P. 1
NAMAZ SÜRELERİ

NAMAZ SÜRELERİ

|Views: 139|Likes:

More info:

Published by: Sakuragi ℂ⋆ Muçi on Dec 14, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2015

pdf

text

original

13 12 2011

NAMAZ SÜRELER

Nama Sureleri

Bunu gören ve maksadını anlayan Mekkeliler, dağlara çekildiler. Ç ünkü kar ı koyacak hiçbir kuvvetleri yoktu. Ebrehe ordusu yürüdü. Mekke'ye yakla ınca birdenbire muhtelif cihetlerden alay alay, bölük bölük ku lar peyda oldu ve gökyüzünü kapadı ve bunlar Ebrehe'nin askeri üzerine sert ta larla atı ettiler. Bu ku ların attıkları ta lar kime değmi ise vücudu delik de ik bir hale gelmi ve böylece Ebrehe ordusu neye uğradığını bilmeyerek peri an olmu , vâdiler lâ e ile dolmu ve Kur'ân'ın tasvir ettiği gibi Ebrehe ordusu yenik bir hasıl gibi olmu tur. Böylece Ebrehe ordusu için Mekke'ye girmek nasip olmadı, kendileri yok oldu, fakat Kâbe yine dimdik durdu ve kıyamete kadar da öylece duracaktır. İ te bu sûrenin hatırlattığı olay, bu İlâhî mûcizedir. Peygamber Efendimiz de bu yıl doğmu tu. İbrahim Peygamberden beri Tevhîd mâbedi olan Kâbe, sonradan putlarla dolmu tu. Fakat bu İlâhî mâbed, Hazret-i Muhammed Mustafâ eliyle yine eski mevkiini alacak, Tevhîd dîninin ve Müslümanlığın kıblesi, ba mâbedi olacaktı, Allah böyle dilemi ti. Ebrehe ise, burasını yok ederek sapıklık dînini, putperestliği daha kuvvetli bir sûrette ya atmak istiyordu. Onun için Tevhîd dînini bütün dünyaya yayacak olan Hazret-i Muhammed'in doğduğu sene C enâb-ı Hak İlâhî bir mûcize ile Ebrehe ordusunu yok ediverdi. Allâh'ın iradesine aykırı olan bu kötü dü ünceleri, kendi felâketlerini hazırlamı olmaktan ba ka i e yaramadı. Bu olaydan kırk sene sonra Hazret-i Muhammed Mustafâ Peygamber oldu ve evvelâ Kurey 'i dîne dâvet etti. Kâbe'yi putlardan temizlemek istedi. Fakat Kurey , bunu kabul etmedikleri gibi fazla olarak O'na birçok eza ve cefa da yaptılar. O zaman Mekkelilerden bu olayı gözleriyle görmü olanlar da vardı. İ te, C enâb-ı Allah, Peygamberine indirmi olduğu Fil Sûresi ile bu gerçeği onlara hatırlatmak istemi tir. imdi bu sûrenin geni mânâsı u demek oluyor: "Yâ Muhammed! Görmedin mi? Gözünle görmü gibi gerçekten bilmiyor musun? Kâbe'yi yıkmak için filleri ile Mekke'ye yürüyen orduyu senin Rabbın nasıl bir anda ve hatıra gelmiyen bir ekilde mahvetti. Onların tedbirlerini, kötü dü üncelerini, fendlerini, düzenlerini, kurdukları tuzakları nasıl altüst edivermi ise, kudret ve kuvvetlerine güvenen koca bir orduyu kimsenin dü ünemiyeceği bir ekilde nasıl yok etmi ise sevgili Peygamberim, bugün sana tuzak kurmayı, seni yok etmeyi dü ünen, Tevhîd dînini, Müslümanlığı ortadan kaldırmak için birçok tedbirlere, eytanî fikirlere ba vuran kimselerin plânlarını ve tedbirlerini de öylece ters çevirmeye kadirdir. Senin Rabbın, âhiret azâbından ba ka dünyada dahi kurumları bozup dağıtmaya kaadirdir. Buna inanmıyanlar, Kâbe'yi yıkmak isteyen ordunun ba ına geleni dü ünsünler de ondan ibret alsınlar ve azgınlıklarından vazgeçsinler! Allâh'ın sana olan inâyeti Kâbe'ye inâyetinden daha ziyadedir. Bunu anlamak istemiyenlerin ba ına gelecek felâket, Fil'li ordunun ba ına gelenden daha hafif olmayacaktır." Bu sûre ile Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimiz'e dü manlık yapanların, O'na kar ı kötü niyet besleyenlerin erinde gecinde yok olacaklarına i aret olunmu ve nasıl ki öyle de olmu tur.

>>>Namaz Süreleri ana sayfas na dön

Fa iha S

e i

www.neleryokki.com/namaz/namaz_sureleri.htm

1/7

Kâbe'yi yikmak isteyen Ebrehe'nin fillerle hücumunu konu edindigi için bu adi almistir.htm 2/7 . (Duâmizi kabul eyle Allâh'im!) AÇIKLAMA Fatiha Suresi. Ihdinas-sirâtal müstakîm. Kendilerine bol bol nîmet verdigin bahtiyarlarin yoluna. Bizi dogru yola hidâyet eyle.Mekke'de nazil olmustur. övülmek). Rahîm. MÂNÂSI Görmedin mi. Mâliki yevmiddîn. Ilâhi! Yalniz Sana ibâdet ve kulluk ederiz. Errahmânirrahîm. O. Sirâtallezîne en'amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn. O'na mahsustur. Termîhim bihicâratin min siccîl.Mekke'de inmistir.com/namaz/namaz_sureleri.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER -OKUNU UElhamdü lillâhi rabbil'âlemîn. sürü sürü ebâbil kuslari saldi da. (Amin) MÂNÂSI Hamd (övmek. Fil Suresi OKUNU U Elem tera keyfe fe'ale rabbüke bieshâbilfîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. açan manasinda "Fatiha" denilmistir. saman) gibi kiliverdi. Kur'an'in ilk suresi oldugu için açis yapan. ne de gazabina ugramislardir.neleryokki. Iyyâke na'büdü ve iyyâke nesta'în. hemen onlari bir yenik hasil (güve yiyip tanesiz kalmis ekin yapragi. ki onlar ne azip sapmis.~ Kurey Suresi www. O. Elem yec'al keydehüm fî tadlîl. AÇIKLAMA Fil Sûresi. 7 ayettir. tedbirlerini (kötü düsüncelerini) bozup büsbütün perisan kilmadi mi? Üzerlerine sert taslarla atis eden. âhiret gününün mâliki Allâh'in (hakki) dir. O Rahmân. nasil etti Rabbin Fil sahiplerine? Fendlerini. Fece'alehüm ke'asfin me'kûl. sade Sen'den yardim dileriz. 5 ayettir. âlemlerin Rabbi.

ne de baskalarinin doyurmasi için kayirir. di bileyen) in kendisidir.O (sahip) ki. ne kendisi doyurur. MÂNÂSI Kurey 'in birbirleriyle veya ba kalariyle andlasmasi. onlari büyük bir açliktan kurtardi ve müthis bir korkudan emin kildi.) Kevser Suresi OKUNU U Innâ e'taynâkelkevser. Kâfirun Suresi www. Onlar ki gösteris için yaparlar ve yardimligi sakinirlar (kimseye bir damla sey vermek istemezler. Ve yemne'ûnelmâûn. Fezâlikellezî. Feveylün lilmusallîn. Fesalli lirabbike venhar. o kimsedir ki: Öksüzü itip kakar. anla masi için. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. onlar namazlarini geregi gibi ciddî bir vazife olarak yapmazlar.htm 3/7 . hele yaz ve ki seferlerine Maûn Suresi (faydalandiklari) andlasmasi için. Vay o namaz kilanlarin haline ki. Îlâfihim rihlete itâi vessayf. Dogrusu. Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER OKUNUSU Liîlâfi Kurey in. yedu'ulyetîm ve lâ yehuddu alâ ta'âmilmiskîn. çâresizin ve yoksulun yiyecegine dair tesvikte bulunmaz. dîne (ceza gününe ve âhirete) inanmayani? Iste hak dîne ve ceza gününe inanmayan.neleryokki. Sen de Rabbin için namaz kil ve kurban da kesiver. OKUNU U Era eytellezî yükezzibü biddîn. .com/namaz/namaz_sureleri. El-lezîne hüm yürâûne. onlar (Kureys) bundan böyle bu evin (Kâbe'nin) sahibine (Allâh'a) ibâdet etsinler. asil ebter sana bugz eden (hinç besleyen. Inne ânieke hüvel'ebter. MÂNÂSI Biz verdik sana (Yâ Muhammed) hakikatte Kevser. Felya'büdû rabbe hâzelbeyt. MÂNÂSI Gördün mü o.

Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Hem de siz tapici degilsiniz benim ibâdet ettigim (Allah)'a.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER OKUNU U Kul yâ eyyühelkâfirûn. MÂNÂSI Allâh'in (vaad eyledigi) yardimi geldigi ve zafer kazanildigi (Mekke'nin fethi ile Islâm'a fütûhat kapilarinin açildigi). Nasr yardim demektir. Leküm dînüküm veliye dîn. Kafirlerden söz ettigi için bu adi almistir. Lâ a'büdü mâ ta'büdûn. Islam zaferini haber verir. ve insanlarin fevç fevç. Ibni Ömer'e göre bu sûre indikten sonra peygamberimiz seksen gün yasamistir. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. 6 ayettir. küme küme Allâh'in dînine girdiklerini gördügün zaman artik Rabbini överek sanini yücelt ve Allâh'tan magfiret iste. Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirh. AÇIKLAMA Nasr Suresi.htm 4/7 . Tebbet Suresi www. tövbe ile kendisine dönenleri kabul eder. Siz de tapanlardan degilsiniz benim Mabudum (Allah)'a. 3 ayettir. Hem ben tapici degilim sizin taptiklariniza. Çünkü O. Size dîniniz. bana da dînim. Mekke'de nazil olmustur. MÂNÂSI De ki: Ey kâfirler! Tapmam o taptiklariniza. Mekke'nin fethi sirasinda inmis olmakla beraber hicretten sonra indigi için Medeni sûrelerdendir. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Sure de Allah'in Hz. Nasr Suresi OKUNU U Izâ câe nasrullahi velfeth.neleryokki.com/namaz/namaz_sureleri. Peygamber'e yardim ederek fetihlere kavusturdugu ifade edildigi için bu adi almistir. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. AÇIKLAMA Kafirun Suresi. Innehü kâne tevvâbâ.

AÇIKLAMA Felak Suresi. serrinden. ne de kazandigi. Fî cîdihâ hablün min mesed. MÂNÂSI De ki: Yaratilmislarin serrinden. Allâhüssamed. her sey kendisine muhtâc olan Sanli.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER OKUNU U Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe. O. her yönden eksiksizdir ve her dilegin merciidir. Felak Suresi OKUNU U Kul e'ûzü birabbilfelak. Mekke'de nazil olmustur. O. safak aydinliginin Rabbine (Allâh'a) siginirim. içindeki hasedini disariya vurdugu vakit. Ve min erri ğâsikin izâ vekab. Allah.neleryokki. Allah. karanlik çöktügü zaman gecenin serrinden. Mâ agnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Ve min errinneffâsâti fil'ukad. Ne mali fayda verdi ona. Ve lem yekün lehû küfüven ehad. dogurmadi ve dogurulmadi. MÂNÂSI De ki: O. Uludur. Gerdaninda hurma liflerinden bükülmüs bir iple odun tasiyan karisi da! OKUNU U Kul hüvallâhü ehad. Vemraetühû hammâletelhatab. sabah manasina geldigi gibi yarmak manasina da gelir. Seyaslâ nâren zâte leheb. Bundan sonra gelen Nâs suresiyle birlikte ikisine "iki koruyucu" anlamina "muavvizeteyn" denir. MÂNÂSI İhlas Suresi Ebû Leheb'in iki eli kurudu. Bu surelerin sifa maksadiyla okunduguna dair hadisler vardir. Ve min erri hâsidin izâ hased.htm 5/7 . Min erri mâ halak. Lem yelid ve lem yûled. Nas Suresi www. dügümlere üfleyenlerin serrinden ve haset edenin. (dünyada benzeri görülmemis) bir alevli atese yaslanacak.com/namaz/namaz_sureleri. birdir. kendisi de (helâk oldu!). Felak. 5 ayettir. O'na hiçbir sey denk de olmadi.

azamet ve celâlin yüksektir. De ki: Siginirim ben insanlarin Rabbine. Sen'i dâima böyle takdîs eder ve överim. Onlar ise O'nun bildiklerinden yalniz diledigi kadarini kavrayabilir. Hayy ü Kayyum ancak O'dur.. M N SI :"Allâh'im! Sen eksik sifatlardan pâk ve uzaksin. Gerek cinlerden. KISACA M N SI:Dil ile. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. isleyenlerini. Melikinnâsi. Velâ yeûdühü hifzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm. her an bütün hilkat üzerinde hâkim.com/namaz/namaz_sureleri.htm 6/7 . Min serrilvesvâsilhannâs. tutan. Kimin haddine ki izni olmaksizin O'nun yaninda sefaat edebilsin? Allah yarattiklarinin islediklerini. Göklerde. Sübhâneke Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe gayrük. 3. O Allâh'dir. Sen'i ögmek yücedir ve Sen'den gayri Ilâh yoktur. Ey mertebesi yüce olan Nebî "Muhammed"! Allah'in rahmeti ve bereketleri ile selâm ve selâmetlik Sana olsun! Selâm ve selâmetlik bizim üzerimize ve Allâh'in iyi kullarina olsun!Sahadet ederim ki: Allâh'tan baska Ilâh yoktur. yerde ne varsa hepsi O'nundur. 5. O'nun kürsüsü.. O ki insanlarin gögüslerine (kötü düsünceler)fisildar. Muhammed O'nun kulu ve rasûlü "elçisi" dir.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER OKUNU U Kul e'uzü birabbinnâsi. öyle büyük ve yücedir. 6 ayettir. 2. Menzellezî yesfeu indehû illâ biiznihi. Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm. 4. bunlari görüp gözetmek kendisine bir agirlik da vermez. Nas insan demektir. geçmislerini. KISACA M N SI:Allâh. Mekke'de nazil olmustur. ne uyku. Ondan baskasina ibâdet olmaz." Ettehiyyâtü Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. O yegâne hak mâbuddur ki O'ndan baska Ilâh yok. MÂNÂSI 1. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Allahümme Salli www. ya'lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bisey'in min ilmihî illâ bimâ sâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. İlâhinnâs. Minelcinneti vennâs. Insanlarin Melikine (mutlak sahip ve hakimine).neleryokki. duran. E hedü en lâ ilâhe illallah ve e hedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh. baska bir sey bilemezler.gerek insanlardan(olan bütün vesvesecilerin serrinden Allah'a siginirim! AÇIKLAMA Nas Suresi. O. daima yasayan. beden ve mal ile olan ibâdetlerin hepsi yalniz Allâhu Teâlâ'yadir. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. yine sahadet ederim ki. geleceklerini bilir. yalniz O. ilmi bütün gökleri ve yeri kucaklamistir ve bunlarin koruyuculugu. Namazda Okunan Dualar ÂYETÜL KÜRS Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh. Ne gaflet basar O'nu. Sen'in adin mübarektir. Insanlarin Ilâhina. 6. öyle Ulu. O sinsi vesvesenin serrinden. NOT: Parantez icinde yazili olan kisim sadece cenaze namazi kilarken okunacak.

Muhakkak ki Sen ögülmüs. Allahümme Bârik Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.Birahmetike yâ Erhamerrahimîn. Rabbenagfirli velivalideyye velil müminine yevme yegumul hisab. ögülmeye lâyik ve sanlisin. bütün hayirlarin Sen'de oldugunu ikrar ederiz. anami ve babami ve mü'minleri yarliga. Süphe yok ki. KISACA M N SI:Allâh'im: Biz Sen'den yardim isteriz. Süphe yok ki. Ibâdetini sevinçle yapariz. Inneke hamîdün mecîd.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehü nesküruke ve lâ nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk. rahmetinle ates azabindan koru. günahlarimizi affet www. Seni överiz. yalniz Sana kosar ve Sana yaklastiracak seyleri kazanmaya çalisiriz. yalniz Sana secde eder. ancak Senin için namaz kilariz ve Sana yalvaririz.Yasak ettiklerini yapamaz ve azabindan korkariz. Kemâ bârekte alâ Ibrâhime ve alâ âli Ibrâhim. RABBENA Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve kinâ azâbennâr. güzellik ver ve bizi. Sana karsi nankörlük eden fâcirleri birakir ve ondan ayriliriz. ögülmüs yalniz Sen'sin. KISACA M N SI :Ey bizim Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ve güzellik. KISACA M N SI:Allâh'im: Muhammed'e ve O'nun evlât ve etbaina (yakinlarina). tövbe edip Sana döneriz islerimizde Sana dayanir ve Sana güveniriz. rahmet et.com/namaz/namaz_sureleri. onunla olan rabitamizi keseriz. verdigin bunca nîmetlerden dolayi Sana sükrederiz ve nankörlük yapmayiz. (Allahümme iyyâke na'budu) Allahümme iyyâke na'büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nah â azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhik. Kemâ salleyte alâ Ibrâhime ve alâ âli Ibrâhim. KISACA M N SI :Ey bizim Rabbimiz! Herkesin hesabina bakildigi gün beni. KISACA M N SI :Allâh'im! Biz ancak Sana ibâdet ve kulluk ederiz. gerçekten san ve seref sahibi de Sen'sin! KUNUT DUALARI (Allahümme innâ nesteînüke) Allahümme innâ nesteînüke ve nestagfirüke ve nestehdîke ve nü'minü bike ve netûbü ileyk. günahlarimizi örterek bizi rüsvay etmemeni isteriz. âhirette de iyilik. rahmetini ve ihsaninin devamini ve çok olmasini dileriz. KISACA M N SI:Allâh'im: Muhammed'i ve â lini. Ibrahim'i ve etbaini mübarek kildigin gibi mübarek kil. Sana îman ederiz. Inneke hamîdün mecîd. azabin kâfirlere ulasir.neleryokki.htm 7/7 . ey merhameti çok bol olan Allâh'im. Ibrahim'e ve âline rahmet ettigin gibi.Allâh'im. râzi oldugun seylere bizi hidâyet etmeni isteriz.

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->