13 12 2011

NAMAZ SÜRELER

Nama Sureleri

Bunu gören ve maksadını anlayan Mekkeliler, dağlara çekildiler. Ç ünkü kar ı koyacak hiçbir kuvvetleri yoktu. Ebrehe ordusu yürüdü. Mekke'ye yakla ınca birdenbire muhtelif cihetlerden alay alay, bölük bölük ku lar peyda oldu ve gökyüzünü kapadı ve bunlar Ebrehe'nin askeri üzerine sert ta larla atı ettiler. Bu ku ların attıkları ta lar kime değmi ise vücudu delik de ik bir hale gelmi ve böylece Ebrehe ordusu neye uğradığını bilmeyerek peri an olmu , vâdiler lâ e ile dolmu ve Kur'ân'ın tasvir ettiği gibi Ebrehe ordusu yenik bir hasıl gibi olmu tur. Böylece Ebrehe ordusu için Mekke'ye girmek nasip olmadı, kendileri yok oldu, fakat Kâbe yine dimdik durdu ve kıyamete kadar da öylece duracaktır. İ te bu sûrenin hatırlattığı olay, bu İlâhî mûcizedir. Peygamber Efendimiz de bu yıl doğmu tu. İbrahim Peygamberden beri Tevhîd mâbedi olan Kâbe, sonradan putlarla dolmu tu. Fakat bu İlâhî mâbed, Hazret-i Muhammed Mustafâ eliyle yine eski mevkiini alacak, Tevhîd dîninin ve Müslümanlığın kıblesi, ba mâbedi olacaktı, Allah böyle dilemi ti. Ebrehe ise, burasını yok ederek sapıklık dînini, putperestliği daha kuvvetli bir sûrette ya atmak istiyordu. Onun için Tevhîd dînini bütün dünyaya yayacak olan Hazret-i Muhammed'in doğduğu sene C enâb-ı Hak İlâhî bir mûcize ile Ebrehe ordusunu yok ediverdi. Allâh'ın iradesine aykırı olan bu kötü dü ünceleri, kendi felâketlerini hazırlamı olmaktan ba ka i e yaramadı. Bu olaydan kırk sene sonra Hazret-i Muhammed Mustafâ Peygamber oldu ve evvelâ Kurey 'i dîne dâvet etti. Kâbe'yi putlardan temizlemek istedi. Fakat Kurey , bunu kabul etmedikleri gibi fazla olarak O'na birçok eza ve cefa da yaptılar. O zaman Mekkelilerden bu olayı gözleriyle görmü olanlar da vardı. İ te, C enâb-ı Allah, Peygamberine indirmi olduğu Fil Sûresi ile bu gerçeği onlara hatırlatmak istemi tir. imdi bu sûrenin geni mânâsı u demek oluyor: "Yâ Muhammed! Görmedin mi? Gözünle görmü gibi gerçekten bilmiyor musun? Kâbe'yi yıkmak için filleri ile Mekke'ye yürüyen orduyu senin Rabbın nasıl bir anda ve hatıra gelmiyen bir ekilde mahvetti. Onların tedbirlerini, kötü dü üncelerini, fendlerini, düzenlerini, kurdukları tuzakları nasıl altüst edivermi ise, kudret ve kuvvetlerine güvenen koca bir orduyu kimsenin dü ünemiyeceği bir ekilde nasıl yok etmi ise sevgili Peygamberim, bugün sana tuzak kurmayı, seni yok etmeyi dü ünen, Tevhîd dînini, Müslümanlığı ortadan kaldırmak için birçok tedbirlere, eytanî fikirlere ba vuran kimselerin plânlarını ve tedbirlerini de öylece ters çevirmeye kadirdir. Senin Rabbın, âhiret azâbından ba ka dünyada dahi kurumları bozup dağıtmaya kaadirdir. Buna inanmıyanlar, Kâbe'yi yıkmak isteyen ordunun ba ına geleni dü ünsünler de ondan ibret alsınlar ve azgınlıklarından vazgeçsinler! Allâh'ın sana olan inâyeti Kâbe'ye inâyetinden daha ziyadedir. Bunu anlamak istemiyenlerin ba ına gelecek felâket, Fil'li ordunun ba ına gelenden daha hafif olmayacaktır." Bu sûre ile Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimiz'e dü manlık yapanların, O'na kar ı kötü niyet besleyenlerin erinde gecinde yok olacaklarına i aret olunmu ve nasıl ki öyle de olmu tur.

>>>Namaz Süreleri ana sayfas na dön

Fa iha S

e i

www.neleryokki.com/namaz/namaz_sureleri.htm

1/7

açan manasinda "Fatiha" denilmistir.Mekke'de nazil olmustur. (Duâmizi kabul eyle Allâh'im!) AÇIKLAMA Fatiha Suresi. Fece'alehüm ke'asfin me'kûl. saman) gibi kiliverdi. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. 5 ayettir. Kâbe'yi yikmak isteyen Ebrehe'nin fillerle hücumunu konu edindigi için bu adi almistir. Mâliki yevmiddîn. O. AÇIKLAMA Fil Sûresi. sade Sen'den yardim dileriz.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER -OKUNU UElhamdü lillâhi rabbil'âlemîn. O Rahmân. Bizi dogru yola hidâyet eyle. O. ki onlar ne azip sapmis.neleryokki. Fil Suresi OKUNU U Elem tera keyfe fe'ale rabbüke bieshâbilfîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. sürü sürü ebâbil kuslari saldi da. (Amin) MÂNÂSI Hamd (övmek. âhiret gününün mâliki Allâh'in (hakki) dir. Errahmânirrahîm. Kendilerine bol bol nîmet verdigin bahtiyarlarin yoluna.~ Kurey Suresi www. Kur'an'in ilk suresi oldugu için açis yapan. Ihdinas-sirâtal müstakîm.htm 2/7 . tedbirlerini (kötü düsüncelerini) bozup büsbütün perisan kilmadi mi? Üzerlerine sert taslarla atis eden. O'na mahsustur. nasil etti Rabbin Fil sahiplerine? Fendlerini. hemen onlari bir yenik hasil (güve yiyip tanesiz kalmis ekin yapragi. Sirâtallezîne en'amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn.com/namaz/namaz_sureleri. Elem yec'al keydehüm fî tadlîl. övülmek). ne de gazabina ugramislardir. Rahîm. 7 ayettir. Iyyâke na'büdü ve iyyâke nesta'în. âlemlerin Rabbi. Ilâhi! Yalniz Sana ibâdet ve kulluk ederiz. MÂNÂSI Görmedin mi.Mekke'de inmistir.

neleryokki. MÂNÂSI Biz verdik sana (Yâ Muhammed) hakikatte Kevser. di bileyen) in kendisidir.) Kevser Suresi OKUNU U Innâ e'taynâkelkevser. Îlâfihim rihlete itâi vessayf.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER OKUNUSU Liîlâfi Kurey in. asil ebter sana bugz eden (hinç besleyen. Felya'büdû rabbe hâzelbeyt. Feveylün lilmusallîn. ne kendisi doyurur. Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf. Inne ânieke hüvel'ebter. Ve yemne'ûnelmâûn. El-lezîne hüm yürâûne. yedu'ulyetîm ve lâ yehuddu alâ ta'âmilmiskîn. onlar namazlarini geregi gibi ciddî bir vazife olarak yapmazlar. . MÂNÂSI Gördün mü o. Sen de Rabbin için namaz kil ve kurban da kesiver. Onlar ki gösteris için yaparlar ve yardimligi sakinirlar (kimseye bir damla sey vermek istemezler. onlari büyük bir açliktan kurtardi ve müthis bir korkudan emin kildi. anla masi için. OKUNU U Era eytellezî yükezzibü biddîn. Fesalli lirabbike venhar. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. ne de baskalarinin doyurmasi için kayirir.O (sahip) ki. onlar (Kureys) bundan böyle bu evin (Kâbe'nin) sahibine (Allâh'a) ibâdet etsinler. MÂNÂSI Kurey 'in birbirleriyle veya ba kalariyle andlasmasi.htm 3/7 . dîne (ceza gününe ve âhirete) inanmayani? Iste hak dîne ve ceza gününe inanmayan. Dogrusu. Fezâlikellezî. çâresizin ve yoksulun yiyecegine dair tesvikte bulunmaz. o kimsedir ki: Öksüzü itip kakar. Kâfirun Suresi www. hele yaz ve ki seferlerine Maûn Suresi (faydalandiklari) andlasmasi için. Vay o namaz kilanlarin haline ki.com/namaz/namaz_sureleri.

küme küme Allâh'in dînine girdiklerini gördügün zaman artik Rabbini överek sanini yücelt ve Allâh'tan magfiret iste. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Sure de Allah'in Hz. Nasr yardim demektir.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER OKUNU U Kul yâ eyyühelkâfirûn. 6 ayettir.htm 4/7 . Islam zaferini haber verir. Peygamber'e yardim ederek fetihlere kavusturdugu ifade edildigi için bu adi almistir. Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirh. Lâ a'büdü mâ ta'büdûn. bana da dînim. Innehü kâne tevvâbâ. Mekke'nin fethi sirasinda inmis olmakla beraber hicretten sonra indigi için Medeni sûrelerdendir. Ibni Ömer'e göre bu sûre indikten sonra peygamberimiz seksen gün yasamistir. AÇIKLAMA Kafirun Suresi. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. MÂNÂSI Allâh'in (vaad eyledigi) yardimi geldigi ve zafer kazanildigi (Mekke'nin fethi ile Islâm'a fütûhat kapilarinin açildigi). ve insanlarin fevç fevç. Mekke'de nazil olmustur. tövbe ile kendisine dönenleri kabul eder. Hem de siz tapici degilsiniz benim ibâdet ettigim (Allah)'a. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Siz de tapanlardan degilsiniz benim Mabudum (Allah)'a. Kafirlerden söz ettigi için bu adi almistir. Tebbet Suresi www. Hem ben tapici degilim sizin taptiklariniza. 3 ayettir. MÂNÂSI De ki: Ey kâfirler! Tapmam o taptiklariniza.neleryokki.com/namaz/namaz_sureleri. Çünkü O. Leküm dînüküm veliye dîn. AÇIKLAMA Nasr Suresi. Size dîniniz. Nasr Suresi OKUNU U Izâ câe nasrullahi velfeth.

Ve min erri ğâsikin izâ vekab. Allâhüssamed. Allah. dügümlere üfleyenlerin serrinden ve haset edenin.neleryokki. Allah.htm 5/7 . kendisi de (helâk oldu!). AÇIKLAMA Felak Suresi. Seyaslâ nâren zâte leheb. Uludur. MÂNÂSI De ki: Yaratilmislarin serrinden. ne de kazandigi. safak aydinliginin Rabbine (Allâh'a) siginirim. sabah manasina geldigi gibi yarmak manasina da gelir. Gerdaninda hurma liflerinden bükülmüs bir iple odun tasiyan karisi da! OKUNU U Kul hüvallâhü ehad. içindeki hasedini disariya vurdugu vakit. Ve lem yekün lehû küfüven ehad. Nas Suresi www. Fî cîdihâ hablün min mesed. (dünyada benzeri görülmemis) bir alevli atese yaslanacak. Felak Suresi OKUNU U Kul e'ûzü birabbilfelak. O'na hiçbir sey denk de olmadi. O. Ve min erri hâsidin izâ hased. Felak. Lem yelid ve lem yûled. Vemraetühû hammâletelhatab.com/namaz/namaz_sureleri. MÂNÂSI De ki: O. MÂNÂSI İhlas Suresi Ebû Leheb'in iki eli kurudu. Ne mali fayda verdi ona. dogurmadi ve dogurulmadi. her sey kendisine muhtâc olan Sanli.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER OKUNU U Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe. Ve min errinneffâsâti fil'ukad. her yönden eksiksizdir ve her dilegin merciidir. serrinden. Bu surelerin sifa maksadiyla okunduguna dair hadisler vardir. O. karanlik çöktügü zaman gecenin serrinden. Mâ agnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Min erri mâ halak. birdir. Bundan sonra gelen Nâs suresiyle birlikte ikisine "iki koruyucu" anlamina "muavvizeteyn" denir. 5 ayettir. Mekke'de nazil olmustur.

2. baska bir sey bilemezler. KISACA M N SI:Allâh.. 6 ayettir. Allahümme Salli www. Insanlarin Ilâhina. Göklerde. O. tutan. Hayy ü Kayyum ancak O'dur. isleyenlerini. De ki: Siginirim ben insanlarin Rabbine. O ki insanlarin gögüslerine (kötü düsünceler)fisildar.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER OKUNU U Kul e'uzü birabbinnâsi. NOT: Parantez icinde yazili olan kisim sadece cenaze namazi kilarken okunacak. Melikinnâsi. bunlari görüp gözetmek kendisine bir agirlik da vermez. Muhammed O'nun kulu ve rasûlü "elçisi" dir. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh. geleceklerini bilir. öyle büyük ve yücedir. 6. daima yasayan. O sinsi vesvesenin serrinden. Mekke'de nazil olmustur." Ettehiyyâtü Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Min serrilvesvâsilhannâs. O yegâne hak mâbuddur ki O'ndan baska Ilâh yok. yerde ne varsa hepsi O'nundur. ilmi bütün gökleri ve yeri kucaklamistir ve bunlarin koruyuculugu. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. her an bütün hilkat üzerinde hâkim. Nas insan demektir. Ondan baskasina ibâdet olmaz. yine sahadet ederim ki. azamet ve celâlin yüksektir. MÂNÂSI 1. duran. ya'lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bisey'in min ilmihî illâ bimâ sâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. 4. Minelcinneti vennâs. İlâhinnâs. KISACA M N SI:Dil ile. Kimin haddine ki izni olmaksizin O'nun yaninda sefaat edebilsin? Allah yarattiklarinin islediklerini.neleryokki. yalniz O.htm 6/7 . Sen'i ögmek yücedir ve Sen'den gayri Ilâh yoktur. Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm. M N SI :"Allâh'im! Sen eksik sifatlardan pâk ve uzaksin. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. O'nun kürsüsü. Sen'i dâima böyle takdîs eder ve överim. 3. Ey mertebesi yüce olan Nebî "Muhammed"! Allah'in rahmeti ve bereketleri ile selâm ve selâmetlik Sana olsun! Selâm ve selâmetlik bizim üzerimize ve Allâh'in iyi kullarina olsun!Sahadet ederim ki: Allâh'tan baska Ilâh yoktur. O Allâh'dir. Sen'in adin mübarektir. Namazda Okunan Dualar ÂYETÜL KÜRS Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. beden ve mal ile olan ibâdetlerin hepsi yalniz Allâhu Teâlâ'yadir. Sübhâneke Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe gayrük. Ne gaflet basar O'nu. E hedü en lâ ilâhe illallah ve e hedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh. öyle Ulu. geçmislerini. ne uyku.. Insanlarin Melikine (mutlak sahip ve hakimine). Onlar ise O'nun bildiklerinden yalniz diledigi kadarini kavrayabilir. 5. Gerek cinlerden. Velâ yeûdühü hifzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.gerek insanlardan(olan bütün vesvesecilerin serrinden Allah'a siginirim! AÇIKLAMA Nas Suresi.com/namaz/namaz_sureleri. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yesfeu indehû illâ biiznihi.

anami ve babami ve mü'minleri yarliga. rahmetinle ates azabindan koru. Muhakkak ki Sen ögülmüs. KISACA M N SI:Allâh'im: Muhammed'i ve â lini. Allahümme Bârik Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. âhirette de iyilik. Kemâ salleyte alâ Ibrâhime ve alâ âli Ibrâhim.com/namaz/namaz_sureleri. Süphe yok ki.htm 7/7 . ögülmüs yalniz Sen'sin. bütün hayirlarin Sen'de oldugunu ikrar ederiz. RABBENA Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve kinâ azâbennâr. günahlarimizi affet www. ey merhameti çok bol olan Allâh'im. (Allahümme iyyâke na'budu) Allahümme iyyâke na'büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nah â azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhik.Allâh'im. Ibrahim'e ve âline rahmet ettigin gibi. rahmet et. Ibâdetini sevinçle yapariz. günahlarimizi örterek bizi rüsvay etmemeni isteriz. Sana îman ederiz. Seni överiz. Inneke hamîdün mecîd. Sana karsi nankörlük eden fâcirleri birakir ve ondan ayriliriz. KISACA M N SI:Allâh'im: Muhammed'e ve O'nun evlât ve etbaina (yakinlarina). tövbe edip Sana döneriz islerimizde Sana dayanir ve Sana güveniriz. onunla olan rabitamizi keseriz. gerçekten san ve seref sahibi de Sen'sin! KUNUT DUALARI (Allahümme innâ nesteînüke) Allahümme innâ nesteînüke ve nestagfirüke ve nestehdîke ve nü'minü bike ve netûbü ileyk. güzellik ver ve bizi. KISACA M N SI:Allâh'im: Biz Sen'den yardim isteriz. yalniz Sana kosar ve Sana yaklastiracak seyleri kazanmaya çalisiriz. Ibrahim'i ve etbaini mübarek kildigin gibi mübarek kil. KISACA M N SI :Allâh'im! Biz ancak Sana ibâdet ve kulluk ederiz. rahmetini ve ihsaninin devamini ve çok olmasini dileriz.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. râzi oldugun seylere bizi hidâyet etmeni isteriz. KISACA M N SI :Ey bizim Rabbimiz! Herkesin hesabina bakildigi gün beni. yalniz Sana secde eder.Birahmetike yâ Erhamerrahimîn. ancak Senin için namaz kilariz ve Sana yalvaririz. verdigin bunca nîmetlerden dolayi Sana sükrederiz ve nankörlük yapmayiz. KISACA M N SI :Ey bizim Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ve güzellik. Süphe yok ki.Yasak ettiklerini yapamaz ve azabindan korkariz. Kemâ bârekte alâ Ibrâhime ve alâ âli Ibrâhim.neleryokki. Inneke hamîdün mecîd. azabin kâfirlere ulasir. ögülmeye lâyik ve sanlisin. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehü nesküruke ve lâ nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk. Rabbenagfirli velivalideyye velil müminine yevme yegumul hisab.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful