13 12 2011

NAMAZ SÜRELER

Nama Sureleri

Bunu gören ve maksadını anlayan Mekkeliler, dağlara çekildiler. Ç ünkü kar ı koyacak hiçbir kuvvetleri yoktu. Ebrehe ordusu yürüdü. Mekke'ye yakla ınca birdenbire muhtelif cihetlerden alay alay, bölük bölük ku lar peyda oldu ve gökyüzünü kapadı ve bunlar Ebrehe'nin askeri üzerine sert ta larla atı ettiler. Bu ku ların attıkları ta lar kime değmi ise vücudu delik de ik bir hale gelmi ve böylece Ebrehe ordusu neye uğradığını bilmeyerek peri an olmu , vâdiler lâ e ile dolmu ve Kur'ân'ın tasvir ettiği gibi Ebrehe ordusu yenik bir hasıl gibi olmu tur. Böylece Ebrehe ordusu için Mekke'ye girmek nasip olmadı, kendileri yok oldu, fakat Kâbe yine dimdik durdu ve kıyamete kadar da öylece duracaktır. İ te bu sûrenin hatırlattığı olay, bu İlâhî mûcizedir. Peygamber Efendimiz de bu yıl doğmu tu. İbrahim Peygamberden beri Tevhîd mâbedi olan Kâbe, sonradan putlarla dolmu tu. Fakat bu İlâhî mâbed, Hazret-i Muhammed Mustafâ eliyle yine eski mevkiini alacak, Tevhîd dîninin ve Müslümanlığın kıblesi, ba mâbedi olacaktı, Allah böyle dilemi ti. Ebrehe ise, burasını yok ederek sapıklık dînini, putperestliği daha kuvvetli bir sûrette ya atmak istiyordu. Onun için Tevhîd dînini bütün dünyaya yayacak olan Hazret-i Muhammed'in doğduğu sene C enâb-ı Hak İlâhî bir mûcize ile Ebrehe ordusunu yok ediverdi. Allâh'ın iradesine aykırı olan bu kötü dü ünceleri, kendi felâketlerini hazırlamı olmaktan ba ka i e yaramadı. Bu olaydan kırk sene sonra Hazret-i Muhammed Mustafâ Peygamber oldu ve evvelâ Kurey 'i dîne dâvet etti. Kâbe'yi putlardan temizlemek istedi. Fakat Kurey , bunu kabul etmedikleri gibi fazla olarak O'na birçok eza ve cefa da yaptılar. O zaman Mekkelilerden bu olayı gözleriyle görmü olanlar da vardı. İ te, C enâb-ı Allah, Peygamberine indirmi olduğu Fil Sûresi ile bu gerçeği onlara hatırlatmak istemi tir. imdi bu sûrenin geni mânâsı u demek oluyor: "Yâ Muhammed! Görmedin mi? Gözünle görmü gibi gerçekten bilmiyor musun? Kâbe'yi yıkmak için filleri ile Mekke'ye yürüyen orduyu senin Rabbın nasıl bir anda ve hatıra gelmiyen bir ekilde mahvetti. Onların tedbirlerini, kötü dü üncelerini, fendlerini, düzenlerini, kurdukları tuzakları nasıl altüst edivermi ise, kudret ve kuvvetlerine güvenen koca bir orduyu kimsenin dü ünemiyeceği bir ekilde nasıl yok etmi ise sevgili Peygamberim, bugün sana tuzak kurmayı, seni yok etmeyi dü ünen, Tevhîd dînini, Müslümanlığı ortadan kaldırmak için birçok tedbirlere, eytanî fikirlere ba vuran kimselerin plânlarını ve tedbirlerini de öylece ters çevirmeye kadirdir. Senin Rabbın, âhiret azâbından ba ka dünyada dahi kurumları bozup dağıtmaya kaadirdir. Buna inanmıyanlar, Kâbe'yi yıkmak isteyen ordunun ba ına geleni dü ünsünler de ondan ibret alsınlar ve azgınlıklarından vazgeçsinler! Allâh'ın sana olan inâyeti Kâbe'ye inâyetinden daha ziyadedir. Bunu anlamak istemiyenlerin ba ına gelecek felâket, Fil'li ordunun ba ına gelenden daha hafif olmayacaktır." Bu sûre ile Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimiz'e dü manlık yapanların, O'na kar ı kötü niyet besleyenlerin erinde gecinde yok olacaklarına i aret olunmu ve nasıl ki öyle de olmu tur.

>>>Namaz Süreleri ana sayfas na dön

Fa iha S

e i

www.neleryokki.com/namaz/namaz_sureleri.htm

1/7

13 12 2011 NAMAZ SÜRELER -OKUNU UElhamdü lillâhi rabbil'âlemîn. Ilâhi! Yalniz Sana ibâdet ve kulluk ederiz. açan manasinda "Fatiha" denilmistir. ne de gazabina ugramislardir.~ Kurey Suresi www. Fil Suresi OKUNU U Elem tera keyfe fe'ale rabbüke bieshâbilfîl. Mâliki yevmiddîn. ki onlar ne azip sapmis. O. Bizi dogru yola hidâyet eyle. Kendilerine bol bol nîmet verdigin bahtiyarlarin yoluna.neleryokki. Kâbe'yi yikmak isteyen Ebrehe'nin fillerle hücumunu konu edindigi için bu adi almistir. âlemlerin Rabbi. Ihdinas-sirâtal müstakîm. Kur'an'in ilk suresi oldugu için açis yapan. Sirâtallezîne en'amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn. Rahîm. nasil etti Rabbin Fil sahiplerine? Fendlerini. Iyyâke na'büdü ve iyyâke nesta'în. Termîhim bihicâratin min siccîl.Mekke'de inmistir. sürü sürü ebâbil kuslari saldi da. AÇIKLAMA Fil Sûresi. 7 ayettir. (Duâmizi kabul eyle Allâh'im!) AÇIKLAMA Fatiha Suresi. O'na mahsustur. 5 ayettir. hemen onlari bir yenik hasil (güve yiyip tanesiz kalmis ekin yapragi. O. MÂNÂSI Görmedin mi. Elem yec'al keydehüm fî tadlîl.com/namaz/namaz_sureleri. tedbirlerini (kötü düsüncelerini) bozup büsbütün perisan kilmadi mi? Üzerlerine sert taslarla atis eden. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Fece'alehüm ke'asfin me'kûl. sade Sen'den yardim dileriz. âhiret gününün mâliki Allâh'in (hakki) dir. övülmek). saman) gibi kiliverdi. O Rahmân. Errahmânirrahîm. (Amin) MÂNÂSI Hamd (övmek.htm 2/7 .Mekke'de nazil olmustur.

) Kevser Suresi OKUNU U Innâ e'taynâkelkevser. anla masi için. hele yaz ve ki seferlerine Maûn Suresi (faydalandiklari) andlasmasi için. Onlar ki gösteris için yaparlar ve yardimligi sakinirlar (kimseye bir damla sey vermek istemezler.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER OKUNUSU Liîlâfi Kurey in. di bileyen) in kendisidir. asil ebter sana bugz eden (hinç besleyen. onlari büyük bir açliktan kurtardi ve müthis bir korkudan emin kildi. o kimsedir ki: Öksüzü itip kakar. Kâfirun Suresi www. ne kendisi doyurur. yedu'ulyetîm ve lâ yehuddu alâ ta'âmilmiskîn.neleryokki. Sen de Rabbin için namaz kil ve kurban da kesiver. Ve yemne'ûnelmâûn. Vay o namaz kilanlarin haline ki. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. Inne ânieke hüvel'ebter. MÂNÂSI Kurey 'in birbirleriyle veya ba kalariyle andlasmasi. çâresizin ve yoksulun yiyecegine dair tesvikte bulunmaz. Feveylün lilmusallîn. Îlâfihim rihlete itâi vessayf.O (sahip) ki.htm 3/7 . dîne (ceza gününe ve âhirete) inanmayani? Iste hak dîne ve ceza gününe inanmayan. OKUNU U Era eytellezî yükezzibü biddîn. onlar (Kureys) bundan böyle bu evin (Kâbe'nin) sahibine (Allâh'a) ibâdet etsinler. Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf.com/namaz/namaz_sureleri. MÂNÂSI Gördün mü o. MÂNÂSI Biz verdik sana (Yâ Muhammed) hakikatte Kevser. Felya'büdû rabbe hâzelbeyt. onlar namazlarini geregi gibi ciddî bir vazife olarak yapmazlar. Fesalli lirabbike venhar. . El-lezîne hüm yürâûne. Dogrusu. Fezâlikellezî. ne de baskalarinin doyurmasi için kayirir.

neleryokki. AÇIKLAMA Nasr Suresi. Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirh. Mekke'nin fethi sirasinda inmis olmakla beraber hicretten sonra indigi için Medeni sûrelerdendir. ve insanlarin fevç fevç. MÂNÂSI De ki: Ey kâfirler! Tapmam o taptiklariniza. Nasr Suresi OKUNU U Izâ câe nasrullahi velfeth. AÇIKLAMA Kafirun Suresi. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Lâ a'büdü mâ ta'büdûn. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. küme küme Allâh'in dînine girdiklerini gördügün zaman artik Rabbini överek sanini yücelt ve Allâh'tan magfiret iste. Çünkü O. Islam zaferini haber verir. bana da dînim. Sure de Allah'in Hz.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER OKUNU U Kul yâ eyyühelkâfirûn. Peygamber'e yardim ederek fetihlere kavusturdugu ifade edildigi için bu adi almistir. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. 3 ayettir. tövbe ile kendisine dönenleri kabul eder. Leküm dînüküm veliye dîn. Nasr yardim demektir. MÂNÂSI Allâh'in (vaad eyledigi) yardimi geldigi ve zafer kazanildigi (Mekke'nin fethi ile Islâm'a fütûhat kapilarinin açildigi). Kafirlerden söz ettigi için bu adi almistir. Mekke'de nazil olmustur. Hem de siz tapici degilsiniz benim ibâdet ettigim (Allah)'a. 6 ayettir.com/namaz/namaz_sureleri. Ibni Ömer'e göre bu sûre indikten sonra peygamberimiz seksen gün yasamistir. Hem ben tapici degilim sizin taptiklariniza.htm 4/7 . Tebbet Suresi www. Size dîniniz. Siz de tapanlardan degilsiniz benim Mabudum (Allah)'a. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Innehü kâne tevvâbâ.

Bu surelerin sifa maksadiyla okunduguna dair hadisler vardir. Ve min erri ğâsikin izâ vekab. Seyaslâ nâren zâte leheb. Uludur. 5 ayettir. Mekke'de nazil olmustur. ne de kazandigi. Bundan sonra gelen Nâs suresiyle birlikte ikisine "iki koruyucu" anlamina "muavvizeteyn" denir. kendisi de (helâk oldu!). Allâhüssamed. safak aydinliginin Rabbine (Allâh'a) siginirim. MÂNÂSI De ki: O. Fî cîdihâ hablün min mesed. MÂNÂSI İhlas Suresi Ebû Leheb'in iki eli kurudu. Ve min erri hâsidin izâ hased. Felak. Nas Suresi www. Ve min errinneffâsâti fil'ukad. içindeki hasedini disariya vurdugu vakit. (dünyada benzeri görülmemis) bir alevli atese yaslanacak. her sey kendisine muhtâc olan Sanli.htm 5/7 . Felak Suresi OKUNU U Kul e'ûzü birabbilfelak. birdir. serrinden. Ne mali fayda verdi ona. Allah. sabah manasina geldigi gibi yarmak manasina da gelir. Lem yelid ve lem yûled. Mâ agnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. O. O'na hiçbir sey denk de olmadi. Allah. AÇIKLAMA Felak Suresi. dügümlere üfleyenlerin serrinden ve haset edenin. MÂNÂSI De ki: Yaratilmislarin serrinden.com/namaz/namaz_sureleri. karanlik çöktügü zaman gecenin serrinden. Min erri mâ halak.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER OKUNU U Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe. Ve lem yekün lehû küfüven ehad. her yönden eksiksizdir ve her dilegin merciidir. O. dogurmadi ve dogurulmadi. Vemraetühû hammâletelhatab. Gerdaninda hurma liflerinden bükülmüs bir iple odun tasiyan karisi da! OKUNU U Kul hüvallâhü ehad.neleryokki.

O. MÂNÂSI 1. O ki insanlarin gögüslerine (kötü düsünceler)fisildar. azamet ve celâlin yüksektir. Muhammed O'nun kulu ve rasûlü "elçisi" dir. Insanlarin Melikine (mutlak sahip ve hakimine). Sen'i dâima böyle takdîs eder ve överim.com/namaz/namaz_sureleri. duran. bunlari görüp gözetmek kendisine bir agirlik da vermez. beden ve mal ile olan ibâdetlerin hepsi yalniz Allâhu Teâlâ'yadir. Mekke'de nazil olmustur. Sübhâneke Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe gayrük. Ondan baskasina ibâdet olmaz.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER OKUNU U Kul e'uzü birabbinnâsi. geçmislerini. Insanlarin Ilâhina. 6. yine sahadet ederim ki. Onlar ise O'nun bildiklerinden yalniz diledigi kadarini kavrayabilir. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Sen'i ögmek yücedir ve Sen'den gayri Ilâh yoktur. De ki: Siginirim ben insanlarin Rabbine. 4. Minelcinneti vennâs. Menzellezî yesfeu indehû illâ biiznihi. 6 ayettir." Ettehiyyâtü Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. isleyenlerini. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. her an bütün hilkat üzerinde hâkim. M N SI :"Allâh'im! Sen eksik sifatlardan pâk ve uzaksin. O yegâne hak mâbuddur ki O'ndan baska Ilâh yok. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh.neleryokki. baska bir sey bilemezler. yalniz O.htm 6/7 . Namazda Okunan Dualar ÂYETÜL KÜRS Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. geleceklerini bilir. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. ne uyku. E hedü en lâ ilâhe illallah ve e hedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh. O'nun kürsüsü. Allahümme Salli www. KISACA M N SI:Allâh. Sen'in adin mübarektir. 2. KISACA M N SI:Dil ile.. Velâ yeûdühü hifzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm. daima yasayan. yerde ne varsa hepsi O'nundur. Min serrilvesvâsilhannâs. O sinsi vesvesenin serrinden. 3. 5.. Kimin haddine ki izni olmaksizin O'nun yaninda sefaat edebilsin? Allah yarattiklarinin islediklerini. Göklerde. Melikinnâsi.gerek insanlardan(olan bütün vesvesecilerin serrinden Allah'a siginirim! AÇIKLAMA Nas Suresi. öyle Ulu. öyle büyük ve yücedir. Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm. tutan. Hayy ü Kayyum ancak O'dur. Ey mertebesi yüce olan Nebî "Muhammed"! Allah'in rahmeti ve bereketleri ile selâm ve selâmetlik Sana olsun! Selâm ve selâmetlik bizim üzerimize ve Allâh'in iyi kullarina olsun!Sahadet ederim ki: Allâh'tan baska Ilâh yoktur. Ne gaflet basar O'nu. NOT: Parantez icinde yazili olan kisim sadece cenaze namazi kilarken okunacak. O Allâh'dir. Nas insan demektir. İlâhinnâs. Gerek cinlerden. ilmi bütün gökleri ve yeri kucaklamistir ve bunlarin koruyuculugu. ya'lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bisey'in min ilmihî illâ bimâ sâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd.

gerçekten san ve seref sahibi de Sen'sin! KUNUT DUALARI (Allahümme innâ nesteînüke) Allahümme innâ nesteînüke ve nestagfirüke ve nestehdîke ve nü'minü bike ve netûbü ileyk. bütün hayirlarin Sen'de oldugunu ikrar ederiz. ögülmeye lâyik ve sanlisin. KISACA M N SI :Ey bizim Rabbimiz! Herkesin hesabina bakildigi gün beni. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehü nesküruke ve lâ nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk. Süphe yok ki. ancak Senin için namaz kilariz ve Sana yalvaririz. RABBENA Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve kinâ azâbennâr. Kemâ bârekte alâ Ibrâhime ve alâ âli Ibrâhim. güzellik ver ve bizi. Allahümme Bârik Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. (Allahümme iyyâke na'budu) Allahümme iyyâke na'büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nah â azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhik.htm 7/7 . rahmetini ve ihsaninin devamini ve çok olmasini dileriz. Ibâdetini sevinçle yapariz. Seni överiz.13 12 2011 NAMAZ SÜRELER Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ Ibrâhime ve alâ âli Ibrâhim. KISACA M N SI:Allâh'im: Biz Sen'den yardim isteriz. azabin kâfirlere ulasir. KISACA M N SI :Ey bizim Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ve güzellik. Ibrahim'e ve âline rahmet ettigin gibi. günahlarimizi örterek bizi rüsvay etmemeni isteriz. KISACA M N SI :Allâh'im! Biz ancak Sana ibâdet ve kulluk ederiz. Muhakkak ki Sen ögülmüs. râzi oldugun seylere bizi hidâyet etmeni isteriz. Ibrahim'i ve etbaini mübarek kildigin gibi mübarek kil. Sana karsi nankörlük eden fâcirleri birakir ve ondan ayriliriz. verdigin bunca nîmetlerden dolayi Sana sükrederiz ve nankörlük yapmayiz. Süphe yok ki. Inneke hamîdün mecîd. ögülmüs yalniz Sen'sin. KISACA M N SI:Allâh'im: Muhammed'i ve â lini. rahmet et. yalniz Sana secde eder. tövbe edip Sana döneriz islerimizde Sana dayanir ve Sana güveniriz.neleryokki. günahlarimizi affet www. yalniz Sana kosar ve Sana yaklastiracak seyleri kazanmaya çalisiriz. âhirette de iyilik.Allâh'im. Sana îman ederiz. anami ve babami ve mü'minleri yarliga.Yasak ettiklerini yapamaz ve azabindan korkariz. KISACA M N SI:Allâh'im: Muhammed'e ve O'nun evlât ve etbaina (yakinlarina). onunla olan rabitamizi keseriz. Rabbenagfirli velivalideyye velil müminine yevme yegumul hisab.Birahmetike yâ Erhamerrahimîn. ey merhameti çok bol olan Allâh'im. rahmetinle ates azabindan koru.com/namaz/namaz_sureleri. Inneke hamîdün mecîd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful