P. 1
Farmasötik teknoloji deneysel uygulamalar kitabı

Farmasötik teknoloji deneysel uygulamalar kitabı

|Views: 2,207|Likes:
Yayınlayan: Bio Mustafa Ersöz

More info:

Published by: Bio Mustafa Ersöz on Dec 19, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2014

pdf

text

original

Kapat Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı ki-** »"• Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji

Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları Yayın No: 95

Farmasötik Teknoloji Deneysel Uygulamalar Kitabı
Asuman Bozkır Nilüfer Yüksel AyĢegül KarataĢ NurĢin Gönül Canan Hasçiçek Nurten Özdemir Kandemir Canefe Tamer Baykara Müge Kılıçarslan Tangül Kılınç-ġen Nilüfer Tarımcı Tansel Çomoğlu Bu kitabın hazırlanmasında son aĢamada, yazım hatalarının bir ilkeler bütünü doğrultusunda düzeltilmesi, sayfa düzeninin yeniden oluĢturulması ve bilgisayarla bazı formatlama çalıĢmaları sırasında göstermiĢ olduğu titizlik ve özveri için Anabilim Dalımız AraĢtırma görevlisi Uzm.Ecz.Ongun Mehmet SAKA' ya, kitap yazarları adına sonsuz teĢekkürlerimizi sunuyoruz. Farmasötik Teknoloji Deneysel Uygulamalar kitabının, fakültemizden veya fakültemiz dıĢından olan tüm öğrencilere, Farmasötik Teknolojinin değiĢik konularında bilgi edinmek veya bilgilerini yenilemek isteyen herkese çok yararlı olacağına inanıyoruz. iv

içindekiler Önsöz iii-iv Ġçindekiler v-xi Bölüm 1 1. GĠRĠġ ve ÇALIġMA ESASLARI 1 1.1. Pratik ÇalıĢmalarda Uyulması Gereken Kurallar 1 Bölüm 2 2.T ARTIM ve ÖLÇÜM 2 2.1. Genel Kurallar 2 2.2. Reçete Terazisi 2 2.3. Sıvıların Ölçülmesi 7 2.4. Alkol Hesaplamaları 8 Bölüm 3 3. FARMASÖTĠK ÇÖZELTĠLER 12 3.1. Aromatik Sular 27 3.2. ġuruplar 28 3.3. Eliksirler 35 3.4. Enemalar (Lavmanlar) 37 3.5. Kollodyon 40 3.6. Ağız BoĢluğuna Uygulanan Çözeltiler 41 3.6.1. Ağız sulan 41 3.6.2. Gargaralar 43 3.6.3. Kollutuvarlar 44 Bölüm 4 4. SU VE KONTROLLERĠ 46 Bölüm 5 5. AMBALAJ MALZEMESĠ VE ĠLAÇ KAPLARI 51 5.1 .Kauçuk Tıpa Kontrolleri 52 5.1.1. Fiziksel kontroller 53 5.1.2. Fizikokimyasal kontroller 53 5.1.3. Kimyasal kontroller 54 5.1.4. Biyolojik kontroller 55 5.1.5. Sıcaklıkla ilgili özelliklerin tayini 55 5.2. Cam Kap Kontrolleri 55 5.2.1. Fiziksel kontroller 57 5.2.2. Hidrolıtik direnç testi 57 5.3. Plastik Kaplar 59 5.3.1. Sulu parenteral infüzyonlar için plastik kaplar 60 5.3.2. Ġnsan kanı ve kan bileĢenleri için steril plastik kaplar 60 5.3.3. Ġnsan kanı ve kan bileĢenleri için plastiklenmiĢ poli(vinil 61 klorür) boĢ steril kaplar

5.3.4. Antikuagülan çözeltisi içeren insan kanı için plastiklenmiĢ poli(vinil klorür) steril kaplar 5.3.5. Kan ve kan bileĢenlerinin transfîizyonu için setler Bölüm 6 6. PANSUMAN MALZEMESĠ VE CERRAHĠ MALZEME 6.1. Hidrofil Pamuk 6.1.1. Fiziksel kontroller 6.1.2. Kimyasal kontroller 6.1.3. Batma süresi tayini (Hidrofîllik) 6.1.4. Su tutma yeteneği 6.1.5. Nem miktar tayini 6.1.6. Topak tayini 6.2. Flasterler 6.2.1. Fiziksel kontroller 6.2.2. YapıĢkanlık kontrolü 6.2.3. Su buharı geçirgenliği 6.2.4. Suya dayanım 6.2.5. Uzama kontrolü 6.2.6. YapıĢtırıcının çinko oksit içeriği 6.2.7. Sterilite testi 6.3. Hidrofil Gaz Bezi 6.3.1. Fiziksel kontroller 6.3.2. Kimyasal kontroller 6.3.3. Hidrofıliklik 6.3.4. Kurutma ile ağırlık kaybı 6.3.5. Kopma dayanımı 6.4. Emilebilir Steril Katgüt 6.4.1. Fiziksel kontroller 6.4.2. Kimyasal kontroller 6.4.3. Ġğneden ayrılma kuvveti 6.4.4. Sterilite deneyi Bölüm 7 7. YÜZEY GERĠLĠMĠ VE TAYĠNĠ Bölüm 8 8. VĠSKOZLUK VE TAYĠN YÖNTEMLERĠ 8.1. Viskozluk (Viskozite) 8.2. Viskozluk Tayin Yöntemleri 8.2.1. Viskozluğun kılcal viskozimetre yöntemi ile tayini 8.2.2. Viskozluğun düĢen bilya yöntemi ile tayini VI

61 62 63 63 64 64 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 69 70 71 71 71 71 72 73 73 74 77 77 78 79 80

8.2.3. Viskozluğun rotasyonel viskozimetre ile tayini Bölüm 9 9. KOLLOÎDAL DĠSPERSĠYONLAR 10. SÜSPANSĠYONLAR 10.1. Sedimentasyon Hacminin Hesaplanması 10.2. Flokülasyon Derecesinin Saptanması 10.3. Geometrik Seyreltme Yöntemi 11. EMÜLSĠYONLAR 11.1. Emülsiyonların Hazırlanması 11.2. HLB Değeri ve Hesaplanması 11.3. Emülsiyonlarda Yapılan Kontroller 11.4. Emülsiyonlarda Yapılan Stabilite ÇalıĢmaları 12. YARI KATI PREPARATLAR 12.1. Merhemler 12.2. Kremler 12.3. Jeller 12.4. Pastalar 12.5. Lapalar 12.6. Tıbbi Flasterler 12.7. Yan Katı Sıvağların Sınıflandırılması 12.8. Yan Katı Preparatlann Hazırlanması 12.9. Yan Katı Preparatlarda Yapılan Kontroller

81

83 Bölüm 10 84 85 85 85 Bölüm 11 91 91 92 95 95 Bölüm 12 98 98 98 98 99 99 99 100 101 102

12.10. Merhemlerden in vitro Etkin Madde ÇıkıĢının Ġncelenmesi 103 12.11. Yan Katı Preparatlann Ambalajlanması 12.12. Yan Katı Preparatlann Saklanmaları 105 105 Bölüm 13

13. SUPOZITUVARLAR 13.1. Supozituvar Sıvağlan 13.2. Supozituvarlann Hazırlanması miktarının hesaplanması 13.3. Supozituvarlarda Yapılan Kontroller 14. OVÜLLER 15. REKTAL VE VAJĠNAL TABLETLER 16. KOZMETĠK PREPARATLAR Losyonları vıı 16.2. Antiperspiran ve Deodoranlar 16.3. Dudak Boyaları 16.4. GüneĢ Preparatlan 16.5. TraĢ Preparatlan 16.6. Depilatuvarlar 16.7. ġampuanlar 16.8. Tırnak Bakım Preparatlan 16.9. Ağız Bakım Preparatlan 16.10. Bebek Preparatlan 17. TOZLAR, TOZ TEKNOLOJĠSĠ VE MĠKROMERĠTĠK 17.1. Toz ve Granüllerde Partikül Büyüklüğü ve Büyüklük Ġncelenmesi 17.2. Toz ve Granüllerde AkıĢ Özelliklerinin Ġncelenmesi

116 116 119 13.2.1. Gerekli sıvağ 120 121 Bölüm 14 128 Bölüm 15 130 Bölüm 16 131 16.1. Deri Krem ve 131

138 140 141 143 145 147 150 152 154 Bölüm 17 158 160 Dağılımının

165

17.3. Toz ve Granüllerde Basılabilme Özelliklerinin Ġncelenmesi 167 Bölüm 18 18. KAġELER 19. PĠLÜLLER 19.1. Pilül Üretimi 169 Bölüm 19 171 171

2.1. Tabletler Üzerinde Yapılan Kontroller 198 172 Bölüm 20 175 YAPILAN 177 Bölüm 21 182 182 183 184 185 Bölüm 22 186 UYGULANAN 18 8 190 191 Solid Matrix) 194 23.3.4.4. TABLETLER Hazırlama Yöntemleri vııı 23.1. BitmiĢ Ürün Olarak Granüller 21. Dolgu Maddelerinin Miktarlarının Belirlenmesi 22. KATI ÎLAÇ ġEKĠLLERĠNDEN ETKĠN MADDE ÇÖZÜNME 208 HIZI DENEYĠ 24. Birinci Derece Kinetik 24. SERT JELATĠN KAPSÜLLERĠN DOLDURULMASI VE KONTROLLER 22. Weibull Dağılımı 24.3.1.5.2.1. Higuchi EĢitliği 209 210 210 211 212 . GRANÜLASYON ĠġLEMĠ VE GRANÜLLER ÜZERĠNDE KONTROLLER 20.3. Sıfır Derece Kinetik 24. Katı Dispersiyonların Stabilitesi 22. Hixson-Crowell Küpkök Kanunu 24. Sert Jelatin Kapsüller Ġçine Sıvı ve Yarı-Katı (SemiMateryallerin Doldurulması Bölüm 23 23.19. Katı Dispersiyon Hazırlama Yöntemleri 21.1. Dolu Kapsüller Üzerinde Yapılan Kontroller 22.2.2. Katı Dispersiyon Sistemlerini Ġnceleme Yöntemleri 21. Tablet 196 198 Bölüm 24 24. KATI DĠSPERSĠYONLAR 21. Katı Dispersiyonlann Smıflandınlması 21. Tablet Basımı 23.2. Pilül Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar 20.3.

1.4.7. Mikroskobik çalıĢmalar 26.2. 240 .5.24. Mikrokapsüllerde Yapılan Kontroller 26.1.2.3.2.3.2. MĠKROPELLETLER Mikropelletlerde Yapılan Kontroller Bölüm 29 213 214 214 214 213 Faktörü ve f2 - 215 216 Bölüm 25 217 218 220 223 Bölüm 26 228 228 26.1. Deneyin yapılıĢı 24.7. FARMASÖTĠK DOZAJ FORMLARININ KAPLANMASI 25.2.2.1.2. Deneysel Bölüm 24.7. Ġki Çözünme Profilinin KarĢılaĢtırılması Ġçin fi .6.1. Mikrokürelerde 236 238 28. KaplanmıĢ Dozaj Formlarının Kontrolleri 26. Faz ayrımı 229 230 230 230 231 231 231 Bölüm 27 235 27. Mikrokapsül içeriği miktar tayini 26. Sonuçlann değerlendirilmesi 25.1.2.1.7.Fark Benzerlik Faktörü 24.7. MĠKROKAPSÜLLER 26. Verilerin tablo haline getirilmesi 24. Mikrokapsül Hazırlama Yöntemleri (Koaservasyon) yöntemi 26. MĠKROKÜRELER Yapılan Kontroller Bölüm 28 28.5. Kalibrasyon eğrisi 24.4.3. Film Kaplama 25. Mikrokapsül çeper kalınlığı tayini 27. Mikrokapsüllerden etkin madde salımı 26.1. Etkin madde miktar tayini 24. Mikromeritik özelliklerinin incelenmesi 26.2. Tabletlerin ġeker Kaplanması Draje Ġmalatı 25.7.

8. Öğrenciler çalıĢma sırasında laboratuvardan izinsiz çıkamazlar. ÇalıĢmasını bitiren öğrenci. Öğrencilerin konu ile ilgili bilgileri her çalıĢmada sınav yapılarak değerlendirilecektir. beyaz önlükle girilir. özelliklerine uygun kaplar içine konularak uygun Ģekilde etiketlenmelidir. Herhangi bir sorunu olduğu zaman. 2. 3. 7. GĠRĠġ ve ÇALIġMA ESASLARI 1. 6. Öğrenci. Pratik ÇalıĢmalarda Uyulması Gereken Kurallar 1. haricen kullanılan ilaçlar için ise kırmızı etiket kullanılır. Ayrıca öğrencinin laboratuvar çalıĢma düzeni. çalıĢma sırasında ve sonrasında kullanılacak malzemelerin ve çalıĢma yerinin (banko. 2. hazırladığı raporu ve çalıĢma sırasında almıĢ olduğu sözlü notları da baĢarısının değerlendirilmesinde etkili olacaktır. Öğrenciler. kullandığı malzemeleri temiz ve eksiksiz olarak teslim etmeli. . baĢka arkadaĢlarından yardım beklememelidir. Her iki koldaki ayar vidalan yardımı ile terazi açıldığında göstergenin sıfır noktasında durması sağlanır. KONTROLLÜ SALIM SĠSTEMLERĠ ıx 1. Laboratuvara temiz. bilgi edinerek laboratuvara gelmelidir. 9. Dahilen kullanılan ilaçlar için beyaz etiket. hazırlayacağı preparatlar hakkında ön araĢtırma yapıp. lavabo ve diğer yerler) temizliğine titizlikle dikkat etmelidir. bölüm ilan dolabına asılan tüm duyuruları izlemek zorundadır. Laboratuvara zamanında gelmeyenler laboratuvara alınmazlar.29. Yapacakları çalıĢmalar ile ilgili olarak yapmaları gereken hazırlıklar burada bildirilecektir. çalıĢma yerini temiz bırakmalıdır. 5. 242 4. Etiket üzerinde: • • • • • Preparatm adı ya da bileĢimi Preparatm miktarı Preparatm kullanımı ve saklanması ile ilgili uyan Preparatm üretim tarihi Öğrencinin adı-soyadı ve numarası yer almalıdır. Her öğrenci çalıĢmaya baĢlamadan önce. Öğrenci çalıĢmalarını kendi baĢına yapmalıdır. Laboratuvarda hazırlanan ilaç Ģekilleri. laboratuvardaki yardımcı kitaplara ve öğretim elemanlarına danıĢarak çözmeli.1.

4.1. fark varsa nedenini açıklayınız. 5. Göstergenin durduğu bölme çizgisi saptanır. 6. Her iki kefede 20'Ģer g varken kefelerden birisine 10 mg konulduğunda gösterge kaç bölme çizgisi sapıyor? Duyarlılık ne kadardır? 3. Not: Yapılan kontroller sırasında gösterge. sınır çizgilerinin dıĢına çıkıyorsa en küçükten baĢlayarak göstergenin sınır çizgileri arasında durması sağlanır. Sapma belirgin olarak izlenemiyorsa 10 mg yerine 20 mg konularak tekrarlanır. Sahnımların sonunda. Terazi kapatılır. Sorular: 1.2. Son iki Ģıktaki iĢlemler bir kez de 100'er g ile tekrarlanır ve her üç sonuç bir tablo halinde gösterilir. 4. Göstergenin kendi kendine durduğu bölme çizgisi belirlenip yazılır. 10 mg ile 2 bölme çizgisi sapan terazinin duyarlılığı nedir? 10 mg X mg 2 bölme 1 bölme X = 5 mg/bölme Örnek 2. Kolların eĢit ve ağırlıkların güvenilir olacağı varsayımından hareketle terazinizde 20 mg'lık bir madde tarttığınız zaman kaç mg hata yapabilirsiniz ve bu yüzde kaç hataya karĢılık gelir? 5. bundan böyle terazinin duyarlılığı olarak değerlendirilir. 4. Aynı koĢullarda terazinizde 1 g maddeyi yüzde kaç hata ile tartabilirsiniz? 5 mg 3 mg . maddedeki değerden ne kadar saptığı yazılır. 3. sonra her iki kefenin merkezine 20'Ģer g konulur ve terazi açılır. Sağ kefeye 10 mg ilave edilip terazi açılır. Örnek 2.3. Sağ kefeye 10 mg konulur. Her iki kefede 100'er g varken kefelerden birisine 10 mg konulduğunda gösterge kaç bölme çizgisi sapıyor? Sonucu 1 ve 2 nolu soruların cevapları ile karĢılaĢtırınız. Terazinin göstergesi 10 mg ile kaç bölme sapıyor? Duyarlılık ne kadardır? 2. gösterge sıfırda durmuyorsa ek ağırlıklarla dengeye getirilir. Duyarlılığı 3 mg olan bir terazide % 5 hata ile en az ne kadar madde tartabilirsiniz? 100 mg X mg X = 60 mg Bu terazi ile 60 mg'ın altında bir ağırlık tartılırsa % 5' den fazla hata yapılır. kol yavaĢça çevrilerek terazi çalıĢır hale getirilir. göstergenin kendi kendine durduğu bölme çizgisi belirlenip yazılır. Her iki kefeye 20'Ģer g konulur. maddede bulunmuĢ olan duyarlılık.

Her iki kefenin merkezine 20'Ģer g ağırlık konulur. AĢağıda verilen değerlere sahip terazilerden hangisinin duyarlılığı daha fazladır? a. sıfır noktası kontrol edilerek ayarlanır.Elinizdeki damlalık ile 1 gram suyun kaç damla geldiğini. Kolları eĢit bir terazide kefelere 2'Ģer g konulduğu zaman terazi 20 mg ile dengeye geliyorsa.4 mg/bölme ÇalıĢma 2. 3.a) Su ve yüzey etken madde içeren sulu çözeltiden birer damla temiz bir cam üzerine damlatarak damlaların durumlarını karĢılaĢtırın.6 mg/bölme b. 1. 2. Yüzey etken madde içeren sulu çözeltinin yüzey gerilimini hesaplayın. Terazi dengeye getirilir. b) Suyun ve yüzey etken madde içeren sulu çözeltinin 1 mi ve 1 gramının damla sayısını pipet ve terazi kullanarak bulun. 2'Ģer g'lardan biri ile yapılan tartım diğerinden 20 mg farklı olacaktır. bu 2'Ģer g'lar arasında 20 mg'lık bir sapma olduğunu gösterir.Pipetin eğik (20 derece civarında) ve dik tutarken suyun 1 ml'sinin kaç damla geldiğini bulun. terazinizle hatasız olarak en az kaç mg madde tartabilirsiniz? 7. Bu fark yüzde kaça eĢdeğerdir? 2000 mg 100 mg X = ±%1 2. 3. Sorular: 1.6. kaç mg'lık sapma yaptığı bulunur (kaç mg'a eĢdeğer bir sapma yaptığını duyarlılıktan yararlanarak da saptayabilirsiniz). terazi açılır.2. Kefelerdeki 20'Ģer g'lann (varsa ilave ağırlıklarla birlikte) yerleri değiĢtirilir. gösterge sıfır noktasından sapıyorsa. Örnek 3. açıklayınız? 20 mg X . Reçetelerde tartım hatası % 5'i geçmeyeceğine göre. 4. Bu sapmanın kabul edilebilir sınırlarda olması için sapmayı dengeleyen ağırlığın 20 mg'dan fazla olmaması gerekir. Terazi kollarının eĢitlik kontrolü Tartımlann doğru olabilmesi için terazi kollarının eĢit olması gerekir. Eğer terazi dengede değilse hafif olan kefe ilave ağırlıklarla dengeye getirilir. Farmasötik sıvıların ölçümünde kullanacağınız ölçüm kaplarını nasıl seçersiniz. damlalığı eğik ve dik tutarak bulun.

4: 96° alkolden hareketle 100 mi 70° alkol hazırlayınız. Standart damlalık ile 1 gramı 30 damla gelen bir sıvıdan kullandığınız damlalık ile (1 g su 24 damla gelir) 1 gram alabilmek için kaç damla almanız gerekir? 4.2.= V2xd2 V. Tartılan alkol üzerine hesaplanan miktar arıtılmıĢ su ilave edilir. Bu tablolar yardımı ile istenilen alkol derecesine göre eldeki belli dereceye sahip alkolden kaç gram alınacağı bulunur. 50 g' a arıtılmıĢ su ile tamamlanır.5 g 96° alkolden alınır.4. d. Örnek 2.9 mi 96 72. h/h miktarı : Eldeki alkolden alınması gereken mi miktarı : Eldeki alkolün %. h/h miktarı 555g x 100x70 = 72.xd. Standart damlalık nedir? Tarif ediniz. 5. Damla ağırlığına etki eden faktörler nelerdir? Bunu bir formülle göstererek açıklayınız. arıtılmıĢ su ile mezürde 100 ml'ye tamamlanır. ağırlık ve hacim miktarlarına göre düzenlenmiĢ tablo ve formüller vardır. Damlatma özelliğine göre sizin damlalığınızın bu standartlara uyması ile ilgili görüĢünüzü açıklayınız.3: 96° alkolden hareketle 50 g 60° alkol hazırlayınız. 1000g 50 g x. .27.5 g 27. aynı damlalıkla suyun 1 gramı 20 damla geldiğine göre yüzey etken madde içeren çözeltinin yüzey gerilimi ne kadardır? 2.9 mi % 96 h/h alkolden alınıp. Hesaplama örnekleri: -Ağırlık esas alınarak alkol seyreltilmesinde istenilen derecede 1000 g alkol hazırlamak için alınacak su ve alkol miktarlarını gram olarak gösteren tablolar vardır. Yüzey etken madde içeren sulu çözeltinin 1 gramı 46 damla. Alkol derecesi: Bir etanol-su karıĢımının içinde bulunan saf etanol miktarı "alkol derecesi" olarak tanımlanır ve (%) ve (°) terimleri ile gösterilir. V. Örnek 2. 3. Alkol Hesaplamaları Pratikte alkol derecelerini hacim ve ağırlık olarak belirten. V2 d2 :Ġstenen alkolün mi miktarı :Ġstenen alkolün %. 1000 g 60° lik alkol için 555 g 96° alkol gereklidir.

Çözeltilerde en az bir çözünen madde (solute) ve bir çözücü (solvent) madde vardır.Örnek 2.5: % 90 a/a alkolden hareketle 400 g % 40 a/a alkol hazırlayınız. arıtılmıĢ su ile terazide 400 g'a tamamlanır. Çözünen maddenin molekülleri birbirleriyle tam karıĢmıĢ veya tektür bir faz oluĢturmuĢ ise meydana gelen sisteme gerçek çözelti veya tek fazlı sistemler de denir. FARMASÖTĠK ÇÖZELTĠLER Uygun bir çözücüde ya da çözücü karıĢımı içinde bir veya daha fazla maddenin çözündüğü ya da moleküler düzeyde disperse olduğu tek tür (homojen) sıvı preparatlara "çözelti" denir.xd.çözücünün sıvı olduğu (Ģekerli su. V.çözücünün sıvı olduğu (oksijenli su. formaldehit çözeltisi gibi) Çözünenin sıvı . • • • Katı içinde katı karıĢtırılarak hazırlanan formüller için "a/a" Sıvı içinde katı madde çözülerek hazırlanan formüller için "a/h" Sıvı içinde sıvı madde çözülerek hazırlanan formüller için "h/h" dir. izotonik sodyum klorür çözeltisi gibi) çözeltilerdir.7 g 90 177. Çözeltilerde yer alan moleküllerin tektür bir Ģekilde dağılması çözeltilerin konsantrasyonu ve dozaj güvenilirliği açısından son derece önemlidir. Farmasötik teknolojide önem taĢıyan çözelti çeĢitleri. Çözeltilerin hazırlanmasında kullanılan konsantrasyon ifadeleri. • • • 100 gram çözeltide bulunan etkin maddenin gram olarak miktarı (a/a) 100 mi çözeltide bulunan etkin maddenin gram olarak miktarı (a/h) 100 mi çözeltide bulunan etkin maddenin mi olarak miktarı (h/h) Eğer % konsantrasyon yukarıdaki ifadeler gibi kesin olarak belirtilmemiĢse.7 g % 90 a/a alkolden alınıp. • • Çözünenin gaz . a/a miktarı 400 x 40 = 177.çözücünün sıvı olduğu (su-alkol. di V2 d2 :Ġstenen alkolün gram miktarı :Ġstenen alkolün %. su-gliserin gibi) • Çözünenin katı .= V2xd2 V. a/a miktarı :Eldeki alkolden alınması gereken gram miktarı :Eldeki alkolün %. 3. Çözücü ve çözünen maddeler değiĢik Ģekillerde bir araya gelerek çözelti Ģekillerini oluĢtururlar. .

su yerine uygun alternatif çözücüler kullanılır.Farmasötik Çözeltilerin Formülasyonları Farmasötik çözeltiler çözücülerine göre. Su yerine kullanılabilen çözücüler Ģunlardır: • • • • • • • Bitkisel kaynaklı sabit yağlar Alkoller Polihidrik alkoller Dimetil sülfoksit Etil eter Sıvı parafin ÇeĢitli çözücüler Farmasötik çözeltilerin formülasyonlarına giren yardımcı maddeler: • • Tamponlar Renk maddeleri . • • 12 Çözücüsü su olan çözeltilerde önemli formülasyon parametreleri olarak. • • • • • • • Sudaki çözünürlük pH kontrolü KompleksleĢme Partikül büyüklüğü Yardımcı çözücü (co-solvent) ÇözünürleĢtirme Kimyasal modifikasyon sayılabilir. Çözücüsü su olan çözeltiler Çözücüsü su olmayan çözeltiler olarak değerlendirilebilir. Çözücüsü su olmayan çözeltilerde.

dekoksiyon vs. • • Basit çözeltiler (örn: Rivanol çözeltisi. ÇalıĢma 3.1.) olarak sınıflandırılabilir. Farmasötik çözeltiler grubunda yer alan preparat çeĢitleri ise: • • • • • 13 • • • • Nazal çözeltiler Kulak damlaları Enemalar Haricen kullanılan preparatlar olarak sınıflandırılır. yüksek sıcaklıktan korunarak saklanmalı ve kullanılmalıdır. Çözeltilerin hepsi özellikle uçucu çözücü içerenler. Lugol çözeltisi vs. Aromatik sular ġuruplar Eliksirler Linktuslar Ağız suları ve gargaralar Farmasötik çözeltiler hazırlanma yöntemlerine göre. sıkıca kapatılmıĢ kaplarda. Farmasötik Çözeltilerin Dayanıklılığı Çözeltilerde yer alan maddeler kimyasal stabilite açısından katı formlarla kıyaslandığında daha dayanıksızdır. .) Kimyasal reaksiyon ile hazırlanan çözeltiler (örn: Alüminyum subasetat çözeltisi) • Ekstraksiyon yöntemi ile hazırlanan çözeltiler (örn: enfüzyon.• • • • • • Lezzet ve koku vericiler Yoğunluk ayarlayıcılar Ġzotoni ayarlayıcılar Koruyucular Antioksidanlar Tatlandırıcılar olarak sıralanabilir.

ÇalıĢma 3. Eğer gerekirse çözelti vakum yardımıyla süzülür.2. 3.% 3 a/a Borik Asit Çözeltisi Hazırlama: Borik asit kaynar suda çözülür. Erlen (ağzı pamuklu tülbent ile kapatılmıĢ) içinde 10 dakika kaynatılır. 14 ÇalıĢma 3. Sorular: 1. 1000 mi . soğutulur ve tartılır.3. süzülerek ĢiĢeye konur. karıĢtılır ve bu karıĢım 24 saat bekletilir. Bu çözelti ne amaçla kullanılır? 2. 145 g 160 mi 70 g y. Alüminyum Subasetat Çözeltisi (USP 27) Aluminium Subacetate Topical Solution Alüminyum sülfat Asetik asit Kalsiyum karbonat ArıtılmıĢ su Hazırlama: Alüminyum sülfat 600 mi soğuk suda çözülür. Baume derecesi nedir? Farmasötik teknolojideki kullanımını araĢtırarak yazınız. Sonra asetik asit azar azar ilave edilir. Çözelti süzülür ve üzerine kalsiyum karbonat (birkaç kısım halinde ve karıĢtırarak) ilave edilir. Avrupa Farmakopesine (EP) göre sıvı preparatlar nasıl sınıflandırılmıĢtır? Yazınız. Büchner hunisi içerisinde kalan tortu azar azar su ilave edilerek yıkanır ve mezürde 1000 mi'ye tamamlanır. Borik asit çözeltisi hazırlanırken kaynatılmasının nedenlerini anlatınız. Sorular: 1. Eksilen su miktarı kaynatılıp soğutulmuĢ su ile tamamlanır.m.

Bu çözelti % kaç alüminyum asetat içerir? 2. Kireç Suyu (USP 27) Calcium Hydroxide Topical Solution Aqua Calcariae Lime Water Kalsiyum hidroksit ArıtılmıĢ su Hazırlama: 3 g kalsiyum hidroksit 1000 mi su ile iyice çalkalanır ve duruluncaya kadar yaklaĢık 1 saat kadar bekletilir. karıĢtırılır ve gerekirse süzülür. USP' ye göre farmasötik çözeltiler nasıl sınıflandırılır? Yazınız.4. ÇalıĢma 3. 15 Sorular: 1.Alüminyum Asetat Çözeltisi (USP 27) Aluminium Acetate Topical Solution Solutio Alumini Acetatis (Burow 's Solution) Alüminyum Subasetat Çözeltisi Glasiyal asetik asit ArıtılmıĢ su Hazırlama: Bir erlene daha önce hazırladığınız alüminyum subasetat çözeltisinden gerekli miktar konulur. Sorular: 3g 1000 mi 545 mi 15 mi y. üstte kalan berrak kısım çözeltiyi bulandırmadan dikkatlice aktarılarak ĢiĢeye konur. ġiĢesine konarak. Gerekli miktar suyla istenilen hacme tamamlanır. çalkalanır. Bu çözeltinin USP'ye göre pH'sı kaç olmalıdır? 4.m. 1000 mi . Üzerine glasiyal asetik asit ilave edilir. Bu çözelti hangi amaçlarla ve nasıl kullanılır? 3. uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir.

5. Bu ilaç Ģeklinin özel ismi nedir? Ne amaçla kullanılır ve nasıl saklanır? 3. Nötr Sodyum Hipoklorür Çözeltisi (USP 27) Sodium Hypochloride Topical Solution Sodyum hipoklorür çözeltisi Monobazik sodyum fosfat monohidrat Dibazik sodyum fosfat anhidri ArıtılmıĢ su Hazırlama: Monobazik sodyum fosfat monohidrat ve dibazik sodyum fosfat yaklaĢık 500 mi suda çözülür. Ġyice çalkaladıktan sonra pipetle 10 mi çekip bir erlene konur. Sodyum hipoklorür çözeltisini nasıl hazırladınız? Hesaplamaları gösteriniz. 2. Bu çözelti.6. renk değiĢimi oldu mu? Bu çözeltinin pH'sı hangi aralıkta olmalıdır? 4.5. Üzerine su katılarak 50 ml'ye tamamlanır. . Sorular: 1. 2. ÇalıĢma 3.m.1N sodyum tiyosülfat çözeltisi ile açık saman rengine dönüĢünceye kadar titre edilir. y. Kireç suyunun kullanılıĢ amacını ve saklama koĢullarını yazınız.1. HazırlamıĢ olduğunuz çözeltiye potasyum permanganat ilavesinin nedenini açıklayınız. üzerine % 5'lik Ki çözeltisinden 4 mi eklenip 0. Kireç suyunun kullanılacağı zaman süzülmesinin nedenlerini açıklayınız. Bu sırada üzerine 0. Bu çözeltiye sodyum hipoklorür çözeltisi ilave edilerek 16 iyice karıĢtırılır ve gerekli hacme arıtılmıĢ su ile tamamlanarak uygun Ģekilde ambalajlanır. Ayırdığınız 1 mi çözeltiye 1 damla fenolftalein çözeltisi ilave ediniz.5 mi % 25' lik HC1 ile asitlendirilir. ayarlı 0.02 g 17.5 mi % 1 'lik niĢasta çözeltisi konularak. Pratikte kullanılan kaç tür sodyum hipoklorür çözeltisi vardır? Ġsimleri nelerdir? Aralarındaki fark nedir? ÇalıĢma 3.00 mi 1. Aktif Klor Miktar Tayini: Piyasadan alınan sodyum hipoklorür çözeltisinden 5 mi alınarak bir balonjojeye konur.00 mi 5.61 g 1000.

Hazırlama: Hazırlamanız istenen çözelti için gerekli hidrojen peroksit miktarı hesaplanır. 6.oluĢan mavi renk kayboluncaya kadar ve her defasında iyice çalkalanarak titrasyon sonuçlandırılır. Sorular: 1. Seyreltik Hidrojen Peroksit Çözeltisi Solutio Hydrogenii Peroxidi Hydrogen Peroxide Solution. Gerekli seyreltme su ile yapılarak uygun ĢiĢeye konur.15 Volümlük 50 g seyreltik hidrojen peroksit çözeltisi hazırlamak için gerekli hesapları gösteriniz. Bu çözeltinin hidrojen peroksit yüzdesi ne kadardır? .7.003723 gNaOCĠ = 0.10 volümlük hidrojen peroksit çözeltisi ne demektir? 3. Perhidrol ve oksijenli su hangi amaçla kullanılır? 4. Diluted Önceden konsantrasyonu saptanmıĢ olan konsantre hidrojen peroksit çözeltisinden % 3 a/h'lik seyreltik hidrojen peroksit çözeltisi hazırlayınız.003546 g Cl Sorular: 1. Bu çözeltinin stabilitesi nasıl sağlanır ve nasıl saklanmalıdır? Açıklayınız. ÇalıĢmada kullandığınız reaktiflerin görevlerini yazınız? 3.1N-Na2S2O3 = 0. Bilgi: NaOCĠ + 2HC1 +2KI-> NaCl + 2KC1 +I2 +H2O h + 2Na2S2O3 -> Na2S4O6 + 2NaI lml0. Perhidrol ve oksijenli suda bulunan hidrojen peroksit yüzdeleri nedir? 2. Sudaki klor miktarı en fazla ne kadar olmalıdır? 17 ÇalıĢma 3. Oksijenli suyun stabilitesine etki eden faktörler nelerdir? 5. Size verilen sodyum hipoklorür çözeltisinde yüzde kaç aktif klor buldunuz? 2. Elinizdeki konsantre hidrojen peroksit çözeltisi hidrojen peroksit miktarına göre orantı kurarak hazırlamanız istenen miktardaki çözelti için perhidrolden alacağınız miktar bulunur.

Çözeltinin Asitliğinin Saptanması: 10 mi çözelti su ile 20 ml'ye seyreltilir ve üzerine 5 damla metil kırmızısı konarak 0.2 mi' den az ve 1 mi' den çok olmamalıdır. Harcanan sodyum hidroksit miktarı 0.ÇalıĢma 3. teslim edilir.1N KMnO4 0. Sorular: 1. Kalan su ile havan yıkanarak mezürde istenilen hacme tamamlanır ve uygun ĢiĢeye konarak etiketlenip. Bu karıĢıma yaklaĢık 100 mi arıtılmıĢ su yavaĢ yavaĢ iyice karıĢtırılarak ilave edilir ve tamamen çözülür. ÇalıĢma 3.001701 g H2O2' ye eĢdeğerdir. I.1N potasyum permanganat ile titre edilir.DeriĢik Hidrojen Peroksit Çözeltisinde Hidrojen Peroksit Miktar Tayini: 1 mi çözelti su ile 100 ml'ye seyreltilir. III. Bundan 20 mi alınıp üzerine 5 mi seyreltik sülfırik asit katılır ve 0. Konsantre Ġyot Çözeltisi (USP 27) Strong Iodine Solution Ġyot Potasyum iyodür ArıtılmıĢ su Hazırlama: Ġyot ve potasyum iyodür cam havanda iyice ezilir. 18 II. Bilgi: 1 mi 0.8.9. Bir mezüre aktarılır. **Titrasyona baĢlandığında ilk anda oluĢan renk dönüĢümü reaksiyonun bitimini göstermemektedir.Seyreltik Hidrojen Peroksit Çözeltisinde Hidrojen Peroksit Miktar Tayini: 5 mi hidrojen peroksit çözeltisi arıtılmıĢ su ile 100 ml'ye tamamlanır. 50 g 100 g 1000 mi .m. deriĢik H2O2 çözeltisinde olduğu gibi miktar tayinine devam edilir. **Titrasyon hafifçe ısıtılarak yapılmalıdır. Hazırladığınız çözeltinin etkin madde yüzdesi ne kadardır? y.1N sodyum hidroksit ile renk değiĢene kadar titre edilir.

y. etiketlenip.m. Bu çözeltinin ambalajı ve saklanması nasıl olmalıdır? 19 ÇalıĢma 3. Topikal Ġyot Çözeltisi (USP 27) Iodine Topical Solution Ġyot Sodyum iyodür ArıtılmıĢ su Hazırlama: Ġyot ve sodyum iyodür cam havanda iyice ezilir.2. 3. arıtılmıĢ su ile havan yıkanarak mezürde istenilen hacme tamamlanır. Bu çözeltiden hastaya bir defada ve bir günde verilebilecek en fazla doz nedir? 5. Buna suyun 50 mi'si yavaĢ yavaĢ iyice kanĢtırarak ilave edilir ve tamamen çözülür. Bu preparata potasyum iyodür ilavesinin nedenlerini açıklayınız. etiketlenip teslim edilir. 20 g 24 g 500 mi 1000 mi 20 g 24 g y.11. Bu çözelti baĢka hangi isimle de bilinmektedir? Yazınız. ÇalıĢma 3. teslim edilir. Bir mezüre aktarılır. Bu çözelti ne amaçla ve ne Ģekilde kullanılır? 4. Sorular: 1. 1000 mi . Etanollü Ġyot Çözeltisi (USP 27) Ġodi Solutio Spirituosa Iodine Tincture Tinctura îodi Ġyot Sodyum iyodür Alkol ArıtılmıĢ su Hazırlama: Ġyot ve sodyum iyodür cam havanda iyice ezilir. Bu karıĢıma 500 mi alkol yavaĢ yavaĢ iyice karıĢtırılarak ilave edilir ve tamamen çözülür. uygun ĢiĢeye konur.10. uygun ĢiĢeye konarak.m. Kalan su ile havan yıkanarak mezürde istenilen hacme tamamlanır. Bir mezüre aktarılıp.

1N sodyum tiyosülfat çözeltisi ile açık sarı renge kadar titre edilir. 3.012692 g iyoda eĢdeğerdir. Bu preparatın hazırlanması sırasında dikkat edilmesi gereken noktalan belirterek. 1000 mi Hazırlama: Potasyum iyodür 50 mi antılmıĢ suda tamamen çözülür ve bu çözeltiye iyot ilave edilir.m. Ġyot ile çalıĢırken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Açıklayınız. Bu sırada üzerine birkaç damla %1'lik niĢasta çözeltisi konup oluĢan mavi renk kayboluncaya kadar ve her damla sodyum tiyosülfat ilavesinden sonra iyice çalkalayarak titrasyona devam edilir.12. Serbest Ġyot Miktar Tayini: Ġyot çözeltisi örneğinden pipet ile 2 mi çekilip bir erlene konur (varsa kapaklı erlen kullanılır) ve üzerine 5 mi arıtılmıĢ su ilave edilir. 4. 21 Sorular: 1. Preparatın kullanılıĢ amacını yazınız. ÇalıĢma 3. Alkol ile mezürde gerekli hacme tamamlanır. ÇalıĢma 3.20 Sorular: 1. Bilgi: 1 mi 0. Örnek çözeltinizde % kaç iyot buldunuz? .1N Na2S2O3 0.13. 0. Bu preparatın hazırlanması sırasında sodyum iyodür ilave edilmesinin nedenlerini açıklayınız. nedenleri ile birlikte açıklayınız. Konsantre Etanollü Ġyot Çözeltisi (USP 27) Strong Iodine Tincture Potasyum iyodür 50 g Ġyot 70 g ArıtılmıĢ su 50 mi Alkol y. 2.

) Decolourised Solution oflodine Ġyot DeriĢik amonyak çözeltisi Alkol (90°) y. Preparatın hazırlanması sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları belirtiniz.00 mi . Renk tamamen kaybolunca alkol ile 100 ml'ye tamamlanır. 29th ed. 200 g 50 g 1000 mi 2. kap ve kalıntı tekrar alkol ile çalkalanarak süzülür ve 1000 ml'ye tamamlanır. Ġyice 22 çalkalanıp yedi gün kapalı bir kap içinde arasıra çalkalanarak masere edilir.2. Sonra deriĢik amonyak çözeltisi ilave edilir ve rengi gidinceye kadar bekletilir (birkaç gün olabilir). Bu sürenin sonunda pilili süzgeç kağıdından süzülür. Taze iyot çözeltisi lekesi ne ile çıkar? ÇalıĢma 3.25 mi 100.14.15. Hazırlama: Ġyot alkolde çözülür (gerekirse su banyosunda hafif ısıtılır). Bu preparat ne amaçla kullanılır? 2. ÇalıĢma 3. Sorular: 1. Sorular: y. 3.m.m. Preparatın hazırlanması sırasında bir reaksiyon oluĢuyor mu? OluĢuyorsa yazınız. Renksiz Ġyot Çözeltisi (Martindale.86 g 6. Kömür Katranı Çözeltisi (USP 27) Coal Tar Topical Solution Liquor Carbonis Detergens Kömür katranı Polisorbat 80 Alkol Hazırlama: 200 g kömür katranına 500 g yıkanmıĢ kum katılır. kapalı bir kapta iyice çalkalanır ve üzerine 50 g polisorbat 80 ve 700 mi alkol ilave edilir.

Ardıç Katranı Losyonu Pix Juniperi Lotion Ardıç Katranı Alkol Arap sabunu Hazırlama: Ardıç katranı ile alkolün 1/5'i karıĢtırılır. Rezorsin-Salisilik Asit Çözeltisi Solute Resorcini-Acidi Salicylici Salisilik asit Rezorsin Alkol Gül suyu 23 Hazırlama: ġahsilik asit ve rezorsin alkolde çözülür. Preparatın hazırlanmasında yıkanmıĢ kum kullanılmasının nedenini açıklayınız? ÇalıĢma 3. Pilili süzgeç kağıdından süzülür ve uygun özellikteki ĢiĢeye konur.1. Bu preparat hangi amaçla kullanılır? 2. Sorular: 1. 2. Formüle giren maddelerin görevlerini yazınız. Ardıç katranında bulunan etkili maddeler nelerdir? ÇalıĢma 3.17. Sorular: 3g 3g 150 g 150 g 25 g 225 g 750 g .16. Arap sabunu alkolün geri kalan kısmında çözülür ve ardıç katranı ile birleĢtirilir. Gül suyu ilave edilir. Bu çözelti ne amaçla kullanılır? 3.

100 g 1000 mi 40 g 600 mi 1000 mi .18. Bu ilaç Ģekli hangi amaçlarla kullanılır? 2. Konsantre Kafurlu Su (BP 1999) Concentrated Camphor Water Kafur Etanol (% 90) ArıtılmıĢ su y. Kuvvetle çalkalanarak azar azar arıtılmıĢ su ilave edilir. saklama koĢulları. Daha sonra 1000 ml'ye alkol ile tamamlanır. Her ilaveden sonra çalkalanarak karıĢtırılır ve 1000 mi'ye tamamlanır. Bu preparat hangi amaçla kullanılır? 2. Çözelti kaç damla su ilavesi ile bulanıyor? Nedenlerini yazınız.19.m. Alkollü Kafur Çözeltisi (USP 27) Spiritus Camphoratus Camphor Spirit Kafur Alkol Hazırlama: Kafur havanda önce 800 mi alkol ile çözülür. Hazırladığınız çözeltiden 1 mi alın ve üzerine damla damla su ilave edin. kullanım süresi ve ambalajı hakkındaki düĢüncelerinizi yazınız.1. 24 Sorular: 1. Bu preparatın stabilitesi. Hazırlama: Kafur etanolde çözülür.20. y. ÇalıĢma 3. ÇalıĢma 3.m. ÇalıĢma 3. Preparat içindeki maddelerin görevleri nedir? 3. Gerekirse pilili süzgeç kağıdından süzerek ĢiĢeye konur.

m.Alibor Suyu Aqua Zinco Cuprica Bakır sülfat Çinko sülfat Safran tentürü Alkollü kafur çözeltisi ArıtılmıĢ su Hazırlama: Bakır sülfat saat camında tartılır ve bir cam havana aktarılıp iyice toz edilir.5 mi y. 1000 mi 2. karıĢtırılır. ArıtılmıĢ suyun 1/3'ü ilave edilir. Bu ilaç Ģekli nasıl saklanmalıdır? 4. Alkollü kafur çözeltisi ve safran tentürü konup. Sorular: 1. Bu ilaç Ģeklinin özel ismi nedir? 3. 1000. Kalan su ilave edilerek karıĢtırma iĢlemine devam edilir.22. Üzerine çinko sülfat ilave edilerek karıĢtırılır. Kloroformu! Su (BP 1999) Chloroform Water Kloroform ArıtılmıĢ su (taze kaynatılmıĢ-soğutulmuĢ) 25 ÇalıĢma 3. 5 mi y.0 mi 1g 4g 1g 10 g 984 g .m. 24 saat bekletilir ve bir ĢiĢeye süzülür. Bu çözelti hangi amaçla ve nasıl kullanılır? 2. Çözeltide yer alan maddelerin görevleri nelerdir? ÇalıĢma 3.23.21. Konsantre Kloroformlu Su (BP 1999) Double-strength Chloroform Water Kloroform ArıtılmıĢ su (taze kaynatılmıĢ-soğutulmuĢ) ÇalıĢma 3.

ÇalıĢma 3.140 g Sodyum sitrat 0.Povidon-Ġyot çözeltisi Povidon-Iyot 30/06 10. uçucu yağların veya hoĢ kokulu uçucu maddelerin doymuĢ.003 g Sodyum bifosfat 0. suda çözünen.1. Aromatik Sular Aromatik sular.420 g * sodyum lauril eter sülfat ÇalıĢma 3.000 g ArıtılmıĢ su 86. Droglardan hazırlanabildikleri gibi sentetik esanslardan da hazırlanabilirler.0 mi 5.0 mi 15.24.m.003 g Sodyum hidroksit (1 molar) 2.4 g 60. 26 3.1 mi 2.0 g 27.000 g Teksapon K 12* 0. tadı hoĢ olmayan etkin maddeler için taĢıyıcı ve nadiren de etkin madde olarak kullanılırlar.080 g Gliserin 1.25.0 g 0.5 g . berrak ve sulu çözeltileridir. Özellikle dahilen kullanılacak çözeltilerin koku ve tadlannın düzeltilmesi için. Magnezyum Sitrat Çözeltisi (USP 27) Magnesium Citrate Oral Solution Magnezyum karbonat Sitrik asit (susuz) ġurup Talk Limon esansı Potasyum bikarbonat ArıtılmıĢ su y. Nane Suyu Peppermint Water Aqua Menthae Piperitae Nane esansı Talk ArıtılmıĢ su (40°C) Hazırlama: 1g 10 g 999 g 350.

arabistan zamkı Ģurubu.2. Tedavi edici bir etkin madde içeren Ģuruplara etkin maddeli Ģurup denir. süzülür.26. Bu karıĢıma. Her iki formülde yer alan talkın kullanım amaçlarını karĢılaĢtırınız. Ģekerin sudaki veya diğer su içeren sıvılardaki konsantre çözeltileridir. koku ve tat düzeltmek için taĢıyıcı olarak kullanılırlar. ġuruplar ġuruplar. 2. 5'er dakikalık aralarla bir saat çalkalanır. Konsantre Tarçın Suyu (BP 1999) Concentrated Cinnamon Water Tarçın esansı Etanol (% 90) ArıtılmıĢ su 27 Hazırlama: Tarçın esansı üzerine azar azar etanol ilave edilerek çözülür. Genel hazırlama yöntemleri: y. kakao Ģurubu. karbetapentan sitrat Ģurubu gibi.Nane esansı talk ile iyice ezilerek karıĢtırılır. portakal Ģurubu gibi. Bunlar. Örneğin. parasetamol Ģurubu.m. ÇalıĢma 3. Sonra 1 saat bekletilip ıslak pilili süzgeç kağıdından süzülür. efedrin hidroklorür Ģurubu. 2. iyice çalkalanarak küçük hacimler halinde arıtılmıĢ suya ilave edilir ve 1000 ml'ye tamamlanır. kodein fosfat Ģurubu. 20 mi 600 mi 1000 mi . Sorular: 1. Aromatik suların hazırlama yöntemlerini kısaca açıklayınız. kiraz Ģurubu. ĢiĢeye konarak uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir. yazınız. Sorular: 1. Kullandığınız esansın bir damlasının ağırlığını hesaplayıp. kaynatılıp 40 C°'ye kadar soğutulmuĢ su ilave edilir. Aromatik suların stabilitesi nasıldır? Açıklayarak. ara sıra çalkalayarak bir kaç saat bekletilip. Nane suyu hazırlanmasında talkın hesaba katılmama nedenlerini yazınız. 3. Önceden sterilize edilmiĢ 50 g talk ilave edilir. ipeka Ģurubu. 3. kaç damlasının bir gram geldiğini saptayınız. Genel olarak etkin madde içermeyen fakat koku verici maddeler içeren Ģuruplara aromalı Ģuruplar denir. Örneğin.

Etkin maddesi sıcaktan etkilenen Ģuruplar ise etkin madde ile Ģurubun oda sıcaklığında karıĢtırılması ile hazırlanırlar. ġurupların içerdiği Ģeker oranının stabiliteleri üzerindeki etkisi nedir? 8. hangi oranlarda konur? Üç tane örnek veriniz. ÇalıĢma 3. ÇalıĢma 3. 5.m. Dört hafta boyunca her hafta ĢiĢelerinizi kontrol ederek gözlem sonuçlarını rapor haline getiriniz. sitrik asit Ģurubu gibi. Basit ġurup (BP 2002) Sirupus Simplex ġeker ArıtılmıĢ su 28 Hazırlama: ġeker suda çözünene kadar ısıtılır ve kaynar su ile istenen hacme tamamlanır. üzerine kaynatılıp soğutulmuĢ sudan 5 mi ilave edin ve iyice çalkalayın. her üç ĢiĢeyi ağızlan kapalı olarak dolabınıza kaldırınız. kodein Ģurubu. temiz bir ĢiĢeye koyup. 667 g 1000 g . etiketine yazınız. Hazırladığınız Ģurubun yoğunluğunu ve spesifik ağırlığını hesaplayınız. 4. 6. üzerine 15 mi kaynatılıp. Gerektiğinde bir veya birkaç koruyucu ilave edilebilir. ġuruplara hangi koruyucu maddeler.27. ġeker yüzdesini a/a cinsinden hesaplayıp.Monografisinde özel bir hazırlama yöntemi gerektirmeyen Ģuruplar Ģekerin suda çözünmesinden sonra bir taĢım kaynatılması ve soğutulması ve gereken hacme veya ağırlığa tamamlanması ile hazırlanırlar. Basit Ģurup kaynatıldıkça neden rengi koyulaĢır? 7. Sorular: 1. soğutulmuĢ su ilave ederek iyice çalkalayınız. Bir baĢka ĢiĢeye yine 10 g Ģurup alın. Dördüncü hafta sonunda bozunma varsa nedenlerini haftalık olarak değerlendirerek yorumlayınız. ġeker yüzdesini a/a olarak hesaplayıp etiketine yazınız. ġurup (USP 27) Syrup y. Bir baĢka ĢiĢeye 10 g hazırladığınız Ģuruptan koyarak etiketleyip. Örneğin. Hazırladığınız Ģurup a/a ve a/h cinsinde yüzde kaç Ģeker içerir? 2. Hazırladığınız Ģuruptan 10 g alarak.28. 3.

Tolu Balsamı ġurubu (USP 27) Tolu Balsam Syrup Tolu balsamı tentürü Magnezyum karbonat ġeker ArıtılmıĢ su y. Etkin maddesi nedir? 2. 430 mi arıtılmıĢ su azar azar eklenerek karıĢtırılır ve elde edilen karıĢım süzülür. ġurup ılıkken süzülür ve 1000 mi'ye kaynatılıp ılıtılmıĢ arıtılmıĢ su ile tamamlanır.29. OluĢan berrak çözeltide geriye kalan Ģeker hafif ısıtılarak çözülür. Ayrıca ısıtma yapılmadan uygun bir perkolatör yardımı ile USP 27'ye göre de hazırlanabilir. 1000 mi Bir behere konan Ģeker kaynatılmıĢ su ile Ģeker tamamen çözünene kadar karıĢtırılır. Bu Ģurup hangi amaçla kullanılır. Kodein Fosfat ġurubu (Remington 20thed.m. ÇalıĢma 3. Hazırlama: Tolu balsamı tentürü havandaki 10 g magnezyum karbonat ve 60 g Ģeker üzerine ilave edilerek karıĢtırılır. Taze hazırlandığı taktirde koruyucu ilave etmeye gerek yoktur. 29 ÇalıĢma 3.m. Daha sonra 1000 mi ye su ile tamamlanır.) Codeine Linctus Kodein fosfat 3g BileĢik tartarazin çözeltisi 10 mi Benzoik asit çözeltisi 20 mi 50 mi 10 g 820 g 1000 mi .ġeker ArıtılmıĢ su Hazırlama: 850 g y.30. Hazırladığınız Ģuruptaki Ģeker konsantrasyonunun yüzdesini hesaplayınız. Sorular: 1.

Kloroform spirit ArıtılmıĢ su Limon Ģurubu ġurup y. karıĢtırılır. 30 Sorular: 1. 5g 15 mi 25 mi 1000 mi . karıĢtırılır. Sorular: 1 . ÇalıĢma 3. Diğer maddeler bu karıĢım üzerine ilave edilir. ÇalıĢma 3. Formülde yer alan maddelerin kullanılıĢ amaçlannı yazınız. Hazırlama: 20 mi 20 mi 200 mi 1000 mi Kodein fosfat suda çözülür. ġurubun yaklaĢık yarısı bu karıĢıma ilave edilir.m.31.m.280 g Amonyum klorür 2. Bu Ģurup ne amaçla kullanılır? 2. Sonra kloroform spirit ilave edilir ve karıĢım 1000 mi'ye Ģurup ile tamamlanır. Difenhidramin Hidroklorür ġurubu Dıfenhidramin hidroklorür 0. Oral Kodein Fosfat Çözeltisi (BP 1999) Codeine Phosphate Oral Solution Kodein fosfat ArıtılmıĢ su Kloroform spirit ġurup Hazırlama: Kodein fosfat arıtılmıĢ suda çözülür.700 g y.32. Daha sonra Ģurup ile 1000 mi'ye tamamlanır. 750 mi Ģurup ilave edilerek.Kloroform spirit nedir? Açıklayınız.

34. Nane Spirit (USP 27) Peppermint Spirit Nane yağı 100 mi .0 g Sitrik asit (sulu) 2. Nane spirit nasıl hazırlanır? Yazınız. amonyum klorür ve mentol.Sodyum sitrat Mentol Alkol Propil paraben Metil paraben Basit surun v. Hazırlama: 1. 2.140 g 0. Ġki kat tülbentten süzdükten sonra etiketlenerek teslim edilir.1 g Nane spirit 2. Bu preparat ne amaçla ve nasıl kullanılmalıdır? 3. Bu preparat kullanılırken nelere dikkat edilmelidir? ÇalıĢma 3.07 100.0 mi Hazırlama: Demir sülfat. Ġyice kanĢtmlır. ArıtılmıĢ su ile 1000 ml'ye tamamlanır. Çözelti berraklaĢıncaya kadar süzülür. nane spirit ve 200 g Ģeker suyun 450 ml'sinde çözülür.m. her iki 31 çözelti karıĢtırılır. Sorular: 1.03 % 0. metil ve propil paraben alkolde çözülür.0 mi ġeker 825. ÇalıĢma 3. Süzüntüye geri kalan Ģeker ilave edilerek. çözülür. Demir Sülfat ġurubu (USP 27) Ferrous Sulfate Syrup Demir sülfat 40. sitrik asit. gerekirse bez filtreden süzülür. Sodyum sitrat bir miktar Ģurupta çözülerek. 1000.000 mi % 0.0 g ArıtılmıĢ su y.000 mi Difenhidramin hidroklorür.022 g 5.m.33.

Parasetamol ġurup Paracetamol Syrup 5.0 g 31. Daha önceden hazırladığımız Ģurup beherdeki karıĢım üzerine azar azar karıĢtırılarak ilave edilir.3 g ġurup (% 50 a/a) y. Litrelik bir beher içine bu iki çözelti konulup karıĢtırılır. Diğer bir beherde 40 mi alkol içersinde metil paraben ve propil paraben çözülür.37.38.ı g 20.m. 1000 mi ÇalıĢma 3. Senna ġurubu (USP 27) Senna Syrup Senna sıvı ekstresi Uygun bir esans ġeker ArıtılmıĢ su y.0 g Parasetamol Kristal sorbitol Sodyum siklamat Çilek esansı Kollidon 25 Gliserin Propilen glikol ArıtılmıĢ su o.0 g 33 ÇalıĢma 3. iyice karıĢtırılır (iĢleme baĢlamadan önce 1000 ml'lik hacim hassas olarak ölçülüp beherin üzerinde iĢaretlenir). Üzerine sodyum sakarin ilave edilip çözünene kadar karıĢtırılır.7 g Propil paraben 0.0 g 5.0 mi Metil paraben 0.0 mi Hazırlama: Karbetapentan sitrat bir beherde 100 mi arıtılmıĢ suda çözülür.0 g 20.0 mi ArıtılmıĢ su 100.0 g Sodyum sakarin 0. Toplam hacim Ģurup ilavesi ile 1000 mi'ye tamamlanıp.0 g 4. 250 mi y.m.35.m.0 g 15.m. ÇalıĢma 3. Karbetapentan Sitrat ġurubu Sirupus Carbetapentanecitras Karbetapentan sitrat 2. 1000.36.m.Nane (kaba toz) Alkol 32 10 g y. Ġpeka Ģurubu (USP 27) Ipecae Syrup Ġpeka (toz edilmiĢ) Gliserin ġurup y. 635 g 1000 mi 70 g 100 mi 1000 mi .5 g Alkol 40. ÇalıĢma 3.

3. değerlendiriniz. Ģurup. Çözücü ortamının alkol ve su karıĢımından oluĢması nedeni ile hem suda hem de alkolde çözünen maddeleri çözelti içinde tutabilirler. Genel hazırlama yöntemi: Eliksirler genellikle basit çözelti hazırlama yöntemlerinden karıĢtırma ile veya iki ya da daha fazla sayıdaki sıvı maddenin birbiri ile karıĢtırılması ile hazırlanırlar. etiketlenir (ġurup ĢiĢeleri boĢ ve kapaklan kapalı iken tek tek numaralanıp tartılır.39. Formül yapılarında etil alkol ve suyun yanısıra gliserin. Sorular: 1. hazırlanan Ģurup ĢiĢelere doldurularak. Vakum ile cam filtreden süzülür. 3. ortalama ve standart sapmasını ve her bir ĢiĢedeki miktarın. propilen glikol. 3. Formülasyonda kullanılan maddelerin görevlerini yazınız. Bunun için darası alınmıĢ 100 ml'lik bir balon joje Ģurup ile doldurulup hassas olarak tartılır ve Ģurubun dansitesi bulunur.00 mi 0. Ġki çözelti tamamen karıĢtırıldıktan sonra karıĢım istenilen miktar veya hacme reçetede kayıtlı çözücü ile tamamlanır. ġuruplarla karĢılaĢtırıldığında daha az tatlı ve daha az viskozdurlar. Bulduğunuz tablo sonuçlarını yorumlayarak. berrak. ġuruplarda zamanla gözlenen değiĢiklikler nelerdir? Yazınız.Hazırlanan bütün Ģuruplar ana Ģurup toplama tankında birleĢtirilir ve hepsi birden tektür oluncaya kadar karıĢtırılır. renk ve koku verici maddeler de bulunabilir. Hazırlanan Ģurubun doldurma iĢlemine geçmeden önce dansitesi saptanır. 4. fenobarbital eliksir) kullanılırlar. tatlı ve alkol-su karıĢımından oluĢan preparatlardır. suda çözünen maddelerin ise su içinde çözünmesinden sonra sulu çözelti alkollü çözeltiye eklenir. Her bir ĢiĢedeki Ģurup miktarını gram ve mi olarak bir çizelge halinde gösteriniz. Etkin maddeyi taĢıyıcı olarak (sıvağ) kullanılabildikleri gibi lezzet düzeltici (aromatik eliksir) ve tedavi edici amaçla da (deksametazon eliksir. sorbitol. Eliksirler Eliksirler.00 g 450.00 mi 150. Daha sonra ĢiĢe doldurma makinesi her bir ĢiĢeye 90 mi Ģurup dolduracak Ģekilde ayarlanıp.75 mi . koruyucu. Sodyum Pentobarbital Eliksiri Sodium Pentobarbital Elixir Sodyum pentobarbital Gliserin Alkol Portakal esansı 4. Doldurma iĢleminden sonra ĢiĢeler etiketlenmeden önce tıpa ve kapaklan kapatılıp tekrar tartılır). Formüldeki alkolde çözünen maddelerin alkol içinde. 34 2. kapakları kapatılıp. ÇalıĢma 3. ortalamadan % sapmasını hesaplayıp bir tablo halinde gösteriniz. Doldurduğunuz ĢiĢelerdeki ortalama Ģurup miktarını (mi).

Portakal esansı alkolde çözülür ve diğer karıĢıma ilave edilir. Gliserin.00 mi ArıtılmıĢ su y.000 g Portakal esansı 0. karamel.m.000 mi 1000 mi 24 g y.100 mi Benzaldehit 0.00 mi Seyreltik hidroklorik asit 6. Pediatrik Parasetamol Eliksir Pediatric Paracetamol Eliksir Parasetamol Eritrosin çözeltisi Kloroform spirit Konsantre ağaç çileği suyu Alkol (%95) Propilen glikol Ġnvert Ģurup Gliserin y.40.m. 1000.00 g ġurup 150. Sorular: 1. Suyun geri kalanı ilave edilerek istenen hacme tamamlanıp karıĢtırılır.005 mi Sorbitol çözeltisi (USP) 10.) Terpin Hydrate Elixir Terpin hidrat 6.th Terpin Hidrat Eliksin (Remington 20m ed. . Ģurup ve seyreltik hidroklorik asit ilave edilir. 20 mi 25 mi 100 mi 100 mi 275 mi . Eliksirlerin Ģuruplardan farklı yönleri nelerdir? Bir eliksir formülasyonu hazırlarken stabilitesi açısından nelere dikkat edilmelidir? ÇalıĢma 3.41.m. ÇalıĢma 3.00 mi 35 Hazırlama: Sodyum pentobarbital suyun bir kısmı ile erlende çözülür.Karamel 2.

Genel olarak kullanımlarına göre.000 mi Aromatik Eliksir (USP 27) Aromatic Elixir ġurup 375 mi Talk 30 g Esans y. Daha sonra preparat tekrar ısıtılarak Ģeffaf hale getirilir.m. 36 ÇalıĢma 3.44. ÇalıĢma 3. 1000 mi 3. absorbsiyonla sistemik etki oluĢturmak amacıyla hazırlanan enemalar.000 mi 100.000 mi 43.42. barsaklan boĢaltmak için kullanılan enemalar. Enemalar (Lavmanlar) ÇeĢitli amaçlarla rektum içine verilerek uygulanan sulu veya yağlı çözelti. **Bu lavman tek baĢına ve baĢka enemalar için sıvağ olarak kullanılabilir.Propilen glikol Alkol ArıtılmıĢ su y. 40.) Starch Enema Ġnce toz edilmiĢ buğday niĢastası ArıtılmıĢ su Hazırlama: 30 g niĢasta 200 mi soğuk su ile ezilir ve pasta haline getirilir.0 g 1000. NiĢastalı Enema (Remington 20th ed. sedatif veya uyarıcı olarak tedavi amacı ile kullanılanları olduğu gibi radyolojik incelemelerde teĢhis amacı ile kullanılanları da vardır.m.43. Kaynama sıcaklığına kadar ısıtılmıĢ arıtılmıĢ su bu karıĢıma azar azar çalkalayarak ilave edilir. 30. Fosfatlı Enema I (BP 1999) Phosphates Enema Sodyum dihidrojen fosfat dihidrat 160 g y. Alkol veya arıtılmıĢ su y.0 mi . besleyici.4.m. 37 ÇalıĢma 3. rektal bölgedeki rahatsızlıklarda lokal etki meydana getirmek amacı ile hazırlananlar olmak üzere baĢlıca üç grup altında toplanabilirler.m. Antihelmentik. emülsiyon veya süspansiyon tipindeki preparatlara denir.

0 g Propil paraben 2. Sorular: 1 .Yukarıdaki preparatlan nasıl hazırlarsınız? 2.6 g Disodyum hidrojen fosfat 17.m.m.) 5-Ammosahsılik asit 168.0 g Sodyum dihidrojen fosfat 1.46.48.Disodyum hidrojen fosfat dodekahidrat 60 g ArıtılmıĢ su (taze kaynatılıp soğutulmuĢ) y.m.0 g Propilen glikol 100. 4000.0 mi ÇalıĢma 3. Fosfatlı Enema II (BP 1999) Phosphates Enema Sodyum dihidrojen fosfat dihidrat Disodyum hidrojen fosfat dodekahidrat 100 g 80 g ArıtılmıĢ su (taze kaynatılıp soğutulmuĢ) y.0 g Metil paraben 8. 5-Aminosalisilik Asitli Enema (Remington 20 th ed.9 g Sodyum klorür 36.m. 1000 mi *Uygun bir koruyucu içerebilir.0 g Sodyum askorbat 2. .47.0 g Kitre zamkı 16. ÇalıĢma 3. 1000 mi *Uygun bir koruyucu içerebilir.) Enema ofSoap YumuĢak sabun (potas veya sodyum sabunu) 50 g ArıtılmıĢ su y. 1000 mi 38 ÇalıĢma 3.45.0 mi ArıtılmıĢ su y. Bu preparatlar hangi amaçla kullanılırlar? ÇalıĢma 3. Sabunlu Enema (Remington 20th ed.

Hint Yağlı Enema II Hint yağı NiĢasta müsilajı 39 3. 120 g 100 mi 500 mi . piroksilinin (nitroselüloz) etil eter ve etanol karıĢımındaki çözeltisidir.51. çözücüsü uçtuktan sonra deri üzerinde elastik.m. ÇalıĢma 3.m. 1000 ml'ye elastik kollodyon ilave edilerek tamamlanır. 100 g 1000 mi % 10 h/h % 20 h/h % 10 h/h % 5 a/h y.5. ince bir tabaka halinde kalır. Hint Yağlı Enema I Hint yağı YumuĢak sabun çözeltisi ÇalıĢma 3.49. Elastik kollodyonda kullanılan hint yağı' nm görevi nedir? y.) Barium sulfate enema Baryum sülfat Arap zamkı müsilajı NiĢastalı enema ÇalıĢma 3. Sorular: 1.50. Kollodyon Kollodyon. Salisilik Asitli Kollodyon (USP 27) Salicylic Acid Collodion Salisilik asit Elastik kollodyon Hazırlama: Salisilik asit 750 mi civarında elastik kollodyonda çözülür. Haricen deri ve derideki çatlaklar üzerine uygulanan kollodyon.Baryum Sülfath Enema (Remington 20 th ed.

Elastik Kollodyon (USP 27) Flexible Collodion Kafur Hint yağı Kollodyon y. Bu preparatlar için en uygun pH 6.53.50 g 2.0 arasında olmalıdır.40 mi 4. Ağız BoĢluğuna Uygulanan Çözeltiler 3. Formülasyonlarında renk vericiler.1. Kollodyon (USP 27) Collodion Piroksilin Eter Alkol 40 ÇalıĢma 3.50 mi 0.57. Bu preparatlarda çözücü olarak genellikle alkol.54.2. Mandel Boyası (Martindale 29th ed.m. Kullammlan ve hazırlanmaları sırasında nelere dikkat edilmelidir? 3. 20 g 30 g 1000 g 40 g 750 mi 250 mi 3. baĢlıca ağzın lokal hijyenini korumak. ÇalıĢma 3.52.m.6. mukozadaki hastalıklan tedavi etmek ve diĢ çürümelerini önlemek amacıyla kullanılırlar. Bu preparatlar nasıl kullanılır. 100. Salisilik asitli kollodyon ne amaçla kullanılır? ÇalıĢma 3.) Mandl 's Paint Ġyot Potasyum iyodür ArıtılmıĢ su Nane esansı Alkol (%90) Gliserin 1. Ağız suları Ağız yıkama çözeltileri. gliserin ve su kullanılır.25 g 2. sentetik tatlandırıcılar ve yüzey etken maddeleri de içerebilirler.00 mi .6.00 mi y.

03 %3 %2 %1 % 10 .05 Nane esansı %0.1 Sitrik asit %0. Timol Alkol Boraks Sodyum bikarbonat Gliserin % 0.Hazırlama: Ġyot ve potasyum iyodür suda çözülür.1 Renk maddesi y. Setil piridinyum klorür %1 Sorbıtol (%70'lik çözeltisi) %20 Tarçın esansı % 0.57.4 Not: Fungusit ve bakterisit olan bu banyo kullanılmadan önce 1:3 oranında sulandırılmahdır.56. Tween 60 % 0. ÇalıĢma 3. Sodyum klorür ve Sodyum bikarbonat içeren ağız suyu (BP 1999) Sodyum klorür Sodyum bikarbonat Konsantre kloroformlu su Konsantre nane emülsiyonu ArıtılmıĢ su y.m. 1000 mi 15 g 10 g 500 mi 25 mi *Bu çözelti kullanılmadan önce ılık su ile yarı yanya seyreltilmelidir.3 Etanol %10 ArıtılmıĢ su % 69. 41 ÇalıĢma 3.55. 50 mi gliserin ve nane esansı ilave edilerek ve gliserin ile 100 ml'ye tamamlanır. ÇalıĢma 3.m.

12.Tadlandırıcı ArıtılmıĢ su y.58. Rivanol Basit Ģurup ArıtılmıĢ su 43 ÇalıĢma 3. Tannik Asit Gargarası Tannik asitli gliserin (%15 a/a tannik asit) ArıtılmıĢ su ÇalıĢma 3. 5 mi y. Bunlarda etkin maddelerin yanı sıra formüllerinde renk ve tat maddesi de içerirler.61.60. 4) 0.5 g 50. Fenollü Gargara Phenol Gargle Fenol gliserin (%16 a/a fenol ve % 84 a/a gliserin) Renk maddesi ArıtılmıĢ su y.m. Hidrojen Peroksit Ağız Suyu (EP.2.5 mi 100 mi . Bu çözeltilerin çözücüleri genellikle sudur.6.m. 100 mi * Kullanılmadan önce eĢit miktarda ılık su ile sulandırılmalıdır. ÇalıĢma 3. 100 mi y. Kullanılmadan önce seyreltilirler. Timol miktarı artırıldığında alkol oranı da artırılmalıdır. Gargaralar ve ağız yıkama çözeltileri birbirlerinin yerine de kullanılabilirler.m. ÇalıĢma 3.m. Bu yolla boğazın mukoz zarının ilaçla temas etmesi sağlanır.59. Gargaralar Gargaralar farinks ve nazofarenksin hastalıklı durumlarında kullanılır.m.0 g y. 42 3.0 g 500. Bu formül antiseptik olarak kullanılır.

Metilen Mavisi Kollutuvarı Metilen mavisi 0.63. Bu preparatlarda çözücü gliserin. 2g 4g 90 g 4g .6. gliserin ilave edilir ve karıĢtırmaya devam edilir. ÇalıĢma 3.0 g ArıtılmıĢ su y. Genellikle antiseptik ve lokal anestezik etkili etkin maddeler içerirler. Ġyot ve gliserin içeren preparatlann stabilitesi hakkındaki görüĢlerinizi yazınız. Sorular: 1. Stabilizatör ilave edilir ve ıĢıktan uzakta saklanır. 44 ÇalıĢma 3.62. Kollutuvarlar Ağız yada boğaz mukozasındaki lezyon üzerine lokal olarak dokundurularak kullanılan preparatlardır. azar azar gliserin ilave edilerek karıĢtırılır. 3. Hazırlama: Metilen mavisi 1-2 damla su ile cam havanda karıĢtırılarak. Bu preparat hangi amaçla ve nasıl kullanılır? 2.3.6 g Gliserin 30. alkol veya su olabilir.m. Ġyotlu Kollutuvar Gliserine Iode Ġyot Potasyum iyodür Gliserin (% 85) Nane suyu Hazırlama: Ġyot ve potasyum iyodür cam havanda nane suyu ile iyice ezilir.% 6'lık a/h hidrojen peroksit çözeltisi hazırlanır.

25 USP Endotoksin Unit'den fazla endotoksin içermeyen sudur. son arıtmada distilasyon veya ters ozmoz yöntemlerinin uygulanması gerektiği belirtilmektedir. Avrupa Farmakopesi (EP 5) ve Amerikan Farmakopesi (USP 27)'ne göre arıtılmıĢ su çeĢitleri EP5 ArıtılmıĢ su (Water. fıltrasyon veya diğer uygun yöntemlerle elde edilen sudur.0 mi Propilen glikol 30. Enjeksiyonluk su ise arıtılmıĢ suyun taĢıması gereken özelliklerin aynısını içeren ve aynı zamanda ml'sinde 0. ġekil .0 g Nane esansı 0. iyon değiĢimi. SU VE KONTROLLERĠ Farmakopelere göre farmasötik amaçlı olarak kullanılmakta olan su arıtılmıĢ su genel adı ile tanımlanmaktadır. Punfıed) a) Büyük hacimli arıtılmıĢ su (Purifıed water in bulk) b) AmbalajlanmıĢ arıtılmıĢ su (Purifıed vvater in containers) Yüksek derecede arıtılmıĢ su (Water.0 mi 45 4. distilasyon. Benzokain Kollutuvarı Benzokain 3. Ġki farmakopeye göre verilen sınıflandırma Tablo 4. ters ozmoz. içme suyunun kaynak suyu olarak kullanılması ve deiyonizasyon. Tablo 4.1.3 mi Alkol 5.64. ArıtılmıĢ sular taĢıdıkları özelliklere göre veya suyun arıtılmasında kullanılan arıtma yöntemine göre adlandırılabilmektedir. Hıghly Purifıed) Enjeksiyonluk su (Water for Injections) (Water for ınjections in bulk) b) Steril enjeksiyonluk su (Sterilised water for injections) USP 27 ArıtılmıĢ su (Purifıed water) Steril arıtılmıĢ su (Sterile purifıed water) Enjeksiyonluk su (Water for injection) Steril enjeksiyonluk su (Sterile water for injection) Bakteriostatikli enjeksiyonluk su (Bacteriostatic water for injection) (Sterile water for irrigation) Ġnhalasyon için steril su (Sterile water for inhalation) a) Büyük hacimde enjeksiyonluk su Ġrrigasyon için steril su USP 27'ye göre arıtılmıĢ su.1 'de yer almaktadır.ÇalıĢma 3. Enjeksiyonluk su için farmakopede arıtılmıĢ su tanımından farklı olarak.

4. 46 Ulusal içme suyu düzenlemelerine uygun kalitede içme suyu *^ Diğer kullanımlar Tipik Arıtma Basamakları * YumuĢatma *Deklorinizasyon *Deiyonizasyon * Ters ozmoz *Ultrafıltrasyon *Distilasyon Özel farmasötik amaçlar için iĢlem suyu (Büyük hacimli farmasötik kimyasallar) Ġngradient Su** Distilasyon veya Ters Ozmoz Enjeksiyonlıık Su Ambalajlama ve Sterilizasyon Ambalajlama ve Sterilizasyon J Parenteral olmayan ilaç Ģekilleri Steril ArıtılmıĢ Su AmbalajlanmıĢ Su Steril Enjeksiyonluk Su Ġrrigasyon için Steril Su Bakteriostatikli Enjeksiyonluk Su Ġnhalasvon için Steril Su .1.'de USP 27'de yer alan farmasötik amaçlar için kullanılan su ve bu suların elde ediliĢ yöntemlerini sınıflandıran bir Ģema verilmiĢtir.

1 mi brom timol mavisi Rl eklendiğinde mavi renk oluĢmamalıdır.ġekil 4. Ġndikatörle belirleme (EP 5) Borosilikat camdan yapılmıĢ bir kap içindeki taze kaynatılmıĢ ve soğutulmuĢ arıtılmıĢ suyun 10 ml'sine 0.2. Tüp 50°C'lik su banyosuna alınır. Klorür (EP 5) Kontrol edilecek suyun 10 ml'sine 1 mi dilüe nitrik asit R ve 0. 5. 47 1. Asitlik ve alkalilik 2.1.4 mi ve difenilamin çözeltisi R'den 0. aynı koĢullarda ve aynı zamanda 4.3 mi doygun potasyum klorür çözeltisi ilave edilerek hazırlanan çözeltinin potansiyometrik olarak pH'sı ölçülür. Organoleptik Kontrol ArıtılmıĢ suyu berraklık. 3.05 mi metil kırmızısı R çözeltisi eklendiğinde kırmızı renk oluĢmamak. 4. Çözelti en azından 15 dakika berrak ve renksiz kalmalıdır.1.2 mi gümüĢ nitrat çözeltisi R2 ilave edilir. 15 dakika sonra çözeltide.5 mi standart nitrat çözeltisi R (2 ppm NO3) içeren karıĢımından farklı bir mavi renk oluĢmamalıdır. 48 . pH ölçümü (USP 27) 100 mi arıtılmıĢ su üzerine 0. Nitrat (EP 5) Kontrol edilecek suyun 5 mi'si test tüpüne konarak bir buz banyosuna yerleĢtirilir. koku ve tat yönünden kontrol ediniz.1.1 mi ilave edilir ve bir yandan tüpteki bu karıĢım çalkalanırken diğer yandan damla damla azotsuz sülfırik asit R'den 5 mi ilave edilir. 2. Kalsiyum (USP 27) Kontrol edilecek suyun 100 ml'sine 2 mi amonyum oksalat TS ilave edildiğinde bulanıklık oluĢmamalıdır. yine alınan 10 mi' lik bir kısma 0. üzerine 100 g/l konsantrasyondaki potasyum klorür çözeltisi R'den 0. ArıtılmıĢ su ve kontrolleri Kullandığınız arıtılmıĢ suya (deiyonize ve distile su) aĢağıda verilen kontrolleri uygulayınız ve sonuçları bir tablo halinde gösteriniz. Farmasötik amaçlar için kullanılan su [USP 27] **Parenteral amaçlar dıĢında kullanılan su ÇalıĢma 4. renk.5 mi nitratsız su R ve 0. 2.

1 N NaOH ve anyon değiĢtirici için 100 mi 0. 2.1 N NaOH ile ve metil oranj indikatörü kullanılarak titrasyonla tayin edilir.001) fazla olmamalıdır. Harcanan asit veya alkali miktarlarından 1 g iyon değiĢtiricinin tuttuğu anyon veya katyon. Deiyonize su ve distile su ile yapmıĢ olduğunuz kontrollerin sonuçlarını karĢılaĢtırmalı bir tablo hazırlayarak yazıp. Deiyonize su hazırlanmasında kullanılan iyon değiĢtiricilerin kapasitelerinin tayini Cam kapaklı 200 ml'lik bir erlen içerisinde dikkatle 1 g anyon değiĢtirici veya 1 g katyon değiĢtirici tartılır. Üstte kalan sıvının alkaliliği veya asitliği 0. Uçmayan artık ağırlığı 1 mg'dan (% 0.6. 9. Üzerine katyon değiĢtirici için 100 mi 0. 7. 8. 3.1 N HC1 ilave edilir. 24 saat arasıra çalkalanarak bekletilir. ROH + HC1 -----> RC1 + H2O (Anyon değiĢtirici) RSO3H + NaOH -----> RSO3Na + H2O (Katyon değiĢtirici) 49 Sorular: 1.1 N HC1 veya 0. açık pembe renk tamamen kaybolmamalıdır. ÇalıĢma 4. varsa bu farklılığın neden kaynaklanabileceğini yazınız. Okside olabilen madde (EP 5) Kontrol edilecek suyun 100 ml'sine 10 mi dilüe sülfirik asit R ve 0. Karbondioksit (USP 27) Kontrol edilecek suyun 25 ml'sine 25 mi kalsiyum hidroksit TS ilave edildiğinde karıĢım berrak kalmalıdır. bunlarda yapılması istenen kontrolleri karĢılaĢtırmalı olarak inceleyip birbirinden farkı olup olmadığını. Uçmayan artık (EP 5) Kontrol edilecek suyun 100 mi'si su banyosu üzerinde buharlaĢtırılır ve 100-105 °C'lik etüvde kurutulur.2. USP'ye göre enjeksiyonluk su ile steril arıtılmıĢ suyun birbirinden farklılığının ne olduğunu yazınız.02 M potasyum permanganat ilave edilerek 5 dakika kaynatılır. ekivalan /g cinsinden hesaplanır. USP'de yer alan farklı steril suların tanımlarını yaparak.1 mi 0. . Sülfat (USP 27) Kontrol edilecek suyun 100 mi'sine 1 mi baryum klorür TS ilave edildiğinde sıvı berrak ve renksiz kalmalıdır. bu numunelerin farmakopelere uygun olup olmadığını belirtiniz.

ana kabın konulduğu bir koruyucu dıĢ kap (karton kutu. kimyasal ve biyolojik olarak hiç bir Ģekilde içeriğindeki ilaçla etkileĢmemelidir. Ġlaç kaplan ve ambalaj malzemesi kullanım amacına yönelik olarak ilaçla doğrudan temas eden bir ana kap (ĢiĢe. blister.). torba. Sizin çalıĢmalarınız sırasında yapmadığınız Total Organik Karbon testi farmasötik amaçlı sularda neden yapılır ve Avrupa Farmakopesinde verilen total organik karbon sınırı nedir? 6. AMBALAJ MALZEMESĠ VE ĠLAÇ KAPLARI Ambalaj malzemesi ilacı dıĢ etkilerden korumak. v. depolamak ve nakletmek amacıyla kullanılan materyallerdir. kapak. selüloz bazlı malzeme ve çeĢitli sentetik materyal kullanılır. kavanoz. maliyeti. ambalaj kağıdı gibi) ve ilaçlann topluca taĢınmasında kullanılan nakliye ambalajı (büyük karton kutu. tıpa.b. Ġlaç kapları kullanım Ģekillerine ve içindeki ilacın özelliklerine göre aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırılır: •Tek dozlu kaplar: Tek dozlu bir kap tek bir uygulamada tümüyle veya kısmen kullanılmak üzere ilacı muhafaza eder. ArıtılmıĢ sularda amonyak tayininin nasıl yapıldığını USP ve EP'ye göre yazınız. 5.4. hacmi ve ağırlığı. ventil. iĢlenme ve üretim kolaylığı. Ġlaç kaplan ĢiĢe. kutu. plastik. blister. Ġlaç kaplan ise farmasötik kullanıma yönelik olarak ilaç formunu içinde bulunduran ve bir kısmı onunla doğrudan temas eden koruyucu ve muhafaza edici malzemelerdir. poĢet. 50 5. Bir ilaç kabı içeriğindeki ilacı kullanıma uygun bir Ģekilde verebilmeli ve ürünün doğasına. Ambalaj malzemesi ve ilaç kaplarının yapımında cam. Ġlaç kapları belirlenmiĢ smırlann ötesinde kalitesini değiĢtirecek Ģekilde fiziksel. temininde kolaylık gibi özellikler göz önüne alınarak ilacın yapısına ve formuna yönelik seçim yapılır. Kalan ilaç bir daha bu kaptan alınarak kullanılmaz. metal. tüp. kağıt gibi çeĢitli yapıda ana gövde ve parçalardan oluĢur. 8. tüp. Ambalaj malzemesi ve ilaç kaplarının tercihinde müstahzara uygunluğu. tahta sandık gibi) Ģeklinde gruplandırılırlar. Ağır metal tayini hangi tip arıtılmıĢ sular için yapılmaktadır? Yazınız. 7. EP'ye göre hangi amaçlarla kullanılacak sular için alüminyum tayini yapılır ve bu test nasıl uygulanır? Yazınız. USP'ye göre sınıflandırılmıĢ olan farklı tipte arıtılmıĢ sular için pH aralıklarının ne olduğunu yazınız. bekletildiği ve kullanıldığı ortamın tahrip ediciliğine bağlı olarak değiĢik derecelerdeki koruyuculukta ve içeriğindeki ilaç kaybını en az düzeyde tutacak Ģekilde üretilmiĢ olmalıdır. kavanoz. •Çok dozlu kaplar: Çok dozlu bir kap ilacın iki veya daha çok dozunu barındırır. .

Bu özellikler liyofilize ürünlerin ve tozların konduğu kaplarda kullanılan tıpalar için de geçerlidir.Fiziksel kontroller (TS 5540) 1. •Çocuk korumalı kaplar: Çocuklar tarafından açılmasını önleyecek kapak ile kapatılmıĢ kaplardır. 51 •Sıkı kapatılmıĢ kaplar: Bunlar normal Ģartlar altında katıları. polikondensasyon ve poliadisyon ile üretilir. uygun katkılar kullanılarak makromoleküler organik maddelerin (elastomer) vulkanizasyonuyla (çapraz bağlanma) elde edilen malzemeden yapılırlar. stabilizörler.•Ġyi kapatılmıĢ kaplar: Ġyi kapatılmıĢ bir kap içindeki ilacı normal Ģartlar altında dıĢarıdan gelebilecek katı veya sıvıların bulaĢmasından ya da içindeki maddenin kaybından saklama ve taĢıma sırasında korur. Silikon elastomerden yapılmıĢ tıpalar. göze çarpan yabancı maddeler (örneğin. hızlandırıcılar. Parenteral kullanılmak üzere sıvı içeren preparatların konduğu kaplarda kullanılan kauçuk tıpalar. Hemen hemen tetrahidrofuranda çözünmezler ancak önemli miktarda geri dönebilen bir ĢiĢme gösterebilirler. 5. •Kurcalanamaz kaplar: Açıldığını belli eden veya geri kapatılamayacak Ģekilde bir kapağa sahip olan kaplardır.1. Homojendirler. •Tip II tıpalar. yabancı partiküller. çok tabakalı tıpalar ve laklı tıpalar için bu özellikler geçerli değildir. Asıl bileĢenlerin ve katkıların (örneğin. sıvıları ve gazlan saklama ve taĢıma sırasında içeriden dıĢarı veya tersine geçirmez. •Hermetik kapatılmıĢ kaplar: Bu kaplar kabı oluĢturan malzemenin eritilerek kaynaĢtırılması suretiyle çok sıkı kapatılmıĢ kaplardır. en üst düzeyde istenen özellikleri sağlarlar ve genellikle tercih edilirler.1. elastik. vulkanizasyon yapıcılar. pigmentler) yapısı sonuç üründen istenen özelliklere bağlıdır. Eğer kap bir defadan fazla açılmak için tasarlanmıĢsa yeniden kapatıldığında hava sızdırmazlığmı devam ettirecek Ģekilde tasarlanmalıdır. yarı saydam veya opaktır ve kullanılan katkı maddelerine bağlı olarak değiĢtiğinden belli bir renge sahip değildir. Elastomerler doğal veya sentetik maddelerden polimerizasyon.1. artık kauçuk parçaları) içermezler. 52 5. lifler. Boyut muayenesi . Kauçuk Tıpa Kontrolleri Kauçuk tıpalar. Kauçuk tıpalar iki tipte sınıflandırılabilir: •Tip I tıpalar. özel kullanımlar için (birçok defa delinme gibi) gerekli mekanik özelliklere sahiptirler ve kimyasal bileĢimleri nedeniyle ilk sınıftaki tıpalar kadar katı koĢullan karĢılayamazlar.

2. daha az olmalıdır. 0. Fiziksel deneyler için ayrılmıĢ numuneler yaklaĢık 60 °C sıcaklıktaki suyla iki defa yıkanır. 30 dakika tutulur.Tıpaların. 30 dakika otoklavda tutulur. Aynı Ģartlarda karĢılaĢtırma çözeltisi olarak kör ekstraksiyon çözeltisi hazırlanır. GiriĢ kanalı olan tıpaların üst yüzeyinde iğnenin gireceği yer belli olmalıdır. karĢılaĢtırma çözeltisinin bulanıklığından. yumuĢama. süngerleĢme veya kullanımı engelleyecek baĢkaca bir kusur meydana gelmemeli. fiziksel özelliklerinde bir değiĢiklik olmamalıdır. KaplanmıĢ tür tıpalarda en azından tıpanın ĢiĢenin içine giren ve ĢiĢeyle temas eden yüzeyleri kaplanmıĢ olmalıdır. delik ve benzeri diğer kusurlar bulunmamalı ve tıpaların rengi homojen olmalıdır. 3. 60 °C'de en çok 60 dakika kurutulur ve 100±5 cm2 tıpa yüzeyi için 200 mi taze arıtılmıĢ su kullanılarak ağzı beherle kapatılmıĢ erlene konularak otoklavda 53 121+1 °C'de. Absorbans (EP 5) . 3. 1.1.1 mm duyarlılıkta ölçülür. Ģekil bozukluğu. Çözeltilerin pH'sı hemen ölçülür ve aralarındaki fark 0. 2.2. lif.5 cm'den büyük boyutları 0. pürüz. Daha sonra 60 °C'de en çok 60 dakika kurutulur.01 mm duyarlılıkta. a)Sertlik tayini (TS 1324) b)Sterilizasyona dayanım Analizi yapılacak numuneler 121+1 °C sıcaklıktaki otoklavda 30 dakika tutulur. pH (TS 5540) 20 mi ekstraksiyon çözeltisi ve 20 mi kör çözeltiye 1 mi potasyum klorür çözeltisi (% 0.5 cm'den küçük boyutları 0. Çözelti kokusuz ve renksiz olmalıdır.5 den az olmalıdır. kesik.1 a/h) ilave edilir. GörünüĢ (TS 5540) Ekstraksiyon çözeltisinin bulanıklığı. Deneyler için ayrılmıĢ örnekler yaklaĢık 60 °C sıcaklıktaki suyla iki defa yıkanır. sterilizasyona dayanım ve parçacık verme tayini gibi fiziksel bazı kontrollerin yapılabilmesi için ekstraksiyon çözeltisi hazırlanır. Fizikokimyasal kontroller Deneylerin yapılacağı ekstraksiyon çözeltisi hazırlanır. GörünüĢ ve yapılıĢ Tıpaların üzerinde. nodul. uygun büyüklükte bir behere konularak 121 °C'de. 0. Sertlik tayini. çapak. boya lekeleri. yağ gibi yıkamakla giderilemeyen yabancı maddeler. toz. Otoklavdan çıkarıldıktan sonra tıpalarda yapıĢma. c)Parçaçık verme tayini (TS 4397) 5.

Dağılma testi 5. Amonyum 5. Ġki deney farkı harcanan miktar hesaplanır. Kimyasal deneyler için ayrılmıĢ örnekler yaklaĢık 60 °C sıcaklıktaki suyla iki defa yıkanır.3. Hemolitik etki . Daha sonra bu çözeltilere 1 g potasyum iyodür ilave edilir ve 0. Biyolojik kontroller (TS 4397) 1. Ekstre edilebilir çinko 7. 60 °C'de en çok 60 dakika kurutulur ve 100+5 cm2 tıpa yüzeyi için 200 mi taze arıtılmıĢ su ilave edilip. Aynı Ģartlarda karĢılaĢtırma çözeltisi olarak kör ekstraksiyon çözeltisi hazırlanır.01 M 0.1 mi bromtimol mavisi ilave edilir. Uçmayan artık (EP 5) 5.4. Ġndirgen madde 20 mi ekstraksiyon ve karĢılaĢtırma çözeltisine 1 mi dilüe sülfirik asit çözeltisi ve ardından 20 mi 0. ağzı beherle kapatılmıĢ erlene konularak otoklavda 121±1 °C'de yaklaĢık 30 dakika tutulur. Uçucu sülfürler 6. Pirojenite 3.01 M sodyum tiyosülfat çözeltisi ile açık kahverengine kadar titre edilir. Kimyasal kontroller (EP 5) Deneylerin yapılacağı ekstraksiyon çözeltisi hazırlanır.002 M potasyum permanganat çözeltisi ilave edilir.1. Asitlik ve alkalilik 20 mi ekstraksiyon çözeltisine 0. Bu çözelti karıĢımına en fazla 0.1. 54 3. Bu çözeltiler 3 dakika kaynatılır ve soğutulur.25 mi %1'lik niĢasta çözeltisi damlatıldıktan sonra renk gidinceye kadar titrasyon sürdürülür. Tip I kauçuk tıpalar için bu fark 3 mi'den fazla olmamalı ve Tip II kauçuk tıpalar için 7 mi'den fazla olmamalıdır. 2.4. Toksisite 2. Ekstre edilebilir ağır metaller 4.8 mi hidroklorik asit ilave edildiğinde san renk oluĢmamalıdır. Geçirgenlik testi 9. Kendi kendine kapanma testi 8. 1. Ġndikatör olarak 0.01 M sodyum hidroksit ilave edildiğinde mavi renk yada en fazla 0.3 mi 0.

alkali metal oksitler. Nötral cam yapısından dolayı. hidrolitik dirençle gösterilir. parenteral amaçlar için olsun veya olmasın. Soda-kireç-silisyum camı. 55 Soda-kireç-silisyum camı. yapısından dolayı ancak orta düzeyde hidrolitik dirence sahiptir. alüminyum veya toprak alkali oksitler içeren borosilikat camdır. parenteral amaçlar için olsun veya olmasın. Nötral cam. baĢlıca da kalsiyum oksit içeren silisyum camıdır. farmasötik ürünlerle doğrudan temas etmesi amaçlanan camdan malzemelerdir. Cam kaplar hidrolitik dirence göre aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırılır (EP 5): • Tip I cam kaplar. genel olarak asidik ve nötral sulu preparatlar için uygundur. arzu edilen spektral absorpsiyonu sağlamak için metal oksitlerin küçük miktarlarda ilavesiyle elde edilir. Sıcaklığa dayanım 5. Cam Kap Kontrolleri Farmasötik kullanım için cam kaplar. Sıcaklıkla ilgili özelliklerin tayini (TS 5540 ve TS 1324) 1. tüm preparatlar için kullanılmaya uygundur. • Tip I cam kaplar. . Soğutmaya dayanım 2. genellikle soda-kireç-silisyum camdan yapılırlar ve yüzeylerine uygulanan bir kimyasal iĢlem sonucunda yüksek bir hidrolitik dirence sahiptirler. yüksek termal dirence ve çok yüksek hidrolitik dirence sahiptir. •Tip III cam kaplar.5. önemli miktarda boroksit. •Tip II cam kaplar.5. Hidrolitik direnç. genellikle soda-kireç-silisyum camdan yapılırlar ve orta düzeyde hidrolitik dirence sahiptirler. nötral camdan yapılırlar. kabın iç yüzeyi ile temasta olan veya toz edilmiĢ camdan suya geçerek çözünen maddelerin salınma direncidir.1. sodyum oksit ve toprak alkali oksitler. Renkli cam. Farmasötik kullanım için olan cam kapların kimyasal stabilitesi. Bu özellik belirli koĢullar altında.2. Farklı Ģekildeki farmasötik preparatlar için kullanılabilecek cam kap tipleri genel kurallar çerçevesinde aĢağıdaki koĢullara göre saptanır. Bir farmasötik ürünün üreticisi uygun özellikteki kabın seçiminden sorumludur. kullanılan camın kimyasal yapısından dolayı yüksek hidrolitik dirence sahiptirler. • Tip II cam kaplar. Renksiz cam görünür dalga boyundaki ıĢığa karĢı geçirgendir. oluĢan alkaliliğin titre edilmesiyle değerlendirilir.

Özel tipteki preparatlar için yukarıda önerilenden daha yüksek hidrolitik dirence sahip cam kaplar kullanılabilir. Tanecikleri süspande etmek için çalkalanır ve süzülür.Yükseklik toleransı 4. parenteral kullanılan toz preparatlar (freze-dried preparatlar hariç) ve parenteral amaçlar için olmayan preparatlar için uygundur. erlenler dikkatle kurulanır ve su ilavesiyle ilk ağırlığına getirilir. Gözle muayene 2. Cam taneciklerinin tabanda düzgün bir Ģekilde yayılması sağlanır. 0. Toz edilmiĢ camda hidrolitik direnç testi EP 5'te belirtilen Ģekilde toz edilerek hazırlanmıĢ numunelerden 10 g örnek alınarak erlene aktarılır ve 30 mi aseton ile yıkanır. Parenteral olmayan preparatlar için renkli veya renksiz cam kaplar kullanılabilir. Her iki erlende arıtılmıĢ su ile yıkanmıĢ nötral cam bir kap veya alüminyum folyo ile kapatılır. Bununla birlikte ıĢığa duyarlı olduğu bilinen maddeleri içeren preparatlar için renkli cam kap kullanılabilir. Tip I cam kaplar hariç farmasötik preparatlar için olan cam kaplar yeniden kullanılmamalıdır. 56 5. Her erlene 0. Fiziksel kontroller (TS 4865) 1.2.02 M HC1 ile titre edilir. ĠĢlem birkaç kez tekrarlanır. Cam tanecikleri bir kurutma tepsisine konur.02 M HC1 ml'si olarak verilir.Doldurma hacmi 5.05 mi metilen kırmızısı çözeltisi ilave edilir. parenteral uygulanım için olan susuz preparatlar. Hidrolitik direnç testi (EP 5) A. EP 5'te belirtildiği Ģekilde otoklavlanır.• Tip III cam kaplar. Test sıvısından elde edilen değerden kör çözeltiden elde edilen değer çıkanlır ve sonuçlar her 1 gram cam için 0. asetonun tamamen uçması için 140°C'lik etüvde 20 dakika kurutulur ve soğuması beklenir. 50 mi arıtılmıĢ su ile benzer bir erlende kör çözelti hazırlanır. Parenteral kullanım için olan preparatlann renksiz cam kap içinde olması gerekir.2. Aynı Ģekilde ikinci bir erlene kör olarak kullanılmak üzere 50 mi arıtılmıĢ su konur ve tartılır. bir erlene konur ve üzerine 50 mi arıtılmıĢ su ilave edilir ve tartılır.2. Ayrıca insan kan ve kan ürünleri için olan kaplar yeniden kullanılmamalıdır. Silindirik kısımların toleransı 3. Kör çözeltide elde edilen rengin bir benzeri oluĢuncaya kadar test çözeltisinin titrasyonu yapılır. Parenteral kullanım için olan tüm sıvı ve toz preparatlann konduğu cam kapların içeriğin kontrolüne imkan vermesi önerilir.Eğrilik kontrolü 5. Erlen otoklava yerleĢtirilir ve 121°C'de 30 dakika. Titrasyon: 50 ml'lik sıvı erlene alınır. 57 .1. Soğuduktan sonra kapaklar açılır. 10 g kurutulmuĢ cam tozu.

Test sıvısıda.0 0.8 3.0 100.Titrasyon sayısı ve test sıvısı hacmi. Önceden belirtilen hacimdeki sıvılar (Tablo 5.3 1.4 0.8 1. Dolum hacmi (mi) ____ 3'e kadar 3'den30'a kadar 30'dan 100'e kadar 100'ün üzeri 58 Tablo 5.02 M HC1 miktarı 1 ml'den fazla olmamalıdır. Otoklavdan çıkarılan kaplara bir saat içinde titrasyon uygulanır.9 Titrasyon sayısı Bir titrasyon için ______________ test sıvısı hacmi (mi) 1 2 2 3 25. B.01 M HCl'in mi cinsinden hacmi Tip I ve II cam 1'e kadar 1-2' e kadar 2-5'e kadar 5-10 10-20 20-50 50-100 100-200 200-500 2. Kör çözelti 0.8 0. Doldurma hacmi (mi) Her 100 mi test sıvısı için 0.Yüzey hidrolitik direnci için olan test'te sınır değerleri.1 4. Aynı miktardaki bir arıtılmıĢ su.2 10. benzer ikinci bir erlene konur.3 Tip III cam 20.l.6 13.01 M hidroklorik asitin mi si olarak belirtilir.1) bir erlene konur. Test çözeltisi için elde edilen değerden kör çözeltisinin değeri çıkarılır.01 M hidroklorik asit ile titre edilir.2' ye uymalıdır.5 ml'den fazla olmamalıdır.6 0.8 2.05 mi metilen kırmızısı çözeltisinden ilave edilir.5 0. Sonuçlar 100 ml'de 0.1 6. kör çözeltide ortaya çıkan renk oluĢuncaya kadar aynı asitle titre edilir.0 17.Sınır değerleri: Tip I cam kaplar için harcanan 0. Tablo ġ. Sonuçlar Tablo 5. Bu iki erlenede her 25 mi için 0. Kaplardan elde edilen çözeltiler birleĢtirilir ve karıĢtırılır. Yüzey hidrolitik direnç testi Yüzey hidrolitik direnç testi için test edilecek cam kaplar EP 5'te belirtilen Ģekilde temizlenerek.2 8. doldurulur ve belirtilen Ģartlarda otoklavlanır. Tip II ve Tip III cam kaplar için ise bu miktar 8.0 .0 50.0 100.2.0 1. Numuneler otoklavdan farmakope uyarılarına göre çıkarılır ve soğutulur.

Otoklava konularak 20-30 dakika içinde 121 °C'ye getirilir ve bu sıcaklıkta 30 dakika bekletilir.01 M sodyum hidroksit ilave edildiğinde pembe renk. 0.3.1. Ġnsan kanı ve kan bileĢenleri için steril plastik kaplar .1 mi metil kırmızısı çözeltisi ilave edildiğinde çözelti turuncu-kırmızı veya kırmızı renk alır.4 mi 0. Absorbans (EP 5) 4.3. Saydamlık (EP 5) 5. Ġki deney arasındaki harcanan miktar farkı 1. Farmasötik kullanım için olan kaplarda kullanılan malzemeler.500'ün üzeri 5. polivinil klorür. Çözelti renksiz kalmalıdır. Bu çözeltiye 0. Analiz yapılacak olan kap arıtılmıĢ su ile kapasitesi kadar doldurulur ve ağzı kapatılır. her materyal için farmakopede tanımlanmıĢ tip özelliklerine göre belirlenir. 1. 2. lubrikantlar.1 mi fenolftalein çözeltisi ilave edilir. Antistatik ve kalıptan çıkıĢı kolaylaĢtıran maddeler yalnızca oral ve haricen kullanılmasına müsaade edilen kaplarda kullanılır. preparatın satıĢ ruhsatını onaylayan ilgililer tarafından belirlenir. Kör çözelti için.3. 20 mi 0. polietilenteraftalat polimerleri ve etilenvinil asetat gibi kopolimerleri kullanılmaktadır. Bu malzemeler yapılarında etkiyi veya ürünün stabilitesini değiĢtirebilecek veya toksisitesini artıracak ekstrakte edilebilir miktarda hiçbir madde içermemelidir.001 M sodyum tiyosülfat ile titre edilir.25 mi niĢasta çözeltisi kullanılır. Diğer katkılar. aynı iĢlemler borosilikat bir cam kaba arıtılmıĢ su konularak yapılır.002 M potasyum permanganat ilave edilir.01 M hidroklorik asit ve 0. renklendirici maddeler ve katalizörler olabilir. Plastik ilaç kaplarının üretiminde genellikle polietilen. 3.2 2. Ġndirgen madde 20 mi ekstraksiyon çözeltisine 1 mi dilüe sülfirik asit. Daha sonra bu çözeltiye 1 g potasyum iyodür ilave edilir ve derhal 0.8 mi 0. plastiğe çevrilen maddeye ve düĢünülen amaca göre belirlenir. Ġndikatör olarak 0. Asitlik ve alkalilik Analizi yapılacak olan kabın kapasitesinin %4'ü kadar miktarda ekstraksiyon çözeltisinden alınır.2.5 mi den fazla olmamalıdır. plastizerler. Plastik Kaplar 0. Eğer bu sıcaklıkta kapta bir bozulma var ise 100 °C'de 2 saat bekletilir. Katkıların miktarı ve özellikleri polimerin tipine. 0. içinde bazı katkılar içerebilen bir ya da daha çok polimerden oluĢmuĢtur.2 Farmasötik kullanım için olan plastik bir kap bir ürünü içeren veya taĢıyan ve onunla doğrudan temas eden plastik malzeme olarak tanımlanır. 59 5. Kabul edilebilir katkılar. Aynı iĢlem 20 mi kör çözelti için de yapılır. Sulu parenteral infüzyonlar için plastik kaplar Deneylerin yapılacağı ekstraksiyon çözeltisi hazırlanır. 3 dakika kaynatılır ve soğutulur. Katkılar. polipropilen.

Gerilmeye karĢı direnç 3. Dolum hızı 7. Pirojen testi 12. iĢlenmesi ve değerlendirilmesi için kullanılan plastik kaplar. Amonyum 5. Sızdırma testi 4. Ġnsan kanı ve kan bileĢenleri için plastiklenmiĢ poli(vinil klorür) boĢ steril kaplar Ġnsan kanı ve kan bileĢenleri için plastiklenmiĢ poli(vinil klorür) boĢ steril kaplarda Avrupa Farmakopesi 5'e göre aĢağıda belirtilen kontroller yapılmaktadır. TamponlanmıĢ sistemlerde hemolitik etki 10.Ġnsan kanı ve bileĢenlerinin toplanması. 1. 1. Sıcaklık değiĢimlerine karĢı dayanım 8. Asitlik ve alkalilik 3. Klorür 4. Ġnsan kan ve kan bileĢenleri için steril kaplarda Avrupa Farmakopesi 5'e göre aĢağıda belirtilen kontroller yapılmaktadır. Buhar geçirgenliği 60 5. Basınç altında boĢaltma testi 6. Toksisite testi 13. Absorbans .3.3. eğer gerekiyorsa katkı maddeleri ilavesi ile bir veya daha fazla polimerden üretilir. Uçurmada artık 6. Saydamlık testi 9. Ekstre edilebilir madde 5. Sterilizasyon testi 11. Okside olabilen maddeler 2. Santrifüjlenmeye dayanım 2.

Deney numunesi rastgele bir iki nokta dıĢında floresan özelliği göstermemelidir. 1 dakika beklenir. Antikuagülan çözeltisi içeren insan kanı için plastiklenmiĢ poli(vinil klorür) steril kaplar Bu tip kaplarda insan kan ve kan bileĢenleri için plastiklenmiĢ poli(vinil klorür) boĢ steril kaplarda Avrupa Farmakopesi 5'in istediği testler ile. Tekrar aynı Ģekilde çalkalanır. metil oranj a karĢı soğan kabuğu renk oluĢmamalıdır. Asitlik ve Alkalilik Ekstraksiyon çözeltisinden iki ayrı deney tüpüne 25'er mi çözelti konulur. Klorür. Bu tüplere daha sonra sırasıyla 0. 30 sn içinde 30 kez kuvvetlice çalkalanır. 6. Fiziksel kontroller 1. Fenolftaline karĢı pembe renk.1.7. Tüpün birine üç damla fenolftalein çözeltisi.4. 2. Çalkalanma bitiminden 10 dakika sonra çözelti üzerinde ve tüpün kenarlarında 2 mm'den fazla kalıcı köpük görülmemelidir. 61 Hidrofil pamuk % 100 pamuk liflerinden yapılmıĢ olmalıdır. 6. Kimyasal kontroller El değmeden alman 10 g hidrofil pamuk temiz bir erlen içine alınır. Üzerine 100 mi arıtılmıĢ su konur ve iki saat bekletilir.2. Tüpler iyice çalkalanır. Optik beyazlatıcılar Paket veya paketlerden alınan 5 mm kalınlığındaki vatkalar dalga boyu 366±5 nm olan filtre edilmiĢ mor ötesi (UV) ıĢık altında fluoresan özelliği gösterip göstermemesi açısından incelenir. 3. birkaç damla baryum klorür ve 5 ml'lik tüpe ise birkaç damla amonyum okzalat eklenir. Yüzey Aktif Madde Bu çözeltiden 10 mi bir deney tüpüne alınır. diğerine bir damla metil oranj çözeltisi eklenir. Ekstre edilebilir di(2-hekzil)ftalat 5. Sülfat ve Kalsiyum Ġyonları Aranması Temiz ve kuru üç ayrı deney tüpünün iki tanesine ekstraksiyon çözeltisinden 10 mi üçüncüsüne de 5 mi konur.3.1. 1. 2 saat sonunda elde edilen bu sıvı aktarılarak ekstraksiyon çözeltisi elde edilir. Birkaç dakika sonunda hiçbir tüpte bulanıklık oluĢmamalıdır. 2.1. Amonyum oksalat ve baryum klorür çözeltisi .5 mi gümüĢ nitrat. Lif uzunluğu Hidrofil pamukta 10 mm ve daha uzun liflerin miktarı ağırlıkça en az % 70 ve 6 mm den daha kısa liflerin miktarı ağırlıkça en çok % 10 olmalıdır. aĢağıda belirtilen testler yapılır.

Pamuk suya deydiği anda kronometre çalıĢtırılır ve pamuğun tamamen batma süresi belirlenir. Bir huniden darası bilinen behere aktarılır. Kül miktar tayini (TS 4786) 7. Kalan kısmı 100-105 °C de kurutulur ve hassas olarak tartılır. (g) p: Deneyde kullanılan pamuğun kütlesi 5. Suda çözünen madde miktarı tayini 5 g pamuk 500 mi arıtılmıĢ su içinde 30 dakika ara sıra karıĢtırılarak kaynatılır. gümüĢ nitrat çözeltisi katıldığında ise bulanıklık görülmemelidir. Hidrofil pamuk her bir gram kütlesi baĢına en az 23 g su tutabilmelidir. Suda çözünen madde miktarı (%): a-b / p a: Etüvde kurutulan beherin kütlesi (g) b: Beherin darası. Bütün çözelti sıcakken süzülür. 65 8. Darası alınmıĢ bir beher içinde 0. Suda çözünen madde miktarı % 0. 6.01 g yaklaĢımla tartılır.2. Hunide kalan pamuk cam çubukla dikkatlice sıkılır ve alınır.1. Deney sonunda sepet sudan çıkarılır ve 30 sn süreyle suyun süzülmesi sağlanır.3. Boyar maddelerin tayini (TS 4786) 6.katıldığında hemen bulanıklık oluĢmamalı. BuharlaĢma ile kaybolan su eklenir.01 g yaklaĢımla tartılır. Tel sepet 10 mm yükseklikten beher içindeki 20 C° deki arıtılmıĢ suya bırakılır.1. Su tutma yeteneği Numune birimini oluĢturan paketin veya paketlerin değiĢik yerlerinden kesilmeden pensle çekilerek alınan yaklaĢık 1 g'lık 5 deney numunesi bir araya getirilerek tel sepete yerleĢtirilir ve sepetle beraber 0. Su tutma yeteneği 1 g kütle baĢına hesaplanır. Hidrofil pamuğun tamamıyla batma süresi 10 saniyeden fazla olamamahdır. Viskozluğun düĢen bilye yöntemi ile tayini .4. Süzüntünün 400 mi'si uçurulur.5'den fazla olmamalıdır.2.0lg yaklaĢımla tartılır. 64 4. Yağ ve yağlı madde miktarı tayini (TS 4786) 6. Batma süresi tayini (Hidrofillik) Numune birimini oluĢturan paketin veya paketlerin değiĢik yerlerinden kesilmeden pensle çekilerek alman yaklaĢık 1 g' lık 5 deney numunesi bir araya getirilerek tel sepete yerleĢtirilir ve sepetle beraber 0. Tel sepet 10 mm yükseklikten beher içindeki 20 C° deki arıtılmıĢ suya bırakılır.

Lippincott Williams & Wilkins. Kül miktar tayini (TS 4786) 7. 463. Martin.0lg yaklaĢımla tartılır. Philadelphia. Tel sepet 10 mm yükseklikten beher içindeki 20 . Bir huniden darası bilinen behere aktarılır. Bilyenin borudaki iki iĢaret çizgisi arasındaki mesafeyi geçiĢ süresi (t) saptanır ve aĢağıdaki denklem yardımı ile viskozluk (n) hesaplanır. Süzüntünün 400 mi'si uçurulur. Ti = t(Sb-Sf)B r\ : t: Sb: Sf: B: Sıvının viskozluğu (cP) Bilyenin geçiĢ süresi (s) Bilyenin yoğunluğu (g. Hunide kalan pamuk cam çubukla dikkatlice sıkılır ve alınır. Suda çözünen madde miktarı (%): a-b / p a: Etüvde kurutulan beherin kütlesi (g) b: Beherin darası. BuharlaĢma ile kaybolan su eklenir.Aletin cam borusu viskozluğu ölçülecek sıvı ile doldurulur. Yağ ve yağlı madde miktarı tayini (TS 4786) 6. Boyar maddelerin tayini (TS 4786) 6.2. 1993].cm"3) Sıvının yoğunluğu (g. Suda çözünen madde miktarı % 0. Bütün çözelti sıcakken süzülür. Physical Pharmacy. 4th Edition. Suda çözünen madde miktarı tayini 5 g pamuk 500 mi arıtılmıĢ su içinde 30 dakika ara sıra karıĢtırılarak kaynatılır. Kalan kısmı 100-105 °C de kurutulur ve hassas olarak tartılır. 80 4. (g) p: Deneyde kullanılan pamuğun kütlesi 5. Batma süresi tayini (Hidrofillik) Numune birimini oluĢturan paketin veya paketlerin değiĢik yerlerinden kesilmeden pensle çekilerek alman yaklaĢık 1 g' lık 5 deney numunesi bir araya getirilerek tel sepete yerleĢtirilir ve sepetle beraber 0. Aletin bilyelerinden biri seçilerek boru içine üstten bırakılır.cm"3) Seçilen bilyeye ait ve aletin kitapçığında verilen bir sabit Örnek tüpü içindeki bilye ġekil 8.3.1.5'den fazla olmamalıdır. Hoeppler düĢen bilye viskozimetresi [A.

6. Etüvde 105-110°C de sabit tartıma gelene kadar beklenir. 65 6. Altıdan fazla topak ihtiva etmemelidir. pansuman malzemesini tespit etmekte. pamuk viskon veya ikisinin karıĢımı ipliklerden düz olarak dokunmuĢ bezler veya plastik bir film tabakasının iç yüzeyine homojen olarak yayılmıĢ kauçuk veya akrilat esaslı. GeniĢlik . Deney sonunda sepet sudan çıkarılır ve 30 sn süreyle suyun süzülmesi sağlanır.5.2. Topak tayini 1 g hidrofil pamuk iki cam levha arasına tülbent Ģeklinde yayılır ve topaklar sayılır.01 g yaklaĢımla tartılır.1. Flasterler (TS 3957) Flasterler. 3. Ağırlık kaybı % olarak hesaplanır.6. Nem miktar tayini El değmeden alman 3 g hidrofil pamuk darası alınmıĢ bir kap içinde hassas bir Ģekilde tartılır. Pamuk suya deydiği anda kronometre çalıĢtırılır ve pamuğun tamamen batma süresi belirlenir. Su tutma yeteneği Numune birimini oluĢturan paketin veya paketlerin değiĢik yerlerinden kesilmeden pensle çekilerek alman yaklaĢık 1 g'hk 5 deney numunesi bir araya getirilerek tel sepete yerleĢtirilir ve sepetle beraber 0. basınca hassas yapıĢtırıcı içeren. 6.1. Paket içindeki hidrofil pamuğun nemi % 7 den fazla olmamalıdır.2.01 g yaklaĢımla tartılır. Uzunluk Flasteri tamamen açarak ambalajda belirtilen uzunluğun %98'den az olup olmadığını hesaplayın. Su tutma yeteneği 1 g kütle baĢına hesaplanır. 6. 2. Darası alınmıĢ bir beher içinde 0. Hidrofil pamuğun tamamıyla batma süresi 10 saniyeden fazla olamamalıdır. Tel sepet 10 mm yükseklikten beher içindeki 20 C° deki arıtılmıĢ suya bırakılır. yaraları kapatmakta ve küçük bölgeleri harekesiz tutmakta kullanılan tıbbi malzemelerdir. GörünüĢ Elinizdeki flasteri gözle kontrol edin düzgün görünüĢlü olup olmadığını yapıĢkan kısmın alt tabakanın üst yüzeyine yapıĢıp yapıĢmadığını saptayın.1.4. Bir paketin en az 10 değiĢik yerinden numune alınarak topaklar sayılır ve ortalama bir değer bulunur.C° deki arıtılmıĢ suya bırakılır. 6. Fiziksel kontroller 1.1. Hidrofil pamuk her bir gram kütlesi baĢına en az 23 g su tutabilmelidir.

6. Yarı geçirgen ve geçirmez plastik flasterlerin yapıĢma gücü 0. 6. 23 °C deki suda 24 saat tutulur. Su buharı geçirgenliği Deney TS 3957' e göre yapılır ve 24 saatteki su buharı geçirgenliği delikli bez flasterlerde 500 g/m2 den yarı geçirgen plastik flasterlerde 1000 g/m2 den geçirgen plastik flasterlerin yapıĢma gücü 2000 g/m2 den az olmamalıdır. akrilat yapıĢtırıcı flasterlerin dayanımı 0. Kauçuk yapıĢtırıcılı flasterlerin yapıĢmaya dayanımı 0.5 cm eninde 50 cm boyunda bir Ģerit el değmeden kesilir. bez flasterin 1 cm'deki atkı sayısı 22'den.2 kgf/cm'den. 6. ġerit temiz ve özel çelikten yapılmıĢ bir levha üzerine yapıĢtırılır. eni 5 cm den geniĢ olanlarda etikette belirtilen geniĢlikten ± 2.2. 67 .4. Standart atmosferde 10 dakika bekletildikten sonra yapıĢma gücü daha önceki deneyde olduğu gibi test edilir. Suya dayanım (TS 3957) Bir flasterin yapıĢkanlığını ölçmek için 2. YapıĢkanlık kontrolü (TS 3957) Bir flasterin yapıĢkanlığını ölçmek için 2. ġerit temiz ve özel çelikten yapılmıĢ bir levha üzerine yapıĢtırılır. 4.2. Sudan çıkarıldıktan sonra kendi halinde bırakılarak kurutulur.4 kgf/cm'den çok olmamalı ve deney sonunda kendi haline bırakıldığında ilk uzunluğunun % 5'inden fazla değiĢiklik göstermemelidir. etiketinde belirtilen geniĢlikten ± 1.5 mm den büyük fark olmamalıdır.2.Yırtılabilme Flaster bir ucundan ölçülen herhangi bir ende en az bir metre yırtıldığında baĢlangıç geniĢliğini ± 1 sapma ile muhafaza edip etmediğini tespit edin. Flasterin uzun ekseni yönünden cama paralel olarak gerekli çekme iĢlemi yapılır.2.6 mm den. plastik yada metal merdane 30 cm/dakika hızla flaster üzerinden her iki yönde üç kez geçirilir. Eni 5 cm den dar olan flasterlerin geniĢliğinde. Uzama kontrolü Plastik plasterlerin % 20 uzaması için gerekli kuvvet 1.2. Her cm'sine 2 kg ağırlığındaki levha üzerine yapıĢtırılan lastik. çözgü sayısı 27'den az olmamalıdır. Atkı ve çözgü sayısı Bezin 1 cm'sindeki atkı ve çözgü ipliklerinin sayısı saptanır. 66 5.16 kgf/cm den az olmamalıdır. 6.5.5 cm eninde 50 cm boyunda bir Ģerit el değmeden kesilir.3.Makaraya sarılı flasterin enleri flasterin 5 ayrı yerinden ölçülür ve ortalaması alınır.18 kgf/cm'den az olmamalıdır.

kusurlar bulunup bulunmadığı yönünden kontrol edilir.2 duyarlılıkta tartılır. Hidrofil Gaz Bezi (TS 6077) 6. Atkı-çözgü sayısı Gaz bezi kontrast bir zemin üzerine serbestçe yayılır. Parça boyu tayini %0.b. 2.1. Metal Ģablon köĢegenleri atkı ve çözgü ipliklerine paralel 10 10 12 10 Birim alan kütlesi (en az g/m2) 24 30 32 32 Kopma dayanımı (çözgü yönünde) (en az kgf) 5 6 6 7 .3. Fiziksel kontroller 1.6. : b)10xl0 cm'lik örnek ile metrekare ağırlığın tayini: Bez düz olarak ve üzerine herhangi bir gerilme uygulanmadan yayılır.2. YapıĢtırıcının çinko oksit içeriği Deney TS 3957' e göre yapılır ve kauçuk esaslı yapıĢtırıcı esasların çinko oksit içeriği en az % 10 olmalıdır. birim alandaki iplik sayısını verir.2. %0. Aynı ağızlıktan çift atkı atılan dokuma Ģekillerinde atkı teli sayısı çift sayılmalıdır.5 m boyunda olan örneğin eni ve boyu ölçülür. Sayımın 0.3. Birim uzunlukta bulunan atkı ve çözgü sıklığı değerlerinin aritmetik ortalaması kumaĢın ortalama atkı ve çözgü sıklığını verir.1'de verilen değerlere uygun olmalıdır.1. Bir boĢluk ve bir iplik. Bu sonuçlar saptandığında Tablo 6. Her örnek için en az üç deney yapılır. bir iplik olarak kabul edilerek sayılır. ek yeri delik yırtık v.6. Gözle muayene Gaz bezinin temiz.5 duyarlılık ile yapılmalıdır. Lup'un iki sol kenarı sayılacak ipliklere paralel ve en sondaki ipliğin sağ kenarına uyacak Ģekilde yerleĢtirilir. Hidrofil gaz bezleri deney sonuç değerlendirilmesi Çözgü teli sayısı (cm Atkı teli sayısı (cm baĢına en az) baĢına en az) 10 12 12 14 68 3. Sterilite testi Deney TS 3957' e göre yapılır ve deney sonunda mikroorganizma ürememelidir. muntazam dokumalı olup olmadığı.7. Atkı ve çözgü iplikleri sayısı bir "lup" yardımıyla saptanır. Bu taktirde cm baĢına beĢ çiften az olmamalıdır. beyaz görünüĢlü. 6. Tablo 6. Birim Alan kütlesi a)Topun bir parça üzerinden metrekare ağırlığının tayini: Bunun için topun orta yerinden enlemesine kesilmiĢ en az 0. Bu iki değerin toplamı.5 ipliğe kadar duyarlı olması gerekir. 6.

Terazide tartılarak kütlesi bulunur. baryum klorür ilavesinde bulanıklık görülmemelidir. 3.gelecek Ģekilde bezin üstüne sıkıca bastırılır. 30 saniye içinde 30 kez Ģiddetle çalkalanır. Bir parça kesilir. Sentetik lif .5'den az ve 8. Mor renk meydana gelip gelmediği saptanır. Asitlik alkalilik Ekstraksiyon çözeltisinden temiz ve kuru iki tüpe 5'er mi çözelti koyulur. Örnekler % 0.6'dan çok olmamalıdır. Tüp 10 dakika dinlendirilir.2 duyarlılıkla tartılır. Sülfat ve Kalsiyum iyonları Ekstraksiyon çözeltisinden 20 mi temiz ve kuru üç ayrı tüpe konur. 6. GümüĢ nitrat. Tüpler iyice çalkalanır. 4. Apre aranması El değmeden bir miktar gaz bezi üzerinde en az beĢ ayrı noktaya 1-2 damla iyot tentürü damlatılır. Bir jilet yardımı ile deney örneği kesilir. baryum klorür %10 a/h ve amonyum okzalat çözeltisinden (% 3 a/h) 2-3 damla konur ve hemen karıĢtırılır. Bulanıklık oluĢup oluĢmadığı gözlenir. Kimyasal kontroller (TS 4260) Ekstraksiyon Çözeltisinin Hazırlanması: 10 g gaz bezi 150 mi arıtılmıĢ su ile 15 dakika kaynatılır. Deneyler bu süzüntüde yapılır. Her iki tüpe de pembe renk meydana gelip gelmediği saptanır. Sıvının tüp çeperi ile temas ettiği yüzeyde ince zincir halindeki köpük tabakasının yüksekliği 3 mm'den çok olmamalıdır.2. 4. amonyum oksalat ilavesinde ise hemen bir bulanıklık görülmemelidir. 5. Parlak yada sarımsı görülen lifler optik beyazlatıcı yada sentetik lif belirtisidir. 69 2. Optik beyazlatıcılar El değmeden kesilen bir miktar gaz bezi 366 nm dalga boyundaki UV lambası altında incelenir. Bu değer oranlanarak metrekare baĢına düĢen ağırlık hesaplanır. Çözeltilerde ölçülen pH 4. Gaz bezlerinden alanı hesaplanabilir. Bariz parlak olarak yada sarımsı görülen lif taĢıyıp taĢımadığı saptanır.3. Sırasıyla tüplere ayrı ayrı %5 a/h gümiĢ nitrat. Klorür. Temiz bir huni yardımı ile süzüntü 250 ml'lik bir balon jojeye aktarılır.Yüzey aktif madde miktar tayini Ekstraksiyon çözeltisinden 10 mi temiz ve kuru bir cam tüpe aktarılır. Mor renk niĢastayı belirtir. Tüpün birine 3 damla fenolftalein diğerine 3 damla metil oranj damlatılır. 1 . Hunideki bez üzerinden geçirilerek 100 mi daha kaynamıĢ su ilavesiyle 250 ml'ye tamamlanır.

%8'den fazla ağırlık kaybı olmamalıdır.5 saat 40 °C'de su banyosunda sık sık çalkalanarak tutulur. Bu sürenin 10 sn'nin altında olup olmadığı belirlenir. DeğiĢmez ağırlığa gelene kadar kurutulur ve tartılır. Fiziksel kontroller 1. Kuru artık 0. düzgün yüzeyli ve silindirik görünüĢlü olmalı. Katgütler piyasaya sunuĢ Ģekline göre de yanlız iplik halinde olanlar ve cerrahi iğneye takılmıĢ halde olanlar (atravmatik) olmak üzere iki türe ayrılır. Bu parça içinde 1 litre arıtılmıĢ su bulunan bir behere. Katgütler tek parça. 70 6. Boya maddeleri (TS 6077) 7. Emilebilir Steril Katgüt (TS 3497) Katgüt.4.3.3.02 g'den çok olmamalıdır. Cerrahi iğneye takılı olanlarda katgüt cerrahi iğnenin iplik takılan kısmına özel Ģekilde tutturulmuĢ olmalıdır. Ġplikler ıslanıp su yüzeyini tamamen terk edinceye kadar geçen süre bir kronometre ile saptanır. Eterde çözünebilen maddeler (TS 6077) 8. yırtık. 5. sağlıklı memeli hayvanların ince barsaklarınm submukoza kısmından alınmıĢ kollojen yapılı cerrahi amaçlı kullanıldığı dokuda emilebilir ipliktir. kusurlar görülmemelidir.3. üzerinde girinti ve çıkıntı ile ince lifler görülmemelidir. Boyut muayenesi .YaklaĢık 0. Katgütler emilme sürelerine göre normal sürede emilenler (basit) ve yavaĢ emilenler (krome) olmak üzere iki tipe ayrılır.001 g hassasiyetle tartılır. Kuru artık Ekstraksiyon çözeltisinin 100 mi'si su banyosu üzerinde kuruluğa kadar uçurulur. Sülfat külü tayini (TS 6077) 6. 15 mi su) 2. Ağırlık kaybı % 0. Kopma dayanımı (TS 4260) 6.5-0.1.1 mg duyarlılıkta tartılır ve 50 mi ZnCl2 çözeltisinde (27 g ZnC12.3. kesik v. 75 mi formik asit. 1 cm yükseklikten bırakılır. 2. 6.5. 100-105 °C'de değiĢmez ağırlığa kadar kurutulur. sıcaklığı 103 ± 2°C arasında bulunan bir etüvde sabit ağırlığa kadar kurutulur.b. Hidrofiliklik El değmeden kesilen yaklaĢık 10 cm2 lik bir parça pens yardımı ile 4 defa ikiye katlanır. 6. yaklaĢık 1 g tartılır. Numune.7 g sargı bezi 0. Gözle kontrol Steril ambalajlarında delik.1'den çok olmamalıdır. 6. Sürenin sonunda asit reaksiyon vermeyene kadar su ile yıkanır.4. Kurutma ile ağırlık kaybı YaklaĢık 5 g gaz bezi 0.4.

035 0.350 0.899 B en az en çok 0.275 0.950 Kopma Yükü C N 0.2'de A sütununda verilen değerler arasında olmalıdır. kuru olarak saklananları %96 (h/h) etanol veya 2-propanol R (%90 h/h) içersinde 24 saat bekletildikten sonra deneye alınmalıdır.5 10 12. Katgütlerin anma numaralarına karĢılık gelen çap değerleri Tablo 6.8 7.175 0.125 0. Çaplar (mm) Anma numarası A en az en çok 0.20 0.4 0. Katkütlerin çaplan ve kopma yükleri.7 1 1.5 3 3.Katgüt numunelerinin koruyucu sıvı içerisinde saklananları ambalajları açıldıktan hemen sonra.700 0. kuru olarak saklananları ise %96 (h/h) etanol veya 2-propanolol R (%90 h/h) içersinde 24 saat bekletildikten sonra çap ve uzunluk ölçümleri yapılır.8 7.325 0.225 0.40 0.699 0.400 0.045 0.399 0.2.8 3.005 0.70 1.025 0.060 0.349 0.05 0.750 0.060 0.2 0.8 3.599 0.10 0.030 0.850 0.015 0.275 0.045 0.2'de C sütununda verilen değere eĢit veya büyük olmalı her bir iplik için ölçülen bireysel sonuç ise Tablo 6.5 38.450 0.299 0. 71 Tablo 6.550 0.099 0.5 38.010 0.020 0.0 45.750 0.070 0.100 0.149 0.800 0.450 0.375 0.30 0. Kopma yükü Koruyucu sıvı içersinde saklanan katgütler ambalajlan açıldıktan hemen sonra.375 0.5 0. En az 2/3'ü bu değer aralıklar içinde kalmalı hiç bir ölçüm B sütununda verilen sınır değerlerinden az veya çok olmamalıdır. Belirtilen anma numarası için deneyde ölçülen sonuçlann ortalaması Tablo 6.799 0.040 0. -Uzunluk: Her bir katgütün uzunluğu 350 cm'den fazla olmamak üzere bildirilen değerin %90'mmdan az olmamalıdır.0 D N 0.150 0.499 0.250 0.300 0.325 0.0 . -Çap: Deneyde kullanılacak numunelerin en az beĢ adedinin çapları TS 5460' a göre ölçülür.70 1.2'de D sütununda verilen değerden küçük olmamalıdır.249 0.0 70.085 0.175 0.125 0. 0.029 0.5 10 12.199 0.0 60.30 0.019 0.200 0.085 0.0 27.40 0.5 20 27.069 0.225 0.1 0.650 0.035 0.550 0.3 0.0 45.500 0.650 0.049 0.039 0.600 0.5 4 5 6 7 8 3.025 0.5 20.5 2 2.050 0.20 0.

Çözünebilen krom bileĢikleri 0. 2.83 /Jg/ml).3. yüzey serbest enerjisi ise 72. 37 °C'de su banyosunda 24 saat tutulur.4. Bu çözeltinin 5 mi'si deney tüpüne konulur ve üzerine difenilkarbazid'inin %96 (h/h) etanoldeki çözeltisinden 2 mi ve seyreltik sülfürik asit R den 2 mi ilave edilir. Yüzeyler arasındaki gerilim ise arayüzey gerilimi adını alır. Yüzey gerilimi sıcaklıkla değiĢir. Yüzey gerilimi ve arayüzey gerilimi "y" ile gösterilir ve birimi cgs sistemine göre (dyn. 6. Süre sonunda soğutulur ve çözelti süzülür. Yüzey ve arayüzey geriliminin tayininde çeĢitli yöntemler uygulanır. 2 mi seyreltik sülfürük asit R ve 2 mi difenilkarbazid'inin %96 (v/v) etanol deki çözeltisi konulur.4. Yüzey ve arayüzey gerilimi sayısal olarak yüzey serbest enerjisine eĢittir. Sterilite deneyi (TS 8232) 73 7. SI sistemine göre ise miliNewton/metredir (mN. bazıları ise hem yüzey hem de arayüzey geriliminin saptanmasında kullanılır. 3. Kullanılan baĢlıca yöntemler. Kimyasal kontroller 1. Deney çözeltisinin rengi karĢılaĢtırma çözeltisinin renginden koyu olmamalıdır. Bu yöntemlerin bazıları sadece yüzey geriliminin. KarĢılaĢtırma çözeltisi 1 ppm krom bulundurmalıdır. 4. Bu. yüzey geriliminden daha düĢük bir değere sahiptir. • • • Kapillerde (kılcal boruda) yükselme yöntemi Wilhelmy plate (plaka) yöntemi DuNouy halka yöntemi Damla yöntemi Basit damlalık yöntemi Donnan pipeti yöntemi Pendant damla yöntemi .m"1).4. yüzeyin 1 cm2 artırılması için yapılması gereken iĢ olarak tanımlanabilir.8 erg/cm2'dir. Sıcaklık arttıkça düĢme gösterir. bir sıvının yüzeyini 1 cm2 artırmak için birim uzunluğa uygulanması gereken kuvvettir. 1.2. YÜZEY GERĠLĠMĠ VE TAYĠNĠ Yüzey gerilimi.cm1).6.4.25 g katgüt içinde 25 mi antılmıĢ su bulunan erlene konulur ve ağzı kapatılır. Örneğin 20°C'deki suyun yüzey gerilimi 72. 72 KarĢılaĢtırma çözeltisi: Deney tüpüne 5 mi potasyum dikromat R çözeltisi (2. Ġğneden ayrılma kuvveti (TS 5461) 6. Yüzey serbest enerjisi.8 dyn/cm.

Yüzey etkin madde nedir? y. Sessile damla yöntem Oscillating j et yöntemi Maksimum kabarcık yöntemi ÇalıĢma 7. damla ağırlığı veya damla hacmi yardımı ile ve Hagen-Poiseuille denklemine dayalı bir eĢitlik ile sıvının yüzey . 74 b) Yukarıdaki formüle göre hazırlanan çözeltiden 10 mi baĢka bir tüpe konur. Her bir karıĢımı koyduğunuz tüpleri laboratuvardan çıkarken kontrol edin ve iki karıĢım arasında gördüğünüz farkları yazınız. sonra 1 dakika çalkalanır. Her iki karıĢımın çalkalandıktan sonraki görünüĢleri arasında fark oluyor mu? Oluyorsa nedenini açıklayınız. Önce yüzey etkin maddeyi içeren karıĢımdan elinize sürüp yıkayınız.m. Hangi karıĢım elinizden daha kolay yıkanıyor? Nedenini açıklayınız. 6.• 5.2 Basit Damlalık ile Bir Sıvının Yüzey Geriliminin Tayini Bu yöntemin esası. Her iki sıvı üzerine konan zeytinyağının durumu arasında fark var mı? Yüzey etkin maddelerin zeytinyağı ile su-zeytinyağı karıĢımlarının arayüzeyleri arasında fark görüyor musunuz? 2. 4. Tüp kıpırdatılmadan incelenir. Sonra 1 dakika çalkalanır ve izlenir. izlenir. yüzey gerilimi bilinen bir sıvının damla sayısı. Sorular: 1. Her bir karıĢımdan 2'Ģer mi alınız. 6. lg 100 mi 3. 5. Yüzey gerilimini açıklayınız. üzerine 1 mi zeytinyağı katılır. Tüp kıpırdatılmadan incelenir. Sonra diğer karıĢımı elinize sürerek yıkayınız.1 Yüzey Etkenlik Yüzey etkin madde ArıtılmıĢ su Hazırlama a) Bir tüpe 10 mi su konur ve üzerine 1 mi zeytinyağı katılır. Kullanılan yüzey etkin madde nedir? ÇalıĢma 7.

Bir damlalıktan damlamak üzere olan bir damlayı damlalık ucunda tutan kuvvet. Yi : Suyun yüzey gerilimi (dyn. y = m.cm"3) 76 8. Bu kap kurutulur ve içine aynı damlalık ile bu kez zeytinyağından 50 damla damlatılır ve tekrar tartımı alınarak 50 damla yağın kütlesi ile bir damla yağın kütlesi (m2) bulunur.cm"3) p2: Zeytinyağının yoğunluğu (g.g/ 27tr m : Sıvı damlasının kütlesi (g) g : Yerçekimi ivmesi (980.cm"1) y2 : Zeytinyağının yüzey gerilimi (dyn. Darası alınmıĢ bir kaba bu damlalık ile 50 damla su damlatılır ve tekrar tartımı alınarak 50 damla suyun kütlesi ile bir damla suyun kütlesi (mı) bulunur.cm"1) r|ı : Suyun damla sayısı (5 gramının) •n2: Zeytinyağının damla sayısı (5 gramının) pı: Suyun yoğunluğu (g. Yi : Suyun yüzey gerilimi (dyn.8 dyn/cm) yardımıyla zeytinyağının yüzey geriliminin tayini A. AĢağıdaki eĢitlikten yağın yüzey gerilimi hesaplanır.cm"1) mı: Suyun kütlesi (g) m2: Zeytinyağının kütlesi (g) B.7 cm. VĠSKOZLUK VE TAYĠN YÖNTEMLERĠ Sıvının yüzey gerilimi (dyn.s"2) r : Damlalık yarıçapı (cm) y: 75 Suyun yüzey gerilimi (72.cm'1) y2 : Zeytinyağının yüzey gerilimi (dyn.geriliminin saptanmasıdır.g = 27try .cm"1) . m.Su ve zeytinyağından 5'er gram tartarak herbirinin kaç damla geldiğini saptayınız ve aĢağıdaki eĢitlik ile zeytinyağının yüzey gerilimini hesaplayınız.Bir damlalık veya pipet alınır. damlalık yarıçapı ve sıvının yüzey gerilimi ile orantılıdır. Damla koptuğu anda damlanın ağırlığı sıvının yüzey gerilimine eĢittir.

uymayanlar ise non-Newtonian sıvılar olarak adlandırılmıĢtır.8. krem. eĢitliği ile gösterilir. Newton akıĢ yasasına uyan sıvılar Newtonian. dv / dx : Birbiri üzerinden kaymakta olan iki sıvı tabakası arasındaki kayma hızı (hız gradyanı) F / A : Kayma hızı oluĢturmak için birim alana düĢen kuvvet veya kayma gerilimi n : Dinamik viskozluk katsayısı veya dinamik viskozluk Avrupa Farmakopesi 4'e göre dv/dx. Bilyenin borudaki iki iĢaret çizgisi arasındaki mesafeyi geçiĢ süresi (t) saptanır ve aĢağıdaki denklem yardımı ile viskozluk (r|) hesaplanır.2. sıvı parafin gibi yalın sıvıların viskozlukları sayısal bir değer ile ifade edilebilirken süspansiyon. kinematik viskozluk da mmV olarak ifade edilir. gliserin. n= t/D Ģeklini almaktadır. F / A= n (dv/ dx) Bu denklemde. Dinamik viskozluk milipaskal. Viskozluk (Viskozite) Viskozluk.2.1. saniye (mPa. Sıvıların akıĢ özellikleri kantitatif olarak ilk kez Newton tarafından incelenmiĢ ve aĢağıdaki denklem ile ifade edilmiĢtir. Avrupa Farmakopesi 4'e göre viskozluk n ile. bir sıvının akmaya karĢı gösterdiği dirençtir.s"1) T| : Dinamik viskozluk (Pa.m"3) 77 8.s) p : Sıvının belirli bir sıcaklıktaki yoğunluğu (kg. emülsiyon. v : Kinematik viskozluk (m2. merhem gibi non-Newtonian sistemlerin viskoziteleri akıĢ eğrileri (reogram) ile ifade edilebilmektedir.s). kinematik viskozluk ise v ile gösterilir. Kinematik viskozluk ise dinamik viskozluğun yoğunluğa bölünmesi ile elde edilen değer olup . T] = t(Sb-Sf)B . D ile F/A ise t ile gösterilmekte ve denklem. Viskozluğun düĢen bilye yöntemi ile tayini Aletin cam borusu viskozluğu ölçülecek sıvı ile doldurulur. Direnç ne kadar büyük ise viskozluk o denli yüksektir. Su. Aletin bilyelerinden biri seçilerek boru içine üstten bırakılır.

%3 a/h'lik karboksimetilselüloz (CMC) çözeltisinin . 80 8.3. Viskozluğun rotasyonel viskozimetre ile tayini Bu viskozimetreler ile elde edilen kayma hızı ve kayma gerilimi verileri grafiğe geçirilerek reogram oluĢturulur. Physical Pharmacy.t Sb Sf: B: Sıvının viskozluğu (cP) Bilyenin geçiĢ süresi (s) Bilyenin yoğunluğu (g. . 463.cm"3) Seçilen bilyeye ait ve aletin kitapçığında verilen bir sabit Örnek tüpü içindeki bilye ġekil 8. Martin. 1. 4th Edition. 81 ÇalıĢma 8. bir rotasyonel viskozimetre tipi olan Bob and Cup viskozimetresinde (ġekil 8.3) sıvı içerisine daldırılan silindir Ģeklindeki kısım döndürüldüğünde etrafındaki sıvıyı sürüklemesi sonucu oluĢan dönme momenti bir yay ya da sensör ile ölçülür. cihazın silindir. Örneğin. 463. Rotasyonel cup ve bob viskozimetresinin Ģematik gösterimi (Searle tip) [A. Motora bağlı Ģaft Örnekteki kayma gerilimi ile orantılı dönme momenti takımı Sabit cup Kayma gerilimi altındaki örnek HapsedilmiĢ hava kabarcığı ġekil 8. Physical Pharmacy. Viskozluğu ölçülecek sıvı aletin kabına konur. 1993]. 4th Edition. Martin. 1993].cm"3) Sıvının yoğunluğu (g.2. Philadelphia.2. Ġçine. Lippincott fVilliams & Wilkins. koni veya döner disk (spindle) Ģeklinde olabilen kısmı daldırılır. Philadelphia. Dönme momenti sıvının kayma gerilimi ile orantılıdır.1. Hoeppler düĢen bilye viskozimetresi [A. Lippincott Williams & JVilkins.3.

Sıvının akıĢ tipine göre viskozimetre seçimi nasıl olur? 3.0 mi . DüĢen bilye yöntemi ile güvenilir viskozluk değeri elde edilebilmesi için tayinde nelere dikkat edilmelidir? 82 9. sıvı bir faz içinde dağıtılması ile hazırlanan preparatlardır. Protargol Su Hazırlama: Protargol saat camında tartılır.2. sıvı veya gaz halindeki bir fazın. 3. Ağzı kapatılarak homojen dağılana kadar bekletilir. kinetik ve elektriksel özellikler gösteren kolloidal sistemler. Sorular: 1. Kolloidal partiküllerin büyüklüğü genellikle 0.m. Sonuçlannı karĢılaĢtırıp nedenlerini yazınız. diğeri ise dispersiyon ortamı veya taĢıyıcı (vehikül) olarak adlandırılan sürekli faz veya dıĢ fazdır. 2. liyofilik ve amfıfılik (assosiyasyon. liyofobik.5 g y.Sıvı vazelinin. Polimer ve protein gibi makromoleküllü maddelerin moleküler düzeyde dağılım gösterdikleri çözeltiler kolloidal dispersiyon Ģeklindedir. miseler) kolloidal dispersiyonlar Ģeklinde sınıflandırılırlar. ÇalıĢma 9. Sıvı vazelinin dinamik viskozluk ve kinematik viskozluk değerlerini deney sıcaklığınızda ne kadar buldunuz? 4.1. 5. Kollargol %1 (a/a) 0. ÇalıĢma 9.%5 a/h'lik bentonit çözeltisinin. KOLLOIDAL DISPERSIYONLAR Katı. En az iki fazdan oluĢurlar. oda sıcaklığındaki viskozluklannı her üç aletle de çalıĢarak tayin ediniz. Viskozluğun sıcaklık ile iliĢkisini yazınız. Mezüre aktarılıp soğutulan arıtılmıĢ suyun geri kalan kısmı ile istenen hacme tamamlanır. 100.2. dağılan faz veya iç faz. Fazlardan biri dispers faz.001-1000 nm arasındadır. Rotasyon viskozimetresine göre artan hızlarda herbir sıvının reogrammı çiziniz. Bentonitin %5 a/h'lik çözeltisi ne tip bir akıĢ göstermektedir? 6. Optik. kaynatılan ve soğutulan arıtılmıĢ suyun bir kısmı ile bir erlene aktarılır.

havanda önce kaba partiküllü toz (d >5mm) maddeler ince partiküllü toz (d= 1-5 mm) haline getirilir. köpük kırıcı ajan.Ticari preparatları var mıdır? AraĢtırınız. çalkalanınca homojen dağılması ve her seferinde tam dozda ilaç alınmasına olanak verecek Ģekilde formüle edilmiĢ olması istenir. Ancak istenen ağırlığa tamamlanır. koruyucu kolloid. • • • Oral uygulanan karıĢımlar Haricen uygulanan losyonlar Enjeksiyonluk (parenteral) süspansiyonlar olarak sınıflandırılabilirler. Hemen bütün farmasötik süspansiyonlarda partikül büyüklüğü 0.m. deflokülasyon ve süspansiyon ajanları. Kimyasal yönden stabil. . Viskozluğu. 83 10. Sorular 1. dıĢ faz olarak ise taĢıyıcı (vehikül). karıĢtırılır ve elde edilen karıĢım mezüre alınır. Süspansiyon ilaç Ģekli küçük çapta hazırlanırken. SÜSPANSĠYONLAR Farmasötik bir süspansiyon.1 um'den büyüktür. Suda çözünen maddeler. Tozlar havana geometrik seyreltme yöntemine göre eklenir. Partikül büyüklüğü dağılımı dar bir aralıkta olmalı ve çöktüklerinde kek oluĢturmamalıdır. ıslatıcı ajan. koruyucular. Ancak farmasötik bir süspansiyonun çökmesinin tersinir (reversibl) olması. geri kalan suyun bir miktarında çözündürülerek havana eklenir. renk. Havanda kalan artık bir miktar su ile mezüre aktarılır ve istenen hacme tamamlanıp ambalaj kabına doldurulur.Su Hazırlama: y. koku ve tat vericiler içerebilirler. Ġyi formüle edilmiĢ süspansiyonlar bazı temel özelliklere sahip olmalıdırlar. Süspansiyonlar formülasyonlannda iç faz olarak etkin madde. kıvam vericiler. Protargol preparatı gibi hazırlanır. ince toz haline getirilmiĢ çözünmeyen katı bir maddenin sıvı bir ortam içinde dağıtılması ile oluĢmuĢ kaba bir dispersiyondur. kolay akabilecek bir Ģekilde olmalıdır. Homojen görünümlü heterojen özellikte dispers sistemler olan süspansiyonlarda dispersiyon ortamında dağılmıĢ dispers faz partikülleri zamanla çökerler. Farmasötik süspansiyonlar. Ayrıca "Kullanmadan önce çalkalayınız" uyarısı taĢıyan etiket yapıĢtınlmalıdır. mikrobiyal kontaminasyona dayanıklı ve homojen bir görünümde olmalıdır. flokülasyon. etiketlenir. pH ayarlayıcılar (tamponlar). Protargol ve kollargolün bileĢimleri nedir? 2. Havandaki karıĢıma bir kısım taĢıyıcı (su) ilave edilir ve karıĢtırılır. Protargol ve kollargol preparatları ne amaçla kullanılırlar? 3.

10. kokusu. Vu/V0 veya hu/ho oranından F değeri hesaplanır. Sedimentasyon Hacminin Hesaplanması Hazırlanan süspansiyonun hacmi (Vo) veya yüksekliği (h0) hazırlandıktan hemen sonra ölçülür. rengi pH'sı yoğunluğu viskozluğu sedimentasyon parametreleri kolay karıĢabilirliği partikül büyüklüğü zeta potansiyeli iĢaretli potensi (etki gücü) mikrobiyal içeriği insanda kullanım güvenliği sayılabilir.Süspansiyon ilaç Ģeklinin kalitesini. P değeri ayrıca floküle süspansiyonun final çökelti hacminin (Vu). F değeri l'e eĢit veya l'e yakın olmalıdır.1. Geometrik Seyreltme Yöntemi .) hesaplanır.2. Süspansiyon çöktükten sonra ise çöken kısmın hacmi (Vu) veya yüksekliği (hu) ölçülür. kabul edilebilirliğini ve performansını belirleyen bazı önemli parametreler vardır. Süspansiyonların 84 değerlendirilmesinde gözönünde bulundurulan baĢlıca parametreler arasında süspansiyonun. Sonra bu formülasyona flokülasyon ajanı eklenerek floküle süspansiyon oluĢturulur. 10. F / Fa. Formülasyon çalıĢmalarında floküle süspansiyon amaçlanmıĢ ise P değerinin yüksek olması istenir. defloküle süspansiyonun final çökelti hacmine (Vo. Ġdeal olanı F=l olmasıdır.) oranından da (P =VU/Va)) hesaplanabilir. • • • • • • • • • • • görünüĢü.3. 10. Bu durumda F değeri hesaplanır. oranından flokülasyon derecesi "p" bulunur. Flokülasyon Derecesinin Saptanması Bir süspansiyon formülasyonunun hazırlandığı andaki sedimentasyon hacmi (Fa.

Tüpler A.m.Tozların birbiriyle karıĢtırılmasında uygulanan bir yöntemdir. cm) bir tablo halinde gösteriniz (Tablo 10. Havandaki artık geri kalan su ile mezüre aktarılarak süspansiyon 70 ml'ye tamamlanır. Her eklemeden sonra karıĢtırma yapılır. B. ÇalıĢma 10. dakikalarda ve daha sonra 2 saat boyunca her 20 dakikada bir oluĢan çökeleğin hacmi (Vu) veya yüksekliği (hu) ölçülür. B ve C tüplerindeki süspansiyonların belirli zamanlardaki sedimentasyon hacimlerini (F= Vu/ Vo) hesaplayınız ve verileri bir tablo halinde gösteriniz 5g 20 g 70 mi . Herbir tüpte 20'Ģer mi (Vo) süspansiyon bulunmaktadır. A tüpüne 10 mi su B tüpüne 10 mi % 0.3 'lük kitre zamkı çözeltisi C tüpüne 10 mi % l'likkarboksimetilselüloz (25 cP) çözeltisi konur ve tüpler çalkalanır. B ve C tüplerindeki süspansiyonların belirli zamanlarda ölçtüğünüz çökelti hacimlerini (Vu. Hazırlama: Bir havanda çinko oksit gliserin ile iyice ezilir. • A. Mezürdeki süspansiyon iyice çalkalandıktan sonra bundan bir tüplüğe yan yana yerleĢtirilmiĢ 3 ayrı deney tüpüne 10'ar mi konur. C olarak kodlanır. 15. Suyun bir miktarı ile karıĢtırılarak bir mezüre alınır.1. • A. Havana önce formülasyonda yer alan en düĢük miktardaki madde konur. Süspansiyonlarda sedimentasyon hacminin saptanması Çinko oksit Gliserin ArıtılmıĢ su y. ve 20. mi) veya çökelti yüksekliklerini (hu. Ardından konan tozu izleyen daha fazla miktardaki tozdan havandaki madde miktarı kadar 85 alınıp eklenir ve karıĢtırılır. Miktarı en az olandan en fazla olana doğru bir sıra izlenerek ve her defasında havandaki miktar kadar eklenerek tüm tozların ilavesi tamamlanır. 10.1). Çalkalama iĢleminden sonra herbir tüpte 5.

2). Süspansiyonların ho ve t'ye bağlı olarak elde edilen huve F değerleri.3.1. cm) belirli zamanlarda (t. Herbir süspansiyon için ayrı bir tablo oluĢturunuz. Tablo 10.Herbir tüpte baĢlangıçta ölçülen yüksekliği (h0.2. t (dakika) h0 (cm) hu (cm) F= V h0 5 10 15 20 40 60 80 120 140 87 h0 : BaĢlangıç yüksekliği (cm) t : Zaman (dakika) hu : t anındaki çökelti yüksekliği (cm) F=hu/h0 5 10 15 20 40 60 80 100 120 140 Zaman (dakika) 5 10 15 20 40 60 80 100 120 140 . Süspansiyonların belirli zaman aralıklarındaki çökelti yükseklikleri (hu). Tüp kodu A B C 1. Tüp kodu A B C Tablo 10. dakika) ölçülen çökelti yüksekliklerini (h^ cm) ve hesapla bulunan sedimentasyon hacmi değerlerini (F) bir tablo halinde gösteriniz. Süspansiyonların belirli zaman aralıklarındaki sedimentasyon hacimleri (F).(Tablo 10. 86 Tablo 10.

Tablo 10.Hazırladığınız süspansiyonlann p değerlerine göre yorumunu yapınız. 3. 3.3'ten yararlanarak apsiste t değerlerine karĢı ordinatta F= hu/ ho değerleri bir grafik kağıdına geçirilerek grafiği çizilir. Süspansiyonlarda flokülasyon derecesinin (P) saptanması Bizmut subnitrat Metilselüloz çözeltisi (%1 'lik) ArıtılmıĢ su y. P=F/F. tüpler) sedimentasyon hacimleri saptanarak flokülasyon dereceleri (P) hesaplanır.F : Sedimentasyon hacmi 2.tüp) ve floküle süspansiyonların (2. ve 4.m. tüpe 5 mi distile su.2.Çizilen grafiğin yorumunu yapınız ve en uygun F değerini veren süspansiyon formülünü belirleyiniz. 5g 5 mi 25 mi Bir mezüre bizmut subnitrat ve metilselüloz çözeltisi konup 25 ml'ye su ile tamamlanarak defloküle bir süspansiyon oluĢturulur. 3. tüpe 3 mi miktarlarda flokülasyon ajanı olarak monobazik potasyum fosfat (KH2PO4) çözeltisi (%0.3. Grafik kağıdında her 20 dakika 1 cm olarak iĢaretlenecektir. tüpler distile su ile 10 mi hacme tamamlanır.5 a/h) eklenir. Sulu pudra.. 2.: Defloküle süspansiyonun sedimentasyon hacmi Sorular: 1. Buna göre en iyi olanı hangisidir? 88 ÇalıĢma 10. Bu süspansiyondan bir tüplüğe yerleĢtirilmiĢ 4 tüpün içine 5'er mi konur. tüpe 1 mi. 3. ÇalıĢma 10.Losyon Lotion ÇöktürülmüĢ kükürt 10 g Talk 20 g Çinko oksit 20 g Gliserin 20 g Metilselüloz (25 cP) U . 1. 2. F : Floküle süspansiyonun sedimentasyon hacmi Fa. tüpe 2 mi ve 4. ve 4. Defloküle süspansiyonun (l..

Üzerine suyun geri kalanı eklenerek karıĢım 10° C'ye kadar soğutulur. Bir cam havana önce kükürt konup iyice ezilir. KarıĢımın üzerine gliserin damla damla eklenerek karıĢtırılır ve havana.m. Sonra üzerine aynı miktarda (5g) talk eklenip iyice karıĢtırılır.ArıtılmıĢ su Hazırlama: 100 g Gerekli miktardaki suyun 1/3'ü 80-90° C'ye kadar ısıtılır.Bu ilaç Ģekli ne amaçla ve ne Ģekilde kullanılır? 2. Kalamin Losyon (BP 1988) Calamine Lotion Kalamin Çinko oksit Bentonit Sodyum sitrat SıvılaĢtırılmıĢ fenol Gliserin 1000 mi 89 Hazırlama: 150 g 50 g 30 g 5g 5 mi 50 mi ArıtılmıĢ su (kaynatılmıĢ soğutulmuĢ) y. Her seferinde havandaki toplam madde miktan kadar eklemeler yapılarak talk ve çinko oksitin kükürt ile homojen kanĢması sağlanır.Ambalaj üzerine hangi etiket yapıĢtınlır? 3.4. . Buna metilselüloz eklenerek karıĢtırılır. ÇalıĢma 10. azar azar karıĢtırarak metilselüloz müsilajı da eklendikten sonra kanĢım ĢiĢeye alınarak etiketlenir ve teslim edilir. Sorular: 1. Yarım saat bekletilir.Formülasyondaki herbir maddenin görevini yazınız.

.000 mi Hazırlama: Kaolin 50 mi su ile karıĢtırılır. Kaolin-Pektin Süspansiyonu (NF XIV) Kaolin-Pectin Suspension Kaolin 20. Üzerine kaolin dispersiyonu ve nane esansı ilave edilerek oluĢan karıĢım mezürde istenilen hacme su ile tamamlanır.Bu preparat nasıl bir farmasötik sistemdir? ÇalıĢma 10.Formülde yer alan herbir maddenin görevini yazınız. birbirleriyle karıĢmayan iki sıvıdan birinin diğeri içinde bir emülsiyon oluĢturucu (emülgatör) yardımıyla damlacıklar halinde dağılmasıyla oluĢmuĢ homojen görünümlü heterojen dispers sistemlerdir. çinko oksit ve kalamin geometrik seyreltme ile karıĢtırılır. Farmasötik bir emülsiyon temel olarak su.000 g Pektin 1.000 mi Benzoik asit 0. EMÜLSĠYONLAR Emülsiyonlar. • Ġç faz (dispers faz veya dağılan faz). Sorular: 1.500 g Sodyum sakarin 0. Sorular: 1 . kitre zamkı ve sodyum sakarin konup üzerine gliserin eklenerek iyice ezilir.Kalamin nedir? 2.100 g Gliserin 2.200 g Nane esansı 0.Havanda bentonit.m 100. Havana pektin. istenilen miktara geri kalan su ile tamamlanır.000 g Kitre zamkı 0.5.Bu süspansiyon ne amaçla kullanılır? 2. yağ ve emülgatör içerir ve üç fazdan oluĢur. Üzerine gliserin eklenerek toz karıĢımının iyice ıslanması sağlanır.Bu losyon ne amaçla kullanılır? 3. homojen hale getirilir.075 mi ArıtılmıĢ su y. Buna suyun 2/3'ünde çözündürülen sodyum sitrat çözeltisi eklenerek karıĢtırılır ve sıvılaĢtırılmıĢ fenol de eklenip karıĢım mezüre alınır. 90 11. Benzoik asit 30 mi sıcak suda çözülür ve çözelti soğutularak havandaki karıĢıma azar azar eklenir.

emülsiyon çeĢidine. Küçük çapta hazırlamada baĢlıca üç yöntem uygulanır.1. Ġki fazlı olan klasik emülsiyonlar yağ/su (y/s) ve su/yağ (s/y) tipinde.Yağın. 1:2:1 (yağ:su:zamk) oranlan kullanılır. uçucu yağ ve oleo-resin oluĢuna göre sırasıyla 4:2:1. su ve zamk belirli oranlarda almır. • • • Oral emülsiyonlar Topikal emülsiyonlar Ġnjeksiyonluk (parenteral) emülsiyonlar Ģeklinde sınıflandırılır.Bu oranlar yağın özelliğine göre seçilir.• • Emülsiyon oluĢturucu (emülgatör) DıĢ faz (dispersiyon ortamı veya sürekli faz) Klasik emülsiyon. Üzerine geri kalan sulu faz eklenerek istenilen hacme tamamlanır. 11. 2:2:1. mineral yağ. hızla karıĢtırılır ve primer emülsiyon suyu eklenerek aynı yönde sürekli. YaĢ zamk yöntemi: Bu yöntemde emülgatör çözündüğü faza eklenir ve üzerine diğer faz eklenerek primer emülsiyon oluĢturulur. çoklu emülsiyon ve nanoemülsiyon gibi çeĢitleri bulunan farmasötik emülsiyonlar uygulanma alanlarına göre. Bir emülsiyonda yağ ve su fazı oranlan ile kullanılan emülgatör tipi emülsiyonun tipini belirler. mikroemülsiyon . Primer emülsiyon için yağ. sabit yağ. primer emülsiyon oluĢumunu gösteren karakteristik "Ģak 91 Ģak" sesi duyulana kadar karıĢtırılır. Daha sonra sürekli . üç fazlı olan çoklu emülsiyonlar ise su/yağ/su (s/y/s) ve yağ/su/yağ (y/s/y) tipinde hazırlanabilirler. 3:2:1. • • • Kuru zamk yöntemi (Kontinental yöntem) YaĢ zamk yöntemi (Ġngiliz yöntemi) ġiĢe yöntemi Her üç yöntemde esas önce primer emülsiyonun oluĢturulmasıdır. Kuru zamk yöntemi: Bu yöntemde emülgatör çözünmediği faza serpiĢtirilerek eklenir. ürün miktarına ve formülasyona bağlı olarak farklılık gösterir. Emülsiyonların Hazırlanması Hazırlama yöntemi.

92 S: Esterin sabunlaĢma sayısı A: Yağ asidinin asit sayısı Çok sık kullanılan yüzey etkin maddelerin bazılannm HLB değerleri Tablo 11. HLB Değeri ve Hesaplanması HLB. Yüzey etkin maddelerin HLB değerlerinin hesaplanmasında değiĢik formüllerden yararlanılabilir: • Hidrofilik kısmı polioksietilen olan noniyonik bir yüzey etkin maddenin HLB değeri.7) sahiptirler. HLB= E / 5 formülünden hesaplanabilir. Griffin'e göre. Sorbitan esterleri olan Spanlar lipofiliktirler ve düĢük HLB değerlerine (1. Bu cetvel yardımıyla her bir sınıf yüzey etkin maddenin optimum etki aralığını saptamak mümkündür.8-8.fazın geri kalan kısmı eklenerek istenilen hacme tamamlanır.6-16. 11. Spanlarm polioksietilen türevleri olan Tweenler ise hidrofiliktirler ve yüksek HLB değerlerine (9. Su içinde yağ (y/s) tipi bir emülsiyonun yağ fazı için "gerekli hidrofil-lipofil denge (RHLB)" olarak adlandırılan spesifik bir HLB gereklidir. Primer emülsiyon oluĢumu gözlenince geri kalan sıvı faz eklenir ve çalkalanır. Amfıfılik moleküllerin hidrofilik ve lipofılik kısımları arasında bir denge vardır. Aynı yağ fazı ile yağ içinde su (s/y) tipi bir . Üzerine 2 k su eklenerek çalkalamaya devam edilir. HLB=20[l-(S/A)] formülü ile hesaplanabilir. yüzey etkin maddelerin HLB değerlerinin bir ölçüsü olarak ampirik bir cetvel oluĢturmuĢtur. hidrofilik-lipofılik denge "HLB" olarak ifade edilir. amfıfılik molekülün hidrofilik kısmının yüzde ağırlığının beĢe bölünmesi ile elde edilen değerdir. E: Etilenoksitin ağırlıkça yüzdesi • Gliseril monostearat gibi polihidrik alkollerin yağ asidi esterlerinin HLB değeri. Griffin. Primer emülsiyon için 1 k zamk ĢiĢeye alınır ve üzerine 2 k uçucu yağ eklenip iyice çalkalanır.6) sahiptirler.2. HLB değeri daha düĢük olan bir yüzey etkin maddenin lipofılik özelliği daha fazladır.1 'de gösterilmiĢtir. Bu. Stabil emülsiyonların oluĢturulabilmesi için yağ fazının HLB değerine eĢit değerde HLB değerine sahip emülgatör veya emülgatör karıĢımı kullanılmalıdır. ġiĢe yöntemi: Genellikle uçucu yağ içeren emülsiyon formülasyonları için uygun bir yöntemdir.

0 2.3 olan Span 80 seçilmiĢ olsun.18 g Tween 80 alınmalı ve geri kalan 0.4. Tablo 11.0 g emülgatör gerekli idi. Yağ/su tipi bir emülsiyon formülü ve RHLB RHLB değeri Balmumu 15 g 9 Lanolin 10 g 12 Katı parafın 20 g 10 Setil alkol 5g 15 Emülgatör 2g Koruyucu 0.82 g'ı da Span 80 ile tamamlanmalıdır.70 Lanolin (10/50) x 12 = 2. y/s tipi emülsiyon için 2.40 Parafin (20/50) x 10 = 4.0 x 0.m.00 Setil alkol (5/50) x 15 = 1.HLB düĢük) denklemi kullanılarak % Tween 80 = (10. 93 % Tween 80 = (RHLB. y/s ve s/y tipi her iki emülsiyon için HLB değerleri birçok yağlar ve yağ gibi maddeler için ampirik olarak saptanabilir.50 Toplam HLB (Emülsiyon için) 10.2 g Boya gerekli miktar ArıtılmıĢ su y. ağırlık fraksiyonu ile RHLB değerinin çarpımından elde edilen değerlerin toplamıdır.6) biri altında ve diğeri üstünde olan iki emülgatör seçilir. 100 g Toplam RHLB değeri.0 .3) / (15.1 HLB 1.emülsiyon oluĢumu için farklı bir RHLB gereklidir. Madde Oleik asit Polioksietilen sorbitol balmumu türevi (G-1706) Sorbitan tristearat 2.3) = 0.59 hesaplanmıĢ olur.0 . Örnek olarak HLB değeri 15 olan Tween 80 ile HLB değeri 4.1. yağ fazına katkıda bulunan yağ benzeri her bir bileĢenin. Omek 11.4.HLB düĢük) / (HLB yüksek . 2. Bazı yüzey etkin maddelerin HLB değerleri. Balmumu (15/50) x 9 = 2.1. Bu nedenle 100 g emülsiyon için.59 = 1.60 Bundan sonra HLB değerleri emülsiyon için gerekli HLB değerinin (bu örnekte HLB = 10.6 .

7 16. 2.Organoleptik kontroller 2.9 18.8 10.3. Emülsiyonlarda Yapılan Stabilite ÇalıĢmaları 1.0 Polioksietilen alkil fenol (Igepal Ca-630) 12.5 10.8 11.0 13.1 8.Gliseril monostearat Sorbitan mono-oleat (Span 80) Dietilen glikol monostearat Gliseril monostearat (Tegin) Dietilen glikol monolaurat Sorbitan monolaurat (Span 20) Polietilen lauril eter (Brij 30) Jelatin (Pharmagel B) Metil selüloz (Methocel 15 cP) Polioksietilen lauril eter (G-3705) Polioksietilen monostearat (Myrj 45) Trietanolamin oleat Polietilen glikol 400 monolaurat Polioksietilen sorbitan mono-oleat (Tween 80) Polioksietilen sorbitan monolaurat (Tween 20) Polioksietilen lauril eter (Brij 35) Sodyum oleat Potasyum oleat Sodyum lauril sülfat 94 11. Emülsiyonlarda Yapılan Kontroller 3.4.Etkin madde miktar tayini 3.0 40. Fiziksel stabilite Kimyasal stabilite Mikrobiyolojik stabilite .5 6.3 4. Damlacık büyüklüğü ve büyüklük dağılımının tayini 5. Emülsiyon tipinin tayini 4.0 16.8 4.1 15.7 5.5 9. Viskozluk tayini 11.0 20. 3.8 1 .1 12.6 9.

Sıvı parafin emülsiyonu Emulsio olei paraffıni Sıvı parafin 12 mi Arap zamkı 4g Nane suyu y. Sorular: 1 . 3:2:1 (yağ:su:emülgatör) oranına göre hesaplanan primer emülsiyon suyu ilave edilir. Sonra beĢ dakika daha karıĢtırılır. 95 ÇalıĢma 11.ÇalıĢma 11. Hazırlama B Toz halindeki arap zamkı üzerine sıvı parafin ilave edilip karıĢtırılır. Daha sonra 15 mi su yine azar azar ve devamlı karıĢtırılarak ilave edilir. Sonra sıvı parafin azar azar ve karıĢtırılarak ilave edilir.Preparatın hazırlanma yöntemi nedir? 2. Üzerine yavaĢ yavaĢ ve karıĢtırılarak 10 mi basit Ģurup katılır. 50ml Hazırlama A: Toz halindeki arap zamkı üzerine gerekli miktarda primer emülsiyon suyu konup karıĢtırılır ve zamk müsilaj haline getirilir.Preparatın farmasötik Ģekli nedir? Hangi amaçla kullanılabilir? 3. Zeytinyağı emülsiyonu Olive oil emulsion Emulsio olei olivae Zeytinyağı 8 mi Arap zamkı 2g ArıtılmıĢ su 4 mi Basit Ģurup 10 mi ArıtılmıĢ su 15 mi Hazırlama: Kuru bir porselen havana arap zamkı konur.Emülsiyonun tipini belirleyiniz. derhal hızla ve aynı yönde karıĢtırılır. Emülsiyon tipini hangi yöntemler ile tayin ettiniz? Sizin emülsiyonuzun tipi nedir? Yazınız. Primer emülsiyonun oluĢtuğunu gösteren belirgin Ģak Ģak sesi duyulana kadar karıĢtırmaya devam edilir. ġiĢeye konur ve uygun Ģekilde etiketlenerek teslim edilir. Karakteristik Ģak Ģak sesleri . 4 mi suyun hepsi birden katılır.2. havan eli ile yavaĢça karıĢtırılır. Üzerine zeytinyağı ilave edilip.m. Primer emülsiyon oluĢunca 2-3 dakika daha karıĢtırılır ve kalan nane suyu ilave edilip. istenen hacme tamamlanır.1.

Hazırladığınız preparat hangi emülgatörü içeriyor? Bu. Suyla uzaklaĢtınlabilen (yıkanabilen) sıvağlar 15 mi 15 mi .Bu emülsiyon hangi amaçla kullanılır? 4.duyuluncaya kadar hızlıca karıĢtırılır.3. 2.Bu formülasyon hangi amaçla kullanılır ve etiketine neler yazılmalıdır? 2.Hazırlanan preparatın farmasötik Ģekli nedir? Ġç ve dıĢ fazına göre tipini yazınız. Sorular: 1. hangi özellikte bir emülgatördür? 97 12.Havanlarınız suyla yıkanıyor mu? Nedenini yazınız. ġiĢe döndürülerek yağın ĢiĢenin iç yüzeyini bir film halinde kaplaması sağlanır. ÇalıĢma 11. Kireç Linimenti Linimentum calcicum Zeytinyağı Kireç suyu 96 Hazırlama: Zeytinyağı kuru. Sorular: 1. teslim edilir.Absorpsiyon sıvağlan • Anhidr absorpsiyon sıvağlan • s/y tipi absorpsiyon sıvağlan 3. ġiĢenin ağzı kapatılır ve beyaz-krem renkli bir emülsiyon oluĢana kadar hızla çalkalanır. renksiz bir ĢiĢeye konur. Hidrokarbon sıvağları 2. Yarı Katı Sıvağların Sınıflandırılması ( USP 27.NF 22 ) 1.A ve B yöntemleri arasındaki fark nedir? Her iki yöntemin adını yazınız. Kalan nane suyu azar azar ilave edilerek istenilen hacme tamamlanır.7. Sonra üzerine süzülmüĢ kireç suyu ilave edilir.Linimentler hangi amaçlarla kullanılır? 3. Uygun Ģekilde etiketlenip. Her iki yöntemden hangisi ile emülsiyon daha kolay hazırlanıyor? 3.

• Sıvı etkin maddelerin hastaya verilmesinde ve sulu yaralarda tercih edilirler. • Deri üzerinde yağlı bir his bırakırlar. sonradan eklenen bir miktar suyu da tutabilirler.• (y/s tipi sıvağlar) 4. • Emoliyan özellikleri vardır. Örnek: Susuz lanolin (Anhidr lanolin) b) s/y tipi absorpsiyon sıvağlan: • s/y tipi emülsiyon yapısında sıvağlar olduklarından kendi yapılannda su vardır. • Emoliyan (yumuĢatıcı) özellikleri vardır. 100 • Suda çözünmezler. Suda çözünen sıvağlar 1) Hidrokarbon Sıvağlan: • Su tutma özellikleri yoktur. • Okluzif (örtücü-koruyucu) etkileri vardır. Örnek: Beyaz vazelin Katı parafın Balmumu 2) Absorpsiyon Sıvağlan: • Fiziksel özelliklerini (kıvam vb. . Bu sıvağlar iki alt gruba ayrılırlar. • Deride yağlı bir his bırakırlar.) değiĢtirmeden yapılannda su tutabilen sıvağlardır. • Temizlenmeleri. Ağırlıklarının iki katı su tutabilirler. absorplayan anhidr sıvağlardır. a) Anhidr absorpsiyon sıvağlan: • Eklenen suyu. suyla yıkanmaları çok zordur. • Suda çözünmezler. bir s/y tipi emülsiyon oluĢumu ile bünyesine alan. Bununla birlikte. • Sürüldüklerinde yağlı bir his bırakırlar.

• y/s tipi emülsiyon sıvağlan.Örnek: Kold krem (USP 21 . • Okluzif etkileri yoktur. • Viskozluk artırıcılar. • Antioksidanlar. deriden ve giysilerden su ile kolayca uzaklaĢtırılabilirler. .NF 16) 3. etkin madde ve sıvağdan baĢka. su ile yıkanabilirler. y/s Tipi Emülsiyon Sıvağları (su ile uzaklaĢtınlabilen/yıkanabilen sıvağlar): • Bu sıvağlar su ile yıkanabilir. Yarı Katı Preparatlarin Hazırlanması • Oda sıcaklığında hazırlama • Eritme ve sıcakta hazırlama olmak üzere 2 Ģekilde hazırlanırlar.8. • Penetrasyon artırıcı maddeler. • Koku ve renk maddeleri bulunabilir. Örnek: Hidrofil merhem (USP 27 .NF 22) Gliserin Merhemi Yan katı preparatlarda.NF 22) 4.) içermezler. su ile seyreltilebilirler. 12. • Stabilize edici maddeler. • Deride yağlı bir his bırakmazlar. • Okluzif etkileri yoktur. Suda Çözünen Sıvağlar: • Suda tamamen çözünürler. Örnek: Polietilenglikol merhemi (USP 27 . • Yapılarında suda çözünmeyen yağlı maddeler (vazelin vb. • Antimikrobiyal koruyucular. Hazırlama yöntemi sıvağın cinsine ve etkin maddelerin özelliklerine göre seçilir. • Deriye sürüldüklerinde yağlı his bırakmazlar.

Sürekli karıĢtırılan sıvağa. sıvağm küçük bir miktarı ile homojen olarak karıĢtırılır. Burada: • Sıvağı oluĢturan maddelerin havanda karıĢtırmaya uygun yumuĢaklıkta olması gerekir (vazelin gibi). • Emülsiyon tipi sıvağlarda sıvağ hazırlandıktan sonra ılık iken etkin madde emülsiyona eklenebilir. Bu iĢlemde havan ve havan 101 elinden yararlanılır. ayrı ayrı kaplarda su banyosu üzerinde 70-72°C'ye kadar ısıtılır. katı parafın gibi oda sıcaklığında katı olan maddeler ile yarı katı maddelerin bir karıĢımı ise eritme yöntemi tercih edilir. 12. Su fazı. yağ fazının üzerine eklenip soğuyuncaya kadar karıĢtırılır. Burada: • Sıvağm eritilerek hazırlanmasında katı parafın. sıvağm kalanı ile geometrik olarak seyreltilir. Yarı Katı Preparatlarda Yapılan Kontroller 1. • Etkin madde su. • Etkin madde su. Özellikle merhem tipi majistral preparatların hazırlanmasında tercih edilen bir yöntemdir.Fiziksel kontroller 3. sonra diğerleri ilave edilir. • Emülsiyon tarzında olan formüllerde yağ fazını ve su fazını oluĢturan maddeler.9.Sterilite kontrolü (oftalmik preparatlar) 6.Reolojik kontroller 4.pH kontrolü 5. sürülebilen kıvamda olan sıvağlar ile çalıĢırken kullanılır. alkol ya da deriye zarar vermeyen baĢka bir çözücüde çözünmüyorsa ince toz edilmiĢ etkin maddenin tamamı. alkol gibi bir çözücüde çözünüyorsa önce bu çözelti formüldeki sıvağa yedirilir. Sıvağ. Daha sonra bu kütle. balmumu gibi yüksek derecede eriyen maddeler porselen bir kapsül içinde su banyosunda eritilir. daha sonra diğer maddeler karıĢtırılır. soğuyana kadar karıĢtırılır.Oda sıcaklığında karıĢtırma yöntemi bu sıcaklıkta yan katı. ince toz haline getirilmiĢ katı etkin madde eklenip. Ayrıca etkin madde eğer sıvağm erimiĢ halinde çözünebiliyor ise yine bu yöntem kullanılabilir.Ağırlık kontrolü .Homojenite kontrolü 2.

Suda çözünen sıvağlar PEG merhemi (USP 27 .NF 22) Stearik asit merhemi 4.NF 22) 2.Suyla yıkanabilen sıvağlar Hidrofil merhem (USP 27 . YaklaĢık 0. 10 dakika bekletilir.Hidrokarbon sıvağları Beyaz vazelin Beyaz merhem (USP 27 .Mikrobiyolojik kontroller 102 8.7. 1 .7 mi %10 FeCl3 çözeltisi ile kağıdın her tarafı damla damla ıslatılır. Deneyler her gruptan bir sıvağ ile iki paralel olarak gerçekleĢtirilecektir.Kantitatif Yöntemler • Zarlı yöntemler • Zarsız yöntemler 9.Kalitatif Yöntemler • Kromatografık yöntem (Kağıt kromatografısi) • Ağar jeli yöntemi b.in vitro etkin madde çıkıĢ tayini a. Kalitatif Yöntemler Kromatografık yöntem (Kağıt kromatografısi) Deneyin yapılıĢı: Ġki tane kantitatif süzgeç kağıdı alınır. Sonra kağıtlar . Merhemlerden in vitro Etkin Madde ÇıkıĢının Ġncelenmesi Sodyum salisilat Sıvağ 5g 100 g Bu çalıĢmada birbirinden farklı tipte merhem sıvağları kullanılacaktır.in vivo tayinler 12. Kağıtlar boĢ ve uygun büyüklükteki iki beherin üzerine yerleĢtirilir.Absorpsiyon sıvağları Susuz lanolin Basit merhem (BP 1999) 3. Bir petri kutusunun iç çapı büyüklüğünde kesilir.NF 22) Gliserin merhemi a.10.

2. 104 12. 5. Ġki jelatin kapsülün tepesi toplu iğne ile delinir ve içi hazırlanan sıvağ ile doldurulur.. Doldurulan jelatin kapsüllerin ağız kısmı spatül yardımıyla düzeltilir.11. Zamana (x ekseni) karĢı açığa çıkan etkin madde miktarı (y ekseni) olacak Ģekilde grafiğe geçirilir. • Cam veya plastik kavanozlarda . Merhem ile doldurulup hazırlanan hücre tekrar tartılır. Merhem yüzeyi burada çok hafif dıĢ bükey 103 olmalıdır. Alınan numunelerin üzerine l'er mi FeCl3 çözeltisi konulup bunlar pH 6. Deney sonunda elde ettiğiniz sonuçlan tablo Ģeklinde gösteriniz. Daha sonra bu hücre 37°C'lik su banyosu içerisine yerleĢtirilmiĢ. Sorular: 1. 2. ağızlan açık olarak altında su bulunan desikatörlere (%100 bağıl nem ortamı) konulur ve desikatörün ağzı hemen kapatılır. Yarı Katı Preparatların Ambalajlanması Yarı katı preparatlar genel olarak. dakikalarda 2'Ģer mi örnek alınır ve her seferinde alman miktar kadar 37°C'deki etkin madde içermeyen pH 6. Cam hücrelerin boĢken darası alındıktan sonra hazırlanan sıvağ hücre içerisine hava kabarcığı kalmadan iyice doldurulur ve hücrenin üzeri selofan zar ile hiç hava kabarcığı bırakmadan kaplanıp. içinde 200 mi pH 6. 15.0 fosfat tamponu ortama ilave edilir. Örneklerin absorbans değerleri okunarak..0 fosfat tamponu içeren beher içerisine zar yüzeyi sıvı yüzeyine değecek Ģekilde tutturulur. hızda karıĢtırılır. Çizdiğiniz grafikteki profilleri ait olduğu sıvağı dikkate alarak karĢılaĢtınp yorumlaymız. îki saat sonra oluĢan renkli bölgenin çapı ölçülür ve difuzyon uzaklığı hesaplanır.0 fosfat tamponu ile 10 ml'ye tamamlanır. Kantitatif Yöntemler Zarlı yöntemler Deneyin yapılıĢı: Yeterli boyuttaki selofan zar 1 saat 37°C suda bekletilir. En az ve en çok etkin maddenin açığa çıktığı sıvağ gruplannın hangileri olduğunu belirtiniz. Çözelti magnetik karıĢtırıcı ile 300 devir/dak. 90. ve 120. Dolu jelatin kapsüller hafifçe bastırılarak reaktifli süzgeç kağıtlarının ortasına yerleĢtirilir. kalibrasyon eğrisi yardımı ile jig/ml veya mg/1 cinsinden etkin madde konsantrasyonu hesaplanır. Sorular: 1. 60. sebebi nedir? b. bağlanır. 30..petri kutularına aktarılır. Sıvağlar arasında difuzyon açısından ne fark gördünüz. 45... Petriler.

Soğuduktan sonra kutuya boĢaltılır. 105 Sorular: 1.12. 30°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda bulundurulmamalıdır. oda sıcaklığında (25°C) saklanmalıdır. Basit Merhem (BP 1999) Unguentum Simplex Simple Ointment Susuz lanolın 50 g Katı parafin 50 g Setostearil alkol 50 g Vazelin (yumuĢak) 850 g Hazırlama: Hesaplanan miktar setostearil alkol. Tüpler. Yarı Katı Preparatların Saklanmaları Yan katı preparatlar. Uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir.1. eĢit miktarlardaki setil ve stearil alkolün bir kapsülde su banyosu üzerinde eritilip karıĢtınlması ile hazırlanır. hava geçirmeyen ambalajlar kullanılmalıdır. Özel bir uyarı olmadıkça buzdolabında saklanmamalıdır. Çinko Oksit Merhemi (BP 1999) Unguentum Zinci Oxydi Zinc Ointment Çinko oksit Basit merhem Hazırlama: 15 g 85 g . Eczanede hazırlanan yan katı preparatlarm ambalajlarına kırmızı etiket yapıĢtırılır. Su banyosu üzerinde beraberce eritilir ve pat kıvamını alıncaya kadar karıĢtınlır. soğutulur. Bu ambalajların iyice kapatılmıĢ olması gereklidir. 12. Eğer preparatta su veya uçucu bileĢik bulunuyorsa. ÇalıĢma 12. yarı katı preparatm hava ve mikroorganizmalarla temasına izin vermediği için tercih edilir. Geri kalan maddeler aynı kapsüle konulur.• Sıkılabilir metal veya plastik tüplerde ambalajlanır. Bu merhem hangi amaçlarla kullanılır? 2.2. Setostearil alkolün görevi nedir? ÇalıĢma 12.

Bu merhem hangi amaçlarla ve nasıl kullanılır? Ayrıntılı olarak anlatınız. kutuya konulur. Üzerine vazelin azar azar ilave edilir. Sorular: 1. Wilkinson Merhemi (Remington 12*) Unguentum Wilkinsoni Wilkinson 's Ointment Kayın ağacı katranı 10 g Süblime kükürt 10 g Kalsiyum karbonat 20 g Sarı vazelin 20 g Potas sabunu 20 g 106 Hazırlama: Kükürt havanda iyice ezilerek kalsiyum karbonat ile karıĢtırılır. sonra her iki karıĢım birleĢtirilir.Çinko oksit havana konulur. Uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir. Kutuya konulur.000 g 25. Bir kapsülde kayın ağacı katranı ile potas sabunu tektür oluncaya kadar karıĢtırılır. ÇalıĢma 12. Hidrofil Merhem ( USP 27 . Sorular: 1.000 g . uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir. iyice homojenize edilir. Merhemi elinize sürünüz ve yıkayınız. Yıkanabilme özelliği nasıldır? ÇalıĢma 12. üzerine birkaç damla sıvı vazelin damlatılır.NF 22) Unguentum Hydrophilicum Hydrophilic Ointment Beyaz vazelin Stearil alkol 25. Sonra geri kalan basit merhem ile iyice karıĢtırılır. Bu merhem hangi amaçlarla kullanılır? 2. 2. Formüldeki maddelerin Latince adlarını yazınız. Basit merhemin yarısı su banyosunda iyice eritilip sıcakken havandaki çinko oksit üzerine ilave edilip tektür hale sokulur. iyice ezilir.3.4.

Bu merhemdeki her bir maddenin görevini yazınız. beyaz vazelin ve propil paraben su banyosu üzerinde eritilerek 70-72°C'ye kadar ısıtılır. . Kutusuna konulup uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir.000 g Sodyum lauril sülfat 1.000 g Metil paraben 0. Bu formül hangi amaçlarla kullanılır? 2. Kutuya konulur. 4. (a)'nm üzerine yavaĢ yavaĢ ve karıĢtırarak ilave edilip soğuyuncaya kadar karıĢtırılır.Propilen glikol 12. Gliserin Merhemi Unguentum Glycerini Glycerini Ointment Buğday niĢastası 7g Gliserin 93 g ArıtılmıĢ su 7g Hazırlama: NiĢasta bir kapsülde cam baget yardımıyla su ile iyice karıĢtınlır.000 g Hazırlama: a) Stearil alkol. 3. Yarı Ģeffaf bir hal alıp ağırlığı 100 grama ininceye kadar ısıtılır. NOT: Hesap 100 g üzerinden yapılır. Hidrofil merhemin fiziksel stabilite yönünden taĢıdığı özellikler nedir? 107 ÇalıĢma 12. (a) ve (b) de hazırlanan iki ayrı karıĢımdan (b).025 g Propil paraben 0. Uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir. Çok hafif alevde amyant üzerine konup karıĢtırmaya devam edilir. Sorular: 1. b) Diğer maddeler de suda çözülerek. su banyosu üzerinde 70-72°C'ye getirilir.015 g ArıtılmıĢ su 37. Üzerine gliserin ilave edilip tekrar karıĢtınlır.5. Bu preparatın emülsiyon tipini yazınız.

Su Ġçinde Yağ Tipi Krem HLB değeri Sıvı parafın 16 g 11 Stearik asit 2g 15 Setil alkol 4g 15 Gliseril monostearat 2g Emülgatör 4g Gliserin 9g ArıtılmıĢ su ym 100 g Tween 80'in HLB değeri: 15 Span 80'in HLB değeri : 4. Hangi tip merhem sıvağıdır. 108 ÇalıĢma 12.0 g . Merhem . hangi amaçlarla kullanılır ? 2. Akrinol Merhem Rivanol Merhem Rivanol Vazelin Lanolin ArıtılmıĢ su Hazırlama: Hesaplı miktar rivanol suda çözülür. / ââ. NiĢasta niçin önce su ile karıĢtınlır? ÇalıĢma 12.Sorular: 1.7. Merhem kutusuna konularak uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir.0 g 1. Oda sıcaklığına gelinceye kadar karıĢtırmaya devam edilir.6. Sonra vazelin ilave edilerek iyice karıĢtınlır.0 g 20. 100. Rivanollü çözelti lanolin ile bir cam havanda sulu çözelti kalmayıncaya kadar kanĢtmlır. YavaĢ yavaĢ ve devamlı karıĢtırılarak su fazı yağ fazının üzerine ilave edilir.3 Hazırlama: Su ve yağ fazı ayrı kaplarda su banyosu üzerinde 70-72°C'ye kadar ısıtılır.

3. Ġkinci soruda bulduğunuz HLB değeri ne tip emülsiyon oluĢturmak için uygundur? s/y ve y/s tipi emülsiyonlar için ortamın ideal HLB değerleri hangi aralıklarda olmalıdır? 4. Formülde yer alan her bir maddenin görevini açıklayınız. Kold krem ne tip bir merhem sıvağıdır? Hangi amaçla kullanılır? ÇalıĢma 12. Hazırladığınız krem ne amaçla kullanılır? Ġçindeki maddelerin görevlerini yazınız. Soğuyuncaya kadar devamlı karıĢtırılır ve kutusuna konulur. Sorular: 1. 2. uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir.NF 16) Unguentum Leniens Cold Cream Balık nefsi 125 g Beyaz balmumu 120 g Sıvı parafın 560 g Boraks 5 g ArıtılmıĢ su 190 mi Hazırlama: Balık nefsi ve beyaz balmumu küçük parçalara bölünerek bir kapsüle alınır. Yukarıdaki formülde kullanılan emülgatör karıĢımının HLB değerini hesaplayınız. 109 ÇalıĢma 12. Kold Krem (USP 21 . Küçük bir behere alınan boraks arıtılmıĢ suda çözülüp su banyosunda 70-72°C'ye kadar ısıtılır. Üzerine sıvı parafın ilave edilip su banyosunda eritilir ve 70-72°C'ye kadar ısıtılır.9. Sorular: 1. 3. 2. Bu çözelti aynı sıcaklıktaki önceki erimiĢ karıĢım üzerine yavaĢ yavaĢ ve hızla karıĢtırılarak ilave edilir. Bu formüldeki maddelerin latince isimlerini yazınız. HLB değerinin ne olduğunu açıklayınız.8.kutusuna konulur. . Uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir.

Çinko Oksit Patı (USP 27 . Pat ve merhem arasında ne fark vardır? 3. Bu preparat hangi amaçlarla kullanılır? 2. KarıĢım 10 dakika bekletilir.Çinko Oksitli Jelatin ( BNF 63) Unna 's Paste Paste Gelat. Kalamin nedir? ÇeĢitli farmakope ve formülerlere göre hangi maddeleri içerir? 111 100 g 150 g 400 g 350 mi . Havan. Bu ilaç Ģekli hangi amaçla kullanılır ve nasıl uygulanır? 2. Tektür bir jel elde edilene kadar dikkatle karıĢtırılır.NF 22) Pasta Zinci Oxydi Çinko oksit 25 g NiĢasta 25 g YumuĢak vazelin 50 g Hazırlama: NiĢasta ve çinko oksit havanda iyice karıĢtırılır. Uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir. Bu karıĢım jelatin çözeltisi üzerine azar azar ve karıĢtırılarak ilave edilir. Zinc Çinko oksit Jelatin Gliserin ArıtılmıĢ su 110 Hazırlama: ArıtılmıĢ suyun yüzde doksanı üzerine jelatin azar azar ve karıĢtırılarak ilave edilir. Uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir. Bir havanda çinko oksit gliserin ile iyice ezilerek karıĢtırılır ve pat haline getirilir. kalan su ile yıkanarak behere ilave edilir. Sorular: 1. Sorular: 1. Hazırladığınız bu pat nasıl saklanmalıdır? ÇalıĢma 12.10. Üzerine eritilmiĢ vazelin ilave edilir ve homojen bir pat oluĢana kadar iyice ezilir. Jelatin eriyinceye kadar hava kabarcığı oluĢturmayacak Ģekilde hafifçe karıĢtırılarak su banyosunda ısıtılır. soğumadan kutuya konulur.

Homojen bir görünüĢ elde edince bir miktar su ile karıĢtırılmıĢ propilen glikol ilave edilir.15 112 Hazırlama: Eritme yöntemi kullanarak büyük çaplı merhem imalatı yapılacaktır. Sorular: 1.0 g ArıtılmıĢ su y. stearil alkol ve beyaz vazelin bir kapsül içinde su banyosu üzerinde 70°C'ye kadar ısıtılır (I). Bu preparat ne amaçla kullanılır? 2. Metil paraben % 0. Setil alkol. Hazırlanan preparat ne tür bir j eldir? ÇalıĢma 12. Merhemlerin Endüstriyel Ġmalatı Setil alkol 5. 100.11.0 g Beyaz vazelin 20.0 g Esans y. propilen glikol ilave ederek su banyosu .0 g Propilen glikol 8. Daha sonra trietanolamin suda çözülür ve karbopollü kanĢıma damla damla ilave edilir. bu kanĢıma yaklaĢık 50 mi kadar su ilave edilerek homojenize edilir.ÇalıĢma 12. Hazırlama: Karbopol 934 ve gliserin karıĢtırılır.0 g Trietanolamin 3.m. Naproksen Jel Naproksen 10. Naproksen sodyum gerekli suda çözüldükten sonra yukarıdaki karıĢıma eklenir.0 g Stearil alkol 5.0 g * naproksene eĢdeğer miktarda naproksen sodyum kullanılır. Gerekli ağırlığa su ile tamamlanır. Uygun Ģekilde ambalajlanıp etiketlenir.0 g ArıtılmıĢ su 61.0 g Sodyum lauril sülfat 1.0 g* Karbopol 934 1. arıtılmıĢ suyun üçte birine sodyum lauril sülfat. Bir beherde.12.m. JelleĢme tamamlanıncaya kadar kanĢtınlır.0 g Gliserin 7.5 g Ġzopropil alkol 20.

6 g 3.15.NF 22) ÇalıĢma 12.5 Trietanolamin 0. Merhem tüpleri boĢ ve kapaklan kapalı iken tek tek numaralanıp tartılır. Tüpler (kapakları kapatılmıĢ olarak) tekrar tartılır (merhemler doldurulurken dikkat edilecek nokta. fVhite ointment (USP 27-NF22) ÇalıĢma 12.6 g 60.8 g 3. Her bir tüpteki merhem içeriğini gram olarak bir çizelge haline getiriniz.20. Cool tar and salicylic acid ointment (BP 1999) ÇalıĢma 12. 28th) .19. Salisilik asit ÇöktürülmüĢ kükürt Kayın ağacı katranı Kold krem 1.0 Setil alkol 0. ÇöktürülmüĢ kükürt ig Ġhtiyol ig Ardıç katranı 10 g Lanolin 10 g Vazelin 10 g ÇalıĢma 12. Geri kalan suda metil paraben çözülüp bu da 70°C'ye ısıtılır (III). Sulphur ointment (USP 27 . bir tablo halinde gösterin.0 g ÇalıĢma 12. ÇalıĢma 12. Daha sonra merhem doldurma aleti her bir merhem tüpüne 20g merhem doldurulacak Ģekilde ayarlanır ve hazırlanan merhem tüplere doldurulur. Hazırlanan merhem kitlesi merhem doldurma aletine boĢaltılır.0 113 ÇalıĢma 12. KarıĢtırma iĢlemi planet karıĢtırıcıda gerçekleĢtirilir.0 ArıtılmıĢ su 86.14.18. Aluminium subacetate ointment (Martindale. Sulu faz (II ve III karıĢımları bir araya getirildikten sonra) kanĢtıncı devamlı çalıĢırken planet karıĢtıncıdaki yağlı fazın üzerine ilave edilir. Bulduğunuz tablo sonuçlanna göre kiĢisel yorumunuzu belirtiniz. Soğuyuncaya kadar karıĢtırma iĢlemine devam edilir.17.13. Doldurduğunuz tüplerdeki ortalama merhem miktannı. tüpün içinde hava kalmamasıdır). Bizmut gallat Vazelin Lanolin ArıtılmıĢ su 4g 10 g 25 g 25 g ÇalıĢma 12. KanĢımın sıcaklığı 40°C'ye kadar soğuyunca parfüm ilave edilip karıĢtırmaya devam edilir. Doldurma iĢleminden sonra tüpler kapatılır. Önce yağlı faz su banyosu üzerinden alınarak (I karıĢımı) planet karıĢtırıcıya dökülür ve karıĢtırıcı çalıĢtırılır.üzerinde aynı sıcaklıkta (70°C) ısıtılır (II).16. standart sapmasını ve her bir tüpteki miktann ortalamadan % sapmasını hesaplayın. Sodyum aljinat 1.5 Gliserin 7.0 Stearik asit 5.

Rektal yol ile supozituvar uygulamanın tercih edilme nedenleri: 1. 28*) ÇalıĢma 12. 28"') 115 13.22.1-40 gibi geniĢ bir aralıkta olabilir. antiseptik. Bunların etkin madde içerikleri % 0. antiromatizmal ve analzejik etkin maddeleri içeren supozituvarlar ile sağlanabilir.23. Resorcinol-sulfur paste (Martindale.21. Cetrimide emulsifying ointment (BP 1999) 114 ÇalıĢma 12. hacimleri ve kıvamları rektal uygulamaya uygun katı tek dozluk preparatlardır. antiastmatik. damar geniĢletici ve antienflamatuvar etkili etkin maddelerin supozituvarlan ile lokal etki elde edilmesi de mümkündür. lokal anestezik. Örneğin lokal etki için hemoroidde ağrı ve irritasyonun giderilmesinde uygulanabildikleri gibi astrenjan. Supozituvarlar hem lokal hem de sistemik etki oluĢturmak amacıyla kullanılır.Ağız yolu ile hastaya ilaç verilemediği durumlar • • • • ameliyat sonrası mide-barsak rahatsızlıkları bebek/yaĢlı hastalar hastanın mental bozukluğu olması 2.Oral uygulamanın etkin madde açısından uygun olmadığı durumlar • • • etkin maddenin mide-barsak kanalının pH'smda stabil olmaması etkin maddenin mide-barsak kanalında enzimatik bozunmaya uğraması etkin maddenin karaciğerden ilk geçiĢ etkisine uğraması Supozituvarlar değiĢik Ģekil (konik veya torpido) ve büyüklüklerde (genellikle 1-4 g) hazırlanabilirler. Burrow's paste (Martindale. . Cetrimide cream (BP 1999) ÇalıĢma 12.ÇalıĢma 12. Lokal enfeksiyonların tedavisinde vajinal uygulanan bu tip preparatlar da vardır.24. SUPOZITUVARLAR ġekilleri. Sistemik etki ise.

Sıcaklık etkisiyle fiziksel özelliklerini değiĢtirebilen bir sıvağdır. .1. p polimorfu en dayanıklı ve erime noktası en yüksek olan Ģeklidir ve bu polimorfu içeren supozituvarın katılaĢması ancak 15°C civarında olmaktadır. Suda çözünen ve su ile karıĢabilen sıvağlar 1. Kakao yağı ile çalıĢırken sıcaklık 35°C'nin üzerine çıkarsa stabil olmayan a. p1 ve y polimorfları oluĢur. 1. uzun süre stabil kalmalıdır Oda sıcaklığında kolayca kalıplara dökülebilmeli. Sentetik ve yarı sentetik sıvağlar 3. Ġyonize olmayan yüzey aktif maddeler 4. Supozituvar Sıvağları Etkin madde uygun bir sıvağ içinde hazırlanır. Ġdeal bir supozituvar sıvağmm taĢıması gereken özellikler: • • • • 116 • • • • • Erime noktası ile donma noktası arasındaki fark fazla olmamalıdır Çabuk bozunmamalı.13. fakat kalıplara yapıĢmamahdır Eritme yöntemi veya basınçla Ģekil verme yöntemi kullanılarak üretime elveriĢli olmalıdır Preparatın saklanması/kullanılması sırasında Ģekli bozulmamalıdır Vücut sıvılarında erimeli/dağılmalıdır Mukozaya nüfuz etmeli/temas yeteneği fazla olmalıdır Ġrritan/toksik olmamalıdır Etkin maddeler ile geçimli olmalıdır Supozituvar sıvağları 4 grupta incelenir. Kakao yağı ile çalıĢırken. Yağlı sıvağlar 2. • Sıcaklığın devamlı kontrol edilmesi ve 35°C'i aĢmaması. Yağlı Sıvağlar Kakao Yağı: Doğal bir maddedir.

Etkin maddenin yoğunluğu sıvağın yoğunluğundan farklı ise o zaman etkin maddenin o sıvağ için ne kadar yer kapladığının hesaplanması gerekir. Bu iĢleme "aĢılama" adı verilir. etkin maddeyi sıvağ içerisinde çok ince ve homojen bir Ģekilde dağıtmaktır. 13.+(fn-gn)] M : Gerekli sıvağın miktarı (g) S : Sadece sıvağ ile hazırlanan boĢ kalıp ağırlığı (g) f : Yer tutma değeri g : Formüldeki etkin madde miktarı (g) Örnek 13. araĢit yağı gibi sıvı yağlar (genellikle % 0. süspansiyon/emülsiyon haline getirmek gerekir. Gerekli sıvağ miktarının hesaplanması Supozituvann hazırlanabilmesi için etkin maddenin supozituvar sıvağı içerisinde ne kadar yer kapladığının bilinmesi gerekir. Bu durum her etkin maddenin kendi yoğunluğuna bağlı olarak değiĢir. supozituvar içerisindeki etkin madde eĢit ağırlıktaki sıvağm hacmini kaplayacaktır. Yer tutma değeri ile gerekli sıvağ miktarının hesaplanması: Reçete için gerekli sıvağın hesaplanması yer tutma değeri ile yapılır.. 117 Supozituvarlarm hazırlanması sırasında amaç.)+(f2.1-0.1.1. Burada aĢağıdaki formül kullanılır: M = S .g... Yer tutma değeri çözünmeyen maddelere uygulanır ve pratikte hesaplanmıĢ olarak liste halinde çeĢitli maddeler için verilmiĢtir.2. 1 g etkin maddenin yerini tutan supozituvar sıvağmın miktarına veya 1 g sıvağın yerini tutan etkin maddenin miktarına "yer tutma değeri (f) veya deplasman faktörü" denir..5) ilave edilmelidir.• Daha yüksek sıcaklıklarda çalıĢılması durumunda sıvağm bir kısmının (-1/3) ayrılması ve diğer kısmı eritildikten sonra.. Erime derecesini düĢüren maddeler ile çalıĢılırken formüle erime derecesinin düĢmesini engellemek için sıvağın % 20'i kadar balık nefsi veya % 4'ü kadar balmumu ilave edilebilir. Rx . Kakao yağı ile çalıĢırken dikkat edilmesi gereken diğer bir konu da bazı maddelerin sıvağm erime derecesini düĢürmesi ya da yükseltmesidir. Buna karĢılık erime derecesini yükselten maddeler ile çalıĢırken formüle uygun miktarda susam yağı.[(f... Etkin madde suda çözünmüyor ise. ayrılan katı kısmın ilave edilerek supozituvarın hazırlanması gerekmektedir...g2)+. Eğer etkin maddenin yoğunluğu sıvağın yoğunluğuna eĢitse.

8 g olsun.6) M = 1. YaklaĢık 1/3 kadarı ayrılır.I.m.32 g 1 supozituvar için gereken kakao yağı miktarı Reçetede istenilen supozituvar sayısından 1 fazlası üzerinden hesap yapılır. Elde edilen kütle daha önceden sıvı parafin ile yağlanmıĢ olan supozituvar kalıplarına donmaya yakınken karıĢtırılarak dökülür ve donmaya bırakılır. Buna göre formül: prokain kakao yağı 0. 3. 2. Supozituvarlarda Yapılan Kontroller 1. Yani reçetede 5 supozituvar istendiğine göre 6 supozituvar için hesap yapılır. Bu karıĢıma prokain (3. Donduktan sonra üzerinde kalan fazlalıklar sıyrılarak alındıktan sonra kalıplar açılıp supozituvarlar çıkartılır. dondurulur ve kalıptan çıkarılarak tartılır. Supp.6 g) ilave edilir ve homojen oluncaya kadar karıĢtırılır. 4.6 g 1. No:V 120 0.6x6 = 3. Uygun Ģekilde ambalajlanıp etiketlenir. Kakao yağı ile sadece sıvağdan oluĢan bir supozituvar hazırlanır. Daha sonra su banyosundan alınarak üzerine katı haldeki kakao yağı ilave edilir ve karıĢtırarak eritilir. Buna boĢ kalıp ağırlığı denir.6 g y.Prokain Kakao yağı P. geri kalanı 35°C'i geçmeyecek Ģekilde su banyosu üzerinde ısıtılarak eritilir. Prokainf=0.8x0. Örneğin bu değer 1. Erime süresinin saptanması Dağılma süresinin saptanması Kırılma ve mekanik dayanıklılık kontrolü in vitro etkin madde çıkıĢ testi Etkin madde içeriği .3.g) M =1.92 g) tartılır.8-(0. 13.8 M = S-(f.92 g Supozituvarın hazırlanması: Bunun için hesaplanan miktar kakao yağı (7. 5.32x6 = 7.

Supozituvarm tamamının eridiği veya dağılarak alet sepetli ise sepetin altına veya üstüne geçtiği zaman ölçülür. Kalıp açılıp supozituvarlar çıkarılır.4.6. Donduktan sonra kalıbın üzerindeki fazlalıklar bir spatül yardımı ile kazınır. 2. Kalan sıvağ tekrar eritilir. ÇalıĢma 13. Genellikle yarım saat içinde erimeli ve dağılmalıdır. 121 Ağırlık sapması pH kontrolü kalıba karıĢtırarak dökülür. 3. 3. Kullandığınız sıvağın yapısını yazınız. GörünüĢ: Supozituvarlar boyuna kesilip incelendiklerinde iç ve dıĢ yüzeyleri tek biçim olmalıdır. Sıvağ .71'dir. Erime-dağılma (EP 4): ÇeĢitli aletlerle 37°C'lik su banyosunda tayin edilir. Uygun Ģekilde ambalajlanıp etiketlenir. Tekrar 50 mi arıtılmıĢ suyla karıĢtırılır. 7. 1.Deneysel olarak parasetamolün yer tutma değerini hesaplayın ve nasıl yaptığınızı yazınız. Üstteki yağlı tabaka donuncaya kadar buzdolabında bekletilir. Tamamen eridikten sonra 50 mi arıtılmıĢ suyla karıĢtırılır. 2. Aspirinin Witepsol H15'e göre yer tutma değeri 0. Bu formüle göre hazırlanan supozituvarlar üzerinde aĢağıdaki kontroller gerçekleĢtirilecektir. Diğer etkin maddeler için referans kitaplarda verilen kendi monografmdaki analiz yöntemleri kullanılmalıdır.200 g y. NOT: 4 supozituvarlık kütle ile çalıĢılır. Supozituvarlann Endüstriyel Ġmalatı Sodyum salisilat WitepsolH15 0. Bu supozituvar hangi amaçla kullanılır? 4. Ġki faz süzülerek ayrılır. Sorular: 1 . Etkin maddenin ve sıvağm yoğunluğu verildiğinde yer tutma değerinin nasıl hesaplandığını gösteriniz. Etkin madde miktar tayini: Burada örnek olarak sodyum salisilat için etkin madde tayininin nasıl yapıldığı anlatılacaktır.m. Hazırlanan supozituvarlardan 5 tanesi bir beherde su banyosunda eritilir.

ÇalıĢma 13. 2. Kopma olayı 20-40 s arasında olmuĢsa.0 g 0. Supozituvarlar en az 24 saat test sıcaklığında bekletilmelidir. tüm ağırlıkların toplamı alınır. Bulunan konsantrasyon değeri (x) mg/1 veya ug/ml cinsindendir. toplam ağırlığa eklenmez. Rektuma konurken yapılacak basınca dayanıklı olup olmadığının anlaĢılması bakımından ve ambalajlama sırasındaki kayıp bakımından önemlidir. içine supozituvarın yerleĢtirildiği bir bölme ve bu bölmedeki suyun dolaĢımını sağlayan termostatlı su banyosundan oluĢur. Benzokain 5. Alet istenen test sıcaklığına ayarlanır. Kopma 40 s'den sonra meydana gelmiĢse diskin tüm ağırlığı toplam ağırlığa katılır. Eldeki kalibrasyon doğrusu yardımıyla sodyum salisilatın miktarını hesaplanır. Bu amaçla supozituvarlann kırılma noktasını saptayan alet kullanılacaktır. Deneyin yapıldığı sıcaklık 25°C'dir. Son ilave edilen disk konulduktan ilk 20 s sonra kopma olmuĢsa. Bu süzüntüden 2 mi alınıp antılmıĢ suyla 100 ml'ye tamamlanır. Eğer supozituvara ilave edilen diskler ile kınlmıĢsa. çözeltinin absorbans değeri kalorimetrede 510 nm'de okunur. Supozituvar kınlana kadar bu iĢleme devam edilir (aletin boĢ ağırlığı 600 g'dır). kullanılamayacak kadar yumuĢaktır. Kırılma ve mekanik dayanıklılık kontrolü: Supozituvar Ģeklini almıĢ sıvağın belirli sıcaklıkta üzerine konan ağırlıklara dayanması ile ölçülür. 125 ÇalıĢma 13. Alet.m.5. Birer dakika ara ile 200 g ağırlığındaki diskler ilave edilir. Sodyum salisilat WitepsolH15 200 mg y. son konan diskin yarı ağırlığı toplama katılır (100 g).00 g . 4. Bu çözeltiden 9 mi alınıp üzerine 1 mi % 10'luk FeCl3 çözeltisi ilave edilip.6. Acetarsol WitepsolH15 ÇalıĢma 13. Önceden bekletilen supozituvarlar test bölmesine sivri kısmı yukarı gelecek Ģekilde yerleĢtirilir.7. Bölmenin kapağı kapatılır.124 kısmı donunca alttaki sulu tabaka ilk süzüntünün üzerine süzülür. Formül 1 supozituvar içindir. Bulunan etkin madde miktarı istenen miktardan ±% 10'dan fazla sapma göstermemelidir.25 g y.m. NOT: Eğer supozituvar ilk 600 g'lık boĢ ağırlık ile kınlıyorsa.

m.0 g (BaĢka uygun sıvağ da kullanılabilir) ÇalıĢma 13. Chloral for Infants Kloralhıdrat 60 mg Kakao yağı y.10. ÇalıĢma 13. 100.9.11. Bebekler için Kloral Supozıtuvar (NF 1955) Supp.m.m. Ġndometazin 25 mg 200 mg 60 mg 60 mg 120 mg y. BileĢik Benzokain Supozituvarı (P.) Suppositoria Benzocaini Composito Benzokain 200 mg Çinko oksit 500 mg Peru balsamı 100 mg Bizmut oksigallat 200 mg Kakao yağı y. PEG400:PEG 4000 (1:1) y.Nord.0 mi y.8. ÇalıĢma 13.2 g 5.m.Adrenalin Borik asit ArıtılmıĢ su Kakao yağı 0.m.1 g 0. ÇalıĢma 13.12. Bizmut Subgallat-Rezorsin Supozituvan (Martindale 28th) Compound Bismuth and Resorcin Supp. Bizmut subgallat Hintyağı Rezorsin ' Çinko oksit Kakao yağı 126 ÇalıĢma 13. .

Ġzoprenalin sülfat Sodyum metabisülfıt WitepsolH15 y. polietilen glikollerin de kullanımı vardır.000 g 127 14.002 g Ovüller. Donduktan sonra üzeri bir jilet yardımıyla kesilir ve kalıptan çıkanlır. Bunun yanısıra kakao yağı. supozituvarlar gibi etkin madde ve sıvağdan oluĢan ve vajinaya uygulanan oval veya küre Ģeklindeki preparatlardır.F. T. Bu grup preparatlann ortalama ağırlıkları 5 g'dır. Övül sıvağı olarak genellikle jelatin-gliserin-su sıvağı kullanılır. Henüz sıcak iken sıvı parafın ile yağlanmıĢ kalıba dökülür. 1974'de verilmiĢ olan jelatin-gliserin-su sıvağı Ģu Ģekildedir: Jelatin Su Gliserin ÇalıĢma 14. OVÜLLER 0. Geri kalan gliserin ile ihtiyol bir saat camında homojenize edilir ve önceki kanĢıma katılarak karıĢtmlır.1. NOT: Önce yukandaki oranda 5 g'lık bir kütle hazırlanır. Üzerine hesaplı miktar gliserinin 2/3'ü ilave edilir ve su banyosu üzerinde kanĢtınlarak ısıtılır. Witepsol. Ġhtiyol ovülü (Martindale 28*) Ichtammol Pessaries ihtiyol 5g Jelatin 7g Gliserin 60 g ArıtılmıĢ su 28 g Hazırlama: Bir kapsülde jelatin hesaplı miktar su ile ıslatılarak iyice ĢiĢene kadar bekletilir. Bu ilaç Ģeklinde sıvağı hangi maddeler oluĢturuyor? 4k 10 k 2k .010 g 0. Hafifçe yağlanmıĢ kağıda sanlır. 2.m. 128 Sorular: 1. Bu ağırlık esas alınarak ve kayıplar gözönünde bulundurularak gerekenden bir fazla övül üzerinden hesaplamalar yapılır. Kalıba dökülür donduktan sonra çıkanlıp tartılır ve böylece övül kalıbının sıvağ ağırlığı bulunur. Ovüllerin küre Ģeklinde olanlarına globül (bol) adı verilmektedir.

ÇalıĢma 16. Bu çözelti yağ fazı üzerine azar azar ve hızla karıĢtırarak ilave edilir.2. Formülde yer alan her bir maddenin görevini açıklayınız.125 g Jelatin-gliserin sıvağı y. bir kapsüle alınır. Soğuyuncaya kadar karıĢtırmaya devam edip. 125 g 120 g 560 g Boraks 190 mi 5g . Formülasyonlarda yer alan okluzif (örtücü) ve emoliyan (yumuĢatıcı) maddeler sayesinde yumuĢak bir cilt sağlanabilir. Sorular: 1. Laktik asit / ââ 0 02 g Asetik asit/ Jelatin-gliserin sıvağı y. (Sıvağ: jelatin 10 g. Küçük bir behere alınan boraks arıtılmıĢ suda çözülüp o da su banyosunda. gliserin 12. (Sıvağ: jelatin 3 k. su banyosunda eritilir ve 70-75°C'ye kadar ısıtılır. Ġhtiyolün diğer isimleri nelerdir? ÇalıĢma 14. Kold Krem Cold Cream Unguentum Leniens Balık nefsi Beyaz balmumu Sıvı parafın ArıtılmıĢ su Hazırlama: Balık nefsi ve balmumu küçük parçalara ayrılıp.2.3. gliserin 7 g. Borik asit 0. 2.5 k.m. Bu formüldeki maddelerin Latince isimlerini yazınız. Üzerine sıvı parafin ilave edip. Bu ilaç Ģekli ne amaçla kullanılır? 3. kutusuna konulur. su 3 k) ÇalıĢma 14. Uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir. 70-75°C'ye kadar ısıtılır.1. su 24 g) 129 kremleri de bu gruptadır.m.

nemlendirici krem ve losyonlar Çoğunlukla y/s tipi emülsiyon tarzında hazırlanırlar.1 Alkol 1. SabunlaĢma tamamlanıncaya kadar karıĢtırılıp kapsül su banyosundan alınır. Bu hazır ilaç Ģekline kold krem adı neden verilmiĢtir? 5.0 Bentonit 1. Bentonit 10 mi kadar suda ĢiĢirilir. Bu preparatın emülgatörü nedir? Nasıl oluĢur? 132 ÇalıĢma 16. Genellikle stearat kremleri Ģeklindedirler. Stearik asit 15 . iyice karıĢtırılır. DıĢ fazlarının su olması nedeniyle formüllerinde bir nemlendirici (hümektan) madde bulunur. 133 ÇalıĢma 16. Temizleyen Krem Cleansing Cream Balmumu 13.2.0 Hazırlama: Balmumu ve sıvı vazelin bir kapsülde su banyosu üzerinde eritilip 70-75°C'ye kadar ısıtılır. Su banyosu üzerinde sulu faz yağlı faza karıĢtırılarak ilave edilir. Kabına konulur.0 Sıvı vazelin 50.3. Sorular: 1.6. Geri kalan suda metil paraben ve boraks su banyosu üzerinde çözülür.0 Parfüm y. uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir.Vanishing krem.9 Metil paraben 0. Üzerine ĢiĢmiĢ haldeki bentonit ilave edilir. Bu kremin emülsiyon tipi nedir? 2. Temizleme yeteneği nereden ileri gelir? b. sıcaklık 40°C civarına inene kadar karıĢtırmaya devam edilir.m ArıtılmıĢ su 34.0 Boraks 0. Kold krem ne tip bir merhem sıvağıdır? Hangi amaçla kullanılır? 4. Bu karıĢım iyice karıĢtırılarak su banyosunda 70-75°C ye kadar ısıtılır. kreme ilave edilir. Parfüm alkolde çözülüp. Deriden hemen emilip yok olan ve deride yağlı his bırakmayan kremlerdir.

m.m. 100.9. Koruyucu y.Lanolin Balmumu Sıvı parafin PEG-40 stearat Sorbitol Parfüm Koruyucu ArıtılmıĢ su Sorular: 4 2 23 5 12 y.7.8.8 Parfüm y.0 g Setil alkol 2. Balmumu Boraks Balık nefsi Susam yağı 12. Setrimonyum bromür 1.0 .m.0 g Gliserin 8.m. Balmumu 16.m. 1.0 g ÇalıĢma 16.0 0.5 g Ġsopropil miristat 3.5 g Lanolin 2.2 136 ÇalıĢma 16.m.0 g Parfüm y.m.5 40. ArıtılmıĢ su 33. y.0 Sıvı parafın 50. Koruyucu y. y. ArıtılmıĢ su y.5 ve 16. ÇalıĢma 16.m.6'daki preparatlarm emülsiyon tipleri nedir? Deneysel olarak nasıl saptarsınız? ÇalıĢma 16.5 12.0 Boraks 0.

0 Setil alkol 1. 2. Sıvı parafin 52.5 0.0 ÇalıĢma 16. Koruyucu y.0 Setil alkol 3.m.10.m Koruyucu y.90 0.0 Vazelin 8.0 Sodyum lauril sülfat 0.0 y.m ArıtılmıĢ su y.0 Bentonit 2.40 .0 ÇalıĢma 16.0 Sodyum setil sülfat 3.12.m.m.5 10.m.0 0.40 2.0 Parfüm y.m 137 ÇalıĢma 16. y.13. y.5 Pudra baz ve renklendirici 8.0 Balık nefsi 1. ArıtılmıĢ su 35.m. Sıvı parafin Ġzopropil miristat Stearik asit Lanolin Setil alkol 7.40 2.50 0. Stearik asit Lanolin Sorbitan oleat Polisorbat 60 Sorbitol Parfüm Koruyucu ArıtılmıĢ su ÇalıĢma 16.4 Parfüm y.m Koruyucu y.0 Balmumu 5.11. Sıvı parafin 20.Parfüm y.5 0.m ArıtılmıĢ su 23.6 Katı parafin 5.5 Gliseril stearat 1.

13 de hazırladığınız her bir kremin emülsiyon tipini ve ne amaçla kullanılacağını yazınız.40 Alüminyum klorhidrat (% 50 çöz.00 Trietanolamin 0. ÇalıĢma 16. 16.50 * Hidroksietil selüloz (Hercules Powder.10 Propilen glikol 4.) Hazırlama: Deiyonize su 70-75°C'ye ısıtılır. Alüminyum klorhidrat çözeltisi ilave edilir. Ter vücut yüzeyine salgılandığı zaman epidermis florasında bulunan bakteriler tarafından parçalanır ve hoĢa gitmeyen koku oluĢur.45 Sorular: 1.m. ArıtılmıĢ su 84. Parfüm y. Koruyucu y. aerosol.14. Natrosol.Gliseril stearat 1.m.20 Renk verici y.) 40. çubuk (stick).m. deodoranlar ise vücut kokularını önleyen preparatlardır. Deodoran formülasyonlannda yer alan antimikrobik maddeler bu 138 parçalanmayı önledikleri için hem vücudun normal bir fonksiyonu olan terlemeyi engellemezler hem de istenmeyen vücut kokularının oluĢmasını önlerler.95 Propilen glikol 4. Natrosol tamamen hidrate oluncaya kadar iyice karıĢtırılır.05 Parfüm 0. Antiperspiran ve Deodoranlar Antiperspiran preparatlar terlemeyi. Antiperspiran ve deodoran preparatlar. Bu karıĢım 30°C civarına soğutulur ve . Deiyonize su 29.00 Triklosan 0. Co. propilen glikol içinde disperse edilir ve bu karıĢım iyice karıĢtırılarak deiyonize suya ilave edilir.7-16.80 Setil piridinyum klorür 0. bilyeli ĢiĢe (roll-on) veya yarı katı formda hazırlanabilirler. ÇalıĢma 16.2.00 Natrosol 250 H* 0.00 Alkol (% 99 h/h) 25.

05 2. Triklosan ilave edilir ve bulanıklaĢan karıĢım 60-75 °C'ye ısıtılır.alkol.2 Parfüm 2.3. Balmumu Lanolin Parafın 30 10 8 0. KarıĢım sıcakken bulanıklık geçinceye kadar karıĢtırmaya devam 139 edilir. 5-8° C civarına karıĢtırılarak soğutulur ve kalıba dökülür.00 . ÇalıĢma 16. etil alkol.16.17.50 40.0 Etil alkol 74. Oda sıcaklığına inince parfüm ilave edilir. Dudak Boyaları Yağlı bir sıvağ içerisinde süspansiyon halinde renk ve boya maddesi taĢıyan ve dudak üzerinde bir film tabakası bırakan preparatlardır. % Triklosan Propilen glikol Alkol (% 99 h/h) Parfüm Püskürtücü gaz 16.0 Triklosan 0. Sodyum stearat 8.00 57.8 Propilen glikol 10. ÇalıĢma 16. ÇalıĢma 16. propilen glikol ve izopropil miristat karıĢtırılır. Ambalajına konulur.0 Hazırlama: Oda sıcaklığında sodyum stearat. triklosan ve parfüm bu karıĢıma iyice karıĢtırılarak ve yavaĢça ilave edilir.15. uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir.0 Ġzopropil miristat 5.45 0.

Bu derecede yumuĢayıp erimesi gözlenir. Kalıba dökülen kütle oda sıcaklığında bir hafta bekletilir. Kütlenin yukarıya kaydığı nokta. b) Bir ruj ortadan diklemesine kesilip renk tektürlüğüne bakılır. a) Bütün dudak boyası ağırlıkları sıfırdan sonra iki haneye kadar tartılır. ErimiĢ kütleyi kalıba dökmeden iki tarafı açık kılcal bir boruya (erime noktası tayini kılcal borusu) bir cm yüksekliğinde çekilir ve buzdolabına konulur.Hint yağı Sıvı vazelin Boya (D. Diğer tarafta bir saat camında da hint yağı ile boya maddesi iyice karıĢtırılır ve titandioksit ile tektür hale getirilir. 5.18. e) Kalan rujlar kutuya konulur. Yukarıdaki formülden 5 g'lık bir kütle hazırlanıp bir kalıbın ağırlığı bulunur. 3. erime derecesi olarak kabul edilir.C. Sizin formülünüzü yeterli sertlikte buluyor musunuz? ÇalıĢma 16. Ġki saat sonra bir beher içindeki suda ve 40-50°C 140 arasında erime derecesi tayin edilir. Sorular: 1. Uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir. 2. Bir dudak boyasındaki madde miktarları hesaplanır. parafın. Hava kabarcığı oluĢturmadan yavaĢ yavaĢ tektür hale getirilir ve yavaĢça kalıba dökülür. lanolin ve sıvı vazelin bir kapsülde su banyosunda eritilir. d) Supozituvar sertlik tayini aleti kullanılarak iki rujun sertlikleri tayin edilir. Balmumu. 6. 4.Ağırlık sapmaları ve güvenirlik sınırlan hesaplanır. Kırmızı) Titandioksit Hazırlama: 45 3 1 3 1.21. c) Kesilen rujdan biri diklemesine bir kapsüle konulur ve 50°C'lık etüve yerleĢtirilir. . Dudak boyalarında erime derecesi sınırlan ne kadar olmalıdır? 2. Bu karıĢım mum eriyiğine katılır.

9 g 60 3 1 36 .24. bronzlaĢtırıcı (Sun Tan) preparatlar. yağlı veya sulu jel. 141 ÇalıĢma 16.1 g 2.23.5 g 44. güneĢ ıĢınlarının bronzlaĢtırıcı etkisini önleyen ürünler.m Parfüm y. Ürünlerin temel amacı dalga boyu 290-350 nm arasındaki UVA ve UVB ıĢınlannm zararlı etkilerinden deriyi korumaktır. TraĢ Sonrası Losyonu After shave % Etil alkol Propilen glikol Parfüm Demineralize su ÇalıĢma 16.0 g 2. güneĢ sonrası serinletici.5 g 0. GüneĢ Preparatları GüneĢ ıĢınlanna karĢı hazırlanan kozmetik ürünler.0 g 0. GüneĢten koruyucu preparatlar emülsiyon.4.m 16. TraĢ Sonrası Losyonu After shave Alkol Sorbitol çözeltisi (%70) Mentol Borik asit Parfüm ArıtılmıĢ su 50. aerosol ve çubuk (stick) tarzında hazırlanabilir. rahatlatıcı ve deriyi nemlendirici ürünler (After Sun) ile güneĢsiz bronzlaĢma (ġelf Tanning) ürünlerini kapsar.Karnauba mumu 10 Balmumu 15 Lanolin 5 Setil alkol 5 Hint yağı 65 Boya y.

Uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir.720 . 5.m. erime derecesi olarak kabul edilir. d) Supozituvar sertlik tayini aleti kullanılarak iki rujun sertlikleri tayin edilir.ÇalıĢma 16. 59. Dudak boyalarında erime derecesi sınırları ne kadar olmalıdır? 2.025 y. Karnauba mumu 10 Balmumu 15 Lanolin 5 Setil alkol 5 0. 6.Ağırlık sapmaları ve güvenirlik sınırları hesaplanır.18. Kalıba dökülen kütle oda sıcaklığında bir hafta bekletilir. c) Kesilen rujdan biri diklemesine bir kapsüle konulur ve 50°C'hk etüve yerleĢtirilir.25.005 0. b) Bir ruj ortadan diklemesine kesilip renk tektürlüğüne bakılır. Sizin formülünüzü yeterli sertlikte buluyor musunuz? ÇalıĢma 16.250 40. Sorular: 1. a) Bütün dudak boyası ağırlıkları sıfırdan sonra iki haneye kadar tartılır. Bu derecede yumuĢayıp erimesi gözlenir. Antiseptik TraĢ Sonrası Losyonu After shave Hyamin 10-X (% 25)* Etil alkol Mentol Benzokain Parfüm ArıtılmıĢ su * Metil benzetonyum klorür 144 arasında erime derecesi tayin edilir. Kütlenin yukarıya kaydığı nokta. e) Kalan rujlar kutuya konulur.000 0.

rahatlatıcı ve deriyi nemlendirici ürünler (After Sun) ile güneĢsiz bronzlaĢma (ġelf Tanning) ürünlerini kapsar. yağlı veya sulu jel.23. 141 ÇalıĢma 16. güneĢ ıĢınlarının bronzlaĢtırıcı etkisini önleyen ürünler. bronzlaĢtırıcı (Sun Tan) preparatlar. GüneĢten koruyucu preparatlar emülsiyon.m y.25.4.Hint yağı Boya Parfüm 65 y.0 g 2. aerosol ve çubuk (stick) tarzında hazırlanabilir.1 g 2. GüneĢ Preparatları GüneĢ ıĢınlarına karĢı hazırlanan kozmetik ürünler.24.5 g 0.0 g 0. TraĢ Sonrası Losyonu After shave Etil alkol Propilen glikol Parfüm Demineralize su ÇalıĢma 16. Ürünlerin temel amacı dalga boyu 290-350 nm arasındaki UVA ve UVB ıĢınlarının zararlı etkilerinden deriyi korumaktır.m 16. Antiseptik TraĢ Sonrası Losyonu After shave Hyamin 10-X (% 25)* 0. güneĢ sonrası serinletici.250 50.5 g 44. TraĢ Sonrası Losyonu After shave Alkol Sorbitol çözeltisi (%70) Mentol Borik asit Parfüm ArıtılmıĢ su ÇalıĢma 16.9 g 60 3 1 36 .

m. 59.000 0. 6. d) Supozituvar sertlik tayini aleti kullanılarak iki rujun sertlikleri tayin edilir. Bu derecede yumuĢayıp erimesi gözlenir. GüneĢ Preparatları . Parfüm y.18.025 y. b) Bir ruj ortadan diklemesine kesilip renk tektürlüğüne bakılır.Etil alkol Mentol Benzokain Parfüm ArıtılmıĢ su * Metil benzetonyum klorür 144 40. e) Kalan rujlar kutuya konulur.720 arasında erime derecesi tayin edilir. Dudak boyalarında erime derecesi sınırlan ne kadar olmalıdır? 2. Sizin formülünüzü yeterli sertlikte buluyor musunuz? ÇalıĢma 16. Sorular: 1. 16.m.005 0.4.Ağırlık sapmaları ve güvenirlik sınırlan hesaplanır. Uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir. Karnauba mumu 10 Balmumu 15 Lanolin 5 Setil alkol 5 Hint yağı 65 Boya y. Kalıba dökülen kütle oda sıcaklığında bir hafta bekletilir. 5.m. erime derecesi olarak kabul edilir. c) Kesilen rujdan biri diklemesine bir kapsüle konulur ve 50°C'lık etüve yerleĢtirilir. a) Bütün dudak boyası ağırlıkları sıfırdan sonra iki haneye kadar tartılır. Kütlenin yukarıya kaydığı nokta.

m Parfüm y. rahatlatıcı ve deriyi nemlendirici ürünler (After Sun) ile güneĢsiz bronzlaĢma (ġelf Tanning) ürünlerini kapsar.m.0 Stearil alkol 1. Yukarıdaki formül ne tip bir emülsiyondur? 2. Formüldeki maddelerin görevi nedir? ÇalıĢma 16.m.0 Stearik asit 2.8 Sorular: 1.GüneĢ ıĢınlarına karĢı hazırlanan kozmetik ürünler.19.0 Gliseril monostearat 2.0 Vazelin 2. . y.m Koruyucu y.0 Ġzopropil miristat 2. güneĢ sonrası serinletici. GüneĢ Losyonu Yağ fazı Oktilmetoksi sinnamat 3.20. Ürünlerin temel amacı dalga boyu 290-350 nm arasındaki UVA ve UVB ıĢınlannın zararlı etkilerinden deriyi korumaktır. bronzlaĢtırıcı (Sun Tan) preparatlar. güneĢ ıĢınlarının bronzlaĢtıncı etkisini önleyen ürünler.0 Oleil oleat 4.0 Karboksivinil polimer 0.m Su fazı 1.3-butilen glikol 5. GüneĢten koruyucu preparatlar emülsiyon. aerosol ve çubuk (stick) tarzında hazırlanabilir. 141 ÇalıĢma 16. GüneĢ Yağı Oktilmetoksi sinnamat Sıvı parafın Setil oktanoat Butilhidroksi toluen Parfüm 2 70 28 y.0 Vitamin E asetat y. yağlı veya sulu jel.0 ArıtılmıĢ su 77.2 Trietanolamin 1.

23.21.m.0 Ġzopropil palmitat 1.0 Dupanol C* 1.m.8 Stearil alkol 2. TraĢ Sonrası Kremi Stearik asit 36 Hindistan cevizi yağı 9 Potasyum hidroksit 8 Sodyum hidroksit 1 Sorbitol çözeltisi (%70) 3 Koruyucu y.0 Trietanolamin 1.0 Parfüm 0. .9 Sıvı parafın 2. ÇalıĢma 16. TraĢ Preparatlan TraĢ preparatlan temel olarak 3 grupta toplanabilir. • • TraĢ öncesi preparatlan (sakal ve yüz derisini traĢa hazırlamak için) TraĢ iĢleminde kullanılan preparatlar (traĢ sabunlan ve traĢ kremleri) • TraĢ sonrası preparatlar (after shave. TraĢ Öncesi Kremi Stearik asit 13.5.0 Tween 60 2.5 ArıtılmıĢ su 72.4 Span 60 1. traĢ sonrası cildin rahatlaması ve tahriĢlerin giderilmesi için). Formüldeki güneĢ filtresi hangi maddedir? 142 16.0 Lanolin 2.22.Sorular: 1.4 * Sodyum lauril sülfat ÇalıĢma 16. Parfüm y. ArıtılmıĢ su 43 143 ÇalıĢma 16. Bunlar.

TraĢ Sonrası Losyonu After shave Etil alkol Propilen glikol Parfüm Demineralize su ÇalıĢma 16.24.26.9 g 60 3 1 36 . Antiseptik TraĢ Sonrası Losyonu After shave % Hyamin 10-X (% 25)* Etil alkol Mentol Benzokain Parfüm ArıtılmıĢ su * Metil benzetonyum klorür 144 ÇalıĢma 16.0 g 0.025 y. TraĢ Sonrası Losyonu After shave Alkol Sorbitol çözeltisi (%70) Mentol Borik asit Parfüm ArıtılmıĢ su ÇalıĢma 16.0 g 2.25.m.005 0.5 g 0.720 50.5 g 44.1 g 2.000 0.250 40. 0. 59.

6 Stronsiyum hidroksit 3.5 Püskürtücü gaz 12.m Krem baz* 67.5 Parfüm 0. Sorular: 1. sıcaklığı 40°C'nin altına inince parfüm ilave edilir. Toz.0 Potasyum stearat 4.6. losyon. Püskürtücü gaz olarak ne kullanılabilir? 16.6 Boraks 0. krem veya jel tipi formülasyonlar halinde hazırlanabilirler.4 Kalsiyum hidroksit 6.27.0 Sodyum stearat 1.7 Parfüm y. Bu formülün preparat Ģekli nedir? 2.2 * Krem baz 0/ Setil alkol 6 Brij 35** 1 . SabunlaĢma tamamlanana kadar su banyosu üzerinde kanĢtınlmaya devam edilir.0 ArıtılmıĢ su 17. 145 ÇalıĢma 16.Aerosol TraĢ Köpüğü Tnetanolamin stearat 8.9 ArıtılmıĢ su 72.5 Hazırlama: Trietanolamin stearat. Ġstenmeyen kıllan kimyasal olarak parçalayarak kopmalarını sağlarlar. Aerosol tüpüne doldurulur ve aerosol kapatma cihazında tüpler kapatılır. sodyum stearat ve potasyum stearat su banyosu üzerinde eritilip sıcaklığı 70-75°C'ye getirilir. çözelti. Daha sonra bu tüpe aerosol dolum cihazında püskürtücü gaz doldurulur. Depilatuvar Losyon Kalsiyum tiyoglikolat 5. Daha sonra boraks aynı sıcaklıktaki eriyiğin üzerine ilave edilir. Depilatu varlar Kıl dökücü preparatlardır. Uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir. Boraks suda çözülüp 70-75°C'ye ısıtılır. SabunlaĢma tamamlanınca su banyosunun üzerinden alınır.

3. Daha sonra stronsiyum hidroksit ve suyun geri kalanı eklenir. Krem baz ve çözelti kısmı bir araya getirilip parfüm ilave edilir ve iyice karıĢtırılır. Diğer tarafta suyun 2/3'üne kalsiyum tiyoglikolat ilave edilir ve iyice karıĢtırılır. Depilatuvar Krem Sodyum sülfür Kalsiyum hidroksit Kaolin Gliserin ArıtılmıĢ su 5 5 58 2 30 .0 17. Uygun Ģekilde ambalajlanıp etiketlenir. 67. Bu çözelti üzerine kalsiyum hidroksit yavaĢça ve karıĢtırılarak ilave edilir.m. Sorular: 1. * ÇalıĢma 27'deki krem baz formülünü kullanınız.ArıtılmıĢ su 60 * * Polioksietilen lauril eter Hazırlama: Krem baz 70-75 °C de hazırlanır ve oda sıcaklığına kadar karıĢtırılarak soğutulur. 146 ÇalıĢma 16. Formülde yer alan maddelerin görevlerini yazınız. Depilatuvar Losyon Kalsiyum tiyoglikolat Kalsiyum hidroksit Parfüm Krem baz* ArıtılmıĢ su 5. ÇalıĢma 16. 2. Bu preparatın etki mekanizması nedir? Açıklayınız.29.28.4 y.4 10.3 Preparatın sürüldükten bir süre sonra yıkanmasının gerekçesini açıklayınız.

00 g 0.16. 147 ÇalıĢma 16. y.30. krem. uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir. Sıvı berrak. Formüldeki maddelerin görevleri nelerdir? 2.7. Sorular: 1.00 mi y. 1. Sıcak su ilave edilerek bütün kütle istenilen ağırlığa tamamlanır. toz veya kuru Ģampuan formülleri hazırlanabilir.10 g y.m.m. Ġyi bir Ģampuanın pH değeri hangi sınırlar arasında olmalıdır? Bunun önemi nedir? ÇalıĢma 16.m.m. Trietanolamin lauril sülfat (% 28) Renk maddesi 18 g Kokonut monoetanolamid y. ġampuanlar Saç ve saçlı deriye zarar vermeden saçı temizleyen ve bakımını sağlayan ürünlerdir. 100. Bu çözelti önceki behere kanĢtırılarak ilave edilir ve hepsi sıcak su banyosunda tektür oluncaya kadar karıĢtırılır.50 g .m. Ambalajına konulur. sıvı mat.00 g ComperlanKD* 2. Hazırladığınız Ģampuanın pH'smı ölçün. Sıvı Berrak ġampuan Sodyum lauril eter sülfat (% 30) Sodyum klorür Sitrik asit Sorbik asit (veya formalin) Koruyucu Parfüm ArıtılmıĢ su *Kokonut dietanolamid Hazırlama: Darası alınmıĢ bir behere yüzey aktif maddeler tartılıp bir bagetle iyice karıĢtırılır. sitrik asit ve sorbik asit çözülür. aerosol. 2g 35.31. Diğer bir beherde 20 mi suda sodyum klorür.40 g 0. Boya (FDC Yellow No:5) y.

00 g *Kokonut dietanolamid Hazırlama: I ve III antılmıĢ suda çözülüp su banyosu üzerinde 70-75°C'ye kadar ısıtılır.00 g Comperlan KD* 0.0 g 38.00 g III Sodyum hidroksit 2. Parfüm y.12 g Renk maddesi y. AntılmıĢ su y.2 g .m.m.60 g Sodyum klorür 1.m.8 g 2.m.00 g Sodyum lauril eter sülfat (% 27-30) 20.34.Parfüm ArıtılmıĢ su 148 y.0 g 9.m. Trietanolamin lauril sülfat (% 33) Kokonut monoetanolamid 45 g 2g 49.33. KanĢım 40°C'ye kadar soğutulup parfüm eklenir. ÇalıĢma 16.60 g Susuz lanolin 0. Koruyucu y. Oda sıcaklığına gelince uygun Ģekilde ambalajlanıp etiketlenir. Krem ġampuan I Sodyum lauril sülfat (% 90) 20. II eritilip sıcaklığı 70-75°C'ye getirilir ve üzerine aynı sıcaklıktaki sulu karıĢım karıĢtınlarak ilave edilir. 100. 100 g ÇalıĢma 16. Trietanolamin lauril sülfat (% 28) Trietanolamin oleat (% 50) Propilen glikol Oleil alkol AntılmıĢ su ÇalıĢma 16.20 g II Stearik asit 4. y.m.32.0 g 1.

butil asetat ve toluen karıĢımının 3/4'ü ile nitroselüloz karıĢtırılarak çözeltisi hazırlanır.00 Silika 2.40. ağız kokularının giderilmesi. Elde edilen çözelti filtre edildikten sonra ambalajına konulur.m.ArıtılmıĢ su 149 ÇalıĢma 16.m. 100 mi Tırnak Cilası Nail Varnish % Nitroselüloz Rezin* Plastizer** Alkol Etil asetat Butil asetat Toluen Boyar madde 10 10 5 5 20 15 35 y. ağız kokularım giderici gargara ve spreyler ile diĢ bakım preparatlarıdır. Boyar madde alkolde çözüldükten sonra hepsi bir araya getirilir.41.00 Gliserin 15. ağız suları. Ağız Bakım Preparatları Ağız mukozasına uygulanan kozmetik ürünler. DiĢ Patı (Macunu) Dibazik kalsiyum fosfat dihidrat 45. plastizer karıĢtırılarak nitroselülozlu çözeltiye ilave edilir. y. * Toluen sülfonamid/formaldehit rezin (Satolite MS 80) ** Kafur veya dibutil ftalat Hazırlama: Etil asetat.9. Geri kalan çözücü karıĢımında rezin. 16. diĢlerin periodontal hastalıklara ve diĢ çürüklerine karĢı korunmasıdır. 152 ÇalıĢma 16. Ana hedefleri diĢlerin ve ağız içinin temizliğinin sağlanması.00 .

karragen ve arıtılmıĢ su vakumlu karıĢtırıcıda kanĢtınlır.00 mi NOT: Yukandaki çözelti % 5-20 arasında seyreltilerek kullanılır. ÇalıĢma 16.42.50 0. 153 Emülgatör karıĢımı HLB değeri Sorbitan monooleat 4.00 g Tat verici y. *** Brookfıeld Engineering Laboratoties Stoughton.S. ĠKA WERK-Stanfen Ġ. Yan katı karıĢım tüplere doldurularak. etiketlenir. U.Willems) Janke und Kundel K.A.D. sodyum karboksimetilselüloz.10 y. 100. Mass.Sodyum karboksimetilselüloz Karragen Sodyum lauril sülfat Sodyum sakarin Tat verici Etil paraben ArıtılmıĢ su Hazırlama: 1. ArıtılmıĢ su y.00 0. Diğer tarafta gliserin. Sorular: 1.09 Sodyum sakarin bir miktar suda çözülür. .03 g Alkol 3. Formüldeki maddelerin görevleri nelerdir? ÇalıĢma 16. silika ve sodyum lauril sülfat karıĢtınlarak eklenir.00 g Sodyum bikarbonat 1-00 g Gliserin 10.m. Bu kanĢıma dibazik kalsiyum fosfat.00 g Boraks 2.R.D. tat verici ve etil paraben ilave edilerek homojen oluncaya kadar kanĢtınlır.30 1.01 35.46. 0.0 ** Ultra-Turrax (nach Prof.. Ağız Suyu Timol 0. Breisgan B.m. Daha sonra sodyum sakarin çözeltisi.m.3 Polisorbat 80 15.G.

79.15 0.00 0.15 0.90 5. Bebek Yağı % Hafif sıvı parafin Ġzopropil miristat Zeytinyağı Silikon yağı Propil gallat Parfüm 156 ÇalıĢma 16.10 4.50 1.49.00 5.00 2.48.10 50.Bebek Pudrası % Sterilize talk Benzalkonyum klorür Kaolin Parfüm ÇalıĢma 16.5 20. .5 0.00 0.0 y.00 25.m.47.00 64.00 1.m. 35.05 y.95 5. Bebek Kremi Hafif sıvı parafın Lanolin Setil alkol Arlacel 80 Tween 80 Sıvı silikon FĠ 10/1000 Propil paraben Metil paraben Parfüm ArıtılmıĢ su ÇalıĢma 16.

kolloıd ve akıĢkan enerji değirmenleri gibi). TOZ TEKNOLOJĠSĠ VE MĠKROMERĠTĠK Tozlar. Tozlar. dahilen veya haricen kullanılmak amacıyla hazırlanırlar ve kaĢe. çubuklu. Öğütme iĢleminin etkinliği. Bu mekanizmalara bağlı olarak partiküller sırasıyla parçalanma. Tozların renkli ve aĢındırıcı karakterdeki maddeler veya beyaz oluĢuna göre farklı havan seçilir. paket.70 157 17. dönen kesiciler. toplu. çekiçli. sert jelatin kapsül. TOZLAR. halinde ambalajlanabilirler. poĢet vb.kaydırma ve germe Ģeklinde farklı etki mekanizmalarına dayanan öğütücüler (değirmenler) ile yapılır. Katı maddelerin daha küçük partiküllü toz haline getirilmesi (öğütülmesi). kıran. Renkli tozlar için cam havan.00 Metil paraben 0. ezen. toz edilmiĢ bir veya daha fazla katı maddenin homojen karıĢımından oluĢan farmasötık katı dozaj Ģekilleridir.15 ArıtılmıĢ su 64.vurma. beyaz tozlar için ise porselen havan kullanılır. 3. .00 Sorbitol çözeltisi (% 70) 5.00 Parfüm 0. disk ve çekiçli değirmenler gibi).00 Stearik asit 4. sürtme . Büyük miktardaki farmasötık materyallerin daha küçük parçacıklar haline getirilmelerinde genel olarak üç grup cihaz kullanılır: 1. Geometrik seyreltme yöntemi ile tozlar havana eklenir ve ezilip karıĢtırılarak homojen hale getirilir. çarpma .00 Susuz lanolin 2. Küçük çaptaki katı maddelerin toz edilmesinde ve homojen karıĢımlarının hazırlanmasında havan ve havan eli kullanılır. Kaba öğüten parçalayıcılar (örneğin. ġekil l'de değiĢik tipteki bazı öğütücüler Ģematik olarak gösterilmiĢtir. öğütme odası ve öğütülen ürünü toplama kabı olmak üzere üç temel kısımdan oluĢur. öğütücünün tipine ve katı maddenin özelliğine bağlıdır.15 Trietanolamin 1. Ġnce öğüten değirmenler (örneğin. kesilme ve kopma sonucunda daha küçük partiküller haline gelirler. Bu karıĢımdan her bir doz tartımla alınarak ambalaj kabına konur.Bebek Losyonu Gliseril monostearat 12. kırılma.00 Ġzopropil miristat 1. 2. besleme hunisi. sıkıĢtıran parçalayıcılar gibi).00 Zeytinyağı 12. Orta derecede öğüten öğütücüler (örneğin. sıkıĢtırma. Bu değirmenler.

akıĢ özellikleri. (A)Kesici. emülsiyon. tablet.1. Tozların özellikleri bireysel ve kümesel olarak incelenir. Srd Ed.Tozların bir dozaj formu olarak kullanımı azalmakta ise de ince toz edilmiĢ katı materyallerin davranıĢ ve özellikleri eczacılıkta önemlidir. Toz ve GranüUerde Partikül Büyüklüğü ve Büyüklük Dağılımının Ġncelenmesi Partikül büyüklüğü ve büyüklük dağılımının tayini değiĢik yöntemler kullanılarak yapılabilir: • Elek yöntemi • Mikroskop yöntemi . Lea Febiger. Tozlar iki önemli özelliğe sahiptir: Bunlardan birisi bireysel olarak partikülün Ģekli ve yüzey alanı. (B)AkıĢkan enerji değirmeni. sıkıĢabilme / hacmini küçültebilme (konsolidasyon) ve basılabilme özellikleridir. diğeri ise partiküllerin sayı veya ağırlık olarak yer aldığı büyüklük aralığı ve dolayısıyla toplam yüzey alanıdır. 1986]. (C)Çekiçli değirmen. The Theory and Practice of Industrial Pharmacy. L.. 159 17. Bu iki temel özelliğe dayanan ve bunlardan türetilmiĢ diğer önemli özellikleri ise porozite. hem fiziksel 158 stabilite hem de terapötik etki açısından baĢarılı formülasyonlan ürün içinde ulaĢılmıĢ partikül büyüklüğüne bağlıdır. Süspansiyon.1. Farmasötik iĢlemlerde kullanılan dört tip öğütücünün Ģematik gösterimi. Bıçaklar Elek ~\B -> Siklon U3 =— Hava Hava püskürtücü baĢlıklar Elek ġekil 17. Philadelphia. 21-46.. (D)Dönen silindirli değirmen [Lachman. et al. kapsül ve toz farmasötik ilaç Ģekillerinin.

Elek analizinin Ģematik gösterimi.50mm 0.• Sedimentasyon yöntemi • Coulter counter yöntemi • HIAC / Royco partikül sayacı yöntemi • Dar açılı lazer ıĢığı kırınımı yöntemi ÇalıĢma 17.m.l'de elek yöntemi ve titreĢimle çalıĢan elek takımı (vibrasyonlu elek seti) kullanılacaktır.1.OOtnm 0. 160 ÇalıĢma 17. Elde edilen granül kütlesi tartılır (m) ve kaydedilir.25mm Elek altı ġekil 17. Küçük bir behere 25 g kadar bağlayıcı çözelti konup tartılır ve tartım kaydedilir.2 mm gözenek çaplı elekten geçirilir. Havandaki karıĢıma bağlayıcı çözeltiden damla damla eklenerek uygun kıvamda hamur haline gelene kadar karıĢtırılır. . I-Partikül Büyüklüğü ve Büyüklük Dağılımının Ġncelenmesi Granül formülü Patates niĢastası Laktoz Bağlayıcı çözelti Bağlayıcı çözelti Jelatin Gliserin Su Hazırlama: Laktoz ve niĢasta havanda iyice karıĢtırılır.6 mm gözenek çaplı elekten geçirilir. Elde edilen hamur 1. Elek çalkalayıcj (vibratör) l. 6g 2g 92 g 70 g 30 g y. Hava akımlı kurutma dolabında 40-50°C sıcaklıkta kurutulup 1. Bağlayıcı çözeltiyi içeren beher tekrar tartılarak harcanan bağlayıcı çözelti miktarı hesaplanır ve kaydedilir.2.75mm 0.

Kapladığı hacmi okuyunuz (Vk). 1. vibratörünün yaklaĢık olarak 1 mm'lik titreĢim genliğinde. IlI-Partikül Büvüklüğünün Küme Dansitesi Üzerine Etkisinin Ġncelenmesi III. Partikül büyüklüğünün küme dansitesi ve sıkıĢabilme üzerine etkisi. Toz veya granüllerin sıkıĢtırılmıĢ hacimlerinin tayini için kullanılan aletin Ģematik gösterimi [Lachman.00 mm.00 mm'den küçük) granülleri iyice karıĢtırınız ve yukarıdaki iĢlemi tekrarlayarak küme hacmini (Vk). 21-46.Elek analizi: TitreĢimle çalıĢan elek takımı (ġekil 17. en küçük gözeneklisi en altta yer alacak Ģekilde büyükten küçüğe doğru üstüste yerleĢtirilip vibratör üzerine konur. 1. küme dansitesini (pk) ve sıkıĢtırılmıĢ dansitesini (pv) . et al. Lea Febiger. en büyük gözeneklisi en üstte. yukarıdaki eĢitlikleri kullanarak HI ve % sıkıĢabilme değerlerini hesaplayınız.50 mm ve 0. Hazırlanan granül veya toz karıĢımı en üstteki eleğe konup kapağı kapatılır ve cihaz.00 mm'lik eleklerin üstündeki (1. 0.00 mm'den büyük) granülleri iyice karıĢtırınız ve ortalama 10 mi tozu 10 ml'lik bir mezüre koyunuz.25 mm'dir.3. .1'e kaydedilir.2. Tablo 17.2. AĢağıdaki eĢitlikleri kullanarak Hausner indeksi (HI) ve % sıkıĢabilme (Carr Ġndeksi) değerlerini hesaplayınız: HI= % sıkıĢabilme= [ (pv .25 mm. Toz hacminde küçülme olmayıncaya kadar vuruĢ iĢlemi yaptırarak yeni hacmini (Vv) okuyunuz ve sıkıĢtırılmıĢ dansitesini (pv) hesaplayınız. 1. Elekler..25 mm ve 1. 161 Mezürün vuruĢ hareketini sağlayan mekanizma ġekil 17.2) kullanılır. 0. L. 1. 10 dakika süre ile ve aralıklı olarak çalıĢtırılır. ĠĢlem sonunda her bir elek üstünde kalan toz veya granül miktarı hassas olarak tartılır ve Tablo 17.00 mm'lik eleğin altına geçen (1.pk) / pv] x 100 III. Sonuçlarınızı aĢağıdaki tablo Ģeklinde gösteriniz. 1986]. Mezürdeki tozu tartıp küme dansitesini (pk) bulunuz. Eleklerin gözenek çaplan 1. Philadelphia.3. The Theory and Practice of Industrial Pharmacy. 3rdEd. 164 III.75 mm.

Toz ve Granüllerde AkıĢ Özelliklerinin Ġncelenmesi Tozların akıĢ özelliklerinin incelenmesi. yığın açısının ve akıĢ hızının tayini ile yapılabilir. ĠĢlemler sırasında kaybolan toz veya granül miktarını ve %'sini hesaplayınız. Bu açının değeri tozun akıĢ özelliği hakkında bilgi verir.2. Yığın Açısının ve AkıĢ Hızının Tayini Düz bir zemin üzerinde koni oluĢturmuĢ bir toz yığınının yan yüzeyi ile oturduğu düzlem arasındaki açı.. yığın açısı olarak tanımlanır (ġekil 17. 5. Partikül büyüklüğü 1.Toz / granül partikül büyüklüğü (mm) Küme Ağırlığı hacmi (g) (cm3) Küme SıkıĢtırılmıĢ VuruĢ dansitesi hacim Vv sayısı pk (g/cm3) (cm3) SıkıĢtırılmıĢ dansite pv (g/cm3) Hausner indeksi (HI) Sorular: 1.00 mm'den büyük ve küçük olan tozların / granüllerin küme dansitelerini karĢılaĢtırınız. Tablo 17. Kullandığınız bağlayıcı çözelti miktarının partikül büyüklüğü dağılımına etkisi olup olmadığım. 165 Kavvakita eĢitliği: V--V. Hesapladığınız HI ve % sıkıĢabilme değerleri hakkında yorumunuz nedir? Yazınız. 6. 17. 4. diğer grubun kullandığı bağlayıcı çözelti miktarlarını ve partikül büyüklüğü dağılımını gözönüne alarak inceleyin ve vardığınız sonucu yazınız. Küme dansitesi EP'ne göre ne Ģekilde saptanmaktadır? Yazınız. Farklı buldunuz ise nedenini açıklayınız.1 ve çizdiğiniz grafiklerden. Birim zamanda akan toz miktarı ise akıĢ hızı olarak tanımlanır.4). 3. abp o p v0 1 + bp ■pil ___________J____"P . partikül büyüklüğü açısından nasıl bir sonuç çıkardınız? 2.

Alınmadan önce. mayalanmamıĢ hamurdan yapılır. hem de ülkemizde kullanılmaları hala devam etmektedir.vp) / v0 'dır. KAġELER KaĢeler içinde bir veya daha çok etkin maddenin tek dozunu içeren sert bir kılıftan oluĢan katı preparatlardır. Avrupa Farmakopesinde yer almaktadırlar ve hem Avrupa Birliği ülkelerinde.25-0.1.00 .50-0. KaĢeler büyüklüklerine göre numaralandırılırlar. Basılan tozun baĢlangıç porozitesi ile ilgili katsayı Basım (kompresyon) katsayısı olup sistemin elastik deformasyonu ile ilgilidir.7 g 16. 2 tanesinde ise ± %15'i geçmemelidir.75-1.C ab a Alman toz veya granül hacmi (boĢ mühreyi dolduracak hacim) v.2 g 0. dil üstüne koyulur ve su ile yutulur.50 0. Numaralarına göre aldıkları toz madde miktarı yaklaĢık olarak Ģöyledir: KaĢe No: Toz madde miktarı (yaklaĢık g olarak): 00 0 1 ÇalıĢma 18.75 0. Doldurulmaları ağırlık esaslı olup. 168 18. kaĢeler birkaç saniye suya batırılır. Günümüzde yerlerini jelatin kapsüllere bırakmalarına rağmen. p Cab P basıncının uygulanmasından sonraki tablet hacmi Hacim küçülmesi olup (v0. Toz halindeki ilaçların lezzetini gizlemek ve bunların alınmasını kolaylaĢtırmak için ağız yoluyla kullanılırlar. Alt ve üst kapaktan oluĢan kaĢe kılıfı genellikle pirinç unundan hazırlanmıĢ. doldurulmuĢ kaĢede ağırlık sapması 20 tanesinin 18'inde ± %10. Salisilik asit Fenasetin 22.

2 g Div. 100 Cach 0. fazla yumuĢak ve yapıĢkan olmamalıdır. Pilüllerin hazırlandıktan sonra uzun süre Ģeklini korumasını sağlamalıdır. Pilül kütlesine. Pilül formülasyonlarmda kullanılan yardımcı maddeleri aĢağıdaki gibi gruplayabilirız. X 0. PILÜLLER 3.Kafein ÇalıĢma 18. Aminopirin Kodein Papaverin klorür Luminal 169 ÇalıĢma 18.01 Pilüller.02 g 0. Ağırlıkları çoğunlukla 50-250 mg arasında değiĢir. 0. uygun bir bağlayıcı ile etkin ve diğer yardımcı maddelerin karıĢtırılması ve Ģekillendirilmesi ile hazırlanan küre Ģeklinde preparatlardır. .01 g 0. yoğurabilecek Ģekilde kıvam veren sıvı katı veya yankatı özellikteki yardımcı maddelere pilül sıvağları denir. Pilül sıvağları aĢağıda belirtilen özellikleri taĢımalıdır.2. Helmitol Luminal Papaverin klorür P.01 0.XV 170 19.3. Kütlenin iyi yoğurulabilmesine imkan vermeli. 1 Cach.10 g 0. No.15 0.02 g P. 1 Cachet No. Pilülller etkin ve yardımcı madde olmak üzere baĢlıca iki kısımdan meydana gelir.10 g'dan az olmamalıdır. Hazırlanan pilülün sindirim sisteminde çözünmesine veya dağılmasına imkan vermelidir.

kuruması için bir süre havada veya desikatörde bekletilir.1. Kalıp üzerinde hem yuvarlama. 19. Bir spatül yardımı ile kütleyi sık sık havan içinde toplamak faydalıdır Kütlenin bölünmesi: YoğurulmuĢ kütle. tamamen havandan alınır ve pilül Ģekillendirme ve bölme kalıbı yardımı ile düzgün bir silindir Ģekline getirilir. parçalar iki parmak arasında hafifçe sıkılarak küre Ģekli verilir. Kütle istenilen pilül sayısına göre istenilen uzunluğa getirilip.2. Bunlar pilül ağırlığım 50-250 mg'a ayarlamak için kullanılırlar. gliserin-su karıĢımı veya kitre zamkı çözeltisi ( lk kitre zamkı. 19. En son Ģekillendirme pilül tahtasının yuvarlama kısmında tek parmak ile yapılır. Pilül Üretimi Pilül kütlesinin hazırlanması: Formüldeki maddelerin kristal halde olanları iyice toz edilir ve tozların hazırlanmasındaki düzene göre dikkatle ve homojen bir kütle elde edilecek Ģekilde karıĢtırılır. kaolen. pilül tahtası üzerinde önce küre sonra silindir haline getirilir ve istenilen sayıya göre kesilir. niĢasta ve kaolendir. laktoz vb. Bu kütle havandan alınır. Sonra kutuya konularak üzerine örtücü toz ilave edilir. niĢasta. maddelerden yararlanılır. Etkin madde gerekli miktar bağlayıcı (beher pilül için yaklaĢık 0. Sıvağ ilavesine. 7 k gliserin) Dolgu maddeleri: Laktoz. havan içindeki kütle rahatça toplanıp yoğrulacak ve havan yüzeyine yapıĢmayacak.05 g) ile karıĢtınlır. Formülde sıvı bir madde mevcutsa kütleye ilave edilir. pilül tahtasının oyuklu. Örtücü maddeler: Likopod. laktoz veya bolus alba Formülde yer alan etkin madde miktarı bir pilülün en az ağırlığı olan 0. plastik bir hal alıncaya kadar devam edilir. madeni kısmına yerleĢtirilir. bolus alba vb. Dolgu maddeleri kimyasal ve farmakolojik yönden inert olmalıdır. bira mayası. En çok kullanılan yardımcılar laktoz. Hazırlanan pilüller. Pilüllerin yapıĢmasını önlemek için ambalaj kutusunun içine inert bir tozlayıcı madde konur.Bağlayıcı maddeler (pilül sıvağları) : Jansiyan ekstresi.10 g'dan daha az ise uygun bir dolgu maddesi ile her pilül 0. Tozlayıcı olarak niĢasta.02-0. Pilül Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar . lk su.Meydana gelen kütle havan eli ile çevirme sırasında havana yapıĢmadan çıkarılabiliyorsa kıvamı uygun demektir. bal. hem de kesme yapılarak Ģekillendirilir. Ġlave edilen madde miktarı hiçbir zaman pilülün ağırlığının üst sınırından daha fazla arttırmamalıdır.10 g'a tamamlanır. Daha sonra sıvağ azar azar ve her ilaveden 171 sonra havan eli ile karıĢtırarak formüle eklenir.

Dolgu maddesi olarak . Kütleyi çok fazla yumuĢatacak sıvağ ilavesinden daima sakınılmalıdır. Bağlayıcı olarak jansiyan ekstresi ilave edilerek kütle hazırlanır ve Ģekillendirilir.01 g Papaverin klorür 0.0 g Potasyum karbonat 7. Bu amaçla genellikle balsam.10 g Kodein 0. maddelerin miktarı daima hesaplanıp tartılır.01 g Luminal 0. laktoz.02 g Bağlayıcı (jansiyan ekstresi) y.7 g Meyan kökü usaresi 1.0 g ġeker 3. 172 ÇalıĢma 19. havan içinde iyice homojen olarak karıĢtırılmıĢ toz kütlesi üzerine azar azar ve karıĢtırarak ilave edilmelidir. hazırlanan pilüllerin ağıza alındığı zaman ilk acı lezzeti hissettirmemek için de yapılabilir. ÇalıĢma 19. Bazı maddeler pilül Ģeklinde hazırlanıp verildiğinde midede tahriĢ edici etki gösterir veya sindirim sıvısı içinde etkisiz hala geçer. reçine ve zamk yapısında maddeler kullanılır.02 g Belladon ekstresi 0.1. Bu amaçla ve pilülün özelliklerinin korunması. Kaplama.3 g Gliserin 4.0 g Magnesie kalsine 0. kaolen vb.I.10 grama ayarlamak için formüle ilave edilen niĢasta. Böylece bir defada gereğinden fazla sıvağ ilave edilmemiĢ olur.0 g Formül 100 pilül içindir Hazırlama: .2. pil. Hesapsız olarak veya göz kararı alınan takribi miktarlar pilül ağırlığını rastgele arttırabilir. görünüĢünün düzeltilmesi için pilüller kaplanabilir.XXI Hazırlama: Toz maddeler tartılır. Blaud Hapları (T. havanda geometrik seyreltme ile karıĢtırılır. Aminopirin 0.K 1948) Pilulae Ferratae Blaudii KurutulmuĢ demir II sülfat 9. Bağlayıcı maddeler. bir pilül ağırlığını asgari değer olan 0.No.m P.

Pilüller en fazla 2 saatte dağılmalıdır. bitmiĢ ürün Ģeklinde bir dozaj formu olarak da örneğin.3. Granülasyon iĢleminin sağladığı yararlar Ģunlardır: 0.015 g Bağlayıcı (excipient glycerine) y. efervesan granüller. Ardından magnesie kalsine ve meyan kökü usaresini ilave edilerek gliserinin kalanı konur ve Ģekil verilir. Demir sülfat ve Ģeker ilave edilir. Sorular: Pilül hazırlanmasının avantajları nelerdir? 174 20.01 g 0. Çoğunlukla tablet veya kapsüllerin imalatında ara ürün olmalarına rağmen granüller.Potasyum karbonat 3-4 damla gliserin ile iyice ezilir. ÇalıĢma 19. kaplanmıĢ granüller.005 g 0.YeĢilimsi renk oluĢuncaya kadar karıĢtırılır.K'ne göre 100 mL'lik bir erlene 50 mL 37°C'deki su ve pilül konur. ÇalıĢma 19. mide ortamına dayanıklı granüller. Granülasyona formülasyonda yer alan herbir toz bileĢenin homojen Ģekilde karıĢtırılmasından sonra baĢlanmakta ve granülasyon iĢleminden sonra elde edilen granüller. GRANÜLASYON ĠġLEMĠ VE GRANÜLLER ÜZERĠNDE YAPILAN KONTROLLER Granülasyon.60 g 0.4. 15 dakikada bir karıĢtırılır. toz partiküllerınin bir bağlayıcı veya mekanik güç yardımı ile birleĢtirilerek katı. Kodein Dionin Luminal 0. etkin madde Ģahmının değiĢtirildiği granüller gibi kullanılabilmektedir. 7 k gliserin ve 2 k su karıĢımından oluĢmaktadır.50 g .m 173 Excipient glycerine: lk kitre zamkı. Prominal Luminal Formül 20 pilül içindir Kontroller: T. kuru agregatlar haline getirilmesidir. bir dozaj formu olarak paketlenebildiği gibi tablet basımı ya da kapsül hazırlanması için kullanılabilmektedir.

Granülasyon yöntemi ve kullanılan ekipman. granülasyon iĢlemi bu olasılığı düĢürmekte. 175 Bu yöntemler. 2. yeterli bir sıvı dağılımı ve yapıĢkan bir kütle oluĢturmak için gerekli zamanı ve iĢ gücünü. Bu sıvı. OluĢan yaĢ kütle bir elekten geçirilip kurutulmakta ve sonrasında tekrar elenerek granüller elde edilmektedir. granüller arası ve granül içi poroziteyi önemli ölçüde etkilemektedir. Granülasyon yöntemleri baĢlıca iki grup halinde sınıflandırılabilmektedir: Kuru granülasyon: Toz partikülleri yüksek basınç uygulanarak agregatlar haline getirilmektedir. Bu amaçla iki yöntem kullanılmaktadır: 1. toz kalinde toz karıĢımına ilave edilmesi durumunda (internal bağlayıcı olarak) tek baĢına ilave edilebildiği gibi bağlayıcı maddeyi içeren bir çözelti veya pasta (eksternal bağlayıcı olarak) Ģeklinde de ilave edilebilmektedir. yaĢ kütlenin hazırlanması için yüksek hızlı. • Higroskobik materyaller toz halinde saklandıklarında yapıĢarak bir kek Ģeklini alabilmektedir. AkıĢkan yatak cihazı ile bir cihazdan diğerine kütlenin transferi gerekmeksizin tüm iĢlemler aynı sistem içinde gerçekleĢtirilebilmektedir. . Yas granülasvon: Bu yöntem toz karıĢımının bir sıvı ilave edilerek yaĢ bir kütle haline getirilmesini içermektedir. hem de taĢıma ve saklama açısından daha elveriĢli olacak Ģekilde karıĢımın küme dansitesini artırmaktadır. • KarıĢımın akıĢ özelliklerinde düzelme sağlamaktadır. Briket tabletler halinde toz karıĢımının basılmasından sonra bu tabletlerin kırılması ve sonra elenmesi ile granül oluĢumu (slugging). bağlayıcı maddelerin katı. • Tektür (uniform) bir tanecik Ģekli ve çap dağılımı sağlamaktadır. yaĢ granülasyon ile basımın düzeltilemediği durumlarda ve materyaller neme ve ısıya duyarlı olduğunda kullanılmaktadır. • TozlaĢmanın azalmasını sağlayarak çapraz bulaĢma riskini azaltmakta ve çalıĢanın emniyetini artırmaktadır. YaĢ granülasyonda. • KarıĢımın basım özelliklerini iyileĢtirmekte. • Hem sıkıĢabilme (konsolidasyon) ve basılabilirlik. çünkü nem absorbe etmelerine rağmen granüller akıĢkanlıklarını koruyabilmektedir.• Toz karıĢımmdaki bileĢenlerin ayrıĢmasını (segregasyonunu) önlemektedir. Dönen silindirler arasında toz karıĢımının sıkıĢtırılması ile Ģeritler halinde kompakt yapıların elde edilip bunların elekten geçirilmesi ile granül oluĢumu (roller compaction). zımba yüzeyine yapıĢma ve kapak atma eğilimini azaltmaktadır. bıçaklı karıĢtırıcılar ve granülatörler kullanılmaktadır.

Tabletlerin kalitesi esas olarak oluĢturuldukları toz veya granüllerin fizikokimyasal özelliklerine bağlıdır. istenilen dozda alınabilmeleri için uygun bir ölçekle birlikte ambalajlanır. Örnek 20. BitmiĢ Ürün Olarak Granüller Oral yolla uygulanmak üzere hazırlanırlar. GMP (Ġyi Ġmalat Uygulamaları) kapsamında ürün validasyonunun yer alması ile birlikte granülasyon iĢleminin de tekrarlanabilir ve kontrol altında olmasını sağlamak üzere granülasyon iĢlemi ile ilgili kritik iĢlem değiĢkenlerini belirlemek. Üretimleri. Suda disperse edilebilir diklofenak granülleri (50 mg) . Granüller tek doz veya çok dozlu olarak ambalajlanabilirler. Yardımcı madde olmaksızın da hazırlanabilirler. depolama ve dağıtımları mikrobiyal kontaminasyondan uzak olarak gerçekleĢtirilmelidir. Tek doz granüller poĢet.1. Granüller bir veya daha fazla etkin madde. bazıları çiğnenerek.1. ambalajları. yardımcı maddeler. Uçucu veya korunması gereken madde içeren granüller sıkı kapatılmıĢ kaplarda muhafaza edilmelidir. Bu açıdan granüllerde incelenmesi gereken faktörler Ģunlardır: • Granül oluĢumunun mekanizması • Granül çapını etkileyen faktörler ve granül çapının iĢlem ve dozaj formu üzerindeki etkileri • Granül çap dağılımının ölçülmesi ve yorumlanması • Granül Ģekli ve yüzey alanı tayini • Granül dansitesi ve sıkıĢabilmesi • Granül mekanik direnci ve kırılganlığı • Granüllerin elektrostatik özellikleri • Granüllerin akıĢ özellikleri • Granüllerin basılabilirliği • Granüllerin nem tayini 176 20. bazıları ise suda veya diğer uygun bir sıvı içinde çözülerek veya dağıtılarak kullanılırlar. kağıt paket veya flakon gibi tek birimlik kaplarda sunulur. izlemek ve kantitatif ölçümlerden yararlanmak gerekmektedir. Çok dozlu preparatlan. gerekli ise renk ve koku verici maddeler de içerirler. Bazıları yutularak.

Etkin madde taĢıyıcısı olarak kullanılırlar. Sıcaklığı 50°C'yi geçmeyen etüvde kurutulur.6 g 4. Sorular: 1. hızla 1. 50 mg diklofenak sodyuma karĢılık gelen 3.0 g .8 mm delik çaplı elekten geçirilir. Hazırladığınız ilaç Ģekli ne amaçla ve nasıl kullanılır? Yazınız. NOT: Bütün gereçler kuru olacaktır. Bu formülde niçin içerisinde 1 mol kristal suyu bulunan sitrik asit kullanılır? 2. Elde ettiğiniz granülleri hangi ortam koĢullarında tablet haline getirebilirsiniz? Nedenini açıklayınız. 177 ÇalıĢma 20.I.1. Tartarik asit ve sodyum bikarbonat eklenir. kurutulur ve tekrar elenir. Reaksiyon denklemini yazınız. Efervesan granüller: KaplanmamıĢ granüllerdir. Sonra 1.1 mm delik çaplı elekten geçirilir.9 g granül poĢetler içine doldurulur. Genellikle asit maddeler.0 g 9.0 g 15. karbonatlar veya bikarbonatlar içeren ve su ile hızla reaksiyona girerek karbondioksit açığa çıkaran granüllerdir.4 g Cremophor RH 4.6 mm delik çaplı elekten geçirilir. 100-105°C'lik etüvde 3-5 dakika bekletilir. Uygun Ģekilde paketlenir ve etiketlenerek teslim edilir. Efervesan Granül Granulatum Effervescens Sitrik asit. 2 dakika bekledikten sonra çıkarılır. Hazırladığınız granül niçin su ile pat haline getirilmiyor? 3. II.0 g Hazırlama: II nolu çözelti ile I nolu karıĢım granüle edilir.3 g Sorbitol 85. Elde edilen pat. 0. 5. porselen spatül ile karıĢtırılır. 4.3 g Portakal araması 4. Diklofenak sodyum Lutrol F 68 1. H2O Tartarik asit Sodyum bikarbonat Hazırlama: Kristal sulu sitrik asit tartılarak bir kapsüle konulur. 6.4 g Su 50. Etüvden çıkarıldıktan sonra karıĢtırılır ve tekrar etüve konulur. Uygulamadan önce suda çözülür veya dağıtılır.

Granüller tek doz veya çok dozlu olarak ambalajlanabilirler.3 g Sorbitol 85. Efervesan granüller: KaplanmamıĢ granüllerdir. Genellikle asit maddeler. istenilen dozda alınabilmeleri için uygun bir ölçekle birlikte ambalajlanır. Bazıları yutularak. bazıları çiğnenerek. Örnek 20.2.9 g granül poĢetler içine doldurulur. depolama ve dağıtımları mikrobiyal kontaminasyondan uzak olarak gerçekleĢtirilmelidir.3 g Portakal aroması 4. 0. Suda disperse edilebilir diklofenak granülleri (50 mg) I. Bu ilaç Ģekli nasıl ambalajlanır? Neden? ÇalıĢma 20. Diklofenak sodyum Lutrol F 68 1. Tek doz granüller poĢet.m. II. Uygulamadan önce suda çözülür veya dağıtılır. Etkin madde taĢıyıcısı olarak kullanılırlar.6.6 g 4. kağıt paket veya flakon gibi tek birimlik kaplarda sunulur. Çok dozlu preparatlan.1.4 g Su 50.0 g 5g 23 g 17 g y. Yardımcı madde olmaksızın da hazırlanabilirler. Üretimleri. 50 mg diklofenak sodyuma karĢılık gelen 3. BitmiĢ Ürün Olarak Granüller Oral yolla uygulanmak üzere hazırlanırlar. yardımcı maddeler. .8 mm delik çaplı elekten geçirilir. ambalajları. karbonatlar veya bikarbonatlar içeren ve su ile hızla reaksiyona girerek karbondioksit açığa çıkaran granüllerdir. kurutulur ve tekrar elenir. gerekli ise renk ve koku verici maddeler de içerirler.1. Granüller bir veya daha fazla etkin madde. Uçucu veya korunması gereken madde içeren granüller sıkı kapatılmıĢ kaplarda muhafaza edilmelidir.4 g Cremophor RH 4. Magnezyum Sitrat Efervesan Granülü Magnesii Citrat Effervescens Magnezyum karbonat Sitrik asit (susuz) Sodyum bikarbonat Alkol (%95 h/h) 180 20. bazıları ise suda veya diğer uygun bir sıvı içinde çözülerek veya dağıtılarak kullanılırlar. Hazırlama: II nolu çözelti ile I nolu karıĢım granüle edilir.

Bir doz efervesan granül bir beherglas içindeki 15-25°C'deki 200 mi suya konur. granülasyonun akıĢkan yatak cihazında yapılması gerekir. doksilamin 5 mg ve kafein 33 mg miktarda bulunacaktır. KaplanmıĢ granüller: Çoğunlukla çok dozlu preparatlardır ve çeĢitli yardımcı madde karıĢımlarıyla bir veya daha fazla tabaka halinde kaplanmıĢ granüllerden oluĢur. Bir poĢet içinde parasetamol 500 mg. Maksimum %30 bağıl nem koĢullarında poĢetler içine 2.177 Formülasyonlannda sitrik asit. Parasetamol (Asetaminofen) + Doksilamin + Kafein Efervesan Granülleri I. Kollidon 306 g Ġzopropanol (veya etanol) y. Efervesan granüller üzerinde diğer testlerin yanısıra Avrupa Farmakopesi'ne (EP5) göre dağılma testi de yapılır. tartarik asit. Kaplayıcı olarak kullanılan maddeler çoğu kez çözelti 178 veya süspansiyon Ģeklinde ve sıvı kısımlarının buharlaĢtırıldığı koĢullarda uygulanır. içinde dağılırsa granül preparatı test ile uyumludur. 6 dozun herbiri 5 dak.2. ĠĢlem 5 adet tek doz granül üzerinde tekrarlanır.m. Örnek 20. . 60°C'de kurutulur. elenir ve III nolu karıĢım ile karıĢtırılır. NOT: Çözücü olarak su kullanılacak olursa. Sodyum sitrat 30 g ġeker (kristal) 707 g Hazırlama: I nolu karıĢım II nolu çözelti ile granül haline getirilir. III.1 g miktarda doldurulur. sodyum bikarbonat ve sodyum bifosfat gibi alkali maddeler içerirler. Parasetamol (toz) 500 g Doksilamin süksinat 5g Kafein 33 g Tartarik asit 391 g Sodyum hidrojen karbonat 417 g II. fumarik asit gibi asit maddeler ile sodyum karbonat. Dağılma süresi tayin edilir.

etkin maddenin uygun salım gösterdiğini tespit etmek için uygun bir çözünme testi örneğin katı dozaj formları için açıklanan testlerden biri uygulanabilir. akıĢ hızı tayini) • Küme dansitesi ve sıkıĢabilme tayini • Nem içeriği tayini • Dağılma süresi tayini (EP5) • Çözünme hızı tayini (EP5) • Ġçerik tekdüzeliği (EP5) • Kütle tekdüzeliği (EP5) 179 ÇalıĢma 20. ayrı ayrı veya birlikte. Bu granüller üzerinde. Granüller üzerinde yapılan kontroller • Granül büyüklüğü ve dağılımı • Granüllerin akıĢ özelliğinin tayini (yığın açısı. Bu granüller üzerinde. etkin maddenin salım tarzını göstermek için uygun bir çözünme testi uygulanır. Efervesan Granül Granulatum Effervescens Sitrik asit. etkin maddenin uygun salım gösterdiğini tespit etmek için uygun bir çözünme testi örneğin katı dozaj formları için açıklanan testlerden biri uygulanabilir. kaplanmıĢ ya da kaplanmamıĢ granüllerdir. granüllerın mide sıvısına dayanıklı bir materyal ile kaplanmasıyla (enterik kaplı granüller) veya uygun diğer vasıtalar ile sağlanmaktadır. Bu özellikleri. Mide ortamına dayanıklı (gastro-resistant) granüller: Mide sıvısında dayanıklı olan ve intestinal sıvı içinde etkin maddenin (maddelerin) salımı için tasarlanmıĢ.0 g 9. özel yardımcı maddeler içeren veya özel iĢlemlerle hazırlanan. geciktirilmiĢ salım yapan granüllerdir.KaplanmıĢ granüllere.1.0 g 15. H2O Tartarik asit Sodyum bikarbonat Hazırlama: 6. Modifiye salım yapan granüller: Aktif madde veya maddelerin salım hızını. yerini veya zamanını modifiye etmek üzere tasarlanmıĢ.0 g .

Kuruyan granüller 1. 5.m. Sorular: 1. üzerine susuz sitrik asit ilave edilip homojen hale getirilir.Kristal sulu sitrik asit tartılarak bir kapsüle konulur. Magnezyum Sitrat Efervesan Granülü Magnesii Citrat Effervescens Magnezyum karbonat Sitrik asit (susuz) Sodyum bikarbonat Alkol (%95 h/h) 180 Hazırlama: Magnezyum karbonat ve sodyum bikarbonat havanda karıĢtırılır. Tartarik asit ve sodyum bikarbonat eklenir. Hava ve nem almayacak Ģekilde sıkı kapalı bir kaba konulur. Bu formülde niçin içerisinde 1 mol kristal suyu bulunan sitrik asit kullanılır? 2. 4. Kütle irmik gibi taneleĢmeye baĢlayınca alkol eklemeye son verilir.1 mm delik çaplı elekten geçirilir. Sıcaklığı 50°C'yi geçmeyen etüvde kurutulur.2. Reaksiyon denklemini yazınız.6 mm delik çaplı elekten geçirilir.1 mm delik çaplı elekten geçirilir. Etüvden çıkarıldıktan sonra karıĢtırılır ve tekrar etüve konulur. Bu granülün hazırlanmasında neden su yerine alkol kullanıyorsunuz? 5g 23 g 17 g y. Uygun Ģekilde etiketlenerek teslim edilir. 2 dakika bekledikten sonra çıkarılır. Kütle 1. Damla damla alkol eklenerek karıĢtırmaya devam edilir. Hazırladığınız ilaç Ģekli ne amaçla ve nasıl kullanılır? Yazınız. Elde edilen pat. Uygun Ģekilde paketlenir ve etiketlenerek teslim edilir. Hazırladığınız granül niçin su ile pat haline getirilmiyor? 3. porselen spatül ile karıĢtırılır. Elde ettiğiniz granülleri hangi ortam koĢullarında tablet haline getirebilirsiniz? Nedenini açıklayınız. Sorular: 1. NOT: Bütün gereçler kuru olacaktır. Bu ilaç Ģekli nasıl ambalajlanır? Neden? ÇalıĢma 20. 6. 100-105°C'lik etüvde 3-5 dakika bekletilir. Hava akımlı kurutma dolabında 50°C'de kurutulur. hızla 1. . Sonra 1.6 mm delik çaplı elekten geçirilir.

Bu sistemlerde dağılmıĢ olan kristal ve amorf haldeki madde. çözünme hızı ile kontrol ediliyorsa yani maddenin çözünme hızı emilme hızından çok yavaĢ ise bu maddelerin absorpsiyonu ve biyoyararlammı çözünme hızının bir fonksiyonu olmaktadır. Bu granül ne amaçla kullanılır? Avrupa Farmakopesi'ne göre efervesan granüller üzerinde hangi kontroller yapılır? 181 21. Katı dispersiyonlann yukarıda bahsedilen uygulamaları yanında bazı etkin maddelerin stabilitelerinin sağlanması. Bu parametreleri artırmak için. 4. Elde ettiğiniz efervesan granülün dağılma kontrolünü ve çözeltinin görünümünün kontrolünü. 2. püskürterek kurutma vb. 21. lg granülü 50 ml'lik bir beherdeki su içine koyarak yapınız. yöntemlerden yararlanılmaktadır. Katı dispersiyon. Ötektik karıĢımlar Katı çözeltiler . çözünürlüğü az olan etkin maddelerin suda çok çözünen inert bir katı taĢıyıcıda çözme ve/veya eritme yöntemi kullanılarak dağıtılması ile oluĢturulmuĢ sistemlerdir.1. 3. Elde ettiğiniz granülün kayıp miktarını ve kayıp yüzdesini hesaplayınız.2. Ancak bu yöntemlerin gözlenen bazı dezavantajları nedeniyle (örneğin: öğütmede artan yüzey yüklerine bağlı olarak topaklanma ve etkin yüzey alanının azalması. çözücü kullanılan yöntemlerde çözücü toksisitesi gibi) son yıllarda etkin maddelerin katı dispersiyonlarmın hazırlanması tercih edilmektedir. partikül büyüklüğünün bir fonksiyonudur. çözünürlüğü fazla olan maddelerin kontrollü salım yapan preparatlarınm hazırlanması vb. çözünme ortamında taĢıyıcının kolaylıkla çözünmesi ile ortamda dağılıp kolayca ıslanabilmektedir. Katı Dispersiyonlann Sınıflandırılması Etkin maddenin taĢıyıcı içinde dağılma ve açığa çıkma mekanizmalarına göre 6 temel grupta incelenebilirler: 182 1. KATI DĠSPERSĠYONLAR Etkin maddeler gastrointestinal kanalda (GI) çözündükten sonra absorbe olmaktadır. Bunun için de öğütme. maddenin ortam sıvısıyla temasta olan etkin yüzey alanının artırılması gerekmektedir. Maddenin çözünme hızı ve belirli partikül iriliğinin altında olmak koĢuluyla çözünürlüğü. kontrollü çöktürme. Katı dispersiyonlarda ayrıca yapıda bulunan taĢıyıcı nedeniyle de partiküller arası topaklanmalar ortadan kalkmaktadır. uygulama alanları da vardır. Katı dispersiyon oluĢması halinde etkin madde taĢıyıcı içinde moleküler düzeyde dağılmıĢ olduğundan çözünme ortamında çözünmesi daha kolay olmaktadır. Maddenin GI kanaldan absorpsiyon hızı.

uygulanan sıcaklıkta taĢıyıcı ve etkin maddenin parçalanma ve buharlaĢma olasılığının bulunmasıdır. Yöntemin avantajı. Dezavantajı ise pahalı olması. bu sıcaklığa kadar dayanıklı olup bozunmaması. EritilmiĢ karıĢım. erime noktasının 250°C'nin üzerinde olmaması gerekir. Cam çözelti veya süspansiyonlar Kristal bir taĢıyıcıda etkin maddenin amorf halde kristallendiği sistemler Etkin madde ile taĢıyıcı arasında kompleks oluĢumu ile hazırlanan sistemler Yukarıdaki beĢ olasılığı birlikte taĢıyan karıĢık sistemler 21. organik çözücünün tamamen uzaklaĢtırılamaması. 3. uygun çözücü seçimindeki güçlükler ve aynı kristal Ģeklinin elde edilebilme zorluklarıdır. 1. 5. taĢıyıcının erime noktasının 200°C'nin üzerinde olmaması. Yöntem. düĢük buhar basıncına sahip olması. 6. 2. Bu çözelti 70°C civarında eritilmiĢ taĢıyıcı ile karıĢtırılır.3. Eritme yöntemi: Suda çözünen taĢıyıcı ile suda zor çözünen etkin madde birlikte ısıtılır ve eritilir. Katı dispersiyon hazırlamada kullanılan taĢıyıcı örnekleri ġekerler Polimerler Dekstroz Polivinil Sukroz pirolidon Galaktoz Polietilen Sorbitol glikoller Maltoz Yüzey aktif maddeler Polioksietilen-propilen glikol kopolimerleri (Poloxamer® 188) Polioksietilenalkil Asitler Diğerleri Sitrik asit Pentaeritritol Süksinik Üre asit Üretan Hidroksipropil eterleri (Texafor® AIP) . çözücü uçurulduktan sonra kütle toz edilir. 4. Çözme yönteminde genellikle çözücü olarak kloroform. organik çözücü düĢük sıcaklıkta uçurulduğunda termal parçalanma olasılığının ortadan kalkmasıdır. Dezavantajı ise. Eritme-çözme yöntemiı Etkin madde uygun çözücüde çözülür. Yöntemin avantajı. Katı Dispersiyon Hazırlama Yöntemleri Katı dispersiyonları hazırlamak için genel olarak 3 farklı yöntem kullanılmaktadır. buz banyosunda karıĢtırılarak soğutulur. KatılaĢmıĢ kütle öğütülür ve elenir. Etkin maddenin ise suda zor çözünmesi.2. basitliği ve ekonomik olmasıdır. metanol veya bunların karıĢımları kullanılmaktadır. Çözme yöntemi: Etkin madde ile taĢıyıcının fiziksel karıĢımı organik çözücüde çözülür ve çözücü buharlaĢtmlarak uçurulur.1. suda iyi çözünmesi ve inert olması gereklidir. 183 Tablo 21. aseton. eritme ve çözme yönteminin avantaj ve dezavantajlarını birlikte taĢır. erime noktasına kadar dayanıklı olması. Eritme yönteminin uygulanabilmesi için.

3. 4. Katı Dispersiyon Sistemlerini Ġnceleme Yöntemleri Hazırlanan ürünlerle katı dispersiyon elde edilip edilemediğini. kristal Ģekilden amorf yapıya dönüĢüm.4. X-ıĢmı kırınım yöntemi Mikroskop yöntemi Spektroskopik yöntemler Çözünme hızı yöntemi Termodinamik yöntem ve diferansiyel tarama 184 21. erime noktalarını. 6.Mannitol metil selüloz Laktoz Metil selüloz Pektin Galaktomannan Deoksikolik asit Polisorbatlar (Tweenler) Sorbitan yağ asidi Siklodekstrinler esterleri (Spanlar) Katı dispersiyon hazırlamada kullanılan taĢıyıcılar. fiziksel. 21. Termal analiz yöntemleri • soğutma eğrisi yöntemi • çözülme-erime yöntemi • termomikroskop yöntemi • diferansiyel termal analiz (DTA) kalorimetresi (DSC) yöntemleri • bölgesel eritme yöntemi (Zon melting) 2. kristal durumlannı ve hangi tip bir katı dispersiyon olduğunu belirlemek için kullanılan temel yöntemler Ģunlardır: 1. kullanılan taĢıyıcıya ve saklama koĢullarına bağlı olarak yeniden kristallenme. 3. stabilite problemleri gösterebilirler. taĢıyıcının yapıya nem çekmesi nedeniyle kimyasal yapı değiĢiklikleri vb. kimyasal ve termal stabiliteleri iyi olmalı. 5. erime dereceleri düĢük olmalı (200°C'den düĢük olmalı). suda çözünmeli. Katı Dispersiyonların Stabilitesi Katı dispersiyonlar hazırlama yöntemine. nisbeten düĢük buhar basıncına sahip olmalı ve fizyolojik olarak inert olmalıdır. . renk değiĢimi.

5-16. 185 22. bunların hacimleri ve bunlara karĢılık gelen numaraları ġekil 22. Elde edilen kütle elenerek istenilen partikül büyüklüğüne ayrılır.1'de görülmektedir. mikrokapsül.0. Çözünürlük nedir ve nasıl artırılır? Farmasötik teknolojideki önemini belirterek yazınız. U. metanol:antılmıĢ su (95:5) karıĢımında tamamen çözülür. mikroküre. yine kontrolleri de ağırlık olarak yapılmaktadır. minitabletlerin yanısıra yarıkatılann konabildiği ve oral kullanım için tasarlanmıĢ katı dozaj formlarıdır. bağıl nemi %30-70 arasında olan ortamlarda ve nem geçirmeyen kaplar içinde saklanmaları gerekmektedir. Bu nedenle sert jelatin kapsüller içine doldurulacak toz kütlesinin düzenli bir akıĢ özelliği. Die KapsetGrundlagen.ÇalıĢma 21. W.30 0. SERT JELATĠN KAPSÜLLERĠN DOLDURULMASI VE UYGULANAN KONTROLLER Kapak ve gövde olmak üzere iki parçadan oluĢan. bu nemi koruyabilmeleri için sıcaklığı 15-25°C.95 0. 2.1.1. Technologie und Biopharmazie 1k 6k . Sert jelatin kapsüller hacim esasına göre doldurulmakta ancak içlerine konacak maddeler ağırlık olarak verilmekte. dar bir partikül çap dağılımı ve mümkün olduğunca küresel partikül Ģekillerine.37 0. Hacim (mi ) 1.37 0. içlerine toz..63 0. Sert jelatin kapsüller hacimlerine göre sekiz farklı büyüklükte üretilmektedir. Katı dispersiyonu hazırlanarak çözünürlüğünü artırabileceğiniz az çözünür etkin maddelere örnekler veriniz. granüle. Maddelerin küme dansiteleri ve miktarlarına bağlı olarak seçilmesi gereken kapsül numaraları [Fahrig. Ġçerdikleri nem miktarı %12. Sorular: 1..13 BBBbbb Kapsül No ono 00 o \ ?. 3.50. yani stabil küme özelliklerine sahip olmaları gerekmektedir. Furosemid Polivinilpirolidon (PVP-40) Hazırlama: Furosemid ve PVP. Çözücü 60°C'de su banyosunda uçurulup elde edilen kütle 50°C'de vakum altında 1 saat kurutulur ve öğütülür. mikropellet.0 olup. i 4 s ġekil 22. Laboratuvar koĢullarında bir maddenin katı dispersiyonunu hazırlayıp hazırlayamadığmızı nasıl test edebileceğinizi yazınız. Hofer.21 0.

95 0. inert dolgu maddeleri içinde seyreltilmeleri gerekmektedir.Wissenschaftliche Verlagsgesellscha.1'den hesaplanabilir.4 1330 952 700 518 420 294 182 1. laktoz. Örneğin küme dansitesi 1. 20th Ed.5 475 340 250 185 150 105 65 0. D. niĢasta. Kapsül dolum kartı [Limmer. pg. kalsiyum karbonat. bu iki noktanın birleĢtirilmesi ile 2 nolu kapsüle doldurulmasının uygun olacağı bulunmaktadır.7 665 476 350 259 210 147 91 0.3 0.2 1140 816 600 444 360 252 156 1. Kapsül Hacmi (mi) Küme 0. Seçimlerinde etkin madde ile geçimli olup olmadıkları değerlendirilmeli. herhangi bir seyreltmeye gerek göstermeyecek miktarda iseler küme dansiteleri hesaplanıp. Lippincott fVilliams & Wilkins.13 Dansitesi Kapsül Büyüklüğü (g/ml) 00 0 1 2 3 4 5 0.1 1045 748 550 407 330 231 143 1. 1983. (ed. küme dansiteleri belirlenerek etkin maddenin küme 187 .68 0.).6 570 408 300 222 180 126 78 0. 186 Sert jelatin kapsüller içine doldurulacak maddeler.858-893.5-50 mg) bu miktardaki maddenin fizyolojik etkiye sahip olmayan.einermodernen Arzneiform.21 0. Baltimore]. dibazik ve tribazik kalsiyum fosfat olabilir.8 g/cm3 olan bir etkin maddenin kapsül içinde bulunması gereken miktarı 700 mg ise Ģekilde yer alan küme dansitesi skalasından 1. mannitol.1'de maddelerin küme dansiteleri ve miktarlarına bağlı olarak seçilmesi gereken kapsül numaralan tablo Ģeklinde verilmektedir. kalsiyum sülfat dihidrat.3 285 204 150 111 90 63 39 0.83-111.37 0. Chapter 46. Bu yardımcı maddeler mikrokristal selüloz. Remington.4 380 272 200 148 120 84 52 0.3 1235 884 650 481 390 273 169 1.7 g)'ın iĢaretlenip. yine Ģekilde bulunan bir kapsüle doldurulması gereken ağırlık skalasmda 700 mg (0.5 1425 1020 750 555 450 315 195 Sert jelatin kapsüllerin içine doldurulacak etkin madde veya maddelerin miktarlan çok az ise (0.0 950 680 500 370 300 210 130 1.9 855 612 450 333 270 189 117 1. Tablo 22. ona göre hangi kapsül büyüklüğünün seçileceği ġekil 22. Stuttgart].8'e karĢılık gelen nokta.5 0.The Science andPractice ofPharmacy. pg.1. 2000.8 760 544 400 296 240 168 104 0.fi. Tablo 22.

m * e. Bunların yanısıra formülasyonlara akıĢ özelliklerini iyileĢtirmek üzere silisyum dioksit. A :Kapsüllerin üst-kapak kısmını ayıran ve sonra kapatan plaka. Bunun yanısıra küçük çaplı bir üretim için gerekli miktarda etkin madde bir mezüre alınıp doğrudan dolgu maddesi ile Vt' ye tamamlanabilir. Kapsül hacmi x kapsül adedi = Gerekli tozun hacim olarak miktarı (Vt) • Etkin madde (de. Me.m Ve m: Ġstenen kapsül adedine göre mezüre alınan etkin maddenin hacmi Vdm: Ġstenen toplam kapsül adedine göre ilave edilecek dolgu maddesinin hacmi 188 'dm v.dansitesine yakın olanlar tercih edilmelidir.2'de Ģematik olarak gösterilmektedir. 22. • Etkin madde ve yardımcı maddeler spatülle uygun Ģekilde kanĢtınldıktan sonra sert jelatin kapsüller içerisine doldurulur. metalik stearatlar. B/C:KapBül alt kıemını(hazneyi) muhafaza eden plakalar.m de. . stearik asit ve talk ilave edilebilir. Dolgu Maddelerinin Miktarlarının Belirlenmesi • Kullanılacak kapsül büyüklüğüne göre alabileceği hacim Ģekilden tespit edilir ve istenen kapsül adedine göre toplam hacim belirlenir. Eczane boyutunda üretimler için kullanılabilecek bir kapsül doldurma aleti ġekil 22.1.m) ve kullanılacak dolgu maddesinin küme dansiteleri (ddm) bir mezür kullanılarak hesaplanır (g/cm3) Etkin maddenin birim dozu x kapsül adedi = Gerekli etkin madde miktarı (Mem) Dolgu maddesinin küme dansitesinden gerekli kapsül adedi için ilave edilmesi gereken dolgu maddesi miktarı bulunur.

Mikrobiyal kalite tayini (EP5). sf.2. ÇalıĢma 22. Dolu kapsüller üzerinde kütle tekdüzeliği Avrupa Farmakopesine göre incelenerek sonuçlan kaydedilir. Parasetamol 30 kapsül hazırlayınız. Kütle tekdüzeliği (EP5). •\ s 1 S«rt jelatin kapsül doldurma ve kapatma aleti (Aponorm. Dolu Kapsüller Üzerinde Yapılan Kontroller • • • • • Ġçerik tekdüzeliği (EP5). Bir kapsül için ve istenen kapsül adedi için gerekli etkin madde ve dolgu maddesinin miktarları hem ağırlık hem de hacim olarak belirlenir. E t Aletin ana gövdesi. Dağılma testi (EP5).. Hazırlama: Size verilen kapsül büyüklüğüne göre doldurulması gerekli kütlenin toplam hacmi hesaplanır. 10 ml'lik mezür yardımıyla etkin madde ve dolgu maddesinin küme dansiteleri bulunur. Kullanılacak dolgu maddesi seçilir. 60 kapuülliık) . ġekil 22. Hesaplanan miktarda etkin madde ve dolgu maddesi uygun Ģekilde karıĢtırılıp kapsül doldurma makinasmda kapsüller içine doldurulur.TEB 6. Bölge Samsun Eczacı Odası Dergisi.0 :SıkıĢtırma plakası.1. Sorular: 1. Eczane boyutunda üretimler için kullanılabilecek bir kapsül doldurma aleti [Baykara T. Ocak 1987.75 g/ml ise hangi boyuttaki kapsül kullanılmalıdır ? 200 mg . Çözünme testi (EP5).22]. 189 22.2. Sert jelatin kapsüller içinde verilecek bir etkin maddenin teorik dolum ağırlığı 350 mg ve küme dansitesi 0.

2. Küme dansitesi 0.80 g/ml olan bir maddenin bir kapsül için dolum ağırlığı 500 mg olarak verilmiĢtir. Elinizde 0 numaralı kapsül varsa bu dolumu yapabilmek için dolgu maddesi kullanımına ihtiyaç varsa, bir kapsül için gerekli dolgu maddesi miktarını hesaplayınız. 3. Sert jelatin kapsüllerin doldurulmaları sırasında ortam sıcaklığı ve nemi nasıl olmalıdır? Yazınız. 4. Sert jelatin kapsüllerin saklanmaları sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Yazınız. 5. Sert jelatin kapsüllerin içine konamayacak maddeler nelerdir? Açıklayarak yazınız. 190 ÇalıĢma 22.2. Ramipril Prejelatinize niĢasta Kapsül no:4 ÇalıĢma 22.3. Metiltestosteron Mısır niĢastası Kapsül no: 4 22.3. Sert Jelatin Kapsüller Ġçine Sıvı ve Yarı-Katı (Semi-Solid Matrix) Materyallerin Doldurulması Sert jelatin kapsüller içine yumuĢak jelatin kapsüllerde olduğu gibi akıĢkan ve yarı katı maddelerin doldurulmasıdır. Kilitli sert jelatin kapsüllerin geliĢtirilmesi, kapsüllerin kap ve kapak kısımlarının dıĢtan bir bantla mühürlenmesini sağlayan tekniğin geliĢtirilmesi gibi faktörler bu teknolojinin ilerlemesini sağlamıĢtır. Sert jelatin kapsüller içinde sıvı veya yarı-katı matris Ģeklinde dozaj formlan olarak etkin maddelerin formülasyonlarınm geliĢtirilmesi Ģu amaçlarla uygulanmaktadır: • • Suda çözünürlüğü düĢük olan etkin maddelerin biyoyararlanımlannm artırılması, DüĢük erime noktasına sahip olan veya oda sıcaklığında sıvı olan maddelerin verilmesi, 10 mg y.m.

5mg y.m.

• DüĢük dozlu, yüksek potense sahip etkin maddelerin dozaj formlannm hazırlanmasında içerik tekdüzeliğine ulaĢma zorluğu ve çapraz bulaĢma problemlerinin önlenmesi, • • 191 Sert jelatin kapsüller içinde sıvı ve yarı-katı matris teknolojisinde kullanılabilecek yardımcı maddeler üç grup altında verilebilir: l.Sıvı yağlar (yerfıstığı yağı, zeytin yağı, soya yağı, susam yağı gibi) ve orta Neme duyarlı etkin maddelerin stabilitesinin artınlması, Etkin madde Ģahmının modifiye edilmesi.

zincir uzunluğuna sahip trigliseridler (Miglyol 810, 812 ve 820; Labrafac CC, PG; Lauroglycol FCC). 2.Yarı-katı lipofilik taĢıyıcılar ve lipofılik sıvı taĢıyıcılar için viskozite modifıye ediciler (setil alkol, setostearil alkol, gliseril behenat, gliseril palmitostearat, hidrojene sıvı yağlar, Aerosil, Gelucire'ler). 3.ÇözünürleĢtirici ajanlar, surfaktanlar, absorpsiyon artırıcılar, emülsifıye edici maddeler (yüksek HLB'ye sahip Gelucire tipleri, Molekül ağırlığı 4000'den büyük olan PEG'ler, Tween 80, Poloxamer F68). Sert jelatin kapsüller içinde yarı-katı matris tipi preparatlann imalatında iki yöntem söz konusudur: Tiksokap yöntemi: Etkin maddelerin yardımcı maddelerle tiksotropik özellikteki dispersiyonlannm hazırlanmasıdır. Bu dispersiyon karıĢtırılarak akıcı halde tutulurken kapsüller içine hacim olarak doldurulmaktadır. Dolum iĢleminden sonra sistem katılaĢarak sızmaya ve akmaya dirençli bir j el yapısı oluĢturmaktadır. Termokap yöntemi: Yardımcı maddeler ısı uygulanarak eritildikten sonra etkin madde ilave edilip karıĢtırılmakta ve bu karıĢım katılaĢmasına yakın bir sıcaklıkta kapsüller içine doldurulmaktadır. Bu iki yöntemin birarada kullanılması ile de yarı-katı matrisler hazırlanabilmektedir. ÇalıĢma 22.4. Ġbuprofen PEG-stearat Eudragit S-100 60.0 mg 37.4 mg 2.6 mg

192 Hazırlama: Termokap yöntemi ile hazırlanacak olan bu preparatta, PEG-stearat termostatlı bir su banyosu üzerinde erime noktasına kadar ısıtılır. Daha sonra içine polimer ve etkin madde ilave edilerek karıĢtırılır. Böylece elde edilen yarı katı matris kütlesi, içindeki dispers partiküllerin çökmesini önlemek üzere katılaĢmasına yakın bir sıcaklığa kadar soğutularak bir plastik enjektör içine boĢaltılır ve volumetrik olarak kapsüller içine doldurulur. ÇalıĢma 22.5. Oksprenolol HC1 Sıvı parafın CutinaHR Aerosil 200 Hazırlama: Tiksokap yöntemi ile hazırlanacak olan bu preparatta, formüldeki yardımcı maddeler bir su banyosu üzerinde karıĢtırılarak ısıtılır ve sonra oda sıcaklığına kadar soğutulur. Bu Ģekilde elde edilen tiksotropik jelin içine etkin madde ilave edilip karıĢtırılır. Bu karıĢım bir plastik enjektör içine boĢaltılır ve volumetrik olarak kapsüller içine doldurulur. 193 23. TABLETLER Tabletler etkin madde yanısıra ilacın özellikleri ve basıma yardımcı olmak üzere seçilen belirli yardımcı maddeleri içeren bir formülasyonun kompakt hale getirilmesi ve sıkıĢtırılması vasıtasıyla yapılan katı dozaj formlarıdır. Tabletler, kullanılan zımba/kalıp veya ekipmana bağlı olarak çeĢitli büyüklükte ve daire, oval, kare, üçgen, oblong gibi çeĢitli Ģekillerde üretilebilirler. Oral kullanım için tabletler Ģu Ģekilde sınıflandırılır (EP5): • KaplanmamıĢ tabletler • KaplanmıĢ tabletler • Efervesan tabletler • Suda çözünen tabletler • Suda dağılan tabletler • Ağızda dağılan tabletler • Mide ortamına dayanıklı tabletler (enterik tabletler) 50.0 46.5 1.5 2.0

• Modifiye salım sağlayan tabletler Tabletler uygun etkin madde salımı oluĢturmak, kabul edilebilir fiziksel ve mekanik özellikler sağlamak için ve imalatı kolaylaĢtırmak amacı ile çeĢitli yardımcı maddeler (eksipiyanlar) içermektedir. Dolgu maddeleri: Tabletin kütlesini artırırlar. Uygun dolgu maddelerinin seçimi için formülasyon geliĢimi sırasında etkin madde ile yardımcı maddeler arasında geçimsizlik olup olmadığı, etkin maddenin biyoyararlanımınm etkilenip etkilenmediği incelenmelidir. Çözünmeyen dolgu maddeleri: Kalsiyum sülfat dihidrat, kalsiyum fosfat dibazik ve tribazik, kalsiyum karbonat, niĢasta, modifiye edilmiĢ niĢastalar (karboksimetil niĢasta vs.) ve mikrokristal selüloz gibi. Çözünen dolgu maddeleri: Laktoz, sukroz, dekstroz, mannitol, sorbitol gibi. Bağlayıcılar: Granüle oluĢturmak üzere tozlan birarada tutan maddelerdir. Tablet basımı sırasında granülelerin birbirine bağlanmalarını sağlamak için gerekli kohezif özelliği oluĢtururlar. Bağlayıcılar, toz karıĢımına doğrudan ilave edilip bu karıĢım, su, alkol-su karıĢımı ile ıslatılarak granüle haline getirilebileceği gibi genellikle % 5-20 konsantrasyondaki sulu veya alkollü çözeltileri veya pastaları Ģeklinde de ilave edilebilirler. Yaygın olarak kullanılmakta olan bağlayıcılar Ģunlardır: NiĢasta, prejelatinize niĢasta, jelatin, akasya, sukroz, polivinil pirolidon, polivinil alkol, polietilen glikol, metil selüloz, sodyum karboksimetil selüloz, etil selüloz gibi. 194 Dağıtıcılar: Sulu ortama konulduklarında tabletlerin dağılmasını, granüller ve toz partiküllerine ayrılmasını sağlamak amacıyla tablet formülasyonuna ilave edilirler. Hazırlama esnasında granüle oluĢturulmasından önce toz karıĢımına veya daha sonra oluĢturulan granülelere karıĢtırılarak ilave edilebilirler. Dağıtıcılara örnek olarak niĢasta (Starch 1500), mikrokristal selüloz (Avicel), toz edilmiĢ selüloz (Elcema), sodyum niĢasta glikolat (Explotab, Primojel), guar reçinesi (Jaguar), aljinik asit, çapraz bağlı polivinil pirolidon (Kollidon CL, Polyplasdone XL ve XL10, Polyclar AT) ve çapraz bağlı sodyum karboksimetil selüloz (Ac-Di-Sol) verilebilir. Doğrudan tabletleme ajanları (DTA): Bu maddeler hem dolgu maddesi hem de bağlayıcı olmak üzere iki fonksiyona birarada sahip olan maddelerdir. Basılabilir olmaları ve uygun akıĢ özelliklerine sahip olmaları gerekmektedir. Bu maddeler: Laktozlar: Alfa laktoz monohidrat, Ludipress, Tablettose, Laktoz NF (anhidr), Laktoz Fast Flo. ġekerler: Nu-Tab, Di-Pac.

ġeker alkolleri: Sorbitol (Neosorb), mannitol (Mannitab), inozitol, ksilitol. Kalsiyum bileĢikleri: Kalsiyum sülfat (Compactrol, Celocal), dikalsiyum fosfat (Di-Cafos A), dikalsiyum fosfat dihidrat (Di-Cafos, Di-Tab, Emcompress), trikalsiyum fosfat (tri-Cafos), kalsiyum silikat (Cal Flo E). Selülozlar: Elcema, Avicel, Vitacel, Emcocel. Minör bileĢenler Lubrikantlar: Tabletlerin zımbalara yapıĢmasını önleyen, matris boĢluğu veya mühreden atılma kolaylığı sağlayan, zımbalar ve mühre arasındaki sürtünmeyi dolayısı ile aletlerin aĢınmasını önleyen ve zımba basıncının tablete eĢit olarak dağılımını sağlayan maddelerdir. Etkinlikleri partikül çaplan ve yüzey alanları, formüle ilave edilme Ģekli ve sırası, karıĢtırma süresi ile iliĢkilidir. Tabletlerin dağılma ve çözünme özelliklerini de tipleri, tablet basım kütlesi ile karıĢtırılma süreleri ve kullanılan miktarlarına bağlı olarak önemli derecede etkileyebilirler. 195 Lubrikantlar Ģunlardır: Hidrofob lubrikantlar: Metal stearatlar (Ca-, Mg-, Zn-stearatlar), stearik asit, hidrojene bitkisel yağlar, niĢasta, hafif sıvı parafın. Suda çözünen lubrikantlar: Sodyum benzoat, sodyum klorür, sodyum ve magnezyum lauril sülfat, polietilen glikol 4000 ve 6000, DL-lösin. Glidantlar: Tablet basımı anında matris boĢluğuna materyalin akıĢını kolaylaĢtıran ekstra küçük partiküllü, dansitesi düĢük maddelerdir. Silika tipli olanlar (Aerosil, Cab-O-Sil) en etkin glidantlardır. Diğerleri, metalik stearatlar, kalsiyum silikat, niĢasta ve Starch 1500, magnezyum karbonat, magnezyum oksit ve talktır. Antiadherentler: Basılacak partiküllerin zımba-matris yüzeylerine yapıĢıp yüzeyden parçacık kopmasını ve pürüzlü tablet yüzeyi oluĢmasını önlemek için kullanılırlar. Talk, kolloidal silisyum dioksit (Aerosil, Syloid, Cab-O-Sil), magnezyum stearat ve mısır niĢastası antiadherent olarak kullanılabilen maddelerdir. Diğer yardımcı maddeler: Renk maddeleri Tat ve koku vericiler Adsorbanlar Tampon maddeleri 23.1. Tablet Hazırlama Yöntemleri Tablet imalatında kullanılan yöntemler Ģu Ģekilde sınıflandınlabilir: I- Granülasyon yöntemi I-A- YaĢ granülasyon I-B- Kuru granülasyon

Briket tabletlerin kırılıp elenmesi (briket granüle) 5.I-B-l. KurutulmuĢ granülenin elenmesi ve kanĢtınlması 7. Tozların karıĢtırılması 3. YaĢ kütlenin 6-12 mesh elekten geçirilmesi 5. Tablet basımı A. Nemli granülenin kurutulması 6. Büyük. Etkin ve yardımcı maddelerin öğütülmesi . sert tabletlerin basılması (briket veya slug tablet) 4. Tablet basımı B.Doğrudan basım yöntemi 196 Farklı yöntemlerle tablet imalatında iĢlem basamaklan Ģunlardır: YaĢ granülasyon Kuru granülasyon Doğrudan basım 1. ıslatma 4. Etkin ve yardımcı maddelerin öğütülmesi 2. Tozlar ve bağlayıcı çözeltinin karıĢtınlması.Dönen silindirler arasında sıkıĢtırma (roller compaction) ile granüle hazırlanması II. Tozlann karıĢtınlması 3. Briket (slug) tabletlerden granüle hazırlanması 1. Dönen silindirler arasında sıkıĢtırma (roller compaction) ile granüle hazırlanması 1. Etkin ve yardımcı maddelerin öğütülmesi 2. Minör bileĢenlerle kanĢtırma 6.Briket (slug) tabletlerden granüle hazırlanması I-B-2.

2. Tozlann karıĢtınlması 3. Dönen silindirler arasında sıkıĢtırarak granüle hazırlanması ve elenmesi 4. Minör bileĢenlerle kanĢtırma 5. Tablet basımı 1. Etkin ve yardımcı maddelerin öğütülmesi 2. Tozlann kanĢtınlması 3. Tablet basımı 23.2. Tablet Basımı Tablet makinaları iki tiptir: Ekzantrik tablet makineleri: Üst ve alt zımba ile matris halkasından oluĢan tek bir zımba setini içerir. Tablet ağırlığı, alt zımbanın mühre içindeki en alt pozisyonu belirlenerek ayarlanırken, tablet sertliği üst zımbanın mühre içinde alacağı yol veya giriĢ derinliği ile ayarlanmaktadır. Bu makine ile dakikada yaklaĢık olarak 60 adet tablet basılabilir. Sayı, matris ve zımba çiftleri, üçlüleri kullanılarak dakikada 120-180 adet tablete kadar artırılabilir. Laboratuvar tipi makinedir. Ön formülasyon çalıĢmaları, küçük serilerin üretimi ve briket tablet basımında tercih edilir. Rotasyon tipi tablet makineleri: Ġki adet yatay olarak dönen dairesel tabladan üsttekinde üst zımbalar, alttakinde matris halkaları ve bunlara giren alt zımbalar bulunmaktadır. Bunlarda 12-73 adet zımba seti bulunabilir. Tablet sertliği, ekzantrik olanlardan farklı olarak hem alt hem de üst zımbalar tarafından basınç uygulanması ile sağlanmaktadır. Tablet ağırlığı ise alt zımbaların mühre içindeki pozisyonunun ayarlanması vasıtasıyla yapılmaktadır. Bu makineler endüstri tipi olup yaklaĢık olarak dakikada 500-17000 adet tablet basabılen yüksek hızlı makinelerdir. 23.3. Tabletler Üzerinde Yapılan Kontroller • BaĢlangıç maddelerin kontrolleri (teĢhis, saflık, potens, miktar tayini, katıların partikül büyüklüğü dağılımı ve Ģekli, nem tayini vb.), • ĠĢlem içi (in-process) ve ara ürün (tozlar veya granüleler, Bkz:sf. 179) kontrolleri, • BitmiĢ ürün kontrolleri Ģeklinde uygulanmaktadır. Tabletler üzerinde yapılan bitmiĢ ürün kontrolleri aĢağıda verilmektedir:

• Renk, görünüĢ, • Kalınlık kontrolü, • Nem içeriği tayini, • Ġçerik tekdüzeliği (EP5), • Kütle tekdüzeliği (EP5), • Kırılmaya karĢı direncin (sertlik) tayini (EP5), • Kırılganlık (friabilite) veya ufalanma-aĢınma tayini (EP5), 198 Dağılma testi (EP5), Çözünme testi (EP5), Mikrobiyal kalite tayini (EP5). ÇalıĢma 23.1. Parasetamol Tableti Compressi Paracetamolum Parasetamol NiĢasta Laktoz Jelatin çözeltisi (% 8 a/a) Glidant-lubrikant Formül 1 tablet içindir. Glidant-lubrikant karıĢımı: Talk NiĢasta Magnezyum stearat Kolloidal silisyum dioksit (Aerosil 200) Hazırlama: Parasetamol, niĢasta ve laktoz küp karıĢtırıcıda 15 dakika süreyle karıĢtırılır. Toz karıĢımı bir kürek yardımı ile planet karıĢtırıcıya alınır. Bir erlene jelatin çözeltisi konup erlenle birlikte tartılır. Planet karıĢtırıcıda toz 5 dakika karıĢtırıldıktan sonra üzerine, 10 ml'lik bir pipet yardımı ile, sıcak jelatin çözeltisinden azar azar ilave edilir. Çözeltinin homojen olarak dağılması için karıĢtırma iĢlemine devam edilir. KarıĢım hamur kıvamına gelince (parmaklar arasında sıkıĢtınldığmda dağılmamalı ve kompakt bir hale gelebilmeli) jelatin çözeltisi 50 40 8 2 0.250 g 0.100 g 0.050 g y.m. y.m.

ilavesine son verilir. Erlenle birlikte jelatin çözeltisi tekrar tartılıp kullanılan bağlayıcı çözelti miktarı kaydedilir. Elde edilen hamur plastik spatüller yardımı ile bir plastik kaba alınır. 1.25 mm gözenek çaplı elek takılmıĢ salınımlı granülatöre boĢaltılır ve granülatör orta hızda çalıĢtırılır. OluĢan granüle üzeri kağıtla kaplı tepsiler 199 üzerine ince bir tabaka halinde yayılarak 50°C'de kurutulur. KurutulmuĢ granüle, 1.00 mm gözenek çaplı elek takılmıĢ granülatörden geçirilir. Glidant-lubrikant karıĢımından tartımın % 3'ü kadar ilave edilir. Bu karıĢım küp karıĢtırıcıda 20 rpm'de 10 dakika karıĢtınlıp kürek yardımı ile bir plastik kaba alınır. Ġçinde 250 mg parasetamol olacak Ģekilde 1 tablet ağırlığı hesaplanır. Basım kütlesi kürekle besleme hunisine konup hesaplanan ağırlık için alt zımba konumu ve istenen sertlik için de üst zımba konumu ayarlanarak basıma geçilir. Hazırlanan tabletler kabına konarak uygun Ģekilde etiketlenir. Tabletler üzerinde daha önce belirtilen kontroller yapılır ve sonuçlar tablo halinde gösterilir. Sorular: 1. 2. 3. 4. 5. Bu üretimde kullandığınız yöntem hangisidir? Kaç gram jelatin çözeltisi kullandınız? Bu miktar kaç gram jelatine karĢılık gelmektedir? Teorik kütle kaç gramdır? Hazırladığınız kütle (pratik kütle) kaç gramdır? Kaç gram glidant-lubrikant ilave ettiniz? 250 mg Parasetamol içeren bir tabletin ağırlığı ne kadardır?

6. Elinizdeki basım kütlesinden her biri 250 mg Parasetamol içeren kaç tablet basabilirsiniz? Hesaplayınız. 7. Hazırladığınız granülenin nem miktarını tayin ederek sonucu yorumlaymız.

ÇalıĢma 23.2. Sodyum Novamin Sülfonat (Novaljin) Tablet Compressi Natrii Novamin Sulfonas Sodyum novamin sülfonat Laktoz Patates niĢastası Jelatin çözeltisi (% 10 a/a) Magnezyum stearat 0.500 g 0.040 g 0.060 g y.m. %1

Aerosil 200:NiĢasta (0.5:9.5) Formül 1 tablet içindir. 200 Hazırlama:

%2

Patates niĢastası, laktoz ve sodyum novamin sülfonat küp karıĢtırıcıda 15 dakika karıĢtırılır. Toz karıĢımı bir kürek yardımı ile sigma karıĢtırıcıya alınır. Bir erlene jelatin çözeltisi konup erlenle birlikte ağırlığı belirlenir. Sigma karıĢtırıcıda 5 dakika karıĢtırıldıktan sonra tozun üzerine 10 ml'lik bir pipet yardımı ile azar azar sıcak jelatin çözeltisinden ilave edilir. Çözeltinin homojen olarak dağılması için karıĢtırma iĢlemine devam edilir. KarıĢım hamur kıvamına gelince jelatin çözeltisi ilavesine son verilir. Erlenle birlikte jelatin çözeltisinin ağırlığı tekrar belirlenip kullanılan bağlayıcı çözelti miktarı kaydedilir. Elde edilen hamur plastik spatüller yardımı ile bir plastik kaba alınır. 1.25 mm gözenek çaplı elek takılmıĢ salınımlı granülatöre boĢaltılır ve granülatör çalıĢtırılır. OluĢan granüle üzeri kağıtla kaplı tepsiler üzerine ince bir tabaka halinde yayılarak 50°C'de kurutulur. KurutulmuĢ granüle, 1.00 mm gözenek çaplı elek takılmıĢ granülatörden geçirilir. 10 g'ı alınıp nem oranı tayin edilir. Granüle 50°C'de tekrar kurutulur. 10 g'ı alınıp nem oranı tekrar tayin edilir. Granüle tartılıp küp karıĢtırıcıya konur. Kütlenin % 2'si kadar Aerosil-niĢasta karıĢımı ilave edilir. Küp karıĢtırıcıda orta hızda 5 dakika karıĢtırılır. Üzerine magnezyum stearat ilave edilip 3 dakika daha karıĢtırılır. Bu karıĢım kürek yardımı ile bir plastik kaba alınır. Ġçinde 500 mg sodyum novamin sülfonat olacak Ģekilde 1 tablet ağırlığı hesaplanır. Basım kütlesi kürekle besleme hunisine konup, hesaplanan ağırlık için alt zımba konumu ve istenen sertlik için de üst zımba konumu ayarlanarak basıma geçilir. Basım esnasında zaman zaman 5'er tablet olarak ağırlık ve sertlik tayinleri yapılır. Hazırlanan tabletler kabına konup uygun Ģekilde etiketlenir. Tabletler üzerinde daha önce belirtilen kontroller, yapılır ve sonuçlar tablo halinde gösterilir. Sorular: 1. 2. 3. 4. 5. Bu tableti hazırlamak için hangi yöntemi kullandınız? Kaç gram jelatin çözeltisi kullandınız? Bu miktar kaç gram jelatine karĢılık gelmektedir? Teorik kütle kaç gramdır? Hazırladığınız kütle (pratik kütle) kaç gramdır? Kaç gram glidant-lubrikant ilave ettiniz? 500 mg Novaljin içeren bir tabletin ağırlığı ne kadardır?

6. Elinizdeki basım kütlesinden her biri 500 mg Novaljin içeren kaç tablet basabilirsiniz? Hesaplayınız. 201 7. Hazırladığınız granülenin nem miktarını tayin ederek sonucu yorumlaymız.

ÇalıĢma 23.3. Aspirin- Fenasetin-Kafein Tableti Compressi Acidum Acetyl Salisylicum-Phenacetinum-Coffeinum Kafein Fenasetin Mısır niĢastası NiĢasta müsilajı (% 10 a/a) Aspirin Glidant-lubrikant Formül 1 tablet içindir. Hazırlama: Kafein, fenasetin ve mısır niĢastası küp karıĢtırıcıda 15 dakika süre ile karıĢtırılır. Toz karıĢımı bir kürek yardımı ile sigma karıĢtırıcıya alınır. Sigma karıĢtırıcıda 5 dakika karıĢtırıldıktan sonra tozun üzerine azar azar niĢasta pastasından ilave edilir. KarıĢım hamur kıvamına gelince 1.25 mm gözenek çaplı elek takılmıĢ salmımlı granülatörden geçirilir. OluĢan granüle hava akımlı etüvde 40-50°C'de kurutulur. Bu kez 1.00 mm gözenek çaplı elek takılmıĢ salınımlı granülatörden geçirilir ve tartılır (P). Tartılan aspirin 20 mm'lik zımba ile tablet makinesinde basılır. Basılan bu briket (slug) tabletler granülatörde kırılarak granüle haline getirilir. Her bir tabletteki etkin maddelerin yukarıdaki formülde verilen miktarlarda olması için gereken hesaplar yapılır. Hesaplanan miktarda aspirin granülesi (A) yaĢ yöntemle hazırlanmıĢ olan granüleye (P) ilave edilir. Toplam granül miktarının (P+A) % 2'si kadar glidant-lubrikant ilave edilir ve küp karıĢtırıcıda 15 dakika karıĢtırılır. Basım kütlesi kürekle besleme hunisine konur, hesaplanan ağırlık için alt zımba konumu ve istenen sertlik için de üst zımba konumu ayarlanarak basıma geçilir. Hazırlanan tabletler kabına konarak uygun Ģekilde etiketlenir ve teslim edilir. 202 Hesaplama: 1. Ġlave edilecek aspirin granülesi miktarının hesaplanması: 1000 tablet için gerekli teorik miktarlar aĢağıda verilmektedir. Kafein Fenasetin 50 g 200 g 0.050 g 0.200 g 0.100 g y.m. 0.200 g y.m.

i ■ -i 200. Bir tablet ağırlığı = 50 + 200 + —M+ 100+ 200 ||l 100 x1 1000 (Teorik kütleden hareketle hesaplanmaktadır.lubrikant (teorik) =----. Aspirin niçin diğer etkin maddelerle beraber granüle haline getirilmiyor? Hesabınızı ayrıntılı olarak gösteriniz.2.1.550 +-----M 1001 100 Teorik kütle (T) = 50 + 200 + 100 +—M 100 (Kafein-fenasetin içeren granüle için) „ ıv . A 100 2. 2.lubrikant (pratik) =-----(P + A) 100V . Glidant .Mısır niĢastası 100 g NiĢasta müsilajı (% 10 a/a) M Aspirin 200 g Glidant .) Sorular: 1. 2 ( 2 3. Tablet basım kütlesi = (P + A) +-----(P + A) = (P + A) 1 +----v } ıoov ' { ıoo 4. Her bir maddeden ne kadar tarttınız? 2. .P Gerekli aspirin granülesi miktarı =-------2 2. Kaç gram niĢasta müsilajı harcadınız? .

ÇalıĢma 23.70 % 1. Sigma karıĢtırıcıda 5 dakika karıĢtırıldıktan sonra tozun üzerine 10 ml'lik bir pipet yardımı ile sıcak jelatin çözeltisinden azar azar ilave edilir.00 % 0.50 .5. Benzokainli Emme Tableti Trochiscum Benzocainum Benzokain ġeker (ince toz edilmiĢ) Polietilen glikol 6000 (toz) Mısır niĢastası Jelatin çözeltisi (% 15 a/a) Tat ve koku verici Polietilen glikol 6000 (toz) Stearik asit (toz) Formül 1 tablet içindir. Erlen ve pipetle birlikte jelatin çözeltisinin ağırlığı tekrar belirlenip kullanılan bağlayıcı çözelti miktarı hesaplanır. PEG 6000 ve mısır niĢastası küp karıĢtırıcıda 20 rpm hızda 30 dakika süre ile karıĢtırılır.55 g 0.4. Formülde verilen miktarlarda etkin maddeleri içerecek bir tabletin ağırlığı ne olmalıdır? 2. toz edilmiĢ Ģeker. Hazırlama: Benzokain.m. Bir erlene jelatin çözeltisi konup erlenle ve 10 ml'lik pipetle birlikte ağırlığı belirlenir.4. Toz karıĢımı bir kürek yardımı ile sigma karıĢtırıcıya alınır. Basıma hazır kütleden kaç adet tablet basabilirsiniz? 3.3. Elde ettiğiniz toplam granüle karıĢımına (P+A) ne kadar glidant-lubrikant koydunuz? 2.01 g 0.06 g y.2. Hazırladığınız tabletlerin çap ve kalınlıklarını ölçüp sonuçlarını yazınız.6. YaĢ granülasyon yöntemi ile hazırladığınız granüle (P) kaç gram 203 geldi? Buna ilave edeceğiniz aspirin kuru granülesi ne kadar olmalıdır? 2. 0. Çözeltinin homojen olarak dağılması için karıĢtırma iĢlemine devam edilir. % 0. KarıĢım hamur kıvamına gelince jelatin çözeltisi ilavesine son verilir.10 g 0.

dağılma ve ağırlık sapması kontrollerini yapınız.2 mm) takılmıĢ granülatörden geçirilir. bir numara küçük gözenek çaplı elek (1. standart sapma ve bağıl sapma değerlerini hesaplayınız ve sonuçlan yorumlayınız. vinilpirolidon-vinilasetat kopolimeridir. Bir tabletin ağırlığını nasıl hesapladığınızı gösteriniz.5. Sonuçlan bir tablo haline getirerek ortalama. Basım esnasında zaman zaman 5'er tablet alınarak ağırlık ve sertlik tayinleri yapılır.0 oranında nem kalıncaya kadar kurutulan granüle (nem miktarı tayin edilmeli). Küp karıĢtırıcıda 20 rpm hızda 15 dakika karıĢtırılır.Elde edilen hamur plastik spatüller yardımı ile bir plastik kaba alınır. Hazırlanan tabletler kabına konarak uygun Ģekilde etiketlenir ve teslim edilir.6 mm gözenek çaplı elek takılmıĢ granülatör çalıĢtırılır. Kollidon VA 64. Tartım sonucu bulunan miktarın yani pratik kütlenin % l'i kadar polietilen glikol 6000. Ağız içinde kullanılan diğer tablet türlerini de yazarak bunların birbirleri arasındaki farklan belirtiniz. % 0.7'si kadar tat ve koku verici madde ilave edilir. YaklaĢık % 0. Basım kütlesi kürekle besleme hunisine konup. Salınımlı granülatöre boĢaltılır ve 1.5-1. .5'i kadar stearik asit ve % 0. ÇalıĢma 23. OluĢan granüle üzeri kağıtla kaplı tepsiler üzerine ince 204 bir tabaka halinde yayılarak 50°C'de kurutulur. çap. hesaplanan ağırlık için alt zımba konumu ve istenen sertlik için de üst zımba konumu ayarlanarak basıma geçilir. Vitamin C (Askorbik asit) Çiğneme Tableti Askorbik asit Sukroz (kristal) Avicel PH 101 Kollidon VA 64* Magnezyum stearat 500 g 850 g 575 g 60 g 15 g Formül 1000 tablet içindir. Hazırladığınız tabletler üzerinde sertlik. Granüle tartılıp küp karıĢtırıcıya konur. Sorular: 1. 4. Ġçinde 10 mg benzokain olacak Ģekilde 1 tablet ağırlığı hesaplanır. kalınlık. 2. Formülde yer alan her bir maddenin görevini açıklayarak emme tabletlerinin formülasyonları sırasında baĢka hangi yardımcı maddelerin alternatif olarak kullanılabileceğini belirtiniz? 3.

0 mg 110. ÇalıĢma 23.0 % 0. sonra glidant ilave edilerek 5 dakika karıĢtırılır.0 mg % 1. Toz karıĢımı kürekle tablet makinesinin besleme kabına konup hesaplanan ağırlıkta ve yeterli sertlikte basılmak üzere alt ve üst zımbalar ayarlanır ve basıma geçilir.205 Hazırlama: Tüm bileĢenler 0. ağırlık ve dağılma kontrolünü yapınız ve sonuçların ortalama. Hazırlama: Aspirin. Hazırladığınız tabletlerin sertlik. Hazırlanan tabletler kabına konarak uygun Ģekilde etiketlenir ve teslim edilir.6. 2. mikrokristal selüloz ve patates niĢastası küp karıĢtırıcıda 20 dakika karıĢtırılır.0 mg 30. Aspirin Tablet Aspirin Mikrokristal selüloz (Avicel PH 101) Patates niĢastası Gliserin palmitostearat (Precirol ATO 5) Kolloidal silisyum dioksit (Aerosil 200) Formül 1 tablet içindir. KarıĢım bir kürek yardımı ile bir plastik kap içine alınır. 300. Sorular: 1. Basılan tabletler kabına konarak uygun Ģekilde etiketlenir ve teslim edilir. Formülasyonda yer alan her bir maddenin fonksiyonunu açıklayınız.250 mm'den küçük olacak Ģekilde) ilave edilerek 1 dakika. 1 tablet ağırlığı hesaplanır. 2. Aspirin tabletlerin basımında uyguladığınız tabletleme yöntemi nedir? Formülasyonda yer alan her bir maddenin görevim yazınız. Bu toz karıĢımının üzerine önce lubrikant (partikül irilikleri 0. Kollidon'un bu formülasyonda ne amaçla kullanıldığını yazınız. Toz karıĢım kürekle tablet makinesinin besleme kabına konup hesaplanan ağırlıkta ve istenen sertlikte basmak üzere alt ve üst zımbalar ayarlanır ve basıma geçilir.8 mm gözenek çaplı elekten geçirilir. Sorular: 1.5 . Bir tabletin ağırlığını ve içerdiği etkin madde miktarını hesaplayınız. 3. standart sapma ve bağıl sapma değerlerini hesaplayınız. Küp karıĢtırıcıda 15 dakika süre ile karıĢtırılır.

Hazırladığınız tabletlerin dağılma süresini belirleyiniz ve sonucu farmakopeye (USP veya EP) uygunluk açısından yorumlaymız. standart sapma ve bağıl sapma değerlerini hesaplayınız. ağırlık ve dağılma kontrolünü yapınız ve sonuçların ortalama. laktoz monohidrat ve Kollidon 30 içermektedir. Ludipress LCE. Hazırlama: Tüm bileĢenler 0. ÇalıĢma 23. Küp karıĢtırıcıda 15 dakika süre ile karıĢtırılır. Hazırlanan tabletler kabına konarak uygun Ģekilde etiketlenir ve teslim edilir. Aspirin . Bu tableti eme yönteminde kullanılacak yardımcı maddelerin özellikleri neler olmalıdır? 4. Sorular: 1. Ludipress gibi bir maddenin bu formülde sağlayacağı yararı farmasötik teknoloji açısından yorumlaymız. 3. Toz karıĢımı kürekle tablet makinesinin besleme kabına konup hesaplanan ağırlıkta ve yüksek sertlik değerinde basmak üzere alt ve üst zımbalar ayarlanır ve basıma geçilir. formülasyon bileĢenleri.Vitamin C Efervesan Tableti Asetilsalisilik asit Askorbik asit Ludipress LCE* Sitrik asit (kristal) Sodyum bikarbonat Polietilen glikol 4000 400 g 250 g 600 g 300 g 600 g 90 g Formül 1000 tablet içindir. 5. 2. Bu örneğe alternatif olarak baĢka hangi maddeleri ne amaçla önerirsiniz? Yazınız. Hazırladığınız tabletlerin sertlik. Efervesan tabletlerin üretiminde. Bir tabletin ağırlığını ve içerdiği etkin maddelerin miktarını hesaplayınız.206 3.8 mm gözenek çaplı elekten geçirilir. 4. 207 . Formüldeki maddelerin ne amaçla kullanıldığını yazınız. basım ve çevre koĢulları açısından dikkat edilecek noktalar nelerdir? Yazınız.7.

Ġn vitro çözünme hızı testleri. Apparatus 2) yöntemi. pH'sı. KATI ĠLAÇ ġEKĠLLERĠNDEN ETKĠN MADDE ÇÖZÜNME HIZI DENEYĠ Oral yolla verilen katı bir dozaj formundan etkin maddenin absorpsiyonu. Bu durum çözünürlüğü düĢük etkin maddeler için önemlidir. DeğiĢik dozaj formlarından etkin madde açığa çıkıĢ hızı tayinleri için geliĢtirilmiĢ farklı yöntemler bulunmaktadır. Kullanım ruhsatı alan bir ilacın farmakopelerde yer alan çözünme testi ile ilgili gereksinimleri karĢılaması gerekmektedir. Ġn vivo ortamda çözünen etkin madde gastrointestinal kanaldan hemen absorbe edilir. Örn: Cs=10 mg/ml olduğunda. • Formülasyon. sürekli akıĢ hücresi (flow-through celi. gibi) belirlenmesi için etkin maddenin çözünürlüğü. disk üzerinde palet (paddle över disk. Ġn vitro çözünme deneyinde önemli bir faktör sink koĢulun sağlanmasıdır. döner silindir (cylinder. • Yeni formülasyonların geliĢtirilmesi • Bir ilacın seriden seriye kalite güvenliğinin kontrolü • Stabilite değerlendirmesi. Bu adımlardan ilk ikisi olan etkin maddenin salımı ve çözünmesi kritik faktörlerdir ve bu nedenle in vitro çözünme hızı tayini. Farmakope monograflarmda belirtilmemiĢ bir preparatm çözünme testi yöntemi ve koĢullarının (çözünme ortamı bileĢimi. çözünmesi veya fizyolojik koĢullar altında çözünür hale gelmesi ve gastrointestinal sistemden permeabilitesine bağlıdır. preparatın vücuda tatbik edileceği bölge ve özellikleri. Bunların ötesinde yasal bir zorunluluktur. Apparatus 7) yöntemi USP 27'de yer alan yöntemlerdir. Bunun sonucunda ortamdaki konsantrasyon yükseleceğinden etkin maddenin 208 çözünmesi yavaĢlayabilir. permeabilitesi gibi bilgilerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Sink koĢula göre çözünme deneyinde herhangi bir t zamanında çözünmüĢ etkin madde konsantrasyonu (Ct). Apparatus 3) yöntemi. 2 mg/ml'den fazla olmamalıdır. stabilitesi. in vivo performansın önceden tahmini için uygun bir gösterge olabilmektedir. bu etkin maddenin dozaj formundan açığa çıkması. Böylece etkin maddenin gastrointestinal kanalda konsantrasyonu yükselmez. Apparatus 1) yöntemi. palet (paddle. Ġn vivo koĢullara uygunluk açısından sink koĢulun olup olmadığı incelenmelidir. ortamın karıĢtırılma hızı.2 Cs).24. Apparatus 6) yöntemi ve aĢağı yukarı hareket eden örnek tutucu (reciprocating holder. . iyonik direnci. ortamda herhangi bir t anında bulunan konsantrasyon. Apparatus 5) yöntemi. Ġn vitro deneyde ise çözünen etkin madde yine ortamda kalır. (Ct< 0. aĢağı yukarı hareket eden silindir (reciprocating cylinder. Apparatus 4) yöntemi. bu etkin maddenin ortamdaki çözünürlüğünün (Cs) %20'sini geçmemelidir. imalat iĢlemi imalat yeri ve imalat iĢleminin seri hacmindeki bazı değiĢiklikler sonrasında ürün kalitesi ve performansının devamlılığının belirlenmesi için uygulanmaktadır. Sepet (basket. ortam havasının alınması vb.

Hixson-Crowell Küpkök Kanunu Hixson ve Crowell aĢağıdaki varsayımlara bağlı olarak 'küpkök kanunu' nu geliĢtirmiĢlerdir: . seri içi ve seriler arası çözünme değiĢiminin veya stabilitenin incelenmesi gibi) elde edilen çözünme profilleri karĢılaĢtınlabilmektedir. Farklı teorilere dayanan bu modeller genellikle doğrusal bir eĢitlik Ģeklindedir ve etkin maddenin dozaj formundan çıkıĢ mekanizmasını tanımlamaktadır. 24. Birinci derece kinetikte. zamana bağlı olarak çözünen etkin madde miktarı üssel Ģekilde azalmaktadır. Çözünme verileri bu eĢitliklere uygulanarak lineer regresyon yapılmakta ve doğrusal denklemin m (eğim). Klasik dozaj formlarının çoğu bu çözünme mekanizmasını göstermekte ve uzatılmıĢ salım yapan formülasyonlar da bu tip çözünme iĢlemine uyum sağlamaktadır. Ayrıca bu parametreler çözünme profillerinin karĢılaĢtırılması için kullanılmaktadır. Çözünme profilleri ve çözünme verileri (zaman-çözünen etkin madde miktarları) değerlendirilerek . Birinci Derece Kinetik Bu kinetiğe göre hız ifadesi Ģu eĢitlikle verilmektedir: lnC = lnC0 . Bu kinetiğe göre dozaj formundan herbir zaman aralığında çözeltiye geçen etkin madde miktarı sabit olmaktadır.Belirli koĢullar altında yapılan bir çözünme testi sonucunda etkin maddenin dozaj formundan çözünme profili.2. Sıfır Derece Kinetik Sıfır derece hız ifadesi aĢağıdaki eĢitlikle verilmektedir: C = Co. Çözünme verilerinin değerlendirilmesi için farklı matematiksel modeller bulunmaktadır.Salım hızının değiĢtirildiği pek çok dozaj formunda. bu parametrelerden belirlenmektedir. özellikle kontrollü salım / uzatılmıĢ salım yapan formlarda asıl olarak bu tip çözünme kinetiğine uyum sağlanması hedeflenmektedir. Etkin maddenin çözünmesinin hangi modele uyum gösterdiği.kot C :t anında çözünmeden kalan etkin madde miktarı Co: BaĢlangıçtaki etkin madde miktarı ko: Sıfır derece çözünme hız sabitesi t : Zaman 209 Sıfır derece kinetikte t'ye karĢı C değerleri grafiğe geçirildiğinde eğimi k0 olan bir doğru elde edilmektedir.1.3.kt C :t anında çözünmeden kalan etkin madde miktarı Co :BaĢlangıçtaki etkin madde miktarı k :Birinci derece çözünme hız sabitesi t : Zaman lnC değerleri t'ye karĢı grafiğe geçirildiğinde eğimi k olan bir doğru elde edilmektedir. zamana karĢı çözünen kümülatif (yığılmalı) etkin madde miktarının ölçülmesiyle oluĢturulmaktadır. 24. imalat yöntemi veya yerinin değiĢmesi. 24. etkin maddenin dozaj formundan çözünme mekanizması belirlenmekte ve sayısal parametreler elde edilmektedir. n (kesiĢim) değerleri ve doğrusallık derecesini gösteren r2 (determinasyon katsayısı) değerleri hesaplanmakta ve istatistiksel olarak değerlendirilmektedir. böylece aynı etkin maddenin farklı durumlar için (örn: formülasyon geliĢimi / değiĢimi.

olan bir doğru elde edilmektedir. b) Çoğunlukla küresel Ģekilde olan katı partikül çözünme iĢlemi süresince Ģeklini korur. c) Çözünen partikülün belirli bir geometrik Ģekilde olması gerekmez ve dolayısıyla ağırlık dıĢında diğer ölçümlerin yapılması gerekmez. farklı yüzeylerden çözünme hızlarındaki farklılıklar önemsizdir. çünkü tümü. Bu eĢitlik. . ortalama bir hız oluĢturmak üzere birleĢtirilmiĢ bir iĢleme katkıda bulunmaktadır. özellikle partiküler ilaç Ģekilleri için uygun olmaktadır. xd ve p parametreleridir. Sistemi tanımlayan iki önemli parametre.Weibull Dağılımı Çözünme verilerinin doğrusallaĢtırılması ve parametrelerle tanımlanması amacıyla uygulanan diğer bir modeldir.dak Ta:Etkin maddenin % 63. Doğrunun eğimi p ve ordinat kesiĢimi . P parametresi orijinal çözünme profillerinin Ģekillerini sayısal olarak karakterize etmektedir.dak Bu eĢitlikte x = logt ve y =log[ ln(l/l-Q)] 'dir.Wı.a) Çözünme iĢlemi partikülün yüzeyine dik olarak gerçekleĢir ve katının yüzey alanının tamamına karĢı. 210 Bu kanuna göre çözünme hızı eĢitliği Ģu Ģekildedir: Wo :BaĢlangıçtaki etkin madde miktarı W :t anında çözünmeden kalan etkin madde miktarı k4 :Spesifik çözünme hızı sabitesi t : Zaman Wo" 3 . e) Partikülün etrafında yoğun bir karıĢtırma söz konusudur. 24.4. d) Bu koĢullar altında. 3 değerleri t'ye karĢı grafiğe geçirildiğinde eğimi lc. log[ln(l/l-Q)] = plogr-plogtd Q :Çözünen etkin madde % 'si P : ġekil faktörü t: Zaman . karıĢtırılma etkisi esas olarak aynı derecededir.piogxd 'dir.2'sinin çözünmesi için geçen süre . böylece bu bölgede difüzyonun yavaĢlamasına neden olacak Ģekilde durağan bir sıvı tabakası oluĢmamaktadır. Zamana (t) karĢı çözünen etkin madde yüzdelerinin (%F) grafiğe geçirilmesi ile elde edilen farklı eğrilerin P değerleri vasıtasıyla karĢılaĢtırılması aĢağıdaki Ģekilde gösterilmektedir.

Higuchi.Higuchi EĢitliği Etkin madde salımı değiĢtirilmiĢ dozaj formlarının çoğu bir matris sistemi Ģeklindedir.2 -"" // V. T. 24. r —^TBf ____—" -—-■" ■— . 100 200 J00 Zaman P > 1 olması baĢlangıçta yavaĢ etkin madde Ģahmını takiben hızla bir platoya ulaĢılması Ģeklinde oluĢan çan eğrilerini tanımlamaktadır. p < 1 olduğunda ise baĢlangıçta hızlı etkin madde Ģahmını takiben basit birinci derece eğri ile uyumlu hızda platoya ulaĢılması söz konusudur.211 100 Yo) 80 60 40 20 /> 0 0. kontrollü salım yapan katı matrisler içinde disperse edilmiĢ etkin maddelerin salım hızlarını belirleyen matematiksel ılĢkileri teorik olarak incelemiĢtir. ■ — .5. Salman etkin madde miktarı zamanın kareköküne karĢı grafiğe geçirildiğinde. eğer etkin madde 212 salımı difüzyon kontrollü ise eğimi k sabitine eĢit olan bir doğru elde edilmektedir. EĢitlik aĢağıdaki Ģekilde uygulanmaktadır: ı/2 = kt Q : t zamanında salman etkin madde miktarı k : salım hızı sabiti t : zaman Bu eĢitlik 'karekök kanunu' olarak bilinmektedir.

1.Fark Faktörü ve f2 .2. 24.3. Deneyin yapılıĢı Çözünme ortamından (0. Kalibrasyon eğrisi Etkin maddenin çözünme ortamı içindeki konsantrasyonları bilinen çözeltileri kullanılarak uygun Ģekilde çizilir. Belirli zaman aralıklarında. 15.. önceden numaralandırılmıĢ tüpler içine alınacaktır.7. 10. 24. değerleri 0-15 arasında ve f2 değerleri 50-100 arasında olmalıdır.: referans formülün t anında çözünme %'si Tt: test formülün t anında çözünme %'si n : çözünme sırasında numune alma zamanlarının sayısı Çözünme profillerinin benzer olarak kabul edilmesi için f.7. 20.7. 30'uncu dakikalarda 5'er mi örnek. Etkin madde miktar tayini Tayini yapılacak etkin maddeye bağlı olarak kullanılacak yöntem saptanır.5 fi : fark faktörü f2 : benzerlik faktörü R.7. Sonra küvetin içine bir tablet atılarak ve zamanı saptanarak deneye baĢlanır.4. Deneysel Bölüm Yöntem : Döner Palet Yöntemi 213 24. 214 24. t=l -0. 24. 25. enjektörle belirli hacimde örnekler alınır (bu çalıĢmada 5. VERĠLERĠN TABLO HALĠNE GETĠRĠLMESĠ . Ġki Çözünme Profilinin KarĢılaĢtırılması Ġçin fi .7. uygun bir miktar tayini yöntemi ile belirlenir.Benzerlik Faktörü Biri test diğeri referans olmak üzere iki formülasyondan birim zamanda çözünen etkin madde %'lerinin arasındaki farb / benzerliği değerlendirmek için iki eĢitlik önerilmiĢtir.6.) Her örnek alındıktan sonra alman hacim kadar çözünme ortamı küvete ilave edilir. Örneklerin içerdiği etkin madde.24.1 N HC1 çözeltisinden) 900 mi alarak küvetin (çözünme kabının) içine koyulur ve sıcaklığı 37°C'ye ulaĢıncaya kadar beklenir.

fonksiyonel olarak tamamlanmıĢ bir f ve f2 faktörlerine göre ne sonuç buldunuz yazınız. neden? 2. Tabletinizden etkin maddenin çözünmesi hangi modele uyuyor.F CiXSFx5 CnxSF x900 l'cixSFx5 + CnxSF ' 2 3 4 CnxSFx900 5 % çıkan % kalan 15 2 10 3 15 4 20 5 25 6 30 ': Etkin maddenin kalibrasyon eğrisinin denkleminde A değerleri yerine konarak hesaplanır. 4. 2: Seyreltilen çözelti hacmi/örnek hacmi 3: 5 mi örnek içindeki etkin madde miktarı (|j.n T (dak) A r S. 3. 3.5. Sonuçların değerlendirilmesi 1. 4. FARMASÖTĠK DOZAJ FORMLARININ KAPLANMASI Farmasötik katı dozaj formlarının. . Sorular: 1.g) 5: Çözünme ortamından önceki t zamanlarında 5 mi örnek içinde çekilen etkin madde miktarlan bir sonraki t anında çözünme ortamındaki etkin madde miktarına ilave edilir. Bu çözünme verilerinden kendi grubunuzunki referans. Çözünme deneyi yapan diğer grup arkadaĢlarınızdan çözünme verilerini ve matematiksel modellere iliĢkin sonuçlan alınız ve kendi sonuçlarınızla birlikte bir tablo halinde gösteriniz. Hesapladığınız P değerine göre çözünme profilinizin Ģeklini tanımlayınız. 2. Diğer grubun matematiksel modellere uygunluk sonuçlarını kendi grubunuzla karĢılaĢtırdığınızda bir fark buluyormusunuz? Buluyorsanız nedenini açıklayınız. Pekçok durumda kaplama. Modellerin parametrelerini hesaplayarak r2 değerleri ile birlikte bir tablo halinde gösteriniz. Çözünme verilerini herbir matematiksel modele uygulayarak lineer regresyon yapınız ve grafiklerini çiziniz. 24. 216 25.7. diğer grubunki test olmak üzere fi ve f2 faktörlerini hesaplayınız. t zamanına karĢı tabletlerimizden çözünen % etkin madde miktarlarını grafiğe geçiriniz. özellikle tabletlerin yüzeyinin kaplanması iĢlemi yaklaĢık 150 yıldır uygulanmaktadır.g) 4: Çözünme ortamındaki etkin madde miktarı ()j.

• Geçimsiz bileĢenler arasında etkileĢme riskini minimuma indirir. • Gerek imalat sırasında gerekse hasta kullanımı sırasında ürünün tanınmasını kolaylaĢtırır. kaplama sırasında dönme. film kaplama.dozaj formu üzerine uygulanması ve ilave bir masraf gerektirmesine rağmen. Ģeker kaplama. • Ürünün mekanik bütünlüğünü sağlar. çeĢitli tipte granüller. Kaplamanın uygulanacağı yapı çekirdek veya substrat adını almaktadır. ıĢık gibi dıĢ ortam etkilerinden koruyarak stabiliteyi artırır. Çekirdek tipleri. • Eğer çekirdek olarak tabletler kullanılacaksa. ısı ile eritilen materyallerle kaplama (hot melt). çarpıĢma Ģeklindeki etkilere karĢı dirençli ve uygun sertlikte olmalıdır. yaygın olarak kullanılan bir iĢlemdir. tabletler. Bu sertlik dozaj formunun biyolojik fonksiyonunu ters yönde etkilememelidir. Kaplama iĢleminin faydalan Ģunlardır: • Etkin maddeyi hava. bunların üstüste yapıĢmalarını önlemek. • HoĢa gitmeyen tat ve kokuyu maskeler. Farmasötik katı ilaç Ģekillerinin kaplanmasında kaplanacak çekirdek ve kullanılacak kaplama materyaline göre farklı yöntemler uygulanabilmektedir. kristaller. Örneğin. Film Kaplama . sürtünme.1. • Hasta tarafından ilacın daha kolay yutulmasını sağlar. köĢe ve kenarlarının uygun Ģekilde kaplanmalarını sağlamak için dıĢ bükey olmaları ve derin iç bükey zımbalarla basılmıĢ olmaları gerekir. basımla kaplama (compression coating) vb. 25. mikropelletler. yinelenen etki ve kontrollü salım Ģeklinde etkin madde Ģahmının modifiye edilmesini sağlar. Çekirdekten beklenen özellikler ve dikkat edilmesi gereken noktalar Ģunlardır: • Çekirdekler. • Çekirdek ve kaplama arasındaki etkileĢim incelenmelidir. sert jelatin kapsüller ve yumuĢak jelatin kapsüller olabilmektedir. • ĠĢlemde uygulanan ısı nedeniyle çekirdeği oluĢturan maddelerin ısıya duyarlı olup olmadıkları belirlenmelidir. 217 • Kaplama tabakasının adhezyonu için çekirdek yüzeylerinin düzgün olması (partiküler sistemlerde kaplanacak partikülün küresel forma yakın olması) ve toz içermemesi gerekir. • Enterik kaplama. nem.

sistemler ve ozmotik kontrollü sistemler) gibi. Kontrollü salım için akrilik polimerler (Eudragit RS ve RL gibi) ve EC kullanılabilir. Film kaplamanın sağladığı baĢlıca avantajlar Ģunlardır: • Uygulanan kaplama miktarında azalma. Daha yeni bir yaklaĢım ise 218 organik çözücülerin çevre ve insan sağlığı açısından yan etkilerini gidermek üzere suda çözünmeyen polimerlerin su bazlı dispersiyonlarınm kullanımıdır. Film kaplama formülasyonlarının baĢlıca bileĢenleri polimerler. Farmasötik ürünlerin film kaplanması etkin madde Ģahmına etkileri yönünden iki gruba ayrılmaktadır: 1-Fonksiyonel film kaplama: Etkin madde Ģahmını modifıye etmek amacıyla uygulanan kaplamalardır. • ÇeĢitli farmasötik formlara (tabletler. Bu dispersiyonlar %20-30 konsantrasyonda polimer içerirler ve 1-1000 nm arasında partikül çapına sahip yarı kolloidal özelliktedirler. kapsüller. Film kaplama için selüloz türevleri (HPMC. filmin kırılma riskini azaltmak ve filmin çekirdeğe adhezyonunu artırmak için kullanılırlar. HPMCAS. • Daha hızlı iĢlem. CAT. Örneğin. Enterik kaplama için yukarıdaki polimerlerin asit esterleri (CAP. viml polimerler (PVP) ve akrilik polimerler (Eudragit E ve NE vb. Na-CMC). OluĢan film kaplamanın kalınlığı 20-200 um'dir. MC. HPMC-P. • Otomasyonun da sağlandığı daha basit iĢlem. Polimerle geçimli olmaları ve uçucu . tadı maskelemek veya stabiliteyi artırmak amacıyla uygulanan kaplamalardır.) kullanılmaktadır. depo. etkin madde kristalleri. EC. kontrollü salım sağlayan kaplamalar (membran-. 2-Fonksivonel olmayan film kaplama: Ürünün görünümünü düzeltmek. inert boncuklar -nonpareils-. Plastizerler: Kaplamanın esnekliğini artırmak. plastizerler. HPC. süt görünümündeki hazır dispersiyonlar (lateksler ve psödolateksler) veya sonradan suda disperse edilebilecek mikronize toz halinde bulunurlar. çözücüler ve renk verici maddelerdir. Polimerler: Çözünürlüklerine bağlı olarak suda veya organik çözücülerdeki %10-15 konsantrasyonda çözeltileri kullanılır. Eudragit L ve S vb. • ĠĢlem etkinliği ve verim artıĢı. yutmayı kolaylaĢtırmak.Film kaplama iĢlemi uygun bir çekirdek üzerinde ince bir polimer bazlı tabakanın oluĢturulmasıdır. • Kaplama materyalleri ve sistemlerinin çeĢitliliğinin sonucu olarak formülasyonların optimizasyonunda artan esneklik. granüller. PVAP. tozlar gibi) uygulanabilirlik.) kullanılabilir. enterik kaplamalar.

tabletlerin yanısıra partiküler materyallerin de kaplanması için yaygın Ģekilde kullanılmaktadır (ġekil 25. Renk verici maddeler olarak suda çözünen boyalardan çok pigmentler ve özellikle laklar tercih edilir. dietilftalat ve asetillenmiĢ monogliseridler örnek olarak verilebilir. Accela-Cota gibi). özellikle organik çözücüler kullanıldığında tam olarak kapalı sistemlerin gerekmesi ve çekirdeklerin karıĢtırılmasında yetersizlik gibi faktörler. Polimerler ve çözücüler arasında iyi bir etkileĢim. bu eksiklikleri elimine etmek üzere modifıye edilmiĢ kaplama kazanlarının tasarımına ve kullanımına neden olmuĢtur (Pellegrini Pan. triasetin. klorlu hidrokarbonlar ve sudur. Glatt Pan. Plastizerlere gliserin. alkoller. Çözücüler: Film kaplamada kullanılan çözücüler. uygulanacak kaplamanın istenen fonksiyonu ve yapısına bağlıdır. Çözücüler polimerlerin çekirdeğe uygulanmasında yardımcı maddelerdir. önceleri toz/granüllerin hızlı kurutulması için geliĢtirilmiĢ ve kullanılmıĢ bir sistem olmasına rağmen son 20 yıldır özellikle Wurster iĢlemi.özellikte olmamaları gerekmektedir. ketonlar.'» m *V V . BaĢlangıçta klasik kaplama kazanları kullanılmıĢ ancak kurutma koĢullarının yetersizliği.1). PEG'ler. rotor processor) Bu sistemlerin seçimi. AkıĢkan yatak (fluidized-bed) yöntemi. film kaplamanın oluĢumu ve mekanik özellikleri açısından gerekmektedir. Film kaplama formülasyonları püskürtme-atomizasyon teknikleri ile uygulanmaktadır. Bu yöntemde kullanılan üç temel sistem Ģunlardır: 219 • Üstten püskütmeli sistem (top spray granulator) • Alttan püskürtmeli sistem (bottom spray. I&i A-Ustten püskül sistem 4 \ I. Wurster kolonu) • Yandan püskürtmeli sistem (tangential spray. propilen glikol.

Baltimore]. CaHPO4. Na-aljinat gibi). niĢasta. • kaplama formülasyonunun çekirdekler üzerine porsiyonlar halinde uygulanması. 20th Ed. (ed. Ca-laktat.894-902. sukroz'dur. • tabakanın kristalizasyonu için kurutma. ĠĢlem sonunda yapıĢkan olmayan. izomalt. Lippincott Williams & JVilkins. ĠĢlem basamakları ve uygulanan formülasyonlarm çeĢitliliği açısından tam olarak otomasyona geçiĢi güçleĢtiren kompleks bir uygulama söz konusudur. TiO2. kalite ve performans açısından tekrarlanabilirliği yüksek bir iĢlem olarak halen uygulanmaktadır. pg. Bununla birlikte Ġyi Ġmalat Uygulamaları (Good Manufacturing Practice . glukoz. 25. kuru. Remington. talk. PVP. CaSO4.2H2O.. Kaplama iĢlemi. karboksimetil niĢasta. PVA.1. ıslatıcı ve dispersiyon ajanı olarak da yüzey aktif maddeler kaplama formülasyonuna girebilir. 2000. tat ve koku verici maddeler.GMP) gereksinimlerine uygun.B-Alttan püskürtmeli sistem püskürtmeü (VVurster kolonu) ir JkĠġekil 25. laktoz-sukroz karıĢımı ve insülin yükü diğer Ģekerlere göre daha az olan maltitol. Son yıllardaki 220 modernizasyon ve otomatizasyona rağmen bu iĢlem bilimden çok bir sanat olarak düĢünülmektedir. jelatin.).The Science and Practice of Pharmacy.2. • uygulanan porsiyonun homojen dağılımı için çekirdekler hareket halinde iken bir süre beklenmesi. Kaplama süspansiyonunun sedimantasyonunu önlemek üzere kıvam verici maddeler. Tabletlerin Ģeker kaplanması draje imalatı ġeker kaplama iĢlemi kaynağını Ģekercilik endüstrisinden alan ve halen uygulanmakta olan belki de en eski farmasötik iĢlemdir. AkıĢkan yatak yöntemi ile film kaplamada uygulanan 3 temel iĢlemin Ģematik gösterimi [Limmer. sorbitol ve ksilitol gibi Ģeker alkolleridir. ürünün kullanılabilirliğini artırmak üzere kullanılan diğer yardımcı maddelerdir. Diğer materyaller. selüloz eterleri. iĢlem basamaklarının tekrarlamalı bir uygulaması Ģeklindedir. kütle veren ve kaplamanın bütünlüğünü sağlayan dolgu maddeleridir (CaCO3. Renk.2H2O. düzgün ve yüksek kalitede kaplamalar sağlaması nedeniyle kullanılan baĢlıca Ģeker kaplama materyali. D. Tabakalar oluĢturulurken uygulanan iĢlem. Diğer materyaller kaplamanın elastikiyeti ve direncini artıran bağlayıcılar (akasya zamkı.5H2O gibi). KaplanmıĢ çekirdekler arasında sürtünmeyi azaltmak ve kurutma fazında toz oluĢumunu önlemek üzere talk gibi lubrikantlar kullanılır. .

0 g 3.0 g Arap zamkı 5. 2.0 mi 20 mi hazırlayınız.0 g 40 g hazırlayınız.0 mi 100. Alt kaplama Alt kaplama çözeltisi Jelatin 2. Tabletlerin kuruması için uygulamalar arasında 5-10 dakika beklenir. kazan döndürülerek 30°C'ye kadar ısıtılır. Uygulama sırasında sıcaklık 30°C'de tutulur. Bir Ģeker kaplama iĢlemi beĢ tabakanın sıra ile oluĢumunu içerir: 1-Koruyucu kaplama (sealing): Çekirdeklerin sulu kaplama formülasyonları ile temasta fiziksel ve kimyasal stabilitelerini sağlamak ve bazı çekirdek 221 ÇalıĢma 25. bunlar sıcak Ģeker çözeltisi içine ilave edilir.0 g 48.0 g ġeker 50. Koruyucu kaplama Selüloz asetat ftalat (CAP) Propilen glikol Metilen klorür Alkol y. 2.m 100. Çözeltinin homojen bir Ģekilde dağılmasına dikkat edilir. 60 g tablet tartılır ve kazana konulur. Hazırlama: ġeker gerekli suyun yarısında çözülür. Her uygulamada yaklaĢık 1 mi olmak üzere. . Tabletler birbirine yapıĢırsa. Hazırlama: CAP metilen klorürde çözülür. bunu önleyecek miktarda talk serpilir. 1.1. KarıĢtırma sırasında hava kabarcıkları 10. Propilen glikol ilave edilip karıĢtırılır ve alkol ile 100 ml'ye tamamlanır. dönen tabletler üzerine 3 kere koruyucu kaplama çözeltisi püskürtülür. Uygulama: 1.Ģeklindedir.m.0 g Distile su y. Soğuk suyun V^'ünde jelatin ve '/i'ünde de arap zamkı ĢiĢirilir.

düzgün ve yüksek kalitede kaplamalar sağlaması nedeniyle kullanılan baĢlıca Ģeker kaplama materyali. TiO2. ıslatıcı ve dispersiyon ajanı olarak da yüzey aktif maddeler kaplama formülasyonuna girebilir.oluĢmamasına dikkat edilmelidir. kalite ve performans açısından tekrarlanabilirliği yüksek bir iĢlem olarak halen uygulanmaktadır.2H2O. Bununla birlikte Ġyi Ġmalat Uygulamaları (Good Manufacturing Practice . izomalt. karboksimetil niĢasta. • uygulanan porsiyonun homojen dağılımı için çekirdekler hareket halinde iken bir süre beklenmesi. 224 modernizasyon ve otomatizasyona rağmen bu iĢlem bilimden çok bir sanat olarak düĢünülmektedir. Diğer materyaller. PVAP ve CAP gibi polimerlerin organik çözücülerdeki % 15-30 a/h konsantrasyondaki çözeltileri bu amaçla kullanılmaktadır. Renk. Bir Ģeker kaplama iĢlemi beĢ tabakanın sıra ile oluĢumunu içerir: 1-Koruyucu kaplama (sealing): Çekirdeklerin sulu kaplama formülasyonları ile temasta fiziksel ve kimyasal stabilitelerini sağlamak ve bazı çekirdek 221 bileĢenlerinin kaplama ile etkileĢimini önlemek için polimer bazlı maddelerin dökme veya püskürtme Ģeklinde birkaç kez uygulanmasıdır. jelatin. Ģeklindedir. CaSO4. niĢasta. sorbitol ve ksilitol gibi Ģeker alkolleridir. iĢlem basamaklarının tekrarlamalı bir uygulaması Ģeklindedir. HPMC. su banyosu üzerinde üstü saat camı ile kapatılarak 50°C civarında bekletilir. selüloz eterleri. KarıĢım su ile istenen ağırlığa tamamlanır. ürünün kullanılabilirliğini artırmak üzere kullanılan diğer yardımcı maddelerdir. laktoz-sukroz karıĢımı ve insülin yükü diğer Ģekerlere göre daha az olan maltitol. . Na-aljinat gibi). glukoz. PVP. Kaplama süspansiyonunun sedimantasyonunu önlemek üzere kıvam verici maddeler. Bu çözelti. Ca-laktat. ġellak. PVP. ĠĢlem basamakları ve uygulanan formülasyonların çeĢitliliği açısından tam olarak otomasyona geçiĢi güçleĢtiren kompleks bir uygulama söz konusudur. talk. sukroz'dur. Kaplama iĢlemi. Diğer materyaller kaplamanın elastikiyeti ve direncini artıran bağlayıcılar (akasya zamkı. ĠĢlem sonunda yapıĢkan olmayan.GMP) gereksinimlerine uygun. • kaplama formülasyonunun çekirdekler üzerine porsiyonlar halinde uygulanması. tat ve koku verici maddeler. PVA. KaplanmıĢ çekirdekler arasında sürtünmeyi azaltmak ve kurutma fazında toz oluĢumunu önlemek üzere talk gibi lubrikantlar kullanılır. kütle veren ve kaplamanın bütünlüğünü sağlayan dolgu maddeleridir (CaCO3. CaHPO4.2H2O.5H2O gibi). zein. kuru. Tabakalar oluĢturulurken uygulanan iĢlem. • tabakanın kristalizasyonu için kurutma.

. Philadelphia]. 5. ġekil 25. KaplanmıĢ Dozaj Formlarının Kontrolleri 1. kaplamanın plastik özelliğini etkileyen kritik bir parametredir. Çözünme testi (EP5). 4-Renk kaplama (color coating): Renk verici maddelerin Ģurup çözeltisi içindeki karıĢımları uygulanır. 3rd Ed. Alt kaplama iĢlemi.2. niĢasta ve talk gibi dolgu maddelerini içeren bir süspansiyon halinde uygulanmaktadır. 2.. Buna "tektür (uniform) kaplama" adı verilir.3. özellikle iĢlemin sonuna doğru daha uzun süreli olmasını gerektirir.2-Alt kaplama (subcoating'): Tablet kenarlarının yuvarlanmasını sağlamakta ve tablet ağırlığının %50-100 oranında artıĢına neden olmaktadır. kaplama kazanları veya kanvas kaplı cilalama kazanlarında Ģeker kaplı tabletlere toz edilmiĢ mumların (karnauba mumu. Klasik bir kaplama kazanının görünüĢü [Lachman. The Theory and Practice of Industrial Pharmacy. bağlayıcı çözelti ve tozlama karıĢımının sırayla uygulanması ve kurutulması Ģeklinde iĢlem basamaklarının tablet kenarları yuvarlanmcaya ve istenen kalınlığa ulaĢılıncaya kadar tekrarlanmasıdır. et al. 25. Ġçerik tekdüzeliği (EP5). BaĢlangıçta kısa olan kurutma periyotlarının. 1986. pg. Kütle homojenliği (EP5). Renk. 5-Parlatma-cilalama (polishing"): Parlatma. ġeker kaplama iĢlemi için kaplama kazanları kullanılır. Bu kazanların modifikasyonu ile pek çok kaplama ekipmanı oluĢturulmuĢtur. Ġyi bir renk temeli için bu süspansiyona az miktarda renk maddesi de ilave edilebilir. Ģurup çözeltisi içinde CaCO3. 222 HAVA GRĠSĠ HAVA ÇIKISI TABLET YATAĞI ġekil 25. 4. balmumu gibi) veya bu mumların organik çözücülerdeki ılık çözeltilerinin uygulanmasıdır. 2. Lea Febiger. tabletlerin kurutulması için gerekli havayı sağlamak. . 3 ve 4.2'de klasik bir kaplama kazanı görülmektedir. nem ve tozları uzaklaĢtırmak için kullanılan sistemler bulunmaktadır. görünüĢ. 3-Düzeltici kaplama (smoothing): Alt kaplama esnasında oluĢan tablet yüzeyi pürüzlülüğünü örtmek için. 3. aĢamalardaki formülasyonların tek bir formülasyon halinde birleĢtirilerek uygulanması da söz konusu olabilir. Kurutma hızı. L. Dağılma testi (EP5). Tipik olarak böyle bir kaplama kazanında.346-373.

0 g 48. 9. Çözücü artıklarının tayini. Film adhezyonunun tayini. Kaplamanın ĢiĢme derecesinin tayini. 2. 1.0 mi 20 mi hazırlayınız. Tabletlerin kuruması için uygulamalar arasında 5-10 dakika beklenir. Tabletler birbirine yapıĢırsa.m. Uygulama: 1. Mikrobiyal kalite tayini (EP5). Yüzey görünümünün incelenmesi. . Uygulama sırasında sıcaklık 30°C'de tutulur. Her uygulamada yaklaĢık 1 mi olmak üzere. Alt kaplama Alt kaplama çözeltisi Jelatin Arap zamkı 2. dönen tabletler üzerine 3 kere koruyucu kaplama çözeltisi püskürtülür.0 g 10. 2.0 mi 100. Propilen glikol ilave edilip karıĢtırılır ve alkol ile 100 ml'ye tamamlanır. 10. Film kaplı dozaj formlarında uygulanabilecek ilave testlerden bazıları Ģunlardır: 7. Çözeltinin homojen bir Ģekilde dağılmasına dikkat edilir.0 g 3. Koruyucu kaplama Selüloz asetat ftalat (CAP) Propilen glikol Metilen klorür Alkol y. kazan döndürülerek 30°C'ye kadar ısıtılır. 11.1. bunu önleyecek miktarda talk serpilir.0 g 5. 60 g tablet tartılır ve kazana konulur. 223 ÇalıĢma 25. Hazırlama: CAP metilen klorürde çözülür. pH'ya bağımlı çözünme davranıĢı.6. 8.

Tabletler arasında yapıĢma görülürse. 3. tabletlerin serbestçe dönüĢünü sağlayacak ve yapıĢmayı önleyecek miktarda tozlama karıĢımı serpilir.0 g 73. 224 Alt kaplamanın tozlama karıĢımı Titanyum dıoksit ı. Daha sonraki uygulamalarda her seferinde 1 mi olmak üzere toplam 10 kaplama uygulanır.40°C).o g ġeker (toz edilmiĢ) 38. bunlar sıcak Ģeker çözeltisi içine ilave edilir. Her uygulama arasında yeterli kuruma sağlanması için en az 5 dakika süre bırakılır. KarıĢtırma sırasında hava kabarcıkları oluĢmamasına dikkat edilmelidir.0 g Talk 61. Gerekirse kurutma iĢlemi 40°C'de kurutma dolabında yapılabilir.0 g ġeker gerekli suyun yarısında çözülür. su banyosu üzerinde üstü saat camı ile kapatılarak 50°C civarında bekletilir. Soğuk suyun Vi'ünde jelatin ve %'ünde de arap zamkı ĢiĢirilir. Hazırlama: Tozlar karıĢtırılır ve ince bir elekten elenir.5 mi ılık alt kaplama çözeltisi homojen olarak ilave edilir.ġeker Dıstile su y. Hazırlama: 100. Bu çözelti. Uygulama: 1. Düzeltici kaplama Kalsiyum karbonat Mısır niĢastası ġurup (%50 a/a Ģeker) Hazırlama: 10. KarıĢım su ile istenen ağırlığa tamamlanır. 2. Son kaplama uygulamasından sonra kazan içine tabletler kuruyuncaya kadar hava verilir (30 .0 g 17.0 g 50. Isı ve hava uygulanmaksızın dönmekte olan kazan içindeki koruyucu kaplama uygulanmıĢ tabletlere 1. .0 g 50 g hazırlayınız.0 g 1/10 oranında hazırlayınız.m 40 g hazırlayınız.

Yeterli miktarda (15-25 damla) kaplama süspansiyonu tabletler üzerine uygulanır. polivinil pirolidon (PVP). kaplama maddesi de "çeper" adını alır. peptit-protein. niĢasta. BaĢlamadan önce kazan cidarına yapıĢmıĢ olan tozlar temizlenir. Mikrokapsüllemenin amacı ve nedenleri. Kazan döndürülür ve tabletlerin sıcaklığı yaklaĢık 50°C'ye getirilir. selüloz ve türevleri. hidrofılik ve hidrofobik özellikteki polimerler arasından seçilmektedir. v. Antibiyotik. boyalar. pektin.Kalsiyum karbonat ve mısır niĢastası havanda karıĢtırılır. polistiren. antikanserojen. poliortoesterler. zein. Alt kaplaması yapılmıĢ düzgün görünümde olmayan tabletler kazana konur. Uygulama: 1. silikonlar. alifatik poliesterler. sıvı veya gaz formundaki maddelerin inert polimerik bir madde ile bir film Ģeklinde kaplanması iĢlemidir. antihistaminik. antikorlar. Genel olarak etkin madde "çekirdek". poliüretanlar. dekstran. albumin.1. hormon ve enzimler gibi farklı farmakolojik gruplara ait etkin maddeler ile bakteriler.b verilebilir. vitamin. sıvı. esanslar. Bu dispersiyon daha hızlı kuruduğundan. polivinil alkol (PVA). gaz. pestisitler. analjezik. kitozan. katı. 26. partikül büyüklüğü yaklaĢık olarak 5-500 u.m arasında olan dozaj Ģeklidir. bir çekirdeğin çeperle kaplanması sonucu oluĢan. • • • • • • • • Sıvıların kolay taĢınmasını sağlamak için katı hale getirmek Uçucu maddelerin buharlaĢma kaybını önlemek Ġstenmeyen tat ve kokuyu gizlemek Geçimsizliği gidermek Atmosfer koĢullarından korumak Stabiliteyi arttırmak Etki süresini uzatmak Kontrollü salım yapan sistemler hazırlamaktır. jelatin. Çeper maddeleri doğal ve sentetik. polietilen glikol (PEG). MĠKROKAPSÜLLER Mikrokapsül. Mikrokapsülleme ise. ġurup azar azar ilave edilir ve tozlar bu Ģurup içinde homojen olarak disperse edilir. OluĢan bu süspansiyon ısıtılmamalıdır. Kullanılan doğal polimerlere örnek olarak ağar. hızlı ve tektür olarak 225 26.b. 2. sentetik polimerlere örnek olarak da akrilik polimerler.b de mikrokapsüllenebilmektedir. kollajen. Çekirdek maddeler katı. Ģellak v. arabistan zamkı. mürekkep v. Mikrokapsül Hazırlama Yöntemleri . aljinat.. emülsiyon ve süspansiyon Ģeklinde olabilmektedir.

Gerekirse kurutma iĢlemi 40°C'de kurutma dolabında yapılabilir.0 g Mısır niĢastası 17. Uygulama: 1. Son kaplama uygulamasından sonra kazan içine tabletler kuruyuncaya kadar hava verilir (30 .5 mi ılık alt kaplama çözeltisi homojen olarak ilave edilir.0 g 50 g hazırlayınız.0 g 1/10 oranında hazırlayınız. 228 Alt kaplamanın tozlama karıĢımı Titanyum dioksit ı. Tabletler arasında yapıĢma görülürse.40°C).Genel olarak üç sınıf altında incelenmektedir. Düzeltici kaplama Kalsiyum karbonat 10. Her uygulama arasında yeterli kuruma sağlanması için en az 5 dakika süre bırakılır. 2. • 1. tabletlerin serbestçe dönüĢünü sağlayacak ve yapıĢmayı önleyecek miktarda tozlama karıĢımı serpilir. 3. 2.0 g ġurup (%50 a/a Ģeker) 73. Hazırlama: Tozlar karıĢtırılır ve ince bir elekten elenir. OluĢan bu süspansiyon ısıtılmamalıdır. ġurup azar azar ilave edilir ve tozlar bu Ģurup içinde homojen olarak disperse edilir.o g ġeker (toz edilmiĢ) 38. Daha sonraki uygulamalarda her seferinde 1 mi olmak üzere toplam 10 kaplama uygulanır. Hazırlama: Kalsiyum karbonat ve mısır niĢastası havanda karıĢtırılır. Isı ve hava uygulanmaksızın dönmekte olan kazan içindeki koruyucu kaplama uygulanmıĢ tabletlere 1.0 g Talk 61. Uygulama: Kimyasal yöntemler: Yüzeylerarası polimerizasyon In-situ polimerizasyon .

Tabletler kazan içinde bırakılır ve yavaĢ kurumaları için bir gece bekletilir. 3.0 mi 2. Renk kaplama Renk verici madde ġeker (toz edilmiĢ) Distile su Hazırlama: Distile su içinde Ģeker ısıtılarak çözülür ve renk verici madde ilave edilir. bu sıcaklıkta muhafaza edilir. 4. Tabletlerin yüzeyi hafifçe matlaĢmaya / donuklaĢmaya baĢlamadan önce tekrar renk kaplama uygulanır. tabletlerin ortalama ağırlığını.m. Herbir kaplama. Bu dispersiyon daha hızlı kuruduğundan. . Alt kaplaması yapılmıĢ düzgün görünümde olmayan tabletler kazana konur.0 g 100. Renk kaplama çözeltisi uygulanır. 2. 2. Tabletler kuruyup hafif tozlu bir yüzey görünümü gözlendiğinde tekrar dispersiyon uygulanır. BaĢlamadan önce kazan cidarına yapıĢmıĢ olan tozlar temizlenir. tabletlerin yüzeyi donuklaĢmadan ve tozlaĢmadan hemen önce uygulanır. (Ġyi bir renk temeli için renk maddesi düzeltici kaplama dispersiyonuna da ilave edilebilir). Kazan döndürülür ve tabletlerin sıcaklığı yaklaĢık 50°C'ye getirilir. y.1. 85. Isı uygulamasına son verilir ve 3-4 kaplama daha uygulanır. Bu Ģekilde tablet yüzeyleri düzgünleĢinceye kadar 5-15 kaplama yapılır. Sorular: 1. Uygulama: 1. hızlı ve tektür olarak 225 dağılmasına dikkat edilmelidir. Tartılan 10 tabletten. Uygun parlaklık elde edilinceye kadar iĢleme devam edilir.m. 4. Bu Ģekilde 5 kaplama yapılır. Toz karıĢımından ve herbir kaplama karıĢımından ne kadar kullandığınızı yazınız. Parlatma-cilalama BoyanmıĢ çekirdekler parlatma kazanına konup kazan çalıĢtırılır.Yeterli miktarda (15-25 damla) kaplama süspansiyonu tabletler üzerine uygulanır. Kazan döndürülür ve tabletler 50°C'ye kadar ısıtılır. ' y. Toz edilmiĢ karnauba mumu veya balmumu ilave edilir. 5. Son kaplamadan sonra kazan durdurulur ve birkaç dakikada bir aralıklı olarak çalıĢtırılır. standart ve bağıl sapmalarını bulunuz.

polietilen glikol (PEG). antikorlar. jelatin. esanslar. Hazırladığınız drajelerden 10 adedini tartınız. Çekirdeklerin ve kaplamanın ortalama ağırlığını ve bunların tamamlanmıĢ drajelerin yüzde kaçı olduğunu hesaplayınız. gaz. pektin. Mikrokapsül Hazırlama Yöntemleri . emülsiyon ve süspansiyon Ģeklinde olabilmektedir. polivinil pirolidon (PVP). alifatik poliesterler. • • • • • • • • Sıvıların kolay taĢınmasını sağlamak için katı hale getirmek Uçucu maddelerin buharlaĢma kaybını önlemek Ġstenmeyen tat ve kokuyu gizlemek Geçimsizliği gidermek Atmosfer koĢullarından korumak Stabiliteyi arttırmak Etki süresini uzatmak Kontrollü salım yapan sistemler hazırlamaktır. sentetik polimerlere örnek olarak da akrilik polimerler. dekstran. poliüretanlar. selüloz ve türevleri. arabistan zamkı. katı. vitamin. pestisitler. Draje hazırlama esnasında dikkatinizi çeken durum ve önerileriniz varsa yazınız. Çekirdek maddeler katı.3. bir çekirdeğin çeperle kaplanması sonucu oluĢan. analjezik. Antibiyotik. kitozan. niĢasta. albumin. sıvı.. hormon ve enzimler gibi farklı farmakolojik gruplara ait etkin maddeler ile bakteriler. kaplama maddesi de "çeper" adını alır.b. sıvı veya gaz formundaki maddelerin inert polimerik bir madde ile bir film Ģeklinde kaplanması iĢlemidir. silikonlar. aljinat. Ģellak v.b verilebilir. 226 4. ortalama ağırlığını. Mikrokapsülleme ise. Çeper maddeleri doğal ve sentetik. 5.b de mikrokapsüllenebilmektedir. partikül büyüklüğü yaklaĢık olarak 5-500 um arasında olan dozaj Ģeklidir. Kullanılan doğal polimerlere örnek olarak ağar. Mikrokapsüllemenin amacı ve nedenleri.1. standart ve bağıl sapmalarını bulunuz. zein. v. peptit-protein. poliortoesterler. Genel olarak etkin madde "çekirdek". antikanserojen. hidrofılik ve hidrofobik özellikteki polimerler arasından seçilmektedir. polivinil alkol (PVA). boyalar. mürekkep v. 26. antihistaminik. polistiren. MĠKROKAPSÜLLER Mikrokapsül. kollajen. 227 26.

2. . Bu yöntem basit ve kompleks koaservasyon adı altında iki alt bölüme ayrılmaktadır. Faz ayrımı (Koaservasyon) yöntemi Koaservasyon. Wurster yöntemi Püskürterek kurutma Vakumda kaplama Elektrostatik aerosol yöntemi 26. Sulu çözücüden faz ayrımı Basit koaservasyon Kompleks koaservasyon Organik çözücüden faz ayrımı Kompleks emülsiyon yöntemi Eriyebilir dispersiyon ve soğutma Kimyasal yöntemler: Yüzeylerarası polimerizasyon In-situ polimerizasyon • Mekanik yöntemler: 1. Bu yöntem.1. 3. sıcaklık değiĢmesi. • 1. geçimli olmayan baĢka bir polimerin eklenmesi ya da polimer-polimer etkileĢimi sonucu oluĢmaktadır. 2. • • 2. 4.1. Delik yöntemi ■ Fizikokimyasal yöntemler: 1.Genel olarak üç sınıf altında incelenmektedir. Sulu çözücüden faz ayrımı yöntemi: Bu yöntem suda çözünmeyen katı ve sıvı özellikteki maddelerin kaplanmasında kullanılır. 3. 4. 228 3. sulu ve organik çözücüden faz ayrımı olmak üzere iki grup altında incelenmektedir. non-solvent ya da tuz eklenmesi. Burada çeper maddesi suda çözülür ya da dağıtılır ve hidrofobik çekirdek maddesi bu çözeltide dispers edilir.

1. biri kolloid damlacıkları açısından yoğun. çözücü (alkol) ve tuz uygun oranlarda seçildiğinde.. 229 oo ooo ooo (1) (2) ®©® ©© (3) (4) ġekil 26. Suda çözünen sıvı veya katı özellikteki maddeler organik çözücüde çözünmüĢ çeper maddesiyle. herhangi bir sulu polimer çözeltisi basit koaservasyona uğrar. ooo oo oo • o» o.1. çekirdek maddesi ise hidrofılik özelliktedir. oo o& «o» o. (3) Kaplayıcı madde. diğeri ise seyreltik iki fazın oluĢumuna neden olur (ġekil 1).a) Basit Koaservasyon: Sıcaklık. Bu etkileĢme pH ve sıcaklık değiĢmesiyle olmaktadır. pH. (4) Kaplama sertleĢtirilir (O). ĠĢlem temel olarak 4 adımda geliĢir. b) Kompleks Koaservasyon: Bu yöntem karĢıt yüklü polielektrolitlerin birbirleriyle etkileĢmesiyle. Nötral pH' daki jelatin ve arabistan zamkının birlikte kullanımı bu yönteme iyi bir örnektir. (2) Çözeltiye koservasyonu sağlayacak faz ilave edilerek kaplayıcı maddenin (•) ortamdaki çözünürlüğü azaltılır böylece kaplayıcı madde ayrı bir faz halinde ayrılır. kaplama oluĢturacak Ģekilde çekirdek maddesi üzerinde toplanır (®). çözünürlüğün azalarak kompleks oluĢumunu sağlaması ve faz ayrıĢması meydana gelmesi Ģeklinde açıklanmaktadır. Organik çözücüden faz ayrımı yöntemi: Bu yöntemde çeper maddesi hidrofobik. Basit koesarvasyonla mikrokapsül oluĢumunun Ģematik gösterimi (1) Çekirdek maddesi ( o) polimer çözeltisinde disperse edilir.2. non-solvent özellikteki ikinci bir polimerin eklenmesiyle oluĢan faz ayrımı sonucu kaplanır.2. Eklenen maddeler. o. . Mikrokapsüllerde Yapılan Kontroller 26. Mikroskobik çalıĢmalar: Mikrokapsüllerin yüzey özelliklerini tayin etmek için optik mikroskop ve taramalı elektron mikroskopu (SEM) kullanılmaktadır. 26.

mekanik. Mikrokapsül içeriği miktar tayini: Çekirdek materyal ve kaplayıcı polimerin çözünürlüğüne dayanan iki ana yöntem kullanılarak içerik miktar tayini yapılmaktadır.4. mikrokapsül boyutuna ve çeper kalınlığına bağlı olarak değiĢmektedir. çözünme ile de yavaĢ olarak parçalanmaktadır. Eğer her iki materyal de lıpofilik çözücülerde çözünüyor ise.2.2.m. Verimin hesaplanması: % ürün verimi: [Elde edilen toplam mikrokapsül miktarı (mg) / Formüldeki toplam katı madde miktarı (mg)] x 100 Etkin madde yükleme kapasitesinin hesaplanması: % Etkin madde yükleme kapasitesi: [Mikrokapsüle yüklenmiĢ olan (ölçülen) etkin madde miktarı(mg) / Formülde yer alan (teorik) etkin madde miktan(mg)] xl00 26. Kapsül çeperi termal.3. Mikrokapsül çeper kalınlığı tayini ÇalıĢma 26.2. Parçalanan mikrokapsüllerden açığa çıkan etkin madde miktarı uygun yöntemler kullanılarak tayin edilmektedir.1. Non-solvent çözeltisi Poliisobutilen 6g y. 26. bir organik çözücü içersinde 230 mikrokapsüller çözülmekte ve etkin madde uygun analitik yöntem kullanılarak tayin edilmektedir.26.2. kimyasal etkilerle hızlı olarak. 8g 100 g . Etkin madde ve kaplayıcı polimer çözeltisi Parasetamol (250-354 um) 25 g Poliisobutilen 6g EudragıtRS 100 Kloroform 20 g hazırlayınız 231 II. Sadece çekirdek materyalin suda çözündüğü durumlarda ise mikrokapsüllerin yüksek hızdaki parçalayıcılar/kanĢtıncılar veya ultrasonik banyo kullanılarak su içinde parçalanması sağlanmaktadır.5.2. I. aĢınma. 26. Mikromeritik özelliklerinin incelenmesi Çekirdek maddenin partikül büyüklüğü oluĢan mikrokapsüllerin özelliklerine etki ettiği için çekirdek maddenin ve oluĢan mikrokapsüllerin partikül dağılımı analizi optik mikroskop veya Coulter counter gibi metodlar kullanılarak yapılmaktadır. Mikrokapsüllerden etkin madde salımı Mikrokapsüllerden etkin maddenin salımı kullanılan polimer konsantrasyonuna.

9 g/dakika Damlatma 3.m. Yapılan kontroller: Miktar tayini: Parasetamolün miktar tayini.6 g PIB olan 60 g siklohekzan çözeltisi ilave edilir. 240. içerisinde 3.Siklohekzan 60 g hazırlayınız Hazırlama: y.20 g Çözelti Parasetamol 5 g r Çözelti içinde disperse edilir KarıĢtırma (300 rpm.8 fosfat tamponu içersinde sürekli akıĢ yöntemi kullanılarak yapılmaktadır. 232 EudragitRS 100 1. 100 g 25 °C'ye ayarlanmıĢ termostattı su banyosu içerisinde yer alan üç boyunlu bir balona (250 mi) 1.9 g damlayacak Ģekilde.6 g Eudragit RS içeren 20 mi kloroform çözeltisi konulur. metanol içersinde 246 nm dalga boyunda spektrofotometrik olarak yapılmaktadır. 7 saat boyunca belli zaman aralıklarında alman örnekler içersindeki parasetamol içeriği. Mikrokapsül yüzeyinde kalabilecek PIB kalıntısını ve boĢ polimer artıklarını ayırmak için mikrokapsüller 2 kere 100'er ml'lik porsiyonlar halindeki siklohekzan ile yıkanır.2 g Kloroform y.6 g Poliisobutilen 1.6 g PIB içeren 60 g siklohekzan çözeltisi Mikrokapsül Siklohekzan 100 mi 2 kere yıkama r .2 g poliisobutilen (PIB) ve 1. Balondaki içerik bir magnetik karıĢtırıcı ile sürekli karıĢtırılırken (300 rpm) içerisine bir damlatma hunisi yardımıyla dakikada 0. Son olarak mikrokapsüllere 50 mi siklohekzan ilave edip vakumla filtre edilir. Üzerine partikül büyüklüğü önceden ayarlanmıĢ parasetamol (250-354 (im ) ilave edilir. 25 °C) 0. Elde edilen mikrokapsüller oda sıcaklığında kurutulur. Ġlave iĢlemi bittikten bir süre sonra mikrokapsül oluĢumu tamamlanır. Çözünme hızı tayini: Çözünme hızı pH 5.5 nm dalga boyunda spektrofotometrik olarak tayin edilmektedir.m.

mikropellet. düĢük dozda etkin madde kullanımına olanak sağlaması. 4. MĠKROKÜRELER Mikroküreler. Mikrokürelerden beklenen baĢlıca özellikler. poliakrilamidler ve silikonlar gibi sentetik yapılı polimerler yaygın olarak kullanılmaktadır.Mikrokapsüllerdeki etkin madde miktarını tayin ediniz ve sonuçları kaydediniz. etkin maddeyi hedef organ. düĢük doza bağlı olarak toksisitesinin azalması ve biyolojik sistemle uyumlu olmasıdır.Hazırladığınız mikrokapsüUeri optik mikroskop altında inceleyerek sonuç hakkında yorumlarınızı yapınız. MikrokapsüUerde ürün verimini etkileyen faktörler nelerdir? Sizin bulduğunuz ürün verimi ve etkin madde yükleme verimi sonuçlarını yorumlayınız. Mikroküreleri.Siklohekzan 50 mi Vakumla filtrasyon Oda sıcaklığı. etkin maddenin yapı ve akti vitesinin olumsuz yönde değiĢtirmemesi. proteinler ve karbonhidratlar gibi doğal polimerler veya selüloz türevleri. çapları birkaç mikrometreden birkaç yüz mikrometreye kadar değiĢebilen monolitik yapıda katı küresel partiküler sekideki mikrotaĢıyıcılardır. doku ve hücreye taĢıması. poliesterler. içlerinde etkin maddenin moleküler düzeyde ya da makroskopik partiküller halinde disperse edildiği. 2 saat Kurutma ġekil 26. hedefe ulaĢana dek etkin madde sızıntısı olmaması. in vitro ve in vivo koĢullarda oldukça dayanıklı olması. Mikrokürelerin hazırlanmasında lipitler. 234 27. Mikroküre sistemleri bu yapıları nedeniyle matriks ilaç dağıtım sistemlerine örnektir. . Mikrokapsül hazırlama akıĢ Ģeması 233 Sorular: 1 . Mikrokürelerin hazırlanmasında kullanılan yöntemler Ģöyle sıralanabilir. etkin maddeyi kontrollü Ģekilde salması. aminopolisakkaritler.2.MikrokapsüUeri hangi yöntemle hazırladınız? Neden? 2. 3. mikrokapsül gibi ilaç taĢıyıcı mikropartiküler sistemlerden ayıran en önemli fark mikrokürelerde etkin maddenin taĢıyıcı matriks içerisinde çözünmüĢ veya dağılmıĢ halde bulunmasıdır. • Emülsiyon oluĢturma yöntemleri.

1.-Çözücü buharlaĢtırma yöntemi (y/s emülsiyonu. saklama ve sterilizasyon kriterleri incelenir ve esas alınır. Ardından n-hekzanla yıkanarak süzülür ve 40°C'de kurutulur. y/y emülsiyonu. Polimer ve etkin maddenin ortak çözücüsü olan bir çözücüde çözün. • Partikül iriliği ve dağılımı: Bu amaçla elek analizi veya mikroskop yöntemi uygulanabilir. antienflamatuar ilaçlar. . peptid ve proteinlere bağlanma ve aĢılar olarak yoğunlaĢmıĢtır. KarıĢım 25°C'lik su banyosunda 10 dakika (150-350 rpm) karıĢtırılır ve 25°Ç'deki 100 mi sıvı parafin içine boĢaltılır.0 g Alüminyum stearat 1.5 g Potasyum klorür 2. etkin maddenin salımı. büyüklük ve yüzey özellikleri. yüklenen etkin madde miktarı. Ardından bu çözeltide alüminyum stearat ve potasyum klorür disperse edilir. ortopedik uygulamalar. lokal anestezikler. kompleks koeservasyon) Püskürterek kurutma. beyine implantasyon. biyolojik uyum ve toksisite.Hekzan 50 mi Hazırlama: 200 ml'lik bir beherde etilselüloz 100 mi asetonda tamamen çözülür. kimyasal çapraz bağlanma) Polimerizasyon yöntemleri (Emülsiyon polimerizasyonu. • • • • • 235 Mikrokürelerin tanımlanmasında ve kullanımında. Çözeltinin. Mikrokürelerde Yapılan Kontroller • Etkin madde miktar tayini: Formülden bir miktar hassas olarak tartın. desolvasyon. ASTM standartlarına uygun ( DĠN 4188 ) mini elek takımı ile cihazı 100 ayarında 10 dakika Protein jelasyon yöntemi (Isı denatürasyonu. etkin maddenin maksimum absorbans verdiği dalga boyunda UV spektrofotmetrede absorbansını ölçerek etkin maddeye ait kalibrasyon denklemi yardımıyla etkin madde miktarını hesaplayın. Püskürterek dondurma. Mikroküreler tamamen çözündükten sonra süzün ve balonjojede belirli hacme çözücü ile tamamlayın. Mikrokürelerin klinik uygulamalarında uygulama alanları. süspansiyon polimerizasyonu) Koeservasyon yöntemleri (Basit koeservasyon. s/y/s çoklu emülsiyonu) Çözücü ekstraksiyon yöntemi. ÇalıĢma 27.1. OluĢan emülsiyon 45°C'ye ısıtılarak ve sürekli karıĢtırılarak aseton uçurulur.0 g Aseton 100 mi Sıvı parafin 100 mi n. antikanserojen ilaçlar. 27. kemoembolizasyon. hücre veya organa hedefleme. doku. Etilselüloz 2.

20 tapping yaparak hacmini ölçün. ağırlığının hacmine bölünmesiyle yoğunluğunu hesaplayın. • Çözünme hızı deneyi: Ġstenilen miktar etkin maddeyi içerecek Ģekilde hesaplayarak tarttığınız mikroküreleri 900 ml'lik çözünme ortamına koyarak palet ya da sepet yöntemi ile çözünme hızı deneyi uygulayın. Mikromeritik bölümünde anlatıdığı Ģekilde yığın açısını belirleyin.5 mm arasındaki çaplarda partiküler ilaç formlarıdır. • Küme hacmi ve yoğunluğu ( mezürde): Mikrokürelerden 10 mi alın.03 oranında Tween 60 ilave edilebilirsiniz.1 .4 1.Yığın açısı: 10 cm üst çapı. 237 28. Bu huninin içine 10 g mikropellet koyarak alttaki kağıda serbest akıĢını sağlayın. kurumadan ve oluĢumları esnasında gözlemlediklerinizle arasındaki farkları belirtin. Mikroküre üretimi amacıyla laboratuvarda uyguladığınız yöntem hangisidir? Bu amaçla kullanılabilecek diğer yöntemler hangilerdir? 2. Etkin madde içermeyen. • AkıĢkanlık . etkin maddenin kötü tat ve kokusunu ortadan kaldırmak. daha sonra bu özelliklerinin yanısıra modifiye salım . Önceleri etkin madde dayanıklılığını arttırmak.01-0. Elde ettiğiniz kuru mikroküreleri mikroskopta inceleyerek. tek veya çok tabakadan oluĢan.0 mm arasında yer alabilmekte ve "mikrodraje" veya sadece "pellet" adıyla da isimlendirilebilmektedirler. Palet yöntemi uygulanıyorsa mikrokürelerin çözünme ortamı ile temas yüzeyini artırmak için ortama % 0. Etkin maddelerin mikrokürelerinin hazırlanmasının avantaj ve dezavantajları nelerdir? 3. genellikle 0. küre biçiminde yuvarlanmıĢ. 0. Her elek üzerindeki fraksiyonu tartarak % olarak belirleyin ve grafiğini çizin. Uygulanabilecek Diğer Kontroller ĠĢlem etkinliği ġiĢme derecesi tayini Sorular: 1. ilaç formlarının veya ara ürünlerin hacim / ağırlık oranlarını duyarlı olarak kontrol altında tutarak kesin doz ayarlaması yapabilmek ve formül yapısındaki maddelerin karĢılıklı etkileĢmelerini engellemek için tasarlanan bu oluĢumlar. ağız noktasından 10 cm yükseğe yerleĢtirin. MIKROPELLETLER Mikropelletler.2. Bazen çap büyüklükleri 0. Ağırlığı bilinen toz kümesinin. partiküler materyalin karıĢımlanna uygun akıĢ özellikleri kazandırmak. Tespit edilen aralıklarla 5ml numune alarak (her defasında ortamdan alınan numune hacmi kadar taze çözelti çözünme ortamına ilave edin) belirlenen dalga boyunda spektrofotometrede absorbansı okuyarak kalibrasyon denkleminden etkin madde konsantrasyonunu hesaplayın.236 çalıĢtırın. sadece çekirdekten oluĢan mikropelletlere de "non pareille" adı verilmektedir.9 cm boyun geniĢliği ve 1 cm boyun uzunluğu olan bir cam huniyi.

• Püskürtülerek partiküllerin oluĢumunu sağlayan yöntemler. Partikül büyüklüğü dağılımlarının dar bir aralıkta olup. Bunlardan baĢlıcaları. . • Zamanla fiziksel veya kimyasal olarak yapılarında fazla değiĢiklik göstermemesi olarak özetlenebilir. dolgu maddeleri. kaydırıcılar ve kaplayıcı maddelerdir. kontrollü salım veya sürekli salım yapan preparatların üretiminde yoğun olarak kullanılmaya baĢlanmıĢlardır. üzerine etkin madde/lerin kaplanması yöntemleri. esas olarak bunların hepsi yukarıda sayılan cihaz ve yöntemlerin geliĢtirilmesiyle oluĢturulmuĢ modifikasyonlardır ve ana sistemleri aynıdır. yapıĢmayı önleyiciler. • 238 • • • • Tabak ve basamaklı tabak cihazları. yapıĢtırıcı ve bağlayıcılar. Mıkropelletlerin üretiminde baĢlıca üç ana yol izlenir. Granülatörler ve marumerizerler.yapmak ve optimal biyoyararlanım sağlamak üzere geliĢtirilerek böylece uzatılmıĢ salım. • Toz karıĢımlarından doğrudan mikropelletlerin üretimini gerçekleĢtiren yöntemler olarak toplanabilirler. Mikropelletler oluĢturulurken etkin madde/lerin yanısıra bazı grup yardımcı maddelere ihtiyaç duyulur. Ġyi bir mikropellet yapısının sahip olması gereken özellikler. • • • • Yüksek miktarda etkin madde oranına sahip olabilmesi. bunlar değiĢik alt teknikleri de içerirler. Püskürterek Ģekillendirme (Spray congealing veya spray drying) Amaca uygun draje kazanları. AkıĢkan yatak (Fluidized bed) cihazları. Yukarıda sayılan yöntemlerin uygulanmasında değiĢik yapı ve özelliklerde cihazlar kullanılır ki. düĢük porozite göstermesi. • Belirli büyüklükte bir çekirdek esas alınarak (non pareille). Formlarının düzgün . Ayrıca son yıllarda baĢka Ģekillerde cihaz ve yöntemler de kullanılmaktaysa da. bunların belli baĢlı olanları kısaca. az aĢınma ve ufalanma göstermesi.küresel Ģekilli ve yüzeylerinin olabildiğince pürüzsüz olması. cihazları olarak sayılabilir. Yeterli sertlikte olup. Bu ana üretim yöntemleri. seyrelticiler.

Mikropelletler tamamen çözündükten sonra süzün ve balonjojede belirli hacme çözücü ile tamamlayın.05 mi püskürtülecek Ģekilde ayarlanır).m . Tartılan toz maddeler cihazın tabak bölümüne yerleĢtirilerek karıĢtırmaya baĢlanır. tabak açısı 45° olarak ayarlanır. tanecik büyüklüğü ve dağılımı kontrolleri. akıĢkan yatak cihazları. Belirli aralıklarla karıĢmakta olan toz kütlesi üzerine bağlayıcı çözeltiden püskürtülür (atomizörün tabağa uzaklığı 20 cm olacak ve bağlayıcı çözelti 10 saniye aralıklarla 0. ancak araĢtırmalarda kullanılabilmektedirler. Ģekillerinin düzgünleĢtirilmesi. özellikle dıĢ faktörlerden iç yapının korunarak stabilitenin arttırılması ve etki süresinin ayarlanarak çeĢitli özelliklerdeki modifiye salımın sağlanmasıdır. ÇalıĢma 28. Pellegrini kaplama kazanı.Mikropelletlerin kaplanması sıkça uygulanan bir iĢlem olmuĢtur.aĢınma kontrolleri.0 g 2. Accela-Cota sistemi ve Driacoater kaplama kazanı kullanılmaktadır. organoleptik kontroller. ufalanma .1. final ürün kontrolleri kapsamında baĢlıca. Cihazı 100 ayarında 10 dakika süreyle çalıĢtırın. dağılma testi ve çözünme hızı testi gibi kontroller yapılır. tabak açısı azaltılarak tabaktan alınır. grafiğini çizin.0 g y. daldırma kılıcı sistemi.0 g 0. küme dansitesi-yığın açısı ölçümleri. pnömatik taĢıyıcı sistemler. Gerektiğinde partiküler sistemlerde kullanılan diğer kalite kontrolleri de programa alınır. Basamaklı Tabak Metodu ile Mikropellet Üretimi Etkin madde (Teofıllin) Laktoz Aerosil 200 AvicelPHĠOl Bağlayıcı çözelti (%3-5a/h) 239 Hazırlama: Basamaklı tabak aletinin.1. Mikropelletler 30°C'lik etüvde 45 dakika kurutulur. Diğer bazı yöntemler endüstriyel üretime uygun olmayıp. Polimer ve etkin maddenin ortak çözücüsü olan bir çözücüde çözün. Çözeltinin. Mikropelletlerde Yapılan Kontroller • Etkin madde miktar tayini: Formülden bir miktar hassas olarak tartın. Mikropelletlerin üretiminde rutin olarak iĢlem içi ve iĢlem kontrolleri ile. Bundaki amaçlar. OluĢan mikropelletler.2 g 2. 28. 16. etkin maddenin maksimum absorbans verdiği dalga boyunda UV spektrofotmetrede absorbansmı ölçerek etkin maddeye ait kalibrasyon denklemi yardımıyla etkin madde miktarını hesaplayın. • Partikül büyüklüğü ve dağılımı (Elek analizi): Bu amaçla ASTM standartlarına uygun mini elek takımı (DĠN 4188) kullanılabilir. Mikropelletlerin kaplanması iĢlemlerinde genellikle draje kazanları. Her fraksiyonu % Ģeklinde belirleyerek.

Etkin madde salım hızı ve süresi klasik dozaj formlarından farklı olan sistemler genel olarak Mikropelletlerde yapılan kontroller nelerdir? Hangi amaçlarla yapılmaktadırlar? .9 cm boyun geniĢliği ve 1 cm boyun uzunluğu olan bir cam huniyi. ağırlığının hacmine bölünmesiyle yoğunluğunu hesaplayın. Mikromeritik bölümünde anlatıldığı Ģekilde yığın açısını hesaplayın. Palet yöntemi uygulanıyorsa mikropelletlerm çözünme ortamı ile temas yüzeyini artırmak için ortama % 0. Tekrar tartarak ufalanma aĢınmayı % olarak belirleyin. friabilitörde 25 devirde 5 dakika çevirin.Yığın açısı: 10 cm üst çapı. Bu huninin içine 10 g mikropellet koyarak alttaki kağıda serbest akıĢını sağlayın.01-0.Tekrar tartarak nem içeriğini % ağırlık kaybı olarak hesaplayın.• AkıĢkanlık . • Ufalanma. Salım hızı ve sürelerinin etkin maddenin fızikokimyasal ve farmakokinetik özellikleri gözönünde bulundurularak önceden yapılacak bir tasarımla belirlenmesi gerekmektedir. • Çözünme hızı deneyi : Ġstenilen miktar etkin maddeyi içerecek Ģekilde hesaplayarak tarttığınız mikropelletleri 900 mL'lik çözünme ortamına koyarak palet ya da sepet yöntemi ile çözünme hızı deneyi uygulayın. Ağırlığı bilinen toz kümesinin. Eleyerek tozlarından ayırın. • Dağılma testi: Mikropelletleri 0 numaralı jelatin kapsüllere koyarak 37°C'deki su banyosuna 30 kez daldırılıp çıkarın.aĢınma: Mikropelletlerden 10 g tartarak. • Küme hacmi ve yoğunluğu: Mikropelletlerden 10 mi alarak 10 mi hacimdeki bir mezüre koyun. Mikropellet üretiminde laboratuvarda kullandığınız Basamaklı Tabak cihazı dıĢında baĢka hangi cihazlar ve yöntemler kullanılmaktadır? 3. 20 vuruĢ iĢlemi yaparak mikropelletlerin hacmini ölçün. ağız noktasından 10 cm yükseğe yerleĢtirin. Model etkin maddenin mikropelletleri halinde hazırlanmasıyla etkin maddenin hangi özellikleri değiĢtirilmiĢ. KONTROLLÜ SALIM SĠSTEMLERĠ Kontrollü salım yapan sistemler klasik (derhal salım yapan) dozaj formlarından farklı olarak etkin maddeyi önceden belirlenen bir tarzda ve daha uzun bir süre boyunca salan sistemlerdir. Tespit edilen aralıklarla 5mL numune alarak (her defasında ortamdan alınan numune hacmi kadar taze çözeltiyi çözünme ortamına ilave edin) belirlenen dalga boyunda spektrofotometrede absorbansı okuyarak kalibrasyon denkleminden % etkin madde miktarını hesaplayın. 240 • Nem içeriği (Sauter Inframatic): 10 g mikropelleti cihazın kefesine yerleĢtirerek 60°C'de 60 dakika tutun. Dağılma sürelerini not edin.03 oranında Tween 60 ilave edilebilirsiniz. Uygulanabilecek diğer kontroller Yoğunluk Tayini Sorular: 1. 0. düzeltilmiĢtir ? 2. 241 29.

d-UzatılmıĢ etki. Etkin maddenin bu açıdan belirlenmesi gerekli özellikleri Ģunlardır: Fizikokimyasal özellikler -Doz büyüklüğü -Suda çözünürlük -Partisyon katsayısı ve molekül büyüklüğü Biyolojik özellikler -Absorpsiyon -Dağılma -Metabolize olma .GeciktirilmiĢ salım. • Formülasyonlarında kullanılan etkin madde miktarı yüksek olduğundan herhangi bir nedenle örneğin hız kontrol eden membranlann yırtılması sonucunda hızlı salım olduğunda vücutta toksik düzeylerin oluĢabilmesidir. Kontrollü salım sistemlerinin tasarımı ve performansında etkin maddenin özellikleri önemlidir.1'de değiĢik salım profilleri ve bunlarla ilgili terminoloji yer almaktadır. 242 • Hastada uzun süre ve uygun farmakolojik cevap sağlayan etkin madde terapötik kan düzeylerinin sağlanması. Kontrollü salım sistemlerinin sakıncaları ise Ģunlardır: • Bu tip dozaj formları ile tedavi sırasında istenmeyen yan etkiler oluĢtuğunda etkinin daha uzun sürmesi ve tedavinin kesilememesi. Kontrollü salım sistemlerinin yararları Ģöyle sıralanabilir: • Dozların sayı ve sıklığının azalması nedeniyle hasta uyuncunun artması. • GeliĢtirilmeleri ve üretimlerinin pahalı olması. c. özellikle hastanelerde zaman tasarrufunun sağlanması.Derhal salım.Kontrollü salım).farmakopelerde "modifıed release" (değiĢtirilmiĢ salım) baĢlığı altında yer almaktadır.Tekrarlanan etki. ÇeĢitli dozaj Ģekillerinin plazma konsantrasyonu . Terapötik aralık Zaman ġekil 29.zaman eğrileri (a. e.1. Bu özellikler bir etkin maddenin kontrollü salım formu halinde hazırlanması ve ilacın veriliĢ yolunu kısıtlayabilmektedir. • Yan etki Ģiddeti ve sıklığının azalması. • Kullanılan toplam doz miktarının azalması ve uzun süreli kullanımda etkin madde birikiminin minimuma inmesi. hasta bakımının kolaylaĢması. b. Bu tür sistemleri tanımlamada terminolojide bir bütünlük olmamasına rağmen ġekil 29.

2B) 243 2.Polimer zincire takılı sistemler (ġekil 29. Magnetik kontrollü sistemler 5. bukkal. Difüzyon kontrollü sistemler .2C) .2F) 4. Mekanik kontrollü sistemler .2A) . Çözücünün harekete geçirdiği sistemler .Ortama duyarlı sistemler (pH.Matris sistemler (ġekil 29. rektal.Ultrasonik sistemler .2D) 3. Fblimer Etkin maddi 2aman=0 Zaman=t Etkin madde + polimer .Depo (membran) sistemler (ġekil 29. peroral.2E) . nazal.Vücutta aĢınan sistemler (ġekil 29. .Elektrik ve nükleer enerji kullanan sistemler Bu sistemler Ģematik olarak ġekil 29.Ozmotik kontrollü sistemler (ġekil 29.2'de görülmektedir. transdermal. sıcaklık) . implant sistemleri gibi) smıflandınlabildikleri gibi etkin madde salım mekanizmalarına göre de aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırılmaktadırlar: 1.ġiĢme kontrollü sistemler (ġekil 29. Kimyasal olarak kontrollü sistemler .-Stabilite -Yanlanma ömrü -Yan etkileri -Terapötik indeksi -Proteine bağlanma -Hastalığın rolü Kontrollü salım sistemleri uygulama yerine göre (örneğin: oküler.

açığa çıkan etkin maddenin gastrointestinal kanalda (GI) absorbe edileceği bölgede kalıĢ süresinin kısalığının biyoyararlamm sorunu doğurduğu bilinmektedir. değerlendirilmesi ve kontrolünde önemli bir araçtır. mideden ve/veya ince barsağın üst taraflarından emilimi olan bir etkin maddeyi içeren preparatm midede kalıĢ süresinin uzatılması gerektiği belirtilmektedir. F-Ozmotik kontrollü sistem. E-ġiĢme kontrollü sistem. D-Polimer zincire takılı sistem. Yüzen Dozaj Formları Kontrollü salım yapan oral preparatlardan etkin madde Ģahmının yetersizliği yanında.r JHjıkar Etkin maddenin salındığı ĢiĢmiĢ polimer Zaman=0 Yarı geçirgen v^ zar Zaman=0 Su gjrer Zaman^t Etkin madde Zaman^t ġekil 29. Kontrollü salım yapan polimerik sistemlerden etkin madde salım mekanizmaları. B-Matris sistem. kontrollü salım sistemlerinin tasarlanması.Zaman=0 Etkin madde + polimer Zaman=0 Zaman=t polimer iskeleti |-»-| polimer iskeleti [ tttttV Trryy su veya emim Zaman=0 ZamarM Polimerde çözünmüĢ etkin madde Ozmotik çıkıĢ aralığı Hkin madde çöz. katı ilaç Ģekilleri için kullanılan duyarlı ve tekrarlanabilirliğe sahip bir çözünme testi yöntemi ile etkin maddenin salım hızı profilleri ve salım mekanizmalarına iliĢkin verilerin elde edilmesi gerekmektedir. in vitro çözünme testi. C-Vücutta aĢınan sistem. A. Bu amaçla.Membran sistem.2. .1. Genel olarak. 244 Kontrollü salım sistemlerinden etkin madde salım tarzının in vitro ve in vivo yöntemlerle ispatlanması gerekmektedir. 29. Bunu önlemek için örneğin.

• Mide-barsak epitel yüzeyine yapıĢma yeteneğine sahip polimerlerin formüllere ilavesi. Suyla temasta efervesan kısmın oluĢturduğu kabarcıklar jel yapının içine hapsolmakta ve preparatm yüzmesini sağlamaktadır. granül Ģeklindeki preparatlardır. ÇalıĢma 29. • Ġnce barsak sıvısında çözünme ve/veya stabilite probleminin olması. böylece midede daha uzun zaman kalabilen yüzen dozaj formlarının geliĢtirilmesi önerilmektedir. Mühreye önce yüzmeyi sağlayan kısım konarak düĢük basınçta 12 mm'lik zımba ile sadece toz kütlesinin sıkıĢmasını sağlayacak Ģekilde ön basım yapılır. formül içine preparatm 245 250 mg 34 mg 28 mg 100 mg 30 mg 20 mg yüzmesine katkıda bulunmak üzere gaz kabarcıkları veren efervesan kısım da ilave edilebilmektedir.• Mide boĢalma hızını yavaĢlattığı bilinen yağ asitlerinin formüllere ilavesi. • Dansitesi mide sıvısı dansitesinden düĢük olduğu için mide içeriği üzerinde yüzebilen. ortam sıvısıyla jel yapısı veren ve preparatm yoğunluğunun mide sıvısının yoğunluğunun altında kalmasını sağlayan tablet Ģeklinde hazırlanabileceği gibi. . • Lokal olarak midede etkili olması.1. Yüzen tablet Ģeklindeki dozaj formları. Bir etkin maddenin. • Absorpsiyonunun sadece mideden ve/veya ince barsağm üst kısmından olması durumunda HBS Ģeklinde formüle edilmesi düĢünülebilmektedir. Hidrodinamik dengeli sistemler (HBS) olarak da bilinen yüzen dozaj formları genel olarak GI sıvılarla temasta jel oluĢturan hidrokolloidlerle etkin madde ya da maddelerin karıĢtırılmasıyla hazırlanan tablet. Daha sonra çıkıĢı kontrol eden karıĢım konularak kütle basılır. kapsül. I II HPMC 4000 Sodyum bikarbonat Sitrik asit Asetilsalisilik asit HPMC 100 Basılabilir Ģeker (Di-Pac) Hazırlama: Her iki tabakayı içeren karıĢımlar ayrı ayrı hazırlanır.

Sistem bütünlüğünü koruduğu sürece etkin madde salımı difüzyon mekanizmasıyla meydana gelirken zamanla ĢiĢen polimerde meydana gelen kopmalarla erozyon mekanizması da etkin madde Ģahmında rol almakta ve sistem aĢınarak kaybolmaktadır. 4. .Mum (lipid) matrisler Ġnert matrisler: Polivinil klorür. Mum (lipid) matrisler: Bu tür sistemleri hazırlayabilmek için karnauba mumu. etil selüloz vb. polivinil pirolidon. polivinil asetat. kullanılabilmektedir.2 yapay mide ortamına konularak yüzmeye baĢlama süresi saptanır. HBS sistemde kullanılacak hidrokolloidlere örnekler veriniz. stearil alkol vb. 2.Ġnert matrisler . Yüzen dozaj formu hazırlamak için baĢka öneriler neler olabilir? Açıklayınız. Matris Tipi Preparatlar Matris tipi preparatlar kontrollü salım yapan oral dozaj formlarının bir grubunu oluĢturmaktadır..2.Hazırlanan preparat 100 mi pH 1. . Bu sistemlerden etkin madde çıkıĢında difüzyon etkili olmakla beraber kullanılan matris maddesinin preparatın tatbik edildiği bölgede bulunan enzimlerden etkilenmesi durumunda erozyon mekanizması da gözlenebilmektedir. Üç grupta incelenebilirler: .Hidrofılik matrisler . Bu sistemlerde kullanılan polimerin yapısı ve preparatın tatbik edildiği ortamın özellikleri (pH. hidrojene hint yağı. Sorular: 1. Hazırladığınız preparatın yüzmeyi sağlayan tabakası ve kontrollü salımı sağlayan tabakası hangisidir? Bu amaçla kullanılabilecek formül önerileriniz neler olabilir? 246 29. HBS sistemlerde kullanılabilecek efervesan karıĢımlar neler olabilir? 3. stearik asit. polimerler kullanılarak hazırlanan inert (plastik) matrisler yapılarında bulunan etkin madde serbest hale geçtikten sonra feçesle değiĢmeden atılmaktadır (monolit). bütil stearat. hidroksipropilmetil selüloz gibi hidrofılik karakterdeki polimerler kullanılarak hazırlanan matrislerdir.Yüzmeye baĢlama süresi tayininde kullanılan tablet laboratuvar süresince yapay mide ortamında tutularak yüzme süresi saptanır. Sistemden etkin madde çıkıĢı difüzyon mekanizması ile gerçekleĢmektedir. karboksimetil selüloz. Hidrofılik matrisler: Sodyum karboksimetil selüloz. su içeriği vs. hidrojene pamuk tohumu yağı.) etkin madde Ģahmında etkili olmaktadır.

Vd DT = Dj + Ds Ds D( DT Cp kr° Vd kd h : Sürdürme dozu : Ġlk doz : Toplam doz : Etkin maddenin etkin kan konsantrasyonu : Sıfır derece salım hız sabiti : Dağılım hacmi : Eliminasyon hız sabiti : Etkin maddenin kr° hızıyla salımı istenen süre ÇalıĢma 29. Hazırlama: 306 mg 62 mg . Toz etkin madde ve lipid materyalin fiziksel karıĢımlarının tablet halinde basılması. Öncelikle bu tür dozaj formlarında kullanılacak etkin maddenin fızikokimyasalbiyofarmasötik özelliklerinden hareketle doz tasarımının yapılması gerekmektedir.2.Bu çalıĢmada hazırlanıĢ kolaylığı göstermesi nedeniyle mum matris tipi kontrollü salım yapan tabletlerin hazırlanıĢı verilecektir. Parasetamol Lipid materyal Formül 1 tablet içindir. Mum materyal organik çözücüde çözüldükten sonra. 3.h Di = Cp. Ds = kr°. Bu amaçla baĢlıca 3 yöntem kullanılabilir: 1. buna etkin maddenin ilave edilip solvanm uçurulması sonucunda elde edilen kütlenin elenmesi ile granüllerin elde edilmesi ve tablet basılması. 247 2. Buna göre sıfır dereceden sabit hızla salım yapması planlanan dozaj formunun içermesi gereken etkin madde miktarının ve etkin madde açığa çıkıĢ hız sabitinin hesaplanabilmesi için aĢağıdaki eĢitliklerin kullanılması gerekir. EritilmiĢ mum materyale etkin maddenin ilave edilip karıĢtırılması ve kütlenin donmaya yakın uygun eleklerden elenerek mum granüllerinin elde edilmesi ve tablet halinde basılması.

250-1000 um arasındaki boyutta damlalar Ģeklinde olur. Hazırladığınız preparatın çözünme hızı tayini için önereceğiniz yöntem veya yöntemler ne olabilir? Açıklayınız.76 saat"1 2. Lipid matrislerden etkin madde açığa çıkıĢ mekanizması hakkında bilgi veriniz. • Ġçeriğini dıĢarıdan verilen enerji ile verenler ki bunlara genellikle nebülizör ve atomizör isimleri verilmiĢtir.Kütle yukarıda verilen yöntemlerden biri kullanılarak hazırlandıktan sonra 10 mm çaplı zımba kulanılarak uygun basınç altında el presinde basılır. Etkin madde sıvılaĢtırılmıĢ püskürtücü gaz ile emülsiyon oluĢturuyorsa köpük aerosolleri ortaya çıkar. . 3. CP = 20 mg/ml Vd= 6. AĢağıda farmokokinetik parametreleri verilen etkin maddenin doz tasarımını yapınız. Eczacılık ve tıpta solunum yoluyla veya haricen kullanılan preparatlardır. Püskürtücü gaz oranı %30'un altına düĢerse ıslak spreyler diye tanımlanan preparatlar oluĢur ki burada püsküren tanecikler bir demet Ģeklinde değil. AEROSOLLER Bir gaz fazı içinde sıvı veya katı taneciklerin dispersiyonu halinde püskürtülerek kullanılan tek veya çok fazlı sistemlerdir. bunlarda püskürtücü gaz miktarı % 10-20 arasındadır. Hangi tür enerji kullanımıyla uygulanırsa uygulansınlar hepsi fiziksel olarak aerosol sistemleridir. Kullanım bölgesine ve amacına göre farklı yapıda ve özelliktedirler. Genelde solunum yoluyla kullanılanlar inhalasyon aerosolleri. • Enerji taĢıyıcısını içeriğinde sıkıĢtırılmıĢ ve/veya sıvılaĢtırılmıĢ itici gaz olarak bulunduranlar ki bunlarda da genellikle aerosol veya sprey isimleri kullanılmaktadır. haricen kullanılanlar da püskürtme aerosolleri (sprey) olarak tanımlanırlar.326 saat'1 ka= 6. Gerçek aerosoller olarak nitelendirilenler içeriğinde %80'in üzerinde püskürtücü (itici) gaz bulundururlar ve püsküren parçacıkların boyutları 5 um'nin altındadır. 249 30. Haricen kullanılan ve yüzey spreyleri diye tanımlananlarda sıvılaĢtırılmıĢ itici gaz oranı %40-70 arasında değiĢir ve püsküren partiküllerin boyutları 50-250 um arasındadır. 248 Sorular: 1.35 1 ka= 0. Eğer etkin madde katı halde püskürüyorsa pudra spreyleri denilen aerosoller oluĢur ve bunlarda itici gaz oranı %5-20 arasında değiĢir. Hazırlanan tabletler çözünme hızı deneylerinde kullanılmak üzere saklanır. Basınçla püskürtme gösterdiklerinden iki Ģekilde çalıĢırlar.

Metal kaplarda korozyon oranı yüksektir. iki parça veya üç parça (bodymaker) halindedir. Plastik kaplar ise oldukça merttirler ama ancak düĢük basınçlı içerik taĢıyabilirler. Kesintisiz (devamlı) ve ölçülü (belli dozda) püskürtme yapanlar olarak iki tiptedirler. teneke). 20-30 um büyüklükte püsküren parçacıklar trakeada kalırken. 5-10 um arasındakiler ise bronĢiyollere ulaĢırlar . Ana kap metal (alüminyum. SıvılaĢtınlarak kullanılanlar ise propan. buna karĢı iç yüzeyleri inert bir tabakayla (laklama. plastik kaplama. sıvılaĢtırılmadan kullanılanlar. Bu kısımlar aerosol sisteminin içeriğindeki itici gazla birlikte püsküren taneciklerin püskürme özelliklerini ve büyüklük dağılımım belirler. Bir aerosol sisteminde konsantrat olarak tanımlanan kısım ise etkin madde. püskürtücü (itici veya sevk edici) gaz ile etkin maddeyi taĢıyan konsantrattan oluĢur. izobütan gibi hidrokarbonlar veya vinil klorür. gibi) oluĢur. Ġnhalasyon aerosollerinde basmç/partikül büyüklüğü iliĢkisi çok önem kazanır. inhalasyon aerosollerinde ise daha da düĢük olması gerekir. etil bromür. Valf takımı çeĢitli parçalardan oluĢur. valf takımı. bunun altında ayrı ayrı iki faz . haricen deri üzerine püskürtülecek aerosollerde basıncın 3-5 atm civarında.) kaplanarak kullanılırlar. Genel olarak havaya püskürtülecek aerosollerde basıncın 3-4 atm civarında olması istenirken. tıp ve eczacılıkta genellikle 1-10 atm arasında iç basınç sağlayacak oranlarda kullanılır. Püskürtme basınçları tiplerine ve karıĢım oranlarına göre değiĢir. Kesintisiz püskürtenler valfın üzerindeki aktivatör baĢlığına basılı tutuldukça devamlı püskürtme yaparken. karbondioksit gibi inert gazlardır. böyle bir 251 sistemde fazlar. Valf takımı sistemin püskürmesini ve püskürtme Ģeklini belirler. Bunlar mekanik Ģoklara ve daha yüksek iç basınçlara dayanırlar. mekanik ve termik dirençlerinin azlığı nedeniyle kullanımları sınırlı kalır. bütan. cam veya plastikten yapılır ve tek parça (monoblok). Buna karĢın üstte buharlaĢmıĢ itici gaz. vb. argon. çözücü ve yardımcı çözücü (kosolvan) ve formülasyonda gerekli olan diğer yardımcı maddelerden (yüzey etken maddeler vb. üstte buharlaĢmıĢ itici gaz ve altta ise sıvı faz halinde geri kalan bütün karıĢım bulunur. azot. Eğer etkin madde içeren konsantrat sıvılaĢtırılmıĢ itici gaz fazında çözünerek homojen bir karıĢım oluĢturuyorsa iki fazlı bir aerosol sistemi ortaya çıkar. metil klorür. ölçülü püskürtme yapanlara basıldığında ne kadar süre basılı tutulursa tutulsun sadece tek bir defa belirli dozda püskürtme yaparlar. önde gelen iki kısmı püskürtme odacığı ve püskürtme deliğidir. Frigen veya Freon adıyla tanımlanan klorlu-florlu hidrokarbonlar gibi halojenli hidrokarbonlardır. çelik. azot oksidül. içerikle etkileĢme tehlikesinin en az düzeyde olması dolayısıyla avantajlı görünürse de.Daha küçük boyuttakiler ise alveollere inerler. daha çok basınç enerjisini dıĢarıdan alan nebülizör sistemlerinde tercih edilirler. Cam kaplar diğer tip kaplara göre saydam olmasının 250 yanısıra. 10-20 um arasındakiler bronĢlara. SıkıĢtırılmıĢ gazlardan. Basınç enerjisini içinde taĢıyan aerosollerin içeriğinde yer alan püskürtücü ise sıkıĢtırılmıĢ ve/veya sıvılaĢtırılmıĢ itici gazlardan (propellan) oluĢur. içeriğin formülasyonuna ve ticari bakıĢ açısına göre değiĢir.Bir aerosol sistemi baĢlıca ana kap. Kabın yapısının seçimi kullanma tekniğine.

Valfin daldırma borusu kullanılacak tüpe göre ayarlanır ve aerosol kapatma cihazında tüplere valfleri takılır.5 g Freon 12 15. Her kap tekrar tartılır. Püskürtme enerjisini içeriğinde taĢımayan aerosol sistemleri ise esnek plastikten yapılmıĢ kabın sıkılarak içeriğin dıĢarı püskürtülmesiyle veya kaba eklenmiĢ bir puarın sıkılmasıyla çalıĢan ve itici gaz içermeyen yapıdadır. 252 ÇalıĢma 30. Basınç testi . Bunlar iyice çalkalanarak kullanılmalıdır.9 g HazırlanıĢı: Oksikonazol etil alkolde çözülür ve önceden temizlenmiĢ aerosol tüplerine 13'er mi olarak doldurulur. SıvılaĢtırılmamıĢ itici gaz kullanımında da bu yöntem uygulanır.halinde etkin madde konsantratı ve sıvılaĢtırılmıĢ itici gaz fazlan duruyorsa üç fazlı bir aerosol sistemi oluĢur. Soğukta doldurma iĢleminde .40°C'ye kadar soğutulan konsantrat ve sıvılaĢtırılmıĢ itici gaz ayrı ayrı kaba doldurulur ve valf sistemi kaba takılarak kapatılır. Aerosollerin üretimi soğukta basınç kullanmadan veya normal sıcaklıkta basınçla yapılır. 2. Normal sıcaklıkta basınçla doldurmada ise önce kaba etkin madde konsantratı konur. Kaplar sıcaklığı ayarlanmıĢ su banyosuna tekrar daldırılır ve püskürtme ve tartma iĢlemi üç defa tekrarlanır. Antimikotik Etkin Maddeli Aerosol Ġmalatı Oksikonazol 250 g Etil alkol (%96) 10. Kapağı ve koruyucusu çıkartılır.1. Ġç basıncın dengeye gelip gelmediği Madde 2' de açıklandığı gibi ölçülür. Aerosollerde Kontroller 1. Ġç basınçları dengeye gelen kaplar su banyosundan alınır. Uygun Ģekilde etiketlenir. ÇalıĢma 30. Her saniye için gram olarak ortalama püskürtme miktarı hesaplanır. valf sistemi takılır ve sıvılaĢtırılmıĢ püskürtücü gaz valf ağzından basınçla itilerek içeri doldurulur. Püskürtme hızı kontrolü En az dört aerosol kabı alınır. Bunlar sıkma basıncına ve püskürtme deliğinin inceliğine göre değiĢik büyüklükte ve miktarda damlacığı sis Ģeklinde püskürtür. kurulanır ve her kutu 5 saniye süre ile püskürtülür (zamanı tespit için kronometre kullanılır).2. Herbiri iki-üç saniye süre ile püskürtülür ve tam olarak tartılır. Kaplar 25 ± l°C'deki su banyosuna daldırılıp iç basınçları dengeye gelinceye kadar tutulur. Daha sonra bu tüplere aerosol dolum cihazında itici gaz gerektiği kadar doldurulur.

Buradan ortalama damlacık büyüklüğü ve standart sapma hesaplanır. Özel cihazda kağıt. püskürtücü baĢlık ile aynı düzlem üzerinde iyice temizlenmiĢ bir lamın köĢelerine aerosol püskürtülür. Lam üzerine yapıĢan tozlar uygun bir sıvağ kullanılarak dağıtılır. Aerosol kabı iyice kurulanarak tartılır ve darası almır. Sonuç. Bu iĢlem en az on defa uygulanır. Aktüvatöre basarak püskürtme yapılır. Aerosol iki-üç saniye püskürtülerek etkili püskürtme uzaklığı saptanır. 5. Kapağı ve koruyucusu çıkarılır ve iç basınç sabit hale gelinceye kadar 25 ± l°C'deki su banyosunda tutulur. Sızdırma Testi 7. Her kap dik tutularak valfe basınç ölçer (manometre) sıkıca bağlanır. kağıt 253 alınıp üzerinde homojen damla dağılımı görülüp görülmediği incelenir. Saptanan sonuçların ortalaması alınır. Kaplar su banyosundan alındıktan sonra iyice çalkalanır. En az 1200 partikül sayarak boyutlarına göre sınıflandırılır. Sonuçlar log-olasılık grafiğine geçirilerek ortalama tanecik büyüklüğü ve standart sapma hesaplanır. içeriğin özelliğine göre yağda veya suda çözünen boyaların formüle eklenmesi ile yapılır. Ağırlık kaybı hassas olarak saptanır. ortalama ağırlık kaybına bölünerek püskürtme hacmi bulunur. Basınç doğrudan doğruya manometre göstergesinden okunur. Partiküller kağıda çarptığında absorbe olur ve bu kağıt karĢılaĢtırma için kullanılır. valf spesifıkasyonu ile karĢılaĢtırılır. Bir veya iki saniye püskürtme yapılır. Kabm korozyona dayanıklılığının kontrolü . kurulanır ve tartılır. Aerosol kabı cihaza yerleĢtirilir. Püskürtücü baĢlığı çıkarılır. Katı partikül taĢıyan aerosoUerde tanecik büyüklüğü tayini Aerosol kabı iyice çalkalanır ve sabit olarak yerleĢtirilir. Ġki fazlı aerosollerde damlacık büyüklüğü tayini Bu metod boya-talk karıĢımı ile muamele görmüĢ bir kağıt parçasının püskürtme ile lekelenmesi esasına dayanır. Formülasyon yoğunluğu. Belirli bir alandaki damlacıkların sayısı ve büyüklüğü uygun büyütme cihazları (örneğin mikroskop) kullanılarak % olarak hesaplanır. Kap tekrar temizlenir. 4. Sonuçlar log-olasılık grafiğine geçirilir. Bu amaçla değiĢik seri ve değiĢik püskürtücü baĢlıkların gösterdiği püskürtme farklılığını ölçmek üzere özel cihaz kullanılır. valflere uygun adaptör ile sıkıca bağlanmalıdır. dönen diskin hemen arkasına sabit olarak bağlanır. Birim doz püskürten aerosoUerde püskürtme hacmi tayini Aerosol formülasyonunun önceden yoğunluğu saptanır. ıslaklık varsa kurulanır. Bu uzaklığın yarısında. Deney. Basınç ölçer yaklaĢık olarak beklenen basınca önceden ayarlanmıĢ olmalı. Net ağırlık saptanması 8. 3. Mikroskop yöntemiyle katı partiküllerin boyutları saptanır. 6.Dört taneden az olmayan aerosol kabı alınır.

Etkin maddenin uzun süreli salımı için tasarlanmıĢlardır. 254 31.Sorular 1. subkutan. infüzyon ya da implantasyon yolu ile verilen steril preparatlardır. intravenöz.2. elektrolit dengesini sağlayıcı.b.1. Bu preparatlar llitre'den daha fazla hacimde de olabilir. PARENTERAL PREPARATLAR Parenteral preparatlar insan ya da hayvan vücuduna. Ġrrigasyon. Küçük Hacimli Parenteral Preparatlar . AerosoUerde ne kadar basınç olmalı ve kaplar ne kadar basınca dayanabilmelidir ? 3. enjeksiyon. parenteral implantasyon için uygun Ģekil ve boyuttaki steril katı preparatlardır. 31. Besleyici ve kalori verici. Enjeksiyon baĢlığı altında verilenler Ģu Ģekilde sınıflandırılmaktadır. Ġnfüzyonların da verilmeden önce seyreltilen sıvı konsantre ve kullanılmadan önce sulandırılan toz Ģeklindeki formları bulunmaktadır. steril sulu çözelti ve emülsiyon Ģeklinde hazırlanan preparatlardır. hemofiltrasyon ve peritonal dializ için kullanılan çözeltiler de büyük hacimli parenteral preparatlar (LVP) içerisinde yer almaktadır. Büyük Hacimli Parenteral Preparatlar 100 mi ya da daha fazla hacimdeki tek kullanımlık. intraartiküler.yollarla verilmektedir. 31. intramusküler. herhangi bir koruyucu içermeyen infüzyon Ģeklindeki veriliĢ için tasarlanmıĢ ve hermetik olarak kapatılmıĢ preparatlardır. Hangi tip içerik yapısı ile hangi tip aerosol kapları kullanılmalıdır. neden ? 2. • • • • • • Kullanıma hazır çözeltiler Kullanılmadan önce çözücü ile karıĢtırılan çözünür kuru ürünler Kullanıma hazır süspansiyonlar Kullanılmadan önce bir taĢıyıcı ile karıĢtırılan çözünmeyen kuru ürünler Emülsiyonlar Verilmeden önce seyreltilen sıvı konsantreler Bu tip enjeksiyonlar. intratekal v. kanın plazma hacmini artırıcı olarak kullanılmaktadır. intradermal. Büyük hacimdeki veriliĢ için tercih edilmektedir. Birim doz püskürten aerosoUerde miktar tayininin önemini açıklayınız. Ġmplantlar. Ġnfüzyonlar.

Ġzotonik çözeltiler daha az irritan olmasına.4'dür. çok dozlu kaplar ise 30 mi ile sınırlandırılmıĢtır.5. mısır yağı gibi suda çözünmeyen bitkisel yağlar da kullanılmaktadır. 255 31.2 mi ile sınırlandırılmıĢtır.1. Formülasyona Ġlave Edilen Katı Maddeler Parenteral formüllere antioksidan. intradermal için ise 0. Çünkü kanın kendi tamponlama kapasitesi vardır. yağlı çözeltiler. intramusküler için 3 mi. genellikle 1-50 mi hacimde hazırlanan preparatlardır. Bu problemlerden sakınmak için birçok ürüne tampon ilave edilir. Diğer . Çözücü ve taĢıyıcı seçimi de veriliĢ yolu ile doğrudan iliĢkilidir. Parenteral Preparatların VeriliĢ Yolu Ġntravenöz uygulama için genellikle 10 mi'den daha büyük hacimdeki preparatlann verilmesi tercih edilmektedir.5. tonisite ayarlayıcı maddeler ilave edilmektedir. Tamponlar Bir preparatm pH'smdaki değiĢimler. 31. Ģelat yapıcı maddeler. VeriliĢ hacmi intraspinal uygulama için 10 mi. intravenöz veriliĢ için kabul edilebilir pH aralığı 3-10. süspansiyonlar ve emülsiyonların intramusküler ve subkütan olarak verilmesi tercih edilmektedir. etanol.) ile etkileĢmesinden gazlar ve su buharının çözünmesinden meydana gelebilir. Formülasyonda Kullanılan Çözücüler Parenteral preparatlarda çözücü olarak enjeksiyonluk su (USP 27. yüzey etken maddeler. pH 9'un üzerinde doku nekrozu görülürken. 31. pH ayarlayıcı tamponlar. Ġntravenöz çözeltiler de veriliĢ hızı. USP 27'de monografında baĢka Ģekilde belirtilmedikçe tek dozlu kaplar 1000 mi ile. pH 3'ün altında ağrı. Bu pH'dan aĢın sapmalar komplikasy onlara sebep olmaktadır.3. Ayrıca propilen glikol. Küçük hacimli parenteral preparatlarda. Ancak intraspinal enjeksiyonlar serobrospinal sıvının yavaĢ sirkülasyonundan dolayı mutlaka izotonik olmalıdır. gliserin gibi suyla karıĢabilen çözücü maddeler ve susam. EP 5) kullanılmalıdır.5'dir. ambalaj materyalleri (cam. subkütan için 2 mi.4. 31. kanın ayarlamasına ve seyreltmesine izin verecek kadar yavaĢ olduğu sürece izotoniklik çok önemli değildir. polietilen glikol. Ġdeal pH. antimikrobiyal maddeler. daha az toksisiteye sebep olmasına ve olası bir hemolizi ortadan kaldırmasına rağmen tüm enjeksiyonluk preparatlar izotonik olmayabilir. Uygun bir tampon sistemi. fındık. Sulu çözeltiler intravenöz ve intraspinal olarak verilirken. ürünün saklanması sırasındaki parçalanma reaksiyonlarından. zeytin. kauçuk vb. Subkütan ve intramusküler enjeksiyonlar için hipertonik çözeltiler sıklıkla kullanılmaktadır. saklama esnasında ürünün pH'sını stabil bir değerde tutmak 256 ve vücut sıvıları ile pH'yı kanın pH'sına kolaylıkla ayarlamak için yeterli tampon kapasitesine sahip olmalıdır.100 ml'den daha az. kanın pH'sı olan 7. flebit meydana gelmektedir.

sitrik asit ve bir tuzu (pH 2. 31. fosforik asit tuzları (pH 6 . daha yüksek olan çözeltilere hipertonik çözeltiler adı verilmektedir. veriliĢ yolu ile doz rejiminin çeĢitlilik göstermesi ve ürünün stabilite koĢullarından dolayı bu durum her zaman gerçekleĢememektedir. Madde miktarı (g/litre) mOzmol/litre =---------—----------------------. 31.3. Tonisite Ġzotonik çözeltiler kan plazması ile aynı ozmotik basınca sahip çözeltilerdir. glutamik asit (pH 8. Çözeltilerin ozmolarite değerleri ise mOzmol/litre olarak ifade edilir ve aĢağıdaki formül kullanılarak hesaplanır. Ozmotik basınç (Ozmolalite) ise Ozmol/kg veya mOzmol/kg olarak ifade edilir.5 . tek bir dozu 15 ml'yi geçenlere ve intrasisternal.5.5.8. kan hücrelerinin hemolizini azaltmak ve küçük hacimli parenteral preparatlann veriliĢinden sonra elektrolit dengesizliğini önlemek için izotonik olması istenir. Bu amaçlar için asetik asit ve bir tuzu (pH 3.2 Antimikrobiyal maddeler Antimikrobiyal aktiviteye sahip maddeler aksi belirtilmedikçe veya etkin maddenin kendisi bakteriostatik etki göstermiyorsa çok dozlu kaplarda ambalajlanan ürünlere ilave edilmelidir. elektrolit dengesi sağlayıcı ve plazma hacmini artırıcı gibi büyük hacimli parenteral preparatlara da antimikrobiyal maddeler ilave edilemez. dokuya zarannı ve irritasyonunu minimuma indirmek.yollarla verilen parenteraller için pH 4-9 arasına ayarlanmalıdır.x 1000 x Çözeltideki mevcut Katı maddenin molekül ağırlığı iyon sayısı Ozmotik basınç aĢağıdaki formülle hesaplanır. Ozmotik basıncı plazmanın ozmotik basıncından daha düĢük olan çözeltilere hipotonik. Besleyici.7). Bazı enjeksiyonlarda düĢük hacimde yüksek etkin madde konsantrasyonu gerekli olduğu için.2) kullanılmaktadır. epidural. Parenteral bir ürünün. intra ve retrooküler ya da serebrospinal sıvıya herhangi bir yolla verilen enjeksiyonluk preparatlara mikrobiyal koruyucu madde ilave edilmemelidir. n P (7T) =---------RT = cRT . intratekal. dekstroz.2). Tonisite ayarlayıcı olarak. Ancak. Çözeltideki iyonlann molar konsantrasyonu (elektrolit konsantrasyonu) ozmotik basınç üzerine etki yaptığından.2 .6). sodyum veya potasyum klorür ve sodyum sülfat kullanılmaktadır.5 . klinik uygulamada Ozmol ya da 257 miliOzmol birimi ile ifade edilir.5.10.

6.R.52°) düĢürmek için sodyum klorür veya baĢka bir izotoni ayarlayıcı madde ilave ederek izotonik yapma yöntemi: Bu sınıfta donma noktası alçalması (Kriyoskopi) ve sodyum klorür eĢdeğerliği yöntemi yer almaktadır. CaCl2=3.6. uni-univalan elektrolitler için (NaCI. izotonik çözelti ile gerekli hacme seyreltme yöntemi: 258 Bu sınıfta White-Vincent ve Sprowls yöntemi yer almaktadır.1. Elektrolit olmayanlar için 1. Ġzotonik Çözelti Hazırlama Yöntemleri • Çözeltinin donma noktasını kanın donma noktasına (.86.c.C. KCI gibi) 3. P(tı ) = I. Donma noktası alçalması hesabı AT = Lis0. FeCl3= 4) ilave edilmektedir.I I: ĠyonlaĢma sabiti (Çözeltideki iyon sayısı) Çözeltilerde donma noktası alçalması ve osmotik basınç arasındaki iliĢki aĢağıdaki formülle verilmektedir.T 31.c Liso : Kan ile izotonik konsantrasyondaki etkin maddenin molar donma noktası alçalmasıdır.= mol/litre = molarite Molekül ağırlığı Elektrolitler için donma noktası AT = Liso. Kriyoskopi sabiti olarak da ifade edilmektedir.4 gibi değerler almaktadır (Bakınız izotonik değerler tablosu). c: Katı maddenin konsantrasyonu (mol/litre = molarite) g/litre c =-------------------. • Etkin maddeyi izotonik çözelti oluĢturması için yeterli miktardaki suda çözüp. NaCl=2.082 litre atm/mol (K°) T: Mutlak sıcaklık (K°) c: Katı maddenin konsantrasyonu (mol/litre = molarite) Ġyonlarına ayrılan maddeler için formüle iyonlaĢma sabiti (I) (Örneğin. .V: Çözelti hacmi (litre) n: Katı maddenin mol sayısı R: Gaz sabiti 0. 31. zayıf elektrolitler için 2.0.

Liso E = 17 ---------M M: Maddenin molekül ağırlığı Maddelerin sodyum klorür eĢdeğeri listeler halinde kaynaklarda yer almaktadır. AT 259 31.AT P(7t)=R. Maddelerin sodyum klorür eĢdeğeri aĢağıdaki formülle hesaplanır.T ----------R.4 atm.3. Donma noktası alçalması yöntemi Maddelerin %1'lik çözeltilerinin donma noktalan kaynaklarda listeler halinde verilir.(E x g) W: 100 mi çözeltiyi izotonik yapmak için gerekli NaCl miktarı (g) E : Etkin maddenin NaCl eĢdeğeri g : Etkin maddenin % miktarı (g) .4 atm'dir) AT P(7t) = 22. AĢağıdaki formül ile hesaplanabilir. 25°C'de 24. Sodyum klorür eĢdeğeri yöntemi 1 g etkin maddenin gösterdiği osmotik basıncı gösteren sodyum klorür miktarına o maddenin sodyum klorür eĢdeğeri denir ve E harfi ile gösterilir. W= 0. Böylece %1'lik çözeltisinin donma noktası bilmen bir maddenin 100 ml'lik çözeltisini izotonik yapmak için aĢağıdaki formül kullanılır.6.86.T = Gaz sabiti ile Kelvin derecesinin çarpımı (0°C de 22.52 .9 .4/1. 0. AT ■Liso P(n)=12.4 ------------=22.6.a w=-----------W: 100 mi çözeltiye konması gereken ayarlayıcı madde miktarı (g) a : Etkin maddenin % 1 'lik çözeltisinin donma noktasının maddenin % oranı ile çarpımı b : Ayarlayıcı maddenin %1 'lik çözeltisinin donma noktası 31.2.

..(Wnx En) ] x 111.. x E..x gı) + (E2x g2) +. Öncelikle kullanılacak ayarlayıcı maddenin sodyum klorür eĢdeğeri kullanılarak çözeltiyi izotonik yapmak için gerekli sodyum klorür miktarı hesaplanır ve aĢağıdaki orantı kurularak tonisiteyi ayarlamak için gerekli izotoni ajanının miktarı bulunur. Sprovvls yöntemi Sprowls tarafından White-Vincent yönteminin daha da basitleĢtirilmesiyle ifade edilen bir yöntemdir.Formülde birden fazla madde yer alıyorsa denklem aĢağıdaki Ģekle dönüĢür.[ ( E. Sprovvls %1'lik bir çözeltinin 1 fluid ounce içindeki madde ağırlığı olan 0.6..) kullanmak isteniyorsa gerekli ayarlayıcı madde miktarı aĢağıdaki Ģekilde hesaplanır... Formüldeki W değerinin sabitleĢtirilmesiyle bulunan V değeri tablolarda verilmektedir.1 : 100/0.3 g 261 Enjeksiyonluk su I Steril olmayan Formülasyon . Tablolarda 0.l V : Maddenin çözüneceği sıvı hacmi (mi) W : Maddenin ağırlığı (g) 111. V = [ (W.) + ( W2 x E2) +.6...4...( Enx g») ] 260 Toni siteyi ayarlamak için sodyum klorür yerine baĢka bir ayarlayıcı madde (dekstroz.3 g'ı seçmiĢtir.5.9 . 31.9 Formülde birden fazla madde varsa denklem Ģu Ģekle dönüĢür..1 Formülde yer alan madde ya da maddeler V hacmi kadar suda çözündükten sonra gerekli hacme izotonik çözelti ile tamamlanır.. V = WxExlll. W = 0... 1 g ayarlayıcı madde Ayarlayıcı maddenin NaCl eĢdeğeri X 100 mi çözeltiyi izotonik yapmak için gerekli NaCl miktarı (g) (W) X = 100 mi çözeltiyi izotonik yapmak için gerekli ayarlayıcı madde miktarı (g) 31.. potasyum asetat veya nitrat vb.. White-Vincent yöntemi Bu yöntemde hazırlanan çözeltiyi izotonik hale getirmek için gerekli olan sıvı hacmi aĢağıdaki formülle hesaplanır.

flakonlar. kauçuk ve plastik tıpalar sayılabilir. primer ve sekonder ambalaj bileĢenlerinden oluĢmaktadır. Steril çözelti üretimi akıĢ Ģeması 31.II Steril Formülasyon III Aseptik Bölme Sodyum fosfat monobazikve dibazik ilavesi Steril 0. Primer ambalaj materyali temiz ve steril olmalıdır.8-7 kontrol EnjeksiyozüuJc su ile final hacmi ayarlama N2 Steril Toplama Tankı Temizlik Tankı Hava Filtresi ġekil 31. Primer ambalaj steril ürün ile doğrudan temas halindedir ve hem ürünün sterilitesini muhafaza eder hem de ürünün fiziksel ve kimyasal olarak dekompoze olmasını engelleyen bir ortam sağlar. 264 .1.8. Ģırınga kartuĢları. Parenteral preparatlarda kullanılan ambalaj malzemeleri Steril ambalajlar. Primer ambalaj malzemesi olarak ampuller. USP 27 tarafından parenteral preparatlar için kullanılan cam ambalaj malzemeleri aĢağıdaki tablo'da gösterilmektedir. Ģırıngalar.1.2 mikrometrelik membran Hava Filtresi Etkin madde koruyucu ilavesi pH 6. Sekonder ambalaj doğrudan steril ürün ile temasta değildir ve ürünün tanınmasına ve taĢınmasına yardım eder.

Steril. kullanılmadan önce sulandırılan kuru tozlar ve birkaç nötral sulu ürün. nötral ve asidik yapıdaki küçük hacimli parenteral preparatlar Tip III Soda kireç camında saklanması ve paketlenmesiyle zarar görmeyeceği onaylanmıĢ küçük hacimli parenteral preparatlar. Tablo 31. sterilize edilmeli ve gerekiyorsa silikonlanmalıdır. Parenteral ürünler için polikarbonat. flakon.1. Sterilizasyon: Cam ambalaj malzemeleri kuru ısıyla sterilize edilmelidir.1. süspansiyon ya da toz Ģeklindeki katı ürünlerin tamamen dıĢarı alınmasını kolaylaĢtırmak için tercih edilmektedir.USP 27 tarafından parenteral preparatlar için kullanılan cam ambalaj malzemeleri aĢağıdaki tablo'da gösterilmektedir. Yıkama: Cam ambalaj malzemeleri sırasıyla filtre edilmiĢ hava. pirojensiz cam 265 ambalaj malzemeleri nemi kontrol edilen temiz alanda. bitkisel yağ içindeki süspansiyon veya çözeltiler. teĢhis preparatlan gibi büyük hacimli parenteral preparatlar. 31. antikoagülanlar. polivinil klorür ve poliolefınler (polietilen ve polipropilen) gibi plastik ambalaj materyalleri de kullanılmaktadır. ĢiĢe. Silikonlama: Silikonlama cam kap içerisinden çözelti. bunlar. irrigasyon çözeltileri.2. Ambalaj malzemelerinin dolum için hazırlanmaları Cam Malzemeler Ampul. Ģırınga ve Ģırınga kartuĢları gibi camdan yapılan ambalaj malzemeleri kullanılmadan önce yıkanmalı. hafif alkali ve termal Ģoka dayanması önemli olan büyük hacimli parenteral preparatlar Tip II Intravenöz çözeltiler. soğukta tercihen laminar hava akımı altında kapalı paslanmaz çelik tepsilerde saklanmalıdır.8. ĠĢlem 4 saat süreyle 250°C'lik etüvde uygulanmalıdır. Parenteral preparatlar için kullanılan cam ambalaj malzemeleri Cam tipi Ambalajlanan Ürün Tip I pH'sına bakılmaksızın tüm küçük hacimli parenteral preparatlar. Kauçuk Malzemeler . Diğer bir cam tipi olan NP (Nonparenteral) camlar parenteral veriliĢ için kullanılmazlar. insan kanı ve komponentleri. buhar ve filtre edilmiĢ sıcak pirojensiz su ile yıkanmalıdır.

Parenteral ürünün doldurulması. 31. ancak gerekiyorsa deterjan dikkatlice uygulanmalı. Kullanılmadan önce yıkanmalı. Kauçuk materyallerde yaĢ ısı ile sterilizasyon ısı penetrasyonunun hızlı olmasından dolayı tercih edilmektedir. camın bir kısmının erimesiyle kapanan ambalaj malzemeleridir. Ampuller kapatıldıktan ve sterilize edildikten sonra boya banyosuna (metilen mavisi çözeltisi gibi) daldırılmakta ve 15 dakika vakum uygulanmaktadır. Kauçuk materyal otaklavlandıktan sonra mutlaka kurutulmalı. En yaygın yöntem. 2-3 psig basınçta filtre ve sterilize edilmiĢ inert bir gaz altında kapatılmasıdır.8. alev altında.2. Bunun en kolay yolu ürünün liyofılizasyon ile hazırlanmasıdır. • YaĢ ısı ile sterilizasyon .3. Kapatma sırasında ampulün boyun kısmında çözelti kalmamasına dikkat edilmelidir. Kuru ısı ile sterilizasyon ısının yavaĢ penetrasyonuna bağlı olarak kauçuk materyalin kuruması ve çatlamasına neden olabilmektedir. sterilize edilmeli ve gerekiyorsa silikonlanmalıdır. Bu Ģart birkaç yolla sağlanmaktadır. nemi kontrol edilen soğuk ve temiz alanda tercihen laminar hava akımı altında saklanmalıdır. 266 2) Ampulün uç kısmının ısıyla eritilerek kapatılması iĢlemidir. kauçuk üzerinde hiçbir kalıntı kalmamasına dikkat edilmelidir. Sterilizasyon: YıkanmıĢ kauçuk materyaller otoklavda yaĢ ısı ile sterilize edilmelidir. Dönme hareketi yetersiz olursa ampulde çatlak oluĢmaktadır. Sterilizasyon Sterilizasyon bir preparat içersindeki ya da bir nesne üzerindeki tüm canlı mikroorganizmaları tahrip etmek için yapılan iĢlemdir. vakumlu boya banyosudur. Bu amaçla azot ya da argon gibi gazlar kullanılmaktadır. Sterilizasyon için baĢlıca beĢ yöntem verilmektedir. Ampullerde kapanma sırasında oluĢan çatlakları kontrol etmek için çeĢitli yöntemler kullanılmaktadır. Ġki Ģekilde kapatılabilir. Kapatma esnasında aĢırı ısıtma sonucu cam baloncuk oluĢması. Diğer yolu ise ambalajın.8. 1) Ampulün boyun kısmının ısıtılması sonucu bu bölgenin erimesi ve çevirme hareketi ile kapatılmasıdır. Yıkama: Yıkama iĢleminde deterjan kullanılması tercih edilmez.Tıpalar gibi kauçuk bileĢimler kullanılıncaya kadar soğuk ve temiz alanlarda saklanmalıdır. yetersiz ısıtma sonucu ile de delik oluĢumu gibi riskler söz konusudur. Ampuller. kapatılması ve sızdırmazlık kontrolünün yapılması Oksijene duyarlı bazı parenteral ürünlerin inert atmosfer Ģartlarında ambalajlanması gerekmektedir. 31.

Kemoterapötik maddeler. hormonlar. Kuru ısı ile sterilizasyon Yüksek ısıdan etkilenmeyen çözücüsü yağ olan preparatlar. iğneler. En etkili sterilizasyon yöntemi olmasına rağmen.3. otoklavda yapılan sterilizasyon yöntemidir. Bu terminal sterilizasyon yöntemi ile bakteriyolojik ortamlar. Ancak bazı farmasötik preparatlar bu gibi koĢullara da dayanıklı değildir. fermantasyon tankları. Bu yöntem için verilen referans koĢul 160°C (320°F) de 2 saattir.2. ısıya duyarlı maddeler ve bazı plastik malzemeler için kullanımı sınırlıdır. minimum 121°C lik sıcaklıkta en az 15 dakika sterilize edilir. antibiyotikler. ameliyat eldivenleri ile giysiler sterilize edilmektedir. düĢük erime noktasına sahip tozlar. kuru tozlar ve malzemeler için uygun bir terminal sterilizasyon yöntemidir.3. protezler ve cerrahi ipliklerin endüstride sterilizasyonu için kullanılan terminal sterilizasyon yöntemidir.5saat 140°C de (285°F) 3 saat gibi sterilizasyon koĢullan da farmasötik ve hastane malzemelerinin sterilizasyonunda kullanılmaktadır. 31.8.8.1.• • • • Kuru ısı ile sterilizasyon Radyasyonla sterilizasyon Gazlarla sterilizasyon Filtrasyonla sterilizasyon 31. . Çoğu giysilere 2 atm basınç altında 134°C de 3 dakika sterilizasyon uygulanmaktadır. Kuru ısı ile sterilizasyonda hava sirkülasyonlu fınn ya da bu iĢ için özel tasarlanmıĢ ekipman kullanılmaktadır. steroidler. Özellikle çözücüsü su olan preparatlar için uygundur ve bu preparatlar 1 atm basınç altında. kataterler. 170°Cde(370°F)l saat 150°Cde(300°F)2. dimerkaprol gibi sıvılar vb.8. için daha düĢük sıcaklıklarda ve daha uzun zaman içeren özel sterilizasyon koĢulları tasarlanmıĢtır.3. Kuru ısı yaĢ 267 ısıdan daha az etkin olduğu için sterilizasyon için daha uzun süre ve daha yüksek sıcaklık gereklidir. cam ve paslanmaz çelik malzemeler.3. Radyasyonla sterilizasyon Ġyonize radyasyon vitaminler. 31. Bu yöntemin en büyük sakıncası organik moleküllerde etkinliği değiĢtirecek ve toksisite meydana getirebilecek değiĢikliklere sebep olabilmesidir. YaĢ ısı ile sterilizasyon DoymuĢ buhar basıncı altında. kemik ve doku implantlan ile plastik Ģırıngalar.

Filtrasyonla sterilizasyon Filtrasyonla sterilizasyonda. gazlar germisit özellik göstermektedir. Membran filtrelerin performansları sterilizasyon iĢleminden önce ve sonra. ozon vb. gama. Bu yöntem endüstride sıcaklığa duyarlı tıbbi cihazların sterilizasyonunda kullanılabilir.3. 31. gaz konsantrasyonu ve gazla temas süresi) kontrol altında tutulmalıdır. Diğer sterilizasyon yöntemlerine dayanıklı olmayan çözeltilerin sterilizasyonu için uygulanır. GeçmiĢte sintirlenmiĢ cam. Elektromagnetik radyasyon ultraviyole (UV).Radyasyonla sterilizasyon hem elektromagnetik hem de partikül radyasyonuyla yapılmaktadır. Ancak bunlardan sadece etilen oksit tıbbi ürünlerin sterilizasyonu için kullanılmaktadır.3. 268 31. nem. rutin olarak filtreye zarar verici olmayan membran bütünlük testleri ile kontrol edilmelidir. günümüzde membran filtreler tercih edilmektedir. porselen veya selüloz gibi porlu malzemelerden hazırlanan filtre sistemleri kullanılırken.5. mikroorganizmalar ortamdan filtrasyonla uzaklaĢtırılır. Gazlarla sterilizasyon Etilen oksit.8.5 Mrad olarak verilmektedir. Tüm kaplar ve cihazlar sterilize edilmiĢ olmalı ve çalıĢma laminar hava akımı veren cihazlar altında yapılmalıdır.8. Çünkü gaz plastik filmler ve karton malzemeden geçmektedir.6. sağlam. X ve kozmik radyasyon içeren foton enerjisinden oluĢmuĢtur.4.7 nm dalga boyunda yapay olarak oluĢturulan UV radyasyonunun germisit etkisi olmakla birlikte sterilizasyon yöntemi olarak kullanılması tavsiye edilmemektedir. steril malzemeler kullanılarak ve çalıĢma koĢulları kontrol altında tutularak sürdürülmelidir. Bu yöntemin bir avantajı koli haline getirilmiĢ ürünlerin sterilizasyonuna olanak vermesidir. 253. Bu sterilizasyon iĢlemi yaĢ ve kuru ısı ile sterilizasyon yöntemlerinden daha zordur.22 um por büyüklüğündeki filtreler kullanılır.4.8. Aseptik hazırlama Etkin bir sterilizasyon iĢlemi olmamasına rağmen.Parenteral preparatlarda yapılan kalite kontrol testleri Parenteral preparatlarda diğer preparatlardan farklı olarak.3. 31. Bu yöntem için absorbe edilen birim doz 25 kGy ya da 2. aseptik hazırlama tüm maddeleri steril olan reçetelerin hazırlanmasında sıklıkla kullanılmaktadır. formaldehit. Çünkü çok sayıda parametre (sıcaklık. homojen polimerik malzemelerdir. En eski yöntemlerden biridir. Sterilizasyon amacı ile 0. Membran filtreler ince. Kobalt-60 ve sezyum-137 gibi radyoaktif maddelerden yayılan gama radyasyon en yaygın kullanılan elektromagnetik radyasyon sterilizasyon kaynağıdır. Ancak alan ve odaların aseptikliğini sürdürmek için farmasötik endüstride sıklıkla uygulanır. 269 31. Bu durumda sterilite. propilen oksit.8. .

100. nasıl oluĢmaktadır? Bu ürünün oluĢmasını nasıl engellersiniz? ÇalıĢma 31. buradan çıkarılarak yıkanır.5'er mi çekilerek doldurulur. D-Glukoz monohidrat'ın (dekstroz) molekül ağırlığı : 198. Otoklavda 110°C'de 40 dakika sterilize edilir. BoĢ ampuller. Porselen. gözle renk. (Ampul doldurulurken çözeltinin ampulün boyun kısmına bulaĢmamasına dikkat edilir). membran veya cam süzgeçten süzülür.5'lik soğuk metilen mavisi çözeltisine boyun kısmı aĢağı gelecek Ģekilde batırılır. 3. Enjeksiyonluk Glukoz Çözeltisi (USP 27) Dextrose injection D-Glukoz monohidrat Doygun potasyum klorür Enjeksiyonluk su 5.1.3 mi y. etüvde kurutulduktan sonra hazırlanan çözeltiden enjektörle 5. Sterilizasyondan sonra ampulleri neden metilen mavisi çözeltisine batırıyorsunuz ? 5.2.17 g Hazırlama: Bir erlende D-glukoz monohidrat. su ve doygun potasyum klorür çözeltisi karıĢımında çözülür. Küçük Hacimli Parenteral Preparatlar ÇalıĢma 31. hamlaçta boyun kısmı ısıtıldıktan sonra bir pensle çekerek kapatılır.0 g 0. Otoklavdan çıkarılır çıkarılmaz sıcak ampuller %0. Glukozun parçalanması sonucu hangi ürün. ampul yıkama makinasında yıkanıp. Doldurulan bu ampuller. Uygun Ģekilde etiketlenerek teslim edilir. Bu çözelti hangi yolla ve amaçlarla kullanılır ? 2.• • • • • Sterilite (EP 5) Pirojen (EP 5) Partiküler bulaĢma (EP 5) Alınabilir hacim (EP 5) Ambalaj bütünlük (çatlaklık) testleri yapılmaktadır.m. berraklık kontrolü yapılır. .0 mi 5 ml'lik ampuller hazırlayınız. Bu çözeltinin ozmotik basıncını hesaplayınız. 270 Sorular: 1. Formüldeki hidroklorik asitin görevi nedir ? 4.

Formülde yer alan etkin maddenin farmakolojik etkisini ve diğer Maddelerin formülasyonda kullanım amaçlarını yazınız. berraklık kontrolü yapılır. Hazırlama: Bir erlende steril enjeksiyonluk su ile 6 mi %50 a/h oranında sodyum novamin sülfonat çözeltisi hazırlanır.1 mi diğer ampule de sodyum metabisülfit içeren çözeltiden 2. Sorular: 1. Hidrokortizon sodyum fosfat 50 mg Benzil alkol 9mg Sodyum sitrat 10 mg Sodyum bisülfit 3mg Sodyum hidroksit 1 mg Enjeksiyonluk su y. Bu preparat için ne tür ampuller kullanılır? Neden? 271 ÇalıĢma 31. Otoklavdan çıkan sıcak ampuller hemen %0. cam veya membran filtreden süzülür.1985) %50 oranında sodyum novamin sülfonat içeren 2 ml'lik ampuller hazırlayınız. Süzüntü ikiye ayrılır. Hazırladığınız çözeltinin izotoni hesabını yapınız 2. 2. Önceden yıkanmıĢ kurutulmuĢ ampullerden birine enjektör ile sodyum metabisülfit içermeyen çözeltiden 2. 3. Hidrokortizon sodyum fosfatın stabil olduğu pH nedir ? Bu çözeltiyi hangi pH' da hazırlamanız gerekir ? . gözle renk.1 mi çözelti konulmaktadır? 3. Porselen. Ampullere sodyum metabisülfit ilavesinin nedenlerini ve otoklavdan çıkarıldıktan sonra iki tip çözelti arasındaki farkları yazınız. Ampuller kapatılır ve 121°C'de 1 atm basınç altında en az 15 dakika sterilize edilir. Uygun Ģekilde etiketlenerek teslim edilir.5'lik metilen mavisi çözeltisine batırılır.1 oranında sodyum metabisülfit ilave edilir.Enjeksiyonluk Sodyum Novamin Sülfonat Çözeltisi {Sodiurn Novamine Sulphonate solutionfor injectiori) (Genel ve Endüstriyel Farmasötik Teknoloji Öğrenci Deneysel ÇalıĢmaları. Sorular: 1. 2 ml'lik ampullere neden 2.3. yarısına %0.1 mi doldurulur. Ġmi 1 ml'lik ampuller hazırlayınız.m. buradan çıkararak yıkayıp.

2 veya 0. Metil paraben ve sisteinin oda sıcaklığındaki enjeksiyonluk su ile hazırlanan çözeltileri 0.m.4. Formülde yer alan maddelerin kullanım amaçları nedir ? 2. Prokain Penisilin Enjeksiyonluk Süspansiyon (300 mg/ml) (Procaine penicillin injectable suspensiori) Prokain penisilin G Kollidonl7PF Karboksi metilselüloz Sodyum sitrat Sistein Metil paraben Enjeksiyonluk su y.00 mi 10 ml'lik flakonlar hazırlayınız. Sorular: 1. Preparat hangi parenteral yolla kullanılır ? 3. Prokain-Adrenalin Enjeksiyonluk Çözeltisi (B.00 g 0. Laminar hava akımı altında steril ampullere doldurulur.01 100. Tüm karıĢım steril enjeksiyonluk su ile yeterli hacme tamamlanır. Bir miktar 80°C'lik enjeksiyonluk su ile Kollidon 17 PF ve Karboksi metilselüloz ayrı ayrı karıĢtırılır.P. o.15 g 0. Parenteral bir süspansiyon formülünde bulunması gereken özellikleri yazınız.0 g y. ÇalıĢma 31. 30.m. 1980) {Procaine .5.40 g 0.45 um por geniĢliğindeki membran filtreden 272 geçirilerek aseptik ortamda bu çözeltiye karıĢtırılır.adrenaline injection) Prokain hidroklorür Sodyum klorür Klorkrezol 2.2 %0.57 g % 0.ÇalıĢma 31. Hazırlama: Prokain penisilin G gerekli partikül büyüklüğüne getirildikten sonra (5-10 um) 80°C kadar ısıtılmıĢ enjeksiyonluk suyun bir kısmı ile karıĢtırılır. otoklavda sterilizasyon uygulanır.ı g .

30 g 0. BileĢik Sodyum Klorür Enjeksiyonluk Çözeltisi (USP 27) Ringer 's Injection Sodyum klorür Potasyum klorür Kalsiyum klorür. Preparatın izotoni hesabını yapınız. Formüldeki her bir maddenin görevini yazınız.Adrenalin çözeltisi (1/1000) 2. 3. 4.1 g Enjeksiyonluk su y. Formülde yer alan etkin ve yardımcı maddelerin kullanım amaçlarını yazınız. 0. Bu formülasyon için nasıl bir sterilizasyon yapıldığını açıklayınız.33 g y. 100.m.0 mi Sodyum metabisülfıt 0.60 g 0.0 mi Sorular: 1. 273 Sorular: 1.m. Bu preparatm hazırlanıĢını anlatınız.7.6. Siyanokobalamin Sodyum klorür Metil paraben Propil paraben Enjeksiyonluk su lml'lik ampuller hazırlayınız.5 mg 0. 1.1 mg y. Prokain HC1 ve adrenalin'in stabilitesi açısından bu çözeltiyi hangi pH'da hazırlamanız gerekir ? ÇalıĢma 31. Büyük Hacimli Parenteral Preparatlar ÇalıĢma 31.2 mg 1. 3. Ġzotoni hesabını yaparak kullanılması gereken NaÇl miktarını hesaplayınız. 2. 2.0 mi . 2 H2O 8.m.

1000. 1000. NaCl miktarlarını bularak yazınız. Otoklavda 121°C'de (1 atmosfer basınç altında) en az 15 dakika sterilize edilip.Enjeksiyonluk su Hazırlama: y.00 mi Sodyum klorür.m. Porselen. potasyum klorür ve kalsiyum klorür bir beherde bir miktar enjeksiyonluk su ile çözülür.0 g 4. Litresinde 2. membran veya cam süzgeçten ĢiĢeye süzülerek ĢiĢenin ağzı uygun Ģekilde kapatılır. 2. uygun Ģekilde etiketlenerek teslim edilir. potasyum klorür ve sodyum bikarbonat. Sorular: 1.8.0 mi . Kolera Çözeltisi (Genel ve Endüstriyel Farmasötik Teknoloji Öğrenci Deneysel ÇalıĢmaları. bir mezüre aktarılır. Sorular: 5.0 g y. potasyum ve kalsiyumun mEq/l değerlerini bulunuz. Ġstenen hacme enjeksiyonluk su ile tamamlanır. Çözelti membran veya cam süzgeçten ĢiĢeye süzülerek ĢiĢenin ağzı uygun Ģekilde kapatılır. mezüre alınarak istenen hacme tamamlanır.1985) Sodyum klorür Sodyum bikarbonat Potasyum klorür Enjeksiyonluk su Hazırlama: Sodyum klorür. bir erlende bir miktar enjeksiyonluk su ile çözülür. Bu çözelti hangi amaçlarla kullanılmaktadır ? 3.7 mEq/l kalsiyum. 274 ÇalıĢma 31. Otoklavda 121°C de (1 atmosfer basınç altında) en az 15 dakika sterilize edilip uygun Ģekilde etiketlenerek teslim edilir.6H2O. Formüldeki sodyum.0 g 1. KC1.m. 4 mEq/l potasyum ve 130 mEq/l sodyum bulunan bir çözeltinin formülündeki CaCl2. Bu çözelti hangi yolla ve ne dozda kullanılır ? 4.

Peritonal Diyaliz Çözeltileri (EP 5) Peritonal diyaliz çözeltileri.1. 275 Hazırlama: Formülasyonda bulunan tüm katı maddeler ayrı ayrı porsiyonlar halinde çözülerek karıĢtırılır ve istenen hacme enjeksiyonluk su ile tamamlanır. ÇeĢitli konsantrasyonlarda glukoz ya da uygun ozmotik madde içerirler. 1000. Çözeltideki bileĢiklerin litre baĢına düĢen konsantrasyonu genellikle tablo 31.99 g 26. Formüle göre 1000 mi kolera çözeltisindeki Na+. ÇalıĢma 31. Bu çözelti hangi tip camdan yapılmıĢ ĢiĢelere konur. Bu çözeltinin ozmotik basıncını hesaplayınız. Bu preparat için uygun sterilizasyon yöntemi hangisidir? Neden? 3. 2. Antikoagülan Sitrat Fosfat Dekstroz Çözeltisi (USP 27) {Anticoagulant citrate phosphate dextrose solution) Sitrik asit (susuz) Sodyum sitrat dihidrat Monobazik sodyum fosfat monohidrat Dekstroz monohidrat Enjeksiyonluk su y. Böyle bir çözeltiyi ne tip ambalajlarda muhafaza edebilirsiniz ? 4. HazırlamıĢ olduğunuz bu çözeltinin kullanım amacı nedir ? 2.m.00 mi 2.22 g 25. Antikoagülan terimini açıklayarak bu amaçla kullanılan ve farmakopelere kayıtlı olan preparatlara örnek veriniz. Sorular: 1. K+. HCO3\ Cl' iyonlarının mEq/l olarak miktarlarını bulunuz. 31.3'de verilen değerler arasındadır. HazırlamıĢ olduğunuz çözeltinin hangi pH aralığında olmasını beklersiniz? 5. plazmanın elektrolit bileĢimine yakın konsantrasyonda elektrolit içeren intraperitonal olarak kullanılan çözeltilerdir. hangi yolla hastaya verilir ? 3.9. membran veya cam süzgeçten ĢiĢeye süzülerek uygun Ģekilde sterilize edilip etiketlenerek teslim edilir.50 g .9. Hazırlanan çözelti porselen.30 g 2.

0 Sodyum klorür 214.0 Asetat ve/veya laktat 30-60 30-60 ve/veya hidrojen karbonat Klor 90-120 90-120 Glukoz 25-250 Eğer formülde hidrojen karbonat yer alıyorsa.5 0-5.5 0-4.207 g Ters ozmoz yöntemiyle y.m.000 mi elde edilmiĢ su Çözelti II Sodyum bikarbonat 84.0 60.0 g 84. Diyaliz çözeltilerindeki bileĢenlerin litredeki konsantrasyonları mmol mEq Sodyum 125-150 125-150 Potasyum 0-4.612 g Kalsiyum klorür dihidrat 7.0 mi elde edilmiĢ su Hazırlama: Çözelti I ve Çözelti II belirli oranlarda karıĢtırılıp ters ozmoz ile elde edilmiĢ su ile seyreltilir. 1000.3.6 147.558 g Asetik asit (% 100) 4.0 203.800 g Potasyum klorür 2. (Çözelti I + Çözelti II + Ters ozmoz yöntemiyle elde edilmiĢ su : 1 litre + .Tablo 31.720 g Magnezyum klorür hekzahidrat 3.5 Magnezyum 0. 276 ÇalıĢma 31.5 74.5 0. Diyaliz Çözeltisi Çözelti I Molekül Ağırlıkları 58.m.0 Ters ozmoz yöntemiyle y.10. 1000.50-3.25-1.5 Kalsiyum 0-2. sodyum hidrojen karbonat çözeltisi ayrı bir kapta hazırlanmalı ve kullanılmadan önce elektrolit çözeltisine ilave edilmelidir. Aksi belirtilmedikçe metabisülfıt tuzlan gibi antioksidan maddeler çözeltilere ilave edilmemelidir.

HCO3\ Cl\ CH3COO" iyonlarının mEq/ 1.1. Harcanan miktar 0. Zeytinyağının asitlik derecesinin tayini Yukarıdaki iĢlemden sonra bir erlen içinde 5 g yağ tartılıp. Sonra bu değerlerden faydalanarak zeytinyağını nötralleĢtirecek kristal sodyum karbonat miktarı hesaplanır. Bu çözelti ne Ģekilde kullanılmaktadır? 5. 3. 277 ÇalıĢma 31. Asitlik derecesi : 100 g yağda bulunan serbest asitleri nötralize etmek için gerekli N KOH çözeltisinin hacmen (mi) miktarıdır. Steril Nötral Zeytinyağı (T. mmol/1 miktarlarını ve total çözelti ozmolaritesini hesaplayınız. 1974) Oleum Olivae Nuetralisatum Sterilisatum Hazırlama: Steril nötral zeytinyağının hazırlanması için önce zeytinyağının asitlik derecesi tayin edilir.0 mi fenolftalein çözeltisi (1 k fenolftalein + 99 k alkol) ilave edilir. K+. 1.F.1 N KOH çözeltisi ile pembe renk 15 saniye sabit kalıncaya kadar titre edilir. Asitlik derecesi aĢağıdaki formülle hesaplanır.1 N KOH çözeltisi ile pembe renk görülüp 10 saniye sabit kalıncaya kadar titre edilir. Hazırladığınız çözeltideki Na+. Ca+2.775 litre) Sorular: 1. üzerine bu çözelti ilave edilir. 0.0 mi fenolftalein çözeltisi konup. önce 30 mi eĢit hacimdeki alkol:eter karıĢımından (15 mi %95 h/h alkol + 15 mi eter) hazırlanır.1 N KOH (b) mi olsun.. SeyreltilmiĢ çözeltinin pH'sı kaç olmalıdır? 4. Bu preparat neden ters ozmoz ile elde edilmiĢ su ile hazırlanmalıdır? 2. Nötral eter: alkol çözeltisinin hazırlanması Bu amaçla. Mg+2. Diyaliz çözeltilerinin taĢıması gereken özellikleri yazınız. I) 5 g yağ için b mi harcanmıĢsa 100 g yağ için X mi harcanır .11.225 litre+ 32. Yağ iyice çözündükten sonra bu karıĢım üzerine 1. devamlı çalkalayarak 0. Bu karıĢıma 1. 2. asitlik derecesi 100 g yağ için gereken miktar olduğu için.

xV. Kullanılacak yağın içerdiği serbest asit.1 x AD)/1000 X X = 0.10H2O' in molekül ağırlığı = 286 g.1NKOH Asitlik derecesi ĠN KOH'in hacmen miktarıdır.1 giĢe AD için X= (56.5 . 1000 mi ĠN KOH 56.1 Bulunan oleik asit miktarı için kullanılacak Na2CO3.10H2O miktarı —» 286 g ise 0.5 ile çarpılır.1 x AD)/ 1000 282 g'a karĢılık X 56. tesir değeri 2 KOH molekül ağırlığı = 56. oleik asit'in molekül ağırlığı 282 g'dır. oleik asit üzerinden hesaplanır.282 x AD x 2. bizim kullandığımız KOH 0.10H2O miktarı bulunmuĢ olur.1 g.1 x (20xb)=lxV2 V2= 20 x b x 0.1 g.10H2O) kullanılır. Böylece 100 g yağı nötralleĢtirecek kristal sulu sodyum karbonat miktarı bulunmuĢ olur. tesir değeri 1 2 x 56.282xAD x 286 2 x 56.282 x AD g kadar oleik asite karĢılık gelir.10H2O miktarı = 0.10H2O miktarı —>0. N.1' e karĢılık gelecek Na2CO3.=N2xV2 0.1 N olduğu için. Na2CO3.X = 20xbml0. KOH molekül ağırlığı 56.1 g harcanıyorsa (56. Bu değer 2. Zeytinyağının nötralleĢtirilmesi a) Bu amaçla kristal sulu sodyum karbonat (Na2CO3.5 ile çarpılarak ilave edilmesi gereken Na2CO3.282 x AD' e karĢılık gelecek Na2CO3. 100 g yağda bulunan oleik asit miktarı Ģöyle hesaplanır: R-COOH + KOH------> R-COOK + H2O Birer mol kullanıldığından KOH 1 mol 1 mol miktarından hesaplanabilir. Yağın asitlik derecesinden faydalanılarak 100 g yağda bulunan serbest oleik asit miktarı hesaplanıp bulunan değer 2.1 = Asitlik derecesi (AD) 278 1.

Göz Preparatları Göze uygulanan preparatlar lokal etki oluĢturmak üzere uygulanan steril preparatlardır.6 ile çarpımının sonucu ile de ilave edilmesi gereken Na2CO3. Bir müddet çalkalanan yağ 24 saat kendi haline bırakılır. yıkanıp kurutulmuĢ olan kauçuk kapaklar kapatılır ve sterilize edilir.1. Miktarı saptanan sodyum karbonat.1.3 mi nötral zeytinyağı doldurulup. Çözücüsü su ve yağ olan ilaç Ģekillerinin sterilizasyonu nasıl yapılır ? 3. Su banyosunda 45°C'ye kadar ısıtılmıĢ olan yağ içine ilave edip kuvvetle çalkalanır. Sonra kurutma dolabında kurutulur. 2. Sonra kuru süzgeç kağıdından süzülüp. Su gereğinden fazla konulmamalıdır. 32. Steril nötral zeytinyağı eczacılıkta nerede kullanılır? Bununla hazırlanan preparatların isimlerini Latince ve Türkçe olarak yazınız. Sorular: 1. Ayrıca sterilizasyon sırasında sıcakta. gerekli miktarı ĢiĢelere konularak kapatılır.1. göz banyoları. ağırlığının 1/10'u su ile bulamaç haline getirilir. Uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir. Kuru havada 150°C'de 2 saat sterilize edilir. çünkü süzmede su alta geçer ve yağlanmıĢ olan süzgeç kağıdından kendisi süzülmediği gibi yağın süzülmesine de engel olur. göz damlası ve göz banyosu hazırlamak için tozlar. Not: Süzme iĢlemi masada birleĢik olarak yapılabilir. 150°C'de sterilizasyon sırasında en altta toplanmıĢ olan su bu sıcaklıkta birden buharlaĢacağından patlama yapabilir.279 NOT: 100 g yağın nötralizasyonu için bulunmuĢ olan bu değer hazırlanması istenen nötral yağ miktarına göre tekrar hesaplanır. Yağları oksidasyondan korumak için hangi maddeler kullanılır ? 4. GÖZ. Hazırlayacağınız yağın miktarına göre gereken sodyum karbonat miktarı hesaplanır. Önce ĢiĢeler iyice yıkanır. Göz preparatları EP 5'e göre baĢlıca göz damlaları. Kauçuk kapaklar 150°C'lik kuru sıcaklıkta doldurulup kapatılmıĢ ĢiĢelerle beraber sterilize edilirler.10H2O miktarını bulmak mümkündür. Dikkat edilecek hususlar: 1. BURUN VE KULAK PREPARATLARI 32. 5. b)Ya da yağın asitlik derecesinin 0. Steril nötral zeytinyağı ile hazırlanan preparatlar vücuda hangi yolla verilir. 2. Göz damlaları . Süzüntüye az miktarda da olsa su geçerse. fazla konan su emülsiyon meydana getirerek preparatm bulanık olmasına sebep olur. bir kağıt üzerine ters kapatılıp suyu süzdürülür. neden ? 280 32. yarı katı göz preparatlan ve insertler olmak üzere sınıflandırılırlar.

maddeler kullanılabilir. Göz damlalarında tonisite ayarlamak için. sorbitol. yer fıstığı yağı gibi bitkisel yağlar tercih edilir. stabiliteleri ve etkileri açısından çok önemlidir. viskozite ve sterilite en önemli özelliklerdir. Bir göz preparatı etkin madde dıĢında baĢlıca.1. Göz damlalarının hazırlanmasında uygun pH'daki tampon çözeltileri de çözücü olarak kullanılabilir. Çözücü olarak yağ kullanılması gerekiyorsa susam. tampon. Eğer antimikrobiyal madde konulması uygun değilse preparat tek dozluk kaplarda hazırlanmalıdır. izohidri. kullanımları. Ġzotoni: Göz yaĢının ozmotik basıncı kanın ozmotik basıncına eĢittir.Bir veya daha fazla etkin madde içeren. 281 32.0-8. antioksidan. borat. Göz çözeltilerinde iyi bir biyoyararlanım için preparatm en stabil olduğu pH ile fizyolojik pH arasında bir pH değeri (euhydrie) seçilmelidir. Göz yaĢının bu pH sınırları arasında olan çözeltileri tamponlama kapasitesi vardır. viskozite ayarlamak. göz ameliyatlarında kullanılan göz damlaları koruyucu içermez ve tek dozluk kaplarda hazırlanır.1. Çözücüler: Göz damlalarında genellikle kullanılan çözücü arıtılmıĢ sudur. dekstroz vb. koruyucu ve tonisite ayarlayıcı yardımcı maddeleri içerir. tonisite ayarlamak. Göz çözetilerinde en çok kullanılan tamponlar. Göz damlalarında kabul edilebilir en uygun pH aralığı 6. mannitol. Göz preparatlan. pamuk. asetat.8'dir. stabilite. . Ancak.1. yağlı çözelti ve süspansiyon yapısındaki preparatlardır. preparatı en stabil olduğu pH'ya getirmek ve etkin maddenin çözünürlüğünü artırmak amacıyla bazı yardımcı maddelerden de yararlanılır. Örneğin. stabilizan. çözücü. Bu nedenle ambalajlan açıldıktan sonraki maksimum kullanım zamanları ambalajlannda belirtilmelidir.6-1. Çözücü seçiminde etkin maddenin özellikleri dikkate alınmalıdır. Çözücüsü su olan damlaların steril olmasının yanısıra partiküllerinden arındırılmıĢ ve berrak olması. steril sulu çözelti. Çözücüsü su olan göz preparatları çok dozluk kaplarda hazırlanacağı zaman uygun bir antimikrobiyal madde içermelidir. sodyum klorür. Göz çözeltilerinin izotonik olması istenirse de hafif hipotonik veya hipertonik olabilir. Göz % 0. dekstran. Göz damlalarının formülasyonu sırasında etkin madde/maddelerin yanısıra. Göz damlalarının formülasyonları Göz damlalarının formülasyonunda izotoni. Ġzohidri: Göz çözeltilerinin pH değeri. lokal uygulanarak kullanılan.8 sodyum klorür çözeltisine eĢdeğer tonisiteli çözeltileri tolere edebilir. süspansiyon halinde olan göz damlalarının ise çalkalama ile tekrar homojen olarak dağılması (redisperse olması) ve her bir damlatma ile verilen doz homojenliğinin doğru ve yeterli olması gerekmektedir. Preparatın stabilite problemi varsa etkin ve yardımcı madde karıĢımı steril toz halinde ambalajlanır ve kullanımdan hemen önce uygun steril çözücü ile çözelti veya süspansiyon haline getirilerek uygulanır. izotonik olmayan çözeltilerin uygulanması gözde irritasyon ve yaĢarmaya neden olur. kullanılmak üzere açıldıktan kısa bir süre sonra kontamine olur. Çok dozlu kaplarda hazırlanan göz damlalarının baĢka bir Ģekilde önerilmedikçe hacminin en fazla 10 mi olması gerekir. Göz damlalarının tonisiteleri 250-350 mOsmol/kg değerleri arasında olabilir. özel bir ambalaj materyali içermiyorsa.

Ancak bu maddelerin etkin madde ile etkileĢmemesi ve lokal irritasyona neden olacak konsantrasyonlarda bulunmaması gerekir. Bu preparatlann da en fazla 5 g'lık uygun ambalajlar içinde bulunması ve ambalajın mikrobiyal kontaminasyona engel olacak Ģekilde kapatılabilmesi gerekir. polivinil alkol (PVA). Göz içi sistemler (Oftalmik insertler) Gözün cul de sac bölgesine yerleĢtirmek üzere tasarlanmıĢ uygun büyüklük ve Ģekle sahip steril. 283 . Tampon seçiminde etkin maddeler ile olabilecek etkileĢimlere dikkat edilmelidir.4. Göz preparatlannm sterilizasyonları hazırlanan formülasyonun ve etkin maddelerin özelliklerine göre değiĢik yöntemlerle yapılabilir. maddeler kullanılabilir. Uygun bir taĢıyıcı sıvağ içerisinde bir veya daha fazla etkin maddenin çözünmesi veya disperse olması ile hazırlanan homojen görünüĢlü preparatlardır.1. poliakrilik asit polimerleri (karbomerler) vb. hidroksipropil metilselüloz (HPMC). maddelerdir. pH ayarlamak için yardımcı maddeler kullanılabilir. Göz banyolarında da etkin maddenin yanı sıra tonisite. sulu çözeltilerdir. Bir göz dokusunun göz damlası ile temas süresini artırmak üzere metil selüloz (MC). Disodyum EDTA koruyucularla sinerjik etki elde etmek amacıyla kullanılabilir. 282 civalı koruyucular (fenil merküri asetat. 32. viskozite. Aksi belirtilmedikçe çok dozluk göz banyolarının hacminin en fazla 200 mi olması istenir. Koruyucular: Çok dozlu bir göz preparatı (ameliyat sırasında kullanılanlar hariç) koruyucu içermelidir. Göz banyoları da formülasyonları açısından göz damlaları ile aynı özelliklere sahip olmalıdır. tiyomersal). 32. Gözün kabul edebileceği en uygun viskozite değeri 15-30 cP arasındadır. katı veya yarı katı preparatlardır. fenil merküri nitrat. 32. Fizyolojik sıvı içinde az veya çok çözünen etkin madde membran veya matris yapıya bağlı olarak belli zaman aralıklarında salınır.1. krem veya jel yapısındadır. Göz banyoları Göz banyoları gözü ve çevresini yıkamak için kullanılan steril. Göz preparatlannda en çok kullanılan koruyucular. kuaterner amonyum bileĢiklerinden benzalkonyum klorür.1. klorbutanol vb. Sterilite: Her göz preparatı steril olarak hazırlanmak zorundadır.2. Viskozluk: Sulu göz preparatları göz yaĢı sıvısı ile kolayca karıĢır ancak drenajla çabuk atıldığı için göz dokusu ile temas süresi azalır. Bu preparatlar genel olarak etkin maddeyi bir matris yapı içinde bulundururlar veya depo Ģeklinde ve hız kontrol edici bir membran içeren yapıya sahiptirler.3. Ġnsertler her biri tekli ambalaj içersinde ve steril olarak muhafaza edilir. Yarı katı göz preparatları Yan katı göz preparatları konjunktivaya uygulanmak üzere hazırlanan steril merhem.fosfat ve sitrat tamponlarıdır. Kullanılan sıvağm konjunktiva üzerinde irritan etkisinin olmaması gerekir.

cam veya membran filtreden ĢiĢeye süzülür ve ĢiĢenin ağzı uygun bir Ģekilde kapatılır. 15 dakika sterilize edildikten sonra uygun Ģekilde etiketlenip teslim edilir. Yukarıdaki formülasyonda arıtılmıĢ su yerine tampon çözelti kullanılması gerekirse tampon çözelti seçimi nasıl yapılır? 4. 3. Otoklavda 121°C'de.01 Sodyum klorür y. Formüldeki maddelerin görevlerini yazınız.05 g y. 10 mi hazırlayınız.m. y. Atropin Sülfat Göz Damlası Atropin sülfat Sodyum klorür ArıtılmıĢ su Hazırlama: Bir erlende atropin sülfat ve sodyum klorür arıtılmıĢ suda çözülür.m.00 mi . 0. 7. Bu göz damlasının NaCl-ekivalan ve White-Vincent yöntemlerine göre izotoni hesabını yapınız.ÇalıĢma 32. 10.1.2. ÇalıĢma 32.m. Avrupa Farmakopesine göre çok dozlu kaplarda bulunan göz damlalarının ve göz banyolarının ambalaj açıldıktan sonraki kullanım süreleri ile ilgili olarak etiketlerine yazılması gereken uyarılar nelerdir? Yazınız ve nedenini açıklayınız.5 fosfat tamponu y. pH 5. Sorular: 1. 2. Göz preparatları hazırlandıktan sonra Avrupa Farmakopesine göre hangi kalite kontrollerinin yapılması gereklidir? Yazınız. 6. Süspansiyon ve yarı katı yapısında olan göz preparatlarınm partikül büyüklüğü sınırlan ile ilgili Avrupa Farmakopesinin önerisi nedir? 5. Pilokarpin Hidroklorür Göz Damlası Pilokarpin hidroklorür %1 Benzalkonyum klorür % 0.m.004 EDTA % 0. Porselen. Bir göz preparatının hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken baĢlıca faktörler nelerdir? Yazınız.

284 Hazırlama: Uygun bir yöntemle formülün tonisitesi hesaplanır. GümüĢ Nitrat Göz Damlası 15 mi. Kalan tampon ile istenen hacme tamamlanır.0025 y. Sorular: 1. pH 5. Çok dozluk bir göz preparatı kullanırken hasta nelere dikkat etmelidir? 2. Ġzotonik olması için gerekli yardımcı madde miktarı bulunur.8 sitrat tamponunun bir kısmında formülasyondaki maddeler çözülür. Bir göz damlasının izohidrik olmasının nedenini açıklayınız. ÇalıĢma 32.5 fosfat tamponunun bir kısmında formülasyondaki maddeler çözülür. y.25 % 0.4. pH kontrolünden sonra cam filtreden süzülür. Ġstenen hacme kalan çözücü ile tamamlanır.3. otoklavda 121°C'de en az 15 dakika sterilize edilir. Çözelti otoklavda 121°C'de 15 dakika sterilize edilir.8 sitrat tamponu 10 mi hazırlayınız. Sorular: 1. tzotonik olması için gerekli yardımcı madde miktarı bulunur.m. izotonik % l'lik gümüĢ nitrat çözeltisini hazırlayınız. ÇalıĢma 32. Hazırlanan preparatm kullanım amacı nedir? 285 ÇalıĢma 32. % 0. Çinko Sülfat Göz Damlası Çinko sülfat Tiyomersal Borik asit pH 6. Hazırladığınız göz damlası ne amaçla kullanılır? 2.5.m. Hazırlama: Uygun bir yöntemle formülün tonisitesi hesaplanır. pH 6. Hazırlanan çözeltinin pH'sı kontrol edilir ve cam filtreden süzülür. .

Yapay Göz YaĢı Preparatı Karbomer (Carbopol 934) 0.01 Sodyum klorür y. 100. Çözücüsü su olan burun 2. pH 7.0004 Disodyum edetat % 0. sistemik veya lokal etki sağlamak için burun boĢluğuna uygulanan sıvı. Formülasyonlannda bir veya birden fazla etkin madde kullanılır.Prokain Hidroklorür Göz Damlası %1.4 Fosfat tamponu y. ÇalıĢma 32.m.300 g Mannitol 5.5 konsantrasyonda.8.m. ÇalıĢma 32.7.000 g 50 g hazırlayınız.100 g ArıtılmıĢ su y.004 g Sodyum hidroksit y. 286 ÇalıĢma 32.m.000 g Tiyomersal 0.m.) 32.0 g 0. (* 1 g Karbomer için 400 mg sodyum hidroksit olacak Ģekilde ayarlanır. Gentamisin sülfat Prokain hidroklorür Sodyum klorür ArıtılmıĢ su 10 mi hazırlayınız.50 Benzalkonyum klorür % 0. 50 mi hazırlayınız. Burun preparatlan mümkün olduğunca burun mukozasının fonksiyonları ve silia üzerinde irritasyona ve olumsuz etkilere neden olmamalıdır. Disodyum edetat 0. 30 mi izotonik prokain hidroklorür çözeltisini hazırlayınız. yan katı ve katı preparatlardır.6. 100.2.m. Burun Preparatlan Burun preparatlan.5 g y.0 mi . Sert Kontakt Lens Temizleme Çözeltisi Hidroksıpropil selüloz % 0.

tek dozlu ve çok dozlu olan ve çözücüsü su olan burun preparatlan farklı bir uyan yapılmadıkça uygun bir antimikrobiyal madde içermelidir.m. Hazırlama: Potasyum klorür. burun banyolan ve burun stikleri olmak üzere sınıflandırılırlar. Burun çözeltilerinde pH'nın önemini yazınız. burun tozlan. pH'sını ayarlamak. 287 ÇalıĢma 32. klorbutanol ve glukoz bir erlende az miktarda arıtılmıĢ suda çözülür. sekonder sodyum fosfat. 2. Formülasyonda bulunan tüm maddelerin görevini yazınız. pH'lan bir tampon çözelti yardımı ile 5. . Hazırladığınız çözeltinin pH'smı ölçünüz. Bu preparatm ambalajı nasıl olmalıdır? Neden? ÇalıĢma 32.5 g Primer sodyum fosfat 0. Üzerine efedrin sülfat ilave edilerek karıĢtırılır. 3. Sorular: 1.5-6. 100 mi 15 mi hazırlayınız.15 g Susuz glukoz 1. burun damlaları. Geriye kalan su ile 100 ml'ye tamamlanır.5 arasında olmalıdır.15 g Potasyum klorür 0.5 g ArıtılmıĢ su y.10. Formül yapılannda preparatm viskozitesini. yarı katı burun preparatlan. primer sodyum fosfat. sodyum klorür.9.5 g Sodyum klorür 0. burun spreyleri. Burun preparatları EP 5'e göre. Uygun bir cam süzgeçten süzülerek etiketlenip teslim edilir. Efedrin Sülfatlı Burun Damlası Efedrin sülfat 0. etkin maddenin çözünürlüğünü artırmak veya preparatı stabilize etmek için yardımcı maddeler içermektedir.0 g Klorbutanol 0. Bu ilaç Ģeklinin tonisitesini NaCl-ekivalanı yöntemi ile hesaplayarak gösteriniz.preparatlan genellikle izotoniktir.5 g Sekonder sodyum fosfat 0. 4.

0 mg y.m.1) Sodyum klorür çözeltisi y. % 2) Benzalkonyum klorür çözeltisi (% 0.Fenilefnn Burun Damlası Fenilefrin hidroklorür Efedrin hidroklorür Metil selüloz çözeltisi (400 cP.000 mi 0.12. Formülasyondaki maddelerin kulanım amaçlan nelerdir? Yazınız.5 g 0. Efedrin Hidroklorür Burun Damlası (Remington 20111 ed.0 mg Benzalkonyum 1.5 g 10. 288 Hazırlama: Fenilefrin hidroklorür ve efedrin hidroklorür.025 g 25. ) Efedrin hidroklorür Klorbutanol Sodyum klorür ArıtılmıĢ su ÇalıĢma 32.11. Bu preparatın kullanım amacını yazınız.0 mi 0. ÇalıĢma 32. Uygun ambalaja konarak etiketlenir.5 g 5. 100. Oksimetazolin Hidroklorür Burun Spreyi Oksimetazolin hidroklorür klorür EDTA 5.500 mi . Burun damlalarının hazırlanıĢları ve kullanımları sırasında silia ve mukozaya zarar vermemeleri için nelere dikkat edilmelidir? Yazınız. sodyum klorür çözeltisinin bir kısmında çözülür. Kaynatılıp soğutulmuĢ suya metil selüloz ilave edilerek çözünmeye bırakılır. Sorular: 1.m.5 g 0.025 g 0. Ġki karıĢım birleĢtirilip sodyum klorür çözeltisi ile istenen hacme tamamlanır.000 mi 0. Üzerine benzalkonyum klorür çözeltisi ilave edilir. 3. 2.

0 mi Tedavi veya kulak yıkama amacıyla kulak yoluna damlatılarak.0 mi . Genellikle bir veya birkaç etkin maddeyi uygun bir taĢıyıcı içinde içerir. kulak tozlan.0 g 30. Aminofenazon Kulak Damlası Aminofenazon Lidokain hidroklorür Etanol (% 95) Gliserin y. EP 5'e göre kulak preparatlan.m. kulak damlaları ve spreyleri. Kulak Preparatları 10. etkin maddenin çözünürlüğünü artırıcı maddeler ve mikrobiyal korumayı sağlayıcı maddeler bulunabilir. 100 g 4g 1g 24 g y.m. Ambalajları tek dozluk ve çok dozluk olabilir.pH 6.14. ÇalıĢma 32. Uygun bir ĢiĢeye konarak etiketlenir.3. Benzokain-Antipirin Kulak Damlası Antipirin Benzokain Gliserin Hazırlama: Benzokain ve antipirin havanda iyice toz edildikten sonra. 2. yarı katı ve katı preparatlardır. Bu preparatın kullanım amacını ve günlük dozunu yazınız. kulak banyolan ve kulak tamponları olmak üzere sınıflandınlır.0 fosfat tamponu 32. ÇalıĢma 32. 289 Operasyonlarda kullanılan kulak preparatlan tek dozluk ambalajlarda ve antimikrobiyal madde içermeden hazırlanır.13. püskürtülerek veya sürülerek uygulanan sıvı. su banyosu üzerinde gliserin ile karıĢtınlarak çözülür. Bu preparatlann formülasyonunda tonisite. Sorular: 1. yarı katı kulak preparatlan. Kulak damlalarında çözücü olarak suyun kullanılmama nedenini açıklayınız.3 g 1. 0. Tülbentten süzülerek mezürde 30 ml'ye tamamlanır. viskozite ve pH ayarlayıcılar.

18.m.16. Fenollü Kulak Damlası Fenol-Gliserin* Gliserin * Fenol.19.) Sodyum bikarbonat Gliserin ArıtılmıĢ su y.m. ÇalıĢma 32.Gliserin Fenol Gliserin ÇalıĢma 32.15.290 ÇalıĢma 32. 10 mi 10 mi 5g 30 mi 100 mi 160g 840 g y. Borik asit çözeltisi (%4) Oksijenli su 291 ÇalıĢma 32. 40 mi 100 mi 225 g 250 mi 45 g 100 g 750 mi .17. Alüminyum Sülfatlı Kulak Damlası Alüminyum sülfat Asetik asit (% 33) Tartarik asit Kalsiyum karbonat ArıtılmıĢ su ÇalıĢma 32. Sodyum Bikarbonatlı Kulak Damlası (Remington 20 th ed.

depolanması ve kullanımı esnasında yapısında bulunan maddelerin etkileĢerek üretiminde. Ġlacın formülasyonunun yapısından kaynaklanan geçimsizlikler formül düzeltmeleriyle giderilebildiği gibi. Fiziksel olarak ilaçta nemlenme. renklenme. Geçimsizlik ilacın üretim veya bekletilmesi sırasında belirgin olarak izlenebildiği gibi. kristallenme gibi değiĢik Ģekillerde görülebilir. ilaç vücuda alındıktan sonra vücutta bulunan maddelerle veya beraberce kullanılan diğer ilaçlarla ilacın yapısındaki maddeler arasındaki etkileĢmeyle de meydana gelebilir. Geçimsizlik hangi aĢamada ve özelliklerde olursa olsun ilaç stabilitesinin bir parçasıdır ve bu yönde ele alınır. Fiziksel ve kimyasal geçimsizliklerin nitelendirilmesi ve giderilmesinde stabilite testlerinde öngörülen limitlerin aĢılıp aĢılmadığı esastır. GEÇĠMSĠZLĠK 0. tedavi sırasında hastaya verilecek ilaçların önceden karıĢtırılması veya vücuda alındıktan sonra karıĢması durumunda ortaya çıkan geçimsizlik de uygulama Ģeklinin değiĢtirilmesi ile giderilebilir. çökme. Geçimsizlik fiziksel. kimyasal veya terapötik olarak ya da aynı anda birçok mekanizmayla ortaya çıkabilir ve incelenebilir. Terapötik geçimsizlik ise ilacın vücuda alındıktan sonra yan etki. hastanın metabolik yapısına bağlı olarak ilacın resorpsiyon hızının aĢırı artması. kullanımda veya tedavide zorluklar çıkarması. Ġlacın/ların vücuda alınmasından sonra terapötik/farmakolojik olarak izlenen geçimsizlikler ise ancak pozolojisinin veya tedavi Ģeklinin değiĢtirilmesi ile giderilebilir. . Kimyasal veya fızikokimyasal olarak bu belirtilerin yanısıra veya bu belirtiler gözükmeden formül yapısındaki bir veya birkaç maddenin parçalanması. karĢılıklı reaksiyona girerek yeni maddelerin ortaya çıkması ya da ilacın kullanımından sonra organlarda bulunan maddelerle kimyasal reaksiyona girmesiyle ortaya çıkabilir. sulanma. Geçimsizlik etkin madde/ler. sertleĢme. yardımcı madde/ler.Borik asit Gliserin 292 33. tedavi değerinin değiĢmesi veya sakınca yaratması geçimsizlik olarak nitelendirilir. etki değiĢmesi veya ilacın toksisite kazanması olarak görülür. ambalaj materyali/yalleri arasındaki etkileĢmelerden ortaya çıkabileceği gibi. ilacın pozolojisinde yapılan hatalar dolayısıyla organlarda 293 birikmesi. etkin ve yardımcı maddelerin vücuda alındıktan sonra etkileĢerek toksik etki kazanması ya da ilacın vücuttaki maddelerle etkileĢerek zararlı özellikler göstermesi. beraberce vücuda alındıktan sonra birkaç ilaç arasında antagonist tesir gözükmesi sayılabilir. viskozluk değiĢmesi. Limitlerin aĢılmaması ve/veya kaydadeğer sakıncalı veya zararlı bir durumun doğmaması halinde ilacın tedavide kullanılmasında bir mahsur görülmez. yapısında gözle görülür bir değiĢiklik olmadan gizlice de seyredebilir ki buna larva geçimsizlik denir. Bunlara neden olarak hatalı dozda ilaç verilmesi.5 g 20 g Ġlacın üretimi.

vakit geçirmeden eczacının ve hastanın hekimi haberdar etmesi ve geçimsizliği giderecek önlemlerin alınması gerekir. Geçimli/Geçimsiz Reçeteler ÇalıĢma 33.30 g 15. 3.80 g Sodyum bromür 1.00 g ÇalıĢma 33. Kafein Sodyum benzoat Ratanya Ģurubu ArıtılmıĢ su y.1.m. 0. 2.30 g 15. Kafein Sodyum benzoat Basit Ģurup ArıtılmıĢ su y. ÇalıĢma 33.m. Bu reçetedeki herbir maddenin farmakolojik etkisini açıklayınız.20 g 2.30 g 0.00 g Sorular: 1. Reçetedeki her bir maddenin kullanılma amacını yazınız.10 g 0.00 g 50. Bu reçeteler nasıl hazırlanır? 2.00 g Ratanya Ģurubu 5.00 g 50.30 g 0. Atropin sülfat 0.4. ÇalıĢma 33.Her ne Ģekilde ortaya çıkarsa çıksın.m.2.00 g ArıtılmıĢ su y.3. Papaverin hidroklorür Luminal sodyum Sodyum bromür ArıtılmıĢ su y. Sorular: 0.m. 0.00 mi .00 g 294 Sorular: 1. Her iki reçetenin hazırlanıĢında dikkatinizi çeken hususlar nelerdir? Nedenlerini açıklayınız. 30. Reçetedeki maddelerin birbiri ile geçimsiz olanlarını nedenleri ile açıklayınız.00 g 50.20 g Papaverin hidroklorür 0.

Bu reçetedeki her bir maddenin farmakolojik etkisini açıklayınız.02 g/l Papaverinin pKa'sı 5. c) Bulduğunuz sonuçları değerlendirerek reçetedeki maddelerin çözünme durumu hakkındaki düĢüncelerinizi yazınız. 3. Bu reçeteyi hastaya ne Ģekilde hazırlayıp vermek gerekir? Veriler: Fenobarbitalin çözünürlüğü 0. 2.23 Sodyum fenobarbitalin molekül ağırlığı 254.5 g Efedrin hidroklorür 2. a) Reçetedeki geçimsizlik nedenlerini açıklayınız.00 g/l . b) Bu ortamda sodyum fenobarbital ve efedrin hidroklorür hangi pH'da çökelmeye baĢlar? Hesaplayınız.0 g ArıtılmıĢ su y. 3. Bu reçete ne amaçla kullanılır? 2. Bu reçetedeki geçimsizlikleri nedenleri ile açıklayınız.0 mi 295 Sorular: 1.1. a) Bu reçetedeki papaverin hidroklorür hangi pH'da çökelmeye baĢlar? Hesaplayınız. Veriler: Papaverinin çözünürlüğü 0.9 g/l Fenobarbitalin pKa'sı 7.4 Fenobarbitalin molekül ağırlığı 232 Fenobarbital sodyumun molekül ağırlığı 254 ÇalıĢma 33.5.9 g/l Fenobarbitalin pKa'sı 7.22 Efedrinin çözünürlüğü 50.9 Papaverinin molekül ağırlığı 340 Papaverin HCl'ün molekül ağırlığı 376 Fenobarbitalin çözünürlüğü 0.4 Fenobarbitalin molekül ağırlığı 232. b) Bu reçetedeki sodyum luminal hangi pH'da çökelmeye baĢlar? Hesaplayınız. Sodyum fenobarbital 0.m 30. Reçetedeki maddelerin farmakolojik etkisini açıklayınız.

23 201.6. Yukarıdaki formülde oluĢan reaksiyonları açıklayınız. ÇalıĢma 33.09 10 g 5g 85 mi Bu preparat hazırlanıp derhal ĢiĢeye konup ağzı mantarla kapatılırsa.8. Bu reçetelerdeki geçimsizliği nasıl giderirsiniz? ÇalıĢma 33. Bu reçetelerdeki geçimsizlik nedenini ve hangi çeĢit geçimsizlik olduğunu yazınız.7.25 g Kafur 1-25 g Fenol 0. Bu patlamanın nedenini kimyasal denklemlerle açıklayınız. Bizmut subnitrat Sodyum bikarbonat Nane suyu 4.64 165. birkaç dakika sonra ĢiĢenin kapağı fırlayacaktır.Efedrinin pKb'si Efedrinin molekül ağırlığı Efedrin HCl'ün molekül ağırlığı ÇalıĢma 33. Mentol 1.80 g Salisilik asit 1.9. Bu maddeler bir arada ne tür bir reaksiyon verirler? . 2. Salisilik asit 3g Rezorsin 3g Alkol 100 g Gülsuyu 200 g Sorular: 1.80 g Sorular: 1. Kloral hidrat Sodyum bromür Garus eliksiri 2g 3g 100 mi 296 ÇalıĢma 33.

2. Bizmut subnitrat Sodyum bikarbonat 0. bir yandan ilaç formülasyonu geliĢtirilmesi sırasında iç faktörler olarak tanımlanan. Hazırladığınız çözeltilerin ilk ve karıĢtırıldıktan sonraki görünümleri nasıldır? 2. Bir ilacın stabilitesi. Bir aylık bekleme süresinden sonra hazırladığınız paketlerde ne gibi bir değiĢiklik oldu? 2. kaliteli ve saf olup .5 g 4g 4g 100 mi Sanatınıza göre karıĢtırarak 2 paket hazırlayınız. ĠLAÇ STABĠLĠTESĠ Üretilen farmasötik ürünlerin tüm özelliklerinin önceden belirlenmiĢ spesifıkasyonlara uyduğunun ve bu ürünün üretimi aĢamasından hasta tarafından kullanılıp yarar sağlanıncaya kadar geçen süre boyunca bu özelliklerinin belli sınırlar ötesinde değiĢmediğinin kanıtlanması ve düzenlenmesi gerekir. Ġki maddenin çözeltileri bir araya getirildiği zaman bir değiĢiklik oluyor mu? Nedeni nedir? 297 ÇalıĢma 33. Sorular: 1. aynı zamanda diğer etkin ve yardımcı maddelerle olabilecek etkileĢimleride önlemelidir. tüm komponentlerin ve hatta ambalaj materyalinin en uzun sürede dayanıklı kalabilecek Ģekilde bir formülasyonun hazırlanması öngörülür. Böyle bir reçeteyi hastanıza verir misiniz? Neden? 298 34.11. baĢta içindeki etkin madde/ler olmak üzere.5 g 0. Çinko sülfat Potasyum sülfür ArıtılmıĢ su Sorular: 1. genel özelliklerinin. Eğer yukarıdaki formülü bir paket halinde hazırlamak isterseniz ne yapmanız gerekir? ÇalıĢma 33. Bu nedenle bir ilaç oluĢturulurken. GeliĢtirilen ilaç Ģekli bütün yapıyı koruyarak. bütün komponentlerin fiziksel ve kimyasal yapılarının kendi aralarında çeĢitli etkileĢmelere elveriĢli olup olmadıklarının. özellikle etkin madde/lerin stabilitesini arttırmalı.10.

bekletildiği ve kullanıldığı ortamlardaki sıcaklık. 60. miktar tayini yapm. hem de formülasyon aĢamalarında stabilite incelemeleri ve düzenlemeleri baĢlar. pH'sını ölçün.olmadıklarının. Böylece stabilite testleri baĢlangıçtan itibaren önce etkin ve yardımcı maddeler üzerinde. Aspirinin Dayanıklılığı ( Stabilite Testi) A. oksijen oranı gibi etkenlerin incelenmesi ve ilacın yapısının bu Ģartlara uygun olarak oluĢturulmasıyla sağlanabilir. tedavide 299 kullanıĢlı ve pazarlanabilir ürünlerin geliĢtirilmesi açısından da bir zorunluluk oluĢturur. 90. b) Hazırladığınız çözeltileri ĢiĢelere koyarak etiketleyin. ilacın üretildiği. farmakolojik ve toksikolojik yönden dayanıklılık kazanır. Oda sıcaklığını ölçerek kaydedin. diğer taraftan dıĢ faktörler olarak da.. Böylece ilaçların stabilitelerinin incelenmesi ve sağlanması. c) Oda sıcaklığında saklayacağınız ĢiĢedeki çözeltinin hemen miktar tayinini yapın.. Yöntem . mikrobiyolojik. ve 180. üretim yöntemi ve kullanılan cihazların etkilerinin göz önüne alınması. kaliteli olması zorunlu olan bir ilaçta güvenirlik ve etkinliğin sağlanmasının yanısıra. Ġlaç oluĢturulurken hem önformülasyon. Formülasyon oluĢturulduktan sonra da uzun süreli stabilite testleri olarak devam eder.1 N NaOH çözeltisi ile titre ederek. 120.1. 45°C ve 60°C'lik su banyoları veya ısı dolaplarına koyun. genellikle kısa süreli ve/veya hızlandırılmıĢ stabilite testleri olarak. ıĢık. Saati yazın. ilacın polifarmasötik bir yapıda olup-olmadığının. B. Bu çözeltiden 50Ģer mi alarak 4 ĢiĢe veya erlene koyun. biyofarmasötik. incelenmesi ve gerekli düzenlemelerin gerçekleĢtirilmesi ile sağlanabildiği gibi. Materyal Aspirin Sodyum sitrat Distile su y. Böylece stabilite incelemeleri ve düzenlemeleri tamamlanan ilaç fiziksel. dakikalarda numuneler alarak 0. kimyasal. oda sıcaklığı 37°C. ÇalıĢma 34. sonra ara ürünlerde ve nihayet final üründe uzun süreli stabilite testleri olarak yapılır. nem oranı. bu miktarı %100 olarak kabul edin.m 9g 27 g 500 mi için a) Yukarıda formülü verilen çözeltiyi hazırlayın. d) Dört farklı sıcaklıkta bekletilen çözeltilerden 30.. Bütün test sonuçlarının uygun ve yeterli olması halinde ilacın kullanıma girmesi ile birlikte izleme(follow-up) testleri olarak da ilaç kullanımda kaldığı sürece devam eder.

1N NaOH miktarıdır. Dört değiĢik sıcaklık kullanıldığı için dört ayrı doğru elde edilir. Her sıcaklık için aĢağıdaki gibi bir tablo yaparak sonuçlan gösteriniz.1NNaOH'dır.1. t) (x) konsantrasyonu (C) Tablo 34.2. l/T değerlerini serbest değiĢken (x) ve Ġn k değerlerini bağlı değiĢken (y) olarak grafiğe geçiriniz.1' de gösterdiğiniz.1 N NaOH (B mi) % Kalan etkin madde Ġn C (y) x 100 Tablo 34. (Aspirin tam hidroliz olduğu zaman harcanan miktar 2Aml0. 301 . Derece kinetiğe uyan bu reaksiyon doğrularının denklemi. Ġn C = Ġn Co .1 N NaOH miktarı (mi).____________________________________________________ Sıcaklık (°C) Sıcaklık (°K) x 1/T eğim (k) zaman"1 (Ġn k) y 0. 0.1 N NaOH'e karĢılıktır. Tablo 34. 300 C.10 mi aspirin çözeltisine 2-3 damla fenolftalein indikatörü ilave edilip. n (kesiĢim) ve r2 (determinasyon katsayısı) değerlerini hesaplayınız. aspirin ortamda %100 iken harcanan 0. olarak yazılır.2'yi hazırlayın. OluĢan doğrunun eğim (m). o sıcaklıktaki reaksiyon hız sabitesini (k) hesaplayın ve Tablo 34. kesiĢim (n) ve determinasyon katsayısı (r2) değerlerini hesaplayınız.) B = Belli bir zaman sonra örnekteki hidroliz olmuĢ ve olmamıĢ aspirini nötralleĢtiren 0.2'de gösterdiğiniz. Renk değiĢimi 1 dakika sabit kalmalıdır. Bozulmadan kalan madde = {2AA B ' konsantrasyonu A = Hidroliz baĢlamadan. zaman (t) değerlerini serbest değiĢken (x) ve Ġn konsantrasyon değerlerini bağlı değiĢken (y) olarak grafiği ve oluĢan doğruların m (eğim).kt .1N NaOH ile titre edin. k = Reaksiyon hız sabiti (zaman1) Co = BaĢlangıçtaki etkin madde konsantrasyonu Bu denkleme göre. Zaman (dakika. her sıcaklık (T) için elde edilen doğrunun eğiminden. 1. Sonuçların değerlendirilmesi Tablo 34. Belli bir zaman sonra ortamda hidroliz olmadan kalan aspirin miktarı ( 2A B ) mi 0.

Ġn k = Ġn S . çözeltideki etkin maddenin %10 kaybolması için geçen zamanı eğimden bulduğunuz k'ya göre hesaplayın. Kısa Farmasötik Sözlük (Genel ve Endüstriyel Farmasötik Teknoloji ÇalıĢmaları. Sonuçların yorumlanması. kesiĢim değerinden de moleküllerin birbiri ile çarpıĢma sıklığını veren frekans faktörünü hesaplayın.moı"1. çözelti oda sıcaklığında dayanıklıdır. EKLER Tablo 35. / R) x (1 / T) S = Frekans faktörü (moleküllerin birbiri ile çarpıĢma sıklığı) Ea = Aktivasyon enerjisi (kcal. Basımevi Ankara 1985) TÜRKÇE LATtNCE ĠNGĠLĠZCE FRANSĠZCA Çözelti Solutio Solution Solution Damla Gutta Drop Goutte Dekoksiyon Decoctum Decoction Decoction Dilaltı tableti Compressi Sııblingual tablet Linguette sublinguales Draje Compress i -obducti Coated tablet Dragee Öğrenci Deneysel ALMANCA Lösung Tropfen Dekokt Lingual Tablette Drage .1. 302 35.mol"1) R = Gaz sabiti (1. Aspirinin hidroliz reaksiyon denklemini açık formüllerle yazın.987 cal. çözelti oda sıcaklığında daha çabuk bozulacaktır. Sorular : 1.mor''den küçük olan reaksiyonlar kolay oluĢacağı için. HızlandırılmıĢ stabilite testi hangi durumlarda ve hangi ilaç Ģekillerinde yapılır.Ü. Aktivasyon enerjisi 10 kcal.2'ye göre hesaplamıĢ olduğunuz doğrunun eğiminden aktivasyon enerjisini (Ea). 2. 30 kcal. yorumlayın.derece"') T = Sıcaklık (Kelvin) Tablo 34.Reaksiyon hızı ile sıcaklık arasındaki iliĢki Arrhenius eĢitliği ile tanımlanmaktadır. 3. Tam hidroliz olduğu ve hiç hidroliz olmadığı zamanlardaki baz sarfiyatının farkını açıklayın.(E. 4. Oda sıcaklığında. Hazırladığınız aspirin çözeltisinin molaritesini ve normalitesini hesaplayın ve deneyde bunun önemini belirtin. Buna göre çözeltinin dayanıklılığı hakkında yorum yapın. Bu bilgilere dayanarak çözeltinizin dayanıklılığı hakkında yorum yapınız. A.mol"1'den yüksek aktivasyon enerjisine sahip olan reaksiyonlar güç oluĢacağı için. Aspirin hidrolizinin ortamın pH'sı ile olan iliĢkisini grafik ile göstererek açıklayın. 5.

addantur. 13*) Latince KarĢılığı Anlamı ante önce auris kulak ana her birinden (eĢit miktarlarda) ante cibos yemeklerden önce ad a' kadar (tamamlayınız) adde. ad lib. Kısaltmalar a.addendo ad libitum arzuya göre admove uygulayın (kullanın) .2. ilave ediniz addendus.Emülsiyon Extre Granül tniüsyon Kapsül KaĢe Liniment Losyon Müsilaj Merhem Pastil Pat Pilül ġurup Sera Sıvağ Sıvı Su Supozituvar Süspansiyon Tablet Tentür Toz Vajinal tablet Yağ Ovul Emulsio Extractum Granum Infusum Capsula Capsula amylace Linimentum Lotion Muciiago Unguentum Pastillus Pasta PĠlula Sirupus Ceratum Masse Liquor Aqua Supositorium Suspensione Compressi Tinctura Pulvis Compressi vaginales Oleum Ovula Emulsion Extract Granule Infusion Capsule Caclıet Liniment Lotion Mucilage Ointment Lozange Pasta Pili Syrup Cerate Base Liquid Water Suppository Suspension Tablet Tincture Povvder Vaginal tablet Oil Vaginal suppository Emulsion Extrait Granule Infusion Capsule Cachet Liniment Lotion Mucilage Pommade Pastille Pâte Pilule S i rop Cerat Velıicule Liquide Eau Suppositoire Suspension Comprimee Teinture Poudre Pessaire Huile Ovule Emulsion Extrakt Granulat Aufguss Kapsel Staıke-Kapsel Liniment Lotion Sclıleim Salbe Pastille Paste Pille Sinip Wachs Vehikel FlüPig Wasser ZSpfchen Suspension Tablette Tiııktıır Pulver Vaginal Tablette Öl Vaginal kugel 303 Tablo 35.c. Ad add. adm. aur aa.. Latince Kısaltmalar (Merck IndexEd. a. a.

kağıt paket chart. charta cerata mumlu kağıt chirurg. Devamı Kısaltmalar Latince KarĢılığı Anlamı bol. aq.ad man. ad manus medici ad satur. bull. b. med. Mag. capiat hastaya veriniz caps. Frig b. cochleare magnum çorba kaĢığı dolusu coch.2. çorda chirurgicalis katgüt cito disp! cito dispensetur! derhal kullanınız coch. Amp. chirurgicalis cerrahi chord chirurg. alt. aq. cum ile C centum yüz cap. bib. bulliat. 304 ad saturandum agita albus alternis horis ante meridiem amplus ampulla applicandus aqua aqua bulliens aqua destillata aqua fervens aqua frigida bis bene bibe bis in die talep eden doktora elden teslim ediniz doygunluğa kadar çalkalayınız beyaz iki saatte bir öğleden önce büyük ampul uygulanacak olan su kaynar su distile su sıcak su soğuk su iki defa iyi içecek günde iki defa Tablo 35. cochleare modicum tatlı kaĢığı dolusu . bulliens. A. Mod.M. ben. dest. ferv. ampl. kaynatınız bulliant c.i. bolus bol Brevis brevis kısa bull. ceratum sera chart. cerat. applicand. Med. hor. cochleare medium tatlı kaĢığı dolusu coch. Agit alb. cochleare amplum çorba kaĢığı dolusu coch. aq. ampul. aq. capsula kapsül cerat. aq. charta kağıt.d.

colet. fluidus akıcı . extractum ekstre f. contra -e karĢı.. dispensa. aeq. dentur veriniz det. fac. dulcis tatlı dur. fiat. dispensetur (ilaç reçetesini) hazırlayınız div. d. detur veriniz dieb. Devamı Kısaltmalar Anlamı cochleare parvum cola coletur collunarium collutorium collyrium compositus congius çay kaĢığı dolusu süz süzün burun çözeltisi ağız çözeltisi göz çözeltisi bileĢim galon Latince KarĢılığı cont. secund. par. diebus secundus gün aĢın dil. parv.t. ex modo prescripto reçetedeki tarifine göre (tarzında) Et et ve Ex ex haricen ext. dilue seyreltiniz disp. collun. dosis bir doz da. diebus alternis değiĢik günlerde dieb. dentur tales doses bu dozda veriniz dulc.p. contusus ezilmiĢ Coq coque.2. col. divide bölünüz div. comp.d.coch. dexter sağ d.m. collyr. in. fıkra süz fi. alt. ft. coquatur kaynatınız d. duruĢ sert e. collut.. zıt contus. 305 Tablo 35. dividatur in partes aequales eĢit parçalara bölünüz d. fervens sıcak filt. fıant yapınız ferv. dies bir gün d. da veriniz dent. cong.

parça gran.2.p. mitte gönderiniz (gönder) mag. inter cibos öğünler arasında juxt. granulatus granüle edilmiĢ gttgutta damla h.d. m. fluidextractum sıvı ekstre fort. Devamı Kısaltmalar Latince KarĢılığı Anlamı flav. gramma gram grgranum tane. Devamı Kısaltmalar KarĢılığı Anlamı mist. misçe karıĢtırınız m. lotio losyon m. libra libre. m.a.2.c. mixt. lege artis sanatınıza göre laev. mane sabah M. levis ıĢık. pound lev. frigidus soğuk garggargarisma gargara Gm. dict. aydınlık liq. mistura karıĢım mixtura karıĢım modo praescripto reçetede yazıldığı gibi mitte tales doses bu dozda gönderiniz Latince . laevus sol lb. hydrargyrum civa i. more dicto talimat verildiği gibi min. kalium potasyum l. fortis kuvvetli frig. magnus büyük m. alkollü çözelti lot.s.306 Tablo 35. juxta yanında. liquor likör. yakında Kal. hora sommi yatarken hydrarg. minimum en az 307 Tablo 35. flavus sarı fldext.t.

o. Plumbum P. naris Natr. tekrar etmeyin galonun sekizde biri sıvı ölçü birimi. phiala Plumb. omni mane opt. numara gece tekrarlamayın.n. nocte non rep. q. hor. nebula n. parvus p. Octaris o. optimus o. oculus sinister o. Natrium nebul. nocte maneque nig.M.l. post meridiem 308 Tablo 35. pro rect. per os ponderosus praecipitatus pro re nata pro recto perstetur pulvis.c. p. pond. oculus laevus omn. sağ göz sol göz her saatte her sabah en iyi sol göz her iki göz eĢit parçalar küçük yemeklerden sonra ĢiĢe kurĢun öğleden sonra Kısaltmalar Latince KarĢılığı Anlamı p. numero noct. pt. pulveres quodque. non repetatur 0. niger no. qq. et m. Devamı burun deliği sodyum nebülizasyon için gece ve sabah siyah sayı. partes aequales parv. man.d.ae. post cibos phial. ppt. oculus uterque p.u.2.s.. quaeque . omni hora omn. oculus dexter o. pulv.n.r.

sit. q. signetur secundum artem saturatus scatula scatula originalis gerek duyulduğunda.. Q. rub. q. Sat Seat scat. R recen. ihtiyaca göre rektal .hor.op.a. sem. quantum satis quot.v.orig. ren. qq. rect. Sic sıccus ağızdan ağır çöktürülmüĢ quater in die quaque hora quantum rectum quantum sufficiat. Sig. S.i. quoties opus sit quantum voleris recipe recens rectificatus renovetur semel repetatur ruber signa.s. s.q.R.d. rept.

Devamı Kısaltmalar Latince KarĢılığı s. tekrarlayın kırmızı yazınız. üretici ambalajı (ve etiket) kurutulmuĢ 309 Tablo 35. toz edilmiĢ her bir. doygun kutu orijinal ambalaj. secundum naturam sol. (hastaya tarif Ģeklinde) yazılacak sanatınıza göre doymuĢ.2.n. solutio Anlamı özelliğine göre çözünür çözelti .sürdürün toz. her günde dört kez her saat doğru miktar yeterli miktar gereken sıklıkta dilediğiniz kadar çok alınız taze damıtılmıĢ (sadece) bir kere yenilenecek yineleyin. solubilis sol.

talia böyle (o kadar) tere ovunuz ter in die günde üç kere tinctura tentür tritura seyreltiniz ultime son olarak unctus sıyrılmıĢ unguentum merhem ustus yanık.59 0.9941 0. s. stat.56°C de 15 .9928 5 4.56° 15. S. vesp. Alkolometrık Tablo (USP 27) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) C.61 0.9963 3 2.9927 0.9912 6 4. tab.56° 'de olarak olarak 25°'de 15. tinct.9901 0.24 0.76 0. volatile uçucu Tablo 35.9914 0.19 0.80 0.48 0.00 1. tales.9915 6 7.9963 0. ut dict.s.0000 0 0. spiss.9942 4 5.9970 0.00 1.00 0.9902 7 8.H. trit.9911 0.9879 0.80 0.i.26 0.9981 0.9981 2 1.71 0.9894 0.solv.9985 1 1. ung.9928 5 6.3. ungt.0000 1 0.56° 'de 15.R.9927 0.9956 0. sumendus alınız. spir.V.39 0.9970 2 2.9956 3 3. vol.0000 1.9985 0.51 0.00 0. t.d. ss.. ter.OH vüzdesi Havadaki i özgül CHsOH vüzdesi Havadaki özgül ağırlık aj ġırlık Hacim Ağırlık 25° Ağırlık Hacim olarak olarak 25°'de 15 . alınacak spiritus vini rectifıcatus alkol syrupus Ģurup tabella tablet talis. suc..56°C'de 25° 15. tr.9945 4 3. V. tal. ust. sum. ult.9896 7 5. 310 solve çözünüz si opus sit ihtiyaç olduğunda sipiritus spirit spissum kurutulmuĢ semis yarım statim derhal succus sebze veya meyve özsuyu sume.56° 0 0. unct.0000 1. syr. yanmıĢ ut dictum tarif edildiği gibi vel veya vesper akĢam volatilis.9881 .9945 0.o.

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

6.42 7.23 8.05 8.86 9.68 10.50 11.32 12.14 12.96 13.79 14.61 15.44 16.27 17.10 17.93 i 8.77 19.60 20.44 21.29 22.13 22.97 23.82 24.67 25.52 26.38 27.24 28.10 28.97 29.84 30.72 3 1.60 32.48 33.36 34.25: 35.15 36.05 36.96 37.87 38.78 39.70 40.62

0.9888 0.9875 0.9862 0.9850 0.9838 0.9826 0.9814 0.9802 0.9790 0.9778 0.9767 0.9756 0.9744 0.9733 0.9721 0.9710 0.9698 0.9685 0.9673 0.9661 0.9648 0.9635 0.9622 0.9609 0.9595 0.9581 0.9567 0.9552 0.9537 0.9521 0.9506 0.9489 0.9473 0.9456 0.9439 0.9421 0.9403 0.9385 0.9366 0.9348 0.9328

0.9890 0.9878 0.9866 0.9854 0.9843 0.9832 0.9821 0.9810 0.9800 0.9789 0.9779 0.9769 0.9759 0.9749 0.9739 0.9729 0.9719 0.9708 0.9697 0.9687 0.9676 0.9664 0.9653 0.9641 0.9629 0.9617 0.9604 0.9590 0.9576 0.9562 0.9548 0.9533 0.9517 0.9501 0.9485 0.9469 0.9452 0.9434 0.9417 0.9399 0.9380

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

9.94 11.17 12.39 13.61 14.83 16.05 17.26 18.47 19.68 20.88 22.08 23.28 24.47 25.66 26.85 28.03 29.21 30.39 31.56 32.72 33.88 35.03 36.18 37.32 38.46 39.59 40.72 41.83 42.94 44.05 45.15 46.24 47.33 48.41 49.48 50.55 51.61 52.66 53,71 54.75 55.78

0.9863 0.9867 0.9848 0.9852 0.9833 0.9839 0.9818 0.9825 0.9804 0.9812 0.9789 0.9799 0.9776 0.9787 0.9762 0.9774 0.9748 0.9763 0.9734 0.9751 0.9720 0.9738 0.9706 0.9726 0.9692 0.9714 0.9677 0.9701 0.9663 0.9688 0.9648 0.9675 0.9633 0.9662 0.9617 0.9648 0.9601 0.9653 0.9585 0.9620 0.9568 0.9605 0.9551 0.9590 0.9534 0.9574 0.9516 0.9558 0.9498 0.9541 0.9480 0.9524 0.9461 0.9506 0.9442 0.9488 0.9422 0.9470 0.9402 0.9451 0.9382 0.9432 0.9362 0.9412 0.9341 0.9392 0.9320 0.9372 0.9299 0.9352 0.9278 0.9331 0.9256 0.9310 0.9235 0.9289 0.9213 0.9268 0.9191 0.9246 0.9169 0.9225

49 50 311

41.55 42.49

0.9309 0.9289

0.9361 0.9342

49 50

56,81 57.83

0.9147 0.9203 0.9124 0.9181

Tablo 35.3. Devamı (1) C,H,OH (2) (3) (4) (5) (6) (V) (8) vüzdesi Havadaki özgül C,H,OH vüzdesi Havadaki özgül ağırlık ağırlık Hacim Ağırlık Ağırlık Hacim olarak olarak 25°'de 15.56° 'de olarak olarak 25°'de 15.56°'de 15.56°C'de 25° 15.56° 15.56°C'de 25° 15.56° 51 43.43 0.9269 0.9322 51 58.84 0.9102 0.9159 52 44.37 0.9248 0.9302 52 59.85 0.9079 0.9137 53 45.33 0.9228 0.9282 53 60.85 0.9056 0.9114 54 46.28 0.9207 0.9262 54 61.85 0.9033 0.9092 55 47.25 0.9185 0.9241 55 62.84 0.9010 0.9069 56 48.21 0.9164 0.9220 56 63.82 0.8987 0.9046 57 49.19 0.9142 0.9199 57 64.80 Q.8964 0.9024 58 50.17 0.9120 0.9177 58 65.77 0.8941 0.9001 59 51.15 0.9098 0.9155 59 66.73 0.8918 0.8978 60 52.15 0.9076 0.9133 60 67.79 0.8895 0.8955 61 53.15 0.9053 0.9111 61 68.64 0.8871 0.8932 62 54.15 0.9030 0.9088 62 69.59 0.8848 0.8909 63 55.17 0.9006 0.9065 63 70.52 0.8824 0.8886 64 56.18 0.8983 0.9042 64 71.46 0.8801 0.8862 65 57.21 0.8959 0.9019 65 72.38 0.8777 0.8839 66 58.24 0.8936 0.8995 66 73.30 0.8753 0.8815 67 59.28 0.8911 0.8972 67 74.21 0.8729 0.8792 68 60.33 0.8887 0.8948 68 75.12 0.8706 0.8768 69 61.38 0.8862 0.8923 69 76.02 0.8682 0.8745 70 62.44 0.8837 0.8899 70 76.91 0.8658 0.8721 71 63.51 0.8812 0.8874 71 77.79 0.8634 0.8697 72 64.59 0.8787 0.8848 72 78.67 0.8609 0.8673 73 65.67 0.8761 0.8823 73 79.54 0.8585' 0.8649 74 66.77 0.8735 0.8797 74 80.41 0.8561 0.8625 75 67.87 0.8709 0.8771 75 81.27 0.8537 0.8601 76 68.98 0.8682 0.8745 76 82.12 0.8512 0.8576 77 70.10 0.8655 0.8718 77 82.97 0.8488 0.8552 78 71.23 0.8628 0.8691 78 83.81 0.8463 0.8528 79 72.38 0.8600 0.8664 79 84.64 0.8439 08503

80 81 .82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 312

73.53 74.69 75.86 77.04 78.23 79.44 80.66 81.90 83.14 84.41 85:69 86.99 88.31 89.65 91.03 92.42 93.85 95.32 96.82 98.38 100.00

0.8572 0.8636 0.8544 0.8608 0.8516 0.8580 0.8487 0.8551 0.8458 0.8522 0.8428 0.8493 0.8397 0.8462 0.8367 0.8432 0.8335 0.8401 0.8303 0.8369 0.8271 0.8336 0.8237 0.8303 0.8202 0.8268 0.8167 0.8233 0.8130 0.8196 0.8092 0.8158 0.8053 0.8118 0.8011 0.8077 0.7968 0.8033 0.7921 0.7986 0.7871 0.7936

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

85.46 86.28 87.08 87.89 88.68 89.46 90.24 91.01 91.77 92.52 93.25 93.98 94.70 95.41 96:10 96.79 97.46 98.12 98.76 99.39 100.00

0.8414 0.8389 0.8364 0.8339 0.8314 0.8288 0.8263 0.8237 0.8211 0.8184 0.8158 0.8131 0.8104 0.8076 0.8048 0.8020 0.7992 0.7962 0.7932 0.7902 0.7871

0.8479 0.8454 0.8429 0.8404 0.8379 0.8354 0.8328 0.8303 0.8276 0.8250 0.8224 0.8197 0.8170 0.8142 0.8114 0.8086 0.8057 0.8028 0.7998 0.7967 0.7936

Tablo 35.4. Termometrik eĢitlikler (Sıcaklık Cetveli) (Merck Index Ed.l3th) Sembol isimlendirme Sıfır noktası Suyun donma Standart noktası atmosfer basınçta suyun kaynama noktası °C °K Celsius derece veya santigrat Kelvin veya santigrat derecede mutlak sıcaklık °F Fahrenheit derece -178°C + 32°F 212°F Suyun donma 0°C noktası Mutlak sıfır 273.15°K 373.15°K 100°C

Tablo 35.5. Termometrik eĢitlikler. (AĢağıdaki formüller sıcaklıkların bir skaladan diğerine çevrilmesinde kullanılabilir) (Merck Index Ed. 13th ) Verilen istenilen sıcaklık °K °F C °C °K °F K-273.15 0.556F-17.8 313 Tablo 35.6. Yunan alfabesi (Merck Index 13lh) Harfin ismi alpha beta Büyük Küçük TransHarfin Büyük Küçük Transliterasyon(*) harfi harfi literasyon ismi harfi harfi A a a nu N V n B 6 veya P b xi X y 5 s ç n e l K X g d e (kısa) z omicron 0 pi rho sigma n p 2 T 0 o (kısa) C + 273.15 K 0.556F +255.3 1.8C + 32 1.8K-459.4 F

sıcaklık °C

gamma r delta A epsilon E zeta Z eta H

e (uzun) tau th i k,c 1 m

theta 0 iota I kappa K lambda A mu M

upsilon Y phi 0> chi X psi omega n

71 P P r ç veya s \J t T U y f X eh (Almancadaki gibi) ps o(uzun)

Transliterasyon : Yabancı yazıların, okunuĢları dikkate alınmadan harf harf aktarılması, harf çevirisi. Tablo 35.7. Romen Rakamları (Merck Index 13"') II I1 2 3 4 XX XXX XL L LX 60 LXX 70 LXXX 80 20 30 CC ece 40 50 CD D DC DCC DCCC 90 III IV V5 VI 6 7 8 xc IC 99 100 CM 900 XM 990 M 1000 C VII VIII IX 9 X 10

200 300 314

400 500 600

700

800

Tablo 35.8. SI Temel Birimleri (EP 5) Miktar Ġsim Uzunluk j Kütle Zaman Birim Sembol Ġsim 1 m t metre Sembol m Tanım Metre, ıĢığın vakum altında bir saniyenin 1/299 792 458'lik bir zaman dilimi içerisinde" kat ettiği mesafe Kilogram, kilogramın uluslararası prototipinin kütlesine eĢittir. Saniye, sezyum-133 atomunun temel Ģeklinin iki aĢırı saf seviyesi arasında geçiĢe uyan radyasyonun 9 192 631 770 periyotluk süresidir. Amper, ihmal edilebilir dairesel çapraz-kisımli sonsuz uzunlukta iki düz paralel iletkenle beslenen ve vakumda birbirinden 1 metre uzaklıkta yerleĢtirildiğinde bu iki iletken arasında metre uzunluk baĢına 2 X 10* newton'luk bir güce eĢit olarak meydana gelecek sabit akımdır. Kelvin, suyun üçlü noktasının termodinamik sıcaklığının 1/273.16'lık kısmıdır. Mol, karbon-12'nin 0.012 kilogramında bulunan atomları gibi bir çok temel birimi taĢıyan sistemin madde miktarıdır* Candela, verilen bir doğrultuda 540 x 10" hertz dalga boyunda monokromatik radyasyon yayan bir kaynağın ıĢık yoğunluğudur ve o doğrultudaki enerji yoğunluğu steradian baĢına 1/683 vvatt'dır

kilogram kg saniye s

Elektrik akımı

I

amper

A

Termodinamik T sıcaklık Madde miktarı n

kelvin mol

K mol

IĢık yoğunluğu iv

candela cd

* Mol kullanıldığında, temel birimler tarif edilmeli ve atomlar, moleküller, iyonlar, elektronlar, diğer partiküller veya bu gibi partiküllerin belirtilmiĢ grupları olabilmelidir (1) Uluslararası Sistemde kullanılan birimlerin tanımları Bureau International des Poids et Mesures, Pavillon de Breteuil, F-92310 Sevres tarafından basılmıĢ broĢürde verilmiĢtir. OJ Tablo 35.9. Avrupa Farmakopesinde kullanılan SI birimleri ve diğer birimler ile eĢdeğerliği (EP 5) Miktar tıim Birim Sentbol SltcnMĠbiriırılvri t>t^«r SI birimleri Uiger biTbntcriıı SI birlnrkrine

10'1'a-s 111'N.^5" 1 dın^m .kSS' 1 *n .. in'mV .ıjıeJıî nırtrt ne»t. IĠ. 10' J ĠOĠ. um ı.UTm' mrtrv küp kg-m1 bas'iia k iktiranı sür.IO'W.sIs' ltrt-'s.lff'kıtm" 1 mi.cra'. 1 e-mu* 1«* N Mın/cm'.^1 N.Kfl'a.im1 1 d> .Ui' N.m Hık Kuvvet Ftisırç V F P m.m iiv m! m1 Hz ms' kert' (■■m).133.s" m. iıfNms' llfj-j 1 Qd . n.|iunluk V mene l.4 1ġ»8J Akım yayan göç P watt W m'ke.1 rr. lcm".v IH" .m hasma bir m- dönüĢümü >• nlkrunrin A.125 kl»a Ihar-Hm-0.s'.ki.322 387 1>1 1 Tnrr. metr* kare & V « r mare hür krt.s' N.m'.m.323 3öt 1» 1 psi . 133.s ttsm* 11».894 75T kl'a Dinamik vıskozltc Kinematik vııkttite Knerjı W pbMal ianıytüanıyi'de ııiı'tte kart fa.1 cmJ.10" % Abftarbe 1I02 D firay Oy .m* atro. s N m. 1 riin™.m Itrjî .s" NnıskıT ĠSI .1 Hfı lmmH( .olarak ifadeli Dalga sayiM Dalga boyu Al ar Hacım (•Ye karıĢ ¥ı.101 325 fa 101. \aa'i .MiR.1 ml'as mVs ıpJ.

eU'ktromntıv güç BMttrik rezistansı EU-ktnk miktarı Hır radynnüklıtırs jktivıtrti Konsantrasyon c (bir madden ini.60 dak .3600 sn 1 gün -24 s 8fi 400 sn l°«m/I8ÛSrad 1 1 ..10.! Elektrik potir&ıyeli.W kg 1 r/dak . ınolsr konsantrasyon Kütle knn&antrasv™.J A' VA1. mfirc kvtp kg-m' babına k ibranı kj. ĠM .dak Sembol dak s gün SI birimleri değeri 1 dak . 316 Tablo 35.1 dtıv1 ~ lû-1 m3 1 t . Birimlerin ondalık katlan ve altkatları (EP 5) Faktör Önek Sembol Faktör Önek Sembol 10* eksa E 10* desı d .k|t.n!1 1 g 1 -i ıv'ıim».l yayılan encrjinir.1 mtVirtt ..s 1 Cı .17-10* »ıi 37-lff's1 K »hm u m-. Uluslararası sistem ile kullanılan birimler (EP 5) Miktar Süre Düz açı Hacim Kütle Çevirim Frekansı Birim Süre dakika saat gün derece litre ton dakikada dönme 1 t r.(1/60) s.1 kfim» m«tre küpb^mı nvnl tvxA/ m'1 mtıl.60 sn 1 s .11. V KA- Tablo 35.10" nmlnı' 0 A coulomfc c bel«tel A.1 volt V mJ.k(H4.ra-1 1 ımıM .

77 2.90 2.66 2 0.16 2.78 3.50 8 .691 1.816 2.36 4.09 2.00 3.49 2.01 14 .78 2.98 15 .86 20 .71 31.84 21 .02 2.76 3.71 2.02 0.700 1.703 1.765 2.57 3.07 2.58 2.80 .74 2.697 1.73 2.18 4.005 Derecesi Çift Yönlü Testte 0.65 3.90 18 .94 2.83 2. 1988) t TABLOSU Tek Yönlü Testte Serbestlik 0.10 0.35 3.75 2.62 2.000 6.82 63.03 6 .688 1.68 3.25 0.92 4.82 3.90 3.06 2.54 5.36 9 .12 2.26 2.685 1.50 0.20 2.05 0.690 1.82 23 .72 2.718 1.14 2.10 2. Sümbüloğlu V.54 2.51 2.689 1. Biyoistatistik.686 1.711 1.09 2.71 2.60 5 .694 1.88 19 .17 11 .25 10 .686 1.07 2.685 1.05 0.86 2.36 3.12.741 2.75 4.08 2.11 2.692 1.81 2.727 2.50 2.84 4 .10* 10* 10ıJ 10" iû-f 102 10: 317 peta P tera T (Jiga C raega M kilo k hekto h deka da ıos ıo-' 10" 10" 10"u ll?a &anti c mili m mikro M nano n piko P atto 104* femto f Tablo 35.72 2.72 3.75 2.57 2.23 2.14 3.31 2.695 1.13 2.688 1.687 1.80 2.025 0. Student t tablosu (Sümbüloğlu K.95 16 .55 2.45 3.34 12.53 2.706 1.96 9..60 2.76 2.92 3 .73 2.72 2.18 2.01 1 1.83 22 .81 24 .52 2.92 17 .01 0.13 2.71 7 ..11 12 .06 13 .30 6.

50 368.02 1.48 2.679 .13 0.06 1.64 2.68 2.98 1.684 .680 .674 .4 7.61 2.04 1.6 36 0.71 2.3 0.69 2.02 1.99 1.07 3.06 1.79 176.78 2.49 E 0.18 0.10 4.38 2.59 2.14 0.12 694.36 2.66 1.97 1.3 0.3 3.71 2.65 1.47 2.29 4.58 2. dehydrated Amiflophylllne Ammonıum chloride Amphetamine sulfate (beıuednne sullate) Anlipyhne Antistine hydrochlorıde (anU20Ġine hydrochlofide) Apomorphine hydrocriloride Ascorbic acid Atropine sullate Aureomycin hydrochloride Barnılal sodıum UW 46.46 2.25 26 27 28 29 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 125 150 200 300 400 500 1000 oe 318 .681 .70 2.60 2.42 2.00 1.33 2.08 0.65 1.70 2.77 2.674 .71 2.08 6.0 0.9 5.48 2.76 2.678 .67 2.» 23.59 2.96 1.676 .2 312.0 o.35 2.97 1.3 0.66 1. Izotonik değerler tablosu (Physical Pharmacy) Substance AJcohol.684 .67 2.17 5.59 2.29 2.36 2.675 .05 1.65 1.82 S44 206.683 .99 1.6 1.64 1.33 2.98 1.41 1.18 0.40 2.37 2.675 .97 1.63 2.68 2.17 1.13.65 1.7 0.10 1.SĠ 0 18 6.41 2.96 2.22 V ar.00 1.n 3.65 1.35 2.0 0.682 .11 4.62 2.66 1.9 301.03 1.678 .66 1.46 2.98 1.9 5.677 .1* t.96 1.676 .72 2.33 2.47 2.683 .675 .63 2.79 2.5 3.05 1.677 .677 .70 2.04 1.68 2.64 3.58 Tablo 35.13 48 18B22 0.70 0.7 0.06 10.44 2.76 2.69 2.11 0.68 2.674 1.34 2.684 .65 2.75 2.7 0.39 2.7 0.07 456 46 53.66 2.01 1.683 .70 2.38 2.5 .34 2.66 1.

H20 198.6 5.3 0.07 0.92 (opiocnin) Ethyimorphint hydrochloride (dionın) 385.20 0 10 0.18 0.3 0.7 2.8 3.7 0.22 2.20 5.06 10.8 3.79 (dcmsrol hydrochloride) Uercurtc chloride 271.3 3.8 3.7 0.2 4.3 0.7 0 10 6.30 5.7 0.3 0.16 0.0 0.7 0.77 Uethacholine chloride 195.11 5.16 0 18 0.08 3.7 0.05 8.51 0.7 0.5 1.13 0.50 Mtnlhol 156.9 __ 4.6 1.47 Cocaıne hydrochloride 339.3 0.17 0.7 0.6 1.6 3.28 17.12 8.6S Uercuric succinimide 396.7 0.09 6.3 0.09 6.69 Deiüose .31 Magnesium sultate ■ 7HjO 246.9 2.10 5.2 2.6 3.7 0.3 0.19 Calicine and sodium benzoale Calcıum chloride ■ 2H.0 0.Senadryl hydrochlorlde 291 81 (dıphenhydramıne hydrochloride) 8orıc acıd 61.8 1.69 Imecholyl chloride) 0.14 4.2 0.16 0 18 0.09 Homalropıne hydrobromide 356.06 8.9 3.0 0.11 10.5 6.20 0.14 6.17 0.23 0.29 1.14 Chiorobulanol (chloretone) 177.25 0.09 2.92 (nupercaine hydrochloride) Emeline hydrochloride 553.0 0.50 16.04 5.9 1.3 0 18 11.30 Caınphor 152.54 Epinephrine bıtartrate 333.10 0.2 1.23 Chloramphenıcol (chloromyeetin) 323.69 Ephedrine sulfate 428.84 Butacaine sullate 710.20 67 0.17 Dibucaıne hydrochloride 379.12 3.3 0.34 0.26 Laclose 360.23 0.4 0.39 Calcium lactale 308.14 5.29 0.7 0.12 7.66 Ethylhydrocupreıne hydrochloride 376.12 0.4 4.0 0.26 Meperidine hydrochloride 283.14 6.8 0.17 0.0 147^03 Calcium gluconale 448.09 4.95 (butyn sulfate) Calicine 194.7 .84 (tuphthalmine hydrochlorıde) Fluoresceın sodium 376 Glycerin 92.31 0.16 0.3 0.88 Eucaıropine hydrochloride 327.52 (mercury bicfıloride) Mercuric cyanide 252.1 0.3 0.4 0.08 3.9 2.5 • 3.0 0.7 0.32 10.5 3.81 Cupric sulfate ■ 5H2O 249.56 Ephedrıne hydrochloride 201.7 0.0 0.7 3.17 5.08 2.10 2.08 0.15 5.11 9.6 0.8 0.09 7.18 7.3 0.2O 6.30 0.19 3.34 3.13 4.29 Epinephrırıe hydrochloride 219.24 0.3 0.

16 S.46 Physostigmme sulfate 648.3 6.0 0.4 0.06 — 303.27 6.82 0.9 3.9 0.45 3.3 0 20 3.8 7.2 0.08 5.9 0.20 1.0) 189.07 3.3 6.11 3.0 0.0 3.Uethamphetamine hydrxhloride (desoxyephedrine hydrochloride) Uetycaine hydrochloride Mild silver protein Uorphine hydrochloride Uorphine sullate Haptuzoline hydrochloride Iprıvme h/drochloride) ^eomycın sulfate Seostigmine bromide Iprosliemine bromide) Vicotinamide 'enicillin G potassium 3enicillin G Procaine inicinin G sodium ^nacaine hydrochlorıde Iholocaıne hydrochloride) 319 Tablo 35.7 0.14 4.82 0.0 0.9 3.45 Pilocarpinc nıtrate 271.10 0.22 Phenol 94.3 0.0 023 7.14 3.18 0.25 3.24 3.33 11.24 8.20 0.4 0.11 Phertylephrın* hyrjrochloriae 203.3 0.40 13.38 352.18 376~84 0.18 35 0.3 E V ir.14 7.21 7.71 356.0 0.3 __ 0.7 6.2 .14 3.11 0.0 292.4 0.15 0.3 0.69 0.11 1.7 6.89 Sodium acid phosphate 138.47 588.7 0.3 0." 0.20 0.3 0.34 11.32 9.37 12.7 0.32 (hyoscine hydrobromide) Silver itilme 169.5 3.20 8.13 (KHjPO.18 0.3 0.48 Scopolamine hydrobromıde 438.0 5.7 0.7 0.7 0.22 4.22 6.3 0.3 0.4 ~ 3.08 0 16 3.7 0.1 0.67 (neosyneohrin* Yıydrochloridt) Physostigmın* saiicylate 413.3 0.0 4.91 Ouinıne and urea hydrochlorıde 547.43 14.6 0.) Potassıum chlonde 74.85 0.06 0.2 122.09 0.02 Procaine hydrochloride 272.0 0.12 3.15 758.55 Potassıum lodide 166.77 Ouinine hydrochlorida 396.13 372.19 3.13 4.09 3.3 0.11 0.7 0.0 5. devamı Substance MW Phenooarö'lal sodium 254.12 4.11 0.11 3.14 246.76 25.27 Potassium acid phosphate 136.00 (NaH.35 11.P04H.2 3.23 7.12 0.8 3.73 0.08 3.13.26 0.

09 .0 0.21 0.08 0.Sodium benioate Sodium btcarbonate Sodium bısulfite Sodium borate-lOHjO Sodium chloride Sodium iodide Sodium nitrate Sodium pbosphate.23 7.9 172.53 17.17 3.4 85.29 9.8 60.06 0.6 96.03 1.33 0.4 58.2 104.83 0.5 MW : Etkin maddenin molekül ağırlığı E V : Etkin maddenin sodyum klorür eĢdeğeri : 0.62 20.3 0.38 3.11 0.9 __ 0.3 0.27 024 a.15 5.39 34 141.36 3.1 0.08 4.0 0.61 20.8 1457.0 0.7 0.39 13.08 2.92 0.82 0.05 1.44 0.11 5.02 __ 300.14 3.35 2.98 0.4 149.8 286.36 3.1 0.18 6.05 __ 342.13 3. anhydrous Sodium phosphate-2HjO Sodium phosphale-7HjO Sodium phosphate'12H20 Sodium propıonale Sodium sulfite.07 0.4 84.65 21.7 0.24 3.4 178.3 0.06 139.7 0.22 7.7 0.13 4.3 g etkin maddeye (%1 'lik çözeltinin 1 fluid ounce içindeki madde ağırlığı) suyun ilavesiyle hazırlanan izotonik çözeltinin mi olarak hacmi .0 144.7 0.42 14.68 22.13 22 304.0 0.0 0.4 268.o 0.0 __ 0.4 126.7 381.31 4.3 0.00 0.3 0.23 3.07 061 20.07 2.92 0.05 0.7 0.58 3.7 0.11 3.40 13.22 7.25 9.3 0.7 0.29 555.08 2.43 0.3 0.23 7.59 19.30 0.9 0.29 0.18 6.22 7.65 21.01 0.3 0.00 33.3 0.7 0.7 0.0 0.04 6.2 480.0 291.4 272.14 3.7 0.2. «x&iccated Slreptomycin suilate SUong silver protein Sucrose Sullacelamıde sodium Sulladiazint sodium Sulfamerajıne sodium Sullanilamıda Sulfalhiazöle sodium Tannic acid Tetracaine hydrochloride (pontocaine hydroch(oride) Tetracycline hydrochloride Tripelennamine hydrochloridt (pyribenzamıne hydrochloride) ürea Zinc chlorid* Zinc phenolsulfonate Zinc !ullalf7H.3 0.25 0.30 7.S6 0.45 1.0 0.6 254.14 3.25 4.14 4.37 5.17 46 358.42 14.21 0.84 287.38 4.

Sümbüloğlu V.ATg /!: Etkin maddenin %1 'lik çözeltisinin donma noktası alçalması Lise : Kan ve gözyaĢı sıvısı ile izotonik konsantrasyondaki etkin maddenin molar donma noktası alçalması 320 Tablo 35. 1988) Formül Açıklamalar S : Standart sapma Standart sapma s.15..tr? ' n n-1 Varyasyon Katsayısı Standart Hata V= Üx100 '■' : Örneklerin aldıkları değerlerin karelerinin toplamı ■-i : Örneklerin aldıkları değerlerin toplamı n : Örnek sayısı V : Varyasyon katsayısı S : Standart sapma X : Örneklem ortalaması x : Standart hata S : Standart sapma n : Örnek sayısı ' : Evren ortalaması Evren ortalaması güven sınırları Y— •*^.14. Biyoistatistik. Ġstatistiksel değerlendirme formülleri (Sümbüloğlu K.. Elek numaralan (değerler mikrometre olarak verilmiĢtir)(EP 5) Aralıkların Toleransı cieK numaraları Bir aralık Ortalama için maksimum aralıkların (Aralıkların tolerans toleransı standart ölçüleri) +X ±Y 11200 770 350 8000 600 250 5600 470 180 4000 370 130 2800 290 90 2000 230 70 1400 180 50 1000 140 30 710 112 25 Tel Çaplan Ortalama Önerilen Kabul elek geniĢliği standart edilebilir toleransı ölçüler sınırlar +Z d dmaks dmin 560 2500 2900 2100 430 2000 2300 1700 320 1600 1900 1300 250 1400 1700 1200 190 1120 1300 950 150 900 1040 770 110 710 820 600 90 560 640 480 69 450 520 380 .: Örneklem ortalaması 3? : Standart hata t : Seçilen yanılma düzeyi (a ) ve n-1 serbestlik derecesinde t tablosundaki değer 321 Tablo 35.

6H2O CaCl2.SO4 H2C2O4.5 51 .8 4.6H2O K2CO3 2H2O K2CO3.3 (NH4)2SO4 39.9 NH4C1 NH4C1 (NH4)2SO4 (NH4)2SO4 KBr KHSO4 Na2CO3.H2O 24 168 20 20 100 100 /o nem 9 13 15 20 NaC103 (NH4).1 -- 54 43 34 27 22 18 15 13 - 315 224 160 125 90 63 45 32 30 360 260 190 150 104 72 52 37 35 270 190 130 106 77 5438 27 24 Tablo 35.5 79.S2O3.6H2O CaCl2.1 81.7H2O 52 24.5 44 20 20 100 20 45 47 50.10H2O BaCl2.6H2O CaCl2. KNO3 ve NaNO3 16.16. Bazı katı maddelerin aĢın doygun sulu çözeltilerinin kapalı bir sistemde ve belirtilen sıcaklıkta sağladıkları % nem oranları (CRC Handbook and Chemistıy and Physics 57lh ed) Katı faz t°C H3PO4.6H2O CrO3 CaCl2.1 84 86 NaC2H3O2.500 355 250 180 125 90 63 45 38 322 89 72 58 47 38 32 26 22 — 18 13 9.4 18.3H2O 20 22. 2H2O KNO2 KCNS Nal Ca(NO3)2.4H2O NaHSO4.9 7.5 87 24.10H2O NaBrO3 NaCl.5 35 35 38 42 32.5H2O 22.5 88. 2H2O 20 108 20 20 20 25 30 20 25 30 20 20 Katı faz t°C /o nem 75 75 76 76 78 79.5 43 18.9 Na.7 84.6 5.3 77. Vı H2O KC2H3O2 LĠC1.6 3.49 NH4C1 24.2H2O K2Cr04 Pb(NO3)2 Na2CO3.8 24.5 92 24.5 81 81.7 3.H2O KC2H3O2 KF NaBr CaCl2.39 30.5 88 20 20 20 88 90 92 103.5 31 20 20 10 5 20 18.8 T12SO4 104.4 ZnSO4.6H2O ZnNO3.

00 0.37 0.84 0.00 0.45 1.5 56 100 20 20 20 30 100 25 20 58 65 66 56.67 0.24 0.19 0.7 100.2 TINO-.29 .6 TICI 100.87 0.17.3 98.78 0.2 CuSO4.67 1.87 0.50 0.25 0.75 0.5H2O 71.9 93 93 93.67 0.6H20 NaC103 Ca(NO3)2.5 56 18.7 Tablo 35.57 0.12H2O 20 68.4H2O Mg(NO3)2.6 98 98 24. 72.4H2O NaNO2 NH4CI ve KNO3 KBr NH4C1 ve KNO3 NH4CI ve KNO3 323 20 100 52 54 K2HPO4 NH4H2PO4 NH4H2PO4 Na2SO4.6 Pb(NO3)2 69.78 0.75 1.00 0. Bazı madde ve ekstrelerin yer tutma faktörleri Witepsol için Yer tutma faktörü Madde adı Alum Aminofilin Aminopirin Anestezin Aspirin Atropin sülfat Balıknefsi Barbital Belladon ekstresi Benzoik asit Beyaz balmumu Bizmut subgallat Bizmut subnitrat Borik asit Çinko oksit Çinko sülfat Kakao yağı için Yer tutma faktörü (f) (f) 0.2H2O Mg(C2H3O2)2.28 0.29 0.1 94.71 0.7H2O Na2HPO4.01 0.33 0.6H2O Ki NaBr.15-0.2 ZnSO4.14 Bizmut subsalisilat 0.70 0.63 1.50 Bizmut subkarbonat 0.40 0.10H2O NH4H2PO4 Na2SO3.1 99.68 0.5 52 18.7 95 95 96.7H2O NaF 20 30 25 20 20 5 20 100 20 20 92 92.NaCr2O72H2O Mg(NO3)2.

00 0.17.12 0.44 0.91 Kodein hidroklorür 0.78 1.90 0.76 1.00 0.Efedrin hidroklorür 0.25 0.90 0.85 0.62 0.78 0.35 0.67 0.65 0.80 0.80 Hamamelis ekstresi 0.76 0.50 - 0.75 1.74 Kakao yağı için Yer tutma faktörü VVitepsol için Yer tutma faktörü (f) (f) 0.00 0.68 0.78 Fenol Gallik asit Gliserin Hidrokortizon Hintyağı Ihtiyol iyot Kafur Kafein Katı parafın Kinin hidroklorür Kloral hidrat Kodein fosfat 324 Tablo 35.84 0.90 0. Devamı Madde adı Kokain hidroklorür Mentol Morfin Hidroklorür Opium (toz) Parasetamol Peru balsamı Potasyum iyodür Prokain Rezorsin ġahsilik asit Salol Sitrik asit Sodyum bromür Sulfatiyazol 0.65 0.53 0.97 0.62 Papaverin hidroklorür 0.71 0.81 1.71 0.28 1.83 1.71 0.72 Sodyum fenobarbital - .49 1.83 0.23 0.77 0.83 0.

Tannik asit Tetrasiklin hidroklorür 325

0,61

0,68 -

ġekil 35.1a. Grafik kağıtları, (milimetrik kağıt) i I Kitap formatına bağlı olarak küçültülmüĢtür. 326 ġekil 35.1b. Grafik kağıtları.. (2 log x mm (Chart Well - Graph Data Ref. 5521) * Kitap formatına bağlı olarak küçültülmüĢtür. 327 ġekil 35.1c. Grafik kağıtlan. (Weibull - log-olasılık)* oooo //// // /// //»90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 -40.00 30.00 20.00 ... .......^--"""" ^___.----" I

5.00 -

3.00 2.00

0.50 -

0.30 0.20 ĠDÎ ıll cc >n ı 0.10 * Kitap formatına bağlı olarak kiiçültülmOĢtflr. 328 ġekil 35.2. Üçgen faz diyagramı 100% 20% V\ÂAAaaAaAA B 329 KAYNAKLAR Ağabeyoğlu, Ġ., Doğanay, T., Çelebi, N., Acartürk, F., Üstün, G., Ocak, F., ĠĢcanoğlu, M., Erden, N., Takka, S., Ataberk, P., Ocak,- Ö., Değim, T., Değim, Z., KıĢlal, Ö. "Farmasötik Teknoloji Laboratuvar Elkitabı" 2.Baskı, Ankara, 1990. Ağabeyoğlu Ġ., Çelebi N., Ocak F.. Değim T., Takka S., Teksin Z.ġ., Uslu A., Parlatan Z., Ġmren S.G., Doğanay T., Acartürk F., Ocak Ö.H., Değim Z.G., Türkoğlu A., CoĢkun Ö., Yetkin G., Senkoylu A., Sever S., "Farmasötik Teknoloji Laboratuar El Kitabı" 3.Baskı, Ertem Matbaa,

Ankara, 1999. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Parenteral Çözelti Merkezi, Hemodiyaliz Çözeltisi. Aulton, A.E., "Pharmaceutics, The Science of Dosâge Form Design", 2nd ed., Churchill Livingstone, Edinburg - London - New York - Oxford Philadelphia - St Louis - Sydney - Toronto, 2002. Avis K.E., Lachman L., Lieberman H.A., "Pharmaceutical Dosage Forms: Parenteral medications", Volume 1, Marcel Dekker, Inc., New York, 1984. Avis K.E., Lachman L., Lieberman H.A., "Pharmaceutical Dosage Forms: Parenteral Medications", Volume 2, Marcel Dekker, Inc., New York, 1984. Banakar U.V., "Pharmaceutical Dissolution Testing", Marcel Dekker, Inc., NewYork, 1991. Barry, B.W., "Dermatological Formulations", Marcel Dekker, Inc., New York-Basel, 1983. Baykara T., "Eczanelerde Ġlaç Üretimi - I Katı Ġlaç ġekillerinden Kapsüllerin Eczanelerde Hazırlanması", TEB 6. Bölge Samsun Eczacı Odası Dergisi, s.22, Ocak 1987. Baykara T., KarataĢ A., "Preparation of Acetaminophen Microcapsules by Coacervation-Phase Separation Method", Drug Dev. Ind. Pharm., 19(5), 587-601, 1993. Baykara T., Yüksel N., "The Preparation of Prolonged Action Formulations in the Form of Semi Solid Matrix into Hard Gelatin Capsules of Oxprenolol, I- Thermocap Method", Drug. Dev. Ind. Pharm., 17(9), 1215-1227, 1991. Baykara, T.,Yüksel, N., "The Preparation of Prolonged Action Formulations in the Form of Semi Solid Matrix into Hard Gelatin Capsules of Oxprenolol, II- Thixocap Method", Drug. Dev. Ind. Pharm., 18(2), 233243,1992. 331 Bayraktar-Alpmen, G., "Kozmetik Preparatlar", Nurettin Uycan Matbaası A.ġ., Ġstanbul, 1978. Benita S., "Microencapsulation: Methods and Industrial Applications"

Marcel Dekker, Inc., New York, 1996. Bozkır, A., Aydınlı, A., "in Vitro Release Study of Lidocaine Hydrochloride From Ophtalmic Gels Containing Polyacrylic Acid Polymers", Bolletino Chimico Farmaceutico, 136 (8), 550-555, 1997. Bozkır A., Kılıçarslan M., "Enemalar ve Enema Formülasyonlarmda Yeni GeliĢmeler", Ankara Ecz. Fak. Derg., 26(1), 36-51, 1997. British Pharmacopoeia, The University Press, Cambridge, 1980. British Pharmacopoeia, Stationery Office Ltd., London, 1999. Bühler V., "Generic Drug Formulations" Fine Chemicals, BASF, 4th ed., 2001. Canefe, K., Bozkır, A., Aydınlı, A., Çomoğlu,T. "Investigation on Formation of Tablets From Theophylline Micropellets by Stepped Rimmed Flatpan Method" Bolletino Chimico Farmaceutico, 136 (9), 589-592, 1997. Canefe, K., "Chorda Resorbilis Aseptica", Turkish Standard, No:3497, TSE Ankara, 1980. Canefe,K., Bozkır,A., "An Investigation of Stabilities on Tablets and Capsules Dosage Forms", Pharmacia, 30(3), 126-135, 1990. Canefe,K., "Ġlaçların Stabilitelerinde Sıcaklık ve Nem Değerleri", Aylık Rapor, 4 (30), 2, 1991. Canefe,K., Bozkır,A., " The Limitations and General Defmitations on the Stability Investigations of Drugs under Different Climatic Conditions", Pharmacia, 31(3), 129-145, 1991. Canefe.K., Duman,G., "Selective Drug Delivery and Targeting", J. Fac. Pharm. Ankara, 23, 53-63, 1994. Canefe.K., Özyurt,C, "Safety Closure and Packaging for Drugs", Standard, 25(296), 16-18, 1986. Canefe, K., Özyurt,C, "Studies on the Formulation Parameters and Technologies of Pilot-Production of Micropellets", Doğa, C 10(1), 1220, 1986. Carstensen, J. T., Rhodes, C. T., "Drug Stability", Marcel-Dekker Inc.,New York, 2000. Carstensen, J.T. "Pharmaceutics of Solids and Solid Dosage Forms", John Wiley& Sons, New York, London, Sydney, Toronto, 1977. CRC Handbook and Chemistry and Physics 57* ed. Weast, R.C., CRC Press Inc., 1976-77. Dittert L.W., "American Pharmacy" Sprovvls', Seventh Edition, Lippincot Comp., 1974.

332 Elsner, P., Maibach, H.I., "Cosmeceuticals", Marcel Dekker, Inc., New York-Basel, 2000. European Pharmacopoeia, 5th Ed., Council of Europe, Strasbourg, France, 2004. European Pharmacopoeia, 4th Ed., Council of Europe, Strasbourg, France, 2002. Fahrig, W., Hofer, U., "Die Kapsel:Grundlagen, Technologie und Biopharmazie einermodernen Arzneiform", Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Stuttgart, 1983. Geçgil, ġ. "Farmasötik Teknolojiye BaĢlangıç", Cihan Matbaacılık, Ġstanbul, 1991. Gönül, N., "Çok Fazlı Sistemler I: Yüzey Kimyası ve Kolloidler", Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2000. Gönül, N., "Çok Fazlı Sistemler II: Süspansiyon ve Emülsiyon Teknolojisi", Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2000. Grimm,W.,"Stability Testing of Drug Products", Wissenschaftliche Verlag.mbH, Stuttgart, 1987. Gürsoy, A., Dortunç, B., Akbuğa, J. "Farmasötik Teknoloji Uygulamaları 1", Papirüs Basım Sanayi, Ġstanbul, 1992. Gürsoy, A., Dortunç, B., Akbuğa, J. "Farmasötik Teknoloji Uygulamaları 2", Papirüs Basım Sanayi, Ġstanbul, 1992. Gürsoy A. Z., "Kontrollü Salım Sistemleri", Elma Bilgisayar Basım, Ġstanbul, 2002. Gürsoy A.Z., "Farmasötik Teknoloji - Temel Konular ve Dozaj ġekilleri", Piksel BiliĢim Ltd. ġti., Ġstanbul, 2004. Gürsoy, A., et al.,"Kontrollü Ġlaç SerbestleĢtiren Sistemler", M. Ü. Eczacılık Fak. Yayınları No:469/5, Ġstanbul, 1989. Güven, K.C., "Tıbbi ve Kozmetik Formüleri" lO.Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, 2001. Güven, K.C. "Tıbbi Formüler", Çelik Cilt Matbaası, Ġstanbul, 1969. Güven, K.C, "Ġlaç Endüstrisi Teknolojisi, Cilt II: Katı Preparatlar", Hüsnütabiat Matbaası, Ġstanbul, 1979. Harry, R.G., "Harry's cosmeticology", 7th ed., Ed.: Wilkinson, J.B., Moore, R.S., George Godwin, London, 1982. Heckel R.W., "Density-Pressure Relationships in Powder Compaction",

. Ankara.L. A. 1963. E. Ġzgü. Ercan. Ankara.. "Asetaminofen'in Koaservasyon-faz AyrıĢması Yöntemiyle Mikrokapsüllerinin Hazırlanması" Yüksek lisans Tezi. New York. T.A.L."Pharmaceutical Inhalation Aerosol Technology". A. F. Fabrika ve ÇalıĢma Güvenliği". Pharm. Lieberman H. M. Ağabeyoğlu Ġ. Ġzgü.. 1984... Lieberman. 4 (8). Kaning J. 1988.. Özyurt... N. 656-662. A. J. E. J. N.Theoretical Consideration". 1145-1149. H. S.P. Ankara Üniversitesi Basımevi. E. 52. "Pharmaceutical Dosage . Lachman L. Philadelphia. Ağabeyoğlu. Kanig.. 23. Kaynar-Özdemir N.Kontrol (GLP) KoĢulları. Baykara. 221. Lea and Febiger. 671-675. Ankara. Ankara. 1989.. Ankara Üniversitesi Basımevi. Kaynar. Higuchi T. Sci. Alkan. K. 1992.A. "Genel ve Endüstriyel Farmasötik Teknoloji Öğrenci Deneysel ÇalıĢmaları". "Genel ve Endüstriyel Farmasötik Teknoloji I". Hickey.. "Dependence of Reaction Velocity Upon Surface and Agitation I .T..Ü.S. 1970. Chem.I. Lieberman H.... 3rdEd.. 1931.A. C. Lachman L. "The Theory and Practice of Industrial Pharmacy"..M. Acartürk.W.. MarcelDekker Inc. Crowell J. 1986. Tarımcı. Ankara Üniversitesi Basımevi..Soc.... N. 1961. "Genel-Endüstriyel Farmasötik Teknoloji II ve Ġlaç Sanayinde Organizasyon Uluslararası Ġyi Ġmalat (GMP). Banker. "Mechanism of Sustained-action Medication: Theoretical Analysis of Rate of Release of Solid Drug Dispersed in Solid Matrices".H. Lea&Febiger.M. Philadelphia. KarataĢ A.. G. Pharma. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.. 1985.Trans. 1983.E.A. Met. "The Theory and Practice of Industrial Pharmacy". Ġzgü. Çelebi. Rieger. 333 Hixson A..923-931.. Ind. L.J. H.. "Studies on Sustained Release VI: Lipid Matrix Tablets Prepared by Employing Hydrogenated Gastor Oil" . Eng. Canefe..

. ġ. London. Lippincott Williams&Wilkins. Inc.. 1997. Marcel Dekker. 1966. Ankara (1994). 1996. II".. 1994. Inc... Basel.. Mack Publishing Comp. 29th Edition.. Lieberman H. 1989. "Yüzen dozaj formlarının in vitro-in vivo incelenmesi". 21:393.. Schwartz J. Inc. "Pharmaceutical Dosage Forms: Tablets Volume 2". New York. 1989...F. Ordu ġ. Lüdde K.. Ordu ġ. "Ophthalmic Drug Delivery Systems". 1989. 16th Ed.73-80. Schwartz J. Moore J. "Pharmaceutical Dosage Forms: Tablets. Fak. Ed. New York. 64-74. 2nd Ed.. "Pharmaceutical Dosage Forms: Tablets Volume 3". Ecz.A.. "Die Pulverkompression".. 2nd Ed. Lachman L.. 4* Ed. Martin A...Ü. J. 1992. 1989.. Elsevier.. New York.A. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Pharm.. Volume 1". 27* Editidion.. "Physical Pharmacy". New York-Basel-Hong Kong.. Ankara Univ.. Özdemir N. A. Marcel Dekker.W. New York. "Studies on Floatîng Dosage Forms of Furosemide in Vitro and in Vıvo Evaluations of Bilayer Tablet . Vol. James E. Martin E. Reynolds. T. Özdemir N. Kawakita. Reynolds. Inc. Martindale the Extra Pharmacopoeia.... Flanner H. Marcel Dekker.H.F. "Furosemidin Çözünme Hızının PVP ile Katı Dispersiyonlan Hazırlanarak Artırılması". 1977..A. Doktora tezi.. 1989. "New Cosmetic Science". Technol.: Wade. Easton.B..H.W. Marcel Dekker. K. USA.F. Pharmazie. "Mathematical Comparison of Dissolution Profıles". June. Ordu.. Rhemington's Pharmaceutical Sciences.B. Mec. Lachman L. 1993.. Lachman L. Ed. Schwartz J. Marcel Dekker. Cook E. A.. AmsterdamLausanne-New York-Oxford-Shannon-Singapure-Tokyo. Özkan Y. Lieberman H.B. 334 Martindale.. 2ııd Ed. Mitra A. Lieberman H.Forms. 25(2). The Extra Pharmacopoeia . London the Pharmaceutical Pres.. Inc...E.. The Pharmaceutical Press. Mitsui..K.. 1996.

25:55(3). New York... 335 Rawlins. Özalp B. New York. Özdemir N. "Ülkemizde Topik Amaçla Kullanılacak Ġlaçların Aerosol Sistemlerinin GeliĢtirilmesine ĠliĢkin ÇalıĢmalar". Özyurt. Gennaro. 1984..R.. C. Parrott.S. C.Ü. Pharmacia.. Fundamentals and Applications".Drug Dev. Ind. Inc. 524-527. 43-49. Canefe. "Drug Release From Lipid Matrices II : Influence of Formulation Factors on the Release of Slightly Soluble Drug". Bolletino Chimico Farmaceutico.1985. 8th Ed. 1977. M. Parrot. Inc. 1989. "Controlled Drug Delivery. "Aerosol Formulations Which Form Antiseptic Film and Evaluation of Their Antiseptic Effects".A. Doktora tezi.Ü. Doğa . C.. Saski W.. Ed. Akın.. Hadgraft J. "Experimental Pharmaceutics". 135(9). "Pharmaceutical Technology Fundamental Pharmaceutics". 4*.K. "Controlled Release of Drugs:Polymers and Aggregate Systems" . Burgess Publishing Company. Inc. Remington: The Science and Practice of Pharmacy... Lee V.C. A.K..L. Pharm. "Mikropelletlerin Pilot Ġmalat Teknolojileri ve Formülasyon Yapılan Üzerine ÇalıĢmalar".R.J. 53 (2). 1971. "Safety Closure and Packagmg for Drugs". Özyurt. Özyurt. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 1996. Yüksek Lisans tezi. 107-110.. Rathbone M.. Özdemir N.L. Roberts M. 2000. 413-416. A. "Modifıed Release Drug Delivery Technology". 1987. New York. Minnesota.. 3nd Ed.26 (8). USA. 1992. 2000...857-866. 1996. Açta Poloniae Pharm. "Drug Release From Lipid Matrices I: Influence of Formulation Factors on the Release of Water Soluble Drug". 20* Ed. Ed. E.Sağhk Bilimleri Enstitüsü.: A.L... Marcel Dekker... "Bentley's Textbook of Pharmaceutics".. 2003. Özalp B. Minneapolis. 2.. Robinson J. Canefe.H. Marcel Dekker.. 1977.Formulatıons" .. Özyurt.A. Rosoff. Burgess Publishing Company. E. E. Macmillan Publishing Co.

N. Ġstanbul.. 2nd. Model-dependent and -independent methods". Thirteenth Edition. Sümbüloğlu K.. Ed. Kauçuk Tıpalar... 336 DĠZĠN Ağız bakım preparatlan. 11.Der..Bil.... Shaw..J... 2004.. 13...1983. 07.. Y. TS 1324... Cerrahi Ġplikler TS 5540..E. 16.. Introduction to Colloid and Surface Chemistry. 31:54-68... Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Inc.1986.62.05." Biyoistatistik.. 1998....... Buttenvorths.... 2000. "Comparison of in Vitro Dissolution Profıles by ANOVA-based. 9. Hatipoğlu Yayınevi. Sağlık Bakanlığı. Merck&Co... 209. 01.. USP 27. J. "Ek 2...T. The Merck Index. D....04.. Baykara...... Chemische Werke Witten.. 1997.1986. Plasterler TS 4397. New York. Kanık A.. T.C. Yazan.4l AkıĢ hızı.. Baykara. Yüksel. 07.1985.. Yüksel N.. Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü. Avrupa Farmakopesi Adaptasyonu...Enjeksiyon Preparatlannda Kullanılan TS 4786. Inc.. 1970.04. Teorik inceleme".1974...VCH Publishers.1988. United States Pharmacopeial Convention. ġumnu. Int..02.02. FABAD Farm.. ġti. Cam Ġlaç ġiĢeleri TS 5461.Inc. 2004. 167 . Sümbüloğlu V..F. Witepsol "Suppository excipients Witepsol®". 1984. Pharm...03. 231-245.... 57-67.10.. 1989. Hidrofil Pamuk TS 4865. Ġstanbul... Lastikler TS 3957. 2004. The United States Pharmacopeia. 25. 1974. M.02. 05.. Milli Eğitim Basımevi. London..152 Ağız boĢluğuna uygulanan çözeltiler...1988. "Ġlaç TaĢıyıcı Sistem Olarak Mikroküreler ve Hazırlama Yöntemleri".. Türk Kodeksi. 1961. "Katı dispersiyonlar 1. T. Gaz Bezi-Hidrofıl Türk Farmakopesi-I. Ankara. T. KauçukTıpalar-Liyofilize preparatlar için TS 6077.. 1991..1986.1988. Pharmacia-JTPA. "Kozmetik Bilimi".

.59......46 Yüksek derecede..............46 Büyük hacimde enjeksiyonluk su .....302 Aspirinin dayanıklılığı.....................AkıĢkan yatak yöntemi. Büyük hacimli...46 Bakteriostatikli enjeksiyonluk su.............46 Arrhenius denklemi..46 Enjeksiyonluk su.......51 Kauçuk tıpa.......... Ġlaç kapları......... 263.....................171................49..154 ................................................ 176...74 ArıtılmıĢ su.............270.138 Arayüzey gerilimi...221 Basılabilirlik.......................................175 Bebek preparatları........302 Ambalaj malzemesi.. 274....................................................................52 Cam kap...... 194... 272. 275 Steril arıtılmıĢ su..... 172................46 Ġnhalasyon için steril su............46 AmbalajlanmıĢ.... 46.................................................... 56........................................................................................ 273...............................................................251 Antiperspiranlar......220 Aktivasyon enerjisi............................................. 250 Plastik kap....46 Ġrrigasyon için steril su.................300 B Bağlayıcılar..................

.................145 Deplasman faktörü.223 Çözünürlük.... 213 Döner basket (paddle.... 257..... 70 Efervesan granül. 199........ 241 Dağıtıcılar...........287 Çözeltiler..... 41.....141 Duyarlılık...................Benzerlik faktörü ... 190........190. Apparatus 1).......................................... 194 Doz tasarımı...................4...... 232...................f2...... 8...............................185 D Dağılma testi........ 184...... 69..........131 Doğrudan basım yöntemi......................... 199.......138 Depilatuvarlar.................................195 DeğiĢtirilmiĢ salım (modifîye salım)... Apparatus 2)........195 Dolgu maddeleri. 242 Deodoranlar........... 223..210 Burun preparatlan..7.........243 Deri krem ve losyonları..................179.......177.. 5............................ 208. 276 Çözünme hızı...............196 Doğrudan tabletleme ajanları................. 208 Dudak boyalan....... 178 ..............55................. 249 Döner palet (paddle........... 241 Çözünme testi......3............................ 12-15................. 237.213 Birinci derece kinetik........248..........120 Depo (membran) sistemler..................171....

....................Efervesan tablet...............98 Gargara........37 Emme tableti.......................... 67....152 Geçimsizlik......................13............... 92 ġiĢe yöntemi.......................................91.....f......... 98..293 Fiziksel geçimsizlik.......................................................91.205 Fark faktörü .37...................43.... 39 Eritme-çözme yöntemi................................93...................160............194... 119.......................... 92 Enema................. 99 337 Hidrofobik jeller..................36...................... 161................ Farmasötik geçimsizlik........................... 207 Elek analizi............293 Terapötik geçimsizlik......... 38...240 Eliksir..... 156 Emülsiyon.................... 66...293 Kimyasal geçimsizlik................91 YaĢ zamk (ingiliz) yöntemi..158 ..............100 Emülgatör...............................293 Geometrik seyreltme..63 Çiğneme Tableti.................... 109.......................183 Cerrahi malzeme........63....................204 Emoliyan özellik......................... 162................213 Flaster......... Kuru zamk (Kontinental) yöntemi .......................

...... 176... 196..................281.. 180..212 Hixson-Crowell küp kök kanunu...Glidantlar... 203 Kuru granülasyon........141 H Hausner indeksi.....................................................161.................. 197-199 Dönen silindirler arasında sıkıĢtırma (Roller compaction).....63......283 Göz damlaları....196 Göz preparatları....165 Heckel eĢitliği. 93................... 221...210 HLB.......................172.. 197.... 179..... 94...........283 Yarı katı göz preparatları.......... 303 YaĢ granülasyon........245 Hidrofil gaz bezi..... Göz banyoları........ 176...............................68 Hidrofil pamuk. 64........................... 217........ 218.........175.................... 109........ 282 Göz içi sistemler (Oftalmik insertler) .......... 197 Briket tablet (Slugging).... 175................................283 Granül................................ 230 ..92....... 196.....................................167 HızlandırılmıĢ stabilite..................302 Hidrodinamik dengeli sistem... 192 K Kaplama. 156...............196 GüneĢ preparatları............................................... 65 Higuchi eĢitliği..................

.........221.............289.......163................. 222 Koruyucu kaplama.......98 Yağsız krem......220.............165.... 179..ġeker kaplama...................................................40.... 290 Küme dansitesi.............................................169....... 190 Küme hacmi...... Yağlı krem...218.. 224 Alt kaplama.........237.. 225 Renk kaplama.........179.............................................303 Katı çözelti...168 Kolloidal dispersiyon...........96 .....................41 Kollutuvar........................ 198 Lapa........ 225 Düzeltici kaplama...........................163 Kozmetikler.. 231......................................................................... 226 Film kaplama................. 224...131 Krem.. 303 KaĢe.............209...................187.............. 134 Kulak preparatları..... 190..99 Lineer regresyon...............................219 Kapsül......183 Kawakita eĢitliği..................44 Konsolidasyon.................. 188..........240 Kütle tekdüzeliği..........83 Kollodyon...........................................222....98... 191..................................98.....................................222..222......................................... 216 Liniment...................

. 113.........190. 109.. 190....237 Mikropellet..Losyon...........89...223 Ġlaç etkileĢmeleri.............243 Ġnert matris........................223 338 Mikrokapsii!................229........................ 147 Lubrikantlar. 230..........241 Supozituvarlar....229 Mikroküre....98 M Matris sistemler.228... 232.....155 Mikrobiyal kalite tayini..103..........247 Merhem.....247 Mum matris. 299 Ġyon değiĢtirici reçine...... 124...............208 ...................46.............283................... 235 Kompleks koaservasyon....................179...................................................... 293........ 198.195....... 125 Sürekli akıĢ hücresi (flow-through celi Apparatus 4).... 49 Jel Hidrofılik jeller............ 119............................ 108................. 146.....247 Hidrofılik matris.... 116................. 199.. 196 Ġçerik tekdüzeliği...... 105. 231..... 107............239........................ 104................... 233 Faz ayırımı-koaservasyon yöntemi 229 Basit koaservasyon...

111.................. 37.... 28-31....94 Tablet kontrolleri..303 Pilül.. 33-35.................................... 225 0-0 Okluzif özellik................... 78 Non-Newtonian sıvılar. 132 Ovüller... 85........................ 236........ 235.....147 ġiĢme kontrollü sistemler.................218......................84.....Süspansiyon......128 Ozmotik kontrollü sistemler..................... 303 N Newtonian sıvılar..... 78 ġampuanlar...............63 Partikül büyüklüğü ve dağılımı.....183 Pansuman malzemesi........... 158................. 240............................244 ġurup....152 Polimer..................................303 Plastizer............................. 284...........................301 RHLB..................100.....................77................ 244 Pudra........198 Tablet makinası..................................................................83..........................240 Pasta......26...93. 172........ 244 Ötektik karıĢım........................................ 174... 101...171.......................77........ 272..198 ....137 R Reaksiyon hız sabitesi...

........................ 165 Sink koĢul................191...........................192............. 187.. 78 Viskozimetreler.. 193 Tıbbi flaster......88 Sert jelatin kapsül 186. Dinamik viskozluk.......................................244 Weibull dağılımı.................71 Supozituvar sıvağları.........158 TraĢ preparatları.................211.................. 190............. 6 Termokap...................... 229 Sedimentasyon hacmi......325 Wurster cihazı.......192.....................3.....................98 Tırnak preparatları..........................210 SıkıĢtırılmıĢ dansite....77... 119 Yarı-katı matris (Semi-solid matrix........77....................................... 192 Sıfır derece kinetik................................................300 Steril katgüt......... 4.........Terazi.....209 Stabilitetesti..... 192 .. 191...........163........ 5...............150 Tiksokap...219............... 193 Toz öğütücüler ............................78-81 Vücutta aĢınan sistemler...değirmenler........................................................................... 220..........................117...................SSM) ............................................143 V-W Viskozluk. 78 Kinematik viskozluk...........

.. 101....237..........................................................................74 Yüzey gerilimi............100 Yer tutma değeri.......................240 Yüzen dozaj formu...........98...........120 Yığın açısı......246 Yüzey etkenlik. 166... 167........99... 105 Yarı katı sıvağ.............. 74-76 339 ...........Yarı katı preparatlar.8.............

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->