13 12 2011

NAMAZ SÜRELER

Nama Sureleri

Bunu gören ve maksadını anlayan Mekkeliler, dağlara çekildiler. Ç ünkü kar ı koyacak hiçbir kuvvetleri yoktu. Ebrehe ordusu yürüdü. Mekke'ye yakla ınca birdenbire muhtelif cihetlerden alay alay, bölük bölük ku lar peyda oldu ve gökyüzünü kapadı ve bunlar Ebrehe'nin askeri üzerine sert ta larla atı ettiler. Bu ku ların attıkları ta lar kime değmi ise vücudu delik de ik bir hale gelmi ve böylece Ebrehe ordusu neye uğradığını bilmeyerek peri an olmu , vâdiler lâ e ile dolmu ve Kur'ân'ın tasvir ettiği gibi Ebrehe ordusu yenik bir hasıl gibi olmu tur. Böylece Ebrehe ordusu için Mekke'ye girmek nasip olmadı, kendileri yok oldu, fakat Kâbe yine dimdik durdu ve kıyamete kadar da öylece duracaktır. İ te bu sûrenin hatırlattığı olay, bu İlâhî mûcizedir. Peygamber Efendimiz de bu yıl doğmu tu. İbrahim Peygamberden beri Tevhîd mâbedi olan Kâbe, sonradan putlarla dolmu tu. Fakat bu İlâhî mâbed, Hazret-i Muhammed Mustafâ eliyle yine eski mevkiini alacak, Tevhîd dîninin ve Müslümanlığın kıblesi, ba mâbedi olacaktı, Allah böyle dilemi ti. Ebrehe ise, burasını yok ederek sapıklık dînini, putperestliği daha kuvvetli bir sûrette ya atmak istiyordu. Onun için Tevhîd dînini bütün dünyaya yayacak olan Hazret-i Muhammed'in doğduğu sene C enâb-ı Hak İlâhî bir mûcize ile Ebrehe ordusunu yok ediverdi. Allâh'ın iradesine aykırı olan bu kötü dü ünceleri, kendi felâketlerini hazırlamı olmaktan ba ka i e yaramadı. Bu olaydan kırk sene sonra Hazret-i Muhammed Mustafâ Peygamber oldu ve evvelâ Kurey 'i dîne dâvet etti. Kâbe'yi putlardan temizlemek istedi. Fakat Kurey , bunu kabul etmedikleri gibi fazla olarak O'na birçok eza ve cefa da yaptılar. O zaman Mekkelilerden bu olayı gözleriyle görmü olanlar da vardı. İ te, C enâb-ı Allah, Peygamberine indirmi olduğu Fil Sûresi ile bu gerçeği onlara hatırlatmak istemi tir. imdi bu sûrenin geni mânâsı u demek oluyor: "Yâ Muhammed! Görmedin mi? Gözünle görmü gibi gerçekten bilmiyor musun? Kâbe'yi yıkmak için filleri ile Mekke'ye yürüyen orduyu senin Rabbın nasıl bir anda ve hatıra gelmiyen bir ekilde mahvetti. Onların tedbirlerini, kötü dü üncelerini, fendlerini, düzenlerini, kurdukları tuzakları nasıl altüst edivermi ise, kudret ve kuvvetlerine güvenen koca bir orduyu kimsenin dü ünemiyeceği bir ekilde nasıl yok etmi ise sevgili Peygamberim, bugün sana tuzak kurmayı, seni yok etmeyi dü ünen, Tevhîd dînini, Müslümanlığı ortadan kaldırmak için birçok tedbirlere, eytanî fikirlere ba vuran kimselerin plânlarını ve tedbirlerini de öylece ters çevirmeye kadirdir. Senin Rabbın, âhiret azâbından ba ka dünyada dahi kurumları bozup dağıtmaya kaadirdir. Buna inanmıyanlar, Kâbe'yi yıkmak isteyen ordunun ba ına geleni dü ünsünler de ondan ibret alsınlar ve azgınlıklarından vazgeçsinler! Allâh'ın sana olan inâyeti Kâbe'ye inâyetinden daha ziyadedir. Bunu anlamak istemiyenlerin ba ına gelecek felâket, Fil'li ordunun ba ına gelenden daha hafif olmayacaktır." Bu sûre ile Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimiz'e dü manlık yapanların, O'na kar ı kötü niyet besleyenlerin erinde gecinde yok olacaklarına i aret olunmu ve nasıl ki öyle de olmu tur.

>>>Namaz Süreleri ana sayfas na dön

Fa iha S

e i

www.neleryokki.com/namaz/namaz_sureleri.htm

1/7

(Amin) MÂNÂSI Hamd (övmek. ne de gazabina ugramislardir. O. Ihdinas-sirâtal müstakîm. (Duâmizi kabul eyle Allâh'im!) AÇIKLAMA Fatiha Suresi.com/namaz/namaz_sureleri. Kendilerine bol bol nîmet verdigin bahtiyarlarin yoluna. Ilâhi! Yalniz Sana ibâdet ve kulluk ederiz. Mâliki yevmiddîn. Elem yec'al keydehüm fî tadlîl. Sirâtallezîne en'amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn. nasil etti Rabbin Fil sahiplerine? Fendlerini.htm 2/7 . Rahîm. âhiret gününün mâliki Allâh'in (hakki) dir. Fece'alehüm ke'asfin me'kûl. sade Sen'den yardim dileriz.neleryokki.~ Kurey Suresi www. Termîhim bihicâratin min siccîl. saman) gibi kiliverdi. O. 7 ayettir. âlemlerin Rabbi. ki onlar ne azip sapmis. MÂNÂSI Görmedin mi. açan manasinda "Fatiha" denilmistir.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER -OKUNU UElhamdü lillâhi rabbil'âlemîn. Iyyâke na'büdü ve iyyâke nesta'în. Bizi dogru yola hidâyet eyle. Fil Suresi OKUNU U Elem tera keyfe fe'ale rabbüke bieshâbilfîl.Mekke'de nazil olmustur. Kâbe'yi yikmak isteyen Ebrehe'nin fillerle hücumunu konu edindigi için bu adi almistir. O'na mahsustur. Errahmânirrahîm. 5 ayettir. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. tedbirlerini (kötü düsüncelerini) bozup büsbütün perisan kilmadi mi? Üzerlerine sert taslarla atis eden. övülmek). AÇIKLAMA Fil Sûresi. Kur'an'in ilk suresi oldugu için açis yapan.Mekke'de inmistir. sürü sürü ebâbil kuslari saldi da. O Rahmân. hemen onlari bir yenik hasil (güve yiyip tanesiz kalmis ekin yapragi.

) Kevser Suresi OKUNU U Innâ e'taynâkelkevser.neleryokki. Vay o namaz kilanlarin haline ki. Feveylün lilmusallîn. El-lezîne hüm yürâûne. onlar (Kureys) bundan böyle bu evin (Kâbe'nin) sahibine (Allâh'a) ibâdet etsinler. Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf. anla masi için. MÂNÂSI Kurey 'in birbirleriyle veya ba kalariyle andlasmasi. çâresizin ve yoksulun yiyecegine dair tesvikte bulunmaz.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER OKUNUSU Liîlâfi Kurey in. Sen de Rabbin için namaz kil ve kurban da kesiver. Felya'büdû rabbe hâzelbeyt. Inne ânieke hüvel'ebter.htm 3/7 . OKUNU U Era eytellezî yükezzibü biddîn. o kimsedir ki: Öksüzü itip kakar. MÂNÂSI Biz verdik sana (Yâ Muhammed) hakikatte Kevser.O (sahip) ki. Fesalli lirabbike venhar. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. Onlar ki gösteris için yaparlar ve yardimligi sakinirlar (kimseye bir damla sey vermek istemezler. onlari büyük bir açliktan kurtardi ve müthis bir korkudan emin kildi. di bileyen) in kendisidir. MÂNÂSI Gördün mü o. Ve yemne'ûnelmâûn.com/namaz/namaz_sureleri. yedu'ulyetîm ve lâ yehuddu alâ ta'âmilmiskîn. Dogrusu. onlar namazlarini geregi gibi ciddî bir vazife olarak yapmazlar. hele yaz ve ki seferlerine Maûn Suresi (faydalandiklari) andlasmasi için. Fezâlikellezî. ne de baskalarinin doyurmasi için kayirir. ne kendisi doyurur. Kâfirun Suresi www. . Îlâfihim rihlete itâi vessayf. asil ebter sana bugz eden (hinç besleyen. dîne (ceza gününe ve âhirete) inanmayani? Iste hak dîne ve ceza gününe inanmayan.

htm 4/7 . Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Peygamber'e yardim ederek fetihlere kavusturdugu ifade edildigi için bu adi almistir. Leküm dînüküm veliye dîn. Lâ a'büdü mâ ta'büdûn. Size dîniniz. AÇIKLAMA Nasr Suresi. Mekke'de nazil olmustur. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Innehü kâne tevvâbâ. Mekke'nin fethi sirasinda inmis olmakla beraber hicretten sonra indigi için Medeni sûrelerdendir. ve insanlarin fevç fevç. Kafirlerden söz ettigi için bu adi almistir. Nasr Suresi OKUNU U Izâ câe nasrullahi velfeth. Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirh. Ibni Ömer'e göre bu sûre indikten sonra peygamberimiz seksen gün yasamistir. 3 ayettir. tövbe ile kendisine dönenleri kabul eder. Çünkü O.neleryokki. Hem de siz tapici degilsiniz benim ibâdet ettigim (Allah)'a. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Islam zaferini haber verir. Tebbet Suresi www.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER OKUNU U Kul yâ eyyühelkâfirûn. 6 ayettir. Sure de Allah'in Hz. AÇIKLAMA Kafirun Suresi. Siz de tapanlardan degilsiniz benim Mabudum (Allah)'a. MÂNÂSI De ki: Ey kâfirler! Tapmam o taptiklariniza. Nasr yardim demektir. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Hem ben tapici degilim sizin taptiklariniza.com/namaz/namaz_sureleri. küme küme Allâh'in dînine girdiklerini gördügün zaman artik Rabbini överek sanini yücelt ve Allâh'tan magfiret iste. MÂNÂSI Allâh'in (vaad eyledigi) yardimi geldigi ve zafer kazanildigi (Mekke'nin fethi ile Islâm'a fütûhat kapilarinin açildigi). bana da dînim.

safak aydinliginin Rabbine (Allâh'a) siginirim. Uludur. her sey kendisine muhtâc olan Sanli. MÂNÂSI De ki: Yaratilmislarin serrinden. Min erri mâ halak. Mekke'de nazil olmustur. her yönden eksiksizdir ve her dilegin merciidir. MÂNÂSI İhlas Suresi Ebû Leheb'in iki eli kurudu. birdir. (dünyada benzeri görülmemis) bir alevli atese yaslanacak. serrinden. Ve lem yekün lehû küfüven ehad. dügümlere üfleyenlerin serrinden ve haset edenin. ne de kazandigi. Bundan sonra gelen Nâs suresiyle birlikte ikisine "iki koruyucu" anlamina "muavvizeteyn" denir. AÇIKLAMA Felak Suresi.com/namaz/namaz_sureleri. MÂNÂSI De ki: O. Allâhüssamed. dogurmadi ve dogurulmadi. Ve min erri hâsidin izâ hased. Ve min erri ğâsikin izâ vekab. Fî cîdihâ hablün min mesed. Ve min errinneffâsâti fil'ukad.htm 5/7 . Allah. Nas Suresi www. 5 ayettir. Bu surelerin sifa maksadiyla okunduguna dair hadisler vardir. kendisi de (helâk oldu!). Allah. içindeki hasedini disariya vurdugu vakit.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER OKUNU U Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe. Felak Suresi OKUNU U Kul e'ûzü birabbilfelak. Vemraetühû hammâletelhatab. Gerdaninda hurma liflerinden bükülmüs bir iple odun tasiyan karisi da! OKUNU U Kul hüvallâhü ehad. sabah manasina geldigi gibi yarmak manasina da gelir. Felak. Seyaslâ nâren zâte leheb. Lem yelid ve lem yûled.neleryokki. O. O. O'na hiçbir sey denk de olmadi. Ne mali fayda verdi ona. Mâ agnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. karanlik çöktügü zaman gecenin serrinden.

KISACA M N SI:Dil ile. Melikinnâsi. Namazda Okunan Dualar ÂYETÜL KÜRS Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. O sinsi vesvesenin serrinden. Göklerde. İlâhinnâs. Velâ yeûdühü hifzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.gerek insanlardan(olan bütün vesvesecilerin serrinden Allah'a siginirim! AÇIKLAMA Nas Suresi. Nas insan demektir. Sen'in adin mübarektir. Ey mertebesi yüce olan Nebî "Muhammed"! Allah'in rahmeti ve bereketleri ile selâm ve selâmetlik Sana olsun! Selâm ve selâmetlik bizim üzerimize ve Allâh'in iyi kullarina olsun!Sahadet ederim ki: Allâh'tan baska Ilâh yoktur.neleryokki. Insanlarin Ilâhina. KISACA M N SI:Allâh. bunlari görüp gözetmek kendisine bir agirlik da vermez. O. Sen'i dâima böyle takdîs eder ve överim.com/namaz/namaz_sureleri. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. M N SI :"Allâh'im! Sen eksik sifatlardan pâk ve uzaksin. Muhammed O'nun kulu ve rasûlü "elçisi" dir. yerde ne varsa hepsi O'nundur. yine sahadet ederim ki. O Allâh'dir. NOT: Parantez icinde yazili olan kisim sadece cenaze namazi kilarken okunacak. isleyenlerini. baska bir sey bilemezler. 6 ayettir. tutan. O yegâne hak mâbuddur ki O'ndan baska Ilâh yok. Allahümme Salli www. O'nun kürsüsü. Ne gaflet basar O'nu. O ki insanlarin gögüslerine (kötü düsünceler)fisildar. yalniz O. ilmi bütün gökleri ve yeri kucaklamistir ve bunlarin koruyuculugu. Insanlarin Melikine (mutlak sahip ve hakimine). De ki: Siginirim ben insanlarin Rabbine.. Mekke'de nazil olmustur. Onlar ise O'nun bildiklerinden yalniz diledigi kadarini kavrayabilir. 4. duran." Ettehiyyâtü Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm. Sen'i ögmek yücedir ve Sen'den gayri Ilâh yoktur. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd.htm 6/7 .. Menzellezî yesfeu indehû illâ biiznihi. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh. Sübhâneke Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe gayrük. Gerek cinlerden. ne uyku. geleceklerini bilir. Kimin haddine ki izni olmaksizin O'nun yaninda sefaat edebilsin? Allah yarattiklarinin islediklerini.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER OKUNU U Kul e'uzü birabbinnâsi. 3. MÂNÂSI 1. öyle Ulu. öyle büyük ve yücedir. azamet ve celâlin yüksektir. 5. E hedü en lâ ilâhe illallah ve e hedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh. Hayy ü Kayyum ancak O'dur. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Min serrilvesvâsilhannâs. 2. geçmislerini. daima yasayan. 6. Ondan baskasina ibâdet olmaz. ya'lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bisey'in min ilmihî illâ bimâ sâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. her an bütün hilkat üzerinde hâkim. beden ve mal ile olan ibâdetlerin hepsi yalniz Allâhu Teâlâ'yadir. Minelcinneti vennâs.

KISACA M N SI :Allâh'im! Biz ancak Sana ibâdet ve kulluk ederiz. ancak Senin için namaz kilariz ve Sana yalvaririz. azabin kâfirlere ulasir. rahmetinle ates azabindan koru. Inneke hamîdün mecîd. KISACA M N SI:Allâh'im: Biz Sen'den yardim isteriz. Inneke hamîdün mecîd. ögülmeye lâyik ve sanlisin. Allahümme Bârik Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. KISACA M N SI:Allâh'im: Muhammed'i ve â lini.Allâh'im. yalniz Sana secde eder. yalniz Sana kosar ve Sana yaklastiracak seyleri kazanmaya çalisiriz. gerçekten san ve seref sahibi de Sen'sin! KUNUT DUALARI (Allahümme innâ nesteînüke) Allahümme innâ nesteînüke ve nestagfirüke ve nestehdîke ve nü'minü bike ve netûbü ileyk. Kemâ salleyte alâ Ibrâhime ve alâ âli Ibrâhim. Kemâ bârekte alâ Ibrâhime ve alâ âli Ibrâhim. Seni överiz. âhirette de iyilik. rahmet et. ögülmüs yalniz Sen'sin. Sana karsi nankörlük eden fâcirleri birakir ve ondan ayriliriz. RABBENA Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve kinâ azâbennâr. Sana îman ederiz. verdigin bunca nîmetlerden dolayi Sana sükrederiz ve nankörlük yapmayiz. râzi oldugun seylere bizi hidâyet etmeni isteriz. Süphe yok ki. Ibrahim'e ve âline rahmet ettigin gibi. tövbe edip Sana döneriz islerimizde Sana dayanir ve Sana güveniriz. anami ve babami ve mü'minleri yarliga.Yasak ettiklerini yapamaz ve azabindan korkariz. bütün hayirlarin Sen'de oldugunu ikrar ederiz.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Muhakkak ki Sen ögülmüs. Ibâdetini sevinçle yapariz. ey merhameti çok bol olan Allâh'im. onunla olan rabitamizi keseriz. Süphe yok ki.neleryokki. KISACA M N SI :Ey bizim Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ve güzellik. güzellik ver ve bizi. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehü nesküruke ve lâ nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk. (Allahümme iyyâke na'budu) Allahümme iyyâke na'büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nah â azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhik. günahlarimizi affet www.com/namaz/namaz_sureleri.Birahmetike yâ Erhamerrahimîn. rahmetini ve ihsaninin devamini ve çok olmasini dileriz. KISACA M N SI:Allâh'im: Muhammed'e ve O'nun evlât ve etbaina (yakinlarina).htm 7/7 . günahlarimizi örterek bizi rüsvay etmemeni isteriz. Ibrahim'i ve etbaini mübarek kildigin gibi mübarek kil. KISACA M N SI :Ey bizim Rabbimiz! Herkesin hesabina bakildigi gün beni. Rabbenagfirli velivalideyye velil müminine yevme yegumul hisab.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful