KY EĞ T M FONKS YONUNUN ÖRGÜTSEL GÜVENE ETK LER VE B R UYGULAMA (Yüksek Lisans Tezi) Metin AKTUNA

Kütahya-2007

T.C. DUMLUPINAR ÜN VERS TES Sosyal Bilimler Enstitüsü şletme Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Tezi

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M EĞ T M FONKS YONUNUN ÖRGÜTSEL GÜVENE ETK LER VE B R UYGULAMA

Danışman YRD. DOÇ.DR. KAZIM DEVEL OĞLU

Hazırlayan Metin AKTUNA

005911412003

Kütahya–2007

Kabul ve Onay

Metin AKTUNA’nın hazırladığı “ nsan Kaynakları Yönetimi Eğitim Fonksiyonunun Örgütsel Güvene Etkileri ve Bir Uygulama” başlıklı Yüksek Lisans tez çalışması, jüri tarafından lisansüstü yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre değerlendirilip kabul edilmiştir. ......./....../2007

Tez Jürisi

Doç. Dr. B. Zafer ERDOĞAN

Yard. Doç. Dr. Gülten GÜMÜŞTEK N

Yard. Doç. Dr. Kazım DEVEL OĞLU (Danışman)

Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Yemin Metni Yüksek lisans tezi olarak sunduğum “ nsan Kaynakları Yönetimi Eğitim Fonksiyonunun Örgütsel Güvene Etkileri ve Bir Uygulama” adlı çalışmamın. …./…/2007 Metin AKTUNA . tarafımdan bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım kaynakların kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu. bunlara atıf yapılarak yararlanılmış olduğunu belirtir ve bunu onurumla doğrularım.

orta ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra 1987 yılında Hava Teknik Okullar Komutanlığından. 2004 yılında Anadolu Üniversitesi ktisat Fakültesinden mezun oldu. Hava Kuvvetlerinin çeşitli birliklerinde proje subaylığı ve birlik komutanlığı görevlerinde bulundu. lk.ÖZGEÇM Ş 1969 yılında Tekirdağ’da doğdu. 2005 yılından bu yana Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü şletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans Programına devam etmektedir. stihkâm nşaat Tabur . 1995 yılında Hava dari Lojistik ve Yönetim Okul Komutanlığından. Halen Eskişehir’de 1nci Hava Komutanlığında bölük komutanı olarak görev yapmaktadır.

Araştırmanın bağımlı değişkeni örgütsel güvenin alt boyutları olarak kuruma güven. statistiksel analiz sonuçları. t-test. Veriler toplandıktan sonra korelasyon. Anılan amaca ulaşmak için öncelikle “ KY eğitim fonksiyonu – örgütsel güven ilişkisi” modeli geliştirilmiştir. tek yönlü varyans analizi ve çoklu regresyon analizleri yapılmıştır. algılanan eğitim olanakları. öğrenme motivasyonu ve eğitimle ilgili kariyer beklentileri unsurları belirlenmiştir. Söz konusu boyut ve alt boyutlarla ilgili hazırlanan bir anket ile Eskişehir ili merkezindeki banka şubelerinde 221 çalışanla alan araştırması yapılmıştır. algılanan çalışma arkadaşlarının desteği. . araştırma hipotezlerinde öne sürüldüğü gibi çalışanların KY eğitim fonksiyonunun bazılarına ait algılamalarının örgütsel güveni etkilediğini.v ÖZET Bu çalışmada çalışanların insan kaynakları yönetimi ( KY) eğitim fonksiyonu ile ilgili algılarının örgütsel güvene etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. çalışanların demografik özelliklerinin KY eğitim fonksiyonu ve örgütsel güven algılamaları üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. bağımsız değişken KY eğitim fonksiyonu alt boyutları olarak ise. yöneticilere ve amirlere güven ile çalışanlararası güven unsurları. Ayrıca çalışmada çalışanların demografik özelliklerinin KY eğitim fonksiyonu ve örgütsel güvene etkileri de incelenmektedir. algılanan amir desteği.

employees’ perceptions of some HRM’s education functions have an impact on organizational trust. which were all sub-dimensions of HRM’s education function. Also. our independent variables were perceived education opportunities. trust to managers and superiors. Our dependent variables were trust to the company. . motivation in learning. A survey questionnaire was developed and applied to 221 bank employees’ in Eskişehir city centre. a model developed regarding the relationship between HRM’s education function and organizational trust has been developed. In this. which were sub-dimensions of organizational trust. It was also found that employees’ demographic characteristics have a relationship with the perceptions of HRM’s education function and organizational trust. Following data collection. and multiple regression analysis were performed. t-test. perceived support of colleagues. and trust among employees.vi ABSTRACT In this study. and career expectations regarding education. the impact of employees’ demographic characteristics on HRM’s education function and organizational trust were investigated. we aimed to examine the impact of employees’ perceptions about Human Resources Management’s (HRM) education function on organizational trust. perceived superior support.way ANOVA. In order to achieve above mentioned aim. Our result indicates that. correlation. one.

2.5. NSAN KAYNAKLARI YÖNET M NDE EĞ T M FONKS YONU………….....…..1.……………………………...….. Eğitimin Yararları…………………………. Öğrenme Kavramı…..6. nsan Kaynağının Öngörümlenmesi.7..1.1.4.2.1.1.7...……….2.. nsan Kaynakları Yönetiminin Fonksiyonları…….……. şe Alıştırma (Oryantasyon) …...1.1.2..……………………….….....………. nsan Kaynakları Yönetiminin Önemi……. 30 1.……………. 19 1..3.. 13 1.………………………… 40 1..1..2.. 39 1.. Yetiştirme ve Geliştirme Kavramları. 6 1.……………………………………….….4... 35 1. Bilgi Kavramı……………………. Eğitimde zlenen lkeler……………………….7. 26 1.5....….….………………….………………………………...………….………………………………………….. 21 1...2. 2 1. Eğitimin Örgüte Yararları…..4. Personel ve nsan Kaynakları Kavramları. Eğitim Kavramı…. 40 1.2.. 28 1.2... 15 1..1.... vi Ç NDEK LER……………………………………………………………………… vii TABLOLAR L STES ………………………………………….7. 4 1.. nsan Kaynakları Yönetiminin Tarihsel Gelişim Süreci……. 30 1. Eğitim ve Kariyer Yönetimi…... Eğitimin Çalışana Yararları.………….24 1. 32 1...……………….1. nsan Kaynakları Planlaması…….1..31 1.. Endüstriyel lişkiler…. 29 1..6.3...………………………………………….7..1. Eğitimin Önemi ve Amacı…………….. 31 1. x TEZ HAKKINDA….10.2.…. 33 1.…………………..7..1.………………..……………………………….. nsan Kaynakları Yönetiminde Temel lkeler………...………………… 2 1...1.….1..……………………… 11 1.3.……. Performans Değerleme.….1. Ücret Yönetimi……….5.2.…….7.…………….3.………………………… 39 1..3..2.…………………. nsan Kaynağını Bulma ve Seçme………………………….2.…………………..7.2. Eğitim htiyaç ve Amaçlarının Belirlenmesi..4.1.……...8.. Güvenlik ve Sağlık….4..4.2.7.1 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M ( KY)…………………………………….1.2...1..1..………….…..1.vii Ç NDEK LER Sayfa ÖZET………………………………………………………………………………… v ABSTRACT……………………………………………………………….2.1.2.....7.. 41 .……………………………….5.1. 29 1.1..…………………….……………………… 31 1..1.….………………………….2.... ş Analizleri……………….…………………. nsan Kaynakları Yönetiminin Örgütlenmesi…………….…………………………………….1.2.…………. nsan Kaynakları Eğitim Süreci……………..4. nsan Kaynakları Yönetimi Tanımı ve Amaçları…. xi B R NC BÖLÜM KURAMSAL ÇERÇEVE 1..……………. 28 1..7.…………. Eğitim ve lişkili Diğer Kavramlar……………..9.7.1.……………………… 37 1.... Eğitimin Çalışan lişkilerine Yararları………………………. 18 1. 39 1.……………. 34 1.

4..……. Eğitim Sonuçlarının Değerlemesi.5..…………………………....2...….……………………………………………………….………………………… 43 1.3.3..4.2.4.4..3.5.4..4.3..…….4.4. Örgütsel Güven Kavramı………..2.viii 1.…………………………………………… 80 2..... Araştırmanın Hipotezleri……………………………………………… 81 2.3..5..2.2.5. 43 1.44 1.3.3. ÖRGÜTSEL GÜVEN……………………………………………….1. Çalışanlararası Güven………………………………………... Örgütsel Süreçlere Etki Eden Güven Türleri….………… 41 1. 74 1. Örgütsel Güvenin Alt Boyutları………….. Örneklem ve Sınırlılıklar………….……… 72 1.………………………………………….6.3.…………….3.2. Eğitim Plan ve Programlarının Hazırlanması………………...5..…..…….……………..………...3. 42 1.3.. KY Eğitim Fonksiyonu ile Örgütsel Güven lişkisini Açıklayan Kuramlar……………..1. Öğrenme Motivasyonu ve Örgütsel Güven lişkisi….. Teknoloji Destekli Eğitim Yöntemleri….2......1. Kuruma Güven….1..1....... 80 2. 70 1.1. 68 1.1.……… 81 2.1.…………....1.1..1.3.………………………….5.……………………….. Araştırmanın Varsayımları. Örgütsel Güvenin Kuramsal Kaynakları……………………………….4.2. 57 1.5.. Algılanan Eğitim Olanakları ve Örgütsel Güven lişkisi. Psikolojik Sözleşme Kuramı.…. 44 1. ş Dışı Eğitim Yöntemleri. 75 1..…………………….2.………………………… 64 1.2..3. Eğitim Bütçesinin Hazırlanması…………………. 59 1.2.1.………………………………. 66 1..4. nsan Sermayesi Kuramı…………………………………….1. Anket Formu…………………..5..…………..….3.…………………………………… 58 1... METODOLOJ ……………....2.………. 69 1..3.1. Sosyal Sermaye Kuramı…………….. Sosyal-Beşeri ve Entelektüel Sermaye ile Yönetişim……….7.8.3.………….………………………………..1.2. Araştırma Sorusu……………………………………………………… 80 2.5.……………………….. 49 1. 52 1..3. Güven Kavramının Gündemde Olmasının Nedenleri...1.1.5. Algılanan Sosyal Destek ve Örgütsel Güven lişkisi.………………… 83 2....…………………………………………………….2.3.2.1.4..4.. şbaşı Eğitim Yöntemleri….6.4.……….. Örgüt Kültürü ve Sinerji Kavramları.……………… 84 ..4.2.. Eğitimden Beklenen Kazançlar ve Örgütsel Güven lişkisi… 76 K NC BÖLÜM METODOLOJ VE BULGULAR 2. Güven Kavramı……………………... 56 1.2.1.4. 41 1.1.5. 71 1.1..1.…………….5.. Eğitim Programının Uygulanması…………..3.3. 73 1.3. Örgüt ve şbirliği Kavramı….1. 55 1.4. 68 1.2.4. KY EĞ T M FONKS YONUNUN ÖRGÜTSEL GÜVENLE L ŞK S …….2. Yöneticilere/Amirlere Güven……... 61 1... 65 1. Araştırmanın Modeli.…………………………………… 82 2...…... Sosyal Sözleşme Kuramı……………………………………..…..1..4.3. 42 1. 64 1.……………………….………. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı……………………………………… 80 2.2..…….5. Veri Analizi.5..43 1. KY Eğitim Fonksiyonunun ve Örgütsel Güvenle lişkisi…….1..1. Örgütsel Güveni Anlamada Yardımcı Konu ve Kavramlar…………… 44 1.……...3.….

……………… 106 D Z N.………………………….4.1... 97 KAYNAKÇA……………………………………………. 84 2..……………………………………………………. Güvenilirlik Analizleri Bulguları………………………..2. BULGULAR………………..…. Farklılıkları ncelemeye Yönelik Analiz Bulguları…………………… 86 2..………….2.……………… 85 2.……………………………. 116 ..2... 92 EKLER……………………………………………..…………………………….2.…. Sıklık Dağılımı Bulguları……………………………..…………………….… 84 2.ix 2.3..…………………… 89 SONUÇ VE ÖNER LER……..2.………….…………………………………………….. lişkileri ncelemeye Yönelik Analiz Bulguları….….2..

.... 11 Tablo 1......3: Araştırmaya katılan çalışanların cinsiyet sıklık dağılımı bulgular………...x TABLOLAR L STES Sayfa Tablo 1....3: şletmelerde nsan Kaynakları Yönetiminin Önemini Belirleyen Faktörler…………………………...... 85 Tablo 2....... 91 ......... 85 Tablo 2.....8: Medeni durum ile bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki t-test sonuçları………………………....4: Araştırmaya katılan çalışanların medeni durumu sıklık dağ...... 62 Tablo 2............. 17 Tablo 1.11: Örgütsel güven ile KY eğitim fonksiyonu alt boyutları arasındaki korelasyon analizi sonuçları......9: Çalışanların çalışma yılları grupları arasında örgütsel güven bağlamında tek yönlü varyans analizi sonuçları……...........1: KY Eğitim Fonksiyonu-Örgütsel Güven lişkisi Modeli….…......5: Araştırmaya katılan çalışanların yaş grubu sıklık dağılımı bulguları…….………………..………………………………………………........……………....……………………………………………........…....... 9 Tablo 1....5: ş Analizlerinin Kullanım Alanları………………….......... 84 Tablo 2......……………………...2: Araştırma anketi güvenilirlik analizleri (Cronbach’s Alpha) bulgular…..............12: Korelasyon analizine göre hipotezlerin durumu……………...... 89 Tablo 2....... 22 Tablo 1.....….………………........13: Örgütsel güven ile KY eğitim fonksiyonu alt boyutları arasındaki regresyon analizi sonuçları .1: Çalışanlara Bakış Açısına Göre Tanımlayıcı Kavramlar........…………… 20 Tablo 1.............…………… 3 Tablo 1...... 85 Tablo 2........……….......…...7: Güven Türleri……............... 85 Tablo 2.. 90 Tablo 2..............…........ 81 Tablo 2.. 87 Tablo 2..........……….......4: KY Örgütlenmesine Örnek Örgüt Şeması……..…………………...........6: nsan Kaynağı Talebi Tahmin Modelleri....... 88 Tablo 2..…....……………………….....………………………………………………........... 86 Tablo 2.......2: nsan Kaynakları Yönetimi Model Tanımı…......10: Çalışanların yaş grupları arasında örgütsel güven bağlamında tek yönlü varyans analizi sonuçları .........………...........…………. bulguları….7: Cinsiyet ile bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki t-test sonuçları...6: Araştırmaya katılan çalışanların çalışma yılları sıklık dağılımı bulguları....... 90 Tablo 2...

TEZ HAKKINDA .

kullanma ile paylaşma ve yönetmeyle ilgili faaliyet ve hizmetlerin ekonominin belirleyicisi olması bu yeni kavramın merkezinde yer almaktadır. yirminci yüzyılın son çeyreğinden başlayarak. politika ve siyasete. Süregelen bu dönüşümün tanımlanması ve etkilerin hissedilmesi ülkeden ülkeye fark ediyor gibi görünse de. bilgi ekonomisi veya ağ (şebeke) ekonomisi adlarıyla tanımlamaya çalışmışlardır. fark edilen tek şey: bu değişim ve dönüşümden kaçılamayacağıdır. • • • • • Bilgiyi yaratma. Demokrasi. ağ ve iletişim) kullanımı ile emek-sermaye merkezinden. kültürel değerlere kadar bir büyük değişimin. Bilgi yaratma. Ekonominin sinir uçları olan işletmeler bu dönüşümü “yeni ekonomi” başta olmak üzere digital ekonomi. Ya dönüşüm içselleştirilip. Yaygın bilgisayar kullanımı ve bilginin en son iletişim teknikleri ile dağıtımı. insan hakları ve serbest piyasa üçgeninde oluşan liberal politik anlayışın ve bu anlayışı egemen kılınmasına olanak sağlayan şartların. bilgiyi dağıtma ve paylaşmanın (yönetmenin) bu faaliyetlerin ana karakteri olması. Bilgiyi üreten insan kaynağının “entelektüel sermaye” olarak ele alınması ve değerlenmesi. günlük yaşamdan. hızlı teknolojik değişimlerle. özellikle bilgisayar ve ağ sistemlerine dayalı bilgi ve iletişim teknolojileriyle desteklenmesi farklı olay ve dalgalanmalara sebep olsa da. Globalleşme veya küreselleşme olarak anılan bu dönüşüm. özellikle bilgi işlem teknolojilerinin (bilgisayar. bu olgunun uygarlık için bir fay kırığı hareketlenmesi gibi tüm dünyayı etkilediği inkâr edilemeyecek bir gerçektir.xii Çalışmanın Önemi Günümüzde ekonomiden. ekonomik çevresel değişimleri. şletmeler arası stratejik birliktelerin ve şebeke organizasyonların ağırlıklı olarak kullanılması. bilgi merkezli ekonomiye geçişin şartlarını ifade eder. hatta dönüşümün etkisi ve baskısı hissedilmektedir. Yeni ekonomi kavramı. internet ekonomisi. şletme faaliyetleri içinde yoğun olarak dış imkânlardan (outsourcing) faydalanma yoluna gidilmesi. bu olgunun bir aktörü olarak sahneye çıkılacaktır ya da bu dönüşümün şartları sizi yok edecektir. Koçel (2003) yeni ekonominin ana özelliklerini şöyle belirtmektedir. mevcut değerleri sorgulamakta yeni içerikler katmakta değişen paradigmaları kavramsallaştırmaktadır. .

insan kaynakları yönetimi altında yapısal bir değişime zorlamıştır. proaktif bir anlayışla bilgiyi yaratması “sürekli eğitim” ve “öğrenmeyi öğrenmek” politikaları ile “öğrenen çalışan” ve “öğrenen organizasyon” ile mümkün görünmektedir. Yeni ekonominin eğitimli ve nitelikli bilgi işçisi veya çalışanının. bu bilgiyi yaratan ve yöneten insanın merkez olması anlamına gelmektedir. şletmelerin fiziksel üretim ve imalat işlerinden çok hizmet işleri ile uğraşmaları. etkin ve verimli kılınmasını amaçlar. bilginin bilgi işlem teknolojileri (bit) ile taşınan elektronik ortam formatında olması. zihinsel güç ve yaratıcılığa dayalı insan kaynağı anlayışını yaratmıştır. nsan kaynakları yönetiminin entelektüel sermaye ve dolayısıyla insan sermayesi anlayışı çerçevesinde ortaya koyduğu en önemli işlev eğitim fonksiyonudur. Diğer çevresel koşulların etkisi altındaki bu insan merkezli bakış işletmelerin yeniden yapılandırma çalışmaları ile yatay ve iletişime dayalı organizasyon yapısına geçmesini gerekli kılarken. Bu paradigma değişimi. Ekip çalışmasının yanı sıra yeni ekonomik şartlarda çalışanın başka işletmelere transfer olması veya işletmesinin birleşme veya küçülme yolu ile değişmesi gibi şartlara uyum sağlayacak çalışanın. bilgi üretmek ve yönetmek yolu ile rekabette üstünlük sağlamanın yolu eğitimden geçmektedir. bilgi üretmek adına kendi başına yapacağı faaliyetler kadar. Hızla değişen şartlara ve teknolojiye uyum sağlayıp. nsana bir kaynak olmasının ötesinde bir değer olması ve iç müşteri olarak bir hissedar ve ortak gibi bakmayı ifade eder. günümüzün karmaşık sistemlerinin çözümü ve bu sistemlere ait bilgi üretimi ekip çalışmasını gerekli kılar. nsan kaynakları yönetimi yeni ekonomik şartların bilgi işçisinin.xiii • • • • Takım ve ekip bazında çalışma ve yönetimin ağır basması. Yeni ekonomik şartların “bilgi” merkezli olması. Çünkü bilgi merkezli yeni ekonomik şartların hızlı değişimlere uyum sağlamanın da ötesine geçerek. bilgiye sahip olmanın yanı sıra. bu nitelikli çalışanın aynı zamanda ilişkilere dayalı kolay iletişim kuran. Elektronik ortamların (digital) hâkim olması. Üretici-tüketici arasındaki interaktif ilişkiye imkân veren teknolojilerin kullanılmasıdır. bilgi üreten ve yöneten. kendini ifade edebilen ve kültürel farklılıkları hoş gören özelliklere sahip olmasını da gerektirir. kendini işletmelerde eskinin işgücü ve kol kuvvetine dayalı personel anlayışının yerine. Ekip çalışmasının belli bir sosyalite gerektirmesi. .

kendini ifade edebilen. küreselleşme ve göç ile giderek daha farklı kültürden çalışan insanların birbirilerini anlamada ve işbirliğine gitmede ve çok uluslu şirketlerin dünya çapındaki çok farklı iş anlayışlarıyla çalışmak zorunda kalması ile bunun için ortak ve egemen bir iş anlayışının doğması anlamında giderek artan bir şekilde önem kazanmaktadır. günümüz şartlarının bitmeyen kriz ortamlarında. gerek çalışanlar arası güven ve gerekse işletmeye duyulan güvenin. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişi bile tam gerçekleştirememiş ülkemizin. Eğitimin geliştirme. çalışanlar arası işbirliğine dayalı sinerjik bir güç meydana getirmesi ile güven ortamının gerek krizlerde. gerekse stratejik ortaklık. işletmenin kriz ve zor anlarında bile çalışanlarınca desteklenmesi anlamında önemi oldukça büyüktür. Bunun temelinde ise dönüşümün ve sürekli değişimin yarattığı güven aşınması vardır. Güven unsurunun atomize olarak çalışan için öneminin yanı sıra işletme için önemi bilgi yaratmada ve yönetmede. Doğal olarak bundan işletmelerimizde etkilenmektedir. . bilgi merkezli yeni ekonominin insan kaynakları yönetimi çerçevesinde eğitim fonksiyonunun örgütsel güvene etkilerini sorgulayacaktır. 2001) insanlarımızda güven aşınmasını had safhalara getirmiştir. 2000. medeni cesarete sahip. sosyal güvencenin devletten işletmelere geçtiği bu zamanlarda. şte bu çalışma buradan hareketle. psikolojik sözleşmeler ile işlem maliyetlerini düşürmesi. yetiştirme gibi her zaman göz önüne alınan teknik işlevlerinin yanı sıra örgütsel güvene olan etkilerinin açıklığa çıkarılmasıyla sosyal yanlarının da ortaya konması. sosyal ve ilişkilere yönelik olarak ta tarif etmek gerekmektedir. Gerek çalışanın kendine güveni. eğitime farklı boyutlar kazandıracağı umulmaktadır. birleşme ve küçülmelerde ortaya koyduğu sosyal performanstır. Bugün için örgütsel güven olarak kavramsallaşan bu olgu. Dolayısıyla bilgi işçisi veya çalışanı sadece yüksek eğitimli ve nitelikli olmakla değil. Sosyalliğin ve ilişkilerin temelinde ise “güven” unsuru yatmaktadır. buna bağlı olarak kaygının yüksek olduğu bir toplum görünümünde olduğunu vurgular.xiv eğitimli ve nitelikli olmasının yanında sosyal yanının ve ilişkilerinin güçlü olmasının da gerekli olduğunu göstermektedir. işbirliği ile sinerjik bir güç yaratarak bilgi yaratıp rekabette üstünlük sağlaması. 1998. Çetin (2004) bilgiye dayalı toplumu belirsizliğin. 1995 Gümrük Birliği Anlaşması ve AB süreci ile son zamanda sürekli yaşanan siyasi ve ekonomik krizler (1996. insanlarla iletişim kurabilen.

zorlama olmadan. çalışanın eğitim için algıladığı sosyal destek. bir psikolojik sözleşme ile kendiliğinden ve doğal olarak oluşturulması daha etkin ve ekonomik olacaktır. insan kaynakları yönetiminin bir fonksiyonu olarak eğitim. Kuramsal çerçeve yerli ve yabancı kaynaklar taranarak. çalışanın öğrenme motivasyonu ve çalışanın eğitimden beklediği bireysel kazançlar alt boyutlarıyla örgütsel güvene etkilerini ortaya koymaktır. Hedeflenen bu durumun nasıl yaratılacağının ise insan kaynakları yönetimi çerçevesinde eğitim fonksiyonunun örgütsel güvene etkilerini incelemekle mümkün olacağını söyleyebiliriz. Çalışmada gerekli veriler.xv Çalışmanın Amacı şletmelerin hızla değişen çevresel ve teknolojik şartlara uyum sağlamanın ötesinde. . insan kaynakları yönetimi. Eskişehir ili merkezindeki bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 18 farklı bankanın 20 şubesinde yapılan araştırma bulguları ve sonuçları yer almaktadır. günümüzün küresel yeni ekonomik şartlarında ve insan sermayesi çerçevesinde eğitime artan oranda önem verilmesini gündeme getirmektedir. nsan sermayesine konu olan çalışanın bilgiye sahip olması kadar onu diğer çalışanlarla paylaşması ve işbirliği içinde yeni bilgiler üreterek sinerjik bir güç oluşturması da önemlidir. Çalışmada zlenen Yöntem Bu çalışma Aristo mantığıyla tümdengelim yöntemiyle oluşturulan kuramsal çerçeve ile ortaya konan hipotezlerin Bacon mantığıyla görgül ve tümevarımcı yöntemiyle oluşturulan uygulama bölümü olmak üzere iki aşamadan geçerek yapılmıştır. bu banka şubelerindeki 221 çalışana uygulanan anket yoluyla elde edilmiştir. çalışan tarafından algılanan eğitim olanakları. hipotezler test edilmiş ve ulaşılan sonuçlar ile önerilere yer verilmiştir. Anket sorularına verilen cevaplar istatistiksel yöntemlerle analiz edilerek. bilgi üretip ve yöneterek rekabette üstünlük sağlaması. Bu çalışmanın amacı psikolojik sözleşme kuramı çerçevesinde insan kaynakları yönetiminin bir fonksiyonu olan eğitimin. Uygulama bölümünde. Sinerjik gücün gerek çalışanlar arası ve gerekse çalışan-işletme arasında güvene dayalı. örgütsel güven ile KY eğitim fonksiyonunun örgütsel güvenle ilişkisi üzerine kurulmuştur.

ardından örgütsel güven incelenmiştir. korelasyon ve çoklu regresyon analizleri yapılmıştır. hipotezlerin testine yönelik olarak frekans analizi.xvi Çalışmanın Planı Bu tez çalışmasının raporu iki bölümden oluşmaktadır. Yazın taranıp. Kuramsal çerçeve içinde son olarak insan kaynakları yönetimi eğitim fonksiyonu ile örgütsel güven arasındaki ilişki incelenerek. kuramsal çerçeveye kısa bir girişten sonra insan kaynakları yönetimi hakkında bilgiler sunularak çalışmanın bir bütün içinde ve hangi bakış açısıyla inceleneceğinin kuramsal arka planı açıklanmaya çalışılmıştır. kinci bölümde kuramsal çerçeve dâhilinde bir araştırma modeli ortaya konulmuştur. Araştırma tamamen insan kaynakları yönetimi bakış açısıyla yürütülmeye çalışılmıştır. Anket çalışmalarının sonucunda elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiş olup. Analiz sonuçlarının değerlendirilmesiyle birlikte insan kaynakları yönetimi eğitim fonksiyonu ile örgütsel güvenin arttırılmasına yönelik öneriler ortaya konmuştur. Birinci bölümde kuramsal çerçeve başlığı altında. ölçüm çalışmaları için hazırlanan anket hakkında bilgiler verilmiştir. Daha sonra insan kaynakları yönetiminin eğitim fonksiyonu ele alınarak. Bu model aracılığıyla hipotezler öne sürülerek. t-test. . birinci bölümde araştırmanın kuramsal çerçevesi ortaya konmuştur. kinci bölümde. kuramsal çerçeve dâhilinde ortaya konan hipotezlerin ve hipotezlerin sınanması için yapılan istatistiksel analizlerin sonuçları verilerek araştırmanın uygulama verileri değerlendirilmiştir. Son olarak ise araştırmanın verilerinin sonuçları ve sonuçlar paralelinde öneriler sunulmuştur. yerli ve yabancı kaynaklar incelenerek. öne sürülen bu ilişkinin açıklanmasında kullanılabilecek kuramlar ile ilişkinin ön görülen boyutlarının açıklaması yapılmıştır.

TEZ METN .

B R NC BÖLÜM KURAMSAL ÇERÇEVE .

etkinlik üçgeninde artan rekabet karşısındaki işletmeler.2 En genel tanımıyla sosyal bilimler. dar anlamda. Personel ve nsan Kaynakları Kavramları Personel terimi. 2005). Yakın zamanda gözlemlediğimiz sosyal olgulardan biri de. bir maliyet ve üretim unsuru olmaktan çıkarak.amaçlar doğrultusunda örgütsel davranışın ve çalışma ilişkilerinin niteliği değişmiştir (Kaynak. Tam bu noktada. Ayrıca kısaca fonksiyonları incelenerek. 1. niceliksel araştırmanın kuramsal çerçevesi açıklanacaktır. 2000). .1. maliyet. insan faktörünü daha da dikkate almak zorunda kalmışlardır (Geylan. bir hizmetin görevlileri. 2000). hızla değişen – siyasi. NSAN KAYNAKLARI YÖNET M KY personel kavramından başlanarak. ekonomik. bunlar arasındaki ilişkileri ve nedensellik bağlarını ortaya koymaktır (Kapani. Bugün “insan kaynakları” olarak adlandırdığımız bu bakış açısı. 2002). bir işyerinde çalışanların tümü” anlamına gelmektedir (Püsküllüoğlu. Erkan. 2004). 2005). 1. sosyal olguları inceler. bir olgu olarak karşımıza çıkmakta ve gün geçtikçe de farklı tekniklerle hayata geçirilmektedir (Büyükuslu. nsan faktörü. Sosyal olgularda. Kısaca sosyal bilim niteliği. Fransızcadan dilimize aktarılmış olup.çevresel koşulların etkisi ile toplum ve bireylerde meydana gelen sosyal değişimler.1. Doğan. “bir kuruluşun. -işletme çalışanları da iç müşteri değerlendirmesine alınmış. 2001). insan gruplarını ve onların ortak hareketlerinin açıklanmasıdır (Duverger. eğitim fonksiyonunun bütün içindeki yerinin anlaşılması sağlanmaya çalışılacaktır. 1998. 1998). değişimin ve sosyal sermayenin aktörü olarak. kültürel. 2004a: 1067). bireylerin ve grupların davranış kalıplarını inceleyerek. Teknolojik gelişmeler ve hız. 1998. Bu değişimlerden sosyal bir organizasyon olan işletmelerde etkilenmektedir (Halis. Bu bölümde yakın zamanlardaki hızlı değişim sürecinde kavramsallaşan nsan Kaynakları Yönetimi ( KY) ve KY fonksiyonu eğitim ile örgütsel güven incelenerek. tarihçesi ve içeriğiyle kavramsal olarak ortaya konulacaktır. hatta dönüşümlerdir (Tokat. müşteri kavramı farklılaşarak. temel değerlerin merkezine yerleşmiştir (Yüksel.1. Terimin kavramsal arka planında ise çalışana bakış açısı vardır. Fındıkçı. 1995. doğrudan doğruya olguları.

2005). Teknolojik ve endüstriyel gelişmelerin eşliğinde üretimin daha da kolaylaşıp.. üretim için insan emeğine ve kas kuvvetine duyulan ihtiyaç sebebiyle çalışanı iş gücü veya insan gücü olarak nitelendirmiştir. bir işi yapmak üzere işletmede istihdam edilen herkes personel kavramı içinde yer alır (Benligiray.3 Modern anlamda sanayileşme ile başlayan çalışma ilişkileri. 2005.1’de bir işletmede çalışanları tanımlamak için kullanılan kavramların çeşitli açılardan karşılaştırılması bulunmaktadır. 1997.) . 2003). temel yetenekler. yöntem ve tekniklerden. temel yetenekler. Sh: 4’den uyarlanmıştır. Günümüzde ise işletmelerde endüstri odaklı olmaktan enformasyon/bilgi odaklı olmaya doğru bir dönüşüm yaşanırken. insan sermayesi veya entelektüel sermaye olarak nitelendirilmektedir (Barutçugil. insan kaynak olmanın da ötesinde. beceri. Tablo 1. yönetim ve organizasyon konularında insan faktörünü daha da öne çıkarmışlardır (Tevrüz. dünya çapında yaygınlaşması ile pazarlama ve finans yönetimi öne çıkmıştır. üretim. Tablo 1. beceri. dikkatleri makine.1: Çalışanlara bakış açısına göre tanımlayıcı kavramlar Tanımlayıcı Kavramlar ş gücü nsan gücü Personel nsan Kaynakları Entelektüel Sermaye Üretim Yöntemi nsan emeğine dayalı Pazarlama ve Makineye Finans dayalı Rekabette üstünlük Makineye ve otomasyona dayalı Bilginin üretilmesinde Otomasyona kullanılmasında dayalı rekabet şverenlerin Temel lgi Odağı Üretim Çalışana Bakış Üretim aracı ve maliyet unsuru Üretim araçlarından biri ve maliyet unsuru Tüm çalışanlar Elde edilmesi ve geliştirilmesi gereken temel kaynak Bilgi işcileri başta Temel yatırım olmak üzere tüm ve sermaye çalışanlar Kapsadığı Çalışan Grubu Yönetici Olmayanlar Tüm çalışanlar Çalışan Nitelikleri Kas kuvveti Kas kuvveti. Bu dönemde insanın örgüt ve işletme için önemini vurgulamak amacıyla. aynı teknolojiyi kullanan işletmelerin. yönetilen herkesi kapsamaktadır. Fordist üretim tarzı ile (üretim bandı ve kitle üretimi) artan makineleşmeyle birlikte çalışanlar üretim araçlarından biri olarak görülmüş ve personel olarak adlandırılmıştır. Personel işletme sahipleri hariç yöneten. psikoloji ve sosyoloji bilimleri. finans ve pazarlama alanlarında farklı konumda olmaları. çalışan insana çekmiştir (Benligiray. Sabuncuoğlu ve diğ. Örgütsel davranış veya endüstri psikolojisi adı altında disiplinleşen bu araştırmalar sonucunda. potansiyel ve yetkinlikler Bilgi. insana ve çalışana yapılan büyük yatırımlar sebebiyle sosyal sermaye. yetenek ve zeka Bilgi. Özetle. potansiyel ve farklılıklar (Benligiray. 2002). personelden daha geniş bir anlama sahip “insan kaynakları” kavramı kullanılmaya başlanmıştır. Buradaki temel unsur insanlarla kurulan istihdam ilişkisidir. Birbirine benzer yöntemlerle çalışan. 2005).

Sanayileşme ile birlikte insanlar dikkatlerini topraktan makineye yöneltmişler ve bu hızlı makineleşme bilimsel yönetimi de beraberinde getirmiştir (Fındıkçı. 1998. lk çağlardan 19. Bu anlamda insan kaynakları yönetiminin tarihsel gelişimi ekonomik ve politik değişim sürecinde iş ve insan ilişkilerinin. insana ilişkin bilgilerin edinildiği ilk çağlara kadar götürmek mümkündür. En önemli üretim aracı topraktı. bir bakıma da çalışma ilişkilerinin kabuk değiştirmesi ile oluşan şartların işe ve insana bakış açısının tarihçesidir.. ş merkezli bakış açısıyla başlayan. Bilimsel yönetim anlayışı işbölümü ve biçimsel örgüt yapısı üzerinde durarak. verimliliği artırmak üzerine yoğunlaşması. 2003). 1998. 2001). Bazı araştırmacılar bu eleştirilere rağmen bilimsel yönetim veya klasik yönetim-organizasyon anlayışının ücret kavramını genişletmesi.1. ayrıca kayıt tutma anlamında da olsa ciddi olarak “personel yönetimi” uygulamalarının başlamasını insan kaynakları yönetiminin başlangıcı saymaktadırlar (Büyükuslu. iş verimliliğinin ve tatmininin üzerine etkilerini sorgulamıştır programlarıyla. 1998). Yani çalışma ilişkileri toprak temelinde efendi-köle ilişkisine dayanıyordu(Kottak. Benligiray. iş ortamındaki iş . Yüksel. Fındıkçı’ya göre (2001). yüzyıla kadar olan süreyi ilkel ve tarımsal topluluk dönemi olarak kabul edersek. 2005). Bu araştırmalar sonucunda başlayan Neoklasik veya davranışcı akım. nsan Kaynakları Yönetiminin Tarihsel Gelişim Süreci şletmelerde görülen yapısal ve düşünsel değişiklikler makro ekonomik ve politik çevrede yaşanan değişim rüzgârlarından bağımsız değildir (Büyükuslu.4 1.2. (Yüksel. bölüşüm ve tüketim ilişkileri iktisadi görünüme sahip toplumsal ilişkilerdi. 2002). verimliliği sağlamada insanı ve çalışanı göz ardı ettiği için büyük eleştirilere maruz kalmıştır (Koçel. üretimin arttırılmasına yönelik Hawtorne araştırmaları sonucunda insani yaklaşımların ve etmenlerin verimlilikte büyük etkisi olduğu görülmüştür. biçimsel olmayan doğal ve insani yapılaşmanın etkileri üzerine dikkat çekmiştir (Aşkun ve diğ. işletme 1998). örgütün biçimsel görünen yapısına. bu yeni bakış açısı (neoklasik) örgütü sosyal sistemler olarak niteleyerek. insan kaynakları yönetiminin tarihsel gelişim sürecini. fikirlerinin ve becerilerinin kullanılmasına yönelik adımlar atılmıştır (Büyükuslu. bazında şin geliştirilmesi ve işin zenginleştirilmesi çalışanların yeteneklerinin. bu dönemde. 2003). Klasik anlayışın örgütü tekno-ekonomik tanımlamasına karşılık. doğal iş gruplarının. üretim. nsan Psikolojisine yönelik araştırma verilerine paralel olarak. 1998:9).

sendikaların kollektif istihdam üzerine etkilerinin azalması olarak sayabiliriz. Çünkü verimlilik programını hazırlayıp. iyi ilişkiler yaratabilen ve çalışanların desteğini alan yönetimdir (Kanawaty. insana ve çalışana bakış açısını etkilese de. insan giderek düşünce ve bilgi üreten işlerde çalışmasına ve dolayısıyla fiziksel güce dayalı işlerin azalmasına yol açmıştır (Fındıkçı. insana ilişkin olgu ve olayların bir bütün olarak ele alınması gerektiği ortaya çıkmıştır (Benligiray.5 tatminleri. bazı ülkelerde verimliliğin durma noktasına gelmesi. 2001). Yönetimin çalışanlara yönelik yaptığı sosyal faaliyet ve uygulamalar ile iyileştirmelerin çoğunun hayal kırıcı olması ve verimliliğe yansımamasının nedeni çalışana gösterilen özen ve dikkatin göstermelik olmasından kaynaklanmıştır. Bütünlükçü anlayış ( nsan kaynakları ve yönetimi) 1950’li yıllarda Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) ortaya çıksa da. nsan kaynakları yönetimi bu bütünlüğü oluşturmak üzere ortaya çıkmıştır (Fındıkçı. 2001). şletmelerin ellerindeki çalışanlarının niteliği. verimlilik temelinde. 2005). geleneksel endüstri (sanayi devri) üretim tarzlarının terk edilmeye başlanması. eğitim ve endüstriyel ilişkiler açısından bakışın yeterli olmadığı. 1998). Bunlardan en önemlileri ekonomik durgunluk. nano teknoloji ve robot sanayi ile yaşanan teknolojik devrim. uluslararası rekabetin artması. nsan kaynakları yönetiminin bu tarihlerde ilgi çekmesinin nedeni ekonomik. Yönetim bu uygulama ve araştırmaları getirisi olmayan faaliyetler olarak algılamıştır (Yüksel. Ayrıca Japonya’nın farklı anlayış ve üretim tarzlarıyla ABD ve ngiltere’ye karşı sağladığı rekabet üstünlüğü de etkili olmuştur. kısacası endüstri ilişkileri önemli bir çalışma ve araştırma alanı olmuştur. yüksek teknolojiye (hıgh-tech) yönelinmesiyle. değerlendirmeler bir bütün olarak yapılmayıp. personel yönetimi. 1980’li yıllara gelene kadar gereken ilgiyi görmemiştir. 2004:13). Sanayi toplumunun baskın üretim tarzı olan makine ile üretim. motivasyonları. politik ve kültürel makro koşullardaki değişimlerdir. Yeniden yapılandırma ile iş ve insan ilişkileri değişmiştir (Vardar. Yaşanan hızlı değişim örgüt ve işletmelerde yeniden yapılandırmayı gündeme getirmiştir. 1998). 2001). rekabet ortamını gerginleştirmiş ve firmaları sarsmıştır (Büyükuslu. tekil olarak algılandığından yetersizlikler ile karşılaşılmıştır (Fındıkçı. Bu dönemde hizmet sektörünün. Yani sadece iş ve çalışma psikolojisi. örgüt ortamına uyumları. bunları düzenleyen. ileri teknoloji ve robotlaşma ile aşılarak. üretim sektörünün önüne geçmesi. Fakat tüm bu araştırma ve uygulamalar. 2001). rekabet yeteneklerini ve başarılarını .

2001). insan kaynağına yatırım olarak değer kazanmıştır. Bu değişikliklerin etkisi ile çalışan bir maliyet ve üretim aracı olarak algılanmaktan öte değişimi gerçekleştiren. Üçüncü dönem insan kaynakları yönetimi. bir takım araştırma ve uygulamalar ile bu sağlanmaya çalışılsa da.b. neoklasik dönem ve 1980’li yıllardan günümüze kadar olan dönem olarak sayabiliriz. öteden beri bilim adamları tanım yapmakta zorlanmış olup. klasik yönetim ve örgüt anlayışının çalışanı bir üretim aracı ve maliyet unsuru olarak kabullenip. 2003). Nitekim insan kaynakları yönetiminin tanımları alt alta konulduğunda üç tip yaklaşımın olduğu görülmektedir (Guest. 2001). yönetimlerin bu uygulama ve araştırmaları getirisi olmayan faaliyetler olarak algıladığı dönemdir. 1989a). Uluslararası rekabetin artması.) uygulandığı devredir.6 belirleyen temel unsur haline gelmiştir (Buzan ve diğ. Tüm bu hızlı değişimlerin ve hatta dönüşümlerin işletme için ifade ettiği şey. Birinci dönem. . Bunları klasik dönem. iş eğitimi v. sadece kayıtlarının tutulduğu dönemdir. Böylece iş ortamındaki insanın (çalışanın) rolü değişmiştir. nsana yapılan tüm harcamalar herhangi bir gider olarak değil. kinci dönem. Bu dönem personel yönetiminin ve günümüz insan kaynakları yönetiminin başlangıcı olup. Stratejik yaklaşım tarzı ile insan kaynakları yönetimi ön plana çıkmıştır. yönlendiren ve koordine eden bir güç olarak ayrıca önem kazanmaya başlamıştır (Bozkurt.3.1. daha çok sayıda kadının iş hayatına girmesi gibi çeşitli sosyo-ekonomik ve politik nedenlerle işletmelerde yaşanan değişimlerdir. çok geniş boyutları olan bir konunun birkaç cümle ile net bir biçimde ortaya konması hiçte kolay olmamıştır (Geylan. üretim ve hizmet sürecini belirleyen. Yüksel’e (1998) göre. yeniden yapılandırmanın temel taşı ve en önemlisi rekabette üstünlük sağlayan bir unsur olarak görülmüştür. ilk tekniklerin ( şe alma. insan ve çalışana önem verilip. insan kaynakları yönetiminin tarihsel gelişim süreci üç dönem olarak özetlenebilir. ekonomik durgunluk. çalışanların “insan” oldukları gerçeğidir (Fındıkçı. 1980’li ve takip eden yıllarda yaşanan değişikliklere bağlı olarak gelişmiştir. nsan üretim sürecinin bir parçası olmaktan çıkarak. verimliliğin düşmesi. Bunlar. nsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı ve Amaçları Tanım yapmak zor iştir. 1993). 1.

insan kaynakları yönetiminin önemli bir alt çalışma alanını oluşturur. 2000. işletmeyle devlet arasında ve daha çok çalışanlarla ilgili mali-hukuki ilişkileri içeren bir bölüm niteliğinde olup. Personel yönetimi iş odaklı. Oysa tarihsel gelişim sürecinde de kısaca incelediğimiz gibi personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. personelle işletme. • Personel yönetimi insanı temel bir maliyet unsuru görüp. insan kaynakları yönetimi ise insan odaklı bir bakış açısına sahiptir. 3) Stratejik insan kaynakları yönetimi yaklaşımıdır. En basitinden personel müdürü gibi ünvanlar insan kaynakları yöneticisi olarak değiştirildi (Aycan. tüm uygulamalarını buna göre yapar. Buradan. Özellikle ülkemizde bazı işletmelerde sadece bir terminoloji değişimi. kuram geliştirmenin de sosyal bilimlere dayanılarak mümkün olabileceğini ileri süren yaklaşımlar. personel yönetiminin insanı büyük ölçüde göz ardı ettiği ve sadece işlerin en iyi şekilde yapılması üzerine odaklandığı. Personel yönetimi. 2) nsan kaynakları yönetimini personel yönetiminden farklı görüp. personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasındaki temel farklılıkları şu şekilde özetleyebiliriz. daha önceden varolan personel yönetiminin aynı içerikle daha modern bir isme kavuşmasıdır (Kağnıcıoğlu. modaya uyma ve değişen uygulamaları takip etme amaçlı organizasyonlarda. • Temel fark felsefi düzeyde. yönetmeliklerde ve yöneticilerin ünvanlarında yapılan değişiklikten öte bir şey yapılmadı. • nsan kaynakları yönetimi insana değerlendirilmesi ve geliştirilmesi gereken bir kaynak olarak bakar. 2003). Birinci yaklaşımda temel düşünce işletme içerisindeki personelin işlevsel faaliyetleri olup. insan kaynakları yönetiminin bir kurama dayandırılması gerektiğini. işleve bakış açısındadır.7 1) Genel olarak insan kaynakları yönetimini personel yönetimine verilen yeni bir ad olarak ele alan yaklaşımlar. Personel bölümünün adı insan kaynakları oldu. insan kaynakları yönetiminin ise doğrudan işlerin en iyi şekilde yapılmasını sağlamak için insanı ilgilendiren her türlü durumla ilgilendiği anlamına gelir. Bir bakıma personel yönetimi ve insan kaynakları yönetimi birbirinden farklı ama tamamen . Erçek. Benligiray’a (2005) göre. 2001).

Üzerinde durulan nokta insan kaynakları yönetiminin hedefleri. yüksek kalite ve esneklik olduğu savunulmaktadır. kinci yaklaşımda geliştirilen kuram ile yöneticilere insan kaynakları yönetimi ve düşüncesi konusunda bir çerçeve sunulmaktadır. Personel yönetimi anlayışı daha çok geleneksel. Buradan da anlaşıldığı gibi yeniden adlandırma yaklaşımında personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasında felsefi düzeyde. Kağnıcıoğlu (2001: 22) tarafından bir model ile yapılan insan kaynakları yönetimi sistemi tanımı görülmektedir. birbirini anlaması ve örgütsel performansa mümkün olan en yüksek katkıyı yapması önem taşır.2’de ise. Tablo 1. yeni bir insan kaynakları yönetimi çerçevesi önerilmiştir. Buna karşılık insan kaynakları yönetiminin başarısı örgütsel performansın artması ile değerlendirilir. 1998). yüksek bağlılık. insan kaynakları yönetimi uzun vadeli ve stratejik bir bakış açısına sahiptir. insan kaynakları çıktıları ve örgütsel çıktılar olmak üzere üç unsuru kapsamaktadır. 1998). Kuram insan kaynakları politikaları. • nsan kaynakları yönetimi personel yönetimini de kapsayacak şekilde yürütülür. yönetimin merkezinde yer alır. • Personel yönetimi kısa vadeli ve günlük işlerle uğraşırken. nsan kaynakları yönetiminde ise. Bu dört unsurun birleşmesinin etkili bir organizasyon yapısını oluşturduğu ve bununda detaylı olarak insan kaynakları modellerini doğurduğu ileri sürülmektedir. örgütte yönetici olan veya olmayan herkesin işbirliği içinde çalışması. Özetle insan kaynakları yönetiminde bir kurama dayalı modeller kurularak uygulamacılara ne yapıldığını göstermek. . Bu ilkelerin stratejik entegrasyon. politikaları ve doğurduğu sonuçlar arasında doğrusal bir bağlantı olduğu ve bunun ise bazı önemli organizasyon ilkelerinden kaynaklandığı vurgulanmaktadır. Örneğin Guest (1989b) tarafından geliştirilen bir modelde. hiyerarşik örgüt yapıları için geçerlidir ve ast-üst ilişkisini esas alır. işlevsel düzeyde ve personel yönetimi uygulamalarının yönetim tarafından belirlenmiş değerlerle bütünleştirilmesi düzeyinde farklılıklar mevcuttur (Yüksel.8 ayrı şeyler değildir. insan kaynakları yönetimi faaliyetleri üst düzeyde. • Personel yönetiminin etkililiği önceden belirlenmiş personel politikalarının başarı ile uygulanması ile ölçülür. Bu nedenle personel yönetimi daha alt örgütsel düzeyde faaliyet gösterirken. kavram geliştirmek amaçlı bir yaklaşımdır (Yüksel. Dolayısıyla daha çok yönetici olmayan personelle ilgilenir.

1998). Çalışanların verimliliğinin ve yaratıcılığının rekabet avantajı sağladığı bir işletme yaratabilmek. yaratıcılık ve sezgilerini göstermelerini sağlamakla olur (Doğan.2: nsan kaynakları yönetimi sisteminin model tanımı G RD AKTÖRLER Hissedarlar Yönetim şciler Devlet Toplum Sendikalar FAAL YETLER Örgüte. 1998. pazar ve müşteri odaklı bir yaklaşımdır (Yüksel. insana ve işe yönelik planlama Stratejik KY nsan kaynakları planlaması ş analizi ÇIKTI nsan kaynaklarının sağlanması Bulma Seçme Yerleştirme ÇEVRE şgücünün özellikleri ş stratejisi ve durumu Yönetim stratejisi ş piyasası Sendikalar Teknoloji Kanunlar Toplumsal değerler Performans oluşturma K Geliştirme Eğitim Kariyer geliştirme şcileri ödüllendirme ş değerlemesi Ücret ve yardımlar K Korunması Sağlık ve güvenlik Endüstri lişkileri Performans Verimlilik Kalite Memnuniyet Rekabet Bağlılık Yeterlilik Eşitlik Muhafaza etme Etkinlik Uzun dönemli sonuçlar Bireysel refah Örgütsel etkililik Toplumsal refah Heywood’a göre (2006:25). etkileri deneysel olarak ispatlanamadığından kuramlar kısmi modeller olarak kalmıştır (Büyükuslu. Bugünün değişen piyasa koşullarında müşteriye en kısa sürede cevap verebilmenin ve özellikle bu şekilde rekabet avantajı sağlamanın yolu. işletmelerin insan kaynaklarını nasıl daha etkin ve etkili kullanarak rekabet üstünlüklerini artırabilecekleri konusu üzerinde duran. Günümüzde işletmelerin varlıklarını uzun dönemlerde sürdürebilmeleri için kaliteli ve hızlı müşteri hizmeti vermelerinin önemi de artmıştır. karar verme ve uygulama hakkının müşteri ile doğrudan temas halinde bulunan çalışana kaydırılmasıdır.Yüksel. niceliksel verilere dayanıp. Üçüncü yaklaşım olan stratejik insan kaynakları yönetimi. Ancak yukarıda örnek olarak verilen modeller. Bazı . Bunu sağlamak ise insan kaynakları yönetiminin görevidir. modeller. ancak onların kendi problemlerini çözmelerine. 2003).9 Tablo 1. anlamayı kolaylaştırmayı amaçlayan niceliksel verilerin teorik bir ifadesidir. önemli ilişkileri ve karşılıklı etkileşimleri vurgulayarak. 1998).

2003). insan kaynağına ilişkin politikalar. Bu faaliyetler örgüt amaç ve hedefleri ile çalışanların ihtiyaçları arasında denge kuracak şekilde yürütülür. 2002. planlar. Çalışanların eğitim ve gelişme ihtiyaçlarının karşılanması. 1993. 2) Çalışanların ihtiyaçlarını ve gelişimlerini sağlayarak. örgütleme. verimli ve pozitif düşünen çalışanlar yaratmaktır (Geylan. Günümüzde insan kaynakları yönetimi bir yandan çalışan bulunması. iş yaşamının niteliğini yükseltmek. Sadullah. . nsan kaynakları yönetimi amaçlarını bahsedilen iki temel odaklanma üzerinden aşağıdaki şekilde de sıralamak mümkündür (Fındıkçı. planlama. 2005). 2001). daha üretken olabilmeleri için ne yapıldığı. Filizöz. kincisi ise. değerlendirilmesi ve kariyeri gibi motivasyon ve yönlendirme faaliyetlerini de içerir.. istihdam ve geliştirilmesi ile ilgili politika oluşturma. 1998: 8) Bu tanım iki tip faaliyete işaret etmektedir. • • • • • Örgütün amaçlarına ulaştırılması. Bu bağlamda insan kaynakları yönetiminin iki temel amaç üzerine odaklandığını söyleyebiliriz (Palmer ve diğ. ne yapılabileceği ve ne yapılması gerektiği üzerinde durur. diğer yandan çalışanların eğitimi. Buradan hareketle insan kaynakları yönetimini şu şekilde tanımlayabiliriz: “Örgütte rekabetçi üstünlükler sağlamak amacıyla gerekli insan kaynağının sağlanması. Çalışan ihtiyaçlarının karşılanması. gibi konuları içeren beceri. atama. çalışanların daha mutlu. Birincisi eskiden personel yönetimi olarak isimlendirilen personel seçimi. örgüt içi ve dışı değişimler karşısında çalışanların uyumu ve durumu gibi daha geniş açılı stratejileri kapsar. çalışma ilişkileri. Eleman seçimi sürecinin gerçekleştirilmesi. Bunlar: 1) Çalışan verimliliğini artırarak işletmenin amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlamak. yöntem ve uygulamaları kapsayan tekniklerdir. Örgüt yapısına yönelik çalışmalar. Dolayısıyla insan kaynakları yönetimi. kayıt tutma.” (Yüksel.10 araştırmacılara göre insan kaynakları yönetiminin temel amacı mutlu. işe yerleştirme. güçlendirilmesi. sicil düzenleme vb. yönlendirme ve denetleme faaliyetlerini içeren bir disiplindir. seçilmesi ve yerleştirilmesini içerirken. geliştirilmesi.

1. katı yüzü diğer ekonomik faaliyetlerde olduğu gibi -insan kaynağını yönetirken de maliyeti ön plana çıkarmanın gerekliliğini öne sürerek. Yani ileri teknoloji ve otomasyon sonucunda emek fiziksel güçten.4. Değişen üretim süreçleri olmuştur. şte insan kaynaklarının önemi bu rasyonelliğin sonucunda ortaya çıkmaktadır.. uyumlaştırma ve çatışmaların çözümü Örgüt geliştirme ve örgüt verimliliğinin artırılması. Emek.rasyonelliği vurgulamaktadır (Storey ve diğ. Tablo 1. şekil itibarıyla son yıllarda değişime uğrasa da. Günümüzde insan kaynakları yönetiminin bu kadar gündemde olmasının nedeni çalışanların niteliklerinin yükselmesi ve emek maliyetleri.3: şletmelerde insan kaynakları yönetiminin önemini belirleyen faktörler NSAN KAYNAKLARI YÖNET M MAL YET VER ML L K DEĞ Ş M Her türlü ekonomik faaliyetin temelinde. Özetle insan kaynakları yönetimi öneminin Tablo 1. değerinde herhangi bir azalma olmamıştır. hangi teknoloji kullanılırsa kullanılsın emek yatar.3’de görülen maliyet. 1. bilgi temelli zihinsel güce doğru bir . 1992.11 • • • Çalışanların değerlendirilmesi. nsan Kaynakları Yönetiminin Önemi Bazı araştırmacılar insan kaynakları yönetiminin katı (hard) ve yumuşak (soft) olmak üzere iki alt boyutunun olduğunu ileri sürmektedirler. Kağnıcıoğlu 2001’den alıntı). 2002a). verimlilik ve değişim faktörlerinin etkisiyle her geçen gün daha da arttığını söyleyebiliriz. sermaye ve girişimci) kendi başına üretimde bulunmaları düşünülemez (Tokat ve diğ. Zira emek faktörü olmadan. çalışan verimliliği ve hızlı değişim ortamı ile bu değişimin çalışanlar üzerindeki etkisidir (Sadullah. diğer üretim faktörlerinin (doğa. Uygun çalışma ortamı. nsan kaynakları yönetiminin yumuşak yüzü iletişim. 2004).. motivasyon ve liderliği vurgularken.

onu daha yakından tanımak. şletmeler verimliliği genelde. nsan faktörünü gözden kaçırmamak. Verimlilik işletme için hayati öneme sahiptir. Çünkü insan kaynakları. enformasyon ve kavramların (inovasyon). diğer kaynaklara nazaran (sermaye. Çıktı. şyerinde ortamın genelde huzurlu olması. Dolayısıyla yönetimler diğer kaynaklara olduğu kadar insan kaynaklarını da ilgi göstermenin gereğini anlamaya başlamışlardır. şletmelerin ihtiyaç duydukları emek ihtiyacı. çalışan kalitesine bağlıdır . sermaye. malzeme. 2002a). nsan kaynaklarının etkin ve etkili kullanımının maliyetler üzerindeki olumlu sonuçlarını şöyle sıralamak mümkündür (Sadullah. ş güvenliğinde artış ve iş kazalarının azalması. Yani bu faktörlerin kalitesi. emek. çatışmaların en aza inmesi sonucu ortaya çıkan işe bağlılık ve verimlilik. girdi. insanların yeni fikirler ortaya atmalarına ve yaratıcılıklarına dayanmaktadır. işletme amaç ve hedeflerine ulaşma arzusundan ve en önemlisi bilgi işçisinin yüksek maliyetinden ileri gelmektedir. teknoloji ve yönetsel girdi gibi temel verimlilik faktörlerinin analizi. nsan. yönetim vb. üretim süreçlerindeki değişimden dolayı çalışanların nicel olarak azalmasına sebep olurken..) giderek daha pahalı bir kaynak olmaktadır. Drucker (1994) tarafından bilgi işçisi olarak nitelenen bu tip çalışanların ürettikleri fikirler. Bu gerek konjoktürel şartlardan. 2006). Verimlilik en az kaynak kullanımı ve en az maliyetle amaçlanan sonuçlara varabilmek olarak tanımlanabilir (Ülgen ve diğ. eğitimli ve pahalı bir emekle karşılanması gerekmiştir. araştırmak ve verimliliği arttırmadaki katkısını dikkate almak ivedi bir gereksinimdir. bu faktörlerin birçoğunun çalışan kalitesi ile yakından ilgili olduğunu ortaya koymaktadır. 2004). şe devamsızlık oranlarının düşmesi.12 ilerleyiş içindedir. insan kaynağının etkin olarak kullanılması gereğini ortaya çıkarmıştır (Kavrakoğlu. verimliliği artırmanın en önemli faktörüdür. • • • • • • Personel devir hızının düşmesi. teknik sistemler üzerinde aramaya veya yeni teknolojiler ile arttırmaya ya da daha fazla çalışma saatleri ile artırabileceklerini sanırlar. Ürün niteliğinin yükselmesi. Oysa herhangi bir verimlilik programının başarısı. Hatalı üretimin azalması. bu ihtiyacın yüksek nitelikteki. işletmelerin uzun dönemde var olmalarında ve rekabet gücünü arttırmalarında oldukça büyük paya sahip olması.

Tüm bu değişimler hem yönetim. esneklik. Çalışan kalitesini yükseltmek ise insan kaynakları yönetiminin temel amaçlarından biridir. örgütsel bağlılık ve sadakat.1. beklentileri. yeni üretim ve yönetim teknikleri. 2002). uyumluluk vb. insan kaynakları yönetimine yön veren bazı temel ilkeler geliştirilmiştir. nsanların değer yargıları. eşitlik. iyi bir iletişim. inançları ve bilgi seviyeleri de değişimlere paralel olarak farklılaşmaktadır (Şaylan. katılımcı yönetim. uyum problemini aşmak. otoriteyi ve yönetimi peşinen kabullenen çalışanların yerine bilgili. sendikaların zayıflaması vb. verimlilik. Aynı zamanda saptanan ilkeler politikaların sınırlarını da çizer. gündem dışı bırakmaktadır (Sadullah.5. azla yetinmeyen. değişiklikler bunlardan bazılarıdır (Kağnıcıoğlu. hizmet sektörünün yükselişi. ileri teknoloji kullanımı. açıklık ve gizlilik ilkeleridir. Bu da insan kaynakları yönetiminin amaçlarından biri olup. 1. 2003). sonuçlar elde edilerek verimlilik sağlanacaktır. toplu pazarlığın işyeri düzeyine kayması. 2002). 2001). geliştirmek ve yönlendirmekle olur. hem de çalışanlar bazında uyum problemini ortaya çıkarmaktadır. yerleşmiş düzen ve anlayışları sorgulamakta. 2003). Dolayısıyla çalışan kalitesinin arttırılmasıyla. 2002a). insan kaynağı konusunda yöneticilerin karar vermelerinde rehberlik eden bir ilke ve ilkeler dizisidir. şletmelerde görülen yapısal ve düşünsel farklılaşmalar çevresel koşullardaki değişimlerden büyük oranda etkilenir. Çünkü değişimler hızla gelişmekte. örgüte farklılık göstermekle ve zamana göre değişmekle beraber. Değişimler toplum yapısını da etkilemiştir. Geçmişte azla yetinen.13 (Propenko. insanı tanımak. Sabuncuoğlu’na (2000) göre bu ilkeler. nsan Kaynakları Yönetiminde Temel lkeler Politikalar faaliyetlere ve bunları uygulayacak insanlara yol gösterirler (Eren. . özelleştirme. Küreselleşme. Bu bağlamda politikalar örgütlerin her kademesindeki amaçların gerçekleştirilmesi için kullanılacak araçların ve ortaya konulacak hareket tarzlarının seçilmesidir (Dinçer. Ancak her ilkenin mutlak doğruluğu ya da yer ve zaman koşulu aranmaksızın geçerliliği savunulamaz. şte tüm bu değişimlerin üstesinden gelmek. gün geçtikçe önemi artmaktadır. beklenti ve ihtiyaçları farklı bir çalışan nesli gelmektedir. nsan kaynakları yönetiminde politikalar. Dolayısıyla örgütten. sorgulayan. insancıl davranış ilkesi. hırslı.

Çalışanların hepsi çalıştığı kurumdan güvence bekler ve bu gayet doğal bir beklentidir. Bu ilkelerin sadece ekonomik amaçları vurgulayıp. insani tarafı göz ardı etmesi düşünülemez. Bunun için bu ilkenin de diğer ilkeler gibi dengeli ve ana amaç olan verimliliği göz ardı etmeden uygulanması gerekir. siyasal ve felsefi düşünce vb. din. Günümüz işletmelerinin çoğunun aile işletmesi olması. Çünkü yaşamının çoğunu işyerinde geçiren. kariyerini ve bunlara bağlı diğer haklarını kaybetmeyeceğinden emin olmak ister. Çalışanlar arasında işe alınmadan. zlenecek politikaların oluşmasında olduğu kadar uygulanmasında da tüm çalışanların destek ve katılımlarının alınması açıklık ilkesinin benimsenmesiyle . nsan kaynakları politikasında etkinlik ve verimlilik ilkesi. kariyer yükselmesine kadar her türlü politikanın uygulanmasında dil. Çünkü örgütsel verimlilik için işine bağlı. beceri ve yaratıcı gücünden azami faydalanmakla olur. rekabet üstünlüğü sağlamak için bu gereklidir. nsani davranış ilkesinin özü budur. uluslararası işletmelerde bile milliyet.14 Verimlilik ilkesi çalışanın fiziksel ve son zamanlarda özellikle zihinsel gücünden etkin bir şekilde yararlanmayı ve bu düzeyi artan biçimde sürekli kılmayı amaçlar. ırk. yerleştirmeye. büyük bir kusur işlemedikçe işini. işine sadık çalışanlar yaratmak ve bu doğrultuda motivasyonu artırıcı faaliyetler düzenlemek gereklidir. nsan kaynakları politikalarının başarısı büyük oranda açıklık ilkesine bağlıdır. Ayrıca güvence ilkesi çalışanın örgüte bağlılığını artırır. iş memnuniyeti yüksek. yönetsel etkinliği azaltması. Bu konuda başarının sırrı ekonomik amaçlar ile sosyal ve insani amaçların birlikte ve koordineli uygulanmasında yatar. ayrılıkların dikkate alınmaması ve hiçbir kişiye. örgütün giderek kapalı bir sistem haline gelmesi. uygulanması zor bir ilke gibi görünse de. insandan azami faydayı sağlayıp. nsan kaynakları politikalarının en önemli ilkelerinden birisi eşitlik sağlanmasıdır. değişim ve gelişimleri zor uygulanır hale getirmesi. verimli bir iş ortamı yaratıp. kariyere kadar tüm insan kaynakları faaliyetlerinde bu ilke doğrultusunda insanların bilgi. din unsurlarının öne çıkıp. Bu ise işe alınmadan. çalışmasıyla örgüt amaçlarına hizmet eden kişi. bürokrasi yaratması gibi sakıncaları da vardır. büyük oranda ekonomik amaçlara dönüktür. uyum programlarından. aileye veya gruba ayrıcalık tanınmamasıdır. cinsiyet. Ancak bu ilkenin aşırı bir şekilde uygulanması sonucu.

personel yöneticiliği adı altında bir örgütlenmeye gidildiği veya küçük ve bağımsız bir ünite olarak fabrika müdürlüğüne bağlı personel şefliği örgütlendiği görülür. Ayrıca insan kaynakları konusunda amaç belirlemek. Dedikodudan uzak bir iş ortamı açıklık kadar belli bir oranda gizlilik ilkesine de dayanır. Örgütün büyüklüğü ve birimlerin coğrafi yerleşimi. işletmenin duyduğu ihtiyaçlar ve içinde bulunduğu şartlara göre şekillenir Yüksel’e (1998) göre. Özellikle değişim ortamlarında (firma birleşmeleri. Bir örgütte üst yönetimin inanmadığı veya benimsemediği hiçbir şeyin hak ettiği önemi kazanamayacağı kesindir. Bu konuda bilmesi gereken prensibi uygulanabilir. özellikle çalışanların özel durumları. Bu bakımdan insan kaynakları bölümünün her iki faaliyeti de içine alacak şekilde örgütlenir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde ya muhasebe bölümü içinde küçük bir ünite olarak. Ancak.) bu ilkenin ihmal edilmemesi gerekir. politikalar oluşturmak. nsan Kaynakları Yönetiminin Örgütlenmesi nsan kaynakları yönetimi daha öncede belirtildiği gibi personel yönetimi faaliyetlerini de kapsar. Gizlilik ilkesi personel işlemlerinde kısmi kapalılığı ifade eder. Bu da ancak üst yönetimin katkısıyla olur.6. planlamalar yapmak için örgütün genel görünümü dâhilinde ihtiyaçları iyi görmek gerekir. performans değerlemelerinin özel kısmı ile disiplin cezaları gibi personel işlemlerinin bir kısmında gizliliğin sağlanması gerekir.1. yeni teknoloji ve sistem uygulamaları vb. Üst yönetim insan kaynakları yönetiminin önemine inanıyorsa bu bölüm saygınlık kazanacak ve etkin olarak çalışabilecektir. Bunun için etkin olarak örgütsel iletişim sistemleri kullanılmalıdır. Faaliyetlerin ve çalışanların özellikleri. 1. şçi-işveren-sendika ilişkileridir.15 gerçekleşecektir. Ancak işletme büyüdükçe çalışan sayısı artmakta ve çalışanlarla ilgili ya da insan kaynağı ile ilgili işlemlerde çoğalmakta ve ayrı bir bölümün oluşturulması . Ancak insan kaynakları faaliyetlerinin ne şekilde örgütleneceği. Gizlilik ilkesi ilk etapta açıklık ilkesi ile çelişki yaratıyor gibi görünebilir. insan kaynakları faaliyetlerinin örgütlenmesini etkileyen faktörler şunlardır: • • • • Üst yönetimin yönetim felsefesi ve tutumu. özlük hakları.

nsan kaynakları bölümü. Bu bağlamda faaliyetlerin bir kısmının ağırlıklı olarak üstün nitelikli. Bu konu çalışanların sendikalaşma oranına göre önem kazanmakta olup. Kurulan bu ayrı bölüm personel ya da insan kaynakları bölümü adını almaktadır. kısmen standartlaşmış faaliyetler iken. Günümüzde insan kaynakları bölümleri genelde. yani işletmenin ihtiyaçları ve içinde bulunduğu koşullar dikkate alınarak bir yapı oluşturulacaktır. şletme çapında örgütlenmede yukarıda kısaca açıklanan faktörlerin etkisiyle. bazılarının faaliyetleri daha karmaşıktır. nsan kaynakları bölümünün yeri belirlenirken. toplu pazarlıklar ve sendikal haklar gibi konuları da kapsar. koordinatör veya genel müdür yardımcısı olabilir. 2005). nsan kaynakları bölümünün örgütlenmesini. bir kısmının ise vasıfsız. idari ve özlük işlemleri ağırlıklı bir bölüm olma eğiliminde olduğu görülür. Bu makam genel müdür. vasıflı insan çalıştırmayı gerektirirken. genel müdür yardımcısına bağlı olarak faaliyet gösterdiğinde genelde mali. Endüstriyel ilişkiler adı altında toplanan işçi-işveren-sendika ilişkileri örgütlerde insan kaynakları bölümü tarafından yürütülür. Bu uygulama ise kalitenin . Ancak bir örgütte veya işletmede etkili bir insan kaynakları yönetiminden bahsedilebilmesi için üst yönetime yakın olacak şekilde örgütlenmesi gerekir. Çünkü insan kaynakları konusundaki strateji ve politikalar üst yönetimce belirlenir (Benligiray. toplam kalite yönetimi ile bağdaştırılıp. konunun hayati öneme sahip olmasından dolayı üst yönetiminde katılımını gerektirir. işletme çapında ve bölümün iç örgütlenmesi şeklinde inceleyebiliriz. Ayrıca büyük işletmelerde birden fazla fabrikaya veya şubeye sahip olunduğunda genel merkezde kurulan insan kaynakları bölümü veya merkezinin yanı sıra şubelerde personel bölümleri kurulabilir. Bazı işletmelerin veya örgütlerin faaliyetleri az sayıda ürün türüne dayalı. düz çalışanlarla yürütülebileceği bir gerçektir. 2005). kalite ile ilgili uygulamalardan sorumlu bir koordinatör veya genel müdür yardımcısı seviyesinde yönetilmektedir (Benligiray. Yani personel yönetimi ağırlıklı bir bölüme benzer.16 gerekmektedir. Endüstriyel ilişkilerin düzenlenmesinde insan kaynakları bölümü kadar. Buna bağlı olarak nitelikli ve vasıflı insan ihtiyacı arttıkça insan kaynakları yönetiminin önemi artmakta ve daha üst düzeylerde yer almaktadır. bu bölümün doğrudan kime bağlı olacağına karar verilmelidir.

Bunlar. hat görevleri. Sh. Oluşturulan insan kaynakları bölümü üç ana görevi icra eder. görev ve sorumluluklarını sürdürmesidir.17 insanlarla sağlanacağı ve rekabet üstünlüğünün müşteri odaklı bir bakışla çalışanı geliştirmekle elde edileceği mantığına dayanır (Maddux. kurmay görevleri ve eşgüdüm görevidir.) . Kurmay görevler. Tablo 1. 2005). 14’den uyarlanmıştır.Yrd. Eşgüdüm görevi ise farklı bölümler arasında insan kaynakları faaliyetlerinin birbiriyle uyumlu olarak düzenlenmesini sağlamaktır (Yüksel. nsan kaynakları bölümünün iç örgütlenmesi belirlenirken ilk olarak bu bölümden ne beklendiğine ve hangi faaliyetlerin yürütüleceğine karar verilir. Tablo 1. (Finans) Sosyal Yardım şe Yerleştirme Personel ve dari şler Sağlık ve güvenlik Endüstriyel lişkiler Eğitim ve Geliştirme (Sabuncuoğlu.Yrd. nsan kaynakları fonksiyonlarında açıklandığı gibi bu bölüm planlamadan. şletmenin üst yönetimi işletme içi ile çevresel koşulları ve stratejilerini dikkate alarak hangi faaliyetlere ağırlık vereceğine karar verdiğinde alt birimler oluşturulabilir (Benligiray. Hat görevleri insan kaynakları yönetiminin kendi bölümü içerisindeki çalışanlarla ilgili yetki.4’de örgüt şemasında büyük ölçekli bir işletme için insan kaynakları bölümünün örgütlenmesi örneği görülebilir. 2000. 2004). insan kaynakları yönetiminin diğer bölümlere kendi uzmanlık alanına giren konularda danışmanlık yapmasıdır. ( KY) Genel Md.Yrd.4: KY Örgütlenmesine Örnek Örgüt Şeması Genel Müdür Genel Md. (Pazarlama) Genel Md.Yrd.1998). (Hukuk) Genel Md. çalışan bulmaya ve performans arttırmaya kadar birçok faaliyet yapabilir. (Üretim) Genel Md.Yrd.

1998). Planlama doğrultusunda insan kaynağı bulunur ve seçilir.7. işletme stratejilerinin paralelinde bir planlama yapılır. Bunlar.1. Seçilen çalışanlar bir işe alıştırma (oryantasyon) sürecinden . nsan Kaynakları Yönetiminin Fonksiyonları nsan kaynakları yönetiminin işletmeler ve örgütler için önemini belirleyen faktörlerden birinin maliyet unsuru olduğunu belirtmiş ve amacın çalışan niteliklerini arttırmak yoluyla verimliliği sağlamak olduğuna değinmiştik. 2000). arz ile mevcut insan kaynağının durumu ve talep ile gelecekte ihtiyaç duyulacak insan kaynağının niceliği (sayısı) ortaya konur. nsan kaynakları yönetiminin fonksiyonları da insan kaynağının ve dolayısıyla işletmelerin etkinliğini arttırmaya yönelik faaliyetlerin bütünüdür (Yüksel.18 1. nsan kaynakları planlamasında ise iş analizleriyle belirlenen çalışan nitelikleri ile öngörülmeme ile ortaya konan nicelik (sayı) birleştirilip. Ayrıca değişen şartlar ve koşullar altında her geçen gün insan kaynakları yönetimi faaliyetleri de çeşitlenmektedir. Öngörülmeme ile insan kaynağı arz ve talep durumu incelenerek. Çünkü insan kaynakları yönetimi personel yönetimi. çalışan nitelikleri belirlenir. nsan kaynakları fonksiyonlarını çeşitli şekillerde açıklamak ve sunmak mümkündür. ş analizleriyle iş ve çalışan uyumu araştırılarak. ana başlıklar altında ve süreç olarak insan kaynakları fonksiyonlarını aşağıdaki şekilde belirtmek mümkündür. çalışma ve endüstri ilişkileri. Ancak çeşitli faaliyet ve çalışma konularını toplayarak. örgütsel davranış gibi çalışma alanlarını da kapsayan geniş tabanlı bir disiplindir (Sabuncuoğlu. • • • • • • • • • • ş analizleri nsan kaynağının öngörümlenmesi nsan kaynakları planlaması nsan kaynağını bulma ve seçme şe alıştırma (Oryantasyon) Eğitim ve kariyer yönetimi Ücret yönetimi Güvenlik ve sağlık Endüstriyel lişkiler Performans değerleme nsan kaynakları yönetim süreci fonksiyonel olarak iş analizleri ile başlar.

2001). Ancak bilgi toplumuna doğru gidildikçe iş fiziksel olma özelliğini kaybetmekte. teçhizat ve diğer yardımcılar Malzeme. beceriler. sabit bir görev. tarif edilmiş. 2005). belirli kişilerin sorumluluğuna verilebilen. somut görev ve davranışların bir araya getirilmesi ile oluşan. performans standartları belirlenmiş. bilgi. işletmeye uyum sağlamaları için çeşitli faaliyetler düzenlenir. Çalışanların toplu iş görüşmeleri.1. Ekonomik açıdan iş. şletme amaç ve hedeflerini benimsemiş çalışanların verimini artırmak için eğitim programları düzenlenip. bir amaç için fiziksel ve zihinsel olarak çaba sarf etmektir (Yüksel. bir bütünü parçalara ayırarak incelemeye dayanan araştırma yöntemidir (Püsküllüoğlu. Bu süreç kesin çizgilerle birbirinden ayrılması mümkün değilse de kısmen yukarıda kısaca özetlendiği şekilde bir bütün olarak devam eder.7. Kariyer durumu ve çalışmalarına göre ücret yönetimi uygulanır. mal ve hizmet üretmektir (Seyidoğlu. . ş analizi ise belirli bir işin en küçük parçalarıyla ayrıntılı olarak tanımlanıp. nihayetinde performans değerlemeleriyle çalışanın etkinliği ölçülür. eğitim paralelinde kariyeri planlanır ve yönetilir. Uyargil’e (2002a) göre. iş analizi bir işe ilişkin gerekli bilgilerin toplanmasıdır. 2004b). sendikalar ve devletle yapılıp. 1.1998). fikir yaratma. diğer kişiler ve fiziksel unsurlar arasındaki ilişki Çalışma alanları: şin içerdiği görevleri yerine getirebilmek için kullanılan teknikler ve bu kapsamda kullanılan araç. ş Analizleri ş belirli. gibi zihinsel olma özelliği artmaktadır (Fındıkçı.19 geçirilerek. ürün ya da hizmetler: şin tamamlanması ile elde edilen çıktı ya da işin amacı Çalışanın nitelikleri: Çalışanda bulunması gereken kişisel özellikler. davranış ve hareketleri ifade etmektedir (Giddens. Bu anlamda iş. incelenmesi sürecidir (Bilgin. sanayi toplumunun bir ürünüdür. gereç. kavramıdır. ş analizi ile aşağıdaki veriler toplanır: • • • • şlevler: şi yapan kişi ile veriler/bilgiler. Analizin karşılığı çözümleme olup. koruma faaliyetleri devreye sokulur. 1999: 16).2000). nsan kaynakları yönetiminde ise iş. çalışanın iş koşullarında güvenliği ve sağlığı gözetlenerek. eğitimi vb.1.

bunlara iş tanımları denir. tasarımlarının . şletmede hangi işlerin yapıldığına dair özetler çıkarılır. muhakeme gücü. konuşma vb. gözlem. çalışan nitelikleri arttırılır. Bu işleri yapabilmek için çalışanda bulunması gereken niteliklerin belirlenmesiyle iş gerekleri ortaya çıkar. işin gerekleri şletmelerde iş analizinden birçok konu ve alanda faydanılabilinir.20 • şin fiziksel gerekleri: Fiziksel güç. Kısaca açıklanan kullanımlar Tablo 1. ş analizleri. verimliliği artırmak amacıyla. 1998). işi yapacak çalışanın gücü ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak.5’de gösterilmiştir. işletmedeki çalışanlara ödenen ücret. ş etüdü.5: ş analizlerinin kullanım alanları Ş ANAL ZLER ş tanımları ve iş gerekleri Organizasyonel faaliyetler Organizasyon planlaması Organizasyon dizaynı KY faaliyetleri K planlaması şe yerleştirme şe alıştırma Eğitim ve geliştirme Ücret yönetimi Endüstriyel ilişkiler Kariyer danışmanlığı Personel ve idari işler Rehabilitasyon programları Endüstri Mühendisliği ş ve görev tasarımı Yöntem/araç geliştirme ş güvenliği tasarımları (Yüksel. Hareket etüdü belirli bir işin yapılabilmesi için insan-makine ilişkisinin dikkate alınarak en uygun çalışma yöntemlerinin. Ayrıca o işi yapanlar için açılacak eğitim programlarında kullanılarak. hareket etüdü ve iş ölçümü olmak üzere iki temel teknikten oluşur. prim. ikramiye. Çalışanların başarıların değerlendirilmesinde iş analizleri başarı ile iş arasındaki ilişkinin kurulmasına yardımcı olur. tazminat gibi kararlarda etkili olur (Yüksel. ş etüdü. 1998.) ş analizlerine bağlı olarak yapılan diğer bir çalışmada iş etütleridir. Tablo 1. ş analizleri iş değerlemesi için kullanılarak. iş tanımları ve iş gerekleri hazırlanması için temel teşkil ettiğinden işe yeni alınacak çalışan adayları ile yapılacak görüşmelerde ve çalışan seçimlerinde yararlıdır. Sh: 74’ten uyarlanmıştır. işin en iyi yapılış biçimi ve tamamlanma süresini tespit etmek için iş sistemleri üzerinde yapılan çalışmalardır.

nsan kaynağı arzını belirlemede en çok başvurulan araçlar genel envanter. işin incelenmesiyle ortaya konan bilimsel çalışmalardır. Personel devir oranı. yabancı dil durumu vb. örgütte çalışanların durumunu nicelik ve nitelik açısından saptama sürecidir. belirli özelliklerini ve becerilerini gösteren dokümanlardır. Terfi şemaları. işletmede çalışanların isimlerini. çok eleştirilseler de. nsan Kaynağı Öngörümlenmesi nsan kaynağı öngörümlenmesi ya da tahmini insan kaynağı arz ve talep durumunun incelenmesiyle insan kaynağı muhasebesine dayanır. o dönemde personelin yüzde kaçının işletmeden ayrıldığını gösterir. beceri envanterleri ve terfi şemaları ile personel devir oranı ve devamsızlık oranıdır (Yüksel. yıllık gibi belli bir dönemde işletmeden ayrılanların işletmede mevcut ortalama personel sayısına oranı olup. ş ölçümü ise iş tanımı ve iş gereklerine göre işe uygun bir insanın normal koşullar altında ve normal çalışma temposu ile belirli bir işi tamamlayabilmesi için gereken zamanın belirlenmesidir. 1998). altı aylık. Önemli olan işletme için hangi bilgilerin daha gerekli olduğunu ayırt edebilmektir. 1998:63). ş analizleri ve iş etütleri bilimsel yönetim anlayışının ürünü olup. işletmede belli bir dönemde çalışan insanların çeşitli kıstaslar çerçevesinde gruplandırılmasıdır. çalışmaları. nsan kaynağının niteliklerinin tespitinde kullanılıp. Oran formülü: . Çünkü öngörü yapabilmek için örgütteki insan kaynağı açığını bilmek gerektiğinden insan kaynağı arz ve talep durumunun birlikte incelenmesi.7.21 belirlenmesi ve üretim yöntemlerinin standartlaştırılması faaliyetleridir.2. deneyimleri. bire bir insan kaynakları planlamasına girdi teşkil ederler. Genelde örgüt şemaları üzerinden yapılır. Genel envanter. olabilir. Örgütün insan kaynağını belirleme. çeşitli bilgiler yer alır. üç aylık. eğitimi. yaşa göre çalışan sayısı. insan yapısına uygun iş akışları ve çalışma koşulları yaratmaktır (Yüksel. işletmede kimin yerine kimin geçeceğini gösteren şemalardır. değerinin ortaya konması gerekir. Bu iki temel teknik üzerine kurulu iş etüdünün hedefi işletmelerde ekonomikliği artırmak. işe giriş tarihi. Dolayısıyla bu çalışma ile işletme için gerekli insan kaynağının niceliği ve niteliği ortaya konur. ödülleri.1. Beceri envanterleri. cinsiyete göre çalışan sayısı. ayrıca insan kaynağının da maliyetinin. Bu kıstaslar. Bu dokümanlarda. 1. eğitim durumuna göre çalışan sayısı vb.

1998). Bunun için çeşitli talep tahmin modelleri geliştirilmiştir (Yüksel. Saat veya gün olarak hesaplanabilir. Yöneticilerin görüşlerine yer veren diğer bir yöntemde Delphi Tekniğidir. Tablo 1. şeylere işaret edebilir. Personel devir oranının yüksek olması olmasının olumsuz tarafı. ürün kalite durumu. Yöneticiler geçmişten gelen birikimlerine dayanarak tahminlerde bulunabilirler. çalışan seçiminin iyi yapılmadığına. işe gelmemesi ile ortaya çıkan devamsızlık saat veya gününün. belirli bir süre içinde işe gelerek üretim yapması gereken çalışanın. Tablo 1. işletme amaçları gibi benzeri unsurlar dikkate alınır. Bu değerlendirme yapılırken işe alma maliyetleri. Bu bilgiler insan kaynakları bölümünde sistematik hale . Bu teknikte. yöneticilerin deneyimlerine dayalı kişisel görüşlerine yer veren modellerdir.6’da bu modeller gösterilmiştir. Bu yöntem özellikle küçük ölçekli işletmelerde kullanılan mantıklı ve uygulaması kolay bir yöntemdir. ücret düşüklüğüne. iş kazaları. gelecekte işletmenin ihtiyaç duyacağı çalışan sayısını belirlemek için yapılır. motivasyon eksikliğine vb. Devamsızlık oranı. bölüm yöneticilerinden alınır.6: nsan kaynağı talebi tahmin modelleri Sezgisel Modeller Yönetici Tahminleri Delphi Tekniği Sayısal Modeller Regresyon-korelasyon modelleri Optimizasyon modelleri Bireysel stokastik benzetim (simülasyon) modelleri Global deterministik benzetim modelleri ş standartları yöntemi Esnek sistemler Sezgisel modeller. Devamsızlık oranı formülü aşağıdadır: % Devamsızlık oranı= Toplam kayıp çalışma saati/gün/ Planlanan çalışma saati/gün nsan kaynağı talebinin ortaya konması. bölümlerin insan kaynağı taleplerine ilişkin görüşleri. değişimlere daha açık bir yapı meydana gelebilir. çalışanların sık değişmesi ile işletmeye canlılık getirebilir. Bu durumun olumsuz ve olumlu tarafları bulunur. Olumlu tarafı ise.22 %Personel devir oranı= ( şten ayrılanların toplamı / Ortalama personel sayısı) X 100 Personel devir oranının yüksek olması işletmede sürekli bir çalışan değişikliği olduğunu gösterir. planlanan çalışma saati veya gününe bölünmesiyle bulunan orandır. eğitim ve sosyalizasyonun yetersizliğine.

Sayısal esneklik için çok yönlü ve kabiliyetli bir çekirdek grup çalışan oluşturulup. taleplerini tekrar gözden geçirmeleri istenir. üretken faaliyet zamanının fazlaya çıkarılmasıdır. Esneklik için iş uygulaması olan fonksiyonel esneklikle. yöneticilere geri gönderilerek. Fonksiyonel esnekliğin yanı sıra uygulanan geçici esneklik ise ücret ödenen zamanın optimum kullanımı için iş zamanının yeniden düzenlenerek üretken olmayan faaliyetlerin süresini en aza indirerek. piyasanın daraldığı zamanlarda ise çekirdek grup ile çalışmalar sürdürülür. bağımlı değişkenin bağımsız değişkenler aracılığı ile öngörüsüne dayanmaktadır. bu grup yarı zamanlı (part-time) çalıştırılır. Anahtar göstergeler dönem başı çalışan sayısı. 2004). Daha sonra tahmin edilen iş yüküne göre ne kadar çalışana ihtiyaç duyulacağı hesaplanır. Fonksiyonel esneklik çalışma şekillerini değiştirerek etkili olmayan yöntemleri ortadan kaldırmak ve çalışanlara yeni yetenekler kazandırarak çeşitliliği ve esnekliği artırmaktır. Önce her işin içerisinde yer alan görevler ve her görevin tamamlanması için gerekli standart zaman belirlenir. işletme çapında sayısal esneklik yaratılır. geçen dönem işe giriş ve ayrılmalar. geçmiş yılların çalışan hareketliliği kayıtlarını esas alarak bu konuda belli bir şema çıkarılması esasına dayanır. Böylece piyasanın istikrarlı zamanlarında bu ikinci grup ile çalışılır. Bu verilerle bir şema çıkarılarak. bunların etrafında sözleşmelilerden oluşan ikinci bir grup yaratılarak. insan kaynağı hareketlerini olasılıklar şeklinde ifade eder. Küçük işletmeler için uygun bir yöntemdir. Esnek sistemler değişen çevresel koşullara uyum sağlamak üzere insan kaynağının esnek belirlenmesi mantığına dayanır. satış talebi veya üretim gibi bağımsız değişkenlerle ilişkiselliği (korelasyonu) sorgulanarak. tekli veya çoklu regresyon analizi ile bir bağlanım denklemi elde edilir ve bu denklem aracılığıyla öngörüde bulunulur (Altunışık ve diğ. ş standartları yöntemi. leri düzeyde ve derecede karmaşık modellerdir. Global deterministik benzetim modelleri.23 getirilip. Optimizasyon modellerinin çoğunda matematiksel programlama teknikleri uygulanmaktadır. Bu işlem bölüm yöneticileri ortak bir görüşe varıncaya kadar devam eder. Sayısal modellerden regresyon-korelasyon modeli ilişkisellik üzerine. hizmet kıdemi dağılımıdır. Bireysel stokastik benzetim (simülasyon) modelleri.. yaş dağılımı. iş ölçümü ve hareket etütlerinden yararlanılarak gerekli çalışan sayısını hesaplama yöntemidir. Bu sistemin . düşük-orta ve yüksek seçenekleri tahminler ve senaryolar üretilir. Örneğin bağımlı değişken olan insan kaynağı ihtiyacının.

24

yararlı tarafı maliyetleri düşürmesi ve esnek zaman kullanımına izin vermesidir. Zararlı tarafı ise örgüte bağlılık ve sadakat anlamında (özellikle ikinci grupta) bir bağın olmayışı, iletişim ve denetim problemlerinin olmasıdır. Özellikle çok şubeli hazır yiyecek (fast-food) sektöründe uygulanan bir sistemdir. nsan kaynağı arz ve talep hesap veya tahmin girdilerinden birisi de maliyettir. Maliyet insan kaynakları planlamasını da bire bir etkiler. Dolayısıyla insan kaynağı öngörülmemesi aşamasında, insan kaynakları muhasebesinden faydalanılır. nsan kaynakları muhasebesi, insanın kaynak olarak örgüte maliyet ve değerinin belirlenmesidir. Bu çalışma insana yatırım maliyetini ve bir çalışanın yerine yenisini koyma maliyetini içerdiği gibi, insanın örgüt için ekonomik değerinin hesaplanmasını da kapsar (Yüksel, 1998). 1.1.7.3. nsan Kaynakları Planlaması nsan kaynakları planlaması, insan kaynakları yönetiminin bilgi toplama sürecidir. Planlama fonksiyonu ile işletmenin vizyonu ve stratejisini belirleyen, bunlara etki eden politika ve planların neler olacağını kararlaştırmak için gerekli olan bilgiler toplanır (Can, 1994). lk toplanacak ve elde edilecek bilgiler ise yukarıda kısaca açıklamaya çalıştığımız iş analizleri ve insan kaynağı öngörümlenmesi çalışmaları sonuçlarıdır. kinci olarak işletme stratejileri planlamaya girdi teşkil eder. Çünkü insan kaynakları planlaması çevresel değişmelere örgütün uyum sağlayabilmesi için çalışanlarla ilgili faaliyetleri yönlendirir (Yüksel, 1998). Bu bağlamda insan kaynakları planlaması işletmenin üst yönetiminin algıladığı örgüt içi ve dışı değerlendirmelere ve belirlediği stratejilere paralel yapılır (Tonus, 2005). Strateji ise işletmeninin geleceği, ya da gelecekteki işi ile ilgilidir. (Mütercimler, 1997: 195) Gelecek için yapılacak bu planlamada düşüncelerin kaynağını, çevresel koşullar, rekabet durumu, teknoloji, sendikalar ve yasalar gibi dışsal faktörler ile işletme stratejileri, coğrafi farklılaşma, verimlilik analizleri, çalışan beklentileri, bilgi sistemleri vb. gibi içsel faktörler oluşturur (Sabuncuoğlu, 2000). Bir organizasyonun temel gerçekleri, gidilecek yerin ve noktanın bilinmesi anlamında hedef, varılacak noktaya ulaşmak için gerekli olan yapı, örgüt ve örgütlenme ile bu örgüte hayat verecek kaynaklardır (Gülan, 2003). Buradan hareketle, işletme üst yönetimi de birtakım stratejiler uygulayarak oluşturduğu veya oluşturacağı

25

organizasyon ile bu hedeflere varmak istemektedir. nsan kaynakları yönetimindeki hedef, işletmenin amaçları doğrultusunda, rekabet üstünlüğü yakalamak ve değişimleri yönetip, uygun ve huzurlu bir iş ortamı yaratarak, üretken ve verimli çalışanlarla işletmeyi geleceğe taşımaktır. Bunu yaparken insan kaynakları yöneticileri şu soruları sık sık sorup, cevaplamak durumundadırlar. şletmenin hedeflerine ulaşması için hangi sayıda ve ne tür özelliklere sahip çalışan ihtiyacı vardır? Ne tür özelliklere sahip çalışanlar, işletmenin amaçlarına ulaşmasında en verimli şekilde hizmet ederler? nsan kaynakları planlaması, bu ve bunun benzeri sorularla, belirlenen stratejilerin ortaya koyduğu gelecek projeksiyonunda gerekli insan kaynağı ihtiyacının nicelik ve niteliklerini, kim, ne, ne zaman, nerede, nasıl sorularına cevap verir ve yaratıcı düşünceyi içine alır. Olaylar olmadan önce alınacak önlemleri bulur, aralarındaki ilişkiyi düzenler. Yüksel’e (1998) göre, insan kaynakları planlaması, örgütün gelecekte ihtiyaç duyacağı çalışan ihtiyaçlarının nitelik ve nicelik yönünden belirlenmesi ve bu ihtiyacın nasıl ve ne derecede karşılanabileceğinin saptanması faaliyetlerinin tümüdür. Ayrıca insan kaynakları planlaması, işletmenin amaç ve hedefleri doğrultusunda, çalışan beklenti ve isteklerinin de dikkate alınarak insan kaynağının mevcut durumdan istenen duruma nasıl geçebileceğinin somut olarak saptanması sürecidir. Süreç sonunda belirlenen ihtiyaç nicelik ve nitelik olarak ortaya konur. Kaynak’a (1996) göre insan kaynağı ihtiyacı kendini değişik biçimlerde gösterebilir. Bunlar gerçek, yedek, ek ve yeni personel ihtiyacı olarak sınıflandırılabilir. Gerçek personel ihtiyacı, işletmenin ekonomik amaçlarına ulaşabilmesi için yapılması gereken işi bizzat gerçekleştiren çalışan gerçek personel ihtiyacı olarak tanımlanır. Burada “olan personel miktarı” ile “olması gereken personel miktarı” birbirine denk düşmesi amaçlanmaktadır. Yedek personel ihtiyacı, işletmede devamsızlık, hastalık, kaza, izin ve benzeri durumlarda ortaya çıkacak işgücü boşluğunun doldurulması amacıyla ortaya konan ihtiyacı ifade eder. Ek personel ihtiyacı, yedek personel olgusu genellikle devamsızlıktan kaynaklanırken, ek personel ihtiyacı işten çıkmalar nedeniyle ortaya çıkar.

26

Yeni personel ihtiyacı ise, işletmede yeni ya da ek yatırımların yapılması sonucu üretim ve satışlardaki artışlar, organizasyon yapısındaki değişimler gerek teknik, gerek idari yeni personelin işe alınmasını ifade eder. nsanın fiziksel ve zihinsel didinmelerinin sonucu olan emek, üretimin gerçekleştirilmesinde işletmelerin vazgeçemeyecekleri bir üretim faktörüdür (Aren, 2000: 15). Emek aynı zamanda bir maliyet unsurudur. şletmeler bir yandan emeğe ve insan kaynağına mutlak gereksinim duyarlar, öte yandan da emeğin maliyetleri artırmasından çekinirler. Bu durumda emek ihtiyaçları ile insan kaynağı maliyetlerini optimal seviyede tutacak bir planlama yapılması gereği ortaya çıkar. Optimal seviye iki durumda dengesini kaybedebilir. Birinci durumda işletme; fazla insan çalıştırıp, maliyetlerin artmasından, gizli işsizliğe kadar birçok sorunun yaşanacağı bir iş ortamı ve hantal bir yapıya sahip olur. kinci durumda ise işletme, eksik insan kaynağı ile çalışarak, üretimin düşmesine, çalışanların zorlanmasına, moralsiz bir iş ortamına sebep olur (Sabuncuoğlu, 2000). Özetle, insan kaynakları planlaması işletmelerin fazla ya da eksik istihdamını önler ve bu nedenle hayati bir öneme sahiptir. 1.1.7.4. nsan Kaynağını Bulma ve Seçme Günümüz şartlarında işletmeler yoğun bir rekabet içindedirler. Bu rekabet ortamında bilgi ve bu bilgiyi yaratan insan işletmeler için büyük bir avantaj olmaktadır ( pçioğlu ve diğ., 2005). Bu sebeple örgütler kendileri için en uygun niteliklere sahip insanları elde etmek ve onlarla beraber çalışmak istemektedirler. stenilen nitelikte insanları bulmak, uygun tekniklerle seçmek ve uygun yerlerde istihdamını sağlamak insan kaynakları yönetiminin temel fonksiyonlarından biridir (Gowing ve diğ., 2002). nsan kaynağı ihtiyacını iki temel kaynaktan gidermek mümkündür. Bunlar örgüt içi ve dışı kaynaklardır. kisinin de faydalı ve mahzurlu tarafları vardır. Örgüt içi kaynaklardan insan kaynağı ihtiyacının karşılanması durumunda, işletmenin kapalı sistem sakıncalarını (değişime direnç gibi) yaşaması gibi bir takım sıkıntıları olabilir. Ancak bu kaynağın tercih edilmesi durumunda, ekonomik olması, sosyalizasyon sürecinin kısa olması, çalışanları motive edip, işe bağlılığını artırması, örgütten dışarı gidebilecek insan değerlerinin (beyin göçü) önlenmesi gibi sayısız faydaları vardır. Örgüt dışı kaynakların kullanılması durumunda örgüte canlılık katması, yerleşik prosedürlerin sorgulaması gibi faydalarının yanı sıra maliyetinin yüksek olması (hem

daha sonra düş kırıklığına. uygun olanlar ikinci bir görüşmeye çağrılır. Görüşme esnasında adayın iş ile ilgili görüşleri. hangi kanallarla duyurulacağına karar verilir. objektif değerlendirmeler yapabilmektir. Görüşmeler ve testler sonucu toplanan veriler değerlendirilerek ikinci bir eleme yapılarak. konuşma ve kendini takdimi. Bu değerlendirmelerin amacı iş ile aday arasındaki uyumu belirleyebilmektir. değerlendirilir. Sadece örgüt içi kaynaklardan faydalanırlar. Hem örgüt içi. amaç ve beklentileri vb. çalışanların başvurmaları sağlanır. elemine edilenlere teşekkür yazısı gönderilir. Bunlar. • • • şletmeler insan kaynağı ihtiyacını. Beceri envanterlerine göre atama yapılabilir. Bunlar. tatminsizliğe. Uygun adaylar görüşmeye çağrılır. Sadece örgüt dışı kaynaklardan faydalanırlar. Mülakat olarak da bilinen görüşmenin önemi işe en uygun adayı belirlemek için yapılan yüz yüze görüşmedir. Buradaki amaç subjektif olarak yapılan görüşmeler yanında. elenenlere teşekkür yazısı gönderilip. görünüşü. nsan kaynağı ihtiyacı için örgüt içi insan kaynaklarından yararlanılması durumunda aşağıdaki yöntemler kullanılır (Yüksel. Örgüt dışı insan kaynaklarının devreye sokulması durumunda duyuru yapılır. şekil ve ifade bakımından uygun şartları taşıması gerektiğine dikkat çekmektedir. Duyurunun yapılmasıyla. Değerlendirme sonucunda elemeler yapılarak. duyurunun içerik. Çalışanlar kendiliklerinden bir üst düzey için talepte bulunur. Çünkü işletme imajının. 2005). Komisyon tarafından yapılan bu değerlendirmeler kayıt altına alınır. yukarıdaki iki kaynaktan üç şekilde karşılayabilirler. Fındıkçı (2001) duyuru hangi kanalla yapılırsa yapılsın. çalışılmak istenen aday ile ayrıntılı çalışma koşulları mütalaa . işin ve çalışma koşullarının adaylara çok olumlu olarak yansıtılması. 1998).27 işe alma. Alınan başvurular kriterlere göre değerlendirilir. kinci görüşme. Duyurunun ne şekilde yapılacağı (işin ön tanıtımı). • • • • • Açık pozisyonlar ilan edilerek. hem de örgüt dışı kaynaklardan karma olarak faydalanırlar. hatta işten ayrılmalara yol açabilir (Bilgin. duyuruda belirtilen şekillerde başvurular alınmaya başlanır. Örgüt çalışanların tavsiyeleri ile bir üst düzey ataması yapılabilinir. hem eğitim) gibi sakıncaları bulunmaktadır. Örgütte bir kariyer planı varsa bu plana göre atama yapılabilir. konularda değerlendirmeler yapılır. Daha sonra adaylara bir takım psikoteknik uygulamalar yapılır.

erk ve prestij elde etmektir. Kariyer yönetimi. Oryantasyon bir yönlendirmedir (Saraç. sözleşme şartları vb. 2004b). Buradan hareketle kariyeri. daha fazla saygınlık. işe alıştırılır. kendini ve çevresini daha iyi yönetecek tutumu ve beceriyi kazanmasıdır (Barutçugil. edindiği işe ilişkin deneyim ve faaliyetlerle ile ilgili olarak algıladığı tutum ve davranışlar dizisine yansıması olarak tanımlayabiliriz. işe uygun adaylar işe başlatılır. Seçim sürecinde unutulmaması gereken.7.7. kendisi ile farkındalığının ve çevresine duyarlılığının artması. Yani insanın olgunlaşması. tarafsız ve objektif davranılması. 2001). Bu süreç amaçların ve hedeflerin saptanması. planlanması ve uygulanması ile yürütülür. eğitimi belli kişisel amaç ve hedefler için alır. Bireysel açıdan ise çalışan. Ücret konusu. konular tartışılır. çalışanların kariyerleri ile ilgili amaçlarına ulaşmasını sağlayan bir yönetim sürecidir. şletme örgütsel amaçlara ulaşmak için çalışan bilgi ve becerisini eğitim yoluyla artırır.28 edilmek üzere yapılır. seçilen bir iş yolunda ilerlemek. Bu amaç ve hedefi yukarıda tanımını yaptığımız kariyerdir. Yani çalışan işe yönlendirilip. Bu alıştırma genel anlamda işletmeye uyum sağlamayı da içerir. şe Alıştırma (Oryantasyon) ş analizleri ve insan kaynağının öngörümlenmesi girdileriyle yapılan insan kaynakları planlaması ve bu planlama paralelinde yapılan insan kaynağının bulunup. daha fazla sorumluluk üstlenmek. Eğitim ve Kariyer Yönetimi Kariyer sözcüğünün değişik anlamları vardır. 1994).5. 2004: 15). 1. bu ilerleyişle daha fazla para kazanmak. Kariyer yönetimi. seçilen çalışanların işletmeye uyum sağlamaları. Bu ilerleme sürecinde bilgi. ustalık ve eğitim anlamında da gelişme elde edilir(Can. seçilmesi. 1. Bu anlamda işe ait tecrübe deneyimin kazanılması ve bunun sonucunda tutum ve davranışların değişmesi eğitimle yakından ilişkilidir. 2003. Püsküllüoğlu. deneyim. nsan kaynaklarının bir fonksiyonu olarak eğitim üçüncü kısımda ayrıntılı olarak incelenecektir. işe alıştırılmaları ve oryantasyon süreci başlar. insanın yaşamı boyunca kendisi ve çevresine karşı oluşan duyarlılığının.6. çalışanın örgüt kültürünü . Geniş anlamda. Burada da bir eleme daha yapılarak.1.1. işletme önceliklerinin esas alınmasında alınmasıdır (Fındıkçı. her aşamada genel ilke olarak insanlara saygının esas alınması.

Çünkü insanı işletmeye çekebilmek. daha çok çalışan tarafından yapılmaktadır. iş güvenliği ve çalışan sağlığıdır. Ataay. Aynı zamanda bu ücret düzeyi işletmeye maliyet açısından yük olmayacak bir miktar olmalıdır. Bazı kaynaklarda insan kaynaklarının koruma fonksiyonu olarak zikredilir (Sadullah.8. ya da işletmenin maliyetlerini artırarak zararına yol açacaktır (Yüksel. Örgüt dışı araştırmalarda. sendika etkileri vb. ş değerlemesi ücret saptamak amacıyla işletmede yapılan işlerin göreceli olarak değerlerinin bulunmasıdır. Dolayısıyla ücret yönetimi.1. Daha sonra piyasadaki ücret düzeyleri araştırması yapılır. işletmede tutabilmek ve daha verimli çalışmasını sağlamak için yeterli bir ücrete ihtiyaç vardır. Başka bir ifade ile hangi iş diğer işe göre daha önemlidir veya hangi iş daha fazla ücrete layıktır. devamsızlık veya işten ayrılmalara sebep olacak. Ücret düzey araştırması örgüt içi ve dışı olarak araştırılır. çalışanın sağlık ve emniyetinin işyeri sınırlarında ve iş dolayısıyla doğan tehlikeler karşısında korunmasını kapsamaktadır. 1. işletme faaliyet alanında ihtiyaç duyulan nitelikli veya normal çalışan düzeylerine göre bir yapısı oluşturulur. Örgüt içinde ise iş değerlemelerine göre eşit işe eşit ücret dengesini bozacak uygulamalar olup olmadığı incelenir. Amaç. çalışanlar ve işletme çıkarları açısından bu dengeyi sağlamaktır.7.7. yi işlemeyen bir ücret sistemi. devletin ücrete etkileri. Ücret Yönetimi nsan kaynaklarının muhafaza edilmesinde ve verimliliğin sağlanmasında en önemli fonksiyonlardan biri ücret yönetimidir. 2005). iş kazalarının önlenmesi ve . Bunun içinde her şeyden önce çalışanın kendisini çok iyi tanıması gerekmektedir (Taşcı. Bu tespit işlemi. 1. faktörler incelenir.7. işe bağlılık ve sadakati ile çalışanın işletmede kalmasını etkileyen temel faktördür. Güvenlik ve Sağlık Güvenlik ve sağlıktan kasıt. 1998. iş doyumu. ş değerlemesi ve yapılan ücret düzey araştırmalarından sonra ücret yapısı oluşturulur. iş değerlemesi yapılmasıyla başlar. Ortalama ücret eğrileri ile işletme ücret eğrileri karşılaştırılarak. 2002b). ya çalışanları tatmin etmeyip.1. yi bir ücret sisteminin kurulabilmesi için sistemin dayandığı esasların iyi tespit edilmesi gerekir. 2002).29 benimsemesi. örgüt amaçları ile kişisel amaçlarını dengelemesi. sektör ortalamaları. iş analizi girdilerinden faydalanılarak. Günümüzde artık kariyer planlaması işletmeler tarafından değil. ş güvenliği.

1992). 1. amaçların ve beklentilerin çalışanlara iletilmesi. Endüstriyel lişkiler Endüstri lişkileri kavramı. toplu pazarlıklar ve toplu sözleşmeler olduğu kadar. konusu insan olduğu için zor bir işlemdir. liderlik üstlenme. Performans değerleme bireysel bazda yapılan bir etkinlik değerlendirmesi olup. Performans değerlemesini dinamik bir süreç olarak ele alıp. Bunun için objektif bir değerlendirme yapmak ve sistematik bir yaklaşım sergilemek zorunludur. Çalışan sağlığı ise çalışma koşulları ile kullanılan araç ve gereçlerden doğabilecek tehlikelerden arınmış veya tehlikelerin asgari düzeye indirildiği bir iş çevresinde huzurlu bir biçimde yaşayabilmesini ifade eder. 2000).7. Endüstri ilişkileri. Performans değerlemesi. ücret yönetimi. geniş anlamda tüm ücretli çalışanların çalışma koşullarını kapsamına almaktadır. performans yönetiminin bir kısmını teşkil eder (Uyargil.1. işçi sendikaları ile işveren sendikaları arasındaki toplu ilişkiler ve kamu kuruluşlarının düzenlemeleri olarak üç alanı kapsar. insan kaynakları konseptindeki hedeflerin. ölçme ve değerlendirmesi. işçi-işveren arasıdaki bireysel ilişkiler. çalışanların yaptıkları işlerinden dolayı sağlıklarına bir zarar gelmemesidir (Sabuncuoğlu. Dar anlamda yalnızca endüstri sektöründe çalışanların çalışma koşullarının belirlenmesi biçiminde kullanılmakta iken. Çalışma ilişkilerinin konularını biraz detaylandırırsak yukarıda bahsedilenlerin yanı sıra ekip çalışmaları.10.9. izlenmesi. Performans Değerleme Bireysel performans değerleme ile çalışanın herhangi bir konudaki etkinliğini ve başarı düzeyini belirlemeye yönelik çalışmalar kastedilmektedir. motivasyon ve disiplinle ilgili teknikleri de içeren geniş açılı örgütsel sisteme performans yönetimi denilmektedir. Bu konuda değerlemeyi . 2002b). bireysel hizmet sözleşmeleri ve işyerlerindeki bireysel ilişkilerde endüstri ilişkilerinin inceleme konusu olmaktadır. uyumlu çalışma gibi konuları da kapsamaktadır (Aktan. Bu tür geniş anlamdaki endüstri ilişkileri çalışma ilişkilerinin tümünü ve her konusunu kapsadığından “çalışan ilişkileri” ve “çalışma ilişkileri anlamında kullanılmaktadır (Koray.1.7. buna bağlı olarak eğitimler yolu ile bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi. 1. geniş ve dar anlamda olmak üzere iki şekilde kullanılmaktadır.30 güvenli bir çalışma ortamı yaratılmasıdır. Çalışanın sağlığını korumada ki amaç. kariyer yönetimi. 2006). Böylece yasal düzenlemeler.

Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde kullanılır. hangi standart ve kriterler ile hangi yöntemlerle yapılacağı belirlenmelidir. . bilgisayar veya karma sistem). 2004a.1. Eğitim Kavramı Eğitim kavramı çok yönlü ve göreceli bir kavramdır. 1. öğretirken de geliştirmesidir. astları. eğitimin kavramsal arka planı sunulmaya çalışılacaktır. insan kaynakları eğitim süreci açıklanacaktır. NSAN KAYNAKLARI YÖNET M NDE EĞ T M FONKS YONU Eğitim kavramını daha iyi anlamak amacıyla öncelikle eğitim kavramının yanı sıra ilişkili diğer kavramlara da değinilecektir. 1.1. Çünkü amaç bireyin performansını artırmak ve dolayısıyla etkinliği sağlamaktır. insanoğlunun süregelen doğa ile mücadelesinde elde ettiği zihinsel ve fiziksel yetkinliklerini yeni kuşaklara öğretmesi.2. diğer insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarında ve çalışanlarla ilişkin çeşitli kararların alınmasında yararlanılır. çalışanın kendisi. yetiştirme. Eğitim ve lişkili Diğer Kavramlar Eğitimle ilişkili diğer kavramlar başlığı altında eğitimin yanı sıra öğrenme. belli bir bilim dalında. müşteriler. bilgi. Genel anlamda eğitim. 1.2. Yapılan değerlemeler çalışana iletilmeli. 2006).31 kimin yapacağı (yönetici. ilgilenilen bilim dalı.2. Kesin çizgilerle sınırlarını çizerek tanım yapmak mümkün olmayıp.1. ekip arkadaşları. sanat kolunda veya belirli bir konuda bilgi ve beceri kazandırma. • • • • nsan kaynakları planlamasına önemli bir girdi oluşturur. Uyargil’e (2002b) göre. performans değerleme sonuçlarından. Ücret sistemlerini ve maddi ödüllendirmeleri etkiler. Bu tanıma göre eğitim bir aktarma ve geliştirme mekanizması olup. yetiştirme ve geliştirme kavramları incelenerek. geliştirme ve eğitme işidir (Püsküllüoğlu. düzeltici işlemler yapılmalı ve beklentiler iletilmelidir. bakış açısı ve koşullara göre tanım ve işlevleri değişebilmektedir. Daha sonra eğitimin amaç ve önemi ile yararlarından bahsedilerek. Bunlar. Çalışanlarla ilgili işten ayırma kararları verilir. TDK.

Bu süreçle insan sosyalleşir ve çevresine uyum sağlar. değişen çalışan davranış ve tutumları ile örgüt kültürü değişir. ekonomik ve teknolojik gelişmeler etki eder. bu sürecin toplumdaki değişimler vasıtasıyla bir sosyalizasyon evresinden oluştuğu vurgulanmaktadır (Doğan 2002. ömür boyu süren bir kültürlenme veya kültür aktarma sürecidir. onların mesleki bilgi ufuklarını genişleten. Öğrenmenin davranışlara etkisi bir değişim sürecini ifade eder (Cüceloğlu. Bu süreç. 2004). 2004: 583). gözlem yoluyla da davranışlara yansır. Kısaca örgütsel anlamda eğitim hem psikolojik. 2004). Bu ise öğrenmenin stratejik bir kavram olduğunu ortaya koyar. davranışlara nasıl yansıdığı ve değiştiği incelenir. Öğrenme Kavramı Öğrenme. davranış ve tutum. 1. toplumsal bir olay olup. Kottak. Tınaz’a (2000) göre. bir felsefe veya davranışsal bir . Eğitim ve öğrenme ile çalışan davranışlarında oluşan değişmeler sonucu işletmeler çevreye uyum sağlarlar. Yani eğitim. çalışanların yaptıkları işlerle ilgili olarak etkinliklerini artırmak amacıyla gerçekleştirilen planlı öğrenme sürecidir (Yazıcı. hem de sosyolojik açıdan bir değişim sürecidir. Öğrenmenin işletme içinde stratejik bir araç olarak benimsenmesi demek. onun bir teknik olarak değil.2. eğitimin yaşam boyu süren bir kültürlenme süreci olup.2. düşünce. kurumsal açıdan da strateji ve politikalar doğrultusunda. öğrenmeyi sağlayan mekanizma eğitimdir. Bu süreci yaratan ise öğrenme olgusudur. alışkanlık ve anlayışlarında olumlu değişmeler yapmayı amaçlayan bilgi. bireylerin ya da onların oluşturduğu grupların işletmede yüklendikleri ya da ileride yüklenecekleri görevleri daha etkili ve başarılı yapabilmeleri için. Psikolojide eğitim kavramından çok. 2000: 110). eğitimin birey üzerindeki etkisi olan öğrenme kavramından bahsedilir. Bireysel açıdan yeni bilgi ve beceriler öğrenilip. Örgütsel açıdan eğitim. Sosyalleşme ve kültürlenme sürecine toplumdaki sosyal. 2002). belirli bir yaşantı/deneyimin sonucu davranışta görülen oldukça uzun süreli değişikliktir (Cüceloğlu. örgüt amaç ve hedeflerine ulaşmanın teknik ve araçlarını çalışanlara aktarırken hem bireysel. davranış ve tutumlara yansırken. Özetle. hem de kurumsal açıdan değişimi ifade eder.32 Sosyolojik ve antropolojik açıdan eğitim. Buradaki kültürlenme veya sosyalleşme bilinçli veya bilinçsiz olabileceği gibi. görgü ve becerileri arttıran eğitsel eylemlerin tümüdür (Sabuncuoğlu. Öğrenmenin hangi koşullarla şekillenip.1. rasyonel karar alma.

kullanılır hale gelmiştir. alınan dersler. iletişim teknolojileri ise bilginin anında ve sınırsızca dolaşmasına yol açmıştır. Bilgi toplumunun itici gücü ise bilgisayar ve iletişim teknolojileridir. 2004b).1. Dolayısıyla günümüzde daha hızlı öğrenme ve değişme yeteneğine sahip olmak. 2000. Yani problem öğrenmeyi öğrenmektir. günlük yaşam ve çalışmanın getirdiği bilinçsiz öğrenmenin yanı sıra. Bilgi Kavramı Barutçugil’e (2002) göre bilgi. Doğal olarak bilgi çağı. Günümüz koşullarında hızlı değişimin etkisi altındaki işletmeler için problem. iyi bir muhakeme gücü ile öğrenilen bilgilerden. bunun bir kültür halini almasıdır. Burada işletmeler için esas olan öğrenme sürecinin planlı ve sistematik bir hale getirilip. Esasında bilginin .33 yaklaşım olarak benimsenmesi anlamını taşır. örgütün etrafında olup bitenleri tam ve doğru olarak kavramasını sağlayan. tam ve doğru olarak kavramasını sağlayan kişiselleştirilmiş enformasyondur. Bu durum bilgi toplumuna giden yolu açmıştır.3. politikalar ve prosedürler şeklinde belli eder. rekabette üstünlük sağlamaktır (Efil. yeni bilgiler üretmeyi de kapsar. Bu bağlamda kurumsal anlamda bilgi. sistematik ve planlı bir şekilde yürütülen planlı öğrenme sürecini de kapsar. 2004). öğrenmenin sonucu ise bilgidir. Eğitim. iç ve dış çevresiyle etkileşimi. 2005). bunun davranışlara ve tutumlara yansımasının yanı sıra. bilginin eğitim veya tecrübe ile kazanılmasından çok. Yazıcı. Örgütsel öğrenme. 1. Buradaki enformasyon insanın çevresiyle karşılıklı etkileşim ve haberleşme ile edindiği içselleştirilmiş bilgiyi ifade eder (Püsküllüoğlu. sezgiler. insanın etrafında olup bitenleri. Dolayısıyla eğitimin sonucu öğrenme. sahip olduğu ve kullandığı bir araç olmaktan çıkmış ve yaygın bir şekilde üretilip. bilgi ekonomisini yaratmıştır. öngörüler. örgüt içinde davranış değer ve normların birlikte geliştirilmesidir. Bu nedenle çağımıza bilgi çağı denilmektedir. Öğrenme ise performansın arttırılması. fikirler. Bilgisayar insanın düşünce gücünü geliştirerek. Kurumsal anlamda bilgi kendini stratejiler. sürdürülebilir rekabetin ve sürekli gelişmenin temelini oluşturmaktadır (Eren. Günümüzde bilgi belli kurum ve kişilerin ürettiği. uygulamalar ve yaşanan deneyimler şeklinde gösterir. öğrenme sürecinin sürekli hale getirilmesi ve öğrenen organizasyonların esnek yapısına sahip olarak.2. yaşanan tecrübeler ve çevreyi algılama (haberleşme) ile edindiği enformasyondur. Bilgi kendini düşünceler. yaratıcılığının artmasına neden olmuş.

Bahsedilen yetiştirme ve geliştirme kavramları birbirine yakın olmakla birlikte farklı işlevleri ve amaçları vardır. uyum sağlamak ve yeni süreçler bulmak. günün teknolojisini izlemek. sınırsız bir çalışmadır (Tortop. Artık temel zenginlik kaynağı bilgi olmaya başlamıştır. yetiştirme ve geliştirme işi olarak tanımlamıştık.34 günümüzde büyük önem arz etmesi bir anlamda yüksek ekonomik değerinden kaynaklanmaktadır. belli bir süre içinde uygulanıp sona eren. Geliştirme. öğrenmenin sürekli hale geldiği bir yöne sürüklemektedir. belli bir bilim dalında. belli bir konuda bilgi ve beceri kazandırma. 2003). yerine süratle yeni bilginin yaratılması ve kullanılmasıdır (Yazıcı.4. 1994. Örneğin yeni alınan bir makinenin nasıl çalıştırılacağının öğretilmesi bir yetiştirme faaliyetidir. 1. yetenek ve davranışların kazandırılması sürecidir (Koçel.2. Bilginin artan önemiyle birlikte ortaya çıkan bir gerçekte. Dolayısıyla yeni bilgiler ve yeni bilgileri yaratacak insanlar işletmeler için “entelektüel sermaye” kavramı altında en büyük zenginlik kaynağı haline gelmiştir. Geleneksel örgütlerin gücü. bugün sahip olunan güç bilginin eline geçmiştir. Kısaca bilgi ve bilgiyi yaratan ve entelektüel sermaye olarak nitelendirilen “insan” işletmelerin rekabetçi avantajlarını oluşturan temel olgu haline gelmiştir (Yazıcı. Bilginin eskimesi. Buradaki nüans bilgiye sahip olmak veya var olan bilgiyi kullanmak değil. rakip . üretim kapasitesinden kaynaklanırken. 2004). çalışanın var olan yeteneklerinin geliştirilmesini amaçlayan. Çünkü günümüzde zenginlik toprak veya sermaye bileşiminden çıkarak bilgi değişkenine daha da bağlı olan bir olgu haline gelmiştir. Yetiştirme ve Geliştirme Kavramları Eğitimi genel olarak. bilginin hızla eskimesidir. Bu anlamda yetiştirme faaliyetleri başlangıç ve bitiş tarihleri saptanan. küreselleşen ve birbiri ile sıkı sıkıya bağlı bulunan dünyamızda. O zaman önemli olan. 2004). Dolayısıyla bu olgu işletmeleri eğitim sistemi ile beraber. devam eden. mevcut işlere ve bugüne odaklı bir etkinliktir. yeni bilgileri yaratmaktır. Yetiştirme belirli kademelerdeki belirli işleri yapabilmek için gerekli olan bilgi. 2004).1. Öğrenen organizasyonlar yaratmak ve işletmenin temel kaynağı insanı yetiştirmek ve geliştirmek büyük önem arz etmektedir. işe ilişkin yeni bilgilerin edinilmesi. bu gün kullandığımız bilginin bir sonraki gün geçerliliğini yitireceği veya işe yaramayacağı anlamına gelmektedir. Nemli. eskiyen bilginin unutularak. geleceğe yönelik. bitmeyen. Geliştirme ise çalışanın yaptığı işi ve işletmeyi daha kapsamlı bir bakışla görebilmesini sağlayan.

35 işletmelerin bazı problemlere getirdiği çözümleri incelemek. Dolayısıyla insan kaynağının eğitimi. hem de gelecekte üstlenebileceği farklı pozisyonlardaki görevler için yeni bilgi ve yeteneklerin kazandırılması veya mevcutlarının geliştirilmesidir. Ancak geliştirme. 1993). paralelinde bilgi toplumuna doğru hızlı bir kayma görülmektedir. işini daha verimli bir şekilde yapmasıdır. bir taraftan çalışanın niteliklerini günün koşullarına uygun duruma getirmeyi. değiştirmek ve uyarlamak gibi konuları kapsar (Sabuncuoğlu. geleneksel üretim biçimi ile modern teknolojinin yer aldığı üretim biçimi yan yana görülebilmektedir. Kişiler. artan makineleşme ve otomasyon nedeniyle eğitimin önemi daha da artmıştır. yeni bilgiler üretecek. hızla eskiyor.2. çalışanda bulunan nitelikler yeterli olsa bile. 2002). Özellikle gelişmekte olan ülkeler için bu durum daha da hassastır. Dünya küçülüyor. 1. hem çalışanın daha verimli olabilmesi (yeni süreç ve bilgiler üretmesi). içselleştirip. Eğitim genel bir kavram olup. kısaca yetiştirilmesidir. Geliştirmenin hedefi. hızlı teknolojik gelişmeler. Yani çalışanın o iş için yeterli olabilmesi için eğitilmesi. yetiştirme ve geliştirme eğitimin türü niteliğindedir (Özçelik. kurumlar ve toplumlar yeni bilgilere ulaştıkları. Dolayısıyla yetiştirme geliştirmeye temel oluşturur (Palmer ve diğ. Diğer taraftan bu ülkelerdeki çalışanlar hem gelişmiş teknolojinin bilgilerine sahip olmak. bunları kültürüne kazandırıp. bir nevi değişimi yaşayacak insanın eğitimi gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Dolayısıyla bilgi ve bu bilgiyi öğrenip. çalışanın işini daha bütüncül olarak işletme çapında algılayıp. gelişme imkânı bulabiliyorlar (Fındıkçı. Çünkü gelişmekte olan ülkelerde.2. bilgi.. yenilerini ürettikleri sürece var olup. Ancak bu önem günümüzde daha da kendini belli etmektedir. yetenek ve beceriyi göstermek zorundadır. hem de kendi ülke şartlarını anlayıp geleneksel üretim biçimini modern teknolojiye uyarlayarak. 2001). Özetle. kendi teknolojisini yaratacak. yetiştirme belirli bir işin gerektirdiği nitelik ve yeteneklerin çalışana kazandırılmasına ilişkin eğitsel faaliyetlerdir. Yüksel’e (1998) göre. Çünkü günümüzde giderek bilgi temelli bir ekonomi gelişmekte. Adeta bir bilgi patlaması yaşanmakta ve gün geçtikçe yeni bilgiler üretilmektedir. 2000). Eğitim Önemi ve Amacı Eğitim insanlık tarihi boyunca önemli olmuştur. yeni çözümler bulmak ve işletmeye uygulamak. iletişim artıyor ve bilgi hızla yayılıp. diğer taraftan da onlarda yeni .

şeylerle istenmeyen verilerle geri dönüşü olacaktır (Özçelik. seçim metodunun yetersizliğinden çok insanları doğru tanımanın ve özelliklerini tespit edebilmenin zorluğundan kaynaklanır. birim maliyetlerdeki artış vb. şte bu zorluğun getirdiği eksiklikleri gidermenin en iyi yolu eğitimdir. 2002). Bu güçlük. Bunlar ekonomik amaçlar ve sosyal insancıl amaçlardır. bazı işlerin alanı daralıp sönmekte ve eski işlerin yerini yeni işler almaktadır. Bahsedilen temel ekonomik amacın yanı sıra diğer alt ekonomik amaçları şu şekilde özetleyebiliriz: • • • • • • • Üretim ve kalite artışı Standardizasyon ve maliyetlerde düşme Zaman tasarrufu ve hatalı imalat oranlarının düşmesi ş kazalarının azalması Devamsızlık ve personel devir hızının düşmesi Yöntemsel gelişmelerle daha az iş yükü ve fazla mesailerde azalma Makine bakım ve idamelerinde gelişme ve kolaylıklar . toplumsal ve teknolojik alanda görülen sürekli değişim ve gelişim. yenilemeye. gerek işletmeleri gerekse çalışanları bunlara uyum açısından. Eğer çalışanlara uygun eğitim programlarıyla gerekli bilgi ve beceriler kazandırılmazsa. yani eğitime zorlamaktadır. Günümüzün hızlı değişim ortamında işletmelerin en değerli sermayesi insan kaynağıdır. bu durumun işletmeye. Tüm bu gelişmeler eğitimin önemini büyük ölçüde artırmaktadır. Makineleşme ve otomasyon sonucunda bazı işlere ilişkin faaliyetler daha çoğalıp yeni bilgi ve beceriler isterken. verimliliğin artmasına katkıda bulunur. Dolayısıyla bu sermayeden en iyi şekilde yararlanmak ve onu boşa kullanmamak gerekir. Sabuncuoğlu’na (2000) göre işletmeler tarafından yürütülen eğitim uğraşlarından beklenen amaçları iki başlık altında incelemek mümkündür. nsan kaynağını bulma ve seçme sürecinde hangi tekniği kullanırsanız kullanın. ekonomik. iş süreçlerini geliştirme olanağı vermek. şletmenin her kademesinde çalışan insanları çeşitli eğitim programlarıyla yetiştirmek. öğrenmek için uygun bir ortam hazırlamak. üretim hata oranı. işe tam uyumlu hazır bir çalışan bulmak oldukça güçtür. Eğitimin temel ekonomik amacı üretimi ve verimliliği yükseltmektir.36 nitelikler geliştirmeyi hedeflemek zorundadır. Ayrıca tam anlamıyla sağlıklı bir seçim yapılsa bile.

şletmenin çevresel koşulları.2. sadakatlerini artıran. 2000.3. • • • • • • Çalışanların motive edilmesi Çalışanlarda güven duygusunun geliştirilmesi Çalışanlar niteliklerinde ortaya çıkan artışa paralel terfi olanakları Örgütsel bağlılık ve iş tatmini Yaratıcılık ile entelektüel sermaye şbirliği ve dayanışma ile sosyal sermaye Sonuç olarak eğitimin ekonomik ve sosyal amaçlarını bir bütün olarak düşünmek gerekir. Çünkü sistematik bir eğitim üretimin maliyetini düşüren etkili bir ekonomik bir kaynak olduğu gibi çalışanlar içinde artan üretime paralel koşullarda iyileşme ile uygun iş ve moral ortamı ile bireysel ve sosyal doyum sağlar. 1.37 • Yeni teknolojilere uyum ve süreç geliştirme Eğitim işletmede çalışan insanlara da dolaylı ve dolaysız biçimde katkı yapan bir süreçtir. Ancak amaçları ve faaliyet alanları farklı olsa da işletmeler için genel olarak ve ana başlıklar altında eğitim ilkelerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz (Sabuncuoğlu. Bu süreç insana yapılan yatırıma işaret eder. • • • • • • Eğitimde süreklilik Eğitimde yararlılık Eğitime etkin katılım Eğitimde fırsat eşitliği Planlı bir eğitim Eğitimcilerin eğitimi Küreselleşen dünya başta teknoloji olmak üzere baş döndürücü bir hızla değişmekte ve değişen koşullara uyum sağlamak işletmeler için bir var oluş problemi . Eğitimin başlıca sosyal insancıl amaçlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. Eğitimde zlenen lkeler Her işletmede farklı amaç ve ihtiyaçlara göre eğitim faaliyetleri düzenlenebilir. Bu yatırım entelektüel sermaye ile rekabet üstünlüğünün yanı sıra çalışanları işletmeye bağlayan. Özçelik. 2002). iletişim ve işbirliği ile çalışanların kaynaşmalarını sağlayarak sosyal sermaye olarak da fayda sağlar. stratejileri. politikaları ve prosedürleri eğitimde izlenecek ilkeleri farklı kılabilir.

Plansız ya da iyi planlanmamış bir eğitimden fayda beklemek tamamen tesadüflere bağlıdır. Hedefler. ayrım yapılmadan. Bunlar yükselme olanakları. Çalışanın eğitime etkin olarak katılmasını sağlamak için işletmenin özendirici tedbirler alması da bu ilke dâhilinde düşünülebilir. eğitimin başarısı için bir ön koşuldur. sertifikasyon. Kişisel öğrenme ve eğitim altyapı farklılıkları doğal olarak eğitim programlanmasında dikkate alınır. çalışanların zamanlarının %15’ini (yılda altı hafta) bilgi yenilemeye ayırması gerekmektedir. eğitim olanaklarından yararlanmasıdır. önceden belirlenen amaç ya da amaçlar doğrultusunda yapılmakta olup. Eğitime alınan çalışanların etkin katılımı. Eğitim programlarının başarıya ulaşmasının koşullarından bir tanesi de. yöntemler. işletmenin en üst kademesinden. dil. eğitimin süresi. Teorik bilgisini çağa uydurmak için. eğitimden tüm çalışanların yararlanması. Dolayısıyla eğitim faaliyetlerinin başarıya ulaşmasının ilk koşulu eğitimin sürekli olmasıdır. Çünkü bilmek ile bildiklerini pedagojik yöntemlerle öğretebilmek ayrı . yer ve zamanı önceden belirlenmelidir. kişiler. ırk. en alt çalışanına kadar tüm çalışan kitlesinin renk. eğiticiler. Yukarıda belirtilen şekillerde kendini yenilemeyen çalışanlar 45 yaşına geldiklerinde tüm gelişmelerin gerisinde kalacaklardır. Burada vurgulanmak istenen. Orta Doğu Teknik Üniversitesinin araştırmalarına (2005) göre. Eğitimden beklenen yararın sağlanabilmesi için. bir yetişmiş bir çalışan eğitimini tamamladıktan sonra her yıl teorik bilgisinin %5’ini yitirmektedir. Eğitim faaliyetleri. Belli bir amaca yöneltilmemiş bir eğitimden umulan yarar sağlanamaz. anlamsız hale gelir. Sonuç olarak. Eğitimin başarısı eğitimcinin kalitesine bağlıdır. şletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri değişime uyum sağlamalarına bağlı olduğundan sürekli eğitim temel bir var oluş konusu olarak. eğitim faaliyetlerinin belli bir plan ve program çerçevesinde yapılmasıdır. belirli kimselerin veya kesimin tekeline bırakılmaması anlamını taşır. eğitim veren eğitimcilerin nitelikleridir. eğitimi alan çalışan açısından. Eğitim ilkeleri arasında önemli bir yer tutan fırsat eşitliği ilkesi. Etkin katılım için öncelikle çalışan aldığı eğitime ihtiyaç duymalı ve programın yararına inanmalıdır. sonuçta bu amaçlara kısmen ya da tamamen ulaşılması beklenir. cinsiyet vb.38 olmaktadır. dolayısıyla işletme açısından herhangi bir yarar sağlamayan eğitim. ücret artışı vb. olabilir. eğitimin ana ilkelerinin birincisidir.

çalışana sağladığı yararlar ve çalışan ilişkilerine sağladığı yararlar olarak üç grupta ele alınabilir (Tınaz. Ast-üst arasındaki ilişkiyi artırır. Davranış ve tutumlarda olumlu değişiklik yaratarak. 1. Gerektiği durumlarda eğitimcinin de eğitilmesi şarttır. yi bir eğitimcide ise her ikisinin de olması arzulanır. karar verme ve problem çözmede daha etkin hale gelir. 1.2. Bütün olarak daha iyi bir örgüt görünümü oluşmasını sağlar. .4.2. Örgütün tüm alanlarında gelecekteki gereksinimlerle ilgili bilgi sağlar.4. Örgütsel iletişimin artmasına yardımcı olur. Eğitimin Örgüte Yararları • • • • • • • • • • • • • • • • • • Örgütün her düzeyinde işe ait bilgi ve becerileri artırır. Örgütsel gelişime yardımcı olur. Verim ve iş kalitesinin artmasına yardım eder. örgütsel bağlılık sağlar. Örgüt içinde açıklık ve güveni besler. 2000).4. Daha bilgili ve yetkili hale gelmek için örgütte bir sorumluluk duygusu gelişmesini sağlar. Örgüt. Büyüme ve iletişim için bir ortam yaratır.2. 1. Eğitimin Çalışana Yararları • Daha iyi karar alma ve problem çözmede çalışana yardımcı olur. Eğitimin Yararları şletmelerde uygulanan eğitim programlarının sağladığı yararlar.2. Örgüt politikalarının anlaşılmasına yardımcı olur. Çalışanların moralini yükseltir. şin ana hatlarının hazırlanmasına yardımcı olur. Çalışanların örgütün amaçları ile özdeşleşmelerine yardım eder. eğitimin örgüte sağladığı yararlar. Çalışanların yöneticilik ve liderlik gelişimlerine yardımcı olur.1.39 şeylerdir. ş ile yönetim arasındaki ilişkileri artırır ve güçlendirir.

Belirlenen amaçlara göre. gelecek tasarımı veya iş analizlerine göre tespit edilen eksikliklere göre eğitim ihtiyaçlarının ve amaçlarının belirlenmesiyle başlar. yeri. 1. şe yeni girenler. Grup içi bağlılığı olumlu yönde yapılandırır. Örgütü. büyüme ve koordinasyon için uygun örgüt iklimi sağlar. denetlenir. bu süreç durmadan tekrarlanır. bütçelendirilir.2. Çalışanlar arası becerileri artırır.4. Denetleme sonuçları eğitimlere yön verir ve bu doğrultuda yeni belirlenen ihtiyaçlar tespit edilip. zamanı. sorumluluk ve ilerleme gibi güdüsel değişkenler benimsenir ve harekete geçirilir. eğitimin yöntem ve teknikleri. hayal kırıklığı ve çatışmayla başa çıkmasına yardımcı olur. Çalışanın stres. Eğitimin Çalışan lişkilerine Yararları • • • • • • • • Gruplar ve bireyler arasındaki iletişimi artırır.40 • • • Eğitim yolu ile başarı.2.5. aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz. yer değiştirme veya terfi nedeniyle yeni görev alanların çalışanların işe alışma ve uyumlarına yardımcı olur. Çalışanda öz gelişim ve özgüvenin cesaretlendirilmesi ve başarılmasına yardımcı olur. Öğrenme. 1. gerilim. tanınma. Eğitim süreci bir döngü niteliğinde olup. çalışılan ve yaşanan daha iyi bir yer haline getirir. lişkilerde bilgi paylaşımı ve moral sağlar. Yönetim politikaları hakkında bilgi sağlar. nsan Kaynakları Eğitim Süreci nsan kaynakları eğitim süreci. • • • • • Eğitim ihtiyaç ve amaçlarının belirlenmesi Eğitim plan ve programlarının hazırlanması Eğitim bütçesinin hazırlanması Eğitim programının uygulanması Eğitim sonuçlarının değerlemesi . eğitime katılacaklar ve eğitimi verecekler planlanır ve zaman sürecinde programlanarak.3. işletmede stratejiler doğrultusunda. Yapılan program ve bütçe çerçevesinde eğitim uygulanarak. büyüme.

2. genelde yıllık bir eğitim planı hazırlanır ve zaman sürecine uyarlanarak program haline getirilir.1.) eğitim ihtiyaçları belirlenir. Eğitimden umulan yararların gerçekleşebilmesi için . yoksa anlatarak mı vb. Örgütsel düzeyde yapılacak incelemeler daha çok işletmenin stratejileri doğrultusunda yapılacak yatırım ve gelişimler sonucunda ihtiyaç duyulacak eğitimlerdir. Bireysel düzeyde ise genellikle başarı değerlemesinden elde edilen sonuçlara bağlı olarak eğitim ihtiyaçları belirlenir. 1. Eğitim Bütçesinin Hazırlanması Eğitimde planlama çalışmalarının bir bölümünü de eğitim bütçesinin hazırlanması konusu oluşturur.5. 1998.3. kaynak-çıktı oranları vb.5. • • • • Belirlenen ihtiyaç ve amaçlar doğrultusunda eğitim konularının belirlenmesi Eğitimin kim tarafından verileceğinin (işletme içi veya dışı) belirlenmesi Verilecek eğitimin hangi pedagojik yöntemle. iş analizlerine göre yapılan değerlendirmelerden ortaya çıkan eğitim ihtiyaçlarıdır. yani yaparak mı. Sabuncuoğlu. Faaliyetler düzeyinde yapılan araştırmalar. çalışanların davranış ve tutumları da sorgulanmalıdır. eğitimin gerçekleştirilmesinde • • • grup tartışması. yöntemlerle verilmesi hususunun kararlaştırılması şbaşı ve iş dışı eğitim tekniklerinin hangisinin kullanılacağı.2. örnek olay vb. Eğitim htiyaç ve Amaçlarının Belirlenmesi Eğitim ihtiyaç ve amaçlarını saptamak için. örgütsel düzeyde. Beklenen başarı ile gerçekleşen başarı arasındaki fark eğitim ihtiyacını ortaya koyar (Yüksel.41 1.2. 2000). Ayrıca örgütsel etkinlik göz önüne alınarak (maliyetler. işletmenin değerler sistemi. 2000). Eğitim Plan ve Programlarının Hazırlanması Tespit edilen eğitim ihtiyaç ve amaçlarından sonra. Örgütsel düzeyde yapılacak incelemelerde örgüt iklimi de araştırılmalı. Yıllık eğitim planları hazırlanırken genel hatlarıyla aşağıdaki hususlar saptanır (Sabuncuoğlu.2.5. faaliyetler düzeyinde ve bireysel düzeyde olmak üzere üç alanda analizler yapılır. Örgüt iklimi tasarlanan veya beklenen çalışma ortamlarının yaratılıp yaratılamayacağı noktasında eğitim programlarının başarısını etkiler. hangi tekniğin kullanılacağının saptanması Eğitime alınacak çalışanların belirlenmesi Eğitim süresinin saptanması Eğitim yerinin kararlaştırılması 1.

Eğitim Programının Uygulanması Eğitim planlarında belirlenen çerçevede işbaşı ve iş dışı eğitim programları dönem içinde uygulamaya koyulur. 2000). Başlıca işbaşı yöntemleri aşağıda belirtilmiştir. Yanık. Bu yöntemler genelde “yaparak öğrenme en iyi öğrenmedir” düşüncesine dayanır. masraflar oluşturulacak eğitim bütçesinden karşılanır. eğitim maliyetlerinin çok düşük olması gibi faydalarının yanı sıra. eğitime katılacakların seviyesi. Ancak özellikle son yıllarda teknoloji destekli eğitimler ve e-öğrenme.42 parasal imkânların yaratılması gerekir. Ayrıca eğitimi bir yatırım olarak kabul edildiğine göre. bu yatırımın mali bir boyutunun olması kaçınılmazdır. şbaşı Eğitim Yöntemleri şbaşı eğitim yöntemleri işletmelerde en çok görülen ve yaygın olarak uygulanan yöntemlerdir.4. iş yoğunluğundan eğitimin aksaması. eğitimcilerin kimler olacağı gibi hususlar göz önüne alınarak belirlenir. Uygulama aşamasında hangi tür eğitim yönteminin uygulanacağı. yi bir eğitim bütçesinin hazırlanmasının yolu ise ihtiyaç ve amaçları iyi tespit edip. sayısı. 1. Bu bağlamda işletmelerde işbaşı ve iş dışı eğitimler olmak üzere iki ana uygulama bulunmaktadır.2. 2004). her işi bilenin eğitici maharetinin olmaması gibi sakıncaları da bulunmaktadır.5. deneyimli bir yönetici veya çalışanın rehberliğinde verilir. • • • • • • • • Yönetici gözetiminde eğitim Yetki devri ile eğitim Formen aracılığı ile eğitim şe alıştırma (oryantasyon) eğitimi Rotasyon eğitimi Ekip çalışmalarına katılım yoluyla eğitim Staj yaptırarak eğitim şi gösterme yolu ile eğitim .5.1. optimum faydayı sağlayacak programı oluşturmaktır (Tınaz. Genelde işbaşı eğitimleri. şbaşı eğitimin yönetici nezaretinde ciddi olarak yapılması.2. eğitim için ayrılan zaman. işletmelerin eğitim yöntemlerini tekrar sorgulamalarını ve sağladığı avantajlar nedeniyle gittikçe yaygınlaşan bir yöntem halini almıştır (Sabuncuoğlu. Çünkü eğitime katılacak çalışanların bazı masrafları (yolluklar gibi). bütçe. iyi bir planla. eğitim araç ve gereçlerinin temini vb. 1. 2000. gerçek iş ortamında uygulanması.4.

ş dışı eğitimler kuramsal düzeyde yapılır.2.5. yapılan yatırımın etkinliğini ve sonucunu belirlemek.5. işletmelerdeki intranet ve internet destekli. Teknoloji Destekli Eğitim Yöntemleri Teknoloji destekli eğitim. uzaktan eğitim ve e-öğrenme şeklinde değişik formatlara sahiptir. Değerleme yapmak .2. Eğitim Sonuçlarının Değerlemesi Eğitim sürecinin en önemli basamaklarından biriside eğitim sonuçlarının değerlemesidir.3.2. öğrenme için zaman ve mekân prensibini yıkması. Özetle eğitim öncesi beklentilerle eğitimden elde edilen sonuçların karşılaştırılması eğitim değerlemesinin özünü oluşturur.43 1. ş Dışı Eğitim Yöntemleri şletme dışında veya içinde fakat iş dışında yapılan eğitimlerdir.2. Genel ilke ve kuralların bir sistem dâhilinde verildiği bir eğitim tekniğidir. ayrıca devam eden programlar için geri bildirim alıp.5. lk yatırım maliyetleri haricinde ucuz olması. • • • • • • • Konferanslar Seminerler Kurslar Çalışma grubu yöntemi Örnek olay yöntemi Rol oynama yöntemi şletme oyunu yöntemi 1. Her ne kadar eğitim insana yapılan bir yatırımdır kabullenilmesiyle maliyet göz ardı edilirmiş gibi yapılırsa da. Başlıca iş dışı eğitim yöntemlerini şu şekilde sıralayabiliriz. bilgisayar destekli eğitim. Çünkü eğitim bir amaç için yapılır ve belli bir oranda maddi kaynak harcanır. 1.4. Değerleme hem işletme amaçlarına ulaşmada eğitimin katkısı. düzeltmeler yapmak için yapılan eğitimlerin değerlendirilmesi gerekmektedir. hızlı değişimlerin takibi gibi kolaylıkların ve avantajların yanı sıra eğitim altyapısı ve öz disiplini yüksek çalışanlar istemesi gibi sakıncaları da bulunmaktadır.4. bilgisayar aracılığıyla yapılan eğitimlerdir. hem de çalışanların niteliklerindeki değişim göz önüne alınarak yapılır. Bu eğitimler multimedya eğitim.5. Özellikle son yıllarda işletmeler tarafından artan biçimde uygulamaya konulmaya başlayan yöntemlerdir.

Etkileri günümüzde de artarak devem etmekte… Bu dönemin başında fazla dikkat çekmeyen bir takım gelişmeler. Bilahare örgütsel güven kavramı açıklanarak.1. Ayrıca bu anlayış örgütsel güven kavramının genel çerçeve içindeki yerini gösterecek ve kavramın pekiştirilmesini sağlayacaktır. Güven Kavramının Gündemde Olmasının Nedenleri Yirminci yüzyıl. yardımcı konu ve kavramlara değinilecektir. 1. Teknolojik değişimin yarattığı ivme ile artan kültürel ve ticari temaslar beraberinde sadece “refah artışını” değil. özellikle kinci Dünya Savaşı ve sonrası yıllarda toplumsal yaşantımızı etkileyecek bir nitelik kazandı. ekonomi ve işletme bilimlerince güvenle yakından ilişkilendirilen sosyal-beşeri ve entelektüel sermaye ile yönetişim kavramlarına değinilerek. örgüt kavramı çerçevesinde işbirliği. Bunlar fayda-maliyet analizleri. eğitim vermemenin maliyetini hesaplama. Hızlı değişime ayak uyduramayan uluslararası sistem ve sosyal normlar.3. kuramsal kaynakları. ÖRGÜTSEL GÜVEN Örgütsel güven kavramının anlaşılması. pek çok sorunu da getirdi. tekniklerdir. kısaca sosyal sözleşme kuramı açıklanacaktır. başarı kayıtlarından faydalanma. letişim ve ulaşım alanında sağlanan gelişmeler. daha önce görülmemiş bir biçimde kültürlerarası ilişkileri artırdı. 1. ekonomik ve politik krizlerin yerleşik bir hal almasına.3. Örgütsel Güveni Anlamada Yardımcı Konu ve Kavramlar Örgütsel güvenin anlaşılmasına derinlik kazandırmak için ilişkili konu ve kavramların incelenmesinde ilk olarak güven kavramının gündemde olmasının nedenleri açıklanmaya çalışılacaktır. Dolayısıyla örgütsel güvenin incelenmesinde ilk etapta. dönemsel .3. bugün siyaset.44 için çeşitli teknikler kullanılır. sosyoloji.1. örgüt kültürü ve sinerji kavramları tartışılacaktır. 1. teknolojik değişimlerin ve buna paralel olarak küreselleşmenin çok süratli biçimde gerçekleştiği bir dönem oldu. günümüz koşullarının ve getirdiklerinin yanı sıra ilişkili diğer kavramların katkılarını da göz önüne almakla mümkündür. Öğrenme eğrisi ve maliyetlerini hesaplama vb. örgütsel süreçlere etki eden güven türleri ve örgütsel güven alt boyutları incelenecektir.1. Müteakiben örgütsel güven kavramına katkıda bulunacak güven kavramı mercek altına alınarak. Son olarak da.

1998. Rekabet üstünlüğü yakalamada (hızlı gelişen teknoloji bağlamında) bilgi yaratmanın ve kullanma yeteneğinin önemi keşfedildi. Çünkü çalışanlar arasındaki “güven”. Hiç kuşkusuz ki işletmelerde görülen yapısal ve düşünsel değişiklikler makro ekonomik ve politik çevrede yaşanan değişim rüzgârlarından bağımsız değildir (Büyükuslu. Ancak krizlerin böylesine sıradanlaşması. ilişkiler yolu ile . dayanışma ve işbirliğinin temeli olan “güven” duygusunun ciddi biçimde aşınmasına neden oldu. 1998:9). Bunun yanı sıra artan şehirleşme ve suç oranları da mikro anlamda insanların krizleri içselleştirmesini sağladı.45 krizlerden süreklilik arz eden yapısal bir kriz sürecine geçilmesine neden oldu. endişe ve yabancılaşma duygusuyla hiçbir şeye güvenmez oldular. nerdeyse “risk toplumu” olarak kavramlaştırılabilmektedir (Karaman. şletmeler ilk etapta Japon rekabeti ile başa çıkmak. sinerjik bir güç nasıl yaratabiliriz?” sorusunun cevabı işletmeleri hem müşteri. 1970’li yıllarda altın. Heywood. hem de çalışan bazında güven artırıcı yollar aramaya yöneltti. Bu yaygın güvensizlik bütün ekonomik olgulara adeta bir tür vergi niteliğinde “işlem maliyeti” olarak yansıdı. belirsizlikleri artırması. 2003). daha sonraları dağılan doğu bloğunda artan pazar imkânları ve büyüme olanaklarından faydalanmak için “sürdürülebilir rekabetin” yollarını. nsanlar korku. Bu krizin keynesyen ekonomi politikalarının sonunu getirmesi. dolar dengesine dayanan Bretton-Woods sisteminin çökmesi ve durgunluk içinde enflasyonun (stagflasyon) yaşanması sonucunda ortaya çıkan finansal kriz siyasi ve ekonomik bazı olguların sorgulanmasına neden oldu. Bilgiyi yaratan insan ve insanlar arasındaki ilişkinin üretkenlik ve verimliliği etkilemesi nedeniyle. “sosyal devlet” anlayışının aşınmaya başlaması ve üstüne gelen petrol krizi ile ülkeler. Dolayısıyla güven (sosyal sermaye) konusunda ilk araştırmalar siyaset ve ekonomi alanında yapıldı (Fukuyama. 2003). özelleştirme ve dışa açılma ile çalışanların sosyal fonlarını düşürerek makro anlamdaki finansal problemleri aşmaya çalıştılar. Güvensizlik inanılmaz derecede artan kurallar ve yaptırımlar ile uzun hukuksal süreçleri getirdi. ayrıca “rekabet üstünlüğü” yaratma da taklit edilemeyen yöntem ve metotları aramaya başladılar. Yukarıda kısaca değinilen değişim ve krizler işletmeleri de etkilemiştir.Günümüzde toplumlar küreselleşmenin etkisiyle. “ilişkileri daha iyi düzeye getirip. toplumların adeta duyarlılığını kaybetmesi yalnızca sosyal yaşantımızı etkilemekle kalmayıp. insanları bir arada tutan. Kriz bir anlamda yaşantımızın bir parçası oldu (Gökırmak. 2006).

Yeniden yapılanma çabalarına paralel. uzun süreli standart mal üretimi yapılmaktaydı. Bu dönemin özelliği. gitme. 2005). Bunun yanı sıra kitle üretiminin yaygınlaşması. Aile ve eğitim. işe zamanında gelip. Eskinin hiyerarşik ve yüksek tavanlı klasik organizasyon yapısı hızlı değişimler karşısında hantal kalmış ve işletmeler uyum sağlamak adına yeniden yapılanmaya gitmiştir. katı bir hiyerarşik ve bürokratik bir yapı.46 rekabet üstünlüğü yaratmada ve başka işletmeye transferi mümkün olmayan bir sosyal ve entelektüel sermaye yaratmada anahtar kavram haline gelmişti. koçluk. Sanayi ve endüstri toplumunun hâkim üretim tarzı makineye ve kitle üretimine dayanıyordu. tekdüze işler yapan yarı kalifiye işgücü. verilen emirleri tartışmadan yerine getirme. şletme yazınında “Fordizm” denilen bu yapı.. esnek olmayan üretim süreçleri. Eski tip karizmatik yönetici ve liderlerin yerine. çalışanlarda güven duygusunu geliştirerek. meslek kuruluşları gibi kuruluşların güçlenerek gelişmesine. tekdüze işleri sıkılmadan yapma gibi şeyleri öğreten mekanizmalar yarattılar. güçlü bir bütünleşme eğilimine sahipti. 1995). sendikalar. sermaye yoğun büyük ölçekli üretim. organizasyon yapıları yatay ve basık bir duruma gelerek sıkı bir iletişime dayalı ilişkisel ve daha sosyal bir sistem halini almıştır. kitle iletişim araçları ile popüler kültürün de yükselişine yol açmış ve toplumsal alanda o zaman için köklü değişimler yaratmıştır. yol gösteren. gümrük duvarları ile korunan pazarlarda. endüstri toplumunun kendine has özelliklerini yaratmıştı. Yeniden yapılanma ve değişim. Yöneten ve yönetilen arasındaki mesafe kısalmış. 1998). Hızla gelişen teknoloji ve değişen çevresel koşullar işletmelerin organizasyon yapısını da etkilemiştir. değişmenin ve uyum sağlamanın yarattığı sıkıntıları. Güven kavramının gündeme gelmesinin sebeplerinden biriside (bir anlamda ana sebebi) üretim tarzında meydana gelen değişikliklerdir. mentörlük yapan liderler ve yöneticiler aranmaya başlanmıştır.Çünkü güven olmaksızın hiçbir işletme hedefini gerçekleştiremez (Rosen. montaj hattının istediği tipte çalışanlar yaratmak için. ilişkiler yolu ile işletme etkinliğini artırmak önemli bir konu haline gelmiştir (West ve diğ. . çalışan ilişkilerinin niteliğini değiştirmiştir. Devlet ve sendikalar yoluyla kurulan geniş sosyal güvenlik ağı ve yukarıda kısaca özetlenen tekdüzeliğe dayanan iş ve toplumsal hayat insanlarda görecelide olsa “güven” hissini yaratmıştır (Kosgeb. Ayrıca makro anlamda milli pazarların korunması.

1995. işlem merkezli. Kişinin “öğrenmeyi öğrenmesi” ve “sürekli öğrenmesi”. Bu kavram üretimde yeni teknolojilerin sağladığı yeni imkânları ifade eder. Eskinin hiyerarşik ve yukarıdan . 2005. post-fordizm de. Tüketimde bireysel tercihlerin farklılaşması nedeniyle. profesyonel. bunun yanı sıra göçe ve üçüncü dünya ülkelerine dayalı. sosyal devlet olgusunun aşınması. yönetici ve diğer hizmet sektörü çalışanlarının mesleki yapısına hâkim olan bir çalışan yapısı meydana gelmeye başlamıştır. yaratıcı. esneklik. işletme ve kurumların “öğrenen organizasyon” olması hayatsal öneme sahip olmuştur.. katı kurallar yerine esnek kurallar konmuştur. inisiyatif kullanabilen ve sosyal beceri sahibi çalışanlara ihtiyaç vardır. Ancak. Post-fordizm’de endüstri çağının standart eğitim ve tekdüze yetiştirilme tarzına ters olarak. eskinin standart malı yerine birçok çeşitte ve sık sık yenilenen mallar ortaya çıkmıştır. Baird ve diğ. Yani çalışanlar ve işletme ortamları şekil değiştirmiştir. eğitimsiz ve niteliksiz insanların oluşturdukları düşük ücretli emek pazarı ortaya çıkmıştır. Bu değişimlerin tıpkı endüstri döneminde olduğu gibi derin ve köklü sosyal değişimlere yol açacağı söylenebilir (Kosgeb. Kadının daha çok iş hayatında yer alması yeni bilgi teknolojileriyle daha olağan hale gelmiştir. şebekeye bağlı üretim tarzının dayandığı bilgi toplumuna doğru devam eden yaygın bir yükseliş vardır. Mavi yakalı geleneksel işçi sınıfı gün geçtikçe küçülürken. 2006).47 1970 ve 1980’li yıllarda ortaya çıkan iletişim teknolojileri etkileşimi artırmış. özerk. devletin ekonomik düzenlemelerden elini çekmesi ve küçülmesi. Kamer 2001’den alıntı. Buna göre. Esnek ve merkezi olmayan organizasyon yapıları ve işçilik süreçleri oluşmuştur. Köse. emeklilik fonlarının garanti edilememesi gibi faktörler çağımız insanında güven aşınmasına sebep olmaktadır. Artık imalathane ve fabrikalara dayalı endüstriler çökmüş. Kısaca bahsedilen bu değişimler günümüzde de devam ede gelmektedir. sendikaların güçsüzleşmesi. Üretim süreçlerinin küreselleşmesi nedeniyle çokuluslu işletmelerin hâkimiyeti ve özerkliğine tanık olunmuştur. Uzman. küresel çapta oluşan ekonomik ve siyasal şartlar nedeniyle ekonomiler dışa açılmış. eğitimli çalışanlara ihtiyaç artarken ve dünyanın her hangi bir noktasında kolayca iş bulurken. Böylece Post-Fordizm “esnek uzmanlaşma” kavramı ortaya çıkmıştır. bürokrasinin ve devletin düzenleme gücü ortadan kalkmaya başlamıştır. Büyük miktarlardaki kitle üretimi yerine uzmanlık üretimi. bilgisayar esaslı yatırımlar doğmuştur. beyaz yakalı. yüksek nitelikli. Yani makine hâkimiyeti yerini otomasyona bırakmıştır. teknik.

şüphecilik. eğitim ve nezaret anlayışı ile her söyleneni yapan çalışanlar yerine. hem de ekip olarak katılımcı ve iyi bir iletişim yoluyla temelde işletmedeki güven ortamına atıfta bulunur. birleşme. çalışmaya devam edenlerin güvenini sarsmaktadır (Göksel. Bu durum eğilimleri anlama ve şekillendirme. güvensizlik artar. 2000:X). verimsizlik. Bütün bu değişiklikler. yaratıcılık. ya da küçülme nedeniyle işini kaybedenler. büyük ölçekli olanlar . sayısal hedefler ve değerlendirmeler yanında. müşteri odaklı olma. 2007). takım çalışması. 2006. 2005). Çünkü üretilen ürünün müşteri tarafından beklenenleri yerine getireceğine karşı güven vermesi gerekmektedir (Güner ve diğ. Bu değişiklikler sonrası. hızlı büyüme ya da küçülme. Baltaş. satın alma ve satılma yollarıyla ürün ve hizmetlerini daha rekabet edilebilir duruma getirmeye çalışmaktadırlar. Dikkat edilirse bu felsefe ve yaşam biçimi. Toplam Kalite Yönetimi. hem de kurumsal baz da kültürel ve sistemsel farklılıkların giderilmesi için çalışmalar yapılmasına yol açmıştır. Ya büyüme yoluyla birbirileriyle çalışmaya hazır olmayan çalışanlar bir araya gelmekte. eğitim ve öğrenme üzerine kurulu. moral bozukluğu. kızgınlık. önlemeye yönelik denetim. ekonomik bağlantı ve ekonomi politikalarını “güven” temelli sosyal faaliyetlerle biçimlendirmeyi şart kılar (Kosgeb. Yukarıda kısaca özetlenmeye çalışılan. Ayrıca müşteri odaklılık ilkesi ile algılanan kalite çerçevesinde müşterinin hissettiği memnuniyet derecesinin göreceli olması nedeniyle özünde müşteride güven yaratma konusu vardır. işte iç huzuru sağlamak ve korku ortamını ortadan kaldırmak için iletişimi teşvik etme ve üst yönetimin katılımı ve önderliği üzerinde yoğunlaşan bir örgüt kültürü oluşturarak bunu bir hayat felsefesi ve bir yaşam biçimi gibi düşünen modern bir yaklaşımdır (Halis.özellikle çok uluslu.hızla değişen çevresel değişmelere uyum sağlamak için. ilişkisel ve sosyal. eğitim ve yetiştirme programlarını kurumsallaştırma. çalışanlar arasında huzursuzluk. 2004). Kültürlerarası . her şeyi sorgulayan çalışanlar gelmiştir. işletmeye bağlılık ve güven azalır. Küreselleşmenin etkisiyle çokuluslu işletmelerin ekonomik sistemde artan etkinlikleri hem çalışan bazında. sosyal sermayenin aşınması anlamına gelmektedir.48 bakan. çalışanın huzurunu sağlama.. ortaklık. hızlı değişim ortamına uyum sağlamak için işletmelerin son yıllarda özellikle üzerinde durdukları konulardan biri de toplam kalite yönetimidir. Günümüzde işletmeler . kaliteye önem ve öncelik verme.

onları diğer ülkelerin standartları ile uyumlu hale getirmek ihtiyacı duymaktadırlar. “eşitlik“ benzeri sosyal mübadele standartlarını dönüştürmek. kültürlerarası ve iş sistemlerindeki farklılıkların yönetilme çabası ile standart (egemen) bir iş anlayışının yaratma çabaları “güven” kavramını artan bir şekilde gündeme getirmektedir. şletmelerin birleşme veya küçülmelerinin yarattığı olumsuz sosyal şartlar. Değişen organizasyon yapısı. dünya genelinde üretim süreçlerinin örgütlenme biçimlerinin tektipleştirilmesi nihai hedefine hizmet etmektedir (Özen. 2003). Çünkü bu tartışmalar. Toplam kalite uygulamaları ve değişen kalite anlayışı. • • • • • • • • • Kriz olgusu ve artan rekabet. “adalet” gibi kavramların içeriğindeki değişim. küresel ve ekonomik dengelerle iç içe şekillenmektedir. küresel etkileşime maruz kalan tarafların bilişsel sistemlerine yön veren “güven”. bu değişime siyasal. Bu bağlamda güven ve adaletle ilgili tartışmalar. siyasal ve sosyo-kültürel çevre etkileşimi ile küreselleşmenin ve hızla gelişen teknolojinin yarattığı değişim. iş sistemleri için sorun yaratan kültürlerarası farklılıkları yönetmek ve etkileşimi kolaylaştırmak adına “güven”.1.3. Yani değişim ana faktörü altında. Güven kavramının gündemde olmasının nedenlerini özetle şöyle ifade edebiliriz. Değişen çalışan nitelikleri ve çalışanların niteliklerinin yükselmesi. Güven Kavramı Sosyal Bilimlerdeki birçok kavramda olduğu gibi güven kavramı konusunda da ortak bir tanıma ulaşılamamıştır. Güven ile ilgili yapılan çalışmalarda en sık . ekonomik ve sosyal sistemlerin uyumunda yaşanan problemler neticesinde insanların “güven duygusunun aşınmasıdır. Birbirileri ile ticari ilişkiler geliştiren ülkelerin işletmeleri. Devletin ve işletmelerin emeklilik fonlarını garanti edememeleri. Yeniden yapılanma çalışmaları. Yani.2. Ekonomik. Çokuluslu işletmelerde ülkeler arası iş anlayışlarının farklılığı nedeniyle. Üretim tarzı ve iş anlayışındaki değişimler. tek merkezden üretilen bir kurumsal çerçeveye dayanmakta ve aslında çokuluslu işletmelerde farklılıkları yönetme hedefinden doğmaktadır.49 çalışmalar. 1. işletme yazınındaki “hegemonik sistemler üretme” girişiminin bir parçası olarak görülebilir.

bir olayın ortaya çıkacağına veya bir kişinin davranışlarına inanç olarak tanımlamıştır. güvenin bir duygu. ahlaki kurallara uygun ve öngörülebilir biçimde davranacağına ilişkin inancını temsil eder. kavramın tanımlanmasındaki güçlüktür (Yılmaz. yani risk ve çıkarlar bağlamında çeşitli tanımlar yapılmıştır. cesaret” olarak tanımlanmıştır (Püsküllüoğlu. Carnavale ve Wechsler . Güven sözlüksel anlamda. özellikle Anglo-Amerikan yazında bu kavramlara çok vurgu yapılmaktadır. çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu” veya “bir şeyden umulan. Kendine güvenmek. güvenilir olmak ve başkalarına güven duymak. Fakat güven olgusunu farklı kültürler içerisinde ve farklı yönlerden ele alınması konuyu daha da karmaşık hale getirmekte ve tanımlamaların bir noktada birleşmesine engel olmaktadır (Börü. kendine (güvenen) ve diğerine (güvenilen) ilişkisi ile beklentiler göze çarpmaktadır. tutarlı olmaya (özü sözü bir). ahlaki değerlere dayalı tanımlamalarda yapılmıştır. insanın kendisini tanıması.50 vurgulanan düşünce. Fukuyama (1998) kavrama ilişkin ortak bir tanım verme. Çünkü güvenilir olmak. güven. Başkalarına güven duymak ise insanlar arası etkileşime dayanıp. dürüst. çıkarlar ve beklentiler yanında. Luhmann’a (1979) göre. sınırlarını kabul etmesi ve yaşam felsefesinin doğru ve istikrarlı verilerle tutarlı olmasını ifade eder. Yazında. beklentiler. bir anlamda ise “yüreklilik. Dolayısıyla buradan güven kavramının üç boyutunu çıkarabiliriz. Bu tanımlara bakıldığında. samimi. net olmaya dayanır. genelleme yapma konusunda yaşanan zorluk yanında. karşı tarafın adil. 2004a:585. TDK. bir kişinin. bir inanç olmasının (soyut olması) yanı sıra. Bahsedilen son iki terim. 2004). sınırlarını bilmek manasında beceri ve yetkinlik sahibi olmaya. Risk. 2006). Kendine güven duymak. 2003). Heimovics’e (1984) göre güven ise bireyin bir başka bireyin veya grubun özverili ya da faydalı olacağına ilişkin beklentisidir. Griffin (1967) güveni riskli bir durumda arzulanan amacı başarmak için. bir nesnenin herhangi bir özelliğine. Bu bağlamda işletme yazınında bulunan güven tanımlarını inceleyelim.. dünya görüşü ve kişisel özellikler yanında özellikle risk ve çıkarlar bağlamında gelişir (Baltaş. 2006). 2005). Bu bir anlamda güvenilir olmak ile eş anlamlıdır. Ancak buna rağmen güvene ilişkin bir tanımlama sağlayabilecek bazı yönlerde fikir birliğine varılmıştır (Demircan ve diğ. güven kavramının farklı toplumlar içerisinde toplumun kültürel ve ahlaki değerlerine göre de farklı görünüm ve anlamlar kazandığını belirtmektedir. “korku. açık. beklenen niteliğe inanıp ona göre davranma”.

çıkar ve ahlaki değerler ana değişkenleri etrafında oluştuğunu tespit etmekteyiz. beklentiler. Varolmak için güvenmek zorundadır. beklentiler. güvenin varlığında bunun hissedilemeyeceği. Buradan güvenin temel ve ortak bir tanımı yapmak zorluğunu bir daha görmüş olup. Yani insan ilişkilerinin temelinde “güven” vardır. Genel güven. Bazı araştırmacılar güven kavramını varlık olarak değil. herhangi bir kişinin diğerlerine olan güven eğilimini temsil eder. ihanet olmaz. yokluk olarak. kendi kendine yetemez. duygular ve sezgileri tanımlayarak. Tektonik yapının özüdür güven… ( nam. araştırmacılar tarafından belli şartlar altında betimlenmiştir. adil ve yapıcı davranış beklentilerini ve başkalarının haklarını düşünmeyi içerdiğini vurgulamaktadırlar (Demircan ve diğ. Güven insan için bir varoluş meselesidir. Çünkü insanoğlu tek başına yaşına yaşayamaz. başkalarıyla tekrarlı olan ve süregelen etkileşimlerden kaynaklanır. bakış açısı ve ilgilenilen alana göre güven değişmektedir (Erdem. toplumun iletişimin ve ticari ilişkilerin güven olmadan yaratılamayacağı gibi… (Erdem. Solomon’a (1996) göre güven. Bu bağlamda güven kök duygudur. Özet olarak güven kavramı için ortak ve genel bir tanım vermek mümkün olmayıp. güveni betimlemeye çalışırlar. güvensizliktir ve bazı olgu ve duygular güven olmadığında tanımlanabilir. Bolle (1998) güveni ortaya çıkış farklılıklarına göre. tıpkı işbirliğinin. liderlerin veya diğer kişilerin kişisel özellikleri açısından sahip olduğu güvenirlilik düzeyini ifade eder. Diğer duygular bu kök duygunun etrafında oluşur. Buradaki temel varsayım. güven olmadan. Kişiliğe dayalı güven. genel güven. güven kavramının bir inanç.. hisler. içinde duyguların ve duygulara yönelik ön koşulların ortaya çıktığı bir çatıdır. ancak güven yok olduğunda bir varoluş eksikliği olarak insanın boşluğa veya belli duygulara sahip olacağıdır. Büyük ölçüde karşılıklı bir yapı taşır (Demircan ve diğ. yani güven olmadığında ortaya çıkan olgular. çıkar . Yani güveni değerli kılan. 2003). bir duygu olmasının yanı sıra güvenen ve güvenilen ilişkisinin etkileşime bağlı olarak. 2003). kişiliğe dayalı güven ve sürece dayalı güven olarak üçe ayırmıştır.. Bir genel tanım yapılamasa da güven.51 (1992) güvenin bir grubun veya kişinin davranışları veya niyetlerine inancı ve bağlılığı. Sürece dayalı güven. risk. ahlaki kurallara dayalı. Genelde güvenen ve güvenilen özneleri etrafında risk. 2003). Bazı araştırmacılar güvenin farklı biçimlerde ortaya çıktığını belirtmiş ve bunları incelemiştir. 2003). 2003).

insanın varoluş problemine bağlanılmıştır. Toplum güven alt kümelerinden oluşan bir ana güven topluluğudur. ekonomik ve sosyolojik bir kavramdır. amacı üretkenliği ve verimliliği artırarak. hissedarlar. Bu hareketler biçimsel (formal) olmaktan uzak. Siyaset bilimci Putnam. varlığıyla ve yokluğuyla bir takım sonuçları olan. öğrenme ortamının sağlanarak “öğrenen organizasyon” olabilmek. Fukuyama’ya (1999) göre sosyal sermaye insanlar arasında görünmez ve yazılı olmayan kanunlardır. dürüstlük. sosyal ağlar ve insanlararası itibar. inanış. tamamen doğaldır. rekabet üstünlüğü yaratmaktır. inanış olarak tanımlanmış. şletmeler için sosyal sermaye çalışanların birbirileriyle zorlama olmadan yardımlaşmasını. açıklık. hem de temel ve kök duygu olarak.3. Bu bağlamda güven. güven ve inanabilirlik olarak ifade edilebilir (Kosgeb. Dolayısıyla sosyal sermaye kavramı daha geniş kapsamlı olup. gerek sosyo-kültürel bağlamda bir takım sonuçları olan bir duygu. 2003). bilgili olmak. sezgi ve olgudur. Özetle sosyal sermaye. rekabet üstünlüğü yaratmada ve etkinliklerini artırmada.. toplumu bir arada tutan ve onları ilişkiler yolu ile birbirine bağlayan güven duygusudur.52 ve ahlaki değerler açısından sorgulanmıştır.3. 2006). 1. Bunlar. özgüven. sosyal sermayeyi yatay ortaklıklar zinciri olarak niteleyip. Sosyal sermaye. sosyal sermayenin sosyal ağlardan ve topluluğun üretkenliği üzerinde etkili olan normlardan oluştuğunu vurgular (Heywood. Börü (2006) Türk toplumu ve kültüründe güven ve güvenli insanın tanımlanması amacıyla yaptığı niceliksel araştırmada bulduğu değerleri toplam dokuz ana başlık altında toplamıştır. Ancak sosyal sermaye bunları yaratan normlarla ve hissedar. Güven hem bir duygu. Sosyal sermaye bir işletmenin üretkenliğini ve verimliliğini etkileyen normlar. şletme yazınına sonradan aktarılmıştır. çalışanlar. bilgiyi yaratma ve yönetmede iç ve dış çevresiyle uygun örgüt iklimi sağlama ve örgüt kültürünün de etkisiyle. işletmelerin değişen şartlara uyum sağlamasında. müşteriler . Bu ifade tarzı ile sosyal sermaye işletme yazınında organizasyonel yurttaşlık kavramına işaret eder (Sabuncuoğlu ve diğ. dedikodu yapmamaktır. sevecenlik. dayanışmasını ve işbirliğini ifade eder. 2005). tutarlılık. yardımseverlik. insanın hayat akışını etkileyen. gerek ekonomik. şletmelerde toplumu oluşturan güven alt kümelerinden birisidir. müşteri gibi dış çevre ilişkileriyle de ilgilendiği için bir anlamda örgüt kültürüne de atıfta bulunur. Sosyal-Beşeri ve Entellektüel Sermaye ile Yönetişim Kavramları Sosyal sermaye politik. uyumluluk.1.

Sosyal sermayeyi tamamlayan ve genelde yanlış olarak sosyal sermayenin eşanlamlısı olarak kullanılan diğer bir kavram beşeri sermayedir. kullanma ve paylaşmada katılımcı ve paylaşımcı bir yolla sinerjik bir güç oluşturmaktan bahseder. Eğitim düzeyi ile ölçülür. Temelde beşeri sermaye insanın kendisine olan güvenini ifade ederken. sosyal. Ancak yönetim ve işletme yazınının kendisine has ürettiği yeni kavramlardan biriside “entelektüel sermaye” kavramıdır (Koçel. ekonomi ve sosyoloji aracılığıyla aktarılmıştır. sözleşme. sosyal sermaye bu insanların toplum. bürokratik vb. insanlara bilgi. Bilginin yanı sıra deneyim ve yetenek sahibi. bilgiyi yaratma ve kullanma yanında işletme çalışanları ile bu bilgiyi paylaşma. işbirliği yapma anlamında sosyal sermaye önemlidir. Dolayısıyla beşeri sermaye atomize olarak insana yapılan yatırımı ifade ederken. Bu bakımdan sosyal sermaye ile beşeri sermaye birbirini tamamlayan iki ayrı ekonomik değer olarak ele alınmalıdır. bilgiyi yaratan. ekonomik ve sosyokültürel değişimlerin bilgisayar (otomasyon) ve iletişim (internet) yolu ile küresel çapta oluşturmaya başladığı yeni ekonomide işletmelerin bilgi üreten ve maddi olmayan . yani. 2005). yaratıcı insan ilişkileri sayesinde sinerjik bir güç yaratabilmekte. beceri ve hüner kazandırmak için yapılan eğitim harcamaları olarak tanımlayabiliriz. 1999. Küresel çapta oluşan bilgi temelli ekonomi (yeni ekonomi) rekabet üstünlüğünde. verimlilik ve üretkenliği artırabilmektedir.53 ve diğer dış çevre unsurları ile arasında güvene dayalı ilişkiler yaratıp. Beşeri sermayenin nitelikli çalışanının akılcı bir şekilde kullanılması. Yani beşeri sermaye ile kastedilen üretim sürecinde yer alan insanların bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine yönelik yapılan yatırımları ifade etmektedir. kullanan ve paylaşan (yöneten) mekanizma olarak insanı ön plana çıkartır. sinerjik bir güç oluşturarak. üretkenliği ve verimliliği elde etmektir. birlikte yeni bilgiler yaratma ve sahip olduğu yetenek ve becerilerle ekip arkadaşlarını destekleme. Sosyal ve beşeri sermaye yönetim ve işletme yazınına daha önce de belirtildiği gibi politika. Kosgeb. yasal koordinasyon mekanizmaları ile bağlantılı işlem maliyetlerinin azaltılması yoluyla verimliliğin artırılmasıdır. grup veya ekip içindeki ilişkiler yolu ile yapılan yatırımın geri dönüşü olarak bilgiyi yaratma. Beşeri sermaye çalışanın bilgi ve yeteneğini ifade eder. ekip çalışması (iç çevre) veya toplumsal anlamda (dış çevre) sosyal sermaye insanlar arası güvene vurgu yapar (Seyidoğlu. aktif. şletmeler için beşeri sermayeyi. 2003). hiyerarşi. Ekonomik işlevi. Entelektüel sermaye siyasi.

kayıtlar ve çeşitli biçimlerdeki belgelemeye. geliştirmek. entelektüel mülkiyet ve altyapı varlıklarının bileşkesi oluşturur. beceri. yetenek ve beceri katılımlarıyla oluşturdukları şinerji sayesinde oluşmaktadır. yönetim felsefesinden. ticari amblemler vb. Çünkü güven duygusu. Bu durumda beşeri sermaye insan sermayesinin bir bileşeni olarak ortaya çıkıyor. yönetim süreçleri.. hissedarları. • Müşteri Sermayesi veya lişki Sermayesi: şletmenin müşteri. Bireyin veya insanın eğitimi. yaratıcılığı her zaman ön planda olmasına rağmen. Şöyle ki. gerek bilginin üretilmesi gerekse paylaşımı ve yönetiminde insanlar arası ilişkiler söz konusudur. patentler. Bilişim çağında üretimin belirleyicisi toprak ve sermayeye nazaran bilgidir. beceri ve hüner kazandırmak için yapılan eğitim harcamaları olarak ifade etmiştik. ticari sırlar. yetenek. Yani en basit tanımıyla entelektüel sermaye. saklamak. tecrübe. sezgi ve tutumları gibi unsurların toplamını ifade eder. çağımızda bilgi üretmek sistemlerin karmaşıklığından dolayı uzman kişilerin ekip halinde çalışması ve bireylerin bilgi. • nsan Sermayesi: şletme bünyesindeki çalışanların bilgi. kişisel güven. unsurlardan oluşur. tedarikçi ve toplumun diğer unsurları ile ilişkisini ve söz konusu unsurların işletmeye olan güven ve bağlılıklarını ifade eder. Entelektüel sermayenin üç unsuru bulunur (Çıkrıkçı ve diğ. Bu faaliyetler teknik ve maddi unsurlardan çok. Entelektüel Sermayede sosyal ve beşeri sermaye gibi güven temeline dayanır. Temelde insan sermayesi çalışanın niteliklerine dayanırken. Bu nedenle bilgiyi bulup. finansal ilişkiler vb. Entelektüel mülkiyet. • Yapısal Sermaye: şletmelerin sahip olduğu yöntem ve politikalar biçiminde kurumsallaştırılmış bilgi teknolojilerinden. Beşeri sermayeyi insanlara bilgi. Ayrıca güven gerek iç müşteri. veri tabanları. . yönetmek işletmelerin en önemli görevi haline gelmiştir. bilgi sistemleri. patentlere kadar bütün unsurların karışımını ifade eder. ağ sistemleri. Yapısal sermayeyi. yapısal ve ilişkisel sermayede ise ekip çalışması ve bireyler arası güven gündeme gelmektedir. örgüt kültürü. 2002). işletmenin bilgi değeridir.54 varlıklarını ifade eder. unsurları kapsar. Bu ise entelektüel sermayenin önemini ortaya koyar. insani ve sosyal unsurlar ile gerçekleştirilir. gerekse dış müşterilerle kurulacak iletişimin vazgeçilmez öğesidir. Altyapı varlıkları ise yönetim felsefesi. telif hakları. sağlıklı bir ekip çalışmasının temelini oluşturur. dizayn hakları.

bireylerin sanki sözleşmeyi kendileri yapıyorlarmış gibi davranmalarını arzular (Heywood.55 Yeni ekonomi ve değişen dünya ile birlikte işletme yazınına giren kavramlardan biriside “yönetişim” kavramıdır. Locke ve Rousseau gibi düşünürler tarafından kurgulanılmıştır. Yönetişimin temel amacı. mali kontroller vb. gibi koordinasyon ve denetim mekanizmaları bulunmaktadır.3. 2003). Yani güvene dayalı bir ilişki kurarak işletmelerin ve hissedarlarının çıkarlarını maksimize etmeye yarar. Gerek yeni yapılanma ve gerekse yeni yönetim anlayışlarının gerektirdiği sosyal sistemlerin temelinde “güven” olduğu görülmüştür. Yeni ekonomi ile üretim tarzları değişmiş. Sosyal Sözleşme Kuramı Politik bir kuram olup. . bir işletmenin gerçek finansal durumuna ilişkin tam ve doğru açıklamaların zamanında yapılmasını sağlamak. liberal devlet anlayışının açıklanmasında sıkça kullanılır. hem mali tabloların düzenlenmesinde. şletmelerin dış çevresindeki bu değişiklikleri ifade etmek üzere kullanılan kavramlardan birisi de “yeni ekonomi” kavramı olmuştur (Koçel. Sosyal sermayenin politik açıklamasında. işletmelerdeki yönetim ve organizasyon anlayışlarını değiştirmiştir.4. hem de koordinasyon ve denetim mekanizmalarının işlemlerini kolaylaştırarak yoğun işlem maliyetlerinden tasarruf sağlamakta ve verimliliği yükseltmektedir. Ancak burada sözleşmeler. entelektüel sermaye ve yönetişim kavramları güven ve yeni ekonomi temelinde incelenmeye çalışılmıştır. iletişim ve bilgisayar teknolojileri ve uygulamalarındaki gelişmelerin. Bu büyük değişim ve yeniden yapılanma. Sosyal ve beşeri sermaye. bilgi ağları ile açıklık. Hobbes. iş anlayışları evrilmiş ve bilgi temelli bir ekonomiye doğru gidiş hızlanmıştır. 1. işletmelerin iç ve dış çevresini büyük ölçüde değiştirdiği ve bunun sonucu olarak yönetim ve organizasyon ile ilgili pek çok yeni kavram ve uygulama ortaya çıkmıştır. Sosyal sözleşme kuramcıları. şte güven konusu burada devreye girmekte olup. 2003). 2006).1. dolayısıyla ihtiyaçlarını karşılayarak yaşamak için kendiliğinden. geri bildirimler. Sonuç olarak. Ayrıca örgüt kuramında ve örgütsel güvenin (psikolojik sözleşme kuramı) açıklanmasında kullanılan bir kuramdır. özellikle hissedarların veya potansiyel hissedarların (yatırımcıların) çıkarlarını gözetecek tarzda çalışmasını sağlamaktır (Koçel. Özünde toplumsal bir mekanizma haline gelmemiş insanların güçsüz olduğu. şeffaflık vardır. Özünde iletişim. “tabiat halinde” kendi kendine yetemeyeceği.

Bu bağlamda örgütleri hem toplumsal.1. Senaryonun başarılı bir şekilde uygulanması ise çalışanların bilişsel ve duyuşsal olarak birbirilerine ne kadar güvendikleri ve işbirliğine gitmeye ne kadar istekli oldukları ile ilintilidir.56 zorlama olmadan diğer insanlarla işbirliğine girip. meydana getirdikleri yapı bir örgüt (organizasyon) olmaktadır. Ayrıca toplumsal hayatın gerektirdiği kurallara ve otoriteye gönülden bağlılığı ve sevgiyi anlatır. Ancak bu prosedürler istenen işbirliğinin garantisi değildir. diğer insanlara. sorumluluklarını ve görevlerini gönüllü olarak yapmasını ifade eder. Bu anlamda güven. Örgütü. Yani insanların var olabilmek için. gerek kendi çabalarını. Sonuç olarak etkin ve etkili çıktılar üretirler. gönüllü işbirliğini sağlayacak değerlerle yaratılır. sosyo-kültürel gereksinimlerini karşılamak için örgütlere muhtaçtırlar. Yani işi parça parça bölüşürler. 1994: 3). “iki veya daha fazla bir insanın. 1. topluma ve örgütlere güvenin şart olduğunu söyleyebiliriz. bilgi ve becerisine göre işin herhangi bir parçasını yapar. 2003). Nitelikli bir ortak yaşam. şletmelerde işlerin etkili bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için çalışanların işbirliğine ne zaman ve ne şekilde gideceği biçimsel prosedürlerle belirlenir..3. saptamış oldukları ortak amaçlara ulaşma yolunda. Herkes kendi özelliklerine. yaşamak için. 2003). gerek araç ve gereçleri belli bir düzenleştirme süresinden geçirdikten sonra. Ortak amaçlara varmada insanlar işbölümüne giderler. .” diye tanımlayabiliriz (Aşkun ve diğ. Bu gün modern hayatın insanı vaktinin çoğunu örgütlü toplum içinde geçirir. 2003). hem de bireysel yönüyle yaşama ve varoluşa yönelik olduklarından “güven” temelli yapılar olarak niteleyebiliriz. yardım etme ve isteme davranışlarını geliştirirler (Erdem. Sürekli işbirliğine giden çalışanlar.5. daha çok işbirliği senaryosudur. olumlu tutum ve sosyal ilişkiler geliştirirler. değerleri daha yoğun paylaşırlar. şletmelerde. nsanlar fiziksel ihtiyaçlarını gidermek. toplumun bütününü ilgilendiren yararlı sonuçlar için bireyleri gönüllü olarak işbirliğine iten temel değerdir (Erdem. Örgüt ve şbirliği Kavramı Örgütler tek bir nedenle ortaya çıkarlar: Bireysel olarak başaramadığımız şeyleri gerçekleştirmek için (Can. eski iş anlayışının aşırı iş bölümü nedeniyle insanların yabancılaşması veya bugünün karmaşık sistemlerinin yüksek nitelikli çalışanlar ile oluşturulan ekip çalışması olmadan halledilememesi gibi nedenler işbirliğinin önemini her zaman korumasını sağlamıştır.

Bu kavramla örgütün tüm kaynaklarının ortak bir amaca yöneltilmesi ifade edilmektedir. 2003). Türkiye gibi düşük güven düzeyli ülkelerde işletmelerin bu durumu da göz önüne alması gerekmektedir (Fukuyama. dolayısıyla ekonomik davranışa etkileri hala tartışılmaktadır. Bu bağlamda çalışanların olumsuz deneyimlerle karşılaştıklarında veya diğer çalışanların güvenirliliği ile ilgili yanlış tahminlerde bulunduklarında davranış ve tutum değişikliğine gittiklerini söyleyebiliriz (Demircan ve diğ. ortak bir hedef inancıyla birlikte çalışma istek ve kararlılığını (şevkini) vurgular. Bazı araştırmacılar güveni etkileyen veya güven oluşturmada en önemli unsurlardan birinin örgüt kültürü olduğunu vurgularlar (Erdil ve diğ. güvendikleri ve bağlandıkları değerler etrafında örgütsel amaçlara ulaşılmasıdır (Aktan.. güven arasındaki ilişkilerin işbirliğine ve güvene. Örgüt kültürü zaman içinde gelişir ve değişir. Temelinde kültürel değerlerin olduğu normları ifade eder. Sinerjik . hatta çoğu zaman iki kavram karıştırılmaktadır. temel değer ve rollere dayalı çalışanların örgütü anlamalarına yardımcı olan paylaşılmış algılar. 1999). Örgüt Kültürü ve Sinerji Kavramları Örgüt kültürü. insanların inandıkları. Ancak tartışılmayan işbirliği ve güven arasındaki sıkı bağlantıdır (Korczynski. Ekonomik bakışla yapılan bu gibi güven analizlerinde piyasa ve hiyerarşilerin ya da güç. Sinerji. pazar.3. toplum kültürü örgüt içindeki güvene dayalı ilişkileri de etkiler. Yazında güvenin işbirliğinin bir ön koşulu mu olduğu. 2003). yaptırımları vardır.. bütünün parçalarının toplamından daha fazla olması anlamında kullanılan bir kavramdır.6.57 şletme yazınında güven kavramı işbirliği ile yakından alakalıdır. Ancak örgüt kültürü bu yazılı olan kurallardan çok (bu kurallarında etkisiyle) insanlar arası ilişkilerin doğallığı ile farkına varılır. Güven üzerine artan ilginin temelinde. tutumlar ve inançlar dizgesidir. 1. 2003). 2006). Bazı kültürlerde güven düzeyi yüksek olduğu için güvenme eğilimi de yüksektir. Sinerji bir ahenktir. Normlar ise çalışanların örgüt içinde nasıl davranacaklarını. kısmen de olsa. çinde işbirliği ve güven dâhil. işbirliğine dayalı ekonomik davranışın öneminin artması yatmaktadır. Bunun yanı sıra örgüt kültürünü toplumun bir alt kültürü olarak varsayarsak. Buradaki esas amaç örgütsel sinerjinin yaratılması için uygun iklimin yaratılması. diğer çalışanlarla nasıl ilişkide ve iletişimde bulunacaklarını gösteren kurallar dizisidir. yoksa işbirliğinin sonucunda mı güvenin oluştuğu tartışıla gelmektedir. Bu kuralların bir kısmı yazılı hale getirilmiş olup.1.

örgütün kimliğine veya kişiliğine olan güveni temsil eder. 2006). Örgütsel güven. bireyler arası farklara dayalıdır ve bireye özeldir.3. Bu farklılığa rağmen çalışmalarda bir bütün olarak örgütsel güven adı altında toplanır. büyük ölçekli işletmelerde ise örgüt kültürü ve yöneticilere olan güvenden kaynaklanır (Nooderhaven. (Aktan.2. uyumlu davranışların bir sonucu olarak genellikle yavaş kazanılan bir olgu olarak tanımlar. 1. Dolayısıyla örgütsel güven için. hissedarlar. tedarikçi vb. bir çalışanın. 2003). Küçük ölçekli işletmelerde bu durum işletme sahibinin kişiliğinden. Luhmann’ın (1979) bireysel güven ve örgütsel güven ayrımına göre bireye güven. Bir anlamda çalışan ve çalışanların güven halini ortaya koyar. Ancak çalışanın güven düzeyi yönetici veya liderine duyduğu güven ile işletme veya örgütüne duyduğu güven ile aynı değildir. liderin doğru sözlü olacağına ve sözünün ardında duracağına olan inancı olarak da tanımlanabilir. Örgütsel güven ise bireylerden çok örgütlere odaklıdır. Bu bağlamda örgütsel güven.58 yönetim tüm çalışanların (hatta müşteri. 1997). çalışanların iyiliği için karşılıklı saygıya ve nezakete dayalı. sinerjinin gerektirdiği güven duygusuna bağlıdır. inanış ve ruh hali olarak genel bir kapsama sahip olup. Güvenin zamanla ve ilişkilerin boyutuna göre yavaş yavaş gelişeceği görüşü işletme yazınında klasik güven anlayışı olarak nitelendirilmektedir. çalışanın örgütün . 1992). Katılım ise insanların birbirine güvenmesi ile ortaya çıkan bir olgudur. Örgütsel Güven Kavramı Güven kavramı bir duygu.. sağladığı desteğe ilişkin algıları. hem dikey) temelini oluşturur (Mishra 1990). Dolayısıyla güven hem birey hem de örgüt düzeyinde oluşur ancak güven ve örgütsel güven birbirinden farklı kavramlardır. Dolayısıyla işletmelerin sosyal bir sistem olarak verimlilik ve etkinlikleri. ortak amaç ve hedeflere ulaşılması. Taylor (1989) örgütsel güveni. Kişiler arası amaç ve gayret birliğinin sağlanarak. 1989) veya risk içeren durumlarda bile. Oysa günümüzde işletmeler hız ve sık sık değişen organizasyon (proje grupları gibi) yapısı ile çalışmaktadır. örgütsel güven sosyo-ekonomik bir sistem olan örgütlerdeki insanların güven analizini yapar. çalışanların belirsiz veya riskli durumla karşılaştıklarında örgütün taahhütlerinin ve davranışlarının tutarlı olduğuna dair inançları (Matthai. Dolayısıyla güven örgüt içi ilişkilerin ve iletişimin (hem yatay. iç ve dış çevresindeki insanlarla olan ilişkilerin niteliğinden kaynaklanır.(Nyhan ve diğ. Ancak toplumdaki bireyler arası güven olgusu işletmeleri de etkiler (Demircan.) daha geniş ve etkin katılımının sağlanarak örgüt amaçlarına ulaşmaktır.

diğer yandan güvensizlik. gerekse örgütsel düzeyde performans artar (Erdem. düşük performans ve örgüte düşük bağlılık. 2003). 2003). özgeci. yenilik ve yaratıcılığa dayandırılma ve bunun için çalışanların yaratıcı.59 kendisini etkileyecek uygulama ve politikalara karşı olumlu beklentiler taşıması. şefkat gösterme. Örgütsel Güvenin Kuramsal Kaynakları Güven olgusuna ilk olarak Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde rastlamaktayız. işlem maliyetlerini azaltması. sadakat gözlenir. herhangi bir yenilik veya değişim şüphe ve dirençle karşılanır. Yılmaz 2006’tan alıntı). sevilme. En basit anlamda çalışanların her durumda örgüte karşı barındırdığı güven eğilimleri olarak ifade edebiliriz. Örgütün veya işletmenin amaçları ile özdeşleşirler. Çalışanlar riske girmek istemezler. ait olma. çalışanlar arasında işbirliğine. Yüksek güven ortamında çalışanlar. Düşük güven ortamında çalışanlar işletmeye yabancılaşırlar.( Zaheer ve diğ. gerek bireysel. kolektif bir ruhla gerçekleştirilmesi beklenmektedir. güçlendirilmiş. Çalışanların kendilerini koruma ve meşrulaştırma gayretleri çok zaman alır ve bu durum performanslarını etkiler. Özellikle günümüzün dinamik işletmelerinin yapısal ve davranışsal özellikleri. kabul edilme şeklindeki sosyal . meslektaş ve takımdaş olarak görmeye başlayabilirler. sürekli öğrenme. pozitif düşünen. 1. yardımcı olma. sadakat ile çalışanların iş tatmini ve organizasyonel yurttaşlık bilinci güçlenerek. bir sosyal sermaye biçimi olup diğer işletmeler veya örgütler tarafından transfer edilemez.3. sevme. Tüm bunların sonucunda yüksek güven ortamına sahip bir işletme ve işletmeye bağlılık. Bu ortamda örgütsel başarının sırrı olan sinerjinin yaratılamayacağı kesindir. 1998). htiyaçlar hiyerarşisinde üçüncü ele alınan. kendiliğinden. kendisini desteklemesidir diyebiliriz (Lewicki. Çalışanlar birbirilerini iş arkadaşı görmenin yanı sıra dost.3. karar süreçleri zarar görür. gelişme. ayrıntılı kalite standartları ve prosedürlerle formel biçimlerde yapılandırılarak (yüksek işlem maliyetleri) yönetilmektedir (Erdem. doğal pozitif davranışlara yol açması ve çatışmaları azaltmasıdır. Taklit edilemeyen örgütsel güvenin temel işlevleri. örgütsel otoriteleri daha güçlü destekler ve örgüte bağlanırlar. Etkileşim arttıkça güven ilişkisi bilişsel düzeyden duygusal düzeye kayabilir. özerk olması desteklenmekte ve tüm bunların yüksek katılımla. Örgüt yapısı içinde güven. sorumluluk duyma. Bu dinamizm için güvene her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulurken.1998. esnek.

insanlar tembeldir ve işe karşı isteksizlik duyar. “örgütsel güvene” değinirken. Nezaretçiler ve verimlilik üzerine yapılan araştırmaları Likert. esneklik ve refahın çalışanların gelişimleriyle kendiliğinden oluşacağını ifade edip. 1995.60 ihtiyaçların giderilmesinin temelinde “karşılıklı güven” vardır (Yılmaz. X durumunda yöneticilerin varsayımı şudur. Mc Gregor’a göre yöneticilerin çalışanlar için varsayımları çalışanların davranışlarını etkiler.) giderilmesini vurgular. zorlanarak. yönetim sistemlerini. 2006). sorumluluk vererek. Ancak üzerinde en çok durduğu “katılımcı yönetim” anlayışı ve dolayısıyla yüksek güven ortamıdır. Bu dört aşamayı dört sistem halinde kuramsallaştırır. uyumu ve . Mc Gregor. bu nedenle çalışanların nezaret edilerek. Argyris gibi kuramcılar yaratıcılık. Blau gibi kuramcılarda sosyal alışveriş kuramından ve özdeşleşme kuramından yararlanarak örgütsel güvenin oluşumunu açıklamaya çalışmışlardır (Baird ve diğ. Likert. En önemli değişkenlerinden bir tanesi üstlerin astlarına inanma ve güvenme derecesidir. çalışanları sıkı bir nezaret ile değil. Kamer 2001’den alıntı). bunun örgüt içi iletişimi. Likert katılımcılığın olduğu yerde yüksek güven ortamı olduğundan ve verimi olumlu yönde etkilediğinden bahseder.. psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının (saygı görme. örgüt ve eylem açısından saptadığı örgütsel değişkenlerle dört ana aşamada değerlendirir. Çalışanın doğal yapısının resmi veya görünen organizasyon yapısıyla çeliştiğini. ceza ile tehdit ederek çalıştırmak gerekir. Bunun için çalışanların desteklenmesinden. Argyris analizinde grup üzerinde yoğunlaşma yerine çalışan üzerinde yoğunlaşmış ve çalışan-örgüt ilişkilerini incelemiştir. Liderlik ve motivasyon süreçlerini bu dört sistem içinde sorgular. bir güven ortamı ile sağlanacağı vurgulanır. Mc Gregor bunu kuramında X ve Y ile ifade edilen iki karşıt durum ile sorgular. Yani çalışanlara güvenirler ve etkili bir yönetimin otoritesini aşırı hissettirmeden (hatta görünmez halde olması). Y durumunda ise yöneticiler insanların uygun ortamlar yaratıldığında çalışmayı ve sorumluluk arayacak duruma geleceklerinden hareket ederek. Dolayısıyla çalışanlara karşı bir güvensizlik söz konusudur. ait olma vb. Ancak yönetim ve örgüt kuramında örgütsel güvenin önemini ilk kez vurgulayanlar neo-klasik veya insan ilişkileri ekolü olarak adlandırılan araştırmacılar olmuştur. cezadan çok ödüllendirerek ve çalışanlara kendilerini geliştirme fırsatı verilerek örgüt amaçlarına daha kolay varılabileceğini farz ederler.

risk alma ve duyguları kolayca ifade edilebilecek bir ortam yaratılmasından bahseder. Güvenirlilik tanımı da buradan gelmektedir. bir ilişkide bir tarafın. sıkı bir biçimde risk ve karşı tarafın zayıflıkları ile ilişkilendirilmektedir.3. Sabel’e göre (Korcyznski. ilişki sağlamlaşır. Sosyal alışverişte bir birey diğerine gönüllü olarak yardım eder ve diğer bireyde buna benzer şekilde karşılık verme yükümlülüğü hisseder. itimat edilir olarak görmeye başlar ve diğerine yönelik güven ile bağlılık geliştirir. Şöyle ki. Güven mübadele tarafları arasındaki ilişkinin bir özelliği . Kuramın güvenle ilgili anlayışı. Yani kişinin kendini gerçekleştirmesi ile güven olgusu arasında bir bağ bulunduğunu ifade eder. ufak sosyal alışverişlerle başlayan etkileşimin. Bir ekonomik değişimde yani mübadelede taraflardan biri. zamanla güvenilir olduklarını kanıtladıkça. Kendini gerçekleştirmiş birey kendisini ve karşısındakini olumlu değerlendirerek güven duyar ve bu güven bağlılığın ortaya çıkışını kolaylaştırır. diğerinin mübadele zayıflıklarını istismar etmeyecek kişidir. açıklık. Ekonomik bakışlı güven analizlerinde güven. Özdeşleşme kuramı kişinin kendi dinamiklerinin güven olgusuna olan etkilerini inceler. Bir birey karşısındaki kişinin görüşlerini onayladığında. Çalışma hayatındaki biçimsel veya ekonomik temelli ilişkilerde sosyal bir yönde gelişmektedir. Karşısındaki kişi iyi niyetli cevap verirse. 2003) güven. tek yanlı bağlılığın azaltılması. diğerinin güvenine layık olduğu zaman güvenilirdir. diğer insanlarla güven temelli ilişki kurması daha kolay olacaktır. Bu durumun önlenmesi amacıyla iş zenginleştirilmesi. Örgütsel Süreçlere Etki Eden Güven Türleri Örgütsel süreçlerde güven sorgulandığında ekonomiyle ilişkisi öne çıkmaktadır (Sargut. Sosyal alışveriş kuramı bu karşılıklı mübadelelerin dinamiğini açıklamaya çalışır. güven.61 karar verme süreçlerini etkilediğini savunur.4. bir kişi iç dünyasında dengeli ve kendini iyi tanıyorsa. Ancak bu davranışlar gönüllülük içerdiğinden karşılık verileceğine dair bir garanti söz konusu değildir. Birey karşısındakinin davranışlarını önceden kestirilebilir. 2003). güven süreci kendisi açısından faal hale gelir. Önemli olan karşılık geleceğine dair duyulan güvendir. ilişkilerin yavaş ilerleyeceği. büyük sosyal alışverişlere doğru değişeceği şeklindedir. Güvene layık bir mübadele tarafı. diğer tarafın onun zayıflığını istismar etmeyeceğinden emin olmasıdır. 1.

Güven kavramının farklı algılanması ve farklı analizleri Tablo 1. Sh:66’dan uyarlanmıştır. ilişkide bulunulan tarafın niyetine dair bilgi ve sistem. Tablo 1.7’de güvenin temelleri ve yazında yer alan güven türleri tartışmaları sunulmuştur (Korcyznski. Yani kime. Yönetişim yapıları. 2003. Yani güven kişilerarası ilişkiden doğar. yani çıkar temelli bilişsel güven.7’de göze çarpmaktadır. şletme yazınındaki güven biçimleri değişik sınıflandırmalar ile sunulmaktadır. güvenirlilik bir tarafın özelliğidir. güvenirlilik ise kişinin kendisinin bir özelliğidir.62 iken.) Yönetişim yapılarına dayalı güven çıkar temelli bilişsel güvendir.7: Güven Türleri S/N GÜVEN N TEMELLER 1 2 3 4 YAZINDAK TARTIŞMA Hesaba Dayalı Çıkar güveni Garanti Caydırma temelli güven Yönetişim yapıları Yarı-güçlü güven tibarla güven Ekonomik güven şbirliği için bencilce motivasyon Somut kişisel ilişkiler Samimi ilişki güveni Kişisel güven Kişisel lişkiler Ekonomik değişimi kapsayan kişisel ilişki Kişilere güven Güçlü güven biçimi Güven Diğer tarafın iç normları bilgisi Ahlaki insan güveni Yaygın yükümlülük/işbirliği toplumsal normları Sistem güveni Sistem/Kurum Kurum temelli güven (Korcyznski. kurum temelli güvendir. Tablo 1. hangi koşullarda ve hangi gerekçe ile güvenileceğine dair akılcı bir seçim söz . 2003). Ancak burada güven kavramının ekonomik bakış açısıyla dört temel üzerinde tartışıldığı görülmektedir. kişisel ilişkilere dayanan duygusal güven.

akılcı . sembolik işaretler veya uzman sistemler gibi soyut sistemlere olan inancın gelişmesinden kaynaklanır. Bilişsel olarak güven. Çünkü taraflar aynı mekânları paylaştığından birbirilerinden zarar görmeyeceklerine emindirler. Yani kurumsal işleyişin sağlam temellerle. Kişisel ilişkilere dayalı güven duygusal temelli olup.63 konusudur. Yani ortada sosyal normlara dayalı bir yaptırım vardır. Örneğin insanların Amerikan Doları biriktirmeleri sistem temelli bir güvendir. sosyal normlara dayalı toplumsal içerikli de olabilir. Bu güven tipinin araçları. Sistem/kurum temelli güven. ilişkilerin ilerlemesiyle gelişmesini ifade eder. mahkemeler veya uluslar arası sistematikler gibi kurumlardır. tarafların birbirilerinin iyiliğini düşündüklerini gösteren ifade ve eylemlerden oluşur. Diğer tarafın içsel norm bilgisine dayalı güven şekli. Bir anlamda akla dayalı hesaplanmış güvendir. 2003). Tarafların ilişkiye zararı olacak şekilde davranması durumunda fayda zarar analizi yaparak. Temelinde tarafların birbirini istismar etmeyeceğine dair görünen ve akılcı koşullara bağlıdır. adil işlediğine ve kendine ait tasarrufların iyi olacağına dair bir inanıştır. Yaptırımlara ve teşviklere dayanır. Yukarıda örgütsel süreçlere etki eden güven türleri olarak ekonomik bakışla yapılan analizler kısaca sunulmuştur. çalışanın gelecekteki başarılı çabaları mümkün kılmak için varolduğuna inanması sonucunda ortaya çıkar. şletmelerde özellikle ekip çalışmalarında gözlenen bir güven tipidir. sözleşmeler öncesi gerekli yapının oluşmasında ve sivil toplum faaliyetlerinin ahlaki kurallarının içerisinde yer alan yaygın ve kurucu bir güven tipi olduğunu belirtirler. Sosyal veya ekonomik karşılaşmalarda tarafların kişiliğine ve değerlerine dayalı bilgilerle ilk etapta kısmen duyulan güvenin. Bunlar yazılı olabileceği gibi. anayasa. Yukarıdaki tipoloji dikkatlice incelendiğinde temelde akılcı ve duyuşsal tercihlerin şekillendirdiği ana iki güven tipi görülmektedir: Bilişsel ve duyuşsal (duygusal) güven (Erdem. Bu güven daha çok yüz yüze iletişim şekline yöneliktir. Sistem temelli güven ise daha genel olup. Araştırmacılar bu güven şeklinin toplumsal ilişkilerin kurulabilmesinde. Kuruma dayalı güven. yarı akılcı bir güven şeklidir. toplumdaki hukuksal süreçlere bağlıdır. Bir anlamda yarı duygusal. güvenme veya güvenmeme halinin ortaya çıkmasıdır. tarafların birbirilerinin değerlerini ve niyetlerini iyi bildiklerinden birbirilerini istismar etmeyeceği düşüncesine dayanır. tersi durumda arkadaşlıkları veya dostlukları zarar görecektir. Burada güvenilen Amerika’nın ekonomik gücü ve yaptırımlarıdır.

kurumsal temelli güven ile yöneticilere/amirlere duyulan güven olarak örgütsel faktörler ve çalışanlararası ilişkiler düzeyinde bireysel faktörler olarak iki safhada.5. 1. disiplin. şe alma. yönetici veya liderlerine duydukları güveni. 2003). çalışanlararası güven. yöneticiler çalışanların gözünde örgütün temsilcisidirler ve çalışanlar. Örgütsel Güvenin Alt Boyutları Örgütsel güven ile ilgili araştırmalara bakıldığında. kariyer geliştirme. 2001). güvensizlik yaratacak davranış ve eylemleri ise caydırabilecektir. 2003). sorun çözme. Yöneticiye/lidere dayalı güven ile örgüte duyulan güven her ne kadar ilişkili yapılar ise de. Bu nedenle Erdem (2003) insan kaynakları politikalarını güveni artırıcı yönde uygulanması gerektiğini belirtmektedir. Bunlar. Ancak. Özellikle ülkemiz gibi düşük güven seviyeli kültürlerde örgütsel ve yönetsel faktörler amaca ulaşmada hayati öneme sahiptir (Sargun.64 tercihlerin sonucunda gelişir.5. bu çalışmaların üç ayrı düzeyde yapıldığı görülmektedir. 1. yöneticiye/lidere duyulan güven ve kurum temelli örgüte duyulan güvendir. Bu durum ise çalışanın örgüt uygulamalarının kendisine yararlı olacağı veya en azından zarar getirmeyecek şekilde olacağına dair algılamaları ile şekillenir (Özen. üç ana başlık altında inceleyebiliriz. Bir de bu iki ana tipin dışında ikisinin karışımı diyebileceğimiz koşullu/koşulsuz güven bulunmaktadır.1. Dolayısıyla örgütsel güvene ortam sağlayan faktörleri. 2003). Duyuşsal güven ise güvenen kişi ile güvenilen kişi arasındaki etkileşimlerin sonucudur.3. . önbileşenleri ve sonuçları açısından farklıdır. terfi. performans ve ödüllendirme gibi temel insan kaynakları işlevlerinin tatmin edici. adil ve eşitlikçi şekilde uygulanması.3. kişiler arasında duygusal bağ ile ilgilidir ve sosyal yaptırımları vardır (Özen. Diğer taraftan bu politikaları destekleyecek şekilde işlerin ve koordinasyon ilişkilerinin açıkça tanımlanması. içsel olarak tutarlı bir değerler sisteminin ve bilinçli olarak yapılan zihinsel bir sürecin sonucunda oluşur. Kuruma Güven Güven ortamının yaratılmasında örgütsel faktörler oldukça büyük yer tutar. örgütte güvenilir davranışların gelişmesinde büyük rol oynayacak. lk anda karşı tarafın niyeti hakkındaki iyimser anlayışla ve kendine güvenle başlayan süreç daha sonraki ilişkinin iyiye veya kötüye gidiş algılamalarına göre tarafların birbirilerine güven veya güvenmeme hali gelişir (Kamer. örgüte duydukları güven şeklinde genelleştirebilirler.

5. kontrolün bittiği yerde başlar ve bunun en iyi göstergesi ise kararlara katılımdır. Yönetici ile çalışanlar arasındaki güven ilişkisini geliştiren uygulamalardan birisi de kontrolün sadece yöneticinin işi olmaktan çıkarılması. yöneticiye güven duyma da oldukça önemli bir boyuttur.65 bilgilendirme. taraflarca paylaşılmasıdır. koordinasyon için biçimsel (formel) toplantıların yanı sıra geceler. 2003). çalışanlar arası çok yönlü iletişimin sağlanması. adil işlediğine ve kendine ait tasarrufların iyi olacağına dair bir inanıştır (Korcyznski. genel güven halini etkilemektedir (Erdem. uygun kararlar veremediği yönündeki ahlaki kuşkularını artırırken dürüst olarak algılanmamasına sebep olur. maiyetindekilere ilgi göstermesi güven için gerekli sosyal iklimi ve ortamı hazırlar. . yemekler vb. Yetkinlik. çalışanların özellikle işe dair prosedürel adalet algılamaları. Çünkü güven. Kuruma dayalı güven. 2003). Ayrıca yöneticinin yardımsever olması. ilgi gösterme özellikleri. Yöneticilere/Amirlere Güven Erdem’e (2003) göre. yöneticinin kişisel bütünlüğü ve yönetsel etkinliği de güven ortamını etkiler. biçimsel olmayan (informel) sosyal faaliyetlerin yapılması.3. Katılımcı yönetim anlayışının yanı sıra yetki güçlendirme temelde çalışanın güvenilir olduğuna dair bir algılamaya ve anlayışa sebep olur. Çalışanlar yöneticilerinin sorunları çözme konusunda yetkin. ahlaki çerçevede kişisel bütünlüğünü gösterirken. hem de yöneticinin çalışanlar üzerindeki etkisini artıracaktır. sadece kendi çıkarını düşünmeyip. yöneticinin çalışanların gözünde güvenirliliğini artıran. tutarlılık. dürüstlük. yardımseverlik. Özellikle iyi bir örgüt içi iletişime dayanan katılımcı yönetim anlayışları. 1. iletişimin kalitesi ve yetki güçlendirmeye gönüllülük yöneticinin yönetsel etkinliliğini belirleyerek çalışanların güvenirlilik algılamasını etkileyecektir.2. kültürü ve doğru yöndeki insan kaynakları politikaları hem yüksek güven ortamına yol açacak. diğer yandan kontrolün paylaşımı. Bu tutarsızlık çalışanların yöneticiyi adil olmadığı. örgütte bilginin herkes için ve her zaman ulaşılabilir olması güvenin örgüt içinde kurumsallaşmasını kolaylaştıracak yapısal ve davranışsal zemini yaratacaktır. piknikler. Bu inanış işletmeler tarafından özellikle ekip çalışmalarında sinerjiye yol açacak şekilde ilişkisel bir zemine dayandırılmaya çalışılmaktadır. yani yapabilir veya dirayetli olarak algılanması. Kısaca örgütün yapısı. çalışanların kurumsal işleyişin sağlam temellerle. Buna paralel yöneticilerin davranışlarındaki tutarsızlık inandırıcılığını zedeler.

Yani işlemin özelliği. örgüt dışı kişilere daha az güvenme eğilimindedirler (Stolle. olumsuz ruh hali ve . Dolayısıyla genel güvenme eğilimi diğer çalışanların nasıl davranacağını kestirme olasılığı ve örgüt veya işletme ortamının bireysel beklentiler üzerine etkileri ile oluşur. değerler ve tutumlar olarak belirtmektedir. kinci olarak mevcut şartlar ve etkilenme durumu güven deneyimini ve diğer tarafın güvenirliliği hakkında fikir edinme ve yargılamalarda bulunma biçimini etkiler. Dolayısıyla etkin bir iletişimle kararlara katılma ve çalışanların sorumluluk almasını sağlayarak yapılacak yetki güçlendirmesi. Olumlu ruh hali ve duygular yaşamak bireyin diğerleri hakkında daha olumlu algılamalarda bulunmasına yol açarak güven düzeyini yükseltirken.5. Üçüncüsü çalışanın güveni duygusal bazı beklentiler üzerine kurulu olduğundan. yüksek güven ortamına yol açacaktır. Birincisi çalışan. ona değer verip onun hakkında olumlu düşünmesi ve onu anlamakla başlar. örgütsel güvene etkilerini ortaya koyar. ortamın gerginliği.3. bu beklentilerin karşılanmadığına inanırsa güveninin ihlal edildiği duygusuna kapılabilir. Kişinin güvenme eğilimi genel güven. yani grup içi üyeliklerinden kaynaklanır (Demircan ve diğ. Dolayısıyla çalışanların birey olarak yetiştikleri kültürel ortam.. 1998).66 Katılımcı yönetim anlayışı ve yetki güçlendirme uygulamalarının olmazsa olmazı ise etkin bir iletişimdir. Kamer (2001) örgütsel güvene ortam sağlayan ve çalışanlararası güveni etkileyen bireysel faktörleri. Jones’a (1998) göre çalışanın ruh hali ve duyguları güven üzerine üç şekilde yansır. kişilikleri ve kişiliklerinden kaynaklanan güvenme halleri ile tutum ve davranışları örgüt ortamını bire bir etkiler. örgütleri veya işletmeleri sosyo-kültürel ve ekonomik bir sistem olarak tanımladığımızda mikro seviyedeki güven olgusunun. iletişim şekilleri vb. Çalışanlararası Güven Güven oluşturmak veya tesis etmek ilk başta kişinin kendisine ve başkasına güvenmesi. ruh hali ve duygular. Mikro anlamda ise çalışanlar kendi işletme veya örgüt içi diğer çalışanlara karşı daha fazla güvenme. diğer çalışana veya yöneticisine güvenme kararı verirken ona karşı olan duygularını gözden geçirir. 2003). 2003). 1998). Birey ancak kendini güvenilir hale getirirse ona güvenilir (Yavuz.3. 1. Çalışanlar makro anlamda milli kültürün bir ferdi olarak güvenme ya da güvenmeme eğilimi taşırlar (Fukuyama. güvenme eğilimi. Bu durum.

hem de olumsuz yönde güvene katkıda bulunurlar. Tutumlar güvenin gelişimine neden olan davranışsal değişiklikleri oluşturarak güvenin değerlendirilmesi için gereken ortamı yaratırlar (Kamer. Güven genelde değerler. neyin istenir. Değerler. Bu inanç ve duygular çalışanın. ortam vb şeyler eğer örgüt veya işletme ortamına. uygun ya da kötü olduğu hakkında benimsenen düşünceler” sistemidir (Giddens. Dolayısıyla yüksek veya düşük güven ortamları çalışanların değerleri algılama derecesine bağlıdır. 2001:46). Tutumları. çalışanların diğer bir çalışan veya yönetici. Çalışanın değerleri. tarafların ihtiyacı olan karşılıklı anlayışı. örgüte. . gruba. ortak davranmayı ve örgütsel öğrenmeyi sağlar. “insan bireyleri ya da grupları tarafından. Yani bir çalışanın birey olarak ya da örgütün topluluk olarak ideal kabul ettiği hareket etme tarzıdır (Doğan. Örgütsel ortam içerisinde çalışanların birbirilerine karşı oluşturdukları tutumlar karşıdaki kişinin güvenirliği konusunda bilgi içermektedir. şletmelerde özellikle işle ilgili düzenli bir ilişkisellik sağlayan mekanizmalar ile diyaloğa dayalı iletişim. özelde tutumlar aracılığıyla hissedildiğinden tutumlar süren ilişkilerdeki güveni yapılandırır. karşı tarafın bakış açısının anlaşılmasına ve güvenin kurulmasına. Çünkü sosyal etkileşim kısmen bilişsel olan ve geçmiş deneyimlerden etkilenen beklentilere dayalı olduğundan. diğer çalışanlara ya da belli bir duruma karşı belirli bir biçimde davranmasına yol açar (Cüceloğlu. umduğu davranışlar. şletmede güven ortamını etkileyen çalışanların değerleri. Sık. 2000:616). çalışanların diğerlerine karşı olan tutumlarının temelinde bu kişilerin güvenirlikleri hakkındaki geçmiş deneyimleri ve etkileşimleri bulunmaktadır. Tersi durumunda ise değerler çatışması yaşanacaktır. yani çalışanın istediği. tarafların tercihlerine. 2001). duygu ve düşüncelerin paylaşılmasını. doğru ve açık bir iletişim. Çünkü güven ilişkisinde iletişim kritik bir konudur. karşılıklı güveni. 2004). Değerler hem olumlu. tutumları ve güvenme eğilimini büyük oranda örgüt içi iletişimin etkinliğine bağlıdır.67 duygular etkileşimlere negatif bir nitelik yükleyerek bireyin diğerlerini olduklarından daha az güvenilir görmesine yol açabilir (Kamer. 2000). diğer gruplar ya da örgüt ile ilgili veya herhangi bir durumla ilgili organize ve sürekli olan inanç ve duygularının toplamı olarak ifade edebiliriz. kültürüne veya normlarına paralelse veya fazla bir farklılık yoksa güven olgusu olumlu yönde etkilenecektir. değerlerine.

çalışanların yetkinlikleri ve bu konudaki geri bildirimleri işletmenin bir çalışanı olarak duyulan gururu artırarak. örgütsel güvenle . 2003. güven olgusunu etkili bir biçimde analiz edebileceğimiz etkili yaşam alanlarıdır.4. Yazında güven halinin mi. KY Eğitim Fonksiyonu ile Örgütsel Güven lişkisini Açıklayan Kuramlar nsan kaynakları yönetiminin eğitim fonksiyonu ile örgütsel güven arasındaki ilişkileri vurgulayan kuramlar açık ve direkt ilişki kurmaktan çok açıklamaları pekiştirici mahiyettedir. 2003).1. yoksa işbirliğinin mi çalışanlararası güvene yol açtığı ihtilaflı ve tartışmalı bir konu olsa da. Daha sonra ise hipotezlere temel teşkil etmek üzere KY eğitim fonksiyonu alt boyutları ile örgütsel güven ilişkisi açıklanmaya çalışılacaktır. şletmelerde çalışanlararası güvenin açık bir iletişimle yol açtığı güvenme halinin en gözlenir durumu. Dolayısıyla insan kaynakları eğitim fonksiyonunun. 1. toplumlara benzer bir şekilde – çoğu zaman da içindeki bulundukları toplumun özelliklerinden de etkilenerek -. güven ortamı yaratabilme kapasiteleri ile yakından ilişkilidir. “Örgütler veya kurumlar.4. diğer yandan kendine özgü değerler üreten bir topluluk olarak. Özellikle elde ettikleri ekonomik ve sosyal sonuçlar. Bu açıdan bakıldığında araştırma raporlarında bir kelime. işbirliği.11) Yukarıda yapılan açıklama sosyal sermaye kuramı çerçevesinde daha iyi anlaşılıp. ilişkisel olarak örgütsel güven ile eğitimin bağlantısı işletme ve toplumsal bazda oluşturulabilir.” (Erdem. bireyler arası ilişkiler ve grup dinamiklerini içeren. 1. işbirliğinin niteliği ve sürekliliği çalışanlararası güven ilişkisi ile belirlenir (Erdem. 2005). şbirliği çalışanların birbirilerinin yetkinliklerine dayalı ekip çalışması ile iletişimin getirdiği geri bildirimlerle güven halinin arttığı bir olgudur (Baltaş. 2003). Ayrıca açık iletişim. çalışanın ait olmaktan kaynaklanan genel güven halini de etkiler. bir cümle olarak geçen bazı ibareler bir genel anlayışa veya kurama işaret eder. KY EĞ T M FONKS YONUNUN ÖRGÜTSEL GÜVENLE L ŞK S KY eğitim fonksiyonu ile örgütsel güven ilişkisinin incelenmesinde öncelikle adı geçen iki değişkenin ilişkisini açıklayabilecek kuramlara değinilecektir. çalışanlararası işbirliğidir.68 sorunlara yaklaşımlarına yönelik bilgi değişimine yol açar ki bu durum öncelikle bilgiye dayalı güveni geliştirir (Erdem. Örneğin.

Özellikle ekonomistler. paylaşılan değer ve davranışlar gibi aktif değerlerin toplamıdır. Sosyal sermaye bir işletmenin amacına ulaşmak için bireylerin tek tek gösterecekleri çabadan daha fazlasının ortaya çıkmasına imkân sağlar. 1. Kısaca. Sosyal sermaye kuramının alt unsurlarından birisi beşeri sermayedir (Kosgeb. beceri. Oysa sosyal sermaye kuramı günümüzün yeni ekonomik şartları içinde para ile satın alınabilecek süreçler ve teknoloji yerine. 2006). Baltaş’a (2007) göre. şüphe ve güvensizlik vb. Dolayısıyla sosyal sermaye işletmedeki sinerjinin kaynağıdır. insan sermayesi ve psikolojik sözleşme kuramlarıdır. 2005). 2001. dedikodu. çalışanların yıkıcı rekabet. tecrübe ve dinamizm gibi pozitif değerlerdir (Karagül. aldığı eğitimden dolayı donanımlı olması nedeniyle ve diğer çalışanlarla iletişim kurması ile kendisine güveneceğini ve dolayısıyla bunun verimliliğe yansıyacağını vurgulamaktadır. 2002). Dolayısıyla sosyal sermaye bütüncül bir bakışla çalışanlar arasındaki güvene dayalı ilişki üzerinde dururken. Temple (2000) nitelikli ve eğitimli çalışanın. Birçok yönetim kuramı. örgüt yapısı içinde güven ortamının çözümlenmesi yolu ile diğer işletmeler veya örgütler tarafından transfer edilemeyecek bir enstrümanın ipuçlarını verir (Erdem. gibi etkenlerle boşa giden kurumsal enerjinin işletmeye nasıl kazandırılacağının ve bilgi üretimi ile yönetiminin temelindeki insanın ve ilişkilerinin açılımını yapar.. Sosyal Sermaye Kuramı Sosyal sermaye kuramı son yıllarda sosyal bilimciler tarafından artan şekilde kullanılmaya başlanmıştır.4. beşeri sermaye çalışanların tekil olarak niteliği ve eğitimi üzerinde durur. karşılıklı anlayış. insanlar arasındaki ilişkileri bir yana bırakarak süreçler ve teknolojiye odaklanmış durumdadır. Beşeri sermaye çalışanların sahip olduğu ve genel anlamda çalışanın niteliğini vurgulayan bilgi. 2003).1. insanlar arasındaki güven. işletme ve yönetim yazınında son zamanlarda dikkat çeken konuların başında sosyal sermaye kuramı gelmektedir. Bunlar. 2003).69 ilişkisini açıklamada üç kuram kullanılabilir. Sosyal sermaye en basit ifade ile insanlar arasındaki güvene dayalı ilişkilerin veya iletişimin ekonomik getirilerinin üzerinde durur (OECD. siyasetçiler ve sosyologlar tarafından bazı olguları açıklamakta sıkça başvurulan bir kuramdır (Erdoğan. sosyal sermaye. 2003’ten alıntı). Karagül. Sosyal sermaye. . Dar anlamda ise çalışanın eğitimini ifade eder (Çıkrıkçı ve diğ.1.

müşteri ihtiyaçlarını anlayan ve proaktif. nitelikli. Dolayısıyla günümüzde gerek hizmet ve mal üretim tekniklerinde yaşanan hızlı değişim. eğitimi ve aydını temsil ettiği gibi .. mükemmele ulaşma ve . bilginin yanında beceri. entelektüel sermayenin bir alt unsurudur. daha fazla bilgiye ve gelişmeye yatırım yapma ihtiyaçlarını ön plana çıkarmıştır. Makine sektöründe faaliyet gösteren Uzel şletmeleri insan sermayesini şöyle tarif etmekte. Rekabette üstünlüğün sırrı olarak kabul edilen “insan sermayesi” olgusunun altındaki gerçek. 2006). sermaye ve emeği kullanıp. (Fındıkçı.1. 2000’li yıllarda bu oran %10’un altına düşmüştür. Üretimde beden gücünün kullanım oranı 1930’lu yıllarda %90 iken. olaylara geniş açıdan bakabilen. Esasında insan sermayesi. yeni ürün ve süreçleri bulan. 2006). değişime ve yeniliklere açık olabilen. nsan sermayesi – entelektüel kelimesinin kültürü. 1. onun etkin ve verimli kullanılmasıdır (Hoşgörür ve diğ. Entelektüel sermayenin diğer alt unsurları ise işletmedeki biçimsel (formal) olmayan ilişkilere dayanan yapısal sermaye ile işletmenin müşteri ile olan ilişkileri üzerine oturan müşteri veya ilişki sermayesidir. Fiziki unsurlardan çok bilginin ön aldığı yeni ekonomide bilgiyi yaratan. Çünkü patent. Rose. Ayrıca beşeri sermayeye konu olan eğitimli ve nitelikli çalışan. hem de bilginin üretilmesi ve yönetilmesinde etkin bir rol alacaktır. 2002). nsan Sermayesi Kuramı şletmeler sanayi devrinde. Ancak entelektüel sermayenin odak noktası insan sermayesidir. kendine güvenen. diğer çalışanlarla oluşan bu güven ortamında (sosyal sermaye) hem sahip olduğu bilgi ve becerilerini paylaşacak. bu eğitimli. bilgi ve beceri sahibi çalışanlar işletmeler için insan sermayesi olarak nitelendirilmişlerdir. fiziki sermaye ile üretim yapıyorlardı. nsan sermayesi birçok kaynakta entelektüel sermaye ile eş anlamlı kullanılmaktadır (TÜS AD. somut ürünleri ortaya çıkaran insandır. lisans anlaşmaları. markalar vb. farklı kültür ve yapıdaki kişilerle iyi ilişkiler kuran ve çalışabilen. 2003. 2001.4.. daha fazla eğitime önem verme. 2003). toprak.bilgiyi yaratan. tecrübe ve yetenek sahibi çalışan insanı tarif eder (Çıkrıkçı ve diğ. Üçer. Hızla gelişen teknoloji ve özellikle iletişim teknolojileri sayesinde bilgilerin akışkanlığı yeni bir ekonominin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. kullanan ve yöneten olarak insan ön plana çıkmış. ilgili çalışanın bulunduğu örgütsel çevre ile barışık olması çok daha özverili çalışmasına neden olacaktır (Karagül. amblemler. 2006).70 Dolayısıyla beşeri sermayenin nasıl ve ne ölçüde kullanılacağı tamamen onun sahibi olan çalışanın iradesine bağlı olduğundan.2.

muhakeme. Çünkü bütün sosyal ilişkilerin temelinde güven yatar. terfi. 1. Ayrıca insan sermayesi çerçevesinde işletme tarafından sağlanan eğitimler. güven duygularını geliştirir (Tolay. 2003).4. araştırma. yaratıcılık ve bireysel yetenek ve hayal gücü sahibi çalışan. 2003). geliştirme ve sunma becerilerine sahip. işletme için insan sermayesi olmanın yanında bir değerdir (Çetin. 2003’ten alıntı). hem de ekip halinde bilgi üretmesidir. Psikolojik Sözleşme Kuramı Psikolojik sözleşme. 2007). Dolayısıyla işe alma. adil ve eşitlikçi özellikleri kapsayacak biçimde oluşturulması insan sermayesinin işletmeye bağlılığında ve sadakatinde önemli yer tutmaktadır (Erdem. işletmenin çalışanına ve gelişimine önem verildiğini hisseden bireylerin duygusal bağlılıklarını artırıp. biz diyen. insan kaynakları uygulamaları örgütsel güveni etkileyen kritik politikalardır. 2004). psikolojik sözleşme için. iletişim becerileri. Söz konusu çalışanın işletmeden ayrılması durumunda. ekip çalışması yapabilen. işletme ile çalışanlar arasında hiçbir . ayrılan çalışanın transfer ve ikame edilemeyen sosyal ve bireysel özellikleri nedeniyle işletmenin insan sermayesi eksilecektir (Rose. 1996. aynı nitelikte ve eğitimde çalışan bulunsa da. şte buradaki ilişkilerde de güven olgusu devreye girmektedir. Yani kişisel bilgilerini ve uzmanlığını. kaliteyi ve sürekli gelişimi yaşamının her evresinde sürdüren. işletme içindeki diğer çalışanların bilgileri ve uzmanlıklarıyla birleştirerek sinerjik bir güç oluşturmasıdır. elden çıkarıp. Bunun için insan sermayesinin artırılmasında ve muhafazasında işletmeye duyulan güven önemli olup. Kendine ve çevresine güvenli. nsan sermayesinin yani eğitimli ve nitelikli çalışanın işletme açısından önemi hem birey olarak.71 zor hedefleri başarma arzusuna sahip. eğitim ve örgütsel güven ilişkisini açıklamada kullanılan kapsamlı bir kuramdır. Psikolojik sözleşme. Bu değer işletmenin fiziki sermaye gibi sahip olup. ekip çalışma yeterliliği. eğitim ve kariyer geliştirme. sezgi. Tolay.3. Uzel kültürünü benimseyen ve toplumsal sorumluluk bilincinde çalışanlar (Uzel.1. 2006). işletme ve çalışanlar arasındaki ilişki çerçevesinde ortaya çıkan ve bu ilişkiyi şekillendiren “karşılıklı yükümlülükler” hakkındaki bireysel algılamalardan ve inançlardan oluştuğu için göreceliği yüksek olan bir kavramdır (Freese ve diğ. performans değerlendirme ve ödüllendirme gibi temel insan kaynakları politika ve uygulamalarının tatmin edici. Yani ilişkilerin temelinde güven yatar varsayımıyla. tekrar satın alabileceği bir şey değildir..

insan kaynakları yönetimi uygulamalarının uygun bir psikolojik sözleşmenin geliştirilmesinde çok önemli bir işlevi bulunmaktadır. çalışanlar için güçlü mesajlar göndermektedir. şletmenin çalışanlarına ve çalışanlarının da işletmeye karşı bazı yükümlülüklerinin bulunduğu anlayışıyla bir iş ilişkisi içine girilmesi. insan kaynakları eğitim fonksiyonu ile örgütsel güven arasındaki ilişki psikolojik sözleşme kuramı çerçevesinde açıklanabilir. Ülkemizde yaygın olarak bulunan aile işletmelerinin en büyük probleminin güven olduğu belirtilmektedir (MPM. Barutçugil’e (2006) göre insan kaynakları yönetiminin günümüzdeki en önemli konularından birisi güven ortamının yaratılması olup. Psikolojik sözleşmeler.72 zorlama olmadan oluşturdukları güven temelli ilişkiye dayanan yazıya dökülmemiş sözleşme diyebiliriz. insan kaynakları eğitim fonksiyonunun çalışanlar açısından tatmin edici. Bu bağlamda çalışanı ile işletme arasındaki etkileşimi sağlayan unsur insan kaynakları yönetimi uygulamaları ve politikalarıdır. eğitim olanakları gibi uygulamaların tümü. OECD. işletmenin çalışanlardan neler beklediği ve karşılığında neler verebileceğine ilişkin olarak. 2005). adil ve eşitlikçi şekilde uygulanması çalışan ile işletme arasında uygun bir psikolojik sözleşmeye yol açarak. Özlüce. Buna göre. psikolojik sözleşmenin kurulmasını sağlamaktadır. performansa dayalı ücret sistemleri. Çünkü güvene dayanmayan her insan ilişkisi yozlaşacak ve çatışmalara yol açacaktır (Doğan. 1. Bu çalışmada eğitimin insan kaynakları yönetiminin bir fonksiyonu olarak incelenmesinin sebebi.2.4. 2003: 50). 2000). 2003. Örneğin gıda sektöründe faaliyet gösteren Sütaş işletmesi insan . KY Eğitim Fonksiyonunun ve Örgütsel Güvenle lişkisi şletmelerde insan kaynakları yönetimi en başta ilişkilerde güven yaratmalıdır. çalışanın işletmeyle etkileşimi sırasında sürekli gelişmekte ve işletmedeki çalışan davranışının önemli bir belirleyicisi olmaktadır (McDonald ve diğ.. örgütsel güvenin oluşumunda ve muhafazasında önemli bir yer tuttuğu söylenebilir (Erdem. Sonuç olarak. gelecekte de bu konunun öneminin giderek artacağını vurgulamaktadır. 2005). örgütsel güvenle ilişkisinin psikolojik sözleşme kuramı perspektifinden bakıldığı ve araştırmanın çalışanların eğitim ile örgütsel güveni algılama dereceleri üzerinden yapılacağı içindir. Dolayısıyla kariyer geliştirme.

öğrenme motivasyonu ile eğitimden beklenen bireysel kazançların örgütsel güven ile ilişkisi açıklanmaya çalışılacaktır.2. çalışanların katılacakları eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin “örgüte özgü” gerekçelerinin açıklanmasıdır. 2007). 2001). algılanan sosyal destek. yöneticisine ve kurumuna güven ortamının hazırlanmasıdır (Sütaş. katılımı ve desteği sağlanarak ve iyi bir örgüt içi iletişim ile çalışanların sahipleneceği bir düşünce haline getirilmesi gerekmektedir. etki. insan kaynakları yönetiminin uyguladığı eğitim politikalarının çalışan üzerinde yarattığı izlenim. Buna göre. 1. gerek amirlerinden. 2007). çalışanların algıladıkları eğitim olanakları. 2002). öğrenme ve istenen yönde tutum ve davranışlar geliştirme isteği üzerine etkili olmaktadır. Eğitim politikası işletmenin eğitim faaliyetleri ile varmak istediği hedeflerine ulaşmada izleyeceği yollar ve ana kurallar olarak tanımlanabilir (Özçelik. 2003. Bu bölümde. geleceğe yönelik eğitim planlarından haberdar olmaları. onların eğitim faaliyetlerine katılma. Capital dergisinin çeşitli kategorilerde yaptığı 2006 yılının en beğenilen şirketleri araştırmasına konu olan tüm işletmelerin ortak özelliği “güvenilir olmaları” ve insana yatırım çerçevesinde yıllık bütçelerinin %1. gerekse çalışma arkadaşlarından eğitim için aldığı destek. üst yönetimin inancı. hem de müşteri ve örgüte güven sağlamada etkili olduğunu söyleyebiliriz. .73 kaynakları politika ve ilkelerinden birisi. 2006). genelde çalışana kariyer rehberliği vererek şekillendirilmektedir (OECD. Eğitim politikaları işletmeden işletmeye fark etmekle birlikte çağdaş işletmelerde “öğrenen organizasyonlar” ve “sürekli öğrenme” anlayışı içinde. DPT. takım arkadaşlarına. 2003). hem çalışan ve çalışanlar arasında.4. Dolayısıyla işletmeler tarafından çalışanlara insan kaynakları politikaları çerçevesinde sağlanan eğitimin. aldığı eğitime aktif katılım ve öğrenme motivasyonu ile eğitimden beklediği bireysel kazançlar örgütsel güven üzerinde etkisi olmaktadır. Algılanan Eğitim Olanakları ve Örgütsel Güven lişkisi Sanayi devrinin emek-değer merkezli söylemi yerini bilgi-değer merkezli söylemine bırakmıştır (Sözer. Ayrıca işletmenin mevcut eğitim politika ve standartları.5 arasında “eğitime” kaynak ayırmalarıdır (Büyük. Bilgi ve bilgi toplumu değerlendirmeleri ve yeni ekonomi çerçevesinde işletmelerin eğitim faaliyetleri rekabette üstünlük kazanma da ve çevresel şartlara uyum sağlamada stratejik politikalar durumuna gelmiştir (TÜS AD. Barutçugil’e (2002) göre eğitim politikası.1.5-2. Eğitim politikalarının.

hangi konularda. adil ve eşitlikçi verilmesi örgütsel güven ortamına katkıda bulunacaktır. nerede sorularının cevaplanarak. Eğer çalışanlar eğitimde öğrendiklerini veya önerilerini kabul etmeyen. kariyeri ile yakından ilgilenmesi gibi davranışlar. örgütsel güveni pozitif yönde etkiler. Sosyal destek. eğitimde öğrendiklerini pekiştirebilecekleri ortamı sağlamayan veya . çalışanlara eğitimde kazandığı bilgi ve becerileri uygulayacak cesareti vermesi. astlarının eğitim faaliyetlerine katılmalarına ve kazandıkları bilgi ve becerileri iş ortamında uygulamalarına verdikleri önem derecesidir. Bu açıdan kariyer yapabilmek için hangi eğitimlerin alınacağı ve bu konuda çalışanların katılımının sağlanması şarttır (Mahiroğlu. belli bir programa dayandırılmasıdır. çalışanın amirinin ve çalışma arkadaşlarının yeni bilgi ve beceri kazanarak. çalışma saatleri dâhil eğitime göre ayarlamalar yapması. Dolayısıyla işletmelerdeki eğitim politikalarının tatmin edici. Yani. 1. Eğitimin bir plana dayandırılarak geliştirilmesi. 2003).74 Eğitim planlaması. 2000. destekleyici amir davranışlarıdır. Algılanan Sosyal Destek ve Örgütsel Güven lişkisi şletmede insana duyulan güvenin göstergelerinden biride eğitim faaliyetlerine verilen sosyal destektir. hem de yöneticilerine duyacakları güveni pekiştirir (Erdem. bunu tutum ve davranışlarına yansıtmasını ve uygulamasını teşvik etmelerini ifade eder (Tolay. yol göstermesi. Sonuç olarak çalışanın algıladığı eğitim olanakları. kısaca eğitim amaçlarının belirlenerek. iyi bir örgütsel iletişim sistemi aracılığıyla çalışanların katılımı ve paylaşımcı bir şekilde belirlenmesi örgütsel güven üzerinde oldukça büyük etkileşimler yapacaktır. Bu eğitim politikaları ve eğitim planlamalarının. neden. Erdem’e (2003) göre insan kaynakları yönetimi politika ve uygulamaları örgütsel güveni etkiler.2. örgütteki verimliliğin ve personeldeki başarının artmasını sağlar (Tınaz. 2005). kime.2. Amir desteği amirlerin. ne zaman. bilgi paylaşmayan. beklenen performansın belli bir zaman içinde belli bir standarda ulaştırılmasını ifade eder. nasıl. hem kuruma. eğitim planlaması çalışana verilecek eğitimin. kim tarafından. geri bildirimlerde bulunması. eğitimi zaman kaybı olarak gören. Sabuncuoğlu’na (2000) göre eğitim planlaması ile kariyer planlamasının da bir anlamda planlandığı vurgulanır.47). Amirin eğitimin önemini kabul etmesi. Çalışanların eğitim içinde olsa amirlerinden görecekleri destek onların hem kendine.4. şletme içinde çalışanlar için en önemli sosyal destek amirinden gelir. 2003).

Dolayısıyla. terfi ya da ücret artışı gibi istenen sonuçlara yol açacağına ilişkin beklentileri öğrenme motivasyonunu artırır (Taşcı. Yani çalışanın eğitimi faydalı ve önemli bir fırsat olarak algılaması ve bunu davranışlarına yansıtmasıdır (Tolay. eğitim programında öğrenilen bilgi ve becerilerin iş ortamına aktarılmasını teşvik etmeleri ve uygulama esnasında meydana gelebilecek hataları anlayışla karşılamalarını ifade etmektedir. Öğrenme motivasyonu bir anlamda çalışanın beklentileriyle de ilgili olup. eğitim sonrası istenen tutum ve davranış değişikliğinde önemli bir yere sahiptir. Baltaş. ihtiyaç ve yeteneklerine göre eğitim alamadıklarından ya işten ayrıldıklarını ya da . Dolayısıyla. 2006). örgütsel güveni pozitif yönde etkiler. yönüyle çalışanın eğitimle kazandıklarının pekiştirilmesi büyük oranda çalışma arkadaşlarının desteğine bağlıdır. 2002). amirin eğitim için vereceği destek. Bilinmeyenlerin veya takınılan yerlerin sorulması. işletmenin amaçları doğrultusunda uyguladığı özendirici ve caydırıcı önlemlere karşı çalışanların takındıkları tutum ve davranışlardır (Öztekin.2. Eğitime katılanların programda sunulan konuları öğrenebileceklerine ve kazanacakları bilgi ve becerilerin. tutum ve davranışlarında meydana gelen olumlu değişimleri ifade etmektedir. Öğrenme Motivasyonu ve Örgütsel Güven lişkisi Motivasyon. tutum ve davranışlarını değiştirdikçe çalışma arkadaşları ile ortak bir dil ve kültür yaratmakla kalmayıp (Göksel. Bu bir anlamda işbirliğini doğurur. 2003. Ya da insanın bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi isteğiyle davranmasıdır. Çalışan eğitilip. Çalışma arkadaşlarının desteği çalışanların. örgütsel güveni pozitif yönde etkiler.4. 2006). Öğrenme motivasyonu ise çalışanların eğitim faaliyetlerine katılma. zorlayıcı ve bağlayıcı olmaktan çok.3. Tüm bunlar işbirliğine ve güçlü bir güven iklimine yol açar (Erdem. inandırıcı ve aydınlatıcı olması. 2005).75 geribildirimde bulunmayan amir davranışlarıyla karşılaştıklarında aldıkları eğitim boşa gitmiş duygusuna kapılacak ve güvenleri sarsılacaktır. dost veya takımdaş olarak görmeye başlarlar. 2003). algılanan sosyal destek bazında. eğitimle kurulan iletişim sayesinde birbirilerini meslektaş. şletme içinde eğitime yönelik ikinci destek çalışma arkadaşlarından gelmektedir. Barutçugil (2006) ülkemizde çalışanların istek. algılanan sosyal destek bazında çalışanın çalışma arkadaşlarının vereceği destek. arkadaşlarının geribildirimlerde bulunması vb. eğitimden bir şeyler öğrenme ve kazandıkları bilgi ve becerileri iş ortamında uygulama azim ve istekleriyle. 1.

çalışanın dikkatini çekmeyi. teşvik unsurlarını . Ancak teşvik ve motivasyonu ücret. eğitimde kullanılan Dr. Eğitimden Beklenen Kazançlar ve Örgütsel Güven lişkisi Çalışanların eğitime odaklanmalarında. ödül olarak algılamamak gerekir (Barutçugil.4. terfi vb. eğitimin çalışanın ihtiyaçlarına cevap vermeyi ve beklentilerini karşılamayı. para. Eğitim faaliyetinin etkinlik sürecinde çalışanın güvenini yitirmemesi için eğitim süresinin ne uzun ne kısa olacak şekilde uygulanmasını belirtir (Kruse. Öğrenmenin prensiplerinden biri de teşviktir (Cüceloğlu. 2003:43). 1. Bunun ötesinde öğrenmenin devamlı kılındığı ve işletme ortamı tarafından destek gördüğü genel bir iklim ve örgüt kültürü yaratmak. uygunluk (Relevance). Bunlar ücret artışı. eğitim sonucunda bunu tutum ve davranışlarına yansıtacak ve işletmesine beklentileri doğrultusunda eğitim aldığından dolayı daha da güvenecektir. öğrenme istekleri ve eğitim sonucunda oluşacak pozitif tutum ve davranışların üzerinde etkili olan en önemli faktörlerden biri de eğitime katıldıkları takdirde ne tür kazançlar elde edeceklerine ilişkin beklentilerdir (Tolay. ARCS modelinin güven unsurunun amacı çalışanın konuyu öğrenmesi için gerekli çabayı göstermesini sağlamaktır. John Keller’in ARCS modelidir (Kaynar. çalışanın öğrenmek için gerekli çabayı göstermesi için eğitim hedeflerinin ulaşılabilir ve çalışanın tahminlerini (çaba. Bu model her ne kadar örgütsel bazda olmayıp eğitim yöntemleriyle ilgili de olsa güven (emin olma) ile eğitimin bir şekilde bağlantısını gösterir.4. 2003). özendirici araçlar olabilir. 2006). Sonuç olarak çalışanın beklentileri doğrultusunda artan öğrenme motivasyonu örgütsel güveni pozitif yönde etkiler. Erdem.2. Bu noktada güven unsurunun etkili olduğunu söyleyebiliriz.) aşmayan ve çalışanın eğitim sonucunda hedeflerine ulaşarak tatmin olmasını açıklar. Çünkü çalışan beklentileri doğrultusunda eğitim verilmesi durumunda eğitim motivasyonu yükselecek.76 eğitim performanslarının çok düşük olduğunu belirtmektedir. güven (Confidence) ve tatmin (Satisfaction) kelimelerinin baş harfleridir (işletme yazınında “trust” güven. Öğrenme motivasyonunun güven unsuru ile ilişkisini ortaya koyan çalışmalardan birisi de. Model uzaktan eğitim için geliştirilmiş olup. “Confidence” emin olma olarak Türkçeye çevrilmektedir. 2004). dikkat (Attention). zaman vb. ARCS. 2006). Bu nedenle eğitimin istenen sonuçlara yol açabilmesi için çalışanların teşvik edilmesi gereklidir. 2007).

yalnız olmadıklarını hissetmekte. 2003). Böylece eğitim sayesinde resmi ortamın dışına taşarak insanlar işlerini birbirleriyle konuşabilmekte. Çalışanların eğitim sonucunda. bilgi ve becerilerini güncelleştirmesine yardımcı olacağına dair içsel ve iletişimsel motifleri içerir. işletme amaç ve hedefleri hakkında daha geniş bir bakış açısı kazanabilmektedirler. örgütsel güveni pozitif yönde etkiler. Tabi bunların doğal sonucu olarak kişisel gelirin artması da mümkündür. . mevkii (terfi) veya içsel tatmin yoluyla tecrübe kazanmanın getirileri olan ücret artışını da içerir. Ayrıca bilgi ve becerilerini günün ihtiyaçlarına göre yenileyebilmekte. Eğitim faaliyetleri pozisyonlar arasındaki yatay ve dikey geçişlere olanak taşıdığı gibi. bir çalışanın işinde tüm potansiyelini kullanabilmesini ve buna bağlı olarak da işletme içi ve dışında her yönden daha başarılı olabilmesini ifade etmektedir. eğitim faaliyetlerinin çalışanların diğer kişilerle iletişim kurmasına. şletmede eğitimin kariyer ilerlemesinde önemli ve açık etkileri vardır. işletmedeki biçimsel olmayan (informal) iletişim ağlarını genişletmektedir. Baltaş’a (2006) göre çalışanlar öğrenir çünkü kendilerine ve diğer çalışanlara karşı saygı ve güvenleri artar. öğrendiklerinden dolayı kendilerine ve iletişimle çevrelerine güvenlerinin artmasının yanı sıra diğer çalışanların onu yetkin olarak görmeye başlamaları nedeniyle güvenilir olarak nitelenmeye başlanır. Ayrıca çalışanların eğitimler sonunda kazandıkları sertifikalar yolu ile referanslarını güçlendirerek sektörel iş bulma imkânlarının da artması diğer bir getiridir (Tolay. aynı işte gelişme ve mesleki ilerlemelere (kariyer) olanaklarını da etkilemektedir. işlerini daha iyi yapabilmelerine. şbirliği ve ekip çalışmasındaki katılımlarla pekişen eğitim örgütsel güvenin artmasına katkıda bulunur. Bu etki terfiler için konan eğitim standartları yolu ile çalışanların terfi edebilmeleri için bu eğitimden geçmeleri gerektiği yönündeki düşüncelerine bağlıdır. sosyal etkileşimleri artırarak. Kariyer ile ilgili kazançlar.77 maddi unsurların ötesinde felsefe olarak algılamak daha uygundur. öğrenme meraklarını giderebilmektedirler (Tolay. Dolayısıyla çalışanın eğitimden elde edileceğini düşündüğü (algıladığı) kazançlar. Buradan hareketle eğitimden beklenen kazançları çalışanın içsel motiflerle yönlendirdiği bireysel kazançlar ve maddi unsurların teşkil ettiği kariyerle ilgili kazançlar olarak inceleyebiliriz. Çalışanların eğitimlerde yeni insanlar tanımaları. Bu kazançlar. kişisel gelişimlerine. çalışanların makam. 2003). Bireysel kazançlar.

Çünkü beklentileri karşılanmış ve karşılığında maddi ve manevi getiriler elde etmiştir. . gerek mesleki tecrübelerini artırarak ve referanslarını güçlendirerek eğitimden elde ettikleri kazançlar güven duygusunu etkileyecektir. örgütsel güveni pozitif yönde etkilemektedir.78 Çalışanların gerek terfi ederek. Dolayısıyla çalışanların kariyer ile ilgili algıladıkları kazançları.

K NC BÖLÜM METODOLOJ VE BULGULAR .

1. yazında “psikolojik sözleşme kuramı” . METODOLOJ 2.2. alacakları eğitimler üzerinde söz sahibi olmaları bu kuralı bozmaz. Araştırmanın Varsayımları şletmelerde eğitim belli bir amaç ve plan dâhilinde. işletme üst yönetiminin stratejileri doğrultusunda belirlenen insan kaynakları yönetimi politikalarının uygulanma biçimine bağlıdır. hem de kurumsal hedeflerine ulaşması. Bu nedenle bu araştırma insan kaynakları eğitim fonksiyonu ile örgütsel güvenin ilişkiselliğini incelemek üzere tasarlanmış ve Eskişehir ili merkezindeki banka şubeleri çalışanlarının eğitim algılamalarının örgütsel güvene etkileri incelenmiştir. işletmelerin insan kaynakları yönetimi politikaları paralelinde sağlanan eğitim olanakları. Dolayısıyla eğitim faaliyetlerinin hem bireysel. Ancak bu politikaların bir çıktısı olan eğitim fonksiyonunun örgütsel güvene etkileri konusunda herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. yetiştirme ve geliştirme faaliyetlerinin veya ihtiyaçlarının ortak hedeflere yöneltilmesini sağlayan insan kaynakları yönetimidir. Araştırma Sorusu KY eğitim fonksiyonunun örgütsel güvene etkileri nelerdir? 2. hatta kendi aralarında sözleşmiş gibi davranmaları hedeflenir. Bu nedenle bu çalışmada işletmelerdeki eğitim faaliyetleri insan kaynakları yönetiminin ayrılmaz bir parçası varsayılmıştır. işletmenin hedeflerine ulaşmasında izlediği politikalarla etkinlik ve verimlilik için gerekli uygun sosyal ortamın yaratılmasını amaçlar. amir ve çalışma arkadaşlarının desteği. aksine hedeflere ulaşmada sinerjik bir güç yaratır.3. belli bir hedefe yönelik yapılır.1.1. 2. Çalışanların organizasyonel yurttaşlık bilinciyle davranmaları. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı Bu çalışmada. Bu nedenle çalışanların zorlama veya uyararak değil. kendiliğinden doğal olarak.1. Çalışanların katılımcı yönetim anlayışıyla. şletmelerin çeşitli bölüm veya departmanlarındaki eğitim.1. Yazında genel olarak insan kaynakları politikalarının örgütsel güvene etkileri vurgulanmaktadır. nsan kaynakları yönetimi. öğrenme motivasyonu ve eğitimden beklenen kazançlar ile ilgili çalışanların algı düzeylerinin örgütsel güven üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.80 2.

1’de görülen insan kaynakları eğitim fonksiyonu.81 ile açıklanmaktadır.1: nsan kaynakları yönetimi eğitim fonksiyonu.1. Araştırmanın Hipotezleri Araştırmanın amaç ve kapsamı. örgütsel güven ilişkisi modeli geliştirilmiştir. H1: Çalışanlar tarafından algılanan eğitim olanakları örgütsel güveni pozitif yönde etkiler. Araştırma Modeli Yukarıda açıklanan varsayımlara dayanarak Tablo 2. Bu çalışmada.4. H2: Çalışanların eğitim için algıladıkları amir desteği örgütsel güveni pozitif yönde etkiler. Yaş Çalışma Yılı Medeni Durum 2. varsayımları ve geliştirilen model doğrultusunda aşağıda belirtilen hipotezler sınanacaktır. .örgütsel güven ilişkisi modeli EĞ T MLE LG L DEĞ ŞKENLER Algılanan Eğitim Olanakları Algılanan Amir Desteği Algılanan Çalışma Arkadaşlarının Desteği Öğrenme Motivasyonu Eğitimden Beklenen Bireysel Kazançlar Eğitimle gili Kariyer Beklentileri Kuruma güven Yöneticilere/Amirlere Güven Çalışanlararası Güven NSAN KAYNAKLARI YÖNET M ÖRGÜTSEL GÜVEN DEMOGRAF K ÖZELL KLER Cinsiyet. çalışanların eğitim ile ilgili pozitif algılama düzeylerinin gerek işletme. 2. insan kaynakları yönetimi eğitim fonksiyonunun. Tablo 2. gerekse çalışanlar arasında psikolojik sözleşmeye yol açarak örgütsel güveni arttırdığı varsayılmaktadır.5.1.

örgütsel güven bağlamında ve alt boyutları ile anlamlı bir farklılık vardır. H13: Çalışanların yaş grupları arasında örgütsel güven ölçeği bazında anlamlı bir farklılık vardır. insan kaynakları eğitim fonksiyonu bağlamında ve alt boyutları ile anlamlı bir farklılık vardır. örgütsel güven bağlamında ve alt boyutları ile anlamlı bir farklılık vardır. Anket Formu Hipotezlerin test edilmesi amacıyla gerekli olan veriler anket uygulamasıyla elde edilmiştir. H5: Çalışanların eğitimden beklediği bireysel kazançlar örgütsel güveni pozitif yönde etkiler.6. H10: Evli ve bekâr çalışanlar arasında. insan kaynakları eğitim fonksiyonu bağlamında ve alt boyutları ile anlamlı bir farklılık vardır.1. kinci bölümde. Demografik değişkenlerle ilgili (farklılıklara dayanan) hipotezler ise şunlardır: H8: Bayan ve erkek çalışanlar arasında. çalışma yılı ve medeni durumla ilgili demografik sorular bulunmaktadır. Birinci bölümde yaş. Üçüncü bölümde ise örgütsel güven ölçeği bazında yirmi beş (25) önerme yer almaktadır. H11: Evli ve bekâr çalışanlar arasında. H12: Çalışanların çalışma yılları grupları arasında örgütsel güven ölçeği bazında anlamlı bir farklılık vardır. ayrıntılar EK-2’de gösterilmiştir. H9: Bayan ve erkek çalışanlar arasında. . Hazırlanan anket formu (EK-1) üç bölüm halinde tasarlanmıştır. H4: Çalışanların eğitim programlarındaki öğrenme motivasyonu örgütsel güveni pozitif yönde etkiler.82 H3: Çalışanların eğitim için algıladıkları çalışma arkadaşlarının desteği örgütsel güveni pozitif yönde etkiler. Önermeler örgütsel güvenin. insan kaynakları eğitim fonksiyonunun çalışanların algılama düzeylerine göre ölçümünü amaçlayan otuz (30) önerme bulunmaktadır. H7: nsan kaynakları yönetimi eğitim fonksiyonu ile örgütsel güven arasında anlamlı bir ilişki vardır. H6: Çalışanların eğitimle ilgili kariyer beklentileri örgütsel güveni pozitif yönde etkiler. cinsiyet. Söz konusu önermeler modelde görülen KY eğitim fonksiyonun alt boyutlarını ölçmeye yönelik olup. 2.

eğitime insan kaynakları yönetimi boyutu ile bankacılık sektörü boyutunun eklenmesi suretiyle hazırlanmıştır. Toplanan formlardan altı (6) âdeti eksik veya hatalı olmasından dolayı iki yüz yirmi bir (221) adet anket formu araştırmaya dâhil edilmiştir.7. 2. okudukları ifadeye katılıp. “kesinlikle katılıyorum” şeklindeki seçeneklerden birini işaretlemesi suretiyle. “katılıyorum”. “3”. sayısal verilerin güvenirliliği. “2”. Banka şubelerinin ve çalışanlarının sayısı Eskişehir Ticaret Odası (ETO. “katılmıyorum”. “kesinlikle katılmıyorum”. 2007) resmi internet sitelerinden saptanmıştır. Tolay’ın (2003) ve Barlett’ın (1999) eğitimle ilgili ifadelerinden faydalanılarak.1. Buna göre Eskişehir ili merkezinde 2006 yılı Eylül ayı verilerine göre muhtelif işletmelere ait kırk dört (44) banka şubesi ve yedi yüz altmış bir (761) banka çalışanı (müdürler hariç) bulunmaktadır. önermelerin ayrıntıları EK-3’te bulunmaktadır. Her maddeye ilişkin tahmin puanı 1 ile 5 arasında değişebilecek bir puan olarak hesaplanmıştır. Anket formunda katılımcılardan önermelere beşli (5’li) Likert ölçeğinde. Anket formları banka müdürleri ile görüşmek suretiyle elden dağıtılmıştır. Örneklem ve Sınırlılıklar Araştırma Eskişehir ili merkezinde bulunan banka şubelerinde yapılmıştır. katılmadıklarını belirtmeleri istenmiştir. “fikrim yok”. Ankette yer alan seçeneklerin puanlaması sırasıyla “1”. mekân ve kişisellik yönünden sınırlılıkları bulunmaktadır. yönetici ve amirler ile çalışanlararası güven alt boyutlarını kapsayan ifadelerden oluşup. geri dönüş oranı %91’dir. Olumsuz veya ters ifadeler için (2 nci bölüm 16 ve 17 nci sorular) puanlama tersten yapılmıştır. Üçüncü bölümdeki örgütsel güven ölçeği daha önceki çalışmalar taranarak bu çalışmanın yazarı tarafından geliştirilmiştir. Anket formunda ikinci bölümde yer alan KY eğitim fonksiyonu ile ilgili değişkenleri ölçen önermeler. Araştırmanın zaman.83 kuruma. veri toplamada kullanılan anket tekniğinin özellikleri ile sınırlı . 2006) ve Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB. Çünkü araştırmanın bulguları örneklemde yer alan çalışanların algılama seviyelerine göre belli bir zaman ve mekân kesitinde elde edilen verilerle. “4” ve “5” olarak yapılmıştır. iki yüz yirmi yedi (227) âdeti ele geçmiş olup. Dağıtılan toplam iki yüz elli (250) adet anket formundan.

çalışma arkadaşlarının des. Üçüncü aşamada demografik değişkenler yoluyla farklılıkları incelemeye yönelik.2. hipotezlerin sınanması amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır.2’de gösterilmiştir. X3: Alg.8962 0. Tablo 2.9327 0.2. nesnel gerçeklik üzerine yapılan yorumlar ise bu çalışmanın yazarının. Analiz çalışmaları dört aşamada yapılmıştır (EK-4). Birinci aşamada.2: Araştırma anketi güvenilirlik analizleri (cronbach’s alpha) bulguları KY EĞ T M FONKS YONU ÖLÇEĞ ( X ) ÖRGÜTSEL GÜVEN ( Y ) BOYUTLAR ALT BOYUTLAR X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y1 Y2 Y3 SORU SAYISI 4 5 5 5 6 5 9 9 7 GÜVEN L RL K 0. 2. Dördüncü ve son aşamada ise bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişki araştırılarak. 2.9044 0. bireysel kazançlar Y2: Yönetici/Amirlere güv. bağımlı değişken üzerine etkisi ve bağlanım denkleminin bulunması amacıyla çoklu regresyon analizi yapılmıştır. X6: Eğt.8029 0.1. Güvenilirlik Analizleri Bulguları Araştırmada kullanılan anket formunun her bir boyut ve alt boyutlarının güvenilirlik analizleri (cronbach’s alpha) yapılmıştır.9046 0.96 olarak bulunmuş olup. anket formunun toplam güvenilirliği ile değişkenlerin her bir boyut ve alt boyutunun güvenilirlik analizleri yapılmış olup.1. kişiselliğinden ayrı olmayıp ve bilimsel yetisiyle sınırlıdır.0 programı aracılığıyla bilgisayara aktarılıp. BULGULAR 2.8953 0.9644 Cronbach's Alpha X1: Algılanan eğitim olanakları X4: Öğrenme motivasyonu Y1: Kuruma güven X2: Algılanan amir desteği X5: Eğt. kinci aşamada anket formunun birinci bölümündeki demografik değişkenlerin sıklık dağılımları (frequinces) bulunmuştur.693 0.9477 0. analizler yapılarak yorumlanmıştır. boyut ve alt boyutlara ait güvenilirlik katsayıları Tablo 2. anket formunun içsel tutarlılığı sorgulanmıştır. Anketin toplam güvenilirlik katsayısı 0.8755 0.8. bek. ilgili kariyer beklentileri Y3: Çalışanlararası güven Kişi Sayısı ( N ):221 . Ayrıca bağımsız değişken alt boyutlarının. Veri Analizi Toplanan veriler SPSS 11. Adı geçen güvenilirlik katsayıları incelendiğinde anket formunun içsel tutarlılığının kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmektedir.9455 KATSAYILARI 0.7659 0.84 olup. t-test (independent samples t-test) ve ANOVA (One Way ANOVA) testleri yapılmıştır.

85

2.2.2. Sıklık Dağılımı Bulguları Araştırmaya katılanların cinsiyetleri Tablo 2.3’de sunulmuştur.

Katılımcıların %62’si bayan, %38’i erkektir. Hizmet sektöründeki hâkim bayan istihdamının bu araştırmada da karşımıza çıktığını görmekteyiz. Tablo 2.3: Araştırmaya katılan çalışanların cinsiyet sıklık dağılımı bulguları
Cinsiyet Bayan Erkek Toplam Frekans Yüzde 138 62,4 83 37,6 221 100,0 Geçerli Yüzde 62,4 37,6 100,0 Birikimsel Yüzde 62,4 100,0

Katılımcıların medeni durumları Tablo 2.4’de gösterilmiş olup, %57’si evli, %43’ü bekârdır. Tablo 2.4: Araştırmaya katılan çalışanların medeni durumu sıklık dağılımı bulguları
Medeni Durum Evli Bekar Toplam Frekans Yüzde 126 57,0 95 43,0 221 100,0 Geçerli Yüzde 57,0 43,0 100,0 Birikimsel Yüzde 57,0 100,0

Çalışanların yaş gruplarına göre dağılımı Tablo 2.5’de sunulmuştur. Katılımcıların %70’i 20 ila 35 yaş arası genç çalışanlardan oluşmaktadır. Tablo 2.5: Araştırmaya katılan çalışanların yaş grubu sıklık dağılımı bulguları
Yaş Grubu 20-25 yaş arası 26-30 yaş arası 31-35 yaş arası 36-40 yaş arası 41-50 yaş arası Toplam Frekans Yüzde 42 19,0 68 30,8 45 20,4 40 18,1 26 11,8 221 100,0 Geçerli Yüzde 19,0 30,8 20,4 18,1 11,8 100,0 Birikimsel Yüzde 19,0 49,8 70,1 88,2 100,0

Araştırmaya katılan çalışanların bankacılık sektöründeki çalışma yıllarına göre dağılımı Tablo 2.6’da gösterilmiş olup, katılımcı çalışanların % 46 gibi bir oranda 1 ila 5 yıl arası çalışma süresine sahip olması dikkat çekmektedir. Tablo 2.6: Araştırmaya katılan çalışanların çalışma yılları sıklık dağılımı bulguları
Çalışma Yılları 01-05 yıl arası 06-10 yıl arası 11-15 yıl arası 16-20 yıl arası 21-30 yıl arası Toplam Frekans Yüzde 101 45,7 46 20,8 37 16,7 23 10,4 14 6,3 221 100,0 Geçerli Yüzde 45,7 20,8 16,7 10,4 6,3 100,0 Birikimsel Yüzde 45,7 66,5 83,3 93,7 100,0

86

2.2.3. Farklılıkları ncelemeye Yönelik Analiz Bulguları Farklılıkları incelemeye yönelik analizler kapsamında, bağımlı ve bağımsız değişkenlerin cinsiyet ve medeni duruma göre farklılaşmasını sınamak için t-test (independent samples t-test); çalışanların yaş ve çalışma yılları gruplarının arasında örgütsel güven bağlamında anlamlı bir farklılık olup olmadığını sınamak amacıyla da tek yönlü varyans analizi (one way ANOVA) yapılmıştır. Çalışanların cinsiyetlerine göre KY eğitim fonksiyonu ile örgütsel güven ve alt boyutları bazında farklılıklarını sınamak amacıyla yapılan t-test sonuçları Tablo 2.7’de sunulmuştur. Tablo 2.7: Cinsiyet ile bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki t-test sonuçları
Cinsiyet Bayan Erkek Bayan Erkek Bayan Erkek Bayan Erkek Bayan Erkek Bayan Erkek Bayan Erkek Bayan Erkek Bayan Erkek Bayan Erkek Bayan Erkek N Ortalama Std. Sapma 138 114,877 13,875 83 109,349 22,375 138 14,580 2,902 83 13,663 3,573 138 19,232 3,979 83 17,904 4,920 138 19,413 3,385 83 17,904 4,413 138 21,710 2,753 83 21,036 4,171 138 23,007 3,060 83 22,217 5,020 138 16,935 4,124 83 16,627 5,226 138 92,826 13,762 83 88,181 19,319 138 30,986 6,413 83 30,229 7,905 138 35,203 7,066 83 31,976 7,419 138 26,638 4,700 83 25,976 5,935 t 2,028 1,979 2,084 2,858 1,310 1,297 0,458 1,918 0,777 3,226 0,917 p .045 .050 .039 .005 .192 .197 .647 .057 .438 .001 .360

KY eğitim fonksiyonu Algılanan eğitim olanakları Algılanan amir desteği Alg. çalışma arkadaşlarının des. Öğrenme motivasyonu Eğitimden beklenen bireysel kazançlar Eğitimle ilgili kariyer beklentileri Örgütsel güven Kuruma güven Yöneticilere/Amirlere güven Çalışanlararası güven

Araştırmanın bağımsız değişkeni KY eğitim fonksiyonu ve alt boyutları kapsamında, çalışanların cinsiyetlerine göre farklılaşma olup olmadığını tespit etmek üzere yapılan t-test sonuçlarının sunulduğu Tablo 2.7’deki bulgulara göre %95 anlamlılık düzeyinde bazı boyutlarda istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Öncelikle araştırmanın bağımsız değişkeni KY eğitim fonksiyonunun bayan ve erkek çalışanlar arasında algılanması farklıdır (t=2,028; p=.045). Ayrıca algılanan eğitim olanakları (t=1,979; p=.050), algılanan amir desteği (t=2,084; p=.039)

87

ve algılanan çalışma arkadaşlarının desteği (t=2,858; p=.005) çalışanların cinsiyetlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık arz etmektedir. Aritmetik ortalamaların incelenmesinden ise algılamada farklılık arz eden söz konusu tüm boyutlarda bayanların erkeklere nazaran daha olumlu ve pozitif yönde algılamalara sahip olduğu yorumu yapılabilir. Tablo 2.7’deki bulgulara göre çalışanların cinsiyetlerine göre genel olarak örgütsel güven algılamalarında istatistiksel açıdan %95 seviyesinde anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir (t=1,918; p=.057). Ancak örgütsel güvenin alt boyutlarından yöneticilere ve amirlere güven, çalışanların cinsiyetlerine göre farklılık göstermektedir (t=3,226; p=.001). Bu farklılığın niteliği konusunda aritmetik ortalamalar incelediğinde bayanların erkeklere oranla yönetici ve amirlere güven konusunda daha olumlu ve pozitif bir algılamaya sahip oldukları sonucuna varılabilir. Çalışanların medeni durumlarına göre KY eğitim fonksiyonu ile örgütsel güven ve alt boyutları bazında farklılıklarını sınamak amacıyla yapılan t-test sonuçları Tablo 2.8’de sunulmuştur. Tablo2.8: Medeni durum ile bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki t-test sonuçları
Medeni Durum Evli Bekar Evli Bekar Evli Bekar Evli Bekar Evli Bekar Evli Bekar Evli Bekar Evli Bekar Evli Bekar Evli Bekar Evli Bekar N 126 95 126 95 126 95 126 95 126 95 126 95 126 95 126 95 126 95 126 95 126 95 Ortalama 111,730 114,221 14,429 13,979 18,206 19,431 18,736 19,032 21,405 21,526 22,254 23,316 16,730 16,937 88,929 93,937 29,952 31,695 32,619 35,811 26,357 26,432 Std. Sapma 18,237 16,979 3,297 3,049 4,691 3,877 4,000 3,689 3,387 3,348 4,212 3,425 4,361 4,833 17,258 14,248 7,233 6,592 7,560 6,683 5,400 4,937 t 1,035 1,036 2,124 0,619 0,265 2,007 0,333 2,299 1,841 3,264 0,105 p .302 .301 .035 .537 .791 .046 .740 .022 .067 .001 .916

KY eğitim fonksiyonu Algılanan eğitim olanakları Algılanan amir desteği Alg. çalışma arkadaşlarının des. Öğrenme motivasyonu Eğitimden beklenen bireysel kazançlar Eğitimle ilgili kariyer beklentileri Örgütsel güven Kuruma güven Yöneticilere/Amirlere güven Çalışanlararası güven

189 18.992 12.264.089 ANOVA p 4.324 94. p=. Tablo 2.092 3.002 Tablo 2.000 83.228 14. genel anlamda örgütsel güven duyumsamaları ile yönetici ve amirlere güven algılamaları konusunda farklılıklar arz etmekte olup.782 89.007. evli çalışanlara oranla daha olumlu bir algılamaya sahip olduğu yorumu yapılabilir. Söz konusu bu farklılıkların niteliği konusunda aritmetik ortalama ve standart sapmalara bakıldığında bekâr çalışanların.092 3.071 91.515 2.124.88 Tablo 2.046) alt boyutlarında istatistiksel açıdan %95 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. çalışanların medeni durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (t=3.086 16.022).8’deki bulgular doğrultusunda. Sapma 15. Çalışanların çalışma yıllarına göre yapılan grupların arasında örgütsel güven bağlamında bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi (one way ANOVA) yapılmış olup.190 Std. Aritmetik ortalama ve standart sapmalar incelediğinde.496 . bu farkın nitelik olarak bekâr çalışanların evli çalışanlara nazaran daha olumlu ve pozitif olduğu sonucuna varılabilir. sonuçlar Tablo 2. algılanan amir desteği (t=2.299.230 1. p=. araştırma kapsamında belirlenen çalışanların iki medeni durumu yani evli ve bekâr olma halinin. Tablo 2. Ayrıca örgütsel güvenin alt boyutlarından yöneticilere ve amirlere güven. Özetle.9: Çalışanların çalışma yılları grupları arasında örgütsel güven bağlamında tek yönlü varyans analizi sonuçları N 01-05 yıl arası 06-10 yıl arası 11-15 yıl arası 16-20 yıl arası 21-30 yıl arası Toplam 101 46 37 23 14 221 Ortalama 94.9’daki bulgulara göre çalışanların çalışma yılları grupları arasında örgütsel güven bağlamında %95 anlamlılık düzeyinde istatistiksel açıdan bir farklılık . çalışanların evli ve bekâr olma halleri.522 86. Hata F 1.035) ile eğitimden beklenen bireysel kazançlar (t=2. algılanan amir desteği ve eğitimden beklenen bireysel kazançlar alt boyutlarında bekâr çalışanların evli çalışanlara oranla daha olumlu ve pozitif bir algılamaya sahip olduğu sonucuna varılabilir.8’deki bulgulara göre genel olarak örgütsel güven üzerinde çalışanların evli veya bekâr olması %95 anlamlılık düzeyinde istatistiksel bir farklılığa işaret etmektedir (t=2.543 3. p=.809 16.081 Std.001). p=.9’da sunulmuştur.

923 19. Sapma 16.554 1. Örgütsel güven ile KY eğitim fonksiyonunun alt boyutları olan.2. .10’daki bulgulara göre çalışanların yaş grupları arasında örgütsel güven bağlamında.824 . örgütsel güven algılamasının hangi çalışma yılları gruplarında farklılıklaştığını belirlemek için Tamhane’s testi yapılmıştır. Yani çalışanların örgütsel güven duyumsamaları veya algılamaları çalışma yılları grupları arasında farklılıklar göstermektedir. 2. Buna göre 1 ila 5 yıl arası çalışma yılına sahip çalışanlar ile 11 ila 15 yıl arası çalışma yılına sahip çalışanlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmuştur (aritmetik ort. algılanan eğitim olanakları. lişkileri ncelemeye Yönelik Analiz Bulguları lişkileri incelemeye yönelik analizler kapsamında.075 89. Söz konusu farkı aritmetik ortalama ve standart hataları inceleyerek 1 ila 5 yıl çalışma yılına sahip çalışanlar lehine daha olumlu ve pozitif olduğu yönünde yorum yapılabilir.10’da sunulmuştur. Dolayısıyla çalışanların yaş grupları arasında örgütsel güven algılama konusunda anlamlı bir farklılık bulunamadığı sonucuna varılabilir. p=.182 16.192 91. araştırmanın bağımlı değişkeni örgütsel güven ile bağımsız değişken KY eğitim fonksiyonu alt boyutları arasında korelasyon ve çoklu regresyon analizleri yapılmıştır.081 Std.190 Std.10: Çalışanların yaş grupları arasında örgütsel güven bağlamında tek yönlü varyans analizi sonuçları N 20-25 yaş arası 26-30 yaş arası 31-35 yaş arası 36-40 yaş arası 41-50 yaş arası Toplam 42 68 45 40 26 221 Ortalama 92.571 94. p=.632 88.839 13. statistiksel açıdan bu anlamlı fark gruplar arası varyansın eşit olmadığını gösterdiğinden. algılanan çalışma arkadaşlarının desteği.073 3.432 16.4579**.800 2.978 87. Tablo 2.089 ANOVA p 1.002).075 3. Çalışanların yaşlarına göre yapılan grupların arasında örgütsel güven bağlamında bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi (one way ANOVA) yapılmış olup.125 Tablo 2.007). algılanan amir desteği. fark=11.549 14. %95 anlamlılık düzeyinde istatistiksel açıdan bir farklılık bulunamamıştır.89 olduğu görülmektedir (F=4.173 1.496. sonuçlar Tablo 2. Hata F 2.4.

000 221 . eğitimden beklenen bireysel kazançlar ve eğitimle ilgili kariyer beklentileri arasında yapılan korelasyon analizi sonuçları Tablo 2.630** .000 .497** .12: Korelasyon analizine göre hipotezlerin durumu H/N H1 Hipotez Çalışanlar tarafından algılanan eğitim olanakları örgütsel güveni pozitif yönde etkiler. Çalışanların eğitim programlarındaki öğrenme motivasyonu örgütsel güveni artırır. eğitimden beklenen bireysel kazançlar ve eğitimle ilgili kariyer beklentileri ile örgütsel güven arasında 0.563** . Söz konusu ilişkisellik sonucunda örgütsel güven ile KY eğitim fonksiyonu alt boyutları arasındaki ilişkilere dayalı hipotezlerin durumu Tablo 2. Gerçeklenme Çalışanlar tarafından olumlu yönde algılanan eğitim olanakları örgütsel güveni artırır Çalışanların olumlu yönde eğitim için algıladıkları amir desteği örgütsel güveni artırır. Çalışanların eğitim programlarındaki öğrenme motivasyonu örgütsel güveni pozitif yönde etkiler. Çalışanların eğitimden beklediği bireysel kazançlar örgütsel güveni artırır.11’deki bulgulara göre KY eğitim fonksiyonu alt boyutları olan algılanan eğitim olanakları. öğrenme motivasyonu.000 221 N 221 221 221 ** Korelasyon 0. Çalışanların eğitim için algıladıkları amir desteği örgütsel güveni pozitif yönde etkiler. Tablo 2. algılanan amir desteği. Çalışanların eğitim için algıladıkları çalışma arkadaşlarının desteği örgütsel güveni pozitif yönde etkiler.12’de sunulmuştur.90 öğrenme motivasyonu.742** . X1:Algılanan Eğitim Olanakları X2:Algılanan Amir Desteği X3:Alg. H2 H3 H4 H5 H6 .Bireysel Kazançlar X6:Eğt.01 (%99) anlam düzeyinde olumlu ve pozitif yönde bir ilişki olduğu görülmektedir. Çalışanların eğitimden beklediği bireysel kazançlar örgütsel güveni pozitif yönde etkiler. Çalışanların eğitimle ilgili kariyer beklentileri örgütsel güveni pozitif yönde etkiler. Çalışanların eğitimle ilgili kariyer beklentileri örgütsel güveni artırır.621** .11’de sunulmuştur.01 düzeyinde anlamlıdır.000 221 .Bek.000 . algılanan çalışma arkadaşlarının desteği.000 .Çalışma Arkadaşlarının Desteği X4:Öğrenme Motivasyonu X5:Eğt. Tablo 2. lgili Kariyer Beklentileri Tablo 2.11: Örgütsel güven ile KY eğitim fonksiyonu alt boyutları arasındaki korelasyon analizi sonuçları X1 X2 X3 X4 X5 X6 Pearson katsayısı . Çalışanların olumlu yönde eğitim için algıladıkları çalışma arkadaşlarının desteği örgütsel güveni artırır.586** Örgütsel Güven p .

721 95. p=. algılanan çalışma arkadaşlarının desteği (b3=. örgütsel güven arasında pozitif ve yüksek sayılabilecek oranda bir ilişki bulunmaktadır denilebilir.777 . bağımlı değişken olan örgütsel güven üzerinde %72 gibi bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. p=.044 .459 Sabit Değer . Dolayısıyla adı geçen bağımsız değişkenlerle. algılanan amir desteği. F=95. p=.777.000).194. p=.431 Eğitimden Beklenen Bireysel Kazançlar . Tablo 2.000 Algılanan Çalışma Arkadaşlarının Desteği .041 .000)’nin bağımlı değişkeni açıklama düzeyi istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. .425 Eğitimle lgili Kariyer Beklentileri .000 Algılanan Amir Desteği .001 Öğrenme Motivasyonu .000 Tablo 2.160 . Bağımsız değişkenler olarak kullanılan algılanan eğitim olanakları (b1=. Algılanan eğitim olanakları.160.72.13’de sunulmuştur.254.91 Bağımlı değişken örgütsel güven ile bağımsız değişkenler olarak KY eğitim fonksiyonu alt boyutları arasında yapılan çoklu regresyon analizi sonuçları Tablo 2.194 .000).254 .000 F değerinin F R2 anlamlılık düzeyi .001) ve eğitimle ilgili kariyer beklentileri (b4=. algılanan çalışma arkadaşlarının desteği ve eğitimle ilgili kariyer beklentileri ile örgütsel güven arasındaki ilişki incelendiğinde. Söz konusu bağımsız değişkenlerin. p=.000). algılanan amir desteği (b2=.13’deki bulgulara göre bağımsız değişkenler olarak KY eğitim fonksiyonu alt boyutlarının bağımlı değişken olarak örgütsel güveni açıklama düzeyi istatistikî açıdan anlamlıdır (R2=0.000 Algılanan Eğitim Olanakları .477.13: Örgütsel güven ile KY eğitim fonksiyonu alt boyutları arasındaki regresyon analizi sonuçları Analize Giren t değerinin Beta Bağımsız Değişkenler anlamlılık düzeyi 16. özellikle çalışanlar tarafından algılanan amir desteğinin örgütsel güven üzerine etkisinin daha fazla olduğu görülmektedir.477 .

işletmelerin insana ve bilgiye yatırım yaparak özellikle rekabette ön almalarında etken olan fonksiyonel bir politikadır. Ayrıca eğitim. verim artırmaya. işletmelerin çalışana. Anketlerden elde edilen verilere farklılıkları . nsana odaklı bu anlayış bir yandan insanı ve bilgiyi ön plana çıkarıp. kültürel ve sosyo-ekonomik değişimle gelen sendikal hakların ufalması. dolayısıyla insana bakış açısını değiştirmiştir. verimlilik. göç ve çokkültürlülük vb. ş merkezli. bir yandan da rekabet. araştırma hizmet sektöründeki bankalarda yapılmıştır. Siyasal. Bir denge içinde yürütülmesi gereken bu durum ve bahsedilen ön almada üstünlük sağlayan en önemli insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarından birisi de eğitimdir. unsurlar işletmelerde çalışanların güven duygusunda aşınmalara sebep olmuştur. Araştırma uygulamasında. endüstriyel anlayıştan. psikolojik sözleşme kuramı çerçevesinde çalışanların algılamalarına dayanan önermelerden oluşan. çok uluslu şirketlerin (ÇUŞ) artması. örgütsel güvene etkilerini açıklamak amacıyla yapılmıştır. Eskişehir ili merkezindeki 18 farklı bankaya ait 20 değişik şubede toplam 221 çalışanla yapılan bu araştırma neticesinde bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Buradan hareketle bu araştırma insan kaynakları yönetimi eğitim fonksiyonunun. işletmelerin çalışanlara karşı politikalarını değiştirmiş. değişimlerin içselleştirilmesi yoluyla değişimi yönlendirmenin. yüksek güvenilirlik derecesine sahip bir anket ile çalışılmıştır. bilgi merkezli ekonomi anlayışına gelinmesi. Bu olgunun (güvensizlik) takım çalışmalarından. nsan kaynakları yönetimi çerçevesinde eğitim politikalarının bilinçli ve ciddi olarak uygulandığı ve ayrıca örgütsel güvenin öne çıktığı sektörlerden birisi olarak. çalışanların emekliliklerinin garanti edilememesi. özlüce şartlar bu politikaları değiştirtmiştir. hızla değişen çevresel ortama uyum sağlamanın. huzurlu bir çalışma ortamı sağlamaya çalışırken.92 SONUÇ VE ÖNER LER Günümüzde bilgiye dayalı küresel ekonomi. bir anlamda sürekli öğrenmenin ve öğrenen organizasyonlar yaratmanın da bir aracıdır. Değişen şartlar ve insana bakış açısını bir çatı altında ve bütünlük içinde toplayan bir disiplin olarak insan kaynakları yönetimi ( KY) felsefe ve anlayışı ortaya çıkmıştır. maliyet ve değişim gibi baskılı faktörlerde ön almaya çalışır. bürokrasi çoğalmasına kadar işlem maliyetlerine ve rekabet üstünlüğüne olumsuz yansıması “örgütsel güven” konusunu özellikle son yıllarda gündeme getirmiştir. Eğitim.

korelasyon ve çoklu regresyon analizleri yapılmıştır. Eğitim için algılanan amir desteği. yönetici ve amirlere güven alt boyutunda. genel olarak KY eğitim fonksiyonu boyutunda ve algılanan eğitim olanakları. Dolayısıyla çalışanların medeni durumunun KY eğitim fonksiyonu ile örgütsel güven ve alt boyutlarındaki . eğitim için algılanan çalışma arkadaşlarının desteği ile yönetici ve amirlere güven alt boyutlarında ve bu hususların algılamalarında bayanların erkeklere nazaran daha olumlu ve pozitif oldukları yorumu yapılabilir. Ayrıca cinsiyet olgusu. tek yönlü varyans analizi (One Way ANOVA). algılanan amir desteği ve algılanan çalışma arkadaşlarının desteği alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar göstermektedir. çalışanların evli veya bekâr olma hallerinin söz konusu hususlarda farklılıklar gösterdiğini söyleyebiliriz. Çalışanların cinsiyetlerine göre KY eğitim fonksiyonu ile örgütsel güven bağlamında yapılan farklılık analizlerinde bazı boyut ve alt boyutlarda anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Yani genel olarak KY eğitim fonksiyonu boyutunda. Kısaca bekâr çalışanların sözü geçen hususlardaki algılamaları evlilere göre istatistiksel anlamda farklılıklar göstermektedir.93 ve ilişkileri belirleyerek hipotezleri test etmek amacıyla bağımsız örneklemlere dayalı ttest (Independent samples t-test). yöneticilere ve amirlere güven alt boyutunda da istatistiksel anlamda farklılıklara işaret etmektedir. Çalışanların medeni durumlarına göre araştırma kapsamında kabul edilen evli ve bekâr olma halinin kendi aralarında KY eğitim fonksiyonu ile örgütsel güven ve alt boyutlarında istatistiksel olarak bazı anlamlı farklılıklar bulunmuştur. eğitimden beklenen bireysel kazançlar alt boyutları ile genel olarak örgütsel güven boyutunda. hizmet sektöründeki bayan ağırlıklı istihdamın nereden kaynaklandığı konusuna bir nebze açıklık getirebileceği gibi bayanların sabır ve anlayışlarıyla hizmet sektöründe daha başarılı oldukları hakkındaki varsayımında destek bulduğunu gösterebilir. Çalışanların cinsiyetlerinin arasında yukarıda söz edilen boyut ve alt boyutlarda görülen farklılıkların niteliği konusunda yapılan incelemelerde bayanların erkeklere oranla daha olumlu ve pozitif oldukları söylenebilir. Dolayısıyla çalışanların cinsiyetlerine göre KY eğitim fonksiyonu ile örgütsel güven ve alt boyutları bağlamında farklılıklar olduğunu öne süren hipotezler (H8 ve H9) kısmen kabul edilmiştir. Çalışanların bayan veya erkek olması. Bu yorum. eğitim için algılanan amir desteği. ayrıca algılanan eğitim olanakları.

Bu ilişkiyi öne süren hipotezler (H1. Dolayısıyla çalışanların yaş grupları arasında örgütsel güven bağlamında farklılık bulunmamaktadır diyebiliriz(H013). Bankacılıkta olgun sayılabilecek bir grup olan 11 ila 15 yıl çalışma süresine sahip çalışanların genelde bu çalışma sürelerinde üst yönetimlere doğru terfi etmeleri veya bu terfilerin çoğunun beklentilerin altında kısmen gerçekleşmesi bu grubun örgütsel güven algılamasındaki farklılığı az da olsa açıklıyor olabilir. lişkileri belirlemek amacıyla yapılan korelasyon analizleri sonucunda KY eğitim fonksiyonu alt boyutları olan algılanan eğitim olanakları. öğrenme motivasyonu. . Söz konusu farkın 1 ila 5 yıl çalışanlar lehine daha olumlu ve pozitif olduğunu söyleyebiliriz. H5. algılanan çalışma arkadaşlarının desteği. Çalışanların çalışma yıllarına göre yapılan gruplar arasında. H2. Dolayısıyla bu farklılığı öne süren hipotez (H12) kısmen kabul edilmiştir. Bu durum evli çalışanların ailesi ve çocukları için ülkemizde kronik hale gelen “gelecek korkusundan” ve “kimseye güvenmeme” eğiliminden kaynaklanabilir. H3. Buradan hareketle kariyer yönetimi ve örgütsel güven ilişkisi ayrı bir araştırma konusu yapılabilir. Ancak belli bir tecrübe ve referans sahibi olan 11 ila 15 yıl çalışma süresine sahip çalışanların en düşük örgütsel güven algılamasına sahip olması dikkat çekicidir. Çalışanların sahip oldukları yaşlara göre yapılan gruplar arasında örgütsel güven bağlamında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık için yeterli kanıt bulunamamıştır. Çalışanların medeni durumlarına göre olan farklılaşmalarda bekârların evlilere oranla daha olumlu ve pozitif algılamalara sahip oldukları söylenebilir. örgütsel güven bağlamında bir farklılık olup olmadığı yönündeki analiz sonucunda.94 algılamalarında farklılık olduğunu öne süren hipotezler (H10 ve H11) kısmen kabul edilmiştir. algılanan amir desteği. H4. şe yeni başlayanlar. eğitimden beklenen bireysel kazançlar ve eğitimle ilgili kariyer beklentileri ile örgütsel güven arasında istatistiksel anlamda olumlu ve pozitif yönde bir ilişki olduğu görülmüştür. H6) kabul edilmiştir. 1 ila 5 yıl arasında çalışanlar ile 11 ila 15 yıl arasında çalışan gruplarının birbirilerine göre kendi aralarında istatistiksel anlamda bir farklılık olduğu bulunmuştur. yani ülkemiz koşullarında “nihayet bir iş buldum” düşüncesinin grubu olan 1 ila 5 yıl çalışma süresine sahip çalışanların örgütsel güven algılamalarının daha olumlu ve pozitif olması normal sayılabilir.

Bunun için. Ayrıca eğitim programlarıyla. Eğitim programlarına katılacak çalışanların yönetici ve amirleri tarafından desteklenmesi inandırılmaları. Eğitim programlarına paralel somut kariyer hedeflerinin konulması. Diğer bir deyişle araştırma için öngörülen model yüksek bir oranda örgütsel güveni açıklama yetisine sahiptir diyebiliriz. eğitimi pekiştirecek şekilde çalıştırılmaları ve bu konuya yöneticilerin dikkat etmesi. Regresyon analizi sonucu ortaya konan ilişkisellikte. • • Eğitim programlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında demografik özelliklerin ve ihtiyaçların göz önünde bulundurulması. analizler neticesinde ortaya konan bulguların. Eğitim olanaklarının adil ve eşitlikçi olması. algılanan eğitim olanakları. çalışanların eğitim için yönetici ve amirleri tarafından desteklenmesidir. kuramsal varsayımları ve öngörülen hipotezleri destekler nitelikte olduğu yorumu yapılabilir. Buna göre işletmelerde çalışanların insan kaynakları yönetimi çerçevesinde aldıkları eğitimin örgütsel güveni etkilediğini ve demografik özelliklerinde bu etkide rolü bulunduğu söylenebilir. kariyer hedeflerinin paralel yürütülmesinin örgütsel güvene katkı sağlayacağını söyleyebiliriz. örgütsel güvenin. Örgütsel güveni açıklamada etkili diğer bir alt boyutta eğitimle ilgili kariyer beklentileridir. Dolayısıyla işletmelerin eğitim hedeflerine vararak. • • • Eğitim sonrası çalışanların. algılanan çalışma arkadaşlarının desteği ve eğitimle ilgili kariyer beklentileri tarafından açıklandığını göstermektedir. Genel bir değerlendirme yapılacak olursa. Günümüzün hızla değişen şartlarında insan kaynakları yönetiminin en önemli fonksiyonlarından biri eğitimdir. örgütsel güven üzerinde diğer alt boyutlara nazaran daha fazla etkili olan hususun eğitim için algılanan amir desteği olduğu görülmektedir. ve bu desteğin sağlanması için yöneticilerin eğitime . algılanan amir desteği.95 Yapılan regresyon analizinin sonuçları. eğitim yoluyla örgütsel güveni artırabilmelerinin ilk koşulu. şletmelerin eğitim yoluyla rekabet üstünlüğü ve esneklik kazanmalarının yanı sıra örgütsel güveni artırarak bu durumu pekiştirmeleri de olasıdır. Özetlenen bulgulara dayanılarak bazı önerilerde bulunmak mümkündür.

çalışanlar arasında bir değer olarak yaratılması ve çalışanların bu konuda birbirine destek olacak mekanizmaların yaratılması önerilebilir. .96 • Eğitim almanın maddi ve manevi olarak işletme yönetimince desteklenerek.

soyadı veya bankanızın adını yazmanıza gerek yoktur. Ankette yer alan ifadelerin ya da soruların kesinlikle doğru veya yanlış cevabı yoktur.L. Anket birbirinden bağımsız olan üç bölümde yer alan sorulardan meydana gelmektedir.Öğrencisi FORM NO: I. Verilerin doğru toplanması ve yapılacak istatistik analizlerin anlamlı çıkması açısından ankette hiçbir sorunun boş bırakılmamasını önemle rica ederiz. bilimsel ahlaka uygun olarak gizlilik ve güven ilkelerine bağlı kalınarak sadece araştırmacı tarafından değerlendirilecektir. BÖLÜM: DEMOGRAF K SORULAR Yaşınız:……… Cinsiyetiniz: Medeni Durumunuz: Bayan ( Evli ( ) Danışman Yrd. katılımınızdan dolayı teşekkür ederiz. Aynı zamanda bir bitirme tezidir.Dr. Önemli olan cevapların samimiyetle verilmesidir. bankanızda aldığınız eğitimlerin bankaya olan güveninize etkilerini araştırmak üzere tasarlanmış bilimsel bir çalışmadır.Doç. Araştırmada yanıtlarınız ve aktardığınız veriler. Sadece aşağıdaki demografik soruları yanıtlamanız yeterlidir. Anket formuna isim. Y. lgi ve Metin AKTUNA (araştırmacı) DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Org. DUMLUPINAR ÜN VERS TES Sosyal Bilimler Enstitüsü şletme Anabilim Dalı Sayın Katılımcı.Kazım DEVEL OĞLU Bankadaki Çalışma Yılınız:……… ) Erkek ( Bekar ( ) ) Lütfen arka sayfaya geçiniz . Bu çalışma.C.EK-1: Anket Formu 97 T.

ne katılmıyorum 4. Lütfen her cümleyi dikkatlice okuyarak. Kesinlikle katılıyorum katılmıyorum katılıyorum 1 Bankamda tüm çalışanlara eşit eğitim olanakları tanınır Önümüzdeki dönem almam gereken eğitimlerin sayısı 2 ve türü hakkında bilgi sahibiyim Alacağım eğitimlerin sayısı ve türüyle ilgili politikalar 3 bankam tarafından tespit edilir 4 Bankamda iyi bir öğrenme ve iletişim ortamı mevcuttur 5 Amirim benim eğitim programlarına katılmamı gönülden destekler 6 Zayıf olduğum konular hakkında amirimle rahatlıkla konuşabilirim Amirim yaptığım bir hatanın gelecekteki başarısızlıkları önleyecek 7 ve performans arttıracak bir deneyim olduğuna inanır Amirim geçmişte işimi etkili bir şekilde nasıl yapacağımı 8 anlamamda bana yardımcı olmuştur Eğitimde öngörülen bilgi ve becerileri kazanmamda amirimin 9 bana yardımcı olacağına inanıyorum Eğitim programlarında verilen bilgi ve becerileri kazanmamda 10 çalışma arkadaşlarımın bana yardım edeceklerine inanıyorum 11 Aldığım eğitim programları sayesinde çok iyi dostluklar kurdum Görevlerimi yerine getirirken çalışma arkadaşlarımın ihtiyaç 12 duyduğum konularda bana yardım edeceklerine inanıyorum Benden daha deneyimli olan çalışma arkadaşlarım bana yol 13 gösterme konusunda isteksizdirler Genellikle çalışma arkadaşlarım eğitimi zaman kaybı olarak 14 görürler Eğitim programlarından mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye 15 çalışırım Eğitim programlarından bir çok insana göre daha fazla şey 16 öğrenmeye meyilliyimdir Eğitim programlarında öngörülen becerileri kazanmaya çoğunlukla 17 istekliyimdir Becerilerimi geliştirmek için eğitim programlarında gereken 18 çabayı göstermeye hazırım Eğitim programlarına katılarak becerilerimi geliştirebileceğime 19 inanıyorum 20 Eğitim programlarına katılmak kişisel gelişimime katkıda bulunur Eğitim programlarına katılmak işimi daha iyi yapmama yardımcı 21 olur Eğitim programlarına katılmak arkadaşlarımın beğenisini 22 kazanmamı sağlar Eğitim programlarına katılmak amirimin beğenisini 23 kazanmamı sağlar Eğitim programlarına katılmak diğer çalışanlarla iletişim 24 kurmama yardımcı olur Eğitim programlarına katılmak işimle ilgili yeni süreçler. Kesinlikle katılmıyorum 2. yöntemler 25 ve ürünler hakkındaki bilgilerimin güncellenmesine yardımcı olur 26 Eğitim programlarına katılmak terfi etme şansımı yükseltir 27 Eğitim programlarına katılmak ücret zammı almama yardımcı olur Eğitim programlarına katılmak farklı kariyer yolları izleyebilmek 28 için fırsatlar yaratır Eğitim programlarına katılmak izlemek istediğim kariyer yolu 29 hakkında bana daha iyi fikir verir Eğitim programlarına katılmak kariyer hedeflerime ulaşmama 30 yardımcı olur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Lütfen arka sayfaya geçiniz . her cümlenin karşısında 1’den 5’e kadar dizilmiş olan sayılardan sizin katılma derecenize göre en uygun olan yalnızca bir tanesini daire içine alarak işaretleyiniz. BÖLÜM: KY EĞ T M FONKS YONU ÖLÇEĞ Bu bölümde bankanız tarafından verilen eğitimlerle ilgili değerlendirmeleriniz bulunmaktadır. Katılmıyorum 3. Katılıyorum Kesinlikle Kesinlikle 5. Ne katılıyorum. 1.EK-1: Anket Formu 98 II.

TEŞEKKÜRLER . Lütfen boş bırakmadığınızı kontrol ediniz. ne katılmıyorum 4.EK-1: Anket Formu III. Kesinlikle katılmıyorum 2. BÖLÜM: ÖRGÜTSEL GÜVEN ÖLÇEĞ 99 Bu bölümde bankanıza duyduğunuz güven ilgili değerlendirmeleriniz bulunmaktadır. 1. her cümlenin karşısında 1’den 5’e kadar dizilmiş olan sayılardan sizin katılma derecenize göre en uygun olan yalnızca bir tanesini daire içine alarak işaretleyiniz. Katılmıyorum 3. Ne katılıyorum. Lütfen her cümleyi dikkatlice okuyarak. Kesinlikle katılıyorum Kesinlikle katılmıyorum Kesinlikle katılıyorum 1 Banka politikaları ve yönetmelikleri açıklıkla bize aktarılmıştır 2 Bankamın iletişim kanalları her zaman açıktır 3 Bankamdaki her şey genelde açıklıkla yürütülür. Katılıyorum 5. gizli saklı uygulamalar yoktur (iş gereği haricindekiler) 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 Bankamda bilgiler tüm çalışanlara tam ve doğru olarak aktarılır 5 Bankama her zaman güvenirim 6 Bankamın çalışma saatleri hem işlerimin gereklerini. hem de özel yaşantıma zaman ayırabilme olanağı tanır Bankamın politikaları çalışanların kariyer hedeflerini destekler niteliktedir 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 Bankamın belirlenen politikalarında çalışanlarında fikirleri alınır 9 Bankamın personel politikaları adil ve eşitlikçidir 10 Amirim yanında çalışanların rahatlıkla ulaşabildiği biridir 11 Amirim çalışanların önerilerini dinlemeye ve problemleriyle ilgilenmeye açıktır 12 Amirimin çalışanlara karşı uygulamaları objektif ve adildir 13 Amirim aldığı kararlarda çalışanların da katılımını sağlar 14 Amirim iş konusunda bilgili ve yetkindir 15 Amirim problem çözmede dirayetlidir 16 Amirim kararlarında ve uygulamalarında tutarlıdır 17 Amirim görevimle ilgili konularda bana inisiyatif tanır 18 Amirime genelde güvenirim 19 Çalışma arkadaşlarımla rahatça iletişim kurabileceğim bir ortam mevcuttur 20 Çalışma arkadaşlarıma genelde güvenirim 21 Çalışma arkadaşlarım iş konusunda yeterli ve yetkindirler 22 Çalışma arkadaşlarımla iş konusunda çoğu zaman problemsiz yardımlaşırız 23 Çalışma arkadaşlarım her zaman geri bildirimde bulunurlar 24 Bankamın çalışma ortamı kendime güvenmemi sağlar 25 Çalışma arkadaşlarımla mesai haricinde de görüşürüm Anketi tamamlamış bulunmaktasınız.

Amirim geçmişte işimi etkili bir şekilde nasıl yapacağımı anlamamda bana yardımcı olmuştur. Alacağım eğitimlerin sayısı ve türüyle ilgili politikalar bankam tarafından tespit edilir. 6. Amirim. EĞ T MDEN BEKLENEN KAZANÇLAR a. Bireysel Kazançlar b. ALGILANAN EĞ T M OLANAKLARI 2. Algılanan Çalışma Arkadaşlarının Desteği 3. Eğitimde öngörülen bilgi ve becerileri kazanmamda amirimin bana yardım edeceğine inanıyorum. 2. ÖĞRENME MOT VASYONU 4. 11. ALGILANAN SOSYAL DESTEK Algılanan Amir Desteği 5. Amirim benim eğitim programlarına katılmamı gönülden destekler. Önümüzdeki dönem almam gereken eğitimlerin sayısı ve türü hakkında bilgi sahibiyim. ALGILANAN SOSYAL DESTEK a. Zayıf olduğum konular hakkında amirimle rahatlıkla konuşabilirim. Algılanan Amir desteği b. yaptığım bir hatanın gelecekteki başarısızlıkları önleyecek ve performans artıracak bir deneyim olduğuna inanır. 4. Kariyer Beklentileri ALGILANAN EĞ T M OLANAKLARI 1. 3. Eğitim programlarında verilen bilgi ve becerileri kazanmamda çalışma arkadaşlarımın bana yardım edeceklerine inanıyorum. Bankamda iyi bir öğrenme ve iletişim ortamı mevcuttur. . Algılanan Çalışma Arkadaşlarının Desteği 10. 9.EK-2: KY Eğitim Fonksiyonu Alt Boyutları ve Ölçüm fadeleri 100 KY EĞ T M FONKS YONU ALT BOYUTLARI 1. 7. 8. Bankamda tüm çalışanlara eşit eğitim olanakları tanınır. Aldığım eğitim programları sayesinde çok iyi dostluklar kurdum.

(TERS) ÖĞRENME MOT VASYONU 15. Genellikle çalışma arkadaşlarım eğitimi zaman kaybı olarak görürler. EĞ T MDEN BEKLENEN KAZANÇLAR Bireysel Kazançlar 20. Eğitim programlarına katılmak farklı kariyer yolları izleyebilmek için fırsatlar yaratır. Eğitim programlarına katılmak işimle ilgili yeni süreçler. 24. Becerilerimi geliştirmek için eğitim programlarında gereken çabayı göstermeye hazırım. 17. Eğitim programlarına katılmak terfi etme şansımı yükseltir. Benden daha deneyimli olan çalışma arkadaşlarım bana yol gösterme konusunda isteksizdirler. Eğitim programlarına katılmak işimi daha iyi yapmama yardımcı olur. 19. . 22. Eğitim programlarında öngörülen becerileri kazanmaya çoğunlukla istekliyimdir. 28. 30. Görevlerimi yerine getirirken çalışma arkadaşlarımın ihtiyaç duyduğum konularda bana yardım edeceklerine inanıyorum. Eğitim programlarından birçok insana göre daha fazla şey öğrenmeye meyilliyimdir. 23. 16. 29. Eğitim programlarına katılmak kariyer hedeflerime ulaşmama yardımcı olur. Eğitim programlarından mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye çalışırım. Eğitim programlarına katılmak kişisel gelişimime katkıda bulunur. Kariyer Beklentileri 26. Eğitim programlarına katılmak diğer çalışanlarla iletişim kurmama yardımcı olur. Eğitim programlarına katılmak izlemek istediğim kariyer yolu hakkında bana daha iyi fikir verir. yöntemler ve ürünler hakkındaki bilgilerimin güncellenmesine yardımcı olur. 13. 25.EK-2: KY Eğitim Fonksiyonu Alt Boyutları ve Ölçüm fadeleri 101 12. 27. Eğitim programlarına katılarak becerilerimi geliştirebileceğime inanıyorum. (TERS) 14. Eğitim programlarına katılmak amirimin beğenisini kazanmamı sağlar. Eğitim programlarına katılmak ücret zammı almama yardımcı olur. 21. 18. Eğitim programlarına katılmak arkadaşlarımın beğenisini kazanmamı sağlar.

EK-3: Örgütsel Güven Alt Boyutları ve Ölçüm fadeleri 102 ÖRGÜTSEL GÜVEN ALT BOYUTLARI 1. KURUMA GÜVEN Politikalar Katılımcı yönetim anlayışı Örgütsel adalet Genel güven (güvenme eğilimi) Örgütsel iletişim ortamı 2. YÖNET C LERE/AM RLERE GÜVEN Kişisel Bütünlük Yetkin Tutarlı Ahlaklı ve yardımsever Çalışana ilgili Yönetsel Etkililik letişime açık Sorun çözen Dirayetli Personel güçlendiren 3. ÇALIŞANLARARASI GÜVEN Güvenme eğilimi Yetkinlik Çalışanlar arası iletişim şbirliği ruhu Geri bildirim Özel ilişkiler Grup üyeliğinden kaynaklanan kişisel güven .

Bankamın çalışma saatleri hem işlerimin gereklerini. (genel güven) ÇALIŞANLARARASI GÜVEN 19. Bankama her zaman güvenirim. (Kat. (örgüt içi iletişim) 3. Çalışma arkadaşlarım her zaman geribildirimde bulunurlar. Bankamın politikaları çalışanların kariyer hedeflerini destekler niteliktedir.) 9. Amirim problem çözme de dirayetlidir. (Katılımcı) 14. Çalışma arkadaşlarıma genelde güvenirim. Amirim çalışanların önerilerini dinlemeye ve problemleriyle ilgilenmeye açıktır. ( letişim) 11. (örgütsel adalet) YÖNET C LERE/AM RLERE GÜVEN 10. (işbirliği) 23. 4. (politikalarda tatmin edicilik) 7. Amirim yanında çalışanların rahatlıkla ulaşabildiği biridir. Amirime genelde güvenirim. Bankamın personel politikaları adil ve eşitlikçidir. Çalışma arkadaşlarımla mesai haricinde de görüşürüm. Amirim iş konusunda bilgili ve yetkindir. (dirayetli) 16. Çalışma arkadaşlarımla iş konusunda çoğu zaman problemsiz yardımlaşırız. (Genel güven) 21. (Genel güven) 6. Bankamın belirlenen politikalarında çalışanlarında fikirleri alınır. hem de özel yaşantıma zaman ayırabilme olanağı tanır. Amirim görevimle ilgili konularda bana inisiyatif tanır. Çalışma arkadaşlarım iş konusunda yeterlidirler. (Kat. (Personel güçlendiren) 18. Bankamdaki her şey genelde açıklıkla yürütülür. (geri bildirim) 24. (Özel ilişkiler) . Bankamda bilgiler tüm çalışanlara tam ve doğru olarak aktarılır.EK-3: Örgütsel Güven Alt Boyutları ve Ölçüm fadeleri KURUMA GÜVEN 1. Bankamın iletişim kanalları her zaman açıktır. (iletişim) 103 5.) 8. (Yardımsever ve çalışana ilgili) 12. gizli saklı uygulamalar yoktur. Amirimin çalışanlara karşı uygulamaları objektif ve adildir. (iletişim) 20. (yetkinlik) 22. Bankamın çalışma ortamı kendime güvenmemi sağlar. Banka politikaları ve yönetmelikleri açıklıkla bize aktarılmıştır. Çalışma arkadaşlarımla rahatça iletişim kurabileceğim bir ortam mevcuttur. (politikalar) 2. (Güvenme hali) 25. Amirimin aldığı kararlarda çalışanların da katılımını sağlar. Amirim kararlarında ve uygulamalarında tutarlıdır. (tutarlılık) 17. (yetkinlik) 15. (sorun çözen ve tutarlı) 13.

..X6) anlamlı bir farklılık vardır..GÜVEN L RL K ANAL Z (Cronbach’s Alpha Değeri) a. Cinsiyet b. (H11) H1: Evli ve Bekar çalışanlar arasında örgütsel güven bağlamında ve alt boyutları ile (Y1.. Bayan 1. Y3) anlamlı bir farklılık vardır..EK-4: Yapılan Testler ve Sınanan Hipotezler 104 YAPILAN TESTLER VE SINANAN H POTEZLER 1. Bağımlı ve bağımsız değişkenin alt boyutlarının güvenirlilik katsayıları 2. : : .... Independent Samples t-test (H8) H1: Bayan ve erkek çalışanlar arasında KY eğitim fonksiyonu bağlamında ve alt boyutları ile (X1.. Çalışma Yılı 1.. Y3) anlamlı bir farklılık vardır. Kategori Bayan Erkek Eğitimin Alt Boyutları Y1: Kuruma Güven Y2: Yöneticilere/Amirlere Güven Y3: Çalışanlararası Güven (H10) H1: Evli ve Bekar çalışanlar KY eğitim fonksiyonu bağlamında ve alt boyutları ile (X1.FARKLILIKLARI NCELEMEYE YÖNEL K ANAL ZLER a.. Yaş d. Anketin toplam güvenirlilik katsayısı b.SIKLIK DAĞILIMI (Frequinces) BULGULARI a. Erkek 2.. Bekar Verilere göre gruplandırılacak Verilere göre gruplandırılacak 3. Evli 2. Y2. Medeni Durum c.. Kategori Bayan Erkek Eğitimin Alt Boyutları X1: Algılanan Eğitim Olanakları X2: Algılanan Amir Desteği X3: Algılanan Çalışma Arkadaşlarının Desteği X4: Öğrenme Motivasyonu X5: Eğitimden Beklenen Bireysel Kazançlar X6: Eğitimle lgili Kariyer Beklentileri (H9) H1: Bayan ve Erkek çalışanlar arasında örgütsel güven bağlamında ve alt boyutları ile (Y1.. Y2...X6) anlamlı bir farklılık vardır.

b. One Way ANOVA 105 (H12) H1: Çalışanların çalışma yılları grupları arasında örgütsel güven ölçeği bazında anlamlı bir farklılık vardır. L ŞK LER NCELEMEYE YÖNEL K ANAL ZLER a. (H4) H1: Çalışanların eğitim programlarındaki öğrenme motivasyonu örgütsel güveni pozitif yönde etkiler. (H13) H1: Çalışanların yaş grupları arasında örgütsel güven ölçeği bazında anlamlı bir farklılık vardır. (H3) H1: Çalışanların eğitim için algıladıkları çalışma arkadaşlarının desteği örgütsel güveni pozitif yönde etkiler. (H5) H1: Çalışanların eğitimden beklediği bireysel kazançlar örgütsel güveni pozitif yönde etkiler. (H2) H1: Çalışanların eğitim için algıladıkları amir desteği örgütsel güveni pozitif yönde etkiler. 4. . Regresyon Analizi (Bağlanım Denklemi) (H7) H1: nsan kaynakları yönetimi eğitim fonksiyonu ile örgütsel güven arasında anlamlı bir ilişki vardır.EK-4: Yapılan Testler ve Sınanan Hipotezler b. (H6) H1: Çalışanların eğitimle ilgili kariyer beklentileri örgütsel güveni pozitif yönde etkiler. Korelasyon Analizi (H1) H1: Çalışanlar tarafından algılanan eğitim olanakları örgütsel güveni pozitif yönde etkiler.

106

KAYNAKÇA Kitaplar ALTUNIŞIK, Remzi, COŞKUN, Recai, BAYRAKTAROĞLU, Serkan, ve YILDIRIM, Engin, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Geliştirilmiş üçüncü baskı, Sakarya Kitabevi, Sakarya, 2004. AREN, Sadullah, 100 Soruda Ekonomi El Kitabı, Gerçek Yayınevi, stanbul, 2000. AŞKUN, nal Cem ve TOKAT, Bülent, şletmelerde Yönetim ve Örgüt, Eğitsel Yayın, stanbul, 2003. AYCAN, Zehra, Türkiye’de Yönetim Liderlik ve nsan Kaynakları Uygulamaları, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara, 2000. BALTAŞ, Acar, Ekip Çalışması ve Liderlik, Remzi Kitabevi stanbul, 2005. BARUTÇUG L, smet, Bilgi Yönetimi, Kariyer Yayıncılık, stanbul, 2002. -------, Duyguların Yönetimi, Kariyer Yayıncılık, stanbul, 2004. BOZKURT, Rıdvan, Süreç yileştirme, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları No: 661, Ankara, 2003. BUZAN, Tony, DOTT NO, Tony ve ISRAEL, Richard, Akıllı Lider, Çev. Serdar Uçar, Alfa Yayınevi, stanbul, 2001. BÜYÜKUSLU, Ali Rıza, Globalizasyon Boyutunda nsan Kaynakları Yönetimi, Der Yayınları, stanbul, 1998. CAN, Halil, Organizasyon ve Yönetim, Siyasal Kitabevi, Ankara, 1994. CÜCELOĞLU, Doğan, nsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, stanbul, 2004. D NÇER, Ömer, Stratejik Yönetim ve şletme Politikası, Beta, stanbul, 2003. DOĞAN, smail, Sosyoloji Kavramlar ve Sorunlar, Sistem Yayıncılık, stanbul, 2000. DOĞAN, Selen, Çalışan lişkileri Yönetimi, Kare Yayınları, stanbul, 2005. DRUCKER, Peter, F., Etkin Yöneticilik, Eti Kitapları, stanbul, 1994. DUVERGER, Maurice, Sosyal Bilimlere Giriş, Çev. Ünsal Oskay, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2002. EF L, smail, şletme Organizasyonu, Aktüel, stanbul, 2005. EREN, Erol, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta, stanbul, 2000.

107

EREN, Erol, Stratejik Yönetim ve şletme Psikolojisi, Beta, stanbul, 2002. ERKAN, Hüsnü, Bilgi Uygarlığı çin Yeniden Yapılanma, mge Kitabevi, Ankara, 2000. FINDIKÇI, lhami, nsan Kaynakları Yönetimi, Alfa Basım, stanbul, 2001. FUKUYAMA, Francis, Güven: Sosyal Erdemler ve Refahın Yaratılması, Çev. Ahmet Buğdaycı, Türkiye ş bankası Yayınları, Ankara, 1998. GEYLAN, Ramazan, şletmelerde Personel Disiplini, Met Yayıncılık, Eskişehir, 1993. -------, nsan Kaynakları Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, 2005. G DDENS, Anthony, Sosyoloji, Çev. Hüseyin Özel ve diğerleri, Ayraç Kitabevi, Ankara, 2000. GÜLAN, Uğur, Lojistik, Harp Akademileri Yayınları, stanbul, 2003. HAL S, Muhsin, Paradigmadan Uygulamaya Toplam Kalite Yönetimi, Beta, stanbul, 2000. HEYWOOD, Andrew, Siyaset, Çev. Buğra Kalkan, Liberte Yayınları, Ankara, 2006. KANAWATY, George, ş Etüdü, altıncı baskı, Çev. Zühal Akal, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları/ILO:29, Ankara, 2004. KAPAN , Münci, Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2004. KAVRAKOĞLU, brahim, Yönetimde Devrimin Rehberi Yayınları, stanbul, 2006. novasyon, Alteo

KAYNAK, Tuğray, Organizasyonel Davranış ve Yönlendirilmesi, Alfa Basım, stanbul, 1995. -------, nsan Kaynakları Planlaması, Alfa, stanbul, 1996. KOÇEL, Tamer, şletme Yöneticiliği, dokuzuncu bası, Beta, stanbul, 2003. KORAY, M. Endüstri lişkileri, Basisen Eğitim ve Kültür Yayınları, zmir, 1992. KOTTAK, Conrad Phillip, Antropoloji nsan Çeşitliliğine Bir Bakış, Çev. Serpil N. Altuntek ve diğerleri, Ütopya Yayınevi, Ankara, 2002. LUHMANN, Niklas, Trust And Power, John Wiley, New York, 1979. MADDUX, Robert,B., Takım Kurma, ikinci baskı, Çev. Can kizler, Alfa, stanbul, 2004.

108

MÜTERC MLER, Erol, 21. Yüzyıl ve Türkiye “Yüksek Strateji”, Erciyaş Yayınları, stanbul, 1997. ÖZTEK N, Ali, Yönetim Bilimi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2002. PALMER, Margaret ve W NTERS, Kenneth T., nsan Kaynakları, Çev. Doğan Şahiner, Rota, stanbul, 1993. PROPENKO, Joseph, Verimlilik Yönetimi Uygulamalı El Kitabı, beşinci baskı, Çev. Olcay Baykal, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları No:476, Ankara, 2003. PÜSKÜLLÜOĞLU, Ali, Türkçe Sözlük, Arkadaş Yayınevi, Ankara, 2004a. -------, Türkçedeki Yabancı Sözcükler Sözlüğü, Arkadaş Yayınevi, Ankara, 2004b. ROSEN, H.R, nsan Yönetimi, Çev.: Gündüz Bulut. MESS Yayınları, stanbul, 1998. SABUNCUOĞLU, Zeyyat, nsan Kaynakları Yönetimi, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2000. SABUNCUOĞLU, Zeyyat ve TÜZ, Melek, Örgütsel Psikoloji, Furkan Ofset, Bursa, 2003. SARAÇ, Tahsin, Büyük Fransızca-Türkçe Sözlük, Adam Yayınları, stanbul, 2003. SEY DOĞLU, Halil, Ekonomik Terimler, Güzem Can Yayınları, stanbul, 1999. ŞAYLAN, Gencay, Postmodernizm, mge Kitabevi, Ankara, 2002. TINAZ, Pınar, Organizasyonlarda Etkili Öğrenme Stratejileri, Mess Yayınları, stanbul, 2000. TOKAT, Bülent, Örgütlerde Değişim ve Değişimin Yönetimi, Dumlupınar Üniversitesi Yayınları, Kütahya, 1998. TOKAT, Bülent ve ERGUN, Derya, şletmecilik Bilgisi, Avcı Ofset, stanbul, 2004. TORTOP, N., Personel Yönetimi, Todaie Yayınları, Ankara, 1995. ÜLGEN, Hayri ve M RZE, S.Kadri, Yayınları, stanbul, 2004. şletmelerde Stratejik Yönetim, Literatür

VARDAR, A., Yeniden Yapılanma Stratejileri, Kariyer, stanbul, 2001. YÜKSEL, Öznur, nsan Kaynakları Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara, 1998. Makaleler Ataay, smail, “Ücret yönetimi”, nsan Kaynakları Yönetimi, No:968: 198–242, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2002.

Sadullah. Eskişehir. nsan Kaynakları Yönetimi. nsan Kaynakları Yönetimi. Deniz. Ahmet. nsan Kaynakları Yönetimi. Ankara. Janset “Örgüte duyulan güvenin anahtar unsuru olarak örgütsel adalet”. Taşcı. Vadi Yayınları. Sosyal Bilimlerde Güven. Anadolu Üniversitesi Yayınları.Selami. 1997. Ankara. Editör: Ramazan Geylan. “ nsan Kaynakları Yönetiminde Koruma şlevi”. 2002a. Marek. Sosyal Bilimlerde Güven. Editör: Selim Yazıcı. Mert. Ankara. Tevrüz. Özen. Sh: 13–26. Ankara. Sh: 207-215. Ömer. Eskişehir. .109 Benligiray. 2002. Eskişehir. nam. Ferda. Vadi Yayınları. Anadolu Üniversitesi Yayını. Taha. Sargut. Sosyal Bilimlerde Güven. 2003. No:968: 123-152. 2004. Editör: Ferda Erdem. Anadolu Üniversitesi Yayınları. Sh: 13–26. “ nsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi”. Sh. Leman. “Küresel kriz ve politikada güven”. Sadullah. Eskişehir. 2005. Sh: 153–182. Sh: 89–124. Anadolu Üniversitesi Yayını. No: 968: 290-316. Editör: Ferda Erdem. Editör: Ferda Erdem. Vadi Yayınları. Vadi Yayınları. Vadi Yayınları. 2003. Ankara. E-Öğrenme nsan Kaynaklarında Stratejik Dönüşüm. Vadi Yayınları. No:1561:1-28. Ankara. Oya “Eğitim ve geliştirme”. No:1561:119-138. Ömer. Editör: Ferda Erdem. Karaman. Editör: Ferda Erdem. “Endüstri-Örgüt Psikolojisi’nin Tarihçesi”. Editör: Ferda Erdem. Erdem. 2003. nsan Kaynakları Yönetimi. 2005. “Herşeyin başı güven”. “Grup psikoterapisi bağlamında güvenin gelişimi”. Esra “Rekabet edebilirlikte insan kaynakları eğitiminin rolü”. Anadolu Üniversitesi Yayını. Nemli. Ankara. Türk Psikologlar Derneği ve Kalder Yayını. 2003. “Kariyer yönetimi”. Korczynski. Eskişehir. “ ş analizi”. Sh: 183-206. 2003. Sosyal Bilimlerde Güven. 2003. Endüstri ve Örgüt Psikolojisi. “ nsan kaynakları yönetimine giriş”. No:1561:29-43. Bilgin. Sosyal Bilimlerde Güven. “Güvenin ekonomi politiği”. Suna. Editör: Ramazan Geylan. “Kurumsal alanlardaki örgüt yapılarının oluşmasında ve ekonomik işlemlerin yürütülmesinde güvenin rolü”. stanbul. Serap. Sosyal Bilimlerde Güven. 2005. Anadolu Üniversitesi Yayınları. Ankara. 2002b. Gökırmak. No: 968: 1-29. nsan Kaynakları Yönetimi. Alfa. 2003.1-16. “Örgütsel yaşamda güven”. Özçelik. Sh:37-56. Eskişehir. Sh: 125-152. A. Vadi Yayınları. nsan Kaynakları Yönetimi. Editör: Ferda Erdem. Editör: Ramazan Geylan. Sosyal Bilimlerde Güven.

Administration And Society 23: 471–494. Tang. R. “ nsan kaynakları planlaması”. Sayı:1. nsan Kaynakları Yönetimi. ve Wechsler.B. Sh: 139-150. Alfa. B. Anadolu Üniversitesi Yayınları. Serhat. Cilt:10. T.P. “ nsan kaynakları yönetiminde uluslar arası yaklaşım gerekliliği”. Cavide. Uyargil. stanbul. stanbul.110 Tonus.. Sh:11-35. “ ş analizi ve iş dizaynı”. F. “Implications of differences in psychological contracts for human resource management”. Yanık. C. M. Zümrüt H. “ şletmelerde Personel Güçlendirmenin Önemi”. trust and commitment”. European Journal Of Work And Organizationel Psychology.F. Bolle. Berrin. D. W. “Trust and managerial problem solving revisited”. ve St-Amand. 2005. Adnan. Group And Organizational Studies. Sh:147-172. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi. C. Yönetim ve Ekonomi Dergisi (Celal Bayar Üniversitesi . “Din ve güven”. DERG LER Baird. 2003.. Editör: Louise Belanger-Polito . “Örgütsel Güven Kavramı: Nedenleri ve Sonuçları”. Gothard. Anadolu Üniversitesi Yayını. Yavuz.Ü. Ankara. Sayı 5:501–509.K. 1995.. Editör: Ramazan Geylan. Vadi Yayınları. Savannah: GA. “Bilgi toplumunda kurumsal eğitim ve öğrenme”. Kerim. . ve Schalk. Anadolu Üniversitesi Yayınları. Eskişehir. Selen. 2003. Editör: Ferda Erdem. . Public Service Commision of Canada. Sosyal Bilimlerde Güven. ve Moffett. No:968: 3058. 1996.G. Yazıcı. Sayı 29: 177-203. Eskişehir. R. Uyargil.B. West. Carnavale. Eskişehir. Demircan. Sh:161–180. . No:968: 154-175. “Bilgi ve teknoloji devriminin ışığında kurumsal eğitimin gelişimi”. E-Öğrenme nsan Kaynaklarında Stratejik Dönüşüm. ktisadi ve dari Bilimler Dergisi.Ü. Editör: Selim Yazıcı. nsan Kaynakları Yönetimi. Cilt:4.. “Performans değerlendirme”. No:3: 330–341. Filizöz. 2002a. 2004. Freese. A. 1998. “Trust in the public sector”. EÖğrenme nsan Kaynaklarında Stratejik Dönüşüm. 1992. Sayı:2. Sh: 27-52. Selim. Paper Presented At The 41 st Meeting Of The Southeastern Psychological Association. Nigar ve Ceylan. Doğan. Alfa. “Trust within the organization”. 2004.).L. R. “Efect of management changes on employee satisfaction. nsan Kaynakları Yönetimi. 2003. 1995. No:1561:45-60. 2002b. Cavide. 2003.

. 23: 3-23. “ şletme stratejisinin belirlenmesinde bilgi yönetimi altyapısının analizi”. “The psychological contract. ve Lindholm. D. Solomon. 1967. “Human resources management in the public sector”. . sa. 19: 497–525. Political Psychology. Working Paper. Jones. “Trust in employee/employer relationship”. McDonald. Leadership&Organization Development Journal.K. Kağnıcıoğlu. 5:79-90. In Small Group Behaviour. “The experience end evolution of trust: implications for cooperation and teamwork”. ve Erdoğan. Stolle. Griffin. R. ve Morrisey. Karagül. 1996.A.D. 15: 545-552.L. Sh:48-51. Sh:13-42. “The contribution of studies of source credibility to a theory of interpersonal trust in the commucation department”. “Bowling together. Personal Management. D. Sh: 19–30. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2000-2001. “ nşaat sektöründe toplam kalite yönetimi ve Türkiye’deki uygulamalar”. 21:84–91. Guest. Nyhan. 2000. “ nsan kaynakları yönetimi ve değişen endüstri ilişkileri”. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2003. R.Zafer. “Human resources management its implications for industrial relations and trade unions”. tüdergisi/a Mimarlık.. ve Marlowe. organizationel commitment and job satisfaction of temporary staff”. Dergisi. New Perspectives on Human Resources Management. “Development and psychometric properties of the organizational trust inventory”. No:3. 1990. Tasarım.C. Psychological Bulletin. Vol:41. Güner. Gowing. 68: 104-120. pçioğlu. Cilt:5. Cilt:3. 2005. 1998. 1989a. M. Aysun Ferah ve Giritli. Peter J. Planlama. Sh: 42.R. 1997. ve Makin. 2002. Human Resource Management. Mehmet. A. “Beşeri sermayenin büyümeyle ilişkisi ve etkin kullanımı”. Academy Of Management Review. 1984. B. J. 1989b. Mishra. “Personal management and HRM: can you tell the difference?”. “Ethical leadership: Emotions and trust: Beyond charisma ethics and leadership”. Evolution Review. Sh: 89-111. Sayı:1. 2004.F.survey Of West. Heimovics. 21: 614–635. 2001.B. 1998. M. Deniz.. “Trust and influence in an ambiguous group setting”. D..A. K. Academy Of Leadership Pres. Heyecan. H. Sh: 283-295. Akdeniz . R.C. David J.111 Guest. Sayı:2. bowling alone: the development of generalized trust in voluntary associations”. G. M.

ve Akgün A. Baltaş. “The role of trust in labor-management relations”. Buckıngham.10. M. Open University Pres. 1999.baltasbaltas. Sh:215–216. 2003. “ nsan kaynaklarının geliştirilmesi ve toplam katılım yönetimi için değişim ilkeleri”. “Does trust matter? Exploring the efects interorganizationel and interpersonal trust on performance”. N. SEMPOZYUMLAR Erçek. 1989. ve Percone. 22 Aralık 2003. Paper For The 1992 EAEPE Conference. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Seminerler 2005–2006. “Social capital and civil society”. Sayı 4:24. . Ankara. Ankara. ve Sisson. 11. Kaynak Dergisi. H. NTERNET KAYNAKLARI Aktan. Sh:833–848. “Sosyal sermaye aktif değerlerin toplamıdır”.makaleler/ck_8.asp?PRI=402&SAYI=26 (19. “Türkiye’de profesyonel personel/insan kaynakları söyleminin yorumsal bir yeniden-kurgulaması”. zmir”. A. Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayını. Organization Development Journal. 1992.E.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler El Kitabı. Sayı 9:141-159.G. 2003. 2003. http://www. MPM. K.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler El Kitabı.01. Sayı 7: 85-89. Organization Science. geri besleme. IMF Conference On Second Generations Reforms. Erdil..baltas-baltas/kaynakdergiyazi. Ankara. Managing Human Resources and Industrial Relations..2007). Keskin. Aile şletmeleri Sempozyumu. Fukuyama. 11.canaktan.org. Can Coşkun. Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayını. http://www. O. Noorderhaven. V. Zaheer.01. Francis. Taylor. R. “Trust and interfırm relations”..2007). güçlendirme ve çalışanlar arasındaki güven ilişkilerinin örgütsel verimlilik üzerine etkileri: Deneysel Bir Çalışma”.112 Storey. Acar. Baltaş. Ankara. 1992. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları. 2005. “I. “Growth Effect Of Education And Social Capital n The OECD Countries”. Temple. Acar. 1998. OECD Economic Department Working Paper. 2000. Nisan-Haziran 2006.htm (15. No:681. “ letişim. katılım.G. http://www. J.com/web. J. “Yetişkin eğitiminde motivasyon”. ODTÜ. Mc Evily B. ODTÜ Yayınları. (30.2006).

2006). A.asp?url=124 (19. güven ve Türk Gençliği”.tr/web/agoksel/akademikcalismalar/ik. http://www.01. ve Daştan. ve Gezgin.2006). G.net/PDF/Sosyal%20sermaye_emre%20erdoğan.econturk.01.sosyalhizmetuzmani.01. “Entelektüel sermayenin temel finansal tablolar aracılığıyla sunulması”.capital. Hoşgörür. yarın” Eylül 2006 http://www. http://ekutup.2006).gov.01. http://www.01. Ş.12. Börü. Eylül 2006.pdf (18. “Hayat boyu eğitim veya örgün olmayan eğitim özel ihtisas komisyonu raporu” Eylül 2001.eskto. http://www. “ nsan kaynakları yönetimi: dün. “Örgütlerde güven ortamının yaratılmasında ilk adım… Güvenilir insanlar kim?”. Erdoğan.enocta.15) DPT.12.tr/haber. “En beğenilenler ligi’nde zirveye Koç Holding…” Kasım 2006. 2006. http://www. http://yayim.gazi.doc 31.aspx?HBR_KOD=3868 (18. Köse.01. 43: 18–32.12.org. “Sosyal sermaye. Elektronik Eğitim Dergisi Cilt:II.11.com. D.htm (16. (Devlet Planlama Teşkilatı).dpt. ETO. smet. Sayı II http://efdergi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi.tr/dergiler/161/cetin. A.meb.tr/uyelerimiz. 2006.2007).). Emre.tr/Ekler/Dosyalar/Yayin/150%5Csosyal%20sermaye.2006). http://www. “Yeni iktidar tarzı olarak liberal yönetim zihniyeti ve beşeri-sosyal sermaye kavramı” http://iibf. “ nsan kaynakları yönetiminin örgütsel küçülmedeki rolü: Teorik yapıya katkı denemesi”. Kosgeb.com/tr/kaynaklar_makale_detay.tbb. “Ekonomik ve sosyal kalkınmada eğitim”. “Üyelerimiz”.ogu.” 2005.01.org. bugün. “Değişen değerler ve eğitim”.tr (16.2006 Göksel.2007). Sayı 161.pdf (31. Elifhan. 5-6 Ekim 2006” http:www.01.2007).org/Turkiyeekonomisi/deniz1. M. Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi şletme Bölümü 2006.htm (18.edu.gov. Çıkrıkçı.urbanhobbit.113 Barutçugil.org/insankaynaklariyönetimi. “Ekonomik Kalkınmada Sosyal Sermayenin Rolü. Bankacılar Dergisi. Çetin.tr/egitim/oik584. .2007).tr/kongre/bildiriler/02.tr/dergi/dergi43/dastan.2007). (Eskişehir Ticaret Odası). http://www.12.2007).pdf (18.yyu. http://w3.2006 (17.12.gov. 2002. S. “ODTÜ Eğitimde yeni teknolojiler ve olanaklar ışığında öğretim tasarımı çalıştayı.asp 06.2007). V. Kış 2004. (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme daresi Başkanlığı. Büyük. Deniz.pdf (03.kosgeb.PDF (31. Kaynar. Milli Eğitim Dergisi.pdf (31.S.

pdf (16.org/dataoecd/57/63/353172.2007). Kürşat.gov.selçuk.A.com/uzelportal/P. (Türkiye Bankalar Birliği). S.tdk. Ekim 2006. Sütaş. Eylül 2003. Sayı:8. Ağustos 2006. Selçuk Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi. 2006. A..15. http://yayim. “Entelektüel Sermaye”.2006).01. “DT13 Türkiye’de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Banka ve Personel Sayıları Eylül 2006”.com...edu.“Okul Yöneticilerinin destekleyici liderlik davranışları ile okullardaki güven arasındaki ilişki konusunda ilköğretim okulu öğretmenlerinin görüşleri”.11.tr/dergiler/167/index3-mahıroglu. TBB. http://web.01.2007).2007). N.com (15.gov. TDK. http://www. http://www.tr (03.pdf (16. Üçer. OECD.tr (07 12 2006). Translation”.oecd. http://www. Milli Eğitim Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi. Mahiroğlu. “ nsan Kaynakları Politikamız”. Yılmaz.tr/sos-mak/makale-goster.subjektif. http://www.org/dataoecd/47/23/21062729.2007). http://uzelcorp. (Türk Dil Kurumu). http://www.tr/sayfa. http://www.01.aspx?id=49 (03. .01.inonu.meb. Rose. http://www. nönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. “Güncel Türkçe Sözlük”.2005 Education. “Türkiye’de Ulusal novasyon Sistemi: Kavramsal Çerçeve.pdf (15. “ nsan Kaynakları Vizyonumuz”.tbb.01.tr/tr/makale/mk08.01.2007). http://www.2007).“ nsan sermayesi”.01.pdf (18.sutas.2006).com/2006/27/entelektüel_sermaye/ (15.adecco. Uzel.aspx?Page=426 (18. “Postmodernizm ve Eğitim”.01.2007). Sayı 14. Yılmaz.oecd. “The magic of learner motivation: the ARCS model”. 2004. E.2007).Ocak 2007.com (18. M. “Education Policy Analysis-2003 Edition Turkish http://www. Sayı: 167.A.elearningguru. Cilt:5.11.114 Kruse. “Education At A Glance: OECD Indicators.tusiad. TÜS AD. http://www. http://8gen2. 2005.01.tr (16.“Okullarda örgütsel güven ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması”.org/haberler/basin/duyuruno377. K. Türkiye ncelemesi ve Ülke Örnekleri”. Sözer. (Türkiye Sanayici ve şadamları Derneği ). Ocak 2007. “Avrupa Birliği Ülkelerinde Yeni Eğitim Politikaları Yaşam Boyu Öğrenme”.01.2007).worldpress.edu.sosyalbil.com.2007).01.org.asp (16. Summary In Turkish”.2007).php?bolum=2&altbolum=1 (18. OECD.

And Commitment As Predictors Of Turnover Intentions In A Mental Health Setting. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. K. Doctoral Dissertation.R. 2001. 1989.. J.” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kamer. “Employee Perceptions Of Trust. “The Relationship Between Training and Organizationel Commitment In The Health Core Field. Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkileri. stanbul. Ebru. Satisfaction. Dissertation International. “Eğitimin Örgütsel Bağlılığa Etkileri. Meltem. 1999. “Örgütsel Güven.115 Tezler Barlett. Tolay.”. The University Of llinois. Peabody College Of Vanderbilt University. zmir. Matthai.” The Degree of Doctor of Philosophy.M. 2003. Urbana.”Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. .

6 Psikolojik Sözleşme. 40. 29 -SSinerji. 55. 92. 45. 83. 34 Güvenlik. 21 ş Gücü. 70. 54 -BBeşeri Sermaye. 57 Örgüt Kültürü. 53. 57 Sosyal Sermaye. 4. 71. 19. 53. 20. 70 Sosyal Sözleşme Kuramı. 31. 52. 57 nsan Gücü. 92 -ÖÖğrenme. 22. 47. 96. 97 Endüstriyel lişkiler. 2. 56. 23 Örgüt. 50. 84. 36. 33. 92 -PPersonel. 81 -EEğitim. 80. 55. 70 -RRisk Toplumu. 21. 49. 56 -lişki Sermayesi. 71 -ÜÜcret Yönetimi. 3 şbirliği. 92. 32 . 42. 3. 41. 54 ş Analizi. 5. 46. 81. 30 Entelektüel Sermaye. 2. 2. 51. 34. 57 -DDeğişim. 56. 72. 93. 80. 95. 85. 31 Öngörümleme. 44. 54. 80. 34 Yönetişim. 32. 38. 8. 86. 48. 29 -YYapısal Sermaye.116 DZN -AAraştırma. 52 Bilgi. 35. 81. 54 Yetiştirme. 54. 52. 62 -KKariyer. 9. 39. 94. 31. 33. 97 -MMüşteri Sermayesi. 44 -GGeliştirme. 37. 43. 69. 44. 28. 3 nsan Sermayesi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful