. 5 7 Zaten bu konuda hem Buhari. Ve'l Mercan. b. Ve her iki kaynağın sarihleri de. A m a bu­ na rağmen onu dinlememişlerdir. Tabakat.bu arada eliyle Habeşistan'a işaret ederek. d. Ledut md bölümü. hastanın istemediği halde. rızası dı­ şında kendisine verilen ilaç demektir tanımını da yapmış­ lardır. Muhammed'in hastalığı kısmında. . Halebi. İbni Sad gibi bazı İslam tarihçileri bu konuda net süre de veriyorlar. bir grup tek kişiyi katletse kısmında. Selam. M u h a m m e d onla­ ra. 1-) Megazi. Hz. Çok ağırlaştığını duyup da yanına gelen Üsame b. "Geldiğimde bana bakıyordu. Kalanlar zaten eşleri Ayşe ve Hafsa (ki zaten hasta iken Ayşe'nin evinde kalıyordu). sakın ola bana bir şey vermeyin demek istemiştir. Z e y d . Hatta İbni Sad gibi bazı tarihçiler. 'Ledud'. bunu onlardan beklediği ve sezdiği için böy­ le bir taktiktiğe başvurmuş olabilir: Bakın ben niyetliyim. Ancak belki ona ilaç içireceklerini tahmin ettiği. L.

no: 1661. no: 1412. acaba Ayşe-Hafsa aracalığıyla böyle bir planın uygulanması mümkün mü. 5 9 Herhalde A y ş e bu kadarını da becerebilir.Tabakat 2/367. Razzak. siyasi bir komplo ihtimali var mı diye bu konuda kafa yormamış v e ­ ya bilerek değinmek istememiş. 6 1 Burada yineliyorum: Üç 59 El-lü'lüü vel-Mercan. ama ateşimin düşürece­ ğini hiç sanmıyorum" diyordu. onlara güvenmiyor. 60 El'lü'lüü ve'lMeracn.Megazi. neden bunlar hep A y ş e ' y e dayalı? Bu durum Ayşe'nin ak­ tif olarak bu planların içinde olduğunu gösteriyor. Sünen. Bir de benzer şüphe içerikli hadisleri hep Ayşe anlatıyor. Şu­ nu diyor: Aslında bizim yaptığımız bir şey yok. isteği dışında ilaç v e ­ rilir mi gibi şeyler. İlginçtir ki bu hadisleri açıklayan. eften püften noktalar üzerinde durmuşlar. neden diğer eşleri de bu anlatımlarda yok. Kimse. "Hayatımda Muhammed'in ateşi ve ağrısı kadar şiddetli birağrı-ateş g ö r m e d i m " d i y o r . Diyat kısmı no: 3913.Buhari. Musannaf. ancak M u ­ hammed ilaçtan korktuğu için kızıyor. c. Çünkü onun ihtiyaç duyup böylesine bir uyarıda bulunması. "Bana yedi kuyudan su getirin İd. sakın benden habersiz bana ilaç içirmeyin demesi. d. hemen kalkıp "ben yaptım" diye­ cek hali yok ya.güvenmemiş. Mesela buna bakarak. O nedenle kendilerini ilaç içirmeme konu­ sunda uyarıyor. Demek ki kuş­ ku duyduğu bazı emareler daha önce yaşanmış ki. Gerçi burada Ayşe'nin yaptığı bir savunma da var. kulla­ nayım da belki biraz serinlenirim. . aslında birçok şey ifade ediyor. acaba hastaya. Ayşe. no: 19815.Ebu davud. b. 61 a.A. bab'ü merd-i nebi ve tıp kısmında.ibni Sad. 6 0 Muhammed ken­ di ateşi hakkında. bunlar üzerinde şerh yapan kişiler.

Bir kere Buhari ve Müslim'de g e ç e n hadislerde. Buhari bu hadisi birkaç y e r e almış. is­ ter olmasın. Ayşe tarafından böyle bir ifade bilerek uy­ durulmuş olabilir ki efendim tehlikeli bir ilaç olsaydı. hepiniz teker teker bu ilaçtan içersiniz deniliyorsa da. bunu. burada farklı bir komplo. 6 2 Yalnız ger­ çekten üç yıl önce ve o günkü şartlarda zehirli bir yemek bu kadar zaman sonra kendini gösterir mi. densin gibi bir savunma amacı söz konusu olabilir. 62 Buhari-Müslim. bunlar bilerek hadis metnine eklenmiştir ve asılsızdır. bunu bilemiyo­ rum. Her ne kadar hadiste. farklı bir cinayet ne­ deni söz konusu: Ö m e r ve Ebubekir'in. ilgili dalın uz­ manlarından sormak lazım. Dolayısıyla ona içiri­ len ölümcül bir madde değilmiş. eski zehirli ilacı bunun dışında tutmak lazım: O konu ayrı. onlar içtiğinde kendileri de ölmüş olacaktı. Çünkü Hz. Müslim de içtiler demiyor. Bir de şu da mümkün: Olayın izini kay­ bettirmek için. vefat ediyor. buradaki konu apayrıdır.. kızları aracılığıyla Muhammed'i öldürdükleri iddiası var ortada. Bir de şu çok önemli: ister o zehirli etin etkisi olsun. Çünkü bu gibi kelimelerin ek­ lenmesi şüphe uyandırmak içindir.yıl önce yediği zehirli bir yemekten dolayı aniden bu kadar aşırı d e r e c e d e ateş ve ağrı olur mu-. buna kimsenin itirazı yok. hiçbirin­ de "içtiler" ifadesini almamış.. "O ilaçtan Ayşe ve Hafsa da içtiler" açıklaması yok. O nedenle. bir kere o an artık bunun pratik ola­ rak uygulanması mümkün değildir. Muhammed ölüm döşeğinde ve o yataktan da artık bir daha kalkamı­ yor. Belki tekrar olur ama bir kere Yahudi bir kadının ona zehirli bir y e m e k ikram etmesi ve onun da yemesi meşhurdur. Çünkü bu konuda kanıtlar güçlü ve hayli fazla. Şayet alsalar da önemi yok. no: 1413. . Lü'lüü ve'l Mercan.

zaten hadis uzmanları da kabul etmemişlerdir.Beyhakı. d. gerçek Ömer'le Ayşe değillerdir. hem de Ö m e r ' l e Ayşe'yi çok iyi tanımak lazım. Evet. peygamberlik alametleri kısmı no: 14262. 63 a. Sünen-i Kübra no: 19097. 64 Ebu Ya'li el-Mevsılı. Mrgazi. b. Örneğin Ebu Ya'li'nin Ayşe'den ak­ tardığı şöyle bir hadis de var: Ayşe. no: 487-4843. 27/438. Hayber'de yediğim o zehirli yemekten artık takatim kalma­ dı. Müstedrek no: 4449. ancak zayıf hadis. Burada dipnotta başka kaynaklarda var. Muhammed'in o ilaç için bu kadar sert re­ aksiyon göstermesi kafaları karıştırıyor: Demek ki bildiği bir şey varmış.Zehebi. 8/258. şimdi de doğrudan ilişkisi olan Kur'an ayetlerine g e ­ çeyim. Müsned.Mecme'u Zevaid. 6 3 Olayın izini kaybettirmek için Ayşe hep farklı ölüm nedenleri uydurmuş.Hakim." A m a aynı Buhari. Bir kere realist olmak lazım.Dehaya. Bunlar hakkında bilin­ meyenleri anlatacağım zaten. . beni şah damarından vurdu. Zatü'I cenb denilen normal bir hastalıktan vefat" etti diyor.Bir kere Hz. c. bu ilaç içirme olayıyla ilgili hadisle giriş yaptıktan sonra. Kısacası. halk arasında bilinen Ömer'le Ay­ şe. o zaman o ölen insanları ne yapacağız: N i y e yediler ve sonunda öldüler? Bu konuda iyi sonuç almak için hem var olan tüm bil­ gileri bir araya getirmek. 6 4 tabii ki Muhammed'in vahiy yoluyla o ette zehir olduğunu bilmesi gibi rivayetler asılsız. "Muhammed. müşriklerin kap-kaşığını kul­ lanma kısmında. İbni Masut'tan rivayet ederek o zehirli etin mucize yoluyla ko­ nuştuğunu ve Muhammed'in o etten yemediğini de yazı­ y o r . Bir de Buhari'de g e ç e n ve A y ş e ' y e dayanan şöyle bir hadis var: "Muhammed ölüm d ö ş e ğ i n d e iken dedi ki. Siyer-i A'lam. Bu hadisi. Peki madem haberdar oldu.

Ancak eşi o sözü (başkasına) haber verince Allah da bunu peygambere bildirmiş. Cebrail de. Bunlardan başka melekler de ona arka çıkarlar. sizden daha hayırlı." 3. ancak var olan kanıtlar bunu gösteriyor. Önyargılı ola­ rak hemen birilerini katil diye ilan etmek gibi bir niyetim yok. Muhammed'in büyük bir sıkıntı çektiği ve sonun­ da bedelini bedeniyle ödediği ortaya çıkıyor. 5. 6 5 2.Hani peygamber.Cinayetin Kanıtı Tahrim S u r e s i n d e Saklıdır. 'Haydi."Eğer siz ikiniz (Peygamber eşleri) Allah'a tövbe ederseniz. Az sonra sunacağım ayetlerin hem anlamları insana bir fikir veriyor. Müslüman. sebatla itaat eden. ayet. ."Eğer o sizi boşarsa Rabbi ona. eşlerinden birine gizli bir söz söy­ lemişti. " 6 8 65 66 67 68 Tahrim Tahrim Tahrim Tahrim suresi. dul ve bakire eşler verebilir. Bu ikisi."Allah. ne iyi. Gerçekten bu surede olup bitenler üzerinde dikkatle duru­ lursa Hz. 10. kullarımızdan iki salih kişinin nikâhları altında bulunuyorlardı. Eğer Peygamber'e karşı birbirinize arka çıkarsanız bilin ki Allah onun yardımcısıdır. oruç tutan. salih mü'minler de (onun yardımcı­ 66 larıdır). tövbe eden." 6 7 4. suresi. suresi. Çünkü kalpleriniz kaydı. inanan. Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan sa­ vamadı. ibadet eden. 4. ilkin ilgili ayetlerin anlamını vereyim: 1. suresi. ayet. ayet. Onlara.b. peygamber bunun bir kıs­ mını (ona) açıklamış. inkâr edenlere Nuh'un karısı ile Lût'un karı­ sını örnek gösterdi. ayet. Derken onlara hainlik etti­ ler de kocaları. ateşe girenlerle beraber siz de gi­ rin!' d e n i l d i . 3. bir kısmından da v a z g e ç m i ş t i . hern de Kur'an yorumcu­ larının bu ayetlerle ilgili açıklamaları dikkat çekicidir. tabii ki aklın hakemliği de önemli.

5. Hani o. Beni Firavun'dan ve onun yaptığı işlerden koru ve be­ ni zalimler topluluğundan kurtar!" d e m i ş t i . Bir de onların kalpleri­ nin kaydığı. "Rabbim! Bana katında. "aslında ayetler tek başına bile konuya iliş­ kin bir şeyler çağrıştırıyor" demiştim. ancak olayın anlaşılabilmesi için bunlar yeter­ li. yoksa var biçimiyle pek anlaşılmaz. bu konuda birlikte çalıştıkları açık olarak vurgulanıyor ve üstelik de Tanrı tarafından tehdit ediliyorlar/uyarılıyorlar: Eğer peygambere karşı olmaya ve bu konuda birbirinize destek v e r m e y e d e v a m ederseniz. ilkin ben Allah başta ol­ mak üzere. Firavun'un karısını örnek gösterdi. Biraz önce. insanlar ve diğer melekleri de yanına alarak onlara 69 Tahrim suresi. Cebrail. A m a tam anlaşılabilmesi için detaylı bilgiye g e ­ rek var. Tann'nın tek başına değil d e . iyi insanlar ve diğer melekler de (topyekûn) M u h a m m e d ' e yardım ederiz deniliyor. cennette bir ev yap. Gerçekten açıklama yapılmazsa da insan bu ayetlerin anlamına bakınca bir şey­ ler seziyor. Burada iki kadının yaptıklarına karşı. Rabbinin kelimele­ rini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem'i de (ina­ nanlara) örnek gösterdi. bunu gizli tutacaksın dediği sözü çok açık. iman edenlere ise."Allah. 11."Allah. O itaat e d e n l e r d e n d i . " 7 0 Aslında bu Tahrim suresinin ilk üç ayeti de aynı hadi­ seyle ilgilidir. Ayetlerde peygamberin. Cebrail. ayet. " 6 9 6. . 70 Tahrim suresi. bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz. Yine burada Muhammed'in iki eşinden söz ediliyor ve onlar t ö v b e y e davet ediliyorlar. M u h a m m e d ' e karşı birbirlerine destek olduk­ ları. 12. eşlerinden birine gizli bir şey söylediği ve ona. ayet.

Ayşe-Hafsa bunu kıskan­ mışlar. . O gittikten sonra Mu­ hammed de eşlerinden (cariye statüsündeki) M a r y a y ı ya­ nına alıp Hafsa'nm odasına gitmişler ve Hafsa'nın yatağın71 Osman Keskioğlu. bu yüzden M u h a m m e d ' e film çevirmişler veya bir gün Muhammed Hafsa'ya. onu bağlar-. o zaman Muhammed 61-62 yaşlarındaydı ve 63 yaşında da vefat ediyor. s. kısa bir vurgu yapmak zorunda kalı­ rım! Çünkü konu dışına çıkmak. dul kadınlar ona verebilirim demesi. Şart­ lanma böyledir işte: Sahibini kafese koyar. Evet. Ben şahsen daha önce bu ayetlerle ilgili var olan dokü­ manları. konuyu dağıtmak âdetim değil. ben sadece Tann'nın bu yaklaşımını hatırlatmak istedim! Gelgelelim. Efendim bilmem M u h a m m e d hangi hanımının yanında bal yerken-bal şerbeti içerken.karşı cephe alması ilginç! Konumuz bu değil. siz Muhammed'i rahat­ sız e t m e y e d e v a m ederseniz ben her bakımdan sizden da­ ha iyi olan kızlar. ama di­ ğer Kur'an yorumcuları gibi hakikati görmüyordum. Hele Tann'nın. tefsirlerde ve diğer ilgili kay­ naklarda özetle şunlar anlatılıyor. yorumları okuyunca. 120-129. Zaman zaman konular arasında benzer tuhaf şeyler ortaya çıkınca. g ö z ­ lerini açtırmaz. Anılan ayetler hakkında. sanki bu ayetler Muham­ m e d ' l e eşleri arasında meydana gelen çok basit bir aile iliş­ kisini anlatıyormuş gibi inanıyordum. Diyanet yayını. bugün babanın (Ömer'in) evine gidebilirsin demiş. bu sure M e d i n e döneminin son 9-10 yılın­ d a 7 1 gelmiş (oluşturulmuş) ki. Muhammed'in bu yaşından sonra. diğer İslami kaynaklardan da yararlanarak ayetleri biraz daha açayım. Kur'an Bilgileri. ger­ çekten ilginç. Hani bir söz var: Bak­ mak ve görmek. kadın da gitmiş. Başta tefsirler olmak üzere. ben de bakıp okuyordum.

o kadar zevkle ve sanki gayet normal bir şeymiş gibi anlat­ mışlar ki. Hafsa daha sonra bu olup bitenleri kuması A y ş e ' y e anlatmış. Ben burada küçük bir soru sorup. M a d e m öyle. konuya devam e d e ­ c e ğ i m : Hani derler ki. Bu manzara onun zoruna gitmiş. sonuçta Muham­ m e d ' e çok sert tepki göstermiş (Zira arkasında babası Ö m e r vardı. Muham­ med'in onu sebepsiz yere gönderdiğini anlamış. Hele çoğu Kur'an yorumcusu/tefsir sahibi ve bu konu­ yu kaleme alan İslam düşünürleri bu hikâyeleri anlatırken. hatta masal anlatılıyor. A m a çok büyük bir Tanrı diye nitelendirdiği yaratıcısını getirip bir aile barışı-ilişkisi konu­ sunda kullanması. g e l e c e ğ i . insan hayretler içinde kalıyor.da sevişmeye başlamışlar. Dolayı­ sıyla yarı yoldan dönüp geri gelmiş. bakın ha Muhammed'i rahatsız ederse­ niz sizin iflahınızı keserim gibi ifadeleri ona mal etmesi. peki Hafsa'nın geri dönece­ ğini neden bilememiş! N e r e d e kaldı onun peygamberliği (Din mantığına g ö r e ! ) Bir de kadına böyle oyun kurması. her şeyi biliyormuş. Sonuçta ikisiyle Muhammed'in arası açılmış ve böylece iş kontrolden çıkınca da Tanrı bu ayetlerle müda­ halede bulunmuş gibi bir hikâye. Muhammed geçmişi. kadın ona karşı bunu yapabilirdi. tabii ki Hafsa da akıllı. sahipsiz de­ ğildi). anlatılanlar bu gibi hikâyelerdir. tabii ki haklı olarak bu ko­ nuda sıkıntılar yaşanmıştır. o kadınların dedesi durumundaydı ve ayrıca onun birçok kadını daha vardı. Evet. tabir caizse hileli yolla onu göndermesi kendisine yakışır mı? Şu olmuş olabilir ve gayet doğaldır da: M u h a m m e d 60 yaşlarında. Odasının kapısını açın­ ca onları sevişirken yakalamış. çok sığ bir yakıştırma: Ayetlerde oluşturulan bu hoş olmayan kompozisyon Tanrı'ya mal edilemez! .

Sire 4/344.İbni Kesir. ne zaman gömüldü ko­ nusunda. e. d-Taberi Tarihi 1 1. bab. Sünen-i Kübra. erkekler arasında bulunması di­ nen uygun değildi.Ahmet b. 11. benim odamda vefat etti" demesine rağmen. 35. El-Vefa bi Tarif-i Fedaili'l Mustafa.İbni Kesir.İmam Malik Muvata. Hz.c. m a d e m defin söz konusu değil- 72 a. c. c. Muhammed'in defni kısmında. daha sonra gömülüyor ve Ayşe bunun haberini baş­ kalarının duyurusundan öğreniyor? Burada şu sözler söylenebilir: Efendim A y ş e bir kadın. 3/403-409. onun için haberi olmamıştır. Ayşe hadisleri. önemli tarihçi ve Kur'an yorumcuları var..Beyhakı.. . Temhidö Muvatta şerhi. çarşamba sabahı yapılan duyurudan öğrendik: Muhammed'in cenazesi bugün gömüldü şeklinde du­ yuru yapıldı" diyor. g. yılı. Bunu aktaranlar arasında m e z h e p lide­ ri var. no: 545 Cenâiz kısmı.İbni Sad. hicri yılı olayları. 5/292. yılı olayları.İbni Abdi'l Ber. Ayşe C e n a z e y e Katılmıyor Muhammed'in cenazesinin kaç gün yerde kaldığı konu­ sunda değişik rivayetler var. nasıl oluyor da.Hz. f.İbni Hişam. Muhammed'in gümüldüğü yer kısmında. Tabakat: 2/401.Ibn'l Cevzi. Ancak genel kanı. "Acaba cenaze gömülürken Ayşe nere­ deydi" diye sorulmaz mı? Kendisi bizzat. eşinin cenazesi üç gün y e r d e ka­ lıyor. h. 5/292. Büdaye-Nihaye. 3/217. "Muhammed en çok beni seviyordu. 3/216 ve sonrası 73 a. üç gün yer­ de kaldığı y ö n ü n d e . Hanbel 6/62. Burada İmam Ahmet'ten alıntı yapıyor. 7 2 Hele Ayşe'nin şu sözü enteresan: "Biz cenazenin def­ nini. Burada çarşam­ ba yerine salı günü sabahı geçiyor. dolayısıyla dışarı çıkması. yani böyle kenardan söylenen bir söz d e ğ i l . 24/396. burada. 7 3 Peki. Hicri 11. Bidaye-Nihaye. b. Oysa cenaze onun evindeydi. b.Taberi Tarih.

eşlerinden Es­ ma onun cenazesini yıkıyordu. hicri 57. 4/113. Burada kısa bir hatırlatma yapayım. niçin g ö ­ türdüler? Ayrıca A y ş e hayatında birçok siyasi hareketler içinde bulunmuş. İkisi de Muhammed'in eş­ leri. o zaman cenazeyi nereye. Ni­ tekim H z . . Peki. Muhammed 54 yaşında iken 9 yaşındaki Ayşe ile evlenir ve vefat edince kadıncağız 18 yaşında dul kalır. d. hangi eşleri. halife Osman defnedilirken hanımı geceleyin mezarı başında m u m tutup çalışanlara yardımcı oluyordu. Cemel Vak'ası gibi meşhur tarihi olay­ larda yer almış bir kişiliktir. Yine Ebubekir ölürken. hem de babası üzerine şiirler oku­ yordu.di ve sorun da yoktu. Bu şu demek oluyor ki. nasıl biliyoruz? Bu konuda binlerce kaynak var ki bu iki isim Ebubekir'in kızı Ayşe ve Ömer'in kızı Hafsa.A y ş e ve H a f s a İkilisinin Tahrim Süresiyle ilişkisi Ayetlerde bu iki kadının adı geçmiyor.74 Yeri gelince anlatacağım. İşte durum bu 74A'lam-i Nisa. Yine Muhammed 56 ya­ şında iken. hem halkla konuşuyor. bu şekilde izleyebilirdi. Muhammed hayata v e d a edince bu kadın 28 yaşlarında dul kalıyor ve yaklaşık 35 yıl daha yaşıyor. M u h a m m e d ' d e n sonra yak­ laşık 50 yıl daha eşsiz yaşamıştır. onlar caizdi de bu son uğur­ lamada eşinin cenazesinin başında bulunması mı yasaktı! Kaldı ki A y ş e için böyle bir yasak söz konusu değildi. yılında da vefat eder. Dolayısıyla Ayşe en azın­ dan çarşaf giyer. 17 v e y a 21 yaşlarında olan Hafsa ile evleniyor. Fatma babasının mezarı başında hem ağlıyor. A m a tabii ki hitabın Muhammed'in eşlerine olduğu kesin.

ya 75 Ahzab suresi. ama pek cesaret edemiyordum. zevkleri yok mu! Neymiş. kız vermekle iktidarı ele geçirmek he­ deflenmiştir. Ortada iki ihtimal var: Ya bunlar kadın kısmını hiç insan saymıyorlardı (ki gerçek olanı bu) dolayısıyla biraz boylu poslu oldu mu hemen evlendirirlerdi v e y a A y ş e ve Hafsa'da olduğu gibi. Tahrim suresinde anlatılan bu ikilinin Ayşe ile Hafsa ol­ masında bir kere islam camiasında ittifak var. O da. mağdur olan bu iki kadın olduğu halde. bu gencecik kadınlar sanki M u h a m m e d ' e cariyelik yapmaya mecbur mu. Sahabeden İbni Abbas anlatıyor. bir gün bunu Ö m e r ' d e n sorayım. . Zaten bir kısmını aşağıya alacağım. onların ya­ şama hakları. "Hayret sana. Bu ayet geldikten son­ ra. Bu iki isimle ilgili Buhari ve Müslüm'in ortak olarak aldıkları hadisleri te­ mel alarak kısa bir bilgi vereyim. So­ nunda hac mevsimi geldi biz yola çıktık. hacca gidiyoruz. fırsat kovalıyordum ki. "Acaba Muhammed'in hangi kadınları kastedilmiş?" di­ ye hep merak ettim. ayetler: 6 ve 53. Tann'nın ayetler g ö n d e r e r e k 7 5 "bakın siz artık Muhammed'in ölü­ münden sonra başkalarıyla evlenemeyeceksiniz. Şöyle ki. bakın Muham­ m e d ' e karşı gelirseniz ben Allah olarak onu daha güzeller­ le evlendireceğim diyor. sizler artık inananların anneleri sayılırsınız" demesi izah edilir gibi de­ ğil. Olaylara bakıldığında bu fikir kuvvetle muhte­ meldir. Şunu da hatırlatayım ki. Bir ara yolda fırsatını bulup Ö m e r ' d e n sordum: Ayette sö­ zü edilen iki kadın hangileri. Bu Tahrim suresinde de mağdur olan yine Muham­ med'in bu iki eşidir. diye. her iki kaynakta da bu konuda hadisler çok fazla.iken.

İbni Adiyy. Beydavi. peygamberin ruhsat ver­ diği elbise kısmında. Tahrim suresi kısmı. Dürrü'l Mensur.İbni Abbas! (yani nasıl hâlâ bilmiyorsun) bu ilci kadın Ayşe ile Hafsa'dır" d e d i . Nikâh. ilgili ayetler kısmında birçok kaynak var. Tahrim suresi. ben gidersem benden sonra babalarınız Ebubekir ve Ö m e r y e ­ rime geçsinler. 77 Suyuti. Ancak anlık bir söz. tabii ki bu. Er-Razi. Dahhak İbni Mrdeveyh gibi. ancak daha fazla bilgi için. Tefsir. 7 6 Daha önce de belirttim. Ali ismi ö n e çıkıyor. Ayrıca Zamahşeri. Kaldı ki. Burada İmam Suyuti birçok yazar kay­ nağın ismini detaylıca veriyor. Çünkü söz vermiş. İbni Asakir. kanıtlar zaten güç76 a.Buhari. ortada bir gerçek var: Muhammed. Libas. Onun için bir an önce iş başı yapalım hesabıyla kendisine karşı suikast yapmak için geçerli bir neden.bir söz vermiş. adeta bir ansiklopedi durumunda olan imam Suyuti'nin 'Dürr'ül Mensur' adlı tefsiri. Talak. zaman da hızla ilerliyor ve adamlar da (Ebubekir-Ömer) onun yaşıtları. tefsirlerde anlatılan bal şerbe­ ti/bal olayı. oraya bakılabilir. bu iki isimde sorun yok: Ayşe ve Hafsa'dırlar. 7 7 Diyelim ki aralarında başka hiçbir olumsuzluk da yoksa bir kere bu halifelik sözünün verilmesi zaten Muhammed için tehlikeli. babanın kızına eşi hakkında na­ sihati konusunda. Ebu Naim Isfahani. . zorunlu bir sözdür. b. "müjde olsun" şeklinde hitap ediyor onlara. Olayları yatıştırmak için o an için söylenmiş geçici bir söz. O bakımdan geçici diyorum. ibni Kesir. Muhammed'in isteğiyle olan bir teklif değil. Sealibi. Hatta Mu­ hammed bunu A y ş e ve Hafsa'ya ilk söylediğinde. Ayşe ve Hafsa'ya -sebebi ne olursa olsun. Muhammed falancanın sırasında falanca eşiyle yakalandı gibi hikâyeler bir yana. işin içinde özellikle Hz. Çünkü yerine kimi belirlediği konusunda çok tartışmalar var. Taberi ve daha niceleri Ayşe ve Hafsa diye belirtmişlerdir. Kurtubi.Müslim. bilmem Hz. halk tabiriyle halife olsunlar diyor. Mezalim-gasb kısmında. olup bitenlere karşı onları dur­ durmak için kendilerine torpil yapmış: Söz veriyorum.

Fitne bölümünde. Müsnedüi müksirun İbni Ömer hadisleri kısmında. Yemn kısmında. İmam Ahmet de Müsned'inde almış.Müslim. Bunu da belirtmiş olayım. onlar ayrı şeyler. . 79 Müslim. ama bu da onlar için önemli bir neden. 80 Fitne ve şeytan boynuzu terimlerini başka konularda da kullanmış. Burada birçok hadis kaynaklarında g e ç e n bir olayı. Ki­ mileri bunu çarpıtabilir diye hatırlattım. Muhammed'in eşlerinin evleri kısmında.Müslim. İlerde Ömer'le ilgili detaylı ve bağımsız bir başlık sunacağım. 7 8 Bu sözü. Nitekim Ayşe ve Hafsa'yı işaret etti­ ği gibi. bunu böyle anlamak lazım. A m a isimleri teleffuz etmediği zaman. Hani halk arasında da 78 a. 79 Burada g ö z d e n kaçmaması gereken ince bir nokta var: Muhammed yalnız Ayşe ve yalnız Hafsa dediği zaman "Şeytanın boynuzu" terimini kullanmış (Yani tekil).Abni Ebi Şeybe. Fedail. sanırım Ömer'in gerçek kimliği hakkında daha inandırıcı bilgi edinmiş olunur. 80 a. "İş­ te küfür/fitne buradadır. c. Aynı sözü baş­ ka zamanda Harsa için de kullanmıştır. bakıyoruz "Şeytanın boynuzlan" şeklinde çoğul kullanmıştır. Fiten bölümünde. b. ibni Ömer hadislerinde. b. birini/birilerini işaret e t m e söz konusudur. aslında Ö m e r onu çok kolay yönlendirebiliyordu demek yerinde bir tes­ pit olur. şeytanın boynuzunun çıktığı yer burasıdır" diyor.İmam Ahmet.Buhari. Orası da okunursa. Muhammed bir ara Ayşe'nin evini göstererek ve üç sefer de tekrarlayarak. Tahrim süresiyle ilgili bilgiler daha bitmedi. Fiten kitabı. Ayşe'nin evinden çıkınca üç sefer söyledi şeklinde rivayetler de var. c. somut ka­ nıtlar var. Bu gibi planlar konusunda Ebubekir pek aktif biri değildi. Musannaf. en başta Buhari ile Müslim'den aktarayım.lü. Burada hiç şüphesiz ki bir kinaye. Farz'ül humus.

Lenin'i kastetmiş (komünizmi!) diye anlatıyorlardı. Üstelik o kitaplar bedava dağıtılıyordu. Ki o zaman ben zaten küçüktüm. Bir de komünizmin asıl çıkış yeri Rusya da değil: Marx. dünyadan haberim bile yoktu.kullanılır: Falanca aynen şeytan gibidir denilir. A y ş e ve Haf­ sa'ya bazen dolaylı sözler söylemek zorundaydı. ama d o ğ u denince. Çünkü Ö m e r ve Ebubekir'den çekindiği için. Yusuf'un etrafındaki kadınlar gibisiniz" diyor. doğudan çıkar şeklinde ifade etmiş. Nur­ cular bu gibi hadisleri komünizme karşı anti propaganda olarak kullanıyorlardı. Rusya Suudi Ara­ bistan'a g ö r e pek de doğuya düşmez. bakın bu konuda kitaplar bile yazılmış" gibi İslam'ın mucizelerini anlatıyor­ lardı. A m a madem söylenen hadisten maksat Rusya ise. O da bunu kastetmiştir. o zaman hiç olmazsa koordinatlar tutardı. bari "Şeyta­ nın boynuzu kuzeydedir" deseydi.buna işaret etmiş diyorlardı ve ayrıca ballandıra ballandıra "Komünizm tehlikesinden Rusya'yı terk edip Karadeniz'i yüzerek g e ç e n ve bu zorluk­ larla Türkiye'ye gelen sayısız insanlar var. Muhammed ta o zaman -mucize yoluyla. Hatırlıyorum. "Fitne doğudan çıkar" derken burada V. Hani Kur'an'daki anlatıma g ö r e Yusuf un etrafındaki kadınlar ona oyun kurmuşlar. "Siz aslında Hz. Nitekim bu konuda özel bir ayet de var: "Sizin tuzağınız gerçekten büyüktür" diye. O da şundan: Artık ya farklı olay ve kişileri kastetmiştir veya bunu söylediği za­ man Ayşe-Hafsa evleri ona g ö r e doğuya düşmüş olabilir. Bazı sözlerinde fitne buradadır yerine. Yani Muhammed.İ. 1980'lerde Türk-İslam sentezcileri. Türk-İslam sentezcileri bu hadisleri şöyle kullanıyorlar­ dı: Bakın işte komünizm o kadar tehlikeli ki. Her ne kadar bu hadis vefatına yakın bir zamanda Ebubekir'in cemaate . Engels Avrupalı! Muhammed ayrıca Ayşe ve Hafsa için.

Burada kötü iki kadın örneği v e ­ riliyor. namaz kısmı. Tahrim suresinden anlamlarını verdiğim ayetlerden on ve on birinci ayetleri önemli bir mesaj içermektedir aslın­ da. Ezan kısmında. ne alâkası var? Burada Ayşe ve Hafsa'yı. Lü'lüü Mercan. no: 238 . Nuh ve Lut eşleri kocalarına karşı hainlik yap­ tılar diyor. Ebubekir cemaate imam olsun" iftirasını duy­ duktan sonra söylediğini iddia ediyor. Muhammed'in bu sözü. Yani ben ne zaman Ebubekir'i önerdim. ver­ diği Nuh ile Lut'un kadınları (10. no: 681 ve 684. Ayşe'nin insanlara. ayette) da iki kötü kadın olarak açıklanıyorlar. M a d e m Hafsa ile Ayşe'yi bu ikiliye benzetiyor ve bu ikili de 81 Buhari. İlginçtir ki. sizi gidi tuzakçılar şeklinde anlatıyor­ lar. Nitekim Şia kesi­ mi. Kur'an'la devam edelim. A y ş e ve Hafsa nasıl kötü bir ikili ise. "Muham­ m e d diyor ki. Yoksa Hz. gerçek anlamlarını hep g i z l e m e y e çalışmışlardır. kötülük bakımından Nuh ve Lut kadınlarına benzetiyor. Hainlik. Şu soruyu sormanın tam da zamanı­ dır: Acaba neden o iki kötü kadın örneğini getirip bu olay bağlamında/Ayşe ve Hafsa'nın geçtiği Tahrim suresinde anlatıyor. Gerçi hiyanet yalnız ihanet anlamına gelmez-. gerçeği yansıtmıyor. 81 Kanıtlar daha bitmedi. Kaldı ki. diğeri de dört harfli/mezid bir fiil). ama sonuçta olumsuz bir anlam taşır. ama İslam düşünürleri bunlara hep basit anlamlar yük­ lemişler. aslında bu bir uydurmadır. kendisine karşı tertiplenen komp­ lonun bir parçası olarak değerlendirmek daha doğru ve mantıklıdır açıkçası.namaz kıldırma olayıyla ilgili olarak anlatılmışsa da. Bunu. başka anlam­ larda da kullanılır. Buhari-Müslim hadisleri. nerdeyse ihanetle eşanlamlı bir kelime (aynı kökten gelen biri üç harfli. birinci cilt. Muhammed bu kadar ağır bir benzetmede niye bulunsun ki. Bir kere burada daha uygun sözcük kullanılabilirdi. farklı yönlere çekmişler.

eşlerine karşı haindi diyor. hakkında sağlam İslami kaynaklardan derlediğim bazı bilgileri sunmak istiyo­ rum. Buhari ve Müslim'in ortak olarak işledikleri hadisler­ den.. yaptığı bir işe hayır yapmadım di­ yordu. Hiçbir kanıt olmasa bile. ancak seçilen terimler uygun değildir. ya Hafsa? Belki ayetten bunu kastetmemiş. 8 2 Bu. peki Hafsa ile Ayşe de böyle miydi acaba (İhanetçü). o sihrin etkisiyle öy­ le bir hale gelmişti ki. insan bağımsız bir g ö z l e yalnız bu Tahrim süresindeki anlatılanlara baksa. N e d e n Hay82 El-lü'lüü vel-Mercan. Kur'an'a bu ilginç biçimde yansımış diye insanın ak­ lına sorular gelir! e. yine aklına bir şeyler gelir: M u h a m m e d ' l e eşleri arasında olup biten ney­ miş ki. İşte alâkası olmayan bir terim kullanıldığın­ da tabii ki yorumculara iş çıkar: Zoraki anlamlar yüklemek durumunda kalırlar. Burada ihanet/hainlik kelimesi kullanılınca Kur'an yorumcularının zoraki açıklamalara başvurduklarını görüyorum: Efendim peygamberlerin eşleri zina yapmazlar gibi yorumlar.. Bunları bu suikast bağlamında şöyle değerlendirmek mümkün: Demek ki bu ilaç içirme olayı sadece vefat ettiği sırada olmamış. no: 1412 . o kadar akli dengesini kaybediyordu" d i y o r . anılan planları başarabilecek kapasitede mi değil mi? Ayşe'nin anlattığı şöyle bir hadis var: "Muhammed'e sihir yapılmıştı. Maksat. daha önce de Ayşe ve Hafsa tarafından değişik yollarla kendisine verildiği olasılığı çok güçlü. Diyelim Ayşe'nin Safvan'la İfk ola­ yı meşhurdur.A y ş e H a k k ı n d a Bazı Saptamalar Ayşe'yi biraz daha fazla tanımak için.

Muhamm e d ' d e n sonra -istemişse. Bir de Ayşe gibi bir kadın kendi işini bilirdi. Meymune. .ber'de bir Yahudi kadın bunu planlayabiliyor da Ayşe böy­ le yapmasın! Üstelik Ayşe yapsa babası halife olacaktı. Zehebi. İbni Asakir'in anlattığına g ö r e . Kim bilir ve garanti eder ki. Safiye. hatta bir insanlık suçu idi. Hatice gibi cömert. eli açık biri değildi. Muhtasar'ü Tarih-i Dımaşk. Zenginliğine küçük bir ör­ nek vereyim. artık başka bir erkekle yaşamamıştır! tabii ki yaşamışsa diyecek bir şey yok: Genç kadın ve onun en doğal hakkı. Cüveyriye. Bunun savu­ nulacak hiçbir tarafı yok. bu işte çıkarı vardı. Ümmü Seleme. ayetlere g ö r e artık bir daha evlenemezdi. Ayşe'nin bir kere ondan beklentisi yoktu. Bu nedenle. Onun köleleriyle-işçileriyle İbni Abbas'ın köle-işçileri arasında bir ara kavga çıkınca.koca ayarlayabilmiştir. Ümmü Habibe. Zeynep b. M u h a m m e d ' d e n sonra Ayşe 50 yıl tek başına yaşamış. Ayşe. Ayşe bunu duyar duymaz -çözmek için. Bir kere Muhammed 55 yaşlarındaydı ve başka hanımları da vardı. ister ya­ şı 9 olsun. biyolojik olarak artık Muhammed'den aşk beklemek mümkün değildi.he­ men koşarak olay yerine g i d e r . 8 4 Kadın her yönüyle bece­ rikli biri. Hafsa. O yüzden e ğ e r Ebubekir ve Ömer M u h a m m e d hakkında bir suikast plan83 Şevde. Bir kere başlangıçta babasının onu M u h a m m e d ' e ver­ mesi büyük bir yanlışlık. Marya. 22. Dolayısıy­ la A y ş e neden kendini eşsiz bıraksın ki? Bir kere Muham­ med'in Ayşe'den başka aynı anda en az on hanımı daha v a r d ı 8 3 ve kendisi 60'ı geçmişti. Düvel'ul İslam. 84 ibni Asakir. aşk konusunda Ayşe'nin za­ ten Muhammed'den bir beklentisi yoktu. Devlet onun maaşını veriyordu. ister 15 olsun fark etmez. Cahş vs. 13/Z93. Burada demek istediğim. Şu denilebilir: Ayşe Muhammed'i kaybetseydi.

Kaldı ki bugünkü gibi sıcaklığa karşı tedbir de yoktu. Ayşe ben çaremi buldum. bu büyü M u h a m m e d ' d e o kadar olumsuz etki yapmıştı ki. tabii ki bu da anlamlı. Muhammed'in vefat ettiği ay Haziran ayı ki. Mesela A y ş e diyor ki. o coğraf­ yanın en sıcak aylarından. İki kişi (melek) bana gelip dediler ki. Daha önce de belirttim. 8 5 Bu büyü hadisinden bahsetmekte maksadım şu: "Biri­ leri M u h a m m e d ' e sihir yapmıştı. .İbni Hişam.İbni Kesir. hanımlarıyla seviştiği halde sevişmedim diyordu/bunun farkında değildi. bu adama sihir yapılmış.Taberi. ben hepsini anlat­ madım. Bidaye-Nihaye. ama A y ş e kendi evindeydi. As­ lında bu da M u h a m m e d ' e yapılmak istenen planın bir par­ çasıdır: Olay sihir değil. Hz.lamışlarsa ve o da bu iki kadın tarafından uygulanmak istenmişse. Bunu anlattıktan sonra ben­ le Muhammed gittik. siyer 4/315. o da akli dengesini kay­ betmişti" sözü. Özel başlık: Ne zaman öldü. mantık ve ilmi açıdan boş bir iddiadır. Tarih. "Sonuçta bir gün Muhammed bana dedi ki. İşte halifelik kavgaları yüzünden ce­ naze o yaz sıcaklığında 3 gün dışarda kalır. cenaze üç gün yerde kalmış­ tır. söylediği malzemeyi kuyudan çıkar85 Hz. b. Tekrarlıyorum: Sihir yapıldı açık­ laması zaten A y ş e ' y e dayanır. belki de ilaç yedirmek/içirmek gi­ bi bir komplo söz konusu. Muhammed ne zaman gömüldü bölümünde. o sihrin malzemesi de Yahudilere ait olan Zekvan kuyusuna atılmış. ne zaman defnedildi kısmında. Muhammed'in cenazesinin üç gün yerde kaldığını içeren kaynaklardan birkaçı: a. Hadis uzun ve içinde çok lüzumsuz şeyler var. bunlar rahatlıkla bu plana iştirak etmişlerdir. c. 5/292. Ebubekir'le Ö m e r de o üç gün içinde halifelik peşindeydi. Burada. cena­ zenin ne kadar bozulduğunu insan herhalde tahmin edebi­ liyor. 3/217.

Buhari. Bir de değişik kaynaklarda bunun farklı versiyonu da var. Hâlbuki senden önce ölsem.İbni Sad. Mer'da." Bunları anlatan Ayşe'nin kendisi. Çünkü açıklamalar inandırıcı değil.dik. onun izini benzer uydurmalarla kaybettirmeye çalış­ mış. ancak çaresini bulamamış­ tır.. b. 8 7 tabii ki bunu anlatan Ayşe. 6/111. seni kabre indirirdim" diyor. gerek yok. 5/289. neyin peşinde­ dir!" diyor. Şa'b'ül iman 1/214 ve Sünen-i-Kübra. "sen benden önce ölseydin ben senin cenaze namazını kılar. Muhammed'in 'Beki'a çıkması' başlığıyla. Ayşe d e v a m ediyor: "Söze bak! Vallahi benim bildiğim.. Hz. 2/353. sen bir an önce gitmemi ve benden kurtulmanı istiyorsun" diyor. 8/87. Ayşe'ye. "Yazıklar olsun! Bu kadın (Ayşe) başarabilirse ne yapmak istiyor. başkası önemli değil dedi. hastalığı kısmında. 87 a.Ahmet b. böylece onun büyü işi bitti. no: 4620. Kendisiyle Ayşe arasında olup bitenler bağlamında bir ara. Bu arada ben M u h a m m e d ' e . rahatsızlığı geçti.Beyhakı. Muhammed'in ağrısı. Muhammed hasta iken bana. Hz. kavl'ül marid kısmında ve Ahkâm.İbni Sad. d. Müsned. c. Tabakat. aynı gün sen gider başka hanımlarınla aşk yaşarsın" diyor. 2/351. b. Çok açıktır ki. O. Hanbel. "Ayşe sen benden önce ölseydin ben sana dua eder­ dim" dedi. Hz. "Peki bunu insanlara anlat" dedim. nasıl olsa ben sağlığıma kavuştum. Tabakt. 1/202. olayı başka konu86 a. Ayşe çaktırmadan ona bir şeyler yedir­ miş. Bunun üzerine Ayşe sert tepki gösteri­ yor: "Bu açıklaman gösteriyor ki. ama kaybolmaz ki. . Ayşe'nin bu hadisi.Müsned-i Teyalisi. Belli ki Muham­ m e d ondan kurtulmak istemiş. e. Ayşe'den farklı bir hadis. 8 6 Hele Muhammed'in A y ş e hakkında şu açıklaması şüp­ heleri daha da artırmaktadır. en başta Buhari'de pek çok yer­ de geçmektedir. sen ölümümü istiyorsun. Muhammed.Müsned-i Ebu Ya'li. istihlaf kısmında.

İslam âlimleri arasında tartışmalara neden ol­ muş. peşine takıldım. ona zehir içirdiklerini net söylüyorlar. Hatırlanacağı gibi biraz önce de açıkladım. ona verilen ilaçtan sonra v e y a kendisine karşı Ayşe'nin çevirdiği genel planlar bağlamında söylenmiştir.larla ilişkilendiriyor: Mesela bir g e c e kalkıp gitti. Bu durumda A y ş e kimseyi kolay içeri almamış d e ­ mektir ve rahatlıkla istediğini kendi evinde yapabilmiştir. ayetin açıklamasında. hatta bazı Kur'an yorumcuları ve İslam düşünürleri bu ve benzeri kanıtları g ö z önüne alarak. Ebubekir ve Ö m e r ' e Firavun demişler. Ebubekir ve kızları olan A y ş e ve Hafsa'nın Muhammed'i zehirleyip öldürdüklerini ve hepsinin katil olduklarını açıkça belirtiyor. kızları A y ­ şe ve Hafsa'yı Lut kavmine benzetmişler şeklinde net açık88 Al-i imran suresi 144. asırda yaşamış) kendi tefsirin­ 8 8 de bu konuda halife Ömer. Kimileri (isim de vererek). kendisi Ay­ şe'ye şeytan demişti. ben de sandım ki başka hanımlarına gidiyor (kıskandım).. Benzer ağır ithamlar Sünni kaynaklarda da var. Mesela. Aslında bu söz. İşte Hz. Şu da var ki. Muhammed'in A y ş e ' y e karşı kullandığı yukarı­ daki cümle. yer de böylesine bir komplo için tam uy­ gun. Bu­ nun bir çarpıtma olduğu belli. ölülere dua e t m e y e gidiyor­ muş. . İbni Hacer gibileri şu ağır ifadeleri de eklemişler. Mesut Ayaşî (h.. Zehebi. Muham­ med b. Ayşe île Hafsa'nın (tabii ki Ebubekir ve Ömer'in de direktifleriyle ki bir an ön­ ce iktidarı ele geçirsinler diye) Muhammed'i katlettiklerini.4. Anlaşılan. işte beni görünce o arada bu sözü söyledi diyor. verilen bilgilere g ö r e M u h a m m e d son günlerde Ayşe'nin evinde kalmış ve artık orada vefat et­ miş. Yoksa Ayşe'nin anlattığı böyle basit şeyler yüzünden söylenen bir söz değildir. Meğerki mezarlığa. Her ne kadar yazdıkları halde katılmıyorlarsa da.

Lisanü'l Mizan. Ebu U b e y d e . Ali. . no 551. Siyer-i ATam'ın ilgili dip notunda Zehebi'nin Tezkiretü'l Huffaz. Muaz bin Cebel ve Salim başta olmak üzere. cilt 22/239 ve 22/516. 91 Belazuri. Hatta Meclisi gibi Şia ekolüne bağlı yazarlar 9 0 Ebubekir-Ömer ve kızlarını daha ağır bir şekilde suçluyorlar. 1/587. b) 'Mizan'ül İtidal'. Ali ile çok samimi. aslında kendi gele­ ceğinin altyapısını güçlendirmekti.2-76). onunla birlikte yaşayan biri. Ensab. Kitabında enteresan şeyler anlatıyor. 15/578. 8 9 Ayaşî'yi sadece sivri bir örnek olarak gös­ terdim. Nitekim Ömer'in yaptıklarına dayanamayan Hz. as­ lında kanıtlar çok güçlü ki. ama uzunca da bir kaynak hazırlamış. Zaten M u h a m m e d ' d e n sonra Ömer'in Ebubekir için aktif bir şekilde çalışması. ancak Ebubekir'i de yönlendirmiş ve hatta kul­ lanmıştır d e m e k yerinde olur. 2/283. Ömer.lamaları var. Selim'in anlattıklarından bir ö z e t sunayım. kızlarının M u h a m m e d ' l e evli olmaları ve onunla yaşamaları. Her ne kadar İslam'ın Sünni kesim yazarları bu konuyu soyutlayarak. Ebubekir. Sırrı b. Aslında bu konuda var olan tüm bilgilere bakınca. tam 110 cilt. ya­ 92 zarın bu olayı bir sonuca bağladığını anlıyor. Ahmet b. Bu adam Hz. s. bunu hep söylüyorum. 9 1 Şimdi farklı bir tarihçiden bazı bilgiler sunacağım. 3/884. Muhammed b. 92 Meclisi aslında Şia. Adı Selim bin Kays Hilali (h. Bunu yaparken de en önem­ li avantajları. insanlardan gizli tutmak istemişlerse de. Ebi Darem kısmı. 90 Bihar'ul Envar adlı yapıtı. Sen bununla geleceğini garantiye al­ mak istiyorsun" demiştir. I/268 ve Suyuti'nin Tabakat'ül Huffaz 364. Muhammed bir siyasi cinayete kurban gitmiş ve bunu tertipleyenlerin baş aktörü de Ömer'dir. Muhammed'in Ali'yi halife olarak ad89 Zehebi. bunu açıkça Ö m e r ' e karşı söylemiştir: "Aslında Ebubekir senin umurunda değil. a-) 'Siyer u A'lam-i Nübela'. no: 822'de de geçtiği yazılı.

9 3 93 Selim b. Ali'nin halife olmasına fırsat v e r m e m e k için. Yazılan yazı Ebu Ubeyd e ' y e veriliyor. bir toplantısında dolaylı olarak da olsa bu­ nu belirtiyor. "Benim yanımda ha Muhammed'in davası. Hani ibadet yeridir kimse bunu tahmin e t m e z niyetiyle (bilerek) Ka'be'yi seçiyorlar. o da götürüp Ka'be'de uygun bir y e r d e g ö ­ müyor. 34 civarında bir kitle bu plana dahil oluyor ve gi­ derek sayı artıyor. Peki. Bu gerçek­ leştikten sonra da sırayla Ebubekir. Belge orada kalıyor ta ki Ö m e r halife olana kadar. alınan karar ne! Hedefleri. fiziki olarak yapılacak hiçbir şey y o k . .res göstermesi yüzünden harekete geçenler kendi arala­ rında bir plan yapıyorlar. bunun bilgisini alıyor ve plan yine boşa çıkıyor. Selim'in kitabında daha enteresan şeyler de var. ha pislik içinde yetişen bir hur­ ma. Daha sonra bu sayı hayli ka­ barıyor. Muhammed bu planı bilmesin diye Ayşe ve Hafsa da bu konuda g ö r e v alıyorlar. Aynca 235 Ömer'in Muhammed'e ihaneti kısmında. Olay tarihi hicri 10. nami diüeri Kitab'ü Sakife. bir darbe ile Muhammed'i ortadan kaldırmak. Bunu duyan Muham­ m e d çok kızıyor. Ö m e r ve Ebu Ubeyde'in halife olmalarına karar veriyorlar. aralarında hiç fark yok" diyor. Kays Hilali. s. göz-kulak oluyorlar. Bunu da uygun zamanlarda Ka'be içinde yürütüyorlar. Sait bin As da bu sözleş­ menin kâtipliğini yapıyor. tabii ki Muham­ med'in de istihbaratı güçlü. Daha önce Tebük'tc yaptıkları gibi. 148 ve son­ rası. burda da Veda haccından dönmekte olan Muhammed'i yolda öldürmeye karar veriyorlar. ama ne fayda! Karşısında en başta Ö m e r ve çok güçlü bir muhalif kitle var. Sıra sözleşme metnini yazmaya gelince Ebubekir'in evinde toplanıyorlar. Kitab'ü Selim. Bu iş için 10-15 kişik bir katil grup da ayarlıyorlar. Mesela Ö m e r bir sözünde. yılı ki bir yıl sonra da Muhammed vefat ediyor.

Kendisi. Allah yanına götü­ rülmüşü) tabii ki bu olay İslam'da meşhurdur ve bir de bu­ nun adında bir sure var: İsra suresi. A y ş e ve Hafsa'nın ona zehir içirmeleriyle sonuç veriyor ve maksadına ulaşıyorlar. Muhammed. oradan da göklere. ikincisi ise. Burada yine başta Buhari ve Müslim'den somut örnek­ ler v e r e y i m . hem de bundan sonra anlatacaklarım bir bütün olarak değerlendirilirse ve bu insanların da 1400 yıl önceki bir toplumun insanları oldukları düşünülürse. pek de dine inanan biri değil­ di. Ki o zaman henüz dünyaya bile gelmedi­ ği halde. Mesela Kur'an'da Mirac'la ilgili İsra suresi var. zaman içinde bu konuda konuşulunca fikrini söy­ lüyor. Bir bal şerbeti. M u h a m m e d ' e karşı olanlar çok güçlü in­ sanlardı. A y ş e bugünkü saf Müslümanların inandığı gibi. Bir de e ğ e r anlatılanlar doğruysa. M u h a m m e d ' e karşı yapılmak istenen ve içinde eşleri Ayşe ile Hafsa'nın da bu­ lunduğu bu suikastlerle ilgilidir aslında. iktidar kavgaları yüzünden ta Tebük'ten bu olaya kadar sonuç v e r m e y e n plan. Burada bu hikâye üze­ rinde durmaktaki amacım. sık sık ayetler oluşturup bu yolla onları durdurmak. Ayşe'nin bu olayla ilgili yoru­ mundan dolayı. Birincisi. Ayşe ve Hafsa'dan bir şeyler sezmiş ki. "Aslında Muhammed bedeniyle/fiziki . H e m baştan beri verilen bilgiler. İşte Tahrim sursindeki anlatılanlar. as­ lında senaryonun gayet normal ve oluşan kanaatin de bu y ö n d e olduğunu rahatlıkla söylemek mümkündür. Ki güya M u h a m m e d Cebrail eşliğinde bir g e c e Burak de­ nen bir araca (her ne ise!) bindirilip Mekke'den Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya.Yineliyorum. bir g e c e hayatı meselesi değil olay. bu kadar ayetleri bunun için oluşturmaz. durumu ayetlerle formü­ le ederek bir taktik ve tedbir olarak uyguluyor. O yüzden elinde iki tedbir vardı. maddi olarak tedbirini almak.

" 9 5 İşte benzer örneklere bakılınca. Reda. Ancak sağlam diye kabul edilen kay­ naklarda g e ç e n bu söz A y ş e ' y e ait ise. A m a aynı şekilde kaynaklarda şunlar da var. ona mehir ücretini vermeden/bedava alabilir. 21. bunu İsra suresi ilk ayetin açıkla­ ma kısmında anlatıyorlar. demek ki kadın ger­ çekten harikaymış. ayet tefsiri bağlamında. Muhammed soruyor. Bir ara e v e gelince bakıyor ki A y ş e çocuklarla oynuyor. peygamberliğine inanmadığı düşüncesi kesinlik kazanmaktadır. Taberi ve daha birçoğu. 9 4 Yine en başta Buhari ve Müslim'de g e ç e n ve A y ş e ' y e atfedilen önemli bir söz var: Ahzab suresi 50.Müslim. eşlerin arasında geceleyin sıralama yapmayabilirsin' gibi avantaj ayetleri oluşunca. M u h a m m e d ' e tam özgürlük verilir: "Kadınlarından istediğini boşayabilir. istediğini geri getirebilirsin. deri gibi o günkü malzemeden iki kanatlı bir at yapmışlar. Yine 51. b. ara sıra ufak çocukları çağırırdı. bir kadın g e c e sırasını kumasına hibe edebilir mi kıs­ mında. Bariz bir örnek vereyim. 49. Muhammed.olarak göklere çıkmamıştır. Ayşe buna çok kızar ve o meşhur sözü­ nü burada söyler: "Bakıyorum senin Allah'ın senin zev­ kin doğrultusunda acele ederek hemen ayet gönderi­ yor. gelip Ayşe ile oynasınlar diye. o ancak rüya yoluyla bun­ ları anlatıyor" d i y o r . 95 a. Ahzab suresi 50. asırda yaşıyoruz. . Muhammed bir kadını e ğ e r beğenirse.Buhari. Ayşe'nin Muham­ med'in. peki günümüzde hangi Müslü­ man bu kadın kadar cesaret edip böylesine eleştirel bir söz kullanabilir? Dediğim gibi islam tarihi çok güvensiz ve uy­ durmalarla doludur. ayetin bir ye­ rinde deniliyor ki. "Bu da 94 Fahrettin er-Razi. ayette.

"Bu Süleyman peygamberin atıdır. hani onun da kanatları varmış ya!" karşılığını verince. Buna karşı Muhammed. ne dediğini 96 a. Bunun tarihçesi de şu: Muham­ med. "Ben ö n e geçirmiyorum ki. Onun için hep karşımızda uyduruk bir res­ mi İslam tarihi vardır diyorum.İbni Asakir. "bakıyorum sen hasta olursan Ebubekir'i namazda öne geçiriyorsun" diyor. Hatta bu konuda Ebubekir bir hiçtir d e m e k mübalağa değildir.Halife Ömer Hz. Sıddık demek. Tarih-ü MedinetJ Dımaşk. onu ye­ rine getirirseniz zarar görmezsiniz" diyor. Ö m e r onu ve Hafsa'yı bu komploda bir piyon olarak kullanmıştır. Hele biraz da ona prim vermişse (yönetici olursun diye) iş tamam olmuştur. b. N e r d e bu gibi sözler varsa hep Ayşe ve Hafsa'ya dayanıyor. N o : 5863-64. Muhammed ölüm döşeğindeyken. Muhammed'i Konuşturmuyor! Hz.İbni Hibban.ne?" Ayşe. diğer taraftan nerdeyse filozof gibi gös­ terilen bir Ayşe. Sad suresi 30. Oyun kısmında. İşte böylesine saf bir Ebubekir'i Ö m e r kolay yönlendirebilmiştir. Belli ki onlar da iyi çalışmış­ lar! 9 7 f. 9 6 İşte bir taraftan oyuncakla uğraşan küçücük bir çocuk. isterse çocuk. Muhammed artık hastadır. Bilindiği gi­ bi onun lakabı 'Sıddık'tır.İbni Kesir Tefsiri. çok doğru sözlü demek. " H z . Muhammed gülmekten bayılıyor. ayet ve devamı. 97. Bunun üzerine halife Ömer. ben göklere/miraca çıktım deyince o da tartışmasız olarak buna inanırım demiş ve bu unvanı bu olaydan dola­ yı almıştır. Muhammed'e. "Bana kalem-kâğıt getirin size öyle bir vasiyette bulunayım ki. Ayşe ister filozof olsun. 13. cilt. Allah onu öne geçiriyor/yani vahye dayanıyor" diyor. Hafsa'nın da bu konuda bir hadisi var. 30/265 . Saflığına ve hiçliğine küçük bir örnek vereyim.

Buhari bu 3 yerde Ömer'in ismini verir.Hz. "Hayret! Bırakmadılar ki peygamber sözünü ta­ mamlasın" diyor.İbni Manzur. aynca birçok yerde bu karşı çıkışı isimsiz olarak verir. ne dediğini bilme­ mek diye genel sözcük anlamını verdikten sonra. o bize yeter" diyor ve sö­ zü edilen o vasiyetin yazılmasına engel oluyor/Hz. M u h a m m e d ' e bunu demekten kasıt. Hatta ibni Ab­ bas.. sağlam konuşamıyor demektir diyor ve ekliyor. bab'ü kavl'il meriz. 'Hecere' demek. b. M u h a m m e d ' e karşı bu ifadeyi kullanan da Ömer'in kendisidir diyor.Mer'za. aslında Ö m e r dı­ şında hiç kimsenin adı geçmiyor. Ö m e r yukarı­ daki cümleyle birlikte burada M u h a m m e d ' e karşı 'HCR' kelimesini kullanıyor. 5/212. bab'ü kerahet'il hilafı. no: 1637 99 a. onlar da onun bu vasiyetine itiraz etmişler deniliyorsa da. 5/254. Bunun neticesinde Muhammed onlara "Çıkın burdan" di­ yor ve vasiyet yazılmadan konu kapanıyor. Aynı açıklama İbni'l Manzur tarafından da yapılmıştır. boş konuşmak. 9 9 98-Buhari. ma­ d e m Muhammed'in arkasında Allah vardır. lsti'sam. Bunun anlamını İbni Esir'den dinleye­ lim. hasta da olsa yine doğru konuşur diyor. Müslim'de ve diğer Islami kaynaklarda anlatılmaktadır. kimisi de Ömer'i haklı buluyor. M u ­ hammed'i konuşturmuyor. Vasiyet. tabii ki Ömer'in bu sözü üzeri­ ne orada bulunanlar arasında tartışma çıkıyor: Kimisi. Müslim. artık hastalıktan dolayı sözlerini karıştırıyor. ilim. Buhari'de birkaç y e r d e Ömer'in bu konuda ismi g e ç i y o r . . 9 8 Burada kullanılan tartışmalı bir terim var. Zaten Ö m e r ' d e n başka da kimse bu ifadeyi kullanma cesaretinde bulunamazdı. Bu açıklama en başta Buhari'nin eserle­ rinde birçok yerde. Her ne kadar kimi rivayetlerde Ö m e r ' l e birlikte başka­ ları da Muhammed'in yanında varmış. Dolayısıyla Kur'an var.İbni Esir. bab'ü kitabet-il ilmi. az önce­ ki hadise değiniyor ve Hz.bilmiyor. Nihaye fi Garib-il Hadis. Lisan'ül Arab.

hastaları da konuştu­ rur. "Artık hastadır. Bunlar aslında önemli açıklamalar­ dır.Müslim ortak hadisleri: El'lü'lü'ü ve'l Mercan. no:1059. no: 18771 ibni Sad'dan alıntı yapıyor. ak­ li dengesi yerinde değildir. abuk-sabuk konuşuyor. kullanılan kelimenin anlamı bu. o zaman Muhammed'in mucize iddiası nerede kalır? Yani ne olursa olsun bu karşı çıkış Ö m e r için olumlu değil. . Razzak. f. -İs­ lam inancına g ö r e Allah cansızları da. Çünkü iş sadece akılla ol­ sa. Aşağıda bunun nedenini anlatacağım. 'Hecere' kelimesi var. hel yüşfeu ila ehli-1 zimme babında.'00 Sonuç şu: Ömer. Eğer inansaydı ki Muhammed'in projesinde Allah var. Bunun üzerine Muhammed ( d e m e k ki artık dayanamıyor) ?kadınlar sen­ den daha iyidir" diyor. başka neye yararsınız" diyor ve burda da engel oluyor/bırakmıyor. Vasiyet. Yine bu hastalık anında M u h a m m e d hanımlarından kâğıt-kalem istiyor. M u h a m m e d ' e . Ömer'in ismi var. "Siz ka­ dınlar ancak ağlamaya varsınız. Muhammed'in hastalanması bölümünde. v e ­ rin size önemli şeyler yazayım diye. e. Yahudilerin arap yarımadasından çıkanlması kısmında. bir kere Ömer'in bu karşı çıkması İslam inancına uygun değildir. babü terk'il vasiyet.Buhari.).Buhari.Müslim.Megazi. Hz. Şu da var ki. Ömer'in de içinde bulunduğu Tebük'teki suikastçıları ve yine Ö m e r ' l e Ebubec.Cizye.Halife Ö m e r N e d e n Telaşlıydı? a) Belki M u h a m m e d bu son nefesinde. durumu öğreniyor.Ö m e r sadece bu olayda itiraz etmiyor. d. 100 A. g . Dolayı­ sıyla onun söylediklerinin bir değeri yoktur" d e m e k iste­ miş.Cihad.o zaman bunu söylemezdi. Onlar g e t i r m e y e çalı­ şınca o sırada Ö m e r geliyor. Musannaf. a. ancak. Ömer'in burada korktuğu bir şey varmış ki karşı çık­ mış. g. Ayrıca 1-2 hadis de isimsiz var.

1 0 1 Az önceki hadis çok uzun ve ilginçtir ki. Müslim. Hz. tabii ki bu başbaşa kalmakta Muham­ med'in ona halifeliği konuştuğunu söyleyenler ta o zaman­ dan vardı.kir'in. Mercan. b) Bir diğeri de. kızları Ayşe ve Hafsa aracılığıyla M u h a m m e d ' e karşı tertipledikleri komployu açıklar endişesi Ömer'i sarmış olabilir. belki damadı Ali'yi toplum içinde hali­ fe ilan eder korkusu. Ali onun yanında yalnız kalıyor ve dışarı çıkınca so­ ruyorlar: Muhammed'in durumu nasıl? diye. 24 saat Muham­ med'in yanındaydım. bu konudaki belirsizlik sürüyordu (Allah neden uzun süre onları bu konuda seyretmek istemiş ve daha sonra yaklaşık 10 ayet birden göndererek Ayşe'nin ve dolayısıy­ la Muhammed'in ailesinin dosyasının sağlam olduğunu belirtmiş. tabii ki bu da notlarımız arasında kalsın!) A y ş e 101 Buhari Megazi. Hatta. Kendisi bunu oradakilere söylüyor. Muhammed'in Ali'yi kendine vasi olarak seçip seçmediğini Ayşe'den soruyorlar. hatta tuvalet ihtiyacını altından alır­ dım. tabii ki her iki neden de önemli. A y ş e sert tepki gösteriyor. en başta Buhari'de anlatılan şeyler.Benim ifk olayıyla ilgili (ha­ ni bir savaş dönüşü yolda Safvan adında biriyle zina yap­ makla suçlanıyordu) henüz Nur süresindeki ayetler inme­ mişti. "bu da nerden çıktı. no: 1058. Hatta son nefes­ te Hz. Böyle bir şey olsaydı ilkin ben duyardım" diyor ve Ali'nin vasi olduğunu inkâr ediyor. O da iyi diyor. . Vasiyet. mered'ü Nebi. Bunlar. Ayşe burada Ali ile ilgili şu önemli açığı da veriyor/ona kızgın ol­ duğunu belirtiyor.. Kur'an'ın Kökeni adlı yapıtım bu konuda detaylı bilgi var. İşte bu durumda Ömer'in planı suya düşerdi. Ayşe ile ilgili bu hadis sadece Buhari'de 18 y e r d e tekrarlanmıştır. Ancak amcası Abbas artık Muhammed'in çok ağır olduğu­ nu ve vefat etmek üzere olduğunu anlıyor. şöyle diyor.

"Senin eşindir. Tevbe bölümü. Bir kere A y ş e artık ta­ raftır ve benzer konulardaki açıklamaları asılsızdır. ifk kısmında.Buhari. no: 1763. dünya­ yı kendine dar etme. sen onu daha iyi tanırsın" karşılığını verdi. benim­ le ilgili olumlu konuştu. birkaç kez. Tevbe bö­ lümü. Şunu anlatıyorlar: 102 a. Bu ikiliden kı­ sa bir ö z e t sunmakta yarar var.devam ediyor. "Ey Muhammed.ö). Nur suresi. Ali'nin bu sözleri A y ş e üzerinde çok olumsuz bir iz bırakmış. 1 0 2 Konunun aydınlanması açısından şu olay da önemli: Bir kere M u h a m m e d son nefesinde Ali ile başbaşa kalmış ve ona bir şeyler söylemiştir. "Ben vahiyle konuşuyo­ rum" diyor. ben Ayşe'den ayrılayım mı? diye. Ay­ nı şeyler Necahî Tai'nin "İğtiyal'ül Halifet'i Ebibekir" adlı yapıtında daha fazla ve detaylıca işlenmiştir. demiştir. Tefsir. Üsame.656.Müslim. Muhammed Ali'yi vasi yapmadı" şeklindeki açıklaması doğruluk ifade etmiyor. birkaç yerde. c. Muhammed hem Ali. Şehadat kitabı. hem de Üsame bin Zeyd'i huzuruna çağırıp sordu: Siz bu iş için ne dersiniz. Ali-Fatma kısmında daha de­ taylı olarak anlatacağım. b. . Ifk kısmında.Buhari-Müslim'in ortak hadislerini alan El'Lü'lüü ve'l Mercan. Çün­ kü daha sonra meydana gelen tarihi olaylarda A y ş e hep Hz. Zaten daha önce de bu konuda bazı değinmelerim oldu. ama Ali. Muham­ med Ebubekir ve Ö m e r huzurunda Ali'yi halife olarak ilan edince Ö m e r buna itiraz bile etmiş: Sen kendin mi Ali'yi tayin ediyorsun. Bir ara Hz. A l i ' y e karşı olan c e p h e d e yer almıştır. Konuya ilişkin anlattıklarım­ dan çıkan sonuca yardımcı olur diye düşünüyorum. Hatta hadisler var ki. sanki sana kadın mı yok" dedi. yoksa bu atama konusunda vahiy ile mi hareket ediyorsun. Mutezile ekolüne yakınlığıyla itham edilen İbni Ebi'l Hadid'den birkaç cümle eklemek istiyorum (h. İşte bu bilgiler de var iken. Bunu ilerde Hz. O da. Ay­ şe'nin " H z .

Hatta Ebube­ kir Ömer'i hac görevinden alır.a)Ibni Hiban. henüz Hz. Taberi bunu farklı bir şekilde aktarır: Ö m e r bu halifelik işinden v a z g e ç 04 seydi daha iyiydi şeklinde aktarmış. herkes buna sürpriz der. bana devreder. Bu­ nu. Şerh'ü Nehci'l Belaga. halife Osman'ın adı hiç yoktu. Ebubekir'in ölümü konusunda izah e d e c e ğ i m . 2/31 vd. Sıkat 2/192 . 1 0 3 Zamanla Ebubekir'le Ömer'in arası açılır. Bundan sonra­ sını az önceki yazarların kaynaklarından dinleyelim: Ebube­ kir. konuşulan sürede istifa etmeyince halife Ö m e r hareke­ te g e ç e r ve onu ortadan kaldırmak için planlar yapar. b)Taberi Traih-I 3/428 . Sonunda Ebubekir g ö r e v d e n ayrılmayınca ve hac yetki­ lerini de Ö m e r ' d e n alınca araları tam açılır ve Ömer. "Bana kalırsa sen bu halifelik işinden vazgeçersen daha hayırlı olur" der. Sen halim selim/yumuşaksın. A m a daha sonra ne­ dense Osman öne çıkar ve Ebu U b e y d e birden gündem103. Onun için ilkin seni halife yapalım.İbni Ebi'l Hadid.Ömer. ama işi uzat­ tı!" şeklinde Ö m e r ' d e n böyle bir açıklama aktarıyorlar. Hatta bir yıl geçtikten sonra Ebubekir çe­ kilmek istemeyince. 104. Daha da cesaret edip ileri giderek bir ara Ö m e r ' e . g e l e ­ cekte halifeliğin riske gireceğini artık anlar. Hatta ilk başta Ebubekir. sükuneti sağladıktan sonra bir hafta içinde kendisi bir bahane bulur ve bir yılı beklemeden g ö r e v d e n ayrılır. Ebubekir'in nasıl katledildiği bölümüne bıraka­ yım. bir yıl son­ ra da sen ayrılırsın ben başa geçerim gibi pazarlıklar ve se­ naryolar anlatılır. diyordum ki Ebubekir sistemi rayına oturttuktan. ancak sen olursan pek tehli­ ke olmaz.' Bundan sonraki g e ­ lişmeleri. "Aslında beklentim şuydu. her kesim sana ılımlı bakar. M u h a m m e d hayatta iken Ebubekir'le konuşur: Kimse senin halife adayı olacağını zaten düşüne­ mez. ya Ö m e r halife olsun ya da Ebu U b e y d e di­ yordu.

den düşer. Hatta Ö m e r iş başı yapınca, Ebubekir'in çoğu valilerini g ö r e v d e n alır. 1 0 5 Yine Ebu Süfyan ile oğlu Muaviye'ye çok aşırı ayrıcalık­ lar tanır ki bunlar Osman'ın akrabalarıydı, tabii ki bu ilk adımdı; zaman içinde Osman iktidara gelince bu akraba saltanatını daha da geliştirir ve bilindiği gibi bundan dola­ yı Emeviler dönemi başlar. Yani bu g ö r e v d e n almalar ve yerlerine Emevi soyuna bağlı kişileri tayin e t m e olayı, Ö m e r ' l e Osman/ dolayısıyla onun soyu arasında yapılan pazarlıkların bir soncuydu aslında. Burada g ö z d e n kaçan bir şey var: Halifelik makamına g e ç m e olayı halk arasında bilinen o çok basit şekilde ger­ çekleşmemiştir; tam tersine ilk halifeden itibaren hep zor­ lu ve skandallarla olmuştur. Şu sorulabilir: Mademki Muhammed bütün bu olup bi­ tenleri biliyordu, artık burada Ömer'i bu son nefeste ne gi­ bi hesaplar için dinliyordu ki? Artık ne varsa açıklamalıydı. işte bu onun sorunudur, neden söylemedi bilemeyiz. Yalnız şu gibi hesaplar kuvvetle muhtemeldir: Mesela; açıklasam daha kötü olur, sistem dağılır. Veya damadım Ali rahatlıkla halife olsun, ben sorun yaratmayayım-, dolayısıy­ la kızım Fatma da rahat eder gibi hesaplar yapmış olabilir; ama şu kesin ki, Muhammed, Ö m e r ' e karşı hep defansa çekilmiş, çekinmiş ve etkisinde kalmıştır. Yeri gelince Hz. Fatma kısmında belirteceğim gibi, Ha­ ziran ayında vefat eden Muhammed'in cenazesi üç gün y e r d e kalırken, Ebubekir'le Ö m e r cenazeyi bırakıp iktidarı ele geçirmek için kulis yapıyorlar. Halifelik işini sağlama bağladıktan sonra Muhammed'in cenazesine döndüklerin105- Mesela Halit b. Velit, Müsenna b. Haris, Şerahbil b. Hasene, Enes b. Ma­ lik, ikrime b. Ebi Cehil, Ebu Ubeyde b. Cerrah gibi. Yine Osman'a yalcın kişileri/Emevileri iş başına getirir. Sait b. As, Velit b. Ukbe gibi

de; artık cenazesi gömülmüştü, yetişememişlerdi. Burada çok basit bazı yorumlar var: Mesela bu üç gün olayı, acaba Muhammed'i M e k k e ' d e mi yoksa M e d i n e ' d e mi g ö m e l i m v e y a millet lidersiz kalmıştı, mecburen bunlar uğraşacaktı gibi laflar. Bunlar zaten dini kaynaklarda da pek öne çıkma­ mış; ancak cılız da olsa bazı eserlerde geçiyor ama dedi­ ğ i m gibi gerçekle ilgisi y o k . 1 0 6 Daha sonra Ebubekir'le Ömer, Hz. Fatma ve Ali, Eubekir'in halifeliğini tanısınlar diye onlara gidince Fatma aynen şunu diyor: En zor anımızda bizi cenazemizle başbaşa bıra­ kıp kendi işlerini g ö r m e y e çıkan kişilerle bizim işimiz yok; ne bizden izin aldınız, ne de bu konuda (halifelik konusun­ da) bize bir hak v e r d i n i z . 1 0 7 Ömer, Hz. Ali'nin evine bas­ kın düzenleyince Hz. Fatma bunu o sırada söylüyor, "baba­ mın cenazesini y e r d e bırakıp çıkarınız peşine düştünüz; bizden ne istiyorsunuz" diyor. Acaba, Ebubekir vefat edin­ ce Ömer'in hemen halife olması tesadüf müdür? Bütün bunlar yapılan planların birer sonucudur. Halbuki halifelik için ilk başta en çok adı geçen Ebu Ubeyde idi ama ne hik­ metse Ömer ö n e çıkıyor ve Ebu Ubeyde birden tarihe ka­ rışıyor, ortalıktan kayboluyor. Nitekim Ebubekir öldürülünce, Ö m e r hemen başa g e ­ çiyor. h- İbni M e s u t ' u n Ö n e m l i A ç ı k l a m a s ı İbni Mesut, "Bana teklif edilse ki, ey İbni Mesut; sen yemin içer misin ki Muhammed katledilmiştir diye? Ben de derim ki, değil ki bir kere; dokuz sefer bu konuda rahatlıkla yemin
106 Şehristani, Milel ve'l Nihal, s. 1/31. 107 a- İbni Kuteybe Dineveri, El-lmame ve's-Siyase adlı yapıtında Ebubekir kısmında, s. 21. b- Ömer Rıda Kehhale, A'lam-I Nisa, 4/114.

içerim ki Muhammed suikasta kurban gitmiştir. Ancak ba­ na, 'Yemin içer misin ki Muhammed normal eceliyle öl­ müştür diye?" teklif gelse, bu konuda tek bir sefer bile ye­ min i ç e m e m " diyor. Önemli bir kişiden önemli bir açıkla­ ma. Bu hadis, birçok İslami kaynakta g e ç m e k t e d i r . 1 0 8 tabii ki İbni Mesut bu açıklamayı yaparken detayını an­ latmıyor: Nasıl katledildi, neydi olay, bunu izah etmiyor. İs­ lami kesim burada Yahudi kadının Hayber'de verdiği zehir olayını g ü n d e m e getirebilir; yoksa Ayşe miydi, Hafsa mıy­ dı... Müslüman yazarlar bunu akıllarından bile geçirmezler veya geçirmek istemezler. A m a olay tek bu hadise bağlı değil ki, görüldüğü gibi kanıtlar fazla. Şa'bi bu konuda, "Yemin ederim ki, Hz. Muhammed suikasta kurban gitmiştir" d i y o r . 1 0 9 Daha önce de Enes b. Malik'in, "Hz. Muhammed'in Hayber'de yediği o zehirli et, onun küçük dili ve ağız bölgesinde iz bırakmıştı, tahribat yapmıştı" hadisini ak­ tardım. Ki Hayber zehirinden de etkilendiği bir gerçek; ama o olayla ölümü arasında üç yıllık bir zaman v a r . 1 1 0 Az önceki hadise bakıldığında, acaba gerçekten dini bir emir g e r e ğ i mi; yoksa bu ilaçtan dolayı ağız bölgesinden dökülen etler sonucu meydana gelen çirkinlikten dolayı mı Hz. Muhammed'in resim-heykele yasak koyduğu konu108 a- Zehebi, Siyer-i A'lam, 27/437. b- İbni Kesir, Bidaye-Nihaye, hicri 9.yılı olayları Tebuk seferi kısmında ve 11. yılı olayları. Muhammed'in ölümü kısmında 5/247. c- Hakim, müstedrek no: 4394, 3/60-61. d- İbni Sad, 2/350. e- İmam Ahmet b. Hambel, Müsned, Abdullah b. Mesut müsnedleri, no: 3435. 109 Müstedrek, Megazi, no: 4395. 110 a- Buhari-Müslim hadisler, EI-LüTüü ve'l-Mercan, no: 1413. b- Müslim, Selam, Zehirleme kısmında. c- Buhari, Hibe, 51: Müşriklerden hediye kabul etme kısmında.

sunda tereddüt içinde kalıyoruz. Yani belki de, "Bundan sonraki nesil beni bu halde görmesin" d e m e k istemiş ve bu nedenle resminin yapılmasına izin vermemiştir, tabii ki bu da bir yorum. Burada şu sorulabilir: Peki buraya kadar anlatılanlardan nasıl bir sonuç çıkaralım? Yani Muhammed'i, A y ş e ve Hafsa aracılığıyla Ömer-Ebubekir iktidar kavgası için mi katlet­ mişler, Hayber'de yediği zehirli yemekten mi ölmüş, yok­ sa normal kaderiyle mi? İşte bence bu sorulara sağlıklı ya­ nıt almak için kitabı sonuna kadar takip etmek lazım. Çün­ kü böyle olursa verilen yanıt daha da sağlıklı olur. Yine de buraya kadar anlatılanlardan okuyucu ne anlamışsa tabii ki bu onun algısı ve takdiridir. A m a dediğim gibi sağlıklı ka­ rar için kitaptaki tüm bilgileri bitirmek lazım. Ancak şu var ki, iktidar kavgası yüzünden, Ebubekir ve Ö m e r öteden beri Hz. M u h a m m e d ' e karşı suikast düzen­ lemişler; ancak bir nevi başaramamışlar. Bardağı taşıran son damla ise, Hz. Muhammed'in, Ali'yi halife gösterme­ si ve Ebubekir, Ö m e r gibi Hz. Ali'ye rakip çıkabilecek, ile­ ride sorun yaratabilecek kişileri de, dönüşü imkânsız bir sa­ vaşa gönderip bu yöntemle ortadan kaldırması. Nitekim vefat ettiği ayın pazartesi günü Üsame'ye bu görevi verir­ ken hasta değildi; bundan sonra çarşamba günü hasta olur 111 ve fazla g e ç m e d e n vefat e d e r . Demek ki artık ölüm-kalım savaşı; onlar o arada işi hızlandırmışlar.

111 İbni Sad, Tabakat, 2/345.

DÖRDÜNCÜ

BOLUM

HALİFE EBUBEKİR

a- E b u b e k i r Nasıl Halife O l d u ? Hep söyleniyor, Hz. Muhammed'in vefatından sonra Ebu­ bekir nasıl halife oldu; zorlukları var mıydı, tüm Müslüman­ lar bir ağızdan mı kabul etti, Hz. Muhammed'in onayı var mıydı gibi sorular hiç sorulmamış, bu konular hiç de irdelenmemiştir. Şimdi Ebubekir'in nasıl halife ilan edildiğine ilişkin islami kaynaklardan bir ö z e t sunmak istiyorum. Çün­ kü biliyorum ki, bu konuda da insanların bilmedikleri önemli şeyler var. Muhammed vefat edince, Hz. Ali hem onun damadı, hem de amcaoğlu olduğu için, onun cenazesiyle ilgilendi. Yaygın olan görüşe g ö r e de cenaze üç gün yerde kaldı. Peki niye? Çünkü iktidarı ele geçirmek için, halk tabiriyle halife olmak için çok ciddi çekişmeler vardı da ondan. He­ le Ebubekir ile Ö m e r bu iktidar kavgasının merkezindeydi. Zaten Ebubekir ve Ömer'in, kızları Hafsa ve Ayşe eliyle, ik­ tidar için Hz. Muhammed'i katlettiklerini daha ö n c e yaz­ dım. Ölümünden sonra artık sıra uygulamadaydı. Bu yüz­ den onlar iktidar derdindeydi; cenaze önemli değildi. Bu tür iktidar kavgaları tarih boyunca hep olmuştur. Başka ül­ kelerin tarihini irdelememize gerek yok; geçmiş dönem­ lerde Osmanlı padişahları, Cumhuriyetten bu yana da Tür­ kiye'de bu gibi olayların varlığını bilmeyen yok. Hz. M u hammed'le halifeleri için de aynı planlar geçerli ve hatta

mevcut bilgilerden o d ö n e m d e bu tür suikastların daha fazla var olduğu ortaya çıkıyor. Aslında Hz. Muhammed'in ölümü ve bu arada cenaze­ sinin yerde kalması hiç de Ebubekir ile Ömer'in umurunda değildi. Burada Buhari'de pek çok yerde tekrarlanan bir olayı aktarayım. 1 1 2 Beni Temim kabilesinden bir heyet Muhammed'e gelir. O sırada Ebubekir'le Ö m e r de Muham­ med'in yanındalar. Bunlar, Muhammed'in huzurunda tartış­ maya, birbirlerine kırıcı sözler söylemeye başlarlar. Bu sıra­ da Hucurat suresi ikinci ayeti iner: "Ey iman edenler! Ses­ lerinizi, Peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin." Bu sure hicri 9-10. yılında inen Kur'an'ın en son g e ­ len/oluşan surelerinden. Yani İslamiyetin ilk yılları olsaydı denilebilirdi ki Ebubekir'le Ö m e r yeni Müslüman olmuşlar, Muhammed huzurunda kavga etmeleri, saygı gösterme­ meleri normaldir; ancak bu sure geldiği zaman nerdeyse Kur'an bitmek üzere, Muhammed'in artık son yılları. Anla­ şılan o ki, Muhammed bunları kendi sözleriyle durdurama­ dığı için Tanrı-Cebrail formülünü uygulamak zorunda kal­ mış. Hele Ö m e r bir kızdı mı zaten ancak ayetle durdurulabi­ lirdi. Bu konuda Ömer'le ilgili özel bir bölüm sunacağım. Orada kendisinin ne kadar etkili olduğu ve Tann'nın ne ka­ dar ona ö n e m verdiği örneklerle açıklanacaktır. İşte Ebubekir-Ömer, M u h a m m e d ' e aşırı derecede bağlıydı (dini bağ­ lılık kastediyorum) demenin yanlış olduğuna Buhari'nin birkaç yerinde anlatılan bir örnek, ki Muhammed onlar sa­ yesinde zorda kalıp kurtuluşu ayet oluşturmakta bulur. Bu konuda oluşan ayetin bir de yanlış bir yanı var. Çünkü ayet
112 Buhari, Megazi, Vefd'ü Beni Temim kısmında. Tefsir kısmı, Hucurat suresi bölümünde ve I'tisam kitabı Bab'u ma yekrehü mine-t-Teammük-ı kısmın­ da.

genel değil; M u h a m m e d ' e özel. Dolayısıyla kendisi 1400 senedir yok. O zaman bu ayetin Kur'an'da kalmasının Müslümanlara ne faydası var ki; fazladan orada duruyor. Çünkü o artık yok ki Müslümanlar ona karşı sesini kıssınlar, yüksek sesle konuşmasınlar. Yani, ayetin bir kere muhatabı ortada yok. Kaynaklarda Muhammed'in vefatı sonrasında Ömer'in ortaya çıkıp "Kim Muhammed ölmüştür diyorsa onu öldü­ rürüm. Aslında o Allah'ın yanına çıkmış, yakında dönecek­ tir" gibi sözler sarf ettiği anlatılıyor. Daha sonra Ebubekir "Sünh" denilen Medine dışındaki ailesinin yanında iken ölüm haberini duyup gelince, hemen minber tarafına geçip konuşmaya başlar. Bu arada Ö m e r ' e de kızıp, otur oturdu­ ğun y e r d e diye talimat verir ve o sırada halk huzurunda güya Ömer'i sakinleştirmek için Kur'an'dan şu ayeti okur: "Ey Muhammed, şüphesiz sen de öleceksin, onlar d a . " 1 1 3 Buna karşı Ömer, Ebubekir'e, "Sen hatırlatmasaydın böyle bir ayetten haberim yoktu" diyerek adeta teşek­ kür eder. Besbelli ki ikisi birlikte bu senaryoyu hazırlamışlardır. Yoksa niye Ebubekir kalkıp toplum içinde Ö m e r ' e kızsın, onu sustursun; başka adam mı yoktu: Biri nalına vuruyor, diğeri mıhına. Aslında zekice bir plan. Benzer örnekler gü­ nümüzde de var: İnsanlar faili meçhule kurban gider (ki as­ lında failler belli) ve aynı katiller tarafından ah-vah denile­ rek onların cenazeleri kaldırılır. Bu gibi taktikler Ö m e r ile yandaşları için daha fazla geçerli. Bir taraftan vurmak, kat­ letmek, diğer taraftan timsah gözyaşları dökmek! Niye timsah gözyaşları? Çünkü Ö m e r okur-yazar ve Muham­ med'in vahiy kâtiplerinden. Dolayısıyla Kur'an'da olup bi­ tenleri iyi bilmesi lazım.
113 Zümer suresi, 30. ayet. Canız, Osmaniyye, s. 80.

185. Muhammed için üzülür mü hiç! Herhalde kalkıp da "Ey ahali. Ta Uhud harbinde inen (oluşan) "Muhammed e ğ e r ölür v e ­ ya öldürülürse geriye mi döneceksiniz!" ayeti var. Bir diğer önemli tak­ tik de. yoksa Ö m e r M u ­ hammed'in ölmeyeceğini iddia edecek kadar cahil biri de­ ğildi. hiç mi bir tane aklına g e l m e d i veya hiç mi onların içerdiği anlam Ömer'in aklında kalmadı? Bu konuda birkaç ayet vereyim. Peki.Kendisi. Ankebut 57. kendini daha iyi takdim etmek için tabii ki böyle bir reklam onun lehine olurdu. 35. "Ben Muhammed'in de öleceğini içeren ayeti bilmiyordum" demesine inanmak için ancak saf olmak g e ­ rek.herkesin öleceğini açıkalayan ayetler Kur'an'da çok. Enbiya. Ö m e r bunların kâtibi iken ve ayetle­ rin oluşmasında hep Muhammed'i yönlendirmiş iken. ileride onların ba­ şına geçecekti. Halk Ömer'in aşırı d e r e c e d e dindar olduğuna inansın diye. bilerek işi acemiliğe vurmuş. İktidar için Muhammed'i ortadan kaldıran bir Ömer. Ki M u ­ hammed'in de hem ölebileceğini. 144. "Her canlı ölümü tadacaktır/ölecektir" a y e t l e r i y l e 1 1 5 bunlara eşanlamlı. Ebubekir'e. nerede olursanız olun ölüm size ulaşır" gibi ayetler var iken ve üstelik de işin mantık yanı bir tarafa. "Allah'tan başka her şey yok olacak. Çünkü onun halkla işi vardı. Ebubekir'in ona hatırlattığı ve onun da "bunu bilmiyordum" dediği ayet dışında. 115 Al-i İmran. Bir de. böyle yapmakla aslında zaman kazanmak istiyordu. 1 1 4 Bir de Kur'an'ın birkaç yerinde tekrarla­ nan. hem de öldürülebileceğini belirtiyor. . beraber bir plan 114AI-İ İmran. yeryüzünde bulunan her şey y o k olacak. Çünkü Ebubekir'le birlikte yola çıkmıştı. Muhammed'i ben öldürdüm" diyecek hali yoktu! Bir de orada kılıç çekmekle farklı bir mesaj da vermek istemiş aslında. -Tanrı hariç.

. onlara sıra yapar. Esma binti Umays gibi eşleri vardı. sabahleyin cuma günleri de saç ve sakalını boyar ondan sonra yola çıkar.Zebidi. başka bir hanımının yanına gitmişti. Burada komik bir olay da yaşanıyor. Tabakat. b. Medine'nin dışına. her g e c e birinde kalır­ dı. M e d i n e ' y e gelirdi.İbni Esir. onu da ekleyeyim. Hele Ebubekir de gelince ona. Ummü Ruman. SNH maddesi. Onun Binti Harice. Ebubekir de böyle bir durumdaydı. Hatta Ebubekir vefat edince. 3/99-102.Kenz'ül Ummal. Buna karşı Muham­ med gidebilirsin diyor.gerçekleştirmişlerdi ve o an için de Ebubekir hazır değildi. SNH md. tiyatronun başka bir parçasıydı. Haftada bir kez perşembe günleri hanımı Binti Harice'nin yanına giderdi. Ebubekir kısmı. Ebubekir ona. Muhammed ağır hasta ve o g e c e artık ölecek. onda kalmalıyım" diyor ve sanki gitmek için izin istiyor.Siret-i Halebi. İş­ te Ebubekir'in yetişmesi için aslında oyalamak istiyordu. Ebubekir'in halife seçilmesi konusunda. e. Yani 116 a. Defalarca Muhammed'i öldürmek isteyen ve sonunda başaran Ömer'in yukarıda yazdığım sözünün hiçbir değeri yoktur. eşlerinden Esma onu yıkıyor. Bir eşi orada kalıyordu. Gerçekten Ebubekir'le Ö m e r adeta tiyatro oynuyorlar­ dı. Nihaye. c. d. Muhammed'in ölümü kısmı. ' g e ç yerine. Tac'ül Arus. "Bu g e c e falanca eşimin sırasıdır. İbni Sad nerdeyse Ebu­ bekir'in bu saç-sakal boyama işine kendi kitabında sayfalar­ 116 ca yer ayırmıştır. Esma binti Umeys de M e d i n e ' d e onun yanındaydı. Hani İslam'a g ö r e e ğ e r bir erkek birden faz­ la kadınla evliyse. no: 14077. Kadın o sırada da Ümmü Gülsüm adında bir kız çocu­ ğa hamileydi. Sözünü ettiği M e d i n e dışında Siinh' adında bir yer.İbni Sad. bilmiyor musun ki Kur'an'da her canlı ölümü tadacaktır diye ayet var' de­ mesi.

Bu konu­ da kaynak ç o k . Ali'nin ağabeyi Cafer'le evli olan bu kadın. Musannaf. 1 1 9 117 Kur'an'da Kadın ve Muhammed'in Hanımları. defnedilirken ne Ö m e r ne de Ebubekir ortalık­ ta vardı. Hele ünlü Kur'an yorumcusu ve tarihçi Taberi (hic­ ri 310'da vefat etmiş) kendi tarih kitabında Ebubekir'in üç gün sonra ancak cenaze başına geldiğini yazıyor. 234. Muhammed'in ölümü kısmı. Halifelik işi sağlama alındıktan sonra Ebubekir'le kendisi kabir başına döndüler. s. 1 Hani kurt hep sisli havayı sever. Ali kabirle meşgul iken onlar o 2-3 günde işi bitirmişlerdi. daha once Hz. 20/579. Ali ile evleniyor ve bunlardan iki de çocuk dünyaya getiriyor. yıkanırken. Cafer öldürülünce bu kez Ebubekir'le hayatını birleştirmişti. . Anlattığım gibi ken­ disi ölünce bu Esma onu yıkamıştır. M u h a m m e d ' e sözünü ettiği kadın değil. Ö m e r de önemli kişilerin cenazeyle uğraşmalarını fırsat bilip bir an önce işi sonuca götürmek istedi ve nitekim de başardı. başka bir eşi onu yıkıyor. 1 1 7 Ebubekir sabahleyin Muhammed'in ölüm haberini alın­ ca merkebine binip geldi ve Ömer'in az önceki (sözüm ona sinirli) halini gördü ve onu yatıştırıcı bir konuşma da yaptı.Hz. Ebubekir'i yıkayan bu kadın. İşte nerdeyse kendilerine tapılan o dönemin insan­ ları b ö y l e y d i . diye bir söz var. ancak o zaman da artık cenaze kal­ dırılmıştı ve ona yetişemezlerdi. Ali'nin ağabeyi Cafer'le evlenmişti. Orada çok kaynak var.hadis no: 38201. A m a aynı Esma ve he­ le bir zamanlar Hz. Bu kadının her üç eşinden de çocukları vardı.İbni Şeybe. 119 a. 118 Sireti Halebi. Ebubekir'in ölümü üzerine bu kez de Hz. Cenaze kefenlenirken. İlginçtir ki.

ondan sonra bu işle il­ gilenirim" hesabından dolayı başta ilgilenemediğini ve Ömer'le Ebubekir'in cenazeyi fırsat bilip halifeliği gasbettiklerini söylüyorlar. (Ali halife olsun diye) halkın karşısına çıkıyorlar.Bir de hep söylenir: M u h a m m e d Ayşe'nin kucağında vefat etti diye. Ali'nin kucağında vefat etmiştir. Muhammed sağ iken halifeliği zaten Hz. Ali'den sorun diyor. Muhammed'in son sözü neydi diye? O. Ali ve eşi Fatma. işi çoktan sağla­ ma almışlardı. acaba doğru mu? Kendisi. C.ibni Küteybe. bir ara ondan soruyor­ lar: Hz. " H z . Hindi. Ö m e r artık halife. Demek ki son nefesinde Ali'nin kucağındaymış.Hindi. ama artık onlar için çok g e ç : Ebubekir'le Ömer. N o : 18789-18791. Hz. "Nasıl olsa artık halifelik benim hak­ kım. Burada belirtmek istediğim.no: 14139. b. Şia kesimin tarihçileri ise. 120 İbni Sad. cenaze işi bittikten sonra. Mesela bu konuda İbni Sad bağımsız bir bölüm açmış ki. c. Kenz'ül ummal 5/652. 1/32. d. Diğer taraftan Hz. Allah'a yemin ederim ki Ali'nin kolla­ rında vefat etti" d i y o r . 1 2 0 Yani ortalık toz-duman. ha baş­ kası olmuş fark etmez. Evet bu konuda hadisler var.Ömer Rıda Kehhale. Kenz. ben bilmi­ yorum. A l i ' y e vasiyet etmişti" fikrini savu­ nuyorlar ve Ali'nin de.Taberi Tarihi. İslam'da Sünni kesimin iddiası. bazı rivayetlere g ö r e Hz. bu di­ nin lider kadrosunun hep skandallarla. suikastlarla yöneti­ mi ele geçirmiş olmalarıdır. Örneğin. Ali'nin daha sonra gidip halktan destek talebinde bulunduğu düşüncesi. Ayşe di­ yor benim kucağımda vefat etti. Anlaşılan o İd. cilt 3/201. 11. 2/381. A'lam-i Nisa. . yılı olayları Ebubekir'in halife seçilmesi kısmında. İmame-Siyase. "Bu da nerden çıktı. Tabakat. Bir de İbni Abbas'tan soruyorlar. bu da doğru değildir. ancak bunlar da Ayşe menşe'ilidir ve bir taktiktir. Milel-Nihal. 4/114 e. Dolayısıyla cenazeyi kaldıralım. 1/21 ve Şehristani. Benim için ha Ali halife olmuş.

Medineli Müslü­ manlara Ansar denmesinin nedeni şu: Mekke'den g ö ç eden Müslümanlara yardımcı oldukları için bu adı almışlar­ dı. M e d i ­ ne'nin yerlileri olan ve kendilerine Ansar denilen grup ise Sad b. Ubade ve Hz. Sad b. A m a her nedense zaman içinde bu kayboluyor ve onun yerine halife Osman ortaya çıkıyor. Zaten Ansar kelimesi çoğul olup. Şunu da unutmamak lazım: ilk başta -zorlu mücadelede Ebubekir Ubeydullah'ı bile öneriyordu. Bu konuda Kur'an şöyle diyor: "Mekke'den gelenlerden önce Medine'ye yerleşmiş ve 121 İbni Sad. Bunun nedeni Osman taraftarlarıyla Ömer arasında yapılan pazarlıklar ve sonunda Ebubekir'i ortadan kaldırma planıdır. Başta Muhammed olmak üzere. yardımcılar anlamına gelir. Asil bir ailedendi ve çoğu kez seslenip 'kimin evinde et-yemek yoksa buyrun Sad'ın evine gelip y e m e k yesin' diyordu. 3/310.121 Bir zamanlar Muhammed muhtaç iken onlar yardım edince. Müslümanların M e ­ dine'ye gelmelerini sağlayan. Tabakat. Ubade'dir. Akabe biatında da bu adam vardı.Şu da var ki. Ubade'nin etrafında toplanmıştı. . Sad b. Rivayetlere g ö r e hergün kendi evinden M u h a m m e d ' e etli yemekler götürüyor­ du. ya­ ni iktidar kavgası sadece Müslümanlar arasında oluyordu. Ubade kısmında. buna yardımcı olan Sad b. Ali bunların tümü de meşhur sahabeler. Yukarıda değindiğim gibi iktidar mücadelesinde M e k ke'den gelenlerin başını Ebubekir-Ömer çekiyordu. Bedir hariç tüm savaşlarda bulunan bir sahabe. ö v g ü anlamında kendi Kur'an'ına bunlar hakında ayetler de oluşturuyordu. Muhammed'in ölümünden sonra yöneti­ me talip çıkanların hepsi zaten Müslüman: Ebubekir. Bu buluşma­ yı sağlayan ve Muhammed'le Müslümanların M e d i n e ' y e gelmelerine zemin hazırlayan etkili bir isim.

Ömer kılıcını çekip kendi yandaşlarına. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. hem M u h a m m e d hasta iken cemaate imam olmak için onu önerdi. 9. ayet. Munzır. düşman ilan edi­ liyorlar ve insan yerine konmuyorlar. İki grup arasında ya­ pılan konuşmalar sırasında halife Ömer. Bunun üzerine iki kesim arasında tartışmalar. Evet. ama iş sağlama alınıp da zaman içinde sıra paylaşıma gelince onlara bir şey yok. Sad halife olsun diye "Sakife Beni Saide" denilen gölgelik bir yerde topla­ nıp durum değerlendirmesi yapıyorlar. Ö m e r ona. Bunun haberini alan Ebubekir'le Ö m e r oraya gidiyor. hicret esnasında onunla birlikte M e d i n e ' y e gelen çok yakın bir dava arkadaşı gibi olumlu taraflarını öne sürüyor ve bu arada "Bakın ilk olarak ben onun elinden tutup halifeliğini kabul ederim" diyor. "Halifelik bizim hakkımız. . Hz. "Bu köpeğin had­ dini bildirin" diyor. Muhammed'in kayınpederi (Ayşe'nin ba­ bası). bunlar zaten buralı değil. 1 2 2 İşte böyle. "Allah 122 Haşir suresi. Ubade'yi halife olarak destekleyen ve ç o ­ ğunluğu M e d i n e yerlilerinden oluşanlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile yine Mekke'den gelen Müslümanları kendilerine tercih ederler (yani yemezler. hatta kav­ galar başlıyor. ancak yediririler)" d i y o r . başta yardım etsinler diye oluşturduğu ayet­ lerle onları şişiriyor. Ebubekir'in avan­ tajlarını anlatmaya başlıyor: H e m ilk Müslümanlardandır.imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar. şehrimizi terk edip memleketlerine gitsinler" deyince. O arada adamın biri Hz. hicret eden­ leri (Mekke'den gelen Müslümanları) severler. Mekkeli Müslümanlar kabul etmiyorlarsa. Sad b. Yine Sad taraftarlarından Hubab b. kendisi cenazeyle meşgul). Ali halife olsun de­ yince (tabii ki Ali orda yok.

Hatta bu konu Buhari'de de anlatılır ve burada Ebubekir. Çünkü evdeki hesap çarşıya uyma­ mış: Sert tartışmalar. Ö m e r biliyordu ki. ya Ebu Ubeyde. Yine adamın biri 'Ebubekir olamaz. ilk aşamada kimse Ömer'i kabul etmez. Yoksa başlangıçta Ö m e r ' l e farklı bir plan yapmıştı. kimse onun yönetici olmasını kaldıramazdı. "Ben sizden biri halife olsun" d e ­ rim teklifinde bulunur.belanı versin" diyor.. eğer Ebubekir olmazsa. halifelik biz Medinelilerin hakkıdır' deyince. Çünkü kendisi çok sert biriydi. Diğer bir şa­ hıs. O nedenle Ö m e r hep Ebubekir olsun diye ısrar ediyordu. ilk etapta tehlikeyi (pek de becerikli olmayan ve zaten yaşlı olan) Ebubekir üzerinden atlatmak istiyordu.. Kaldı ki. Ebubekir korkusundan bu öneride bulunur. Zira bunun dışında seçilen bir halife . bu iktidar işi ancak kanla halledilir" diyor. Bunu Muhammed'in zehirlenerek öldürülmesi kısmında anlattım. zaten ilcisi arasında daha önce bu yönetim konusunda planlar ya­ pılmıştı. "Anlaşılan o ki başka çözüm yok. ciddi rekabet ve hatta kavgalar ol­ muştur. ya da ik­ tidarı aramızda paylaşalım diyor. O yüzden gelecekte halifeliği garantiye almak için. Sad'ı des­ tekleyenlerden biri Ömer'in sakalından tutup "Ey Ömer. Ebubekir'in bu önerisini en başta Ömer kabul etmedi. O da bunun farkındaydı. sen onun kılına dokunursan senin ağzında bir tane diş kalmaz" diyecek kadar sert tepki gösteriyor. Hatta Ebubekir durumun vehametini görünce. ya da Ö m e r halife olsun ben olmayayım. Ö m e r ile Ebu Ubeyde arasına girip onların ellerini tutar. Ebubekir'in bu açıklaması birçok kaynakta anlatılmaktadır. Hele ibni Ebi Şeybe bu ko­ nuda birçok hadis aktarmıştır. Ö m e r kılıcını ona doğru uzatıp seni paramparça ederim diyor ve kendi adamlarına da "Bunu öldürün" emrini veriyor.

Sait b. Sad b. Üsame gibi birini komutan seçmesi onlara g ö r e normal bir durum değildi. o sa­ vaşa katılmıyor. Ortalıkta Ebu­ bekir. Mu­ hammed. Her ne kadar Ebubekir'in halife olma durumu bir sürpriz de olsa. Muhammed vefat etmeden önce. muhalif olduğu için kerhen. Bu kadar muhalefet varken. O yüzden karşı çıkıyorlar ve ne Ebubekir. A m a kimse bu olayların üzerine bu şekil­ de gitmemiş. Onlar Hz. Bundan şu anlaşılıyor: Hz. Bu arada ben bunu anlatırken başka bir olay hep aradan kay­ nayıp gidiyor. Ö m e r bunu çok iyi biliyordu. Ö m e r gibilerini bu zor savaşa gönderip etkisiz hale getirmek. harcamak ve gelecekte halifelik için Hz. İşte bu noktada Ö m e r sonuç alma konusunda biraz rahattı ve nitekim de başardılar. Ka'b. Bera b. ne de Ö m e r onun­ la birlikte savaşa katılıyor. H e p söylüyorum: Ancak bu yolla Ö m e r halife olabilecekti. Hz. Üsame b.Ömer'in kendi hesaplarını altüst edecekti. Muhammed'i din­ lemiyor ve savaşa katılmıyorlar. Ali'nin önünü açmak istemiş. Yani ortada satranç gibi çok çetrefilli bir oyun var aslında. Übey b.Mikdad b. Ammar b. Z e y d komutasında Bizanslılara karşı savaşmak için İslam ordusunu Suriye tarafına gönderiyor. Kaynaklarda. 1 2 3 A m a Ö m e r onu zorla öne çıkartıp illa Ebubekir olsun diye ısrar ediyordu. Azıb. Ubade. o d ö n e m çoğu insanın Ebubekir aday ola­ cak diye tahmin etmedikleri anlatılıyor. "Halkın 123 Mesela Muhammed'in amcası Osman. Ö m e r de bir sözünde. Ö m e r gibi önemli isimler varken. Halit b. Esvet. Ubeydulah -Her ne kadar Ebubekir onu önerdiyse de. Talha b. halk ona e v e t diyebilirdi. Muhammed'in ölümün­ den sonra Ebubekir'in araya girmesiyle. As. Haşimogulları. durumu yatıştırmak ona ikram ediyordu. Selman-i Farisi. Ö m e r zaten demirbaş. . Yaser. Ebu Süfyan ve daha niceleri Ebubekir'e karşıydı. Kureyş'ten birçok önemli kişi M e d i n e ' d e kalıyor. farkındaydı. yaşlı biri olduğu ve Ö m e r kadar da sert olmadığı için. Ebu Zer. Zübeyir.

Ebubekir kısmında. kimse bu lok­ mayı ona yedirmez. Ensab. 1 2 4 Hatta d e n e m e mahiyetinde henüz Ebubekir seçilme­ den Ömer. Bir de ortam­ dan anlıyor. Medineliler Sad b. 125 İbni Hacer.A. Daha sonra Ö m e r gelip Ebubekir'e. o nedenle hayır diyor. Muhammed'in hastalığı babında. uzunca bir hadiste en başta Buhari'de anlatılmaktadır. min­ bere çık halk gelsin sana biat etsin/elini tutup seni kabul et­ sin diyor. kimin kimden yana olduğunu biliyor ve zaten Ö m e r de bir taktik olarak ona bu teklifi sunuyordu. Taberi Tarihi. 126 Buhari. Sonuçta Ebubekir'in tarafı ağır basıyor ve kendisi halife seçiliyor. 30/274. daha sonra bunun sürpriz olduğunu itiraf ediyor: Evet doğrudur diyor. Sevaih-i Muhrika.Buhari. 1 2 7 124 Buhari. Ubade ha­ life olsun diyorlardı. Burada deniliyor ki. Bab-ü recmi-l hubla kısmında. Bu olay. bunun bir sürpriz olduğunu kabul e d i y o r . hat­ ta bununla savaşılır" dediği halde. Ebubekir'le birlikte halk da dinliyor. Buhari ve Müslim'den naklen. Tarih-ü Medinet'i Dımaşk. c. İbni Asakir. 127 a. Ali'nin evinde ka­ rargâh kurmuşlardı. Ubeydullah kurtların çok olduğunun farkındadır. Mekke'den gelenlerin bir kısmı Ebu­ bekir olsun diyordu. ama Ebubekir çıkmıyor. o olsun diyorlardı. Belazuri. N o : 9756. 3/220.üzerinde anlaşmadığı kişinin halifeliği meşru değildir. Bu arada Ö m e r ısrarla onu minbere çıkartıyor. ısrarla ve hatta zorla Ebubekir'i halife ilan ediyordu. ama bazıları da Hz. Kitab'ül Ahkam. Istihlaf bölümü. 1 2 5 İşte başlangıçta Ebubekir'in halifeliği sürprizdir diyenle­ re kızan Ömer. Ö m e r camide bir konuşma yapıyor. 1 2 6 İşte böyledir: Başlangıçta kim sürpriz diyorsa asar kese­ rim diyen bir Ömer. Ubeydullah'a. Razza. Ahkam. . daha sonra tam tersini söylüyor. b. Megazi kısmı. Hudut. hemen başta birinci bab. Istihlaf bölümü. seni halife yapalım diyor. 2/272. Musannaf.

M u h a m m e d ' e varana kadar. ancak Ömer onun üzerinden geleceğini sağlama almak istemiş. el-Ahad ve-1 Mesani. 1/14. 129 İbni Abdi'l Ber. Bidaye. İşte Ebubekir'i tayin etmekle hata yaptınız diyen kişi böyle biridir. "Kureyş'in en pasif-zavallı kişisi halife seçilmiş. Kur'an'da Nahl suresinde "Derler ki Kur'an'ı bir insan Muh a m m e d ' e öğretiyor (tanrısal boyutu y o k ) " şeklinde bir ayet g e ç i y o r . . Ayşe anlatıyor: Muhammed geceleri Selman-i Farisi ile yalnız kalırdı. Selman-i Farisi hakkında kısa bir bilgi v e r e y i m . 1 2 9 İşte Muhammed'in kendisin­ den bilgi aldığı Selman-i Farisi. Yine Selman-i Farisi o zaman Farsça bir cümley­ le. tüm kutsal ve diğer Ortadoğu dinlerini iyi biliyordu. d. Yani bir şey yaptınız. Hatta Ömer ona. 128 Nahl. ayet. adam artık mecbur. Hz. 103. Kısa bir örnek vereyim. Selman-i Farisi temi. Hatta Ebu Süfyan Ebubekir'in halife olduğu­ nu duyunca Hz. Demek istediğim. Ebubekir çok beceriksiz bir insan. ken­ di aralarında konuşurlardı. Ali'yi seçseydiniz hepinizin yararına olacaktı diyor. biz Ebubekir'e mi kaldık diye.İbni Kesir. N o : 1014.Anlatılanlardan anlaşılıyor ki. onunla daha ö n c e pazarlığını yapmış. bazen bizi unuturdu.bi-1 A ' s e m . Kendisi aslen İranlıydı ve ailesi İran'da Zertüştilik dininde bir bakıma diyanet reisliğini yürütüyor­ du. yollarda yıllarca değişik haham ve papazlardan da bilgi alış-verişi yapmıştı. Ali'ye. 5/269. bu insan önemli biri. Istiab. hatta öylesine sohbete dalardı ki. Ebubekir hakkında az önce­ ki sözü söylüyor. Ebubekir halife olunca Talha kılıcını çekip ortaya çıkıyor. ama iyi etmediniz diyor ve devamla. 1 2 8 İşte burada ç o ğ u Kur'an yorumcuları Sel­ man-i Farisi üzerinde durmaktadır. "dur dur­ duğun y e r d e ey köpek" diyerek ağır hakaretlerde bulunuc. "Kerdaz ve nakerdaz" şeklinde bunu belirtiyor. nerdeyse fıtık olurum (alay edercesi­ ne)" diyor.İbni E.

cilt 5/643. Kenz'ül Ummal. 3/206 Sakife Beni Saide kısmında. 1 3 1 Aynı teklifi. 172. Sad da sert tepki gösteriyor. c-Kenz. d. Ömer. g. sen Müslüman olalı senden hiç­ bir şey anlayamadım. f. 4/310.Taberi tarihi. . Taberi. sen halife ol deyince o. s. b. 1/183. en başta A h m e t b. "Vallahi senin önüne geçsem boynum kinisin! Be­ nim için en ağır günah.Taberi.Hindi. seni kabul edeyim" diyerek hep onun propagandasını y a p ı y o r d u . 132 a.İbni Asakir. Sakife Beni Saide kısmında. Yani umulmadık bir sürpriz oluyor insanlar arasında. b. bir daha dirilsem. 2/271-74. Kitabü'l Osmaniye. Ensab. Hanbel'in Müsned'inde ve daha birçok İslami kaynakta g e ­ çen. ben bunun için kabul etmek zorundayım d i y o r . sen hayatta iken benim senin önüne geçmemdir. Ensab. Riyad'ü Nadre. 1/580 ve dv ayrica 2/263. Olur mu. ya da Ebu Ubeyde" deyince.Muhibbüddin Taberi. Hanbel.Belazuri. "Ya Ömer halife olsun. Ebubekir var iken nasıl ben öne geçerim" d i y o r . no: 14132. 5/643. 131a. e.Siyer-i İbni Hişam. kimsenin haddi değil ki seni arkaya çeksin. Canız. böyle yapar mıyım? Sen hayatta iken kimsenin haddine değil ki senin önüne geçsin. Riyad 1/151. Ö m e r ve Ebu U b e y d e arasında durarark. cilt 30/274. c-M. 1/162. ancak ortada bela var. no: 14131-14137. Ebubekir de bunu itiraf ediyor. "Ey Ömer. Vallahi ben iman üzere öldürülsem.Ahmet b. 3/206. müsned. s. Tarih. Tarih-i Medine-i Dımaşk. 1 3 0 Sakife Beni Saide toplantısında bir ara Ebubekir. Halit b.Cahız. Kitabü'l Osmaniye. Muhammed seni namazda öne geçirmedi mi. bir daha öl­ dürülüp dirilsem yine senin önüne geçemem! Ver elini önce ben siftah edeyim. 1 3 2 Aslında danışıklı dövüş olmazsa Ebu 130 Belazuri.yor. 232. Ö m e r Ebu U b e y d e ' y e sununca.

Bu konuda yeri gelince Ebubekir'in ölümü başlığı altında önemli bazı örnekler v e r e r e c e ğ i m . peki ni­ ye ilk başta ben olmayayım demiş ve hasta iken de son ne­ fesinde yine bunu tekrarlamış: Keşke ben halife olmasay­ dım diye? Hal böyle olunca ortada çelişkili bir durum söz konusu. Birincisi. kimsenin bu makamı ona teslim etmeyeceğini bildiği için hep arkaya çekiliyor. Yani kendi­ si senaryodan habersizdi. Aslında çelişki yok. Hele en başta da Fatma ve Hz. Son nefesindeki pişmanlığa gelince. ancak Ebu Ubeyde. kendisinin gördüğü kavgalardan korkmuş olması ve bu nedenle adaylıktan çekilmek zorunda kalması. bunun birçok nedeni var.Ubeyde o kadar kitle içinde bu sözü Ö m e r ' e karşı kullana­ mazdı. Bu durumda haklı olarak şu soru sorulabilir: M a d e m baştan beri Ebubekir Ö m e r ' l e bir komplo içindeydi ve so­ nuçta Muhammed'i ortadan kaldırmayı başardılar. Ö m e r ' l e Ebubekir'inki bir danışıklı dövüştü. çarşıdaki hesapla evdeki hesap birbirlerini tutmu­ yor. Ancak kendisine yapılan tekliflin boş olduğunun farkındaydı. Ö m e r bas- . O nedenle kabul etmiyordu. artık Ebubekir de ona karşı illallah diyecek hale gelir. Ki araları açılır. Ebubekir'in iki buçuk yıllık icraatının çok kanlı geçmiş olması. Bilmiyorum ama bunları bir film şeridi gibi son nefesinde gözler önüne getirince etkilenmiş olabilir di­ yorum. son nefesindeki pişmanlığına neden olmuş olabilir. Ali'ye. hayır diyordu. Bu söz aslında Ömer'in de hoşuna gidiyor. Çünkü bak­ mış ki. İkinci neden ise. Ebubekir zaman içinde kendisinin Ö m e r tarafın­ dan kullanıldığını fark ettiği için bunu söylemiş olabilir. Çünkü: İlk başta o toplantıda ben olmayayım demesinin nede­ ni. O nedenle ben olmayayım sonucuna varmış.

2/261-272. M e s l e m e ' y i gönderip onu gurbette öldürttü 1 3 3 ve sonunda şu yakıştırmada bulundu: "Efendim tuvalet ihti­ yacını giderirken o durumda cinler onu öldürür" şeklin­ de masalımsı bir g e r e k ç e . 134 Belazuri. tabii ki sonuçta Ebubekir halife oldu. . o da M e ­ dine'yi terk edip Şam tarafına gurbete gitmek zorunda kal­ dı. Çünkü onun amacı kısa zamanda yönetimi ele geçir­ mekti. ikili bir y ö n e ­ tim de önerir ve başlangıçta Ebubekir buna e v e t der: Bir li­ der bizden olsun.2/272. hem de bu olayda aldığı darbelerden dolayı kısa zaman içinde vefat eder ve Ali'nin de başına getirmedikleri kötü­ lük kalmaz. "Yerle gök birleşse bile ben onun ha­ lifeliği tanımam" dedi. Ebubekir talimatıyla Ö m e r gi­ der Fatma'yı tekmeler. Medine'nin asıl sahipleri olan Ansar gru­ bu. Buna rağmen onu orada da rahat bırakmadılar: Ö m e r halife olunca onun arkasından Halit bin Velit ve Muham­ m e d b. sonuçta Fatma hem çocuk düşürür. . yani Sad b. 1/586 vd. ancak Ö m e r buna karşı çıkı­ yor. yoksa niye pişman olsun ki. 1/580 vd. Ensab. Ubade'yi destekleyen kesim. Sadece Y e m a m e ' d e katledilen insanların sayısı 21 bindi. ancak diğer ra­ kip Sad b. As­ lına bakılırsa bu adil bir öneri-. Şu da önemli. Ubade. diğeri de sizden düşüncesindedir. işte Ebu­ bekir'in son nefesindeki pişmanlığı bunlardan dolayı olabi­ lir. Bu başlık al­ tında zaten belirteceğim ki.kısıyla yaptığı haksızlık onu etkilemiş olabilir. Ensab. tabii ki var olan bilgilerden yola çıkarak böyle bir sonuç muhtemeldir diyorum. . 1 3 4 133 Belazurı. Onu rahat bırakmadılar. Hele Muhammed'in vefatından sonra Ebubekir'in kitle­ sel bir şekilde dinden çıkanların üzerine gitmesi ve onlara uyguladığı katliamların benzeri tarihte az bulunur.

o da hemen kolayca iş başı yaptı iddiası doğru değildir. c. el-Kamil 2/263. N e ­ den geceleyin gömdü. O yüzden birkaç önemli kişiyi de yanına alarak onu geceleyin g ö m d ü ve güya vasiyeti üzerine halife olduğunu halka duyurdu. Ömer kısmı. . acelesi neydi? Çünkü itirazlar olabi­ lirdi. Tarih'ül Hulefa. s. Ömer'in halifeliği kısmında. bu iddia gerçeği yansıt­ mıyor. 3/111 Ebubekir bölümü 3/146 halife Ömer kısmın­ da.Taberi Tarih-i. bütün bunlar bir film şeridi gibi e ğ e r Ebu­ bekir'in gözünün önünden geçmişse.İbni Sad. f. ı. 3/111. Ebubekir'in pişmanlığını içeren hadisi.Dediğim gibi. Sabah olduğunda ise Ebubekir vefat etti. "Adım İskân" demiş öğrenci. Tarihi Dımaşk.İbni Asakir. h. Ancak az önce değindiğim gibi söz Ebubekir'in g e c e defninden açılmışken bir fıkra anlatmam gerekiyor. Ö m e r ' e g ö r e v verdi. 1 3 5 Ebubekir.Suyuti. "Onun da adı İskân" ce135 a. g. d. yerine de beni tayin etti diyerek halifeliği bu şekilde ele geçirdi. el-Karnil. hicri 13. Ömer'in Ebubekir'den sonra halifelik makamına otur­ ması çok kolay olmuştur: Ebubekir ölünce hemen o g e c e Ö m e r birkaç kişiyle. Ebubekir'in ölümü konusuna yeterince açıklık geti­ receğim. 3/421 ve devamı.İbni Ebi Şeybe.Kenz. başına dert açılabilirdi. geçmişin hesabını yapmışsa ve Ö m e r tarafından kullanıldığını da fark etmişse son nefesindeki pişmanlık bunlardan dolayı olmuş olabilir. 68. 30/411-415. "Peki. bundan sonraki kı­ sımda Fatma'nın malı konusunda anlatacağım.ibni Sad. Bizim Diyarbakır'da hocanın biri öğrencisine adını sormuş. no: 14178.İbni Esir. e. -tabii ki içlerinde halife Osman da varhemen onun cenaze namazını kıldı ve o g e c e götürüp def­ nettiler. no: 38211. b.İbni Esir. Tabakat. babanın adı ne?" diye ikinci bir soru sormuş öğretmen. yılı olayları. Musannaf.

Bunun bir an­ lamı olmalı. Fatma (mezarı bile belli değil) gibi önemli kişiler de hep g e c e gömülmüşlerdir. yoksa kendisinden sonra iktidar yüzünden kavgaların çıkacağını tahmin e d e m e m i ş de ondan mı veya Ali gibi birini belirlemiş. "Muhammed kendisinden sonra iktidar yüzünden neler yaşanacağını bilmiyordu" d e m e k ancak saflık olur. M e d i n e yerlilerinden birçok önemli kişiler vardı. karşısında aynı zamanda kayınpederi olan Ö m e r gibi güçlü birinin ol­ ması olabilir. kendisi henüz hayatta iken belirlememiş? Acaba kimse onu dinlemezdi diye mi cesa­ ret edememiş. "Baban ne iş yapar?" "İskân müdürlüğünde memur" demiş öğrenci. İşte bu zorlu tablodan birini belirlemeye cesa­ ret e d e m e m i ş d e m e k de mümkün. ancak açıkça belirlemekten kaçınmış olabilir. hileyle ele geçirmişler. ya da belirlemiş ve hem damadı. bunu aklına bile getirmemiş. ancak v e ­ fatından sonra Ömer-Ebubekir ekibi iktidarı zorla.. Halifelikle ilgili bu zorlu seçime bakılınca haklı olarak şu soru insanın zihnine geliyor: N e d e n Muhammed kendin­ den sonra halife olacak kişiyi. hem de amcasının oğlu olan Hz. Hz.vabını almış. Bir kere Muhammed'in kendisinden sonra neler olacağını bilmediğini iddia etmek çok yanlış olur. hep iskân. başta Muhammed olmak üzere Os­ man. nerede. hem de amcasının oğlu olan Ali'yi tavsiye etmiş. "Peki. .. Yani hep iskân. Başka bir tabirle. Belirlememenin bir diğer ihtimali de. ancak o dünyasını değiştirince sonrakiler buna uymamışlar mı? İhtimaller çok: Dediğim gibi ya hiç düşünmemiş. "Biz İskân evlerinde oturuyoruz" ya­ nıtını vermiş. hangi semtte otu­ ruyorsunuz?" Çocuk. Ebubekir. Dolaylı olarak belki bi­ rini belirlemiş. Tıpkı bunun gibi. Ali vardı ve bunlar gibi Mek­ ke'den gelenlerden. Diğer tarafta Ebubekir ve hem damadı.

onu sevindir­ mek. Ayrıca elimdeki çalışmamın sonlarına doğru Ömer'in bilinmeyen yönleriy­ le ilgili bir bölüm açacağım. toplanan binlerce insan kitlesi huzurun­ da kendi halefini ilan edebilirdi ve bu durumda kolay kolay kimse itiraz etmezdi. Kur'an'ın Kökeni adlı yapıtımın Ömer'le ilgili bölü­ mü önemlidir: Muhammed'i ne kadar yönlendirdiği o ki­ tapta örneklerle açıklanmıştır. Muham­ med'in kendine bir halef seçmiş olmasıdır. Hz. Mesela Muhammed ölüm d ö - . Ömer'in karşısında sıkıntıya düşünce. Bunun da değişik neden­ leri olabilir. tüm zorluklara rağmen. Buna kanıt olarak. etkili ve baskın olduğu örneklerle açıklanacaktır. ondan kurtulmak için. Ben görevin kime devredildiğinden ziyade cinayetler üzerinde duracağım. Bu konuda adı g e ­ çen kaynağımda pek çok örnek verdim. orada da onun Muhammed için ne kadar önemli. Bu konuda -başta Buhari ve Müslim olmak üze­ re. Çünkü bu durumda en baş­ ta Ö m e r onu dinlemeyebilirdi. Ancak en güçlü olanı. henüz hayatta iken Ö m e r ' l e arası açılabilirdi. onun istekleri doğrultusunda ayetler oluşturup Kur'an'ına eklemiştir. Bu zorlu ve karmaşık tablo olmasaydı. Bir diğer ihtimal de. İleride bunun üzerinde duracağım. A m a okuyucuları aydınlatmak için bu konuya da açıklık getireceğim. bu mümkündür.önemli bazı bilgiler var. belki az bir cemaat yanında söylemiş olabilir. son hutbesi olan v e d a hutbesinde.Bütün bunlar ihtimaller. hatta birçok kez Muham­ med. Muhammed için sonuç alıcı bir yöntem olamayacağı için buna başvurmamış olabilir. Muham­ med'in Ali'yi belirlemiş olması ve daha sonra EbubekirÖmer'in buna uymamış olmaları. A m a herkesin duyabileceği bir ortamda değil. Zira Ömer'i çok iyi tanıyordu.

Bir şeyler anlaşılsın diye elim­ den geldiğince toparlayıcı bilgiler v e r m e y e gayret edece­ ğ i m . 136 Buhari-Müslim hadisleri.Halife Ebubekir'le Ömer Hz. Buhari. Megazi ve Cizye bölümlerinde. şu üç nokta önem­ lidir der. hadisler ya­ zılırken bilerek bu şekilde yazılmıştır. El-Lü'lüu ve'l Mercan. Ebubekir ise çok mütevazı biri olarak lanse edilmiştir. "Muhammed bu ikisini söyledi.şeğindeyken bazı tavsiyelerde bulunur.. Ben bu hadisin ilk ravisi tarafından bu şe­ kilde söylendiğine inanmıyorum. Çok komik ve inandırıcı olmayan bir açıklama. aslında durum hiç de böyle değildir. bu kesindir. Bu başlıkta çok farklı bazı konularla karşılaşılacağınızı şimdiden söyle­ yebilirim. ya da söyledi de ben hatırlayamıyorum" şeklinde geçiş­ tiriyor. bazı yerleri silinmiş­ tir. ama üçüncüyü de ya kendisi sustu/söylemedi.. Vasiyet no: 1637 . N e d e n belirsiz. Cihat. Üçüncüsü ise maalesef belirsiz. vasiyet kısmı. İkincisi: Size g e l e n elçileri (barış elçileri veya başka amaç­ la gelen elçileri kastediyor) iyi karşılayın. Buna ilişkin malzeme İslam'ı kaynaklarda çok fazla. Fatma'nın Malına El Koyuyor Bu başlık altında g ö z d e n hep uzak tutulmak istenen konu­ lardan birini daha sunmak istiyorum. Olayı aktaran İbni Abbas. Üstelik bu hadis en başta Buhari'de birkaç y e r d e v e Müslim'de g e ç m e k t e d i r . Daha sonra. Müslim. bunun gerekçesi il­ ginç. Bu hadis bile tek başına o d ö n e m d e olup bitenlerin ne kadar sağlıksız bir şekilde zapturapt altına alındığına kanıt olarak yeterlidir. no: 1059. 1 3 6 b. Birincisi: Arap yarımadasında iki din bir arada ol­ masın/tek din olsun veya müşrikler bu adada kalmasınlar. Müslüman kamuoyu en çok Hz. Ali ve Ö m e r üzerin­ de durmuştur.

Buna rağ­ men yine de İslami kaynaklarda işleyeceğim konular hak­ kında sağlam kanıtlar vardır. ancak abesle iş­ tigal olur. Bu. he­ le İslam tarihi için bu sav daha fazla geçerlidir. Şuna da vurgu yapmak isterim ki. Birazdan. Şunu da hatırlatmakta yarar var ki. Başka bir tabirle. . Ömer. Kur'an'a rağmen Hz. Ebubekir.Tarihin egemenler tarafından yazıldığı bir realitedir. Çünkü hem dünya genelinde. Kaldı ki. o günkü insanlar şimdiki Müslümanlar kadar ona tapmıyorlardı. başta Buhari ve Müs­ lim'den bilgi sunacağım. bunların ger­ çekte çok farklı olduklarını ortaya koymak. Bunu anlatırken de. İslamın lider kadrosunun halk nezdinde bilinen kimlikleriyle asıl kimliklerinin aynı olmadığını. bu konuda in­ sanları bilgilendirmek ve bu tabulardan kurtulmalarına kat­ kı sunmak. M u ­ hammed kendi zamanında bu kadar popüler. Fatma'ya yaptığı bir zulümden söz e d e c e ğ i m . anlatılan Hz. bir kadına yapılan haksızlıktan yola çıkarak. yoksa normalde 1400 yıl önce 20 yaşlarındaki bir kadının başına gelenlerden s ö z etmek. 14 asır ö n c e bir ka­ dına yapılan zulüm ve haksızlığı g ü n d e m e getirmekteki amacım. H z . anlatacağım konu hak­ kında İslam otoriterleri nezdinde zaten tartışma da söz ko­ nusu olmamıştır/Ebubekir'in yaptıkları iyi karşılanmıştır. hem de ülkemiz­ de her gün insanlar katlediliyor. ancak daha sonra büyütülerek farklı ve hayali bir Hz. bugün kitaplarda tasvir edilen. M u h a m m e d yaratıldı ve bu şekilde dinin hakikatini bilmeyenlere takdim edildi. bir inancın liderlerinin gerçek kimliklerini ortaya koymak ve dolayısıyla İslam hakkında doğru olan bilgileri takdim etmektir. tabu haline gelmiş biri değildi. O bakımdan amacım bu­ rada asırlar ö n c e bir bireye yapılan uygulamadan bir ders çıkarıp İslam hakkında gerçeklerle hayaller arasındaki farkı okurlarla paylaşmaktır. Muhammed'in ölümünden sonra Ebube­ kir'in. Osman ve diğer meşhur sahabeler için de geçerli­ dir.

burada farklı bir olay hatırıma geldi. ben bu çalışmamda başta Kur'an olmak üzere Sünni kaynakları temel alacağım. Muhammed'in bir açıklamasını biliyorum. şimdi sözünü e d e c e ğ i m kişi İslam'da en eski tarihçidir. Fatma darıldı. Muhammed'in cenaze işlerini bitirince bakıyor ki Ebubekir . Hz. Ali de onunla birlikte evi­ ne kapandı ve ne Ebubekir'le konuştu. Muhammed'in malından Fatma'nın pa­ yına düşeni vermedi. konuşmadı da. tabii ki bunu tek başına yapmadı. Bu arada Hz. o hazineye devredilir" anlamında bir hadis bahane etti ve Hz.Bilindiği gibi Hz. kimisine g ö r e de en çok altı ay ya­ şadıktan sonra -20 küsur yaşlarında iken. Hz. Bu konudaki olup bitenleri. Adı Selim bin Kays Hila­ li (h. Söz Ebubekir ve Ömer'in bu vasiyet olayından açılmış­ ken. Fatma babasının ölümünden sonra 75 gün. kız­ dı ve evine döndü. Muhammed'in vefatından sonra Ebu­ bekir halife oldu.2-76). Fatma'm eşi Hz. Hz. Gerekçesi de şuydu: Ben Hz. onu yönlendiren Ö m e r onun hep ya­ nındaydı. kimisine g ö r e 3 ay. belli bir süre. şunu diyordu: "Biz peygamberler ölürken varislerimize/arkamızda bıraktığımız yakınları­ mıza mal bırakmayız. Fakat Ebu bekir bunu kabul etmedi/ben v e r e m e m dedi. Fatma kendisine gidip ba­ basından kalan malı. sanırım buraya uygundur. Hani daha önce belirttim. Kimi riva­ yetlere g ö r e Hz. ne de onun halifeli­ ğini kabul etti. bu tarih­ çi 15 yaşlarında bir delikanlıydı. Kitabında konuya ilişkin şunu anlatıyor: Hz. Ali. eğer bizden herhangi bir mal mülk kalırsa. Bunun üzerine Hz. bir varis olarak talep etti. Ölene kadar da halife Ebubekir ve Ömer'le konuşmama kararı aldı. Bu arada Hz.vefat etti. Muhammed vefat ettiğinde. Muhammed zamanında yaşamış. ancak onunla görüşme fırsatı bulmamış. ka­ lanını da onun bölümünde anlatacağım. Ali'nin başına gelenleri kısmen daha önce anlattım.

Kur'an'a g ö r e bu davada Hz. . tabii ki olay çok uzun. Fatma haklı. M u h a m m e d ' e ait olan tüm ma­ lın yarısını gasp etmiş olmaktadır ve verdiği karar da Kur'an'a terstir. s. şimdi de buna bakalım. "Eğer ölen bir anne veya babadan tek bir kız kalırsa. ayetinde. ancak M u h a m m e d bana. Adı g e ç e n kaynakta çok ilginç bilgiler v a r ! 1 3 7 Peki. da ilginç bilgiler var. Bu du­ rumda Halife Ebubekir.ve Ö m e r halifelik işini çoktan halletmişler bile. babasından kalan malın yarısına sahip olmalıydı. ben şahidim ve bir-kişi de yine onların ekibinden biz de varız diyorlar. Ebubekir şunu diyor: Haklısın. Nisa suresinde (7. ister birden fazla ol­ sun fark e t m e z : Burada ölenin çocuğu olduğu için onlar an­ cak 1/8'ini alıp paylaşırlar. Kur'an Ebubekir'in bu yaptığına ne diyor. ayet) "Ölen anne-babanın bıraktıklarından (veraseti kastediyor) kızlarına da. Hz. ne çabuk Muhammed'den uzaklaştınız?" deyince. Fatma. 153 ve sonrası. Hz. Onlara. Bunların payı zaten belli: Malın 1/8'i. Hatta bazı durumlarda eğer ölenden yalnız kızı kalırsa. doğru. 137 Selim Hilali. Ancak burda Hz. erkek çocuklarına da pay vardır" deniliyor ve daha sonra yine aynı surenin 11. o zaman tüm malın 1/2 sini alır" deniyor. senden başka bu hadisi duyan var mı diye? Ö m e r hemen ortaya çı­ kıyor. Ali soruyor. Ayrıca konu hakkında Meclisi'nin 'Bihar'ül Envar' c. Hanımlar bu payı kendi aralarında bölü­ şüp paylaşırlar. Muhammed'in hanımları davar. İster bir hanım olsun. Aslında Kur'an'a g ö r e kesinlikle Hz. burada maksadım Ebubekir'in bu gizli vasiyetlerine yeni bir örnek daha kat­ mak. "Peki siz daha dün Muhammed huzurunda beni halife olarak kabul etmediniz mi. halifelik artık başka bir aileye geçsin" dedi. 28/96 vd. o zaman malın tümünü de alabilir. "Peygamberlikle halife­ lik bizde olmaz: Ben peygamber oldum.

Muhammed'in Hanımları. b. müttefakun-aleyhtir. Muhammed'in eşlerinden ve aynı zamanda Ömer'in kızı olan Hafsave yine Hz. Yani hem Buhari'de birkaç yerde. Dikkat edilirse. hazine malı d e ğ i l d i . Bu zaten en başta Buhari'de anlatılmaktadır. Hayber gelirinden artık mahsûl değil de arazi kabul ettiler-araziye ortak oldu­ lar. Bunu da yine Beni Na­ dir Yahudilerini Medine'den/asıl yurtlarından sürerek on­ lardan ele geçirmişti. 3) Menakıb kısmında. 178 vd. Siyer. 1) Megazi/ Hayber kısmında.Hz. Yani bu. 1 3 8 Ne ilginçtir ki. 140 Buhari. Fedek sayfiye/yazlık köyünü bir baskında Yahudilerden ele geçi­ rip kendine tahsis etmişti. Toprak altındır derler ya. 2) Farz'ül Humus. c' Tirmizi. başta dört m e z h e p lideri olmak üze­ re bir kere İslam âleminde Ebubekir'in bu icraatına karşı herhangi bir itiraz da söz konusu olmamıştır.Müslim ise Cihad-Siyer bölümünde bunu işlemiştir. s. hem de Müslim'de anlatılmakta­ d ı r .Buhari. Ö m e r Halife olunca Hz. Muhammed'den kalan mal kısmında. Muhammed'in diğer eşleri yıllık mahsûl alma­ 141 ya devam ettiler. Muhammed'den kalan mal da çok fazlaydı. Müzaraa kısmı. Halife Ö m e r 138 a. Bunun % 20'sini arpa. kalan % 80'ini de hurma olarak onlara verirdi. Hadis'ü Beni Nadir ve Feraiz bölümünde. Fatma'nın babasının malını Ebubekir'den istemesi ve Ebubekir'in az önce belirtilen gerekçeyle ona vermemesi olayını içeren açıklama. . 1 3 9 Hz. 141 Müslim. 139 Kur'an'da Kadın ve Hz. ama Hz. Muham­ med'in eşlerinden Ebubekir'in kızı Ayşe. Hz. Hz. ele geçirdiği bu Hayber gelirinden her yıl her hanımına (10'dan fazla hanımı vardı o zaman) 100'er vasak/yani yaklaşık 11-12 ton ayırırdı. M u h a m m e d ' d e n kalan her üç yer­ deki malı/serveti Yahudilerden kalma talan malıdır. Muhammed. 1 4 0 Bir de M e ­ dine'de ona ait ganimet malı vardı. Müsakat kısmında. Hz.

Fatma'nın bu sert konuşması karşısında gü­ ya Ebubekir etkilenmiş. halife Osman'ın oğlu A m r ve kendi oğlu Yezit. Zaman içinde Yezit. Hakem. halkın malıdır dediği Fedek'in kaderi budur. Muaviye b. Çünkü nasıl olsa kızı artık yasak ayetler nedeniyle evlenemezdi ve o mal onlarda kalırdı. İlginçtir ki Ebubekir'in el koyduğu bu Fedek Sayfiye kö­ yü." Bazı Sün­ ni kaynaklarda. Daha sonra mül­ kün hepsi Ö m e r b. kâğıdı göğüslerinin arasına koymuş. halife olduğu için hamalları da çoktu. O da bu konu­ da halka bir konuşma yapıp asıl sahiplerine vereceğini söy­ ledi ve Hz. Fatma ona da şunları söylemiş: Sen nasıl kâğıdımı yırttın Allah da senin karnını yırtsın/belanı versin d e m e k istiyor. Abdülaziz'in eline geçti. Zaten daha sonra Halife 142 Ömer Rıda Kehhale. Ebubekir zamanla Hz. hakkında beddua edeceğim. ancak Fatma vermemiş. ama Fatma kabul etmediği gibi. A'lam-i Nisa. İşte Ebubekir'in vermediği. Ebubekir'e çok ağır sözler söyledi: "Ben ha­ yatta olduğum sürece hep namazdan sonra seni Allah'a şi­ kâyet e d e c e ğ i m . Daha önemlisi.. Fedek hakkında bir kâğıt yazıp Fat­ ma'ya vermiş (senin olsun d i y e ) . . Ö m e r bunu Fatma'nın elinde görünce almak istemiş-.de kızına düşen payı toprak olarak ayırdı. Hz. İşte Sünni kay­ 142 naklarda bunlar da anlatılıyor. Ö m e r kâğıdı zorla Fatma'nın elinden almak isteyince de Fatma. Fatma'nın torunlarına (artık kim kalmışsa) iade etti. Fatma'ya çok yalvardı. onu bedava işletirdi.. Fatma'nın torunlarından tek­ rar alıp Mervan oğullarına verdi ve böylece mülk sürekli el­ den ele yer değiştirdi. 4/120-25. bağışla beni diye. Buna rağmen Ö m e r zorla kâğıdı oradan almış ve yırtmış. Ebi Süfyan iş başı yapınca üçe bölünüp be­ dava olarak şu kişilere dağıtıldı: Mervan b.

Menakıb. Cihad kısmı b. 'Ben Ali'den olumsuz bir şey beklemiyorum.Ömer'in karnı yırtılıyor. Hayber kısmında. ve 3998. an­ cak olan olmuş ve ben de artık Ebubekir'i halife olarak ka­ bul ediyorum" diye Hz. Cihad. Buna da yeri gelince açıklık getireceğim. FJ-Lü'lüü ve'l Mercan. kabri başına gitmesinler diye. Muhammed'in eşlerinden Ebubekir'in kızı meşhur Ayşe anlatıyor ve en başta da Buhari (altı y e r d e ) . Hz. no: 3508.Müslim. 'Sen nereye gidiyorsun? Ya eğer senin başına bir şey getirse' gibi «sözler söyledi. Hanbel (birkaç yerde) yazmışlardır: " H z . konuşmadı. Fatma. niye bana kar­ şı bir kötülük düşünsün ki. Şu olayı. Nesai. Ali halka karşı bir de konuşma yap­ tı. no: 3810. Babam.Buhari. no: 6346 ve daha ulaşamadığım başka yerler. no: 1759. Ali'nin uzun uzadıya yaptığı bu açıklamasını aktarır A y ş e . Bu kabul esnasında Hz. no: 2748. Cihad. 1 4 3 143 a. Bu da gösteriyor ki. bir adam onu katlediyor. c. Farzü'l Humus. Feraiz kısmı. Ebubekir. Müslim. babam Ebubekir'den Hz. no: 2926.Buhari-Müslüm hadislari. no: 1 149. Niye g e c e ? Çünkü babamla halife Ö m e r duyup da cenaze namazına. Ebubekir'i ilk etapta halife kabul etmeyişinin nedenini. Hz. Ali onun cenaze namazını kıldı ve g e ­ celeyin g ö m d ü . Megazi. Ömer'in karşısında hiç değerinde bir insanmış ve hep kullanılmış. Ebu Davud (üç yerde) İmam Ahmet b. Ali de Fatma hayatta olduğu sürece babamın halifeli­ ğini kabul etmedi. engel olmak istedi. Bu olaydan 6 ay sonra da öldü ve bu süre zarfında da babama küskün­ dü. bunun kendi hakkı olduğuna inandığı için direndiğini. Tirmizi (üç yerde). Hz. darıldı evine gitti. Ben giderim' dedi ve gitti. . Bunu duyan halife Ö m e r hemen müdahale etti ve babama. Muhammed'in malını is­ teyip de babam vermeyince. ancak Fatma ölünce babama haber yol­ ladı: Evime gel seni halife olarak kabul edeyim dedi.

Ali'nin evine yapılan baskınlar. 'Metalib-i Aliye' Tefsir kısmı. no: 4141. boğazına geçirilen ip ve o şekilde disiplin altında Ebubekir'in yanına götürülmesi gibi olaylar yaşanmıştır. Fey' kısmı. g. İşin daha önemli yanı.Şevkani. e." Ebubekir.İmam Suyuti. 2968 ve 2973 hadisler. Ayetin anlamı şu: "Akrabaya. .Ömer ibni Şebbe.. Razzak Musannaf. ama tam değil. Tarih'ü Medinet-il Münevver. ayetin açıklama kısmında. no: 1608-1610. Muhammed'in henüz hayatta iken kızı Fatma'ya hibe ettiğine ilişkin açıklamalar. f-Tirmizi.Ebu Ya'li el-Mevsıli. e. 144 a. h.Ebudavud. zaten daha önce babası tarafından ken­ disine hibe edilmişti. Ebu Said el-Hudri kısmı. İsra suresi 26. f. Ensab. j. no: 6554-6556 hadisler.anlatmaktadırlar. Hz. 'Feth'ül Kadir'. dört halife kjsmı Ebubekir bölümünde.Nesai. bu köyü o sırada kızı Fatma'ya hibe et­ mişti. bunlar artık davanın bir tarafı.Belazuri. 'Dürrü'l Mansur' adlı tefsiri. no: 3801 d. Fedek köyünün daha önce Fatma'ya bağışlandığını -kanıtlarıyla. tabii İd Ayşe'nin bu açıklamaları gerçeği yansıtmıyor. 'Kenz'ül Ummal' adlı yapıtı no: 8696 hadiste bunu aktarmış. Müsned'inde. b. İslami kesimce güvenilir 144 sayılan kaynaklarda anlatılmaktadır. aktarmış. no: 318 ve 511. İsra suresi 26. babası henüz hayatta iken kendi­ sine bağışladığı bu Fedek'i de Fatma'ya vermedi. ayette bunu iş­ lemiş. ayeti inince (Muham­ m e d oluşturunca). 'Sünen-i Kübra' 'Fey' ve Ganimet' bölümünde ve daha saya­ madığım birçok yazar. Bir bakıma bu da önemli bir açıklama. Siyer'ü A'lam. Haraç. c.Zehebi. Fatma'nın istediği verasetten Fe­ dek sayfiye köyü. i. yoksula.Olayın. Yani bu köy artık d. babası hayatta iken zaten onu Fat­ ma'ya devretmişti. no: 1379 da.Beyhakı. Ayşe'nin anlattığı şekilde olmadığını daha ön­ ce aktardım: Hz. Bu kö­ yün.A.İbni Hacer Askalani. Buna rağmen onun bu sözlerinden yine hoş olmayan bir şeylerin o d ö n e m d e yaşandığı kesin. yolcuya haklarını ver. Siyer kısmı. no: 2963. İsra suresi 26.Hindi. no: 1186-1/586 vs.

Nahl. 1 4 6 Yine 147 bakıyoruz dört y e r d e merkeb/eşek işlemiş. Araf 176. Menakıb-i Fatma. bunu Mu­ hammed'in hadislerine bırakmış. sarmısak. Bu durumda da Hz. katır. ö z malıydı. 8. o bana kızmış-haksızlık yapmış olur" anlamında birçok söz söylemiştir ve bunlar hadis külliyatında ve Müsnedlerde değişik versiyonlarla g e ç m e k t e ve en başta da Buhari ile Müslim'de ortak olarak işlenmektedir. "Fatma benden bir parçadır. A m a insan hu­ kukuyla ilgili bu kadar önemli olan bir konuda işi Hz. Fedail-i Fatma kısmında. o da (tabii ki bu. Konuya ilişkin şu sorular yanıt istemektedir: Bilindiği gi­ bi Hz. Nahl 8. Kehf 18 ve yine Kehf 22'de de üç sefer. Fatma'nın kazanılmış bir hakkıydı. haksızlık yaparsa. Lokman 19 ve Cuma 5. 1 4 5 Peki. 259. mercimek. bu durumda denklem nasıl çözülecek? Ya Ebube­ kir haklıdır cennete girecek (din mantığına g ö r e ! ) ve Hz. Bir de kendi kızı Hz.veraset de sayılmazdı. beş y e r d e 148 1 4 9 köpek i ş l e m i ş . at. M u h a m m e d başta Ebubekir. Fatma hakkında. Ali ile Fatma haksızdır. kim ona kızar. b) Müslim. d e v e işlemiş. Bakara. Ö m e r ve Ali olmak üzere kendi çevresinden seçtiği 10 kişiye cennet müjdesi­ ni vermişti. Ya da Ebubekir suçludur. o da ancak gizliden Ebu­ bekir'e söylemiş olsun! Kur'an'a bakıyoruz onun Allah'ı sa­ latalık işlemiş. Ebubekir'e hak et­ mediği halde cennet müjdesini vermiş olmuyor mu? En önemli soru da şu: Neden bu kadar önemli olan bir huku­ ki konuda (peygamberden kalan mal yakınlarına verilmez diye) Kur'an'ın Allah'ı bir ayet g ö n d e r m e m i ş d e . onlar hak­ lıdır. . Ebubekir'le Ömer'in şahsi planlarıdır) başka kimsenin bilmediği bir giz- 145 146 147 148 149 (a) Buhari. soğan i ş l e m i ş . Muhammed. Mu­ hammed'in sözüne bırakmış. Bakara 61).

Hz. Ebubekir'le Ömer'in kendi keyfi kararlarıyla Fatma'ya vermedikleri gibi. ayetine g ö r e Hz. Hz. Ali ve di­ ğer yakınları cenazeyle meşgul iken. Ancak onun da Hatice'nin malını Fatma'ya v e r m e d i ğ i kesindir. duruma g ö r e de uymuyordu. oluşturduğu Kur'an'a kendisi de duruma g ö r e uyuyordu. Söz verasetten açılmışken. Hani hep diyorum. Muhammed bunu yaptı mı? Hayır. Zaten onlar Kur'an'ı ancak kendi çıkarları için bir araç olarak kullanmışlardır. bir kere Hz. başta EbubekirÖmer olmak üzere. Kalan ise Fatma ve diğer kızlarına ait olmalıydı. Bunun üze­ rinde fazla durmuyorum. Ali. Peki. Kur'an'a da inanmadıkları bir gerçektir. Hati­ ce'nin malından Muhammed'in payı 1/4'tür Çünkü Hati­ ce'nin çocukları vardı. Ebubekir'le Ö m e r ha­ lifelik işi bitinceye kadar cenazeyle ilgilenmediler ve g ö - . Fatma ve eşi Hz. işçileri vardı. Gizlilik diyorum. neden Ebube­ kir bu malı Fatma'ya vermedi? Peki. Muhammed'den ka­ lan malın yarısı Fatma'nın hakkı iken. o günkü inananların bugünkü Müslü­ manlar kadar Muhammed'i tabulaştırdıkları. Hatice ölünce acaba M u h a m m e d ondan kalan mal­ dan Fatma'ya düşen payını verdi mi? Fatma evlenmemiş de olsa annesinden kalan verasetten pay almalıydı. Ebubekir'den mal istemezlerdi.lilikle ancak Ebubekir'e aktarmış olsun. bir ara M u h a m m e d de onun işçisiydi ve daha sonra evlen­ diler. Nisa suresi 1 1. Fatma'nın annesi Ha­ tice'nin malı ne oldu? Kadın o kadar zengin. Kendi kurduğu sisteme. Muhammed'in cenazesi 3 gün y e r d e kalırken (hele o sıcak m e v s i m d e ) . ona aşırı dere­ c e d e inandıkları diye bir şey yoktur. olaylara bir bütün olarak bakıldığında. Çünkü böyle bir açıklaması olsaydı. burada farklı bir noktayı da hatırlatmak uygun olur. Daha önce de belirttim. sadece rant ve siyasi iktidar peşindeydiler.

ateşte yakmak suretiyle işkenceyle öldürdüğüm Fücae Sülemi'yi keşke ya serbest bırak saydım. keşke Fatma'ya yaptıklarımı yap­ masaydın™. bu ayrı bir konu. Yine hayatımda yapmadığım üç şe­ yi de keşke yapsaydım diyorum. ya da normal bir şekilde öldürseydim? demiş. Musannaf. Tarih-ü Bağdat. ganimet gibi avantajlardan ötürü inanıyorlar­ dı. 150 a. bugünkü inananların M u h a m m e d ' e bakış açılarıyla o günküler arasında dağlar kadar fark vardı. Abdurrahman b. So­ nuçta ağır bir b e n z e t m e . Demek istediğim.İbni Ebi Şey be. Yapmasına pişman ol­ duğum şeylerden biri. Belki de Ebubekir'in icraatını beğenmediği için bu benzetmeyi yapmıştır. 8/133. b.İbni-1 Cevzi. Ebubekir'i seçip onun hakkında bu ağır ifadeyi kullanmış.müldüğü zaman da iktidar kulisleri yüzünden bu ikisi kab­ ri başında yoktular. Hatib-i Bağdadi (392-463) ve İbni-1 Cevzi (ö. A m a neden Ebu Hanife. 1 5 1 Ebubekir zehirlenerek ölüm döşeğine yattığında güya pişman olmuş.Hatib-i Bağdadi. talan.Hindi. Bir de. Numan b. b. N o . Avf onu ziyarete geldiğin­ de Ebubekir'in iyiliklerinden söz ederken Ebubekir şunları söylemiş: "Hayatımda yaptığım üç şey için keşke yap­ masaydın™ diyorum. cilt 15/509. 805 cilt. no: 7249. Hicri 150 yılına olayla­ rı kısmında. O günkü inananlar çıkar için inanıyorlardı: Cariye. çok meşhur İslam tarihçileri aktarıyor. Kenz ul Ummal 5/ 652-no: 14139.h) gibi İslam düşünürleri. Mesela. 150 Ebubekir'in bu pratiğini anlatırken Ebu Hanife'nin onun hakkında kullandığı ilginç bir ifade var. 20/579-no: 38201.597. . Ebu Hani­ fe'nin bu açıklamasını böyle önemsiz tarihçiler değil. Sabir (Ebu Hanife) kısmın­ da. onu da buraya al­ mak istiyorum. El-Muntazam. İmam Ebu Hanife şunu diyor: Benim ya­ nımda Ebubekir'le İblis'in/şeytanın imanı birdir. 151 a.

Do­ layısıyla bu kadar sıkıntı çekilmezdi. d. Lisan-ül Mizan. Ikd'ül Ferid. Ali (h. 30/411 vd. Imadüddin İsmail b. Tarih-ü Medinet-i Dımaşk. Minhac'ü-s Sünne. Mucem-i Kebir. Ebubekir kısmın­ da. Aslında bu iki kaynak da İbni Asakir'in. 2/308 p. o yüzden ikisini de verdim. r. f. no: 14113. Ebubekir kısmı. bunu biliyorum. 'el-lmame ve-s' Siyase.ö). nerdeyse ilgili tüm İslami kaynaklarda vardır. no: 9031. k. Kays'ı getirdiklerinde keşke onu öldürseydim diyor. Ulvan b.İbni Kuteybe Dineveri (279). . Riyad-ü Nadre.cilt 5/631. 8/290 ve devamında.İbni Asakir (571).Taberi Tarih-i. e-Taberani ( 9 l 8 .Yapmadığına pişman olduğu üç şeyden ikisi ilginç: Keşke Hz. no: 5763. Tarih'ül Hulefa adlı yapıtında) i. 1/241 ve Zehair. Ebubekir'in yukarıdaki açıklaması. Ahbar'ül Hulefa. cilt 30 Ebubekir bahsi. Bir de bana Eş'as b.İbni Asakir. I. 2/155 o. 1/109. Dolayısıyla birini verseydim yeterliydi. m ) . 13/ 122.İbni Hacer Askalani. ve b) Tarihi Dımaşk. 5/472. 5/366.Zehebi. no: 5293.Kenz'üi Ummal. Davud Beceli kısmında. c. g. Tüyler ürpertici açıklamalar: Pişman olduğu olaylar hep cinayet. H e p vurguluyorum: Bilinmeyenlere do­ kunduğum zaman kimilerine zor gelebilir. no: 43. m.732. yani kenardan. ancak belki konulardan anla­ yan ve ilgi duyan bir okur çıkıp ben bir bakayım der ve bunlardan ancak birine ulaşabilir.Heysemi.Muhibbüddin Taberi (694.152 152 a. Muruc'u Zeheb. a) Muhtasar'ü Tarih-i Dımaşk. senden sonra kim halife olsun diye.Ibnü Abdirabbih (328. diğer adı.İbni Abdirabbih. Ebubekir kısmın­ da. Aşcrei Mübeşşcre.Mesudi.İbni Teymiye (661-728). b.Ebü-I Feda. Onun için şüphe kalmasın diye dokümana ö n e m veriyo­ rum. Sakife Beni Saide kısmında. kıyıdan aldığım bir açıklama değil. 'Tarih'. Begiyet'ü RaidTahkik'ü Mc'mai Zevaid. Muhammed hayatta iken bu halifelik işini ondan sormuş olsaydım. 3/430. Mizan'ül Ütidal.Ö) Ikd'ül Ferid. ö .Burda çok hadis var. h.Ö). 3/108. n-Tarihi Yakubi.

Ebu­ bekir'i kabul eder. ancak işin içinde fitne var. Allah günahlarını affeylesin" diyor ve o da onu ka­ bul ediyor gibi söylentiler de v a r . hemen dışarı çıkıp Ebubekir'e. Dediğim gibi konu çok karışık. başta Hz. bununla halifeliğin Hz. Ali ve amcası Abbas Muhammed'in ce­ nazesiyle meşgul iken. kalabalıktan Ali bir şeyler anlıyor. "Bize hak tanımadınız mı bu halifelik işinde. "Sen camiye git. Bunun işareti de. Muhammed ken­ dinden sonra halife olacak kişiyi belirlemiş. cemaate namaz kıldır" gibi sözleri g e r e k ç e kabul edip. A m a bizimle istişare etmediniz. diyor. 14. bunun için artık ben g ö ­ revi üstlendim" diyor. "Evet haklısın. kendisi hasta iken Ebubekir'i göstermiş. efendim Hz. . on üç kez gerçekleşen bir olaydır. Muhammed'in işaretleriyle belirlendiğini ö n e sürerler. Muhammed'den halifeliğin kime g e ç e c e ğ i : Bunu niye sormadım. "Biliyorum. 1 5 3 Ben bu aşamada bu konuya girmiyorum ama şunu ek­ leyeyim: Eğer bir namaz kıldırmakla halife olunuyorsa. onunla beraber hicret et­ tin. Bir de gerçekten e ğ e r Hz. Bu arada Ali. ona saygı gösterirlerdi. Muhammed. Ebube­ kir'in az önceki itirafı var: Pişman olduğu şeylerden birinin Hz. Muham­ m e d hastayken sen imam oldun. Ebubekir'i halife ola­ rak belirlemiş olsaydı. Hatta bu konuda şu gibi aktar­ malar da var: Hz. Ebubekir'in az önceki açıklamasında. iki gözünden de kör olan İbni Ümmi Mektum halife olurdu. s. bu da ne?" diye sorunca Ebubekir. Fatma ve eşi Hz. Muhammed Medine'yi bırakıp bir yere gittiğin­ de bu kör adamı yerine tayin ediyordu. sen cemaate imam 154 ol diyordu ve bu. Çünkü Hz. Ali. sanki hayatında bir şey yapmamış da sadece anılan o birkaç olaya karışmış 153 Belazuri. cilt 2/263. Neyse. Ensab'ül Eşraf. Kaldı ki.Kimi İslam düşünürleri. 154 Kur'an'm Kökeni adlı yapıtım. ancak hakkımızdı.

Müslümanlardan bir grup talan avında. Muhammed'in ölümünden sonra Müslümanlar kitlesel bir şekilde İslam'dan çıktılar ve bunun sonucu olarak da Ebubekir onları tekrardan ya kılıç zoruyla İslam'a dönderdi v e y a katletti? Ortada çelişkili bir durum söz konusudur. tabii ki böyle bir zihniyetten oluşan orduyu yenmek imkân­ sızdır. hem de manevi olarak çıkar var. cizye. Daha sonra Muhammed bunu öğrenince. Peki. Size selâm veren . orada çok gü­ zel. So­ mut bir örnek vereyim. gerekli araştırmayı yapın. Bu zihniyet her zaman savaş ister. neden Hz. talan. şöyle bir ayet gelir (oluşturur).gibi bir masumane durum söz konusu. Diyanet'in Kur'an tercemesinden vere­ yim: "Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman. Hz. Or­ tada hem maddi. Kur'an'da 110'uncu sure olan Nasr suresinde. niye böyle? Kur'an'da Müslümanlara ganimet. Burada konuya şu soruyla giriş yapmak isterim. bir de e ğ e r savaşlarda Müslümanlar öldürülürse cennete girecek. fidye. Buna rağmen ganimet avına çıkan o grup çobanı katleder ve hayvanlarını alıp götürür.. Çünkü savaşta çıkar var. Muhammed'in Allah'a teşekkür etmesinden" söz edilir. Aslında Ebubekir'in iki küsur yıllık iktidarı çok vahim olaylarla geçmiştir. Zaten bu çıkarlar Kur'an'la da meşrulaştırılmaktadır. cariye gibi avantajlar tanınmış iken. O zaman teknoloji de yok. bir ara hayvan­ larını güden bir insanın yanından geçip selam verirler ve adam onların selamını da alır. ganimet elde e t m e seferindeyken. aklın hayal etmediği kızlar (huri­ ler) var diye buna inanılır iken ve yine şayet karşı taraftan öldürülen olursa cehennemliktir diye buna inanılıyorsa. "İnsan­ ların bölük bölük İslamiyet! kabul etmesine karşı. iki gözün görmediği. Peki. m a d e m öyle. kılıçla savaşılmaktadır ve böyle bir inanca sahip tarafın kazanma şansı yüksektir.

krallar. 1. Süleyman pey­ gamberin haraç-vergilerden topladığı yıllık altın miktarı yaklaşık 35 tondu. Her iki kaynakta da Buhari. 14/581 -no: 29544. Şu cümlecik dikkat çekici: "Allah katında pek çok ganimetler vardır" diye geçiyor. Müslim. 156 a. b. 9/13 ve devamı. Musannaf. 1 5 6 Burada kısa bir ara verip kutsal dinlerin talana olduğu­ na ilişkin bir örnek de Tevrat'tan vereyim. diğeri din adına onu alıp sefasında kullanır. 157 Tevrat'tan. Ordusundaki kalkanların büyük çoğun­ luğu altındandı. dünya hayatının geçici menfaatine (ganimete) göz dikerek. Tarihler. halk nezdinde makul g ö ­ rülmeyen bireylerden uzak durun. 'Sen mü'min değilsin' demeyin. başka gün. ganimetlerin başka yolları-yöntemleri vardır. malım talan edilmesin. Ayrıca diğer tefsirlere de bakılabilir.Suyuti. Fil dişinden saray yaptırmıştı ve hep altın kaplamalıydı. başka seferler yapar yine ganimet e l d e edebili­ riz d e m e k t i r . Kur'an'ı yorum­ layanlar bu ayetin az önceki insanın cinayeti üzerine indiği­ ni belirtiyorlar.İbni Ebi Şey be." 1 5 5 Hemen hemen tüm önemli tefsirlerde. işte talancı zihniyet böyledir: Biri kaza­ 157 nır.kimseye. . 2. eşim cariye olarak düşmanın eline geçmesin gibi hesaplardan dolayı insanlar İslamiyet'i kabul 155 Nisa suresi. Ailah ka­ tında pek çok ganimetler vardır. Durru'l Mansur. ben öldürülmeyeyim. ayet. ayet. 94. şimşekleri üzerimize çekmeyin. Gümüş hiç kullanmıyordu. Bunun anlamı çok açık: Yani böyle g ö z e çarpan. Nisa suresi 94. Kullandığı kap-kaşık hep altındandı. Ebu Davud. 10/14 ve devamı. Tekrar soruya döneyim: N e d e n bu insanlar kitlesel bir şekilde islam'a girdiler ve neden Muhammed vefat edince yine kitlesel bir şekilde dinden çıktılar? Çoluk çocuğum öldürülmesin. Nesai ve daha birçok eserden alıntılar yapılmış.

etmek zorunda kalıyordu (korkudan). Muhammed öldürülünce. Meşhur İslam tarih­ çisi İmam Zehebi'den çok küçük bir örnek vereyim. hem Ebubekir'in nasıl bir kişi 158Zehebi. savaşa katılan her şahsa bin dinar (altın para) düşüyor. El-lber. onlar ise cehennemliktir. Bir taşla iki kuş misali. sürgüne göndereceğiz. 159 ibni Esir. Çünkü İslam ordusunun M u h a m m e d ' d e n sonra eski gücünde kalabileceğine inan­ mıyorlardı.." 1 5 8 Her cephe­ den yapılan baskınlarda ganimet adı altında karşı tarafın her şeyi alınıyordu.. 160 Hicri 130 ile 209 yıllan arasında yaşamıştır. Vakıdi. Cilt 2/205.. el-Kamil. Sonuçta Ebubekir çok sert tedbirlerle İslamiyet'i terk edenlerin üzerine gitti ve büyük katliamlar gerçekleştirdi." Abdullah bin Mesut. yoksa işimiz zordu" d i y o r . Ebubekir kısmı. 1/18."Müs­ lümanlar Afrika'yı ele geçirince. "Ebubekir döneminde biz bu proje ile 159 kazandık. . A m a H z . Bu konuda birçok İslami kaynakta bilgi var. Hz. on­ lar tekrardan islamiyet'i bıraktılar. dinden çıkma bölümü.1^ Burada İslam âleminde saygınlığı olan meşhur Halit bin Velit'ten kısa bir-iki örnek vermekle Ebubekir'in nasıl bir Ebubekir olduğu konusunda somut bir bilgi vermek istiyo­ rum. Yani bunlar Afrika'nın işlen­ miş kıymetli mücevheratını talan ediyorlar. Sizin için onların hanımları ve kız­ ları cariye olarak helaldir. Bunu yaparken de ordusuna şunu söyledi: "Bakın Kur'an'a g ö r e siz öldürülürseniz şehit ve dolayısıyla cennetliksiniz." Bir diğer söylediği şey şu: "Bize zararlı olanlardan bir kıs­ mını da yabancı memleketlere. 'Kitab'ül Ridde' ad­ lı eserinde bu dinden çıkmalar ve Ebubekir'in onlara ne yaptığı konusunda detaylıca bilgi verir. ancak Vakıdi. Muh a m m e d ' e zaman olarak da en yakın olan İslam tarihçisi­ dir. ama bu avantaj onlar için yoktur.

no: 12898. bir kadının eşi ölür v e y a öldürülürse.A. Muhammed'in nasıl biri olduğuna örnek olsun isti­ yorum. d. Velit bir gün Malik b. Leyla binti Sinan adında çok da güzel bir hanımı varmış. tabii ki asayişi sağlamakla meşhur olan Halit b. 162 a. Mucem-i Kebir. Süneni Kübra.Ebu Davud. Beni Temim kabi­ lesinden Malik b. no: 2157. Halit onu görünce dayana­ maz ve kocasını bir hiç uğruna öldürüp o kadına cariye ola­ rak el koyar ve hemen orada. Muhammed'in ölümü üzerine Müslümanlar kitlesel bir şekilde İslamiyeti terk edince. vergilerini toplamakla görevlen­ dirir. Müslüman savaşçılara bir indirim yapılmıştır. c. Velit de bu baskınlarda aktif bir şekilde yetkili bir komutandır. 24/69. her ne ise) ve Muhammed onu o bölgenin zekâtını. belki eski eşinden hamile ise doğacak çocuğun kimden olduğu belli olsun diyedir. 228 ve 234. memleketine d ö n m e d e n o kadınla cinsel ilişkide bulunur.Taberani. Ebubekir değişik bölge­ lere baskınlar yaptırır. . savaşta ele geçirilen karşı tarafın kadınları için geçerli değildir. Hz.Beyhakı.olduğuna örnek olsun. b. Malik'in. Velit'e ve özellikle de Hz. 1 6 2 161 Bakara suresi. Musannaf. Nüveyr de Müslüman olur (diğer kabile­ ler gibi korkudan v e y a gerçek. Müslümanlar en kısa zamanda onlarla cinsel ilişkide bulun­ sunlar diye. Hâlbuki Kur'an'a g ö r e . A m a bu süre. hem de Halit b. Esir alınan kadın tek bir sefer adet görse yeterlidir denil­ miştir. Nikah. ikinci bir erkekle evlenebilmesi/cinsel ilişki yaşayabil­ mesi için en az dört ay on gün beklemesi l a z ı m . Razzak. Nüveyr'in bölgesine gider.7/449. Muhammed henüz hayatta iken. 1 6 1 Bun­ dan amaç. Bu arada Halit b.

Halit b. İslami kaynaklarda. Ömer. Hayber'de Safiye. Ö m e r ' l e Halit henüz Müslüman değil­ ken. Halit b. Halit. Halit b. N e y s e konu­ muz bu değil. M u h a m m e d de hep böyle yapardı. bir ara güreşiyorlar. Çünkü Halit. Velit bu tek bir seferlik adet g ö r m e şartını da beklemez. Yani o da hiç bekle­ memiştir o belirlenen tek adet g ö r m e şartını. düşmana karşı kılıç kullanan bir insana ben ceza v e r m e m der. Buradaki tepki. Halit'e karşı özel nedenlerden dolayıdır. hemen orada kadınla sevişir. bu işin teferruat kısmı. Hz. Hatta Ömer'in. bir kadını kendine almak için Müslüman bir kişiyi katlet­ miştir der. . Ömer'in bir bacağını kırıyor. Velit'in az önce sözü edilen cinayet olayı ve ka­ dını cariye olarak ele g e ç i r m e durumu Ebubekir ve Ö m e r ' e iletilince Ömer. Halit'i taşlayarak öldürelim. o da bundan farklı bir şey yapmamıştır. Burada kısa bir hatırlatmada bulunmak isterim: Aslında Ö m e r bu olayda kıskançlığından dolayı Halit'e sert tepki göstermiştir. Yani Ö m e r bunu hazmetmez ve hep ona karşı tavır alır. Velit bahsi. Bu. Beni Mustalık'ta Cüveyriye ve yine başka bir baskında ele geçirdiği Reyhane örnek gösterilebilir. Bu olay anlatılırken şu da söyleniyor: Zamanla Ö m e r ' l e Halit arasında meyda­ na gelen hoşnutsuzluğun nedeni bu olaya dayanır. Çünkü Ömer'in genel durumuna bakıl­ dığında. 13/369. Bir kere cariyelik kurumunu onaylayan bir sistem var ortada ve Ö m e r de bundan yararlanmıştır. Kenz'ül Ummal. Ömer'in bu ceza teklifini kabul etmez. hem de aralarındaki ilişkiden de olabilir. hem siyasi olabilir. Bir örnek vereyim.A m a bu olayda Halit b. Velit'e şunu söyler: "Nasıl olur da sen 163 Hindi. no: 37020. Suriye tarafında öldürülen Halit'in cinayetinde 163 parmağı var diyen İslam tarihçileri bile v a r . Ancak Ebubekir.

2/218. Buna ilk olarak babası inanır' 6 5 d) Lakit bin Malik Ezdî (Umman'da peygamberliğini ilan eder ve zaten İslami­ yet'ten önce de oranın emiriydi. s. 2369. 248) İslamiyet'i bırakıp yedi yüz savaşçısıyla birlikte Tuleyha'ya katılır. 1 6 4 Hani belki kamuoyu bilmiyordur. c) Yine 'Yakıd' adında bir kadın.İbni Teymiye. Yani hep çıkar. no: 7702 Malik b.Vakıdi. Daha sonra yakalanıp M e d i n e ' y e götürülünce Müslümanlar ona.bir Müslüman'ı. asıl adı Cülendi idi) e) Esved-i Ansî. cilt. Kitab'ü Ridde. Suri­ ye'nin Halep tarafında peygamberlik iddiasında bulunmuş­ tu.h) 'Tac'ül Arus'. s. Nüveyr kısmı. M u h a m m e d döne­ minde birçok kişi de bölgelerinde kendilerini peygamber olarak ilan etmişlerdi. 5/619. ve b. aynı konuda.Kenz'ül Ummal. Malik b. hep çıkar. Minhac'ü Sünne. "Zaten hiçbir zaman İslamiyet'e inanmadım ki" karşılığını verir. 165 a)Yakub'ül Hamevi (574-623). . Hısn/veya Husayn bile (Kur'an'ın Kökeni adlı yapıtımda bu konuda geniş bilgi var ve en başta Buhari'den alıntı var.El-Kamil. d. (1 !45-1205. İslamiyet'ten öyle kaçışlar olur ki.İbni Esir. yayılır. Isabe.İbni Kesir. deyince o. 'Mucem'ül Buldan'. e. 107-108. a) Müseyleme. a. Buna rağmen Halit'e herhangi bir ceza uygulanmaz. f. 6/322 Ebubekir'in halifeliği kısmı. Nüveyr kısmında. 5/426 ve b) Zebidi. 2. Huveylid Esedî gibileri de ken­ di bölgelerinde peygamberliğini ilan etmişlerdi. no: 14091. c.Üsd'ül Gabe. Hepsi Ebubekir zamanında bastırılır ve böylece o coğrafyada İs­ lam galip gelir. s. mesela Hz. eşini alabilesin diye katlettin" gibi sert söz­ ler. utanmadın mı ki dinden çıktın. Muhammed'in bir savaşta ele geçirdiği d e v e ­ lerden kendisine 100 d e v e rüşvet olarak verdiği Uyeyne b. 164 a. 5/518. b. yine aslen Hıristiyan olan. el-Bidaye ve'l Nihaye. Mesela. Arap yarımadasından b) Şecah binti Haris adında bir kadın. f) Tuleyha b.İbni Hacer Askalani. Ebubekir'in halifeliği kısmında.

Ayrıca M ü s e y l e m e ' y e karşı yapılan savaşta öldürtlen Müslümanların listesi birçok tabakat ve 166 siyer kitaplarında yazılmıştır. Beni Amir.Taberi. Nasıl şimdi demokrasi veya sosyalizm deniliyorsa ve bunlar popülist ise o d ö n e m d e de bu tür mitolojilerle insanlar kendilerini ortaya koyarlardı. Yine İslam kaynaklardaki bilgilere g ö r e . Kinde. Havazın. İslami kaynaklarda var olan bil­ gilere g ö r e Müseyleme'nin silahlı gücünün 40 bin olduğu söyleniyor. . Bu konuda ihtilaf yoktur. e-Bidaye ve'l Nihaye 6/338-358. c. garantiye alalım fikri ortaya atılır.Burada şunu eklemekte yarar var: O dönemlerde. Yemen. bu savaştan sonra ortaya çıkmıştır. Hadramut. Bedir gibi savaşlarda M u h a m m e d ' l e birlikte olan seçkin sahabeler de vardır.İbni Kesir. Umman. b. Bahreyn. Bu gerekçe. Yemame. en başta Buhari ve Müs­ lim'de anlatılmaktadır. Kısacası. 11.el-Kamil. Gatafan. yılı olayları. O yüzden henüz ortalıkta Kur'an izleri var iken bunu ki­ tap haline getrelim. 2/143 v d . 2. 3/2£3-330. Ebubekir döneminde Y e m a m e ' d e peygamberlik iddi­ asında bulunan Müseyieme güçleriyle çok şiddetli bir sa­ vaş yaşanmıştır. Ebubekir'in halifeliği bölü­ münde. Çünkü bu savaşta Kur'an'ı bilen birçok Müslüman katledi­ lir. Beni 166 a. Burada Müslümanların verdiği ölü sayısı binlerle ifade edilecek kadar fazla ve bu ölenler arasında Uhud. Zaten Kur'an'ı kitap haline getirelim fikri. Selim. bu savaşta toplam yirmi bir bin insan katledilir.Hicri. cilt Ebubekir'in halifeliği kısmında. Kimin formülü tutarsa artık atı alan Üsküdar'ı geçer misali iktidarı elde tutması kolay olurdu. eski­ den beri süregelen mitolojilerin gitgide genişleyip büyü­ yerek bir kültür haline geldiği bir gerçeklik var. Nehre. bu yöntemle kendilerini topluma kabul ettirirlerdi. d-Yakubi tarihi.

.İbni-il Esir. b. ama yine de bazı kalıntıları kalmıştır. gi­ bi açıklamalar. in­ sanların niçin Muhammed zamanında Müslüman oldukları noktasında iyi bir yanıttır aslında: Niye inandılar. içki içmek. . bir erkek evlendiği za­ man. 6/340 ve devamı. zina etmek de haramdı. Gerçi islam hâkim olunca onla­ rın öne sürdükleri prensipleri yok etmiş veya yerine kö­ tü/alaylı prensipler koymuştu ki insanlar İslam'a daha da bağlansınlar.Temim ve topyekun bölge insanları İslamiyeti çok kısa za­ manda ve hızlı bir şekilde bıraktılar.. 2. çok da taraftar topladı. Hele en ilginci. el-Kamil.Taberi. artık ikinci bir kadınla evlenmesi haramdır diye yasak vardı. Dolayısıyla sizin benim için namazda secde edip kafanızı/o en kıymetli organlarınızı yere koymanızı kabul etmiyorum. neden kaçtılar? Kaldı ki bu peygamber adaylarından çoğunun projeleri aynı zamanda mantıklıydı. e ğ e r erkek çocuğu dünyaya gelir ve yaşarsa. Bu gibi vahiylerinden dolayı Tuleyha'nın peygamber­ liği hızla yayıldı. Yani sa­ bah ve yatsı namazları yoktur diyordu.. Ya­ ni bunlara g ö r e ancak istisnai durumda ikinci evlilik olabi­ lirdi. Ebubekir'in halifeliği kısmında. Fedail-i Kur'an. Kaldı ki. On­ lara g ö r e insanoğlu çok dikkatli olmalıydı.İbni Kesin Bidaye-Nihaye. Bir de şunu diyordu: Allah vahiy g ö n d e r e ­ rek bizim günde üç sefer namaz kılmamızı istiyor. Allah olarak benim buna ne ihtiyacım var ki.. c. Buhari. Ki ilk defa Yemame savaşı nedeniyle kitap haline getirilmesine karar verilir. A l ­ lah'ın şunu dediğini aktardı: Siz insanlar çok şereflisiniz. Ahirete iman onlar­ da da vardı: Zerre kadar bir şey hesapsız kalmaz diye. cilt. ancak Müslüman- 167 a. 167 Yalnız bu sonuç. Tarih 3/280-330). Cem'ul Kur'an kısmın­ da. Mesela onlardan Tulayha şunu diyordu: Cebrail vahiy getirdi.

peygamberliği aramız­ da paylaşalım demiştir (Hani Musa ve ağabeyi Harun. 1 6 8 M ü s e y l e m e için d e .İbni Esir. Üseyid. 173-195 bakılabilir. mito­ lojileri çok iyi bilirdi ve halka anlatırken onları güzel etkile­ yebilen bir yapısı vardı.İbni Esir. Şam'da Haris b. Küfe'de M u g i r e b. Müseyleme ise çok bilgili olduğu için kendi şahsi projeleri vardı ve o yalancı pey­ gamberdir diyorlardı. Bu­ nun için Muhammed döneminde birkaç peygamber adayı ortaya çıktı. 6/353 vd Secah binti Ha­ ris konusunda. Bir de Muhammed hayatta iken Mü­ seyleme ona mektup göndererek. Yani Muhammedinki Tann'dan g e l m e . bu konuda doktora tezi olarak bir çalışma yürüten ve kitap haline getiren Medine'deki Ümmü'l Kura üniversitesi öğretim üye­ lerinden Ahmet bin Sad Gamıdi'nin 'Akidet'ü Hatmi Nübüvveti bi nübüvveti'l Muhammediye s. Bidaye-Nihaye. b. 168 a. Sait ve Ebu Mansur el-Aceli. yine Yakup ve oğlu Yusuf. Sait. Sem'an. Örneğin. 169 Daha fazla bilgi için. 169 FazI peygamberlik iddiasında bulunanlar arasındaydı. Irak'ta Beyan b. Esed kabilesinden Ebu Hattap. çapulculukta ordu­ larını harekete geçiremedikleri için kaybettiler. . İşte böyle: Eski d ö n e m l e r d e Orta Doğu'da kim pey­ gamberim deyip de kendini kabul ettirirse o yaşardı. Kamil. irtidat olayları kısmında. talan. Yine M u h a m m e d ' d e n sonra Emevi ve Abbasiler döne­ minde de peygamber adayları çıktı ortaya. Sakif te Muhtar b. cin. Muham­ m e d ise bunların arasından sıyrıldı. İbrahim ve oğulları İsmail-İshak gibi biz de aramızda paylaşalım diyordu) ama Muhammed bu­ nu kabul etmemiştir.lar ganimet ve cennetteki huri avantajlarıyla bunları etkisiz hale getirdiler. sihir gibi konularda uzmandı gibi yakıştırmalar yapmışlardır İslam'ı yazarlar. ancak onlar ganimet. efendim çok g e z g i n biriydi. Himyeri/San'a'da Ali B. İrtidat olayları kısmı.

Muhammed. O. Halit. Sonuçta durum Hz. Fakat bu esirler onlara karşı gelmedikleri ve üstelik de İslamiyet'i kabul ettikleri için. Hz. Velit'i Beni Ge­ z i m e kabilesine gönderiyor ve karşı koymazlarsa sakın on­ lara bir zarar vermeyin. diye talimat da veriyor. M u h a m m e d ' e iletiliyor. çocuklara ve yaşlılara dokunmayın. civarda bulunanlar da İsla­ ma girsinler diye. Sabah olunca bu kez arkadaşlarına: "Herkes elindeki esirleri öldürsün" ta­ limatını veriyor. Hz.Aslında Ebubekir'in Halit bin Velit'e ceza vermemesi. cena­ zenin bir kadına ait olduğunu ve öldüren kişinin ise Halit b. Sonuçta Ha­ lit onların bir kısmını katlediyor. Muhammed'in felsefesine uygun ve aynı zamanda ona saygıdır. Halit b. Halit tarafında­ ki bazı insanlar onun bu teklifine karşı çıkıyor ve asla biz öl­ dürmeyiz diyorlar. Muhammed Mekke'yi tekrardan geri alınca (yani Mekke'nin fethinde). Yine Halit bin Velit'le ilgili en başta Buhari'de anlatılan şöyle bir katliam olayı var: Mekke'nin fethinden sonra. . Ö l e ­ nin kim olduğunu ve neden öldürüldüğünü sorunca. Burada Muhammed'in göster­ diği tepki sadece şu: Baskınlarda kadınlara. o baskın sırasında insanları y e r e yığıl­ mış bir cenazenin başında toplanmış olarak görüyor. bas­ kın ekibiyle birlikte onları İslam'a davet ediyor ve onlar da kabul ediyorlar. N i y e mi? Hemen somut bir-iki örnek vereyim. Hz. Mekke'nin fethi kısmında. ben Halit'in yaptığından uzağım" diyor ve bunu 170 Siyeri İbni Hişam. ancak İslam'ın formalitelerini henüz bilme­ dikleri için. "Al­ lah'ım. 1 7 0 Halit'e herhangi olumsuz bir şey söylediği kayıtlı değil. kalanlarını da esir edip ar­ kadaşlarına köle-cariye olarak dağıtıyor. Velit olduğunu söylüyorlar. halk nezdinde İslamiyet'i kabul ettim anlamına gelen eşanlamlı başka bir kelime kullanıyorlar.

Velit çok sonraları İslamiyet'i kabul edenlerdendir. nasıl olsa yeni bir sistem kuruluyor. kimileri için ganimet. cariyelerden yararlanma düşüncesiydi. nitekim kendisi bunu çok iyi başarmıştır. Yani Halit'in yaptığını yanlış buluyor. bazı rivayetlere g ö r e de üç kez tekrarlıyor. Şu da var ki onlar köle-cariye olarak kalsa hiç olmazsa onlardan yararlanırlardı. olabilir. ama geniş halk kitleleri için d e d i ğ i m gibi ya korku. yoksa Muhammed Tanrı görevlisiydi. bu pastadan pay alalım hesapları yapıyorlardı. İbni Hacer Askalani. O dönemin önemli siyasetçileri için tek neden iktidara ortak olmaktı. tabii ki İbni Hacer bu hadisin açıklama kısmında tüyler ürperten bazı detaylar da aktarır.iki. Peki. Halit'in talimatını dinleyerek ellerindeki tüm esirleri katlederler. malım talan olmasın endişesiyle korkudan Müslüman oluyordu. Muhammed'in ölümünden yaklaşık üç yıl önce. en başta halife Ömer için geçerliydi. şu hiç sorgulanmaz mi: Acaba ne oldu da Halit ve diğer meşhur sahabeler İslam'ı seçti? H e p vurgu yapıyorum: Olay kimileri için iktidar kavgasıydı. Kimi­ leri ise çoluk çocuğum cariye-köle adıyla anılmasın. Halit b. peki öldürülseydi bunları katleden Müslümanların bunda ne gibi çıkarları olurdu? Yani karşı çıkanlar bu kölelik avantajından dolayı böyle bir girişimde bulunmuş olabilirler v e y a belki de iyi niyetli insanlarmış. ya da ganimet-talan ve cariye kazanmak gibi mad di çıkarlar ön plandaydı. Şu da bilinmeli İd. İbni Sad'dan alıntı yaparak bu ha­ disin şerhine şunu da eklemektedir: Halit'le birlikte o baskına gelen Selimoğulları. Velit gibileri. Hele bu fikir. ancak Muhacir ve Ansar grubu Halit'e karşı çıkar ve ellerin­ deki esirleri öldürmez. Halit b. biz de bir an önce yerimizi alalım. mucize gösterdi de insanlar bundan dolayı ona inan- . ben artık onlara girmiyorum.

Bu arada kitlesel bir şekilde gerçekleşen bu İslam'dan çıkma olayları karşısında Ebube­ kir. cilt 30/319. Ebubekir'in halifeliği kısmında. bu kadar basit. Tarih-ü Medinet-i Dımaşk. Cem'ul Kuran kısmın­ da. onun ölümünden sonra insanlar kitlesel bir şekil­ de dinden çıkmazdı ve Ebubekir de bu irtidâd olaylarıyla uğraşmazdı. c. Bunlar. Geçer­ li olsaydı. Mekke. herkes islamiyet'i terk e t t i . e. Dolayısıyla tek bir muhalif kalana kadar savaşa devam" diyordu. Fedail-i Kuran.dılar gibi fikirler. o zaman için hiç de geçerli değildi. Fatma'ya yaptı­ ğı gibi ferdi d ü z e y d e değildi. 2. M e d i n e ve Bahreyn'e bağlı 'Cüvasa' kö­ yündeki Abdülkays camisidir. .Kandehlevi. Ki ilk defa Yemame savaşı nedeniyle kitap haline getirilmesine karar verilir. 3/225 b. Taberi Tarihi. 6/340 ve devamı. on­ lara g ö r e Ebubekir din için cihat etmiştir. Öyle ki Hz. kendisi kitlesel bir şekilde katliamlar gerçekleştirmiştir. el-Kamil.. Muhammed'in vefatından sonra insanlar bazı yerlerde toplu halde. 1 7 2 Yani Ebubekir'in haksızlıkları böyle Hz. ordusuna şu talimatı veriyordu: Ya onlar geri dönüp zekâtlarını verecekler veya hepsi kılıçtan geçi­ rilecek. Arap yarımadasında Hz. 1 7 1 Ebubekir o zaman zekât v e r m e y e n ve güya dinden çı­ kanlar hakkında. 2/25. Muham­ med'den sonra Arap yarımadasında üç adet cami kaldı. el-Kamil.. So­ nuçta binlerce insan kılıçtan geçirildi. İbni Esir. 172 a.Ibni-il Esir. cilt. 2/205. Hayat-i Sahabe. Bunlar dışında hiçbir cami kalmadı.ibni Asakir. bazı yerlerde de kısmen İslamiyet'i bıraktılar. 171 Buhari. d-Taberi. Halit b. Buhari. Velit'in Beni Cüzeyme'ye gönderildiği bö­ lümde. Bunda zaten İslam düşünürleri arasında ihtilaf yok. "Yahudiler bununla çok sevinirler. Megazi kısmı.İbni Kesiri Bidaye-Nihaye. Tarih 3/280-330.

İşte. "Şimdi mi inanırsın. o sırada Azrail inip ona. 9 1 .Kendisine Sıddık' yani çok doğru denilen Ebubekir'in ha­ yatından kısa bir numune sundum. Mizan'ül İtidal. sen suçlu­ sun" deyip ağzına çamur doldurup onu boğmak suretiyle ruhunu almış misali. ancak Hz. 1/284. A h m e t b. 1 7 4 c. . O yüzden kimi İslam tarihçileri Ebubekir'in durumunu. Hatta Zehebi. Ahmet b. 174 Zehebi.. Ebubekir'in kendi icraatından örnekler göstererek pişmanlık duyduğu olaylar keşke yalnız onlardan ibaret ol­ saydı: İki buçuk yıllık halifelik dönemi hep katliamlarla g e ç ­ miştir. Ebubekir ve Ö m e r için de kimile­ ri. Hammad'el Kufi'den şu farklı rivayeti de ekliyor: Kimileri.. Muhammed'in katledildiği bilinmediği 173 Yunus suresi. Ali. 1 7 3 İşte Ebubekir'in durumu da buna benziyor demişler. no: 551. Ö m e r ve Osman'ın öldürüldükleri biliniyor. Kur'an'da mitolojisi anlatılan Firavun'un denizde boğulma­ sına benzetmişlerdir: Güya Firavun suda boğulmaya başla­ dığı an pişman olup "Musa'nın Rabbine inanırım" demiş de. "Ey zalimler. Muhammed Sırri kısmında. sizin ölüm anındaki korkunuz ve pişmanlı­ ğınız tıpkı Firavun'unld gibi artık size fayda vermeyecektir" demişlerdir. kızları ve aynı zamanda Mu­ hammed'in de eşleri olan Ayşe ile Hafsa'yı da fitne unsu­ ru olarak nitelemişlerdir. Ebubekir ve Ömer'in yaptığı zulme karşı onları Firavun'a benzetmiş. Mizan'ül İtidal adlı yapıtında Muham­ m e d b.Halife Ebubekir'in Öldürülmesi (Siyasi Cinayet) Halk arasında Hz.

1955 İrak doğumludur. Kaldı ki.gibi. Bunun üzerine Ömer. plan buydu. Necah Taî'den kısa bazı bilgiler vereyim. Mesela Ebu Süfyan ve oğlu Muaviye gibi. Ebubekir bir yıl g ö r e v d e kaldıktan sonra ayrılıp halifeli­ ği Ö m e r ' e teslim etmeliydi. ancak Ebubekir bunu yapmıyor. Mesela onun Ömer'i Hac görevinden al­ ması gibi. beğenilir veya beğenilmez bu ayn bir dava. ondan sonra da Osman ve bu arada tabii ki Emevi kesimine gitgide tolerans tanınacak. alıntı yaptığı kaynaklar hepsi ünlü islam düşünürlerin ka­ leminden. J . Necah T a î 1 7 5 ile itikadı mez­ heplerden Mutezile ekolüne yakınlığıyla bilinen İbni Ebi'l Hadid. daha sonra da değerlendirmesi ne kadar doğru diye. Plan şu: Biz birlikte Ebubekir'i orta­ dan kaldıralım. g ö r e v d e direniyor ve üstelik de Ö m e r ' e karşı tavır alıyor. Kendisi birinci cildin 40. Ancak ne olursa olsun adam güzel bir çalışma ortaya koymuş. İlkin Ö m e r halife olacak. Ayrıca onun alıntı yaptığı kaynaklardan da birçoğunu dipnot olarak ekleyeceğim. Zaten Ebubekir halife olduğunda Ebu Süfyan hep onun halifeli175 Necah. Necah'ın kaynağındaki bilgiler gerçekten ilginç. Osman'ın bağlı olduğu Emevilerin etkili isimleriyle görüşüyor. bu konuda çok çarpıcı ve net bazı bilgiler vermiş­ lerdir. İlk önce kitabından bir özet sunacağım. Ebubekir'in z e ­ hirlenerek katledildiğine ilişkin açıklamalar İslami kaynak­ larda çok fazladır. Kendisi bir akademisyen. insanlar Ebubekir'in de en yakın arkadaşları tarafından bir siyasi cinayete kurban gittiğini bilmiyor. ancak kendi arkadaşları tarafından bir komploya kurban gittiğini net olarak belirten bir islam dü­ şünürü hemen hemen yoktur. sayfasından başlamak üzere konuya ilişkin şu bilgileri veriyor: İlk başta Ebubekir'le Ö m e r arasında yapılan konuşma­ da. başka Sün­ ni kaynaklarla karşılaştıracağım. ondan sonra yönetimi paylaşalım diye.

Osman'ın Ebubekir'in yanına girip dışarı çıkınca halka. Zaten bu olup bitenler sırasında vefat ediyor. inandırıyor. tabii ki ilacı nasıl verdiklerinin detayı hakkında pek bilgi yok. Ebubekir'in son nefesinde içeri girip çıksın ve Ebubeldr bana yazdırdı desin.ğiyle alay ediyordu. "Beni dinleyin. İşte bu iki kişi aracılığıyla planlarını uygulamışlardır diye rivayetler var. Sabit ve Abdullah b. Kelde'ye. İşte bu konuda Necah şöyle diyor: -Bir kere ağır hasta olan Ebubekir artık halifeyi tayin edecek durumda değildi. ancak belki kimse onun kadar fark edememiş. diyor. bu sahte bir vasiyetnamedir. Selam'a güvenirdi. birçok İslami kanıt ve argümanlarla tezini destekliyor. Necah iddialarını güzel hazırlamış. O yüzden. Yani öne sürdüğü kanıtlar hep İslami kesimden. Ancak Ebubekir. burada bir senaryo söz konu­ sudur. size Ebubekir'in va­ siyetini ilan ederim. Mekke valisi Attab'a ve Ebu Kebşe'ye zehir içiriliyor ve hepsi de bir yıl sonra hemen hemen aynı gün veya günlerde vefat ediyorlar. Sonuçta. güya Ebubekir son nefesinde Osman'a vasiyetini yazdırmış. adam mı kalmadı da bunu seçtiniz di­ yordu. Sonuçta Ebubekir'e. onları kötü niyetli olarak tahmin et­ mezdi. doktoru Haris b. Aslında bu vasiyetname daha önce Ö m e r ve Osman tarafından planlanıp bir kâğıda ya­ zılmış ve Osman'a verilmiş İd. İddialarından bir kesit: Daha sonra anlatacağım İd. Z e y d b. ben ölürsem Ö m e r halife ol­ sun diye. bu ayrı bir şey. ki Ömer'i halife olarak önerdi" söz­ leri Ebubekir'e ait değildir. Çünkü Ebubekir'in yanında son nefesinde Osman'dan .

hem de hiç kimse Os­ man'ın bu açıklamasının Ebubekir'e ait olduğuna inanmı­ yordu. İşte bu. Ebu Süfyan'ın kızı olduğu için. son nefesinde bu ayeti işleyerek sanki alın halifeliği. . hem de Ö m e r bir ara halifeliği Ebu U b e y d e ' y e teklif ediyorlar. Halbuki Mekke fethinde Ebu Süfyan Müslüman olmuşsa da. ayeti eklenmişti. ancak başarısız olmuştu. Ö m e r halife olunca Emevilere aşırı d e r e c e d e ayrıcalıklar tanıyor." Yani burada şu söyleniyor: Her zaman yumuşak konuşan."Zulmedenler hangi akıbete uğrayacaklarını görecek­ lerdir. Hatta bir ara Muhammed'i M e d i n e ' d e vurdurmak için plan da yapmış. Sakife Beni Saide'de hem Ebubekir. Kaldi ki. Ebubekir'in üslubu değildir. -Bir de o ana kadar Osman'ın piyasada hiç ismi yoktu. Allah belanızı versin gibi bir yaklaşım söz konusu. moral veren bir Ebubekir. Çünkü Ebubekir g e n e l d e uzlaşmacı bir konuşma ya­ pıyordu. Mesela en başta Ebu Süfyan ve oğlu M ü a v i y e ' y e çok iltimas yapıyor. hem de onun bu şekilde bir açıklama yapması şüphe­ leri daha da artırmaktadır.başka şahit olacak kimse yoktu. Bir de daha sonra İslami kesimin kaynaklarından sunaca­ ğ ı m bilgilere g ö r e Osman dışarı çıkınca şunu diyor: Bana inanırsanız size Ebubekir'in vasiyetini okuyayım. Hatta Muhammed'in eşlerinden Ümmü Habibe. bu artık mecburiyetten olmuş. yoksa kendisi hayatında hiçbir zaman İslamiyeti benimsememiştir. Ayetin içeriği şu. Osman'ın okuduğu yazı ise çok farklı ve sonunda da Şuara suresinin 227. Peki neden bu adam birden kayboldu da yerine Osman ortaya çıktı? As­ lında bu da doğru bir tespittir. Hz. İşte hem o sıra onu ve Ömer'i saran heye­ can. Muhammed'in diğer eşlerinden farklı olarak hazineden ona daha fazla aylık bağlanıyor (ay­ da 1200 dirhem). yoksa okumam diyor.

Sad b. Rahman b. 1/108vd. Ebu­ bekir oğlu A. Onun bu sözü birçok İslami kay­ nakta geçiyor. Mu­ aviye. Kimi rivayetlere göre Hz. H e m başka kaynaklarda. Ali. Bunun üzerine Muaviye Ayşe'yi bir çukura g ö m m e k suretiyle katlediyor. M u h a m m e d Mek­ ke'den M e d i n e ' y e hicret ederken yanında Ebubekir de var­ 178 mış olayını inkâr ediyorlar. s. Ayet. 177 igtiyal'ül Halife Ebubekir. Emeviler'in suikastla katlettik­ leri ilk kurbandır. Ömer. Abdullah b. 40. Hz. 2. A. Igtiyal'ül Halife Ebubekir. Bir başka aktarım da. Ömer b. Ebi Vakkas. Rahman. Ebubekir oğlu Abdullah. Malik Ester. 1 7 6 Zaten Muaviye'nin. Diğer kardeşi Muhammed ise zaten Muaviye'nin talimatıyla Mısır'da yakalanıp bir merkebin içine lonuyor ve eşekle birlikte onu yakıp o şe­ 177 kilde katlediyorlar. . Halit. Ayşe'nin kar­ deşi Abdurrahman'ı da hem zehirliyor. 176 Ebubekir'den soma suikast mağdurlarından bir liste veriyor: İbni Avn. Aziz. 178 Tevbe suresi.Necah'a g ö r e Ebubekir. Yani bal içine zehir katarak insan­ ları vurmayı kastediyor. Ebubekir'den sonra Emeviler tarafından suikastlarla öldürülenlerden ayrıca uzun bir liste de veriyor ve bu suikastların baş aktörü olarak da Muaviye'yi gösteri­ y o r . Muaviye hem meşhur Hz. Ebubekir kızı meşhur Ay­ şe. 1/43. A. Hasan b. Bu ve başka Şia mensupları. hem de can çekişir­ ken o halde mezara gömüyor. Ayşe'yi damdan düşürmek suretiyle katledip geceleyin de gömüyorlar Muaviye. Ayşe'yi. kesinlikle bu doğru değildir. hem de bu kaynakta anlatılı­ yor ki. Kimi rivayetlere g ö r e Muaviye minberde oğlu Yezit için propaganda yapınca Ayşe ona karşı çıkıyor. "Allah'ın baldan da askerleri vardır" sözü meşhurdur. Ayşe'yi bir kuyuya atıp o kuyu­ nun etrafını kapatıyor ve bir daha umuma açmıyor. hem de iki kar­ deşi Abdurrahman ve Muhammed'i suikastla öldürmüştür.

Sadece Yahudiler tarafından zehirlenip katle­ dilmiş. Mu­ hammed de. A m a az da olsa kimi yazarlar Ebubekir'in banyo yaptıktan sonra üşütüp zatürre olduğunu ve bu ne179 Safedi. 19/289-no: 7562. Muhammed'in zehirlendiği konusunda tarih belli (Hayber baskını). Kimi rivayetlere g ö r e Ebubekir ile Mekke valisi bir yıl sonra aynı g ü n d e vefat ettiler. şu var ki. Kelde ile birlikte. kısa ama ölüm nedeni aynı şekilde anlatılıyor. Kelde o sırada Ebubekir'e. "Dünya ne kadar boştur! Hz. Ebubekir'in ölüm nedeni birçok kaynakta bu şe­ kilde belirtiliyor. Her ne kadar İslami kaynaklarda Ebubekir'in Ö m e r ve Osman tarafından bir siyasi cinayete kurban gittiği açık ola­ rak yazılmıyorsa da. aslında olayın sis perdesini ortadan kaldı­ racak kadar güçlüdür. "Yediği­ miz y e m e k t e zehir vardı. Ebubekir'in ölümüyle ilgili Sünni kesimin kaynaklarında var olan bilgiler şöyle: Yanında bulunan Meleke valisi Attab ve doktoru Haris b. 1 7 9 Hz. aynı eserlerde konuya ilişkin var olan kanıtlar. Kimi rivayetlerde. Bunları zaten aktaracağım. zehirli eti hazırlayan kadın bel­ li (Zeynep). idam mı etmiş yine az çok ba­ zı bilgiler var. kendilerine (Yahudi­ ler tarafından) sunulan zehirli yemekten yediler. Yani bir­ birlerinin ölüm haberini bile duyma fırsatları bulamadılar. . onu af mı etmiş. Hatta Necah. Nitekim yiyen iki kişi bir yıl sonra vefat etti.ikisinin M e k k e ' y e hicret zamanları farklıdır diyorlar. bir yıl sonra yaşama şansımız yoktur" dedi. olay belli. Yedikten sonra dokroru Haris b. bunun süresi de bir yıllıktır. Ebubekir'in mağarada olmadığına dair bir de özel bir kitap hazırlamış. şeklinde çok kısa bir bilgi var. Ebubekir de zehirlenerek bu dünyadan g ö ç ettiler" şeklinde farklı. A m a Ebubekir'in ölümüyle ilgili doyurucu açıklama yok. El-vafi bil Vefeyat. Attab kısmında. Enteresan g e r ç e k t e n .

Tarih'ül Hulefa. s. cilt 28/20 halifeler bölümü. Burda ibni Sad ve Hakim'den de alıntı yapıyor. b. cilt. Bunu az önce de belirttim. 18. Ebubekir'in vefatı kısmında. 1) el-Maarif.Ibni'l Cevzi. Ali'nin oğlu Hasan.İbni Kuteybe.Suyuti. h-Taberi Tarihi. no. f. Ancak benimsenen görüş. Muhammed vefat et­ tikten sonra. 12/204. Ebübekr'in ahlak ve ölümü kısmında. j. 1 8 0 Şu bilgiyi de eklemekte yarar var: O dönemin insanla­ rı.Ebü'l Feda.cienle öldüğünü yazıyor. Hatta Hz. Bazı yazarlar o dönemle ilgili bu yöntemle katledilen kişi­ lerin listesini de çıkarmışlar. 30/409. i. s. 2) Tarih-i Dımaşk. 3/105. 2/31-34. Hz. El-Kamil. c. 1/222. k.Zehebi. Ebubekir konusunda. Muaviye'nin adamları tarafından zehirlenerek katledilince Muaviye.Ikd'ül Ferid. g. Mesela. Ebubekir'in kendisine olan hasreti yüzünden çok olumsuz etkilendiğini ve bu hasretten dolayı öldüğü­ nü yazıyorlar. Sübülul Hûda. n. Ebubekir'in ölümü bölümünde. O d ö n e m d e g e n e l d e bala ve yemek­ lere zehir konuluyor. 100.İbni Asakir. e.. Tarih. 1/263. d. Zehirleme yöntemi o dönem­ de çok yaygındı. Muaviye az önceld cümlesiyle bunu vurgulamak istiyor.İbni Esir. Şerh'ü Nehci'l Belaga. Ali tarafından Mı­ sır'a görevlendirilen Malik bin Ester. Bazıları da. 1) Muhtasar'ü Tarih-i Dımaşk. birilerini ortadan kaldırmak istedikleri zaman genelde zehirli yemekler kullanırlardı. kardeşi Hüseyin'e.Salihi. Siyer-i A'lam. tabii ki Ebube­ kir'in zehirlenerek öldürülmüş olmasıdır. .İbni Sad. 13/1 18 Ebubekir kısmında.İbni Ebi'l Hadid. b) jmame-Siyase. ama tedbirimi aldım 180 a. 3/419-22. 1/222.Muhibbüddin Taberi. I. bu yöntemle insanlar öldürülüyordu. "Allah'ın baldan da askerleri vardır" cümlesini sarfetmiştir.Müntehab'ü Kenz'il-Ummal. Sıfat-i Safeve. 2. 67 vd. üç sefer beni ilaçla öldürmeyi denediler. m. Riyad'ü Nadre..554.

halifeden sonra gelen ikinci adamdı. Ne yazık ki. bu kadar tedbire rağ­ men sonuçta hanımı Ca'de binti Eş'as bin Kays. Bu dört kişiden ikisi yine Ak'ra b. Bunların arası.İbni Asakir. Hatta Muhammed bu altınları bunlara dağı­ tırken. ona zehir vermek suretiyle hayatına son veriyor. henüz Hz. 'Savaik-i Muhrika'. hem de zamanla Ebubekir'in yetkileri­ ne müdahale etmesi. Tarih'ü Medinetüi Dımaşk. . 100'er d e v e Ebu Süfyan ve oğlu Muaviy e ' y e . Ebubekir'in halifeliğinin ilk yı­ lında iyi görünüyor. bir baskında ele geçirilen altınları M u h a m m e d ' e gönderdi. 196. Ömer'le Ebubekir. o d ö n e m için ilaçla can almak yaygındı. 1 8 1 Evet. Ebubekir ilk yıl bu görevi Ö m e r ' e vermiştir. Ali. başlangıçta. Habis ve Uyeyne'dir. o da bunları dört kişiye dağıttı. Habis'e ve daha birçok önemli şahıslara dağıttı. 100'er d e v e de Uyeyne adındaki kişiyle Ak'ra' b. 56/376 ve Muhtasar'u Tarih-i Dı­ maşk. b. Peki bilgiler bunlar iken Ömer'in ve Osman'ın Ebube­ kir'i zehirleyerek öldürdüğü söylenebilir mi? Şimdi de ko­ nuyla ilgili var olan bilgileri v e r m e y e başlayayım.Hasan b. çevrelerinde söz sahibi olan insanlara İslama adam kazan­ dırsınlar diye. 24/24. Bunu Muhammed'in ölümü konusunda anlatmıştım. Allah'tan kork. bir ara Hz. Biz bu mücevherata daha 181 a. Yeni Müslüman olmuş. Muham­ med'i öldürmeden önce halifelik konusunda anlaşarak adım atmışlardı. Ali. H e m Ömer'in sert mizaçta olması. hatta onu dinlememesi Ebubekir'i ra­ hatsız etti. s. bu dağıtıma sert tepki gösterenler de oldu: "Ey Al­ lah'ın resulü. Somut örnek gerekirse: Muhammed Huneyn baskınında karşı taraftan aldığı binlerce d e v e d e n rüşvet dağıttı.başaramadılar demiştir. Bu son iki kişi o kadar önemliydi ki. Heytemi. Mesela o d ö n e m hac işlerinden so­ rumlu olan yetkili.

el-Lü'lüü ve'l Mercan. "Ben hiçbir zaman Muhammed'e inanmadım ki" itirafında bulunmuştur. 1/230. Ama ne yazık ki daha önce de bir vesiley­ le belirttiğim gibi. tabii bu açıklamasıyla o insanları çı­ kar hesaplarıyla susturmak istiyordu. b. Zekat kısmı. Önemli gördüğü kişilere 100'er d e v e verince tabii ki bu kıdemli Müslümanların/özellikle Medinelilerin zoruna gitmiştir. 1 8 2 Burada konuyu biraz daha açmakta fayda var. Huneyn harbinde karşı taraftan aldığı develerdenmaldan ne varsa. Şunu bilin ki. Örneğin Muaviye gibi. Üstelik mal dağıtmakla güya tarafına çektiği tüm o önemli insanlar. kalpleri İslam'a ısınsın diye verdim. Velit Muhammed'e. "İzin ver de böyle diyenin kellesini uçurayım" dedi.Tecrid-i Sarih. kendi soyuna bağlı henüz Müslüman ol­ muş önemli kişilere dağıtmıştır. no: 632-639. ileride Müslü­ manlara başbelası olmuşlardır. cennetle susturdu. Aynı zamanda onları sevmediğini de kabul ediyordu. Muhammed'in vefatından sonra bu Uyeyne 700 taraftarıyla birlikte İslamiyeti terk etmiştir. Muham­ med.müstahak idik" gibi sert eleştirilerde bulundular. Ben iki tercih ara­ sında kalsam sizi tercih ederim. So­ nunda yakalanınca. ben sizleri onlardan daha fazla severim. Zaten o sırada Mekke yeni alınmıştı ve Muhammed'in kendilerine torpil yapıp ikramda bulunduğu kişiler de yakın zamana kadar Müslümanlarla savaşan insanlardı. M u h a m m e d bunu duyunca Medineli Müslümanlarla özel bir toplantı yaptı ve şunları söyledi: Ben onlara o de­ veleri. no: 1642. Bu arada Halit b. ben ve siz de sonsuza kadar biribirimizi sevelim şeklinde bir konuşma yaptı ve onları kuru sevgiy­ le. İstemez misiniz ki onlar malla sevinsinler. en başta Buhari ile Müslim'de ve Diyanet'in terceme ettiği Tecrid-i Sarih'te anlatılmaktadır. Bu olaylar. . Bu 182 a.

Zekat kısmı. Ihya'ül Mevat kısmında no: 9151. 3/294. alın götürün Ö m e r ' e söyleyin o da bu işin şahidi olsun dedi. d. Ö m e r kızdı ve ellerindeki sözleşmeyi alıp yırttı. bana yalnız saygı gösterilir" ya­ nıtını verdi. bu anlaşma iptal e d i l d i . 183 a. Kaldı ki.Buhari. O zaman İslamiyet zayıftı. hazineye ait bir miktar arazi istediler. "Ha­ life sen misin. c. Ebubekir buna onay verdi ve ayrıca bir mukavele de yaptılar. Bunlar gidip Ö m e r ' e anlatınca. "Vallahi biz bilmiyoruz halife sen misin yoksa Ebubekir midir!" di­ yerek bu şekilde tepkilerini gösterdiler. değerlendi­ relim. Husayn/Hısn kısmında. o iki insan Ebu­ bekir'den tarla isterken de şunu diyorlardı: Ekilmeyen. yoksa Ö m e r mi?" diye sordular.Yakub Fesevi. 9/195. Menakıb-i Ansar. Ebubekir. c. Zekat. Kenz. çorak bir arazi ver onu işler hale getirelim. el-Marifet-ii ve'l Tarih. nasıl bunlara verirsin!" diyerek ona da sert bir şekilde çıkıştı ve bu işin gerçekleşmesine engel oldu.Hindi.Lü'lüü-Mercan. no: 1059-1062. Daha sonra onlar da Ebubekir'in yanına gittiler. 1 8 4 Hatta kimi rivayetlerde Ömer'in o iki kişiye karşı kullan­ dığı şu sözler de var: M u h a m m e d bir ara size bakıyordu. Gidin kendinize çalışın dedi. kalbiniz İs­ lamiyet'e ısınsın diye yapıyordu ama şimdi böyle bir sorun yok. Ö m e r bundan son­ ra doğruca Ebubekir'e gidip "Bu toprak senin mi.konuda hem Buhari. 1/226. Ebubekir ha­ life iken günün birinde gelip ondan. N o : 6155. "Asıl yetki Ömer'indir. Ondan fazla hadis almış. hem de Müslim birçok hadis aktar­ mıştır.Ibn-i Hacer. Tarih-ü Medinet-i Dımaşk. b. b. Isabe: Uyeyne b. kı­ raç.Müslim. yoksa ha­ zinenin mi. Farzü'l humus ve Megazi kısmında. . biz ortağına ekip biçelim dediler. 1 8 3 İşte bu iki meşhur insan (Uyeyne-Ak'ra'). no: 632-637. Buna karşı bu iki kişi. 184 a-ibn-i Asakir. para-deve veriyordu.

. yerine de Mekke valisi Attab'ı görevlendirdi. M u h a m m e d ' e karşı etkili olduğu gibi Ebubekir için fazlasıyla otoriter oldu­ ğunu bilmek-anlamaktır. Bu insan zaten Muhammed zamanında M e k k e valiliğine atanmıştı.. 13/77. 186 a. onların 'toprağı ortağına işlete­ lim. Mesela. Tarihü Medinet-i Dımaşk. "Asıl yetkili Ömer'dir. Çünkü yalnız bu hac 185 İbni Asakir. Ebubekir de Ö m e r ' e karşı aynen bu durum­ dadır. bana ancak saygı gös­ terilir" açıklamasını yapar. ama tehlike bitince. Ebubekir bunu da kabul eder. İşte Ömer'in bu tip kırıcı müdaha­ leleri Ebubekir'e olumsuz etki yapıyor ve zamanla araları açılıyor.185 Fırsatlar dünyası: Bir zamanlar az önce sözünü ettiğim o iki kişi tehlike arz ederken. yine Akr'a ve Zebberkan adında iki kişi Ebu­ bekir'e gelir. A m a bunun da ötesinde.Bu konuda İbni Asakir tarihinde daha farklı örnekler de var. Ebubekir halife olunca tekrar iş başı yapmıştır. Ta'ih'ü Medinet'i Dımaşk. ancak ülkeyi idare eden parlementodur. 9/194-196. biz de söz veririz ki tek bir kişi bizden size karşı muhalefet etmez. Bunun sonucu olarak. kıraç yerleri işler hale getirelim' dedikleri bu tekitleri bile artık kabul g ö r m e z hale gelir. Bahreyn haracını bize ver. hamal gibi çalışalım. Burada artık Ö m e r anladığını anlar ve planların uygulamaya başlar. dinden çık­ maz. Ebubekir bu olayda da. ancak Ö m e r yine se­ netleri yırtar ve burada da sözleşme iptal edilir.ibni Asakir. Ömer hac işleri görevinden alınınca bu kez 186 aynı g ö r e v Attab'a verilir. önemli olanın Ömer'in. Muhammed başkalarından al­ dığı talan malını (altın-100 d e v e gibi) onlara bedava dağı­ tırdı. kral formalite olarak bulunur. . Ebubekir halifeliğin ikinci yılında Ö m e r ' i hac görevinden aldı. Hani şimdi de bazı ülkelerde kral var. Ne demişler: Köprü/ü g e ç e n e kadar ayıya dayı denir.

187 Necah Taî. Ö m e r bununla puan kaybettiğinin farkın­ dadır.. Bir ara Ebubekir'in halifeliği için. Tehzib-i Kemal. O günkü g e l e n e ğ e g ö r e bir genel mutabakat (ilkel de olsa) bir nevi cumhurun onayı gerekiyordu. e ğ e r söylesem yer yerinden oynar gibi bir cümle kullanı­ y o r . "Evet. Ö m e r aynı zamanda çok sert bir insandı. iğtiyal'ül halifet-i Ebibekir.Safedi. A m a zaman içinde bu konuda Ömer'in değiştiği­ ni görüyoruz. İşte Ö m e r bu­ nu duyunca çok kızıyor. Burada Muhibbüddin Taberi'nin el-Müsterşid ve İbni Ebi'l Hadid'in Şerh'ü Nehci'l Belaga'dan da alıntı yapılıyor . "Rahat dur! Yoksa senin hakkında bildiklerimi söylerim. Yine Ebubekir halife olurken o zaman insanlar buna sür­ priz diyorlardı. 19/289-no. halifeliği sürprizdi. İşte Ebubekir ona karşı değişince.Müzi. Ebubekir halifeliği siftah etmezdi" diyor. c. Yoksa milb. no: 3762. kim bunu söylüyorsa asar keserim diyordu. Çok sert olmasıyla ilgili örnekleri. statü itibariyle Ömer'i Attab'ın gerisine götürür. Bir başka karşı çıkışında da Ebubekir'i tehdit ederek. "Kardeşim Zeyd ve arkadaşlarını dinlemiş olsay­ dım. 1/41-42. Yani bugünkü halk tabiriyle.görevinden alınma işlemi. Cilt. Dikkat edilirse burada yine ayarlı bir konuşma yapıyor. neymiş o yeri yerden oynatan şeyler acaba! Demek ki aralarında çok vahim şeyler varmış ki bu cümle­ yi kullanıp böylece Ebubekir'in hızını kesmeye çalışıyor. Ömer'in halifeliği kısmında vereceğim. o zaman yolda giden süvariler bile atlarından/develerinden in­ mek zorunda kalırlar" diyor. El-Vafi bi'l Vefeyat. halkla ilişkileri tatlılık düzeyinde değildi.7562.19. Ancak az önceki örnekte belirttiğim yetkiye müda­ hale gibi faktörlerle birlikte. ancak başka da ya­ pılacak bir çözüm yoktu" gibi bir farklılık gösteriyor. Ö m e r de var olan kozlarını kullanmaya başladı. 1 8 7 Peki.

Emevi ailesi çok genişti: Mesela Mekke valisi Attab da 188 Necah Tai. "Aslında bu adam (Ömer) beni bu işe itti/sürükledi" di­ y o r . onu bir basamak olarak kullanıyordu. zaman zaman bu hoşnutsuzluğun emarelerini Ebubekir'in konuşmalarından fark ediyor. bu işi birlikte ya­ palım. sonunda sırayla ben ve Osman halife olalım diyor. Mesela bir ara. onu g ö r m e d i ğ i n e g ö r e nasıl diyebilir ki benim bir şeytanım var? Ömer. Emevilerle konuşuyor. 1/52. İşte ara­ larında sorunlar olduğu için net olarak Ömer'in ismini di­ y e m e m i ş diyenler de var. İcraatım yerinde ise o zaman bana uyun" d i y o r . Iğtiyal'ül Halifet-i Ebibekir. halifeliğin riske girdiğini anlayınca çareyi Ebube­ kir'i ortadan kaldırmakta buluyor ve bu yönlü çalışmalar yürütüyor. 1 8 8 İnsan. İbni Ebi'l Hadid Muteziii'den alıntı yaparak. Bir de şu gerçek var ortada: Ö m e r Ebubekir'i halife ola­ rak desteklerken. 190 A. Çünkü eğer gayesi cin olan (din mantığına g ö r e ) şeytan ise. . işler rayına oturunca Ebubekir bir hafta içinde halifelik görevini bı­ rakıp bana devredecek" ifadesini kullanıyordu. 1 8 9 işte böylece ipler kopma noktasına geliyor ve Ö m e r artık bir an önce farklı yöntemleri uygulamaya başlı­ yor. cilt 11/336. Razzak. kı­ sa zamanda işler düzelirse o ayrılır ben başa geçerim he­ sapları yapıyordu. Şayet beni kaydımrsa beni uyarın.let ona inanmazdı ve "Sen ona çalıştın. iş başına getirdin. "Ben diyordum ki. "Benim bir şeytanım var. Hat­ ta Ö m e r Ebubekir için. Yani o beni etkiliyor d e m e k istemiş diyorlar. Şöyle ki. 189 Kandehlevi. Musannaf. 2/250. şimdi de farklı konuşuyorsun" diyecek­ ti. Hatta Ebubekir bir hutbesinde. Hayat-i Sahabe. sürpriz değil dedin. no: 20701. Bunu zaten daha önce vurguladım. 1 9 0 İşte bazı İslam yorum­ cularına g ö r e Ebubekir'in burada şeytandan kastı Ömer imiş.

ancak Ebubekir'den yanaydı. hiç kimsenin hayal e d e m e y e c e ğ i iki Yahudi asıllı kişiyi ayarladılar: Osman zamanında Kur'an bir araya getirilirken komisyon başkanlığına seçilen Z e y d bin Sabit'e ve yine önemli bir isim olan Abdullah b. Burada çok akıllıca davrandılar.Emevi'ydi. Bakalım ka­ nıtlar ne d e r e c e güçlü! Bu planla ilgili İslami kaynaklardan derlediğim önemli bazı bilgileri sunacağım. kimin 192 evinde tertipledikleri konusunda detay y o k . İgtiyal'ül Halifet-i Ebubekir. Yine Eban. Ali'yi destekliyordu. A m a ne yazık ki bu cinayet işi içinde Osman da vardı. 191 Şerh'ü NehciT Belaga ve igtiyal'ül Halifer'i Ebubekir. Yahudilerin kendilerine verdikleri zehirli yemekten etkile­ nirler ve bundan dolayı da zaman içinde vefat ederler" şeklinde. .. "Efendim Ebubekir ve yanındaki heyet. A m a en geniş Emevi kesimi Ö m e r ' d e n yanaydı ve en sabıkalı olanlar bu kesimin içindeydi. 1/62. İşte bunlar olursa Ebubekir rahatlıkla öldürülür düşüncesiyle karar verdiler. Uygulama aşamasına gelince. Sad b. çok kısa bir not düşmek suretiyle kaynaklarına geçirdiler. As ve çocukları Hz. Ömer'in sunduğu teklifte çıkar olduğu için. Mesela Ebu Süfyan ve oğlu Muaviye gi­ bi. Sanırım v e r e c e ğ i m bilgiler çözüm noktasında bir şeyler ifade eder. Daha sonra İslam tarihi denilen resmi tarih yazılırken de Yahudilere mal edilerek ve çok kı­ sa bir açıklamayla.. Ebubekir'i ortadan kaldırmaya yönelik plan üzerinde anlaştılar. A m a sonuçta. ne adla. 192 Necah. Selam'a bu işi ha­ vale ettiler. Başta da belirttiğim gibi y e m e ğ e zehir katıp bu yöntemle onu katletmeye karar verdiler. onun bağlı olduğu Emevi kabilesinin önemli şahsiyetleri de 191 vardı.

Ebubekir'in tek vasisidir ve onun vasiyeti sırasında ne olmuşsa ikisi arasında olmuş­ tur. Ebubekir ona. Ebubekir'le birlikte doktoru da o yemekten yedikleri zaman doktorun. bu yemekte zehir vardı. . "Bana göre Ömer'in içi dışından 193 İbni Esir. artık hakiki doktorum olan Allah beni götürecek d e m e k is­ temiş. onunla birlikte o zehirli y e m e ğ i yiyen gerçek ve meşhur doktor­ dur.Burada çok komik bir not eklemek isterim. Osman. hicri 13. ancak İslami kesim bunu işleyince ilginç bir senaryo çi­ zilmiştir. görüş bil­ dirmesini ister. Abdurrahman. o kadar da kolay mıydı. yılı olayları. İbni Asakir. diye görüş bildirmesini ister. Özeti şu: Güya Ebubekir çok kanaat sahibiymiş. Bazı kişiler doktora git­ mesini. ancak serttir" diye karşılık verir. Ö m e r ' e g ö r e v versem ne der­ sin. Abdurrahman. Avf Ebubekir'in yanına gider. Ebubekir'in sözünü ettiği doktor. ikinci cilt. yine de düşünceni belirt" der. or­ talık o kadar boş muydu sorusu nasıl bir yanıt bulur? Daha önce Necah'dan bu konuda bazı bilgiler aktar­ dım. şimdi de farklı kaynaklardaki bilgileri de ekleyerek da­ ha fazla detaylandırayım. ancak bir yıl yaşama şansımız var' dediğini daha önce de belirttim. Ebubekir daha sonra Osman'ı çağırıp aynı soruyu ona da sorar. 1 9 3 Osman'dan önce Abdurrahman b. fayda görebileceğini söylemişlerdir. Ebubekir ise "Doktorumdan sordum. gereken teşhisi koydu" şeklinde yanıt vermiştir: Bu işin çaresi yoktur de­ mek istemiştir. Anlatılanlara g ö r e Osman. Peki m a d e m Ebubekir bu planla ortadan kaldırıldı. "Ömer'i benden daha iyi tanırsın" deyince Ebubekir. maalesef fazla yaşamayacağız-. "Bildiğinden daha fazla iyidir. Gerçekten ne garip yorumlar. o za­ man onlar nasıl halife oldular. "Olsun. el-Kamil. gidici olduklarını anlamıştır. 30/411. Bir yıl sonra doktorla birlikte yatağa düşen Ebu­ bekir.

Ebu Ubeyde ve Şürahbil b. Ebubekir'in Osman'a. 3/106. "Vasiyetimi yaz" der.ibni Kuteybe. O arada Ebubekir kendisine. 2/253. Tabakat. Cebel. bu adam muhalif olduğu için daha sonra Osman'ın yandaşı Muaviye tarafından katledilir. Osman o arada vasiyet kâ­ ğıdına. hicri 18. Ebubekir'in atadığı kişiler za­ man içinde ya g ö r e v d e n uzaklaştırılmış. ya vasiyet etmeden vefat etse ne ya­ pacağız diye hemen Ömer'i yazmışsın. 1 9 4 Talha bin Ubeydullah (cennetle müjdelenen on kişiden biri) Ö m e r ' l e ilgili bir şeyler sezince hemen içeri gi­ rip Ebubekir'e. O zaman Osman'a. İbni Sad. 32. Ama iyi etmiş­ sin. İbni Hacer. 30/413. Hasene. "Bakıyorum ben bayılınca sen korkmuşsun. c.Kandehlev.İbni Asakir. Riyad'ü Nadre. "Sen Ömer'i halife olarak vasiyet ediyorsan. halife Ö m e r zamanında 195 Şam tarafında bir kıtlıkta ölmüşlerdir" d i y o r . ben de zaten onu gösterecektim" demiştir. 2/116. Za­ ten hep vurgu yapıyorum. 3/146. Şu da var ki. Ubeydullah md. Bazı kaynaklarda. 195 a. "Aslında sen Ö m e r yerine kendini yazsaydın daha uygundu" dediği de g e ç i y o r . diye sorar. Ebubekir'den sonra Ömer'in halife olacağını yazar. Daha sonra Ebubekir ayılınca (tabii ki eğer doğruysa.daha temizdir" yanıtını verir. d. Basit bir örnek: Zehebi. Isabe. müracaat ediyorlar Ebubekir'e Ömer olmasın. Imame-Siyase. no:4270. yılı olaylan. Osman vasiyet kâğıdına Ömer'in halife olacağını yazmış. b. Besmele yazdıktan sonra Ebubekir kendini kaybeder/ağır hastadır. O arada bakı­ yor ki. ya suikastla öldü­ rülmüş veya savaşlara gönderilip bu şekilde ortadan kaldı­ rılmışlardır. ayılmışsa!) hemen Osman'a: Hele oku ben kendimi kaybedin­ ce sen benden sonra ne yazdın. Hayat-i Sahabe. Zehebi Tarihi. "Muaz b. yarın Allah huzurunda cevabın ne olacak?" diyerek itiraz etmiştir. Talha b. . Taberi.İbni Sad. 194 M.

Kaynaklarda şu da var: Halk. Necah gibileri burada tam isim ko­ yuyorlar: Hileyle. "Dinleyin. Hele bir de Osman'ın yanında Ö m e r de var. Bunu söyle­ meden önce ilginç bir yaklaşım tavır gösterir: "Açıklayaca­ ğım vasiyete inanırsanız okurum. okuryazardı. Kısa bir yazıdır zaten. Zaten milletin o ana kadar Ebubekir'den böyle bir tek­ lifin g e l e c e ğ i n e ilişkin tahminleri de yoktu. kendisi yazabilirdi ama yazı onun değildir. Sonunda. Bir de işin içinde panik-acele vardı. skandalla iş başına g e l m e . bakalım Osman ne diyecek?" gibi aceleci bir hali vardı. Ebubekir'in Ömer'i halife olarak önerdiğini öğrenince hem muhacirlerden. sen bu adamın . a m i g o gibi sürekli halka. o günkü âdete g ö r e benzer vasiyet­ ler yapılınca imza gibi bir işaret olurdu. ama böyle bir şey yoktu. Ebubekir tarafından Ömer'in halife tayin edil­ diğini söylemek isteyen Osman dışarı çıkar. Kısacası. A d e t a sürpriz bir açıklamaydı İşte İbni Ebi'l Hadid. yoksa okumam" şeklin­ de bir pazarlık yapar. Çünkü Os­ man'ın okuduğu kâğıtta Ebubekir'le ilgili bir işaret yoktur: Ebubekir vahiy kâtibiydi. Ebubekir artık hastaydı. Yanı sıra şahit yok. kabul ederseniz okurum gibi inandırıcı olmayan şeyler söyleniyordu.A m a Ebubekir zamanında bunlar değişik bölgelerde önemli görevlerdeydi. hem de Ansar'dan Ebubekir'in huzuruna çıkanlar. Osman ve Ömer'in hazırladıkları d ü z m e c e bir vasiyetname millete ilan edili­ yordu ve maddi gücün ağırlığı da iki tarafta olunca halife­ lik bu şekilde gasp edilmiştir. Ve başlar okumaya. Sadece Ömer'in halifeliğiyle ilgili çok kısa bir metin­ dir. millet bu va­ siyetin Ebubekir'e ait olmadığını fark eder. Bu arada Ömer'in önerildiğini ilan edince.

an dolayı duyduğum acı bir yana. Çünkü Osman'la Ö m e r ara­ sında bu konuda yapılan bir pazarlık vardı.30V411. belki vefat ederim de halife: belirlenmemiş olur. 1 9 6 Os­ man okuyunca memnun kalır ve "Bern bayılınca sen kork­ muşsun. Buna karşı Ebubekir. İşte bunu cflüşünerekten hemen Ömer'i yazmışsın. Tarih'ü Medinet-i Dımaşka. Kanımca bui gibi bilgiler gerçeği yansıtmıyor. Çiünkü Ebubekir'in va­ siyeti falan yok. "Asllmda sen halifeliğe daha uygunsun" der. kana­ atime g ö r e iyiydi ki g ö r e v v e r d i m " düyeceğim yanıtını v e ­ rir. diye ver­ yansın ederler. Bunlar uyduruk şeyler. Biliyorsun ki halifelik vasiyet edil­ meden ölüm gerçekleşirse Müslümanilar arasında olumsuz durumlar meydana gelir. Osman'la Ö m e r kendli aralarında d ü z m e c e bir mektupla işi bitirmişler. b-Taberi Tarihi..Niye Ömer'i öneriyorum diye. ama iyi etmişsin" der. Hatta şunu da söyler: Hastalığımd. 196 a-lbni Asakir. Ünlü tarihçi ve müfessir Taberi dalha net bilgiler aktarı­ yor: Ebubekir son nefesinde yalnız Oisman'ı yanına alır ve ona "Vasiyetimi yaz" der. Yani bir bakıma Osman yazdıklarıyla Ebubekir'den puan da almış olur. Omun için hayır d e m e k zorunda. Buna rağmen Osman o an için halife olamazdı. "Ben de Allah'a. g ö r e v i buna vermekle ya­ rın Allah huzurunda nasıl bir cevap vereceksin. Bu arada Osman kafadan bir şeyler yaz­ maya devam eder. ancak Osman hayır karşılığını verir ve kendi yerine Ömer'i önerir. "Hele oku bakalım sen ne yazdın?" diye sorar. yazdırdıktan sonra kendini kaybeder. bakıyorum hepinizin Iburnu havada. A m a ne ilginçtir ki bu konuda farklı alktarımlar da var: Os­ man içeri girince Ebubekir ona. C. Besmele. 3/123 . Ebubekir bir ara iyileşince Osman'a.nasıl biri olduğunu iyi biliyorsun. dolayısıyla sorun yaratılır.

Bu mektup baskıncılar tarafın­ dan ele geçirildi ve burada artık Osman'ın sonu gelmişti. Mektubun içeriğinde şu var: Afrika'daki valisine. 1 9 7 Ebubekir'in Ö m e r ve Osman tarafından planlanan bir suikastla öldürüldüğünü teyit eden ve aynı zamanda bir­ çok İslami kaynakta anlatılan olaylardan birkaçını özetle­ mek isterim. . 20/579-no: 37202. bu arada Osman hemen kendine bağlı olan Afrika valisine mektup yazıp bir personeline veriyor. Ebubekir'in yanına varınca. Megazi. a) Zaman içinde halife Osman'ı katledenler arasında Ebu­ bekir'in oğlu da var ve kendisi o zaman Afrika'dan Os­ man'ı katletmeye gelen baskıncıların içinde ön saflarda yer alıyor. tabii ki emareler haddinden fazla çoktur ki. biri diğerine karşı rahatlıkla harekete geçemiyordu: A d e t a birbirlerine ihtiyaçları vardı. Ölüm fermanları istenen kişilerin başında da Ebube­ kir'in oğlunun adı yazılıydı. Ali'nin araya girme­ siyle bunlar Osman'ı katletmekten vazgeçip geriye-yollarına d e v a m ediyorlar.İbni Ebi Şeybe. Ebube­ kir. Hartab. Onlar geri dönünce. Menakib'ü Emiri'l Mü'minin Ömer b. O da d e v l e t e ait bir binitiye (deve-at) binip Afrika yoluna çıkıyor. Kısacası. Ömer. 55. Ö y l e ki. "İşte başıma ne gelmişse bundan gelmiştir" diyor. şu şu insanları yakala. Baskıncılar tekrar geri döndüler ve Osman'ı katledip cena197 a. bakıyor ki di­ lini tutmuş uğraşıyor. feci bir şekilde kat­ let diye talimat verilmiş. birbirlerine mecburdular.Bir gün Ömer. Musannaf. Birinci baskında Hz. bunun bir siyasi cinayet olup olmadığının izini sürmeye devam edelim. s.Ibni'l Cevzi. bu ikisi arasında ba­ zı planlar yapılmıştır. hayırdır diye soruyor. Hatta Osman'a yanına geldiğinde çok ağır hakaret­ lerde bulunuyor. b.

Taberi. bu kez onun talimatıyla yakalanıp bir merkebin içine kondu ve o merkeple birlikte ateşe verilerek işkenceyle öldürüldü. "Öldürün bu Na'sel'i" diyecek kadar ile­ ri gitti. Ha­ life Osman kısmında bu konularda detaylıca bilgi v e r e c e ­ ğim. 199 a. Lisan'ül Arab. hem de Mısır'daki kardeşiyle Osman arasındaki ilişki. Istiab. c. Cilt. hatta millete. d. N o : 2320. Sonunda Hz. peki niye Ayşe ve Ebube­ kir'in diğer çocukları yalnız Osman'a karşı cephe aldılar. insanı cid­ den şüphelendiriyor: Dernek ki bunlar. kimse korkudan gidip cena­ zeyi kaldıramadı. 'Na'sel' md. Nihaye fi Garib'il Hadis. Na'sel demek.Ebül Fida. . Ayşe de Osman'a karşı sert tavır al­ dı. Hz. Peki bu niye! Burada şu soru akla gelebilir: M a d e m Ömer-OsmanEbubekir'i ortadan kaldırdılar. 1 9 9 Yine ibni Kuteybe'nin M a a r i f t e anlattığına g ö r e . 1/172. Ömer'in öldürülmesinden sonra. Tarih: 4/459. Ali yine araya girince bas­ kıncılar defin için izin verdiler ve Osman gömüldü. zaman içinde Muaviye iş başı yapınca. Muhtasar'ü Ahbar'il Beşer.zesini de Yahudilerin tuvalet olarak kullandıkları bir m e z b e ­ leye attılar.ibni Manzur. 11/669. bunak-beyinsiz demektir. b. Osman'ın ölüm fetvasını verdi. Üç gün orda kaldı. 5.İbni Esir. 198 a. Ali halife olunca Ebubekir'in bu oğlunu Mısır'da g ö ­ revlendirdi. Ö m e r ve Osman'ın Ebubekir hakkında çevirdikleri planları biliyorlardı ki Os­ man'a karşı cephe aldılar.İbni Esir. b. Bu tavırlarını ancak babalarının cinayetiyle ilişkilendirmek mümkündür.198 Bu arada Ebubekir'in kızı ve aynı zamanda Muham­ med'in de eşi olan Hz. Ebubekir kısmında. Muhammed b. Üsd'ül Gabe. İşte hem Ayşe'nin bu tutumu.İbni Abdi"! Berr. kızı ve aynı zamanda Mu­ hammed'in de eşi olan Hafsa ile Ayşe'nin (bunlar kuma) arası açılır/aralarına mesafe konur.

A d a m evliydi. Daha sonra Ümmü Gülsüm. Ö m e r ise 60 yaşlarınday­ dı. İşte bu Ömer. artık Ebubekir'in dul kalan bu gelininin kaç yaşında olduğu. Zaten dünyada bunun örnekleri çok. Ali de Ebu­ bekir'in ölümünden sonra kendisinden dul kalan eşi Esma . eşi Habibe binti Hari­ ce hamileydi. Zekeriya. Ö m e r ' l e Hz. Ali'nin kızı konusunda buna biraz daha de­ ğineceğim. Daha enteresan bir örnek vereyim. Ebu bekir hicri 13.neden Ö m e r ' e karşı da böyle bir plan yoktu? Olay şudur: Ö m e r bir kere çok disiplinli-acımsız biriydi. bazı ölümlerin komplolarla gerçekleştiği zamanla ortaya çıkıyor. Ebubekir ölünce Ö m e r aynı sabah iş başı yaptı. İlginç: Bir yandan birbirlerini katlediyorlar. bu kızı da kendine eş olarak Hz. Ondan dul kalan eşi Atike binti Zeyd ile halife Ö m e r evlendi. Yusuf ve A y ş e adların­ da üç çocuk dünyaya getirdi. Çocuk doğunca adını Ümmü Gülsüm koydu lar. Ö m e r nerdeyse Ebube­ kir'in yaşıtıydı. Ve Ö m e r 10 yıl halifelik yaptıktan sonra öldürüldü. Yani Ö m e r dünyasını değiştirdiği vakit bu kız 910 yaşlarındaydı. Ay­ şe'den istedi ama alamadı. Ö m e r zamanında Ebubekir'in cinayetinden habe­ ri olanlar korkudan söyleyememiş olabilir. Kız 9-10 (o da e ğ e r Ö m e r ona son yılında talip çıkmışsa!). diğer yandan birbirlerinin ufak çocuklarıyla evleniyorlar. Veya kim bilir belki de normalde daha sonra ortaya çıkmış olabilir. Ebu­ bekir'in diğer bir oğlu Abdullah da Muhammed zamanın­ da Taif seferinde aldığı yaralardan dolayı belli bir süre son­ ra vefat etmişti. Benim kanaa­ tim o ki. onunla Ö m e r arasındaki yaş farkı herhalde tahmin edilebilir. dedesi yaşında olan ve cennetle müjdelenen Talha bin Ubeydullah'la evlendirildi. zaten konumuz da bu. Burada önemli gördüğüm bir bilgi daha vereyim. yılında vefat ederken. Hz.

binti Umeys'le evlendi ve çocukları oldu. nasıl halife olarak tayin edersin. Isabe. Maarif. bir yakını ölse insan ağlar. bizzat kabre indirmesi ve sabahleyin de halifelik görevine başla­ ması. no: 12235. bunu yaparsan Allah'a karşı nasıl he­ sap vereceksin" dedikleri halde. kimse duymasın. N e d e n alelacele gömüyor. kadınla­ rı kırbaçlaması anlamlıdır. Dolayısıyla Ömer'in bu de­ fin işinde hizmet gibi görünen davranışları. 2 0 0 b. Muhammed'in kadınları adlı yapıtım­ da geniş bilgi var. Ümmü Gülsüm md. Askalani. Ebubekir'in vefat ettiği aynı g e c e d e he­ men alelacele cenaze namazını kılıp onu g ö m m e s i . "Aman Ö m e r çok serttir. Talha b. annesi. onun içi dışın­ dan daha temizdir" demesi anlamlıdır. 201 İbni Kuteybe. 2 0 1 İşte bunlar da cinayetin gerçek adresi noktasında önemli birer ipuçlarıdır. . aslında bir hiz­ met niyetiyle değil. Üsd. s. Ubeydullah. İşte bu Talha daha sonra halife Osman'ın damadı Mervan tarafın­ dan Osman'a karşı tavır alanlardan olduğu için katledil­ d i . kolayca sabahleyin iş başı yapayım niyetiyledir. 238 ve 269. bir an önce bu cenaze işi bitsin. İbnil Esir.Yine Ömer'in. s. ne­ den cenazenin merasimle kaldırılmasına izin vermiyor? Daha önce Ebubekir'le Ömer'in arasının ne kadar açık ol­ duğunu örneklerle izah ettim. Osman'ın bunlardan fark­ lı olarak Ebubekir'e. Bunu daha önce de yazdım. bu arada Ebubekir için ağlayan aile fertlerini. c.Gerek bireysel. Onlarda yaşam b ö y l e y d i . bu 200 Bu konuda Kur'an'da Kadın ve Hz. 133. "Aslında Ömer iyidir. Az önce belirttim ki. Ömer'in halifeliği konusunda Ebu­ bekir'le konuşurken Talha olumsuz rapor vermişti. gerek kitlesel şekilde insanlar Ebube­ kir'in yanma çıkarak. Bir de tabii ki babası.

2 0 2 Daha önce <de ifade ettiğim gibi. Bu vasiyette ise. vahiy kâtibi olduğu halde onun o kâ­ ğıda yazdığına dair hiçbir işaretin bulunmaması. İbni Asakiri Tarih'u Medineli Dımaşk. iy/ilik yaparsa iyi olur-. Peki. Çünkü yine Ö m e r zamanında Halit b. Bunlar da şüphe uyandıran nokta­ lar. aksini yaparsa ben ne yapayım?" gibi hiç de Ebubekir'in söylemlerine uymayan bir stille yazılarn ifadeler. gerçekten bu baygın ha­ linde Osman'la bunları konuşabilir mi? Yine m a d e m Os­ man dışında kiimse yoktu içerde. içinde vaz'u-nasihat vardı. Ömer'in acele. anlamsız d e ğ i l . Bir de Ebubekir'in yaızıları. 8/27.doğal bir şeydir. Bu da onun niyetinin ne olduğunu açıkça ortaya koyuyor: Kadınlar. "Ömer'i halife olarak öneriyorum.pa­ nik içinde Osman'ı dinleyin demesi ve hele hele Ebube­ kir'in de okur-yazar. A m a Ö m e r burada bir sorun çıkarmadığı gibi. Velit ölünce kadınlar ağla­ mıştır. Ebubeldr'in baylıp birda202 Taberi Traihi. üste­ lik ağlasınlar d i y e izin de vermiştir. hiicri 13. üstelik şa­ hitsiz bir kâğıt]) tabii ki kuşkuları daha da artırıyor. birçok İslami kaynak­ ta g e ç e n şu bilgi önemli: Osman'ın vasiyet esnasında tek başına Ebubekir'in yanında kalıp vasiyetini yazması. . Bir de Ebubekir çok hastadır. Ömer'in bu kadınları dövmesi. yılı olayları bölümünde. halka "Kabul eder­ seniz okurum yoksa okumam" demesi. öyle ki besmele kelimesi­ ni bile yazmadlan bayılmıştır. korkusundandır: Kimse duymasın diye bu tavrı göstermiştir. Ebubekir'in ya­ kınları ölülerine ağlıyorlarsa sana ne! tabii ki bu da kuşku uyandırıyor. Ebu­ bekir'in bayılması sonucu Osman'ın Ömer'in ismini yaz­ ması ve Ebubekir'in aklı başına gelince bunu okuyup onay­ laması ve sonumda Osman'ın bir kölesiyle birlikte dışarı çı­ kıp o arada Ö m e r de onlarla birleşince. g e n e l d e uyarılar içeriyordu.

A m a Ebubekir'in vefatıy­ la birlikte her ne hikmetse Osman ö n e çıkıyor ve Ebu Ubeyde ismi ortadan kalkıyor. Muhammed'den sonra halife seçimi konusunda yürütülen çalışmalar sırasında hem Ebubekir. askeri yetkililer. vergi memurları g ö ­ revden alınıp yerlerine de en çok Emevi sülalesine bağlı ki­ şiler atanıyor ve zamanla Emevi saltanatı meydana geliyor.bilgi v e ­ rilmiş.ister teklifleri ciddi olsun. Ebubekir'in Ömer'i halife göstermesi bölümünde . Beni Na­ dir ve Beni Kureyza Yahudilerinin işi çoktan bitmişti. hem de Ö m e r Ebu U b e y d e ' y e . cilt 1. ister d e n e m e mahiyetinde ol­ sun. M e k k e valisi ve aynı zaman­ da hacdan sorumlu Attab adındaki kişi zehirli y e m e k l e öl­ dürülüyor ve kısa bir notla cinayeti Yahudilerin işlediği kayda geçiriliyor. "Sen aday ol" diyorlardı. bravo iyi etmişsin de Ömer'i va­ siyetime almışsın gibi sözler söylediğini Osman dışında kim duydu? Osman'dan başka şahit y o k ! 2 0 3 d. o sıralar­ da Osman'ın adı hiç geçmiyordu. Ömer'in halifeliği döne­ minde şu veya bu şekilde ortadan kayboluyorlar/öldürülü­ yorlar. Ikd'ül Ferid.ibni Abdirabbih. An­ cak şu olabilir: Kalan Yahudilerden plan konusunda bilgi edinmiş ve sonuçta Yahudi asıllı Z e y d bin Sabit ile yine Ya­ hudi asıllı Abdullah bin Selam gibi şahısları da aracı olarak 203 a.ibni Esir. Hz. Ebubekir'in Ömer'i halife seçmesi kısmında. Daha ö n c e de yazdım. Mesela Muaz bin Cebel ile Ebu Ubeyde için Şam tara­ fında bir kıtlıkta ( A m v a s kıtlığı) ölmüşlerdir diye. b.ha ayıldığını ve Osman'a. Ebubekir döneminde g ö r e v yapıp da Ö m e r döneminde uzaklaştırılan bu insanların çoğu. Üstelik Ebubekir döneminde atanan eyalet valileri. Beni Kaynuka. o d ö n e m d e sanki Yahudi mi kalmıştı! M u h a m m e d zamanında Hayber. El-Kamil.

Tabakat. Ebubekir'in bu açıklaması neredeyse konuyu işleyen il­ gili tüm İslami kaynaklarda var. Yani keşke Ömer'i başımdan kovsaydım. Ulvan b. 161. en azından böyle söyleniyor. yoksa o sırada Yahudilerden etkili bir kesim kalmamıştı. no: 502. Halit b. uzaklaştırsaydım d e m e k isti­ yor.İbni Hacer Askalani. ona kalsaydı Ebubekir zama­ nında Malik'in eşini aldığı zaman taşlanarak öldürülmeliyd i . tabii ki bu da önemli bir tespit. Ayrıca ilgili isimler kısmında İsabe. yılında Ö m e r zamanında vefat eder. İbni Asa­ lar. Mesela İbni Teymiyye gibi İslam ön­ derleri. 2 0 4 Yine Ebubekir'in görevlilerinden Utbe bin Gazvan da hacdan dönerken devesinden/atından düşer ve ölür. 3/221. M. 8/204.. 205 İbni Kuteybe. .O dönemin muhalifleri ya zehirlenerek öldürülmüş veya başarılması zor savaşlara gönderilip bu şekilde etkisiz hale getirilmişlerdir.kullanmış olabilirler. Davud Beceli kıs­ mında. A v f a . s.Tarih-i Dımaşk. 133. e ğ e r doğruysa! tabii ki bu da kuşkulu. 3/430. 144. Yine Ebubekir'in önemli görevlilerinden. Üsd ve Istiab'da geniş bilgi var. 2 0 5 e. "Keşke Halit b. Lisan-ül Mizan. Velit zehirlenerek ölmüştür. Maarif. Velit'i Şam'a gönderdiğim zaman Ömer'i de Irak'a gönderseydim" demesi anlamlıdır. O da ze­ hirlenerek öldürülür. diyor. c.206 204 İbni Teymiyye. Tekrar oluyor ama bir kere daha hatırlatmakta ya­ rar var.Aslında Ebubekir'in bir ara Abdurrahman b. 206 a. özellikle irtidâd hareketlerini bastırma konusunda meşhur olan Halit bin Velit g ö r e v d e n uzaklaştırılır ve Suriye'nin Hımış kentin­ de hicri 2 1 . no: 14113.Taberi Tarih-i. Zaten Ömer hiç onu sevmiyordu.Kenz'ül Ummal. İbni Sad. b. 10/290.

Ö) Ikd'ül Ferid. e. Bu Attab da kim. işin başında birlikte bazı planlar yapmışlar. halifeden sonra gelen ikinci yetkili adamdı. Aşerei Mübeşşere. 1/109.İbni Ebi Şeybe (235. 13/ 122. bilgi olsun diye kısa not şeklinde geçiştirmişlerdir. 'Tarih'. tersine ona karşı da bir komplo söz konusu.ibni Teymiye (661-728). Mesela Ebubekir'le birlikte Attab da o zehirli yemekten yiyor ve ölüyor deniliyor. Imadüddin İsmail b. Bundan da.Bir de kitapları okuyanlar.732. d. v e b) Tarihi Dı­ maşk. "Aslında Ömer halife olmazsa da­ ha iyi olur" şeklindeki açıklaması var. Riyad-ü Nadre. Hatırla­ nacağı gibi Ömer'in bir ara onu tehdit ettiğini. Mucem-i Kebir. Ebubekir gelince ilk yıl yine bu g ö r e v i sürdür­ dü ve ikinci yılı hac işlerinden sorumlu g ö r e v e getirildi. Çünkü bu adam Ömer'in rakibi ve hatta onu geçebilecek durumda. olay­ lar arasında ilişki kurmuyorlar. g. 30/421 vd.Ebü-I Feda. Minhac'ü-s Sünne. ar­ tık Ebubekir istemese de yerine getirmek zorunda. 2 0 7 Keza Ebubekir'in. senin hak- f. Ahbar'ül Hulefa. Ebubekir kısmın­ da. no: 43.ö. Ebube­ kir'in Ömer'den memnun olmadığı belli oluyor. İşte Attab'ın zehirlenmesi bir tesadüf değil. Ebubekir kısmın­ da. hemen okuyup geçiyor. yoksa o da tesadüfen mi orada bulunuyor­ du diye kimse bunu irdelememiş. Bu şahıs.Ö). j. o niye bu pla­ na dahil olmuş. . ama öyle görülüyor ki. 1/241 ve Zexair. Muhtasar'ü Tarih'i Medinet-i Dımaşk.İbni Asakir (571). h. Ali (h. 13/77. Ebubekr'in halifeliği kıs­ mında 8/572. A m a kimse bunun üzerinde durmadan. i. Muhammed zamanında Mek­ ke valisiydi.ö) 'Musannaf adlı yapıtı.Ibnü Abdirabbih (328. O dönem hac işlerinden sorumlu olan kişi. 207 ibni Asakir.ö). 8/290 ve devamında. a) Muhtasar'ü Tarih-i Dımaşk. Ebubekir kısmı.Taberani (918.Muhibbüddin Taberi (694. İşte bu sorunun yanıtı da konuyla alakalıdır.miladi).

Hicri 17. Megazi. el-Muntazam.. Kur'an'ın Osman zamanında nasıl kitap haline geti­ rildiğine. Musannaf. Ancak merak edilmesin diye burada kısa bilgi ve­ reyim. Yine aynı yıl Ö m e r umreye gidince Zeyd'i 209 bir daha tayin e d e r . kafaları daha da karıştırı­ yor. yılı olayları kısmında. Zeyd'i kendi yeri­ ne görevlendirir. Mesela halife Osman zamanında hazırlanan Kuran için bu Zeyd komisyon başkanı olmuştur. izah edilebilir bir olay değildir. ister istemez kuşku oluşturuyor: Acaba Ebubekir'e ze- 208 İbni Ebi Şeybe. Yine örneğin Ö m e r hicri 17. no: 38211. daha doğrusu nasıl oluşturulduğuna ilişkin elim­ de yeni bir çalışmam var. Kur'an'ın bir araya getirilmesi komisyonuna başkan olma­ sı.. Ö m e r çok sert-haşin biri. Sanki başka adam mı yoktu.kında bildiklerimi açıklasam süvariler bile atlarından/deve­ lerinden inmek zorunda kalırlar dediğini yazmıştım. Gerçi Ebubekir zama­ nında bu konuda yapılan çalışmada yine komisyon başka­ nıydı. cilt. Ali gibileri onlarca vahiy kâtibi var iken ve ta Mekke'den beri Hz. sakın ola halife olmasın diyorlar. Muhammed'le beraber iken. Os­ man'ın kendi zamanında onu tekrar aynı g ö r e v e getirme­ si. Ömer'in ha­ life olmaması için kitlesel olarak Ebubekir'in yanına gidi­ yorlar. Hatta Ömer'i istemeyen o kadar çok insan vardı ki. 209 Ibni'l Cevzi. 20/584. 4/231.. En başta Hz. yılında hacca gidip 21 gün kalırken. orada bu konuları detaylıca anla­ tacağım. 2 0 8 Ayrıca bu zehirli y e m e ğ i ayarlayanlardan Yahudi asıllı Zeyd bin Sabit'in daha sonra Ö m e r ve Osman tarafından çok önemli g ö r e v l e r e getirilmesi. bunu daha önce y a z d ı m . . makam sahibi olursa daha da sertleşir. M e d i n e döne­ minde Müslüman olan ve M u h a m m e d ' l e tanışırken de 11 yaşlarında bir çocuk olan bu Yahudi asıllı Z e y d bin Sabit'in. Kur'an'ı baştan beri takip edenler var iken.

hirli yemek yedirdiği için ödüllendirilmiş midir v e y a bir pa­ zarlık sonucu mudur? Ayrıca halife Ö m e r iki kez hacca, bir kez de Şam tarafı­ na gitmiştir ve yerine de Zeyd bin Sabit'i üç sefer M e d i n e valisi olarak tayin etmiştir. Aynı toleransı Osman da göster­ miştir. Bunlar tesadüfi olan şeyler d e ğ i l d i r . 2 1 0 f- Taberi gibi (Ö.310) bir müfessir (Kur'an yorumcusu) ve tarihçinin şu açıklaması dikkate değer. Ebubekir ölüm d ö şegindeyken Osman'a, sana bir şeyler söyleyeceğim; Allah senden razı olsun sakın kimseye anlatma diyor. Osman, "evet; kimseye s ö y l e m e m " sözünü verince Ebubekir, "As­ lında Ömer halife olmazsa onun hayrınadır" diyor ve bu konuşmanın sonunda yine Osman'ı uyarıyor; "sakın bu söylediklerimi, seni niye yanıma çağırdığımı kimseye an­ latma" diyor. Taberi'de bu açıklamanın yapıldığı y e r d e dip­ notta, ibni Sad'ın da bunu aktardığı eklenmiştir. Belli ki Ebubekir-Ömer arasında bozulması zor olan pa­ zarlıklar daha önce yapılmış ki, Ebubekir, Ömer'i istemedi­ ği halde artık bir şey yapamamaktadır. Örneğin Hz. M u ­ h a m m e d ' e karşı birlikte tertipledikleri cinayet planı... Ö m e r nasıl M u h a m m e d ' e karşı etkili biri idiyse, Ebubekir'e karşı da çok baskın /otorite sahibi bir insandı. Dikkat edilir­ se Ebubekir, Osman'la Ömer hakkında bir cümle sarf edi­ yor. O cümlenin hem başında, hem de sonunda, sakın ha bunu ağzından kaçırma diyor. Bu aslında somut bir kanıt­ tır. Zaten daha önce Ebubekir'in Ö m e r ' e karşı ne kadar et­ kisiz olduğunu örneklerle açıkladım. 2 1 1

210 a- İbni Abdilberr, Istiab, no: 840 Zeyd b. Sabit md. Yine Necah Tai, İgti­ yal'ül halifeti Ebibekir, 1/62. 21 1 a-Taberi Tarihi, 3/428. b)İbni'l Esir, El-Karnil, 2. cilt Ebubekir'in halifeyi ta­ yin kısmında.

g-) Yine Ebubekir'in (nabız yoklaması da olsa) Osman'a, "Aslında halifeliğe sen daha uygunsun" demesi ve Os­ man'ın buna karşı, "yok Ö m e r olsun, o daha uygundur" diye c e v a p vermesi, gösteriyor ki plan Osman'la Ömer arasında sonuçlandırılmış, bir karara varmışlar, artık prog­ ramı yavaş yavaş uyguluyorlar. Pazarlıklar olmasaydı, onu zehirlememiş olsalardı, Osman bu fırsatı kaçırmazdı. Çün­ kü onun bağlı bulunduğu Emeviler çok güçlüydü, bir de Osman, Muhammed'in damadıydı (kızlar Muhammed'in olmadığı halde yine de bu önemli bir faktördü), millet bu­ nu da g ö z önüne alırdı. Ebubekir cidden ona teklif sunmuş olsun diye düşünelim; Osman artık olup bitenlere karşı yeni bir adım atamazdı, "hayır" demekten başka bir yolu yoktu. Başlığı şöyle kapatmak isterim: M a d e m bu kadar İslami kaynakta Ebubekir zehirlenerek öldürülmüştür deniliyor, 2 1 2 peki hangi olaydan dolayı, nerede, zehirli y e m e k yediren kim, faili ne oldu diye sormak lazım. 'Yahudiler onu zehir­ ledi' şeklindeki kısa açıklamayla bu olay kapatılamaz. Olup bitenlere bakıldığında, şöyle bir planın yapıldığı ortaya çıkıyor: Aslında Ebubekir artık son nefesini verirken, Osman tarafından g ö z hapsine alınmış, evine girilip çıkıl­ mış, yoklanmış; Osman onu nöbet tutarcasına takip etmiş ve artık can v e r m e anında iken, aslında daha önce Ömer'le birlikte yazdıkları o hazır kâğıdı cebinden çıkarıp "Ebube-

212 Az da olsa kimi yazarlarca, Hz. Muhammed'den sonra güya Ebubekir çok üzülmüş de gitgide çökmüş ve bu sıkıntıdan dolayı ölmüş deniliyor. Bu­ nun bir abartı olduğu belli. Kaldı ki bunu pek fazla işleyen yazar da yok. Kimileri de soğuk bir g e c e d e banyo yaparken zatürre olmuş, daha sonra vefat etmiştir şeklinde rivayetler aktarmışlar. Ancak insan, bu konunun iş­ lendiği kaynakların toplamına bakınca ve olay da 1400 yıl önceki bir top­ lumda meydana geldiğine gore, ölüm nedeninin suikast olduğu kesinlik kazanır.

kir'in vasiyetidir" şeklinde halka ilan etmiştir. Bu anlatılan­ lardan böyle bir film çevrildiği rahatlıkla anlaşılabiliyor. Ölüm hangi yaşta gelir bunu kimse bilemez; ancak Ebubekir altmış yaş civarında ölürken babası henüz hayat­ taydı. Kimseyi cani diye ilan etmekten zevk alacak halim yok; ancak sansüre rağmen bu bilgiler önemli İslami kay­ naklarda var.

BEŞİNCİ B Ö L Ü M

HALİFE Ö M E R

a - Halife Ö m e r N e d e n Katledildi? Halife Ömer'in cinayet nedeni çok ilginç ve maalesef Müs­ lümanlar bunu bilmiyor. Onların kafasında hep "adaletin kı­ lıcı, merhametli bir Ö m e r " olarak yer edinmiş. 1986'dan sonra ben Diyarbakır merkezdeydim, ta 92'ye kadar. Bir ara müftülük, halife Ömer'in katli ile ilgili bir piyes tertiple­ mişti, ben de izlemeye gittim. O piyesin etkisiyle izleyici­ lerde büyük bir nefret ve infial oluşmuştu: "Keşke Ömer'in katili Ebü Lü'lü'ü ele geçirip paramparça etseydik" mesajı, onların gözlerinden okunuyordu. O günlerde bu konuda fazla bilgi sahibi değildim; ama fanatik de değildim. Za­ man içinde Ömer'in asıl kimliğini/icraatını öğrendim, o pi­ yesteki insanların o nefreti hatrıma geliyor; üzülüyorum. Geçenlerde bir yazı okudum; Yemen'de kanun çıkarmışlar, bir kız çocuğu 17 yaşına g e l m e d e n evlenemez diye. Ka­ dınlar bunu duyunca niye böyle bir kanun çıkarıyorsunuz diye ellerine birer pankart alıp meclise yürüyüşe geçmişler. Hâlbuki o kanun kadınların lehinedir. Burada olay şu: Onlar İslam'a inanıyorlar. İslam'da da küçük yaş kızlar için prob­ lem değil. Bu kanunu çıkarmakla Yemen hükümeti İslami­ y e t ' e saygısızlık yapmış oluyor! İşte karşı koyuşlarının ne­ deni bu. Evet, Ö m e r neden öldürüldü?

Halife Ö m e r kolay kolay Farsları şehre sokmazdı, onla­ rın M e d i n e ' y e yerleşmelerine izin vermezdi. Bir gün M u gire b. Şube, Ö m e r ' e bir mektup yazdı. Mektubun içeriği şu: Yanımda Fars/İranlı biri var, adam hem iyi bir demirci, hem marangoz ve hem de ressam/figür işini iyi yapan bi­ ri. İzin verirsen M e d i n e ' y e gelsin orada bizim insanlarımı­ za faydalı olsun. Önerdiği kişi Mugire'nin kölesidir, kalaba­ lık bir merkezde kalmasını, fazla müşterisi olmasını arzu et­ mektedir. Sonunda Ömer izin verir ve adam M e d i n e ' y e yerleşir. Her gün (para kazansın kazanmasın) patronuna iki dirhem (o günkü para birimi) v e r m e k zorundadır. Bir süre sonra bu kadar para vermek adama zor g e l m e y e başlar. Bir ara Ö m e r ' e durumunu anlatır, bu kadar ücreti ö d e y e m e y e ­ ceğini söyler. Ömer, sen kazanırsın, birçok sanatın var der ve ona yardımcı olmaz. Bu arada Ö m e r ona, "Duyduğuma g ö r e sen hava ile çalışabilecek değirmen de yapabiliyormuşsun" der. A d a m e v e t dedikten sonra ve Ö m e r ' e kızgın bir bakış atarak "Ömrüm yeterse sana öyle bir değirmen yapacağım ki, numune olsun, insanlar hep onu konuşsun" diye ekler. Ömer'i öldürme duygusuyla doludur. Ömer de onun ba­ kışlarından bu durumu fark ederek, "Baksanıza bu adam beni tehdit ediyor" der. tabii ki alaylı bir şekilde. Ve adam gidip iki ağızlı, uzun bir hançer yapar, bir gün sabaha karşı camide Ö m e r ' e saldırır ve üç darbe vurup kaçar. Kaçarken de önüne gelenlere, onu yakalamak isteyenlerin hepsine saldırır ve rivayetlere g ö r e on üç kişiyi katleder. Hançerin zehirli olduğunu da belirtmeliyim. Sonuçta teslim olma­ mak için intihar eder. İşte Ömer'in ölüm hikâyesi böyle. Haksızlığa maruz kalan ve kendi memleketinde ö n e m ­ li bir ailenin de evladı olan bu insan, bir hiç uğruna köle

statüsüne tabi tutuluyor, Ö m e r ' e derdini anlatıyor ve Ömer d e , "Çalış, çalış. Senin elinden birçok iş gelir" karşılığını v e ­ riyor. Şunu belirteyim ki, Ömer'in cinayetiyle ilgili Müslü­ manlar tarafından ezberlenmiş o bilgi gerçeği yansıtmıyor. Ömer'i katleden Firuz, yine Ömer'in halifeliği döneminde Müslümanlarca ele geçirilen İran'a bağlı Nihavend şehrin­ dendir. İslam tarihindeki bilgiye g ö r e Müslümanlar 100 binden fazla insanı katlediyor bu savaşta. Otuz bini savaş alanında, seksen bini de baskınlarda öldürülüyor. Bu savaş­ ta her Müslüman süvari askere altı bin dirhem ganimet da­ ğıtılıyor. Piyadeye de iki bin. Önemli kişiler katlediliyor. Ka­ dınlar cariye ve birçoğu köle statüsüne tabi tutularak M e ­ dine'ye götürülüyor. Böyle bir manzaraya ne denilebilir ki. Ömer'i katleden Firuz, çoğu kez o çocukların yanına gidip başlarını okşardı ve " N e yapayım, yapılacak bir şey yok. Ömer, ciğerlerimi yedi/parçaladı" diyordu ve hep düşü­ nüp taşınıyordu. İşte bundan sonrası önemli. İbni Teymiyye Minhac'ü Sünne adlı yapıtında bu konu­ yu işlerken şunu söylüyor: Bu adamın Ömer'i katletmesi bir siyasi olaydır. Bunu basit bir vergi meselesine bağlamak doğru değildir. Adam, alınan şehrini düşünüyor, katledilen insanlarını düşünüyor, M e d i n e sokaklarında her gün o esir çocukları görünce eriyor, katledilen o Nihavend kadınlarını gözünün önüne getiriyor. Ve bu yüzden bir an önce Ömer'i nasıl yok ederim planları yapıyor, tabii ki kendisine biçilen vergi de ağır, o da etki yapmış olabilir; ama asıl neden, si­ yasidir. Afrika'ya, İspanya'ya, Orta Asya'ya kadar uzanarak fü­ tuhat adı altında o zamanki yerüstü kaynaklarını talan etti­ ler. İyi ki teknoloji devri başladı; yoksa bu fütuhatlar hâlâ devam edecekti ve nice Firuzlar ya esir olup bir patrona

uşak yapılacak, ya da katledilecekti; kadınlar-kızlar da cari­ ye olacaktı ve mal-mülk ne varsa hepsi ganimet olarak da­ ğıtılacaktı. 2 1 3

b- Bilinmeyen Yönleriyle Halife Ömer
En başta Hz. Muhammed olmak üzere, Ebubekir ve daha birçok önemli kişinin ölümünden sorumlu tutulan Ömer'in yapısının gerçekten buna müsait olup olmadığını iyi anla­ mak için, bilinmeyen yönlerine iyi bakmak lazım. İslami ke­ simce sağlam diye kabul görmüş kaynaklardan derlediğim bazı özelliklerini bu başlık altında ö z e t emek istiyorum. İlkin halife Ömer'in niçin ve nasıl Müslüman olduğu ko­ nusuna değinmek istiyorum. Onu tam tanıyabilmek için bu konunun da bilinmesinde yarar var. Ömer'in nasıl Müslüman olduğu konusu, neredeyse imanın şartları gibi her Müslüman'ın ezberindedir. Onun için formaliteler üzerinde pek durmayacağım. Ancak iddia edildiği gibi Ö m e r o komik nedenden dolayı mı Müslü­ man olmuştur; yoksa başka nedenleri mi vardı, buna katkı sunabilecek bazı ipuçları v e r e c e ğ i m . İslami kaynaklarda anlatılan şu: Mekke döneminde he­ nüz Müslümanların sayısı 40 civarında iken, inanmayanlar Hz. Muhammed'i ortadan kaldırmak için kiralık katil ayar­ lamaya karar verirler. Sonuçta Ö m e r ortaya çıkıp bu işi ben yaparım der ve anlaşırlar. Bunun sonucu olarak Ö m e r kılı­ cını kuşanır Muhammed'i öldürmek için dışarı çıkar. Yolda Nuaym b. Abdullah adındaki birine rastlar. A d a m Ö m e r ' e , "Senin yakınların Müslüman olmuş, önce kendi aileni
213 a- Abdurrazzak, Musannaf, Megazi, Hadisti Ebu Lü'lü. N o : 9775. b- Taberi Tarihi, 4/1 16-136 ve 190 vd. c- İbni Asakir, Tarih'ü Medinet-i Dımaşk, 44/409.

Ö m e r içeri gi­ rer. ne kadar değerli!" demekten kendini alamaz ve o andan sonra da gidip M u h a m m e d ' l e konuşup Müslüman olduğunu ilan eder ve artık M u h a m m e d ' l e çalışmaya baş­ lar. Ömer. Ö m e r Taha suresi­ nin baş tarafındaki ayetleri okuyunca. "Bu sözler. kız kardeşinin başını yarıp kanattığını görünce duygulanır ve o andan sonra kız kardeşine. "E. Ömer. Amr ve kız kardeşin Fatma binti Hattab işte bunlar Müslüman olmuşlar" der. Bunun üzerine Ö m e r kalkıp yıkanır ve kardeşi Fatma da ona o sayfaları getirip verir. biz Müslüman olduk. Fat­ ma kalkıp onu kocasının üzerinden uzaklaştırmak isteyince Ö m e r onu da tokatlar ve başını yarar. " A z önce okuduklarınız ne idi?" diye sorar. Kız karde­ şi ile eniştesi bunu inkâr edince Ömer. Sen ne yapar­ san yap" derler. Muhammed'in dava­ sı neymiş bir bakalım?" der ve ondan sonra onlara yumu­ şak davranmaya başlar. Zeyd b. "Hangi ailemden söz ediyorsun?" diye sorunca. O sırada kız kardeşi Fatma ona. Abdulah. Zeyd'in üzerine çullanır. Bu arada kız kardeşi ve eniştesi ona. ne kadar güzel.bir düzelt de ondan sonra git başkasıyla uğraş" der. "Demin okudu­ ğunuz e ğ e r yazılı varsa bana getirin.vet. Sayfalarda Taha suresi ile Tekvir suresinin birkaç ayeti yazılıymış. İşte İslami kaynaklarda halife Ömer'in Müslüman olu­ şunun kısa hikâyesi bu. Kapıya varınca. . Nuaym b. Bunun üzerine Ö m e r hemen yolunu değiştirip onların evine d o ğ ­ ru gider. "Duydum İd ikiniz de M u h a m m e d ' e uymuşsunuz ve onun dinine girmişsiniz" der ve hemen eniştesi Said b. "Ey kardeşim! Sen puta taptığın için necissin/pissin (temiz de­ ğilsin!) Hâlbuki Kur'an'a temiz olanlar ancak dokunabilir!" der. "Amcanın oğlu ve aynı zamanda enişten Said b. Habbab adındaki kişinin onların evinde Kur'an'dan ayetler okuduğunu işitir.

ola ki o ateşten bize bir parça getiririm v e y a yanında biri varsa sorarım belki bize yardımcı olur" gibi Tevrat'ta anlatılan mitolojiden bir özet var son kısımda (Sunduklarım. Allah'tan korkanlara ö ğ ü t olsun diye indirdik. diri diri g ö ­ mülen kız çocuğunun. Bir kere birinci ayet (Ta ha) anlamı olmayan bir kelime. bunları da ö z e t şeklinde Diyanet'in Kur'an tercemesinden vereyim. göklerle yerin ve ikisi arasındakilerle yerin di­ bindeki ne varsa hep Allah'ındır. Ömer'in dinleyip de etkilendiği ayetlerdir. Bunlar söylendikten sonra hemen Hz. Allah gizliyi de aşikârı da bilir. Yerle gökleri yaratan Allah'tır. Ömer'in dinle­ diği (kalan) 15 ayette. "Güneş dürüldüğü zaman. sonuçta inanmış? Ö n c e bu ayetlere bir bakalım. biz Kur'an'ı sana güçlük verelim di­ ye değil d e . Hani Tevrat'ta deniliyor ki Allah evreni 6 günde yarattıktan sonra yedinci günü Arş'a oturmuş. Musa olayına at­ lama yapılır ve ilginçtir ki Allah burada soru şeklinde giriş yapan Musa olayı sana (ey M u h a m m e d ) ulaştı mı. "Hele bir gidip bakayım. Rahman/Allah Arş'ta istiva etmiş (Bu da çok tartışmalı ve Tevrat'la örtüşen bir ayet. yaban hayatı yaşayan (irili ufaklı) tüm canlılar toplandığı zaman. der ve anlatır: Hani Musa uzakta bir ateş görünce ailesine.) Bir de o sırada Ömer'in dinlediği Tekvir suresinin ilk 14 ayetinde neler var. ruhlar (bedenlerle) eşleştirildiği zaman. gökyüzü . yıldızlar söndüğü zaman. hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman. amel defterleri açıldığı zaman. Allah'tan başka Tanrı yoktur ve en güzel isimler A l ­ lah'ındır denir. denizler kaynatıldığı zaman. neymiş o olağanüstü mesajlar ki Ö m e r artık dayanamamış. bunu g e ç e l i m . Burada da bunun çağ­ rışımı var). dağlar yürütüldüğü zaman. g e b e develer salıverildiği zaman.Ö m e r ' i çok etkileyen ve Müslüman olmasına neden olan ayetlerin içeriğinde neler var.

(yerinden) sıyrılıp koparıldığı zaman." 2 ' 4 İşte Ömer'i etkileyen ayetler bunlar. Ancak Ö m e r ' l e ilgili tüm bilgiler bir araya getirildiğinde. Cennet yaklaştırıldığı zaman. Peki. hiç olmazsa ben de fazla düşman kesilmeden şimdiden bağlanıp gelecek için planlarımı yapayım şeklin­ de düşünmesi ve buna yönelik hesaplar yapması en ger­ çekçi olanıdır. A m a belki de farklı bir şekilde Müslü­ man olmuştur. bundan bir nebze (o an için) etkilenmiş olabilir. onun İs­ lamiyet'i kabul ettiği andan itibaren. nasıl olsa bu din formülüyle M u ­ hammed bir şeyler yapmaya. içeride bir­ kaç ayet okuyunca onda iz bıraktı ve olağanüstü ayetler di­ ye İslam tarihine geçti? Ömer'in daha önce bu ayetleri hiç duymadığını. bunu bilemiyoruz. Şunu da hatırlatmakta yarar var: Bir kere Ö m e r bu ayet­ leri yeni duymuyordu! Bunları ve daha nicelerini çarşıda. ilk 14 ayet. tabii ki e ğ e r Ömer'in İslamiyet'i kabul etme­ si anlatıldığı gibi ise. H e p söylüyorum: İslam tarihi maalesef çok karanlık bir tarihtir. sokakta ve her y e r d e M u h a m m e d ' d e n açık bir şekilde dinliyordu. pazarda. Cehennem alevlendirildiği zaman. gelecekle ilgili kafası­ na bazı düşünceleri yerleştirdiğini söylemek kuvvetle muhtemeldir. bağımsız yazılan bir 214Tekvir. . bu olayda duyduğunu kabul edelim! Peki. yeni bir sistem kurmaya ça­ lışıyordu. herkes önce­ den hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir. Zaten Muhammed bunları anlattığı için muhalefet ona inanmıyordu ve Ö m e r bu yüzden kılıcını alıp onu ö l d ü r m e y e gitmişti. neden dışarıda bunların daha fazlasını dinlediği halde etkilenmedi de. Çünkü o d ö n e m M e k k e ' d e farklı ve etkili bir siyasi örgütlenme yoktu. az önce anlamlarını sunduğum bu ayetlerde ne vardı ki Ö m e r çok etkilenerek Müslüman olmuştur? Aslında Ö m e r kız kardeşini döverek onu yaraladığında.

hem de yüksek sesle ko­ nuşup kadın haklarıyla ilgili bazı isteklerini. mutlaka senin tuttuğun yoldan yönünü çevirip başka bir yol alır" der. bu. Buhari ile Müslim'de ortak olarak işlenmiş­ tir. Ebi Vakkas aktarıyor: Bir gün halife Ö m e r Muhammed'in yanına girmek için izin ister. "Bunlar. "Bu kadınlara şaştım: Ben ve onlar başbaşa iken serbesttiler. sıkıntılarını dile getirirler. saklanırlar. Yani Ö m e r boşu boşuna. "Allah'a yemin olsun ki. "Ey kendine düşman olanlar! M u h a m m e d ' d e n çekinmiyorsunuz da benden mi çekmiyorsunuz?" diyerek onlara serzenişte bulunur. no: 1552. Çünkü Sen çok sert mizaçlı bir insansın" karşılığı­ nı verirler. senin sesini duyunca koşup perde arkasına gittiler" der.tarih değildir. Ömer konusunda. ey Ömer eğer şeytan sana bir caddede rastlamış olsa. Az sonra sunacağım hadiste ve daha birço­ ğunda Hz. "Şeytan bile senden kaçar" demektedir. Ö m e r bunun nedenini sorunca Muhammed.2^ 215 Buhari ve Müslim. "Evet! Senden kor­ karız. Ö m e r içeri girince onlar hemen kalkıp p e r d e ar­ kasına gider. Bu arada Muhammed. Şimdi de Ömer'in gerçek hayatından somut birkaç ör­ nek vereyim. bir sorun yoktu. Evet. Kadınlar da. Fedail kısmı. . Bunlar hem onunla sohbet eder. Ömer'in sertliğini ortaya koyan bu önemli hadis. O sıra­ da da Muhammed'in yanında birtakım kadınlar da vardır. Buna karşı Muhammed g ü l m e y e başlar. çok safça bir düşün­ ce olur. asılında sana karşı böyle disip­ linli olmalıydı" der ve o kadınların bulunduğu y ö n e doğru dönerek. Lü'lüü ve'l Mercan. Ömer. M u h a m m e d . hemen gidip ben de Müslüman oldum d e m e z . Ö m e r için. Ö r n e k 1: Sad b. Hz.

"Allah si­ zinle olsun" dedi. Ömer'in nasıl müslüman olduğu kısım­ da. az önceki örnekte anlatılan Ömer. c. . 2 .İbni Asakir. İslamiyet'i kabul ettikten sonra değişmiş ve adaletin kılıcı olmuş gibi sözler söylenebilir. 1/181. Bu sırada eşim. 216 a. 2/33.. h. Müslüman olmadan önceki Ömer'dir. Bize uygulananlara dayanamadığımız için eşim Amir b. g. Ö m e r ' l e aramda geçenleri anlattım. 2/95. Kanımca bu başlık sonuna kadar takip edilirse ve kitapta olup bitenler de g ö z önüne alınırsa Ömer'in değişip değiş­ mediği daha kolay ortaya çıkar. Mucem-i Kebir. Bidaye-Nihaye. tam tersine.Ö m e r ' l e ilgili benzer örnekler İslami eserlerde çoktur. Habeşistan hicreti kısmında. Ö r n e k 2: Leyla adında bir kadın anlatıyor. 3/108 ve siyer. d. no: 9840.Beyhakı. nereye?" diye sordu. Ben de. Ken­ disi çok sert bir insandı. cilt. "bize yaptığınız zulme dayanamadık burdan kaçıyoruz" dedim. "Ömer'in merkebi/eşeği Müslüman olmayana ka­ dar Ömer Müslüman mı olacak sanki" dedi.Mecme-ü Zevaid. İslam-ü Ömer kısmında 1. bunların başında da Ö m e r geliyordu. no: 20570. İslam-ü Ömer kısmında. Tarih'ü Medinet-i Dımaşk. e. Ömer'in bana yumuşak davrandığını söyledim. Biz İslamiyet'i kabul ettiğimiz için muhalif olanlar ( M e k k e ' d e ) bize eziyet çektiriyorlardı. 6 Burada. Rab'i ile birlikte hazırlandık. Ben eşime. Daha sonra Ö m e r gidince eşim yanıma geldi.Revd-ül Unuf. birkaçını daha aşağıya alıyorum. no: 522 vs.Zehebi. Habe­ şistan'a g ö ç edeceğiz. Ö m e r bu hareketliliğimizi görünce "Hayırdır.İbni Kesir. b.el-Kamil fi Tarih. Delalil. 18/207. Buna karşı Ö m e r sert bir davranışta bulunmadı-. cilt 44/23. Tarih-ül İslam.. f-Taberani.

ancak sen gelince vazgeçti" d e ­ 2 1 7 di. Menakıb-i Ömer. Bunun üzerine Mu­ hammed. Ben e v e t dedim ve kendi­ sine yaslandım birlikte bakmaya başladık. etrafında insanlar. İzleyiciler Ömer'in geldiğini görünce dağıldılar. kadın korkudan durdu ve defini altına alıp üzerinde oturdu: Sanki hiçbir şey yapmamış gi­ bi yaptı. oynarım. b. yapabilirsin dedi. . Ben bir adakta (yeminde) bulundum ki. Kendisii kalkıp baktı. Kadın progra­ mına başladı. Tirmizi'den naklen. Bu sefer Ayşe'nin hizmetlisi Büreyde anlatıyor. az önceki örnekle ay­ nı mesajı içeriyor. ka­ dın devam ediyor.Beyhakı. O sırada zenci bir kadın huzuruna geldi ve şunu söyledi. 217 a. M u h a m m e d bana. Daha sonra Ö m e r gelince. m a d e m böyle demişsin sorun yok.Ö r n e k 3: Burada anlatacağım olay. yapabilir miyim? O da. Ben hayır. Acaba günah değil mi. hoşuma gidiyor seyre­ delim dedim. Ben ve eşim Muhammed e v d e oturuyorduk. c. Bunun üzerine M u h a m m e d Ö m e r ' e . Sünen no: 19888. 389. ç o ­ cuklar toplanmış bakıyorlar. O ara­ da sesler. Biz o kadar insanlar izlerken problem yoktu. "Ayşe. no: 35839. Hz. Muhammed bir sa­ vaştan dönmüştü. Bu arada Ebubekir geldi yine sorun yok. kadın oynuyordu. Muhammed'in g e n ç eşi A y ş e anla­ tıyor. Buna benzer farklı bir olay daha ekleyeyim. çocuk sesleri geldi.Ahbari Ömer. s. Bir ara "Artık yeter mi?" diye sordu. sen de bakmak ister misin?" dedi. O sırada Ö m e r de oraya geldi. Osman ve Ali geldiler yine sorun yok. "Şeytan bi­ le senden korkar. M e ğ e r ­ ki Habeşistanlı bir dansöz oynuyor. e ğ e r bu savaşta Muhammed'in başına bir şey g e l m e d e n kendisi e v e dönerse ben de elime def alır çalar. "Ne kadar şeytan varsa (ins-cin) hepsi bu Ömer'den korkar" dedi.Kenz'ül Ummal.

M. no: 9170-3/921 ve 35972. 8/322. 'Cinayet'ü Sultan' kısmında. yanıma gel diye. Ö m e r haber gönderir. el-Muğni. Diyat. Gelirken Ömer'in korku­ sundan yolda çocuk düşürür ve düşürülen çocuk bir-iki kez ses de verir.12/35 Diyat bölümü.Heysemi. Sünen-i Kübra. Ö m e r ' d e n korktuğu kadar Muhammed'den o kadar korkmuyormuş. e-Taberani. Mecmu'. Bu da İslam mantığına g ö r e Ömer'in Muham­ m e d ' d e n daha dindar olduğu anlamına gelir.Hindi. el-Ümm. no: 1464. Kadın o sıra hami­ ledir ve d o ğ u m yapmak üzeredir. Onun ne kadar sert biri olduğuna bir örnek vereyim. İslami kaynaklarda Ömer'in özellikleri yazılırken şu il­ ginç belirleme de yapılmıştır: Ö m e r kızdığı zaman bıyıkla­ rını tutup çevirirdi. Kenz'ül Ummal. Çünkü İslam inancına g ö r e insan ne kadar dindar ise şeytan o kadar on­ dan uzak durur. Kadın bunu duyunca. hükm'ü Iskati'l Cenin'i min'el feza' bölümünde. Bu gibi örneklerle aslında Muhammed. g.Nevevi. 1/65. 2 1 8 Bu hadislerden şu çıkıyor ortaya: Demek ki şeytan. 7/215-no: 2686. "Vay başıma ge­ lenler. 5/166. h-Tabakat. f. A m a Ö m e r gelince millet dağılıyor. "Ey Ö m e r bu işte günah yoktur. 19/11 ve 15/234. kel bir insandı. cilt 12/645 ve no: 40201. korkutan bir görüntüsü vardı. d. Kendisi ailesiyle birlikte izlediği halde sorun yok. ah-of çekerdi. Zevaid. Kafasında saç yoktu. Kebir. bir şey üfürür gibi yapar­ dı. Yani sekiz-dokuz aylık bir çocuk.İmam Şafii. c. Kendi halifeliği dönemin­ de kadının biri bir suçla itham edilir. . bak 218 a.İbni Kudame. Fakat Muhammed de cesaret edip Ö m e r ' e . 3/146. Ömer'le ne İşim var" der ve tabii ki zorunlu olarak Ömer'in yanına g e l m e k için yola çıkar.Beyhaki.Ö m e r kişilik olarak sert olduğu kadar tip/fizik olarak da farklıydı. b. Ömer'in çok sert ve kaba biri olduğunu vurgulamak iste­ miştir. M. no: 54.

h e m hac mevsiminde M i na'da. kendisi bile Ömer'den korkuyor. d e f çalan kadınları din­ lediğine ilişkin hadisler. c. hem de normalde M e d i n e ' d e ve üstelik de camide sanatçı kadınlar oynardı.Buhari. Mebakıb kısmında. Bayram namazları kısmında 7 hadis bir arada almış. yanlışlarına karşı bir şey diyemiyor. . Muhammed'in Medi­ ne'ye geçmesi kısmında. "Bırak oynasınlar. ancak eşim M u h a m m e d . Örnek 4: Şu tespiti iyice dikkate almak lazım: Muham­ med M e k k e ' d e iken Kur'an'ın 1 14 suresinden 86'sı inmiş­ ti/oluşmuştu. Buhari ve Müslim'de defalarca g e ­ çiyor. Bellidir ki Ebubekir biraz yumuşak olduğu için Mu­ hammed ona bir şeyler diyebilmiş. hep suskunluğu tercih ediyor v e y a Ömer'in yaptığı çok ağır bir suç da olsa (işlediği cinayetler gibi) onu kurtarmak için hep ondan yana oluyor. ancak İslam'ın sağlam kaynaklarında var.ben de izliyorum. Ömer'in mizacına birer 2 . ben ve M u h a m m e d de izlerdik. Bayram namazları kısmında ve Menakııb. Bu Mekke surelerinden Ihiçbirinde kadınlar aleyhine bir şey yoktur. bugün seyrandır boşver" dedi ve onlar oynamaya d e v a m ettiler. Bunları. Bu hadisler pek duyulmamış olabilir-.Tirmizi. ama Ömer olsaydı so­ nuç farklı olurdu. hatta bazen gerektiğinde Ceb­ rail Ömer'den yana zaman zaman ayet de getiriyormuş ( ! ) Bu konuda az sonra birkaç somut örnek sunacağım. Muhammed'in kadın sanatçıları. 9 örnek olsun diye buraya aldım. Bir ara babam Ebubekir bunları g ö r ü n c e kızdı. insanların istirahatını bozma. peygamber ben miyim yoksa sen misin?" diyemiyor. b. bunlar şey­ tandır dedi. Kur'an'da var olan kadınlar aleyhin- 219 a.Müslim. Mesela A y ş e anlatıyor.

Dolayısıyla Muham­ m e d onlara olumsuz bir şey de diyemiyordu. özellikle Mek­ ke'den giden Müslümanlar bunu yapardı. Tek evliydi ve eşi Hatice de zengin bi­ riydi. Bence bugün şehirlerde yaşayanlara medeni insanlar demenin tarihçesi M e d i n e ' y e dayanır. Hafsa. cilt 8/17. Dolayısıyla onun keyfi yerindeydi. Bu kadınlar iki gruba ayrılırlar. ama M e d i n e ' y e gelince oluşan surelerde kadınlar aleyhine ayetler sık sık geliyor? Evet. 221 Tecrid-i Sarih. erkekler eşlerini dövmesinler şeklinde bir açıklama yaptı ve bu söz etrafa yayıldı. no: 1130. Somut bir örnek vereyim. M e d i n e ' d e Hz. Her ne kadar M e d i n e ' d e kadınlar daha özgür de olsa. Diğeri ise Ümmü Seleme ve kalan kadınlarından oluşuyor­ du. Nisa. Bunun üzerine kendisi. niye Mekke'de böyle bir şey yok. Muhammed birçok kadın­ la evlenince tabii ki e v d e huzursuzluk meydana gelir. ancak Medine çok farklıydı. Maksadım. Talak. Ayrıca o dönem M e k k e ' d e erkek e g e m e n sistem hâkimdi. Hafsa Ömer'in kızıydı. Safiye ve Şevde çeker. Bu kadınların çoğunun aileleri güçlüydü.220 Peki. Mesela Ay­ şe Ebubekir'in. Medine döneminde çok eşlilik olduğundan dolayı huzursuzluk ortaya çıkıyor ve bir ihtiyaçtan dolayı 2 2 1 kadınlar aleyhine ayetler oluşuyor. Ben burada bunlar arasındaki kavgaları anlatmıyorum. yine zaman zaman kadına baskı uygulanırdı.deki ayetlerin tümü M e d i n e ' d e oluşan 28 surede geçi­ yor. Bir ara bazı ka­ dınlar. Nur gibi. Bunu duyan halife Ö m e r hemen gelip Muham220 Bakara. . burası önemli! M e k k e ' d e bir kere en başta Muhammed'in kadınlarla ilgili sorunu yoktu. eşlerinin kendilerini dövdüklerini M u h a m m e d ' e şi­ kâyet ederlerdi. Gerçekten nerdeyse anaerkil bir sistem vardı M e d i n e ' d e . Birinin başını Ayşe. Ahzab.

zaten kadınlar güçsüzdü. s. Razzak. 2 2 3 Örnek 222. fetva ver de gerektiğinde erkekler onları dövebilsinler" dedi. A m r adında bir kişiyi halife Ö m e r ' e gönderir. b.1/180. ayet hakkında tüm uzun tefsirler. Çünkü gönderdiğin adam geldi.Kur'an'nın Kökeni. A d a m onun yanına varınca avret yerini g ö ­ rüyor ve tabii ki Ö m e r bunu fark ediyor.Nisa suresi 34. 223 Nur suresi. c. önce izin isteyin/kapı çalın da ondan sonra girin" anlamında bir ayet olsaydı çok iyi olur­ du. ayetler. Meğerki o sı­ rada Ö m e r elbisesiz bir durumda uzanıyormuş v e y a belki de uyuyormuş.a. 58-59. Burada çok kaynak var. el-Itibar'u fi'l Nasih-i ve'l Mensuh. hatta öyle olur ki. no: 17945.m e d ' e baskı kurdu: "Kadınlar eşlerine karşı azdılar.İbni Sad. erkekler eşlerini d ö v m e y e başlarlar. .Hindi Kenz: no: 44984. ayeti geldi ki. Tabakat. eşleri tarafından dövülen 70 kadın Muhammed'in evine doğru yürüyüşe geçer.bu sefer Nisa suresi 34. f. ayet onların dedi­ ği şekilde oluşamazdı.Ebubekir Hemedani Şafii. Kaldı ki. bu ayete g ö r e gerekirse erkekler eşlerini dövebilirler şek­ linde açık bir şekilde d ö v m e k için fetva ayeti indi.. e. A m a ne fayda! Ömer tarafı ağır bas­ mış ve kadınlar dövülebilir diyen ayet artık Kur'an'a g e ç ­ mişti. Muhammed bir gün bir iş icabı Müdlic b.A. 2 2 2 Çünkü kuvvet her zaman güçlü­ den yanadır. 81 dipnot. 8/351.. Daha sonra Ö m e r Muhammed'in yanına gelince durumu anlatıyor ve "İnsan­ lar başkasının evine gidince. beni uygun olmayan bir vaziyette g ö r d ü " diyor. Musannaf. Bunun üzerine Nur suresinde ayetler iniyor. s. d. Özellikle Suyuti'nin Dürrü'l Mensur'u önemli. Bu ayet inince. 5: Hz. Bu­ nun üzerine -her ne kadar daha ö n c e dövmeyin diye açık­ lama yapmışsa da.

si­ zin için daha nezih bir davranıştır. Düşünüp anlayasınız diye size böyle öğüt veriliyor. ayetler. (Onlar sizin) yanınız­ da dolaşabilirler. hüküm ve hikmet sahibidir. hakkıyla bilendir. ne de onlara bir sakınca yoktur. Kur'an'ın Tanrısı ta­ rafından bu son cümle iki sefer tekrarlanıyor. Çünkü ilginç şeyler var. hüküm ve hikmet sahibidir" ifadesi geçiyor. size izin verilinceye kadar oraya girmeyiniz. Bunlar sizin üstünüzün açık olabileceği üç vakittir. yaptığınızı bilir. İlginçtir ki her iki ayetin de sonunda. Ayetlerin anlamı şu: "Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere giderken izin alıp selâm v e r m e d e n içeri gir­ meyin.Yani Ömer'in teklifi Allah katında makbule geçiyor ve hemen Cebrail'i gönderiyor. "Geri dönün!" deniliyorsa. hakkıyla bilen­ dir. 58-59. Allah bilendir. Eğer si­ z e . aynı sure­ de bu ev izinleriyle/kapı çalmayla ilgili başka ayetler de var. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. Kimseyi bulamıyor­ sanız. . ö ğ l e vakti elbisenizi çıkarıp yatacağınız/uzanacağınız za­ man ve yatsı namazından sonra. Bu üç vakit dışında (köle-hizmetçi ve çocuklar) izin almadan içeri girebilirler. Yani bu ev girişleriyle ilgili gelen ayetler. kendi­ lerinden öncekilerin izin istedikleri gibi onlar da izin istesin­ ler. Allah âyetlerini size böyle açıklar. "Allah âyetlerini size böyle açıklar. ellerinizin altında bulunanlar (köle ve hizmetçiler) ve henüz erginliğe ermemiş çocuklarınız üç vakitte (odalarını­ za girebilmek için) izin istesinler: Sabah namazından önce. Al­ lah. Ayetin anlamı şu: "Ey inanan­ lar. siz de dönün. hüküm ve hikmet sahibidir" 2 2 4 diyor. Çünkü bu. onları buraya almak istiyorum. 224 Nur suresi. Allah. Söz Ömer'in az önceki olayından açılmışken. bunda ne size. olağa­ nüstü bir şey olarak sayılmış olmalı ki. Çocuklarınız erginlik çağına geldiklerinde. Allah. Allah ayetleri size böyle açıklar.

M u h a m m e d ' e karşı olan Mekkeliler." 2 2 5 Evet. Burada bir örnek vereyim. 2 2 6 Ö r n e k 6: Bedir'de adeta aileler arasında meydana g e l e n bir savaş yaşandı. tanrı gelip evlere nasıl girilir adabını insanlara anlatıyor. 227 İbni Abdi'l Ber. Üsd Müdlic b.Suyuti. Amr kısmında. 226 Nur sursi 58.girmenizde herhangi bir sakınca yok­ tur/girebilirsiniz.. 27-29. Halife Ömer.İbni Hacer İsabe. sizin açığa vurduklarınızı da. Sanki dünyanın sorunları bunlar­ mış.Vahidi. hem de nasıl ayetler. "Babanı katlettiğim için sen­ den özür dilemem. Vurduktan sonra bir de As'ın oğlu Sait'e. . sanki başka sorunlar yokmuş. otel gibi) -izinsiz. Allah. gizle­ diklerinizi de bilir.İbni-1 Cevzi Zadü'l Mead e. c. d. ken­ di öz dayısı As b. f. Rabi' kardeş225 Nur suresi. Muhammed'in meşhur amcası Hamza. Çünkü senin baban olduğu kadar be­ nim de dayımdır" dedi.İbni Esir. Amr kısmında.Kurtubi. Müdlic b. çok ilginç şeyler. "Hak yolda olma­ dığı için öldürmüşsün. no: 987. buna ne diyebilirim ki" karşılığı­ n ı verdi. 2 2 7 Hz. b.. Dürrü'l Mansur. Istiab. Ayetler. Ebu Süfyan komutasında M e d i n e ' y e yakın bir yere kadar geli­ yor ve M u h a m m e d ' l e ona inanan ve çoğunluğu yine M e k keli ve karşı tarafın çok yakın akrabası olan insanlar da öbür cephede bekliyorlardı ve yapılan savaş yakın akrabalar ara­ sı bir savaştı. Sait b. ayetin tefsirinde: a. As kısmı. Buna karşı Sait."İçinde kendinize ait eşyanın bulunduğu boş evlere (han. Esbab-i Nüzul. Bedir har­ binde kendi yakınlarından Utbe ve Şeybe b. İşte Ömer'in uygun olma­ yan bir durumda yakalanmasının getirdiği sonuç: Bir sürü ayet. Hişam'ı katletti bu savaşta.

Maksadın bu olduğu zaten Muhammed'in verdiği yanıttan belli. Ebube­ kir'e hayır deyince zaten gerekçesini de belirtiyor: Sen be­ nim g ö z ü m kulağımsın diyor. Buna fırsat v e r m e m e k için. Ebubekir'in oğlu Abdurrahman hem Bedir. Cerrah. Zübeyir.. . Ebubekir yaşlı olduğu için muhtemelen oğluna karşı kaybedecekti ve Muhammed önemli bir yardımcısından olacaktı. bu olup bitenler esnasında şöyle bir moral ayeti oluşur: "Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun. morali bozula­ bilir. Cerrah'ı Bedir harbinde katlediyor. ister is­ t e m e z bazı Müslümanların kafası karışabilir.leri vuruyor. teke tek vu­ ruşayım" diyor. Onları. kardeşleri yahut kendi soy-sopları olsalar bile. 2 2 8 Şuna da vurgu yapmak gerekir ki.. onunla nasıl savaşırsın?" demiyor. "Sen benim g ö z ü m kulağımsın olmaz" karşılığını veriyor ve engel oluyor. Muhammed. Allah onlardan razı ol228 İstiab. oğulları. Muhammed'in hayır demesini farklı tarafa çekebilenler olabilir diye özellik­ le vurgu yaptım. İşte Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendi katından bir ruh ile destekle­ miştir. Yani. Bir ara Bedir harbinde Ebubekir Muhammed'e. Yine Muhammed tarafından cennetle müjdelenen Ebu U b e y d e Amir b. Allah'a ve peygamberine düşman olan kimselere sev­ gi beslediğini göremezsin. hem de Uhud harbinde Müslümanlara karşı savaşıyordu ve babası da diğer tarafta/Müslüman ordusunda yer alıyordu. Ebubekir kısmında. içlerinden ırmaklar akan ve içlerinde ebedi kalacakları cennetlere sokacaktır. kendi öz kardeşi Ubeyd'i bu savaşta öldürüyor. Allah rızası için babası Abdullah b. A y ­ nı zamanda Mus'ab b. babaları. Muhammed. Amacı. "İzin ver de ben savaş meydanında oğlumla karşı karşıya. no: 1394 Abdurrahman b. İşte akraba savaşı olduğu ve Müslü­ manlar birçok yakınını bu savaşta katlettikleri için. "oğlundur.

Ayrıca ibni Hacer. Umre niyetiyle M e k k e ' y e doğru yola çıkmıştı. Çünkü M u ­ hammed. Beyhakı. Allah'ın tarafında olanlardır. onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Mücade­ le suresi 22." 2 2 9 Evet. 229 Mücadele suresi. Kâtip­ liği ise Hz. Hz A l i ' y e . miladi 628. Tarih. bunları işlemekle siz Allah tarafı sayılırsınız. M u h a m m e d . Karşı tarafın heyet başkanı Süheyl b. İşte onlar. Abdi-I Ber Istiab. Kim bilir o olmasaydı belki de bu moral ayetleri oluş­ mazdı (1). yılında Hüdeybiye antlaşması sı­ rasında M u h a m m e d ' e karşı sert bir çıkış yaptı. ayet açıklamasında. Bu antlaşmaya Hudeybiye/Biat-i Rıdvan adı verilmiştir. bu ayet. Sonuçta iki taraf arasında bir sözleşme yapılması kararına varıldı. bunları içeren güvenilir İslamÜ kaynaklardan bir lis­ teyi aşağıya alıyorum. Allalh'ın tarafında olanlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. hiç de g ü n d e m e g e l m e z d i . Suyuti. Henüz şehre girmeden Mekkeliler haber aldı ve onlara engel olmak istedi. yanına aldığı 1400 kişilik bir Müslüman kitleyle birlikte M e d i n e ' d e n . Üstelik cennetle müjdelenen Ebu Ubeyde'nim katlettiği babasının adı. 22. F b Naim gibi birçok mu_u haddis ve siyer yazarları da bunları işlemişlerdir. 2 3 0 Ö r n e k 7: Ömer. ne mutlu sizlere diyor.muş. Amr'dı. Abdullah. Burada olay şu: O katiller arasında yine halife Ö m e r vardı. Telhis ve İsabe'de. Kritik konular oldu­ ğu için. benzer dnayetlere devam edin. İb­ ni. Ali yapmıştır. Ö m e r gibi en yakın akrabasını Allah rızası için katledenleri takdir ediyor. İyi bilin ki. . Sıra ant­ laşma metnini yazmaya geçince. Bir hiç uğruna bu insan­ lar katlediliyor ve oluşan Kur'an ayetlleriyle de bunlar tak­ dir kazanıyor. Taberani. ayet. yani Allah'ın kulu. Halcim. hicri 6. İbni Kesir ve daha birçoğu. 230 Tefsirlerden: Kurtubi. Begavi.

. Müslümanların itirazlarına neden oldu. 2. İşte seneye bu iş olacak karşılığını verdi. Allah'ın peygamberi Muhammed ile Mekkeli heyetin başkanı Süheyl arasında yapılan bir antlaşmadır" ibaresini yaz deyince.Müslüma-ılar o yıl K a b e ' y i ziyaret etmeden oradan geri dönecekler. Yazılan antlaşmanın şu iki maddesi Müslü­ manlara çok ağr gelmiştir: 1."Bismillahirrahnıanirrahim" ile başla dedi. Süheyl buna da itiraz etti. ancak Mekke'den herhangi biri Müslüman olup M e d i n e ' y e sığınırsa. "Eğer senin pey­ gamber olduğuna inansaydık zaten aramızda sorun olmaz­ dı ve bugün burada bu antlaşmaya gerek kalmazdı. İşte bu duruna Ö m e r sert tepki gösterir: Peygamber değil misin. sen demedin mi ki biz Umre niyetiyle Ka'be'yi ziyarete gideriz? şeklinde ağır eleştiriler yöneltti. Buna karşı Muhammed. "Tamam böyle ol­ sun fark etmez" diyerek onların teklifini kabul etti. Muhammed. Bu. Verdiği yanıt tatminkâr olmadığı için Müslümanların kırgınlığını gideremedi. Hz. siz de rahat bir şekilde gelir Ka'be'ye girer. "Bismikellahümme" şeklinde yazılsın dediler. Muhammed yine Ali'ye. kabullenemiyoruz dediler. Bu arada Muhammed müdahale etti ve bizzat kendi eliyle Allah'ın peygamberi termini silip Abdullah oğlu Muhammed şek­ linde düzeltti. O yüzden böyle bir cümlenin antlaşma metnine geçmesi­ ni kabul etmiyoruz. bu hakarettir.Medine'cen herhangi biri gelip Mekkelilere sığınır­ sa Müslümanla-a geri verilmeyecek. tavafınızı yapardınız. sadece Abdullah oğlu Muhammed ya­ zarsanız olur" dedi. biz niye ta uzaklardan buralara geldik. o tekrar geri verilecek. hak yolda değil misin. Ali de o şekilde düzeltti. ama karşı taraf bu şekilde yazılmasını kabul etmedi. e v e t ben dedim Ka'be'yi ziyaret e d e c e ğ i z . ama yılın ismini v e r m e d i m ki. "Bu antlaş­ ma.

ayet. kimmiş bu Hz. Ümmü Seleme'nin dediği oldu ve diğerleri de kesime başladılar. İşte bu olayda Ümmü Seleme'nin önerisi daha makul v e gerçekçiydi. . Konu. en başta Diyanet'in terceme ettiği Tecrid -i Sarih'te anlatıl­ maktadır. Nor 1 164-8/171. Diya­ net'in tercemesinden: "Hayır! Rabbine andolsun ki on­ lar. Bu çağrıyı üç sefer tekrarladı.Müslümanlar Ka'be'ye girmeden oradan döneceklerdi. İlkin anla­ mını vereyim. kurbanlık hayvanlarınızı kesin dedi. Burada çok komik nedenler anlatılıyor. çağır­ mak yerine sen ilk önce kalk kurbanını kes. tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar" diyor Kur'an. beraberinde götürdüğü hanımı Ümmü Seleme ile istişare etti: Bu insanlar benim sesime kulak vermiyor ne yapmam lazım? diye sordu. Muhammed kur­ banını kesmeye başlayınca.. Nisa suresi 65. Bu olay zaten meşhur. kalkın tıraş olun. sonra sebep-sonuç ilişkisini anlatayım. 2 3 1 Ö r n e k 8: Şu örneği Kur'an'ın Kökeni adlı yapıtımda yaz­ mıştım. herkes sana ba­ kıp kurbanlıklarını kesmeye başlar dedi. ancak Ömer'i tanıma babında buraya alınmasını uygun görüyorum.. ama kimse onu dinlemedi. 231 Tecrid-i Sarih. Sonuçta. Muhammed'in vermiş olduğu kararı kabul etmeyen/ler ve bu yüzden de bu aye­ te g ö r e imansız ilan edilenler? Değişik tefsir ve İslami kay­ naklardan bunun yanıtını v e r m e y e çalışayım. Kadın da. aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem ya­ pıp sonra da senin verdiğin karara içlerinde hiçbir sı­ kıntı duymaksızın. Peki olay ne ki. ama nafile: Kimse dediğini yap­ madı. O yüzden M u h a m m e d onlara.

çözsün diye onun yanına giderler. diğeri kaybeder.Biri şu: Hz. gidebilirsiniz" yanıtını verir ve o iki kişi kalkıp doğruca Ömer'in yanına giderler. Avam ile (ki Muhammed tarafindan cennetle müjdelenen kişiler­ den biri) bir başka Müslüman (ki aynı zamanda Bedir har­ bine katılan önemli biri) arasında arazi sulaması konusunda ihtilaf çıkar. Sonuçta biri kazanır. Ö m e r burada üstelik ekstradan bir de unvan alır. Muhammed'e gidip ola­ yı anlatınca. Diğer adam korkudan kaçıp Aluhammed'e varır. Bu­ nun üzerine diğer adam. olur fetvası çıkar Tann'dan. A m a gerçekten Ö m e r bunu yapmıştı ve adam da artık geri gelmeyecekti. Muhammed yardımcı olsun. der. "Ben buna ihtimal vermiyorum. M u h a m m e d ' e gittik sonuçta birimize karar verdi. Yani başlangıçta Muhammed'in ola­ maz dediği Ömer'in cinayetine. ama bir de Ömer'den soralım diye ondan izin istedik. O da şu: . Nitekim o sırada hemen ayet gelir ve Ömer'in yaptığına onay verilir. Ömer nasıl cinayet işler?" diyerek yapılanın yanlış olduğu­ nu belirtir. İşte az önceki ayet bu olaydan dolayı inmiş denilir. içeri girip çıkayım. İçeri gitmesiyle g e l m e ­ si bir olur. yanıtınızı veririm der. bakalım bu konuda o ne diyecek? Muhammed de "Sorun yok. olup bitenleri anlatır. Muhammed ilk etapta. bekleyin. Bunlar çözüm için Hz. Muhammed'in hala oğlu Zübeyir b. "Ne yapayım ben hala oğlu (ya­ ni akraba) değilim ki" diyerek sert tepld gösterir. Bir diğer önemli neden de şu: Bir dava konusunda ild kişi arasında anlaşmazlık çıkar. Hz. Geldiğinde elinde çıplak bir kılıç vardır ve tek hamlede o iki insandan birinin kafasını uçurur. Burada en iyisi yine Ömer'i kur­ tarmaktı. Bu arada kaybeden kişi der ki. Ömer. biz bir dava için Hz. O sırada onlardan biri. iznin varsa bir de durumu Ö m e r ' e ile­ telim. bakalım senin fikrin ne. Muhammed hala oğlu Zübeyir'e hak verir.

ayet kısmında. ayetlerde. Zamahşeri. Özellikle bunun Tecrid-i Sarih Diyanet tercemesinde anlatıldığını hatırlatmak isterim. O sırada kendisi abdest almaya gider. Bilindiği gibi Araplar uzun fistan dışında bir şey giymiyor. Nisa 59'da almış bu bilgileri. Ömer o sırada ko­ nuşsa (ki elim falanca yerime d e ğ d i abdest bozuldu diye) hepsinin namazı fasit olacak. Daha fazla kaynak için Kur'an'ın Kökeni adlı yapıtım s. b. sıcak bölgeden kaynaklanan bir kültür. Vahidi. İbni Kesir. Zaten şeriatın da g e r e ­ ği bu. Buna bir itirazım yok. 2/352-no: 261. sorun çıktı şeklinde bilgi verir. Hazin. Ayrıca 'itkan' adlı tefsir usulü kitabı 10. Nesefi. 74'e bakılabilir. hem de "Adaletin kı­ lıcı" unvanının bu olaydan dolayı Allah tarafından Ö m e r ' e verildiği anlatılıyor. O sırada eli tenasül or­ ganına (canı kaşınır diyelim) değer. I24'te bunları işlemiştir. Fahrettin Razi. Nisa 61-65. İşte halk arasında Ö m e r ' l e ilgili o meşhur. Cebrail bu ayeti getirirken "İşte Ömer böyle bir Ömer'dir. "Adaletin kılıcı" unvanı bu olaydan dolayı Cebrail.Muhammed. Kadı Beydavi. bölümde ve Tarihül Hulefa s. Peki.Tefsirlerden: Suyuti.Sarih Diyanet tercemesi. ama cemaat esas duruşta imamı beklemek zorundadır. 2 3 2 Ö r n e k 9: Ö m e r ' l e ilgili farklı bir örnek. bu durumda formül ne? Kendisi cemaate dönüp işaretlerle bekleyin ben g e l e c e ­ ğim. Aşağıya alacağım kaynaklarda h e m bu ayetin Ömer'in işlediği cinayet için geldiği/oluştuğu.. aslında o adaletin kılıcıdır" sözünü de söy­ ledi diye ekler.. kimse kıpırdayamaz! So­ nuçta Ö m e r abdestini alıp döner ve kaldığı yerden nama- 232 a-Tecrid. Hamdi Yazır gibi müfessirler Nisa suresi 60. Lübab'ü Nükul Nisa 65. ayetin açıklama kısmında anlatmışlardır. (dolayı­ sıyla Allah) tarafından Ö m e r ' e verilen bir yadigar olmuştur. . Bir gün kendisi ce­ maatın önüne g e ç i p namaz kıldırır. Mesela Dürrü-1 Mansur. Hele İmam Ömer ve üstelik de halife olunca.

Musmnaf. diye. Ben bunun üze­ rinde durmuyorum. 'Kalk git abdest al. Al­ lah geçmişi de. Hamdi Yazır'ın Türkçe tercemesi de bunun gibi. Taharet. Burada vurgulamak istediğim farklı bir şey var: Güya rrillet Peygamberin arkasında camide namaz kılarken. ben öne geçenleri de 233 a. Bu arada bazı erkekler utanıp öne geçmişler (kadınlar namazda eğilince g ö r m e y e l i m diye). Kur'an'da Hicr suresi var. Yani bu yoruma g ö r e . g e l e c e ğ i de bilir demek. Bu surenin 24. 2 3 4 Söz ayetlerin ne gibi nedenlerle ortaya çıkmasından açılmışken. N o : 416. Ayete farklı anlamlar ve­ renler de var. burada bir ayetin inmesine neden olan ilginç bir olay aklıma geldi. artık herkes bunu bili­ yormuş.Kenz'ül Umrral. İşte bu yüzden az önceki ayet gelmiş ki cemaat bu konuda dikkatli olsun: Tanrının. "Andolsun ki biz (Al­ lah olarak) içinizden öne geçmek isteyenleri de. no: 27051.Musannaf. Sahabeden meşhur Sad b. ayetinde. onu da ekleyeyim. O sıra­ da elim cinsel organıma değdi. Ebi Vakkas anla­ tır: "Yanımda biri Kur'an okurdu (ismini de veriyor). sonrakileri de biliriz şeklinde. 2 3 3 Söz Ömer'in bu abdest bozulma ola­ yından açılmışken. Bu kadınlardan biri çok güzelmiş. Taharet. cemaat içinde kadınlar da varmış. Taharet kısmında 1/114. bazıları da o güzel kadına veya kadınlara bakmak için geriye çekilip onların ar­ kasında saf tutmuş. c. Razzak. benzer bir olay daha hatırıma geldi. Sünen 1/131 -590.za d e v a m edilir. 1 1 14.Beyhakı. andolsun ki sizden önce geçenleri de. bundan abdest bozulur mu. Mesela. b. no: 415. onu da özetleyeyim. Ö y l e olmuş ki. / . geri kalmak isteyenleri de biliriz" deniliyor. O bana. 234 A. Çünkü İslam'a g ö r e bu durumda abdest bozulur' dedi" diye aktarır. ben yanımdaki arkadaşa sordum: Ne olacak.

Dolayısıy­ la kurala g ö r e haramdır. tabii ki Ö m e r onu dinlemedi ve istediğini yaptı. Şevkani (Feth'ül Kadir). Zamahşeri (Keş­ şaf). Kaldı ki bu açıklama önemli müfessirlerin kaynak­ larında geçiyor. Geldiğinde eşini kaldırıp onunla seviş­ mek istedi. (Dürrü'l Mensur). ayeti. Sabahleyin M u h a m m e d ' e gidip olup bitenleri anlattı.Suyuti. Ömer'in az önceki olayını gösteriyorlar. (El-Cami'ü li Ahkam'il Kur'an) ve daha niceleri Hicr suresi. siz de onlara örtüsünüz. Hakim. İbni'l Cevzi. Artık eşlerinize yaklaşın" diyor. Onlar.. Kadın da. Bakara 187 .Nisaburi. Vahidi. 2 3 5 İşte Kur'an'ın Tanrı'ya bakışı bu! Ö r n e k 10: Yine oruç ilk farz kılındığında şöyle bir uygu­ lama vardı: Akşam iftardan sonra kadın ya da erkek. İbni Hiban ve daha birçoğu bunu al­ mışlardır. Ayrıca imam Ahmet Müsned'inde Abdullah b. (Esbab-i Nüzul). Dürrü'l Mensur tefsiri. 236 a.). size örtüdürler. artık o g e c e sabaha kadar cinsel ilişki ha­ ramdı. Bakara suresinin ilgili ayet açık­ lamasında ve ayetler arasında sebep-sonuç ilişkisini irdele­ yen usulü't-Tefsir uzmanları bu ayetin gelişine. Diyanet tercemesinden vereyim: "Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. İbni Kesir (Tefsir'ül Kur'an'il A z i m ) . b. Bakara suresi 187. Allah (Ramazan gecelerinde ha­ nımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte oldu­ ğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. uyku­ ya dalıp uyanırsa.İmam Suyuti. 24. (Zad'ül Mesir.arkaya çekilenleri de bilirim demesinin temelinde bu olay yatıyor. Esbab-i Nüzul. 2 3 6 235 a. İşte gecelerden bir g e c e Ömer. Abbas hadislerinde almış. olamaz dedi.. O sırada şu ayet geldi. Kurtubi. M u h a m m e d ' e takı­ lıp e v e g e ç geldi. sen yokken ben uyudum. Kadı Beydavi (Envar'ü Tenzil ve Esrar'ü tevil). Tirmizi. bunlardan birkaçını aşağıya alıyorum. ayet tef­ sirinde yazmışlardır.

Burda da Hz. . no: 4399 ve 4402. Taberi. Bir de bu iki ayetle ilgili diğer tefsirler. 2 3 7 Yine zina yapan bir deli kadını Ö m e r ' e getiriyorlar. Ali Kur'an'dan ayetler göstererek onu ikna ediyor ve yeni evlenen kadın da böylece cezadan kur­ tulmuş oluyor. tuttuğunu koparan biri. M. Ö m e r o sıralar halife. onu boşa diyor. O da Allah seni bağışlasın diyor ve sadaka vermesini öneriyor. 7/322. çocuk ve uykuda olanın sorumluluğu yoktur diye hadis var diyor ve böylece o kadın kurtulmuş oluyor. O sırada Hz. Zehair'ül Ukba. Çünkü deli. Sünen. Ö m e r buna da. Yorum yapmadan bunu g e ç i y o r u m . c. 2 3 8 237 Ahmet b. 2/40-42 ve Beyhaki. 238 Sünen-i Ebu Davud. ayetlerin açıklama kısımları. Bir g e c e adette olan eşiyle münasebette bulu­ nuyor ve ertesi günü Muhammed'den soruyor. Oğlu da Muham­ m e d ' e gidip olup bitenleri anlatıyor ve şunları söylüyor: Benle eşim birbirimizi çok severiz. 146 vd. Hanbel Müsned-i.Ö m e r genelde kadınların adet günlerini de pek dikka­ te almazdı. Ailesin­ den bir örnek vereyim. "Eşini boşa. ne yapayım? Muhammed. Arap atasözlerinde meşhur olan "Ali'den olmasaydı Ömer helak olurdu" sözü bu olaylardan ötürü oluşmuştur. Kenz'ül Ummal. altı ayda bir kadın d o ğ u m yapmaz. Dürrü'l Mensur tefsiri. Ayrıca Suyuti. Bir gün nedense gelininden mem­ nun kalmıyor ve oğluna. Karar veriyor. no: 45889. Ömer böyle işte-. babanı dinle" diyor ve adam Ömer yüzünden sevdi­ ği eşini boşuyor. Dolayı­ sıyla bu kadın daha önce zina yapmıştır ve bu çocuk başkasındandır diyor ve onu zina cezasıyla cezanlandırmak is­ tiyor. Ali bunu duyuyor ve engel oluyor. sert bir insan. Hudut Zina cezaları kısmı. ancak babam hayır di­ yor/bizi ayırmak istiyor. Yine evlenen bir kadın 6 ay sonra d o ğ u m yapıyor. bunu recimle/taşlaya­ rak katledin diye. Bakara 233 ve Ahkaf 15.

c. Kurtubi. Ömer. Ibni'l Arabijaberi. 4/184. Ebu Ya'li ve Heysemi tarafından da alındığını yazıyor. Tirmizi. 6/319.Sünen-i Nesai.Ö r n e k 11: Halife Ö m e r bir gün M u h a m m e d ' e gelip. İbni Kesir. 16/419. j. Abbas ha­ disleri kısmında. Abdullah b. h. Dolayısıyla tarlanıza istediğiniz yerden girebilirsiniz" der Kur'an. Çünkü eşimle ar­ kadan seviştim" sözünü içeren ve ayetin bunun üzerine indiğini açıklayan birkaç kaynağı aşağıya a l ı y o r u m . görüşler akta239 Bakara suresinin 223. ama tabii ki başrolde olan Ömer'dir! İmam Suyuti. 2 4 0 Bu ayetle ilgili farklı sebep-sonuç ilişkilerinden de söz edilir. Sünen'ül Kübra 7/321.Burada dipnotta başka birkaç kaynak da veriyor: Ebu Ya'li Mevsıli. Be­ gavi tefsiri ilgili ayet. hadis no: 14125. Tuhfet'ül Ahvazi Tirmizi şerhi burada Ebu Davud ve İbni Mace'nin de bunu aldıklarını yazıyor. g. Abbas hadisleri kısmın­ da. e.Ahmet b. imam Ahmet b. Vahidi. Nesai. 1/297 Abdullah b. . Bir de Tirmizi. d.İmam Nevevi. 2 3 9 Anlamı şu: "Kadınlarınız sizin tarlanızdır. Burada dipnotta ay­ rıca kaynaklar veriyor.Tirimizi.. 240 a. M u ­ hammed. b.Hanbel.Tefsirlerden: Cessas. Nesai. Er-Razi.. "Ben eşimle cinsel ilişkide bulunurken makattan (arka­ dan) yaptım" cevabını verir. suyuti. Ömer'in yukarıdaki "Helak oldum. Taberi tefsiri ilgili ayette. 5/314. f. Suyuti.Mecme'ü Zevaid. M u h a m m e d hiç yanıt v e r m e ­ den belli bir süre bekler ve o arada istenen ayet i n e r . Tirmizi. ve 6/302. ne yaptın ki?" diye sorunca. 'Dürrü'l Mansur' adlı tefsirinde ilgili aye­ tin açıklama kısmında çok teferruatlı bilgiler. no: 2906 Bakara tefsiri..Tehzib-i Kemal.İbni Hibban. Mucem-i Kebir 12/10-no: 12317. 1/337. k. Taberani'nin muhakkiki Hamdi Selefi burada açıklama kısmında bu hadisin İmam Ahmet. "Aman helak oldum (yani ağır bir suç işledim)" der.. "Hayırdır. Mecmu'. 9/516-no:4202. Begavi ve daha niceleri ilgili ayet yorumunda Ömer'in yukarıdaki olayı üzerine bu ayetin indiğini belirtiyorlar.Taberani.Beyhakı. Hanbel Müsned.

Şunu da belirteyim ki. burada bu ayete değinmemin ne­ deni. İbni Hiban. Şu da önemli: Bir kere görüş ne olur­ sa olsun az önceki ayet üzerinde herhangi bir etki yapmaz. Bir de ibret olsun ki. İkinci görüş: Bu ayete g ö r e insanlar hanımlarıyla hem mutad yoldan. muhaddislerden Tirmizi. İmam Tabe- . İbni Cerir. Çünkü ayet gayet nettir ve savunulacak yanı yoktur. bu 2 1 . İbni Ebi Hatem. yatırarak. kimlerin arka­ sına takılmışlardır diye var olan bilgiyi olduğu gibi aktar­ mak durumundayım!). ama yine de bir ö z e t vereyim. ayet buna bir fetvadır diyenlerin görüşü. Güya Yahudilerde sevişme anında tek yön kul­ lanılıyormuş. Nesai. İşte ayetin niçin geldiği (oluştuğu) konusunda bir görüş bu. Birinci görüş: Mekke'den M e d i n e ' y e giden Müslümanlar­ dan bir grup bir ara kendi aralarında "Biz hanımlarımızla sevişirken onları her pozisyonda tutarız: Ayakta. halife Ömer'i daha iyi tanıma fırsatına sahip olmaktır. Hanbel. Bunu savu­ nanlar arasında İmam Ahmet b. ancak kaynaklarda bunlar ismen geçtiği için söylemek durumundayım. domaltarak gibi (Özür dilerim! Terbiyem bu terimleri kul­ lanmaya müsait değil. İbni Munzir. başka pozisyonlar yokmuş. A b d b. hem makattan istediği şekilde cinsellik yaşaya­ bilir. bu ayet hakkında İslam âlimleri arasında üç görüşün var olduğunu belirtip açıklar.rır. Burada bu üç görüşü özetlemek­ te kanımca yarar var. Ebu Ya'li el-Mevsıli. Hamit. "Hey Al­ lah'ım bunlar hayvan mıdır nedir ya!" diyerek hayretini dile getirir. İşte benzer olay­ lardan dolayı bu ayet inmiş ki. Bunu duyan bir Yahudi. ancak sevişme yeri belli ve hep ay­ nı olmalı. asırda insanlar hâlâ neyin peşindeler. bir erkek her pozisyonda eşini tutup sevişebilir.

"O halde arkadan da sevişmek bu a y e t e g ö r e helaldir" diyor. 'Dürrü'l Mensur' adlı. Nafi gibi isimleri sıralar İmam Suyuti. (daha Bağdat'ta iken or­ taya attığı eski görüşüdür (ki buna l«avl-i kadim denir)" şek­ linde bir kurtarma operasyonu iddüasında bulunabilirler! Suyuti..rani. Beyhakı. İşte bu ayet inmiş ki erkek böyle bir durum- . Çocuk ancak o malum y e r d e cinsellik o>lursa oluşur.Anılan ayetin azl için inmesi mümkün d e ­ mişler. Haraiti.. İbni Ömer. İbni Kudaime de. İrrnam Şafii buna karşı. h e l e bir saçıma bakın ıslak daha. menisini dışarı akıt­ ması demek. helaldir/dinen sakınca yoktur yanıttım vermiş. O zaman imam Şafii. ben aynısını az önce eşimle yaptım ve yıkanıp dışarı çıktım" diye karşılık verir. Hatta şunu da aktairır: İmam Şafii'den sor­ muşlar: Bir erkek eşiyle sevişirken makattan da ilişkiye gi­ rebilir mi? diye. bu (durumda bir sakınca var mı? A d a m hayır yanıtını veriyor. Hatta İmam Şafii ile Muhammced b. Çünkü başka yerlerden sevişmektte verimlilik yok. in­ san arkadan/makattan cinsel ilişkidle bulunsa acaba bunun dinde yeri nedir? O da demiş ki. Ceessas da kendi tefsirinde şu somut örneği veriyorlar: Malik b. Enes'ten sormuşlar. bu konuda Ikanıt yok-. tabii ki dine her halükârda toz kondurmayanlar. Muhammed diyor ki. Onun için başka yerler anlaşılmamalı diyor. Hasan arasında bu konuda bir tartışmanın geçtiğini dce aktarıyor İmam Suyuti. Yani cinsel ilişki anında erkeğin. mademki İcadını tarlaya benzetmiş (verimlilik d e m e k ) o halde bilinern yol dışında haramdır. burda da "Ola ki imam Şafii'nin bu görüşü. pe­ ki diyelim bir erkek eşinin karnıyla oynadı veya bacaklarıy­ la oynadı ve tatmin oldu. O da. Üçüncü görüş. yukarıdaki aye­ te g ö r e kadınla makattan cinsellik yaşamakta sakınca yok­ tur yorumunu yapmıştır (Muğni adili kitabında). Peki. anlaşılan o ki.

. Ayetin gerçek nedeni. "Ömer bir fikir söyleseydi. Birkaç kaynağımda yazdım ve şu an elimde olan yeni bir çalışmamda yine farklı bir şekilde değiniyorum ki. 138 ve devamı. s. illaki gelen ayet Ömer'in fikirleri doğ­ rultusundaydı" diyor. "Ha­ life Ömer'in düşünceleri ayetle yanıt buluyordu" açıkla­ ması İslami kaynaklarda çok işlenmiş. g e n e l d e Hz. ger­ çeği yansıtmyor. N e t bir şekilde.^! 241 Heytemi. Tanrı da kalkmış bu gibi konular için ayet gönderiyor. Demek ki yeryüzünde artık başka problem kalmamış. A ı m e t bin Hacer Mekki (h. diğerleri önemli değildir: Acaba kendisi M u h a m m e d ' e gi­ dip eşimle ters yattım demeseydi bu ayet gelir miydi! As­ la! Gerçek şu ki.ö). diğer insanlar onun tersini söylemiş olsaydı.da özgür olsun/yapabilisin diye. "Ömer görüş belirtiyordu. Allah da ayet gönderip Müslümanlaıın yaptıklarının normal olduğunu söylüyor ve bunu meşruâştırıyor. Muhammed'in yandaşlarının. Anlatıldığı gibi Yahudiler. açıklamaya gerek duy­ madan birçoc şey ifade eder. ka­ dın erkek için bir nevi tarla durumundadır. Bazen bir fotoğraf-bir manzara.974. Ayet açık diyor ki. Ömer'in az önce­ ki olayıdır. O kadar açık ve net. onun düşüncesi doğrultu­ sunda ayet geliyordu" ifadeleri var. ö z e l d e Ömer'in cinsel ilişki biçiminlerini beğ e n m e y i p onlarla alay edince. Birçok yazar bu konuda Ömer'in. Yine Ömer'in oğlu. Hâlbuki bunun az önceki ayetle uzaktan yakından ilgisi yok. kalan diğer yorumlar boşuna yazılmış. 'Sevaikü'l Muhrika'. Kanımca bu ayet ve geliş seyri de böyledir: Yani iş gelir dolaşır yine Ö m e r ' e dayanır. ayetlerle şekillenen sözlerini liste halinde bile yazmışlar­ dır. Dolayısıyla tar­ lasına istediği yerden girebilir.

Ebu Hanife bıurada. üste­ lik bu kuralın kumardan farkı yoktur dliyor. Muhammed'le bilirlikte yaşasaydım. 15/536-no: 7249. 2 4 3 Yine meşhur bir İslami kuraldır ve aynı zamanda m e z ­ heplerin de uygulamalarında var ki. Burada yaklaşık Ebu hanife'ye 150 sayfalık yer verilmiş. Muhamımed'in bu uygula­ masını kabul e t m i y o r . Muhammed piyade olan aslcere ganimetlerden tek hisse. Yine hem ha­ dis var. Nitekim aynen ha­ life Ö m e r gibi birçok konuda kendisime Hz. Hatta Ebu Hanife bunu derkcen. Hatta bu konuda Hz. kendisi benim birçok sözümü alır : seçerdi" cümlesini kullanmış. 2 4 2 Ebu Hanife bu yöntemi tasvip e t m e d i ğ i gibi. Bilindiği gibi bir seferinde de eşlerinden Ayşe'yi götürüyor ve yolda onun başına o meşfhur 'İfk' olayı geli­ y o r . biraz da konuyu açıyor ve şöyle d e v a m ediyor: "Çünküi din iyi fikirlerden oluşan nasihatlerden ibarettir" diyor. alış-verişlerde her şey bitse de. Nur 12. Ebu Hanife bunu da kabul etmiyor: İşlem bitti mi artık her şey biter di242 Buhari. acaba bir in­ sanın değeri hayvandan daha mı düştüktür diyerek çok sert eleştiride bulunuyor ve Hz. bu meşhur bir olay. Muhammed"in dört yüz hadisi­ ne ters kararlar aldığı. ayet kısmında.Sanırım Ebu Hanife. Muhammed şöyle demiş denildiği halde. Ya­ ni atın payı daha fazlaydı. İslami kaynaklaırda anlatılmaktadır. Mesela Hz. çok şey var. Ömer'in bu duıırumunu g ö z önüne almış ki. "Ben Hz. atlı olana da iki hisse fazladan pay veriyordu. hem de Hz. . Tefsir. alıcı ile satıcı o mekânı terk etmedikleri sürece pişman olmak isterlerse olabilirler hükmü var. Muhammed'in uygulaması ki bir sa­ vaşta Hz. Ebu Hanilfe tam tersini yapı­ yor. Muhammed bir savaşa gittiği zaman kur'a çekmek suretiyle bir eşini yanına alır göltürürdü. 243 Bağdadi. Somut birkaç çarpıcı örnek vereyim.

bu durumda d e m e k l i cezaevinde. hep aleyhinde yaap çizilmiştir. İmam Evzai'ye Ebu Hanife'nin ölüm haberi verildiği za­ man. onun di­ ne verdiği zarar. Üstelik İmam Buhari onu şiddetle eleştirmiştir: İmam A ' z a m din­ de tahribat yapmştır diyor. klam'da Kur'an'dan sonra gelen en güç­ lü kaynak Buhari ve Müslim'dir. 245 Bağdadi. e v e t deyince Malik b. "İslam'da Ebu Hanife kadar uğur­ suz biri ortaya çıkmamıştır" diyor. İmam-i A'zambuna benzer çok örnekler v e r i y o r . Malik. 15/535. g e m i d e v e y a uzun bir yol­ < culukta (Hani eskden insanlar yaya olarak aylarca hacca. burayı terk etmek lazım" d i y o r . Bilindiği gibi. İslam'da Ebu Hani­ fe kadar daha zararlı biri yeryüzüne gelmemiştir. A m a her ikisi de İmam A ' z a m Ebu Hanifc'den hiçbir hadis aktarmamışlar. bunlar aynı 244 Bağdadi. yoksa bu dini bitire­ cekti" diyor. an­ cak taraftarı kalmamış).yor ve çok da martıklı açıklamalar yapıyor. İmam Evzai. Malik bin Enes birinden soruyor: Sizin yurdunuzda İmam-i A ' z a m anılıyor mu. Malik. askerliğe giderdi) oldukları sürece istedikleri zaman caya­ bilirler diyor ve bınu saçma buluyor. bunların du­ rumu ne olacak! Diyelim bunlaı arasında bir satış akdi gerçekleşse. 2 4 5 Şunu da unutmamak lazım ki. "Allah'a şükürler olsun ki gitti. İmam Süfyan-i Sevri gibi m e z h e p sa­ hiplerinden de alınıştır. Enes. 2 4 4 İş­ te bu tavırlarıyla slam otoriterleri nezdinde sevilmemiş. şeytanınkinden de fazladır diyor. ta­ raftarı var mı? Ad-ım. Süryani Sevri (o da hak bir m e z h e p sahibi. . İmam A ' z a m aynı eleştiriyi. Mesela. "O za­ man bu memlekette durmak haramdır. Şöyle diyor: Pe­ ki diyelim iki kişi ızun süre aynı cezaevindeler v e y a bir ne­ denden dolayı uzun süre bir g e m i d e kalırlar. 15/551.

Ibni'l Cevzi (597.Bağdadi. 2 4 7 Ve en ilginci. fıkıh kaynaklarında helal sular için kulleteyn diye bir ölçü var. İşte bunun için Ebu Hanife şöyle karşılık veriyor: O zaman arkadaşlar işe­ sin ve bu hacimde bir idrar biriktirsinler. Musannaf. Musannaf. bir tahta parça­ sı alıp altındır deseydi.İbni Ebi Şeybe (h. kokusu.ibni Ebi Şeybe. bir mekânın hacmi şu kadar olsa ve içinde toplanan suyun rengi. 247 a. onu altın olarak dinleyenlerin kafa­ sına sokardı. İmam A ' z a m ona. Dolayısıyla helal mi 246 a. "işte ölçüler tutuyor. şeytan/iblis ile halife Ebubekir'in imanı aynıdır. ancak şu an içinde olduğumuz bu mekân mı yoksa dünyanın başka bir yerinde mi emin değilim diyor. M u h a m m e d ' e gidip.Ahmet Emin.235). Tarih. 15/463-no: 7249. senin bu açıklaman imanına zarar vermiyor d i y o r . hicri 150. no: 7249. eline bir taş. no: 7249-15/509.Bağdadi (463. El-Muntazam. kokusunda da so­ run yok ve tadı da normal. tadı bozulmuyorsa dinen helaldir hükmü var. hatta Hz. Duha'ül islam. sonunda da Hz. yılı olayları kısmı. ancak içinde öldürücü bir şey var veya bilerek konmuş. 2 4 6 Bir gün Kâ'be içinde iken adamın biri ona. Peki. az önceki kurallar yeterli mi? Hayır. Ebu ha­ nife bölümünde. b.h) Tarih'ü Medinet'i Selam'. 248 Bağdadi. Enes'ten aldığı şöyle bir yorum var: İmam-i A ' z a m ö y l e biriydi ki. bunu ancak ilgili uzmanlar bilir. ben yeryü­ zünde bir Ka'be'nin var olduğuna inanıyorum. 2/156-195. no: 37371-72. peki bu durum­ da bu sidik de artık kulleteyn sayılır. Â d e m ' l e şeytanın imanı aynıdır d i y o r . b. o kadar zekiydi d i y o r . 2 4 8 En ilginci. Diyelim ilkel koşullarda bir suyun rengi normal. 15/ 507 ve devamı.zamanda onun çok zeki olduğunu da belirtiyorlar.h). c. no: 37310-14. Bu meşhur bir kural. Mesela İmam Şafii'nin Malik b. Numan b. sabit kısmı. Özetle. c. .

. . Tarih. sen bunu nasıl 249 Baüdadi. Burada dikkatleri çeken. Ebu Hanife o kadar g e z m i ş . "Bıra­ kın bu şeytan sözlerini" karşılığını vermiştir. Bir gün Ömer'in fetvaları İmam A ' z a m ' a anlatılınca kendisi. diğerine de Ö m e r adını vermiş. Yine ona at­ fedilen şöyle bir olay var. tersine o günkü şartlara g ö r e bir nevi beşer kanunu olarak değerlendirmiş­ tir. Yani her iki halifeyi sevmediği için isimlerini katırlarına vermiş. Tarih 15/535. "Hz. Biri­ ne Ebubekir. "Dini bir nevi kanun. net anlaşılıyor ki kendisi İslam'ın tanrısal boyutuna inanmamış-. bunu kastediyor.olacak bu idrar?" diye sorsalar. 250 Bağdadi. güzel fikirler" gibi algılamış olmasıdır. Muhammed na­ mazda rükû ederken (eğilirken) kalktığında iki elini yukarı­ ya doğru kaldırıyordu. Yine Halife Osman için şu ilginç ifadeyi kullanıyor. Muhammed bu­ na e v e t helaldir yanıtını mı verecek d i y o r ! . İnsan onun bu düşüncelerini iyi tahlil edince. O. diye so­ ruyor? İmam A ' z a m . gidin ba­ kın öldürülen Ö m e r adındaki katır mı acaba demiş! Gidip bakmışlar meğerki o y m u ş . Halife Ö m e r hakkında da önemli sözleri var. ancak M e d i n e ' y e gitmemiş. bilindiği gibi hem ağır bedel ödemiştir. hem de hak diye bilinen m e z h e p liderleri ona şeytan bile demişlerdir. İmam-i A ' z a m ' a da olayı anlatmışlar. Dolayısıyla bir insan namaz kılarken rükûdan kalktığında ellerini kaldırsın mı. Ebu Hanife'nin. "Hayrola! Uçup uzaya mı gideceğiz ki kanatlarımızı açalım!" sekinde alaylı bir yanıt veriyor. Hz. Bir gün başka bir adam gitmiş bu iki katırdan birini öl­ dürmüş. Bir önemli İslam müctehidinden sorarlar. Hani Osman Muham­ med'in iki kızıyla evlenmişti. acaba Hz. 15/534-15/499. ne dersin. 2 4 9 Yine İbni Mübarek kendisinden. 2 5 0 İşte bu aşırı fikirlerinden d o ­ layı. Bir adamın iki katırı varmış. Muhammed iki kızını bir Yahudi'ye verdi diyor.

çobanlar size onların sütünden versinler. ben Ebu Hanife'nin bu farklı yanlarını anlatırken. Hatta güya o insanlar iyileşiyor ve sonunda çoba­ nı öldürüp o develeri çalıyorlar. cilt 20/68. 2 5 2 Şu bilinen bir gerçek ki. di­ ye yardım isterler. no: 37245-47. kabul e t m i y o r . 2 5 1 Yine Hz. Ebu Hanife buna da karşı çıkmıştır. O da. Bu hadis başta Bu­ hari olmak üzere birçok İslami kaynakta geçiyor ve meşhur bir olay. bir de o develerin sidiğini için iyileşirsiniz diyor. 2 5 3 Burada şunu da belirtmek durumundayım ki. Muhammed zina suçundan dolayı birkaç Ya­ hudi'yi recimle/taşalayarak katletmiştir. İslam'a az veya çok dokunan. 37202-206. 37371-72. Musannaf. M u h a m m e d demiş ki Deccal M e d i n e ' y e giremez. Muhammed'in yanına gelir. Muhammed de onları ya­ kalayıp işkenceyle öldürüyor. hastayız bize bir çare. İşte Ebu Hanife bu idrar içme olayında da M u h a m m e d ' e ters düşüyor. falan y e r e gidin orada bizim d e ­ veler var. elbette ki tutunamaz. tersine aforoz edilir ve hatta fırsat varsa fiziki olarak ortadan kaldırılır. onun çok ilerici ol251 Bağdadi. o zaman onlarla ne işimiz var ki onları katlediyoruz diyerek böyle bir uygula­ maya karşı çıkıyor.yorumiuyorsun? A d a m . 15/ 544-550-lbni Ebi Şeybe. . Hz. Nitekim İmam-i A ' z a m da bir cezaevinde gördüğü işkenceden sonra zehirlenerk hayata veda etmiştir. 253 İbni Ebi Şeybe. Hatta Kur'an'da M a i d e sure­ sinden çok ağır ceza içeren bir ayetin bu olay üzerine indi­ ği de anlatılıyor kaynaklarda. Musannaf. İbni Ebi Şyebe. Şu olay meşhurdur ki. 252 Kur'an'ın Kökeni adlı yaptım. Musannaf. Bu konuda uzunca bir listeyi başka bir kaynağımda sundum. 7-8 kişilik bir grup M e d i n e ' y e Hz. Ebu Hanife de bir çeşit Deccal olduğu için M e d i n e ' y e g i t m e şerefine nail olamamıştır d i y o r . M a d e m dinleri ayrı.

ö). hele siyasilere alet olmak istemeyin­ ce. her şeyiyle beğeni kazandığını vurgulamak iste­ miyorum.duğunu. Söz Ömer'in kerametlerinden açılmış­ ken ben biraz İmam-i A ' z a m ' a değindim. s.. bunun gerçeklerle hiç ilgisi yoktur. tabii ki ilim ve mantık da görevini ya­ par. Çok açık bilgiler ve ipuçları kendi kayıtlarına geçmiştir. Bunu üç sefer tekrarlarsa artık bir ip değerinde de olsa onu satın di­ yor. gerçeği ayıklar. Nedeni buydu. Hak vermek lazım ki. İşte en basiti bu insan: Halk arasında bilinen İmam-i A'zam'la bu kısa başlık altında değindiğim İmam-i A ' z a m arasında hiçbir benzerlik var mı? Asla. 37240-44. idareciler tarafından 14 asırdır ilave edile edile bu hale gelmiş ve resmi bir İslam tarihi oluş­ muştur.. daha sonra da zehirlenerek öldürülür. 150'de de öldürülmüştür.974. 'Sevaikü'l Muhrika'. Ebu Hanife bu konuda da muhalefet ediyor-bunu be­ nimsemiyor. bu ancak haya­ li bir İslam tarihi ve hayali bir kadrodur. Yine birçok hadis var ki. Onun kurcalayıcı yanı hoşuma gidiyor. 255 yoksa konuları dağıtmak i s t e m e m . Ahmet bin Hacer Mekki (h. İşte hep söylüyo­ rum: Şu anki İslam. 255 Heytemi. cilr 20/60. bunu da inkâr etmemek lazım. dönemin (Abbasi) halifesi tarafından hapse atılır ve ora­ da işkence edilir. profesyonelce bir sansür uygulanmamıştır. o günkü koşullarda ancak bu kadar çıkış yapılabi­ lirdi. 254 İbni Ebi Şeybe. Onun da aklın kabul etmediği fikirleri çoktur. age. 138 . Hicri 8 0 ' d e doğmuş. Nereden biliyoruz? İslami kaynaklardan biliyoruz. Ancak burada onun durağan olmadığını dikkate almak la­ zım. Çünkü o zaman belki koşul­ ların da uygun olmamasından kaynaklı. insanın bir cariyesi (savaşta ele geçen kadın) şayet zina yaparsa onu kırbaçlayın. 2 5 4 Ebu Hanife bütün baskı ve zorluklara rağmen çizgisin­ den vazgeçmeyince.

Çünkü kadın kısmı biraz gözlerini açtı mı kontrolden çıkar diyordu. O yüzden sükûneti sağlamaya çalışmış d e m e k yerinde olur. Kanımca bu olayda ka­ dınların ağlamasından duyduğu rahatsızlığın nedeni. kadınları dövdüğü olayların zaman­ laması çok önemlidir.Ö m e r . Eş'as araya gi­ rince Ömer. Ebubekir'in vefat ettiğini duymasını istememesi. cariyeleri döverdi. Ö m e r onun yanında bile eşini d ö v m e y e başlıyor. Ni­ tekim bunu uyguluyor ve valilerine de bu konuda talimat veriyordu. "Bu kadın­ ları evden dışarı çıkart" diyor. Onun bu sözü Hz. arkasında da Ömer'in ken­ disini halife seçti diye ilan ediyor. Hindi bu konuda aldığı üç hadisin ikisinde. doğal olarak yakınları ağlıyor. Burada somut bir örnek vereyim. Muhammed'in. Velit'e. Ömer'in . Nitekim Muhammed'in ölümünden sonra olduğu gibi. Ö m e r onla­ rın seslerini duyunca kızıyor ve Hişam b. Velisinin izni olmadan bir kadın evlense bu evlilik sayılmaz ve bu çifte zina cezası uygulanır diye hüküm veriyordu. Zaten Ömer'in kamçısı/kırbacı hep elindeydi. hizmetli­ leri. Ayşe'nin zoruna gidiyor ve aralarında tartışma çıkıyor. Ömer'in bu baskısı. Kadınlara ihtiyaç fazlası elbise alma­ yın. Ebubekir vefat etti. Bir gün Eş'as bin Kays Ö m e r ' e misafir oluyor. Halife Ebubekir ölünce. Hz. "bir erkek eşini dövmek­ ten sorumlu değildir" sözünü aktararak kendini haklı çıkar­ maya çalışıyor. özellikle kadınlara karşı ç o k sertti. Çünkü Ebubekir akşam vefat ediyor ve aynı g e c e Ö m e r tarafından yıkanıp gömülüyor ve sa­ bahleyin de. Sonuçta adam onları çıkartıyor ve Ö m e r kendilerini kırbaçla döv­ m e y e başlıyor: N i y e ağlıyorsunuz diye. çev­ renin. İşte bu durumda Ömer'in halifelik işi zorlaşır­ dı. Çünkü duyarlarsa toplanırlardı ve kim halife olsun diye tar­ tışmalar çıkardı.

"Türban düşsün. "Kadın milleti hep böyledir: Ne Allah'a inanır. 256 a. 45914-45920. hicri 13.Kenz. Ömer. bu ara­ da Ö m e r hiç ses çıkarmadı şeklinde bir hadis. "derler ki Ö m e r ölüler için ağlayan kadınları dö­ verdi".Taberi Tarih-i. Çünkü Halit b. d. no: 6680-82 ve 17938. Velit için farklı hadisler de aktarılıyor: Ö m e r onları dövüyor. hicri yılı olayları kısmında.İbni Mace. c. sözünü e d e c e ğ i m ayet­ ler de ortada.İbni Esir.. 2 5 6 Muhammed'in Ömer'den ne kadar korktuğu ve yine Ömer'in ne kadar Muhammed'i yönlendirdiği konusunda. b. "Yeterki feryat etmesinler. Anlatacağım örnek en başta Buhari ve Müslim'de geçmektedir. bir eşim var ben ondan bir yere g i d e m e m çok kıskançtır. bak tür­ banları düştü şeklinde hatırlatmada bulunulduğu halde o. El-Kamil. A m a aynı Halit b. Velit v e ­ fat etmişti ve kadınlar da yüksek sesle ağlıyorlardı.45760. Kur'an'ın oluşumunda fikirlerini ayetlere dönüştürmek hu­ susunda somut bir örnek anlatmakla bu bölümü burada ka­ patmak istiyorum. e.. 2/204..Abdurrazzak. ne de müminlere güvenir" karşılığını veriyor.13. 3/423. Kaldı ki. Ayrıca birçok tefsirden de açıklamalar suna­ cağım. Diğer eşimi ancak sırasında/nö­ betinde görebiliyorum diyor. yılı olayları. türbanları y e r e düşüyor.. İlginçtir ki hemen aynı bölümde şunu da aktarıyor: Bir sahabi. 45628. Hatta Ö m e r ' e . . Musannaf. Nikâh. Ayşe'nin Ö m e r ' e tepki gösterdiğini yazıyor. ağlamalarında sorun yok" de­ mektedir. önemli değildir" diyor. Farklı bir hadis de Ömer.onları kırbaçladığın:. Kadını d ö v m e kısmı. Halit b. Burda Ömer'i saran bir endişe-korku var da on­ dan farklı davranmış demek daha gerçekçi olur. Ebubekir'in ölümü kıs­ mı. Adamın biri Ömer'e. no: 1986. no: no: 42907-42911. Velit için ağlayanlara. ben bu söze hayret ederim.

Hz. 2 5 8 Dikkat edilirse bu hadis. nasıl gider namazını kılarsın dedi. Bir de ba­ bamın cenaze namazım kıl. Bab'ü Lebsi'l Kamis kısmında. 258 Buhari. M u h a m m e d ' e gelip kendisin­ den. Bunun üzerine Tevbe suresi 84. götür ba­ bana kefen yap dedi ve kefen işi bitince de bana haber ver gelip cenaze namazını kılayım dedi. . Ö m e r iti­ raz etti: Allah sana münafıklar üzerinde namaz kılmanı ya­ saklamadı mı. bir de izin ver namazını kılayım dedi. Libas. önceki hadis­ le ters düşüyor. Hz. M u h a m m e d de ona gömleğini verdi. Tevbe suresinin az önceki aye­ ti (84) indi ve böylece Hz. bu olay­ da Hz. Onun kabri başında da durma. ayeti indi (ki ayet. Bu arada oğlu Hz.a ) İbni Ö m e r ' d e n : İbni Selül ( M e d i n e döneminde Muhammed'in önemli bir rakibi) ölmüştü. A m a kaynak da olayı aktaran kişi de aynı. "Gömleğini ver babama kefen yapayım. Dolayısıyla sen nasıl gider namazını kılarsın diyerek karşı çıktı. b ) Yine İbni Ö m e r v e yine B u h a r i ' d e n : İbni Selül Ölmüştü. Peygamber gömleğini verdi. 257 Buhari. Ö m e r müdahale etti: Bu adam senin düşmanın. Oğlu. Sonuçta Muhammed kendi dediğini yaptı ve gidip namazını kıldı.. Muhammed'in yanı­ na geldi. A d a m izin verdi. Bu arada Hz. Ömer'in fikrini onaylamış oluyor) Anlamı şu. İşte bu tartışmalar d e v a m ederken. Muhammed kalkıp namazını kılmaya gidince. Muhammed. İbni Selül'ün na­ mazına gitmedi."On­ lardan (münafıklardan) ölmüş olan hiçbirinin namazını kılma. Cenaiz. Hz. günahlannın bağışlanması için de ona dua et" dedi. Çünkü onlar Al­ lah ve peygamberini inkâr ettiler ve fasık olarak öldü­ ler" 2 5 7 diyor.

"Boşver" diyor. Sonuçta namazını kıldı. Bu olay üzerine Tevbe suresinin 84. yine ola­ yı aktaran kişi aynı. Buna karşı Mu­ hammed gülüyor ve Ö m e r ' e . kaynak aynı ve görüldüğü gibi içerik nasıl? d) Yine Buhari. daha doğrusu başarısına karşı. 2 5 9 Evet. Bu arada Tevbe suresinden iki ayet iniyor (biri az ö n c e sözü edilen 84. Hz. M u h a m m e d ' e geldi. Sonunda gi­ dip namazını kılıyor. Muhammed bunu olumlu buldu ve kalkıp nama­ zını kılmaya gidince Ömer. Tefsir.c) Bir d a h a İbni Ö m e r ve bir d a h a Buhari'den: İbni Selül öldüğünde oğlu Hz. Ö m e r bu olup bi­ tenlere karşı. Fedail-i Ömer no:1865. "Ben cesare­ time hayret ettim" diyor. "Bu adam hayatta iken sana karşı şöyle şöyle diyordu (senin aleyhinde çalışıyordu)" di­ yor ve adamın olumsuz yanlarını anlatıyor. Bir de kalkıp onun cenaze namazını kılmaya gi­ dince Ömer. . hatta bir sözünde. 261 Müslim. biz de onun­ la birlikte cenaze namazım kıldık. Muhammed onun namazını kılmaya çağrıldı. coşuyor. ayeti). Bu ara­ da Muhammed ona gömleğini verdi. ayet kısmında. "Üç konuda benimle Allah'ın görüşleri çakıştı/ paralel çıktı" diyor 2 6 1 ve onları teker teker anlatıyor. ayeti indi diyor İbni Ömer. ancak bu s e f e r İbni A b b a s halife Ö m e r ' d e n aktarıyor: İbni Selül ölünce. 260 Buhari. 259 Buhari. "Nasıl münafıkların namazını kılmaya gider­ sin!" diye itiraz etti. Tefsir bölümü. Tevbe suresi 80. Tevbe suresi 84. 2 6 0 Ömer M u h a m m e d ' e yaptığı bu gibi itirazlar sonucu oluşan ayetleri görünce. "Götür babana kefen yap" dedi.

. no: 1553. yapı ne kadar hantal diye genel bir tarama yapma­ dım. Ondan sonra Tevbe suresinin 84. babasına kefen yapsın diye gömleğini istedi ve Muhammed verdi. Cabir'in aktarımına g ö r e . bu kez Buhari ve M ü s l i m ' i n ortak hadislerinden: İbni Selül ölünce. verdiğim örnekler yeterli. 80. Belki de Buhari-Müslim'de başka bölümlerde ve aynı kişilerden daha farklı/çelişik hadisler de var konu hakkında. ayeti indi şeklinde akta­ rıyor. Muhammed'in gidip namaz kıldığı. A m a Muhammed gidip namazı kıldı. olayın anlaşılabilmesi için hantala gerek yok. babamın cenaze namazını da kıl dedi. Sıfat-i Münafikin ve Fedail-i Ömer kısımlannda. 2 6 2 f) Yine İbni Ö m e r . Hz. 2 6 3 Aslında bu konuda Buhari ve Müslim'de ne kadar ha­ dis var.El'lü'lüü ve'lMercan. 263 a. Ömer'in buna İtiraz ettiği ve buna bağlı olarak ayet indiği açıklaması yok. aynı olay. Adam bu arada. Çünkü amacım bu hadis değil ki. Muhammed'in isteği üzerine babası tekrardan kabirden çıkarıldı ve dizleri üzerine kondu. M u h a m m e d ' e gel­ di. 262 Buhari.Müslim.Buhari. Yani önceki hadis­ lerden farklı aktarım söz konusu burda. Muhammed kalkıp gidince Ö m e r itiraz etti: Münafıktır na­ mazı kılınmaz dedi. oğlu gelip Muhammed'den. b. Tevbe suresi. Bab'ü lebsi-1 kamis. ayet kısmında. Muhammed tükürü­ ğünden onun üzerine sürdü. Tefsir bölümü. c. üfürdü-püfürdü ve sonunda gömleğini ona kefen yapıp tekrardan gömdüler şeklinde açıklama yaptı. bu k e z alıntı C a b i r ' d e n : İbni Selül gömüldükten sonra oğlu Hz.e) Yine Buhari. Bunu bir örnek ola­ rak ekledim. Libas.

Çünkü hadislerde. diye sorulunca. Bir diğer ders alınacak husus da.. Nitekim onun git­ mesinin olumlu sonuçları olmuştur diyor. Biri­ ne binmek istersin. gömlek kefen olabilir. fikirlerine ayetle yanıt verilen bir kişilik sahibi olduğu şeklinde yorumlar ya­ pıyor. ama uysal birini bulamazsın" di­ y o r . buna kanıt olarak da Muhammed'in İbni Selul'ün cenazesini çıkardığı gibi. cehaletinden söz etmek istiyor.Hz. Başka bir hüküm de. şöyle yanıt verilebilir: De­ mek ki Hz. artık Hz. Muhammed neden münank olan İbni Selül'e bu ka­ dar İlgi gösterdi. Muhammed onu ka­ birden çıkarıp tükürüğüyle yüzüne üfürüp püfürdüğü cüm­ lesi de var. . Mu­ hammed'in burada yaptığı gibi. A m a Muhammed'in o tükürüğüne nasıl bir yanıt verirler bunu merak ediyorum. Bu olaydan çıkan bir başka önemli not da.. 2 6 4 Burada toplumun gericiliğinden. ancak yıka­ nır ve kefenlenebilir. Konunun bütünlüğü açısından buraya yazılması uygundur. kendine düşman olanların namazına bile gidiyor veya burada poli­ tik bir mülahaza da düşünülmüş olabilir. "İnsanlar yüz deveye benzer. 264-Lü'lüü ve-l Mercan. . Muhammed o kadar merhametli ki. Ha­ ni o da gömleğini vermişti ya. demek ki gerek varsa cenaze kabirden çıkarılabilir. Şöyle devam ediyor mütercim: Bir de bu olaydan şunları da öğrenmiş oluruz ki. Muhamrred. artık münafık olanın namazı kılınmaz. Müslim'i Türkçeye çeviren mütercim bu konuda şunları aktanyor: Hz.Müslim-Buharinin ortak olarak aldıkları şu hadisi de ak­ tarmak istiyorum. halife Ömer'in ne kadar büyük bir insan olduğu. no: 1651. bunu dillendiriyor.

keşke insan olarak yaratdmasaydım. hem de zerre kadar bir yiyecek boş gitmesin diye parmaklarındaki o artıkları bile değerlendirirdi. bunlar ancak çok cüz'i bir kısım. unutulup gitseydim" gibi feryat içeren ifadeler kullanır. örneğin. Başka da yedek yoktu ki giyip de dışarı çı­ kayım. "Elbisem kirlenmiş­ ti. Yemek yerken ellerini ya­ lar. keşke annem beni doğurmasaydı. Bir gün halk Ömer'in gelip konuşması için toplanmış ama o çok g e ç gelmiş. Bundan kastedilen mesaj da şu. yalnız tek bir kişi kalacak. Belirttiğim gibi bunları. A m a sanırım yine de bu örnekler bir şeyler ifade ediyor. Bilgiler yine İslami kaynaklardan. . hurmanın en ucuzu­ nu alırdı.Bu olaydan İslam âlimleri ne kadar önemli hüküm ve fetvalar çıkarmışlar. İslam'da en sağlam diye ka­ bul edilen kaynaklardan derledim. Zaten Ömer'le alakadar olan ayetler ortada. İşte kuruyana kadar beklemek zorunda kaldım" demiş. Ömer bir ara yerden bir hayvan püskülünü alır. Onun hakkında şu gibi sözler de var. İşte böylesine bir Ömer'den suikastlar beklenir mi bek­ lenmez mi? sorusuna sanırım bu açıklcimalar katkı sunabi­ lecek durumda. onda kibir falan yoktu. Halife Ö m e r ' e biraz da farklı bir pencereden bakalım. diliyle temizlerdi gibi methiyeler anlatılır İslami kaynak­ larda. bir hiç olsaydım. şöyle der: "Keşke ben de bu püskül gibi yaratılsaydım. yıkadım. Yani parmaklarını selpak olarak kullanmak suretiyle hem temizliğe ö n e m v e ­ rirdi. Arkadaş­ ları bunun nedenini sorunca kendisi. Buna benzer farklı bir hikâye de şöyle: Ö m e r öyle­ sine mütevazı bir insandı ki. Diğer bir sözünde. onun da ben olacağımdan korkarım" demiş. çok ilginç! Ömer'in bilinmeyen yönleri çok. herkes cennette girecek. aslında bir bakıma hadislere hiç de g e ­ rek yok. gökten haber gelse ki.

Dolayısıyla devle­ te ait mum yanmakta iken selamını alsaydım. Daha sonra yanına yanmakta olan mumu söndürüp bir y e r e bırakır. O yüz­ den kaynak olaral ben bu hikâyelerin peşine takılmadım). o arada Ö m e r bir şeylerle meşguldür ve adamın selamını almaz. halife r^ zaman g e l e c e k diye merak içindeler. bedenini şöyle açıklar. " O : 785-2/240. en Kudüs yoluna çık<ri< yanında hizmetlisi de varmış. adalet ydni bulsun diyor ve sırayla biniyorlar. Ömer hizmetlisine. dere gbi iki şerit oluşmuştu yüzünde şeklinde anlatımlar. elimc-k' 'Ş de kamu işiydi. hep ağlıy>rdu ve akan gözyaşları onun yüzünde İz bırakmıştı. mi| Tam yolun sonun/ letin toplandığı yere geliyorlar (ora­ da su var soyunur. Ömer'in o d e v e d e n inip suya girmesi 265 Beyhaki. s u d a n geçmeleri gerekiyor). ondan sonra o ada­ mın selamını alır. H'k dilinde hep söylenen şeyler. belki daha sonra özel konul. Bir diğer menl^esi (anısı).Bir g e c e biri <nun yanına gidip selam verir. A m a yaktığım bu ikinci mum ise benim şahsıma ai tir . belli bir süre de ben bineyim/sırayla binelim. tabii ki öbür taraft millet toplanmış onu karşılamaya hazır­ lanmışlar. Şa'bü'l lrr*>. işte o vakit özel sohbetlerde devle* malını kullanmam söz konusu olurdu ve ben günaha gjerdim. . 2 6 5 Benzer ö r n e k k e n birkaçını daha vereyim. belli bir süre sen 'in. yürüme sı­ rası Ö m e r ' e geliyC. Ö m e r o kadar Allah'tan kor­ kardı ki. başka^ir mum alıp yakar. (An­ laşılan tek bir bini' hayvanları varmış). Önceki mum ha­ zineye aitti. Halife Ö n e r g ' d ' P merasimle bu işi ilan edecekmiş veya diyelim Mucidi Aksa'nın anahtarlarını alacakmış (Bunlar meşhur. Kudüs alınmış.1*1 devam edecektik.Dolayısıyla şimdilik istediğimiz kadar konuşabiliriz der.

sıra senindir bineceksin" diyor ve kendisi suya girip o şekilde karşı tara­ fa geçiyor. Hâlbuki hasta değil. no: 787. Hizmetlisi artık burada sen bin de­ mişse de Ömer. o arada ben halifeyim demi­ yor.gerekiyor. 3/193. 5/482..Hindi. Denilsey­ di bari başka inananlar da okur. Zühd kitabı. "işte senin gibi merha­ metli insanları halife yapmıyorlar ki" diyerek ona övgüleri­ ni dile getiriyor. Ö m e r ibadet ederken bir ayet okur ve o ayetin onda bırak­ tığı tesirle ağlar bayılır.İbni Ebi Şeybe. Kadın onun bu iyiliğine karşı. Yine bir ara neler oluyor acaba diye halkı yoklamak. Musannaf. Minhac'ü Sünne. halife Ömer bölümü. Züht. Şa'b'ül İman. adalet yerini bulsun. b. 12/837 vd no: 35912-35916. yani o kadar tevazu gösteriyordu v e y a o kadar parasız pulsuzdu.. 1/485. "Biz perişanız durumumuz sanki halifenin umurunda mı" şeklinde sözler duyuyor ve hemen geri dönerek hazinenin malından bir torba un sırtı­ na alıp onun evine götürüyor. olup biteni g ö z l e m e k için bir g e c e dışarı çıkıyor.Suyuti. d. 1/116.İbni Teymiyye. no: 34480. 2 6 6 Onun hakkında şu gibi övgüler de var: Ö m e r halife ol­ duğu halde g ö m l e ğ i dört parçalıydı. Buna rağmen devletin bir şeyini almıyordu gibi laflar. f. Öyle olur ki belli bir süre yataktan kalkamaz. O sırada yetimleri olan bir kadından. Bir diğer olay da. yanındaki hizmetlisi/kölesi de hayvana binip o şekilde karşıya g e ç e c e k . kölesi ise hayvana binerek karşıya geçiyor ve Ömer'in dediği gibi adalet yerini buluyor.İbni sad. no:35598-35635. 267 İbni Ebi Şeybe. hastalandığı etrafa yayılır. denerdi! 266 a. Musannaf. e. Kenz. . bunun sonucu olarak da onu o bay­ gın haliyle evine alırlar.Beyhaki. Tarih ul Hulefa. okuduğu ayet onda çok etki yapmış da bundan bayılıp kal­ 267 mış d e n i l i y o r ! tabii ki hangi ayetti denilmiyor. "Hayır. c.

9. parmaklarını da doğrayın ve yine madem Kur'an diyor İd. Böyle bir söz söylemiş veya söylememiş bu hiç de önemli değil. Orada bulunanlar kendisine izin veriyorlar. bilimselliktir ve tarihte olup biten gerçeklerdir. neresi ağrıyor diye. Al-i imran 124-125 ve Muhammed suresi 15. "Bu durumda senin ilacın baldır" diyor. insanları öldürsünler diye ben melekler gönderiyorum ve yine madem Kur'an diyor ki cennette dört ırmak var. Diğer bir hikâyesi de şöyledir: Bir gün hasta iken min­ bere çıkıyor ve durumunu anlatıyor. 12. Cemaatten birileri de ona. nesi var. Hiç olmazsa bü­ yür koç olurdum ve kesilir bazılarına vitamin olurdum" di­ yor. Ya diğer bölge­ lerdeki Müslümanların hakkı?) Onun övgülerinden biri de. sadece oradakiler mi fetva verse helal olur. adamın biri onun ölümünden sonra kendisini rüyasında görüyor. var olan da devletin/hazinenindir. Ayetler. temiz su ırmağı ve süt ırmağı ve bunlara benzer daha neler ne­ ler.Halk arasında onun şu sözü de meşhur: "Fırat nehri ke­ narında bir kuzunun başına olumsuz bir şey gelse. terini temizli268 Enfal. bundan da Allah'a hesap vermekten korkarım veya bundan da so­ rumluyum" gibi abartılı ifadeler ona mal ediliyor. bal ırmağı. Bir sözünde de. o zaman iş bitiyor. benim şahsi balım yok. "Keşke ben babamın ahırında bir kuzu olarak dünyaya gelip büyüseydim. savaşlarda Müslümanlara yardım etsinler. (Peki devlet malıysa. . bakıyor ki Ö m e r ter içinde kalmış. madem Kur'an diyor ki savaşlarda inanmayanların boynunu vurun. Önemli olan onun pratiğidir/icraatıdır. Ve hele hele önem­ li olan Kur'an'ın kendisidir. O da. 2 6 8 A m a olaylara bir bütün olarak ba­ kılınca Ömer'in de hakkını vermek lazım: Halkın bildiği Ömer gerçek Ömer mi. Örneğin. şarap ırmağı. ondan sonra ancak ilaç kadar kullanabiliyor. yoksa hayali Ömer mi! Burada ha­ kem akıldır. dolayısıyla ben kullanamam/haram­ dır diyor.

Bunun üzerine Ömer. ya. kebaplara inanmış olsaydı. "Rüyamda cennette bir köşk gördüm. o kadın havuzdan abdest alı­ yordu.yor. işler çok farklı! 269 İmam Suyuti. davasına bağlılığının zayıf olduğuna bir kanıttır. 'ya biz nerde. Senin kıskanç olduğunu bildiğim için onla­ ra bakmadım" diyor. bir an ö n c e gideyim demesi gerekiyordu. Bu durumda niye ce­ hennem için tek bir kadro varsa o da benim desin ki! Yok­ sa peygambere inanmıyor muydu? Bu konuda en başta Buhari ve Müslim'de anlatılan şöyle bîr olay var. Bir kere onun bu kadar korkması. işte Ö m e r böyle bir Ömer'dir mesajını v e r m e k istiyorlar kaynaklarında. Diyanet bu gibi masallarla dolu hazır hut­ beler gönderirdi. diğer taraftan ağlamak olmaz: Şayet cennete ve kendisine veri­ len cennet garantisine. eskiler nerde' diyerek imanlarının zayıf olduğuna. 114-1120. "İnan ki ben öleli on yıl oldu. hep burda hesap vermekle ımeşgulüm. hocalar da milletin kafasına okur. Muhammed bir gün ona. El-Lü'lüü ve-l Mercan. Çünkü onun inandığı peygam­ beri ona cennet müjdesini vermişti. daha fazla çalış­ ma gerektiğine inanırlardı. Hatırlıyorum. . Ben sordum. Cemaat de bunları dinleyince. 2 7 0 İşte bir taraftan cennette parsellerden söz etmek. Bu bir ör­ nek. 270 Buhari-Müslim hadisleri. s. oradaki hurilere. 2 6 9 Bu masalları anlatanlar. o zaman aman ha ben bu çileli dünyada ne yapa­ cağım. Hz. no: 1550. Tarih'ul Hulefa. dünya­ dan haberi olmayan insanları bu masaıllarla uyutmaya çalı­ şırdı. yoksa buna benzer hadisler çok. bunlar kime ait diye? Denildi ki bun­ lar Ömer'indir. "Yok yok sana karşı kıskanç olur muyum" karşılığını v e r i y o r . Demek ki bilindiği gibi değil. yanında da bir havuz ve bir kadın vardı. N e s y e ki yeni kurtuldum" yanıtını v e r i y o r . Bu ne haldir d i y e sorunca Ömer.

Ali ve halifelik makamını kullanarak 60 yaşlarında olduğun halde onların 9-10 yaşlarındaki kızını alıp eş olarak onunla yaşıyorsun. hem Hz. Bu başlığı yine Ömer'in bir sözüyle kapatmak istiyo­ rum. talar-ganimet vs var. O yüz­ den toprak olup da bir daha dirilmemek üzere demiş. komplolar. Br taraftan kan seline çeviriyorsun coğraf­ yaları. cehennem için tek kişi ayrılmşsa o da benim diyorsun. Hz. A/uhammed olsun. Aslında onun döneminde İslam fütuhatı adı altında ele geçirilen m e m ­ leketlerin trajedileri anlatılmaz..Aslında Ömerin yaptığı da şuna benzer: Bilindiği gibi bir taraftan Hz. di­ y e bir s ö z var. katliam­ lar. ben bir daha dirilmemek üzere toprak 271 olup kaybolmam tercih ederim d i y o r . . Ben bu olayları yazınca bir taraftan sinirlerim bozulur. ycksa öldükten sonra toprak olup kaybol­ mak mı? Ömer. sen onları orta­ dan kaldırıyorsun. Şa'bü'l Irran. Ebubekir olsun ve sana muhalif olan valiler ve daha neler neler. Eğer Allah'tın bir haber gelse. Aİ'nin çocuklarını katletmişler. no: 884. trajediler. cariyeler. diğer taraf­ tan da imam efendiden. keza kocası Hz. senin eline geçse son ömründe. şimdi de kalkmış ağlıyorsun. 7-8 yaşlarındaki ço­ cukla evlenmek i:tiyorsun (Ebubekir'in kızı). Çünkü işin içinde suikastlar. Bence vereceği hesabın çok kolay olmayacağının kendisi de farkına varmış.. haşere kanı varsa namaz fasit olur mu!" diye fetva sormuşlar. "Ey Ö m e r Allah senin durumunu açıklamadan sana kalsa sen şu üç şıktan hangi­ sini kendine uygun bulur ve seçersin: Cennetlik mi. Ce­ hennemlik mi. Bu gibi masalımsı. fıkra 271 Beyhaki. Ev sahibi kendi evinin durumunu herkesten daha iyi bilir. Fat­ ma'nın başına geirmediğin kalmıyor. "Acaba insanın elbisesinde bit/kene.

kurtuluşu bunlarda bulan insanlar var. İşte bu çok hazin bir tablodur. A m a bir bakıma da çok üzülürüm. .tipi olayları işleyince bir taraftan da bazen kendi kendime gülerim. asır­ dayız hâlâ kitlesel bir şekilde bunlara takılan. Çünkü 21.

Hatta o arada Ebubekir'e. Muhammed'in ölümünden sonra Hz. ama burada farklı ba­ zı bilgiler sunacağım. Sonunda Fatma çok rahatsız olur. Bir diğer neden de (kay­ naklarda bu çok nadir işlenmiş. FATMA a) Hz. Ali güya Kur'an kitap haline g e l m e y e n e kadar ben toplum içine çıkmam demiş ve bu arada evinde Kur'an'ı kitap haline getirmekle meş­ gul olmaya başlamış. hatta ona kızar ve evine gider. asıl sebep halifelik ve Fat­ ma'nın hissesine el konulmasıdır) Hz. hem Fatma'nın bu veraset malı­ na el konması nedeniyle. Ali onun cenazesiyle uğraşırken Ebubekir ve Ö m e r ha­ lifelik konusunda çalışarak Ebubekir'i halife ilan ederler. Ali. önemli bir kitle Ebubekir'in ha­ life olmasından sonra hâlâ onu destekler. Hz. "Sen rahatımızı boz­ dun. hem de halifeliğin kendine veril­ memesi yüzünden evine kapanır. Dolayısıyla Ebubekir ve Ömer'den alakasını keser. Bu arada Hz. Ali de halifelik hakkımdır diyerek Ebubekir'in ha­ lifeliğini tanımaz. Fatma Ebubekir'e gidip babasına ait veraset malından ken­ di hissesini almak ister. evinde toplantı­ lar yapar. Ali. Hz. ALİ ve EŞİ Hz. tabii ki hem Muhammed'in damadı. Yi­ ne yukarıda ifade edilidiği gibi Ebubekir halife olunca. hem de amca oğlu olduğu için. Ebubekir'in Halifeliğini Nasıl K a b u l Etti! Önce olayın özetini vereyim. bizimle istişare etmeden halife oldun" diyerek sert .ALTINCI B O L U M Hz. ama Ebubekir vermez. Yukarıda Ebubekir'in halife seçilmesi konusunda biraz değindim.

Ö m e r kendilerine karşı baskı kurar ve nihayet onlar çıkmak z o ­ runda kalırlar. Hal böyle olunca halife Ömer bu görevi bizzat üstlenir ve yanına aldığı ekip­ le onların evine gider. Belazuri'den bir ö z e t sunmak istiyorum. İçerdekiler onu dinlemeyince. Ebubekir bunu olumlu karşılar. ben bu işe soyunmasaydım fitne çıkacaktı" d e r . Sonuçta. Bu konuda kaynak çok. Hatta direnirlerse onlar­ la savaşın. onları katledin gibi emirler de verir. 2 7 2 Durum bu iken. Ebubekir o sırada Ö m e r ' e . Ö m e r ve Ebubekir'in kararlaştırdıkları ekip. Bu baskıyla ilgili ayrıca bağımsız bir başlık açacağım. Dışarı çıkın" diye seslenir. Ömer. Bir kere Hz.tepki de gösterir. Ebubekir'e. Bu son cüm­ le farklı kaynaklarda var. Çünkü burada bir trajedi yaşanır. anlattıkları birbirlerine yakın olanları bir arada özetlemek isterim. yeri gelince daha da detaylandıracağım. Fatma bunları görünce onlara evin kapısını bile açmaz. 3-4 sefer Hz. Ali'nin evine gidip g e ­ lir. bunu ayrı e l e almakta fayda var. farkındaydı. Ali ve yanındakiler gelip Ebu­ bekir'in halifeliğini tanısınlar diye bir heyet gönderirler. ileri­ de halifelik konusunda kendisinin rahatının bozulacağını bi­ liyordu.. 272 Mes'udi. ama istenen sonuç alınmaz. Ali'nin evinin önüne varınca. bir gün Ömer. her kafadan bir ses çıkıyor. Hz. Ebubekir döneminde Ali'nin işini halletmezse. Şimdi başta Ömer Rıda Kehhale. 2/307. Ebubekir de. O yüzden hep Ebubekir'i kışkırtıyordu. Müruc'ü Zeheb. farklı bilgiler ihtiva eden kaynaklardan ayrıca aktarmalar yapacağım. ancak sanıldığı gi­ bi bu iş kolay değil. hatta cinayet işlenir. "Haklısın. "Ali ve yanındakileri en disiplinli. "Bu adam (yani Ali) muhalif kaldığı sürece bize rahat yüzü yok.. . İbni Küteybe. Sen en iyisi onu sustur" diye öneri sunar. Ömer Hz. hakaretvari bir şekilde geti­ receksiniz" diye talimat da verir.

Ebubekir yine teklifini kabul eder ve birini -Ali de gelip halifeliğini kabul etsin diye. ona g ö r e iş daha bitmemiştin Tekrardan Ebubekir'le konuşur: "Sana muhalefet eden Ali'yi getirmez misin?" diye. "Ey babam. Oraya varınca kapıyı çalar. Ö m e r yine buna sevinmez. "Allah'a yemin olsun ki. bunun gerçekle alakası yok). Fatma onların sesini duyunca yüksek sesle. ka­ bul etmezsen kellen gider" karşılığını verir. Ali ma­ zeret beyan edip evinden çıkmaz. "O zaman siz bir Mlah kulunu ve Muhammed'in kardeşini katletmiş olursunıiz" der. Ali. "Evet. tabii ki bu konuşmalar esnasında Ebubekir suskundur. Ali'nin evine gider. güya Ebubekir o arada ağlar. Ali devamla. Elçi Ebubekir-Ömer'e dönüp durumu izah edince. Ömer. ey Allah'ın Re­ sulü. "Subhanellah.O insanlar e v d e n çıkıp Ebubekir'in yanına gider ve ha­ lifeliğini kabul ederler (tabii ki baskıyla). neredeyse orada bir vaveyla kopar. Hz. ama Muhömmed'in kardeşi değilsin" karşılığını v e ­ rir. senden sofira Ömer ve Ebubekir'in başımıza ge­ tirdiklerine el'enian" diyerek feryada başlar. Ali. bu olacak iş mi?" der ve git­ mez. Ömer. "Ebube­ kir'i kabul et" derler. Hz. Mahalle sa­ kinleri Fatma'nın Ağlamasını ve feryadını duyunca onlar da ağlamaya başlarlar. "Şayet kabul etmezsem ne olur?" diye sorunca. Elçi gelip durumu aktarınca. Ö m e r ise Ebubekir'e hiç da­ nışmadan hemen yanına bir ekip alıp doğruca Hz.gönderir. . Ebubekir'in hakkı olmayan bir şeyi onay­ lamaya davet ediliyorum. Kur'an bir araya/kitap haline g e l m e y e ­ ne kadar ben halk arasına g i r m e m diye yemin içmiş (tabii ki uydurma. Allah'ın kulusun bu doğru. Güya mazereti de yuka­ rıda belirttiğim gibi. ancak Hz. Bu­ na rağmen Ö m e r ve beraberindekiler Ali'yi zorla e v d e n çı­ kartıp Ebubekir'inyanına götürürler ve orada ona. Her ne kadar diğerleri gidip Ebubekir'in halifeliğini ka­ bul etmişlerse de.

. acaba ne olacak diye beraberinde gitmiştir de ondan Ebubekir az önceki sözü söylüyor. sen ise daha gençsin. ne Hz. ama kendisi onların selamını almaz ve yüzünü duvara çevirip bu şekilde tepkisini gösterir. "Yanında Fatma dururken ben ona bir şey d i y e m e m " der ve olay bu seferlik böylece kapanır. diğer taraftan Ebu Ubeyde gibileri onu başka şekilde ikna e t m e y e çalışırlar: Ebubekir yaşlıdır. O sırada Fatma'ya se­ lam verirler. el-İmame ve Siyase. zaten hakkımdır.Belazuri. bu iş­ leri zor yaparsın gibi telkinlerde bulunurlar. Evet. Ebubekir. "Ali'ye bir şey elemeyecek misin?" diye Ebubekir'i uyarır. Hatta Hz. "Asıl siz beni halife olarak tanıyın. Bir taraftan baskıyla Hz. 21 ve devamı. Fatma hayatta olduğu sürece Hz. nerdeyse beni öldürecekler" diyerek manevi huzurunda onları şikâ­ yet eder.İbni Kuteybe. "Görüyorsun! Beni zayıf düşürdüler. Ensab. halifeliğin kendi hakkı olduğu konusunda uzunca bir konuşma yapar. Şu da var ki. orada bağırıp çağırır. c. A'lam-i Nisa. tabii ki fayda etmez. ağlayarak M u h a m m e d ' e seslenir. Ali Ebubekir'in halifeliğini tanır. 1/576 ve 2/268. siz benden gasp ettiniz" der. tabii ki Ali'yi götürünce Fatma da. Ali onlardan ayrılınca doğruca Muhammed'in kabri ba­ şına gider.Ömer Rıza Kehhale. Daha sonra Fatma'nın gönlünü almak için Ebubekir'le Ö m e r bir ara onu ziyarete giderler. Ebubekir'in halifeliğini kabul etmez. 4/114 ve devamı.birkaç tarihçinin konuya ilişldn ortak açıklamaları böyle ( ö z e t l e ) . Ali. deneyimlidir. Fatma kısmı. s. Ali on­ lara. Hz. Sonuçta Fatma hayatta olduğu sürece (ki 75 gün ile 6 ay arası kısa bir ya­ şama dönemi var) ne Fatma onlarla konuşur. b.Bunun üzerine Ömer. Ali'yi yola g e t i r m e y e çalışırken. 2 7 3 273 a.

ona ne ki. Ömer'in kahrını çekemez hale gelir ve bir gün bir ara açık­ ça onun huzurunda bunu belirtir. Ömer'in tek amacı buydu. Konuya ilişkin hadisi ak­ taran Z e y d bin Eşlem. Özellikle Maide suresinin 67. ancak Muhammed tereddütte kalmış: Söylesem mümkün mü. Ebubekir şöyle der: "Ben istifa ede­ rim. 2/270. Ali'den dinleyelim. Ebubekir de artık o kadar zorlanır ki. Zikr-ü İstikalet-i Ebibekir mine'l Bey'a. Bu da not olarak kalsın. Burada şöyle bir soru düşünülebilir: " Y a Ebubekir. du­ rup dururken Ö m e r ' e ne olmuş. hem de Nisaburi bunu işlemişler. ayetinde M u h a m m e d ' e hitaben. Ali'nin bu açıklaması kısa da olsa Ömer'in amacını özetli­ yor aslında. Cilt. 20/579. bu işi yürütemem. Taberi. 2 7 4 Yine aynı istifa durumunu İbni Küteybe de işlemiş. Ali'nin halifeliğiymiş. İbni Ebi Şeybe. Musannaf. no: 38202. birkaç kaynakta hemen he274 Belazuri. Hatta Muhibbüddin Taberi. Evet. 1/175 . Ebubekir gidince senin onun yeri­ ne halife olmayı istemen. bir de Ö m e r tarafından kendisinin kullanıldığı­ nın farkına varmış olması. Beni bu işlere bu (dilini tutarak) soktu" der. riyad-ü Nadre. Ensab. Kanım­ ca bunu Ebubeldr'e dedirten Ali ve ailesine karşı haksız uy­ gulamaları. Kitab'ül M e gazi. değil mi gibi. M. aksi halde görevini y a p m a m ı ş olursun" de­ nir. Buraya kadarki açıklamalar. H z . Bu ayetin açıklama kısmında hem Suyuti. İşte bu yüzden üzülür. Ö m e r ekiple birlikte onun evine gidince Ali kendisine şu­ nu der: Aslında halifelik hakkım ama senin ortalıkta bu ka­ dar oynamanın nedeni. Kaldı ki. İşte burada duyurulmak istenen. Ebubekir'in bir ara istifa etmek istediğine dair özel bir başlık da açmış ve Ömer'le ilgili bu açıklamayı bu bölümde anlatmaktadır.Burada Sünni kaynaklarda şu da var. güya Allah demiş Ali halife olsuri. "Sana gön­ derileni duyur. bu kadar onu yönlendirmiş?" Bunun yanıtını yine H z .

biz M u h a m m e d ' e daha yakınız. Kur'an'dan ayetler okuyarak ve durumunu da buna uyarlayarak bir değerlendirmede bulunur: "Aslında benim bu halifelik konusunda durumum/mağduriyetim şu beş peygamberinkine benzer. Selman-i Farisi." Hz. Mesudi'in (346. ar­ kadaşlarıyla beraber evine gider. tabii ki elini ilk tutan ve onu alkışlayan Ömer'dir. orada şunları söyler: 'İddia edildiği gibi eğer halifelik Kureyşilerin ise. Bu arada artık defin işi bitmiş. ancak iş bununla da bit­ medi. yine Tcbük suikastında Muhammed'le birlikte olan Ammar bin Yaser. Übey bin Ka'b olmak üzere yaklaşık kırk ile­ ri gelen sahabeyle bir toplantı yapıp. Bu arada bu halifelik ola­ yı hakkında. Böyle yapmakla da mutsuz olmayacağı­ mı umuyorum" dediği gibi. Muhammed vefat ettikten sonra Ebubekir-Ömer halife­ lik işiyle uğraşırken. bu konuda farklı bilgiler var onları da aktaracağım. Medineli'lerin bulunduğu "Sakife Beni Saide" semtine gidip oradaki toplantıda. o za­ man benim hakkımdır. Ali. İbrahim'in o günkü zalimlere karşı. . Ebubekir'le Ömer. halifelik Kureyşilerde kalmalı gibi sözlerle on­ ları etkilemeye çalışırlar ve e p e y zorluklara rağmen Ebube­ kir halife olur.men aynı şekilde işlenen bilgiler. "Sizden korktuğum için hemen aranızdan kaçtım. Ali cenazeyle ilgilenir. Mesela Hz.Ö) konuya ilişkin çarpıcı aktarımları var. bu arada Hz. Musa'nın kendi kavmine. yok e ğ e r böyle bir şey yoksa o za­ man g ö r e v Medinelilere düşer' der ve orayı terk edip. ondan bîr özet vermek istiyorum. olaylardan haberdar olan Hz. "Sizi ve Al­ lah'tan başka taptıklarınızı terk ediyor ve Rabb'ime iba­ det ediyorum. etrafında bulunan ve onu destekleyen başta Mu­ hammed'in sırlarını bilen Hüzeyfe bin Yeman.

yardım et" diye dua et­ tiği gibi ben bugün bu pozisyondayım" d e r . 2 7 5 Bu arada hazırladığı Kur'an'ı bir gün eline alıp toplu­ mun içine girince ve onlara bunu anlatınca. Hz. sizi bu uyarıları dinleme­ ye davet ediyorum der. ispatü'l Vasiyye. Hz. "Ey anamoğlu. bırak onu" derler. 21. Nuh'un. 10. aksi halde seni öldüreceğiz derler. "Ey Rabbim! Ben yenilgiye uğradım. "Keşke size kar­ şı (koyacak) bir gücüm olsaydı. kardeşi Hz. Ali ile birlikte birçok kişi muhalif kalınca. Meryem 48. Bu arada iktidarın adamları onun peşin­ den e v e gelip zorla kendisini tutarak illaki Ebubekir'in hali­ feliğini kabul edeceksin. A l i ' y e haber verir (bilgin ol­ sun seni öldürmeye karar vermişler der). dolayısıy­ la M u h a m m e d demiş İd size iki emanet bırakacağım: Kur'an ve en yalçınları olan bizleri. Ebube­ kir'le Ö m e r geceleyin Abbas'ın yanına gidiyorlar: Ebube275 Şuara. bu insanlar beni güçsüz buldular. 2 7 6 Yakubi (ö. ne de kitabı­ na ihtiyacımız var.Yine Harun'un. ya da sağlam bir deste­ ğe dayanabilseydim? ve son olarak da Hz. biz de Muhammed'in en yakınlarıyız. Ali'yi öldürmesi için. . boşver kitabını. Ali bundan son­ ra tedbirini alır ve bu plan da gerçekleşmez.294. 276 Mesudi. 153 vd. Ebubekir'in hanımla­ rından Esma binti Umeys. Bizim ne sana. Ali de tekrar evine döner. "Al kitabını götür. Musa'ya. ayet. nerdeyse beni öldü­ rüyorlardı. Burada ayrıca farklı bir plan ortaya koyarlar: Halit bin Velit'e g ö r e v verirler. Hz. Bunun üzerine bazıları onunla alay edercesine. Hz. Sen de bana böyle davranarak düşmanları sevindirme". Hud 80 ve Kamer. Ali ile iktidar sahipleri arasında mücadelenin bu şekilde de­ vam ettiğini anlatıyor.h) bu baskın olayını biraz daha farklı anlatı­ yor. Lût'un kendi kavmine. s. Mes'udi. Araf 150. işte bu Kur'an'dır.

3/207 vd. ya da başörtümü atıp sizi Allah'a havale ederim deyince. Çünkü içeride başka insanlar da vardı. O sırada Fatma ortaya çıkıp. Ali Ebu­ bekir'i kabul etmedi. Ali'nin elbisesini getiriyor ve Ali orada giyiniyor. baskını yapanlar çıkıp gidiyorlar ve bir iki gün içinde herkes gidip Ebubekir'i kabul ediyor. 277 Yakubi. A l i ' y e Ebubekir'in halifelik habe­ ri gelince (ki halk onu benimsemiş diye) elbise g i y m e d e n . Fatma'nın mal varlığından dolayı araları açılmıştı. A m a ç bu yolla onların muhalefetini kesmektir. se­ nin hakkın var bunun farkındayız diyorlar. Sakife Beni Saide kısmı. A m a aynı Taberi devamında. hem de Zübeyir'in kılıçlarını zorla alıyorlar ve e v e giriyorlar. Mesela İbni Cerir Taber'in tarihi­ ne aldığı şu açıklama: Hz. Tarih. Nihayet çareyi zor kullanmakta buluyorlar ve bir ekiple birlikte Ömer. A m a Abbas sert tepki gös­ teriyor ve bu girişim de sonuç vermiyor. 2 7 7 İlginçtir ki bazı İslam yazarları bu konuda olup bitenleri örtmek için o kadar akıl almaz uydurmalar yazmışlar ki. Biliyoruz sen Hz. Bu arada hem Ali'nin. onları alıp götürmek için içeri giriyorlar. Yani Ebubekir'in halife olmasına o kadar taraftarmış ki. Ali'nin evine baskın düzenliyor. . sana da bazı ayrıcalıklar tanıya­ lım. sevinçten üzerinde tek fistanla koşuyor. evinde Kur'an'ı kitap haline getir­ 278 mekle uğraşıyordu d i y o r . Kabul ettikten son­ ra birini gönderiyorlar. 278 Taberi Tarihi. bu­ na çocuklar bile inanmaz. nerdeyse yalın ayak koşmuş demek isteniyor. ancak Ali altı ay veya kırk güne kadar kaldıktan sonra Ebubekir'in halife­ liğini kabul ediyor (Fatma'nın ölümüne kadar) şeklinde an­ latıyor. ya burayı terk edersiniz. bir an önce gidip Ebubekir'in halifeliğini kabul etsin diye.kir'in halifeliğini kabul edin. M u h a m m e d ' l e Ali'nin amcasısın. 2/139-141. Fatma ö l m e y e n e kadar Hz.

"Bizim 279 Salim Mevla Ebi Huzeyfe. Hz. A d ı . Ali ile birlikte çalışmış. 2 7 9 Hz. bir ara Ebubekir talimat verir: "En sıkı ve şeref kırıcı bir şekilde onu yakalayıp getirin. ancak Ömer. Hudeyr. Üseyit b. ancak daha sonra Haccac'dan gördüğü zulüm nedeniyle sürgüne. Yanı sıra meşhur Halit bin Velit. M u a z bin Cebel. kılıca sarılır. hem de resmi tarih takipçileri oldukları için. ancak o d ö ­ nem Medine'nin dışında olduğu için kendisiyle görüşememiş. Halit b. hem de Ali ile e p e y kaldığı için. Çünkü diğer İslami kaynaklar hem daha sonra. H e m tarihsel olarak çok eski. Şube gi­ bi meşhur sahabeyle birlikte. Ali direnir. 151. onlar bununki kadar güvenilir değildir. Bu adam M u h a m m e d zamanında yaşamış. Ali muhalif kalınca. ancak gidenler fazla oldukları için onu yakalayıp boynuna da bir ip geçire­ rek ve o ipi tutup o şekilde Hz. Ö m e r elinde kılıçla Ali'nin başındadır. Fatma da bu hengamenin içinde. Hz. Sait gibi sahabiler de vardı. Selim bin Kays Hilali (h. bu yaklaşık 14 yaşlarındaymış. ." Bunlar gidince Hz. uzaklara gidip gurbette vefat etmiş. s. Velit ve M u g i r e ağlamadıkları gibi. kanımca bil­ dikleri doğruya en yakındır. halktan da insanlar orada top­ lanmışlardır.276). Onun halini g ö ­ ren herkes ağlamaktan kendini alamaz. Ebubekir'e ve orada bulunanlara karşı feryat etmektedir. M u h a m m e d vefat ederken. üstelik Ömer. Hz. ilk ta­ rihçilerden. Beşir b. Mugire b. Ali'yi arkalarından çekerek Ebubekir'in yanına götürürler.Şimdi. yazıları islami kesime sert geldiği için kendisine pek olumlu bakılmayan bir yazarın konuya ilişkin düşünce­ lerini özetlemek isterim. Kitab'ü Selim. Bakalım neler yazmış.Ali anormal şekilde götürülünce o da birlikte gelmiştir. cennetle müj­ delenen Ebu Ubeyde.

Başta Ömer. Ali o haliyle bile. minberde olan Ebubekir'e. beni halife ola­ rak kabul edin diyebiliyorsunuz. izin ver de . Bu adam bize teslim olmazsa v e y a ha­ yatta olduğu sürece. Ebu Ubeyde. Burada Ali. yani ya­ kın zamanda) beni halife kabul etmediniz mi Muham­ med'in huzurunda. tabii ki Ali'nin elinde silah falan yok. Hz. henüz küçük olan Hasan ile Hüseyin'in hazır oldu­ ğu bir sırada Ömer. ne çabuk Muham­ med'i unuttunuz. Ali d e ­ vamla. Sonuçta Ebubekir (kanımca Fatma'dan da etkilenerek) Ali'yi serbest bırakır. onu getirenlerin hepsinin ellerinde kılıç vardır Ali serbest bırakılınca. M u h a m m e d ' e en yakın kişi olması münasebetiyle bana ilerisi için. O yüzden sürekli uğraşıyordu. Ancak etraftakiler. Sonuçta Ebubekir şunu diyor: "Dediklerin doğrudur. Bir gün. "Ebubekir doğru söyler. Ce­ bel ve Salim (yani Ebubekir'in kadrosu). Daha dün (amaç. orada etkili bir konuşma yapar. İşin böyle sürüncemede kalması. Muhammed bu görevi bizim yanımızda sana tavsiye et­ ti. Muaz b. "Ebubekir'den başka bunu Muhammed'den duyan var mı?" diye sorar. en çok halife Ömer'i düşündürüyordu. hangi hakla bu insanlara. Halifeliği artık başka familyeler yürütsün" der. "Ey Ebubekir. biz şahidiz" derler. almışlar. siz de bunu bil­ miyor musunuz!" diye seslenir. "Kendi aranızda üs­ telik de Ka'be içinde planladığınız o anlaşmayı işte bugün hayata geçiriyorsunuz: Ki Muhammed giderse biz halifeli­ ği onun ailesinden alacağız demiştiniz der. "Bu adam sağ kaldığı sürece seni oraya rahat çıkartmazlar. halifelik hakkımdır der.kadınlarla (Fatma'yı kastederek) işimiz yok" diyerek daha da sertleşir. ey burada bulunanlar. ancak bu konuda şöyle bir hadisi de var: "Bizim familyemizde hem peygamberlik. hem de halifelik olmaz. Ebubekir'den sonra sorun olacak diye düşünüyordu.

Bu tartışma. ben sade­ 280 ce konuyla ilgili bir ö z e t ç ı k a r d ı m . Ali onlara. hem de halifelik olmaz demiş diye. Cennetle müjdelenen Zübeyir b. nerdeyse öl­ dürecekler" diye okuyordu. Muhammed'in bakı­ cısı olan Ümmü Eymen gelip Ebubekir-Ömer'e kızdı. "Ey anam oğlu (Mu­ hammed'i kastederek) beni zayıf düşürdüler. Mikdat ve Selmani Farisi gibi. sen ve Ebubekir. diğer adı. yoksa senin görüşün mü' demediniz mi diye sordu? O da vahiyle bunu söylüyorum dedi. Yine bu tartışmalarda ip Ali'nin boğazında duruyordu. hakaret edip onu susturuyor. Ebu­ bekir bu açıklamayı doğruluyor. . Bu gibi açıklamalar İslami kaynaklarda da var. Ö m e r orada Büreyde'ye de çatıyor. Kabul sırasında Hz. Bu sefer Büreyde Ömer'le tartıştı. Bundan sonra sıra Ali'yi des­ tekleyenlere geliyor. Aslında bu yazar çok şeyler. Ali Kur'an'dan. "Mu­ hammed. A m a bu 280 Kitab-ü Selim bin Kays Hilali. "kork­ mayın bir şey yapamazlar" dedi ve onları yatıştırmaya ça­ lıştı. Muhammed ailemizde hem peygamberlik. Avam. " H e l e bize ve kadınlara bakın. Ebu Zer-i Gıffari. O yüz­ den Ali'yi kabul etmiyoruz diyor. Bu arada Ömer. 151 ve devamı. 'bu açıklaman vahiyle mi. Ebubekir'i kabul ederken ip hâlâ çözülmemişti diye ekliyor Selim Hilali. s. ancak kendi elini yumruk şeklinde tutmak suretiyle (yani kerhen) Ebu­ bekir'in eline dokunduruyor. Sonuçta Ali mec­ bur kalıp Ebubekir'in halifeliğini kabul ediyor. ancak yine yukarıda sözü­ nü ettiğim hadisi ö n e sürüyor. tabii ki onların sonu daha kötü bir şekilde getirilmiştir. Kitab'ü Sakife. Ali halife olsun" deyince. Bunu duyan küçük yaş­ taki Hasan ile Hüseyin ağlamaya başladı. hakaretler yayılınca. önemli skandallar anlatıyor. çıkarın bunları camiden" dedi.öldürelim" diyecek kadar ileri gitti.

Hz.Ebü'l Feda Tarih. "Fatma'nın Ebubekir'e kızdığını.o zaman işin doğasında bu disiplin vardır. A m a burada önemli olan konunun işlenmesidir. Fatma hayatta olduğu sürece Ebubekir'in halifeliği­ ni kabul etmemiştir. 1/156.ibn-ü Abdirabbih. aynı zamanda küçük olan Hasan ile Hüseyin'in. Ebubekir'in halife seçilmesi bölümü. merasimle g ö ­ türmemişlerdir. bunun doğru olmadığını. "Şayet direnirlerse onlarla savaşacak­ sınız" talimatını da veriyor. ölene kadar küs kaldığını. en azından eşi Hz. . b.282 Burada şunu belirteyim: Belki bu boğazına ip geçirme olayı ağır gelebilir. Ö m e r ve beraberindekileri bu ev baskınına gön­ derirken Ö m e r ' e . insanlık dışı bir şekilde Ebu­ bekir'in yanına götürüldüğünü. ne de Ömer'in cenazesine g e l m e m e l e ­ rini vasiyet ettiğini ve yine Ebubekir ve Ö m e r mezarı başı281 Ömer Rıda Kehhale. 2 8 ' Birçok kaynakta şu cümle ortak olarak işlenmektedir: Ebubekir. Ayşe. daha ö n c e de değin­ dim. Ancak şu da bir realite ki. cilt 1. Ikdü'l Ferid. Ali. Alıntı yaptığı İb­ ni Hadid'in. Bir kere e ğ e r Ali direnmişse -ki direnmiş­ tir.kitapta anlatıldığı gibi toplu halde olmadığı için dikkat çek­ memiş. buna inanmadığını da ekliyor. Fatma'nın da ağlaya­ rak. A'lam-i Nisa. 282 a. Rastgele doğrudur veya yanlıştır diye karar vermek isabet­ li değildir. bağırıp çağırarak arkasından gittiğini. herhalde di­ renen bir Ali'yi kalkıp da rahat bir şekilde. 'A'lam-i Nisa' adlı ya­ pıtında İbni Küteybe ve İbni Ebi'l Hadid'den alıntı yaparak Ali'nin boğazına ip geçirilerek. Daha önce de en başta Buhari'den sunduğum hadislerde Hz. Buna. ölün­ ce de ne Ebubekir. Mesela Ö m e r Rıza Kehhale. ilişkisini kestiğini. babalarının bu acılı haline ağlayarak arkasından koştuklarını yazıyor. Ebubekir'in halifeliği bölümünde. Sünni kaynaklara g ö r e şu kesin ki Hz. 4/116 dipnotunda.

nasıl baskılarla karşılaş­ tığı ve Ömer'in onu öldürüp öldürmediği cevap verilmesi gereken sorulardır. Hatta Ebube­ kir ve Ö m e r mezarını bilmesinler diye gömüldükten sonra kabrinin yerle bir edilip tesviye edildiği veya Ali'nin kendi evinde g ö m d ü ğ ü . kutsal diye anlatılan ve kökeni . Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için Hz. Ali tarafın­ dan g e c e gizlice gömüldüğünü belirtmiştim. bunları bu bölümde detaylıca an­ latacağım. Hz.na gitmesinler diye onun vasiyeti üzerine Hz. Fatma'nın bu bas­ kın sırasında başına nelerin geldiği. halifelik makamını kullanarak Fatma'nın ölümünden sonra onun küçücük/yaklaşık 10 yaşlarındaki kızını (Ümmü Gülsüm'ü) nikâhına alıyor ve bu ikiliden iki çocuk da dünyaya geliyor. Fatma babası öldüğü sırada hamileydi. halifeliğini kabul etmedi diye ceza olarak Hz. Fatma ile ilgili bundan son­ raki bölümü de birleştirmekte fayda var. Şu sorulabilir: 14 asır öncesine ait bir olay. Hz. Ancak 20 yaşlarındaki Fatma'nın babasının ölümünden hemen sonra ölmesi. bu bir realite. b) Yoksa Hz. 60 yaşlarındaki halife Ömer. Fatma'nın Ö m e r tarafından katledildiğine ilişkin İslami kaynaklarda çok önemli kanıtlar var. Fatma ile Hı. bu arada halife Ö m e r tarafından dövülürken çocuk da düşür­ müştür. Fatma Öldürülmüş mü? Bir kere insan g e n ç iken de ölebilir. Bu sorulara açıklık g e t i r m e ğ e çalışaca­ ğım. Burada. İslami kaynaklarda anlatılıyor. Bu yetmiyormuş gibi. Kaldı ki Hz. tek başına soru işaretidir. Ebubekir. Ali'nin evinin yakılmasına karar veriyor ve ni­ tekim de gereken yapılıyor. Bu bi­ linmeyenle! deşifre olursa. Ali halifeliği nasıl ka­ bul etti bölümünde değindim. Buna. Fatma öl­ müş ya da öldürülmüş bize ne? Böyle değil aslında.

Sabit b. hem de kapı ar­ kasındaki çivi o sırada onun g ö ğ s ü n e batıyor. Mu­ gire. Önce olay nedir kısaca belirteyim. arkadan kapıya yaslanıyor.mitolojilere dayanan İslamiyet'in gerçeği anlatılırsa. Ö m e r kapıyı zorlayınca Fatma hem kapı ile duvar arasında sıkışıp kalıyor. Ö m e r e v e girme­ sin diye Hz. "O dönemde bu kadar ağır suç­ lar işlenmiş iken. sonu­ cun nereye varacağı herhalde tahmin edilir: İnsaoğlu. . Muaviye. Daha önce de bir vesileyle belirttiğim gibi. o sırada Fatma hamiledir. ya da ben evi üzerinize yakar-yıkarım diyor. Beşir b. ka­ derini tayin noktasında tek yetkilinin ancak kendisi olduğu­ nu anlar ve ona g ö r e gerekeni yapar. buna değinen İslam otoriterleri olmuştur. ondan sonra detayı­ na geçeyim. Cerrah. tabii ki so­ nunda kapıyı açıyorlar ve bu arada Ö m e r ayrıca kılıcın kabzasıyla Fatma'yı d ö v m e y e başlıyor. 283 Sonuçta Ö m e r ekiple birlikte Ali-Fatma'nın evine gidin­ ce kapıda Fatma'yla karşılaşıyor ve orada onunla konuşu­ yor: Ya evdeki insanlar dışarı çıkıp diğer insanların Ebube­ kir'i kabul ettikleri gibi onlar da kabul edecekler. bağırıp çağırıyor. Ebu Ubeyde b. Seleme. A m a nasıl değinmişlerdir? Bunu. Daha önce de belirttim ki. Üseyd. kitabın sonlarına doğru bazı İslam düşünürlerin savunmaları kısmında çarpıcı ör­ neklerle anlatacağım. Kunfuz vs. Cebel. 14 asırdır hiç mi duyarlı bir İslam dü­ şünürü bir şey yazıp çizmemiş bunlar hakkında?" soru­ su gelebilir. Muaz b. İslami kaynaklarda anlatılanlara göre. Evet. halifelik yü­ zünden Ö m e r Ebubekir'i kışkırtıyor. Sad. Muham­ med b. halife Osman. O sırada ayrıca kaburga kemikle283 Başta Halit bin Velit. Kays. Okuyucuların aklına. Mesleme. kadın kan revan içinde kalıyor. Salim. Ibni'ül As. Fatma kapının arkasında durup engel olmak is­ tiyor.

adını da Muhsin koyuyorlar. varolan bilgileri birkaç kaynaktan ayrı ayrı ö z e t şeklinde sunmak istiyorum. ayrıca geniş bir kaynak listesini de dipnot olarak ekleyeceğim. Farzedelim ki sade­ ce baskın yapılmış. ki. hem de kırılan kaburga kemikleri ve darbeler sonucu gitgide durumu kö­ tüleşiyor ve hele psikolojisi/morali kalmıyor. biran önce Fatma'nın gitmesini istiyor­ du. Hz. Ali'yi ne şartlarda Ebubekir'in yanına götürdükleri­ ni daha ö n c e yazdım. Fatma çocuk düşürüyor. işin içinde kasıt var. hem ilgili kaynakları da v e r e c e ğ i m . Ancak bunun ötesi var.ri de kırılıyor. Kısacası. Ömer. hem de çocuğun katil zanlısı olarak gösteriyor. verilen bilgiler Ömer'i hem Fatma. İşte bu tek başına izahı olmayan bir durumdur. Çünkü Ali'yi Ebubekir'e götürdüklerinde o hep. Onun için Ö m e r fırsat buldukça Fatma'yı öldürmek isterdi. Has­ sas bir konu olduğu için. bir da­ ha Ali'yi Ebubekir huzuruna götürdüğünde artık sorun çık­ masın. Yani yalnız kapıyı itip de Fatma düşmüş ve sanki kasıt yok­ muş gibi bir durum söz konusu değil. H e m konuyu özetleyece­ ğ i m . "Fatma dururken ben Ali'ye bir şey yapamam" diyordu. i . ama kimse yara almamış. Ömer'in onun karnına vurması olarak belirtiliyor. O sırada Ö m e r kendisini tek­ meliyor ve hamile olan Hz. Şu notu da ekle­ mek isterim. beteri var. Dolayısıyla babasının ölümünden birkaç ay sonra kendisi de bu baskın­ da aldığı yara ve darbelerden dolayı vefat ediyor. Hatta bazı kaynaklarda (az sonra Safedi kısmında değineceğim gibi) Fatma'nın çocuk düşürme nedeni. Zehebi ve İbni Hacer Askalani olayı şöyle anlatmışlardır: Ö m e r e v e baskın düzenlediği sırada Fatma onun içeri gir­ mesine engel olmak istiyor. Bu baskında Fatma çocuk da düşürüyor ve burada hem çivinin göğsüne batmasıyla.

ondan öncekinden maksat ise halife Ebubekir ve altı üstüne getirilen Lut kav­ mi de. İşte bu eleştiriden dolayı bu iki yazar onun açıklamala­ rını sağlıklı bulmamışlar. bir kere bu adamın Kur'an'la ilgi tef­ siri de yok! Dolayısıyla onun ayet hakkında böyle bir yoru- . Kur'an'ın Hakka suresi 9. büyük adam. daha doğrusu bunları eleştirmiş. Aslında Muhammed ve kızı Fatma'ya karşı yapılanlara bakınca adam az önceki yorumu yapmış olabilir.ö) bu adamdan söz ederlerken. gerçeği yansıtmayan bir kusur bul­ muşlar ve konuyu şöyle bağlamışlar: Bu adam.Fatma'nın bu dramını anlatanlar arasında İbni Ebi Darem denilen Ebubekir Ahmet b. A m a halife Ömer'in böyle bir cinayeti işle­ diğini bir türlü h a z m e d e m e y e n bu yazarlar.852. Zaten kim bu adamı kitabında işle­ mişse hep zeki.352'de vefat etmiş). Ö n c e ayetin gerçek anlamını v e r e y i m : "Firavun. hafızası güçlü biri diye tanımlamıştır. M u h a m m e d adındaki ki­ şi de var (h. ayeti hakkında şöyle yorum yapıyormuş. kendileriyle çelişen ve hiç de mantıklı olmayan. çok zeki" di­ ye başlamışlar. akıllı. burada şu yorumu yapıyormuş: " A y e t t e g e ç e n Firavun'dan kasıt halife Ö m e r demektir. hafızası çok güçlü. Muhammed'in eşlerinden Ebubekir kızı Ayşe ve Ö m e r kızı Hafsa'dır" şeklinde bir yorum yapmış. Zehebi (hicri 748'de öl­ müş) ve İbni Hacer (h." İşte sözü edilen İbni Ebi Darem ise. Ö m e r ve kızlarıyla ilgili nega­ tif o kadar çok şey var ki. adamla ilgili açıklamalarının sonlarına doğru. "Önder. Demek İd onun Ebubekir. artık dayanamayıp az önceki ben­ z e t m e d e bulunmuştur. Çünkü adam bu yorumuyla resmi İslam'ın dışına çıkmış oluyor. ondan önceki ve altüst olan belde halkı (Lut kavmi) hep o gü­ nahı (şirki) işlediler. Yani onlar da bu adamın boş biri olmadığını kabul ediyor. Şunu da belirteyim ki.

İşin ilginç yanı. sözü edilen adam hak­ kında. inançları var. hem de ona ö n e m verip çoğu kaynaklarında kendisine. pratik olarak da şu an ( 2 1 . "Allah belasını versin" şeklinde çok yakışıksız-sığ bir ifade kullanmışlar. H e m Suyuti hem de Zehebi. çocukların bile kullan­ maktan imtina ettikleri. Sünni şahsiyetlerden daha fazla yer veriyor. Halbuki İslam'da en meşhur tefsirlerde bile sayısız saçmalar var. b e l g e var. asırda) buna g ö r e şekillenen devletler var (İslam ülkeleri). Bu şunu gösteriyor: . A m a onun verdiği bilgiler resmi İslam tarihinin dışında ol­ duğu için ille de ona bir kusur bulmak zorundalar. ona kusur bul­ mak için iftira da olabilir. Ortada bilgi var. Z e ­ hebi ve Askalani gibi yorumculardan asırlar önce yaşamış. İşte şartlanma böyledir: Bu adam. Bir de bu yorumdan dolayı adamın tüm sözleri de ya­ landır sonucunu çıkarmak da doğru değil. ama o saçma­ lar Kur'an'ı sarsmadığı için. ama rastgele çamur atmakla olmaz ki. ilim var. bir de de­ mokrasiyle yönetilen ülkeler var: Görünen köy kılavuz is­ temez. Fatma'nın başına getirilenleri sadece bu adam aktarmıyor ki. Daha doğrusu. Kaldı ki Ömer tarafından Hz. mantık var ve 14 asır önceki bir toplumun örf-adetleri. nitekim eften püften kusur bulmak için hazırlar. zaman olarak Muhammed'e ve o günkü olaylara daha ya­ kın: Aralarında yaklaşık dört asırlık bir zaman dilimi var..mu nerede yaptığı da ilginç. Zehebi hem bu adamı eleştiriyor. Benim hakkımda da kötü düşünebilirler. onlar da Kur'an mantalitesine uygun olduğu için sorun oluşturmuyor.. Adamın bu farklı açıklamalarından ötürü az ö n c e sözünü ettiğim yazarlar gi­ bi başkaları da onun hakkında olumsuz açıklamalarda bu­ lunmuştur.

Muhammet b. Ali Ebubekir'e.276) bu konuda özetle şunları yazıyor: Ebube­ kir Ömer'i Hz. A m a daha sonra Ö m e r halife olunca adamlarını gönderip onu orada katle284 a) Zehebi. "Biliyorum. Sırrı b. "Evet. "Onu yakalayıp getirirken en disiplin­ li/haysiyet kırıcı bir şekilde getireceksiniz" emrini de verir. ancak Ali'nin altı ay (Fatma'nın ölü­ münden) sonra gidip Ebubekir'i kabul ettiği bu meşhur ha­ disi o da buraya alır. Hz. bazılarında ateş fitili gibi farklı kelimeler kullanılmış. 1-) 'Siyer u A'lam-i Nübela'. . no: 852 3-) 'Mizan'ül itidal'. no 551. Muhammed b. 15/578. c-) Suyuti'nin Tabakat'ül Huffaz s. Bir rivayete g ö r e de Hz. böyle yapmakla senin babana geleni (dini) güçlendiriyorum -alay edercesine-" şeklinde karşılık veriyor. Ebubekir'in diğer rakibi (Sad b. bazı kaynaklarda ateş. kabul ediyorum ki senin hakkındr. Dolayısıyla ben çok riskli bir g ö r e v üstlendim" yanıtını verir. Ömer. ama sonuç aynı. 1/609 Ahmet b. b-) Askalani. N o : 759. Ahmet b. ama nedense o şartlanma çemberini kıramamışlar. Bunlar gidince Ö m e r bir de eline -gerektiğinde evi yakmak için. Ubade).ateş fitili alır. "Sen evimi mi yakmak istiyorsun ya Ö m e r ? " diye sorunca. Belazuri burada fark­ lı rivayetler de aktarır. Ali'nin evine gönderirken (gelip onu halife olarak tanısın diye). 2 ) Tezkirefül Huffaz. s. Şunu da belirteyim ki. 2/283. 362. Sırri kısmın­ da. Lisabü'l Mizan. Yine onunla Ö m e r arasında meydana gelen tartışmalardan söz eder. 3/884. Ebi Darem kısmı. "Peki bu halifelik hakkımız değil miydi?" diye sorunca Ebubekir. 2 8 4 Belazuri (Ö. ancak bu işte fitne vardı.Demek ki aktarımları bunların kafalarını karıştırmış. Ömer'in der­ dinden Şam'a kaçmak zorunda kalır. Fatma Ö m e r ' e .

Ebubekir vefat edince Hz. no: 6706. Ebubekir-Ömer ile Ali ve taraftarları arasındaki hoşnutsuzluk d e v a m eder­ ken. İbni Teymiyye gibi bu konuyu anlatırken kişilere kusur bul­ maya çalışmamıştır. Ensabü'l Eşraf. 2/284. Esma md. o da İbni Avn'dan al­ mış şeklinde farklı bir liste ile olaya ulaşıyor ve dediğim gi­ bi hiç kimseye de ç a t m ı y o r . az önce Zehebi'nin eleştirdiği İbni Ebi Darem daha dünyada yoktu. baskıncılar kapıyı sıkış­ tırınca. kendisi de Süleyman'dan. tedbirini al der. çareyi Ali'yi ortadan kaldırmakta bulur ve bu konuda göre­ vi Halit bin Velit'e verirler: Sen gidip şu şu şekilde onu kat­ ledeceksin diye.h)'nin aktardığı bilgiler daha farklı ve net. İlginçtir ki. Hz. Ali'ye gizliden bilgi iletir. b-TDV ansiklopedisi. H z . İbni Ebi Darem ise 352'de ölmüştür. böyle bir planları var.346.bekiri. Belazuri 276'da vefat etmiş.ibni Esir. Böylece bu suikast planı da başarısız olur.. 1/586. hamile olan Fatma kapı ile duvar arasında kalıp sı­ kışıyor ve bir erkek çocuk düşürüyor bilgisini verdikten sonra şu enteresan açıklamayı da yapıyor. ben bu bilgiyi Medaini'den aldım. 11/422. Fatma ile ilgili de. hicri 279'da vefat etmiştir ve Zehebi. Zaten Belazuri bu konuyu işlerken. Ali onun bu hanımı ile evlenir (İslam tarihinde bu evlilik tartışmasız ve itirazsız285 a. Kısacası. d..der ve tuvalete giderken cinler çarpmış şeklinde bir de ko­ mik hikaye uydururlar. Traih-i Hamiş.Belazuri. o da M e s leme'den. Örneğin. 2 8 5 Mesudi (ö. Bu arada Ebubekir'in hanımı Esma binti Umeys. bir ara Ebubekir tarafı (tabii başrolde hep Ö m e r var). Yani Belazuri farklı kişilerden bilgi almış­ tır. c. .D. Baskında evin kapısını yakarak Ali'yi zorla alıp götürdüler diye yazıyor. Üsd. Belazuri bu konuda e p e y bilgi toplamıştır ve eski tarihçilerdendir.

294. Yakubi'nin de anlatımlarından Fatma'nın en azından psikolojik olarak rahatsız olduğu ortaya çıkıyor. Ebubekir'den önce Hz. Ali ve arkadaşlarını evden almak için baskına gidince. bu Esma. . ayıplanırdı. 153 vd 'Kıssat'ü Sakife' bölümünde. Fatma bağırıyor ve "Eğer evimi terk etmezseniz ben türbanımı çıkarıp sizi Al­ lah'a şikâyet ederim" gibi ifadeler kullanıyor. halifeliğin Muhammed tarafından Ali'ye verildiğini. 287 Yakubi. Anlaşılan. Yakubi (ö.h). o zaman hür bir kadı­ nın kavgalarda türbanını çıkarması önem arz ediyormuş.548. 2/139 vd.h). 'İspatü'l Vasiyye'. 2 8 6 tabii ki Mes'udi bunları anlatırken Zehebi gibileri olayı aktaran ki­ şilere çatmaz. Ali ve Zübeyir'in kılıçla­ rını alıp evin içine giriyorlar (Çünkü e v d e muhalif olanlar vardı. Daha enteresanı. Hz.764.H) ve Şehristani (ö. sadace bildiklerini aktarır geçer. Bu inanç benim yaşadığım ç e v r e d e de vardı. iki kişi kavga ettiği zaman. 2 8 7 Safecü (Ö. kendi zamanın­ da itikadi bir mezhebin başını çekmiş olan İbrahim b.dır: Olmuştur) ve bunlardan iki çocuk (Yahya ve Avn adın­ da) dünyaya gelir. bir kadın araya girip tülbendini çıkarsaydı. Bu yüzden onlar orayı terk ediyorlar. Bunlarda hayat böyleydi i ş t e . her iki taraf kavgayı bırakırdı. s. Burada önemli olan. Bu adam birçok önemli sahabeyi eleştiri­ yor. çoğu insanların bunu bildiğini. ancak Ömer'in Ebubekir için 286 Mesudi. Ancak kendi­ si Mute harbinde öldürülünce bu kez de Ebubekir'le haya­ tını birleştirmişti. O d ö n e m de buna benzer bir g e l e ­ neğin varlığı söz konusu. Ö m e r ve ekibi. Ali'nin ağabeyi Cafer'le evlenmişti. Seyyar/Nazzam (160-231) hakkında bilgi verirken bir yerinde şunu aktarıyorlar. Buna uymayanın toplumda yeri yoktu. onları alıp götürmek istiyorlardı).

Ali'yi de eleştirdiğini yazıyorlar. . kitabını redakte edenler de. bir baloma her şeyi nizam ve intizam içinde olan kişi demek. el-milel'ü ve'l Nihal. Ebubekir. 71. peygamberlere inanmı­ yordu (Yani deist bir insandı)" anlamında ona bir de bir ta­ nımlamada bulunmuşlardır. 6/15. A m a niye yalan-iftira? Bunun açıklaması yok. "Aslında korku olmasaydı bu adam İslam'a inanmazdı. Fatma'nın karnına vurması sonucu Fatma'nın çocuk düşürdüğünü de aktarıyorlar.ö). Ömer'i Hz. Bir taraftan sözünü ettikleri. Peld m a d e m bu gi­ bileri (daha önce benzer bir örnek Zehebi ve Askalani'den vermiştim) dinsiz ve olayları çarpıtıyor. hem de edebi yapısı itibariyle çok gü­ zel demek.732. A l i ' y e gönderirken "Şayet direnirierse savaşırsınız" tali288 Safedi. Safedi'nin bu adama itirazları yetmi­ yormuş gibi. Bunun anlamı. Mesela adamın lakabı Nazzam'dır. Her iki yazar bunu kaynaklarında işledikleri halde. no: 9 1 . o zaman İslami kaynaklarda bu gibi tartışmalara neden olan insanlara ne­ den yer v e r i l m i ş ? 2 8 8 İbni Abd-i Rabbîh (h. Aynı za­ manda bu kişinin Hz.328. hem oluşturduğu cümleler anlam bakımından harika. ifti­ radır" şeklinde tek bu iki kelimelik dipnot düşürmüşler. hicri 231'de vefat etmiş. Bu da diğerleri gibi bilgi vermektedir. gerçek olduğuna ka­ tılmıyorlar.ö) Ebül. s. O yalnız Allah'a inanan bir insandı. sadece evethayır şeklînde geçiştirme var o kadar. Da­ ha sonra bu halifelik davası yüzünden Ali'nin evine yapılan baskında. Ömer'in Hz. ondan alıntı yaptık­ ları adamı göklere çıkarıyorlar. el-Vafi bi'l Vefeyat.çalıştığını ve buna engel olduğunu belirtiyorlar. Halbuki sözünü ettikleri kişi daha eski bir tarihçi.Feda (h. Şehristani. Onun bu güzel tarafını belirttikten sonra. "Bu yalandır.

Ö m e r giderken beraberinde ateş meşalesi­ ni de götürüyor. 290 İbni Teymiyye. Kendisi. Ömer. 289 Endülüsi. Zaten savunmalar kısmında bunun da y o ­ 290 rumlarına yer v e r e c e ğ i m . Ali ve Fatma'nın evini yakmak için götürüyor (yazar özellikle bu­ nu belirtiyor). evimi mi yakarsın ne yaparsın?" diye soruyor. Minhac'ü Sünne. herhangi bir itirazda bulun­ muyor. bazıları gibi savunma da yapmıyor. evden çıkmazlarsa. Giden baskın grubunu ilkin Hz. Sonuçta Ali çıkıp Ebubekir'in yanına gidiyor ve onu ka­ bul ediyor. 5/13. Olay sadece bundan ibaret­ tir diyor. Fatma karşı­ lıyor. Ebü'l Feda. "Bu ne ateş­ tir. Ikdü'l Ferid. onun karnı­ na vurup çocuğunu düşürmüşler" diyor ve bu gibi yazarla­ ra küfür ediyor. Kur'an'ı kitap haline getirinceye kadar toplumun içine g i r m e m e y e yemin içtim. 8/291.matını veriyor. . Hz. Bunu da. tabii ki aynı yazar aşağıya doğru farklı şeyleri de aktarıyor. halifelik yüzünden Hz. tabii ki bu yazar olup bitenleri normal karşılıyor. 2 8 9 İbni Teymiyye (h. "Bazı ahmak-beyinsiz kişiler derler ki. Ebubekir'in halife seçilme­ sinden söz eden bölüm.ö) bu konuda çok kısa bir bilgi veri­ yor.732. Bu arada şunu da söylüyor: Aslında sana karşı değilim. ya da evi yakarım" karşılığını veriyor. Ömer'in elindeki ateş korunu görünce. ya çıkıp Ebubekir'in halifeliğini kabul ederler. Kendisi sadece tarihi bilgiyi verip g e ç i y o r . "Evet. Örneğin Fatma hayatta olduğu sürece Ali'nin Ebubekir'i kabul etmediği rivayetleri de anlatıyor. Fatma'nın evini yakıp yıkmışlar. Tarih. Bir de Ebubekir'e karşı halife adayı olan ve Ömer'in baskısı sonu­ cu Şam tarafina gitmek zorunda kalan Sad bin Ubade'nin de olayını anlatıyor: Sonunda Ö m e r adamını gönderip onu Şam'da katlediyor gibi bilgiler veriyor.

Dolayısıyla Hz.656)'in konuya ilişkin verdiği bilgiler farklı. Bundan sonra çıkıp Ebubekir'e biat etmeye gidiyorlar. münasip olmayan bir şekilde e v i m e baskın düzenleyen. İşle bu yazar. içerde Hz. "içerde Fatma olsun fark etmez. bunu yapan kişinin katli vaciptir diye fetva veriyor. Bunun uzun bir bölümünü Ali'nin nasıl halifeliği kabul ettiği kı­ sımda zaten anlattım. Muhammed hayatta olsaydı. . Esved. Fat- 291 Ömer Rıda Kehhale. bize halifelik konusunda hak tanı­ mayan kişilere halifelik sözümüz yoktur" diyor. ya da yakarım" diyor. "Dışarı çıkın" diye sesleni­ yor. A'lam-i Nisa. O sırada Fatma. Fat­ ma'nın evinde toplanıyor.. "Ba­ na ateş verin" diyor ve "Allah'a yemin ederim ki. babamın cenazesini yerde bırakıp makamını sağlamlaştırmaya çalı­ şan. Ebubekir. Fatma bu baskından 291 nasıl etkilendi konusuna açıklık g e t i r m e k . Fatma'nın durumu aynı madde­ ye tabidir. "Ye­ minliyim ki. Ali'yi desteklemek isteyen bir kısım insanlar Hz. ya çı­ kacaksınız veya evi sizin üzerinize yakarım" diyor. İbn'i Ebi'l Had iti (ö. Fatma kısmında. Ömer'i onların üzeri­ ne gönderiyor. Muhammed'in kızlarından Zeynep Mekke'den M e ­ dine'ye g ö ç etliği zaman onun önünü kesiyorlar. O sı­ rada birileri onu. ondan da bir kesit sunayım. bizi hiç takmayan. Fatma var" diye uyarınca o. "Çok çirkin. hamile olan kadın y e r e yığılıyor ve çocuk düşürüyor. Ebubekir'in halife seçilmesi aşamasında Hz. " N e yapmak istiyorsun. Kur'an'ı kitap haline g e t i r m e y e n e kadar bir y e r e çıkmam" diyor. Muhammed bu­ nun haberini alınca.. ancak Ali gitmiyor. Hz. Bunu yapan kişinin adı da Hübar/Hebar b. Burada amaç. 4/114. Ya bu iş olacak. Hz. En son yanındakilere. ancak onlar dinlemiyorlar.Ömer Rıda Kehhale farklı bilgiler veriyor. Ömer gelince.

Ömer'in Fatma'yı dövdüğünü. mu­ halefet yapsınlar ben de onları çıkarmayayım. 292 ibni Ebi'l Hadid. İbni Ebi Şeybe (159-235) ve Hindi (ö. yine Ömer'in imanının zayıf olduğunu. 14/193. Dar u ihyai'l Kütübi'l Arabiyye. Ali ve Zübeyir b. Yani İbni Hadid'e g ö r e halife Ömer'in katli vacipmiş. . no: 14138. Avam. Ebubekir kısmı. 293 a. Fatma'nın yanında bu halifelik konusunda fikir alış verişi yapıyorlar. Mesela bir itikadı m e z h e p kurucusu olan Nazzam hakkında "Bu adam. Bunun verdiği farklı bilgi böyle. o arada Hz. Ömer bunu duyunca çıkıp oraya gidiyor (burada Ebubekir'den söz edilmiyor) ve Fatma ile karşılaşınca şunu diyor: Biliyorsun ki en çok ba­ banı seviyorum ve ondan sonra da seni.ö) de bu halifelik tartışmalarına değiniyor. no: 37045.ma'ya bunu yapan kim olursa onu (lan) da katlederdi/bun­ ların katli vaciptir diyecekti d i y o r . Dolayısıyla sözlerine güven yoktur diyor. cilt 20/579-584. 2 9 2 tabii ki yapanlar da belli. Kitabü'l Megazi. Zımnen de olsa en azından Ömer'i kastediyor. Kenz'ül Ummal. M u h a m m e d ' e karşı komplo kurup suikast yap­ mak istediğini" iddia ediyor.h) bu konuda şu bilgiyi aktarıyor.el-Mütteki Hindi. Çıkmazlarsa kesinlikle ben evi içindekilerle birlikte yakarım diyor. Ebubekir halife seçilirken. Ancak bu şu de­ mek değildir ki bu insanlar senin evinde toplansınlar. b.429. Hz.İbni Ebi Şeybe. Kahir İsferaini (h. Bu­ nun üzerine Fatma içeri girip onlara bilgi verince kendileri çıkıp Ebubekir'in yanına. ancak bunlara inanmıyor. Şerh'ü Nehci'l Belaga. adamı ya­ lancı ilan ediyor ve bu şekilde üstünü kapatmaya çalışıyor. halifeliğini kabul e t m e y e gidiyor­ 293 lar. Yani burada olayı irdelemek yerine. Musannaf. A.975.

Kimi kaynaklarda da Ö m e r kapıyı itince Fatma hem y e r e düşüp çocuk düşü­ rüyor. s. b-) Hafız ibrahim. Hanbel 1/1 18. c. Heysemi ve daha birçok tabakat kitapları da bu isimlendirme olayını aktarmışlardır.Üsd'ül Gabe Hasan b. bizim de aynı kalıba/ölçüye gelen Hasan Hüseyin ve Muhsin olsun" d e m i ş . Müstedrek. eldeki yazılı veriler bunu gösteriyor. Şübeyir ve Müşbir ise. b. Ba­ zılarında Kuntuz adında biri baskın sırasında Fatma'yı tek­ meleyince çocuk düşürüyor deniliyor. hem de Ö m e r kılıç kabzasıyla onun kaburga kısmı­ na vuruyor ve o b ö l g e d e kırılmalar meydana geliyor. 103.. Nasıl Harun peygamberin çocuklarının adları Şeber.Hakim. 296 a-) Muhibbüddin Taber. 2 9 5 Bu ancak ek bilgi/detay. Bazılarında Ö m e r kapı­ yı itince Fatma düşüyor ve o sırada çocuk düşürüyor. Konuya ilişkin varolan rivayetlerde biraz fark var. s.Ahmet b. s. 43. Bazı İslami kaynaklarda Ali ve Fat­ ma'nın evini yakıyorlar. Mısır'ın Sünni ve meşhur şairi Ha­ 296 fız İbrahim bunu çok açık olarak şiirlerinde işlemiştir. . Ali kısmında. el-fark'u Beyne'l Firek. Divan. 82: Burada Ömer Fatma'nın evini yaktı diyor. bu ev baskınında aldığı darbeler ve yaralar sonucu vefat ediyor. Muhammed henüz hayatta iken. Ya­ ni ecelle değil. Delailü'l İmame. Kapı zorlanınca arkasındaki çivi de Fatma'nın göğüslerine batı­ yor ve bu hengâmeden sonra g i t g i d e durumu ağırlaşıyor. Fatma'nın evine yapılan baskında kendisi çocuk düşü­ rüyor. yoksa kesin olan bir şey var ki. Hz. 2 9 4 Konuya ilişkin İslami kaynaklardaki bilgiyi özetlersek. 294 El-isferaini. "Bizim çocuk (Fatma'nın baskın anında düşür­ düğü çocuk) doğduğunda e ğ e r erkek ise adı Muhsin ol­ sun. 295 a. Kimi rivayetlerde geçiyor ki.A m a ne hikmetse kitabında yer verdiği diğer inanç ekolle­ rinden ziyade buna çok yer ayırmıştır.. babasının vefatından birkaç ay sonra o da vefat ediyor.

Bir de anlatıl­ dığına g ö r e Ali Fatma'yı kendi evinde g ö m m ü ş . Yani Ayşe'nin bu kadar bilgiyi sızdır­ ması. yeni bir cenaze merasimi yapalım (in­ sanlar demesinler ki Fatma bunlardan kırgın bir şekilde ay­ rıldı gitti). "Benden sonra M e d i ­ n e ' d e neler oldu?" diye sorar. 386-395 . her taraftan Müs­ lümanlar onu ablukaya almışlar ve mevsim de hac sezonu. 2 9 8 Burada konunun özetine ara verip farldı bir şey eklemek istiyorum. senden sonra Müslümanlar halife Osman'ı katlettiler derler. Osman hakkında. Ayşe.Selim b. 298 ibni Şehraşub. e v i m e gel halifeliğini kabul ede­ yim diye. Ebubekir ve Ömer'in zoruna gidiyor ve hatta gidip kabirden çıkaralım. Ali'yi halife seçti" yanıtını verince Ayşe. kâfirdir" tali­ matını verir ve hacca gider. Onlar da. Ayşe bir da­ ha sorar. Fatma'nın ölümünden sonra Ali babama haber gönderdi.. Osman halife olmuş. Menakib'ü Al-i Ebi Talib. "Gitme" dedi/engel olmak iste­ di. Ö m e r babama. "Bu Nasel'i öldürün. N e ­ den? Açıklayayım.3/365 ve devamı. "Millet Hz. Aslında Ayşe'nin az önceki bilgiyi vermesi de olağanüstü bir olaydır. s. Ali Fatma'yı gizlice defne­ dince. Hz. Hayber bölümü kısmı. ancak babam gitti şeklinde uzun bir hadis aktarıyor. tabii ki Ali'yi bir daha zorlayacaklardı. Ha­ ni veraset davasından dolayı Fatma kızar.Yine en başta Buhari'de g e ç e n ve Ebubekir'in kızı Ay­ şe'nin anlattığı bilgiler var. mezarı nerede göster gibi zorluklar olurdu. Dönüşte henüz M e d i n e ' y e var­ madan yolda bazılarıyla karşılaşır. doğrusu beklenmemesi gereken bir durumdur. onları daha önce anlattım. Megazi. 2 9 7 Burada Selim Hilali'nin anlattığı farklı bir şey daha var onu da eklemek istiyorum. Kays Hilali. "Peki daha neler oldu?' Onlar. ölene kadar ko­ nuşmaz gibi bilgiler vardı. ama ters tepebilir düşüncesiyle yeniden planla­ rından vazgeçiyorlar. "Artık benim için M e 297 Buhari. c.

Osman kâfirdir. Ali halife olunca orayı terk e t m e m lazım" diyor ve tekrardan yarı yoldan dönüp Mekke yolunu tutuyor. Ali'nin halife seçildiği kısım.İbni Esir: 1-) Nihaye. Avam'ın kılıcını zorla alıp onu etkisiz hale getirir­ ler. . doğrudan söylüyorlar ona: Sen milleti teşvik ettin. 4/343. b-Taberi tarihi. şimdi de farklı konuşuyorsun" deyince Ayşe. Şuna da hep vurgu yapıyorum ki bu Zübeyir.Zebidi. "Doğrudur.İbni Manzur. Ali'nin de kılıcının zor299 a. Tarih'u Medinet'i Dımaşk.ibni Kuteybe. 2-) el-Kamil Cemel vak'ası bölü­ mü.571). katli vaciptir dedin. el-lmam ve'l Siyase. Zebid-i (1205. İbni Asakir (h. e.Fahrettin er-Razi. Hz. el-Kelam'u fi'l Ahabar kısmında.dine'ye yerleşmek uygun olmaz. Hz.722). Ali'yi destekleyenlerden Zübeyir b. 80-88.İbni Asakir. Tacu'l Arus.630).h) gibi önemli şahsiyetler işlemiş ve bazıları gibi kurtarma operas­ yonlarında da bulunmamışlar: Aktaran şahıslar güvensizdir gibi yakıştırmalarda bulunmamışlardır. Ümmü Küllab ve açıkça A y ş e ' y e "Senin durumun çelişkilidir" di­ yor. g. 13.606) kayna­ ğında. c. d. Nasel md. İbni Menzur (H. 11/670. f. 'el-Mahsul fi ilmi usuli'l fıkıh' c. Adı Ubeyd b.310ç ö) kay­ naklarında. Oradakilerden biri Ayşe'nin bu çelişkili durumuyla il­ gili altı mısralık bir de şiir söylüyor. bu açıklama en başta Kur'an yorumcusu. Nasel md. İbni'l Esir (h. Bu. Ayşe orada "Keşke Osman öldürülmeseydi" deyince adamlar artık dayanamıyorlar. Yine aynı şekilde Hz. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki. yine meşhur Fahrettin er-Razi (h. ben de söyledim. Nasel md.276). 3/206. cennet müjdesini alan on kişiden biridir. İbni Kuteybe (h. sayısız İslami kaynakta geçmektedir. Veb. tarihçi Taberi'nin (h. s. 2 9 9 Eve baskın yapanlar. 8/14. Hz. Hasan kısmında. Lisanü'l arab. cilt. A m a isterim ki konuya ilişkin son cümlem ilk cümleden daha güzel olsun" diyor. diğer insanlar da söyledi. 4/459.

Bu baskınlardan sonra Hz. Bunları anlatan kaynakları kısmen verdim. Ve hele Ömer'in şu alaylı sözleri birçok y e r d e geçiyor: Baskın sırasında ev yakmayı Fatma ile tartışırken. "Yaptıklarımla baban Muhammed'in icraatını daha da güçlendiririm" diyor. "O zaman kellen gider" dediği ve Fatma'nın Ebu­ bekir'e.la alındığı anlatılıyor. ken­ disi yüzünü çevirir ve onların selamını bile almaz. Hz. "Peki Ebubekir'i kabul etmezsem ne olur?" dediği zaman Ömer'in. içeri girmesinler diye Fatma'nın başındaki örtüyü ya çıkar­ dığı ya da burayı terk etmezseniz çıkaracağım dediği şek­ linde bilgi de var. Yine Ebubekir'in Ö m e r ' e verdiği şu talimat birçok İslam o l o g tarafından işlenmiştir: "Gidin onu getirin. Baskın sı­ rasında Ömer'in elinde ateş var. "Peki beni dul. gönlünü almak için Ebubekir'le Ömer. Bu arada Fat­ ma. Ö m e r ekibiyle birlikte evi basınca. İslami kaynaklarda. evi yakmak ister. Hasan-Hüseyin'lerin ağladığı da an­ latılıyor kaynaklarda. Zaten Hz. Ali. çocuklarımı da yetim mi bırakmak istiyorsun?" dediği şeklinde bilgileri de var. Ali kısmında bu konuda gerekli bilgileri verdim. Ali'yi Ebubekir'in yanına götürürken kendisi. Fatma. Bir ara helalleşmek. birçoğunu başlığın sonuna doğru dipnot olarak ekleyece­ ğim. Ömer'den sorarlar. "Sen­ den sonra Ebubekir ve Ömer'in başımıza getirdiklerini g ö ­ rüyor musun?" dediği ve bu arada ağladığı rivayetler ara­ sında geçiyor. Fatma'ya gidip selam verince. M u ­ hammed'in kızıdır sen nasıl evini yakarsın diye? Ömer. Muham­ med'in kabri başına gidip ağladığı gibi Fatma'nın da gidip babasına seslendiği ve manevi şikâyette bulunduğu. Hatta Hz. Fatma ona yalvarır gibi açıklamaların geçtiği kaynakların haddi hesabı yok. mahalle sakinleri. Muhammed'in kızı olsun. Şayet si- . ben yakarım yanıtını verir.

açık­ çası insan daha beterini mülahaza edebilir. 4/114 ve devamı Ömer.İbni Kuteybe. Yine bazı kaynaklarda açık bir şekilde Ö m e r bu bas­ kında Fatma'nın evini yaktı anlamında bilgi v a r . ancak fit­ ne var diye görevi üstlendiğini söyler. no: 14060. Kimseyi cani ilan etmek gibi bir yaklaşımım yok. f. Zübeyir ve Ali'yi zorla alıp götürüyorlar. Ebubekir Ali'ye hak veriyor.Muhibbüddin Taberi. En^b. A'lam-i Nisa. e. o örgüt kad­ roları hakkında bu kadar olumsuz bilgiler yazılmışsa. Velit ekibi. Yine bu arada Ömer'in Fatma'yı kapı ile duvar arasında sıkıştırdığı ve Ömer'in ekibi tarafından dövüldüğü. 2/308. Ali'nin evine yapılan baskında Zübeyir kılıçla saldırıyor.'Hindi..ze karşı koyarlarsa. d. c.Belazuri. resmi İslam tarihine dayalı) bazı yazılı bilgiler var. bu olup bitenler yüzünden Fatma'nın çocuk düşürdüğü ve Ali'nin kafasına urgan geçirilip götürüldüğü yazılı. keşke Fatma'nın evine baskın düzenlemeseydim diyor. . Müıuc'ü Zeheb. Bu olup bitenler karşısında 20 yaş civarındaki Fatma kendi normal kaderiyle mi ölmüş v e y a öldürülmüş mü bu­ nun yanıtını artitc okuyucuya bırakıyorum. Fatma ağlayınca millet de ağlıyor ve şehir adeta mahşer gününe dönüyor. ben de bunları bir araya getirerek takdim e t m e y e ça­ lıştım.. g ö r e v Ali'nin hakkıydı. s. Bir dini v e y a örgütü savunanların kaleminden o din.Ömer Rıda Kehhale. 2/263. Bu bilgileri İslami ve dolayısıyla o dönemi savunan kalemşörlerin kaynaklarından topladım. Elde o dönemle ilgili (o da tek taraflı. Ömer ve Ha­ lit b.Mes'udi. Ebubekir itiraf ediyor ki. 22. Riyad'ü Nadre. Bunun dışında o dönemle ilgili zaten başka kanıt mümkün değil. Aynca burada dipnotta geçiyor ki. 3 0 0 Birçok İslami kaynakta Ebubekir'in (ölüm döşeğinde iken) bu ev baskınıyla ilgili itirafları var: Bana karşı savaş da yapmış olsalardı. 1/168. gelmezlik yaparlarsa onlarla sava­ şın ve yakalayıp en onur kinci bir şekilde getirin" di­ yor. b. Imame-Siyase. Kenz. Baskın sırasında Zübeyir'in kılıcını alıp kırıyorlar. Kabul ederler 300 a. Fatma da e v d e olsa yakarım diyor.

Yazdığı kitaba kendi adını takarak Kitab-ü Selim' demiş. s.548)el-Milel ve'l Nihal. Muhammed henüz Mek­ ke'de iken dünyaya gelen "Selim b. Zaman içinde halife Ö m e r döneminde ken­ disi M e d i n e ' y e yerleşir.Zehebi (748. Taberi gibi İslam tarihçileri. yaygın İslami kaynaklardan sağladım. Şunu da belirteyim ki. Kendisi o d ö n e m d e yaşadığı hal­ d e . Kays Hilali'dir. Bu adam hicretten iki yıl önce dünyaya gelmiş ve yine hicri 76. A.h) el-ferk'u beyne'l firek. (429. Bugün İslam aleminde Kur'an'dan sonra gelen Buhari adındaki hadis kitabıdır. İbni Hacer Askalani. meşhur. d. Şehristani. c. b. Lisan'ül Mizan.İbni Ebi'l Hadid (h.h). net bir şekil­ de Ömer'in bu ev baskınında Fatma'yı dövdüğünü yazmış­ lardır»! Şimdiye kadar konuya ilişkin verdiğim bilgileri. 1/268. yılında vefat etmiştir. Çünkü O zaman M e d i ­ n e ' d e değildi. Hz. e. Muhammed'i görmemiş. Kahir Bağdadi. ben oralara gir­ miyorum.h).Şehristani (h. İsmail oğlu Muhammed bugünkü Özbekistan'ın Buhara kentinde dünyaya gelmiş. bu konular­ da Şia kaynaklarında bambaşka bilgiler var.v e y a etmezler bu ayrı bir şey. Muhibbüddin. f. Bu­ nu yazan. İbni Ebi-1 Hadid. 1/139. Şerh'u Nehci'l Belaga.656).Safedi (764. s. Sözünü ettiğim yazar. Şimdi ise en eski ta­ rihçi. daha sonra M e k k e . 6/15. Muhammed döneminde yaşamış. . Hz. Halbuki İslam'da ilk tarihçidir o. Hz.İbni Hacer Askalani (852. 103. Safedi. ancak Zehebi.A. 6/49. 1/21. Burada bir bilgi v e r e y i m . resmi İslam'ın dışın­ da bazı bilgiler verdiği için. Ali ile bir­ likte çalışmış bir yazarın kaleme aldığı kitabından bazı çar­ pıcı bilgiler özetlemek isterim. Hz.h) 'el-Vafi bil'I Vefeyaf. Kahir Bağdadi.M e 301 a. A m a sözünü ettiğim yazar. ona karşı da cephe alınmış ve yazdıklarından hep kaçınmak istenmiştir. 1-) Siyer-i A'lam 15/578 ve 2-) Mizan'ül itidal.

ancak tüm kitabı­ nı bu gibi konukra ayırdığı ve bazı konuları da net konuş­ tuğu için onunki g ö z e çarpıyor ve bu nedenle de Sünni ke­ simin çizgisi dışnda biri olarak değerlendiriliyor. bu adam hep Hz. ben onlardan bir kesit sunacağım. meşhur-yaygın olan Sünni ke­ simin anlattıklarımdan pek de farklı değil. ancak burada yalnız Fatma'yı ilgilendiren noktaları yazacağım. Ali hakkın­ da da farklı bilgiler veriyor. Yani Muhammec'den yaklaşık 3 asır sonra. ancak dağınık oldu­ ğu için onlarınki hep g ö z d e n kaçmış. Selim Hilal-i'ıin kitabındaki bilgileri özetlerken. mücadele vermiş bir Müs­ lüman'dır. Yazar Hz. Aslında onun yazdıkları. Ali ile yaşamış.dine'ye gidip Hz. Halbuki aynı bilgiler İslanii kaynaklarda da var. "Senin yüzünden ne yapalım ya Ömer bizden ne is- . Muhammed'e ait bu hadisleri toplamış. A m a labii ki yazdıkları resmi İslam tarihiyle ters düşüyorsa elbette ki iyi karşılanmamıştır. Ben kısmen Ali bölümünde bunları ekledim. tekrar olmasın diye şimdiye kadar anlattıklarımı bir daha yazma­ yacağım. hicri 256'da vefat etmiştir. biraz önce de belirttim. Fatma'nın kapısına varınca Fatma. vefat ettiği ta­ rih 261'dir. Bu baskın şuasında Ömer. Kitap bu gibi konulara özel hazırlandığı için her şeyi çok detaylı almış. Muhammed dönemin­ de yaşamış. Tirmizi'nin 279'da ve Sünen-i Nesai yazarı da 303'te vefat etmişlerdir. o da çok deği­ şik coğrafyalardan gelip Muhammed hakkında bilgi topla­ yıp yazanlar doğru kabul edilirken. Yani şimdiye kadar anlattıklarımın hemen hepsini jaten içeriyor. Yine en az Buhari kadar önemli olan Sahih-i Müslim'in yazan Nişaburludur. Bu kısa notu düş­ tükten sonra kitabından bir özet vereyim. Yine Ebudavud'un yazan 275'te. ancak ilave bilgiler de var. olayların içinde olan Selim Hilali gibileri yanlış kabul edilmektedir! Kaldı ki.

hatta Ebubekir bile ağlıyordu. Ö m e r kapı arkasında Fatma'ya kılıçla (kınından çıkarmadan) vuruyor. Hatırlanacağı gibi başka bir y e r d e yaz­ dım İd. Bu nedenle ben bu g ö ­ revi üstlendim. ne istiyorsun bu kadından diye.tiyorsun?" şeklinde tepki gösteriyor. Ali dışarı fırlayınca onu yakalayıp boğazına ip geçiriyorlar. ama çok da riskli" demişti. Fatma burada aldığı darbeler ve yaralar sonucu vefat ediyor. Yazar bunları Selman-i Farisi'den akta­ rıyor ve şunu da söylüyor: Fatma o kadar bağırıp çağırıyor­ du ki. Ali o haliyle bile Ebubekir'den soruyor. Selim'in anlatımına g ö r e adeta savaş alanı. An­ cak Ö m e r eylemlerine devam ediyordu ve " H e l e bizimle bu kadınların haline bakın" şeklinde Fatma'nın durumuna hiç acımıyordu diyor. Ve ilkin kapıdan başlıyor yakmaya. "Evet halifelik senin hakkın. Ö m e r onlara da çatıyor. Fatma hep "Baba senden sonra bunlar başımıza neller getirdiler!" şek­ linde feryat ediyor. Muhammed'i unuttunuz. Bu arada Ebu­ bekir'in ekibi şahitliğe başlıyor: Ömer. evin etrafında odun çem­ berini oluşturun evi yakarım diye. bi­ ze ve kadınların haline bakın diyor ve onları oradan kovu­ yor. Bu arada Ebubekir. ne çabuk Hz. Bu arada Fatma'nın bu halini gören Ümmü Eymen ve Muhammed'in eşlerinden Ümmü Seleme. Ebubeldr A l i ' y e . fitne çıkacak. ağlamayan yoktu. e v e t haklısın. ancak Idmse kabul etmiyor. an­ cak Hz. tabii ki tek taraflı. kılıçlar hep havada uçuşuyor. M u h a m m e d bir sözünde. neden bu ma­ kamı gasp ettin diyor. hangi hakla. . hangi yüzle sen bu insanların başına geçip de halife oldun. Onun için ben araya girdim diyor. ben de şahidim İd. hem de halifelik olmaz" diyordu. "Bizim ailede hem pey­ gamberlik. Ö m e r ' e kızıyor. Ö m e r ekibine talimat veriyor. Fatma ba­ ğırınca onun yanlarına ve kollarına da vuruyor. Hz. Hz.

2.Hz.Muhammed halifelikle peygamberlik aynı ailede olmaz di­ yordu. Ali'nin Doğazına urgan geçirerek toplum. Zaten çoğu kaynakları konunun başında takdim ettim. ancak konular çok dağınık. Ömer'in ona. İşin ilginç yanı. Atiy/e.Cevheri (323.M. Fatma'nın bu halini g ö ­ ren mahalle sakinlerinin de ağlaması ve Ali'nin Muham­ med'in mezarı başına gidip onları manen şikâyet etmesi. Sakife ve Fedek. 'el-Halafet'ü ve'l imame' 4. Bu kaynaktaki açıklamalar çok teferruatlı. Fatma ve çocuklarının ağlamaları. kendisi bunun bilgisini alıyor ve plan sonuçsuz kalıyor.283'te vefat etmiş) 'Kitabü'l Garat. bu yazar kitabında Hz. 3 0 2 Dediğim gibi bunların hemen hepsi İslami kaynaklarda var. . Şia âlimlerinden başta Meclisi'nin (1111 hicri yılında ölmüş) yazdığı 110 ciltlik 'Biharü'l Envar' adlı yapıtındc daha ağır suçlamalar var. bunu da hatır­ latayım. Hila Sakafi (h. Bu yazarın çoğu anlattıklarını başka birkaç kaynakta da g ö z d e n g e ç i r d i m . parçalı yazıldığı için sanki hiç yokmuş gibi bir durum söz konusu. Selim kitabında hep o dönemle ilgili trajedileri an­ latıyor.' 3. . Güya EbubekirÖ m e r Hz. ona karşı yeni bir komplo hazırlıyorlar ve yaklaşık 10-15 kişilik bir baskın grubu Veda haccı dönüşünde 'Cuhfe' denilen y e r d e Muhammed'i öldürmeye hazırlanırken. "O zaman kellen gider" demesi. ben sadece kısa de­ ğinmelerle geçiyorum. 149 ve devamı.'te ölmüş).Mukatil b. 1. M u h a m m e d ' e karşı ter­ tiplenen başka biı komplodan söz ediyor. 302 Kitab'ü Selim Hilal s. ailesi ve hele çocuklarına karşı haysiyet kırıcı bir şekilde ve arka­ larından çekerek Ebubekir'in yanına götürmeleri ve orda da "Şayet Ebubekir'i kabul etmezsem ne olur?" diye sor­ duğunda. el-esrarü'l Fatimiyye.İbrahim b. Muhammed'in görevi Ali'ye devredeceğini an­ layınca. bir de 386 ve devamı. Fadıl Mes'ıdi.

ancak fit­ ne var. 388 ve devamı. hem de daha önce belirttiğim İslami kaynaklarda anlatılmaktadır. Ikdü'l Ferid. . 5/13. Kays Hilal-i. s. Halife Ebubekir bölümü. Fatma'nın evi­ dir!" diye uyardıklarında o. halifeli­ ğin ne şekil ele geçirildiğinin bir kanıtıdır. Yine Ebu­ bekir'in Ali'ye. A'lam-i Nisa. 3) Ömer Rıda Kehhale. Yine Ömer'in baskını sırasında çevredeki insanlar onun elinde ateş görürken. sen gittikten sonra nerdeyse beni ortadan kaldıracaklar" demesi hep İslami kaynaklarda anlatılmakta­ dır. 4/114 vd 4) Tarih-i Yakubi. gelmezlik yaparlarsa onlarla savaşın" cümlesi. Bütün bunlar hem Selim kitabında.. Hele Ebubekir'in Ö m e r ' e . 6) Kitab-ü Selim b. 1/588 vd 2) Ibn-i Abdirabbih. "Evet. birçok kaynakta anlatılmaktadır. 7) ibni Kuteybe.Ali'nin evinde onunla beraber hareket eden Zübeyir b. 1/156. Hele babasın­ dan kalan mal ve özellikle de Fedek'i vermemeleri ve da­ ha sonra gelen İslam idareciler bunu kendi yakınlarına ve yandaşlarına dağıtmaları tartışmasız bir konu. İbiliyorum halifelik senin hakkındi. Fatma olsun ben gerekeni ya­ parım diyor. 2/141 vd 5) Tarih-i Ebufida. Ebubekir'in halife seçilmesi kısmı.. " N e yapmak istersin."Görüyorsun. böyle yapmakla senin babanın getirdiği dini daha da güçlendirmeyi amaçlıyorum" demesi birçok kay­ nakta yer almaktadır. Avam'ın. "Gidin on­ ları en disiplinli ve onur kırıcı bir şekilde evden çıkartıp g e ­ tirin. Ö m e r ve ekibi e v e gidince bu zulme dayana­ mayıp da kılıcını alıp dışarı çıkması ve sonunda etkisiz ha­ le getirilmesi. el-tmame ve'l Siyase. s. 3 0 3 303 DBelazuri. Ensabül Eşraf. Bu söz de birkaç y e r d e geçiyor. birçok güvenilir İslami kaynağında da anlatılmaktadır. ben çok riskli bir g ö r e v üstlendim' demesi. Ö m e r bu ev baskınını gerçekleştirdiği an Fatma'nın ondan "Evimi mi yakıyorsun?" diye sorması ve onun da alay edercesine Fat­ ma'ya.21 .

153 9) Tarih-i Yakubi. 3) Mesudi.548. Kuhafe.738). no: 14060. Ahkaın kitabı. Nizamiye ekolü kısmında. Kenzü' Ummal. 13) ibni Halili. cilt Ebubekir bölümü.764. cilt 2/141 10) Hindi. b) 'Mürucü Zeheb' kay­ nakları. b) 'Zehairü'l Ukba.Bu olup bitenlere karşı ve Muhammed'in. Ebubekir ve Ömer'in durumunu izah etmek gerçekten zor. 4/1 14-1 17. Merak eden ve Arapçadan anlayan varsa. (279)Ensab'ül Eşraf. Elif harfi. Şehraşub. 'Lisan'ül Mizan' Ulvan b.c). 9) Zehebi (Ö. 1/168 304 Buhari. Sakife beni Saide bölümü. 2. Riyad-ü Nadre. Ömer'in rolü. Muhammed Sırri (ibni Da­ rem) bölümünde 1/139. Bed'ül Hak. Tarihi. . Istihlaf kısmı.852. Muham­ med b. 8) Isferaini. Ahmet b. 1 I) Muhibbüddin Taberi. diğer adı. s.ö)' el-Mille ve-1 Nihal' 1/14. Hz. ispatül Vasiye. "Fatma ben­ den bir parçadır.' 14) Buhari.'EI-Vafi bil Vefeyat'. Tarih'ül Hulefa. Nazzam/ibrahim b. 4) Ömer Rıda Kehhale. Hz Ali ve Fatma'nın durumu detaylıca işlen­ miş. Da­ ha fazla bilgi için ben uzun bir kaynak listesini aşağıya alı­ yorum. 15/ 578 yine Ahmet b. b) Siyeri A'lam. 305 1) Belazuri. tabii ki bu kaynaklarda Ebubekir nasıl halife oldu. 3/202 12) MuhibbüddinTaberi. Sırri (İbni Darem) kısmında. 10) Muhammed D. Hani el-Basrî ksmında.292. Davud Beceli ve ibni Ebi Darem md.h). 'Ebubekir b. Mcnakıb-i Fatma. Tarih. 7) Ebü-I Fetih Şehristani (h. 2) İbni Kuteybe Dneveri (279). kafa yorabi­ lir. Seyar b. a) 'Riyad'ü Nadre'. Mebakıb-i AI-i Ebi Talib. Fatma kısmında. (429) 'el-Ferk'u beyne'l Firek' adlı yapıtı. Kısacası durum iç açıcı değildir. (346) a)"lspat'ul Vasiye" s. a) Mizan'ül İtidal. Ali b.6). 3 0 5 8) Mesudi.. Müslim. Onu kızdıran beni de kızdırmış olur. onu üzen beni de üzmüş o l u r " 3 0 4 gibi sözleri de g ö z önüne alındığında. 5) Yakubi (h. 6) Safedi (h. 1 16-119. 'el-lmame ve-s'Siyase'. A'lami Nisa. 11) Taberi. 1/582-589 ve 2/259 ve sonrası.' 12) İbni Hacer Askalani (ö.

Ali Nasıf. . Bidaye-Nihaye. aranızda yaş farkı vardır" diyor ve onlara değil de. el-Ahad ve'l Mesanî. 7. 8/290 ve devamında. b. 25) ibni Abdirabbih. Sakife Beni Saide. Aşerei Mübeşşere. 23) ibni Ebi Şeybe. 2/287. 'Ikd'ül Ferid'. 24) ibni Teymiye (661-728). Ebube­ kir'in halife seçilmesiyle ilgili. N o : 7175. Fatma he­ nüz Hz. 21)Taberani. 22) Ebü-I Feda. d. Şimdilik şunu söyleyeyim: Müslüman kamuoyunda yanlış bir bilgi var: Bir kere Fatma dışındaki kızlar Hz. madem onun için yaş farkı o kadar önemliydi. cilt. Ömer ile Fatma ara­ sında yaklaşık 25 yıllık bir yaş farkı var. ancak Muhammed. 'Minhac'ü-s Sünne. Tac: Nikah kısmı. no: 38201 ve 38211. 17) Ebni Ebi Asım.Nesai.Tabakat-i Ibn-i Sad. c.ibni Eesir. Mucem-i Kebir. no: 43. Bunu bu kaynağımda özel bir başlık altında anlatacağım. 5/ 269. no: 3219. Fatma ise miladi 605 v e y a 609 tari­ hinde dünyaya gelmiş. Savaik-i Muhrika. 18) İbni Kesir. 19) Taberi Tarih-i 3/430 Ebubekir kısmı. Ümmü Gülsüm) o küçücük yaşta evlendirdi ve hem de Osman onların dedesi durumundaydı. . Ebubekir kısmında. Sakife Beni Saide bölümü. miladi 581 veya 586'da doğmuş. 16) A. Nikah.c) 60 Yaşlarındaki Halife Ö m e r Hz. Muhammed'in de- Sjı. Hz. Ali'ye v e r i y o r 3 0 6 . Denilebilir ki. 15) İbni Asakir. Bu durumda. el-Osmaniye. Ömer. Musannaf. hem Ebubekir. 26) Cahız. 'Tarih'. Razzak. Tarih'ü Medinet'i Dımaşk. 306 a. Ebubekir kısmı. nerdeyse Mu­ hammed'in yaşıtı. Sahife beni Saide kısmında. 13. "Kızım kü­ çüktür. hem de Ö m e r ona talip oluyorlar. cilt 8/463. no: 9758 vedevamı. Kaldı ki. Üsd. 27) Heytemi. . peki niye diğer kızlarını (Zey­ nep. Ebubekir kısmı. Ali ile evlenmemiş iken. Rukiyye. no: 14113. Fatma'nın Kızıyla Evleniyor. Megazi kısmında. 20) Kenz'ül Ummal. bab. Hz. Musannaf. 30 ve Muhtasar'ü Tarih-i Dı­ maşk.

yine en az bu kızın hicri 6. Hz. o zaman kızcağız 13-14 yaşlarında. Fatma'nın evlenmesinden 15 yıl sonra kızı gelin olur. bu 15 yıl içinde önce Hasan. çocuklarla oynuyor­ du.. Hz. Fatma'nın dördüncü sı­ rada doğurduğu çocuğudur. Hz. Z e y n e p ve Üm­ mü Gülsüm olunca. 2. Ömer. Ali-Fa:ma evliliğinin de hicri ikinci yılında oldu­ ğu kesin ve bir yi da Ümmü Gülsüm'ün anne karnında kal­ ma süresi olsun. konuyu işleyen tarihçiler nezdinde tartışmasızdır. durum daha da farklılaşır. Fatma'nın ilk çocuğu olsun. Bu. A m a daha btmedi. işin mate­ matiksel yanı. Yani. Bu arada Ömer'den sorarlar. bu çocuğun doğduğu yılı yazmışlardır. yılında evlerir. acaba kızcağız evlenirken kaç yaşlarındaydı. kocası Ömer kaç yaşında? Kabul edelim ki Ümmü Gülsüm. Hüseyin. Hüse­ yin ve Zeynep'le-e 1'er yıl süre versek. günün bi­ rinde Fatma'nın kızıyla/yani Hz.. Hz. Muham- . Hz. Ö m e r en az 40 yaşlanndaydı.. Fatma'yı alamayan Ömer. Halife Ö m e r bununla hicri 17.. Kız kesinlikle Hz. Ondan önce doğan Hasan.. yılında gerçekleştiği zaman. sen bu çocuğu ne ya­ pacaksın diye. daha sonra Hüseyin ve Zeynep dünyaya geldiğine ve daha sonra Ümmü Gülsüm doğduğuna göre-. İslami eserlerde. Bir kere şunu akılda tutmak lazım ki. bu da çok anormal bir fark­ tır. amacım aşk değil. Bir de zaten İslam tarihçileri. Hele Fatma ve Ali'den doğan çocuklar da sırayla Hasan. Ömer de 55 yaşlarındaolmuş olur ki. Bir kere bu..Ne gariptir ki. "Ömer'le evlenirken kız henüz ergenlik çağma gelmemiş. az sonra bu kaynaklardaki bilgi­ leri sunacağım. Muhammed'in torunuyla evlenir ve bu iki çiftten Z e y d ile Rükiye adlarında iki çocuk dünyaya gelir. Ömer'in evlendiği Ümmü Gülsüm. Ali ve Fatma'nın ilk çocuğu değildir. Peki. yılında dünyaya geldiği ortaya çıkar. Ali-Fatma evliliği h. Hz.

Aslında Ayşe kabul etmiyor. bunları bilmiyor.Zehebi. El-Kamil.İbni Esir. Ayşe o arada durumu A m r b. Çünkü bir kere kız daha çocuk. Utbe'yi kendine eş olarak istiyor. ancak Ö m e r ' e bu şekilde yanıt veriyor. ayrıca bunlardan iki çocuk da dünyaya geliyor? şeklinde çok net bilgiler v a r . nor 10351-354. her gün senin yanında ba­ ba baba diyecek.. ira­ desi yok ki. Razzak. bize bu konuda yardımcı ol diyor. Ümmü Gülsüm md. Musannaf. Muham­ med'in kabrine koşar orda bağırırım.A. 16/31. kadın. N o : 37590. Bu ayrı bir Ümmü Gülsüm/Halife Ebubekir'in kızıdır. Demek ki Ö m e r başarabilseydi bunu da eş olarak alır­ dı. seni rahatsız edecek diyor. 308 a. Hz. "Git kız kardeşin olan Ümmü Gülsüm'ü bana iste" diyor. bu çocuğu ne yapacaksın. Tabakat. "Bu aklı sana Ayşe verdi değil mi?" diyor. 239 . b.8/463..Asbahani. c. c.İbni Sad.Hindi. 2/450. N o : 4620. el-Agani. "Gittim söyledim kabul et­ medi" diyor. dul kalan Ümmü Eban b. 3 0 7 Yeri gelmişken. b. 307 a. 3/500. Muahammed'den dul kalan A y ş e ' y e . konuyu kapatıyor ve böylece kızcağız Ömer'den kurtuluyor. Siyer-I A'lam. Ö m e r orada Amr'a. Kenz'ül Ummal. ben bu 309 sert adamı ne yapacağım diyor ve onu kabul e t m i y o r . "Eğer beni Ö m e r ' e verirseniz ben Hz. Muhammed'in Hanımları adlı yapıtım s. A m r Ömer'in yanına va­ rıyor. Belli ki bunlar Ayşe'nin direktifleridir. Yine Ö m e r halifeliğin son yıllarında. Ö m e r bir gün. halife Ö m e r ' l e ilgili şu hadiseyi de özetlemek isterim. As'a bildiriyor. elalem bizi seyreder" diyor.med'e akraba olmak isterim diyor ve bu evlilik gerçek­ leşiyor. Ayşe ona. 309 Kur'an'da Kadın ve Hz. yoksa kız daha çocuk. 3 0 8 Hâlbuki Ebubekir 634'te vefat ettiği zaman bu kız henüz annesinin karnındaydı ve Ebu­ bekir öldüğünde Ö m e r yaklaşık 50-53 yaşlarındaydı. O ara-^ da kız. Ömer'in ailesi bölümünde.

ancak MuhamTied'e yakın olmak. ayet bağlamında. Sanrım yoruma gerek yok. gerçekten Muhammed'i sevdiği için mi o kızla evlendi.Fethü'l Bari Buhari şerhi. onun da kucağına çocuk vermeyecek niydi? Bir taraftanMuhammed ve Ebubekir'in cinayetlerinden sorumlu/bunu yapıyor. diğer taraftan onları çok sevdiği 310 a.1053. . En başta Bıhari'nin anlattığı şöyle bir olay var. Ömer'i bu konuda iyi tanımak. Ahzab sursi tefsiri. nasıl olsa Ümmü Gilsüm'ü işleyeceğim. bab 483. buna bir-iki somut örnek vereyim dedin. Vasit. İbrahim b. onun parmakları parmaklarıma değdi. s. 3 1 0 Bunlar anlatmaktan maksat. Ptki. Zevaid.Heysemi. Tefsir bölümü. O sırada Ö m e r ordan geçti. erkeğin 0iyle yemek yemesi b. onu çok sevmek niye­ tiyle yapmak iitediğini. no: 226. d. o zaten ana konu. Anlatan Muhammed'ir eşlerinden Ayşe. C. İbrahim bölümü ve M. IV. El-Elebu I Müfred.. Eşin ona. f-Asbahani. Bendar md. bö­ lüm. peki ya eğer başarsaydı Ebu­ bekir'in o ufakığını ne yapacaktı.Taberani M.Buhari. Zaten Ö m e r ' l e ilgili özel bir bölümde da­ ha önce işledin. no: 3062. IbniKesiri Suyuti ve daha birçok müfessir de Ahzab sursi 53.Sagir. c. ayet kısmında. madem böyleyse. Mulammed'in torunuyla bu evliliği yapınca da. net bir şekilde aşk düşünmediğini söylüyordu.Tabari. "Buyrun sen de g e l " dedi ve geldi. Biz birlikte yenek yerken. Ömer. şöyle devam ediyor: Eşim Muhammed'k birlikte y e m e k yiyorduk. Ahzab 53.. 192. T^ih'ü Ahbar'i Asbahan.8/408. o zaman bu ufacık kı­ zın kucağındali iki çocuk ne.Burada çok ildnç bir örnek daha vermek istiyorum. Çünkü mesaj gayet n e t . e. yoksa o bir bahane mi. İb­ rahim md. O sıraca biz Muhammed kadınlarıyla ilgili Ahzab süresindeki ötünme. erkekler yanında kalmama ayetleri geldi diyor. sayfa 381 ve hadis no.

şimdi de kendisi 60 yaşlarında.İbni Abdi'l Ber.İbni Esir. Ömer'in eşleri kısmında. Fedail.286012/468. Fatma duysa ki Ö m e r onun ölümünden sonra bu ufak kızıyla evlenmiş. g. 4057. 3/367.. N o : 3824. c. age. b-TDV İslam Ansiklopedisi. peki sinir krizleri g e ç i r m e z mi? Daha bitmedi. h. burada şu maksatla bir daha g ü n d e m e getiriyorum: Kitap311 a. anlatacağım: Kızla tam tanış­ mak için kız onun yanına gelirken Ömer onun eteğini kal­ dırıp avret yerine bakıyor! 3 1 1 Şimdi de İslami kaynaklardan olayın ilginç yanını sun­ maya başlayayım.. Sıfat-ı Safve. N o : 5740. Acaba Hz. ancak insan­ ların bunu bilmesi lazım: Gerçek Ömer'le hayali Ö m e r bir­ birinden ayırdedilmeli. hat­ ta Ayşe'den aktarılan ve en başta Buhari ve Müslim'de g e ­ çen "Fatma hayatta olduğu sürece Ebubekir ve Ö m e r ' e küstü. 1/152. Muhammed'in kadınları. istiab.Ali Nasıf. Fatma'nın başına getirmediği kalmıyor. f.. 3/378. Tac.Zehebi. ne de Ömer cenaze merasi­ mine katılmasınlar" açıklaması da var. 7175. 12/219. 2/1 19. Üsd. N o : 1878. İnsan anlatmaya utanıyor. Sireti A'lam. çocuk sahibi de olmuş.için bu küçücük kızları eş olarak alıyor. kırgındı.. dipnotta. kadını ve çocuğunu öldürüyor. I) isabe. No. kalkmış Fatma'nın 9-10 yaşındaki kızını almak­ la M u h a m m e d ' e çok yakın olmak istiyorum diyor. ayrıca ölünce de vasiyeti üzerine Ali onu g e c e g ö m d ü ki ne Ebubekir. 2) Tehzib-i Tehzib.Askalani. 312 Kur'an'da Kadın ve Hz. d ) Halife Ö m e r Ü m m ü G ü l s ü m ' ü n Avret Yerine B a k ı y o r ! Aslında bunu bir kaynağımda detaylıca anlatmıştım. 11583. 312 . d... e.. İnsanü' Uyun.Ibni'l Cevzi.Halebi.

bir d« ağabeyimin çocuğuna/yeğenime ver­ mek istiyorum" (iyor. Ö m e r bu konuda halifelik 'etkisini kullanarak bu çocuğu zorla ele geçirmiştir.. Ben şahsen bınun resmi tarih bilgisi olduğu ve gerçek­ leri yansıtmadığı araftarıyım. Muhammed'e alrabalık bağıyla daha yakın olmaktır" diyor. Ali. Normalde bu münkün görülmüyor. diğer yandan Ali kalkıpbu küçücük kızını kendi rızasıyla ona v e ­ recek. Hz. tabii ki Ali buna kar­ şı hayret ediyor. kız da 10 yaş civarında. yine Ali vermemeliydi. Şu da bilinmeli ci. aksine Hz. Ayrıca kızım küçüktür dediği ifadesi de var.. Çünkü çoğu kıynaklarda Ö m e r isterken Ali'nin bundan rahatsız olduğu yızılı. Bu arada bazıları Ö m e r ' e . Ö m e r teklifinde İsrar ediyor ve sonuçtc Hz.. Hüseyin'le ve . sana vermek istemediği için bu gerekçeleri öne sürüyor" diyorlar. Yaşlarıyla ilgiliaz önce bilgi verdim.ta halife Ömer'le iz. Bir gün Hz. Ali'ye. "Kızın Ümmü Gülsüm übana ver" diyor. İddianı haklı çıkaracak olan da Ömer'in Hz. bu evliliğin gerçekleştiği d ö n e m d e Ö m e r halife ve i: başındadır. kızım çocuktur/ergenlik çağına gelmemiş. "Aslında Ali bahane uyduruyor.. Ali ve Fatma aralarında olup bitenle­ re karşı Ömer'in Mr de onların bu ufacık kızlarını almasını bir ibret olarak anatıyorum. Edindiğim izlenim. Hatta bu tonuda iki çocuğu Hasan. Bu olup bitenlere karşı aslında kızla Ö m e r aynı 'aşta da olsalar. Hayır. bu aklın iş olamaz. Bunlar evlenirken Ö m e r yaklaşık 55-58 yaşlarında. Ali kızını veriyor. Kaldı ki satır aalarından da anlaşılıyor ki. Ö m e r kızı zor­ la almıştır. ne yapacaksın bu çocuğu diye soru­ yor? Ömer. Fatma ve Ali'nin başına getirdikleridir. bu e/lilikten kastım zevk değil. Ö m e r bir yandan daha önce anlatlklarımı onların başına getirecek.

Tenkih'ül Makal fi ilim-i r-Rical.Taberi. cariyeleri. hizmetçileri.amcası Abbas. Ali'ye çok sert tepki gösteriyor: "Farkında mısın gün geçtikçe gözlerin kör oluyor/sağlıklı karar veremiyor­ sun" diyor. A l i ' y e "Bakıyorum günler. Ali'den kızı is­ teyince.Mamekani. Bu konuda var olan yüzlerce kaynaktan müşterek bir ö z e t vermek isterim.. Çünkü Ömer. . ahmak-beyinsiz" d i y o r . 3/73.. Vereceğim bilgi İslami kaynaklardan. kırbaçlardı). Sen Ömer'in kamçısına/kırbacına kafa takmışsın ( Ö m e r hep kamçıyla gezerdi. amcası Abbas ve oğulları Hasan ve Hüseyin'le konuyu konuşuyor. s. Resmi tarih diyorum.288 vd. Zahair-i Ukba. Eğer bu iş olursa şöyle şöyle y a p a n ı n . bu bilgileri içeren kaynak­ lardan bir sürü dipnot olarak v e r e c e ğ i m . Ve başlıyor elbiselerini çekmeye. Hz. 16/327: Burada Taberani'nin bunu aktardığını ve Bezar'ın aldığını belirtiyor. "Aslında senin yaptığın kardeş nasihati değil. Hz.Nevevi. cena­ ze için yüksek sesle ağlayan kadınları. A m a 313 a. Trajedik bir konu olduğu için. Bazı kaynak­ larda Hasan'ın da Ali'ye karşı sert çıkış yaptığı yazılı. "Buda­ la. b. "Birçok şey saydı" şeklinde sansürlü bir cümlecik var. Akıl çok kızıyor ve Hz. o yüz­ den hayır diyorsun" diyor. aylar. Daha sonra Ö m e r bunu duyunca Akıl'a. sinir olmaya" şeklinde reaksiyon gösteriyor. Hz. ağabeyi Akıl. zaman geçtikçe sen ak­ lını yitiriyorsun. Ali ağabeyinin bu çıkışına karşı şu ilginç ifadeyi kullanıyor. el-Mecmu. Şöyle şöyle yaparım ifadesinin he­ men yanında. Aslında bu kırbaç olayı bazı işa­ retler veriyor: Demek ki ortada sopa varmış. 3 1 3 Sıra kızı g ö r m e y e geliyor: Ö m e r kızın ergenlik çağına girdiğinden yüz de yüz emin olmak istiyor. c. ağabeyi Akıl ile de istişare ettiği anlatılıyor. yani resmi tarih. Ali. Akıl. ama yine de ilginç.

Bu arada kız ona.Heysımi. \Ii de. Çek (elini) anlamında arapçası 'Ersil' kullanılmış. "Sen halife olmasaydın ağzını burnunu kırardım" diyor. gözlerini oyardım (tems) ve burnunu krardım ( Kesr) terimleri geçiyor İslami kaynak­ larda. b. . bu çift evleniyor ve bunlarcan Z e y d ile Rukiyye adlarında iki çocukları da oluyor. Nikâh kısmı 4/499. Onun bu hareketi kızın zoruna gidiyor. 314 a.7430. "Sen bu kızı ne yapacaksın?" şeklinde hayretini dile getirdiği ya­ zılı. no: 2633. artık aşk nedir bilir mi di­ y e ) . bırak an­ lamına gelen (meh). ama Ali kendi kızını Ömer'in ayaklarına ka­ dar gönderyor. Ömer'le baş edemiyor ve üstelik de pek adet olmayan bir uygulama yapıyor. "Babana söyle ka­ bul ettim. ona. Olup bitenle­ ri olduğu tibi anlatıyor kız..nasıl olsa o henüz ç o c u k . Ö m e r kızı görür g ö r m e z hemen ku­ cağına alıp öpüyor. Nihayet Ali. yüzüne/gözüne çarpardım anlamında (Sekk). Kız g e r gelince Ali ne olduğunu soruyor. kabul ettim. artık eşi­ sin" diyor /e ondan sonra düğün oluyor. bir de şunu ekliyor: "Baba sen beni çok tötü bir yaşlıya gönderdin. Ayrıca eteğini kaldırıp avret yerine ba­ kıyor (Ergeılik çağına gelmiş mi.Taberaıi. Kızın kullandığı bu tabir değişik kaynaklarda aynı an­ lamda ancık eşanlamlı kelimelerle anlatılmıştır. Begıyet'ü Raid fi tahkik-i Mec'ma-i Zevaid. halife olmasaydın. Örneğin.. Herkes gider kızı ba­ ba evinde iiter. 3 1 4 Buna rağmen Ali'in bu teklife bozulduğu-hoşuna gitmediği ve üstelik de Ö m e r ' e . Kız cradan ayrılırken Ömer. Ali ona bir aba v e ­ riyor ki Ömer'e versin. Mucem-i Kebir 3/36. Hz. n. kabul ettim" şeklinde üç sefer tek­ rarlıyor. Şöyle şöyle yaptı" diyor. "Kızım seni onunla nikahladım. Güya kız çakmasın diye.

yılı olayları kısmında. Tarih-i Bağdat.Safedi. k. Isabe. Hicri 17. İbrahim b.Hindi. şöyle diyor: Eğer derlerse ki. Riyaz u Nadre.Beyhaki. Kenz. Tabakat. Siyeri A'lam. no: 13162. 15/527. b) Taberi. kimilerine g ö r e de yüz bin dirhem mehir ücreti v e r m i ş . El-Vafi bi'l Vefeyat. c. cilt 4/237. . İbni Teymiyye'nin savunması ilginç: Bazıları. Ömer kısmı. 6/162. Istiab. s. 7/64. Hz. küçüklerin evliliği bölümü kısmı. f. I. 2/450.Muhibbüddin Taber.Prof.Bağdadi. 24/272.İbni Abdi'l Berr. M e s e ­ la İbni Kesir o kadar kaynak yazmış (Kur'an tefsiri. 2/80. Kadın bölümü. ben de derim kî. N o : 7578. Fatma dışında Muhammed'in kızları da onun değildir. Ümmü Gülsüm kısmında. İbrahim Canan. Üsd'ül Gabe. Hayat-i Sahaba.Ahmet Meylani ter. a) Zahair'ül Ukba. el-Kamil.Şevkani. 3/500. no: 37586-88: Ümmü Gülsüm kısmında. Evlilik teklifi yapılan kıza bakmak kısmı­ na/Nikah bölümü.İbni Sad.Zehebi. Mihran Askalani kısmında. 3/423. b. e.İbn'il Esir. g. n. tabii ki o halifelik hakkında konuşuyor. Yine İslam otoriterlerinden San'ani bu konuda farklı ve bir o kadar da ilginç bir belirlemede bu­ lunuyor. Ümmü Gülsüm md. ta­ rih gibi) bu konu hakkında şunu diyor: Ümmü Gülsüm. no: 12233. no: 3190. Sünen. no: 4620. h.Kandehlevi. 3/319. El-Muntazam fi'l Tarih. 8/463. Ali de kızı Üm­ mü Gülsüm'ü bir kâfire ( Ö m e r ' e ) verdiği için o da bir o ka­ dar kâfirdir. i. Neyl'ül Evtar. halifeliği Ali'den almakla Ebubekir ve Ö m e r kâfir olmuşlar. Siyer.Kimi rivayetlere g ö r e Ö m e r kırk biin. j . Muhammed ve Fatma ile Ali'nin kızı olduğu için halife Ö m e r muazzam bir düğün yaptı. Hz. cilt. 315 Şu dikkatimi çekti: O kadar ağır bir konu olmasına kar­ şı bir İslam düşünürü kalkıp da buna itiraz etmemiş. no: 4204. 6/126.İbni Hacer Askalani.lbni-1 Cevzi. Kütüb-i sitte. no: 10351-354. o. 288 ve devamı. kıza 40 bin dirhem me­ hir ücretini verdi diyor. m. Ebu315 a. d.Musannaf. cilt.

Dolayısıyla Kur'an mantalitesine g ö r e zaten kadın kısmı emtiadır. 'Minhac'ü-s'Sünne'. bunlara inanılmaz şeklin­ de bir savunma y a p ı y o r . Savunma da yapmıyorlar di­ ğer konular kadar. Zaten kimi kay­ naklarda. çünkü belirti­ ler o r t a d a . Çünkü söz konusu bir kadın.ö). Özellikle Şia kesimi buna veryansın ediyor. Hattab min Ümmi Gülsüm bin­ ti Ali b. 'Kitab'ü Zevac-i Ömer b. İslam'da ilk gasp edilen kız çocuk budur şeklin­ de net ifadeler de vardır. 3 1 6 Yani. 3 1 7 Şu da birçok tarihçi tarafından ortak olarak anlatılıyor. b-San'ani (h.'EI-Ensab'. 317 EbuMuaz ismail. (h. Ömer'in bu kızla evliliğini bir gasp olayı olarak değerlendi­ renler de var. c. Ali'nin kızını gasp etmiştir diyorlar. İbni Teymiyye'nin de farklı bir niyetle değindiği gibi. O yüzden bu konuya fazla ta­ kılmıyorlar. . ya da direnmiş ancak Ömer'le başedemeyince/ vermek zorunda kalmıştır. eğer Ö m e r kâfirse niye Ali kızını bir dinsize verdi şeklindedir.İbni Kesir.ibni Teymiyye (h. Burada yine kızcağızı düşünen yok: Niye bu yaşta..bekir ve Ö m e r halifeliği zorla ele geçirmişlerdir. Muhammed'in evlatları kıs­ mında. Hz. 4/493. Ömer'in kızı zorla aldığı bir gerçektir.562. c. Ebi Talib'adlı eser gibi. Ömer neden bu küçük yaştaki çocuğu aldı şeklinde bir tartışma değil de. 1/207. Bunları söyleyenler hep dine iftira edenlerdir. Demek ki o za­ man ya kız çocuklarına böyle bakıldığı. 5/331.ö). Ali de direnmemiş. ço­ cuktu diye yazıyorlar. Ö m e r Hz. d e ğ e r verilmediği için Hz.0) 'Bidaye-Nihaye'.774. suçu neydi. bu yalandır.. hem de zevkle: H e m kız ergenlik çağına gelmemişti. kimse bunu sormuyor.728. tabii ki bunun tasvip edilecek bir tarafı yok. Zaten Ömer'in fazla da zamanı 316 a. hem de hemen düğün yapıldı şeklin­ de açıklama yapıyorlar. er­ kek için vardır ve normaldir.

Yine İbni'l Cevzi Sıfat-i Safve adlı yapıtında (c.B. h. Ali'nin çocukları: 1. . 7. Abdullah Ümmü'l Benin binti üzam'dan. Fatma hayatta olduğu sürece Ali tek evliydi.B. Ali her ne kadar mecburi olarak onay vermişse de. 3 1 8 Hz. 6. Demek ki kız çocukları üzerlerinde insan organları tam belli oldu mu he­ men evlendirilirdi. Fatma'dan. Bilindi­ ği gibi Hz. Başka kadınla evlenmek için girişimde bulunduysa da M u ­ hammed buna engel olmuştu. annelerinin isimleriyle birlikte yazıyor ve daha nicelleri. Yine Ya'meri 29 çocuk diyor.Yahya ve Avn adlarında iki erkek çocuk Esma binti Amis'ten. 4/237. Anlaşılan. Küçük bir örnek vereyim. kızla 6 yıl yaşıyor ve öldürülüyor. İsmail Ebü'l Kasım. 4. 9. Ebubekir Leyla binti Mesut'tan.B. 3. 2. Çünkü bakıyoruz aynı şeyleri o da yapmıştır. Hüseyin.Hasan. Havle binti Ca'fer'den.Muhammed Hanefi. Bu süre zarfında bir de bu çocuğun kucağına iki çocuk bırakıyor ve bu evli­ liğin adı da Muhammed'i çok sevmek o l u y o r . 3 1 9 318 ibni'l Cevzi. 5. Ca'fer. Rukiyye Seh'ba'dan. Ömer. aynı zamanda bu konuda kendisinin de sicili pek temiz de­ ğildir.O. Abbas.K. yılı olayları kısmında. Osman. 17. 8. Muntazam.yoktu. 319 Hz. Zeynep. Ümmü Gülsüm ve Muhsin Hz. Remle ve Ümmü'l Hasan Ümmü Sait'ten. A m a Muhammed ve Fatma'nın ölümlerinden sonra o da rekor düzeyde çok evlilikten geri kalmamıştır. Muhammed Ümame binti Ebü'l As'tan. Ali'nin 32 çocuğunun isimlerini ve annelerini yazıyor. o dö­ nem için çok eşlilik ve hele aşırı d e r e c e d e ufak olan kızları almak yaygın ve hatta kültürün bir parçası. Muhibbüddin Taberi gerek Riyad'ü Nadre ve gerekse Zahair'ül Ukba adlı eserlerinde 32 çocuğun isimlerini veriyor. Muhammed Ümmü Veled'den. el-Envar adlı kitabında Hz.Ubeydullah. 1/309) 33 çocuğun isimlerini.

çok memnun oldum. Tarih-i Bağdat. Zeynep. 3190. Ümmü Ca'fer. Ben bu trajik. 2/283 ve Sıfati Safve 1 /309.463. insanın asabını bozan konularla ilgilene ilgilene iyi bir feminist oldum desem mübalağa olmaz! 10. Ümmü Gülsüm. Nefise. Ümmü Seleme ve bir kızdan daha söz edilir. Hz. c. Tabii ki Muhsin baskında dü­ şürülmüştü. çok memnun oldum. Ömer çok memnun kalır ve kız ondan ayrılın­ ca da. çok memnun oldum" şeklinde üç se­ fer bu cümlesini tekrarlar. K.7/126. Bağdadi'nin tarihine yazdığı kızın bir cümle­ siyle bitirmek istiyorum. İbrahim b. Remle. Topam 34 çocuk çıkıyor ortaya. Ümmü Gülsüm'ü Ö m e r ' e gönderirken. no. Cemale.Konuyu. Mihran Askalani kısmında. Ümmü Hiram. bunı da belirteyim. "Babana sayle Allah razı olsun. Tarih'ül Hamiş. Ali. işte bunların Farklı farklı anneleri var diye geçiyor islami kaynaklarda. Emame. Hafce. . Fat­ ma. K. 3 2 0 İşte halk nezdinde bilinen Ömer'le bilinmeyen Ö m e r arasındaki fark budur.Ümmü Hani Meymune.h). 320 Bağdadi (ö. Örneğin.

ancak önemli gördü­ ğ ü m ve gözlerden hep uzak tutulan bir konuya açıklık g e - . ama ne yazık ki bu isimler Muhammed'in çocukları değildir. denilebilir. Sebebi şu: İslami kesim bu basit konuda bile işi ne kadar farklı bo­ yutlara çekmiş. niye bu kitapta bu konu işleniyor. Hz. faydalı olacağı kanısındayım. Nasıl mı? Bu başlık altında anlatacağım. M U H A M M E D ' İ N Ç O C U K L A R I VAR MIYDI? Söz Fatma-Ali ve kızları Ümmü Gülsüm'den açılmışken. en az bunlar kadar zorluk çeken ve güya Muhammed'in ço­ cukları sayılan diğerleri hakkında da bazı bilgiler vermek is­ terim. Muhammed ve diğer suikastlarla bu olayın ne ilgi­ si var. Burada Muhammed'in kız çocukları hakkında her y ö ­ nüyle bilgi v e r m e y e çalışmıyorum. ancak o kadar da değil. Yani bu basit örnekten ibret almak için bunu da buraya aldım. aslında önemli konularda ne kadar gerçek dışı şeylerin yazıldığının bir göstergesi ve kanıtıdır. Muhammed'in erkek ve kızlarının isimlerini bülbül gibi an­ latır. bunu okurla paylaşmak istedim. Bu başlığa bakılınca ilk etapta basit görülebilir. Nedense bu konu bile İslam tarihçileri tara­ fından çarpıtılmış ve gerçek dışı bir şekilde bilgi verilmiştir. A y ­ rıca önemli bilgiler de var. Yediden yetmişe hangi Müslüman bu konuda konuşsa Hz. Bunlarda da bir o kadar bilinmeyenler vardır. Bilinsin ki İslam tarihinde bu çok önemsiz konuda yapı­ lan çarpıtmalar.YEDİNCİ B Ö L Ü M HZ.

Aiz Mahzumi ile) evlenip sonra dul kalan 40 yaşlarındaki Hatice ile evlenir. İlk önce konuya ilişkin bir durum tespiti yapmam lazım. Tahir. Abid/ya da Atik b. an­ cak Fatma babasından sonra birkaç ay daha yaşar. Zaten tüm çocukları da ondan ö n c e ölmüş. Abdullah. Rukiye. 2. İslam kültüründe meşhur olan şu: İslam lideri Muhammed'in ilk eşi Hatice'den Zeynep. bir de Muhammed'in. daha önce de iki erkekle ( I . ancak kimi İs­ lam tarihçilerine göre Hatice ile Muhammed'den sekiz ço­ cuk dünyaya gelmiş. Ümmü Gülsüm ve Fatma adlarında dört kız.Muhammed 25 yaşında iken. Fatma ve Ümmü Gülsüm ad­ larında da dört kıt çocuk (hepsi Muhammed-Hatice'den). ayrıca Tahir ile Mütahhir'in de ikiz olarak dünyaya geldiklerini. Bilindiği gibi. Bu anlattıklarımdan şimdilik bir şey anlaşılmayabilir. Bu kızla­ rın üçü ile iki oğlan Muhammed'den önce vefat eder. Muhammed-Hatice çiftinden de yukarıda isimleri sunulan çocuklar dünyaya gelir..Ebu Hale Temi­ mi (Hind). İslami kaynaklarda yaygın olan bilgi bu. kimilerine g ö r e dokuz çocuk. ne değildir hemen an­ latmaya g e ç e y i m . O yüzden fazla uzatmadan konu nedir. Z e y r e p . Her nedense bugüne kadar bir İslam düşünürü konuya ilişkin var olan bu çok açık çelişkiler hak­ kında bir yorum yapmamıştır. ancak az önce de belirttiğim gibi Fatma ondan sonıa birkaç ay daha yaşamıştır. Abdülmenaf. Tayyip Mütayyip. Bunlardan Tayyip ile Mütayyip ikiz. Mütahhir adlarında 7 erkek çocuk. Rukiye. Marya adın­ daki cariyesinden ibrahim isminde bir erkek çocuğu olur ve yaklaşık 16 aylık iken o da vefat eder.Atik b. hatta 11 diyenler de var ve şöyle sıralarlar: Kasım. İslami kaynaklarda yaygın olan görüş şu. Kasım ve Ab­ dullah adlarında da iki erkek çocuk dünyaya gelir. yani daha önce .tirmeye çalışıyorum.

b. Ümmü Gülsüm. Kasım. kimi rivayetlere g ö r e Muhammed-Hatice'den 12 çocuk doğduğunu bunlardan A. 'Kısır adam' lakabını takıyorlar. Onlardan bir ö z e t vermek istiyorum. Fatma. Bu yüzden Kevser suresinin son ayeti iniyor İd. Heysemi bir rivayetinde. Yine meşhur tarihçi İbni Asakir. İbni Abbas'tan aktara­ rak şunu diyor. Rukiye-Osman evliliği İslam'dan önce olmuştur diyor. İbni Kesir Bidaye-Nihaye'de Zübeyir b. Rukiye.. peygamber olduktan sonra dünyaya gel­ mişler diyor.İbni Asakir. kırkından sonra Muhammed'le evlenince maşaallah iki kez çift doğurur. ancak bazı ünlü İs­ lam düşünürleri farklı y ö n d e bilgi vermişler.İbni Kesir. Menaf dışında hepsinin peygamberlikten sonra doğduğuna ilişkin Makdisi'nin de rivayetleri var: Kasım. D.g e n ç iken evlendiği o iki eşten pek çocuk sahibi olamayan bir Hatice. 3/132. Ümmü Gülsüm bunların hepsi İslamiyet'ten sonra doğmuşlardır diye yazıyor. Menaf dışında hepsi­ nin de Muhammed peygamber olduktan sonra dünyaya geldiklerini aktarıyor. 3 2 1 Bu çocukların doğumlarıyla ilgili İslami eserlerde farklı bilgiler var. Tarih'ü Medinet'ü Dımaşk. Kaynaklarda genel kanı. . Fatma ve Rukiye'nin pey­ gamberlikten sonra doğduklarını ifade ediyor. Bekiri bu konuda çok net konuşuyor. Bidaye-Nihaye. c. Zeynep. bunu kısaca belirteyim.. 1/272-275. 5/330. Abdullah. Muhammed'in çocuğu ölünce kimileri ken­ disine. Z e y n e p dışında diğer­ leri Muhammed. "Seni kıskanan ancak ken­ disi kısırdır" diyor ve bundan sonra artık diğer çocuklar 321 a-Tarih ul Hamiş. Bekâr'dan alıntı yapa­ rak. Yine A. Muhammed'in kızlarının pey­ gamberlikten önce doğmuş olmalarıdır-. Yine Kastalani. Abdullah.

. teyzesinin oğlu Ebü-1 As/Lakit ile evlenir. 1/39. Hatice'nin kendi kızı Zeynep'i kız kardeşinin oğlu Ebu'l As ile evlendirmesi ve Muhammed'in buna ses çıkarmaması örnek gösterilebilir diyor. henüz Muhammed peygamber olmadan. M.. Hatice 55'te başlamışsa. ancak bunlar arasında bu kızların İslamiyet'ten sonra doğdukları görüşü de var. e) Heysemi. 3 2 2 Bu farklı görüşü belirttikten sonra şimdi de bu kızlar hakkındaki bilginin detaylarına g e ç e y i m . m e n o p o z bir yana. 9/217. el-Bed'ü ve Tarih. d) İbni Kesir. Rıza Savaş bunu kaynağında anlatırken şöyle der: İslam'dan önce bazı aile­ lerde. kırk yaşında da peygamber olduğuna g ö r e . 5/329. gerçekten bü­ yük y a l a n . . 4/139 ve 5/16. Prof. Muhtasar'ü Tarih-i Dımaşk. Hatice de elli beş yaşını geçtikten sonra ancak bu çocuklar d o ğ m a y a başlamışlar. peki bu kızcağız peygamber322 a) Makdisi. Muhammed kırk yaşını.doğmaya başlıyorlar diye bir hadis aktarıyor. Mevahib. Muhammed'in çocukları bölümünde. Bidaye-Nihaye. 2/26364. merak konusu! Çünkü bu görüşe g ö r e hepsi Hatice'nin 55'inden sonra doğmuşlar. no: 15244. Zevaid. Hele tü­ münü de bir seferde doğurmadığına g ö r e . tabii ki bu ya­ zarlar farklı rivayetler de yazmışlar-. Evlad-i Nebi kısmında. A m a aynı Rıza Savaş gibi ilahiyat akademisyenleri şunu görmüyorlar: M a d e m M u h a m m e d 25 yaşında evlen­ di ve ondan sonra bu kız dünyaya geldi. f) İbni Asakir. a) Z e y n e p Muhammed'in kızlarından Z e y n e p . anneler kız çocuklarını evlendirirdi. İşte bu görüşe g ö r e şu demek oluyor ki. b) Kastalani. bir kere kalan ömür (7 yıl) bu çocukları doğurmaya nasıl yetmiş. c) Tarih-i Hamiş. Muhammed henüz pey­ gamber olmadan gerçekleşir. 1 /272 ve sonrası. Bu evlilik. Mesela. Dr.

Burda da diğer kaynaklarda olduğu gibi kızın evlendiği ta­ rih.Üsd'ül Gabe. b. no: 313 ve 625. Bunun da nedeni. Zeynep'in hicri sekizinci yılında vefat ederken 30 yaşında olduğunu yaz­ mış. Yine konuya ilişkin Diyanet işleri başkanlığınca terceme edilen Tecrid-i Sarih'te şu var: Henüz M u h a m m e d ' e pey­ gamberlik g e l m e d e n Hatice bir gün Zeynep'i kendi kızkardeşinin oğluna teklif eder. Rıza Savaş. Muhammed de buna ses çıkar­ maz/onay verir ve bunlar evlenir şeklinde bir bilgi veriliyor. Rukiye no: 3343 ve Ümmü Gülsüm no: 4201. Muhammed 13 yıl M e k k e ' d e peygamberlik yapmış. ya evlenen bir kadında yaşın küçük olmasına bakmayıp bunu normal karşılamak. 8 yıl da M e d i n e ' d e yapınca bu ka­ dın ölüyor. . Muhammed 30 yaşında iken Zeynep. Zeynep kısmında.likten önce evlenirken kaç yaşlarındaydı diye hiç sorgulamıyorlar! Maalesef hiçbir İslam mütefekkiri bu çelişkilere değinmemiştir. 33 yaşında iken Rukiye. Mesela. 35. Demek ki Muhammed peygamber olduğu sıra­ da kadın 9 yaşlarında ve sayısız kitaplarda geçiyor ki. 324 a. peygamberlikten önce. yalnız yaşı konusunda bir açık­ lık y o k . c. Tecrid-i Sarih Diyanet tercemesi. Zehebi. birçok İslami kaynakta. 1/5. 3 2 3 Daha önemlisi. "Zeynep peygamberlikten çok az bir sü­ re önce doğmuş. no: 3360.İstiab. Hz. ya da yorum yapmaktan kaçınmak. Zeynep. Muhammed devrinde Kadın.Prof. İs­ lam'dan önce de e v l e n m i ş . Hatta İbni Hacer Askalani. 3 2 4 323 a. S. Burada Taberi tarihinden alıntı yapar.Dulabi tarafından el-Zürrüyyet'üI Tahire adlı yapıtında da geçiyor. b. tabii ki bu durumda. bunların d o ğ u m tarihleri bile yazılmış. Dr. ancak bu sürenin 10 yıl önce olduğu­ nu söyleyenler de vardır" diyor.Diyanet. bundan sonra Ümmü Gülsüm ve yine Muhammed 35 yaşında iken Fatma dün­ yaya gelmiştir şeklinde çok net açıklamalar var.

. f.Askalani. Buna rağmen adam onlara olumsuz yanıt veriyor ve evlilikleri devam ediyor. Hatta tarihçi-müfessir Taberi ve İbni Hacer Askalani. hem de ma­ nevi olarak önemli birisin. Siyer-I A'lam. 1/334 ve sonrası.325 Burada aşırı sevgilerine somut bir örnek vereyim: Hicri ikinci yılında meydana gelen Bedir savaşında.Askalani. Zeynep md. Zeynep md. "Sen de git kızımı gönder" der ve adam da buna söz verir. O yüzden etrafındaki insanlar ona. N o : 11354. Zeynep'in eşi. Mekke'nin ileri gelenlerin­ den. no: 313 hadisin açıklama kısmında. e. Ay­ rıca tabakat kitaplarında sıkça işlenir. Muhammed böyle bir torpili başka bir savaşta sütkar­ deşi için de yapmış. Burada İbni Ishak'ın da. Esir alınanlar arasında onun sütkarde- c. evli­ lik esnasında kendisine hediye olarak verdiği gerdanlığını çıkarıp M u h a m m e d ' e ve Müslümanlara fidye olarak gön­ derir ki. 325 a. Z e y n e p onun esaret haberini alınca Hatice'nin. güvenilir bir kişi. maddi bakımdan zengin ve tüccar­ dı. Çünkü hem maddi.Nihayet'ül Ereb. d. N o : 11354. sa­ na istediğin kızı getiririz.Tarih-ul Hamiş. b. isabe. 2/468 Bedir harbi kısmında. isabe. Dolayısıyla birçok kız seni ister" diyorlar. Diyanet tercemesi. 18/212. Muhammed 30 ya­ şında iken Zeynep doğmuş rivayetini alır. eşini serbest bıraksınlar.Zehebi.Muhammed peygamber olup M e d i n e ' y e geçtiği za­ man. 326 Tecrid-i Sarih. Zeynep-Ebü'i As ikilisinin evliliği M e k k e ' d e yine de­ vam ediyordu. seviyorlardı birbirlerini" diyor lar. gere­ 326 keni yaparım d e r . 1/273-75. "Peygambere rağmen bunlar birbir­ lerinden ayrılmadılar. "Zeynep'i boşa. Muhammed bunu duyun­ ca kocasını karşılıksız olarak bırakır ve güya ona.Taberi Tarih-i. Zeynep'in eşi müşrikler safında yer alır ve sonuçta Müslümanlara esir düşer.

Eski eşinden hamileydi ve çocuğunu da düşürmüştü.şi bir kadın da bulununca. b. I. Sire. M e k k e ' y e gelince Zeynep'i birileri­ ne teslim edip gönderir. onları affetmiş! İşte bu olaydan sonra Hz. d.İstiab. Bidaye-Nihaye. tabii ki Mekke müşriklerinin zoruna gitmiştir: Hani hem savaşta bizi mağlup etti. İsabe Zeynep md. c.D. s. eşinin M u h a m m e d ' e esir düşmesi sonucu yapılan pazarlıklar yüzünden gitmesi ve giderken de gündüz.Neseb'ü Kureyşin. Kadın henüz hayatta iken yaklaşık 170 kişilik bir Müslü­ man grubu onun eski eşinin de içinde bulunduğu bir Mekkeli ticaret kafilesinin yolunu kesti.Tarih-ul Hamiş. Tarih-i Hamiş.Mas'ab Zübeyri. Bu olay onun vefatına ne­ 327 den olmuştur. 2/293 ve sonrası. Muhammed'in kızı Z e y n e p ' l e eşi birbirlerinden ayrılmak zorunda kalırlar. Normalde Ebü-1 As'a. 21 ve soırası. herkesin gözünün önünde yola çık­ ması.İbni Kesir. Z e y n e p aldığı darbeler ve kan kaybı sonucu gitgide ağırlaştı. Eşi Icurtulmayı başardı ve kaçıp M e d i n e ' y e gitti. f. h. Bedir kısrrında. 2/23 ve devamında. hem de namusumuzu bizden alacak diye düşünerek Zey­ nep'in gitmesini istememişlerdir.Askalani. O yüzden Z e y n e p yola çıkınca. "Eşini boşa" diyorlardı. Çünkü az önce de belirttiğim gi­ bi.Dulabi. 1/274. 5/330. Zürrüyyet-i Tahire.bekıri. bir g e c e gizlice eşine sığındı. Böylece Z e y n e p babasının yanına M e d i n e ' y e gitmek için yola koyulur. Ancak Zeynep'in bu şekilde. adam esaretten kurtulunca Zeybep'i M e d i n e ' y e g ö n ­ d e r m e y e söz vermişti. 327 a. esirlerimizden fidye aldı. N o : 1 1217. Hebbar b. . e.İbni Hişam. 1/59-65. g. no: 3360. ancak burada ayrılık nedeni farklı olunca zorlarına gitti. 1/274. Esved adında bir kişi ona baskın düzenledi ve yere düşen kadının kaburgası kırıldı.Belazuri Ensab'ül Eşraf. Zeynep kısmı.

Ali arasında yaş farkı çoktu. Şu hatırlatmayı yapmakta yarar var: Namaz. 3 2 8 Bu kızcağız da Hz. yaşı evlilik için uygun muydu diye kim­ se düşünmemiş. 42. 329 a. Nesai. Fatma da hicri 11.İsabe. 7/258 v e d v .Tabakat. £n başta Diyanet'in terceme ettiği Tec­ rid-i Sarih no: 313'te şu var: Muhammed namaz kılarken bu kız öylesine küçüktü ki. Zeynep kısmında. güya Zeynep'in eşi de artık o andan itibaren Müslüman olmuştu ve M e d i ­ ne'de yaşamlarını sürdürdüler. Fatma'nın vefatından sonra Hz. Ancak şu var ki.İsabe. onun Mirac'e çıkmasıyla farz kılındı. Namaz.Zeynep. Ümame ile Hz. imame ve Sehiv kısımlannda. . Ali ile evlenirken kaç yaşlarındaydı. henüz Mu­ hammed M e d i n e ' y e hicret etmeden yaklaşık birbuçuk yıl önce. <endisine sığındığını ve onu affettiğini halka ilan etti. Mesacid. 165. bab. no: 4086. Nsseb'ü Kureyşin. Mesacid. Ben de de­ taylı olarak üzerinde durmayacağım. an­ cak kız büyüdü ve reyzesi Hz. Ali adında da bir er­ kek çocuk dünyaya geldi. Ebudavud. bazen namaz kılarken Muhammed'in sırtına tırmanırdı. no: 11354. s.bekiri. yılı vefat ettiğine g ö r e . bunun üzerinde durmamıştır. Ali ile e v l e n d i . Müslim.Buhari. c.D. Muhammed buru duyunca sevindi. kızcağızın hangi yaşta evlendi­ ği tahmin edilebilir. 1/273. Küçük bir ipu­ cu verip g e ç e y i m . Tarih-i Hamiş. Bu ikiliden Ümanne adında bir kız. 328 a. d. bab. b. Muhammed'e bile danışmadan yüksek sesle. 158 ve 219. Ayrıca bu açıklama en başta Buhari ve Müslim olrnak üzere diğer hadis kaynaklarında 329 geçmektedir. Haberiniz olsun. Edeb 18. t>ab. es­ ki eşinin geldiğini.Mas'ab Zübeyri. Oğlan küçük yaşta vefat etti. ona kimse dokunmasın de­ di. b. no: 11354.

Zeynep md. O. İşte bu sure inince. babası henüz peygam­ ber olmadan (yani 40 yaşın altında iken). Muhammed peygamber olunca yine bu evlilik de­ vam eder. Yaygın olan ka­ naat.Ali ile evlendikten sonra zaman içinde bir gün Ali ona. ö v e 53. isabe. Demek ki kocanın kendi ölümünden sonra ha­ nımına eş bulması onlara g ö r e normal bir ö n e r i y m i ş ! 3 3 0 Muhammed ise hanımlarına. Ali öldürülünce kadın Mugire ile evlendi. bir alevli ateşe gi­ recektir (3). . Ümame md. 330 Tecrid-i Sarih. "Muhammed'in kızlarını boşayın" derler. bu açıklama Diyanet'in tercemesinden ve tabii ki aynı zamanda diğer birçok İslami kaynaktan. ta ki Ebu Leheb hakkında Kur'an'daki Tebbet su­ resi oluşuncaya kadar. O n a ne malı fayda verdi. Yani peygamber­ liğin hemen ilk yıllarında oluşan bir sure. ben ölsem bile artık size ev­ lilik yok demiştir! 3 3 ' b) Rukiye ve Ümmü Gülsüm Muhammed'in kızlarından Rukiye. Yani iki kardeş bacanak olur. Kızlarından Ümmü Gülsüm de peygamberlikten önce Ebu Leheb'in bir diğer oğlu Uteybe ile evlendirilir. Ebu Leheb'in o ğ ­ lu 'Utbe' ile evlendirilir. Ebu Leheb ve hanımı Ümmü Cemil kendi oğullarına. no: 313. Evet. (4-5) Bu Tebbet suresi. 331 Ahzab. Bu surenin anlamı şu: "Ebû Le­ heb'in elleri kurusun. 10954. no: 11354 . "Korkarım ki ben ölünce Ebu Süfyan oğlu Muaviye sa­ na talip çıksın! Bu durumda beni dinlersen Nevfel oğlu Mugire ile evlen" dedi. Zaten kurudu (1). Daha sonra Hz.cilt 2/453. Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak karısı da o ate­ şe girecektir. ne de kazandığı (2). iniş sıralamasında Kur'an'ın 114 suresi içinde altıncı sırada.

Burada İbni Hıcer. d. o zaman bunların ayrılma nedeni din de­ ğil. "Rukiye peygamberlikten önce Ebu Leheb'in oğluyla evlendirilir.D.Belazuri. Burada ilginç )ir durum daha var. 2/4*8.bekiri. Sonuçta onlar da şartını kabul eder­ ler ve zaten anne-babanın da bu konuda teklifleri vardı. bu yüzden Rukiye ileÜmmü Gülsüm'ü boşarlar. ve 11318 Rukiye md. 92 . Bu durumda bu kızların Ebu Lehel'in çocuklarıyla evlenmeleri ancak hayal olur veya bunlar Osman'dan önce Ebu Leheb'in çocukla­ rıyla evlenmişse. e. "Bu adamın kızlarını boşayın" derler.İbni Hacer. f.ukiye Utbe ile evlendirildikten sonra bu evlilik devam ede". Kimi rivayetlere g ö r e Osman bu ka­ 332 dını d ö v e r ve burdan dolayı o g e n ç yaşta vefat e d e r .no: 1 1354. Dulabi gibi bazı si­ yer/tarih yazarları Osman. Tarihü flamis. Rukiye ile evlenince Muham­ med henüz peygunber değildi. î/23 v d . başka bir şey olmalı.l/56vd. b. Ancak bu su­ re inince. 1/273. ta ki kocası ölene kadar. El-Zürrüyet'ül tahire. c. bu sure ininceye kadar.Tabakat. Ayrıcf Mekkeliler de Ebu Leheb'in bir oğluna. cilt. Ensab.Tekrar ediyorum. "Eban bin Sait bir As'm kızını bana getirirseniz ben kabul ederim" yanıtını verir. İslamiyet gelince ayrılırlar ve bu kez de Osmanla evlendirilir" diyor. g-Tarih'ü Ehli'l Beyi s. Muham­ med'in kızlarıyla Ebu Leheb'in oğulları arasındaki evlilik d e v a m etmiştir. s. O da şu: l. Hatta farklı rivayet­ ler de var Rukiyenin Ebu Leheb'in oğluyla evliliği konu­ sunda. ro: 4087-4088. Daha sonra da Osman'la evlendiilir. lsabe. artık Ebu Leheb ve eşi Ümmü Cemil'in canına tak eder/dayanmazlaı oğullarına. tokı Zeynep'le eşininki gibi. 7.Taberi Traih. "Muhammed'in lızını boşa" diye teklifte bulununca o. Ancak bu kızların Ebu Leheb'in 332 a. diyorlar.Dulabi.

1/72. Bu kadın ha­ mileydi ve yolda g e m i y l e giderken çocuk düşürmüştür v e ­ ya çocuğu doğurduktan sonra bir horoz çocuğun g ö z ü n e 333 a-Dulabi. b-Tarih-i Hamiş. nasıl doğruyu bulacağına şaşıyor. 3 3 3 Görüldüğü gibi konu çelişkilerle dolu. peygamberlik­ ten 7 yıl önce dünyaya gelmiş. Ki bu durumda artık peygamberlik vardı. zaten ben de bu anormal durumları tespit etmeseydim. insan ne yapacağına. Çünkü bunlara g ö ­ re eğer Ebu Leheb'in çocuklarıyla olan evliliklerini de kabul edip İslam'dan önce gerçekleştiği görüşü benimseniyorsa. el-Zürrüyet'l Tahire. Zehair-ül Ukba. no: 63 Rukiye kısmında. böyle bir kitap yaz­ mam söz konusu olmazdı. Birincisi Muhammed 45 ya­ şında iken gerçekleşir. Ayrıca Moğultay'm da bunu söylediğini yazıyor yazar: 1/275. O yüzden Osman'ın da peygam­ berlikten önce bununla evlendiği fikri. c-Muhibbüddin Taberi.çocuklarıyla evlilikleri konusunda İslami kaynaklarda he­ men hemen fikirbirliği var ve Tebbet suresinin onların bo­ şanmalarına neden olduğu görüşü yaygın. dengeleri altüst eder. D. Bekiri. diğeri de 46 yaşlarında iken. Dulabi gibileri ya bu kızların Ebu Leheb'in ço­ cuklarıyla evliliklerini inkâr etmeli -ki bu inkâr edilemezveya başka neden göstermeleri gerek. Her iki seferde de halife Osman'la eşi ve aynı zamanda Muham­ med'in kızı diye iddia edilen Rukiye de vardı. 1/406. Muhammed daha M e k k e ' d e iken Müslümanlar bir-iki kez Habeşistan'a hicret eder. 162 . o zaman bu kızların İslam'dan önce iki kez evlendikleri söz konusu ve d o ğ u m tarihleri de belli: Rukiye. İşte bu 5-6 yıllık ömürle nasıl iki kez evlen­ mişlerdir. İşte görüldüğü gibi öyle kötü-beceriksiz bir tarih hazırlamışlar ki. bu imkânsız bir şey. Ümmü Gülsüm de ondan sonra doğmuş.

ama Ümmü Gülsüm'le ilgili bu konuda herhangi bir bilgiye rastlamadım: Acaba ne zaman ve kimle M e d i n e ' y e gitmiş? Yalnız şöyle bir bilgi var. daha sonra Medine'ye geçti ve hicretin ikinci yılında orada vefat etti. Muhammed'den mektup alınca -Siz de M e d i n e ' y e gelin diye. onun ölümünden son­ ra bu ikinci evlilk gerçekleşti.Tehzib'ü Taribi Dımaşk.. 3/127. Çünkü Muhammed'in de Hafsa'ya talip olduğunu öğrenmişti. Esed b. b. .İbni Abdil Be. 1 /298. Osman'a da ikinci bir kızımı (Ümmü Gülsüm'ü) v e r e c e ğ i m dedi ve bu şekilde anlaştı­ lar: Hafsa Muhaınmed'e. Rukiye nd. h. no: 11181 Rukiye md. Ümmü Gülsüm de Osman'a. Rukiye. Fatma'lar da Hz. gözünü çıkarmış ve çocuk ölmüştür. 5/17. 3 3 4 Rukiye'nin öümü üzerine Osman dul kaldı. Abdülmuttalib kızı Fatma ve Muhanmed'in amcası Hamza'nın kızı Fatma'dır.. Zübeyir b. Isats. Bu evlilik Medine'ce. 163.Nihay. ancak Osman cesaret edemeci. Istiab. g.El-Makdisî' (c355)el-Bed u ve'l-Tarih. c. Zehairü'l Ukba. 334 a.Üsd.Askalani. Muhammed haberi duyunca çözü­ mü buldu: Hafsi benim olsun. Kimi kaynaklarda Osman'ın onu dövmesi sonucu v e ­ fat ettiği iddia ediliyor. Çün­ kü o tarihe kadar Rukiye yaşıyordu. Rukiye ve Zeynep'in ne zıman.MuhibbüddinTaberi. 18/212. Ali.vurmuş. anctk bu da muğlâk: Hz. Hişam kızı Fatma. Yalnız buradı bilinmeyen bir şey var: Fatma. f-Nüveyri.o. Bedir harbinden sonra gerçekleşti. Ta-ih'ü Medinetüi Dımaşk. yanına Fat­ ma'ları ve Ümrrü Eymen adındaki kadınla Ebu Vakıd Leysi adında bir erkeği alıp yola çıkar.t ul Ereb. d. bu kez ha­ life Ö m e r kendi kızı Hafsa'yı ona teklif etti.ibni Asakir. e. Fatma. Rukiye md. N o : 3343. nasıl Mekke'den M e d i n e ' y e hicret ettikleri İslami caynaklarda anlatılıyor. Bunu az önce de belirttim.

Kenz'ül Ummal. burada Ümmü Gülsüm için biraz şüphe var: Acaba o da bunlarla mı gitmiş diye. Demek istediğim. zayıf olanlar Ali ile be­ raber yolculuk yaparlar. İlkin Rukiye'yl Osman'a verirken şunu söylüyor: Cebra­ il bana Allah'tan vahiy getirdi ki Allah demiş kızını Os­ man'a ver.Ayrıca Müslümanlardan fakir-fukara. ama bu kızcağız yok. Fakat burada da hiçbir işaret yok. 6/ 176 . f. o yüzden açıklama yapmak zorunda kaldım. bu sefer şuna benzer açıklamalar yapar: Üçüncü bir kızım olsaydı onu da Allah'ın vahyiyle Osman'a verirdim.Heysemi. yalnız konuyu karıştırınca herkesin nasıl hicret ettiğini gördüm. 3/127 ve 39/40-45. Tarih u Medinet-i Dımaşk. Mecme-ü Zevaid. 3 3 5 Muhammed bu kızları Osman'la evlendirirken de çok enteresan açıklamalar yapmıştır. b. Başka bir sözünde. no: 4201 Ümmü Gülsüm md. s. Osman kısmı. 336 a. Zamanla bu da vefat edince.İbni Asakir.Kastalani. „ „ 335 a. 1/88 c. Bunlardan birkaçını suna­ yım. N e y s e bu o ka­ dar önemli değil. Bu kadın hicre­ tin dokuzuncu yılında M e d i n e ' d e vefat etmiştir. Daha sonra Rukiye ölünce bu kez aynı vahiy olayını ikinci kızı Ümmü Gülsüm için kullanır. c. Yabancı olan Fat­ ma'lar bile sayılıyor. ben de buna dayanarak veriyorum. Bidaye-Nihaye: 5/530. yüz (100) kızım olsay­ 336 dı yine Allah'ın emriyle Osman'a verirdim demiştir. Diğer bir sözünde. burada da ben Allah'tan aldığım va­ hiyle kızımı Osman'a veriyorum der.no: 36199-36208 ve 36246. b. el-Zürriyyetü'l Tahire. Diğer bir hadisinde.İbni Esir.Dulabi.İbni Kesir.Taberani Mucem-i Kebir.Hindi. kırk kızım olsaydı hepsini Os­ man'a verirdim. on kızım olsaydı hepsini Osman'a v e ­ rirdim: Biri öldü mü diğerine başlardım-.İbni Abdi'l Ber. Ümmü Gülsüm md. Istiab. Mevahib-i Ledüni. no: 14509-14512 . d. . sadece bundan söz edilmemiş. ta ki hepsi bitene kadar. 17/184 ve 22/436. e. 1/394. Üsd.

1/272. sebeb-i nüzul kaynaklarına bakılabilir. 1/46. Hatice kısmı 4/1818. no: 3311. 22/455. peygam­ berlikten önce bu çocukların evlendiklerine dair açıklama­ lar bile var.bekiri. 9/253. . Bunu daha önce de belirt­ tim.. b. birbirlerinden 180 derece farklı aktarım­ lar. d. onu da bura­ ya alayım.Suyuti.Dulabi. Med-Tarih 4/139 ve 5/16. 3 3 8 Çocukların hepsi kırk yaşından sonra doğmuşsa. Mevahib'i Ledüni. D. Evet. d. Muhammed'in canı sıkılıyor.Makdisi. Bekiri. Hemen Kevser suresinde şöyle bir ayet indiriyor (oluşturuyor): "Ey Mu­ hammed! Kuşkun olmasın ki. Ayrıca Moğultay'ın da bunu söylediğini yazıyor yazar: 1/275.Taberani. Tarih'jl Hamiş. inanmayan­ lardan As b. 162.Dulabi. Heysemi. El-Zürıiyyetü'l Tahire. Traih'ül Hulefa. 1/406. kerametler varmış ki. s. İbni Abdi'l Ber. se­ ni kötüleyenin ta kendisidir. f.. Vail onun hakında. Kastalani. çocuk­ ların bırakın peygamberlikten sonra doğmasını. Ha337 a.Mecme'ü Zeveid. c.337 A m a daha önce de açıkladım. Bu konuda İslam'ı kaynaklarda çok ilginç bilgiler var." Bu konuda tüm tefsirlere. 1/391. 338 a. Mesela Taberani. e. 165. birçok kaynakta. Dulabi.Istiab.Kastalani. "Kısır adam" diye bir cüm­ le kullanıyor. Makdisi gi­ bi tarihçiler şu farklı rivayetleri de aktarmışlardır: Muham­ med'in tüm kızları peygamber olduktan sonra (yani 40 ya­ şından sonra) doğmuşlardır. Muhammed'in çocuğu olmayınca. soyu kesik/kısır olan. onun Allah'ı bu kadar sıklık­ ta Cebrail'i göndermiş olmalı! Konuyla ilgili şöyle bir olay aklıma geldi. el-Zürriyyet'ül Tahire. b-Muhibbüddin Taberi.Demek ki Muhammed'in yaşındaki Osman'da çok ma­ haretler.D. 1/72. Zehair-ül Ukba. c.Tarih-i Hamiş. g.

ken­ disi 40. Arada 10 senelik bir ömür var ve hemen onuncu yılda evlenmiş diye bir bilgi de yok. Hatice 63 yaşında v e ­ fat etti. Gerçi bazı şeyler belli oluyor artık ama yine de kolay anla­ şılabilir bir ö z e t haline getireyim. Her ne kadar adı g e ç e n tarihçiler. 55'ten sonra bu çocukları doğurmuşsa. bunların peygamberlikten önce doğmaları ve ay­ nı zamanda peygamberlikten önce evlenmiş olmalarıdır. 2. babası 30 yaşında iken d o ğ ­ du ve peygamberlik yaşı olan 40'tan önce de teyzesinin oğluyla evlendi. . bu yaşta kocaya verilmesi nasıl açıklanabilir? Üstelik Zeynep'in. bu görüş zayıftır.Peki nasıl olur da Muhammed 33 yaşında iken Ruki­ ye dünyaya gelir ve henüz peygamberlik g e l m e d e n (40'tan önce) onu Ebu Leheb'in oğluyla evlendirir? Tam kırkıncı yılda evlendirildiğini düşünsek bile kız o zaman an­ cak 7 yaşında oluyor. Diyanet tercemesi. no: 625/cilt 4/319 hadisin açıklama kıs­ mında. Çünkü çoğunluğun ibresi bu yöndedir ve Hatice'nin ilerle­ miş yaşında d o ğ u m yapması da olası değildir. başta Diyanet'in terceme ettiği Tecrid-i Sarih olmak üzere birçok İslami kaynakta g e ç m e k ­ 339 tedir. Hatice de 55 yaşlarındaydı. Çünkü Mu­ hammed ilk peygamberlik iddiasında bulunduğunda. güç­ lü olanı. babası 30 yaşında iken doğduğu açıklaması. Peki. 1. Kim bilir bel­ ki daha erken evlenmiştir.Farzedelim ki Zeynep.tice 55 yaşını geçtikten sonra d o ğ u m a başlamış demektir. Şimdi de verdiğim bilgileri somutlaştırmaya çalışayım. bu kızlar peygamberlik­ ten sonra doğmuşlar demişlerse de. Ve nasıl oluyor da din nedeniyle es339 Tecrid-i Sarih. bünyesi müsait miydi sorusuna yanıt v e r m e k gerekiyor ama ondan önce bu kadar çocuğu doğuracak zamanı var mıydı diye de sormak gerekiyor.

Yineliyorum: Bu yoruma g ö r e tüm bu çocukları. Daha önce de belirtildiği gibi bunların peygamberlikten sonra doğdukla­ rını yazan önenli İslam tarihçileri de var. peki bu kadar yaş farkına ne diyeceğiz! Şunu hep vurguluyorum: Osman. bu defa onun bir küçü­ ğü olan Ümmü Gülsüm'ü Osman'la ( d e d e Osman'la) ev­ lendiriyor ve bunu yaparken de Tanrı bana bu konuda va­ hiy gönderdi diyor. Muhammed'ir yaşıtıydı ve bu kızla kardeşi Ümmü Gülsüm de Osman'ın kadınlarıydı ve d o ğ u m tarihleri de bellidir! İş­ te İslam'a gönül veren müçtehitler. aralarında 1-5 yaş fark vardı. o da ablası Rukiye gibi daha önce Ebu Leheb'in bir diğer oğlu Uteybe ile evlendirilmişti ve din engdi yüzünden boşanmıştı.Rukiye ölünce. İslam tarihindeki v e ­ rilere g ö r e 21 yaşındaydı. akademisyenler bu ya­ şı doğal karşılı/orlar. 3. Cüveyriye. O yüzden İslami kesim bunu sorun ola­ rak görmüyor. Kaldı ki. Hafsa dbi.ki eşinden ayrlan bu Rukiye'yi yine peygamber olmadan (40'tan önce) Osman'a veriyor ve peygamberliğin beşinci yılında (yani kz 12 yaşında iken) Osman'la birlikte Habe­ şistan'a hicret ediyor ve bu sırada Osman'dan hamile iken de yolda çocuc düşürüyor? Halife Osman ile Muhammed hemen hemen yaşıttılar. Hatice 55 yaşından sonra doğurmuştur. Marya. Kız­ cağız hicri ikinci yılında vefat ederken. o zaman bu işh içinden nasıl çıkılır? Dikkat edilrse ben bunların yaşlarıyla ilgili en yüksek olanı temel alıp değerlendirme yapıyorum. iıern de iki sefer ikiz doğurmak suretiyle di- • . Muhammed. Bu kızlar Muhammed'indir desek (zaten İslami kaynaklarda böyle yazılıyor). Kabul edelim ki bu kızla Os­ man'ın evliliği peygamberlikten sonra olsun. Niye? Çünkü islam'da bunun somut örnekleri var: Muhammed'in 9 yaşındaki Ayşe'yi alması ve 55-60 yaşlarında iken aldığı gencecik Safiye.

Buna rağmen ortada inanılmaz bir manzara var. Fatma henüz Hz. 4/139 ve 5/16 Aynı şeyi Taberani de alır. Peki. Bu durumda kızların ha­ life Osman ve Ebu Leheb'in oğullarıyla evlenmeleri müm­ kün değildir.Yukarıda belirttim.Eğer bu kızlar da Muhammed'in ise.İbni Kesir. el-Bed'ü ve'l Tarih. Ali ile evlenmemiş iken hem Ebubekir. 3 4 0 Bu m e n o p o z (Menopause) döneminde Hatice'nin bunları nasıl doğurduğunu. 4.. Peki.Kastalani. neden onlarla ilgili İslam literatüründe önemli bir kayıt yok! Kaldı İd.. 55 yaşına gelince mi harekete geçti! Biliyorum. b. bir görüşe g ö r e bu kızlar İslami­ yet geldikten sonra doğmuşlardır. o bakımdan en yüksek yaşı seçtim. yanıt hemen hazırdır: O Allah'ın peygamberidir. Ali'ye verir. ama o v e r m e z . aranızda yaş farkı var der ve sonuçta Hz. hicri yılı olayları 5/330. onlara da yazık değil miydi? G ö z önüne almadı. bu yaşta Hatice'ye değil ikiz. Da­ ha önce de belirtildi: Hatice Muhammed'den evvel iki se­ fer evlenmişti diye. Hâlbuki yüzlerce kaynak gösteriyor ki. El-Bidaye ve'l Nihaye 11. . er340 a.Makdisi.. 1/391. 5. dör­ düz de ve daha fazlasını da Allah doğurtabilir demeleri ga­ yet mümkün ve nitekim de bunu rahatlıkla söylüyorlar. hem de Ö m e r onu kendileri için Muhammed'den isterler. Demek ki bu görüşün ciddiye alına­ cak bir tarafi yoktur. c. bu­ nu aktaran ve safça inanan tarihçilerden sormak lazım. Mevahib-i Ledüni.Hz. 6.. üçüz de. aynı Muhammed neden bu yaş farkını diğer kızları için de g ö z önüne almadı. g e n ç yaşta neden o kadar çocu­ ğu evlendiği kişiler için de yapmadı. bu ev­ lilikler gerçekleşmiştir. Gerekçe de şu: Kızım kü­ çük. Bu son görüşü (peygamberlikten sonra doğdular diye) dikkate alsaydım zaten işin içinden çıkılmazdı. Çünkü çocuklar onun değildi.yen birçok İslam tarihçisi v a r .

Rukiye hicri ikinci yılında. Peki. hem de onunla cinsel ilişkide bulunan kişiyi öldür demişti. Safiye. Ben bu olayı kanıtlarıyla birlikte başka bir kaynağımda anlattığım için burada detayına g i r m i y o r u m . s. 213. Cüveyriye. git hem Maryayı. üçüncü baskı. . Çünkü Muhammed vefat edince ondan bir­ çok g e n ç kadın dul kaldı. Ümmü Sele­ m e . A m a Hz.. Z e y n e p b. Ümmü Gülsüm de dokuzuncu yılında vefat etmiş. Mesela. Aslında İslami kaynaklarda var olan bilgilere bakılınca. Nasıl mı? Anlatacağım. Ali'yi görev­ lendirmiş. Fatma hakkında Mu­ hammed'in hadisleri de çok fazladır. Muhammed de hicri on birinci yılında öldürülmüş. bu çocuğun Muhammed'den olmadığını belirtmek istedim. Z e y n e p seki­ zinci. Hayır. Hafsa. "Fatma ben341 Kur'an'ın Kökeni. neden bunlardan hiçbiri Muhammed'den hamile kal­ madı da (görüldüğü gibi yaşları uygun ve henüz m e n o p o z devresi de onlar için söz konusu değildi) Hatice o yaşta bu kadar çocuk doğurdu hem de ild kez ikiz doğurmak sure­ tiyle! Burada şu söylenebilir: Marya da Muhammed'den ha­ mile kalarak İbrahim adında bir erkek çocuk doğurmuş. Cahş. Muhammed'in kızıdır diyorum. Hz. Örneğin A y ş e 18 yaşında dul kal­ dı. Fatma hakkında sayılmayacak kadar hadis var. Daha sonra farklı bir formül bulunmuş. bunlar hakkında ise hiçbir şey yok: Yetim oldukları belli. Fatma. Ümmü Habibe. 3 4 1 Bunu g ü n d e m e getir­ mekle. ikisi de infaz edilmekten kurtulmuştu. H e p 20-35 yaşlarında kadınlardı. Marya'nın doğurduğu çocuk (İbrahim) Muham­ med'den değildi.ken de ölmemişler. Fatma dışında Muhammed'in çocuğunun olmadığı fik­ ri ağır basıyor. Çünkü İslami kaynaklarda ona çok yer verilmiştir.. Niteldm Muhammed Hz.

Okuyucu haklı olarak merak edip şunu sorabilir: Peki bu hengâmenin. Hz. 343 a. artık o kadının başka ko­ cadan kızlarıyla (varsa eğer) evlenemezdi. Hatice'nin Hale adında bir kız kardeşi vardı. üçüncüsü de semereleri yiyor. Gel de bunları sıraya diz! Zor bir iş değil mi! A m a ben yine ko­ numuzu bir sonuca bağlamaya çalışayım.Menakıb'ü AH Ebi Talip 1/59-162. ev­ lendiği kişinin de bir başka hanımından kız çocukları vardı.Ebülkasım Kufi. ayete g ö r e . Hâlbuki onlar da uzun yaşadılar. O da vefat edince kızlar ortada sahipsiz kal­ dı. Kim ona eziyet ediyorsa bana etmiş olur" gibi onu öven çok farklı hadisler v a r . Araplarda o za­ manlar üvey baba önemliydi. işte Hatice'nin kız kardeşi Ha342 Buhari-Müslüm. 3 4 2 ancak benzer açık­ lamalar. 'Istigase' 1/68. Tanrı buyruğu saydı. diğer kızları hakkında yok. Nitekim Muhammed de bu­ nu Kur'an'ına ekleyerek meşru hale getirdi. b. diğeri develeri. Hatice. Nisa suresi 23. Biraz önce de belirttim. Biri in­ sanları. Babaları ölünce bunlar üvey annede (Hatice'nin kız karde­ şinde) kaldılar. . Fadail-i Fatma. Rukiye ve Ümmü Gülsüm) Muhammed'le Ha­ tice'nin çocukları değildi. bir erkek bir kadınla ev­ lenmiş ve cinsel ilişki yaşamışsa. Bu kadın daha önce biriyle evlenmişti. olup bitenlerin sonucu ne oldu? Ben de soruyorum acaba sonuç ne oldu? Aslında konu­ muz şu bulmacaya benziyor: Ortada üç d e v e var. M u h a m m e d bir 343 bakıma bu kızlara üvey baba olmuştu. Muhammed'le evlenince. Fatma dışında kalan bu kız­ lar (Zeynep. Hatice'nin maddi durumu müsaitti ve bu çocukları ya­ nına aldı. ikisi Muhammed'den bir-iki yıl önce vefat etti. Hatice zengindi ve kızlar ona yardım da ediyor­ lardı. Bunlar üvey ev­ lat sayılırdı ve İslam terminolojisine g ö r e bu durumda olan bir kıza 'Rebibe' adı verilirdi.den bir parçadır.

bu durumda olan başka insanlar için de durum aynıydı. doğrusu bunu anlamak zor. ancak kızları Muhammed'den alan İslam tarihçileri yok: H e p onun kız­ larıdır diye yazmışlar. bunları gerçek kızları sanıp bu şekilde kayıtlara geçirmişlerdir. Muhammed'in üvey kızları durumundaki kızlar "Muhammed'in çocukları" diye tanımlandığı için. Taberi vs. Vakıdi. Bunlar toparladıkları bilgilerde. . ibni Hişam. İbni Sad. normalde o yaşta ve o günkü koşul­ larda kimse bunu yapmazdı. Buna da ihtimal vermi­ yorum. inanca g ö r e de bu gayet normaldi. bunları nerden çıkardılar? Sonuç şu: a) Ya çoğunluğun iddia ettiği gibi bu kızlar Muhammed-Hatice'nindir ve Muhammed henüz peygamber ol­ madan bunlar d o ğ m u ş ve yine daha peygamber olmadan bunlar 5-7 yaşlarında iken evlendirilmişlerdir. b) Ya da bunlar peygamberlikten önce doğmuş-. İbni İshak. Evet. Şunu da belirtmek lazım ki Muhammed. İs­ lam'ın en eski tarihçileri bile Muhammed'den en az bir asır sonra ortaya çıkmıştır. Mesela. Bu iş yan­ lışlıkla oldu diye düşünelim. Dolayısıyla halk arasında o zaman bunlara Muhammed çocukları denirdi ve o günkü kültüre. Hatice zengin olduğu için onunla evlen­ meyi kabul etmiştir. Çünkü daha önce de iki kez evlenen Hatice'nin ya­ şı geçmiştir. İslam aktörleri bu yabancı çocukları neden zorla Muhammed'e yazmışlar.le'den olan kızları Hatice'nin evinde oldukları için böyle değerlendirilmiştir. ama kızlara yükledikleri anor­ mal d o ğ u m tarihleri neden. Bunu anlatan kaynaklar çok. bu kadar çocuk (kimilerine g ö r e 12 çocuk) do­ ğurması tıbben mümkün değildir. ancak İslamiyet'ten sonra evlenmişlerdir. Ben şahsen buna ihtimal vermiyorum.

Bu durumda da Muhammed'in 40 yaşından sonra bu kızların d o ğ d u ğ u ve bunlardan birinin Muhammed 45 yaşında iken hamile olduğu iddia edilmek­ tedir. İslam otoriterlerince pek dikkate alınmamış/nerdeyse unutulmuş.ö) Onun verdiği bilgiler. H e p söylüyorum. Muhammed-Hatice onları evlendirmişlerdir. İslam tarihi resmi tarih­ tir.c) Bir diğer sonuç da. d) Ya da az önce belirttiğim gibi bunlar başkalarının ço­ cuklarıydı ve yetim kalmışlardı. sonra mı d o ğ ­ duklarını v e y a onların Muhammed-Hatice'nin çocukları olup olmadığını bilmiyorsa. sansürlü tarihtir ama profesyonelce yazmamışlar. Muhammed'in hadisleridir diye ortalıkta dolaşan bu ka­ dar yazı ne kadar sağlıklıdır? Bu kadar önemli insanın ne zaman yaşadığını. Burada söz ettiklerim eski ta­ rihçilerdir tabii ki. bir görüş de bu. hiç şüphesiz ki Muhammed'in cümlelerini. Bilgiler arasında bu davar. Yine Ebü'l Kasım Ali b. İslam'da varolanlarla ters düştüğü için. A h m e t . Adı İbni Şehraşub (h. İslami kaynaklar da tartışmalıy­ sa.588. Bu önemli bir göstergedir. söz­ lerini kontrol edememiştir. Malum damat­ lardan biri de halife Osman'dır ve hicri beşinci yılında bu kızlardan Rukiye ile evliyken ve Rukiye hamileyken Habe­ şistan'a hicret ediyor. Burada olaylardan şu sonucu çıkarmak lazım: Bu kadar in­ san. Evet. bu kızların peygamberlikten önce mi. kızlar Muhammed'in p e y g a m ­ berliğinden sonra doğmuştur ve adı geçen şahıslarla evlendirilmişlerdir. İşte. kimden doğduğunu iyi tespit etmeyen bir sistem. durum ortada. Yalnız yaklaşık bin yıl önce yaşayan bir yazarın bu konu­ da bir şeyler yazdığı kaynaklarda geçiyor. Kızların Muhammed'in olmadığına ilişkin İslam tarihin­ de bir kaynağa rastlamadım.

Benat-ü Nebi. Dolayı­ sıyla bu şekilde söylenmesi normaldir demek de mümkün­ dür. Yine önemli olmamakla birlikte bu konuda şöyle bir hadis var: Zeynep'in eşi Ebü'l As bir gün M u h a m m e d ' e hediye olarak bir şey getirir. Olay.ö) 'el-İstigase' adlı yapıtında benzer şeylerden söz ediyor. 3 4 4 Diyelim ki bunlar Müslüman ama Hz. madem Muhammed'in de damadıydı niye Hatice'nin damadı şeklinde söylenmiş? A m a aynı me­ tin içinde Zeynep'in Muhammed'in kızı olduğu da söyle­ niyor.Kufi (h. s. Hatice'nin bir önceki eşinden olan kızıdır. Bu durumda muhtemeldir ki Z e y n e p .352. Hatice'nin damadı M u h a m m e d ' e bir şey getirdi şeklinde aktarır. Ali taraftarı v e y a Mutezile v e y a islam'ın başka bir eko­ lün sempatizanları. Bunu anlatan ravi.Tenkih'ül Mekal fi İlmi Rical. Sünni de. 89. Aynı zamanda Mamekani (1351-h). Aynı zamanda Tusteri. . Hars ve Z e y n e p adında üç ço­ cuk doğurmuş şeklinde bir açıklama var. ama bu konunun taraftarlıkla alakası yok ki.ibni Şehraşub. 3/79 Zeynep konusunda.. b. Burada başta Belazuri olmak üzere birkaç kaynaktan söz eder. d. Muhammed'den önce ikinci eşi olan Ebu Hale Nebbaş b. Zerare'den Hind. bunun şerhi olan Kamusi Rical'da bunu işlemiştir.istiğase. Ki çocuklar Muhammed-Hatice'nin değildir di­ ye. tabii ki burada Muhammed'in kızıdır diye yazılmışsa da bundan kasıt üvey kızıdır demek mümkündür.Amili. 'Tenkih'ül Makal. bu kızlar Muhammed'in olmayabilir şeklin­ de kanaat belirtmiş. s. Aslında bu kızların M u h a m m e d ' d e n olma ihtimali bu 344 a. Şia da.' adlı yapıtında. Bu­ rada M u h a m m e d ' e bir eleştiri gelirse. 1/159-163. direkt Muhammed ve çocuklarıyla ilgili.. tüm Islami cemaatler de rahatsız olur. Bu­ rada denilebilir ki. Yine Sünni kesimin tarihçilerinden Moğultay'ın siyerin­ d e : Hatice. 83 ve sonrası. c. Menakıb-i Al-i Ebitalib.

"Sen Hz. Tefsir bölümü. dit 5/224. Rukiye'nin çok güzel bir kız olduğunu İslam tarihçileri de yazmışlar-. onlar kimseye nasip olmadı. konuya uyan şöyle bir hadis de var: İki kişi. b) Abdurrazzak. Siyer. İbni Ömer. İbni Ömer. Ali'ye. tabii ki yine de böy­ lesine ikincil gerekçelere ihtiyaç yok. Benim gibi biri senin kayınpederin­ dir. Bakara sursi 193. 345 a) Moğultay. 12. Bunlar arasında. Yine Muhammed bir ara Hz. Çünkü kızların onla­ rın olmadıkları yönünde var olan kanıtlar güçlüdür. o hem Muhammed'in amcaoğlu. ayeti kısmında. Çünkü o kızlar Muhammed'in olsaydı. . İşte bu söz anlamlı aslında. meşhur sahabi İbni Ömer'den bir şeyler sormuşlar. kızım Fatma gibi bir hanımın var ve sizden de HasanHüseyin gibi iki torunum var" diyor. Musannaf. 3 4 5 Buhari'de. ama siz bundan hoşlanmazsınız biliyo­ rum. ancak burada İbni Şehraşub farklı bir şey ek­ liyor: Bir gün halife Osman Ebubekir'e (ki bu ikilinin araları çok iyiydi). 346 Buhari. Burada açık bir şey var: Eğer Osman da gerçekten da­ mat olsaydı.kadar zayıfken. Osman damatlık konusun­ da Ali'yi geçmiş olmalıydı. Şu halde bunlar Muhammed'in kızları de­ ğildi sonucuna varmak söz konusudur. " M u h a m m e d ' e söyle e ğ e r Rukiye'yi bana v e ­ rirse ben de ona iman ederim/inanırım" diye teklif sunar. Çünkü eğer halife Osman ve Ebü-1 As da onun gerçek damatları olsaydı o zaman bu ifadelerin bir anlamı kalmazdı. umarım Allah onu bağışlamış. Ali'ye gelince. Ali hakkında. s. benzer hadislere ihtiyaç olmamalıdır. "Osman. Muhammed'in damadıdır demezdi. Yalnız hadis denkleminde böyle bir açıklama v a r . onun Os­ man'dan farkı. no: 9441. Ali ve Osman hakkında ne dersin?" şek­ linde bir soru da var. "Üç şey sende var. hem de damadıdır" 3 4 6 diye yanıt vermiş. Çünkü bu durumda o iki kızını almış oluyordu. Hz.

Ebu Leheb'in oğluyla evliydi. bu kız kaç yaşlarında iken evlendi­ rildi diye merak e t m e z mi? 3 4 8 Burada konuyu şöyle bağlamak isterim: Eğer bu kızlar Muhammed'inse. Peki. no: 11318 Rukiyye md. 'Benat'u Nebi ve Rebaibuhu s. Kaldı ki. Fatma dışında da Muhammed'in kız çocukları bulun­ duğuna dair şu ayeti de kanıt olarak gösterebilirler: Ahzab suresi 59. ey Muhammed. Enteresandır ki. e ğ e r Fatma dışında kızla­ rı olmasaydı ayet çoğul olarak (kızlarına) oluşmazdı. madem Muham­ m e d 25 yaşında.Ebubekir bunu aktarır ve Muhammed de kabul eder. ama bunu yapa­ mıyorlar. Çünkü baştan beri anlattı­ ğ ı m gibi. Şunu diyor: Rukiye. ayette özetle. 1/83-95. Muhammed'in 40 yaşında iken peygamber olduğunu bili­ yorsun. o günkü örf-âdete g ö r e bu üvey kızlar da artık hürmeten üvey babanın kızları sayılırdı. kendisinin kalkıp bunları kendi yaşıtı olan Osman'a vermesi nasıl izah edilebilir? Ayrıca Hatice'nin ileri yaşta bu kadar d o ğ u m yapması 347 Menakib-ü Al-i Ebi Talib'den naklen Amili. baştan beri anlatılan bu trajedilere yanıt bulmak daha önemlidir. pey­ gamberlik gelince din yüzünden boşandı. o zaman insan. İbni Hacer Askalani gibi bir İslam düşü­ nürü bile bunları anlatırken yaş hesabına hiç değinmemiştir. kadınlarına. 348 Isabe. cümle cümle açıklama getirme yerine. . Bu ri­ vayete g ö r e kızın veriliş nedeni ve halife Osman'ın niçin Müslüman olduğu konusu farklı bir boyut kazanır. kızlarına ve inananların kadınlarına söyle başlarını ört­ sünler. Yani bu evlilik İs­ lam'dan önce gerçekleşmişti diyor. 3 4 7 İslami kesim akıldan ziyade rivayete önem verdiği için Hz. Hatice de 40 yaşında iken evlendiklerini. İşte burada denilebilir İd. Hâlbu­ ki buna yanıt vermek çok kolay.

bunun sonucu olarak v e ­ fat etmiş olabilirler. Çünkü nerdeyse bir düzine kadar insan var ortada ve onlarla ilgili sorulacak bazı sorulara verilecek cevaplar ko­ lay olmalıydı: Doğdukları gün. ... peki ya Rukiye ve Ümmü Gülsüm'e ne oldu? Evet. bünyeleri bunu kaldıramamış. Bu. yoksa sonra mı d o ğ ­ dukları bilinmiyorsa. Burada.. ancak benim olaylardan çıkardığım. peygamberlikten önce mi yoksa sonra mı doğmuşlardır. Çünkü ifade edildiği gibi yaşları aşırı d e r e c e d e küçüktü. Hatice 55 yaşına geldikten sonra mı yoksa daha erken mi doğmuşlardır. A m a bir cemaat kadar olan bu insanların peygamberlikten ö n c e mi. bu gibi konuları işlemenin ne yararı var?" gibi bir soru sorulabilir. Veya M u h a m m e d ' d e n sonra yazı­ lan Kur'an cümlelerinin ne kadar sağlıklı olup olmadığını. nasıl olu­ yor da kırkından sonra bu kadar d o ğ u m yapıyor? Şu önemli nokta hep g ö z d e n kaçmıştır: Peki. insan her yaşta ölebilir.nasıl açıklanabilir? Evet. "Bu çocuklar Muhammed'in olsun v e y a başka­ sından olsun bize ne. Aslında böyle bakmamak la­ zım. Ö m e r tarafından katledildi. bugün kitaplara geçmiş bir sözün/ha­ disin ne kadar sağlıklı bir şekilde yazılıp yazılmadığını tah­ min etmek zor değildir. ama daha önce iki kez evlenip bu kadar d o ğ u m yapmayan Hatice.. istisnalar var. büyük bir ihtimaldir. şu ihtimal de g ö z önünde tutulmalı: O küçük çocukları o küçük yaşta cinsel­ liğe zorlayınca ve düşük de olsa bunlar d o ğ u m da yapın­ ca. ne oldu da bu kızlar küçük yaşlarda vefat etti? Diyelim Fatma. ay ve yıl. bu farklı. ne zaman evlenmişlerdir gibi.

nasıl olsa halifedir. İçeri girdiğinde Osman'ın minbere çıktığını görmüş. sen baş edemezsin" deyince o. "Ya senin boğazına getiririm. Başka bir gün elinde bir iple geliyor ve Osman'a. alış-veriş yapanlardan usulsüz bir şekilde haraç alıyor. Cebele de arkasından gitmiş. o da camiye girmiş. Burada olay kapanıyor. adamı kaale almıyor. Osman o zaman halifeymiş ve millet ondan şikâyetçiymş. "Vazgeç. Os­ man'ın kolundan tutup aşağı indirmiş ve şerefini rencide edecek şekilde davranmış. A d a m önemli biri ol­ duğundan Osman ona bir şey diyemeden doğruca camiye gitmiş. Bu adam Bedir harbine katıl­ mış önemli ashabdandır. biz amirlerimize saygı gösterdik." Osman icraatına devam ediyor. Bu arada birileri Cebele'ye. Hakim'e şehrin piyasasını teslim etmişsin. Bu yüzden Osman'a. ancak onlar bizi dalalete götürdüler" diyece- . Cebele de Osman'ın yönetiminden memnun olmayanardan biriymiş. Bir gün evin yanında iken Osman oradan geçiyormuş. ya da yanlışlarından vazgeçer­ sin" diyor ve şöyle devam ediyor: "Sen Haris b. "Yarın Allah huturuna çıksam. "Ey N'asel! Seni öldürür cesedini bir deveye bindirip sı­ cak bir yere götürür atarım" demiş.SEKİZİNCİ B Ö L Ü M HALİFE O S M A N a) Halife Osman'nın Yönetimine Karşı Gösterilen İlk Tepkiler Halife Osman'ın kötü yönetimine karşı ilk sert tepkiyi gös­ teren "Cebele el-Ansari"dir.

Ö y l e ki. bu adam bastonla Osman'ı d ö v m e y e başlıyor. Ebi Serh'i görevlendiriyor. Samıt. . anneleri aynıydı. Bunlar.ğim. 6/160.. Şam'da askeri komutan olarak g ö r e v yapan Ubade b. yerine de dayısının oğlu Abdullah b.. yerine Velit b. Saf adam. Şam'ın gelirini ona bırakıyor. Ebi Vakkas Kufe va­ liliğinden alınıyor. onu şikâyet e d e c e ğ i m diyor. Ebu Musa'el Eş'ari'yi Basra valiliğinden alıyor. Yine henüz Osman'a karşı kitlesel isyanlar başlamadan. bunu yaparsa aleyhine olur. 3 4 9 Osman'a karşı çıkmak sadece halkın bireysel ve ama­ törce tepkisinden ibaret değildi. As onun akrabasıydı. Amır'ı tayin ediyor. hali­ fe Osman'ın kardeşiydi. Görevden aldığı önemli insanlar da halkla birlikte onun aleyhinde çalışıyorlardı. Yine daha sonra atadığı Sait b. bilmiyor ki Osman bundan haber­ dardır. Ukbe atanıyor. g e m i içinde bu içkileri görünce hepsini y e r e döküyor. Elbette ki Muaviye bun­ dan rahatsız oluyor. Osman'nın icraatından birer örnek ve tabii ki g ö r e v d e n uzaklaştırılanlar da halkla birlik­ te onun aleyhinde çalışıyorlar. Hatta Muaviye Şam'dan gemilerle içki ticareti yapıyor ve Osman'ın izniyle buradan sağlanan parayı kendine alı­ koyuyordu. daha sonra Osman'ın evine yapılan baskında. Amr b. Halife Ömer zamanında Şam valiliğine atanan M u a v i y e ' y e daha fazla imtiyazlar tanıyor. Ubade'yi merke­ ze alıyor. As'ı Mısır eyalet valiliğinden alıp yerine kendi sütkardeşi Abdullah b. İçki olduğu için korkudan konuyu da irdeleyemiyor. Ensab'ul Eşraf. 349 Belazuri. Sad b. Mesela halife Osman tarafından Sad b. Ceh'cah' adında bir baş­ ka sahabiden Osman'a uyarı ve hatta tehdit geliyor. Velit. Bu yüzden Osman. Ancak bu olay Ubade için artık bardağı ta­ şıran son damla oluyor ve Şam'da Osman ve Muaviye'yi eleştirmeye başlıyor.

Hepsi Afrika'dan surdan burdan sağlanan taan malıydı ve haddi hesabı y o k t u . Maarif. 112. Halife Osman bunu da Hakem'in o ğ ­ lu Mervan'c veriyor. varisleri bu külçeleri bal­ ta ile kırıp Löiüşmüşlerdir. Osman'ın bu ayrıcalığı o d ö n e m d e yışayan şairlere bile konu olmuş. Muhammed kendine al­ mıştı ve zaten Kur'an'a g ö r e veraset yoluyla kızı Fatma'ya verilmeliydi A m a Ebubekir'le Ö m e r el koymuşlardı. c. 112-113. b. 3 5 0 İşte Os­ man'ın yönetimine karşı gelmenin ilk işaretleri bireysel başlamıştır. oradan sağlanan 1/5 lik geliri de vlervan'a hibe ediyor. 6/149. Sabit başkanlığında bir komisyon tarafın­ dan hazırlanmıştır. Halife Osman. Bilindiği gifj şu an var olan Kur'an. 350 a. Afrika'yı alınca.İbni Kutıybe. s. Osman zamanında Ya­ hudi asıllı Zcyd b.ELbu Musa Osman'a karşı muhalefete geçiyor ve onun kötü yönetimini anlatmaya başlıyor. daha sonra kitleselliğe dönüşmüş ve zamanla kontrolden sıkmıştır. ya o bi­ ze bela olur ya da biz ona. Nasıl olur da millet aç iken sen kalkıp Afrikı'nın beşte birini tek insana veriyorsun" diyor.. Hanbel bir şiirirde özetle şunu anlatmaktadır: "Kâinatın rabbi bize öyle biı fitne bırakmış ki (Osman'ı kastediyor). .Başka br eserim olan Sümerlerden İslama Kutsal kitaplar ve Dinler. bunu daha önce Anlattım.. İşte zaman içinde Osman bu Z e y d ' e yüz bin dirrem hibede bulunur. s. d. Z e y d ölünce.Belazuri Ensab. Maarif. 23. Osman arafindan sürgün edilen Abdurrahman b. ondan kalan mal-altın-küçe o kadar çoktur ki.İbni Kuttybe. Hz. Muhammed zamanında bile hazineye ait olan M e d i n e ' y e bağlı M e h n z bölgesini. yine amcası Hakem'in oğlu Haris'e veriyoı Fedek köyünü Hz.

"Size mi düştü. ondan korkmanı ve yaptığın yanlışlardan dönmeni istiyorlar" der. Daha sonra da cenazesinin nereye atıldığını. Yeman bir ara halife Osman'a. deve gibi kesileceksiniz ve kolay da can vermeyeceksiniz" şeklinde çok ağır bir cümle kullan­ mıştır. Muhammed ve Ebubekir'in cinayetleri Müslümanlar­ dan gizlenmeye çalışıldığı gibi. Sanki çok basit bir suikastla. Ancak. millet se­ nin yönetiminden memnun değil. Hakkında sunacağım bilgiler okunduğunda görüle­ cektir ki. A m a ger­ çek hiç de böyle değildir.b ) Halife O s m a n M ü s l ü m a n l a r c a Katledilir. sonun kötü olur" diye defalarca uyarılır. Müslümanlar en son. halife Osman'ın halk nezdinde bilinen ölümüyle gerçek ölümü arasında çok fark vardır. Amir b. Gerçekten Osman'ın ölümü çok fecidir ve işkenceyle gerçekleşmiştir. "Hele buna balon! İnsan­ lar da sanır ki bu da bir şey biliyormuş. halife Osman cinayetinin gerçek yanı da hep gizlenmek istenmiştir. Senin büyük yanlışlar içinde olduğunu. Osman. C e s e d i d e Bir Ç ö p l ü ğ e Atılır Hüzeyfe b. arkadaşlar senin için toplanıp icraatını konuştular. Osman değişik heyetler tarafından: "Yapma. A d a m c a ğ ı z Osman'a. üstelik g e ­ len elçileri cezalandırır. sonra gelip benim- . Cinayetiyle ilgili güvenilir İslami kaynaklardan derlediğim çarpıcı bir bölümü buraya alıyo­ rum. siz mi bana akıl "veriyorsunuz" diyerek onları dinlemediği gibi. dolayısıyla Allah'a tövbe etmeni. "Öküz gibi or­ taya çıkacaksınız. A b ­ dullah Temimi adında yaşlı birini temsilci olarak Osman'la konuşmaya gönderirler. Bunlara daha önce kısmen değindim. "Ben tem­ silciyim. Hz. nasıl ve nerede gümüldüğünü ve baskının nedenlerini ö z e t şeklin­ de anlatmaya çalışacağım. Önce Osman'a karşı yapılan baskını özetlemek istiyo­ rum. bir kazayla ölmüş gibi gösterilmiş.

O arada Osman'a. Osman değişik eyaletler­ deki önemli valilerinden Muaviye b. onlarla durum değerlendirmesi yapıyor. Ab­ dullah b. savaşla meşgul olsunlar. Bunlardan Abdullah b. Amr'ın Osman'a kafa tutmasının başka bir nedeni de vardı. A m a giderek durum daha da kctüye gidince. Ebi Sarf. 'Ey Osman. bölgenin bir lideri vardır. As'ın önerisi deşu: Sana bağlı olan her kabilenin. As. Amir gibilerini merkeze/yanına çağırıyor. Amr b. A m r Mısr valisi iken g ö r e v d e n alınıyor ve onun yerine de Hz. Ebi Serh tayin ediliyor. Hâlbuki Allah'ın nerde olduğunu bilmiyen bir cahildr" diyerek onunla alay eder. A s ' a gelince. Sad b. Ebi Süfyan... hem de çok önemli kişiler tarafından görevlendirilmişti. biz de yardımcı oluruz. sen en iyisi burlara maddi bir şeyler ver kurtul" diyor. yanlış yapıyor­ sun. Osman bu öneriye sert tepki gösteriyor ve bundan dolayı araları açılıyor. tu sorun ancak bu yöntemle biter: Yani hem baskı. insanlar menfaatle yola g e ­ lir. Benzer heyetler sık sık Osman'a gelir. münafık ilan ettiği Abdullah b. merak etme o seni gözetleyecektir" der. aşire­ tin. Abdullah b. "Ey Osman. A d a m hem akılı. "Ben Allah'ın nerde olduğunu çok iyi biliyorum. As. Amır'ın önerisi şu: Birilerine karşı kazanılması zor olan bir savaş başlat. Muaviye'nin önerisi de şu: Eyaletlere vergi memurlarını daha fazla gönder. sonunda onlar gelip sana yalvarırlar. sen de rahat edersin. hem de ağır vergi yükü asayişi sağlar diyor. Sen onu ortadan kaldırırsan onlar sahipsiz kalırdağılırlar diyor. sen insanların istemedik­ leri şeyleri yapıycrsun. Sad da. Sait b. Abdullah b. Karar ver! Bunlardan v a z g e ç ve adaletli davran" şeklinde karşı bir öneri getiriyor. Muhammed'in hiç sevmediği.. böyle olmaz diyerek onu uyarıyorlardı. Toplum içinde .le icraatımı konuşıyor. bunları savaşa gönder. Sait b. Amr b.

neler yapmış ki insanlar beğenmiyor? Bu­ nu birazdan detaylıca anlatacağım. Talha. her y e r d e konuşu­ luyordu. kalabalık hayli fazlaydı. bab'ü iza ilteqe'l müslimani bi seyfihima. Hatta zaman zaman A m r bunu Osman'a karşı dil­ lendiriyordu. bir ara Osman camide hutbe okurkenkonuşurken. Bidaye-Nihaye. Ali. Bazı yerlere yeni atamalar yapıyor. Kendi iyiliklerini anlatıyordu. bu adam gidici­ dir. içerde" diyorlar­ dı. Buhari'nin sarihi Askalani ve tabii ki değişik kaynaklarda da g e ç i y o r . 7/190. sokakta. hem de yönetime karşı silahlanıyor. sonunda katledilecek" şeklinde anlatıyor. O arada halife Osman da geldi ve he­ men konuşmaya geçti. cilt 13/35. uzaklara gitmenize gerek yok. Osman'ınkinden daha itibar ve şöhret sa­ hibiydi. değişik coğ­ rafyalara yayılmış Müslümanlara mektuplar göndererek "Geri gelin. H z . oranın halkı hem kabul etmiyor. 3 5 1 İşte bu toplantıda da bir bakıma bu büyük­ lüğünü. Öyle olmuştu ki. Bunu aktaran. Ben de bu arada Talha ve Zübeyir'e dedim ki. ancak fayda vermiyor. 352 Feth'ül Bari. Ahnef bin Kays. Bu ara­ da Sait b. As'ı Kufe valiliğine tayin edince. . "Camide toplanmıştık. İçimizde Hz. siz Allah için İslamiyet! yaymaya çıkmışsı­ nız. bu konu caddede. A m a olaylar durmak bilmiyor ve adım adım Osman'ın sonu g e l m e y e başlıyor. Öyle ki. neymiş Osman'ın suçu. Osman giderek daha da sertleşiyor. Ali.Amr'ın kabilesi. Sait geri dönmek zorunda kalıyor ve yerine de Ebu Musa el-Eş'ari atanıyor. geri gelin asıl cihat burda. farkını ortaya koyuyor. Kitab'ül fiten. 3 5 2 Bu arada Medine'deki sahabiler. radikal tedbirler al­ maya başlıyor. ama maalesef din elden gitmiş. Peki. Sad gibi ün­ lü isimler de vardı. Zübeyir. Müslümanlar Osman'ın icraatından o kadar huzursuz olmuştu ki. Talha ve Zübeyir gibi cennetle müjde351 İbni Kesir.

. Yüz ki­ şilik bir isyan grubu da İrak'ın Basra kentinden yola çıkıyor. Ester var. . Feth'ül Bari. Osman'ın taraftarları bunları önleyecek durumda değildi. "Adama bakın. Bidaye. Yani iş bu noktaya gel­ mişti. Osman'ın da istihbaratı vardı. onu katletmek için yola çıkıyorlar. Hamık ve Sudan b. 13/35. Udeys. Onların başlarında da Hükeym b. b. Kenane b. halife Osman'ın yazdığı. onların niyeti hakkında bilgi almıştı ve kendince de tedbirliydi ama baskın o kadar güçlüydü ve kontrol edilmesi o kadar zordu ki. Bunların da başlarında Malik b. hatta onun bindiği hayvan bile Osman'a/devlete ait 353 a.İbni Teymiye. Cebele var. Sadece altı yüz süvari. A m r b. Ali d e v r e y e giriyor ve sonuçta onlar Ali'yi dinleyerek davalarından vazgeçip memleketlerinin yollarını tutuyorlar. Tüm grupların birbirlerinden haberi var. Irak'ın Küfe kentinden harekete geçiyor. 7/222 Zehebi'den alıntı yaparak. mührüyle mühürlediği bir mektup ele geçiriliyor. Ancak yolda.lenen önemli kişilerin de bulunduğu o ortamda bazıları. c. d-Askalani. Bişr. Kimse bilmesin diye. ölümü hak etmiş" gibi ağır sözler söylerdi.ibni Kasir. Hamran olmak üzere Osman'ı ablukaya almak. Yine iki yüz kişilk bir başka baskın grubu. Şehre varınca Hz. 4/333-367. Minhac'ü Sünne. Ancak niyetleri Osman'ı ortadan kal­ dırmak.. Üzerinde mektup bulunan kişi de halife Osman'ın bir görevli memu­ rudur.353 Ve sonuçta Halife Osman'a bağlı tüm coğrafi bölge­ lerden isyan sesleri yükselmeye başlıyor. 3/206. eninde sonunda öldürülecek.Taberi Tarihi. Umre niyetiyle yola çık­ tıklarını söylüyorlar. kimi rivayetlere g ö r e bin süvari Mısırlılardan ve dört kafile halinde başlarında da Abdurrahman b.

Na'sel md. bir kısmını infaz edin. Mektupta. çenesini çekiyorlar. güven sarsılıyor ve gereken yapılıyor. önemli elebaşlannı da çarmıha germek suretiyle-işkenceyle öldürün. Tac'ül Arus. 4/52. M e d i n e ' d e ihtiyar. . 39/327. Ali'nin araya girmesiyle isteksiz­ ce eylemlerinden vazgeçmişlerdi. Tarih-ü Medinet-i Dımaşk.Ibn'ül Esir. daha önce Hz.İbni Manzur. Osman'ın alnından ve kafasının ön kısmından demir parça354 Tüm bu kaynaklarda Na'sel'in ne anlama geldiği ve niçin Osman'a Na'sel dendiği anlatılıyor: a. Değişik yörelerden gelen bu insanların hepsi ittifak ha­ linde halife Osman'ı ablukaya alıyorlar. ancak inandırıcı gel­ miyor. Lisan'ül arab.Kamus'ül Muhit.ibni Asakir. kendisine ait olmadığını iddia ediyor. d. Osman'a bu amaçla bu lakabı takmışlar. A m a bu mektup olayın­ dan sonra artık onları durdurmak mümkün değildi: Tekrar­ dan geri dönüyorlar ve sonunda Osman'ı feci bir şekilde katlediyorlar. c. ağzı açık kalı­ yor. Bu arada isyancılar Osman'a 'Na'sel' diye bağırıyorlar. bazıları­ nın da kol ve bacaklarını kesin" gibi talimatlar vardı. bu isyancıları ya­ kalayın. o yüzden hakaret anlamında Osman'a bu isimle hitap edi­ yorlar.Zebidi. Bişr. ilgili valilerine. el-Nihaye 5/177 e. f. Veya Na'sel demek. Za­ ten onlar.Zamahşeri. Osman korkudan imza ve mührün sahte olduğunu.bir hayvandır. Onu yakalayınca saçını. 11 /669. 3 5 4 Veya Na'sel. aptal bir Yahudi varmış. adı da Na'sel. b. Mısırlı grubun başındaki şahıslardan Kinane b. Değişik İslami kaynaklarda Na'sel şöyle tanımlanıyor: O sı­ rada M e d i n e ' d e Mısır asıllı budala biri varmış. el-Faik. 1 cilt Na'sel md. beyinsiz kişi/ahmak-bunak demek. sakalını yoluyor. Her ne ise alaylı bir söz olarak Osman'a karşı kullanıyorlardı.

Bu arada Osman'ı savunanlardan çok sayıda insan öldürülüyor. Osman'ın göğsüne çıkıyor. onların ellerinden çıplak kılıçları al­ mak istiyorlar. kendim için vurdum diyor. Hz. Hamık. öldürdükten sonra da kafasını gövdesinden koparmak. Ebi M e y s e r e ve Muği355 a. no: 36306. Onlar kılıçlarını güçlü bir şekilde çekince. Veheb. Abdulah b. Yine Mısır grubundan A m r b. Kenz.İbn-i Kesir. . peygamberin iki kızıyla evlendim. hatta şeytan taşlaması gibi naaşını taşlamak istiyor­ lar. Bidaye-Nihaye. 3 5 5 Şu da var ki. tabii ki bu arada Osman onlara çok yalvarı­ yor: 'Ben ilk Müslümanlardanım. Osman'ın eşlerinden Naile binti Ferafise'nin parmakları ke­ siliyor. Millet ona karşı öyle­ sine kızgın ki.Hindi. araya giriyorlar. tabii ki daha sonra bu kadının parmakları Şam'da hut­ belerde çok dile getiriliyor. bunlardan üçü Allah için olsun. Muaviye tarafından propagan­ da aracı olarak kullanılıyor. ona dokuz darbe vuruyor. isyancılar yaklaşık 40 gün Osman'ı evinde mahsur bırakıyorlar. Bu arada Osman'ın hanımları Naile ile Ümmü'l Benin ve kızları kafasını gövdesinden koparmalarına izin vermi­ yorlar. M e ­ sela Abdullah b. zina yaparsa. Bu manzara karşısında tüm aile ağlaşmaya başlıyor. cina­ yet işlerse öldürülür. Aynı gruptan Sudan b. Udeys ile konuşunca (yapmayın diye) bu eylemlerinden vazgeçiyor­ lar. Hamran adındaki şahıs da Osman'ı d ö v e d ö v e komalık ediyor. Muhammed'in eşlerinden de araya girenler oluyor ve Hz. kalanı da ben rahat edeyim. Osman y e r e yığılıyor. Bu ayrı bu k o n u . Birilerin ona su vermelerine bile izin vermiyorlar. insan ancak dinden çıkarsa. yemekten mahrum bırakıyorlar. b. sudan. Ali de baskın liderlerinden Abdurrahman b. Ben bunlardan hiçbirini yapmadım' gibi yalvarmaları artık fayda etmiyor. onu ustura-makas gibi aletlerle parçalamak isti­ yorlar.sıyla vurunca. cilt 7/211 vd.

ben ölü­ mü tercih ederim. istifa edersen sana karışmayız dedikleri halde Osman. köpeklere y e m olsunlar diyorlar. Udeys. Mesela. 3 5 7 356 a-lbni Asakir. Amr Ensari. Sanırım İslam tarihinde bu konuda bazı açıklanmayan noktalar var.İbni Esir. En başta Ebubekir'in oğlu Muhammed. peki ya Mekke. m a d e m bu kadar isyancı Müslüman Kufe'den. . Ferve b. aktif olarak onun ölümünde görev alan Amr b. ta Mısır'dan gelen heyetin içinde ve aktif bir şekilde Osman'a karşı cephe alanlar ara­ sında. Hamik. Abdurrahman b. böylece Osman'ın ağzı açık kalı­ yor ve daha önemlisi onu y e r d e süründürüyor. 5/521-26. Osman'a ulaştığında da. Bu uzak bir ihtimal de­ ğildir. Şöyle ki. Ebi Hüzeyfe gibi şahsiyetler. Ali nerdeydi diye insan merak ediyor? Demek ki çevresi dışında kimse onun yönetimin­ den memnun kalmamış ki sonuç böyle olmuş. 357 İlerde bu önemli şahsiyetlerle ilgili bilgi vereceğim zaten. Tarih'ü Medinet'i Dımaşk. İnsan biraz düşünürse zaten işin vahametini anlar. Hatta Osman'la birlikte öldürdükleri bazı kişilerin gömülmelerine izin bile vermiyorlar: Kurdakuşa. çok hakaretvari bir şekilde sakalından tutup çekiyor. Osman'a. b. M e d i n e . Ekder b. Rab'i. bu­ rada adeta onun rövanşını alıyordu.re b. Basra'dan. Hamam ve Muhammed b. Şebes b. Burada şu hatırlatmayı yapayım: Hani Ebubekir'in cinayetinde Osman'ın da parmağı vardı diye yazmıştım. Mesela neden tüm sahabe­ ler arasında Ebubekir'in oğlu Osman'a böyle davranmıştır? En azından Osman babasının çocukluk arkadaşıydı! Kanım­ ca Ebubekir'in oğlu babasıyla ilgili planları bildiği için. Mısır'dan değişik coğraf­ yalardan geldiler. ama istifa e t m e m karşılığını veriyor­ du. Ahnes gibileri.356 Aslında detaya gerek yok. çevre Müslü­ manları ve hele hele Hz. El-Kamil. Osman kısmı.

minbere çıkıp şunları söylüyor. Ali'yi temsilci olarak gönderiyorlar. Üsd. temsilci gönderdiler. Ebi Huzeyfe. 358 Taberi Tarihi. Isabe. tuvalet olarak kullanılan bir y e r e atıyorlar ve onların korkusundan en yakın akrabası bile yanaşamıyor. Muhammed b. Bu ümmetin fitnesi. aslında bu önemli bir faktördür.. işin vahameti­ ni bildiği için olayın fazla büyümesini istemiyor/Mervan'a izin v e r m i y o r . bari planlarla.Başta da belirttim. 'Osman'ı katlettikten sonra cenazesini Haşş Kevkeb' denilen y e r e attılar. Gidip halife Osman'a önemli uyarılarda bulunuyor. Cenaze. Osman ise onu da dinlemediği gibi. İslam tarihçileri. no: 486. Müslümanlar Osman'ı defalarca uyardılar. Mervan. farklı komplolarla işi götürmeye çalışalım diyorlardı ve ni­ tekim de bunu çok mükemmel başardılar. Savaşla kazanamıyorsak. Hatta bir ara Hz. Amr ve Amr b. 3959. . gerekirse seni eleştirenlerle savaşırız diyor. Kur'an yorumcuları. Osman. ayıplayanlar ve eleştirmenlerdir (tabii ki isim vermeden Hz. Her ne kadar bu sebep pek ö n e çıkmamışsa da. ama o hep ceza veriyordu. Ferve b. ibni Esir. atılan y e r d e üç gün kalıyor. 4/338 v d . Osman'ın veziriydi. O yüzden hep bozmaya ve karışıklıklar çıkar­ maya çalışıyorlardı. Bu arada Osman'ın sağ kolu Mervan sert çıkıyor. 5267 ve 5822. o zaman Yahudiler tarafından tuvalet olarak kullanılıyordu şeklinde açıklama yapıyorlar. Hamik maddeleri. İbni Hacer. Yahudiler artık o coğrafyada onlara iktidar verilmeyeceğini biliyorlardı. 3 5 8 Şunu da bilmekte yarar var.. Burası öyle bir yer ki. Ali'yi kastediyor) diye başlıyor ve eleştirel bir konuşma yapıyor. İsyancılar Osman'ı öldürdükten sonra cenazesini bir mezbeleye. tüm halifelerin devrilmesin­ de Yahudilerin rolü çok büyüktür.

Bu arada onu öldürenler şeytan taşlar gibi cesedini taşlamaya başlıyorlar ve gömülmesin. O bakımdan Osman'ın bu tuvalet yerine atıldığına ve cenazesi üç gün orada kaldığına. Mecme-ü Zevaid. So­ nunda yine Hz. Marifet'ü Sahabe. bundan sonra birkaç kişi gidip cenazesini alı359 a. Evs kısmına. Tarihçi İbni Şebbe bu konuda.lbni-1 Manzur. Mucemi Kebir. Mucem'ül Buldan. 1/966. g.Heşş Kevkeb/Na'sel. Lisan'ül Arab. 2/262.Yakut Hamevi.İbnil Esir.Taberi Tarihi. El-Nihaye fi Garibi-1 Eser. k-Tehzib-i Kemal. 4/412 ve devamı. bas­ kıncıların korkusundan kimsenin gidip onu alamayacağına ilişkin bir yığın güvenilir İslami kaynak aşağıya a l ı y o r u m . Bidaye ve'l Nihaye. 6/283 Heşş Kevkeb md ve Na'sel md.Inbi Kesir. "Ebu Süfyan'ın kızı ve aynı zamanda Hz. no: 14558. b-Taberani. 7/213. f. Bir Tuvalete G ö m ü l ü y o r Osman'ın cenazesinin Yahudilerin tuvalet olarak kullandık­ ları bir mezbeleye atıldığını ve orada üç gün kaldığını.Heysemi.Ebu Naim Asfahani. 3 6 0 İşte Hz. Üsd. j. Tarih'ül Medine.Konu garip gelebilir. ı. 39/532. Ali ile Ümmü Habibe'nin araya girmesi. Eşlem b.İbni Asakir. . kor­ kudan kimsenin gidip onu demedemediğini yukarıda yaz­ dım. 360 İbni Şebbe. Osman'ın kabri kısmında no: 321-323. Muhammed'in de eşi olan Ümmü Habibe ortaya çıkıp ya bu adamın defnine izin v e ­ receksiniz. 9/95. Muhammed'in perdesini (başör­ tüsünü kastediyor) başımdan alır atarım" d i y o r . Tarih u Medinet'i Dımaşk. herhangi bir y e r e atılıp kalsın ve bu şekilde çürüyüp gitsin istiyorlardı. ya da ben Hz. 19/457.ibni Esir. 1/78-no: 107. Ali'nin devreye girmesiyle isyancılar defni­ ne izin verdiler. h. e. c. d. no: 248. 3 5 9 c) Halife O s m a n ' ı n C e n a z e s i . hem eşlerinin ağlamaları nedeniyle isyancılar eylemlerinden vazgeçiyorlar.

G e c e gizlice. Bu arada isyancılar defne izin verdiklerinde şu koşulu da ö n e sürüyorlar. daha önce atıldığı yere. Peki. Osman'ın yakınları onu mezara götürür­ ken biz de yolun sağından ve solundan yürüyerek hacda şeytan taşlar gibi ona taş atacağız diyorlar. diyerek engel oluyorlar. böyle normal bir kabir hazırlayamıyorlar.yor. normal vatandaş da yukarılardan ilham alı­ yormuş. Hatta Osman'ın kızı ağlayınca. ya muhalifler senin sesini . birkaç kişi onun cenaze namazını kılıp Ba­ ki kabristanında defnetmek isteyince. isyancılar bunu du­ yuyorlar ve kesinlikle normal bir mezarlıkta defnetmeye­ ceksiniz. mezarı kazanlardan biri ona kızıyor: "Biz o kadar titiz davranıyoruz ki kimse duymasın. Mesela Ebucehm adındaki kişi onun namazını kılmak isteyince isyan­ cılar izin vermiyor. "Siz üzerinde namaz kılınmasına engel olursanız sorun değil. onu g e c e karanlığında gömüyorlar (tabii ki cenaze işinde. Osman'ın cenaze namazının kılınıp kılınmadığı konusunda farklı rivayetler var. bağırıyorsun. kabir başında Hz. Kimileri. o tuvalet olarak kullanılan yere götürülüp ora­ da gömülüyor ve belki tekrar isyancılar cenazesini çıkarır­ lar korkusuyla. Maşaallah o d ö n e m herkes Tanrı ile Cebrail ile irtibat halindeymiş. "Katledenler namazına izin vermeyince. Ali yoktur. Çünkü Allah ve melekler cenaze namazını kılmışlardır" diyor. kendisi katılmıyor). Üzerine mezar taşı bile koyamı­ yorlar. mezarını yerle tesviye ediyorlar. Bu nedenle. alelacele o tuvalet olarak kullanılan batak­ lığa götürüp bir çukur kazarak içine atıyorlar. bu arada adam. üze­ rinde namaz kılınmadan gömülüyor" diyorlar. Kimileri d e . Yine her zaman­ ki gibi Hz. Ali'nin araya girmesiyle bu koşuldan vazgeçi­ yorlar.

duyup gelir, babanın cenazesini tahrip ederlerse iyi mi ola­ cak?" diyerek, onu susturmaya çalışıyorlar. Gömenler ara­ sında bir de Osman'ın eşlerinden Naile var. Karanlık oldu­ ğu için, o da eline bir mum alarak kabirde rahat çalışılabilmesi için mezarın başında duruyor. İslami eserlerde anlatıl­ dığına g ö r e , çalışanlar, isyancılar görmesin diye insanların olduğu tarafla mezar arasına perde gibi veya kerpiçten bir duvar yapıyorlar. 3 6 1 Cenaze namazı kılınmıştır diyenlere g ö r e de ihtilaf var­ dır. Genel kanı, cenaze namazının bir veya dört kişi tarafın­ dan kılındığı yönündedir. Hatta bazı kaynaklarda, korkudan kimse onu g ö m m e k istemeyince; ancak Mervan'la, Os­ man'ın eşlerinden Naile onu geceleyin gömmüşler şeklin­ de bilgi var. Osman'ın eşlerinden dedim; çünkü Osman öl­ dürüldüğünde yanında dört hanımı vardı: Remle, Naile, Ümmü Benin ve Fahite. 3 6 2 Yani öyle ki, Osman'ın cenaze­ si ortada kalıyor, korkudan kimse onu defnedemiyor. Hat­ ta önemli islami kaynaklarda çok farklı bilgiler de var. M e ­ sela onu öldürdükleri zaman, eşi Naile araya girmek isti­ yor. Bu arada onun da elini, kimilerine g ö r e de parmakla­ rını kesiyorlar. Hele halife Ebubekir'in oğlu Muhammed, Osman'ın kolundan tutup kapıya kadar sürükleyince Os­ man, "Senin baban dostumdu, neden bana böyle yapıyor361 a- Taberi, Tarih 4/412 vd. ve Asbahani, Marifet-ü Sahabe, no: 265-66. b- lbni-1 Esir, El-Kamil. halife Osman kısmı 2. cilt c- İbni Kuteybe, imame Siyase, 1/64. d- Askelani, Isabe, no: 1082. Cebele b. Amr b. Evs kısmında. e- ibni Asakir, Tarih-i Dımaşk, 39/532. f-Taberani, Mucem-i Kebir, 1/78-no: 107. g- Heysemi M.Zevaid, no: 14558-9/95. h- Yakut Hamevi, Mucem'ül Buldan, 2/262. ı- ibni Hacer, Talhis-ül Habir, 2/145. j- İbni Sad, Tabakat, 3/37-44. 362 Taberi Tarihi, 4/415-421.

sun' diyor. Ebubekir'in oğlu, "Sen gerçek Kur'an'ı yaktın, kendince yeni bir Kur'an ortaya çıkardın" diyor. Kimi riva­ yetlere g ö r e de Ebubekir'in oğlu onun kulağına şiş sokup boğazından çıkarıyor. Şurası çok önemli, baskını düzenleyenler Müslümanlar ve Ebubekir gibi birinin oğlu da aşırı derecede ona işkence ediyorsa ve Hz. Ali de savunma niyetiyle hiç ortalıkta bu­ lunmuyorsa, artık Osman'ın o günkü Müslüman halk nezdindeki değerinin nerelere kadar düştüğü anlaşılıyor. Bazı İslami kaynaklarda Osman katledildikten sonra, baskını gerçekleştirenlerden Umeyir b. Dabi-i adındaki kişi gidip onun canından parçalar kopararak, "Sen ki babamı zulmen/suçsuz yere hapse attın ve orada öldü. İşte senin de sonun böyle olacak" diyor. Yukarıda da belirttim, onu katledenler, bedenini tahrip etmek, parçalamak istiyorlar; ancak bazılarının aracı olmasıyla eylemciler bundan v a z g e ­ çiyorlar. 3 6 3 Bir de şu var, Osman'ın cenazesini, bir kapı tahtası üze­ rine bağlayıp o şekilde kabre götürürken, belki birileri du­ yar, gelir engel olur kaygısıyla koşarak götürüyorlar. Cena­ zeyi götüren şahıslardan biri, "Biz korkudan öylesine koşu­ yorduk ki Osman'ın kafası, üzerinde taşıdığımız tahtaya çarpıp tak-tuk diye ses veriyordu" diyor. Bu olay, az sonra bölüm sonunda ekleyeceğim kaynakların hemen tümünde vardır. İşte halife Osman'ın halk arasında bilinen ölümüyle gerçek ölümü arasındaki fark bu kadar büyüktür. Osman'ın Müslümanlar tarafından katledildiği, cenazesinin Yahudile­ re ait bir çöplüğe atılıp orada üç gün kaldığı, daha sonra
363 a-Taberi Tarihi, 4/412-414. b- İbni Kesir, Bidaye-Nihaye, 7/207 v d . c- İbni Kuteybe, Maarif, s. 113.

Hz. Ali'nin, Hz. Muhammed'in bazı eşlerinin ve Osman'ın eşlerinin hatırı için gömülmesine izin verildiği ve bunun da ancak aynı çöplükte gerçekleştiği, mezara da yangından mal kaçırırcasına, sür'atle götürüldüğü ve bu arada başının hep tahta üzerinde sağa sola çarparak ses çıkardığı, cena­ zesinin korkudan birkaç kişi tarafından gizlice defnedildiği, katledilirken işkence yapıldığı ve hatta canından parçalar kopanldığı, baskın anında haftalarca e v d e aç ve susuz mah­ sur kaldığı, yardım etmek isteyenlere izin verilmediği, o d ö n e m d e varolan Kur'an'ları yakıp yeni bir Kur'an ortaya koyduğu, kötü yönetimi yüzünden vurulduğu gibi konular, birçok İslam düşünürü tarafından kaleme alınmıştır. Ne ya­ zık ki, geniş halk kitlesi bunları bilmemektedir. Bu olup bi­ tenleri içeren İslami kaynaklar gerçekten çok fazladır. 3 6 4
364 Yukarıda Osman'ın ölümüyle ilgili açıkladığım bilgiler şu kaynaklarda g e ­ çiyor. Daha nice kaynaklar da var: 1- İbni Sad, Tabakat, 3/37-43. 2- Taberi Tarihi, 4/412 v d . 3- Ali b. Yunus el-Amili, Sırat'ül Müstakim, 3/30. 4- İbni A ' s e m , el-Fütuh, 1/64. 5- Ebü'I Feda, el-Muhtasar fi Ahbar'il Beşer, 1/172. 6- İbni Abdirabbih, Ikd'ül Ferid, 4/270. 7- Zebidi, Tac'ül Arus, 8/139-141. 8- Ibn'il Manzur, Lisan ül Arab, 1 1/670 Nasel ve Haşş Kevkcb md 9- Ibn'il Esir, a) En-Nihaye fi Garibil Hadis'i ve'l Eser, 1/969 ve 5/80. b) el-Kamil fi Tarih, h.35. yılı, halife Osman bölümü, c) Üsd'ül Gabe, Eşlem b. Evs b. Becre el-Ansari bölümünde. 10- İbni Asakir, Tarih'ü Medinet'i Dımaşk, 39/532 vd Hz. Osman konusu. 11-Taberani, Mucem-i Kebir, halife Osman kısmı. 1/78-no: 107-109. 12- İbni Hacer, a) Isabe, no: 1081 Cebele b. Amr kısmında. Ve Eşlem b.Evs b. Becre el-Ansari bölümünde, b) 'Telhis'ül Habir', 2/145 ve 5/275. 13- Heysemi, Mecme'ü Zevaid, 9/95, no: 14558 . 14- İbni Abdilberr, Istiab, A.Rahman b. Udeys ile Eşlem b. Evs. B. Becre bölümleriyle halife Osman kısmında. 15- İbni Şebbe, Medine Tarihi, Osman'ın kabri bölümünde, no: 321 vd. 16- Hindi, Kenz'ül Ummal, no: 36172 ve 36298, halife Osman kısmında. 17- İbni Kesir, Bidaye-Nihaye, Osman bölümü, 7/192 v d .

d ) Halife O s m a n N e d e n M ü s l ü m a n l a r c a Katledildi? Az önce de anlatıldığı gibi, Halife Osman'ı feci bir şekilde katledenler Müslümanlardır. Peki, Osman bunu hak etmiş miydi, neydi bunun en önemli nedenleri ki, insanlar ta M ı ­ sır'dan, Basra'dan, Küfe'den... değişik yörelerden gelip ey­ lem birliği yaparcasına toplanarak Osman'ı katlettiler? De­ mek ki ortada çok ciddi bir sorun vardı ki Osman'ın çevre­ si, hele Hz. Ali bile bu baskınları artık durduramamıştır. Bu nedenlerden önemli gördüklerimi İslami kaynaklardan özetlemek istiyorum.

Etrafındakilere

ayrıcalık

tanımak-iltimas

1) H a k e m b. Ebi-I As olayı Hz. M u h a m m e d ' e karşı olduğu, onunla anlaşmadığı, hatta M u h a m m e d konuşunca, kendisi kaş-göz işaretleriyle onunla alay ettiği için, Muhammed hem Hakem'i lanetler, hem M e d i n e ' d e n çıkartıp Taif taraflarına sürgüne gönderir. Bu konuda birçok İslami kaynakta hadisler var. Mesela İmam A h m e t b. Hanbel, Bezar, Heysemi, Fakihi, İbni Asakir ve daha birçok İslamolog, Hakem'in sürgün edilmesi ve lanetlenmesi konusunda hadisler aktarmışlardır. 2 6 5
18- Muhibbüddin Taberi, Riyad'ü Nadre, Osman konusunda, s. 3/70 ve sonrası. 19- Müzi, Tehzib-i Kemal, 19/457-no: 3847 Osman b. Affan kısmında. 20- Yakut Hamevi, Mu'cem-ül Buldan, 2/262 Haşş Kevkeb kısmında. 21- Ebu Naim Asbahani, Marifetli Sahabe, Osman kısmı, I. cilt, no: 263 ve sonrası. 22- Belazuri, Ensab'ül Eşraf, 6/160 ve devamı. 365 a- İbni Asakir, Tarih'ü Medinet'i Dımaşk, 57. cilt/270 vd. N o : 3712. b- Heysemi, M e c ' m e ' ü Zevaid, no: 431 ve 9233. c- Taberani, Mucem-i Kebir, Abdullah kısmında no: 13770. d- Bezar, Bahr'ü Zihar, no: 2060. e- Fakihi, Ahbar-u Makke, no: 706.

Taberani şöyle bir olay da aktarıyor: Bir ara Hz. Muham­ m e d kendi arkasına dönünce görüyor ki, Hakem el işaret­ leriyle kendisiyle alay ediyor; bazen de oğlu Mervan'la bir­ likte Muhammed'in minberine çıkıp iniyor (taciz niyetiyle). Yani hem Muhammed'in davasına inanmıyordu, hem de değişik davranışlarla onu psikolojik olarak rahatsız ediyor­ du. Daha sonra Ebubekir ve Ö m e r halife olunca, yine Taif'ta kalmaya d e v a m ediyor/ bunlar M e d i n e ' y e dönmesine izin vermiyorlar. Hatta geri dönsün diye bu konuda Ebubekir'e teklifte de bulunuyorlar. A m a o kabul etmiyor. Ancak Os­ man halife olunca, onun ve oğlunun geri gelmesine izin veriyor, adam gelip M e d i n e ' y e yerleşiyor ve ölene kadar orada kalıyor, ayrıca o günkü parayla kendisine devlet ma­ lından (ki devlet malı zaten haraçtan, ganimetten, talan­ dan, çapulculuktan sağlanıyordu) yüz bin dirhem para v e ­ riyor. Şu not da önemli, Hakem b.Ebi-1 As, aynı zamanda ha­ life Osman'ın amcasıydı. Şu da önemli: Tarihte şöhret sa­ hibi olan Muaviye de Osman'ın amcaoğullarındandır. Os­ man, Hakem'in oğluna da, maliye müdürü gibi M e d i n e ' d e bir g ö r e v veriyor: Yapılan alış-verişlerden sağlanan vergi­ nin 1/10'unu, karşılıksız ona tahsis ediyor. Daha sonra Mervan, Osman'ın damadı olunca, ona aşırı d e r e c e d e ay­ rıcalıklar tanıyor. Mesela Hz. M u h a m m e d ' e ait olan ve v e ­ fat edince, kızı Fatma'm hakkı olduğu halde Ebubekir'le Ömer'in v e r m e d i ğ i Fedek arazisini de Mervan'a veriyor. Osman, yine Afrika halkından alınan 1/5 vergi, talan her ne ise damadı Mervan'a veriyor. Bunları zaten birazdan M e r ­ van konusunda anlatacağım. M u h a m m e d ' e rağmen, Osman'ın bu insanlara tanıdığı imkânlar, o zamanki şairlerin şiirlerinde de sıkça işlenmiştir. Osman katledilince, Müslümanların mezarlığı olan Ba-

ki'de gömülmesine engel olan Eşlem bin Evs, bir şiirinde şöyle diyor: "Allah'a yemin olsun ki, hiç kimsenin yaptığı kötülük yanında kâr kalmayacak, cezasını çekecektir. Sen ey Osman, Muhammed'in lanetlediği o insanı (Hakem"0 getirdin ve ona imkânlar tanıdın. Devlet malının 1/5'ini alıp Mervan'a verdin, ayrıca devletin malını kendine ve çevrene tahsis ettin. Ebu Musa el-Eş'ari'nin getirdiği gani­ metleri sen istediklerine d a ğ ı t t ı n . " 3 6 6 Yine halife Osman'ın sürgün ettiği bir başka şair Abdurrahman b. Hanbel el-Cemhi bir şiirinde, "Allah'a y e ­ min ederim ki hiçbir suç karşılıksız kalmaz" diye başlıyor ve Osman'ın kötü yönetimini işledikten sonra şiirin bir yerinde, "Bize öyle bir fitne (Osman için diyor) yaratıldı ki, hem biz onunla ceza çekiyoruz, hem de o kendisi için başbelası oldu" diyor... Şair burada, Osman'ın feci bir şe­ kilde katledildiğini ve kendilerine de bela olduğunu be­ lirtmek istiyor. 3 6 7 İşte sonunu getiren sebeplerden biri, hem Hz. Muhammed'in lanetleyip sürgüne gönderdiği bu insanı geri getirmek, hem de ona ve oğluna aşırı de­ recede ayrıcalıklar tanımak, tabii ki bu, halkta olumsuz et­ ki yapıyor.

366 Belazuri, Ensab'ül Eşraf, 6/149. 367 a- İbni Kuteybe, Maarif, s. 112 ve 199 Mervan kısmında. b- İbni Abdil'ber, Istiab, no: 529. Hakem b. Ebi-I As kısmında, c- Muhibbüddin Taberi, Riad'ü Nadre, 3/72 ve devamı, d- Hakim, Müstedrek, 4/479-481. Hakem b. As kısmında, e- ibni'l Esir, Üsd, 4/348 Mervan kısmında; ayrıca Hakem kısmında da bil­ gi verir. f- İbni Hacer Askalani, Isabe no.-8324 Mervan kısmında. g- İbni Sad, Tabakat. Taberani, Mucem-i Kebir. Zehebi, Siyer-i A'lam. Ve daha birçok tabakat kitaplarında bu konuya yer verilmiştir.

2) M e r v a n b. H a k e m Az önce de belirttim, Mervan da babasıyla birlikte Hz. M u ­ hammed tarafından Taif şehrine sürgüne gönderilmişti; Os­ man babasıyla birlikte onu da geri getiriyor ve üstelik de kendi kızı Ümmü Eban'la evlendiriyor ve kendine vezirbaşdanışman yapıyor. Afika'dan sağlanan ganimet-talan ne varsa hepsinin 1/5'ini damadına tahsis ediyor. Bir örnek vereyim. Afrika alındığında oranın yöneticisi Cürcir'le bir anlaşma yapıyorlar ve 2 buçuk milyon dinar (altın para) on­ lardan haraç olarak alınıyor. Ayrıca her katılımcı askere bin dinar, kimisine g ö r e de üç bin dinar (altın para) düşüyor. Ya­ ni Mervan'a verilen bu gelir büyük bir rakam oluşturuyor­ du. Yine Osman zamanında Kıbrıs adası alınınca, halkın­ dan her yıl yedi bin dinar (altın para) cizye/haraç alıyordu. Yine halife Osman, Mervan'ın kardeşi Haris b. Hakem'e, devlet malından üç yüz bin dirhem yardım yapıyor; ayrıca M e d i n e merkezinde ona çok önemli bir alış-veriş 368 merkezini hibe e d i y o r . Az önce de vurgu yapıldığı gibi bu aile Hz. Muham­ med nezdinde cezalıydı; özellikle babaları. Zaman içinde öyle oluyor ki, Mervan, Osman'ı tama­ men kontrol altına alıyor. Damattır diye ona öylesine geniş yetkiler veriyor ki, artık o Osman'ı yönlendirir hale geliyor. Zaten İslami kaynaklarda, Osman'ın Mısır valisine gönder­ diği ve isyancıların katlini istediği mektubun Mervan tara­ fından yazıldığı iddia ediliyor. Bu mümkün olabilir. Çünkü Osman'ın veziriydi ve zaten tüm yetkiler ondaydı. Yalnız tek bu olaya bakarak Osman'ı temize çıkaranlar olsa da, her taraftan M e d i n e ' y e Osman'ı linç e t m e y e gelen o insan­ ların öfkesini bununla atlatmak mümkün değildir. Kaldı ki Osman'a, yeter ki istifa et kurtul denildiği halde görevin368 a- Taberi Tarihi, 4/256-272., b- ibni Kuteybe, Marif, 112.

3/79 vd. Osman sayesinde geldiği aşama budur. 3. 224'ten 280. Basra'dan bo­ şuna geliniyorlardı. Bidaye-Nihaye. 6. Üsd. A m a patronuna günde 2 dirhem vergi bile ödeyemiyordu. Hatta Osman'ın eşlerinden Naile ve son zamanlarda Hz. Müsned'ü Abdullah. Osman'ın katli bölümünde. Osman ise bir çırpıda kendi adamlarına ve üstelik de Mu­ hammed'in lanetlediği ve sürgüne gönderdiği insanlara ve daha nicelerine müthiş imkân tanıyordu. sayfaya kadar. Osman'ın sonunu getiren çok önemli bir nedendir.İbni Asakir. yoluna d e v a m etti.7/290 ve deva­ mında. Mervan ve hakem kısmında. 57. tabii ki güçleri varsa kabullenemezlerdi. tabii ki bunlar halk nezdinde olumsuz etki yapıyor. no: 6233. Hanbei.lbni-1 Esir. hem maddi ve siyasi olarak ona ayrıcalıklar tanıyor. Riyad'ü Nadre. Osman da vergi adı altında onlardan alıp yakınlarına dağıtsın-. Ebü Lü'lü hem marangoz. İşte Hz. 4.İbni Kesir. Demek ki sorun Osman'daydı. 7. s.den ayrılmıyordu.Tarih ül Hulefa. para kazansın. Nitekim de onu en ağır bir şekilde cezalandırdılar. Maarif. Osman'ı katlet­ mek için bu insanlar ta Mısır'dan.Suyuti. babasıyla birlikte sürgüne gön­ derdiği böylesine bir adamın.İbni Kuteybe. Tarih'ü Medinet'i Dımaşk. . Bu. Müsned'ül müksirin. 5. N o : 3712. Ö m e r kısmında belirttiğim gibi. 2. hem de demircilikte uzman biri­ dir ve hatta onun o zaman rüzgârla çalışabilen değirmen yapabilecek kapasitede bir insan olduğunu yazmıştım.cilt/270 vd. 130 ve devamı. 3 6 9 İşte Osman'ın sonunu geti­ ren sebeplerden biri de Mervan'dır: Hem M u h a m m e d ' e rağmen onu babasıyla birlikte geri getiriyor. Muhammed'in. Kufe'den.Ahmet o.Taberi. hem ressam. 369 I. İbni Asakir bu eserinde ona 56 sayfa yer vermiş. 112. Ali de Osman'ı Mervan konusunda uyardıkları halde Osman on­ ları dinlemedi. Onlar çalışsın.

Bidaye. Ayetin anlamını Diyanet'in çevirisinden vereyim: "Al­ lah'a karşı yalan uyduran veya kendine bir şey vahyedilmemişken. Kur'an. ona büyük imkânlar sağlıyor. 'Bana vahyolundu' diyen. A d a m şunu diyor: Muhammed bana başka şeyler yazmamı öneriyordu. Zamanla Muhammed'i tanıyınca anlıyor ki. ben ise. ben Kur'an'dan daha mükemmel bir kitap ortaya çıkarabili­ rim" ifadesini kullanıyor. Osman bunu M e d i ­ ne'ye geri alıyor ve yerine/Afrika'ya. hem de İs­ lamiyet'ten çıktığı için. Ebi Serh Daha önce Mısır valisi A m r b. M u h a m m e d için kâtiplik yapı­ yor ve Kur'an ayetlerini yazıyordu. Muhammed burada yine işi Cebrail-Allah'a havale ediyor ve şöyle bir ayet indiriyor. 3 7 0 Osman'ın atadığı Ebu Serh öyle bir insandı ki. ben de Kur'an gibi bir kitap yazabili­ rim dediği için. böylece onu ödüllendiriyor. onun dava­ sında tanrısal boyut yok. Muham­ m e d kendi zamanında onun hakkında ölüm fetvası vermiş­ ti. Oda bana. güzel" diyordu. Bu açıklamayı yaptıktan sonra ar­ tık M u h a m m e d ' l e kalmıyor. "iyi iyi. ya da 'Allah'ın indirdiğinin benzerini ben de indireceğim' diye laf 370 İbni Kesir. As idi. Olayın Özeti şu: Bu adam daha önce Hz. 7/190. benim bu tür sahte yazılarımla doludur" diyor ve "Durum bu ise. o da Osman aleyehinde çalışıyor. 312 .3) Sütkardeşi A b d u l l a h b. H e m bu açıklama. Muhammed'in korkusundan (Belki öldürür diye) Medine'yi terk edip M e k k e ' y e kaçmak z o ­ runda kalıyor. "Acaba farklı şeyler yazarsam anlar mı?" diye onun isteklerine ters olan şeyler yazıyordum ve tekrardan ona okuyordum. As'ın arası açılıyor. tabii ki bu olaydan sonra Osman'la A m r b. sütkardeşi olan Ebu Serh'i tayin ediyor. A d a m . Hz.

Bunu yaparken de şunu söylüyor: Aslında Osman 371-Suyuti. Çünkü Osman'ın sütkardeşiydi. ellerini uzatmış.eden kimseden daha zalim kimdir? Zalimlerin şiddetli ölüm sancılan içinde çırpındığı. Hat­ ta Yemenli olan ve peygamberlik iddiasında bulunan Secah adındaki kadın ve yine ben de peygamberim diyen Rah­ man Yemami ve Esvet Ansi'nin de bu ayetin sebep-sonuç ilişkileri arasında isimleri geçiyor. g ö z d a ğ ı veriyor. Kurtubi ve diğer tefsirler. Zamanla M u h a m m e d Mekke'yi alınca. "Bu adamı bağışla" teklifinde bulunuyor. sessiz kalıyor ve daha sonra onu bağış­ lıyor. en çok adı g e ç e n kişi için indiği/oluştuğu anlatılıyor tefsirler­ de ve diğer İslami kaynaklarda. uygun ortam yakalamaya çalışıyor ve bir gün ada­ mı da yanına alarak birlikte Muhammed'in yanına gidiyor­ lar. Dürrül Mensur. A d a m gizlice halife Osman'a sığınıyor. s. Osman onu belli bir süre saklıyor. meleklerin. Çünkü onlar da bu peygamberlik formülünü kullan­ mak istiyorlardı. bu yöntemle iktidar sahibi olmayı arzuluyorlardı. "Bu adam 'Ka'be'nin içinde de olsa onu yakaladığınız an öldürün" ta­ limatını veriyor. 'Haydi canlarınızı kurtarın! Allah'a karşı doğru olmayanı söylediğiniz ve onun âyetlerinden kibirlene­ rek yüz çevirdiğiniz için bugün aşağılayıcı azap ile ce­ zalandırılacaksınız' diyecekleri zaman hallerini bir gör­ sen!" deniliyor Kur'an'da. ayetin açıklama kısmında ve İbni Kuteybe. ancak Muhammed'in pey­ gamberlik konusunda önemli bir rakibi olduğu için. Maarif. Muhammed uzun süre bekliyor. Dolayısıyla Muhammed. 169 vd . A d a m onu deşifre ettikten. iş iş­ ten geçtikten sonra o kalkıp ayet oluşturma yöntemiyle in­ sanlara tehdit savuruyor. bu ayetten Müseyleme de kastedilmiştir diyenler de var. Bunlar sonucu değiştir­ miyor. Bu ayetin. Taberi Tefsiri. Enam su­ resi 93. oluşturduğu bu ayetle 371 tüm muhaliflerini hedeflemiştir demek isabetlidir.

el-Maarif. Hatta g ö r e v d e n alınan Amr b. Tabakat. hem de Osman'ın yönetimine karşı Amr anti pro­ paganda yapıyordu. Hudud hemen başta. Mısır'a vali olarak tayin ediyor. s. bir süre beklememin nedeni şu: Ona karşı yaklaşımımı bi­ liyorsunuz. Zehebi.Siyer-i a'lam.onu yanıma getirince ben onun bağışlanmasını istemedim. 2/112 vd . 29/34 vd. ben de Kur'an gibi bir kitap rahatlıkla yazabilirim diyen birini ve üs­ telik Muhammed'in hakkında ölüm fermanı verdiği bu adamı. İbni Kuteybe. severek bağışlamadığını. ancak içinizden biri çıkmayın­ ca ben de bağışladım diyor. Hem halkın hoşuna gitmiyordu bu g ö r e v d e ğ i ­ şikliği. 3 7 2 372 12345678- istiab. ibni Asakir. M. ibni Sad. hem de Mısırlılar Amr'ı se­ verdi. no: 3997-7/230. Nesai. sağdan soldan toplanan bilgilerdir. no: 1553. mürted kısmında. Hâlbuki Osman'ın g ö r e v d e n aldığı eski vali Amr b. Onun için belki bana g ö r e v düşmeden içiniz­ den biri kalkıp onu öldürür dedim. hâ­ lâ ona karşı kininin d e v a m ettiğini belirtiyor ve aynı zaman­ da arkadaşlarını da eleştiriyor: N e d e n biriniz onu katletme­ diniz diye! İşte Osman kendi halifeliği zamanında Muham­ med'in sevmediği. içinde birçok yalanım var. Riyad'ü Nadre. Tahrim-i dem. kanatırım'' karşılığını vermiştir. 3/33 vd.Taberi. As'a Osman'ın öldürüldüğü haberi verilince o. Ebu Davud. As. bu adamdan daha de­ neyimliydi: H e m Muhammed. Tarih'ü Medinet'i Dımaşk. Bu da Osman'ın sonunu getiren önemli nedenler­ den biridir. "Ben bir insana bir darbe vurdum mu. tabii ki bunu söylemekle. Yani ben bu beklemem­ le bu fırsatı vermek istedim. hatta Kur'an sahtedir. 169.

Ebu Lü'lü'nün küçük kızı ve bir de Hıristiyan asıllı Cüfeyne adında başka birini katlediyor. cilt/60ve devamı. öldürülsün diyordu. diye suçluyordu onu. Nitekim sıra Hz. babaları ise farklıydı. Ubeydullah cezasız kalmasın.ibni Asakir. Bu haksız ci­ nayetler Müslümanlar arasında çok tartışılır. Bu yüzden Ubeydullah kaçıp Muaviye'ye sığı­ nıyor ve daha sonra Sıffin savaşında öldürülüyor. Kimi riva­ yetlere g ö r e Hz. 5 ) Velit b . Bedir harbinde sağ olarak ele geçirilmiş ve Muhammed'in tali­ matıyla öldürülmüştü. Daha sonra Beni Mustalık kabilesi Müslüman olunca (tabii ki Muhammed onlara karşı savaş­ mıştı ve bunlar kılıç zoruyla müslüman olmuşlardı). Hz. ancak sonunda Osman Ubeydullah'ı serbest bırakır. Hz. ona ceza uygulamaz. 3/77.4 ) Halife Ö m e r ' i n oğlu U b e y d u l l a h ' ı k o r u m a k Halife Örner. 373 a. . 38. ya sen onun suçsuz kızını niye öldürdün. Hâlbuki Ubeydullah masum insanları katlemişti. Tarih-i Dımaşk. fakir-fukaraya ceza veriyor. Hürmüzan Müslüman olmuştu. b. Taberi. Hatta bir ara: Pe­ ki senin babanı katleden başka. Ali onu katlediyor. ancak sıra dostlarına. Ubeydullah'ın katline ka­ rar veriyor. U k b e olayı: Bu adam. Velit'in babası Ukbe. Riyad'ü Nadre. bu konuda Os­ man'la birlikte toplantılar yapılır. Halife Osman'ın kardeşiydi: Anneleri Erva binti Küreyz'di. İşte Osman'ın bunu koruması da halkta olumsuz etki yapıyor: Osman. ancak Cüfeyne Hıristiyandı ve M e d i n e ' y e okumaya gelmişti. M e d i n e ' d e bir Müslüman'ın yanında köle olarak çalışan Ebu Lü'lü tarafından katledilince. Ali. oğlu Ubeydullah da gidip buna karşı Hürmüzan. şeklinde konuşuluyordu. Ali'ye gelip kendisi halife olunca.M. yandaşlarına g e ­ 373 lince torpil yapıyor.

el-İsabe . Anlamı şu: "Ey inananlar! Bir fasık/kötü insan size bir haber getirirse onu tahkik edin/araştınn. "Ben gittim. biz zekâtımızı topla­ dık. Bu arada Muhammed. yoksa beni de öldüreceklerdi. Bunun üzerine Muhammed tahkikat yapıyor ve sonuçta elçisi Velit b. Ukbe'yi bu işle görevlen­ diriyor. Hucurat sure­ sinin altıncı ayetini indiriyor." H e m e n hemen tüm önemli tefsirlerde ve ayetlerin sebep-sonuç ilişkisini irdeleyen kaynaklarda. Bu olay üzerine Muhammed.Muhammed onlara diyor ki. hazır. Ukbe'dir. " N e yaptın?" diye sorunca o. A d a m oraya hiç uğramamıştı. ben zor kurtul­ dum. Ukbe arasında husumet olduğu için. Bunun üzerine M u ­ hammed onlara karşı savaş hazırlığına başlıyor. Aslında böyle bir şey de olmamıştı. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz/ onlara karşı yanlış yaparsınız da sonra yap­ tığınıza pişman olursunuz. ben falan tarihte adamımı gönderirim. Askalani. Utbe'nin onlara uğrama­ dığı ve üstelik de onlara karşı büyük bir iftirada bulunduğu ortaya çıkıyor. Üstelik zekât da vermeyeceklerini söylediler" diyor. ancak memur bekliyorduk. bu ayette sözü edilen fasık/kötü insandan ka­ sıt. Dönmesinin nedeni de korkudur: Çünkü daha önce bu kabile ile Velit b. korkudan g i t m e y e ce­ saret edemiyor: Ya gittiğimde başıma bir şey gelirse diye evhama kapılıyor ve geri dönüyor. Beni Mustalık tarafında da bir evham başlıyor ve hemen liderleri olan ve aynı zamanda Muhammed'in eşlerinden Cüveyriye'nin de babası olan kişi M e d i n e ' y e gelip durumu öğreniyor ve "Yalandır. bu olaydan dolayı Velit b. Diğer taraftan Muhammed'in elçisi belirlenen zamanda gitmeyince. Muhammed Velit b. zekâtınızı/verginizi ona teslim edersiniz. Ancak adam yarı yoldan geri dönüyor. meğerki onlar tekrardan İslamiyet'ten dönmüşlerdi. Günü gelince Hz. Fakat bize herhangi biri uğramadı" diyor.

En son Abdullah b. İçki cezası kısmında. bir gün kendisi cemaate sabah namazını kıldırırken. Bu ceza uygulamasını Sahih-i Müslüm'den aktarayım. "Kalk sen cezayı uygula" diyor. İbni Abdi-I Berr. Böylece Osman'a sen yap. önemli bir konuda (halkı y ö n e t m e d e ) g ö r e v veriyor. Muhammed'in sevmediği. Hudud.adlı yapıtında. Cezanın uygulanması için Hz. bu olayda adam gelmeseydi ve böylece bu yalan or­ taya çıkmasaydı ne olurdu? Çünkü Muhammed. zaman zaman kusardı diye İslami kaynaklarda bilgiler var. Burada bir not düşüp konuya devam e d e c e ğ i m : Hani Hz. onu hem g ö r e v d e n alı­ yor. bana ne bu iş­ lerden diyor. kö­ tü tarafını da o uygulasın" diyor. Hatta öylesine içerdi ki. "Halifeliğin iyi tarafından yararlanan o. Sonuçta Osman Hz. Ali'ye. 4 rekât kıldırır (ki sabah namazı iki rekâttır) ve namaz içinde cemaate dönüp. Ali bunu yapmıyor ve oğlu Hasan'a sen kalk kırk kır­ baç vur diyor. bu adam öylesi­ ne içki içerdi ki. bu adam içki içti ve kustu diye. Osman'a şikâyet etmiştir. Hasan da. bu ayetin Ukbe için indiği­ ne ilişkin İslam âlimleri arasında ihtilaf yoktur diyor. Ali'nin oğlu Hasan'a g ö ­ rev verilince o. Ö y l e ki halk onu içki konusun­ da Hz. . Hz. Şa­ hitler toplum içinde halife Osman'a ifade verirler ki. "Daha fazla kıldırayım mı?" diyecek kadar ayyaş biriydi. onun ya­ lanları üzerine savaş hazırlığına başlamıştı ve tabii ki büyük bir katliam olacaktı işte Osman böylesine bir insanı vali olarak tayin ediyor. Hz. 374 Evet. Cafer cezayı uyguluyor. bu açıklama M ü s l i m ' d e n d i . Kaldı ki. Ali'nin de baskısıyla mecbur kalıp. Muhammed geçmişten g e l e c e ğ e her şey biliyordu? Peki. hakkında fasıktır/kötü in­ sandır diye ayet indirdiği bir insana. 374-Sahih-i Müslim. Osman sonuçta. buna karşı çıkıyor. hem de içki içtiği için kırk kırbaç içki cezası uyguluyor.

3/433. Hz.Askalani. e. 3/412 vd. "Haram da olsa. el-Marife ve Ta­ rih (Besevi) Neseb'ü Kureyş gibi kaynaklarda da geçtiğini belirtiyor. Üsd'ül Gabe. 375 Bütün bu olup bitenlere karşı yine İslam düşünürleri Osman'ı savunmuş.Taberi Tarihi. Velit'i g ö ­ revden alınca. isyancıdır. Tarih-i Dımaşk.Müslim. haddi aşanlardır diyor. Maarif. Osman'ı savunabilecek hiçbir haklı neden yoktur.ibni Asakir. Zehebi de bu d o ğ ­ rultuda açıklamalarda bulunmuştur. El-Kamil 2/535. size rağmen ben içki içerim" diyor. N o : 9153. Osman'ın bu zulmüne karşı çıkanların hepsi cehennemliktir. So­ nuçta Velit 40 kırbaçla cezalandırılıyor ve artık bu olup bi­ tenlerden sonra g ö r e v d e n de uzaklaştırılıyor. b. bunu gerçekleştirenler suç­ ludur. savaş var karşımızda biz içki ile mi uğraşacağız di­ yor. Hâlbuki Osman'ın ölümü­ nü isteyenler arasında. Osman'ın ölümüne çalışanlar. As'ı tayin ediyor. Isabe. ama Hüzeyfe b. Yeman engel oluyor. El-Kamil fi Tarih. onun cinayetinde parmağı olan saha­ beler hakkında ağır konuşmuşlardır.İbni Kuteybe. Velit b. c. Burada kitabı tahkik eden. Tehzib-i Kemal. Osman. daha önce Küfe'de valilik yapan Sad b. 180 v d . Hanbel. Muhammed'den cennet müj­ desini alanlar da vardı. Ağanı. Hatta Rumlara karşı bir savaşta bile Velit içki içerken. d. ama olaylar öylesine açıktır ki. tstiab. Hadd'ül Hamr kısmında. Ebi-1 Vakkas'ı g ö r e v d e n alıp yerine bu Velit'i atamıştı. No:67. Osman'ın sonunu getiren yanlışlardan biri de böylesine bir adama yaptığı iltimas-ayrıcalıklardır. no: 8033. 3 7 6 375 a. b. cilt/218 v d . s. Hudut. Bu arada Velit.İbni Esir. Bidaye. Mesela İbni Teymiye. Mesela Talha ve Zübeyir g i b i . arka­ daşları ceza verelim diyorlar. Ukbe kısmında.Nihaye. bu kez de yerine Sait b. dip­ notta ayrıca imam Ahmet b.ben niye bu işe bulaşayım gibi sözlerle karşı koyuyor.Zehebi Siyer-i A'lam. 63. . İbni Teymiye gibilerine kalırsa. Isabe. Taberani. 376 a.

s. 3 7 7 Bu iltimas kısmını özetleyecek olursam-. diye talimat verir ve bu kadar para devlet ma­ lından kızına ve damadına verilir. Afrika'ya vali atamak. kendine vezir yapmak. . b. Afrika'da ele geçirdiği yerlerin 1/5 vergilerini ona ba­ ğışlamak vs. . Affan' adlı eseri. oranın gelirini kendisi­ ne tahsis etmek. 112-113.İbni Kuteybe.Yine akrabası olan meşhur Ebu Süfyan'a. Maarif. Ayrıca bu çifte. . Halit b . . haraçtan.Kardeşi olan Abdullah b. üç yüz bin dirhem para bağışında bulunmak ve 'Mehruz' denilen M e ­ dine'deki önemli bir alış-veriş merkezinin gelirini ona hibe etmek.6 ) D a m a d ı A b d u l l a h b . bunla­ ra altı yüz bin/kimi rivayetlerde de dört yüz bin dirhem yardım ver.Amcası Hakem'i M u h a m m e d ' e rağmen sürgünden geri getirmek ve yüz bin dirhem devlet malından ona ba­ ğışta bulunmak. hazine yetkilisine. Yine 30 milyon üzeri gümüş pa­ ra (dirhem) ve 1000 d e v e ile birlikte Vadi'l kura.. Hayber. Osman'dan kalan servet kısmında. devlete ait mallardan çeşitli hediyeler verir. Ü s e y d olayı Osman kızını bu adama verince. sağlanan gelirlerdir. 377 a-Muhammed Rıda( 1865-1935). hazineden iki yüz bin dirhem para hibe etmek. Ebi Sarh'a aşırı derece im­ kân tanımak. Şunu hep hatırlatırım: Bunların tümü ta­ landan. Rebeze gibi yerlerde 10 milyon dinar (altın para) değerin­ de servet bırakır. Hatta Osman ölünce o günkü para birimiyle elli bin civarı dinar (altın para) onun muhasebecisinde bulunur. 'Osman b. .Yine Hakem'in bir diğer oğlu olan Haris'e. ganimetten.. .Hakem'in oğlu Mervan'ı da sürgünden getirmek. kendi kızı Ümmü Eban'ı ona ver­ mek.

Yine kardeşi olan Velit b. başka hediyeler vermesi. Yaser olayı uygulaması Hatırlanacağı gibi Ammar b. İşte bütün bunlar. Hz.Ebu Musa ve Osman b. . halkı galeyana getiren son derece kötü örneklerdir. Yaser. Halit b. Tebük suikastında Hz. Ebil As'ı g ö r e v d e n alıp yerle­ rine dayısının oğlu Abdullah b. her kabileden önemli kişiler toplanıp Osman'ı uyarmak için bir ültimatom/metin hazırlıyorlar. Muhammed'in devesini önden çeken kişi ve o olaya karı­ şan insanları da bilen ikinci tanık. . . cennetle müjdelenen Tal­ ha ve Zübeyir gibi toplamları elli civarında olan önemli bir 378 Muhammed Rıda. Amr. Her taraftan Osman'ın yönetimine karşı başkaldırılar çoğalınca. s. Ukbe'yi Kufe valiliğine ata­ ması ve Sad b. Muhalif olanlara şiddet ve sindirme politikası 1) A m m a r b. Amr'ı ataması ve daha ni­ celeri. Bir gün.Ebu Musa el-Eş'ari'nin Irak'ta topladığı vergileri.Abdullah b. Bunlar arasında Mikdad b. Mesut da bir nevi talim-terbiye ve hazineden sorumlu bir görevli olarak oraya g i d i y o r . . Halife Ö m e r tarafından Kufe'ye görevli olarak atanıyor. kendi yakın akrabasına ve Emevi soyuna bağlı kişilere dağıtmak. .Şam'ın tüm vergilerini Muaviye'ye hibe etmesi. M e d i n e ' d e de ciddi bir muhalefet oluşuyor Os­ man'a karşı. Affan.. 204. 3 7 8 Halife Osman iş başı yapınca onu M e d i n e ' y e alıyor. Ebi Vakkas'ı g ö r e v d e n uzaklaştırması. Osman b. yanısıra Abdullah b. Üseyd'e kızını vermesi ve bu da­ madına hazineden altı yüz bin dirhem bağışta bulunması.

Osman çok kızıyor ve o kâğıdı alıp yere atıyor. Osman'a konuyu açınca. neden bu adamı komalık yaptın diye. Değişik baskınlarda ele g e ç e n talan malları arasında altın mücevheratı da varmış. hem de "Allah seni rezil etsin" gibi sözleriyle de haka­ ret ediyor. Osman'ın Yaser'i komaya sokması hakkında farklı riva­ yetleri de var. Bu arada A m m a r da Osman'a sert çıkıyor. sen asla böyle yapamazsın di­ yor. içinde idrarı durmayan falancanın oğlu. Bu arada Hz. seni bu hale getirecek.seçme heyet kendi aralarında Ammar'ı temsilci olarak se­ çip o ültimatom yazısıyla birlikte Osman'a gönderiyorlar. saygı­ sızlık yapamazsın" deyince. "Sen ha. Osman hem onu dövü­ yor. Osman buna karşı. "Bu iş çok cid­ di. Ammar. tabii ki bunları başka insanlar ele geçirmişti. Ayşe de olayı duyuyor ve Osman'a kızıyor. Osman adamlarına talimat veriyor. Bu arada Osman onu tekmelemeye başlıyor. kimilerine g ö r e de Ammar'a. Sonuçta A m ­ mar baygınlık geçirip fıtık oluyor. kim olursun da bana karşı bunları söylersin" diyor ve . ama o kendi yakınlarına dağıtıyor­ du. Ali onu uyarıyor. Kimi rivayetlere g ö r e Ümmü Seleme gelip Osman'a kızı­ yor. Böyle de­ yince Hz. sen Hz. A m m a r daha sonra baygın haldeyken Hz. "Bu talan malından kimilerin hoşu­ na gitmese de biz ihtiyacımızda kullanırız" diyor. bu olaydan do­ layı Ayşe ile Osman'ın arası açılıyor. A m m a r ona. İşte burada Osman ona. Osman bunları ken­ di ailesi ve yakınlarına dağıtmaktadır. yetki var elinde. Ammar'ı y e r e yıkıp kol ve bacaklarını bağlıyorlar. Halk bunu duyunca karşı çıkıyor ve onu protesto edi­ yor. Mu­ hammed'in eşlerinden Ümmü Seleme'nin evine alınıyor. o zaman niye kar­ şı çıktın?" denildiği gibi farklı bilgiler de var. Muhammed'in arkadaşlarının sana karşı haklı olarak yazdıkları mektubu yere atamazsın. "Sen m a d e m biliyordun ki bu adam halife.

adamlarına da. . İşte M u h a m m e d ' e karşı suikastta bulunanları bilen Hüzeyfe ve Ammar'ın başına gelenler bunlardır. İşte burada onu tekmeleyince komalık oluyor ve üç namaz kılamaz ha­ le geliyor. Bu arada adamlarına "Bunu burdan çıkarın" diye talimat veriyor ve oradan uzaklaştırılıyor. Bu sahipsiz olduğu için bak sen ne hale getirdin. yardımcı olması için Ammar b. Bu. 2. Sonuçta A m m a r hem sevilen biri. siz ne çabuk değiştiniz. Onlardan Hişam b. tabii ki Osman ona da kızıyor. "Tutun bunu" emrini veriyor. Osman'ın onu tekmelediği ve adamı sakat bıraktığı gibi bir gerçek var ortada. Şayet başına bir şey gelirse. birçok İslam tarihçisinin ortak olarak işlediği bir konudur.Ö) 'Ensab ul Eşraf 6/161 v d . Muahmmed'in daha ayakkabısı. diğer taraftan da kendisine yapılan baskın sırasın­ da. Velit gelip Os­ man'ı tehdit ediyor: "Aynı sözleri Hz.Belazuri (279. bu ne diyor diye. Ammar'ın verdiği yanıt olumsuzdur. Bu konuda anlatılanlar arasında az fark görünüyorsa da. Yani yukarıda anlatılan o komalık halinin hikâye­ si böyle.Ö)' El-Avasim'ü ımin'el Kavasım. üstelik de haklı olarak sert tepki gösteriyor.lbni'l Arabi Ebubekir (543. 3/75. Ay­ şe ona. Bu arada Hz. an­ cak birini komalık yaptığı için artık onu dövdürmekten vaz­ geçiyor. Ayşe'nin bu sözlerinden sonra Osman çok bozuluyor ve camiye gidiyor. Ali de sana söyledi. Bir tarafta halife Osman bu adama bu şekil haksızlık ya­ parken. hem de onun bağlı bulunduğu aşiret güçlü. 280 vd. elbisesi duruyor. ancak sen ona bir şey diyemedin. Cemaat ona şaşkın şaşkın bakıyor. 3 7 9 379 1 .Mühibbüddin Taberi (694. şunu bil ki.' s. orada ters konuşmaya başlıyor. "Bak Hz. sizden en önemli kim ise o da öldürülecektir (Os­ man'ı kastediyor)" diyor. işi laçkalaştırdınız" diyor. 3. Yaser'e haber yolluyor.Ö) Riyad'ü Nadere fi Menakıb'il Aşere.

halkı kışkırttığını" anlattı. halife Osman'ın icraatını ve oraya vali olarak atanan Velit'i her fırsatta eleştirmeye d e v a m ediyordu: "Zannediyor­ dum ki ben Müslümanların hazinesinden sorumluyum. Osman tara­ fından eski vali Sad b. Bunun üzerine İb­ ni Mesut anahtarları teslim edip sivil bir vatandaş olarak Kufe'de yaşamaya devam eder. Hz. M e s u t ' a yapılanlar Osman. 4.2 ) A b d u l l a h b . Onun Velit'e. 7/80 ve sonrası. Muhammed'in çok samimi arkadaşı oldu­ ğunu bilen halk ona saygı gösterirdi.ö). Osman. ne de Osman'ın işine geliyordu. bu davra­ nıştan dolayı İbni Mesut'u halife Osman'a şikâyet eder. Ukbe atanınca. Osman kısmı. tabii ki bu da ne Velit'in. Olayın özeti şu: Ab­ dullah b. bilmiyordum ki Osman ve ona bağlı kişilerin hazinesi­ ne bakan bir memurum" diyerek tepkisini gösteriyordu.774. Nihaye. Abdulah b. İslami kaynaklardaki bilgi­ lerden anlaşılıyor ki İbni Mesut yumuşak başlı ve zararsız bir insandı.Suyuti. Velit'ten hesap soramazsın" der. devlete ait/hazine ma­ lından bir miktar yardım ister. Os­ man'ın hutbe okuduğu bir sırada camiye girdi. Ebi Vakkas g ö r e v d e n alınıp yerine Velit b. Bidaye. ö d e m e n lazım" demesi Velit'in hoşuna gitmez. Çünkü Velit'in amacı geri vermemek üzere almaktır. Os­ man kendisine bir mektup göndererek "Sen bir memur­ sun. "İbni Mesut'un kendisi aleyhinde propaganda yaptığını. daha sonra müsait olduk­ larında onlardan geri almıştır. Bu arada İbni Mesut. Osman onu M e d i n e ' y e çağırdı.İbni Kesir (h. İbni Mesut da verir. 5. ayrıca onu g ö r e v d e n de alır. "Bu borçtur. Bu yüzden Velit onu Osman'a bir daha şikâyet etti. Velit ondan. s. 130 ve sonrası. . Başkala­ rına da bu şekilde borç vermiştir. Velit. hem de maliyeden sorumludur. Mesut'u d ö v e d ö v e kaburga kemikle­ rini kırar.Tarih'ül Hulefa. Mesut Kufe'de hem talim-terbiyeden sorum­ lu/eğitimci.

Bununla Osrran'dan çok m e m ­ nun olduğunu ö n e sürmek isteniyor. İşte burada uyduruyorlar. ben Os- . o da Osman'a kızdı ve tıpkı Amı^ar olayında oldu­ ğu gibi burada da Osman'a karşı tavır aldı. "Yanlışlıkla bir ok atsam. Hatta bunu is­ patlamak için İbni Mesut'un Osman ha<kında."İşte bakın şu an kötü bir hayvan içeri giriyor" diyerek ağır hakaretlerde bulundu. buna kar­ şı Uhud dağı kadar altın da bana veril>e yine mutlu ola­ mam" dediği söyleniyor. Biz stni destekleriz.. Bu arada Hz. Bazı İslami kaynaklarda İbni Mesut'uT en son Osman'la anlaştığı ve onunla helallaştığı iddia edilyor. Rıdvan Biatına ketılan biriyim" (Os­ man Bedir ve Rıdvan'a katılmadığı için turada aynı zaman­ da dolaylı bir şekilde onu eleştiriyor da) dedi. halk üzerinde çok olumsui^tki bırakırken. Osman'a isabet edip de ödürülse. Çünkü bazı olaylar ve fitneler ocaktır. O da. e ğ e r Os­ man'ı katlederlerse artık bir daha onunjibi bir halife bula­ mayacaklar. en başta bu Kur'an konusu ve onun genel ifaatı Osman'ın so­ nunu da getiriyor. Muhammed'in arkadaşıyım ve Bedir. İbni Mesuttemiş ki. emrini dinleye­ ceğim. Hlatta Osman onu sürgüne g ö n d e r m e k isterken birçok insan kendisine.Osman'ın. Ali ve bazı insanların araya girmesiyle bni Mesut'un sür­ güne gönderilmesinden vazgeçiliyor. Bu yüzden ben istemiyorum ki bunun ilk kıvılcımın kendim yakayım" diyor. "Ben Hz. bı­ rakmayacağız" deyince İbni Mesut. Açıkçası. Muhammed'in eşlerinden Ebubekir'in I<ızı Ayşe bunu du­ yunca. "Sa­ kın sürgüne gitmeyi kabul e t m e . Osman'ın hazırladığı Kur'ci dışındaki nüsha­ ları yakması. "Ha'ir. Hatta İbni Mesut daha fiyatta iken Osman hakkında her yerden muhalefet oluşuna kendisi. "Başka yere göndersem orayı da karıştırır" endiesinin yanısıra Hz. Daha önce de ifade edildiği gibi.

oradakileri senin hakkın­ da ö r g ü t l e d i / a l a r m a geçirdi. inandırıcılığı y o k . Daha son­ ra Osman bunu duyunca Ammar'a. kendisi kalkıp Osman'ın ölümüyle ilgili ör­ nekler versin. Durum bu iken sen Şam'a göndersen oradaki insanları da örgütler. ancak becerememişler. onu d r ? v m e k için ayrıca adamlarına talimat veri­ yor. r v e arkadaşı A m m a r b. Ukbe yüz-ünden adama nasıl bu cezayı veriyorsun" diyor. cilt 9/109 c) B e l a z u r i . Osman bildiği­ ni yapıyor. İbni M e s u t m d . Onlar kendi?'™ komaya sokuyorlar ve kaburga kemik­ lerini kırıyorlar. Ali bu arada Osman'ı uyarıyor: "Sen Velit b. Bu c>' u P bitenlerden sonra da onu sürgüne. Yaser'e vasiyet ediyor.ab. n o : 1 4 5 4 8 . bu yetmiyor­ muş gibi. Mesut. "Allah rahmet eyle­ sin" diyor. "Eğer Osman'dan önce vefat edersem sakın cena­ z e m e katılmasın" diyor. Hz. tenha bir y e r e g ö n d e r m e k istiyor. b ) H e y s e m i M . Çünkü mademki memnun kalmış. o zaman daha örnek mi kalmadı ki. İbni Mesut. Osman bunu uygun buluyor ve ücretsiz bir şekilde M e d i n e ' d e yaşamaya mah­ kûm ediyor. "Evet hepimiz tarafından Allah rahmet eylesin" karşılığını veri3 8 0 a ) İ b n i A b d i l b e r . Z e v a i d . Os­ man'a. arkadaşlarından Ammar b. Yaser onun vasi­ yeti gereği Osman'a haber v e r m e d e n gömüyor. 6/148 . N o : 1659. İbni Mesut'a toplum içinde hakaret ediyor. haysiyetini kırıyd r ve onu camiden kovuyor. Abdullah b. ancak Mervan. İstiab. "Sen Küfe 'ye gönderdin. Osman'a alay edercesine. A m r n a r da. A m a Ali'n' 1 " 1 D u çıkışı fayda etmiyor. En iyisi burda kal­ sın bari kontrol altında olur" deyince.man'a ok atmak istemiyorum demiş. Gc^üldüğü gibi savunmuşlar. Bellidir ki bazı uydu­ ruk uzlaşma cümleleri kurmuşlar. Osman'dan önce vefat ediyc . Ens. ancak ilkel bir savunma. 3 8 0 Osman.

. Kufe'de iken de halka kendi Kur'an'ını anlatıyordu. Hatta sürgüne göndermek istiyor. Osman'ın hazırlattığı Kur'an'a karşı çıkmıştır. Yu­ karıda ö z e t l e m e y e çalıştığım nedenler de oluşunca. Bu konudaki de­ taylı bilgiyi. Ensab. İbnil Arabi. Sonuçta olay orada kapanıyor. As yönetiminden Suriye'nin Şam tarafına. Taberi Tarihi.i Gıfari'yi sürgün etmek Halife Osman döneminde çok kişi sürgün edildi. 14. farklı bir çalışmamda işleyeceğim. 6/140-164. Sadece bir ha­ tırlatmada bulundum. Ali burada da Osman'a karşı çıkıyor ve aralarında sert tartışmalar da meydana geliyor. ta Mekke'den beri M u h a m m e d ' l e beraber­ dir ve ilk Müslümanlardan olup Kur'an hafızıdır. Ancak şu da muhtemel ki. O yüzden burada bunun üzerinde fazla durmuyorum. s. Os­ man'ın ona karşı asıl kini buradan kaynaklanmaktadır. Nizamiye mezhebi kısmında. ibni Mesut. İşte Osman onu geri çağırmış. diğer Kur'an nüshalarını yaktığı gibi onun da Kur'an nüshasını alıp yakmıştır. Şehristani.yor. 3 8 1 • 3) Ebu Z e r . artık olay patlak v e r i y o r . İbni Mesut karşı çıkıyor ve bildiği farklı bir Kur'an nüshasına g ö r e hareket ediyordu. el-Avasım'u min'I Kavasım. 4/251 ve devamı. Sait b. Halife Osman'nın talimatıyla Kufe'den. Milel ve Nihal. s. yine Basra'dan Şam tarafına Muaviye emrine kitlesel bir şekilde sürgüne gönderilen pek çok insan var381 abcdBelazuri. karşı çı­ kanların aldığı en hafif cezaydı sürgün. İbni M e ­ sut. Hz. 280. Osman kendi keyfine g ö r e Kur'an adı altında ve Yahudi asıllı Z e y d bin Sabit başkanlığında bugünkü dünya piyasasında bulu­ nan kitabı hazırlarken. Osman bunun alay olduğunu anlıyor ve orada onunla tartışıyor.

do­ layısıyla benimdir d e m e k istiyor. 383 a. bunlarla uyum sağlayamıyoruz diyor. İslami kesim Osman'ı kurtarmak. Sa'saa b. Kümeyi b. Bu defa da başka b ö l g e y e sürgüne gönderiliyorlar. onun eksiğini kabul etmemek için çeşitli uyduruk savun­ malar yapmıştır. Savhan. Abdullah b. Maarif. Kab. Bunlar hakkında Osman'a mektup gönderiyor. b. Amr-el Huzai. c.Tabakt-i İbni Sad. onu bana alelacele M e d i n e ' y e gönder diye talimat 382 Mesela Küfe'den Sabit b. Yine halife Osman Basra'dan. 3 8 2 Sonuçta Muaviye onlarla anlaşamamıştır. Örneğin. 4/429. Suriye taralına Muaviye emrine gönderilirler. zinakârmış gibi yakıştırmalar vardır. I 13 ve 146. Mu­ h a m m e d ' e bağlı biriydi ve Muhammed'in gömülü olduğu M e d i n e şehri varken herhalde kalkıp da ölene kadar ıssız bir köye gönüllü olarak yerleşmezdi. Malik b. yani ganimettir. Ziyad gibi şahsiyetler. Ebuzer de o sırada ora­ daydı ve bu sözlere karşı çıkıyor: Muaviye'nin ve bu arada halife Osman'nın yanlışlarını. Evliya Çelebi gibi oradan oraya sürgün ha­ yatı yaşayan insan çoktu o zamanlar. Güya Ebuzer sürgün edildiği köye g ö ­ nüllü olarak g i t m i ş .ibni Kuteybe. devlet malıdır. Olay bu kadar basit olsaydı Osman'ın en yakın çevresi ona düşman kesilmezdi ve onu feci bir bi­ çimde katletmezdi. Malik-i Ester. . Aslında olay şudur: Şam valisi Muaviye şöyle söylüyor: Şam diyarı Allah'ındır. Abdi-I Kays. icraatımız hakkında propaganda yapıyor diye. 4/317 ve devamı. Çünkü adam Hz. Bu olup bitenlere karşı Muaviye onun hak­ kında Osman'a rapor veriyor. A m a bu sa­ vunma yetersiz ve inandırıcı değildir. bunlar hırsızmış. 3 8 3 Mesela İbni Sad gibi. bu bizi eleştiriyor. Amir himayesinde yaşayan insan­ lardan başka bir grubu Şam tarafına sürgüne gönderiyor. Kays.d ı . Amir b. zulümlerini kabul etmeyip halka anlatıyor.Taberi Tarihi. Şunu da belirteyim. s. Osman da Muaviy e ' y e .

o gün için met­ ropol durumunda olan bölgeler. Ali arasında sert tartışmalar oluyor. Osman'a gidip şunları anlatıyor: Temiz bir insanı (Ebuzer'i kastederek) sen sürgüne gönderdin ve orada vefat etti. Çünkü bunlar önemli merkezler. ancak kabilesinin araya girmesiyle Hz. bakalım başarabilir misin . Yaser'in zoruna gidiyor. aleyhine çalışmasından korkuyor. hat­ ta Osman Ali'ye. Osman bunu kabul etmiyor. Osman onu da kabul etmiyor. Daha sonra Osman onun ölüm haberi­ ni alınca. "Allah rahmet eylesin" diyor. Sonuçta Osman bunu da sürgüne göndermek istiyor. onun halkla te­ mas kurup." Tıpkı İbni Mesut'un ölümündeki gibi bir du­ rum yaşanıyor burda. beni M e k k e ' y e gönder diyor. Ebuzer M e d i n e ' y e gelince Osman'ın kötü yöneti­ mini orada da anlatıyor. Ali de. Hz. Ammar buna karşı Osman'a şunu söylüyor: "Evet biz de diyoruz Allah rah­ met eylesin. Basra ile Kufe'den biri olsun diyor. "Asıl sen sürgüne gitmelisin" diyor. Osman bunları da kabul etmiyor. Ali. bu kez Osman'la Hz. Adamları Ammar'ı d ö v e d ö v e ko­ malık yapıyorlar. Bu yüzden Ammar'a sert çıkışıyor. sen burdan gidecek­ sin.veriyor. Sen buna benzer başka bir örnek daha mı uygulamak istiyorsun deyince. Osman'ın bu ifa­ desi Ammar b. Bir yer iste seni sürgüne g ö n d e r e c e ğ i m diyor. Tabi ki bu sözlerle Osman'ı zımnen eleştiriyor: Yani 'hem adamı sürgüne gönder. Osman ona. Onun için bunları kabul etmiyor ve ona. ona ceza ver. "Seni Rebeze köyüne g ö n ­ d e r e c e ğ i m " diyor (Medine-Kufe arasında ıssız bir köy). A d a m Kudüs olsun diyor. elinden ne geliyorsa yap. görevlilerine "Bunun haddini bildi­ rin" diye talimat veriyor. Osman. Ebuzer buraya zorla gönderiliyor ve ölene kadar burda sür­ gün hayatı yaşıyor. A d a m . hem de alay edercesine Allah rahmet eylesin d e ' mesajını iletmek istiyor ve tabii ki Osman bunu anlıyor.

Daha sonra Müslümanlar arasında meydana gelen Sıffin harbin­ d e A m m a r öldürülüyor. Herkes M u h a m m e d ' d e n ayet adı al­ tında bir şeyler almıştı. şu an var olan Kur'an ortalıkta yoktu. bu da Osman için bir eksiklik olarak değerlendirili­ yordu. Her fırsatta yüzüne karşı şu şu savaşlardan kaçtığı açıkça söyleniyordu. İki savaşa katılma­ ması ve üstelik Bedir'de ele g e ç e n ganimetlerden onun da pay alması. Avf konusunda bu konuda so­ mut örnekler v e r e c e ğ i m . 3 8 4 C) Halife Osman'ın bazı savaşlardan kaçması Hz. hem de Ali ile tartışmalara son veriyor. . halk nezdinde bu katılma­ ma da artık mazeretten çıkıp önemli bir eksiklik olarak de­ ğerlendirilmeye başlandı. orada detaylıca anlatacağım. onun bu davranışı Müslümanların zoruna gidiyor­ du. Müslümanlar üze­ rinde olumsuz etki bırakmıştı. Olayın özeti şu: O zaman. Ensab'ül Eşraf. Bugün nasıl basın mensupları baş- 384 Belazuri. 6/166 v d . Zamanla onun hakkında olumsuz düşünceler çoğalınca. Aşağıda A. Bu arada bu olup bitenleri duyanlar top­ lanıp halife Osman'a.karşılığını veriyor. bir nevi açıkgözlük olarak değerlendiriliyordu ve Müslümanlar nezdinde itibarına g ö l g e düşürmüştü. tüm Kur'an nüshalarını yakması Bu konuda elimde yeni bir çalışmam var. Osman hem Ammar'ın sürgün olayını ora­ da kapatıyor. M u h a m m e d zamanında meydana gelen Bey'at-i Rıd­ van'a ve Bedir'le Uhud gibi önemli savaşlara. seni eleştirir­ se sen de ona ceza verip sürgünlere yollarsan bu iş yürü­ m e z " deyince. "Kim sana karşı çıkarsa. halife Os­ man'ın sudan bahanelerle katılmaması. Rahman b. D) Osman'ın. Kı­ sacası.

Pek çok insanın hazırladığı bazı ayetler varmış. İbni Mesut'un. bazen birlikte birkaç kişi oluyorlar­ dı. İşte bu yeni Kur'an'ı ortaya koymak ve var olanları yakmak mille­ tin zoruna gidiyor. Yani M u ­ hammed'in konuşmalarının bugünkü Kur'an gibi bir araya gelebileceği hiç kimsenin aklından geçmiyordu. Osman'ınki adeta bir darbe yasası gibi algılanıyor ve bu konu da Osman'a karşı ciddi tavır alınma­ sına neden oluyor. birçok kişide güya parça parça bulunan bu ayetleri bir araya getiriyordu. ancak imkânlar farklıydı tabii ki. Yahudi asıllı Z e y d b. Ali'nin Kur'an'ı vardı ayrıca. o dö­ nem var olan tüm Kur'an nüshalarını yakıyor. Bir gün bir kişi o günkü bilgileri alıyordu. Dediğim gibi bu konuda yeni bir çalış­ mam olduğu için fazla detaya girmiyorum. bu aşamada bu kısa bilgi yeterli. bazen uzun süre bazıları hiç bulunmuyordu. o zaman da böyley­ di. İşte Osman.Halîfe O s m a n ' ı n Katledilmesine Katkı S u n a n Ö n e m l i Kişiler /Muaviye b. Übey b. Ka'b'ın ve daha birçok sahabenin ayrı ayrı Kur'an'ları vardı. Hatta Hz. Sabit'e g ö r e v verip yeni bir Kur'an (bugünkü) hazırlatınca. e. Ömer. Bu konuda İmam Suyuti ve İbni Asakir gibi meşhur İslam tarihçileri şu- .bakanın peşine takılıp bilgi alıyorlarsa. Ebi Süfyan Osman'ın en önemli adamı ve o d ö n e m d e Şam valisi olan Muaviye bile ona yardım etmek istemedi. Adeta herkesin cebinde farklı bir Kur'an vardı. Bu. Bu bilgileri herkes aynı derecede Muhammed'den almıyordu. M u ­ hammed'den sonra bir ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkan yeni bir durumdur. İşte bu konu da Osman'ın sonunu getiren önemli sebeplerden biridir.

ama yardıma gelmedin?" Muaviye burada alay edercesine. Vasile b. no:3064. Medine'yi alarma geçirdin. ama sonuçta senden yar­ dım isteyince yapmak istemedin ve hatta öldürülmesini is­ tedin d i y o r . sen de Osman'ı katledenler arasında var miydin diye? Ebu Tufeyl hayır yoktum. İbni Abbas bir gün Amr b. ibni Asakir. 3 8 7 Herkesin bir hesabı vardı. sen de Şam valisiydin. Amir b. 387 Zehebi Tarihü'l İslam. yetkin daha fazlaydı.İbni Asakir. Çünkü ne Mekkeli. s. Ebu Tufeyl. kimse ona yardım etmedi diyor. 386 a. ne de Medineli Müslümanlar ona yardımcı olma­ dılar. başkomutanıydı. "Sen de yardım etmedin" diyor. 385 Bu adamın asıl adı. Bu arada adam ona bir şiir de hatırlatıyor: fırsatçısınız d i y e . Önemli bir ailenin çocuğuydu. Muaviy e ' y e . cilt. Muhammed za­ manında vardı ve Muhammed'in sahabelerinden en son ölen kişi. Tarih'ül Hulefa. bari ben geleceğimi riske atmayayım diye düşünmüş olabilir. "Hâlbuki sen Şam valisiydin. 26/117 ve devamı. halifelere ayırdığı özel kısımda şöyle farklı bir olay da aktarıyor. . adama yağcılık yaptın.Suyuti.nu aktarıyorlar. 95. "Benim onun kan bede­ lini almam daha iyiydi/bir bakıma gitmesi kalmasından da­ ha iyiydi" karşılığını veriyor. Muaviye'ye de. Muaviye daha yüksek bir yer hedeflemiş olabilir v e y a Osman'ın kurtuluşu yok. 3 8 6 Zehebi tarihinde. b. As'a. hem de Uhud savaşında karşı tarafın lideri. Abdullah el-ICenani. s. Yani mutlaka bir hesap yapmıştır. sen öyle Osman'ın aleyhinde çalıştın ki. Halifeler kısmı özel bölüm. milleti ayaklandırdın. cilt 26/113 ve devamı. babası Ebu Süfyan hem Bedir. no:3064. Ebu T u f e y l 3 8 5 ile Muaviye arasında bir diya­ log geçiyor: Muaviye soruyor. 200. Çünkü Muaviye çok kurnaz bir insandı. ancak ben de hazırdım ve ona yardımcı olmadım.

bunun sonucu olarak da. ama ne yazık ki onun getirmiş olduğu din gitti kayboldu ( O s ­ man'ın icraatını kastediyor)" d i y o r .Hakim Müstedrek. c. saçı bile duruyor. b.Ebül Feda. hacca giden Ayşe henüz M e ­ dine'ye varmadan yolda Osman'ın ölüm haberini alınca.Hz. O yüzden gidiyorum" diyor. İsrail b. Çünkü o aynı zamanda Ebu Süfyan'ın kızı ve Osman'ın akrabasıydı. yemek izni vermeyince. el-Muhtasar fi Ahbar'il Beşer. Rahman b. A y ş e O s m a n ' ı n a l e y h i n d e çalışıyordu Birçok İslami kaynakta Ayşe'nin Osman için. 1/239. Z e y d b. Osman gibilerin listesini bildi­ ği için hep rahatsız ediliyordu. Sabit ve A. "Muhammed'in henüz ayakkabısı. 3. Ayşe az önce aktar388 a. O da M u h a m m e d ' e Tebük'te sui­ kast yapmak isteyen Ömer. su. 1/420. ama tabii ki A y ş e yoluna d e v a m ediyor. "Gök yere düşse bile hiç umurumda değildir? karşılığını veriyor. M u ­ hammed'in eşlerinden Ümmü Habibe müdahale ediyor. Dolayısıyla Osman'a karşı bu tehlike var iken sen niye hacca gidiyorsun?" Ayşe şöyle diyor. "öldürün. Hz. . A m a neredeyse onu da öldüreceklerdi. Bu­ nun üzerine onunla Mervan arasında tartışmalar oluyor. Utab gibi­ leri Ayşe'ye soruyorlar: "Bu insanlar senin sözünü dinliyor­ lar. Ümmü Habibe'ye yapıl­ dığı gibi bana da yapılır.ibni A'sem.2 . 3 8 8 Kimi rivayetlere g ö r e de. onun katli vaciptir" gibi ölüm fetvaları verdiği anlatılıyor (Hatta Osman'ın yaptıklarına karşı Ayşe. güçlük­ le onu olay yerinden uzaklaştırıyorlar. Futuh. İşte Osman'a baskın yapanlar. gömleği. Mervan. Musa'dan. onu uzun süre e v d e mahsur bırakınca. Hatırlancağı üzere daha önce Ümmü Habibe hakkında bazı bilgiler vermiştim. Korkarım ki halk Osman hakkında benimle danışıp ona göre hareket eder. cilt no: 4607.

o şunu diyor: Hz.ibni Kesir. Kal­ dı ki. 3 8 9 Aslında Ayşe. Daha önce de anlatıldığı gibi Ay­ şe'nin öz kardeşi M u h a m m e d b. d. Osman kısmında. Beşir'den.eliğim konuşmasında bu olayı kastediyor. . Mesela Muaviye ona mektup gönderiyor.İbni Esir. Ay389 a-Taberi Tarihi. yüzüne vuran bir muhalifti. yani Ebu­ bekir'in çocuklarıyla Osman arasındaki hoşnutsuzluğun asıl nedeni. Mu­ hammed bir gün Osman'a şu açıklamayı yaptı: "Ey Osman Allah sana bir fistan giydirdiği zaman (yani halifeliği kastediyormuş) sakın tehlike de olsa onu bırakmayaS l n . İşte A y ş e ve kardeşinin Osman aleyhinde faaliyet yü­ rütmeleri bundan dolayıdır d e m e k yanlış olmaz. Ebubekir. Resmi İs­ lam tarihinde ancak bu kadar bilgi kayda geçmiş.»390 Hâlbuki Ayşe'nin bu açıklaması Osman için son derece tehlikeliydi. Osman'ın Ebubekir'in cinayetinden sorumlu olma­ sıdır. Bidaye-Nihaye. Çünkü isyancılar gelmiş kapıya dayanmışlardı ve e ğ e r Osman görevi bırakırsa. bildiğine ilişkin bazı işaretler var. sakalından tutup çeken. Haken kısmında. Osman'ın saf dışı bırakılmasını çok isti­ yordu. Osman da Ö m e r gibi Ebubekir'in ölümünden sorum­ luydu. 5/19 v d . karışmayız diyorlardı. A y ş e ve kardeşinin babalarının cinayetine dair bilgile­ rinin düzeyini İslami kaynaklardan tespit e d e m e d i m .İbni Sad. ama korkuyordu. c. b. Kays o da Numan b. 390 Ahmet bin Abdullah b. Mervan b. cilt. 4/386. El-Kamil 2. An­ cak Ayşe'nin bunun farkında olduğu. Os­ man konusunda yardımcı ol diye. tabii ki Ayşe kardeşini bırakıp da Osman'a destek vermezdi. böyle bir şey be­ nim de başıma geleceğinden korktuğum için çareyi hacca gitmekte buluyorum d i y o r . Mısır'dan gelen ekip içindeydi ve Osman'ı yakalayınca y e r d e süründüren. 7/210.

"Ey Ayşe. onlar o zaman bundan ha­ berdar olmasınlar: Büyük ihtimalle bilgileri olmuştur. şimdi de bir koç gi­ bi onu kesiyorsunuz. katli vacip­ tir diyordu.Halife b. 98. aslında Ayşe ve kardeşinin. Böyle yapıyor ki adam dirensin ve öldürülsün. A y ş e bir gün Mesruk adında bir sahabiye şunu diyor: "Sizler ilk önce Osman'ı beyaz elbise gibi öne sürdünüz. b. cilt 11/447. onu öldürün" şeklinde insanlara talimat veriyordu ve ona hakaret anlamında Na'sel (Yani bunak.391 Hâlbuki İslami kaynaklarda önemli kanıtlar var ki Ayşe.A. .Gayyat Tarihi. onu öldürün.şe ise Osman'ı direnişe teşvik ediyordu. kimseye mektup yazdığım falan yok" karşılığını veriyor. Musannaf. Hâlbuki A y ş e karışıyordu. no: 20967. Nitekim Osman'ın ölüm haberini alınca bunu itiraf ediyor. İşte bu gibi belirtiler. Burada maksat. Ayrıca asırlar sonra bazı kaynaklardan o zaman Ebubekir'e karşı yapılan bu plandan biz bile haberdar oluyoruz da. Osman sadece bu söz dolayısıyla direniyordu demiyorum. Ayşe. "Osman dinden çıkmış. onu öldürmek için ben de halkı teşvik ettim diyor. Yahudi kişiye benzetme) lakabıyla ilk sesle391 a. Ayşe kendini koruduğu halde yine zaman zaman teh­ ditler alıyordu." Mesruk da. onu halife seçtiniz. Yani bu hadis Ayşe'nin kendi şahsi açıklamasıdır. insanlara talimat verip de onları Osman aleyhine kış­ kırtırsan sonuç böyle olur" diyor. ahmak. bu senin işin. Razzak. s. Os­ man'ın Ebubekir cinayetinde parmağının olduğunu anla­ mışlardır sonucunu gösteriyor. Bir kere Muhammed'in kimin halife olacağı konusunda açıklaması yoktu. Yoksa durup dururken adamın ölüm fermanını niye versin kil De­ mek ki aralarında çok ciddi bir sorun varmış. "Ben hep e v i m d e oturdum. Ayşe'nin niyetini okumaktır.

Medine'deki Yahudi veya Mısır asıllı bunak adama benzetmek bir yana. Adam ona. İçeriği (özetle) şöyle: Halifenin kat­ lini isteyen. Halife Os­ man Ayşe'nin bazı alacaklarını geciktirince. senden son­ ra Müslümanlar Osman'ı katletti diyor. "as­ lında Osman zulmen katledildi. Ümmi Kilab/b.nen Ayşe'nin kendisiydi. öldüren değil. A d a m buna karşı Ayşe'ye. Ayşe hacdan dönüp yolda Abd b. Ebi Seleme ile karşılaşınca. öldürmeye emir verendir şeklinde devam ediyor. İbni Manzur şöyle diyor: Nasel de­ mek. kâfirdir diyen yine sen idin. "Evet ben de söyledim. Bu arada Ayşe. "Benden sonra M e ­ dine'de neler oldu?" diye soruyor. Na'sel'in katli vaciptir' diye sen ta­ limat verdin" diyor. ahmak-beyinsiz demektir. A d a m burada Ayşe'nin çelişkileriyle ilgili irticalen 6 mısralık bir şiir okuyor. Bi­ zim yanımızda katil kişi. İlginçtir ki. A y ş e ona karşı . Fahrettin er-Razi de şu farklı bilgiyi veriyor. ben onun kan bedelini is­ t e y e c e ğ i m " diyor. Biz de seni dinledik ve gerekeni yaptık. halk da söylüyordu. insanlara talimat veren sen idin. Ayşe'nin az önceki açıklamasını (ki Ali halife olmuş. kendisi yarı yolda tekrardan Mekke'ye dönüyor ve Osman'ı öldürün sözü gi­ bi) Taberi gibi (310. olduğu gibi kay­ nağında işliyor. "Allah'a ye­ min olsun ki Osman hakkında ilk kışkırtıcı sözleri sen söy­ ledin. ancak adam artık ölmüş ben isterim ki son sö­ züm onun hakkında olumlu olsun" diyor. Ayşe. 'Onu öldürün. bir kere Na'sel'in kelime anlamı kötüydü. Şimdi İslam âleminde meşhur bir müfessir (Kur'an y o ­ rumcusu) ve aynı zamanda tarihçi olan İmam Taberi'den Ayşe'nin Osman'la ilgili yaklaşımı konusunda bir ö z e t bilgi vereyim. Taberi dışında birçok İslam düşünürü de aynı şey­ leri kaleme almış.hicri ölüm) bir Kur'an yorumcusu ve ta­ rihçi anlatırken de hiç savunma yapmıyor.

Aklı başında biri bunu zaten söylemez. Fahrettin Razi devamla diğer ünlüler gibi şöyle anlatıyor: Ayşe insanlara. Na'seli öldürün. kusura bakmayın bu işin içinde ben de vardım ve başroldeydim" demesinin bir anlamı yoktur. b. Muhammed'in zehirlendiğine ilişkin açtığım bölümde anlatmıştım. yani senin eşin peygamber.562) de kaynağında açıklamalarda bulunmuş. Bunu zaten daha önce Hz. o da Urve'den aktararark Ayşe'nin. Beş va­ kit namazın hatırı olmasaydı insanlar seni.gazaba geliyor/kızıyor ve "Ey Osman. Eğer ölümünü istemişsem bu da başıma gelsin" şeklinde bir açıklama. ancak kötü bir kadınsın demek istiyor. insanların haklarını göz ardı ettin ve yakınla­ rından zalim kişileri insanların başına getirdin. 3 9 2 392 a. "Ben Osman'a ne kötülük yaptıysam hep başıma gelmiş. sen çok çelişkilisin dediğini de yazıyor. Osman da buna karşı Tahrim suresinde g e ç e n ve AyşeHafsa ikilisiyle ilişkili olan bir ayet okuyor. Hz.Fahrettin er-Razi. bu arada Ayşe'nin Mekke'ye döndüğünü. sen emanete riayet etmedin. . Tarih: 4/459.Taberi. el-Mahsul fi ilmi Usuli'l fıkıh. deve keser gibi keseceklerdi" eliyor. onu Nuh ve Lut peygamberlerin hanımlarına benzetiyor. adamın Ayşe'ye. 4/343. İşlenen bir cinayetten sonra Ayşe'nin. Bu da hemen hemen Taberi'nin aktardığı açıkla­ maları veriyor. İşte Osman'la Ayşe arasındaki olup bitenler hakkında birkaç örnek. Osman'ı öldü­ rün. Ayşe'nin Osman'ın katli vaciptir sözlerine ilişkin eski hadisçilerden Sam'ani (h. Kısacası. Ebubekir'in ölümünden sonra ve hele Osman'ın halifeliği döneminde bu iki ailenin arası açılmıştır. Orada konuya ilişkin şu bilgi var: Muammer Zühri'den. "Ey ahali. Muhammed'in henüz g ö m l e ğ i or­ tada iken Osman ne çabuk bu dini bitirdi gibi açıklamalar aktarıyor.

25. El-Nihaye fi garib'il hadis. e. Dürrü'l Mensur. hemen ilk başta. s. büyük miktarda arazi ve elli milyon iki yüz bin o günkü para. İbni Kesir ve daha birçok müfessir. 4/270. "Halife Osman'ı ihmal ettiniz. özel bölüm. İs­ lam Tarihi. 393 Enfal.İbni Sad.Ebül Feda. 1/172 Hz. Muceme'u Zevaid. no: 14568. hep c.İbni Kesir. d. no: 20967.3- Zübeyir b. 7/209. Ayrıca Zehebi. Na'sel md. Hanbel. Na'sel md. Kitab'ül Fiten. Musannaf.A. Nerden gelmiş bu mal! H e p talan. Muhtasar'ü Ahbar'il Beşer. Bunu anlatanların başında meşhur Buhari gelmektedir. Tefsir kısmı no: 11027. b..Tac'ül Arus.İbni Hacer. m. İbni Munzir. Halifeler kısmı. s. 5/80.Zebidi. I. bir ev Mısır'da. Zübeyir.Ibnil Esir. İmam Ahmet b. m e z h e p lideri A h m e t b. Zübeyir'in bu açıklama­ sını. geldiğinde herkesi (suçlu suçsuz) kapsar" ayetini 393 okuyor.Heysemi. c. Maalesef biz de bu Osman olayında hadisenin içine çekildik diyor. Lisan'ül Arab. Feth'ül Bari. Razzak. Ali kısmında. 504. 11/669. h.İbni Manzur. 5/64. Bu Zübeyir denilen seçme sahabi Cemel Vak'ası'nda öldürülünce. Osman kısmında. 394 a. Buhari şerhi. Bidaye-Nihaye. arkasında şu mal varlığını bırakı­ yor: On bir ev M e d i n e ' d e . el-Fütuh. el-Nihaye fi Garib-il Hadis. 1/420. Osman'nın cinayetiyle ilgili kendi sorum­ luluğunu kabul ediyor ve Kur'an'dan "Sakının o fitne ve be­ ladan ki. i. Bezar. 11/447. ta ki kat­ ledildi ve şimdi de kalkmış onun kan bedelini istiyorsunuz" diyorlar. .80-88. 2 ev Basra'da. Mecmeu Zevaid. 25.İbni A'sem. g. f.Suyuti. İbni M e r d e v e y h ve İbni Asakir gibilerinden alıyor. Avam Zübeyir b. k. Enfal suresi. 8/141. Na'sel maddesinde. n. Avam'a. ayet açıklamasında.Ibnil Esir. bir ev Kufe'de. Hanbel'in bunu iki y e r d e aktardığını 394 belirtiyor. Na'sel md.İbni Abdirabbih. j. cilt 13/6. Heyse­ mi. Ikd.İbni Kuteybe.. Imame-Siyase.Heysemi. İmam Suyuti.

3 9 6 Savaş bittikten sonra zararın neresinden dönülürse kârdır misali. Hatta Bedir harbine ka­ tılmadığım halde Hz. haksız olduğumu kabul ediyorum.çapulculuk! Mekke'den gelip M e d i n e ' y e yerleştiler ve za­ ten bunlara muhacir deniliyordu. ama çok kısa zamanda zengin oldular.. Bab'u bereketi'! Gazi. Uhud harbinde Muhammed yüzünden yaralanıyor. bana karşı neden sertleşiyorsun diyor. Farz'ul humus. Bu bağışlama olayını biraz açmak istiyorum. 396 Kaçanlardan birkaçı: Halife Osman. Ebu Hüzeyfe b. Sait b. Mualla. Osman da. Harise b. Müslümanlar tekrar kaçanlar geri d ö n ü y o r . Daha sonra ölüm haberinin yanlış olduğu or­ taya çıkıyor. Çünkü eşim hastay­ dı ve nitekim de o sırada vefat etti. 3 9 5 4- Abdurrahman b. Utbe. dişi kırılıyor ve hatta öldürüldüğü haberi yayı­ lıyor. . Bunların arasında halife Os­ man da var. A. ona kızıyor. Buna karşı A.. Müseyyeb anlatıyor: "Bir gün Osman. Rahman. Uhud savaşına gelince. Muhammed. Osman savunmaya devam ediyor. ben senin gibi Uhud ve Bedir savaş­ larından kaçmadım. Bu yüzden safında yer alan bazı arkadaşları onu savaş meydanında bırakıp kaçıyorlar. Muhammed bu savaşta elde ettiği ganimetlerden bana da pay verdi (İşte bu mantalitede olanlar ganimet malını paylaşmaktan zevk alıyorlar!) diyor. cennet müjde­ sini alan kadrodan. Zeyd. Velit b. Avf Bu da Osman'a karşı olan önemli bir isimdi. bu da ilginç bir durum. Rahman'a karşı sesini yükseltiyor. Rafi b. Bedir harbine katılmadım. Çün­ kü olay M e d i n e döneminin üçüncü yılında gerçekleşmiştir 395 Buhari. neden kaçtınız diye onları sorgulamanın gereksiz olduğunu anlıyor. ancak Allah beni affetti diyor". Utba. onlarla uğraşmanın.

l. İbni Kesir. Dürrü'l Mensur. Allah savaştan kaçan Müslümanları affetti' di­ yor. Al-i Imran suresi 155. Ayetin anlamı şu: "İki topluluğun karşılaştığı gün (Uhud günü). 65). ne de namazımı kılsın" diye vasiyet ediyor. Ayet. 399 a.ö 4. İşte Seneca'nın da dediği gibi "din sıradan in­ sanlar için gerçek. Filozof. A." 3 9 8 Velit b. 39/257-262 ve 42/139. Dürrü'l Mensur. Ebi Vakkas kılıyor. "Ben ölürsem ne Osman üzerime gelsin. iktidarlar için de kul­ lanışlıdır. 9/84. aydınlar için yalan.Suyuti. Bunda ihti­ laf yoktur. 7/226 d. Ukbe bir gün A. Seneca (m.Belazuri. 397 Al-i Imran 155.ve ordusu güçsüzdür. b) İbni Asakir. kaçanla­ rın gönlünü almak ve onları tekrar kazanmak. vasiyeti 399 üzerine Osman'a haber v e r i l m i y o r . Kurtubi v e daha birçok müfessir." 3 9 7 Bu ayetin Uhud harbi bağlamında ve Osman'nın da içinde bulunduğu savaştan kaçanlar hakkında indiği birçok tefsir ve kaynakta anlatılmaktadır. nitekim o da bunu yapıyor ve 'Al-i İmran'dan falanca ayet geldi.Taberani Mucem-i Kebir. 398 a) İmam Suyuti. o yine az önceki sözlerini söylüyor. Rahman'a. Bir ayet indirip. ayet yorumunda. Tarih'ü Medinet'i Dımaşk. Burada yapılması gereken. şeytan ancak yaptıkları bazı hatalardan dola­ yı yoldan kaydırmak istemişti. A m a yine de Allah onla­ rı affetti. 6/172. ayette.. Zevaid. c. Al-i Imran 155.Heysem. M. Ensab. Allah sizi bağışladı demesi kadar makbule geçen bir formül olamaz­ dı. neden Osman'a karşı tavır takınıyorsun deyince. Rahman. Ölünce namazını Zübeyir v e y a Sad b.s. b. içinizden yüz çevirip kaçanları (savaşı terk edenleri). Bunun da en sağlam yolu ayetten geçer.. .

Taberi Tarihi. Ubeydullah İbni Şebbe (h. A d a m anlatı- 400 a. b. diğer coğrafyalarda bulunanları Ali'nin aleyhine çevirmektir. Ev ablu­ kası devam edince. bunu da belirtmek lazım. Hatta Osman bunu biliyor ve şöyle söylüyor: "Bu su v e r m e m e ve y e m e k ambargosu aslında Talha'nın işidir. 4/ 405. tabii ki cinayet sırasında M e d i n e ' d e bu­ lunanlar bu anlatımın yalan olduğunu bilirler." Somut bir örnek vereyim. Tarih'ü Medine. Osman ve içerdekilerden yemek-su kesilince. Hz. Bunları daha önce detaylıca anlattım zaten.İbni Şebbe. Yine Hayber baskınında Muhammed'in ele geçirip kendi nikâhına aldığı Safiye de gelip ricada bulunuyor.. 173-262). Amaç. Ali ve Muaviye arasında meydana gelen iktidar kavgaları sırasın­ da. s. insanları neden Osman'ın aleyhine kışkırttın di­ ye Ali'nin Talha'yı suçladığını y a z ı y o r . bunlara su verilsin-yemek verilsin. ama bu inandırıcı olmuyor. . Ali'nin Talha ile tartıştığını. Talha b. engel olmayın diye. 1160 ve sonrası. kadıncağız kendini zor kurtarıyor. Hatta daha sonra. Ali'ye gelip ricada bulunur. Muhammed'in eşlerinden Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibe. ancak o 'bu mektup olayından sonra artık yardım e d e m e m ' diyor.5- Talha b. Hz. İs­ yancılar onun bindiği hayvanı dövüyor. Hz. Taberi kendi tarihinde. Osman aley­ hinde şiddetle çalışanların başında geliyordu diyor ve bu konuda birçok hadis aktarıyor. Ümmü Habibe Osman'ın akrabasıydi. Çünkü isyancıları birinci baskın­ da geri çeviren Ali'nin kendisidir. 4 0 0 Talha'nın abluka­ ya alınan Osman'a su ve yemek yardımı yapılmasını en­ gellediğini yazıyor. Osman'ın yazdığı mek­ tup Osman'ın sonunu getirmiştir ve onu kimse kurtaramamıştır. Ali'nin Osman'ı katlettiğini bi­ le ö n e sürüyorlar.. Muaviye taraftarları. dördüncü cilt. Ubeydullah.

4/371. 4 0 2 Burada dikkate alınması gerek bir nokta daha var. o da yardıma en­ gel olmak isteyen muhaliflerin içindeydi. Talha md. Bunların başında Tal­ ha ile Ayşe'nin isimleri geçiyor. b. ayetler . O sı­ rada Osman seslendi.Mecme'ü Zevaid. c. Burada derken. el-Kamil. Cemel Vak'asında Osman'ın damadı ve aynı zaman­ da veziri olan Mervan. içinizde Talha var mı diye? Talha se­ sini çıkarmadı. illaki bir insana değerdi.İbni Esir.İbni Kesir.yor. Kısacası. Ensab'ul Eşraf. Osman orada kendisiyle Talha arasındaki anılarını anlatmaya başlıyor. cennet müjdesini alan on kişiden biriydi. Istiab. Ubeydullah (güya Muhammed'den cennet müjdesi almış. 4 0 1 Bu anlatılanla­ rın doğru olup olmadığı Talha'nın öldürülmesiyle test edil­ miştir. 9. "Eğer Muhammed ölürse ben Ayşe'yi eş 401 a-Taberi Tarihi. e. an­ cak fayda etmiyor. 6 ve 53. e v e su verilmesini yasaklayan kesimin içindeydi. Olay şu: Talha b. ama baksanıza M u h a m m e d ' e ne di­ yor!) bir gün. atılan bir taş yere düşmezdi. aktif bir şekilde Osman'ın katlinde g ö r e v alan önemli bir isim olan Talha. Bu yasak ayetlerin oluşum ne­ denleri hakkında farklı rivayetler var. b. d.cilt no: 14544 Osman kısmı. 4 0 3 Çünkü onlar artık annedir. Isabe. Osman'ın ablukasında insanlar öylesine toplanmıştı ki. Bidaye-Nihaye 7/199. Talha'yı katletmiştir.Taberi Tarihi. 4/ 405. Muhammed'in ha­ nımları tüm Müslümanların anneleridir ve Muhammed öl­ dükten sonra da onlar artık başkalarıyla e v l e n e m e z l e r . 402 a. 2/541 Osman kısmı. Osman bunu üç kez tekrarlayınca Talha eli­ ni kaldırdı 'ben buradayım' dedi. Talha kısmı. Bu kırk günlük ev ablukası süresince g e ­ nelde Talha namaz kıldırıyordu c e m a a t e . Hani Kur'an'da Ahzab suresinde deniliyor ki.Belazuri.İbni Hacer.İbni Abdilberr. 403 Ahzab. c.

Şunu da hatırda tutalım ki. Ensab.İbni Ebi Hatem er-Razi (h. Kendi tefsirinde Talha'nın adını veriyor.olarak kendime alırım" diyor.İbni Kesir tefsirinde yine Talha-Ayşe diyor. kendi tefsirinde ilgili ayette Talha adını veriyor. Bu cümleyle ilgili farklı yorumlar da var (biraz 404 a.Vahidi (468) tefsirinde yine aynı şeyleri söylüyor ve daha birçok kaynak. Ayşe hak­ kında böyle bir itham varsa ayıp karşılamak doğru değildir. f. Muhammed'den sonra 10 civarında hanımı dul kaldı ve hepsi (Şevde biraz yaşlıydı) g e n ç yaştaydı. Ahzab 53.327) tefsirinde Ahzab 53 yorumunda. 405 İbni Sad.İbni Sad.Belazuri. birlikte Kufe'ye. . da önemli. Kadın gençti ve onun da yaşamaya hakkı vardı. 8/275. Burada farklı bir şey daha eklemek istiyorum. ayeti içinde ufak bir cümle var. Üstelik bu konuda birçok kaynakta ve özellikle de tefsirlerde malumat v a r . ayet. üstelik o bir kurbandır. Ancak benim d e m e k istediğim bu değil. c. Bu arada Ahzab 6. 4 0 4 İşte bunu duyan Muhammed rahatsız oluyor ve hemen bu ya­ sak ayetlerini indiriyor: "Ben ölsem de artık eşlerim hiçbir Müslüman erkekle evlenemezler" diyor. Ahzab suresinin 52. Tabakat. Ayşe'nin bu konuda zerre kadar bir eksiği yok.Begavi (516). Talha ve Ayşe isimini veriyor. Yasak içeren Ahzab 53. ayet. sanırım konulara uyuyor.A. e. Bu ya­ sak ayetler yüzünden resmiyette evlenme hakları ellerin­ den alınmıştı. acaba Ayşe ile Talha'nın özellikle halife Osman'dan itiba­ ren başlamak üzere ve Hz. onu kurban seçen sistemdedir. ayeti Talha'nın sözü üzerine inmiştir diyor. 4 0 5 Şunu hep vurguluyorum: Ayşe'nin bir erkekle yaşaması normaldir. Ahzab 53. Basra'ya gitmeleri. Yanlış. Ali döneminde tam da zirveye çıkan aynı siyasi harekette bulunmaları. ancak üstü hemen kapanıyor. bu eski aşkın hikâyesi olamaz mı! Zaten Cemel Vak'ası'nda Ayşe hakkında İfk olayı gibi bazı dedi­ kodular çıkıyor. d. g. 10/123. b. Razzak. Tabakat. 53. 8/349.

ancak en yay­ gın olan yorum mantıklı olduğu kadar ilginçtir de. Ayet. torpil yapmıştı ki kalbi İslam'a ısın­ sın. başka kabilelere yaptığı baskın sonucu ele geçirdiği ganimet-talan develerinden 100 de­ ve bağışta bulunmuştu. Çünkü adeta hakaret içe­ ren bir olayı. güya bir kabilenin de başıdır diye yanıt veriyor.Begavi. başkası da ona verebilirdi. 52.. "Ne dersin. sanki ben söylüyorum gibi o l m a s ı n . Zaten bu ayetten önceki ayet de sonrakiler de hep onun evlilik du­ rumundan söz ediyor. Ahzab 52. Muhammed buna hayır diyor. Mealim. ayetin oluşum hikâyesi de böyle. İşte bu Ahzab 52. Bu ko­ nuda.. ben bir eşimi sana vereyim. 4 0 6 406 a. Ahzab 52. Dürrü'l Mensur. Biri eşini başkasına. İşte çok önemli biri ki Muhammed sözünü e d e c e ğ i m o kişiye Havazin harbinde elde ettiği ganimetlerden 100 d e v e ikram­ da bulunmuştu. işte bu da ahmak/beyinsizin biri. A d a m gidince Ayşe M u h a m m e d ' e adamın kim oldu­ ğunu soruyor. Ayette şu var.. Ahzab. tabii ki en azından genç bir kadın olduğu için onun hoşuna gidiyor ve hemen M u h a m m e d ' e . sen de Ayşe'yi bana ver!" diyor. A m a Muhammed aynı adama. d..İbni Kesir. c. ayet açıklamasında.Suyuti. Şimdi de gelmiş M u h a m m e d ' d e n kadın istiyor.Abdurrazzak. 52. A y e t Muhammed'in evlilik hayatından söz ediyor. O d ö n e m d e şu adet vardı: İki insan istedikleri zaman eşlerini değiştirebilirdi. ayet. . becayiş yapabilir­ di. adı Uyeyne bin Hısn. Muhammed. Bu adam bir gün an­ sızın Muhammed'in yanına gidiyor ve orada bulunan Ay­ şe'yi de görüyor. Tefsir. ayet.Artık siz bundan sonra kadınlarınızı becayiş etmeyeceksiniz. en başta tefsirler olmak üzere İslami kaynaklardan geniş bir listeyi aşağıya alıyorum. becayiş yapalım mı.ters geldiği için yapılan yorumlar zorakidir). Ahzab. b.

El-Kamil. 4/357. Hısn md. d. b. tabii ki mil­ let bundan şikâyetçiydi.Taberi Tarihi. As. kendisi Hz. Birilerinin zoruna gitse bile. 52. Osman'ın ölüm haberini alınca keyiften. Bunun üzerine Osman onu d ö v e d ö v e komaya sokuyor. ailesine veriyordu. gelen ganimet-talan malını hep yakınlarına. f.Kurtubi. Bundan amaç. Tarihi Dımaşk. onlara rağmen yine yaparım. s. Osman'ın akı­ betini öğrenmekti: Görevden uzaklaştırılmış mı veya katle­ dilmiş mi? Baştan beri anlattığım gibi Osman.İbni Abdilberr. Kari 15/74. tüccar kim olursa olsun ben hep onlara Os­ man'ın kötü yönetimini anlatıyordum' diyor. 10/455. Yaser de 'ben rahatsız olurum' diyor. 3/218 ve aynca I. e. Hemen toplantı yapıp şunu söyledi: "Ben halifeyim yetki benimdir. ne var ne yok diye soruyordu hep.Istiab. A s md. millet de dedikoduya başladı.Darekutni. birine bir darbe vurdum mu kanatırım" cümlesini kullanıyor. 13/ 262. Hacer Askalani. Ali.Zehebi. no:1931. Uyeyne b. Bir gün ailesine yeni bir şey verdi. Tal­ ha ve Zübeyir b.U. g. Istiab." A m m a r b. O sırada Amr b. "Ben Abdullah'ın babası­ yım. .6. Ahzab. Buharı şerhi Fethü'lbari. 35.İbni Asakir. Bu adam Filistin'deki evinde kalıyordu. yılı bağlamında halife Osman kısmı. No: 2055. 'yolda gi­ den çoban.Amr b. Daha niceleri. As ile Osman arasında sert tar­ tışmalar oluyor ve Ayşe de " H z . O sırada Ammar. c. 4 0 7 Filistin'de yaşarken gelen gidenden. ne yapayım benim bunu ilk çektiğim değil­ dir ki diyor. ve Buhari Şerhi. 95.İbni Esir. 407 a. Hicri 35. Hatta kendisi. hicri yılı olayları. Elimin altındakini kime v e r e c e ğ i m konusunda özgürüm.. Avam gibi önemli şahsiyetleri Osman aleyhine kışkırtmaya çalışıyordu. Amr b. dedikoduları Osman duydu.. islam Tarihi. Muhammed'in ayakkabı- e. Halifeler kısmı özel bölüm.

ya da aktif olarak eylem içindeydi. bu yüzden kızlarımı Osman'a ver­ dim. bunu da yine vahye dayanarak yapardım" demiştir. Istiab. 39/40. 409 İbni Asakir. no: 1931. Aksi takdirde Osman'ın kellesini istiyorlardı. 6/209. teker teker ölseler en son kızıma kadar hepsini Osman'a verirdim. Makam çok tatlıydı. halk nezdinde g ö z e çarpan kişi­ ler. vazge­ çilmezdi. İşte Muhammed de. Osman bunların hiçbirini kabul etmeyince sonuç­ ta canından olmuştur. Ensab. "Cebrail geldi. İbni Abdilber. Talha gibi). İbni Teymiye gibi İslam düşünürleri bütün bu olup bi­ tenlere karşı Osman'ı savunuyorlar. kitabın sonlarına doğru gelecek olan Muhammed'in kızları bölümünde geçiyor. Amr b: As md. İsyancıların teklifi çok basitti: Osman ya istifa et­ meli ya da Mervan'ı kendilerine vermeliydi. Bu konudaki kaynaklar. Osman katledildiğinde 80 ile 90 yaş arasında olduğu genel kabul görmektedir. As bazen M e ­ dine'ye geldiğinde milleti Osman'ın aleyhine kışkırtırdı di­ y o r . 4 0 9 408 Belazuri.sıyla saçı bile henüz dururken ne çabuk bu dinden uzaklaştın ey Osman?" diyor. Hatta yüz tane kızım da olsa. . Dikkat edilirse içinde cennet müjdesini alan seçme kişiler var (Zübeyir. Amr b. Hâlbuki çok kolay bir yol vardı. 4 0 8 İşte bunlar seçme. iki kızını bu dedeleri durumundaki adama verince. yoksa bunlar kadar nice sahabe Osman'ın katlini ya is­ terdi. Al­ lah'tan vahiy getirdi.

" Bu ayeti sunmaktan kastım son cümleciktir: Hani Allah seni insanlardan korur diyor. Sayı olarak da Hıristiyanlık dünyada bir numaradır! b) "Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni duyur. bütün dinlere üstün kılmak için.33. 32. Fahrettin er-Razi bu- 410Tevbe. N e r e d e bir İslam ülkesi varsa hep üçüncü dünya ülkeleri statüsündedir." 4 1 0 Bu ayet­ lere g ö r e Hz. peygam­ berini hidayetle ve hak dinle gönderendir. Allah'a ortak koşanlar hoşlanmasalar bile. . ama maalesef böyle olmamıştır. a) "Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlaya­ caktır. hem onlardan örnekler v e r e ­ yim. M u h a m m e d ' e Kur'an geldikten sonra bu din hem nitel. 67. M U H A M M E D ' İ N Ö L Ü M NEDENİ NEDEN HEP GİZLİ TUTULMUŞTUR? Bu konuda birkaç ayet var. hem de bu arada niye ölüm nedeni gizlenmek isten­ miş. hem de nicel olarak dünya hâkimi olmalıydı. 411 Maide. Eğer bunu yapmazsan peygamberlik görevini yerine ge­ tirmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacak­ 411 tır. bunun da sebebini irdeleyeyim. o kendi dinini.DOKUZUNCU BÖLÜM Hz.

yaralama ve diğer tüm belaları senin başına getirebilirler diyor. Uhud harbin­ de Müslümanların sancağını alan Mus'ab b. ayetiyle artık bu konu­ da söz veriyor: Ne yaparlarsa yapsınlar sana bir şey yapa­ mayacaklar diyor. ayetten maksat. Burada ilginç bir olay var. İkincisi ise. O zannediyor ki öldürülen Mu­ hammed'in kendisidir. 4 1 2 Onun bir ye­ rinde şu cümlecik var: "Eğer Muhammed ölür veya öldürülse geri mi döneceksiniz/ İslamiyeti terk mi edeceksi­ niz?" diyor. Bu ayete g ö r e e ğ e r onun öldürülmesi mümkün olma­ saydı bu ifade kullanılmazdı deniliyor. Yine Er-Razi'den özetleyeyim. "Allah seni insanlardan koruyacaktır" cümlesi ile Hz. ayrıca yüzünü de yaralıyor. Muhammed'in dişi­ ni kırıyor.nunla ilgili şu ilginç açıklamayı yapıyor. Abdullah onu öldürüyor. daha sonra oluşan M a i d e 67. Kumey'e el-Harisi. Umeyr sağ ko­ lunu kaybedince sancağı sol tarafına alır. bu ayet/cümle Uhud harbinden sonra in­ miştir. Bu arada Muham­ med'in yaralandığı. Uhud har­ binde Abdullah b. az önce ayet oarak verdiğim "Eğer Muhammed 412 Al-i Imran. buna iki şekilde yanıt verilebilir diyor. Mu­ hammed'in Uhud'da yüzünün yarılıp dişinin kırılması ara­ sındaki çelişki nasıl giderilir diye bir soru sorulacak olsa. hatta vurulduğu haberi yayılınca bu adam. Umayr onu korumak isteyince. Birincisi. İşte burada Razi. İşte bu olup bitenler bağlamında Al-i İmran suresinden bir ayet gelir/oluşur. . ancak öldürülme dışında. o zaman Allah henüz M u h a m m e d ' e koruma sözünü verme­ mişti. Eğer ayette geçen. 144. insanlar ne yaparlarsa yapsınlar seni öldüremeyeceklerdir demektir. Dolayısıyla o zaman Allah henüz M u h a m m e d ' e ko­ ruma sözünü vermemişti diyor! Burada konuyu biraz aç­ makta fayda var. Muhammed'in yanın­ daki koruması Mus'ab b.

O yüzden hep gizli tutul­ mak istenmiştir. "Ben size ard arda bin melekle yardım ediyorum' diye cevap v e r m i ş t i . ayet. 124-125. 9. sabrettiğiniz ve Allah'a karşı gelmekten sakındığınız tak­ dirde.ölür v e y a öldürülse geri mi döneceksiniz?" sözünü söylü­ yor. Muhammed bir savaş dönüşünde. Bana seslendi: Kim bugün seni elimden kurtarır diye! Ben de Allah dedim. c) "Hani sen mü'minlere. 414 Al-i Imran. bana bir şey yapamadı ve bu olup bitenlere kar413 Suyuti. 4 1 3 Çok zeki bildiğim er-Razi'nin bu açıklamasına gülmemek elde değil. "Rabbinizin. indirilmiş üç bin m e ­ lek ile yardım etmesi size y e t m e z mi?' diyordun. Evet. . Bunu. onlar ansızın üzerinize gelseler bile Rabbiniz nişanlı beş bin melekle size yardım e d e r . Düşman tara­ fından biri. bu şekilde Suyuti kendi tefsirinde anlatıyor. Dürrü'l Mensur. Sonunda adam donakaldı. buna rağmen Muhammed'in öldürüldüğü söylenirse o za­ man ayetlerin bir anlamı kalmaz. Ali Imran. tabii ki o aynı zamanda Muhammed'in yanındaydı ve onun korumasıydı. 415 Enfal. ? 4 1 5 İşte ortalıkta bu gibi yardım ve garanti ayetleri var iken.144. O da. Hadislerden de bir örnek vereyim. yalvarıyordunuz. "Ben silahımı ağa­ ca asıp uzanmıştım/hatta uykuya dalmıştım. " 4 1 4 d) "Hani Rabbinizden yardım istiyor. İşte bundan sonra bu söz ayet olarak ortaya çıkı­ yor. elinde silahıyla meğerki yanıma gelip kılıcımı almış başımda duruyordu. Yani Muhammed'in kendisi bu sözü duyuyor. Hatırlanacağı gibi Hz.

Beni Müstalık gazası. no: 1470.Müslim. çelişki olmasın diye ölümü hakkındaki bilinmeyenler açık­ lanmamıştır. 416 a.El'Lü'lüü ve-l Mercan.şı teslim oldu" diyor. Megazi. Buharı ve Müslim gibi kaynaklar­ da anlatılıyor. ancak sanırım bu kadarıyla mesaj anlaşılıyor. Bu. Bu konuda kanıt olarak daha fazla ayet ve ha­ dis göstermek mümkün.Buhari. b. Fedail kısmında. . Bunu daha fazla uzatmayacağım. 4 1 6 İşte az önceki ayetler gibi benzer hadisler de var iken. c.

İmam Gazali bu kadarını anlatıyor. ' y a İslam önderleri buna karşı suskun mu kalmışlar. O yüzden halife Ö m e r ' l e Osman ve başka önemli sahabeler zaman zaman ondan bilgi edinmek istiyorlardı. "Ben de o münafıklar içinde var mıyım?" diye yokladığında. inanı­ yorum ki okur bunları okuyunca hayretler içinde kalacak. Kendisi o münafıkları detaylıca biliyordu. Ihyaü'l Ulum. Muhammed bu konuda onu özel olarak seçip bilgi­ lendirmişti. ama birkaç yazar (onlar da asırlar sonra yaşayanlar) konular hakkında savun­ malar yapmışlardır. Şimdi bazı örnekler vereceğim.ONUNCU BOLUM B A Z I DİN A D A M L A R I N I N SAVUNMALARI İnsanın aklına ister istemez bu cinayetleri. İbni Hazm gibi olayı anlatan­ lar yalancıdır. tra­ jedileri okuyunca. Hatta Ö m e r kendisi hakkında. 417 Gazali. Kitab u Şuab."Biz de on­ ların arasında var mıyız yok muyuz" diye hep sorarlardı.. Kendisi. 1/132. o hayır diyordu. dokunup irdelememişler. olacak iş mi. Hatırlanacağı gibi halife Ömer. Hüzeyfe'yi. "Acaba ben de bildiğin münafıklar içinde var mıyım?" şeklinde zaman zaman yokluyordu diye anlatmıştım. . Kendisi şunları aktarıyor. güvensiz kişilerdir gibi yakıştırmalarda bu­ 417 lunmuyor ve bu beyanatları olduğu gibi kabul e d i y o r . Hüzeyfe münafıkları bili­ yordu.' gibi so­ rular geliyor. A m a Hüzeyfe kimsenin ismini v e r m e k istemezdi. skandalları. hiç mi bir şey dememişler. İslam âlimlerinin ezici çoğunluğu olayları an­ latıp geçmiş. Bu konuda ilkin ünlü İslam düşünürü İmam Gazali'nin görüşünden başlamak is­ tiyorum.

Kaldı ki. Vehb. Ömer'in o meşhur sorusuna karşı yaptığı savunma. 'güvensizdir' ifadesini kullanması yerinde bir açıklama değil. el-Marifet'ü ve'l Traih. Çünkü Bedir harbine katılmış. 2/769. bu yalandır diyor. Muhammed'in. sözünü ettiği Z e y d b. var mı senin alıntı yaptığın bir İslami kaynak! Yok. Vehb adın­ daki kişi yalancının tekidir" diyor ve kendince böyle bir savunmayı yeterli buluyor. hicri 76 yılında ve­ fat etmiştir. b) isabe. Besevi böyle bir açıklama yap­ tıktan sonra İbni Hazm gibi olayı anlatanlara çatıyor. Hicri 76 yılında. kur­ tuluşu onlardan birini kötülemekte buluyor ki. Besevi dı­ şında hiçbir İslam âlimi onun kötülediği kişiye güvensiz biridir dememiştir. bu ifadeyi kullanır. Veheb. Peki. "Ben de o münafıklar listesinde var mıyım?" şeklinde soru sorması. Ekrem Ziyaettin Ömeri dipnotunda onu yalancı çıkarıyor ve şöyle diyor: Hadisleri aktaran kişilerin durumunu değerlendiren İbni Hacer ve Zehebi. Be­ sevi'nin bu açıklamasını. Vehb için. ümmetimin de ermişi Ömer'dir" gibi takdirlerini almış bir Ömer. 2/107'dende alıntılar var. 1/567 ve Zehebi'nin Mizan'ül İtidal. talihsiz bir açıklamadır. Besevi'nin onun hakkında. nasıl olur da. "Herke­ sin ittifakla güvenilir dediği Z e y d b. ş ö y l e diyor: Ömer'in. Her toplumun bir ermişi vardır. kitabını tahkik edip redaksiyo­ nunu yapan Dr. sen bu ada­ mın yalancı olduğunu nereden biliyorsun." 4 1 8 418 Besevi. Şöyle ki. "Benden sonra peygamber olsaydı Ö m e r peygamber olacaktı. sormak lazım: Behey Besevi.Besevi'nin. Gazali'ninkinden farklıdır. henüz dünyada iken cennet müjdesini almış. Besevi'nin sözünü ettüğü Zeyd b. Besevi ise ondan 2 asır sonra öl­ müştür. İşin gülünç yanı. . "Bu hadisi anlatanlardan Z e y d b. bilgi edinmesi mümkün değildir. Dipnotunda ibni Hacer'in a) Tehzibi Tehzib 3/427.

ne kendisi Hz. "Güvenilirdir" demiştir diyor ibni Hacer.Yeman ve daha birçok kişiden. kitapta anlatılan bir kısım olaya karşı yapılan komik savun­ malara somut bir örnek. Tehzib-i Tehzib. Hüzeyfe b. Ali ol­ mak üzere birçok sahabeden hadisler rivayet etmiştir. Vehb için. Besevi'nin sözünü ettiği Z e y d b. 3/427. 420 İbni Hacer Askalani. Zeyd b. İşte İbni Hacer'in değerlendirmesi böyle. ne de Hz.İlginçtir ki. Z e y d e ğ e r si­ ze bir kişiden bir söz veya hadis aktarmışsa. Osman ve Hz. Muhammed onu görmüş. İbni Hacer ve Zehebi'nin. Yine hadisleri aktaran kişileri (ravileri) inceleyenlerden İbni Muin. İşte. Udi gibileri de güvenilirdir demişlerdir. Z e y d b. Vehb. . Başta halife Ömer. Hz. "Güvenilirdir" demiş. 421 Tabii odur ki. Burada ayrıca Be- 419 Ebuzer. Vehb çok güvenilir bir insan ve büyük 4 2 1 tabiilerdendir demiş Besevi dışında tüm hadis âlimleri ittifakla güvenilir kabul etmişlerdir diyor. direkt ondan al­ mışsınız gibidir. Yani o kadar dürüst bir insan demek isti­ yor. 4 1 9 Kendisinden de birçok kişi bu hadisleri bir sonraki nesle ak­ tarmışlardır diyor (İsimlerini de veriyor). Zehebi. Muhammed'in yanına giderken yol­ da vefat ediyor. ancak Hz. hem Zehebi. buna rağmen Bese­ vi'nin bu şekildeki savunmasını kabul etmemişlerdir. İbni Hib420 ban. İbni Sad. Daha bitmedi. İbni Hacer onun hakkında şunu da aktarıyor: A ' m e ş demiş ki. öyle inanın ki sanki siz o birinci kişinin yanındaymışsınız. Keza İbni Haraş. Besevi'nin iftirasını onun meslektaşlarının delilleriyle teşhir e d e c e ğ i m . hem de İbni Hacer Ömer'in "Ben de münafıklar listesinde var mıyım?" sözü üzerine uyduruk savunmalar yaptıkları halde. İbni Mesut. Vehb hakkındaki değerlendirmeleri şöyle: İbni Ha­ cer. Muhammed'in ashabına yetişip onlan gören mü­ min kişi demek. Z e y d b. Muhammed'i görmüş.

Yani ada422 Zehebi. nereli ve hangi kabile­ ye bağlı olduğu yazılıyor ve bir y e r d e tanıtma zincirinde 'Şa'bi' kelimesi geçiyor. İbni Muin ve başkası onun hakkında. " Z e y d ' d e n bir söz duymak. 4 2 3 A m a kendisine layık görülmeyen bir tarzda. Buhari ve Müslim üzerine kitap yazan Hakim'in (Müstedrek yazarı) şeyhi/ondan ya­ rarlandığı kişi olarak söz ediyor. İmam Suyuti değişik konularda pek çok kitap yazmış. hatta birçok yerde İslam'ın genel çerçevesi dışına çıkmış. Lübab'u Nükul. hafızası güçlü" dediği halde. Ebi Darem hakkın­ da kötü ifadeler kullanıyor. no: 3034. İslam'a toz kondurmayan şahsiyetler. Ö y l e ilginç ki. Dürrü'l Mensur gibi kaynaklarında çok ilginç akta­ rımları var. 'Şa'bi' kelimesini. onu lekelemek. 423 İtkan. Çok kısa bir açıklama yapıyor. .sevi'den bir iki örnek hadis de veriyor ve Besevi'nin eleş­ tirisini doğru bulmuyor. Ebubekir b. "Hani bu zaten Şiidir. Besevi gibi İslam önderleri. nerdeyse bir eleştirmen gibi görünüyor. 352'de vefat ettiğini yazı­ yor. Böyle savunma mı olur? A m a şunu da ekliyor: Bu adam. g ö z d e n düşürmek için kelimede bile tahrifat yapmışlar. üste­ lik bu raporu verenler. 4 2 2 İşte Besevi'nin yalancı­ dır. A d a m hakkında. evhama kapılsın. "Allah ondan razı olmasın" şeklinde beddua ediyor. "Zeki. şöyle devam ediyor: Eğer biz kişi­ ler hakkında şüphe yolunu açarsak o zaman elimizde kay­ nak kalmaz diyor. sahabeleri eleştirdiği için. Mizanü'l İtidal. ona güvenilmez dediği kişinin sicil defteri böyle. o da çelişkilerle dolu. sanki ilk kişinin yanında olup da birinci elden duymak kadar güvenilirdir" değerlendir­ mesinde bulunmuşlardır d i y o r . 'Şia di­ ye yazmışlar ki okur kitlesi onun hakkında. 3/158. Geleneksel İslam'a ters düşen bir hadis aktardığı için. adam tanıtılırken. güvensiz biridir" deyip.

no: 822. Ali'yi destekleyenler arasındaydı. Ö m e r ve ekibi elinde ateşle e v e doğru giderken ve o arada Fatma ile ko­ nuşurken. Zübeyir b. bunlardan asırlar sonra gelen Zehebi (748). Onların yaptıkları savunmalara kendilerinin de şahsen inandıklarına ben inanmıyorum. kurtuluş yolunu adamı lekelemek­ te bulmuşlardır. 363. N e y s e ki kitabı tahkik eden. hoşlarına gitmeyen bir hadis aktarmış diye zorla Şia yapmışlar. Bir de kim diyebilir ki Zübeyir Ali'yi desteklediği için kılıç çekmiş. belki içerde olan yaşlı dayısı ve aynı zamanda Muhammed'in de amcası Abbas 424 Tabakat'ül Huffaz. Ebubekir'in Esma adındaki kızıyla evliydi ve bu çift­ ten üç de çocuk olmuştu. Ayrıca Zübeyir. no: 43. Ebubekir saye­ sinde Müslüman olmuştu.mı. ibni Hacer (852) gibileri. s. şu kişiler güvensizdir gibi bir tasnifte bu­ lunmamıştır. Ulvan'ın içinde bu­ lunduğu bu Ö m e r hadisini aktarınca bu kişi hakkında bir şey demiyor-olayı anlatıyor ve geçiyor. olup bitenlere karşı dayanamayan Zübeyir. dipnot olarak bunu düzeltiyor. 4 2 4 İşte İslami kurmayların komik savunmalarına örnekler. kılı­ cını alıp dışarı fırlıyor. 4 2 5 Cahız'ın yaptığı s a v u n m a : Hani Hz. bu ha­ disleri anlatırken. Baskıncıların sayısı fazla ve daha ön­ ce de tedbir aldıkları için onu tutuyorlar diye yazmıştım. . İş­ te bu konu hakkında Cahız şunu diyor. 1/62. Yine hicri 310'da vefat eden ünlü tarihçi ve Kur'an yorumcusu Taberi. Ali'nin evi basılırken. Avam da onun evinde. Çünkü işin için­ de inandırıcılık-mantık y o k . 425 Mucem-i Kebir. Efendim Zübeyir bin Avam. Hicri 360'da vefat eden Taberani.

"Ya Ö m e r halife olsun. Burada Ömer'in şu sözünü de aktarıyor. ergenlik çağına g e l m e ­ miş" dediğinde Ömer. "Kızım henüz çocuktur. Bu durumda. Ebubekir'in bu tek­ lifine karşı. Ali kızını ona verir miydi. Olur mu? Senin önüne geçsem boynum kinisin" diyor. dindar olan bir Ö m e r ' e laf söylenir mi diyor Cahız! Bir de. diyor. Cahız. Dolayısıyla onun bu teklifi bir taktiktir" diyor. Bir de aralarında sorun olsay­ dı Hz. hem de İslam'ın önemli komu­ tanlarının isimleri vardı diyor. "Ben aşk için onunla evlenmiyorum ki. İşte bu kadar temiz olan. ben din için. Kıyamet günü sırat köprüsünde günahkâr Osman'ın leşinden tüm insanlar ra­ hatsız olacaklar" dediklerini aktarıyorlar. "Yemin ederim ki ben Ömer olarak yere se­ rilip deve gibi kesilsem. Hüzeyfe bin Yeman ve Ammar Osman hakkın­ da. Hz.için halifelik istiyordu v e y a belki de kendisi için halifelik is­ tiyordu! Bir de Hz. Hatta ilk istediğin­ de Ali ona. Ömer. Ebubekir'e kar­ şı çıkıyormuş gibi mantık yürüterek. Muhammed'i sevdiğim için evlenelim diyorum" diyor. ya da Ebu Ubeyd e " demişti. Savunma yapayım derken. kendince sorunu hal- . Ali ile diğer halifeler arasında sorun olsaydı. tabii ki bu arada Hüzeyfe b. benim için Ebubekir'in önüne geçmekten daha kolaydır. Yaser'i de eleştiriyor. Yeman ve A m m a r b. "Osman kâfir olarak kabre girmiştir. Hatırlanacağı gibi daha önce anlatmıştım. onun önüne geçmezler. "Aslında Ebubekir biliyordu ki onlar onu kırmazlar. kendi çocuklarına onların isimlerini takar mıydı: Ali'nin ç o ­ cukları arasında hem halife. Ben Cahız olarak da derim ki e ğ e r siz benim anlattıklarıma inanmıyorsanız sizin anlattıklarınızın doğru olduğunu nerden biliyorsunuz şeklinde savunmalarına d e v a m ediyor. halifelik ko­ nusunda Ebubekir. bir ta­ raftan da Ebubekir'i takiyyeci olarak takdim ediyor.

İbni Kuteybe'nin tek bir konuda zamanında yaşamamış bir adamdan alıntı yapması. İbni Kuteybe de 426 Kitabu I Osmaniyye. İşte bu kitapta çok enteresan ve İslam'daki genel anlayışa ters düşen bilgiler olduğu için ve adam da çok eski bir tarihçi (hicri 3. böylesine basit bir akıl yürütmeyle işi g e ­ çiştirmek kolay olsa keşke! Kimi savunma yapan İslamcılar da. Ben ve her­ kes nasıl bir yerlerden bilgi topluyorsak. M u h a m m e d ' e ait hadisleri toplaması garip değil de. 4 2 6 Ortada inkâr edilmeyecek kadar bilgi ve kanıt var iken. İbni Kuteybe'nin el-İmame ve Siyase' adında bir kaynağının olmadığını id­ dia ediyorlar. sonra iddialara g e ç e y i m . eski Sovyetler Birliğine bağlı Buharalı ve orada doğmuş. Ben de şu an yazıyorum ve benimle Hz. Ab­ dullah b. Muhammed'den asırlar sonra Mekke'ye gidip Hz. zaman farkı var. kaldı ki böyle bir bilgiyi ondan almış olsun. . Örneğin. onu. olayları direkt olarak yazıyorum. 1985'te Beyrut'ta Darü'l Menaradlı yayınevi tarafından ya­ yınlanmış baskısıyla. Hâlbuki bugün İslam'da Kur'an'dan sonra gelen Buhari kitabının yazarı. Ebi Leyla'dan alıntı yapmış ki. Bu adam hicri 256'da da vefat ediyor. Gerçek­ ten ilginç savunmalar. Bu kitabı o yazmamıştır diyebilecek kadar iftirada bulunulabiliyorlar.letmeye çalışıyor. kendi kitabından bile ediyor. Bu­ nun. aralarında yaş far­ kı. bir de Mısır'da Nil yayınevi tarafından yayınlanan ve Muhammed Mahmut Rafii adındaki kişinin redakte ettiği başka bir baskısı da var. Kitap şu an piyasada var. Kitap tek cilttir. kitap var ama İbni Kuteybe burada Muhammed b. Ö n c e bu kitapla ilgili bir bilgi vereyim. Yani İbni Kuteybe bu adamla buluşama­ mıştır. M u ­ hammed arasında g e ç e n ve olayı aktaran ravi zincirini hiç yazmıyorum. 222-237. yılında yaşamış) olduğu için bazı İslam savunucu­ ları.

1. Hz. İşte en eski tarihçi. 4 2 7 427 İbni Ebİ Şeybe. o da Ubeydullah b. Üstelik onun alıntı yaptığı ravilerde ne Ulvan var. Z e y d b. yani Ebubekir'i ka­ bul etmiyorlar. Ömer'den. ne de İbni Ebi Darem. alıntı yaptığım kaynaklar bitmiyor. Eslem'den. O kadar geniş bir kaynak lis­ tesi var ki. ama Ö m e r yemin içerek evi yakarım. Allah'a ye­ min olsun ki çıkmadıkları takdirde evinizi yakarım" diyor. bir-iki şâhısa çamur atmakla bu bilgiler çürütülemez. bilinen meşhur hadis âlimi Buhari'nin üstadlarından ve aynı zamanda kendisi de hadis âlimi. bunlar çıkmayınca ben evi yakmam.İbni Ebi Şeybe (h. "Ali'ye ve içerdekilere söyle çıkıp Ebubekir'in yanına varsınlar. Bişr'den. İbni Ebi Darem gibi iftiraya maruz kalmış ki­ şiler aktarmışlar. O yüzden biraz açmak istiyorum. Onları getirmek için Ömer. ancak şu demek değildir ki. Bu arada Fatma'ya. şahıslara çatmı­ yor. o da ba­ bası Eşlem'den (Bu Eşlem aynı zamanda halife Ömer'in azatlı kölesi) aktararak şunu anlatıyor: Ebubekir halife olun­ ca. 159-235) Muhammed b. İşte savunmalardan biri d e bu. Seni seviyorum. Görüldüğü gibi kitabın başından beri yazıyorum. Musannaf. Ali ve Zübeyir gibi bazı ileri gelen ashab Ali'nin evinde konu hakkında istişare ediyorlar.bir yolla adamdan bilgi edinmiştir. Yani kaynaklardan haberi olmayanlar sanırlar ki sanki bu kitapta anlatılanları sadece Ulvan. Bunu yaparken de yazarların yaşadıkları tarih sırasına g ö r e ele alacağım. Bu konuyu biraz açmak istiyorum. bu konuyu anlatırken kimseye iftira etmiyor. ha­ lifeliğini kabul etsinler. Ali'nin evine va­ rınca ilkin Fatma onu karşılıyor. . no: 37045. gözyaşına bakmam d i y o r .20/579.

Daha önce de birkaç kez anlattım. Ali Ebubekir'e muhalif çıkınca. hatta ağlar. nerdeyse beni öldürecekler der. Heysem'den. Yine Belazuri. şimdi de gelip bizden onay istiyorsunuz. .Ö) Meciaini'den. Kelbi'den. onun evine baskın dü­ zenlenir ve sonunda zorla onu Ebubekir'in yanına götürür­ ler. Ensab'ül Eşraf. Bu ravi listesinde de ne Ulvan var. ne İb­ ni Ebi Darem ve ne de Belazuri'nin bir itirazı söz konusu­ dur. Ömer. Olayı anlatıyor ve gerçek olarak kabul e d i y o r . halifelik hak­ kım değil miydi!" der. Bekr b. tabii ki baskıncılar Ali'nin evi­ ne giderken beraberlerinde ateş-odun da götürüyorlar. Ebubekir Ö m e r ' e talimat veriyor "Gidin en onur kırıcı bir şekilde onu ve taraftarları­ nı getirin" diyor. bizi hiç hesaba katmadınız. Fatma. o da Müslim b. Muharib'den. 4 2 8 3. İbni Avn'dan alıntı yaparak şunları aktarıyor: Hz. yani diğer tarihçiler gibi isimleri sıralamıyor. Muammer'den. Ö m e r ateş alıp onun evine doğru gidiyor. Hz. " N e çabuk yalancı oldunuz. Bu arada Ali'yi zorla götürüyorlar şeklinde uzun uzadıya bilgi 428 Belazuri. Ali ve kendini destekle­ yenler Ebubekir'i kabul etmeyince. Fatma bunları ağlayarak anlatıyor. Ali onlara. evimi mi yakıyorsun ya Ö m e r diyor. babanın dinini güçlendirmek için böyle yapıyorum" diyor.Belazuri (276. o da Abdurrazzak'tan. Bu arada Hz.2. no: 1184-87. O da "Evet. Fatma onun elinde ateş görünce soruyor. Ebubekir'in halifeliğini tanımayın­ ca. Salih'ten ve o da İbni Abbas'tan aktararak şu farklı bilgiyi de veriyor: Hz. Muhammed'in meza­ rı başına gidip manevi şikâyette bulunur. Ali. kesinlikle böyle bir şeyi bizden beklemeyin diyor. 1/586-87. Süleyman Teymi'den. siz babamın cenazesini yerde bırakıp iktidar kulisleri yap­ maya çalıştınız. "Fatma da içinde olsa yakarım" diyor.İbni Kuteybe (276) olayları direkt aktarıyor. yine bir ö z e t vereyim.

olayı direkt anlatıyor ve şöyle diyor. Ali olmak üzere önemli birkaç ki­ şi Hz. Ali'nin evine gidiyor. Hz. 4 3 0 5. Ali'nin evine baskın yapıyorlar ve izin almadan e v e giriyorlar. Ebubekir'le Ömer. . Ancak Abbas on­ lara kızıyor ve tekliflerini kabul etmiyor. Kendisi Hamit'ten. Onlar bundan so­ nuç almayınca Hz. Ali elinde kılıçla dışarı çıkıyor. Sakife Beni Saide denilen yerde halifelik işini hallettikten sonra ancak Ebubekir'le Ömer ce­ naze başına geliyorlar diyor ve bunun süresini de veriyor: Ebubekir. Cerir'den. Defin işiyle Hz. Mugire'den. geceleyin Ali'nin amcası Abbas'a gidiyorlar ve ona rüşvet teklif ediyorlar. Hz. Bu­ rada da sözü edilen kişiler yine yok ve tabii ki savunma da. Ali. 4 2 9 4. İşte burada da ne Ulvan ne İbni Ebi Darem gibi isimler v a r . Kendileri de gelip kabul etsinler diye Ö m e r bir ekiple Hz.Taberi (h. Zeyad'dan aktararak özetle şöyle diyor.. Başta Hz. 40 vd. Ebubekir'le Ö m e r iktidar kulisi ya­ pıyorlardı. Ebubekir'e karşı çı­ kınca. orada bulunan 429 Imam-Siyaye. Daha doğrusu onlar Ebubekir'in halifeliğini ka­ bul etmiyorlardı. itiraz da y o k . Ali'nin evinde toplanıp halifelik konusunda istişare ediyorlardı. Hz. Muhammed'in ölümünün üçüncü gününde ancak cenaze başına gelebiliyor diyor.310) bu konuya e p e y yer veriyor ve hiç itiraz­ da da bulunmuyor.Hz. Hatta Taberi. Fatma o sırada kızıyor. 2/141. 430 Yakubi Tarihi.Yakubi (294) hadisi kimden aktardığını yazmıyor.veriyor İbni Kuteybe. Ali ve birkaç akrabası uğraşıyordu şeklinde anlattıktan sonra şunu aktarıyor. çıkın yoksa türbanımı atarım diyor. ama onu etkisiz hale getiriyorlar şeklinde bilgi veriyor. Mu­ hammed vefat edince. s.

Ki­ mi rivayetlere g ö r e Hz.. Fatma'nın ölene dek onlarla küs ve kırgın olduğunu. ki­ milerin.Talha. . çok kanlı bir ikti­ dar mücadelesi yaşanmış bu baskında. Velit baskın yapıyor: Yani İslam tarihinde anlatıldığı gibi böyle basit değilmiş. kimilerine g ö r e daha erken şeklinde anlatıyor. Ebubekir'in Fatma'nın malını vermediğini. Bu sözler üzerine Zübeyir bin Avam kılıcını çekip mey­ dana çıkınca y e r e düşüyor. Bu arada baskıncılar kılıcını elin­ den alıp kırıyorlar. 431 Ömer. 4 3 2 İşin bir diğer yanı. "İster rı­ zanızla olsun. İşte dogmatik bir şekilde inanan kesimin bir savunma yöntemi de bu gibi aslı astarı olmayan iftiraları üretmektir. Ali'ye. Taberi gibi bir tarihçi ve tefsir sahibi/Kur'an yorumcusu bunları anlatırken herhangi bir iti­ razda da bulunmamıştır ve üstelik de onun alıntı yaptığı ki­ şiler listesinde ne Ulvan ne de İbni Ebi Darem vardır. Ali. 3/201 ve devamı. Ta­ beri'nin bu gibi kritik konuları ele almadığı iddia edili­ y o r . Zübeyir'le Hz. Uzunca açıklamalar yapıyor Taberi. Fatma'nın ölümünden sonra ancak kabul ediyor. ister zorla olsun siz gelip Ebubekir'i kabul edeceksiniz" diyor. Çünkü bazı yerlerde görüyorum. vasi­ yeti üzerine g e c e gömüldüğünü de anlatıyor. Taberi'nin kaynağında bütün bu gerçekler var iken. Hatta Taberi. Ebubekir'in cenaze merasimine katılmaması için Hz. Fatma'nin. "Hayır Taberi böyle bir şey dememiş" şeklinde iftirada bulunmaları ancak cahilliklerindendir demekle izah etmek mümkündür.. 432 Taberi Tarihi. Zübeyir ve birçok Ali taraftarını tehdit ediyor. ya g e ­ lir Ebubekir'i kabul edersiniz ya da evi başınıza yakarım di­ yor. 431 Hatta Şia kaynaklarında 600 kişilik bir grupla Halit b. A l i ' y e vasiyette bulunduğunu da belirtiyor.

O da e v e t karşılığını veriyor. Fatma da çocuk düşürüyor.6. . Burada da ne Ulvan var. Ali'yi zorla alıp götürüyor­ lar. Dikkat edilirse. "Şayet direnirlerse şiddet kulla­ nacaksınız" diyor. 434 tspatü'l Vasiyeti. ancak Ebubekir'in eşi Esma'nın gizliden ona haber vermesi üzerine. 5/13. 153 ve devamı.328) de direkt konuyu anlatıyor. 4 3 4 433 Ikd'ül Ferid. kaç kez anlattım ve onlardan biri d e . ne de İbni Ebi D a r e m ! 4 3 3 Şu hatırlatmayı da yapayım. Çünkü konu hakkında sayısız kaynak ve raviler var: Onları baştan beri değişik konularda verdim. Fatma'nın baskın sırasında dövülürken çocuk düşürmesiyle ilgili hadiste ismi geçiyordu. Kaldı ki bu iki kişiye itfiraya gerek yok. tabii ki ev bas­ kınında Hz. s. Ömer'i Ali ve yanındakile­ ri g e t i r m e y e gönderirken. M e s ' u d i ' y e g ö r e ev yakılmış. şayet Ebubekir'i kabul etmezsen seni katlederiz diyor­ lar. Ebubekir. bu plan başarısız kılınıyor.İbni Abdirabbih (h. Ali ve yandaşlarını almaya gidince evi ya­ kıyorlar diyor ve d e v a m ediyor. Gittiğinde de elinde ateş var ve yine Fat­ ma soruyor. 7. İbni Ebi Darem de. ravilerden söz etmiyor.. evi mi yakıyorsun diye. Hâlbuki bu olay hiç de önemli değil. "Keşke Fatma'nın evini açmasaydım" şeklindeydi. şu üçünü de yapmasaydım diye Ebubekir'in bir açık­ laması vardı. İşte Mes'udi bunları anlatırken ne Ulvan'dan. Hatta Halit b.. ne de İbni Ebi Darem'den alıntı y a p ı y o r . Hani keşke şu üç şeyi yapsay­ dım. Ömer. Velit eliyle onu öldürmek için plan yapı­ yorlar. bu iki kişiden birinin adı Ebu­ bekir'in bir sözünde geçiyor.Mes'udi (346) ravi isimlerini v e r m e d e n olayları direkt anlatıyor. Onun özeti bu.

Hatta bu ara­ da Hz.8. Fatma'nın bile bu baskında kat­ ledildiğini aktarıyor. İşte İbn'il Arabi'nin (h. ev yakması. onlar yıllar sonra dünyaya gel­ diler. ama onu affediyor ve katledi­ lenlerin kan bedelini devlet malından ödüyor. bu durumda ne o l a c a k ? 4 3 5 9. tek cilt ve baştan sona kadar bu skandallardan söz edi­ yor. bugün de oğlunu mu katletmek istiyorsunuz gibi sa­ vunmalar yapıyorlar ve adama bir ceza uygulanmıyor.Selim b. Kural g e r e ğ i Osman. Hani halife Osman'ın hatalarından biri d e . daha dün babası vurul­ du. 1/62. Ali'yi katletme planları. dini kural gereği bu adam öldürülmelidir de­ diği halde kabul edilmiyor. tabii ki bu da Ulvan ve Ebi Darem isimlerini vermiyor. . çocuk düşürmesi. Ubeydullah adındaki oğlu o arada üç masum insanı katlediyor demiştim. Ömer'in bu oğluna ceza vermeliydi. Ali'nin boynuna ip geçirme gibi çok çar­ pıcı ve trajik konular aktarıyor. Ali bile Ömer'in oğlu Ubeydullah boş yere üç cina­ yet işlemiştir. Çünkü bir kere onun zamanın­ da bu iki isim henüz yoktu.76) daha önce detaylıca bu ya­ zardan hayli bilgi verdim. no: 43. Ulvan'a itiraz ediyorlar! Gerçek­ ten gülünç bir savunma.İmam Taberani (360) en eski muhaddislerden olan bu âlim.543. 436 Mucemi Kebir. Dolayı435 Kitab-ü Selim Hilal. Peki. Kimileri.ö) kitabını tahkik eden ko­ misyon şu şekilde bir savunma yapıyor: Ö m e r gibi biri baş­ ka bir ülkede katledilseydi kan g ö v d e y i götürürdü. ama ondan 4 asır sonra dünyaya gelen Zehebi ve yaklaşık 5 asır sonra dünyaya gelen İbni Hacer. Kays Hillai (h. Ebubekir'in pişmanlık duyduğunu ifade eden hadisin ravileri arasında adı g e ç e n Ulvan'dan aynı hadisi almış ve herhangi bir itirazda da bulunmamıştır 4 3 6 . Halife Ö m e r vurulurken.

artık biz kalkıp öldürülen üç insan için eleştiride bulunamayız. şeklinde bir müdafaa yöntemini seçiyor ve savunma­ sını şöyle sürdürüyor: Derler İd. Çünkü fıtık olan ldşi fazla yaşayamaz diyor ve şöyle kapatıyor. bir Müslüman bir kâfir yüzünden katledilmez. hem de onlara ayrıcalıklar tanımış... ayrıca devlet malını istediği şe­ kilde kullanmış. Muhammed demiş ki. ayrıca maaşını da kesmiş. yine Os­ man sudan bahanelerle en başta Bedir ve Uhud olmak üze­ re birçok savaştan kaçmış. Yaser'i dövünce adam fıtık olmuş. bir kere bu gibi eleştirileri kale almaya d e ğ m e z .sıyla.. Ebu Derda'yı da Şam'a sürgüne göndermiş. gibi Osman'a mal edilen ek­ sikleri sıraladıktan sonra "Bunların hepsi yalan" diyor ve şöyle kanıtlamaya çalışıyor: Bir kere eğer dövdüğü şahıs fı­ tık olsaydı yaşayamazdı. bir de Osman uyduruk bir Kur'an ortaya koymuş ve diğer Kur'an nüshalarını yakmış. İbni Mesut'u da öylesine dövmüş ki. öldürülen üçüncü kişi Cüfeyne de Hıristi­ yan'dı diyor ve hatta şunu da ekliyor. Abbas önemli bir sahabi. Abdullah b. Fakat Ö m e r izin vermiyor.. Hz. adamın bağırsakları çatlamış. kısa zamanda ölürdü. halife Osman Ammar b. Muaviye ve Mervan gibi kötü insanları hem önemli görev­ lere getirmiş. halife Ö m e r hep beraberinde kırbaçla dolaşıp insanları kırbaçlı­ yordu. Dolayısıyla bun­ lardan Ömer'i katledenin kızı ve Hürmüzan adındaki kişi mecusiydiler. Bir ara halife Ö m e r ' e diyor ki. Ebuzer'i Gıfari'yi 'Rebeze'ye'. İşte bu mecusileri topyekûn öl­ dürmek için İbni Abbas gibi meşhur bir kişi fetva istiyorsa. Ö m e r için üç kişi öldürülmüşse çok mu? İbni'l Arabî kitabında şunları aktarıyor: Hz. Muhammed'in TaiFe sürgüne gönderdiği ve lanetlediği Hakem'i geri getirmiş. cahillerle vakit g e - . Osman da aynı şeyi bastonla yapıyordu. izin ver de bizimle yaşayan suçsuz ama ileri gelen İranlıları katledelim.

4 3 7 10. beyinsiz kişiler söyleyebilir. Fatma'nın evine devlete ait herhangi faz­ la bir malın o e v d e olup olmadığını kontrol etmek için adamlar göndermiştir diyor. daha önemlisi Ömer halife olunca. bu makamı da Ali'ye karşı kullanarak kızını gasp etmiş gi­ bi iddialar hep yalandır diyor ve devam e d i y o r . Halbuki bilgi ve marifet sahibi bunun yalan olduğunu biliyor diyor. hat­ ta evini yakıp yıkmışlar. Bir diğer iddia da. Varsa. Hz. . alıp bir an önce fakir-fukaraya vermek istemiştir diyor. 118 vd ile 280-81. İşte İslam'da meşhur olan bir başka zatın savunması da b ö y l e . Artık İbni Teymiye'nin.çirecek zamanım yoktur diyor. Bilmem Fatma'nın evine gi­ dip eziyet etmişler. Ali'ye. güya Ebubekir ve Ö m e r mürted ol­ muşlar/dinden çıkmışlar diyorlar. Bu evlilik konusunu özel olarak işledim ve tabi ki bir gerçek. yaklaşık 9-10 yaşlarında. Ömer de o zaman artık 60 yaş­ larında. 4 3 8 bunları ancak cahil yalancılar. 438 Ümmü Gülsüm. dinden çıkanlarla şiddetle savaşan biriydi şeklin­ de bir mantık yürütüyor. "Kesinlik­ le biliyoruz ki. ne de Zübeyir b. Ali'yi zorla ve onur kırıcı bir şekilde evden çıkarıp Ebubekir'in yanına götürmüşler. Avama'a herhangi bir eziyet yapmamıştır. Fatma'yı kapı-duvar arasında sıkıştırın­ ca Fatma çocuk düşürmüş. Ebubekir kimseye herhangi bir haksızlık yap- 437 'El-Avasim'ü Mine'l Kavasım' s. hatta başlangıcından sonuna kadar Ebubekir'in halifeliğini kabul etmeyen Sad bin Ubade'ye bile olumsuz bir şey yapmamıştır diyor ve şöyle d e v a m ediyor: Ebubekir. Hâlbuki herkes biliyor ki Ebubekir. Ebube­ kir ne Hz.İbni Teymiyye'nin savunmaları Bu meşhur Şeyhü'l İslam kitapta anlattığım konular hakkın­ da özetle şunları yazıyor: Biz kesinlikle biliyoruz ki.

4 4 0 Helak olmak. Ali'nin oğlu Muhsin küçük yaşta iken helak olmuş" deniliyor. Mısır'da cezaevine girmiş. ancak bunu söyleyenlere hakaret ediyor. A n ­ laşılan o ki.mamıştır" iddiasının garantisi nereden geliyor. "Hz. İbni Teymiye'nin savunmaları arasında mantık ve ilim yok. an­ cak bunu becerememişlerdir. 4 3 9 Bu konuya İslami kesimce sansür konduğu kesindir. bas­ kın sonucu hamile olan Fatma. Muhsin'i düşürmüştür şek­ lindedir. s. 122 . En basit kanıt. İşte bu basit sa­ vunmayı yapan İbni Teymiyye. Olsa olsa Cebrail ona da vahiy getirmiş olabilir! Kısacası. A m a bu açıklama bugün el-Maarif adlı yapıtta yoktur. 440 El-Maarif. düşürülmek anlamında da. 4/493 ve 8/291 iki ayrı yer­ de ele almış. Minha< Ti Silıınrl'l Nobeviyye. yalancı ca­ hiller. daha sonraki baskılarda bu kritik cümleler silin­ miştir. İbni Şehraşub (588. beyinsizler gibi yakışıksız kelimelerle ve bir çocuğu bile ikna e d e m e y e n sözlerle geçiştiriyor. Şam'da bir girmiş. Hicri 588 yılında ölen ibni Şahraşub o zaman İbni Kuteybe'nin adı g e ç e n kaynağında var diye belirtiyor. ölmek an439 İbni Teymiyye. Mesela İbni Kuteybe'nin ki­ tabı 'el-Mearif te?. Hatta ona zindanda kitap okumak bile yasaklanmıştır. bir serbest kalmış. A m a eski baskısında. İbni Kuteybe'nin de el-Maarifte belirttiğine g ö r e . A m a görüldüğü gibi savunmaları da ancak gülünecek d ü z e y d e d i r . 'Menakıb-i AI-i Ebi Talib' adlı yapıtında anlatıyor ki. "Öldü­ rülmüştür" diye açıklama var. bir daha girmiş şek­ linde hep cezaevine gel-gitler yapmıştır. hayvan cinsinden olanlar. Bugün piyasada satılan 'el-Mearif te sadece. sözüm ona kendi zamanın­ da meslektaşları nezdinde güya reformist görülmüş ve ömrü hep zindanlarda geçmiştir. ko­ nuyu ise dalalet ehli. bunu bile­ miyorum. Ali'nin oğlu Muhsin küçük yaşta helak oldu" bilgisi v a r . " H z .Ö).

Kays. A m a sen onları makaslıyor­ sun. her türlü sansür ve baskıya rağmen. Yorumlar ise. Sözün özü. desin ki! İş­ te açık bir tahrifat örneği. Abdullah b.. Şöyle şöyle ne demek! Sen hicri 463'te vefat et­ mişsin. o zaman Şehraşub neden İbni Kuteybe de elMaarif adlı yapıtında bunu bu şekilde aktarmış. Bu yazar İstiab' adlı yapıtında bu olayı anlatır­ ken. Ölmek kelimesi var­ ken helak elimesini kullanmak bence anlamlıdır. A m a her şeye rağmen eski orijinali gibi "Ömer'in baskısı sonucu Fat­ ma Muhsin'i düşürmüştür" şeklinde net bir ifade yeni nüs­ hada yoktur. Selim kısmında ki aynı zaman­ da Ebu Musa el-Eş'ari'nin asıl adıdır.. Istiab.. olayın izini ortadan kaldır­ mak için bu terim bilerek seçilmiştir. Ömer. Tebük'te Hz. Yoksa şöyle şöyle dediğini nasıl biliyorsun? Ne demiş­ se açık bir şekilde yazacaksın. Yeman. no: 1639 .. Ali'nin evine varınca. Muhammed'i öldürme girişi­ minde bulunanlardan biri olan meşhur sahabi Ebu Musa elEş'ari hakkında bilgi verirken de. Demek ki Ömer'in bu sözleriyle ilgili sana kadar gelen bazı önemli noktalar var. görüldüğü gibi bir ceviz kabuğunu doldurmayacak kadar boş şeyler. Hz. Bir başka somut sansür örneğini de İbni Abdilberr'den aktarayım. İşte yapılan savunma yön­ temlerinin bir başka örneği: Makaslamak. yine konunun aydınlatılması için İslami kaynaklardaki bilgiler yeter de artar bile. b. "Hüzeyfe b. ancak kaynağımda onları anlatmaya dilim varmıyor" şeklinde çok açık bir san­ sür örneğini veriyor. Belli ki. hatta itiraf ediyor ve şunu da ekliyor: 441 "Allah küsuratını bağışlasın" diyor ve konuyu kapatıyor. 441 İbni Abdi'l Berr.lamında da kullanılabilir. Aynı yazar. Peki. Ebu Musa hakkında kötü şeyler anlatmış. onu ve taraftarlarını tehdit ederek "şöyle şöyle diyor" şeklinde muğlâk ifadeler kullanıyor.

değil mi bunu da okurların takdirine bırakıyorum. Kanıtları ve argümanları sağlıklı ve inandırıcı mı. . Mesela. Dikkat edilirse. Ebube­ kir'in şüpheli ölümü.BİTİRİRKEN Bu çalışmamda olabildiğince tarafsız kalmaya çalıştım. Sundu­ ğum her şey ortada. neredeyse he­ men hemen her cümlenin dipnotu var. bu gibi taktikler hep yapılıyor. Bi­ liyorum. M u h a m m e d ' e yapılan suikastle ve gerekse onun zehirlenmesiyle ilgili. Kısa yoldan kur­ tulmak için. Hz. ne kadar tarafsız da kalsam bu tarzda yazılan ya­ zının İslami kesimce kabul edilmesi zordur. A m a kanıtlar güçlü: Hepsi de ya Kur'an ayetleri. ya hadis. Bazıları okuyucuların kafasını karıştıra­ bilir. çeşitleri var gibi itirazlar. Ali ve Fatma'nın evine yapılan baskın ve başlarına gelenler. bu taktikleri biliyorum: Şöyle ki.. ya da İslam'da meşhur olan müfessir. mühaddis ve tarihçilerin kaynakla­ rından derlediğim bilgiler.. Var olan kanıtlara bakıldığında aslında ciddi şeylerin yaşandığı kesin. efen­ dim hadisler çok karışık. İslami kaynaklarda gerek Hz. o küçük yaştaki kızlarının ha­ life Ö m e r tarafından nikâhlanması gibi konular hakkında sağlam kanıtlar sundum. Hatta hassas konu­ larla ilgili İslami kesimce sağlam diye kabul görmüş bir sü­ rü kaynak ekledim. efendim önemli olan bol kaynak göstermek değildir gibi sözler. Ayrıca Ayşe ve Ömer'in yapıları acaba böyle bir suikast için uygun mu değil mi sorusuna açıklık g e t i r m e y e çalıştım. Diğer taraftan işlediğim konularla ilgili İslami otoritelerce yapılan savunmalardan da bir kesit sundum. objektif bakmak lazım. Zaten dünya tarihin­ de benzer siyasi Cinayetler hep olmuştur ve oluyor da.

İnsan bazen ilaç. bir bakıma da sanki tercümanlık görevini yaptım. sen de tek bir kelime bilmiyorsun ve kalkıp bu şekilde savunuyorsun. inançlarıyla oynamak gibi bir yaklaşım içinde bulunsun? Her alanda. halbuki tüm anlattıklarım İslami kaynaklar­ da vardır. Yazdıklarım sanki birer eleştiri imajını verebilir. İslam'ın yasası Arapça. Yazılarım da böyle: Tabulardan kurtulmak için acı da olsa konuların üzerine gitmek gerekiyor. kafasını vs. Şu an yeryüzünde hiçbir ül­ kede uygulaması yok. Bunlar keyfi yapılan şey­ ler değil. mübarek. Kur'an'dan hiçbir şey bil­ miyor. elimden geldiğince kendi özel yorumumdan kaçındım. Ben ise sadece onları derleyip bir araya getirdim. kalbini. tek bir kelime Arapça da bilmiyor ki Kur'an ve hadislerden an­ lasın.Özellikle bu kaynağımda yazdıklarımdan kim nasıl an­ lıyorsa öyle anlasın dedim. İslamiyet'ten anla­ yan. Arif TEKİN 15 Aralık 2010 . bir zorunluluk sonucudur. hele bu çağda sürekli değişim gerekirken. Kim ister ki keyfi olarak karnını. Demek ki acı da olsa ba­ zen ameliyat olmak. yerine g ö r e de iğne kullanır ve hatta gerekirse ağır ameliyat da geçirir. maalesef İslam âleminin hali ortadadır. Yani aslında İslami yasalar-kurallar iyi de. ancak pratikte bir şey yok! Hâlbuki böyle diyen. A d a m İs­ lam'a ters gelen her şeyi yapıyor. Yoksa aklı başında normal bir in­ san neden başkalarını üzmek. ama İslam'ın gerçeğini bu şekil izah edenlere karşı en sert reaksiyonu da göstermekten geri kalmıyor. Peki. anlamayan hep şu savunmayı yapıyor: Canım İslami­ yet dört halifeden sonra bitti. olmamaktan daha faydalıdır. İş­ te İslam'a inanan kitlenin ezici çoğunluğu böyle. açsın.

1994 Buhari Muhammet b. Riyad Zerikli. tek cilt. 1991 . 'el-Musannaf. Mektebet'ül ulum-i velhikem. M e d i n e 1998 Bağdadi Ebubekir Ahmet b. M u h a m m e d Revvas ve Abdülberr Abbas. 12 cilt. 13 cilt. Tahkik eden: Dr. Beyrut. tek cilt. tek cilt. Alem'ül Kütüb Matbaası. Şeceret'ü Nesebi-I Hulefa. 1996. "Dua'l İslam" 3 cilt. Beyrut.323. tarihsiz. 1991 Cevheri. Aziz Bağdadi (h. Beyrut Kitabü'l Osmaniyye'. 'Sakife ve Fedek'. Hüseyin b.0) 'Kitab'ü edeb'i Nisa'. 13 cilt. Tahkik eden: A. Ebu Osman Amr b. ismail (194-256).h) Delail-i Nübüvve. hicri 277). Beyrut. M u h a m m e d Hadi. 1974 Bezar Ebubekir Ahmet (292 ölüm). (İzmir İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi no: 6679) Beyrut. 1986 Atıf Ebu Muhammed. "el-Marifelü ve'l-Tarih". Tahran D.ö). Ebu Yusuf Yakub b.ö)'Ensab'ül-Eşraf. Mekteb'ül İslami Matbaası. Üsre Matbaası. Kahire. Tahkik e d e n : Mahmut İbrahim Zayid. Yahya b. Müesseset'ü Şaban. Tahkik eden: A. H. . 'el-Gaye ve'l Nihay'. Dar'ul Garb'il İslami. "Ahbar-i Ö m e r " . Tah­ kik eden: Dr. Habib (h.KAYNAKÇA A. Beyrut. Hemman San'ani (126-211 ö). Abdulaziz Cevheri (Ö. Melik b. Cabir (h. Selam M u h a m m e d Harun. 1983 Abdullah b.h) 'Mucem'ü Ma'stacem min Esma'il Bilad' 4 cilt. Abdulaziz el-Bekiri el-Endülüsi. Siifyan (ö. Bekiri. Razzak Ebubekir b. Süheyl Zekar ve Dr. Ebubekir Ahmet b. 'Tarih-i Sağir/Tarih'ül Evsaf 2 cilt.279.1403 Ahmet Emin. Mektebet'ü Dari Turas.Rahman A ' z a m î . diğer adı. 1992 A.323. Tahkik e d e n : Musatafa Saka. M e d i n e . M e c i t . Nineva Matbaası. Tahkik eden M u h a m m e d Hadi el-Emini. Beyrut. Bahr (150-255). Mahmut (990. 1997 Ali Naci Tantavi.'Müsned'ül Bezzar/bahr'ü Zihar'.238. Dar-ü Nefais Matbaası. 2 mücelled. 3 cilt. 1983 Asbahani Ebu Nairn (430. Tahkik eden: Dr. Mektebet'ul İslamî' Beyrut.Ö). Beyrut Besevî. 1977 Cahız.Ceyl Matbaası. Tahkik ederi: A . Belazuri Ahmet b. Mısır. Nineva Matbaası. 2 cilt. Tahkik eden: Mahfuzurrahman Zeynüllah. A. 'Sakife ve Fedek'. Darü-I Fikir Matbaası. (404-487.h) Tarih'ül Hamiş.

'el-Muhtasar fi Tarih-il Beşer'. 30 cilt. îbni Abdi Rabbih Ahmet ( Ö . Risale Matbaası. Mekteb'ü İbni Sina. Tahkik eden: Şevki Dayf Ebu Ubeyd Kasım b.1356 Ebü-I Feda. 11 cilt. hicri 463). Beyrut.429. 1986 Ebubekir ibn'il Arabî. hicri 328).Tahkik eden: Muhammed Osman Hışın. Abd'il Ber (ö. Diğer ismi. tek cilt. (h. 14 cilt. tek cilt. Tahkik eden: Atiye b.ö) 'el-Ferk'ü beyne'l Firek'. Kuveyt. Tahkik eden: Ali Becavî. Ammar. ta­ rihsiz. 1992 b) "Tuhfet'ül Eşraf. a) "el-istiab fi Marifeti'l Ashab. 2 cilt. Kitabü Sünne'. Beyrut. Darü'i M e ' m u n li'l Türas Matbaası.l331. İmadüddin İsmail b. (Toplam 2196 hadis alır) Riyad 1994 El-Müzî. 35 cilt. 1986 d) "ed-Dürerü Fi ihtisari'l M e gazi ve-s. Abdillah b. Emin Kal'aci. İmadüddin İsmail b.Dulabi. N o : 17570. Beyrut. 157-224). Tahkik eden: Dr. "İkılü'l Ferid. 7 cilt. Ahmet (224-310) "Zürriyyet-i Tahire". b) "el-İstizkar".h). 7 cilt. Muhammet Bağdadi (234-311). Ali (m. Dar'ü Türas Matbaası. H.Terhini. "Kitab'ül Emval" Di­ yanet Küt. Haydarabat.ö).' El-Avasim'ü min'el Kavasim'. Kahire Ebubekir Muhammed b. Kahire Ebu Ömer Yusuf b. 1965 Fahrettin er-Razi Muhammed b. Daru Kütüb'il İslamî. Mısır. D. Beyrut . 1986 Ebu Mansur A. 4 cilt. 1403. H. Kahir Bağdadi. 1993.siyer".h)"el-Mahsul fi i l m i Usul-il fıkıh" 6 cilt. "Müsned". Ali (m. Atik Zehrani.210-307). (ö. Dımaşk. Dar'ü Raye. Risale Matbaası. Selam e!-Herevî ( h. Kahire. Lecnetü telifat Matbaası. Ömer (544-606. Darü'i kütübi'l İlmiyye Matbaası.l298. Tek cilt. Ankara Ebu Ya'li el-Mevsıli (h. 14 cilt. 9 cilt. Beyrut. M u s a Hemedani/Şafii (548-584). Dar-ül Kütüb-il İlmiye Matbaası. 1997 Ebü-I Hda. Tahkik eden: Hüseyin Selim Esed. Tahkik eden: Dr.543. Cemalettin Yusuf (ö. Beyrut. Ebu Bişr Muhammed b. A. Der'ü Nahde Matbaası. 1983. el-I'tibar'ü fi'I Nasih'i ve'l Mensuh fi'lasar'. Darü'i Kalem. Mısır. Beyrut. Muhammed ibni Abdirabbih (246-328) Ikd'ül-Ferid'. (Ebubekir kısmın­ da) El-Halal Ebubekir Ahmet b. Muhammed b. Daru Kuteybe. 'Tarih'. Darü'i Maarif. 1983 Endülüsi. Selefiye Matbaası. Taha Cabir Feyyaz Alvani. hicri 742) a) "Tehzib-i Kemal". c) "ed-Dürrü'l Mesnun fi Ulumi Kitab-il Meknun".Tahkil< eden: Komisyon Endülüsi.ö)Tarih'ü Ebi-1 Feda'. Tahkik eden: Dr. Ahmet b.

Tahkik. Dar'ül Fikir. A h m e t ve Muhammed b. Tahkik eden: Dr.974. Tunus. Mısır. 5 cilt. Darü'i Kütübi'l Mısriyye. Beyrut. Beyrut. A. Tahkik eden: Ali Muhammed Becavî. hicri 967). Beyrut. Tahkik eden: Komisyon. Darü'i Fikir Yay. Tahkik eden. 21 cilt. Nuretin Ali b. 6 cilt. Dar'ül Fikir. 1993 b) "el-Kamil fi'l-Tarih". 2006 İbni Asakir. 6 cilt. Beşşar A v v a d Maruf. Habib'ürrahman A ' z a m i . Ebubekir (735-807) a-) M e c m e ' ü Zevaid. 4 cilt. Hüseyin (ö. Beyrut. 2 cilt. 1993 İbni Esir İzzettin Ebü'l Hasan Ali b. "Evveliyatü'l Faruki Ömer". Ebubekir Abdullah b.ö) "El-Münammak" tek cilt. Beyrut. Raye Matbaası. Beyrut c) Üsd'ül Ckbe fi Marifet'i-Sahabe". Muhammed el-Kufl (159-235). Ebül Feda Abdullah.Hacer (h. Beyrut. Abdullah Mahmut Derviş. 'Musannaf 26 cilt. 1987 Hatib-i Bağdad-i. 1985 . Tahkik eden: Muhibüddin Ebu Sait. 1983 İ b n i Abdi-I Berr Yusuf Kurtubi (368-463). Dar'ül Fi­ kir Matbaası. "el-Eğanî.Kerim. 1990 Hafız İbrahim (1932) 'Divan' 2 cilt. Darü'i Kü­ tübi'l İlmiye Matbaası. Ebü'l Ferec Alî b. Beyrut. Tahkik eden: Tahir A h m e t ve Mah­ mut Muhammed. b) İstiab. 1996 İbni Ebi Asım (206-287). el'Hey'etüT A m m e .Galip Kureyşî.630. Beyrut. Beyrut.'el-Ahad veT Mesani' 6 cilt. a) Üsd'ül Gabe fi Marifet'i-Sahabe". 1965 İbni Habib Bağdadi (h. Muvatta şerhi. Ebubekir Ahmet b. Darü'i Kütübi'l İlmiye Matbaası. Ali (392-463).. Daru Sadır Matbaası. Beyrut. 1967 Tahkik eden: Mustafa b. Darü'i Garbi'l İslam Matbaa­ sı."Tarih-u Bağdat". 2003 Isfahanî. Muhammed el-Cezeıî (ö. 1979 Heytemi Ahmet b. İstanbul. Tahkik eden: Faysal Ahmet. hicri 630). cilt. Tahkik eden: Hurşit A h m e t Faruk. 8 cilt. 2006 İbni Esir el-Cezerl (h..ö) 'Sevaik-i Muhrika' tek cilt. 1992 b) el-Nihaye fi Garibi'l Hadis. Evkaf Bakanlığı Yayını. 11 cilt.. a) Temhid. 26 cilt. Tarih'ü Medinet'i Dımaşk' 80..245. Darü-I Kible Mat­ baası. 1986 b-) KeşPül Estar. 2001 Heysemi.ö): a) El-Kamil fi Tafih. Cidde. 24 cilt. 1991. 13 cilt. Risale Mat­ baası.". Mısır. AlemüT Kütüb Matbaası. Dar'ül Fikir Mat. Ebül Kasım Ali b. Riyad. Hakikat Kitabevi. Tahkik eden: M u h a m m e d Avvanrıe. Hasan (499-571). Beyrut. Tahkik eden. İbni Ebi Şeybe.

H. Tahkik eden: Ko­ misyon İbni Şebbe Nümeyri (173-262). Nil Matbaası. Mısır. Tahkik e d e n : Dr. 12 cilt.h) "Muhtasar'ü Tarih-i Dımaşk". hicri 774). 1978 İbni Manzur (630-71 l. 1979 İbni Teymiye Ebü'l A b b a s Ahmet b. "Dar'ül Fikir". M e d i n e . ö) ' ibni Hibban bi tretib-i Belban' 18 cilt. Mektubat'ül İslami Matbası. a) "El-imamet'ü ve'l Siyase". Fikir Matbaası.Tah­ kik eden: Fehim M u h a m m e d Şeltut. Beyrut. "Dar'ül Ceyl MatbaasıTahkik M. 1993 b) "Feth'ül Bari". Tahkik eden: Şuayıp Arnavut. Kahire. Tahkik eden: A. Beyrut. 15 cilt.. 1984 İbn-i Seyyd-i Nas (734. Alem'ül-kütüb. 4 cilt. Riyad. Tahkik e d e n : Muhammed Mahmut. Beyrut.ö) "Ahbar-i M e d i n e " tek cilt. Ali Becavî. 1999 c-)Tefsir'ü Garib'il Kur'an. ldaret'ü Tabaat'il Münire. Beyrut. 1993 İ b n i Kesir (ö. Dar'ü Kütüb-il İlmiye.' Kitab'ül Emval'. Kurtube Matbaası. 1968 d) "Lisan'ül Mizan" 10 cilt. ö) 'Muhalla'. Dar'ül Kütüb'il İlmiye. HamK (Ö. 456. 1986 cilt. 2003 İbni Zencevih. Bey­ rut.251).İ b n i Hacer Askalanî (ö. Beyrut.. Kurtube Matbaası.h) "Uyun'ül Eser" 2 cilt." 8 cilt. M u h a m m e d Reşad Sa. 1996 c) "Tehzib'ü Tehzib". Ali b. Beyrut.l99. 1995 İbni Hazm.. Mekke. Ebu Muhammed Abdullah b. Dımaşk/Şam. Beyrut. Müslim. Kahire. 37 cilt. (213276).20 cüz'. Tahkik eden: Salih Z. 3 cilt. (354. 31 eden: Komisyon. 1904 b) Te'vil'ü Muhtelif-il Hadis. Beyrut. Merkez'ül buhus ve dirasati-1 M e d i n e . Fey­ yaz. Tahkik eden: S. 11 cilt. Ahmet Sakar. 1994 b) "El-Bidaye ve'n-Nihaye". Beyrut."Tarih'u Medinet'il M ü n e v v e r e " 4 cilt. 1986 İbni Zebale Muhammed b. 'Minhac'ü-s Sünne' 9 cilt. Tahkik eden: Muhittin Asfer. A. 2002 e) 'Telhis'ül Habir". Risale Matbaası.Ahmet (h.1352 İbni Hibban. Daru Sadır.Fettah Ebu Gadde. Tahkik . Hasan (h.Halim (661-728). hicri 852). a) "el-İsabe. 2003 İbni Kuteybe Dineveri. a) "Camiu'l Mesanidi ve's-Sünne". El-Mektebete'ül İslami.lim.

Maa­ rif Matbaası Mes'udi Ebül Hasan Ali b. Tahkik eden: F. 'Lisan'ül Arab' 15 cilt. Tahkik eden: Ali M u h a m m e d Becavi ve M. Tahir (h.Semin fi Menakıbi Ümmehat-il Müminin". 1988 b-) "Müruc'u Zeheb". Ali'nin çocukları kısmında. (Hz. 5320. tek cilt. Yusuf Şafii (h. Dar'ül Fikir Matbaa­ sı.25l.1327. Daru Sadır. 3 cilt. ?el-Mevahihb-u l-Ledüniyye". Ömer Zamahşeri (h. 'el-Faik fi Garib'il Hadis' 4 cilt. Mektebü Kitabi'l Ezheriye. Mektebet'ü Sekafer'il Diniye. Beyrut. Beyrut.429. 1999 M a s a b Zübeyıi (156-236) "Neseb-ü Kureş' tek cilt. Beyrut. Ka­ hire.ö)'el-Bed'u ve'l Tarih' 6 cilt.) Mahmut b. Hüseyniye Matbaası. Şebbe Nümeyri. Tahkik eden: Muhammed Muhitin A . Darü'i Kütübi'l İlmiye. H. Darü'i Kütübi'l İlmiyye. A h m e t Ferit. N o : 10334. Beyrut. Muhammed el-Bağdadi el-Temimi (h. b) "Zehairü'l Ukha fi Menakıbi ZeviT Kurba". Mekteb-et'ül kudsiye. Beyrut. El-Mektebet'ül Asriye. Tahkik eden: Mahmut Fahuri ve Muhammed Revvas. H a mit. Sayfa 413.l51. Tahkik eden: Şakir Z.h). Hüseyin (346. Beyrut.İbni'l Cevzi Cemalettin Ebül ferec (510-597). Beyrut. Darü'lkütübi'l İlmiyye. Tahkik eden: Komis­ yon. 1996 Künci Muhammed b. Ahmet bin Muhammed (ö. 1985 b-) "el-Muntazam" 19 cilt.'Kifayet'ü Talib fi Menakıb'i Ali b.h). Beyrut.ö) 'elFerk'ü Beyne'l Firek'. 3 cilt. İshak (h.694. Beyrut. Dar'ül Edva.Ebül Fazl. 1990 . (173-262) 'Ahbar'ül Medinet'il M ü n e v v e r e ' .ö) Siyer. Muhammed b. Ömer b. 1973 Muhammed b.1356. Ebi Talib. Suudi. 1986 Muhibbüddin Ahmet b. Beyrut. 1992 İsfraini. Dar'ü Türas Matbaası. 1119 Kahire. a-) "Sıfat-i Safve" 4 cilt.ö). Melik Faysal Matbaası. 2 cilt. Fikir Matbaası. Tahkik eden. hicri 923). Ankara Mutahhir b.467-538). Marife Matbaası. c) "Riyadü-n. 2004 Muhammed b. Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi. h.Nadre fi Menakıbi'il Aşere". Tahkik eden: M u h a m m e d Muhittin A . İzmir İlahiyat Kütüphanesi.Muhammed Şeltut. 2 cilt.h) 'El-Emval'. Zenceveyh (ö. Mükrim İbni Manzur (630-71 l. H. M e c i t .658.355.Fey­ yaz. 2004 Kastalani. 1983. a) "es'Semtü's. Abdullah Taberi (ö.h) a-) "İsbat'ül Vasiyye" tek dit. no. Abdülkahir b.

Kahire. 2003 Şehristanl Ebül-Fetih Tacettin b. Tahkik eden: M u h a m m e d Ebü'l Fadl.Halll b. Tahkik eden: Muhammed Şakir Mahmut Hac Emir. Ebu Sad Abdü'l Kerim (h. 1994 Hulefa. 17 cilt.Tarih-i Yakubi.ö). Kahire.Hamit.Tahkik eden Abdullah Ömer'ül Barudî. Ebülfetih Muhammed b. Beyrut. 2 mücelled. İhya-ü Türas-il İslam.El-Milel ve Nihal. Darü'i Kitabi'l Arabî.748. Tefsir. Beyrut 2002. 1999 b) Siret-ü A ' l a m . 1968 Yakubi Ahmet bin Ebi Yakup (h. Beyrut. 2003 c-) Esbab-i Nüzul (Lubab'ü Nukul)' tek cilt. a ) ' M u c e m i Kebir' 25 cilt. Ahmet (260-360).479-548)'el Milel ve'l Nihal' 2 mücelled. 1985 Taberi Ebu Cafer Muhammed b. Abdllkcrim (ö.942) Sübül'ül Huda. 21 cilt. Ka­ hire b)Mucem-i Evsat. A. Tahkik eden: Komisyon c) Mizan'ül itidal. Ebü'l Kasım Süleyman b. Mucem'ül Buldan. 12 cilt.562. 2000 Salibi (h. 29 cilt. Dar'ü Sa­ dır. Hecer MaDaası. 2008 Şehrlstani. Darü'i Cinan Matbaası. Cerir (224-310). Tarihi Taberi. Dar'ül Marife. 1995 c)Revd'ü Dani (Mucem-i Sagir). (1173-1250. Tahkik eden: Emir Ali Mühenna ve Ali Hasan Faur.Selam Tedmüri. /Müesseset'ü Kütüb-i Sükafiy e . Kahire.ö). 11 dit. d-) Dürr'ül Mensur. 5 cilt. Dar'ü İhyai Türasi'l Arabî.622. Müesseset'ü Risale. Tahkik. Aybek (696-764) 'El-Vafi bil-Vefeyat'. Beyrut. Tahkik eden: A. Muhammed. 8 cilt. Tahkik eden: Emir A i .h) tar' 8 cilt. Tahkik eden: Komisyon. Lübnan. 2008 Şevkani. Beyrut. Fikir Matbaası. 1997 Semaııi. 1988 Yakut Hamevi. Ahmet (h. Tahkik eden: Dr. Mısır.ö) a) Tarih'ül İslam. Darü'i Bahreyn Yayınevi. 3 cilt. Beytü'l Efkâr. Ali b. Lübnan. 8 cilt. 55 cilt.ö)'Kitabü'l Ensab' 5 cilt. Beyrut. 2004 Taberani. 1988 Suyuti Celalettin Abdurrahman (911) a-) Camiu'l Hadis. Tahkik eden: Komis­ yon. Tahkik eden: Komisyon. İbni Teymiye Matbaası. 10 cilt. Ali M u h a m m e d Muavved ve Adil AhNeylü'l Ev- . Beyrut. 2 cilt.Safedl S.294. Şehabüddin (h. Darü'i Maarif Matbaası. 30 cilt. Darü'i Marlfe. Beyrut. Muhammed b. Beyrut. Bey­ rut. Ebubekir (475-548). Zehebi Şemsettin Muhammed b. Darü b-) Tarih'ül IbniT Hazm. M e c i t Selefi. Tahkik eden: Komisyon. Tahkik eden: Hamdi A . 1985 Beyrut.A l i Hasan.

Beyrut. 1999 . Darü'i Marife. 4 cilt. Darü'i Kütübi'l İlmiye. Tahkik eden: Komisyon.) Düvel'ül İslam. Daru Sadır Matbaası. Farukü'l Ha­ dise Yayınevi. Beyrut e) Tecrid'ü Esma-i Sahabe. 2 cilt. Darü'i Kütübi'l İlmiye. Beyrut f-) Tehzib'ü Tehzib-il Kemal 11 cilt. Kahire. Beyrut. 1995 d ) El-İber. 2004 g . 2 cilt. Tahkik eden: Komisyon. Tahkik eden Ebu Hacir.met Abdulmevcut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful