K MYASAL TEPK MELERDE DENGE

K MYASAL DENGE
‡ Ürün ve reaktiflerin deri im oranlar n sabit kalmas d r. ‡ Sabit s cakl kta kapal kapta; A+B C+D tepkimesini inceleyelim: Kaba önce bir miktar A ve B koyal m. Zamanla A ve B¶nin reaksiyona girmesinden dolay miktar azalacak, C ve D¶nin miktar artacakt r. Olu an C ve D reaksiyona girip tekrar A ve B olu acakt r. ‡ Bir müddet sonra A ve B¶den C ve D olu ma h z ile C ve D¶den A ve B olu ma h z e it olur. Bu duruma denge durumu denir. ‡ Denge an nda maddelerin konsantrasyonu de i memekle birlikte her iki yönde reaksiyon e it h zda sürmektedir (Dinamik denge). Denge tepkimelerinin çift okla gösterilmesinin sebebi budur. ‡ Kimyasal denge iki yönlü tepkimelerde söz konusudur. ‡ ki yönlü tepkimelere tersinir tepkime, reversibl tepkime, çift yönlü tepkime de denir. ‡ Tek yönlü tepkimeler ise geriye dönmeyen tepkime, tersinmez tepkime, irreversibl tepkime adlar yla da biliniyordu.

K MYASAL DENGE SAB T (K)
‡ Sabit s cakl kta denge durumunda; ileri yöndeki reaksiyonun h z
1

sabitinin geri yöndeki reaksiyonun h z sabitine oran sabittir. K ile belirtilir. ‡ Molar deri imler cinsinden denge sabiti ve k smi bas nç cinsinden denge sabiti olmak üzere iki çe it K vard r.

DER M C NS NDEN K MYASAL DENGE SAB T (Kd)
‡ Molar deri imler cinsinden denge sabiti Kd ile gösterilir. ‡ K denildi inde de Kd anla lmal d r.

KISM BASINÇ C NS NDEN K MYASAL DENGE SAB T (KP)
‡ K smi bas nç cinsinden denge sabiti ise KP ile gösterilir.

K MYASAL DENGEDE DENGE BA INTISININ MOLAR DER MLER KULLANILARAK YAZILI I
‡ 2A(g) + B(g) C(g) + 2D(g) reaksiyonu için molar deri im cinsinden denge ifadesi; [D]2 [C]¶nin, [A]2 [B]¶ye bölümünün Kd¶ye e itlenmesiyle elde edilir. ‡ Bir kimyasal reaksiyon sonucu olu an gaz ve sulu çözeltilerin molar konsantrasyonlar çarp m n n (kat say lar n molar deri ime üs olarak yaz lmas kayd yla), reaksiyona giren gaz ve sulu çözeltilerin molar konsantrasyonlar çarp m na (kat say lar n molar deri ime üs olarak yaz lmas kayd yla) bölünmesiyle ç kan say sal de er denge sabitine (Kd) e ittir. ‡ Denge sabiti h z sabitlerinden yola ç k larak bulundu undan kat ve s v fazdaki maddeler denge ba nt s nda yer almaz, gaz faz ndaki ve suda çözünmü durumdaki maddeler yaz l r.

2

reaksiyona giren gazlar n k smi bas nçlar çarp m na (kat say lar n k smi bas nca üs olarak yaz lmas kayd yla) bölümü KP denge sabitine e ittir. PA2 PB¶ye bölümünün KP¶ye e itlenmesiyle elde edilir.K MYASAL DENGEDE DENGE BA INTISININ KISM BASINÇLAR KULLANILARAK YAZILI I ‡ 2A(g) + B(g) C(g) + 2D(g) reaksiyonu için k smi bas nç cinsinden denge ifadesi. ‡ Bir kimyasal reaksiyon sonucu olu an gazlar n k smi bas nçlar çarp m n n (kat say lar n k smi bas nca üs olarak yaz lmas kayd yla). PD2 PC¶nin. 3 . KISM BASINÇLAR C NS NDEN DENGE SAB T (KP) LE DER M C NS NDEN DENGE SAB T (Kd) L K S ‡ Gaz faz nda gerçekle en kimyasal reaksiyonlarda k smi bas nçlar cinsinden denge sabiti ile deri im cinsinden denge sabiti ili kisini belirten ba nt u ekildedir: KP = Kd (RT) n ‡ Ba nt öyle de yaz l r: Kd = 1 / KP (RT) n ‡ T = Mutlak s cakl k (K) ‡ R = deal gaz sabiti ‡ n = Gaz faz ndaki ve çözelti hâlindeki ürünlerin kat say lar toplam ± Gaz faz ndaki ve çözelti hâlindeki girenlerin kat say lar toplam GAZLARIN KISM BASINÇLAR C NS NDEN DENGE SAB T (KP) DE ERLER TABLOLARI ‡ Gazlar n k smi bas nçlar cinsinden denge sabiti (KP) de erlerinin yaz ld tablolar atm¶ye göre ayarlanm t r. ‡ Farkl birimlere göre de KP de erleri olabilir.

NaCI(k) + s + su Na+(suda) + Cl±(suda) Yukar daki tepkimede maksimum düzensizli e e ilim sa a do rudur. H2O(k) + s H2O(s) H2O(s) + s H2O(g) Yukar daki tepkimelerde maksimum düzensizli e e ilim sa a do rudur. EE LM ‡ Minimum enerjiye e ilim yönü ile maksimum düzensizlik yönü birbirine z tt r. COCl2(g) CO(g) + Cl2(g) Yukar daki tepkimede maksimum düzensizli e e ilim sa a do rudur. A + B C + s tepkimesinde minimum enerjiye e ilim ürünler yönünedir. 2. 1. ‡ Ba olu umu ekzotermik tepkimedir. M N MUM ENERJ YE E LM ‡ Bütün maddeler dü ük potansiyel enerjili olmak isterler. MAKS MUM DÜZENS ZL 3.N Ç N DENGE? ‡ Maddelerin tümünün yap s nda minimum enerjiye yönelme e ilimi ve maksimum düzensizlik e ilimi mevcuttur. ‡ Maddenin kat dan gaza do ru düzensizli i artmaktad r. ‡ Gaz tepkimelerinde mol say s n n çok oldu u yöne do ru düzensizlik artmaktad r. ‡ Örne in. ‡ Tuzlar n suda çözünmesi s ras nda iyonla ma yönünde düzensizlik artar. ‡ Kimyasal tepkimelerde minimum enerjiye e ilim s n n oldu u tarafad r. H+H H2+enerji Yukar daki tepkimede maksimum düzensizli e e ilim sola 4 .

O2(g) + su O2(suda) + s CO2(g)+ H2O(s) 2H+(suda)+ CO3 ±2(suda) + s Yukar daki tepkimelerde maksimum düzensizli e e ilim sola do rudur. ‡ Bir tepkimede minimum enerjiye e ilim ilkesi denklemin bir taraf na do ru. ‡ Gazlar n suda çözünmesi olay nda düzensizlik azal r. Kp = Kd(RT) n ‡ T=Mutlak s cakl k (K) ‡ R= deal gaz sabiti ‡ n=Gaz faz ndaki ve çözelti hâlindeki ürünlerin kat say lar toplam ± Gaz faz ndaki ve çözelti hâlindeki girenlerin kat say lar toplam DENGE KESR (YALANCI DENGE SAB T ) ‡ Herhangi bir andaki denge ba nt s na Q dersek. ‡ Tek yönlü tepkimelerde her iki e ilimin de ayn yönü desteklemesi. ‡ K = Q ise sistem dengededir. her iki e ilim de ayn yönü destekliyorsa olay tek yönlüdür. KISM BASINÇLAR C NS NDEN DENGE SAB T (Kp) ‡ Gaz faz nda gerçekle en tepkimeler için k smi bas nçlar cinsinden denge sabiti de yaz labilir. maksimum düzensizli e e ilim ilkesi denklemin di er taraf na do ru ise olay denge tepkimesidir (çift yönlüdür).do rudur. ‡ K < Q ise sistem dengeye ula mak için girenler lehinde yürür. sistemin dengede olup olmad K ile Q¶nun kar la t r lmas ile bulunur. maksimum düzensizlik e iliminin bask alt na al nmas anlam na gelmektedir. 5 .

LE CHATEL ER PRENS B LE AÇIKLANAB LEN BAZI KONULAR ‡ S cak su içmenin bedenin do al serinletme sistemini çal t rmas ‡ Kemik erimesi ilaçlar n n kemik erimesi hastal yapmas ‡ Sentetik erkeklik hormonlar n n erkekli i azaltmas ‡ eker dü ürücü ilaçlar n eker hastal yapmas ‡ Kan vermenin kan artt rmas ‡ Kan yap c ilaçlar n kans zl k yapmas ‡ Antiasit ilaçlar n mide asidini artt rmas ‡ Ast m ilaçlar n n ast m kronikle tirmesi ‡ Tansiyon ilaçlar n n tansiyonu kronikle tirmesi ‡ A r kesicilerin a r y müzminle tirmesi ‡ Depresyon ilaçlar n n depresyonu artt rmas ‡ Mutlu olmak niyetiyle al nan ecstasy (ekstazi) hap n n insan mutsuz etmesi BEDEN M ZDEK DO AL SER NLETME S STEM N N LA CHATEL ER PRENS B NE GÖRE YORUMLANMASI 6 . Hayat m zda bu prensiple iç içeyiz.‡ K > Q ise sistem dengeye ula mak için ürünler lehinde yürür. Baz konular Le Chatelier prensibi ile aç klayabiliriz. ‡ Le Chatelier prensibi. Le Chatelier (Lö atölye) Prensibi ‡ Bir sisteme d ar dan bir etki yap ld nda sistem bu etkiyi azaltacak ekilde tepki gösterir. evrendeki kanunlardan biridir.

bedenin do al serinletme sistemini çal t r r. ‡ U. laçtan zarar görenler. ‡ Yap lan etki kemik erimesini durdurmak oldu u hâlde. Le Chatelier prensibine göre z dd olmu ve vücutta kemik erimesi artm t r. KEM K ER MES LAÇLARININ KEM K ER MES HASTALI I YAPMASININ LA CHATEL ER PRENS B NE GÖRE YORUMLANMASI ‡ Örne in. ‡ Hamam ve saunadan sonra s cak içecekler tercih edilir. Fosamax ilac . FDA [United States Food & Drug Administration] (Yunayt d Steyts Fuud end Drog Edministrey n) (ABD G da & laç letimi) 2005 y l nda Fosamax ilac na kemik erimesi yapt na dair etiket koydurtmu tur. Bu azalma ilac b rakt ktan sonra bile 12 hafta süreyle devam eder. Ba ta çene kemi inde erime olmak üzere vücutta kalsiyum azalmas sonucu kemik erimesi yapmaktad r.S. erkeklerde 7 . ‡ LH ve FSH erkeklikle ilgili hormonlard r.‡ S cak su içmek. ilac n piyasadan kald r lmas n istemektedirler. Böylece ba ta kan dola m n n h zlanmas olmak üzere birçok fayda ortaya ç kar. Bu hormon al nd nda. LH (lüteinle tirici hormon) ve FSH (folikül stümüle hormon) hormonlar n n vücuttaki üretimi azal r. ERKEKL ARTTIRMAK AMACIYLA KULLANILAN LAÇLAR ERKEKL AZALTIYOR ‡ D ar dan al nan sentetik erkeklik hormonlar na örnek olarak testosterondan üretilmi steroitleri verebiliriz. Le Chatelier prensibine göre z dd olur ve vücudun s cakl azal r. kemik erimesine kar kullan lmaktad r. ‡ Yap lan etki s cakl artt rmak oldu u hâlde. FSH. Böylece insan serinlemi olur. Bu konuda mahkemeler devam etmektedir. Bu nedenle üretici firmay dava etmi lerdir.

hormon yapan bez durgunlu a dü er. ömür boyu sürecek kal c zarar do urur. letilmezse. örne in. Östrojen hormonunun artmas . Tip±1 eker hastal ortaya ç km olur. ‡ Pankreas n eker dü ürme görevi. Le Chatelier prensibine göre z dd olmu ve vücutta eker artm t r. KAN VERMEK KANI ARTTIRIR 8 . ‡ Yap lan etki ekeri dü ürmek oldu u hâlde. ‡ eker dü ürücü hap kullanan eker hastalar 5 y l içerisinde ensülin almak zorunda kalabilirler. Le Chatelier prensibine göre z dd olmu ve erkeklik azalm t r. Erkeklik hormonu. LH ise erkeklerde testosteron hormonunun salg lanmas n sa lar.´ atasözü konumuzla ilgilidir. ‡ Pankreas n eker dü ürme görevi vard r. Östrojen hormonunun erkeklerde artmas sonucu gö üsler kad nlardaki gibi büyür. hormon d ar dan verilirse. Al nan steroitler ayn zamanda erkeklerde östrojen hormonunun artmas na neden olur. k llar dökülür. erkekli i artt rmak için verildi inde silah geri tepmi tir.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ spermin yap m nda etkilidir. EKER DÜ ÜRÜCÜ LAÇLAR EKER HASTASI YAPAR ‡ Tip±2 eker hastal nda kullan lan eker dü ürücü ilaçlar. Hastal ortadan kald rmaz. mecbur olunmad hâlde. Steroitler genelde vücut geli tirme amaçl olarak sporcular taraf ndan al n r. tedaviye yönelik de ildir. En iyisi pankreas tembelli e atmamakt r. d ar dan verilen baz ilaçlarla yap lmaya kalk l nca pankreas atalete dü mektedir. ³ leyen demir ldar.

KAN YAPICI LAÇLAR KANSIZLIK YAPAR ‡ Kan. Le Chatelier prensibine göre z dd olmu ve mide ek imesi artt r lm t r. ANT AS T LAÇLAR M DE AS D N ARTTIRIR ‡ Mide ek imelerinde kullan lan antiasitler. Kullan l rsa a r müzminle ir. Böylece ancak mide ek imesi geçer. o anda iyi gelir. ‡ Yap lan etki mide ek imesini gidermek oldu u hâlde. ayet insan. kemik ili inde zafiyete neden olur. ‡ Yap lan etki kan artt rmak amaçl oldu u hâlde. Le Chatelier prensibine göre z dd olmu ve vücutta kan artm t r. kemik ili inde yap l r. A RI KES C LER HAFTADA K KEZDEN FAZLA KULLANILMAMALIDIR ‡ A r kesiciler haftada iki kereden fazla kullan lmamal d r. ‡ Kans zl k hastal nda kullan lan kan yap c ilaçlar. ‡ Belli bir süre sonra hiçbir antiasit etki etmez. Bu nedenle de mide kanamalar nda kullan lan ilaçlar antiasit amaçl iki günde bir kullan l r. Bunun sonucunda da kans zl k ilerler. o 9 . hiç kan vermeyen ki ilerde daha çok rastlan r. ‡ Her bir insan n kendine özel bir a r e i i vard r. Bundan dolay da antiasit kullan m n n artt r lmas zorunlulu u ortaya ç kar. ‡ Kan alan ki ilerde ise kan n olu umu bask lan r.‡ Kan veren ki inin vücudunda kan olu umu h zlan r. Ertesi gün daha fazla mide ek imesi olur. Le Chatelier prensibine göre z dd olmu ve vücutta kan azalm t r. Yap lan etki kan azaltmak oldu u hâlde. ‡ Ayn ekilde kans zl k hastal na.

Hastay o anda rahatlatmak içindir. mutluluk meydana getiren bir maddedir. tansiyon ilaçlar ve depresyon ilaçlar hastal ortadan kald rmaya yönelik de ildir. Vücudumuzdaki do al a r kesicinin ad endorfin maddesidir. ‡ Ast m ilaçlar . TANS YON LAÇLARI VE DEPRESYON LAÇLARI HASTALI I KRON KLE T R R ‡ ‡ ‡ ‡ Ast m ilaçlar ast m kronikle tirir. Serotonin. A r n n kayna n bulmak ve a r ya neden olan sebebi ortadan kald rmak gerekir. D ar dan al nan a r kesici ilaçlar insan n a r e i ini dü ürür. Le Chatelier prensibine göre z dd olmu ve a r artt r lm t r. yasa d sentetik bir maddedir. Hap yutan ki i saatler boyunca 10 .‡ ‡ ‡ ‡ a r e i ine kadar sab r gösterip a r ya dayanabilirse vücutta do al a r kesici salg lan r. ‡ Ecstasy (ekstazi). ASTIM LAÇLARI. Tedavi edici özellikleri yoktur. MUTLU OLMAK N YET YLE ALINAN ECSTASY (EKSTAZ ) HAPI NSANI MUTSUZ EDER ‡ Ecstasy (ekstazi). Bu hastal klarda da Le Chatelier prensibine göre istenenin z dd bir durum ortaya ç km t r. mutluluk an nda beynin arka k sm nda bulunan beyin sap ndaki sinir uçlar ndan salg lan r. Her bir al nan a r kesici ile insan a r ya kar daha tahammülsüz hâle gelir. ‡ Ecstasy (ekstazi) hap n n yutulmas suretiyle salg lanan serotonin sahte bir ne e sa lar. Yap lan etki a r y gidermek oldu u hâlde. Serotonin. Depresyon ilaçlar depresyonu artt r r. Tansiyon ilaçlar da tansiyonu kronikle tirir. vücutta serotonin maddesinin salg lanmas n sa lar.

k sa sürede ciddi ba ml l k yapar. ki i kafas n kald r lamaz. Baz ki ilerde ilk kullan mda ani ölüm riski dahi söz konusudur. nsan kendisini güçlü ve enerjik hisseder. Hap. müsamaha demektir. Uzun süre kullanan ba ml ki ilerde zaman içinde ölümler görülür. mafya. Ertesi gün bir adet daha ecstasy (ekstazi) hap almadan. ayet kullanan ki ide intikam ve nefret hissi varsa bu his aç a ç kar. a r güven ve kontrolsüz cesaret de olu turur. Ecstasy (ekstazi) hap n n tolerans yok denilebilecek kadar azd r. Vücudun dengesiyle oynanm t r. serotonin maddesinin bütün depolar n bo altmas suretiyle olmu tur. Ecstasy (ekstazi) hap . dikkati ola anüstü derece artt r r. kullanmaya ba layanlar n geriye dönü ü çok zor olan bir yola girdikleri 11 . Yap lacak bir ey kalmam t r. Vücut. Hap n etkisi geçtikten sonra ise a r yorgunluk ve tahmin edilemeyecek derecede bitkinlik görülür. mutlulu u bitirmi tir. Ecstasy (ekstazi) hap n n bu etkisini bilen çete. Bütün bu etkiler ecstasy (ekstazi) hap n n. ho görü. Bu nedenle kendisini hap almaya mecbur hisseder. stenilenin z dd bir durum Le Chatelier prensibi gere ince ortaya ç km t r. Ki i ölümü göze alarak gösterilen hedefe yönlendirilebilir. Ki i hap ald zamandaki gibi hep enerjik kalmak için hap tekrar tekrar istemeye ba lar (fiziksel etki).‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ hiper aktif ve uyan k olur. Kulland klar adam 8±10 saat sürecek bir eyleme ve bir tak m kötü amaçlara yönlendirirler. Zanneder ki hap al nca mutlu olaca m. Hap almad anda ki i a r karamsar olur (ruhsal etki). geriye dönü ü olmayan büyük bir zarar vermi tir. Hap almas na ra men mutlu olamaz. Ecstasy (ekstazi) hap n n tolerans n n zay f olmas . Organizman n dengesi bozulmu tur. Mutluluk hap . Ki i kendisine. oyuncak de ildir. Tolerans. örgüt gibi menfaat ebekeleri ve er odaklar bu etkiyi terör maksad yla kullan rlar. Ecstasy hap . Hatta onlar intihar komandosu bile yapabilirler. Ne yaz k ki vücutta serotonin kalmam t r.

Dengedeki bir sistemin hacmi azalt l rsa bas nc artaca ndan denge. ‡ ‡ ‡ ‡ 12 . 2. K MYASAL DENGEYE ETK EDEN FAKTÖRLER ‡ Dengeye etki eden faktörler Le Chatelier prensibine göre yorumlan r. Denge denkleminde tepkimeye girenlerin ve ürünlerin gaz olarak mol say s birbirine e it ise hacim ve bas nç de i imi bu tür tepkimelere etki etmez. Hacim artarsa deri im azal r. BASINÇ ± HAC M ETK S Sabit s cakl kta bir miktar gaz n hacmi azalt l rsa bas nc artar. maddelerden birinin deri imi azalt l rsa denge deri imi azalt lan maddeyi artt racak yönde tepki gösterir.anlam n ta r. hacim azal rsa deri im artar. hacmi art r l rsa bas nc azal r. deri imi artt r lan maddeyi azaltacak yönde. Hacim etkisini deri ime paralel olarak da dü ünebiliriz. 1± KONSANTRASYON (DER M) ETK S Bir denge tepkimesinde maddelerden birinin deri imi artt r l rsa denge. Denge de deri ime göre tepki gösterir. ‡ Kimyasal Dengeye Etki Eden Faktörlerin Le Chatelier Prensibine Göre Yorumlanmas : Denge hâlindeki bir sisteme d ar dan bir etki yap ld nda sistem bu etkiyi azalt p yeniden dengeye gelecek ekilde tepki gösterir. Dengedeki bir sistemin hacmi artt r l rsa bas nç azalaca ndan denge. sistemin bas nc n artt racak yöne (gazlar n mol say s n n çok oldu u yöne) kayar. sistemin bas nc n azaltacak yöne (gazlar n mol say s n n az oldu u yöne) kayar.

s cakl n azalaca yön olan ürünler lehine kayar. 13 . s cakl n azalaca yön olan girenler lehine kayar.‡ ‡ ‡ ‡ 3. ‡ K denge sabitinin say sal de erine deri im. SICAKLIK ETK S Is art dengeyi s y harcayacak yöne. hacim. Endotermik tepkimelerde s cakl n azalt lmas yla denge. ancak dengede olmayan sistemin (ileri ve geri yöndeki h z n artt rabilece inden) daha k sa sürede dengeye ula mas n sa lar. S cakl k 2. dengede olan bir sisteme etki etmez. Ekzotermik tepkimelerde s cakl n azalt lmas yla denge. Kat say lar n de i imi ‡ K denge sabitinin say sal de erini d etkilerden yaln z s cakl k de i tirir. KATAL ZÖR DENGEYE ETK ETMEZ ‡ Katalizörler. DENGE SAB T NE ETK EDEN FAKTÖRLER 1. s cakl n artaca yön olan girenler lehine kayar. Ekzotermik tepkimelerde s cakl n artt r lmas yla denge. s azalmas ise s üretecek yöne kayd r r. bas nç ve katalizörün etkisi yoktur. TEPK MEYE G RMEYEN HERHANG B R MADDEN N EKLENMES N N DENGEYE ETK S YOKTUR ‡ Dengedeki bir sisteme hacim ve s cakl k de i tirilmeden tepkimeye girmeyen herhangi bir maddenin eklenmesi denge durumunu de i tirmez. s cakl n artaca yön olan ürünler lehine kayar. Endotermik tepkimelerde s cakl n artt r lmas yla denge.

‡ Ekzotermik tepkimelerde s cakl n azalt lmas yla denge. girenler lehine kayar. ‡ Endotermik tepkimelerde s cakl n artt r lmas yla denge. denklem ters çevrilirse denge sabiti 1/K olur.T1) ‡ R=8. K DENGE SAB T NE KAT SAYI DE M N N ETK S (DENGE TEPK MELER NE HESS PRENS PLER N N UYGULANMASI) ‡ Sabit s cakl kta bir kimyasal reaksiyonun denge sabiti K ise.(T2±T1)/(T2. FARKLI K SICAKLIKTAK K1 VE K2 DE ERLER NDEN H HESAPLANMASI ‡ log K2/K1= H/2. Ba nt da ürünlerin molar deri imi paya yaz ld ndan K denge sabitinin say sal de eri büyür. ürünler lehine kayar. girenler lehine kayar. 14 . Ba nt da ürünlerin molar deri imi paya yaz ld ndan K denge sabitinin say sal de eri büyür.303R. Ba nt da girenlerin molar deri imi paydaya yaz ld ndan K denge sabitinin say sal de eri küçülür. ürünler lehine kayar.T1) ‡ R=8. Ba nt da girenlerin molar deri imi paydaya yaz ld ndan K denge sabitinin say sal de eri küçülür.DENGE SAB T NE SICAKLIK DE M N N ETK S ‡ Ekzotermik tepkimelerde s cakl n artt r lmas yla denge.303R. K K1 VE H DE ERLER B L N YORSA K2 HESAPLANAB L R ‡ log K2/K1= H/2.314 J/mol. ‡ Endotermik tepkimelerde s cakl n azalt lmas yla denge.314 J/mol.(T2±T1)/(T2.

yeryüzünde bulunan su kadar atmosferde su buhar bulundu u anlam na gelir. tepkimenin denge 15 . tek yönlü olsayd ne olurdu? CEVAP: Yeryüzünü su kaplard . DO AL F Z KSEL DENGE TEPK MELER YERYÜZÜNDEK F Z KSEL DENGE ‡ Yeryüzünde ne kadar H2O(s) (su) varsa atmosferde de o kadar H2O(g) (su buhar ) vard r. yine o a rl kta su ya mur. ‡ Denge reaksiyon denklemi birden fazla reaksiyon denkleminin toplam ndan elde ediliyorsa bu denge denkleminin denge sabiti. dengeli ve dinamik olmas ne anlama gelir? ‡ CEVAP: Ölçülü. denge sabitinin karekökü al n r. ‡ SORU: H2O(g) H2O(s) Yukar daki tepkimede görülen dünyam zdaki de i im. ‡ SORU: H2O(s) H2O(g) Dünyam zdaki suyun buharla mas tepkimesi yukar da verildi i gibi tek yönlü olsayd ne olurdu? CEVAP: Dünyada su kalmazd . ‡ Denge denkleminin kat say lar 2¶ye bölünürse. kar ve dolu olarak dünyaya ya ar.‡ Denge denkleminin kat say lar bir say ile çarp l rsa ayn say denge sabitine üs olarak al n r. ‡ Yeryüzünden her sene ne kadar su buharla rsa. ‡ Yeryüzüne inen ya mur. Dengeli. her sene ayn miktardad r. toplanan reaksiyon denklemlerinin denge sabitlerinin çarp m na e ittir. ‡ SORU: Bu olay n ölçülü.

katrelere dönü ürler. yer±gök aras nda devam etti i anlam na gelir. çarp madan kolayca yere dü erler. Bu nedenle. Sonra kanunlar n temsilcileri vas tas yla. ya buharla acakt ya da donacakt . haz r vaziyette dururlar. Sanki u atmosfer bo lu u ya mur ile dolu bir havuzdur. ‡ Atmosfer. bir 16 . ‡ Dünyada suyun varl . o moleküller her taraftan toplanmaya ba larlar ve bulut eklini al p. Dinamik ise. Yine ikinci bir emirden sonra bir k s m moleküller yo unla arak. ‡ Dünya ile güne aras ndaki uzakl k imdikinden farkl olsayd su. denizlerdeki sudan daha fazla su vard r. o tahrip sonucu olu an su buhar yok olmaz. denizlerden ve yerlerden kalkan buharlarla doldurulur. ya an katrelerden bo kalan yerler. bu olay n her an. Belirli bir yere sevk edilir ve belli bir düzeye ç kar. suyu buharla t rmakla suyun bünyesini tahrip etti i zaman. güne le aram zdaki uzakl n hassasl ile de alakal d r.tepkimesi (çift yönlü tepkime) oldu u anlam na gelir. icap etti inde ya mak için orada durur. ‡ Atmosferdeki su buhar molekülleri. Havada. YA MURUN YA MASI VE ATMOSFERDE F Z KSEL DENGEN N KORUNMASI ‡ S cakl k. atmosferdeki hava moleküllerinin onda birini te kil edince su buhar yo unla r. emir ald klar zaman. denizin rengini and r r. ³atmosferde denizin bulundu u te bihi´ mecaz olarak ak ldan uzak de ildir. ‡ Atmosferde fiziksel dengenin korunmas için. ‡ Bulutlar n bir k sm negatif elektri i üzerlerinde ta maktad r. ‡ Ya mur ya mas hakk nda en k sa yol öyle tarif edilir: Su buhar molekülleri. ‡ Atmosferde bulunan belli bir düzeydeki su buhar n n yo unla mas suretiyle ya mur ya ar.

baz bölgelerinin daha az ya ald n görüyoruz. ‡ Sorun da buradan ç k yor. çünkü yeryüzüne inen ya . özellikle Türkiye¶de ya lar azald . KÜRESEL ISINMAYA BA LI KURAKLIKTAN SÖZ ETMEK HATTA BUNA DA R SOMUT VER BULMAYA ÇALI MAK B L MSEL SKANDALDIR ‡ Türkiye son senelerde kurakl k ya yor. Bu k s mlar birbirlerine yakla p aralar nda çarp ma oldu unda. dünyada ya lar azald ndan de ildir.k sm da pozitif elektri i üzerlerinde ta maktad r. her sene ayn miktardad r. Ya lar yer de i tirmi tir. Örne in. Bu hâllerin olmas bir nizam ve kanun alt nda olur ki. im ek çakar. ‡ Kurakl n insaf m za ve insanl m za olan uyar c görevini bir an önce anlay p. insand r. o nizam ve o kanunu temsil eden gök gürlemesi ve im ek arac lar d r. ‡ Kurakl k. nsan n canl ±cans z ekosisteme kar olumsuz müdahalesi. gerekli çal malar yaparak bu problemin üstesinden gelmeliyiz. Amerika¶da ise artt . SUYUN YONLA MA DENKLEM VE ON 17 . ‡ Bulutlar n bir k sm n n hücum etti i. Bu sorunu do uran. ya da l m n bozmaktad r. ‡ Dünyan n baz bölgelerinin çok ya ald n duyarken. bir k sm n n ise kaçt zaman aralar nda havas z kalan yerleri doldurmak için atmosfer tabakas hareket ve heyecana geldi inde gök gürlemesi (gök gürültüsü) meydana gelir.

yang nlar meydana gelecekti. Hiç ayr masayd veya daha fazla oranda ayr sayd ne olurdu? Saf su. içi su ile dolu bir çama r makinesinde elimizi suyun içine sokarsak. Bu bir sigortad r ve uyar d r. H2O molekülü iyonlar na hiç ayr masayd . derecesine göre ortaya ç kacakt . ‡ H2O molekülü iyonlar na daha fazla ayr sayd . kontak yapamadan. alet kendi kendini durduramayacak. Elektrik kaça n n oldu u. hem asidik hem de bazik özellikte oldu undan dolay hayat n canl lar için devam mümkün olmayacakt . ‡ Elektrikli aletin içine su kaçarsa kontak yapar. DO AL K MYASAL DENGE TEPK MELER M EK ÇAKTI INDA NAD REN OLU AN HNO3 HMAL ED LEB L RD R 18 . elektrikli aletin tamirini yapmam z için bir ikazd r. ya am son bulacakt . çok hassas aletlerle anla labilecek derecede iletkendir. su. sigorta görevini yapamad ndan bir anda daha büyük zararlar.M LYONDA B R ORANINDA YONLA MASININ FAYDALARI H2O(s) ‡ ‡ ‡ ‡ H+1(suda) + OH±1(suda) 10 000 000 H2O molekülünden 1 tanesi iyonlar na ayr r. bir anda büyük ve ölümcül patlamalar. Yine elektrikli aletin içine su kaçt nda. ancak elektrik kaça n anlayabiliriz. su nötr olmayacakt . tedbirli olmam z için ikaz meselesi ortadan kalkacakt . çünkü tedbirsiz ve ihtiyats z olarak aletin tamiriyle u ra l rsa. say lamayacak kadar çok ar za ortaya ç kard . elektrik kaça n hissedemedi imizden tedbir alamayacakt k. bize zarar vermez. Örne in. tedbirli olmam z. H2O molekülü iyonlar na hiç ayr masayd . elektrik çarparak öldürür.

‡ Bütün yanma tepkimeleri ekzotermik oldu u hâlde azotun yanmas endotermiktir. zararl ve tehlikeli nlar n a a geçerek yeryüzüne inmesine stratosfer tabakas ndaki ozon vesilesi ile izin verilmez. çünkü NH3. 19 . ‡ Olu sayd sular ac la acakt . ‡ Yüksek enerjili.5O2 + yüksek s cakl k N2O5 ‡ Azot oksitlerin suyla birle mesine ait tepkime da çift yönlü olup ileri tepkimenin h z çok yava t r. stratosfer tabakas ndad r. ‡ Ozon tabakas . N2O5 + H2O 2HNO3 Her im ek çak nda HNO3 (kezzap) olu mas için artlar haz r oldu u hâlde hayat devam etmektedir. N2 + 2. N2 + 3H2 2NH3 + 22 kcal NH3 + H2O NH4OH OKS JEN N OZONA DÖNÜ MES K MYASAL DENGE TEPK MES D R ‡ Oksijenin ozona dönü mesi (3O2 2O3) kimyasal denge tepkimesidir. sular ac la t ran bir maddedir.‡ im ek çakt nda nadiren gerekli olan yüksek aktivasyon enerjisi sa land nda bile tepkimenin sa a do ru cereyan yüzdesi çok dü ük oldu undan az miktarda azot oksitleri olu ur ve topra a geçer. EKZOTERM K OLDU U HÂLDE GERÇEKLE MEYEN TEPK ME (SULARIN ACILA MAMASI) ‡ Havada N2 ve H2 bulundu u ve tepkime ekzotermik oldu u hâlde NH3 olu maz.

‡ Güne ten gelen zararl nlar ozon tabakas nda yakalan r. ultraviyole nlar rahatça yere inecekti. filtre edilmeyecekti. Kimyasal denge insan eli kar mad kça bozulmaz. çünkü ultraviyole nlar .‡ Ozon. k sa dalga boylu ve enerjisi çok yüksek nlar oldu undan dolay . Ortalama s cakl n 10 °C artmas bile insanlar n ve hayvanlar n kan n . canl bünyesindeki DNA moleküllerindeki ba lar kopar p bozar ve kansere yol açar. Bu moleküller güne nlar n n zararlar n filtre eder. Bu ise kanserlilerin say s nda anormal derecede art n olmas n netice verecekti. ozon molekülleri azalm olsayd . ‡ Zararl ultraviyole nlar . ‡ Dengenin sola do ru kaymas sonucunda. ‡ Yine dengenin sola do ru kaymas sonucunda. korunmu bir tavan k l nm t r. yere inseydi yeryüzü daha fazla s nacakt . oksijenin ozona dönü türülmesinde kullan l r. Yüzy llard r de i meyen ortalama s cakl k de erinde de bozulma görülecekti. YAPAY K MYASAL DENGE TEPK MELER SANAY DE YAPAY K MYASAL DENGE TEPK MELER ‡ TUZ RUHU ELDE ED LMES H2(g) + Cl2(g) 2HCl(g) 2HCl(suda) ‡ KEZZAP ELDE ED LMES : Yüksek s cakl k ve yüksek bas nçta elde edilir. bitkilerin öz suyunu kaynatmaya yeterli olacakt . ozon molekülleri azalm olsayd . üç atomlu bir oksijen molekülüdür. ‡ Böylece gökyüzü. ‡ Kimyasal denge tepkimesindeki sa a do ru cereyan yüzdesi belirlenmi tir. ozon tabakas ile filtre edilen bu zararl nlar. 20 .

N2(g) + 2. 2SO2(g) + O2(g) 2SO3(g) + s SO3(g) + H2O(s) H2SO4(suda) 21 . N2(g) + 3H2 (g) 2NH3(g) + 22 kcal NH3(g) + H2O(s) NH4OH(suda) ‡ DER K SÜLFÜR K AS T ELDE ED LMES : Yüksek s cakl k ve yüksek bas nçta katalizör kullanarak elde edilir.5O2(g) + yüksek s cakl k N2O5(g) + H2O(s) 2HNO3(suda) N2O5(g) ‡ DER K AMONYAK ELDE ED LMES : Yüksek s cakl k ve yüksek bas nçta elde edilir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful