Kapat Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı ki-** »"• Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji

Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları Yayın No: 95

Farmasötik Teknoloji Deneysel Uygulamalar Kitabı
Asuman Bozkır Nilüfer Yüksel AyĢegül KarataĢ NurĢin Gönül Canan Hasçiçek Nurten Özdemir Kandemir Canefe Tamer Baykara Müge Kılıçarslan Tangül Kılınç-ġen Nilüfer Tarımcı Tansel Çomoğlu Bu kitabın hazırlanmasında son aĢamada, yazım hatalarının bir ilkeler bütünü doğrultusunda düzeltilmesi, sayfa düzeninin yeniden oluĢturulması ve bilgisayarla bazı formatlama çalıĢmaları sırasında göstermiĢ olduğu titizlik ve özveri için Anabilim Dalımız AraĢtırma görevlisi Uzm.Ecz.Ongun Mehmet SAKA' ya, kitap yazarları adına sonsuz teĢekkürlerimizi sunuyoruz. Farmasötik Teknoloji Deneysel Uygulamalar kitabının, fakültemizden veya fakültemiz dıĢından olan tüm öğrencilere, Farmasötik Teknolojinin değiĢik konularında bilgi edinmek veya bilgilerini yenilemek isteyen herkese çok yararlı olacağına inanıyoruz. iv

içindekiler Önsöz iii-iv Ġçindekiler v-xi Bölüm 1 1. GĠRĠġ ve ÇALIġMA ESASLARI 1 1.1. Pratik ÇalıĢmalarda Uyulması Gereken Kurallar 1 Bölüm 2 2.T ARTIM ve ÖLÇÜM 2 2.1. Genel Kurallar 2 2.2. Reçete Terazisi 2 2.3. Sıvıların Ölçülmesi 7 2.4. Alkol Hesaplamaları 8 Bölüm 3 3. FARMASÖTĠK ÇÖZELTĠLER 12 3.1. Aromatik Sular 27 3.2. ġuruplar 28 3.3. Eliksirler 35 3.4. Enemalar (Lavmanlar) 37 3.5. Kollodyon 40 3.6. Ağız BoĢluğuna Uygulanan Çözeltiler 41 3.6.1. Ağız sulan 41 3.6.2. Gargaralar 43 3.6.3. Kollutuvarlar 44 Bölüm 4 4. SU VE KONTROLLERĠ 46 Bölüm 5 5. AMBALAJ MALZEMESĠ VE ĠLAÇ KAPLARI 51 5.1 .Kauçuk Tıpa Kontrolleri 52 5.1.1. Fiziksel kontroller 53 5.1.2. Fizikokimyasal kontroller 53 5.1.3. Kimyasal kontroller 54 5.1.4. Biyolojik kontroller 55 5.1.5. Sıcaklıkla ilgili özelliklerin tayini 55 5.2. Cam Kap Kontrolleri 55 5.2.1. Fiziksel kontroller 57 5.2.2. Hidrolıtik direnç testi 57 5.3. Plastik Kaplar 59 5.3.1. Sulu parenteral infüzyonlar için plastik kaplar 60 5.3.2. Ġnsan kanı ve kan bileĢenleri için steril plastik kaplar 60 5.3.3. Ġnsan kanı ve kan bileĢenleri için plastiklenmiĢ poli(vinil 61 klorür) boĢ steril kaplar

5.3.4. Antikuagülan çözeltisi içeren insan kanı için plastiklenmiĢ poli(vinil klorür) steril kaplar 5.3.5. Kan ve kan bileĢenlerinin transfîizyonu için setler Bölüm 6 6. PANSUMAN MALZEMESĠ VE CERRAHĠ MALZEME 6.1. Hidrofil Pamuk 6.1.1. Fiziksel kontroller 6.1.2. Kimyasal kontroller 6.1.3. Batma süresi tayini (Hidrofîllik) 6.1.4. Su tutma yeteneği 6.1.5. Nem miktar tayini 6.1.6. Topak tayini 6.2. Flasterler 6.2.1. Fiziksel kontroller 6.2.2. YapıĢkanlık kontrolü 6.2.3. Su buharı geçirgenliği 6.2.4. Suya dayanım 6.2.5. Uzama kontrolü 6.2.6. YapıĢtırıcının çinko oksit içeriği 6.2.7. Sterilite testi 6.3. Hidrofil Gaz Bezi 6.3.1. Fiziksel kontroller 6.3.2. Kimyasal kontroller 6.3.3. Hidrofıliklik 6.3.4. Kurutma ile ağırlık kaybı 6.3.5. Kopma dayanımı 6.4. Emilebilir Steril Katgüt 6.4.1. Fiziksel kontroller 6.4.2. Kimyasal kontroller 6.4.3. Ġğneden ayrılma kuvveti 6.4.4. Sterilite deneyi Bölüm 7 7. YÜZEY GERĠLĠMĠ VE TAYĠNĠ Bölüm 8 8. VĠSKOZLUK VE TAYĠN YÖNTEMLERĠ 8.1. Viskozluk (Viskozite) 8.2. Viskozluk Tayin Yöntemleri 8.2.1. Viskozluğun kılcal viskozimetre yöntemi ile tayini 8.2.2. Viskozluğun düĢen bilya yöntemi ile tayini VI

61 62 63 63 64 64 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 69 70 71 71 71 71 72 73 73 74 77 77 78 79 80

8.2.3. Viskozluğun rotasyonel viskozimetre ile tayini Bölüm 9 9. KOLLOÎDAL DĠSPERSĠYONLAR 10. SÜSPANSĠYONLAR 10.1. Sedimentasyon Hacminin Hesaplanması 10.2. Flokülasyon Derecesinin Saptanması 10.3. Geometrik Seyreltme Yöntemi 11. EMÜLSĠYONLAR 11.1. Emülsiyonların Hazırlanması 11.2. HLB Değeri ve Hesaplanması 11.3. Emülsiyonlarda Yapılan Kontroller 11.4. Emülsiyonlarda Yapılan Stabilite ÇalıĢmaları 12. YARI KATI PREPARATLAR 12.1. Merhemler 12.2. Kremler 12.3. Jeller 12.4. Pastalar 12.5. Lapalar 12.6. Tıbbi Flasterler 12.7. Yan Katı Sıvağların Sınıflandırılması 12.8. Yan Katı Preparatlann Hazırlanması 12.9. Yan Katı Preparatlarda Yapılan Kontroller

81

83 Bölüm 10 84 85 85 85 Bölüm 11 91 91 92 95 95 Bölüm 12 98 98 98 98 99 99 99 100 101 102

12.10. Merhemlerden in vitro Etkin Madde ÇıkıĢının Ġncelenmesi 103 12.11. Yan Katı Preparatlann Ambalajlanması 12.12. Yan Katı Preparatlann Saklanmaları 105 105 Bölüm 13

13. SUPOZITUVARLAR 13.1. Supozituvar Sıvağlan 13.2. Supozituvarlann Hazırlanması miktarının hesaplanması 13.3. Supozituvarlarda Yapılan Kontroller 14. OVÜLLER 15. REKTAL VE VAJĠNAL TABLETLER 16. KOZMETĠK PREPARATLAR Losyonları vıı 16.2. Antiperspiran ve Deodoranlar 16.3. Dudak Boyaları 16.4. GüneĢ Preparatlan 16.5. TraĢ Preparatlan 16.6. Depilatuvarlar 16.7. ġampuanlar 16.8. Tırnak Bakım Preparatlan 16.9. Ağız Bakım Preparatlan 16.10. Bebek Preparatlan 17. TOZLAR, TOZ TEKNOLOJĠSĠ VE MĠKROMERĠTĠK 17.1. Toz ve Granüllerde Partikül Büyüklüğü ve Büyüklük Ġncelenmesi 17.2. Toz ve Granüllerde AkıĢ Özelliklerinin Ġncelenmesi

116 116 119 13.2.1. Gerekli sıvağ 120 121 Bölüm 14 128 Bölüm 15 130 Bölüm 16 131 16.1. Deri Krem ve 131

138 140 141 143 145 147 150 152 154 Bölüm 17 158 160 Dağılımının

165

17.3. Toz ve Granüllerde Basılabilme Özelliklerinin Ġncelenmesi 167 Bölüm 18 18. KAġELER 19. PĠLÜLLER 19.1. Pilül Üretimi 169 Bölüm 19 171 171

1. Dolgu Maddelerinin Miktarlarının Belirlenmesi 22.2. Katı Dispersiyon Hazırlama Yöntemleri 21. Tablet 196 198 Bölüm 24 24. SERT JELATĠN KAPSÜLLERĠN DOLDURULMASI VE KONTROLLER 22. BitmiĢ Ürün Olarak Granüller 21.1. KATI DĠSPERSĠYONLAR 21.3.1. TABLETLER Hazırlama Yöntemleri vııı 23.4. Tablet Basımı 23.4.5.2. Pilül Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar 20.2. Weibull Dağılımı 24. Higuchi EĢitliği 209 210 210 211 212 .2. Katı Dispersiyon Sistemlerini Ġnceleme Yöntemleri 21.1.3. Katı Dispersiyonların Stabilitesi 22. Birinci Derece Kinetik 24. Sert Jelatin Kapsüller Ġçine Sıvı ve Yarı-Katı (SemiMateryallerin Doldurulması Bölüm 23 23.1.19. Tabletler Üzerinde Yapılan Kontroller 198 172 Bölüm 20 175 YAPILAN 177 Bölüm 21 182 182 183 184 185 Bölüm 22 186 UYGULANAN 18 8 190 191 Solid Matrix) 194 23. GRANÜLASYON ĠġLEMĠ VE GRANÜLLER ÜZERĠNDE KONTROLLER 20.3. Dolu Kapsüller Üzerinde Yapılan Kontroller 22.2. Katı Dispersiyonlann Smıflandınlması 21.3. KATI ÎLAÇ ġEKĠLLERĠNDEN ETKĠN MADDE ÇÖZÜNME 208 HIZI DENEYĠ 24. Sıfır Derece Kinetik 24. Hixson-Crowell Küpkök Kanunu 24.

1.6. Mikromeritik özelliklerinin incelenmesi 26.1.7.1. Faz ayrımı 229 230 230 230 231 231 231 Bölüm 27 235 27.3.2. Mikrokürelerde 236 238 28. MĠKROKÜRELER Yapılan Kontroller Bölüm 28 28.2.3. FARMASÖTĠK DOZAJ FORMLARININ KAPLANMASI 25. 240 . Etkin madde miktar tayini 24. Deneysel Bölüm 24.7. KaplanmıĢ Dozaj Formlarının Kontrolleri 26.2.2.1. Mikrokapsüllerden etkin madde salımı 26.7. Sonuçlann değerlendirilmesi 25.7. Mikrokapsül içeriği miktar tayini 26. Deneyin yapılıĢı 24. Film Kaplama 25.7. MĠKROPELLETLER Mikropelletlerde Yapılan Kontroller Bölüm 29 213 214 214 214 213 Faktörü ve f2 - 215 216 Bölüm 25 217 218 220 223 Bölüm 26 228 228 26.2.1.Fark Benzerlik Faktörü 24. MĠKROKAPSÜLLER 26.1. Mikrokapsüllerde Yapılan Kontroller 26. Verilerin tablo haline getirilmesi 24.5.24.7. Mikrokapsül Hazırlama Yöntemleri (Koaservasyon) yöntemi 26.4.3.1.2. Tabletlerin ġeker Kaplanması Draje Ġmalatı 25. Mikroskobik çalıĢmalar 26.2. Ġki Çözünme Profilinin KarĢılaĢtırılması Ġçin fi .2.5. Kalibrasyon eğrisi 24.1.2.4. Mikrokapsül çeper kalınlığı tayini 27.

Herhangi bir sorunu olduğu zaman. Laboratuvara temiz. Öğrenciler. hazırlayacağı preparatlar hakkında ön araĢtırma yapıp. Öğrenci. 8. . Ayrıca öğrencinin laboratuvar çalıĢma düzeni. 2. Her öğrenci çalıĢmaya baĢlamadan önce. 2. Dahilen kullanılan ilaçlar için beyaz etiket. 6. lavabo ve diğer yerler) temizliğine titizlikle dikkat etmelidir. bilgi edinerek laboratuvara gelmelidir.1. Her iki koldaki ayar vidalan yardımı ile terazi açıldığında göstergenin sıfır noktasında durması sağlanır. kullandığı malzemeleri temiz ve eksiksiz olarak teslim etmeli. beyaz önlükle girilir. çalıĢma yerini temiz bırakmalıdır. bölüm ilan dolabına asılan tüm duyuruları izlemek zorundadır. Pratik ÇalıĢmalarda Uyulması Gereken Kurallar 1. hazırladığı raporu ve çalıĢma sırasında almıĢ olduğu sözlü notları da baĢarısının değerlendirilmesinde etkili olacaktır. ÇalıĢmasını bitiren öğrenci. 3. 7. 9. Öğrencilerin konu ile ilgili bilgileri her çalıĢmada sınav yapılarak değerlendirilecektir. laboratuvardaki yardımcı kitaplara ve öğretim elemanlarına danıĢarak çözmeli. baĢka arkadaĢlarından yardım beklememelidir. 242 4. haricen kullanılan ilaçlar için ise kırmızı etiket kullanılır. GĠRĠġ ve ÇALIġMA ESASLARI 1. Laboratuvara zamanında gelmeyenler laboratuvara alınmazlar. Yapacakları çalıĢmalar ile ilgili olarak yapmaları gereken hazırlıklar burada bildirilecektir. Etiket üzerinde: • • • • • Preparatm adı ya da bileĢimi Preparatm miktarı Preparatm kullanımı ve saklanması ile ilgili uyan Preparatm üretim tarihi Öğrencinin adı-soyadı ve numarası yer almalıdır. özelliklerine uygun kaplar içine konularak uygun Ģekilde etiketlenmelidir. Öğrenciler çalıĢma sırasında laboratuvardan izinsiz çıkamazlar. çalıĢma sırasında ve sonrasında kullanılacak malzemelerin ve çalıĢma yerinin (banko.29. Laboratuvarda hazırlanan ilaç Ģekilleri. 5. KONTROLLÜ SALIM SĠSTEMLERĠ ıx 1. Öğrenci çalıĢmalarını kendi baĢına yapmalıdır.

2. Sorular: 1. 6. kol yavaĢça çevrilerek terazi çalıĢır hale getirilir. 4. 3.1. bundan böyle terazinin duyarlılığı olarak değerlendirilir. Her iki kefede 20'Ģer g varken kefelerden birisine 10 mg konulduğunda gösterge kaç bölme çizgisi sapıyor? Duyarlılık ne kadardır? 3. 4. Terazi kapatılır. Sağ kefeye 10 mg ilave edilip terazi açılır. Kolların eĢit ve ağırlıkların güvenilir olacağı varsayımından hareketle terazinizde 20 mg'lık bir madde tarttığınız zaman kaç mg hata yapabilirsiniz ve bu yüzde kaç hataya karĢılık gelir? 5. Duyarlılığı 3 mg olan bir terazide % 5 hata ile en az ne kadar madde tartabilirsiniz? 100 mg X mg X = 60 mg Bu terazi ile 60 mg'ın altında bir ağırlık tartılırsa % 5' den fazla hata yapılır. 4. Sapma belirgin olarak izlenemiyorsa 10 mg yerine 20 mg konularak tekrarlanır.3. Her iki kefeye 20'Ģer g konulur. maddedeki değerden ne kadar saptığı yazılır. Sahnımların sonunda. göstergenin kendi kendine durduğu bölme çizgisi belirlenip yazılır. Örnek 2. Son iki Ģıktaki iĢlemler bir kez de 100'er g ile tekrarlanır ve her üç sonuç bir tablo halinde gösterilir. 10 mg ile 2 bölme çizgisi sapan terazinin duyarlılığı nedir? 10 mg X mg 2 bölme 1 bölme X = 5 mg/bölme Örnek 2. Terazinin göstergesi 10 mg ile kaç bölme sapıyor? Duyarlılık ne kadardır? 2. Göstergenin durduğu bölme çizgisi saptanır. fark varsa nedenini açıklayınız. Göstergenin kendi kendine durduğu bölme çizgisi belirlenip yazılır. gösterge sıfırda durmuyorsa ek ağırlıklarla dengeye getirilir. Her iki kefede 100'er g varken kefelerden birisine 10 mg konulduğunda gösterge kaç bölme çizgisi sapıyor? Sonucu 1 ve 2 nolu soruların cevapları ile karĢılaĢtırınız. maddede bulunmuĢ olan duyarlılık. Aynı koĢullarda terazinizde 1 g maddeyi yüzde kaç hata ile tartabilirsiniz? 5 mg 3 mg . Sağ kefeye 10 mg konulur. Not: Yapılan kontroller sırasında gösterge. sonra her iki kefenin merkezine 20'Ģer g konulur ve terazi açılır. sınır çizgilerinin dıĢına çıkıyorsa en küçükten baĢlayarak göstergenin sınır çizgileri arasında durması sağlanır. 5.

Bu sapmanın kabul edilebilir sınırlarda olması için sapmayı dengeleyen ağırlığın 20 mg'dan fazla olmaması gerekir. kaç mg'lık sapma yaptığı bulunur (kaç mg'a eĢdeğer bir sapma yaptığını duyarlılıktan yararlanarak da saptayabilirsiniz). b) Suyun ve yüzey etken madde içeren sulu çözeltinin 1 mi ve 1 gramının damla sayısını pipet ve terazi kullanarak bulun. Bu fark yüzde kaça eĢdeğerdir? 2000 mg 100 mg X = ±%1 2. damlalığı eğik ve dik tutarak bulun.2.a) Su ve yüzey etken madde içeren sulu çözeltiden birer damla temiz bir cam üzerine damlatarak damlaların durumlarını karĢılaĢtırın. Yüzey etken madde içeren sulu çözeltinin yüzey gerilimini hesaplayın. Eğer terazi dengede değilse hafif olan kefe ilave ağırlıklarla dengeye getirilir. bu 2'Ģer g'lar arasında 20 mg'lık bir sapma olduğunu gösterir. Kolları eĢit bir terazide kefelere 2'Ģer g konulduğu zaman terazi 20 mg ile dengeye geliyorsa. Reçetelerde tartım hatası % 5'i geçmeyeceğine göre. terazinizle hatasız olarak en az kaç mg madde tartabilirsiniz? 7.4 mg/bölme ÇalıĢma 2.Pipetin eğik (20 derece civarında) ve dik tutarken suyun 1 ml'sinin kaç damla geldiğini bulun. 2'Ģer g'lardan biri ile yapılan tartım diğerinden 20 mg farklı olacaktır. 3. Kefelerdeki 20'Ģer g'lann (varsa ilave ağırlıklarla birlikte) yerleri değiĢtirilir. AĢağıda verilen değerlere sahip terazilerden hangisinin duyarlılığı daha fazladır? a. terazi açılır.6. gösterge sıfır noktasından sapıyorsa.Elinizdeki damlalık ile 1 gram suyun kaç damla geldiğini.6 mg/bölme b. 4. Her iki kefenin merkezine 20'Ģer g ağırlık konulur. Terazi dengeye getirilir. Sorular: 1. Farmasötik sıvıların ölçümünde kullanacağınız ölçüm kaplarını nasıl seçersiniz. Terazi kollarının eĢitlik kontrolü Tartımlann doğru olabilmesi için terazi kollarının eĢit olması gerekir. sıfır noktası kontrol edilerek ayarlanır. Örnek 3. 2. 1. 3. açıklayınız? 20 mg X .

V. Örnek 2. h/h miktarı 555g x 100x70 = 72. Damla ağırlığına etki eden faktörler nelerdir? Bunu bir formülle göstererek açıklayınız. Hesaplama örnekleri: -Ağırlık esas alınarak alkol seyreltilmesinde istenilen derecede 1000 g alkol hazırlamak için alınacak su ve alkol miktarlarını gram olarak gösteren tablolar vardır.xd. Standart damlalık nedir? Tarif ediniz. .9 mi % 96 h/h alkolden alınıp. 3.4.27.2. 1000g 50 g x. Alkol derecesi: Bir etanol-su karıĢımının içinde bulunan saf etanol miktarı "alkol derecesi" olarak tanımlanır ve (%) ve (°) terimleri ile gösterilir.5 g 96° alkolden alınır. 5. Bu tablolar yardımı ile istenilen alkol derecesine göre eldeki belli dereceye sahip alkolden kaç gram alınacağı bulunur. aynı damlalıkla suyun 1 gramı 20 damla geldiğine göre yüzey etken madde içeren çözeltinin yüzey gerilimi ne kadardır? 2. ağırlık ve hacim miktarlarına göre düzenlenmiĢ tablo ve formüller vardır. h/h miktarı : Eldeki alkolden alınması gereken mi miktarı : Eldeki alkolün %. V2 d2 :Ġstenen alkolün mi miktarı :Ġstenen alkolün %.5 g 27. arıtılmıĢ su ile mezürde 100 ml'ye tamamlanır.= V2xd2 V. Örnek 2. Standart damlalık ile 1 gramı 30 damla gelen bir sıvıdan kullandığınız damlalık ile (1 g su 24 damla gelir) 1 gram alabilmek için kaç damla almanız gerekir? 4. 1000 g 60° lik alkol için 555 g 96° alkol gereklidir. Alkol Hesaplamaları Pratikte alkol derecelerini hacim ve ağırlık olarak belirten. d.9 mi 96 72. 50 g' a arıtılmıĢ su ile tamamlanır.3: 96° alkolden hareketle 50 g 60° alkol hazırlayınız.4: 96° alkolden hareketle 100 mi 70° alkol hazırlayınız. Damlatma özelliğine göre sizin damlalığınızın bu standartlara uyması ile ilgili görüĢünüzü açıklayınız. Tartılan alkol üzerine hesaplanan miktar arıtılmıĢ su ilave edilir. Yüzey etken madde içeren sulu çözeltinin 1 gramı 46 damla.

V.xd. • • • Katı içinde katı karıĢtırılarak hazırlanan formüller için "a/a" Sıvı içinde katı madde çözülerek hazırlanan formüller için "a/h" Sıvı içinde sıvı madde çözülerek hazırlanan formüller için "h/h" dir. a/a miktarı 400 x 40 = 177. • • Çözünenin gaz . di V2 d2 :Ġstenen alkolün gram miktarı :Ġstenen alkolün %.5: % 90 a/a alkolden hareketle 400 g % 40 a/a alkol hazırlayınız. 3. izotonik sodyum klorür çözeltisi gibi) çözeltilerdir.= V2xd2 V. FARMASÖTĠK ÇÖZELTĠLER Uygun bir çözücüde ya da çözücü karıĢımı içinde bir veya daha fazla maddenin çözündüğü ya da moleküler düzeyde disperse olduğu tek tür (homojen) sıvı preparatlara "çözelti" denir.çözücünün sıvı olduğu (Ģekerli su. Çözünen maddenin molekülleri birbirleriyle tam karıĢmıĢ veya tektür bir faz oluĢturmuĢ ise meydana gelen sisteme gerçek çözelti veya tek fazlı sistemler de denir. Farmasötik teknolojide önem taĢıyan çözelti çeĢitleri. su-gliserin gibi) • Çözünenin katı . arıtılmıĢ su ile terazide 400 g'a tamamlanır. a/a miktarı :Eldeki alkolden alınması gereken gram miktarı :Eldeki alkolün %.çözücünün sıvı olduğu (oksijenli su. Çözeltilerde en az bir çözünen madde (solute) ve bir çözücü (solvent) madde vardır.7 g % 90 a/a alkolden alınıp. Çözeltilerde yer alan moleküllerin tektür bir Ģekilde dağılması çözeltilerin konsantrasyonu ve dozaj güvenilirliği açısından son derece önemlidir. formaldehit çözeltisi gibi) Çözünenin sıvı .Örnek 2.7 g 90 177. . Çözeltilerin hazırlanmasında kullanılan konsantrasyon ifadeleri.çözücünün sıvı olduğu (su-alkol. Çözücü ve çözünen maddeler değiĢik Ģekillerde bir araya gelerek çözelti Ģekillerini oluĢtururlar. • • • 100 gram çözeltide bulunan etkin maddenin gram olarak miktarı (a/a) 100 mi çözeltide bulunan etkin maddenin gram olarak miktarı (a/h) 100 mi çözeltide bulunan etkin maddenin mi olarak miktarı (h/h) Eğer % konsantrasyon yukarıdaki ifadeler gibi kesin olarak belirtilmemiĢse.

Farmasötik Çözeltilerin Formülasyonları Farmasötik çözeltiler çözücülerine göre. Çözücüsü su olmayan çözeltilerde. su yerine uygun alternatif çözücüler kullanılır. • • • • • • • Sudaki çözünürlük pH kontrolü KompleksleĢme Partikül büyüklüğü Yardımcı çözücü (co-solvent) ÇözünürleĢtirme Kimyasal modifikasyon sayılabilir. Çözücüsü su olan çözeltiler Çözücüsü su olmayan çözeltiler olarak değerlendirilebilir. • • 12 Çözücüsü su olan çözeltilerde önemli formülasyon parametreleri olarak. Su yerine kullanılabilen çözücüler Ģunlardır: • • • • • • • Bitkisel kaynaklı sabit yağlar Alkoller Polihidrik alkoller Dimetil sülfoksit Etil eter Sıvı parafin ÇeĢitli çözücüler Farmasötik çözeltilerin formülasyonlarına giren yardımcı maddeler: • • Tamponlar Renk maddeleri .

. Çözeltilerin hepsi özellikle uçucu çözücü içerenler. Farmasötik Çözeltilerin Dayanıklılığı Çözeltilerde yer alan maddeler kimyasal stabilite açısından katı formlarla kıyaslandığında daha dayanıksızdır. dekoksiyon vs.) olarak sınıflandırılabilir. Aromatik sular ġuruplar Eliksirler Linktuslar Ağız suları ve gargaralar Farmasötik çözeltiler hazırlanma yöntemlerine göre.) Kimyasal reaksiyon ile hazırlanan çözeltiler (örn: Alüminyum subasetat çözeltisi) • Ekstraksiyon yöntemi ile hazırlanan çözeltiler (örn: enfüzyon. Farmasötik çözeltiler grubunda yer alan preparat çeĢitleri ise: • • • • • 13 • • • • Nazal çözeltiler Kulak damlaları Enemalar Haricen kullanılan preparatlar olarak sınıflandırılır.1. ÇalıĢma 3.• • • • • • Lezzet ve koku vericiler Yoğunluk ayarlayıcılar Ġzotoni ayarlayıcılar Koruyucular Antioksidanlar Tatlandırıcılar olarak sıralanabilir. Lugol çözeltisi vs. yüksek sıcaklıktan korunarak saklanmalı ve kullanılmalıdır. • • Basit çözeltiler (örn: Rivanol çözeltisi. sıkıca kapatılmıĢ kaplarda.

Bu çözelti ne amaçla kullanılır? 2. Alüminyum Subasetat Çözeltisi (USP 27) Aluminium Subacetate Topical Solution Alüminyum sülfat Asetik asit Kalsiyum karbonat ArıtılmıĢ su Hazırlama: Alüminyum sülfat 600 mi soğuk suda çözülür. Sorular: 1. Baume derecesi nedir? Farmasötik teknolojideki kullanımını araĢtırarak yazınız. 3. karıĢtılır ve bu karıĢım 24 saat bekletilir. Sonra asetik asit azar azar ilave edilir. Büchner hunisi içerisinde kalan tortu azar azar su ilave edilerek yıkanır ve mezürde 1000 mi'ye tamamlanır. Eğer gerekirse çözelti vakum yardımıyla süzülür. Eksilen su miktarı kaynatılıp soğutulmuĢ su ile tamamlanır.2.% 3 a/a Borik Asit Çözeltisi Hazırlama: Borik asit kaynar suda çözülür. soğutulur ve tartılır. Sorular: 1.3. Avrupa Farmakopesine (EP) göre sıvı preparatlar nasıl sınıflandırılmıĢtır? Yazınız. ÇalıĢma 3. Borik asit çözeltisi hazırlanırken kaynatılmasının nedenlerini anlatınız. Erlen (ağzı pamuklu tülbent ile kapatılmıĢ) içinde 10 dakika kaynatılır. süzülerek ĢiĢeye konur. 14 ÇalıĢma 3. Çözelti süzülür ve üzerine kalsiyum karbonat (birkaç kısım halinde ve karıĢtırarak) ilave edilir. 145 g 160 mi 70 g y. 1000 mi .m.

4. Gerekli miktar suyla istenilen hacme tamamlanır. 15 Sorular: 1. USP' ye göre farmasötik çözeltiler nasıl sınıflandırılır? Yazınız.m. Bu çözelti hangi amaçlarla ve nasıl kullanılır? 3. karıĢtırılır ve gerekirse süzülür.Alüminyum Asetat Çözeltisi (USP 27) Aluminium Acetate Topical Solution Solutio Alumini Acetatis (Burow 's Solution) Alüminyum Subasetat Çözeltisi Glasiyal asetik asit ArıtılmıĢ su Hazırlama: Bir erlene daha önce hazırladığınız alüminyum subasetat çözeltisinden gerekli miktar konulur. Üzerine glasiyal asetik asit ilave edilir. Kireç Suyu (USP 27) Calcium Hydroxide Topical Solution Aqua Calcariae Lime Water Kalsiyum hidroksit ArıtılmıĢ su Hazırlama: 3 g kalsiyum hidroksit 1000 mi su ile iyice çalkalanır ve duruluncaya kadar yaklaĢık 1 saat kadar bekletilir. Bu çözeltinin USP'ye göre pH'sı kaç olmalıdır? 4. ÇalıĢma 3. çalkalanır. uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir. Sorular: 3g 1000 mi 545 mi 15 mi y. Bu çözelti % kaç alüminyum asetat içerir? 2. 1000 mi . üstte kalan berrak kısım çözeltiyi bulandırmadan dikkatlice aktarılarak ĢiĢeye konur. ġiĢesine konarak.

02 g 17.00 mi 5. Nötr Sodyum Hipoklorür Çözeltisi (USP 27) Sodium Hypochloride Topical Solution Sodyum hipoklorür çözeltisi Monobazik sodyum fosfat monohidrat Dibazik sodyum fosfat anhidri ArıtılmıĢ su Hazırlama: Monobazik sodyum fosfat monohidrat ve dibazik sodyum fosfat yaklaĢık 500 mi suda çözülür. HazırlamıĢ olduğunuz çözeltiye potasyum permanganat ilavesinin nedenini açıklayınız. y. Aktif Klor Miktar Tayini: Piyasadan alınan sodyum hipoklorür çözeltisinden 5 mi alınarak bir balonjojeye konur.61 g 1000. 5. Bu çözelti.5 mi % 1 'lik niĢasta çözeltisi konularak. renk değiĢimi oldu mu? Bu çözeltinin pH'sı hangi aralıkta olmalıdır? 4. 2.1. Sorular: 1.1N sodyum tiyosülfat çözeltisi ile açık saman rengine dönüĢünceye kadar titre edilir. ayarlı 0.00 mi 1. Kireç suyunun kullanılacağı zaman süzülmesinin nedenlerini açıklayınız. Bu sırada üzerine 0. Ġyice çalkaladıktan sonra pipetle 10 mi çekip bir erlene konur. . Sodyum hipoklorür çözeltisini nasıl hazırladınız? Hesaplamaları gösteriniz. Ayırdığınız 1 mi çözeltiye 1 damla fenolftalein çözeltisi ilave ediniz. Pratikte kullanılan kaç tür sodyum hipoklorür çözeltisi vardır? Ġsimleri nelerdir? Aralarındaki fark nedir? ÇalıĢma 3. üzerine % 5'lik Ki çözeltisinden 4 mi eklenip 0.m. 2. Bu çözeltiye sodyum hipoklorür çözeltisi ilave edilerek 16 iyice karıĢtırılır ve gerekli hacme arıtılmıĢ su ile tamamlanarak uygun Ģekilde ambalajlanır. Üzerine su katılarak 50 ml'ye tamamlanır. ÇalıĢma 3. Kireç suyunun kullanılıĢ amacını ve saklama koĢullarını yazınız.6.5 mi % 25' lik HC1 ile asitlendirilir. Bu ilaç Ģeklinin özel ismi nedir? Ne amaçla kullanılır ve nasıl saklanır? 3.5.

Sorular: 1. Bilgi: NaOCĠ + 2HC1 +2KI-> NaCl + 2KC1 +I2 +H2O h + 2Na2S2O3 -> Na2S4O6 + 2NaI lml0.003723 gNaOCĠ = 0. Oksijenli suyun stabilitesine etki eden faktörler nelerdir? 5. Seyreltik Hidrojen Peroksit Çözeltisi Solutio Hydrogenii Peroxidi Hydrogen Peroxide Solution.003546 g Cl Sorular: 1.7.10 volümlük hidrojen peroksit çözeltisi ne demektir? 3. ÇalıĢmada kullandığınız reaktiflerin görevlerini yazınız? 3. Perhidrol ve oksijenli suda bulunan hidrojen peroksit yüzdeleri nedir? 2.oluĢan mavi renk kayboluncaya kadar ve her defasında iyice çalkalanarak titrasyon sonuçlandırılır. Bu çözeltinin stabilitesi nasıl sağlanır ve nasıl saklanmalıdır? Açıklayınız. Perhidrol ve oksijenli su hangi amaçla kullanılır? 4. 6. Diluted Önceden konsantrasyonu saptanmıĢ olan konsantre hidrojen peroksit çözeltisinden % 3 a/h'lik seyreltik hidrojen peroksit çözeltisi hazırlayınız. Gerekli seyreltme su ile yapılarak uygun ĢiĢeye konur.15 Volümlük 50 g seyreltik hidrojen peroksit çözeltisi hazırlamak için gerekli hesapları gösteriniz.1N-Na2S2O3 = 0. Sudaki klor miktarı en fazla ne kadar olmalıdır? 17 ÇalıĢma 3. Hazırlama: Hazırlamanız istenen çözelti için gerekli hidrojen peroksit miktarı hesaplanır. Bu çözeltinin hidrojen peroksit yüzdesi ne kadardır? . Elinizdeki konsantre hidrojen peroksit çözeltisi hidrojen peroksit miktarına göre orantı kurarak hazırlamanız istenen miktardaki çözelti için perhidrolden alacağınız miktar bulunur. Size verilen sodyum hipoklorür çözeltisinde yüzde kaç aktif klor buldunuz? 2.

DeriĢik Hidrojen Peroksit Çözeltisinde Hidrojen Peroksit Miktar Tayini: 1 mi çözelti su ile 100 ml'ye seyreltilir. Bir mezüre aktarılır. III. deriĢik H2O2 çözeltisinde olduğu gibi miktar tayinine devam edilir. teslim edilir. Bu karıĢıma yaklaĢık 100 mi arıtılmıĢ su yavaĢ yavaĢ iyice karıĢtırılarak ilave edilir ve tamamen çözülür.1N sodyum hidroksit ile renk değiĢene kadar titre edilir. Konsantre Ġyot Çözeltisi (USP 27) Strong Iodine Solution Ġyot Potasyum iyodür ArıtılmıĢ su Hazırlama: Ġyot ve potasyum iyodür cam havanda iyice ezilir.2 mi' den az ve 1 mi' den çok olmamalıdır. **Titrasyon hafifçe ısıtılarak yapılmalıdır.001701 g H2O2' ye eĢdeğerdir.1N KMnO4 0. Bundan 20 mi alınıp üzerine 5 mi seyreltik sülfırik asit katılır ve 0. I. **Titrasyona baĢlandığında ilk anda oluĢan renk dönüĢümü reaksiyonun bitimini göstermemektedir. Hazırladığınız çözeltinin etkin madde yüzdesi ne kadardır? y. 50 g 100 g 1000 mi .8. Bilgi: 1 mi 0.ÇalıĢma 3. Sorular: 1. ÇalıĢma 3. 18 II.9.m. Harcanan sodyum hidroksit miktarı 0.Çözeltinin Asitliğinin Saptanması: 10 mi çözelti su ile 20 ml'ye seyreltilir ve üzerine 5 damla metil kırmızısı konarak 0.1N potasyum permanganat ile titre edilir.Seyreltik Hidrojen Peroksit Çözeltisinde Hidrojen Peroksit Miktar Tayini: 5 mi hidrojen peroksit çözeltisi arıtılmıĢ su ile 100 ml'ye tamamlanır. Kalan su ile havan yıkanarak mezürde istenilen hacme tamamlanır ve uygun ĢiĢeye konarak etiketlenip.

m. 3. Bu çözelti baĢka hangi isimle de bilinmektedir? Yazınız.m. Bir mezüre aktarılır. Bu çözeltiden hastaya bir defada ve bir günde verilebilecek en fazla doz nedir? 5. Kalan su ile havan yıkanarak mezürde istenilen hacme tamamlanır. uygun ĢiĢeye konarak. y. 20 g 24 g 500 mi 1000 mi 20 g 24 g y. Bir mezüre aktarılıp. Sorular: 1. Etanollü Ġyot Çözeltisi (USP 27) Ġodi Solutio Spirituosa Iodine Tincture Tinctura îodi Ġyot Sodyum iyodür Alkol ArıtılmıĢ su Hazırlama: Ġyot ve sodyum iyodür cam havanda iyice ezilir. teslim edilir. etiketlenip teslim edilir. etiketlenip. Bu karıĢıma 500 mi alkol yavaĢ yavaĢ iyice karıĢtırılarak ilave edilir ve tamamen çözülür. arıtılmıĢ su ile havan yıkanarak mezürde istenilen hacme tamamlanır.10. uygun ĢiĢeye konur. Bu çözelti ne amaçla ve ne Ģekilde kullanılır? 4. Topikal Ġyot Çözeltisi (USP 27) Iodine Topical Solution Ġyot Sodyum iyodür ArıtılmıĢ su Hazırlama: Ġyot ve sodyum iyodür cam havanda iyice ezilir. Bu preparata potasyum iyodür ilavesinin nedenlerini açıklayınız.11. ÇalıĢma 3. 1000 mi .2. Buna suyun 50 mi'si yavaĢ yavaĢ iyice kanĢtırarak ilave edilir ve tamamen çözülür. Bu çözeltinin ambalajı ve saklanması nasıl olmalıdır? 19 ÇalıĢma 3.

21 Sorular: 1.1N sodyum tiyosülfat çözeltisi ile açık sarı renge kadar titre edilir. Konsantre Etanollü Ġyot Çözeltisi (USP 27) Strong Iodine Tincture Potasyum iyodür 50 g Ġyot 70 g ArıtılmıĢ su 50 mi Alkol y. Bilgi: 1 mi 0. ÇalıĢma 3. 3.1N Na2S2O3 0. Ġyot ile çalıĢırken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Açıklayınız. ÇalıĢma 3. 1000 mi Hazırlama: Potasyum iyodür 50 mi antılmıĢ suda tamamen çözülür ve bu çözeltiye iyot ilave edilir. 4. Alkol ile mezürde gerekli hacme tamamlanır. nedenleri ile birlikte açıklayınız.012692 g iyoda eĢdeğerdir.13. Bu preparatın hazırlanması sırasında dikkat edilmesi gereken noktalan belirterek.20 Sorular: 1. 2.12. 0. Serbest Ġyot Miktar Tayini: Ġyot çözeltisi örneğinden pipet ile 2 mi çekilip bir erlene konur (varsa kapaklı erlen kullanılır) ve üzerine 5 mi arıtılmıĢ su ilave edilir. Preparatın kullanılıĢ amacını yazınız. Örnek çözeltinizde % kaç iyot buldunuz? . Bu preparatın hazırlanması sırasında sodyum iyodür ilave edilmesinin nedenlerini açıklayınız.m. Bu sırada üzerine birkaç damla %1'lik niĢasta çözeltisi konup oluĢan mavi renk kayboluncaya kadar ve her damla sodyum tiyosülfat ilavesinden sonra iyice çalkalayarak titrasyona devam edilir.

kapalı bir kapta iyice çalkalanır ve üzerine 50 g polisorbat 80 ve 700 mi alkol ilave edilir. Bu sürenin sonunda pilili süzgeç kağıdından süzülür.m. Renksiz Ġyot Çözeltisi (Martindale. Renk tamamen kaybolunca alkol ile 100 ml'ye tamamlanır.m. 3. Preparatın hazırlanması sırasında bir reaksiyon oluĢuyor mu? OluĢuyorsa yazınız. ÇalıĢma 3. Bu preparat ne amaçla kullanılır? 2. Preparatın hazırlanması sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları belirtiniz. kap ve kalıntı tekrar alkol ile çalkalanarak süzülür ve 1000 ml'ye tamamlanır. Sonra deriĢik amonyak çözeltisi ilave edilir ve rengi gidinceye kadar bekletilir (birkaç gün olabilir). Sorular: 1.14. Hazırlama: Ġyot alkolde çözülür (gerekirse su banyosunda hafif ısıtılır).00 mi . Taze iyot çözeltisi lekesi ne ile çıkar? ÇalıĢma 3. Sorular: y. Kömür Katranı Çözeltisi (USP 27) Coal Tar Topical Solution Liquor Carbonis Detergens Kömür katranı Polisorbat 80 Alkol Hazırlama: 200 g kömür katranına 500 g yıkanmıĢ kum katılır.15.25 mi 100.) Decolourised Solution oflodine Ġyot DeriĢik amonyak çözeltisi Alkol (90°) y. Ġyice 22 çalkalanıp yedi gün kapalı bir kap içinde arasıra çalkalanarak masere edilir.2. 29th ed. 200 g 50 g 1000 mi 2.86 g 6.

Sorular: 1. Gül suyu ilave edilir.17. Sorular: 3g 3g 150 g 150 g 25 g 225 g 750 g . 2. Ardıç katranında bulunan etkili maddeler nelerdir? ÇalıĢma 3. Bu çözelti ne amaçla kullanılır? 3. Ardıç Katranı Losyonu Pix Juniperi Lotion Ardıç Katranı Alkol Arap sabunu Hazırlama: Ardıç katranı ile alkolün 1/5'i karıĢtırılır. Arap sabunu alkolün geri kalan kısmında çözülür ve ardıç katranı ile birleĢtirilir. Formüle giren maddelerin görevlerini yazınız.16. Bu preparat hangi amaçla kullanılır? 2. Rezorsin-Salisilik Asit Çözeltisi Solute Resorcini-Acidi Salicylici Salisilik asit Rezorsin Alkol Gül suyu 23 Hazırlama: ġahsilik asit ve rezorsin alkolde çözülür.1. Pilili süzgeç kağıdından süzülür ve uygun özellikteki ĢiĢeye konur. Preparatın hazırlanmasında yıkanmıĢ kum kullanılmasının nedenini açıklayınız? ÇalıĢma 3.

Hazırlama: Kafur etanolde çözülür. Preparat içindeki maddelerin görevleri nedir? 3. Her ilaveden sonra çalkalanarak karıĢtırılır ve 1000 mi'ye tamamlanır. 24 Sorular: 1. Bu ilaç Ģekli hangi amaçlarla kullanılır? 2. Kuvvetle çalkalanarak azar azar arıtılmıĢ su ilave edilir. Bu preparat hangi amaçla kullanılır? 2.m. kullanım süresi ve ambalajı hakkındaki düĢüncelerinizi yazınız.20. Çözelti kaç damla su ilavesi ile bulanıyor? Nedenlerini yazınız. y. Bu preparatın stabilitesi.m.1.19. saklama koĢulları. Gerekirse pilili süzgeç kağıdından süzerek ĢiĢeye konur. Alkollü Kafur Çözeltisi (USP 27) Spiritus Camphoratus Camphor Spirit Kafur Alkol Hazırlama: Kafur havanda önce 800 mi alkol ile çözülür. 100 g 1000 mi 40 g 600 mi 1000 mi . Konsantre Kafurlu Su (BP 1999) Concentrated Camphor Water Kafur Etanol (% 90) ArıtılmıĢ su y. ÇalıĢma 3. Daha sonra 1000 ml'ye alkol ile tamamlanır.18. ÇalıĢma 3. ÇalıĢma 3. Hazırladığınız çözeltiden 1 mi alın ve üzerine damla damla su ilave edin.

Bu ilaç Ģeklinin özel ismi nedir? 3. Üzerine çinko sülfat ilave edilerek karıĢtırılır. 5 mi y. 1000 mi 2.0 mi 1g 4g 1g 10 g 984 g . 24 saat bekletilir ve bir ĢiĢeye süzülür.5 mi y. Bu ilaç Ģekli nasıl saklanmalıdır? 4.m. Konsantre Kloroformlu Su (BP 1999) Double-strength Chloroform Water Kloroform ArıtılmıĢ su (taze kaynatılmıĢ-soğutulmuĢ) ÇalıĢma 3. 1000. Bu çözelti hangi amaçla ve nasıl kullanılır? 2.Alibor Suyu Aqua Zinco Cuprica Bakır sülfat Çinko sülfat Safran tentürü Alkollü kafur çözeltisi ArıtılmıĢ su Hazırlama: Bakır sülfat saat camında tartılır ve bir cam havana aktarılıp iyice toz edilir.23. Çözeltide yer alan maddelerin görevleri nelerdir? ÇalıĢma 3. Kalan su ilave edilerek karıĢtırma iĢlemine devam edilir. karıĢtırılır.21. Sorular: 1. ArıtılmıĢ suyun 1/3'ü ilave edilir. Kloroformu! Su (BP 1999) Chloroform Water Kloroform ArıtılmıĢ su (taze kaynatılmıĢ-soğutulmuĢ) 25 ÇalıĢma 3. Alkollü kafur çözeltisi ve safran tentürü konup.m.22.

0 mi 15. Nane Suyu Peppermint Water Aqua Menthae Piperitae Nane esansı Talk ArıtılmıĢ su (40°C) Hazırlama: 1g 10 g 999 g 350.0 mi 5. Aromatik Sular Aromatik sular. Magnezyum Sitrat Çözeltisi (USP 27) Magnesium Citrate Oral Solution Magnezyum karbonat Sitrik asit (susuz) ġurup Talk Limon esansı Potasyum bikarbonat ArıtılmıĢ su y. tadı hoĢ olmayan etkin maddeler için taĢıyıcı ve nadiren de etkin madde olarak kullanılırlar.m.5 g .24.420 g * sodyum lauril eter sülfat ÇalıĢma 3.Povidon-Ġyot çözeltisi Povidon-Iyot 30/06 10.140 g Sodyum sitrat 0.080 g Gliserin 1.0 g 0.000 g Teksapon K 12* 0.003 g Sodyum hidroksit (1 molar) 2. Özellikle dahilen kullanılacak çözeltilerin koku ve tadlannın düzeltilmesi için. ÇalıĢma 3.0 g 27.25. 26 3.1.1 mi 2.003 g Sodyum bifosfat 0.4 g 60. Droglardan hazırlanabildikleri gibi sentetik esanslardan da hazırlanabilirler. berrak ve sulu çözeltileridir.000 g ArıtılmıĢ su 86. suda çözünen. uçucu yağların veya hoĢ kokulu uçucu maddelerin doymuĢ.

Genel olarak etkin madde içermeyen fakat koku verici maddeler içeren Ģuruplara aromalı Ģuruplar denir. ĢiĢeye konarak uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir. Ģekerin sudaki veya diğer su içeren sıvılardaki konsantre çözeltileridir. ÇalıĢma 3. koku ve tat düzeltmek için taĢıyıcı olarak kullanılırlar. 3. 20 mi 600 mi 1000 mi . ara sıra çalkalayarak bir kaç saat bekletilip. ipeka Ģurubu.26. Kullandığınız esansın bir damlasının ağırlığını hesaplayıp. Sonra 1 saat bekletilip ıslak pilili süzgeç kağıdından süzülür. Konsantre Tarçın Suyu (BP 1999) Concentrated Cinnamon Water Tarçın esansı Etanol (% 90) ArıtılmıĢ su 27 Hazırlama: Tarçın esansı üzerine azar azar etanol ilave edilerek çözülür.2. Sorular: 1. kiraz Ģurubu. Nane suyu hazırlanmasında talkın hesaba katılmama nedenlerini yazınız. kakao Ģurubu. yazınız. 5'er dakikalık aralarla bir saat çalkalanır. Önceden sterilize edilmiĢ 50 g talk ilave edilir. Her iki formülde yer alan talkın kullanım amaçlarını karĢılaĢtırınız. Genel hazırlama yöntemleri: y. efedrin hidroklorür Ģurubu.Nane esansı talk ile iyice ezilerek karıĢtırılır. Örneğin. Örneğin. Sorular: 1. 3. Tedavi edici bir etkin madde içeren Ģuruplara etkin maddeli Ģurup denir. 2. süzülür. kodein fosfat Ģurubu. ġuruplar ġuruplar. kaynatılıp 40 C°'ye kadar soğutulmuĢ su ilave edilir. Aromatik suların stabilitesi nasıldır? Açıklayarak. Bu karıĢıma. iyice çalkalanarak küçük hacimler halinde arıtılmıĢ suya ilave edilir ve 1000 ml'ye tamamlanır. kaç damlasının bir gram geldiğini saptayınız. parasetamol Ģurubu. arabistan zamkı Ģurubu. karbetapentan sitrat Ģurubu gibi.m. portakal Ģurubu gibi. 2. Bunlar. Aromatik suların hazırlama yöntemlerini kısaca açıklayınız.

ġurupların içerdiği Ģeker oranının stabiliteleri üzerindeki etkisi nedir? 8. 5. her üç ĢiĢeyi ağızlan kapalı olarak dolabınıza kaldırınız. ġuruplara hangi koruyucu maddeler. sitrik asit Ģurubu gibi. Hazırladığınız Ģurubun yoğunluğunu ve spesifik ağırlığını hesaplayınız. 4. Bir baĢka ĢiĢeye 10 g hazırladığınız Ģuruptan koyarak etiketleyip.28. Bir baĢka ĢiĢeye yine 10 g Ģurup alın. Gerektiğinde bir veya birkaç koruyucu ilave edilebilir. ġeker yüzdesini a/a cinsinden hesaplayıp. temiz bir ĢiĢeye koyup. Basit ġurup (BP 2002) Sirupus Simplex ġeker ArıtılmıĢ su 28 Hazırlama: ġeker suda çözünene kadar ısıtılır ve kaynar su ile istenen hacme tamamlanır. soğutulmuĢ su ilave ederek iyice çalkalayınız. ÇalıĢma 3. üzerine 15 mi kaynatılıp. Dördüncü hafta sonunda bozunma varsa nedenlerini haftalık olarak değerlendirerek yorumlayınız. 3. Basit Ģurup kaynatıldıkça neden rengi koyulaĢır? 7. Sorular: 1. üzerine kaynatılıp soğutulmuĢ sudan 5 mi ilave edin ve iyice çalkalayın. Hazırladığınız Ģurup a/a ve a/h cinsinde yüzde kaç Ģeker içerir? 2. hangi oranlarda konur? Üç tane örnek veriniz. Hazırladığınız Ģuruptan 10 g alarak. Dört hafta boyunca her hafta ĢiĢelerinizi kontrol ederek gözlem sonuçlarını rapor haline getiriniz. Etkin maddesi sıcaktan etkilenen Ģuruplar ise etkin madde ile Ģurubun oda sıcaklığında karıĢtırılması ile hazırlanırlar.Monografisinde özel bir hazırlama yöntemi gerektirmeyen Ģuruplar Ģekerin suda çözünmesinden sonra bir taĢım kaynatılması ve soğutulması ve gereken hacme veya ağırlığa tamamlanması ile hazırlanırlar.27. 6.m. ÇalıĢma 3. ġurup (USP 27) Syrup y. Örneğin. kodein Ģurubu. ġeker yüzdesini a/a olarak hesaplayıp etiketine yazınız. 667 g 1000 g . etiketine yazınız.

) Codeine Linctus Kodein fosfat 3g BileĢik tartarazin çözeltisi 10 mi Benzoik asit çözeltisi 20 mi 50 mi 10 g 820 g 1000 mi . Daha sonra 1000 mi ye su ile tamamlanır. Etkin maddesi nedir? 2. Taze hazırlandığı taktirde koruyucu ilave etmeye gerek yoktur. Sorular: 1.m. 430 mi arıtılmıĢ su azar azar eklenerek karıĢtırılır ve elde edilen karıĢım süzülür.30.ġeker ArıtılmıĢ su Hazırlama: 850 g y. Bu Ģurup hangi amaçla kullanılır. ġurup ılıkken süzülür ve 1000 mi'ye kaynatılıp ılıtılmıĢ arıtılmıĢ su ile tamamlanır. Tolu Balsamı ġurubu (USP 27) Tolu Balsam Syrup Tolu balsamı tentürü Magnezyum karbonat ġeker ArıtılmıĢ su y. Hazırladığınız Ģuruptaki Ģeker konsantrasyonunun yüzdesini hesaplayınız. Hazırlama: Tolu balsamı tentürü havandaki 10 g magnezyum karbonat ve 60 g Ģeker üzerine ilave edilerek karıĢtırılır. ÇalıĢma 3. OluĢan berrak çözeltide geriye kalan Ģeker hafif ısıtılarak çözülür.29. 1000 mi Bir behere konan Ģeker kaynatılmıĢ su ile Ģeker tamamen çözünene kadar karıĢtırılır. 29 ÇalıĢma 3. Ayrıca ısıtma yapılmadan uygun bir perkolatör yardımı ile USP 27'ye göre de hazırlanabilir.m. Kodein Fosfat ġurubu (Remington 20thed.

32. karıĢtırılır. Bu Ģurup ne amaçla kullanılır? 2. 750 mi Ģurup ilave edilerek. ġurubun yaklaĢık yarısı bu karıĢıma ilave edilir.280 g Amonyum klorür 2. Sorular: 1 .31. Sonra kloroform spirit ilave edilir ve karıĢım 1000 mi'ye Ģurup ile tamamlanır. karıĢtırılır. Daha sonra Ģurup ile 1000 mi'ye tamamlanır. 30 Sorular: 1.700 g y. ÇalıĢma 3. Oral Kodein Fosfat Çözeltisi (BP 1999) Codeine Phosphate Oral Solution Kodein fosfat ArıtılmıĢ su Kloroform spirit ġurup Hazırlama: Kodein fosfat arıtılmıĢ suda çözülür. Diğer maddeler bu karıĢım üzerine ilave edilir.m. Hazırlama: 20 mi 20 mi 200 mi 1000 mi Kodein fosfat suda çözülür.Kloroform spirit nedir? Açıklayınız. ÇalıĢma 3. Difenhidramin Hidroklorür ġurubu Dıfenhidramin hidroklorür 0.Kloroform spirit ArıtılmıĢ su Limon Ģurubu ġurup y. Formülde yer alan maddelerin kullanılıĢ amaçlannı yazınız. 5g 15 mi 25 mi 1000 mi .m.

Nane spirit nasıl hazırlanır? Yazınız.000 mi % 0. Ġyice kanĢtmlır.07 100.1 g Nane spirit 2.34. Bu preparat kullanılırken nelere dikkat edilmelidir? ÇalıĢma 3. Süzüntüye geri kalan Ģeker ilave edilerek. Hazırlama: 1.022 g 5. Çözelti berraklaĢıncaya kadar süzülür. amonyum klorür ve mentol. Demir Sülfat ġurubu (USP 27) Ferrous Sulfate Syrup Demir sülfat 40.0 mi Hazırlama: Demir sülfat. ÇalıĢma 3. sitrik asit. Sodyum sitrat bir miktar Ģurupta çözülerek.33.Sodyum sitrat Mentol Alkol Propil paraben Metil paraben Basit surun v.0 g Sitrik asit (sulu) 2. ArıtılmıĢ su ile 1000 ml'ye tamamlanır.000 mi Difenhidramin hidroklorür. metil ve propil paraben alkolde çözülür. Bu preparat ne amaçla ve nasıl kullanılmalıdır? 3. Nane Spirit (USP 27) Peppermint Spirit Nane yağı 100 mi .140 g 0.m. nane spirit ve 200 g Ģeker suyun 450 ml'sinde çözülür.0 mi ġeker 825. her iki 31 çözelti karıĢtırılır.0 g ArıtılmıĢ su y. 2. çözülür. gerekirse bez filtreden süzülür. 1000. Ġki kat tülbentten süzdükten sonra etiketlenerek teslim edilir. Sorular: 1.03 % 0.m.

ÇalıĢma 3. 635 g 1000 mi 70 g 100 mi 1000 mi . 1000. 1000 mi ÇalıĢma 3. ÇalıĢma 3. Toplam hacim Ģurup ilavesi ile 1000 mi'ye tamamlanıp.m.m.m.0 g 4.0 g 5. Üzerine sodyum sakarin ilave edilip çözünene kadar karıĢtırılır.36.0 g 31.35.0 g Parasetamol Kristal sorbitol Sodyum siklamat Çilek esansı Kollidon 25 Gliserin Propilen glikol ArıtılmıĢ su o. Karbetapentan Sitrat ġurubu Sirupus Carbetapentanecitras Karbetapentan sitrat 2. Diğer bir beherde 40 mi alkol içersinde metil paraben ve propil paraben çözülür.0 g 33 ÇalıĢma 3. Litrelik bir beher içine bu iki çözelti konulup karıĢtırılır.0 g Sodyum sakarin 0.37. Daha önceden hazırladığımız Ģurup beherdeki karıĢım üzerine azar azar karıĢtırılarak ilave edilir.3 g ġurup (% 50 a/a) y. Senna ġurubu (USP 27) Senna Syrup Senna sıvı ekstresi Uygun bir esans ġeker ArıtılmıĢ su y.m.0 mi ArıtılmıĢ su 100. Parasetamol ġurup Paracetamol Syrup 5. iyice karıĢtırılır (iĢleme baĢlamadan önce 1000 ml'lik hacim hassas olarak ölçülüp beherin üzerinde iĢaretlenir).0 mi Hazırlama: Karbetapentan sitrat bir beherde 100 mi arıtılmıĢ suda çözülür.m. 250 mi y.0 g 15.38.0 mi Metil paraben 0.ı g 20.Nane (kaba toz) Alkol 32 10 g y.5 g Alkol 40. Ġpeka Ģurubu (USP 27) Ipecae Syrup Ġpeka (toz edilmiĢ) Gliserin ġurup y.0 g 20.7 g Propil paraben 0.

berrak. Her bir ĢiĢedeki Ģurup miktarını gram ve mi olarak bir çizelge halinde gösteriniz. kapakları kapatılıp. Daha sonra ĢiĢe doldurma makinesi her bir ĢiĢeye 90 mi Ģurup dolduracak Ģekilde ayarlanıp. renk ve koku verici maddeler de bulunabilir.00 mi 150. ġuruplarla karĢılaĢtırıldığında daha az tatlı ve daha az viskozdurlar. 3. ÇalıĢma 3. Doldurma iĢleminden sonra ĢiĢeler etiketlenmeden önce tıpa ve kapaklan kapatılıp tekrar tartılır). Ģurup. Çözücü ortamının alkol ve su karıĢımından oluĢması nedeni ile hem suda hem de alkolde çözünen maddeleri çözelti içinde tutabilirler. ġuruplarda zamanla gözlenen değiĢiklikler nelerdir? Yazınız. 34 2. ortalamadan % sapmasını hesaplayıp bir tablo halinde gösteriniz.Hazırlanan bütün Ģuruplar ana Ģurup toplama tankında birleĢtirilir ve hepsi birden tektür oluncaya kadar karıĢtırılır. Eliksirler Eliksirler. suda çözünen maddelerin ise su içinde çözünmesinden sonra sulu çözelti alkollü çözeltiye eklenir.00 mi 0. 3. Hazırlanan Ģurubun doldurma iĢlemine geçmeden önce dansitesi saptanır.75 mi . Formül yapılarında etil alkol ve suyun yanısıra gliserin. Bunun için darası alınmıĢ 100 ml'lik bir balon joje Ģurup ile doldurulup hassas olarak tartılır ve Ģurubun dansitesi bulunur. Formülasyonda kullanılan maddelerin görevlerini yazınız. Vakum ile cam filtreden süzülür.39. etiketlenir (ġurup ĢiĢeleri boĢ ve kapaklan kapalı iken tek tek numaralanıp tartılır. fenobarbital eliksir) kullanılırlar. ortalama ve standart sapmasını ve her bir ĢiĢedeki miktarın. Ġki çözelti tamamen karıĢtırıldıktan sonra karıĢım istenilen miktar veya hacme reçetede kayıtlı çözücü ile tamamlanır. Bulduğunuz tablo sonuçlarını yorumlayarak. propilen glikol. koruyucu. Genel hazırlama yöntemi: Eliksirler genellikle basit çözelti hazırlama yöntemlerinden karıĢtırma ile veya iki ya da daha fazla sayıdaki sıvı maddenin birbiri ile karıĢtırılması ile hazırlanırlar. Etkin maddeyi taĢıyıcı olarak (sıvağ) kullanılabildikleri gibi lezzet düzeltici (aromatik eliksir) ve tedavi edici amaçla da (deksametazon eliksir. Formüldeki alkolde çözünen maddelerin alkol içinde. değerlendiriniz. sorbitol. Sorular: 1. Doldurduğunuz ĢiĢelerdeki ortalama Ģurup miktarını (mi).3. Sodyum Pentobarbital Eliksiri Sodium Pentobarbital Elixir Sodyum pentobarbital Gliserin Alkol Portakal esansı 4.00 g 450. hazırlanan Ģurup ĢiĢelere doldurularak. 4. tatlı ve alkol-su karıĢımından oluĢan preparatlardır.

00 mi Seyreltik hidroklorik asit 6.Karamel 2.41. Pediatrik Parasetamol Eliksir Pediatric Paracetamol Eliksir Parasetamol Eritrosin çözeltisi Kloroform spirit Konsantre ağaç çileği suyu Alkol (%95) Propilen glikol Ġnvert Ģurup Gliserin y.m. Gliserin. 1000.th Terpin Hidrat Eliksin (Remington 20m ed. ÇalıĢma 3.) Terpin Hydrate Elixir Terpin hidrat 6. .100 mi Benzaldehit 0. Sorular: 1.005 mi Sorbitol çözeltisi (USP) 10.40.m. 20 mi 25 mi 100 mi 100 mi 275 mi .00 mi ArıtılmıĢ su y. Portakal esansı alkolde çözülür ve diğer karıĢıma ilave edilir.000 g Portakal esansı 0.00 mi 35 Hazırlama: Sodyum pentobarbital suyun bir kısmı ile erlende çözülür. karamel.m. Ģurup ve seyreltik hidroklorik asit ilave edilir. Eliksirlerin Ģuruplardan farklı yönleri nelerdir? Bir eliksir formülasyonu hazırlarken stabilitesi açısından nelere dikkat edilmelidir? ÇalıĢma 3. Suyun geri kalanı ilave edilerek istenen hacme tamamlanıp karıĢtırılır.00 g ġurup 150.000 mi 1000 mi 24 g y.

000 mi 43.0 mi . 40. **Bu lavman tek baĢına ve baĢka enemalar için sıvağ olarak kullanılabilir. 37 ÇalıĢma 3. Kaynama sıcaklığına kadar ısıtılmıĢ arıtılmıĢ su bu karıĢıma azar azar çalkalayarak ilave edilir. Alkol veya arıtılmıĢ su y.m. 36 ÇalıĢma 3. 1000 mi 3. ÇalıĢma 3. Enemalar (Lavmanlar) ÇeĢitli amaçlarla rektum içine verilerek uygulanan sulu veya yağlı çözelti. barsaklan boĢaltmak için kullanılan enemalar.42. besleyici. Antihelmentik.000 mi Aromatik Eliksir (USP 27) Aromatic Elixir ġurup 375 mi Talk 30 g Esans y. Genel olarak kullanımlarına göre.44.Propilen glikol Alkol ArıtılmıĢ su y. sedatif veya uyarıcı olarak tedavi amacı ile kullanılanları olduğu gibi radyolojik incelemelerde teĢhis amacı ile kullanılanları da vardır.4.0 g 1000. rektal bölgedeki rahatsızlıklarda lokal etki meydana getirmek amacı ile hazırlananlar olmak üzere baĢlıca üç grup altında toplanabilirler.m.m.m.43. absorbsiyonla sistemik etki oluĢturmak amacıyla hazırlanan enemalar. emülsiyon veya süspansiyon tipindeki preparatlara denir. NiĢastalı Enema (Remington 20th ed. 30. Daha sonra preparat tekrar ısıtılarak Ģeffaf hale getirilir. Fosfatlı Enema I (BP 1999) Phosphates Enema Sodyum dihidrojen fosfat dihidrat 160 g y.000 mi 100.) Starch Enema Ġnce toz edilmiĢ buğday niĢastası ArıtılmıĢ su Hazırlama: 30 g niĢasta 200 mi soğuk su ile ezilir ve pasta haline getirilir.

47.0 g Propilen glikol 100. 5-Aminosalisilik Asitli Enema (Remington 20 th ed.0 g Metil paraben 8.0 g Propil paraben 2. ÇalıĢma 3. 4000.) 5-Ammosahsılik asit 168.45. Sorular: 1 .9 g Sodyum klorür 36.0 g Sodyum dihidrojen fosfat 1.0 g Sodyum askorbat 2.0 mi ArıtılmıĢ su y.6 g Disodyum hidrojen fosfat 17. Fosfatlı Enema II (BP 1999) Phosphates Enema Sodyum dihidrojen fosfat dihidrat Disodyum hidrojen fosfat dodekahidrat 100 g 80 g ArıtılmıĢ su (taze kaynatılıp soğutulmuĢ) y.m. 1000 mi *Uygun bir koruyucu içerebilir. 1000 mi 38 ÇalıĢma 3.m.Yukarıdaki preparatlan nasıl hazırlarsınız? 2. Sabunlu Enema (Remington 20th ed.0 g Kitre zamkı 16.m.48. 1000 mi *Uygun bir koruyucu içerebilir.m. Bu preparatlar hangi amaçla kullanılırlar? ÇalıĢma 3.46.0 mi ÇalıĢma 3.) Enema ofSoap YumuĢak sabun (potas veya sodyum sabunu) 50 g ArıtılmıĢ su y.Disodyum hidrojen fosfat dodekahidrat 60 g ArıtılmıĢ su (taze kaynatılıp soğutulmuĢ) y. .

1000 ml'ye elastik kollodyon ilave edilerek tamamlanır.5. Hint Yağlı Enema II Hint yağı NiĢasta müsilajı 39 3.50. Salisilik Asitli Kollodyon (USP 27) Salicylic Acid Collodion Salisilik asit Elastik kollodyon Hazırlama: Salisilik asit 750 mi civarında elastik kollodyonda çözülür. ince bir tabaka halinde kalır. çözücüsü uçtuktan sonra deri üzerinde elastik.m. Elastik kollodyonda kullanılan hint yağı' nm görevi nedir? y. piroksilinin (nitroselüloz) etil eter ve etanol karıĢımındaki çözeltisidir. Sorular: 1. 100 g 1000 mi % 10 h/h % 20 h/h % 10 h/h % 5 a/h y. Haricen deri ve derideki çatlaklar üzerine uygulanan kollodyon. Hint Yağlı Enema I Hint yağı YumuĢak sabun çözeltisi ÇalıĢma 3.Baryum Sülfath Enema (Remington 20 th ed. ÇalıĢma 3. 120 g 100 mi 500 mi . Kollodyon Kollodyon.m.51.49.) Barium sulfate enema Baryum sülfat Arap zamkı müsilajı NiĢastalı enema ÇalıĢma 3.

50 g 2. 20 g 30 g 1000 g 40 g 750 mi 250 mi 3. Salisilik asitli kollodyon ne amaçla kullanılır? ÇalıĢma 3. Kollodyon (USP 27) Collodion Piroksilin Eter Alkol 40 ÇalıĢma 3. Bu preparatlar için en uygun pH 6.6. Ağız suları Ağız yıkama çözeltileri.53. Kullammlan ve hazırlanmaları sırasında nelere dikkat edilmelidir? 3. gliserin ve su kullanılır.1.54.) Mandl 's Paint Ġyot Potasyum iyodür ArıtılmıĢ su Nane esansı Alkol (%90) Gliserin 1.00 mi y.57. Ağız BoĢluğuna Uygulanan Çözeltiler 3. Elastik Kollodyon (USP 27) Flexible Collodion Kafur Hint yağı Kollodyon y.m. Bu preparatlarda çözücü olarak genellikle alkol.2.52. 100.0 arasında olmalıdır.25 g 2. Formülasyonlarında renk vericiler.6. Bu preparatlar nasıl kullanılır.50 mi 0. baĢlıca ağzın lokal hijyenini korumak.m.40 mi 4.00 mi . sentetik tatlandırıcılar ve yüzey etken maddeleri de içerebilirler. mukozadaki hastalıklan tedavi etmek ve diĢ çürümelerini önlemek amacıyla kullanılırlar. Mandel Boyası (Martindale 29th ed. ÇalıĢma 3.

1 Sitrik asit %0. ÇalıĢma 3.56. Tween 60 % 0.03 %3 %2 %1 % 10 .57.3 Etanol %10 ArıtılmıĢ su % 69. ÇalıĢma 3. Setil piridinyum klorür %1 Sorbıtol (%70'lik çözeltisi) %20 Tarçın esansı % 0.4 Not: Fungusit ve bakterisit olan bu banyo kullanılmadan önce 1:3 oranında sulandırılmahdır. Timol Alkol Boraks Sodyum bikarbonat Gliserin % 0. 50 mi gliserin ve nane esansı ilave edilerek ve gliserin ile 100 ml'ye tamamlanır.Hazırlama: Ġyot ve potasyum iyodür suda çözülür.55.m. Sodyum klorür ve Sodyum bikarbonat içeren ağız suyu (BP 1999) Sodyum klorür Sodyum bikarbonat Konsantre kloroformlu su Konsantre nane emülsiyonu ArıtılmıĢ su y. 1000 mi 15 g 10 g 500 mi 25 mi *Bu çözelti kullanılmadan önce ılık su ile yarı yanya seyreltilmelidir.m. 41 ÇalıĢma 3.05 Nane esansı %0.1 Renk maddesi y.

Bu formül antiseptik olarak kullanılır.5 g 50. Gargaralar Gargaralar farinks ve nazofarenksin hastalıklı durumlarında kullanılır. ÇalıĢma 3. 42 3. Bu çözeltilerin çözücüleri genellikle sudur. Tannik Asit Gargarası Tannik asitli gliserin (%15 a/a tannik asit) ArıtılmıĢ su ÇalıĢma 3. ÇalıĢma 3. 12. Hidrojen Peroksit Ağız Suyu (EP.0 g 500.Tadlandırıcı ArıtılmıĢ su y. 100 mi y.59. Bu yolla boğazın mukoz zarının ilaçla temas etmesi sağlanır. 100 mi * Kullanılmadan önce eĢit miktarda ılık su ile sulandırılmalıdır. Gargaralar ve ağız yıkama çözeltileri birbirlerinin yerine de kullanılabilirler. Timol miktarı artırıldığında alkol oranı da artırılmalıdır.2. Bunlarda etkin maddelerin yanı sıra formüllerinde renk ve tat maddesi de içerirler.61.m.m.m.60. 5 mi y. Kullanılmadan önce seyreltilirler.0 g y. Fenollü Gargara Phenol Gargle Fenol gliserin (%16 a/a fenol ve % 84 a/a gliserin) Renk maddesi ArıtılmıĢ su y. Rivanol Basit Ģurup ArıtılmıĢ su 43 ÇalıĢma 3.6.m.58.m. 4) 0.5 mi 100 mi .

% 6'lık a/h hidrojen peroksit çözeltisi hazırlanır. 3.6 g Gliserin 30. Hazırlama: Metilen mavisi 1-2 damla su ile cam havanda karıĢtırılarak. Stabilizatör ilave edilir ve ıĢıktan uzakta saklanır. Bu preparatlarda çözücü gliserin.3.63. Genellikle antiseptik ve lokal anestezik etkili etkin maddeler içerirler. azar azar gliserin ilave edilerek karıĢtırılır.62. gliserin ilave edilir ve karıĢtırmaya devam edilir.6. 2g 4g 90 g 4g . Kollutuvarlar Ağız yada boğaz mukozasındaki lezyon üzerine lokal olarak dokundurularak kullanılan preparatlardır.0 g ArıtılmıĢ su y. Metilen Mavisi Kollutuvarı Metilen mavisi 0. alkol veya su olabilir. Ġyot ve gliserin içeren preparatlann stabilitesi hakkındaki görüĢlerinizi yazınız. Sorular: 1.m. 44 ÇalıĢma 3. ÇalıĢma 3. Ġyotlu Kollutuvar Gliserine Iode Ġyot Potasyum iyodür Gliserin (% 85) Nane suyu Hazırlama: Ġyot ve potasyum iyodür cam havanda nane suyu ile iyice ezilir. Bu preparat hangi amaçla ve nasıl kullanılır? 2.

25 USP Endotoksin Unit'den fazla endotoksin içermeyen sudur.0 mi 45 4. Benzokain Kollutuvarı Benzokain 3.0 mi Propilen glikol 30. iyon değiĢimi. içme suyunun kaynak suyu olarak kullanılması ve deiyonizasyon. fıltrasyon veya diğer uygun yöntemlerle elde edilen sudur. distilasyon.1 'de yer almaktadır. ters ozmoz. Avrupa Farmakopesi (EP 5) ve Amerikan Farmakopesi (USP 27)'ne göre arıtılmıĢ su çeĢitleri EP5 ArıtılmıĢ su (Water. Enjeksiyonluk su için farmakopede arıtılmıĢ su tanımından farklı olarak. son arıtmada distilasyon veya ters ozmoz yöntemlerinin uygulanması gerektiği belirtilmektedir.3 mi Alkol 5. Enjeksiyonluk su ise arıtılmıĢ suyun taĢıması gereken özelliklerin aynısını içeren ve aynı zamanda ml'sinde 0. Tablo 4.64.ÇalıĢma 3.1. Hıghly Purifıed) Enjeksiyonluk su (Water for Injections) (Water for ınjections in bulk) b) Steril enjeksiyonluk su (Sterilised water for injections) USP 27 ArıtılmıĢ su (Purifıed water) Steril arıtılmıĢ su (Sterile purifıed water) Enjeksiyonluk su (Water for injection) Steril enjeksiyonluk su (Sterile water for injection) Bakteriostatikli enjeksiyonluk su (Bacteriostatic water for injection) (Sterile water for irrigation) Ġnhalasyon için steril su (Sterile water for inhalation) a) Büyük hacimde enjeksiyonluk su Ġrrigasyon için steril su USP 27'ye göre arıtılmıĢ su. Ġki farmakopeye göre verilen sınıflandırma Tablo 4. ArıtılmıĢ sular taĢıdıkları özelliklere göre veya suyun arıtılmasında kullanılan arıtma yöntemine göre adlandırılabilmektedir. ġekil .0 g Nane esansı 0. Punfıed) a) Büyük hacimli arıtılmıĢ su (Purifıed water in bulk) b) AmbalajlanmıĢ arıtılmıĢ su (Purifıed vvater in containers) Yüksek derecede arıtılmıĢ su (Water. SU VE KONTROLLERĠ Farmakopelere göre farmasötik amaçlı olarak kullanılmakta olan su arıtılmıĢ su genel adı ile tanımlanmaktadır.

1.4. 46 Ulusal içme suyu düzenlemelerine uygun kalitede içme suyu *^ Diğer kullanımlar Tipik Arıtma Basamakları * YumuĢatma *Deklorinizasyon *Deiyonizasyon * Ters ozmoz *Ultrafıltrasyon *Distilasyon Özel farmasötik amaçlar için iĢlem suyu (Büyük hacimli farmasötik kimyasallar) Ġngradient Su** Distilasyon veya Ters Ozmoz Enjeksiyonlıık Su Ambalajlama ve Sterilizasyon Ambalajlama ve Sterilizasyon J Parenteral olmayan ilaç Ģekilleri Steril ArıtılmıĢ Su AmbalajlanmıĢ Su Steril Enjeksiyonluk Su Ġrrigasyon için Steril Su Bakteriostatikli Enjeksiyonluk Su Ġnhalasvon için Steril Su .'de USP 27'de yer alan farmasötik amaçlar için kullanılan su ve bu suların elde ediliĢ yöntemlerini sınıflandıran bir Ģema verilmiĢtir.

Klorür (EP 5) Kontrol edilecek suyun 10 ml'sine 1 mi dilüe nitrik asit R ve 0. pH ölçümü (USP 27) 100 mi arıtılmıĢ su üzerine 0.1 mi ilave edilir ve bir yandan tüpteki bu karıĢım çalkalanırken diğer yandan damla damla azotsuz sülfırik asit R'den 5 mi ilave edilir. 2. 47 1. Kalsiyum (USP 27) Kontrol edilecek suyun 100 ml'sine 2 mi amonyum oksalat TS ilave edildiğinde bulanıklık oluĢmamalıdır.ġekil 4. Asitlik ve alkalilik 2. Organoleptik Kontrol ArıtılmıĢ suyu berraklık.4 mi ve difenilamin çözeltisi R'den 0.3 mi doygun potasyum klorür çözeltisi ilave edilerek hazırlanan çözeltinin potansiyometrik olarak pH'sı ölçülür. 5.1. Farmasötik amaçlar için kullanılan su [USP 27] **Parenteral amaçlar dıĢında kullanılan su ÇalıĢma 4. 2.1. koku ve tat yönünden kontrol ediniz. üzerine 100 g/l konsantrasyondaki potasyum klorür çözeltisi R'den 0. renk. ArıtılmıĢ su ve kontrolleri Kullandığınız arıtılmıĢ suya (deiyonize ve distile su) aĢağıda verilen kontrolleri uygulayınız ve sonuçları bir tablo halinde gösteriniz. Çözelti en azından 15 dakika berrak ve renksiz kalmalıdır. 15 dakika sonra çözeltide. 48 . 4. yine alınan 10 mi' lik bir kısma 0. 3. Nitrat (EP 5) Kontrol edilecek suyun 5 mi'si test tüpüne konarak bir buz banyosuna yerleĢtirilir.5 mi nitratsız su R ve 0. aynı koĢullarda ve aynı zamanda 4. Ġndikatörle belirleme (EP 5) Borosilikat camdan yapılmıĢ bir kap içindeki taze kaynatılmıĢ ve soğutulmuĢ arıtılmıĢ suyun 10 ml'sine 0.1 mi brom timol mavisi Rl eklendiğinde mavi renk oluĢmamalıdır.2. Tüp 50°C'lik su banyosuna alınır.1.5 mi standart nitrat çözeltisi R (2 ppm NO3) içeren karıĢımından farklı bir mavi renk oluĢmamalıdır.2 mi gümüĢ nitrat çözeltisi R2 ilave edilir.05 mi metil kırmızısı R çözeltisi eklendiğinde kırmızı renk oluĢmamak.

Sülfat (USP 27) Kontrol edilecek suyun 100 mi'sine 1 mi baryum klorür TS ilave edildiğinde sıvı berrak ve renksiz kalmalıdır.1 N HC1 veya 0. USP'de yer alan farklı steril suların tanımlarını yaparak. 7. Uçmayan artık (EP 5) Kontrol edilecek suyun 100 mi'si su banyosu üzerinde buharlaĢtırılır ve 100-105 °C'lik etüvde kurutulur. Okside olabilen madde (EP 5) Kontrol edilecek suyun 100 ml'sine 10 mi dilüe sülfirik asit R ve 0. Deiyonize su hazırlanmasında kullanılan iyon değiĢtiricilerin kapasitelerinin tayini Cam kapaklı 200 ml'lik bir erlen içerisinde dikkatle 1 g anyon değiĢtirici veya 1 g katyon değiĢtirici tartılır.1 N HC1 ilave edilir.6. ekivalan /g cinsinden hesaplanır.001) fazla olmamalıdır. varsa bu farklılığın neden kaynaklanabileceğini yazınız. bu numunelerin farmakopelere uygun olup olmadığını belirtiniz. Deiyonize su ve distile su ile yapmıĢ olduğunuz kontrollerin sonuçlarını karĢılaĢtırmalı bir tablo hazırlayarak yazıp. açık pembe renk tamamen kaybolmamalıdır.1 mi 0. 2.2. bunlarda yapılması istenen kontrolleri karĢılaĢtırmalı olarak inceleyip birbirinden farkı olup olmadığını.1 N NaOH ve anyon değiĢtirici için 100 mi 0. 8. Karbondioksit (USP 27) Kontrol edilecek suyun 25 ml'sine 25 mi kalsiyum hidroksit TS ilave edildiğinde karıĢım berrak kalmalıdır. Üstte kalan sıvının alkaliliği veya asitliği 0.1 N NaOH ile ve metil oranj indikatörü kullanılarak titrasyonla tayin edilir. ROH + HC1 -----> RC1 + H2O (Anyon değiĢtirici) RSO3H + NaOH -----> RSO3Na + H2O (Katyon değiĢtirici) 49 Sorular: 1. . Uçmayan artık ağırlığı 1 mg'dan (% 0.02 M potasyum permanganat ilave edilerek 5 dakika kaynatılır. Harcanan asit veya alkali miktarlarından 1 g iyon değiĢtiricinin tuttuğu anyon veya katyon. ÇalıĢma 4. 3. 24 saat arasıra çalkalanarak bekletilir. Üzerine katyon değiĢtirici için 100 mi 0. USP'ye göre enjeksiyonluk su ile steril arıtılmıĢ suyun birbirinden farklılığının ne olduğunu yazınız. 9.

blister. torba. kavanoz. selüloz bazlı malzeme ve çeĢitli sentetik materyal kullanılır. Kalan ilaç bir daha bu kaptan alınarak kullanılmaz. poĢet. v. ambalaj kağıdı gibi) ve ilaçlann topluca taĢınmasında kullanılan nakliye ambalajı (büyük karton kutu. kimyasal ve biyolojik olarak hiç bir Ģekilde içeriğindeki ilaçla etkileĢmemelidir. ana kabın konulduğu bir koruyucu dıĢ kap (karton kutu.). Ambalaj malzemesi ve ilaç kaplarının yapımında cam. kağıt gibi çeĢitli yapıda ana gövde ve parçalardan oluĢur. Ambalaj malzemesi ve ilaç kaplarının tercihinde müstahzara uygunluğu. hacmi ve ağırlığı. •Çok dozlu kaplar: Çok dozlu bir kap ilacın iki veya daha çok dozunu barındırır. 50 5. kutu. tahta sandık gibi) Ģeklinde gruplandırılırlar. Ġlaç kaplan ve ambalaj malzemesi kullanım amacına yönelik olarak ilaçla doğrudan temas eden bir ana kap (ĢiĢe. 7. ArıtılmıĢ sularda amonyak tayininin nasıl yapıldığını USP ve EP'ye göre yazınız. metal.4. iĢlenme ve üretim kolaylığı. plastik.b. 5. depolamak ve nakletmek amacıyla kullanılan materyallerdir. EP'ye göre hangi amaçlarla kullanılacak sular için alüminyum tayini yapılır ve bu test nasıl uygulanır? Yazınız. maliyeti. temininde kolaylık gibi özellikler göz önüne alınarak ilacın yapısına ve formuna yönelik seçim yapılır. Ağır metal tayini hangi tip arıtılmıĢ sular için yapılmaktadır? Yazınız. tüp. bekletildiği ve kullanıldığı ortamın tahrip ediciliğine bağlı olarak değiĢik derecelerdeki koruyuculukta ve içeriğindeki ilaç kaybını en az düzeyde tutacak Ģekilde üretilmiĢ olmalıdır. AMBALAJ MALZEMESĠ VE ĠLAÇ KAPLARI Ambalaj malzemesi ilacı dıĢ etkilerden korumak. USP'ye göre sınıflandırılmıĢ olan farklı tipte arıtılmıĢ sular için pH aralıklarının ne olduğunu yazınız. kavanoz. Bir ilaç kabı içeriğindeki ilacı kullanıma uygun bir Ģekilde verebilmeli ve ürünün doğasına. blister. tüp. Ġlaç kaplan ĢiĢe. 8. Ġlaç kapları belirlenmiĢ smırlann ötesinde kalitesini değiĢtirecek Ģekilde fiziksel. tıpa. Ġlaç kaplan ise farmasötik kullanıma yönelik olarak ilaç formunu içinde bulunduran ve bir kısmı onunla doğrudan temas eden koruyucu ve muhafaza edici malzemelerdir. Sizin çalıĢmalarınız sırasında yapmadığınız Total Organik Karbon testi farmasötik amaçlı sularda neden yapılır ve Avrupa Farmakopesinde verilen total organik karbon sınırı nedir? 6. Ġlaç kapları kullanım Ģekillerine ve içindeki ilacın özelliklerine göre aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırılır: •Tek dozlu kaplar: Tek dozlu bir kap tek bir uygulamada tümüyle veya kısmen kullanılmak üzere ilacı muhafaza eder. ventil. kapak. .

Boyut muayenesi . stabilizörler. Parenteral kullanılmak üzere sıvı içeren preparatların konduğu kaplarda kullanılan kauçuk tıpalar. elastik. Kauçuk tıpalar iki tipte sınıflandırılabilir: •Tip I tıpalar. vulkanizasyon yapıcılar. lifler. Eğer kap bir defadan fazla açılmak için tasarlanmıĢsa yeniden kapatıldığında hava sızdırmazlığmı devam ettirecek Ģekilde tasarlanmalıdır.1. 51 •Sıkı kapatılmıĢ kaplar: Bunlar normal Ģartlar altında katıları. •Kurcalanamaz kaplar: Açıldığını belli eden veya geri kapatılamayacak Ģekilde bir kapağa sahip olan kaplardır. •Hermetik kapatılmıĢ kaplar: Bu kaplar kabı oluĢturan malzemenin eritilerek kaynaĢtırılması suretiyle çok sıkı kapatılmıĢ kaplardır. yabancı partiküller. •Çocuk korumalı kaplar: Çocuklar tarafından açılmasını önleyecek kapak ile kapatılmıĢ kaplardır. hızlandırıcılar.1. Silikon elastomerden yapılmıĢ tıpalar. artık kauçuk parçaları) içermezler. göze çarpan yabancı maddeler (örneğin. Elastomerler doğal veya sentetik maddelerden polimerizasyon. polikondensasyon ve poliadisyon ile üretilir. yarı saydam veya opaktır ve kullanılan katkı maddelerine bağlı olarak değiĢtiğinden belli bir renge sahip değildir. •Tip II tıpalar. pigmentler) yapısı sonuç üründen istenen özelliklere bağlıdır. çok tabakalı tıpalar ve laklı tıpalar için bu özellikler geçerli değildir. 5.1. Hemen hemen tetrahidrofuranda çözünmezler ancak önemli miktarda geri dönebilen bir ĢiĢme gösterebilirler. Asıl bileĢenlerin ve katkıların (örneğin. uygun katkılar kullanılarak makromoleküler organik maddelerin (elastomer) vulkanizasyonuyla (çapraz bağlanma) elde edilen malzemeden yapılırlar. özel kullanımlar için (birçok defa delinme gibi) gerekli mekanik özelliklere sahiptirler ve kimyasal bileĢimleri nedeniyle ilk sınıftaki tıpalar kadar katı koĢullan karĢılayamazlar. sıvıları ve gazlan saklama ve taĢıma sırasında içeriden dıĢarı veya tersine geçirmez.•Ġyi kapatılmıĢ kaplar: Ġyi kapatılmıĢ bir kap içindeki ilacı normal Ģartlar altında dıĢarıdan gelebilecek katı veya sıvıların bulaĢmasından ya da içindeki maddenin kaybından saklama ve taĢıma sırasında korur.Fiziksel kontroller (TS 5540) 1. 52 5. Homojendirler. Bu özellikler liyofilize ürünlerin ve tozların konduğu kaplarda kullanılan tıpalar için de geçerlidir. Kauçuk Tıpa Kontrolleri Kauçuk tıpalar. en üst düzeyde istenen özellikleri sağlarlar ve genellikle tercih edilirler.

01 mm duyarlılıkta. daha az olmalıdır. çapak. boya lekeleri.5 den az olmalıdır. pürüz. 0. GörünüĢ ve yapılıĢ Tıpaların üzerinde. uygun büyüklükte bir behere konularak 121 °C'de. Absorbans (EP 5) . c)Parçaçık verme tayini (TS 4397) 5. 3. süngerleĢme veya kullanımı engelleyecek baĢkaca bir kusur meydana gelmemeli. GörünüĢ (TS 5540) Ekstraksiyon çözeltisinin bulanıklığı. 30 dakika tutulur. 30 dakika otoklavda tutulur.2. sterilizasyona dayanım ve parçacık verme tayini gibi fiziksel bazı kontrollerin yapılabilmesi için ekstraksiyon çözeltisi hazırlanır. a)Sertlik tayini (TS 1324) b)Sterilizasyona dayanım Analizi yapılacak numuneler 121+1 °C sıcaklıktaki otoklavda 30 dakika tutulur.Tıpaların. KaplanmıĢ tür tıpalarda en azından tıpanın ĢiĢenin içine giren ve ĢiĢeyle temas eden yüzeyleri kaplanmıĢ olmalıdır. 1. toz. Çözelti kokusuz ve renksiz olmalıdır. Otoklavdan çıkarıldıktan sonra tıpalarda yapıĢma. Fiziksel deneyler için ayrılmıĢ numuneler yaklaĢık 60 °C sıcaklıktaki suyla iki defa yıkanır. Fizikokimyasal kontroller Deneylerin yapılacağı ekstraksiyon çözeltisi hazırlanır. nodul. 2. GiriĢ kanalı olan tıpaların üst yüzeyinde iğnenin gireceği yer belli olmalıdır. kesik. Çözeltilerin pH'sı hemen ölçülür ve aralarındaki fark 0. 2. Deneyler için ayrılmıĢ örnekler yaklaĢık 60 °C sıcaklıktaki suyla iki defa yıkanır. Sertlik tayini.1 mm duyarlılıkta ölçülür. karĢılaĢtırma çözeltisinin bulanıklığından. 0. delik ve benzeri diğer kusurlar bulunmamalı ve tıpaların rengi homojen olmalıdır. 3.1. lif. Daha sonra 60 °C'de en çok 60 dakika kurutulur.5 cm'den küçük boyutları 0. yağ gibi yıkamakla giderilemeyen yabancı maddeler. pH (TS 5540) 20 mi ekstraksiyon çözeltisi ve 20 mi kör çözeltiye 1 mi potasyum klorür çözeltisi (% 0. Ģekil bozukluğu.1 a/h) ilave edilir. fiziksel özelliklerinde bir değiĢiklik olmamalıdır. 60 °C'de en çok 60 dakika kurutulur ve 100±5 cm2 tıpa yüzeyi için 200 mi taze arıtılmıĢ su kullanılarak ağzı beherle kapatılmıĢ erlene konularak otoklavda 53 121+1 °C'de.5 cm'den büyük boyutları 0. Aynı Ģartlarda karĢılaĢtırma çözeltisi olarak kör ekstraksiyon çözeltisi hazırlanır. yumuĢama.

8 mi hidroklorik asit ilave edildiğinde san renk oluĢmamalıdır.01 M sodyum hidroksit ilave edildiğinde mavi renk yada en fazla 0. Kendi kendine kapanma testi 8.1 mi bromtimol mavisi ilave edilir. Tip I kauçuk tıpalar için bu fark 3 mi'den fazla olmamalı ve Tip II kauçuk tıpalar için 7 mi'den fazla olmamalıdır. Amonyum 5. Uçmayan artık (EP 5) 5. Asitlik ve alkalilik 20 mi ekstraksiyon çözeltisine 0. Uçucu sülfürler 6. Geçirgenlik testi 9. 54 3. Pirojenite 3. Toksisite 2.01 M 0.3. 1. 60 °C'de en çok 60 dakika kurutulur ve 100+5 cm2 tıpa yüzeyi için 200 mi taze arıtılmıĢ su ilave edilip. Kimyasal kontroller (EP 5) Deneylerin yapılacağı ekstraksiyon çözeltisi hazırlanır. Kimyasal deneyler için ayrılmıĢ örnekler yaklaĢık 60 °C sıcaklıktaki suyla iki defa yıkanır.1. Ġndirgen madde 20 mi ekstraksiyon ve karĢılaĢtırma çözeltisine 1 mi dilüe sülfirik asit çözeltisi ve ardından 20 mi 0. Biyolojik kontroller (TS 4397) 1. ağzı beherle kapatılmıĢ erlene konularak otoklavda 121±1 °C'de yaklaĢık 30 dakika tutulur. Ġki deney farkı harcanan miktar hesaplanır. Daha sonra bu çözeltilere 1 g potasyum iyodür ilave edilir ve 0.25 mi %1'lik niĢasta çözeltisi damlatıldıktan sonra renk gidinceye kadar titrasyon sürdürülür. Bu çözeltiler 3 dakika kaynatılır ve soğutulur. Aynı Ģartlarda karĢılaĢtırma çözeltisi olarak kör ekstraksiyon çözeltisi hazırlanır.1. Bu çözelti karıĢımına en fazla 0.4.002 M potasyum permanganat çözeltisi ilave edilir. Ekstre edilebilir çinko 7. Dağılma testi 5. Ġndikatör olarak 0.4. Hemolitik etki .01 M sodyum tiyosülfat çözeltisi ile açık kahverengine kadar titre edilir. Ekstre edilebilir ağır metaller 4.3 mi 0. 2.

Sıcaklıkla ilgili özelliklerin tayini (TS 5540 ve TS 1324) 1. Sıcaklığa dayanım 5. •Tip II cam kaplar. . 55 Soda-kireç-silisyum camı. oluĢan alkaliliğin titre edilmesiyle değerlendirilir.5. Hidrolitik direnç. alkali metal oksitler. kullanılan camın kimyasal yapısından dolayı yüksek hidrolitik dirence sahiptirler. Nötral cam yapısından dolayı. genel olarak asidik ve nötral sulu preparatlar için uygundur. genellikle soda-kireç-silisyum camdan yapılırlar ve orta düzeyde hidrolitik dirence sahiptirler. Bir farmasötik ürünün üreticisi uygun özellikteki kabın seçiminden sorumludur. tüm preparatlar için kullanılmaya uygundur. Bu özellik belirli koĢullar altında. nötral camdan yapılırlar. parenteral amaçlar için olsun veya olmasın.2. •Tip III cam kaplar. arzu edilen spektral absorpsiyonu sağlamak için metal oksitlerin küçük miktarlarda ilavesiyle elde edilir. Farklı Ģekildeki farmasötik preparatlar için kullanılabilecek cam kap tipleri genel kurallar çerçevesinde aĢağıdaki koĢullara göre saptanır.1. hidrolitik dirençle gösterilir. • Tip I cam kaplar. Nötral cam. Cam Kap Kontrolleri Farmasötik kullanım için cam kaplar. parenteral amaçlar için olsun veya olmasın. kabın iç yüzeyi ile temasta olan veya toz edilmiĢ camdan suya geçerek çözünen maddelerin salınma direncidir. Soda-kireç-silisyum camı. yüksek termal dirence ve çok yüksek hidrolitik dirence sahiptir. alüminyum veya toprak alkali oksitler içeren borosilikat camdır. genellikle soda-kireç-silisyum camdan yapılırlar ve yüzeylerine uygulanan bir kimyasal iĢlem sonucunda yüksek bir hidrolitik dirence sahiptirler. Soğutmaya dayanım 2. baĢlıca da kalsiyum oksit içeren silisyum camıdır. Renkli cam. önemli miktarda boroksit. sodyum oksit ve toprak alkali oksitler. Renksiz cam görünür dalga boyundaki ıĢığa karĢı geçirgendir. • Tip II cam kaplar. farmasötik ürünlerle doğrudan temas etmesi amaçlanan camdan malzemelerdir. Cam kaplar hidrolitik dirence göre aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırılır (EP 5): • Tip I cam kaplar.5. yapısından dolayı ancak orta düzeyde hidrolitik dirence sahiptir. Farmasötik kullanım için olan cam kapların kimyasal stabilitesi.

Soğuduktan sonra kapaklar açılır. asetonun tamamen uçması için 140°C'lik etüvde 20 dakika kurutulur ve soğuması beklenir. Cam taneciklerinin tabanda düzgün bir Ģekilde yayılması sağlanır. Cam tanecikleri bir kurutma tepsisine konur. Silindirik kısımların toleransı 3. erlenler dikkatle kurulanır ve su ilavesiyle ilk ağırlığına getirilir.1. 50 mi arıtılmıĢ su ile benzer bir erlende kör çözelti hazırlanır. EP 5'te belirtildiği Ģekilde otoklavlanır. 57 .Eğrilik kontrolü 5. Aynı Ģekilde ikinci bir erlene kör olarak kullanılmak üzere 50 mi arıtılmıĢ su konur ve tartılır. Gözle muayene 2.05 mi metilen kırmızısı çözeltisi ilave edilir.Yükseklik toleransı 4. Parenteral kullanım için olan tüm sıvı ve toz preparatlann konduğu cam kapların içeriğin kontrolüne imkan vermesi önerilir.• Tip III cam kaplar. Tanecikleri süspande etmek için çalkalanır ve süzülür.2.2. parenteral kullanılan toz preparatlar (freze-dried preparatlar hariç) ve parenteral amaçlar için olmayan preparatlar için uygundur. 0. Tip I cam kaplar hariç farmasötik preparatlar için olan cam kaplar yeniden kullanılmamalıdır. Toz edilmiĢ camda hidrolitik direnç testi EP 5'te belirtilen Ģekilde toz edilerek hazırlanmıĢ numunelerden 10 g örnek alınarak erlene aktarılır ve 30 mi aseton ile yıkanır. parenteral uygulanım için olan susuz preparatlar. Her erlene 0. Hidrolitik direnç testi (EP 5) A.02 M HC1 ile titre edilir. bir erlene konur ve üzerine 50 mi arıtılmıĢ su ilave edilir ve tartılır. Kör çözeltide elde edilen rengin bir benzeri oluĢuncaya kadar test çözeltisinin titrasyonu yapılır. 10 g kurutulmuĢ cam tozu. ĠĢlem birkaç kez tekrarlanır.2. Parenteral olmayan preparatlar için renkli veya renksiz cam kaplar kullanılabilir. Fiziksel kontroller (TS 4865) 1. Test sıvısından elde edilen değerden kör çözeltiden elde edilen değer çıkanlır ve sonuçlar her 1 gram cam için 0. Ayrıca insan kan ve kan ürünleri için olan kaplar yeniden kullanılmamalıdır. Her iki erlende arıtılmıĢ su ile yıkanmıĢ nötral cam bir kap veya alüminyum folyo ile kapatılır. Erlen otoklava yerleĢtirilir ve 121°C'de 30 dakika.Doldurma hacmi 5.02 M HC1 ml'si olarak verilir. Bununla birlikte ıĢığa duyarlı olduğu bilinen maddeleri içeren preparatlar için renkli cam kap kullanılabilir. Parenteral kullanım için olan preparatlann renksiz cam kap içinde olması gerekir. Titrasyon: 50 ml'lik sıvı erlene alınır. Özel tipteki preparatlar için yukarıda önerilenden daha yüksek hidrolitik dirence sahip cam kaplar kullanılabilir. 56 5.

l. Sonuçlar 100 ml'de 0.4 0.2 8.8 0.8 1.0 1.2. Tip II ve Tip III cam kaplar için ise bu miktar 8. Yüzey hidrolitik direnç testi Yüzey hidrolitik direnç testi için test edilecek cam kaplar EP 5'te belirtilen Ģekilde temizlenerek.0 0.2' ye uymalıdır. Test çözeltisi için elde edilen değerden kör çözeltisinin değeri çıkarılır.Titrasyon sayısı ve test sıvısı hacmi.0 17. Tablo ġ.6 0. Test sıvısıda. B.1 4.Yüzey hidrolitik direnci için olan test'te sınır değerleri.8 3.1) bir erlene konur.0 100.0 .01 M HCl'in mi cinsinden hacmi Tip I ve II cam 1'e kadar 1-2' e kadar 2-5'e kadar 5-10 10-20 20-50 50-100 100-200 200-500 2.01 M hidroklorik asitin mi si olarak belirtilir. doldurulur ve belirtilen Ģartlarda otoklavlanır.Sınır değerleri: Tip I cam kaplar için harcanan 0.6 13.1 6. kör çözeltide ortaya çıkan renk oluĢuncaya kadar aynı asitle titre edilir.0 50.8 2. benzer ikinci bir erlene konur.3 1. Otoklavdan çıkarılan kaplara bir saat içinde titrasyon uygulanır.01 M hidroklorik asit ile titre edilir. Kör çözelti 0. Bu iki erlenede her 25 mi için 0. Dolum hacmi (mi) ____ 3'e kadar 3'den30'a kadar 30'dan 100'e kadar 100'ün üzeri 58 Tablo 5.5 0. Aynı miktardaki bir arıtılmıĢ su.9 Titrasyon sayısı Bir titrasyon için ______________ test sıvısı hacmi (mi) 1 2 2 3 25.5 ml'den fazla olmamalıdır. Önceden belirtilen hacimdeki sıvılar (Tablo 5. Sonuçlar Tablo 5.3 Tip III cam 20. Numuneler otoklavdan farmakope uyarılarına göre çıkarılır ve soğutulur.05 mi metilen kırmızısı çözeltisinden ilave edilir.0 100. Doldurma hacmi (mi) Her 100 mi test sıvısı için 0.02 M HC1 miktarı 1 ml'den fazla olmamalıdır.2 10. Kaplardan elde edilen çözeltiler birleĢtirilir ve karıĢtırılır.

01 M hidroklorik asit ve 0. Analiz yapılacak olan kap arıtılmıĢ su ile kapasitesi kadar doldurulur ve ağzı kapatılır. Absorbans (EP 5) 4.2 Farmasötik kullanım için olan plastik bir kap bir ürünü içeren veya taĢıyan ve onunla doğrudan temas eden plastik malzeme olarak tanımlanır. Diğer katkılar. Katkıların miktarı ve özellikleri polimerin tipine.01 M sodyum hidroksit ilave edildiğinde pembe renk.5 mi den fazla olmamalıdır.1 mi fenolftalein çözeltisi ilave edilir. Aynı iĢlem 20 mi kör çözelti için de yapılır.3. Katkılar. Ġndirgen madde 20 mi ekstraksiyon çözeltisine 1 mi dilüe sülfirik asit. Eğer bu sıcaklıkta kapta bir bozulma var ise 100 °C'de 2 saat bekletilir. polietilenteraftalat polimerleri ve etilenvinil asetat gibi kopolimerleri kullanılmaktadır. Bu malzemeler yapılarında etkiyi veya ürünün stabilitesini değiĢtirebilecek veya toksisitesini artıracak ekstrakte edilebilir miktarda hiçbir madde içermemelidir. Otoklava konularak 20-30 dakika içinde 121 °C'ye getirilir ve bu sıcaklıkta 30 dakika bekletilir. her materyal için farmakopede tanımlanmıĢ tip özelliklerine göre belirlenir. Asitlik ve alkalilik Analizi yapılacak olan kabın kapasitesinin %4'ü kadar miktarda ekstraksiyon çözeltisinden alınır. Daha sonra bu çözeltiye 1 g potasyum iyodür ilave edilir ve derhal 0. Çözelti renksiz kalmalıdır.1 mi metil kırmızısı çözeltisi ilave edildiğinde çözelti turuncu-kırmızı veya kırmızı renk alır. 59 5. Kabul edilebilir katkılar.2.500'ün üzeri 5. preparatın satıĢ ruhsatını onaylayan ilgililer tarafından belirlenir. Plastik Kaplar 0. 3 dakika kaynatılır ve soğutulur. Ġki deney arasındaki harcanan miktar farkı 1. Ġnsan kanı ve kan bileĢenleri için steril plastik kaplar . Farmasötik kullanım için olan kaplarda kullanılan malzemeler. plastiğe çevrilen maddeye ve düĢünülen amaca göre belirlenir. polipropilen. aynı iĢlemler borosilikat bir cam kaba arıtılmıĢ su konularak yapılır. içinde bazı katkılar içerebilen bir ya da daha çok polimerden oluĢmuĢtur. Antistatik ve kalıptan çıkıĢı kolaylaĢtıran maddeler yalnızca oral ve haricen kullanılmasına müsaade edilen kaplarda kullanılır. plastizerler. Saydamlık (EP 5) 5.1.002 M potasyum permanganat ilave edilir.001 M sodyum tiyosülfat ile titre edilir. lubrikantlar.2 2. renklendirici maddeler ve katalizörler olabilir.25 mi niĢasta çözeltisi kullanılır. Plastik ilaç kaplarının üretiminde genellikle polietilen. 20 mi 0. 0. 3. polivinil klorür. Sulu parenteral infüzyonlar için plastik kaplar Deneylerin yapılacağı ekstraksiyon çözeltisi hazırlanır.8 mi 0.3. 0. Kör çözelti için. 2.3. Bu çözeltiye 0. 1.4 mi 0. Ġndikatör olarak 0.

Sterilizasyon testi 11. Ekstre edilebilir madde 5. Absorbans . Amonyum 5.Ġnsan kanı ve bileĢenlerinin toplanması. Ġnsan kanı ve kan bileĢenleri için plastiklenmiĢ poli(vinil klorür) boĢ steril kaplar Ġnsan kanı ve kan bileĢenleri için plastiklenmiĢ poli(vinil klorür) boĢ steril kaplarda Avrupa Farmakopesi 5'e göre aĢağıda belirtilen kontroller yapılmaktadır. Pirojen testi 12. Gerilmeye karĢı direnç 3. Ġnsan kan ve kan bileĢenleri için steril kaplarda Avrupa Farmakopesi 5'e göre aĢağıda belirtilen kontroller yapılmaktadır. 1. Saydamlık testi 9. Santrifüjlenmeye dayanım 2.3. Okside olabilen maddeler 2. Buhar geçirgenliği 60 5.3. TamponlanmıĢ sistemlerde hemolitik etki 10. Basınç altında boĢaltma testi 6. Uçurmada artık 6. iĢlenmesi ve değerlendirilmesi için kullanılan plastik kaplar. Asitlik ve alkalilik 3. 1. Sıcaklık değiĢimlerine karĢı dayanım 8. Klorür 4. Dolum hızı 7. Toksisite testi 13. Sızdırma testi 4. eğer gerekiyorsa katkı maddeleri ilavesi ile bir veya daha fazla polimerden üretilir.

2 saat sonunda elde edilen bu sıvı aktarılarak ekstraksiyon çözeltisi elde edilir. diğerine bir damla metil oranj çözeltisi eklenir.1. Fenolftaline karĢı pembe renk. 1.1.3. Bu tüplere daha sonra sırasıyla 0. Deney numunesi rastgele bir iki nokta dıĢında floresan özelliği göstermemelidir. Antikuagülan çözeltisi içeren insan kanı için plastiklenmiĢ poli(vinil klorür) steril kaplar Bu tip kaplarda insan kan ve kan bileĢenleri için plastiklenmiĢ poli(vinil klorür) boĢ steril kaplarda Avrupa Farmakopesi 5'in istediği testler ile. Kimyasal kontroller El değmeden alman 10 g hidrofil pamuk temiz bir erlen içine alınır.1. 30 sn içinde 30 kez kuvvetlice çalkalanır. 2.5 mi gümüĢ nitrat. Birkaç dakika sonunda hiçbir tüpte bulanıklık oluĢmamalıdır. Tüpün birine üç damla fenolftalein çözeltisi. Fiziksel kontroller 1. 6. 6. Klorür. Tüpler iyice çalkalanır. Çalkalanma bitiminden 10 dakika sonra çözelti üzerinde ve tüpün kenarlarında 2 mm'den fazla kalıcı köpük görülmemelidir. Asitlik ve Alkalilik Ekstraksiyon çözeltisinden iki ayrı deney tüpüne 25'er mi çözelti konulur. Tekrar aynı Ģekilde çalkalanır. 61 Hidrofil pamuk % 100 pamuk liflerinden yapılmıĢ olmalıdır. Yüzey Aktif Madde Bu çözeltiden 10 mi bir deney tüpüne alınır. 3. metil oranj a karĢı soğan kabuğu renk oluĢmamalıdır. Amonyum oksalat ve baryum klorür çözeltisi .4.7. Lif uzunluğu Hidrofil pamukta 10 mm ve daha uzun liflerin miktarı ağırlıkça en az % 70 ve 6 mm den daha kısa liflerin miktarı ağırlıkça en çok % 10 olmalıdır. 2. Üzerine 100 mi arıtılmıĢ su konur ve iki saat bekletilir. 1 dakika beklenir. birkaç damla baryum klorür ve 5 ml'lik tüpe ise birkaç damla amonyum okzalat eklenir. Sülfat ve Kalsiyum Ġyonları Aranması Temiz ve kuru üç ayrı deney tüpünün iki tanesine ekstraksiyon çözeltisinden 10 mi üçüncüsüne de 5 mi konur. aĢağıda belirtilen testler yapılır. Optik beyazlatıcılar Paket veya paketlerden alınan 5 mm kalınlığındaki vatkalar dalga boyu 366±5 nm olan filtre edilmiĢ mor ötesi (UV) ıĢık altında fluoresan özelliği gösterip göstermemesi açısından incelenir. Ekstre edilebilir di(2-hekzil)ftalat 5.2.

BuharlaĢma ile kaybolan su eklenir. Su tutma yeteneği Numune birimini oluĢturan paketin veya paketlerin değiĢik yerlerinden kesilmeden pensle çekilerek alınan yaklaĢık 1 g'lık 5 deney numunesi bir araya getirilerek tel sepete yerleĢtirilir ve sepetle beraber 0.2. Pamuk suya deydiği anda kronometre çalıĢtırılır ve pamuğun tamamen batma süresi belirlenir.0lg yaklaĢımla tartılır. Hidrofil pamuk her bir gram kütlesi baĢına en az 23 g su tutabilmelidir. Suda çözünen madde miktarı (%): a-b / p a: Etüvde kurutulan beherin kütlesi (g) b: Beherin darası. Kalan kısmı 100-105 °C de kurutulur ve hassas olarak tartılır.5'den fazla olmamalıdır.1. Kül miktar tayini (TS 4786) 7. Hunide kalan pamuk cam çubukla dikkatlice sıkılır ve alınır.01 g yaklaĢımla tartılır. Süzüntünün 400 mi'si uçurulur. (g) p: Deneyde kullanılan pamuğun kütlesi 5. Yağ ve yağlı madde miktarı tayini (TS 4786) 6.katıldığında hemen bulanıklık oluĢmamalı. 6. Batma süresi tayini (Hidrofillik) Numune birimini oluĢturan paketin veya paketlerin değiĢik yerlerinden kesilmeden pensle çekilerek alman yaklaĢık 1 g' lık 5 deney numunesi bir araya getirilerek tel sepete yerleĢtirilir ve sepetle beraber 0. Boyar maddelerin tayini (TS 4786) 6. Su tutma yeteneği 1 g kütle baĢına hesaplanır.4. Suda çözünen madde miktarı tayini 5 g pamuk 500 mi arıtılmıĢ su içinde 30 dakika ara sıra karıĢtırılarak kaynatılır. 65 8. 64 4.2. gümüĢ nitrat çözeltisi katıldığında ise bulanıklık görülmemelidir. Tel sepet 10 mm yükseklikten beher içindeki 20 C° deki arıtılmıĢ suya bırakılır. Bir huniden darası bilinen behere aktarılır.01 g yaklaĢımla tartılır. Hidrofil pamuğun tamamıyla batma süresi 10 saniyeden fazla olamamahdır. Viskozluğun düĢen bilye yöntemi ile tayini . Bütün çözelti sıcakken süzülür. Deney sonunda sepet sudan çıkarılır ve 30 sn süreyle suyun süzülmesi sağlanır.1. Tel sepet 10 mm yükseklikten beher içindeki 20 C° deki arıtılmıĢ suya bırakılır. Darası alınmıĢ bir beher içinde 0. Suda çözünen madde miktarı % 0.3.

Suda çözünen madde miktarı (%): a-b / p a: Etüvde kurutulan beherin kütlesi (g) b: Beherin darası. Bilyenin borudaki iki iĢaret çizgisi arasındaki mesafeyi geçiĢ süresi (t) saptanır ve aĢağıdaki denklem yardımı ile viskozluk (n) hesaplanır.3. Suda çözünen madde miktarı % 0. Physical Pharmacy. Bütün çözelti sıcakken süzülür. Yağ ve yağlı madde miktarı tayini (TS 4786) 6. Suda çözünen madde miktarı tayini 5 g pamuk 500 mi arıtılmıĢ su içinde 30 dakika ara sıra karıĢtırılarak kaynatılır.2. Aletin bilyelerinden biri seçilerek boru içine üstten bırakılır.5'den fazla olmamalıdır. 80 4. Hoeppler düĢen bilye viskozimetresi [A. Philadelphia.0lg yaklaĢımla tartılır. (g) p: Deneyde kullanılan pamuğun kütlesi 5. Tel sepet 10 mm yükseklikten beher içindeki 20 . Lippincott Williams & Wilkins.Aletin cam borusu viskozluğu ölçülecek sıvı ile doldurulur. Kalan kısmı 100-105 °C de kurutulur ve hassas olarak tartılır. Süzüntünün 400 mi'si uçurulur. Bir huniden darası bilinen behere aktarılır. Boyar maddelerin tayini (TS 4786) 6. 4th Edition. Martin. Ti = t(Sb-Sf)B r\ : t: Sb: Sf: B: Sıvının viskozluğu (cP) Bilyenin geçiĢ süresi (s) Bilyenin yoğunluğu (g.cm"3) Sıvının yoğunluğu (g. BuharlaĢma ile kaybolan su eklenir.1. Batma süresi tayini (Hidrofillik) Numune birimini oluĢturan paketin veya paketlerin değiĢik yerlerinden kesilmeden pensle çekilerek alman yaklaĢık 1 g' lık 5 deney numunesi bir araya getirilerek tel sepete yerleĢtirilir ve sepetle beraber 0. 463. 1993]. Kül miktar tayini (TS 4786) 7. Hunide kalan pamuk cam çubukla dikkatlice sıkılır ve alınır.cm"3) Seçilen bilyeye ait ve aletin kitapçığında verilen bir sabit Örnek tüpü içindeki bilye ġekil 8.

pansuman malzemesini tespit etmekte. Pamuk suya deydiği anda kronometre çalıĢtırılır ve pamuğun tamamen batma süresi belirlenir. Etüvde 105-110°C de sabit tartıma gelene kadar beklenir.1.1. GörünüĢ Elinizdeki flasteri gözle kontrol edin düzgün görünüĢlü olup olmadığını yapıĢkan kısmın alt tabakanın üst yüzeyine yapıĢıp yapıĢmadığını saptayın.2. Su tutma yeteneği 1 g kütle baĢına hesaplanır. Tel sepet 10 mm yükseklikten beher içindeki 20 C° deki arıtılmıĢ suya bırakılır. Ağırlık kaybı % olarak hesaplanır. yaraları kapatmakta ve küçük bölgeleri harekesiz tutmakta kullanılan tıbbi malzemelerdir. Darası alınmıĢ bir beher içinde 0. Topak tayini 1 g hidrofil pamuk iki cam levha arasına tülbent Ģeklinde yayılır ve topaklar sayılır.5. Uzunluk Flasteri tamamen açarak ambalajda belirtilen uzunluğun %98'den az olup olmadığını hesaplayın. Paket içindeki hidrofil pamuğun nemi % 7 den fazla olmamalıdır. Flasterler (TS 3957) Flasterler. 65 6. Nem miktar tayini El değmeden alman 3 g hidrofil pamuk darası alınmıĢ bir kap içinde hassas bir Ģekilde tartılır. 2. 6.C° deki arıtılmıĢ suya bırakılır. 6. Fiziksel kontroller 1. 6. Hidrofil pamuğun tamamıyla batma süresi 10 saniyeden fazla olamamalıdır. Deney sonunda sepet sudan çıkarılır ve 30 sn süreyle suyun süzülmesi sağlanır.1. Su tutma yeteneği Numune birimini oluĢturan paketin veya paketlerin değiĢik yerlerinden kesilmeden pensle çekilerek alman yaklaĢık 1 g'hk 5 deney numunesi bir araya getirilerek tel sepete yerleĢtirilir ve sepetle beraber 0.01 g yaklaĢımla tartılır. GeniĢlik .1. pamuk viskon veya ikisinin karıĢımı ipliklerden düz olarak dokunmuĢ bezler veya plastik bir film tabakasının iç yüzeyine homojen olarak yayılmıĢ kauçuk veya akrilat esaslı. Bir paketin en az 10 değiĢik yerinden numune alınarak topaklar sayılır ve ortalama bir değer bulunur. Hidrofil pamuk her bir gram kütlesi baĢına en az 23 g su tutabilmelidir. 6.4. Altıdan fazla topak ihtiva etmemelidir. basınca hassas yapıĢtırıcı içeren.2. 3.01 g yaklaĢımla tartılır.6.

6 mm den.2.2 kgf/cm'den. bez flasterin 1 cm'deki atkı sayısı 22'den. 6.4 kgf/cm'den çok olmamalı ve deney sonunda kendi haline bırakıldığında ilk uzunluğunun % 5'inden fazla değiĢiklik göstermemelidir.Yırtılabilme Flaster bir ucundan ölçülen herhangi bir ende en az bir metre yırtıldığında baĢlangıç geniĢliğini ± 1 sapma ile muhafaza edip etmediğini tespit edin.2. YapıĢkanlık kontrolü (TS 3957) Bir flasterin yapıĢkanlığını ölçmek için 2. eni 5 cm den geniĢ olanlarda etikette belirtilen geniĢlikten ± 2.4.5 mm den büyük fark olmamalıdır. 6. Eni 5 cm den dar olan flasterlerin geniĢliğinde.3. etiketinde belirtilen geniĢlikten ± 1. 6. Suya dayanım (TS 3957) Bir flasterin yapıĢkanlığını ölçmek için 2.2. Uzama kontrolü Plastik plasterlerin % 20 uzaması için gerekli kuvvet 1.2. Kauçuk yapıĢtırıcılı flasterlerin yapıĢmaya dayanımı 0.5 cm eninde 50 cm boyunda bir Ģerit el değmeden kesilir. 67 .16 kgf/cm den az olmamalıdır. 6. Atkı ve çözgü sayısı Bezin 1 cm'sindeki atkı ve çözgü ipliklerinin sayısı saptanır. çözgü sayısı 27'den az olmamalıdır. 4.18 kgf/cm'den az olmamalıdır. 66 5. Her cm'sine 2 kg ağırlığındaki levha üzerine yapıĢtırılan lastik. akrilat yapıĢtırıcı flasterlerin dayanımı 0. Standart atmosferde 10 dakika bekletildikten sonra yapıĢma gücü daha önceki deneyde olduğu gibi test edilir. ġerit temiz ve özel çelikten yapılmıĢ bir levha üzerine yapıĢtırılır. Yarı geçirgen ve geçirmez plastik flasterlerin yapıĢma gücü 0. plastik yada metal merdane 30 cm/dakika hızla flaster üzerinden her iki yönde üç kez geçirilir.5.Makaraya sarılı flasterin enleri flasterin 5 ayrı yerinden ölçülür ve ortalaması alınır.2. ġerit temiz ve özel çelikten yapılmıĢ bir levha üzerine yapıĢtırılır. Sudan çıkarıldıktan sonra kendi halinde bırakılarak kurutulur.5 cm eninde 50 cm boyunda bir Ģerit el değmeden kesilir. Su buharı geçirgenliği Deney TS 3957' e göre yapılır ve 24 saatteki su buharı geçirgenliği delikli bez flasterlerde 500 g/m2 den yarı geçirgen plastik flasterlerde 1000 g/m2 den geçirgen plastik flasterlerin yapıĢma gücü 2000 g/m2 den az olmamalıdır. Flasterin uzun ekseni yönünden cama paralel olarak gerekli çekme iĢlemi yapılır. 23 °C deki suda 24 saat tutulur.

beyaz görünüĢlü.b.6. Tablo 6. 6. kusurlar bulunup bulunmadığı yönünden kontrol edilir. Fiziksel kontroller 1. %0. Birim uzunlukta bulunan atkı ve çözgü sıklığı değerlerinin aritmetik ortalaması kumaĢın ortalama atkı ve çözgü sıklığını verir. YapıĢtırıcının çinko oksit içeriği Deney TS 3957' e göre yapılır ve kauçuk esaslı yapıĢtırıcı esasların çinko oksit içeriği en az % 10 olmalıdır. bir iplik olarak kabul edilerek sayılır. muntazam dokumalı olup olmadığı. Sterilite testi Deney TS 3957' e göre yapılır ve deney sonunda mikroorganizma ürememelidir. Her örnek için en az üç deney yapılır.5 duyarlılık ile yapılmalıdır. Atkı-çözgü sayısı Gaz bezi kontrast bir zemin üzerine serbestçe yayılır. Hidrofil gaz bezleri deney sonuç değerlendirilmesi Çözgü teli sayısı (cm Atkı teli sayısı (cm baĢına en az) baĢına en az) 10 12 12 14 68 3.5 m boyunda olan örneğin eni ve boyu ölçülür. ek yeri delik yırtık v. Bu sonuçlar saptandığında Tablo 6.2 duyarlılıkta tartılır.2.2.3. Bu taktirde cm baĢına beĢ çiften az olmamalıdır.5 ipliğe kadar duyarlı olması gerekir. Aynı ağızlıktan çift atkı atılan dokuma Ģekillerinde atkı teli sayısı çift sayılmalıdır. 2. Metal Ģablon köĢegenleri atkı ve çözgü ipliklerine paralel 10 10 12 10 Birim alan kütlesi (en az g/m2) 24 30 32 32 Kopma dayanımı (çözgü yönünde) (en az kgf) 5 6 6 7 . Bu iki değerin toplamı. Parça boyu tayini %0. Sayımın 0.1. Bir boĢluk ve bir iplik.1. Hidrofil Gaz Bezi (TS 6077) 6. Gözle muayene Gaz bezinin temiz.6. Atkı ve çözgü iplikleri sayısı bir "lup" yardımıyla saptanır. birim alandaki iplik sayısını verir. Birim Alan kütlesi a)Topun bir parça üzerinden metrekare ağırlığının tayini: Bunun için topun orta yerinden enlemesine kesilmiĢ en az 0. : b)10xl0 cm'lik örnek ile metrekare ağırlığın tayini: Bez düz olarak ve üzerine herhangi bir gerilme uygulanmadan yayılır. Lup'un iki sol kenarı sayılacak ipliklere paralel ve en sondaki ipliğin sağ kenarına uyacak Ģekilde yerleĢtirilir.3.1'de verilen değerlere uygun olmalıdır. 6.7.

Sentetik lif . Bir parça kesilir.2.2 duyarlılıkla tartılır. Tüp 10 dakika dinlendirilir. GümüĢ nitrat. Çözeltilerde ölçülen pH 4. Sıvının tüp çeperi ile temas ettiği yüzeyde ince zincir halindeki köpük tabakasının yüksekliği 3 mm'den çok olmamalıdır. Terazide tartılarak kütlesi bulunur.Yüzey aktif madde miktar tayini Ekstraksiyon çözeltisinden 10 mi temiz ve kuru bir cam tüpe aktarılır. Bulanıklık oluĢup oluĢmadığı gözlenir. Bariz parlak olarak yada sarımsı görülen lif taĢıyıp taĢımadığı saptanır. 6. amonyum oksalat ilavesinde ise hemen bir bulanıklık görülmemelidir.gelecek Ģekilde bezin üstüne sıkıca bastırılır. Bu değer oranlanarak metrekare baĢına düĢen ağırlık hesaplanır. 5. Örnekler % 0. Tüpler iyice çalkalanır.5'den az ve 8. baryum klorür %10 a/h ve amonyum okzalat çözeltisinden (% 3 a/h) 2-3 damla konur ve hemen karıĢtırılır. Gaz bezlerinden alanı hesaplanabilir. Her iki tüpe de pembe renk meydana gelip gelmediği saptanır. 30 saniye içinde 30 kez Ģiddetle çalkalanır. Mor renk meydana gelip gelmediği saptanır. Deneyler bu süzüntüde yapılır. Temiz bir huni yardımı ile süzüntü 250 ml'lik bir balon jojeye aktarılır. Bir jilet yardımı ile deney örneği kesilir. Asitlik alkalilik Ekstraksiyon çözeltisinden temiz ve kuru iki tüpe 5'er mi çözelti koyulur. Optik beyazlatıcılar El değmeden kesilen bir miktar gaz bezi 366 nm dalga boyundaki UV lambası altında incelenir. 1 . 69 2. Hunideki bez üzerinden geçirilerek 100 mi daha kaynamıĢ su ilavesiyle 250 ml'ye tamamlanır. 3. baryum klorür ilavesinde bulanıklık görülmemelidir. 4. Apre aranması El değmeden bir miktar gaz bezi üzerinde en az beĢ ayrı noktaya 1-2 damla iyot tentürü damlatılır.6'dan çok olmamalıdır. Mor renk niĢastayı belirtir. 4. Parlak yada sarımsı görülen lifler optik beyazlatıcı yada sentetik lif belirtisidir. Kimyasal kontroller (TS 4260) Ekstraksiyon Çözeltisinin Hazırlanması: 10 g gaz bezi 150 mi arıtılmıĢ su ile 15 dakika kaynatılır. Klorür. Sülfat ve Kalsiyum iyonları Ekstraksiyon çözeltisinden 20 mi temiz ve kuru üç ayrı tüpe konur. Tüpün birine 3 damla fenolftalein diğerine 3 damla metil oranj damlatılır.3. Sırasıyla tüplere ayrı ayrı %5 a/h gümiĢ nitrat.

1 cm yükseklikten bırakılır.3. Hidrofiliklik El değmeden kesilen yaklaĢık 10 cm2 lik bir parça pens yardımı ile 4 defa ikiye katlanır.1. Cerrahi iğneye takılı olanlarda katgüt cerrahi iğnenin iplik takılan kısmına özel Ģekilde tutturulmuĢ olmalıdır. Sülfat külü tayini (TS 6077) 6.3. Ağırlık kaybı % 0. üzerinde girinti ve çıkıntı ile ince lifler görülmemelidir. yaklaĢık 1 g tartılır. 5.4. Emilebilir Steril Katgüt (TS 3497) Katgüt.b.YaklaĢık 0. yırtık. 6. 100-105 °C'de değiĢmez ağırlığa kadar kurutulur. Kurutma ile ağırlık kaybı YaklaĢık 5 g gaz bezi 0. 75 mi formik asit. sıcaklığı 103 ± 2°C arasında bulunan bir etüvde sabit ağırlığa kadar kurutulur.02 g'den çok olmamalıdır. Kuru artık Ekstraksiyon çözeltisinin 100 mi'si su banyosu üzerinde kuruluğa kadar uçurulur.4.5-0. 15 mi su) 2. 70 6.7 g sargı bezi 0. 6.1'den çok olmamalıdır. %8'den fazla ağırlık kaybı olmamalıdır. Katgütler emilme sürelerine göre normal sürede emilenler (basit) ve yavaĢ emilenler (krome) olmak üzere iki tipe ayrılır. Kuru artık 0. kesik v. Sürenin sonunda asit reaksiyon vermeyene kadar su ile yıkanır.1 mg duyarlılıkta tartılır ve 50 mi ZnCl2 çözeltisinde (27 g ZnC12.4. sağlıklı memeli hayvanların ince barsaklarınm submukoza kısmından alınmıĢ kollojen yapılı cerrahi amaçlı kullanıldığı dokuda emilebilir ipliktir. 2.5. Boyut muayenesi .5 saat 40 °C'de su banyosunda sık sık çalkalanarak tutulur. Gözle kontrol Steril ambalajlarında delik. Katgütler piyasaya sunuĢ Ģekline göre de yanlız iplik halinde olanlar ve cerrahi iğneye takılmıĢ halde olanlar (atravmatik) olmak üzere iki türe ayrılır.3. Eterde çözünebilen maddeler (TS 6077) 8. Numune. Boya maddeleri (TS 6077) 7. Fiziksel kontroller 1. kusurlar görülmemelidir. DeğiĢmez ağırlığa gelene kadar kurutulur ve tartılır. Katgütler tek parça. 6. Kopma dayanımı (TS 4260) 6. Ġplikler ıslanıp su yüzeyini tamamen terk edinceye kadar geçen süre bir kronometre ile saptanır. Bu parça içinde 1 litre arıtılmıĢ su bulunan bir behere.3. Bu sürenin 10 sn'nin altında olup olmadığı belirlenir.001 g hassasiyetle tartılır. düzgün yüzeyli ve silindirik görünüĢlü olmalı.

kuru olarak saklananları %96 (h/h) etanol veya 2-propanol R (%90 h/h) içersinde 24 saat bekletildikten sonra deneye alınmalıdır.175 0.299 0.650 0.249 0.300 0.250 0. Çaplar (mm) Anma numarası A en az en çok 0.200 0.2'de C sütununda verilen değere eĢit veya büyük olmalı her bir iplik için ölçülen bireysel sonuç ise Tablo 6. 0.750 0.5 4 5 6 7 8 3.175 0. -Çap: Deneyde kullanılacak numunelerin en az beĢ adedinin çapları TS 5460' a göre ölçülür.8 7. -Uzunluk: Her bir katgütün uzunluğu 350 cm'den fazla olmamak üzere bildirilen değerin %90'mmdan az olmamalıdır.5 10 12.275 0.70 1.500 0.550 0.350 0.2.0 60.010 0. Katgütlerin anma numaralarına karĢılık gelen çap değerleri Tablo 6.400 0.05 0.8 7.035 0.060 0.349 0.020 0.8 3.5 20 27.085 0.325 0.2'de D sütununda verilen değerden küçük olmamalıdır.8 3. kuru olarak saklananları ise %96 (h/h) etanol veya 2-propanolol R (%90 h/h) içersinde 24 saat bekletildikten sonra çap ve uzunluk ölçümleri yapılır.0 .450 0.70 1.070 0.0 45.950 Kopma Yükü C N 0.5 0.5 2 2.005 0.Katgüt numunelerinin koruyucu sıvı içerisinde saklananları ambalajları açıldıktan hemen sonra.199 0.3 0.375 0.100 0.5 38. Belirtilen anma numarası için deneyde ölçülen sonuçlann ortalaması Tablo 6.10 0.5 3 3.275 0.060 0.5 10 12.019 0.085 0.850 0.40 0.2'de A sütununda verilen değerler arasında olmalıdır.025 0.049 0.225 0.039 0.20 0.550 0.025 0.325 0.015 0.225 0.0 70.2 0.399 0.750 0.899 B en az en çok 0.20 0.0 45.7 1 1.1 0.029 0.799 0.4 0. 71 Tablo 6.650 0.800 0.40 0. Katkütlerin çaplan ve kopma yükleri.040 0.125 0.035 0.375 0.099 0.600 0.149 0.5 38.30 0.699 0.045 0.069 0. En az 2/3'ü bu değer aralıklar içinde kalmalı hiç bir ölçüm B sütununda verilen sınır değerlerinden az veya çok olmamalıdır.0 27.499 0.450 0.30 0.599 0.125 0.045 0.700 0. Kopma yükü Koruyucu sıvı içersinde saklanan katgütler ambalajlan açıldıktan hemen sonra.030 0.5 20.0 D N 0.050 0.150 0.

SI sistemine göre ise miliNewton/metredir (mN. 72 KarĢılaĢtırma çözeltisi: Deney tüpüne 5 mi potasyum dikromat R çözeltisi (2. bir sıvının yüzeyini 1 cm2 artırmak için birim uzunluğa uygulanması gereken kuvvettir. Bu yöntemlerin bazıları sadece yüzey geriliminin. 2 mi seyreltik sülfürük asit R ve 2 mi difenilkarbazid'inin %96 (v/v) etanol deki çözeltisi konulur. Bu. Kimyasal kontroller 1.m"1). Sıcaklık arttıkça düĢme gösterir. 3. yüzey serbest enerjisi ise 72. 1. bazıları ise hem yüzey hem de arayüzey geriliminin saptanmasında kullanılır. Yüzey ve arayüzey gerilimi sayısal olarak yüzey serbest enerjisine eĢittir. Ġğneden ayrılma kuvveti (TS 5461) 6. Yüzeyler arasındaki gerilim ise arayüzey gerilimi adını alır. 37 °C'de su banyosunda 24 saat tutulur. Deney çözeltisinin rengi karĢılaĢtırma çözeltisinin renginden koyu olmamalıdır. Kullanılan baĢlıca yöntemler.2. Yüzey gerilimi ve arayüzey gerilimi "y" ile gösterilir ve birimi cgs sistemine göre (dyn. Sterilite deneyi (TS 8232) 73 7.83 /Jg/ml).4. Çözünebilen krom bileĢikleri 0.3. • • • Kapillerde (kılcal boruda) yükselme yöntemi Wilhelmy plate (plaka) yöntemi DuNouy halka yöntemi Damla yöntemi Basit damlalık yöntemi Donnan pipeti yöntemi Pendant damla yöntemi . 2. Bu çözeltinin 5 mi'si deney tüpüne konulur ve üzerine difenilkarbazid'inin %96 (h/h) etanoldeki çözeltisinden 2 mi ve seyreltik sülfürik asit R den 2 mi ilave edilir.25 g katgüt içinde 25 mi antılmıĢ su bulunan erlene konulur ve ağzı kapatılır.8 dyn/cm. YÜZEY GERĠLĠMĠ VE TAYĠNĠ Yüzey gerilimi.4.4. 4. Örneğin 20°C'deki suyun yüzey gerilimi 72.cm1). Yüzey serbest enerjisi.6. yüzey geriliminden daha düĢük bir değere sahiptir. KarĢılaĢtırma çözeltisi 1 ppm krom bulundurmalıdır. Yüzey ve arayüzey geriliminin tayininde çeĢitli yöntemler uygulanır. yüzeyin 1 cm2 artırılması için yapılması gereken iĢ olarak tanımlanabilir. 6.4. Süre sonunda soğutulur ve çözelti süzülür.8 erg/cm2'dir. Yüzey gerilimi sıcaklıkla değiĢir.

Her iki sıvı üzerine konan zeytinyağının durumu arasında fark var mı? Yüzey etkin maddelerin zeytinyağı ile su-zeytinyağı karıĢımlarının arayüzeyleri arasında fark görüyor musunuz? 2. damla ağırlığı veya damla hacmi yardımı ile ve Hagen-Poiseuille denklemine dayalı bir eĢitlik ile sıvının yüzey . 6. Sorular: 1. Yüzey gerilimini açıklayınız.• 5.1 Yüzey Etkenlik Yüzey etkin madde ArıtılmıĢ su Hazırlama a) Bir tüpe 10 mi su konur ve üzerine 1 mi zeytinyağı katılır. üzerine 1 mi zeytinyağı katılır. Sonra 1 dakika çalkalanır ve izlenir. Hangi karıĢım elinizden daha kolay yıkanıyor? Nedenini açıklayınız. 74 b) Yukarıdaki formüle göre hazırlanan çözeltiden 10 mi baĢka bir tüpe konur. Sessile damla yöntem Oscillating j et yöntemi Maksimum kabarcık yöntemi ÇalıĢma 7. Yüzey etkin madde nedir? y. Tüp kıpırdatılmadan incelenir. 6. Her bir karıĢımı koyduğunuz tüpleri laboratuvardan çıkarken kontrol edin ve iki karıĢım arasında gördüğünüz farkları yazınız. 4.2 Basit Damlalık ile Bir Sıvının Yüzey Geriliminin Tayini Bu yöntemin esası. Her iki karıĢımın çalkalandıktan sonraki görünüĢleri arasında fark oluyor mu? Oluyorsa nedenini açıklayınız. lg 100 mi 3. Her bir karıĢımdan 2'Ģer mi alınız. Tüp kıpırdatılmadan incelenir. Sonra diğer karıĢımı elinize sürerek yıkayınız. 5. izlenir.m. Kullanılan yüzey etkin madde nedir? ÇalıĢma 7. sonra 1 dakika çalkalanır. Önce yüzey etkin maddeyi içeren karıĢımdan elinize sürüp yıkayınız. yüzey gerilimi bilinen bir sıvının damla sayısı.

8 dyn/cm) yardımıyla zeytinyağının yüzey geriliminin tayini A.Su ve zeytinyağından 5'er gram tartarak herbirinin kaç damla geldiğini saptayınız ve aĢağıdaki eĢitlik ile zeytinyağının yüzey gerilimini hesaplayınız.Bir damlalık veya pipet alınır.cm"3) 76 8. Bir damlalıktan damlamak üzere olan bir damlayı damlalık ucunda tutan kuvvet.cm"1) y2 : Zeytinyağının yüzey gerilimi (dyn.s"2) r : Damlalık yarıçapı (cm) y: 75 Suyun yüzey gerilimi (72. Yi : Suyun yüzey gerilimi (dyn.cm"1) r|ı : Suyun damla sayısı (5 gramının) •n2: Zeytinyağının damla sayısı (5 gramının) pı: Suyun yoğunluğu (g.geriliminin saptanmasıdır.cm"1) mı: Suyun kütlesi (g) m2: Zeytinyağının kütlesi (g) B. damlalık yarıçapı ve sıvının yüzey gerilimi ile orantılıdır.g = 27try .cm'1) y2 : Zeytinyağının yüzey gerilimi (dyn. Bu kap kurutulur ve içine aynı damlalık ile bu kez zeytinyağından 50 damla damlatılır ve tekrar tartımı alınarak 50 damla yağın kütlesi ile bir damla yağın kütlesi (m2) bulunur.7 cm. m. Yi : Suyun yüzey gerilimi (dyn. AĢağıdaki eĢitlikten yağın yüzey gerilimi hesaplanır.g/ 27tr m : Sıvı damlasının kütlesi (g) g : Yerçekimi ivmesi (980.cm"3) p2: Zeytinyağının yoğunluğu (g. Damla koptuğu anda damlanın ağırlığı sıvının yüzey gerilimine eĢittir.cm"1) . y = m. VĠSKOZLUK VE TAYĠN YÖNTEMLERĠ Sıvının yüzey gerilimi (dyn. Darası alınmıĢ bir kaba bu damlalık ile 50 damla su damlatılır ve tekrar tartımı alınarak 50 damla suyun kütlesi ile bir damla suyun kütlesi (mı) bulunur.

2. gliserin. saniye (mPa. Kinematik viskozluk ise dinamik viskozluğun yoğunluğa bölünmesi ile elde edilen değer olup . merhem gibi non-Newtonian sistemlerin viskoziteleri akıĢ eğrileri (reogram) ile ifade edilebilmektedir.8. Bilyenin borudaki iki iĢaret çizgisi arasındaki mesafeyi geçiĢ süresi (t) saptanır ve aĢağıdaki denklem yardımı ile viskozluk (r|) hesaplanır. dv / dx : Birbiri üzerinden kaymakta olan iki sıvı tabakası arasındaki kayma hızı (hız gradyanı) F / A : Kayma hızı oluĢturmak için birim alana düĢen kuvvet veya kayma gerilimi n : Dinamik viskozluk katsayısı veya dinamik viskozluk Avrupa Farmakopesi 4'e göre dv/dx. Direnç ne kadar büyük ise viskozluk o denli yüksektir. D ile F/A ise t ile gösterilmekte ve denklem. eĢitliği ile gösterilir. kinematik viskozluk ise v ile gösterilir.m"3) 77 8. Viskozluk (Viskozite) Viskozluk. Sıvıların akıĢ özellikleri kantitatif olarak ilk kez Newton tarafından incelenmiĢ ve aĢağıdaki denklem ile ifade edilmiĢtir.2. T] = t(Sb-Sf)B . sıvı parafin gibi yalın sıvıların viskozlukları sayısal bir değer ile ifade edilebilirken süspansiyon. F / A= n (dv/ dx) Bu denklemde.s) p : Sıvının belirli bir sıcaklıktaki yoğunluğu (kg. v : Kinematik viskozluk (m2.s). Su. n= t/D Ģeklini almaktadır. krem. uymayanlar ise non-Newtonian sıvılar olarak adlandırılmıĢtır. Avrupa Farmakopesi 4'e göre viskozluk n ile. Viskozluğun düĢen bilye yöntemi ile tayini Aletin cam borusu viskozluğu ölçülecek sıvı ile doldurulur. kinematik viskozluk da mmV olarak ifade edilir. bir sıvının akmaya karĢı gösterdiği dirençtir. Newton akıĢ yasasına uyan sıvılar Newtonian. emülsiyon. Dinamik viskozluk milipaskal.s"1) T| : Dinamik viskozluk (Pa. Aletin bilyelerinden biri seçilerek boru içine üstten bırakılır.1.

cm"3) Sıvının yoğunluğu (g.%3 a/h'lik karboksimetilselüloz (CMC) çözeltisinin .2.t Sb Sf: B: Sıvının viskozluğu (cP) Bilyenin geçiĢ süresi (s) Bilyenin yoğunluğu (g. Physical Pharmacy. Rotasyonel cup ve bob viskozimetresinin Ģematik gösterimi (Searle tip) [A. Ġçine. 463.3. cihazın silindir. 4th Edition. Motora bağlı Ģaft Örnekteki kayma gerilimi ile orantılı dönme momenti takımı Sabit cup Kayma gerilimi altındaki örnek HapsedilmiĢ hava kabarcığı ġekil 8. Martin. Physical Pharmacy. 1993]. Örneğin. koni veya döner disk (spindle) Ģeklinde olabilen kısmı daldırılır. . Viskozluğu ölçülecek sıvı aletin kabına konur. Viskozluğun rotasyonel viskozimetre ile tayini Bu viskozimetreler ile elde edilen kayma hızı ve kayma gerilimi verileri grafiğe geçirilerek reogram oluĢturulur. 1.1. bir rotasyonel viskozimetre tipi olan Bob and Cup viskozimetresinde (ġekil 8. Lippincott Williams & JVilkins. Philadelphia. 463. 80 8.3. 4th Edition. Hoeppler düĢen bilye viskozimetresi [A. Lippincott fVilliams & Wilkins. Philadelphia. Dönme momenti sıvının kayma gerilimi ile orantılıdır. Martin.2.cm"3) Seçilen bilyeye ait ve aletin kitapçığında verilen bir sabit Örnek tüpü içindeki bilye ġekil 8. 81 ÇalıĢma 8.3) sıvı içerisine daldırılan silindir Ģeklindeki kısım döndürüldüğünde etrafındaki sıvıyı sürüklemesi sonucu oluĢan dönme momenti bir yay ya da sensör ile ölçülür. 1993].

Rotasyon viskozimetresine göre artan hızlarda herbir sıvının reogrammı çiziniz. Sıvının akıĢ tipine göre viskozimetre seçimi nasıl olur? 3. Kollargol %1 (a/a) 0.2. Ağzı kapatılarak homojen dağılana kadar bekletilir. kinetik ve elektriksel özellikler gösteren kolloidal sistemler. DüĢen bilye yöntemi ile güvenilir viskozluk değeri elde edilebilmesi için tayinde nelere dikkat edilmelidir? 82 9. liyofobik. diğeri ise dispersiyon ortamı veya taĢıyıcı (vehikül) olarak adlandırılan sürekli faz veya dıĢ fazdır.0 mi . Mezüre aktarılıp soğutulan arıtılmıĢ suyun geri kalan kısmı ile istenen hacme tamamlanır. Polimer ve protein gibi makromoleküllü maddelerin moleküler düzeyde dağılım gösterdikleri çözeltiler kolloidal dispersiyon Ģeklindedir. 5. Viskozluğun sıcaklık ile iliĢkisini yazınız.1. miseler) kolloidal dispersiyonlar Ģeklinde sınıflandırılırlar. Optik. En az iki fazdan oluĢurlar. ÇalıĢma 9. 100. Sorular: 1.Sıvı vazelinin.5 g y.001-1000 nm arasındadır.%5 a/h'lik bentonit çözeltisinin. Fazlardan biri dispers faz. 2. oda sıcaklığındaki viskozluklannı her üç aletle de çalıĢarak tayin ediniz. Sonuçlannı karĢılaĢtırıp nedenlerini yazınız.2. Kolloidal partiküllerin büyüklüğü genellikle 0.m. KOLLOIDAL DISPERSIYONLAR Katı. liyofilik ve amfıfılik (assosiyasyon. Protargol Su Hazırlama: Protargol saat camında tartılır. 3. kaynatılan ve soğutulan arıtılmıĢ suyun bir kısmı ile bir erlene aktarılır. sıvı bir faz içinde dağıtılması ile hazırlanan preparatlardır. ÇalıĢma 9. Sıvı vazelinin dinamik viskozluk ve kinematik viskozluk değerlerini deney sıcaklığınızda ne kadar buldunuz? 4. sıvı veya gaz halindeki bir fazın. dağılan faz veya iç faz. Bentonitin %5 a/h'lik çözeltisi ne tip bir akıĢ göstermektedir? 6.

koku ve tat vericiler içerebilirler. Protargol preparatı gibi hazırlanır. etiketlenir. • • • Oral uygulanan karıĢımlar Haricen uygulanan losyonlar Enjeksiyonluk (parenteral) süspansiyonlar olarak sınıflandırılabilirler. Suda çözünen maddeler. Sorular 1. köpük kırıcı ajan. ıslatıcı ajan. kolay akabilecek bir Ģekilde olmalıdır. Kimyasal yönden stabil. kıvam vericiler. havanda önce kaba partiküllü toz (d >5mm) maddeler ince partiküllü toz (d= 1-5 mm) haline getirilir. Homojen görünümlü heterojen özellikte dispers sistemler olan süspansiyonlarda dispersiyon ortamında dağılmıĢ dispers faz partikülleri zamanla çökerler. koruyucu kolloid. Ancak istenen ağırlığa tamamlanır. Partikül büyüklüğü dağılımı dar bir aralıkta olmalı ve çöktüklerinde kek oluĢturmamalıdır. karıĢtırılır ve elde edilen karıĢım mezüre alınır. ince toz haline getirilmiĢ çözünmeyen katı bir maddenin sıvı bir ortam içinde dağıtılması ile oluĢmuĢ kaba bir dispersiyondur. Tozlar havana geometrik seyreltme yöntemine göre eklenir. Protargol ve kollargolün bileĢimleri nedir? 2.Ticari preparatları var mıdır? AraĢtırınız. Süspansiyonlar formülasyonlannda iç faz olarak etkin madde. Hemen bütün farmasötik süspansiyonlarda partikül büyüklüğü 0. Ġyi formüle edilmiĢ süspansiyonlar bazı temel özelliklere sahip olmalıdırlar. . SÜSPANSĠYONLAR Farmasötik bir süspansiyon. Ayrıca "Kullanmadan önce çalkalayınız" uyarısı taĢıyan etiket yapıĢtınlmalıdır. deflokülasyon ve süspansiyon ajanları. Havandaki karıĢıma bir kısım taĢıyıcı (su) ilave edilir ve karıĢtırılır. Protargol ve kollargol preparatları ne amaçla kullanılırlar? 3. renk. flokülasyon. Süspansiyon ilaç Ģekli küçük çapta hazırlanırken.m. pH ayarlayıcılar (tamponlar). geri kalan suyun bir miktarında çözündürülerek havana eklenir. 83 10. Havanda kalan artık bir miktar su ile mezüre aktarılır ve istenen hacme tamamlanıp ambalaj kabına doldurulur.1 um'den büyüktür. Ancak farmasötik bir süspansiyonun çökmesinin tersinir (reversibl) olması. Farmasötik süspansiyonlar. dıĢ faz olarak ise taĢıyıcı (vehikül). koruyucular. çalkalanınca homojen dağılması ve her seferinde tam dozda ilaç alınmasına olanak verecek Ģekilde formüle edilmiĢ olması istenir. Viskozluğu. mikrobiyal kontaminasyona dayanıklı ve homojen bir görünümde olmalıdır.Su Hazırlama: y.

rengi pH'sı yoğunluğu viskozluğu sedimentasyon parametreleri kolay karıĢabilirliği partikül büyüklüğü zeta potansiyeli iĢaretli potensi (etki gücü) mikrobiyal içeriği insanda kullanım güvenliği sayılabilir. Ġdeal olanı F=l olmasıdır. Süspansiyonların 84 değerlendirilmesinde gözönünde bulundurulan baĢlıca parametreler arasında süspansiyonun. 10.1. kokusu. Flokülasyon Derecesinin Saptanması Bir süspansiyon formülasyonunun hazırlandığı andaki sedimentasyon hacmi (Fa. Süspansiyon çöktükten sonra ise çöken kısmın hacmi (Vu) veya yüksekliği (hu) ölçülür. Sedimentasyon Hacminin Hesaplanması Hazırlanan süspansiyonun hacmi (Vo) veya yüksekliği (h0) hazırlandıktan hemen sonra ölçülür.2.) hesaplanır. defloküle süspansiyonun final çökelti hacmine (Vo.Süspansiyon ilaç Ģeklinin kalitesini. Formülasyon çalıĢmalarında floküle süspansiyon amaçlanmıĢ ise P değerinin yüksek olması istenir. P değeri ayrıca floküle süspansiyonun final çökelti hacminin (Vu). F / Fa. 10. Sonra bu formülasyona flokülasyon ajanı eklenerek floküle süspansiyon oluĢturulur. oranından flokülasyon derecesi "p" bulunur.) oranından da (P =VU/Va)) hesaplanabilir. 10. kabul edilebilirliğini ve performansını belirleyen bazı önemli parametreler vardır. • • • • • • • • • • • görünüĢü. F değeri l'e eĢit veya l'e yakın olmalıdır. Geometrik Seyreltme Yöntemi .3. Bu durumda F değeri hesaplanır. Vu/V0 veya hu/ho oranından F değeri hesaplanır.

m. B ve C tüplerindeki süspansiyonların belirli zamanlarda ölçtüğünüz çökelti hacimlerini (Vu. • A. Herbir tüpte 20'Ģer mi (Vo) süspansiyon bulunmaktadır. A tüpüne 10 mi su B tüpüne 10 mi % 0. ve 20. Hazırlama: Bir havanda çinko oksit gliserin ile iyice ezilir. Havandaki artık geri kalan su ile mezüre aktarılarak süspansiyon 70 ml'ye tamamlanır.1.Tozların birbiriyle karıĢtırılmasında uygulanan bir yöntemdir. Mezürdeki süspansiyon iyice çalkalandıktan sonra bundan bir tüplüğe yan yana yerleĢtirilmiĢ 3 ayrı deney tüpüne 10'ar mi konur. Süspansiyonlarda sedimentasyon hacminin saptanması Çinko oksit Gliserin ArıtılmıĢ su y. Çalkalama iĢleminden sonra herbir tüpte 5. • A. B. ÇalıĢma 10.1). Her eklemeden sonra karıĢtırma yapılır. 15. B ve C tüplerindeki süspansiyonların belirli zamanlardaki sedimentasyon hacimlerini (F= Vu/ Vo) hesaplayınız ve verileri bir tablo halinde gösteriniz 5g 20 g 70 mi . C olarak kodlanır. Havana önce formülasyonda yer alan en düĢük miktardaki madde konur. Suyun bir miktarı ile karıĢtırılarak bir mezüre alınır. Miktarı en az olandan en fazla olana doğru bir sıra izlenerek ve her defasında havandaki miktar kadar eklenerek tüm tozların ilavesi tamamlanır. Ardından konan tozu izleyen daha fazla miktardaki tozdan havandaki madde miktarı kadar 85 alınıp eklenir ve karıĢtırılır. cm) bir tablo halinde gösteriniz (Tablo 10. mi) veya çökelti yüksekliklerini (hu. Tüpler A. dakikalarda ve daha sonra 2 saat boyunca her 20 dakikada bir oluĢan çökeleğin hacmi (Vu) veya yüksekliği (hu) ölçülür. 10.3 'lük kitre zamkı çözeltisi C tüpüne 10 mi % l'likkarboksimetilselüloz (25 cP) çözeltisi konur ve tüpler çalkalanır.

dakika) ölçülen çökelti yüksekliklerini (h^ cm) ve hesapla bulunan sedimentasyon hacmi değerlerini (F) bir tablo halinde gösteriniz. Herbir süspansiyon için ayrı bir tablo oluĢturunuz.1. Tüp kodu A B C 1.Herbir tüpte baĢlangıçta ölçülen yüksekliği (h0. Süspansiyonların ho ve t'ye bağlı olarak elde edilen huve F değerleri. Süspansiyonların belirli zaman aralıklarındaki sedimentasyon hacimleri (F).2. Tablo 10. Tüp kodu A B C Tablo 10. Süspansiyonların belirli zaman aralıklarındaki çökelti yükseklikleri (hu). cm) belirli zamanlarda (t.(Tablo 10.2).3. t (dakika) h0 (cm) hu (cm) F= V h0 5 10 15 20 40 60 80 120 140 87 h0 : BaĢlangıç yüksekliği (cm) t : Zaman (dakika) hu : t anındaki çökelti yüksekliği (cm) F=hu/h0 5 10 15 20 40 60 80 100 120 140 Zaman (dakika) 5 10 15 20 40 60 80 100 120 140 . 86 Tablo 10.

. Sulu pudra. Defloküle süspansiyonun (l. 2. Buna göre en iyi olanı hangisidir? 88 ÇalıĢma 10. tüpler distile su ile 10 mi hacme tamamlanır. ve 4.F : Sedimentasyon hacmi 2. tüpe 1 mi. 3.3'ten yararlanarak apsiste t değerlerine karĢı ordinatta F= hu/ ho değerleri bir grafik kağıdına geçirilerek grafiği çizilir. P=F/F.5 a/h) eklenir. Süspansiyonlarda flokülasyon derecesinin (P) saptanması Bizmut subnitrat Metilselüloz çözeltisi (%1 'lik) ArıtılmıĢ su y. 3. 3. 3.Çizilen grafiğin yorumunu yapınız ve en uygun F değerini veren süspansiyon formülünü belirleyiniz.Losyon Lotion ÇöktürülmüĢ kükürt 10 g Talk 20 g Çinko oksit 20 g Gliserin 20 g Metilselüloz (25 cP) U . 2. F : Floküle süspansiyonun sedimentasyon hacmi Fa.Tablo 10.3. Bu süspansiyondan bir tüplüğe yerleĢtirilmiĢ 4 tüpün içine 5'er mi konur.2.: Defloküle süspansiyonun sedimentasyon hacmi Sorular: 1. 5g 5 mi 25 mi Bir mezüre bizmut subnitrat ve metilselüloz çözeltisi konup 25 ml'ye su ile tamamlanarak defloküle bir süspansiyon oluĢturulur. tüpler) sedimentasyon hacimleri saptanarak flokülasyon dereceleri (P) hesaplanır.tüp) ve floküle süspansiyonların (2.m.Hazırladığınız süspansiyonlann p değerlerine göre yorumunu yapınız. tüpe 5 mi distile su. 1. Grafik kağıdında her 20 dakika 1 cm olarak iĢaretlenecektir.. tüpe 2 mi ve 4. tüpe 3 mi miktarlarda flokülasyon ajanı olarak monobazik potasyum fosfat (KH2PO4) çözeltisi (%0. ÇalıĢma 10. ve 4.

Buna metilselüloz eklenerek karıĢtırılır. .Ambalaj üzerine hangi etiket yapıĢtınlır? 3. ÇalıĢma 10. Kalamin Losyon (BP 1988) Calamine Lotion Kalamin Çinko oksit Bentonit Sodyum sitrat SıvılaĢtırılmıĢ fenol Gliserin 1000 mi 89 Hazırlama: 150 g 50 g 30 g 5g 5 mi 50 mi ArıtılmıĢ su (kaynatılmıĢ soğutulmuĢ) y. Sorular: 1. Yarım saat bekletilir. azar azar karıĢtırarak metilselüloz müsilajı da eklendikten sonra kanĢım ĢiĢeye alınarak etiketlenir ve teslim edilir.4.ArıtılmıĢ su Hazırlama: 100 g Gerekli miktardaki suyun 1/3'ü 80-90° C'ye kadar ısıtılır. Her seferinde havandaki toplam madde miktan kadar eklemeler yapılarak talk ve çinko oksitin kükürt ile homojen kanĢması sağlanır. KarıĢımın üzerine gliserin damla damla eklenerek karıĢtırılır ve havana. Bir cam havana önce kükürt konup iyice ezilir. Üzerine suyun geri kalanı eklenerek karıĢım 10° C'ye kadar soğutulur.Bu ilaç Ģekli ne amaçla ve ne Ģekilde kullanılır? 2.Formülasyondaki herbir maddenin görevini yazınız.m. Sonra üzerine aynı miktarda (5g) talk eklenip iyice karıĢtırılır.

000 mi Benzoik asit 0. Üzerine kaolin dispersiyonu ve nane esansı ilave edilerek oluĢan karıĢım mezürde istenilen hacme su ile tamamlanır. 90 11. Üzerine gliserin eklenerek toz karıĢımının iyice ıslanması sağlanır.Bu süspansiyon ne amaçla kullanılır? 2.Bu losyon ne amaçla kullanılır? 3.075 mi ArıtılmıĢ su y. . Sorular: 1 . Kaolin-Pektin Süspansiyonu (NF XIV) Kaolin-Pectin Suspension Kaolin 20. birbirleriyle karıĢmayan iki sıvıdan birinin diğeri içinde bir emülsiyon oluĢturucu (emülgatör) yardımıyla damlacıklar halinde dağılmasıyla oluĢmuĢ homojen görünümlü heterojen dispers sistemlerdir. yağ ve emülgatör içerir ve üç fazdan oluĢur.Formülde yer alan herbir maddenin görevini yazınız. çinko oksit ve kalamin geometrik seyreltme ile karıĢtırılır. Buna suyun 2/3'ünde çözündürülen sodyum sitrat çözeltisi eklenerek karıĢtırılır ve sıvılaĢtırılmıĢ fenol de eklenip karıĢım mezüre alınır.000 g Pektin 1. Benzoik asit 30 mi sıcak suda çözülür ve çözelti soğutularak havandaki karıĢıma azar azar eklenir.m 100.Bu preparat nasıl bir farmasötik sistemdir? ÇalıĢma 10.Kalamin nedir? 2. EMÜLSĠYONLAR Emülsiyonlar.5. Farmasötik bir emülsiyon temel olarak su. Havana pektin.500 g Sodyum sakarin 0. Sorular: 1. istenilen miktara geri kalan su ile tamamlanır.100 g Gliserin 2.200 g Nane esansı 0. • Ġç faz (dispers faz veya dağılan faz).Havanda bentonit. kitre zamkı ve sodyum sakarin konup üzerine gliserin eklenerek iyice ezilir.000 mi Hazırlama: Kaolin 50 mi su ile karıĢtırılır.000 g Kitre zamkı 0. homojen hale getirilir.

Bu oranlar yağın özelliğine göre seçilir. 11. Emülsiyonların Hazırlanması Hazırlama yöntemi. Küçük çapta hazırlamada baĢlıca üç yöntem uygulanır. su ve zamk belirli oranlarda almır. üç fazlı olan çoklu emülsiyonlar ise su/yağ/su (s/y/s) ve yağ/su/yağ (y/s/y) tipinde hazırlanabilirler. Primer emülsiyon için yağ. • • • Oral emülsiyonlar Topikal emülsiyonlar Ġnjeksiyonluk (parenteral) emülsiyonlar Ģeklinde sınıflandırılır. primer emülsiyon oluĢumunu gösteren karakteristik "Ģak 91 Ģak" sesi duyulana kadar karıĢtırılır. 2:2:1. 3:2:1. Bir emülsiyonda yağ ve su fazı oranlan ile kullanılan emülgatör tipi emülsiyonun tipini belirler.1. uçucu yağ ve oleo-resin oluĢuna göre sırasıyla 4:2:1. çoklu emülsiyon ve nanoemülsiyon gibi çeĢitleri bulunan farmasötik emülsiyonlar uygulanma alanlarına göre. YaĢ zamk yöntemi: Bu yöntemde emülgatör çözündüğü faza eklenir ve üzerine diğer faz eklenerek primer emülsiyon oluĢturulur. hızla karıĢtırılır ve primer emülsiyon suyu eklenerek aynı yönde sürekli.Yağın. Üzerine geri kalan sulu faz eklenerek istenilen hacme tamamlanır. mineral yağ. sabit yağ. 1:2:1 (yağ:su:zamk) oranlan kullanılır. emülsiyon çeĢidine. mikroemülsiyon . Ġki fazlı olan klasik emülsiyonlar yağ/su (y/s) ve su/yağ (s/y) tipinde. • • • Kuru zamk yöntemi (Kontinental yöntem) YaĢ zamk yöntemi (Ġngiliz yöntemi) ġiĢe yöntemi Her üç yöntemde esas önce primer emülsiyonun oluĢturulmasıdır. Kuru zamk yöntemi: Bu yöntemde emülgatör çözünmediği faza serpiĢtirilerek eklenir. Daha sonra sürekli . ürün miktarına ve formülasyona bağlı olarak farklılık gösterir.• • Emülsiyon oluĢturucu (emülgatör) DıĢ faz (dispersiyon ortamı veya sürekli faz) Klasik emülsiyon.

E: Etilenoksitin ağırlıkça yüzdesi • Gliseril monostearat gibi polihidrik alkollerin yağ asidi esterlerinin HLB değeri.6) sahiptirler. Sorbitan esterleri olan Spanlar lipofiliktirler ve düĢük HLB değerlerine (1.8-8.2. HLB=20[l-(S/A)] formülü ile hesaplanabilir. Griffin. Su içinde yağ (y/s) tipi bir emülsiyonun yağ fazı için "gerekli hidrofil-lipofil denge (RHLB)" olarak adlandırılan spesifik bir HLB gereklidir. Primer emülsiyon oluĢumu gözlenince geri kalan sıvı faz eklenir ve çalkalanır. Spanlarm polioksietilen türevleri olan Tweenler ise hidrofiliktirler ve yüksek HLB değerlerine (9. HLB değeri daha düĢük olan bir yüzey etkin maddenin lipofılik özelliği daha fazladır. amfıfılik molekülün hidrofilik kısmının yüzde ağırlığının beĢe bölünmesi ile elde edilen değerdir. Amfıfılik moleküllerin hidrofilik ve lipofılik kısımları arasında bir denge vardır. HLB Değeri ve Hesaplanması HLB. hidrofilik-lipofılik denge "HLB" olarak ifade edilir. Bu. Stabil emülsiyonların oluĢturulabilmesi için yağ fazının HLB değerine eĢit değerde HLB değerine sahip emülgatör veya emülgatör karıĢımı kullanılmalıdır. HLB= E / 5 formülünden hesaplanabilir.fazın geri kalan kısmı eklenerek istenilen hacme tamamlanır. Yüzey etkin maddelerin HLB değerlerinin hesaplanmasında değiĢik formüllerden yararlanılabilir: • Hidrofilik kısmı polioksietilen olan noniyonik bir yüzey etkin maddenin HLB değeri. yüzey etkin maddelerin HLB değerlerinin bir ölçüsü olarak ampirik bir cetvel oluĢturmuĢtur. Primer emülsiyon için 1 k zamk ĢiĢeye alınır ve üzerine 2 k uçucu yağ eklenip iyice çalkalanır.6-16. ġiĢe yöntemi: Genellikle uçucu yağ içeren emülsiyon formülasyonları için uygun bir yöntemdir. Aynı yağ fazı ile yağ içinde su (s/y) tipi bir .7) sahiptirler.1 'de gösterilmiĢtir. 92 S: Esterin sabunlaĢma sayısı A: Yağ asidinin asit sayısı Çok sık kullanılan yüzey etkin maddelerin bazılannm HLB değerleri Tablo 11. Üzerine 2 k su eklenerek çalkalamaya devam edilir. Bu cetvel yardımıyla her bir sınıf yüzey etkin maddenin optimum etki aralığını saptamak mümkündür. 11. Griffin'e göre.

3) = 0. Madde Oleik asit Polioksietilen sorbitol balmumu türevi (G-1706) Sorbitan tristearat 2. 93 % Tween 80 = (RHLB.6) biri altında ve diğeri üstünde olan iki emülgatör seçilir. y/s tipi emülsiyon için 2.0 x 0. Bazı yüzey etkin maddelerin HLB değerleri. 100 g Toplam RHLB değeri.82 g'ı da Span 80 ile tamamlanmalıdır.1. Örnek olarak HLB değeri 15 olan Tween 80 ile HLB değeri 4.HLB düĢük) / (HLB yüksek .HLB düĢük) denklemi kullanılarak % Tween 80 = (10.1 HLB 1. yağ fazına katkıda bulunan yağ benzeri her bir bileĢenin.4. y/s ve s/y tipi her iki emülsiyon için HLB değerleri birçok yağlar ve yağ gibi maddeler için ampirik olarak saptanabilir. Omek 11. Yağ/su tipi bir emülsiyon formülü ve RHLB RHLB değeri Balmumu 15 g 9 Lanolin 10 g 12 Katı parafın 20 g 10 Setil alkol 5g 15 Emülgatör 2g Koruyucu 0. Balmumu (15/50) x 9 = 2.2 g Boya gerekli miktar ArıtılmıĢ su y. ağırlık fraksiyonu ile RHLB değerinin çarpımından elde edilen değerlerin toplamıdır.m.59 hesaplanmıĢ olur.emülsiyon oluĢumu için farklı bir RHLB gereklidir.60 Bundan sonra HLB değerleri emülsiyon için gerekli HLB değerinin (bu örnekte HLB = 10.0 .4. Bu nedenle 100 g emülsiyon için.00 Setil alkol (5/50) x 15 = 1.3 olan Span 80 seçilmiĢ olsun.18 g Tween 80 alınmalı ve geri kalan 0. 2.1.0 g emülgatör gerekli idi.0 .3) / (15.6 .0 2.70 Lanolin (10/50) x 12 = 2.59 = 1. Tablo 11.50 Toplam HLB (Emülsiyon için) 10.40 Parafin (20/50) x 10 = 4.

1 12.9 18.4.3 4.8 10.0 40.0 Polioksietilen alkil fenol (Igepal Ca-630) 12.8 11.1 8.Organoleptik kontroller 2.6 9.3.7 5.8 1 . Viskozluk tayini 11. Fiziksel stabilite Kimyasal stabilite Mikrobiyolojik stabilite . 3.5 6.5 9.8 4.Gliseril monostearat Sorbitan mono-oleat (Span 80) Dietilen glikol monostearat Gliseril monostearat (Tegin) Dietilen glikol monolaurat Sorbitan monolaurat (Span 20) Polietilen lauril eter (Brij 30) Jelatin (Pharmagel B) Metil selüloz (Methocel 15 cP) Polioksietilen lauril eter (G-3705) Polioksietilen monostearat (Myrj 45) Trietanolamin oleat Polietilen glikol 400 monolaurat Polioksietilen sorbitan mono-oleat (Tween 80) Polioksietilen sorbitan monolaurat (Tween 20) Polioksietilen lauril eter (Brij 35) Sodyum oleat Potasyum oleat Sodyum lauril sülfat 94 11. Emülsiyon tipinin tayini 4.0 20.5 10.1 15.7 16.0 16. Damlacık büyüklüğü ve büyüklük dağılımının tayini 5. Emülsiyonlarda Yapılan Kontroller 3.0 13.Etkin madde miktar tayini 3. Emülsiyonlarda Yapılan Stabilite ÇalıĢmaları 1. 2.

havan eli ile yavaĢça karıĢtırılır.Preparatın hazırlanma yöntemi nedir? 2. 50ml Hazırlama A: Toz halindeki arap zamkı üzerine gerekli miktarda primer emülsiyon suyu konup karıĢtırılır ve zamk müsilaj haline getirilir. 4 mi suyun hepsi birden katılır. Hazırlama B Toz halindeki arap zamkı üzerine sıvı parafin ilave edilip karıĢtırılır.Preparatın farmasötik Ģekli nedir? Hangi amaçla kullanılabilir? 3. Sıvı parafin emülsiyonu Emulsio olei paraffıni Sıvı parafin 12 mi Arap zamkı 4g Nane suyu y.m. Emülsiyon tipini hangi yöntemler ile tayin ettiniz? Sizin emülsiyonuzun tipi nedir? Yazınız. ġiĢeye konur ve uygun Ģekilde etiketlenerek teslim edilir.Emülsiyonun tipini belirleyiniz.1. Karakteristik Ģak Ģak sesleri . derhal hızla ve aynı yönde karıĢtırılır. Zeytinyağı emülsiyonu Olive oil emulsion Emulsio olei olivae Zeytinyağı 8 mi Arap zamkı 2g ArıtılmıĢ su 4 mi Basit Ģurup 10 mi ArıtılmıĢ su 15 mi Hazırlama: Kuru bir porselen havana arap zamkı konur. Daha sonra 15 mi su yine azar azar ve devamlı karıĢtırılarak ilave edilir. Sorular: 1 . Üzerine yavaĢ yavaĢ ve karıĢtırılarak 10 mi basit Ģurup katılır. Sonra sıvı parafin azar azar ve karıĢtırılarak ilave edilir. Sonra beĢ dakika daha karıĢtırılır. 95 ÇalıĢma 11. 3:2:1 (yağ:su:emülgatör) oranına göre hesaplanan primer emülsiyon suyu ilave edilir.2. Primer emülsiyonun oluĢtuğunu gösteren belirgin Ģak Ģak sesi duyulana kadar karıĢtırmaya devam edilir. Primer emülsiyon oluĢunca 2-3 dakika daha karıĢtırılır ve kalan nane suyu ilave edilip. Üzerine zeytinyağı ilave edilip.ÇalıĢma 11. istenen hacme tamamlanır.

3.7. Sorular: 1. Kireç Linimenti Linimentum calcicum Zeytinyağı Kireç suyu 96 Hazırlama: Zeytinyağı kuru. ġiĢenin ağzı kapatılır ve beyaz-krem renkli bir emülsiyon oluĢana kadar hızla çalkalanır.Hazırladığınız preparat hangi emülgatörü içeriyor? Bu. renksiz bir ĢiĢeye konur.duyuluncaya kadar hızlıca karıĢtırılır.Bu emülsiyon hangi amaçla kullanılır? 4. teslim edilir. 2.Bu formülasyon hangi amaçla kullanılır ve etiketine neler yazılmalıdır? 2. hangi özellikte bir emülgatördür? 97 12. Yarı Katı Sıvağların Sınıflandırılması ( USP 27. ÇalıĢma 11. Sorular: 1.Havanlarınız suyla yıkanıyor mu? Nedenini yazınız. Hidrokarbon sıvağları 2.Absorpsiyon sıvağlan • Anhidr absorpsiyon sıvağlan • s/y tipi absorpsiyon sıvağlan 3. ġiĢe döndürülerek yağın ĢiĢenin iç yüzeyini bir film halinde kaplaması sağlanır.Hazırlanan preparatın farmasötik Ģekli nedir? Ġç ve dıĢ fazına göre tipini yazınız. Sonra üzerine süzülmüĢ kireç suyu ilave edilir.NF 22 ) 1. Uygun Ģekilde etiketlenip. Her iki yöntemden hangisi ile emülsiyon daha kolay hazırlanıyor? 3.A ve B yöntemleri arasındaki fark nedir? Her iki yöntemin adını yazınız. Suyla uzaklaĢtınlabilen (yıkanabilen) sıvağlar 15 mi 15 mi .Linimentler hangi amaçlarla kullanılır? 3. Kalan nane suyu azar azar ilave edilerek istenilen hacme tamamlanır.

.• (y/s tipi sıvağlar) 4. • Deri üzerinde yağlı bir his bırakırlar. • Emoliyan özellikleri vardır. • Sıvı etkin maddelerin hastaya verilmesinde ve sulu yaralarda tercih edilirler. absorplayan anhidr sıvağlardır. Bununla birlikte. Bu sıvağlar iki alt gruba ayrılırlar. Ağırlıklarının iki katı su tutabilirler. • Sürüldüklerinde yağlı bir his bırakırlar. • Suda çözünmezler. suyla yıkanmaları çok zordur. Örnek: Beyaz vazelin Katı parafın Balmumu 2) Absorpsiyon Sıvağlan: • Fiziksel özelliklerini (kıvam vb. • Emoliyan (yumuĢatıcı) özellikleri vardır. Örnek: Susuz lanolin (Anhidr lanolin) b) s/y tipi absorpsiyon sıvağlan: • s/y tipi emülsiyon yapısında sıvağlar olduklarından kendi yapılannda su vardır. 100 • Suda çözünmezler. a) Anhidr absorpsiyon sıvağlan: • Eklenen suyu. Suda çözünen sıvağlar 1) Hidrokarbon Sıvağlan: • Su tutma özellikleri yoktur. • Deride yağlı bir his bırakırlar. bir s/y tipi emülsiyon oluĢumu ile bünyesine alan. • Okluzif (örtücü-koruyucu) etkileri vardır.) değiĢtirmeden yapılannda su tutabilen sıvağlardır. • Temizlenmeleri. sonradan eklenen bir miktar suyu da tutabilirler.

Örnek: Hidrofil merhem (USP 27 . • Viskozluk artırıcılar. Yarı Katı Preparatlarin Hazırlanması • Oda sıcaklığında hazırlama • Eritme ve sıcakta hazırlama olmak üzere 2 Ģekilde hazırlanırlar. • Yapılarında suda çözünmeyen yağlı maddeler (vazelin vb. 12. deriden ve giysilerden su ile kolayca uzaklaĢtırılabilirler.NF 16) 3. su ile yıkanabilirler. • Okluzif etkileri yoktur.NF 22) 4. Hazırlama yöntemi sıvağın cinsine ve etkin maddelerin özelliklerine göre seçilir. • Stabilize edici maddeler.8. y/s Tipi Emülsiyon Sıvağları (su ile uzaklaĢtınlabilen/yıkanabilen sıvağlar): • Bu sıvağlar su ile yıkanabilir. • Deride yağlı bir his bırakmazlar. • Deriye sürüldüklerinde yağlı his bırakmazlar. su ile seyreltilebilirler. Örnek: Polietilenglikol merhemi (USP 27 . . Suda Çözünen Sıvağlar: • Suda tamamen çözünürler. • Antioksidanlar. • Koku ve renk maddeleri bulunabilir.NF 22) Gliserin Merhemi Yan katı preparatlarda. • Penetrasyon artırıcı maddeler. • Okluzif etkileri yoktur. • Antimikrobiyal koruyucular. • y/s tipi emülsiyon sıvağlan. etkin madde ve sıvağdan baĢka.Örnek: Kold krem (USP 21 .) içermezler.

• Emülsiyon tarzında olan formüllerde yağ fazını ve su fazını oluĢturan maddeler. alkol gibi bir çözücüde çözünüyorsa önce bu çözelti formüldeki sıvağa yedirilir. 12. yağ fazının üzerine eklenip soğuyuncaya kadar karıĢtırılır. sıvağm küçük bir miktarı ile homojen olarak karıĢtırılır. Ayrıca etkin madde eğer sıvağm erimiĢ halinde çözünebiliyor ise yine bu yöntem kullanılabilir. Bu iĢlemde havan ve havan 101 elinden yararlanılır.pH kontrolü 5. Özellikle merhem tipi majistral preparatların hazırlanmasında tercih edilen bir yöntemdir.Fiziksel kontroller 3.Sterilite kontrolü (oftalmik preparatlar) 6. Su fazı. Daha sonra bu kütle. ayrı ayrı kaplarda su banyosu üzerinde 70-72°C'ye kadar ısıtılır. Burada: • Sıvağm eritilerek hazırlanmasında katı parafın.Reolojik kontroller 4.Homojenite kontrolü 2. ince toz haline getirilmiĢ katı etkin madde eklenip. Sürekli karıĢtırılan sıvağa.Ağırlık kontrolü . • Etkin madde su. sıvağm kalanı ile geometrik olarak seyreltilir. sonra diğerleri ilave edilir. soğuyana kadar karıĢtırılır. • Etkin madde su. Yarı Katı Preparatlarda Yapılan Kontroller 1. daha sonra diğer maddeler karıĢtırılır. sürülebilen kıvamda olan sıvağlar ile çalıĢırken kullanılır.Oda sıcaklığında karıĢtırma yöntemi bu sıcaklıkta yan katı. katı parafın gibi oda sıcaklığında katı olan maddeler ile yarı katı maddelerin bir karıĢımı ise eritme yöntemi tercih edilir. Sıvağ. balmumu gibi yüksek derecede eriyen maddeler porselen bir kapsül içinde su banyosunda eritilir. • Emülsiyon tipi sıvağlarda sıvağ hazırlandıktan sonra ılık iken etkin madde emülsiyona eklenebilir. alkol ya da deriye zarar vermeyen baĢka bir çözücüde çözünmüyorsa ince toz edilmiĢ etkin maddenin tamamı. Burada: • Sıvağı oluĢturan maddelerin havanda karıĢtırmaya uygun yumuĢaklıkta olması gerekir (vazelin gibi).9.

Kağıtlar boĢ ve uygun büyüklükteki iki beherin üzerine yerleĢtirilir.NF 22) Stearik asit merhemi 4. Deneyler her gruptan bir sıvağ ile iki paralel olarak gerçekleĢtirilecektir.NF 22) 2.7 mi %10 FeCl3 çözeltisi ile kağıdın her tarafı damla damla ıslatılır.in vitro etkin madde çıkıĢ tayini a.Kantitatif Yöntemler • Zarlı yöntemler • Zarsız yöntemler 9. 10 dakika bekletilir.Hidrokarbon sıvağları Beyaz vazelin Beyaz merhem (USP 27 . Merhemlerden in vitro Etkin Madde ÇıkıĢının Ġncelenmesi Sodyum salisilat Sıvağ 5g 100 g Bu çalıĢmada birbirinden farklı tipte merhem sıvağları kullanılacaktır. Bir petri kutusunun iç çapı büyüklüğünde kesilir. Sonra kağıtlar .Suda çözünen sıvağlar PEG merhemi (USP 27 .10.Suyla yıkanabilen sıvağlar Hidrofil merhem (USP 27 . YaklaĢık 0.in vivo tayinler 12.Kalitatif Yöntemler • Kromatografık yöntem (Kağıt kromatografısi) • Ağar jeli yöntemi b.NF 22) Gliserin merhemi a. 1 .Mikrobiyolojik kontroller 102 8. Kalitatif Yöntemler Kromatografık yöntem (Kağıt kromatografısi) Deneyin yapılıĢı: Ġki tane kantitatif süzgeç kağıdı alınır.Absorpsiyon sıvağları Susuz lanolin Basit merhem (BP 1999) 3.7.

• Cam veya plastik kavanozlarda . Sorular: 1. bağlanır. Doldurulan jelatin kapsüllerin ağız kısmı spatül yardımıyla düzeltilir. sebebi nedir? b.. 45. Daha sonra bu hücre 37°C'lik su banyosu içerisine yerleĢtirilmiĢ. dakikalarda 2'Ģer mi örnek alınır ve her seferinde alman miktar kadar 37°C'deki etkin madde içermeyen pH 6.petri kutularına aktarılır. 2. Sorular: 1. 2. 5.0 fosfat tamponu içeren beher içerisine zar yüzeyi sıvı yüzeyine değecek Ģekilde tutturulur. 90. Dolu jelatin kapsüller hafifçe bastırılarak reaktifli süzgeç kağıtlarının ortasına yerleĢtirilir. Yarı Katı Preparatların Ambalajlanması Yarı katı preparatlar genel olarak.. kalibrasyon eğrisi yardımı ile jig/ml veya mg/1 cinsinden etkin madde konsantrasyonu hesaplanır. Alınan numunelerin üzerine l'er mi FeCl3 çözeltisi konulup bunlar pH 6.. 30. Çizdiğiniz grafikteki profilleri ait olduğu sıvağı dikkate alarak karĢılaĢtınp yorumlaymız. içinde 200 mi pH 6. Petriler. Zamana (x ekseni) karĢı açığa çıkan etkin madde miktarı (y ekseni) olacak Ģekilde grafiğe geçirilir. Kantitatif Yöntemler Zarlı yöntemler Deneyin yapılıĢı: Yeterli boyuttaki selofan zar 1 saat 37°C suda bekletilir. Çözelti magnetik karıĢtırıcı ile 300 devir/dak. îki saat sonra oluĢan renkli bölgenin çapı ölçülür ve difuzyon uzaklığı hesaplanır. Cam hücrelerin boĢken darası alındıktan sonra hazırlanan sıvağ hücre içerisine hava kabarcığı kalmadan iyice doldurulur ve hücrenin üzeri selofan zar ile hiç hava kabarcığı bırakmadan kaplanıp.11. ve 120. Deney sonunda elde ettiğiniz sonuçlan tablo Ģeklinde gösteriniz.. 60. ağızlan açık olarak altında su bulunan desikatörlere (%100 bağıl nem ortamı) konulur ve desikatörün ağzı hemen kapatılır.0 fosfat tamponu ortama ilave edilir. Merhem yüzeyi burada çok hafif dıĢ bükey 103 olmalıdır. 104 12. Sıvağlar arasında difuzyon açısından ne fark gördünüz. Örneklerin absorbans değerleri okunarak. Ġki jelatin kapsülün tepesi toplu iğne ile delinir ve içi hazırlanan sıvağ ile doldurulur. 15.0 fosfat tamponu ile 10 ml'ye tamamlanır. hızda karıĢtırılır. Merhem ile doldurulup hazırlanan hücre tekrar tartılır.. En az ve en çok etkin maddenin açığa çıktığı sıvağ gruplannın hangileri olduğunu belirtiniz.

oda sıcaklığında (25°C) saklanmalıdır. Soğuduktan sonra kutuya boĢaltılır.• Sıkılabilir metal veya plastik tüplerde ambalajlanır. Uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir.12. Geri kalan maddeler aynı kapsüle konulur.2. eĢit miktarlardaki setil ve stearil alkolün bir kapsülde su banyosu üzerinde eritilip karıĢtınlması ile hazırlanır. 105 Sorular: 1. Bu ambalajların iyice kapatılmıĢ olması gereklidir. Özel bir uyarı olmadıkça buzdolabında saklanmamalıdır. yarı katı preparatm hava ve mikroorganizmalarla temasına izin vermediği için tercih edilir. 12. 30°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda bulundurulmamalıdır. Eğer preparatta su veya uçucu bileĢik bulunuyorsa.1. Eczanede hazırlanan yan katı preparatlarm ambalajlarına kırmızı etiket yapıĢtırılır. Su banyosu üzerinde beraberce eritilir ve pat kıvamını alıncaya kadar karıĢtınlır. Yarı Katı Preparatların Saklanmaları Yan katı preparatlar. soğutulur. Setostearil alkolün görevi nedir? ÇalıĢma 12. ÇalıĢma 12. Tüpler. Bu merhem hangi amaçlarla kullanılır? 2. hava geçirmeyen ambalajlar kullanılmalıdır. Basit Merhem (BP 1999) Unguentum Simplex Simple Ointment Susuz lanolın 50 g Katı parafin 50 g Setostearil alkol 50 g Vazelin (yumuĢak) 850 g Hazırlama: Hesaplanan miktar setostearil alkol. Çinko Oksit Merhemi (BP 1999) Unguentum Zinci Oxydi Zinc Ointment Çinko oksit Basit merhem Hazırlama: 15 g 85 g .

3. Hidrofil Merhem ( USP 27 . üzerine birkaç damla sıvı vazelin damlatılır. Bu merhem hangi amaçlarla ve nasıl kullanılır? Ayrıntılı olarak anlatınız. Yıkanabilme özelliği nasıldır? ÇalıĢma 12. Sonra geri kalan basit merhem ile iyice karıĢtırılır. kutuya konulur.4. uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir. Wilkinson Merhemi (Remington 12*) Unguentum Wilkinsoni Wilkinson 's Ointment Kayın ağacı katranı 10 g Süblime kükürt 10 g Kalsiyum karbonat 20 g Sarı vazelin 20 g Potas sabunu 20 g 106 Hazırlama: Kükürt havanda iyice ezilerek kalsiyum karbonat ile karıĢtırılır. Uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir.Çinko oksit havana konulur. 2. Merhemi elinize sürünüz ve yıkayınız. Üzerine vazelin azar azar ilave edilir.000 g . Sorular: 1. sonra her iki karıĢım birleĢtirilir.NF 22) Unguentum Hydrophilicum Hydrophilic Ointment Beyaz vazelin Stearil alkol 25. Kutuya konulur. iyice homojenize edilir. Formüldeki maddelerin Latince adlarını yazınız. iyice ezilir. Bir kapsülde kayın ağacı katranı ile potas sabunu tektür oluncaya kadar karıĢtırılır. ÇalıĢma 12. Bu merhem hangi amaçlarla kullanılır? 2. Sorular: 1.000 g 25. Basit merhemin yarısı su banyosunda iyice eritilip sıcakken havandaki çinko oksit üzerine ilave edilip tektür hale sokulur.

beyaz vazelin ve propil paraben su banyosu üzerinde eritilerek 70-72°C'ye kadar ısıtılır.000 g Hazırlama: a) Stearil alkol. (a) ve (b) de hazırlanan iki ayrı karıĢımdan (b). Bu merhemdeki her bir maddenin görevini yazınız. Uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir. Gliserin Merhemi Unguentum Glycerini Glycerini Ointment Buğday niĢastası 7g Gliserin 93 g ArıtılmıĢ su 7g Hazırlama: NiĢasta bir kapsülde cam baget yardımıyla su ile iyice karıĢtınlır.000 g Sodyum lauril sülfat 1.025 g Propil paraben 0. Sorular: 1. Bu formül hangi amaçlarla kullanılır? 2. (a)'nm üzerine yavaĢ yavaĢ ve karıĢtırarak ilave edilip soğuyuncaya kadar karıĢtırılır. b) Diğer maddeler de suda çözülerek. Bu preparatın emülsiyon tipini yazınız. 4. . Üzerine gliserin ilave edilip tekrar karıĢtınlır. Yarı Ģeffaf bir hal alıp ağırlığı 100 grama ininceye kadar ısıtılır. Kutuya konulur. NOT: Hesap 100 g üzerinden yapılır. Çok hafif alevde amyant üzerine konup karıĢtırmaya devam edilir. 3.015 g ArıtılmıĢ su 37. Kutusuna konulup uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir. Hidrofil merhemin fiziksel stabilite yönünden taĢıdığı özellikler nedir? 107 ÇalıĢma 12.Propilen glikol 12.5.000 g Metil paraben 0. su banyosu üzerinde 70-72°C'ye getirilir.

6. Akrinol Merhem Rivanol Merhem Rivanol Vazelin Lanolin ArıtılmıĢ su Hazırlama: Hesaplı miktar rivanol suda çözülür. / ââ. 100.0 g 20.3 Hazırlama: Su ve yağ fazı ayrı kaplarda su banyosu üzerinde 70-72°C'ye kadar ısıtılır.0 g . Merhem . YavaĢ yavaĢ ve devamlı karıĢtırılarak su fazı yağ fazının üzerine ilave edilir.0 g 1. 108 ÇalıĢma 12. Hangi tip merhem sıvağıdır. Rivanollü çözelti lanolin ile bir cam havanda sulu çözelti kalmayıncaya kadar kanĢtmlır. Su Ġçinde Yağ Tipi Krem HLB değeri Sıvı parafın 16 g 11 Stearik asit 2g 15 Setil alkol 4g 15 Gliseril monostearat 2g Emülgatör 4g Gliserin 9g ArıtılmıĢ su ym 100 g Tween 80'in HLB değeri: 15 Span 80'in HLB değeri : 4. Merhem kutusuna konularak uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir.7.Sorular: 1. Oda sıcaklığına gelinceye kadar karıĢtırmaya devam edilir. hangi amaçlarla kullanılır ? 2. Sonra vazelin ilave edilerek iyice karıĢtınlır. NiĢasta niçin önce su ile karıĢtınlır? ÇalıĢma 12.

. Sorular: 1. Kold krem ne tip bir merhem sıvağıdır? Hangi amaçla kullanılır? ÇalıĢma 12.NF 16) Unguentum Leniens Cold Cream Balık nefsi 125 g Beyaz balmumu 120 g Sıvı parafın 560 g Boraks 5 g ArıtılmıĢ su 190 mi Hazırlama: Balık nefsi ve beyaz balmumu küçük parçalara bölünerek bir kapsüle alınır. 3. Kold Krem (USP 21 . 3. 2.kutusuna konulur. Üzerine sıvı parafın ilave edilip su banyosunda eritilir ve 70-72°C'ye kadar ısıtılır. 2. Uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir. Formülde yer alan her bir maddenin görevini açıklayınız. Hazırladığınız krem ne amaçla kullanılır? Ġçindeki maddelerin görevlerini yazınız. Bu çözelti aynı sıcaklıktaki önceki erimiĢ karıĢım üzerine yavaĢ yavaĢ ve hızla karıĢtırılarak ilave edilir. Sorular: 1. Soğuyuncaya kadar devamlı karıĢtırılır ve kutusuna konulur.9. HLB değerinin ne olduğunu açıklayınız. Yukarıdaki formülde kullanılan emülgatör karıĢımının HLB değerini hesaplayınız. Küçük bir behere alınan boraks arıtılmıĢ suda çözülüp su banyosunda 70-72°C'ye kadar ısıtılır. Ġkinci soruda bulduğunuz HLB değeri ne tip emülsiyon oluĢturmak için uygundur? s/y ve y/s tipi emülsiyonlar için ortamın ideal HLB değerleri hangi aralıklarda olmalıdır? 4. Bu formüldeki maddelerin latince isimlerini yazınız. 109 ÇalıĢma 12. uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir.8.

soğumadan kutuya konulur. Çinko Oksit Patı (USP 27 .NF 22) Pasta Zinci Oxydi Çinko oksit 25 g NiĢasta 25 g YumuĢak vazelin 50 g Hazırlama: NiĢasta ve çinko oksit havanda iyice karıĢtırılır. Tektür bir jel elde edilene kadar dikkatle karıĢtırılır. Pat ve merhem arasında ne fark vardır? 3. Bir havanda çinko oksit gliserin ile iyice ezilerek karıĢtırılır ve pat haline getirilir.10. Sorular: 1.Çinko Oksitli Jelatin ( BNF 63) Unna 's Paste Paste Gelat. Bu ilaç Ģekli hangi amaçla kullanılır ve nasıl uygulanır? 2. Havan. Üzerine eritilmiĢ vazelin ilave edilir ve homojen bir pat oluĢana kadar iyice ezilir. Sorular: 1. KarıĢım 10 dakika bekletilir. Zinc Çinko oksit Jelatin Gliserin ArıtılmıĢ su 110 Hazırlama: ArıtılmıĢ suyun yüzde doksanı üzerine jelatin azar azar ve karıĢtırılarak ilave edilir. Bu karıĢım jelatin çözeltisi üzerine azar azar ve karıĢtırılarak ilave edilir. Jelatin eriyinceye kadar hava kabarcığı oluĢturmayacak Ģekilde hafifçe karıĢtırılarak su banyosunda ısıtılır. Bu preparat hangi amaçlarla kullanılır? 2. kalan su ile yıkanarak behere ilave edilir. Uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir. Kalamin nedir? ÇeĢitli farmakope ve formülerlere göre hangi maddeleri içerir? 111 100 g 150 g 400 g 350 mi . Uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir. Hazırladığınız bu pat nasıl saklanmalıdır? ÇalıĢma 12.

bu kanĢıma yaklaĢık 50 mi kadar su ilave edilerek homojenize edilir. arıtılmıĢ suyun üçte birine sodyum lauril sülfat.m. stearil alkol ve beyaz vazelin bir kapsül içinde su banyosu üzerinde 70°C'ye kadar ısıtılır (I). Homojen bir görünüĢ elde edince bir miktar su ile karıĢtırılmıĢ propilen glikol ilave edilir.0 g Esans y.m. Sorular: 1.0 g Propilen glikol 8. JelleĢme tamamlanıncaya kadar kanĢtınlır. Daha sonra trietanolamin suda çözülür ve karbopollü kanĢıma damla damla ilave edilir. Metil paraben % 0.0 g ArıtılmıĢ su y.12.0 g Trietanolamin 3.0 g Gliserin 7. Gerekli ağırlığa su ile tamamlanır. Merhemlerin Endüstriyel Ġmalatı Setil alkol 5.5 g Ġzopropil alkol 20.15 112 Hazırlama: Eritme yöntemi kullanarak büyük çaplı merhem imalatı yapılacaktır. Bu preparat ne amaçla kullanılır? 2. Hazırlanan preparat ne tür bir j eldir? ÇalıĢma 12.0 g Stearil alkol 5.0 g * naproksene eĢdeğer miktarda naproksen sodyum kullanılır. Naproksen Jel Naproksen 10. Setil alkol. Naproksen sodyum gerekli suda çözüldükten sonra yukarıdaki karıĢıma eklenir.0 g Beyaz vazelin 20.ÇalıĢma 12. Hazırlama: Karbopol 934 ve gliserin karıĢtırılır. propilen glikol ilave ederek su banyosu .0 g Sodyum lauril sülfat 1. 100.0 g* Karbopol 934 1.0 g ArıtılmıĢ su 61. Uygun Ģekilde ambalajlanıp etiketlenir. Bir beherde.11.

Tüpler (kapakları kapatılmıĢ olarak) tekrar tartılır (merhemler doldurulurken dikkat edilecek nokta. Merhem tüpleri boĢ ve kapaklan kapalı iken tek tek numaralanıp tartılır. standart sapmasını ve her bir tüpteki miktann ortalamadan % sapmasını hesaplayın.0 Stearik asit 5. Hazırlanan merhem kitlesi merhem doldurma aletine boĢaltılır. ÇalıĢma 12.0 113 ÇalıĢma 12. Salisilik asit ÇöktürülmüĢ kükürt Kayın ağacı katranı Kold krem 1. bir tablo halinde gösterin.13. Daha sonra merhem doldurma aleti her bir merhem tüpüne 20g merhem doldurulacak Ģekilde ayarlanır ve hazırlanan merhem tüplere doldurulur. Bulduğunuz tablo sonuçlanna göre kiĢisel yorumunuzu belirtiniz.17.6 g 3. Cool tar and salicylic acid ointment (BP 1999) ÇalıĢma 12.üzerinde aynı sıcaklıkta (70°C) ısıtılır (II). tüpün içinde hava kalmamasıdır). KanĢımın sıcaklığı 40°C'ye kadar soğuyunca parfüm ilave edilip karıĢtırmaya devam edilir.16. Her bir tüpteki merhem içeriğini gram olarak bir çizelge haline getiriniz.19. Aluminium subacetate ointment (Martindale. Sodyum aljinat 1. Sulu faz (II ve III karıĢımları bir araya getirildikten sonra) kanĢtıncı devamlı çalıĢırken planet karıĢtıncıdaki yağlı fazın üzerine ilave edilir.6 g 60. KarıĢtırma iĢlemi planet karıĢtırıcıda gerçekleĢtirilir.18. Önce yağlı faz su banyosu üzerinden alınarak (I karıĢımı) planet karıĢtırıcıya dökülür ve karıĢtırıcı çalıĢtırılır. Soğuyuncaya kadar karıĢtırma iĢlemine devam edilir. Bizmut gallat Vazelin Lanolin ArıtılmıĢ su 4g 10 g 25 g 25 g ÇalıĢma 12. Doldurma iĢleminden sonra tüpler kapatılır.5 Trietanolamin 0. 28th) .14.8 g 3.0 ArıtılmıĢ su 86. ÇöktürülmüĢ kükürt ig Ġhtiyol ig Ardıç katranı 10 g Lanolin 10 g Vazelin 10 g ÇalıĢma 12. Sulphur ointment (USP 27 .0 g ÇalıĢma 12. Doldurduğunuz tüplerdeki ortalama merhem miktannı. fVhite ointment (USP 27-NF22) ÇalıĢma 12.NF 22) ÇalıĢma 12.15.0 Setil alkol 0.20.5 Gliserin 7. Geri kalan suda metil paraben çözülüp bu da 70°C'ye ısıtılır (III).

22. 28*) ÇalıĢma 12. Supozituvarlar hem lokal hem de sistemik etki oluĢturmak amacıyla kullanılır.Ağız yolu ile hastaya ilaç verilemediği durumlar • • • • ameliyat sonrası mide-barsak rahatsızlıkları bebek/yaĢlı hastalar hastanın mental bozukluğu olması 2. Örneğin lokal etki için hemoroidde ağrı ve irritasyonun giderilmesinde uygulanabildikleri gibi astrenjan. damar geniĢletici ve antienflamatuvar etkili etkin maddelerin supozituvarlan ile lokal etki elde edilmesi de mümkündür. antiseptik. Resorcinol-sulfur paste (Martindale. Lokal enfeksiyonların tedavisinde vajinal uygulanan bu tip preparatlar da vardır.1-40 gibi geniĢ bir aralıkta olabilir. antiromatizmal ve analzejik etkin maddeleri içeren supozituvarlar ile sağlanabilir. .Oral uygulamanın etkin madde açısından uygun olmadığı durumlar • • • etkin maddenin mide-barsak kanalının pH'smda stabil olmaması etkin maddenin mide-barsak kanalında enzimatik bozunmaya uğraması etkin maddenin karaciğerden ilk geçiĢ etkisine uğraması Supozituvarlar değiĢik Ģekil (konik veya torpido) ve büyüklüklerde (genellikle 1-4 g) hazırlanabilirler.ÇalıĢma 12. 28"') 115 13. hacimleri ve kıvamları rektal uygulamaya uygun katı tek dozluk preparatlardır. Sistemik etki ise. Burrow's paste (Martindale. Cetrimide cream (BP 1999) ÇalıĢma 12.23. antiastmatik. Bunların etkin madde içerikleri % 0.21. SUPOZITUVARLAR ġekilleri. lokal anestezik. Cetrimide emulsifying ointment (BP 1999) 114 ÇalıĢma 12. Rektal yol ile supozituvar uygulamanın tercih edilme nedenleri: 1.24.

13.1. uzun süre stabil kalmalıdır Oda sıcaklığında kolayca kalıplara dökülebilmeli. Suda çözünen ve su ile karıĢabilen sıvağlar 1. Yağlı sıvağlar 2. 1. . Supozituvar Sıvağları Etkin madde uygun bir sıvağ içinde hazırlanır. Yağlı Sıvağlar Kakao Yağı: Doğal bir maddedir. p1 ve y polimorfları oluĢur. Sıcaklık etkisiyle fiziksel özelliklerini değiĢtirebilen bir sıvağdır. Kakao yağı ile çalıĢırken sıcaklık 35°C'nin üzerine çıkarsa stabil olmayan a. p polimorfu en dayanıklı ve erime noktası en yüksek olan Ģeklidir ve bu polimorfu içeren supozituvarın katılaĢması ancak 15°C civarında olmaktadır. • Sıcaklığın devamlı kontrol edilmesi ve 35°C'i aĢmaması. Kakao yağı ile çalıĢırken. Sentetik ve yarı sentetik sıvağlar 3. Ġdeal bir supozituvar sıvağmm taĢıması gereken özellikler: • • • • 116 • • • • • Erime noktası ile donma noktası arasındaki fark fazla olmamalıdır Çabuk bozunmamalı. Ġyonize olmayan yüzey aktif maddeler 4. fakat kalıplara yapıĢmamahdır Eritme yöntemi veya basınçla Ģekil verme yöntemi kullanılarak üretime elveriĢli olmalıdır Preparatın saklanması/kullanılması sırasında Ģekli bozulmamalıdır Vücut sıvılarında erimeli/dağılmalıdır Mukozaya nüfuz etmeli/temas yeteneği fazla olmalıdır Ġrritan/toksik olmamalıdır Etkin maddeler ile geçimli olmalıdır Supozituvar sıvağları 4 grupta incelenir.

13. supozituvar içerisindeki etkin madde eĢit ağırlıktaki sıvağm hacmini kaplayacaktır. Gerekli sıvağ miktarının hesaplanması Supozituvann hazırlanabilmesi için etkin maddenin supozituvar sıvağı içerisinde ne kadar yer kapladığının bilinmesi gerekir.1-0..)+(f2.5) ilave edilmelidir. Rx .. Bu iĢleme "aĢılama" adı verilir. Kakao yağı ile çalıĢırken dikkat edilmesi gereken diğer bir konu da bazı maddelerin sıvağm erime derecesini düĢürmesi ya da yükseltmesidir. Eğer etkin maddenin yoğunluğu sıvağın yoğunluğuna eĢitse.1. Erime derecesini düĢüren maddeler ile çalıĢılırken formüle erime derecesinin düĢmesini engellemek için sıvağın % 20'i kadar balık nefsi veya % 4'ü kadar balmumu ilave edilebilir.+(fn-gn)] M : Gerekli sıvağın miktarı (g) S : Sadece sıvağ ile hazırlanan boĢ kalıp ağırlığı (g) f : Yer tutma değeri g : Formüldeki etkin madde miktarı (g) Örnek 13.g. Yer tutma değeri çözünmeyen maddelere uygulanır ve pratikte hesaplanmıĢ olarak liste halinde çeĢitli maddeler için verilmiĢtir. Burada aĢağıdaki formül kullanılır: M = S . Etkin maddenin yoğunluğu sıvağın yoğunluğundan farklı ise o zaman etkin maddenin o sıvağ için ne kadar yer kapladığının hesaplanması gerekir..2.. araĢit yağı gibi sıvı yağlar (genellikle % 0. 117 Supozituvarlarm hazırlanması sırasında amaç. 1 g etkin maddenin yerini tutan supozituvar sıvağmın miktarına veya 1 g sıvağın yerini tutan etkin maddenin miktarına "yer tutma değeri (f) veya deplasman faktörü" denir. ayrılan katı kısmın ilave edilerek supozituvarın hazırlanması gerekmektedir..g2)+. Bu durum her etkin maddenin kendi yoğunluğuna bağlı olarak değiĢir. Yer tutma değeri ile gerekli sıvağ miktarının hesaplanması: Reçete için gerekli sıvağın hesaplanması yer tutma değeri ile yapılır.. Buna karĢılık erime derecesini yükselten maddeler ile çalıĢırken formüle uygun miktarda susam yağı.• Daha yüksek sıcaklıklarda çalıĢılması durumunda sıvağm bir kısmının (-1/3) ayrılması ve diğer kısmı eritildikten sonra.[(f.. süspansiyon/emülsiyon haline getirmek gerekir..1. etkin maddeyi sıvağ içerisinde çok ince ve homojen bir Ģekilde dağıtmaktır.. Etkin madde suda çözünmüyor ise.

m. 2.6 g) ilave edilir ve homojen oluncaya kadar karıĢtırılır. Uygun Ģekilde ambalajlanıp etiketlenir. 3. Prokainf=0.Prokain Kakao yağı P. Örneğin bu değer 1. Buna boĢ kalıp ağırlığı denir.I.32x6 = 7.92 g Supozituvarın hazırlanması: Bunun için hesaplanan miktar kakao yağı (7. 5.92 g) tartılır.8x0.6) M = 1. Daha sonra su banyosundan alınarak üzerine katı haldeki kakao yağı ilave edilir ve karıĢtırarak eritilir. Erime süresinin saptanması Dağılma süresinin saptanması Kırılma ve mekanik dayanıklılık kontrolü in vitro etkin madde çıkıĢ testi Etkin madde içeriği .6 g 1. 13.32 g 1 supozituvar için gereken kakao yağı miktarı Reçetede istenilen supozituvar sayısından 1 fazlası üzerinden hesap yapılır. YaklaĢık 1/3 kadarı ayrılır.g) M =1. Donduktan sonra üzerinde kalan fazlalıklar sıyrılarak alındıktan sonra kalıplar açılıp supozituvarlar çıkartılır. Kakao yağı ile sadece sıvağdan oluĢan bir supozituvar hazırlanır. No:V 120 0. Yani reçetede 5 supozituvar istendiğine göre 6 supozituvar için hesap yapılır. Elde edilen kütle daha önceden sıvı parafin ile yağlanmıĢ olan supozituvar kalıplarına donmaya yakınken karıĢtırılarak dökülür ve donmaya bırakılır. geri kalanı 35°C'i geçmeyecek Ģekilde su banyosu üzerinde ısıtılarak eritilir. dondurulur ve kalıptan çıkarılarak tartılır. Buna göre formül: prokain kakao yağı 0. Supozituvarlarda Yapılan Kontroller 1.8-(0. 4.8 g olsun. Bu karıĢıma prokain (3.3. Supp.6x6 = 3.8 M = S-(f.6 g y.

Deneysel olarak parasetamolün yer tutma değerini hesaplayın ve nasıl yaptığınızı yazınız. Aspirinin Witepsol H15'e göre yer tutma değeri 0. Supozituvarlann Endüstriyel Ġmalatı Sodyum salisilat WitepsolH15 0. 2. Kalan sıvağ tekrar eritilir. 7. 3. 1. NOT: 4 supozituvarlık kütle ile çalıĢılır. Diğer etkin maddeler için referans kitaplarda verilen kendi monografmdaki analiz yöntemleri kullanılmalıdır. Supozituvarm tamamının eridiği veya dağılarak alet sepetli ise sepetin altına veya üstüne geçtiği zaman ölçülür. Sorular: 1 . 121 Ağırlık sapması pH kontrolü kalıba karıĢtırarak dökülür.m. Kalıp açılıp supozituvarlar çıkarılır.4. Kullandığınız sıvağın yapısını yazınız. Tamamen eridikten sonra 50 mi arıtılmıĢ suyla karıĢtırılır. Donduktan sonra kalıbın üzerindeki fazlalıklar bir spatül yardımı ile kazınır. Erime-dağılma (EP 4): ÇeĢitli aletlerle 37°C'lik su banyosunda tayin edilir.200 g y. Etkin madde miktar tayini: Burada örnek olarak sodyum salisilat için etkin madde tayininin nasıl yapıldığı anlatılacaktır.6. Ġki faz süzülerek ayrılır. Tekrar 50 mi arıtılmıĢ suyla karıĢtırılır. ÇalıĢma 13. Hazırlanan supozituvarlardan 5 tanesi bir beherde su banyosunda eritilir. Etkin maddenin ve sıvağm yoğunluğu verildiğinde yer tutma değerinin nasıl hesaplandığını gösteriniz.71'dir. Uygun Ģekilde ambalajlanıp etiketlenir. Bu formüle göre hazırlanan supozituvarlar üzerinde aĢağıdaki kontroller gerçekleĢtirilecektir. Genellikle yarım saat içinde erimeli ve dağılmalıdır. Bu supozituvar hangi amaçla kullanılır? 4. Üstteki yağlı tabaka donuncaya kadar buzdolabında bekletilir. GörünüĢ: Supozituvarlar boyuna kesilip incelendiklerinde iç ve dıĢ yüzeyleri tek biçim olmalıdır. 2. 3. Sıvağ .

kullanılamayacak kadar yumuĢaktır. Bölmenin kapağı kapatılır. Birer dakika ara ile 200 g ağırlığındaki diskler ilave edilir. Alet.25 g y.124 kısmı donunca alttaki sulu tabaka ilk süzüntünün üzerine süzülür. Eldeki kalibrasyon doğrusu yardımıyla sodyum salisilatın miktarını hesaplanır. Eğer supozituvara ilave edilen diskler ile kınlmıĢsa. 4. Deneyin yapıldığı sıcaklık 25°C'dir. çözeltinin absorbans değeri kalorimetrede 510 nm'de okunur. Son ilave edilen disk konulduktan ilk 20 s sonra kopma olmuĢsa.m.m. Kopma olayı 20-40 s arasında olmuĢsa. Bulunan konsantrasyon değeri (x) mg/1 veya ug/ml cinsindendir. NOT: Eğer supozituvar ilk 600 g'lık boĢ ağırlık ile kınlıyorsa. 2.0 g 0. son konan diskin yarı ağırlığı toplama katılır (100 g). Rektuma konurken yapılacak basınca dayanıklı olup olmadığının anlaĢılması bakımından ve ambalajlama sırasındaki kayıp bakımından önemlidir. Kırılma ve mekanik dayanıklılık kontrolü: Supozituvar Ģeklini almıĢ sıvağın belirli sıcaklıkta üzerine konan ağırlıklara dayanması ile ölçülür. ÇalıĢma 13. toplam ağırlığa eklenmez. Acetarsol WitepsolH15 ÇalıĢma 13. tüm ağırlıkların toplamı alınır.00 g . Formül 1 supozituvar içindir. Bu süzüntüden 2 mi alınıp antılmıĢ suyla 100 ml'ye tamamlanır. Kopma 40 s'den sonra meydana gelmiĢse diskin tüm ağırlığı toplam ağırlığa katılır. Bulunan etkin madde miktarı istenen miktardan ±% 10'dan fazla sapma göstermemelidir. Sodyum salisilat WitepsolH15 200 mg y. Supozituvarlar en az 24 saat test sıcaklığında bekletilmelidir. Önceden bekletilen supozituvarlar test bölmesine sivri kısmı yukarı gelecek Ģekilde yerleĢtirilir.6. Benzokain 5. Bu amaçla supozituvarlann kırılma noktasını saptayan alet kullanılacaktır. içine supozituvarın yerleĢtirildiği bir bölme ve bu bölmedeki suyun dolaĢımını sağlayan termostatlı su banyosundan oluĢur.7. Supozituvar kınlana kadar bu iĢleme devam edilir (aletin boĢ ağırlığı 600 g'dır). Alet istenen test sıcaklığına ayarlanır. Bu çözeltiden 9 mi alınıp üzerine 1 mi % 10'luk FeCl3 çözeltisi ilave edilip. 125 ÇalıĢma 13.5.

BileĢik Benzokain Supozituvarı (P.0 g (BaĢka uygun sıvağ da kullanılabilir) ÇalıĢma 13.0 mi y.m.) Suppositoria Benzocaini Composito Benzokain 200 mg Çinko oksit 500 mg Peru balsamı 100 mg Bizmut oksigallat 200 mg Kakao yağı y.12. Ġndometazin 25 mg 200 mg 60 mg 60 mg 120 mg y. Chloral for Infants Kloralhıdrat 60 mg Kakao yağı y. ÇalıĢma 13.m. 100.Adrenalin Borik asit ArıtılmıĢ su Kakao yağı 0. Bebekler için Kloral Supozıtuvar (NF 1955) Supp.9.m.Nord.m. ÇalıĢma 13. PEG400:PEG 4000 (1:1) y. .11.2 g 5. ÇalıĢma 13.8.10. Bizmut subgallat Hintyağı Rezorsin ' Çinko oksit Kakao yağı 126 ÇalıĢma 13.1 g 0.m. Bizmut Subgallat-Rezorsin Supozituvan (Martindale 28th) Compound Bismuth and Resorcin Supp.

OVÜLLER 0.002 g Ovüller. Bu ağırlık esas alınarak ve kayıplar gözönünde bulundurularak gerekenden bir fazla övül üzerinden hesaplamalar yapılır. polietilen glikollerin de kullanımı vardır. Witepsol. Bu grup preparatlann ortalama ağırlıkları 5 g'dır.Ġzoprenalin sülfat Sodyum metabisülfıt WitepsolH15 y. Bu ilaç Ģeklinde sıvağı hangi maddeler oluĢturuyor? 4k 10 k 2k .010 g 0. Ġhtiyol ovülü (Martindale 28*) Ichtammol Pessaries ihtiyol 5g Jelatin 7g Gliserin 60 g ArıtılmıĢ su 28 g Hazırlama: Bir kapsülde jelatin hesaplı miktar su ile ıslatılarak iyice ĢiĢene kadar bekletilir. Kalıba dökülür donduktan sonra çıkanlıp tartılır ve böylece övül kalıbının sıvağ ağırlığı bulunur. Donduktan sonra üzeri bir jilet yardımıyla kesilir ve kalıptan çıkanlır.000 g 127 14. 2. supozituvarlar gibi etkin madde ve sıvağdan oluĢan ve vajinaya uygulanan oval veya küre Ģeklindeki preparatlardır. Henüz sıcak iken sıvı parafın ile yağlanmıĢ kalıba dökülür.m. 128 Sorular: 1. Hafifçe yağlanmıĢ kağıda sanlır. Geri kalan gliserin ile ihtiyol bir saat camında homojenize edilir ve önceki kanĢıma katılarak karıĢtmlır. 1974'de verilmiĢ olan jelatin-gliserin-su sıvağı Ģu Ģekildedir: Jelatin Su Gliserin ÇalıĢma 14. Ovüllerin küre Ģeklinde olanlarına globül (bol) adı verilmektedir.1.F. Övül sıvağı olarak genellikle jelatin-gliserin-su sıvağı kullanılır. Bunun yanısıra kakao yağı. Üzerine hesaplı miktar gliserinin 2/3'ü ilave edilir ve su banyosu üzerinde kanĢtınlarak ısıtılır. T. NOT: Önce yukandaki oranda 5 g'lık bir kütle hazırlanır.

70-75°C'ye kadar ısıtılır. Formülde yer alan her bir maddenin görevini açıklayınız.125 g Jelatin-gliserin sıvağı y. Bu çözelti yağ fazı üzerine azar azar ve hızla karıĢtırarak ilave edilir.2. Küçük bir behere alınan boraks arıtılmıĢ suda çözülüp o da su banyosunda.m. (Sıvağ: jelatin 3 k.2. (Sıvağ: jelatin 10 g. Bu ilaç Ģekli ne amaçla kullanılır? 3. Kold Krem Cold Cream Unguentum Leniens Balık nefsi Beyaz balmumu Sıvı parafın ArıtılmıĢ su Hazırlama: Balık nefsi ve balmumu küçük parçalara ayrılıp. Borik asit 0. su 24 g) 129 kremleri de bu gruptadır. bir kapsüle alınır.5 k. Sorular: 1. su 3 k) ÇalıĢma 14. 2. su banyosunda eritilir ve 70-75°C'ye kadar ısıtılır.1. gliserin 12. kutusuna konulur. ÇalıĢma 16. Formülasyonlarda yer alan okluzif (örtücü) ve emoliyan (yumuĢatıcı) maddeler sayesinde yumuĢak bir cilt sağlanabilir. Üzerine sıvı parafin ilave edip.m. 125 g 120 g 560 g Boraks 190 mi 5g . gliserin 7 g. Uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir. Laktik asit / ââ 0 02 g Asetik asit/ Jelatin-gliserin sıvağı y. Ġhtiyolün diğer isimleri nelerdir? ÇalıĢma 14. Soğuyuncaya kadar karıĢtırmaya devam edip. Bu formüldeki maddelerin Latince isimlerini yazınız.3.

Bu hazır ilaç Ģekline kold krem adı neden verilmiĢtir? 5.3. DıĢ fazlarının su olması nedeniyle formüllerinde bir nemlendirici (hümektan) madde bulunur. Bu preparatın emülgatörü nedir? Nasıl oluĢur? 132 ÇalıĢma 16.0 Bentonit 1. Geri kalan suda metil paraben ve boraks su banyosu üzerinde çözülür. Genellikle stearat kremleri Ģeklindedirler. Kold krem ne tip bir merhem sıvağıdır? Hangi amaçla kullanılır? 4. 133 ÇalıĢma 16.9 Metil paraben 0. SabunlaĢma tamamlanıncaya kadar karıĢtırılıp kapsül su banyosundan alınır.0 Parfüm y. Üzerine ĢiĢmiĢ haldeki bentonit ilave edilir.Vanishing krem. Bentonit 10 mi kadar suda ĢiĢirilir. Sorular: 1. kreme ilave edilir.0 Boraks 0. Temizleme yeteneği nereden ileri gelir? b. Deriden hemen emilip yok olan ve deride yağlı his bırakmayan kremlerdir. Parfüm alkolde çözülüp.2.0 Sıvı vazelin 50. Bu karıĢım iyice karıĢtırılarak su banyosunda 70-75°C ye kadar ısıtılır. Stearik asit 15 .0 Hazırlama: Balmumu ve sıvı vazelin bir kapsülde su banyosu üzerinde eritilip 70-75°C'ye kadar ısıtılır. Kabına konulur. uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir.6. sıcaklık 40°C civarına inene kadar karıĢtırmaya devam edilir.1 Alkol 1.m ArıtılmıĢ su 34. iyice karıĢtırılır. Bu kremin emülsiyon tipi nedir? 2. Su banyosu üzerinde sulu faz yağlı faza karıĢtırılarak ilave edilir. Temizleyen Krem Cleansing Cream Balmumu 13. nemlendirici krem ve losyonlar Çoğunlukla y/s tipi emülsiyon tarzında hazırlanırlar.

0 g ÇalıĢma 16.0 g Parfüm y. Koruyucu y.8 Parfüm y.5 g Ġsopropil miristat 3.0 g Setil alkol 2.m.0 g Gliserin 8.m.m. ÇalıĢma 16. 1.5 g Lanolin 2. Koruyucu y. ArıtılmıĢ su y.Lanolin Balmumu Sıvı parafin PEG-40 stearat Sorbitol Parfüm Koruyucu ArıtılmıĢ su Sorular: 4 2 23 5 12 y.0 Boraks 0.5 ve 16.9.m. y.5 12. ArıtılmıĢ su 33. Setrimonyum bromür 1.m.6'daki preparatlarm emülsiyon tipleri nedir? Deneysel olarak nasıl saptarsınız? ÇalıĢma 16.5 40.7.2 136 ÇalıĢma 16. 100.0 Sıvı parafın 50.0 0. Balmumu Boraks Balık nefsi Susam yağı 12. y.m.m.m.0 . Balmumu 16.8.

y.5 0.40 2.5 10.0 Vazelin 8.0 Balık nefsi 1.0 y.m Koruyucu y.m.m.m.m ArıtılmıĢ su 23. Sıvı parafin 52.4 Parfüm y.10.13.12.50 0.90 0. Koruyucu y.0 Parfüm y.5 Pudra baz ve renklendirici 8.0 Sodyum lauril sülfat 0.m ArıtılmıĢ su y.40 2. Sıvı parafin 20.6 Katı parafin 5. Sıvı parafin Ġzopropil miristat Stearik asit Lanolin Setil alkol 7.0 0.0 ÇalıĢma 16. y.m.40 .Parfüm y.11.5 Gliseril stearat 1.m 137 ÇalıĢma 16. 2.m Koruyucu y.0 Balmumu 5.0 Bentonit 2.m.5 0.0 Setil alkol 1.0 Sodyum setil sülfat 3.0 ÇalıĢma 16. Stearik asit Lanolin Sorbitan oleat Polisorbat 60 Sorbitol Parfüm Koruyucu ArıtılmıĢ su ÇalıĢma 16.0 Setil alkol 3. ArıtılmıĢ su 35.

40 Alüminyum klorhidrat (% 50 çöz.m.80 Setil piridinyum klorür 0. Deiyonize su 29. 16. propilen glikol içinde disperse edilir ve bu karıĢım iyice karıĢtırılarak deiyonize suya ilave edilir.10 Propilen glikol 4. ÇalıĢma 16. Parfüm y.00 Alkol (% 99 h/h) 25. bilyeli ĢiĢe (roll-on) veya yarı katı formda hazırlanabilirler. Co. Koruyucu y. Ter vücut yüzeyine salgılandığı zaman epidermis florasında bulunan bakteriler tarafından parçalanır ve hoĢa gitmeyen koku oluĢur.7-16. aerosol.) 40. Alüminyum klorhidrat çözeltisi ilave edilir.2. Natrosol.14. çubuk (stick). Bu karıĢım 30°C civarına soğutulur ve .00 Trietanolamin 0.m.00 Triklosan 0.20 Renk verici y.95 Propilen glikol 4.m. ArıtılmıĢ su 84.05 Parfüm 0.50 * Hidroksietil selüloz (Hercules Powder.45 Sorular: 1. deodoranlar ise vücut kokularını önleyen preparatlardır.) Hazırlama: Deiyonize su 70-75°C'ye ısıtılır.00 Natrosol 250 H* 0. Deodoran formülasyonlannda yer alan antimikrobik maddeler bu 138 parçalanmayı önledikleri için hem vücudun normal bir fonksiyonu olan terlemeyi engellemezler hem de istenmeyen vücut kokularının oluĢmasını önlerler.13 de hazırladığınız her bir kremin emülsiyon tipini ve ne amaçla kullanılacağını yazınız.Gliseril stearat 1. Natrosol tamamen hidrate oluncaya kadar iyice karıĢtırılır. Antiperspiran ve Deodoranlar Antiperspiran preparatlar terlemeyi. Antiperspiran ve deodoran preparatlar. ÇalıĢma 16.

0 Hazırlama: Oda sıcaklığında sodyum stearat. Dudak Boyaları Yağlı bir sıvağ içerisinde süspansiyon halinde renk ve boya maddesi taĢıyan ve dudak üzerinde bir film tabakası bırakan preparatlardır.17.alkol.2 Parfüm 2. Sodyum stearat 8.0 Ġzopropil miristat 5.0 Triklosan 0. Ambalajına konulur. etil alkol. ÇalıĢma 16.45 0.50 40.0 Etil alkol 74. ÇalıĢma 16. % Triklosan Propilen glikol Alkol (% 99 h/h) Parfüm Püskürtücü gaz 16. Balmumu Lanolin Parafın 30 10 8 0. uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir.8 Propilen glikol 10.16. Triklosan ilave edilir ve bulanıklaĢan karıĢım 60-75 °C'ye ısıtılır.3. Oda sıcaklığına inince parfüm ilave edilir.15. propilen glikol ve izopropil miristat karıĢtırılır.00 57. triklosan ve parfüm bu karıĢıma iyice karıĢtırılarak ve yavaĢça ilave edilir. KarıĢım sıcakken bulanıklık geçinceye kadar karıĢtırmaya devam 139 edilir. ÇalıĢma 16.00 .05 2. 5-8° C civarına karıĢtırılarak soğutulur ve kalıba dökülür.

a) Bütün dudak boyası ağırlıkları sıfırdan sonra iki haneye kadar tartılır. Kalıba dökülen kütle oda sıcaklığında bir hafta bekletilir. 3.C. ErimiĢ kütleyi kalıba dökmeden iki tarafı açık kılcal bir boruya (erime noktası tayini kılcal borusu) bir cm yüksekliğinde çekilir ve buzdolabına konulur.Hint yağı Sıvı vazelin Boya (D. Bu karıĢım mum eriyiğine katılır. Diğer tarafta bir saat camında da hint yağı ile boya maddesi iyice karıĢtırılır ve titandioksit ile tektür hale getirilir. 2. b) Bir ruj ortadan diklemesine kesilip renk tektürlüğüne bakılır. Yukarıdaki formülden 5 g'lık bir kütle hazırlanıp bir kalıbın ağırlığı bulunur. lanolin ve sıvı vazelin bir kapsülde su banyosunda eritilir. Bu derecede yumuĢayıp erimesi gözlenir. Kütlenin yukarıya kaydığı nokta. Dudak boyalarında erime derecesi sınırlan ne kadar olmalıdır? 2. c) Kesilen rujdan biri diklemesine bir kapsüle konulur ve 50°C'lık etüve yerleĢtirilir. Sizin formülünüzü yeterli sertlikte buluyor musunuz? ÇalıĢma 16. Ġki saat sonra bir beher içindeki suda ve 40-50°C 140 arasında erime derecesi tayin edilir. erime derecesi olarak kabul edilir. Hava kabarcığı oluĢturmadan yavaĢ yavaĢ tektür hale getirilir ve yavaĢça kalıba dökülür.21. Bir dudak boyasındaki madde miktarları hesaplanır. e) Kalan rujlar kutuya konulur. . 6. Sorular: 1. parafın. Balmumu. d) Supozituvar sertlik tayini aleti kullanılarak iki rujun sertlikleri tayin edilir.Ağırlık sapmaları ve güvenirlik sınırlan hesaplanır.18. 4. 5. Kırmızı) Titandioksit Hazırlama: 45 3 1 3 1. Uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir.

24. güneĢ sonrası serinletici.5 g 0.5 g 44. 141 ÇalıĢma 16.4. TraĢ Sonrası Losyonu After shave Alkol Sorbitol çözeltisi (%70) Mentol Borik asit Parfüm ArıtılmıĢ su 50.0 g 0. güneĢ ıĢınlarının bronzlaĢtırıcı etkisini önleyen ürünler.1 g 2.9 g 60 3 1 36 . bronzlaĢtırıcı (Sun Tan) preparatlar. rahatlatıcı ve deriyi nemlendirici ürünler (After Sun) ile güneĢsiz bronzlaĢma (ġelf Tanning) ürünlerini kapsar. Ürünlerin temel amacı dalga boyu 290-350 nm arasındaki UVA ve UVB ıĢınlannm zararlı etkilerinden deriyi korumaktır.23. yağlı veya sulu jel. TraĢ Sonrası Losyonu After shave % Etil alkol Propilen glikol Parfüm Demineralize su ÇalıĢma 16.m Parfüm y. aerosol ve çubuk (stick) tarzında hazırlanabilir.m 16.0 g 2. GüneĢten koruyucu preparatlar emülsiyon.Karnauba mumu 10 Balmumu 15 Lanolin 5 Setil alkol 5 Hint yağı 65 Boya y. GüneĢ Preparatları GüneĢ ıĢınlanna karĢı hazırlanan kozmetik ürünler.

Dudak boyalarında erime derecesi sınırları ne kadar olmalıdır? 2.720 .25. 59. Karnauba mumu 10 Balmumu 15 Lanolin 5 Setil alkol 5 0. Uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir. Kalıba dökülen kütle oda sıcaklığında bir hafta bekletilir.025 y. Antiseptik TraĢ Sonrası Losyonu After shave Hyamin 10-X (% 25)* Etil alkol Mentol Benzokain Parfüm ArıtılmıĢ su * Metil benzetonyum klorür 144 arasında erime derecesi tayin edilir. e) Kalan rujlar kutuya konulur. Sizin formülünüzü yeterli sertlikte buluyor musunuz? ÇalıĢma 16. c) Kesilen rujdan biri diklemesine bir kapsüle konulur ve 50°C'hk etüve yerleĢtirilir.m. Sorular: 1.18. erime derecesi olarak kabul edilir. Bu derecede yumuĢayıp erimesi gözlenir.000 0. 5.005 0.ÇalıĢma 16. a) Bütün dudak boyası ağırlıkları sıfırdan sonra iki haneye kadar tartılır.250 40.Ağırlık sapmaları ve güvenirlik sınırları hesaplanır. 6. Kütlenin yukarıya kaydığı nokta. b) Bir ruj ortadan diklemesine kesilip renk tektürlüğüne bakılır. d) Supozituvar sertlik tayini aleti kullanılarak iki rujun sertlikleri tayin edilir.

Ürünlerin temel amacı dalga boyu 290-350 nm arasındaki UVA ve UVB ıĢınlarının zararlı etkilerinden deriyi korumaktır.1 g 2.0 g 0.0 g 2. rahatlatıcı ve deriyi nemlendirici ürünler (After Sun) ile güneĢsiz bronzlaĢma (ġelf Tanning) ürünlerini kapsar. yağlı veya sulu jel. 141 ÇalıĢma 16.m y.5 g 44.9 g 60 3 1 36 . Antiseptik TraĢ Sonrası Losyonu After shave Hyamin 10-X (% 25)* 0.5 g 0.23. güneĢ ıĢınlarının bronzlaĢtırıcı etkisini önleyen ürünler.250 50. bronzlaĢtırıcı (Sun Tan) preparatlar. aerosol ve çubuk (stick) tarzında hazırlanabilir. TraĢ Sonrası Losyonu After shave Etil alkol Propilen glikol Parfüm Demineralize su ÇalıĢma 16.4.Hint yağı Boya Parfüm 65 y.25. TraĢ Sonrası Losyonu After shave Alkol Sorbitol çözeltisi (%70) Mentol Borik asit Parfüm ArıtılmıĢ su ÇalıĢma 16. güneĢ sonrası serinletici. GüneĢ Preparatları GüneĢ ıĢınlarına karĢı hazırlanan kozmetik ürünler.24. GüneĢten koruyucu preparatlar emülsiyon.m 16.

m.Ağırlık sapmaları ve güvenirlik sınırlan hesaplanır. a) Bütün dudak boyası ağırlıkları sıfırdan sonra iki haneye kadar tartılır. Sizin formülünüzü yeterli sertlikte buluyor musunuz? ÇalıĢma 16. Kütlenin yukarıya kaydığı nokta. 59.005 0. GüneĢ Preparatları . c) Kesilen rujdan biri diklemesine bir kapsüle konulur ve 50°C'lık etüve yerleĢtirilir. Uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir. b) Bir ruj ortadan diklemesine kesilip renk tektürlüğüne bakılır.Etil alkol Mentol Benzokain Parfüm ArıtılmıĢ su * Metil benzetonyum klorür 144 40.18. d) Supozituvar sertlik tayini aleti kullanılarak iki rujun sertlikleri tayin edilir. Bu derecede yumuĢayıp erimesi gözlenir. Kalıba dökülen kütle oda sıcaklığında bir hafta bekletilir. 6. e) Kalan rujlar kutuya konulur.025 y.m.4. Parfüm y. 16. erime derecesi olarak kabul edilir. 5. Karnauba mumu 10 Balmumu 15 Lanolin 5 Setil alkol 5 Hint yağı 65 Boya y.m. Dudak boyalarında erime derecesi sınırlan ne kadar olmalıdır? 2.720 arasında erime derecesi tayin edilir. Sorular: 1.000 0.

GüneĢ ıĢınlarına karĢı hazırlanan kozmetik ürünler. rahatlatıcı ve deriyi nemlendirici ürünler (After Sun) ile güneĢsiz bronzlaĢma (ġelf Tanning) ürünlerini kapsar.m.0 Gliseril monostearat 2. 141 ÇalıĢma 16.0 ArıtılmıĢ su 77.0 Oleil oleat 4.2 Trietanolamin 1. yağlı veya sulu jel.0 Vitamin E asetat y. Formüldeki maddelerin görevi nedir? ÇalıĢma 16.8 Sorular: 1.0 Vazelin 2.19.20. güneĢ ıĢınlarının bronzlaĢtıncı etkisini önleyen ürünler. GüneĢten koruyucu preparatlar emülsiyon. .m Su fazı 1. y.m Koruyucu y. Ürünlerin temel amacı dalga boyu 290-350 nm arasındaki UVA ve UVB ıĢınlannın zararlı etkilerinden deriyi korumaktır.m Parfüm y. Yukarıdaki formül ne tip bir emülsiyondur? 2. aerosol ve çubuk (stick) tarzında hazırlanabilir. GüneĢ Losyonu Yağ fazı Oktilmetoksi sinnamat 3.0 Ġzopropil miristat 2. bronzlaĢtırıcı (Sun Tan) preparatlar.0 Stearil alkol 1.m. GüneĢ Yağı Oktilmetoksi sinnamat Sıvı parafın Setil oktanoat Butilhidroksi toluen Parfüm 2 70 28 y.0 Karboksivinil polimer 0. güneĢ sonrası serinletici.0 Stearik asit 2.3-butilen glikol 5.

0 Dupanol C* 1.4 * Sodyum lauril sülfat ÇalıĢma 16.9 Sıvı parafın 2. • • TraĢ öncesi preparatlan (sakal ve yüz derisini traĢa hazırlamak için) TraĢ iĢleminde kullanılan preparatlar (traĢ sabunlan ve traĢ kremleri) • TraĢ sonrası preparatlar (after shave. traĢ sonrası cildin rahatlaması ve tahriĢlerin giderilmesi için).23. .4 Span 60 1.Sorular: 1.0 Parfüm 0. TraĢ Öncesi Kremi Stearik asit 13.5 ArıtılmıĢ su 72. TraĢ Preparatlan TraĢ preparatlan temel olarak 3 grupta toplanabilir. Bunlar. ArıtılmıĢ su 43 143 ÇalıĢma 16.21. ÇalıĢma 16. Formüldeki güneĢ filtresi hangi maddedir? 142 16. TraĢ Sonrası Kremi Stearik asit 36 Hindistan cevizi yağı 9 Potasyum hidroksit 8 Sodyum hidroksit 1 Sorbitol çözeltisi (%70) 3 Koruyucu y.0 Lanolin 2.0 Ġzopropil palmitat 1.0 Trietanolamin 1.8 Stearil alkol 2.5. Parfüm y.22.m.m.0 Tween 60 2.

0.5 g 0.0 g 0.0 g 2.025 y.25.26.720 50. Antiseptik TraĢ Sonrası Losyonu After shave % Hyamin 10-X (% 25)* Etil alkol Mentol Benzokain Parfüm ArıtılmıĢ su * Metil benzetonyum klorür 144 ÇalıĢma 16.005 0.m. TraĢ Sonrası Losyonu After shave Alkol Sorbitol çözeltisi (%70) Mentol Borik asit Parfüm ArıtılmıĢ su ÇalıĢma 16.5 g 44.250 40.000 0.9 g 60 3 1 36 . 59.TraĢ Sonrası Losyonu After shave Etil alkol Propilen glikol Parfüm Demineralize su ÇalıĢma 16.1 g 2.24.

0 Sodyum stearat 1.0 ArıtılmıĢ su 17.5 Parfüm 0. Sorular: 1. Toz. 145 ÇalıĢma 16. sodyum stearat ve potasyum stearat su banyosu üzerinde eritilip sıcaklığı 70-75°C'ye getirilir.5 Hazırlama: Trietanolamin stearat. Daha sonra boraks aynı sıcaklıktaki eriyiğin üzerine ilave edilir. Aerosol tüpüne doldurulur ve aerosol kapatma cihazında tüpler kapatılır. Depilatuvar Losyon Kalsiyum tiyoglikolat 5. Uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir.27.2 * Krem baz 0/ Setil alkol 6 Brij 35** 1 . SabunlaĢma tamamlanınca su banyosunun üzerinden alınır. krem veya jel tipi formülasyonlar halinde hazırlanabilirler. Depilatu varlar Kıl dökücü preparatlardır.4 Kalsiyum hidroksit 6. sıcaklığı 40°C'nin altına inince parfüm ilave edilir.0 Potasyum stearat 4.9 ArıtılmıĢ su 72. çözelti.6 Boraks 0. Boraks suda çözülüp 70-75°C'ye ısıtılır.5 Püskürtücü gaz 12.6 Stronsiyum hidroksit 3. SabunlaĢma tamamlanana kadar su banyosu üzerinde kanĢtınlmaya devam edilir.7 Parfüm y.6. Püskürtücü gaz olarak ne kullanılabilir? 16.m Krem baz* 67. Ġstenmeyen kıllan kimyasal olarak parçalayarak kopmalarını sağlarlar.Aerosol TraĢ Köpüğü Tnetanolamin stearat 8. Daha sonra bu tüpe aerosol dolum cihazında püskürtücü gaz doldurulur. Bu formülün preparat Ģekli nedir? 2. losyon.

Bu preparatın etki mekanizması nedir? Açıklayınız. Daha sonra stronsiyum hidroksit ve suyun geri kalanı eklenir. 3.ArıtılmıĢ su 60 * * Polioksietilen lauril eter Hazırlama: Krem baz 70-75 °C de hazırlanır ve oda sıcaklığına kadar karıĢtırılarak soğutulur. 67. 146 ÇalıĢma 16. Depilatuvar Losyon Kalsiyum tiyoglikolat Kalsiyum hidroksit Parfüm Krem baz* ArıtılmıĢ su 5. Formülde yer alan maddelerin görevlerini yazınız. Krem baz ve çözelti kısmı bir araya getirilip parfüm ilave edilir ve iyice karıĢtırılır.29. Diğer tarafta suyun 2/3'üne kalsiyum tiyoglikolat ilave edilir ve iyice karıĢtırılır. * ÇalıĢma 27'deki krem baz formülünü kullanınız. Bu çözelti üzerine kalsiyum hidroksit yavaĢça ve karıĢtırılarak ilave edilir. Uygun Ģekilde ambalajlanıp etiketlenir.0 17.4 y.28.4 10.3 Preparatın sürüldükten bir süre sonra yıkanmasının gerekçesini açıklayınız. Depilatuvar Krem Sodyum sülfür Kalsiyum hidroksit Kaolin Gliserin ArıtılmıĢ su 5 5 58 2 30 . ÇalıĢma 16. 2. Sorular: 1.m.

7.m. Trietanolamin lauril sülfat (% 28) Renk maddesi 18 g Kokonut monoetanolamid y. 147 ÇalıĢma 16. uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir.00 g ComperlanKD* 2. Diğer bir beherde 20 mi suda sodyum klorür. Hazırladığınız Ģampuanın pH'smı ölçün. Formüldeki maddelerin görevleri nelerdir? 2. Sıvı berrak. 2g 35.30. y.m.31.00 mi y. 1. sıvı mat.m.00 g 0. Ġyi bir Ģampuanın pH değeri hangi sınırlar arasında olmalıdır? Bunun önemi nedir? ÇalıĢma 16. ġampuanlar Saç ve saçlı deriye zarar vermeden saçı temizleyen ve bakımını sağlayan ürünlerdir. sitrik asit ve sorbik asit çözülür. aerosol.10 g y. Ambalajına konulur. Sıcak su ilave edilerek bütün kütle istenilen ağırlığa tamamlanır. toz veya kuru Ģampuan formülleri hazırlanabilir.50 g .m. Bu çözelti önceki behere kanĢtırılarak ilave edilir ve hepsi sıcak su banyosunda tektür oluncaya kadar karıĢtırılır.m.16. Sıvı Berrak ġampuan Sodyum lauril eter sülfat (% 30) Sodyum klorür Sitrik asit Sorbik asit (veya formalin) Koruyucu Parfüm ArıtılmıĢ su *Kokonut dietanolamid Hazırlama: Darası alınmıĢ bir behere yüzey aktif maddeler tartılıp bir bagetle iyice karıĢtırılır. Sorular: 1. 100.40 g 0. Boya (FDC Yellow No:5) y. krem.

y. KanĢım 40°C'ye kadar soğutulup parfüm eklenir. Koruyucu y.00 g *Kokonut dietanolamid Hazırlama: I ve III antılmıĢ suda çözülüp su banyosu üzerinde 70-75°C'ye kadar ısıtılır.60 g Susuz lanolin 0. Krem ġampuan I Sodyum lauril sülfat (% 90) 20.00 g III Sodyum hidroksit 2.20 g II Stearik asit 4.00 g Sodyum lauril eter sülfat (% 27-30) 20.m.m. 100. AntılmıĢ su y.m. Oda sıcaklığına gelince uygun Ģekilde ambalajlanıp etiketlenir.00 g Comperlan KD* 0.m.32. Parfüm y.8 g 2.m.m.2 g . ÇalıĢma 16.12 g Renk maddesi y.0 g 38.33.34.Parfüm ArıtılmıĢ su 148 y.0 g 1. Trietanolamin lauril sülfat (% 33) Kokonut monoetanolamid 45 g 2g 49. Trietanolamin lauril sülfat (% 28) Trietanolamin oleat (% 50) Propilen glikol Oleil alkol AntılmıĢ su ÇalıĢma 16.60 g Sodyum klorür 1. II eritilip sıcaklığı 70-75°C'ye getirilir ve üzerine aynı sıcaklıktaki sulu karıĢım karıĢtınlarak ilave edilir. 100 g ÇalıĢma 16.0 g 9.

9. Ağız Bakım Preparatları Ağız mukozasına uygulanan kozmetik ürünler. Boyar madde alkolde çözüldükten sonra hepsi bir araya getirilir. Ana hedefleri diĢlerin ve ağız içinin temizliğinin sağlanması.00 . butil asetat ve toluen karıĢımının 3/4'ü ile nitroselüloz karıĢtırılarak çözeltisi hazırlanır.m. Elde edilen çözelti filtre edildikten sonra ambalajına konulur.m. 100 mi Tırnak Cilası Nail Varnish % Nitroselüloz Rezin* Plastizer** Alkol Etil asetat Butil asetat Toluen Boyar madde 10 10 5 5 20 15 35 y. diĢlerin periodontal hastalıklara ve diĢ çürüklerine karĢı korunmasıdır. * Toluen sülfonamid/formaldehit rezin (Satolite MS 80) ** Kafur veya dibutil ftalat Hazırlama: Etil asetat. ağız kokularının giderilmesi.ArıtılmıĢ su 149 ÇalıĢma 16. ağız suları. plastizer karıĢtırılarak nitroselülozlu çözeltiye ilave edilir. DiĢ Patı (Macunu) Dibazik kalsiyum fosfat dihidrat 45. y.41. ağız kokularım giderici gargara ve spreyler ile diĢ bakım preparatlarıdır. Geri kalan çözücü karıĢımında rezin.00 Gliserin 15. 16.00 Silika 2.40. 152 ÇalıĢma 16.

m.m. Yan katı karıĢım tüplere doldurularak. 0.00 g Boraks 2. Formüldeki maddelerin görevleri nelerdir? ÇalıĢma 16.00 mi NOT: Yukandaki çözelti % 5-20 arasında seyreltilerek kullanılır.50 0.00 0.Willems) Janke und Kundel K. 153 Emülgatör karıĢımı HLB değeri Sorbitan monooleat 4..A.00 g Sodyum bikarbonat 1-00 g Gliserin 10.10 y. ÇalıĢma 16.Sodyum karboksimetilselüloz Karragen Sodyum lauril sülfat Sodyum sakarin Tat verici Etil paraben ArıtılmıĢ su Hazırlama: 1. . Daha sonra sodyum sakarin çözeltisi. Diğer tarafta gliserin.42. Sorular: 1. ArıtılmıĢ su y. sodyum karboksimetilselüloz.R. Bu kanĢıma dibazik kalsiyum fosfat.3 Polisorbat 80 15.D.09 Sodyum sakarin bir miktar suda çözülür.m. etiketlenir.0 ** Ultra-Turrax (nach Prof. ĠKA WERK-Stanfen Ġ. tat verici ve etil paraben ilave edilerek homojen oluncaya kadar kanĢtınlır. Breisgan B.01 35.G.46. *** Brookfıeld Engineering Laboratoties Stoughton. 100.S. Ağız Suyu Timol 0.03 g Alkol 3.00 g Tat verici y. silika ve sodyum lauril sülfat karıĢtınlarak eklenir.D. U. karragen ve arıtılmıĢ su vakumlu karıĢtırıcıda kanĢtınlır. Mass.30 1.

10 50.47.5 20.00 0.00 0.5 0.10 4.95 5.48.00 1. 79. Bebek Kremi Hafif sıvı parafın Lanolin Setil alkol Arlacel 80 Tween 80 Sıvı silikon FĠ 10/1000 Propil paraben Metil paraben Parfüm ArıtılmıĢ su ÇalıĢma 16.15 0. 35. Bebek Yağı % Hafif sıvı parafin Ġzopropil miristat Zeytinyağı Silikon yağı Propil gallat Parfüm 156 ÇalıĢma 16.50 1.90 5.05 y. .00 5.49.m.00 64.00 2.Bebek Pudrası % Sterilize talk Benzalkonyum klorür Kaolin Parfüm ÇalıĢma 16.0 y.00 25.15 0.m.

Renkli tozlar için cam havan. dahilen veya haricen kullanılmak amacıyla hazırlanırlar ve kaĢe. paket. Küçük çaptaki katı maddelerin toz edilmesinde ve homojen karıĢımlarının hazırlanmasında havan ve havan eli kullanılır. Tozlar. Katı maddelerin daha küçük partiküllü toz haline getirilmesi (öğütülmesi). TOZ TEKNOLOJĠSĠ VE MĠKROMERĠTĠK Tozlar. Bu değirmenler.00 Metil paraben 0. Bu karıĢımdan her bir doz tartımla alınarak ambalaj kabına konur. 3. Büyük miktardaki farmasötık materyallerin daha küçük parçacıklar haline getirilmelerinde genel olarak üç grup cihaz kullanılır: 1. Kaba öğüten parçalayıcılar (örneğin. Orta derecede öğüten öğütücüler (örneğin. toplu.15 ArıtılmıĢ su 64. sıkıĢtıran parçalayıcılar gibi). öğütme odası ve öğütülen ürünü toplama kabı olmak üzere üç temel kısımdan oluĢur. çarpma . Ġnce öğüten değirmenler (örneğin. çekiçli. . TOZLAR. toz edilmiĢ bir veya daha fazla katı maddenin homojen karıĢımından oluĢan farmasötık katı dozaj Ģekilleridir. sıkıĢtırma. kesilme ve kopma sonucunda daha küçük partiküller haline gelirler.00 Susuz lanolin 2.vurma.00 Zeytinyağı 12.00 Ġzopropil miristat 1. ezen. kolloıd ve akıĢkan enerji değirmenleri gibi). sert jelatin kapsül.00 Sorbitol çözeltisi (% 70) 5. disk ve çekiçli değirmenler gibi). ġekil l'de değiĢik tipteki bazı öğütücüler Ģematik olarak gösterilmiĢtir. 2.15 Trietanolamin 1. besleme hunisi.00 Parfüm 0.00 Stearik asit 4. öğütücünün tipine ve katı maddenin özelliğine bağlıdır.Bebek Losyonu Gliseril monostearat 12. Öğütme iĢleminin etkinliği. sürtme .70 157 17. beyaz tozlar için ise porselen havan kullanılır. kıran. Tozların renkli ve aĢındırıcı karakterdeki maddeler veya beyaz oluĢuna göre farklı havan seçilir. çubuklu. halinde ambalajlanabilirler. Bu mekanizmalara bağlı olarak partiküller sırasıyla parçalanma.kaydırma ve germe Ģeklinde farklı etki mekanizmalarına dayanan öğütücüler (değirmenler) ile yapılır. kırılma. Geometrik seyreltme yöntemi ile tozlar havana eklenir ve ezilip karıĢtırılarak homojen hale getirilir. dönen kesiciler. poĢet vb.

Srd Ed. diğeri ise partiküllerin sayı veya ağırlık olarak yer aldığı büyüklük aralığı ve dolayısıyla toplam yüzey alanıdır. Tozların özellikleri bireysel ve kümesel olarak incelenir. 159 17.1. 1986]. hem fiziksel 158 stabilite hem de terapötik etki açısından baĢarılı formülasyonlan ürün içinde ulaĢılmıĢ partikül büyüklüğüne bağlıdır. 21-46. akıĢ özellikleri. The Theory and Practice of Industrial Pharmacy. (D)Dönen silindirli değirmen [Lachman.. sıkıĢabilme / hacmini küçültebilme (konsolidasyon) ve basılabilme özellikleridir. Süspansiyon. kapsül ve toz farmasötik ilaç Ģekillerinin. (C)Çekiçli değirmen. (A)Kesici. L.1. emülsiyon. Bu iki temel özelliğe dayanan ve bunlardan türetilmiĢ diğer önemli özellikleri ise porozite. et al. (B)AkıĢkan enerji değirmeni. Lea Febiger. Philadelphia. tablet.. Tozlar iki önemli özelliğe sahiptir: Bunlardan birisi bireysel olarak partikülün Ģekli ve yüzey alanı. Farmasötik iĢlemlerde kullanılan dört tip öğütücünün Ģematik gösterimi. Bıçaklar Elek ~\B -> Siklon U3 =— Hava Hava püskürtücü baĢlıklar Elek ġekil 17.Tozların bir dozaj formu olarak kullanımı azalmakta ise de ince toz edilmiĢ katı materyallerin davranıĢ ve özellikleri eczacılıkta önemlidir. Toz ve GranüUerde Partikül Büyüklüğü ve Büyüklük Dağılımının Ġncelenmesi Partikül büyüklüğü ve büyüklük dağılımının tayini değiĢik yöntemler kullanılarak yapılabilir: • Elek yöntemi • Mikroskop yöntemi .

75mm 0.1. . 160 ÇalıĢma 17. Küçük bir behere 25 g kadar bağlayıcı çözelti konup tartılır ve tartım kaydedilir.2 mm gözenek çaplı elekten geçirilir. Elek çalkalayıcj (vibratör) l.25mm Elek altı ġekil 17. Hava akımlı kurutma dolabında 40-50°C sıcaklıkta kurutulup 1.• Sedimentasyon yöntemi • Coulter counter yöntemi • HIAC / Royco partikül sayacı yöntemi • Dar açılı lazer ıĢığı kırınımı yöntemi ÇalıĢma 17.2. Elde edilen granül kütlesi tartılır (m) ve kaydedilir. 6g 2g 92 g 70 g 30 g y.m. Elek analizinin Ģematik gösterimi. I-Partikül Büyüklüğü ve Büyüklük Dağılımının Ġncelenmesi Granül formülü Patates niĢastası Laktoz Bağlayıcı çözelti Bağlayıcı çözelti Jelatin Gliserin Su Hazırlama: Laktoz ve niĢasta havanda iyice karıĢtırılır.OOtnm 0. Elde edilen hamur 1.50mm 0.6 mm gözenek çaplı elekten geçirilir. Havandaki karıĢıma bağlayıcı çözeltiden damla damla eklenerek uygun kıvamda hamur haline gelene kadar karıĢtırılır.l'de elek yöntemi ve titreĢimle çalıĢan elek takımı (vibrasyonlu elek seti) kullanılacaktır. Bağlayıcı çözeltiyi içeren beher tekrar tartılarak harcanan bağlayıcı çözelti miktarı hesaplanır ve kaydedilir.

yukarıdaki eĢitlikleri kullanarak HI ve % sıkıĢabilme değerlerini hesaplayınız.00 mm'den büyük) granülleri iyice karıĢtırınız ve ortalama 10 mi tozu 10 ml'lik bir mezüre koyunuz. The Theory and Practice of Industrial Pharmacy.25 mm'dir.00 mm'lik eleğin altına geçen (1. vibratörünün yaklaĢık olarak 1 mm'lik titreĢim genliğinde.00 mm'lik eleklerin üstündeki (1. Mezürdeki tozu tartıp küme dansitesini (pk) bulunuz. 1. Hazırlanan granül veya toz karıĢımı en üstteki eleğe konup kapağı kapatılır ve cihaz. 3rdEd.1'e kaydedilir. Eleklerin gözenek çaplan 1. küme dansitesini (pk) ve sıkıĢtırılmıĢ dansitesini (pv) . Philadelphia.25 mm.Elek analizi: TitreĢimle çalıĢan elek takımı (ġekil 17. 1.2. AĢağıdaki eĢitlikleri kullanarak Hausner indeksi (HI) ve % sıkıĢabilme (Carr Ġndeksi) değerlerini hesaplayınız: HI= % sıkıĢabilme= [ (pv . Kapladığı hacmi okuyunuz (Vk). 161 Mezürün vuruĢ hareketini sağlayan mekanizma ġekil 17.3. en büyük gözeneklisi en üstte. IlI-Partikül Büvüklüğünün Küme Dansitesi Üzerine Etkisinin Ġncelenmesi III. 164 III. en küçük gözeneklisi en altta yer alacak Ģekilde büyükten küçüğe doğru üstüste yerleĢtirilip vibratör üzerine konur.00 mm. Elekler. L. Tablo 17. Lea Febiger. ĠĢlem sonunda her bir elek üstünde kalan toz veya granül miktarı hassas olarak tartılır ve Tablo 17.3.pk) / pv] x 100 III. 1.25 mm ve 1. 10 dakika süre ile ve aralıklı olarak çalıĢtırılır.2. et al. 21-46. Toz veya granüllerin sıkıĢtırılmıĢ hacimlerinin tayini için kullanılan aletin Ģematik gösterimi [Lachman.75 mm. 0. Sonuçlarınızı aĢağıdaki tablo Ģeklinde gösteriniz.50 mm ve 0. Partikül büyüklüğünün küme dansitesi ve sıkıĢabilme üzerine etkisi. 0. Toz hacminde küçülme olmayıncaya kadar vuruĢ iĢlemi yaptırarak yeni hacmini (Vv) okuyunuz ve sıkıĢtırılmıĢ dansitesini (pv) hesaplayınız. 1986].00 mm'den küçük) granülleri iyice karıĢtırınız ve yukarıdaki iĢlemi tekrarlayarak küme hacmini (Vk).. .2) kullanılır. 1.

4.2. Birim zamanda akan toz miktarı ise akıĢ hızı olarak tanımlanır. 5. 165 Kavvakita eĢitliği: V--V. Bu açının değeri tozun akıĢ özelliği hakkında bilgi verir. Farklı buldunuz ise nedenini açıklayınız. Hesapladığınız HI ve % sıkıĢabilme değerleri hakkında yorumunuz nedir? Yazınız. 3.00 mm'den büyük ve küçük olan tozların / granüllerin küme dansitelerini karĢılaĢtırınız. yığın açısının ve akıĢ hızının tayini ile yapılabilir..4).1 ve çizdiğiniz grafiklerden. ĠĢlemler sırasında kaybolan toz veya granül miktarını ve %'sini hesaplayınız.Toz / granül partikül büyüklüğü (mm) Küme Ağırlığı hacmi (g) (cm3) Küme SıkıĢtırılmıĢ VuruĢ dansitesi hacim Vv sayısı pk (g/cm3) (cm3) SıkıĢtırılmıĢ dansite pv (g/cm3) Hausner indeksi (HI) Sorular: 1. yığın açısı olarak tanımlanır (ġekil 17. partikül büyüklüğü açısından nasıl bir sonuç çıkardınız? 2. 17. Küme dansitesi EP'ne göre ne Ģekilde saptanmaktadır? Yazınız. Toz ve Granüllerde AkıĢ Özelliklerinin Ġncelenmesi Tozların akıĢ özelliklerinin incelenmesi. abp o p v0 1 + bp ■pil ___________J____"P . Kullandığınız bağlayıcı çözelti miktarının partikül büyüklüğü dağılımına etkisi olup olmadığım. 6. diğer grubun kullandığı bağlayıcı çözelti miktarlarını ve partikül büyüklüğü dağılımını gözönüne alarak inceleyin ve vardığınız sonucu yazınız. Partikül büyüklüğü 1. Tablo 17. Yığın Açısının ve AkıĢ Hızının Tayini Düz bir zemin üzerinde koni oluĢturmuĢ bir toz yığınının yan yüzeyi ile oturduğu düzlem arasındaki açı.

1.2 g 0. KAġELER KaĢeler içinde bir veya daha çok etkin maddenin tek dozunu içeren sert bir kılıftan oluĢan katı preparatlardır.vp) / v0 'dır. doldurulmuĢ kaĢede ağırlık sapması 20 tanesinin 18'inde ± %10. Salisilik asit Fenasetin 22.25-0. kaĢeler birkaç saniye suya batırılır. p Cab P basıncının uygulanmasından sonraki tablet hacmi Hacim küçülmesi olup (v0.C ab a Alman toz veya granül hacmi (boĢ mühreyi dolduracak hacim) v. mayalanmamıĢ hamurdan yapılır. Basılan tozun baĢlangıç porozitesi ile ilgili katsayı Basım (kompresyon) katsayısı olup sistemin elastik deformasyonu ile ilgilidir. 168 18. dil üstüne koyulur ve su ile yutulur. Avrupa Farmakopesinde yer almaktadırlar ve hem Avrupa Birliği ülkelerinde.75 0.50-0.50 0. Numaralarına göre aldıkları toz madde miktarı yaklaĢık olarak Ģöyledir: KaĢe No: Toz madde miktarı (yaklaĢık g olarak): 00 0 1 ÇalıĢma 18.75-1. Günümüzde yerlerini jelatin kapsüllere bırakmalarına rağmen. Alt ve üst kapaktan oluĢan kaĢe kılıfı genellikle pirinç unundan hazırlanmıĢ. KaĢeler büyüklüklerine göre numaralandırılırlar. hem de ülkemizde kullanılmaları hala devam etmektedir. Alınmadan önce. 2 tanesinde ise ± %15'i geçmemelidir.7 g 16.00 . Toz halindeki ilaçların lezzetini gizlemek ve bunların alınmasını kolaylaĢtırmak için ağız yoluyla kullanılırlar. Doldurulmaları ağırlık esaslı olup.

Pilül formülasyonlarmda kullanılan yardımcı maddeleri aĢağıdaki gibi gruplayabilirız.Kafein ÇalıĢma 18. 0. fazla yumuĢak ve yapıĢkan olmamalıdır.XV 170 19. Pilüllerin hazırlandıktan sonra uzun süre Ģeklini korumasını sağlamalıdır. Helmitol Luminal Papaverin klorür P.02 g P. Hazırlanan pilülün sindirim sisteminde çözünmesine veya dağılmasına imkan vermelidir. Ağırlıkları çoğunlukla 50-250 mg arasında değiĢir. Pilül sıvağları aĢağıda belirtilen özellikleri taĢımalıdır. Aminopirin Kodein Papaverin klorür Luminal 169 ÇalıĢma 18.10 g'dan az olmamalıdır.3. yoğurabilecek Ģekilde kıvam veren sıvı katı veya yankatı özellikteki yardımcı maddelere pilül sıvağları denir. Pilül kütlesine. No. PILÜLLER 3.02 g 0.2 g Div. .10 g 0. 1 Cachet No.01 0. uygun bir bağlayıcı ile etkin ve diğer yardımcı maddelerin karıĢtırılması ve Ģekillendirilmesi ile hazırlanan küre Ģeklinde preparatlardır. X 0.01 Pilüller.01 g 0. Kütlenin iyi yoğurulabilmesine imkan vermeli. 1 Cach.2. 100 Cach 0.15 0. Pilülller etkin ve yardımcı madde olmak üzere baĢlıca iki kısımdan meydana gelir.

Pilül Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar . Bunlar pilül ağırlığım 50-250 mg'a ayarlamak için kullanılırlar. laktoz vb. maddelerden yararlanılır. pilül tahtası üzerinde önce küre sonra silindir haline getirilir ve istenilen sayıya göre kesilir.10 g'a tamamlanır. Sıvağ ilavesine. Bir spatül yardımı ile kütleyi sık sık havan içinde toplamak faydalıdır Kütlenin bölünmesi: YoğurulmuĢ kütle. kuruması için bir süre havada veya desikatörde bekletilir. Formülde sıvı bir madde mevcutsa kütleye ilave edilir.05 g) ile karıĢtınlır. niĢasta ve kaolendir. Tozlayıcı olarak niĢasta. pilül tahtasının oyuklu. bira mayası. madeni kısmına yerleĢtirilir. En çok kullanılan yardımcılar laktoz. Kalıp üzerinde hem yuvarlama. havan içindeki kütle rahatça toplanıp yoğrulacak ve havan yüzeyine yapıĢmayacak. hem de kesme yapılarak Ģekillendirilir.Meydana gelen kütle havan eli ile çevirme sırasında havana yapıĢmadan çıkarılabiliyorsa kıvamı uygun demektir. niĢasta. Dolgu maddeleri kimyasal ve farmakolojik yönden inert olmalıdır. Hazırlanan pilüller.02-0. bolus alba vb. tamamen havandan alınır ve pilül Ģekillendirme ve bölme kalıbı yardımı ile düzgün bir silindir Ģekline getirilir.1. 19.Bağlayıcı maddeler (pilül sıvağları) : Jansiyan ekstresi. gliserin-su karıĢımı veya kitre zamkı çözeltisi ( lk kitre zamkı. Pilül Üretimi Pilül kütlesinin hazırlanması: Formüldeki maddelerin kristal halde olanları iyice toz edilir ve tozların hazırlanmasındaki düzene göre dikkatle ve homojen bir kütle elde edilecek Ģekilde karıĢtırılır. 19. Örtücü maddeler: Likopod. parçalar iki parmak arasında hafifçe sıkılarak küre Ģekli verilir. Kütle istenilen pilül sayısına göre istenilen uzunluğa getirilip. Pilüllerin yapıĢmasını önlemek için ambalaj kutusunun içine inert bir tozlayıcı madde konur. En son Ģekillendirme pilül tahtasının yuvarlama kısmında tek parmak ile yapılır. kaolen. Bu kütle havandan alınır.2. Ġlave edilen madde miktarı hiçbir zaman pilülün ağırlığının üst sınırından daha fazla arttırmamalıdır.10 g'dan daha az ise uygun bir dolgu maddesi ile her pilül 0. laktoz veya bolus alba Formülde yer alan etkin madde miktarı bir pilülün en az ağırlığı olan 0. plastik bir hal alıncaya kadar devam edilir. 7 k gliserin) Dolgu maddeleri: Laktoz. bal. Sonra kutuya konularak üzerine örtücü toz ilave edilir. Daha sonra sıvağ azar azar ve her ilaveden 171 sonra havan eli ile karıĢtırarak formüle eklenir. lk su. Etkin madde gerekli miktar bağlayıcı (beher pilül için yaklaĢık 0.

10 grama ayarlamak için formüle ilave edilen niĢasta.01 g Papaverin klorür 0. Kaplama.02 g Belladon ekstresi 0.0 g Magnesie kalsine 0. laktoz. bir pilül ağırlığını asgari değer olan 0. 172 ÇalıĢma 19. Bu amaçla ve pilülün özelliklerinin korunması. Bağlayıcı olarak jansiyan ekstresi ilave edilerek kütle hazırlanır ve Ģekillendirilir. reçine ve zamk yapısında maddeler kullanılır. Bu amaçla genellikle balsam. ÇalıĢma 19. Hesapsız olarak veya göz kararı alınan takribi miktarlar pilül ağırlığını rastgele arttırabilir.Dolgu maddesi olarak . hazırlanan pilüllerin ağıza alındığı zaman ilk acı lezzeti hissettirmemek için de yapılabilir.0 g Formül 100 pilül içindir Hazırlama: .m P.10 g Kodein 0.2. maddelerin miktarı daima hesaplanıp tartılır. Bağlayıcı maddeler.No.I. Aminopirin 0. pil.0 g Potasyum karbonat 7.3 g Gliserin 4.0 g ġeker 3. Kütleyi çok fazla yumuĢatacak sıvağ ilavesinden daima sakınılmalıdır.K 1948) Pilulae Ferratae Blaudii KurutulmuĢ demir II sülfat 9. kaolen vb. görünüĢünün düzeltilmesi için pilüller kaplanabilir. Blaud Hapları (T.01 g Luminal 0.02 g Bağlayıcı (jansiyan ekstresi) y. havanda geometrik seyreltme ile karıĢtırılır.7 g Meyan kökü usaresi 1.1. Böylece bir defada gereğinden fazla sıvağ ilave edilmemiĢ olur. Bazı maddeler pilül Ģeklinde hazırlanıp verildiğinde midede tahriĢ edici etki gösterir veya sindirim sıvısı içinde etkisiz hala geçer. havan içinde iyice homojen olarak karıĢtırılmıĢ toz kütlesi üzerine azar azar ve karıĢtırarak ilave edilmelidir.XXI Hazırlama: Toz maddeler tartılır.

Potasyum karbonat 3-4 damla gliserin ile iyice ezilir.m 173 Excipient glycerine: lk kitre zamkı.005 g 0.015 g Bağlayıcı (excipient glycerine) y. 15 dakikada bir karıĢtırılır. ÇalıĢma 19. Ardından magnesie kalsine ve meyan kökü usaresini ilave edilerek gliserinin kalanı konur ve Ģekil verilir. mide ortamına dayanıklı granüller. Sorular: Pilül hazırlanmasının avantajları nelerdir? 174 20.YeĢilimsi renk oluĢuncaya kadar karıĢtırılır.01 g 0.3.60 g 0. toz partiküllerınin bir bağlayıcı veya mekanik güç yardımı ile birleĢtirilerek katı. Prominal Luminal Formül 20 pilül içindir Kontroller: T.4. Pilüller en fazla 2 saatte dağılmalıdır. Çoğunlukla tablet veya kapsüllerin imalatında ara ürün olmalarına rağmen granüller. GRANÜLASYON ĠġLEMĠ VE GRANÜLLER ÜZERĠNDE YAPILAN KONTROLLER Granülasyon. Demir sülfat ve Ģeker ilave edilir. efervesan granüller. Kodein Dionin Luminal 0.50 g . Granülasyona formülasyonda yer alan herbir toz bileĢenin homojen Ģekilde karıĢtırılmasından sonra baĢlanmakta ve granülasyon iĢleminden sonra elde edilen granüller. etkin madde Ģahmının değiĢtirildiği granüller gibi kullanılabilmektedir. kuru agregatlar haline getirilmesidir. 7 k gliserin ve 2 k su karıĢımından oluĢmaktadır. bitmiĢ ürün Ģeklinde bir dozaj formu olarak da örneğin. ÇalıĢma 19. bir dozaj formu olarak paketlenebildiği gibi tablet basımı ya da kapsül hazırlanması için kullanılabilmektedir. Granülasyon iĢleminin sağladığı yararlar Ģunlardır: 0.K'ne göre 100 mL'lik bir erlene 50 mL 37°C'deki su ve pilül konur. kaplanmıĢ granüller.

175 Bu yöntemler. Bu sıvı. yeterli bir sıvı dağılımı ve yapıĢkan bir kütle oluĢturmak için gerekli zamanı ve iĢ gücünü. çünkü nem absorbe etmelerine rağmen granüller akıĢkanlıklarını koruyabilmektedir. Bu amaçla iki yöntem kullanılmaktadır: 1. AkıĢkan yatak cihazı ile bir cihazdan diğerine kütlenin transferi gerekmeksizin tüm iĢlemler aynı sistem içinde gerçekleĢtirilebilmektedir. Yas granülasvon: Bu yöntem toz karıĢımının bir sıvı ilave edilerek yaĢ bir kütle haline getirilmesini içermektedir. YaĢ granülasyonda. • Higroskobik materyaller toz halinde saklandıklarında yapıĢarak bir kek Ģeklini alabilmektedir.• Toz karıĢımmdaki bileĢenlerin ayrıĢmasını (segregasyonunu) önlemektedir. Briket tabletler halinde toz karıĢımının basılmasından sonra bu tabletlerin kırılması ve sonra elenmesi ile granül oluĢumu (slugging). Granülasyon yöntemleri baĢlıca iki grup halinde sınıflandırılabilmektedir: Kuru granülasyon: Toz partikülleri yüksek basınç uygulanarak agregatlar haline getirilmektedir. Granülasyon yöntemi ve kullanılan ekipman. toz kalinde toz karıĢımına ilave edilmesi durumunda (internal bağlayıcı olarak) tek baĢına ilave edilebildiği gibi bağlayıcı maddeyi içeren bir çözelti veya pasta (eksternal bağlayıcı olarak) Ģeklinde de ilave edilebilmektedir. • Tektür (uniform) bir tanecik Ģekli ve çap dağılımı sağlamaktadır. yaĢ granülasyon ile basımın düzeltilemediği durumlarda ve materyaller neme ve ısıya duyarlı olduğunda kullanılmaktadır. • KarıĢımın akıĢ özelliklerinde düzelme sağlamaktadır. hem de taĢıma ve saklama açısından daha elveriĢli olacak Ģekilde karıĢımın küme dansitesini artırmaktadır. bıçaklı karıĢtırıcılar ve granülatörler kullanılmaktadır. • KarıĢımın basım özelliklerini iyileĢtirmekte. . granüller arası ve granül içi poroziteyi önemli ölçüde etkilemektedir. granülasyon iĢlemi bu olasılığı düĢürmekte. zımba yüzeyine yapıĢma ve kapak atma eğilimini azaltmaktadır. bağlayıcı maddelerin katı. • Hem sıkıĢabilme (konsolidasyon) ve basılabilirlik. OluĢan yaĢ kütle bir elekten geçirilip kurutulmakta ve sonrasında tekrar elenerek granüller elde edilmektedir. Dönen silindirler arasında toz karıĢımının sıkıĢtırılması ile Ģeritler halinde kompakt yapıların elde edilip bunların elekten geçirilmesi ile granül oluĢumu (roller compaction). 2. • TozlaĢmanın azalmasını sağlayarak çapraz bulaĢma riskini azaltmakta ve çalıĢanın emniyetini artırmaktadır. yaĢ kütlenin hazırlanması için yüksek hızlı.

bazıları ise suda veya diğer uygun bir sıvı içinde çözülerek veya dağıtılarak kullanılırlar. kağıt paket veya flakon gibi tek birimlik kaplarda sunulur. Çok dozlu preparatlan. GMP (Ġyi Ġmalat Uygulamaları) kapsamında ürün validasyonunun yer alması ile birlikte granülasyon iĢleminin de tekrarlanabilir ve kontrol altında olmasını sağlamak üzere granülasyon iĢlemi ile ilgili kritik iĢlem değiĢkenlerini belirlemek. bazıları çiğnenerek. gerekli ise renk ve koku verici maddeler de içerirler. yardımcı maddeler. Uçucu veya korunması gereken madde içeren granüller sıkı kapatılmıĢ kaplarda muhafaza edilmelidir.Tabletlerin kalitesi esas olarak oluĢturuldukları toz veya granüllerin fizikokimyasal özelliklerine bağlıdır. Tek doz granüller poĢet. depolama ve dağıtımları mikrobiyal kontaminasyondan uzak olarak gerçekleĢtirilmelidir. ambalajları. Granüller bir veya daha fazla etkin madde. BitmiĢ Ürün Olarak Granüller Oral yolla uygulanmak üzere hazırlanırlar. Bu açıdan granüllerde incelenmesi gereken faktörler Ģunlardır: • Granül oluĢumunun mekanizması • Granül çapını etkileyen faktörler ve granül çapının iĢlem ve dozaj formu üzerindeki etkileri • Granül çap dağılımının ölçülmesi ve yorumlanması • Granül Ģekli ve yüzey alanı tayini • Granül dansitesi ve sıkıĢabilmesi • Granül mekanik direnci ve kırılganlığı • Granüllerin elektrostatik özellikleri • Granüllerin akıĢ özellikleri • Granüllerin basılabilirliği • Granüllerin nem tayini 176 20. Örnek 20. istenilen dozda alınabilmeleri için uygun bir ölçekle birlikte ambalajlanır. izlemek ve kantitatif ölçümlerden yararlanmak gerekmektedir.1. Yardımcı madde olmaksızın da hazırlanabilirler. Suda disperse edilebilir diklofenak granülleri (50 mg) . Üretimleri. Bazıları yutularak. Granüller tek doz veya çok dozlu olarak ambalajlanabilirler.1.

5. Sonra 1. Etüvden çıkarıldıktan sonra karıĢtırılır ve tekrar etüve konulur. Hazırladığınız granül niçin su ile pat haline getirilmiyor? 3. 177 ÇalıĢma 20.6 mm delik çaplı elekten geçirilir. 4.0 g 9. 50 mg diklofenak sodyuma karĢılık gelen 3. 6.0 g . Genellikle asit maddeler.0 g 15. Elde ettiğiniz granülleri hangi ortam koĢullarında tablet haline getirebilirsiniz? Nedenini açıklayınız. 0.6 g 4. Bu formülde niçin içerisinde 1 mol kristal suyu bulunan sitrik asit kullanılır? 2. Diklofenak sodyum Lutrol F 68 1.4 g Cremophor RH 4. H2O Tartarik asit Sodyum bikarbonat Hazırlama: Kristal sulu sitrik asit tartılarak bir kapsüle konulur. Hazırladığınız ilaç Ģekli ne amaçla ve nasıl kullanılır? Yazınız.I. Sorular: 1. hızla 1. Efervesan Granül Granulatum Effervescens Sitrik asit.1 mm delik çaplı elekten geçirilir. NOT: Bütün gereçler kuru olacaktır. 100-105°C'lik etüvde 3-5 dakika bekletilir. Reaksiyon denklemini yazınız. porselen spatül ile karıĢtırılır. Uygulamadan önce suda çözülür veya dağıtılır. Uygun Ģekilde paketlenir ve etiketlenerek teslim edilir.1.3 g Portakal araması 4. karbonatlar veya bikarbonatlar içeren ve su ile hızla reaksiyona girerek karbondioksit açığa çıkaran granüllerdir.9 g granül poĢetler içine doldurulur.3 g Sorbitol 85. Elde edilen pat.8 mm delik çaplı elekten geçirilir. Etkin madde taĢıyıcısı olarak kullanılırlar.4 g Su 50. Tartarik asit ve sodyum bikarbonat eklenir. kurutulur ve tekrar elenir. 2 dakika bekledikten sonra çıkarılır. Efervesan granüller: KaplanmamıĢ granüllerdir.0 g Hazırlama: II nolu çözelti ile I nolu karıĢım granüle edilir. Sıcaklığı 50°C'yi geçmeyen etüvde kurutulur. II.

karbonatlar veya bikarbonatlar içeren ve su ile hızla reaksiyona girerek karbondioksit açığa çıkaran granüllerdir. Tek doz granüller poĢet.0 g 5g 23 g 17 g y. Diklofenak sodyum Lutrol F 68 1. Granüller bir veya daha fazla etkin madde.3 g Sorbitol 85. ambalajları. kağıt paket veya flakon gibi tek birimlik kaplarda sunulur. Yardımcı madde olmaksızın da hazırlanabilirler.6 g 4.3 g Portakal aroması 4.8 mm delik çaplı elekten geçirilir.4 g Cremophor RH 4. Bu ilaç Ģekli nasıl ambalajlanır? Neden? ÇalıĢma 20.6. Üretimleri. Etkin madde taĢıyıcısı olarak kullanılırlar. Uygulamadan önce suda çözülür veya dağıtılır. Hazırlama: II nolu çözelti ile I nolu karıĢım granüle edilir. Bazıları yutularak. Magnezyum Sitrat Efervesan Granülü Magnesii Citrat Effervescens Magnezyum karbonat Sitrik asit (susuz) Sodyum bikarbonat Alkol (%95 h/h) 180 20. Efervesan granüller: KaplanmamıĢ granüllerdir. yardımcı maddeler. BitmiĢ Ürün Olarak Granüller Oral yolla uygulanmak üzere hazırlanırlar. bazıları ise suda veya diğer uygun bir sıvı içinde çözülerek veya dağıtılarak kullanılırlar. Genellikle asit maddeler. gerekli ise renk ve koku verici maddeler de içerirler. Uçucu veya korunması gereken madde içeren granüller sıkı kapatılmıĢ kaplarda muhafaza edilmelidir. Örnek 20.1. . bazıları çiğnenerek. Granüller tek doz veya çok dozlu olarak ambalajlanabilirler. Suda disperse edilebilir diklofenak granülleri (50 mg) I.2. depolama ve dağıtımları mikrobiyal kontaminasyondan uzak olarak gerçekleĢtirilmelidir.4 g Su 50. kurutulur ve tekrar elenir. II. istenilen dozda alınabilmeleri için uygun bir ölçekle birlikte ambalajlanır.1.9 g granül poĢetler içine doldurulur.m. Çok dozlu preparatlan. 50 mg diklofenak sodyuma karĢılık gelen 3. 0.

Kaplayıcı olarak kullanılan maddeler çoğu kez çözelti 178 veya süspansiyon Ģeklinde ve sıvı kısımlarının buharlaĢtırıldığı koĢullarda uygulanır. Bir doz efervesan granül bir beherglas içindeki 15-25°C'deki 200 mi suya konur. sodyum bikarbonat ve sodyum bifosfat gibi alkali maddeler içerirler. Efervesan granüller üzerinde diğer testlerin yanısıra Avrupa Farmakopesi'ne (EP5) göre dağılma testi de yapılır. fumarik asit gibi asit maddeler ile sodyum karbonat.177 Formülasyonlannda sitrik asit. 6 dozun herbiri 5 dak. granülasyonun akıĢkan yatak cihazında yapılması gerekir.m. NOT: Çözücü olarak su kullanılacak olursa. Parasetamol (Asetaminofen) + Doksilamin + Kafein Efervesan Granülleri I. Maksimum %30 bağıl nem koĢullarında poĢetler içine 2.1 g miktarda doldurulur. KaplanmıĢ granüller: Çoğunlukla çok dozlu preparatlardır ve çeĢitli yardımcı madde karıĢımlarıyla bir veya daha fazla tabaka halinde kaplanmıĢ granüllerden oluĢur. Dağılma süresi tayin edilir. III. elenir ve III nolu karıĢım ile karıĢtırılır. doksilamin 5 mg ve kafein 33 mg miktarda bulunacaktır. 60°C'de kurutulur. içinde dağılırsa granül preparatı test ile uyumludur. Parasetamol (toz) 500 g Doksilamin süksinat 5g Kafein 33 g Tartarik asit 391 g Sodyum hidrojen karbonat 417 g II. Kollidon 306 g Ġzopropanol (veya etanol) y. Sodyum sitrat 30 g ġeker (kristal) 707 g Hazırlama: I nolu karıĢım II nolu çözelti ile granül haline getirilir. Örnek 20. tartarik asit.2. . ĠĢlem 5 adet tek doz granül üzerinde tekrarlanır. Bir poĢet içinde parasetamol 500 mg.

Modifiye salım yapan granüller: Aktif madde veya maddelerin salım hızını.KaplanmıĢ granüllere. yerini veya zamanını modifiye etmek üzere tasarlanmıĢ. etkin maddenin salım tarzını göstermek için uygun bir çözünme testi uygulanır. granüllerın mide sıvısına dayanıklı bir materyal ile kaplanmasıyla (enterik kaplı granüller) veya uygun diğer vasıtalar ile sağlanmaktadır. Bu granüller üzerinde.0 g 9. etkin maddenin uygun salım gösterdiğini tespit etmek için uygun bir çözünme testi örneğin katı dozaj formları için açıklanan testlerden biri uygulanabilir.0 g 15. özel yardımcı maddeler içeren veya özel iĢlemlerle hazırlanan. kaplanmıĢ ya da kaplanmamıĢ granüllerdir. Mide ortamına dayanıklı (gastro-resistant) granüller: Mide sıvısında dayanıklı olan ve intestinal sıvı içinde etkin maddenin (maddelerin) salımı için tasarlanmıĢ.0 g . akıĢ hızı tayini) • Küme dansitesi ve sıkıĢabilme tayini • Nem içeriği tayini • Dağılma süresi tayini (EP5) • Çözünme hızı tayini (EP5) • Ġçerik tekdüzeliği (EP5) • Kütle tekdüzeliği (EP5) 179 ÇalıĢma 20. geciktirilmiĢ salım yapan granüllerdir. etkin maddenin uygun salım gösterdiğini tespit etmek için uygun bir çözünme testi örneğin katı dozaj formları için açıklanan testlerden biri uygulanabilir.1. Bu özellikleri. Efervesan Granül Granulatum Effervescens Sitrik asit. ayrı ayrı veya birlikte. Granüller üzerinde yapılan kontroller • Granül büyüklüğü ve dağılımı • Granüllerin akıĢ özelliğinin tayini (yığın açısı. Bu granüller üzerinde. H2O Tartarik asit Sodyum bikarbonat Hazırlama: 6.

hızla 1. Sorular: 1. Uygun Ģekilde paketlenir ve etiketlenerek teslim edilir.6 mm delik çaplı elekten geçirilir.Kristal sulu sitrik asit tartılarak bir kapsüle konulur. 5. Bu ilaç Ģekli nasıl ambalajlanır? Neden? ÇalıĢma 20. Kütle 1. Hava akımlı kurutma dolabında 50°C'de kurutulur.2. Bu formülde niçin içerisinde 1 mol kristal suyu bulunan sitrik asit kullanılır? 2.1 mm delik çaplı elekten geçirilir. Uygun Ģekilde etiketlenerek teslim edilir. Sonra 1. Hazırladığınız ilaç Ģekli ne amaçla ve nasıl kullanılır? Yazınız. 100-105°C'lik etüvde 3-5 dakika bekletilir. Elde ettiğiniz granülleri hangi ortam koĢullarında tablet haline getirebilirsiniz? Nedenini açıklayınız. Reaksiyon denklemini yazınız. Etüvden çıkarıldıktan sonra karıĢtırılır ve tekrar etüve konulur. 6. Sorular: 1. Damla damla alkol eklenerek karıĢtırmaya devam edilir. 4. Kütle irmik gibi taneleĢmeye baĢlayınca alkol eklemeye son verilir. Tartarik asit ve sodyum bikarbonat eklenir.m. . porselen spatül ile karıĢtırılır. Sıcaklığı 50°C'yi geçmeyen etüvde kurutulur. Elde edilen pat.1 mm delik çaplı elekten geçirilir. Kuruyan granüller 1. üzerine susuz sitrik asit ilave edilip homojen hale getirilir. Bu granülün hazırlanmasında neden su yerine alkol kullanıyorsunuz? 5g 23 g 17 g y.6 mm delik çaplı elekten geçirilir. 2 dakika bekledikten sonra çıkarılır. Hazırladığınız granül niçin su ile pat haline getirilmiyor? 3. NOT: Bütün gereçler kuru olacaktır. Hava ve nem almayacak Ģekilde sıkı kapalı bir kaba konulur. Magnezyum Sitrat Efervesan Granülü Magnesii Citrat Effervescens Magnezyum karbonat Sitrik asit (susuz) Sodyum bikarbonat Alkol (%95 h/h) 180 Hazırlama: Magnezyum karbonat ve sodyum bikarbonat havanda karıĢtırılır.

maddenin ortam sıvısıyla temasta olan etkin yüzey alanının artırılması gerekmektedir. Elde ettiğiniz efervesan granülün dağılma kontrolünü ve çözeltinin görünümünün kontrolünü. Maddenin GI kanaldan absorpsiyon hızı. Katı dispersiyon. Katı dispersiyonlarda ayrıca yapıda bulunan taĢıyıcı nedeniyle de partiküller arası topaklanmalar ortadan kalkmaktadır. Bu parametreleri artırmak için. 2. Katı dispersiyon oluĢması halinde etkin madde taĢıyıcı içinde moleküler düzeyde dağılmıĢ olduğundan çözünme ortamında çözünmesi daha kolay olmaktadır. Bu sistemlerde dağılmıĢ olan kristal ve amorf haldeki madde. Bu granül ne amaçla kullanılır? Avrupa Farmakopesi'ne göre efervesan granüller üzerinde hangi kontroller yapılır? 181 21. kontrollü çöktürme. Ancak bu yöntemlerin gözlenen bazı dezavantajları nedeniyle (örneğin: öğütmede artan yüzey yüklerine bağlı olarak topaklanma ve etkin yüzey alanının azalması. çözünme hızı ile kontrol ediliyorsa yani maddenin çözünme hızı emilme hızından çok yavaĢ ise bu maddelerin absorpsiyonu ve biyoyararlammı çözünme hızının bir fonksiyonu olmaktadır. Ötektik karıĢımlar Katı çözeltiler . KATI DĠSPERSĠYONLAR Etkin maddeler gastrointestinal kanalda (GI) çözündükten sonra absorbe olmaktadır. Bunun için de öğütme. Katı Dispersiyonlann Sınıflandırılması Etkin maddenin taĢıyıcı içinde dağılma ve açığa çıkma mekanizmalarına göre 6 temel grupta incelenebilirler: 182 1.2. püskürterek kurutma vb. 21. yöntemlerden yararlanılmaktadır. Maddenin çözünme hızı ve belirli partikül iriliğinin altında olmak koĢuluyla çözünürlüğü. Elde ettiğiniz granülün kayıp miktarını ve kayıp yüzdesini hesaplayınız. partikül büyüklüğünün bir fonksiyonudur. çözünme ortamında taĢıyıcının kolaylıkla çözünmesi ile ortamda dağılıp kolayca ıslanabilmektedir. uygulama alanları da vardır. çözünürlüğü fazla olan maddelerin kontrollü salım yapan preparatlarınm hazırlanması vb. çözücü kullanılan yöntemlerde çözücü toksisitesi gibi) son yıllarda etkin maddelerin katı dispersiyonlarmın hazırlanması tercih edilmektedir. lg granülü 50 ml'lik bir beherdeki su içine koyarak yapınız.1. çözünürlüğü az olan etkin maddelerin suda çok çözünen inert bir katı taĢıyıcıda çözme ve/veya eritme yöntemi kullanılarak dağıtılması ile oluĢturulmuĢ sistemlerdir. 4. 3. Katı dispersiyonlann yukarıda bahsedilen uygulamaları yanında bazı etkin maddelerin stabilitelerinin sağlanması.

erime noktasına kadar dayanıklı olması. basitliği ve ekonomik olmasıdır. Eritme-çözme yöntemiı Etkin madde uygun çözücüde çözülür. bu sıcaklığa kadar dayanıklı olup bozunmaması. uygun çözücü seçimindeki güçlükler ve aynı kristal Ģeklinin elde edilebilme zorluklarıdır. 5. taĢıyıcının erime noktasının 200°C'nin üzerinde olmaması. Eritme yönteminin uygulanabilmesi için. erime noktasının 250°C'nin üzerinde olmaması gerekir. 2. Yöntemin avantajı.1. KatılaĢmıĢ kütle öğütülür ve elenir. Çözme yöntemi: Etkin madde ile taĢıyıcının fiziksel karıĢımı organik çözücüde çözülür ve çözücü buharlaĢtmlarak uçurulur. Dezavantajı ise pahalı olması. 4. Bu çözelti 70°C civarında eritilmiĢ taĢıyıcı ile karıĢtırılır. organik çözücü düĢük sıcaklıkta uçurulduğunda termal parçalanma olasılığının ortadan kalkmasıdır. 6. 3. 183 Tablo 21. aseton. metanol veya bunların karıĢımları kullanılmaktadır. Çözme yönteminde genellikle çözücü olarak kloroform. EritilmiĢ karıĢım. Cam çözelti veya süspansiyonlar Kristal bir taĢıyıcıda etkin maddenin amorf halde kristallendiği sistemler Etkin madde ile taĢıyıcı arasında kompleks oluĢumu ile hazırlanan sistemler Yukarıdaki beĢ olasılığı birlikte taĢıyan karıĢık sistemler 21. Dezavantajı ise. buz banyosunda karıĢtırılarak soğutulur. Etkin maddenin ise suda zor çözünmesi. düĢük buhar basıncına sahip olması. Katı dispersiyon hazırlamada kullanılan taĢıyıcı örnekleri ġekerler Polimerler Dekstroz Polivinil Sukroz pirolidon Galaktoz Polietilen Sorbitol glikoller Maltoz Yüzey aktif maddeler Polioksietilen-propilen glikol kopolimerleri (Poloxamer® 188) Polioksietilenalkil Asitler Diğerleri Sitrik asit Pentaeritritol Süksinik Üre asit Üretan Hidroksipropil eterleri (Texafor® AIP) . Yöntem. organik çözücünün tamamen uzaklaĢtırılamaması. Yöntemin avantajı. Katı Dispersiyon Hazırlama Yöntemleri Katı dispersiyonları hazırlamak için genel olarak 3 farklı yöntem kullanılmaktadır. Eritme yöntemi: Suda çözünen taĢıyıcı ile suda zor çözünen etkin madde birlikte ısıtılır ve eritilir. suda iyi çözünmesi ve inert olması gereklidir.2.3. 1. eritme ve çözme yönteminin avantaj ve dezavantajlarını birlikte taĢır. uygulanan sıcaklıkta taĢıyıcı ve etkin maddenin parçalanma ve buharlaĢma olasılığının bulunmasıdır. çözücü uçurulduktan sonra kütle toz edilir.

fiziksel. . Katı Dispersiyonların Stabilitesi Katı dispersiyonlar hazırlama yöntemine. Katı Dispersiyon Sistemlerini Ġnceleme Yöntemleri Hazırlanan ürünlerle katı dispersiyon elde edilip edilemediğini. 3. nisbeten düĢük buhar basıncına sahip olmalı ve fizyolojik olarak inert olmalıdır. 4. kristal Ģekilden amorf yapıya dönüĢüm.3. erime noktalarını.4. X-ıĢmı kırınım yöntemi Mikroskop yöntemi Spektroskopik yöntemler Çözünme hızı yöntemi Termodinamik yöntem ve diferansiyel tarama 184 21. erime dereceleri düĢük olmalı (200°C'den düĢük olmalı). stabilite problemleri gösterebilirler. kullanılan taĢıyıcıya ve saklama koĢullarına bağlı olarak yeniden kristallenme. 21. renk değiĢimi.Mannitol metil selüloz Laktoz Metil selüloz Pektin Galaktomannan Deoksikolik asit Polisorbatlar (Tweenler) Sorbitan yağ asidi Siklodekstrinler esterleri (Spanlar) Katı dispersiyon hazırlamada kullanılan taĢıyıcılar. kristal durumlannı ve hangi tip bir katı dispersiyon olduğunu belirlemek için kullanılan temel yöntemler Ģunlardır: 1. 6. 5. Termal analiz yöntemleri • soğutma eğrisi yöntemi • çözülme-erime yöntemi • termomikroskop yöntemi • diferansiyel termal analiz (DTA) kalorimetresi (DSC) yöntemleri • bölgesel eritme yöntemi (Zon melting) 2. suda çözünmeli. taĢıyıcının yapıya nem çekmesi nedeniyle kimyasal yapı değiĢiklikleri vb. kimyasal ve termal stabiliteleri iyi olmalı.

95 0. mikroküre.5-16. SERT JELATĠN KAPSÜLLERĠN DOLDURULMASI VE UYGULANAN KONTROLLER Kapak ve gövde olmak üzere iki parçadan oluĢan. içlerine toz. Elde edilen kütle elenerek istenilen partikül büyüklüğüne ayrılır.1. Maddelerin küme dansiteleri ve miktarlarına bağlı olarak seçilmesi gereken kapsül numaraları [Fahrig. Hacim (mi ) 1. Bu nedenle sert jelatin kapsüller içine doldurulacak toz kütlesinin düzenli bir akıĢ özelliği.0.37 0. i 4 s ġekil 22.21 0. bunların hacimleri ve bunlara karĢılık gelen numaraları ġekil 22.1. Furosemid Polivinilpirolidon (PVP-40) Hazırlama: Furosemid ve PVP. U.. 3.ÇalıĢma 21. Sert jelatin kapsüller hacimlerine göre sekiz farklı büyüklükte üretilmektedir. 185 22. Die KapsetGrundlagen. mikropellet.0 olup.50. Çözünürlük nedir ve nasıl artırılır? Farmasötik teknolojideki önemini belirterek yazınız.1'de görülmektedir. Hofer. Çözücü 60°C'de su banyosunda uçurulup elde edilen kütle 50°C'de vakum altında 1 saat kurutulur ve öğütülür. yani stabil küme özelliklerine sahip olmaları gerekmektedir. metanol:antılmıĢ su (95:5) karıĢımında tamamen çözülür. yine kontrolleri de ağırlık olarak yapılmaktadır. Technologie und Biopharmazie 1k 6k . Sert jelatin kapsüller hacim esasına göre doldurulmakta ancak içlerine konacak maddeler ağırlık olarak verilmekte.37 0.63 0. bağıl nemi %30-70 arasında olan ortamlarda ve nem geçirmeyen kaplar içinde saklanmaları gerekmektedir.30 0. granüle. minitabletlerin yanısıra yarıkatılann konabildiği ve oral kullanım için tasarlanmıĢ katı dozaj formlarıdır.. W. Ġçerdikleri nem miktarı %12. 2. Katı dispersiyonu hazırlanarak çözünürlüğünü artırabileceğiniz az çözünür etkin maddelere örnekler veriniz. Sorular: 1. Laboratuvar koĢullarında bir maddenin katı dispersiyonunu hazırlayıp hazırlayamadığmızı nasıl test edebileceğinizi yazınız. dar bir partikül çap dağılımı ve mümkün olduğunca küresel partikül Ģekillerine. mikrokapsül. bu nemi koruyabilmeleri için sıcaklığı 15-25°C.13 BBBbbb Kapsül No ono 00 o \ ?.

3 0. 20th Ed.2 1140 816 600 444 360 252 156 1. inert dolgu maddeleri içinde seyreltilmeleri gerekmektedir. 186 Sert jelatin kapsüller içine doldurulacak maddeler. Remington. Örneğin küme dansitesi 1.8'e karĢılık gelen nokta. Chapter 46.7 665 476 350 259 210 147 91 0.fi.1.4 1330 952 700 518 420 294 182 1.68 0.1 1045 748 550 407 330 231 143 1.einermodernen Arzneiform. Tablo 22. dibazik ve tribazik kalsiyum fosfat olabilir. Baltimore]. Tablo 22. yine Ģekilde bulunan bir kapsüle doldurulması gereken ağırlık skalasmda 700 mg (0.).6 570 408 300 222 180 126 78 0.3 1235 884 650 481 390 273 169 1.4 380 272 200 148 120 84 52 0. herhangi bir seyreltmeye gerek göstermeyecek miktarda iseler küme dansiteleri hesaplanıp.1'den hesaplanabilir. (ed.5 0. Bu yardımcı maddeler mikrokristal selüloz.13 Dansitesi Kapsül Büyüklüğü (g/ml) 00 0 1 2 3 4 5 0.5-50 mg) bu miktardaki maddenin fizyolojik etkiye sahip olmayan. Lippincott fVilliams & Wilkins.Wissenschaftliche Verlagsgesellscha.95 0. pg. laktoz.1'de maddelerin küme dansiteleri ve miktarlarına bağlı olarak seçilmesi gereken kapsül numaralan tablo Ģeklinde verilmektedir. D. kalsiyum karbonat.858-893.8 760 544 400 296 240 168 104 0. mannitol.5 1425 1020 750 555 450 315 195 Sert jelatin kapsüllerin içine doldurulacak etkin madde veya maddelerin miktarlan çok az ise (0.37 0. kalsiyum sülfat dihidrat. Kapsül Hacmi (mi) Küme 0.21 0.9 855 612 450 333 270 189 117 1. 2000.8 g/cm3 olan bir etkin maddenin kapsül içinde bulunması gereken miktarı 700 mg ise Ģekilde yer alan küme dansitesi skalasından 1. Kapsül dolum kartı [Limmer. 1983. pg. Seçimlerinde etkin madde ile geçimli olup olmadıkları değerlendirilmeli.0 950 680 500 370 300 210 130 1. niĢasta. bu iki noktanın birleĢtirilmesi ile 2 nolu kapsüle doldurulmasının uygun olacağı bulunmaktadır. Stuttgart].3 285 204 150 111 90 63 39 0.The Science andPractice ofPharmacy.83-111.5 475 340 250 185 150 105 65 0. ona göre hangi kapsül büyüklüğünün seçileceği ġekil 22.7 g)'ın iĢaretlenip. küme dansiteleri belirlenerek etkin maddenin küme 187 .

.dansitesine yakın olanlar tercih edilmelidir.m * e. Eczane boyutunda üretimler için kullanılabilecek bir kapsül doldurma aleti ġekil 22. metalik stearatlar. Me. B/C:KapBül alt kıemını(hazneyi) muhafaza eden plakalar. 22.m) ve kullanılacak dolgu maddesinin küme dansiteleri (ddm) bir mezür kullanılarak hesaplanır (g/cm3) Etkin maddenin birim dozu x kapsül adedi = Gerekli etkin madde miktarı (Mem) Dolgu maddesinin küme dansitesinden gerekli kapsül adedi için ilave edilmesi gereken dolgu maddesi miktarı bulunur.m Ve m: Ġstenen kapsül adedine göre mezüre alınan etkin maddenin hacmi Vdm: Ġstenen toplam kapsül adedine göre ilave edilecek dolgu maddesinin hacmi 188 'dm v. stearik asit ve talk ilave edilebilir.2'de Ģematik olarak gösterilmektedir.1.m de. • Etkin madde ve yardımcı maddeler spatülle uygun Ģekilde kanĢtınldıktan sonra sert jelatin kapsüller içerisine doldurulur. A :Kapsüllerin üst-kapak kısmını ayıran ve sonra kapatan plaka. Bunun yanısıra küçük çaplı bir üretim için gerekli miktarda etkin madde bir mezüre alınıp doğrudan dolgu maddesi ile Vt' ye tamamlanabilir. Dolgu Maddelerinin Miktarlarının Belirlenmesi • Kullanılacak kapsül büyüklüğüne göre alabileceği hacim Ģekilden tespit edilir ve istenen kapsül adedine göre toplam hacim belirlenir. Kapsül hacmi x kapsül adedi = Gerekli tozun hacim olarak miktarı (Vt) • Etkin madde (de. Bunların yanısıra formülasyonlara akıĢ özelliklerini iyileĢtirmek üzere silisyum dioksit.

0 :SıkıĢtırma plakası. Hazırlama: Size verilen kapsül büyüklüğüne göre doldurulması gerekli kütlenin toplam hacmi hesaplanır. Bir kapsül için ve istenen kapsül adedi için gerekli etkin madde ve dolgu maddesinin miktarları hem ağırlık hem de hacim olarak belirlenir.TEB 6.22]. 60 kapuülliık) . Ocak 1987. ġekil 22. Dağılma testi (EP5). Sert jelatin kapsüller içinde verilecek bir etkin maddenin teorik dolum ağırlığı 350 mg ve küme dansitesi 0. •\ s 1 S«rt jelatin kapsül doldurma ve kapatma aleti (Aponorm. Kütle tekdüzeliği (EP5). Dolu kapsüller üzerinde kütle tekdüzeliği Avrupa Farmakopesine göre incelenerek sonuçlan kaydedilir. 10 ml'lik mezür yardımıyla etkin madde ve dolgu maddesinin küme dansiteleri bulunur. Parasetamol 30 kapsül hazırlayınız. Çözünme testi (EP5). Sorular: 1. Hesaplanan miktarda etkin madde ve dolgu maddesi uygun Ģekilde karıĢtırılıp kapsül doldurma makinasmda kapsüller içine doldurulur. 189 22.1. Bölge Samsun Eczacı Odası Dergisi.. sf.2. Dolu Kapsüller Üzerinde Yapılan Kontroller • • • • • Ġçerik tekdüzeliği (EP5). E t Aletin ana gövdesi.2. Mikrobiyal kalite tayini (EP5). Eczane boyutunda üretimler için kullanılabilecek bir kapsül doldurma aleti [Baykara T. Kullanılacak dolgu maddesi seçilir. ÇalıĢma 22.75 g/ml ise hangi boyuttaki kapsül kullanılmalıdır ? 200 mg .

2. Küme dansitesi 0.80 g/ml olan bir maddenin bir kapsül için dolum ağırlığı 500 mg olarak verilmiĢtir. Elinizde 0 numaralı kapsül varsa bu dolumu yapabilmek için dolgu maddesi kullanımına ihtiyaç varsa, bir kapsül için gerekli dolgu maddesi miktarını hesaplayınız. 3. Sert jelatin kapsüllerin doldurulmaları sırasında ortam sıcaklığı ve nemi nasıl olmalıdır? Yazınız. 4. Sert jelatin kapsüllerin saklanmaları sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Yazınız. 5. Sert jelatin kapsüllerin içine konamayacak maddeler nelerdir? Açıklayarak yazınız. 190 ÇalıĢma 22.2. Ramipril Prejelatinize niĢasta Kapsül no:4 ÇalıĢma 22.3. Metiltestosteron Mısır niĢastası Kapsül no: 4 22.3. Sert Jelatin Kapsüller Ġçine Sıvı ve Yarı-Katı (Semi-Solid Matrix) Materyallerin Doldurulması Sert jelatin kapsüller içine yumuĢak jelatin kapsüllerde olduğu gibi akıĢkan ve yarı katı maddelerin doldurulmasıdır. Kilitli sert jelatin kapsüllerin geliĢtirilmesi, kapsüllerin kap ve kapak kısımlarının dıĢtan bir bantla mühürlenmesini sağlayan tekniğin geliĢtirilmesi gibi faktörler bu teknolojinin ilerlemesini sağlamıĢtır. Sert jelatin kapsüller içinde sıvı veya yarı-katı matris Ģeklinde dozaj formlan olarak etkin maddelerin formülasyonlarınm geliĢtirilmesi Ģu amaçlarla uygulanmaktadır: • • Suda çözünürlüğü düĢük olan etkin maddelerin biyoyararlanımlannm artırılması, DüĢük erime noktasına sahip olan veya oda sıcaklığında sıvı olan maddelerin verilmesi, 10 mg y.m.

5mg y.m.

• DüĢük dozlu, yüksek potense sahip etkin maddelerin dozaj formlannm hazırlanmasında içerik tekdüzeliğine ulaĢma zorluğu ve çapraz bulaĢma problemlerinin önlenmesi, • • 191 Sert jelatin kapsüller içinde sıvı ve yarı-katı matris teknolojisinde kullanılabilecek yardımcı maddeler üç grup altında verilebilir: l.Sıvı yağlar (yerfıstığı yağı, zeytin yağı, soya yağı, susam yağı gibi) ve orta Neme duyarlı etkin maddelerin stabilitesinin artınlması, Etkin madde Ģahmının modifiye edilmesi.

zincir uzunluğuna sahip trigliseridler (Miglyol 810, 812 ve 820; Labrafac CC, PG; Lauroglycol FCC). 2.Yarı-katı lipofilik taĢıyıcılar ve lipofılik sıvı taĢıyıcılar için viskozite modifıye ediciler (setil alkol, setostearil alkol, gliseril behenat, gliseril palmitostearat, hidrojene sıvı yağlar, Aerosil, Gelucire'ler). 3.ÇözünürleĢtirici ajanlar, surfaktanlar, absorpsiyon artırıcılar, emülsifıye edici maddeler (yüksek HLB'ye sahip Gelucire tipleri, Molekül ağırlığı 4000'den büyük olan PEG'ler, Tween 80, Poloxamer F68). Sert jelatin kapsüller içinde yarı-katı matris tipi preparatlann imalatında iki yöntem söz konusudur: Tiksokap yöntemi: Etkin maddelerin yardımcı maddelerle tiksotropik özellikteki dispersiyonlannm hazırlanmasıdır. Bu dispersiyon karıĢtırılarak akıcı halde tutulurken kapsüller içine hacim olarak doldurulmaktadır. Dolum iĢleminden sonra sistem katılaĢarak sızmaya ve akmaya dirençli bir j el yapısı oluĢturmaktadır. Termokap yöntemi: Yardımcı maddeler ısı uygulanarak eritildikten sonra etkin madde ilave edilip karıĢtırılmakta ve bu karıĢım katılaĢmasına yakın bir sıcaklıkta kapsüller içine doldurulmaktadır. Bu iki yöntemin birarada kullanılması ile de yarı-katı matrisler hazırlanabilmektedir. ÇalıĢma 22.4. Ġbuprofen PEG-stearat Eudragit S-100 60.0 mg 37.4 mg 2.6 mg

192 Hazırlama: Termokap yöntemi ile hazırlanacak olan bu preparatta, PEG-stearat termostatlı bir su banyosu üzerinde erime noktasına kadar ısıtılır. Daha sonra içine polimer ve etkin madde ilave edilerek karıĢtırılır. Böylece elde edilen yarı katı matris kütlesi, içindeki dispers partiküllerin çökmesini önlemek üzere katılaĢmasına yakın bir sıcaklığa kadar soğutularak bir plastik enjektör içine boĢaltılır ve volumetrik olarak kapsüller içine doldurulur. ÇalıĢma 22.5. Oksprenolol HC1 Sıvı parafın CutinaHR Aerosil 200 Hazırlama: Tiksokap yöntemi ile hazırlanacak olan bu preparatta, formüldeki yardımcı maddeler bir su banyosu üzerinde karıĢtırılarak ısıtılır ve sonra oda sıcaklığına kadar soğutulur. Bu Ģekilde elde edilen tiksotropik jelin içine etkin madde ilave edilip karıĢtırılır. Bu karıĢım bir plastik enjektör içine boĢaltılır ve volumetrik olarak kapsüller içine doldurulur. 193 23. TABLETLER Tabletler etkin madde yanısıra ilacın özellikleri ve basıma yardımcı olmak üzere seçilen belirli yardımcı maddeleri içeren bir formülasyonun kompakt hale getirilmesi ve sıkıĢtırılması vasıtasıyla yapılan katı dozaj formlarıdır. Tabletler, kullanılan zımba/kalıp veya ekipmana bağlı olarak çeĢitli büyüklükte ve daire, oval, kare, üçgen, oblong gibi çeĢitli Ģekillerde üretilebilirler. Oral kullanım için tabletler Ģu Ģekilde sınıflandırılır (EP5): • KaplanmamıĢ tabletler • KaplanmıĢ tabletler • Efervesan tabletler • Suda çözünen tabletler • Suda dağılan tabletler • Ağızda dağılan tabletler • Mide ortamına dayanıklı tabletler (enterik tabletler) 50.0 46.5 1.5 2.0

• Modifiye salım sağlayan tabletler Tabletler uygun etkin madde salımı oluĢturmak, kabul edilebilir fiziksel ve mekanik özellikler sağlamak için ve imalatı kolaylaĢtırmak amacı ile çeĢitli yardımcı maddeler (eksipiyanlar) içermektedir. Dolgu maddeleri: Tabletin kütlesini artırırlar. Uygun dolgu maddelerinin seçimi için formülasyon geliĢimi sırasında etkin madde ile yardımcı maddeler arasında geçimsizlik olup olmadığı, etkin maddenin biyoyararlanımınm etkilenip etkilenmediği incelenmelidir. Çözünmeyen dolgu maddeleri: Kalsiyum sülfat dihidrat, kalsiyum fosfat dibazik ve tribazik, kalsiyum karbonat, niĢasta, modifiye edilmiĢ niĢastalar (karboksimetil niĢasta vs.) ve mikrokristal selüloz gibi. Çözünen dolgu maddeleri: Laktoz, sukroz, dekstroz, mannitol, sorbitol gibi. Bağlayıcılar: Granüle oluĢturmak üzere tozlan birarada tutan maddelerdir. Tablet basımı sırasında granülelerin birbirine bağlanmalarını sağlamak için gerekli kohezif özelliği oluĢtururlar. Bağlayıcılar, toz karıĢımına doğrudan ilave edilip bu karıĢım, su, alkol-su karıĢımı ile ıslatılarak granüle haline getirilebileceği gibi genellikle % 5-20 konsantrasyondaki sulu veya alkollü çözeltileri veya pastaları Ģeklinde de ilave edilebilirler. Yaygın olarak kullanılmakta olan bağlayıcılar Ģunlardır: NiĢasta, prejelatinize niĢasta, jelatin, akasya, sukroz, polivinil pirolidon, polivinil alkol, polietilen glikol, metil selüloz, sodyum karboksimetil selüloz, etil selüloz gibi. 194 Dağıtıcılar: Sulu ortama konulduklarında tabletlerin dağılmasını, granüller ve toz partiküllerine ayrılmasını sağlamak amacıyla tablet formülasyonuna ilave edilirler. Hazırlama esnasında granüle oluĢturulmasından önce toz karıĢımına veya daha sonra oluĢturulan granülelere karıĢtırılarak ilave edilebilirler. Dağıtıcılara örnek olarak niĢasta (Starch 1500), mikrokristal selüloz (Avicel), toz edilmiĢ selüloz (Elcema), sodyum niĢasta glikolat (Explotab, Primojel), guar reçinesi (Jaguar), aljinik asit, çapraz bağlı polivinil pirolidon (Kollidon CL, Polyplasdone XL ve XL10, Polyclar AT) ve çapraz bağlı sodyum karboksimetil selüloz (Ac-Di-Sol) verilebilir. Doğrudan tabletleme ajanları (DTA): Bu maddeler hem dolgu maddesi hem de bağlayıcı olmak üzere iki fonksiyona birarada sahip olan maddelerdir. Basılabilir olmaları ve uygun akıĢ özelliklerine sahip olmaları gerekmektedir. Bu maddeler: Laktozlar: Alfa laktoz monohidrat, Ludipress, Tablettose, Laktoz NF (anhidr), Laktoz Fast Flo. ġekerler: Nu-Tab, Di-Pac.

ġeker alkolleri: Sorbitol (Neosorb), mannitol (Mannitab), inozitol, ksilitol. Kalsiyum bileĢikleri: Kalsiyum sülfat (Compactrol, Celocal), dikalsiyum fosfat (Di-Cafos A), dikalsiyum fosfat dihidrat (Di-Cafos, Di-Tab, Emcompress), trikalsiyum fosfat (tri-Cafos), kalsiyum silikat (Cal Flo E). Selülozlar: Elcema, Avicel, Vitacel, Emcocel. Minör bileĢenler Lubrikantlar: Tabletlerin zımbalara yapıĢmasını önleyen, matris boĢluğu veya mühreden atılma kolaylığı sağlayan, zımbalar ve mühre arasındaki sürtünmeyi dolayısı ile aletlerin aĢınmasını önleyen ve zımba basıncının tablete eĢit olarak dağılımını sağlayan maddelerdir. Etkinlikleri partikül çaplan ve yüzey alanları, formüle ilave edilme Ģekli ve sırası, karıĢtırma süresi ile iliĢkilidir. Tabletlerin dağılma ve çözünme özelliklerini de tipleri, tablet basım kütlesi ile karıĢtırılma süreleri ve kullanılan miktarlarına bağlı olarak önemli derecede etkileyebilirler. 195 Lubrikantlar Ģunlardır: Hidrofob lubrikantlar: Metal stearatlar (Ca-, Mg-, Zn-stearatlar), stearik asit, hidrojene bitkisel yağlar, niĢasta, hafif sıvı parafın. Suda çözünen lubrikantlar: Sodyum benzoat, sodyum klorür, sodyum ve magnezyum lauril sülfat, polietilen glikol 4000 ve 6000, DL-lösin. Glidantlar: Tablet basımı anında matris boĢluğuna materyalin akıĢını kolaylaĢtıran ekstra küçük partiküllü, dansitesi düĢük maddelerdir. Silika tipli olanlar (Aerosil, Cab-O-Sil) en etkin glidantlardır. Diğerleri, metalik stearatlar, kalsiyum silikat, niĢasta ve Starch 1500, magnezyum karbonat, magnezyum oksit ve talktır. Antiadherentler: Basılacak partiküllerin zımba-matris yüzeylerine yapıĢıp yüzeyden parçacık kopmasını ve pürüzlü tablet yüzeyi oluĢmasını önlemek için kullanılırlar. Talk, kolloidal silisyum dioksit (Aerosil, Syloid, Cab-O-Sil), magnezyum stearat ve mısır niĢastası antiadherent olarak kullanılabilen maddelerdir. Diğer yardımcı maddeler: Renk maddeleri Tat ve koku vericiler Adsorbanlar Tampon maddeleri 23.1. Tablet Hazırlama Yöntemleri Tablet imalatında kullanılan yöntemler Ģu Ģekilde sınıflandınlabilir: I- Granülasyon yöntemi I-A- YaĢ granülasyon I-B- Kuru granülasyon

I-B-l. Nemli granülenin kurutulması 6. KurutulmuĢ granülenin elenmesi ve kanĢtınlması 7.Doğrudan basım yöntemi 196 Farklı yöntemlerle tablet imalatında iĢlem basamaklan Ģunlardır: YaĢ granülasyon Kuru granülasyon Doğrudan basım 1. Tablet basımı A. Dönen silindirler arasında sıkıĢtırma (roller compaction) ile granüle hazırlanması 1.Briket (slug) tabletlerden granüle hazırlanması I-B-2. Minör bileĢenlerle kanĢtırma 6. Tablet basımı B. Etkin ve yardımcı maddelerin öğütülmesi 2. sert tabletlerin basılması (briket veya slug tablet) 4. Etkin ve yardımcı maddelerin öğütülmesi 2. Tozlann karıĢtınlması 3.Dönen silindirler arasında sıkıĢtırma (roller compaction) ile granüle hazırlanması II. YaĢ kütlenin 6-12 mesh elekten geçirilmesi 5. Büyük. Briket tabletlerin kırılıp elenmesi (briket granüle) 5. Tozlar ve bağlayıcı çözeltinin karıĢtınlması. Briket (slug) tabletlerden granüle hazırlanması 1. Etkin ve yardımcı maddelerin öğütülmesi . Tozların karıĢtırılması 3. ıslatma 4.

2. Tozlann karıĢtınlması 3. Dönen silindirler arasında sıkıĢtırarak granüle hazırlanması ve elenmesi 4. Minör bileĢenlerle kanĢtırma 5. Tablet basımı 1. Etkin ve yardımcı maddelerin öğütülmesi 2. Tozlann kanĢtınlması 3. Tablet basımı 23.2. Tablet Basımı Tablet makinaları iki tiptir: Ekzantrik tablet makineleri: Üst ve alt zımba ile matris halkasından oluĢan tek bir zımba setini içerir. Tablet ağırlığı, alt zımbanın mühre içindeki en alt pozisyonu belirlenerek ayarlanırken, tablet sertliği üst zımbanın mühre içinde alacağı yol veya giriĢ derinliği ile ayarlanmaktadır. Bu makine ile dakikada yaklaĢık olarak 60 adet tablet basılabilir. Sayı, matris ve zımba çiftleri, üçlüleri kullanılarak dakikada 120-180 adet tablete kadar artırılabilir. Laboratuvar tipi makinedir. Ön formülasyon çalıĢmaları, küçük serilerin üretimi ve briket tablet basımında tercih edilir. Rotasyon tipi tablet makineleri: Ġki adet yatay olarak dönen dairesel tabladan üsttekinde üst zımbalar, alttakinde matris halkaları ve bunlara giren alt zımbalar bulunmaktadır. Bunlarda 12-73 adet zımba seti bulunabilir. Tablet sertliği, ekzantrik olanlardan farklı olarak hem alt hem de üst zımbalar tarafından basınç uygulanması ile sağlanmaktadır. Tablet ağırlığı ise alt zımbaların mühre içindeki pozisyonunun ayarlanması vasıtasıyla yapılmaktadır. Bu makineler endüstri tipi olup yaklaĢık olarak dakikada 500-17000 adet tablet basabılen yüksek hızlı makinelerdir. 23.3. Tabletler Üzerinde Yapılan Kontroller • BaĢlangıç maddelerin kontrolleri (teĢhis, saflık, potens, miktar tayini, katıların partikül büyüklüğü dağılımı ve Ģekli, nem tayini vb.), • ĠĢlem içi (in-process) ve ara ürün (tozlar veya granüleler, Bkz:sf. 179) kontrolleri, • BitmiĢ ürün kontrolleri Ģeklinde uygulanmaktadır. Tabletler üzerinde yapılan bitmiĢ ürün kontrolleri aĢağıda verilmektedir:

• Renk, görünüĢ, • Kalınlık kontrolü, • Nem içeriği tayini, • Ġçerik tekdüzeliği (EP5), • Kütle tekdüzeliği (EP5), • Kırılmaya karĢı direncin (sertlik) tayini (EP5), • Kırılganlık (friabilite) veya ufalanma-aĢınma tayini (EP5), 198 Dağılma testi (EP5), Çözünme testi (EP5), Mikrobiyal kalite tayini (EP5). ÇalıĢma 23.1. Parasetamol Tableti Compressi Paracetamolum Parasetamol NiĢasta Laktoz Jelatin çözeltisi (% 8 a/a) Glidant-lubrikant Formül 1 tablet içindir. Glidant-lubrikant karıĢımı: Talk NiĢasta Magnezyum stearat Kolloidal silisyum dioksit (Aerosil 200) Hazırlama: Parasetamol, niĢasta ve laktoz küp karıĢtırıcıda 15 dakika süreyle karıĢtırılır. Toz karıĢımı bir kürek yardımı ile planet karıĢtırıcıya alınır. Bir erlene jelatin çözeltisi konup erlenle birlikte tartılır. Planet karıĢtırıcıda toz 5 dakika karıĢtırıldıktan sonra üzerine, 10 ml'lik bir pipet yardımı ile, sıcak jelatin çözeltisinden azar azar ilave edilir. Çözeltinin homojen olarak dağılması için karıĢtırma iĢlemine devam edilir. KarıĢım hamur kıvamına gelince (parmaklar arasında sıkıĢtınldığmda dağılmamalı ve kompakt bir hale gelebilmeli) jelatin çözeltisi 50 40 8 2 0.250 g 0.100 g 0.050 g y.m. y.m.

ilavesine son verilir. Erlenle birlikte jelatin çözeltisi tekrar tartılıp kullanılan bağlayıcı çözelti miktarı kaydedilir. Elde edilen hamur plastik spatüller yardımı ile bir plastik kaba alınır. 1.25 mm gözenek çaplı elek takılmıĢ salınımlı granülatöre boĢaltılır ve granülatör orta hızda çalıĢtırılır. OluĢan granüle üzeri kağıtla kaplı tepsiler 199 üzerine ince bir tabaka halinde yayılarak 50°C'de kurutulur. KurutulmuĢ granüle, 1.00 mm gözenek çaplı elek takılmıĢ granülatörden geçirilir. Glidant-lubrikant karıĢımından tartımın % 3'ü kadar ilave edilir. Bu karıĢım küp karıĢtırıcıda 20 rpm'de 10 dakika karıĢtınlıp kürek yardımı ile bir plastik kaba alınır. Ġçinde 250 mg parasetamol olacak Ģekilde 1 tablet ağırlığı hesaplanır. Basım kütlesi kürekle besleme hunisine konup hesaplanan ağırlık için alt zımba konumu ve istenen sertlik için de üst zımba konumu ayarlanarak basıma geçilir. Hazırlanan tabletler kabına konarak uygun Ģekilde etiketlenir. Tabletler üzerinde daha önce belirtilen kontroller yapılır ve sonuçlar tablo halinde gösterilir. Sorular: 1. 2. 3. 4. 5. Bu üretimde kullandığınız yöntem hangisidir? Kaç gram jelatin çözeltisi kullandınız? Bu miktar kaç gram jelatine karĢılık gelmektedir? Teorik kütle kaç gramdır? Hazırladığınız kütle (pratik kütle) kaç gramdır? Kaç gram glidant-lubrikant ilave ettiniz? 250 mg Parasetamol içeren bir tabletin ağırlığı ne kadardır?

6. Elinizdeki basım kütlesinden her biri 250 mg Parasetamol içeren kaç tablet basabilirsiniz? Hesaplayınız. 7. Hazırladığınız granülenin nem miktarını tayin ederek sonucu yorumlaymız.

ÇalıĢma 23.2. Sodyum Novamin Sülfonat (Novaljin) Tablet Compressi Natrii Novamin Sulfonas Sodyum novamin sülfonat Laktoz Patates niĢastası Jelatin çözeltisi (% 10 a/a) Magnezyum stearat 0.500 g 0.040 g 0.060 g y.m. %1

Aerosil 200:NiĢasta (0.5:9.5) Formül 1 tablet içindir. 200 Hazırlama:

%2

Patates niĢastası, laktoz ve sodyum novamin sülfonat küp karıĢtırıcıda 15 dakika karıĢtırılır. Toz karıĢımı bir kürek yardımı ile sigma karıĢtırıcıya alınır. Bir erlene jelatin çözeltisi konup erlenle birlikte ağırlığı belirlenir. Sigma karıĢtırıcıda 5 dakika karıĢtırıldıktan sonra tozun üzerine 10 ml'lik bir pipet yardımı ile azar azar sıcak jelatin çözeltisinden ilave edilir. Çözeltinin homojen olarak dağılması için karıĢtırma iĢlemine devam edilir. KarıĢım hamur kıvamına gelince jelatin çözeltisi ilavesine son verilir. Erlenle birlikte jelatin çözeltisinin ağırlığı tekrar belirlenip kullanılan bağlayıcı çözelti miktarı kaydedilir. Elde edilen hamur plastik spatüller yardımı ile bir plastik kaba alınır. 1.25 mm gözenek çaplı elek takılmıĢ salınımlı granülatöre boĢaltılır ve granülatör çalıĢtırılır. OluĢan granüle üzeri kağıtla kaplı tepsiler üzerine ince bir tabaka halinde yayılarak 50°C'de kurutulur. KurutulmuĢ granüle, 1.00 mm gözenek çaplı elek takılmıĢ granülatörden geçirilir. 10 g'ı alınıp nem oranı tayin edilir. Granüle 50°C'de tekrar kurutulur. 10 g'ı alınıp nem oranı tekrar tayin edilir. Granüle tartılıp küp karıĢtırıcıya konur. Kütlenin % 2'si kadar Aerosil-niĢasta karıĢımı ilave edilir. Küp karıĢtırıcıda orta hızda 5 dakika karıĢtırılır. Üzerine magnezyum stearat ilave edilip 3 dakika daha karıĢtırılır. Bu karıĢım kürek yardımı ile bir plastik kaba alınır. Ġçinde 500 mg sodyum novamin sülfonat olacak Ģekilde 1 tablet ağırlığı hesaplanır. Basım kütlesi kürekle besleme hunisine konup, hesaplanan ağırlık için alt zımba konumu ve istenen sertlik için de üst zımba konumu ayarlanarak basıma geçilir. Basım esnasında zaman zaman 5'er tablet olarak ağırlık ve sertlik tayinleri yapılır. Hazırlanan tabletler kabına konup uygun Ģekilde etiketlenir. Tabletler üzerinde daha önce belirtilen kontroller, yapılır ve sonuçlar tablo halinde gösterilir. Sorular: 1. 2. 3. 4. 5. Bu tableti hazırlamak için hangi yöntemi kullandınız? Kaç gram jelatin çözeltisi kullandınız? Bu miktar kaç gram jelatine karĢılık gelmektedir? Teorik kütle kaç gramdır? Hazırladığınız kütle (pratik kütle) kaç gramdır? Kaç gram glidant-lubrikant ilave ettiniz? 500 mg Novaljin içeren bir tabletin ağırlığı ne kadardır?

6. Elinizdeki basım kütlesinden her biri 500 mg Novaljin içeren kaç tablet basabilirsiniz? Hesaplayınız. 201 7. Hazırladığınız granülenin nem miktarını tayin ederek sonucu yorumlaymız.

ÇalıĢma 23.3. Aspirin- Fenasetin-Kafein Tableti Compressi Acidum Acetyl Salisylicum-Phenacetinum-Coffeinum Kafein Fenasetin Mısır niĢastası NiĢasta müsilajı (% 10 a/a) Aspirin Glidant-lubrikant Formül 1 tablet içindir. Hazırlama: Kafein, fenasetin ve mısır niĢastası küp karıĢtırıcıda 15 dakika süre ile karıĢtırılır. Toz karıĢımı bir kürek yardımı ile sigma karıĢtırıcıya alınır. Sigma karıĢtırıcıda 5 dakika karıĢtırıldıktan sonra tozun üzerine azar azar niĢasta pastasından ilave edilir. KarıĢım hamur kıvamına gelince 1.25 mm gözenek çaplı elek takılmıĢ salmımlı granülatörden geçirilir. OluĢan granüle hava akımlı etüvde 40-50°C'de kurutulur. Bu kez 1.00 mm gözenek çaplı elek takılmıĢ salınımlı granülatörden geçirilir ve tartılır (P). Tartılan aspirin 20 mm'lik zımba ile tablet makinesinde basılır. Basılan bu briket (slug) tabletler granülatörde kırılarak granüle haline getirilir. Her bir tabletteki etkin maddelerin yukarıdaki formülde verilen miktarlarda olması için gereken hesaplar yapılır. Hesaplanan miktarda aspirin granülesi (A) yaĢ yöntemle hazırlanmıĢ olan granüleye (P) ilave edilir. Toplam granül miktarının (P+A) % 2'si kadar glidant-lubrikant ilave edilir ve küp karıĢtırıcıda 15 dakika karıĢtırılır. Basım kütlesi kürekle besleme hunisine konur, hesaplanan ağırlık için alt zımba konumu ve istenen sertlik için de üst zımba konumu ayarlanarak basıma geçilir. Hazırlanan tabletler kabına konarak uygun Ģekilde etiketlenir ve teslim edilir. 202 Hesaplama: 1. Ġlave edilecek aspirin granülesi miktarının hesaplanması: 1000 tablet için gerekli teorik miktarlar aĢağıda verilmektedir. Kafein Fenasetin 50 g 200 g 0.050 g 0.200 g 0.100 g y.m. 0.200 g y.m.

2.550 +-----M 1001 100 Teorik kütle (T) = 50 + 200 + 100 +—M 100 (Kafein-fenasetin içeren granüle için) „ ıv .lubrikant (teorik) =----. Her bir maddeden ne kadar tarttınız? 2. Glidant . Tablet basım kütlesi = (P + A) +-----(P + A) = (P + A) 1 +----v } ıoov ' { ıoo 4.1.lubrikant (pratik) =-----(P + A) 100V . i ■ -i 200. Bir tablet ağırlığı = 50 + 200 + —M+ 100+ 200 ||l 100 x1 1000 (Teorik kütleden hareketle hesaplanmaktadır. A 100 2. . 2 ( 2 3.2. Aspirin niçin diğer etkin maddelerle beraber granüle haline getirilmiyor? Hesabınızı ayrıntılı olarak gösteriniz.Mısır niĢastası 100 g NiĢasta müsilajı (% 10 a/a) M Aspirin 200 g Glidant . Kaç gram niĢasta müsilajı harcadınız? .) Sorular: 1.P Gerekli aspirin granülesi miktarı =-------2 2.

% 0. YaĢ granülasyon yöntemi ile hazırladığınız granüle (P) kaç gram 203 geldi? Buna ilave edeceğiniz aspirin kuru granülesi ne kadar olmalıdır? 2. Basıma hazır kütleden kaç adet tablet basabilirsiniz? 3. Hazırladığınız tabletlerin çap ve kalınlıklarını ölçüp sonuçlarını yazınız. Formülde verilen miktarlarda etkin maddeleri içerecek bir tabletin ağırlığı ne olmalıdır? 2. KarıĢım hamur kıvamına gelince jelatin çözeltisi ilavesine son verilir. Elde ettiğiniz toplam granüle karıĢımına (P+A) ne kadar glidant-lubrikant koydunuz? 2.00 % 0.3. 0.10 g 0.2. Çözeltinin homojen olarak dağılması için karıĢtırma iĢlemine devam edilir. PEG 6000 ve mısır niĢastası küp karıĢtırıcıda 20 rpm hızda 30 dakika süre ile karıĢtırılır.4. Erlen ve pipetle birlikte jelatin çözeltisinin ağırlığı tekrar belirlenip kullanılan bağlayıcı çözelti miktarı hesaplanır.6.01 g 0.m. Benzokainli Emme Tableti Trochiscum Benzocainum Benzokain ġeker (ince toz edilmiĢ) Polietilen glikol 6000 (toz) Mısır niĢastası Jelatin çözeltisi (% 15 a/a) Tat ve koku verici Polietilen glikol 6000 (toz) Stearik asit (toz) Formül 1 tablet içindir. Toz karıĢımı bir kürek yardımı ile sigma karıĢtırıcıya alınır.70 % 1. ÇalıĢma 23. Sigma karıĢtırıcıda 5 dakika karıĢtırıldıktan sonra tozun üzerine 10 ml'lik bir pipet yardımı ile sıcak jelatin çözeltisinden azar azar ilave edilir. toz edilmiĢ Ģeker.5.50 . Bir erlene jelatin çözeltisi konup erlenle ve 10 ml'lik pipetle birlikte ağırlığı belirlenir.4. Hazırlama: Benzokain.55 g 0.06 g y.

Vitamin C (Askorbik asit) Çiğneme Tableti Askorbik asit Sukroz (kristal) Avicel PH 101 Kollidon VA 64* Magnezyum stearat 500 g 850 g 575 g 60 g 15 g Formül 1000 tablet içindir.7'si kadar tat ve koku verici madde ilave edilir. YaklaĢık % 0. dağılma ve ağırlık sapması kontrollerini yapınız. Küp karıĢtırıcıda 20 rpm hızda 15 dakika karıĢtırılır. standart sapma ve bağıl sapma değerlerini hesaplayınız ve sonuçlan yorumlayınız. Bir tabletin ağırlığını nasıl hesapladığınızı gösteriniz.5'i kadar stearik asit ve % 0. Formülde yer alan her bir maddenin görevini açıklayarak emme tabletlerinin formülasyonları sırasında baĢka hangi yardımcı maddelerin alternatif olarak kullanılabileceğini belirtiniz? 3. . Basım kütlesi kürekle besleme hunisine konup. ÇalıĢma 23. Ağız içinde kullanılan diğer tablet türlerini de yazarak bunların birbirleri arasındaki farklan belirtiniz. Kollidon VA 64.2 mm) takılmıĢ granülatörden geçirilir. Basım esnasında zaman zaman 5'er tablet alınarak ağırlık ve sertlik tayinleri yapılır. bir numara küçük gözenek çaplı elek (1.5. hesaplanan ağırlık için alt zımba konumu ve istenen sertlik için de üst zımba konumu ayarlanarak basıma geçilir. Salınımlı granülatöre boĢaltılır ve 1. çap. OluĢan granüle üzeri kağıtla kaplı tepsiler üzerine ince 204 bir tabaka halinde yayılarak 50°C'de kurutulur. Sonuçlan bir tablo haline getirerek ortalama.0 oranında nem kalıncaya kadar kurutulan granüle (nem miktarı tayin edilmeli). Hazırlanan tabletler kabına konarak uygun Ģekilde etiketlenir ve teslim edilir.6 mm gözenek çaplı elek takılmıĢ granülatör çalıĢtırılır. Tartım sonucu bulunan miktarın yani pratik kütlenin % l'i kadar polietilen glikol 6000. 2.Elde edilen hamur plastik spatüller yardımı ile bir plastik kaba alınır.5-1. vinilpirolidon-vinilasetat kopolimeridir. 4. Hazırladığınız tabletler üzerinde sertlik. Ġçinde 10 mg benzokain olacak Ģekilde 1 tablet ağırlığı hesaplanır. Sorular: 1. % 0. kalınlık. Granüle tartılıp küp karıĢtırıcıya konur.

KarıĢım bir kürek yardımı ile bir plastik kap içine alınır.0 mg 110. Basılan tabletler kabına konarak uygun Ģekilde etiketlenir ve teslim edilir.0 % 0. 2. Bu toz karıĢımının üzerine önce lubrikant (partikül irilikleri 0. Bir tabletin ağırlığını ve içerdiği etkin madde miktarını hesaplayınız. 3. 1 tablet ağırlığı hesaplanır.0 mg % 1. Hazırladığınız tabletlerin sertlik.8 mm gözenek çaplı elekten geçirilir.6. Formülasyonda yer alan her bir maddenin fonksiyonunu açıklayınız. Aspirin Tablet Aspirin Mikrokristal selüloz (Avicel PH 101) Patates niĢastası Gliserin palmitostearat (Precirol ATO 5) Kolloidal silisyum dioksit (Aerosil 200) Formül 1 tablet içindir. Kollidon'un bu formülasyonda ne amaçla kullanıldığını yazınız. ÇalıĢma 23. 2.0 mg 30. mikrokristal selüloz ve patates niĢastası küp karıĢtırıcıda 20 dakika karıĢtırılır. standart sapma ve bağıl sapma değerlerini hesaplayınız. Sorular: 1.205 Hazırlama: Tüm bileĢenler 0. sonra glidant ilave edilerek 5 dakika karıĢtırılır. Küp karıĢtırıcıda 15 dakika süre ile karıĢtırılır. Aspirin tabletlerin basımında uyguladığınız tabletleme yöntemi nedir? Formülasyonda yer alan her bir maddenin görevim yazınız. 300. Sorular: 1. Toz karıĢım kürekle tablet makinesinin besleme kabına konup hesaplanan ağırlıkta ve istenen sertlikte basmak üzere alt ve üst zımbalar ayarlanır ve basıma geçilir. Hazırlanan tabletler kabına konarak uygun Ģekilde etiketlenir ve teslim edilir. ağırlık ve dağılma kontrolünü yapınız ve sonuçların ortalama. Hazırlama: Aspirin. Toz karıĢımı kürekle tablet makinesinin besleme kabına konup hesaplanan ağırlıkta ve yeterli sertlikte basılmak üzere alt ve üst zımbalar ayarlanır ve basıma geçilir.5 .250 mm'den küçük olacak Ģekilde) ilave edilerek 1 dakika.

5. Hazırlama: Tüm bileĢenler 0. Bu tableti eme yönteminde kullanılacak yardımcı maddelerin özellikleri neler olmalıdır? 4. basım ve çevre koĢulları açısından dikkat edilecek noktalar nelerdir? Yazınız. ağırlık ve dağılma kontrolünü yapınız ve sonuçların ortalama. laktoz monohidrat ve Kollidon 30 içermektedir. formülasyon bileĢenleri. Hazırladığınız tabletlerin sertlik. 4. 3. Toz karıĢımı kürekle tablet makinesinin besleme kabına konup hesaplanan ağırlıkta ve yüksek sertlik değerinde basmak üzere alt ve üst zımbalar ayarlanır ve basıma geçilir. Bir tabletin ağırlığını ve içerdiği etkin maddelerin miktarını hesaplayınız. standart sapma ve bağıl sapma değerlerini hesaplayınız.206 3.8 mm gözenek çaplı elekten geçirilir. Aspirin . Formüldeki maddelerin ne amaçla kullanıldığını yazınız. 207 . Hazırlanan tabletler kabına konarak uygun Ģekilde etiketlenir ve teslim edilir. 2. ÇalıĢma 23. Ludipress LCE. Hazırladığınız tabletlerin dağılma süresini belirleyiniz ve sonucu farmakopeye (USP veya EP) uygunluk açısından yorumlaymız.7. Ludipress gibi bir maddenin bu formülde sağlayacağı yararı farmasötik teknoloji açısından yorumlaymız. Bu örneğe alternatif olarak baĢka hangi maddeleri ne amaçla önerirsiniz? Yazınız. Efervesan tabletlerin üretiminde. Sorular: 1. Küp karıĢtırıcıda 15 dakika süre ile karıĢtırılır.Vitamin C Efervesan Tableti Asetilsalisilik asit Askorbik asit Ludipress LCE* Sitrik asit (kristal) Sodyum bikarbonat Polietilen glikol 4000 400 g 250 g 600 g 300 g 600 g 90 g Formül 1000 tablet içindir.

Apparatus 2) yöntemi.Ġn vitro çözünme hızı testleri. Bu adımlardan ilk ikisi olan etkin maddenin salımı ve çözünmesi kritik faktörlerdir ve bu nedenle in vitro çözünme hızı tayini. ortamda herhangi bir t anında bulunan konsantrasyon. permeabilitesi gibi bilgilerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Apparatus 1) yöntemi. aĢağı yukarı hareket eden silindir (reciprocating cylinder. stabilitesi. Ġn vivo koĢullara uygunluk açısından sink koĢulun olup olmadığı incelenmelidir. . pH'sı. Ġn vitro deneyde ise çözünen etkin madde yine ortamda kalır. bu etkin maddenin ortamdaki çözünürlüğünün (Cs) %20'sini geçmemelidir. ortam havasının alınması vb.24. Sink koĢula göre çözünme deneyinde herhangi bir t zamanında çözünmüĢ etkin madde konsantrasyonu (Ct). sürekli akıĢ hücresi (flow-through celi. Apparatus 3) yöntemi. in vivo performansın önceden tahmini için uygun bir gösterge olabilmektedir. preparatın vücuda tatbik edileceği bölge ve özellikleri. • Yeni formülasyonların geliĢtirilmesi • Bir ilacın seriden seriye kalite güvenliğinin kontrolü • Stabilite değerlendirmesi. çözünmesi veya fizyolojik koĢullar altında çözünür hale gelmesi ve gastrointestinal sistemden permeabilitesine bağlıdır. bu etkin maddenin dozaj formundan açığa çıkması. Kullanım ruhsatı alan bir ilacın farmakopelerde yer alan çözünme testi ile ilgili gereksinimleri karĢılaması gerekmektedir. Apparatus 6) yöntemi ve aĢağı yukarı hareket eden örnek tutucu (reciprocating holder. Sepet (basket. Apparatus 5) yöntemi. Ġn vitro çözünme deneyinde önemli bir faktör sink koĢulun sağlanmasıdır. Bu durum çözünürlüğü düĢük etkin maddeler için önemlidir. Örn: Cs=10 mg/ml olduğunda. DeğiĢik dozaj formlarından etkin madde açığa çıkıĢ hızı tayinleri için geliĢtirilmiĢ farklı yöntemler bulunmaktadır. Bunun sonucunda ortamdaki konsantrasyon yükseleceğinden etkin maddenin 208 çözünmesi yavaĢlayabilir. ortamın karıĢtırılma hızı. gibi) belirlenmesi için etkin maddenin çözünürlüğü. imalat iĢlemi imalat yeri ve imalat iĢleminin seri hacmindeki bazı değiĢiklikler sonrasında ürün kalitesi ve performansının devamlılığının belirlenmesi için uygulanmaktadır. iyonik direnci. Farmakope monograflarmda belirtilmemiĢ bir preparatm çözünme testi yöntemi ve koĢullarının (çözünme ortamı bileĢimi. (Ct< 0. palet (paddle. Apparatus 7) yöntemi USP 27'de yer alan yöntemlerdir. KATI ĠLAÇ ġEKĠLLERĠNDEN ETKĠN MADDE ÇÖZÜNME HIZI DENEYĠ Oral yolla verilen katı bir dozaj formundan etkin maddenin absorpsiyonu. • Formülasyon. Bunların ötesinde yasal bir zorunluluktur. disk üzerinde palet (paddle över disk. Ġn vivo ortamda çözünen etkin madde gastrointestinal kanaldan hemen absorbe edilir.2 Cs). 2 mg/ml'den fazla olmamalıdır. döner silindir (cylinder. Böylece etkin maddenin gastrointestinal kanalda konsantrasyonu yükselmez. Apparatus 4) yöntemi.

etkin maddenin dozaj formundan çözünme mekanizması belirlenmekte ve sayısal parametreler elde edilmektedir. Çözünme verilerinin değerlendirilmesi için farklı matematiksel modeller bulunmaktadır. zamana karĢı çözünen kümülatif (yığılmalı) etkin madde miktarının ölçülmesiyle oluĢturulmaktadır. 24.Hixson-Crowell Küpkök Kanunu Hixson ve Crowell aĢağıdaki varsayımlara bağlı olarak 'küpkök kanunu' nu geliĢtirmiĢlerdir: . 24. 24.3. zamana bağlı olarak çözünen etkin madde miktarı üssel Ģekilde azalmaktadır. Klasik dozaj formlarının çoğu bu çözünme mekanizmasını göstermekte ve uzatılmıĢ salım yapan formülasyonlar da bu tip çözünme iĢlemine uyum sağlamaktadır.Belirli koĢullar altında yapılan bir çözünme testi sonucunda etkin maddenin dozaj formundan çözünme profili.Salım hızının değiĢtirildiği pek çok dozaj formunda. Farklı teorilere dayanan bu modeller genellikle doğrusal bir eĢitlik Ģeklindedir ve etkin maddenin dozaj formundan çıkıĢ mekanizmasını tanımlamaktadır. böylece aynı etkin maddenin farklı durumlar için (örn: formülasyon geliĢimi / değiĢimi. özellikle kontrollü salım / uzatılmıĢ salım yapan formlarda asıl olarak bu tip çözünme kinetiğine uyum sağlanması hedeflenmektedir. Çözünme profilleri ve çözünme verileri (zaman-çözünen etkin madde miktarları) değerlendirilerek . Sıfır Derece Kinetik Sıfır derece hız ifadesi aĢağıdaki eĢitlikle verilmektedir: C = Co.1.kt C :t anında çözünmeden kalan etkin madde miktarı Co :BaĢlangıçtaki etkin madde miktarı k :Birinci derece çözünme hız sabitesi t : Zaman lnC değerleri t'ye karĢı grafiğe geçirildiğinde eğimi k olan bir doğru elde edilmektedir. Etkin maddenin çözünmesinin hangi modele uyum gösterdiği. seri içi ve seriler arası çözünme değiĢiminin veya stabilitenin incelenmesi gibi) elde edilen çözünme profilleri karĢılaĢtınlabilmektedir. Birinci Derece Kinetik Bu kinetiğe göre hız ifadesi Ģu eĢitlikle verilmektedir: lnC = lnC0 . n (kesiĢim) değerleri ve doğrusallık derecesini gösteren r2 (determinasyon katsayısı) değerleri hesaplanmakta ve istatistiksel olarak değerlendirilmektedir. bu parametrelerden belirlenmektedir.2. Ayrıca bu parametreler çözünme profillerinin karĢılaĢtırılması için kullanılmaktadır. Çözünme verileri bu eĢitliklere uygulanarak lineer regresyon yapılmakta ve doğrusal denklemin m (eğim). Bu kinetiğe göre dozaj formundan herbir zaman aralığında çözeltiye geçen etkin madde miktarı sabit olmaktadır.kot C :t anında çözünmeden kalan etkin madde miktarı Co: BaĢlangıçtaki etkin madde miktarı ko: Sıfır derece çözünme hız sabitesi t : Zaman 209 Sıfır derece kinetikte t'ye karĢı C değerleri grafiğe geçirildiğinde eğimi k0 olan bir doğru elde edilmektedir. Birinci derece kinetikte. imalat yöntemi veya yerinin değiĢmesi.

24.Wı. Sistemi tanımlayan iki önemli parametre. 3 değerleri t'ye karĢı grafiğe geçirildiğinde eğimi lc. olan bir doğru elde edilmektedir. çünkü tümü. .a) Çözünme iĢlemi partikülün yüzeyine dik olarak gerçekleĢir ve katının yüzey alanının tamamına karĢı. b) Çoğunlukla küresel Ģekilde olan katı partikül çözünme iĢlemi süresince Ģeklini korur. Bu eĢitlik. böylece bu bölgede difüzyonun yavaĢlamasına neden olacak Ģekilde durağan bir sıvı tabakası oluĢmamaktadır. karıĢtırılma etkisi esas olarak aynı derecededir. xd ve p parametreleridir. özellikle partiküler ilaç Ģekilleri için uygun olmaktadır. P parametresi orijinal çözünme profillerinin Ģekillerini sayısal olarak karakterize etmektedir. farklı yüzeylerden çözünme hızlarındaki farklılıklar önemsizdir. ortalama bir hız oluĢturmak üzere birleĢtirilmiĢ bir iĢleme katkıda bulunmaktadır. c) Çözünen partikülün belirli bir geometrik Ģekilde olması gerekmez ve dolayısıyla ağırlık dıĢında diğer ölçümlerin yapılması gerekmez.piogxd 'dir. d) Bu koĢullar altında.dak Ta:Etkin maddenin % 63.dak Bu eĢitlikte x = logt ve y =log[ ln(l/l-Q)] 'dir. Doğrunun eğimi p ve ordinat kesiĢimi .4. e) Partikülün etrafında yoğun bir karıĢtırma söz konusudur. log[ln(l/l-Q)] = plogr-plogtd Q :Çözünen etkin madde % 'si P : ġekil faktörü t: Zaman . 210 Bu kanuna göre çözünme hızı eĢitliği Ģu Ģekildedir: Wo :BaĢlangıçtaki etkin madde miktarı W :t anında çözünmeden kalan etkin madde miktarı k4 :Spesifik çözünme hızı sabitesi t : Zaman Wo" 3 .2'sinin çözünmesi için geçen süre . Zamana (t) karĢı çözünen etkin madde yüzdelerinin (%F) grafiğe geçirilmesi ile elde edilen farklı eğrilerin P değerleri vasıtasıyla karĢılaĢtırılması aĢağıdaki Ģekilde gösterilmektedir.Weibull Dağılımı Çözünme verilerinin doğrusallaĢtırılması ve parametrelerle tanımlanması amacıyla uygulanan diğer bir modeldir.

2 -"" // V. eğer etkin madde 212 salımı difüzyon kontrollü ise eğimi k sabitine eĢit olan bir doğru elde edilmektedir.5. r —^TBf ____—" -—-■" ■— .Higuchi EĢitliği Etkin madde salımı değiĢtirilmiĢ dozaj formlarının çoğu bir matris sistemi Ģeklindedir. kontrollü salım yapan katı matrisler içinde disperse edilmiĢ etkin maddelerin salım hızlarını belirleyen matematiksel ılĢkileri teorik olarak incelemiĢtir. T. ■ — . p < 1 olduğunda ise baĢlangıçta hızlı etkin madde Ģahmını takiben basit birinci derece eğri ile uyumlu hızda platoya ulaĢılması söz konusudur. EĢitlik aĢağıdaki Ģekilde uygulanmaktadır: ı/2 = kt Q : t zamanında salman etkin madde miktarı k : salım hızı sabiti t : zaman Bu eĢitlik 'karekök kanunu' olarak bilinmektedir.211 100 Yo) 80 60 40 20 /> 0 0. 24. Salman etkin madde miktarı zamanın kareköküne karĢı grafiğe geçirildiğinde. 100 200 J00 Zaman P > 1 olması baĢlangıçta yavaĢ etkin madde Ģahmını takiben hızla bir platoya ulaĢılması Ģeklinde oluĢan çan eğrilerini tanımlamaktadır.Higuchi.

1. t=l -0. 10.7.3. 25. Kalibrasyon eğrisi Etkin maddenin çözünme ortamı içindeki konsantrasyonları bilinen çözeltileri kullanılarak uygun Ģekilde çizilir. VERĠLERĠN TABLO HALĠNE GETĠRĠLMESĠ ..24.4.7. Belirli zaman aralıklarında.Fark Faktörü ve f2 . Etkin madde miktar tayini Tayini yapılacak etkin maddeye bağlı olarak kullanılacak yöntem saptanır. 15. 24.1 N HC1 çözeltisinden) 900 mi alarak küvetin (çözünme kabının) içine koyulur ve sıcaklığı 37°C'ye ulaĢıncaya kadar beklenir. Sonra küvetin içine bir tablet atılarak ve zamanı saptanarak deneye baĢlanır. enjektörle belirli hacimde örnekler alınır (bu çalıĢmada 5. 24.7. değerleri 0-15 arasında ve f2 değerleri 50-100 arasında olmalıdır. önceden numaralandırılmıĢ tüpler içine alınacaktır. Örneklerin içerdiği etkin madde.2.7. Deneyin yapılıĢı Çözünme ortamından (0.7. Deneysel Bölüm Yöntem : Döner Palet Yöntemi 213 24. 20. Ġki Çözünme Profilinin KarĢılaĢtırılması Ġçin fi . 30'uncu dakikalarda 5'er mi örnek. uygun bir miktar tayini yöntemi ile belirlenir.6.Benzerlik Faktörü Biri test diğeri referans olmak üzere iki formülasyondan birim zamanda çözünen etkin madde %'lerinin arasındaki farb / benzerliği değerlendirmek için iki eĢitlik önerilmiĢtir.5 fi : fark faktörü f2 : benzerlik faktörü R. 214 24. 24.: referans formülün t anında çözünme %'si Tt: test formülün t anında çözünme %'si n : çözünme sırasında numune alma zamanlarının sayısı Çözünme profillerinin benzer olarak kabul edilmesi için f.) Her örnek alındıktan sonra alman hacim kadar çözünme ortamı küvete ilave edilir.

FARMASÖTĠK DOZAJ FORMLARININ KAPLANMASI Farmasötik katı dozaj formlarının.g) 4: Çözünme ortamındaki etkin madde miktarı ()j. . diğer grubunki test olmak üzere fi ve f2 faktörlerini hesaplayınız. fonksiyonel olarak tamamlanmıĢ bir f ve f2 faktörlerine göre ne sonuç buldunuz yazınız. neden? 2. Sorular: 1.n T (dak) A r S.7. 4.g) 5: Çözünme ortamından önceki t zamanlarında 5 mi örnek içinde çekilen etkin madde miktarlan bir sonraki t anında çözünme ortamındaki etkin madde miktarına ilave edilir.F CiXSFx5 CnxSF x900 l'cixSFx5 + CnxSF ' 2 3 4 CnxSFx900 5 % çıkan % kalan 15 2 10 3 15 4 20 5 25 6 30 ': Etkin maddenin kalibrasyon eğrisinin denkleminde A değerleri yerine konarak hesaplanır. Çözünme verilerini herbir matematiksel modele uygulayarak lineer regresyon yapınız ve grafiklerini çiziniz. 3. Modellerin parametrelerini hesaplayarak r2 değerleri ile birlikte bir tablo halinde gösteriniz. 2: Seyreltilen çözelti hacmi/örnek hacmi 3: 5 mi örnek içindeki etkin madde miktarı (|j. t zamanına karĢı tabletlerimizden çözünen % etkin madde miktarlarını grafiğe geçiriniz. Diğer grubun matematiksel modellere uygunluk sonuçlarını kendi grubunuzla karĢılaĢtırdığınızda bir fark buluyormusunuz? Buluyorsanız nedenini açıklayınız. Hesapladığınız P değerine göre çözünme profilinizin Ģeklini tanımlayınız. Tabletinizden etkin maddenin çözünmesi hangi modele uyuyor. 4. 216 25. özellikle tabletlerin yüzeyinin kaplanması iĢlemi yaklaĢık 150 yıldır uygulanmaktadır. 2. 24. Bu çözünme verilerinden kendi grubunuzunki referans. 3. Pekçok durumda kaplama. Çözünme deneyi yapan diğer grup arkadaĢlarınızdan çözünme verilerini ve matematiksel modellere iliĢkin sonuçlan alınız ve kendi sonuçlarınızla birlikte bir tablo halinde gösteriniz. Sonuçların değerlendirilmesi 1.5.

Bu sertlik dozaj formunun biyolojik fonksiyonunu ters yönde etkilememelidir. • HoĢa gitmeyen tat ve kokuyu maskeler. • Enterik kaplama. Farmasötik katı ilaç Ģekillerinin kaplanmasında kaplanacak çekirdek ve kullanılacak kaplama materyaline göre farklı yöntemler uygulanabilmektedir. çarpıĢma Ģeklindeki etkilere karĢı dirençli ve uygun sertlikte olmalıdır. sert jelatin kapsüller ve yumuĢak jelatin kapsüller olabilmektedir. Film Kaplama . yaygın olarak kullanılan bir iĢlemdir. sürtünme. 25. tabletler. Ģeker kaplama. ısı ile eritilen materyallerle kaplama (hot melt). mikropelletler. köĢe ve kenarlarının uygun Ģekilde kaplanmalarını sağlamak için dıĢ bükey olmaları ve derin iç bükey zımbalarla basılmıĢ olmaları gerekir.1. • Çekirdek ve kaplama arasındaki etkileĢim incelenmelidir. kristaller. ıĢık gibi dıĢ ortam etkilerinden koruyarak stabiliteyi artırır. Çekirdek tipleri.dozaj formu üzerine uygulanması ve ilave bir masraf gerektirmesine rağmen. Kaplama iĢleminin faydalan Ģunlardır: • Etkin maddeyi hava. film kaplama. bunların üstüste yapıĢmalarını önlemek. çeĢitli tipte granüller. • ĠĢlemde uygulanan ısı nedeniyle çekirdeği oluĢturan maddelerin ısıya duyarlı olup olmadıkları belirlenmelidir. nem. Çekirdekten beklenen özellikler ve dikkat edilmesi gereken noktalar Ģunlardır: • Çekirdekler. basımla kaplama (compression coating) vb. yinelenen etki ve kontrollü salım Ģeklinde etkin madde Ģahmının modifiye edilmesini sağlar. • Gerek imalat sırasında gerekse hasta kullanımı sırasında ürünün tanınmasını kolaylaĢtırır. Kaplamanın uygulanacağı yapı çekirdek veya substrat adını almaktadır. Örneğin. • Ürünün mekanik bütünlüğünü sağlar. 217 • Kaplama tabakasının adhezyonu için çekirdek yüzeylerinin düzgün olması (partiküler sistemlerde kaplanacak partikülün küresel forma yakın olması) ve toz içermemesi gerekir. • Eğer çekirdek olarak tabletler kullanılacaksa. • Geçimsiz bileĢenler arasında etkileĢme riskini minimuma indirir. kaplama sırasında dönme. • Hasta tarafından ilacın daha kolay yutulmasını sağlar.

Polimerle geçimli olmaları ve uçucu . kapsüller. • ÇeĢitli farmasötik formlara (tabletler. tozlar gibi) uygulanabilirlik. filmin kırılma riskini azaltmak ve filmin çekirdeğe adhezyonunu artırmak için kullanılırlar. HPC. HPMCAS. EC. • Daha hızlı iĢlem. • Otomasyonun da sağlandığı daha basit iĢlem. enterik kaplamalar. depo.) kullanılmaktadır. yutmayı kolaylaĢtırmak. OluĢan film kaplamanın kalınlığı 20-200 um'dir.sistemler ve ozmotik kontrollü sistemler) gibi. plastizerler. kontrollü salım sağlayan kaplamalar (membran-. CAT. Farmasötik ürünlerin film kaplanması etkin madde Ģahmına etkileri yönünden iki gruba ayrılmaktadır: 1-Fonksiyonel film kaplama: Etkin madde Ģahmını modifıye etmek amacıyla uygulanan kaplamalardır. HPMC-P. süt görünümündeki hazır dispersiyonlar (lateksler ve psödolateksler) veya sonradan suda disperse edilebilecek mikronize toz halinde bulunurlar.Film kaplama iĢlemi uygun bir çekirdek üzerinde ince bir polimer bazlı tabakanın oluĢturulmasıdır. Film kaplama için selüloz türevleri (HPMC. çözücüler ve renk verici maddelerdir. viml polimerler (PVP) ve akrilik polimerler (Eudragit E ve NE vb. • ĠĢlem etkinliği ve verim artıĢı. Eudragit L ve S vb. tadı maskelemek veya stabiliteyi artırmak amacıyla uygulanan kaplamalardır. Kontrollü salım için akrilik polimerler (Eudragit RS ve RL gibi) ve EC kullanılabilir. Polimerler: Çözünürlüklerine bağlı olarak suda veya organik çözücülerdeki %10-15 konsantrasyonda çözeltileri kullanılır. Daha yeni bir yaklaĢım ise 218 organik çözücülerin çevre ve insan sağlığı açısından yan etkilerini gidermek üzere suda çözünmeyen polimerlerin su bazlı dispersiyonlarınm kullanımıdır. granüller. Film kaplama formülasyonlarının baĢlıca bileĢenleri polimerler. • Kaplama materyalleri ve sistemlerinin çeĢitliliğinin sonucu olarak formülasyonların optimizasyonunda artan esneklik. Örneğin. 2-Fonksivonel olmayan film kaplama: Ürünün görünümünü düzeltmek. PVAP. Bu dispersiyonlar %20-30 konsantrasyonda polimer içerirler ve 1-1000 nm arasında partikül çapına sahip yarı kolloidal özelliktedirler. MC. etkin madde kristalleri. inert boncuklar -nonpareils-. Film kaplamanın sağladığı baĢlıca avantajlar Ģunlardır: • Uygulanan kaplama miktarında azalma. Enterik kaplama için yukarıdaki polimerlerin asit esterleri (CAP. Plastizerler: Kaplamanın esnekliğini artırmak.) kullanılabilir. Na-CMC).

rotor processor) Bu sistemlerin seçimi. AkıĢkan yatak (fluidized-bed) yöntemi.'» m *V V . Çözücüler polimerlerin çekirdeğe uygulanmasında yardımcı maddelerdir.1). Accela-Cota gibi). önceleri toz/granüllerin hızlı kurutulması için geliĢtirilmiĢ ve kullanılmıĢ bir sistem olmasına rağmen son 20 yıldır özellikle Wurster iĢlemi. Polimerler ve çözücüler arasında iyi bir etkileĢim. tabletlerin yanısıra partiküler materyallerin de kaplanması için yaygın Ģekilde kullanılmaktadır (ġekil 25. Renk verici maddeler olarak suda çözünen boyalardan çok pigmentler ve özellikle laklar tercih edilir. bu eksiklikleri elimine etmek üzere modifıye edilmiĢ kaplama kazanlarının tasarımına ve kullanımına neden olmuĢtur (Pellegrini Pan. Glatt Pan. Bu yöntemde kullanılan üç temel sistem Ģunlardır: 219 • Üstten püskütmeli sistem (top spray granulator) • Alttan püskürtmeli sistem (bottom spray. BaĢlangıçta klasik kaplama kazanları kullanılmıĢ ancak kurutma koĢullarının yetersizliği. Çözücüler: Film kaplamada kullanılan çözücüler. dietilftalat ve asetillenmiĢ monogliseridler örnek olarak verilebilir. Plastizerlere gliserin. film kaplamanın oluĢumu ve mekanik özellikleri açısından gerekmektedir. alkoller. özellikle organik çözücüler kullanıldığında tam olarak kapalı sistemlerin gerekmesi ve çekirdeklerin karıĢtırılmasında yetersizlik gibi faktörler. Film kaplama formülasyonları püskürtme-atomizasyon teknikleri ile uygulanmaktadır. uygulanacak kaplamanın istenen fonksiyonu ve yapısına bağlıdır. I&i A-Ustten püskül sistem 4 \ I. klorlu hidrokarbonlar ve sudur. ketonlar. Wurster kolonu) • Yandan püskürtmeli sistem (tangential spray. PEG'ler. propilen glikol. triasetin.özellikte olmamaları gerekmektedir.

Tabakalar oluĢturulurken uygulanan iĢlem.5H2O gibi).). CaHPO4. düzgün ve yüksek kalitede kaplamalar sağlaması nedeniyle kullanılan baĢlıca Ģeker kaplama materyali. ĠĢlem basamakları ve uygulanan formülasyonlarm çeĢitliliği açısından tam olarak otomasyona geçiĢi güçleĢtiren kompleks bir uygulama söz konusudur. AkıĢkan yatak yöntemi ile film kaplamada uygulanan 3 temel iĢlemin Ģematik gösterimi [Limmer. • uygulanan porsiyonun homojen dağılımı için çekirdekler hareket halinde iken bir süre beklenmesi. CaSO4. ıslatıcı ve dispersiyon ajanı olarak da yüzey aktif maddeler kaplama formülasyonuna girebilir. 2000. TiO2. laktoz-sukroz karıĢımı ve insülin yükü diğer Ģekerlere göre daha az olan maltitol. sukroz'dur. karboksimetil niĢasta.2H2O.. kuru. Baltimore]. selüloz eterleri.B-Alttan püskürtmeli sistem püskürtmeü (VVurster kolonu) ir JkĠġekil 25.2. Diğer materyaller. Na-aljinat gibi). Bununla birlikte Ġyi Ġmalat Uygulamaları (Good Manufacturing Practice . ürünün kullanılabilirliğini artırmak üzere kullanılan diğer yardımcı maddelerdir. kalite ve performans açısından tekrarlanabilirliği yüksek bir iĢlem olarak halen uygulanmaktadır. PVP. kütle veren ve kaplamanın bütünlüğünü sağlayan dolgu maddeleridir (CaCO3. (ed. Kaplama iĢlemi. Kaplama süspansiyonunun sedimantasyonunu önlemek üzere kıvam verici maddeler. PVA. Renk.GMP) gereksinimlerine uygun. pg. tat ve koku verici maddeler. Remington.2H2O. glukoz. Son yıllardaki 220 modernizasyon ve otomatizasyona rağmen bu iĢlem bilimden çok bir sanat olarak düĢünülmektedir. jelatin. Diğer materyaller kaplamanın elastikiyeti ve direncini artıran bağlayıcılar (akasya zamkı. • kaplama formülasyonunun çekirdekler üzerine porsiyonlar halinde uygulanması.1. izomalt. 25. ĠĢlem sonunda yapıĢkan olmayan.The Science and Practice of Pharmacy. Lippincott Williams & JVilkins. KaplanmıĢ çekirdekler arasında sürtünmeyi azaltmak ve kurutma fazında toz oluĢumunu önlemek üzere talk gibi lubrikantlar kullanılır. 20th Ed. niĢasta. Tabletlerin Ģeker kaplanması draje imalatı ġeker kaplama iĢlemi kaynağını Ģekercilik endüstrisinden alan ve halen uygulanmakta olan belki de en eski farmasötik iĢlemdir. iĢlem basamaklarının tekrarlamalı bir uygulaması Ģeklindedir.894-902. sorbitol ve ksilitol gibi Ģeker alkolleridir. • tabakanın kristalizasyonu için kurutma. D. Ca-laktat. talk. .

bunlar sıcak Ģeker çözeltisi içine ilave edilir.Ģeklindedir. Uygulama sırasında sıcaklık 30°C'de tutulur. Alt kaplama Alt kaplama çözeltisi Jelatin 2. Tabletlerin kuruması için uygulamalar arasında 5-10 dakika beklenir. KarıĢtırma sırasında hava kabarcıkları 10.0 g ġeker 50.0 g Distile su y.0 g 3.m 100.0 mi 100. Propilen glikol ilave edilip karıĢtırılır ve alkol ile 100 ml'ye tamamlanır. dönen tabletler üzerine 3 kere koruyucu kaplama çözeltisi püskürtülür.0 mi 20 mi hazırlayınız. Hazırlama: CAP metilen klorürde çözülür. Tabletler birbirine yapıĢırsa. Çözeltinin homojen bir Ģekilde dağılmasına dikkat edilir.0 g Arap zamkı 5.0 g 40 g hazırlayınız. Her uygulamada yaklaĢık 1 mi olmak üzere.0 g 48. Soğuk suyun V^'ünde jelatin ve '/i'ünde de arap zamkı ĢiĢirilir. Koruyucu kaplama Selüloz asetat ftalat (CAP) Propilen glikol Metilen klorür Alkol y. Hazırlama: ġeker gerekli suyun yarısında çözülür. 2.1. kazan döndürülerek 30°C'ye kadar ısıtılır. 60 g tablet tartılır ve kazana konulur. Bir Ģeker kaplama iĢlemi beĢ tabakanın sıra ile oluĢumunu içerir: 1-Koruyucu kaplama (sealing): Çekirdeklerin sulu kaplama formülasyonları ile temasta fiziksel ve kimyasal stabilitelerini sağlamak ve bazı çekirdek 221 ÇalıĢma 25. . bunu önleyecek miktarda talk serpilir.m. 1. 2. Uygulama: 1.

zein. selüloz eterleri. ĠĢlem basamakları ve uygulanan formülasyonların çeĢitliliği açısından tam olarak otomasyona geçiĢi güçleĢtiren kompleks bir uygulama söz konusudur.2H2O. Ģeklindedir. HPMC. sukroz'dur. kuru. TiO2. su banyosu üzerinde üstü saat camı ile kapatılarak 50°C civarında bekletilir. glukoz. • tabakanın kristalizasyonu için kurutma. Diğer materyaller. CaHPO4. .oluĢmamasına dikkat edilmelidir. Bir Ģeker kaplama iĢlemi beĢ tabakanın sıra ile oluĢumunu içerir: 1-Koruyucu kaplama (sealing): Çekirdeklerin sulu kaplama formülasyonları ile temasta fiziksel ve kimyasal stabilitelerini sağlamak ve bazı çekirdek 221 bileĢenlerinin kaplama ile etkileĢimini önlemek için polimer bazlı maddelerin dökme veya püskürtme Ģeklinde birkaç kez uygulanmasıdır. jelatin.5H2O gibi). sorbitol ve ksilitol gibi Ģeker alkolleridir. CaSO4. • kaplama formülasyonunun çekirdekler üzerine porsiyonlar halinde uygulanması. Ca-laktat. PVAP ve CAP gibi polimerlerin organik çözücülerdeki % 15-30 a/h konsantrasyondaki çözeltileri bu amaçla kullanılmaktadır. kalite ve performans açısından tekrarlanabilirliği yüksek bir iĢlem olarak halen uygulanmaktadır. izomalt. Renk. Bununla birlikte Ġyi Ġmalat Uygulamaları (Good Manufacturing Practice . PVA. KarıĢım su ile istenen ağırlığa tamamlanır. PVP. tat ve koku verici maddeler.GMP) gereksinimlerine uygun. KaplanmıĢ çekirdekler arasında sürtünmeyi azaltmak ve kurutma fazında toz oluĢumunu önlemek üzere talk gibi lubrikantlar kullanılır. ĠĢlem sonunda yapıĢkan olmayan. düzgün ve yüksek kalitede kaplamalar sağlaması nedeniyle kullanılan baĢlıca Ģeker kaplama materyali. ġellak. laktoz-sukroz karıĢımı ve insülin yükü diğer Ģekerlere göre daha az olan maltitol. kütle veren ve kaplamanın bütünlüğünü sağlayan dolgu maddeleridir (CaCO3. Bu çözelti. ürünün kullanılabilirliğini artırmak üzere kullanılan diğer yardımcı maddelerdir. niĢasta. Kaplama iĢlemi. Na-aljinat gibi). Tabakalar oluĢturulurken uygulanan iĢlem. iĢlem basamaklarının tekrarlamalı bir uygulaması Ģeklindedir. PVP.2H2O. ıslatıcı ve dispersiyon ajanı olarak da yüzey aktif maddeler kaplama formülasyonuna girebilir. Diğer materyaller kaplamanın elastikiyeti ve direncini artıran bağlayıcılar (akasya zamkı. • uygulanan porsiyonun homojen dağılımı için çekirdekler hareket halinde iken bir süre beklenmesi. talk. Kaplama süspansiyonunun sedimantasyonunu önlemek üzere kıvam verici maddeler. karboksimetil niĢasta. 224 modernizasyon ve otomatizasyona rağmen bu iĢlem bilimden çok bir sanat olarak düĢünülmektedir.

222 HAVA GRĠSĠ HAVA ÇIKISI TABLET YATAĞI ġekil 25. BaĢlangıçta kısa olan kurutma periyotlarının. Ġyi bir renk temeli için bu süspansiyona az miktarda renk maddesi de ilave edilebilir. 5. ġekil 25. 3 ve 4. Çözünme testi (EP5). kaplamanın plastik özelliğini etkileyen kritik bir parametredir. 2. 4-Renk kaplama (color coating): Renk verici maddelerin Ģurup çözeltisi içindeki karıĢımları uygulanır. Dağılma testi (EP5).3. ġeker kaplama iĢlemi için kaplama kazanları kullanılır. Renk. görünüĢ. nem ve tozları uzaklaĢtırmak için kullanılan sistemler bulunmaktadır.. 3. Philadelphia]. aĢamalardaki formülasyonların tek bir formülasyon halinde birleĢtirilerek uygulanması da söz konusu olabilir. 3-Düzeltici kaplama (smoothing): Alt kaplama esnasında oluĢan tablet yüzeyi pürüzlülüğünü örtmek için. bağlayıcı çözelti ve tozlama karıĢımının sırayla uygulanması ve kurutulması Ģeklinde iĢlem basamaklarının tablet kenarları yuvarlanmcaya ve istenen kalınlığa ulaĢılıncaya kadar tekrarlanmasıdır. L. Buna "tektür (uniform) kaplama" adı verilir.2-Alt kaplama (subcoating'): Tablet kenarlarının yuvarlanmasını sağlamakta ve tablet ağırlığının %50-100 oranında artıĢına neden olmaktadır. 3rd Ed.2'de klasik bir kaplama kazanı görülmektedir. balmumu gibi) veya bu mumların organik çözücülerdeki ılık çözeltilerinin uygulanmasıdır. Ġçerik tekdüzeliği (EP5). . Kurutma hızı. 1986. 5-Parlatma-cilalama (polishing"): Parlatma. Klasik bir kaplama kazanının görünüĢü [Lachman. 4. Bu kazanların modifikasyonu ile pek çok kaplama ekipmanı oluĢturulmuĢtur. et al. pg. 2. Kütle homojenliği (EP5). Lea Febiger. Alt kaplama iĢlemi. niĢasta ve talk gibi dolgu maddelerini içeren bir süspansiyon halinde uygulanmaktadır. kaplama kazanları veya kanvas kaplı cilalama kazanlarında Ģeker kaplı tabletlere toz edilmiĢ mumların (karnauba mumu. tabletlerin kurutulması için gerekli havayı sağlamak.. özellikle iĢlemin sonuna doğru daha uzun süreli olmasını gerektirir. Ģurup çözeltisi içinde CaCO3.346-373. 25. The Theory and Practice of Industrial Pharmacy. KaplanmıĢ Dozaj Formlarının Kontrolleri 1.2. Tipik olarak böyle bir kaplama kazanında.

Alt kaplama Alt kaplama çözeltisi Jelatin Arap zamkı 2.6.0 mi 20 mi hazırlayınız. Uygulama sırasında sıcaklık 30°C'de tutulur. Yüzey görünümünün incelenmesi. 223 ÇalıĢma 25. Çözücü artıklarının tayini.m. Tabletlerin kuruması için uygulamalar arasında 5-10 dakika beklenir. pH'ya bağımlı çözünme davranıĢı. Uygulama: 1. Film adhezyonunun tayini. bunu önleyecek miktarda talk serpilir.1. . 10. Mikrobiyal kalite tayini (EP5). 60 g tablet tartılır ve kazana konulur. Propilen glikol ilave edilip karıĢtırılır ve alkol ile 100 ml'ye tamamlanır.0 g 3.0 mi 100. 8. 2.0 g 5. Koruyucu kaplama Selüloz asetat ftalat (CAP) Propilen glikol Metilen klorür Alkol y. 1. Hazırlama: CAP metilen klorürde çözülür. dönen tabletler üzerine 3 kere koruyucu kaplama çözeltisi püskürtülür. Film kaplı dozaj formlarında uygulanabilecek ilave testlerden bazıları Ģunlardır: 7. kazan döndürülerek 30°C'ye kadar ısıtılır. Kaplamanın ĢiĢme derecesinin tayini. Her uygulamada yaklaĢık 1 mi olmak üzere. 2. Çözeltinin homojen bir Ģekilde dağılmasına dikkat edilir. 9. 11.0 g 48.0 g 10. Tabletler birbirine yapıĢırsa.

Gerekirse kurutma iĢlemi 40°C'de kurutma dolabında yapılabilir.0 g 17. Uygulama: 1. Bu çözelti.0 g Talk 61. tabletlerin serbestçe dönüĢünü sağlayacak ve yapıĢmayı önleyecek miktarda tozlama karıĢımı serpilir. 224 Alt kaplamanın tozlama karıĢımı Titanyum dıoksit ı. Daha sonraki uygulamalarda her seferinde 1 mi olmak üzere toplam 10 kaplama uygulanır. Her uygulama arasında yeterli kuruma sağlanması için en az 5 dakika süre bırakılır. Tabletler arasında yapıĢma görülürse. bunlar sıcak Ģeker çözeltisi içine ilave edilir. . Hazırlama: Tozlar karıĢtırılır ve ince bir elekten elenir.0 g 50 g hazırlayınız. Isı ve hava uygulanmaksızın dönmekte olan kazan içindeki koruyucu kaplama uygulanmıĢ tabletlere 1.5 mi ılık alt kaplama çözeltisi homojen olarak ilave edilir. KarıĢım su ile istenen ağırlığa tamamlanır. 2. 3.0 g 73. Düzeltici kaplama Kalsiyum karbonat Mısır niĢastası ġurup (%50 a/a Ģeker) Hazırlama: 10.ġeker Dıstile su y.0 g 50.m 40 g hazırlayınız. su banyosu üzerinde üstü saat camı ile kapatılarak 50°C civarında bekletilir. Hazırlama: 100.40°C).0 g 1/10 oranında hazırlayınız.o g ġeker (toz edilmiĢ) 38.0 g ġeker gerekli suyun yarısında çözülür. KarıĢtırma sırasında hava kabarcıkları oluĢmamasına dikkat edilmelidir. Son kaplama uygulamasından sonra kazan içine tabletler kuruyuncaya kadar hava verilir (30 . Soğuk suyun Vi'ünde jelatin ve %'ünde de arap zamkı ĢiĢirilir.

Kalsiyum karbonat ve mısır niĢastası havanda karıĢtırılır. esanslar.b verilebilir. dekstran. katı. sentetik polimerlere örnek olarak da akrilik polimerler. Çeper maddeleri doğal ve sentetik. sıvı. kollajen.. ġurup azar azar ilave edilir ve tozlar bu Ģurup içinde homojen olarak disperse edilir.b de mikrokapsüllenebilmektedir. mürekkep v. emülsiyon ve süspansiyon Ģeklinde olabilmektedir.Yeterli miktarda (15-25 damla) kaplama süspansiyonu tabletler üzerine uygulanır. polivinil alkol (PVA). analjezik. polistiren. aljinat. arabistan zamkı. niĢasta. Genel olarak etkin madde "çekirdek".m arasında olan dozaj Ģeklidir. pestisitler. hidrofılik ve hidrofobik özellikteki polimerler arasından seçilmektedir. kaplama maddesi de "çeper" adını alır. poliortoesterler. Kullanılan doğal polimerlere örnek olarak ağar. Mikrokapsülleme ise. alifatik poliesterler. antikorlar. polivinil pirolidon (PVP). gaz. 26. Bu dispersiyon daha hızlı kuruduğundan. pektin. albumin. hızlı ve tektür olarak 225 26. hormon ve enzimler gibi farklı farmakolojik gruplara ait etkin maddeler ile bakteriler. Mikrokapsül Hazırlama Yöntemleri . kitozan. MĠKROKAPSÜLLER Mikrokapsül. zein. polietilen glikol (PEG). bir çekirdeğin çeperle kaplanması sonucu oluĢan. silikonlar. peptit-protein. • • • • • • • • Sıvıların kolay taĢınmasını sağlamak için katı hale getirmek Uçucu maddelerin buharlaĢma kaybını önlemek Ġstenmeyen tat ve kokuyu gizlemek Geçimsizliği gidermek Atmosfer koĢullarından korumak Stabiliteyi arttırmak Etki süresini uzatmak Kontrollü salım yapan sistemler hazırlamaktır. 2. Antibiyotik. Mikrokapsüllemenin amacı ve nedenleri. partikül büyüklüğü yaklaĢık olarak 5-500 u. boyalar. antikanserojen. vitamin. Kazan döndürülür ve tabletlerin sıcaklığı yaklaĢık 50°C'ye getirilir. Uygulama: 1. v. jelatin. sıvı veya gaz formundaki maddelerin inert polimerik bir madde ile bir film Ģeklinde kaplanması iĢlemidir. BaĢlamadan önce kazan cidarına yapıĢmıĢ olan tozlar temizlenir. antihistaminik. Ģellak v. Çekirdek maddeler katı. Alt kaplaması yapılmıĢ düzgün görünümde olmayan tabletler kazana konur.1. selüloz ve türevleri.b. OluĢan bu süspansiyon ısıtılmamalıdır. poliüretanlar.

5 mi ılık alt kaplama çözeltisi homojen olarak ilave edilir. Son kaplama uygulamasından sonra kazan içine tabletler kuruyuncaya kadar hava verilir (30 .0 g Talk 61. 2.40°C). Düzeltici kaplama Kalsiyum karbonat 10. 228 Alt kaplamanın tozlama karıĢımı Titanyum dioksit ı.0 g ġurup (%50 a/a Ģeker) 73.o g ġeker (toz edilmiĢ) 38. Hazırlama: Kalsiyum karbonat ve mısır niĢastası havanda karıĢtırılır. Uygulama: 1. Hazırlama: Tozlar karıĢtırılır ve ince bir elekten elenir.0 g 50 g hazırlayınız. 3. Gerekirse kurutma iĢlemi 40°C'de kurutma dolabında yapılabilir.0 g 1/10 oranında hazırlayınız. tabletlerin serbestçe dönüĢünü sağlayacak ve yapıĢmayı önleyecek miktarda tozlama karıĢımı serpilir. OluĢan bu süspansiyon ısıtılmamalıdır. Uygulama: Kimyasal yöntemler: Yüzeylerarası polimerizasyon In-situ polimerizasyon . • 1. Daha sonraki uygulamalarda her seferinde 1 mi olmak üzere toplam 10 kaplama uygulanır.Genel olarak üç sınıf altında incelenmektedir. ġurup azar azar ilave edilir ve tozlar bu Ģurup içinde homojen olarak disperse edilir. Tabletler arasında yapıĢma görülürse. Isı ve hava uygulanmaksızın dönmekte olan kazan içindeki koruyucu kaplama uygulanmıĢ tabletlere 1. 2. Her uygulama arasında yeterli kuruma sağlanması için en az 5 dakika süre bırakılır.0 g Mısır niĢastası 17.

Bu Ģekilde tablet yüzeyleri düzgünleĢinceye kadar 5-15 kaplama yapılır.m. 5. (Ġyi bir renk temeli için renk maddesi düzeltici kaplama dispersiyonuna da ilave edilebilir). Bu Ģekilde 5 kaplama yapılır. tabletlerin yüzeyi donuklaĢmadan ve tozlaĢmadan hemen önce uygulanır. Uygulama: 1. Renk kaplama çözeltisi uygulanır. Toz karıĢımından ve herbir kaplama karıĢımından ne kadar kullandığınızı yazınız. Renk kaplama Renk verici madde ġeker (toz edilmiĢ) Distile su Hazırlama: Distile su içinde Ģeker ısıtılarak çözülür ve renk verici madde ilave edilir. Tartılan 10 tabletten. Son kaplamadan sonra kazan durdurulur ve birkaç dakikada bir aralıklı olarak çalıĢtırılır. standart ve bağıl sapmalarını bulunuz. tabletlerin ortalama ağırlığını.Yeterli miktarda (15-25 damla) kaplama süspansiyonu tabletler üzerine uygulanır.0 mi 2. 4. Kazan döndürülür ve tabletler 50°C'ye kadar ısıtılır. bu sıcaklıkta muhafaza edilir. Sorular: 1. Herbir kaplama. BaĢlamadan önce kazan cidarına yapıĢmıĢ olan tozlar temizlenir. . Tabletler kuruyup hafif tozlu bir yüzey görünümü gözlendiğinde tekrar dispersiyon uygulanır.m. 4. hızlı ve tektür olarak 225 dağılmasına dikkat edilmelidir. Parlatma-cilalama BoyanmıĢ çekirdekler parlatma kazanına konup kazan çalıĢtırılır. Tabletler kazan içinde bırakılır ve yavaĢ kurumaları için bir gece bekletilir. 85. Toz edilmiĢ karnauba mumu veya balmumu ilave edilir.1. Kazan döndürülür ve tabletlerin sıcaklığı yaklaĢık 50°C'ye getirilir. y. 2. Alt kaplaması yapılmıĢ düzgün görünümde olmayan tabletler kazana konur. Uygun parlaklık elde edilinceye kadar iĢleme devam edilir.0 g 100. Isı uygulamasına son verilir ve 3-4 kaplama daha uygulanır. Bu dispersiyon daha hızlı kuruduğundan. Tabletlerin yüzeyi hafifçe matlaĢmaya / donuklaĢmaya baĢlamadan önce tekrar renk kaplama uygulanır. ' y. 3. 2.

Mikrokapsül Hazırlama Yöntemleri . kollajen. Mikrokapsüllemenin amacı ve nedenleri. pestisitler. jelatin. antikorlar. polistiren. Kullanılan doğal polimerlere örnek olarak ağar. gaz. polivinil pirolidon (PVP). Ģellak v. polivinil alkol (PVA). arabistan zamkı. bir çekirdeğin çeperle kaplanması sonucu oluĢan. polietilen glikol (PEG). kitozan. emülsiyon ve süspansiyon Ģeklinde olabilmektedir. katı. poliüretanlar. aljinat. selüloz ve türevleri. niĢasta. boyalar. v.1. 5. sıvı. alifatik poliesterler. sıvı veya gaz formundaki maddelerin inert polimerik bir madde ile bir film Ģeklinde kaplanması iĢlemidir. analjezik. antikanserojen. esanslar. Çeper maddeleri doğal ve sentetik. vitamin. Hazırladığınız drajelerden 10 adedini tartınız. zein.b de mikrokapsüllenebilmektedir. albumin. sentetik polimerlere örnek olarak da akrilik polimerler. hidrofılik ve hidrofobik özellikteki polimerler arasından seçilmektedir. Çekirdek maddeler katı.b verilebilir. partikül büyüklüğü yaklaĢık olarak 5-500 um arasında olan dozaj Ģeklidir. 226 4. Genel olarak etkin madde "çekirdek". pektin. hormon ve enzimler gibi farklı farmakolojik gruplara ait etkin maddeler ile bakteriler. • • • • • • • • Sıvıların kolay taĢınmasını sağlamak için katı hale getirmek Uçucu maddelerin buharlaĢma kaybını önlemek Ġstenmeyen tat ve kokuyu gizlemek Geçimsizliği gidermek Atmosfer koĢullarından korumak Stabiliteyi arttırmak Etki süresini uzatmak Kontrollü salım yapan sistemler hazırlamaktır. poliortoesterler.. Mikrokapsülleme ise. antihistaminik. MĠKROKAPSÜLLER Mikrokapsül. Draje hazırlama esnasında dikkatinizi çeken durum ve önerileriniz varsa yazınız.b. Antibiyotik. dekstran. kaplama maddesi de "çeper" adını alır. mürekkep v. Çekirdeklerin ve kaplamanın ortalama ağırlığını ve bunların tamamlanmıĢ drajelerin yüzde kaçı olduğunu hesaplayınız.3. 227 26. standart ve bağıl sapmalarını bulunuz. silikonlar. 26. ortalama ağırlığını. peptit-protein.

.1. 228 3. Sulu çözücüden faz ayrımı yöntemi: Bu yöntem suda çözünmeyen katı ve sıvı özellikteki maddelerin kaplanmasında kullanılır. geçimli olmayan baĢka bir polimerin eklenmesi ya da polimer-polimer etkileĢimi sonucu oluĢmaktadır. Bu yöntem. 4. 2. sıcaklık değiĢmesi. • • 2. sulu ve organik çözücüden faz ayrımı olmak üzere iki grup altında incelenmektedir. Sulu çözücüden faz ayrımı Basit koaservasyon Kompleks koaservasyon Organik çözücüden faz ayrımı Kompleks emülsiyon yöntemi Eriyebilir dispersiyon ve soğutma Kimyasal yöntemler: Yüzeylerarası polimerizasyon In-situ polimerizasyon • Mekanik yöntemler: 1.1. Faz ayrımı (Koaservasyon) yöntemi Koaservasyon. Wurster yöntemi Püskürterek kurutma Vakumda kaplama Elektrostatik aerosol yöntemi 26. non-solvent ya da tuz eklenmesi.Genel olarak üç sınıf altında incelenmektedir. Delik yöntemi ■ Fizikokimyasal yöntemler: 1. • 1. 4. Burada çeper maddesi suda çözülür ya da dağıtılır ve hidrofobik çekirdek maddesi bu çözeltide dispers edilir. 3. 3. Bu yöntem basit ve kompleks koaservasyon adı altında iki alt bölüme ayrılmaktadır. 2.

ĠĢlem temel olarak 4 adımda geliĢir.a) Basit Koaservasyon: Sıcaklık. Nötral pH' daki jelatin ve arabistan zamkının birlikte kullanımı bu yönteme iyi bir örnektir. herhangi bir sulu polimer çözeltisi basit koaservasyona uğrar.2. non-solvent özellikteki ikinci bir polimerin eklenmesiyle oluĢan faz ayrımı sonucu kaplanır. Bu etkileĢme pH ve sıcaklık değiĢmesiyle olmaktadır. kaplama oluĢturacak Ģekilde çekirdek maddesi üzerinde toplanır (®).1. biri kolloid damlacıkları açısından yoğun. (2) Çözeltiye koservasyonu sağlayacak faz ilave edilerek kaplayıcı maddenin (•) ortamdaki çözünürlüğü azaltılır böylece kaplayıcı madde ayrı bir faz halinde ayrılır. çekirdek maddesi ise hidrofılik özelliktedir.1. .2. çözünürlüğün azalarak kompleks oluĢumunu sağlaması ve faz ayrıĢması meydana gelmesi Ģeklinde açıklanmaktadır. çözücü (alkol) ve tuz uygun oranlarda seçildiğinde. pH. Organik çözücüden faz ayrımı yöntemi: Bu yöntemde çeper maddesi hidrofobik. (3) Kaplayıcı madde. Basit koesarvasyonla mikrokapsül oluĢumunun Ģematik gösterimi (1) Çekirdek maddesi ( o) polimer çözeltisinde disperse edilir.. Suda çözünen sıvı veya katı özellikteki maddeler organik çözücüde çözünmüĢ çeper maddesiyle. Mikrokapsüllerde Yapılan Kontroller 26. b) Kompleks Koaservasyon: Bu yöntem karĢıt yüklü polielektrolitlerin birbirleriyle etkileĢmesiyle. Mikroskobik çalıĢmalar: Mikrokapsüllerin yüzey özelliklerini tayin etmek için optik mikroskop ve taramalı elektron mikroskopu (SEM) kullanılmaktadır. oo o& «o» o. (4) Kaplama sertleĢtirilir (O). 26. o. diğeri ise seyreltik iki fazın oluĢumuna neden olur (ġekil 1). Eklenen maddeler. ooo oo oo • o» o. 229 oo ooo ooo (1) (2) ®©® ©© (3) (4) ġekil 26.

mikrokapsül boyutuna ve çeper kalınlığına bağlı olarak değiĢmektedir. 26.4. aĢınma. Non-solvent çözeltisi Poliisobutilen 6g y. Parçalanan mikrokapsüllerden açığa çıkan etkin madde miktarı uygun yöntemler kullanılarak tayin edilmektedir. mekanik. çözünme ile de yavaĢ olarak parçalanmaktadır. I. 26.1.2. Etkin madde ve kaplayıcı polimer çözeltisi Parasetamol (250-354 um) 25 g Poliisobutilen 6g EudragıtRS 100 Kloroform 20 g hazırlayınız 231 II. Eğer her iki materyal de lıpofilik çözücülerde çözünüyor ise.3. Sadece çekirdek materyalin suda çözündüğü durumlarda ise mikrokapsüllerin yüksek hızdaki parçalayıcılar/kanĢtıncılar veya ultrasonik banyo kullanılarak su içinde parçalanması sağlanmaktadır.m. Kapsül çeperi termal.2. Mikromeritik özelliklerinin incelenmesi Çekirdek maddenin partikül büyüklüğü oluĢan mikrokapsüllerin özelliklerine etki ettiği için çekirdek maddenin ve oluĢan mikrokapsüllerin partikül dağılımı analizi optik mikroskop veya Coulter counter gibi metodlar kullanılarak yapılmaktadır.5. 8g 100 g .26. Mikrokapsüllerden etkin madde salımı Mikrokapsüllerden etkin maddenin salımı kullanılan polimer konsantrasyonuna. Mikrokapsül çeper kalınlığı tayini ÇalıĢma 26. kimyasal etkilerle hızlı olarak. Verimin hesaplanması: % ürün verimi: [Elde edilen toplam mikrokapsül miktarı (mg) / Formüldeki toplam katı madde miktarı (mg)] x 100 Etkin madde yükleme kapasitesinin hesaplanması: % Etkin madde yükleme kapasitesi: [Mikrokapsüle yüklenmiĢ olan (ölçülen) etkin madde miktarı(mg) / Formülde yer alan (teorik) etkin madde miktan(mg)] xl00 26.2. Mikrokapsül içeriği miktar tayini: Çekirdek materyal ve kaplayıcı polimerin çözünürlüğüne dayanan iki ana yöntem kullanılarak içerik miktar tayini yapılmaktadır.2. bir organik çözücü içersinde 230 mikrokapsüller çözülmekte ve etkin madde uygun analitik yöntem kullanılarak tayin edilmektedir.2.

Üzerine partikül büyüklüğü önceden ayarlanmıĢ parasetamol (250-354 (im ) ilave edilir.9 g damlayacak Ģekilde. metanol içersinde 246 nm dalga boyunda spektrofotometrik olarak yapılmaktadır.6 g Eudragit RS içeren 20 mi kloroform çözeltisi konulur. 240. 100 g 25 °C'ye ayarlanmıĢ termostattı su banyosu içerisinde yer alan üç boyunlu bir balona (250 mi) 1.6 g PIB içeren 60 g siklohekzan çözeltisi Mikrokapsül Siklohekzan 100 mi 2 kere yıkama r . Ġlave iĢlemi bittikten bir süre sonra mikrokapsül oluĢumu tamamlanır.8 fosfat tamponu içersinde sürekli akıĢ yöntemi kullanılarak yapılmaktadır.5 nm dalga boyunda spektrofotometrik olarak tayin edilmektedir. Son olarak mikrokapsüllere 50 mi siklohekzan ilave edip vakumla filtre edilir.2 g poliisobutilen (PIB) ve 1. 7 saat boyunca belli zaman aralıklarında alman örnekler içersindeki parasetamol içeriği.9 g/dakika Damlatma 3.20 g Çözelti Parasetamol 5 g r Çözelti içinde disperse edilir KarıĢtırma (300 rpm. Çözünme hızı tayini: Çözünme hızı pH 5.6 g PIB olan 60 g siklohekzan çözeltisi ilave edilir.m.m. Balondaki içerik bir magnetik karıĢtırıcı ile sürekli karıĢtırılırken (300 rpm) içerisine bir damlatma hunisi yardımıyla dakikada 0. Mikrokapsül yüzeyinde kalabilecek PIB kalıntısını ve boĢ polimer artıklarını ayırmak için mikrokapsüller 2 kere 100'er ml'lik porsiyonlar halindeki siklohekzan ile yıkanır. 232 EudragitRS 100 1.2 g Kloroform y. Yapılan kontroller: Miktar tayini: Parasetamolün miktar tayini.Siklohekzan 60 g hazırlayınız Hazırlama: y. içerisinde 3. Elde edilen mikrokapsüller oda sıcaklığında kurutulur. 25 °C) 0.6 g Poliisobutilen 1.

. doku ve hücreye taĢıması. MikrokapsüUerde ürün verimini etkileyen faktörler nelerdir? Sizin bulduğunuz ürün verimi ve etkin madde yükleme verimi sonuçlarını yorumlayınız. 234 27. etkin maddeyi hedef organ. hedefe ulaĢana dek etkin madde sızıntısı olmaması. poliakrilamidler ve silikonlar gibi sentetik yapılı polimerler yaygın olarak kullanılmaktadır. Mikrokürelerin hazırlanmasında lipitler. etkin maddeyi kontrollü Ģekilde salması. Mikrokapsül hazırlama akıĢ Ģeması 233 Sorular: 1 . mikropellet.Mikrokapsüllerdeki etkin madde miktarını tayin ediniz ve sonuçları kaydediniz. içlerinde etkin maddenin moleküler düzeyde ya da makroskopik partiküller halinde disperse edildiği. mikrokapsül gibi ilaç taĢıyıcı mikropartiküler sistemlerden ayıran en önemli fark mikrokürelerde etkin maddenin taĢıyıcı matriks içerisinde çözünmüĢ veya dağılmıĢ halde bulunmasıdır. poliesterler. 2 saat Kurutma ġekil 26.2. in vitro ve in vivo koĢullarda oldukça dayanıklı olması. Mikrokürelerin hazırlanmasında kullanılan yöntemler Ģöyle sıralanabilir. düĢük doza bağlı olarak toksisitesinin azalması ve biyolojik sistemle uyumlu olmasıdır. çapları birkaç mikrometreden birkaç yüz mikrometreye kadar değiĢebilen monolitik yapıda katı küresel partiküler sekideki mikrotaĢıyıcılardır.Hazırladığınız mikrokapsüUeri optik mikroskop altında inceleyerek sonuç hakkında yorumlarınızı yapınız. Mikroküreleri.Siklohekzan 50 mi Vakumla filtrasyon Oda sıcaklığı. MĠKROKÜRELER Mikroküreler. 3. • Emülsiyon oluĢturma yöntemleri.MikrokapsüUeri hangi yöntemle hazırladınız? Neden? 2. düĢük dozda etkin madde kullanımına olanak sağlaması. etkin maddenin yapı ve akti vitesinin olumsuz yönde değiĢtirmemesi. proteinler ve karbonhidratlar gibi doğal polimerler veya selüloz türevleri. Mikrokürelerden beklenen baĢlıca özellikler. 4. aminopolisakkaritler. Mikroküre sistemleri bu yapıları nedeniyle matriks ilaç dağıtım sistemlerine örnektir.

ÇalıĢma 27. yüklenen etkin madde miktarı. Mikroküreler tamamen çözündükten sonra süzün ve balonjojede belirli hacme çözücü ile tamamlayın. büyüklük ve yüzey özellikleri. ASTM standartlarına uygun ( DĠN 4188 ) mini elek takımı ile cihazı 100 ayarında 10 dakika Protein jelasyon yöntemi (Isı denatürasyonu. Ardından n-hekzanla yıkanarak süzülür ve 40°C'de kurutulur. biyolojik uyum ve toksisite. Mikrokürelerin klinik uygulamalarında uygulama alanları.1. etkin maddenin maksimum absorbans verdiği dalga boyunda UV spektrofotmetrede absorbansını ölçerek etkin maddeye ait kalibrasyon denklemi yardımıyla etkin madde miktarını hesaplayın. kemoembolizasyon. hücre veya organa hedefleme. 27. peptid ve proteinlere bağlanma ve aĢılar olarak yoğunlaĢmıĢtır.5 g Potasyum klorür 2. s/y/s çoklu emülsiyonu) Çözücü ekstraksiyon yöntemi. süspansiyon polimerizasyonu) Koeservasyon yöntemleri (Basit koeservasyon. Etilselüloz 2. antienflamatuar ilaçlar.Hekzan 50 mi Hazırlama: 200 ml'lik bir beherde etilselüloz 100 mi asetonda tamamen çözülür. antikanserojen ilaçlar. Mikrokürelerde Yapılan Kontroller • Etkin madde miktar tayini: Formülden bir miktar hassas olarak tartın. .0 g Aseton 100 mi Sıvı parafin 100 mi n. saklama ve sterilizasyon kriterleri incelenir ve esas alınır. kimyasal çapraz bağlanma) Polimerizasyon yöntemleri (Emülsiyon polimerizasyonu. KarıĢım 25°C'lik su banyosunda 10 dakika (150-350 rpm) karıĢtırılır ve 25°Ç'deki 100 mi sıvı parafin içine boĢaltılır. etkin maddenin salımı. • • • • • 235 Mikrokürelerin tanımlanmasında ve kullanımında. beyine implantasyon. ortopedik uygulamalar.1. OluĢan emülsiyon 45°C'ye ısıtılarak ve sürekli karıĢtırılarak aseton uçurulur. desolvasyon. Çözeltinin. Polimer ve etkin maddenin ortak çözücüsü olan bir çözücüde çözün. doku. Ardından bu çözeltide alüminyum stearat ve potasyum klorür disperse edilir.-Çözücü buharlaĢtırma yöntemi (y/s emülsiyonu.0 g Alüminyum stearat 1. lokal anestezikler. Püskürterek dondurma. y/y emülsiyonu. • Partikül iriliği ve dağılımı: Bu amaçla elek analizi veya mikroskop yöntemi uygulanabilir. kompleks koeservasyon) Püskürterek kurutma.

4 1. Uygulanabilecek Diğer Kontroller ĠĢlem etkinliği ġiĢme derecesi tayini Sorular: 1. Etkin maddelerin mikrokürelerinin hazırlanmasının avantaj ve dezavantajları nelerdir? 3.0 mm arasında yer alabilmekte ve "mikrodraje" veya sadece "pellet" adıyla da isimlendirilebilmektedirler.1 . daha sonra bu özelliklerinin yanısıra modifiye salım . Etkin madde içermeyen. kurumadan ve oluĢumları esnasında gözlemlediklerinizle arasındaki farkları belirtin.03 oranında Tween 60 ilave edilebilirsiniz.9 cm boyun geniĢliği ve 1 cm boyun uzunluğu olan bir cam huniyi. MIKROPELLETLER Mikropelletler. • Çözünme hızı deneyi: Ġstenilen miktar etkin maddeyi içerecek Ģekilde hesaplayarak tarttığınız mikroküreleri 900 ml'lik çözünme ortamına koyarak palet ya da sepet yöntemi ile çözünme hızı deneyi uygulayın. Bazen çap büyüklükleri 0. Önceleri etkin madde dayanıklılığını arttırmak. • AkıĢkanlık . Mikroküre üretimi amacıyla laboratuvarda uyguladığınız yöntem hangisidir? Bu amaçla kullanılabilecek diğer yöntemler hangilerdir? 2. etkin maddenin kötü tat ve kokusunu ortadan kaldırmak.01-0. • Küme hacmi ve yoğunluğu ( mezürde): Mikrokürelerden 10 mi alın. Palet yöntemi uygulanıyorsa mikrokürelerin çözünme ortamı ile temas yüzeyini artırmak için ortama % 0. 20 tapping yaparak hacmini ölçün. tek veya çok tabakadan oluĢan.5 mm arasındaki çaplarda partiküler ilaç formlarıdır. Her elek üzerindeki fraksiyonu tartarak % olarak belirleyin ve grafiğini çizin. Elde ettiğiniz kuru mikroküreleri mikroskopta inceleyerek. partiküler materyalin karıĢımlanna uygun akıĢ özellikleri kazandırmak. genellikle 0. küre biçiminde yuvarlanmıĢ. 0. Tespit edilen aralıklarla 5ml numune alarak (her defasında ortamdan alınan numune hacmi kadar taze çözelti çözünme ortamına ilave edin) belirlenen dalga boyunda spektrofotometrede absorbansı okuyarak kalibrasyon denkleminden etkin madde konsantrasyonunu hesaplayın. Mikromeritik bölümünde anlatıdığı Ģekilde yığın açısını belirleyin. Ağırlığı bilinen toz kümesinin.2. Bu huninin içine 10 g mikropellet koyarak alttaki kağıda serbest akıĢını sağlayın.236 çalıĢtırın.Yığın açısı: 10 cm üst çapı. ağız noktasından 10 cm yükseğe yerleĢtirin. ilaç formlarının veya ara ürünlerin hacim / ağırlık oranlarını duyarlı olarak kontrol altında tutarak kesin doz ayarlaması yapabilmek ve formül yapısındaki maddelerin karĢılıklı etkileĢmelerini engellemek için tasarlanan bu oluĢumlar. sadece çekirdekten oluĢan mikropelletlere de "non pareille" adı verilmektedir. 237 28. ağırlığının hacmine bölünmesiyle yoğunluğunu hesaplayın.

Ġyi bir mikropellet yapısının sahip olması gereken özellikler. kontrollü salım veya sürekli salım yapan preparatların üretiminde yoğun olarak kullanılmaya baĢlanmıĢlardır. Yukarıda sayılan yöntemlerin uygulanmasında değiĢik yapı ve özelliklerde cihazlar kullanılır ki. Formlarının düzgün . Mıkropelletlerin üretiminde baĢlıca üç ana yol izlenir. üzerine etkin madde/lerin kaplanması yöntemleri. Yeterli sertlikte olup. Bunlardan baĢlıcaları. Püskürterek Ģekillendirme (Spray congealing veya spray drying) Amaca uygun draje kazanları. yapıĢtırıcı ve bağlayıcılar. esas olarak bunların hepsi yukarıda sayılan cihaz ve yöntemlerin geliĢtirilmesiyle oluĢturulmuĢ modifikasyonlardır ve ana sistemleri aynıdır.yapmak ve optimal biyoyararlanım sağlamak üzere geliĢtirilerek böylece uzatılmıĢ salım. • Püskürtülerek partiküllerin oluĢumunu sağlayan yöntemler. az aĢınma ve ufalanma göstermesi. cihazları olarak sayılabilir. • Zamanla fiziksel veya kimyasal olarak yapılarında fazla değiĢiklik göstermemesi olarak özetlenebilir.küresel Ģekilli ve yüzeylerinin olabildiğince pürüzsüz olması. bunlar değiĢik alt teknikleri de içerirler. . • • • • Yüksek miktarda etkin madde oranına sahip olabilmesi. kaydırıcılar ve kaplayıcı maddelerdir. dolgu maddeleri. Ayrıca son yıllarda baĢka Ģekillerde cihaz ve yöntemler de kullanılmaktaysa da. Granülatörler ve marumerizerler. seyrelticiler. • Toz karıĢımlarından doğrudan mikropelletlerin üretimini gerçekleĢtiren yöntemler olarak toplanabilirler. AkıĢkan yatak (Fluidized bed) cihazları. yapıĢmayı önleyiciler. Mikropelletler oluĢturulurken etkin madde/lerin yanısıra bazı grup yardımcı maddelere ihtiyaç duyulur. • Belirli büyüklükte bir çekirdek esas alınarak (non pareille). bunların belli baĢlı olanları kısaca. Bu ana üretim yöntemleri. • 238 • • • • Tabak ve basamaklı tabak cihazları. Partikül büyüklüğü dağılımlarının dar bir aralıkta olup. düĢük porozite göstermesi.

2 g 2. organoleptik kontroller. pnömatik taĢıyıcı sistemler.Mikropelletlerin kaplanması sıkça uygulanan bir iĢlem olmuĢtur. Accela-Cota sistemi ve Driacoater kaplama kazanı kullanılmaktadır. Çözeltinin. OluĢan mikropelletler. Gerektiğinde partiküler sistemlerde kullanılan diğer kalite kontrolleri de programa alınır.0 g y. Mikropelletlerde Yapılan Kontroller • Etkin madde miktar tayini: Formülden bir miktar hassas olarak tartın.1. Mikropelletlerin üretiminde rutin olarak iĢlem içi ve iĢlem kontrolleri ile. Polimer ve etkin maddenin ortak çözücüsü olan bir çözücüde çözün. Pellegrini kaplama kazanı. Basamaklı Tabak Metodu ile Mikropellet Üretimi Etkin madde (Teofıllin) Laktoz Aerosil 200 AvicelPHĠOl Bağlayıcı çözelti (%3-5a/h) 239 Hazırlama: Basamaklı tabak aletinin. özellikle dıĢ faktörlerden iç yapının korunarak stabilitenin arttırılması ve etki süresinin ayarlanarak çeĢitli özelliklerdeki modifiye salımın sağlanmasıdır. Cihazı 100 ayarında 10 dakika süreyle çalıĢtırın. ufalanma . Tartılan toz maddeler cihazın tabak bölümüne yerleĢtirilerek karıĢtırmaya baĢlanır. Ģekillerinin düzgünleĢtirilmesi. ancak araĢtırmalarda kullanılabilmektedirler. tabak açısı azaltılarak tabaktan alınır. Diğer bazı yöntemler endüstriyel üretime uygun olmayıp. 16.m . tabak açısı 45° olarak ayarlanır. Her fraksiyonu % Ģeklinde belirleyerek. • Partikül büyüklüğü ve dağılımı (Elek analizi): Bu amaçla ASTM standartlarına uygun mini elek takımı (DĠN 4188) kullanılabilir. Mikropelletler tamamen çözündükten sonra süzün ve balonjojede belirli hacme çözücü ile tamamlayın. grafiğini çizin. Bundaki amaçlar.1. final ürün kontrolleri kapsamında baĢlıca. 28. küme dansitesi-yığın açısı ölçümleri. dağılma testi ve çözünme hızı testi gibi kontroller yapılır. tanecik büyüklüğü ve dağılımı kontrolleri.0 g 2. akıĢkan yatak cihazları.0 g 0. Belirli aralıklarla karıĢmakta olan toz kütlesi üzerine bağlayıcı çözeltiden püskürtülür (atomizörün tabağa uzaklığı 20 cm olacak ve bağlayıcı çözelti 10 saniye aralıklarla 0. daldırma kılıcı sistemi. ÇalıĢma 28.05 mi püskürtülecek Ģekilde ayarlanır). Mikropelletler 30°C'lik etüvde 45 dakika kurutulur.aĢınma kontrolleri. Mikropelletlerin kaplanması iĢlemlerinde genellikle draje kazanları. etkin maddenin maksimum absorbans verdiği dalga boyunda UV spektrofotmetrede absorbansmı ölçerek etkin maddeye ait kalibrasyon denklemi yardımıyla etkin madde miktarını hesaplayın.

• AkıĢkanlık . Uygulanabilecek diğer kontroller Yoğunluk Tayini Sorular: 1. • Çözünme hızı deneyi : Ġstenilen miktar etkin maddeyi içerecek Ģekilde hesaplayarak tarttığınız mikropelletleri 900 mL'lik çözünme ortamına koyarak palet ya da sepet yöntemi ile çözünme hızı deneyi uygulayın. 240 • Nem içeriği (Sauter Inframatic): 10 g mikropelleti cihazın kefesine yerleĢtirerek 60°C'de 60 dakika tutun. Etkin madde salım hızı ve süresi klasik dozaj formlarından farklı olan sistemler genel olarak Mikropelletlerde yapılan kontroller nelerdir? Hangi amaçlarla yapılmaktadırlar? .Yığın açısı: 10 cm üst çapı. Mikromeritik bölümünde anlatıldığı Ģekilde yığın açısını hesaplayın. • Dağılma testi: Mikropelletleri 0 numaralı jelatin kapsüllere koyarak 37°C'deki su banyosuna 30 kez daldırılıp çıkarın. Model etkin maddenin mikropelletleri halinde hazırlanmasıyla etkin maddenin hangi özellikleri değiĢtirilmiĢ. ağız noktasından 10 cm yükseğe yerleĢtirin. Eleyerek tozlarından ayırın. KONTROLLÜ SALIM SĠSTEMLERĠ Kontrollü salım yapan sistemler klasik (derhal salım yapan) dozaj formlarından farklı olarak etkin maddeyi önceden belirlenen bir tarzda ve daha uzun bir süre boyunca salan sistemlerdir. 0. 241 29. Ağırlığı bilinen toz kümesinin. Salım hızı ve sürelerinin etkin maddenin fızikokimyasal ve farmakokinetik özellikleri gözönünde bulundurularak önceden yapılacak bir tasarımla belirlenmesi gerekmektedir. Tekrar tartarak ufalanma aĢınmayı % olarak belirleyin. Tespit edilen aralıklarla 5mL numune alarak (her defasında ortamdan alınan numune hacmi kadar taze çözeltiyi çözünme ortamına ilave edin) belirlenen dalga boyunda spektrofotometrede absorbansı okuyarak kalibrasyon denkleminden % etkin madde miktarını hesaplayın.9 cm boyun geniĢliği ve 1 cm boyun uzunluğu olan bir cam huniyi. • Ufalanma. • Küme hacmi ve yoğunluğu: Mikropelletlerden 10 mi alarak 10 mi hacimdeki bir mezüre koyun.03 oranında Tween 60 ilave edilebilirsiniz. Bu huninin içine 10 g mikropellet koyarak alttaki kağıda serbest akıĢını sağlayın. Palet yöntemi uygulanıyorsa mikropelletlerm çözünme ortamı ile temas yüzeyini artırmak için ortama % 0. friabilitörde 25 devirde 5 dakika çevirin.01-0.aĢınma: Mikropelletlerden 10 g tartarak. Dağılma sürelerini not edin. düzeltilmiĢtir ? 2. Mikropellet üretiminde laboratuvarda kullandığınız Basamaklı Tabak cihazı dıĢında baĢka hangi cihazlar ve yöntemler kullanılmaktadır? 3. ağırlığının hacmine bölünmesiyle yoğunluğunu hesaplayın.Tekrar tartarak nem içeriğini % ağırlık kaybı olarak hesaplayın. 20 vuruĢ iĢlemi yaparak mikropelletlerin hacmini ölçün.

GeciktirilmiĢ salım. d-UzatılmıĢ etki. Bu tür sistemleri tanımlamada terminolojide bir bütünlük olmamasına rağmen ġekil 29. hasta bakımının kolaylaĢması. • GeliĢtirilmeleri ve üretimlerinin pahalı olması. Kontrollü salım sistemlerinin yararları Ģöyle sıralanabilir: • Dozların sayı ve sıklığının azalması nedeniyle hasta uyuncunun artması. b.Derhal salım. • Formülasyonlarında kullanılan etkin madde miktarı yüksek olduğundan herhangi bir nedenle örneğin hız kontrol eden membranlann yırtılması sonucunda hızlı salım olduğunda vücutta toksik düzeylerin oluĢabilmesidir.zaman eğrileri (a. özellikle hastanelerde zaman tasarrufunun sağlanması.1'de değiĢik salım profilleri ve bunlarla ilgili terminoloji yer almaktadır.Kontrollü salım). Kontrollü salım sistemlerinin sakıncaları ise Ģunlardır: • Bu tip dozaj formları ile tedavi sırasında istenmeyen yan etkiler oluĢtuğunda etkinin daha uzun sürmesi ve tedavinin kesilememesi. c. Etkin maddenin bu açıdan belirlenmesi gerekli özellikleri Ģunlardır: Fizikokimyasal özellikler -Doz büyüklüğü -Suda çözünürlük -Partisyon katsayısı ve molekül büyüklüğü Biyolojik özellikler -Absorpsiyon -Dağılma -Metabolize olma . Kontrollü salım sistemlerinin tasarımı ve performansında etkin maddenin özellikleri önemlidir. Terapötik aralık Zaman ġekil 29.Tekrarlanan etki. ÇeĢitli dozaj Ģekillerinin plazma konsantrasyonu . • Yan etki Ģiddeti ve sıklığının azalması. Bu özellikler bir etkin maddenin kontrollü salım formu halinde hazırlanması ve ilacın veriliĢ yolunu kısıtlayabilmektedir. • Kullanılan toplam doz miktarının azalması ve uzun süreli kullanımda etkin madde birikiminin minimuma inmesi. e.1.farmakopelerde "modifıed release" (değiĢtirilmiĢ salım) baĢlığı altında yer almaktadır. 242 • Hastada uzun süre ve uygun farmakolojik cevap sağlayan etkin madde terapötik kan düzeylerinin sağlanması.

ġiĢme kontrollü sistemler (ġekil 29. Fblimer Etkin maddi 2aman=0 Zaman=t Etkin madde + polimer .2D) 3. bukkal. Mekanik kontrollü sistemler .Elektrik ve nükleer enerji kullanan sistemler Bu sistemler Ģematik olarak ġekil 29.Depo (membran) sistemler (ġekil 29. Kimyasal olarak kontrollü sistemler .Ultrasonik sistemler . Magnetik kontrollü sistemler 5.2F) 4.-Stabilite -Yanlanma ömrü -Yan etkileri -Terapötik indeksi -Proteine bağlanma -Hastalığın rolü Kontrollü salım sistemleri uygulama yerine göre (örneğin: oküler. nazal. rektal. peroral. transdermal.2A) . sıcaklık) . Difüzyon kontrollü sistemler .2C) .Vücutta aĢınan sistemler (ġekil 29. implant sistemleri gibi) smıflandınlabildikleri gibi etkin madde salım mekanizmalarına göre de aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırılmaktadırlar: 1.Polimer zincire takılı sistemler (ġekil 29.2E) .Ortama duyarlı sistemler (pH.Matris sistemler (ġekil 29.2B) 243 2. Çözücünün harekete geçirdiği sistemler . .Ozmotik kontrollü sistemler (ġekil 29.2'de görülmektedir.

B-Matris sistem. 29. Genel olarak. Kontrollü salım yapan polimerik sistemlerden etkin madde salım mekanizmaları. C-Vücutta aĢınan sistem. açığa çıkan etkin maddenin gastrointestinal kanalda (GI) absorbe edileceği bölgede kalıĢ süresinin kısalığının biyoyararlamm sorunu doğurduğu bilinmektedir. D-Polimer zincire takılı sistem. E-ġiĢme kontrollü sistem.Zaman=0 Etkin madde + polimer Zaman=0 Zaman=t polimer iskeleti |-»-| polimer iskeleti [ tttttV Trryy su veya emim Zaman=0 ZamarM Polimerde çözünmüĢ etkin madde Ozmotik çıkıĢ aralığı Hkin madde çöz. değerlendirilmesi ve kontrolünde önemli bir araçtır. 244 Kontrollü salım sistemlerinden etkin madde salım tarzının in vitro ve in vivo yöntemlerle ispatlanması gerekmektedir. A.2. F-Ozmotik kontrollü sistem.1. Bunu önlemek için örneğin. mideden ve/veya ince barsağın üst taraflarından emilimi olan bir etkin maddeyi içeren preparatm midede kalıĢ süresinin uzatılması gerektiği belirtilmektedir. . katı ilaç Ģekilleri için kullanılan duyarlı ve tekrarlanabilirliğe sahip bir çözünme testi yöntemi ile etkin maddenin salım hızı profilleri ve salım mekanizmalarına iliĢkin verilerin elde edilmesi gerekmektedir. in vitro çözünme testi. Bu amaçla.r JHjıkar Etkin maddenin salındığı ĢiĢmiĢ polimer Zaman=0 Yarı geçirgen v^ zar Zaman=0 Su gjrer Zaman^t Etkin madde Zaman^t ġekil 29. Yüzen Dozaj Formları Kontrollü salım yapan oral preparatlardan etkin madde Ģahmının yetersizliği yanında. kontrollü salım sistemlerinin tasarlanması.Membran sistem.

. ÇalıĢma 29. Daha sonra çıkıĢı kontrol eden karıĢım konularak kütle basılır. I II HPMC 4000 Sodyum bikarbonat Sitrik asit Asetilsalisilik asit HPMC 100 Basılabilir Ģeker (Di-Pac) Hazırlama: Her iki tabakayı içeren karıĢımlar ayrı ayrı hazırlanır. böylece midede daha uzun zaman kalabilen yüzen dozaj formlarının geliĢtirilmesi önerilmektedir. • Mide-barsak epitel yüzeyine yapıĢma yeteneğine sahip polimerlerin formüllere ilavesi. kapsül. • Lokal olarak midede etkili olması. • Ġnce barsak sıvısında çözünme ve/veya stabilite probleminin olması. Bir etkin maddenin. formül içine preparatm 245 250 mg 34 mg 28 mg 100 mg 30 mg 20 mg yüzmesine katkıda bulunmak üzere gaz kabarcıkları veren efervesan kısım da ilave edilebilmektedir. • Dansitesi mide sıvısı dansitesinden düĢük olduğu için mide içeriği üzerinde yüzebilen.1. Mühreye önce yüzmeyi sağlayan kısım konarak düĢük basınçta 12 mm'lik zımba ile sadece toz kütlesinin sıkıĢmasını sağlayacak Ģekilde ön basım yapılır. Hidrodinamik dengeli sistemler (HBS) olarak da bilinen yüzen dozaj formları genel olarak GI sıvılarla temasta jel oluĢturan hidrokolloidlerle etkin madde ya da maddelerin karıĢtırılmasıyla hazırlanan tablet.• Mide boĢalma hızını yavaĢlattığı bilinen yağ asitlerinin formüllere ilavesi. Suyla temasta efervesan kısmın oluĢturduğu kabarcıklar jel yapının içine hapsolmakta ve preparatm yüzmesini sağlamaktadır. ortam sıvısıyla jel yapısı veren ve preparatm yoğunluğunun mide sıvısının yoğunluğunun altında kalmasını sağlayan tablet Ģeklinde hazırlanabileceği gibi. • Absorpsiyonunun sadece mideden ve/veya ince barsağm üst kısmından olması durumunda HBS Ģeklinde formüle edilmesi düĢünülebilmektedir. granül Ģeklindeki preparatlardır. Yüzen tablet Ģeklindeki dozaj formları.

2 yapay mide ortamına konularak yüzmeye baĢlama süresi saptanır. su içeriği vs.Yüzmeye baĢlama süresi tayininde kullanılan tablet laboratuvar süresince yapay mide ortamında tutularak yüzme süresi saptanır. HBS sistemlerde kullanılabilecek efervesan karıĢımlar neler olabilir? 3. polivinil pirolidon. hidrojene pamuk tohumu yağı. 2. Matris Tipi Preparatlar Matris tipi preparatlar kontrollü salım yapan oral dozaj formlarının bir grubunu oluĢturmaktadır.Ġnert matrisler . . polimerler kullanılarak hazırlanan inert (plastik) matrisler yapılarında bulunan etkin madde serbest hale geçtikten sonra feçesle değiĢmeden atılmaktadır (monolit). hidrojene hint yağı. bütil stearat. hidroksipropilmetil selüloz gibi hidrofılik karakterdeki polimerler kullanılarak hazırlanan matrislerdir. HBS sistemde kullanılacak hidrokolloidlere örnekler veriniz.) etkin madde Ģahmında etkili olmaktadır. Sistemden etkin madde çıkıĢı difüzyon mekanizması ile gerçekleĢmektedir. Mum (lipid) matrisler: Bu tür sistemleri hazırlayabilmek için karnauba mumu. etil selüloz vb.Hidrofılik matrisler . Sorular: 1. . Bu sistemlerde kullanılan polimerin yapısı ve preparatın tatbik edildiği ortamın özellikleri (pH.Mum (lipid) matrisler Ġnert matrisler: Polivinil klorür. kullanılabilmektedir. stearik asit. stearil alkol vb. Yüzen dozaj formu hazırlamak için baĢka öneriler neler olabilir? Açıklayınız. karboksimetil selüloz. Bu sistemlerden etkin madde çıkıĢında difüzyon etkili olmakla beraber kullanılan matris maddesinin preparatın tatbik edildiği bölgede bulunan enzimlerden etkilenmesi durumunda erozyon mekanizması da gözlenebilmektedir. polivinil asetat. Hazırladığınız preparatın yüzmeyi sağlayan tabakası ve kontrollü salımı sağlayan tabakası hangisidir? Bu amaçla kullanılabilecek formül önerileriniz neler olabilir? 246 29. Hidrofılik matrisler: Sodyum karboksimetil selüloz. Üç grupta incelenebilirler: .Hazırlanan preparat 100 mi pH 1. Sistem bütünlüğünü koruduğu sürece etkin madde salımı difüzyon mekanizmasıyla meydana gelirken zamanla ĢiĢen polimerde meydana gelen kopmalarla erozyon mekanizması da etkin madde Ģahmında rol almakta ve sistem aĢınarak kaybolmaktadır.. 4.2.

Hazırlama: 306 mg 62 mg . Öncelikle bu tür dozaj formlarında kullanılacak etkin maddenin fızikokimyasalbiyofarmasötik özelliklerinden hareketle doz tasarımının yapılması gerekmektedir. Buna göre sıfır dereceden sabit hızla salım yapması planlanan dozaj formunun içermesi gereken etkin madde miktarının ve etkin madde açığa çıkıĢ hız sabitinin hesaplanabilmesi için aĢağıdaki eĢitliklerin kullanılması gerekir. Ds = kr°. Bu amaçla baĢlıca 3 yöntem kullanılabilir: 1.Vd DT = Dj + Ds Ds D( DT Cp kr° Vd kd h : Sürdürme dozu : Ġlk doz : Toplam doz : Etkin maddenin etkin kan konsantrasyonu : Sıfır derece salım hız sabiti : Dağılım hacmi : Eliminasyon hız sabiti : Etkin maddenin kr° hızıyla salımı istenen süre ÇalıĢma 29. 247 2. Mum materyal organik çözücüde çözüldükten sonra. Parasetamol Lipid materyal Formül 1 tablet içindir. buna etkin maddenin ilave edilip solvanm uçurulması sonucunda elde edilen kütlenin elenmesi ile granüllerin elde edilmesi ve tablet basılması. 3.2.h Di = Cp. Toz etkin madde ve lipid materyalin fiziksel karıĢımlarının tablet halinde basılması.Bu çalıĢmada hazırlanıĢ kolaylığı göstermesi nedeniyle mum matris tipi kontrollü salım yapan tabletlerin hazırlanıĢı verilecektir. EritilmiĢ mum materyale etkin maddenin ilave edilip karıĢtırılması ve kütlenin donmaya yakın uygun eleklerden elenerek mum granüllerinin elde edilmesi ve tablet halinde basılması.

248 Sorular: 1. 250-1000 um arasındaki boyutta damlalar Ģeklinde olur. • Ġçeriğini dıĢarıdan verilen enerji ile verenler ki bunlara genellikle nebülizör ve atomizör isimleri verilmiĢtir. Lipid matrislerden etkin madde açığa çıkıĢ mekanizması hakkında bilgi veriniz. haricen kullanılanlar da püskürtme aerosolleri (sprey) olarak tanımlanırlar. Etkin madde sıvılaĢtırılmıĢ püskürtücü gaz ile emülsiyon oluĢturuyorsa köpük aerosolleri ortaya çıkar. bunlarda püskürtücü gaz miktarı % 10-20 arasındadır. Gerçek aerosoller olarak nitelendirilenler içeriğinde %80'in üzerinde püskürtücü (itici) gaz bulundururlar ve püsküren parçacıkların boyutları 5 um'nin altındadır. 249 30.35 1 ka= 0.326 saat'1 ka= 6. • Enerji taĢıyıcısını içeriğinde sıkıĢtırılmıĢ ve/veya sıvılaĢtırılmıĢ itici gaz olarak bulunduranlar ki bunlarda da genellikle aerosol veya sprey isimleri kullanılmaktadır. Basınçla püskürtme gösterdiklerinden iki Ģekilde çalıĢırlar. Haricen kullanılan ve yüzey spreyleri diye tanımlananlarda sıvılaĢtırılmıĢ itici gaz oranı %40-70 arasında değiĢir ve püsküren partiküllerin boyutları 50-250 um arasındadır.76 saat"1 2. Eğer etkin madde katı halde püskürüyorsa pudra spreyleri denilen aerosoller oluĢur ve bunlarda itici gaz oranı %5-20 arasında değiĢir. AEROSOLLER Bir gaz fazı içinde sıvı veya katı taneciklerin dispersiyonu halinde püskürtülerek kullanılan tek veya çok fazlı sistemlerdir. . Eczacılık ve tıpta solunum yoluyla veya haricen kullanılan preparatlardır. Genelde solunum yoluyla kullanılanlar inhalasyon aerosolleri. Hazırlanan tabletler çözünme hızı deneylerinde kullanılmak üzere saklanır. Püskürtücü gaz oranı %30'un altına düĢerse ıslak spreyler diye tanımlanan preparatlar oluĢur ki burada püsküren tanecikler bir demet Ģeklinde değil. 3. AĢağıda farmokokinetik parametreleri verilen etkin maddenin doz tasarımını yapınız. Kullanım bölgesine ve amacına göre farklı yapıda ve özelliktedirler.Kütle yukarıda verilen yöntemlerden biri kullanılarak hazırlandıktan sonra 10 mm çaplı zımba kulanılarak uygun basınç altında el presinde basılır. CP = 20 mg/ml Vd= 6. Hangi tür enerji kullanımıyla uygulanırsa uygulansınlar hepsi fiziksel olarak aerosol sistemleridir. Hazırladığınız preparatın çözünme hızı tayini için önereceğiniz yöntem veya yöntemler ne olabilir? Açıklayınız.

Basınç enerjisini içinde taĢıyan aerosollerin içeriğinde yer alan püskürtücü ise sıkıĢtırılmıĢ ve/veya sıvılaĢtırılmıĢ itici gazlardan (propellan) oluĢur. Genel olarak havaya püskürtülecek aerosollerde basıncın 3-4 atm civarında olması istenirken. mekanik ve termik dirençlerinin azlığı nedeniyle kullanımları sınırlı kalır. inhalasyon aerosollerinde ise daha da düĢük olması gerekir.) kaplanarak kullanılırlar. Ana kap metal (alüminyum. çözücü ve yardımcı çözücü (kosolvan) ve formülasyonda gerekli olan diğer yardımcı maddelerden (yüzey etken maddeler vb. haricen deri üzerine püskürtülecek aerosollerde basıncın 3-5 atm civarında. Püskürtme basınçları tiplerine ve karıĢım oranlarına göre değiĢir. Kabın yapısının seçimi kullanma tekniğine. plastik kaplama. 20-30 um büyüklükte püsküren parçacıklar trakeada kalırken. Ġnhalasyon aerosollerinde basmç/partikül büyüklüğü iliĢkisi çok önem kazanır. azot. cam veya plastikten yapılır ve tek parça (monoblok). tıp ve eczacılıkta genellikle 1-10 atm arasında iç basınç sağlayacak oranlarda kullanılır. Kesintisiz (devamlı) ve ölçülü (belli dozda) püskürtme yapanlar olarak iki tiptedirler. Plastik kaplar ise oldukça merttirler ama ancak düĢük basınçlı içerik taĢıyabilirler. Bu kısımlar aerosol sisteminin içeriğindeki itici gazla birlikte püsküren taneciklerin püskürme özelliklerini ve büyüklük dağılımım belirler. Kesintisiz püskürtenler valfın üzerindeki aktivatör baĢlığına basılı tutuldukça devamlı püskürtme yaparken. Valf takımı sistemin püskürmesini ve püskürtme Ģeklini belirler. sıvılaĢtırılmadan kullanılanlar. argon. iki parça veya üç parça (bodymaker) halindedir. Bunlar mekanik Ģoklara ve daha yüksek iç basınçlara dayanırlar. önde gelen iki kısmı püskürtme odacığı ve püskürtme deliğidir. Cam kaplar diğer tip kaplara göre saydam olmasının 250 yanısıra. içeriğin formülasyonuna ve ticari bakıĢ açısına göre değiĢir. ölçülü püskürtme yapanlara basıldığında ne kadar süre basılı tutulursa tutulsun sadece tek bir defa belirli dozda püskürtme yaparlar. içerikle etkileĢme tehlikesinin en az düzeyde olması dolayısıyla avantajlı görünürse de. Bir aerosol sisteminde konsantrat olarak tanımlanan kısım ise etkin madde. Valf takımı çeĢitli parçalardan oluĢur. etil bromür. böyle bir 251 sistemde fazlar. teneke). karbondioksit gibi inert gazlardır. vb. püskürtücü (itici veya sevk edici) gaz ile etkin maddeyi taĢıyan konsantrattan oluĢur. buna karĢı iç yüzeyleri inert bir tabakayla (laklama. çelik.Bir aerosol sistemi baĢlıca ana kap. Frigen veya Freon adıyla tanımlanan klorlu-florlu hidrokarbonlar gibi halojenli hidrokarbonlardır. izobütan gibi hidrokarbonlar veya vinil klorür. Eğer etkin madde içeren konsantrat sıvılaĢtırılmıĢ itici gaz fazında çözünerek homojen bir karıĢım oluĢturuyorsa iki fazlı bir aerosol sistemi ortaya çıkar. SıkıĢtırılmıĢ gazlardan. SıvılaĢtınlarak kullanılanlar ise propan. bütan. Buna karĢın üstte buharlaĢmıĢ itici gaz. valf takımı. 10-20 um arasındakiler bronĢlara. üstte buharlaĢmıĢ itici gaz ve altta ise sıvı faz halinde geri kalan bütün karıĢım bulunur. metil klorür.Daha küçük boyuttakiler ise alveollere inerler. bunun altında ayrı ayrı iki faz . Metal kaplarda korozyon oranı yüksektir. daha çok basınç enerjisini dıĢarıdan alan nebülizör sistemlerinde tercih edilirler. gibi) oluĢur. azot oksidül. 5-10 um arasındakiler ise bronĢiyollere ulaĢırlar .

1. Aerosollerin üretimi soğukta basınç kullanmadan veya normal sıcaklıkta basınçla yapılır. Kapağı ve koruyucusu çıkartılır. Kaplar sıcaklığı ayarlanmıĢ su banyosuna tekrar daldırılır ve püskürtme ve tartma iĢlemi üç defa tekrarlanır. kurulanır ve her kutu 5 saniye süre ile püskürtülür (zamanı tespit için kronometre kullanılır). Herbiri iki-üç saniye süre ile püskürtülür ve tam olarak tartılır. Ġç basınçları dengeye gelen kaplar su banyosundan alınır. Antimikotik Etkin Maddeli Aerosol Ġmalatı Oksikonazol 250 g Etil alkol (%96) 10. Ġç basıncın dengeye gelip gelmediği Madde 2' de açıklandığı gibi ölçülür. Kaplar 25 ± l°C'deki su banyosuna daldırılıp iç basınçları dengeye gelinceye kadar tutulur. Soğukta doldurma iĢleminde .5 g Freon 12 15. Aerosollerde Kontroller 1. Bunlar sıkma basıncına ve püskürtme deliğinin inceliğine göre değiĢik büyüklükte ve miktarda damlacığı sis Ģeklinde püskürtür. ÇalıĢma 30. Püskürtme enerjisini içeriğinde taĢımayan aerosol sistemleri ise esnek plastikten yapılmıĢ kabın sıkılarak içeriğin dıĢarı püskürtülmesiyle veya kaba eklenmiĢ bir puarın sıkılmasıyla çalıĢan ve itici gaz içermeyen yapıdadır. Daha sonra bu tüplere aerosol dolum cihazında itici gaz gerektiği kadar doldurulur. Uygun Ģekilde etiketlenir. Bunlar iyice çalkalanarak kullanılmalıdır. Valfin daldırma borusu kullanılacak tüpe göre ayarlanır ve aerosol kapatma cihazında tüplere valfleri takılır.2. Püskürtme hızı kontrolü En az dört aerosol kabı alınır.halinde etkin madde konsantratı ve sıvılaĢtırılmıĢ itici gaz fazlan duruyorsa üç fazlı bir aerosol sistemi oluĢur.9 g HazırlanıĢı: Oksikonazol etil alkolde çözülür ve önceden temizlenmiĢ aerosol tüplerine 13'er mi olarak doldurulur. Her saniye için gram olarak ortalama püskürtme miktarı hesaplanır.40°C'ye kadar soğutulan konsantrat ve sıvılaĢtırılmıĢ itici gaz ayrı ayrı kaba doldurulur ve valf sistemi kaba takılarak kapatılır. 252 ÇalıĢma 30. Normal sıcaklıkta basınçla doldurmada ise önce kaba etkin madde konsantratı konur. 2. Basınç testi . SıvılaĢtırılmamıĢ itici gaz kullanımında da bu yöntem uygulanır. valf sistemi takılır ve sıvılaĢtırılmıĢ püskürtücü gaz valf ağzından basınçla itilerek içeri doldurulur. Her kap tekrar tartılır.

Bu iĢlem en az on defa uygulanır. Sızdırma Testi 7. ortalama ağırlık kaybına bölünerek püskürtme hacmi bulunur. Net ağırlık saptanması 8. Buradan ortalama damlacık büyüklüğü ve standart sapma hesaplanır. Belirli bir alandaki damlacıkların sayısı ve büyüklüğü uygun büyütme cihazları (örneğin mikroskop) kullanılarak % olarak hesaplanır. dönen diskin hemen arkasına sabit olarak bağlanır. Sonuçlar log-olasılık grafiğine geçirilir. Deney. ıslaklık varsa kurulanır. En az 1200 partikül sayarak boyutlarına göre sınıflandırılır. 3. 6. 5. Katı partikül taĢıyan aerosoUerde tanecik büyüklüğü tayini Aerosol kabı iyice çalkalanır ve sabit olarak yerleĢtirilir. Bu uzaklığın yarısında. Partiküller kağıda çarptığında absorbe olur ve bu kağıt karĢılaĢtırma için kullanılır.Dört taneden az olmayan aerosol kabı alınır. Birim doz püskürten aerosoUerde püskürtme hacmi tayini Aerosol formülasyonunun önceden yoğunluğu saptanır. Bu amaçla değiĢik seri ve değiĢik püskürtücü baĢlıkların gösterdiği püskürtme farklılığını ölçmek üzere özel cihaz kullanılır. Her kap dik tutularak valfe basınç ölçer (manometre) sıkıca bağlanır. püskürtücü baĢlık ile aynı düzlem üzerinde iyice temizlenmiĢ bir lamın köĢelerine aerosol püskürtülür. Kapağı ve koruyucusu çıkarılır ve iç basınç sabit hale gelinceye kadar 25 ± l°C'deki su banyosunda tutulur. Mikroskop yöntemiyle katı partiküllerin boyutları saptanır. Formülasyon yoğunluğu. Kabm korozyona dayanıklılığının kontrolü . Aerosol iki-üç saniye püskürtülerek etkili püskürtme uzaklığı saptanır. Püskürtücü baĢlığı çıkarılır. Lam üzerine yapıĢan tozlar uygun bir sıvağ kullanılarak dağıtılır. kağıt 253 alınıp üzerinde homojen damla dağılımı görülüp görülmediği incelenir. 4. Kaplar su banyosundan alındıktan sonra iyice çalkalanır. Aerosol kabı cihaza yerleĢtirilir. Basınç ölçer yaklaĢık olarak beklenen basınca önceden ayarlanmıĢ olmalı. Sonuçlar log-olasılık grafiğine geçirilerek ortalama tanecik büyüklüğü ve standart sapma hesaplanır. Ağırlık kaybı hassas olarak saptanır. Kap tekrar temizlenir. kurulanır ve tartılır. Özel cihazda kağıt. Aktüvatöre basarak püskürtme yapılır. Ġki fazlı aerosollerde damlacık büyüklüğü tayini Bu metod boya-talk karıĢımı ile muamele görmüĢ bir kağıt parçasının püskürtme ile lekelenmesi esasına dayanır. içeriğin özelliğine göre yağda veya suda çözünen boyaların formüle eklenmesi ile yapılır. Sonuç. Aerosol kabı iyice kurulanarak tartılır ve darası almır. Bir veya iki saniye püskürtme yapılır. valf spesifıkasyonu ile karĢılaĢtırılır. Saptanan sonuçların ortalaması alınır. Basınç doğrudan doğruya manometre göstergesinden okunur. valflere uygun adaptör ile sıkıca bağlanmalıdır.

Birim doz püskürten aerosoUerde miktar tayininin önemini açıklayınız. Enjeksiyon baĢlığı altında verilenler Ģu Ģekilde sınıflandırılmaktadır. Hangi tip içerik yapısı ile hangi tip aerosol kapları kullanılmalıdır. intratekal v. intramusküler. intradermal. Ġnfüzyonların da verilmeden önce seyreltilen sıvı konsantre ve kullanılmadan önce sulandırılan toz Ģeklindeki formları bulunmaktadır. Ġmplantlar. Bu preparatlar llitre'den daha fazla hacimde de olabilir. hemofiltrasyon ve peritonal dializ için kullanılan çözeltiler de büyük hacimli parenteral preparatlar (LVP) içerisinde yer almaktadır. neden ? 2. herhangi bir koruyucu içermeyen infüzyon Ģeklindeki veriliĢ için tasarlanmıĢ ve hermetik olarak kapatılmıĢ preparatlardır. steril sulu çözelti ve emülsiyon Ģeklinde hazırlanan preparatlardır.yollarla verilmektedir.Sorular 1.1. Büyük hacimdeki veriliĢ için tercih edilmektedir. subkutan. 31. AerosoUerde ne kadar basınç olmalı ve kaplar ne kadar basınca dayanabilmelidir ? 3.b. Ġrrigasyon. PARENTERAL PREPARATLAR Parenteral preparatlar insan ya da hayvan vücuduna.2. • • • • • • Kullanıma hazır çözeltiler Kullanılmadan önce çözücü ile karıĢtırılan çözünür kuru ürünler Kullanıma hazır süspansiyonlar Kullanılmadan önce bir taĢıyıcı ile karıĢtırılan çözünmeyen kuru ürünler Emülsiyonlar Verilmeden önce seyreltilen sıvı konsantreler Bu tip enjeksiyonlar. Büyük Hacimli Parenteral Preparatlar 100 mi ya da daha fazla hacimdeki tek kullanımlık. Besleyici ve kalori verici. kanın plazma hacmini artırıcı olarak kullanılmaktadır. enjeksiyon. Etkin maddenin uzun süreli salımı için tasarlanmıĢlardır. parenteral implantasyon için uygun Ģekil ve boyuttaki steril katı preparatlardır. Küçük Hacimli Parenteral Preparatlar . intravenöz. infüzyon ya da implantasyon yolu ile verilen steril preparatlardır. Ġnfüzyonlar. elektrolit dengesini sağlayıcı. 31. intraartiküler. 254 31.

31. subkütan için 2 mi.3. etanol. Ġntravenöz çözeltiler de veriliĢ hızı. kanın ayarlamasına ve seyreltmesine izin verecek kadar yavaĢ olduğu sürece izotoniklik çok önemli değildir. Ancak intraspinal enjeksiyonlar serobrospinal sıvının yavaĢ sirkülasyonundan dolayı mutlaka izotonik olmalıdır. tonisite ayarlayıcı maddeler ilave edilmektedir. USP 27'de monografında baĢka Ģekilde belirtilmedikçe tek dozlu kaplar 1000 mi ile. pH 3'ün altında ağrı. genellikle 1-50 mi hacimde hazırlanan preparatlardır. flebit meydana gelmektedir. intradermal için ise 0. Küçük hacimli parenteral preparatlarda.4'dür.4. daha az toksisiteye sebep olmasına ve olası bir hemolizi ortadan kaldırmasına rağmen tüm enjeksiyonluk preparatlar izotonik olmayabilir. VeriliĢ hacmi intraspinal uygulama için 10 mi. Sulu çözeltiler intravenöz ve intraspinal olarak verilirken. polietilen glikol. Formülasyona Ġlave Edilen Katı Maddeler Parenteral formüllere antioksidan. mısır yağı gibi suda çözünmeyen bitkisel yağlar da kullanılmaktadır.5. süspansiyonlar ve emülsiyonların intramusküler ve subkütan olarak verilmesi tercih edilmektedir. 31.100 ml'den daha az. çok dozlu kaplar ise 30 mi ile sınırlandırılmıĢtır. EP 5) kullanılmalıdır. yüzey etken maddeler. kauçuk vb.5. 31. intravenöz veriliĢ için kabul edilebilir pH aralığı 3-10. intramusküler için 3 mi. 255 31. ambalaj materyalleri (cam. Diğer . Çünkü kanın kendi tamponlama kapasitesi vardır.) ile etkileĢmesinden gazlar ve su buharının çözünmesinden meydana gelebilir. kanın pH'sı olan 7. Ģelat yapıcı maddeler. Uygun bir tampon sistemi. Formülasyonda Kullanılan Çözücüler Parenteral preparatlarda çözücü olarak enjeksiyonluk su (USP 27.1. gliserin gibi suyla karıĢabilen çözücü maddeler ve susam. zeytin. antimikrobiyal maddeler. fındık. ürünün saklanması sırasındaki parçalanma reaksiyonlarından.5'dir. Çözücü ve taĢıyıcı seçimi de veriliĢ yolu ile doğrudan iliĢkilidir. Subkütan ve intramusküler enjeksiyonlar için hipertonik çözeltiler sıklıkla kullanılmaktadır. pH 9'un üzerinde doku nekrozu görülürken. Tamponlar Bir preparatm pH'smdaki değiĢimler. pH ayarlayıcı tamponlar. Bu pH'dan aĢın sapmalar komplikasy onlara sebep olmaktadır. yağlı çözeltiler. Ayrıca propilen glikol.2 mi ile sınırlandırılmıĢtır. Ġdeal pH. Parenteral Preparatların VeriliĢ Yolu Ġntravenöz uygulama için genellikle 10 mi'den daha büyük hacimdeki preparatlann verilmesi tercih edilmektedir. Bu problemlerden sakınmak için birçok ürüne tampon ilave edilir. Ġzotonik çözeltiler daha az irritan olmasına. saklama esnasında ürünün pH'sını stabil bir değerde tutmak 256 ve vücut sıvıları ile pH'yı kanın pH'sına kolaylıkla ayarlamak için yeterli tampon kapasitesine sahip olmalıdır.

5.6). sodyum veya potasyum klorür ve sodyum sülfat kullanılmaktadır. n P (7T) =---------RT = cRT .8. Ancak. Çözeltilerin ozmolarite değerleri ise mOzmol/litre olarak ifade edilir ve aĢağıdaki formül kullanılarak hesaplanır. Bu amaçlar için asetik asit ve bir tuzu (pH 3. Bazı enjeksiyonlarda düĢük hacimde yüksek etkin madde konsantrasyonu gerekli olduğu için.5 . tek bir dozu 15 ml'yi geçenlere ve intrasisternal. daha yüksek olan çözeltilere hipertonik çözeltiler adı verilmektedir. intra ve retrooküler ya da serebrospinal sıvıya herhangi bir yolla verilen enjeksiyonluk preparatlara mikrobiyal koruyucu madde ilave edilmemelidir.2). Madde miktarı (g/litre) mOzmol/litre =---------—----------------------.5.7). veriliĢ yolu ile doz rejiminin çeĢitlilik göstermesi ve ürünün stabilite koĢullarından dolayı bu durum her zaman gerçekleĢememektedir.2 Antimikrobiyal maddeler Antimikrobiyal aktiviteye sahip maddeler aksi belirtilmedikçe veya etkin maddenin kendisi bakteriostatik etki göstermiyorsa çok dozlu kaplarda ambalajlanan ürünlere ilave edilmelidir. Tonisite Ġzotonik çözeltiler kan plazması ile aynı ozmotik basınca sahip çözeltilerdir. glutamik asit (pH 8.x 1000 x Çözeltideki mevcut Katı maddenin molekül ağırlığı iyon sayısı Ozmotik basınç aĢağıdaki formülle hesaplanır.2 . 31. klinik uygulamada Ozmol ya da 257 miliOzmol birimi ile ifade edilir. dekstroz.10. Parenteral bir ürünün. sitrik asit ve bir tuzu (pH 2. elektrolit dengesi sağlayıcı ve plazma hacmini artırıcı gibi büyük hacimli parenteral preparatlara da antimikrobiyal maddeler ilave edilemez. kan hücrelerinin hemolizini azaltmak ve küçük hacimli parenteral preparatlann veriliĢinden sonra elektrolit dengesizliğini önlemek için izotonik olması istenir.3.5. Ozmotik basıncı plazmanın ozmotik basıncından daha düĢük olan çözeltilere hipotonik. Besleyici. Tonisite ayarlayıcı olarak.5 . intratekal. 31.yollarla verilen parenteraller için pH 4-9 arasına ayarlanmalıdır.2) kullanılmaktadır. epidural. fosforik asit tuzları (pH 6 . dokuya zarannı ve irritasyonunu minimuma indirmek. Çözeltideki iyonlann molar konsantrasyonu (elektrolit konsantrasyonu) ozmotik basınç üzerine etki yaptığından. Ozmotik basınç (Ozmolalite) ise Ozmol/kg veya mOzmol/kg olarak ifade edilir.

uni-univalan elektrolitler için (NaCI. KCI gibi) 3.082 litre atm/mol (K°) T: Mutlak sıcaklık (K°) c: Katı maddenin konsantrasyonu (mol/litre = molarite) Ġyonlarına ayrılan maddeler için formüle iyonlaĢma sabiti (I) (Örneğin.1.0.c. FeCl3= 4) ilave edilmektedir.52°) düĢürmek için sodyum klorür veya baĢka bir izotoni ayarlayıcı madde ilave ederek izotonik yapma yöntemi: Bu sınıfta donma noktası alçalması (Kriyoskopi) ve sodyum klorür eĢdeğerliği yöntemi yer almaktadır. NaCl=2. Kriyoskopi sabiti olarak da ifade edilmektedir. zayıf elektrolitler için 2.R.C.4 gibi değerler almaktadır (Bakınız izotonik değerler tablosu).= mol/litre = molarite Molekül ağırlığı Elektrolitler için donma noktası AT = Liso.86.6.6. CaCl2=3. Donma noktası alçalması hesabı AT = Lis0.I I: ĠyonlaĢma sabiti (Çözeltideki iyon sayısı) Çözeltilerde donma noktası alçalması ve osmotik basınç arasındaki iliĢki aĢağıdaki formülle verilmektedir. Elektrolit olmayanlar için 1. • Etkin maddeyi izotonik çözelti oluĢturması için yeterli miktardaki suda çözüp. P(tı ) = I. c: Katı maddenin konsantrasyonu (mol/litre = molarite) g/litre c =-------------------. 31.c Liso : Kan ile izotonik konsantrasyondaki etkin maddenin molar donma noktası alçalmasıdır.T 31.V: Çözelti hacmi (litre) n: Katı maddenin mol sayısı R: Gaz sabiti 0. Ġzotonik Çözelti Hazırlama Yöntemleri • Çözeltinin donma noktasını kanın donma noktasına (. izotonik çözelti ile gerekli hacme seyreltme yöntemi: 258 Bu sınıfta White-Vincent ve Sprowls yöntemi yer almaktadır. .

Liso E = 17 ---------M M: Maddenin molekül ağırlığı Maddelerin sodyum klorür eĢdeğeri listeler halinde kaynaklarda yer almaktadır. Sodyum klorür eĢdeğeri yöntemi 1 g etkin maddenin gösterdiği osmotik basıncı gösteren sodyum klorür miktarına o maddenin sodyum klorür eĢdeğeri denir ve E harfi ile gösterilir.6. AĢağıdaki formül ile hesaplanabilir.4 atm.4/1. 0.(E x g) W: 100 mi çözeltiyi izotonik yapmak için gerekli NaCl miktarı (g) E : Etkin maddenin NaCl eĢdeğeri g : Etkin maddenin % miktarı (g) . 25°C'de 24.4 atm'dir) AT P(7t) = 22.4 ------------=22. AT ■Liso P(n)=12. AT 259 31.86. Maddelerin sodyum klorür eĢdeğeri aĢağıdaki formülle hesaplanır.52 .a w=-----------W: 100 mi çözeltiye konması gereken ayarlayıcı madde miktarı (g) a : Etkin maddenin % 1 'lik çözeltisinin donma noktasının maddenin % oranı ile çarpımı b : Ayarlayıcı maddenin %1 'lik çözeltisinin donma noktası 31.AT P(7t)=R. W= 0.T ----------R.6. Böylece %1'lik çözeltisinin donma noktası bilmen bir maddenin 100 ml'lik çözeltisini izotonik yapmak için aĢağıdaki formül kullanılır.T = Gaz sabiti ile Kelvin derecesinin çarpımı (0°C de 22.9 .3. Donma noktası alçalması yöntemi Maddelerin %1'lik çözeltilerinin donma noktalan kaynaklarda listeler halinde verilir.2.

x gı) + (E2x g2) +... V = WxExlll.(Wnx En) ] x 111. Öncelikle kullanılacak ayarlayıcı maddenin sodyum klorür eĢdeğeri kullanılarak çözeltiyi izotonik yapmak için gerekli sodyum klorür miktarı hesaplanır ve aĢağıdaki orantı kurularak tonisiteyi ayarlamak için gerekli izotoni ajanının miktarı bulunur.Formülde birden fazla madde yer alıyorsa denklem aĢağıdaki Ģekle dönüĢür.[ ( E......4.. V = [ (W. Sprovvls yöntemi Sprowls tarafından White-Vincent yönteminin daha da basitleĢtirilmesiyle ifade edilen bir yöntemdir.6. Tablolarda 0..6.1 Formülde yer alan madde ya da maddeler V hacmi kadar suda çözündükten sonra gerekli hacme izotonik çözelti ile tamamlanır. Sprovvls %1'lik bir çözeltinin 1 fluid ounce içindeki madde ağırlığı olan 0.5. x E.( Enx g») ] 260 Toni siteyi ayarlamak için sodyum klorür yerine baĢka bir ayarlayıcı madde (dekstroz. potasyum asetat veya nitrat vb...) + ( W2 x E2) +.9 Formülde birden fazla madde varsa denklem Ģu Ģekle dönüĢür.1 : 100/0..9 .3 g'ı seçmiĢtir..l V : Maddenin çözüneceği sıvı hacmi (mi) W : Maddenin ağırlığı (g) 111.. 1 g ayarlayıcı madde Ayarlayıcı maddenin NaCl eĢdeğeri X 100 mi çözeltiyi izotonik yapmak için gerekli NaCl miktarı (g) (W) X = 100 mi çözeltiyi izotonik yapmak için gerekli ayarlayıcı madde miktarı (g) 31. White-Vincent yöntemi Bu yöntemde hazırlanan çözeltiyi izotonik hale getirmek için gerekli olan sıvı hacmi aĢağıdaki formülle hesaplanır.3 g 261 Enjeksiyonluk su I Steril olmayan Formülasyon .) kullanmak isteniyorsa gerekli ayarlayıcı madde miktarı aĢağıdaki Ģekilde hesaplanır. W = 0.. 31. Formüldeki W değerinin sabitleĢtirilmesiyle bulunan V değeri tablolarda verilmektedir...

kauçuk ve plastik tıpalar sayılabilir. Steril çözelti üretimi akıĢ Ģeması 31.2 mikrometrelik membran Hava Filtresi Etkin madde koruyucu ilavesi pH 6.1. USP 27 tarafından parenteral preparatlar için kullanılan cam ambalaj malzemeleri aĢağıdaki tablo'da gösterilmektedir. 264 . Primer ambalaj steril ürün ile doğrudan temas halindedir ve hem ürünün sterilitesini muhafaza eder hem de ürünün fiziksel ve kimyasal olarak dekompoze olmasını engelleyen bir ortam sağlar. Primer ambalaj materyali temiz ve steril olmalıdır. flakonlar.1.II Steril Formülasyon III Aseptik Bölme Sodyum fosfat monobazikve dibazik ilavesi Steril 0.8. Ģırıngalar. Sekonder ambalaj doğrudan steril ürün ile temasta değildir ve ürünün tanınmasına ve taĢınmasına yardım eder. Primer ambalaj malzemesi olarak ampuller. primer ve sekonder ambalaj bileĢenlerinden oluĢmaktadır.8-7 kontrol EnjeksiyozüuJc su ile final hacmi ayarlama N2 Steril Toplama Tankı Temizlik Tankı Hava Filtresi ġekil 31. Ģırınga kartuĢları. Parenteral preparatlarda kullanılan ambalaj malzemeleri Steril ambalajlar.

flakon.8. Kauçuk Malzemeler . kullanılmadan önce sulandırılan kuru tozlar ve birkaç nötral sulu ürün. Tablo 31. teĢhis preparatlan gibi büyük hacimli parenteral preparatlar. Parenteral ürünler için polikarbonat. Ģırınga ve Ģırınga kartuĢları gibi camdan yapılan ambalaj malzemeleri kullanılmadan önce yıkanmalı. hafif alkali ve termal Ģoka dayanması önemli olan büyük hacimli parenteral preparatlar Tip II Intravenöz çözeltiler. pirojensiz cam 265 ambalaj malzemeleri nemi kontrol edilen temiz alanda. antikoagülanlar. bitkisel yağ içindeki süspansiyon veya çözeltiler. soğukta tercihen laminar hava akımı altında kapalı paslanmaz çelik tepsilerde saklanmalıdır. Parenteral preparatlar için kullanılan cam ambalaj malzemeleri Cam tipi Ambalajlanan Ürün Tip I pH'sına bakılmaksızın tüm küçük hacimli parenteral preparatlar. Sterilizasyon: Cam ambalaj malzemeleri kuru ısıyla sterilize edilmelidir. sterilize edilmeli ve gerekiyorsa silikonlanmalıdır. Diğer bir cam tipi olan NP (Nonparenteral) camlar parenteral veriliĢ için kullanılmazlar. insan kanı ve komponentleri. Silikonlama: Silikonlama cam kap içerisinden çözelti. Yıkama: Cam ambalaj malzemeleri sırasıyla filtre edilmiĢ hava.USP 27 tarafından parenteral preparatlar için kullanılan cam ambalaj malzemeleri aĢağıdaki tablo'da gösterilmektedir.1. ĢiĢe. süspansiyon ya da toz Ģeklindeki katı ürünlerin tamamen dıĢarı alınmasını kolaylaĢtırmak için tercih edilmektedir. ĠĢlem 4 saat süreyle 250°C'lik etüvde uygulanmalıdır. bunlar. Ambalaj malzemelerinin dolum için hazırlanmaları Cam Malzemeler Ampul. nötral ve asidik yapıdaki küçük hacimli parenteral preparatlar Tip III Soda kireç camında saklanması ve paketlenmesiyle zarar görmeyeceği onaylanmıĢ küçük hacimli parenteral preparatlar. buhar ve filtre edilmiĢ sıcak pirojensiz su ile yıkanmalıdır. polivinil klorür ve poliolefınler (polietilen ve polipropilen) gibi plastik ambalaj materyalleri de kullanılmaktadır.2. Steril. 31. irrigasyon çözeltileri.1.

Yıkama: Yıkama iĢleminde deterjan kullanılması tercih edilmez. Sterilizasyon için baĢlıca beĢ yöntem verilmektedir.8. kapatılması ve sızdırmazlık kontrolünün yapılması Oksijene duyarlı bazı parenteral ürünlerin inert atmosfer Ģartlarında ambalajlanması gerekmektedir. Ampuller. Ġki Ģekilde kapatılabilir.2. nemi kontrol edilen soğuk ve temiz alanda tercihen laminar hava akımı altında saklanmalıdır. yetersiz ısıtma sonucu ile de delik oluĢumu gibi riskler söz konusudur. Bunun en kolay yolu ürünün liyofılizasyon ile hazırlanmasıdır. Diğer yolu ise ambalajın. 31. Kapatma sırasında ampulün boyun kısmında çözelti kalmamasına dikkat edilmelidir. Parenteral ürünün doldurulması. 266 2) Ampulün uç kısmının ısıyla eritilerek kapatılması iĢlemidir. Sterilizasyon Sterilizasyon bir preparat içersindeki ya da bir nesne üzerindeki tüm canlı mikroorganizmaları tahrip etmek için yapılan iĢlemdir. 31. En yaygın yöntem.3. kauçuk üzerinde hiçbir kalıntı kalmamasına dikkat edilmelidir. Bu amaçla azot ya da argon gibi gazlar kullanılmaktadır. ancak gerekiyorsa deterjan dikkatlice uygulanmalı.Tıpalar gibi kauçuk bileĢimler kullanılıncaya kadar soğuk ve temiz alanlarda saklanmalıdır. Ampullerde kapanma sırasında oluĢan çatlakları kontrol etmek için çeĢitli yöntemler kullanılmaktadır. 2-3 psig basınçta filtre ve sterilize edilmiĢ inert bir gaz altında kapatılmasıdır. Kullanılmadan önce yıkanmalı.8. Dönme hareketi yetersiz olursa ampulde çatlak oluĢmaktadır. 1) Ampulün boyun kısmının ısıtılması sonucu bu bölgenin erimesi ve çevirme hareketi ile kapatılmasıdır. Bu Ģart birkaç yolla sağlanmaktadır. Sterilizasyon: YıkanmıĢ kauçuk materyaller otoklavda yaĢ ısı ile sterilize edilmelidir. Kauçuk materyal otaklavlandıktan sonra mutlaka kurutulmalı. Ampuller kapatıldıktan ve sterilize edildikten sonra boya banyosuna (metilen mavisi çözeltisi gibi) daldırılmakta ve 15 dakika vakum uygulanmaktadır. camın bir kısmının erimesiyle kapanan ambalaj malzemeleridir. sterilize edilmeli ve gerekiyorsa silikonlanmalıdır. • YaĢ ısı ile sterilizasyon . alev altında. Kauçuk materyallerde yaĢ ısı ile sterilizasyon ısı penetrasyonunun hızlı olmasından dolayı tercih edilmektedir. Kapatma esnasında aĢırı ısıtma sonucu cam baloncuk oluĢması. vakumlu boya banyosudur. Kuru ısı ile sterilizasyon ısının yavaĢ penetrasyonuna bağlı olarak kauçuk materyalin kuruması ve çatlamasına neden olabilmektedir.

Radyasyonla sterilizasyon Ġyonize radyasyon vitaminler. Bu yöntem için verilen referans koĢul 160°C (320°F) de 2 saattir. için daha düĢük sıcaklıklarda ve daha uzun zaman içeren özel sterilizasyon koĢulları tasarlanmıĢtır.3.2. hormonlar. kemik ve doku implantlan ile plastik Ģırıngalar. ısıya duyarlı maddeler ve bazı plastik malzemeler için kullanımı sınırlıdır. antibiyotikler. Çoğu giysilere 2 atm basınç altında 134°C de 3 dakika sterilizasyon uygulanmaktadır.3.• • • • Kuru ısı ile sterilizasyon Radyasyonla sterilizasyon Gazlarla sterilizasyon Filtrasyonla sterilizasyon 31. dimerkaprol gibi sıvılar vb. Bu yöntemin en büyük sakıncası organik moleküllerde etkinliği değiĢtirecek ve toksisite meydana getirebilecek değiĢikliklere sebep olabilmesidir.3.3. ameliyat eldivenleri ile giysiler sterilize edilmektedir.1.8.8. iğneler. Ancak bazı farmasötik preparatlar bu gibi koĢullara da dayanıklı değildir. kataterler. protezler ve cerrahi ipliklerin endüstride sterilizasyonu için kullanılan terminal sterilizasyon yöntemidir.5saat 140°C de (285°F) 3 saat gibi sterilizasyon koĢullan da farmasötik ve hastane malzemelerinin sterilizasyonunda kullanılmaktadır. Kuru ısı ile sterilizasyonda hava sirkülasyonlu fınn ya da bu iĢ için özel tasarlanmıĢ ekipman kullanılmaktadır.8. . kuru tozlar ve malzemeler için uygun bir terminal sterilizasyon yöntemidir. düĢük erime noktasına sahip tozlar. cam ve paslanmaz çelik malzemeler. YaĢ ısı ile sterilizasyon DoymuĢ buhar basıncı altında. steroidler. 31. Kuru ısı ile sterilizasyon Yüksek ısıdan etkilenmeyen çözücüsü yağ olan preparatlar. En etkili sterilizasyon yöntemi olmasına rağmen. Kuru ısı yaĢ 267 ısıdan daha az etkin olduğu için sterilizasyon için daha uzun süre ve daha yüksek sıcaklık gereklidir. minimum 121°C lik sıcaklıkta en az 15 dakika sterilize edilir. Kemoterapötik maddeler. Özellikle çözücüsü su olan preparatlar için uygundur ve bu preparatlar 1 atm basınç altında. fermantasyon tankları. 31. 170°Cde(370°F)l saat 150°Cde(300°F)2. Bu terminal sterilizasyon yöntemi ile bakteriyolojik ortamlar. otoklavda yapılan sterilizasyon yöntemidir.

mikroorganizmalar ortamdan filtrasyonla uzaklaĢtırılır. Ancak bunlardan sadece etilen oksit tıbbi ürünlerin sterilizasyonu için kullanılmaktadır.Radyasyonla sterilizasyon hem elektromagnetik hem de partikül radyasyonuyla yapılmaktadır. Ancak alan ve odaların aseptikliğini sürdürmek için farmasötik endüstride sıklıkla uygulanır. nem. propilen oksit. Bu yöntem endüstride sıcaklığa duyarlı tıbbi cihazların sterilizasyonunda kullanılabilir. steril malzemeler kullanılarak ve çalıĢma koĢulları kontrol altında tutularak sürdürülmelidir. En eski yöntemlerden biridir. Diğer sterilizasyon yöntemlerine dayanıklı olmayan çözeltilerin sterilizasyonu için uygulanır. Filtrasyonla sterilizasyon Filtrasyonla sterilizasyonda.7 nm dalga boyunda yapay olarak oluĢturulan UV radyasyonunun germisit etkisi olmakla birlikte sterilizasyon yöntemi olarak kullanılması tavsiye edilmemektedir.5 Mrad olarak verilmektedir.4. ozon vb.22 um por büyüklüğündeki filtreler kullanılır. Membran filtreler ince. Bu sterilizasyon iĢlemi yaĢ ve kuru ısı ile sterilizasyon yöntemlerinden daha zordur. homojen polimerik malzemelerdir.5. Tüm kaplar ve cihazlar sterilize edilmiĢ olmalı ve çalıĢma laminar hava akımı veren cihazlar altında yapılmalıdır.8. aseptik hazırlama tüm maddeleri steril olan reçetelerin hazırlanmasında sıklıkla kullanılmaktadır.8.8.4. gama. Elektromagnetik radyasyon ultraviyole (UV). X ve kozmik radyasyon içeren foton enerjisinden oluĢmuĢtur. formaldehit. Bu yöntemin bir avantajı koli haline getirilmiĢ ürünlerin sterilizasyonuna olanak vermesidir. günümüzde membran filtreler tercih edilmektedir. Membran filtrelerin performansları sterilizasyon iĢleminden önce ve sonra.3. Bu durumda sterilite. 253. Çünkü gaz plastik filmler ve karton malzemeden geçmektedir.3. 269 31. Sterilizasyon amacı ile 0. GeçmiĢte sintirlenmiĢ cam. rutin olarak filtreye zarar verici olmayan membran bütünlük testleri ile kontrol edilmelidir. 268 31. gaz konsantrasyonu ve gazla temas süresi) kontrol altında tutulmalıdır. Aseptik hazırlama Etkin bir sterilizasyon iĢlemi olmamasına rağmen. Kobalt-60 ve sezyum-137 gibi radyoaktif maddelerden yayılan gama radyasyon en yaygın kullanılan elektromagnetik radyasyon sterilizasyon kaynağıdır. 31.Parenteral preparatlarda yapılan kalite kontrol testleri Parenteral preparatlarda diğer preparatlardan farklı olarak.6. . Bu yöntem için absorbe edilen birim doz 25 kGy ya da 2. sağlam. Gazlarla sterilizasyon Etilen oksit. gazlar germisit özellik göstermektedir. Çünkü çok sayıda parametre (sıcaklık. 31.8.3. porselen veya selüloz gibi porlu malzemelerden hazırlanan filtre sistemleri kullanılırken.

.0 g 0. Otoklavdan çıkarılır çıkarılmaz sıcak ampuller %0.5'lik soğuk metilen mavisi çözeltisine boyun kısmı aĢağı gelecek Ģekilde batırılır. Sterilizasyondan sonra ampulleri neden metilen mavisi çözeltisine batırıyorsunuz ? 5.5'er mi çekilerek doldurulur. hamlaçta boyun kısmı ısıtıldıktan sonra bir pensle çekerek kapatılır. 100.0 mi 5 ml'lik ampuller hazırlayınız. Enjeksiyonluk Glukoz Çözeltisi (USP 27) Dextrose injection D-Glukoz monohidrat Doygun potasyum klorür Enjeksiyonluk su 5. buradan çıkarılarak yıkanır.2. Uygun Ģekilde etiketlenerek teslim edilir. (Ampul doldurulurken çözeltinin ampulün boyun kısmına bulaĢmamasına dikkat edilir). Bu çözelti hangi yolla ve amaçlarla kullanılır ? 2. ampul yıkama makinasında yıkanıp.17 g Hazırlama: Bir erlende D-glukoz monohidrat. Otoklavda 110°C'de 40 dakika sterilize edilir. 3. gözle renk.3 mi y.• • • • • Sterilite (EP 5) Pirojen (EP 5) Partiküler bulaĢma (EP 5) Alınabilir hacim (EP 5) Ambalaj bütünlük (çatlaklık) testleri yapılmaktadır. etüvde kurutulduktan sonra hazırlanan çözeltiden enjektörle 5. nasıl oluĢmaktadır? Bu ürünün oluĢmasını nasıl engellersiniz? ÇalıĢma 31. Glukozun parçalanması sonucu hangi ürün. Bu çözeltinin ozmotik basıncını hesaplayınız. berraklık kontrolü yapılır.1. Küçük Hacimli Parenteral Preparatlar ÇalıĢma 31. membran veya cam süzgeçten süzülür. Formüldeki hidroklorik asitin görevi nedir ? 4. Doldurulan bu ampuller.m. Porselen. su ve doygun potasyum klorür çözeltisi karıĢımında çözülür. BoĢ ampuller. D-Glukoz monohidrat'ın (dekstroz) molekül ağırlığı : 198. 270 Sorular: 1.

Süzüntü ikiye ayrılır.1 mi doldurulur. Ġmi 1 ml'lik ampuller hazırlayınız.1985) %50 oranında sodyum novamin sülfonat içeren 2 ml'lik ampuller hazırlayınız. Porselen. 2 ml'lik ampullere neden 2. Otoklavdan çıkan sıcak ampuller hemen %0. Ampullere sodyum metabisülfit ilavesinin nedenlerini ve otoklavdan çıkarıldıktan sonra iki tip çözelti arasındaki farkları yazınız. Hazırlama: Bir erlende steril enjeksiyonluk su ile 6 mi %50 a/h oranında sodyum novamin sülfonat çözeltisi hazırlanır. Sorular: 1. cam veya membran filtreden süzülür.1 mi diğer ampule de sodyum metabisülfit içeren çözeltiden 2. Hazırladığınız çözeltinin izotoni hesabını yapınız 2.1 mi çözelti konulmaktadır? 3. gözle renk.Enjeksiyonluk Sodyum Novamin Sülfonat Çözeltisi {Sodiurn Novamine Sulphonate solutionfor injectiori) (Genel ve Endüstriyel Farmasötik Teknoloji Öğrenci Deneysel ÇalıĢmaları. Hidrokortizon sodyum fosfat 50 mg Benzil alkol 9mg Sodyum sitrat 10 mg Sodyum bisülfit 3mg Sodyum hidroksit 1 mg Enjeksiyonluk su y. Önceden yıkanmıĢ kurutulmuĢ ampullerden birine enjektör ile sodyum metabisülfit içermeyen çözeltiden 2. Ampuller kapatılır ve 121°C'de 1 atm basınç altında en az 15 dakika sterilize edilir. 2. Hidrokortizon sodyum fosfatın stabil olduğu pH nedir ? Bu çözeltiyi hangi pH' da hazırlamanız gerekir ? . Bu preparat için ne tür ampuller kullanılır? Neden? 271 ÇalıĢma 31. 3. Formülde yer alan etkin maddenin farmakolojik etkisini ve diğer Maddelerin formülasyonda kullanım amaçlarını yazınız.3.m. Sorular: 1. yarısına %0.5'lik metilen mavisi çözeltisine batırılır. Uygun Ģekilde etiketlenerek teslim edilir. buradan çıkararak yıkayıp.1 oranında sodyum metabisülfit ilave edilir. berraklık kontrolü yapılır.

Metil paraben ve sisteinin oda sıcaklığındaki enjeksiyonluk su ile hazırlanan çözeltileri 0. Tüm karıĢım steril enjeksiyonluk su ile yeterli hacme tamamlanır.00 mi 10 ml'lik flakonlar hazırlayınız.40 g 0. Parenteral bir süspansiyon formülünde bulunması gereken özellikleri yazınız.ÇalıĢma 31.2 %0.adrenaline injection) Prokain hidroklorür Sodyum klorür Klorkrezol 2.0 g y. Preparat hangi parenteral yolla kullanılır ? 3. o.01 100. Prokain Penisilin Enjeksiyonluk Süspansiyon (300 mg/ml) (Procaine penicillin injectable suspensiori) Prokain penisilin G Kollidonl7PF Karboksi metilselüloz Sodyum sitrat Sistein Metil paraben Enjeksiyonluk su y.m. Formülde yer alan maddelerin kullanım amaçları nedir ? 2.4. 1980) {Procaine . Bir miktar 80°C'lik enjeksiyonluk su ile Kollidon 17 PF ve Karboksi metilselüloz ayrı ayrı karıĢtırılır.45 um por geniĢliğindeki membran filtreden 272 geçirilerek aseptik ortamda bu çözeltiye karıĢtırılır.P. 30.15 g 0.00 g 0.57 g % 0. Laminar hava akımı altında steril ampullere doldurulur. Prokain-Adrenalin Enjeksiyonluk Çözeltisi (B. Hazırlama: Prokain penisilin G gerekli partikül büyüklüğüne getirildikten sonra (5-10 um) 80°C kadar ısıtılmıĢ enjeksiyonluk suyun bir kısmı ile karıĢtırılır. ÇalıĢma 31.m.ı g .2 veya 0. otoklavda sterilizasyon uygulanır.5. Sorular: 1.

Ġzotoni hesabını yaparak kullanılması gereken NaÇl miktarını hesaplayınız. 4. Bu preparatm hazırlanıĢını anlatınız.0 mi Sorular: 1. Prokain HC1 ve adrenalin'in stabilitesi açısından bu çözeltiyi hangi pH'da hazırlamanız gerekir ? ÇalıĢma 31. Formülde yer alan etkin ve yardımcı maddelerin kullanım amaçlarını yazınız.7.Adrenalin çözeltisi (1/1000) 2. 2 H2O 8.0 mi .m.0 mi Sodyum metabisülfıt 0. 3. 0.33 g y.2 mg 1. BileĢik Sodyum Klorür Enjeksiyonluk Çözeltisi (USP 27) Ringer 's Injection Sodyum klorür Potasyum klorür Kalsiyum klorür.30 g 0.1 g Enjeksiyonluk su y.60 g 0. Bu formülasyon için nasıl bir sterilizasyon yapıldığını açıklayınız.5 mg 0. 100. 2. Formüldeki her bir maddenin görevini yazınız.6. 1. Büyük Hacimli Parenteral Preparatlar ÇalıĢma 31.1 mg y. Siyanokobalamin Sodyum klorür Metil paraben Propil paraben Enjeksiyonluk su lml'lik ampuller hazırlayınız. 273 Sorular: 1. 3. Preparatın izotoni hesabını yapınız. 2.m.m.

uygun Ģekilde etiketlenerek teslim edilir.7 mEq/l kalsiyum.00 mi Sodyum klorür.0 mi .0 g 1. 4 mEq/l potasyum ve 130 mEq/l sodyum bulunan bir çözeltinin formülündeki CaCl2. potasyum klorür ve sodyum bikarbonat.Enjeksiyonluk su Hazırlama: y. Kolera Çözeltisi (Genel ve Endüstriyel Farmasötik Teknoloji Öğrenci Deneysel ÇalıĢmaları. Otoklavda 121°C de (1 atmosfer basınç altında) en az 15 dakika sterilize edilip uygun Ģekilde etiketlenerek teslim edilir. NaCl miktarlarını bularak yazınız.8. Otoklavda 121°C'de (1 atmosfer basınç altında) en az 15 dakika sterilize edilip. membran veya cam süzgeçten ĢiĢeye süzülerek ĢiĢenin ağzı uygun Ģekilde kapatılır. potasyum klorür ve kalsiyum klorür bir beherde bir miktar enjeksiyonluk su ile çözülür. Ġstenen hacme enjeksiyonluk su ile tamamlanır. Sorular: 5.m. Sorular: 1. 1000. Bu çözelti hangi amaçlarla kullanılmaktadır ? 3. Formüldeki sodyum. Porselen.m. bir erlende bir miktar enjeksiyonluk su ile çözülür. Bu çözelti hangi yolla ve ne dozda kullanılır ? 4. 274 ÇalıĢma 31. 1000. bir mezüre aktarılır.0 g 4.0 g y.6H2O.1985) Sodyum klorür Sodyum bikarbonat Potasyum klorür Enjeksiyonluk su Hazırlama: Sodyum klorür. 2. Çözelti membran veya cam süzgeçten ĢiĢeye süzülerek ĢiĢenin ağzı uygun Ģekilde kapatılır. Litresinde 2. mezüre alınarak istenen hacme tamamlanır. potasyum ve kalsiyumun mEq/l değerlerini bulunuz. KC1.

Bu çözeltinin ozmotik basıncını hesaplayınız. Çözeltideki bileĢiklerin litre baĢına düĢen konsantrasyonu genellikle tablo 31. Sorular: 1.m.22 g 25. Hazırlanan çözelti porselen. Antikoagülan Sitrat Fosfat Dekstroz Çözeltisi (USP 27) {Anticoagulant citrate phosphate dextrose solution) Sitrik asit (susuz) Sodyum sitrat dihidrat Monobazik sodyum fosfat monohidrat Dekstroz monohidrat Enjeksiyonluk su y. HazırlamıĢ olduğunuz bu çözeltinin kullanım amacı nedir ? 2. ÇeĢitli konsantrasyonlarda glukoz ya da uygun ozmotik madde içerirler.9. Bu preparat için uygun sterilizasyon yöntemi hangisidir? Neden? 3. K+. Peritonal Diyaliz Çözeltileri (EP 5) Peritonal diyaliz çözeltileri. Antikoagülan terimini açıklayarak bu amaçla kullanılan ve farmakopelere kayıtlı olan preparatlara örnek veriniz. Böyle bir çözeltiyi ne tip ambalajlarda muhafaza edebilirsiniz ? 4. Bu çözelti hangi tip camdan yapılmıĢ ĢiĢelere konur. ÇalıĢma 31. 31.9.00 mi 2.50 g . HazırlamıĢ olduğunuz çözeltinin hangi pH aralığında olmasını beklersiniz? 5. membran veya cam süzgeçten ĢiĢeye süzülerek uygun Ģekilde sterilize edilip etiketlenerek teslim edilir.1. plazmanın elektrolit bileĢimine yakın konsantrasyonda elektrolit içeren intraperitonal olarak kullanılan çözeltilerdir.99 g 26. 1000.3'de verilen değerler arasındadır. hangi yolla hastaya verilir ? 3.30 g 2. 275 Hazırlama: Formülasyonda bulunan tüm katı maddeler ayrı ayrı porsiyonlar halinde çözülerek karıĢtırılır ve istenen hacme enjeksiyonluk su ile tamamlanır. 2. Formüle göre 1000 mi kolera çözeltisindeki Na+. HCO3\ Cl' iyonlarının mEq/l olarak miktarlarını bulunuz.

1000.800 g Potasyum klorür 2. Diyaliz çözeltilerindeki bileĢenlerin litredeki konsantrasyonları mmol mEq Sodyum 125-150 125-150 Potasyum 0-4.5 0-5. (Çözelti I + Çözelti II + Ters ozmoz yöntemiyle elde edilmiĢ su : 1 litre + .50-3.m.558 g Asetik asit (% 100) 4.720 g Magnezyum klorür hekzahidrat 3.207 g Ters ozmoz yöntemiyle y.000 mi elde edilmiĢ su Çözelti II Sodyum bikarbonat 84.Tablo 31.0 Asetat ve/veya laktat 30-60 30-60 ve/veya hidrojen karbonat Klor 90-120 90-120 Glukoz 25-250 Eğer formülde hidrojen karbonat yer alıyorsa.0 203. 276 ÇalıĢma 31.10.m.5 74.6 147.5 Magnezyum 0.0 Ters ozmoz yöntemiyle y.0 mi elde edilmiĢ su Hazırlama: Çözelti I ve Çözelti II belirli oranlarda karıĢtırılıp ters ozmoz ile elde edilmiĢ su ile seyreltilir.0 Sodyum klorür 214. 1000.0 g 84.5 Kalsiyum 0-2.25-1.5 0-4.612 g Kalsiyum klorür dihidrat 7. Diyaliz Çözeltisi Çözelti I Molekül Ağırlıkları 58.0 60. Aksi belirtilmedikçe metabisülfıt tuzlan gibi antioksidan maddeler çözeltilere ilave edilmemelidir.5 0.3. sodyum hidrojen karbonat çözeltisi ayrı bir kapta hazırlanmalı ve kullanılmadan önce elektrolit çözeltisine ilave edilmelidir.

1974) Oleum Olivae Nuetralisatum Sterilisatum Hazırlama: Steril nötral zeytinyağının hazırlanması için önce zeytinyağının asitlik derecesi tayin edilir. Zeytinyağının asitlik derecesinin tayini Yukarıdaki iĢlemden sonra bir erlen içinde 5 g yağ tartılıp. 0. Steril Nötral Zeytinyağı (T. Ca+2. devamlı çalkalayarak 0. Bu çözelti ne Ģekilde kullanılmaktadır? 5.1 N KOH çözeltisi ile pembe renk görülüp 10 saniye sabit kalıncaya kadar titre edilir. Hazırladığınız çözeltideki Na+. 3.225 litre+ 32. Sonra bu değerlerden faydalanarak zeytinyağını nötralleĢtirecek kristal sodyum karbonat miktarı hesaplanır. 1. I) 5 g yağ için b mi harcanmıĢsa 100 g yağ için X mi harcanır . 277 ÇalıĢma 31. Mg+2.1 N KOH (b) mi olsun. HCO3\ Cl\ CH3COO" iyonlarının mEq/ 1.775 litre) Sorular: 1. 2. Asitlik derecesi aĢağıdaki formülle hesaplanır. SeyreltilmiĢ çözeltinin pH'sı kaç olmalıdır? 4. Bu karıĢıma 1. Nötral eter: alkol çözeltisinin hazırlanması Bu amaçla..0 mi fenolftalein çözeltisi konup. üzerine bu çözelti ilave edilir. Diyaliz çözeltilerinin taĢıması gereken özellikleri yazınız.1 N KOH çözeltisi ile pembe renk 15 saniye sabit kalıncaya kadar titre edilir.11. asitlik derecesi 100 g yağ için gereken miktar olduğu için.1.0 mi fenolftalein çözeltisi (1 k fenolftalein + 99 k alkol) ilave edilir. Bu preparat neden ters ozmoz ile elde edilmiĢ su ile hazırlanmalıdır? 2. önce 30 mi eĢit hacimdeki alkol:eter karıĢımından (15 mi %95 h/h alkol + 15 mi eter) hazırlanır. Harcanan miktar 0. K+. Asitlik derecesi : 100 g yağda bulunan serbest asitleri nötralize etmek için gerekli N KOH çözeltisinin hacmen (mi) miktarıdır. mmol/1 miktarlarını ve total çözelti ozmolaritesini hesaplayınız. Yağ iyice çözündükten sonra bu karıĢım üzerine 1.F.

1NKOH Asitlik derecesi ĠN KOH'in hacmen miktarıdır. 100 g yağda bulunan oleik asit miktarı Ģöyle hesaplanır: R-COOH + KOH------> R-COOK + H2O Birer mol kullanıldığından KOH 1 mol 1 mol miktarından hesaplanabilir. Na2CO3.282 x AD x 2.1 g.282 x AD' e karĢılık gelecek Na2CO3. KOH molekül ağırlığı 56.10H2O' in molekül ağırlığı = 286 g. bizim kullandığımız KOH 0.1 giĢe AD için X= (56. oleik asit üzerinden hesaplanır.282xAD x 286 2 x 56.1 Bulunan oleik asit miktarı için kullanılacak Na2CO3.=N2xV2 0.282 x AD g kadar oleik asite karĢılık gelir. 1000 mi ĠN KOH 56.1 g harcanıyorsa (56. N. Yağın asitlik derecesinden faydalanılarak 100 g yağda bulunan serbest oleik asit miktarı hesaplanıp bulunan değer 2. tesir değeri 2 KOH molekül ağırlığı = 56.1 x AD)/ 1000 282 g'a karĢılık X 56.5 ile çarpılarak ilave edilmesi gereken Na2CO3.X = 20xbml0. Kullanılacak yağın içerdiği serbest asit.5 .1 N olduğu için.10H2O miktarı bulunmuĢ olur. oleik asit'in molekül ağırlığı 282 g'dır.10H2O miktarı = 0.1 x AD)/1000 X X = 0.xV. Zeytinyağının nötralleĢtirilmesi a) Bu amaçla kristal sulu sodyum karbonat (Na2CO3.10H2O) kullanılır.10H2O miktarı —>0.5 ile çarpılır. Bu değer 2.1' e karĢılık gelecek Na2CO3.1 x (20xb)=lxV2 V2= 20 x b x 0.1 = Asitlik derecesi (AD) 278 1.1 g. tesir değeri 1 2 x 56.10H2O miktarı —» 286 g ise 0. Böylece 100 g yağı nötralleĢtirecek kristal sulu sodyum karbonat miktarı bulunmuĢ olur.

Göz damlaları . Su gereğinden fazla konulmamalıdır. Göz preparatları EP 5'e göre baĢlıca göz damlaları. yıkanıp kurutulmuĢ olan kauçuk kapaklar kapatılır ve sterilize edilir. BURUN VE KULAK PREPARATLARI 32. çünkü süzmede su alta geçer ve yağlanmıĢ olan süzgeç kağıdından kendisi süzülmediği gibi yağın süzülmesine de engel olur.1. Hazırlayacağınız yağın miktarına göre gereken sodyum karbonat miktarı hesaplanır. Kuru havada 150°C'de 2 saat sterilize edilir. göz damlası ve göz banyosu hazırlamak için tozlar. Not: Süzme iĢlemi masada birleĢik olarak yapılabilir. b)Ya da yağın asitlik derecesinin 0. Sonra kuru süzgeç kağıdından süzülüp. 32. Sorular: 1.6 ile çarpımının sonucu ile de ilave edilmesi gereken Na2CO3. Steril nötral zeytinyağı eczacılıkta nerede kullanılır? Bununla hazırlanan preparatların isimlerini Latince ve Türkçe olarak yazınız. neden ? 280 32. Ayrıca sterilizasyon sırasında sıcakta. Yağları oksidasyondan korumak için hangi maddeler kullanılır ? 4. Miktarı saptanan sodyum karbonat. yarı katı göz preparatlan ve insertler olmak üzere sınıflandırılırlar. Kauçuk kapaklar 150°C'lik kuru sıcaklıkta doldurulup kapatılmıĢ ĢiĢelerle beraber sterilize edilirler. 2. bir kağıt üzerine ters kapatılıp suyu süzdürülür. Su banyosunda 45°C'ye kadar ısıtılmıĢ olan yağ içine ilave edip kuvvetle çalkalanır.10H2O miktarını bulmak mümkündür. Dikkat edilecek hususlar: 1. Bir müddet çalkalanan yağ 24 saat kendi haline bırakılır. 2. Sonra kurutma dolabında kurutulur. 150°C'de sterilizasyon sırasında en altta toplanmıĢ olan su bu sıcaklıkta birden buharlaĢacağından patlama yapabilir. göz banyoları.3 mi nötral zeytinyağı doldurulup.1.279 NOT: 100 g yağın nötralizasyonu için bulunmuĢ olan bu değer hazırlanması istenen nötral yağ miktarına göre tekrar hesaplanır. Çözücüsü su ve yağ olan ilaç Ģekillerinin sterilizasyonu nasıl yapılır ? 3. Önce ĢiĢeler iyice yıkanır.1. ağırlığının 1/10'u su ile bulamaç haline getirilir. 5. Süzüntüye az miktarda da olsa su geçerse. Uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir. fazla konan su emülsiyon meydana getirerek preparatm bulanık olmasına sebep olur. GÖZ. gerekli miktarı ĢiĢelere konularak kapatılır. Göz Preparatları Göze uygulanan preparatlar lokal etki oluĢturmak üzere uygulanan steril preparatlardır. Steril nötral zeytinyağı ile hazırlanan preparatlar vücuda hangi yolla verilir.

kullanılmak üzere açıldıktan kısa bir süre sonra kontamine olur. Çözücüsü su olan göz preparatları çok dozluk kaplarda hazırlanacağı zaman uygun bir antimikrobiyal madde içermelidir. göz ameliyatlarında kullanılan göz damlaları koruyucu içermez ve tek dozluk kaplarda hazırlanır. maddeler kullanılabilir. pamuk. Çözücüsü su olan damlaların steril olmasının yanısıra partiküllerinden arındırılmıĢ ve berrak olması. Göz çözetilerinde en çok kullanılan tamponlar.Bir veya daha fazla etkin madde içeren. Göz damlalarında kabul edilebilir en uygun pH aralığı 6. antioksidan. 281 32.8'dir. Göz preparatlan. Ġzotoni: Göz yaĢının ozmotik basıncı kanın ozmotik basıncına eĢittir. dekstran.1. kullanımları. stabilizan. borat. Bir göz preparatı etkin madde dıĢında baĢlıca. dekstroz vb. Çok dozlu kaplarda hazırlanan göz damlalarının baĢka bir Ģekilde önerilmedikçe hacminin en fazla 10 mi olması gerekir. Örneğin. stabilite. viskozite ve sterilite en önemli özelliklerdir. Göz damlalarının hazırlanmasında uygun pH'daki tampon çözeltileri de çözücü olarak kullanılabilir. tampon. izohidri. Göz çözeltilerinde iyi bir biyoyararlanım için preparatm en stabil olduğu pH ile fizyolojik pH arasında bir pH değeri (euhydrie) seçilmelidir. stabiliteleri ve etkileri açısından çok önemlidir. süspansiyon halinde olan göz damlalarının ise çalkalama ile tekrar homojen olarak dağılması (redisperse olması) ve her bir damlatma ile verilen doz homojenliğinin doğru ve yeterli olması gerekmektedir. yağlı çözelti ve süspansiyon yapısındaki preparatlardır. çözücü.1. izotonik olmayan çözeltilerin uygulanması gözde irritasyon ve yaĢarmaya neden olur. Çözücüler: Göz damlalarında genellikle kullanılan çözücü arıtılmıĢ sudur. yer fıstığı yağı gibi bitkisel yağlar tercih edilir.0-8. Göz çözeltilerinin izotonik olması istenirse de hafif hipotonik veya hipertonik olabilir. asetat. Çözücü seçiminde etkin maddenin özellikleri dikkate alınmalıdır. Göz damlalarında tonisite ayarlamak için. Ancak. Ġzohidri: Göz çözeltilerinin pH değeri. viskozite ayarlamak.8 sodyum klorür çözeltisine eĢdeğer tonisiteli çözeltileri tolere edebilir. koruyucu ve tonisite ayarlayıcı yardımcı maddeleri içerir.6-1. Göz damlalarının tonisiteleri 250-350 mOsmol/kg değerleri arasında olabilir. Preparatın stabilite problemi varsa etkin ve yardımcı madde karıĢımı steril toz halinde ambalajlanır ve kullanımdan hemen önce uygun steril çözücü ile çözelti veya süspansiyon haline getirilerek uygulanır. Göz yaĢının bu pH sınırları arasında olan çözeltileri tamponlama kapasitesi vardır. sodyum klorür. Eğer antimikrobiyal madde konulması uygun değilse preparat tek dozluk kaplarda hazırlanmalıdır. tonisite ayarlamak. mannitol. Göz % 0. lokal uygulanarak kullanılan. sorbitol. preparatı en stabil olduğu pH'ya getirmek ve etkin maddenin çözünürlüğünü artırmak amacıyla bazı yardımcı maddelerden de yararlanılır. özel bir ambalaj materyali içermiyorsa. Bu nedenle ambalajlan açıldıktan sonraki maksimum kullanım zamanları ambalajlannda belirtilmelidir. .1. Göz damlalarının formülasyonları Göz damlalarının formülasyonunda izotoni. Göz damlalarının formülasyonu sırasında etkin madde/maddelerin yanısıra. Çözücü olarak yağ kullanılması gerekiyorsa susam. steril sulu çözelti.

fosfat ve sitrat tamponlarıdır. hidroksipropil metilselüloz (HPMC). Disodyum EDTA koruyucularla sinerjik etki elde etmek amacıyla kullanılabilir. Göz preparatlannda en çok kullanılan koruyucular. Göz preparatlannm sterilizasyonları hazırlanan formülasyonun ve etkin maddelerin özelliklerine göre değiĢik yöntemlerle yapılabilir. Kullanılan sıvağm konjunktiva üzerinde irritan etkisinin olmaması gerekir. Bir göz dokusunun göz damlası ile temas süresini artırmak üzere metil selüloz (MC). Yarı katı göz preparatları Yan katı göz preparatları konjunktivaya uygulanmak üzere hazırlanan steril merhem. Viskozluk: Sulu göz preparatları göz yaĢı sıvısı ile kolayca karıĢır ancak drenajla çabuk atıldığı için göz dokusu ile temas süresi azalır. 32. tiyomersal). klorbutanol vb. kuaterner amonyum bileĢiklerinden benzalkonyum klorür. pH ayarlamak için yardımcı maddeler kullanılabilir. poliakrilik asit polimerleri (karbomerler) vb. 282 civalı koruyucular (fenil merküri asetat.1. Bu preparatlar genel olarak etkin maddeyi bir matris yapı içinde bulundururlar veya depo Ģeklinde ve hız kontrol edici bir membran içeren yapıya sahiptirler. katı veya yarı katı preparatlardır. maddeler kullanılabilir. fenil merküri nitrat. krem veya jel yapısındadır.3. Fizyolojik sıvı içinde az veya çok çözünen etkin madde membran veya matris yapıya bağlı olarak belli zaman aralıklarında salınır. Gözün kabul edebileceği en uygun viskozite değeri 15-30 cP arasındadır. 32. polivinil alkol (PVA). Aksi belirtilmedikçe çok dozluk göz banyolarının hacminin en fazla 200 mi olması istenir. Uygun bir taĢıyıcı sıvağ içerisinde bir veya daha fazla etkin maddenin çözünmesi veya disperse olması ile hazırlanan homojen görünüĢlü preparatlardır. Göz banyoları da formülasyonları açısından göz damlaları ile aynı özelliklere sahip olmalıdır. Bu preparatlann da en fazla 5 g'lık uygun ambalajlar içinde bulunması ve ambalajın mikrobiyal kontaminasyona engel olacak Ģekilde kapatılabilmesi gerekir. sulu çözeltilerdir. Koruyucular: Çok dozlu bir göz preparatı (ameliyat sırasında kullanılanlar hariç) koruyucu içermelidir. Tampon seçiminde etkin maddeler ile olabilecek etkileĢimlere dikkat edilmelidir.4. viskozite.1. Göz banyoları Göz banyoları gözü ve çevresini yıkamak için kullanılan steril. Ancak bu maddelerin etkin madde ile etkileĢmemesi ve lokal irritasyona neden olacak konsantrasyonlarda bulunmaması gerekir. 32. Göz banyolarında da etkin maddenin yanı sıra tonisite. Sterilite: Her göz preparatı steril olarak hazırlanmak zorundadır.2.1. maddelerdir. Ġnsertler her biri tekli ambalaj içersinde ve steril olarak muhafaza edilir. Göz içi sistemler (Oftalmik insertler) Gözün cul de sac bölgesine yerleĢtirmek üzere tasarlanmıĢ uygun büyüklük ve Ģekle sahip steril. 283 .

2.m.m. ÇalıĢma 32. Formüldeki maddelerin görevlerini yazınız.5 fosfat tamponu y.m. Süspansiyon ve yarı katı yapısında olan göz preparatlarınm partikül büyüklüğü sınırlan ile ilgili Avrupa Farmakopesinin önerisi nedir? 5. 6. 0.2. pH 5.05 g y.m. 15 dakika sterilize edildikten sonra uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir.004 EDTA % 0. 10. 7. Yukarıdaki formülasyonda arıtılmıĢ su yerine tampon çözelti kullanılması gerekirse tampon çözelti seçimi nasıl yapılır? 4. Porselen. Avrupa Farmakopesine göre çok dozlu kaplarda bulunan göz damlalarının ve göz banyolarının ambalaj açıldıktan sonraki kullanım süreleri ile ilgili olarak etiketlerine yazılması gereken uyarılar nelerdir? Yazınız ve nedenini açıklayınız.ÇalıĢma 32.01 Sodyum klorür y. Pilokarpin Hidroklorür Göz Damlası Pilokarpin hidroklorür %1 Benzalkonyum klorür % 0. Atropin Sülfat Göz Damlası Atropin sülfat Sodyum klorür ArıtılmıĢ su Hazırlama: Bir erlende atropin sülfat ve sodyum klorür arıtılmıĢ suda çözülür. cam veya membran filtreden ĢiĢeye süzülür ve ĢiĢenin ağzı uygun bir Ģekilde kapatılır. y. Bir göz preparatının hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken baĢlıca faktörler nelerdir? Yazınız. Sorular: 1. Otoklavda 121°C'de.1. Göz preparatları hazırlandıktan sonra Avrupa Farmakopesine göre hangi kalite kontrollerinin yapılması gereklidir? Yazınız. 10 mi hazırlayınız. 3.00 mi . Bu göz damlasının NaCl-ekivalan ve White-Vincent yöntemlerine göre izotoni hesabını yapınız.

Çok dozluk bir göz preparatı kullanırken hasta nelere dikkat etmelidir? 2.4.5. pH 5. % 0.3. otoklavda 121°C'de en az 15 dakika sterilize edilir. Sorular: 1.m. . tzotonik olması için gerekli yardımcı madde miktarı bulunur.8 sitrat tamponunun bir kısmında formülasyondaki maddeler çözülür. GümüĢ Nitrat Göz Damlası 15 mi. Sorular: 1. pH 6. Ġstenen hacme kalan çözücü ile tamamlanır. ÇalıĢma 32. Çözelti otoklavda 121°C'de 15 dakika sterilize edilir. pH kontrolünden sonra cam filtreden süzülür.0025 y.m. Kalan tampon ile istenen hacme tamamlanır.25 % 0. Bir göz damlasının izohidrik olmasının nedenini açıklayınız. Hazırlama: Uygun bir yöntemle formülün tonisitesi hesaplanır. y. Hazırlanan çözeltinin pH'sı kontrol edilir ve cam filtreden süzülür. Ġzotonik olması için gerekli yardımcı madde miktarı bulunur.5 fosfat tamponunun bir kısmında formülasyondaki maddeler çözülür. Çinko Sülfat Göz Damlası Çinko sülfat Tiyomersal Borik asit pH 6. izotonik % l'lik gümüĢ nitrat çözeltisini hazırlayınız.284 Hazırlama: Uygun bir yöntemle formülün tonisitesi hesaplanır.8 sitrat tamponu 10 mi hazırlayınız. ÇalıĢma 32. Hazırladığınız göz damlası ne amaçla kullanılır? 2. Hazırlanan preparatm kullanım amacı nedir? 285 ÇalıĢma 32.

01 Sodyum klorür y.000 g 50 g hazırlayınız. Burun preparatlan mümkün olduğunca burun mukozasının fonksiyonları ve silia üzerinde irritasyona ve olumsuz etkilere neden olmamalıdır. 30 mi izotonik prokain hidroklorür çözeltisini hazırlayınız.0 mi . 100. Disodyum edetat 0.m. Gentamisin sülfat Prokain hidroklorür Sodyum klorür ArıtılmıĢ su 10 mi hazırlayınız. ÇalıĢma 32.m.300 g Mannitol 5. Formülasyonlannda bir veya birden fazla etkin madde kullanılır. pH 7.m.7. Burun Preparatlan Burun preparatlan. 100.004 g Sodyum hidroksit y. 286 ÇalıĢma 32.8.Prokain Hidroklorür Göz Damlası %1.50 Benzalkonyum klorür % 0.2. 50 mi hazırlayınız.100 g ArıtılmıĢ su y.000 g Tiyomersal 0.0 g 0.) 32.4 Fosfat tamponu y. (* 1 g Karbomer için 400 mg sodyum hidroksit olacak Ģekilde ayarlanır.6.m. Yapay Göz YaĢı Preparatı Karbomer (Carbopol 934) 0. sistemik veya lokal etki sağlamak için burun boĢluğuna uygulanan sıvı. yan katı ve katı preparatlardır. Sert Kontakt Lens Temizleme Çözeltisi Hidroksıpropil selüloz % 0.m. Çözücüsü su olan burun 2.0004 Disodyum edetat % 0. ÇalıĢma 32.5 g y.5 konsantrasyonda.

burun spreyleri.5 arasında olmalıdır. Burun preparatları EP 5'e göre. sekonder sodyum fosfat. .preparatlan genellikle izotoniktir. 3. etkin maddenin çözünürlüğünü artırmak veya preparatı stabilize etmek için yardımcı maddeler içermektedir.15 g Susuz glukoz 1.5 g Primer sodyum fosfat 0. Formül yapılannda preparatm viskozitesini. Hazırlama: Potasyum klorür. primer sodyum fosfat. burun damlaları.m. pH'sını ayarlamak. Hazırladığınız çözeltinin pH'smı ölçünüz. burun tozlan. sodyum klorür. Bu preparatm ambalajı nasıl olmalıdır? Neden? ÇalıĢma 32. pH'lan bir tampon çözelti yardımı ile 5. Bu ilaç Ģeklinin tonisitesini NaCl-ekivalanı yöntemi ile hesaplayarak gösteriniz.0 g Klorbutanol 0.5 g ArıtılmıĢ su y.10.5 g Sekonder sodyum fosfat 0.5-6. Sorular: 1. Uygun bir cam süzgeçten süzülerek etiketlenip teslim edilir. 100 mi 15 mi hazırlayınız. Üzerine efedrin sülfat ilave edilerek karıĢtırılır.9. Formülasyonda bulunan tüm maddelerin görevini yazınız.5 g Sodyum klorür 0.15 g Potasyum klorür 0. Efedrin Sülfatlı Burun Damlası Efedrin sülfat 0. yarı katı burun preparatlan. 2. 4. klorbutanol ve glukoz bir erlende az miktarda arıtılmıĢ suda çözülür. Geriye kalan su ile 100 ml'ye tamamlanır. Burun çözeltilerinde pH'nın önemini yazınız. tek dozlu ve çok dozlu olan ve çözücüsü su olan burun preparatlan farklı bir uyan yapılmadıkça uygun bir antimikrobiyal madde içermelidir. 287 ÇalıĢma 32. burun banyolan ve burun stikleri olmak üzere sınıflandırılırlar.

m. 3. 100.Fenilefnn Burun Damlası Fenilefrin hidroklorür Efedrin hidroklorür Metil selüloz çözeltisi (400 cP.000 mi 0.1) Sodyum klorür çözeltisi y. ÇalıĢma 32.5 g 10.0 mi 0. Uygun ambalaja konarak etiketlenir. ) Efedrin hidroklorür Klorbutanol Sodyum klorür ArıtılmıĢ su ÇalıĢma 32. Oksimetazolin Hidroklorür Burun Spreyi Oksimetazolin hidroklorür klorür EDTA 5.12.025 g 0. Kaynatılıp soğutulmuĢ suya metil selüloz ilave edilerek çözünmeye bırakılır. Formülasyondaki maddelerin kulanım amaçlan nelerdir? Yazınız.5 g 0.5 g 0. Burun damlalarının hazırlanıĢları ve kullanımları sırasında silia ve mukozaya zarar vermemeleri için nelere dikkat edilmelidir? Yazınız. Bu preparatın kullanım amacını yazınız. Ġki karıĢım birleĢtirilip sodyum klorür çözeltisi ile istenen hacme tamamlanır. 2. Sorular: 1.m.000 mi 0. 288 Hazırlama: Fenilefrin hidroklorür ve efedrin hidroklorür. % 2) Benzalkonyum klorür çözeltisi (% 0.025 g 25. sodyum klorür çözeltisinin bir kısmında çözülür.0 mg Benzalkonyum 1.0 mg y. Efedrin Hidroklorür Burun Damlası (Remington 20111 ed.11.500 mi .5 g 5. Üzerine benzalkonyum klorür çözeltisi ilave edilir.

3 g 1.0 g 30.m.0 mi Tedavi veya kulak yıkama amacıyla kulak yoluna damlatılarak. Bu preparatlann formülasyonunda tonisite. Bu preparatın kullanım amacını ve günlük dozunu yazınız.m.pH 6. su banyosu üzerinde gliserin ile karıĢtınlarak çözülür.0 mi . kulak banyolan ve kulak tamponları olmak üzere sınıflandınlır. Benzokain-Antipirin Kulak Damlası Antipirin Benzokain Gliserin Hazırlama: Benzokain ve antipirin havanda iyice toz edildikten sonra. Kulak damlalarında çözücü olarak suyun kullanılmama nedenini açıklayınız. viskozite ve pH ayarlayıcılar. Tülbentten süzülerek mezürde 30 ml'ye tamamlanır. Uygun bir ĢiĢeye konarak etiketlenir. Ambalajları tek dozluk ve çok dozluk olabilir. Sorular: 1. ÇalıĢma 32. püskürtülerek veya sürülerek uygulanan sıvı. kulak tozlan. yarı katı kulak preparatlan.0 fosfat tamponu 32.14. 100 g 4g 1g 24 g y. 0. etkin maddenin çözünürlüğünü artırıcı maddeler ve mikrobiyal korumayı sağlayıcı maddeler bulunabilir. yarı katı ve katı preparatlardır. Kulak Preparatları 10. Genellikle bir veya birkaç etkin maddeyi uygun bir taĢıyıcı içinde içerir. 289 Operasyonlarda kullanılan kulak preparatlan tek dozluk ambalajlarda ve antimikrobiyal madde içermeden hazırlanır. kulak damlaları ve spreyleri. 2. ÇalıĢma 32.3. Aminofenazon Kulak Damlası Aminofenazon Lidokain hidroklorür Etanol (% 95) Gliserin y.13. EP 5'e göre kulak preparatlan.

ÇalıĢma 32. Alüminyum Sülfatlı Kulak Damlası Alüminyum sülfat Asetik asit (% 33) Tartarik asit Kalsiyum karbonat ArıtılmıĢ su ÇalıĢma 32. Sodyum Bikarbonatlı Kulak Damlası (Remington 20 th ed. 10 mi 10 mi 5g 30 mi 100 mi 160g 840 g y.19.) Sodyum bikarbonat Gliserin ArıtılmıĢ su y.17.290 ÇalıĢma 32.16.18.Gliserin Fenol Gliserin ÇalıĢma 32. 40 mi 100 mi 225 g 250 mi 45 g 100 g 750 mi . Fenollü Kulak Damlası Fenol-Gliserin* Gliserin * Fenol.15. Borik asit çözeltisi (%4) Oksijenli su 291 ÇalıĢma 32.m.m.

Geçimsizlik hangi aĢamada ve özelliklerde olursa olsun ilaç stabilitesinin bir parçasıdır ve bu yönde ele alınır. tedavi değerinin değiĢmesi veya sakınca yaratması geçimsizlik olarak nitelendirilir. Geçimsizlik etkin madde/ler. renklenme. kristallenme gibi değiĢik Ģekillerde görülebilir. Geçimsizlik ilacın üretim veya bekletilmesi sırasında belirgin olarak izlenebildiği gibi. ilacın pozolojisinde yapılan hatalar dolayısıyla organlarda 293 birikmesi. Geçimsizlik fiziksel. . sulanma. Limitlerin aĢılmaması ve/veya kaydadeğer sakıncalı veya zararlı bir durumun doğmaması halinde ilacın tedavide kullanılmasında bir mahsur görülmez. hastanın metabolik yapısına bağlı olarak ilacın resorpsiyon hızının aĢırı artması. viskozluk değiĢmesi. çökme. Terapötik geçimsizlik ise ilacın vücuda alındıktan sonra yan etki. ilaç vücuda alındıktan sonra vücutta bulunan maddelerle veya beraberce kullanılan diğer ilaçlarla ilacın yapısındaki maddeler arasındaki etkileĢmeyle de meydana gelebilir. etki değiĢmesi veya ilacın toksisite kazanması olarak görülür. beraberce vücuda alındıktan sonra birkaç ilaç arasında antagonist tesir gözükmesi sayılabilir. kimyasal veya terapötik olarak ya da aynı anda birçok mekanizmayla ortaya çıkabilir ve incelenebilir. etkin ve yardımcı maddelerin vücuda alındıktan sonra etkileĢerek toksik etki kazanması ya da ilacın vücuttaki maddelerle etkileĢerek zararlı özellikler göstermesi. depolanması ve kullanımı esnasında yapısında bulunan maddelerin etkileĢerek üretiminde. Ġlacın formülasyonunun yapısından kaynaklanan geçimsizlikler formül düzeltmeleriyle giderilebildiği gibi. kullanımda veya tedavide zorluklar çıkarması. GEÇĠMSĠZLĠK 0.Borik asit Gliserin 292 33. Fiziksel ve kimyasal geçimsizliklerin nitelendirilmesi ve giderilmesinde stabilite testlerinde öngörülen limitlerin aĢılıp aĢılmadığı esastır. Ġlacın/ların vücuda alınmasından sonra terapötik/farmakolojik olarak izlenen geçimsizlikler ise ancak pozolojisinin veya tedavi Ģeklinin değiĢtirilmesi ile giderilebilir. Kimyasal veya fızikokimyasal olarak bu belirtilerin yanısıra veya bu belirtiler gözükmeden formül yapısındaki bir veya birkaç maddenin parçalanması. ambalaj materyali/yalleri arasındaki etkileĢmelerden ortaya çıkabileceği gibi. tedavi sırasında hastaya verilecek ilaçların önceden karıĢtırılması veya vücuda alındıktan sonra karıĢması durumunda ortaya çıkan geçimsizlik de uygulama Ģeklinin değiĢtirilmesi ile giderilebilir. yapısında gözle görülür bir değiĢiklik olmadan gizlice de seyredebilir ki buna larva geçimsizlik denir. yardımcı madde/ler. Fiziksel olarak ilaçta nemlenme. Bunlara neden olarak hatalı dozda ilaç verilmesi. karĢılıklı reaksiyona girerek yeni maddelerin ortaya çıkması ya da ilacın kullanımından sonra organlarda bulunan maddelerle kimyasal reaksiyona girmesiyle ortaya çıkabilir. sertleĢme.5 g 20 g Ġlacın üretimi.

m. Kafein Sodyum benzoat Basit Ģurup ArıtılmıĢ su y.00 g 294 Sorular: 1.10 g 0.m. Reçetedeki maddelerin birbiri ile geçimsiz olanlarını nedenleri ile açıklayınız.00 mi . ÇalıĢma 33.30 g 15.00 g 50. vakit geçirmeden eczacının ve hastanın hekimi haberdar etmesi ve geçimsizliği giderecek önlemlerin alınması gerekir. Kafein Sodyum benzoat Ratanya Ģurubu ArıtılmıĢ su y. Reçetedeki her bir maddenin kullanılma amacını yazınız.00 g 50.2. Papaverin hidroklorür Luminal sodyum Sodyum bromür ArıtılmıĢ su y. 2.00 g Sorular: 1. 0. ÇalıĢma 33.20 g Papaverin hidroklorür 0.80 g Sodyum bromür 1. Bu reçetedeki herbir maddenin farmakolojik etkisini açıklayınız. 30.m.m.00 g ArıtılmıĢ su y. Sorular: 0.00 g Ratanya Ģurubu 5.20 g 2. Bu reçeteler nasıl hazırlanır? 2.1.4.3.30 g 0. Geçimli/Geçimsiz Reçeteler ÇalıĢma 33.Her ne Ģekilde ortaya çıkarsa çıksın. 0.30 g 0.30 g 15. Her iki reçetenin hazırlanıĢında dikkatinizi çeken hususlar nelerdir? Nedenlerini açıklayınız.00 g 50.00 g ÇalıĢma 33. 3. Atropin sülfat 0.

0 mi 295 Sorular: 1. Veriler: Papaverinin çözünürlüğü 0.m 30. Bu reçetedeki her bir maddenin farmakolojik etkisini açıklayınız. Bu reçetedeki geçimsizlikleri nedenleri ile açıklayınız.02 g/l Papaverinin pKa'sı 5.4 Fenobarbitalin molekül ağırlığı 232. a) Bu reçetedeki papaverin hidroklorür hangi pH'da çökelmeye baĢlar? Hesaplayınız. 3.9 Papaverinin molekül ağırlığı 340 Papaverin HCl'ün molekül ağırlığı 376 Fenobarbitalin çözünürlüğü 0.9 g/l Fenobarbitalin pKa'sı 7. Sodyum fenobarbital 0.23 Sodyum fenobarbitalin molekül ağırlığı 254. c) Bulduğunuz sonuçları değerlendirerek reçetedeki maddelerin çözünme durumu hakkındaki düĢüncelerinizi yazınız. Reçetedeki maddelerin farmakolojik etkisini açıklayınız.00 g/l .1.9 g/l Fenobarbitalin pKa'sı 7.4 Fenobarbitalin molekül ağırlığı 232 Fenobarbital sodyumun molekül ağırlığı 254 ÇalıĢma 33.0 g ArıtılmıĢ su y.22 Efedrinin çözünürlüğü 50. b) Bu reçetedeki sodyum luminal hangi pH'da çökelmeye baĢlar? Hesaplayınız. a) Reçetedeki geçimsizlik nedenlerini açıklayınız. 3. Bu reçete ne amaçla kullanılır? 2. 2. Bu reçeteyi hastaya ne Ģekilde hazırlayıp vermek gerekir? Veriler: Fenobarbitalin çözünürlüğü 0. b) Bu ortamda sodyum fenobarbital ve efedrin hidroklorür hangi pH'da çökelmeye baĢlar? Hesaplayınız.5 g Efedrin hidroklorür 2.5.

64 165. Bu reçetelerdeki geçimsizliği nasıl giderirsiniz? ÇalıĢma 33.09 10 g 5g 85 mi Bu preparat hazırlanıp derhal ĢiĢeye konup ağzı mantarla kapatılırsa. Bu reçetelerdeki geçimsizlik nedenini ve hangi çeĢit geçimsizlik olduğunu yazınız. Bu patlamanın nedenini kimyasal denklemlerle açıklayınız.80 g Salisilik asit 1. Bizmut subnitrat Sodyum bikarbonat Nane suyu 4.80 g Sorular: 1. ÇalıĢma 33. 2.9.8. birkaç dakika sonra ĢiĢenin kapağı fırlayacaktır. Salisilik asit 3g Rezorsin 3g Alkol 100 g Gülsuyu 200 g Sorular: 1.7.23 201.Efedrinin pKb'si Efedrinin molekül ağırlığı Efedrin HCl'ün molekül ağırlığı ÇalıĢma 33.6. Yukarıdaki formülde oluĢan reaksiyonları açıklayınız. Bu maddeler bir arada ne tür bir reaksiyon verirler? .25 g Kafur 1-25 g Fenol 0. Mentol 1. Kloral hidrat Sodyum bromür Garus eliksiri 2g 3g 100 mi 296 ÇalıĢma 33.

Eğer yukarıdaki formülü bir paket halinde hazırlamak isterseniz ne yapmanız gerekir? ÇalıĢma 33. bütün komponentlerin fiziksel ve kimyasal yapılarının kendi aralarında çeĢitli etkileĢmelere elveriĢli olup olmadıklarının. genel özelliklerinin. ĠLAÇ STABĠLĠTESĠ Üretilen farmasötik ürünlerin tüm özelliklerinin önceden belirlenmiĢ spesifıkasyonlara uyduğunun ve bu ürünün üretimi aĢamasından hasta tarafından kullanılıp yarar sağlanıncaya kadar geçen süre boyunca bu özelliklerinin belli sınırlar ötesinde değiĢmediğinin kanıtlanması ve düzenlenmesi gerekir. Böyle bir reçeteyi hastanıza verir misiniz? Neden? 298 34.10. GeliĢtirilen ilaç Ģekli bütün yapıyı koruyarak. Bizmut subnitrat Sodyum bikarbonat 0.11. Bir ilacın stabilitesi.2. kaliteli ve saf olup .5 g 4g 4g 100 mi Sanatınıza göre karıĢtırarak 2 paket hazırlayınız. Çinko sülfat Potasyum sülfür ArıtılmıĢ su Sorular: 1. özellikle etkin madde/lerin stabilitesini arttırmalı. Ġki maddenin çözeltileri bir araya getirildiği zaman bir değiĢiklik oluyor mu? Nedeni nedir? 297 ÇalıĢma 33.5 g 0. aynı zamanda diğer etkin ve yardımcı maddelerle olabilecek etkileĢimleride önlemelidir. Bir aylık bekleme süresinden sonra hazırladığınız paketlerde ne gibi bir değiĢiklik oldu? 2. Hazırladığınız çözeltilerin ilk ve karıĢtırıldıktan sonraki görünümleri nasıldır? 2. baĢta içindeki etkin madde/ler olmak üzere. bir yandan ilaç formülasyonu geliĢtirilmesi sırasında iç faktörler olarak tanımlanan. Bu nedenle bir ilaç oluĢturulurken. tüm komponentlerin ve hatta ambalaj materyalinin en uzun sürede dayanıklı kalabilecek Ģekilde bir formülasyonun hazırlanması öngörülür. Sorular: 1.

b) Hazırladığınız çözeltileri ĢiĢelere koyarak etiketleyin. 120. nem oranı. ilacın polifarmasötik bir yapıda olup-olmadığının. ÇalıĢma 34. ilacın üretildiği. bu miktarı %100 olarak kabul edin. mikrobiyolojik. Böylece stabilite testleri baĢlangıçtan itibaren önce etkin ve yardımcı maddeler üzerinde. sonra ara ürünlerde ve nihayet final üründe uzun süreli stabilite testleri olarak yapılır. Bu çözeltiden 50Ģer mi alarak 4 ĢiĢe veya erlene koyun. dakikalarda numuneler alarak 0.1 N NaOH çözeltisi ile titre ederek. kimyasal. 90. üretim yöntemi ve kullanılan cihazların etkilerinin göz önüne alınması. biyofarmasötik. oda sıcaklığı 37°C. kaliteli olması zorunlu olan bir ilaçta güvenirlik ve etkinliğin sağlanmasının yanısıra. Yöntem . pH'sını ölçün. 45°C ve 60°C'lik su banyoları veya ısı dolaplarına koyun. Böylece ilaçların stabilitelerinin incelenmesi ve sağlanması. Aspirinin Dayanıklılığı ( Stabilite Testi) A.1. Formülasyon oluĢturulduktan sonra da uzun süreli stabilite testleri olarak devam eder. Oda sıcaklığını ölçerek kaydedin. hem de formülasyon aĢamalarında stabilite incelemeleri ve düzenlemeleri baĢlar. miktar tayini yapm. Bütün test sonuçlarının uygun ve yeterli olması halinde ilacın kullanıma girmesi ile birlikte izleme(follow-up) testleri olarak da ilaç kullanımda kaldığı sürece devam eder. 60.. Saati yazın. bekletildiği ve kullanıldığı ortamlardaki sıcaklık. oksijen oranı gibi etkenlerin incelenmesi ve ilacın yapısının bu Ģartlara uygun olarak oluĢturulmasıyla sağlanabilir.m 9g 27 g 500 mi için a) Yukarıda formülü verilen çözeltiyi hazırlayın. Böylece stabilite incelemeleri ve düzenlemeleri tamamlanan ilaç fiziksel. Ġlaç oluĢturulurken hem önformülasyon.. incelenmesi ve gerekli düzenlemelerin gerçekleĢtirilmesi ile sağlanabildiği gibi. ıĢık. B. d) Dört farklı sıcaklıkta bekletilen çözeltilerden 30. diğer taraftan dıĢ faktörler olarak da.olmadıklarının. farmakolojik ve toksikolojik yönden dayanıklılık kazanır. c) Oda sıcaklığında saklayacağınız ĢiĢedeki çözeltinin hemen miktar tayinini yapın. genellikle kısa süreli ve/veya hızlandırılmıĢ stabilite testleri olarak. ve 180. Materyal Aspirin Sodyum sitrat Distile su y. tedavide 299 kullanıĢlı ve pazarlanabilir ürünlerin geliĢtirilmesi açısından da bir zorunluluk oluĢturur..

Derece kinetiğe uyan bu reaksiyon doğrularının denklemi.kt . Belli bir zaman sonra ortamda hidroliz olmadan kalan aspirin miktarı ( 2A B ) mi 0.1NNaOH'dır. l/T değerlerini serbest değiĢken (x) ve Ġn k değerlerini bağlı değiĢken (y) olarak grafiğe geçiriniz. olarak yazılır. 300 C. o sıcaklıktaki reaksiyon hız sabitesini (k) hesaplayın ve Tablo 34.1N NaOH miktarıdır. 1. Zaman (dakika.1N NaOH ile titre edin.1. 301 . aspirin ortamda %100 iken harcanan 0. Dört değiĢik sıcaklık kullanıldığı için dört ayrı doğru elde edilir. Renk değiĢimi 1 dakika sabit kalmalıdır.____________________________________________________ Sıcaklık (°C) Sıcaklık (°K) x 1/T eğim (k) zaman"1 (Ġn k) y 0. her sıcaklık (T) için elde edilen doğrunun eğiminden. t) (x) konsantrasyonu (C) Tablo 34.1 N NaOH miktarı (mi).1 N NaOH'e karĢılıktır. OluĢan doğrunun eğim (m). Sonuçların değerlendirilmesi Tablo 34. 0. n (kesiĢim) ve r2 (determinasyon katsayısı) değerlerini hesaplayınız.10 mi aspirin çözeltisine 2-3 damla fenolftalein indikatörü ilave edilip. Ġn C = Ġn Co .2'de gösterdiğiniz.1 N NaOH (B mi) % Kalan etkin madde Ġn C (y) x 100 Tablo 34. Tablo 34.2. zaman (t) değerlerini serbest değiĢken (x) ve Ġn konsantrasyon değerlerini bağlı değiĢken (y) olarak grafiği ve oluĢan doğruların m (eğim).) B = Belli bir zaman sonra örnekteki hidroliz olmuĢ ve olmamıĢ aspirini nötralleĢtiren 0.1' de gösterdiğiniz. Her sıcaklık için aĢağıdaki gibi bir tablo yaparak sonuçlan gösteriniz.2'yi hazırlayın. k = Reaksiyon hız sabiti (zaman1) Co = BaĢlangıçtaki etkin madde konsantrasyonu Bu denkleme göre. Bozulmadan kalan madde = {2AA B ' konsantrasyonu A = Hidroliz baĢlamadan. kesiĢim (n) ve determinasyon katsayısı (r2) değerlerini hesaplayınız. (Aspirin tam hidroliz olduğu zaman harcanan miktar 2Aml0.

derece"') T = Sıcaklık (Kelvin) Tablo 34. Basımevi Ankara 1985) TÜRKÇE LATtNCE ĠNGĠLĠZCE FRANSĠZCA Çözelti Solutio Solution Solution Damla Gutta Drop Goutte Dekoksiyon Decoctum Decoction Decoction Dilaltı tableti Compressi Sııblingual tablet Linguette sublinguales Draje Compress i -obducti Coated tablet Dragee Öğrenci Deneysel ALMANCA Lösung Tropfen Dekokt Lingual Tablette Drage . yorumlayın. 2.Ü. 3. Aktivasyon enerjisi 10 kcal. / R) x (1 / T) S = Frekans faktörü (moleküllerin birbiri ile çarpıĢma sıklığı) Ea = Aktivasyon enerjisi (kcal. Sorular : 1. Sonuçların yorumlanması. Hazırladığınız aspirin çözeltisinin molaritesini ve normalitesini hesaplayın ve deneyde bunun önemini belirtin.mor''den küçük olan reaksiyonlar kolay oluĢacağı için. çözelti oda sıcaklığında daha çabuk bozulacaktır. Aspirin hidrolizinin ortamın pH'sı ile olan iliĢkisini grafik ile göstererek açıklayın.mol"1) R = Gaz sabiti (1.mol"1'den yüksek aktivasyon enerjisine sahip olan reaksiyonlar güç oluĢacağı için.1. kesiĢim değerinden de moleküllerin birbiri ile çarpıĢma sıklığını veren frekans faktörünü hesaplayın. 30 kcal. Kısa Farmasötik Sözlük (Genel ve Endüstriyel Farmasötik Teknoloji ÇalıĢmaları. Tam hidroliz olduğu ve hiç hidroliz olmadığı zamanlardaki baz sarfiyatının farkını açıklayın.Reaksiyon hızı ile sıcaklık arasındaki iliĢki Arrhenius eĢitliği ile tanımlanmaktadır.moı"1. 302 35. EKLER Tablo 35. 4. A. Bu bilgilere dayanarak çözeltinizin dayanıklılığı hakkında yorum yapınız. çözeltideki etkin maddenin %10 kaybolması için geçen zamanı eğimden bulduğunuz k'ya göre hesaplayın. Buna göre çözeltinin dayanıklılığı hakkında yorum yapın. HızlandırılmıĢ stabilite testi hangi durumlarda ve hangi ilaç Ģekillerinde yapılır. çözelti oda sıcaklığında dayanıklıdır. Oda sıcaklığında.987 cal.2'ye göre hesaplamıĢ olduğunuz doğrunun eğiminden aktivasyon enerjisini (Ea).(E. Ġn k = Ġn S . Aspirinin hidroliz reaksiyon denklemini açık formüllerle yazın. 5.

ad lib. a. a. Kısaltmalar a. Ad add.addendo ad libitum arzuya göre admove uygulayın (kullanın) .2.. ilave ediniz addendus. addantur.c. 13*) Latince KarĢılığı Anlamı ante önce auris kulak ana her birinden (eĢit miktarlarda) ante cibos yemeklerden önce ad a' kadar (tamamlayınız) adde.Emülsiyon Extre Granül tniüsyon Kapsül KaĢe Liniment Losyon Müsilaj Merhem Pastil Pat Pilül ġurup Sera Sıvağ Sıvı Su Supozituvar Süspansiyon Tablet Tentür Toz Vajinal tablet Yağ Ovul Emulsio Extractum Granum Infusum Capsula Capsula amylace Linimentum Lotion Muciiago Unguentum Pastillus Pasta PĠlula Sirupus Ceratum Masse Liquor Aqua Supositorium Suspensione Compressi Tinctura Pulvis Compressi vaginales Oleum Ovula Emulsion Extract Granule Infusion Capsule Caclıet Liniment Lotion Mucilage Ointment Lozange Pasta Pili Syrup Cerate Base Liquid Water Suppository Suspension Tablet Tincture Povvder Vaginal tablet Oil Vaginal suppository Emulsion Extrait Granule Infusion Capsule Cachet Liniment Lotion Mucilage Pommade Pastille Pâte Pilule S i rop Cerat Velıicule Liquide Eau Suppositoire Suspension Comprimee Teinture Poudre Pessaire Huile Ovule Emulsion Extrakt Granulat Aufguss Kapsel Staıke-Kapsel Liniment Lotion Sclıleim Salbe Pastille Paste Pille Sinip Wachs Vehikel FlüPig Wasser ZSpfchen Suspension Tablette Tiııktıır Pulver Vaginal Tablette Öl Vaginal kugel 303 Tablo 35. aur aa. Latince Kısaltmalar (Merck IndexEd. adm.

cochleare magnum çorba kaĢığı dolusu coch. çorda chirurgicalis katgüt cito disp! cito dispensetur! derhal kullanınız coch. kaynatınız bulliant c. capsula kapsül cerat. A. charta kağıt. cerat. Mod. cochleare modicum tatlı kaĢığı dolusu . ferv. aq. cochleare amplum çorba kaĢığı dolusu coch. chirurgicalis cerrahi chord chirurg.M. aq. bib.2. ben. hor. dest. Amp. Devamı Kısaltmalar Latince KarĢılığı Anlamı bol. 304 ad saturandum agita albus alternis horis ante meridiem amplus ampulla applicandus aqua aqua bulliens aqua destillata aqua fervens aqua frigida bis bene bibe bis in die talep eden doktora elden teslim ediniz doygunluğa kadar çalkalayınız beyaz iki saatte bir öğleden önce büyük ampul uygulanacak olan su kaynar su distile su sıcak su soğuk su iki defa iyi içecek günde iki defa Tablo 35. kağıt paket chart. ceratum sera chart. aq. cum ile C centum yüz cap. Frig b. ampul. b. charta cerata mumlu kağıt chirurg. Med. ampl. bulliens. capiat hastaya veriniz caps. cochleare medium tatlı kaĢığı dolusu coch. aq. aq.ad man. applicand. ad manus medici ad satur. bulliat. bolus bol Brevis brevis kısa bull. alt. med. Mag. Agit alb. bull.d.i.

alt. 305 Tablo 35. collut. diebus alternis değiĢik günlerde dieb. dulcis tatlı dur. ft. diebus secundus gün aĢın dil. secund. d. dispensetur (ilaç reçetesini) hazırlayınız div.2. comp. zıt contus. dosis bir doz da. dentur tales doses bu dozda veriniz dulc.t. cong. collun. colet. dexter sağ d. fluidus akıcı . fac.p.m. fiat. par. ex modo prescripto reçetedeki tarifine göre (tarzında) Et et ve Ex ex haricen ext.coch. dies bir gün d. detur veriniz dieb. contra -e karĢı. dilue seyreltiniz disp. parv.d. coquatur kaynatınız d. duruĢ sert e. divide bölünüz div. dispensa. Devamı Kısaltmalar Anlamı cochleare parvum cola coletur collunarium collutorium collyrium compositus congius çay kaĢığı dolusu süz süzün burun çözeltisi ağız çözeltisi göz çözeltisi bileĢim galon Latince KarĢılığı cont. collyr.. aeq. contusus ezilmiĢ Coq coque. fervens sıcak filt. dividatur in partes aequales eĢit parçalara bölünüz d. in. fıkra süz fi. fıant yapınız ferv.. dentur veriniz det. da veriniz dent. extractum ekstre f. col.

levis ıĢık. Devamı Kısaltmalar KarĢılığı Anlamı mist. yakında Kal. m. inter cibos öğünler arasında juxt.c. frigidus soğuk garggargarisma gargara Gm. m. Devamı Kısaltmalar Latince KarĢılığı Anlamı flav. liquor likör. mixt.t. hora sommi yatarken hydrarg. pound lev. dict.2. lege artis sanatınıza göre laev. gramma gram grgranum tane. minimum en az 307 Tablo 35. mane sabah M.p. fortis kuvvetli frig. hydrargyrum civa i. parça gran. aydınlık liq. mitte gönderiniz (gönder) mag. laevus sol lb.2. more dicto talimat verildiği gibi min. misçe karıĢtırınız m. lotio losyon m. magnus büyük m. kalium potasyum l.s. juxta yanında. fluidextractum sıvı ekstre fort. mistura karıĢım mixtura karıĢım modo praescripto reçetede yazıldığı gibi mitte tales doses bu dozda gönderiniz Latince .d. libra libre.306 Tablo 35. alkollü çözelti lot. granulatus granüle edilmiĢ gttgutta damla h.a. flavus sarı fldext.

post cibos phial.u.n. post meridiem 308 Tablo 35.o. numara gece tekrarlamayın.l. oculus laevus omn.s. et m. tekrar etmeyin galonun sekizde biri sıvı ölçü birimi. non repetatur 0. pulveres quodque. hor. nebula n.2. man. phiala Plumb. q. optimus o. niger no. Octaris o. pulv. omni hora omn.M. naris Natr. omni mane opt. ppt.n. qq.c. parvus p. partes aequales parv.. Natrium nebul. pro rect. nocte maneque nig. pt. quaeque . Plumbum P. sağ göz sol göz her saatte her sabah en iyi sol göz her iki göz eĢit parçalar küçük yemeklerden sonra ĢiĢe kurĢun öğleden sonra Kısaltmalar Latince KarĢılığı Anlamı p. per os ponderosus praecipitatus pro re nata pro recto perstetur pulvis.r. oculus sinister o.ae. numero noct. oculus uterque p. pond. Devamı burun deliği sodyum nebülizasyon için gece ve sabah siyah sayı. oculus dexter o.d. p. nocte non rep.

v.orig.. rub. rect. rept. S.hor. Sic sıccus ağızdan ağır çöktürülmüĢ quater in die quaque hora quantum rectum quantum sufficiat.op. q. Q.i. Sig. Sat Seat scat. sem. quantum satis quot. q. signetur secundum artem saturatus scatula scatula originalis gerek duyulduğunda.q.R.s.sit. R recen. ren. ihtiyaca göre rektal .a. quoties opus sit quantum voleris recipe recens rectificatus renovetur semel repetatur ruber signa. s.d. qq.

doygun kutu orijinal ambalaj. üretici ambalajı (ve etiket) kurutulmuĢ 309 Tablo 35.n. tekrarlayın kırmızı yazınız.2. secundum naturam sol. solubilis sol.sürdürün toz. (hastaya tarif Ģeklinde) yazılacak sanatınıza göre doymuĢ. Devamı Kısaltmalar Latince KarĢılığı s. solutio Anlamı özelliğine göre çözünür çözelti . her günde dört kez her saat doğru miktar yeterli miktar gereken sıklıkta dilediğiniz kadar çok alınız taze damıtılmıĢ (sadece) bir kere yenilenecek yineleyin. toz edilmiĢ her bir.

9915 6 7.9912 6 4.9963 0.d. ust.19 0.9927 0.80 0. ter. vol. tr.0000 1 0.R.9970 0.9879 0. s. vesp.0000 0 0.i. ult.0000 1. stat.48 0. volatile uçucu Tablo 35.9902 7 8.26 0.71 0.9928 5 4.9985 0.00 0. spiss.9881 .59 0.00 1.9914 0.H. suc. Alkolometrık Tablo (USP 27) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) C. talia böyle (o kadar) tere ovunuz ter in die günde üç kere tinctura tentür tritura seyreltiniz ultime son olarak unctus sıyrılmıĢ unguentum merhem ustus yanık.9956 0. ut dict.56°C de 15 .9956 3 3. sum.9894 0. ung.9901 0.56° 15. S.V. spir. tab.24 0.76 0. yanmıĢ ut dictum tarif edildiği gibi vel veya vesper akĢam volatilis.0000 1.51 0.56°C'de 25° 15. syr.61 0. t.9911 0.solv.9928 5 6.OH vüzdesi Havadaki i özgül CHsOH vüzdesi Havadaki özgül ağırlık aj ġırlık Hacim Ağırlık 25° Ağırlık Hacim olarak olarak 25°'de 15 ..9945 4 3.9985 1 1.9945 0.56° 0 0. tal. unct.56° 'de 15.9942 4 5. ungt.9896 7 5.00 0. sumendus alınız.9970 2 2. tales.o.. ss.56° 'de olarak olarak 25°'de 15.9941 0. tinct. V. trit.9981 0.9963 3 2. alınacak spiritus vini rectifıcatus alkol syrupus Ģurup tabella tablet talis.s.80 0.3.39 0.00 1.9981 2 1.9927 0. 310 solve çözünüz si opus sit ihtiyaç olduğunda sipiritus spirit spissum kurutulmuĢ semis yarım statim derhal succus sebze veya meyve özsuyu sume.

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

6.42 7.23 8.05 8.86 9.68 10.50 11.32 12.14 12.96 13.79 14.61 15.44 16.27 17.10 17.93 i 8.77 19.60 20.44 21.29 22.13 22.97 23.82 24.67 25.52 26.38 27.24 28.10 28.97 29.84 30.72 3 1.60 32.48 33.36 34.25: 35.15 36.05 36.96 37.87 38.78 39.70 40.62

0.9888 0.9875 0.9862 0.9850 0.9838 0.9826 0.9814 0.9802 0.9790 0.9778 0.9767 0.9756 0.9744 0.9733 0.9721 0.9710 0.9698 0.9685 0.9673 0.9661 0.9648 0.9635 0.9622 0.9609 0.9595 0.9581 0.9567 0.9552 0.9537 0.9521 0.9506 0.9489 0.9473 0.9456 0.9439 0.9421 0.9403 0.9385 0.9366 0.9348 0.9328

0.9890 0.9878 0.9866 0.9854 0.9843 0.9832 0.9821 0.9810 0.9800 0.9789 0.9779 0.9769 0.9759 0.9749 0.9739 0.9729 0.9719 0.9708 0.9697 0.9687 0.9676 0.9664 0.9653 0.9641 0.9629 0.9617 0.9604 0.9590 0.9576 0.9562 0.9548 0.9533 0.9517 0.9501 0.9485 0.9469 0.9452 0.9434 0.9417 0.9399 0.9380

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

9.94 11.17 12.39 13.61 14.83 16.05 17.26 18.47 19.68 20.88 22.08 23.28 24.47 25.66 26.85 28.03 29.21 30.39 31.56 32.72 33.88 35.03 36.18 37.32 38.46 39.59 40.72 41.83 42.94 44.05 45.15 46.24 47.33 48.41 49.48 50.55 51.61 52.66 53,71 54.75 55.78

0.9863 0.9867 0.9848 0.9852 0.9833 0.9839 0.9818 0.9825 0.9804 0.9812 0.9789 0.9799 0.9776 0.9787 0.9762 0.9774 0.9748 0.9763 0.9734 0.9751 0.9720 0.9738 0.9706 0.9726 0.9692 0.9714 0.9677 0.9701 0.9663 0.9688 0.9648 0.9675 0.9633 0.9662 0.9617 0.9648 0.9601 0.9653 0.9585 0.9620 0.9568 0.9605 0.9551 0.9590 0.9534 0.9574 0.9516 0.9558 0.9498 0.9541 0.9480 0.9524 0.9461 0.9506 0.9442 0.9488 0.9422 0.9470 0.9402 0.9451 0.9382 0.9432 0.9362 0.9412 0.9341 0.9392 0.9320 0.9372 0.9299 0.9352 0.9278 0.9331 0.9256 0.9310 0.9235 0.9289 0.9213 0.9268 0.9191 0.9246 0.9169 0.9225

49 50 311

41.55 42.49

0.9309 0.9289

0.9361 0.9342

49 50

56,81 57.83

0.9147 0.9203 0.9124 0.9181

Tablo 35.3. Devamı (1) C,H,OH (2) (3) (4) (5) (6) (V) (8) vüzdesi Havadaki özgül C,H,OH vüzdesi Havadaki özgül ağırlık ağırlık Hacim Ağırlık Ağırlık Hacim olarak olarak 25°'de 15.56° 'de olarak olarak 25°'de 15.56°'de 15.56°C'de 25° 15.56° 15.56°C'de 25° 15.56° 51 43.43 0.9269 0.9322 51 58.84 0.9102 0.9159 52 44.37 0.9248 0.9302 52 59.85 0.9079 0.9137 53 45.33 0.9228 0.9282 53 60.85 0.9056 0.9114 54 46.28 0.9207 0.9262 54 61.85 0.9033 0.9092 55 47.25 0.9185 0.9241 55 62.84 0.9010 0.9069 56 48.21 0.9164 0.9220 56 63.82 0.8987 0.9046 57 49.19 0.9142 0.9199 57 64.80 Q.8964 0.9024 58 50.17 0.9120 0.9177 58 65.77 0.8941 0.9001 59 51.15 0.9098 0.9155 59 66.73 0.8918 0.8978 60 52.15 0.9076 0.9133 60 67.79 0.8895 0.8955 61 53.15 0.9053 0.9111 61 68.64 0.8871 0.8932 62 54.15 0.9030 0.9088 62 69.59 0.8848 0.8909 63 55.17 0.9006 0.9065 63 70.52 0.8824 0.8886 64 56.18 0.8983 0.9042 64 71.46 0.8801 0.8862 65 57.21 0.8959 0.9019 65 72.38 0.8777 0.8839 66 58.24 0.8936 0.8995 66 73.30 0.8753 0.8815 67 59.28 0.8911 0.8972 67 74.21 0.8729 0.8792 68 60.33 0.8887 0.8948 68 75.12 0.8706 0.8768 69 61.38 0.8862 0.8923 69 76.02 0.8682 0.8745 70 62.44 0.8837 0.8899 70 76.91 0.8658 0.8721 71 63.51 0.8812 0.8874 71 77.79 0.8634 0.8697 72 64.59 0.8787 0.8848 72 78.67 0.8609 0.8673 73 65.67 0.8761 0.8823 73 79.54 0.8585' 0.8649 74 66.77 0.8735 0.8797 74 80.41 0.8561 0.8625 75 67.87 0.8709 0.8771 75 81.27 0.8537 0.8601 76 68.98 0.8682 0.8745 76 82.12 0.8512 0.8576 77 70.10 0.8655 0.8718 77 82.97 0.8488 0.8552 78 71.23 0.8628 0.8691 78 83.81 0.8463 0.8528 79 72.38 0.8600 0.8664 79 84.64 0.8439 08503

80 81 .82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 312

73.53 74.69 75.86 77.04 78.23 79.44 80.66 81.90 83.14 84.41 85:69 86.99 88.31 89.65 91.03 92.42 93.85 95.32 96.82 98.38 100.00

0.8572 0.8636 0.8544 0.8608 0.8516 0.8580 0.8487 0.8551 0.8458 0.8522 0.8428 0.8493 0.8397 0.8462 0.8367 0.8432 0.8335 0.8401 0.8303 0.8369 0.8271 0.8336 0.8237 0.8303 0.8202 0.8268 0.8167 0.8233 0.8130 0.8196 0.8092 0.8158 0.8053 0.8118 0.8011 0.8077 0.7968 0.8033 0.7921 0.7986 0.7871 0.7936

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

85.46 86.28 87.08 87.89 88.68 89.46 90.24 91.01 91.77 92.52 93.25 93.98 94.70 95.41 96:10 96.79 97.46 98.12 98.76 99.39 100.00

0.8414 0.8389 0.8364 0.8339 0.8314 0.8288 0.8263 0.8237 0.8211 0.8184 0.8158 0.8131 0.8104 0.8076 0.8048 0.8020 0.7992 0.7962 0.7932 0.7902 0.7871

0.8479 0.8454 0.8429 0.8404 0.8379 0.8354 0.8328 0.8303 0.8276 0.8250 0.8224 0.8197 0.8170 0.8142 0.8114 0.8086 0.8057 0.8028 0.7998 0.7967 0.7936

Tablo 35.4. Termometrik eĢitlikler (Sıcaklık Cetveli) (Merck Index Ed.l3th) Sembol isimlendirme Sıfır noktası Suyun donma Standart noktası atmosfer basınçta suyun kaynama noktası °C °K Celsius derece veya santigrat Kelvin veya santigrat derecede mutlak sıcaklık °F Fahrenheit derece -178°C + 32°F 212°F Suyun donma 0°C noktası Mutlak sıfır 273.15°K 373.15°K 100°C

Tablo 35.5. Termometrik eĢitlikler. (AĢağıdaki formüller sıcaklıkların bir skaladan diğerine çevrilmesinde kullanılabilir) (Merck Index Ed. 13th ) Verilen istenilen sıcaklık °K °F C °C °K °F K-273.15 0.556F-17.8 313 Tablo 35.6. Yunan alfabesi (Merck Index 13lh) Harfin ismi alpha beta Büyük Küçük TransHarfin Büyük Küçük Transliterasyon(*) harfi harfi literasyon ismi harfi harfi A a a nu N V n B 6 veya P b xi X y 5 s ç n e l K X g d e (kısa) z omicron 0 pi rho sigma n p 2 T 0 o (kısa) C + 273.15 K 0.556F +255.3 1.8C + 32 1.8K-459.4 F

sıcaklık °C

gamma r delta A epsilon E zeta Z eta H

e (uzun) tau th i k,c 1 m

theta 0 iota I kappa K lambda A mu M

upsilon Y phi 0> chi X psi omega n

71 P P r ç veya s \J t T U y f X eh (Almancadaki gibi) ps o(uzun)

Transliterasyon : Yabancı yazıların, okunuĢları dikkate alınmadan harf harf aktarılması, harf çevirisi. Tablo 35.7. Romen Rakamları (Merck Index 13"') II I1 2 3 4 XX XXX XL L LX 60 LXX 70 LXXX 80 20 30 CC ece 40 50 CD D DC DCC DCCC 90 III IV V5 VI 6 7 8 xc IC 99 100 CM 900 XM 990 M 1000 C VII VIII IX 9 X 10

200 300 314

400 500 600

700

800

Tablo 35.8. SI Temel Birimleri (EP 5) Miktar Ġsim Uzunluk j Kütle Zaman Birim Sembol Ġsim 1 m t metre Sembol m Tanım Metre, ıĢığın vakum altında bir saniyenin 1/299 792 458'lik bir zaman dilimi içerisinde" kat ettiği mesafe Kilogram, kilogramın uluslararası prototipinin kütlesine eĢittir. Saniye, sezyum-133 atomunun temel Ģeklinin iki aĢırı saf seviyesi arasında geçiĢe uyan radyasyonun 9 192 631 770 periyotluk süresidir. Amper, ihmal edilebilir dairesel çapraz-kisımli sonsuz uzunlukta iki düz paralel iletkenle beslenen ve vakumda birbirinden 1 metre uzaklıkta yerleĢtirildiğinde bu iki iletken arasında metre uzunluk baĢına 2 X 10* newton'luk bir güce eĢit olarak meydana gelecek sabit akımdır. Kelvin, suyun üçlü noktasının termodinamik sıcaklığının 1/273.16'lık kısmıdır. Mol, karbon-12'nin 0.012 kilogramında bulunan atomları gibi bir çok temel birimi taĢıyan sistemin madde miktarıdır* Candela, verilen bir doğrultuda 540 x 10" hertz dalga boyunda monokromatik radyasyon yayan bir kaynağın ıĢık yoğunluğudur ve o doğrultudaki enerji yoğunluğu steradian baĢına 1/683 vvatt'dır

kilogram kg saniye s

Elektrik akımı

I

amper

A

Termodinamik T sıcaklık Madde miktarı n

kelvin mol

K mol

IĢık yoğunluğu iv

candela cd

* Mol kullanıldığında, temel birimler tarif edilmeli ve atomlar, moleküller, iyonlar, elektronlar, diğer partiküller veya bu gibi partiküllerin belirtilmiĢ grupları olabilmelidir (1) Uluslararası Sistemde kullanılan birimlerin tanımları Bureau International des Poids et Mesures, Pavillon de Breteuil, F-92310 Sevres tarafından basılmıĢ broĢürde verilmiĢtir. OJ Tablo 35.9. Avrupa Farmakopesinde kullanılan SI birimleri ve diğer birimler ile eĢdeğerliği (EP 5) Miktar tıim Birim Sentbol SltcnMĠbiriırılvri t>t^«r SI birimleri Uiger biTbntcriıı SI birlnrkrine

.m* atro.ıjıeJıî nırtrt ne»t.Ui' N.1 ml'as mVs ıpJ. 10'1'a-s 111'N.s'. um ı.m hasma bir m- dönüĢümü >• nlkrunrin A.sIs' ltrt-'s. metr* kare & V « r mare hür krt.s" NnıskıT ĠSI .MiR.^1 N. in'mV .ki. 10' J ĠOĠ.s" m.m.Kfl'a. iıfNms' llfj-j 1 Qd .1 rr.m Itrjî .cra'.IO'W.kSS' 1 *n . IĠ.m iiv m! m1 Hz ms' kert' (■■m).s' N.133.m'.10" % Abftarbe 1I02 D firay Oy . \aa'i .|iunluk V mene l.v IH" . 1 e-mu* 1«* N Mın/cm'.101 325 fa 101.4 1ġ»8J Akım yayan göç P watt W m'ke. 1 riin™.m Hık Kuvvet Ftisırç V F P m.1 cmJ.1 Hfı lmmH( .^5" 1 dın^m .UTm' mrtrv küp kg-m1 bas'iia k iktiranı sür.lff'kıtm" 1 mi. n.olarak ifadeli Dalga sayiM Dalga boyu Al ar Hacım (•Ye karıĢ ¥ı.894 75T kl'a Dinamik vıskozltc Kinematik vııkttite Knerjı W pbMal ianıytüanıyi'de ııiı'tte kart fa.im1 1 d> . s N m. lcm". 133.322 387 1>1 1 Tnrr.125 kl»a Ihar-Hm-0.323 3öt 1» 1 psi .s ttsm* 11».

60 sn 1 s . Birimlerin ondalık katlan ve altkatları (EP 5) Faktör Önek Sembol Faktör Önek Sembol 10* eksa E 10* desı d .k|t.11.J A' VA1. mfirc kvtp kg-m' babına k ibranı kj. ĠM .s 1 Cı .n!1 1 g 1 -i ıv'ıim».10" nmlnı' 0 A coulomfc c bel«tel A. Uluslararası sistem ile kullanılan birimler (EP 5) Miktar Süre Düz açı Hacim Kütle Çevirim Frekansı Birim Süre dakika saat gün derece litre ton dakikada dönme 1 t r.1 dtıv1 ~ lû-1 m3 1 t .ra-1 1 ımıM ..3600 sn 1 gün -24 s 8fi 400 sn l°«m/I8ÛSrad 1 1 . 316 Tablo 35. eU'ktromntıv güç BMttrik rezistansı EU-ktnk miktarı Hır radynnüklıtırs jktivıtrti Konsantrasyon c (bir madden ini. V KA- Tablo 35.l yayılan encrjinir.k(H4.1 kfim» m«tre küpb^mı nvnl tvxA/ m'1 mtıl.1 volt V mJ.17-10* »ıi 37-lff's1 K »hm u m-..! Elektrik potir&ıyeli.W kg 1 r/dak .60 dak . ınolsr konsantrasyon Kütle knn&antrasv™.dak Sembol dak s gün SI birimleri değeri 1 dak .(1/60) s.10.1 mtVirtt .

96 9.62 2.74 2.694 1.690 1.09 2.81 2.36 3.71 2.50 2.54 5..50 0.13 2.75 4.25 10 .816 2.05 0.685 1.78 3.20 2. Sümbüloğlu V.30 6.741 2.06 2.83 2.90 18 .687 1..76 2.72 2.10 0.10 2.72 2.82 23 .82 3.71 31.49 2.12.03 6 .35 3.08 2.72 3.76 3.01 1 1.81 24 .98 15 .09 2.86 20 .88 19 .72 2.706 1.80 .31 2.05 0.700 1.60 2.55 2.692 1.16 2.57 2.01 0.025 0.00 3.94 2.58 2.68 3.90 2.11 12 .65 3.718 1.689 1.71 2.84 4 .36 4.83 22 .13 2. 1988) t TABLOSU Tek Yönlü Testte Serbestlik 0.92 4.686 1.711 1.02 0.765 2.95 16 .07 2.25 0.697 1.92 3 .685 1.82 63.06 13 .695 1.18 4.10* 10* 10ıJ 10" iû-f 102 10: 317 peta P tera T (Jiga C raega M kilo k hekto h deka da ıos ıo-' 10" 10" 10"u ll?a &anti c mili m mikro M nano n piko P atto 104* femto f Tablo 35.84 21 .52 2.90 3. Biyoistatistik.80 2.53 2.000 6.23 2.45 3.86 2.92 17 .73 2.14 3. Student t tablosu (Sümbüloğlu K.727 2.02 2.34 12.14 2.73 2.60 5 .691 1.54 2.77 2.688 1.07 2.78 2.703 1.51 2.01 14 .75 2.66 2 0.12 2.57 3.686 1.50 8 .17 11 .18 2.005 Derecesi Çift Yönlü Testte 0.26 2.36 9 .688 1.75 2.11 2.71 7 .

71 2.65 1.07 456 46 53.59 2.65 1.98 1.675 .65 2.14 0.3 0.08 0.05 1.0 o.96 1.96 2.66 1.64 1.4 7.5 3.78 2.39 2.00 1.679 .65 1.02 1.3 0.683 .» 23.69 2.76 2.72 2.681 .684 .9 5.67 2.48 2.64 3.684 .66 1.10 4.99 1.0 0.82 S44 206.96 1.02 1.66 2.46 2.678 .674 .47 2.682 .69 2.2 312.35 2.75 2.7 0.SĠ 0 18 6.71 2.99 1.41 1.63 2.97 1.29 2.675 .66 1.98 1.17 1.7 0.9 5.70 2.68 2.49 E 0.62 2.98 1.44 2.34 2.06 1.10 1.07 3.08 6.40 2.66 1.36 2.25 26 27 28 29 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 125 150 200 300 400 500 1000 oe 318 .70 0.97 1.678 .33 2.33 2.47 2.6 1.41 2.58 Tablo 35.35 2.58 2.676 .7 0.683 .65 1.65 1.12 694.22 V ar.683 .13 48 18B22 0.3 0.674 .06 1. Izotonik değerler tablosu (Physical Pharmacy) Substance AJcohol.67 2.37 2.76 2.61 2.38 2.34 2.46 2.60 2.04 1.70 2.18 0.3 3.66 1.11 4.50 368.70 2.29 4.01 1.63 2.59 2.68 2.5 .n 3.17 5.7 0.680 .97 1.676 .77 2.05 1.13 0.68 2.06 10.36 2.6 36 0.9 301.70 2.79 2.00 1.674 1.677 .13.03 1.677 .18 0.79 176.64 2.04 1.38 2.59 2.11 0.677 .42 2.48 2.1* t.68 2.684 .675 .33 2.71 2. dehydrated Amiflophylllne Ammonıum chloride Amphetamine sulfate (beıuednne sullate) Anlipyhne Antistine hydrochlorıde (anU20Ġine hydrochlofide) Apomorphine hydrocriloride Ascorbic acid Atropine sullate Aureomycin hydrochloride Barnılal sodıum UW 46.0 0.

25 0.2O 6.7 0.7 0.2 4.0 0.6 5.20 67 0.13 0.08 0.7 0.3 0.16 0.7 3.20 0.3 0.47 Cocaıne hydrochloride 339.30 Caınphor 152.7 0.H20 198.3 0.09 6.50 Mtnlhol 156.12 8.6 3.5 3.7 .04 5.30 0.11 5.6 3.4 0.0 0.0 0.7 0.14 6.29 1.7 0.19 3.8 3.69 Imecholyl chloride) 0.92 (nupercaine hydrochloride) Emeline hydrochloride 553.52 (mercury bicfıloride) Mercuric cyanide 252.3 0.6 0.7 0.8 3.66 Ethylhydrocupreıne hydrochloride 376.0 147^03 Calcium gluconale 448.2 1.3 0.16 0 18 0.16 0 18 0.05 8.32 10.2 0.10 2.77 Uethacholine chloride 195.14 5.7 0.18 7.9 2.0 0.17 0.1 0.09 6.8 0.23 0.28 17.9 2.18 0.30 5.56 Ephedrıne hydrochloride 201.29 0.95 (butyn sulfate) Calicine 194.11 9.92 (opiocnin) Ethyimorphint hydrochloride (dionın) 385.84 Butacaine sullate 710.14 6.11 10.84 (tuphthalmine hydrochlorıde) Fluoresceın sodium 376 Glycerin 92.50 16.3 0 18 11.10 0.3 0.22 2.3 0.0 0.23 0.06 8.09 7.17 5.08 3.8 0.17 Dibucaıne hydrochloride 379.29 Epinephrırıe hydrochloride 219.20 0 10 0.5 1.13 4.3 3.07 0.09 4.Senadryl hydrochlorlde 291 81 (dıphenhydramıne hydrochloride) 8orıc acıd 61.23 Chloramphenıcol (chloromyeetin) 323.5 • 3.06 10.9 __ 4.12 3.69 Ephedrine sulfate 428.6 1.26 Meperidine hydrochloride 283.88 Eucaıropine hydrochloride 327.12 7.8 3.34 3.0 0.4 4.3 0.12 0.0 0.31 0.51 0.3 0.8 1.7 0.31 Magnesium sultate ■ 7HjO 246.09 2.17 0.3 0.14 4.4 0.34 0.20 5.9 1.3 0.3 0.7 2.7 0 10 6.08 3.16 0.7 0.54 Epinephrine bıtartrate 333.15 5.08 2.79 (dcmsrol hydrochloride) Uercurtc chloride 271.39 Calcium lactale 308.7 0.09 Homalropıne hydrobromide 356.24 0.19 Calicine and sodium benzoale Calcıum chloride ■ 2H.6 1.26 Laclose 360.17 0.9 3.14 Chiorobulanol (chloretone) 177.81 Cupric sulfate ■ 5H2O 249.2 2.6S Uercuric succinimide 396.5 6.69 Deiüose .10 5.7 0.

3 6.4 ~ 3.18 376~84 0.16 S.22 4.09 0.11 0.2 .0 0. devamı Substance MW Phenooarö'lal sodium 254.25 3.46 Physostigmme sulfate 648.22 Phenol 94.15 0.24 3.3 E V ir.06 0.21 7.35 11.82 0.13.0 3.85 0.27 6.11 0.20 0.9 3.4 0.0 0.0 0.02 Procaine hydrochloride 272.13 372.2 0.3 0.9 0.7 0.06 — 303.33 11.26 0.15 758.20 8.12 4.55 Potassıum lodide 166.69 0.7 0.12 0.12 3.8 3.7 0.11 1.3 0.89 Sodium acid phosphate 138.11 3.14 4.10 0.6 0.09 3.3 0 20 3.91 Ouinıne and urea hydrochlorıde 547.73 0.3 0.8 7.18 35 0.08 0 16 3.Uethamphetamine hydrxhloride (desoxyephedrine hydrochloride) Uetycaine hydrochloride Mild silver protein Uorphine hydrochloride Uorphine sullate Haptuzoline hydrochloride Iprıvme h/drochloride) ^eomycın sulfate Seostigmine bromide Iprosliemine bromide) Vicotinamide 'enicillin G potassium 3enicillin G Procaine inicinin G sodium ^nacaine hydrochlorıde Iholocaıne hydrochloride) 319 Tablo 35.2 3.71 356.3 6.9 0.32 9.08 5.19 3.0 292.3 0.4 0.76 25.27 Potassium acid phosphate 136.7 0.9 3.7 0." 0.32 (hyoscine hydrobromide) Silver itilme 169.38 352.3 0.47 588.34 11.3 0.11 Phertylephrın* hyrjrochloriae 203.45 3.40 13.23 7.3 __ 0.0 023 7.0) 189.7 0.20 0.24 8.3 0.08 3.14 7.14 3.07 3.3 0.0 0.22 6.48 Scopolamine hydrobromıde 438.4 0.11 3.82 0.67 (neosyneohrin* Yıydrochloridt) Physostigmın* saiicylate 413.1 0.14 246.3 0.14 3.43 14.00 (NaH.) Potassıum chlonde 74.0 0.7 6.18 0.P04H.2 122.0 5.7 0.7 0.13 (KHjPO.0 4.11 0.13 4.37 12.45 Pilocarpinc nıtrate 271.77 Ouinine hydrochlorida 396.5 3.7 6.0 5.20 1.3 0.18 0.

4 268.31 4.22 7.7 0.21 0.38 3.06 0.05 __ 342.2.3 0.7 0.23 7.1 0.23 3.38 4.7 0.92 0.65 21.3 0.14 4.2 480.42 14.13 3.09 .18 6.29 555.9 172.4 84.30 7.7 0.7 0.82 0.65 21.42 14.o 0.Sodium benioate Sodium btcarbonate Sodium bısulfite Sodium borate-lOHjO Sodium chloride Sodium iodide Sodium nitrate Sodium pbosphate.98 0.0 0.30 0.3 0.11 3.7 381.4 126.58 3.29 0.44 0.08 2.05 0.07 061 20.07 0.25 9.0 0.25 4.27 024 a.18 6.83 0.3 0.36 3.17 46 358.7 0.4 85.17 3.9 0.0 291.4 178.39 13.9 __ 0.4 58.22 7.02 __ 300.04 6.14 3.0 144.3 0.23 7.7 0.3 0.6 254.24 3.7 0.14 3.03 1.36 3.15 5.8 60.37 5.00 0.07 2.84 287.3 0.14 3.5 MW : Etkin maddenin molekül ağırlığı E V : Etkin maddenin sodyum klorür eĢdeğeri : 0.43 0.61 20.11 0.08 4.35 2.S6 0.25 0.33 0.0 0.6 96.45 1.8 286. «x&iccated Slreptomycin suilate SUong silver protein Sucrose Sullacelamıde sodium Sulladiazint sodium Sulfamerajıne sodium Sullanilamıda Sulfalhiazöle sodium Tannic acid Tetracaine hydrochloride (pontocaine hydroch(oride) Tetracycline hydrochloride Tripelennamine hydrochloridt (pyribenzamıne hydrochloride) ürea Zinc chlorid* Zinc phenolsulfonate Zinc !ullalf7H.2 104.05 1.59 19.4 272.92 0.06 139.0 0.0 0.08 0.4 149.00 33.53 17.7 0.3 0.13 4.3 0.0 __ 0.62 20.29 9.68 22.3 g etkin maddeye (%1 'lik çözeltinin 1 fluid ounce içindeki madde ağırlığı) suyun ilavesiyle hazırlanan izotonik çözeltinin mi olarak hacmi .39 34 141.3 0.22 7.21 0.8 1457.7 0.08 2.01 0. anhydrous Sodium phosphate-2HjO Sodium phosphale-7HjO Sodium phosphate'12H20 Sodium propıonale Sodium sulfite.13 22 304.7 0.1 0.40 13.0 0.11 5.0 0.

14.tr? ' n n-1 Varyasyon Katsayısı Standart Hata V= Üx100 '■' : Örneklerin aldıkları değerlerin karelerinin toplamı ■-i : Örneklerin aldıkları değerlerin toplamı n : Örnek sayısı V : Varyasyon katsayısı S : Standart sapma X : Örneklem ortalaması x : Standart hata S : Standart sapma n : Örnek sayısı ' : Evren ortalaması Evren ortalaması güven sınırları Y— •*^. Sümbüloğlu V.. Elek numaralan (değerler mikrometre olarak verilmiĢtir)(EP 5) Aralıkların Toleransı cieK numaraları Bir aralık Ortalama için maksimum aralıkların (Aralıkların tolerans toleransı standart ölçüleri) +X ±Y 11200 770 350 8000 600 250 5600 470 180 4000 370 130 2800 290 90 2000 230 70 1400 180 50 1000 140 30 710 112 25 Tel Çaplan Ortalama Önerilen Kabul elek geniĢliği standart edilebilir toleransı ölçüler sınırlar +Z d dmaks dmin 560 2500 2900 2100 430 2000 2300 1700 320 1600 1900 1300 250 1400 1700 1200 190 1120 1300 950 150 900 1040 770 110 710 820 600 90 560 640 480 69 450 520 380 . Ġstatistiksel değerlendirme formülleri (Sümbüloğlu K.: Örneklem ortalaması 3? : Standart hata t : Seçilen yanılma düzeyi (a ) ve n-1 serbestlik derecesinde t tablosundaki değer 321 Tablo 35. Biyoistatistik.ATg /!: Etkin maddenin %1 'lik çözeltisinin donma noktası alçalması Lise : Kan ve gözyaĢı sıvısı ile izotonik konsantrasyondaki etkin maddenin molar donma noktası alçalması 320 Tablo 35.. 1988) Formül Açıklamalar S : Standart sapma Standart sapma s.15.

5 87 24.6 5.5 51 .2H2O K2Cr04 Pb(NO3)2 Na2CO3.5 44 20 20 100 20 45 47 50.4 ZnSO4.9 7.6H2O K2CO3 2H2O K2CO3.49 NH4C1 24.16.500 355 250 180 125 90 63 45 38 322 89 72 58 47 38 32 26 22 — 18 13 9.1 84 86 NaC2H3O2.8 4. 2H2O KNO2 KCNS Nal Ca(NO3)2.8 T12SO4 104.4H2O NaHSO4.5 31 20 20 10 5 20 18.5 88.7 3.5 43 18.6H2O CaCl2.9 NH4C1 NH4C1 (NH4)2SO4 (NH4)2SO4 KBr KHSO4 Na2CO3.7 84.6H2O CrO3 CaCl2.H2O KC2H3O2 KF NaBr CaCl2.5 35 35 38 42 32.1 81.H2O 24 168 20 20 100 100 /o nem 9 13 15 20 NaC103 (NH4).10H2O NaBrO3 NaCl.3 (NH4)2SO4 39.6H2O ZnNO3. KNO3 ve NaNO3 16.10H2O BaCl2.5 81 81.6H2O CaCl2.8 24.5H2O 22.6H2O CaCl2. Vı H2O KC2H3O2 LĠC1.39 30. Bazı katı maddelerin aĢın doygun sulu çözeltilerinin kapalı bir sistemde ve belirtilen sıcaklıkta sağladıkları % nem oranları (CRC Handbook and Chemistıy and Physics 57lh ed) Katı faz t°C H3PO4.6 3.5 88 20 20 20 88 90 92 103.7H2O 52 24.9 Na.1 -- 54 43 34 27 22 18 15 13 - 315 224 160 125 90 63 45 32 30 360 260 190 150 104 72 52 37 35 270 190 130 106 77 5438 27 24 Tablo 35.5 79.4 18.SO4 H2C2O4.5 92 24. 2H2O 20 108 20 20 20 25 30 20 25 30 20 20 Katı faz t°C /o nem 75 75 76 76 78 79.3H2O 20 22.3 77.S2O3.

00 0.7 95 95 96.67 0.45 1.29 .7H2O Na2HPO4.14 Bizmut subsalisilat 0.5 56 18.24 0.2 TINO-.9 93 93 93. Bazı madde ve ekstrelerin yer tutma faktörleri Witepsol için Yer tutma faktörü Madde adı Alum Aminofilin Aminopirin Anestezin Aspirin Atropin sülfat Balıknefsi Barbital Belladon ekstresi Benzoik asit Beyaz balmumu Bizmut subgallat Bizmut subnitrat Borik asit Çinko oksit Çinko sülfat Kakao yağı için Yer tutma faktörü (f) (f) 0.00 0.68 0.3 98. 72.6 Pb(NO3)2 69.15-0.29 0.7 100.1 94.84 0.6 TICI 100.28 0.5 56 100 20 20 20 30 100 25 20 58 65 66 56.4H2O Mg(NO3)2.2 ZnSO4.40 0.78 0.50 0.5 52 18.67 0.67 1.12H2O 20 68.7 Tablo 35.50 Bizmut subkarbonat 0.75 0.17.78 0.2H2O Mg(C2H3O2)2.00 0.10H2O NH4H2PO4 Na2SO3.57 0.5H2O 71.4H2O NaNO2 NH4CI ve KNO3 KBr NH4C1 ve KNO3 NH4CI ve KNO3 323 20 100 52 54 K2HPO4 NH4H2PO4 NH4H2PO4 Na2SO4.NaCr2O72H2O Mg(NO3)2.6H2O Ki NaBr.01 0.19 0.70 0.63 1.37 0.1 99.75 1.87 0.7H2O NaF 20 30 25 20 20 5 20 100 20 20 92 92.87 0.6 98 98 24.25 0.2 CuSO4.33 0.71 0.6H20 NaC103 Ca(NO3)2.

50 - 0.74 Kakao yağı için Yer tutma faktörü VVitepsol için Yer tutma faktörü (f) (f) 0.65 0.80 0.67 0.49 1.71 0.83 1.91 Kodein hidroklorür 0.78 0.78 Fenol Gallik asit Gliserin Hidrokortizon Hintyağı Ihtiyol iyot Kafur Kafein Katı parafın Kinin hidroklorür Kloral hidrat Kodein fosfat 324 Tablo 35.23 0.35 0.80 Hamamelis ekstresi 0.83 0.76 0.68 0.00 0.85 0.75 1.83 0.97 0.81 1.90 0.65 0.76 1.90 0.53 0.44 0.Efedrin hidroklorür 0.62 Papaverin hidroklorür 0.17.77 0.72 Sodyum fenobarbital - . Devamı Madde adı Kokain hidroklorür Mentol Morfin Hidroklorür Opium (toz) Parasetamol Peru balsamı Potasyum iyodür Prokain Rezorsin ġahsilik asit Salol Sitrik asit Sodyum bromür Sulfatiyazol 0.12 0.78 1.25 0.90 0.71 0.00 0.28 1.84 0.62 0.00 0.71 0.

Tannik asit Tetrasiklin hidroklorür 325

0,61

0,68 -

ġekil 35.1a. Grafik kağıtları, (milimetrik kağıt) i I Kitap formatına bağlı olarak küçültülmüĢtür. 326 ġekil 35.1b. Grafik kağıtları.. (2 log x mm (Chart Well - Graph Data Ref. 5521) * Kitap formatına bağlı olarak küçültülmüĢtür. 327 ġekil 35.1c. Grafik kağıtlan. (Weibull - log-olasılık)* oooo //// // /// //»90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 -40.00 30.00 20.00 ... .......^--"""" ^___.----" I

5.00 -

3.00 2.00

0.50 -

0.30 0.20 ĠDÎ ıll cc >n ı 0.10 * Kitap formatına bağlı olarak kiiçültülmOĢtflr. 328 ġekil 35.2. Üçgen faz diyagramı 100% 20% V\ÂAAaaAaAA B 329 KAYNAKLAR Ağabeyoğlu, Ġ., Doğanay, T., Çelebi, N., Acartürk, F., Üstün, G., Ocak, F., ĠĢcanoğlu, M., Erden, N., Takka, S., Ataberk, P., Ocak,- Ö., Değim, T., Değim, Z., KıĢlal, Ö. "Farmasötik Teknoloji Laboratuvar Elkitabı" 2.Baskı, Ankara, 1990. Ağabeyoğlu Ġ., Çelebi N., Ocak F.. Değim T., Takka S., Teksin Z.ġ., Uslu A., Parlatan Z., Ġmren S.G., Doğanay T., Acartürk F., Ocak Ö.H., Değim Z.G., Türkoğlu A., CoĢkun Ö., Yetkin G., Senkoylu A., Sever S., "Farmasötik Teknoloji Laboratuar El Kitabı" 3.Baskı, Ertem Matbaa,

Ankara, 1999. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Parenteral Çözelti Merkezi, Hemodiyaliz Çözeltisi. Aulton, A.E., "Pharmaceutics, The Science of Dosâge Form Design", 2nd ed., Churchill Livingstone, Edinburg - London - New York - Oxford Philadelphia - St Louis - Sydney - Toronto, 2002. Avis K.E., Lachman L., Lieberman H.A., "Pharmaceutical Dosage Forms: Parenteral medications", Volume 1, Marcel Dekker, Inc., New York, 1984. Avis K.E., Lachman L., Lieberman H.A., "Pharmaceutical Dosage Forms: Parenteral Medications", Volume 2, Marcel Dekker, Inc., New York, 1984. Banakar U.V., "Pharmaceutical Dissolution Testing", Marcel Dekker, Inc., NewYork, 1991. Barry, B.W., "Dermatological Formulations", Marcel Dekker, Inc., New York-Basel, 1983. Baykara T., "Eczanelerde Ġlaç Üretimi - I Katı Ġlaç ġekillerinden Kapsüllerin Eczanelerde Hazırlanması", TEB 6. Bölge Samsun Eczacı Odası Dergisi, s.22, Ocak 1987. Baykara T., KarataĢ A., "Preparation of Acetaminophen Microcapsules by Coacervation-Phase Separation Method", Drug Dev. Ind. Pharm., 19(5), 587-601, 1993. Baykara T., Yüksel N., "The Preparation of Prolonged Action Formulations in the Form of Semi Solid Matrix into Hard Gelatin Capsules of Oxprenolol, I- Thermocap Method", Drug. Dev. Ind. Pharm., 17(9), 1215-1227, 1991. Baykara, T.,Yüksel, N., "The Preparation of Prolonged Action Formulations in the Form of Semi Solid Matrix into Hard Gelatin Capsules of Oxprenolol, II- Thixocap Method", Drug. Dev. Ind. Pharm., 18(2), 233243,1992. 331 Bayraktar-Alpmen, G., "Kozmetik Preparatlar", Nurettin Uycan Matbaası A.ġ., Ġstanbul, 1978. Benita S., "Microencapsulation: Methods and Industrial Applications"

Marcel Dekker, Inc., New York, 1996. Bozkır, A., Aydınlı, A., "in Vitro Release Study of Lidocaine Hydrochloride From Ophtalmic Gels Containing Polyacrylic Acid Polymers", Bolletino Chimico Farmaceutico, 136 (8), 550-555, 1997. Bozkır A., Kılıçarslan M., "Enemalar ve Enema Formülasyonlarmda Yeni GeliĢmeler", Ankara Ecz. Fak. Derg., 26(1), 36-51, 1997. British Pharmacopoeia, The University Press, Cambridge, 1980. British Pharmacopoeia, Stationery Office Ltd., London, 1999. Bühler V., "Generic Drug Formulations" Fine Chemicals, BASF, 4th ed., 2001. Canefe, K., Bozkır, A., Aydınlı, A., Çomoğlu,T. "Investigation on Formation of Tablets From Theophylline Micropellets by Stepped Rimmed Flatpan Method" Bolletino Chimico Farmaceutico, 136 (9), 589-592, 1997. Canefe, K., "Chorda Resorbilis Aseptica", Turkish Standard, No:3497, TSE Ankara, 1980. Canefe,K., Bozkır,A., "An Investigation of Stabilities on Tablets and Capsules Dosage Forms", Pharmacia, 30(3), 126-135, 1990. Canefe,K., "Ġlaçların Stabilitelerinde Sıcaklık ve Nem Değerleri", Aylık Rapor, 4 (30), 2, 1991. Canefe,K., Bozkır,A., " The Limitations and General Defmitations on the Stability Investigations of Drugs under Different Climatic Conditions", Pharmacia, 31(3), 129-145, 1991. Canefe.K., Duman,G., "Selective Drug Delivery and Targeting", J. Fac. Pharm. Ankara, 23, 53-63, 1994. Canefe.K., Özyurt,C, "Safety Closure and Packaging for Drugs", Standard, 25(296), 16-18, 1986. Canefe, K., Özyurt,C, "Studies on the Formulation Parameters and Technologies of Pilot-Production of Micropellets", Doğa, C 10(1), 1220, 1986. Carstensen, J. T., Rhodes, C. T., "Drug Stability", Marcel-Dekker Inc.,New York, 2000. Carstensen, J.T. "Pharmaceutics of Solids and Solid Dosage Forms", John Wiley& Sons, New York, London, Sydney, Toronto, 1977. CRC Handbook and Chemistry and Physics 57* ed. Weast, R.C., CRC Press Inc., 1976-77. Dittert L.W., "American Pharmacy" Sprovvls', Seventh Edition, Lippincot Comp., 1974.

332 Elsner, P., Maibach, H.I., "Cosmeceuticals", Marcel Dekker, Inc., New York-Basel, 2000. European Pharmacopoeia, 5th Ed., Council of Europe, Strasbourg, France, 2004. European Pharmacopoeia, 4th Ed., Council of Europe, Strasbourg, France, 2002. Fahrig, W., Hofer, U., "Die Kapsel:Grundlagen, Technologie und Biopharmazie einermodernen Arzneiform", Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Stuttgart, 1983. Geçgil, ġ. "Farmasötik Teknolojiye BaĢlangıç", Cihan Matbaacılık, Ġstanbul, 1991. Gönül, N., "Çok Fazlı Sistemler I: Yüzey Kimyası ve Kolloidler", Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2000. Gönül, N., "Çok Fazlı Sistemler II: Süspansiyon ve Emülsiyon Teknolojisi", Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2000. Grimm,W.,"Stability Testing of Drug Products", Wissenschaftliche Verlag.mbH, Stuttgart, 1987. Gürsoy, A., Dortunç, B., Akbuğa, J. "Farmasötik Teknoloji Uygulamaları 1", Papirüs Basım Sanayi, Ġstanbul, 1992. Gürsoy, A., Dortunç, B., Akbuğa, J. "Farmasötik Teknoloji Uygulamaları 2", Papirüs Basım Sanayi, Ġstanbul, 1992. Gürsoy A. Z., "Kontrollü Salım Sistemleri", Elma Bilgisayar Basım, Ġstanbul, 2002. Gürsoy A.Z., "Farmasötik Teknoloji - Temel Konular ve Dozaj ġekilleri", Piksel BiliĢim Ltd. ġti., Ġstanbul, 2004. Gürsoy, A., et al.,"Kontrollü Ġlaç SerbestleĢtiren Sistemler", M. Ü. Eczacılık Fak. Yayınları No:469/5, Ġstanbul, 1989. Güven, K.C., "Tıbbi ve Kozmetik Formüleri" lO.Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, 2001. Güven, K.C. "Tıbbi Formüler", Çelik Cilt Matbaası, Ġstanbul, 1969. Güven, K.C, "Ġlaç Endüstrisi Teknolojisi, Cilt II: Katı Preparatlar", Hüsnütabiat Matbaası, Ġstanbul, 1979. Harry, R.G., "Harry's cosmeticology", 7th ed., Ed.: Wilkinson, J.B., Moore, R.S., George Godwin, London, 1982. Heckel R.W., "Density-Pressure Relationships in Powder Compaction",

1988. Ankara. MarcelDekker Inc.Kontrol (GLP) KoĢulları. Ankara Üniversitesi Basımevi. Ankara.. Pharma.A. Lachman L. Kaynar-Özdemir N. 1985. Ġzgü... Ankara Üniversitesi Basımevi. Met. J... A. "Studies on Sustained Release VI: Lipid Matrix Tablets Prepared by Employing Hydrogenated Gastor Oil" . Kanig. Sci. E."Pharmaceutical Inhalation Aerosol Technology".. Ġzgü. Philadelphia. Ağabeyoğlu Ġ.. Ind.. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 656-662. 1970. 1145-1149. G. Özyurt. T..H. Lieberman H.Soc.M.W..Ü. Baykara. J. Lachman L... "The Theory and Practice of Industrial Pharmacy". 333 Hixson A. 1989. 3rdEd. N. Philadelphia.A. "Mechanism of Sustained-action Medication: Theoretical Analysis of Rate of Release of Solid Drug Dispersed in Solid Matrices". N. Ağabeyoğlu.T.. E. Canefe... E.. L. A... 52.. Alkan..S.. KarataĢ A. Kaning J. H. Chem. S.. F.. Banker. "Genel-Endüstriyel Farmasötik Teknoloji II ve Ġlaç Sanayinde Organizasyon Uluslararası Ġyi Ġmalat (GMP). Lea and Febiger.A. Acartürk.. Rieger.. "Pharmaceutical Dosage . "Asetaminofen'in Koaservasyon-faz AyrıĢması Yöntemiyle Mikrokapsüllerinin Hazırlanması" Yüksek lisans Tezi.Theoretical Consideration". Ankara. Fabrika ve ÇalıĢma Güvenliği". Crowell J. K. 221.923-931.L. 1986.L. 23. "Dependence of Reaction Velocity Upon Surface and Agitation I .Trans. Lieberman H. 1992. Hickey.I. "Genel ve Endüstriyel Farmasötik Teknoloji I". Lieberman. M. Tarımcı. 1984. Kaynar. 4 (8).E. "The Theory and Practice of Industrial Pharmacy". Çelebi..P. "Genel ve Endüstriyel Farmasötik Teknoloji Öğrenci Deneysel ÇalıĢmaları". Lea&Febiger.. Eng.. 1963.A. New York. 1961. 1983.J. Ankara.M. N. Ankara Üniversitesi Basımevi. 671-675. A. 1931. Ercan. Ġzgü. Pharm. C. Higuchi T. H.

"Pharmaceutical Dosage Forms: Tablets Volume 2".A. "Pharmaceutical Dosage Forms: Tablets Volume 3". "Studies on Floatîng Dosage Forms of Furosemide in Vitro and in Vıvo Evaluations of Bilayer Tablet . 27* Editidion. The Extra Pharmacopoeia .. Lieberman H. 2nd Ed.. New York. 2ııd Ed.. Inc. Martindale the Extra Pharmacopoeia. 4* Ed. Vol..W.. Inc. Lieberman H. 29th Edition.73-80.B.Ü.. Cook E..F.... 1977. "Die Pulverkompression". Inc.. Ecz. 1989. Özdemir N. "Ophthalmic Drug Delivery Systems".... Rhemington's Pharmaceutical Sciences.. Kawakita.. 1989. Easton. 1997. Pharmazie. Inc. 25(2). New York-Basel-Hong Kong... Marcel Dekker. Fak.A. Marcel Dekker. Reynolds.. Inc. "Furosemidin Çözünme Hızının PVP ile Katı Dispersiyonlan Hazırlanarak Artırılması". Ankara (1994). Martin A. 1992. Ed. "Mathematical Comparison of Dissolution Profıles".: Wade. 1989. ġ. A. Ordu ġ. AmsterdamLausanne-New York-Oxford-Shannon-Singapure-Tokyo... Lachman L. 2nd Ed.. Lippincott Williams&Wilkins. Moore J. 64-74. Ordu ġ.A. James E. Pharm. 1994. "New Cosmetic Science". J. A.. "Yüzen dozaj formlarının in vitro-in vivo incelenmesi".. Marcel Dekker. 1966. Technol. Volume 1". "Pharmaceutical Dosage Forms: Tablets.. 21:393. Elsevier. Schwartz J.K.Forms. Reynolds. Doktora tezi. 334 Martindale.. New York. The Pharmaceutical Press. T. Martin E. Mec.. London the Pharmaceutical Pres. London. USA... Basel. Mack Publishing Comp.E. 1993. Mitsui.B. Ordu.H. June. Schwartz J. Mitra A.W. Ed. New York. Sağlık Bilimleri Enstitüsü... 1989. "Physical Pharmacy".F. 16th Ed... Marcel Dekker.. 1996.H. Schwartz J. New York. Özdemir N. Özkan Y. Lachman L..F. 1996. Lieberman H. Lüdde K.. Lachman L.. II". Flanner H.. 1989. Ankara Univ.. Marcel Dekker.B. K.

Gennaro.1985.R. Özalp B.. 1992.K. Burgess Publishing Company. Ed.L.. Pharmacia. 2. Ed.. 3nd Ed.S. C..R. E.857-866. Robinson J. A. Doğa . 53 (2). "Ülkemizde Topik Amaçla Kullanılacak Ġlaçların Aerosol Sistemlerinin GeliĢtirilmesine ĠliĢkin ÇalıĢmalar". "Drug Release From Lipid Matrices I: Influence of Formulation Factors on the Release of Water Soluble Drug". Özdemir N. Özyurt.. 524-527.. Hadgraft J..K. 4*. Minnesota. A.. Remington: The Science and Practice of Pharmacy. 25:55(3). Inc. 413-416. E.. 1996. Marcel Dekker. 8th Ed. Bolletino Chimico Farmaceutico. Ind. Pharm.Sağhk Bilimleri Enstitüsü.L.. 335 Rawlins.A. Akın. Macmillan Publishing Co. 107-110.L. New York. Özyurt. Doktora tezi. 135(9). Canefe. Özalp B. Rosoff. C. 1987. 2000..Formulatıons" . Minneapolis.Ü. "Safety Closure and Packagmg for Drugs"....: A. 1996. New York.. Inc.. 2003. Rathbone M. 1971. Inc. "Bentley's Textbook of Pharmaceutics". E. 20* Ed. "Pharmaceutical Technology Fundamental Pharmaceutics". Lee V.. Parrott. 2000.. 43-49. "Modifıed Release Drug Delivery Technology"..26 (8). 1989.A. Parrot. Canefe. Özyurt. New York. "Mikropelletlerin Pilot Ġmalat Teknolojileri ve Formülasyon Yapılan Üzerine ÇalıĢmalar". Roberts M. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 1977. USA. Özdemir N. "Experimental Pharmaceutics". Açta Poloniae Pharm. "Drug Release From Lipid Matrices II : Influence of Formulation Factors on the Release of Slightly Soluble Drug". Özyurt... Saski W.C.. "Controlled Release of Drugs:Polymers and Aggregate Systems" . "Aerosol Formulations Which Form Antiseptic Film and Evaluation of Their Antiseptic Effects". Marcel Dekker.Ü. 1984. M. Yüksek Lisans tezi.. 1977. Burgess Publishing Company. Fundamentals and Applications".J.H.Drug Dev. "Controlled Drug Delivery.. C.

Hatipoğlu Yayınevi.1988. United States Pharmacopeial Convention. 209. Model-dependent and -independent methods". "Kozmetik Bilimi". 05. "Katı dispersiyonlar 1.1986. 07...T. ġti. 167 .. Chemische Werke Witten. 2004. Ġstanbul.. 9. 31:54-68.. Lastikler TS 3957... Baykara. J... 231-245.. Cam Ġlaç ġiĢeleri TS 5461. 07. 25.. TS 1324...E. Milli Eğitim Basımevi. 1991. 2004. 1961. 13..1983. 2000... Avrupa Farmakopesi Adaptasyonu. 336 DĠZĠN Ağız bakım preparatlan." Biyoistatistik.....02.4l AkıĢ hızı.1986. Introduction to Colloid and Surface Chemistry. Witepsol "Suppository excipients Witepsol®". 2nd. Buttenvorths.05.03. Ġstanbul. 1984..Bil. Ankara. Türk Kodeksi.... "Comparison of in Vitro Dissolution Profıles by ANOVA-based. T.. New York. T.02...... 01.Inc. 1989. Nobel Tıp Kitabevleri Ltd.C.1985.. London. Teorik inceleme". Kanık A..1988.. Thirteenth Edition. Yüksel N.. T. Yazan... 11...Enjeksiyon Preparatlannda Kullanılan TS 4786. 1974.. M. Inc.. KauçukTıpalar-Liyofilize preparatlar için TS 6077.. Shaw.04. The Merck Index. Gaz Bezi-Hidrofıl Türk Farmakopesi-I. 2004. Sümbüloğlu K.. Hidrofil Pamuk TS 4865.10... Sümbüloğlu V..... Yüksel. D. Cerrahi Ġplikler TS 5540... Plasterler TS 4397.. N.1986.. The United States Pharmacopeia.... 1970. Y. Sağlık Bakanlığı. Baykara. Kauçuk Tıpalar.....1974. Ed. Merck&Co.04..Der.. Inc.152 Ağız boĢluğuna uygulanan çözeltiler. FABAD Farm...1988. "Ġlaç TaĢıyıcı Sistem Olarak Mikroküreler ve Hazırlama Yöntemleri".. USP 27.VCH Publishers.02. 1997.. Int.. "Ek 2..F..J. Pharm. 1998. ġumnu...62. Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü. 16.. Pharmacia-JTPA. 57-67...

.138 Arayüzey gerilimi.............................................................. 46...59.........154 .............46 Ġrrigasyon için steril su..............46 AmbalajlanmıĢ................... Ġlaç kapları.....................46 Enjeksiyonluk su........46 Yüksek derecede.. 250 Plastik kap.................................................300 B Bağlayıcılar..........................302 Ambalaj malzemesi.......302 Aspirinin dayanıklılığı......................... 172........... 263.....................221 Basılabilirlik. 273... 176.....74 ArıtılmıĢ su.46 Bakteriostatikli enjeksiyonluk su.....171.............................. 275 Steril arıtılmıĢ su..................AkıĢkan yatak yöntemi....... 194....270.......................................175 Bebek preparatları......46 Büyük hacimde enjeksiyonluk su ........................................52 Cam kap....... 272.251 Antiperspiranlar....46 Ġnhalasyon için steril su..................................................................... 274................................................ 56....46 Arrhenius denklemi......49.................220 Aktivasyon enerjisi.........................................51 Kauçuk tıpa..... Büyük hacimli....

....... 41......... 237.. 199.145 Deplasman faktörü........... 199...213 Birinci derece kinetik............196 Doğrudan tabletleme ajanları..................f2.179..........190. 194 Doz tasarımı.........177.......................4..............248.243 Deri krem ve losyonları........................ 184......... Apparatus 1).............223 Çözünürlük..... 8.......... 208 Dudak boyalan............ Apparatus 2).. 257..................................210 Burun preparatlan..... 242 Deodoranlar... 70 Efervesan granül............120 Depo (membran) sistemler....... 241 Çözünme testi...............195 Dolgu maddeleri..... 5.. 223..... 190.......7.................. 178 .Benzerlik faktörü .....287 Çözeltiler........ 69........................................195 DeğiĢtirilmiĢ salım (modifîye salım)....55.....................3...... 12-15.................. 213 Döner basket (paddle.185 D Dağılma testi..171............141 Duyarlılık......... 276 Çözünme hızı................ 241 Dağıtıcılar................................... 232.....131 Doğrudan basım yöntemi.........138 Depilatuvarlar.... 208............................................. 249 Döner palet (paddle..................

.98 Gargara................. 98.......37................. 67... Kuru zamk (Kontinental) yöntemi ........f.......213 Flaster....37 Emme tableti..........293 Kimyasal geçimsizlik.................................. 156 Emülsiyon............ Farmasötik geçimsizlik................. 92 ġiĢe yöntemi.................. 162...................................183 Cerrahi malzeme................. 99 337 Hidrofobik jeller..............158 ...........................................194.......................... 38............................................... 109............................................Efervesan tablet.91................................... 66..63 Çiğneme Tableti.............63..100 Emülgatör..160....................... 119.. 207 Elek analizi............................................................... 92 Enema. 39 Eritme-çözme yöntemi...................91 YaĢ zamk (ingiliz) yöntemi............204 Emoliyan özellik.36..........293 Fiziksel geçimsizlik.....................13...91..........205 Fark faktörü ...............152 Geçimsizlik................. 161.......43...................293 Geometrik seyreltme...........................240 Eliksir....93.293 Terapötik geçimsizlik.......

............... 64..................................... 230 ..........................175........ 203 Kuru granülasyon...... 197 Briket tablet (Slugging)..................210 HLB...........245 Hidrofil gaz bezi......165 Heckel eĢitliği....283 Göz damlaları.....172... 197-199 Dönen silindirler arasında sıkıĢtırma (Roller compaction)............68 Hidrofil pamuk..................... 94........... 109.......63.........................302 Hidrodinamik dengeli sistem..........283 Granül. 218........................ 93.. 192 K Kaplama..... 180............. 156....161................... 217............... 197............ 176.....281........... Göz banyoları.... 196................ 175............. 65 Higuchi eĢitliği........... 176.............. 282 Göz içi sistemler (Oftalmik insertler) ......................................167 HızlandırılmıĢ stabilite.........141 H Hausner indeksi.....Glidantlar.....196 GüneĢ preparatları........196 Göz preparatları.283 Yarı katı göz preparatları..... 179....................... 221.. 196..........212 Hixson-Crowell küp kök kanunu. 303 YaĢ granülasyon...............92................................................

............... 290 Küme dansitesi.........240 Kütle tekdüzeliği....................................................163....................... Yağlı krem..............96 ..219 Kapsül..... 225 Düzeltici kaplama...........131 Krem........................... 134 Kulak preparatları..................................... 198 Lapa.................222.......................................40......99 Lineer regresyon......................44 Konsolidasyon.........169....237. 191...............98...... 216 Liniment.................165.........................183 Kawakita eĢitliği.. 190 Küme hacmi..........163 Kozmetikler.............................. 225 Renk kaplama. 303 KaĢe..98 Yağsız krem...221........................... 231.....303 Katı çözelti.................218.................................. 188.................................................168 Kolloidal dispersiyon......289.......................209..... 224.....98............220.... 226 Film kaplama..........................179.....................ġeker kaplama..............222.41 Kollutuvar......... 222 Koruyucu kaplama......................83 Kollodyon......222............ 224 Alt kaplama........187........................................ 190................ 179...............

.............. 198.....229 Mikroküre........ 235 Kompleks koaservasyon................................... 105..... 299 Ġyon değiĢtirici reçine...............155 Mikrobiyal kalite tayini..... 113....... 108.....................283.98 M Matris sistemler.... 49 Jel Hidrofılik jeller. 199............ 104...................... 232...229.........................241 Supozituvarlar.......223 Ġlaç etkileĢmeleri. 125 Sürekli akıĢ hücresi (flow-through celi Apparatus 4).....247 Mum matris............. 109...........247 Hidrofılik matris. 190.. 293..........................237 Mikropellet........... 146...... 233 Faz ayırımı-koaservasyon yöntemi 229 Basit koaservasyon. 116............247 Merhem........ 147 Lubrikantlar....... 107..... 230........................223 338 Mikrokapsii!.103.............239...Losyon. 119...............89.. 231............... 124.......46...............................195.....208 ...190.179....................243 Ġnert matris.......................... 196 Ġçerik tekdüzeliği...228........

93....... 303 N Newtonian sıvılar....137 R Reaksiyon hız sabitesi..... 101.63 Partikül büyüklüğü ve dağılımı................. 235.............. 37........................................ 158..152 Polimer.................218................... 85..........303 Plastizer.. 172....................84........................Süspansiyon..198 ..............................................................26........100..... 174......... 78 Non-Newtonian sıvılar..........303 Pilül...... 240....... 244 Pudra..............198 Tablet makinası.............240 Pasta................. 236..........77..... 272.......... 225 0-0 Okluzif özellik.......................... 284.......................94 Tablet kontrolleri............. 78 ġampuanlar.........183 Pansuman malzemesi...................128 Ozmotik kontrollü sistemler...... 33-35....301 RHLB.......77...111................147 ġiĢme kontrollü sistemler.................. 244 Ötektik karıĢım..........................171..........................83.................................... 132 Ovüller.................244 ġurup......... 28-31.............

............... 78 Kinematik viskozluk..................... 187................ 192 .....219...SSM) ..98 Tırnak preparatları..............88 Sert jelatin kapsül 186.244 Weibull dağılımı....................163...................... 4.......192...........192...................... 229 Sedimentasyon hacmi................................78-81 Vücutta aĢınan sistemler..................211..77...........3.. 190.......... 6 Termokap.............143 V-W Viskozluk...............................300 Steril katgüt............ 5.............. 193 Toz öğütücüler ..değirmenler............................ 193 Tıbbi flaster.................................................................117...325 Wurster cihazı............................ 78 Viskozimetreler... 165 Sink koĢul............................ 220..................158 TraĢ preparatları...............150 Tiksokap....Terazi........77.................................210 SıkıĢtırılmıĢ dansite............... Dinamik viskozluk......................................71 Supozituvar sıvağları.....................................209 Stabilitetesti.................. 191.............. 119 Yarı-katı matris (Semi-solid matrix....191..................... 192 Sıfır derece kinetik............

...... 166..74 Yüzey gerilimi...............................8.......... 101.246 Yüzey etkenlik..........98...............................................100 Yer tutma değeri........120 Yığın açısı........99.....................Yarı katı preparatlar.......... 167...........240 Yüzen dozaj formu... 74-76 339 ... 105 Yarı katı sıvağ..........237................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful