13 12 2011

NAMAZ SÜRELER

Nama Sureleri

Bunu gören ve maksadını anlayan Mekkeliler, dağlara çekildiler. Ç ünkü kar ı koyacak hiçbir kuvvetleri yoktu. Ebrehe ordusu yürüdü. Mekke'ye yakla ınca birdenbire muhtelif cihetlerden alay alay, bölük bölük ku lar peyda oldu ve gökyüzünü kapadı ve bunlar Ebrehe'nin askeri üzerine sert ta larla atı ettiler. Bu ku ların attıkları ta lar kime değmi ise vücudu delik de ik bir hale gelmi ve böylece Ebrehe ordusu neye uğradığını bilmeyerek peri an olmu , vâdiler lâ e ile dolmu ve Kur'ân'ın tasvir ettiği gibi Ebrehe ordusu yenik bir hasıl gibi olmu tur. Böylece Ebrehe ordusu için Mekke'ye girmek nasip olmadı, kendileri yok oldu, fakat Kâbe yine dimdik durdu ve kıyamete kadar da öylece duracaktır. İ te bu sûrenin hatırlattığı olay, bu İlâhî mûcizedir. Peygamber Efendimiz de bu yıl doğmu tu. İbrahim Peygamberden beri Tevhîd mâbedi olan Kâbe, sonradan putlarla dolmu tu. Fakat bu İlâhî mâbed, Hazret-i Muhammed Mustafâ eliyle yine eski mevkiini alacak, Tevhîd dîninin ve Müslümanlığın kıblesi, ba mâbedi olacaktı, Allah böyle dilemi ti. Ebrehe ise, burasını yok ederek sapıklık dînini, putperestliği daha kuvvetli bir sûrette ya atmak istiyordu. Onun için Tevhîd dînini bütün dünyaya yayacak olan Hazret-i Muhammed'in doğduğu sene C enâb-ı Hak İlâhî bir mûcize ile Ebrehe ordusunu yok ediverdi. Allâh'ın iradesine aykırı olan bu kötü dü ünceleri, kendi felâketlerini hazırlamı olmaktan ba ka i e yaramadı. Bu olaydan kırk sene sonra Hazret-i Muhammed Mustafâ Peygamber oldu ve evvelâ Kurey 'i dîne dâvet etti. Kâbe'yi putlardan temizlemek istedi. Fakat Kurey , bunu kabul etmedikleri gibi fazla olarak O'na birçok eza ve cefa da yaptılar. O zaman Mekkelilerden bu olayı gözleriyle görmü olanlar da vardı. İ te, C enâb-ı Allah, Peygamberine indirmi olduğu Fil Sûresi ile bu gerçeği onlara hatırlatmak istemi tir. imdi bu sûrenin geni mânâsı u demek oluyor: "Yâ Muhammed! Görmedin mi? Gözünle görmü gibi gerçekten bilmiyor musun? Kâbe'yi yıkmak için filleri ile Mekke'ye yürüyen orduyu senin Rabbın nasıl bir anda ve hatıra gelmiyen bir ekilde mahvetti. Onların tedbirlerini, kötü dü üncelerini, fendlerini, düzenlerini, kurdukları tuzakları nasıl altüst edivermi ise, kudret ve kuvvetlerine güvenen koca bir orduyu kimsenin dü ünemiyeceği bir ekilde nasıl yok etmi ise sevgili Peygamberim, bugün sana tuzak kurmayı, seni yok etmeyi dü ünen, Tevhîd dînini, Müslümanlığı ortadan kaldırmak için birçok tedbirlere, eytanî fikirlere ba vuran kimselerin plânlarını ve tedbirlerini de öylece ters çevirmeye kadirdir. Senin Rabbın, âhiret azâbından ba ka dünyada dahi kurumları bozup dağıtmaya kaadirdir. Buna inanmıyanlar, Kâbe'yi yıkmak isteyen ordunun ba ına geleni dü ünsünler de ondan ibret alsınlar ve azgınlıklarından vazgeçsinler! Allâh'ın sana olan inâyeti Kâbe'ye inâyetinden daha ziyadedir. Bunu anlamak istemiyenlerin ba ına gelecek felâket, Fil'li ordunun ba ına gelenden daha hafif olmayacaktır." Bu sûre ile Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimiz'e dü manlık yapanların, O'na kar ı kötü niyet besleyenlerin erinde gecinde yok olacaklarına i aret olunmu ve nasıl ki öyle de olmu tur.

>>>Namaz Süreleri ana sayfas na dön

Fa iha S

e i

www.neleryokki.com/namaz/namaz_sureleri.htm

1/7

Bizi dogru yola hidâyet eyle.com/namaz/namaz_sureleri. 7 ayettir. Ihdinas-sirâtal müstakîm. sade Sen'den yardim dileriz. Kâbe'yi yikmak isteyen Ebrehe'nin fillerle hücumunu konu edindigi için bu adi almistir.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER -OKUNU UElhamdü lillâhi rabbil'âlemîn.neleryokki. açan manasinda "Fatiha" denilmistir. ne de gazabina ugramislardir.Mekke'de inmistir. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. O. O. AÇIKLAMA Fil Sûresi. sürü sürü ebâbil kuslari saldi da. Kur'an'in ilk suresi oldugu için açis yapan. hemen onlari bir yenik hasil (güve yiyip tanesiz kalmis ekin yapragi. ki onlar ne azip sapmis. âlemlerin Rabbi. O'na mahsustur. övülmek).Mekke'de nazil olmustur. Fil Suresi OKUNU U Elem tera keyfe fe'ale rabbüke bieshâbilfîl. Ilâhi! Yalniz Sana ibâdet ve kulluk ederiz. Iyyâke na'büdü ve iyyâke nesta'în. saman) gibi kiliverdi. nasil etti Rabbin Fil sahiplerine? Fendlerini. Termîhim bihicâratin min siccîl. (Duâmizi kabul eyle Allâh'im!) AÇIKLAMA Fatiha Suresi. âhiret gününün mâliki Allâh'in (hakki) dir. MÂNÂSI Görmedin mi. Rahîm. 5 ayettir.htm 2/7 . Elem yec'al keydehüm fî tadlîl. Errahmânirrahîm. Kendilerine bol bol nîmet verdigin bahtiyarlarin yoluna. Sirâtallezîne en'amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn. (Amin) MÂNÂSI Hamd (övmek. O Rahmân. Mâliki yevmiddîn. Fece'alehüm ke'asfin me'kûl.~ Kurey Suresi www. tedbirlerini (kötü düsüncelerini) bozup büsbütün perisan kilmadi mi? Üzerlerine sert taslarla atis eden.

13 12 2011 NAMAZ SÜRELER OKUNUSU Liîlâfi Kurey in. Vay o namaz kilanlarin haline ki. OKUNU U Era eytellezî yükezzibü biddîn. MÂNÂSI Biz verdik sana (Yâ Muhammed) hakikatte Kevser. yedu'ulyetîm ve lâ yehuddu alâ ta'âmilmiskîn. ne de baskalarinin doyurmasi için kayirir. .) Kevser Suresi OKUNU U Innâ e'taynâkelkevser. Fezâlikellezî. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn.htm 3/7 . El-lezîne hüm yürâûne. Onlar ki gösteris için yaparlar ve yardimligi sakinirlar (kimseye bir damla sey vermek istemezler. Felya'büdû rabbe hâzelbeyt. hele yaz ve ki seferlerine Maûn Suresi (faydalandiklari) andlasmasi için. onlari büyük bir açliktan kurtardi ve müthis bir korkudan emin kildi. Sen de Rabbin için namaz kil ve kurban da kesiver. dîne (ceza gününe ve âhirete) inanmayani? Iste hak dîne ve ceza gününe inanmayan. Fesalli lirabbike venhar. onlar namazlarini geregi gibi ciddî bir vazife olarak yapmazlar.neleryokki. Ve yemne'ûnelmâûn. Feveylün lilmusallîn. Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf. Dogrusu. asil ebter sana bugz eden (hinç besleyen. o kimsedir ki: Öksüzü itip kakar.O (sahip) ki. MÂNÂSI Gördün mü o. anla masi için. çâresizin ve yoksulun yiyecegine dair tesvikte bulunmaz.com/namaz/namaz_sureleri. Inne ânieke hüvel'ebter. Îlâfihim rihlete itâi vessayf. ne kendisi doyurur. MÂNÂSI Kurey 'in birbirleriyle veya ba kalariyle andlasmasi. di bileyen) in kendisidir. Kâfirun Suresi www. onlar (Kureys) bundan böyle bu evin (Kâbe'nin) sahibine (Allâh'a) ibâdet etsinler.

Innehü kâne tevvâbâ. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. bana da dînim. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. AÇIKLAMA Nasr Suresi.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER OKUNU U Kul yâ eyyühelkâfirûn. Mekke'de nazil olmustur. Sure de Allah'in Hz. 6 ayettir.neleryokki. Nasr Suresi OKUNU U Izâ câe nasrullahi velfeth. Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirh. Leküm dînüküm veliye dîn. küme küme Allâh'in dînine girdiklerini gördügün zaman artik Rabbini överek sanini yücelt ve Allâh'tan magfiret iste. Nasr yardim demektir. Hem ben tapici degilim sizin taptiklariniza. Kafirlerden söz ettigi için bu adi almistir. Hem de siz tapici degilsiniz benim ibâdet ettigim (Allah)'a. ve insanlarin fevç fevç. MÂNÂSI De ki: Ey kâfirler! Tapmam o taptiklariniza.com/namaz/namaz_sureleri. AÇIKLAMA Kafirun Suresi. Mekke'nin fethi sirasinda inmis olmakla beraber hicretten sonra indigi için Medeni sûrelerdendir. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Peygamber'e yardim ederek fetihlere kavusturdugu ifade edildigi için bu adi almistir. Size dîniniz. 3 ayettir. Tebbet Suresi www. Çünkü O. Islam zaferini haber verir. Ibni Ömer'e göre bu sûre indikten sonra peygamberimiz seksen gün yasamistir. Lâ a'büdü mâ ta'büdûn.htm 4/7 . tövbe ile kendisine dönenleri kabul eder. Siz de tapanlardan degilsiniz benim Mabudum (Allah)'a. MÂNÂSI Allâh'in (vaad eyledigi) yardimi geldigi ve zafer kazanildigi (Mekke'nin fethi ile Islâm'a fütûhat kapilarinin açildigi).

Uludur. Seyaslâ nâren zâte leheb. Ve min erri hâsidin izâ hased. O. ne de kazandigi. Nas Suresi www. Ve min erri ğâsikin izâ vekab. (dünyada benzeri görülmemis) bir alevli atese yaslanacak. karanlik çöktügü zaman gecenin serrinden. Allâhüssamed. Ve min errinneffâsâti fil'ukad.htm 5/7 . serrinden. MÂNÂSI İhlas Suresi Ebû Leheb'in iki eli kurudu.com/namaz/namaz_sureleri. içindeki hasedini disariya vurdugu vakit. Ve lem yekün lehû küfüven ehad. Fî cîdihâ hablün min mesed. Bu surelerin sifa maksadiyla okunduguna dair hadisler vardir. O. Mekke'de nazil olmustur. Bundan sonra gelen Nâs suresiyle birlikte ikisine "iki koruyucu" anlamina "muavvizeteyn" denir. Allah. dügümlere üfleyenlerin serrinden ve haset edenin. Allah. dogurmadi ve dogurulmadi. MÂNÂSI De ki: O. sabah manasina geldigi gibi yarmak manasina da gelir.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER OKUNU U Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe. kendisi de (helâk oldu!). MÂNÂSI De ki: Yaratilmislarin serrinden. Lem yelid ve lem yûled. birdir. Gerdaninda hurma liflerinden bükülmüs bir iple odun tasiyan karisi da! OKUNU U Kul hüvallâhü ehad. Mâ agnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Min erri mâ halak. Felak Suresi OKUNU U Kul e'ûzü birabbilfelak.neleryokki. 5 ayettir. AÇIKLAMA Felak Suresi. Ne mali fayda verdi ona. her yönden eksiksizdir ve her dilegin merciidir. safak aydinliginin Rabbine (Allâh'a) siginirim. O'na hiçbir sey denk de olmadi. Vemraetühû hammâletelhatab. Felak. her sey kendisine muhtâc olan Sanli.

Min serrilvesvâsilhannâs. Ne gaflet basar O'nu. 4. Muhammed O'nun kulu ve rasûlü "elçisi" dir. ne uyku. Melikinnâsi. Ey mertebesi yüce olan Nebî "Muhammed"! Allah'in rahmeti ve bereketleri ile selâm ve selâmetlik Sana olsun! Selâm ve selâmetlik bizim üzerimize ve Allâh'in iyi kullarina olsun!Sahadet ederim ki: Allâh'tan baska Ilâh yoktur. öyle büyük ve yücedir. O'nun kürsüsü. Sen'in adin mübarektir. daima yasayan. Sen'i dâima böyle takdîs eder ve överim. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh. azamet ve celâlin yüksektir. O.. Namazda Okunan Dualar ÂYETÜL KÜRS Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. isleyenlerini. Menzellezî yesfeu indehû illâ biiznihi. öyle Ulu. O sinsi vesvesenin serrinden.htm 6/7 . Insanlarin Melikine (mutlak sahip ve hakimine). her an bütün hilkat üzerinde hâkim. E hedü en lâ ilâhe illallah ve e hedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh. Allahümme Salli www. Velâ yeûdühü hifzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm. yerde ne varsa hepsi O'nundur. De ki: Siginirim ben insanlarin Rabbine. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm. tutan. NOT: Parantez icinde yazili olan kisim sadece cenaze namazi kilarken okunacak. Göklerde. 5. 6 ayettir. 2.com/namaz/namaz_sureleri.neleryokki. O Allâh'dir. yalniz O. MÂNÂSI 1. Kimin haddine ki izni olmaksizin O'nun yaninda sefaat edebilsin? Allah yarattiklarinin islediklerini. Ondan baskasina ibâdet olmaz. 6. yine sahadet ederim ki. Sübhâneke Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe gayrük. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Minelcinneti vennâs. M N SI :"Allâh'im! Sen eksik sifatlardan pâk ve uzaksin.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER OKUNU U Kul e'uzü birabbinnâsi. Insanlarin Ilâhina. O yegâne hak mâbuddur ki O'ndan baska Ilâh yok. Hayy ü Kayyum ancak O'dur. Gerek cinlerden. Onlar ise O'nun bildiklerinden yalniz diledigi kadarini kavrayabilir. O ki insanlarin gögüslerine (kötü düsünceler)fisildar. geleceklerini bilir. Sen'i ögmek yücedir ve Sen'den gayri Ilâh yoktur. Mekke'de nazil olmustur. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. KISACA M N SI:Dil ile." Ettehiyyâtü Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. İlâhinnâs. KISACA M N SI:Allâh. Nas insan demektir. baska bir sey bilemezler.gerek insanlardan(olan bütün vesvesecilerin serrinden Allah'a siginirim! AÇIKLAMA Nas Suresi. bunlari görüp gözetmek kendisine bir agirlik da vermez.. ya'lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bisey'in min ilmihî illâ bimâ sâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. ilmi bütün gökleri ve yeri kucaklamistir ve bunlarin koruyuculugu. beden ve mal ile olan ibâdetlerin hepsi yalniz Allâhu Teâlâ'yadir. geçmislerini. duran. 3.

Allâh'im. ancak Senin için namaz kilariz ve Sana yalvaririz. rahmetini ve ihsaninin devamini ve çok olmasini dileriz. (Allahümme iyyâke na'budu) Allahümme iyyâke na'büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nah â azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhik. râzi oldugun seylere bizi hidâyet etmeni isteriz. ögülmeye lâyik ve sanlisin. rahmetinle ates azabindan koru. günahlarimizi affet www. Ibâdetini sevinçle yapariz. Ibrahim'e ve âline rahmet ettigin gibi. ey merhameti çok bol olan Allâh'im.com/namaz/namaz_sureleri. Inneke hamîdün mecîd. anami ve babami ve mü'minleri yarliga. KISACA M N SI :Ey bizim Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ve güzellik. Inneke hamîdün mecîd. KISACA M N SI :Allâh'im! Biz ancak Sana ibâdet ve kulluk ederiz. bütün hayirlarin Sen'de oldugunu ikrar ederiz. âhirette de iyilik. Rabbenagfirli velivalideyye velil müminine yevme yegumul hisab. Seni överiz. güzellik ver ve bizi. Ibrahim'i ve etbaini mübarek kildigin gibi mübarek kil. KISACA M N SI:Allâh'im: Biz Sen'den yardim isteriz. onunla olan rabitamizi keseriz. Kemâ bârekte alâ Ibrâhime ve alâ âli Ibrâhim. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehü nesküruke ve lâ nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk. Muhakkak ki Sen ögülmüs. yalniz Sana secde eder. Sana karsi nankörlük eden fâcirleri birakir ve ondan ayriliriz. Allahümme Bârik Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Sana îman ederiz. rahmet et.neleryokki. Kemâ salleyte alâ Ibrâhime ve alâ âli Ibrâhim.htm 7/7 .13 12 2011 NAMAZ SÜRELER Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Süphe yok ki. KISACA M N SI :Ey bizim Rabbimiz! Herkesin hesabina bakildigi gün beni. KISACA M N SI:Allâh'im: Muhammed'i ve â lini. RABBENA Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve kinâ azâbennâr. KISACA M N SI:Allâh'im: Muhammed'e ve O'nun evlât ve etbaina (yakinlarina). tövbe edip Sana döneriz islerimizde Sana dayanir ve Sana güveniriz.Yasak ettiklerini yapamaz ve azabindan korkariz. azabin kâfirlere ulasir. günahlarimizi örterek bizi rüsvay etmemeni isteriz. verdigin bunca nîmetlerden dolayi Sana sükrederiz ve nankörlük yapmayiz. Süphe yok ki. yalniz Sana kosar ve Sana yaklastiracak seyleri kazanmaya çalisiriz.Birahmetike yâ Erhamerrahimîn. gerçekten san ve seref sahibi de Sen'sin! KUNUT DUALARI (Allahümme innâ nesteînüke) Allahümme innâ nesteînüke ve nestagfirüke ve nestehdîke ve nü'minü bike ve netûbü ileyk. ögülmüs yalniz Sen'sin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful