13 12 2011

NAMAZ SÜRELER

Nama Sureleri

Bunu gören ve maksadını anlayan Mekkeliler, dağlara çekildiler. Ç ünkü kar ı koyacak hiçbir kuvvetleri yoktu. Ebrehe ordusu yürüdü. Mekke'ye yakla ınca birdenbire muhtelif cihetlerden alay alay, bölük bölük ku lar peyda oldu ve gökyüzünü kapadı ve bunlar Ebrehe'nin askeri üzerine sert ta larla atı ettiler. Bu ku ların attıkları ta lar kime değmi ise vücudu delik de ik bir hale gelmi ve böylece Ebrehe ordusu neye uğradığını bilmeyerek peri an olmu , vâdiler lâ e ile dolmu ve Kur'ân'ın tasvir ettiği gibi Ebrehe ordusu yenik bir hasıl gibi olmu tur. Böylece Ebrehe ordusu için Mekke'ye girmek nasip olmadı, kendileri yok oldu, fakat Kâbe yine dimdik durdu ve kıyamete kadar da öylece duracaktır. İ te bu sûrenin hatırlattığı olay, bu İlâhî mûcizedir. Peygamber Efendimiz de bu yıl doğmu tu. İbrahim Peygamberden beri Tevhîd mâbedi olan Kâbe, sonradan putlarla dolmu tu. Fakat bu İlâhî mâbed, Hazret-i Muhammed Mustafâ eliyle yine eski mevkiini alacak, Tevhîd dîninin ve Müslümanlığın kıblesi, ba mâbedi olacaktı, Allah böyle dilemi ti. Ebrehe ise, burasını yok ederek sapıklık dînini, putperestliği daha kuvvetli bir sûrette ya atmak istiyordu. Onun için Tevhîd dînini bütün dünyaya yayacak olan Hazret-i Muhammed'in doğduğu sene C enâb-ı Hak İlâhî bir mûcize ile Ebrehe ordusunu yok ediverdi. Allâh'ın iradesine aykırı olan bu kötü dü ünceleri, kendi felâketlerini hazırlamı olmaktan ba ka i e yaramadı. Bu olaydan kırk sene sonra Hazret-i Muhammed Mustafâ Peygamber oldu ve evvelâ Kurey 'i dîne dâvet etti. Kâbe'yi putlardan temizlemek istedi. Fakat Kurey , bunu kabul etmedikleri gibi fazla olarak O'na birçok eza ve cefa da yaptılar. O zaman Mekkelilerden bu olayı gözleriyle görmü olanlar da vardı. İ te, C enâb-ı Allah, Peygamberine indirmi olduğu Fil Sûresi ile bu gerçeği onlara hatırlatmak istemi tir. imdi bu sûrenin geni mânâsı u demek oluyor: "Yâ Muhammed! Görmedin mi? Gözünle görmü gibi gerçekten bilmiyor musun? Kâbe'yi yıkmak için filleri ile Mekke'ye yürüyen orduyu senin Rabbın nasıl bir anda ve hatıra gelmiyen bir ekilde mahvetti. Onların tedbirlerini, kötü dü üncelerini, fendlerini, düzenlerini, kurdukları tuzakları nasıl altüst edivermi ise, kudret ve kuvvetlerine güvenen koca bir orduyu kimsenin dü ünemiyeceği bir ekilde nasıl yok etmi ise sevgili Peygamberim, bugün sana tuzak kurmayı, seni yok etmeyi dü ünen, Tevhîd dînini, Müslümanlığı ortadan kaldırmak için birçok tedbirlere, eytanî fikirlere ba vuran kimselerin plânlarını ve tedbirlerini de öylece ters çevirmeye kadirdir. Senin Rabbın, âhiret azâbından ba ka dünyada dahi kurumları bozup dağıtmaya kaadirdir. Buna inanmıyanlar, Kâbe'yi yıkmak isteyen ordunun ba ına geleni dü ünsünler de ondan ibret alsınlar ve azgınlıklarından vazgeçsinler! Allâh'ın sana olan inâyeti Kâbe'ye inâyetinden daha ziyadedir. Bunu anlamak istemiyenlerin ba ına gelecek felâket, Fil'li ordunun ba ına gelenden daha hafif olmayacaktır." Bu sûre ile Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimiz'e dü manlık yapanların, O'na kar ı kötü niyet besleyenlerin erinde gecinde yok olacaklarına i aret olunmu ve nasıl ki öyle de olmu tur.

>>>Namaz Süreleri ana sayfas na dön

Fa iha S

e i

www.neleryokki.com/namaz/namaz_sureleri.htm

1/7

Elem yec'al keydehüm fî tadlîl.Mekke'de inmistir.htm 2/7 . Kendilerine bol bol nîmet verdigin bahtiyarlarin yoluna. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. Fil Suresi OKUNU U Elem tera keyfe fe'ale rabbüke bieshâbilfîl. Fece'alehüm ke'asfin me'kûl.Mekke'de nazil olmustur. Sirâtallezîne en'amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn. Ihdinas-sirâtal müstakîm. O'na mahsustur. sürü sürü ebâbil kuslari saldi da.neleryokki. tedbirlerini (kötü düsüncelerini) bozup büsbütün perisan kilmadi mi? Üzerlerine sert taslarla atis eden.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER -OKUNU UElhamdü lillâhi rabbil'âlemîn. açan manasinda "Fatiha" denilmistir. 7 ayettir. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Ilâhi! Yalniz Sana ibâdet ve kulluk ederiz. Rahîm. saman) gibi kiliverdi. (Amin) MÂNÂSI Hamd (övmek. O.com/namaz/namaz_sureleri. övülmek). hemen onlari bir yenik hasil (güve yiyip tanesiz kalmis ekin yapragi. âlemlerin Rabbi. Termîhim bihicâratin min siccîl. Kâbe'yi yikmak isteyen Ebrehe'nin fillerle hücumunu konu edindigi için bu adi almistir. (Duâmizi kabul eyle Allâh'im!) AÇIKLAMA Fatiha Suresi. âhiret gününün mâliki Allâh'in (hakki) dir. 5 ayettir. O Rahmân. ki onlar ne azip sapmis. O. MÂNÂSI Görmedin mi.~ Kurey Suresi www. Bizi dogru yola hidâyet eyle. sade Sen'den yardim dileriz. ne de gazabina ugramislardir. nasil etti Rabbin Fil sahiplerine? Fendlerini. Iyyâke na'büdü ve iyyâke nesta'în. Kur'an'in ilk suresi oldugu için açis yapan. AÇIKLAMA Fil Sûresi.

. Dogrusu. Kâfirun Suresi www. dîne (ceza gününe ve âhirete) inanmayani? Iste hak dîne ve ceza gününe inanmayan. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn.neleryokki. MÂNÂSI Gördün mü o. asil ebter sana bugz eden (hinç besleyen. o kimsedir ki: Öksüzü itip kakar. Fesalli lirabbike venhar. onlar (Kureys) bundan böyle bu evin (Kâbe'nin) sahibine (Allâh'a) ibâdet etsinler. onlar namazlarini geregi gibi ciddî bir vazife olarak yapmazlar. Fezâlikellezî. Felya'büdû rabbe hâzelbeyt. Onlar ki gösteris için yaparlar ve yardimligi sakinirlar (kimseye bir damla sey vermek istemezler. MÂNÂSI Kurey 'in birbirleriyle veya ba kalariyle andlasmasi. Vay o namaz kilanlarin haline ki. Îlâfihim rihlete itâi vessayf.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER OKUNUSU Liîlâfi Kurey in. di bileyen) in kendisidir. Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf.htm 3/7 . onlari büyük bir açliktan kurtardi ve müthis bir korkudan emin kildi.com/namaz/namaz_sureleri. anla masi için. Inne ânieke hüvel'ebter. Feveylün lilmusallîn.O (sahip) ki.) Kevser Suresi OKUNU U Innâ e'taynâkelkevser. hele yaz ve ki seferlerine Maûn Suresi (faydalandiklari) andlasmasi için. El-lezîne hüm yürâûne. Sen de Rabbin için namaz kil ve kurban da kesiver. ne de baskalarinin doyurmasi için kayirir. ne kendisi doyurur. MÂNÂSI Biz verdik sana (Yâ Muhammed) hakikatte Kevser. Ve yemne'ûnelmâûn. yedu'ulyetîm ve lâ yehuddu alâ ta'âmilmiskîn. OKUNU U Era eytellezî yükezzibü biddîn. çâresizin ve yoksulun yiyecegine dair tesvikte bulunmaz.

Sure de Allah'in Hz. Lâ a'büdü mâ ta'büdûn. Size dîniniz. ve insanlarin fevç fevç. AÇIKLAMA Kafirun Suresi. bana da dînim. Peygamber'e yardim ederek fetihlere kavusturdugu ifade edildigi için bu adi almistir. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Islam zaferini haber verir. Tebbet Suresi www. Hem de siz tapici degilsiniz benim ibâdet ettigim (Allah)'a. Ibni Ömer'e göre bu sûre indikten sonra peygamberimiz seksen gün yasamistir. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Çünkü O. Innehü kâne tevvâbâ. Mekke'de nazil olmustur. Hem ben tapici degilim sizin taptiklariniza. Nasr Suresi OKUNU U Izâ câe nasrullahi velfeth.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER OKUNU U Kul yâ eyyühelkâfirûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Nasr yardim demektir. Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirh. 3 ayettir. 6 ayettir. küme küme Allâh'in dînine girdiklerini gördügün zaman artik Rabbini överek sanini yücelt ve Allâh'tan magfiret iste. MÂNÂSI De ki: Ey kâfirler! Tapmam o taptiklariniza. Kafirlerden söz ettigi için bu adi almistir.neleryokki. tövbe ile kendisine dönenleri kabul eder. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. MÂNÂSI Allâh'in (vaad eyledigi) yardimi geldigi ve zafer kazanildigi (Mekke'nin fethi ile Islâm'a fütûhat kapilarinin açildigi). AÇIKLAMA Nasr Suresi. Mekke'nin fethi sirasinda inmis olmakla beraber hicretten sonra indigi için Medeni sûrelerdendir.htm 4/7 .com/namaz/namaz_sureleri. Leküm dînüküm veliye dîn. Siz de tapanlardan degilsiniz benim Mabudum (Allah)'a.

serrinden. Uludur. Felak Suresi OKUNU U Kul e'ûzü birabbilfelak. O. her sey kendisine muhtâc olan Sanli.com/namaz/namaz_sureleri. 5 ayettir. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER OKUNU U Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe. Mâ agnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Ve min erri ğâsikin izâ vekab. MÂNÂSI İhlas Suresi Ebû Leheb'in iki eli kurudu. kendisi de (helâk oldu!). sabah manasina geldigi gibi yarmak manasina da gelir. Ve min erri hâsidin izâ hased. Vemraetühû hammâletelhatab. safak aydinliginin Rabbine (Allâh'a) siginirim. Min erri mâ halak. dogurmadi ve dogurulmadi. Mekke'de nazil olmustur. her yönden eksiksizdir ve her dilegin merciidir. birdir. karanlik çöktügü zaman gecenin serrinden.neleryokki. Nas Suresi www. Allâhüssamed. içindeki hasedini disariya vurdugu vakit. Ne mali fayda verdi ona. Ve min errinneffâsâti fil'ukad. Felak. Allah. MÂNÂSI De ki: O. ne de kazandigi. MÂNÂSI De ki: Yaratilmislarin serrinden.htm 5/7 . AÇIKLAMA Felak Suresi. Bu surelerin sifa maksadiyla okunduguna dair hadisler vardir. O'na hiçbir sey denk de olmadi. Allah. Bundan sonra gelen Nâs suresiyle birlikte ikisine "iki koruyucu" anlamina "muavvizeteyn" denir. Gerdaninda hurma liflerinden bükülmüs bir iple odun tasiyan karisi da! OKUNU U Kul hüvallâhü ehad. Fî cîdihâ hablün min mesed. O. (dünyada benzeri görülmemis) bir alevli atese yaslanacak. dügümlere üfleyenlerin serrinden ve haset edenin. Seyaslâ nâren zâte leheb.

Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. öyle büyük ve yücedir. O Allâh'dir. baska bir sey bilemezler. MÂNÂSI 1.neleryokki. Insanlarin Melikine (mutlak sahip ve hakimine). Onlar ise O'nun bildiklerinden yalniz diledigi kadarini kavrayabilir. Sen'i dâima böyle takdîs eder ve överim.htm 6/7 . Sen'in adin mübarektir.gerek insanlardan(olan bütün vesvesecilerin serrinden Allah'a siginirim! AÇIKLAMA Nas Suresi. yine sahadet ederim ki. Nas insan demektir. Ne gaflet basar O'nu. 4. Menzellezî yesfeu indehû illâ biiznihi. De ki: Siginirim ben insanlarin Rabbine. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Muhammed O'nun kulu ve rasûlü "elçisi" dir.com/namaz/namaz_sureleri. Insanlarin Ilâhina. Mekke'de nazil olmustur. daima yasayan. O sinsi vesvesenin serrinden. Sübhâneke Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe gayrük. geçmislerini. Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm. 6. E hedü en lâ ilâhe illallah ve e hedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh. ya'lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bisey'in min ilmihî illâ bimâ sâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. M N SI :"Allâh'im! Sen eksik sifatlardan pâk ve uzaksin. Min serrilvesvâsilhannâs. ilmi bütün gökleri ve yeri kucaklamistir ve bunlarin koruyuculugu. yerde ne varsa hepsi O'nundur. Velâ yeûdühü hifzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm. Ey mertebesi yüce olan Nebî "Muhammed"! Allah'in rahmeti ve bereketleri ile selâm ve selâmetlik Sana olsun! Selâm ve selâmetlik bizim üzerimize ve Allâh'in iyi kullarina olsun!Sahadet ederim ki: Allâh'tan baska Ilâh yoktur. azamet ve celâlin yüksektir. geleceklerini bilir. 2. Göklerde. NOT: Parantez icinde yazili olan kisim sadece cenaze namazi kilarken okunacak. Namazda Okunan Dualar ÂYETÜL KÜRS Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. öyle Ulu. bunlari görüp gözetmek kendisine bir agirlik da vermez. her an bütün hilkat üzerinde hâkim. yalniz O. ne uyku. O ki insanlarin gögüslerine (kötü düsünceler)fisildar. KISACA M N SI:Allâh. duran. 6 ayettir. 5. Allahümme Salli www. İlâhinnâs. isleyenlerini." Ettehiyyâtü Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Hayy ü Kayyum ancak O'dur. O yegâne hak mâbuddur ki O'ndan baska Ilâh yok. Melikinnâsi. KISACA M N SI:Dil ile. tutan. beden ve mal ile olan ibâdetlerin hepsi yalniz Allâhu Teâlâ'yadir.. O.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER OKUNU U Kul e'uzü birabbinnâsi.. Sen'i ögmek yücedir ve Sen'den gayri Ilâh yoktur. Gerek cinlerden. O'nun kürsüsü. 3. Kimin haddine ki izni olmaksizin O'nun yaninda sefaat edebilsin? Allah yarattiklarinin islediklerini. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh. Minelcinneti vennâs. Ondan baskasina ibâdet olmaz.

günahlarimizi affet www.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. günahlarimizi örterek bizi rüsvay etmemeni isteriz. Allahümme Bârik Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.Birahmetike yâ Erhamerrahimîn. Kemâ bârekte alâ Ibrâhime ve alâ âli Ibrâhim. KISACA M N SI:Allâh'im: Biz Sen'den yardim isteriz. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehü nesküruke ve lâ nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk. bütün hayirlarin Sen'de oldugunu ikrar ederiz. verdigin bunca nîmetlerden dolayi Sana sükrederiz ve nankörlük yapmayiz. KISACA M N SI:Allâh'im: Muhammed'i ve â lini. rahmetinle ates azabindan koru. Süphe yok ki. tövbe edip Sana döneriz islerimizde Sana dayanir ve Sana güveniriz. Sana karsi nankörlük eden fâcirleri birakir ve ondan ayriliriz. Rabbenagfirli velivalideyye velil müminine yevme yegumul hisab. Seni överiz.neleryokki. güzellik ver ve bizi. rahmet et. Sana îman ederiz. ögülmüs yalniz Sen'sin. KISACA M N SI :Ey bizim Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ve güzellik. ey merhameti çok bol olan Allâh'im. âhirette de iyilik. Ibrahim'e ve âline rahmet ettigin gibi. anami ve babami ve mü'minleri yarliga.Allâh'im. Ibâdetini sevinçle yapariz. yalniz Sana kosar ve Sana yaklastiracak seyleri kazanmaya çalisiriz. rahmetini ve ihsaninin devamini ve çok olmasini dileriz.Yasak ettiklerini yapamaz ve azabindan korkariz. RABBENA Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve kinâ azâbennâr. Süphe yok ki. Inneke hamîdün mecîd. gerçekten san ve seref sahibi de Sen'sin! KUNUT DUALARI (Allahümme innâ nesteînüke) Allahümme innâ nesteînüke ve nestagfirüke ve nestehdîke ve nü'minü bike ve netûbü ileyk. ögülmeye lâyik ve sanlisin. KISACA M N SI :Ey bizim Rabbimiz! Herkesin hesabina bakildigi gün beni. KISACA M N SI:Allâh'im: Muhammed'e ve O'nun evlât ve etbaina (yakinlarina). yalniz Sana secde eder. ancak Senin için namaz kilariz ve Sana yalvaririz. onunla olan rabitamizi keseriz. azabin kâfirlere ulasir. (Allahümme iyyâke na'budu) Allahümme iyyâke na'büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nah â azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhik.htm 7/7 . râzi oldugun seylere bizi hidâyet etmeni isteriz. Inneke hamîdün mecîd. Ibrahim'i ve etbaini mübarek kildigin gibi mübarek kil. KISACA M N SI :Allâh'im! Biz ancak Sana ibâdet ve kulluk ederiz.com/namaz/namaz_sureleri. Muhakkak ki Sen ögülmüs. Kemâ salleyte alâ Ibrâhime ve alâ âli Ibrâhim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful