13 12 2011

NAMAZ SÜRELER

Nama Sureleri

Bunu gören ve maksadını anlayan Mekkeliler, dağlara çekildiler. Ç ünkü kar ı koyacak hiçbir kuvvetleri yoktu. Ebrehe ordusu yürüdü. Mekke'ye yakla ınca birdenbire muhtelif cihetlerden alay alay, bölük bölük ku lar peyda oldu ve gökyüzünü kapadı ve bunlar Ebrehe'nin askeri üzerine sert ta larla atı ettiler. Bu ku ların attıkları ta lar kime değmi ise vücudu delik de ik bir hale gelmi ve böylece Ebrehe ordusu neye uğradığını bilmeyerek peri an olmu , vâdiler lâ e ile dolmu ve Kur'ân'ın tasvir ettiği gibi Ebrehe ordusu yenik bir hasıl gibi olmu tur. Böylece Ebrehe ordusu için Mekke'ye girmek nasip olmadı, kendileri yok oldu, fakat Kâbe yine dimdik durdu ve kıyamete kadar da öylece duracaktır. İ te bu sûrenin hatırlattığı olay, bu İlâhî mûcizedir. Peygamber Efendimiz de bu yıl doğmu tu. İbrahim Peygamberden beri Tevhîd mâbedi olan Kâbe, sonradan putlarla dolmu tu. Fakat bu İlâhî mâbed, Hazret-i Muhammed Mustafâ eliyle yine eski mevkiini alacak, Tevhîd dîninin ve Müslümanlığın kıblesi, ba mâbedi olacaktı, Allah böyle dilemi ti. Ebrehe ise, burasını yok ederek sapıklık dînini, putperestliği daha kuvvetli bir sûrette ya atmak istiyordu. Onun için Tevhîd dînini bütün dünyaya yayacak olan Hazret-i Muhammed'in doğduğu sene C enâb-ı Hak İlâhî bir mûcize ile Ebrehe ordusunu yok ediverdi. Allâh'ın iradesine aykırı olan bu kötü dü ünceleri, kendi felâketlerini hazırlamı olmaktan ba ka i e yaramadı. Bu olaydan kırk sene sonra Hazret-i Muhammed Mustafâ Peygamber oldu ve evvelâ Kurey 'i dîne dâvet etti. Kâbe'yi putlardan temizlemek istedi. Fakat Kurey , bunu kabul etmedikleri gibi fazla olarak O'na birçok eza ve cefa da yaptılar. O zaman Mekkelilerden bu olayı gözleriyle görmü olanlar da vardı. İ te, C enâb-ı Allah, Peygamberine indirmi olduğu Fil Sûresi ile bu gerçeği onlara hatırlatmak istemi tir. imdi bu sûrenin geni mânâsı u demek oluyor: "Yâ Muhammed! Görmedin mi? Gözünle görmü gibi gerçekten bilmiyor musun? Kâbe'yi yıkmak için filleri ile Mekke'ye yürüyen orduyu senin Rabbın nasıl bir anda ve hatıra gelmiyen bir ekilde mahvetti. Onların tedbirlerini, kötü dü üncelerini, fendlerini, düzenlerini, kurdukları tuzakları nasıl altüst edivermi ise, kudret ve kuvvetlerine güvenen koca bir orduyu kimsenin dü ünemiyeceği bir ekilde nasıl yok etmi ise sevgili Peygamberim, bugün sana tuzak kurmayı, seni yok etmeyi dü ünen, Tevhîd dînini, Müslümanlığı ortadan kaldırmak için birçok tedbirlere, eytanî fikirlere ba vuran kimselerin plânlarını ve tedbirlerini de öylece ters çevirmeye kadirdir. Senin Rabbın, âhiret azâbından ba ka dünyada dahi kurumları bozup dağıtmaya kaadirdir. Buna inanmıyanlar, Kâbe'yi yıkmak isteyen ordunun ba ına geleni dü ünsünler de ondan ibret alsınlar ve azgınlıklarından vazgeçsinler! Allâh'ın sana olan inâyeti Kâbe'ye inâyetinden daha ziyadedir. Bunu anlamak istemiyenlerin ba ına gelecek felâket, Fil'li ordunun ba ına gelenden daha hafif olmayacaktır." Bu sûre ile Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimiz'e dü manlık yapanların, O'na kar ı kötü niyet besleyenlerin erinde gecinde yok olacaklarına i aret olunmu ve nasıl ki öyle de olmu tur.

>>>Namaz Süreleri ana sayfas na dön

Fa iha S

e i

www.neleryokki.com/namaz/namaz_sureleri.htm

1/7

MÂNÂSI Görmedin mi. 5 ayettir. Elem yec'al keydehüm fî tadlîl. Mâliki yevmiddîn.neleryokki. O. açan manasinda "Fatiha" denilmistir. ki onlar ne azip sapmis. Termîhim bihicâratin min siccîl. Rahîm. Sirâtallezîne en'amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn. Bizi dogru yola hidâyet eyle. O'na mahsustur. Kâbe'yi yikmak isteyen Ebrehe'nin fillerle hücumunu konu edindigi için bu adi almistir. saman) gibi kiliverdi. nasil etti Rabbin Fil sahiplerine? Fendlerini. sade Sen'den yardim dileriz. hemen onlari bir yenik hasil (güve yiyip tanesiz kalmis ekin yapragi. 7 ayettir.com/namaz/namaz_sureleri. âlemlerin Rabbi. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Kendilerine bol bol nîmet verdigin bahtiyarlarin yoluna. ne de gazabina ugramislardir. Iyyâke na'büdü ve iyyâke nesta'în.htm 2/7 . Fil Suresi OKUNU U Elem tera keyfe fe'ale rabbüke bieshâbilfîl. O. (Amin) MÂNÂSI Hamd (övmek. Ihdinas-sirâtal müstakîm. Ilâhi! Yalniz Sana ibâdet ve kulluk ederiz.Mekke'de inmistir.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER -OKUNU UElhamdü lillâhi rabbil'âlemîn. Kur'an'in ilk suresi oldugu için açis yapan. âhiret gününün mâliki Allâh'in (hakki) dir. Errahmânirrahîm. övülmek). AÇIKLAMA Fil Sûresi. tedbirlerini (kötü düsüncelerini) bozup büsbütün perisan kilmadi mi? Üzerlerine sert taslarla atis eden. O Rahmân. sürü sürü ebâbil kuslari saldi da. Fece'alehüm ke'asfin me'kûl.~ Kurey Suresi www.Mekke'de nazil olmustur. (Duâmizi kabul eyle Allâh'im!) AÇIKLAMA Fatiha Suresi.

Fezâlikellezî. o kimsedir ki: Öksüzü itip kakar. Inne ânieke hüvel'ebter.O (sahip) ki.) Kevser Suresi OKUNU U Innâ e'taynâkelkevser. onlari büyük bir açliktan kurtardi ve müthis bir korkudan emin kildi. MÂNÂSI Biz verdik sana (Yâ Muhammed) hakikatte Kevser. MÂNÂSI Gördün mü o. Onlar ki gösteris için yaparlar ve yardimligi sakinirlar (kimseye bir damla sey vermek istemezler. Ve yemne'ûnelmâûn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. . Vay o namaz kilanlarin haline ki. onlar namazlarini geregi gibi ciddî bir vazife olarak yapmazlar. MÂNÂSI Kurey 'in birbirleriyle veya ba kalariyle andlasmasi. Feveylün lilmusallîn. El-lezîne hüm yürâûne. Fesalli lirabbike venhar.com/namaz/namaz_sureleri. anla masi için. asil ebter sana bugz eden (hinç besleyen. Kâfirun Suresi www. çâresizin ve yoksulun yiyecegine dair tesvikte bulunmaz. Sen de Rabbin için namaz kil ve kurban da kesiver. Felya'büdû rabbe hâzelbeyt. OKUNU U Era eytellezî yükezzibü biddîn. di bileyen) in kendisidir.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER OKUNUSU Liîlâfi Kurey in. ne de baskalarinin doyurmasi için kayirir. dîne (ceza gününe ve âhirete) inanmayani? Iste hak dîne ve ceza gününe inanmayan. hele yaz ve ki seferlerine Maûn Suresi (faydalandiklari) andlasmasi için.neleryokki. Dogrusu. Îlâfihim rihlete itâi vessayf. ne kendisi doyurur. onlar (Kureys) bundan böyle bu evin (Kâbe'nin) sahibine (Allâh'a) ibâdet etsinler. Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf. yedu'ulyetîm ve lâ yehuddu alâ ta'âmilmiskîn.htm 3/7 .

Leküm dînüküm veliye dîn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Mekke'nin fethi sirasinda inmis olmakla beraber hicretten sonra indigi için Medeni sûrelerdendir.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER OKUNU U Kul yâ eyyühelkâfirûn. Sure de Allah'in Hz.neleryokki. ve insanlarin fevç fevç. MÂNÂSI De ki: Ey kâfirler! Tapmam o taptiklariniza. MÂNÂSI Allâh'in (vaad eyledigi) yardimi geldigi ve zafer kazanildigi (Mekke'nin fethi ile Islâm'a fütûhat kapilarinin açildigi). AÇIKLAMA Nasr Suresi. Lâ a'büdü mâ ta'büdûn. Hem ben tapici degilim sizin taptiklariniza. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Mekke'de nazil olmustur. 3 ayettir. Nasr yardim demektir. küme küme Allâh'in dînine girdiklerini gördügün zaman artik Rabbini överek sanini yücelt ve Allâh'tan magfiret iste. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Size dîniniz. Hem de siz tapici degilsiniz benim ibâdet ettigim (Allah)'a. Peygamber'e yardim ederek fetihlere kavusturdugu ifade edildigi için bu adi almistir. Çünkü O. Nasr Suresi OKUNU U Izâ câe nasrullahi velfeth. Ibni Ömer'e göre bu sûre indikten sonra peygamberimiz seksen gün yasamistir. Islam zaferini haber verir. Siz de tapanlardan degilsiniz benim Mabudum (Allah)'a. bana da dînim.htm 4/7 . tövbe ile kendisine dönenleri kabul eder. 6 ayettir. AÇIKLAMA Kafirun Suresi. Tebbet Suresi www. Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirh. Kafirlerden söz ettigi için bu adi almistir. Innehü kâne tevvâbâ.com/namaz/namaz_sureleri.

Felak. (dünyada benzeri görülmemis) bir alevli atese yaslanacak. sabah manasina geldigi gibi yarmak manasina da gelir. Min erri mâ halak. Lem yelid ve lem yûled. Nas Suresi www. her yönden eksiksizdir ve her dilegin merciidir. karanlik çöktügü zaman gecenin serrinden. safak aydinliginin Rabbine (Allâh'a) siginirim. dogurmadi ve dogurulmadi. Allâhüssamed.neleryokki. Mekke'de nazil olmustur. MÂNÂSI De ki: Yaratilmislarin serrinden. AÇIKLAMA Felak Suresi. Ve min errinneffâsâti fil'ukad. serrinden. Felak Suresi OKUNU U Kul e'ûzü birabbilfelak. Gerdaninda hurma liflerinden bükülmüs bir iple odun tasiyan karisi da! OKUNU U Kul hüvallâhü ehad. 5 ayettir. Ve lem yekün lehû küfüven ehad. içindeki hasedini disariya vurdugu vakit. Bundan sonra gelen Nâs suresiyle birlikte ikisine "iki koruyucu" anlamina "muavvizeteyn" denir.com/namaz/namaz_sureleri. Seyaslâ nâren zâte leheb. ne de kazandigi. Ne mali fayda verdi ona. Allah. Ve min erri ğâsikin izâ vekab. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cîdihâ hablün min mesed. Allah. kendisi de (helâk oldu!). O. O. MÂNÂSI De ki: O. O'na hiçbir sey denk de olmadi. MÂNÂSI İhlas Suresi Ebû Leheb'in iki eli kurudu. Ve min erri hâsidin izâ hased. birdir.htm 5/7 . Mâ agnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. dügümlere üfleyenlerin serrinden ve haset edenin. Bu surelerin sifa maksadiyla okunduguna dair hadisler vardir. Uludur.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER OKUNU U Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe. her sey kendisine muhtâc olan Sanli.

O ki insanlarin gögüslerine (kötü düsünceler)fisildar. E hedü en lâ ilâhe illallah ve e hedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER OKUNU U Kul e'uzü birabbinnâsi. 2. Gerek cinlerden. Insanlarin Melikine (mutlak sahip ve hakimine). İlâhinnâs.. 6 ayettir. azamet ve celâlin yüksektir. KISACA M N SI:Dil ile. Sen'i dâima böyle takdîs eder ve överim. Mekke'de nazil olmustur.gerek insanlardan(olan bütün vesvesecilerin serrinden Allah'a siginirim! AÇIKLAMA Nas Suresi.com/namaz/namaz_sureleri. baska bir sey bilemezler.neleryokki. Namazda Okunan Dualar ÂYETÜL KÜRS Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. O sinsi vesvesenin serrinden. geçmislerini. her an bütün hilkat üzerinde hâkim. yine sahadet ederim ki. Göklerde. 4. isleyenlerini. Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm.. ilmi bütün gökleri ve yeri kucaklamistir ve bunlarin koruyuculugu. Onlar ise O'nun bildiklerinden yalniz diledigi kadarini kavrayabilir. Hayy ü Kayyum ancak O'dur. Minelcinneti vennâs. MÂNÂSI 1. Velâ yeûdühü hifzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm. De ki: Siginirim ben insanlarin Rabbine. KISACA M N SI:Allâh. O. ya'lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bisey'in min ilmihî illâ bimâ sâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Sen'i ögmek yücedir ve Sen'den gayri Ilâh yoktur. yalniz O. öyle Ulu. O yegâne hak mâbuddur ki O'ndan baska Ilâh yok. Ey mertebesi yüce olan Nebî "Muhammed"! Allah'in rahmeti ve bereketleri ile selâm ve selâmetlik Sana olsun! Selâm ve selâmetlik bizim üzerimize ve Allâh'in iyi kullarina olsun!Sahadet ederim ki: Allâh'tan baska Ilâh yoktur. geleceklerini bilir. Insanlarin Ilâhina. tutan. ne uyku. Ondan baskasina ibâdet olmaz. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Sen'in adin mübarektir. O Allâh'dir. Min serrilvesvâsilhannâs. 5. O'nun kürsüsü. Allahümme Salli www.htm 6/7 . Menzellezî yesfeu indehû illâ biiznihi. Ne gaflet basar O'nu. daima yasayan." Ettehiyyâtü Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Muhammed O'nun kulu ve rasûlü "elçisi" dir. NOT: Parantez icinde yazili olan kisim sadece cenaze namazi kilarken okunacak. Melikinnâsi. Kimin haddine ki izni olmaksizin O'nun yaninda sefaat edebilsin? Allah yarattiklarinin islediklerini. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. yerde ne varsa hepsi O'nundur. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. 3. beden ve mal ile olan ibâdetlerin hepsi yalniz Allâhu Teâlâ'yadir. Nas insan demektir. bunlari görüp gözetmek kendisine bir agirlik da vermez. duran. öyle büyük ve yücedir. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh. Sübhâneke Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe gayrük. 6. M N SI :"Allâh'im! Sen eksik sifatlardan pâk ve uzaksin.

azabin kâfirlere ulasir. yalniz Sana secde eder. Inneke hamîdün mecîd.htm 7/7 . onunla olan rabitamizi keseriz. bütün hayirlarin Sen'de oldugunu ikrar ederiz. KISACA M N SI :Ey bizim Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ve güzellik. günahlarimizi örterek bizi rüsvay etmemeni isteriz. Sana îman ederiz.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehü nesküruke ve lâ nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk. KISACA M N SI :Ey bizim Rabbimiz! Herkesin hesabina bakildigi gün beni. ögülmeye lâyik ve sanlisin. Seni överiz. KISACA M N SI:Allâh'im: Biz Sen'den yardim isteriz. Süphe yok ki. Allahümme Bârik Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.Allâh'im.Yasak ettiklerini yapamaz ve azabindan korkariz. rahmetinle ates azabindan koru. rahmetini ve ihsaninin devamini ve çok olmasini dileriz. yalniz Sana kosar ve Sana yaklastiracak seyleri kazanmaya çalisiriz. Süphe yok ki. KISACA M N SI :Allâh'im! Biz ancak Sana ibâdet ve kulluk ederiz.Birahmetike yâ Erhamerrahimîn. KISACA M N SI:Allâh'im: Muhammed'e ve O'nun evlât ve etbaina (yakinlarina). gerçekten san ve seref sahibi de Sen'sin! KUNUT DUALARI (Allahümme innâ nesteînüke) Allahümme innâ nesteînüke ve nestagfirüke ve nestehdîke ve nü'minü bike ve netûbü ileyk. tövbe edip Sana döneriz islerimizde Sana dayanir ve Sana güveniriz.com/namaz/namaz_sureleri. KISACA M N SI:Allâh'im: Muhammed'i ve â lini. güzellik ver ve bizi. (Allahümme iyyâke na'budu) Allahümme iyyâke na'büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nah â azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhik. rahmet et. Ibrahim'i ve etbaini mübarek kildigin gibi mübarek kil. günahlarimizi affet www. ey merhameti çok bol olan Allâh'im. ögülmüs yalniz Sen'sin. Muhakkak ki Sen ögülmüs. Kemâ bârekte alâ Ibrâhime ve alâ âli Ibrâhim. anami ve babami ve mü'minleri yarliga. verdigin bunca nîmetlerden dolayi Sana sükrederiz ve nankörlük yapmayiz. ancak Senin için namaz kilariz ve Sana yalvaririz. RABBENA Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve kinâ azâbennâr. Sana karsi nankörlük eden fâcirleri birakir ve ondan ayriliriz. âhirette de iyilik. Ibâdetini sevinçle yapariz.neleryokki. Rabbenagfirli velivalideyye velil müminine yevme yegumul hisab. Inneke hamîdün mecîd. Kemâ salleyte alâ Ibrâhime ve alâ âli Ibrâhim. Ibrahim'e ve âline rahmet ettigin gibi. râzi oldugun seylere bizi hidâyet etmeni isteriz.