P. 1
KIMYASAL TEPKIMELERDE DENGE

KIMYASAL TEPKIMELERDE DENGE

|Views: 98|Likes:
Yayınlayan: Ayberk Kum
Kimyasal tepkimelerde denge sabiti ve benzeri konular işleniyor. Çok güzel anlatıyor.
Kimyasal tepkimelerde denge sabiti ve benzeri konular işleniyor. Çok güzel anlatıyor.

More info:

Published by: Ayberk Kum on Dec 18, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2012

pdf

text

original

K MYASAL TEPK MELERDE DENGE

K MYASAL DENGE
‡ Ürün ve reaktiflerin deri im oranlar n sabit kalmas d r. ‡ Sabit s cakl kta kapal kapta; A+B C+D tepkimesini inceleyelim: Kaba önce bir miktar A ve B koyal m. Zamanla A ve B¶nin reaksiyona girmesinden dolay miktar azalacak, C ve D¶nin miktar artacakt r. Olu an C ve D reaksiyona girip tekrar A ve B olu acakt r. ‡ Bir müddet sonra A ve B¶den C ve D olu ma h z ile C ve D¶den A ve B olu ma h z e it olur. Bu duruma denge durumu denir. ‡ Denge an nda maddelerin konsantrasyonu de i memekle birlikte her iki yönde reaksiyon e it h zda sürmektedir (Dinamik denge). Denge tepkimelerinin çift okla gösterilmesinin sebebi budur. ‡ Kimyasal denge iki yönlü tepkimelerde söz konusudur. ‡ ki yönlü tepkimelere tersinir tepkime, reversibl tepkime, çift yönlü tepkime de denir. ‡ Tek yönlü tepkimeler ise geriye dönmeyen tepkime, tersinmez tepkime, irreversibl tepkime adlar yla da biliniyordu.

K MYASAL DENGE SAB T (K)
‡ Sabit s cakl kta denge durumunda; ileri yöndeki reaksiyonun h z
1

sabitinin geri yöndeki reaksiyonun h z sabitine oran sabittir. K ile belirtilir. ‡ Molar deri imler cinsinden denge sabiti ve k smi bas nç cinsinden denge sabiti olmak üzere iki çe it K vard r.

DER M C NS NDEN K MYASAL DENGE SAB T (Kd)
‡ Molar deri imler cinsinden denge sabiti Kd ile gösterilir. ‡ K denildi inde de Kd anla lmal d r.

KISM BASINÇ C NS NDEN K MYASAL DENGE SAB T (KP)
‡ K smi bas nç cinsinden denge sabiti ise KP ile gösterilir.

K MYASAL DENGEDE DENGE BA INTISININ MOLAR DER MLER KULLANILARAK YAZILI I
‡ 2A(g) + B(g) C(g) + 2D(g) reaksiyonu için molar deri im cinsinden denge ifadesi; [D]2 [C]¶nin, [A]2 [B]¶ye bölümünün Kd¶ye e itlenmesiyle elde edilir. ‡ Bir kimyasal reaksiyon sonucu olu an gaz ve sulu çözeltilerin molar konsantrasyonlar çarp m n n (kat say lar n molar deri ime üs olarak yaz lmas kayd yla), reaksiyona giren gaz ve sulu çözeltilerin molar konsantrasyonlar çarp m na (kat say lar n molar deri ime üs olarak yaz lmas kayd yla) bölünmesiyle ç kan say sal de er denge sabitine (Kd) e ittir. ‡ Denge sabiti h z sabitlerinden yola ç k larak bulundu undan kat ve s v fazdaki maddeler denge ba nt s nda yer almaz, gaz faz ndaki ve suda çözünmü durumdaki maddeler yaz l r.

2

‡ Farkl birimlere göre de KP de erleri olabilir. 3 . PA2 PB¶ye bölümünün KP¶ye e itlenmesiyle elde edilir. reaksiyona giren gazlar n k smi bas nçlar çarp m na (kat say lar n k smi bas nca üs olarak yaz lmas kayd yla) bölümü KP denge sabitine e ittir.K MYASAL DENGEDE DENGE BA INTISININ KISM BASINÇLAR KULLANILARAK YAZILI I ‡ 2A(g) + B(g) C(g) + 2D(g) reaksiyonu için k smi bas nç cinsinden denge ifadesi. ‡ Bir kimyasal reaksiyon sonucu olu an gazlar n k smi bas nçlar çarp m n n (kat say lar n k smi bas nca üs olarak yaz lmas kayd yla). PD2 PC¶nin. KISM BASINÇLAR C NS NDEN DENGE SAB T (KP) LE DER M C NS NDEN DENGE SAB T (Kd) L K S ‡ Gaz faz nda gerçekle en kimyasal reaksiyonlarda k smi bas nçlar cinsinden denge sabiti ile deri im cinsinden denge sabiti ili kisini belirten ba nt u ekildedir: KP = Kd (RT) n ‡ Ba nt öyle de yaz l r: Kd = 1 / KP (RT) n ‡ T = Mutlak s cakl k (K) ‡ R = deal gaz sabiti ‡ n = Gaz faz ndaki ve çözelti hâlindeki ürünlerin kat say lar toplam ± Gaz faz ndaki ve çözelti hâlindeki girenlerin kat say lar toplam GAZLARIN KISM BASINÇLAR C NS NDEN DENGE SAB T (KP) DE ERLER TABLOLARI ‡ Gazlar n k smi bas nçlar cinsinden denge sabiti (KP) de erlerinin yaz ld tablolar atm¶ye göre ayarlanm t r.

EE LM ‡ Minimum enerjiye e ilim yönü ile maksimum düzensizlik yönü birbirine z tt r. 1. ‡ Tuzlar n suda çözünmesi s ras nda iyonla ma yönünde düzensizlik artar. ‡ Örne in. H2O(k) + s H2O(s) H2O(s) + s H2O(g) Yukar daki tepkimelerde maksimum düzensizli e e ilim sa a do rudur. ‡ Ba olu umu ekzotermik tepkimedir. MAKS MUM DÜZENS ZL 3. ‡ Gaz tepkimelerinde mol say s n n çok oldu u yöne do ru düzensizlik artmaktad r. ‡ Maddenin kat dan gaza do ru düzensizli i artmaktad r.N Ç N DENGE? ‡ Maddelerin tümünün yap s nda minimum enerjiye yönelme e ilimi ve maksimum düzensizlik e ilimi mevcuttur. NaCI(k) + s + su Na+(suda) + Cl±(suda) Yukar daki tepkimede maksimum düzensizli e e ilim sa a do rudur. M N MUM ENERJ YE E LM ‡ Bütün maddeler dü ük potansiyel enerjili olmak isterler. A + B C + s tepkimesinde minimum enerjiye e ilim ürünler yönünedir. H+H H2+enerji Yukar daki tepkimede maksimum düzensizli e e ilim sola 4 . ‡ Kimyasal tepkimelerde minimum enerjiye e ilim s n n oldu u tarafad r. COCl2(g) CO(g) + Cl2(g) Yukar daki tepkimede maksimum düzensizli e e ilim sa a do rudur. 2.

Kp = Kd(RT) n ‡ T=Mutlak s cakl k (K) ‡ R= deal gaz sabiti ‡ n=Gaz faz ndaki ve çözelti hâlindeki ürünlerin kat say lar toplam ± Gaz faz ndaki ve çözelti hâlindeki girenlerin kat say lar toplam DENGE KESR (YALANCI DENGE SAB T ) ‡ Herhangi bir andaki denge ba nt s na Q dersek. sistemin dengede olup olmad K ile Q¶nun kar la t r lmas ile bulunur. ‡ Gazlar n suda çözünmesi olay nda düzensizlik azal r. ‡ K < Q ise sistem dengeye ula mak için girenler lehinde yürür. ‡ Bir tepkimede minimum enerjiye e ilim ilkesi denklemin bir taraf na do ru.do rudur. 5 . her iki e ilim de ayn yönü destekliyorsa olay tek yönlüdür. O2(g) + su O2(suda) + s CO2(g)+ H2O(s) 2H+(suda)+ CO3 ±2(suda) + s Yukar daki tepkimelerde maksimum düzensizli e e ilim sola do rudur. KISM BASINÇLAR C NS NDEN DENGE SAB T (Kp) ‡ Gaz faz nda gerçekle en tepkimeler için k smi bas nçlar cinsinden denge sabiti de yaz labilir. maksimum düzensizlik e iliminin bask alt na al nmas anlam na gelmektedir. maksimum düzensizli e e ilim ilkesi denklemin di er taraf na do ru ise olay denge tepkimesidir (çift yönlüdür). ‡ Tek yönlü tepkimelerde her iki e ilimin de ayn yönü desteklemesi. ‡ K = Q ise sistem dengededir.

evrendeki kanunlardan biridir. ‡ Le Chatelier prensibi. Baz konular Le Chatelier prensibi ile aç klayabiliriz.‡ K > Q ise sistem dengeye ula mak için ürünler lehinde yürür. Hayat m zda bu prensiple iç içeyiz. Le Chatelier (Lö atölye) Prensibi ‡ Bir sisteme d ar dan bir etki yap ld nda sistem bu etkiyi azaltacak ekilde tepki gösterir. LE CHATEL ER PRENS B LE AÇIKLANAB LEN BAZI KONULAR ‡ S cak su içmenin bedenin do al serinletme sistemini çal t rmas ‡ Kemik erimesi ilaçlar n n kemik erimesi hastal yapmas ‡ Sentetik erkeklik hormonlar n n erkekli i azaltmas ‡ eker dü ürücü ilaçlar n eker hastal yapmas ‡ Kan vermenin kan artt rmas ‡ Kan yap c ilaçlar n kans zl k yapmas ‡ Antiasit ilaçlar n mide asidini artt rmas ‡ Ast m ilaçlar n n ast m kronikle tirmesi ‡ Tansiyon ilaçlar n n tansiyonu kronikle tirmesi ‡ A r kesicilerin a r y müzminle tirmesi ‡ Depresyon ilaçlar n n depresyonu artt rmas ‡ Mutlu olmak niyetiyle al nan ecstasy (ekstazi) hap n n insan mutsuz etmesi BEDEN M ZDEK DO AL SER NLETME S STEM N N LA CHATEL ER PRENS B NE GÖRE YORUMLANMASI 6 .

ilac n piyasadan kald r lmas n istemektedirler. KEM K ER MES LAÇLARININ KEM K ER MES HASTALI I YAPMASININ LA CHATEL ER PRENS B NE GÖRE YORUMLANMASI ‡ Örne in. FSH. Böylece insan serinlemi olur. Böylece ba ta kan dola m n n h zlanmas olmak üzere birçok fayda ortaya ç kar. laçtan zarar görenler. Fosamax ilac . Bu hormon al nd nda. ‡ Yap lan etki s cakl artt rmak oldu u hâlde. Bu nedenle üretici firmay dava etmi lerdir. erkeklerde 7 . FDA [United States Food & Drug Administration] (Yunayt d Steyts Fuud end Drog Edministrey n) (ABD G da & laç letimi) 2005 y l nda Fosamax ilac na kemik erimesi yapt na dair etiket koydurtmu tur. ‡ Hamam ve saunadan sonra s cak içecekler tercih edilir. Le Chatelier prensibine göre z dd olmu ve vücutta kemik erimesi artm t r. ERKEKL ARTTIRMAK AMACIYLA KULLANILAN LAÇLAR ERKEKL AZALTIYOR ‡ D ar dan al nan sentetik erkeklik hormonlar na örnek olarak testosterondan üretilmi steroitleri verebiliriz. kemik erimesine kar kullan lmaktad r. bedenin do al serinletme sistemini çal t r r.S.‡ S cak su içmek. ‡ U. ‡ LH ve FSH erkeklikle ilgili hormonlard r. Bu konuda mahkemeler devam etmektedir. ‡ Yap lan etki kemik erimesini durdurmak oldu u hâlde. Bu azalma ilac b rakt ktan sonra bile 12 hafta süreyle devam eder. LH (lüteinle tirici hormon) ve FSH (folikül stümüle hormon) hormonlar n n vücuttaki üretimi azal r. Le Chatelier prensibine göre z dd olur ve vücudun s cakl azal r. Ba ta çene kemi inde erime olmak üzere vücutta kalsiyum azalmas sonucu kemik erimesi yapmaktad r.

Al nan steroitler ayn zamanda erkeklerde östrojen hormonunun artmas na neden olur. ‡ eker dü ürücü hap kullanan eker hastalar 5 y l içerisinde ensülin almak zorunda kalabilirler. hormon d ar dan verilirse.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ spermin yap m nda etkilidir. k llar dökülür. hormon yapan bez durgunlu a dü er. Tip±1 eker hastal ortaya ç km olur. EKER DÜ ÜRÜCÜ LAÇLAR EKER HASTASI YAPAR ‡ Tip±2 eker hastal nda kullan lan eker dü ürücü ilaçlar. Steroitler genelde vücut geli tirme amaçl olarak sporcular taraf ndan al n r. tedaviye yönelik de ildir.´ atasözü konumuzla ilgilidir. Östrojen hormonunun artmas . ‡ Pankreas n eker dü ürme görevi vard r. LH ise erkeklerde testosteron hormonunun salg lanmas n sa lar. ‡ Yap lan etki ekeri dü ürmek oldu u hâlde. En iyisi pankreas tembelli e atmamakt r. Hastal ortadan kald rmaz. Östrojen hormonunun erkeklerde artmas sonucu gö üsler kad nlardaki gibi büyür. örne in. Le Chatelier prensibine göre z dd olmu ve vücutta eker artm t r. Le Chatelier prensibine göre z dd olmu ve erkeklik azalm t r. KAN VERMEK KANI ARTTIRIR 8 . mecbur olunmad hâlde. erkekli i artt rmak için verildi inde silah geri tepmi tir. letilmezse. Erkeklik hormonu. ‡ Pankreas n eker dü ürme görevi. ³ leyen demir ldar. ömür boyu sürecek kal c zarar do urur. d ar dan verilen baz ilaçlarla yap lmaya kalk l nca pankreas atalete dü mektedir.

‡ Yap lan etki mide ek imesini gidermek oldu u hâlde. ‡ Kans zl k hastal nda kullan lan kan yap c ilaçlar. ‡ Her bir insan n kendine özel bir a r e i i vard r. ayet insan. o 9 . Ertesi gün daha fazla mide ek imesi olur. Yap lan etki kan azaltmak oldu u hâlde. ANT AS T LAÇLAR M DE AS D N ARTTIRIR ‡ Mide ek imelerinde kullan lan antiasitler. ‡ Ayn ekilde kans zl k hastal na. kemik ili inde zafiyete neden olur. Kullan l rsa a r müzminle ir. Bunun sonucunda da kans zl k ilerler. ‡ Belli bir süre sonra hiçbir antiasit etki etmez. Le Chatelier prensibine göre z dd olmu ve mide ek imesi artt r lm t r. Böylece ancak mide ek imesi geçer. ‡ Yap lan etki kan artt rmak amaçl oldu u hâlde. Le Chatelier prensibine göre z dd olmu ve vücutta kan azalm t r. KAN YAPICI LAÇLAR KANSIZLIK YAPAR ‡ Kan. Bu nedenle de mide kanamalar nda kullan lan ilaçlar antiasit amaçl iki günde bir kullan l r. hiç kan vermeyen ki ilerde daha çok rastlan r.‡ Kan veren ki inin vücudunda kan olu umu h zlan r. Bundan dolay da antiasit kullan m n n artt r lmas zorunlulu u ortaya ç kar. kemik ili inde yap l r. A RI KES C LER HAFTADA K KEZDEN FAZLA KULLANILMAMALIDIR ‡ A r kesiciler haftada iki kereden fazla kullan lmamal d r. ‡ Kan alan ki ilerde ise kan n olu umu bask lan r. Le Chatelier prensibine göre z dd olmu ve vücutta kan artm t r. o anda iyi gelir.

Serotonin. Tansiyon ilaçlar da tansiyonu kronikle tirir. TANS YON LAÇLARI VE DEPRESYON LAÇLARI HASTALI I KRON KLE T R R ‡ ‡ ‡ ‡ Ast m ilaçlar ast m kronikle tirir. Her bir al nan a r kesici ile insan a r ya kar daha tahammülsüz hâle gelir. Le Chatelier prensibine göre z dd olmu ve a r artt r lm t r. D ar dan al nan a r kesici ilaçlar insan n a r e i ini dü ürür. ‡ Ecstasy (ekstazi) hap n n yutulmas suretiyle salg lanan serotonin sahte bir ne e sa lar. Hastay o anda rahatlatmak içindir. mutluluk meydana getiren bir maddedir. tansiyon ilaçlar ve depresyon ilaçlar hastal ortadan kald rmaya yönelik de ildir.‡ ‡ ‡ ‡ a r e i ine kadar sab r gösterip a r ya dayanabilirse vücutta do al a r kesici salg lan r. Tedavi edici özellikleri yoktur. Vücudumuzdaki do al a r kesicinin ad endorfin maddesidir. Depresyon ilaçlar depresyonu artt r r. A r n n kayna n bulmak ve a r ya neden olan sebebi ortadan kald rmak gerekir. MUTLU OLMAK N YET YLE ALINAN ECSTASY (EKSTAZ ) HAPI NSANI MUTSUZ EDER ‡ Ecstasy (ekstazi). mutluluk an nda beynin arka k sm nda bulunan beyin sap ndaki sinir uçlar ndan salg lan r. ‡ Ast m ilaçlar . ASTIM LAÇLARI. ‡ Ecstasy (ekstazi). Hap yutan ki i saatler boyunca 10 . Yap lan etki a r y gidermek oldu u hâlde. vücutta serotonin maddesinin salg lanmas n sa lar. yasa d sentetik bir maddedir. Serotonin. Bu hastal klarda da Le Chatelier prensibine göre istenenin z dd bir durum ortaya ç km t r.

Ki i hap ald zamandaki gibi hep enerjik kalmak için hap tekrar tekrar istemeye ba lar (fiziksel etki). Hap n etkisi geçtikten sonra ise a r yorgunluk ve tahmin edilemeyecek derecede bitkinlik görülür. Ecstasy (ekstazi) hap n n bu etkisini bilen çete. Hap. Ecstasy (ekstazi) hap n n tolerans n n zay f olmas . kullanmaya ba layanlar n geriye dönü ü çok zor olan bir yola girdikleri 11 . geriye dönü ü olmayan büyük bir zarar vermi tir. Ki i kendisine. Ecstasy (ekstazi) hap n n tolerans yok denilebilecek kadar azd r. Kulland klar adam 8±10 saat sürecek bir eyleme ve bir tak m kötü amaçlara yönlendirirler. Hatta onlar intihar komandosu bile yapabilirler. Organizman n dengesi bozulmu tur. k sa sürede ciddi ba ml l k yapar. dikkati ola anüstü derece artt r r. Zanneder ki hap al nca mutlu olaca m. nsan kendisini güçlü ve enerjik hisseder. Ertesi gün bir adet daha ecstasy (ekstazi) hap almadan. mafya. Vücudun dengesiyle oynanm t r. Bu nedenle kendisini hap almaya mecbur hisseder. müsamaha demektir. oyuncak de ildir. ki i kafas n kald r lamaz. Yap lacak bir ey kalmam t r. Ne yaz k ki vücutta serotonin kalmam t r. serotonin maddesinin bütün depolar n bo altmas suretiyle olmu tur. Baz ki ilerde ilk kullan mda ani ölüm riski dahi söz konusudur. örgüt gibi menfaat ebekeleri ve er odaklar bu etkiyi terör maksad yla kullan rlar. ho görü. stenilenin z dd bir durum Le Chatelier prensibi gere ince ortaya ç km t r. Vücut. ayet kullanan ki ide intikam ve nefret hissi varsa bu his aç a ç kar. Tolerans. a r güven ve kontrolsüz cesaret de olu turur.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ hiper aktif ve uyan k olur. Uzun süre kullanan ba ml ki ilerde zaman içinde ölümler görülür. Ecstasy hap . Hap almas na ra men mutlu olamaz. Hap almad anda ki i a r karamsar olur (ruhsal etki). Bütün bu etkiler ecstasy (ekstazi) hap n n. Mutluluk hap . Ecstasy (ekstazi) hap . mutlulu u bitirmi tir. Ki i ölümü göze alarak gösterilen hedefe yönlendirilebilir.

sistemin bas nc n azaltacak yöne (gazlar n mol say s n n az oldu u yöne) kayar. BASINÇ ± HAC M ETK S Sabit s cakl kta bir miktar gaz n hacmi azalt l rsa bas nc artar. deri imi artt r lan maddeyi azaltacak yönde. ‡ Kimyasal Dengeye Etki Eden Faktörlerin Le Chatelier Prensibine Göre Yorumlanmas : Denge hâlindeki bir sisteme d ar dan bir etki yap ld nda sistem bu etkiyi azalt p yeniden dengeye gelecek ekilde tepki gösterir.anlam n ta r. K MYASAL DENGEYE ETK EDEN FAKTÖRLER ‡ Dengeye etki eden faktörler Le Chatelier prensibine göre yorumlan r. maddelerden birinin deri imi azalt l rsa denge deri imi azalt lan maddeyi artt racak yönde tepki gösterir. Denge denkleminde tepkimeye girenlerin ve ürünlerin gaz olarak mol say s birbirine e it ise hacim ve bas nç de i imi bu tür tepkimelere etki etmez. 1± KONSANTRASYON (DER M) ETK S Bir denge tepkimesinde maddelerden birinin deri imi artt r l rsa denge. ‡ ‡ ‡ ‡ 12 . Hacim artarsa deri im azal r. hacim azal rsa deri im artar. Hacim etkisini deri ime paralel olarak da dü ünebiliriz. sistemin bas nc n artt racak yöne (gazlar n mol say s n n çok oldu u yöne) kayar. hacmi art r l rsa bas nc azal r. Dengedeki bir sistemin hacmi artt r l rsa bas nç azalaca ndan denge. 2. Dengedeki bir sistemin hacmi azalt l rsa bas nc artaca ndan denge. Denge de deri ime göre tepki gösterir.

13 . Ekzotermik tepkimelerde s cakl n artt r lmas yla denge. KATAL ZÖR DENGEYE ETK ETMEZ ‡ Katalizörler. s cakl n artaca yön olan girenler lehine kayar. s azalmas ise s üretecek yöne kayd r r. S cakl k 2. s cakl n azalaca yön olan ürünler lehine kayar. Ekzotermik tepkimelerde s cakl n azalt lmas yla denge. s cakl n azalaca yön olan girenler lehine kayar. SICAKLIK ETK S Is art dengeyi s y harcayacak yöne. hacim. TEPK MEYE G RMEYEN HERHANG B R MADDEN N EKLENMES N N DENGEYE ETK S YOKTUR ‡ Dengedeki bir sisteme hacim ve s cakl k de i tirilmeden tepkimeye girmeyen herhangi bir maddenin eklenmesi denge durumunu de i tirmez. Endotermik tepkimelerde s cakl n azalt lmas yla denge. Kat say lar n de i imi ‡ K denge sabitinin say sal de erini d etkilerden yaln z s cakl k de i tirir.‡ ‡ ‡ ‡ 3. ancak dengede olmayan sistemin (ileri ve geri yöndeki h z n artt rabilece inden) daha k sa sürede dengeye ula mas n sa lar. s cakl n artaca yön olan ürünler lehine kayar. dengede olan bir sisteme etki etmez. Endotermik tepkimelerde s cakl n artt r lmas yla denge. bas nç ve katalizörün etkisi yoktur. DENGE SAB T NE ETK EDEN FAKTÖRLER 1. ‡ K denge sabitinin say sal de erine deri im.

T1) ‡ R=8.314 J/mol.T1) ‡ R=8. Ba nt da ürünlerin molar deri imi paya yaz ld ndan K denge sabitinin say sal de eri büyür. K K1 VE H DE ERLER B L N YORSA K2 HESAPLANAB L R ‡ log K2/K1= H/2.(T2±T1)/(T2.(T2±T1)/(T2. girenler lehine kayar. girenler lehine kayar.DENGE SAB T NE SICAKLIK DE M N N ETK S ‡ Ekzotermik tepkimelerde s cakl n artt r lmas yla denge. FARKLI K SICAKLIKTAK K1 VE K2 DE ERLER NDEN H HESAPLANMASI ‡ log K2/K1= H/2. ürünler lehine kayar. ‡ Ekzotermik tepkimelerde s cakl n azalt lmas yla denge. 14 . Ba nt da ürünlerin molar deri imi paya yaz ld ndan K denge sabitinin say sal de eri büyür. Ba nt da girenlerin molar deri imi paydaya yaz ld ndan K denge sabitinin say sal de eri küçülür.303R. denklem ters çevrilirse denge sabiti 1/K olur.314 J/mol. K DENGE SAB T NE KAT SAYI DE M N N ETK S (DENGE TEPK MELER NE HESS PRENS PLER N N UYGULANMASI) ‡ Sabit s cakl kta bir kimyasal reaksiyonun denge sabiti K ise. ‡ Endotermik tepkimelerde s cakl n artt r lmas yla denge.303R. ‡ Endotermik tepkimelerde s cakl n azalt lmas yla denge. ürünler lehine kayar. Ba nt da girenlerin molar deri imi paydaya yaz ld ndan K denge sabitinin say sal de eri küçülür.

‡ SORU: H2O(s) H2O(g) Dünyam zdaki suyun buharla mas tepkimesi yukar da verildi i gibi tek yönlü olsayd ne olurdu? CEVAP: Dünyada su kalmazd . ‡ Denge denkleminin kat say lar 2¶ye bölünürse. tepkimenin denge 15 . ‡ SORU: H2O(g) H2O(s) Yukar daki tepkimede görülen dünyam zdaki de i im. DO AL F Z KSEL DENGE TEPK MELER YERYÜZÜNDEK F Z KSEL DENGE ‡ Yeryüzünde ne kadar H2O(s) (su) varsa atmosferde de o kadar H2O(g) (su buhar ) vard r. her sene ayn miktardad r.‡ Denge denkleminin kat say lar bir say ile çarp l rsa ayn say denge sabitine üs olarak al n r. dengeli ve dinamik olmas ne anlama gelir? ‡ CEVAP: Ölçülü. ‡ SORU: Bu olay n ölçülü. ‡ Yeryüzünden her sene ne kadar su buharla rsa. toplanan reaksiyon denklemlerinin denge sabitlerinin çarp m na e ittir. yine o a rl kta su ya mur. ‡ Denge reaksiyon denklemi birden fazla reaksiyon denkleminin toplam ndan elde ediliyorsa bu denge denkleminin denge sabiti. tek yönlü olsayd ne olurdu? CEVAP: Yeryüzünü su kaplard . denge sabitinin karekökü al n r. yeryüzünde bulunan su kadar atmosferde su buhar bulundu u anlam na gelir. Dengeli. ‡ Yeryüzüne inen ya mur. kar ve dolu olarak dünyaya ya ar.

‡ Atmosferdeki su buhar molekülleri. Sonra kanunlar n temsilcileri vas tas yla. ‡ Atmosferde fiziksel dengenin korunmas için. emir ald klar zaman. ‡ Ya mur ya mas hakk nda en k sa yol öyle tarif edilir: Su buhar molekülleri. Havada. ‡ Dünya ile güne aras ndaki uzakl k imdikinden farkl olsayd su. haz r vaziyette dururlar. Belirli bir yere sevk edilir ve belli bir düzeye ç kar. ya an katrelerden bo kalan yerler. ‡ Dünyada suyun varl . ‡ Bulutlar n bir k sm negatif elektri i üzerlerinde ta maktad r.tepkimesi (çift yönlü tepkime) oldu u anlam na gelir. çarp madan kolayca yere dü erler. ‡ Atmosferde bulunan belli bir düzeydeki su buhar n n yo unla mas suretiyle ya mur ya ar. Yine ikinci bir emirden sonra bir k s m moleküller yo unla arak. katrelere dönü ürler. suyu buharla t rmakla suyun bünyesini tahrip etti i zaman. denizlerden ve yerlerden kalkan buharlarla doldurulur. o moleküller her taraftan toplanmaya ba larlar ve bulut eklini al p. Dinamik ise. atmosferdeki hava moleküllerinin onda birini te kil edince su buhar yo unla r. Sanki u atmosfer bo lu u ya mur ile dolu bir havuzdur. YA MURUN YA MASI VE ATMOSFERDE F Z KSEL DENGEN N KORUNMASI ‡ S cakl k. güne le aram zdaki uzakl n hassasl ile de alakal d r. denizlerdeki sudan daha fazla su vard r. ya buharla acakt ya da donacakt . ³atmosferde denizin bulundu u te bihi´ mecaz olarak ak ldan uzak de ildir. icap etti inde ya mak için orada durur. Bu nedenle. o tahrip sonucu olu an su buhar yok olmaz. ‡ Atmosfer. yer±gök aras nda devam etti i anlam na gelir. bir 16 . bu olay n her an. denizin rengini and r r.

‡ Kurakl k. baz bölgelerinin daha az ya ald n görüyoruz. özellikle Türkiye¶de ya lar azald . Bu hâllerin olmas bir nizam ve kanun alt nda olur ki. o nizam ve o kanunu temsil eden gök gürlemesi ve im ek arac lar d r. Ya lar yer de i tirmi tir. ‡ Sorun da buradan ç k yor. ya da l m n bozmaktad r. insand r. gerekli çal malar yaparak bu problemin üstesinden gelmeliyiz. Amerika¶da ise artt . im ek çakar. KÜRESEL ISINMAYA BA LI KURAKLIKTAN SÖZ ETMEK HATTA BUNA DA R SOMUT VER BULMAYA ÇALI MAK B L MSEL SKANDALDIR ‡ Türkiye son senelerde kurakl k ya yor. her sene ayn miktardad r. Bu sorunu do uran. ‡ Dünyan n baz bölgelerinin çok ya ald n duyarken. ‡ Kurakl n insaf m za ve insanl m za olan uyar c görevini bir an önce anlay p. dünyada ya lar azald ndan de ildir.k sm da pozitif elektri i üzerlerinde ta maktad r. nsan n canl ±cans z ekosisteme kar olumsuz müdahalesi. bir k sm n n ise kaçt zaman aralar nda havas z kalan yerleri doldurmak için atmosfer tabakas hareket ve heyecana geldi inde gök gürlemesi (gök gürültüsü) meydana gelir. Bu k s mlar birbirlerine yakla p aralar nda çarp ma oldu unda. çünkü yeryüzüne inen ya . Örne in. SUYUN YONLA MA DENKLEM VE ON 17 . ‡ Bulutlar n bir k sm n n hücum etti i.

tedbirli olmam z için ikaz meselesi ortadan kalkacakt . kontak yapamadan. H2O molekülü iyonlar na hiç ayr masayd .M LYONDA B R ORANINDA YONLA MASININ FAYDALARI H2O(s) ‡ ‡ ‡ ‡ H+1(suda) + OH±1(suda) 10 000 000 H2O molekülünden 1 tanesi iyonlar na ayr r. say lamayacak kadar çok ar za ortaya ç kard . elektrik kaça n hissedemedi imizden tedbir alamayacakt k. içi su ile dolu bir çama r makinesinde elimizi suyun içine sokarsak. Yine elektrikli aletin içine su kaçt nda. tedbirli olmam z. derecesine göre ortaya ç kacakt . DO AL K MYASAL DENGE TEPK MELER M EK ÇAKTI INDA NAD REN OLU AN HNO3 HMAL ED LEB L RD R 18 . yang nlar meydana gelecekti. su nötr olmayacakt . ya am son bulacakt . elektrik çarparak öldürür. alet kendi kendini durduramayacak. Örne in. Bu bir sigortad r ve uyar d r. Hiç ayr masayd veya daha fazla oranda ayr sayd ne olurdu? Saf su. sigorta görevini yapamad ndan bir anda daha büyük zararlar. ancak elektrik kaça n anlayabiliriz. hem asidik hem de bazik özellikte oldu undan dolay hayat n canl lar için devam mümkün olmayacakt . çok hassas aletlerle anla labilecek derecede iletkendir. bize zarar vermez. ‡ Elektrikli aletin içine su kaçarsa kontak yapar. Elektrik kaça n n oldu u. çünkü tedbirsiz ve ihtiyats z olarak aletin tamiriyle u ra l rsa. elektrikli aletin tamirini yapmam z için bir ikazd r. su. bir anda büyük ve ölümcül patlamalar. ‡ H2O molekülü iyonlar na daha fazla ayr sayd . H2O molekülü iyonlar na hiç ayr masayd .

N2 + 3H2 2NH3 + 22 kcal NH3 + H2O NH4OH OKS JEN N OZONA DÖNÜ MES K MYASAL DENGE TEPK MES D R ‡ Oksijenin ozona dönü mesi (3O2 2O3) kimyasal denge tepkimesidir. sular ac la t ran bir maddedir. ‡ Ozon tabakas . stratosfer tabakas ndad r.5O2 + yüksek s cakl k N2O5 ‡ Azot oksitlerin suyla birle mesine ait tepkime da çift yönlü olup ileri tepkimenin h z çok yava t r. ‡ Yüksek enerjili. çünkü NH3. N2 + 2. zararl ve tehlikeli nlar n a a geçerek yeryüzüne inmesine stratosfer tabakas ndaki ozon vesilesi ile izin verilmez. ‡ Olu sayd sular ac la acakt . EKZOTERM K OLDU U HÂLDE GERÇEKLE MEYEN TEPK ME (SULARIN ACILA MAMASI) ‡ Havada N2 ve H2 bulundu u ve tepkime ekzotermik oldu u hâlde NH3 olu maz. 19 . N2O5 + H2O 2HNO3 Her im ek çak nda HNO3 (kezzap) olu mas için artlar haz r oldu u hâlde hayat devam etmektedir. ‡ Bütün yanma tepkimeleri ekzotermik oldu u hâlde azotun yanmas endotermiktir.‡ im ek çakt nda nadiren gerekli olan yüksek aktivasyon enerjisi sa land nda bile tepkimenin sa a do ru cereyan yüzdesi çok dü ük oldu undan az miktarda azot oksitleri olu ur ve topra a geçer.

ozon molekülleri azalm olsayd . bitkilerin öz suyunu kaynatmaya yeterli olacakt . ‡ Yine dengenin sola do ru kaymas sonucunda. Yüzy llard r de i meyen ortalama s cakl k de erinde de bozulma görülecekti. YAPAY K MYASAL DENGE TEPK MELER SANAY DE YAPAY K MYASAL DENGE TEPK MELER ‡ TUZ RUHU ELDE ED LMES H2(g) + Cl2(g) 2HCl(g) 2HCl(suda) ‡ KEZZAP ELDE ED LMES : Yüksek s cakl k ve yüksek bas nçta elde edilir. 20 . üç atomlu bir oksijen molekülüdür. Bu ise kanserlilerin say s nda anormal derecede art n olmas n netice verecekti. ‡ Güne ten gelen zararl nlar ozon tabakas nda yakalan r. ‡ Böylece gökyüzü. yere inseydi yeryüzü daha fazla s nacakt . canl bünyesindeki DNA moleküllerindeki ba lar kopar p bozar ve kansere yol açar. ‡ Kimyasal denge tepkimesindeki sa a do ru cereyan yüzdesi belirlenmi tir. çünkü ultraviyole nlar . korunmu bir tavan k l nm t r. ‡ Dengenin sola do ru kaymas sonucunda.‡ Ozon. ozon tabakas ile filtre edilen bu zararl nlar. ozon molekülleri azalm olsayd . oksijenin ozona dönü türülmesinde kullan l r. ultraviyole nlar rahatça yere inecekti. Ortalama s cakl n 10 °C artmas bile insanlar n ve hayvanlar n kan n . k sa dalga boylu ve enerjisi çok yüksek nlar oldu undan dolay . Bu moleküller güne nlar n n zararlar n filtre eder. Kimyasal denge insan eli kar mad kça bozulmaz. filtre edilmeyecekti. ‡ Zararl ultraviyole nlar .

2SO2(g) + O2(g) 2SO3(g) + s SO3(g) + H2O(s) H2SO4(suda) 21 . N2(g) + 3H2 (g) 2NH3(g) + 22 kcal NH3(g) + H2O(s) NH4OH(suda) ‡ DER K SÜLFÜR K AS T ELDE ED LMES : Yüksek s cakl k ve yüksek bas nçta katalizör kullanarak elde edilir.5O2(g) + yüksek s cakl k N2O5(g) + H2O(s) 2HNO3(suda) N2O5(g) ‡ DER K AMONYAK ELDE ED LMES : Yüksek s cakl k ve yüksek bas nçta elde edilir.N2(g) + 2.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->