P. 1
Para Banka

Para Banka

|Views: 199|Likes:
Yayınlayan: Emre Kaya

More info:

Published by: Emre Kaya on Dec 13, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2011

pdf

text

original

Sections

  • FAÝZ ORANLARININ YAPISINI BELÝRLEYEN DÝÐER FAKTÖRLER
  • TÜRKÝYE'DE BANKA KREDÝLERÝNÝN SEKTÖREL DAÐILIMI
  • TÜRKÝYE'DE TÝCARÝ KREDÝLERÝN GÖSTERDÝÐÝ GELÝÞMELER
  • PARASAL TABAN ARZ VE TALEBÝNÝ ETKÝLEYEN ETMENLER
  • MERKEZ BANKASININ PARASAL TABAN ÇARPANININETKÝLEMESÝ
  • PARASAL DENGE TEORÝLERÝ VE MODERN MÝKTAR TEORÝSÝ
  • IS EÐRÝSÝNÝN YER DEÐÝÞTÝRMESÝNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER
  • DENGE FAÝZ ORANI VE GELÝR DÜZEYÝNDEKÝ DEÐÝÞMELER
  • EL YORDAMINA (RULES OF THUMB) GÖRE PARA POLÝTÝKASI
  • BÜTÇE AÇIÐININ FÝNANSMAN VE EKONOMÝK ETKÝLERÝ

T.C. ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ YAYINLARI NO: 996 AÇIKÖÐRETÝM FAKÜLTESÝ YAYINLARI NO: 553 PARA VE BANKA Yazarlar: Prof. Dr.

Tezer ÖCAL (Ünite 3, 7, 8, 14, 15) Prof. Dr. Ýlker PARASIZ (Ünite 4, 5, 6, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28) Prof. Dr. Ýlyas ÞIKLAR (Ünite 1, 2, 10, 16) Prof. Dr. Kemal YILDIRIM (Ünite 11, 24) Editör: Prof. Dr. Önder ÖZKAZANÇ Ünite: 1-28

ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ Ýktisat Fakültesi Ders Kitaplarý Yayýn No: 27 Bu kitabýn basým, yayým ve satýþ haklarý Anadolu Üniversitesine aittir. "Uzaktan öðretim" tekniðine uygun olarak hazýrlanan bu kitabýn bütün haklarý saklýdýr. Ýlgili kuruluþtan izin almadan kitabýn tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayýt veya baþka þekillerde çoðaltýlamaz, basýlamaz ve daðýtýlamaz. Copyright©1997 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. Kapak Düzeni: Yrd.Doç.Dr. Ergun TUNÇKAN ISBN 975 - 492 - 740 - 5 (Takým No) ISBN 975 - 492 - 741 - 3 (1. Cilt) ISBN 975 - 492 - 758 - 8 (2. Cilt) 1. Baský Bu kitap ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ Web-Ofset Tesislerinde .......... adet olarak basýlmýþtýr. ESKÝÞEHÝR,

ÝÇÝNDEKÝLER SUNUÞ ýx KÝTABA ÝLÝÞKÝN x ÜNÝTE 1 Para Ekonomisine Giriþ 1 PARANIN TANIMI 2 PARANIN FONKSÝYONLARI 3 Deðiþim Aracý Olma 3 Hesap Birimi Olma 4 Deðer Biriktirme Aracý Olma 5 PARANIN GELÝÞÝMÝ 7 PARA MÝKTARININ ÖLÇÜLMESÝ 9 Paranýn Teorik ve Amprik Olarak Tanýmlanmasý 9 T.C. Merkez Bankasý'nýn Para Arzý Tanýmlarý 10 FÝNANSAL SÝSTEMÝN TEMELLERÝ 12 FÝNANSAL SÝSTEMÝN GENEL TANIMI 13 TASARRUF, YATIRIM, FON FAZLASI VE FON AÇIÐI OLAN EKONOMÝK BÝRÝMLER 14 FÝNANSAL PÝYASALARIN YAPISI 16 Borç ve Ortaklýk Piyasalarý 16 Birincil ve Ýkincil piyasalar 17 Borsalar ve Tezgah Üstü ( over-the-counter) Piyasalar 18 Para ve Sermaye Piyasalarý 18 FÝNANSAL ARACILARIN FONKSÝYONLARI 19 Ýþlem Maliyetleri 19 Özet 20 Sorular 21 Kaynakça 22 ÜNÝTE 2 Faiz Oranlarý ve Faiz Oranlarýnýn Vade Yapýsý 23 GÝRÝÞ 24 LÝKÝDÝTE TERCÝHÝ YAKLAÞIMI 24 Para Arzý 28 Faiz Oranýnýn Belirlenmesi 29 ÖDÜNÇ VERÝLEBÝLÝR FONLAR YAKLAÞIMI 30 Ödünç Verilebilir Fon Arzý 30 iii

Ödünç Verilebilir Fon Talebi 31 Faiz Oranýnýn Belirlenmesi 32 ÝKÝ YAKLAÞIMIN KARÞILAÞTIRILMASI 33 REEL VE NOMNAL FAÝZ ORANLARI 33 FAÝZ ORANLARININ YAPISI 35 FAÝZ ORANLARININ VADE YAPISI 36 Getiri Eðrisinin Þeklini Belirleyen Faktörler 38 Bekleyiþler Teorisi 38 Likidite Primi Teorisi 39 Bölünmüþ Piyasalar Teorisi 40 FAÝZ ORANLARININ YAPISINI BELÝRLEYEN DÝÐER FAKTÖRLER 41 Vergi Ayrýcalýklarý 41 Geri Ödenmeme Riski 42 Pazarlanabilirlik 42 Özet 43 Sorular 43 Kaynakça 44 ÜNÝTE 3 Dünya'da ve Türkiye'de Bankacýlýk 45 BANKANIN TANIMI VE ÖNEMÝ 46 BANKACILIÐIN DOÐUÞU VE GELÝÞÝMÝ 46 ULUSLARARASI BANKACILIK 48 Uluslararasý Bankacýlýða Geçiþi Belirleyen Faktörler 48 Bankacýlýða Özgü Özellikler 48 Ýktisadi ve Coðrafi Faktörler 48 Ana Ülkedeki Yasal ve Düzenleyici Kýsýtlamalar 49 Uzun Dönemli Politikalarýn Etkisi 49 Uluslararasý Bankacýlýk Teorisi 49 Uluslararasý Ticaret Teorisi Yaklaþýmý 49 Portföy Teorisi Yaklaþýmý 50 Doðrudan Yatýrým Teorisi Yaklaþýmý 50 Uluslararasý Bankacýlýðýn Fonksiyonel Çerçevesi50 Euro Piyasalar 51 Örgütsel Yapýf 51 Finansal Aracýlýk Mekanizmasý 53 Uluslararýs Bankacýlýk Hizmetleri 53 iv

Uluslararasý Bankacýlýkta Baþlýca Geliþmeler 53 Yoðunlaþma 53 Ýþbirliði 54 Uzmanlaþma 54 Þube Aðýnýn Geniþletilmesi 54 TÜRKÝYE'DE BANKACILIK 54 Tarihi Geliþimi 54 1980 Öncesi Bankacýlýk 54 1980 Sonrasý Bankacýlýk 56 Türk Banka Sisteminin Yapýsý 56 Biçimsel Olarak Türk Banka Sistemi 56 Ýçerik ve Ýþ Konularý Yönünden Türk Banka Sistemi 56 Türk Banka Sisteminin Özellikleri 57 Türk Banka Sisteminin Sorunlarý 57 Özet 58 Sorular 58 Kaynakça 59 ÜNÝTE 4 Banka Dýþý Finansal Aracýlar 60 FON PÝYASASININ TEMELLERÝ 61 Tasarruf Türleri 61 Finansmanla Ýlgili Piyasalar 62 Finansal Aracýlarýn Ekonomiye Katkýlarý 62 Gömüleme Eðilimini Azaltýcý Etki 62 Riski Azaltýcý ve Daðýtýcý Etki 63 Vadeleri Ayarlayýcý Etki 63 Miktar Ayarlama Etkisi 63 Fon Maliyetlerini Azaltýcý Etki 63 Potansiyel Faiz Oranlarýný Düþürücü Etki 64 Yatýrýmlarý Artýrýcý Etki 64 Para Emisyonunun (Arzýnýn) Artýþ Oranýný Azaltýcý Etki 64 GENEL OLARAK FÝNANSAL ARACI KURUMLAR 64 Mevduat Toplayan Finansal Aracýlar 64 Ticari Bankalar 65 Tasarruf ve Yardýmlaþma Bankalarý 65 Tasarruf ve Ödünç Birlikleri 66 Kredi Birlikleri 66 v

Sigorta Þirketleri 65 Hayat Sigortasý 66 Diðer Sigortalar 66 Finansman Þirketleri 66 Yatýrým Þirketleri 66 Yatýrým Bankalarý 67 ÜLKEMÝZDEKÝ BANKA DIÞI FÝNANSAL ARACILAR, FÝNANSAL PÝYASALAR VE FÝNANSAL ARAÇLAR 67 Kalkýnma Bankalarý 68 Türk Sanayi Kalkýnma Bankasý (TSKB) 68 Sanayi Yatýrým ve Kredi Bankasý (SYKB) 69 Türkiye Kalkýnma Bankasý 69 Ýhracat Kredi Bankasý (TÜRK EXÝMBANK) 70 T.C. Turizm Bankasý 70 Türk Merchant Bank 70 Yatýrým Bankasý 71 Birleþik Yatýrým Bankasý 71 Tekfen Yatýrým ve Finansman A.Þ. 71 Özel Finansman Kurumlarý 71 Fon Kaynaklarý 72 Fon Kullanýmý 72 Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 72 Sigorta Þirketleri 72 Yarý Finansal Kurumlar 73 Kamu Sosyal Güvenlik Kurumlarý 73 Özel Emekli Sandýklarý ve Fonlarý 73 Ülkemizde Kollektif Yatýrým Kuruluþlarý 73 Aracý Kuruluþlar 74 Yatýrým Ortaklarý 75 Risk Sermayesi Yatýrým Ortaklýðý 75 Yatýrým Fonlarý 76 Sermaye Piyasasýnda Faaliyet Göstermesine Ýzin Verilen Diðer Kurumlar ve Genel Finans Ortaklýklarý 77 Özet 77 Sorular 77 Kaynakça 78 vi

ÜNÝTE 5 Türkiye'de Para ve Sermaye Piyasasý Araçlarý 79 ÜLKEMÝZDE SERMAYE PÝYASASI YASALARI, BORSALAR VE TAHVÝL PÝYASALARI 80 Sermaye Piyasalarý 80 Osmanlý Dönemi 80 Cumhuriyet Dönemi 80 Ülkemizde Borsa 82 Ülkemizde Tahvil ve Bono Piyasalarý 83 Tahvil ve Bono Piyasasýnýn Kuruluþ Amacý 83 Tahvil ve Bono Piyasasý'nda Ýþlemlerin Gerçekleþtirilmesi 83 Tahvil ve Bono Piyasasý Ýle Hisse Senedi PiyasasýArasýndaki Fark ve Benzerlikler 84 ÜLKEMÝZDEKÝ BAÞLICA PARA VE SERMAYE PÝYASASI ARAÇLARI 85 Ülkemizdeki Sermaye Piyasasý Araçlarý 85 Hisse Senetlerinin Tanýmý ve Nitelikleri 85 Hisse Senedi Çýkaracak Kuruluþlar ve Ýhraç 86 Hisse Senetlerinin Fiyatý ve Deðeri 87 Hisse Senedi Türevleri 88 Hisse Senetlerinin Türleri 89 Tahviller 90 Tahvil Türleri 91 Tahvil Türevleri 92 Tahvilde Diðer Tanýmlamalar 93 Gelir Ortaklýðý Senetleri (GOS) 93 Ülkemizde Para Piyasasý Araçlarý 94 Banka Bonolarý ve Banka Garantili Bonolar 94 Finansman Bonolarý 95 Varlýða dayalý Menkul Kýymetler (VDMK) 95 Repo-Ters Repo (Menkul Kýymetlerin Geri Alým Ya daSatým Taahhüdüyle Alým Satýmý) 97 Özet 97 Sorular 98 Kaynakça 99 vii

ÜNÝTE 6 Mevduat Kurumlarýnýn Davranýþlarýnýn Mikroekonomik Analizi 100 BÝR TÝCARÝ BANKA MODELÝ 101 Bankanýn Fon ve Kaynak Kullanýmýyla Ýlgili Varsayýmlar 101 Banka Gelirleri, Maliyetler ve Kârlar 101 Bankanýn Gelirleri 101 Bankanýn Maliyetleri 101 Bankanýn Kârý 103 REKABETÇÝ PÝYASALARDA BANKACILIK 103 Marjinal Gelir, Marjinal Maliyet ve Kâr Maksimizasyonu 103 Marjinal Gelir Eðrisi 104 Marjinal Maliyet Eðrisi 104 Kârý Maksimize Eden Ödünç Miktarý ve Bankanýn Kredi Arz Eðirisi 106 Kârý Maksimize Eden Mevduat Miktarý ve Bankanýn Mevduat Talep Eðrisi 107 ÖDÜNÇ VE MEVDUAT PÝYASALARI 108 Banka Ödünç Piyasasý 108 Piyasa Ödünç Arz Eðrisi 109 Piyasa Kredi Talebi 109 Kredi Piyasasý Dengesi 110 Kredi Talebindeki Bir Artýþýn Etkisi 111 Banka Mevduatlarý Piyasasý 111 Mevduat Piyasasý Talep Eðrisi 112 Hanehalký ve Firmalarýn Mevduat Arzý 113 Mevduat Piyasasý Dengesi 113 Mevduat Arzýndaki Bir Artýþýn Etkileri 114 BANKA KREDÝ VE MEVDUAT PÝYASALARININ KARÞILIKLI BAÐIMLILIÐI 115 Kredi (Ödünç) ve Mevduat Faiz Oranlarýnýn Çoðu Kez Birlikte Hareket Etmesi 115 Kredi (Ödünç) ve Mevduat Faiz Oranlarýnýn Her Zaman Birlikte Hareket Etmemesi 115 MONOPOL BANKACILIK 115 Özet 117 Sorular 117 Kaynakça 118 viii

ÜNÝTE 7 Bankalarýn Fon Kaynaklarý ve Türkiye Uygulamasý 119 BANKALARIN FON KAYNAKLARI 120 Öz Sermaye 120 Ýhtiyat Akçeleri 120 Mevduat 121 Hamiline Yazýlý Mevduat Sertifikasý 121 Tahvil Ýhracý 122 Varlýða Dayalý Menkul Kýymet Ýhracý 122 Borçlu Cari Hesaplarýn Alacak Bakiyeleri 122 Alacaklý ve Borçlu Cari Hesaplarda Faiz Ödeme Yöntemlerindeki Farklýlýk 122 Merkez Bankasý Kredileri 123 Yüzen Fonlar 123 TÜRKÝYE'DE BANKALARIN ÇEÞÝTLÝ KESÝMLERLE OLAN FÝNANSAL ÝLÝÞKÝLERÝ 123 T.C. Merkez Bankasý 123 Mevduat ve Ticaret Bankalarý 124 Kalkýnma ve Yatýrým Bankalarý 124 TÜRK BANKACILIK SÝSTEMÝNDE FON KAYNAKLARININ YAPISI 124 T.C. Menkez Bankasý 124 Mevduat ve Ticaret Bankalarý 124 Kalkýnma ve Yatýrým Bankalarý 125 TÜRK BANKACILIK SÝSTEMÝNDE FON KAYNAKLARININ SON YILLARDA GÖSTERDÝÐÝ GELÝÞMELER 125 Özet 127 Sorular 128 Kaynakça 129

ÜNÝTE 8 Bankalarýn Fon Kullanýmý ve Türkiye'de Ticari Krediler 130 BANKALARIN FON KULLANIMI 131 Krediler 131 Ýþtirakler 134 Menkul Kýymet Plasmanlarý 135 TÜRK BANKACILIK SÝSTEMÝNDE FON KULLANIMININ YAPISI 135 T.C. Merkez Bankasý 136 ix

Mevduat ve Ticaret Bankalarý Kalkýnma ve Yatýrým Bankalarý 136 TÜRK BANKACILIK SÝSTEMÝNDE FON KULLANIMININ SON YILLARDA GÖSTERDÝÐÝ GELÝÞMELER 136 TÜRKÝYE'DE BANKACILIK SÝSTEMÝ KAYNAKLARININ KULLANIMINDA KAMUDA ÖZEL KESÝM AYIRIMI 137 TÜRKÝYE'DE BANKA KREDÝLERÝNÝN SEKTÖREL DAÐILIMI 139 TÜRKÝYE'DE BANKA KREDÝLERÝNÝN BÖLGESEL DAÐILIMI 139 TÜRKÝYE'DE TÝCARÝ KREDÝLERÝN GÖSTERDÝÐÝ GELÝÞMELER 140 Özet 142 Sorular 142 Kaynakça 144 ÜNÝTE 9 Bankacýlýkta Yönetim ve Performans 145 BANKACILIKTA BÝR ÝKÝLEM:KAZANÇ MI? LÝKÝDÝTE MÝ? 146 BANKA YÖNETÝM FELSEFESÝNDE GELÝÞME 147 Ticari Kredi Kuramý, ya da Reel Senet Doktirini 147 Degiþtirilebilirlik Kuramý 148 Beklenen Gelir Kuramý 149 Pasif Yönetim Kuramý 150 Ek Pasif Yaratýmý Ýçin Bazý Kaynaklar 151 Pasif Yönetiminin Faydalý ve Sakýncalý Yönleri 153 Modern Yaklaþým: Aktif-Pasif Yönetimi 154 Sýfýr Fon Açýðý Stratejisi 154 Pozitif Fon Açýðý Stratejisi 155 Negatif Fon Açýðý Stratejisi 155 Modeller ve Bilgisayarlarla Banka Yönetimi 156 Bir Ulusal Ýkilem: Banka Kârlýlýðý mý? Yoksa Ekonomik Ýstikrar mý? 156 Özet 157 Sorular 158 Kaynakça 159 x

ÜNÝTE 10 Bankalarýn Kaydi Para Yaratma Süreci 160 GÝRÝÞ 161 MEVDUAT YARATILMASI 161 Merkez Bankacýlýk Sistemine Rezerv Saðlamasý 162 Merkez Bankasýnýn Bankalarý Kredi Açmasý 162 Merkez Bankasýnýn Devlet Tahvili Satýn Almasý 163 MEVDUAT GENÝÞLEMESÝ: BASÝT MODEL 163 Mevduat Yaratýlmasý: Tek Banka 164 Mevduat Yaratýlmasý: Çok Sayýda Banka 167 Mevduat Yaratýlmasý: Atýl Rezervler 169 Mevduat Yaratýlmasý: Nakit Sýzýntýsý 171 Mevduat Yaratýlmasý: Vadeli Mevduat Sýzýntýsý 172 Özet 174 Sorular 174 Kaynakça 175 ÜNÝTE 11 Dünya'da ve Türkiye'de Merkez Bankacýlýðý 176 MERKEZ BANKASI KAVRAMIYLA TARÝHÝ GELÝÞÝMÝ 177 MERKEZ BANKALARININ TEMEL ÝÞLEVLERÝ 179 Ülke Parasýnýn Ýç ve Dýþ Deðerinde Ýstikrar Saðlama Ýþlevi 179 Düzenleyici Otorite ve Son Ödünç Veren Mercii OlarakHizmet Vermek 180 Devletin Bankacýlýðýný Yapmak 180 MERKEZ BANKALARININ BAÐIMSIZLIÐI VE BAÐIMSIZLIÐIN EKONOMÝK PERFORMANS ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ 180 TÜRKÝYE'DE MERKEZ BANKACILÐI 182 Türkiye'de Merkez Bankacýlýðý Anlayýþý ve 1980 Öncesi Geliþimi 182 T.C. Merkez Bankasýnda 1980'li Yýllardaki Geliþmeler 183 T.C. Merkez Bankacýlýðýnda 1990'lý Yýllardaki Geliþmeler 185 T.C. MERKEZ BANKASININ BAÐIMSIZLIÐI 186 T.C. MERKEZ BANKASININ ÝDARÝ YAPISI, GÖREVLERÝ VE YETKÝLERÝ 187 TCMB'nýn Ýdari Yapýsý 187 TCMB'nýn Görev ve Yetkileri 188 Özet 189 Sorular 190 Kaynakça 191 xi

ÜNÝTE 12 Parasal Taban ve Para Arzý PARA ARZI SÜRECÝ 194 Merkez Bankasý ve Hazinenin Rolü 194 Bankalar ve Banka Dýþý Sektörün Rolü 194 Parasal Tabanýn Rolü 194 Diðer Deðiþkenler 195 DEVLETÝN PARASAL HESAPLARI, PARA TABANININ KAYNAKLARI VE KULLANIMI 195 PARASAL TABAN ARZ VE TALEBÝNÝ ETKÝLEYEN ETMENLER 196 TÜRKÝYE'DE PARASAL TABANI ETKÝLEYEN BELLÝ BAÞLI ETMENLER 196 Parasal Taban Arzý 196 Parasal Taban Talebi 197 Kamu Sektörünün Talebi 197 Özel Sektör ve Bankalarýn Talebi 197 Ülkemizde Parasal Tabanýn Kaynaklarý 198 Merkez Bankasýnýn Kamu Sektörüne Açtýðý Krediler 198 Dýþ Varlýklar 199 Diðer Hesaplar 200 PARA STOKU VE PARASAL TABAN ÇARPANI 200 Parasal Taban Çarpaný ve Para Arzýnýn Belirlenmesi 201 Parasal Taban Çarpanýný Belirleyen Öðeler 201 Vadeli Mevduatlarýn, Parasal Taban ÇarpanýnaEklenmesi 203 Aþýrý Rezervlerin Para Çarpaný ve Para Arzý Formülüne Katýlmasý 205 FAÝZ ORANLARI VE PARA ARZI 206 MERKEZ BANKASININ PARASAL TABAN ÇARPANININ ETKÝLEMESÝ 208 Nakit Oranýndaki Deðiþmeler 208 Karþýlýk Oranýndaki Deðiþmeler 209 Yasal Karþýlýk Oranýnda Deðiþmeler 209 Aþýrý Rezerv Oranýnda Deðiþmeler 210 Özet 211 Sorular 211 Kaynakça 212 xii

ÜNÝTE 13 Klasik Sistemde Para 213 KLASÝK SÝSTEMDE PARA GÖRÜÞÜNÜN TEMELLERÝ 204 Para Bir Peçedir 214 Say Yasasý ve Para 214 MÝKTAR KURAMININ TEMEL GÖRÜÞÜ 216 Miktar ve Kalite 216 Ýtici Güç Olarak Para Miktarý 217 Deðer Kuramýnýn Uygulanmasý 217 DEÐÝÞÝM DENKLEMÝ VE FISHER'IN MÝKTAR KURAMI 217 Özdeþlik Þeklinde Deðiþim Ýliþkisi 218 Formülün Oluþumu 218 Deðiþim Özdeþliði Deneyle Doðrulanabilir mi? 219 Eþitlik Þeklinde Deðiþim Ýliþkisi 221 MÝKTAR KURAMINDA YENÝLENMELER 223 Walras'ýn Arzulanan Ankes Görüþü 223 Cambridge Miktar Kuramý ve Marshall'ýn (k) sý (Nakit Tutumu Tipi Miktar Kuramý) 224 Keynes'in Miktar Kuramý 226 Miktar Kuramý ve Para Talebinin Esnekliði 227 Geliþmekte Olan Ülkeler ve Miktar Kuramý 228 Özet 229 Sorular 229 Kaynakça 230 ÜNÝTE 14 Parasal Denge Teorileri ve Modern MiktarKuramý 231 PARASAL DENGE TEORÝLERÝ VE MODERN MÝKTAR TEORÝSÝ 232 MODERN MÝKTAR TEORÝSÝ 232 PARA TALEBÝNÝ BELÝRLEYEN FAKTÖRLER 232 Para 233 Tahviller 233 Hisse Senetleri 233 Beþeri Sermaye 234 Beþeri Olmayan Sermaye 234 FRIEDMAN'IN PARA POLÝTÝKASINA ÝLÝKÝN SAPTAMALARI VE ÖNERÝLERÝ 238 Özet 240 Sorular 240 Kaynakça 242

ÜNÝTE 15 Keynesgil Sistemde Para 243 KEYNESGÝL SÝSTEMDE PARA 244 xiii

Keynesgil Sistemin Ana Çerçevesi 244 Tüketim Harcamalarýný Belirleyen Faktörler 245 Yatýrým Harcamalarýný Belirleyen Faktörler 247 Faiz Oranýný Belirleyen Faktörler 250 Ýþlem Güdüsü ile Para Talebi 251 Spekülasyon Güdüsü ile Para Talebi 252 Özet 255 Sorular 255 Kaynakça 256 ÜNÝTE 16 Para ve IS-LM Analizi 257 GÝRÝÞ 258 MAL PÝYASASINDA DENGE: IS EÐRÝSÝ 258 Faiz Oranlarý ve Planlanmýþ Yatýrým Harcamalarý 258 Faiz Oranlarý ve Net Ýhracat 260 IS Eðrisinin Elde Edilmesi 260 IS Eðrisi Neyi Ýfade Eder? 260 PARA PÝYASASINDA DENGE: LM EÐRÝSÝ 261 LM Eðrisinin Elde Ediliþi 261 LM Eðrisi Neyi Ýfade Eder? 262 GELÝR VE FAÝZ ORANININ BELÝRLENMESÝ: IS - LM YAKLAÞIMI 263 IS EÐRÝSÝNÝN YER DEÐÝÞTÝRMESÝNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER 264 Otonom Tüketim Harcamalarýndaki Deðiþmeler 264 Yatýrým Harcamalarýndaki Faiz Oranlarý ile Ýliþkili Olmayan Deðiþmeler 265 Kamu Harcamalarýndaki Deðiþmeler 266 Vergilerdeki Deðiþmeler 266 Otonom Net Ýhracattaki Deðiþmeler 266 LM EÐRÝSÝNÝN YER DEÐÝÞTÝRMESÝNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER 267 Para Arzýndaki Deðiþmeler 267 Para Talebindeki Otonom Deðiþmeler 268 DENGE FAÝZ ORANI VE GELÝR DÜZEYÝNDEKÝ Ý DEÐÝÞMELER 268 Para Politikasýndaki Deðiþmenin Etkileri 268

Maliye Politikasýndaki Deðiþmenin Etkileri 270 PARA VE MALÝYE POLÝTÝKALARININ ETKÝNLÝÐÝ 271 Para Politikasýna Karþý Maliye Politikasý: Tam Dýþlama Durumu 271 UZUN DÖNEMDE IS-LM MODELÝ 273 xiv

Özet 275 Sorular 276 Kaynakça 277 ÜNÝTE 17 Para ve Para Politikasý Teorilerinde Son Geliþmeler 278 KURALA GÖRE .DURUMA GÖRE PARA POLÝTÝKASI TARTIÞMASI 279 MONETARÝST YAKLAÞIM 280 Geleneksel ya da Ilýmlý Monetarist Görüþ 280 Monetaristlere Göre Konjonktür DalgalanmalarýnNedenleri 281 Monetaristlere Göre Fiyat Hareketlerinin Nedenleri 281 Monetaristlere Göre Ekonominin Kendi Kendine UyumMekanizmasýnýn Ýþlemesi 282 Yeni Klasik Monetarizm ya da Aþýrý Monetarist Görüþ 282 Rasyonel Bekleyiþler Teorisi 283 Yeni Klasik Konjonktür Modeli 283 Lucas Arz Eðrisi 284 Politikasýzlýk Politikasý Önerisi 285 Sabit Oranlý Parasal Geniþleme Politikasý 285 KEYNESGÝL GÖRÜÞ 285 Geleneksel ve Neo Keynesgil Görüþ 285 Keynesgillere Göre Konjonktür Dalgalanmalarý 286 Keynesgillere Göre Fiyat Artýþlarýnýn Nedenleri 286 Keynesgillere Göre Kendi Kendine Uyum MekanizmasýnýnÝþlemesi 287 Yeni (Neo) Keynesgil Görüþ 287 Yeni Keynesgil Düþüncenin Temelleri 288 Mal Piyasasýnda Fiyatlarýn Yapýþkanlýðý ve Para Politikasý 289 Emek Piyasasýnda Ücretlerin Yapýþkanlýðý 296 REEL KONJONKTÜR TEORÝSÝ 298 Özet 300 Sorular 300 Kaynakça 301 ÜNÝTE 18 Para Politikasýnýn Amaçlarý ve Para Politikasý Stratejileri 302 PARA POLÝTÝKASININ AMAÇLARI 303 Tam Ýstihdam 303 Fiyat Ýstikrarý 303 Ekonomik Büyüme 304 xv .

Ödemeler Bilançosu Dengesi 304 Para Politikasý Amaçlarýnýn Birbirleriyle Ýliþkileri 304 Amaçlar Arasýndaki Çatýþmalar 305 Tam Ýstihdam ve Fiyat Ýstikrarý 305 Fiyat Ýstikrarý ve Ekonomik Büyüme 305 Hýzlý Ekonomik Büyüme. Tam Ýstihdam ve Ödemeler Bilançosu Dengesi 305 Birbirlerini Tamamlayýcý Amaçlar 306 Birbirlerini Destekleyen Amaçlar 306 PARA POLÝTÝKASININ STRATEJÝLERÝ 307 Tek Aþamalý Strateji 307 Ýki Aþamalý Strateji 308 Tam Enformasyon Koþullarýnda Parasal Geniþlemenin Güdüleri 308 Ýstihdam Güdüsüyle Parasal Geniþleme 308 Gelir Güdüsüyle Parasal Geniþleme 308 Merkantilistlik ya da Ödemeler Dengesi GüdüsüyleParasal Geniþleme 309 Finansal Ýstikrar Güdüsü. Faiz Oranýnýn Düzleþtirilmesi 309 MERKEZ BANKASININ BAÐIMSIZLIÐI 310 Merkez Bankasýnýn Baðýmsýzlýðýnýn Ölçülmesi 310 Merkez Bankasýna Alternatif Para Kurulu Adýnda Bir Kurum Oluþturulmasý 311 Özet 312 Sorular 312 Kaynakça 313 ÜNÝTE 19 Para Politikasýnýn Göstergeleri 314 GÖSTERGE SEÇÝMÝNDE KRÝTERLER 315 Uygun Para Arzý Tanýmý 315 Çeþitli Para Arzý ve Para Talep Eðrileri YardýmýylaLM Eðrilerinin Elde Edilmesi 316 PARA POLÝTÝKASININ GÖSTERGELERÝ 317 Para Arzýnýn Ýçsel Olarak Belirlendiði Durum 317 IS Eðrisi Sabitken Para Politikasýnda Deðiþme 317 Para Piyasasý Deðiþmezken IS Eðrisinin Kaymasý 318 Para Talebinde Bir Artýþ Olduðu Durum 319 Para Arzýnýn Dýþsal Olarak Belirlendiði Durum 320 Serbest Rezervlerin Gösterge Seçilmesi 320 En Uygun Gösterge 320 EL YORDAMINA (RULES OF THUMB) GÖRE PARAPOLÝTÝKASI 321 xvi .

ENFLASYONUN PARA POLÝTÝKASININ GÖSTERGELERÝNÝ ETKÝLEMESÝ 323 Enflasyonun Faiz Oranýnýn Gösterge Olarak SeçimineEtkisi 323 Enflasyonun Para arzý ve Para Arzýnýn Büyüme Oraný Üzerindeki Etkisi 324 Hedef Stratejisinin Saptanmasý 324 GÖSTERGE SEÇÝMÝ KONUSUNDA MONETARÝST-KEYNESGÝL TARTIÞMASI 324 Monetarist Yaklaþým 324 Keynesgil Yaklaþým 324 Uygun Gösterge Seçimi 325 Özet 325 Sorular 325 Kaynakça 326 ÜNÝTE 20 Para Politikasýnýn Ara Amaçlarý 327 GÝRÝÞ 328 ARA AMAÇ SEÇÝMÝNDE KRÝTERLER 328 Ölçülebilirlik 328 Ulaþýlabilirlik 329 Ara Amaçlarla Nihai Amaçlar Arasýndaki Ýliþki 329 PARA POLÝTÝKASININ ARA AMAÇLARI 330 Ara Amaç Olarak Faiz Oraný 331 Nominal Faiz Oraný Hedefinin Gerçekleþtirilmesi 331 Faiz Oranýnýn Hedeflenen Düzeyde Tutulmasý 331 Hedef Faiz Oranýnýn Seçilmesi 332 Nominal Faiz Oranýnýn Ara Amaç Olarak Kullanýlmasýnýn Avantajlarý ve Dezavantajlarý 333 Ara Amaç Olarak Para Stoku 335 Para Miktarýnýn Hedefte Tutulmasý 335 Para Stokunun Hedef Seçilmesi 336 Para Stokunun Ara Amaç Olarak Seçiminin Avantajlarý 336 Para Stokunun Ara Amaç Olarak Seçiminin Dezavantajlarý 338 Ara Amaç Olarak Nominal Gelirin Seçilmesi 339 Nominal Gelir Ara Amacýnýn Gerçekleþtirilmesi 339 Nominal Gelirin Ara Amaç Olarak Seçilmesinin Avantajlarýve Dezavantajlarý 342 Ara Amaç Olarak Kullanýlan Diðer Büyüklükler 343 Kýsa ve Uzun Vadeli Faiz Oranlarý Arasýndaki Farkýn Hedeflenmesi 343 Mal Fiyatlarýnýn Hedeflenmesi 344 xvii .

.

SHAW'UN GÖRÜÞÜ 361 Finansal Aracýlar ve Faiz Oraný 361 Para Benzeri Likiditeler ve Para Politikasý 362 Hükümet Kendi Çýkardýðý Tahvillere Yüksek Faiz Verirse Ne Olur? 363 Özet 364 Sorular 365 Kaynakça 366 ÜNÝTE 22 Para Politikasýnýn Gücü Monetarist . PARA POLÝTÝKASI VE GURLEY .Kredi Bileþiminin Hedeflenmesi 344 Merkez Bankasý Bilanço Büyüklüklerinin Belirlenmesi 345 Özet 345 Sorular 346 Kaynakça 347 ÜNÝTE 21 Kredi Varlýðý Doktirini Radcliffe Raporu veGurley .Shaw'un tezi (Kredi Koþullarý ToplumLikidite Okullarýnýn Görüþleri) 348 GÝRÝÞ 349 KREDÝ VARLIÐI DOKTRÝNÝ 349 Portföy Etkisi 350 Kilitleme Etkisi 351 Hasýlat Farký Gecikmesi Etkisi 352 Faiz Oranlarýnýn Yapýþkanlýðý 352 Bekleyiþ Etkisi 352 "RACLIFFE" RAPORU 353 Basit Miktar Kuramýna Keynesgil Tepki 353 Likidite. Aktifler Arasýnda Ýkame ve Paranýn Tanýmý 353 Faiz Oranlarý ve Kredi Tayýnlamasý 355 Geleneksel Keynesgil Yaklaþým 355 Radcliffe Görüþü 356 Kredi Tayýnlamasý ve Kredi Varlýðý 357 Finansal Aracýlar ve Paranýn Dolaþým Hýzý 359 FÝNANSAL ARACILAR.KeynesgilTartýþmasý 367 MONETARÝST VE KEYNESGÝL PARA POLÝTÝKASI GÖRÜÞLERÝNÝN TEMELLERÝ 368 Monetarist Görüþün Temelleri 368 Keynesgil Görüþün Temelleri 370 PARA NE KADAR ÖNEMLÝDÝR? 371 Monetaristlerin Görüþü 371 xviii .

FAÝZ VE YATIRIM ÝLÝÞKÝSÝ VE DIÞLAMA (CROWDING OUT) ETKÝSÝ 378 Para Politikasýnýn Etkinliði 378 Maliye Politikasýnýn Etkinliði 379 Özet 381 Sorular 381 Kaynakça 382 ÜNÝTE 23 Paranýn Ekonomiye Aktarým Mekanizmasý ve Gecikme Sorunu 383 PARASAL AKTARMA MEKANÝZMASI 384 Faiz Oraný Kanalý 384 Döviz Kuru Kanalý 385 Diðer Aktif Fiyatý Etkileri 385 Tobin'in q Teorisi 385 Modigliani'nin Servet Etkisi 386 Meltzer'in Yaklaþýmý 386 Kredi Kanalý Yaklaþýmý 387 Banka Ödüncü Kanalý 387 Bilanço Kanalý 387 PARA POLÝTÝKASINDA GECÝKME SORUNU 389 Para Politikasýnýn Gecikme Türleri 390 Dýþ Gecikmenin Deðiþkenliði 391 Dýþ Gecikmenin Kaynaklarý 391 Özet 392 Sorular 393 Kaynakça 394 .Monetaristlerin Miktar Kuramý Görüþü 371 Para ve Nominal GSMH Arasýndaki Ýliþki 372 Keynesgillerin Paranýn Dolaþým Hýzýnýn Ýstikrarsýzlýðý Görüþü 374 Faiz Oranlarýndaki Deðiþmeler ve Sonuçlarý 376 Keynesgil Görüþ 376 Monetarist Görüþ 376 Tartýþmalý Konular 376 Enflasyon ve Faiz Oranlarý 377 KEYNESGÝL VE MONETARÝST GÖRÜÞE GÖRE PARA.

Borç Politikasý ve Eflasyon 395 BÜTÇE AÇIÐI VE DEVLET BÜTÇESÝ KISITI 396 Bütçe Açýðý ve Türleri 396 Devlet Bütçesi Kýsýtý 397 xix .ÜNÝTE 24 Bütçe Açýklarý.

BÜTÇE AÇIÐININ FÝNANSMAN VE EKONOMÝK ETKÝLERÝ 398 Standart Neoklasik Model 399 Keynesyen Yaklaþým 400 Ricardocu Denklik Teoremi 401 KAMU BORÇLARININ YÖNETÝMÝ 402 BÜTÇE AÇIKLARI VE ENFLASYON 404 Hoþ Olmayan Monetarist Aritmetik 405 Enflasyonun Bütçe Açýklarý Üzerine Etkileri 406 TÜRKÝYE'DE BÜTÇE AÇIKLARI, AÇIKLARIN FÝNANSMANI VE BORÇ YÖNETÝMÝNE ÝLÝÞKÝN BÝR DEÐERLENDÝRME 408 Özet 411 Sorular 411 Kaynakça 412 ÜNÝTE 25 Türkiye'de Para Politikasý 414 KLASÝK ÝÇEREKLÝ SIKI PARA POLÝTÝKASI DÖNEMÝ 415 (1923 - 1930) Dönemi 415 (1930 - 1938) Dönemi 416 2. Dünya Savaþý Dönemi ve Sonrasý 417 (1939 - 1945) Dönemi 417 7 Eylül 1946 Devalüasyonu ve Sonrasý 418 KEYNESGÝL ÝÇERÝKLÝ GENÝÞLETÝCÝ PARA VE MALÝYE POLÝTÝKASI DÖNEMÝ 419 (1950 - 1953) Dönemi 419 (1954 - 1958) Dönemi 419 (4 Aðustos 1958) Ýstikrar Kararlarý 420 KONTROLLÜ PARA POLÝTÝKASI DÖNEMÝ (1960 - 1970) 421 (1960 - 1962) Ekonomik Durgunluk Dönemi 421 Birinci 5 Yýllýk Plan Döneminde Para Politikasý (1963 - 1967) 421 (1968 - 1970) Dönemi 422 STAGFLASYONÝST EÐÝLÝMLERÝN ORTAYA ÇIKTIÐI VE BUNALIMA UYARLANMA SÜRECÝNDE PARA POLÝTÝKASI 422 (1970 - 1980) Dönemi 422 (14 Ocak 1970) Tarih ve 1211 Sayýlý Merkez BankasýYasasýnýn kabulü 423 (9 Aðustos 1970) Ýstikrar Kararlarý 423 MONETARÝST ÝÇERÝKLÝ 24 OCAK 1980 KARARLARI VE PÝYASA EKONOMÝSÝNE DOÐRU YÖNELÝÞ

425 24 Ocak Kararlarý 425

24 Ocak 1980 Kararlarýnýn Neo Klasik Oto-regulatör ReelAnkes Etkisi Açýsýndan Deðerlendiril i 426 xx

24 Ocak Sonrasý Reel Ankes Etkisinin Ýþleyiþi 427 Þok ya da "Cold Turkey" (Soðuk Hindi) ya da "Quick Fix" (Ani Geçiþ) Politikasý 428 Mal ve Para Piyasasý Üzerindeki Etkileri 429 5 NÝSAN 1994 ÝSTÝKRAR KARARLARI 431 5 Nisan 1994 Kararlarýnýn Öncesinde Makroekonomik Geliþmeler 431 5 Nisan Kararlarý 432 5 Nisan Kararlarý Sonrasý Ekonomik Geliþmeler 433 5 Nisan Kararlarýnýn Ekonomiyi Kendiliðinden DüzenleyiciÝlk Etkileri 433 5 Nisan Kararlarýna Baðlý Diðer Etkiler 433 Özet 434 Sorular 435 Kaynakça 436 ÜNÝTE 26 Döviz Kuru Sistemleri 437 DÖVÝZ KURU SÝSTEMLERÝ 438 Esnek Kur Sistemi 438 Piyasa Etkinliðinin Saðlanmasý 438 Politika Avantajlarý 439 Sabit Kur Sistemi 440 Belirsizliðin Daha Az Olmasý 440 Ýstikrar Saðlayýcý Spekülasyon 440 Fiyat Disiplini 441 Döviz Kuru Bantlarý ve Ayarlanabilir Kayan Pariteler 442 Döviz Kuru Bantlarý 443 Ayarlanabilir Sabit Kur Sistemi 444 Kayan Parite Sistemi 444 Gözetimli (Kirli) Dalgalanma Sistemi 445 Optimum Para Sahasý 446 Döviz Kontrolleri 446 Döviz Kontrol Mekanizmalarý 447 Döviz Kontrollerinin Etkileri 448 DÖVÝZ, DÖVÝZ KURU, ÖDEMELER BÝLANÇOSU VE DIÞ DENGE 449 Peþin ve Vadeli Döviz Ýþlemleri 449 Gelecekteki Sözleþmeler ve Piyasalar (Future Markets) 450 Döviz Ýþlemlerinin Gerçekleþmesini Saðlayan Güdüler 451 Arbitraj 451 Spekülasyon 451 Hedging (Kuvertur) 451 xxi

Özet 452 Sorular 452 Kaynakça 453 ÜNÝTE 27 Uluslararasý Para Sistemi 454 ULUSLARARASI PARA SÝSTEMÝ 455 Uluslararasý Para Sisteminin Sorunlarý 455 Ýkinci Dünya Savaþýndan Önceki Dönemde Uluslararasý Para Sistemi 456 Esnek Kur Deneyimi 456 Bretton Woods Sistemi 457 Sisteminin Amacý 457 Sisteminin Özellikleri 457 Uluslararasý Para Fonu (IMF) 458 Dünya Bankasý (IBRD) 459 Ayarlanabilir Sabit Kur Sisteminin UygulamadakiSorunlarý 460 Bretton-Woods Sisteminin Çöküþü 460 GÖZETÝMLÝ YA DA KÝRLÝ DALGALANMA UYGULAMALARI 463 Uluslararasý Para Fonu Statüsündeki Ýkinci Deðiþiklik Sistemi 463 Döviz Kuru Yönetimi ve Fonun Gözetimi 464 Döviz Kuru Düzenlemeleri ve Döviz Kuru SeçimindeÖlçütler 465 Dünyadaki Mevcut Döviz Kuru Sistemlerine Toplu Bakýþ 466 Sabitleþtirilmiþ (Baðlanmýþ) Döviz Kurlarý 466 Döviz Kurlarýnýn Dalgalanmaya Býrakýlmasý 467 Grup Olarak Dalgalanma: Avrupa Para Sistemi (EMS) 467 Avrupa Para Yýlaný 467 Avrupa Para Sistemi 468 Avrupa Para Sisteminden Avrupa Para Birliðine 469 Özet 470 Sorular 471 Kaynakça 472 ÜNÝTE 28 Uluslararasý Finansal Piyasalar 473 GÝRÝÞ 474 "EUROPARA" PÝYASALARI 475 Piyasanýn Doðuþu ve Geliþimi 475 Piyasanýn Yapýsý ve Ýþleyiþi 476 Bankalararasý Piyasa 477 xxii

Euromerkezler 478 ULUSLARARASI MENKUL KIYMET PÝYASALARI 480 Eurotahvil Piyasalarý 481 Eurotahvil Piyasasýnýn Doðuþu ve Geliþimi 481 Eurotahvil Piyasasýnýn Yapýsý ve Ýþleyiþi 482 Eurotahvillerin Özellikleri ve Tipleri 483 Euro Pay Senedi Piyasasý 484 Ticari Senet Piyasasý 485 ECU Tahvil Piyasasý 485 EURO PARA PÝYASALARINDAFAÝZ ORANLARI 486 Yuriçi ve Euro-Para Mevduat Faiz Oranlarý Arasýndaki "Spread" 486 Yurtiçi Fonlarýn Özel Maliyeti 486 Döviz Kontrollerinin Etkileri 486 Politik Risklerde Farklýlýklar 487 Deðiþen Faizli Eurokrediler 487 Deðiþen Faizli Eurokredilerin Yapýsý 487 Eurokredilerin Fiyatlandýrýlmasý 487 Geri Ödeme Koþullarý ve Maliyetler 488 Özet 489 Sorular 489 Kaynakça 490 Yanýt Anahtarý 491 xxiii

ÜN ÝTE 1 Para Ekonomisine Giri þ Bu Ünitede... Kitabýmýzýn giriþ niteliðinde olan bu ünitesinde, iktisat literatüründe halâ yoðun olarak tartýþýlan önemli bir konuyu ele alacaðýz. Para nedir? Bu soruya verilebilecek kesin bir cevap yoktur. Bunedenle para ancak üstlendiði fonksiyonlar aracýlýðý ile tanýmlanabilmektedir. Ekonomik istikrar açýsýndan taþýdýðý öneme baðlý olarak paranýn geçirdiði evreleri incelemek yararlýdýr. Kýsaca bu ünite kapsamýnda nelerin para olarak kabul edilebileceðini ve paranýn üstlendiði fonksiyonlarý öðrenecek, paranýn geçirmiþ olduðu deðiþim sürecini göreceksiniz. Öte yandan günlük yaþamýnýzý yakýndan ilgilendiren para miktarýnýn tespiti açýsýndan TC Merkez Bankasý tarafýndan yapýlan para arzý tanýmlarýný gözdengeçireceðiz. Son olarak finansal sistem ve finansal piyasalar incelenecektir. Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak... Bu üniteyi çalýþýrken günlük konuþmalarda kullandýðýmýz "para" kavramý ile iktisatta kullanýlan "para" kavramý arasýndaki farklarý iyice anlamadan, diðer konulara geçmeyiniz. Unutmayýnýz ki daha sonraki ünitelerde, giriþ niteliðindeki bu ünitede öðreneceðiniz para kavramý kullanýlacaktýr. Metin içerisinde size yöneltilensorularý mümkün olduðu kadar yazýlý cevaplamaya gayret ediniz. Bu yöntem konuyu kavramýnýzý kolaylaþtýracaktýr. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde, üniteyi tekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. - 1

PARANIN TANIMI Günlük konuþma dilinde kullanýlan þekliyle para sözcüðü birçok anlama gelmesine karþýn, iktisatçýlar açýsýndan para kavramý özel bir anlam taþýr. Kavram kargaþasýna düþmeyi engellemek amacýyla, iktisatçýlarýn "para" kavramýnýn günlük dilde kullanýlan "para" sözcüðünün taþýdýðý anlamdan hangi yönleriyle farklý olduðunu ortaya koymamýz gerekir.

Ýktisatçýlar parayý (veya ayný anlama gelmek üzere para arzýný) "satýn alýnan mal ve hizmetlerin bedelinin ödenmesinde veya borçlarýn geriödenmesinde genel olara k herkes tarafýndan kabul gören her þey" biçiminde tanýmlarlar. Bozukluk ve banknotlardan oluþan nakit yukarýdaki tanýmlamaya uygun olduðu için paranýn bir türüdür. Aslýnda sokaktaki insanlarýn çoðu "para" dedikleri zaman "nakit" kavramýný kastetmektedir. Örneðin bir arkadaþýnýz "çok az param kaldý" dediði zaman onunla "parasözcüðü ile ne kasded nde bir tartýþmaya girmeksizin, cüzdanýndaki nakiti kastettiðini düþünürsünüz. "Nakit" kavramýneyi ifade etmektedir?

Para sadece nakit olarak tanýmlandýðýnda, bu kavram iktisatçýlar açýsýndan çok dar bir anlam taþýmaktadýr. Çünkü satýn alýnan bir mal karþýlýðýnda ödeme yapýlýrken, çek de bir ödeme aracý olarak kabul edildiði için bankalardaki çek yazýlabilen mevduat hesaplarý da para olarak kabuledilmek durumundadýr. Hatta nakte veya çeke tabi mevduata dönüþtürülebi orsa, bankalardaki tasarruf mevduatlarý da para olarak iþlev göreceklerdir. Bu nedenle zaman zaman daha kapsamlý bir para tanýmýna ihtiyaç duyulabilir. Görüldüðü gibi, iktisatçýlar açýsýndan da paranýn veya para arzýnýn tek ve kesin bir tanýmý bulunmamaktadýr. ? ! Çeke tabi mevduatýn neden para kavramýnýn kapsamýna dahil edilmesi gerektiðini tekrarlayýnýz. Biraz daha ayrýntýya girilirse, çoðu zaman "para" ve "servet" sözcüklerinin günlük konuþma dilinde eþ anlamlý olarak kullanýldýðý görülür. Bir kiþi hakkýnda "müthiþ parasý var, çok zengin birisi" dendiði zaman, bu kiþinin sadece büyük miktarda nakite ve çeke tabi mevduat hesabýna sahip olduðu kasdedilmemekte, ayný zamanda sahip olduðu tahviller, otomobiller ve evler de vurgulanmaktadýr. Görüldüðü gibi parayý sadece "nakit"

olarak tanýmlamak çok dar bir kavram olurken, yukarýda ifade edilen yaygýn kullaným þekli de iktisattaki anlamýndan çok geniþtir. Bu nedenle iktisatçýlar nakit, çeke tabi mevduat ve ödemelerde kullanýlan diðer araçlardan oluþan "para" kavramý ile sahip olunan toplam deðerleri ifade eden "servet" kavramýný birbirinden ayýrýrlar. Servet sadece sahip olunan paramiktarý deðil, sahip olunan tahviller, hisse senetleri, deðerli tablolar, toprak, mobilyalar, arabalar ve evler gibi diðer aktifleri de kapsar. Para ve servet kavramlarýarasýndaki temel fark nedir?

Öte yandan günlük dilde para, iktisatçýlarýn "gelir" olarak adlandýrdýklarý kavramla da eþanlamlý olarak kullanýlmaktadýr. Örneðin, "iyi bir iþ buldu, çok güzel para kazanýyor" dendiði zaman, burada para ile kastedilenhusus iktisatçýlarýn "ge " dedikleri kavramdan baþka bir þey deðildir. Gelir, belirli bir zaman dilimindeki kazancý ifade eden bir akýmdýr. Aksine, para bir stoktur, yani zamanýn belli bir noktasýnda ifade edilebilen kesin bir miktardýr. Örneðin bir kiþi 120 milyon lira geliri olduðundan söz ettiði zaman, bu miktarýn yýlda mý, ayda mý yoksa haftada mý kazanýldýðýný bilmeksizin, az ya da çok þeklinde bir yorum yapamazsýnýz. Ancak bir kiþi "cebimde 10 milyon lira var" dediði zaman bunun tam olarak ne miktar ol ? - 2

! ! duðunu anlarsýnýz. Bu nedenle kimi zaman "para arzý" yerine ayný anlama gelmek üzere "para stoku" deyimi de kullanýlmaktadýr. Akým ve stok deðiþken kavramlarýnýhatýrlayarak, paranýn bir stok deðiþken olduðunu, gelirin ise akým deðiþken niteliði taþýdýðýnýgözönünde tutunuz. Yukarýdaki açýklamalarýmýza göre para bir ekonomide farklý biçimler alabilmektedir. Bunun da ötesinde, bir toplumda para olarak kabul edilenþey, ayný dönem içerisinde bir baþka toplumda kabul edilmeyebilir. Hattabir toplumda belirli bir dönem para olarak kabul edilen bir ödeme aracý, daha sonraki bir dönemde para olarak kabul edilmeyebilir. Temel olarakneyin para o lduðu, onun bir ödeme aracý olarak kabul edilmesine baðlýdýr. Herhangi bir þeye para niteliði kazandýran unsur, aktarýlan deðer karþýlýðýnda ödeme aracý olarak kullanýlan bu "þeyi" halkýn kabul edip etmemesidir. Bu kitap boyunca "para" sözcüðü ile satýn alýnan mal ve hizmetlerin bedelinin ödenmesinde veya borçlarýn tediyesinde genel olarak kabul gören þeyler kastedilmekte, bu kavram gelir ve servet kavramlarýndan farklýlýklar taþýmaktadýr. Kitabýmýz boyunca "para" sözcüðü ile kastedilen nedir? Açýklayýnýz. Bu kavramýn gelir ve servet kavramlarýndan farkýnýanlamaksýzýn aþaðýdaki bölümlere geçmeyiniz! PARANIN FONKSÝYONLARI ! Bir ekonomide para olarak kabul edilen þey, ister bir midye kabuðu, ister bir kaya parçasý, ister altýn, isterse bir kaðýt parçasý olsun, üç temel fonksiyonu yerine getirmelidir: Deðiþim aracý olma, hesap birimi olma vedeðer biriktirme aracý olma. Bu üç fonksiyondan deðiþim aracý olma fonksiyonu parayý tahvil, hisse senedi ve konut gibi diðer aktiflerden ayýrmayayaramaktadýr. Deðiþim Aracý Olma Günümüz ekonomilerinde, piyasalarda gerçekleþtirilen hemen tüm iþlemlerde kullanýlan nakit veya çek biçimindeki para, bir deðiþim aracýdýr. Bir diðer deyiþle, satýn alýnan mal ve hizmetlerin bedelinin ödenmesinde, nakit veya çek biçimindeki para kullanýlmaktadýr. Deðiþim aracý olarak paranýn kullanýlmasý, mal ve hizmetlerin el deðiþtirmesi sýrasýnda harcanan zamaný ortadan kaldýrmasý nedeniyle ekonomik etkinliði artýrmaktadýr. Bunu görebilmek için paranýn söz konusu olmadýðý, mal ve hizmetlerin diðer mal ve hizmetlerle deðiþtirildiði bir takas ekonomisini ele almamýz yeterlidir. Örneðin bir felsefe öðretmenini ele alalým ve bu öðretmenin yapabildiði en iyi iþin felsefe öðretmek olduðunu kabul edelim. Takasa dayalý bir ekonomide felsefe öðretmenimiz karnýný

doyurmak istediði zaman sevdiði yemekleri piþiren bir lokanta bulmak zorundadýr. Ancak tahmin edebileceðiniz gibi bu yeterli deðildir, zira öðretmenimizin sevdiði yemekleri piþiren bu lokantacýnýn da ayný zamanda felsefe öðrenmeyi istemesi gerekmektedir. Bu tür bir araþtýrma yapmak hem son derece güçolacak hem de çok vakit alacak . Hatta bu örneðimizdeki felsefe öðretmeninin felsefe öðrenme isteðine sahip bir lokantacý bulmamasý ve bu nedenle uzman olduðu mesleði, yani öðretmenliði býrakarak kendi yemeðini piþirmeyi denemesi bile olasýlýk dahilindedir. - 3

. . Takas ekonomisinin getirdiði en büyük güçlük nedir? Takas ekonomisineden iþbölümü ve uzmanl ak tanýmaz?

Mal ve hizmetlerin deðiþtirilebilmesi amacýyla harcanan bu süre iþlem maliyeti olarak adlandýrýlmaktadýr. Takasa dayalý bir ekonomide söz konusu iþlem maliyeti oldukça yüksektir. Zira bu tür ekonomide "isteklerinkarþýlýklý eþleþmesi" ge ir. Bir diðer deyiþle insanlarýn ellerindeki mal ve hizmetleri istedikleri bir mal ve hizmetle deðiþtirebilmeleri için karþý tarafýn da ayný istek içerisinde bulunmasý gerekir. Þimdi yukarýda ele aldýðýmýz felsefe öðretmenimizin yaþadýðý dünyaya parayý dahil edersek ne olacaðýný görelim. Felsefe öðretmeni dersini dinlemek için para ödemeye istekli herkese felsefe anlatabilir. Bu sayede istediði lokantaya giderek dilediði yemeði yiyebilir ve kazandýðý parayla dayemeklerin bedelini ödeyebilir. Böylece "isteklerin karþýlýklý eþleþmesi" sorunu ortadan kalkar ve öðretmenimiz zamandan büyük bir tasarruf saðlayarak bu süreyi en iyi yaptýðý iþe, yani öðretmenliðe ayýrabilir.

Yukarýdaki örneðimizin gösterdiði gibi para, mal ve hizmetlerin takasedilmesi sýrasýnda har an zamanýn büyük bir bölümünü ortadan kaldýrarak ekonomik etkinliði artýrmaktadýr. Öte yandan para, insanlarýn en iyi yaptýklarý iþte uzmanlaþmalarýna olanak saðladýðý için de ekonomik etkinliðin saðlanmasýna katkýda bulunmaktadýr. Bu nedenle para, bir ekonominin temel yapý taþlarýndan birisini oluþturmaktadýr. Hatta para, iþlem maliyetlerini düþürerek ve dolayýsýyla iþbölümü ve uzmanlaþmaya olanak saðlayarak ekonominin daha pürüzsüz çalýþmasýný saðlayan bir yaða benzetilebilir. Para bir deðiþim aracýolarak ekonomik etkinliðin saðlanmasýna na? sýl bir katkýda bulunabilir?

Paraya duyalan gereksinimin çok güçlü olmasý, ilkel toplumlar hariç, hemen her toplumun kendi parasýný yaratmasýna neden olmuþtur. Bir metanýn para olarak kullanýlabilmesi için bazý özelliklere sahip olmasý gerekir: (1) Standart olmalýdýr, böylece deðeri kolayca öðrenilebilir. (2) Geniþ ölçüde kabul görmelidir. (3) Bölünebilir olmalýdýr, böylece deðiþimi gerçekleþtirmek kolaylaþýr. (4) Taþýmasý kolay olmalýdýr. (5) Çabuk deforme olmamalýdýr. Bu özelliklere sahip olan para insanlýk tarihi boyuncaçok deðiþik þeyler olmuþ ra olarak kullanýlan þeyler arasýnda, Amerikalý yerlilerin kullandýðý boncuklar, yine Amerikalý ilk sömürgeciler tarafýndan kullanýlan tütün ve viski, II. Dünya Savaþý sýrasýnda esir kamplarýnda kullanýlan sigara sayýlabilir.

Deðiþimi gerçekleþtirmek amacýyla para olarak kullanýlabilecek bir? þeyin taþýmasýgereken ö elerdir? Hesap Birimi Olma

Paranýn üstlendiði ikinci fonksiyon hesap birimi olmasý, yani ekonomikdeðerlerin ölçümü ama lanýlmasýdýr. Nasýl ki aðýrlýðý kilogram bazýnda, uzaklýðý kilometre bazýnda ölçüyorsak, mal ve hizmetlerin deðerini de para bazýnda ölçeriz. Paranýn üstlendiði bu fonksiyonun önemini kavrayabilmek için, paranýn böyle bir fonksiyon üstlenmediði bir takas ekonomisini düþünmek yeterlidir. . Para bir hesap birimi olmasaydý, mal ve hizmetlerin fiyatlarýnýnasýl ifade edebilirdik? - 4

! ! Eðer ekonomide sadece üç tür mal varsa (yumurta, felsefe dersi ve kitap gibi) sadece üç tane fiyat bilmemiz yeterlidir: yumurtanýn felsefe dersi bazýnda fiyatý (yani bir yumurta için kaç saatlik felsefe dersi ödemeniz gerektiði), yumurtanýn kitap bazýnda fiyatý ve felsefe dersinin kitap bazýnda fiyatý. Ancak bu ekonomide 10 çeþit mal olsaydý, bu mallardan birini diðeriyle deðiþtirebilmek için 45 tane fiyatý bilmemiz gerekecekti. Ayný þekilde 100 tür mal için 4950, 1000 tür mal için 499500 adet fiyata gereksinim duyardýk. N tane mal söz konusu olduðunda kaç adet fiyata ihtiyacýmýz olduðunu gösteren formül, kombinasyon formülü ile aynýdýr. Yani, N (N - 1) 2 100 tür mal olmasýdurumunda 100 (100 - 1) = 9900 = 4950 22 olacaktýr. Böyle bir ortamda, raflarýnda 2000 çeþit mal bulunan bir süper markette alýþ veriþ yapmanýn güçlüðünü düþününüz! Örneðin bir markette 1 kg tavuðun fiyatý 2 kg tereyaðý ve 1 kg deterjanýn fiyatý 18 kg domates þeklinde belirlenmiþ ise, tavuðun ve deterjanýn birbirine göre fiyatýnýn ne olduðuna karar vermek oldukça güçtür. Bu konuda kesin karar verebilmekiçin tüm mallarýn fiyatlarýný gözden geçirmeniz gerekecek ve her kalemmalýn fiyat etiketi 1999 ayrý fiyatý listeleyeceði için bunlarý okumakla geçireceðiniz zaman, pratik bir alýþveriþi imkânsýz hale getirecektir. Bir takas ekonomisinde fiyatlarýnasýl ifade edebilirsiniz? Bunun eko? nomik etkinlik üzerindeki etkisi nedir? Bu sorunun çözümü için ekonomiye parayý dahil etmek ve tüm mallarýn fiyatlarýný söz konusu para birimi ile ifade etmek yeterlidir. Böylece herbir mal ve hizmetin fi yatý tek bir deðerle, bu para birimi (örneðin lira) cinsinden

ifade edilebilir. Sadece üç tür malýn söz konusu olduðu bir ekonomide paranýn kullanýlmasý, fiyatlarýn sayýsý açýsýndan takas sistemine karþý büyük bir avantaj saðlamayabilir. Ancak 10 adet malýn bulunduðu bir ekonomide 45 tane yerine 10 tane, 100 malýn söz konusu olduðu bir ekonomide 4950 yerine 100 tane, 1000 çeþit malýn bulunduðu bir ekonmide ise 499500 yerine sadece 1000 tane fiyat olacaktýr. Görüldüðü gibihesap birimi olarak paran kullanýlmasý, gözönünde tutulacak fiyatlarýn sayýsýný azalttýðý için alýþveriþi büyük ölçüde kolaylaþtýrmaktadýr. Paranýn üstlendiði bu fonksiyonun saðladýðý yarar, ekonomi karmaþýklaþtýkça artacaktýr. Paranýn hesap birimi olma fonksiyonundan ne anlamamýz gerek ? mektedir? Ekonomi geliþtikçe bu fonksiyonun öneminin artma nedenini açýklayýnýz. Deðer Biriktirme Aracý Olma

Para, satýn alma gücünün zaman içerisinde elde tutulmasýný saðladýðý için ayný zamanda bir deðer biriktirme aracý olarak da iþlev görür. Bir deðer biriktirme aracý, gelirin elde edilmesinden harcamasýna kadar geçensüre içinde satýn alma g uhafaza etmek amacýyla kullanýlýr. Bir - 5

. . . ! çoðumuz gelirimizi elde eder etmez hemen harcama eðiliminde olmayýp, alýþveriþ için vaktimiz oluncaya veya alýþveriþ ihtiyacý duyuncaya kadarbeklemeyi tercih ettiðimizden, paranýn bu fonksiyonu yaþamýmýza büyükbir kol getirmektedir.

Deðer biriktirmek amacýyla kullanýlabilecek tek araç para deðildir. Tahviller, hisse senetleri, konut, toprak veya mücevherat da deðer biriktirmek amacýyla kullanýlabilir. Bu türden birçok aktif deðer biriktirme aracý olarak para karþýsýnda daha avantajlýdýr. Örneðin bu aktifler paraya göredaha yüksek oranda etirisi elde ederler, fiyatlarý yükselebilir ve deðer deðiþikliklerinin dýþýnda sahiplerine (barýnma, süs eþyasý olma gibi) diðer bazý hizmetler de sunarlar. Bu aktifler paraya göre daha avantajlýbir biriktirme aracýiseler, halk neden para tutmayýtercih etmektedir?

Bu sorunun cevabý önemli bir iktisadi kavram olan likitide ile ilgilidir. Likitide, bir aktifin bir deðiþim aracýna dönüþtürülmesindeki nispikolaylýk ve sürat olarak ilir. Likitide bir aktifte bulunmasý arzulanan bir kavramdýr. Bir diðer deyiþle bir aktifin likitidesi ne kadar yüksekse, talep miktarý da o kadar çok olacaktýr. Bir deðiþim aracý olmasý nedeniyle para tüm aktifler içinde en likit olanýdýr, yani bir satýn alma iþlemini gerçekleþtirebilmek için paranýn bir baþka þeye dönüþtürülmesine gerekyoktur. Örneðin evini isyoncuya satýþ bedeli üzerinden belirli oranda bir komisyon ödemek zorunda kalabilirsiniz. Öteyandan acilen ödemeniz g ereken bir borcunuz nedeniyle evinizi bir anönce satmanýz gerekiyorsa, satýþ iþleminin dah a çabuk gerçekleþmesi için düþük bir fiyat isteyebilirsiniz. Halbuki para için böyle maliyetler gerekmez. Görüldüðü gibi paranýn en likit aktif niteliðinde olmasý, en cazip deðer biriktirme aracýolmamasýna karþýn halkýn neden para tutma arzusunda olduðunu ortaya koymaktadýr. Paranýn deðer biriktirme aracýolma fonksiyonu ile fiyatlar arasýnda bir iliþki kurulabilir mi? Paranýn ne kadar iyi bir deðer biriktirme aracý olduðu fiyatlara baðlýdýr. Örneðin tüm fiyatlarýn ikiye katlanmasý, paranýn deðerini yarý yarýya azaltýr. Tersine tüm fiyatlarýn yarý yarýya düþmesi, paranýn deðerinin iki kat arttýðýnýifade etmektedir. Fiyatlar genel düzeyinin hýzla yükseldiði enflasyonist bir ortamda, para hýzla deðer kaybeder ve halk servetini para biçiminde tutmaktan uzaklaþýr. Bu durum, özellikle hiperenflasyon olarak bilinen

aþýrý enflasyon dönemlerinde en uç noktasýna ulaþýr. I. Dünya Savaþý sonrasý Almanya'da yaþanan hiperenflasyonda, aylýk enflasyon oraný kimi zaman %1000'i geçmiþtir. Hiperenflasyon, 1923 yýlýnda sona erdiði zaman fiyatlar genel düzeyi iki yýl öncesine göre % 30 milyar oranýnda artmýþtýr. Hatta hiperenflasyon döneminin sonlarýna doðru bir somun ekmek almak için gerekli parayý ancak bir el arabasý ile taþýmanýn mümkün olduðuna iliþkin öyküler anlatýlmaktadýr. Paranýn saat baþý deðerinin düþtüðü böyle bir ortamda, kimse elinde para tutmak istemeyecek ve iþlemleri gerçekleþtirmek için para kullanýmý azalacaktýr. Dolayýsýyla takas baskýn duruma gelecek ve bu da maliyetleri hýzla yükseltirken ekonomide üretimin düþmesine yol açacaktýr. - 6

?

Paranýn deðer biriktirme aracý olma fonksiyonunun büyük ölçüde erozyonauðradýðýbir ortamda deðiþim aracýolma fonksiyonu bundanetkilenir mi? Neden ve nasýl PARANIN GELÝÞÝMÝ

Takas ekonomisinin getirdiði kýsýtlamalardan kurtulabilmek için paranýn ilk kez kullanýlmasýndan bu yana paranýn biçimi çok önemli deðiþiklikler göstermiþtir. Ýlk dönemlerde kullanýlan para, ortak bir ticari araç olarakkullanýlma ve gel kler gibi kriterler tarafýndan belirlenen mallardý. Bu anlamda birçok meta para olarak iþlev görmüþtür. Ýnek, pirinç, mýsýr ve buðday, ilk para biçimlerine verilebilecek birkaç örnektir. Zaman içerisinde bu ilkel para biçimlerinin yerini deðerli madenlerin aldýðý görülmektedir. Zira herhangi bir nesnenin para olarak kullanýlabilmesi için o nesnenin evrensel olarak kabul edilebilir olmasý gerekmektedir. Herkes tarafýndan kabul edilen bir deðere sahip olan bir nesnenin para olarak iþlev göreceði açýktýr. Bu konuda yapýlan seçim ise doðal olarak altýn ve gümüþ gibi deðerli madenler olmuþtur. Deðerli madenlerden veya deðeri olan diðer metallerden meydana gelen para sistemine mal para adý verilmektedir. Ýlk çaðlardan baþlayarak birkaç yüzyýl öncesine kadar, mal para bir deðiþim aracý olarak iþlev görmüþtür. Deðerli madenlere baðlý olarak çalýþan bir ödeme sistemindeki en büyük sorun, bu tür paranýn çok aðýr olmasý ve bir yerden bir baþka yere nakliyesinin sorun yaratmasýdýr. Sanayi devrimi ile birlikte baþlayan hýzlý ekonomik kalkýnma ve ticaret hacmindeki büyük artýþ, para sisteminde önemli deðiþikliklerin de baþlangýcý olmuþtur. Bu baðlamda gözlenen ilk deðiþme kaðýt paranýn (deðiþim aracý olarak iþlev gören kaðýt parçalarý) ortaya çýkýþýdýr. Kaðýt paranýn ilk ortaya çýkýþý, bankalarda bulunan altýn veya gümüþ karþýlýðý alýnan makbuzlarýn bir deðiþim aracý olarak kullanýlmasýdýr. 18'inci YY.'ýn ikinci yarýsýndan itibaren batý dünyasýnda ticari bankalarýn ve devletin çýkardýðý bu tür kaðýtlardan oluþan para, mal paranýn yerini almaya baþlamýþtýr. ? Mal para nedir? Mal paradan kaðýt paraya geçiþi saðlayan faktörnedir? Deðerli madene dönüþtürülebilen kaðýt paranýn altýn ve gümüþ sikkelerin yerini almasýndan kýsa bir süre önce ikinci önemli deðiþiklik ortaya çýkmýþ ve bankalarda bulunan vadesiz mevduat hesaplarý

üzerine yazýlmýþ çekler ödemelerde kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Nitekim 1860'lý yýllarda ABD ekonomisinde çeke tabi vadesiz mevduat miktarý hýzla artmýþ ve mevcut kaðýt para miktarýna yakýn bir düzeye ulaþýlmýþtýr.

Altýn veya gümüþ gibi deðerli madenlere dönüþtürülebilen kaðýt paranýn geçirdiði bir önemli deðiþim de itibari paraya geçiþtir. Ýtibari para devlet tarafýndan yasal ödeme aracý olarak çýkartýlmýþ olan (yani ödemelerdeyasal olarak kabul edilmesi gereken) ve deðerli bir madene dönüþtürüle en kaðýt paradýr. Þüphesiz kaðýt parayý taþýmak çok kolaydýr, ancak bu kaðýtlarýn bir ödeme aracý olarak kullanýlabilmesi için bunu çýkartan yetkililere güven duyulmasý gerekir. Öte yandan bu kaðýt paranýn taklit edilmesi son derece güç olacak þekilde basýlmasý da zorunludur. ? Ýtibari paranýn kabul görebilmesi için gerekli olan temelþartlar nelerdir? - 7

Bilgisayarlarýn geliþimi ve modern iletiþim teknolojisinin kullanýmý ile birlikte ödeme sisteminin daha iyi organize edilmesi söz konusu olabilir. paranýn geçirdiði en önemli deðiþikliklerden birisi çeklerin kullanýlmasýdýr. Dikkat edilirse satýn alma. Örneðin tüm ödemelerin elektronik iletiþim olanaklarýnýn kullanýlmasý ile gerçekleþtirildiði Elektronik Fon Transferi (EFT) olarak bilinen sisteme geçiþle söz konusu maliyetler ortadan kalkabilir. Örneðin çeklerin tahsili vakit alabilmekte ve bu nedenle çekle gerçekleþtirilen iþlemlerin maliyeti yüksek olabilmektedir. . hesaplar arasý para transferi ile ödeme yapma iþlemleri eþanlý olarak gerçekleþtirilmekte. evlerindeki kiþisel bilgisayarlar aracýlýðýylamüþterilerinin banka nan kendi hesaplarýna eriþme ve havale. Yukarýda sözü edilen POS sistemi hýzla yaygýnlaþýrken. Örneðin ödemeniz gereken bir fatura söz konusu ise evinizdeki kiþisel bilgisayar ve özel bir elektronik að aracýlýðý ile banka hesabýnýzdan borçlu olduðunuz kiþi veya kurumun hesabýna gerekli miktarý aktarabilirsiniz. Günümüzde birçok kurum. banka ile baðlantý kurma. Bir atýn almak istediðinizde elinizdeki hesap kartýný maðazadaki bilgisayar terminaline yerleþtirip þifrenizi girdikten sonra gerekli miktarý bankadaki hesabýnýzdan maðazanýn hesabýna aktarabilirsiniz. Öte yandan son yýllarda satýn alma iþlemlerinde hesap kartlarýnýn kullanýlmasýna olanak tanýnmasýyla EFTsistemi halkýn günlük yaþamýna doðr bulunmaktadýr.Yukarýda da deðindiðimiz gibi. Yukarýda sözü edilen sistem günümüzde kullanýlabilen ve hýzla yaygýnlaþan bir sistemdir. elektrik gibi) ve kredi kartý ödemeleri her dönem otomatik olarak vadesiz mevduat hesabýnýzdan ödenebilmektedir. Çeke baðlýödeme sisteminin en önemli sakýncasýnedir? EFT sistemi bu soruna nasýl bir çözüm getirebilir? . Öte yandan birçok banka. Çek kullanýmý sayesinde kaðýt paranýn çalýnma tehlikesi ortadan kalkmýþ ve paranýn nakledilmesi sorunu büyük ölçüde azalmýþtýr. tüm iþlemler elektronik olarak yapýlýrken insan faktörü ve kaðýt kullanýmý ortadan kalkmaktadýr. menkul kýymet alým-satýmý gibi iþlemler yapma olanaðýný sunmaktadýr. doðal gaz. Birçok ülkede merkez bankalarý bu tür elektronik fon transferini yürütmeye olanak tanýyan sistemler kurmuþlar ve finansal kurumlarýn çek kullanmaksýzýn birbirlerinin hesaplarý arasýnda fon transfer edebilmelerini saðlamýþlardýr. EFT sistemi içerisinde tüm maðazalar satýþ noktasý (POS) olarak bilinen bir bilgisayar terminalne ya da nakit para veya çek kullanmaksýzýn satýn alma iþlemini gerçekleþtirebildiðiniz "hesap kartý" sistemine sahipolacaklardýr. personelinin ücret ve maaþlarýný bu personelin bankadaki hesabýna transfer ederek ödemektedir. Ancak çekle ödeme sisteminin getirdiði bir takým sorunlar da vardýr. periyodik olarak ödenmesi gereken bazý faturalar (telefon.

Kaðýda dayalý ödemelerde. kaðýda dayalý bir ödeme sistemi (kaðýt para veçek gibi) ile karþýlaþtýrýldýðýnda çok daha etkin bir siste bazý faktörler kaðýda dayalý sistemin tamamýyla ortadan kalkmasýna engel olmaktadýr. EFT sistemi.EFT sistemi nedir? Bu sistemin saðladýðýavantajlar nelerdir? Çek kullanýmýnýn yakýn bir tarihte ortadan kalkacaðýný savunanlar bulunmasýna karþýn.8 . Oysa "yetkisi olmayan bir kiþinin bilgisayar aracýlýðý ile bankanýn verilerini deðiþtirdiði" þeklinde haberlere basýnda sýk sýk rastlamaktayýz. bu geçiþ sürecinin umulandan daha yavaþ ilerlediði de bir gerçektir. Bu da elektronik ödeme sisteminde kötü niyetli kiþilerin banka hesaplarýna eriþebileceðini ve baþkalarýnýn hesaplarýndaki fonlarý kendi hesaplarýna aktararak hýrsýzlýk ya ? . ödeme karþýlýðýnda alýnan makbuz sahtekarlýða engel olan önemli bir unsurdur.

Öte yandan henüz çözümlenmemiþ bazý hukuki sorunlar da mevcuttur. kullanýmýnýn azaldýðý baþladýðý henüz tam olarak yavaþ EFT sisteminin uygulamada karþýlaþtýðýsorunlar nelerdir? PARA MÝKTARININ ÖLÇÜLMESÝ Parayý. elektronik paranýn geliþimi bir seyir izlemektedir. bir ödeme yapýlacaðý zaman halkýn bu aktifin karþý tarafça kabul edileceðine olan inancýdýr. Ancak yeterli güvenliðin saðlanmasý çözümlenememiþ bir sorun olduðu için. Daha önce deðindiðimiz gibi. paranýn halkýn kararlarý ve tercihleri tarafýndan belirlenen bir kavram olduðunu kabul ediyoruz demektir. tarih boyunca çok sayýda farklý aktif bu fonksiyonu yerine getirmiþtir. Bu nedenle söz konusu davranýþsal para tanýmý bir ekonomide hangi tür aktiflerin para olarak kabul edilebileceði hususunda bir bilgi vermemektedir. kaðýt ve yeni elektronik para biçimlerinin yaygýnlaþmaya þeklinde özetlenebilir. Bir aktifi para yapan unsur. Ancak paranýn miktarýný ölçebilmek için hangi tür aktiflerin para olarak kabul edileceðini ortaya koyan kesin bir tanýma ihtiyacýmýz vardýr. para miktarýnýn ölçülmesinde hangi aktiflerinbu miktara dahil edilec arar verirken ekonomi teorisi kullanýlmalýdýr. Bu tür kötü niyetli kiþilere engel olabilmekkolay bir iþ deðildir. Örneðin birisi þifrenizi öðrenip hesabýnýzdan baþka bir hesaba para aktarýrsa bunun sorumlusu kim olacaktýr? Yukarýda yapýlan açýklamalardan çýkan sonuç. Bu tür para tanýmý elde edebilmenin iki temel yolusöz konusudur: teorik yaklaþým ve amprik yaklaþým. Davranýþsal para tanýmýna dayanarak para miktarýnýölçmek neden mümkün deðildir? Paranýn Teorik ve Amprik Olarak Tanýmlanmasý Teorik yaklaþýma göre. Günümüzde bilgisayar sistemlerinin güvenirliðinin artýrýlmasýna yönelik programlar geliþtiren yeni bir sektör oluþarak geliþme sürecine girmiþtir. "satýn alýnan mal ve hizmetlerin karþýlýðýnýn ödenmesinde genel olarak kabul edilen herþey" biçiminde tanýmladýðýmýz zaman.? ? ? pabileceðini göstermektedir. Daha önce gördüðümüz gibi paranýn temel özelliði bir deðiþim aracý olarak kullanýlmasýdýr. Bu nedenle teorik yaklaþým paranýn söz konusu özelliði üzerinde durmakta ve deðiþim aracý .

9 .olarak kullanýlan aktiflerin para arzý ölçümüne dahil edilmesi gerektiðini savunmaktadýrlar. Öte yandan vadeli mevduatlar çoðu zaman ilave bir maliyete katlanmaksýzýn istendiðinde nakte veya vadesiz mev . Buna göre teorik yaklaþým. Teorik yaklaþýma göre para arzý ölçütüne dahil edilmesi gerekenaktiflerin temel özelliði ne olmalýdýr? Bu özelliðe sahip ak lerdir? Teorik yaklaþým paranýn tanýmý konusunda çoðu zaman kesin cevaplar vermemize olanak tanýmamaktadýr. Örneðin bazý ülkelerde mevduat sertifikalarý baþkalarýna devredilebilir özellik taþýmaktadýr. Nakit (kaðýt para ve ufaklýk para) ve çeke tabi vadesiz mevduatlar. para arzý ölçütüne sadece yukarýda sýralanan aktiflerin dahil edilmesi gerektiðini öne sürmektedir. Diðer bazý aktifler de deðiþim aracý gibi fonksiyona sahip iken nakit ve vadesiz mevduatlar kadar likit deðildirler. mal ve hizmetlerin bedellerinin ödenmesinde kullanýlabileceði için deðiþim aracý olarak iþlev görmektedirler.

Açýktýr ki. konjoktür dalgalanmalarýnýn tahmininde yetersiz kalabilir. bu durumda nakit ve çeke tabi mevduata "1". para arzýnýn finansal aktiflerin fiyatýna göre düzeltilerek hesaplanmasý gerektiði savunulmaktadýr. zayýf ola ra "0'a yakýn" aðýrlýk katsayýlarý verilecektir. Son yýllarda bazý iktisatçýlar paranýn aðýrlýklandýrýlmýþ bir büyüklük olarak hesaplanmasý gerektiðini savunmuþlar ve bu konuda bazý çalýþmalar yapmýþlardýr. birçok iktisatçýnýn paranýn amprik olarak tanýmlanmasý gerektiðini savunmalarýna neden olmuþtur. Teorik ve amprik yaklaþýmlar dýþýnda para arzýnýn kapsamýnýn belir? . Örneðin bir dönemde bu görevi yerine getiren bir para arzý ölçütü. Öte yandan enflasyonu en iyi tahmin etmeye olanak saðlayan bir para arzý ölçütü. hangilerinindýþarýda býrakýlmasý gerektiði hususunda yeterli bir cevap bulamamaktadýr. Bu iktisatçýlara görepara olarak adlandýrýlacak þ anýn etkilediði düþünülen deðiþkende gözlenen hareketleri en iyi þekilde belirlemeye olanak saðlayan ölçüt olarak kabul edilmelidir. Bu çalýþmalarda alternatif likit aktifler arasýndaki ikame derecesinin ölçülmesi ve bu derecelere göre alternatiflere aðýrlýk verilmesi öngörülmektedir. Paranýn amprik olarak tanýmlanmasýnda karþýlaþýlan sorunlar neler? dir? Yukarýdaki açýklamalarýmýzdan anlaþýlabileceði gibi her iki yaklaþým da tatmin edici düzeyde kesin bir para tanýmý verememektedir. örneðin vadeli mevduatlarýn da para arzýna dahil edilmesi gerektiði düþünülebilir.duata dönüþtürülebilmektedir. Öte yandan elde edilen kanýtlarýn farklý para arzý ölçütlerinin tercih edilmesini gerektirecek ölçüde karýþýk olmasý nedeniyle amprik yaklaþým da yeterli olmamaktadýr. bir diðer dönemde ayný baþarýyý gösteremeyebilir. ? Paranýn amprik olarak tanýmlanmasýndan ne anlýyorsunuz? Örneðin enflasyon oranýný doðru þekilde tahmin etmeye olanak tanýyan paraölçütünü araþtýrabilir ve bu ölçütü geçerli olarak tanýmlayabiliriz. bu konuda kesin bir karar verilmesine engel olacak ölçüde karýþýktýr. Para arzýna hangi aktiflerin dahil edileceði konusunda teorik yaklaþýmýn taþýdýðý bu belirsizlik. Ancakhangi para arzý ölçütünün en iyisi olduðu yolunda yapýlan araþtýrmalarýn sunduklarý kanýtlar. Bu nedenle. Ancak sözü edilen bu önerilere baðlý olarak hesaplanan para arzý büyüklükleri henüz geniþ bir kabul görmemektedir. bunlarý ikame etme gücü yüksek olan aktiflere"1'e yakýn". Teorik yaklaþým para arzý ölçütüne hangi aktiflerin dahil edilmesi. Öte yandan nispeten daha yakýn tarihli birkaç çalýþmada.

Merkez Bankasý tarafýndan yapýlan çeþitli para arzý tanýmlarý söz konusudur.C. T. . Merkez Bankasý da birden fazla para arzý tanýmýna yer vermektedir. dünyadaki diðer Merkez bankalarý gibi T. Çünkü iktisat politikasýnýn yürütülmesinden sorumlu olan karar alýcýlar. aslýnda birçok soru iþaretini de beraberinde getirmektedir.C.C. Merkez Bankasý'nýn Para Arzý Tanýmlarý Ülkemizde T. Hattabunlardan bazýlarý (M2Y ve M3Y) 90'lý yýllarýn baþlangýcýndan itibaren tanýmlanan parasal büyüklüklerdir. para miktarýný kontrol edebilmek için hangi aktiflerin para arzýna dahil edileceðini bilmek zorundadýrlar. Paranýn tanýmý konusunda yukarýda deðinilen belirsizliklere paralel olarak.10 .lenmesinde önerilen diðer yöntemler nelerdir? Paranýn kesin bir tanýmýný yapmada karþýlaþýlan bu belirsizlik.

M2 para arzý . Öte yandan dolaþýmdaki t kapsamýna Hazine tarafýndan ihraç edilmiþ olan ufaklýk para da dahildir. Dar anlamlýpara arzýnýn kapsamýnýbelirtiniz. Genel olarak dolaþýmdaki nakit ve vadesiz mevduatlarýn toplamý dar tanýmlý para arzý olarak bilinirken. Merkez Bankasý'ndaki mevduat dahil edilmektedir. TABLO 1.12.C.1'den izlenebilir. Ancak ilave edilen bu miktarýn toplam içindeki payý son derece küçük olduðu için (1995 yýlý sonu itibariyle yaklaþýk % 0.1) pratiktebüyük sorun yaratmamaktadýr. 1995 yýlý sonu itibariyle söz konusu büyüklükler aþaðýda yer alan Tablo 1.5 (2) Bankalardeki Vadesiz Mevduat 180166. Merkez Bankasý bu toplama kendisinde bulunan vadesiz mevduatlarý da ilave etmektedir.5 (7) Yurtiçi Yerleþiklere ait DTH 1198749.Genellikle dar tanýmlý para arzý olarak bilinen ve M1 ile gösterilen para arzý tanýmýna dolaþýmdaki nakit.5 (9) Bankalardaki Resmi Mevduat 40204. ticari bankalardaki vadesiz mevduatlar (resmi mevduatlar ve bankalararasý mevduat hariç) ve T.1 TÜRKÝYE'DE PARA ARZI TANIMLARI (31.C. T.0 (10) M3A (6+9) 1256524. Merkez Bankasý tarafýndan yapýlan ikinci para arzý tanýmý genellikle "geniþ tanýmlý para arzý" olarak bilinmekte ve M2 ile gösterilmektedir.0 (8) M2Y (6+7) 2415069.5 (13) M3Y (7+12) 2498249.5 (5) Bankalardeki Vadeli Mevduat 840033.C.0 (4) M1 (1+2+3) 376287.5 (11) Merkez Bankasýndaki Diðer Mevduat 42976.5 T.0 (6) M2 (4+5) 1216320.0 (12) M3 (10+11) 1299500.1995 itibariyle Milyar TL) ? Büyüklük Miktar (1) Dolaþýmdaki Nakit 196071.0 (3) Merkez Bankasýndaki Mevduat 50.

Yukarýda verilen iki temel para arzý kavramýnýn yaný sýra T.C. Merkez Bankasý aþaðýda kapsamlarý özetlenen para arzý tanýmlarýna da yer vermektedir.11 .tanýmý M1 para arzýna bankalardaki vadeli mevduatlar (resmi mevduatlar hariç) ve mevduat sertifikalarýnýn ilave edilmesi ile bulunmaktadýr. Söz konusu büyüklüklerin 1995 yýlý sonu itibariyle aldýklarý deðerler Tablo 1. M2Y = M2 + Yurtiçi Yerleþiklerin Döviz Tevdiat Hesaplarý M3A = M2 + Bankalardaki Resmi Mevduat M3 = M3A + Merkez Bankasýndaki Diðer Mevduat M3Y = M3 + Yurtiçi Yerleþiklerin Döviz Tevdiat Hesaplarý .1'de verilmektedir.

Özellikle 1980 li yýllardan baþlayarak finansal sistem tüm dünyada önemli yapýsal deðiþiklikler göstermiþtir. kullanýcýlara sunulan hizmetlerin ve araçlarýn çeþitliliði kesin bir tanýmlama yapmaya engel olmaktadýr.25 0. Para Arzýndaki Deðiþmeler Tanýmlanan bu parasal büyüklüklerden M1 ve M2 para arzý tanýmlarýnýn 1980 yýlýndan itibaren gösterdikleri artýþ oranlarý ise Þekil 1.00 808182838485 8687888990919293 9495 PARA ARZINDAKÝ DEÐÝÞMELER Yüzde Deðiþim Oranlarý DM1 DM2 Þekil 1. 1970 lerin ortalarýndan itibaren artmaya baþlamýþtýr. Finansal sistemi oluþturan kurum ve piysalarýn çok sayýda olmasý. Öncelikle finansal sistemi oluþturan kurumlarýn sayýsý ve karmaþýklýðý bu sistemi oluþturan yapýnýn anlaþýlmasýný güçleþtirmektedir. finansal sistemdeki deðiþimin temel sürükleyici gücü.50 0.1'den izlenebilir. finansal sistem üzerindeki kontrollerin hafifletilmesi (deregülasyon) deðil. Finansal sistemin geçirdiði bu deðiþim sürecinde idari düzenlemelerde gerçekleþtirilen deðiþikliklerin rolü önemli olsa da.75 0.50 1. finansal sistem statik deðil tamamýyle dinamik bir yapý sergilemektedir.% Deðiþim Oraný 1.00 0. .1. Hem ulusal hem de uluslararasý anlamda finansal sistemde faaliyet gösterenler arasýnda yaþanan rekabet.25 1. Ýkinci olarak. FÝNANSAL SÝSTEMÝN TEMELLERÝ Bir ekonominin en önemli sektörlerinden birisini oluþturan finansal sistemin yapýsýný ve üstlendiði fonksiyonlarý anlayabilmek iki nedenle öðrencilere zor gelmektedir.

tüm ülkelere uygulanabilir ve deðiþen finansal yapýnýn daha iyianlaþýlmasýný sað .finansal kurumlar arasýndaki rekabet sonucu ortaya çýkan finansal yenilikler olmuþtur. Aslýnda bu bölümde ele alacaðýmýz finansal sistemin temel unsurlarý.12 . Finansal sistemin görünüþteki bu karmaþýklýðýna ve daha esnek ve rekabetçi bir yapýya geçiþ sürecine karþýn temel çalýþma prensipleri oldukça basittir.

borç veren açýsýndan ise fon saðlamanýn karþýlýðýný ifade etmektedir. Basitlik saðlamak açýsýndan yabancý ekonomik birimleri bu noktada dýþarýda tutarsak. Dikkat edilirse bu noktada sadece reel (finansal olmayan) ekonomik birimler gözönüne alýnmaktadýr. . harcamalarý ise dayanýklý ve dayanýksýz mal ve hizmetlere yapýlan harcamalarla. Borç alan açýsýndan faiz oraný fon elde etmenin karþýlýðýnda ödemek zorunda olduðu bedeli. Finans dýþý iþlerle uðraþan iþletmelerin temel gelir kaynaðý. hanehalklarý. her bir ekonomik birim. Devlet grubunda yer alan ekonomik birimlerin temel gelirleri. Her bir ekonomik grubun temel gelir kaynaklarýnýve harcama yerle? rini. yani toplam gelirleri ve harcamalarý açýsýndan incelenmektedir. borç alanlar ve borç verenlerin fonlarýn eldeðiþtirmesi iþlemlerini gerçekleþtirdikleri bir alan niteliðindedir. her grubunfarklý gelir ve harcama özellikleri olduðunu yansýtmaktadýr. barajlar gibi sermaye harcamalarýndan oluþmaktadýr. bir ekonomiyi oluþturan ekonomik birimler gözönüne alýnarak kolayca gösterilebilir. temel olarak ücret maaþþeklinde elde edilmekte. devlet ve diðer finans dýþý iþletmelere yapýlan mal ve hizmet satýþýndan elde edilen gelirlerden oluþmaktadýr. ? Faiz oranýnýborç alan ve borç veren açýsýndan nasýl deðerlendiririz? Finansal sistemin yapýsý. Hanehalklarý. yollar. Aksine finansal sistem. makro iktisat derslerinde gördüðünüz gayrisafi milli hasýla kavramýile iliþkilendiriniz! Yukarýda sýralanan herhangi bir grubun tamamý için veya grupta yeralan herhangi bir ekonomik birim için. finans dýþý iþletmeler ve devlet þeklindeki gruplandýrma. Bankalarý ve diðer finansal aracý kurumlarý analize daha sonra katacaðýz. Finans dýþý iþletmeler . Hanehalklarý . Faiz oraný finansal sistemde el deðiþtiren bu fonlarýn fiyatýdýr. Devlet Yukarýda sýralanan her grup ve bu gruplar içinde yer alan birimler. konut harcamalarýndan oluþmaktadýr. aþaðýdaki gruplardan birisine katýlarak deðerlendirilebilir: .FÝNANSAL SÝSTEMÝN GENEL TANIMI Finansal sistem belirli bir coðrafi bölgede yerleþik veya belirli bir adrese sahip bir kurum deðildir. harcamalarý ise kamu hizmetlerini saðlamanýn maliyeti ilebirlikte. Bu tür iþletmelerin yaptýklarý harcamalar ise üretimin maliyetini oluþturan girdilere yapýlan ödemeleri ve yeni bina-teçhizatþeklindeki sermaye s tokuna yapýlan ilaveleri kapsamaktadýr. üç tür bütçe durumu söz konusuol . vergi ve harçlardan elde edilmekte. Bir ekonomide mal ve hizmet üretiminde fiilen faaliyet gösterenekonomik birimleri sýnýfl andýrýnýz ve bu gruplarýn gelir ve harcamaözelliklerini düþününüz! Hanehalklarýnýn geliri.

Bütçe fazlasý olan ekonomik birimler bu noktada bir sorunla karþý karþýyadýr. Zira tanýmýmýz gereði. bütçe fazlasýna sahip olan bir ekonomik birim gelirinin tamamýný harcamak istememekte ve elinde bir miktar fon fazlasý bulunmaktadýr.13 . Likitide açý . Finansal sistem bütçe fazlasý olan ekonomik birimler ve bütçe açýðý olan ekonomik birimlerle ilgilenmektedir.r: Dengeli bütçe (gelir ve harcamalarýn eþit olmasý durumu). açýk bütçe (harcamalarýn gelirlerden fazla olmasý) ve fazla bütçe (gelirlerin harcamalardan fazla olmasý).

Ýlk olarak. Burada sözü edilen borç senedini. taným gereði gelirlerinden daha fazla harcama yapma isteðinde olan bütçe açýðýna sahip ekonomik birimlerdir. Burada sözü edilen fýrsat maliyeti bir ekonomik birimin elinde likitidesi yüksek aktifler bulundurarakvazgeçtiði faiz gel irini ifade etmektedir. bütçe açýðýna sahip ekonomik birimleri ise belirli bir dönemde toplam harcamalarý toplamgelirlerini aþan ekonomik birimler olarak tanýmlamýþtýk. YATIRIM. bütçe açýðýna sahip ekonomik birimleri ise fon açýðý veya fona ihtiyacý olan ekonomik birimler olarak ele alabiliriz. Ödünç alma ve ödünç verme iþlemleri. Ödünç vereceði kiþi ve kurumlar da. Bütçe açýðýna sahip ekonomik birim açýsýndan ise borç senedi. Ýkinci olarak bütçe açýðýna sahip bir ekonomik birim yukarýda ortaya konulan durumun tamamen tersi bir durumile karþý karþýyadýr. Bütçe fazlasýna sahip ekonomikbirim açýsýndan bor olan ekonomik birimden alacak hakký doðuran bir finansal aktif niteliðindedir. FON FAZLASI VE FON AÇIÐI OLAN EKONOMÝK BÝRÝMLER . bütçe fazlasý olan ekonomik birim harcamak istemediði bir miktar fazla fona sahiptir. Yukarýdaki açýklamalarýmýzda bütçe fazlasýna sahip ekonomik birimleri (hanehalklarý. TASARRUF. likit durumda bulunmanýn fýrsat maliyeti de o derece yüksek olacaktýr. belirli bir süre içinde (borcun vadesi) ödünç verilen miktarý (ana para) ve faizi ödeme sözü olarak düþünebiliriz. bütçe fazlasý olan ekonomik birimleri ellerinde fon fazlasý olan ekonomik birimler.sýndan düþünüldüðünde. bütçe fazlasý olan ekonomik birim en likit durumdadýr. gelirinden daha fazla bir miktarda harcama yapmak istemektedir. Bu anlamda bütçe fazlasýna bir ekonomik birim artan risk ve azalan likitide karþýlýðýnda tatmin edici bir gelir elde ederse daha düþük likitideye vedaha yüksek riske r olabilir. finans dýþý iþletmeler ve devlet) belirli bir dönemde toplam gelirleri toplam harcamalarýný aþan birimler olarak. Dolayýsýyla bütçe fazlasýn bir ekonomik birim. Açýktýr ki fon fazlasýna sahip ekonomik birimlerden fon açýðý olan ekonomik birimlere . belirtilen yükümlülükler yerine getirilmediði takdirde sahip olunan reel varlýklar üzerinde borç verene alacak hakký doðuran bir finansal yükümlülük niteliðindedir. Bu tanýmlamadan yola çýkarak. iþlemi gerçekleþtiren her iki tarafýn bilançolarýaçýsýndan nasýl deðerlendirilmelidir? Bütçe fazlasý olan ekonomik birimle bütçe açýðý olan ekonomik birim arasýndaki iliþkide iki husus dikkat çekicidir. Likitide derecesi ne kadar yüksek olursa. ancakelde yüksek likitideye sahip fon bulundurmanýn bir fýrsat maliyeti vardýr. Zira incelenen dönem için söz konusu ekonomik birim. elindekifazla fonlarý bir borç senedi karþýlýðýnda fona ihtiyacý olanlara ödünç olarak vermek konusunda istekli olacaktýr. Örneðin elinde nakit tutan bir ekonomik birim en likit pozisyonda olmasýna karþýn bu nakitten faiz geliri eldeedemeyecek ve bu nedenle yüksek bir fýrsat maliyeti üstlenmek zorundakalacaktýr. Ancak likitide ile faiz geliri arasýnda ters yönlü bir iliþki mevcuttur.

14 ? .fon aktarýmýný gerçekleþtirecek bir mekanizma olmadýðý sürece bütçe açýðý olan birimlerin harcama yapma konusundaki planlarýný gerçekleþtirmeleri söz konusu olamayacaktýr. Fon açýðýolan ekonomik birimlerin planladýklarýharcamalarýyapamamalarýnýn nedeni nedir? Böylece finansal sistemin temel ekonomik fonksiyonu ortaya çýkmaktadýr: Finansal piyasalar fon fazlasýna sahip ekonomik birimlerden fon .

Finansal sistemin üstelendiði bu temel fonksiyon aþaðýda yer alan Þekil 1. iþletmeler ve devlettir.Yabancýlar Þekil 1. Bir ekonomide temel tasarrufçular hanehalklarýdýr. harcama yapmak isteyen ve bu amaçla kullanmaküzere fona ihtiyacý olan ekonomik birimler (yatýrýmcýlar veya borçlular) ise þeklin sað tarafýnda gösterilmektedir.HanehalklarýARACILARTASARRUFÇULAR(KREDÝTÖRLER) -Ýþletmeler . Ancak hanehalklarý ve yabancýlar da harcamalarýný finanse etmek amacýyla fon borçlanabilirler.2 . Finansal Akýmlar. Örneðin bir þirket otomobil üretiminde yeni bir teknolojiyi devreye sokmak için yatýrým yapmak istediði zaman bir miktar fon borçlanmak isteyebilir.2 de þematik olarak gösterilmektedir Tasarruf yapan ve ellerinde fon fazlasý bulunduran ekonomik birimler (tasarruf sahipleri veya kreditörler) þeklin sol tarafýnda. Ancak iþletmeler. Bu nedenle söz konusu menkul kýymetler bunlarý satýn alanlar açýsýndan aktif (varlýk) niteliðinde iken.nin alt kýsmýnda yer alan akým) yatýrýmcýlar çýkardýklarý menkul kýymetleri (ayný anlama gelmek üzere finansal araçlarý) finansal piyasalarda tasarruf sahiplerine satarak fon borçlanmaktadýr. Sözü edilen menkul kýymetler veya finansal araçlar borçlunun gelecekteki geliri veya varlýklarý üzerinde alacak hakký doðurmaktadýr. FONLAR -Ýþletmeler -Devlet -Hanehalklarý -Yabancýlar . DOLAYLI FÝNANSMAN FONLAR YATIRIMCILAR (BORÇLULAR) DOLAYSIZ FÝNANSMANFONLAR FONLARFONLAR FÝNANSALARACILAR FÝNANSAL. tasa ruf sahiplerinden yatýrýmcýlara fon aktarýmýnda (fon akýmý) iki yol söz konusu olmaktadýr. Þirket tasarruf sahiplerine ör- . Þekilde yeralan oklarýn giösterdiði gibi.2. Dolaysýz finansmanda (Þekil 1. bunlarý satanlar (çýkartanlar) açýsýndan pasif (yükümlülük) niteliðindedirler.Devlet. Öte yandan fon açýðý bulunan ekonomik birimlerin en önemlileri. kamu birimleri ve yabancýlar (hanehalklarý ve devlet anlamýnda) da kimi zaman fon fazlasýna sahip birimkonumuna gelebilirler ve bu fazla fonlarý kredi olarak vermek amacýylakullanabilirler.açýðý olan ekonomik birimlere fon transferini gerçekleþtirmektedir.

neðin tahvil satarak doðrudan tasarruf sahiplerinden borçlanabilir. Bunu daha iyi kavrayabilmek için .15 . Bir ekonomide tasarruf yapanlarla. kârlý bir yatýrým fýrsatý yakalayanlar genellikle ayný ekonomik birimler deðildir. Tasarrufçulardan yatýrýmcýlara doðru gerçekleþen bu fon akýmýnýn ekonomi açýsýndan önemi nedir? Yukarýdaki sorunun cevabý çok basit bir gözlemde yatmaktadýr.

Finansal piyasalar bu sayede hem daha yüksek bir üretimin gerçekleþmesine ve tüm ekonomide etkinliðin artmasýna katkýda bulunmaktadýr. hem de genel anlamda ekonomi önceki duruma göre daha iyi bir durumdadýr. söz konusu miktarý elinizde tutacak ve hiçbir gelir elde etmeniz mümkün olmayacaktýr. Öte yandan soba imalatçýsý elinde yeterli miktarda fon bulunmadýðý için gerçekleþtiremediði bir yatýrýmý hayata geçirerek daha önce kazanamadýðý ek bir 10 milyon lirayý kazanýr hale gelmektedir. Öte yandan örneðin bir soba imalatçýsý sizin elinizde bulunan bu 100 milyon lira ile verimlibir kullaným olanaðýna sahip olab ilir. hem borç veren hemde ekonominin bütünü açý etkinliðin artýrýlmasýna olanak tanýmaktadýr. þimdi yýlda 10 milyon lira gelir eldeetmektesini z. Bu iþlem sonucunda hem siz. hem soba imalatçýsý. Gerçekleþtirdiðiniz bu tasarrufu kullanarak gelir elde etmenize olanak saðlayacak bir yatýrým yapma fýrsatýnýz yoksa. Eðer bu imalatçý ile iliþki kurabilirseniz. fonksiyonlarýný tam olarak yerine getiren finansal piyasalarýn toplumun ekonomik refahýnýn artýrýlmasýna önemli ölçüde katkýda bulunduðunu söylemek mümkündür. Finansal piyasalar. Böylece finansal piyasalarýn ekonomik açýdan neden bu denli önemli olduklarýný ortaya koymuþ oluyoruz. elinde fon olmadýðý için verimli bir yatýrým fýrsatýný hayata geçiremeyenlere fon aktarýmýna olanak saðlamaktadýr.öncelikle kiþisel bazda düþünelim. Örneðin bu miktar parayla satýn alacaðý bir aracý soba imalatýnda kullanarak yakýt tasarrufu saðlayan yeni tipbir soba üretebilir. Bunun yaný sýra yakýt tasarrufu saðlayan bu yeni tip sobanýn kullanýmý sonucu. Finansal piyasalarýn temel fonksiyonu ve bu fonksiyonlarýn tam ola? . ekonomide de genel olarak bir tasarruf saðlanmaktadýr. Çünkü siz daha önce elinizde atýl olarak duran bu fondan hiçbir gelir elde etmezken. Finansal sistemin ekonomide yer alan herkesin refah düzeyini nasýl? artýrdýðýna iliþkin sür e bunun nedenlerini tekrarlayýnýz! Görüldüðü gibi finansal piyasalar hem borç alan. elinde bir miktarfon fazlasý bulunduðu halde verimli bir yatýrým olanaðý bulunmayanlardan. elinizde atýl olarak duran 100 milyon lirayý yýlda 10 milyon faiz ödemek kaydýyla imalatçýya borç verebilirsiniz ve böylece soba imalatçýsý yatýrýmý gerçekleþtirebilir. Bu açýklamalara göre. Bu yýl 100 milyon lira tasarrufta bulunduðunuzu. Bu saye de soba imalatçýsý satýþlardaki artýþtan ötürü yýlda 20 milyon lira ek gelir elde etmeyi düþünmektedir. ancak finansal piyasalarýn olmamasý nedeniyle ödünç almaveya ödünç verme iþlemlerinin söz k adýðýný kabul edelim.

Borç ve Ortaklýk Piyasalarý Bir firma veya kiþi bir finansal piyasada iki yötemle fon elde edebilir. Söz konusu araç. Bu yöntemlerden ilki ve en çok kullanýlaný tahvil veya ipotek senedi gibi birborç aracýnýn çýkarýlmasýdýr. borçlunun elinde tutana belirli bir tarihe kadar (vade) düzenli aralýklarla belirli bir miktarý (faizi) ödemeyi kabul ettiðini ve vade bitiminde anaparayý geri ödemeyi ta .16 .rak yerine getirilmesinin sonucu nedir? FÝNANSAL PÝYASALARIN YAPISI Finansal piyasalarýn temel fonksiyonunu ortaya koyduktan sonra bupiyasalarýn yapýsýný ince leyelim.

? ahhüt ettiðini gösteren bir anlaþmadýr. Yani þirket tüm borç senedi sahiplerinegerekli ödemeleri yaptýktan sonra ortaklý edi sahiplerine ödemedebulunur. Bir yýl ve on yýl arasýnda bir vadeye sahipborçlanma araçlarý ise li olarak kabul edilmektedir. Ortaklýk senedine sahip olmanýn temel avantajý ise bu senedi elinde bulunduran kiþinin þirketin kârlýlýðýnda veya aktiflerinin deðerinde meydana gelen artýþtan direkt olarak yararlanmasýdýr. Borç senedini ellerinde bulunduran kiþiler bu avantajdan yararlanamazlar. Bu tür araçlar bir iþletmenin varlýklarýný ve net gelirini (masraflar ve vergiler düþüldükten sonraki gelir) paylaþma hakký doðuran araçlardýr. Borç ve ortaklýk senetleri arasýndaki farklýlýk nedir? Bu farklýlýðýn doðurduðu sonuçlar neler olabilir? Bir þirketin çýkartmýþ olduðu borç senedi yerine ortaklýk senedine sahip olmanýn temel dezavantajý. þirketin net gelirininyüzbinde biri ve varlýklarýnýn yüzbinde biri sizin üzerinize kaydedilmiþ demektir. Bir yýldan daha kýsa vadeli borç araçlarý kýsa vadeli. orta ve uzun vade ile ifade edilen süreler nelerdir? ? ? ? Finansal piyasalarda fon elde etmede kullanýlabilecek ikinci yöntemise hisse senedi gibi ortaklýk araçlarýnýn çýkarýlmasýdýr. Zira ortaklýk senetleri bunlarý elinde bulunduran kiþiye sahiplik (mülkiyet) hakký tanýmaktadýr. çünkü bunlara yapýlacak ödeme bellidir ve sabittir. ortaklýk senedini elinde bulunduran kiþinin artakalan alacaklý olmasýdýr. on yýl veya daha uzun vadeye sahip borç araçlarý ise uzun vadeli borç araçlarýdýr. Ortaklýk senetlerinin taþýdýðýüstünlük ve sakýnca nedir? Birincil ve Ýkincil Piyasalar . Yüzbin pay çýkartmýþ olan bir þirketin bir tane hisse senedine sahip iseniz. Bir borç aracýnýn vadesi o aracýn geçerliliðini yitireceði tarihtir. Ortaklýk araçlarý. bunlarý ellerinde bulunduranlara genellikle periyodik ödeme (kar payý) yapýlmasýný gerektirmekte ve herhangi bir vadeyesahip olmadýklarý için uzun vadeli menkul kýymet olarak deðerlendirilmektedirler. Kýsa.

menkul kýymetlerin ilk alýcýlara satýþ iþlemleri genellikle kapalýkapýlar ardýnda olmaktadýr. Birincil ve ikincil piyasalar arasýndaki temel farklýlýk nedir? Daha önce çýkartýlmýþ ve satýlmýþ olan hisse senetlerinin tekrar alýnýp satýldýðý Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý.Birincil piyasa borçlanmak isteyen bir þirket veya devlet tarafýndan çýkartýlmýþ olan menkul kýymetlerin (tahvil ve hisse senedi gibi) ilk alýcýlara satýldýðý finansal piyasadýr. future piyasalar ve opsiyon piyasalarý ikincil piyasalara verilebilecek diðer örnekler arasýnda yeralmaktadýr. Döviz piyasalarý. menkul kýymetle . Bir yatýrým bankasýnýn yaptýðýbu iþleme underwriting iþlemi denilmektedir. Birincil piyasada menkul kýymetlerin ilk kez satýþýna yardýmcý olan en önemli finansal kurum yatýrým bankasýdýr. Ýkincil piyasa ise daha önce çýkartýlmýþ olan (bu nedenle ikinci el diyebileceðimiz) menkul kýymetlerin yeniden satýldýðý finansal piyasadýr. Ýkincil piyasalarýn saðlýklý iþleyebilmesinde en önemli rolmenkul kýymet broker larý ve dealer larýna aittir. Kamuoyu açýsýndan birincil piyasalar pek bilinen piyasalar deðildir. Yani. tanýdýðýnýz ve ikincil piyasalara verilebilecek bir örnektir. yatýrým bankasý bir þirketin çýkardýðý menkul kýymetlere fiyat garantisi vermekte ve daha sonra bunlarý piyasada satmaktadýr. Çünkü.17 . Broker.

ikincil piyasalarda gerçekleþen alýþ-satýþ iþlemlerinden þirketin elde edebileceði herhangi bir fon söz konusu olmamaktadýr. birincil piyasalardan çok ikincil piyasalardýr. Öte yandandealer. Bu piyasadaki dealerlar bilgisayar aðý . Bu örgütlenme þeklinde ellerinde menkul kýymet stoku bulunan farklý mekanlardaki dealerlarýn kendilerine gelen veönerdikleri fiyatlarý kabul eden alýcý ve satýcýlara menkul kýymet alýp-satmalarý söz konusudur. bu nemkul kýymeti çýkartan þirketin birincil piyasada elde edeceði fiyat o kadar yüksek olacak ve dolayýsýyla toplayacaðý fonlar da o kadar fazla olacaktýr. Bunlardan birincisi. Bu nedenle ikincil piyasalarda oluþan þartlar. çýkardýðý menkul kýymetlerbirincil piyasada ilk kez satýldýðý zaman yeni fonlar elde edebilmekte. Ancak bu baðlamda ikincil piyasalar iki önemli fonksiyonu yerine getirmektedir. Ýlk olarak. Ýkinci olarak. menkul kýymetleri çýkartan þirketleri yakýndan ilgilendirmektedir. Bu durumda bir þirk et. Bir þirketin çýkartmýþ olduðu menkul kýymetleri birincil piyasada satýn alan finansal aracýlar. Ýkincil piyasalarýn bir diðer organize olma þekli ise tezgah üstü piyasalardýr. Dolayýsýyla bu ders kapsamýnda bizi ilgilendiren piyasalar. Birincil ve ikincil piyasalarýn nispi önemlerini tartýþýnýz! Borsalar ve Tezgah Üstü (over-the-counter) Piyasalar ? Ýkincil piyasalar iki þekilde organize olabilir. ikincil piyasalar fon toplayabilmek amacýyla çýkartýlmýþ olan menkul kýymetlerin satýþýný kolaylaþtýrmaktadýr.rin alýcý ve satýcýlarýný eþleþtiren yatýrýmcýlarýn ajanlarýdýr. belirtilen fiyatta ri alýp satarak alýcý ve satýcýlar arasýnda bað kuran finansal aracýdýr. Bir baþka deyiþle ikincil piyasalar finansalaraçlarýn daha fazla likit masýný saðlamaktadýr. Bir menkul kýymetin ikincil piyasadaki fiyatý ne kadar yüksekse. ikincil piyasada bu menkul kýymet için belirleneceðini düþündükleri fiyattan daha yüksek bir fiyatý þirkete vermeyeceklerdir. Bir kiþi ve ya kuruluþ ikincil bir piyasada menkul kýymet satýn aldýðý zaman menkul kýymeti satan kiþi bunun karþýlýðýnda para elde ederkenmenkul kýymeti çýkartmýþ olan þirket bu yeniden satýþ iþleminden yeni birfon elde etmemektedir. ikincil piyasalar bir þirket tarafýndan çýkartýlarak birincil piyasada satýlmýþ olan menkul kýymetlerin fiyatýnýn belirlendiði piyasalardýr. Finansal araçlarýn artan likitidesi bunlara olan talebi artýrýr ve dolayýsýyla bunlarý çýkartmýþ olan þirketin birincil piyasada satýþ yapmasý kolaylaþýr. menkul kýymet alan ve satanlarýn (veya bunlarýn brokerlarýnýn) belirli bir mekanda toplanýp alým-satým iþlemlerini gerçekleþtirdiði borsalar þeklindeki örgütlenmedir.

uzun ve orta vadeli (bir yýl veyadaha uzun vadeye sahip) bo rç senetleri ile ortaklýk senetlerinin alýnýp-satýldýðý piyasalar ise sermaye piyasasý olarak adlandýrýlmaktadýr.18 . tezgah üstü piyasalar rekabetin yoðun olarak yaþandýðý ve organize olmuþ bir borsadan büyük farklýlýk göstermeyen piyasalardýr. Ýkincil finansal piyasalarýn borsa ve tezgah üstü piyasalar sýnýflandýrýlmasýndan ne anlýyorsunuz? Para ve Sermaye Piyasalarý ? Piyasalar arasýndaki farký ele almanýn bir diðer yolu da her piyasadaiþlem gören menkul kýymetlerin vadesini esas alm aktýr.ile birbirleriyle iliþki içerisinde olduklarýndan ve dolayýsýyla fiyatlarý anýnda öðrendiklerinden. Bu baðlamda sadece kýsa vadeli (bir yýldan daha düþük vadeye sahip) borç senetlerininalýnýp satýldýðý piyasalar para piyasasý. Para pi .

2. tasarrufçular ile yatýrýmcýlar arasýnda yeralan ve birinden d ne fon aktarýmýna yardýmcý olan finansal aracýlarý içerdiði için dolaylý finansman olarak adlanndýrýlmaktadýr. Finansal aracýlarýn temel fonksiyonu nedir? Bu fonksiyon nasýl yerine getirilmektedir? Bir finansal aracýnýn kullanýlmasý ile gerçekleþen dolaylý finansman süreci finansal aracýlýk olarak adlandýrýlmakta ve fon aktarýmýnda kullanýlan temel mekanizmayý oluþturmaktadýr. Öte yandan kýsa vadeli menkul kýymetlerin fiyatlarýnda gözlenen dalgalanmalarýn uzun vadelilere göre daha az olmasý.'den hatýrlanacaðý gibi. Örneðin bir banka tasarruf mevduatý þeklinde bir yükümlülükaltýna girerek halktan fon toplamakta ve daha sonra finansal piyasad bufonlarý bir þirkete kredi olarak vererek veya þirketin çýkartmýþ olduðu tahvilleri satýn alarak aktifleþtirmektedir. nin üst kýsmýnda yer alan fon akýmýnýtekrar inceleyiniz. Finansal aracýlarýn ve dolaylý finansmanýn bu önemini daha iyi görebilmek için finansal piyasalardaki iþlem maliyetlerini incelememiz gerekmektedir. para piyasasýný aktif olarak kullanabilmektedirler. Hisse senetleri ve uzun vadeli tahviller gibi sermaye piyasasýnda iþlem gören menkul kýymetler ise daha çoksigorta þirketleri ve sos al güvenlik fonlarý gibi finansal aracýlar tarafýndan elde tutulmaktadýr. . Þekil 1. tasarruf sahiplerinden fon borçlanarak ve daha sonrabu fonlarý yatýrýmcýlara kredi olarak vererek fon transferine aracýlýk etmektedirler. Fon akýmýndaki bu ikinci yol. Sonuçta. Para ve sermaye piyasalarýayýrýmýndan ne anlýyorsunuz? Bu piyasalarda iþlem gören menkul kýymetlerin temel özellikleri nelerdir? FÝNANSAL ARACILARIN FONKSÝYONLARI .2. kýsa vadeli menkul kýymetleri daha güvenilir bir finansal araç haline getirmektedir. .? yasasýnda iþlem gören menkul kýymetler uzun ve orta vadeli menkul kýymetlerden daha fazla alýnýp satýldýklarý için daha fazla likittirler. þirketlerin finansmaný açýsýndan finansal aracýlar menkul kýymet piyasalarýndan çok daha önemlidir. tasarruf sahiplerinden yatýrýmcýlara fon aktarýlmasýnda bir ikinci yol daha söz konusudur. Sözü edilen finansal aracýlar. Aslýnda günlük basýnýn daha çok menkul kýymet piyasalarý (özellikle hisse senedi piyasalarý) üzerindedurmasýna karþýn. Þekil 1. Sonuçta söz konusu fonlar finansal aracýlarýn (banka) yardýmý ile halktan (tasarruf sahipleri) þirkete (yatýrýmcýlara) aktarýlmýþ olmaktadýr. geçici bir süreiçin fon fazlasýn ahip olan þirketler ve özellikle bankalar.

Hatýrlarsanýz bu miktar fonu atýl olarak elinizde tutmakta ve parayý soba imalatçýsýna borç olarak verme isteðindeydiniz.19 . verdiðiniz borcu ne zaman .Ýþlem Maliyetleri Finansal iþlemlerin gerçekleþmesinde harcanan para ve zamana "iþlem maliyeti" denir. soba imalatçýsý yeni bir teknolojiyi kullanabilmek için 100 milyonliraya gereksinim duymaktaydý ve siz de bunun uygun bir yatýrým fýrsatý olduðunu düþünmekteydiniz. Ýþlem maliyetleri. Ancak yaptýðýnýz bu yatýrýmý korumak için soba imalatçýsýnýn size ne kadar ve ne zaman faiz ödeyeceðini. Yukarýda verdiðimiz örneðe dönersek. elinde fon fazlasý bulunan ekonomik birimler açýsýndan önemli bir sorundur.

Bu tür bir kredi sözleþ mesini hazýrlamak için avukatýn sizden 20 milyon lira istedið ini kabul edelim. Krediyi vermek için katlanmanýz gereken bu iþ lem maliyetini gördüð ünüz zaman bu alýþ -veriþ ten yeteri kadar kazanamadýð ýnýzý fark edecek (10 milyon lira gelir eldeedebilmek için 20 milyon lira haaarcadýð ýnýzý düþ ününüz) ve sonuçta soba imalatçýsýna baþ ka bir kaynak bulmasýný önereceksiniz.tahsil edeceð inizi belirleyen bir sözleþ me hazýrlatmak amacýyla bir avukata danýþ manýz þ arttýr. Örneð in bir banka kredi sözleþ meleri konusunda uzmanlaþ mýþ bir avukatýn nasýl bulunabileceð i ve iyi bir kredi sözleþ mesinin nasýl hazýrlanacað ý konusunda uzmanlaþ mýþ týr. Öte yandan bir kez hazýrlanan kredi sözleþ mesi kredi iþ lemlerinde tekrar tekrar kullanýlarak iþ lem baþ ýna maliyet . . Ýþlem maliyetlerinin yüksek olmasýnýn ekonomik sonuçlarýneler olabilir? Yukarýdaki bu basit örnek sizin gibi küçük tasarruf sahiplerinin ve sobaimalatçýsý gibi potansiyel yatýrýmcýlarýn finansal piyasalarýn dýþ ýnda kalacað ýný ve finansal piyasalar tarafýndan sunulan olanaklardan yararlanamayacað ýný göstermektedir. Finansal aracýlar bu konuda uzmanlaþ týklarý ve ölçek ekonomilerinden yararlandýklarý için iþ lem maliyetlerini önemli ölçüde azaltmaktadýrlar. Bu sorunu çözecek birimler ise finansal aracýlardýr.

Finansal aracýlar. Finansal aracýlýk sürecinin iþlem maliyetlerini düþürmesinin ekono? mik sonuçlarýnelerdir? Özet Para bir toplumdaki ekonomik organizasyonun temelini oluþ turmakta. Para genel olarak üç temel fonksiyon üstlenmektedir: Deð iþ im aracý olma. bu aracýlarýn müþ terilerine likitidesi daha yüksekhizmetler sunma olanað ýna sahip olmalarýný mümkün kýlmaktadýr. hesap birimi olma ve deð .önemli ölçüde düþ ürülebilir. bu tür mevduatlara faiz ödemekte ve bu hesaplarda bulunan fonlar istendið i zaman mal ve hizmetlere dönüþ me olanað ýna sahip bulunmaktadýr. Ayrýca finansal aracýlarýn katlanmak zorunda olduklarý iþ lem maliyetlerinin çok düþ ük olmasý. Örneð in bankalar mevduat sahiplerine çek hesabý açarak ödemelerini kolaycayapabilme olanað ý sunmakta. dolayýsýyla günümüz ekonomilerine damgasýný vuran ihtisaslaþ ma ve iþ bölümü ancak paranýn fonksiyonlarýný yerine getirebildið i bir ekonomide söz konusu olabilmektedir. iþ lem maliyetlerini önemli miktarda düþ ürme gücünesahip olduklarý için dolaylý finansmaný daha cazip hale getirmektedirler. Görüldüð ü gibi 100 bin liralýk iþ lem maliyeti ile finansal aracýnýn soba imalatçýsýna 100 milyon liralýk kredi açmasý kârlý hale gelmektedir. Banka her seferinde 20 milyon lirayakredi sözleþ mesi hazýrlatmak yerine bu konuda uzmanlaþ mýþ bir avukatla 200 milyon liraya anlaþ ýr ve hazýrlanan sözleþ meyi 2000 adet kredi iþ leminde kullanýrsa kredi baþ ýna iþ lem maliyeti 100 bin liraya düþ ürülmüþ olur.

özellikle deð iþ im aracý olma fonksiyonunu yerine getiren çok çeþ itli para biçimleri söz konusudur. Tarih içerisinde bu fonksiyonlarý.20 . Ancak paranýn geçirdið i ev .er biriktirme aracý olma.

Bu piyasalar finansal aracýlar sayesinde. gelir stok deðiþkendir b. Tahvil b. paranýn evrimindeki önemli geliþmelerdir. Bu konuda gerek iktisat teorisinin kullanýlmasý gerektiðini savunanlar. gereksekonunun amprik olarak ele alýnmasýný savunanlar doyurucu cevaplar verememektedir.21 . Muhasebe sorunun üstesinden gelmesi e. Öte yandan önce çeklerin kullanýlmaya baþlamasý ve daha sonra EFT-POS sistemlerinin devreye girmesi. gelir marjinal deðiþkendir c. Finansal piyasalar. Günümüzde para kadar önem taþýyan bir baþka konu da finansal piyasalardýr. Mevduat sertifikasý . Vadesiz mevduat c. Aþaðýdaki finansal aktiflerden hangisi en yüksek likitideye sahiptir? a. Ýktisadi açýdan önemine karþýn. Aþaðýdakilerden hangisi paranýn deðer biriktirme aracý olma fonksiyonunu tam olarak açýklamaktadýr? a. Para akýmý. elinde fon bulunduranlarla. Para stok. paranýn tanýmlanmasý sorunu ister istemez para miktarýnýn belirlenmesinde de karþýmýza çýkmaktadýr. Sorular 1. Para stok. Takas ekonomisinin getirdiði güçlükleri yenmesi b. Bu piyasalarýn en önemli öðesi ise finansal aracýlardýr. gelir akým deðiþkendir e. gelir marjinal deðiþkendir d. fon ihtiyacý olanlarýn buluþmasýný saðlayan piyasalardýr. çabuk etkin ve güvenli olarak çalýþmaktadýr. Ortak bir deðer birimi olmasý c.rim içerisinde deðerli madenlerden para yapýlmasý ve bunlardan kaðýt paraya geçilmesi önemli bir deðiþimdir. Para ve gelir marjinal deðiþkenlerdir 2. Para ile gelir kavramlarýný birbirinden ayýran temel fark hangisidir? a. Ýhtisaslaþmaya olanak saðlamasý 3. Hisse senedi d. Para akým. Satýn alma gücünün zaman içerisinde elde tutulmasý d. Varlýða dayalý menkul kiymet e.

Baki. Eskiþehir 1988 .. Aþaðýdaki menkul kýymetlerden hangisi kýsa vadeli olarak kabul edilir? a. Türkiye'de Baz Para ve Para Stokunun BelirlenmeMekanizmasý. PARASIZ. 2 yýl vadeli mevduat hesabý d. Ýlker. Sadun. Ezgi Kitabevi. Menteþ Kitabevi. Ankara 1987. 3 ay süreyle elde tutulan bir hisse senedi b. . Aylýk Ýstatistik Bülteni. 3 yýl süreyle elde tutulan bir hisse senedi Kaynakça AREN. Fon açýðý olan ekonomik birimler d. ÞIKLAR.4. Savaþ Yayýnevi. Ýstanbul 1992. Yatýrýmcýlar 5.. Para Teorisi ve Politikasý. Banka ve Finansal Piyasalar. A. T. Devlet e.C. Aþaðýdaki unsurlardan hangisi dolaysýz finansman kapsamýna girmez? a. Mükerrem... Para Teorisi.22 . Bursa 1994. Ýlyas.. Finansal aracýlar b. 5 yýl vadeli devlet tahvili c. Basým.. Aralýk 1995. 8. PÝRÝMOÐLU. Fon fazlasý olan ekonomik birimler c. Eskiþehir 1991. Merkez Bankasý. 9 ay vadeli hazine bonosu e. Para. Para Ýstihdam ve Ýktisadi Politika. HÝÇ.

faiz oranlarýnýn vade yapýsý özel bir önem taþýmakta ve ayrýntýlý olarak ele alýnmaktadýr. Cevabýnýzda bir hata görüyorsanýz. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz . 2 Faiz Oranlarý ve Faiz Oranlarýnýn Vade Gazetelerde faiz oranlarýnýn arttýðý veya düþmeye baþladýðý þeklinde haberlere sýk sýk rastlamaktasýnýz. Bu baðlamda. Öncelikle faiz oranýnýn nasýl belirlendiðini farklý iki yaklaþým çerçevesinde ele alacak ve faiz oraný deðiþikliklerinin sebeplerini araþtýracaðýz. Bu nedenle yapýlan varsayýmlarýn mantýðýný ve içeriðini kavramaksýzýn teorik yaklaþýmý asla kavrayamayacaðýnýzý unutmayýnýz! Metin içerisinde kimi zaman sizden mantýk yürütmeniz istenmekte. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. Bu üniteyi çalýþýrken. Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak. Bildiðiniz gibi ekonomide çok sayýda faiz oraný söz konusudur ve faiz oranlarý birbirinden farklý düzeydedirler. hatanýzýn nereden kaynaklandýðýný tespit etmeden diðer konulara geçmeyiniz.. Acaba faiz oranlarýnda görülen bu dalgalanmalarýn nedenini açýklamak mümkün olabilir mi? Ýþte bu ünitede bu ve benzeri sorularý cevaplamaya çalýþacaðýz. Çeþitli faiz oranlarýnýn birbirleriyle olan iliþkilerini incelemek de bu bölümün konularý arasýnda yer almaktadýr. sorunun cevabý bir alttaki paragrafta araþtýrýlmaktadýr. daha önce öðrenmiþ olduðunuz bir iliþkiyisürekli akýlda tutunuz: Bir menkul kýymetin faiz oraný ile fiyatý arasýnda ters yönlü bir iliþki söz konusudur.. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz...ÜN ÝTE Yapýsý Bu Ünitede. Ýktisat teorisinde varsayýmlarýn önemi hayatidir.

olduðu taktirde. . üniteyi tekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz.23 .

Borç alan açýsýndan ise faiz oraný borçlanýlan fonlarýn maliyetidir. amaçlarýmýz açýsýndan iyi bir baþlangýç noktasý oluþturacaktýr. Ödünç verilebilir fonlar ve likidite tercihi yaklaþýmlarýnýn kabul ettiði temel varsayýmlar nelerdir? Bu varsayýmlar sonucu her iki yaklaþýma göre faiz oranlarýnýbelirleyen faktörler için hangi piyasa ele alýnmalý dýr? LÝKÝDÝTE TERCÝHÝ YAKLAÞIMI Bu yaklaþýma göre faiz oraný finansal sistemde arz ve talep edilen para miktarý tarafýndan belirlenmektedir. ekonominin reel sektörünün belirli bir gelir. Faiz oranlarýnýn düzeyi ekonomideki finansal sistem ve reel sistem arasýndaki karþýlýklý iliþkilere baðlý olduðu için bu aþamada söz konusu soruyu ancak kýsmen yanýtlayabiliriz. Borç veren açýsýndan faiz oraný. Ekonomik birimlerin neden paratalep ettiklerine iliþkin . istiham ve harcama düzeyinde sabitolduðunu kabul ederek kýsmi denge analizi gerçekleþtireceðiz. Bu nedenle faiz oranlarý ekonomide önemli bir rol üstlenmektedir. Finansal sistemde faiz oranlarýnýn nasýl belirlendiðine iliþkin iki yaklaþým söz konusudur: Likidite tercihi yaklaþýmý ve ödünç verilebilir fonlar yaklaþýmý. Bu basitleþtirici varsayým altýnda cevaplandýrýlmasý gereken en önemli soru. Bu yaklaþýmlarýn her ikisinde de ekonominin reel sektöründe belirlenen gelir ve istihdam düzeylerinin sabit olduðu varsayýlmakta. Finansal sistemdeki tüm faiz oranlarýnýn biraraya getirilerek bunlarýn i gibi tek bir faiz oraný ile temsil edilebileceðini varsayalým. Bu varsayým gerçekçi olmamasýna karþýn. faiz oranýnýn i gibi bir düzeyde belirlenmesine yol açan faktörlerin neler olduðudur. sýfýr enflasyonist bekleyiþe sahip olduklarý kabul edilmektedir. yani piyasalara katýlan ekonomik birimlerin. finansal aktifi elde tutmanýn saðladýðý toplam getirinin bir parçasýdýr. Öte yandan her iki yaklaþýmda da finansal sistemde faaliyet gösteren. faiz oraný üzerinde finansal sistem çerçevesinde etkili olan faktörler ele alýnmaktadýr. Aþaðýdaki bölümde faiz oranýný belirleyen faktörleri incelerken.GÝRÝÞ ? Bir finansal aktifin temel özelliklerinden birisi faiz oraný veya fiyatýdýr.

Likidite tercihi yaklaþýmý. ilgili deðiþkenlerin altýnda yer alan iþaretler ise o deðiþkenle para talebi arasýndaki iliþkinin yönünü göstermektedir. . faiz oranlarýileneden ! negatif bir il iþki olabileceðini düþününüz. gelir esnekliði ise pozitifolarak kab ul edilmektedir. Y) -+ Bu fonksiyonda Md talep edilen para miktarýný. Likidite tercihi yaklaþýmýna göre talep edilen para miktarýnýbelirle yen faktörler nelerdir? Bu faktörler para talebini hangi yönde etkile? mektedir? Para talebi ile gelir arasýnda neden pozitif.24 . talep edilen para miktarýný gelirin ve faiz oraný nýn bir fonksiyonu olarak ele almaktadýr: Md = f (i. Biz bu bölümde sadece gelir ve faiz oraný ile ilgili olan gerekçeleri inceleyeceðiz.çeþitli gerekçeler bulmak mümkündür. Buna göre para talebinin faiz esnekliði negatif. i (1) faiz oranýný ve Y gelir düzeyini ifade etmekte.

Þekil 2.1. . Emekli memur olan AhmetBey.? Para miktarý (milyon TL) 25 12. her üç ayda bir gelir lde etmekte ve bir ödeme döneminde 25 milyon lira ve bir yýlda toplam 100 milyon lira gelir elde etmektedir. gelir ve harcamalar arasýndaki söz konusu dengesizlikleri giderecek düzeyde olmasý gerekir.5 0 1 Mart ! ? Ekonomik birimlerin gelirle ilgili faktörler nedeniyle para talep etmeleri.5 milyon lira yý veya yýllýk gelirinin %12. ekonomikbirimler para talep etmekte yani parayý elde nakit olarak tutmayý tercih etmektedirler. iþlem amaçlý para talebi olarak adlandýrýlýr. Gelirin elde edilmesi ve harcamalarýn yapýlmasý arasýndaki zaman uyumsuzluðu. harcamalarýn yapýlma sýklýðý arasýndaki dengesizlikve ödeme mekanizmasýný oluþturan diðer faktörler nedeniyle. Ahmet Bey'in yýl boyunca elde tuttuðu para miktarýný gösterecektir. Bu durumu görebilmek için Þekil 2. genellikle.1.. Ekonomik birimlerin iþlem amacýyla para talep etmelerinin nedenleri nelerdir? Günlük yaþamýnýzdan örnekler verebilir misiniz? Elde tutulacak para miktarýnýn.'deki örneði inceleyelim. Buna göre Ahmet Bey bir gelir döneminde ortalama olarak12.'deki gibi kalýrsa. Elde tutulan para miktarýnýn her gelir döneminin sonunda sýfýra eþit olacak þekilde harcandýðýný kabul edersek. Ahmet Bey'in yýllýk geliri 200 milyon liraya (her üç ayda 50 milyon lira) çýkar ve gelir elde etme dönemleri ile harcama alýþkanlýklarý Þekil 2. Örneðin Ahmet Bey 1 Mart tarihinde 25 milyon lira olan üç aylýk emekli maaþýný almakta ve bu miktarý elinde tutmaktadýr.5'ini elinde bulundurmaktadýr. bir dönemde elde tutulan ortalama para miktarý 25 milyon liraya yükselecektir.1. gelirinelde edilme sýklýðý. Ahmet Bey bir sonraki gelirini üç ay sonra elde edecek olmasýna karþýn harcamalarýný günlükolarak gerçekleþtirmek durumundadýr.

17'si kadar olacaktý. Ahmet Bey'in bir yýlda elde ettiði 100 milyon liralýk gelir ayda bir verilerek 12 ayda ödenmiþ olsaydý. Buna göre gelir arttýkça.1.1.Þekil 2. Bu miktar paranýn ay sonuna kadar hergün eþit miktarda harcanarak ayýn son günü sýfýrlandýðýný kabul edersek. aylýk gelir yaklaþýk 8.17 milyon lira veya yýllýk gelirinin %4. Ýþlem Amaçlý Para Talebi 1 Haziran 1 Eylül 1 Aralýk 1 Mart Bir dönemde elde tutulan ortalama para miktarýnýn o dönemde elde edilen gelirin yarýsýna eþit olduðuna dikkat ediniz. elde tutulan ortalama para miktarýveya iþlem amaçlýpara talebi 4. Öte yandan kiþinin gelirini elde etme sýklýðýnýn iþlem amacýyla para talebini nasýl etkilediðini Þekil 2.'i kullanarak inceleyebiliriz. bir aylýk dönemde iþlem amacýyla ortalama para talebi ne olur? . harcamalarý karþýlamak amacýyla iþlem amaçlý para talebi de artmaktadýr.25 .34 milyon lira olurdu. Bu kiþinin yýllýk geliri 240 milyon lira ise ve bu miktar geliri her ay eþit miktarlarda alýyorsa.

Faiz oranlarý ile talep edilen para miktarý arasýndaki ters yönlü iliþkiyi açýklamaya dönük gerekçelerdenençok bilineni. Tüm finansal aktifler arasýnda para en likit olanýdýr. Bunu gerçekleþtirebilmek için de ellerinde bulunan atýl para miktarýný faiz getirisi olan finansalaktiflere (tahvil gibi) aktaracaklardýr. ekonomik birimler ellerinde bulundurduklarý para miktarýný mümkün olan en düþük düzeye indirme eðilimi taþýyacaklardýr.. Bir ekonomide gerçekleþtirilen iþlemleri en iyi þekilde temsil eden deðiþken. Konuya bu açýdan bakýldýðýnda. Para talebi ile faiz oraný . faiz oraný ile ilgili gerekçeleri çok çeþitli olabilir. Ancak bunlarýn tümü. kaybedilen faiz elde para tutmanýn alternatif maliyetini ifade etmektedir. toplum gerçekleþtireceði iþlemlerde kullanmak üzere belirli bir miktarda para talep edecektir. gelir azaldýkça düþeceðini düþününüz. ekonomik birimler ellerinde daha fazla para tutma eðiliminde olurlar. ! Bir ekonomideki gelir düzeyi yükseldikçe iþlem amacýyla para talebinin de yükseleceðini. talep edilen para miktarý ile faiz oraný arasýnda ters yönlü bir iliþki olduðunu öne sürmektedir. Bir finansal aktifin likidite derecesi azaldýkça elde edilebilecek faiz geliri artar. para talebi ile gelir arasýnda dolaysýz ve pozitif bir iliþki olduðunu kabul edebiliriz. çok düþük bir faiz geliri elde eder (Türkiye'de vadesiz mevduatlarda olduðu gibi). ancak ya hiç faiz geliri elde etmez (cebinizdeki nakit gibi) ya da. Elde para tutmanýn alternatif maliyeti nedir? Faiz oranlarýyükseldiði zaman elde tutmak istediðiniz para miktarýne yönde deðiþecektir? Faiz oranlarý düþük olduðu zaman elde para tutmanýn alternatif maliyeti düþük olacaktýr. Buna göre bir ekonomik birim her zaman þu ikilem ile karþý karþýyadýr: Tam likiditeye sahip ancak faiz geliri olmayan (ya da çok düþük faiz geliri elde eden) para ile likiditesi düþük ancak yüksek faiz geliri eldeeden aktif ler arasýnda tercih yapmak. bu ekonominin sahip olduðu gelir düzeyi olduðu için.1. diðer finansal aktiflerle karþýlaþtýrýldýðýnda. iþlem amaçlý para talebini tek bir ekonomik birim açýsýndan ele almaktadýr. Faiz oraný yüksekdüzeyde ise.Þekil 2. faiz oranlarý düþükse. faiz oranýnýn manýn alternatif (fýrsat) maliyetini oluþturmasýdýr. Ancak ayný gerekçeler toplumun bütününe yaygýnlaþtýrýlabilir. ? Elde para tutmanýn. Gelirin elde edilmesi ve harcanmasý sürecindeki dengesizliðin sonucu olarak. Bu nedenle. elde para tutmanýn fýrsat maliyeti de yüksek olacaðý için.

yaygýn olmasýna karþýn.26 . tek yaklaþým deðildir.arasýndaki ters yönlü iliþkinin açýklanmasýnda "elde para tutmanýn fýrsat maliyeti" kavramýnýn kullanýlmasý. söz konusu ters yönlü iliþkiyi açýklamakta kullanýlabilir. Açýktýr ki paranýn taþýdýðý risk diðer finansal aktiflerin riskine göre oldukça düþüktür. belirli bir risk düzeyinde faiz oraný ne kadar yüksek olursa ekonomik birimler o kadar az para talepederler. ekonomik birimler o kadar fazla para talep etmektedirler. Belirli bir risk düzeyinde faiz oraný ne kadar düþük olursa. ? Bir finansal aktifin riski ile faiz oranýarasýnda nasýl bir iliþki vardýr? Bu iliþki talep edilen para miktarýnýnasýl etkiler? . Tersine. ekonomik birimler diðer finansal aktifleri ellerinde tutarak daha yüksek getiri elde etmeyi bekledikleriiçin daha az para talep edecek ve dolayýsýyla riski daha yüksek olan aktiflere talep artacaktýr. Faiz oraný ne kadar yüksek olursa. Bunun dýþýndaki bazý faktörler de. Örneðin diðer finansal aktifler karþýsýnda paranýn taþýdýðý nispi risk.

daha fazla finansal aktif talep etmeye baþlarlar. Bir finansal aktifin fiyatýve faiz oranýarasýndaki ters yönlü iliþkiyi düþünerek. cari faiz oraný normal olarak kabul edilen faiz oranýndan yüksekse.faiz oranýarasýndaki? ters yönlü iliþkiyi özet konusu "normal faiz oraný" düzeyinitespit edebilir misiniz? Sizin böyle bir bekleyiþiniz var mý? Yukarýdaki açýklamalarýmýza göre konu hangi yaklaþým açýsýndan ele alýnýrsa alýnsýn sonuç. Bu ekonomik birimler önümüzdeki dönemde faiz oranýnýn normal düzeye doðru yükseleceðine ve dolayýsýyla finansal aktiflerin fiyatlarýnýn düþeceðine inandýklarý için ellerinde daha az finansal aktif. Görüldüðü gibi yüksek bir faiz oraný. ekonomik birimler faiz oranlarýnýn düþeceðini beklerler ve daha az para. ekonomik birimler faiz oranýnýn artacaðýný bekliyorlarsa. cari faiz oranýnýn normal olarak kabul edilen faiz oranýn? dan büyük olmasýhalinde para talebinin bundan nasýl etkileneceðini düþününüz. Öte yandan Þekil 2.. Keynes'in kullandýðýyaklaþýmla para talebi .Keynes.2. Çok sayýda ekonomik birimin cari faiz oranýnýn normal olarak deðerlendirilen faiz oranýndan düþük olduðunu düþündüklerini kabul edelim. para talebi fonksiyonunu göstermektedir. Çünkü ekonomik birimler faiz oranlarýnýn düþmesi halinde finansal aktif fiyatlarýnýn yükseleceðini beklemektedirler. para talebi .M. para talebi fonksiyonundaki saða doðru kaymayý da göstermektedir. yüksek bir para talebi ile sonuçlanmaktadýr. gelirin Y1 düzeyindesabit olduðu varsayýmý altýnda. söz konusu normal faiz oranýndan düþükse. Bir finansal aktifin fiyatý ile faiz oraný arasýnda ters yönlü iliþki olduðu için. düþük bir para talebi ile sonuçlanmaktadýr. ekonomik birimler zaman içerisinde faiz oranýnýn normal düzeye doðru artacaðýný beklerler. Þekilde yer alan negatif eðimli eðri ekonomik birimlerin ellerinde tutmak istedikleri para miktarý ile faiz oraný arasýndaki ters yönlü iliþkiyi ifade etmektedir. Eðer finansal piyasalardaki cari faiz oraný. Buna göre gelirin artmasý belirli bir faiz oraný . daha fazla para tutmayý tercih edeceklerdir.1936 yýlýnda J.. Keynes'e göre ekonomik biriml kararý ile ya da karmaþýk yöntemler kullanarak faiz oranlarýna iliþkin "normal" bir düzey tespit ederler ve faiz oranýnýn bu normal düzeye döneceðine inanýrlar. ayný zamanda finansal aktiflerin fiyatlarýnýn düþeceðini bekliyorlar demektir.faiz oraný arasýndaki ters yönlüiliþkiye baþka bir açýklama getirmiþtir. Öte yandan. faiz oraný ile para talebi arasýnda ters yönlü bir iliþkinin var olduðu þeklinde özetlenebilir. Görüldüðü gibi düþük bir faiz oraný. gelirin Y1 'den Y2 düzeyine artmasýnýn bir sonucu olarak.2. Þekil 2.

27 . Gelirin azalmasýhalinde para talebi fonksiyonu nasýl yer deðiþtire? cek ve para talebi açýsýndan bu yer deðiþtirme ne anlama gelecektir? .düzeyindegerçekleþtirilen iþlem hacmini de artýracaðý için. daha fazla para talepedilecektir.

bu bölümdeki amacýmýz açýsýndan sakýnca doðurmaz. Bu varsayým altýnda çizilen para arzý fonksiyonu Þekil 2. merkez bankasý para arzýný istediði yönde deðiþtirme gücünesahip olan bir kurumdur. Daha sonraki ünitelerde görüleceði gibi. Faiz oraný ! Ms Þekil 2. Para Arzý Fonksiyonu Para miktarý M .'de görülmektedir. Para Talebi io Fonksiyonu d M = f(i.Y )1 d Þekil 2.3. Para arzýnýn dýþsal olarak belirlenen bir unsur olduðunu varsaymanýn.3.Faiz oraný Y1 < Y2 M = f(i.Y ) 12 2 Para miktarý o ooooM1 M2 Para Arzý Bilindiði gibi para arzý ticari bankalar. halk ve merkez bankasýnýn tercih ve kararlarý sonucu belirlenmektedir.2. merkez bankasýnýn para arzýüzerinde %100 bir kontrol gücü olduðunu varsaymak anlamýna geldiðini hatýrda tutunuz. Bu nedenle para arzýnýn merkez ban afýndan dýþsal olarak belirlendiðini varsaymak.

para arzý ile faiz oraný arasýndaki doðru yönlüiliþkiyi gösterecek þekilde yukarýya doðru eðimli bir eðri þeklinde ç olsak bile. bu durum likidite tercihi yaklaþýmýnda faiz oranýnýn nasýl belirlendiðine iliþkin temel sonuçlarý deðiþtirmeyecektir.Para arzý fonksiyonunu.28 . .

Dengeye nasýl ulaþýldýðýný anlamanýn en iyi yolu.Y )1 d 1 Denge faiz oranýMs o Þekil 2. Öte yandan cari faiz oraný denge faiz oranýndan düþükse. Cari faiz oranýnýn denge faiz oranýndan düþük olmasýhalinde faiz? oranýnýn dengeye doðru yö amaya çalýþýnýz. Para tam likit olmasýna karþýn faiz geliri eldeedememekte ya da ço k düþük faiz geliri söz konusu olmaktadýr. Bu düþüþ denge faiz oranýna ulaþýlýncayakadar devam edecek ve para arzý ile elde tutulmak istenen para miktarý nýn eþitlendiði noktada d Þekilde Ms ve M1 eðrilerinin kesiþme noktasý dengeye gelinecektir. faiz oranýnýn herhangi baþka bir düzeyde olmasý halinde ne tür deðiþikliklerin ortaya çýkacaðýný incelemektir. Diðer finansal aktiflere olan talep artýkça.4. Bu nedenle. Bu da.'te verilmektedir. Faiz oraný io M M = f(i. Likidite tercihi yaklaþýmýna göreekonomik birimler para v faiz getirisi olan finansal aktifler arasýnda tercih yapmak durumundadýrlar. Denge Faiz Oranýnýn Belirlenmesi Para miktarý Denge faiz oranýnýn üzerindeki bir faiz oranýnda.Faiz Oranýnýn Belirlenmesi Likidite tercihi yaklaþýmýna göre denge faiz oranýnýn belirlenmesi Þekil 2.4. finansal aktiflerin fiyatýný . bunlarýn fiyatý yükselecek ve dolayýsýyla faiz oraný düþecektir. para talebifazlasý söz konusu olacak ve ekonomik birimler ihtiyaçlarý olan fazla parayý elde edebilmek için ellerindeki finansal aktifleri satmaya baþlayacaklardýr. Ancak daha yüksek faiz geliri elde etmek mümkündür. para arzý fazlasý söz konusudur (Ms > M1d olduðu için). para arzýnda mevcut olan fazlalýk diðer finansal aktiflerin satýn alýnmasýnda kullanýlacaktýr. Öte yandan diðer finansal aktifler paraya göre daha az likittirler.

düþürürken faiz oranýnýn yükselmesine neden olacaktýr. denge noktasýna ulaþýlýncaya dek devam edecektir. Likidite tercihi yaklaþýmýna göre. Faiz oranýndaki artýþ. neden tek? bir denge faiz oranýva Gelir artarsa denge faiz oranýne yönde deðiþir? .29 . diðerþartlar sabitken.

gelir düzeyinde ortaya çýkacak bir deðiþme.Y ) 11 22 Y2 > Y 1 . Örneðin gelir düzeyi Y2'ye yükselirse arz fonksiyonu saða doðru kayacak veödünç verilebilir fon arz acaktýr. Faiz oraný ss L = f(i. cari harcamalarý erteleme ve bu sayede elde edilen fonlarý kredi piyasasýna arz etme yönünde dahagüçlü bir eðilim ortaya .5. faiz oranlarýnýn ödünç verilebilir fon arz ve talebini eþitlediðini savunmaktadýr. Gelir düzeyinin azalmasýhalinde ödünç verilebilir fon arzýeðrisi ne ? þekilde deðiþim gösterir?Þekil çizerek gösteriniz. ödünç verilebilir fon arzý fonksiyonunun yer deðiþtirmesine neden olur.ÖDÜNÇ VERÝLEBÝLÝR FONLAR YAKLAÞIMI Faiz oranlarýnýn belirlenmesine iliþkin bu yaklaþým ödünç verilebilir fonlarýn birincil ve ikincil piyasalarda alýnýp satýldýðýný. GelirY1 düzeyin de sabit iken.'te grafik olarak gösterilmektedir. Buna göre ödünç verilebilirfon arzý ile faiz oraný arasýnda pozitif bir iliþki söz konusudur. Bu nedenle konu ödünç verilebilir fonlar arzý ve talebi ele alýnarak incelenebilir. Ödünç Verilebilir Fon Arzý Ödünç verilebilir fonlara iliþkin arz fonksiyonu aþaðýdaki gibi özetlenebilir: Ls = f (i . Ödünç verilebilir fon arzýile faiz oranýarasýndaki pozitif iliþkiden ne ? anlýyorsunuz? Bunun yanýnda. Ýki deðiþken arasýndaki bu pozitif iliþki Þekil 2. deðiþkenlerin altýnda yer alan iþaretler ilgili deðiþken ile ödünç verilebilir fon arzý arasýndaki iliþkinin yönünü göstermektedir. Faiz oraný yükseldikçe. arz edilen fon miktarý.Y ) L = f(i. Y) + + Bu fonksiyonda Ls ödünç verilebilir fon arzýný ifade etmekte. faiz oraný ile ayný yönde deðiþmektedir.

io Ödünç verilebilir Fon miktarý L1 L2 Þekil 2. Ödünç Verilebilir Fonlar Arz Fonksiyonu .5.30 .

Ödünç Verilebilir Fon Talebi Fonksiyonu Ödünç verilebilir Fon miktarý . hane halklarýnýn tasarruflarý .'da gösterilen ödünç verilebilir fon talep eðrisini elde etmemize olanak tanýmaktadýr. Sözü edilen bu ters yönlü iliþki Þekil 2.6. bu da finansal sistemde talep edilen fon miktarýnýn azalmasýna neden olacaktýr. Ödünç verilebilir fon talebi eðrisinin aþaðýya doðru eðimli olmasý? neyi ifade eder? Faiz o i halinde fon talebi bundan nasýl etkilenir? Faiz oraný io L1 L 2 L1 d L2 d Þekil 2. Bu yüzden ödünç verilebilir fonlara iliþkin talep fonksiyo nu aþaðýya doðru eðimlidir. faiz oranýnýn (i) altýnda yer alan -iþareti ise ödünç verilebilir fon talebi ile faiz oraný arasýnda ters yönlü (veya negatif) iliþki bulunduðunu göstermektedir. Bilindiði gibi faiz oraný borçlanmanýn maliyetini ifade etmektedir. devletin tasarruflarý . Faiz oraný yükseldikçe borçlanmanýn maliyeti artacak.6 . Ýþletmelerin tasarruflarý ve amortismanlarý .Bir ekonomide ödünç verilebilir fonlara iliþkin arzýn temel kaynaklarý þu þekilde sýralanabilir: . para arzýndaki artýþlar Ödünç Verilebilir Fon Talebi Ödünç verilebilir fonlara iliþkin talep fonksiyonu aþaðýdaki gibi özetlenebilir: Ld = f (i) Bu fonksiyonda Ld ödünç verilebilir fon talebini.

Öte yandan Þekil 2. her faiz oranýnda talep edilen fon miktarýnýn artacaðý da gösterilmektedir.31 .'da. Örneðin bankalar tüketici kredisi açarken istenen formaliteleri azaltýrlarsa. talep fonksiyonunda bu tür bir kayma görülebilir.6. talep fonksiyonunun saða doðru kaymasýyla. .

Örneðin cari faiz oraný dengefaiz oranýndan yüksekse. rekabet güçlerinin çalýþmasýna olanak tanýndýðý sürece.7. finansal sistemde ödünç verilebilir fonlarda arzfazlasý ortaya çýkar.? Finansal piyasalarda ödünç verilebilir fonlara olan talebin temel kaynaklarý þu þekilde özetlenebilir: . borçlanan kiþi ve kurumlar da arz fazlasý .7. Kredi veren kiþi ve kurumlar ellerindeki fonlarý kredi olarak kullandýrabilmek için daha düþük faize razý olacaklar. Finansal sistemde. denge faiz oranýnýn finansal sistemdeki ödünç verilebilir fon arz ve talebini eþitleyen faiz oraný olduðunu görmekteyiz. hane halklarýnýn tüketim ve konut kredisi talepleri . denge faiz oranýdýr.'de biraraya getirilmesi ile. Denge faiz Denge Faiz Oranýnýn io oraný Belirlenmesi d L Ödünç verilebilir Fon miktarý Lo Ödünç verilebilir fonlar yaklaþýmýna göre Ld ve Ls fonksiyonlarýný eþitleyen faiz oraný. Faiz oraný Ls Þekil 2. devletin bütçe açýðý Ödünç verilebilir fon talebinin temel kaynaklarý nelerdir? Devletin bütçe açýðýneden ödünç verilebilir fonlara talep yaratmaktadýr? Faiz Oranýnýn Belirlenmesi Yukarýda elde edilen arz ve talep fonksiyonlarýnýn Þekil 2. üretim iþletmelerinin tesis ve teçhizat harcamalarýný finanse edebilmek amacýyla kredi talepleri . cari faiz oranlarýný bu düzeyedoðru getiren doðal bir mekanizma vardýr.

Bu nedenle faiz oraný. kredi verenlerin arz ettikleri fon miktarý borçlananlarýn talep ettiði fon miktarýna eþit oluncaya dek düþecektir. Ödünç verilebilir fon talebi ve arzý eþitleninceye dek bu artýþ sürecek ve denge faiz oraný arz-talep eþitliðinin saðlandýðý noktada belirlenecektir. . denge faiz oranýna doðru yönelme sürecinin nasýl iþleyebileceðini düþününüz. Öte yandan cari faiz oraný denge faiz oranýndan düþükse.nedeniyle faiz oranýnýn düþürülmesi yönünde pazarlýða baþlayacaklardýr. ! Cari faiz oranýdenge faiz oranýndan düþükse. ortaya çýkan talep fazlasý nedeniyle faiz oraný yükselmeye baþlayacaktýr.32 .

Nitekim Þekil 2. ayný denge faiz oranýnýn belirlenmesi ile sonuçlanmaktadýr. ekonomide alýnan finansal kararlarýn "para mý yoksa likiditesi düþük baþka bir finansal aktif mi tutmak" þeklinde olduðunu kabul etmektedir. Geçmiþte bu iki yaklaþýmýn denge faiz oraný konusunda farklý sonuçlara ulaþmýþ olduklarý yoðun þekilde tartýþýlmýþ olmasýna karþýn. Likidite tercihi yaklaþýmý bir stok olarak paranýn arzý ve talebi ile ilgilenirken. Gelirde ortaya çýkan bir deðiþme veya finansal sistemdeki arz -talep miktarlarýný etkileyebilecek reel sektörde yaþanan bir deðiþikliðin faiz oranýný etkilemesine olanak tanýnýrken. Stok ve akým deðiþken kavramlarýnýhatýrlayýnýz. Ödünç verilebilir fonlar yaklaþýmý ise finansal sisteme gelen ve çýkan fon akýmý ile ilgilenmekte ve ekonomide alýnan finansal kararlarýn geniþ bir finansal aktif kümesine baðlý olarak alýndýðýný kabul etmektedir. Öte yandan sadece finansal kurumlarla deðil.'de denge faiz oranýný belirleyebilmek için gelir ve diðer deðiþkenlerin sabit kaldýðýný varsaymýþtýk. Üçüncü olarak. faiz oranýnda ortaya çýkan deðiþikliðin reel sektörü etkilemeyeceði varsayýlmaktadýr. Ýkinci olarak. Ancak iki yaklaþým arasýndaki fark. . kullanýlan metodolojide yatmaktadýr. ekonomiyibir makro model çerçevesinde ele a lan iktisatçýlar ise genellikle likiditetercihi yaklaþýmýný kullanmaktadýrlar.7. her iki teori de. Her iki teori de ayný özelliðe sahip iken acaba bunlardan hangisi gerçeði daha iyi yansýtmaktadýr? Bu soruyu yanýtlayabilmek için birkaç hususun açýklýða kavuþturulmasý gerekmektedir. ve 2. Ýþte bu nedenle her iki yaklaþým da faiz oranýný belirleyen faktörleri kýsmi olarak ele almaktadýrlar. her iki yaklaþým da ekonominin reel sektöründeki deðiþmeleri ele almaksýzýn faiz oranlarýnýn belirlenmesini incelediði için her ikisi de kýsmi denge teorileridir. genel denge anlamýnda. Öncelikle. günümüzde her iki yaklaþýmýn da genelanlamda ayný denge faiz oraný düzeyine iþaret ettikleri herkes tarafýndan kabul edilmektedir.ÝKÝ YAKLAÞIMIN KARÞILAÞTIRILMASI Likidite tercihi ve ödünç verilebilir fonlar yaklaþýmlarýnýn her ikisi de ekonominin reel sektöründeki faaliyetleri sabit kabul ettikleri için dengefaiz oranýnýn be lirlenmesini ancak kýsmi olarak açýklayabilmektedirler. Bu nedenle her iki yaklaþým da ayný dezavantaja sahiptir.4. ödünç verilebilir fonlar yaklaþýmý ekonomideki finansal piyasalar ve kurumlarla ilgilenen iktisatçýlar tarafýndan yaygýn olarak kullanýlmaktadýr.

REEL VE NOMÝNAL FAÝZ ORANLARI ! ? Yukarýda ele alýnan likidite tercihi ve ödünç verilebilir fonlar yaklaþýmlarýnýn her ikisinde de finansal sistemde alýnýp satýlan menkul kýymetlerinvadeleri süresince. Daha doðru bir deyiþle her iki yaklaþým. ekonomik birimlerin fiyatlardabir deðiþiklik bekle ediðini kabul etmektedir.33 .Ödünç verilebilir fonlar ve likidite tercihi yaklaþýmlarýnýkarþýlaþtýrýnýz. Bu iki yaklaþým arasýnda. fiy atlar genel düzeyinin sabit kaldýðý varsayýlmaktadýr. Fiyat bekleyiþlerinin söz konusu . Gerçek yaþamda ekonomik birimler fiyatlar genel düzeyinde deðiþiklik olacaðý þeklinde bekleyiþlere sahip olabilirler ve aslýnda bu bekleyiþler faiz oranýnýn belirlenmesi sürecinde önemli bir rol oynamaktadýr. gerçeði daha iyi yansýtma anlamýnda bir tercih yapýlamayacaðýnýn nedenlerini düþününüz.

reel faiz oraný i* ve enflasyonist bekleyiþler . Fisher eþitliðinin pratikte neölçüde gerçekleþeceðini beli . Fisher'i yeniden keþfetmiþler ve enflasyonist bekleyiþler nedeniyle faiz oranlarýnýn yükseldiðini ve deðiþkenlik gösterdiðini öne sürmüþlerdir. gelecekte fiyatlarýn deðiþmeyeceði yönünde bir bekleyiþe sahip olmalarý halinde. nominal faiz oranlarýnýn enflasyonist bekleyiþlere tam uyumunu engelleyecek bir müdahale söz konusu deðildir. Finansal sistemde hem fon arz edenler. Ekonomik birimlerin. hem de fon talep edenler ayný enflasyonist bekleyiþe sahiptir ve . konu 1970'lerden itibaren dikkat çekmeye baþlamýþtýr. Örneðin reel faiz oraný %7 ve ekonomik birimlerin enflasyonist bekleyiþi %25 ise nominal faiz oraný tam olarak %32 olacaktýr. finansal sistemde görülen faiz oraný deðiþikliklerinin. i = i* + . nominal faiz oraný. Ýktisatçýlar faiz oranlarý ve beklenen enflasyon arasýndaki iliþkiyi incelemeye büyük zaman ayýrmalarýna karþýn. Reel faiz oraný. Nomin oraný ise finansal sistemde fiilen gerçekleþen faiz oranýdýr ve reel faiz oraný ile ekonomik birimlerin enflasyonistbekleyiþlerinin toplamýna eþittir. enflasyonist bekleyiþlerinden de geniþ ölçüde etkilendiðini kabul etmektedirler.rolünü görebilmek için reel ve nominal faiz oranlarý þeklinde bir ayýrýma gitmemiz gerekmektedir. reel faiz oranýný belirleyen faktörlerin yaný sýra. Ancak bu uyum mekanizmasý iki varsayýma dayanmaktadýr : . ? Fisher eþitliði nedir ve ne ifade etmektedir? Fisher eþitliðine göre nominal faiz oraný beklenen fiyat deðiþikliklerine tam olarak uyum göstermektedir.e ile gösterilirse. reel faiz oraný likidite tercihi veya ödünç verilebilir fonlar yaklaþýmýna göre belirlenendenge faiz oranýdýr. Finansal sistemde. Yukarýda verilen bu eþitlik. Nominal faiz or aný i. reel faiz oraný ve enflasyonist bekleyiþler arasýndaki iliþkiye ilk kez dikkatçeken ünlü iktisatçý Irving Fisher'in adýna baðlanarak. Fisher Eþitliði olarak adlandýrýlmaktadýr. nominal faiz oraný ve beklenen enflasyon arasýndaki iliþki Irving Fisher tarafýndan yaklaþýk 100 yýl önce ortaya konmasýna karþýn. Günümüzde iktisatçýlar.e yazmak mümkündür. 1970'li yýllar boyunca faiz oranlarýnda görülen aþýrý deðiþkenliðin nedenlerini araþtýran iktisatçýlar.

Fisher eþitliðinin pratikte tam olarak gerçekleþmesine engel olabile? cek faktörler neler olabilir? Ýlk olarak. Fisher eþitliðinde reel faiz oranýnýn sabit olduðu kabul edilmektedir.34 .azý güçlüklerle karþýlaþmýþlardýr. Görüldüðü gibi finansal nitelikte olmayan bu iki olay bile reel faiz oranýnda deðiþmeye yol açmaktadýr. 1980'li yýllarda petrol fiyatlarýnda yaþanan düþüþ sermayenin verimliliðini artýrarak ödünç verilebilir fon talebi fonksiyonunun saða doðru kaymasýna neden olmuþtur. Ayný þekilde. Bu yüzden Fisher eþitliði. Örneðin 1970'lerde petrol fiyatlarýnda görülen artýþlar. enflasyonist bekleyiþlerle nominal faiz oraný arasýndaki iliþkinin basitleþtirilmiþ hali olarak kabul edilmelidir. beklenen fiyat deðiþikliklerinin en iyi nasýl ölçülebileceði hususunda bir anlaþmazlýk söz konusudur. sermayenin verimliliðini düþürmüþ ve dolayýsýyla ödünç verilebilir fon talebi fonksiyonu sola doðru kaymýþtýr. Ancak reel faiz oranýnýn kendisi. Ýkinci olarak. ödünç verilebilir fonlar arz ve talebine göre deðiþebilir. . Bu deðiþkene iliþkin olarak kullanýlan tüm ölçütler eleþtiriye açýktýr.

t ise marjinal vergi oranýný ifade etmektedir. vergilerin etkisini de göz önüne alacak þekilde aþaðýdaki gibi yazýlabilir: * + . Yani beklenen enflasyondaki %1'lik artýþ nominal faiz oranýnda %1'lik artmayla sonuçlanmaktadýr. Acaba ekonomide neden birden fazla faiz oranýsöz konusudur? .. vergi sonrasý reel faiz oranýnýn sabit kalabilmesi için (yani nominal faiz oranýnýn beklenen enflasyona tam olarak uyum gösterebilmesiiçin). 31.! ! Yukarýdaki bölümde öðrendiðiniz ödünç verilebilir fonlar yaklaþýmýný kullanarak. ekonomide belirli bir tarihte.e i = iat 1-t Bu eþitlikte iat* vergi sonrasý reel faiz oranýný. beklenen enflasyon oraný ile nominal faiz oraný arasýndaki iliþkinin bire-bir'den daha yüksekolduðu da öne sürülmektedir. Tablo 2. ortalama anlamýnda tek bir faiz oranýný kullandýk.1. geçmiþte tartýþýlmýþ ve bazýlarý halâ tartýþýlmaktadýr. Öte yandan faizgelirlerinin artan oran vergiye tabi olduðu ülkelerde. herkes tarafýndan kabul edilen bir gerçektir. Ancak.1995 tarihinde Türkiye'de çeþitli finansal aktiflere uygulanan faiz oranlarýnýn sadece bir kýsmýný göstermektedir. bir dizi faiz oraný söz konusudur. Yukarýdaki eþitliðe göre marjinal vergi oraný %25 ise. FAÝZ ORANLARININ YAPISI . Yukarýda ele alýnan ve bizim burada deðinmediðimiz birçok husus.33 puan artmak zorundadýr. Örneðin. iliþkinin daha zayýf olduðu yönünde tespitlerde bulunmaktadýr. beklenen enflasyo ndaki bir puanlýk artýþ karþýsýnda nominal faiz oraný 1. talep fonksiyonundaki bu yer deðiþtirmelerin reel faiz oraný üzerindeki etkilerini. Oysa yapýlan ampirik araþtýrmalarýn büyük bir bölümü söz konusu bire-bir iliþkiyi doðrulamamakta. ? Bu bölümde þu ana kadar yaptýðýmýz açýklamalarda. Ancak.12.þekil yardýmýyla tespit ediniz. Üçüncü olarak. nominal faiz oranlarýnýn enflasyonist bekleyiþlere tam olarak uyum gösterdiði hususu da tartýþmalýdýr. faiz oranlarýnýn enflasyonist bekleyiþlerden önemli ölçüde etkilendiði. Bu iktisatçýlara er eþitliði. Fisher eþitliðine görebeklenen enflasyon il al faiz oraný arasýnda bire-bir iliþki söz konusudur.

faiz oranlarýnýn yapýsý ile ilgilidir. Finansal aktifin pazarlanabilirliði Faiz oranlarýnýn yapýsýnýbelirleyen faktörler nelerdir? Bu faktörlerlefaiz oranlarýnýn düze nasýl bir iliþki kurulabileceðini düþününüz. Ancak bu faktörlerden finansal aktiflerin vadeleri arasýndaki farklar. Faizoranlarýnýn yapýsý.35 . . özellikle üzerinde durulmasý gereken bir faktör niteliðindedir. Finansal aktifin sahip olduðu vergi ayrýcalýklarý . temel olarak aþaðýdaki faktörler tarafýndan belirlen r: . Yukarýda sýralanan dört faktör faiz oranlarýnýn yapýsýný belirlemede birlikte etkili olurlar. Finansal aktifin geri ödenmeme riski .Faiz oranlarýarasýndaki bu farklýlýðýn nedenleri nelerdir? Bu sorulara verilecek yanýt. Finansal aktifin vadesi .

Çünkü kamu kesimi tarafýndan çýkartýlan çeþitli menkul kýymetler (hazine bonolarý. benzer özelliklere sahip olan ancak vadeleri açýsýndan farklýlýk taþýyan çeþitli finansal aktiflerin faiz oranlarý arasýndaki iliþkiyi ifade etmektedir.5 Bankalararasý Gecelik 105. Faiz oranlarýnýn vade yapýsýný incelerken kamu kesimi tarafýndan çýkartýlmýþolan menkul kýymetlerin kullanýlma nedeni nedir? Bu menkul kýymetlerin temel özelliði nedir? . Ne var ki bunlarýn faiz oranlarý üzerindeki etkisini belirlemek nispeten daha kolaydýr. Bunedenle.1. diðer faktörlere de kýsaca deðineceðiz.30 6 Ay Vadeli Hazine Bonosu 99.83 Reeskont Faiz Oraný 57. tahvilleri gibi) arasýndaki tek fark vadeleridir.Faiz oraný ve vade arasýndaki iliþki faiz oranlarýnýn vade yapýsý olarak adlandýrýlýr.33 1 Yýl Vadeli Mevduat 91. Bankalararasýbir gecelik faiz oranýnýn %105 olmasýdemek. kamu kesimi tarafýndan çýkar mýþ olan çeþitli menkul kýymetlerin farklý faiz oranlarýna sahip olmasýnýn temel nedeni.10 6 Ay Vadeli Mevduat 83.17 1 Yýl Vadeli Hazine Bonosu 99. Bu menkul kýymetlerin tümü hemen hemen sýfýr geriödenmeme riskine sahip.1995 . Faiz oranlarýnýn yapýsý üzerinde vade kavramýnýn etkisini anlayabilmenin en iyi yolu devlet tarafýndan çýkarýlan menkul kýymetleri ele almaktýr.0 Tüketici Kredisi (Aylýk) 8. Bu nedenle aþaðýdaki bölümde faiz oranlarýnýn vade yapýsýný ayrýntýlý olarak incelerken. eðer bu kredi 365 gece içinalýnsaydýverilecek faizin %105 o sýdemektir. bu oranýn 365'de biridir. Örneðin. Veyahut da 1 gecelikgerçek faiz oraný.0 Faiz oranýndan sözederken. TÜRKÝYE'DE FAÝZ ORANLARI (31.12. yný vergi ayrýcalýklarý uygulanan ve hemenhemen tümü ayný pazarlanabilirlik gücüne sahip menkul kýymetlerdir. Þüphesiz diðer faktörler de faiz oranlarýnýn belirlenmesinde ihmal edilemeyecek faktörlerdir. faiz oranýnýn bir yýl için tanýmlandýðýakýlda tutulmalýdýr.Yýllýk %) Finansal Aktifin Türü Faiz Oraný Vadesiz Mevduat 13. FAÝZ ORANLARININ VADE YAPISI ! Faiz oranlarýnýn vade yapýsý. vadelerinin farklý olmasýdýr. Tablo 2. vade ne olursa olsun.

getiri(hasýla) eðrisi yöntemidir. Örneðin Þekil 2. Getiri eðrisi.8.Benzer özelliklere sahip finansal aktiflerin faiz oranlarý ile vadeleri arasýndaki iliþkiyi göstermek amacýyla geniþ olarak kullanýlan yöntem. belirli bir tari te (örneðin 26 Mart 1996 günü gibi) finansal sistemde alýnýp satýlan aktiflerin vadeleri ile getirileri arasýndaki iliþkiyi göstermektedir.36 . Türkiye'de vadeli mevduatlara iliþkin vergi sonrasý yýllýk getiri eðrileri yer almaktadýr. ? . iki ayrý tarihte.'de yer alan þekillerde.

Vadelerine Göre Getiri Oranlarýnda Deðiþme Þeklin a bölümünde yer alan getiri eðrisine göre.8. Bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli husus. Farklý bir özelliði nedeniyle (örneðin istendiði anda nakte dönüþtürülebilirlik gibi) diðer menkul kýymetlerden farklýlýk gösteren menkul kýymetler deðerleme dýþý býrakýlmalýdýr. 31/12/1986 tarihi itibariyle Türkiye'de vadeli mevduat faiz oranlarý vade süresi uzadýkça artmaktadýr. Getiri eðrisi ne ifade eder? Getiri eðrisi çizilirken neden benzer ? özelliklere sahip finansal aktifler göz önüne alýnmalýdýr? Getiri eðrisinin genellikle gözlenen dört tip þekli vardýr: Artan getiri eðrisi (vade uzadýkça faiz oranlarýnýn yükseldiðini gösterir). azalan getiri eðrisi (vade uzadýkça faiz oranlarýnýn düþtüðünü gösterir). getiri eðrisi çizilirken ele alýnan menkul kýymetlerin benzer özellikler taþýmasý gerekliliðidir. Þeklin b bölümüne göre ise 31/12/1995 tarihi itibariyle bu iliþki tersine dönmüþ görünmekte ve getiri eðrisi aþaðýya doðru seyretmektedir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki. getiri eðrileri oluþturulurken dikkatli davranmak gerekir.Mevduat Getirisi Eðrisi Mevduat Getirisi Eðrisi 31/12/1986 31/12/1995 100 95 45 40 90 35 85 30 80 25 75 Getiri Eðrisi 1 ay 3 ay 6 ay 1 yýl Getiri Eðrisi 1 ay 3 ay 6 ay 1 yýl (a) (b) Þekil 2. düz getiri eðrisi (farklý vadelerde faiz oranýnýn sabit kaldýðýný .

9. Getiri eðrisinin alabileceði bu þekiller aþaðýdaki grafikte gösterilmektedir. Çeþitli Getiri Eðrileri -37 . vade uzamaya devam ettikçe daha sonra azalan faiz oranlarýný gösterir). Getiri oranýVadeArtan getiri eðrisi Getiri oranýVadeAzalan getiri eðrisi Getiri oranýVadeDüz getiri eðrisi Getiri oranýVadeTepe yapan getiri eðrisi Þekil 2.gösterir) ve tepe yapan getiri eðrisi (ilk aþamada vade uzadýkça yükselen.

piyasa katýlýmcýlarý açýsýndan uzun vadeli bir menkul kýymeti elde tutmak ile ayný süre içerisinde kýsa vadeli bir dizi menkul kýymeti elde tutmak arasýnda bir fark olmadýðýný kabul etmektedir. piyasada mevcut (cari) kýsa vadeli faiz oraný ile uzun vadeli menkul kýymetin vade süresi içindepiyasa katýlýmcýlarýnýn gerçekleþmesini b ri kýsa vadeli faiz oranlarýnýn toplamýnýn ortalamasýna eþittir. Buna göre üç yýl vadeli tahvilin faiz oraný %60 dolayýndadýr. Bekleyiþler teorisine göre finansal sistemdeki iþlem maliyetleri. Bekleyiþler Teorisi Bu teoriye göre faiz oranlarýnýn vade yapýsýný belirleyen faktör. Faiz oranlarýnýn vade yapýsýný açýklamaya dönük üç adet teori. Örneðin 10 yýl vadeli bir tahvilin faiz oraný cari kýsa vadeli faiz oraný (bir yýl vadeli tahvil faiz oraný) ile uzunvadeli tahvilin vadesi süresince gerçekleþmesi beklenen kýsa vadeli faiz oranlarýnýn toplamýnýn uzun vadeli tahvilin vade süresine bölünmesi ile bulunmaktadýr. Bir yýl vadeli menkul kýymete iliþkin cari faiz oranýnýn %45 olduðunu. likidite primi teorisi vebölünmüþ piyasalar teorisi þeklinde sýralan lir. bekleyiþler teorisi. bu konuda birbirleriyle rekabetetmektedir.Getiri Eðrisinin Þeklini Belirleyen Faktörler ! ? Bir getiri eðrisinin þeklinin belirlenmesinde etkili olabilecek faktörler konusunda. finansal sistemde arz ve talep eden þeklinde yeralan piyasa katýlýmcýlarýnýn menkul kýymet alýp satmaktaki amaçlarýnýn. uzun vadeli tahvilleri elden çýkartýp kýsa vadelilere yönelirken iþlem maliyetlerinin bir etkisinin olmadýðý veya bunun göz önüne alýnmadýðý kabul edilmektedir. Uzun vadeli (üç yýl vadeli hazine tahvili) faiz oraný. Bekleyiþler teorisine göre uzun vadeli faiz oraný. Söz konusu teori . bir yýl ve üç yýl gibifarklý vadelere sahip hazine tahvilleri arasýnda seçim yapmalarý gerektiðini varsayalým. faizoranlarýnýn gelecekte göstereceði deðiþikliklere iliþkin bekleyiþler Bekleyiþler teorisinde. bu fonlardan elde edilebilecek kârý maksimize edecek þekilde fon tahsisini gerçekleþtirmektir. Ayrýca bekleyiþler teorisi. piyasa katýlýmcýlarýnýn. piyasa katýlýmcýlarýnýn daha sonraki iki yýl boyunca yýllýk faiz oranýnýn sýrasýyla%65 ve %70 þekl i beklediklerini varsayalým. Piyasa katýlýmcýlarýnýn tek hedefi kâr maksimizasyonudur. Örnek olarak. Piyasada yer alan katýlýmcýlar. alýnacak kararlarýetkilememektedir. mevcut fonlardan elde edilebilecek kârý maksimize etmek olduðu varsayýlmaktadýr. çok sayýda teorik ve ampirik araþtýrma yapýlmýþ olmasýna karþýn bu konuda kesin bir sonuca ulaþýlamamýþtýr. bu menkul kýymetleri satýn almaya yetecek fonlara sahiptirler ve amaçlarý. Bu varsayýmlarýn doðal bir sonucu olarak. cari kýsa vadeli faiz oraný .

70 = 0. ikinci ve üçüncü yýlda gerçekleþecek kýsa vadeli faiz oranlarý hakkýnda. yukarýdaki örneðimize göre.45 + 0. Yani uzun vadeli tahvil faiz oraný i = 0.ile uzun vadeli menkul kýymetin vadesi süresince gerçekleþmesi beklenen kýsa vadeli oranlarýn toplamýnýn basit ortalamasýdýr.65 + 0. . Bekleyiþler teorisinde dikkat çeken nokta. Bekleyiþler teorisine göre uzun vadeli faiz oranýnýn belirlenmesine iliþkin bir örnek de siz çözümleyiniz.38 .60 3 þeklinde hesaplanmaktadýr.

Eðer uzun vadeli tahvilin faiz oraný %60'dan düþük olsaydý. Bekleyiþler teorisine göre tepe yapan birg etiri eðrisi. uzun vadeli faiz oraný kaçýnýlmaz biçimde daha yüksek olacaktýr. bu kez olaylar tersine bir geliþim izleyecek ve faiz oraný %60'a ulaþýncaya dek yükselecektir. her zaman daha çok tercih edilir bir nitelik taþýmaktadýr. Uzun vadeli tahvilin bu çekiciliði. daha baþlangýçta 3 yýl vadeli tahvili satýn alarak daha fazla gelir elde edebilirlerdi. uzun vadeli finansal aktifin vade süresi boyunca gerçekleþmesi beklenen kýsa vadeli faiz oranlarýna baðlýdýr. kýsa vadeli faiz oranýbekleyiþlerine görebelirlenen düzeyden büy lmasýdurumunda ne gibi deðiþiklikler gerçekleþmekte ve sonuç ne olmaktadýr? Yukarýdaki açýklamalarýmýza göre getiri eðrisinin þekli. Yuka neðimize göre. piyasa katýlýmcýlarý üç yýl boyunca her yýl kýsa vadeli tahvil satýn almak yerine. Faiz oranýndaki bu düþüþün %60'a ulaþýncaya kadar devam edeceðini tahmin etmek artýk güç deðildir. kýsa vadeli faiz oranlarýnýn yükselmesinin beklendiði bir ortamda. Uzun vadeli finansal aktifin faiz oraný vade süresi boyunca gerçekleþmesi beklenen kýsa vadeli faiz oranlarýnýn ortalamasýna göre belirlendiði için. Uzun vadeli faiz oranýnýn.? ? ? ekonomik birimlerin daha ilk yýlýn baþlangýcýnda kesin bir bekleyiþe sahipolmalarýdýr. Kýsa vadeli faiz oranýnýn gelecekte izlemesi beklenen seyir ile getiri eðrisi arasýnda nasýl bir iliþki vardýr? Likidite Primi Teorisi Likidite primi teorisinin aslý da bekleyiþler teorisine dayanmakta. Piyasa katýlýmcýlarý kýsa vadeli faiz oranýnýn gelecekte düþüþ göstereceðini düþünüyorlarsagetiri eðrisi azalan eðri þeklini alacaktýr. talebi artýrýr ve dolayýsýyla uzun vadeli tahvilin fiyatý artarken faiz oraný düþerdi. ancakburada piya sa katýlýmcýlarýnýn uzun vadeli ve kýsa vadeli finansal aktifler arasýnda bir fark gözetmedikleri varsayýmý kabul edilmemektedir. getiri eðrisi yükselen eðri þeklini alacaktýr. Ýkincil piyasalarda gerçekleþen iþlem hacminin yüksekliði nedeniyle. Eðer bu oran %65 olsaydý. Uzun vadeli finansal aktiflerin taþýdýðý . Piyasa katýlýmcýlarý kýsa vadeli faiz oranýnýn yükseleceðini bekliyorlarsa. daha likitolma özelliði taþýya deli finansal aktifler. bu bekleyiþler ýþýðýnda belirlenen uzun vadeli tahvil faiz oranýnýn %60 olmasý gerekmektedir. Öte yandan kýsa va nýnýn gelecekte bir deðiþme göstermeyerek sabit kalacaðý bekleniyorsagetiri eðrisi yatay bir þekil alýr. piyasa katýlýmcýlarýnýn kýsa vadeli faiz oranlarýnýn önce yükselmesini daha sonra düþmesini beklemeleri halinde ortaya çýkabilir.

Ancak. artan getiri eðrisi bu teoriye göre en çok karþýlaþýlan getiri eðrisidir. uzun vadeli faiz oranýna eþittir. likidite primi pozitif olduðu için getiri eðrisi artan bir eðri þeklini ala . bu tür finansal aktiflerin faiz oraný bunu karþýlayabilecek bir likidite primini de kapsamalýdýr.39 .daha az likit olma özelliði nedeniyle. vade süresince beklenen kýsa vadeli faiz oranlarý ve likidite primi toplamýnýn basit ortalamasý. Kýsa vadeli faiz oranýnda hiçbir deðiþiklik beklenmese bile. cari kýsa vadeli faiz oraný. uzun vadeli faiz oranýna eklenen likidite primi pozitif bir deðer aldýðý için. Likidite primi teorisine göre. Likidite primi teorisinin bekleyiþler teorisinden farkýnedir? Bu fark uzun vadeli faiz oranýnýn belirlenmesine nasýl yansýmaktadýr? Daha önce ele aldýðýmýz dört tür getiri eðrisinin tümü likidite primi teorisine uygundur.

farklý vadelere sahip finansal aktifler arasýnda herhangi bir ikame iliþkisinin bulunmamasý þeklinde özetlenebilir. Yatýrýmcýlarýn bu tür tercihlerinin nedeni ise bir finansal aktifi elde tutma süresi konusunda akýllarýnda oluþmuþ bir tercihlerinin bulunmasý ve piyasada arzuladýklarý bu vadeye uygun bir finansal aktif bulduklarýnda risk üstlenmeksizin bu getiriyi elde edebilmeleridir. Buna göre her vadeye iliþkin faiz oraný. Bu teorinin temel varsayýmý.? caktýr. Görüldüðü gibi bölünmüþ piyasalar teorisi. Örneðin bir finansal aktifi elinde kýsa süre tutabilecek güçteki ekonomik birimler kýsa vadeli finansal aktiflerle ilgileneceklerdir. ilgili piyasadaki arz ve talep tarafýndan belirlenmekte ve diðer vadelere ait piyasalardaki beklenen faiz oranýndan etkilenmemektedir. likidite primi ve bekleyiþler teorilerinden oldukça farklýdýr. Bir baþka deyiþle. böyle bir durumda uzun vadeli faiz oraný kýsa vadeli faiz oranýndan likidite primi kadar yüksek olacaktýr. Bölünmüþ piyasalar teorisinin bekleyiþler teorisinden farký nedir? Bu farkýyaratan varsayýmýtekrarlayýnýz. Farklý vadelere sahip finansal aktifler arasýnda ikame iliþkisinin bulunmama nedeni ise þu þekilde açýklanabilir: Yatýrýmcýlarýn belirli bir vade için oluþmuþ tercihleri vardýr. Bu nedenle sadece tercih ettikleri vadeyesahip finansal aktife ait piyasadan elde edilebilecek getiri ile ilgilenirler. bir finansal aktifinvadesi ile b u finansal aktifi elde tutma süresi birbirine eþitse. Bölünmüþ piyasalar teorisine göre. azalan bir getiri eðrisi söz konusu olabilir. Bu da uzun vadeli finansal aktifleri tercih edeceðinizi gösterir. kýsa ve uzun vadeli faiz oranlarý ayrý piyasalarda belirlenen faiz oranlarýdýr. Likidite primi teorisine göre ençok karþýlaþýlan getiri eðrisiþekli nedir? Neden? Bölünmüþ Piyasalar Teorisi Bölünmüþ piyasalar teorisi. Öte yandan. Çünkü. kýsa vadeli faiz oranýnýn likidite priminden daha fazla düþmesini bekliyorlarsa. piyasa katýlýmcýlarý. Örneðin henüz orta okula giden çocuðunuzun üniversite masraflarýný karþýlamak amacýyla þimdiden satýn alacaðýnýz finansal aktifleri muhtemelen uzun süre elinizde tutacaksýnýz demektir. elde edilecek getiri belirlidir ve faiz oraný riski söz konusu deðildir. Bölünmüþ . finansal aktifler arasýnda tam ikame iliþkisi olduðunu kabul eden bekleyiþler teorisinin tamamen tersidir.

Bu durum uzun vadeli finansal aktif fiyatlarýnýn düþük buna karþýlýk faiz oranýnýn yüksek olmasýna yol açacaktýr. Çünkü böyle bir durumda uzun vadeli finansal aktiflere olan talep kýsa vadelilere oranla düþük kalacaktýr. Örneðin genel olarak yatýrýmcýlar daha az faiz riski taþýyan kýsa vadeli finansal aktifleri tercih etmekte iseler. farklý vadelere sahip finansal aktiflere iliþkin arz ve talep farklýlýklarý ile açýklanabilir. Bölünmüþpiyasalar teorisini kullanarak azalan ve düz getiri eðrilerinin oluþma nedenini açýklamaya çalýþýnýz.40 .piyasalar teorisine göre. ? ! . Diðer tip getiri eðrileri de bölünmüþ piyasalar teorisine uygun eðrilerdir. farklý þekillere sahip getiri eðrilerinin ortaya çýkmasý. bölünmüþ piyasalar teorisine göre artan getiri eðrisi söz konusu olacaktýr.

Bu tür vergi ayrýcalýðý taþýyan menkulkýymetlerin faiz oraný doðal olarak daha düþük olacaktýr. Vergi Ayrýcalýklarý Bilindiði gibi devlet elde edilen geliri çeþitli düzeylerde vergilendirmegücüne sahiptir. Elde edilen faiz gelirinin vergiden muaf tutulduðu bir finansal aktifin gerçek getirisi marjinal vergi oraný (finansal aktifi elinde bulunduran kiþinin mevcut diðer gelirleri nedeniyle dahil olduðu vergi dilimine uygulanan oran) gözönündetutularak hesaplanabilir.FAÝZ ORANLARININ YAPISINI BELÝRLEYEN DÝÐER FAKTÖRLER Belirli bir tarihte faiz oranlarýnýn farklý düzeylerde gerçekleþmesine neden olan en önemli faktör. Görüldüðü gibi vergi ayrýcalýðý taþýyan bir finansal aktifin faiz oraný bu tür bir ayrýcalýk taþýmayan finansal aktiflerin faiz oranýndan düþüktür. genel anlamda. t ise marjinal vergi oranýný ifade etmektedir. bu tür bir ayrýcalýk tanýnmayan bir finansal aktifin faiz oranýna dönüþtürmek için aþaðýdaki formül kullanýlabilir: 1 i = iet 1-t Bu formülde i vergili faiz oranýný. N tekim menkul kýymetlerden elde edilen faiz geliri degelir vergisine tabi olabilir. iet vergiden muaf faiz oranýný.4 olacaktýr. Ancak bu ifade. Vergiden muaf bir menkul kýymetin faiz oraný %50 ve marjinal vergi oraný %30 ise vergili faiz oraný %71. Örneðin tahvillerden elde edilen faiz geliri. Ancak birçok ülkede bazý finansal aktiflerden elde edilen faiz geliri diðer finansal aktiflerden elde edilen faiz gelirindenfark lý olarak deðerlendirilmektedir. Vergidenmuaf bir finansal aktifin fa anýný. Söz konusu iki faiz oraný arasýndaki farký . ilgili finansal aktiflerin vadelerindeki farklýlýklardýr. söz konusu finansal aktiflerin sahip olduðu vergiözellikleri. Yine de bufaktörlerin faiz oranlarýnýn yapýsý üzerindeki etkilerini belirlemek oldukça kolaydýr. sermaye kazancý vergisine tabi iken. Söz konusu marjinal vergi oraný ne kadar yüksekse saðlanan muafiyetin önemi de o ölçüde büyük olacaktýr. geri ödenm eme riski ve pazarlanabilirlik derecesi gibi diðer faktörlerin hiçbir rolünün olmadýðý anlamýna gelmemektedir. devletin bazý tür tahvillerinden (özellikle kendi çýkardýklarý) elde edilen faiz gelirini vergiden muaf tutmasý mümkündür.

Söz konusu iki finansal aktifin vergi . yani marjin al vergi oranýdýr.Finansal Aktif2 Burada finansal aktif1 herhangi bir vergi ayrýcalýðý olmayan bir finansalaktifin.41 . ? ? Vergi ayrýcalýðýna sahip bir finansal aktifin faiz oranýnýn bu tür ayrýcalýða sahip olmayan finansal aktifinfaiz oranýndan düþük olmasýnýn nedeni nedir? Marjinal vergi oranýnýn %25. finansal aktif2 ise bir þekilde vergi ayrýcalýðý tanýnmýþ bir finansal aktifin faiz oranýný göstermektedir. vergiden muaf bir devlet tahvilinin faiz? oranýnýn %90 olma sýhalinde gerçek faiz oranýnedir? Ýki finansal aktifin sahip olduðu farklý vergi özelliklerinin neden olduðu etki þu þekilde hesaplanabilir: Vergi Etkisi = Finansal Aktif1 .belirleyen unsur ise dahilolunan vergi dilimine uygulanan vergi oraný.

Dolayýsýyla þirketin çýkarmýþ olduðu tahvil.dýþýndaki diðer tüm özelliklerinin (vade. devletin çýkarmýþ olduðu tahvilin faiz oraný % 71 ise (diðer tüm özelliklerin ayný olduðunu gözden uzak tutmayýnýz) risk primi %4 olarak ifade edilebilir. ticari þirket tarafýndan çýkartýlan tahvil diðerine göre daha yüksek bir geri ödenmeme riski taþýr. Örneðin vergi ayrýcalýðý taþýmayan bir finansal aktifin faiz oraný %73. Bu nedenle diðer tüm menkul kýymetler bir ölçüde geri ödenmeme riski taþýrlar. pazarlanabilirlik gibi) ayný olduðu kabul edilmektedir. Örneðin. Geri ödenmeme riski dýþýndaki diðer tüm özellikleri (vade. vergi ayrýcalýklarý ve pazarlanabilirlik gibi) ayný olan iki finansal aktifin sahip olduðu risk farklýlýðýnýn etkisi yaklaþýk olarak aþaðýdaki gibi tespit edilebilir: Risk Primi = Finansal Aktif1 . 2 nolu finansal aktif ise riski olmayan veya daha düþük risk taþýyan finansal aktifin faiz oranýný ifade etmektedir. Devletin çýkardýðý menkul kýymetleringeri ödenmeme riski genellikle sýfýr olarak kabul edilir. Bir menkul kýymetin geri ödenmemesi riski ne kadar yüksekse. Geri Ödenmeme Riski ? Geri ödenmeme riski bir menkul kýymetin faiz ve/veya ana para ödemesinin yapýlmamasý olasýlýðýdýr. diðer þartlar sabitken. ticari þirketin ihraç etmiþ olduðu tahvilin faiz oraný % 75. Çünkü devlet pa asarak. vergi ayrýcalýðýnýn neden olduðu etki %15 tir. vergi ayrýcalýðýna sahip bir finansal aktifin faiz oraný % 58 ise. faiz ve anapara ödenmesinde devletinki kadar güçlü b rantiveremez. devlet tahvillerine göre daha yüksekbir faiz oranýna sahip olacaktýr. geri ödenmeme riski. bu menkul kýymetin faiz oraný o kadar yüksek olacaktýr. M enkul kýymet ihraç eden hiçbirkuruluþ.Finansal Aktif2 Burada 1 nolu finansal aktif yüksek riske sahip finansal aktifin faiz oranýný. Geri ödenmeme riskinin faiz oranýüzerindeki etkisi nedir? Pazarlanabilirlik Bir menkul kýymetin sahip olduðu satýlabilme olanaklarý ne kadar güçlü . Yukarýdaki örneðimize geridönersek. hazine tarafýndan çýkartýlan bir tahvil ile ticari bir þirket tarafýndan çýkartýlan tahvil ayný vadeye sahipken. satmýþ olduðu menkul kýymetlerin faiz ve ana para ödemesiniyapabilme gücüne her zaman sahiptir.

.42 .ve ikincil piyasasý ne kadar geniþ ise bu menkul kýymetin likitidesi o kadar yüksek olur. bir menkul kýymetin pazarlanabilirliðinin yüksek olmasý. faiz oranýnýn diðerlerine göre düþük düzeyde kalmasý ile sonuçlanýr. Daha önce sözü edilen diðer tüm özellikler ayný iken.

43 . (c) vergi ayrýcalýklarýna iliþkin farklýlýklar ve (d) pazarlanabilirlik gücündeki farklýlýklar. Sorular 1. belirlenen faiz reel faize eþit kabul edilmektedir. Likitide tercihi yaklaþýmýna göre para talebinin belirlenmesi açýsýndan aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? a. Faiz oranýn azalmasý veya gelirin artmasý halinde para talebi artar e. iktisatçýlar arasýnda faiz oranlarýnýn enflasyonist bekleyiþlerden etkilendiði hususunda geniþ bir görüþ birliði vardýr. Fisher eþitliði ile ilgili çok sayýda tartýþmalý konu olsa da.Özet Faiz oranlarýnýn nasýl belirlendiðine iliþkin iki yaklaþým söz konusudur. Ödünç verilebilir fonlar yaklaþýmýna göreyse. Bunlardan likitide tercihi yaklaþýmýna göre faiz oraný para arzý ve para talebini dengeleyen bir faktördür. Faiz oranlarýnýn yapýsý. reel faiz oranýna beklenen enflasyon deðerinin eklenmesi ile elde edilmektedir. Beklenen enflasyon = Gerçekleþen enflasyon e. bir dizi finansal aktifin faiz oranlarý ile bir diðer finansal aktif grubunun faiz oranlarý arasýndaki farklýlýðýn nedenlerini açýklayan faktörleri ele almaktadýr. Faiz oranýn artmasý veya gelirin azalmasý halinde para talebi artar d. faiz oraný fon arz ve talebini dengeleyen bir faktör olarak ele alýnmalýdýr. Faiz oraný veya gelir azalýnca para talebi artar c. (b) geri ödenmeme riskindeki farklýlýklar. Literatürde bu iliþki Fisher eþitliði olarak adlandýrýlmaktadýr. Nominal faiz = reel faiz d. Faiz oraný veya gelir artýkça para talebi artar b. Fon arzý = fon talebi b. Ödünç verilebilir fonlar kuramýna göre denge faiz oraný aþaðýdakilerden hangisinin gerçekleþmesi halinde ortaya çýkar? a. Bu yaklaþýmlarýn her ikisinde de beklenen enflasyon sýfýr olarak kabul edildiði için. Gerçekleþen faiz = gerçekleþen enflasyon . Belirli bir tarihte faiz oranlarýnýn yapýsýný açýklayan dört temel faktör söz konusudur: (a) vade farklýlýklarý. Enflasyonist bekleyiþlerin sýfýrdan farklý olmasý halinde nominal faiz oraný. Faiz oraný ve gelir para talebini etkilemez 2. Para arzý = para talebi c.

daha sonda azalmaktadýr 5. Hazinenin çýkardýðý bu tahvillerin gerçek faiz oraný nedir? a. Bir ülkede tahvillerden elde edilen faiz geliri %20 oranýnda gelirvergisine tabi iken. %62. %30 b. Ankara 1981. Beta Basým.. Bursa 1995. Farklý vadelerde faiz oraný sabit kalmaktadýr d. Ýlker. %32 e. %24 4.44 . Ýlker. reel faiz oraný %8 ise Fisher eþitliðine göre nominal faiz oraný ne olacaktýr? a. ERTUÐRUL.. %40 e. Feridun. ÖCAL. %162 d. . %16 b. Ezgi Yayýnevi. Banka ve Finansal Piyasalar. Ýstanbul 1993. Turhan Yayýnevi.. Vade uzadýkça faiz oranlarý düþmektedir c. PARASIZ. Para Teorisi.. Vade uzadýkça önce artmakta. Ahmet. Makro Ekonomi.5 d. hazine tarafýndan çýkartýlan %50 faizli tahviller gelir vergisinden muaf tutulmuþtur. %3 c. Para. %70 c.3.. daha sonra artmaktadýr e. %83 Kaynakça ERGÝN. Beklenen enflasyon oraný %24. Ezgi Yayýnevi. Azalan bir getiri eðrisi söz konusu ise aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? a. Ankara 1993. PARASIZ. Para Teorisi. Vade uzadýkça önce azalmakta. Vade uzadýkça faiz oranlarý yükselmektedir b. Para ve Faiz Teorileri. Tezer. Bursa 1994.

. Üniteyi çalýþýrken bankanýn tanýmý ve önemi ile bankacýlýðýn doðuþu ve geliþimini inceledikten sonra..45 . uluslararasý bankacýlýk ve Türkiye'de bankacýlýk alanýndaki geliþmeleri de anlamaya çalýþýnýz. Ünitemizin temel konusu Dünya'da ve Türkiye'de bankacýlýðýn ortaya çýkýþýnýn ve geliþiminin incelenmesidir. Ünitede bankanýn tanýmý ve önemi.ÜN ÝTE 3 Dünya'da ve Türkiye'de Bankacýlýk Bu Ünitede. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz... uluslararasý bankacýlýk ve Türkiye'de bankacýlýk konularý ele alýnacaktýr. . Ünite sonunda yeralan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak. Ünitede yeralan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. bankacýlýðýn doðuþu ve geliþimi.

Para politikasý ise. ödemelerde aracýlýk. Bazý anglo-sakson yazarlar. Birçok Avrupa ülkesinde ve ülkemizde. iktisadi kalkýnma hedefine ulaþýlabilmesi için hangi fonksiyonlarý yerine getirmesi gerektiðini belirlemektedir. merkez bankasý ve diðer bankalarýn. günümüz çaðdaþ bankacýlýðý yüklendiði fonksiyonlarýn bir sonucu olarak. Gerçekten de. Ýktisadi kalkýnmanýn gerçekleþtirilmesi. bankalarý yaptýklarý çeþitli iþlemlerden biri ya da diðerini ön plana çýkararak baþka türlü tanýmlayanlar davardýr. Bu bakýmdan. kaydi para kullanýlmayan ve ödeme sistemleri bu kadar geliþmemiþ olan ülke bankalarýný açýklamaktan uzak olduðu açýktýr. bankalarýn temel görevlerinin kredi ticareti yapmak olduðu düþüncesine dayanan bu tanýmýn yanýsýra. halkýn belli bir zaman içinde harcamadýðý paralarý kabul ederek. Bu tanýmýn. kredi ticareti yapmaktýr. bankalarýn önde gelen görevleri. iktisat politikasýnýn önemli bir kolu olarak. bunlarýnema getirir þekilde ikraz ve plase eden. gerçek ve tüzel kiþilerin belli bir zaman için harcamadýklarýparalarýtoplayarak. hem de yönetimtekniði bakýmýndan oldukça büyük Bankalar. Ancak. bunlarýkredi ve plasman yoluyla deðerlendirmeye çalýþan iþletmelerdir. Bankayýnasýl tanýmlayabiliriz? Bankayý. ? Bankacýlýk sektörü. . birçok alt sektöre ayrýlan finansal piyasalarýn en önemli kurumsal yapýsýný oluþturmaktadýr. bankalarý çeke tabi mevduat kabul eden iþletmeler þeklinde tanýmlamaktadýr. iktisat politikasýnýn en önemli hedeflerinden biridir. para nakli. senet tahsili ve emanet kabulü gibi çeþitli hizmetler gören biriþletme olarak tanýmlamak mümkündür. doðuþu sýrasýndaki görünümünden hem iþlemlerinin karmaþýklýðý. Bu ülkelerde bankalarýn asli fonksiyonu.BANKANIN TANIMI VE ÖNEMÝ ! . genel olarak bankacýlýk sisteminin özel olarak da bir bankanýn ülke ekonomisinin geliþmesinde oldukça önemli bir rolü vardýr. banka parasý ile ödemelerin yapýldýðý ülkeler bakýmýndan doðruluðu kabul edilse bile. kiþisel kasalarý birleþtirerek kaydi para kullanmadan ödemelerin yapýlmasý deðildir.

hurma ve madenler için uygulanmaktaydý. Sümerlerin Oruk sitesi etrafýnda geliþen ilk uygarlýklardan birinde milattan önce 3500 yýlýnda kurulan maket adý verilen dinsel kuruluþ. Öte yandan. tohum ve sair malzeme alýmý için. Bu oranlar tahýl.46 . borçlunun hangi mallarýnýn ne suretle borcun tasviyesinde kullanýlacaðý yazýlý idi. %20 veya %12'yi geçemezdi.Banka neden önemlidir? BANKACILIÐIN DOÐUÞU VE GELÝÞÝMÝ . . Borçlanmada yýllýk faiz %33. Maketin rahipleri ilk borç verenlerdi. bilinen ilk banka kuruluþudur. Bilinen ilk banka hangisidir? Gerçekten de. Hamurabi Kanunlarý'nda banka maketlerinde ikraz iþleminin nasýl yürütüleceði. borcun vadesinde nasýl tahsil olunacaðý. Tarihçiler. bankacýlýðýn doðuþunu zamanýmýzdan altý bin yýl öncesine kadar götürmektedirler. çiftçilere baþlangýçta ayni. dahasonra ise parasal kredi açtýklarý bilinmektedir. Bu rahiplerin. zengin olan maketlerde harman zamaný ödenmek üzere.

yüzyýllarda. 12. Bizans ve Latin ülkeleri arasýnda bir iliþki kuruyordu. 6. Almanya ve Ýngiltere'de küçük bankerlerden baþka. . Fransa. Öte yandan. Ticaretin geliþmesi de bankacýlýðýn geliþmesine yol açýyordu. Roma'da "argentari" denilen özelbankacýlar ve "numul " denilen para deðiþtiriciler vardý. 19. banknot ve kaðýt paranýn genel birödeme aracý niteliðini kazanmasý gibi bazý ilerleme ve geliþmelerin sonucudur. yüzyýla kadar Avrupa'da bir çok fuar kuruldu. Böylece modern bankacýlýk. yüzyýl. Yahudiler bankerlik yapýp faizle para vermek olanaðýný buluyorlardý. Ýtalya. çoðu yabancý ve eski esir olan ve "tropezitai" denilen özelbankerlerin banka muameleleriyle uðraþtýkl arý görülmektedir. Daha sonraki yüzyýllarda. hazine ihtiyacý ve paranýn istikrarsýzlýðý. yüzyýlda geliþebilmiþtir. Bugünkü bankacýlýðýn temelinde ne gibi geliþmeler vardýr? Bankacýlýðýn doðuþu çok eski tarihlere götürülmesine raðmen. . Yunan mabetlerinin tevdiat kabulü ve ikrazat iþleri. bankacýlýðýn geliþmesini kýsýtlayan hristiyanlýk ve müslümanlýktaki faiz yasaðý. Bu devirde ticari þehirlerin en çok geliþtiði ülke Ýtalya idi. 15. eski Yunan ve Roma'da banka iþlemleri ile uðraþan kurumlarýn varolduðu bilinmektedir. Atina'dan baþlayarak bütün mabet bankalarda hükümet denetimi yayýlmýþtýr. Doðu'da Bizans Ýmparatorluðu'nda Roma tipi devlet bankalarý faaliyetlerine devam ettiði gibi. Çünkü. Mabetlerin yanýnda. Jüstinyen'in Roma Kanunlarýný yenidendüzenleyerek devlet maliyesini islah etmesinden ve Çin. þehirlerin doðmasýna yardým etmiþ. yüzyýldan baþlayarak 14.Ö.Ö. Batý'da o zamana kadar bankacýlýk alanýnda kaydedilen geliþmeler de kayboldu. ilk zamanlarda tamamen serbest ve baðýmsýz iken. önce para sonra da sermaye piyasasýnda birinci yeri almýþtýr. Eski Mýsýr. modern anlamda bankacýlýk kýsa bir tarihi geçmiþe sahiptir. Hindistan veHabeþistan ile ticari iliþkileri yeniden kurmasýndan sonra. kýymetli senetlerin düzenlenmesi ve tedavülünün artmasý. tanýnmýþ büyük mali kuruluþlara da rastlanýr. yüzyýlýn sonlarýndan itibaren. yüzyýlýn baþýndan itibaren Amsterdam. Dördüncü yüzyýlý takiben Roma Ýmparatorluðu'nun yýkýlmasýndan sonra. Buna karþýlýk.. Batý Avrupa'da 19. yüzyýldan sonra. 11. kredi alan ve veren kiþiler arasýna banka . Bu fuarlarýn. Ýngiltere'de birmilli banka kurulmasýna yol açmýþtýr. bugünkü bankacýlýk çift taraflý muhasebe usulünün geliþmesi. yüzyýldan itibaren. ticaretle meþgul olan bazý zengin ailelerin bankacýlýk hizmetlerinde uzmanlaþtýklarýný görüyoruz. Özellikle Venedik. M. bankacýlýk hizmetlerinin maketlerin tekelinden çýktýðýný. Hristiyanlarýn ve Müslümanlarýn bankerlik yapmalarýna engel olduðundan. 3. yüzyýlda.. 16. bankacýlýkta önemli geliþmeler kaydedilmiþtir. 16. bankacýlýkta bugünkü hukuku oluþturmada ve bankacýlýðýn geliþmesinde önemli etkileri olmuþtur. dünya tarihinde karýþýklýk devrini izleyen nispi barýþ dönemi. bu da ekonomik iliþkileri geliþtirmiþtir. Bütün bu geliþmeler. krediye ihtiyacýn arttýðý 19. yüzyýlýn ürünü olarak meydana geldi. Romadaki özel bankacýlara ne deniliyordu? M. ve 17. 17.

yüzyýldan önce kurulan hemen hemen bütün bankalar þahýs þirketlerinden ibaret olduðu halde. 16. .47 . Bu yüzyýlda. Batý Avrupa ülkelerinde büyükmevduat bankalarý kurulmuþ. emlâk ve yatýrým bankalarý tesis edilmiþtir. alacak haklarýnýn belli þekilde düzenlenen kýymetli senetlerde maddeleþtiði ve her tür servetin tedavülünü mümkün kýlan kýymetli senetlerin geliþtiði. banka parasý ile ödeme sisteminin yerleþtiði bir yüzyýldýr. yüzyýllarda kurulmuþ olan az sayýdaki belediye ve devlet bankalarý dýþýnda. merkez bankalarý oluþmuþ. ve 17. 19.adý verilen kurumlarýn girdiði.

D. bir kýsmý da global bankacýlýk yapýsý içinde finansal veya finansalolmayan kaynaklarýn transferini içermektedir. yüzyýldan itibaren bankalarýn. özellikle Batý Avrupa veA. uluslararasýnda gerçekleþtirilen deðiþik finansal ve ekonomik iþlemleri kapsamaktadýr. Bu iþlemlerin bir kýsmý müþterilere veya müþterilerden fon ya da hizmet akýmýný kapsarken.B. Uluslararasýbankacýlýðýnasýl tanýmlayabiliriz? Uluslararasý bankacýlýk. bankanýn merkez þubesinden veya kendi ülkesindeki þubeler ya da diðer kurumlardan idare edilebilir. Sözkonusu kurumlar. yüzyýlda kurulan bütün bankalar sermaye þirketleri þeklinde tesis edilmiþlerdir. bankalarýn faaliyet alanlarý bakýmýndan uzmanlaþmalarýnýn nedenidir. Finansmanda yeni bir çaðýn baþlangýcýný ifade eden bu geliþme. ul uslararasý bankacýlýk deðiþik ülke gruplarýndaki finansal ve ekonomik koþullarla karþýlýklý baðýmlýlýk içinde bulunmaktadýr. bankacýlýða özgüözellikler.? 19. Uluslararasý Bankacýlýða Geçiþi Belirleyen Faktörler Uluslararasý bankacýlýða geçiþi belirleyen faktörler. 19. Finansal hizmetler endüstrisinin 2. bankacýlýðýn uluslararasýlaþmasýdýr. Ýþlemler. iktisadi ve coðrafi fa ki yasal ve düzenleyicikýsýtlamalar ve uzun dönemli politikalarýn etkisi olarak belirtileb ilir. Bu yönleriyle uluslararasý bankacýlýk. yurtdýþýnda oluþturulmuþ kurumlar aracýlýðýyla da yapýlabilir. Bankacýlýða Özgü Özellikler . müþterinin ülkesinde olabileceði gibi bazen de üçüncü bir ülkede bulunabilir. Ticari bankacýlýðýn. Bankacýlýðýn doðuþu ve geliþimini tarihsel bir süreç içinde nasýl açýklayabiliriz? ULUSLARARASI BANKACILIK .'deki büyük ticari bankacýlýk kurumlarý tarafýndan baþlatýlmýþtýr. ekonomik ve ticari faaliyetlerin en büyük yardýmcýsý ve hatta geniþ ölçüde düzenleyicisi olan kuruluþlar haline gelmeleri. banka müþterilerinin yurtdýþýnda olmasý durumunda uluslararasý bir özellik kazanacaðý kabul edilebilir. Dünya Savaþý sonrasýndaki en önemli geliþmesi. Dolayýsýyla. Bu iþlemler. deðiþik faktörler gözönüne alýnarak farklý þekillerde tanýmlanabilir.

faiz arbitrajý. hukuki. kredi kartlarý ve yeni kredi türleri gibi sonuçlar meydana getiren bankacýlýk sistemindeki deðiþiklik ve yenilikler gibi özelliklerdir. ticari. döviz iþlemleri. kâr potansiyeline sahip olan deniz aþýrý alanlar. otomasyon.48 . üretimde mukayeseli avantaj ve iþlem etkinliði. döviz riski. Ýktisadi ve Coðrafi Faktörler Bunlar. piyasa mükemmeliyetsizliklerininbankacýlýk endüstris nde monopol kârlarýyaratmasý.Bunlar. önemli finansal merkezlerde veyapiyasalarda bir p ozisyona sahip olma isteði. rekabet veya yavaþ büyümeden dolayý ulusal piyasalarýn doyuma ulaþmasý veya durgunluðu gibi bir çok sebep sayýlabilir. teknik ve finansal içerikli danýþmanlýk ve kredi sendikasyonu gibi belli hizmetlerde uzmanlaþma. . düzenleme. riski azaltýcý ve daha istikrarlý bir gelir tabaný saðlayýcý potansiyele sahip farklýlaþtýrma fýrsatlarý. paranýn konvertibilitesi.

Burada üç tane teorik yaklaþým bulunmaktadýr. portföy teorisi yaklaþýmý ve doðrudan yatýrým teorisi yaklaþýmýdýr. farklý ülkelerdeki mukayeseli bankacýlýk maliyetlerini vebankacýlýkla ilgili düzenlemeler ya da dö piyasasý kontrolleri gibi maliyetlerin eþitlenmesini engelleyen ticaret engellerini dikkate almaktadýr. fonlarýn baþka ülke bankalarýna kaymasýna. bölümlü piyasalar ve sömürge iliþkileri olarak sayýlabilir. Çünkü. ülkelerde uygulanan geniþletici para politikasý. Mevduat sahipleri. Bunlar. esas itibariyle uluslararasý ticaret ve yatýrým teorilerinin uluslararasý bankacýlýk alanýna uyarlanmasý ile ortaya çýkmýþtýr. Uluslararasýbankacýlýða geçiþi belirleyen belli baþlýfaktörler nelerdir? Uluslararasý Bankacýlýk Teorisi ? Uluslararasý bankacýlýk teorisi. spesifik dýþ politikaeylemleri. piyasa payýný korumak amacýyla faiz oranlarýný yükselttiklerindekârlarý ve sermayelerinin büyüme oraný azalacaktýr. banka hizmetlerinin üretiminde mukayeseli üstünlüðe sahipolan ülkeler avantajl duruma geçecektir. özel kaynaklardan ödünç verme istekliliði. kredi kullananlar da en düþük faiz olan bankayý . para ve kredi alanýnda serbest ticaret sözkonusu olursa. ülkeler ve coðrafi bölgeler arasýnda iktisadi ve askeri alanlardaki entegrasyon. Uzun Dönemli Politikalarýn Etkisi Bunlar. Uluslararasýticaret teorisi nedir? Bu yaklaþým. ulusal firmalarýn ve müþterilerin yabancý bankanýn giriþini istememesi. uluslararasý ticaret teorisi yaklaþýmý. Bu politikalarýn etkisiyle uluslararasý bankacýlýk geliþmektedir.Ana Ülkedeki Yasal ve Düzenleyici Kýsýtlamalar Ana ülkede kârlýlýk ve vergileme veya diðer ekonomik kýsýtlamalar. Uluslararasý Ticaret Teorisi Yaklaþýmý . Etkinliði nispeten düþük bankalar ise. gelenekselbankacýlýk gizliliði ve ülk enin politik tarafsýzlýðý. Dolayýsýyla. buna karþýlýk liberal uygulamalar ise fonlarýn bu ülkelere gelmesine neden olabilir. fonlarýný en yüksek faiz veren bankaya kaydýrýrken. daha etkin bankalar piyasa payýný sürekli geniþletecek ve sermayeyi kendine çekebilecektir. banka þubelerinin yerleþimi önemini kaybedeceðinden. diðer ülkelerle kurulan dostça iliþkiler. spesifik ödemeler bilançosu politikalarý.

Öte yandan. Nitekim. nitelikli beþeri sermaye faktörüne nisbeten bolmiktarda sahip olan de mukayeseli bir üstünlük kazanabileceði söylenebilir. ulusal çerçevede olduðu kadar uluslararasý çerçevede de faaliyet gösteren banka sayýsýný azaltacaktýr. uluslararasý bankacýlýk alanýndaki rekabet. Avrupa ve Japonya'da bulunduðu gözönüne alýnýrsa. Yine.49 . mevduat sahipleriyle kredi kullananlarýn daha etkin bankalara yönelecekleri kabul edilebilir. tercih benzerliði teorisinin uluslararasý bankacýlýk olgusunu açýklamada bazý ipuçlarý verdiði görülür. en önemli uluslararasý bankacýlýk merkezleri ve piyasalarýnýn ABD. Böylece. uluslararasý bankacýlýk iþlem ve kurumlarýnýn yoðun olduðu piyasa ya da merkezler dikkate alýndýðýnda.tercih edeceklerdir. bu . bankacýlýk sektörü açýsýndan. Uluslararasý ticaret teorisi yaklaþýmýna göre.

banka kredisinin üretim . banka dýþý sektörlerin uluslararasý geliþiminden büyük ölçüde farklý olduðundan. Olayýn bu yönü ise yabancý þube ve bankacýlýk birimlerinin kurulmasýyla ya da doðrudan yatýrým olgusuyla açýklanabilir. Portföy Teorisi Yaklaþýmý Portföy yaklaþýmýteorisi nedir? Ticari bankalarýn temel faaliyetleri. Finansal aracýlýk süreci. diðer firmalara göre bankalarda daha kolay olmaktadýr. finansal aktiflerin birikimiyle ilgilidir. Doðrudan Yatýrým Teorisi Yaklaþýmý . veri bir faiz oraný ve risk tahminleri kümesi için. . Portföy teorisi. merkezlerde benzer bankacýlýk hizmetlerine talep geldiði anlaþýlýr. ticari bankalarýn yarattýðý sermaye akýmlarý. bu deðiþmelerin sonucu olarak uluslararasý sermaye hareketleri baþlayabilir.. çok uluslu banka teorisini oluþturmak amacýyla doðrudan yatýrým teorisi ile ilgili yaklaþýmlarý kullanmak faydalý olabilir. Bunun yanýsýra. banka iþletmelerinin çok uluslu bir özellik kazanmasýný belirleyen þartlar. Bu modelin i. bankacýlýk endüstrisi dýþýndaki firma þartlarýyla tambir paralellik gös una raðmen. Soruna dar açýdan bakýldýðýnda. faiz oranlarýnda ve risk tahminlerinde ortaya çýkabilecek deðiþiklikler. uluslararasý bankacýlýkta fiziksel aktifler de oldukça önemlidir. Dolayýsýyla. portföy içindeki aktiflerindaðýlýmýný etkileyecektir. Bu nedenle. ? Doðrudan yatýrým teorisi yaklaþýmýnedir? Portföy teorisine dayalý yaklaþým. Geleneksel portföy teorisinin uluslararasý bankacýlýk konusundaki yaklaþýmý þudur: Portföy riski. Portföy yabancý ve ulusal aktifleri kapsýyorsa. portföyün genel riski olarak ele alýnýrsa ve farklýlaþtýrma sonucu risk azalýrsa. portföy düzenleme sürecinin teorikçerçevesinde ele alýnabilir. portföyü oluþturan aktiflerin dengeli bir daðýlýmýnýn bulunacaðýný kabul eder. elde ettikleri fonlarýn potansiyel biraktifler kümesi içindeki daðýtýmýný kapsamaktadýr. yatýrýmcý portföyünü yabancý aktifleri kapsayacak þekilde yeniden düzenler.

eurocurren y piyasalarý ve eurobond piyasalarý. kurum. eurobond piyasalarý ise ikinci tipteki piyasanýn özelliklerine sahiptir. finansal mekanizma ve iþlemlerin neler olduðu anlaþýlmaktadýr. dýþ . Uluslararasý bankalar genel olarak iki piyasanýn iki sektöründe faaliyettebulunabilir. Uluslararasýbankacýlýk teorisini açýklayan yaklaþýmlar nelerdir? Uluslararasý Bankacýlýðýn Fonksiyonel Çerçevesi Uluslararasý bankacýlýðýn fonksiyonel çerçevesi denildiðinde. uluslararasý bankacýlýk alanýndaki piyasa.50 . uluslararasý finansal piyasalar da iki altpiyasadan oluþmaktadýr. Þimdi bunlarý sýrasýyla inceleyelim: Euro piyasalar Ulusal piyasalarda olduðu gibi. yerleþim faktörü önem kazanýr. Çünkü. fonlarý doðrudan ve aracýlýk yoluyla deðerlendiren piyasalardýr. Fakat banka. Bunlar. Euro currency piyasalarý birinci tipteki piyasanýn.yeri ile müþterinin yerleþim yeri arasýnda bir iliþkinin olmadýðý görülür. ürünlerin kredilendirme sürecini de kapsayan bir hizmetler kümesi olarak ele alýnýrsa.

. Özellikle 1970'l kacýlýk endüstrisinin uluslararasýlaþma sürecinde ortaya çýkan en belirgin özellik. Bu piyasalara ek olarak.? iþlemler yoluyla ulusal piyasalara çok yakýndan baðlýdýr. ikincisinde müþterilerle daha yakýn iliþki kurma ve esneklik daha belirgin olarak durmaktadýr. faaliyettebulunulacak bölgenin özelli ve iþ potansiyeline baðlý olacaktýr. Örgütsel yapýnýn seçimini etkileyen faktörler nelerdir? Uluslararasý bankacýlýðýn kurumsal açýdan geliþimi. Birinci örgütsel tipte yakýn koordinasyon ve kontr lile ölçek ekonomileri ön planda tutulurken. ulaþým ve haberleþme maliyetlerine. Bu teoriler. ulusal hisse senetlerinin yabancýlar tarafýndan satýn alýnmasýný ifade etmektedir. iki piyasa türü daha vardýr. Bu arada. teknolojik geliþim düzeyine. endüstriyel organizasyon teorilerinden yararlanýlmaktadýr. Uzun dönemli fon akýmlarýyla ilgili olan eurobond piyasalarý ise. diðer firmalar gibi amaçlarý açýsýndan en uygun örgütsel yapýyý seçmek ve oluþturmak zorundadýr. Bunlar. diðer yandan da coðrafi daðýlým ve fonksiyonelfarklýlaþtýrmanýn nispi avanta zavantajlarýný dengelemeye yöneliköneriler sunmaktadýr. eurocurrency mevduatve kredileriy le iþlem yapan ve finansal aracýlak rolünü üstlenen eurobankalar tarafýndan oluþturulan piyasalardýr. örgütsel yapýylayakýndan ilgilidir. sadece bu iki piyasa türü ile sýnýrlý deðildir. kýsa vadeli senet piyasasý olarak bilinmektedir. optimal örgütsel yapý. Örgütsel Yapý . Eurocommercial papers piyasalarý ise. euroequity piyasalarý. farklý örgütsel þekilleri dikkate alarak bir yandan coðrafi yoðunlaþma ve fonksiyonel entegrasyonun. Bankalar da. ulusal bankalarýn deðiþik bankacýlýk birimleri yoluyla hýzlý bir þekilde geniþlemesi olmuþtur. Uluslararasý fon akýþý. Kýsa dönemli fon akýmlarýyla ilgili olan Eurocurrency piyasalarý. boyutlarý onlar kadar geniþ olmasa da. Euro piyasalarýaçýklayýnýz. uluslararasý bankacýlýðýn örgütsel yapýsýný belirleyen temel faktörleri ortaya koymada. Eurocurrency piyasalarý ise uluslararasý sermaye piyasalarý olarak görülebilir. Bu nedenle. ilgili firmanýn girdi ve çýktýlarýnýn özelliklerine. kendi ülkeleri dýþýnda bulunan tahvillerin alýnýp satýldýðý piyasalardýr.

yabancý bankalarýn ulusal piyasalara giriþinin kýsýtlanmasý ve yabancý bankalarýn belirli faaliyetlerinin kýsýtlanmasýdýr. özellikle banka stratejisine baðlýdýr. Son olarak.51 . sahip olduðu insan gücü varlýðý ve ulusal ya dauluslararasý iþ yapýsý da oldukça önemlidir. Uluslararasý bankacýlýk iþlemlerinin ve faaliyetlerinin yapýlacaðý birimin seçimi ya da bu birimlerden oluþacak bankacýlýk aðýnýn geniþliði. bankanýn boyutu veuluslararasý tecrübesi. Örgütsel yapýnýn seçimini etkileyen bir diðer faktör de. Bunun yanýnda. Çünkü bu fakt hizmetlerini sunan örgütsel yapýnýn geliþtirilmesini teþvik eder. bankacýlýða iliþkin düzenlemeler ve örgütsel þekillerin avantaj/dezavantajlarýdýr. gidilen ülkedeki bankacýlýða iliþkin mevzuattýr. Bu mevzuat çerçevesinde bankacýlýða iliþkin düzenlemeler iki baþlýkta toplanabilir.Böyle bir deðiþimin en önemli belirleyici unsuru. ortaya çýkan fýrsatlardan yararlanma amacýdýr. talep faktörünü de gözönünealmak gerekir. Bunlar. uluslararasý bankacýlýk iþlemlerinin yapýlacaðý örgütsel biriminseçiminde etkili olan bir baþka faktör. Bunun yanýnda. alternatif örgütsel yapýlarýn avant ya dezavantajlarýdýr. . bankanýn özellikleri. Uluslararasý bankacýlýðýn örgütsel yapýsýnýn seçimini etkileyen faktörler.

Bir bankanýn uluslararasý hizmet sunmada yapmasý gereken ilk iþ. uluslararasý bankacýlýk gruplarý ve offshore bankacýlýk birimleri olarak sayýlabilir. temsilcilikler. Sözgelimi. Bazý ülkeler. Yabancý bir ülkede. Uluslararasý bankacýlýkta uygulama alaný bulan temel örgütsel þekiller. bankanýn uluslararasý baðlantýlarýnýn ölçeðine ve özelliklerine. uluslararasý bankacýlýk departmaný. bu bankacýlýk birimleri ana bankanýn içsel bir parçasýdýr. Muhabirlik iliþkileri. Burada görev alacak kimselerin. . Bir banka. belirlenmiþ bazý iþlemleri yapmada kendi ajaný olarak faaliyette bulunmasý için yerel bir bankayla baðlantý kurabilir. ABD bankalarý dünya ölçeðinde þube aðý oluþturmaya öncelik verirken. patentleri ve uyguladýðý politikalar ana bankaya aittir. aktif bir þekilde bankacýlýk hizmetlerini sunabilmenin klasik yolu þube açmaktýr. muhabir bankacýlýk iliþkileri. hükümet. yönetim anlayýþýna ve ulusal iþ hacmine baðlýdýr. Þubeler. yerine getirilecek faaliyetleri. þubelerin baðýmsýz bir kuruluþ olarak oluþturulmasýný gerekli görsede. iþlemlerinin veya faaliyetlerinin nisbeten az olduðu ülkelerde. bir bankanýn yabancý bir ülkede kendisini temsil etme amacýna yönelik bir ya da daha fazla kiþiden oluþan bankacýlýk kurumlarýdýr. Temsilcilikler. acentalar. finans çevreleri ve iþadamlarýyla dabaðlantýiçinde bulunmasý tercih edilir. yerelyabancý banka. konsorsiyum bankalarý. Bu nedenle. Avrupa bankalarý temsilcilikler oluþturma ve diðer yabancý bankalara ortak olma eðiliminde olmuþtur. Bu departmanýn boyutu ve örgütlenme tarzý. Böyle bir durumda. yasal vefonksiy bir uzantýsýdýr. gidilen ülkenin . muhabir banka olarak adlandýrýlýr.. baðlý veya yan kuruluþlar. þubelerin aktif ve pasifleri. þubeler. banka merkezinde bu hizmetlerle ilgilenecek bir departman oluþturmasýdýr. Uluslararasýbankacýlýkta temel örgütselþekiller hangileridir? Her banka uluslararasýlaþma sürecine girerken farklý örgütsel þekilleri ? benimser. uygulanacak þartlarý ve ödenecek komisyonu belirleyen mektuplarýn ilgili bankalara gönderilmesiyle oluþturulabilir. ilgili ülkelerin bankacýlýk iþlemleri konusunda bilgili olmasý.

bir bankanýn küçük bir hissesine sahip olduðu ve diðer ortaklarla birlikte faaliyetine sorumlu olarak katýldýðý. Yan kuruluþ ise.52 .yasal düzenlemelerine tâbidir. uluslararasý ticaret ve sermaye akýmlarý ile döviz deðiþiminin serbest ve etkin bir þekilde saðlanmasýnda önemli bir rol oynarlar. Konsorsiyum bankalarý. uluslararasý bankalarýn kendi aralarýnda birleþerek oluþturduklarý örgütsel þekillerdir. Son olarak. yabancý bir ülkede kurulmuþ olan baðýmsýz bir bankacýlýk kurumudur. yerel yasa ve düzenlemelere baðlý olarak. Baðlý kuruluþ. Bu bankacýlýk birimleri. bu fonlarý yine farklý özellikteki diðer kiþiler için yeniden kredilendirme sürecine sokan birimlerdir. yasal düzenlemelerin nisbeten az olduðu offshore merkezlerde faaliyet gösterdiklerinden. gidilen ülkenin bankacýlýk kuruluþu olarak tanýmlanabilir. . gidilen ülkeninyasalarýnýn izin vermesine aðlý olarak kurulan ve temsilciliklerle þubeler arasýnda yer alan kurumlardýr. Acentalar. offshore bankacýlýk birimleri. Bir ülkede uluslararasýbankalar ne gibi aracýkuruluþlarla faaliyetlerini sürdürdüklerini açýklayýnýz. ayrý bir bankayý ya da finansal kurumu örgütleyen vekontrolünü elinde bulunduran iki ya da daha fazla baðýms bankanýn sahip olduðu banka olarak tanýmlanmaktadýr. Uluslararasý bankacýlýk gruplarý. farklý özellikteki mudilerden mevduat toplayýp.

? Uluslararasýbankacýlýk hizmetleri kaç grupta ele alýnabilir? Uluslararasý Bankacýlýkta Baþlýca Geliþmeler Dünya ekonomisinde 1960'lý yýllardan itibaren izlenen geliþmelere baðlý olarak. bir tarafýn finansal aracýný. factoring. Bu istekleri karþýlarken banka. mevduat kabul etme ve kredi verme ile döviz ticareti þeklinde sayýlabilir. Bundan dolayý. bilgi aktiflerini kullanmaya dayalý hizmetler ve diðer hizmetler olarak üç gruba ayýrmak mümkündür. ? ? Finansal aracýlýk mekanizmasýnýaçýklayýnýz. leasing ve kýymetli madenalým-satýmý olarak belirtilebilir. finansal aracý kurum olarak faaliyet göstermektedir. Bankalar. risk ve faiz oraný tercihlerini en uygun yapýda karþýlamaya çalýþmaktadýr. müþterilerine sunduklarý hizmet çeþitlerine göre. çok þubeli perakendeci bankalar ve az þubeli toptancý bankalar olmak üzere iki gruba ayrýlmaktadýr. Genel olarak bankalar. kendisinden yabancý kredi isteyenler için de mevduat bulmaktadýr. forfaiting. fon transferi. iþbirliði. Uluslararasý Bankacýlýk Hizmetleri Uluslararasý ekonomik ve finansal iþlemler gün geçtikçe daha karmaþýk bir yapý kazandýðýndan. uluslararasý çerçevede ilgili taraflarýn vade. Bilgi aktiflerini kullanmaya dayalý hizmetler. farklý finansal ihtiyaçlarý olan ekonomik birimler arasýnda. uluslararasý bankacýlýk faaliyetlerinde yoðunlaþma. Klasik uluslararasý bankacýlýk hizmetleri. Diðer hizmetler ise. Öte yandan. danýþmanlýk hizmetleri ve yönetim hizmetlerinden oluþmaktadýr. bankalarýn sunduklarý hizmetler de son derece farklýlaþmýþ bulunmaktadýr. tahvil ihracý. kendisinin de borçlanma aracýný kullanmaktadýr. uzmanlaþma ve þube aðýnýn geniþletilmesi þeklinde dört eðilim ortaya . uluslararasý bankacýlýk alanýndaki hizmetleri de. klasik uluslararasý bankacýlýk hizmetleri.Finansal Aracýlýk Mekanizmasý Bankalar. bankalar kendilerine yabancý mevduat yatýranlar için bu fonlarý kredi olarak kullanmak isteyenleri bulduðu kadar.

53 . müþterilerine yerel ve uluslararasý düzeyde daha geniþ finansal hizmet sunabilmekte ve yoðun rekabetin bulunduðu bu sektörde pazar paylarýný artýrmaya çalýþmaktadýrlar. Þimdi bu eðilimleri sýrasýyla inceleyelim: Yoðunlaþma . Uluslararasýbankacýlýkta yoðunlaþma nedir? Bankacýlýk sektöründe yaþanan rekabet nedeniyle. . Böylece sözkonusu bankalar. perakendeci bankalar geleneksel faaliyetlerinin yanýnda. bazý alanlarda da uzmanlaþmak üzere yeniden ve geniþ bir þekilde örgütlenerek toptancý iþlemlere daha fazla önem vermeye baþlamýþlardýr.çýkmýþtýr.

Bankalar arasýndaki iþbirliðinin baþlýca üç þekli vardýr. iþbirliði ve uzmanlaþma eðilimleri banka þubelerinin daha geniþ bir coðrafi alana yayýlmasýný gerektirmiþtir. ? Uluslarasýbankacýlýkta uzmanlaþma nedir? Bankacýlýk sektöründe son yýllarda yaþanan yoðun rekabetin bir sonucu olarak. Uluslararasýbankacýlýkta baþlýca eðilimler nelerdir? TÜRKÝYE'DE BANKACILIK Tarihi Geliþimi Ülkemizde. farklý ülkelerdeki bankalar arasýnda daha sýký iþbirliði kurma eðilimleri aðýrlýk kazanmýþtýr. Uzmanlaþma . bir konsorsiyum bankasýna üye olunmasý. özellikle batý ülkelerine göre. bankalarý da sözkonusu talepleri karþýlayabilmekiçin uzmanlaþmaya iten önemli bir faktör olmuþtur. Bu durum. Bunlar. hýzlý bir uzmanlaþma süreci yaþanmaktadýr.. Þube Aðýnýn Geniþletilmesi Uluslararasý bankacýlýkta görülen yoðunlaþma. bir bankacýlýk kulübüne girilmesi ve geleneksel muhabir bankacýlýk iliþkilerinin sürdürülmesidir. Ýþbirliði Uluslararasýbankacýlýkta iþbirliði nedir? Son yýllarda. bankalar finansal sistemin omurgasýný oluþturmakta ve halkýn tasarruflarýnýn toplanarak bunlarýn kullaným alanlarýna daðýtýlmasý. ekonominin iþleyiþi bakýmýndan büyük önem taþýmaktadýr. banka dýþý finansal aracý kurumlarýn yeterince geliþmemiþ olmasý nedeniyle. . bankalar uluslararasý faaliyetler açýsýndan daha geniþ imkanlar edinirken rekabet güçlerini de artýrabilmektedirler. Þirketlerin tüm bankacýlýk iþlemlerini tek bir bankadan yürütmeleri þeklindeki geleneksel eðilimleri son yýllarda deðiþiklik göstermiþ ve þirketler her bir spesifik ihtiyacý için ayrý finansal kuruluþlardan hizmet talebinde bulunmaya baþlamýþlardýr. Böylece. Türkiye'de bankacýlýðýn tarihi geliþimini 1980 öncesi .

Batý ülkelerinden farklýolarak. bankacýlýðýn oluþmasýný ve geliþmesini büyük ölçüde engellemiþtir. Öte yandan. bankacýlýk alanýndaki geliþmeleri olumsuz yönde etkilemiþtir. 1980 Öncesi Bankacýlýk Osmanlý Ýmparatorluðu'nun ekonomik yapýsý.ve 1980 sonrasý dönemde incelemek mümkündür.54 . topluma egemen olan deðer yargýlarý. sanayi devriminin gerçekleþtirilememesi. imparatorluðun son dönemlerinde sýnai ve ticari alanlardaki durgunluk ve ekonominin dýþa baðýmlý hale gelmesi. Tanzimat'a kadar Osmanlý Ýmparatorluðu'nda bugünkü anlamda bankacýlýk faaliyetleri .

Merkez Bankasý olmak üzere birçok özel ve devlet bankasý kurulmuþtur. Cumhuriyet dönemi bankacýlýðýný genel olarak 4 ana grupta incelemekmümkündür. Ancak yerel bankalar.C. senet iskonto etmek. bankacýlýk açýsýndan sönük geçmiþ. üçüncü kiþilerin birikimlerini deðerlendirmek. 1939-1962 Dönemi: 1939-1944 arasýnýn savaþ yýllarý olmasý nedeniyle. . çok sayýda tek þubeli yerel bankanýn faaliyete geçmesidir. Bu dönemin özelliklerinden biri de.C. 1945-1960 döneminde özel kesim geliþmeye baþlamýþ. hazineye borç vermek. Ülkemizde ulusal bankacýlýðýn geliþmesi Cumhuriyet döneminde olmuþtur. 1960'lý yýllarýn baþýndan itibaren.Merkez Bankasý nezdinde Bankalar Tasfiye Fonu oluþturulmuþ ve bu fon daha sonra Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonu'nadevredilmiþtir. 1923-1938 Dönemi: Atatürk döneminde izlenen ekonomi politikasý sonucunda. Gerçi 19. Ýkinci Dünya Savaþý'ndan sonra ise bankacýlýk alanýndaki geliþmeler hýzlanmýþtýr. yabancý banka sayýsý azalmýþ ve Türkiye Bankalar Birliði kurulmuþtur. 1930'lu yýllarýn baþýndan itibaren ya tasfiye olmaya baþlamýþlar ya da ülke genelinde faaliyet gösteren çok þubeli bankalar haline dönüþmüþlerdir. sarraflar ve Galata Bankerleri olarak adlandýrýlan ve bankacýlýk faaliyetlerine benzer iþler yapan kiþiler varolmuþ ise de bunlarýn faaliyetleri. Bu nedenle.ne imkan vermemiþtir. 1963-1980 dönemi ve 1980 sonrasý dönemdir. vergilerin iltizamýný almak ve devlet adamlarýna ait mallarýn gelir yönetimini yapmak ile sýnýrlý kalmýþtýr. þube bankacýlýðý yaygýnlýk kazanmaya baþlamýþ. tasarruf sahiplerinin haklarýný güvence altýna almak için T. kambiyo iþlemleri yapmak. batý ile yakýn iliþkiler kurulmuþ ve tek parti düzeninden çok partili hayata geçilmiþtir. 1939-1962 dönemi. Devlet sermayesi ile büyük yatýrým bankalarý 1933 yýlýndan itibaren kurulmaya baþlamýþ ve daha sonra devletin öncü rolü sayesinde özel þahýslar da banka kurmaya yönelmiþlerdir. Bunlar. yüzyýlda. Bu dönemde özel sermaye ile kurulan banka sayýsý artmýþ. Türk ekonomisinin 1950'li yýllarýn sonlarýna doðru yaþadýðý durgunluk ve bunalým sonucu uygulanan 1958 istikrar programý. çok sayýda banka faaliyetine son vermek zorunda kalmýþtýr. 1944 yýlýndan itibaren tekrar canlanma görülmüþtür. bankacýlýk büyük atýlým göstermiþ ve baþta T. bankacýlýk kesimini de etkilemiþtir. 1923-1938 dönemi.

kalkýnma planlarý ile mali örgütlenmeye ve bankalarýn kaynak kullanýmýna yön verilmeye baþlanmýþ. bankalarýn öz kaynaklarý geliþirken çok þubeli bankacýlýk daha fazla önem kazanmýþ ve devletin bankacýlýk kesimine müdahalesi artmýþtýr. Bu dönemde. yeni ticaret bankalarýnýn kurulmasý sýnýrlandýrýlmýþ ve holding bankacýlýðý geliþme göstermiþtir.55 . .1963-1980 Dönemi: Planlý dönemde Türk Bankacýlýðý'nýn baþlangýcýný temsil eden 1963 yýlýndan itibaren. kalkýnma ve yatýrým bankacýlýðýna önem verilmiþ. ihtisas.

tesis ve iþlemlerinden Merkez Bankasý'nýn denetim ve gözetimine kadar birçok konu yenidendüzenlenmiþ ve bankacýlýðýn dýþa açýlmasýnda bazý teþvikler getirilmiþtir. 24 Ocak Ýstikrar Programýnda dýþa açýlma. Öte yandan. sermaye kaynaklarýna göre de özel sermaye ile kurulmuþ bankalar.C. 1985 yýlýnda alýnan bir karar ile bankalarýn döviz piyasalarýnda yaþanan kriz nedeniyle. Bu kanunda: Bankalarýn kuruluþ. bankacýlýk kesimini de etkilemiþtir. Bu dönemde bankalarýn mali bünyelerini güçlendirmek. Ýçerik ve Ýþ Konularý Yönünden Türk Banka Sistemi . hukuk koþullarýna göre kiþisel giriþim bankalarý. bankalarda sahipliðin ve yönetimin belli ellerde toplanmasýný önlemek ve bankacýlýkla baðdaþmayan uygulamalara son vermek amacýyla çeþitli yasal düzenlemeler yapýlmýþ ve daha sonra da 3182 sayýlý Bankalar Kanunu kabul edilmiþtir. 24 Ocak 1980 Ekonomik Ýstikrar Tedbirleri ile birlikte ekonomide her yönden yapýsal bir deðiþim ortaya çýkmýþ. serbest pazar ekonomisinegeçiþ ve liberalleþme gibi amaçlarýn eklenmesi. karma sermayeli bankalar. 1980 Sonrasý Bankacýlýk 1980 sonrasýnda bankacýlýk neden ayrýca incelenmektedir? 1980 sonrasý dönem.Merkez Bankasý duruma müdahale etmek zorunda kalmýþtýr. bir önceki kanuna göre önemli farklýlýklara sahiptir. rasyonel çalýþmalarýný saðlamak. . bankacýlýðýn dýþa açýlmasý. 1988 tarihinden itibaren T. pozitif reelfaiz uygulamasý. Bu döneme damgasýný vuran temel deðiþiklikler. teknolojinin bankacýlýk kesiminde daha yaygýn kullanýlmasý. bankalararasý para piyasasý. biçimsel olarak ve iþ konularý ile içerik yönünden olmak üzere iki grupta incelemek mümkündür. Türkiye'de bankacýlýðýn 1980 öncesi ve sonrasýdönemdeki geliþiminin temel özellikleri nelerdir? Türk Banka Sisteminin Yapýsý ? Türk banka sisteminin yapýsýný. yabancý bankalarýn kurulmasýna veya þube açmalarýna uygun ortam yaratýlmasý. Yeni Bankalar Kanunu. döviz ve efektif piyasalarý ile altýn piyasasýnýn kurulmasýdýr. bankacýlýk sistemindeki geliþmeler bakýmýndan önceki yýllara göre temel farklýlýklar göstermektedir. ulusal bankalar ve yabancý bankalar þeklinde sýnýflandýrýlabilir.. yeni ticaret bankalarýnýn kurulmasýna izin verilmesi. bu da bankacýlýk faaliyetlerine yansýmýþtýr. Biçimsel Olarak Türk Banka Sistemi Biçimsel olarak Türk banka sistemi. ticaret ortaklýðý þeklinde bankalar ve yasalarla kurulmuþ bankalar. tüm sermayesi devlete ait bankalar.

Ýçerik yönünden Türk banka sistemi. iþ ve ticaret bankalarý. yatýrým ve iþ bankalarý. tarým ve kredi bankalarý ve dýþ ticaret bankalarý olarak sýnýflandýrýlabilir.56 ? . Türk banka sisteminin yapýsýkaç grupta incelenebilir? . uzmanlýk bankalarý ve emisyon bankalarý þeklinde sýnýflandýrýlabilir. ticaret bankalarý. sanayi ve kredi bankalarý. halk bankalarý. tasarruf bankalarý. Merkez Bankasý. Ýþ konularýna göre Türk banka sistemi ise.

Türk banka sistemi aþýrý bir düzenlemeye. Türk banka sisteminin temel taþýný ticaret bankalarý oluþturmaktadýr. Türk banka sisteminde þube bankacýlýðý yaygýndýr. Hazine aþýrý bir borçlanma eðiliminde bulunmakta ve fon pazarýnda bankalarla haksýz bir rekabet içine girmektedir. . Türk banka sisteminde kamu bankalarýnýn önemli bir aðýrlýðý vardýr. . . . . Türk banka sistemi oligopolistik bir yapýya sahiptir. grup veya holdinglerindenetimi altýnda b ulunmaktadýr. . Türk banka sistemi yeterince dýþa açýk deðildir. . Bankacýlýk faaliyetleri ülkenin geliþmiþ yörelerinde yoðunlaþmýþtýr. Özel ulusal bankalar genellikle belirli kiþi.Türk Banka Sisteminin Özellikleri Türk banka sisteminin belli baþlý özellikleri þunlardýr: . holdinglerin veya belli gruplarýn denetiminde bulunmaktadýr. . Bankalarda donmuþ veya tahsili gecikmiþ krediler büyük tutarlaraulaþmaktadýr. . . Özel bankalarýn hemen tümü. Türk banka sisteminde bankalararasý rekabet sýnýrlýdýr. Bankalarýn denetim ve gözetiminden sorumlu olan organlar. Türk banka sistemine az sayýda banka egemendir. . Türk banka sisteminin belli baþlýözellikleri nelerdir? Türk Banka Sisteminin Sorunlarý ? Türk banka sisteminin belli baþlý sorunlarý þunlardýr: . . Türk banka sistemi önemli ölçüde kamu kesimini finanse etmektedir. . denetim ve gözetime tabidir. buyetkilerini etkin bir þeki lde kullanmamaktadýr. . . Sistemin yapýsý üst düzey yönetime atamalarda hatalara yol açmakta ve banka üst düzey yönetimleri yetersiz kalmaktadýr.

Çok sayýda þube ve personel fazlalýðý sözkonusudur.57 . Bankacýlýk faaliyetlerinde kýrtasiyecilik yeterince azalmamýþtýr. . Kaynak yetersizliði sözkonusudur. Modern teknolojiyi uygulamada gecikme vardýr. . Bankalarýn mali tablolarý yeterince þeffaf deðildir. . .. Nitelikli personel azdýr. Türk banka sisteminin belli baþlýsorunlarýnelerdir? ? . .

Bankalarýn. Bankacýlýða özgü özellikler b. Tarihçiler. d.Özet Bankalar. c.58 . Hiçbiri 2. ödemelerde aracýlýk. Bankalar. uluslararasýnda gerçekleþtirilen deðiþik finansal ve ekonomik iþlemleri kapsamaktadýr. ülke ekonomisinin geliþmesinde para politikasýnýn gerçekleþtirilmesi bakýmýndan önemli bir rolü vardýr. uzmanlaþma ve þube aðýnýn geniþletilmesi olarak belirtilebilir. senet tahsili ve emanet kabulü gibi çeþitli hizmetler gören bir iþletme olarak tanýmlamak mümkündür. Uluslararasý bankacýlýk. Aþaðýdakilerden hangisi bankanýn tanýmýna iliþkin olarak yanlýþ bir ifadedir? a. topladýklarý paralarý kredi ve plasman yoluyla deðerlendirirler. Türk banka sisteminin yapýsý. Bankayý. bunlarý kredi ve plasman yoluyla deðerlendirmeyeçalýþan iþletmelerdir. gerçek ve tüzel kiþilerin belli bir zaman için harcamadýklarý paralarý toplayarak. bankacýlýðýn doðuþunu zamanýmýzdan altý bin yýl öncesine kadar götürmektedir. biçimsel olarak ve iþkonularý ile içerik yönünden olmak üzere iki grupta incelenebilir. Sosyal faktörler c. gerçek ve tüzel kiþilerin belli bir zaman için harcamadýklarý paralarý toplarlar. Bankalar çeke tabi mevduat kabul ederler. bunlarý nema getirir þekilde ikraz ve plase eden. Türkiye'de bankacýlýðýn tarihsel geliþimine 1980 öncesi ve 1980 sonrasý dönemler itibariyle bakýlabilir. halkýn belli bir za içinde harcamadýðý paralarý kabul ederek. Aþaðýdakilerden hangisi uluslararasý bankacýlýða geçiþi belirleyenfaktörlerden biri deðildir? a. Sorular 1. Uluslararasý bankacýlýkta baþlýca eðilimler. b. para nakli. Ana ülkedeki yasal ve düzenleyici kýsýtlamalar . Bankalar. Ýktisadi ve coðrafi faktörler d. ana ülkedeki yasal düzenleyici kýsýtlamalar ve uzun dönemli politikalarýn etkisi þeklinde belirtilebilir. Geçmiþten günümüze kadar bankacýlýk çok önemli geliþmeler kaydetmiþtir. yoðunlaþma. Uluslararasý bankacýlýða geçiþi belirleyen faktörler. iþbirliði.

.

Yoðunlaþma c.3. Ankara. Banka ve Finansal Piyasalar. 1939 . Ankara. Aþaðýdakilerden hangisi uluslararasý bankacýlýkta baþlýca eðilimlerden biri deðildir? a.38 dönemi c. Uluslararasý Bankacýlýk ve Türkiye Örneði. ÖÇAL. a. Türkiye Ýþ Bankasý Kültür Yayýnlarý.. Tezer. 1992. ÖÇAL. Osmanlý dönemi b. Tezer. Öztin. 1923 .Ý.B. No: 282. .. Türkiye Ekonomi Kurumu. Ankara. Yayýn No: 53. Ý. Þube aðýnýn daralmasý d. ERKEN.. Ýþbirliði b. Para Teorisi. para. Gerçek Yayýnevi.44 dönemi d.Ü. 1963 . Tarým ve kredi bankalarý d.F. Türk bankacýlýk sisteminin geliþmesinde aþaðýdaki dönemlerden hangisi daha fazla önem taþýr? a. Türkiye Ekonomisi Sektörel Geliþmeler. 1992. 199 4. Uzmanlýk bankalarý b.59 . Tasarruf bankalarý c. Ýstanbul.80 dönemi e. Dýþ ticaret bankalarý Kaynakça AKGÜÇ. 1980 sonrasý 5. Aþaðýdakilerden hangisi içerik yönünden Türk banka sisteminin unsurlarýndan biri deðildir. Banka. Nazým. G. kredi. Bankacýlýk Sektörü. Bursa.. Para. 100 Soruda Türkiye'de Bankacýlýk. 1990. 1986. Ýlker.. PARASIZ. Ezgi KitabeviYayýnlarý. Uzmanlaþma 4.

Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz.. para ve sermaye piyasalarýnýn araçlarý ve bunlarýn ekonomiye katkýlarý hepsindendaha ilgi çekici hale gelmektedir. Yasal düzenlemeler ve uygulamalarla ile birlikte bütün finansal aracýlar ve araçlarýn incelenmesi ünitenin ana konusudur. üniteyitekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerin meye çalýþýnýz. . Ayrýca aralarýnda karþýlaþtýrma yapýnýz. Çalýþtýðýnýz her banka dýþý finansal aracý kuruluþu. Günümüzde finansal piyasalarýn ekonomideki rolleri daha belirgin hale gelmiþtir. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. Özellikle finansal aracýlar.60 ..ÜN ÝTE 4 Banka Dýþý Finansal Aracýlar Bu Ünitede. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde... Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak. faaliyet alanlarý ve araçlarý ile birlikte deðerlendiriniz.

mali aracýlarýn . Bireyler nakit parayý küçük miktarlarda tasarruf ederler ve çoðu kez de likitideyi doðrudan doðruya deðerlendiremezler. tasarruf sahiplerindenödünç aldýklarý fonlarla finansmana katýlmalarýdýr. Bu piyasalarda bankalarýn yanýsýra diðer bazý kurumlar. ödünç vermek için ödünç alan. kaybedenler de. likitideye verimlilik saðlayan avantajlarsunarak. Bu piyasalarda da kazananlar da olur. Tasarruf Türleri . fon arz ve tal bini tümüyle ele alabiliriz. kuruluþlar ve hatta bireyler.FON PÝYASASININ TEMELLERÝ Ekonomideki finansal sektörün kurumlarýný tanýyýp. Geliþmiþ ekonomilerde banka dýþý mali aracýlara. ticaret bankalarýndan farklý olarak. fon arzý ve talebi sürecinde önemli rol oynarlar. Böyle durumlarda mali aracýlar. tasa rruf sahiplerinin tasarruflarýný kendilerine yatýrmalarýný saðlarlar. tasarruf sandýklarý. Bu kurumlarýn en belirgin özellikleri. likit (nakit) ve kurumsal tasarruf olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür. kendi yarattýklarý fonlar yerine. kredi birlikleri. dolayýsýyla finansman gereksinimiolanlarla. Bunun için de fon piyasasýnýn incelenmesi gerekir. Bunlarýn tümüne banka dýþý mali araçlar adýný vermekteyiz. bu kurumlarla reelsektör arasýndaki iliþkileri ortaya koyduðumuzda. Aslýnda finansal piyasalarla diðer piyasalar arasýnda önemli bir fark yoktur. yaygýn biçimde rastlanmaktadýr. Banka dýþý mali aracýlar. Böylece tasarruflarönemli sayýda ekonomik birim arasýnda daðýtýlarak atýl olar kleyebilir. hayat sigortasý þirketleri vb. likitideyi yanlarýnda tutmayý tercih etmelerini veya plasmanlarýn verimliliði konusunda herhangi bir bilgiye sahip olmamalarýný sayabiliriz. Böylece ekonomide atýl olarak bekleyecek fonlar. ? Ekonomik birimlerin tasarruflarýnasýl gruplamak mümkündür? Ekonomik birimlerin tasarruflarýný. gibi isimlerle. Bireylerin küçük tasarruflarýný deðerlendirmemelerinin nedenleri arasýnda. finansman kapasit nlarý bir piyasada karþýlaþtýrmak için geliþtirilmiþ kurumlardýr.

61 . sosyal güvenlik. amaçlarýna uygun olarak kullanýrlar.fonlarý olarak kullanýlabilir duruma geçerler. emekli sandýðý. Sosyal güvenlikkurumlarý. Dolayýsýyla bu kuruluþlar. topladýklarý bu fonlarý. isterlerse topladýklarý fonlarý herhangi bir riskle karþýlaþmaksýzýn uzun vadeli projelerin finansmanýnda kullanabilirler. Günümüzde önemli miktarda fonlar. banka dýþý sektörde faaliyet gösteren ekonomik birimlere paraarzeder. bu parayý bazen bankalara reel aktif. sigorta gibi ku ruluþlar. Likit ve kurumsal tasarruftan ne anlýyorsunuz? . Daha önceki ünitelerde geniþ olarak incelediðimiz gibi ticari bankacýlýk sistemi. Banka dýþý sektörde faaliyet gösteren birimler. bu tür kuruluþlara istikrarlý bir likitide fonu saðlar. tüketim ve tasarruflarý yanýnda. bazen döviz satarak bazen de bankalardan borçlanarak saðlarlar. Ekonomik birimler. sigorta ve emeklilik gibi ödemeler de yaparlar. bu yolla bazý kurumlara transfer edilmektedir. O halde para emisyonu da finansman gereksinimi olanlara bir tür likitide arzýdýr. Kaynaklarýn sürekli olarak yenilenmesi.

Þimdi bunlarý inceleyelim. ? Para piyasasýnýn ayýrýcýözelliði nedir? Para piyasasýnýn üç özelliði vardýr. fonlarýn tasarruf sahiplerinden fon gereksinimi olanlara transferini saðlarken. Para piyasasýnda kullanýlan araçlar. Ancak. i.5 yýldan daha uzun olan kredilerin verildiði piyasalar genelde sermaye piyasasý olarak kabul edilmektedir. bunlar. bazý etkinliklerde bulunurlar. kýsa vadeli ticari ve finansal senetler ve mevduat sertifikalarýndan oluþmaktadýr. Para piyasasýnda iþlemlerin yapýldýðý özel bir yer yoktur. Kýsa vadeli olarak ödünç alýnan ve verilen fonlarla ilgili iþlemlerin tümü para piyasasýnýn alanýna girmektedir. þirketlerin pay senetlerini ve ipotekleri sayabiliriz. Ödünçlerin nakte dönüþtürülmesinin maliyetinin çok küçük olmasýdýr. Sermaye piyasasý araçlarý olarak uzun vadeli devlet ve özel sektör tahvillerini. Oysa para piyasasý vadeleri bir yýl veya daha az olan kýsa süreli krediler ve tahviller için kullanýlmaktadýr. ii. deyiminden ilk bakýþta paranýn deðiþtirildiði yer gibi bir anlam çýkmaktadýr. Finansal aracý kurumlar. kurum veya kuruluþa finansal aracý adý verildiðini biliyorsunuz. bu piyasalarýn birbirleriyle olan baðlarý nedeniyle çok güçtür. Para piyasasý. Uzun vadeli pay senetleri ve tahvillerin risk ve likitide dereceleri deðiþkendir. ? Sermaye piyasasýnýn ayýrýcýözelliði nedir? Finansal Aracýlarýn Ekonomiye Katkýlarý Bir ekonomide tasarruf sahibi ile kredi ihtiyacý olan yatýrýmcý arasýndaki iliþkiyi kuran birey. çok yakýn bir gelecekteparaya dönüþece en paraya çok yakýndýr. Vadesinin kýsa ve iii. ülkeye göre deðiþmekle birlikte.Finansmanla Ýlgili Piyasalar Önceki ünitelerde de incelediðimiz gibi kredi piyasalarýný para piyasalarý ve sermaye piyasalarý olarak ikiye ayýrabiliriz. vadesi 1-1. kýsa vadeli devlet tahvilleri. Gömüleme Eðilimini Azaltýcý Etki . Sermaye piyasasýnda ise uzun vadeli pay senedi ve tahviller iþlem görür. Bu tür krediler. Bu etkinlikler ile ekonomiye katkýlarda da bulunurlar. Sermaye piyasasýyla para piyasasýnýn birbirinden ayrýmý. Kredi ve borçlarýn geri ödenmeme riskinin çok az.

62 . ellerinde fon bulunan ancak bunu (yastýk altýnda saklamak) istemeyen. çeþitli tahvillerden ve diðer finansal kýymetlerden hangilerinin kendileri için daha elveriþli olduðunu saptamak için yeterli bilgiyesahip olmalarýna olana k yoktur.. kendilerine finansal aracýlarýn sunduklarý çeþitli olanaklardan yararlanmayý . Ýþte bu nedenle tasarruf sahipleri. bununla ancak birincil tahvillerin taþýdýðý risk ve bunlarýn paraya dönüþtürülebilirliði konusunda tereddütlü olan bireylerin olmasýdýr. Gömüleme eðilimini azaltýcýetki nedir? Bir ekonomide finansal kurumlarýn varlýklarýnýn temel nedenlerinden biri. Kuþkusuz tüm bireylerin.

Fon maliyetlerini azaltýcýetki ne demektir? . yapmýþ olduklarý tasarruflar ne kadar küçük olursa olsun bunlarý yatýrabilecekleri bir finansal aracý kurum bulabilirlerse. Miktar Ayarlama Etkisi . Öte yandan giriþimciler ise saðladýklarýfonlarý belli bir vade sonunda geri ödemekisteyeceklerdir. vadeleri nasýl ayarlarlar? Finansal aracýlar. yatýrýmlarýnýn finansmanýný saðlamada yeteri kadar fon elde edebileceklerinden eminseler. Eðer tasarruf sahipleri. Finansal aracýlarýn bu mikro özellikleri. Böylece. . tercih ederler. Fon Maliyetlerini Azaltýcý Etki . makroekonomik düzeyde de ekonominin karþýlaþabileceði risklerin azalmasýna yardýmcý olarak. ekonominin kalkýnma sürecine olumlu etki yapar. Öte yandan giriþimciler. tasarruf sahiplerinden fon ihtiyacýnda olanlara gerekli fonlarýn aktarýlmasýnda köprü görevi yürütülürken. hem daha güvenilir ve oldukça likit finansal kýymet bulundurma olanaðýna sahip olurlar. bunlarý çok uzun vadeli olarak ödünç vermek istemeyebilirler.. finansal aracý kurumlar ortadan kaldýrýrlar. tasarruf yapmaya özendirilmiþ olacaklardýr. Finansal kurumlar gerek boyutlarýnýn büyüklüðü. gerekli vadeayarlamasýný da saðlarlar. Ýþte ödünç verenlerle ödünç alanlar aras konusunda ortaya çýkabilecek bu tür uyumsuzluðu. Vadeleri Ayarlayýcý Etki . herhangi bir tahvilin taþýyabileceði riski küçültebilirler. hem de gelir elde ederler. birincil tahvillere sahip olmanýn taþýdýðý riski gözönüne almada ve bu riski daðýtmada. Riski Azaltýcý Ve Daðýtýcý Etki Riski daðýtýcýetki ne demektir? Finansal kurumlar. gerekse ellerindekifonlarýn kabarýklýðýndan rini kolayca çeþitlendirerek. Miktar ayarlama etkisi nedir? Genellikle tasarrufta bulunanlarýn yapmýþ olduklarý tasarruf tutarlarý fon gereksinimde olanlarýn fon talepleri yüksektir. Þöyle ki. Bunun ötesinde. Finansal aracýlar. her finansal kurum kendi alanýnda uzmandýr ve bu konuda yetenekli elemanlar çalýþtýrabilir. daha büyük projeleri gerçekleþtirme olanaðý bulabilecekleri gibi çeþitli alternatif yatýrým alanlarý konusunda da daha esnek olacaklardýr. ödünç verecek fonu olanlarýn bazýlarý. bireylere göre çok daha avantajlýdýr.

Finansal aracý kurumlar finansman konusundaki uzmanlýklarý nedeniyle. . piyasa araþtýrmasýný ve finansmanla ilgili diðer faaliyetleridaha düþük maliyetle saðlayabilirler.63 . Böylece fon s ayanlarýn ve ödünç verenlerin araþtýrma ve yönetim maliyetlerini minimize ederler. gerek tasarruf sahiplerine gerekse fon ihtiyacýnda olanlara göre portföy yöntemini.

kararlarýdüþünülenin tersine. ekonomide o anda mevcut para stokunun kullanýmýnýn optimum düzeydeolmasýný etkiler. finansal aracýlar ekonomideki reel yatýrýmlarý artýrýcý etkide bulunurlar. Böylecefinansal aracýlar. Potansiyel Faiz Oranlarýný Düþürücü Etki Potansiyel faiz oranlarýnýdüþürücü etki nedir? Bir ekonomide finansal aracýlarýn varlýðý. Yatýrýmlarý Artýrýcý Etki . Bu da ekonomik istikrarýn saðlanmasý konusunda olumlu etki yapar. Nihayet finansal aracýlar. O halde bu üç durumun sonucunda. Finansal aracýlarýn bölümünü ve saðladýklarý fon akýmý toplu olarak Þekil 4. GENEL OLARAK FÝNANSAL ARACI KURUMLAR Finansal aracýlar birçok ortak yanlarýnýn olmasýna ve temelde ayný iþleri yerine getirmelerine raðmen aralarýnda yine de bazý farklýlýklar vardýr. Finansal aracýlar. Finansal aracýlarýn yatýrýmlarýartýrýcýetkisi nedir? Finansal aracý kurumlarýn ekonomik kalkýnma üzerindeki olumlu etkilerini bir baþka açýdan da ele alabiliriz. Bilindiði gibi finansal aracýlar. Böylece merkez bankasý kaynaklarýna gereksiz baþvuruyu azaltýr. . emisyon artýþýný nasýl azaltýrlar? Bir ekonomide finansal aracý kurumlarýn varlýðý ve etkin çalýþmasý.'de verilmiþtir. Finansal aracýlar. ödünç verdikleri fonlarýn riskine. ekonominin katlanacaðý risk toplamýný da azaltýr. bireylere göre daha fazla katlanma olanaðýna sahiptir. Ayrýca finansal aracýlar. faiz oranlarýnýn potansiyel olarak yükselenebileceði düzeyin daha altýnda oluþmasýna katkýda bulunur. yatýrýmlarýn art konomik kalkýnmanýn hazlýnmasýna yardýmcý olurlar. potansiyel faiz oranlarýný düþürücü etki de yaparlar. Mevduat Toplayan Finansal Aracýlar . ekonomide atýl kalabilecek fonlarýn piyasaya girmesini saðladýklarý ve bireylerin para taleplerininazalmasýna neden olduklarýiçin. Para Emisyonununun (Arzýnýn) Artýþ Oranýný Azaltýcý Etki .1. özellikle ekonomideki boyutlarýna ve bilançolarýnýn aktif kompozisyonlarýnýn yapýsýna göre birbirinden ayrýlmaktadýr. daha çok pazarlanabilir birinciltahvillere sahip o lmadan. yukarýda deðindiðimiz kararlarýnýn yanýnda..

Mevduat toplayan finansal aracýlar nelerdir? Finansal aracýlarýn bir bölümü mevduat toplayarak fon kaynaðý yaratabilirler. Bunlar. . tasarruf ve yardýmlaþma bankalarý. tasarruf ve ödünç birlikleri ve kredi birlikleri baþlýklarý altýnda toplanabilir. bankalar.64 ..

Banker kuruluþlarýTASARRUF SAHÝPLERÝ . TASARRUF ÖDÜNÇ BÝRLÝKLERÝ . Bu kuruluþlar kendi adlarýna tahvil çýkaramazlar. Tasarruf ve yardýmlaþma bankalarýnedir? Bu kuruluþlar kooperatiflere benzerler. tellaklar. EMEKLÝLÝK SÝGORTA KURUMLARI . DÝÐER BANKA DIÞI MALÝ ARACILAR Doðrudan Finansman DOÐRUDAN FÝNANSMAN SAÐLAYAN ARACILAR . karþýlýklý ve daðýtýlmayan kârlardan oluþur. POSTA ÇEKLERÝ . simsarlar . YATIRIMA YÖNELÝK FÝNANSAL ARACILAR . Firmalar . 1. . Acentalar.Ticari Bankalar Önceki ünitelerde geniþ olarak incelendiði gibi ticari bankalar. ekonomide para yaratma ve piyasadan nakit çekme sürecine yaptýklarý katkýlarla aracýlar içinde en önemli yere sahiptir. BANKA DIÞI MALÝARACILAR . Hane halký . Menkul kýymetler borsalarý . Hane halký . Devlet DolaylýFinansman PARA YARATAN MALÝ ARACILAR TÝCARÝ BANKALAR Þekil 4. TASARRUF YARDIMLAÞMA BANKALARI . Firmalar . Bir Ekonomide Fon Kaynaklarý. Devlet FON TALEP EDENLER . Mali Araçlar ve Fon Akýmý Tasarruf Ve Yardýmlaþma Bankalarý . geri kalaný da sermaye. Fonlarýn % 90'ý vadeli mevduatlardan.

Tasarruf Ve Ödünç Birlikleri . oluþturur. . Bu kuruluþlar flerini baþta konut rehinleri olmak üzere. Tasarruf ve ödünç birlikleri nedir? Özellikle konut yapýmýný ve sahipliðini saðlamak amacýyla bir havuzuoluþturmaya yönelik kuruluþlardýr.65 . nakit devlet tahvilleri vb.

Hayat Sigortasý . bu þirketler batýda. uzun vadeli giriþimlerin finansmanýnda kullanýlabilir. sigortasý yapan þirketler için de söylenebilir. Eskiden. Yatýrým Þirketleri . riskidüþük bir portföy ol rundadýr. fonlarýnýn büyük bir kýsmýný diðer finansal aracýlar dan saðlarlar. Uygulamada. þirket kendisine ödenen pirimleri. Sigorta þirketlerinin yükümlülükleri uzun süreli olduðu için bunlarýn bilançolarýnýn pasifinde yer alan kaynaklar. Þimdi bunlarý kýsaca inceleyelim. tasarruf hesaplarýna benzeyen birsahiplik payý alýrlar. tüketici finansman þirketleri ve satýþ finansman þirketleri olarak ikiye ayrýlmaktaydý.Kredi Birlikleri ? . Üyeleri. Diðer Sigortalar Hayat sigortasý için söylenenler. yükümlülüklerini karþýlayabilecek imkânlar saðladýktan sonra. Bu sýrada þirket. seyahat vb. diðer þirketlerin pay senetlerine. tahvillerine yatýrmakta ve ipotek karþýlýðýnda borç vermektedir. sigorta primleri oluþturur. tabi afet. Elde ettikleri fonlarýn önemli bölümünü tüketici kredisi þeklinde verirler (otomobil ve diðer dayanýklý tüketim mallarý satýn alýmý için). Günümüzde bu iki aracýnýn iþlemleri birleþtirilerek tek finansman þirketi baþlýðýnda incelenmektedir. Kredi birlikleri nedir? Bir kooperatif örgütüdür. yangýn. Finansman Þirketleri Finansman þirketleri. Hangi finansal aracýlar mevduat toplarlar? Sigorta Þirketleri Sigorta þirketleri baþta hayat sigortalarý þirketleri olmak üzere çok çeþitlidir. güvencesi yüksek. Hayat sigortalarýnýn yekünlerinin vadeleri nelerdir? Geliþmiþ ülkelerde sigorta þirketlerinin en önemli fon kaynaðýný. Sermayeleri open and ve closed end olan yatýrýmþirketleri arasýndaki . Ayrýca tasarruf sahiplerine çeþitli oranlarda faiz ödenir. kuruluþtan ödünç para alma olanaðý saðlar. Bu pay üyelere.

fark nedir? .66 .

Birçok yatýrým þirketi vardýr. ne yeni pay senedi çýkarabilirler. bununla ilgili danýþmanlýk hizmeti saðlamak. Bu aracýlar birincil piyasada þu hizmetleri sunarlar: . Yatýrým bankalarý bir finansal kýymetin pazarlamasýný kendileri yapabilecekleri gibi bunun satýþ garantisi sorumluluðunu diðer yatýrým bankalarý arasýnda paylaþabilirler ve finansal kýymetlerin satýþýný diðer aracý kuruluþlarla birlikte yapabilirler. Elde ettikleri fonlarý. pay senetlerinin piyasa fiyatý. ellerindeki pay senetlerini yatýrým þirketine geri satabilirler. Bu pay senetlerini satýn alanlar. . Dolayýsýyla tasarruf sahipleri gerektiðinde. Sermayeleri sabit yatýrým þirketleri. bunlarýn piyasada satýlabilirliðine güvenmek zorundadýrlar. Tümüyle aracý durumundaki yatýrým bankalarý. dalgalanmalar gösterebilir. her zaman yeni pay senedi çýkarabilen ve kendi pay senetlerini piyasa deðeri üzerinden geri satýn alabilen finansal aracýlardýr. fon gereksiniminde olanlar arasýndaki fon alýþveriþinin gerçekleþmesini saðlamak amacýyla kurulurlar. Bu durum özellikle küçük tasarruf sahiplerine önemli avantaj saðlamaktadýr. pay senedi çýkartarak kendilerine fon saðlarlar. ne de piyasadaki pay senetlerini geri satýn almak için söz verebilirler.Yatýrým þirketleri. bundan saðlayacaðý fonun iþletmesini garanti etmek(underwiriting = satýþ ga tisi). Sermayeleri deðiþen yatýrým þirketleri. Yatýrým bankalarýnýn baþlýca görevleri nelerdir? ÜLKEMÝZDEKÝ BANKA DIÞI FÝNANSAL ARACILAR. Biz bunlardan sermayeleri deðiþen (Açýk fonlar) (openand) ve sermayeleri sabit olanlarý(Kapalý fonlar) (closed-end) inceleyeceðiz. ne de ellerindeki fonlarý yatýrým yaparak deðerlendirirler. Finansal kýymeti çýkaran ortaklýða. ne mevduat kabul ederler. Bu þirketler. Finansal kýymat çýkarýlmasý yoluyla gerekli fonu saðlamaya çalýþan bir iþletmenin. yatýrýmþirketleriyle sabitþirketler arasýndaki fark nedir? Yatýrým Bankalarý ? Yatýrým bankalarý. tasarruf sahipleriyle. Sermayeleri deðiþen. Bu þirketler yeni pay senedi çýkarýp geri satýn almadýklarýndan. çeþitli fon senetleri satýn alarak kullanýrlar. FÝNANSAL . sabit sayýda pay senedi ihraç ederler. . Pazarlanacak menkul kýymetlerin resyonel seçimini yapmak.

PÝYASALAR VE FÝNANSAL ARAÇLAR ? Ülkemizde mevduat toplama yetkisi ticari bankalara aittir. tasarruf birlikleri gibi finansal aracýlar ülkemizde yoktur. Kuramsal olarak ticari bankalarla banka dýþý finansal aracýlar arasýndaki en önemli fark ticari bankalarýn kaydi para yaratma kabiliyetleridir. Geliþmiþ ülkelerdeki tasarruf sandýklarý. .67 .

Sermaye piyasasýnýn geliþmesine zemin hazýrlamak. Banka dýþý mali aracýlarý bankalardan ayýran en belirgin özellikleri kaydi para yaratamamalarýdýr. Aþaðýda inceleyeceðimiz kuruluþlarýn bir bölümünün uygulamasý Türkiye için henüz çok yeni sayýlabilir. . . . Kalkýnma Bankalarý . Kalkýnma bankalarýnýn genel olarak görevleri nelerdir? . Türkiye Sanayi Kalkýnma Bankasý (TSKB) . . Yani bu kuruluþlarda üzerine çek yazýlan vadesiz mevduat hesaplarý açýlmamaktadýr. . bizim gibi geliþmekte olan ülkelerde. Yurtiçi kaynaklarý hareketlendirerek sanayi sektörüne yöneltmek. endüstrileþme dolayýsýyla kalkýnma sürecini hýzlandýrmayý üstlenen kuruluþlardýr. Dýþ ülkelerden ve uluslararasý finans kuruluþlarýndan saðlanacak finansal olanaklarý ve teknik yardýmlarý endüstri kesimine kanalize etmek. Kalkýnma bankalarý. yatýrým sermayesi açýðýný gideren ve bunun yanýsýra teknik açýdan yardýmda bulunarak. Giriþimcilere proje düzeyinde teknik yardým yapmak. Yeni yatýrým alanlarýna öncülük yapmak. bu örgütün önerilerinin uygulamasýný kolaylaþtýrmak ve saptanan plan hedeflerinin gerçekleþtirilmesine yardýmcý olmak. üzerine çek yazýlan vadesiz mevduat hesaplarýna sahip olmadýklarý için kaydi para yaratamazlar. Planlama örgütünün olduðu ülkelerde. Sanayi sektörüne uzun vadeli fon saðlamak.Banka dýþý finansal aracýlar prensip olarak. giriþimcilerin temel endüstri dallarýna yönelmelerini saðlayarak. . TSKB hangi boþluðu doldurmak amacýyla kurulmuþtur? Endüstrileþmiþ . . Ülke için elveriþli yatýrým imkânlarý ve sahalarý üzerinde ön çalýþmalar yapmak.

sermaye piyasasýnýn geliþmesine yardýmcý olmak amacýyla. Uygulamada TSKB yöneticileri.68 . . TSKB'nin ortak olduðu endüstriyel kuruluþlarýn pay senetlerini bellibir süre sonra satýþa ç yoluyla tasarruf sahiplerinin bu kuruluþlara ortak olmasýný saðlayarak bir pay senedi piyasasý yaratmayaçalýþmýþ. Türkiye'de ise sermaye piyasasý henüz geliþme süreci içindedir.ülkelerde endüstriyel kuruluþlar uzun vadeli finansman ihtiyaçlarýný sermaye piyasasýndan saðlarlar. Dolayýsýyla endüstriyel kuruluþlarýn hisse senedi satarak uzun vadeli fon elde etme olanaklarý sýnýrlýdýr. . TSKB iþte bu boþluðu doldurmak amacýyla Dünya Bankasýnýn (IBRD) daöncülük etmesiyle 1950 yý ur.

C. Bazý tahvil satýþlarýný garanti ederek bir tahvil piyasasýnýn geliþtirilmesine yardýmcý olmuþtur. Ancak SYKB'nindöviz kredileri yönünden TSKB'ye oranl a daha sýnýrlý imkânlara sahip olduðu. . sermayeve ihtiyatlar. hükümet kredilerini ve tahvilleri ekleyebiliriz. Yerli ve yabancý sermayenin Türkiye'de kurulan endüstriye katýlmalarýný özendirmek. . Buna sermaye benzeri krediyi. Daha küçük ölçekte kurulmuþ olan bu bankanýn kaynaklarýný. . . bunun önemli bir bölümünü uluslararasý kuruluþlarýn saðladýðý uzun vadeli krediler oluþturmaktadýr. TSKB nin amaçlarýnelerdir? . ipotek karþýlýðýnda orta ve uzun vadeli ikrazatta bulunacaktý (uzun vadeli krediler içinde döviz kredileri önemli yer tutmaktadýr). Sanayi Yatýrým Ve Kredi Bankasý (SYKB) . buna karþýlýk TSKB'nin ise Türk Lirasýyla ilgili kaynaklarýnýn döviz kredileri yanýnda yetersiz kaldýðý görülmüþtür. Bazý istisnai durumlarda. Ortak bankalar SYKB Türk Lirasý . rehin. Türkiye'de yeni endüstrinin kurulmasýna ve varolan özel sanayiningeniþletilmesine ve moder nleþmesine yardým etmek ve bunlarý hýzlandýrmak. . MerkezBankasýndan alýnan orta vadeli krediler ve Ulusl ararasý Kalkýnma Birliðinden alýnan krediler oluþturmaktadýr. SYBK hangi amaçlarla kurulmuþtur? Özel sanayi kuruluþlarýnýn yatýrýmlarý için gerekli kredilerin saðlanmasý amacýyþla Birinci Beþ Yýllýk Plan döneminde yeni kredi kuruluþuna ihtiyaçduyulmuþ ve 1963 yýlýnda altý bankanýn iþtirakiyle SYKB kurulmuþtur. Açýk kredi. Bankanýn kaynaklarýna gelince. T. Özellikle ilk iki maddedeki amacýn gerçekleþmesini saðlamak için de TSKB. Türkiye sermaye piyasasýnýn geliþmesine yardým etmek. . .. Bankanýn amaçlarý TSKB ile paralellik göstermektedir. . Her türlü endüstriyel kuruluþlara iþtirak edecekti. banka kendi kayaklarýyla yeni endüstriyelkuruluþlar kuracaktý. ortak bank uzun vadeli borçlanmalar.

bir baþka deyiþle mevduatlar. eski adýyla DESÝYAB öncelikle yurt dýþýnda çalýþan iþçilerin ve halkýn birikimlerini deðerlendirmek amacýyla 1975 yýlýnda kurulmuþtur. Türkiye Kalkýnma Bankasý (TKB) Yeni adýyla Türkiye Kalkýnma Bankasý. TKB nin amaçlarýnelerdir? . kalkýnma bankacýlýðýna kanalize olmuþtur.69 . Dolayýsýyla SYKB dolaylý olarak ticaret bankalarýnýn mevduatlarýndan yararlanmýþ.kaynaklarýnýn aþaðý yukarý % 75'ini saðlamaktadýr.

3.C. Turizm Bankasý . Bu bankamýz mevduat kabul etmemektedir. Ayrýca banka sermayesinin % 49'unu geçmeyenbölümünün öncelikle yurt dýþ ve çalýþanlara olmak üzere.1987 tarihinde 3332 sayýlý kanunla Türkiye Ýhracat Kredi Bankasý'na (Türk Eximbank) dönüþtürülmüþtür. Kamu Ýktisadi Teþebbüslerinin yatýrýmlarý için gerekli kredileri saðlamak. T. Sanayi yatýrýmlarýný ve iþletmeleri finanse etmek.. 1988 yýlýnda Devlet Sanayi ve Ýþçi Yatýrým Bankasý. Birikimleri özendirmek ve fon saðlamak. Bankanýn hazine kefaletiyle yerli ve yabancý finansal kuruluþlardan saðlayacaðý krediler. sermaye ihtiyatlar provizyonlar ve karþýlýklar olmak üzere özkaynaklar. Turizm sanayine krediaçmaktadýr. Hazinece bankaya saðlanacak krediler. DESÝYAB'ýn sermayesinin % 85'i Hazine. Bu nedenle banka dýþý mali aracý olarak düþünülebilir. KÝT'lerin bankaya açabilecekleri alacaklý cari hesaplar. amortisman ve kredi sandýðýna daha önce yatýrýlmýþ zorunlu karþýlýklar. Yatýrým giriþimlerine her türlü teknik yardýmda bulunmak. yeniden örgütlenmesi sonucu Devlet Yatýrým Bankasý (DYB) adýyla kurulmuþtur. yasa ve kararnamelerle bankaya saðlanacak diðer kaynaklar oluþturmaktaydý. . Yatýrýmcý ve iþletmeci giriþimlerin kurulmasýna öncülük etmek ve sermayelerine iþtirak etmek. (DESÝYAB) Türkiye Kalkýnma Bankasý adýný almýþtýr.Turizm bankalarýnýn amacýnedir? 1955 yýlýnda kurulmuþtur. Eximbank'ýn ana amacý dýþ ticaretin finansmanýný saðlamasýdýr. Banka ayrýca KÝT'lere kýsa vadeli iþletme kredisi saðlama görevini de yürütmekteydi. . Turis tik tesislere iþtirak eder. Turistik tesisler kurar ve iþletir. çýkartýlacak tahvillerin geliri. Devlet Yatýrým Bankasý. DYB'nin fon kaynaklarýný. . 25. T. Kaynaklarý uzun süreli kalkýnma planý ve yýllýk programlarýn hedeflerine ve toplum yararýna uygun yatýrýmlara yöneltmek ve bölgelerarasý geliþmiþlik farklarýný azaltmakdýr. Bir Kamu Ýktisadi Teþebbüsü olarak faaliyetini sürdürmektedir. .C. Ýhracat Kredi Bankasý (TÜRK EXÝMBANK) Bugünkü adýyla Ýhracat Kredi Bankasý 1964 yýlýnda Amortisman ve Kredi Sandýðýnýn. halka ve diðer tüzel kiþilere devredilebileceði yer almýþtýr. . % 15'i de Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý (yeni adýyla Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý) ve KÝT'ler tarafýndan taahhüt edilmiþtir. O dönemde bankanýn temel görevi. gerektiðinde bu amaçla garanti vermektir.

. Yerli bankalar T. Ýþ Ticaret Bankasýdýr.Türk Merchant Bank Bir yatýrým olarak 1988 60'ý yabancýlara Bankasý ve Türk Dýþ .70 bankasý yýlýnda sermayesinin % 40 ya da % ait olmak üzere kurulmuþtur.

. Teminat karþýlýðý kredi saðlamak. Bu banka yurtiçi ve yurtdýþý yatýrým. aracý ve piyasa yapýcý iþlemler yapmak için yatýrýmcý ve aracý olarak çalýþmak. . . . Finansal alanlarda danýþmanlýk hizmeti vermek. . kalkýnma tacir (merchant) bankacýlýðý gibi faaliyetleri yapmaktadýr. Sabit varlýk kiralamasý yapmak. Yatýrým bankasýnýn amaçlarýnelerdir? Sermayesinin tümü yabancýlara (% 95 Transarabian Invistment Bank) ait olmak üzere 1987 yýlýnda kurulmuþtur. Portföy yönetimi ve oluþturulmasý konularýnda danýþmanlýk hizmeti yapmak ve yatýrým fonu kurmak .. Müþterilerinin menkul deðer alýmlarý için kredi vermek. . Birleþik Yatýrým Bankasýnýn faaliyet alanýnedir? Sermayenin büyük bir kýsmý yerli iþ adamlarýna ait olmak üzere 1989 yýlýnda kurulmuþtur. Yatýrým Bankacýlýðý çerçevesinde ticari temsilciler sigorta acentalýðý ve komisyonculuk yapmak. Ýthalat ve için akreditif açmak. Türk Merchant Bank'ýn amaçlarýnelerdir? Bu bankanýn amaçlarýný þöyle sýralayabiliriz. Birleþik Yatýrým Bankasý . . Bankalararasý para piyasasýndan. . Menkul deðer alým satýmýnda bulunmak ve menkul deðer çýkarýmý yoluyla fon saðlamak. bankalardan ve diðer mali aracýlardan Türk Lirasý ve yabancý para alarak fon saðlamak. . . Yatýrým bankacýlýðý alanýnda faaliyet göstermektedir. Yatýrým Bankasý .

71 .Tekfen Yatýrým Ve Finansman A.Þ. Özel Finansman Kurumlarý . Özel finans kurumlarýnýn amacýnedir? . Yatýrým bankacýlýðý alanýnda faaliyet göstermektedir. Sermayenin büyük bir bölümü yerli olmak üzere 1989 yýlýnda kurulmuþtur.

yatýrým ve portföyleri yönetmek.. Bir vade grubuna para yatýrýldýðýnda ya da çekildiðinde deðiþen bir katsayý yoluyla her iþleme ayrý hesap deðeri verilmekte. Buna göre hesap sahibinin payý (ana para + kâr) = hesap deðeri X birim deðeri olmaktadýr. Fon Kullanýmý . Müþteri kuruluþ tamamlandýktan sonra saðladýðýgelirden yöneticiliðine karþýlýk olan payý almakta. Fon Kaynaklarý Bu kuruluþlar her vade grubu (3.Ülkemizde islâm ilkelerine sýký sýkýya baðlý faiz geliri istemeyen kiþilerin tasarruflarýna yönelik olarak faizsiz çalýþan banka dýþý mali aracý görünümünde Faisal Finans Kurumu A.Þ.Þ. . bu parayla amaçlanan alým ve yatýrýmlar özel finans kurumu tarafýndan yapýlarak giriþimciye devredilmektedir. Musaraka Yolu: Bu yolla bir fabrikanýn kurulmasý düþünülebilir. Ýcara: Giriþimcinin hammadde ve malzeme gereksinimleri kurumkanalýyla üçüncü kiþilerden p arak satýn alýnmakta ve giriþimciyevadeli olarak satýlmaktadýr. Mudaraba Yolu: Bu yolla kurumlar belli mallarýn alým satýmýný finanse etmektedir. 12 ya da daha uzun) kendi içindebaðýmsýz olarak iþletil ek üzere katýlma hesaplarý ya da cari hesaplar biçiminde fon toplamaktadýr. . bu vade grubuna yatýrýlan tutarlarla grubun saðladýðý kâr tutarýhesap deðerlerine bölünerek bir birim deðeri bulunmaktadýr. fizibilite raporlarý hazýrlamak ve danýþmanlýk hizmetleri saðlamak sayýlabilir. 6. Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A. kalaný kuruma ait olmaktadýr. . Bu kurumlarýn yaptýklarý diðer hizmetler arasýnda. Murabaha Yolu: Bu yolla müþteri kurumla bir makine ya da teçhizatýn alýnmasý konusunda sözleþme yapmakta ve borcunu bir takvim çerçevesinde ödemektedir.. Bu kurumlarda fon isteyen giriþimciye bir para ödemesi yapýlmamakta. . Leasing'e benzemektedir. Uygulamada belirli hammadde ve firma giderlerinin saðlanmasýndan öteye gidilmektedir. Emtia (menkul mal) rehni karþýlýðý krediye benzemektedir. . Kurum malý müþterisi adýna satýn almakta ve bunu bir bedel karþýlýðý müþterisine satmaktadýr.Þ. miras idare etmek veyeddiemin ve veki l olarak davranmak. Al Baraka Türk Özel Finans Kurumu A. Asya Finans gibi kuruluþlar kurulmuþtur.

72 .Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kredi ve kefalet koopiratiflerinin amaçlarýnelerdir? Ülkemizde çok sayýda kredi ve kefalet kooperatifi vardýr. . . gerekse ortaklarýna kefil olarak Halk Bankasý Kredilerinden yararlanma olanaðý saðlamaktadýrlar. yine ortaklarýna düþük faizli iþletme kredisi olarak vermekte. Bu kurumlar genel olarak oldukça kýsa vadeli kredi taleplerini karþýlayabilmektedirler. Bunlar küçük endüstri ve ticaret sektörünün orta vadeli finansman ihtiyaçlarýna yönelikolarak kurulmuþtu kuruluþlar gerek ortaklardan topladýklarý fonlarý.

büyük fonlarýn toplanmasý nedeniyle finansman saðlayan kurumlar bu grupta yer alýr. ipotek karþýlýðý ödünçler ve taþýnmaz mallar oluþturur. Ülkemizdeki sigorta þirketlerinin aktif yapýlarýný pay senetleri. Kamu Sosyal Güvenlik Kurumlarý Ülkemizde sosyal güvenlik kurumlarýnýn zorunlu olarak topladýklarý prim gelirlerinin toplam birikim süreci içindeki önemi büyüktür. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bað-Kur'dur. endüstrileþmiþ ülkelerde sigorta þirketlerinin. Sayýlarý oldukça fazla olan bu sendikalar. hayatsigortalarýnýn önemini azaltýcý etki yapmaktadýr. sigorta þirketleri arasýnda hayat sigortasýnýn önemi büyüktür. tahviller. gelecekteelde edilecek sabit tutarda bir gelirin deðerinin gi derek küçülmesi. kiþisel tasarruflarýn bir bölümünü toplama açýsýndan ekonomide aðýrlýklarý büyüktür.C. Emekli Sandýðý. Özel Emekli Sandýklarý Ve Fonlarý Ülkemizde Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) kurulurken bankalar ve sigortalar bu kurumun dýþýnda kalmayý ve dolayýsýyla memurlarýnýn emekli keseneklerinden oluþan fonlarý kullanma olanaðýný ellerinde tutmayý baþarmýþlardýr. Ancak toplanan fonlarýn kullanýmý yasalarla sýnýrlandýðýndan. hayat poliçeleri üzerine ödünçler. birikimlerini genellikle baðlý . Ancak topladýklarý fonlar. Bunlar. Sayýlarý yýldan yýla deðiþmekle birlikte ülkemizde. Gerek geliþmiþ gerek geliþmekte olan ülkelerde. T. Yukarýda da belirtilði gibi tüm sigorta þirketlerinin aktiflerinin toplamý Türkiye Ekonomisi için çok küçük bir rakamda kalmaktadýr. para ve sermaye piyasalarýna katkýlarý dolaylý ve sýnýrlýdýr. Yarý Finansal Kurumlar Amacý finansman olmamakla birlikte. oldukça kabarýk sayýda yerli ve yabancý sigorta þirketi faaliyet göstermektedir.Sigorta Þirketleri Daha önce de belirtildiði gibi. Ancak gerek sosyal güvenliksistemlerinin hýzlý geliþmesi gerek hýzlý enflasyon nedeniyle. henüz önemli bir meblaða ulaþamamýþtýr.

. tek sigorta uygulamasý 1961 yýlýnda kurulan Ordu Yardýmlaþma Kurumudur (OYAK). . Yatýrým Ortaklarý. Yukarýda sözünü ettiðimiz sosyal güvenlik kuruluþlarý dýþýnda. . Ülkemizde Kollektif Yatýrým Kuruluþlarý . OYAK.73 . gerek fonlarýn toplanmasýnda gerekse bunlarýn endüstriyel alanlara yatýrýlmasýnda oldukça baþarýlýdýr. Aracý Kuruluþlar (Yetki almýþ bankalar + Aracý kurumlar).olduklarý bankanýn sermayesine veya emrine bir ölçüde detahvil piyasasýna aktararak kullanmaktadýr. Ülkemizdeki kollektif yatýrým kuruluþlarýnelerdir? Ülkemizdeki sermaye piyasalarý kurumlarý.

yukarýda ilk iki þýkda belirtilen faaliyetlerden en az biri için Sermaye Piyasasý Kuruluna baþvurmak zorundadýrlar. Ancak. aracýlýk kapsamýnda olmak üzere yapabilecekleri faaliyetler þunlardýr. satýlmayan kýsmýnýn ise halka arz edene iadesini veya bunlarý. Yatýrým danýþmanlýðý . Bankalar faaliyetlerinde sýnýrlý olarak SPK hükümlerine tabidirler. Aracýlýk yüklemini kapsadýðýný belirtmiþtir. En iyi gayret aracýlýðý: Halka arz edilen semaye piyasasý araçlarýnýn açýklamalarýnda belirtilen satýþ süresi içinde satýlmasýný. Sermaye piyasasý araçlarýnýn ikinci el piyasada alým satýmýna aracýlýk . denetim. Aracý kuruluþlarýn. yukarýda "aracý kuruluþlar" olarak belirtilen ilk madde. . Aracý Kuruluþlar Aracý kurumlar ile sermaye piyasasýnda faaliyet gösterme yetkisi almýþ olan bankalar aracý kuruluþlarý oluþturur. . SPK md. Yatýrým fonlarý ve . muhasebe. Müþteri portföyü yönetimi . Bankalar kuruluþ. Sermaye piyasasýnda faaliyet gösterilmesine izin verilen diðer kurumlardýr. . Sermaye piyasasý araçlarýnýn halka arza aracýlýðý .. 50). 32'de "aracý kurumlar" olarak belirtilmektedir. Aracýlýk Yüklenimi: Satýþ yapana karþý. Aracýlýk faaliyetleri yürülecek olan kuruluþlar. Menkul kýymetlerin geri alma veya satým taahhüdü ile alým satýmý. . daha önce satýn almayý taahhüt etmiþ üçüncü kiþilere satýlmasýný ifade eder. mali tablo ve rapor standartlarý konularýnda Bankalar Kanunu'na tabidir (SPK md. Sermaye Piyasasý Kanunu'nda "sermaye piyasasý kurumlarý" tanýmýna dahil edilmeyen bankalarda sermaye piyasasý faaliyetlerinde bulunurlar. kurul kaydýna alýnacak sermaye piyasasý araçlarýnýn. En iyi gayret aracýlýðý. Aracý Kuruluþlarla Ýlgili Teblið sermaye piyasasý araçlarýnýn halka arzýnda aracýlýk faaliyetinin.

Bedeli.. bedeli satýþ süresi sonunda tam ve nakden ödeyerek satýn alýnmasýnýn ("Bakiyeyi Yüklenim") . satýþýn baþlamasýndan önce tam ve nakden ödemek suretiyle tamamýnýn satýn alýnarak halka satýlmasýnýn ("Tümünü Yüklenim") taahhüt edilmesidir. . ihraç eden ortaklýðýn isteðiyle.74 . Halka arz yoluyla satýlmasýnýn ve satýlmayan kýsmýnýn tamamýnýn. Bu durumda aracýlar arasýnda bir konsorsiyum sözleþmesi düzenlenir ve konsorsiyumun yönetimini aracý kuruluþlardan biri üstlenir. Menkul kýymetlerin ihracýna iliþkin aracýlýk taahhüdü. aracý kurumlar ve bankalar arasýnda kurulacak konsorsiyumlar eliyle de yapýlabilir.

Risk Sermayesi Yatýrým Ortaklýðý .. . Türkiye'de kurulmuþ ve kurulacak olan. Mevduat toplayamazlar. . . . karma da olabilir. . yapýlacak saklama sözleþmesi çerçevesinde Takas ve Saklama Merkezi (þirketi) veya bir banka nezdinde muhafaza edilir. . sermaye piyasasý araçlarý ile ulusal ve uluslararasý borsalarda veya borsa dýþý organize piyasalarda iþlem gören altýn ve diðer kýymetli madenler portföylerini iþletmek amacýyla kurulan kayýtlý sermaye esasýna tabi anonim ortaklarýdýr. Yatýrým ortaklarý. . . Türk ve yabancý yatýrým ortaklarýnýn hisse senetlerine yatýrým yapamazlar. Bu portföyler müstakilen bu unsurlardan oluþabileceði gibi. Yatýrým Ortaklarý Yatýrým ortaklarý hangi faaliyetleri yapabilirler ve hangi faaliyetleriyapamazlar? Yatýrým ortaklarý. Ödünç para verme iþleriyle uðraþamazlar. Yatýrým ortaklarýnýn kuruluþ izni alabilmeleri için portföy iþletmeciliði faaliyetinde bulunmak üzereKurula baþvurmalarý þarttýr. borsa dýþý teþkilatlanmýþ piyasalarda yapmak zorundadýrlar. Rayiç bedelin üstünde satýn alamaz ya da rayiçbedelin altýnda satýþ yapamazl . Portföydeki menkul kýymetler. Portföy deðerinin en az % 25'ini sürekli olarak özelleþtirme kapsamýna alýnmýþ KÝT'ler dahil Türkiye'de kurulmuþ ortaklarýn hisse senetlerine yatýrmýþ yatýrým ortaklarý A tipi ortaklýk olarak adlandýrýlýr. Risk sermayesi yatýrým ortaklarýnýn hisse senetleri dýþýnda. Alým ve satým iþlemlerini. Risk sermayesi ortaklýðýnedir? 6. yüksek geliþme potansiyeli taþýyan ve menkul kýymetleri. Aracýlýk faaliyetlerinde bulunamazlar.1993 tarihli 2129 Sayýlý Resmi Gazete'de "Risk Sermayesi Yatýrým Ortaklarýna (RSYO) Ýliþkin Esaslar" yayýnlanmýþtýr. hisse senetlerini satýn aldýklarý ortaklarýn herhangibir þekilde sermaye ve yönetimine hakim olma amacý güdemezler. Ticari ve zirai faaliyette bulunamazlar.7.

birinci el piyasalarda ihraçedilen sermaye piy sasý araçlarýna yatýrým yapýlarak gerçekleþtirilen uzun vadeli kaynak aktarýmý biçimine risk sermayesi yatýrýmý denir. Giriþim þirketlerin endüstriyel uygulama veya ticari pazar potansiyeliolan araç. hizmet veya yeni ürün.75 . gereç. .likitidesi düþük olan giriþim þirketlerinde. sistem ve üretim tekniklerini meydana getirilmesini amaçlamalarý veya bu doðrultuya girebilecek nitelikleri taþýmalarý þarttýr. ma lzeme.

kanunlarýnda engel bulunmayan emekli ve yardým sandýklarý ile 586 sayýlý Kanun'un geçiçi 20. Katýlma belgelerinin halka arzedilmeleri zorunludur. 3794 Sayýlý Kanun'la artýk bankalarýn yanýsýra sigorta þirketleri. Pay deðeri. fonu kurup yöneten kurum arasýnda bir ortaklýk baðlantýsý kurulmaz. Fon porföyündeki varlýklar yapýlarak bir sözleþme ile Takas ve Saklama Merkezi (þirketi) veya fonla kuruculuk ve danýþmanlýk iliþkisi olmayan bir banka nezdinde muhafaza edilir. Yatýrým fonlarýnda gerçek ve tüzel kiþilerin. belge sahipleri hesabýna. Ancak bununla. Ýtibari deðerleri yoktur. maddesi uyarýnca kurulmuþ olan sandýklar Yatýrým Fonu kurabileceklerdir. 3794 Sayýlý Kanunla deðiþtirilmeden önce menkul kýymetler yatýrým fonu olarak adlandýrýlan yatýrým ortaklýklarýna iliþkin her türlü düzenleme kurulca yapýlýr. Katýlma belgesinin temsil ettiði. esas olarak sermaye kazancý elde etmek amacýyla risk sermayesi yatýrýmlarýna yönelterek risk sermayesi yatýrým faaliyetinde bulunan ortaklar (RSYO denir) giriþim þirketlerinin yönetimine katýlýp. her iþ günü sonu itibariyle izlenen iþgünü izahnamede belirtilen alým satým yerlerinde asýlan ilanlarla duyurulur. Portföy deðerinin en az % 25'ini sürekli olarak özelleþtirme kapsamýna alýnmýþ KÝT'ler dahil Türkiye'de kurulmuþ ortaklýklarýn hisse senetlerine yatýrmýþ yatýrým fonlarý. Yatýrým Fonlarý . ortaklarýn haklarýný gösteren katýlma belgesi vardýr. Burada sözü edilen aracý kurum ve . bedelin tam ve nakden ödenmesi þartýdýr.Kayýtlý sermayeli olarak kurulan. Fon pay deðeri. A tipi fon olarak adlandýrýlýr. baþlangýç veya çýkarýlmýþ sermayelerini. Yatýrým fonlarýnedir? Halktan katýlma belgeleri karþýlýðýnda toplanan paralarla. riskin daðýtýlmasý ilkesi ve inaçlý mülkiyet esaslarýna göresermaye piyasasý araçlarý ile ulusal piyasalarda ve uluslararasý borsalarda iþlem gören altýn ve diðer kýymetli madenler portföyü iþletmek amacýyla kurulan mal varlýðýna yatýrým fonu adý verilir. bu þirketlere gerekli danýþmanlýk ve yöneticilik hizmetlerini sunabilir. fonun toplam deðerinin dolaþýmdaki katýlma bedellerinin pay sayýsýna bölünmesiyle elde edilir. ancak mal varlýðý kurucunun malvarlýðýndan ayrýdýr. Yatýrým fonlarý karma olarak da kurulabilir. Fonun tüzel kiþiliði yoktur. aracý kuruluþlar.

.sigorta þirketlerinin ödenmiþ sermayelerinin en az 10 milyar TL olmasý gerekmektedir. . Portföy hizmetlerini tek elden yürütme. . . Çok sayýda küçük kapital sahibi. Uzman eliyle portföy oluþturma ve yönetme. Yatýrým ortaklarý ve yatýrým fonlarý aþaðýdaki unsurlardan oluþmaktadýr. Herkes için bir tip portföy.76 . . Portföyde maksimum randýman ile minimum risk arasýnda optimaldengeyi saðlama. . Daha önce de incelediðimiz gibi yatýrým fonlarý kuruluþ sermayesinegöre sabit ve deðiþken sermayeli olabilmektedir.

derecelendirilmesi ve bunlarý ihraç eden ortaklýk ve kuruluþlarla. gömülenmeyi azaltan. GFO'larýn temellük ederek karþýlýðýnda VDMK ihraç edebilecekleri alacaklar portföyünün toplam tutarý. Buna göre genel finans ortaklarý Teblið'de belirlenen alacaklarýn temellükü ve bu alacaklar karþýlýk gösterilerek Teblið hükümleri çerçevesinde düzenlenen VDMK'nin ihracý ve halka arzý amacýyla kurulan anonim ortaklardýr. . riski daðýtan. kurucularýnýn müflis olmamasý veya yüz kýzartýcý bir suçtan dolayý hüküm giymemiþ olmalarý gerekmektedir. TTK'na göre ani usulde kurulmasý.? Sermaye Piyasasýnda Faaliyet Göstermesine Ýzin Verilen Diðer Kurumlar Ve Genel Finans Ortaklýklarý Sermaye piyasasý araçlarýnýn takas ve saklanmasý. gerekse banka dýþý finansal aracýlar. yatýrým danýþmanlýðý. 1980'den sonra büyük geliþme göstermiþtir. özkaynaklarýnýn 20 katýný aþamaz. Ülkemizdeki kollektif yatýrým kuruluþlarýnýaçýklayýnýz? Özet Banka dýþý finansal aracýlar. Ülkemizde gerek bankacýlýk. yatýrýmlarý artýran kuruluþlardýr. sermaye kurumlarýnýn denetlenmesi ile uðraþan kuruluþlar. Genel finans ortaklarý (GFO) 31. 39)'a göre sermaye piyasalarýnda faaliyetgöstermelerine izin veril en kurumlardýr. portföy yönetimigibi sermaye piyasasý faaliyetlerine yerine getiren þirketler. ödenmiþ sermayelerin 10 milyardan az olmamasý. nakit karþýlýðý çýkarýlmasý ve nama yazýlmasý. vadeleri ayarlayan. ipoteðe dayalý menkul kýymetler merkezleri (SPK md.1992 tarihli 21301 Sayýlý Resmi Gazete'de Varlýða Dayalý Menkul Kýymetlerin Kurum Kaydýna alýnmasýna ve Genel Finans Ortaklarýnýn Kuruluþ ve Faaliyet Ýlkelerine Dair Esaslar Tebliði ile düzenlenmiþtir.7. ortaklýk ve kuruluþlara ait alacaklarý temellük ederek münhasýran SPK'nýn 13/amaddesinde belirlenen varlýða dayalý menkul kýymetleri ihraç etmek amacýyla teþkil edilen genel finans ortaklarý. fon tasarruf maliyetlerini azaltan. kredi miktarýný ayarlayan.

Gömüleme eðilimini artýrarak. d. Finansal aracýlar aþaðýdakilerden hangisini saðlarlar? a.77 . c. . faiz oranlarýnýn yükselmesine sebep olurlar. Gömüleme eðilimini artýrarak faiz oranlarýný düþürürler. Hiç bir þekilde faiz oranýný etkilemezler.Sorular 1. faiz oranlarýnýn yükselmesinesebep olurlar. Gömüleme eðilimini azaltarak. potansiyel faiz oranlarýný düþürü cü yönde etki yaparlar. b. e. Gömüleme eðilimini azaltarak.

d. e. W. l975. Bankýng and Financial Markets. c. 4. Sýlber. DYB e. 1975. d. d. 1995. Financial Markets and the Economicy. Dyden 2. Merkez Bankasýnýn iþinin zorlaþmasýna. Ýlker. b. Chicago. Scott. b. Pay senetleri arz ve talep edilir. baský. Ticari bankalarýn vadeli mevduat toplamalarýdýr. Sümerbank 5. Ezgi Bursa. b. Charles N. 1982. Bir yýldan uzun vadeli tahviller iþlem görür. Finansal aracýlarýn kredi vermemeleridir. l977. aþaðýdakilerden hangisidir? a. Bir yýl veya daha kýsa vadeli fon arz ve talebi söz konusudur. Bankalarýn þubeleþmelerine. HENNING. RITTER. New York. c. e. Kaynakça ERTUNA. 3. Basic Books Inc. DESÝYAB d. New York. Finansal Kurumlar. Ekonomide Merkez Bankasýnýn para emisyonu artýrmasýna. SYKB c. Bankalarýn negatif faiz uygulamasýna. Banka ve finansal Piyasalar. Para. George G. Yalnýzca para arz ve talebi düþünülmelidir. l993. Money. Frederic. Finansal aracýlarýn kaydi para yaratmamalarýdýr c. Principles of Money. PARASIZ. New York. Banka dýþý finansal aracýlarla ticari bankalar arasýndaki en önemli fark. Ege Üniversitesi Matbaasý. Pýggot ve R.H. Money and Finacial System. KOHL. aþaðýdakilerden hangisi geçerlidir? a. Rand McNaily. Banking and Financial Markets. KAUFMAN. Bankalarýn mevduat toplamamasýdýr. Lawrance ve William L. S. Ticari bankalarýn yalnýzca ticari ialanlarda.2. MISHKIN. Tehe Economics of Money Bankýng and Financial . Finansal aracýlar aþaðýdakilerden hangisine neden olurlar? a. Özcan. Bir yýldan uzun fon arzý sözkonusudur. Para emisyonuna müracaatýn azalmasýna. Ülkemizdeki kalkýnma bankalarýnýn en eskisi hangisidir? a. Ýzmir. e. Para piyasasýnda. halbuki finansal aracýlarýn her alanda faaliyet göstermeleridir. TSKB b. Meir.

. Boston.78 . l989.Markets. Scott Foresman.

Çalýþma BiçimineÝliþkin Olarak. Bu piyasalarýn yapýlarý ve iþleyiþ biçimleri ile araçlarý ünitenin yoðunlaþtýðý konulardýr... Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde. Para ve sermaye piyasasý ayrýmýný iyice anlayýnýz. .ÜNÝTE 5 Türkiye'de Para ve Sermaye Piyasalarý Araçlarý Bu Ünitede.79 . Günümüzde finansal sistemin iki önemli ayaðýný para ve sermaye piyasalarý oluþturmaktadýr. Bu piyasalarla ilgili tarihsel veyasal bilgileri özümsemey e çalýþýnýz. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz... Okuduklarýnýzý gerçek yaþamla deðerlendiriniz. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. üniteyi tekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz.

tedavül eden paranýn altýn para olmasý. 1866 da hükümetçe ilk borsamýz Ýstanbul'da kurulmuþtur. kambiyo kontrolünün bulunmamasý ve kapitülasyonlarýn kendilerine saðladýðý serbesti sayesinde. Ýlk olarak 1864 te Galata bankerleri bir dernek kurmuþ. 1854 Kýrým Savaþý dolayýsýyla çýkarýlan borçlanma tahvilleri. Panama tahvilleri ve Suveyþ Kanalý hisse senetleri çok defa yabancýbankalarýn aracýlýðýile varlýklýTürk ailelerince de satýn alýnmýþtýr. dýþarýya para çýkararak alým-satým yapmýþlardýr. yabancý þirketlerin milletleþtirilmesi. Birinci Dünya Savaþý ve Kurtuluþ Savaþý. Cumhuriyet Dönemi Ülkemizde sermaye piyasasýnýn yeniden doðuþu. elektrik gaz ve tramvay þirketlerinin) meþrutiyetten sonra dayerli þirketlerin tahvil ve hisse senetleri piyasada alýnýp satýlmýþtýr. Örneðin. Avrupa'da yaþanan sanayi devrimi ve sömürgecilik hareketleri büyükanonim þirketlerin ortaya asýna ve bunlarýn halka açýlmasýna yol açtýðýnda.ÜLKEMÝZDE SERMAYE PÝYASASI YASALARI. Cumhuriyetin ilanýndan sonra kapitülasyonlarýn kaldýrýlmasý. BORSALAR VE TAHVÝL PÝYASALARI Sermaye Piyasalarý ? Ülkemizde sermaye piyasalarý Osmanlý Döneminde ve Cumhuriyetdöneminde ayrý ayrý incelemek gerekir. Türkiye'de yaþayan yabancý tacirler ve azýnlýklar bu þirketlerin tahvil ve hisse senetleriyle ilgilenmeye baþlamýþlar. buna da Galata bankerleri önayak olmuþlardýr. Dýþarýdan alýnan kýymetlerinel deðiþtirmesi kýsa zde de bir piyasa oluþturmuþ. Ülkemizde Galata Bankerlerinin önemini açýklayýnýz. Osmanlý Dönemi Ülkemizde sermaye piyasasýnýn geçmiþi sanýldýðýndan daha eskidir. 1960 lý yýllarda Hürriyet . piyasayý etkilemekle beraber. Türkiye'de faaliyet gösteren yabancý þirketlerin (özellikle þimendifer. Bu borsada yerli ve yabancý tahvil ve hisse senetleri Avrupa borsalarýyla telgraf iliþkisi kurularak iþlem görmüþtür. kambiyo kontrolünün getirilmesi ve Ýstanbul Esham ve Tahvilat Borsasýnýn Ankara'ya taþýnmasý bu ilk sermaye piyasamýzýn sonu olmuþtur. Daha sonra Tanzimat hareketinin de etkisiyle Türkler de bu konuya ilgi göstermiþlerdir. bunu takiben devletin çeþitli vesilelerle çýkardýðý tahviller.

Cari faiz oraný ise o günlerde % 12 nin üzerindeydi. faizrandýmaný % 12 ola þekilde ayarlanýyordu. bunlarý parasýný deðerlendirmek isteyenlere sattýlar. Bu piyasanýn doðuþunun asýl önemli nedeni. Tasarruf bonolarý tamamen. Hürriyet tahvilleri ise kýsmen mecburi tasarruf mahiyetinde olduðu için. cari piyasa faizinin çok altýnda oluþuyudu (% 6). . Böylece ilk defa ikinci el menkulkýymetler piyasasý doðmuþ oldu. Zamanla ara simsarlar da türedi ve bu iþ arzuhalcilere kadar indi. Alýcýlar üstüne belli bir kâr koyarak.tahvilleri ve tasarruf bonolarý ile baþlar. Ýkinci el alým ve satýmlarda fiyat.80 . birinci el olarak devletçe çýkarýlan tasarruf bonolarýnýn faiz oranlarýnýn. Piyasada bazý iþbilir kimseler de bunlarý faiz oranlarýna ve vadelerine göre kýrarak satýn aldýlar. kýsa zaman sonra bunlarý alanlar paraya çevirme imkâný aramaya baþladýlar.

hem de zaman zaman likitide ettiði fonlarla yeni kuruluþlarý desteklemiþ ve kendisi kâr saðlamýþtýr. iþçi ve hemþehri þirketleri ve T.Tasarruf bonolarý 1980 lerde tamamen piyasadan çekildi. Baþlangýçta halka açýk olarak kurulan. Yazýk ki þirketlerin bazýsý mahalli esnaf ve eþrafýn yönetiminde kalarak baþarýlý olamadýlar. hem sermaye piyasasýna kaynak saðlamýþ. 1970 li yýllarda bazý büyük holdingler halka açýlmanýn avantajlarýný görerek 2-3 bin ortaklý büyük þirketler kurdular. Sýnai Kalkýnma Bankasý'nýn çalýþmalarý baþlýca kilometre taþlarýný oluþturur. Türkiye'de sermaye piyasasýnýn geliþmesinde tasarruf bonolarý. yatýrým holdingleri. portföyündeki hisse senetlerini p fakat makulbir fiyatla satmak yoluyla. Fakat menkul kýymetler piyasasý kurulmuþtu. Daha önce kapalý aile þirketi olarak kurulan pek çok þirket de ölümler ve veraset yoluyla kapalý olmaktan çýktý. Buna karþýlýk "bir holding + bir banka + 1000 küçük ortak" formülü genelde baþarýlý olmuþ ve sermaye piyasasýnýn bugünkü düzeyine gelmesine de yardýmcý olmuþtur. . geliþme dönemi tamamlanýpkâra geçtikten sonra. Hatta mevcut holdinglerine paralel yeni yatýrým holdingleritesis ettiler. suni bir olaydýr. Bu banka kuruluþta iþtirak ettiði ve dýþ kredi saðladýðý kuruluþun. Bu bakýmdan ileride daima ibretle hatýrlanmasý gereken birolaydýr. ya da sonradan halka açýlan þirketler baþarý kazanýp güçlendikçe. piyasada ayný esnaf tarafýndan alýnýp satýlmaya baþladý. Halkýn ilgisini bankacýlýk sektörü dýþýna ve faize dönük menkul kýymetlereçekmiþ. Bu konu kýsa zamanda dejenere edildi. Bunlara. bunlarýn hisse senetleri. Ayný tarihlerde yurtdýþýna iþçi akýmý da. fakat son bakýmýndan sermaye piyasasýna önemli zararlar vermiþtir. Bankerler olayý aslýnda bir geliþme basamaðý deðil. ama o dönemden bugüne gerçekten faydalý ve baþarýlý pek çok halka açýk þirket kaldý. 1979-82 yýllarýna damgasýný vuran bankerler olayýný da eklemek gerekir. Anadolu'nun çeþitli köþelerinde pek çok iþçi þirketlerinin kurtuluþunu beraberinde getirdi. Bu arada Türkiye Sýnai Kalkýnma Bankasý'nýn da hisse senedi piyasasýnýn oluþmasýna katkýsýný unutmamak gerekir.

mevduat ve tahvil faizlerinin enflasyon düzeyine çýkarýlmasýna engel olduðu ve birincil satýþlarý daima gelir yönünden enflasyonun gerisinde býraktýðý için. Bankalarýn tahvil ihracýna iliþkin esaslarýný Merkez Bankasý belirliyordu. fakat bankerlere bu tip kýsýtlamalar uygulanmamasý.81 . Bankalarýn tahvil ve mevduat sertifikalarýna uygulayabilecekleri faiz oranlarýnýn. Aradaki farký ve kendi komisyonlarýný tahvili çýkaran þirketten finansman masrafý adý altýnda tahsil ediyor ve bunun için fatura bile kesebiliyorlardý. mevduat ve tahvil faizleri negatifgetiri saðlar hale gel miþtir. Zamanýn mevzuatý. Daha sonra çýkarýlan mevduat sertifikalarý da ayný akibete uðradý. Yüksek enflasyon nedeniyle. Kendi giþelerinden hiçbir zaman o kadar büyük mevduat top . O dönemde henüz Sermaye Piyasasý Kanunu olmadýðýndan bankerler gayet serbest þekilde çalýþýyordu. tahvil ve mevduat sertifikasý satýþlarý ikincil piyasaya intikal etmiþ ve ikincil piyasadamantar gibi bankerlerin bitmesine sebep olmuþtur. Enflasyonun % 60 ý aþtýðý sýralarda resmi tahvil faiz oraný brüt % 28 de kalmýþtýr. hükümetçe belirlenmesi. belirli faiz oranlarýnýn üstüne çýkýlamýyordu. O dönemde tahvi l ihracýna yalnýz bankalar aracýlýk edebiliyorlardý. Bankalar Merkez Bankasýnýn sýký denetimi altýnda bulunduðundan. bankalarla bankerler arasýnda ikinciler lehine haksýz rekabet yaratmýþtýr.Bankerler olayýnýn baþlýca sebebi o yýllarda görülen yüksek oranlý enflasyondur. 1000 liralýk tahvili banka giþesinden sözde 1000 liraya alýp örneðin 800 liraya satýyordu.

Selanik ve Beyrut'ta kurulmuþ bulunan yabancý þirketlerin çýkarmýþ olduklarý menkul deðerler kayýtlý iken. Osmanlý borçlanma tahvilleri çýkarýlmaya baþlandýktan sonra. bir hamlede toplanan milyarlar akýllýca plase edilememiþ ve büyük kýsmý batak hale gelmiþtir. Ýkinci Meþrutiyetin ilanýna kadar bu borsada sadece. bunun Ýstanbul'da bir piyasasý oluþmuþ ve gayrimüslim bankerler Galata'dabu iþle uðraþmaya baþlamýþlardýr. Bu borsanýn adý 1906 yýlýnda çýkarýlan bir nizamname ile Esham ve Tahvilat Borsasý'na dönüþtürülmüþ ve bu kuruluþ Cumhuriyet dönemine kadar devam etmiþtir. Bu da. hem de hýzlanmýþtýr. Türkiye'de bir borsa ku gereði bu dönemde ortaya çýkmýþ ve Galata Bankerleri kendi aralarýnda 1864 yýlýnda bir dernek kurarak bu harekete öncülük etmiþlerdir.lamayacak olan bazý küçük bankalar. Kýrým Savaþýnýn menkul deðerler borsasýnýn kurulmasýndaki önemi nedir? 1866 yýlýnda Türkiye'den alacaklý olan devletlerin de desteði ile Ýstanbul'da bir Dersaadet Borsasý kurularak çalýþmaya baþlamýþ ve borsayaMaliye nezaretince bir komiser atanmýþtýr. . bankalarýn yaptýðý iþlerin uzman kadrolara sahip olmayan kuruluþlarca yapýlamayacaðýný göstermiþtir. 1922 yýlýnda çýkarýlan yeni bir nizamname(tüzük) ile borsada bugünkü esasýný oluþturan hükümler getirilmiþtir. Böylece. Cumhuriyet döneminde. Ülkemizde Borsa . Meþrutiyetten itibaren yerli þirketlerin menkul kýymetleri kaydolunmaya baþlamýþtýr. bankerler eliyle sertifika satýþý yoluyla bünyelerinin kaldýrabileceðinden çok fazla mevduat yükü altýna girmiþledir. Ýstanbul. Sonunda bankerler batmýþ ve halkýn parasýný da batýrmýþtýr. ? 1854 Kýrým Savaþý ile baþlayan Osmanlý borçlarý nedeniyle Türkiye'demenkul deðerler borsasýnýn kurulmasý hem kolaylaþmýþ.

Bu taþýnmanýn sakýncalarý anlaþýlmýþ olacak ki. Türkiye'de 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanunu ile sermaye piyasasý yeniden düzenlenerek Menkul Kýymetler Borsasý'na yeni bir þekil verilmek istenmiþ ve 1929 tarih ve 1447 sayýlý Menkul Kýymetler ve KambiyoBorsalarý Kanunu yürürlükten kaldýrýlmýþ. bunun yerine 6. Cumhuriyet döneminin baþlangýç yýllarýndaÝstanbul Menkul Kýymetler Borsasýnýn geliþmesini açýklayýnýz. Ancak Türkiye'de1931 yýlýndan sonra þiddeti giderek arta yo kontrolü nedeni ile döviz alým-satýmý anlamýný yitirmiþ ve 1959 yýlýndan sonra borsanýn döviz alým-satýmý ile ilgili rolü bütünüyle kaldýrýlmýþtýr.1983 gün ve .82 . Eshamve Tahvilat Borsasý adý ile açýlarak çalýþmaya baþlamýþtýr.10.1929 yýlýnda kabul edilen 1447 sayýlý Menkul Kýymetler ve Kambiyo Borsalarý Kanunu ve ayný yýl çýkarýlan 8172 sayýlý nizamname ile mevcut borsa yeniden düzenlenmiþ ve Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý adý altýnda çalýþmaya baþlamýþtýr. 1938 yýlýnda çýkarýlan bir kararname ile Ýstanbul Borsasý kapatýlarak Ankara'ya taþýnmýþ ve Kambiyo. Cumhuriyet döneminde kurulan borsalarda esham ve tahvilat yanýnda döviz alým satýmý da iþlemler arasýnda yer almýþtýr. 1941 yýlýnda borsa yeniden Ýstanbul'a nakledilmiþtir.

Tahvil ve bono piyasasýnýn kuruluþamacýnedir? Tahvil ve Bono Piyasasý'nýn kuruluþ amacý. Gelen emirler bilgisayara girilmekte ve bilgisayar programý . Borsa'nýn ilgili birimini arayarak telefonla iletmektedir . Veritel gibi bilgi daðýtan firmalarýn ekranlarý aracýlýðýyla gerçekleþmektedir. hisse senedi dýþýndaki menkul kýymetlerin ikinci el piyasa iþlemlerinin organize bir biçimde ve rekabet ortamýnda gerçekleþmesini saðlamaktýr. Borsa dýþýnda alým ve satýmlar.KHK 1 sayýlý Menkul Kýymetler Borsalarý hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname getirilmiþtir. Borsa üyeleri. Tahvil ve bono piyasasýnda iþlemler nasýl gerçekleþtirilmektedir? Tahvil ve Bono Piyasasý'nda iþlemler telefon. Zaman içerisinde hisse senedi dýþýndaki bütün menkul kýymetler borsada iþlem görecektir. yatýrmcýlarýn ve kendilerinin emirlerini. telerate. Böylece ÝMKB bünyesindeki piyasa sayýsý ikiye çýkmýþtýr. Ýþte bu amaçlara ulaþarak. hem yatýrýmcýlara. Tahvil ve Bono Piyasasýnýn Kuruluþ Amacý . Kýsa bir çerçeve yasasý olan bu düzenleme ile Borsa'ya yeni bir hareket ve canlýlýk kazandýrýlmak istenmiþ ve amaçla Sermaye Piyasasý Kurulu bu konuda ciddi çalýþmalara girmiþtir. Hisse senetlerinin ikinci el piyasa iþlemleri için ÝMKB bünyesinde birpiyasa 1986 yýlýndan eri faaliyet gösterdiði halde. dövize endeksli gelir ortaklýðý senetleri ve tahviller ilave edilmiþtir. gerçek bir piyasa ortamýndan uzak bir þekilde gerçekleþmektedir. bütün alýcý ve satýcýlarýn biraraya geldiði. Borsa dýþýnda oluþan piyasalar. hem de menkul kýymetleri ihraç eden kuruluþlarla aracý kurum ve bankalar bir hizmet sunmak amacýyla ÝMKB bünyesinde Tahvil ve Bono Piyasasý'nýn kurulmasýna karar verilmiþtir. diðer menkul kýymetler Borsa dýþýnda iþlem görmektedir. banka ve aracý kurumlar.devlet tahvilleri ve hazine bonolarý ile baþlamýþ. Ülkemizde Tahvil ve Bono Piyasasý Tahvil ve Bono piyasasý ÝMKB bünyesinde kurulmuþ olan bir piyasadýr. Bu piyasada ilk aþamada iþlemler . Piyasa 17 Haziran 1991 tarihinde faaliyete geçmiþtir. rekabetin varolduðu ve þeffaflýða sahip bir görünüm arz etmemektedir. Bir baþka anlatýmla. daha sonra özel sektör tahvilleri. bilgisayar ve Reuters. Tahvil ve Bono Piyasasý'nda Ýþlemlerin Gerçekleþtirilmesi .

alýþ emirlerinden en yüksek fiyatlý yani en düþük oranlý. yine telefonla ilgili birimi arayarak varolan . sadece 100. En iyi kavramý. satýþ emirlerinde en düþük fiyatlý yani en yüksek oranlý emirleri ifade etmektedir.83 .000 ve 1. Bu çerçevede. Ekranda varolan b r alým veya satým emrini gören diðer bir üye.aracýlýðý ile deðerlendirilerek en iyi emirler ekranlara anýnda yansýtýlmaktadýr. Piyasada þu anda normal (5 milyon TL ve katlarýna bölünebilen) ve blok (bölünemeyen) emirler yanýsýra.000 TL ve katlarý olarak bölünme imkâný veren emirler de bulunmaktadýr.000. tek bir satýrda gösterilmektedir. ekranda ayný valör ve ayný kýymet üzerindekiemirler.

Böylece hiçbir üye maðdur edilmeden ve hatta bir üye için razý olduðu fiyattan daha iyi bir fiyat temin edilerek iþlem yapýlmasý saðlanmýþ olmaktadýr. Her iki piyasada yatýrýmcýlar doðrudan deðil.varolan alýþ fiyatýndan daha düþük fiyatla satýþ emri geldiðinde veya varolan satýþ fiyatýndan daha yüksek fiyatla alýþ emri gelmesi durumunda da gerçekleþmesi mümkün olacaktýr. iþ günlerinde saat 10.00 arasýnda faaliyet göstermektedir.000-17. Fiyat eþitliðinin olmadýðý iþlemlerde. Piyasa. Hisse senedi piyasasýndan bu limit 1 lot (1000 para senedi) olarak belirlenmiþken. Tahvil ve Bono Piyasasý Ýle Hisse Senedi Piyasasý Arasýndaki Fark ve Benzerlikler . Telerate. bu kolaylýkla bir alým veya satým emriyle birden fazla karþýt emri ayný anda karþýlamak mümkün hale gelmektedir. Borsa üyelerinin aracýlýðýyla iþlem yapabilmektedir.emre karþý emrini iletmektedir. Ýþlem gören kâðýtlarýn farklý olmasý . Bir iþlemin gerçekleþebilmesi için fiyat eþitliðinin yanýsýra. Ayrýca. Gerçekleþen iþlemler. Veritel ekranlarýnda görülmektedir. her iki piyasa da kamu denetim ve gözetimi altýndadýr. Doðal olarak. sistemde öcelikle varolan emrin (stading order) fiyatý iþlem fiyatý olacaktýr. bono piyasasýyla hisse senedi piyasasýarasýndaki fark ve benzerlikler nelerdir? Her iki piyasa da ÝMKB bünyesinde ve bütün alým ve satým emirlerinin toplanarak rekabet içerisinde ve aleni bir þekilde gerçekleþmesi saðlanmaktadýr. Tahvil ve Bono Piyasasý'nda 5 milyon Türk lirasý ve 1000 döviz birimi olarak belirlenmiþtir. Öte yandan. bu emirlerin karþýlanabilmesi için emir türlerinin ve bölünebilme koþullarýnýn uygun olmasý gerekecektir. en son iþlem tarihi ve oraný yine Reuters. Öte yandan. ? Tahvil. Gerçekleþen iþlemle ilgili bir teyit faksý ayný anda taraflarýna ve Takas Merkezine Gönderilmektedir. bu iki piyasada da minimum iþlem limiti söz konusudur. Bu benzerliklerin yaný sýra iki piyasa arasýndaki bazý farklar da bulunmaktadýr.

. emirler telefonla iletilmektedir. hisse senedi piyasasýnda üyeler açýsýndan bir iþlem yapma limitisöz konusu deðilke hvil ve Bono Piylasasý'nda üyeler kendilerinetahsis edilen limitler içerisinde iþlem yap abilmektedir. Bir diðer fark da.yanýsýra. Tahvil ve Bono Piyasasý'nda iþlem yapabilecek üyeler. ayrýca limitlerinin bir oraný tutarýnda teminat yatýrmak zorundadýr. Bu iki piyasa arasýndaki son fark ise. Tahvil ve bono piyasasýyla hisse senedi piyasasýarasýndaki fark ve benzerlikleri açýklayýnýz.84 . iþlem sisteminde de farklýlýklar vardýr. Hisse senedi piyasasýnda emirler Borsa içindeki bir salonda bulunan tahtalara yazýlarak yapýlýrken. bütün hisse senetleri iþlemlerinin (lot altý iþlemler hariç) ÝMKB Hisse Senedi Piyasasý'nda gerçekleþtirilmesi zorunlu iken. Tahvil ve Bono Piyasasý'nda bir salon bulunmamakta. diðer menkul kýymetler hemTahvil ve Bono Piyasasý'nda hem de piyasa dýþýnda iþlem görmektedir.

ibarele ri ayný olan ve þartlarý Kurul'ca belirlenen kýymetli evraktýr. Her birinin bir itibari (nominal üzerinde yazýlý) deðeri. ihraç eden tüzel kiþi tarafýndan vade sonunda nominal deðer üzerinden ödendikleri için piyasa deðerleri genellikle nominal deðerlerin fazla altýnda veyü üstünde oluþamaz. misli nitelikte. . . . Menkul kýymetlerin özelliklerini açýklayýnýz. Menkul Kýymetler: Ortaklýk veya alacaklýlýk saðlayan belli birmeblaðý tahsil eden. belli þekil þartlarýna haiz kýymetlerdir. Çek. halka arz edilen hisse senetleridir. . Menkul kýymetlerin çeþitli özellikleri vardýr. yatýrým aracý olarak kullanýlan. bono ile mevduat sertifikalarý bundan müstesnadýr (SPK md. Periyodik (dönemsel) gelir saðlarlar. . alacak ya da ortaklýk haklarýný temsil ederler. Menkul kýymetler nama (registered) ve hamiline (bearet) yazýlý olabilirler. . Bono. Hamiline yazýlý kýymetler para gibidir. Ülkemizdeki Sermaye Piyasasý Araçlarý ? . bir de piyasada arz ve talebin oluþturduðu piyasa deðeri vardýr. dönemsel gelirgetiren. Buna göre menkul kýymetler. Çok sayýda ihraç edilip. sadece teslimle sahip deðiþtirebilir. seri halinde çýkarýlan. . Diðer sermaye piyasasý araçlarý ise menkul kýymetler dýþýnda kalan ve þartlarý kurulca belirlenen evraktýr.ÜLKEMÝZDEKÝ BAÞLICA PARA VE SERMAYE PÝYASASI ARAÇLARI Sermaye piyasasý araçlarý. poliçe gibi tek bir ticari iliþki için düzenlenemezler. poliçe. buraya ciro iþlemi kaydedilir. Tahviller. Hukuken kýymetli evrak niteliðindedir. . Az veya çok devamlýlýk arz eder. Standart ve yuvarlak meblaðlý. . misli nitelikte. Yatýrým amacý ile kullanýlýr. kimin elinde ise onunmalý sayýlýr. menkul kýymetler ve diðer sermaye piyasasý araçlarýdýr. 3). . Nama yazýlý kýymetlerde ise ciro hanesi vardýr.

yasalþekil þartlarýna uygun olarak düzenlenmiþ bir kýymetli evraktýr. sermayesi paylara bölünmüþ ve karþýlýðýnda kýymetlievrak niteliðinde anonim ortaklýklar veya sermayesi paylara bölünmü komandit ortaklarýn kanuni þekillere uygun olarak düzenledikleri belgelerolup. .85 . aksiyon. pay senedi veya sadece hissesenedi adý altýnda bilinen hisse senetleri. þirket se rmayesinin belli bir oranýný temsil ve sahiplerine o orandaortaklýk hakký saðlayan senetlerdir. anonim ortaklýklar tarafýndan çýkarýlan ve belirli ortaklýk sermayesine katýlma payýný temsil eden.Hisse Senetlerinin Tanýmý ve Nitelikleri Ülkemiz literatüründe esham. Hisse senedi.

Hisse senedinin getirileri incelendiðinde baþlýca üç avantajý olduðu görülmektedir. . Hisse senetleri diðer menkul deðerler gibi hakký temsil eden belgelerdir. Temettü (dividant) geliri saðlar. hisse seedi olmaksýzýn devredilemez. Hisse senedi ayný zamanda þirkete özkaynak niteliðinde finansman saðlayan bir araçtýr. sermaye arttýrýmýnda yeni sermayeden eldeki her bir hisseye karþýlýk artýrýlan oranda nominal bedel veya nominal bedelin üzerindeki primli fiyattan yeni hisse senedi alma hakkýdýr. . Hisse senedi en az 500 TL deðerinde olmalýdýr. v. ? i. Hisse senedi. Bu haklar. Bu sebeble hukuken bölünmesi mümkün deðildir. Bu. Hisse senetlerinin sahibine saðladýðý haklar içinde önemli olanlardan biri de yönetim haklarýdýr. þirket sermayesinin belirli bir kýsmýný temsil eder. Þirket yönetimine katýlma hakký. iii. Ancak yönetim hakký. ii. Þirket kârýndan pay alma hakký. . Oy kullanma hakký. Þirket bakýmýndan her hisse senedi bir "hukuki birim" oluþturur. . Bu belgelerin üçüncü þahýslara devri üzerinde yazýlý deðer ve baðlý haklarý da devir anlamýna gelir. Bu hak. . . sahibine her türlü ortaklýk haklarýndan yararlanma imkâný verir. .. þirket yönetim kurulunu seçmek ve hatta bu kurula seçilmektir. . Zaman içinde hisse senedinin deðerinden meydana gelen artýþ (capital gain) nedeniyle kazanç saðlayabilir. Rüçhan hakký. genel kurulun çoðu kez adi çoðunluðu ile saðlandýðýndan þirket sermayesinin % 51 ini elinde bulunduran ya da bulunduranlar yönetime sahip olabileceklerdir. iv. Yani hisse senedinde baðlý haklar. Hisse senedi sahibine hangi haklarýsaðlar? Hisse senedine sahip olanlar þu haklara sahip olurlar. Hisse senedisahibinin önemli ha klarýndan biri de rüçhan hakkýdýr. Þirketin faaliyetleri hakkýnda bilgi edinme hakký. Tasfiyeden pay alma hakký. . .

hisse senedinin temsil ettiði mülkiyet haklarýndan ayrýca alýnýp satýlabilir. Bu satýþ sonucu elde edilen gelir. Rüçhan hakký satýþýndan gelir saðlar (rüçhan hakký. üçüncü bir getiri olarak algýlanabilir). ilgili kuponu yeni pay almahakkýnýn kullanýmý için belirlenen süre içerisinde satýlabileceðini belirtmiþtir..86 . SPK yenipay alma hakkýný kullanmak istemeyenlerin. Pay senedinin özelliklerini açýklayýnýz. Hisse Senedi Çýkaracak Kuruluþlar ve Ýhraç .

sermaye piyasasý araçlarýnýn ihraççýlar tarafýndan çýkarýlýp. ii. þirketler çýkardýklarý yeni hisseleri nominal fiyatla satmakla beraber. Hisse Senetlerinin Fiyatý ve Deðeri Hisse senetlerinin verimi ölçülürken hisse senetlerinin fiyatý ile deðer tanýmlamalarýný ayrý ayrý ele almak gerekmektedir. bu Kanun'na göre halka açýk anonim ortaklýklarýn sermaye artýrýmlarý dolayýsýyla paylarýnýn veya hisse senetlerinin satýþýný ifade eder. fiyatý borsada oluþturmayý tercih etmektedir. halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satýþýdýr. Halka arz. Türkiye'de genel olarak. nominal (itibari) fiyat. hisse senetlerinin borsalar veyadiðer teþkilatl anmýþ piyasalarda iþlem görmesini. menkul kýymeti ve diðer sermaye piyasasý araçlarýný ihraç edemezler. nominal deðerin üzerinde bir emisyon fiyatý da belirleyebilir. Özellikle yeni bir sermaye arttýrýmýnda rüçhan hakkýnýn kullanýlmasýndan sonra arta kalan bölümün halka arz edilmesinde emisyon fiyatý normal fiyatýn üzerinde saptanmaktadýr. piyasa fiyatý ve borsa fiyatý olarak sayýlabilir. üzerinde yazýlý fiyat olup uygulamada en ez 500 TL olarak belirlenir. i. Sermayesi paylara bölünmüþ komandit ortaklarýn hisse senetleri halka arz yoluyla satýlamaz (Md. Hangi kuruluþlar hisse senedi çýkarabilirler? Ýhraç. iii. Nominal fiyat: Bir hisse senedinin nominal fiyatý. þirket tarafýndan çýkarýlýþý aþamasýnda satýþa sunulduðu fiyattýr. Piyasa fiyatý: Piyasadaki arz ve talep koþullarýna göre belirlenenve borsa mevcutsa . Hisse senedi fiyat tanýmlamalarý.. mevzuata göre özelleþtirme kapsamýna alýnanlar dahil KÝT'ler. Bazý þirketler ise. borsa deðeri yüksek olan hisse senedi çýkaran þirket. sermaye piyasasý araçlarýnýn satýn alýnmasý için her türlü yoldan halka çaðrýda bulunulmasý. Ýhraç fiyatý: Hisse senetlerinin. Bunlar dýþýndaki kurum ve kuruluþlar. ihraç fazlasý bölümü doðrudan borsaya limitli fiyatla (satýcýnýn satýþ ordinosunda en düþük fiyatý belirlemesi) sunmak suretiyle. Ýhraç ve halka arz olunacak sermaye piyasasý araçlarýnýn Kurula kaydettirilmesi zorunludur.). halkýn bir anonim ortaklýða katýlmaya veya kurucu olmaya davet edilmesini. mahalli idareler ve bunlarla ilgili özel mevzuatlarý uyarýnca faaliyet gösteren kuruluþ. Anonim ortaklýklar. idare ve iþletmeler menkul kýymet ihraç edebilirler. ihraç (emisyon) fiyatý. . 3.

87 ? . Borsa fiyatý: Borsada iþlem görmeye baþlayan hisse senetlerinin. Borsanýn iþleyiþine göre fiyatlar günlük olarak belirlenir ve açýlýþ. Hisse senedi fiyatlarýnýaçýklayýnýz. borsadaki arz ve talep koþullarýna göre oluþan fiyatýdýr. iv. borsa fiyatý ile eþ anlamlý olarak kullanýlan fiyattýr. Hisse senedi deðer tanýmlamalarý. Net aktif deðeri: Hisse senedinin belirli bir faaliyet dönemi sonunda (genellikle bir yýl) düzenlenen bilançodaki net aktif tutarý ile tanýmlanmasýdýr. en düþük.. kapanýþ. en yüksek ortalama günlük fiyat gibi türlere ayrýlýr. . hisse senedi verimliliðinin saptanmasýnda kullanýlan ölçümlerde ve analizlerde ele alýnan tanýmlamalardýr. Bunlarýn baþlýcalarý aþaðýdaki gibi sýralanabilir: i.

tasfiye deðeri alt sýnýrý oluþturacaktýr. Alternatif gelir deðeri: Ortaklar tarafýndan oluþturulan sermayeninþirket içinde þirket sermayesi þeklinde kullanýlmayýp. o iþletmeyi likitide etmek en akýlcý yol olacaktýr. Tasfiye deðeri piyasa deðerinin araþtýrýlmasýnda önemlidir. Türkiye'de alternatif gelir deðeri belirlemesi. nama yazýlý hisselerin devir iþlemlerindeki ayrýntýlar nedeniyle devir ciro edilmiþ senedin devir alana teslimi ve þirketin pay defterine kaydedilmesi ile mümkün olmaktadýr. v. ana sözleþmede aksine bir hüküm yoksa sahiplerine eþit haklar saðlarlar. çalýþýr durumda devredilmesi halinde bulacaðý deðer söz konusudur. Bir kýsým hisse senetlerine kâra iþtirak veya tasfiye gibi hususlarda TTK'nun 401. Piyasa deðerinde tasfiye deðeri nasýl bir alt sýnýr oluþturuyorsa. Hamiline yazýlý hisselerde devir iþlemi teslimle tamamlanýrken. hisse senetlerine yatýrýlan sermaye miktarý ile elde edilebilecek alternatif gelirden bir hisseye düþen gelir tutarýný açýklar. iv. baþka bir yatýrým alanýnda deðerlendirilmiþ olmasý halinde. Adi ve imtiyazlý hisse senetleri: Hisse senetleri. devlet tahvili gelirleri ile karþýlaþtýrýlarak yapýlmaktadýr. Defter deðeri: Þirket öz sermayesinin ödenmiþ sermayeye görehisse senedi adedine bölünmesi sonucu ortaya çýkan deðerdir. Hamiline ve nama yazýlý hisse senetleri: Bu ayýrýmýn önemi hisse senetlerinin devir iþlerinde ortaya çýkmaktadýr. Çünkü þirketin senetlerinin piyasa deðeri için. i. hisse senedi sayýsýna bölünmesi sonucu bulunan deðerdir.ii. maddesine dayanýlarak ana sözleþme ile imtiyazlý . iþletmenin bir bütün olarak. Ýþleyen teþebbüs deðeri (Going concern value): Burada. Tasfiye deðeri: Þirket varlýðýnýn belli bir süre içine zorunlu satýþý ile saðlanabilecek deðerden tüm borçlar ödendikten sonra kalan miktarýn. Bu ayýrýmýn dýþýnda hisse senetleri imtiyazlý ve adi hisse senetleri ile kurucu ve intifa senetleri þeklinde de sýnýflandýrýlabilir. Bu tip hissesenetlerine adi hi sse senetleri denir. tasfiye deðerinin altýna düþtüðünde. ii. Bu durumda hisse senetlerinin piyasa deðeri. Ticaret Kanununda hamiline veya nama yazýlý olmak üzere ikiye ayrýlýrlar. Menkul kýymetler piyasasýndaki araçlar çoðaldýkça alternatif gelir hesaplarý da çeþitlenmiþ olmaktadýr. Çeþitli hisse senedi deðeri kavramlarýnýve aralarýndaki farklarý açýklayýnýz. iii. genellikle banka faizi. Hisse Senedi Türevleri ? Hisse senetleri T. iþleyen teþebbüs deðeri de üst sýnýrý oluþturmaktadýr.

belli bir sermaye payýný temsil etmediði gibi. Anasözleþme ile imtiyazlý hisselere kârdan belli oranda özel temettü daðýtýmý öngörülebilir. kuruluþ hizmeti karþýlýk olmak üzere. Kurucu ve intifa senetleri: Kurucu hisse senetleri. ana sözleþme hükümleri gereðince. þirket genel kurulununala caðý kararla bazý kimselere çeþitli hizmetler ve alacak karþýlýðý olarak kuruluþtan sonra verilen ve sermaye payýný temsil etmeyen hissesenetleridir.haklar tanýnabilir. 402). Ýntifa hisse senetleri. -88 . iii. þirketin yönetimine katýlma hakkýný da vermez. Bu durumda. þirket kârýnýn bir kýsmýný iþtirak hakký temin etmek üzere ve daima kurucularýn adlarýna yazýlý olmak þartýylaihraç edilir (TTK m.

Bu belgelerin tutarlarý ihraç ve ödeme koþullarý ile diðer nitelikleri Kurul tarafýndan belirlenmektedir. KOB'lar 1. Kâr ve zarar ortaklýðý belgelerinin çýkarýlmasýndaki temel amaç. faali a giren tüm faaliyetlerin getirdiði finansman ihtiyaçlarýný karþýlamak için. Kâr ve zarar ortaklýðý belgelerinin çýkarýmý ve düzenlemesi SermayePiyasasý Kurulu'nun iznine tabidir. Bu belgeler vadeli olup. ? Hisse Senetlerinin Türevleri Kâr Ve Zarar Ortaklýðý Belgeleri: 14 Temmuz 1992 tarihli Resmi Gazete yayýmlanýp yürürülüðe giren Tebliðe göre. en uzun vade 7 yýldýr. faiz dýþý kazanca uygun bir yönü vardýr. Bu tür belgelerin kâra iþtirakli tahvillerle de hiçbir ilgisi yoktur. özellikleri nelerdir? .000 TL veya katlarý tutarýnda hamiline veya nama yazýlý þekilde ihraç edilebilir. ortaklar.000. menkul kýymetler piyasasýnda deðiþime konu olan araçlarý çoðaltmak ve çeþitlendirmektir. vade sonunda ana para ve kâr payý geriödenmektedir. yurt içinde. hisse senedi sayýlamazlar. . Bu belgeler. yurt dýþýnda satýlmak üzere "Kâr ve Zarar Ortaklýðý Belgesi" (KOB) adý altýnda menkul kýymetler ihraç edebilirler ve halka arz yoluyla satabilirler. þirket yönetimlerindeoy haklarý yoktur. Kâr ortaklýðýbelgesi nedir. Çünkü: . Kâr ve zarar ortaklýðý belgeleri sahiplerinin. Çünküzarar durumunda et sahibinin zarara katýlmasý söz konusudur. En kýsa vade 3 ay. kâr ve zarara katýlma ortaklýk hakký vermekle beraber. kâr veya zararaortak olmak üzere. Bunun yanýsýra kâr ve zarar ortaklýðý belgelerinin kendineözgü bir menkul kýymet olarak. Menkul kýymet alým-satýmý ile uðraþan ortaklarýn bu belgeleri ihraç etmeleri yasaklanmýþtýr.? Hisse senedi türlerini açýklayýnýz.

ortaklar. Katýlma intifa senetleri. yeni pay alma ve bu Teblið'de belirlenen olanaklarýn bir bölümünden veya tamamýndan yararlanma haklarýný saðlayan KÝS çýkarabilir.89 . ortaklýk haklarýna sahip olmaksýzýn kârdan pay alma. hamiline de çýkarýlabilmektedir. bunun katlarý þeklinde deðerleri serbestçe belirlenir.1992'de yayýmlanýp yürürlüðe giren Tebliðe göre.Katýlma Ýntifa Senetleri (KÝS): 14. önce ödenmiþ ortaklýk sermayesi ile ödenmiþ KÝS sermayesinin içinde KÝS sermayesinin toplam sermayeye oraný bulunur.7. Ortaklarýn çýkartabilecekleri KÝS tutarý. bu toplamýn altýnda birinden az olamaz. genel kurul kararý ile süresiz olarak çýkarýlabilir. Esas sözleþmede hüküm bulunmak koþuluyla. bu senetlere sahip olan þahýs ya da kuruluþlarýn yönetimine katýlma ve oy verme haklarý yoktur. nakit karþýlýðý satýlmak þartýyla çýkarýlabilir ve belirli bir sermayeyi temsil etmedikleri için. Katýlma intifa senetleri belli bir nominal deðerde çýkarýlýr ve bunun alt sýnýrý 1.000 TL olup. Kâr daðýtýmýnda. nakit karþýlýðý satýlmak üzere. tasfiye bakiyesinden yararlanma. Vergi vebirinci kanuni yedek akçe düþüldükten sonra kalan daðýtýlabilir kâr içinde . Katýlma intifa senetleri nama yazýlý olabileceði gibi. ödenmiþ sermayeleri ve yedekakçeleri toplamýndan çok.

Ortaklýklarýn OYHS ihraç edebilmeleri için ödenmiþ veya çýkarýlmýþ sermaye tutarýnýn 5 milyar TL den az olmamasý. tasfiye halinde önce borçlar çýkarýldýktan sonra kalan miktar öncelikle OYHS sahiplerine ödenir. bedelsiz sermaye arttýrýmýnda oy hakkýna sahip bedelsiz pay da verebilir. Ortaklýk 3 yýl ard arda kâr daðýtamazsa veya mevzuat uyarýnca izin verildiði halde. OYHS sahipleri birinci temettüden paylarý oranýnda yararlanýrlar. maddesine göre Kurul'ca saptanmýþ oran ve miktarda birinci temettü tutarýnda KÝS kâr payý ödenir. Ayrýca kârdan ikinci temettü daðýtýlmasý halinde OYHS'lerin diðer paylar gibi sermaye paylarý oranýnda eþit yararlanma haklarý vardýr. ortaklarýn sermaye arttýrýmlarýnda esas sermaye içindeki paylarýný korumak üzere OYHS ve adi paylar kendi içlerinde yeni pay alma haklarýný kullanýrlar. esas sözleþmede ihraca iliþkin hüküm bulunmasý ve kâr payýndaki imtiyaz oranýnýn. kâr payýndan ve istendiðinde tasfiye bakiyesinden imtiyazlý olarak yararlanma hakkýný ve diðer ortaklýk haklarýný saðlayan hisse senetleridir. esas sözleþmesinde hüküm bulunmak koþuluyla. varsa tasfiyebakiyesinden tanýnan imtiyaz oranýn gösteri si. ortaklýðýn son iki yýldýr kâr elde etmiþ olmasý. . OYHS lerin ihracýnda halka arz zorunludur. kanun'un 15. ortaklýk yetkili organýnýn OYHS ihracý için karar almýþ olmasý gerekmektedir. ödenmiþ veya çýkarýlmýþ sermayenin 1/2 sini geçmemek üzere esas sözleþmelerinde gösterilir. durumun kesinleþtiði genel kurul toplantý tarihini izleyen yýl OYHS sahipleri oy hakkýný elde ederler ve OYHS adý pay haline dönüþür. Esas sözleþmede baþka bir düzenleme omadýkça.bu orana göre KÝS sahiplerine düþen kâr payý hesaplanýr. KÝS ortaklarýna bu þekilde ayrýlan kârdan. sahibine. Daha önce ihraç edilmiþ OYHS miktarýhesabýhesaba alýnýr. KÝS ortaklýðý olanlara birinci temettüye ek olarak saðlanabilecek diðer menfaatler esas sözleþmede düzenlenir. Ortaklýk. Esas sözleþmede tasfiye bakiyesinden imtiyaz gösteriliyorsa. Nama yazýlýdýr. herhangi bir nedenle bir yýl kâr daðýtýlmazsa. Daðýtýlan birinci temettüye ek olarak kalan kârdanpay baþýna düþen ettünün esas sözleþmede (bu senetleri imtiyazýna iliþkin olarak) belirtilen oranda kâr payý alýrlar. ? Katýlma intifa senedi nedir? Oydan Yoksun Hisse Senetleri (OYHS): OYHS ortaklarýn sermaye artýrýmý ile ihraç edebilecekleri oy hakký hariç. Ortaklýklarýn çýkarabilecekleri OYHS itibari toplam deðer tutarý.

90 .Burada verilecek bedelsiz imtiyazlar geçerli deðildir. ? Oydan yoksun hisse senedi nedir? Tahviller ? Tahvil nedir? Özel sektör ve kamu tarafýndan ihraç edilen bir borçlanma aracýdýr. Tahviller deðiþik küpürler (denominations) haline çýkabilirler. . çýkarýlmýþ sermaye veya ödenmiþ sermaye ile genel kurulca onaylananson mali tabloda görülen yedek akçelerin deðerleme deðe r artýþ fonunun toplamýndan. Kurul'a gönderilen baðýmsýz denetimden geçmiþ son mali tabloda yer alan. Halka açýk anonim ortaklarýn ihraç edebilecekleri tahvil ve sermaye piyasasý aracý niteliðindeki diðer borçlanma senetlerinin toplam tutarý. varsa zararlarýn indirilmesinden sonra kalan miktarý geçemez (27 Ocak 1993 BBK). Her küpürün kýymetinin yuvarlak ve seri içinde birbirine eþit olmasý gerekir.

alýcýlara saðlanacak menfaatler tahvilin itfa tablosunda belirtilen faiz ödeme tutarýnýn içindedir. Ayrýca satýþýn son gününden yani faizin iþlemeye baþladýðý tarihten önce satýn alanlara. T-bills) kýsa vadelidir. Tahvil ihracatlarýný düzenleyen diðer mevzuatýmýz da tahvillerin nominal deðerlerinin % 5 i kadar düþük bedelle ihracýna izin vermektedir. goverment bonds. Türkiye'de tahvil sahiplerine nakdi ikramiyeli çekiliþler de dahil.07. Devlet tahvilleri-Özel sektör tahvilleri (state bonds. private sectorbonds): Maliye Bakanlýðý tarafýndan belli amaçlarla çýkarýlan dahili istikraz (iç borçlanma-internal borrowing) tahvilleri uzun vadeli. Devlet tahvilleri ihalelerde teminat olarak kullanýlabilir.C. Hazine bonolarý kýsa vadeli. çok defa kuponsuz. faiz dýþýnda bir menfaat saðlanamaz (RG: 1. bu baþabaþ tahvilidir.Tahvil Türleri Klasik tahvilleri kendi içinde aþaðýdaki þekilde ayýrabiliriz. ? Devlet tahvili nedir? ii. baþabaþtahvil nedir? iii. public sector bonds-corporate. tasarruf bonolarý orta vadeli tahvil mahiyetinde olup ihraç þartlarý ve faiz oranlarý deðiþiktir. ? Primli tahvil . i. Belediyeler (municipal bonds) EmlâkBankasý gibi kamu kuruluþlarýnýn çýkardýðý tahviller de devlet tahvilleri sayýlýr. Merkez Bankasý). iv. Ticaret Kanunumuz hisse senetlerinin nominal deðerden daha aþaðý bedelle ihraç edilmesini yasakladýðý halde tahviller için böyle bir engelyoktur. her ne nam altýnda olursa olsun. Uzun vadeli devlet tahvilleri her zaman iþlenmiþ faiziyle birlikte paraya çevrilebildiði için faiz oranlarý daha düþüktür. Primli tahviller-Baþabaþ tahviller (premium bonds-parbonds): Ýhraç edilen bir tahvil üzerinde yazýlý deðerle (face value) satýþa çýkarýlýyorsa. hazinenin dönemsel ihtiyaçlarý için çýkardýðý tahviller ve hazine bonolarý (treasury bills. Ancak enflasyonun hýzlandýðý dönemlerde tüm tahviller 1-2 yýllýk kýsa vadeli ihraç edilir. Nominal deðerinden daha aþaðý bedelle satýþa çýkarýlan tahvillere primli tahvil denir. Nama ve hamiline tahviller: Tahviller bütün menkul kýymetler gibi . Ancak her ne isim altýnda olursa olsun. T.1987. erken satýn alma süresine isabet eden faiz indirimi yapýlabilmektedir. Ýkramiyeli tahviller (Lottery bonds): Tahvillerin satýþýný teþvik etmek için faiz ve erken satýþ piriminden baþka para ikramiyeleri de verilebilir.

bazýlarýnda ise þirkete talepte bulunulmasý halinde bu tahviller itfaya dahiledilerek faiz ödeme tarihinde kupon ödemesiyle birl ikte itfaya tabi tutulur. Halihazýr mevzuatýmýza göre bu vade 2 yýldan az. Paraya çevrilme kolaylýðý olan tahviller (Cash-convertiblebonds): Özel sektör tahvillerinin normal olarak bell i bir vadesi vardýr. Çýkarýlan tahvillerin bedellerinin vade sonunda halka geri ödenmesi genellikle bir defada olmaz. 7 yýldan çok olamaz. Bazý tahvillerde bu imkân her an kullanýlabilir.91 . Ancak piyasamýzda tahvillerin hamiline olarak ihraç edilmesi gelenekselleþmiþtir.nama ve hamiline yazýlý olabilirler. . Bazý tahviller de ise tahvillerin ihracýndan itibaren belli bir süre geçtiktensonra istenil diði zaman iþlenmiþ günlük faiziyle birlikte paraya çevrilme imkaný vardýr. Normal iktisadi þartlar altýnda 5 seneye varan bir itfa planý dahilinde tahvil bedelleri geri ödenir. v.

Baðlý olduðu holdingin garantisinin de satýþ ilanlarýyla belirtilmesitahvillerin satýþýný artýrabilir (underlying bond). Sabit ve deðiþken faizli tahviller (Fixed-rate bonds. Banka veyaholdingin garantisi. belli bir yüzdesine. Tahvil Türevleri ? i. vii. ii. Deðiþken faizli tahvillerde yalnýz faiz oraný enflasyona karþý korunmaktadýr. Bu tip tahvillerde baþlangýç tarihi ile vade günü arasýnda altýn fiyatlarýnda ya da belli bir dövizin kurundaki artýþ yüzdesine göre anapara artýrýlarak tahvil sahibine ödenir. viii. floatingrate bonds): Enfl asyonun hýzlandýðý dönemlerde piyasa cari faiz oranýnýn (current rate) tahvil faiz oranlarýný kýsa zamanda geride býrakmasý. Garantili ve garantisiz tahviller (Guaranteed-non guaranteedbonds): Çýkarýlan tahville rin satýþþansýný arttýrmak için bir bankanýn veya þirketin baðlý olduðu holdingin garantisi saðlanýr. dövize ya da altýna endeksli tahviller daha güvenceli olmaktadýr. Anaparayý korumakta. Ayrýca tahvili çýkaran þirket büyük ve tanýnmýþ bir holdingin baðlý kuruluþu (underlying company) olduðu halde kendisi þirket olarak tahvil piyasasýnda tanýnmamýþ olabilir. faiz oranlarýyla devamlý þekilde yukarýdan aþaðý oynanmasý. yeni düzen getirilmiþtir. çýkarýlan tahvillerin a apara ve faizlerinin vadelerinde geri ödenmesini kapsar. ya da belli bir limitin üstünde kalan kýsmýna ileride yapýlacak ilk sermaye arttýrýmýnda rüçhan hakký tanýdýklarý görülür. tahvil piyasasýnda istikrarsýzlýða sebep olur.Endeksli tahviller (lndexed bonds): Hýzlý enflasyon dönemlerinde görülen bir tahvil uygulamasýdýr. Tahvil türlerini açýklayýnýz. Rüçhan haklý tahviller (Bonds with subscription rights): Bazý þirketlerin çýkardýklarý tahvillerin satýþýný kolaylaþtýrmak için. Kâra iþtirakli tahvil: 16 numaralý . Deðiþken faizli tahviller böyle durumlarda tahvil piyasasýnýn týkanmamasý için ileriye dönük faiz riskini ortadan kaldýrmak üzere piyasamýzda ilk defa 1981 yýlýnda Merkez Bankasý'nca ihdas edilmiþler daha sonra çeþitli SPK Tebliðleriyle düzenlenmiþ 1987 de kaldýrýlmýþ. tahvillerin tümüne veya kura ile belirlenecek bir bölümüne. Ortaklýklar SPK izniyle en az 4 yýl vadeli deðiþken faizli tahviller çýkarabilirler.vi.

Vadesi 2 yýldan az 7 yýldan çok olamaz. ? . TTK'nun 422. vade nin baþlangýç tarihinden itibaren en erken 2 yýl sonra yapýlabilir.92 . Tahvil türevlerini açýklayýnýz. ihraççý ortakça HDT ile deðiþtirilmek üzere artýrýlan sermayeyi temsil eden hisse senetleri ile deðiþtirme hakký veren menkul kýymetlerdir (Seri II Teblið No. kâra iþtirakli tahvil çýkarýlabileceðini. veya SermayePiyasasý Kanunu'nun 13. nama veya hamilineolarak çýkarýlabilen bu re her yýl verilecek kâr payýnýn hesapþekli ve ödeme zamanýnýn izahname de gösterilmesini v lin önyüzünde kâra iþtirakli olduðunun yazýlmasý gerektiðini belirtmiþtir. Deðiþtirilmesi. fýkrasýnda belli edilen sýnýrlar içinde. maddesenin 1.Teblið ortaklarýn esas sözleþmelerinde hüküm bulunmak þartýyla. 15). Hisse senetleriyle deðiþtirilebilir tahvil (HDT): Ýhraç sýrasýnda izahname ve sirkülerde belirlenen esaslar dahilinde. iii.

ii. tahvillerin de üç türlü deðeri vardýr. þartlara göreinip çýkabilir. Ertesi gün de faiz iþlemeye baþlar. face value. Piyasa deðeri (Market Value): Tahvillerin piyasa deðeri önce de belirttiðimiz gibi nominal deðerden çok farklý olmasa da. Tahvilin nominal faiz oraný cari piyasa faiz oranýnýn (current market rate) üstünde ise. Bu durumda tahvil. Normal ekonomik þartlar altýnda. Bu þekilde hesaplanan ihraç deðeri satýþýn son günü yaklaþtýkça deðere doðru yaklaþýr ve son gün "nominal deðer % 5 " olur. vade sonunda tahvil hamilinin eline geçecek anaparadýr. Bu durumda da tahvilin "primli iþlem gördüðü" söylenir (trading at a premium). Tahvilin net yýllýk faizi 365 ile bölünüp geçen gün sayýsý ile çarpýldýðýnda iþlenmiþ net faizi bulunur. Tahvillerin piyasa deðeri þu faktörlerden etkilenir .Tahvilde Diðer Tanýmlamalar . Muhasebe kayýtlarýna ve itfa planýna esas teþkil eder. piyasada borsa deðeri baþabaþ (nominal) deðerinin altýndadýr (below pervalue). ? Bütün menkul kýymetlerde olduðu gibi. Tahvillerin kaç türlü deðeri olduðunu açýklayýnýz. iii. Gelir Ortaklýðý Senetleri (GOS) Gelir ortaklýðýsenedi nedir? Gelir ortaklýðý . per value): Tahvilin üzerinde yazýlý deðerdir. "iskontolu iþlem görünü " denilir (trading at a discount). büyük ve tanýnmýþþirketlerin tahvilleri ile büyük banka ve holdinglerin garantisine sahip tahvillerdeðerine oranla ikincil piyasada daha yüksek deðer bulurlar. i. piyasa ya daborsa deðeri (iþlenmiþ faiz hariç) nominal deðerin üstünde oluþur. . Bu deðer. Nominal deðer (Nominal value. Bu deðer sabit olup. Ýhraç deðeri (Issue value): Primli olarak ihraç edilen ve/veya erken alanlara faiz oraný içinde indirim uygulanan tahvillerde yukarýda açýkladýðýmýz þekilde ihraç deðeri = (Nominal deðer . Normal olarak tahvillerin üzerinde bir miktar iþlenmiþ faiz bulunduðu için iþlenmiþ faiz ile birlikte genellikle baþabaþýn üstünde (above per) fiyat bulunur. Bu deðer anapara + son faiz ödemesinden beri iþlenmiþ günlük faiz toplamý civarýndadýr. Paraya çevrilebilir olmasa dahi. . hiçbir zaman deðiþmez.% 5 Kanuni indirim + Erken satýþ primi) olur. her tahvilin piyasada her an içinbir deðeri vardýr. Tahvilin son nominal faiz oraný cari faiz oranýnýn altýnda ise.

telekomünikasyon sistemleri ile sivil kullanýma yönelik deniz ve hava limanlarý ile benzerlerinin. baraj. demiryolu. kamu kurum ve kuruluþlarýna ait olanlarýn gelirlerine. enerji kesiminde kamuya ait olan alt yapý tesislerinin gelirlerini ilgilendirmektedir. ii. elektrik santralý. Bu taným iki önemli özellik arz etmektedir. i.senetleri (Revenue Sharing Certificates) köprü. karayolu. haberleþme. Gelir ortaklýðý senedi ulaþým. .93 . Bu gibi tesislerin mülkiyeti ve iþletilmesi ile ortaklýk senedi alanlarýn hiçbir ilgisi yoktur. gerçek ve tüzel kiþilerin ortak olmasý için çýkarýlacak senetlerdir.

Banka tarafýndan satýþý yapýldýðý tarihte vadesine en az 90.10 gelir vergisi stopajý + 0. Gelir ortaklýðýsenetlerinin çýkarýlma amaçlarýnýaçýklayýnýz.7. Halihazýrda gelir ortaklýðý senetleri. Kurul'ca kayda alýnmasýný müteakip ihraç ettiði emre veya hamiline yazýlý kýymetli evraktýr. .7 vergi kesintisine tabidir. bu kredilerin teminatý olarak borçlu sýfatý ile düzenleyip. Kanunda tanýmlanan menkul kýymetler arasýna gelir ortaklýðý senetlerini de dahil edilmesine ihtiyaç duyulmasýnýn nedenleri þunlardýr. alacaklý bankayaverdikleri emre muharrer senetlerden. sermaye piyasasýnýn yararlanacaðý yenibir araç yaratmak. Enflasyon hýzý aþaðýya çekildiðinde. Banka garantili bonolar: Bankadan kredi kullanan ortaklarýn. i. . Banka bonolarý: Bankanýn bu teblið hükümlerine göre borçlu sýfatýyla düzenleyip. % 10. genellikle üç veya beþ yýllýk bir tahvil özelliði taþýmaktadýr. yüksek ve sabit faizli devlettahvillerinin hazineye ge faiz yükünü hafifletmek. Özellikle faiz geliri elde etmekten çekinen ve haram sayan tasarrufsahiplerine gelir ortaklýðý kullanmak suretiyle ulaþmak. . 0. ii.07 fon olmak üzere. deðiþken faizli bir tahvil özelliði taþýmaktadýr. Ýstenildiði an paraya çevrilebilir. . Küçük kupürler çýkararak. Soyut nitelikte olan devlet tahvil ve hazine bonosu yerine somutimajlý olan köprü ve barajlarýn adlarýný kullanarak daha kolay borçlanmak. . bu krediyi kullandýrmýþ olan . en çok 360 gün kalmýþ olmasý gerekir. Ülkemizde Para Piyasasý Araçlarý Banka Bonolarý ve Banka Garantili Bonolar 14. Altyapý yatýrýmlarýna devlet bütçesi dýþýnda kaynak saðlamak. Ýstenildiði an paraya çevrilebilir. hukuki statüsü itibariyle adýndaki "ortaklýk" ibaresine raðmen.1992 tarihinde yayýnlanan Seri III Teblið No 12 kalkýnma ve yatýrým bankalarýnýn sermaye piyasasýndan kaynak saðlamak amacý ile çýkaracaklarý bonolarý ikiye ayýrarak tanýmlamýþtýr.? Gelir ortaklýðý senetleri. genellikle üç veyabeþ yýl vadeli arýnda vergiden muaf tutulmuþtur.

Görüldüðü gibi. ihraç edilen kýymetli evraktýr.bankaca kendi garantisi altýnda ve Kurul'ca kayda alýnmasýný müteakip.94 . bankanýn yetkili organýnca onaylanmýþ son bilançosu görülen ödenmiþ sermayesi yeniden deðerleme deðer artýþ fonu toplamýndan varsa zararlarýn düþülmesinden sonra kalan miktarý geçemez. bankanýn ilgili Teblið hükümlerine göre saptanabileceði bonolardan herhangi bir anda tedavülde bulunabilecek azami tutarý (nominal) ifade eder. menkul kýymet arzýndaki darlýðý giderme açýsýndan duyulan ihtiyacý kar . Tedavül limiti. banka bonosu ve banka garantili bonolar piyasada. Ýhraç edilecek bonolarýn nominal deðerinin. 5. Satýþ tarihi itibariyle vadelerine en az90 en çok 720 gün kalmýþ olmasý gerekir. Kalkýnma ve yatýrým bankalarý. Tedavül limiti.000 TL den az olmamasý gerekir.000. ihraç ettikleri banka garantili bonolarýn içerdiði mali yükümlülüklere kefil olmuþ sayýlýrlar.

Banka bonosu ile banka garantili bono arasýnda ne farklar vardýr? Finansman Bonolarý .1992 tarihli Tebliði ile düzenlenmiþtir. Finansman bonolarý bu teblið hükümlerine göre.? þýlama iþlevini yerine getirmeyi amaçlamaktadýr. Halka açýk olmayan anonim ortaklarýn ihraç edebilecekleri azami finansman bonosu tutarý hesaplanýrken yedek akçeler dikkate alýnmaz. Finansman bonosu türleri þunlardýr: . Halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satýlabilir. Çýkarýlan finansman bonolarý satýlmadýkça veya satýlmayanlar iptal edilmedikçe yeni finansman bonosu çýkarýlamaz. Finansman bonolarýnýn vadesi 30 günden az 360 günden çok olmamak üzere 30 gün ve katlarý þeklinde belirlenebilir. Ýskontolu olarak ihraç edilir. Satýþ fiyatý =[ (Nominal deðer/(a/b)] (1 + Ýskonto oraný) Burada a: vadeye kalan gün sayýsý . Aþaðýdaki formülle hesaplanan deðer üzerinden satýlýr. ihraççýlarýn borçlu sýfatýyla düzenleyip Kurul kaydýna alýnmak suretiyle ihraç ederek sattýklarý emre veya hamiline yazýlý menkul kýymet niteliðindeki kýymetli evraktýr.7. genel kurulca onaylanmýþ son yýllýk bilançoda görülen çýkarýlmýþ veya ödenmiþ sermaye yedek akçeler ile yeniden deðerleme deðer artýþ fonunun toplamýnda varsa toplam zararlarýn düþülmesinden sonra kalan miktarý geçemez. Halka açýk anonim ortaklarýn ihraç edebilecekleri azami finansman bonosu tutarý. Finansman bonosu nedir? Batý ülkelerinde "commercial paper" olarak adlandýrýlan ve vadelerinin kýsalýðý nedeni ile para piyasasý aracý olarak kabul edilen finansman bonolarýnýn ihraç koþullarý Sermaye Piyasasý Kurulu'nun 31.b: vade günü sayýsý Ýkincil piyasalarý vardýr.

A tipi: Garanti kaydý taþýmayan finansman bonolarý. B tipi: Ýhraççýya taahhüt edilmiþ banka kredisi ile desteklenmiþ finansman bonolarý. . . C tipi: Banka garantisi taþýyan finansman bonolarý.. . . F tipi: Bir anonim ortaklýðýn müþterek borçlu ve müsteselsil kefil sýfatýyla ödeme vaadini ihtiva eden finansman bonolarý.95 . . E tipi: Hazine garantisi taþýyan finansman bonolarý. D tipi finansman bonolarý için Teblið'de bir düzenleme yapýlmamýþtýr. .

Factoring iþlemleri yapan ortaklýklarca temellük eden ihracat karþý lýðýndaki belgeye dayalý alacaklar. VDMK nedir? ! Menkul kýymetleþtirme (securitization) uygulamasýnýn alacaklara dayalý bir versiyonu olarak türetilen varlýða dayalý menkul kýymetler. Konut kredileri. Ýhraççýlar. menkul kýymetleþtirme ile bilanço aktiflerine baðlý menkul kýymet çýkarýlabilmesi de söz konusu olmuþtur. . ihraççýlarýn kendi iþlemlerinden doðmuþ alacaklarý veya ilgili teblið hükümleri çerçevesinde temellük edecekleri alacaklar karþýlýðýnda Kurul'ca kayda alýnarak ihraç edilen kýymetli evraktýr.1992 tarihinde düzenlenmiþtir. ortaklýk bilançolarýnýn pasifine baðlý olarak çýkarýlýrken. . Ziraat Bankasýnýn açtýðý tarým kredileri.7. Genel finans ortaklarý ve bankalar bu alacaklarý temellük edebilirler. Þimdiye kadar menkul kýymetler. Varlýða dayalý menkul kýymetler (VDMK). Temmuz 1992 de düzenlenerek Türk Sermaye Piyasasýnýn en çok ilgi çeken yatýrým enstürümanlarýndan biri olmuþtur. finansal kiralama kuruluþlarý. Finansal kiralama iþlemlerinden doðan alacaklar. 31. Ýhraç edilecek varlýða dayalý menkul kýymetlerin konusunu oluþturulabilecek alacak tipleri. alacaðýn devredilmesi "temellük" ise alacaðýn devralýnmasýolarak düþünülebilir. bankalar. . Bankalar dýþýndaki mal ve hizmet üretiminde bulunan anonim or taklýklar ve KÝT'lerin müþterilerine yaptýklarý taksitli satýþlar sebebiyle senede baðlý al Alacaklarýný temlik eden kuruluþ ile genel finans ortaklýðý . . KÝT'ler olabilirler. Buna göre VDMK.Varlýða Dayalý Menkul Kýymetler (VDMK) . Menkul kýymetleþtirme (securization) uygulamasý ile çok sayýda borçlunun bulunduðu. belli bir zamana yayýlmýþ ve belgelenmiþ alacak kalemleri ile aktifin diðer bir bölümünü oluþturan duran varlýklarýn menkul kýymet haline getirilerek alým satým yapýlabilmesi söz konusu olabilmektedir. Burada "temlik". Banka dýþýndaki ihraççýlarda banka garantisi istenir. genel finans ortaklýklarý. Bankalarýn gerçek kiþilere açmýþ olduklarý tüketici kredileri ve T. . anonim ortaklar.C.

icratakibi ve dava ikamesine gerek olmaksýzýn ge nel finans ortaklýðýna veyabankaya ödenmeyen borç tutarýný ödeyeceðiz" ifadesine de yer vermesigerekmektedir. dönemsel veya deðiþken faiz ödemeli olarak da ihraç edilebilir. Ýhraç edilecek VDMK'ýn nominal deðerleri toplamý. her bir tertip için. Alacaklar karþýlýk gösterilerek ihraç edilecek VDMK'larýn halka arz yoluyla satýþý için Kurul kaydýna alýnmasý zorunludur.96 . protesto. bu tertibin dayalý olduðu alacaklar portföyünde yer alan alacaklarýn ihraç tarihindeki toplam tutarýnýn % 90 ýný aþamaz. "Borcun muacceliyet kazanmasýndan itibaren üç güniçinde ödenmemesi halinde ulara herhangi bir ihbar. Ýskonto esasýna göre satýlabileceði gibi. Ýhraççýlar VDMK ya dayanak teþkil eden ala .veya banka arasýnda temlik sözleþmesi yapýlýr. Ýkincil piyasada alým satýmý serbesttir. Bu sözleþmede de alacaklarý temlik eden kuruluþun.

Ters Repo Pazarý" Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý Tahvil ve Bono Piyasasý bünyesinde17.02. hangi koþullarda çýkarýlýr? Repo-Ters Repo (Menkul Kýymetlerin Geri Alým Ya da Satým Taahhüdüyle Alým Satýmý) . Özet Türkiye'de para ve sermaye piyasalarýnýn geçmiþi Osmanlý imparatorluðunun son dönemlerine kadar geri gitmekle birlikte bu piyasa. Kurul menkul kýymet satýþý kayda aldýðý kuruluþlarýn bunlara iliþkin hesap ve iþlemlerini denetler. . Bankalar repo ile saðladýklarý fonu ters (reverse) repo yaparak dahayüksek faizle deðerlendirme olanaðýna sahiptir. Nit ekim bankalar repo ileelde ettikleri fonlarý kendi aralarýnda ya da T. tahviller ve gelir ortaklýðý senetleri sayýlabilir. her ayýn bitimini izleyen 10 gün içinde söz konusu aya iliþkin ödemeleri gösteren tabloyuKurul'a gönderir. Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasýnýn Kurulmasý ve Sermaye Piyasasý Kanununun çýkarýlmasýyla anlam kazanmýþtýr. Merkez Bankasýndan ters repo yoluyla deðerlendirerek kâr saðlayabilmektedir. Repo (repurchasing agreement) önceden geri satýn alma taahhüdüyle menkul deðer satýþý karþýlýðýnda faiz getirisi saðlayan bir fon toplama iþlemidir. Teblið ayný zamanda yetkili kuruluþlarýn mevzuata uygun olarak Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý'nda açýlacak pazarlarda repo ve ters repo iþlemlerini yapabileceklerini hükme baðlamýþtýr. Repo ve ters repo nedir? Sermaye Piyasasý Kurulu 31.7.1993 tarihinde açýlmýþtýr.caklar portföyünü özel hesaplarda izlemek ve ayrý muhasebe tutmakla yükümlüdürler. Bu t ebliðe göre Kurul'dan almýþ (yetkilendirilmiþ) kuruluþlar. Bu çerçevede piyasa katýlýmcýlarýnýn ihtiyaç ve talepleri de dikkate alýnarak "Repo . hisse senetleri. Repo menkul deðerlerin geri satýn alma taahhüdüyle satýlmasýdýr. Ýlgili kuruluþlar.1992 tarihindeki tebliðinde repo ve tersrepo iþlemlerini düzenlemiþtir. Sermaye piyasasý araçlarý olarak ülkemizde. ? Varlýða dayalýmenkul kýymetler. Ters Repo menkul deðerlerin geri satma taahhüdüyle alýmýdýr.C. repo ve ters repo iþlemlerini yapabilirler. ? Ülkemizdeki para piyasasýaraçlarýnýaçýklayýnýz.

finansman bonolarý ve repoters repo olarak sayýlabilir.97 . . banka bonolarý.Para piyasasý araçlarý. Her aracýn özelliði ve ayrýntýsý ünitede açýklanmaktadýr.

1938 de Ankara 'da Esham ve Tahvilat Borsasýnýn açýlmasýyla d. c. Sermayesi paylara bölünmüþ komandit ortaklýklar . sahibihe aþaðýdaki haklardan hangisihi saðlamaz? a. Yatýrým aracý olarak kullanýlýr. Ülkemizde sermaye piyasalarý ilk olarak hangi dönemde kurulmuþtur? a. 3. Anonomi þirketler b. Belli bir meblaðý ifade eder. Hisse senedi. Aþaðýdaki kuruluþlardan hangisinin hisse senedi halka arz yoluyla satýlamaz? a. Oy kullanma d. Þirket kârýndan pay alma b. Deðiþik vadeleri içerir.98 . Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasýnýn açýlmasýyla 2. Þirketi feshetme e. KÝT'ler c. Þirket yönetimine katýlma c. 1922 de Ýstanbul Borsasý'nýn kurulmasýyla c. Þirket hakkýnda bilgi edinme 4. d. e. Menkul kýymet kavramý. Seri halinde çýkarýlýr. aþaðýdaki koþullardan hangisini kapsamaz? a. b. Kýrým savaþýný izleyen yýllarda b.Sorular 1. Mahalli idarelerin özel kanunla kurulmuþ kuruluþlarý e. Sermaye Piyasasý Kanununun çýkarýlmasý (2499 sayýlý) ile e. Mahalli idareler d. Dönemsel gelir getirir.

1982. Sýlber. S. Basic Books Inc. Scott Foresman. KAUFMAN. l975. Principles of Money. üzerindeki deðerden satýþa çýkarýlýyorsa bu tahvile ne denir? a. PARASIZ. RITTER. Endeksli tahvil Kaynakça ERTUNA. Tehe Economics of Money Bankýng and Financial Markets. Financial Markets and the Economcy. Para. Ege Üniversitesi Matbaasý. Ezgi Bursa. l977. Ýkramiyeli tahvil d. New York. . Banking and Financial Markets. Finansal Kurumlar. Chicago. Ýzmir.99 . 1975. Money. Boston.. l993. 1995. George G.H. Baþabaþ tahvil c. l989. W. MISHKIN. Garantili tahvil e.5. Charles N. Pirimli tahvil b. Banka ve finansal Piyasalar. Özcan. Frederic. Pýggot ve R. Lawrance ve William L. Dyden 2. New York. Ýlker. Rand McNaily. Bankýng and Financial Markets. New York. Tahvil. Scott. HENNING. KOHL. Money and Finacial System. Meir. baský.

Bu üniteyi çalýþýrken. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. Çalýþma BiçimineÝliþkin Olarak. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde.. . iktisadi analiz kitabýnýzdan bir kez daha çalýþýnýz..100 . maliyet ve hasýlat öðeleri araþtýrýldýktan sonra..ÜNÝTE 6 Mevduat Kurumlarýnýn Davranýþlarýnýn Mikroekonomik Analizi Bu Ünitede. üniteyitekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerin meye çalýþýnýz.. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. eðer tereddütünüz varsa firma dengelerini. kâr maksimizasyonu incelenecektir. Bu ünitede bankanýn kârýný maksimize eden bir firma olarak ele alýnýp.

Banka Gelirleri. Bankanýn kredi faiz oranýnýn rL olduðunu varsayalým. tüm kredilerin vadelerinin ayný uzunlukta olduðu. Bu varsayýmlar altýnda. ekonomik kâr þeklinde gelir eldeetmektir. Bilindiði gi i herhangi bir firmanýn ekonomik kârý firmanýn gelirlerinden ekonomik maliyetleri çýkarýlarak bulunur. Bankanýn Gelirleri ! J bankasýnýn tek bir gelir kaynaðý vardýr. banka müþterilerinin benzer olduðu (her müþterinin risk durumunun ayný olduðu). . ekonomik kâr ise gelirlerle açýk maliyetler ve zýmni fýrsat maliyeti toplamýndan oluþlan ekonomik maliyet arasýndaki farktýr. Bankamýzýn adý "J" olsun. Muhasebe kârýfirmanýn gelirleriyle açýk maliyetleri arasýndaki fark. bir bankanýn iki konuda uzmanlaþtýðý varsayýlacaktýr. bankanýn vadesiz mevduatlar ya da çek hesaplarý olmak üzere bir tek pasif kalemi ve ticari krediler olarak bir tek aktif kalemi vardýr. kredilerin bir dönemlik olduðu ve verilen kredilerden ayný faiz oranýnýn alýndýðý varsayýlacaktýr. O halde belli bir dönemde J bankasýnýn toplam kredi faiz geliri. Lj = Dj (1) dýr. J bankasýndaki vadesiz mevduat miktarý Dj ye eþittir. kendisine yatýrýlan tüm fonlarý kullandýðý ve özellikle de ticari kredi alarak verdiði. Bankanýn verdiði kredi toplamý da 100 milyar liradýr. basitlik saðlamak amacýyla. Bu miktar örneðin 100 milyar lira olsun. Maliyetler ve Kârlar J bankasýnýn sahiplerinin tek amacý. Ayný þekilde J bankasýnýn verdiði ödünç miktarý TL olarak Lj dir.BÝR TÝCARÝ BANKA MODELÝ Bankanýn Fon ve Kaynak Kullanýmýyla Ýlgili Varsayýmlar Konuyu ele alýrken. O da ticari ve endüstriyel faaliyetlere verdiði kredilerden elde ettiði faiz geliridir. Bankalarýn. vadesiz mevduatlar için karþýlýk ayýrmaz ve böylece tüm mevduatýný ödünç verebilir. Banka kendisine yatýrýlan tüm mevduatlara faiz öder ve vadesiz mevduatlar bankanýn tek fon kaynaðýdýr (Böyle bir varsayým gerçekçi olmamakla birlikte analizlerimizi basitleþtirmektedir). Ýkinci olarak bankanýn. Yani. Bu varsayýmlardan ilkine göre bankamüþterilerine üzerine çek çekilebilen b hesap kredisi açmaktadýr.

Birincisi açýk faiz masraflarýdýr. Bankanýn Maliyetleri Herhangi bir bankanýn üç temel maliyet kalemi vardýr. toplam mevduatlar da Dj olduðuna göre. Eðer belli bir dönemde J bankasý kendisine yatýrýlan mevduatlara rD faizi veriyorsa. bankanýn toplam mevduat faiz harcamasý rD x Dj .TRj = rL x Lj (2) dir.101 .

Bankanýn mevduat faaliyetlerinden doðan toplam reel kaynak maliyeti.de görüldüðü gibi bankanýn mevduatýyla birlikte artacaktýr.1. Reel kaynak harcamalarý. o kadar çek çekileceði için. bankanýn ekonomik maliyetlerini oluþturur. Bankalar üretim faktörlerini alternatif kullanýmlarýný da gözönüne alarak bir zýmni reel fýrsat maliyetine de maruz kalýrlar. Dolayýsýyla mevduat miktarý arttýkça. Bankanýn mevduat toplamak için yaptýðý çabalara (örneðin reklam harcamalarý) ve mevduat hesabýyla ilgili servislere (örneðin mudiler tarafýndan yazýlan çeklerle ilgili iþlemler) tahsis edilen reel kaynaklarýn TL olarak toplam ekonomik maliyeti. bina kiralarlar. bankalarýn kullandýklarý kaynaklarýn seçenek kullaným alanlarýnýn olmasýdýr. O halde mevduat faizi harcamalarýna ek olarak bankalar reel kaynak harcamalarýnda da bulunurlar. .1. Ýþte bankanýn iki temel faaliyet kaynaðý olan açýk maliyet ve finans maliyetleri. RC D RC D Toplam Mevduat Kaynak Maliyeti Þekil 6. Öte yandan bankalar fýrsat maliyetine de katlanýrlar. Nihayet bankalar da fýrsat maliyetleri ile karþýlaþýrlar. banka daha fazla personel istihdam edecek ve bankanýn mevduat hesabý servis üretim maliyeti þekil 6. iktisatçýlarýn ekonomik maliyet dedikleri açýk maliyet ile fýrsat maliyeti söz konusudur. bankalarýn günlük iþlemlerinde karþýlaþtýklarý açýk maliyetlerdir. bilgisayar kullanýrlar. Mevduatýn Toplam Kaynak Maliyeti. benkanýn toplam reel mevduat kaynak harcamalarý da artacaktýr. Bankada ne kadar fazla mevduat hesabý açýlýrsa. Fýrsat maliyetlerinin nedeni.olacaktýr. RCD olsun. Bankalar reel kaynak kullanmaksýzýn mevduat toplayamaz ve ödünçveremezler. Bankalar bu ned enle eleman istihdam ederler. banka tarafýndan ihraç edilen toplam mevduat miktarýnýn bir fonksiyonudur. bürolarý teftiþ ederler. O halde bir firma olarak banka için de.

2. Toplam Kaynak Kredi Maliyeti. 0 L j .0 D j RC L RC L Toplam Kredi Kaynak Maliyeti Þekil 6.102 .

bankanýn hem gelirlerini. Bankanýn gelir ve gider öðeleri nelerdir? Bankanýn Kârý Bankanýn bir firma olarak ekonomik kârý. RCL ile ifade edilen reel kaynak maliyetiyle karþýlaþýrlar. banka piyasalarýnýn tam reka rsayacaðýz. toplam reel kaynak maliyetiyükselecektir. bankanýn toplam kârýnýn. ticari ve endüstriyel kredi veren birçok bankadan biridir.TCj = (rL x Lj) . Buna göre J bankasý da üzerine çek çekilen. bankanýn reel kaynak harcamalarýna ve ekonomik maliyete neden olur.RCL (4) (4) nolu denklem. Toplam mevduat kaynak maliyeti (RCD) ile toplam kredi kaynak maliyetinin (RCL) toplamýna eþittir. O halde "J" bankasýnýn iþlemlerinin toplam ekonomik maliyeti (TCj). daha fazla kredi analisti ve ödünç yöneticisine gereksinim duyacaktýr. toplam mevduat faiz harcamasý (rD x Dj). Bu nedenle (4) nolu denklem mevduatkurumlarýnýn davranýþlarýyla ilgili çok önemli bir olguyu aya koymaktadýr. re el mevduat kaynak maliyeti ve reel kredi kaynakmaliyetleri olduðunu ifade eder. Bu ünitelerin büyükbir bölümünde. Çünkü faiz gelirleri. Yani. kredi faiz gelirleri eksimevduat masraflarý. Çünkü banka daha fazla kredi verdiði za . doðal olarak ekonomik kârlarýný maksimize etmek isterler. vadesiz mevduat kabul eden.'de görüldüðü gibi.TCj dir.RCD . büyük ölçüde çalýþtýklarý piyasa ortamýna da baðlýdýr. O halde J bankasýnýn ekonomik kârýný (2) nolu denklemden (3) denklemi çýkartarak belirleyebiliriz. Faiz oranlarý bankalar açýsýndan çok önemlidir.(rD x Dj) . TPj = TRj . Ayrýca. TCj = (rD x Dj) + RCD + RCL (3) dýr. hem de masraflarýný etkilemektedir. bankanýn verdiði kredi miktarý arttýkça. O halde J bankasýnýn ve diðer bankalarýn . Buna göre J bankasý için belli bir dönemde kazanýlan kâr miktarý TRj .2. REKABETÇÝ PÝYASALARDA BANKACILIK . Mevduat kurumlarýnýn ne kadar kâr edecekleri. Þekil 6. müþterinin gözünde J bankasýnýn diðer bankalardan mevduat ve kredi konusunda hiçbir farklýlýðý yoktur. toplam gelirlerinden toplamekonomik maliyetle rinin çýkartýlmasýna eþittir. Bankalar kredi verirken. Rekabetçi piyasada bankalar nasýl bir kâr politikasýizler? Bankalar ve diðer mevduat kurumlarý.? Ayný þekilde kredi verme iþlemi de.

Marjinal Maliyet ve Kâr Maksimizasyonu Tam rekabetçi kredi ve mevduat piyasasýnda çalýþan bir banka.çýkardýklarý mevduat ve verdikleri ödünçler homojendir.103 . kaç liralýk mevduat ihraç edeceðine ve ne kadar ödünç vereceðine karar verirken ekonomik kârýný maksimize etmeye çalýþýr. Marjinal Gelir. Bankanýn kabul ettiði . Nihayet Jbankasý ve diðer bankalar ayný teknoloj k donanýma sahiptir.

J bankasý için marjinal gelir piyasa faiz oranýna rL eþit olur. Ek son lira krediden kazanýlan ek gelire bankanýn marjinal geliri (MR) denir. Bir bankanýn toplam maliyeti kaç kalemden oluþur? Daha önce de deðindiðimiz gibi bir bankanýn toplam maliyeti üç kalemden oluþur. marjinal mevduat faiz maliyeti. verdiði son lira ödünçten elde kârýn sýfýr olmasý durumunda. o takdirde bankanýn toplam kârý bir lira daha az ödünç vermekle artacaktýr. bir bankanýn toplam kârý maksimum olacaktýr. bir bankanýn ödünç verdiði miktar. Her bankanýn toplam maliyet kalemine baðlý olarak hesaplanacak bankanýn marjinal maliyeti.'de görüldüðü gibi rekabetçi piyasada çalýþan bankanýn marjinal gelir eðrisi (MRj) yatay eksene paraleldir. Eðer bankanýn verdiði son lira ödünçten kâr negatifse yani veriler son lira ödünç bankanýn azaltýyorsa.3. bu son lirayý ödünç verirken maruz kalacaðý ek maliyete eþit olmalýdýr. Bunlar toplam mevduat faiz harcamasý. toplam(piyasa) ödünç miktarýna dan. banka açýsýndan diðer lira mevduatý ödünç vermesi kârlý olacaktýr. Bir bankanýn her lira mevduat için ödemek zorunda olduðu ek faize marjinal mevduat harcamasý . bir banka tek baþýna piyasa faiz oranýný etkileyemez. r L MR j. Marjinal Gelir Eðrisi ettiði ekonomik elde ettiði ekonomik elde ettiði ekonomik toplam kârýný Kârýný maksimize etmek için bankanýn müþterilerine kredi olarak verdiði son liradan elde ettiði gelir.3. r L MR j Þekil 6. Tam rekabet koþullarýnda. toplam mevduatkaynak maliyeti ve topla m ödünç kaynak maliyetidir. Bu durumda. Þekil 6. Yani.son lira mevduatla. Eðer bankanýn verdiði son lira ödünçten kâr pozitifse. marjinal mevduat kaynak maliyeti vemarjinal ödünç kayn ak maliyeti toplamýna eþittir. Tam Rekabetçi Bankanýn Marjinal Gelir Eðrisi. O halde J bankasý için MRj = rL dir. bankanýn marinal geliri sabittir ve bankanýn verdiði ödünç miktarý ne olursa olsun rL ye eþittir. 0 L j Marjinal Maliyet Eðrisi .

marjinal faiz harcama eðrisini göstermektedir. J bankasý tarafýndan .4. Mevduat piyasasý rekabetçiyse.104 . Þekil 6. hiçbir banka tek baþýna piyasa mevduat faiz oranýný rD etkileyemez. Bu eðri rD faiz oranýnda yatay eksene paralel olarak çizilmiþtir. ayný zamanda bankanýn kredi vermek için kullandýðý her lira mevduat için ödemek zorunda olduðu marjinal faiz gideridir. Bu faiz oraný mevduat miktarýna baðlý olarak deðiþmediðine göre. Eðrinin bu þekilde olmasý.denir.

Çünkü bir banka daha fazla mevduat ihraç ettikçe her ek lira mevduat hizmetinin maliyeti (ATM hizmeti ve çek takasý v. 0 MC D MC D Þekil 6. Bu eðri. J bankasýnýn kýsa dönem marjinal mevduat kaynak maliyet eðrisi de MCD biçimindedir.'da görüldüðü gibi bir bankanýn marjinal kredikaynak maliyet eðrisi de M n eðilimlidir.b.4. MC L MC . þekil 6. Dj 0 Ayný þekilde. Çünkübanka için marjinal faiz gideri sabittir ve piyasa mevduat faiz oranýn eþittir.'de gördüldüðü gibi artan eðilimlidir.6. Bir Bankanýn Marjinal Mevduat Kaynak Maliyeti Eðrisi.5. þekil 6.rD MIE j Marjinal Faiz Harcamasý Þekil 6. Dj Tam rekabetçi ortamda çalýþan birçok firma için olduðu gibi gerçekte. r D (MIE j ) Rekabetçi Bir Bankanýn Marjinal Faiz Harcama Eðrisi.toplanan mevduat miktarýnýn önemli olmadýðýný göstermektedir.5. gibi) kýsa dönemde yükselir. .

6.L Þekil 6.'de gösterilen bankanýn marjinal maliyet (MCj) eðrisini elde ederiz.105 .7. Bir Bankanýn Marjinal Kredi Kaynak MaliyetEðrisi. þekil 6. Lj 0 J bankasýnýn iki marjinal maliyetiyle toplam ödünçlerini birleþtirdiðimizde. .

Lj 0 ?Bir bankanýn marjinal maliyet eðrisi nasýl bulunur? Kârý Maksimize Eden Ödünç Miktarý ve Bankanýn Kredi Arz Eðrisi Eðer bir bankanýn amacý kârýný maksimize etmekse. L Þekil 6. Bir Bankanýn Marjinal Maliyet Eðrisi.MC j MCj= rD+ MCD + MCL Þekil 6. Rekabetçi Bir Bankanýn r MR Kârýný L j .8. r MCj MCj= rD + MCD+ MCL . . Bir bankanýn toplam kârý marjinal gelirinin (MRj = rL) marjinal maliyetine (MCj = rD + MCD + MCL) eþit olduðu noktada maksimize olur. J bankasýnýn ne kadar lira kredi vermek istediðini belirleyebiliriz.8.7. Bunu bir eþitlik þeklinde rL = rD + MCD + MCL (5) olarak ifade edebiliriz. J bankasýnýn kârýný maksimize eden ödünç miktarýný göstermektedir. Þekil 6.

Bu durumda kârý maksimize eden kredi miktarý Lj0 dan Lj1 e yükselecektir. . Böylece rL1 = MRj = MCj olacaktýr. Bir diðer deyiþle. jbankasýne yapacaktýr? Bu sorunun yanýtýný vermek için ödünç faiz oranýnýn rL0 dan rL1 e yükseldiðini varsayalým.106 .9. Kredi faiz oranýnýn yükselmesi sonucu bankanýn marjinal geliri artacak ve marjinal gelir eðrisi þekil 6. bankanýn marjinal maliyet eðrisi. J bankasýnýn farklý faiz oranlarýnda arzedeceði kârý maksimize eden kredi miktarlarýný gösterir. O haldebüyük bir kýsmýnda marji et eðrisi J bankasýnýn kredi arz eðrisidir. Lj 0 Eðer piyasa ödünç faiz oranýdeðiþirse.'da görüldüðü gibiyukarýya kayac Böylece marjinal gelir marjinal maliyete daha yüksek rL1 faiz düzeyinde eþit olacaktýr. diðer koþullar aynýyken. Marjinal maliyet eðrisi üzerindeki noktalar J bankasýnýn kârýný maksimize eden kredi faiz oranlarýyla kredi miktarý bileþimlerini gösterir.Maksimize Eden Ödünç Düzeyi.

. r 0 1 L Lj . Rekabetçi Bankanýn Ödünç Arz Eðrisi. 0 L MCL. Çünkü piyasa kredi faiz oranýndaki bir artýþ bankayý daha fazla ödünç vermeye teþvik edecektir. Rekabetçi Bankanýn Ödünç Arz Eðrisi. MR j 0 MC j Ödünç Arz Eðrisi = r L 0 MR j 1 rL 1 . Þekil 6. Dolayýsýyla marjinal maliyet eðrisinin bu durumu gösteren faiz oranýnýn altýnda kalan kýsmýbankanýn arz eðrisini göstermez. eðer kredi faiz oranýbankanýn deðiþen maliyetini karþý ! layamayacaðýbir düzeye düþerse.9. . banka faaliyetini durduracaktýr. Þekil 6.9. Kuþkusuz. MR j 0 MC j Ödünç Arz Eðrisi = r L 0 MR j 1 rL 1 .0 L MCL.

10. ayný zamanda J bankasýnýn aþaðýya doðru eðimli eðriylegösterilen net marjinal gelir (NMRj) eðris ermektedir. Mevduat faiz oraný tam rekabetçi mevduat piyasasýnda belirlendiði için. marjinal mevduat faizmasrafýna (mevduat faiz oraný) eþit olduðu no ktaya kadar mevduat ihraçederek kârýný maksimize eder. ödünç vermek için açtýðý son lira mevduatý kullanarak kazandýðý net marjinal gelirin. Eðer bu denklemin her iki yanýndan MCD ve MCL yý çýkarýrsak. Bilindiði gibi (6) nolu denklemin soltarafý. Bu eþitlik. Piyasa mevduat faiz oraný rD dir. J bankasýnýn mevduatlarýna ödediði faiz oranýnýn. kârý maksimum olduðunda. marjinalmevduat maliyeti ile kredi kaynak maliyeti toplamýnýn çýkarýlmasý sonucuna eþit olduðunu göstermektedir.107 .(MCD + MCL) (6) elde edilir. J bankasýnýn marjinal faizharcama (MIEj) eðrisi rD f iz oranýnda yatay eksene paraleldir. . rD = rL .(MCD + MCL) = rD ya da rD yi eþitliðin solunda yalnýz býrakýrsak. Þekil 6.10. Þekil 6. mevduatlara ver ilen faiz oranýný verir. Bu oran bankanýn ödediði marjinal faiz masrafýdýr. Dolayýsýyla (6) nolu denkleme göre bir banka. Denklemin sað tarafýndaki fark.Lj j ? Banka piyasa ödünç faiz oranýna göre nasýl kredi arzeder? Kârý Maksimize Eden Mevduat Miktarý ve Bankanýn Mevduat Talep Eðrisi (5) nolu denklem rL = rD + MCD + MCL. bankanýn kârýný maksimize eden mevduat seçimini göstermektedir. kredi faiz oraný ya da bankanýn sabit marjinal geliri eksi marjinal ödünç ve mevduat kaynak maliyetidir. (6) nolu denklemin sað tarafýndaki farka bankanýn ihraç ettiði ek lira mevduattan kazandýðý net marjinal gelir diyebiliriz. rL . kredilerden kazandýðý faiz oranýndan. bankanýn marjinal maliyetinimarjinal hasýlatýna eþitlediði için J bankasýnýn kârýnýn maksimum olacaðýný göstermektedir.

.? r D MIE j NMR Þekil 6. 0 MIEjNMR . Rekabetçi j Bir Bankanýn r D Kârý Maksimize 1 Eden Mevdu r D at Seçimi. Mevduat faiz oranýndaki düþüþ.10. bankanýn talep edilen mevduatmiktarýný (kabul etmek istediði) artýrmaktadýr. Bunun anlamý þudur. Bunun son larak marjinal faizmasrafý daha büyük mevduat miktarýnda net mevduat marjinal gelirine eþit olacaktýr. o takdirde bankanýn marjinalfaiz masraf eðrisi aþaðýya kayacaktýr. Bankanýn net mevduat marjinal gelir eðrisinin büyük bir parçasý bankanýn mevduat talep eðrisidir. Piyasa mevduat faiz oraný . Þekil 6.'de görüldüðü gibi rD1 faiz oranýnda bankanýn kârýný maksimize eden yeni mevduat miktarý Dj2 olacaktýr (MIEj1 = NMRj). 12 DjDj Dj Eðer mevduat faiz oraný rD1 e düþerse.11.

mevduatýn bankaya maliyeti azaldýðý için bu eðri boyunca banka daha fazla mevduattalep edecektir. r D.11. Þimdi ise bankalarýn veri olarak aldýðý piyasa ödünç ve mevduat faiz oranlarýnýn nasýl belirlendiðini görelim. Banka Ödünç Piyasasý Piyasada mal ve hizmet deðiþimleri mal ve hizmet alýcýlarý .düþerken. 0 12 Dj Dj Dj Rekabetçi bir bankanýn mevduat talep eðrisi nasýl bulunur? ÖDÜNÇ VE MEVDUAT PÝYASALARI Þimdiye kadar bir bireysel bankanýn ödünç arz ve mevduat talep (kabul etme) kararlarýný analiz ettik. MIE j NMR j 0 jNMR = Mevduat TalepEðrisi Þekil 6. r MIE j D Rekabetçi Bir Bankanýn 1 1 r MIE j Mevduat D Talep Eðrisi.

108 . Ödünç alýcýlar bankalardan kredi talep eden müþterileridir.ve satýcýlarý tarafýndan yapýlmaktadýr. Þimdi ödünç piyasasýnýn arz ve talep yanýný görelim. . Bankalar ödünç arz etmektedir.

Faiz oraný rL1 iken Jve K bankalarýnýn arz ettiði toplam kredi miktarý L1j k dýr.a. Þeklin c kýsmýnda iki bankanýn toplam kredi miktarý gösterilmiþtir.12. . Kuþkusuz rekabetçi bir piyasada birçok banka vardýr.'de görüldüðü gibi rL1 kredi faiz oranýnda toplam kredi arz miktarý L1 dýr.12. Jve K bankalarýnýn kredi arz miktarýna diðer bankalarýn kredi arz miktarlarý ilave edilerek bulunur.12. Þekil 6.c. Þeklin b kýsmýnda bir diðer k bankasýnýn kredi arz eðrisi görülmektedir. her olasý faiz oranýnda tüm bankalar tarafýndan verilmek istenen toplam krediler toplanarak elde edilir. (a) 0 L k r L . tüm mal ve hizmet üreticilerinin arz eðrilerinin yatay toplamýdýr. Banka kredi arz eðrileri yardýmýyla piyasa kredi arz eðrisi nasýl bulunur? 0 L j r L r L L j 1 L j 2 . Kredi faiz oraný rL1 e eþit olduðu zaman.12. Þekil 6. Tüm bankalarýn toplam kredi arz miktarý. Þekil 6. Benzer bir durum bankalar için de geçerlidir. J bankasý Lj1 kadar kredi arz etmek isteyecektir(Þekil 6. Faiz oraný rL2 ye yükseldiði zaman J ve K bankasýnýn arz ettiði toplam kredi miktarý L2j k ye yükselmektedir.9. Ayný þekilde K bankasý rL1 ve rL2 kredi faiz oranlarýnda Lk1 ve Lk2 miktar kredi arz edecektir. Þekil 6.c.'de J ve K bankasýnýn kredilerine olan toplam talep gösterilmiþtir. Kredi faiz oraný rL2 ye yükselince arzedilen toplam kredimiktarý L2 ye yükselmektedir. Böylece toplam piyasa kredi arz eðrisi Ls. da mevduat faiz oranýnýn rD olduðu durumda J bankasýnýn kredi arz eðrisi görülmektedir.? Piyasa Ödünç Arz Eðrisi Bilindiði gibi herhangi bir rekabetçi mal ve hizmet piyasasýnda piyasa arz eðrisi. MC j =J bankasýnýn kredi arzýr L MCL 2 1 .'da gösterilen durumda bir J bankasýnýn marjinal maliyet eðrisi onun kredi (ödünç) arz eðrisidir.).c.

Her hanehalký ve firmanýn. MC k = k bankasýnýn kredi arzýr L MC k 2 1 . talep yasasý nedeniyle aþaðýya doðru eðimli kredi talep eðrisi vardýr. Þekil 6. PiyasaKredi Arz Eðrisi. r L 2 1 j ve k bankasýnýn kredi arz eðrisi Tüm bankalarýn kredi arz eðrisiL s . .12. Piyasa talep eðrisini (Ld) oluþturmak için herhangi bir veri faiz oranýn -109 .r L L k 1 L2 . . (b) k 0 L r L r L 1 2 . LL L Ljkjk 1 2 (c) Piyasa Kredi Talebi Bankalar hane halký ve firmalara kredi verir.

'da talep ve arz edilen denge ödünç miktarý L0 dýr.a.a. Þekil 6. bankalar tarafýndan arzedilen ödünç miktarýna eþittir. Bu denge durumu oluþuncaya kadar kredi faiz oraný ayarlanýr. Bu faiz oraný denge ödünç miktarýna ulaþýlan tek kredi faiz oranýdýr. kredi faiz oraný ödünç kýtlýðý ortadan kalkýncaya kadar artacaktýr. Birolasý piyasa kredi talep eðrisi þekil 6. J bankasýnýn ödünç verme kararýnýn nasýl oluþduðunu göstermektedir. J bankasýiçin rL0faiz oranýniçin veridir? . talep edilen kredi miktarýndan fazla olacaktýr.. .'da ayný zamanda kredi piyasasýndaki bir denge durumugösterilmiþtir.13. Tersine eðer kredi faiz oraný rL2 ise. Þekil 6. Böylece bir kredi kýtlýðý olacaktýr. Örneðin faiz oraný rL1 ise bankalarca arz edilen kredi miktarý. Buna ödünç fazlasý denilmektedir. Bu durumda kredi faiz oraný ödünç fazlasý ortadan kalkýncaya kadar aþaðýya düþecektir. talep edilen ödünç miktarýnda bir fazlalýk olacaktýr.13.13. r L 1 r L 0 r L 2 r L 0 da hanehalký ve firmalarýn kredi talep miktarlarýný toplamak yeterlidir. denge faiz oraný rL0 olmaktadýr.'da gösterilmiþtir.13.b. Kýtlýðý ortadan kaldýran faiz oraný. Kredi Piyasasý Dengesi Þekil 6.. Daha önce de açýklandýðý gibi. Kredi piyasasý dengesinde hanehalký ve firmalarýn kredi talep miktarý. Eðer bu olursa.a. eðer piyasa faiz oraný rL0 ise J bankasý Lj0 kadar kredi vermek isteyecektir.

tüm kredi arzý içinde devede kulak olduðunu görürüz. Eðer hal böyleyse. bu bankanýn vereceði kredinin. Bankasý Kredi Piyasasý r. verilenödünç miktarý Lj0 dan s ý karþýlaþtýrdýðýmýzda. çok nadiren farkedilebilir.13. d L 02 0 . J bankasý tek baþýna piyasa kredi faiz oranýnýn etkileyemez. Banka sisteminde J bankasýnýn varlýðýnýn olmamasý.Bu sorunun cevabýný verebilmek için bir an için J bankasýnýn bu faiz oranýnda hiç ödünç vermediðini düþünelim. 0 r L Kredi 2 Piyasasý r L Dengesi. MCj sL L l 1 rL MCj =J bankasýnýn kredi arzýMR j lA lB Þekil 6. O halde piyasa kredi faiz oraný banka açýsýndan bir veridir. J. Bu nedenle.

J bankasýnýn piyasa faiz oranýnýn üstünde ya da altýnda kredi faiz oraný belirleyemediðini gösterir. Çünkü ödünç alanlar herhangi diðer bankadan. eðer J bankasý piyasa kredi faiz oranýnýn altýnda bir kredi faiz oraný rL2 gibi uygularsa Lj0 miktar ödünç verdiði zaman marjinal gelirimarjinal maliyetinin al týnda olacaktýr. bankanýn marjinal kredi maliyeti Lj0 B iken banka Lj0 A kadar marjinal hasýlat.13. kâr maksimizasyonu amacýna uygun olmayacaktýr. yani AB kadar marjinal zarar ile karþý karþýyadýr. Bununla birlikte banka böyledavranmak istemeyecektir. Diðer yandan. marjinal hasýlat = marjinal .b.110 .'de görüleceði gibi. hiçbir müþteri J bankasýndan ödünç almayacaktýr. daha düþük örneðin rL0 gibi bir piyasa faiz oranýnda kredi saðlayabilecektir. Çünkü böy bir davranýþ. Þekil 6. Eðer banka piyasa kredi faiz oraný üzerinde bir faiz oraný. Bu durum. Bankanýn rL2 faiz oranýnda Lj2 kadar ödünç vermesi halinde. Böylece J bankasý tüm kredi müþterilerini kaybedecektir.L0 LjLj (a) L (b) Lj . örneðin rL1 uygularsa.

14. Böylece hanehalký ve firmalar ekonominin canlanmasýna baðlý olarak. Örneðin ekonomide genel bir iyileþmenin olacaðýný düþünerek hanehalklarý yeni konutlar satýn alabilir veya firmalar yeni makina ve teçhizat yatýrýmlarý yapabilir. r 01 1 LLL L 0 LjL j j (a) (b) Kredi talebindeki bu artýþ sonucu. rL0 faiz oranýnda bir aþýrý ödünç talebi meydana gelmektedir (rL0 faiz oranýnda L1d ile L0d arasýndaki yatayuzaklýk. Daha fazla kredi elde etmek için rekabet eden banka müþterileri. þekil 6. Bu nun sonucu olarak baþlangýçta talep ve arz edilendenge kredi miktarý L0 artýk denge ödünç m olmayacaktýr. Böylece J bankasý bu kredi faiz oranýnda (rL0) Lj0 kadar kredi arz ederek maksimum kâr elde edecektir. baþlangýç denge kredifaiz oraný da dahil olmak üzere. Kredifaiz oraný .. her veri faiz oranýnda. Bu nedenle J bankasý. gelecekte artacak gelirleriyle aldýðý krediyi geri ödeyebileceðini düþünerek. Bunun sonucu olarak piyasa ödünç talep eðrisi L0d den L1d ye saða doðru kayar. hanehalký ve firmalarýn kredi talebindeki bir artýþýn etkilerini göstermektedir.? maliyet olacaktýr.a.14. hanehalký ve firmalarýn talep ettikleri kredi miktarýnda eskisine göre bir artýþ olmasý demektir. E0E0'). Tam rekabetçi piyasa ortamýnda çalýþan bir banka piyasa faiz oranýna neden uymak zorundadýr?Þekil çizerek açýklayýnýz. piyasa kredi faiz oranýný rL0 uyguladýðý zaman daha fazla kâr elde edecektir. daha fazla faiz ödemek isteyecekler ve bu da kredi faiz oranýný yükseltecektir. Kredi talebinde bir artýþ demek.'da görüldüðü gibi kredi talebini artýrýr. Kredi Talebindeki Bir Artýþýn Etkisi Þekil 6.

arttýkça ödünç kýtlýðý ortadan kalkacak ve yeni denge kredi faiz oraný rL1 de talep edilen ödünç miktarý arz edilen kredi miktarýna eþit olacaktýr. de görüldüðü gibi daha fazla kredi arz etmek isteyecektir.111 .14. Hanehalkýve Firmalarýn Kredi Talebindeki Bir Artýþýn Etkisi . Kredi faiz oraný yükseldiði zaman. þeklin "a" kýsmýnda piyasa kredi arz eðrisi boyunca hareketin aynasýdýr (E0'dan E1'e hareket). Þekil 6.14. E' 0lÞekil 6. J bankasý arz edilen ödünç miktarýný Lj0 dan Lj1 e artýracaktýr. kredi talebindeki artýþ. ? Tam rekabetçi piyasada. piyasayýve bankalarýnasýl etkiler?Þekil yardýmýyla açýklayýnýz. L1 toplam kredi miktarý bir yeni dengekredi miktarýdýr.b. J bankasýnýn kredi arz eðrisi boyunca gözlenen hareket. J bankasý dahil her banka þekil 6. J bankasý ve piyasadaki tüm diðer bankalar arzedilen toplam kredi miktarýný L1 oluncaya kadar artýracaklardýr.b. 'de. Piyasakredi faiz oraný r 0 dan rL1 e yükselince.14. 0 rL r L 0 r L 1 lL L s d MR j L MC j l0 1 r L 0 r L 1 1 MR j 0 L d 0 E E 0 1 .

.

Piyasa Mevduat Herhangi bir mal ya da hizmet piyasasýnda piyasa talep eðrisi. . O halde bankalar kredi arzeder. söz konusu mal ya da hizmeti satýn almak isteyen tüm ekonomik birimlerin talep eðrisinin yatay toplamýdýr. Mevduat Piyasasý Talep Eðrisi 0 r D r D jNMR r D 0 1 1 0 j NMR =J bankasýnýn mevduat talebi 0 r D r D kNMR r D 0 1 1 0 k NMR =k bankasýnýn mevduat talebi (a) (b) Þekil 6.15. Öte yandan mevduatpiyasasýnda.Banka Mevduatlarý Piyasasý Kredi piyasasýnda bankalar satýcý. kredi alanlar alýcýdýr. . . ödünç alanlar kredi talep eder. bankalar alýc Bankalar kredi vermek için mevduat talepeder. D DjDjDj DDk kk . Onlarýn mevduat müþterileri. fonlarýný bankalara arzeden mevduat satýcýlarýdýr. j ve k bankasýnýn bileþik mevduat talebi Tüm bankalarýn mevduat talebi (c) Talep r . Bu temel iliþki banka mevduat piyasasý için de geniþletilebilir.

Þekil 6. Eðer piyasa mevduat faiz oraný rD0 olursa. Eðer mevduat faiz oraný rD1 e düþerse tüm bankalar D1 miktar mevduat talep edecektir. Þekil 6. Bu durum yineþekil 6. Mevduat faiz oraný rD1 e düþerse iki banka birlikte Dj k1 miktar mevduat elde edecektir.b.'de açýkladýðýmýz gibi bir J bankasýnýn marjinal gelir eðrisi NMRj = rL .15.15. Ancak eðer piyasa mevduat faiz oraný rD1 e düþerse. Þekil 6. þekil 6. Eðer mevduat faiz oraný rD1 e düþerse bankanýn mevduat talebi Dj1 e artacaktýr. rD0 faiz oranýnda iki bankanýn toplam mevduat miktarý Dj k0 dýr. de Dd piyasa mevduat talep eðrisini göstermektedir. . banka Dk1 miktar mevduat talep edecektir. k bankasý Dk0 miktar mevduat elde edecektir.'de görülmektedir. Þekil 6.c. J bankasýnýn mevduat talep eðrisini.112 .a. 'den türetebiliriz.'da eðer piyasa mevduat faiz oraný rD0 ise.c.D Eðrisi. Toplam piyasa mevduat talep eðrisini türetmek için tüm diðer bankalarýn mevduat talep miktarýný da gözönüne almamýz gerekir.15. bankanýn mevduat talep eðrisi idi.11. J bankasýnýn mevduat talebi Dj0 dýr.11. iki bankanýn mevduat talep eðrilerinin toplamýný göstermektedir. Eðer piyasa mevdu iz oraný rD0 sa tüm bankalar D0 miktar mevduat talep edecektir.15.15.(MCD + MCL) veri piyasa kredi oranýnda.'de K bankasýnýn mevduat talep eðrisi gösterilmiþtir.c. 0 r D 1 r D 0 010 1 D DDD Djk jk Þekil 6.

Bu durumda. bankalarýn talep ettikleri mevduat miktarý. veri mevduat talep ve arz eðrileri çerçevesinde.'da denge mevduat faiz oraný rD0 dýr.'da muhtemel bir piyasa mevduat arz eðrisi gösterilmiþtir. hanehal ký ve firmalarýn arzettikleri mevduat miktarýna eþit olduðunda oluþur. rD0. rekabetçi bankalar. Budenge. bankalar tarafýndan talep edilen mevduat karþýlanamayacak. mevduat fazlasý ya da kýtlýðýnýn olmadýðý tek faiz oranýdýr. mevduat faiz oranýný bu fazla ortadan kalkýncaya kadar aþaðýya düþürecektir. banka mevduat piyasasý dengesini göstermektedir. ya da mevduat arz kýtlýðý olacaktýr.a. Dolayýsýyla. Hanehalký ve Firmalarýn Mevduat Arzý Bankalar mevduata uyguladýklarý faiz oranlarýný yükseltirlerse.16. mevduat kýtlýðý ortadan kalkýncaya kadar mevduat faiz oranýný yükselteceklerdir.16. Þekil 6. hanehalký ve firmalar bankalara daha fazla mevduat arz etmek isterler. mevduat talep eðrisi nasýl elde edilir? Açýklayýnýz. Faiz kazancý için rekabet eden mevduat sahipleri. Eðer mevduat faiz oraný rD1 ise.16.? Bankalarýn mevduat talep eðrilerinden piyasa. Mevduat Piyasasý Dengesi Þekil 6. hanehalký ve firmalarýn piyasa mevduat arz eðrisi Ds yukarýya doðru eðimlidir. 'da talep ve arz edilen mevduat miktarý D0 dýr.a.16. Þekil 6. Þekil 6. Mevduat piyasasýnda dengeoluþuncaya kadar mevduat faiz oraný ayarlanýr. banka dýþý birimler tarafýndan arzedilen mevduat miktarýnda bir artýþ ve böylece bir mevduat fazlasý oluþacaktýr. Öte yandan mevduat faiz oraný rD2 ise.a. r r D D NMR j 1 .

kendi mevduat talebinin. Eðer J bankasý kârýný . D D J Bankasýnýn mevduat talebi 0 0 00 DD DjDj (a) (b) Þekil 6. Böylece J bankasý rD0 piyasa faiz oranýný veri olarak almakta ve kontrolünün dýþýnda olduðunu bilmektedir. D DsDd D 0 0 r r MIE j Mevduat D D = Piyasasý .b. NMR jr 2 2 r Dengesi.1 r r .16. toplam mevduat talebinin önemsiz bir parçasý olduðunu bilmektedir. Bununla birlikte J bankasý eðer isterse piyasa faiz oranýnýn üstünde ya da altýnda bir mevduat faiz oraný ödeyebilir. Banka. Þekil 6. J bankasýnýn ne kadar mevduat elde etmek istediðini göstermektedir.16.

Eðer J bankasý piyasa kredi faiz oranýnýn altýnda bir mevduat faiz oraný verirse.113 . rD2 gibi.maksimize etmek isterse bu þekilde davranmayacaktýr. o zaman hiçbir hanehalký ya da firma J bankasýnda mevduat tutmayacaktýr. Bu durumda J bankasý tüm mudilerini kaybedecektir. Çünkü hanehalký ve firmalar rD2 den daha yüksek bir faiz oranýnda herhangi diðer bir bankada fonlarýný tutacaktýr. .

veri herhangi bir faiz oranýnda. Bunun sonucu olarak talep ve arz edilen baþlangýç denge mevduat miktarý D0. D0D 01 D1 D DD j jj (a) (b) Mevduat faiz oraný bir parça düþük olduðundan. yukarýsýnda olacaktýr net kâr negatif mevduat faiz elde edecektir. yeni denge mevduat faiz oraný olan rD1 de. bir aþýrýlýk söz konusudur. artýk denge mevduat miktarý deðildir. rD0 eski dengemevduat faiz oranýnda arz dilen mevduat miktarýnda.17. arzedilen mevduat miktarý.16. J bankasý dahil her banka.a. Banka piyasada geçerli mevduat faiz oranýna neden uymak zorundadýr? Mevduat Arzýndaki Bir Artýþýn Etkileri Þekil 6.b). rD1 gibi. J banka- .17. Mevduat arzýndaki bir artýþ. o zaman bankanýn net marjinal faiz Dj0 mevduat miktarýnda net marjinal mevduat gelirinin (þekil 6. Piyasa m vduat faiz oraný rD0 dan rD1 e düþtüðünden J bankasý talep edilen mevduat miktarýný D10 dan Dj1 e arttýracaktýr. Bu nedenle. hanehalký ve firmalarýn mevduat arzýndaki bir artýþýn etkilerini göstermektedir.17. hanehalký ve firmalar bu alternatif finansal aktifler yerine bankalarda daha fazla mevduat tutacaklardýr. þekil 6.? Ayrýca. Gerçekten de rD0 piyasa oranýnda Dj0 miktar mevduat talep ederek maksimum kâr harcamasý. talep edilen mevduat miktarýna eþittir. Bu nedenle. eðer J bankasý kredi faiz oranýnýn üstünde bir mevduat faiz oraný verirse. þekil 6.'de görüldüðü gibi daha fazla miktarda mevduat talepedecektir. mevduat faiz oraný düþecek ve mevduat fazlasý ortadan kalkacaktýr. Bankanýn son mevduatýndan elde ettiði olacaktýr ve böylece banka mevduat faiz oraný olarak rD0 verek daha fazla kâr elde edebilecektir.b.'da görüldüðü gibi mevduat arzýndaki bir artýþ piyasa mevduat arz eðrisini saða D0s den D1s ye kaydýrmaktadýr. Þimdi. hanehalký ve firmalar tarafýndan arzedilen mevduat miktarýnda bir artýþ demektir. Örneðin kamu menkul deðerlerinin ya da þirket tahvillerinin faiz oranlarý düþerse. Þimdi.

114 . yenipiyasa dengesinde.sýnýn mevduat talep eðrisi boyunca bu hareket (þeklin b kýsmýnda) piyasamevduat talep eðris oyunca hareketin aynasýdýr (þeklin a kýsmý).17. . . D d Þekil 6. . . J bankasý ve tüm diðer bankalar piyasada talep edilen mevduat miktarýný. to plam arzedilen mevduat miktarý D1 e ulaþýncayakadar artýracaklardýr. Hanehalký ve Firmalarýn Mevduat Arzýndaki Bir Artýþýn Etkileri. 0 r D rD r D 1 0 0 r D rD jNMR r D 1 0 jNMR = j bankasýnýn mevduat talebi MIE j 0 MIE j 1 D1 D0 s s .

o takdirde her bankanýn verdiði kredinin marjinal maliyeti de düþecektir. Örneðin ayný müþteri kitlesine daha iyi ve daha ucuz hizmet vermeyi saðlayan teknolojik geliþmeler. Kredi ve mevduat piyasasý arasýndaki olaylar. Böylece piyasa kredi arz eðrisi saða kayacak ve denge kredi faiz oraný düþecektir.BANKA KREDÝ VE MEVDUAT PÝYASALARININ KARÞILIKLI BAÐIMLILIÐI Yukarýdaki açýklamalarda. Bir dizi faktör bankalarýn kaynak maliyetini deðiþtirebilir. Kredi ve mevduat faiz oranlarýneden aynýyönde deðiþirler? Kredi (Ödünç) ve Mevduat Faiz Oranlarýnýn Her Zaman Birlikte Hareket Etmemesi ? Kredi ve mevduat faiz oranlarý her zaman ayný yönde hareket etmeyebilir. herhangi belli bir kredi faiz oranýnda daha fazla kredi arzetmek isteyecektir. Eðer banka maliyetleri deðiþirse. bu iki piyasadaki denge miktarlarý ve faiz oranlarýnýn. Böylece. Ayný þekilde bankalara yönelik kamu düzenlemelerininin (örnek olarak iþlemlerden alýnan vergi ve harçlarýn) azaltýlmasý da banka maliyetlerini azaltacaktýr. niçin kredive mevduat faiz oranlarýnýn zaman içinde genel olarak (daim a deðil) ayný yönde hareket ettiðini gösterir. diðer yandanbankalarýn reel kaynak maliyetlerine baðlý olmasýdýr. Bunun nedeni. Bunun sonucu olarak. Eðer hanehalký ve firmalarýn mevduat arzýndaki bir artýþ sonucu olarak denge mevduat faiz oraný düþerse. rD + MCD + MCL olduðunu biliyoruz. MONOPOL BANKACILIK . bankanýn marjinal kaynak maliyetini düþürecektir. denge kredi ve mevduat faiz oranlarý zýt yönde deðiþebilir. kredi (ödünç) piyasasýndaki her banka. Kredi (Ödünç) ve Mevduat Faiz Oranlarýnýn Çoðu Kez Birlikte Hareket Etmesi Bir bankanýn verdiði kredinin marjinal maliyetinin. bir yandan hanehalký ve firmalarýn davranýþýna baðlýyken. kredi ve mevduat piyasalarý birbirlerinden ayrý olarak düþünüldü. kredi piyasasýnda geçen olaylar mevduat piyasasýný etkilediði gibi mevduat piyasasýndaki olaylar da kredi piyasasýný etkiler. mevduat ve kredi (ödünç) faiz oranlarý ayný yönde hareket edecektir. Gerçekte.

Bunlardan en önemlileri banka sektörüne yasalar ve düzenlemelerle giriþ ve çýkýþlarýn sýnýrlandýrýlmasýdýr. bu durum kârlarýnýmaksimize etmek isteyen banka davranýþýne yönde deðiþtirecektir? . rekabetçi piyasanýn varlýðýnýn en önemli nedenlerinden biridir.Bankacýlýk sektöründe. . Eðer piyasada yalnýzca bir tek banka ya da birkaç banka varsa. tam rekabet koþullarý birçok nedenle yoktur. Oysa bir piyasaya giriþ çýkýþ serbestisi.115 .

'de görüldüðü gibi. Bunun anlamý. verdiði ödünçten elde ettiði marjinal gelir düþer ve uyguladýðý kredi faiz oraný altýnda kalýr. bu bankanýn kredi talep eðrisi piyasa kredi talep eðrisi ile ayný olacaktýr.18. d L MR j 0 ** LL jj Banka kârýný maksimize etmek için.Bu sorunun cevabýný vermek için monopolcu bankacýlýðýn kredi piyasasý üzerindeki etkileri üzerinde duracaðýz. Þekil 6. marjinal maliyet eðrisini (MCj = rD + . banka kredi faiz oranýný düþürürse. (MRj). Bunun sonucu olarak. banka kredilerini. kredi piyasasýnda yalnýzca bir tek monopolcu banka varsa (J bankasý). * r L Monopolcu Kredi Piyasasý. Gerç kten. marjinal geliri marjinal maliyetine eþit oluncaya kadar kredi verecektir.18. bankanýn marjinal gelirinin sabit olmamasý demektir. kredi faiz oranýný deðiþtirerek kredi miktarýný etkileyebilir. Çünkü banka. Bunedenle bankanýn verdiði her ek liradan elde ettiði ek gelir deðiþir. Dolayýsýylamonopolcu bankanýn marjinal hasýlat eðrisi (MRj) aþaðýya doðru eð ve piyasa kredi talep eðrisinin altýnda yer alýr. marjinal hasýlat eðrisi. r L MC j MCj= rD+ MCD + MCL Þekil 6.

bankanýn karþýlaþacaðý ek maliyet. L*j miktarý. bu sýrada karþýlaþacaðý ek maliyetten daha fazla olacaktýr. bir piyasa arz eðrisi yo tur. o zaman. Ödünç alýcýlar bu miktar krediyi elde etmek için hangi faiz oranýný ödeyecektir? Tam rekabet koþullarýnda. O halde monopolcu banka. monopolcu bankanýn koyduðu piyasa kredi faiz oranýdýr. 'de görüldüðü gibi. kredi ödünç alanlar için geçerli toplam kredi miktarýdýr. ödünç piyasasý faiz oranýný. Þekil 6. Tekbir banka kendi marjinal gelir ve maliyet koþullarýný temel alarak kârýný maksimize ederken ödünç miktarýný da belirler. Bu nedenle banka verdiði kred ileri. Eðer banka bu düzeyin ötesine geçerse. . O halde bu faiz oraný. . Böylece banka kredimiktarýný L*j düzeyine doðru arttýra kârýný artýrabilecektir. eðer bankanýn ödünç miktarý L*j ise. Eðer banka bundan daha az ödünç verirse. Monopol koþulunda ise. Bu noktada J bankasý L*j kadar kredi verecektir. hanehalký ve firmalar rL faiz oranýný ödemek isteyeceklerdir ya da ödeyebileceklerdir. eldeettiði ek gelirden daha fazla olacaktýr.18.116 . Böylece banka daha fazlakredi verdiðinde bunun sonucu olarak elde edeceði ek gelir. ödünç alanýn aldýðý kredi miktarý için ödemeye razý olduðu en yüksek kredi faiz oranýný uygular. piyasa * ödünç (kredi) talep eðrisine göre. marjinal geliri marjinal maliyetini aþacaktýr. Eðer J bankasý gerçekten monopolcu bir bankaysa. arz ve talepgüçleri belirler. L*j miktarýna düþene kadar azaltacaktýr.MCL + MCD) kesinceye kadar kredilerini arttýrýr.

bankacýlýk piyasasý da bir istisnai durum olmaktan çok. rL . Öte yandan krediarz eden banka. bir kural olduðunu tartýþmaktadýr. Ortalama hasýlat = Ortalama maliyet c.rL Lj . Tam rekabetçi bir ortamda çalýþan bankanýn toplam kâr maksimizasyon veya denge koþulu. rL . Dj = TRj b. Sizce çok sayýda bankanýn birlikte hareket etmesi. Ortalama hasýlat < Ortalama maliyet d. Lj = TRj e. Eðer çok düþük belirlerse. ayný malý hem alan hem de satan ticaret erbabýna benzer. Marjinal hasýlat > Marjinal maliyet . Bir bankanýn "ekonomik maliyeti" aþaðýdakilerden hangisi ile ifade edilir? a. Toplam hasýlat = Toplam maliyet b. Sene sonu iþletme maliyeti b.? Birçok iktisatçý.117 . Ortalama maliyeti 3. monopol piyasasýnýn. parayý satabilmek için makul bir kredi faizi belirlemek durumundadýr. Marjinal hasýlat = Marjinal maliyet e. Tüm muhasebe maliyeti ve fýrsat maliyeti d. Birincisi mevduat olarak parayý toplamak isteyen banka. bir J bankasýnýn toplam kredi faiz gelirinigösterir? a. Dj = TRj d. Faiz ödeme maliyeti c. rD . Lj = TRj c. rD . Aþaðýdakilerden hangisi. nasýl bir piyasa yaratýr? Özet Mevduat kurumlarý. Marjinal maliyeti e. mevduat faizini belirlemek zorundadýr. aþaðýdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? a. Bu iki faiz oraný arasýndaki farký ise bankanýn maliyetleri vekârý belirleyecektir. Bu nedenle paranýn piyasada iki fiyatý vardýr. Sorular 1. = TRj rDDj 2. mevduat toplayamaz.

1984. Önder. Ezgi. Credit and Banking. SANTOMERO. Credit and Banking. no:3 May. Mc GRAW-HÝLL. AÖF.118 . Money and Banking. 1995. John. Ortalama maliyet e. no:16 November. Ortalama hasýlat c. New York. aþaðýdaki eðrilerden hangisi ile ifade edilebilir? a. hangi eðrinin o miktar kredi için deðerine eþittir? a. 1977. RANLETT. 1993. 1971. kredi arz eðrisi. Monopolcü bir bankanýn arz edeceði kredi faiz oraný. Michael. Ne w York. Marjinal hasýlat c. Ýlker. Marjinal maliyet 5. Banka ve Finansal Piyasalar. Journal of Money. Para. John Wiley. Ýktisadi Analiz 1. Marjinal hasýlat b.. Tam rekabetçi bir bankanýn. Journal of Monetary Economics no:6. PARASIZ M. "A Theory of the Banking Firm". Anthony.4. Ernst. Ortalama hasýlat b. KLEIN. Ortalama maliyet e. January. "Modeling The Banking Fýrm: A Survey ". Modern Money andBanking. 1980. Journal of Money. "Alternative Approaches to the Theory ofthe Banking Firm". Bursa. Marjinal maliyet Kaynakça BALTENSERGER. . ÖZKAZANÇ. Toplam hasýlat d. MILLER Roger Le Roy and Van HOOSE David. 1996. Toplam hasýlat d.

Ünitede bankalarýn fon kaynaklarýnýn hangi unsurlardan oluþtuðu açýklanacaktýr. üniteyi tekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. sözkonusu kaynaklarýn son yýllarda gösterdiði geliþmeleri de anlamaya çalýþýnýz.. Türk bankacýlýk sisteminde fon kaynaklarýnýn yapýsý ve son yýllarda gösterdiði geliþmeler üzerinde de durulacaktýr. . Ünitemizin temel konusu bankalarýn fon kaynaklarýnýn incelenerek Türkiye uygulamasýnýn ele alýnmasýdýr.ÜNÝTE 7 Bankalarýn Fon Kaynaklarý ve Türkiye Uygulamasý Bu Ünitede. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde.. Üniteyi çalýþýrken bankalarýn fon kaynaklarýný inceledikten sonra. Çalýþma BiçimineÝliþkin Olarak.. Ayrýca Türkiye'de bankalarýn çeþitli kesimlerle olan finansal iliþkileri. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz..119 . Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz.

bankalarýn muhtemel zararlar karþýlýðý olarak yýllýk net kârlarýnýn belli bir yüzdesini ayýrmalarýný zorunlu kýlmýþtýr. bankalarýn mudileri için güvencedir. banka bilançolarýnýn dengede olmasýdýr. temel olarak kredilerden saðladýðý faiz gelirleri ile mevduata ödediði faiz giderleri arasýndaki marj kadar kâr elde eder. Öz Sermaye ? Bankalarýn faaliyete geçebilmeleri için ilk fonu oluþturan öz sermaye. ayrýlan karþýlýklar toplamý . kendilerinin muhtemel zararlarýný karþýlamak amacýyla bir emniyet fonu olarak kârdan ayýrdýklarý ihtiyat akçeleri oluþturur. Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüðü ihtiyatlardan baþka.BANKALARIN FON KAYNAKLARI . Türkiye'de uzun süredir yaþanan yüksek enflasyon olgusuna paralel olarak. Bu zorunluluk. Mevduata oraný büyük olan öz sermaye miktarý. Gerçekte bankalar hiçbirþeye sahip deðildir. Bankacýlýkta esas olan mevduatýn artýrýlmasýdýr. Sözkonusu iþletme. kanuni karþýlýk ve disponibilite yükümlülükleri olarak ayýrmak zorunda olduðu miktarý dýþýndaki bölümünü kredi olarak verir. mevduat olarak veya baþka þekillerde topladýðýfon kaynaklarýnýn. Bankalarýn fon kaynaklarýkaç grupta toplanabilir? Bankalarýn fon kaynaklarý baþlýca on grupta toplanýr. ! Bankalar temelde para alým satýmý ile uðraþan iþletmelerdir. Buna göre bir banka iþletmesi. Yani bankalarýn sahip olduðu herþey baþkalarýna aittir. Bankalar Kanunu. bankalarýn sahip olmalarý gereken en az sermayemiktarlarý belli aralýklarla yükseltilmiþtir. Bankacýlýk faaliyetinin en önemli prensibi. Öz sermaye nedir? Ýhtiyat Akçeleri Bankalarýn diðer bir fon kaynaðýný. Bir banka bilançosunda fon kaynaklarýbilançonun pasifinde yer alýr ve bankanýn yükümlülüklerini oluþturur. Þimdi bunlarý tümüyle ele alalým. Ýþte bu nedenle bankalarýn öz sermayeleriyle mevduatlarý arasýndaki oran önem kazanýr. Ancak öz sermaye de bu arada bir teminat iþlevi görür. bankaya para yatýran mudilere ve diðer alacaklýlara karþý önemli bir güvence unsurudur.

120 . bankalarýn ayýrdýklarý ihtiyat akçeleri devlet tahvillerine veya Eximbank tahvillerine yatýrýlmaktadýr. ülkemizde bankalarýn kanuni ihtiyat akçelerinin yanýsýra. Budurum.bankalarýn ödenmiþ sermayelerinin tamamýna eþit oluncaya kadar devam eder. Öte yandan. Ýhtiyat akçesi nedir? ? . mevduat ve sermaye arasýndaki kanuni oranýn korunmasý zorunluluðundan da kaynaklanmaktadýr. Bankalar kanunu'na göre. gönüllü olarak ek akçeler ayýrdýðý görülmektedir. bankalarýn faaliyetleri ile ilgili olarak ortaya çýkabilecek çeþitl isklere karþý ek emniyet fonu oluþturmalarýnýn yanýnda.

birlikler ve mesleki kuruluþlarýn kurduklarý ve iþtirak ettikleri ticari iþletmelere. dernekler. tereke hakimliklerine ve kanunla kurulmuþ sosyal sigorta kurumlarýna ait mevduat. vakýflara. tasarruf mevduatýdýr. kooperatifler dahil olmak üzere her türlü ortaklýklara. bankaya kredi açmýþ gibi olmaktadýr. vakýflar. Resmi mevduatý kabuledecek bankalar. ihbar tarihinden belli bir süre sonra çekilmek koþuluyla yatýrýlan mevduata da ihbarlý . Merkez Bankasý dahil olmak üzere. mahkemelere. mevduatý dört gruba ayýrmakta ve bankalarý. kanunla veyabir kanuna dayanarak kurulmuþ tasarruf sandýklarýna ve Bankalar Kanunu'nda belirtilen sandýklara ait mevduat. sandýklara. Bakanlar Kurulu tarafýndan belirlenir. yerelyönetimlere. Bankalara istenildiði zaman çekilmek üzere yatýrýlan mevduata vadesiz mevduat. Öte yandan. bankalar mevduatýdýr. resmi mevduattýr. Bankalar Kanunu. bankanýn mudisinden aldýðý bir borçtur. dernek ve birliklere. bankalarýn ve özel kanunlarla mevduat kabulüne yetkili kýlýnan kuruluþlarýn birbirlerine yatýrdýklarý mevduat. kanunla kurulmuþ döner sermayeli kuruluþlara. Mevduat nedir? Mevduat. vadeli ve ihbarlý mevduat þeklinde sýnýflandýrmak da mümkündür. Mevduat. Ticari Mevduat : Gerçek kiþilerin ticari iþletmelerine. Resmi Mevduat : Genel ve katma bütçeli daire ve kuruluþlarla. kamu iktisadi teþebbüsleri ile bunlarýn iþletme ve kuruluþlarýna. sendikalar. Parasýný bankaya yatýran bir kimse.C. genelvekatma bütçeli dair kuruluþlarla yerel yönetimlerin ticari iþletmelerine ait mevduat. istenildiði zaman veya belli bir vade sonunda geri alýnmak üzere bankaya yatýrýlan para olarak tanýmlanabilir. Bankalar Mevduatý : KÝT halindeki bankalar ve T. mevduatý vadeleri açýsýndan vadesiz. savcýlýklara.Mevduat ? . hesaplarýndaki mevduatý belirtilen türlere göre birbirinden ayýrmaya ve bunlarý vadelerine göre sýnýflandýrmaya zorunlu kýlmaktadýr. icra ve iflas dairelerine. Bankalar kanununa göre mevduat türleri nelerdir? Tasarruf Mevduatý : Gerçek kiþiler tarafýndan bankalara yatýrýlan paralarýn yanýsýra. ticari mevduattýr.

belli bir faiz karþýlýðý yatýrýlan mevduata vadeli mevduat denir.121 . Mevduat sertifikalarý tasarruf mevduatý hükümlerine tabidir ve hamiline yazýlý olduklarýndan dolayý elden ele devredilebilirler.mevduat adý verilmektedir. Belli bir vade sonunda alýnmak üzere. Türk Bankacýlýk Sisteminde önemli bir yapýsal deðiþim süreci baþlamýþ ve bankalar vadeli mevduatý daha cazip hale getirmek üzere rekabet içine girmiþlerdir. bankalar 6 aydan 2 yýla kadar vadeli ve hamiline yazýlý mevduat sertifikasý çýkarmaktadýr. Genel olarak. Hamiline yazýlýmevduat sertifikasýnedir? 1980 yýlýnda alýnan bir Bakanlar kurulu kararýna göre. tasarruf mevduatý diðer mevduat türlerine göre daha istikrarlýdýr. . 1980 yýlýndan sonra faiz oranlarýnýn serbest býrakýlmasýna paralel olarak. Hamiline Yazýlý Mevduat Sertifikasý .

ihracattan doðan alacaklar ve diðer alacaklar karþýlýk gösterilerek varlýða dayalý menkul kýymet ihracý yoluna giderler ve bu þekilde fon saðlayabilir ? ler. Ýþte bu ödemeler nedeniyle borçlu cari hesaplar her zaman borçlu bakiye vermektedir. kredi sahiplerinin bazen baþkalarýndan olan alacaklarýnýn tahsilinde bankalarý aracý yaptýklarý ve ellerindeki ticari senetleri tahsil edilmek üzere bankalara verdikleri de bilinmektedir. Sözgelimi. Varlýða dayalýmenkul kýymet neye karþýlýk ihraç edilir? Borçlu Cari Hesaplarýn Alacak Bakiyeleri Mevduat sahiplerinin bankalarda açtýrdýklarý hesaplara alacaklý cari hesaplar. Bazý ülkelerde ipotek karþýlýðý kredi veren bankalar. Bankacýlýkla ilgili alacak ve borç iþlemlerinin bir bölümü çekle yürütülmektedir. belli bir vadeye baðlý olmaksýzýn açýlan ve iþleyen. tüketici kredileri. Genellikle yatýrým ve kalkýnma bankalarý. sermaye piyasasýnýn geliþmesine baðlýdýr. Borçlu cari hesaplar. Bankalar. Bankalarýn tahvil ihraç edebilmeleri. kendilerine fon temini sýrasýnda ortaya çýkan kanuni karþýlýk ve disponibilite gibi yüklerden kurtulmak isterler. Bu amaçla. tahvil ihracý yoluyla saðlanan fonlar önemli bir yer tutmamaktadýr. Türk bankacýlýk sisteminde tahvil ihracýile fon temini neden? önemsizdir? Varlýða Dayalý Menkul Kýymet Ýhracý Bankalar. Öte yandan. açtýklarý uzun vadeli kredileri mevduat ve öz sermayeleri ile karþýlayamadýklarý için tahvil çýkarma yoluna giderler. ipotekle kazanýlan alacak haklarýný teminat göstererek tahvil ihraç etmektedirler. alacaklý hesaplar gibi bankalarýn müþterileri lehine açacaklarý kredilere ait bütün ödemeler çekle yapýlabilir.Tahvil Ýhracý Bankalarýn fon kaynaklarýndan biri de tahvil çýkarmaktýr. buna karþýlýk bankalar tarafýndan müþterilere kredi niteliðinde açýlan hesaplara da borçlu cari hesaplar adý verilmektedir. teminatlý ve teminatsýz kredilerdir. konut kredileri. Türk bankalarýnýn toplam kaynaklarý içinde. finansal kiralama iþlemlerinden doðan alacaklar. .

birçok borçlu cari hesabýn alacak bakiyelerinin birleþmesi ile ortaya bankalar açýsýndan önemli bir fon kaynaðý çýkmýþ olur. Böylece.müþterileri adýna yapacaklarý bu tahsilatlarý onlarýn borçlu cari hesaplarýna alacak olarak yazarlar. kredi faizleri ise ayný gün iþlemeðe baþlar. Bu arada geçen zaman.122 . . borçlu cari hesaplarýn faizleri genelllikle üçer aylýk dönemler itibariyle hesaplanmaktadýr. mevduat faizleri birgün sonra. Bankalar özellikle kýsa vadeli kredilerin finansmaný için bu kaynaðý kullanýrlar. Bu yüzden. banka için bir fon kaynaðýnýn doðmasýna imkân saðlar. ? Borçlu cari hesap ne zaman alacak bakiyesi verebilir? Alacaklý ve Borçlu Cari Hesaplarda Faiz Ödeme Yöntemlerindeki Farklýlýk Alacaklý cari hesaplarýn faizlerinin yýlda bir kez ve yýl sonunda hesaplanmasýna karþýlýk. borçlu nitelikteki söz konusu hesaplar alacak bakiye verebilir. Bunun yaný sýra.

özel ve dýþ ekonomik kesimle olan iliþkilerdir. bankanýn ihracat ve ithalat iþlemlerini kredilendirme faaliyetine dayanmaktadýr. Bu krediler de önemli bir fon kaynaðýdýr. mevduat ve ticaret bankalarý ile kalkýnma ve yatýrým bankalarýdýr. Bunlar. Diðer özel kesim iliþkile ise. . bankalara çeþitli kamu ve özel kuruluþlar tarafýndan yatýrýlan maaþ ve ücretlerin. Özel kesimle olan finansal i iþkiler.C. Ýktisadi Devlet Teþekküleri'nin ve Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri'nin kredilendirilmesi oluþturmaktadýr.Merkez Bankasý Kredileri Merkez Bankasý. dolaylý ve dolaysýz finansman imkânlarýnýn saðlanmasý þeklinde olmakta ve/veya açýk piyasaiþlemlerine dayanmaktadýr. ekonomik kesimle olan iliþkiler ve finansal kesimle olan iliþkileridir. Yüzen Fonlar Bankalarýn kasalarýna giren ve birkaç gün bekleyen her türlü fon. bankalarýn geçici likidite ihtiyaçlarýný karþýlamak için onlara reeskont ve avans þeklinde kýsa vadeli krediler açar. ? Yüzen fonlara bir baþka örnek veriniz? Bankalarýn belli baþlýfon kaynaklarýnelerdir? Bunlarýn en önemlisi? sizce hangisidir? TÜRKÝYE'DE BANKALARIN ÇEÞÝTLÝ KESÝMLERLE OLAN FÝNANSAL ÝLÝÞKÝLERÝ Türk bankacýlýk sisteminde yer alan bankalarý. bankalar çok düþük bir maliyetleönemli miktarda fon toplam olurlar. çeþitli sektörlerde yer alan özel sermayeli kuruluþlara dolaylý finansman imkânlarýnýn saðlanmasý sürecini içermekte ve bu kuruluþlara mevduat ve ticaret bankalarý ile kalkýnma ve yatýrým bankalarý aracýlýðýyla reeskontiþlemi çerçevesinde finansman saðlanmasýdýr. Merkez Bankasý'nýn ekonomik kesimle olan iliþkileri. Sözgelimi. kamu. Bankalarýfinansal kesimle iliþkileri bakýmýndan kaç grupta elealabiliriz? T. Bunlar. T. Kredilendirme. çalýþanlar tarafýndan bankamatiklerden çekilinceye kadar bankalarda kalmasý bu duruma örnek olarak verilebilir. yüzen fon kapsamýna girer.C. çeþitli kesimlerle olan finansal iliþkileri bakýmýndan üç grupta ele almak mümkündür. Bu þekilde. Merkez Bankasý ? Merkez Bankasý'nýn iliþkileri iki kýsýmda incelenebilir. Kamu kesimiyle olan finansal iliþkilerin esasýný Hazine'nin. Merkez Bankasý.

Merkez Bankasý'nýn finansal kesimle olan iliþkileri. Hazine ve uluslararasý finans kuruluþlarýyla yürütülmektedir. reeeskont iþlemleri ve açýk piyasa iþlemlerinden kaynaklanan dolaylý ve dolaysýz finansman iliþkileridir.123 . . Bankacýlýk kesimiyle olan iliþkiler. mevduat ve ticaret bankalarý. mevduat munzam karþýlýklarý. kalkýnma ve yatýrým bankalarý. sermaye piyasasý ile ilgili kuruluþlar.

Merkez Bankasý. mevduat ve ticaret bankalarý ile kalkýnma ve yatýrým bankalarýdýr. Merkez Bankasý. tasarruf sahipleri (hanehalký). Bankalar hangi kesimlerle finansal iliþki içinde bulunmaktadýr? TÜRK BANKACILIK SÝSTEMÝNDE FON KAYNAKLARININ YAPISI ? Türk bankacýlýk sisteminde yeralan bankalarý. Hazine. Kalkýnma ve yatýrým bankalarýn finansal iliþki içinde bulunduðu diðer kesimler. Mevduat ve ticaret bankalarýnýn finansal iliþki içinde bulunduðu kesimler. belli aralýklarla sermaye piyasasýna da girerek orta ve uzun vadeli fon transferine yönelmektedir. Kalkýnma ve Yatýrým Bankalarý Türk Bankacýlýk Sistemi'nde özel bir yeri bulunan kalkýnma ve yatýrým bankalarý. orta ve uzun vadeli iþletme ve yatýrým kredileri yoluylafon transfer etmek amacýyla kurulmuþlardýr. sadece vadesiz mevduatý kýsa vadeli kredilere dönüþtürme faaliyetinden ibaret deðildir. mevduat ve ticaret bankalarý tarafýndan finanse edilemeyen yatýrým projelerine. T. Merkez Bankasý Türk banka sisteminde nihai verici kurum niteliðinde olan Merkez Bankasý'nýn belli baþlý . uluslararasý finans piyasalarý. þirketler. Bu bankalar. mevduat ve ticaret bankalarý artýk sadece kýsa vadeli fon arzeden kurumlar olarak kalmamakta. T. sigorta þirketleri i e mevduat ve ticaret bankalarý olarak belirtilebilir. yine kýsa vadeli finansal araçlar yoluyla plase edilmesidir. Bu iþlev nedeniyle. Merkez Bankasý. Öte yandan. Bunlar.C. Hazine ve uluslararasý finans piyasalarý olarak sayýlabilir. Nitekim. sözkonusu bankalar para piyasasý kurumlarý olarak kabul edilmektedir.? Merkez Bankasýnýn çeþitli kesimlerle finansman iliþkisini açýklayýnýz. fon kaynaklarýnýn yapýsý bakýmýndan üç grupta incelemek mümkündür. kýsa vadeli dolaylý finansal araçlar yoluyla saðlanan fon kaynaklarýnýn.C. sosyalgüvenlik kuruluþlarý. günümüzde bankacýlýk anlayýþý. Mevduat ve Ticaret Bankalarý Mevduat ve ticaret bankalarýnýn finans sistemi içerisindeki gelenekseliþlevi. sözkonusu yatýrým projelerini gerçekleþtiren iþletmelerin sermayelerine iþtirak ederek de fon temin etmektedirler.

bilançosunun pasifinde yeralan emisyon. avans ve reeskont kredileri ile öz sermayedir.124 .fon kaynaklarý. döviz borçlarý. dýþ krediler ve bankalar tarafýndan yatýrýlan mevduat munzam karþýlýklarýndan oluþmaktadýr. mevduat. Mevduat ve Ticaret Bankalarý Mevduat ve ticaret bankalarýnýn belli baþlý fon kaynaklarý. toplam kaynaklar içinde mevduatýn payý artarken . Türkiye'de 1980 sonrasý dönemde bankacýlýk sektörünün kaynak yapýsýnda görülen önemli deðiþikliklerden birisi.

uluslararasý finans kuruluþlarý ile mevduat ve ticaret bankalarýndan saðlanan döviz ve Türk Lirasý krediler. Öte yandan. Yine ayný yýllarda. öz sermaye. gelecekte nasýl bir geniþleme göstereceði bilinmemektedir. Bir finansal derinleþme göstergesi olan bankalarýn toplam yükümlülükler/GSMH oraný.C. bankalarýn TCMB vasýtasýyla saðladýklarý avans ve reeskont imkânlarý da daralmýþtýr. . sözkonusu dönemde faiz oranlarýnýn serbest býrakýlarak yükselmesine paralelolarak. Bankacýlýk sisteminde kredi/mevduat oranlarý 1980'li yýllarda önemli ölçüde gerilemiþtir. Türk Bankacýlýk sisteminde fon kaynaklarýnýn yapýsýnasýl bir görünüm arzetmektedir? TÜRK BANKACILIK SÝSTEMÝNDE FON KAYNAKLARININ SON YILLARDA GÖSTERDÝÐÝ GELÝÞMELER Türk bankacýlýk sisteminde fon kaynaklarýnýn son yýllarda gösterdiði belli baþlý geliþmeler þu þekilde özetlenebilir: . . . Merkez Bankasý orta vadeli reeskont kredileri ile yurt içinde ve yurtdýþýnda pazarlanabilen tahvillerdir. Türk Lirasý mevduat ve özellikle vadesiz mevduatýn toplam mevduatiçindeki payýnda önemli düþüþler gözle oplam döviz yükümlülüklerinde ciddi artýþlar kaydedilmiþtir. . T. TCMB'nin 1990'lý yýllardaki döviz cinsinden varlýklarý ve yükümlülükleri .avans ve reeskont kredilerinin payýnýn azalmasýdýr. bankacýlýk kesiminin maliyeti oldukça yükselmeye baþlayan Türk Lirasý mevduat yerine alternatif kaynaklar aradýðýný ve bunun da dövizli mevduat ve krediler ile VDMK'daki artýþlar þeklinde kendini gösterdiðini gözönüne almak gerekir. Bu bankalarýn baþlýca fon kaynaklarý. Bu deðiþim. Merkez Bankas mevduat ve ticaret bankalarýna saðladýðý reeskont imkânlarýný daraltmasýndan kaynaklanmýþtýr. Diðer yükümlülükler arasýnda bulunan ve baþlangýçta önemli ölçüde yaygýnlýk kazanan varlýða dayalý menkul kýymetlerin (VDMK). Kalkýnma ve Yatýrým Bankalarý ? Kalkýnma ve yatýrým bankalarýnýn fon kaynaklarý içinde mevduat bulunmamaktadýr. 1980'li yýllardan sonra yeterli olmasa da belli biryükselme eðilimine g irmiþtir. 1980'li yýllarýn yeni fon kaynaklarýndan olan mevduat sertifikalarý 1990'lý yýllarýn baþýnda cazip olmaktan çýkmýþtýr.

önemli ölçüde artýþ kaydetmiþtir . . Merkez Bankasý parasý ve özellikle emisyonun toplam yükümlülükler içindeki payý 1987 yýlýna kadar düþüþ kaydetmiþ.125 . ancak bu yýldan sonra izlenen para politikasýna paralel olarak belirli artýþlar göstermiþtir.

126 .0 3 Ay 19.780 112.5 18.6 20.6 Mevduat Sertifikasý (%) 3.5 2.0 6.0 31.1 Kaynak : Türkiye Bankalar Birliði.9 30.3 Ticari Mevduat (% 15.7 3.5 14.0 22.6 34.4 1 Yýl 22.7 23.7 10.388 300.009 0. Tablo : 7.2 TL.0 1.4 28.7 10.9 11.1 0.9 33.2 Mevduat Kompozisyonundaki Geliþmeler.1 17.3 12.8 2-5 Yýl 0.5 20. Mevduat (Milyar TL) 48.788 330. Bankalarýmýz Yýllýk Raporlarýndan yararlanýlarak hesaplanmýþtýr. (1990-1994). (1990-1994).4 29.4 11.1 0.4 Diðer Mevduat (%) 12. .0 11.966 Kaynak : Türkiye Bankalar Birliði.318 166.4 Döviz Tevdiatý (%) 22.3 15. 235 72. Mevduat Türü 1989 1990 1991 1992 1993 Tasarruf Mevduatý (%) 36.4 15. Vade Cinsi 1989 1990 1991 1992 1993 Vadesiz 34.1 Toplam Mevduatýn Vade Cinsinden Daðýlýmý (%).5 1 Ay 10.0 10.5 12.9 2.3 10.9 35.6 Resmi Mevduat (%) 2.7 11.193 544.404 95.6 13.8 39.4 Bankalar Mevduatý (%) 6.8 29.1 36.3 12.8 7.4 29. Bankalarýmýz Yýllýk Raporlarýndan yararlanýlarak hesaplanmýþtýr.2 33.2 5.2 6 Ay 12.4 0.7 10.006 Toplam Mevduat(Milyar TL) 62.1 0.2 2.6 32.Tablo : 7.3 10.2 10.7 1.910 189.2 2.

bankalarýn özsermayelerinin pasif toplamý içindeki payý hýzla gerilemiþtir. Buna görebir banka iþletmesi. mevduat. Sermaye yeterliliði. AB mevzuatýna paralel bir standart rasyo tanýmý yaparak bankalarýn buna uyma zorunluluðunu getirmiþtir. Türk bankacýlýk sisteminde fon kaynaklarýnýn son yýllarda gösterdiði geliþmeler nelerdir? Özet ? Bankalar esasen para alým satýmý ile uðraþan iþletmelerdir. Bu çerçevede oluþturulan "sermayetabaný yükümlülükler standart rasyosu" ile uyulmak zorunda olunanoran 1991'de %8'e yükseltilmiþtir Bu düzenlemeye paralel olarak. Bu teblið. Bir banka bilançosunda fon kaynaklarý. alacaklý ve borçlu cari hesaplarda faiz ödeme yöntemlerindeki farklýlýk.Merkez Bankasý'nýn iliþkileri. Bankalarýn belli baþlý fon kaynaklarý.C. Merkez Bankasý kredileri ve yüzen fonlardýr. borçlu cari hesaplarýn alacak bakiyeleri. mevduat olarak veya baþka þekiller topladýðý fon kaynaklarýnýn.. Bankacýlýk faaliyetinin en önemli prensibi. banka bilançolarýnýn dengede olmasýdýr. kanuni karþýlýk ve disponibilite yükümlülükleri olarak ayýrmak zorunda olduðu miktarý dýþýndaki bölümünü kredi olarak verir. 1980-1991 döneminde özsermayenin pasif toplamý içindeki payý artýþ eðilimine girmiþ. özsermaye. bankalarýn muhtemel risklerini karþýladýktan sonra. . 1989 yýlýnda bankalarýn sermaye ve özkaynaklarýnýn risklerini karþýlayabilecek bir düzeye çýkarýlmasý ve sermaye yetersizliðinden doðabilecek risklerin azaltýlmasý amacýyla 3182 sayýlý Bankalar kanunu'na dayanýlarak bir teblið çýkarýlmýþtýr. Nitekim. bankacýlýk sisteminde para ikamesi vedöviz yönetiminde açýk pozisyon ndýðý 1992 ve 1993 yýllarýnda. Buna göre. tahvil ihracý. varlýða dayalý menkul kýymet ihracý. hamiline yazýlý mevduat sertifikasý. ancak bu tarihten sonra özsermayenin nispi payýnda düþüþ görülmüþtür. bilançonun pasifinde yer alýr ve bankanýn yükümlülüklerini oluþturur. asgari olarak mevduat sahiplerinin haklarýný koruyacak düzeyde sermayeye sahip olmasý þeklinde tanýmlanmaktadýr. ihtiyat akçeleri. Bunlardan T. Türkiye'de bankalar çeþitli kesimlerle olan finansal iliþkileri bakýmýndan üç grupta ele alýnabilir.

sigorta þirketleri ile mevduat ve ticaret bankalarý olarak belirtilebilir. kamu. sosyal güvenlik kuruluþlarý. Merkez Bankasý'nýn belli baþlý fon kaynaklarý. dýþ krediler ve bankalar tarafýndan yatýrýlan mevduat munzam karþýlýklarýdýr. Hazine ve uluslararasý finans piyasalarý olarak sayýlabilir. Türkiye'de bankalarý fon kaynaklarýnýn yapýsý bakýmýndan üç gruptaincelemek mümkündür. þirketler. Mevduat ve ticaret banka . Mevduat ve ticaret bankalarýnýn finansal iliþki içinde bulunduðu kesimler. uluslararasý finans piyasalarý. Hazine. emisyon. tasarruf sahipleri (hanehalký). Hazine ve uluslararasý finans kuruluþlarýyla yürütülmektedir. Merkez Bankasý'nýn finansal kesimle olan iliþkileri ise. özel ve dýþ ekonomik kesime yöneliktir. mevduat ve ticaret bankalarý. þirketler. kalkýnma ve yatýrým bankalarý. sermaye piyasasý ile ilgili kuruluþlar. Kalkýnma ve yatýrým bankalarýnýn finansal iliþki içinde bulunduðu kesimler.ekonomik kesimle ve finansal kesimle olan iliþkiler olmak üzere ikiye ayrýlýr. Merkez Bankasý'nýn ekonomik kesimle olan iliþkileri.127 . Merkez Bankasý. Merkez Bankasý. Bunlardan T.C. döviz borçlarý.

Aþaðýdakilerden hangisi bankalarýn fon kaynaklarýndan deðildir? a. Banka bilançosunda fon kaynaklarý pasifte yer alýr. Özsermaye d. Bankacýlýk faaliyetinin en önemli prensibi. Emisyon b. 2. Aþaðýdakilerden hangisi mevduat ve ticaret bankalarýnýn fon kaynaklarýndan biri deðildir? a. Bankacýlýkla ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? a. Sigorta þirketleri b. Ýhtiyat akçeleri d. Kalkýnma ve yatýrým bankalarýnýn belli baþlý fon kaynaklarý ise. Borç isteyen þirketler 4. Bankalar mevduat toplayan kurumlardýr. Krediler e. Mevduat b. Sorular 1. banka bilançolarýnýn dengede olmasýdýr. Bankalar topladýklarý fon kaynaklarýnýn tamamýný kredi olarak verebilir.larýnýn belli baþlý fon kaynaklarý. avans ve reeskont kredileri ve özsermayedir. Sosyal güvenlik kuruluþlarý c. mevduat. özsermaye. c. uluslararasý finans kuruluþlarý ile mevduat ve ticaret bankalarýndan saðlanan döviz ve Türk Lirasý krediler. d. Mevduat ve ticaret bankalarý e. e. Merkez Bankasý orta vadeli reeskont kredileri ile yurt içinde ve yurt dýþýnda pazarlanabilen tahvillerdir. Yüzen fonlar 3. Merkez Bankasý'nýn finansal iliþki içinde bulunduðu kesimlerden biridir? a. b. Hamiline yazýlý mevduat sertifikasý . Tasarruf sahipleri (Hanehalký) d. Özsermaye c.C. Mevduat e. Avans ve reeskont kredileri c.128 . Bankalar esasen para alým satýmý ile uðraþýrlar. Aþaðýdakilerden hangisi T.

Ankara. 1980'li yýllarýn yeni fon kaynaklarýndan olan mevduat sertifikala rý 1990'lý yýllarýn baþýnda cazip olmaktan çýkmýþtýr. Ezgi KitabeviYayýnlarý. PARASIZ. Oðuz. EKÝNCÝ. ÖNDER. toplamdöviz yü-kümlülüklerinde ciddi düþüþler kaydedilmiþtir. Aþaðýdakilerden hangisi Türk bankacýlýk sisteminde fon kaynaklarýnýn son yýllarda gösterdiði belli baþlý geliþmelerden biri deðildir? a. 1995. Türk Bankacýlýk Sisteminin Deðerlendirilmesi: 1980-1993 Dönemi. Türkiye'de Kamu Maliyesi. 1996.C. T.B'nin 1990'lý yýllardaki döviz cinsinden varlýklarý ve yükümlülükleri önemli ölçüde a b. Ýlker. Türk Lirasý mevduat ve özellikle vadesiz mevduatýn toplammevduat içindeki payýnda önemli týþlar gözlenirken. Banka ve Finansal Piyasalar. d. Para. Ankara. Finansal Yapýve Politikalar. Ýzzettin. Ankara. 1993. Türk Ekonomisinde Yapýsal Dönüþümler: 19801995. SPK Yayýn No: 17. 1992-93 yýllarýnda açýk pozisyon artmýþtýr. Kaynakça ÇIKRIKÇI. YILDIRIM. MPM Yayýn No: 424.129 . Turhan Kitabevi Yayýnlarý. Metin. 1990. Cem. Bursa. Nazým ve SOMEL. e. . Mustafa. c.5. Türk Bankacýlýk Sistemine Ýliþkin Bir Deðerlendirme (1973-1988). Tarih Vakfý Yurt Yayýnlarý. Oktar. 1992 . Ýstanbul. 1980-1991 döneminde bankalarýn pasif toplamlarý içindeki payý artýþ eðilimine giren özsermayenin nispi payýnda bu dönemden sonra düþüþler görülmüþtür.M. Sevdil ve ALTUÐ. TÜREL. TOPRAK.

ticari kredilerin sektörel. Ünitede bankalarýn fon kullanýmýnýn hangi unsurlardan oluþtuðu açýklanacaktýr. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. fon kullanýmýnda son yýllarda görülen geliþmeleri de anlamaya çalýþýnýz.ÜNÝTE 8 Bankalarýn Fon Kullanýmý ve Türkiye'de Ticari Krediler Bu Ünitede. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. Üniteyi çalýþýrken bankalarýn fon kullaným alanlarýný inceledikten sonra.. Ayrýca Türk bankacýlýk sisteminde son yýllarda fon kullanýmýnýn gösterdiði geliþmeler. bankalarýn fon kullanýmýnýn incelenerek.. bankacýlýk sistemi kaynaklarýnýn kullanýmýnda kamu ve özel kesim ayýrýmý. vadelerine ve bölgelere göre daðýlýmý üzerinde de durulacaktýr. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde. Ünitemizin temel konusu. Çalýþma BiçimineÝliþkin Olarak. Türkiye'de ticari kredi uygulamasýnýn incelenmesidir. -130 ... üniteyi tekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz.

Ýskontolu kredi. Yani. iskonto edilebilen bir senetle teminat altýna alýnýr. Bankalarýn fon kullanýmýkaç grupta toplanabilir? Bankalarýn fon kullanýmý üç grupta toplanabilir: Krediler . giriþimciler tarafýndan beklenen ekonomik faaliyetlere baðlýdýr. Buna göre. diðer yandan hanehalkýnýn bir takým harcamalara giriþmesini mümkün kýlar. vadesi gelmemiþ bir senedin. para otoritelerinin kredi arzýný kýsmaya dönük müdahaleleri. Vadelerine göre bankalar kaç çeþit kredi açarlar? Bankalar. Öte yandan. üretimin baþlangýcýndan üretilen mallarýn satýþýna kadar geçen sürede krediye ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden. deðiþik kaynaklardan saðladýklarýfonlarýn kanunen ayýrmak zorunda olduklarýmunzam karþýlýk ve disponibilite yükümlülükleri dýþýnda kalan bölümünü kullanabilirler. Ekonomik büyüme. özellikle ticari iliþkilerde çok sýk kullanýlýr. banka tarafýndan verilen kredi. Kredi uygulamasý. Kredinin üretim faaliyetleri üzerindeki doðrudan etkisi nedeniyle. ekonomideki gerçek faaliyet düzeyini belirtmekte olup. Bankalar açtýklarý kredilerle. belli bir bedel ya da iskonto . Firmalar. kýsa. vadelerine göre müþterilerine üç çeþit kredi açarlar. Böylece. Bunlar. bankanýn elindeki senet Merkez Bankasý'na satýlabilir. kýsa vadeli kredilerin firmalarýn geçici finansman gereksinimlerini karþýladýðý söylenebilir. Bankalarýn kýsa vadeli kredileri. bir banka borçlarýný ödeme gücüne sahip olmalýdýr. Kredi vadesi en çok 9 ay veya 1 yýl olan ticari kredilerle. orta ve uzun vadeli kredilerdir. ekonomik faaliyetleri daraltýcý etki yapar.BANKALARIN FON KULLANIMI ! . Ýskonto. Bankalar. iþletme kredileri bu gruba girer. bankalarý belli bir riskle karþý karþýya býrakýr. beraberinde kredi geniþlemesini de getirir. Ani bir likidite krizi durumunda. topladýklarý fonlarý çeþitli þekillerde kullandýrarak reel kesimi yönlendirirler. bilançonun aktifinde yer alýr. Bir banka bilançosunda fon kaynaklarýnýn kullanýmý. hükümetlerpara politikasýný kulla ak öncelikli sektörlere müdahale imkâný bulurlar. bir yandan þirketlerin sabit sermaye yatýrýmlarýnýn finansmaný ve iþletme sermayesi ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýna imkân saðlarken. ülke ekonomisindeki üretim faaliyetlerini finanse ederler. Bankalar.

Diðer bir iskontolu kredi türü banka kredisidir. Öte yandan. Burada.131 . genellikle iki tür iskontolu kredi sözkonusudur. Böylece alýcý. ticari ödemelerin vadeli olarak gerçekleþtirilmesi halinde satýcýnýn alýcýya açtýðý kredidir. Banka. Satýcýlar ticari senetleri vadesi gelinceye kadar ellerinde tutmazlar ve alacaklarýnýn karþýlýðýný hemen sermayelerine ilave etme ihtiyacýný duyarak ellerindeki senetleri ilgili bankadan kredi istemek için kullanýrlar. . sözkonusu banka ilk alacaklýnýn yerine geçtiði için. Bunlardan satýcý kredisi. ticari senet olarak bilinen (bono.oraný karþýlýðýnda vadesinden önce ödenmesi anlamýna gelir. senedi vadesi dolunca tahsil eder. poliçegibi) bir alacak sened ini satýcýya verir. senedi iskonto etmeyi kabul eder ve Merkez Bankasý'nýn belirlediði oran üzerinden kalan vade ile orantýlý olarak iskonto miktarý hesaplanýr.

mal bedelini belli bir süre sonunda ödemek için B ülkesindeki bir ihracatçý ile anlaþýrsa. bir bankaya müracat ederek alacaklý tarafýndan çekilecek bir poliçeyi kabul etmesini isteyebilir. Bankanýn ihracatçý tarafýndan kendi üzerine çekilecek bir poliçeyi kabul etmesi bir çeþit kredi iþlemidir.. kiþisel kredilerdir. Bunlardan senetlerle ya da mallarla teminata baðlanmýþ avanslarýn iþlemesi. A ülkesindeki bir ithalatçý. Kefalet karþýlýðý açýlan krediler. rehinli veya rehinsiz olarak düzenlenebilir. Burayakadar anlatýlan ul kredisi adý verilir. Dýþ ticaretle ilgili krediler de bankalarýn önemli fon kullaným alanlarýndan biridir. Akseptans nedir? Akseptans. Ýthalatçý ile anlaþtýktan sonra. Belgelerin uygunluðu kontrol edildikten sonra banka. firmalarýn ihracat ile ilgilifaaliyetlerinden doðmaktadýr. B ülkesindeki bir ihracatçýdan satýn aldýðý mallarýn bedelini ödemek amacýyla bir bankaya baþvururak. Böylece. muhabir banka aracýlýðýyla poliçenin kabul edileceði ihracatçýya bildirilir. . kredi alan kiþi aldýðý . Ekonomik yaþamda bazý alacaklar. ihracatçý alacaðýný lehine açýlan kredi koþullarýna göre muhabir bahkadan tahsil eder. Bir baþka kýsa vadeli kredi türü. Bu krediler sýnai. Açýk kredi. teminat veya açýk kredi karþýlýðýnda ihtalatçýya verilir ve poliçe muhabire gönderilir. Akreditif nedir? Akreditif. Ýhracatçýnýn poliçe ilebirlikte gönderece bankaya geldiðinde ihtalatçýya bildirilir. kabul kredisi olarak da adlandýrýlmaktadýr. baþka bir kimsenin açýlan kredilen sorumlu olmayý kabul ve taahhüt ettiði kredi türüdür. açýlan kredinin banka lehine rehnedilen mal veya senetlerle avanslarýn baðlanmasý þeklinde olur. . bir kimsenin talebi üzerine bir bankanýn þubeleri veyamuhabirleri nezdinde herhangi bir kimse veya firma lehine açýlan kredidir. Eðer A ülkesindeki bir ithalatçý. ticari veya zirai iþletmelere kendi faaliyetlerinin niteliðine göre verilmektedir. bu bankanýn B ülkesindeki muhabiri nezdinde ihracatçý lehine kredi açtýrabilir. B elgeler bedelin ödenmesi . bankalarýn maddi varlýðý. Bunlar akreditif ve akseptans olarak belirtilebilir. kredi alanla birlikte. Örneðin. belli kiþisel ve maddi teminata dayanmakla birlikte. poliçe üzerine kabulþerhi koyarak imza eder. Avans olarak da adlandýrýlan kiþisel krediler. Açýk kredi. ahlâki durumu ve iþlerinin gidiþine göre krediyi vadesinde ödeyeceðine kesin olarak inandýklarý kimselere açýlýr . Dýþ ticaretle ilgili kredi iþlemelerinde iki uygulama vardýr. Kiþisel krediler kendi aralarýnda altý gruba ayrýlýr.

Röpor. özellikle bankalarla sürekli iliþki durumunda bulunan sýnai ve ticari iþletmelere uygun bir kredidir. genellikle uzun vadeli kredileri karþýlamak üzere gayri menkul rehni þeklinde açýlan kredidir. kredi alan iþletmenin faiz yükünü azaltarak elinde atýl para tutmasýný önler.krediden dolayý bankaya tüm varlýðý ile sorumludur. Son olarak. Sözkonusu kredi. Bu uygulama. Çünkü bu iþletmelerin gelirleri ile harcamalarý ayný zamana rastlamaz. Tahsilatýn faiz ve zaman kaybý olmadan bankaya yatýrýlmasýna olanak veren bu kredi türünde iþletme.132 . . Ýpotek kredisi. iþletmeler tarafýndan iþin durumuna ve ödeme gereksinimine göre kullanýlabilir. menkul kýymetlere sahip olan bir kimsenin bunlarý bir bankaya belli bir vade sonunda yeniden satýn almak koþuluyla satmasýdýr. kiþisel kredi türlerinden olan borçlu cari hesap kredisi. açýlan kredinin sýnýrý içinde kalmak koþulu ile bankadan istediði miktarda para çekebilir ve vadeyi beklemeden bankaya istediði miktarda ödemede bulunabilir.

mal gümrükten geçerek depoya veya iþ yerine sevkedilinceye kadar ortaya çýkan gereksinimleri (gümrük vergisi. önemli bir teþ vik unsuru olmakla birlikte dið er kredilere göre risklidir.! ! Ýþletmeler ve hanehalkýaçýsýndan bazýözel ihtiyaçlara cevap verme durumu sözkonusu olduðunda. Ýthalat kredisi ile de. Döviz kazandýrýcý giriþ imlerin finansmanýný sað layan ihracat kredisi. Sözkonusu üretim faaliyetlerinde. Varant. Çünkü. Bu belgelerden birisi makbuz dið eri ise varant belgesidir. Makbuz malýn mülkiyetini gösterirken. varant mal üzerindeki rehin hakkýný temsil eder. Burada. birkaç haftadan bir kaç aya kadar deð iþ en finansman ihtiyacý için. ithalatçýlara. Üretim ve ticaretin mevsimkoþ ullarýna ve periyodik harektelere bað lý olduð u faaliyet alanlarýnda. masraflar (ücretve kira gibi) sürekli ken. satýn alýnan ithal mallarýn fabrika çýkýþ ýndan genel mað azalara geliþ ine kadar geçen sürede finansman imkaný sað lar. herþ eyden önce kârlý bir iþ sayýlmaz. Bu yönünle kampanya kredileri. ithalat ve ihracat kredisidir. mal garantisine dayanan bir kredi türüdür. genel mað azalara mal teslim eden bir tacire iki ayrý belge verilir. gelirler periyodiktir. nakliye ve komisyon gibi harcamalar) . Bir baþ ka özel kredi uygulamasý. gelirlerini elde edeceð i tarihe kadar geçen sürede likidite ihtiyacýný karþ ýlayan bir finansman kaynað ýdýr. iþ letmelerin finansman ihtiyaçlarýný özkaynaklarý ile karþ ýlamalarý rasyonelbir davranýþ deð ildir. elde bütün yýl boyunca likidite bulundurmak. mevsimlik üretimlerin finansmaný kolaylaþ týrmaya yöneliktir. iþ letmenin masraflarýný ödenmesinden. ihtiyacýn niteliði ve borçlunun kiþiliðine göre deðiþik kredi türleri de mevcuttur. Sözkonusu kredi. Bunlardan kampanya kredileri.

Bunun sonuncunda da sektör. bankalarýn devlete kýsa vadeli finansman açýklarý nedeniyle sað ladýklarý önemli bir imkândýr. faiz farký. devlet tahvili ve hazine bonosu satýn alýmý ise. Bunlarýn baþ lýcalarý. varolan tesislerin büyütülmesi ve modernizasyonu veya iþ letmelerin net iþ letme sermayelerinin güçlendirilmesi amacýyla ve sürekli olarak bulundurulmasý gereken asgari stoku elde tutabilmek için kullandýrýrlar. sanayi sektörünün finansmaný için gerekli olan orta ve uzun vadeli kredilere. Buraya kadar ele aldýð ýmýz kýsa vadeli kredi türleri. Orta vadeli krediler kullanýlma amaçlarýna göre. vergi istisnasý ve bankalarýn bir bölümünün orta vadeli kredilere yönlendirilme zorunluluð udur. kalkýnma planlarýnda mevduat ve ticaret bankalarýnýn orta vadeli kredilere yönelmeleri için bazý özendirici tedbirler getirilmiþ tir. Bu çarpýk finansman biçiminin deð iþ tirilmesi amacýyla. Türkiye'de mevduat ve ticaret bankalarý. Bankalar tarafýndan devlet tahvili ve hazine bonosuna yapýlan yatýrým. Bunun dýþ ýnda daha az sýklýkta kullandýrýlan orta ve uzun vadeli krediler de sözkonusudur. yalnýzca stopaj kesintisi sözkonusu olduð undan ve bu yatýrým araçlarý vergiden muaf olduð u için oldukça caziptir. iþ letmelerde yeni üretim birimlerinin kurulmasý. . bankalarýn en fazla kullandýrdýklarý fon kaynaklarýndan sayýlmaktadýr. mevduat munzam karþ ýlýklarý farklýlaþ týrmasý. faiz farklýlaþ týrmasý. yatýrýmlarýný ve iþ letme sermayesi ihtiyacýný zaman zaman kýsa vadeli kredilerle finanse etmek durumunda kalmaktadýr. banka kaynaklarýnýn likiditesini ve esneklið ini azalttýð ýndan ötürü pek yaklaþ mamaktadýr. süresi 1 ile 5 yýl arasýnda bulunan kredilerdir. Orta vadeli krediler. Merkez Bankasý'nýn orta vadeli senetleri reeskonta kabul etmesi. iade fonu. iþ letme ve yatýrým kredileri olmak üzere iki bölüme ayrýlmaktadýr. Öte yandan. Bankalar orta vadeli kredileri. kaynak kulanýmýný destekleme fonu.karþ ýlamaya yöneliktir.

.133 .

yeni tesis kurmak. iþletme tarafýndan ödünç olarak alýnan kredi için ödenecek faiz oraný da gözönüne alýndýðýnda. Genellikle. Yatýrým kredileri. ülke ekonomisi açýsýndan neden önemlidir? . mikro düzeydeiþletmelerin makro düzeyde de ulusal ekonomi nin üretim potansiyelininharekete geçirilmesinde uzun vadeli kredi ihtiyacýnýn son derec e önemli olduðu söyenebilir. iþletmelerin bu çeþit harcamalarýna yatýrým harcamalarý veya sabit sermaye harcamalarý adý verilmektedir. 5 yýldan fazla vadeli yatýrým ve tesis kredileridir. Belli bir maliyeti sözkonusu olan yatýrýmlarýn yaþam süresi de uzundur. orta vadeli taleplerini de artýrmaktadýr.. yatýrýmýn maliyeti normal olarak yýllýk gelirinin üzerindedir. kapasiteyi artýrmak. Buna karþýlýk. Buradan hareketle. Bütün orta vadeli krediler. sýnai iþletmelerin döner sermaye açýklarýna yönelikolarak açýlan kredile n iþletme sermayesi ihtiyacý kýsa sürelidir. yapýlacak ödemelerin uzun bir zaman alacaðý ortaya çýkar. bir giriþimci yaptýðý harcamalara eþit düzeyde bir geliri saðlamayý ayný dönem boyunca bekleyemez. teþvik belgeli yatýrým kredisi ve teþvik belgeli iþletme kredisi gibi türlere de ayrýlmaktadýr. faydalarý uzun bir döneme yayýlabilecek olan harcamalarda da bulunurlar. ister iþletme kredisi isterse yatýrým kredisi olsun. Türkiye'de bu bankalarýn kaynak yetersizliði nedeniyle sözkonusu kredileri. Öte yandan. Ülkemizde yatýrým projelerinin orta ve uzun vadeli kaynaklarla finanse edilmesi. Ancak. iþletmelerin iþ hacmi geniþledikçe ve kredili satýþlar arttýkça yükselen net iþletme sermayesi ihtiyacý. sermaye piyasasýnýn yeterince geliþmemiþ olmasý ve tahvil arzýndaki sýnýrlar bu sorunlar arasýnda sayýlabilir. iþletme kredisi nedir? Ýþletme kredileri. sözgelimi teçhizat. baþta merkez bankasý olmak üzere kamu sermayeli ihtisasbankalarý ile diðer mevduat ve ticaret bankalarý vermektedir. Ýþletmelerin özkaynak yetersizliði. orta vadeli krediler teþvik belgesine dayandýrýlmýþ olup olmadýðýna göre. kalkýnma ve yatýrým bankalarýnýn faaliyet alanýna girer. Zaten. kurulu olaný geniþletmek. Öte yandan. arazi ve bina satýn alýnmasýgibi. ek tesis açmak ve mevcut tesisleri modernize etmek amacýyla açýlan kredilerdir. . Uzun vadeli krediler. önemli sorunlarý da beraberinde getirmektedir. iþletmeler banka kredilerine baþvurarak finanse ettikleri normal üretim harcamalarýnýn yansýra. Uzun vadeli krediler. anonim þirketlerin sermaye artýrýmý ve hisse senedi çýkarmada karþýlaþtýðý güçlükler. Ancak.

bazen siyasi nedenlerle bazen de þirketi çalýþabilir hale getirebilmek amacýyla ortaklýk payýna dönüþtürülmektedir.Ýþtirakler ? . Bankalar açtýklarý kredilerin güvenliði bakýmýndan. . Ancak. Bankalar niçin iþtirakte bulunurlar? Bu geliþmenin belli baþlý nedenleri þöyle özetlenebilir: . Bankalarýn iþtiraklerini. Bazý þirketler bankalardan saðladýklarý kredileri geri ödemede güçlüklerle karþýlaþýrlar. . borçlu þirketlerin mevcut durumunu ve faaliyetlerini yakýndan izlemek isterler. özellikle kamu bankalarý tarafýndan verilen kredi miktarlarý. esas itibariyle ticari bankalarýn iþlevleri ve fon kullaným alanlarý arasýnda saymak mümkün deðildir.134 . Böyle durumlarda. ekonomik koþullar nedeniyle sözkonusu bankalar zamanla sýnai ve ticari iþtiraklere yönelmek durumunda kalmýþlardýr.

Menkul Kýymet Plasmanlarý Bankalar. önce bir bankanýn hisse senetlerini toplayarak yönetsel ve parasal gücü kontrol altýna almak. Çok ortaklý þirketler bazý dönemlerde ek finansman kaynaðý saðlamakta güçlük çekerler. Genelolarak. Ticari bankalarýn aktiflerindeki devlet tahvilleri ve hazine bonolarý önemli miktarlara ulaþmaktadýr. enflasyon oraný kadar ana para kaybýna neden olmaktadýr. kendileri için kârlý iþtiraklere katýlma imkânýný saðlamaktadýr. Sermayesinde%15'den fazla banka iþtiraki bulu nan þirketlere ait hisse senetleri iþtirakler hesabýnda. Buna göre. kamu yatýrýmlarý dýþýndaki yatýrýmlarý ya aile þirketlerinin tasarruflarý ya da ticaret bankalarýnda biriken fonlar aracýlýðý ile finanse edilmektedir. bu gibi uygulamalar ise bankalarýn holdingler arasýnda paylaþýlmasýna yol açmaktadýr. daha sonra da bankanýný topladýðý fon kaynaklarýný kendi amaçlarý doðrultusunda kullanmaktýr. özellikle fiyat artýþlarýnýn hýzlý olduðu dönemlerde iþtirak portföylerini geniþletme yoluna giderler. daha az banka iþtiraki bulunan þirketlere ait hisse senetleri ise tahvil ve hisse senetleri cüzdaný hesabýnda gösterilmektedir. devlet de zorlayabilir. Genel olarak. Bu yola gönüllü de gidilebilir. . Türkiye'de de büyük holdinglerin bir veya birkaç bankaya sahip olmak için çalýþtýklarý görülmektedir. ticari bankalar aktiflerinin reel deðeri ni korumak için. Bu arada. topladýklarý mevduatlarý kendi þirketlerine yönlendiren aile bankalarýna da rastlanmakta. Bankalarýn kaynak kullanýmýnýn güvenliðini düþünerek aldýklarý böyle bir önlem. fon kaynaklarýnýn bir bölümünü tahvillere ve hisse senetlerine yatýrabilirler. bir bankayý sermayelerine ortakalarak finansman sorununa çözüm bulmaya çalýþýrlar. tahviller faiz getirisi saðlamakla birlikte. Burada amaç.. Geliþmekte olan ülkelerde örgütlenmiþ sermaye piyasasýnýn yeterince geliþmemiþ olmasý nedeniyle. . Oysa hisse senetlerinde durum farklýdýr. Ýþtirakler hesabý fiyat artýþlarýndan ayný oranda olumsuz yöndeetkilenmezler. . Bu nedenle. kre di talebinin düþük olduðu ya da devletin bütçe açýklarýný iç borçlanmayla finanse ettiði dönemlerde bankalar tahvil satýn alabilirler.

kredi talebindeki dalgalanmalarý karþýlamaya yardým eder. Bu durum. bankalar açýsýndan olduðu kadar genel ekonomi açýsýndan da yüksek risk doðurur. mevduat ve ticaret ba rý ile kalkýnma ve yatýrým bankalarýdýr. piyasada panik yarataraktahvil fiyatlarýnýn aniden düþmesine y ol açabilir. fon kullanýmlarýnýn yapýsý bakýmýndan üç grupta incelemek mümkündür. Bunlar. Öte yandan.135 . T. . Geleneksel olarak bankalar ellerindeki fon kaynaklarýnýhangi alanlarda kullanýrlar? TÜRK BANKACILIK SÝSTEMÝNDE FON KULLANIMININ YAPISI ? Türk bankacýlýk sisteminde yer alan bankalarý. Böylece. tahvillere yapýlan plasman. bankalarýn bazý dönemlerde piyasaya büyük miktarda tahvil arzederek bunlarý paraya çevirmek istemeleri.C. MerkezBankasý.Ekonomide kredi talebi arttýðý zaman da ellerindeki tahvil stokunu nakde dönüþtürerek kredi imkanlarýný artýrabilirler.

daðýtýlmayan hesaplar içerisinde yer alan döviz ve efektif mevcutlarý. orta ve uzun vadeli iþletme ve yatýrým kredileri ile iþtirakler þeklinde fon transfer etmek amacýyla kurulmuþlardýr. Merkez bankasý nezdinde tutulan mevduat munzam karþýlýklarý.2 11.7 11.2 3. Türk bankacýlýk sisteminde yer alan bankalarýn fon kullanýmlarýnýn yapýsýnasýl bir görünüm arzetmektedir? TÜRK BANKACILIK SÝSTEMÝNDE FON KULLANIMININ SON YILLARDA GÖSTERDÝÐÝ GELÝÞMELER Türk bankacýlýk sisteminde fon kullanýmýnýn son yýllarda gösterdiði belli baþlý geliþmeler þu þekilde özetlenebilir: Tablo: 8. KÝT kredileri ve bankalara kullandýrýlan reeskont kredileridir.4 2. kamu idarelerinden olan alacaklar.6 1990 47. gayrimenkuller ve çeþitli alacaklardýr. bilançosunun aktifinde yer alan altýn ve döviz stoklarý.3 1991 42.0 3. iþtirakler ve sabit kýymet alýmlardýr. sýnai kuruluþlara açýlan iþletme ve yatýrým kredileri.2 10. Hazine'ye açýlan krediler. Merkez Bankasý Türk banka sisteminde nihai ödünç verici kurum niteliðinde olan Merkez Bankasý'nýn belli baþlý fon kullaným alanlarý.1 Türkiye'de Bankalarýn Fon Kulanýmýnýn Gösterdiði Geliþmeler Yýllar Kredilerin Aktif Toplamý Ýçindeki Payý (%) Ýþtiraklerin Aktif Toplamý Ýçindeki Payý (%) Menkul Kýymetlerin AktifToplamý Ýçindeki Payý (%) 1989 42.C. Kalkýnma ve Yatýrým Bankalarý ? Türk banka sisteminde özel bir yeri bulunan kalkýnma ve yatýrým bankalarý. tahviller.4 . iþtirakler. Mevduat ve Ticaret Bankalarý Türkiye'de finans sisteminin en güçlü ve yaygýn fon akým kanalýný oluþturan mevduat ve ticaret bankalarýnýn belli baþlý fon kullaným alanlarý. Bu bankalarýn belli baþlý fon kullaným alanlarý. çeþitli kesimlere açýlan krediler. özel ve kamu kesiminin çýkardýðý tahvillere yapýlan yatýrýmlar.T. mevduat ve ticaret bankalarý tarafýndan finanse edilemeyen yatýrým projelerine.

8 Kaynak: Türkiye Bankalar Birliði (1990 -1994).1992 40. .3 10. Bankalarýmýz Yýllýk Raporlarýndan yararlanýlarak hesaplanmýþtýr.136 .3 2.

Bir yandan mevduatýn toplam yükümlülükler içindeki payý giderekazalmýþ.2 87. bankalarýn menkul kýymetler stoku da artýþ göstermiþtir.4 9. Buna karþýlýk. Kamu kesiminin finansman açýklarý büyüdükçe.8 12. Bu duruma zaman içindehýzla yükselen iç borç s yol açtýðý belirtilmelidir.6 90. Özel kesimin ihraç ettiði menkul kýymetlerin toplam içindeki payý hâlen önemsiz bir düzeydedir. Bankalarýn menkul kýymetler cüzdanýnýn bileþimi gözönüne alýndýðýnda ise. Öte yandan.3 5. ilk olarak özel sektör kredi stokunun mevduat bankalarý aktif toplamý içindeki payýnýn son yýllarda önemli ölçüde gerilediði görülmektedir. ancak genel olarak belirgin bir trend izlemeyerek bilançonun nispi olarakönemsiz kalemleri arasýnd a yer almýþtýr. Bankalarýn iþtirakler ve sabit kýymetlerinin toplam aktifler içindeki payý bazen artýþ kaydederken bazen de düþüþ göstermiþ. Türk bankacýlýk sisteminde fon kullanýmýn son yýllarda gösterdiði geliþmeler nelerdir? TÜRKÝYE'DE BANKACILIK SÝSTEMÝ KAYNAKLARININ KULLANIMINDA KAMU VE ÖZEL KESÝM AYIRIMI Türkiye'de bankacýlýk sistemi kaynaklarýnýn kullanýmýnda kamu ve özel kesim ayýrýmýna bakýldýðýnda.1 Özel kesim 9. . . Bankalarýn toplam aktifleri içinde kredilerin payý sürekli olarak azalmaktadýr.? . .7 94. kambiyo rejiminin serbestleþmesine paralel olarak bankalarýn döviz varlýklarýnda önemli bir geniþleme meydana gelmiþtir. Özellikle 1984 yýlý sonrasýnda. bankalarýn tüketici kredilerine giderek daha büyük bir pay ayýrdýklarý görülmektedir.2 Türk Bankacýlýk Sisteminde Menkul Kýymetler Cüzdanýnýn Bileþimi Bankalarýn Menkul Kýymetler Cüzdaný (%) 1989 1990 1991 1992 Kamu Kesimi 90. kamu menkul kýymetleri talebinin çoðunlukla bankalardan geldiði söylenebilir.9 . özel kesime açýlan kredilerin payýnda da bir gerileme vardýr. Buradan hareketle. Tablo: 8. kamu kesiminin aðýrlýðý ortalama olarak %90 civarýndadýr. öte yandan 1980'lerde mevduat munzam karþýlýk oranlarýnýn tedricen düþürülmesi sonucu TL rezervlerinin toplam aktif içindeki payý gerilemiþtir. .

137 . bankacýlýk sistemi kaynaklarýnýn kullanýmýnda maliyet unsurunun dolayýsýyla özel sektörün dýþlanma derecesinin önemli bir göstergesiolabilir. . Özel sektörün alarýkredilerinden aldýðýpay gerilerken. kamu sektörünün de kredi kullanmak yoluyla bankacýlýk sistemi kaynaklarýnýtercih etmediði gözlenmektedir. Çeþitli Sayýlar ! Mevduat bankalarýkredilerinin kamu ve özel kesim arasýndaki daðýlýmý.Kaynak:TCMB Üç Aylýk Bültenleri.

9 8.6 75.2 0. 8.2 0.3 Banka Dýþý Mali Kur ---Özel Kesim 6.6 Kamu Giriþimleri 6.2 0.0 100.7 6.0 4.9 1.7 4.0 6. ---MEVDUAT BANKALARI 83. Sözkonusu dönem boyunca.9 Kamu Yönetimi 6. (1990 -1993) 1980-1995 döneminde toplam kredi stokunun bankacýlýk sistemi içindeki daðýlýmý incelendiðinde ise.1 15.7 Kaynak:TCMB Yýllýk Raporlarý.5 0.VE YAT.6 3.3 1.3 77.1 Kamu Yönetimi 6.7 9.9 66.9 6.2 3.1 Banka Dýþý Mali Kur.2 0. ancak daha sonra bu bankanýn giderek asli fonksiyonlarýna dönmesi sonucunda kredi stokundaki payýnýn da düþmeyebaþladýðý ve çoðunlukla kamu kesimini kredilendirdiði görülmektedir.9 79.2 3. BANK.4 12.0 Kamu Giriþimleri 1.0 11.7 5.0 100.0 0.3 4.7 KAL.0 Kamu Yönetimi --0. Öte yandan.2 6.8 87. bir miktar gerilediði izlenmektedir.8 Kamu Giriþimleri 1. mevduat ve ticaret bankalarýnýn toplam kredi stoku içindeki payýnýn 1980'li yýllara göre önemli ölçüde arttýðý.138 .4 Kamu Giriþimleri 10.4 5.Tablo: 8. 0.8 9.1 Özel Kesim 76.9 5.5 17.6 73.4 MERKEZ BANKASI 8.0 Kamu Yönetimi 12.5 73. Türkiye'de bankacýlýk sistemi kaynaklarýnýn kamu ve özel kesim? arasýndaki kullanýmýne gibi er göstermektedir? .8 10.7 8.4 0. ancak 1991 seçimleriyle hükümetinMerkez Bankasý kaynaklarýný tekrar yoðun olarak kullanmaya baþlamasý ve özel sektörün kredi imkânlarýnýn hem yüksek finansman maliyetleri hem de miktar kýsýtlamalarý nedeniyle daralmasýna paralel olarak.6 67.3 7. 0.7 Banka Dýþý Mali Kur. kalkýnma ve yatýrým bankalarýnýn toplamkredi stoku içindeki payý da gerileme kaydetmiþtir.1 10.0 14.3 0.1 Özel Kesim 70.3 Türk Bankacýlýk Sisteminde Kredi Stokunun Daðýlýmý (%) 1989 1990 1991 1992 TOPLAM 100. Merkez Bankasý'nýn 1980'li yýllarda adeta bir yarý ticari banka gibi çalýþtýðý için toplam kredi stokundaki payýnýn yükseldiði.1 Banka Dýþý Mali Kur.6 73.8 1.0 100.1 17.

0 Ýthalat 1. ihracat kredilerinde önemli artýþlar kaydedilmektedir.3 19.9 Küçük Esnaf ve Sanatkâr 3. Sözgelimi.9 22.4 Türk Bankacýlýk Sisteminde Kredilerin Sektörel Daðýlýmý (%) SEKTÖRLER 1980 1983 1987 1989 1990 Tarým 21.5 1.0 13.2 19.2 27.6 11.5).7 32.7 0.4 20.1 12.4 15.3 4.5 Ýnþaat.5 26.5 3. Banka kredilerinin bölgesel daðýlýmýna bakýldýðýnda. TÜRKÝYE'DE BANKA KREDÝLERÝNÝN BÖLGESEL DAÐILIMI ! ? Türkiye'de banka kredilerinin bölgelerarasý daðýlýmý önemli ölçüde dengesiz bir görünüm arzetmektedir. Buna karþýlýk.8 3. Öte yandan.3 13.139 . ulaþtýrma ve turizm sektörlerine verilen kredilerin oransal payý yükselirken.6 Dýþ Ticaret 5.5 22. iç ticaret. tablo 8.9 18.1 Kaynak:TCMB Yýllýk Raporlarý.7 Tasnif Edilemeyen 14.7 Ýhracat 3. kredilerin daha çok geliþmiþ bölgelerde yoðunlaþtýðý görülmektedir. Türkiye'de banka kredilerinin bölgeler arasýndaki daðýlýmýnasýl bir görünüm arzetmektedir? .9 14.5 2.TÜRKÝYE'DE BANKA KREDÝLERÝNÝN SEKTÖREL DAÐILIMI Tablo: 8.9 3. tarým ve sanayi gibi üretken sektörlere yönelen kredilerin payýnda ciddi düþüþler görülürken.1 20.8 15.4 14.4 Ýç Ticaret 6.5 0. ülkemizin en geliþmiþ üç bölgesinin toplambanka kredileri içindeki payý.0 5. küçük esnaf ve sanatkârlaradönük ihtisas kredilerinin toplam kredi stoku içind ayýnda kayda deðer bir deðiþiklik olmamýþtýr.8 Sanayi 44. (1981 -1991) .2 20. ülkemizdeki bölgeler arasýnda önemli geliþmiþlik farklýlýklarýnýn bulunduðunu açýk bir þekilde göstermektedir.5 15.8 1. inþaat. Banka kredilerinin bölgesel daðýlýmdaki dengesizlik.6 18. 1991 yýlý itibariyle %80'lere yaklaþmaktadýr. geri kalmýþ bölgelerin toplam kredi hacmi içindeki payý %20'ler civarýndadýr (Bkz.8 17.7 13.7 0.4 1. Türkiye'de banka kredilerinin sektörel daðýlýmýnasýl bir görünümarzetmektedir? Türkiye bankacýlýk sisteminde kredilerin sektörel daðýlýmýna bakýldýðýnda.1 3. Ulaþtýrma ve Turizm 4.

.

8 0.3 1.5 0. (1981 -1991) TÜRKÝYE'DE TÝCARÝ KREDÝLERÝN GÖSTERDÝÐÝ GELÝÞMELER 1980 sonrasý dönemde.5 2.5 0. 5 Türkiye'de Banka Kredilerinin Bölgesel Daðýlýmý (%) BÖLGELER Orta Kuzey Ege Marmara Akdeniz Kuzey Doðu Güney Doðu Karadeniz Orta Doðu Orta Güney Toplam 100.4 2.0 1.8 1. 1981 yýlýnda ticari kredilerin toplam kredi hacmi içindeki payý %34.5 38.4 37.6 11.8 38.0 11.8 12.0 6.1 12. Türk bankacýlýk sisteminde toplam kredi hacminin en önemli bileþeni. ticari krediler olmuþtur.8 0.1 1.6 100.0 1989 26.7 100.4 100.5 11.4 2.8 6.7 11. Sözgelimi.1 iken.0 1991 26.0 Kaynak:TCMB Yýllýk Raporlarý.0 1990 25.8 6. bir yýl içinde sözkonusu pay iki katýndan fazlasýna çýkmýþ .Tablo: 8.1 1.

5 75.9 Orta ve Uzun Vadeli 23.6 Kaynak: Türkiye Bankalar Birliði (1990 -1994). . Yýllýk Raporlarýndan türetilmiþtir.140 .8 84. Yine bu dönemde. 1986 yýlýna kadar istikrarlý bir geliþme süreci izlemiþtir.5 15.1 Toplam KredilerÝçindeki Payý 71. Ekonominin 1987 yýlýndan itibaren yüksek faiz.2 72.5 17. Tablo: 8. bankacýlýk sektörünün bütünü açýsýndan ciddi bir tehlike oluþturmuþtur. düþük büyüme hýzý ve yüksek enflasyon dönemine girmesi.5 82. tahsili gecikmiþ alacaklar ve batýk kredi sorunu. hem þirketlerin kredi taleplerinin düþmesine hem de bankalar açýsýndan kredilerin geri ödememe riskinin artmasýna ve buna paralel olarak da bankalarýn ticari kredi açmakta isteksiz davranmalarýna yol açmýþtýr.7 85. Kýsa vadeli kredilerin büyük bölümünü oluþturduðu toplam ticari krediler.3 olmuþtur.3 72.5 84.2 15. Kredi maliyetlerinin artmasý ve ekonomik canlýlýðýn azalmasý. ticari kredileri olumsuz yönde etkilemiþtir. 6 Türk Bankacýlýk Sisteminde Ticari Kredilerin Kompozisyonu (%) Yýllar 1989 1990 1991 1992 1993 Kýsa vadeli 76.ve %72.6 75.3 14.

hanehalký ile tarým kredi ve tarým satýþ koope ratiflerinden oluþan diðer özel sektör birimleri.2 24.! ! Bankalar. 8 Türkiye'de Ticari Kredilerin Bankalarýn Aktif toplamlarý Ýçindeki Payý(%) Aktif Toplamý Ýçindeki Payý (%) 1989 1990 1991 1992 TÝCARÝ KESÝM 38. ticari kredi piyasasýndaki durgunluða ve artan risk sorununa.1 2.9 40.5 Kamu Yönetimi 2.1 1991 9. Bu ürün.7 2.7 KÝT 3. 7 Türk Bankacýlýk Sisteminde Tüketici Kredilerinin Toplam Kredi Hacmi Ýçindeki Payý(%) Yýllar Tüketici Kredilerinin Payý (%) 1990 10.6 1.7 1992 11. 1989 yýlýnda birkaç büyük bankanýn öncülüðü ile baþlatýlmýþolan tüketici kredileri uygulamasý.5 Diðer Özel Sektör 8.0 4.2 3. hem bankacýlýk sistemine riski düþük olan plasman biçimini saðlamýþ.7 Banka Dýþý Mali Sektör 1. Tablo: 8. kamu yönetimi birimleri ve banka dýþý mali sektör kuruluþlarý izlemektedir.3 1.3 42.0 36. çeþitli sayýlar ?Türkiye'de ticari kredilerin gösterdiði belli baþlýgeliþmeler nelerdir? .0 Kaynak: TCMB Üç Aylýk Bültenleri. Bankalarýn en büyükticari kredi müþteri grubu özel firmal nu sýrasýyla.8 Kaynak: Türkiye Bankalar Birliði (1991 -1994). hem de makro ölçekte durðunluða giden ekonomide toplam talebi canlandýrmýþtýr.4 1. tüketici kredileridir.9 7.4 25.6 Özel Firmalar 22.0 1. kaynaklarýnýyeni bir finansal ürüne plase ederek çözüm bulmuþlardýr. Tablo: 8.5 1993 15. Öte yandan. ticari kredilerin bankalarýn aktif toplamý içindeki payýnýn genel olarak dalgalý bir seyir izlediði görülmektedir.8 6.141 .3 1. KÝT'ler. Yýllýk Raporlarýndan türetilmiþtir.5 26.8 9.

C. tahviller. Kalkýnma ve yatýrým bankalarýnýn belli baþlý fon kullaným alanlarý ise. topladýklarý fonlarý çeþitli þekillerde kullandýrarak. Kýsa vadeli kredi türleri arasýnda. özel ve kamu kesiminin çýkardýðý tahvillere yapýlan yatýrýmlar. krediler. fonkaynaklarýnýn bir bölümünü tahville isse senetlerine yatýrmaktadýrlar. Orta vadeli krediler. ellerindeki fonlarý ekonomik koþullar nedeniyle zaman zaman sýnai ve ticari iþtiraklere yönelterek de kullanabilmektedirler. Bu yolla bankalar. ipotek kredisi ve borçlu cari hesap kredisi) ve özel uygulamalar (kampanya kredileri. Mevduat ve ticaret bankalarýnýn belli baþlý fon kullaným alanlarý. kefalet karþýlýðý açýlan krediler. daðýtýlmayan hesaplar içinde yer alan döviz veefektif mevcutlarý. T. vadesi en çok 9 ay veya 1 yýl olan ticari kredilerle. mevduat ve ticaret ban ile kalkýnma ve yatýrým bankalarýdýr. Bankalar topladýklarý fon kaynaklarýnýn tamamýný kredi olarak . 5 yýldan fazla vadeli yatýrým ve tesis kredileridir. Uzun vadeli krediler ise. Türk bankacýlýk sisteminde yer alan bankalarý. Bunlar. açýk kredi. Baþkalarýnýn fon kullanýmý açýsýndan aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? a. Sorular 1. T. fon kullanýmlarýnýn yapýsý bakýmýndan üç grupta toplamak mümkündür. bankalarýn bir baþka fon kullaným alaný ise menkul kýymet plasmanlarýdýr. iþtirakler. varant. iþletme kredileridir. Bankalarýn fon kullanýmý üç grupta toplanabilir. iskontolu krediler (satýcý kredisi ve banka kredisi). Bunlar. Öte yandan. ülke ekonomisindeki üretim faaliyetlerini finanse ederler. çeþitli kesimlere açýlan krediler. MerkezBankasý. vadesi 1 ile 5 yýl arasýnda bulunan iþletme ve yatýrým kredileridir. iþtirakler ve menkul kýymet plasmanlarýdýr. altýn ve döviz stoklarý. kiþisel krediler (senetlerle yada mall arla teminata baðlanmýþ avanslar.Özet Bankalar. gayr r ve çeþitli alacaklardýr. sýnai kuruluþlara açýlan iþletme ve yatýrým kredileri. b lançonun aktifinde yer alýr. Hazine'ye açýlan krediler. röpor. Krediler vadelerine göre kýsa. iþtirakler ve sabit kýymet alýmlarýdýr. Bir banka bilançosundafon kaynaklarýnýn kullanýmý. ithalat ve ihracaat kredisi ve devlettahvili satýn alýmý) sayýlabilir.C. Bankalar. Kýsa vadeli krediler. KÝT kredileri ve bankalara kullandýrýlan reeskont kredileridir. orta ve uzun vadeli olmak üzere üç kýsýma ayrýlýr. Merkez Banka'sýnýn belli baþlý fon kullaným alanlarý. dýþ ticaret kredileri (akreditif ve akseptans). Merkez Bankasý nezdinde tutulan mevduat munzam karþýlýklarý. kamu idarelerinden olan alacaklar.

d. Bankalar topladýklarý fonlarý çeþitli þekillerde kullandýrarak reel kesimi yönlendirirler. Banka bilançosunda fon kaynaklarýnýn kullanýmý bilançonun aktifinde yer alýr. c. b.verebilir.142 . Bankalar ülke ekonomisindeki üretim faaliyetlerini finanse ederler. Bankalar mevduat karþýlýklarýný Merkez Bankasýnda tutarlar. e. .

Aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr? a. Özsermaye c. Türkiye'de. c. Ýþtirakler e.143 . 1980'li yýllarýn baþýna göre önemli ölçüde artmýþtýr.2. önemli ölçüde dengesiz bir görünüm arzetmektedir. . Bankalarýn döviz varlýklarýnda önemli bir geniþleme meydanagelmesi. Hazineye açýlan krediler c. ulaþtýrma ve turizm'e verilen kredilerin payý yükselmiþtir. Merkez bankasý nezdinde tutulan mevduat munzam karþýlýklarý d. Türk bankacýlýk sisteminde. Ýç ticaret. Türk bankacýlýk sisteminde ticari kredilerin toplam kredi hacmi içindeki payý. mevduat ve ticaret bankalarýnýn fon kullaným alanlarýndan biridir? a. Bankalarýn iþtirakler ve sabit kýymetlerinin toplam aktifler içindeki payýnýn ciddi biçimde düþmesi. c. Menkul kýymet plasmanlarý d. özel sektör kredi stokunun mevduat bankalarý aktif toplamý içindeki payý. 5. b. d. Menkul kýymet stokunun artýþ göstermesi. Bankalarýn toplam aktifleri içinde kredilerin payýnýn sürekli olarak azalmasý. d. Aþaðýdakilerden hangisi. son yýllarda önemli ölçüde gerilemiþtir. e. son yýllarda tarým ve sanayi gibiüretken sektörlere yönelen lerin payýnda önemli artýþlar olmuþ tur. inþaat. Aþaðýdakilerden hangisi Türk bankacýlýk sisteminde fon kullanýmýnýn son yýllarda gösterdiði belli baþlý geliþmelerden biri deðildir? a. Krediler b. Bankalara kullandýrýlan reeskont kredileri e. Türkiye'de banka kredilerinin bölgelerarasý daðýlýmý. TL rezervlerinin toplam aktif içindeki payýnýn gerilemesi. Ýskonto 3. Altýn ve döviz stoklarý b. b. Aþaðýdakilerden hangisi bankalarýn fon kullaným alanlarýndan deðildir? a. e. Emisyon 4.

Ýlker. 1996. Para. Oktar. PARASIZ. Türk Ekonomisinde Yapýsal Dönüþümler. Cem. Türk Bankacýlýk Sistemine Ýliþkin Bir Deðerlendirme (1973-1988). Tarih Vakfý yurt yayýnlarý. Ýzzettin. TÜREL. Çaðdaþ Banka Ýþletmeciliði. Öztin. Sevil ve ALTUN. 19801995. Bursa.144 . 1995. Ankara. Türkiye'de Kamu Maliyesi. Ezgi kitabevi Yayýnlarý. Metin. Ýstanbul. Turhan Kitabevi Yayýnlarý. SPK Yayýn No:17. ÇIKRIKÇI. 1979. 100 Soruda Türkiye'de Bankacýlýk. EKÝNCÝ. 1992. MPM. Servet. Ýstanbul.Kaynakça AKGÜÇ. Banka ve Finansal Piyasalar. Ankara. YILDIRIM. Türk Bankacýlýk Sisteminin Deðerlendirilmesi: 1980-1993 Dönemi. Nazým ve SOMEL. 1992. Finansal Yapý ve Politikalar. Gerçek Yayýnevi. Oðuz.. Mustafa. . TOPRAK. ÖNDEN. Ankara. 1993. EYÜPGÝLLER.

Daha önceki ünitelerde banka aktiflerinin. Bu ünitede bankalarýn aktif ve pasif yönetimi aracýlýðýyla kazançlarýný arttýrma çabalarý üzerinde duracaðýz. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde..ÜN ÝTE 9 Bankacýlýkta Yönetim ve Performans Bu Ünitede. pasiflerinin ve sermaye hesaplarýnýn bileþimini inceledik. Ünite sonunda yeralan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. Bu nedenle üniteyi iyi kavramanýz için metinde belirtildiði gibi.. Bu ünitede iþlenen konular. üniteyi tekrar inceleyerekbunlarýn nedenlerini öðrenm . Bu þekilde çalýþmanýz. ilgiliünitelere de göz atman gerekecektir. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. diðer ünitelerle de iliþki içindedir.145 . Ünitede ticari bankalarýn aktif ve pasif yapýlarýný etkileyen gerek kuramsal gerekse uygulamayla ilgili etmenler incelenmiþtir... Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak. anlamanýzý kolaylaþtýracaktýr.

BANKACILIKTA BÝR ÝKÝLEM: KAZANÇ MI? LÝKÝDÝTE MÝ? . Bankalarýn kâr amacý güden birer firma olduðunu hatýrlarsak. Kârlýlýðý artýrmada diðer bir seçenek. Bir ticari banka her an çekilebilir diye mevduatlarýn büyük bir kýsmýný para olarak kasasýnda tuttuðunda. bu sýrada kendilerini güvenceye almak isterler. bunun için de daha fazla fona sahip olmak zorundadýrlar. bir yandan likidite ve emniyet. büyük ölçüde kâr elde edemeyecektir. kýsa dönemde para otoritelerinin alacaklarý kararlara da baðlýdýr. O halde ticari bankalarýn bilanço pasiflerinin büyük bölümü. öte yandan da gelir ve kârlýlýk arasýnda bir denge kurmak zorundadýr. Bankalar bir yönden kârlarýný maksimize edecek þekilde davranýrlarken. vadesiz mevduatlarýn oldukça kabarýk bir tutara ulaþtýðýnýgörürüz. bankacýlýk sektöründe maliyetler konusunda yeteri kadar çaba gösterilmediði söylenebilir. Bu yönüyle ticari banka sisteminin baþarýsý. Vadesiz mevduatlarýn bir özelliði de talep edildiklerinde ödenmesinin zorunluolmasýdýr. Tasarruf me duatlarý için de durum aynýdýr. ? . Ancak rekabet koþullarýnýn aksadýðý ülkemizde. týpký diðer iþletmeler gibi. daha aktif bir pasif yöntemi uygulamaktýr. Bankalarýn kredi vermek için kullanabilecekleri ek fonlarý kýsa sürede saðlamalarý. kâr amacý güden kuruluþlardýr. Normal koþullarda rekabetçi bir endüstri yapýsý içinde yer alan bankalarýn. Bir aktif kýymet ne kadar likitse getirisi o kadar azdýr. Öte yandan. daha fazla yatýrým yapmak. talep edildiðinde ödenebilir olmalýdýr. ticari bankalarýn bilançolarýnýn pasiflerine göz attýðýmýzda. Bankalar kazançlarýný artýrmak için daha fazla kredi vermek. paraotoritelerinin karþý nlarýný düþürme. Ticari bankalar. . açýk piyasa iþlemleriyle devlettahvillerinin alým satýmý konusunda alacaklarý kararlar sonucu saðlanabilir. kazanç ve kârlarýný nasýl artýrabilirler? Akla ilk gelecek çözüm. onlarýn da daha fazla kâr elde etmek için paraya dönüþme hýzý az olan alanlara kredi vermemeleri veya yatýrým yapmamalarý gerekebilir. bankalarýn maliyetlerini düþürmeleridir. maliyetlerini olabildiðince düþürdükleri düþünülebilir. Otoritelerce olanak saðlanmadýðýnda bankalar. Bankalarýn kârlarýnýarttýrmak için kullanabilecekleri yöntemler nelerdir? Yukarýda deðindiðimiz gibi banka yönetimi. Son bir seçenek de bankalarýn aktif portföyünü deðiþtirmeleri yani bankalarýn aktif yöntemlerini iyileþtirmeleridir.

Aktif yönetiminin temel görevi nedir? Ýþte kârlýlýk için en az fedakârlýkla likidite saðlanmasý.D. ticari bankalar çoðu kez konjonktüre baðlý olarak aþýrý likidite pozisyonlarýný korudular. "aktif yönetiminin" temel görevidir. durgunluk (resesyon). Bununla birlikte ticari bankalarýn ekonominin gereksinmelerine tam ters yönde hata yapmalarý da yaygýn bir durumdu. Hatýrlayacaðýnýz gibi bir konjonktür dönemi refah (boom). Ýkinci Dünya Savaþýndan önce. hisse senedi kaynaklarýndan veya kýsa ve uzun vadeli piyasalardan likidite saðlamaya yönelmiþlerdir. dip (slump) ve geliþme (ekspansion) aþamalarýndan oluþmaktaydý.146 . baþta olmak üzere batý ülkelerinde banka kârlýlýðýnda aðýrlýk "pasif yönetimine" geçmiþtir. Ekonominin resesyon dönemlerindebirçok ticari banka oldukça aþý rezerve sahip olduðu için uzun vadeli . 1960'lý yýllarda A. Bu dönemde bankalar. Batýda.B. Buna karþýlýk.

daha fazla gelir saðlama yoluna gitmiþlerdir. Ancak bankalar. Bu ma. Dolayýsýyla bu kredilerin reelkarþýlýklarý vardýr. daðýtýmý ve tüketimi finanse etmelidir. bunlarýn satýþlarýndan saðlanacak gelirle geri ödenecektir. sürekli iþletme sermayesi.tahviller ve oldukça likiditesi az (ikincil) aktifler satýn alarak. gayrimenkul. kendi kendini ödeyen. ya da Reel Senet Doktrini Ticari Kredi Kuramý'na göre ticaret kredileri kendi kendini ödemektedir. Þimdi bunlarý inceleyelim. bu görüþe göre ticari bankalar açýsýndan uygun sayýlmaz. en fazla üç ay vadeli kredilerden oluþmalýdýr. Bu yaklaþýmýn temel mantýðý þudur. Fabrika. Ticari Kredi Kuramý. konjonktürün dördüncü aþamasý olan geniþleme dönemlerinde bu kez müþterilerin kredi taleplerini karþýlayabilmek için daha önceki yatýrýmlarýný oldukça aðýr sermayekayýplarýyla satmak zorunda kalmýþlardýr. ? ? ? ? Bu þekilde oluþan zararlar. prensip olarak kýsa vadeli. Örneðin stoklarý finanse etmek için verilen krediler. reel senet kuramý da denir. Banka mevduatlarý vadesiz veya buna benzer mevduatlardýr ve ticari bankalarýn bu tür pasiflerinin (mevduatlar bilançonun pasifinde gösterilir) talep edil- . stoklamayý. dayanýklý tüketim mallarý ve spekülasyon gibi uzun vadeli amaç taþýyan krediler. Ticari bankalarýn sermaye kaybýnýgöze almalarýnýn sebebi ne olabilir? BANKA YÖNETÝM FELSEFESÝNDE GELÝÞME Özellikle batý ekonomilerinde ticari bankacýlýk alanýnda edinilen deneyimler. ayný dönemde uzun vadeli yatýrýmlardan elde edilen ek gelirleri önemli ölçüde aþmýþtýr. firmalara döner sermaye ihtiyacýný karþýlamak amacýyla verilen. çeþitli likidite kuramlarýnýn oluþmasýna ortam hazýrlamýþtýr. taþýmayý. Yani krediler üretimin çeþitli aþamalarýndaki mal hareketlerini. teçhizat. Reel senet kuramýnedir? Bu kurama göre bankalarýn gelir getirici aktifleri.

Firmalar bankalardan özellikle büyük kredi. eðer bankalar rekabetçi bir ortamda iþ yapmak zorundalarsa. hangi yatýrým alanlarýiçin uygun deðildir? Ticari bankalar ticari kredi kuramýnýn prensiplerini uzun süre izleyememiþlerdir. Þöyle ki. vadesiz mevduattan oluþan fon kaynaklarý. uzun vadeli iþ kredileri talepediyorlardý. davranýþlarýný deðiþtirmek ve piyasanýn gerçeklerini kabul etmek zorunda kaldýlar. Bunun nedeni. Bunun sonucu olarak bankalar. ipotek. Ticari kredi kuramýnýn temel hatasý. hiç bir kredinin kendi kendini .147 . Eksikliklerin anlaþýlmasý bu doktrinin terk edilmesine neden oldu.diðinde ödenir durumda olmasý gerekir. Ticari kredi kuramýna göre. ticari kredi (reel senet) kuramý. kuramýn eksikliði deðil. uygulama güçlüðüdür. Bankalar ticari kredi prensibini neden uzun süre uygulayamamýþlardýr? Bununla birlikte. kuramsal eksiklikler de taþýyordu. krediyi ödünç alanlarýn isteklerine göre arz etmek zorundaydýlar.

bu mallarýn tüketicilere satýlmasý durumunda elde edilecek hasýlatla otomatik olarak geri ödenebileceðini varsaymaktadýr. Bu kredilerin büyük bir kýsmý ticari nitelikli deðildi. bir kredinin geri ödenmesi çoðu kez bir baþka kredinin açýlmasýný gerektirebilir. Þöyle ki.D. endüstri þirketlerine sürekli verilen finansman kredilerini oluþturuyordu. Çünkü. Ancak. sürekli olarak bir ödünç alandan diðerine kaydýrýlmaktadýr. Deðiþtirilebilirlik kuramýnedir? . hayali bir kendi kendini ödeme varsayýmý söz konusu olabilir. mallar tüketicilere baþarýlý bir þekilde satýlamazsa kredilerin otomatik olarak geri ödenme durumu olmayacaktýr. Federal Rezerv sisteminin (A. Tüm banka sistemi açýsýndan durum deðerlendirildiðinde. Bir bankacý için verilen kredinin likiditesi yüksek görünebilir. ticari kredi kuramý. tüm banka sistemi açýsýndan ayný þeyi savunamayýz. Kredinin her koþulda kendi kendini ödeyebilirdurumda olmasý için ödünç verenler ve ödünç alanlarýn yanýsýra bir üçüncü grubun yani tüketicilerin istenen ölçüde satýn almada bulunacaklarýna iliþkin bir güvence olmalýdýr. Buradan þu sonuç çýkmaktadýr. tek bir bankayla banka sistemini birbirindentam olarak ayýrmakta baþarýsýz kalmaktadýr. Ayrýca satýlabilme özelliðine sahip olmasý nedeniyle. ? Ticari kredi veya reel senet kuramýnýn kuramsal eksikliði nedir? Ayrýca.otomatik olarak geri ödeyemeyeceðiydi.B. ? Ticari kredi kuramýnýtanýmlayacak varsayýmlardaki yanlýþlýklar nelerdir? Deðiþtirilebilirlik Kuramý . Bunlarýn çoðunu. müþterilerine açacaðý tüketici kredilerini yaygýnlaþtýrmasýna baðlý olabilir. tahvilat portföyüne kaymýþtý. kýsa dönemde otomatik olarak kendi kendini ödeyen aktiflerden. A. Ticari kredi kuramýnýn hem kuramsal hem de uygulamadaki eksiklikleridaha gerçekçi görüþleri eliþtirilmesine ortam hazýrlamýþtýr. Merkez Bankasý) kuruluþundan hemen sonra. Ancak. geniþ bir vade çeþidi gösteren tüm cari banka aktiflerine çektiler.B. Bu iktisatçýlar dikkatleri.D. bir perakendecinin mallarý için aldýðý krediyi geri ödeme kabiliyeti. likiditeninkaynaðý. Bu kuram. geriödeme gerçekleþmemektedir. kredi portföyünden. bazý iktisatçýlar geleneksel kredi kuramýna karþý çýktýlar. Gerçek olan ise bir kredinin geri ödenmesinin bir baþka kredinin baþka birisine açýlmasýna baðlý olarak gerçekleþmesidir. örneðin bir perakendeciye mal almasý için verilen kredilerin. Böylece bu kredilerin herbirifarklý kiþiler arasýnda ve farklý bankalarda dikkate alýndýðýndan bunlar arasýnda açýk bað olmaksýzýn. Böylece geri ödeme yükü .

tükenen banka rezervlerini canlandýrmak için kullanýlabilecek banka aktiflerinin en az güvenilir olanýdýr. sürekli olarak.Banka likiditesinin deðiþtirilebilirlik kuramý þu þekilde özetlenebilir: . Bankalarýn iþletme kredilerinin büyük bir kýsmý. Verilen bu tür kredilerde nakit akýmlarý ne süreklidir ne de iktisadi konjonktürün neden olduðu finansal krizlere baðlanabilir. Sadece mevsimlik kredi türleri vadelerinde geri ödenmektedir. Üstelik müþteriyi rahatlatmak için çoðu kez yenilenmektedir. Bu bakýmdan bir bankanýn müþterilerine verdiði bu tür krediler. döner ve sabit sermaye ihtiyaçlarýný desteklemektedir.148 . Bu krediler vadelerinde her zaman geri ödenmemektedir. .

O halde normal zamanlarda sadece bir bankanýn bakýþ açýsýndan tahviller. 1929 iktisadi krizinden dolayý güvenilir iþ kredisi verme olanaklarýndaki azalma dönemiyle çakýþmýþtý. Bu bonolar boldu ve hiçbir þekilde zarara neden olmaksýzýn hýzla satýlabilmekteydi. Aktifler arasýnda en çok deðiþtirilebilir ve dolayýsýyla en fazla likitolaný tahviller ve h e senetleridir.'de Hazine bonolarýnýn artýþý. Hisse senedi ve tahvil. II. ? ? Deðiþtirilebilirlik tezini açýklayýnýz. Fakat tüm bankalar ayný . (Burada Merkez Bankalarýnýn ticari senetlerin nakde dönüþmesindeki rolleri düþünülmemektedir). . birçok banka da ayný þeyi yapabilir. Sabit sermaye finansmanýný temsil eden diðer banka kredileri. Bununla birlikte. vadelerinde otomatik bir nakit akýmýsaðlamaz. uygulamada baþka yöntemlerle bankanýn likidite ihtiyacýný saðlama yollarýný ararlar. Yani sadece bir banka ihtiyaç duyduðunda likidite saðlanabilir. müþterilere verilen ticari senet kredilerine göre ikincil rezerv olarak daha fazla güvenilir durumdadýr.B. Bunlarý gerektiðinde. Özellikle bankalar açýk piyasa iþlemlerine konu oluþturan senet.B.'de çýkartýlan hazine bonolarý deðiþtirilebilirliði mükemmel bir likidite aracý olmuþtur. Bu durumda minimum liki t rezerve ulaþma yolu. Hane halký veya þirketlerin satýn alma gücünün aþýlmamasý koþuluyla. Deðiþtirilebilirlilik kuramý da.D. Öte yandan özellikle 1929'larda A. . pazarlanabilir hisse senedi ve tahvillerle teminat altýna alýnan krediler. Gerçekten de bunlar normal zamanlarda. Dünya Savaþý döneminde.. A. kredilerin vadelerine güvenmek yerine. herkes ayný anda ayný likidite kanallarýný kullanmazsa çalýþabilir. kuramda ve uygulamada banka likiditesinin kaynaðý olarak kredi portföyünün yerini aldý.D. Bankalar kredilerin vadesinde dönmemesinden doðan likidite noksanýný görerek. müþterilerin ticari senetlerinden çok daha likittir. tükenen rezervlerini takviye etmekiçin satarlar. Böylece likidite. pazarlanabilir tahviller gibi ikincil rezervler tutarlar. borsalarda hemen nakde çevrilebilir. para piyasasý tahvilleri. transfer edilebilir. gerektiðinde vadesinden önce diðer bankalara kaydýrýlabilecek önemli miktarda aktifi elde bulundurma þeklinde gerçekleþmektedir. deðiþtirilebilirliðe eþit sayýlabilir. sabit sermaye üzerindeki haklarý temsil ettiðinden.

bu kuram iþlemez ve tahviller satýlýp likidite saðlanamaz. ticari kredi kuramýnýn karþýlaþtýðý sorunlarla karþý karþýyadýr. ? Deðiþtirilebilirlik kuramýhangi durumda iþlemeyebilir? Beklenen Gelir Kuramý Bankalara likiditenin nasýl saðlanacaðý konusundaki bir üçüncü görüþ 1948-1950'li yýllarda geliþtirildi.anda hazine tahvili satmaya kalktýklarýnda. likidite kaynaðý olarak kredi portföyüne önceki itibarlý du . Ancak yaygýn bir acil durum karþýsýnda çok sayýda bankanýn bir likidite kaynaðý olarak bu kurama güvenilemez.149 . Böyle durumlarda olsa olsa yalnýzca merkez bankasý. tahvil alýcýsý olarak bankalara likidite saðlamada yardýmcý olabilir. Bu nedenle deðiþtirilebilirlik kuramý da. Beklenen gelirler doktrini olarak bilinenbu kura m. Bu kuram da zorunlu olarak bir üçüncü kesimin eylemlerine güvenmektedir.

1970'li yýllarýn ortalarýnda A. Bankacýlar gelir getiren bütün aktifleri kabul ederken. kýsa sürede likiditeye dönüþtürme olanaðý yoktur. "ticari kredi" kuramýnca savunulan kýsa vadeli iþletme kredileriyle tam bir zýtlýk göstermekteydi. Krediler ödünç alanlarýn gelecekte elde edeceði gelirlerle geri ödenir. Kuram. banka kredileri hýzlý bir oranda artmaya baþlamýþ ve bankalarýn ellerindeki tahvillerin miktarýný aþmýþtýr. kendilerini rahathissedebilmek için bir kurumsal destek ararlar. ödünç alanlarýn ne denli güvenilir olduklarýdýr. tüketici kendilerinin. Bu gelirlerin pek çok kaynaðý vardýr ve bunlardan sadece bir kýsmý bu krediler tarafýndan finanse edilen iþlemlerle baðlantýlý olabilir.B. Beklenen gelirler kuramý . beklenen gelir kuramý tüm kredileri kapsamamaktadýr. Ancak bu. ipotek kredilerinin ve vadeli iþletme kredilerinin. Dolayýsýyla bankanýn likiditesine sürekli olarak katkýda bulunmaktadýr. acil nakit ihtiyacýnýn karþýlaþmasýnda yine de yeterli bir çözüm deðildir. ödünç verenlere. Beklenen gelir kuramýnedir? Deðiþtirilebilirlik kuramýnýn en parlak günleri olan savaþ öncesi dönemde. Ayrýca. Bu kuramýn gerçekte açýkladýðý þey. Bütün bunlar olumlu açýklamalar olmakla beraber. Ancak. bu kredilerin bileþimi. aldýklarý krediyi geri ödeyebilecek potansiyel müþteriyi deðerlendirebilmesi için bir ölçüt geliþtirmiþtir. ? rumunu saðlamýþtýr. kendi kendini ödeyenkrediler deðildir. Taksitli geri ödemeler düzenli bir likiditeakýmý saðlamaktadýr. Sonuç olarak söylenebilecek þey þudur. belli zaman aralýklarýna serpiþtirilmiþ kýsa vadeli krediler gibi sürekli nakit akýmý saðlamaktadýr. Ýþte beklenen gelir kuramý bu desteði saðlamýþtýr. Dolayýsýyla bu tür krediler. ödünç alanlarýn üçüncü kiþilerle yaptýklarý iþlemlerden elde ettikleri gelirlerle gerçekleþecektir. Bu kurumda da krediler. temelde kýsa vadeli iþletme kredilerinden farký kalmamaktadýr. bankalarýnýn portföylerinde.D. ipotek karþýlýðý krediler ve vadeli iþletme kredilerinden oluþmaktaydý.B. . Bu k ilerin bankaya geri ödenmeleri. Kuram açýklamadan önce A. Ekonomisindeki uygulamayý özetlemek yararlý olacaktýr.D. O halde. Bu kredileri.. Dolayýsýylabu krediler. bankalarýn ellerinde tuttuklarý tahvillerin tutarý verdikleri kredilerden daha büyüktür. 1930 öncesi durumundan farklý olarak tüketici kredileri. bu krediler takside baðlanarak geri ödenebilmekte ve böylece vadeleri dolunca ödenmelerindeki güçlük ortadan kaldýrýlabilmektedir. Ancak savaþ sona erince trend kendiliðinden tersine dönmeðe. her bir dolarlýk tahvile karþý 2 dolardan daha fazla kredi görünmekteydi.

Bu yeni kurama göre. Beklenen gelirler kuramýnýn ana çizgileri nelerdir? Pasif Yönetimi Kuramý 1960'lý yýllarda bankacýlýk alanýnda. pasif yönetimi denilen yeni bir kuramla devrim yapýlmýþtýr.150 . potansiyel ödünç alacaklarýn deðerlendirmesini yapmak için kullanýlabilecekleri bir kriter getirmekte ve zaman içinde bankaiçin fon akýmlarý çizelgesinin yapýlmasýna olanak saðlanmaktadýr. Bu durumuyla beklenen gelirler kuramý. bankalarýn kendi kendini ödeyen kredilerle ve likidite rezervleriyle ilgili geleneksel standartlar için .ödünç verenlere. aslýnda banka likiditesiyle ilgili diðer kuramlarla rekabet etmekten çok onlarý tamamlar görünmektedir.

Böylece bankalar likiditenin kaynaðýnýn bilançolarýnýn . Þimdi bunu sýrasýyla açýklayalým: Ek pasif saðlanmasýna katkýyapan kaynaklar nelerdir? Vadesiz Mevduatlar: Konjonktürel likidite ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için vadesiz mevduat saðlanabilmesi için bankalarýn mevduat faiz oranlarýný deðiþtirmede serbest olmalarý gerekir. çeþitli pasif kalemle rini pazarlayýp ihtiyacý olan likiditeyi saðlayabilir. . devredilebilen türde ve rekabetçi faiz oranýna sahip vadeli mevduatsertifikalarýnýn çýkarým olmuþtur. Kýsa vadeli finansman bonosu çýkarýlmasý ve . Çünkü.? de kalmasý gereksizdir. Sermaye belgeleri (Capital notes) satarak veya baþka yollarla sermaye fonlarýnýn artýrýmýdýr. para otoritelerince yasaklanmaktadýr. . Vadeli Mevduat Sertifikalarý: Pasif yönetimi. . . Ülkemizde olduðu gibi diðer ülkelerde de faiz oranlarý konusundaki rekabet. Pasif yönetiminde inisiyatif kimdedir? Ek Pasif Yaratýmý Ýçin Bazý Kaynaklar ? Bir bankanýn ek pasif kalemi yaratarak rezerv elde etmede. halkýn bireysel davranýþlarýna baðýmlý býrakýlmasýna gerek yoktur.D. Pasif yönetimi kuramýnýn temel fikrini þöyle açýklayabiliriz. Vadeli mevduat sertifikasý çýkartýlmasý. 1960'lardan beri baþta A. temeldebeþ tür kaynaðý vardýr. vadeli mevduat diðer kalemlerinin daðýlýmýnýn ve boyutunun ne olacaðýnýn. Vadesiz mevduatlarýn artýrýlmasý. gerektiðinde rezerv likiditeler para piyasasýndan ödünç veya satýn alýnabilir. Bir ticari banka kendi inisiyatifini kullanarak. Mevduat sertifikalarýnýn icadý baþarýlý sonuçlar vermiþtir. Bu ise oldukça güçtür. Merkez Bankasý fonlarýndan ödünç alma. olmak üzere geliþmiþ ülkelerde. özellikle pazarlanabilir mevduat sertifikalarýyla ilgili piyasanýn büyümesiyle kolaylaþmýþtýr. B nlar. bir banka için en önemli rezerv para kaynaðý.B. Bir bankanýn bilançosunun pasifinde yer alan vadesiz mevduat.

likit aktifleriyle likit pasiflerini birleþtirme olanaðý bulmuþlar ve bunun sonucu olarak da daha fazla kredi verebilir duruma gelmiþlerdir. Merkez Bankasýndan Borçlanma: Rezerv eksikliðini gidermeye çalýþan bir banka için bir diðer yol. . Böylecebankalar. yani nakit gereksiniminikarþýlamak için re kabetçi faiz oranlarýnda mevduat sertifikasý çýkartarak. Uygulamada.151 . merkez bankasý otoriteleri için reeskont penceresi. ticari bankalararezerv para aktarmak veya rez erv parayý onlardan çekmekte temel kanallardan biridir. ödünç verilebil ir fonlar piyasasýna diðer kurumlara karþý güçlübir rakip olarak girme olanaðý bulmuþlardýr. hem de satýlýk pasifleriyle girme olanaðý bulmuþlardýr. Bankalar "pasif yönetimi" uygulamasýna giderek. Artýk fon gereksinimi olan bankalar ödünç verilebilir fonlar piyasasýna hem bilançolarýnýn aktifleriyle. merkez bankasýndan ödünç almak veya kýsa vadeli aktif satýþýdýr.hem aktifinde hem de pasifinde olabileceðini öðrenmiþlerdir.

Çünkü fon çekmek veya alýkoymak için faiz oranlarýnýn artýrýlmasýna hiçbir engel yoktur. ek rezerv yaratacaktýr. Çünkü para otoritelerininalacaðý bir kararla.D. Mevduat sertifikasýçýkarýmýyla Merkez Bankasýndan fon alýmýarasýn? da ne fark vardýr? Kuþkusuz merkez bankalarý. Bu etki özellikle konjonktürün "refah" koþullarýnda daha da anlam kazanmaktadýr. mevduat sertifikasý veya bankalararasý fon alýþveriþlerinde sözkonusu olan diðer koþullar artýk geçerli deðildir. Halbuki Merkez Bankasýndan fon alýmý. Ancak bu konuda kesin bir þey söylenemez. Bu bonolarýn mevduat sertifikalarýna göre avantajlarý vardýr. þirketlere ve diðer kýsa vadeli yatýrýmcýlara pazarlanmaya uygun þekilde saptanmýþtýr. bankalarýn merkez bankasýndan uzun vadeli kredi almalarý. Yani bu iki durumda piyasalar yalnýzca mevcut banka rezervleriyle iþlemekte yeni rezerv yaratýmý meydana gelmemektedir. kaynak olarak mevduat sertifikalarýnýn veya bankalararasý fonun kullanýlmasý arasýnda derin bir fark vardýr. merkez bankasýndan alýnan avanslar.Ancak rezerv paranýn kullanýmýyla. mevcut meþru rezervlerin tam kullanýmý. yani banka sistemindeki olasý aþýrý meþru rezervlerin azalmasý durumu ortaya çýkmaktadýr veya vadesiz mevduatlardan vadeli mevduatlara doðru kayýplara neden olmaktadýr. Dolayýsýyla bunlar için yasalkarþýlýk ayrýlmasý vey duat sigortasý yaratýlmasý sözkonusu olmayabilir. Çünkü mevduat sertifikasý ve bankalararasý fon alýþveriþi durumunda.'de kefaletsiz senetler adýný da alan kýsa vadeli finansman bonolarýnýn vadeleri. Kýsa Vadeli Finansman Bonolarý: A. bazý ilkelere uyarlar. Ayrýca. Normal koþullarda. para piyas i lider bankalar çemberi dýþýnda kalan bankalar için özel bir avantaj saðlamaktadýr. mal veya gayrimenkul üzerine yapýlan spekülatif faaliyetleri desteklemekiçin de kullanýlma malýdýr. Çünkü bu sýrada bankalarýn rezervleri nispeten kýtlaþmakta ve faiz oranlarý hýzla yükselmektedir. rekabet için mevduat sertifikalarýna göre biraz daha yüksek faiz verebilirler. reeskont ve avans politikalarýný yürütürken. konjonktürel kredi geliþmeleri için bile uygun görülmez. Kýsa vadeli senetlerin diðer bir avantajý da bunlarýn ödünç alýnan fonlar olarak tasnife girmesi ve mevduat kabul edilmemesidir.B. Bu nedenle banka. Budurum. buna dahafazla baðl anýlabilir bir rezerv kaynaðý olarak bakabilir. Küçük kuruluþlar. bunlar için de yasal karþýlýk ayrýlmasý . tahvil. Bunlar mevduat sýnýfýna girmediði için bunlara faiz oranlarýyla ilgili bir tavan getirilmeyebilir. Bir banka merkez bankasýndan ödünç alýndýðý zaman.

zorunluluðu getirilebilir.B. .152 . bunlarýn artýþýnýn bir bankanýn veya banka sisteminin likidite pozisyonu üzerindeki etkisi aynýdýr.D.'deki uygulama böyle olmuþ ve para piyasasýnda mevduat sertifikalarýyla bunlarýn arasýnda önemli bir fark kalmamýþtýr. Bunlar karakter olarak birbirlerinden farklý olmakla birlikte. Nitekim A. Öte yandan kýsa vadeli senetlerin (short term notes) bir dezavantajý da bunlarýn varsa. ödünç alýmýyla ilgili yasal sýnýrlamalara uyma zorunluluðudur. ? Kýsa vadeli para senedi nedir? Bankalara ne avantajlar saðlar? Sermaye Fonlarý Artýrýmý: Bankalar sermaye fonlarýný artýrarak da rezerv (nakit) para elde edebilirler. Sermaye fonunu artýrmanýn çeþitli yollarý vardýr. Bunlar adi pay senetleri çýkarýlmasý ve kârlarýn daðýtýlmamasý durumlarýdýr.

Para Politikasý Üzerinde Etkisi: Bankalarýn uyguladýklarý pasif yönetimine yöneltilen en önemli eleþtirilerden birisi. Rekabet ve Toplumsal Kazanç: Bankalarýn pasif yönetiminin topluma en büyük katkýsý finansal piyasalara daha etkin bir rekabet ortamýný getirmiþ olmasýdýr. yeniden yaratýlmýþ olacaktýr. Bu süreçte.Bir A bankasý 100 milyonluk bir rezerv deðiþikliðiyle karþý karþýyaysa. A bankasýnýn kazandýðý nakit rezervler diðer bankalardan çekilmiþti. uygulamanýn bankalarý özellikle sýký . Dolayýsýyla toplam rezervlerde bir artýþ olmamakta. Dolayýsýyla mevduatlar geniþleyecektir. Yasal karþýlýk oranlarýný da %15 kabul edersek. bunun topluma bazý yararlý yönlerinin olduðu kadar katkýsýnýn ötesinde oldukça aðýr maliyetinin olabileceðini de ortaya koymaktadýr. Þöyle ki baþlangýçta azalan vadesiz mevduatlar. Öte yandanbu iþlemler banka sisteminin toplam yasal karþýlýklarýnda hiçbir deðiþ yapmayacaktýr. sermaye stokunu bir miktar artýrýr. ? Çeþitli yollarla banka sermayesinin artýrýmýnýn ekonomik etkileri nelerdir? Bu etkilerden yararlanarak bir banka likiditesini nasýl artýrabilir? Pasif Yönetiminin Faydalý ve Sakýncalý Yönleri Pasif yönetimine yöneltilen eleþtiriler. artýk yalnýzca devlet tahvili. Böylece nihai sonuçolarak toplam sermaye hesaplarýnda 100 milyonluk bir artýþ ve ayný þekilde toplam kredi ve yatýrýmlarda buna eþit bir artýþ olacaktýr. örneðin ayný zamanda mevduat sertifikasý da satýn alabilecektir. Þimdi sermaye stoku artýþýnýn diðer bankalar üzerine yazýlmýþ çeklerle ödendiðini varsayalým. yasal olarak istenen karþýlýklar da 15 milyon lira azalacaktýr. Þüphesiz bu þekilde serbest kalan rezervler 100 milyonluk kredi ve yatýrým geniþlemesine temel oluþturacaktýr. hazine bonosu veya baþkaca bir finansal aktif satýn almayacak. Pasif yönetiminin sermaye piyasasýnda rekabet saðlamasýnýn fay? dasýnedir? Pasif Yönetiminin. Böylece halk ek finansal seçim olanaðýna kavuþmuþtur. Ellerinde fon bulunan ve kýsa vadeli aktiflere yatýrým yapmak isteyen tasarruf sahipleri. Daha sonra ayný fonlar banka sistemine geri dönmektedir. Banka sisteminde toplam vadesiz mevduatlar böylece 100 milyon azalacaktýr. ancak mevcut nakit rezervlerin yeniden bölüþülmesi olayý ortaya çýkmaktadýr.

kolayca baþarýsýzlýða mahkum olabilir. Bankalarýn Risk Oranýnýn Artmasý ve Toplumun Kayýplarý: Pasif yönetimine karþý olanlarýn temel argümanlarýndan biri de. aktiflerin deðerlerini bankanýn sermayesini aþan bir miktarda düþürürse. aslýnda her an borçlarýný ödeme iktidarýnda olmasý gereken banka. Bankalar. Bir bankanýn deðerini aynen koruyacaðý kuþkuludur. Hatta bir bankanýn aktiflerinin deðeri pasiflerinin deðerini aþabilir de. böylebir uygulamanýn birçok bankanýn güvenirliðini ayýsýyla tüm bankasisteminin istikrarýný azaltacaðýdýr. toplumun uðrayacaðý zararlar açýktýr. Zorunlu bir satýþ.153 . Bunun sonucu. bir banka nakit gereksiniminde kalýr ve bunu gideremezse. Bu konuya biraz sonra daha geniþ olarak döneceðiz. pasif yönetimi yoluyla kolayca rezerv para bulabileceðini düþünerek gerekli standart likidite olanaklarýndan uzaklaþan bir kredi veya yatýrým politikasý izleyebilmektedirler. Bu durumun tehlikesi ise tartýþýlmaz. .para politikasý uygulanan dönemlerde bundan kýsmen kurtulma olanaðý saðlamasýdýr.

bunun yanýnda bankanýn müþterilerine piyasa faiz oranýný aþan aktifler saðlamasýna ve hepsinden önemlisi.? . Bankalarýn. Özellikle aktif-pasif yönetimi yaklaþýmý deðiþken getiriliaktiflerle (DGA) deðiþken getirili pasifler (DGP) arasýndaki iliþki üzerin odaklanýr. aktif-pasif yönetimi tüm bilanço kalemlerinin paysahiplerinin servet ini (þimdiki deðerinin) maksimize edilecek þekilde koordinasyonudur. Sýfýr Fon Açýðý Stratejisi . Sýfýr fon açýðýstratejisi nedir? Birinci strateji bir sýfýr fon açýðýnýn izlenmesidir. ödünç verenlerin bankanýn saðlamlýðý üzerindeki düþüncelerine baðlýdýr. Bu stratejiler DGA'lar ve DGP ' ler arasýndaki farka göre fon açýðý olarak nitelendirilmektedir. Bu açýk (gap) bir bankanýn net faiz kazançlarýnýn (kârlarýnýn) piyasa faizoranlarýna olan d r. . Örneðin faiz oraný yükseldiði zaman bankanýn net faiz kazançlarýnýn ne olacaðýný inceleyelim. faiz konjonktür döneminde ayný kaldýðýndan bankanýn kârý etkilenmeyecektir. Bu stratejiye göre banka yöneticileri bankanýn deðiþken getirili aktiflere (ya da piyasa faiz oraný deðiþirken deðer olarak deðiþen aktifler) tahsis ettiði toplam aktifleri eþitlemeye çalýþýr. Çünküödünç alýnan fonlarýn faiz oranlarý ödünç verilen fonlarýn faiz oranlarýndaki yükseliþ ve düþüþe göre deðiþir. Çünkü faiz oranýnýn iniþ çýkýþ devresi içinde net faiz geliri konjonktürü izlediði için sabit olacaktýr. Bu strateji faiz oraný riskini minimize etmeyi hedefler. Diðer bir deyiþle. bir ölçüde piyasa koþullarýna. Aktif-pasif planlama dönemi duruma göre birkaç günden bir yýla ve hatta daha ötesine uzanýr. Bu yaklaþým. . bu strateji söz gelimi banka yöneticilerinin banka aktiflerinin %40 ýný DGA ve pasiflerinin %40 ýný DGP olarak tutmasýný içerir.pasif yönetimi nedir? Kavramsal olarak. Kuþkusuz bu yaklaþým özellikle faiz oranlarýnýn sýk sýk deðiþtiði 1970 li yýllarda ön plana çýkmýþtýr. Bu sýrada bir yandan bankanýn fon maliyeti yükselirken öte yandan banka daha yüksek faizle ödünç verdiðinden faiz kazançlarý da yükselecektir. planlanan dönemde getirilerin deðiþkenliðini minimize eder. Böylece bankanýn ödünç alma faiz oranýylaödünç verme faiz oraný arasýndaki fark. Bir bankanýn pasiflerini satabilme yeteneði. DGA' lar ve DGP' ler bankalarýn planladýklarý dönem içinde yenilenirler. risk oranýnýn artmasýne gibi sakýncalar doðurabilir? Modern Yaklaþým: Aktif . Aktif-pasif yönetimiyle ilgili üç strateji geliþtirilmiþtir.Pasif Yönetimi Modern aktif .

bankanýn sabit faiz oranlý pasiflerinin toplamýnýn faiz getiren pasiflerine oranýna eþit olmalýdýr. Bu durum þekil (9.Bu stratejiyi bir baþka þekilde þöyle de ele alabiliriz.154 . bankanýn sabit getirili aktiflerin (kredi dönemi boyuncafaiz oranlarý deðiþmeyen örneðin sabit faiz oranlý konut ipotek kredileri) toplam faiz geliri saðlayan aktiflere oraný. Eðer sýfýr fon açýðý söz konusuysa.1) de görülmektedir. Böylece genel olarak faiz oraný yükseldiði .

1. Bununla birlikte aralarýndaki spread (fark) sabit olduðundan. . Sýfýr. þimdiki deðerdeki deðiþmeler bilançonun piyasa deðerini deðiþtirmemektedir. Sýfýr Fon Açýðý Stratejisi Pozitif Fon Açýðý Stratejisi Negatif Fon Açýðý Stratejisi Deðiþken Faizli Aktifler Deðiþken Faizli Pasifler Deðiþken Faizli Aktifler Deðiþken Faizli Pasifler Deðiþken Faizli Aktifler Deðiþken Faizli Pasifler Sabit Sabit Sabit Sabit Faizli Aktifler Faizli Pasifler Sabit Faizli Aktifler Faizli Pasifler Faizli Aktifler Sabit Faizli Pasifler Þekil 9. ! Burada hemen iþaret edelim ki sabit faiz oranlýaktif ve pasiflerinvadesi .deðiþken faiz oranlýaktif ve pasiflerden daha uzundur. bankanýn sabit getirili aktiflerinin þimdiki deðeri düþer. Bu ne denle bunlarýn fiyatlarýfaiz oranýndaki deðiþmelere daha duyarlýdýr. Ayný þekilde sabit faiz oranlý pasiflerinin deðeri de düþer. pozitifve Negatif Fon Açýðý Stratejisi (a) (b) (c) Pozitif Fon Açýðý Stratejisi .zaman.

Eðer banka negatif fon açýðý stratejisi izlerse.c) de görüldüðü gibi. net serveti düþecektir. bankanýn sabit faizli aktiflerinin cari deðeri. Her ne kadar bu durum bankanýn bilançosund a gözükmese bile. Negatif fon açýðýstratejisi nedir? Aktif-pasif yönetimiyle ilgili izlenen bir diðer strateji. piyasa faiz oranlarý düþerken. Þekil (9. bankanýn faiz gelirleri faiz maliyetinden daha büyükmiktarda düþer. Negatif Fon Açýðý Stratejisi . týpký sabit faiz getirilipasiflerinin deðeri gibi yükselecektir. Böyle bir durumda. bankanýn faiz gelirleri düþerken faiz maliyetleri de düþer. Banka bir pozitif fon açýðý stratejisiizlediðinden. onun DGA' larýnýn toplam aktiflerine oraný. sermaye piyasasý yatýrýmcýlarý ne olduðunu anladýklarý zaman. bankanýn sabit faiz oranlý aktiflerinin toplam aktiflerine oraný sabit faiz oranlý pasiflerinin toplam pasiflerine oranýný aþmalýdýr. bu strateji altýnda. sabit getirili pasiflerinin toplam pasiflerine oraný %80 olacak þekilde davranabilir.1. Sonuç olara et faiz gelirleri (kârlarý) düþer. Sabit faizli aktif-pasif yaklaþýmý çerçevesinde. bankanýn pay senedi fiyatý düþecektir.155 . Örneðin eðer bir banka faiz getiren aktiflerinin %40 ýný DGA þeklinde tutarken faiz ödedikleri pasiflerin yalnýzca %20 sini DGP þeklinde tutabilir. Banka yöneticileri DGA'nýn toplam aktiflere oranýnýn DGP' nin toplampasiflere oranýný asýný saðlayacak þekilde davranabilir. DGP' lerinin toplam pasiflerine oranýndan daha küçük olur. Ancak bir pozitif fon açýðý olduðundan. Bu stratejiyi izleyen banka sabit getirili aktiflerinin toplam aktiflerine oraný %60. . negatif fon açýðý stratejisidir.Pozitif fon açýðýstratejisi nedir? Aktif-pasif yönetimiyle ilgili ikinci strateji bir pozitif fon açýðý izlenmesidir. Þimdi piyasa faiz oranlarý düþtüðü zaman bu strateji altýnda bankanýn nasýl bir faiz politikasý izleyeceðini düþünelim.

b. ticari kredilere ve diðer aktiflere ne kadar yatýrým yapýlmasý gerektiðini ve buna karþýlýk tasarruf mevduatlarý. için ne kadar maliyet yüklendiðini ortaya koymuþtur. Ýþ adamlarý arasýnda geleceðe iliþkin olumlu beklentiler oluþursa. Kuþkusuz. Böyle olunca. Bu son etki bilançoda gözükmeyecek. Ancak bankaný orsadaki deðeri yükselecektir. Eðer larýn bekleyiþlerinin doðru olduðu ispatlanýrsa. kârlarýný maksimize etmeye ve piyasa paylarýný geniþletmeye çalýþan firmalardýr. Ýçerdiði riske baðlý olarak farklý getiri saðlayan birçok potansiyel aktif vardýr. hazine borçlarýna. Likidite birçok yoldan saðlanabilir. Ticari bankalarýn amacýnedir? Ticari bankalar. Ticari bankalar . Buna karþýlýk eðer ekonomide iþlerin kötüye gideceðine iliþkin beklentiler varsa. Bir Ulusal Ýkilem: Banka Kârlýlýðý mý? Yoksa Ekonomik Ýstikrar mý? . borsada bankanýn pay senetlerinin deðerinde düþüþþeklinde ortaya çýkacaktýr. daha az iþçi iþe alacaklar ve muhtemelen iþçi çýkaracaklardýr. Bu sonetki bilançoda gözükmeyecektir. Bu sistemin çözümü bir bankaya.. Formül ve matematik denklemlerle kâr amacýný ve kýsýtlamalarý ifade etmek mümkündür. Dolayýsýyla net deðeri de düþecektir. o zaman bankanýn kârlarý düþecektir. bir bankanýn portföy kararlarýna girmesi gereken birçok etmen olduðunu göstermektedir. ticari bankalar da diðer iþletmeler gibi ekonominin istikrarýyla ilgili olarak benzer bekleyiþler içindedirler. giriþimciler yatýrým geniþlemelerini sýnýrlayacaklar. iþletmeler iþlemlerini geniþleteceklerdir. . Bilgisayarlarýn kullanýmý ve doðrusal programlama olarak bilinen teknik. Eðer banka yöneticileri faiz oranlarýnýn düþeceðini beklerse bu stratejiizlenmelidir. banka fonlarýnýn tahsis sürecine belli bir düzen getirmiþtir ve yükseklikiditenin maliyetin (vazgeçilen gelir) ortaya koymuþtur. Banka portföy seçimiiçin kullanýlabilecek t bir kural yoktur. bankanýn net faiz kazancý yükselecek ve net deðeri yükselecektir. mevduat sertifikalarý v. eðer banka bir negatif fon stratejisi izlerse ve faiz oranlarý yükselirse. Ticari bankalar da ayný yolu izleyeceklerdir. Modeller ve Bilgisayarlarla Banka Yönetimi Bilgisayarlarýn banka yönetimine katkýsýnedir? Þimdiye kadar incelediðimiz banka yönetimiyle ilgili kuramlar.

para stokuna katkýda bulunmaktadýr ve dolayýsýyla mal ve .ekonominin geniþleme döneminde kredilerini geniþletirlerken ekonominin gerileme dönemlerinde daraltacaklardýr. Durum böyle olunca hükümet. üstlendikleri riskin azlýðýndan dolayý eleþtirmekte ve en az kendileri kadar risk üstlenmelerini istemektedirler. Bu nedenle. para stokunun mevduat kesiminde geniþletici ve daraltýcý etkileri olacaktýr. kredi ve yatýrýmlardaki geniþleme ve daralmalarýn. güneþi görünce þemsiyelerini açan.156 . bankalar. Sanayiciler bankalarý. Ekonominin canlanma döneminde ticari bankalar. yaðmur yaðýnca þemsiyelerini kapatan kuruluþlar olarak eleþtirilirler. firmave banka davranýþlarý giderici önlemler almazsa.

Büyümeyi kolaylaþtýrmasý için bankalarýn fon kaynaklarýnýn büyümesineihtiyaç vardýr.hizmet talebinin geniþlemesine yardýmcý olmaktadýrlar. Bu nedenle bankalarýn potansiyel olarakbir likidite sorun vardýr. bankalar kâr güdüsüyle hareket ettiklerinde. fiyatlar genel düzeyini yükseltecektir. ekonomide istikrarýn bozulmasýna neden olabilirler. Bu teori bankalarýn oldukça likit aktifleri satýn alabileceðini vurgulamaktadýr. Öte yandan. ticari bankalarýn bu davranýþlarý. Ticari kredi teorisi bankalarýn likidite sorununu kendi kendisi geliþen kýsa vadeli ödünç vererek çözebileceðini söylemektedir. Bankalarýn karþýlaþtýklarýikilem nedir? Özet ? Bankalar vadesiz ve vadeli mevduat kabul ederek kýsa vadeli ve çok likit yükümlülük (pasif) yaratýr. ekonominin gerilemeye baþladýðý dönemlerde eðer bankalar kredilerini kýsarlarsa. Bankalarýn karþýlaþtýklarý likidite sorununu nasýl çözecekleriyle ilgili çeþitli teoriler vardýr. Buna karþýlýk. Bankalarýn likidite sorununu nasýl çözebileceðiyle ilgili bir diðer teori beklenen gelir teorisidir. Bankalarýn likidite sorununu nasýl çözebileceðiyle ilgili bir diðer teori deðiþtirilebilirlik teorisidir. bu sonucu doðurmalarý mümkündür. bankalarýn ekonomik koþullara bakýþ açýsý. . ekonomi tam istihdama ulaþtýðýnda. Özetlersek. kredi ve mevduat geniþlemesi artýk istihdamý ve reel geliri deðil. Bankalarýn özellikle kredi verirken ve yatýrým yaparlarken sahip olduklarýpara yaratma gücü nedeniyle. Bankalarýn pasifleri aktiflerinden daha likittir. Borç aletlerinde görülen yenilikler ve banka dýþý finansal aracýlarýn artan rekabeti banka yöneticilerini yaklaþýmlarýný yeniden düþünmeye yöneltmiþtir. Ekonomik istikrarýn korunmasýna de. Kýsacasý. konjonktürel dalgalanmalarý þiddetlendirir. ticari banka sisteminin ekonomik büyüme ve istikrara katkýsý büyük ölçüde banka fonlarýnýn kaynaklarýna ve kullanýmýna baðlýdýr. Oysa. firmalarýnkiyle aynýdýr. Eðer ekonomiyi düzenleyici bir müdahale söz konusu deðilse. Bankalar geniþleyen fon kaynaklarýný elde etmede baþarýlý olamadýklarýnda ise kârlar düþük kalýr. banka iþlemlerinin ekonomik dalgalanmalarý þiddetlendirmemesi gerekir. reel fiyatlarda düþüþler nedeniyle toplam talepte ve üretimde önemli gerilemeler olacaktýr.

.157 .

II. Fon açýðý stratejisi d. Beklenen gelir teorisi e. Katma deðer yaklaþýmý IV. Reel senet teorisi b. Deðiþken getirili aktiflerle deðiþken getirili pasifler üzerine odaklaþan yaklaþýma ne denir? a. Sýfýr fon stratejisi e. Pasif yönetimi d. Pasif yönetimi a. Kullanýcý maliyeti III.158 . IV . IV c. Aktif pasif yönetimi c.Sorular 1. Deðiþtirilebilirlik teorisi b. V b. I. Beklenen gelir teorisi c. Bankalarýn ne üretmelerinin gerektiði konusunda banka çýktýsýný ölçmek için geliþtirilen teoriler aþaðýdakilerden hangisidir? I. Reel senet teorisi 2. IV e. II. Ýnsanlarýn kriz esnasýnda bankalara yatýrdýklarý fonlarý çekmek için hücum etmelerine ne denir? a. Reel senet doktrini V. III. Run 4. Deðiþtirilebilirlik teorisi 3. Negatif fon açýðý e. III. Sýfýr fon stratejisi d. III. I. Aktif yaklaþýmý II. III. Pasif yönetimi c. I. Hangi banka yönetim teorisine göre ticari krediler kendi kendiniöder? a. III d. Aktif yönetimi b.

Doðrusal programlama d. Mac millan. Para Politikasý ve Finansal Piyasalar. . . Ezgi. 1993. The Economics of Money Backing and Financial Markets. Scott Foresman.Commercial Bank Financial Management. MISHKIN. Modern Money andBanking. New York. New York. Frederic S. Money. Bilgisayarlarla banka yönetiminde hangi yöntem kullanýlýr? a. Maksimizasyon c. SINKEY. F. PARASIZ M. GRAW-HÝLL. J... Boston.159 . Input .Output b. Roger Leroy and VAN HOOSE David. Banking and Financial Markets.5.. Statik programlama a. 1983. 1989. Bursa 1996. Meir. New York.. Ýlker. Baský. Minimizasyon Kaynakça KOHN. MILLER. Dryden 2. 1993. Mc.

.. Bu üniteyi çalýþýrken varsayýmlarýn ne anlama geldiðini iyi kavrayýnýz. Her aþamada basitleþtirici varsayýmlardan birisini kaldýrarak sonuçta daha gerçekçibir modele ulaþacaðýz. üniteyi tekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak. Bu yöntem ilgili deðiþikliðin yaratacaðý etkiyi kavrayýp kavramadýðýnýzý gösterecektir.. Bankalarýn elindeki bu güç para arzýnýn sadece merkez bankasý kararlarý ile belirlenmediðini ifade etmesi nedeniyle son derece önemlidir.. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz.160 . T hesaplarýnýn kullanýlmasý ile konuyu aktarmaktýr. Öte yandan verilen sayýsal örneklerle yetinmeyip. . kendiniz sayýsal örnekler üretiniz ve vurgulanan hususlarý çözerek tespitediniz. Bu aþacaðýmýz sonuçlar para arzýnýn parasal taban ve para çarpaný aracýlýðý ile belirlenme mekanizmasýna iliþkin ünitede geniþ olarak kullanýlacaktýr. Ünite içerisinde benimsenen yöntem. Buna göre zaman zaman. Bu ünitede basitleþtirici bazý varsayýmlar altýnda bankacýlýk sisteminin para arzý üzerindeki etkisini belirlemeye çalýþacaðýz. Para arzýndaki deðiþiklikleri anlamanýn temel yolu bankalarýn nasýl para yarattýklarýný anlamaktýr.ÜN ÝTE 10 Bankalarýn Kaydi Para Yaratma Süreci Bu Ünitede. metiniçerisinde verilen T hesabýna bakmak sýzýn kendiniz ilgili T hesabýnýhazýrlayýnýz ve kitaptaki ile karþýlaþtýrýnýz. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde.

bu mevduatlarýn na atýldýðýný . aksi belirtilmediði sürece. ? Banka müþterisine bir hesap açtýðýzaman neden aktifleri ve pasifleri aynýmiktarda artmaktadýr? Kitabýmýz boyunca. nakit gibi unsurlarý mý. mevduat sahibi açýsýndan aktif niteliðinde olduðunu her zaman hatýrlayýnýz. Dikkat edilirse varlýklar ve yükümlülükler arasýnda sürekli bir denge söz konusu olmakta ve bu anlamda bir bankanýn diðer bir þirketten farký kalmamaktadýr. Görüldüðü gibi müþterinin bankaya aktardýðý nakit veya çek gibi bir aktif karþýlýðýnda müþteriye alacak hakký doðuran bir baþka aktif verilmektedir. Dolayýsýyla ayný anda banka açýsýndan aktif niteliðinde olamaz. zira ilk kullaným biçiminde mevduat bir aktif (varlýk). Yani mevduat deyimi ile bankaya aktarýlan çek. Mevduat müþteri açýsýndan bir aktiftir. Öte yandan müþterinin bankaya aktardýðý nakit veya çek artýk müþterinin deðil bankanýn varlýðýdýr. ikincisinde ise bir pasif (yükümlülük) niteliði taþýmaktadýr. Bu konudaki kavram kargaþasýný önlemek için mevduatý hangi anlamda kullandýðýmýzý ortaya koymalýyýz. aktifleri azaldýðý zaman pasifleri de ayný miktarda azalmaktadýr. yoksa bankanýn bu varlýklarý kendisine teslim etmiþ olan mevduat sahiplerine olan borcunu mu kastettiðimizi belirtmeliyiz. Dikkat edilirse buiki kullaným þekli bir birinden farklýdýr. mevduat deyimi ile ! bankanýn yükümlülüðü veya müþterinin bankadan alacaðýkastedilecektir. Ancak mevduatlar konusunda genel bir yanlýþ anlamanýn baþlangýç aþamasýnda ortadan kaldýrýlmasýnda yarar vardýr. MEVDUAT YARATILMASI ? Para arzýný oluþturan bileþenler içerisinde en büyük pay mevduatlaraait olduðu için. ! Mevduatýn banka açýsýndan pasif. Bu nedenle müþterinin alacak hakkýný ifade eden söz konusu mevduat bankanýn borcu yani yükümlülüðü olmaktadýr.GÝRÝÞ Mutlak rezerv bankacýlýðýndan nisbi rezerv bankacýlýðýna geçiþle birlikte bankalar mevduatlarýna oranla rezerv tutmaya baþlamýþlardýr. Bu açýklamalara göre bankanýn aktifleri arttýðý zaman pasifleri de buna eþit miktarda artmakta.

161 . Mevduat Sahipleri: Bankalarda mevduat bulunduran kiþi ve kurumlar.görmek para arzýnýn nasýl belirlendiðini anlamada ilk adýmdýr. . Mevduat yaratýlmasýsürecinde rol oynayan ekonomik birimler nelerdir? . Merkez Bankasý: Bankacýlýk sistemini gözeten ve para politikasýnýn yürütülmesinden sorumlu olan kamu kurumu. Bankalardan Borçlananlar: Mevduat kabul eden kurumlardan kredi alarak borçlanan kiþi ve kurumlar. . Bankalar (mevduat kabul eden kurumlar): Kiþi ve kurumlardan mevduat kabul eden ve bunlara kredi veren finansal aracýlar. çýkarttýklarý tahviller mevduat kurumlarý tarafýndan satýn alýnan kurumlar. Aldýklarý kararlar ve yaptýklarý tercihlerle mevduat yaratýlmasý sürecinde etkili olan dört tane ekonomik birim söz konusudur: . .

Merkez Bankasýnýn Bankalara Kredi Açmasý ? Merkez bankasýnýn A bankasýna 1 milyar TL.Ýlk aþamada merkez bankasýnýn aldýðý bir önlemin banka rezervlerini nasýl etkilediðini göreceðiz. Merkez bankasý 1 milyar liralýk reeskont kredisini açtýðý zaman bu miktarý A bankasýnýn merkez bankasýnda bulunan hesabýna alacak yazar. . Ancak kullanacaðýmýz T hesaplarý bilançoda yeralan kalemlerin baþlangýç bilançosuna göre gösterdiði deðiþiklikleri ifade edecektir. açýlan reeskont kredisi ise alacak niteliðinde olduðu için deðiþen kalemler bilançonun ters tarafýnda yer alacaktýr. Þimdi bu iki durumu ele alarak bankacýlýk sisteminin bilançosunda ortaya çýkacak deðiþiklikleri inceleyelim. reeskont kredisi açtýðýný kabul edelim. Bunun sonucunda A bankasýnýn rezervleri 1 milyar lira artarken. Bu iþlemin sonucunda A bankasýnýn bilançosunda aþaðýdaki deðiþiklikler ortaya çýkacaktýr. Merkez Bankasýnýn Bankacýlýk Sistemine Rezerv Saðlamasý Merkez bankasý bankacýlýk sistemine iki þekilde ilave rezerv saðlayabilir: Bankalara reeskont kredisi açarak ve bankalardan kamu kesimi tahvilleri satýn alarak. Aktif Pasif (Milyon TL) A Bankasý (Milyon TL) Rezervler +1000 Reeskont Kredileri +1000 Ayný bilanço kalemleri merkez bankasý bilançosunda da deðiþim gösterecek. Ýkinci olarak bankalarýn nasýl mevduat yarattýklarýný önce oldukça basitleþtirilmiþ bir model çerçevesinde ele alarak. ancak "rezervler" merkez bankasý açýsýndan borç niteliðinde (yani talep edildiði zaman bankaya ödenmesi gerektiði için). daha sonra bu modelimizi adým adým gerçek yaþama yaklaþtýracaðýz. Merkez bankasý ve A bankasi arasýnda gerçekleþen bu iþlemin sonucunda ne gibi deðiþiklikler olacaðýný T hesaplarý aracýlýðý ile takip etmeye çalýþacaðýz. merkez bankasýna olan borcu da ayný miktarda yükselir.

Aktif Pasif (Milyon TL) Merkez Bankasý (Milyon TL) Reeskont Kredileri +1000 Rezervler +1000 Görüldüðü gibi merkez bankasý bankalara reeskont kredisi vererek bankacýlýk sisteminin sahip olduðu rezerv miktarýný artýrmaktadýr.162 . Merkez bankasýbankalara açtýðýreeskont kredilerini tahsil ederse durum sizce ne olur? .

Aktif Pasif (Milyon TL) A Bankasý (Milyon TL) Menkul Kýymetler -1000 Rezervler +1000 A bankasýnýn merkez bankasýnda bulunan rezervlerindeki artýþ nedeniyle merkez bankasýnýn pasifi de ayný miktarda artacaktýr.Merkez Bankasýnýn Devlet Tahvili Satýn Almasý Merkez bankasýnýn piyasada tahvil alýp satmasý açýk piyasa iþlemleri olarak adlandýrýlmaktadýr. bankanýn elindeki menkul kýymetlerde 1 milyar liralýk azalýþ ve merkez bankasýndaki rezervler hesabýnda 1 milyar liralýk artýþtýr. Bu açýk piyasa iþleminin A bankasýnýn bilançosunda yaratacaðý net sonuç. Bu nedenle aþaðýdaki bölümlerde sadece reeskont kredileri aracýlýðý ile bankacýlýk sistemine rezerv saðlanmasý . Merkez bankasýnýn açýlan reeskont kredilerini tahsil etmesi ve açýk piyasa iþlemleri ile tahvil satmasýda bankacýlýk sisteminin rezervlerini azaltacaktýr. Merkez bankasýnýn A bankasýndan 1 milyar lira deðerinde tahvil satýn aldýðýný ve bunun karþýlýðýný A bankasýnýn merkez bankasýnda bulunan hesabýna alacak yazdýðýný kabul edelim. Öte yandanbu iþlem sonucunda merkez bankasýnýn elinde bulunan menkul kýymetlerde 1 milyar liralýk artýþ göstereceði için bilançonun aktifi de bu miktarda artacaktýr. Aktif Pasif (Milyon TL) Merkez Bankasý (Milyon TL) Menkul Kýymetler +1000 Rezervler +1000 ? ! Merkez bankasýbankalara tahvil satarsa durum sizce ne olur? Görüldüðü gibi merkez bankasýnýn bankalara reeskont kredisi açmasý veya açýk piyasa iþlemleri ile bankalardan devlet tahvili satýn almasý bankacýlýk sisteminin rezervleri üzerinde ayný etkiyi yaratmaktadýr.

. Bankalarýn açtýklarý kredilerde nakit þeklinde bir sýzýntý olmamaktadýr.163 . Bankacýlýk sisteminde tek bir banka vardýr.ele alýnacaktýr. Yani bankalarýn açtýðý krediler aynen bankalara mevduat olarakgeri dönmektedir. . Ayný sonuçlarýn merkez bankasýnýn yapacaðý açýk piyasa iþlemleri ile de saðlanabileceðini gözden uzak tutmayýnýz. MEVDUAT GENÝÞLEMESÝ: BASÝT MODEL Bu aþamada ele alacaðýmýz modelde yapýlacak basitleþtirici varsayýmlar þunlardýr: .

atýl rezerv tutmak istemediði için müþterilerine bu miktara eþit kredi açacaktýr. Banka. varsayým gereði. ayný anda aktifte yer alan alacaklarý 1 milyar lira arttýrarak kendi bilançosunu deðiþtirmektedir. Mevduat Yaratýlmasý: Tek Banka Merkez bankasýnýn sistemdeki tek banka olan A bankasýna 1 milyar lira reeskont kredisi açmasýyla bilanço aþaðýdaki þekilde deðiþmekteydi: Aktif Pasif (Milyon TL) A Bankasý (Milyon TL) Zorunlu Rezervler 0 Reeskont Kredileri +1000 Atýl Rezervler +1000 A bankasýnýn vadesiz mevduatlarýnda bir deðiþiklik olmadýðý için zorunlu rezervler de deðiþmemekte ve bankanýn elindeki ilave 1 milyar liralýk rezerv atýl rezervlerin 1 milyar lira arttýðý anlamýna gelmektedir. Böylece banka.! ! . Buna göre bilançoda ortaya çýkacak deðiþme aþaðýdaki gibi olacaktýr. Aktif Pasif (Milyon TL) (Milyon TL) Zorunlu Rezervler +200 Reeskont Kredileri +1000 Atýl Rezervler +800 Vadesiz Mevduat +1000 Krediler +1000 ! Bilanço deðiþikliklerini gösteren T hesaplarýnýsiz de yazarak takip ediniz. Bankanýn . . sonuçta daha gerçekçi bir modele ulaþacaðýz. Yukarýdaki bilançonun incelenmesinden. A bankasý kredi açtýðý zaman ayný anda müþterisi için bankada bir vadesiz mevduat hesabý açar ve kredi miktarýný bu hesaba aktarýr. Basit modelin varsayýmlarýnýbir kez daha gözden geçiriniz. Daha sonraki aþamalarda yukarýda sýralanan basitleþtirici varsayýmlarý adým adým kaldýrarak. Öte yandan bu bölüm boyunca bankacýlýk sisteminin %20 oranýnda zorunlu rezerv uygulamasýna tabi olduðunu kabul edeceðiz. Bankalar sadece vadesiz mevduat þeklinde yükümlülük almaktadýr. Yani bankacýlýk sisteminin sahip olduðu rezervlerin tamamý zorunlu rezervlerden oluþmaktadýr. Bankalar atýl rezerv tutmamaktadýr. pasifte yer alan vadesiz mevduatlarý 1 milyarlira. bankanýn elindeki 1 milyar liralýk rezervin bileþiminde bir deðiþiklik olduðu görülmektedir.

164 . bankanýn kredi açma .vadesiz mevduat þeklindeki yükümlülüðü 1 milyar lira arttýðý ve bankacýlýk sistemi %20 oranýnda zorunlu rezerv uygulamasýna tabi olduðu için A bankasý bu orana karþýlýk gelen 200 milyon lirayý zorunlu rezerv olarak ayýrmak zorunda kaldýðý görülmektedir. Vadesiz mevduatlar para arzýnýn bir bileþeni olduðu için. Öte yandan bilançodan izlendiði gibi A bankasý kredi açma eylemi ile vadesiz mevduat yaratmýþtýr.

A bankasýnýn tabi olduðu zorunlu rezerv oraný%30 olsaydýverile ? cek kredi miktarýne olurdu? Aynýoran %10'a düþürülseydi durum neþekilde deðiþirdi? Basit modelimizin varsayýmlarý gereði. Bilançodaki deðiþimi gösteren T hesabý ise aþaðýdaki gibi özetlenebilir: ! Aþaðýdaki T hesabýnýincelemeden önce kendiniz bu deðiþikliði tespit ediniz ve sonuçlarýkarþýlaþtýrýnýz. açýlan kredi sonucu yaratýlan vadesiz mevduat hesabýndaki 1 milyar lira çekilse bile yine bankaya ayný miktarda geri dönecektir. Yukarýda yer alan ve A bankasýnýn bilançosundaki deðiþiklikleri gösteren T hesabýndan anlaþýlacaðý gibi banka halâ 800 milyon liralýk atýl rezerve sahiptir. ? Kaydi para nedir? Bankalarýn kredi vermesi ile para arzýnýn artmasýnýn nedenini açýklayýnýz. Sistemde sýzýntý olmadýðý . Aktif Pasif (Milyon TL) A Bankasý (Milyon TL) Zorunlu Rezervler +360 Reeskont Kredileri +1000 Atýl Rezervler +640 Vadesiz Mevduat +1800 Krediler +1800 Bankadan kredi alan kiþiler þüphesiz bu fonlarý bankada tutmayacakve harcayacaktýr. Böylece söz konusu mevduatýn sahipleri deðiþecek ve mülkiyet kredi alan kiþilerin alýþveriþ yaptýklarý kiþi ve kurumlara geçecektir. Ýþte yaratýlan bu paraya kaydi para adýný veriyoruz.sý ile aslýnda para yaratýlmýþtýr. Çünkü bankacýlýk sisteminde tek banka vardýr ve açýlan kredilerden nakit ve vadeli mevduat þeklinde herhangi bir sýzýntý yoktur. A bankasý atýl rezerv tutmak istemediði için söz konusu miktarýn tamamýný kredi olarak verecek ve bu kez 800 milyon liralýk vadesiz mevduat yaratmýþ olacaktýr. ! Böyle bir sýzýntýolsaydýsonuç sizce ne olurdu? Deðerlendiriniz.

165 .8 milyar liraya ulaþmýþtýr. Bilançoda denge saðlanmýþ olmasýna karþýn A bankasý (dolayýsýyla bankacýlýk sistemi) halâ dengededeðildir. T hesabýndan görüldüðü gibi bankailk aþamada yaratmýþ olduðu bir milyar liralýk mevduata ek olarak ikinci aþamada 800 milyon liralýk daha mevduat yaratmýþ ve yaratýlan toplamkaydi para bu aþamada 1. Öte yandan bankahalâ milyon liralýk atýl rezerve sahiptir.ve tek bir banka bulunduðu için tüm mevduatlar ayný bankada kalacak ve mevduatlarýn transfer edilmesi sadece bunlarýn sahiplerini deðiþtirecektir. zira A bankasýnýn elinde halâ tutmak nden daha fazla atýl rezerv bulunmaktadýr. A bankasý bu nedenle söz konusu 640 milyon lirayý da kredi olarak verecektir. Bu iþlemin sonucunda bankanýn bilançosundaki deðiþimi gösteren T hesabý aþaðýdaki þekli alacaktýr: .

yani tutulmak istenen atýl rezerv miktarý fiilen elde tutulan atýl rezerv miktarýna eþitleninceye kadar.0 5000.Aktif Pasif (Milyon TL) A Bankasý (Milyon TL) Zorunlu Rezervler +488 Reeskont Kredileri +1000 Atýl Rezervler +512 Vadesiz Mevduat +2440 Krediler +2440 Bir önceki aþamaya göre miktarý azalmýþ olmasýna karþýn. Tablo 10. . . bankacýlýk sistemi dengeye gelinceye kadar. Söz konusu kaydi para yaratma süreci aþaðýda yer alan Tablo 1'de özetlenmektedir: Tabloyu incelemeye geçmeden önce.1: KAYDÝ PARA YARATMA SÜRECÝ ! Mevduatlardaki Kredilerdeki Zorunlu Aþama Artýþ Artýþ Rezervlerdeki Artýþ 1 1000 800 200 2 800 640 160 3 640 512 128 4 512 409. bankacýlýk sistemindeki .6 102. Bir baþka deyiþle.0 Yukarýdaki tabloya göre mevduatlar baþlangýçta sisteme enjekte edilen rezervin belirli bir katý kadar artmýþtýr. . . yukarýda üç aþamasýný ele aldýðýmýz kaydi para yaratma süreci devam edecektir. A bankasý merkez bankasýndan elde ettiði rezervin belirli bir katý kadar mevduatlarýnýartýrmaktadýr.6 327. Banka bu aþamanýn sonunda da 512 milyon liralýk atýl rezerve sahip olduðu için bu süreç atýl rezerv miktarý sýfýra düþünceye dek devam edecektir(varsayým gereði bank tutmak istemediðini hatýrlayýnýz). Bir baþka deyiþle.4 5 409. banka bu kez 640 milyon liralýk vadesiz mevduat yaratmýþ ve 3'üncü aþamada yaratýlan kaydi para toplamý2. Buna göre vadesiz mevduatlarýDD.92 .0 1000.68 81. . TOPLAM 5000. . . dördüncü aþamayýT hesabý kullanarak kendiniz deðerlendiriniz.44 milyar liraya ulaþmýþtýr (1000 + 800 + 640).

yaratýlan vadesiz mevduat (veya kaydi para) miktarý ile rezervler arasýndaki iliþkiyi þu þekilde ifade edebiliriz: .R (1) Bu eþitlikte k basit mevduat çarpaný olarak adlandýrýlmakta ve k yý yalnýz býrakýrsak.DD = k . harfini (Yunan alfabesinde delta) kullanýrsak.166 . veya kesirin pay ve paydasýný D R D DD / D R D DD k = D DD D R (2) ile .toplam rezervleri R ile gösterir ve deðiþim miktarýný ifade etmek üzere .

A bankasýne kadar kaydi para yaratabilirdi? Bu oran %10'a düþürülürse yaratýlacak kaydi para miktarýve dolayýsýyla para arzýbundan nasýl etkilenirdi? Mevduat Yaratýlmasý: Çok Sayýda Banka Þimdi ele alacaðýmýz örnekte sistemde tek banka bulunduðu þeklindeki varsayýmýmýzý kaldýracaðýz. k =1 (4) rD olmaktadýr. . Örneðimizde vadesiz mevduat zorunlu rezerv oraný %20 olduðu için basit mevduat çarpaný k = 1/rD = 1/0. Ancak hemen hatýrlatalým ki baþlangýçta yapýlan diðer üç varsayým (nakit ve vadeli mevduat sýzýntýsýnýn bulunmadýðý.? çarparsak. Vadesiz mevduatlara uygulanan zorunlu rezerv oraný%30 olsaydý. baþlangýçta yapýlan varsayýmlar geçerli iken. D DD rezervlerinin toplam mevduata artýþýna oraný yani karþý lýk oraný (rD) dir. basit mevduat çarpaný zorunlu rezerv oranýnýn tersine eþit olmaktadýr.R = 1000 milyon TL) olduðu için yaratýlan kaydi para miktarý. .R= 5 x 1000 milyon TL = 5 milyar TL olarak hesaplanacaktýr. O halde. Görüldüðü gibi bu rakam Tablo 1'in toplam satýrýnda belirtilen miktara eþittir.DD = k x . Yukarýdaki son eþitliðe göre. Bu eþitlikte rD vadesiz mevduatlara uygulanan zorunlu rezerv oranýný ifade etmektedir. D R1 k = D DD x x (3) D R D DD D R D DD D R bulunur. Öte yandan merkez bankasýnýn baþlangýçta A bankasýna aktardýðý rezerv miktarý 1 milyar lira (yani .20 = 5 deðerini alacaktýr.

Yine. Krediyi alan kiþi söz konusu miktarý harcar ve alýþveriþ yaptýðý kiþi de bu miktarý B bankasýna yatýrýrsa (nakit sýzýntýsý sýfýr olduðu için 1 milyar liranýn tamamý B bankasýna gidecektir) bu . Aktif Pasif (Milyon TL) A Bankasý (Milyon TL) Zorunlu Rezervler Atýl Rezervler 0 +1000 Reeskont Kredileri +1000 Merkez bankasýndan alýnan reeskont kredisi ile A bankasýnýn elindeki atýl rezerv miktarý 1 milyar lira artmaktadýr. merkez bankasýnýn A bankasýna 1 milyar liralýk reeskont kredisi açarak ilave rezerv saðladýðýný. bu iþlem sonucu A bankasýnýn bilançosundaki deðiþimi gösteren T hesabýnýn aþaðýdaki gibi olduðunu kabul edelim.bankalarýn atýl rezerv bulundurmadýklarý) halâ geçerliliðini sürdürmektedir. Bankacýlýk sisteminde faaliyetgösteren bankalar atýl rezerv tut mak istemedikleri için A bankasý bu miktarý müþterisine kredi olarak verecek ve bu krediyi müþterisinin vadesiz mevduat hesabýna aktaracaktýr.167 .

Týpký tek banka durumunda olduðu gibi. Açýlan bu kredi B bankasýndan çekilipharcandýktan sonra C bankasýna vad siz mevduat olarak gidecektir. bu süreç bankacýlýk sisteminin bulundurmak istediði atýl rezerv miktarý . Ayný sürecin devam etmesi sonucu bu miktar D bankasýna vadesiz mevduat olarak aktarýlacaktýr: Aktif Pasif (Milyon TL) D Bankasý (Milyon TL) Zorunlu Rezervler +128 Vadesiz Mevduat +640 Atýl Rezervler +512 ! D bankasýnýn bilançosundaki deðiþikliklerin nedenlerini açýklayarak. bir sonraki E bankasýnýn bilançosunda meydana gelecek deðiþimi gösteren T hesabýnýhazýrlayýnýz.bankanýn bilançosundaki deðiþme aþaðýdaki gibi olacaktýr: Aktif Pasif (Milyon TL) B Bankasý (Milyon TL) Zorunlu Rezervler +200 Vadesiz Mevduat +1000 Atýl Rezervler +800 Vadesiz mevduatlardaki artýþ nedeniyle B bankasý artýþ miktarýnýn %20'si oranýnda zorunlu rezerv (200 milyon TL) ayýrdýktan sonra kalan 800 milyon lirayý kredi olarak verir. Buna göre C bankasýnýn bilançosundaki deðiþimi gösteren T hesabý þu þekilde olur: Aktif Pasif (Milyon TL) C Bankasý (Milyon TL) Zorunlu Rezerv +160 Vadesiz Mevduat +800 Atýl Rezervler +640 C bankasý da vadesiz mevduatlarýndaki 800 milyon liralýk artýþ karþýsýnda bunun %20'sini zorunlu rezerv olarak ayýrdýktan sonra elinde kalan 640 milyon liralýk atýl rezervi kredi olarak verecektir.

.168 .fiilen bulundurduðu atýl rezerv miktarýna eþit oluncaya dek. yani bankacýlýk sistemi dengeye gelinceyedek devam edecekti r. Bankacýlýk sisteminin yarattýðý toplam mevduatise Tablo 2'de verilmektedir. Varsayýmýmýz gereði bankalar atýl rezerv tutmak istemedikleri için mevduat yaratýlmasý süreci atýl rezervler sýfýr oluncayakadar devam edecektir.

ellerinde bir miktar atýl rezerv tutmayý tercih edebilirler. bankacýlýk sisteminin yaratacaðý ilave vadesiz mevduat miktarý (. .Tablo 10. imenkul kýymet faiz oranýný. . ekonomik istikrarsýzlýk gibi) ifade etmektedir. Fonksiyonda yer alan deðiþkenlerin altýnda yer alan iþaretler.20) iken. X ) -. .68 81.DD = 1 . Bazý bankalar ani mevduat çýkýþlarýný karþýlayabilmek için zorunlu rezervlerin yeterli olmadýðýný düþünebilir ve bu nedenle daha fazla likiditeye sahip olmak isteyebilirler. V. Bankalarýn atýl rezerv talepleri aþaðýdaki fonksiyonel gösterim ile özetlenebilir. . + Yukarýdaki fonksiyonda ER atýl rezervleri. V mevduat giriþ-çýkýþlarýndaki deðiþkenliði ve X atýl rezerv talebini etkileyen diðer tüm faktörleri (geleceðe dönük ekonomik bekleyiþler. ER = f( i.2: KAYDÝ PARA YARATMA SÜRECÝ Mevduatlardaki Kredilerdeki Zorunlu Banka Artýþ Artýþ RezervlerdekiArtýþ B 1000 800 200 C 800 640 160 D 640 512 128 E 512 409. . ilgili deðiþken ile atýl rezerv talebi arasýndaki .DD) 5 milyar lira olarak hesaplanacaktýr.20 Mevduat Yaratýlmasý: Atýl Rezervler ? Birçok nedenlerle bankalar yasalar gereði tutmak zorunda olduklarý rezervlerden daha fazla rezerv tutmak isterler. TOPLAM 5000.4 F 409.0 5000. .0 1000. .R = 1 1000 = 5000 milyon TLrD 0.0 Görüldüðü gibi bankacýlýk sisteminde birden fazla banka olmasý halinde sonuç deðiþmemekte ve mevduat çarpaný zorunlu rezerv oranýnýn tersine eþit olmaktadýr. .6 327. Yukarýdaki örneðimizde bankacýlýk sistemine enjekte edilen ilave rezerv miktarý1 milyar lira (. Öte yandan bazý bankalar sahip olduklarý rezervlerin tamamýný kredi olarak vermenin kârlý olmadýðýný düþünerek.6 102.92 .R = 1000 milyon TL) ve zorunlu rezerv oraný %20 (rD = 0.

169 .iliþkinin yönünü göstermektedir. Menkul kýymet faiz oranlarýdüþerse. menkul kýymet anlarý artarsa bankalarýn atýl rezerv talebi azalacaktýr. atýl rezerv talebi bundan nasýl etkilenir? Öte yandan bankalarýn karþýlaþtýðý mevduat giriþleri ve çýkýþlarý ne kadar büyük deðiþiklik gösterirse bankalarýn mevduat çýkýþlarýný kar . Bu nedenle menkul kýymet faiz oranlarý ile atýl rezerv talebi arasýnda ters yönlübir iliþki söz konusudur. Örneðin. menkul kýymetlerin faiz oranlarý ne kadar yüksek olursa elde atýl rezerv tutmanýn alternatif maliyeti o kadar yüksek olacaktýr. Banka kredilerine uygulanan faiz oranlarý belirli iken.

(4) ve (6) nolu eþitlikler (8) nolu eþitlikte yerine konursa .ER (8) þeklinde yazýlabilir. Bu eþitlikten yararlanarak atýl rezervlerdeki deðiþimi . Yukarýda ele aldýðýmýz örnekte. rD vadesiz mevduat zorunlu rezerv oranýný göstermektedir. Kaydi para yaratma sürecinde atýl rezervler neden sýzýntýniteliðin? dedir? Bankalarýn ellerinde tutmak istedikleri atýl rezerv miktarý vadesiz mevduatlarýnýn bir oraný olarak ifade edilebilir: ER = e DD (3) Burada e atýl rezerv oraný olarak adlandýrýlmaktadýr. Daha önce tanýmlanan deðiþkenlere ilave olarak.þýlayabilmek amacýyla ellerinde tutmak isteyecekleri atýl rezerv miktarý o kadar fazla olacaktýr. Bankalarýn zorunlu rezervlerindeki deðiþim ise .R = .DD (4) þeklinde yazmak mümkündür.RR + . azaldýkça atýl rezerv talebi düþecektir. bu eþitlikte RR zorunlu rezerv miktarýný. Bankacýlýk sisteminin bulundurmak istediði atýl rezerv miktarýnýetki? leyen temel faktörler nelerdir? Bir banka ne kadar çok atýl rezerv tutarsa o kadar az kredi verecek ve belirli bir miktar ilave rezervle yaratýlabilecek kaydi para miktarý o kadar düþük olacaktýr. Öte yandan bankalarýn zorunlu rezervleri de vadesiz mevduatlarýnýn bir oraný olduðu için RR = rD DD (5) yazabiliriz. merkez bankasýndan 1 milyar liralýk ilave rezerv elde eden banka bu miktarý kredi olarak vermeyip de atýl rezerv olarak tutmayý tercih ederse kaydi para yaratma sürecisona erecektir.ER = e .DD (6) olacaktýr. Bankacýlýk sistemindeki toplam rezervler (R) R = RR + ER (7) olduðu için toplam rezervlerdeki deðiþme . Bir baþka deyiþle bankalarýn karþýlaþtýklarý mevduat giriþ-çýkýþlarýnýn deðiþkenliði ile atýl rezerv talebi arasýnda doðru yönlübir iliþki vardý týkça atýl rezerv talebi de artacak. Bu nedenle atýl rezervler kay di para yaratma sürecinde bir sýzýntý olarak deðerlendirilmektedir.RR = rD .

R = rD ..DD = k . k = 1/ (rD + e) denirse vadesiz mevduatlardaki deðiþimi gösteren yukarýdaki son eþitlik .R (9) rD + e elde edilir. Bilindiði gibi k mevduat çarpanýný ifade etmektedir.DD = 1 . .170 .DD (rD + e) .R (10) þeklinde yazýlabilir.R = .DD .DD + e .

baþlangýçta yapýlan "bankalarýn açtýðý kredilerden nakit sýzýntýsý olmamakta.25 buluruz.R = 1 milyar TL.DD = 4x1000 milyon TL = 4000 milyon TL olur. sistemdeki atýl rezerv oranýnýn %5 olmasý halinde yaratýlan vadesiz mevduat miktarý 4 milyar lirayadüþmüþtür. Yani . Atýl rezervlerin sýfýr olmasý durumunda bankacýlýk sistemi 1 milyar liralýk rezervle 5 milyar liralýk vadesiz mevduat (kaydi para) yaratýrken. Basitlik saðlamasý açýsýndan halkýn vadesiz mevduatlarýn belirli bir oraný kadar nakit talep ettiðini kabul edersek.050.RR olduðu için . verilen kredilerin tamamý bankacýlýk sistemine vadesiz mevduat olarak geri dönmekte" þeklindeki varsayýmý kaldýracaðýz. Dikkat edilirse atýl rezerv oranýne kadar yüksek olursa.20 idi. nakit talebini C = c DD (11) dolayýsýyla . Bu nedenle halkýn nakit talebinde bir deðiþiklik olmadýðý þeklindeki varsayýmý kaldýrmamýz daha gerçekçi bir modele yaklaþmamýzý saðlar. mevduat çarpanýo kadar küçük olmakta ve dolayýsýyla yaratýlan kaydi para miktarýda azalmaktadýr.! ! Bankalarýn tuttuðu atýl rezerv oranýsýfýrdan farklýolduðu zaman mevduat çarpanýnýyazýnýz. rD = 0. Önceki bölümde ele aldýðýmýz örnekte .20 + 0. Atýl rezerv varsayýmýný kaldýrdýðýmýz için bankalarýn %5 oranýnda atýl rezerv bulundurduðunu.C = c .DD = k . Bir baþka deyiþle bu aþamada.05 olduðunu kabul edersek 11 k = = = 4 0.DD (12) . yani e = 0. Mevduat Yaratýlmasý: Nakit Sýzýntýsý ! Nakit ve vadesiz mevduatlar yakýn ikame iliþkisi içinde olduklarý için halkýn vadesiz mevduat talebinde bir deðiþiklik olduðu zaman nakit talebinin de deðiþeceðini kabul etmek gerekir. Buna göre bankacýlýk sistemi 1 milyar liralýk ilave rezervle 4 milyar liralýk vadesiz mevduat yaratabilecektir. Ýþte bu nedenle atýl rezervler mevduat yaratýlmasý sürecinde bir sýzýntý olarak deðerlendirilmektedir.

Yani toplam rezervlerdeki deðiþimi aþaðýdaki þekilde yazmamýz mümkündür. nakit miktarý. Görüldüðü gibi. atýl rezervler ve nakit arasýnda daðýlýr hale gelecektir. mevduat yaratýlmasý sürecinde bir sýzýntý anlamýna gelmektedir.þeklinde ifade edebiliriz. c ise nakit oranýný göstermektedir. Nakit miktarýnýn kaydi para yaratýlmasýsürecinde bir sýzýntýniteliðinde olmasýnýn sebebi nedir? Nakit sýzýntýsý olmadýðý þeklindeki varsayým kaldýrýlýnca. týpký atýl rezervler gibi. bankacýlýk sisteminin rezervlerindeki artýþ zorunlu rezervler. (12) nolu eþitliðe göre vadesiz mevduatlar arttýkça nakit miktarý da bunun belirli bir oraný kadar artmaktadýr. Halkýn nakit talebi arttýkça bu artýþ bankacýlýk sisteminin sahip olduðu rezervlerin ayný miktarda azalmasý ile sonuçlanacaktýr. .171 ? . Bu eþitliklerde C nakit miktarýný.

(6) ve (12) nolu eþitlikler yukarýda yerine konursa. .5 0. dolayýsýyla yaratýlabilecek kaydi para miktarýda o kadar az olacaktýr. Nakit oranýsýfýrdan farklýolduðu zaman mevduat çarpanýnýyazýnýz.ER + . bankacýlýk sistemi daha az vadesiz mevduat yaratma gücüne sahip olmaktadýr.DD = . Ýþte bu nedenle mevduat yaratýlmasý sürecinde nakit.DD = k .RR + .5 milyar liralýk vadesiz mevduat yaratabilmektedir.R = . rD = 0. . bankalarýn sadece vadesiz mevduat hesabý açtýklarý þeklindeki varsayýmýmýzý kaldýrarak vadeli mevduat hesaplarýnýn da modele dahil edilmesine olanak tanýyacaðýz.R = . bir sýzýntý olarak kabul edilmektedir.DD .C (13) (4). 1 k = = 2.DD (rD + e + c) 1 . son olarak ele aldýðýmýz mevduat geniþlemesi modelinde pek fazla deðiþiklik olmayacaktýr.! ! ! .05 + 0.R = 1 milyar TL.R = rD . Bunun yanýnda genel olarak vadelimevduat zorunlu rezerv oraný (rT) vadesi z mevduat zorunlu rezerv oranýndan .DD + e . Vadeli ve vadesiz mevduatlar ayný zorunlu rezerv oranýna tabi iseler. Bilindiði gibi k mevduat çarpanýný ifade etmektedir. yukarýdaki eþitlik. Daha önce ele aldýðýmýz örneklere oranla. R = 0.15 ise.20.R (14) rD + e + c elde edilir.20 + 0. nakit hakkýndaki varsayýmýmýzý deðiþtirdiðimizde. Buna göre bankacýlýk sistemi 1 milyar liralýk ilave rezervle 2. Dikkat edilirse nakit oraný(c) ne kadar yüksek olursa (yani nakit sýzýntýsýne kadar fazla olursa) mevduat çarpanýnýn deðeri o kadar küçük. Daha önce bilindiði gibi . k = 1 / (rD+e+c) denirse.R olarak yazýlabilir. Ancak pek çok ülkede karþýlaþýlan genel uygulama her iki tür mevduatýn farklý zorunlu rezerv oranýna tabi olmasý þeklindedir.05 iken c = 0.DD + c . Mevduat Yaratýlmasý: Vadeli Mevduat Sýzýntýsý Son olarak.15 buluruz.

DD (17) . TD = t DD (16) . Yine basitlik saðlamak açýsýndan.172 . halkýn vadesiz mevduatlarýnýn belirli bir oraný kadar vadeli mevduat talep ettiðini kabul edelim. Vadeli mevduatlarý TD.TD = t . vadeli mevduat tercih oranýný t ile gösterirsek.küçüktür (rT < rD).

DD + rTt .5) + 0.DD + rT . Vadeli mevduatlar için ayrýlan zorunlu rezervler de mevduat yaratýlmasýnda kullanýlabilecek rezervlerden bir sýzýntý olduðu için toplam rezervlerdeki deðiþim eþitliði.DD .TD + e . Buna göre bankacýlýk sistemi 1 milyar liralýk ilave rezervle 2 milyar liralýk vadesiz mevduat yaratabilmektedir.04 .20 + (0.DD = k . .R = rD .DD + c .R = 1 milyar TL. Yani . Daha önce olduðu gibi burada da.R olduðu için . Daha önce elde edilen eþitlikler yerine konursa. c = 0. .DD = .R (18)rD + rTt + e + c olacaktýr.DD + c . rD = 0.15 iken t = 2. vadelimevduatlarýn mode .5 ve rT = 0.R = rD .05 + 0.RRT + .04 olduðunu kabul edersek 1 k = = 2 0.15 buluruz.ER + .TD + e .20.! ! ? ? yazabiliriz. e = 0. Basitleþtirici varsayýmlarýn kaldýrýlmasý ile mevduat çarpaný 1 (19) k = rD + rTt + e + c þeklinde elde edilmektedir. Vadeli mevduat sýzýntýsý da söz konusu olduðu zaman mevduat çarpanýformülünü yazýnýz.RRD + .DD = 2 milyar TL olacaktýr.C olacaktýr.DD (rD + rTt + e + c) 1 .DD elde edilir. . 2. Öte yandan (17) nolu eþitlik yukarýda yerine konursa .R = .05.R = .

rT= 0.7.1þeklindedir. rT= 0.30. Yukarýda yapýlan hesaplamalarýbu kez 1995 yýlýiçin tekrarlayýnýz ve sonuçlarýnýkarþýlaþtýrýnýz.08.53.09 ve c = 0. t = 4.16. e = 0. Bu deðiþimin sebebi sizce neler olabilir? . Dikkat edilirse t ve rToranlarýile mevduat çarpanýters yönde deðiþmektedir. t = 1.le dahil edilmesi ile yaratýlabilecek mevduat miktarýnýn azaldýðýný görmekteyiz. 1980 yýlýsonunda mevduat çarpanýnýhesaplamada kullanýlan parametrelerin Türkiye'deki seyri þu þekildedir: rD= 0. e = 0.9.173 .04 ve c = 1. Bu oranlar ne kadar yüksek olursa yaratýlabilecek kaydi paramiktarýo kadar az olmaktadýr .20. Bu büyüklüklere göre 1980 yýlýsonu itibariylemevduat çarpanýnýn 1 milyar liralýk ilave rezervle yaratýlabilecek vadesiz mevduat miktarýnedir? Ayný parametrelerin 1995 yýlý sonundaki deðerleri ise rD= 0.

banka bilançosunun hangi kýsmýnda yer alýr? a.Özet Nispi rezerv bankacýlýðýna geçiþle birlikte bankalar ellerinde bulunan rezerv miktarýný deðiþtirerek kaydi para yaratma olanaðýna sahip olmuþlardýr. Bankanýn borcunu ifade ettiði için aktifte c. Banka rezervleri ve kaydi para etkilenmez 3. Bankalarýn kaydi para yaratmagüçleri tersine çevrildið ydi para yok etme güçlerinin de bulunduðu bir gerçektir. Bir bankada açtýrýlmýþ olan vadesiz mevduat. bankacýlýk sistemi ilave 1 liralýk rezervle zorunlu rezerv oranýnýn tersiyle çarpýmý kadar kaydi parayaratabilmektedir. Burada süreç para yaratýlmasý sürecinin tamamen tersidir. Atýl rezervler c. Zorunlu rezervler . Bankalarýn rezervleri artacaðý için kaydi para azalýr d. Vadeli mevduatlar b. Mevduatlar bilançoda yer almaz 2. zorunlu rezerv dýþýndaki tüm sýzýntýlarýn sýfýra eþit olduðu varsayýmý altýnda. Nitekim bankacýlýk sistemindeki. Bankalarýn rezervleri azalacaðý için kaydi para artar c. Merkez bankasýnýn açýk piyasada tahvil satmasý sonucunda kaydipara miktarý bundan nasýl etkilenir? a. Bankalarýn rezervleri artacaðý için kaydi para artar e.174 . Bankalarýn rezervleri azalacaðý için kaydi para azalýr b. Bankanýn alacaðýný ifade ettiði için pasifte d. Sýzýntýlar sisteme dahil edildikçe bankalarýn kaydi par a yaratma olanaklarý sýnýrlanmaktadýr. Vadesiz mevduatlar d. Bankanýn borcunu ifade ettiði için pasifte e. Bankanýn alacaðýný ifade ettiði için aktifte b. Mevduat yaratýlmasý sürecinde aþaðýdakilerden hangisi bir sýzýntý olarak kabul edilmez? a. Nakit e. Sorular 1.

Para Teorisi ve Politikasý. Mevduat çarpaný ve kaydi para deðiþmez Kaynakça AREN Sadun. 8. vadesiz mevduat zorunlu rezerv oraný %15 ve nakit oraný %10 ise bankacýlýk sistemine enjekte edilen5 milyar liralýk rezervle yaratýlabilecek kay di para miktarý nedir? a. 1994. Aralýk. Ýstihdam ve Ýktisadi Politika.Baki. Mevduat çarpaný düþeceði için kaydi para artar c. Ýstanbul. Bankacýlýk sisteminin atýl rezerv talebinin artmasý kaydi para üzerinde nasýl etki yaratýr? a. PÝRÝMOÐLU A. 1995.3 milyar TL d. Ezgi Kitabevi. 1991. KEYDER Nur. Eskiþehir. Para. Ankara. Mevduat çarpaný yükseleceði için kaydi para azalýr d. 20 milyar TL c.C. T. Merkez Bankasý. PARASIZ Ýlker. 1995. Mevduat çarpaný yükseleceði için kaydi para artar e. Ankara. Para: Teori-Politika. 1992. HÝÇ Mükerrem. Bankalarýn atýl rezerv tutmadýðý ve vadeli mevduat hesaplarýnýn söz konusu olmadýðý bir ortamda.5 milyar TL e. Para Teorisi. 1987. Basým. Aylýk Ýstatistik Bülteni. 33. Savaþ Yayýnevi. Menteþ Kitabevi. 50 milyar TL b. Bursa. .4.175 . 5 milyar TL 5. Mevduat çarpaný düþeceði için kaydi para azalýr b. Para. 7. Banka ve Finansal Piyasalar.

baðýmsýzlýðý ve örgüt yapýsý gibi konularý merakla ve zamanýnda okuyunuz. Mali sistemin enönemli kurumu olan merkez bankala rýnýn geliþimi. Daha sonra Türkiye uriyetiMerkez Bankasýna iliþkin deðerlendirmeler bu çerçeve baz alýnarak sürdürülmektedir. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. Ünite içindeki ve sonundaki sorularý cevaplamadan diðer üniteye geçmeyiniz. üniteyi tekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. iþlevleri. . Konuyu dikkatlice okuyunuz. Bu ünitede Merkez Bankacýlýðýnýn ortaya çýkýþý. Konu ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için ünite sonunda yer alan kaynaklara baþvurabilirsiniz. iþlevleri ve özellikle son yýllarda tartýþýlmakta olan Merkez Bankalarýnýn baðýmsýzlýðý ve baðýmsýzlýðýn ekonomik performans üzerindekietkileri incelenmektedir. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz.. Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak. üniteyi tekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde.. geliþimi. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde...176 . Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz.ÜN ÝTE 11 Dünya'da ve Türkiye'de Merkez Bankacýlýðý Bu Ünitede.

yaþayabilmek için banknot çýkarmak zorundaydýlar. ekonomide piyasalarý ve kurumlarý kapsamýna almakta. bunun emisyon ve tedavülünü saðlamak. kaðýt para emisyonunun düzenlenmesi ve devletin kýsa vadeli kredi ihtiyacýnýn karþýlanmasý zorunluluðundan doðmuþtur denilebilir. Bu banka özel bir firma hüviyetini taþýmasýna raðmen. 9 Temmuz 1844 tarihinde yayýnlanan Peel kararý ile Ýngiltere Bankasý nýn banknot çýkarma yetkisi yeni bir düzene baðlanmýþtýr. Merkez Bankasý için genel bir taným vermek gerekirse. Ne var ki. 1694 yýlýnda güçlü bir imtiyaz altýnda kurulan Ýngiltere Bankasý ilk emisyon bankasý olarak kabul edilebilir. para ve banka sisteminde faal rol oynayan mali aracý kuruluþtur. kurulan ilk kamu bankasý olma özelliðine de sahipti. devletçe desteklenen. hazine bonolarý ve altýn karýþýlýðýnda para ihraç edebilmiþ ve Merkez Bankasý gücü kazanabilmiþtir. düzenli ve en az maliyetlegerçekleþtirebilmek ve bankacýlýk faaliyetlerinin düz nli bir þekilde yürütülmesini kontrol edebilmek amacýyla merkez bankasý kurmak yoluna gitmiþlerdir. Dünyada Merkez Bankacýlýðýna ilk örnek olarak Ýngiltere Bankasý (Bank of England) gösterilmektedir. bu yüzden de kamu bankasý özelliðini taþýyan bir bankanýn banknot ihracý ile yetkili kýlýnmasý pek alýþýlmýþ bir þey deðildi. Her ülkenin mali sisteminde yer alan kurumlar içerisinde ilk sýrayý Merkez Bankasý alýr. fonlarý fon fazlasý bulunan servet sahiplerinden fon açýðý bulunanlara yönlendirmektedir. devlet borçlarýný daha kolay. Bu kararla banka. Bu tür bir tanýmlama Merkez Bankalarýna yüklenilen iþlevler de gözönüne alýndýðýnda uygun olur. diðer bankalar da.? MERKEZ BANKASI KAVRAMI VE TARÝHÝ GELÝÞÝMÝ Mali sistem. Ülke ekonomileri için oldukça önemli bir yer tutan Merkez Bankalarý uzun süren bir geliþmenin sonucudur. Genel olarak Merkez Bankacýlýðý. kanuni parayý tespit etmek. Devletler. en yüksek likidite derecesine sahip kaðýt parayý yaratan. Çünkü o devirde. .

bankaya yasalbir statü veye özel z verilmemiþtir. senet iskonto ettirenlerce kabul edilmesinde bir sakýnca görülmemiþtir.Baþka bir görüþe göre ise. Fransa Bankasý 2 Aralýk 1945 tarihinde özel kiþilerin elindeki hisse senetlerinin tazminat karþýlýðý devlete aktarýlmasýyla -177 . Bu tarihten sonra Fransa Bankasý yurt sýnýrlarý içerisinde para çýkaran tek kuruluþ haline gelmiþtir. Ülkenin baþkentinde bu bankadan baþka 9 taþra bankasý daha para çýkarma yetkisine sahipti. Bankanýn yapacaðý iþlemler belirli sýnýrlar içinde kalmýþ. 1848 yýlýnda yaþanan büyük bunalým üzerine bankanýn durumunda önemli bir deðiþiklik yapýlarak. Fransa Bankasý ile birlikte para çýkarabilen 9 taþra bankasýnýn para çýkarma yetkileri kaldýrýlmýþtýr. Ticari senet iskonto ettirenlere madeni para yerine kendi çýkardýðý banknotlarý veren ilk kuruluþ bu bankadýr. Verilen banknotlarýn saygýn bir kuruluþ olan bankanýn imzasýný taþýmasý ve gösterildiðinde hemen madeni para ile deðiþtiriliyor olmasý nedeniyle. Bu bankanýn kurucusu Palmstruch büyük bir yenilik yapmýþ ve banknot çýkarýlmasý ile ticari senetlerin iskontosu arasýndaki iliþkiyi kurmuþtur. Merkez Bankasý niteliði taþýyan ilk banka1668 de kurulan Ýsveç Devlet Bankasýdýr. Ticari senet iskontosu ile banknot ihraç eden ilk Merkez Bankacýlýðý uygulamasýhangi ülkede görülmüþtür? 20 Þubat 1800 tarihinde kurulan Fransýz Bankasý (Banque de France) Napoleon un direktifi üzerine bir bankerler grubu tarafýndan kurulmuþtur.

D. Bugün her ülkede bir Merkez Bankasý bulunmaktadýr. de (FED) Federal Reserve Sistem i in oluþmasýdýr. bankanýn. Ýkinci Dünya Savaþý ndan sonra merkez bankalarý hükümetlere ekonomiyi yeniden inþa etmekte yardýmcý rol üstlenmiþlerdir. sabit kur sisteminin terk edildiði ve yüksek enflasyon sorununun ortaya çýktýðý dönemlerde. 10 bölge bankasý ve Deutscher Lander in birleþmesiyle Alman Merkez Bankasý Deutsche Bundesbank kurulmuþtur. dünyanýn birçok ülkesinde Merkez Bankalarýnýn kuruluþu süratle gerçekleþmiþtir. bu ülke içinde tek bir emisyon bankasý kurulmasýný önlemiþtir. ülke ekonomisini ilgilendiren konularda izlenecek politikalar ortak olup. 12 bankayý da baðladýðýndan FED e tek bir banka olarak bakmak gerekir. A. bu yýllarda merkez bankalarýnýn baðýmsýzlýðý ve siyasi otoritelerin etkisinden kurtulma gerekliliði savunuldu.. para politikasý uygulamalarý çerçevesinde para arzýný kontrol etmek ve fiyat istikrarýný saðlamak olmuþtur. yoluyla kamulaþtýrýlmýþtýr.D. Sadece idari konular bankalarýn özel takdirlerine býrakýlmýþtýr. Nitekim savaþtan sonra 1920 de Cenova da toplanan uluslararasý konferanslarda alýnan kararlara uyularak.B. merkez bankalarýnýn temel uðraþýlarý. Ýlk zamanlarda Merkez Bankalarýnýn özel sermayenin yönetimi altýnda bulunmasýnda bir . hükümetin genel ekonomik politikasýný desteklemekle yükümlü olmasýna raðmen. Kâðýt para çýkarma yetkisini elinde bulunduran Bundesbank. . Bu sistem. Birinci Dünya Savaþýndan sonra Merkez Bankalarýnýn önem kazanmasýnýn nedenleri nelerdir? Merkez Bankalarýne tür bir yapýya sahipolmalýdýr? Dünya da Merkez Bankalarýnýn aðýrlýk kazandýðý dönem Birinci DünyaSavaþýnýn sonlarýna rastlamaktadýr. herbirinin çalýþma alaný sýnýrlandýrýlmýþ olan 12 Federal Reserve Bank tan oluþmaktadýr. 1970 li yýllarda. 1980 li yýllarda finansal serbestleþme alanýnda önemli geliþmeler olurken. 26 Temmuz 1957 tarihinde Almanya da. yetkilerini kullanýrken hükümetin direktiflerine uyma zorunluluðu yoktur.B. 1990 lar ise bu görüþlerin uygulamaya konulduðu yýllar olarak görülmektedir. Ancak. deki federe devletlerin özel haklarýný koruma tutkusu. Merkez Bankacýlýðý tarihi geliþimi içerisinde bir baþka önemli olay daA.

Bu tartýþmalarda bazý iktisatçýlar. Sonuçta. bu iki görüþ arasýnda bir yolizlenerek emisyon yetkisi özerk yapýdaki Merkez Bankalarýna verilmiþtir. devlet yönetiminde özerk kuruluþlar haline gelirken. Merkez Bankalarýnýn çoðu. bir bölümü de devlet bankasý olma özelliklerini sürdürmektedirler. devletin gelirlerinin yetersiz olduðunu. Çünkü bu dönemde banknotlarýn madeni paralarla temsil oraný % 100 idi. özel kuruluþlarýn banknot emisyonunda kâr amacýyla hareket edeceklerini öne sürmüþlerdir. Daha sonralarý banknotlarýn madeni paralardan baðýmsýz bir ödeme aracý durumuna gelmesiyle.178 . hükümetlere karþý . Merkez Bankalarýnýn parasal istikrarý saðlama ve devletin bankacýlýðýný yapma iþlevlerinin ön planda olamayacaðý nedeniyle devletin tekelindeolmasý gerektiðini savunmuþlardýr.sakýnca görülmemiþtir. Öte yandan bazý iktisatçýlar ise. Son zamanlarda geliþmiþ ve geliþmekte olan çok sayýda ülkede Merkez Bankasýnýn iktisadi örgütlenme içindeki konumu. Dolayýsýyla. bunlarý çýkaran kuruluþlarýn durumu tartýþýlmaya baþlanmýþtýr. bu yüzden sýk sýk emisyona baþvurarak Merkez Bankacýlýðý iþlevlerini saðlýklý bir biçimde yerine getiremiyeceðini savunmaktadýrlar.

Merkez Bankalarýnýn likidite hacmini piyasadaki alýþ-veriþi saðlayacak düzeydetutmalarý gerekir. Merkez Bankalarýnýn ülke ekonomilerindeki iþlevlerinin neler olmasý gerektiðini de ortaya çýkarmýþtýr. para talebinde beklenmedik mevsimlik ve konjonktürel dalgalanmalar görülebilir. Merkez Bankalarý bu iþlevi ile. bulunduklarý ülkede finansal uyum ve uzun vadeli fiyat istikrarý saðlayarak ekonomik performansýn yükselmesinde önemli rol oynarlar. Merkez Bankalarýnýn siyasi iktidarlarýn müdahale alanlarýnýn dýþýnda kalmalarý ve özerk kuruluþlar olmalarý konusu. Bu geliþmeler. giderek daha fazla destekbulmaktadýr. Özel bankacýlýk sistemi kâr beklentisi içerisinde hareket ettiði için paratalebinde görülen galanmalara çözüm getirmekten uzaktýr. Merkez Bankalarýna uzun vadeli fiyatistikrarý dýþýnda ka anýn finansmanýn saðlanmasý . modern bir Merkez Bankasýnýn yerine getirmesi beklenilen üç temeliþlevinden söz edilebilir. Ülke Parasýnýn Ýç ve Dýþ Deðerinde Ýstikrar Saðlama Ýþlevi ? Paranýn iç ve dýþ deðerinde istikrar saðlamak. düzenleyici otorite ve son ödünç verme mercii olarak hizmetvermek ve devletin ba nkacýlýðýný yapmaktýr. Merkez Bankalarýnýn üstlendiði fonksiyonlar ülkeden ülkeye farklýlýklar göstermesine raðmen. Böyle olunca da para politikasýnýn temel hedefi belirlenmiþ olmaktadýr. hemen her ülkede para vekredi iþlemlerinin ekonomini göre ayarlanmasý zorunluluðu. bankacýlýk ve uluslararasý ödeme sistemlerindeki geliþmelerin ortaya çýkardýklarý ihtiyaçlar.sorumluluðu ve bunun da ötesinde baðýmsýzlýðý sorgulanmaktadýr. öte yandan daha fazla likidite vererek enflasyona neden olmamak klasikanlamda Merk ez Bankacýlýðýnýn temel iþlevidir. ulusal paranýn iç ve dýþ deðerinde istikrar saðlamak. Hemen hemen tüm ekonomilerde ihtiyaç duyulan likidite miktarýnda çeþitli deðiþmeler. Bunlar. Likidite sýkýntýsýyla ekonomiyi resesyona sokmamak. MERKEZ BANKALARININ TEMEL ÝÞLEVLERÝ Kâðýt para kullanýmýnýn yaygýnlaþmasý. devletin ve bankalarýn kýsa vadeli kredi ihtiyacýný karþýlayacak nihai bir kuruma gereksinim duymalarý Merkez Bankalarýnýn ortaya çýkmalarýna neden olan temel geliþmelerdir. ekonominin gerektirdiði kadar likiditeyi piyasaya vermekle saðlanabilir. Özerk Merkez Bankalarýnýn ulusal paranýn deðe inin korunmasýnda ve uzun dönemde fiyat istikrarýnýn saðlanmasýnda etkili olduklarý iktisatçýlar arasýnda genel kabul görmektedir.

ekonomikbüyüme için gerekli ortam saðlanab lmektedir. orta vadede enflasyonist baskýlar oluþmakta ve Merkez Bankalarý itibar kaybetmektedirler. Böylece dolaylý olarak faiz oranlarý ve döviz kurlarýndaki dengeler de korunabilecek. Dengeli birekonomik performans tutturmanýn yolu uzun vad eli fiyat istikrarýnýn saðlanmasý ile gerçekleþtirilebilmektedir. kýsa vadede olumlu sonuçlar alýnsa bile.179 .ve/veya ödemelerbilançosunda dengenin saðlanmasý gibi iþlevler yüklendiðinde. Piyasada ihtiyaçtan eksik veya fazla likidite bulunmasýekonomide ne tür dengesizliklere yol açar? .

devletin fonlarýný toplamave bu fonlardan ödemede bulunma iþlemlerini yaparlar. senet iskontosu ve avans açmak suretiyle bankalara fon saðlarlar. Gelirlerinin yetersizliði durumunda devlete ödünç verir. bankalarýn likidite gereksinimi de Merkez Bankalarý tarafýndan karþýlanýr. Merkez Bankalarý. iç ve dýþ borçlarla ilgili hesaplarýn izlenmesi gibi teknikhizmetleri sunar. neden "bankalarýn bankasý" denir? Devletin Bankacýlýðýný Yapmak Merkez Bankasý ticaret bankalarýnýn ve devletin bankerliðini yapantipik bir mali kurumdur. ekonominin likidite hacmini denetleme olanaðý bulmaktadýr. ban ar üzerinde düzenleme ve denetleme yetkisini.Düzenleyici Otorite ve Son Ödünç Veren Mercii Olarak HizmetVermek Nasýl ki bireylerin likidite gereksinimini bankalar karþýlýyorsa. ? Modern bir merkez bankasýnýn temel iþlevleri nelerdir? MERKEZ BANKALARININ BAÐIMSIZLIÐI VE BAÐIMSIZLIÐIN EKONOMÝK PERFORMANS ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Bir Merkez Bankasý kendi politika tercihlerini oluþtururken siyasi iktidarlarýn müdahele alanlarýnýn dýþýnda kalýyorsa. Gerçekten Merkez Bankalarý banka sistemi içinde en son kredi veren organ görevini yerine getirmek yoluyla. istikrarlý bir mali yapýnýn oluþmasýnda kullanmasý gerekir. ticari bankalarýn bankasý olarak onlarýn mevduatlarýný tutar. Bunun dýþýnda Merkez Bankalarý. uygulayacaðý parapolitikasý için araçlarýn kullanýmýna kýsýtlama getirilmiyorsa ve kamu kesimini . Ayrýca yurtiçi ve yur tdýþý ekonomide olaylarý yakýndan izleyerek devlete mali danýþmanlýk yaparlar. bankalarla yakýn bir iliþki içinde bulunmasý. Merkez Bankalarýnýn para politikasýný etkilemesi bankalar kanalýylaolduðu için. hazine tarafýndan çýkarýlan tahvillerin kayýt ve satýþý gibi hertürlü hizmetleri. Devletin b ankeri olarak. Bunun içindir ki Merkez Bankalarýna Bankalarýn Bankasý denilmektedir. ? ? Merkez bankasýna. Böylece Merkez Bankalarý bankalarýn geçici likidite gereksinimlerinikarþýlamak yoluyla önemli hizmet görürler ve ala larý bir takým önlemlerle bankalardan nakit çekilmesi yoluyla meydana gelebilecek bankaiflaslarýný da önleyebilirl er.

Merkez Bankalarýnýn politika belirleme ve üretme konusundaki baðýmsýzlýklarýný deðerlendiren çalýþmalara 1990 lý yýllarda sýkça rastlanmaktadýr. bu kriterlere göre Merkez Bankalarýnýn baðýmsýzlýðýný test etmektedir. A. En çok kullanýlan yöntem olarak. o bankanýn baðýmsýzlýðýndan söz edilebilir.180 .Neyaptitarafýndan 1992 yýlýnda yapý çalýþmada. Merkez Bankalarýnýn baðýmsýzlýðý aþaðýdaki dört sorunun ayrýntýlý yanýtlarýna göre deðerlendirilmektedir.mümkün olduðunca az finanse ediyorsa. Baðýmsýz bir Merkez Bankasýnýn ise.B.Webb-B.Cukierman-S. Bu çalýþmalarýn çoðunluðu belirli baðýmsýzlýk kriterleri ortaya koyarak. ulusal paranýn iç ve dýþ deðerini korumada ve uzun dönemde fiyatistikrarýný saðlamada etkili olacaðý çoðu iktisatçý tarafýndan kabul edilmektedir. .

parapolitikasýnýn yürütülmesi etkin rol alacak. baþkanýn görevde kalýþ süresi. enflasyon oraný. burada hükümet ile Merkez Bankasý arasýndaki iliþkilere yönelik sorular yeralýr. Merkez Bankasýnýn baðýmsýzlýðýnýn ve buna paralel . Merkez Bankasýna ekonomide fiyat isti krarý dýþýnda bir amaç yüklenmemiþse (tam istihdam. Para politikasýnýn belirlenmesi ile ilgili sorular (15 puan). Ülkenin yapýsal özellikleri göz önüne alýnmadan siyasi iradeden kopuk bir merkez bankasýneden baðýmsýz bir banka olarak deðerlen dirilemez? Ekonomik performans ile bir ülke ekonomisinin istikrarlý bir geliþme sürecinde bulunmasý kastedilmektedir. niteliði ve faizine yönelik sorular yer almaktadýr. hükümetin genel politikalarýyla çeliþmeyen. Performansý ölçen önemli makroekonomik göstergeler. büyüme gibi) baðýmsýzlýk artmaktadýr. Merkez Bankasý amaçlarýnýn belirlenmesine yönelik sorular (15puan). Örneðin bütçenin hazýrlanmasýnda Merkez Bank aktif bir görev alýyorsa baðýmsýzlýk artabilecektir. Kamu kesimine açýlan kredilerin sýnýrlarý ile ilgili sorular (50 puan). ona baðýmsýzca karar alma ve uygulama insiyatifi veren biryasal statü kazandýrmak Bunun yerine Merkez Bankasýnýn baðýmsýzlýðý. uzun dönemde fiyat disiplininin saðlanmasýna ve dengeli bir ekonomik performansýn oluþturulmasýna önemli katký saðlayacaktýr. . Burada Merkez Bankasý tarafýndan kamuya verilen kredilerin miktarý. Eðer kamu kesimi düþük düzeyde finanse ediliyorsa baðýmsýzlýk artacaktýr. aksine onunlauyumlu ve tutarlý olacak bir çerçevede deðerlendirilmelidir. kamu kesimi gelir ve giderleri dengesinde oluþacak açýk ve fazlalardan etkilenmeyecek duruma getirilmesidir. Böylece Merkez Bankasý. Örneðin baþkanýn görevde uzun süre kalmasý buna baðlý olarak baðýmsýzlýðý arttýrýr. . Baðýmsýzlýk açýsýndan önemli olan merkez bankasýnýn günlük iþlemlerinin. Merkez Bankalarýný siyasi iktidarlardan bütünüyle baðýmsýz olarak düþünmek.? . Merkez Bankasý baþkaný ile ilgili sorular. 20 puan deðerinde olup. . sorularý içermektedir. kim tarafýndan atandýðý vb. büyüme oraný ve iþsizlik oraný þeklinde sýralanabilir.

Merkez Bankalarýnýn göreceli olarak daha az baðýmsýz olduðu ülkelerde daha yüksek bir büyüme hýzý elde edilmiþtir.181 .olarak saðlanan parasal disiplinin genel olarak enflasyon oranýný düþürücü yönde etkilediði kabul edilmektedir. nispi fiyatlarýn bozulmasýný ve kaynak daðýlýmýnda etkinlikten uzaklaþýlmasýný beraberinde getirmektedir. Çünkü. . yüksek enflasyon en büyükekonomik istikrarsýzlýktýr. Hatta 1990 yýlýnda A. ülkeden ülkeye deðiþmekle birlikte baðýmsýzlýðýn büyüme ve iþsizlik üzerinde beklenen olumlu etkileri yeteri kadar göstermediði görülmektedir. Düþük ve istikrarlý fiyat düzeyipiyasada belirsizliði azaltarak. Unutulmamalýdýr ki. dolayýsýyla ekonomik büyüme için gerekli ortam saðlanmýþ olacaktýr. ancak. Summers tarafýndan 17 OECD ülkesinin 35 yýllýk verileri dikkate alýnarak yapýlan araþtýrmada. baðýmsýzlýk derecesi en yüksek olan Alman Merkez Bankasý dýr. ekonomik birimlerin geleceði daha iyi görme lerini saðlayacak. irsizliklerle dolu bir ekonomik ortamýn oluþmasýný. Merkez Bankalarýnýn baðýmsýzlýðý üzerine yapýlan çalýþmalarda. Bu çalýþmalardan þu önemli sonuç çýkmaktadýr: Baðýmsýz Merkez Bankasýna sahip olan ülkelerde düþük ve istikrarlý enflasyon oranýnýn bulunduðu. Alesina ve L.

Osmanlý Bankasý kendisine tanýnan yetkiler çerçevesinde ilk iþ olarak. karþýlýðý bulunmayan kâðýt paralarýn Osmanlý Bankasýna aktarýlarak banknot haline getirilmesi olanaðýnýn bulunmamasý. Birinci Dünya Savaþý sýrasýnda banka banknot çýkarma imtiyazýndan vazgeçmiþ. Düyun-uUmumiye. 1856 yýlýnda Ýngiliz ve Fransýz ortak sermayesiyle kurulan.? Ekonomide istikrarlýbir fiyat düzeyinin oluþmasýnda Merkez Bankalarýnýn baðýmsýzlýðýneden önemlidir? TÜRKÝYE DE MERKEZ BANKACILIÐI Türkiye de Merkez Bankacýlýðý Anlayýþý ve 1980 Öncesi Geliþimi Türkiye de Merkez Bankacýlýðý. piyasadalikidite sýkýntýsý yaþandýðýnda yeterli düzeyde banknot ihraç etmemiþtir. devlete. Devlet yetkilileri de çýkarýlacak kâðýt paralarýn kabul görmesi için yabancý ülkelerce yönetilen Düyun-u Umumiye Ýdaresine baþvurmuþtur. ? Evrak-ýNakdiye nedir? Cumhuriyetin kuruluþu ile birlikte Osmanlý Ýmparatorluðu döneminden devralýnan. 1863 yýlýnda devletin bankasý olma imtiyazýný elde eden Osmanlý Bankasý ile baþlamýþtýr. klasik anlamda tam bir merkez bankasý görevi yapmaktansürekli kaçýnmýþtýr. tedavülde bulunan kaime adýný taþýyan ve saygýnlýðýný yitirmiþ olan paralarýn yerine saðlam bir para çýkarma görevi üstlenmiþtir. Bu banka. Hazine para sýkýntýsý içinde bulunduðunda. Ancak çýkardýðý paralarýn miktarý hiçbir zaman piyasanýn ihtiyacýný karþýlayacak düzeyde olmamýþtýr. Almanya ve Avus ya dan ödünç alýnan altýn ve daha sonra Alman Hazine Tahvilleri karþýlýðý para ( Evrak-ý Nakdiye ) ihraç etmiþtir. isterse kâðýt para çýkarabileceðini bildirmiþtir. Savaþtan sonra Almanya ve Avusturya nýn elindeki altýnlar savaþýn galiplerine teslim edildiði için Düyun-u Umumiye paralarý tümüylekarþýlýksýz kalmýþtýr. devlet parasýnýn bir yabancý kuruluþ .

1929 yýlýnda dünya ekonomik bunalýmýnýn etkilerinin Türkiye de de hissedilmeye baþlamasý ve kambiyo iþlemlerinde spekülasyonlarýnda önlenememesi nedeniyle1930 yýlýnda Türk parasýnýn k korunmasý hakkýnda 1567 sayýlý kanun çýkarýlmýþtýr. Türkiye de ekonomik baðýmsýzlýk hedefleyen u ir merkezbankasý kurulmasýnda önemli bir rol oynamýþtýr.tarafýndan yönetilmesinin kabul edilemezoluþu. ? TCMB ne zaman kuruldu? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasý (TCMB) yukarýda açýklanan geliþmelerle birlikte yeterli iç ve dýþþartlarýn da oluþmasýnýn etkisiyle. 3 Ekim 1931 tarihinde fiilen çalýþmaya baþlamýþtýr. sermaye ile bir anonim þirket olarak kurulan TCMB. Þili Merkez Bankasý Kanun u esas alýnarak 1930 yýlýnda 1715 sayýlý yasa ilekurulmuþtur.182 . 15 Milyon TL. 1923 yýlýnda toplanan Ýzmir Ýktisat Kongresi nde yeni kurulan Cumhuriyetin bir Merkez Bankasýna sahip olmasý gerekliliði belirtilmiþse de çalýþmalar 1925 yýlýnda baþlatýlabilmiþtir. . Çalýþmalar gerek yerli gerekseyabancý uzmanlar yardýmýyla yaptýrýlmýþtýr.

Yeni kanun ile hazinenin payý yükseltilerek sermayenin % 51 inden aþaðý düþmeyeceði hükmü getirilmiþtir. D grubu paylar ise Türk ticaret kuruluþlarýna ve Türk vatandaþlarýna býrakýlmýþtýr. Yapýlan deðiþikliklerin çoðu Merkez Bankasýnýn Hazineye ve Kamu Ýktisadi Teþebbüslerine daha fazla kredi verilmesini saðlamaya yönelik olmuþtur. Osmanlý Bankasý da 1957 yýlýnda çýkarýlan bir yasa ile öteki yabancý bankalar gibi Türkkiye de þube açma hakkýna sahip bir banka konumunda kalmýþtýr. 1715 sayýlý Merkez Bankasý kuruluþu kanununda bankanýn hisseleri dört gruba ayrýlmýþtýr: A grubu pay senetleri devlete ait olup sermayenin% 15 i olarak bel rlenmiþ. geliþmiþ ülkelerdeki merkez bankalarýnýn yapýsýna uygun bir hale getirilmiþtir. Ýkinci Beþ Yýllýk Planda öngörülen deðiþiklikler çerçevesinde. yabancý sermayeli bankalar veimtiyazlý þirketlere ayrýlan pay miktarý sermayenin %10 u ile sýnýrlandýrýlmýþtýr. Böylece Merkez Bankasý Kamu kesiminin açýklarý için finansman saðlayan bir banka görünümü almýþtýr. 1715 sayýlý kanundaki Merkez Bankasý nýn devlete karþý . Osmanlý Bankasý banknotlarý da piyasada tedavül etmekteydi. B grubu pay senetleri milli bankalara. 40 yýl yürülükte kalanmerkez bankasý kuruluþu kanunu bu süre içerisinde 22 kez deðiþtirilmiþtir. dolayýsý ile yönetimine egemen duruma gelmiþtir. Böylece hazine bankanýn genel kuruluna. Bu kanun ile Merkez Bankasý devlet müdahelesinden oldukça baðýmsýz bir anonim þirket olarak kurulmuþ. C grubu pay senetleri milli bankalardýþýndaki kur uluþlara tahsis edilmiþ olup. Bubanknotlar 1948 yýlýna kadar karþýlýðý altýn olarak ödenmek yoluyla tedavülden kaldýrýlmýþlardýr. devletin banka üzerindeki etkisini sýnýrlamak amacýyla bu payýn en çok %25 e kadar arttýrýlabileceði kabul edilmiþtir.? Yukarýdaki açýklamalardan anlaþýlacaðý gibi Cumhuriyet kurulduðunda ödeme aracý olarak karþýlýksýz kalan Düyun-u Umumiye paralarý yanýnda. 1970 yýlýnda 1211 sayýlý Merkez Bankasý Kanunu yürürlüðe konulmuþtur.

24 Ocak 1980 Kararlarýna kadar genelde enflasyonist para ve kredi politikalarý izlenmiþtir. paranýn iç ve dýþ istikrarýnýn saðlanmasý görevinden uzaklaþmýþ. kamu açýklarýný finanse eden ve kalkýnma bankacýlýðý yapan bir kuruluþ konumuna getirilmiþtir. bankanýn baðýmsýzlýðýaçýsýndan yorumlayýnýz.183 .C. Merkez Bankasý nýn görev ve yetkilerinin yeniden tanýmlanmasý gereðini ortaya çýkarmýþtýr. bunun bir sonucu olarak mali piyasalarda meydana gelen geliþmeler. Bu geliþmeler þöyle özetlenebilir : . bir yönüyle geliþmekte olan sermaye piyasasýna . etkin bir para politikasý yürütülebilmesi için mekanizmalar geliþtirilmiþ ve mali sistemdeki diðer geliþmeler desteklenmiþtir. böylece hazineye piyasa mekanizmasý dahilinde borçlanma imkâný yaratýlmýþtýr.baðýmsýz veya özerk olmasý görüþünden büyük ölçüde tavizler verilmiþtir. T. Çünkü 1970 li yýllar boyunca TCMB esas iþlevi olan. TCMB özellikle 1980 li yýllarýn ikinci yarýsýnda mali sistemdeki geliþmelere öncülük etmiþ. Merkez Bankasýnda 1980 li Yýllardaki Geliþmeler 1980 li yýllarda dünya ekonomisinin gündemine giren finansal liberalizasyon politikalarý Türkiye de de uygulanmaya baþlanmýþ. Bu geliþme sonucunda oluþan kamu menkul kýymetler piyasasý. 1985 yýlýnda kamu menkul kýymetlerinin ihale yoluyla satýþýna baþlanýlmýþ. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasýile ilgili 1715 ve 1211 sayýlý kanunlarý.

Bu iþlemlerle piyasada likidite fazlasý olduðunda. 1986 yýlýnda faaliyete geçen bankalararasý para piyasa (Ýnterbank Piyasasý) ile bankalar fazla fonlarýný deðerlendirme ve kýsa vadeli likidite gereksinimlerini karþýlama olanaðý elde etmiþlerdir.yol gösterirken. artmýþtýr. 1987 yýlýnda baþlatýlan açýk piyasa iþlemleri ile Merkez Bankasý piyasadaki likiditeyi ve faizleri etkileyebileceði araçlardan en aktif olanýna kavuþmuþtur. 1986 yýlýnda faaliyete geçen bankalar arasý para piyasasý nasýl?iþlemektedir? Bu piyasanýn saðladýðýavantajlar nelerdir? . Bu piyasada döviz satmakisteyen bankalar ile dövi . Merkez Bankasý ancak fon fazlasý veya eksikliði olduðu günlerde alýcý veya satýcý olarak devreye girmektedir. Bu piyasada iþlemler çoðunlukla bir gecelik olup. faiz oranlarýný ve dolaylý bir biçimde de kredi piyasasý ile döviz piyasasýný etkileme olanaðý elde etmektedir. likiditeyi. Bu piyasa yoluyla bankacýlýk sektörünün rezervlerini bir ölçüde kontrol etme olanaðýný elde eden Merkez Bankasýnýn para arzý üzerindeki denetimi. Bu yollaMe z Bankasý bankalarýn rezervlerini. Merkez Bankasý bünyesinde gerçekleþtirilen bir geliþme de 1988 yýlýnda döviz piyasalarýnýn kurulmasýdýr. . böylece piyasada oluþan bu fiyata (faiz oranýna) göre likidite darlýðý veya bolluðu hakkýnda karar verebilmektedir. bankalarýn likidite gereksinmeleri ihmaledilmeksizin. Açýk piyasa iþlemleri kamu menkul kýymetlerinindoðrudan alýnmasý ve satýlmasý þeklinde olabileceði gibi repo ve ters repo þeklinde de yapýlmaktadýr. Para politikasýuygulamasýnda açýk piyasa iþlemleri neden en aktif? araç olarak deðerlendiri ? . Bu geliþme ile Merkez Bankasý bankacýlýk sektöründeki rezervlerin fiyatýný öðrenmiþ olmakta. öte yandan Merkez Bankasýnýn açýk piyasa iþlemleri yapabilmesi için temel oluþturmuþtur. Yine likidite darlýðý durumunda doðrudan alýþ ya da repo (geri satmaanlaþmasýyla alma ) yoluyla bu sýkýþýklýk giderilmektedir. devlet iç borçlanma senetlerini ya doðrudan satmakta yada ters repo (geri alm a anlaþmasýyla satma ) ile fazlalýðý eritmektedir.

184 . . Böylece Merkez B asý kredilerinin. Yine. Merkez Bankasý orta ve uzun vadeli kredi uygulamasýný terketmiþ. kiþi ve kuruluþlarýn yurt dýþýndan getirdiklerifonlarýn hýzla artmasý. Ancak piyasada döviz arzý döviz talebini aþýyorsa veya tersi durumsözkonusu ise Merkez Bankasý aracýlýk rolünü bir kenara býrakýp. Bu karara göre yabancý þirketler menkul kýymetlerini Türkiye de pazarlayabilecekler. Türkiye deki yerleþik kiþiler yabancý menkul kýymetleri satýn alabileceklerdir. kalkýnmanýn finansmanýna yönelik olarak kullanýlan bir . 1989 yýlý Ekim ayýnda alýnan bir kararla. Merkez B li paraya ek olarak ülkede kullanýlmakta olan yabancý paralarý da dikkate almasý gerekliliðini ortaya çýkarmýþtýr. Türk Þirketleri yabancý borsalara menkul kýymetlerini kote ettirerek kaynakbulabileceklerdir. . sermaye hareketleriserbestisi elde edilmiþtir. 1989 yýlýnda çýkarýlan Türk Kambiyo sisteminde liberalleþmeyiönemli ölçüde gerçekleþtiren 3 kararla. doðrudan alýcý veya satýcý olarak piyasaya girmektedir.yapan bankalar buluþturulmaktadýr. bu görev Eximbank ileTürkiye Kalkýnma Bankasýna devredilmiþtir. Sermaye hare ketlerine getirilen kolaylýklar çerçevesinde bankalarýn.

Merkez Bankasýnýn yurt içinde kullandýðý kredi ve avanslar toplamý . bu protokol ile Hazine nin Merkez Bankasý ndan düþük faizle kullanabileceði avans miktarýna tavan getirilmiþtir. Merkez Bankacýlýðýnda 1980'li yýllardaki geliþmeleri açýklayýnýz. Devletin gelir ve giderlerinin denkleþtirilmesi aþamasýnda önem kazanan Hazine. yalnýzca para politikasý aracý olarak kullanýlmasýna yönelik bir deðiþiklik yapýlmýþtýr. Fakat yasa ile belirlenen buüst sýnýrýn yüksek olmasý ve enflasyon nedeniyle bütçe ödeneklerininsürekli artmasý. Bu protokolün önemi. Toplam iç yükümlülükler. . Merkez Bankasýnýn asýl iþlevlerine dönüþünü saðlamak amacýyla parasal proglamla baþlamýþtýr. enflasyonla mücadelede mali disiplinin saðlanmasý konusunda Merkez Bankasý ile Hazinenin anlaþmalarýdýr. Bankanýn yurt içinde gerçek ve tüzelkiþilere olan TL ve döviz cins m borçlarýnýn % 15-25 arasýnda büyümesi.C. Bu deðiþkenlere yönelik hedefler. . Merkez Bankasý bilançosunun 1989 yýlý sonuna göre % 12-22 arasýnda büyütülmesi. cari yýl bütçe ödeneklerinin % 15 i olarak belirlenen yasal sýnýrýn altýnda olup. mali sistemi ve bankanýn bilançosunu orta vadede saðlýklý bir yapýya kavuþturmak. . Hazine nin gönüllüolarak belirlediði b an. Yine 1989 yýlýnda Merkez Bankasýnýn Hazine ile yapmýþ olduðu protokol önemli bir geliþmedir. 1990 yýlý sonunuda. 1990 lý yýllara. Öte yandankýsa vadeli avans kullanýmýnýn yýl içine yayýlmasý konusunda bir d olmamasý avansýn ilk aylarda tümden kullanýlmasýna yolaçmaktadýr. T.selektif kredi politikasý aracý olmaktan çýkarýlarak.C. T. Merkez Bankacýlýðýnda 1990 lý Yýllardaki Geliþmeler ? Merkez Bankasý.Merkez Bankasý iliþkilerinde. bu sýnýr aþýldýðýnda piyasa faizoranlarýnýn uygulana kabul edilmiþtir. 16 Ocak 1990 tarihinde TCMB ilk parasal programýný kamuoyuna açýklamýþtýr. verilecek avans miktarýný artýrmaktadýr. Net iç varlýklar. Programda Merkez Bankasý bilançosundan seçilen dört deðiþken için hedefler belirlemiþtir. . Bununla Merkez Bankasý reeskont olanaklarýnýn bankacýlýk sisteminin likiditesini düzenlemek amacýyla kýsa vadeli kredi biçiminde kullandýrýlmasý amaçlanmýþtýr. Toplam Bilanço büyüklüðü . Bu olumsuz durumlar enflasyonla mü elede önemliengeller oluþturmaktadýr.

kamuoyudavranýþlarýný etkileyerek ekonomide ve mali piyasalarda belirsizliklerinazaltýlmasýný amaçlamýþtýr. kendi blançosuna aitbazý geliþmeler hakkýndaki beklentileri kamuya duyurmakta. Böylece beklentiler parasal istikrarý saðlayacak þekilde yönlendirilmiþ olacaktýr.185 . kamuyu iç ve dýþ . Merkez bankasý böyle bir program yapmakla.ile diðer alacaklarýndan oluþmaktadýr. . bu program doðrultusunda yürütülen para politikasý TCMB nýn kamu kesimine kredilerini kýsmasý. Parasal tabana kamu mevduatýnýn ilavesi ile ulaþýlan büyüklüðün % 35-48 büyümesi hedeflenmiþtir. burada % 616 arasýnda büyüme hedeflenmiþtir. Ancak. 1990 yýlý parasal programý yýllýk hedeflerin tutturulmasý açýsýndan baþarýlý olmuþtur. Merkez Bankasý Parasý.

bu ise faiz oranlarýnýn yükselmesine yol açmýþtýr. Yüksek faizler bir yandan özel kesim yatýrýmlarýný azaltmýþ. Çünkü 5 yýl için göreve getiri a görevden alýnamazken. öte yandan bankalarýn dýþ yükümlülüklerini artýrmýþtýr. Merkez Bankasý nýn baðýmsýzlýðý deðerlendirildiðinde. ilk kriter çerçevesinde Merkez Bankasý baþkanýnýn nasýl atandýðý. 1211 sayýlý kanuna göre daha çokbaðýmsýzlýða önem verdiði bir gerçektir. Merkez Bankasýnýn uyguladýðý istikrarlý para politikasýna son verdirmiþtir. Ancak. Merkez Bankasý 1992 yýlýnda ikinci parasal programýný kamuoyuna açýklamýþtýr. 1715 sayýlý TCMB kanununun. kamuoyunun beklentilerini etkileyerekfinansal piyasalarda ve ekonomide ki belirsizlikleri ortadan kaldýrmak ve TL yi orta vadede itibarlý bir para haline getirmekti. programhedeflerine büyük ölçüde ulaþýlamamýþtýr. Sürekli kesimi açýðý ve bu açýðýn finansman yöntemi programý baþarýsýzlýða iten en önemli faktör olmuþtur. 1991 yýlýndan 1996 yýlýna kadarki dönemde. görev süresi ve görevden alýnmasý konusunda. Kýsaca Merkez Bankasýnýn parasal programýnda hedef belirlerken ekonomide diðer parametrelerin etkilerini ihmal etmesi. 1211 sayýlý yasadaMerkez Bankasý .C. Bu ise TL de aþýrý deðerlemeye yol açarak. 1991 yýlýnda seçimlerin ve iktidar deðiþikliðinin getirdiði belirsizlikler. cari iþlemler dengesini olumsuz etkilemiþtir. uygulanan para politikasý üzerinde pek etkili olamadýðý gözlenmiþtir. Çünkü bankalar dýþardan borçlandýklarý dövizi ülkeye getirerek yüksek faizlerden yararlanmýþlardýr. 1992 yýlýparasal programýnýn baþarýsýzlýðýnýn nedenlerini belirtiniz? T. Sonuç olarak Merkez Bankasýnýn. Merkez Bankasý tarafýndan uygulanan parapolitikasýnýn diðer politikalarla uyumlu olmamasý yanýnda. Bu. Körfez Krizinin ülke ekonomisini etkilemeyebaþlamasý yeni hükümetin geniþletici para ve maliye politikalarýna yönelmesi. MERKEZ BANKASININ BAÐIMSIZLIÐI Baðýmsýzlýk ölçütlerinden hareketle T. TCMB nýn yeterince baðýmsýz hareket edememesinin bir sonucudur. Bu programýn amacý. uyguladýðý para politikasýnýn maliye ve gelirler politikasýyla uyum saðlayamamasý istikrarsýzlýklarýn ve baþarýsýzlýklarýn kaynaðý olmuþtur.C.? borçlanmaya hýzla yöneltmiþ.

Ancak 1990 yýlý parasal programý ile bu konuda önemli geliþmeler saðlanabilmiþtir. Kýsaca hükümetle uyum saðlayamayan baþkanýn görevdekalmasý oldukça zo Para politikasýnýn belirlenmesi açýsýndan deðerlendirdiðimizde. Dolayýsýyla Merkez Bankasý baðýmsýzlýðý yeterince saðlanamamaktadýr. . yetkisi.186 . Merkez Bankasý amaçlarýnýn belirlenmesi açýsýndan 1985 yýlýndan itibaren ve özellikle de parasal programlar çerçevesinde önemli adýmlar atýlmýþtýr. Uygulamada görülen çift baþlýlýk ise baðýmsýzlýðý önemli ölçüde zedelemektedir. Para politikasýnýn belirlenmesinde Merkez Bankasý kararlara katýlmakla birlikte. Çünkü hükümetin belirlediði büyümeve istihdama yönelik amaçl lik amaçla çatýþmaktadýr. Ancak maliye politikasý ve gelirler politikasý ile yeterince desteklenmediði için bu amaca ulaþýlamamýþtýr. hükümetetavsiye niteliðindedir. TL yi itibarlý bir para konumuna getirmek temel amaç olarak belirlenmiþtir.politikasý ile ilgili olmayan nedenlerden dolayý görevdenalýnmaktadýr. hazine ve Merkez Bankasý tarafýndan uygulanmaktadýr. Programlarda orta ve uzun vadede fiyat istikrarý saðlamak . Türkiye de para politikasý hükümet tarafýndan belirlenmekte.

reeskont. Pay Sahipleri Genel Kurulunca seçilen 6 üyedenoluþur. Yasaya göre meclis üyelerinin her yýl bir bölümü yeniden seçilmektedir. En geniþ yetkilere sahip organ þüphesiz pay sahipleri Genel Kuruludur.C . B. Merkez Bankasýnýn baðýmsýzlýðýnýnasýl etkilediðini tartýþýnýz? T. iskonto ve faiz oranlarýnýn belirlenmesi. açýlacak kredi koþullarýnýn ve TL nin deðerinin saptanmasý gibi konularda yetki sahibidir.C. ucuz yatýrým kredisi vermek. Merkez Bankasý nýn baðýmsýzlýðýnýn düþük düzeydebulunduðu sonucu ortaya çýkýyor. Banka Meclisi. Banka Meclisi . Çünkü TCMB açýðýný kapatmak. Baþkanýn üç yardýmcýsý vardýr. Þubeler Yasada Genel Müdürlük yer almamasýna raðmen TCMB Teþkilat ve Görevleri esas yönetmeliði hükümlerine göre 10 Genel Müdürlük ve budüzeyde 4 Daire Baþkanlý bulunmaktadýr. Hem yönetiminhem de karar organýnýn b lunan baþkan. Banka Meclisi. Görev süreleri 2 yýl olan denetleme kurulu. 1991 ve 1995 seçim lemelerden büyüksapmalarýn oluþumuna neden olmuþtur.Son olarak kamu kesimine açýlan kredilerin sýnýrlarý ile ilgili kriter deðerlendirildiðinde. Genel Kurulda oy çoðu nluðu A sýnýfý paylarýna ait olduðundan. Banka Meclisine Guvernör baþkanlýk yapar. meclis belirlenmesinde hükümet önemli rol oynar. Merkez ve Þubeler Ýskonto Komiteleri . Baþkanlýk (Guvernörlük) . T. Yönetim Komitesi . Parasal programlarla ve 5Nisan 1994 tarihi nde alýnan karalarla kamu kesimine açýlan kredilerin sýnýrlandýrýlmasýna iliþkin düzenlemeler yapýlsa da kamu açýklarýnýn büyükboyutlarda olmasý. Genel Kurul a Guvernör (baþkan) baþkanlýk etmektedir. Denetleme Kurulu . A. Pay Sahipleri Genel Kurulu . bunun yanýnda devletten devlete kredi vermek için bankanýn kaynaklarýný kullandýrmak gibi bir takým görevler üstlenmiþtir. bu tarihten itibaren iç borçlanmaya geçilmiþtir. Özellikle 1984 yýlýna kadar kamunun finasmanýnda Merkez Bankasý kaynaklarý yoðun olarak kullanýlýrken. C ve D grubu pay senetlerini . Banka Meclisinin önerisi üzerine Bakanlar Kurulu Kararý ile 5 yýllýk bir süre için atanmaktadýr. Kamu kesiminin finansmanýnýgöz önüne alarak. MERKEZ BANKASININ ÝDARÝ YAPISI. GÖREVLERÝ VE YETKÝLERÝ ? TCMB nýn Ýdari Yapýsý TCMB nin teþkilatý ve organlarý þunlardýr: .

Guvernör ve yardýmcýlarýndan oluþan yönetim komitesinin verdiði görevleri yaparlar.187 .temsil edecek birer kiþiden meydana gelir. TCMB yapýsý içerisinde yer alan diðer organlarýn görev ve yetkileri yasa ve yönetmelikler çerçevesinde belirlenmiþ olup. .

Milli para ile altýn ve yabancý paralar arasýndaki dengeyi. . Bankalar Kanunu nun uygulanmasý ile veya genel olarak bankacýlýk ve kredi mevzuatlarý ile ilgili konularda istendiðinde hükümete görüþ bildirmek. Hükümetle birlikte milli paranýn iç ve dýþ deðerini korumak amacýyla gerekli tedbirleri almak. Para arzýný ve ekonominin likiditesini düzenlemek amacýyla açýk piyasa iþlemleri yapmak. hükümetçe belirlenecek esaslar içinde saptamak. Hükümetçe alýnacak kararlar çerçevesinde borsada döviz ve kýymetli madenler üzerinde iþlem yapmak. Hükümetçe gerektiðinde para ve krediye yönelik tedbirlerin alýnmasý konusunda 1211 sayýlý kanunla kendisine verilen yetkilerçerçevesinde görüþ bildirmek. Mevduat ve vade türleriyle mevduatta vade sürelerini ve bunlarýn yürürlük zamanlarýný belirlemek. Ýlgili mevzuat ve hükümetçe alýnan kararlar çerçevesinde altýn ve döviz rezervlerini. ülkenin ekonomik menfaatlerine uygun þekilde yönetmek.? T. . Bankalara kredi verme iþlerini 1211 sayýlý kanunda belirtilen esas ve sýnýrlar içerisinde yürütmek. . .B sýbünyesinde en geniþyetkiye sahip birim hangisidir? TCMB nýn Görev ve Yetkileri 1211 Sayýlý Kanuna göre Bankanýn temel görevleri. . .M. . . Para ve kredi politikasýný. Merkez Bankasýnýn müþavirlik görevleri ise . Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonunu idare ve temsil etmek. . . . . Milli paranýn hacim ve tedavülünü adý geçen kanun gereðince düzenlemek. . kalkýnma planlarý ve yýllýk programlarçerçevesinde ekonominin gereklerine göre ve fiyat istikrarýný saðlayacak þekilde yürütmek. Bankalar ve diðer mali kurumlarla ilgili kuruluþ izinleri ve bunlarýn .C.

Merkez Bankasý nýn Hükümet le olan iliþkilerinden doðan görevleri : .tasfiyeleri konusunda karar aþamasýndan önce Merkez Bankasý nýn görüþünü bildirmek. Merkez Bankasý hükümetin mali ve ekonomik danýþma organýdýr. .188 . para ve kredi politikasý konusunda hükümetçe incelenmesi istenilecek konular hakkýnda görüþ bildirir. Bu yüzden banka. Yabancý ülkelerle yapýlacak mali ve ticari anlaþmalara iliþkin görüþmelerde Merkez Bankasý temsil olunur.

para-kredi konularýnda karar alma ve 1211 sayýlý kanunla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde hükümete öneride bulunmayetkisine sahiptir. T. kredi iþlemlerinde uygulayacaðý reeskont. Devletler. Bu mevduatlar için faiz ödenmez. Ülkede banknot ihracý imtiyazý tek elden Merkez Bankasý na aittir. yürürlükte olan mevzuatla kendisine verilen yetki ve görevalanýna giren konulara il iþkin yapmýþ olduðu her türlü düzenlemelere bankalarýn uygun hareket edip etmediklerini denetlemeye yetkilidir. Banka. Banka. Devletin ululararasý mali ve iktisadi iliþkilerinde. . . Banka. devletin bankacýlýðýný yapmak ve bankacýlýk faaliyetlerinin düzenli birþekilde yürütülmesini kontrol etmek amacýyl kez bankalarý . her türlü devlet iç borçlanma senetlerinin mali servisini.. Banka. Bu çerçevede. Hazine ve katma bütçeli idarelerle özel idare ve belediyelere ait paylarýn. Merkez Bankasý hükümetin hazinedarýdýr. kurulu olduðu yerlerde Merkez Bankasý na. özel kanunlara ve bunlara dayanan kanunlara göre kambiyo denetlemesini ve dýþ ticaret rejimi uygulamasýný veya benzeri iþlemleri yapmakla görevlendirilebilir. Özet ? Dünyada ve Türkiye de Merkez Bankalarý bugünkü hüviyetlerinekavuþuncaya kadar önemli aþamalardan geçmiþlerdir. mali ajanlýk. Bu kanun hükümlerine göre Merkez Bankasý özellikle hükümetin mali ve ekonomik müþavirlik. yurtiçi ve yurtdýþý para nakil iþlerini ücretsiz yapar.C. hazinedarlýk görevlerini yerine getirmektedir. iskonto ve faiz oranlarýný hükümetçe izlenen ekonomik politikalarýda gözönündebulundurarak belirler. kurulu bulunmadýðý yerlerde muhabirlerine yatýrýlmasý zorunludur. Merkez Bankasý na hükümetin mali ajanlýðý verilebilir. kanuni parayý ve emisyon ve tedavülünü saptamak.Merkez Bankasýnýn görevi ve yetkileri nelerdir? Açýklayýnýz. . özellikle devletin gerek içerde gerekse yabancý ülkelerde tahsilat ve ödemelerini ve bütün hazine iþlemlerini. Ayný yasada bankanýn yetkileri ise þu þekilde belirlenmiþtir : . .

Yine 1990 lý yýllarda parasal programlar uygulamaya konulmuþ. görev ve yetkilerinde deðiþiklikler kendini göstermiþtir. Ancak. 1990 yýlý parasal programý dýþýnda baþarýlý olunamamýþtýr. T. Türkiye de 1930 yýlýnda ve 1715 sayýlý yasa ile Merkez Bankasý kurulmuþtur. Daha sonraki uygulamalarda baðýmsýzlýk kriteri açýsýndan gerileme gözlenmiþtir.C. Daha sonra 1970 yýlýnda 1211 sayýlý yasa ile T.189 .M. Bugün her ülkenin bir merkez bankasý bulunmaktadýr. T. yapýsýnda önemli deðiþiklikler yapýlmýþtýr. Özellikle 1980 li yýllarda izlenen finansal liberalizasyon politikalarý çerçevesinde. nýn baðýmsýzlýðý konusunda önemli adýmlar atýlmýþtýr.B.kurma yoluna gitmiþlerdir. .B.C.B.M.M.C.

c. b. Milli paranýn iç ve dýþ deðerini korumak amacýyla gerekli tedbirialmak. c. Tasarruf mevduatý sigorta fonunun idare ve temsili b. likidite ve faizleri belirleme yönünüden aktifhale getirmesi. b. e.B.B. Bütçenin hazýrlanmasýnda Merkez Bankasýnýn aktif rol almasý baðýmsýzlýðý artýrýr. Ülkede banknot ihracýný düzenlemek. Para arzýný ve ekonominin likiditesini düzenlemek amacýyla açýk piyasa iþlemleri yapmak. d.S.Neyapti nin araþtýrmasýna göreMerkez Bankasýnýn Baðýmsýzlýðýyla ilgili aþaðýdaki seçeneklerden hangisi yanlýþtýr? a. Aþaðýdakilerden hangisi Merkez Bankasýnýn temel görevlerinden deðildir? a. Merkez Bankasýna fiyat istikrarý dýþýnda baþka amaçlar yüklenmiþse baðýmsýzlýk artar. Merkez Bankasý fiyat istikrarý dýþýnda bir amaca yönelmemiþse baðýmsýzlýk artar. e. kaynak saðlamal arýna olanak vermesi. . Türk þirketlerinin yabancý borsalara menkul kýymetlerini koteettirerek. Merkez Bankasýnýn yerli paraya ek olarak ülkede kullanýlmakta olan yabancý paralarýda dikkate almasý gerektiðini ortaya çýkarmasý.190 . Aþaðýdakilerden hangisi 32 sayýlý kararla. e. Merkez Bankasý baþkanýnýn görevde kalýþ süresi baðýmsýzlýðý artýrýr. d. Yabancý þirketlere menkul kýymetlerini Türkiye de pazarlamaolanaðý saðlamasý. Milli paranýn hacim ve tedavülünü adý geçen kanunun gereðince düzenlemek. d. Türk Kambiyo Sisteminegetirilen deðiþmelerden biri deðildir? a. 2. Sermaye hareketlerine serbesti getirisi. A. Kamu kesimine açýlan krediler sýnýrlandýrýlmýþsa baðýmsýzlýk artar. c. Cukierman . Merkez Bankasýný.Webb .Sorular 1. 3.

TCMB nin Para Politikasý ve Para programý. Haziran 1994. 1983 d. T.Ý. 1981 b. Alex. Merkez Bankacýlýðý ve Ýliþkileri. Banka ve Ekonomik Yorumlar. TOBB 8/1994. Sayý12. Sayý:11. 1985 5. Merkez Bankasý kaynaklarýnýn kamunun finansmanýndan çekilmesi ve iç borçlanmaya geçilmesi hangi yýlda olmuþtur? a. Ö. GÜNAL. Finans . Yayýn No:149. KAYLA.Faruk. Ö. ÇOLAK. Merkez Bankasýnýn Baðýmsýzlýðýnýn Makroekonomik Performansý Gözüyle Üzerindeki Etkileri. DPT.4. 5 Nisan ve Merkez Bankasý. Aralýk 1993. Uzman Görüþüyle Bankacýlýk. Merkez Bankasý nýn 1990 Yýlý Parasal Programý. Mart 1990 Sayý:48. Ankara. Kýsmet Matbaasý. Uzman Gözüyle Bankacýlýk. A. 1982. Para Politikalarýnda Geliþmeler ve Merkez Bankalarýnýn Deðiþen Rolü. Ziya. Yönetim Komitesi Kaynakça AKTÜRK. Genel Müdürlük d. Ekonomik Forum. Banka Meclisi b.C. ÇOLAK. MIT Press Cambridge. Ýþletme ve Finans. Ýsmail. Banka ve Ekonomik Yorumlar. Yýl: 2.C. CUKIERMAN. 1994.A. Eylül 1994. Merkez Bankasýnda vardýr? a. Yýl: 30. Güvenirlik c. Aþaðýdaki organlardan hangisi yazýda yer almadýðý halde T. 1982 c. Ankara 1981. Ýktisat. Mehmet.Ý.Faruk. Batý Ülkeleri ve Türkiye de Hazine ve Merkez Bankasý Alanýnda Son Geliþmeler. EYÜPGÝLLER. ESER. Sayý:7. KUMCU. Kadir. Ercan. Yýl:3. Yedinci Beþ Yýllýk Kalkýnma Planý Finans Kurumlarý Özel Ýhtisas Komisyonu Raporu. 1984 e. Suat. Servet. Merkez Bankasý Ýþlemleri. Denetleme Kurulu e. OKTAR. Merkez Bankalarýnýn Baðýmsýzlýk Sorunu.T. Eylül 1995. Central Bank Strategy Credibility and Independence Theory and Evidence.

Para Banka ve Finansal Piyasalar. .Dünyasý. PARASIZ. Bursa.Ýlker. Eylül 1992 Sayý:57.Baský EzgiKitabevi Yayýnlarý. 5. 1994. M.191 .

Rüþdü. Sayý:89. TCMB Parasal Programý Brifing Metni. Rüþdü.192 . SARACOÐLU. Aðustos. SARACOÐLU. Türkiye de Merkez Bankacýlýðý. Merkez Bankasý Baðýmsýz Olsun mu? Ýktisat Dergisi. Ankara. TCMB Yayýný 1990. Temmuz 1994. Ýktisat. . Rüþdü. Sadi. Rüþdü. Haziran-Temmuz 1990. 1993. Merkez Bankacýlýðý Konusunda Söyleþi.SARACOÐLU. Ýktisat Ýþletme ve Finans. UZUNOÐLU. SARACOÐLU. TCMB 1992 Para Programý. Ankara. Ýþletme ve Finans. Sayý:51-52.TCMB Yayýný 1992.

Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde.ÜN ÝTE 12 Parasal Taban ve Para Arzý Bu Ünitede. Ünitedeyer alan deðerlendirme sor ularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. Bu üniteyi tamamladýðýnýzda cebinizdeki nakit paranýn hangi yollarla size ulaþtýðýný. ekonomik yaþamda kullandýðýmýz paranýn nereden ve nasýl size ulaþtýðýný ve para arzýnýn boyutunun nasýl saptanabileceðini dikkatle incelemeniz gerekecektir.. parasal taban çarpanýný. Bu üniteyi çalýþýrken. üniteyi tekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz.193 . nakit oranýyla.. parasal taban kavramýný.. kanuni karþýlýklarla ve aþýrý rezervlerle para arzý arasýndaki iliþkileri öðrenmiþ olmanýz gerekir. faiz oranlarýyla. . Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak..

Toplumda para stokubüyür. Bu durum parasal aktiflerin getirilerinde (kârlýlýklarýnda) deðiþiklik yaratýr. Daha çok para (gelir) elde etmek için her birimizin ya çok çalýþmamýz. yada þanslý olmamýz veya her ikisine birden sahip olmamýz gerekir. Bankalar ve banka dýþý sektör para aðacýnýn yapraklarýný oluþturur. Bunun anlamý þudur. Bir ülkenin para aðacýnýn köklerini hangi kurumlar oluþturur? Bankalar ve Banka Dýþý Sektörün Rolü ? Hükümetin parasal hesaplarýndaki artýþlar. banka ve banka dýþý sektör için elveriþli finansal ve diðer aktiflerin nispi miktarlarýný deðiþtirir. M2 vb. Para kaynaklarýnýn birindeki deðiþme. ticari bankalarýn ve banka dýþý sektörün bilançolarýna da yansýr. M1. merkez bankasýnýn ve hazinenin bilançolarýnýn yanýsýra.PARA ARZI SÜRECÝ Bir yabancý deyiþe göre "Para aðaçta büyümez". Dolayýsýyla para arzý süreci aðaçlarýn büyüme sürecinden farklý deðildir. Para al taban iktisatta H simgesiyle gösterilir. Merkez Bankasý ve Hazinenin Rolü Bir ülkenin para aðacýnýn köklerini. çeþitli parasal iþlemler sonucu ortaya çýkar. Bireyleriçin doðru olan bu deyiþ toplum için geçerli deðildir. Hangi kurumlar para aðacýnýn yapraklarýný oluþturur? Yapraklarlakökler arasýndaki iliþkiyi ne saðlar? Parasal Tabanýn Rolü ? Parasal taban ekonomideki parasal etkenlerin ölçümünde son dereceönemli bir kavramdýr. merkez bankasý ve hazinenin parahesaplarý oluþturur. Yapraklar nasýl aðaç için gerekli maddeyi yapýyorsa ayný þekilde bankalar (banka dýþý sektörle birlikte) hükümetin para hesaplarýndaki kaynaklarýn geniþlemesi sonucu para üretirler. Para aðacýnýn temel kaynaklarý bu hesaplarda toplanýr. gibi para a . Hden hareketle. Getiriler yelpazesi ise hükümetin parasal hesaplarýndaki deðiþmelerin tüm ekonomiye aktarýldýðý ve böylece para stokunu geniþleten kanal ve damarlarý yani dal ve gövdeyi oluþturur. Parasal geniþleme bu temelden hareketle.

nakit parasal tabandýr. birbirlerine çok yakýn. fiilen dolaþýmdaki nakit para. artý para rezervleri (bankalarýn ayýrdýklarý karþýlýklar). . Devlet sektörü temel para kaynaklarýný artýrdýðýnda. bilançosu deðiþmiþ olur. Bunlardan birkaçýný þöyle özetleyebiliriz. Ýþte bu aktiflerden özel birisi vardýr ki buna iktisatçýlar taban para.rzý kavramlarýný ölçmek mümkündür. ? . Makswell Fry'a göre. sistemin besleyicisi ve gýdasýdýr. ancak yakýn parasal taban tanýmlarý yapmaktadýr.194 . Özellikle hazinenin aktif portföylerinin kompozisyonu deðiþir. parasaltaban. Parasal tabana baþka ne isimler verilir? Ýktisatçýlar. yükse ara demektedirler. Taban para.

para aðacýnýn gýdasýdýr. madeni paralarla. ticaret bankalarýnýn ve bunlar dýþýndaki sektörlerin elinde bulunan tüm parasal yükümlülüðe parasaltaban denir. merkez bankasý ve hazinenin parasal bilançolarýnýn birleþtirilmesinden elde edilen toplamdýr. bankalarýn zorunlu ve munzam (ek) karþýlýklarýnýn mevduatlara oranýdýr. Daha önce de vurguladýðýmýz gibi parasal taban. Bunlardan birincisi halkýn. Çünkü bankalar ellerine geçen bu ek fonlarý. Böylece para aðacý büyüyecektir. Parasal taban nedir? Diðer Deðiþkenler ? Belli bir parasal tabanla.1: Parasal Tabanýn Kaynaklarý ve Kullanýmý Kaynaðý Parasal Taban Kullanýmý MERKEZ BANKASI KREDÝLERÝ . Ýkincisi ise. Ülkemizde ve birçok ülkede parasal tabanýn kaynaðý. parasal tabandýr. fiilen dolaþýmdaki kaðýt ve madeni para + bankalarýn Merkez Bankasýnda bulundurduklarý kanuni karþýlýklar + atýl rezervler (Bankalarýn Merkez Bankasýndaki serbest mevduatý + ticari bankalarýn kasa mevcutlarý) olarak tanýmlayacaðýz. taným olarak ekonominin para stokunu arttýrýr. otomatik olarak banka parasýný (kaydi para) artýracaðý söylenemez. Ancak taban paradaki böyle bir artýþýn toplam kaðýt. Banka sektörünün elinde bulunan taban paradaki artýþýn. Biz parasal tabaný.. PARA TABANININKAYNAKLARI VE KULLANIMI ? Para arzýndaki büyümenin özü. Banka dýþý sektörün elinde bulunan taban paradaki artýþ. para stoku arasýndaki iliþkiler. iki grup dýþsal etmenle de yakýndan iliþkilidir. Tablo 12. Andersen ve Jordan'a göre. ne kadar vadesiz ve ne kadar vadeli mevduatý bankaya yatýracaðýdýr. devletin. kendilerine gelir saðlamak için kredilerini ve yatýrýmlarýný geniþleterek kullanacaklardýr. kaðýt ve madeni para miktarýna oranla. vadesiz mevduatlarý artýrýcý etki yapacaðý söylenebilir. Parasal tabanla para stoku arasýndaki iliþkiyi neler belirler? DEVLETÝN PARASAL HESAPLARI.

195 . Merkez Bankasýnýn Kamu Sektörüne Açtýðý Krediler Hazinenin Finansmaný Ýçin Açýlan Krediler Kamu Kuruluþlarýnýn Finansmaný Ýçin Açýlan Krediler 2.1. Merkez Bankasýnýn Özel Sektöre Açtýðý Krediler DIÞ VARLIKLAR Altýn ve Döviz Varlýklarý Yükümlülükler HAZÝNENÝN ÝHRAÇ ETTÝÐÝ UFAKLIK PARA DÝÐER KAYNAKLAR Halkýn Elindeki Nakit Bankalarýn Ayýrdýklarý Karþýlýklar .

ilerlemeler. baþta merkez bankasýnýn kamu ve özel sektöre yönelik kredileri ile altýn ve döviz varlýklarý ve tablodaki diðer kalemlerinin toplamý oluþturmaktadýr. Bireyleri n mal varlýklarýný nakit veya mevduat þeklinde tutma arzularý. O halde merkez bankasý. kamu ve özel sektör kredileri. ? ? Parasal tabanýn arz ve talebini neler etkiler? TÜRKÝYE'DE PARASAL TABANI ETKÝLEYEN BELLÝ BAÞLI ETMENLER Ekonominin parasal taban talebini karþýlamakta belli oranda serbest olduðundan T. Bunun sonucu. ekonominin genel durumu. Genel olarak halk. para otoritelerinin yalýn kararlarýyla ve altýn karþýlýðýnda deðil. Sýrasý gelmiþken. ceplerindeki kaðýt paranýn karþýlýðýnýn altýn olmasý gerektiðine inanýr.Tablo 12. Parasal Taban Arzý . reel sektör ve diðer etkenlerle ilgili davranýþlarýn bilinmesi önem kazanmaktadýr. ekonomideki bireyler ve sektörlerin reel mal ve hizmet taleplerine baðlýdýr. bu noktada genel olarak toplumda gözlenen biryanlýþ anlayýþa deðinelim. para stokunun hacmini belirleyen kamu sektörü. ancak küçük bir bölümünü oluþturmaktadýr. toplam olarak yaratýlan parasal tabanýn. Oysa yukarýdaki açýklamalardan da anlaþýlacaðý gibi durum hiç de böyle deðildir. ? Parasal taban arzýndaki artýþlarýn sebebi nedir? Kuþkusuz merkez bankasý.1'den de görüleceði gibi parasal tabanýn kaynaðýný. altýn ve döviz karþýlýðýnda da parasal taban yaratmaktadýr. ? Parasal tabanýn kaynaðýnasýl saptanýr? PARASAL TABAN ARZ VE TALEBÝNÝ ETKÝLEYEN ETMENLER Para taban talebi. Ekonomik birimler parasal varlýklarý ve zenginliklerini hem parasalhem de reel varlýklar olarak tutabilirler. ayný zamanda parasal taban arzýdýr. paraotoritelerinin yalýn karar larý dýþýnda. döviz. Merkez bankasýnýn. Ekonomide parasal taban ve para stoku. piyasaya para arz etmektedir. ekonomik birimlerin taleplerini karþýlamak amacýyla artýrmaktadýr. para arz ve talebini belirler. parasal taban talebini belirler. gerek kamu gerekse özel sektöre kredi vermesi. Merkez Bankasýnýn piyasaya para sürme araçlarý olan. parasal ve reel sektörlerle. ekonomideki para stokunun kontrolu sözkonusu olduðunda. Bu kaynak. parasal taban arzýný. aslýnda onlardan gelen para talebini karþýlamaya yönelik bir davranýþtýr. Ekonomik hayatta yer alan geliþmeler. parasal tabanýn kaynaðýný oluþturur. Ancak bu þekilde yaratýlan parasal taban. Baþka bir deyiþle. Bu talebi karþýlamak için merkez bankasý. altýn. kamu sektörünün finansman gereksinimine göre de belirlenmektedir. bireylerin para taleplerini artýrmaktadýr.C.

Dolayýsýyla ülkenin net döviz .196 .Parasal taban arzýný belirleyen en önemli öðeler. döviz borçlarýnýn da olduðu bir gerçektir. Ancak ülkenin döviz stoklarý yanýnda. Parasal taban arzýný belirleyen diðer önemli kalemler ise altýn ve döviz varlýklarýdýr. kamu ve özel sektöre açýlan kredilerdir.

Bu nedenlerle Merkez Bankasýnýn. ülkemizde açýk piyasa iþlemlerine giriþilmemesi. kamu sektörü için konulan kredi sýnýrlamalarýyla ilgili hükümlerin iþlemez hale getirilmesi. idari yapýsý ile ilgili yeni düzenlemelerle kýsmen baðýmsýz bir kuruluþa dönüþtürülmeye çalýþýlmýþtýr. kamu sektörüyle kredi iliþkilerinde. mevduat munzam karþýlýklarý ve gerçek ve tüzel kiþilerin bankalarda açtýklarý mevduat hesaplarý oluþturur. belli bir döneme iliþkin döviz varlýklarýyla.? varlýðý. bankalarýn merkez bankasýndaki mevduatlarý. para ve kredi politikalarýnýn belirlenmesinde önemli yetkiler verilmiþ. kamu sektörünün finansman gereksinimine göre þekillenmektedir. Özel Sektör ve Bankalarýn Talebi . Son olarak parasal taban arzýný diðer kaynaklar olarak niteleyebileceðimiz kalemler de etkiler. Kamu Sektörünün Talebi Kamu sektörünün talebi denince aklýmýza KÝT'ler (Kamu Ýktisadi Teþekkülleri). Merkez Bankasýnýn Hükümetten baðýmsýz hareket edebilme olanaklarýný geniþ ölçüde sýnýrlandýrmýþtýr. Parasal taban talebini etkileyen bu öðeleri biraz daha yakýndan inceleyelim. döviz yükümlülükleri arasýndaki fark (net döviz varlýðý) olarak düþünülmelidir. Geçmiþ yýllarda giderek büyüyen kamu sektörü finansman açýklarý nedeniyle bu parasal yükümlülükler. mahalli idareler ve belediyelerin parasal taban talepleri gelmektedir. Merkez Bankasýna 1970 yýlýnda yürürlüðe giren 1211 sayýlý yasayla. Kuruluþ yasasýylakonulan ve Banka'nýn hükümet karþýsýnda bir ölçüde baðýmsýzlýðýný amaçlayan yeni düzenlemelere raðmen. döviz yükümlülükleri ise azaltýcý yönde etkiler. Merkez Bankasý ve hazinenin dolaþýma sürdüðü nakit para. Ülkemizde parasal taban arzýnýetkileyen etmenler nelerdir? Parasal Taban Talebi Parasal taban talebini. özellikle net döviz varlýðý üzerinde hazinenin etkisi önemlidir. Ülkemizde Hazine-IMF iliþkileri nedeniyle.C. Döviz varlýklarý parasal tabaný artýrýcý. kamu sektörüne açýlacak krediler bakýmýndan getirilen sýnýrlayýcý hükümler yanýnda banka. baðýmsýz olarak parasaltabaný ve dolayýsýyla para stokunu belirleme iþlevi ortadan kaldýrýlmýþtýr. T. bütçe yasalarý ve diðer konsolidasyon yasalarýyla. genel ve katma bütçeli kuruluþlar.

Parasal taban talebini neler etkilemektedir? ? . nakit ve vadesiz mevduat talepleri genel olarak. kýsa vadeli fon maliyetine (reeskont oranýna). Öte yandan. Bu da bankanýn toplam mevduatýna. iþ adamý ve mali kuruluþlarýn.197 . kýsa vadeli varlýklarý gelirine ve ekonomik faaliyetlerin canlýlýðýna baðlý olarak deðiþir. karþýlýklar için rezerv talebinden oluþur.Bankalarýn parasal taban talebi. ekonomik canlanma ve zenginlik düzeyi ile faizoranlarýna baðlý o larak deðiþir.

yatýrým. Dolayýsýyla uygulamada. . özellikle kampanya dönemi sonunda tasfiyesi zorunlu mevsimlikdestekleme kredileridir . Demir Çelik Ýþletmeleri. Et ve Balýk Kurumu. Çay Kurumu. hazineye vadeli avans biçiminde kredi verebilir. KÝT'lerin finansmaný için Hazine kefaletine haiz bonolarla Hazine tahvilleri karþýlýðýnda Merkez Bankasýndan özel finansman adý verilen bir kredi saðlanmasý öngörülmektedir. Çimento Sanayi. Ne var ki bu krediler çoðunlukla geri ödenmemekte ve ileriki yýllarda ödenmek üzere birikmektedir. Hazine borçlu duruma geçmektedir. Ancak 1211 sayýlý yasada Hazinenin. Bu nedenle burada parasal tabanýn ülkemizdeki kaynaklarýincelenecektir. Etibank. Merkez Bankasýna olan borcunun ne zaman ve ne þekilde ödeneceðine iliþkin bir hüküm yoktur. Merkez Bankasý. Sümerbank gibi kuruluþlara doðrudan kredi vermektedir. Elektrik Kurumu. T. Bu krediler. Azot Sanayii. Kendilerine kaynak yaratma iþlevlerini yýllarca yerine getiremeyen bukuruluþlar. Bu þekilde donan kredilerin tasfiyesi için zaman zaman özel yasalar çýkarýlarak. Þeker Fabrikalarý. Zirai Donatým Kurumu. maddesi gereðince Merkez Bankasý. Bu avanslar cari bütçe ödeneklerinin (yýl içinde verilen ek ödenekler de dahil olmak üzere) %15'i olarak sýnýrlandýrýlmýþtýr. Merkez Bankasýnýn Kamu Sektörüne Açtýðý Krediler 1211 sayýlý Merkez Bankasý Yasasýnýn 50.Ülkemizde Parasal Tabanýn Kaynaklarý Parasal tabanýn kaynaklarý ülkeden ülkeye deðiþiklik göstermektedir. Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri ve katma bütçeli idareler. Son olarak Merkez Bankasý konsolide krediler de vermektedir. Süt Endüstrisi Kurum ve Tarým Satýþ Kooperatiflerine destekleme kredisi vermektedir.C. çeþitli f aaliyetlerinin finansmaný bakýmýndan genel bütçe vemerkez bankasý olanaklarýna baðlý kalmýþtýr. Merkez Bankasýndan alýnan borçlar geriödenmek bir yana giderek art tadýr. Böylece bu avanslar hazineninmevsimlik gereksinimlerini karþýlamaktan çýkmýþ ve tamamen bütçe açýklarýný kapatan bir niteliðe bürünmüþtür. kýsa vadeli avans deyimi kaðýt üzerinde kalmakta. Merkez Bankasý. Böylece destekleme kredilerinden yararlanan kurumlar yerine. istihdam ve fiyat politikalarýnýn belirlenmesinde hükümetlerden baðýmsýz deðillerdir. Toprak Ma Ofisi. Bütçe kanunlarýna konan özel hükümlerle. vadeleri 100 yýlý bulan Hazine kefaletini haiz bonolar çýkartýlmaktadýr. Kömür Ýþletmeleri. bazý tarýmsal ürünlerin fiyatlarýnýn belli bir düzeydetutulmasýný saðlamak için Tekel. SEKA.

198 . özel sektöre kullandýrýlan kredilerle reeskont oranlarý arasýnda fonksiyonel bir iliþki kurulmasýný olanaksýzlaþtýrmakta .Parasal tabanýn artýþýnda kamu sektörünün roü nedir? Merkez Bankasýnýn Özel Sektöre Açtýðý Krediler ? ? Merkez bankaýnýn özel ektöre verdiði kredilere genelde ne ad verilmektedir? Ülkemizde özel sektöre yönelik kredilerin en önemli kaynaðý. Merkez Bankasýnca özel kesime kullandýrýlan reeskont kredileridir. Geçmiþ yýllarda. para politikasý aracý olarak reeskont oranlarýnýn uygulamada etkinliðini tamamen yitirmesi.

Bir ülkenin dýþ varlýklarý. parasal tabanýn kontroluyla lgili uygulamalarýn. bu sektöre yönelik kredilerde kýsýtlamayagidilememesi. istikrar önlemlerinin alýndýðý ve uygulamaya konulduðu dönemlerde önemli ölçüde kýsýlmakta. dýr. zirai. Döviz. ihracat fa aliyetlerinifinanse etmek için verilen kredilerden oluþmaktadýr. kendilerine verilen kredilerin. Acaba ödemeler dengesindeki g eliþmeler nedeniyle rezerv artýþlarýnýn doðuracaðý para stokundaki geniþlemenin Merkez Bankasýnýn iç krediler üzerindeki kýsýtlayýcý önlemleriyle denkleþtirilmesi söz konusu olamaz mý? Kuramsal alanda ve uygulamada bu konuda bir çokçalýþma yapýlmýþ ve yapýlm Türkiye'de para stokuyla döviz rezervleri ve dýþ ödemeler bilançolarý . IMF (Uluslararasý Para Fonu) pozisyonu. Merkez Bankasýnýn özel kesime yönelik kredilerini. ikincisi ise özel sektörün ticari. . parasal tabandaki artýþlar. Ancak. Merkez Bankasýnýn özel kesime verdiði krediler daraltýlarak kontrol edilmeye çalýþýlmaktadýr. özel kesim kredileri üzerinde yoðunlaþmasýna neden olmaktadýr. ülkeye girerken parasal tabaný artýrýcý yönde. özel sektöre kamu sektörünce kullandýrýlan krediler. Parasal tabanýn artýþýnda özel kesimin rolünü açýklayýnýz? Dýþ Varlýklar Ülkenin dýþvarlýklarýnelerdir? Bir ülkenin dýþ varlýklarý altýn ve döviz mevcutlarý. kamu kredileri içinde ele alýnmasý ný gerektirebilir. kendilerine verilen kredilerin özel sektör kredileri içinde yer almasýný gerektirmektedir. alacaklarýyla ÖÇH (Özel Çekme Hakký) hesabý durumunu ve ülkenin döviz borçlarýný gösterir. Kamu sektörünün yapýsý gereði. parasal tabaný hem artýrýcý hem de azaltýcý yönde etkileyebilir. ülkeden çýkarken ise azaltýcý yönde etki yapar. Dolayýsýyla. adý geçen kuruluþlarýn kuruluþ biçimi ve yapýsal özellikleri. .? . iki kýsýmda düþünmek mümkündür. Birincisi Tarým Kredi ve Tarým Satýþ Kooperatiflerineverilen krediler. Kooperatiflerin gördükleri hizmetlerin kamusal bir özellik taþýmalarý ve bunlara hükümetlerce çýkarýlan kararnamelerle kamusal görevler verilmesi sonucu. Bu noktada akla þöyle birsoru gelebilir.

Dolayýsýyla dövizyükümlülükleri.199 . Döviz borçlanmalarý ve döviz taahhütleri ise parasal kurumlarýn döviz yükümlülüklerini artýrýr. Merkez Bankasýnca gerekli denkleþtirici politikalarýn uygulanmamasý sonucu para stokunda önemli artýþlar olabilmektedir. Net döviz varlýðýneye eþittir? Bir ülkenin net döviz varlýðý. Ödemeler dengesinin bazý kalemleri ise döviz çýkýþlarýyla ilgilidir. Merkez Bankasý ve Hazinenin birlikte sa . parasal tabanýn döviz varlýklarý kalemlerini azaltýr. parasal kurumlarýn taahhüdü olan bu dövizleri. dýþ ödemeler için Türk Lirasý karþýlýðýnda sattýðýndan. Döviz varlýklarýndan yapýlan harcamalar. Budövizler ya mevcut döviz varlýklarýndan ödeme ya da Merkez Bankasý ve Hazinenin döviz taahhütlerine girmeleriyle gerçekleþtirilir. piyasadan Türk Lirasý çekilecektir.arasýnda çok sýký bir iliþki vardýr. Özellikle ülkemize döviz giriþlerinin hýzlandýðý dönemlerde. Merkez Bankasý. hem paras hem de para stokunu azalýcý etki yapmaktadýr.

Aktif olarak. Parasal tabanýn artýþýnda hangi dýþvarlýklarýn olduðunu açýklayýnýz. bir aktif ve pasif denkliði zorunludur. hesaplarý. çeþitli mevduatlar. döviz çýkýþý olarak döviz mevcutlarýný ve dolayýsýyla parasal tabaný azaltýcý yönde etkiler. Bunlar yalnýzca Merkez Bankasý ve Hazinenin parasal hesaplarýndan doðan. dövizle ödenecek devlet borçlarýnýn bakiyesinet döviz varlýðý deðildir. hesaplar yer alýr. Diðer hesaplar baþlýðýaltýnda hangi kalemlerin yer aldýðýnýaçýklayýnýz. Merkez Bankasý bilanço vaziyetinde pasif olarak yer alan. ayný zamanda Merkez Bankasý bilanço vaziyetinin deðiþik açýdan bir dökümünü vermektedir. PARA STOKU VE PARASAL TABAN ÇARPANI ? Þimdi de para arzý . Ayrýca merkez Bankasýnda olmadýðý halde. muhtelif döviz bakiyesi. dövizle ödenecek devlet borçlarýnýn çoðu hazinenin parasal hesaplarýnda deðil. bütçe hesaplarýnda görülür. ithalat depozitolarý. artý veya eksiolarak parasal tabana eklenir. iþlemlerin doðruluðunu kontrol bakýmýndan. parasal taban tablosunda tek bir kalem olarak yer almaktadýr. emisyonu artýran ve azaltan öðeleri kapsadýðýný görürüz.b. parasal tabana pasif olarak. deðerlendirme farký v. Ancak ödeme anýnda. Öte yandan net döviz varlýklarý. hesaplarý girmektedir. uluslararasý kurum ve dýþ yardým karþýlýklarý. hesaplarý sayýlabilir. Diðer hesaplar. petrol imkanlarý. ödemeler dengesinin finansmanýnýn nasýl gerçekleþtirildiðini de gösterir. net döviz varlýklarýdýr. ihtiyat akçesi v. altýn alacaklarý. Diðer hesaplarý ayrýntýlý olarak incelediðimizde. tahviller cüzdaný.hip olduklarý döviz varlýklarýný ve döviz yükümlülüklerini gösterir ve bu ikisi arasýndaki farka eþittir. aktifolarak da Özel Çekme Haklarý. Aradaki farka göre sonuç. Diðer Hesaplar ? Parasal taban. Diðer hesaplarý etkileyen kalemler arasýnda.b. Dolayýsýyla. Hazine-IMF v. Çünkü.b. dahildeki muhabirler.b. diðer IMF v. katma bütçeli idareler. Ancak çok yakýndan iliþkili olmakla birlikte.

serbest (gönüllü) karþýlýklar. para bazýndaki deðiþmelerden geldiðini vurgulamaktadýr. Parasal taban çarpanýnýn belirlenmesi için uygun formülün ne olacaðý konusunda araþtýrmalar yapýlmaktadýr. Aðaca benzer þekilde. parasal tabanýn yaný sýra parasal taban çarpanýnýn da belirlenmesini gerektirmektedir. halkýn parasýný cebinde nakit olarak veyabankada vadesiz ve vadeli mevduat þeklinde tutma tercihle ri arasýndaki basit cebirsel iliþkiyi açýklayalým.200 . vadesiz ve vadeli mevduatlarla ilgiliolarak ayrýlan karþýlýk ayrý veya ayný olmasý önem taþýmakta . Bunun yanýnda istenilen para stoku miktarýnýn paraotoritelerince ayarla nmasý. para aðacýnýn yapraklarýný oluþturmaktadýr.süreciyle. Para stoku ve parasal taban arasýndaki iliþkilerin kararlýlýðýyla ilgili çalýþmalar. para stokunun belirlenmesinde temel katkýnýn. para arzýnýn kontrolüyle ilgili kuramsal ve deneyselçalýþmalarýn hýzlanma stoku ve parasal taban arasýndaki iliþkilerin ön plana çýkmasýna katkýda bulunmuþtur. banka dýþý sektörle birlikte ticari bankalar. ekonomideki parasal tabanla beslenirken ve ekonomide dolaþan parayý da üretirler. Banka dýþý sektörle birlikte ticari bankalar. Bu konuda özellikle resmi mevduatlar. Özellikle enflasyon olgusunun açýklanmasý ve para stokunun öneminin ön plana geçmesi.

Öte yandan H x m = Ms olduðu için. deposits) toplamýna eþit olduðunu varsayalým. Buna göre parasal taban çarpaný. nominal para arzýnýn (Ms. artý ticari bankalarýn Merkez Bankasýndaki mevduatlarýna eþittir. Ayrýca. Parasal Taban Çarpanýný Belirleyen Öðeler Parasal taban çarpanýnýn daha kullanýþlý bir ifadesini bulabilirsek. Þimdi ise Merkez Bankasýnýn. . para arzýný hesaplamak mümkün olacaktýr. currency) ve nominal vadesiz mevduatlarýn (D. m = Ms H dir. dolaþýmdaki madeni ve kaðýt paralar. Konunun açýklanmasýnda sadelik saðlamak için ticaret bankalarýnda bulunan resmi mevduattaki dalgalanmalarýn. Daha önce dolaþýmdaki toplam nakit (C) artý banka karþýlýklarýnýn (R). ticaret bankalarýnda bulunan resmi mevduattaki dalgalanmalar gibi konular para arzýný belirlemede önem taþýmaktadýr. parasal tabaný (H) oluþturduðunu belirtmiþtik. Önce. Philip Cagan'ýn formülünü inceleyelim. Parasal Taban Çarpaný ve Para Arzýnýn Belirlenmesi ? Ticari bankalarýn nasýl kaydi para yarattýklarý incelenmiþti. Ekonomide para arzýnýn (Ms = Money supply) parasal tabana oraný sonucu bulunan sayýya parasal taban çarpaný (m) adý verilir. para arzý tanýmýnýn geniþ veya dar anlamda yapýlmýþ olmasý. onun hangi etmenlerden etkilendiðini saptayabilir ve böylece.dýr. parasal taban çarpanýný ve baz para miktarýný bildiðimizde. Ticari bankalarýn Merkez Bankasýndaki mevduatlarý. Para arzýneden baz para miktarýndan büyük olmalýdýr? Tartýþýnýz. toplam vadesiz mevduatý ve rezervleri etkilemediðini varsayarak. bankalarýn ayýrdýklarý karþýlýklarýn bir kýsmýdýr. ticari bankalarýn ve halkýn davranýþlarýný birlikte ele alarak para arzýnýn nasýl belirleneceðini inceleyelim. Böylece parasal taban. Bu durumda. money supply) nominal nakit miktarý (C. bu etmenlerden ortaya çýkan deðiþikliklerin parasal taban çarpanýna etkisini bulabiliriz.

parasal tabaný.201 . (reserve) bankalarýn ayýrdýklarý karþýlýklarý gösterdiðinde ise parasal tabaný. H = C + R (2) eþitliði ile gösterebiliriz. H. R.Ms = C + D (1) olarak gösterilebilir. Bu eþitliðin her iki tarafýný nominal para arzýna (Ms) böldüðümüzde eþitliðin deðeri deðiþmez ve H = C + R (3) MsMsMs (3) nolu eþitlikte yer alan R terimine R oranýný ekleyip çýkaralým. Bu MsDdurumda R = R + R -R (4) MsMsDD .

( R ) DMs yi ( D ) ile ve ( -R ) yi ( Ms ) ile çarpalým. (5) nolu eþitlikteki ikinci ve üçüncü terimlerin böylece paydalarý eþitlenmiþ olur. Bu þekilde (4) nolu eþitliði yeDDMs niden yazarsak.D = C olduðunu buluruz. R R (Ms . O halde (6) nolu eþitliði R CR = R -(7)MsDMs D olarak yazmak mümkündür. (8) nolu eþitliðin her iki tarafýný (H) ye bölelim. C CR + R -(9) 1 MsDMs D . Bu durumda HC CR = + R MsMsDMs D eþitliðini elde ederiz. Dolayýsýyla ayný sayýnýn eklenmesi ve çýkarýlmasý eþitliði bozmaz. Ms eþitliðini elde ederiz. Bu terimleri ortak payda ile gösterip (-R) parantezine alýrsak.elde edilir. D R . Bunun yanýnda bir kesrin pay ve paydalarýný ayný sayý ile çarptýðýmýzda da kesrin deðeri deðiþmeyecektir. Ms = R MsDMs . Bu özellikten yararlanarak eþit liðin saðýndaki ikinci kesir olan (+ R ) aynen muhafaza ederken. R + R . DD . Þimdi R kesri için (7) nolu eþitlikte bulduMs ðumuz bu deðeri (3) nolu eþitlikte yerine yazalým. (1) nolu eþitlikte C'yi yalnýz býrakýrsak Ms .D) = R -(6) MsDMs D eþitliði elde edilir.

H (10) MsDMsD . R . R MsDMsD veya Ms = C 1 + R -C .202 .= MsH (9) nolu eþitliðin her iki tarafýnýn tersini aldýðýmýzda eþitlik deðiþmez ve bu eþitliði. Ms = H 1C + R -C .

H (11) olduðunu söylemiþtik.biçiminde yazabiliriz. birden küçük iki sayýnýn birbiriyle çarpýmý daima daha küçük bir sayý vereceðinden (0. O halde (10) nolu eþitlikte (H) baz para miktarý önündeki ifade ise parasal taban çarpanýndan (veya baz para çarpaný) baþka bir þey deðildir. Ayrýca. Parasal taban çarpanýný tanýmlarken. Currency rate) göstermektedir. gerek nakit bulundurma oranýnýn (Cr) birden küçük olmasý gerektiðine göre. bankalarýn ayýrdýklarý karþýlýklarýn mevduata oranýný. Gerek karþýlýk oranýnýn (Rs). 1 m = (12) C CR + R -. Rr þeklinde gösterebiliriz. Cr ve Rr arttýðýnda çarpan küçülecektir. Ms = m . R karþýlýk miktarýný. Reserve rate) belirlemektedir.Cr .15 gibi). Bu durumda para arzý formülünde (11 nolu formülde) bu yeni çarpanformülünü (13 nolu formülü) yerine yazdýðýmýzda 1 (14) . halkýn elMs de nakit bulundurma oranýný (Cr.2 x 0. kesrin paydasý daima pozitif olacaktýr. 1 (13) m = Cr + Rr . D vadesiz mevduatlarý gösterdiðine R göre . Yani.3 = 0. yani tekD nik deyimiyle karþýlýk oranýný (Rr. MsDMsD olmaktadýr. Bu du rumda (12) nolu eþitliði yoruma daha uygun olarak. Öte yanC dan (C) nakit miktarýný (Ms) ise para arzýný belirttiðine göre.

Baþka bir deyiþle. vadeli mevduatl ara (T. H Cr + Rr . Rr elde edilen (14) nolu formül. Vadeli Mevduatlarýn. yorumu kolaylaþtýracaktýr. Parasal taban çarpanýnýn öðelerini sayarak para arzýile baz para arasýnda nasýl bir iliþki kurduklarýnýaçýklayýnýz. sadece vadesiz mevduatlarýn bulunduðunu varsaymýþtýk. time deposits) ve bunlarýn birbirine oranýna (t) dersek (15) T t = D . diðer deðiþkenler sabitken baz para miktarý arttýðýnda.Cr . Cr veya Rr den biri veya her ikisi de arttýðýnda ise azalacaktýr.203 .Ms = . para arzý artacak. Ancak bilindiði gibi vadelimevduatlar da toplam mevd atlar içinde önemli bir yer tutar. Parasal Taban Çarpanýna Eklenmesi ? Yukarýda parasal taban çarpanýnýn öðelerini incelerken. Buna göre para arzý. baz paradaki artýþlarla ayný yönde. deposits). ancak nakit tutma oraný ve karþýlýk oranlarýyla ters yönde deðiþecektir. Vadesizmevduatlara (D.

m = Cr + Rr . D + RT . D + RT . T (16) olacaktýr. C yerine Cr yazýp kesirlerdeki her terimi ayrý payda ile yazdýMsðýmýzda. (Rr) nin vadesiz mevduatlarýnýn karþýlýk oraný olduðunu biliyoruz. T (17) -. Vadeli mevduatlarýn karþýlýk oranýný (RT) olarak gösterdiðimizde.Cr) formülüne ulaþýrýz. T 1 . t . (1 . t) (19) elde edilir. 1 m = Cr + Rr + RT . Bu formülde gerekli sadeleþtirmeler yapýlýr yerine D (15) nolu formüldeki eþdeðeri olan (t) yazýldýðýnda. D + RT . T C Rr . t(20) ve paydaya (RT .Cr Rr . tüm mevduatlara ayrýlan fiili karþýlýk miktarý (R) R = Rr . t . t) li terimleri ortak paranteze alýrsak. D + RT . 1 m = (21) Cr + Rr . O halde paydadaki ilk üç terim vadesiz mevduatlarýn etkisini . 1 m = Cr + Rr + RT .? olarak gösterebilir. (1 . t . paydasýnda ayrýca [ + RT . T )(18) DDDD( T ) elde edilir.Cr(Rr + RT .Cr ( Rr .Cr Rr + RT .Cr)] deðerinin bulunmasýdýr.Cr RT . t . R yerine (12) nolu formülde (16) daki eþitliði yazdýðýmýzda 1 m = C + Rr . Parantezi açarsak. D + RT . Dikkat edildiðinde (21) nolu formülün (13) nolu formülden farký. MsDMsD bulunur.

Bu terimin etkisinin diðerlerine göre daha az olacaðý söylenebilir. vadesiz mevduatlara oranýnýn çarpýmý(iki birden küçük sayýnýn çarpýmý). Bu terime göre. bir de halkýn elde nakit tutma oranýnýn birden çýkarýlmasý sonucu elde edilen sayý ile (üçüncü birden küçük sayý ile) çarpýlacaktýr.204 . son terim ise vadeli mevduatlarýn etkisini ek olarak belirleyecektir. O halde vadelimevduatlarda çarpaný olumsuz yönde etkilemekle birlikte. vadesiz mevduatlara göre daha düþük olacaktýr. Vadeli mevduatlarýn karþýlýk oranýndaki artýþýn para arzýný hangiyönde etkilediðini açýklayýnýz. vadeli mevduatlarýn karþýlýk oraný ile vadeli mevduatlarýn. .gösterecek. bunlarýn etkisi.

aktif portföyündeki bu deðiþiklik. risk öðesini gözönünde tutmak zorundadýrlar. rezerv kayýplarýyla karþýlaþan bu banka diðer ticari bankalardan veya Merkez bankasýndan borçlanabilir. Ticaribankalar. Bu dönem için parasal tabanýn sabit olduðunu ve nakit tutma oranýnýn deðiþmediðini varsayarsak. (22) nolu eþitliðin her iki tarafýný mevduat hacmine böldüðümüzde. aþýrý rezerv miktarýný (XR. para otoritelerince saptanandan daha büyük orana ulaþabileceklerinden söz etmiþtik. baþka bir deyiþle kredi vermenin kârlýlýðý arttýðýnda. bankalarýn aktif portföyünde. riski düþük ve getirisi de bir ölçüde az olan "hazinebonolarý" gibi akti kaydýrmasý gerekecektir. geleceði tam olarak öngörecek bilgiy sahip olduðunda aþýrý rezerv miktarý sýfýrsa. ticari bankalarýn kârýný maksimize etmeyiamaçlayan bir firma olma özelliði ile baðdaþmaz görünmektedir. O halde bir ticari bankanýn kârýný maksimize etmek için aþýrý rezervlerinin bir kýsmýný. excess rezerves) ile ve otoritelerce saptanan rezerv miktarýný (RR) ile gösterdiðimizde. Ticari bankalar. R toplam rezervleri gösterdiðinde.Aþýrý Rezervlerin Para Çarpaný ve Para Arzý Formülüne Katýlmasý Daha önce ticari bankalarýn tuttuklarý karþýlýk miktarýnýn. likiditesidüþük. bazý tesadüfi ve öngörülmeyen olaylar sonucu. Ticari bankalar. Þimdi aþýrý rezervlerin taban para çarpaný formüllerine katýlmasýný inceleyelim. Bunun sonucu. R = RR + XR (22) olacaktýr.RR > 0 (23) þeklinde gösterilebilir. ellerindeki aþýrý rezervlerin tümünü getiri oraný en yüksek aktiflere yatýrmak istemezler. kârý azalacaktýr. Önce (22) nolu eþitlik yardýmýyla karþýlýk oranlarýný ifade edelim. Çünkü. . portföyl erini farklýlaþtýrmak isteyeceklerdir. Ancak borçlanma faiz ödemelerini gerektireceðinden bu bankanýn maliyeti yükselecek. likiditesi yüksek. getirisi yüksek aktiflerin taþýdýklarý risk büyük olabilir. nominal para arzýnýn artmasýna neden olabilecektir. XR = R . Bankalar için aktif portföyünün getirisi yükseldiðinde. likidite ve riski ayný anda gözönündetutan ticari bankalar. getiri. rezerv oranýný azaltacak. Bu görünüm ilk bakýþta. XR pozitif bir miktar ifade ettiðinde. buna karþýlýk getirisi yüksek ak artacaktýr.

D Rr = RRr + XRr biçiminde yazabiliriz.R = RR + XR (24) DDD ve daha önce olduðu gibi ( R = Rr ) ve benzer olarak ( RR = RRr ve DD XR = XRr ) tanýmlarýný yaptýðýmýzda bu eþitliði. . aþýrý rezervi de dikkate alan formüllere ulaþýrýz.205 . Burada Rr genel karþýlýk oranýný. Para arzý formüllerini de (Rr) yerine (25) nolu formüldeki eþdeðerlerini koyduðumuzda. RRr para otoritelerinin öngördüðü karþýlýk oranýný ve XRr aþýrý rezerv (karþýlýk) oranýný göstermektedir. Önce (14) nolu eþitliði dönüþtürelim.

vadeli mevduatlarý da kapsamýna alan aþýrý rezerv formülüne. Aþýrýrezervin ne olduðunu ve para arzýnýnasýl etkilediðini açýklayýnýz. yani sonuçolarak (Ms = m . Acaba rezerv elde etmenin nisbi maliyetini hangi faktörler etkilemektedir? Bu faktörler. .Cr (RRr + XRr) ve parantezi açtýðýmýzda ise 1 Ms = .Cr RRr . t (1 .1 Ms = . Rr Rr = RRr + XRr deðerini yerine yazdýðýmýzda. H (27) Cr + RRr + XR . FAÝZ ORANLARI VE PARA ARZI . nominal para stoku bunlarla ters yönde deðiþecektir. H idi. Ayný düzenlemeyi (21) nolu formülde yaparsak.Cr(RRr + XRr) Rr . piyasa faiz oranlarý ve merkez bankasýnýn uyguladýðý iskonto (reeskont) oranýdýr. H (26) Cr + RRr + XRr . aþýrý rezerv oraný gerileyecektir. Þimdi akla þu soru gelmektedir.Cr . ? 1 Ms = . Eðer tüm diðer etmenler sabit kalýrsa. bu durumda para arzý artacaktýr. ticari bankalarýn plasman ve yatýrýmlarýnýn getirisine göre rezerv eldeetmenin maliyeti aza dýðýnda.Cr) formülüne ulaþýrýz. H Cr + RRr + XRr . H) olduðu 1 Ms = . Her iki formülde de hem Cr hem de XRr birden küçük olduklarý için.Cr XRr formülüne ulaþýrýz. ? Aþýrý rezervlerle ilgili olarak yapýlan açýklamalardan da anlaþýlacaðý gibi. Cr + Rr .

Faiz oranlarýndaki artýþaþýrýrezerv oranýnýne yönde etkiler? Öte yanda para arzýný bulmak için kullandýðýmýz denklemden de görülebileceði gibi. . piyasa faiz oraný ve iskonto oranýna da baðlý olarak deðiþecektir. iskonto oranýyla doðru yönde iliþkilidir. Piyasa faiz oraný yükseldiði zaman (düþtüðü zaman) aþýrý rezerv oraný düþecektir (yükselecektir). Bunun yanýnda piyasa faiz oraný sabit kalýrken reeskont oraný düþerse. yine merkez bankasýndan rezerv saðlamanýn nisbi maliyeti azalacaktýr. piyasa faiz oranlarýyla ters. nakit oraný ve karþýlýk oranýna ek olarak. O halde aþýrý rezerv oraný. Ýskonto oraný yükseldiði (düþtüðü) zaman.Piyasa faiz oraný yükselirken reeskont oraný sabit kalýrsa. Þöyle ki kredilerin nisbi maliyeti düþtüðünde aþýrý rezerv oraný da düþecektir ve dolayýsýyla nominal para arzý artacaktýr. O halde parasaltaban.206 . aþýrý rezerv oranýyla ters yönlü bir iliþki içindedir. merkez bankasýndan rezerv saðlamanýn nisbi maliyeti azalacaktýr. keza aþýrý rezerv oraný yükselecektir (düþecektir). nominal para arzý.

H0 M3 ve H0 Ms para arz eðrileri çakýþmaktadýr. iskonto oranýnýn düþürüldüðü varsayýmýna göre para arzý eðrisi gösterilmektedir. ticari bankalar daha az aþýrý rezerv tutacaklardýr. Ýskonto oranýnýn düþmesi ticari bankalarýn rezerv tutma maliyetini nisbi olarak azalttýðý için.2 Ý4 Ýskonto Oraný Düþüldüðünde Ý3 Para Arzý Faiz Oraný Ýliþkisi Ý2 Ý1 0 Çizim 12.1 de yalnýzca faiz oranýndaki yükselmelerin sonucu. faiz oraný Ý3 veya daha fazla olduðunda ise. Ticari bankalarýn bu davranýþlarýna göre para arzý eðrisi Þekil 12.2 de ise faiz oranlarý belliyken.2 de kesikli çizgilerle gösterilmiþtir. Ý Ý5 Þekil 12. Ý3 faiz oranýnýn altýnda para arz eðrisi saða kaymakta. aþýrý rezervlerdeki azalmaya baðlý olarak para arzýndaki artýþ gösterilmiþtir.1 Faiz Oraný Ý3 Ýle Para Arzý Ýliþkisi Ý2 Ý1 0 Ms Þekil 12.Ý Ý5 Ý4 Þekil 12. Daha sonra aþýrý rezervler sýfýra ulaþtýðý için para arzý artmamaktadýr. Faiz oranlarý i4'e yükselinceye kadar aþýrý rezervler azalmakta ve para arzý artmaktadýr. .

Yukarýdaki analizlerde. dolayýsýyla nakit tutma oranýnýn (Cr) düþebileceðini ve bu nedenle para stokunun artabileceðini varsayabiliriz. Ms para arzýna eþit olmaktadýr. Eðer faiz oraný yükselirse. Oysa bir ekonomideki nakit tutma oraný da faiz oranýndan etkilenebilir. Ý3 faiz oranýnda sýfýr olmaktadýr.207 . gerek bireyler gerekse firmalarýn nakit ankeslerini daha rasyonel bir þekilde kullanmaya çalýþacaklarýný. Ms H0 Ms M3 H0 Ms . Çünkü aþýrý rezerv. nakit tutma oranýnýn. faiz oranýndan etkilenmediði varsayýlmýþtýr.bu oran için M3 para arzý.

3 Ý6 Faize Karþý Esnek Para Ý5 Ý4 Arzý Eðrisi Ý3 Ý2 Ý1 0 H0 (1/RRr) . para arzýnýn yalnýzca Merkez Bankasý tarafýndan kontrol edilen dýþsal (ekzojen) bir deðiþken olmadýðýný göstermektedir. Tersine para arzý.? Ý Ý7 Þekil 12. Yukarýdaki analizler. para arzý eðrisi (1/RRr). . Bunlar nakit oraný ve karþýlýk oranlarýndaki deðiþmelerdir.3 de faize karþýesnak para arzý eðrisi gösterilmiþtir. aþýrýrezervin sýfýr omasýdurumunda bile faiz oranýna karþýesnekliðini sürdüre Ancak faiz oraný sonsuza yaklaþtýðýnda. Ancak önceki iki durumdan farklýolarak. ödemelerde nakit para kullanýmýyla vadesiz mevduat arasýndaki iliþkiyi ortaya koymaktadýr. MERKEZ BANKASININ PARASAL TABAN ÇARPANININETKÝLEMESÝ Parasal taban çarpanýný. Nakit Oranýndaki Deðiþmeler Nakit tutma oraný. . ticari bankalar ve halk tarafýndan belirlenen içsel (endojen) bir deðiþkendir. H0 doðrusuna asimptotik olacaktýr. Bir ekonomide nakit tutma oranýný azaltan ve bu nedenle parasal taban çarpanýný artýran etmenleri þöyle özetleyebiliriz. kýsmen Merkez Bankasý. H0 Ms Þekil 2. kaydi para çarpanýný etkileyen etmenler de etkilemektedir. yukarýda öngörülen deðiþkenler dýþýnda. Para arzýnýn hangi koþullarda içsel olduðunu açýklayýnýz.

mevdutlarla ilgili riskinazalmasý nakit tutma oranýný küçültür. hayat standardýndaki yükselmeye ve modern toplum yaþamýna geçiþe paralel olarak bir toplumda çek kullanýmý ve çekle yapýlan ödemeler artar. Bankalara hücum (run) olayýnýn arttýðý krizli dönemlerde. Dolayýsýyla nakit tutma oraný küçülür. . nakit tutma oraný küçülür. Banka hizmetlerinin coðrafi kullanýmýnýn artmasý ve çek hesaplarýnda bankalarýn uyguladýðý hizmet karþýlýðý alýnan ücretlerin azalmasý nakit tutma oranýný küçültür.208 . .Þehirleþmeye. Bankalarýn baþarýlý faaliyetlerinin artmasý. . . . mudilerin paralarýný bankalardan çekmeleri nedeniyle nakit oraný büyür. Devletin saðladýðý güvenceye paralel olarak. karaborsanýn ve yasal olmayan faaliyetlerinazaldýðý dönemlerde. Vergi kaçýrmalarýnýn. nakit tutma oranýný küçültür.

küçük tüketici gruplarýndan büyükgelir gruplarýna ve giriþi doðru kaymalar olursa. Ancak gelir ve servet artýþý hizmet harcamalarýný arttýracaktýr. repo. öte yandan menkul kýymetler piyasalarýnda yaþanan yenilikler (yardýmlaþma fonlarý. . Bu durumda gelir artýþý nakit tutma ranýný düþürebilir. Bu danakit tutma oranýnýetkiler. Konjonktür dalgalanmalarýnýn nakit tutma oraný üzerindeki etkileri: Ekonomi resesyonunun dip noktasýndan itibaren geniþlemeye baþladýðýnda nakit tutma oraný düþer ve geniþlemenin ortalarýnda en düþük devresel düzeyine ulaþýr. Gelir ve servet düzeyindeki deðiþmeler: Gelir ve servetteki bir artýþ dayanýklý tüketim mallarýna ve finansal yatýrýmlara yapýlan harcamayý. Nakit tutma oranýnýn konjonktür boyunca hareketleri konjonktür dönemlerindeki gelir ve faizoranlarý hareketlerinin ve bunlarýn farklý hýza sahip olmalarýnýn. Bunoktada nakit tutma oraný tepe noktasýna ulaþýr ve daha sonra nakit tutma oraný devresel olarak düþüþe baþlar. Örneðin konjonktür geniþlemenin ikinci yarýsýnda faiz oranlarýnda ani bir yükseliþ . yiyecek gibi dayanýksýz tüketim harcamalarýna göre arttýrmaktadýr. nakit tutma oraný küçülür. Bu durum nakit tutma oranýný artýrabilir.. Özellikle mevduatlara rakip deðiþik alternatiflerin artmasý nakit oranýnýn yükselmesine neden olmaktadýr. Ekonomi doruk noktasýný aþýp resesyonayönelince. tersrepo v. . . nakit tutma oranýný azaltýcý etki yapar. nakit tutma oran daralmanýn ortasýna kadar yükselir. Gelirlerde ve nakit ankeslerde. nakit ve vadesiz mevduatlarýn gelir ve faiz oranlarý hareketlerine verdikleri cevabýn bir sonucudur. Bu durumda gelir artýþýnýn nakit tutma oraný üzerindeki etkisi net deðildir.) vadesiz mevduatlarýn azalmasýna nakit oranýnýn yükselme ine neden olmaktadýr. Vadesiz ve vadeli mevduatlara ödenen faiz oranlarýndaki artýþlar. . Vadesiz mevduatlarýn ikamelerinin artmasý sonucu insanlarýn vadesiz mevduat talebinin azalmasý nakit oranýný artýrabilir. Harcamalarýn türü: Dayanýksýz tüketim mallarýna yönelik harcamalar ve hizmet harcamalarýgenel olarak nakitle finanse edilirken. para piyasasý ortak fonlarý. . dayanýklýtüketim ve üretim mallarýve finansal aktif alýmlarýna yönelik harcamalar çekle finanse edilebilmektedir. Bir yandan banka dýþý mali aracýlarýn hýzla çoðalmasý.b.

Yasal Karþýlýk Oranýnda Deðiþmeler Yasal karþýlýklardaki deðiþmeler iki nedenden kaynaklanabilir. Merkez Bankasýnýn karþýlýk oranlarýný deðiþtirmesi . Ýþte bu iki etmen nakit tutma oranýnýn sýna neden olur. Nakit tutma oranýnda deðiþikliði neler etkiler? Karþýlýk Oranýnda Deðiþmeler ? Karþýlýk oranlarý. yasal karþýlýklarý ve aþýrý rezervleri içermektedir.olur. Vadeli ve vadesiz mevduatlar arasý deðiþmelere baðlý olarak karþýlýk oranlarýnýn deðiþmesi . Alýþveriþlerde perakendeticaretin payý artar. .209 .

Kesin bir durum deðildir. Daha karmaþýk analizlerde taným olarak kabul gören aþýrý rezervlerle (yani gerçek karþýlýklar eksi zorunlu karþýlýklar) bankayönetimince kabul edile rezervler" ayný olmayabilir. Gün içinde çekler bir yandan banka hesaplarýna yatýrýlýr. Aslýnda bu yaklaþým gerçeðin oldukça basitleþtirilmiþ durumu olan basit bir yaklaþýmdýr. Eðer bir banka belli bir dönem sonunda fazla nakit çekmeleri ya danormalden fazla çek ödem eleriyle nakit taleplerini kasasýndaki karþýlýklarla karþýlayamýyorsa. diðer yandantakas odalarýnda denk rler. Bankanýn aþýrý . ilk planda akýllý bir bankanýn elindeki aþýrý rezervin tümünü kendine gelir getiren aktiflere yöneltmesi gerekir. Öte yandan bankalar reeskont penceresine müracaat ederlerse bankalar birfaiz maliyetle riyle karþýlaþacaklardýr. Örneðin bir banka rezervlerini takviye etmek için portföyündeki deðerli kaðýtlarý aldýðý fiyatýn altýnda satmak zorunda kalýrsa bir sermaye kaybýyla karþýlaþacaktýr. Ayrýca gün içinde bankaya sürekli nakitgiriþ ve çýkýþlarý olacaktýr. Bankalarýn tuttuklarý aþýrý rezervlerden herhangi bir faizalmadýðý düþünüldüðünde. Bankacýlar kendi gerçek rezerv pozisyonlarýný gerekli bilgileri elde edinceye kadarherhangi bir þekilde bilmezler. Tüm bu iþlemler bankalarýn rezervlerini etkiler. Bunun için iþ gününün bitimini beklemekgerekir. banka bir maliyetle karþý karþýya kalacaktýr. Maliyetleri gözönüne alarak iyi bir denge oluþturmak banka yönetiminin görevidir. Bu durumda banka ya portföyündeki kýymetli kaðýtlarý satacak ya MerkezBankasýndan fon saðlayacak ya da Merkez Bankasýndan reeskont penceres i aracýlýðýyla fon saðlayýp karþýlýklarýný (rezervlerini) takviye edecektir. Ancak yine de bu bir tahmindir. Genelolarak eðer bankalar eller indeki tüm aþýrý rezervlerini kullanýrlarsa kârlarýný maksimize edecekleri kabul edilir.? Aþýrý Rezerv Oranýnda Deðiþmeler Bankacýlýk alanýnda sýradan tartýþmalardan birisi optimal aþýrý rezervin sýfýr olmasýdýr. Bu konuda banka yöneticileri geçmiþ deneyimlerine dayanarak "el yordamý ya da göz kararý " yöntemiyle karþýlýk olarak tutacaklarý rezervleri öngörebilirler. Bir bankanýn bu þekilde alternatif fon bulmasý bankaya hem iþlem maliyeti hem de baþka maliyetler yükleyecektir.

etmenlerden etkilenir. Aþýrý rezervsiz çalýþmanýn maliyeti ise. faiz oranlarý. güvensizlik.rezerv tutmasýnýn maliyeti onun faizinden vazgeçmektir.210 . . Karþýlýk oranýndaki deðiþmelerin nedenlerini sayýnýz.s. bankalarýn daha güvenli bir ortamda çalýþmalarý. iþlem maliyetleri ve sýk sýk karþýlaþýlan rezerv darlýklarýný gidermek için katlanýlan diðer maliyetlerdir. devletin verdiði garantilere baðlý olarak bankalara hücum (run) korkusunun azalmasý v. Aþýrý rezervlere gelince bunlar.

ikincisi ise parasal taban çarpanýný belirler. Merkez bankasý kredileri e. Yýllýk döviz borcu ödemeleri c. Uzun vadeli döviz ödemeleri d. Hazine bonolarý d. iki grupta toplanabilir. Döviz c. Bunlardan birincisi parasal tabaný. Parasal taban çarpanýný aþaðýdakilerden hangisi olumsuz yöndeetkiler? a. Para arzýný belirleyen etmenler. Aþaðýdakilerden hangisi parasal tabaný etkilemez? a. Altýn b. Bir ekonomide para arzýný saptamak için parasal tabanla parasal taban çarpanýný çarpmak yeterlidir. Ýskonto oraný düþerse d. Hazine bonolarý 3. aþýrý rezervler ve faiz oraný. Þehirleþme artarsa . Sorular 1.211 . Cebinizdeki paranýn karþýlýðý aþaðýdakilerden hangisidir? a. parasal tabanýn en önemli kaynaklarýdýr.Özet Parasal taban (veya baz para). Piyasa faiz oraný düþerse c. Merkez bankasýnýn kredileri. Piyaa faiz oraný yükselirse b. Merkez bankasýnýn kamu sektörüne ve özel sektöre açtýðý krediler. Bankalarýn döviz mevcutlarý 2. dolaþýmdaki nakit ile ticari bankalarca halkýn mevduatlarýna karþýlýk olmak üzere tutulan rezervlerin toplamýolarak tanýmlanabilir. ülkenin altýn ve döviz varlýklarý. Öte yandan nakit tutma oraný. Parasal tabaný belirleyen etmenleri parasal tabanýn kaynaklarýný inceleyerek bulabiliriz. Altýn b. kanuni karþýlýklar oraný. Aþýrý rezervler düþerse e. parasal taban çarpanýnýn deðerini belirler. varlýklarý ve hazinenin ihraç ettiði ufaklýk paralar e.

Alex.89 trilyon e. THORN.D.Ü. 1. 1977. Ankara. 1. Baský. Ýlker. Thomas. PARASIZ. 1965. Rr = 1 ve t = 1 3443 ise para arzý ne kadardýr? a. Haþet. Formül Matbaasý. The Royal Press Company. kadardýr? Cr = 1 4 ve Rr = 1 4 ise para arzý ne a. 0. Bursa. London. Ankara. Harper andRow.05 trilyon 5. Muzaffer. Monetary Policy in the United States. Gray-Mýlls. 1994. Para ve Banka ve Finansal Piyasalar.. MAYER. Para Politikasý. 1875-19 60 Princeton University Press.212 . Kamu Açýklarý Para Stoku ve Enflasyon.75 trilyon Kaynakça CAGAN. Ýlker. 1970.T. CUKÝERMAN. Talat ve HÝÇYILMAZ. Para Arzý ve Talebi. CHICK. Parasal taban 500 milyar lira. Parasal taban 500 milyar lira RT = 1 . 0. Central Bank Strategy. 1979. Robert E. New York. Richard.74 trilyon c. 1. Credibýlýty and Indepondence. Bursa.2 trilyon b. O. The Theory of Money Policy. Theory and Eurdence.4. 1968. Ahmet. Introduction to Money and Banking. 1976 . 1. 1986. 1982. Random House. Nur. The MIT Press Cambridge. Introduction to Monetary Economics. Cr = 1 . New York. 1. KEYDER. Determinats and Effects of Changes in the Stockof Money.3 trilyon d. New York.14 trilyon e. 2 trilyon b.2 trilyon d. 1. Princeton. Ezgi.5 trilyon c. Victoria. Phillip. 1996. TUÐÇETÝN. PARASIZ. 2. ERTUÐRUL. WEINTRAUB. 1. Parasal Taban. .

.

.ÜN ÝTE 13 Klasik Sistemde Para Bu Ünitede. miktar kuramýný ve geliþmelerini. geliþmekte olan ülkelerde miktar kuramýnýn iþleyiþini öðrenmiþ olmanýz gerekir. Varsayýmlarý sürekli gözönünde tutunuz. Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak. . Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. Say Kanununda paranýn yerini. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz.213 . Üniteyi tamamladýðýnýzda. iþlem denklemini. Bu üniteyi çalýþýrken simgelerin anlamlarýný iyice kavramaya çalýþýnýz.... üniteyitekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerin meye çalýþýnýz. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde.

Bu okul. O halde klasiklere göre para. Bu duruma klasik dikotomi (dikotomi ikiye bölme demektir) denmektedir. paranýn ekonomi biliminin en önemli konusu olmamasý yönündedir. ekonomiyi örten bir tül peçeden baþka birþey deðildir. bir anlamda. Monetarist yaklaþým olarak bilinen bu görüþ 1960'lardan beri Keynesgilgörüþe meydan okumaktadýr. Ýktisatta para konusu. Klasik görüþe göre. Yani paranýn ekonomideki rolü yansýzdýr. paranýn miktarýnýn ne kadar olmasý gerektiðidir. bunun yerine tamamen yeni malzemelerle yeni bir yapý inþa etmiþlerdir. Ancak Keynes ve izleyicileri bir yanlýþ hesbaplama da yapmýþlardýr. 1936'da John Maynard Keynes klasik yapýyý tutan bu sütunlarý yýkmýþtýr. Ýþte bu durum Þikago Üniversitesi'ndeki geleneði seven akademisyenlere (Friedman ve izleyicileri) klasik yapýyý yeniden inþa etme fýrsatý vermiþtir. Klasiklerin "para bir peçedir" sözü ne anlama gelir? Say Yasasý ve Para Say yasasýnedir? Jean Bapteste Say (1767-1832) klasik okulun gelir ve istihdam kuramýný çok ünlü þu cümleyle özetlemiþtir.yüzyýldan 1936'lara kadar makroekonomiye egemen olmuþtur.KLASÝK SÝSTEMDE PARA GÖRÜÞÜNÜN TEMELLERÝ ? Para ve banka konularýnda ilk akla gelen soru. klasik okul (öðreti) bir tepe üzerinde beyaz birþatoya yerleþtirilmiþti yýsýyla dýþýndakiler üzerinde büyük bir etkiyesahiptir. Klasik sistemde para reel sektörü etkilemez. nasýl bir tarihi geliþme göstermiþtir? Para Bir Peçedir ? . 18. Buna karþýlýk fiyatlar genel düzeyi parasal sektör tarafýndan belirlenir. Bu büyük þato iki büyük sütunla des nlardan birisi "Say Yasasý" öteki ise "miktar kuramý"dýr. Her arz kendi talebini yaratýr. Klasik iktisatçýlarýn para konusundaki temel eðilimleri. Bazý iktisatçýlara göre. Keynesgiller. reel deðiþkenler yani deðiþimi yapýlan mallar ve fiyat oranlarý (nispi fiyatlar) mal piyasasýnda oluþur. Bu sorunun yanýtý ise paranýn ekonomiyi veharcamalarý nasýl etkilediðine baðlýdýr. Bunun anlamý þudur: Ekonomi hiçbir þekilde noksan istihdam sorunuylakarþýlaþamaz veya Thomas Malthus'un . okullarýný klasik harabelerin kalýntýlarýyla kurmamýþ.

üretim fonksiyonununbaðýmlý deðiþkeni olan üretilebilecek toplam mal ve hizmet arzýný belirlerler. Toplam harcamalar (talep). Teknik deyimle bu iki üretim faktörü. piyasa güçlerinin karþýlýklý oyunlarýyla saðlayacaktýr. daima üretilebilecek tüm mal ve hizmetleri satýn almaya yeterli büyüklükte olacaktýr. cari üretimin tam istihdam düzeyinde olacaðýný söylemektedir. Bunun nedenini klasikler þöyle açýklar: Teknoloji veri kabul edildiðinde. Toplam harcamalar (talep). Çünkü harcamalar. ekonomide potansiyel üretimi. daima üretimin tam istihdam milli gelir düzeyinde (arz) olmasý için yeterlidir. Say. daima üretimin tam istihdam milli gelir düzeyinde (arz) olmasý için yeterlidir. Bunu Adam Smith'in görünmeyen eli. .214 .etim korkusu gerçekleþmez. mevcutkapital stoku (fabrika ve teçhizat) ile çalýþmaya hazýr emek gücünün boyutu belirler.

Ekonomideki mal sayýsýnýn n olduðu varsayýlmýþtýr. Di i=1 i=1 þeklinde ortaya koyabiliriz. iþverenler arzuyla satýn alacaklardýr. Ve Say yasasý bu özdeþliði göstermektedir. ! Eðer çalýþmak isteyip de iþ bulamayan bir kimse varsa. Çünkü talep bu mallardan baþka mallara kaymýþ olabilir. tüm mallara olan talebe eþit olduðunu göstermektedir. bu kez harcamalarýn yöneldiði alanlarda kýtlýk yaratacaktýr. Say bazý mallarýn talebine baðlý olarak üretiminde aþýrýlýðýnýn oluþabileceðini kabul etmektedir. Eðer ellerinde sürümü yavaþ olan mallar varsa müteþebbisler bunlarý satmakta güçlük çekecekler. Si . Böylece stoklarýný eriteceklerdir. dolayýsýyla genel bir aþýrý üretim durumu oluþmayacaktýr.. Bir takas ekonomisinde. dolayýsýyla fiyatlarýný düþüreceklerdir. dolayýsýyla yukarýdaki formül tüm mallarýn arzýnýn. Herkesin arzý diðer mal ve hizmetler için eþdeðer talep yaratmaktadýr. tüm mallarýn satýlmasýný ve tüm çalýþmak isteyenlerin çalýþmalarýný saðlayacaktýr. Böylece ucuzlayan emek faktörünü. soyut bir hesap birimi bir "numerair" . Burada Si ve Di sýrasýyla i malýna iliþkin arz ve talebi göstermektedir. . bir malý baþkasý satýn almaksýzýn satmak mümkün deðildir. Burada .. Esnek ücretler ve fiyatlar. Fakat bu talep kayýþý. iþareti iki tarafýn daima eþit olduðunu veyaözdeþ olduðunu gösterm Þimdiye kadar anlatýlanlar birinci ünitede de açýklandýðý gibi bir takasekonomisi için geçerlidir. Say yasasýnýnasýl formülle gðösterebiliriz? Say yasasýný nn . Böyle bir ekonomide. tüm piyasalarýn þeffaflaþmasýný. Dolayýsýyla her zaman talep arza eþittir. genel aþýrý üretim olanaksýzdýr. bu birey hizmetini daha az paraya sunacaktýr. Ekonomik süreç içinde bu kýtlýklar ve fazlalýklar ortadan kalkacak ve böylece talep arza eþit olacak. Say yasasý paranýn yalnýzca bir deðiþim aracý olarak kullanýldýðý bir dünyada geçerlidir. Buradaki para.

herhangi bir eþya olabilir. Yukarýdaki özdeþliði mallarýn miktarlarý yerine deðerleri açýsýndan yazdýðýmýzda arz ve talep edilen miktarlarý mallarýn fiyatlarýyla çarpmamýz gerekir. Bu durumdaki deðiþim aracý. tutmak daisteyecektir. Yeniden özetlersek. piyasaya arzedilen tüm mallara eþittir. takasýn tüm özelliklerini taþýr.. n mal (eþya + para) talep edilmekte ve arzedilmektedir. Çünkü bir inci ünitede incelendiði gibi. Bu yüzden de tüm mallarýn toplam deðeri. Hiç kimse bu çeþit parayý para olarak tutmakda istemez. Say yasasýnýn nn . Ticaret. PiDi . Bu sadece bir muhasebe parasýdýr. Fizikselanlamda böyle bir malýn olu olmamasýnýn bir önemi yoktur. Walras yasasýnedir? Ancak para bir kez dolaþýma girince halk bunu elde etmek. PiSi i=1 i=1 bu þekilde gösterimine Walras Yasasý denir. Ýþte paranýn deðer saklama . para hesap birimi olduðu kadar iyi bir deðer saklama aracýdýr da.215 .dir (Örneðin elbise veya baþka bir mal gibi bir hesap birimi olarak düþünülebilir).

Say yasasýnýn temel özdeþliðini açýklayarak yorumlayýnýz.(para arzý) = (sýfýr) olmalýdýr. MÝKTAR KURAMININ TEMEL GÖRÜÞÜ Miktar kuramýnýn varsayýmlarýný analiz ettiðimizde bu görüþün neden . hükümet tarafýndan kontrol edilmemektedir.(mal arzý) = (sýfýr) olduðunda (para talebi) . nn . Diðer mallarýn üretiminden farklý olarak. MD . para arz vetalebinin þaþm olmasýný içermektedir. PiSi + MS i=1 i=1 Yukarýdaki özdeþliðe göre mallarýn talep veya arz fazlasý sýfýra eþit olmalýdýr. Ne var ki ekonomide tam bir dengenin olabilmesi için para arz veyatalep fazlasý da sýfýr a eþit olmalýdýr. PiDi -. PiDi + MD = . Yani. Bu sýrada fiyatlargenel düzeyinin veya mevcut para arzýnýn ne deðere ulaþtýðý yoktur ve para piyasasý daima dengededir.? iþlevi.MS = 0 olmalýdýr. bunun karþýlýðýnda eline para geçmekte ve buparayla anýnda diðer mallarý ta ektedir. Ancak böyle bir durumda ekonomide denge olacaktýr. PiSi = 0 i=1 i=1 olmalýdýr. günümüzde para üretimi hükümetin kontrolündedir. ekonomide (mal talebi) . Böylece Say özdeþliði. Oysa Say yasasýndaki mal para. Piyasa koþullarýna göre serbestçe üretilen bir mal para sistemi sözkonusudur. Yani. Þimdi yukarýdaki özdeþliði reel ve parasal olarak yeniden yazalým. nn . para aktif olarak yer almamaktadýr. Say yasasýnýn formülleþtirilmesinde yer almamaktadýr. Yani talepedilen mal ve hizme ler arasýnda. Özetlersek. Çünkü halk fiyatlarý önemsemeksizin mal arzetmekte. güdümlü bir para sistemi sözkonusudur. Dolayýsýyla diðer mallarýn üretiminden farklý olarak.

Miktar ve Kalite Miktar kuramýnýn temel fikri son derece basit. ekonominin bilim olacaðýný düþünür. birçok kimse bilim yapýlmadýðýný.216 . Ölçüm uygulanmadýðýnda ise. açýk ve hatta saftýr. sanat veya tasvir yapýldýðýný düþünür. . Birçok kimse eðer ölçüm sözkonusu olursa.geliþtirildiðini daha kolay anlayabiliriz. Kaliteden bahsedildiðinde ölçülebilir öðeler iþleme sokulamaz. Miktarcý olmak demek kalite fikrine karþý kantite fikrini ortaya koymak demektir. Bu açýdan incelendiðinde bütün doðal bilimler kantitatif tabiatlýdýr.

diðer bütün mallarýn fiyatý yükselir. Kýt olan herþey pahalýdýr. Ýktisadi yaþamýn açýklanmasýnda paramiktarý temeldir. oldukça kýsa bir süre içinde fiyatlar iki kat yükselerek 200'e eþit olacaktýr. fiyatlar (P) arasýnda rakamlý. Burada vurgulanmasý gereken bir nokta da þudur: Eðer ekonomik . O halde para eþyaya benzemektedir. paranýn deðerinde düþüþ eðilimi olacaktýr. fiyatlar yönünden pasif ve oransal bir iliþki vardýr. Paranýn deðeri diðer mallara göre düþerse. bunun anlamý þudur. Miktarýn deðer üzerindeki etkisiyle ilgili bu görüþten para da soyutlanamaz. Bir kimseye miktarcý denildiðinde. Eðer M= 100 ve P= 100 ise M'nin iki kat arttýðý düþünülürse (M=200). Para miktarýyla (M). ekonomik hareketin itici gücüdür.Ýtici Güç Olarak Para Miktarý Para miktarý. Bir benzetme yaparsak eðer uzunluk birimi azalýrsa. Öyleyse paranýn miktarý artýðýnda. Deðer Kuramýnýn Uygulanmasý ? Gerçekten miktar kuramý paraya. ayný uzunluðu bulmak için bu birimden daha fazla gerekir. Gerçekte bu fikir önemsiz ve basittir. Bu bir mantýk kuralýdýr. ayný uzunluðu bulmak için ondan iki misli gerekecektir. deðeri düþecektir. Bir baþka deyimle paranýn deðeri düþecektir. diðerleri gibi bir mal deðildir. mallarýn deðer yasasýný yani nedretkuramýný uygulamaktadýr. Para miktarýnda her ne zaman deðiþme meydana gelirse. fiyatlar geneldüzeyinde de anýnda ve bu deðiþimle orantýlý bir deðiþme oluþacaktýr. para yalnýzca diðer bütün mallarýn fiyatý arasýnda ters yönde bir iliþki vardýr. Ýþte bu nedenle para miktarýyla fiyatlar arasýnda matematiksel doðrusal iliþkiyi görmek mümkündür. Çünkü kýtlýðý kendi deðerini yaratmaktadýr. Eðer metre yarý yarýya kýsalýrsa. Bunu bir örnekle açýklayalým. Ancak bazý yönleriyle parayý diðer mallara benzetebiliriz. ancak mantýksal akýl yürütmenin de temelinde yer alýr. Doðrudan bir fayda saðlanamadýðýndan (para yenmez). Kýtlýk paranýn deðerini arttýrýr. Ayný þekilde eðer para miktarý arttýrýldýðýnda para talebi deðiþmezse. Bununla birlikte para.

Gözden uzak tutulmamalýdýr ki.217 . reel fiyatlar da ayný kalacaktýr. DEÐÝÞÝM DENKLEMÝ VE FISHER'IN MÝKTAR KURAMI Fisher'in formülünü incelemeden önce özdeþlik ve eþitlik kavramlarý üzerinde biraz duralým. Çünkü reel fiyatlarý mübadele edilen þeylerin miktarý belirler.dünyada sadece para miktarý deðiþiyorsa. paribus). Miktar kuramýnýn temelinde hangi varsayým ve görüþler yer almaktadýr? Açýklayýnýz. Eðer alýþveriþe konu edilen reel miktarlar sabitken para miktarý iki kat artarsa. para miktarýndaki artýþla fiyatlar genel düzeyindeki yükselme arasýndaki oranýn deðiþmemesi için diðer tüm deðiþkenlerin ve koþullarýn da deðiþmemesi gerekir (ceteris. yani alýnýp satýlan mal miktarý ayný kalýyorsa. tüm fiyatlarýn ikiyle çarpýlmasý gerekir. .

2 . 1+1 ifadesi bir özdeþliði gösterir. Özdeþlik üç paralel yatay çizgiyle gösterilir ve iki çizgiyle gösterilen eþitlikten kolayca ayrýlabilir. Bir formülün iki yaný, her zaman ayný þeyi ifade ediyorsa özdeþlik sözkonusudur. Tersine, bir denklemden veya eþitlikten söz ettiðimizde, (örneðin y=2xgibi) problemde bili nmeyenler vardýr. Eþitlik bazý koþullar altýnda oluþur ve eþitlik sebep kavramýný gerekli kýlar. Oysa özdeþlikte sebep gerekmez. Kantitavizmi açýklamanýn iki yolu vardýr. Birincisi özdeþlik kavramýný kullanmakta ve sebep kavramýyla ilgilenmemektedir. Ýkincisi ise eþitliði kullanarak sebep kavramýyla ilgilenmektedir. Özdeþlik Þeklinde Deðiþim Ýliþkisi Miktar kuramýný önce özdeþlik kavramýný kullanarak açýklayalým. Formülün Oluþumu Fisher'in miktar kuramýný açýklamada birinci aþama bireysel aþamadýr. Bir kimsenin belli bir miktar parasý (m), diyelim ki 1000 lirasý olsun, bireyin satýn alacaðý þeyin fiyatý 5 lira (p) ise, bu birey bu maldan en çok 200 birim satýn alým (veya iþlem = t) yapacaktýr. Eðer iþlem biriminin fiyatý p ise, birey sahip olduðu parayla t iþlem yapabilir. Böylece iþlemlerin fiyatla çarpýmý bireyin sahip olduðu paraya eþit olur. Eðer bireyin cebinde 10.000 lirasý varsa ve kitap satýn almak istiyorsa, tanesi 500 liradan 20 kitap satýn alabilecektir. Bireysel aþamada, bireysel özdeþliði m. pt þeklinde yazabiliriz.

Ýkinci aþamada tüm bireylerin talebinden, piyasa talebine ulaþabiliriz. Bunun için de ceplerinde para olan tüm bireyler ve akla gelen tüm iþlemler toplanýr. Herbiri cebinde bir miktar para m, bulunan tüm bireyler nakitleri toplandýðýnda bunu, .m þeklinde gösterebiliriz. Öte yandan eðer pt çarpýmlarýný toplarsak; pt'den p'yi çýkarmamýz gerekecektir. Çünkü buiþlemde fiyat toplanamaz. Bunun yer ortalama fiyat kavramý kullanýlýr ve bu p þeklinde gösterilir. Tüm fiyatlarýn düþünülebilir ve gözlenebilir olduðunu varsayarsak, tüm fiyatlarýn aðýrlýklý veya aðýrlýksýz ortalamasýný bulabiliriz. Bulunan ortalama fiyat ( p ) yerine, büyük harfle P kullanýlmaktadýr.

(P) düþünülebilir tüm fiyatlarýn ortalamasýdýr. Ýþlemler fiziksel birimler olduðundan, toplanabilirler. Eðer bir iþlem t olarak ifade ediliyorsa bir ekonomide belli bir andaki tüm mal ve hizmet iþlemleri toplanabilir. Böylece m . P.t özdeþliði elde edilir. Bireylerce sahip olunan paralar, toplam para arzý (M) ile (.m=M), ortalama fiyatý (P) ile ve tüm iþlemleri T (.t=T) ile gösterirsek, özdeþliðin birinci þekli olan - 218

m . PT ye ulaþýrýz. . ? Formülün oluþturulmasýnda, üçüncü aþama, çok nazik ve çok eskilerde bulunan bir kavramýdevreye sokmaktadýr. Bu paranýn dolaþým hýzý (V) (Velocity of circulation) kavramýdýr. V'nin ne anlama geldiðini ortaya koyabilmek için deðiþim özdeþliðinin belli bir zaman aralýðý için geçerli olduðunu düþünmek gerekir. Uygulamada en çok kullanýlan zaman aralýðý 1 yýldýr. Ancak bu zaman aralýðý ay, hafta veya gün olarak da seçilebilir. Bu zaman aralýðýnda para piyasada hareket halindedir. Burada aklagelen soru þudur. Acaba aynýkaðýt para, bir yýl içinde yalnýzca bir kez mi, yoksa birkaç kez mi alýþveriþiþlemlerinde kullanýlacaktýr?

Bunu bir örnekle açýklayalým. Diyelim ki Eskiþehir'den Kütahya'ya 3kamyonluk eþya naklettir cektir. Bunun için ya 3 kamyon tutularak tüm eþyalar bir anda, ya da ayný kamyona üç sefer yaptýrýlarak taþýma iþi gerçekleþtirilebilir. Buradan V'ye geçebiliriz. Eðer paranýn dolaþým hýzý büyükse, tüm ödemeler için az bir miktar para gerekecektir. O halde V temelbüyüklüktür ve kullanýlma ken para miktarýný etkileyebilir. Ýþte bu nedenle hýzýn devreye girmesiyle (M.V) geniþletilmiþ miktar kuramýnýn yeni ilgi merkezi olmuþtur. Dördüncü aþamada ise farklý özelliklerdeki para arzý dikkate alýnýp, formüle katýlýr. Fisher'e göre bir ekonomide para hacmi üç aileden oluþur. M, 19.yüzyýlda varlýðýný sürdüren ve gerçek tek para olduðuna inanýlan resmi madeni paradýr. Dolayýsýyla M, sözkonusu ülkenin sahip olduðu altýn hacmini gösterir. Geliþmiþ ekonomilerde, buna ek olarak M' kaðýt para hacmini ve M" kaydi para hacmini göstermektedir. Bu üç paranýn bir dönem içindeki dolaþýmý birbirlerinden farklý olduðu için dolaþým hýzlarý da birbirlerinden farklýdýr. Bu dolaþým hýzlarýný sýrasýyla V, V' ve V" simgeleriyle gösterebiliriz. Böylece en mükemmel deðiþim özdeþliðine; MV + M'V' + M"V" . PT

formülüne ulaþabiliriz.

Deðiþim denkleminin deðiþik para türleri dikkate alýnarak yenidendüzenlenmesi ne anlama gel ve sonuçlar doðurur? Deðiþim Özdeþliði Deneyle Doðrulanabilir mi? . Analizi yapýlacak ikinci nokta, özdeþlik yönü saklý bu formülün deneysel olarak doðrulanmasýnýn mümkün olup olmadýðýnýn araþtýrýlmasýdýr. Bu formül incelendiðinde, ayný gerçeðin farklý iki açýklamasý olduðu görülür. Özdeþliðin solunda bir ekonomide belli bir dönemde yer alan parasal, saðýnda ise reel iliþkiler yer almaktadýr. Mademki iki yanýndaki deðiþkenler ayný olayý anlatmaktadýr. O halde bu özdeþlik doðrulanabilir. i. P nin istatistiksel olarak bulunmasý; Hayatta acaba somut olarak fiyatlar genel düzeyini saptamak mümkün müdür? - 219

. . Bu soruya olumlu cevap vermek mümkün deðildir. Örneðin ülkemizde perakende fiyat indeksleri ve toptan eþya fiyat indeksleri vardýr, ancak bu iki indeksi kapsayan bir bileþik indeks yoktur. ii. M, M' ve M" nün istatistiksel olarak bulunmasý; Üç tür para miktarýný istatistiksel olarak bulmak oldukça kolaydýr. Altýn hacmi kolayca bulunur. Ayný þekilde emisyondaki kaðýt para miktarý da kolayca hesaplanabilir. Öte yandan banka hesaplarýnýn yakýndan izlenmesi dolayýsýyla kaydi paranýn bulunmasý kolaydýr. iii. T nin saptanmasýndaki güçlük; Bir ülkede bir yýl içinde yapýlan tüm iþlemleri saptamak mümkün müdür? Bugün için böyle bir soruya olumlu yanýt vermek mümkün deðildir. Bu konuda varsayýmlar ve bazý göstergelerle az çok geçerli bir sonuca varýlmaya çalýþýlmaktadýr.

iv. Dolaþým hýzlarýnýn bulunmasý; Klasik kuramda paranýn dolaþým hýzý kavramý çok sevilmekte ve V nin bilinmesiyle problemlerdeki güçlüklerin çözümüyle ilgili anahtarasahip olunmaktadýr. Pa olaþým hýzý çok basit bir ifade gibi görünmesine karþýn, ölçülmesi çok zordur. Paranýn dolaþým hýzý ancak dolaylý süreçlerle ölçülebilmektedir. Altýn ve kaðýt para ile hesaplaragiriþ ve çýkýþlar hesaplanabilir. Böylece bir tek hesabýn kaç kez hareket ettiðine bakýlarak V" nü istatistiksel olarak saptamak, V ve V' negöre daha kolaydýr. v. Ýþlem dolaþým hýzý ve gelir dolaþým hýzý; Dolaþým hýzýna bilimsel bir açýklama getirmeyi denemek için paranýn iki tip dolaþým hýzý hesaplanmaktadýr. Bunlar iþlem dolaþým hýzý ve gelir dolaþým hýzýdýr. Eðer iþlem sayýsý biliniyorsa, iþlem dolaþým hýzý bir parça baþýna tekrarlanan bir tanýmdýr. Çünkü, V = PT dir. M Dolayýsyýla V, bir tekrardan öteye gitmez. Oysa V' yi tanýmlamak için iyi bir þekilde bilinmeyen bir deðiþken baþlangýç noktasý olarak alýnmaktadýr. Paranýn dolaþým hýzýný bir ikinci yolla gelir kavramýna göre tanýmlayabiliriz. Bu, paranýn gelir dolaþým hýzý

yani, yýl boyunca paranýn kaç kez gelir olduðu ve harcanmak için bir kimsenin mal varlýðýna girdiðidir. Paranýn gelir dolaþým hýzýný ölçmek için bir kurnazlýk yolu seçilmektedir. Milli gelir olarak adlandýrýlan gayrisafi milli hasýla kullanýlmaktadýr. Böylece, V = Y M olmaktadýr. Bu kurnazlýk sayesinde özellikle V" için paranýn dolaþým hýzýný ölçmek mümkündür. - 220

Deðiþim denkleminin hangi deðiþkenleri ölçülebilir? Eþitlik Þeklinde Deðiþim Ýliþkisi . ? . . . Sebep kavramýþimdi devreye sokulabilir mi? Bu özde felsefi bir sorundur. Parasal ve ekonomik olaylarýn sebebi bilinebilir mi? Miktarcýlar fiyat deðiþmelerinin sebebini keþfetmiþ olduklarýný savunan kuramcýlardýr. Genel olarak özdeþliðe giren deðiþkenlerin tümü ayný niteliktedir. Yani sebep olan deðildir. Miktar kuramcýlarý, deðiþim özdeþliðinden belli bir tip P = f (M) fonkisyonu çýkarmaktadýrlar. Bir fonksiyonu açýklarken, eþitliðin soluna baðýmlý deðiþken, saðýna da baðýmsýz deðiþken konur. Baðýmsýz deðiþken itici deðiþkendir, bu fonksiyonda yer alan bir deðiþkene baðlý deðildir ve denklemin sol kýsmýný yönlendirir. O halde P = f (M) þeklinde yazdýðýmýzda, P bir sonuç ve M de bir sebeptir. Burada akla M nin P nin Ancak böyle kuramcýlarý þu gelmektedir. Acaba neden M = f (P) fonksiyonu yapýlmamaktadýr. fonksiyonu olduðunu d üþünmek yasak deðildir. bir düþünceye sahip olunduðunda, bunu düþünenin miktar arasýnda yeri yoktur.

Bu doðmaya nasýl varýlmýþtýr? Dinde birçok þey vardýr ki bunlara ispatlanmaksýzýn inanýlýr. Buradaki tam anlamýyla bir doðma deðildir. Çünkü, burada ispatlar vardýr. Miktarcýlarýn bize sunduklarýispatlar nelerdir? Kantitatif ispat birçok aþamada yapýlmaktadýr ve birçok fikre yer vermektedir. Ýlk olarak daha önce gördüðümüz formülü, tartýþmaya açýklýk kazandýrmak için tersine çevirerek miktarcýlarýn fonkisyonel iliþki görüþlerine uygun hale getirelim. PT = MV + M'V' + M"V" Þimdi de bu formülde eþitliðin saðýnda yer alan deðiþkenlerin, niçin sebep olabileceklerini tartýþalým.

i. Kýsa dönemde dolaþým hýzlarý sabittir; Birinci görüþe göre, denklemin sað kýsmý sebeptir. M, V gibi elemanlar P ve T'yi yönetmektedir. Sað kýsmýn içinde iki tip deðiþken vardýr. Kantitatif deðiþkenler ve hýz deðiþkenleri. Bunlardan hangilerininen önemlileri olduðu labilir.

V, V' ve V" kavranýlmasý zor deðiþkenler olduklarýndan miktarcýlar oldukça mahir bir þekilde bunlarý sabit kabul etmektedirler. Niçin?

Çünkü dolaþým hýzý, ödeme alýþkanlýklarý denen, toplumun psikolojik ve sosyolojik alýþkanlýklarýna baðlýdýr. Tablo 1'de, Fisher'in para vemevduat dolaþým hýzýn l etmenler yer almaktadýr. - 221

ii. Para emisyonundaki deðiþmeler; Daha önce de belirttiðimiz gibi, M, M' ve M" olmak üzere üç çeþit paranýn gözönüne alýnmasý gerekir. 19.yüzyýlda tüm diðer paralar altýn tabanýna göre ayarlanýyordu. Dolayýsýyla fiyat hareketleri altýn hareketleriyle açýklanmaktaydý. Para emisyonunun bu geleneksel þekli bugün artýk sözkonusu deðildir. Artýk fiyatlarý belirleyen M' ve M" dir. Bir ülke modernleþtikçe M' ne göre M" nün aðýrlýðý artmaktadýr. Yani P deki deðiþmeleri özellikle, bankalarýn kredi politikalarý açýklamaktadýr. Tablo 13. 1. V yi Etkileyen Etmenler Bireylerin Alýþkanlýklarý Tasarruf ve iddihar (gömü) Kredi kullanýmý Çek kullanýmý Toplumun Ödeme Sistemi Gelir ve ödemelerin sýklýðý (yýllýk, aylýk, haftalýk) Gelir ve ödemelerin düzenliliði Gelir ve ödemelerin miktar ve zaman olarak çakýþmasý Genel Nedenler Nüfus sýklýðý Ulaþým hýzlýlýðý iii. T sabit kalmaktadýr; Denklemin PT kýsmý MV kýsmý tarafýndan yönetilmektedir. Dolayýsýyla PT, MV nin sonucudur. Ancak durumun güçlü ve bilimsel bir deðere kavuþmasý için T nin yansýz kalmasý gerektiði yolunda bir varsayým gereklidir. Gerçekten de T, sabit varsayýlmaktadýr. Bunun anlamý, sözkonusu zaman aralýðýnda ekonomik büyümenin olmamasý demektir. Eðer T sabit kalýrsa ve para emisyonu iki kat geniþlerse, P nin iki kat artmasý bir zorunluktur. T nin sabitliði doðmasýna bakarak, miktarcý düþünüþün, bir ölçüde durgun ve belli bir yýl içinde geliþmenin olmadýðý bir dönemde ortaya atýldýðý düþünülebilir. Oysa bir ekonomide üretim artabilir. Ekonomigeniþlerken yapýlan iþlemler de

para emisyonunun artankýsmý, bunun karþýlýðýný oluþturur. Bu sýrada P istikrarlý kalabilir. Eðer böyleyse, bu durumda miktar kuramýndan söz edilemez. Eðer miktar kuramýndan söz ediliyorsa, parasal etmendeki tüm deðiþmelerin etkilerinin P üzerinde olmasý zorunludur.

Miktar kuramý son derece yanlýþ anlamalara neden olabilir. Örneðin, V ve T deki deðiþmelerin, yukarýda da belirtildiði gibi, P üzerindeetkileri olabilir. Bura da önemle vurgulanmasý gereken nokta, V ve Tdeki deðiþmelerin, para miktarýndaki deðiþmeler baðýmsýz olarak meydana gelmiþ olmasýdýr. Para miktarýndaki deðiþmelerden etkile - 222

nen yalnýzca fiyatlardýr. Tablo 13.2'de Fisher denkleminin ticaret hacmini etkileyen etmenlerle ilgili görüþlerine yer verilmektedir. Tablo 13. 2. Fischer Denkleminde Ticaret Hacmini Etkileyen Etmenler Üreticileri Etkileyen Koþullar Doðal kaynaklarda coðrafi yer farklýlýklarý Ýþ bölümü Üretimde teknik bilgi Sermaye birikimi Tüketicileri Etkileyen Koþullar Ýnsanlarýn arzu ve isteklerinin çeþitliliði ve sýnýrsýzlýðý Üreticileri ve Tüketicileri Baðlayan Koþullar Ulaþým kolaylýklarý Ticarette nispi serbesti Para ve banka sisteminin özellikleri Ýþ sýrrý ? Deðiþim denkleminin eþitlikþeklinde ifadesinde baðýmlýve baðýmsýz deðiþkenler hangileridir? Nasýl deðiþirler? MÝKTAR KURAMINDA YENÝLENMELER Walras'ýn Arzulanan Ankes Görüþü . . . Walras'ýn miktar kuramýyla ilgili yorumunda arzulanan ankesler fikrinigörmekteyiz. Bun a bazen ankesler kuramý da denilmektedir. Arzulanan ankes ne demektir? Her kimsenin belli bir zaman aralýðýnda yapacaðý iþlemler için varlýklarý arasýnda tutmayý arzuladýðý para miktarlarýna arzulanan ankes denir. Arzulanan ankes fikri, yani bir kimsenin cebinde tutmayý arzuladýðý paramiktarý, likidite görüþüne baðlanmýþtýr. "Para talebi ölçülebilir mi?" Soru, bunun çok güç olacaðý

biçiminde yanýtlanabilir. Çünkü, herkesin kendine özgü bir para talebi vardýr. Bu talep psikolojik ve arzular da sübjektiftir. Eðer bir ekonomide arzulanan tüm ankesler toplanabilirse, butoplam para talebini ver ecektir. Para talebi ise miktara baðlýdýr. Ancak bu miktarcýlýk psikolojik bir yoruma ve arzuya baðlandýðýnda, objektif olaraktam bir ölçüm ola arzu sübjektif, buna karþýlýk ölçüm objektiftir. Dolayýsýyla ortada bir çeliþki vardýr. Baþlangýçta psikolojik olan olay rakamlýbirþekilde nasýl açýklanacaktýr? - 223

Bu nokta üzerinde Walrasgil iktisatçýlar akýl yürütmüþlerdir. Bu iktisatçýlara göre, toplam para talebinin karþýsýnda bir para arzý olmak zorundadýr. Yani bu para talebini karþýlamak için bir para miktarý olmak zorundadýr. Ýþte bu miktarý para otoriteleri dolaþýma sokmaktadýr. O halde para arzý, belli bir anda, bir ülkenin para otoritelerince belirlenen bir veridir.

Bu durumda artýk bilinmesi gereken þey, maddi olarak mevcut paranýn ya da para stokunun sübjektif para talebinden daha güçlü veya daha zayýf olup olmadýðýdýr. Yani para arzýnýn para talebinden fazla mý, yoksanoksan mý olduðu saptanm Eðer para arzý, para talebinin altýndaysa, paranýn deðeri yükselecek veya para arzý para talebinin üstündeyse paranýn deðeri düþecektir. Doðal olarak paranýn deðeri yükseliyorsa fiyatlarda düþüþ, paranýn deðeri düþüyorsa fiyatlarda yükseliþ eðilimi olacaktýr. O halde arz yoluyla paranýn deðeri anlaþýlacak ve para bütün deðiþimlerin ortak paydasý olduðundan fiyatlar üzerinde etkisi olacaktýr. Buna göre bir malýn arz ve talebi ancak ve ancak denge fiyat düzeyinde birbirine eþittir. Walrasgil yaklaþýmda birbirlerine çok yakýn efektif ankes ve arzulanan ankes ifadeleri yer almaktadýr. Efektif ankes, para otoritelerince dolaþýma sürülen maddi parayý ifade etmektedir. Arzulanan ankesler ise, bunu taþýyan kiþiler tarafýndan istenilen, aranýlan parayý belirlemektedir. Efektif ankesler (Qu) arzulanan ankesler toplamý da H ile gösterilmektedir. Efektif ankeslerle (Qu) arzulanan arkesler arasýnda bir kýyaslamaolacaktýr. Ekonomik h ayatta, Qu ve H ýn deðiþmeleri izlenebilirse, fiyatlarýn ne yönde deðiþeceði kolayca anlaþýlacaktýr. Böylece Walras, faydanýn psikolojik devreleri arasýnda geçiþ yaparak, nicelciliðe (kantitativizme), nitelciliði (kalitatizmi) sokmuþtur. Çünkü fayda, kalitatif (nitel) bir kavramdýr. Böylece nicelikle nitelik arasýnda iliþki, tüm para konularýnýn temelini oluþturur. Þeyler ne yalýn mekanik ne de yalýn psikolojiktir. Þeyler bu ikisinin arasýndaki karmadýr. Ýþte bu nokta para ile ilgli konularýn en ilginç ve en zor tarafýný oluþturmaktadýr. Walras'ýn arzulanan ankes oranýnedir? Cambridge Miktar Kuramý ve Marshall'ýn (k) sý (Nakit TutumuTipi Miktar Kuramý) ?

Marshal kantitatif verilere müdahale ederek yeni bir iliþki bulmuþtur. Bu analizde M yine para hacmidir. k oldukça esrarlý ve sýnýrsýz yorumlarayer veren bir faktördür. P fiyatlar genel düzeyini ve Q sözkonusu ülke üretilmiþ tüm miktarlarý göstermektedir. Böylece M= k.P.Q iliþkisi yazýlabilir. Formüle göre, k= 1

V . denemez. M= k. PQ, MV=PQ iliþkileri karþýsýnda tarafsýz bir gözlemci matematiksel anlamda ne diyecektir veya birinci denklemle ikincisi arasýnda hangi iliþki vardýr? - 224

. . . . ? 1 k ve ayný þeyi açýklamanýn iki farklý biçimdir. Yani Marshallgil k fakV 1 törü dolaþým hýzýnýn tersidir. k nýn yerineyi koyduðumuzda, M bulunaV caktýr. Bir matematikçi için k, 1 ye eþittir. Dolayýsýyla Fisher denklemiyle, V Cambridge denklemi arasýnda bir fark yoktur. Ancak monetaristlere göre k; 1 ye tam tamýna eþit deðildir. Çünkü, ikinci denklemde zamanV sözkonusu olmamaktadýr. Yani Marshall'ýn (cambrige) denklemi zamansýzdýr. Yalnýzca bir taný düþünülmektedir. Bu durumda, belli bir anda, para miktarýyla, üretilmiþ tüm mallar arasýnda hangi iliþki vardýr. t anýnda para miktarý tüm üretilen mallara eþit deðildir. Para miktarýyla mallar arasýnda belli bir oran vardýr. Ýþte bu oran k dýr. O halde k, hýzýn tersi deðildir. Bir hýzýn tersi zamanýn akmasýný gerektirir. (MV=PQ) formülü birdönem içinde ifade olunmaktadýr. Bir para birimi bir yýl içinde acaba kaç kez ödemelerde kullanýlmaktadýr? Böylece k bir statik ifade, V ise dinamik bir ifadedir. Statik ifade hangisidir? Statik durum, Walras'ýn arzulanan ankesler kavramýyla açýklanmaktadýr. O halde Marshall'ýn k si, Walras'ýn arzulanan ankesine benzemektedir.

Buna göre k, ekonomik birimlerin sahip olmak istedikleri paranýn gelire oranýdýr. Bir baþka deyiþle k para gereksinimini ifade etmektedir. Yinebir baþka deyiþle k, para kullaným katsayýsý, likidite arzusudur. PQ fiziki

olarak üretilen mallar toplamýnýn bunlarýn ortalama fiyatýyla çarpýmýna eþittir. PQ ülkenin, gayri safi milli hasýlasýdýr (Y= PQ). Ancak para arzý parasal gelire eþit deðildir. Yani para arzý Y= PQ ye eþit deðildir. Para arzý, M=k.PQ=k.Y dir. Gayrisafi gelir kadar paraya ihtiyaç yoktur. Sadece bir kýsým paraya ihtiyaç vardýr. Bu kýsým, para ihtiyacýný gösterir. O halde, tüm gelirin yalnýzca bir kesrine eþittir. M nin PQ ye oraný k dir. Yani M k= P.Q dür. O halde k, bir t anýndaki likidite gereksinimidir. Acaba k, V den daha kolay birþekilde istatistiksel olarak ölçülebilir mi? - 225

. . Keynes'in Miktar Kuramý Aslýnda Keynes hayatýnýn büyük bir bölümünde miktar kuramýyla uðraþmýþtýr. Bu durumda akla þöyle bir soru gelmektedir. Keynes bir miktar kuramcýsýmýydý? Evet, Keynes miktarcýydý. Ancak akýllýydý, kurnazdý ve gerektiðinde kendi kendisiyle alay edebiliyor ve örneðin "Ben bunu yazdým, ancak daha iyisini bulduðumda deðiþtireceðim" diyebiliyordu. Keynes'in miktar kuramý N= KP + K'Pr biçiminde formüle edilmiþtir.

Bu formül, çeþitli para miktarlarýný gözönüne alan, anýnda açýklanmýþ bir formüldür. Bu formül para miktarýyla (N) veya daha sonra söylediði gibi para arzýyla, tüketim mallarý piyasasý arasýndaki iliþkileri açýklamayayönelmiþtir. Oysa Fisher veya Marshall'ýn formülleri üretim im mallarýný birlikte ele almaktaydý. Bir kez daha vurgularsak, yukarýdaki formül yalnýzca tüketim mallarýna uygulanmaktadýr. Keynes bir ekonomikbirimin karmaþýk bir tüketim esini (istatistikçiler buna "nafaka sepeti" derler), nasýl saðladýðýný araþtýrmaktadýr. Nafaka sepeti, bir tüketici biriminin satýn alma sembolüdür. Bu nafaka sepetinin fiyatý (P) dir.

Burada önemli olan bir ayrýcalýk da tüketicilerin tüketim harcamalarýný nakitle mi yoksa kaydi parayla mý yaptýðýdýr. Keynes tüketicinin her iki parayý kullanarak alýmlarýný sürdürdüðünü düþünmektedir. Ekonomik birim belli bir miktar tüketim birimini nakitle yapmaktadýr. Tüketicinin kullandýðý nakit miktarý KP ye eþittir. Tüketici bir kýsým tüketim birimlerini de kaydiparayla satýn a ktadýr. Tüketicinin kullandýðý kaydi para miktarý da (K'Pr) ye eþittir. (K'Pr), tüketicinin kaydi para ankeslerini ifade etmektedir. Burada ihtiyaç duyulan kaydi para miktarý K'P nýn belli bir oranla, r ile çarpýmýna eþittir. Burada (r) mevduat hacmiyle nakit arasýndaki orandýr. Formülde yer alan K nafaka sepetinin nakitle alýnan miktarýný, K' ise ayný sepetin kaydi parayla alýnan bölümünü göstermektedir. Keynes'in miktar kuramý formülünün önemi sýnýrlýdýr. Miktar kuramýnda önemli deðiþikliklere neden olmamaktadýr. Burada en önemli nokta fiyatlarýn yalnýzca para miktarýndan deðil, ayný zamanda mevduatlarýn nakde oranýndan etkilenmesidir. Buradaki (r) oraný

ödemelerin psikolojik yapýsýný göstermektedir. Dolayýsýyla ödemelerin psikolojik yapýsý (P) üzerineetki yapmaktadýr. Keynes banka politikasýnýn, çýkarýlan nakit hacmini etkileyece düþünmektedir. Bankanýn bankalararasý iliþkileri, örgütlenme yapýsý ve kredi kolaylýklarý veya kýsýntýlarý fiyatlarý etkilemektedir. Bu anlamda yukarýdaki formülde yeni bir fikir ortaya çýkmaktadýr. r faktörünün devreye girmesiyle, miktar kuramý otomatik olmaktan çýkmaktadýr. Artýk yalnýzca banknot hacmi fiyatlarý etkilememekte, banka politikasý da fiyatlarý etkilemektedir. Yani kredinin bollaþmasý ve kýsýlmasý arzusu, yani (r) faktörüyle oynanmasý fiyatlarý etkilemektedir. Bu þekildeki bir yapýnýn öngörülmesiyle miktar kuramý kalitatif olmaya baþlamaktadýr. Yani miktar kuramýna, insanlara özgü istek de müdahale etmektedir. Keynes'in miktar kuramýnýn özelliði nedir? ? - 226

Bu yapýlýrken. Bilindiði gibi ikizkenar hiperbolün belirlediði fonksiyonlarda her yerde esneklik (1) dir. olduðunda. paranýn fiyatýnýn fonksiyonuolduðundan. talep edilen para miktarý. yani fiyatlar genel düzeyinin tersidir 1. 1 MM ' s s p 1 Þekil 13. p Belli bir para miktarý için denge fiyat düzeyini oluþturarak. Miktar Kuramýnda Talep EsnekliMd ði 1/2 0 1 m2 m m Þekil 13. sýrasýyla 1. mukayeseli statik analiz þeklinde yapýlmaktadýr. Eðer denge fiyat düzeyi 1 ve para arzý 1 milyarsa. 1. 1 2 vb.Miktar Kuramý ve Para Talebinin Esnekliði Miktar kuramý analizlerinin çoðu. Çünkü fiyatla miktarýn çarpýmý bir sabittir. para arzý 2 milyar olduðunda miktar kuramýna göre denge fiyat düzeyi 2 olacaktýr. Paranýn fiyatý bir birim para için vazgeçmek zorunda olduðumuz mal miktarýdýr. paranýn ekonomiye uyum mekanizmasý gözden kaçmaktadýr ve miktar kuramý esnekliði (1) olan para talebini içermektedir. 1'deki ikizkenar hiperbol denge deðerlerini gösterir. paranýn fiyatýyla talep miktarý arasýndaki iliþkiyi bir çizimle gösterebiliriz (Çizim 1). ikizkenar hiperbol þeklinde gösterilir. Diðer koþullar . Paranýn fiyatý (1/p).

227 . talep edilen miktarlarla fiyat arasýndaki iliþkiyi göstermektedir. Miktar kuramýnda paranýn talep esnekliði neden sürekli bire eþittir? ? .ayný kaldýðýnda.

Bu durumdaki ekonomiler için miktar kuramý uygulanamaz. yani kiþiler n e yaptýklarýný bildikçe. Öte yandan geliþmekte olan ülkelerdeki tasarrufun özelliði. tüketim mallarý talebine dönüþtüðünden. Böyle bir tasarruf çoðu kez üretim ve yatýrýma dönüþmez. i. Artýrýlan para arzý. Bu durumdaþöyle bir sorunun sorulmasýgerekmektedir. gösteriþ ve taklit tüketimi yaygýndýr: Az geliþmiþ ülkelerde. geliþmiþ ekonomilerden farklýdýr. doðrudan doðruya fiyatlarý etkiler. asgari yaþamýn için kullanýlýr. ? Genel olarak.Geliþmekte Olan Ülkeler ve Miktar Kuramý . Ýþte bu bilinçsizlik atmosferi içinde liberal ekonomi oluþmuþtur. endüstrileþmiþ ve belli bir geliþme düzeyineulaþmýþ ülkelerde miktar kuramýnýn uygulanamayacaðý düþüncesi vardýr. Ekonomik birimler gerçek ekonomik birimhaline geldikçe. kalkýnmasýnýn ilk aþamasýnda olan ülkelerde miktar kuramýnýn uygulanableceði. Ayrýca para ve fiyatlar arasýnda çok belirli bir iliþki de vardýr. davranýþlarýný yöneten mekanizmalarýn bilincine varmaktadýrlar. Geliþmekte olan ekonomiler bilinçsiz ekonomilerdir: Geliþmenin ilk aþamasýnda ekonomik birimler. yani emisyon artýþýyla fiyat artýþý arasýndaki oransal iliþkiyi göstermek mümkündür. Az geliþmiþ ülkelerde yaþam düzeyi oldukçadüþük olduðundan. iii. Baský altýna alýnamaz tüketim. iv. tüketimin bir bölümünü baský . paraemisyonuyla tüketim harcama arý arasýnda doðrudan bir iliþki vardýr. Kalkýnma derecesine göre miktar kuramýnýn geçerliliði niçin doðrulanmakta veya doðrulanmamaktadýr? Bunun çeþitli nedenleri vardýr. tasarruf eðilimi ise zayýftýr. Dolayýsýyla bu ülkelerde. Geliþmekte olan ülkelerde tüketim eðilimi güçlüdür: Geliþmenin baþlarýnda olan ekonomilerde tüketim eðilimi çok güçlü. Geliþmekte olan ekonomilerde gösteriþ tasarrufu da sözkonusudur. ii. Bunlar. Azgeliþmiþ ülkelerde oransallýðý. Bu görüþ klasik öðretinin temelidir. uyduklarý mekanizmalar konusunda bilinçsizdirler. En az yaþam düzeyine ulaþýlamamýþtýr: Varlýðý sürdürmek için bir temel gelire ulaþýlmasý gerekir. halk arasýnda daðýlan para. Harcamalar tasarruflara yer býrakmaz ve tüm para tüketim harcamalarýna gider.

geliþmekte olan ülkelerde çok karþýlaþýlan bir durumdur. Gösteriþ etkisiyle tüketimde.altýna almak olanaksýzdýr. bilinçsiz ekonomilerin en belirgin özelliklerinden birisidir. fiyatlarý artýrýr. Bu harcamalar üretimi deðil.228 . Öte yandan tüketimde taklit öðesi. tüketim üzerinde ise artýrýcý yönde etki yapar. Böylece halkýn eline geçen paralarýn tamamý harcanýr. Klasiklerle monetaristler arasýnda miktar kuramýnýn yorumu açýsýndan ne farklýlýk vardýr? . Çünkü bu tüketim en az (asgari) yaþam düzeyini sürdürmek için gereklidir. Bu iki etki ekonomide tasarruflar üzerinde olumsuz.

Para emisyonunun uzun dönemde fiyatlarý etkilemezliðini kabul ederler. Monetaristler klasik miktar kuramcýlarýndan hangi noktada ayrýlýrlar? a. Yukarýdakilerden hiçbiri doðru deðildir e. c. Bir ülke ne kadar az geliþmiþse o ülkede miktar kuramýnýn doðruluðu o ölçüde kanýtlanabilir. esnekliði 1'e eþit bir ikizkenar hiperboldür. Fiyatlarý rijit kabul ederler. Öte yandan Say-Walras özdeþliðine göre mal arzý ve mal talebi ile para arzý ve para talebinde bir fazlalýk olamaz. Aþaðýdakilerden hangisi klasik iktisatçýlarca varsayýlmýþtýr? a. Sorular 1. b.Özet Klasik kuramda para. d. Dolayýsýyla para bir tüldür. Para arzýyla fiyatlar arasýnda oransal iliþki vardýr c. deðiþim denkleminde para miktarýndaki deðiþmelerin fiyatlarý oransal olarak artýrmasýdýr. Miktar kuramýnda para talebi eðrisi. a. Miktar kuramýna göre. Paranýn dolaþým hýzý sabittir d. Yukarýdakilerin hepsi doðrudur 3. Yatýrýmlar para arzýna baðlýdýr c. Miktar kuramý. Ücretleri rijit kabul ederler. Fiyatlardaki artýþ paranýn dolaþým hýzýný artýrýr b.229 . Cambridge miktar kuramý Fisher'in miktar kuramýnýn V nin yerine k konulmuþþeklidir ve k= 1 V dir. Para reel ekonomiyi etkiler 2. Para arzýndaki artýþ paranýn dolaþým hýzýný azaltýr d. klasik iktisatçýlarýn tersine kýsa dönemli analizlerle ilgilenirler. Devletin ekonomiye müdahalelerini isterler. Para emisyonunun milli gelir ve fiyatlarý kýsa dönemde etkileyebileceðini söylerler. e. reel iliþkileri etkilemez. Modern Monetaristler. . Her arz kendi talebini yaratmaz e. Ücretler ve fiyatlar rijittir b.

Dalloz. Ankara. SILBER William. Calin. Para Teorisi. 1977. 0. ÖCAL. Principles of Money. FISCHER. Para Teorisi. 5 c. 1973.230 . Lawrence. Para Ekonomisi. 1971. 0. Structure Economique et Theorie Monetaire.. P = Q M 5. 4 b. Ýlker. . HÝÇ. 1969. Paris. Turhan Kitabevi.4. MV = PQ c. M = kPy d. RITTER. MV = PT b.25 d.4 e. La Monnaie. Banking and Financial Markets.05 Kaynakça CHABERT. New York. GUITTON. Money and Banking. 1978. P = f (M) e. 0. 1981. Alexandre. Fisher yaklaþýmýnda V = 4 ise Cambridge yaklaþýmýnda k= nedir? a.Irwing. Paris. Ankara. Richard D. Basic Books Inc. Ýstanbul. PARASIZ. Illinois. Doðan Matbaasý. Tezer. Mükerrem. Sermet Matbaasý. S. Henri. 1956. Douglas. Aþaðýdakiler hangisi miktar kuramýný verir? a.

Ünitenin temel konusu.. para arzýndaki deðiþmelerin. temel makroekonomik deðiþkenlere bir gecikme ile yansýyýp yansýmadýðý tartýþýlmaktadýr..231 . Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz.. Modern miktar kuramýnda parasal dengesizliklerin nedenini ortaya koymaktýr. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz.ÜNÝTE 14 Parasal Denge Teorileri ve Modern Miktar Kuramý Bu Ünitede. Çalýþma BiçimineÝliþkin Olarak. üniteyi tekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerini öðrenmeyeçalýþýnýz. Bu amaçla para talebininistikrarlýolup olmamasý. . Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde..

Analizinde para talebini belirleyen güdüleri analiz ederken. toplumun bütünü açýsýndan bakýldýðýnda para arzý her zaman para talebine eþittir. "elde tutulmak zorunda olunan para miktarýný" analiz ettiði için "parasal denge" anlayýþýný yansýtmaktadýr. parasal denge/dengesizlik olgusuna baþka bir açýdan yaklaþýlmasý gerekir. ülkemiz koþullarýnýdikkate alarak. Friedman para talebini etkileyen deðiþkenleri analiz etmektedir. Bu çereçevede ele alýndýðýnda Miktar teorisinin Fisher yaklaþýmý. Çünkü Friedman'ýn analizinde para bir maldýr ve sadece deðiþim amacýyla talep edilir. Buna göre. Friedman'ýn yaklaþýmýolan modern Miktar teorisi de "elde tutulmak istenen para miktarýný" analiz ederek parasal dengesizlik düþüncesine dayanýr. Ancak bu durum. Friedman'ýn analizinde para. PARA TALEBÝNÝ BELÝRLEYEN FAKTÖRLER ? Friedman. Ancak Modern miktar teorisinde para talebi istikrarlývarsayýldýðýiçin parasal dengesizliðin nedeni para arzýndaki dalgalanmalardýr. Yine. Keynes'in analizinde para sadece finansal aktiflerin yakýn bir ikamesi iken. mevcut para miktarýnýn elde tutulmak istenen para miktarýna eþit olduðu durumdur. fiilen elde tutulan para miktarýyla elde tutulmak istenen para miktarý arasýnda bir dengesizlik varsa. Bu nedenle. Oysa ki Cambridge yaklaþýmý "elde tutulmak istenen para miktarýný" vurguladýðý için "parasal dengesizlik" fikrininkökenini temsil etmektedir. Gündelik yaþamýnýzdan hareketle. Para arzý ile para talebinin ortakkavramlar olmasý parasal dengeyi her zaman mümkün kýlmaktadýr. parasal denge. para talebi fonksiyonunu servetin nihai elde edicileri (yanihanehalkla rý) açýsýndan ve firmalar açýsýndan incelemektedir. parasal dengesizlik söz konusu olacaktýr. . MODERN MÝKTAR TEORÝSÝ ! Keynes. araba gibi) dayanýklý mallarýn yakýn bir ikamesidir. Bu anlamda. paranýn tahvil ve hisse senedi gibi finansal aktiflerin yanýsýra reel aktiflerin de bir ikamesi olup olmadýðýnýaçýklayýnýz.PARASAL DENGE TEORÝLERÝ VE MODERN MÝKTAR TEORÝSÝ Bir ekonomide. parasal dengesizliðin ne olduðunu anlamamýzý güçleþtirmektedir. arz edilen para mutlaka ekonomik birimlerin ve bankalarýn portföylerinde olacaðý için. finansal aktiflerin yanýsýra reel aktiflerin (örneðin buzdolabý.

Friedman'a göre. . . Gerek Klasik miktar teorisinden gerekse Keynes'in likidite tercihi teorisinden çok önemli bir farklýlýðý temsil etmesi nedeniyle para talebi fonksiyonunda servetin nasýl ele alýndýðý. nasýl tanýmlandýðý çok önemli bir husustur. Zevk ve tercihler. Bunlar. Bütçe olanaklarý ile sýnýrlanan toplam servetin elde tutuluþ biçimi . hanehalklarý açýsýndan bakýldýðýnda para talebini belirleyen üç ana faktör bulunmaktadýr.232 . Farklý servet türlerinin getirileri .

cari gelirin deðil sürekli gelirin kullanýlmasýnýn temel nedeni. Ýlki tahvilin üzerinde yazýlý olan nominal getiri oranýdýr. geçmiþteki. . Bu anlamda elde para bulundurmanýn alternatif maliyetleri þunlardýr: . modern miktar teorisi ile klasik miktar teorisi arasýndaki en önemli farkýoluþturmaktadýr. gelir düzeyinin paranýn yaptýðýiþin bir ölçüsü olarakdeðil. para talebi azalmaktadýr. Sürekli gelir. cari gelir deðil sürekli gelirdir. ekonomik birimler açýsýndan elde para bulundurmanýn alternatif maliyeti arttýkça. Bu anlamda. Bu nedenle bir uzuun dönem kavramýolan sürekli gelirin kullanýlmasýdaha doðrudur. Ýkincisi ise tahvilin piyasa deðerindeki deðiþmelere baðlý olarak ortaya çýkan sermaye kazanç ve kayýplarýdýr. Tahviller Ekonomik birimler açýsýndan tahvilin getirisi iki kýsýmdan oluþmaktadýr: . Para talebini oluþturan ikinci ana deðiþken. Ýkinci olarak elde para bulundurmak bireylerin satýn alma güçleriniazaltmaktadýr. Üzerine çek çekilebilen vadesiz mevduatlar da para kadar likittir vepara gibi sýfýr getiri ye sahiptir. Klasik miktar teorisi ile Modern miktar teorisi arasýndaki en önemli fark nedir? Açýklayýnýz. Friedman'a göre. sürekli gelirin cari gelire göre daha istikrarlýolmasý. Para sýfýr getiriye sahip olduðu için ilk alternatif maliyet vazgeçilenfaiz geliridir.þimdiki ve gelecekteki gelirlerin bir ortalamasýdýr. farklý servet türlerinin getirileridir. servetin bir göstergesi / temsilcisi olarak ele alýnmasý. Hisse Senetleri Tahvillerden farklý olarak hisse senetlerinin getirisi üç farklý . .! ! Burada dikkat edilmesi gerekli olan noktaþudur: Friedman'ýn servetin ölçüsü olarak kullandýðýgelir kavramý. yýldan yýla çok büyük dalgalanma göstermemesidir. Friedman'ýn ele aldýðý servet türleri þunlardýr: Para ? Paranýn en önemli özelliði en likit varlýk oluþu ve bu nedenle deðiþimlerde genel kabul görmesidir. Friedman'a göre. Friedman parayý bir mal olarak ele almakta ve Keynes'te olduðu gibi paranýn talep ediliþ amacýna göre farklý sýnýflandýrmalar yapmamaktadýr.

Fiyat deðiþmeleri nedeniyle hisse senedi kupon deðerindeki artýþ ve azalýþlar. Hisse senedi deðerindeki deðiþme . .kaynaktanoluþmaktadýr.233 . Hisse senedinin nominal kâr payý . .

getiri oranýnýn saptanmasýnýn güç olmasýdýr. Friedman'ýn analizinde para talebini belirleyen üçüncü ana deðiþken zevk ve tercihlerdir. pw dt = Beþeri sermayenin beþeri olmayan sermayeye oranýný . 1 . rb . servetlerinin kompozisyonu vegetirile ri deðiþtikçe zevk ve tercihler deðiþebilir. Daha önceki madde'de ele alýnan beþeri sermayenin ölçüm zorluklarý nedeniyle Friedman. Fiziksel mallarýn getiri oraný. Servet sahiplerinin. Çünkü beþeri sermayenin sürekli olarak fiyatlandýrýlmasýný saðlayan piyasalar bulunmamaktadýr. Beþeri sermaye ile ilgili temel sorun. Ancak bireysel açýdan. . Ancak Friedman analizlerinde zevk ve tercihleri veri kabul etmektedir. re . para talebi fonksiyonunda beþeri sermayenin etkisini göstermek amacýyla beþeri sermayenin beþeri olmayan sermayeye oranýný bir deðiþken olarak kullanmaktadýr. fiyatlar genel düzeyinin zaman içindeki deðiþimi bulunarak elde edilebilir.! ! Beþeri Sermaye Buraya kadar anlatýlan servet türleri finansal servet biçimleridir. Beþeri sermaye ise bireyin kalifikasyonu ile ilgili bir servet türüdür. Buraya kadar yapýlan açýklamalardan hareketle. w . beþeri sermayenin düzeyi para talebini etkilemektedir. hanehalklarý için paratalebi fonksiyonu þu biçimde ifade edilmektedir: Y dp Md = f . u rpdt Burada Md = Nominal para talebini rb = tahvillerin beklenen getiri oranýný re = hisse senetlerinin beklenen getiri oranýný = Fiziksel mallarýn fiyatlarýnýn zaman içinde deðiþimini 1 dp . Beþeri Olmayan Sermaye Bunlar dayanýklý tüketim mallarý gibi fiziksel mallardýr.

u = zevk ve tercihleri Y = gelir akýmlarýnýn faiz oraný ile iskonto edilmiþ halini ve r r = ortalama faiz oranýný göstermektedir. örneðin %10 oranýnda deðiþtiðinde. hisse senedi ve tahvillerin . Para talebi fonksiyonunun fiyatlar genel düzeyine göre birinci dereceden homojen olmasýdemek.234 . Friedman para talebi fonksiyonunu fiyatlar genel düzeyine karþý birinci dereceden homojen bir fonksiyon olarak ele almaktadýr. Ayrýca ortalama faiz oraný (r). Bu nedenle para talebi fonksiyonu reel para talebi fonksiyonu olarakifade edileb ilir. para talebinin de %10 deðiþmesi demektir. fiyatlar genel düzeyi.

re . re . dp .? getiri oranlarýnca temsil edileceði için fonksiyondan çýkarýlabilir. Bu durumda para talebi fonksiyonu þu þekilde ifade edilebilir: M = f y . rb . u . M pdtpBu son ifade itibarý ile ele alýndýðýnda Modern miktar teorisi þu þekilde görünmektedir: Y = v . u p p dt Ya da dp Y Y = v rb . . w . 1 . 1 . 1 . y = Y = reel gelir akýmý olarak tanýmlandýðýnda. rb . . u p p dt Ayrýca Friedman'a göre para talebi fonksiyonu gelire göre de 1. dereceden homojen kabul edilebilir. w . re . dp . fonksiyon þu þekilde pyazýlabilir: M = f y . M Nominal .

235 . Ancak yapýlan bazý çalýþmalarda para talebinin gelir esnekliðinin 1'den büyük olduðu bulunmuþ ve bu durum paranýn dolaným hýzýnda ortaya çýkan sürekli deðiþikliklerin kanýtý olarak gösterilmiþtir. Friedman'a göre para talebinin istikrarlýoluþu ile ilgili temel kanýtlar nelerdir? Açýklayýnýz. Ayrýca yapýlan çalýþmalarda.Para stoku Gelir Paranýn dolaþým hýzý Ancak burada dikkat edilmesi gerek nokta þudur: Klasik Miktar Teorisinin tersine paranýn dolaným hýzý sabit olarak ele alýnmamakta. . para talebinin faiz esnekliði sýfýr ya da ihmal edilebilir ölçüde düþük bulunmuþ. Para talebi fonksiyonunun gelire göre birinci dereceden homojen olmasý para talebinin gelir esnekliðinin 1 olmasý demektir. bazý deðiþkenlerin fonksiyonu olarak tanýmlanmaktadýr. Bu ise para talebifonksiyonunun istikrarlý bir fonksiyon olduðunun bir baþka kanýtýný oluþturmaktadýr. bu bulgu da para talebinin istikrarlý oluþunun baþka bir kanýtý olarak kullanýlmýþtýr.

! ! Para talebinin istikrarlýolarak ele alýnmasý. Ancak para arzýnýn dýþsal olduðunun gösterilmesi için tekbaþýna yeterli deðildir. Ýkinci olarak da Friedman uzun dönemde paranýn reel etkiler yaratmadýðýný yani yansýz olduðunu varsaymaktadýr. . Yani Nominal ücretlerin artýþoranýile iþsizlik oranýarasýnda bir deðiþtokuþiliþkisi vardý. Yani Friedman. para arzýndaki artýþ doðrudan talepfazlasýna dönüþmekte. Bu görüþlerini Phillips Eðrisi aracýlýðý ile ortaya koymaktadýr. Buna göreNominal ücretlerin ar diðinde iþsizlik oranýdüþüyordu. Ve Phillips iliþkisini fiyat deðiþmelerinin etkilerini içerecek biçimde reel ücret düzeyindeki deðiþmelerle. Aynýzaman onksiyonunun para talebi fonksiyonundan baðýmsýz olduðunun ispatlanmasýgerekmektedir. Yani para arzýndaki deðiþmeler faiz oranýný etkilese bile. iþsiz oranýndaki deðiþmeleri iliþkilendirerek ele almýþtýr. Daha sonra yapýlan çalýþmalarda Phillips iliþkisi. reel aktiflerin de yakýn bir ikamesi olduðu için. para arzýndaki artýþlarýn kýsa dönemde milli gelir düzeyini etkileyebileceðini söylemekte. ancak uzun dönemde reel etkiler yaratamayacaðýný yani yansýz olduðunu belirtmektedir. Burada dikkat edilmesi gerekli olan nokta þudur: Para arzýndaki artýþlarýn doðrudan "talep fazlasýna" dönüþebilmesi için. enflasyon oraný ile iþsizlik oraný . ancak bunu önlenmesi gerekli olan bir durum olarak ele almaktadýr. para talebinin faiz esnekliði sýfýr ya da sýfýra çok yakýn olduðu için. Phillips eðrisi ilk olarak A. parasal dengesizliklerinpara talebinden deðil para arzýndan kaynaklanmasýdemektir. Para sadece finansal aktiflerin deðil. Nominal ücretlerin artýþhýzýile iþsizlik oraný arasýnda ters yönlü bir iliþki olduðunu ortaya koymakta idi. para arzýndaki deðiþmelerin kýsa dönemde reel etkiler yaratabileceðini yani üretim ve istihdam hacmini artýrabileceðini. Bu ise. elde bulundurmak istedikleri para miktarýný aþmaktadýr. W. Friedman'ýn analizinde bunu mümkün hale getiren unsurlardan ilki para talebinin faiz esnekliðinin sýfýr oluþudur. Bu bakýþaçýsýpara arzýnýn dýþsallýðýgörüþünün temel dayanaðýnýoluþturmaktadýr. Friedman. faiz oranlarýný ve milli gelir düzeyini etkilemesi gerekir. Bu çerçevede temel sorunun. para arzýndaki deðiþmelerin kýsa dönemde reel etkiler yaratýþýnýn incelenmesi olduðunu ifade etmektedir. Phillips eðrisi ilk hali ile. ! Friedman'a göre aktarma mekanizmasýnasýl iþlemektedir? Friedman'a göre aktarma mekanizmasý þöyle iþlemektedir: Para arzý arttýðýnda bireylerin ellerindeki para miktarý. Ancak Friedman. Friedman'ýn analizi çerçevesinde "aktarma mekanizmasýnýn" iþleyiþbiçimi ile analiz edilmektedir. bu ise fiyatlar genel düzeyini ve nominal GSMHdüzeyini maktadýr. nominal ücretleri ele almasý nedeniyle Phillips eðrisinin bu ilk halini benimsememiþtir. Phillips tarafýndan formüle edilmiþtir. para talebini etkilemez.

iliþkilendirerek ifade edilmiþtir. . Friedman.236 . Phillips eðrisinden hareketle paranýn kýsa dönemde reel etkiler yarattýðýný ancak uzun dönemde yansýz olduðunu þu þekilde ortayakoymaktadýr.

! Friedman paranýn uzun dönemde yansýz olduðunu ortaya koyarken. iþsizlik oranýnýn U1düzeyinde sürdürülmesini olanaklýkýlar mý? Friedman'ýn bu soruya verdiði nihai yanýt þöyle: Enflasyonla iþsizlik arasýndaki iliþki analiz edilirken. ) .Enflasyon oraný ( . Phillips . Acaba para otoriteleri para arzýný artýrýp .3* Eðrisi.1 0 B .1 aracýlýðý ile Friedman'ýn görüþleri þu þekilde ortaya konabilir: Baþlangýçta enflasyon oraný U* dýr. Ýþsizlik Oraný ( U ) . Bu açýdan Friedman'ýn analizinden "beklenen enflasyon"' ve "beklenmeyenenflasyon kavramla rý çok önemli bir yere sahiptir.* 2 U* A U 1 . .1 kadar bir enflasyona yarattýklarýnda iþsizlik oraný U1'e düþürülebilir mi? Ve daha da önemli olmak üzere U1 iþsizlik oraný .* 1 Þekil 14.1. temel sorun enflasyon oranýnýn ne olduðu deðil. Bu çerçevede Þekil 14. ekonomik birimler tarafýndan tahmin edilip edilememesidir.1 düzeyindeki enflasyon.1* Phillips eðrisinden hareketle þu soruyu soruyor: Acaba para arzýartýrýlarak yaratýlacak olan. baþlangýç durumunu ifade eden .2 .

1)'na göre yeniden ayarlanacak vekýsa dönem Phillips eðrisi .2* Phillips eðrisine göre. geçici bir deðiþ tokuþtur. Yani para uzun dönemde reel etkiler yaratamaz. Diðer bir deyiþle enflasyon beklentileri gerçekleþen enflasyon oraný (.237 . Uzun dönemde deðiþ tokuþ söz konusu deðildir.sürdürülebilir mi? . budurum geçicidir. iþsizlik oranýnýU1 düzeyine indirebilmek için daha yüksek bir enflasyonun(. Dolayýsýyla uzun dönemde Phillips eðrisi. kýsa dönemde enflasyon oraný ile iþsizlik oraný arasýnda var olan deðiþ tokuþ. Dolayýsýyla para arzý artýrýlýp enflasyon yaratýlarak ekonomide reel etkiler yaratýlabilmektedir. Çünkü Fiyat artýþ beklentileri bir süre sonra gerçek enflasyon oranýna uyum gösterecektir. Burada önemli olan noktaþudur:. Dolayýsýyla baþlangýçtaki iþsizlik düzeyi U* 'a geri dönülecek ve bu iþsizlik düzeyinde dahayüksek enflasyon söz konu acaktýr.1 olduðunda iþsizlik U1'e düþebilir.1* Phillips eðrisine göre enflasyon oraný .2) yaratýlmasýgerekmekted Yani parasal deðiþmelerin kýsa dönemde aynýreel etkiyi yaratabilmesi. 'den . . Ancak Friedman'a göre. AB ile gösterilen dik bir eðridir.2* 'ye kayacaktýr. Diðer bir deyiþle. ancak enflasyon oranýnýn sürekli olarak artmasýile mümkündür.

Çünkü iskonto politikasý ve zorunlu karþýlýklar politikasýnýn önemli dezavantajlarý vardýr. nihaihedefi ise fiyatlar genel düzeyinin kontolu olmalýdýr. iþgücü mobilitesine. Doðal iþsizlik Oranýný gösterir. Bu ara hedeflere ve nihai hedeflere ulaþýlýrken para politikasý aracý olarak açýk piyasa iþlemleri yeterlidir. Kýsa dönem Phillips eðrisi ile uzun dönem Phillips eðrisi arasýndaki farklýlýklarýaçýklayýnýz. iskonto oranlarýnýve zorunlu karþýlýk oranlarýnýartýrabilir. Para politikasýnýn ara hedefi ve nihai hedefi nedir? Bu ikinci saptama sorularýnýn cevaplanmasýný olanaklý kýlar. sendikalarýn gücündeki deðiþime göre deðiþir. FRIEDMAN'IN PARA POLÝTÝKASINA ÝLÝÞKÝN SAPTAMALARI VE ÖNERÝLERÝ Friedman para politikasý önermelerini formüle etmeden önce þu saptamalarý yapýyor. örneðin. Ýkinci olarak ise. Friedman'a göre para politikasýnýn ara hedefleri parasal büyüklüklerin. merkez bankasýpiyasalar üzerinde istemediði bir etki yaratmýþolur. piyasalarcagelecekte sýkýpara politikasýuygu ir göstergesi olarakkabul edilirse. eðer kaldýrýlamýyorsa piyasa malýve piyasa faiz oranýna göre otomatik deðiþimi saðlanmalýdýr. Ancak amacýsýkýpara politikasýuygulamak deðilse. Bu nedenle Friedman'a göre. sabit bir oran deðildir. zorunlu karþýlýklar politikasýuygulamadan kaldýrýlmalýdýr. Beyan etkisiþudur: Merkez bankasý. Bu saptamalar ortaya konduktan sonra açýklamalar yapýlmalýdýr. Para politikasý aracýlýðý ile yapýlamayacak olan þeyler þunlardýr: Ýlk olarak para politikasý aracýlýðý ile faiz oranlarý kontrol edilemez. Bu iki politika aracýnýn ortak dezavantajýbeyan etkisi yaratmasýdýr.? Uzun dönem Phillips eðrisinin yatay ekseni kestiði U* iþsizlik oraný. Her ekonomide doðal bir iþsizlik oraný vardýr. farklýmevduat türlerine farklýzorunlu karþýlýk oranýuygulanmamalýve nihai olarak.Ýskonto politikasýda uygulamadankaldýrýlmalý. . iþsizlik oraný düþürülemez. para politikasýaraçlarýndaki deðiþim. Doðal iþsizlik oranýnýn düzeyi. mal ve hizmet piyasalarýnýn yapýsýna.

nominal milli gelir üzerinde etkisini göstermesi zaman almakta ve bu zaman farký deðiþkenlik göstermektedir. kýsa dönemde . Parasal dengesizliklerin nedeni. ! . para miktarý hýzla azaldýðýnda. Friedman'a göre para talebi istikrarlýdýr. monetarist yaklaþým çerçevesinde para arzýnýn yönetimi ile ilgili olarak göz önünde bulundurulmasý gerekli olan hususlarý þöyle sýralýyor: . Bu nedenle bu iki deðiþken arasýndaki iliþki. para otoritelerinin para arzýný geliþi güzel artýrmalarýdýr. Parasal büyümedeki deðiþikliðin. nominal milli gelir de ayný hýzla azalmaktadýr. .238 . Enflasyonun kontrol edilmesi için para arzý kontrol edilmelidir. Bu nedenle enflasyon parasal bir olgudur. Para miktarý hýzla büyüdüðünde nominal gelir hýzla artmakta.Daha önce ifade edildiði gibi. Para miktarýndaki büyüme oraný ile nominal gelirin artýþ oraný arasýnda tutarlý bir iliþki bulunmaktadýr. Friedman.

Hükümet harcamalarýndaki artýþýn enflasyonist etkiler yaratýp yaratmayacaðý. ilk olarak. . Parasal büyüme oranýndaki bir deðiþiklik. Bugünkü nominal gelir düzeyindeki deðiþmelerin nedeni. Ancak farklý ülkelere yönelik olarak yapýlan çalýþmalar. Bu nokta Friedman'a göre önemlidir.açýkça görülebilen bir iliþki deðildir. özel sektör açýsýndan dýþlama etkisi (crowding-out) yaratýr. farklý koþullar altýnda çok farklý biçimlerde ortaya çýkabilir. . bunun ekonomi üzerindeki etkisi bu kaynaklarýn devlet deðil de. Friedman'a göre. . Buna göre pa a arzýndaki deðiþimin fiyatlar genel düzeyine yansýmasý toplam olarak 12-19 aylýk bir gecikmeyle ortaya çýkar. kimi zaman özel harcamalarýn finanse biçimleri ve çoðu zaman da hükümet harcamalarýnýn finansmanýndan kaynaklanabilir. özel sektör tarafýndan kullanýlmasý durumunda ortaya çýkacak olan etkiye göre deðerlendirilmelidir. Enflasyonun doðmasýna ngel olunmasý gerekliliðinin nedeni budur. Para arzýndaki artýþýn faiz oranlarý üzerindeki ilk etkisi. Enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgudur. Bu ortalama bir süredir. Üretim hacminde ortaya çýkan deðiþmenin fiyatlar genel düzeyi üzerindeki etkisi 6-9 aylýk bir gecikmeile ortaya çýkar. Hükümet harcamalarý para basýlarak finanse ediliyorsa. bugünkü parasal deðiþme oraný ile bugünkü nominal gelir deðiþme oraný arasýnda yakýn bir iliþki yoktur. enflasyonu durdurmanýn ise ne kadar güç olduðunu ortayakoyar. Ancak paramiktarýndaki hýzlý artýþýn nedenleri. bu gecikmeler enflasyonu baþlatmanýn ne kadar kolay. . üretim hacmi üzerinde ortaya çýkar. Bu artýþ kimi zaman yeni altýn yataklarýnýn bulunmasý. harcamalarýn finanse edilme biçimine baðlýdýr. nominal gelir düzeyi üzerindeki etkisini 6 ay ile 9 ay sonra gösterecektir. faiz oranlarýný artýrarak. Para arzýndaki deðiþmelerin milli gelir ve fiyatlar genel düzeyi üze? rindeki etkisinin ortaya çýkmasýnda söz konusu olan gecikmeler nelerdir? Açýklayýnýz. Gecikme bazen daha uzun. gecikmenin ortalama 6-9ay olduðunu göstermekted . kimi zaman bankacýlýk sisteminde deðiþmeler. faiz oranlarýný . Yani. Hükümet harcamalarý vergileri artýrarak veya iç borçlanmayoluyla finanse edilirse. Çünkü kamu harcamalarýnýn iç borçlanma yoluyla finanse edilmesi. enflasyonist etkiler yaratacaktýr. Friedman'ýn en son maddede bahsedilen görüþlerini ülkemizde 1994? yýlýnda yaþanan kriz açýs ndiriniz. bazen daha kýsa olabilir. para arzýnda geçmiþ dönemlerde ortaya çýkan artýþlardýr. Para arzýndaki artýþýn nominal milli gelir üzerindeki etkisi.

para arzý ve fiyat artýþlarýnýn en düþük düzeyde olduðu ülkelerde faiz oraný da en düþük düzeydedir. Bu nedenle para arzý ve fiyat artýþlarýnýn en yüksek olduðu ülkelerde faiz oranlarý da en yüksek düzeydedir. ekonomide kredi talepleri artar. Tersine. Ancak parasal geniþleme harcamalarý ve fiyatlarý artýrdýkça. bu ise faiz oranlarýný yükseltir.239 . .düþürmek þeklinde ortaya çýkar.

para talebi istikrarlý olduðu için . Ayrýca parasal kural. Zevk ve tercihler etkiler.Friedman'a göre . Friedman'a göre para talebi istikrarlý ve para arzýnýn ekonomiye yansýmasý gecikmeli olduðu için. para arz ve talebinde dengesizlikten söz edilebilir. para politikasýnýn yönetiminde "parasal kural" uygulanmalýdýr. Parasal Kural uygulamalarý isteðe baðlý (ihtiyari) para politikasý uygulamalarýnýn terk edilmesini gerektirir. Sorular 1. Parasal kural uygulamasýnda M2 para stoku kullanýlmalýdýr. Farklý servet türlerinin getirisi . para arzýndaki deðiþmenin milli gelir ve fiyatlara yansýmasý bir zaman gecikmesini gerektirdiði için. Friedman'ýn analizinde "parasal kural" fikrinin dayanaklarýnelerdir? Açýklayýnýz. Parasal Kural. Ancak. M2'deki yýllýk dalgalanmalarýn istikrarlý olduðunu göstermektir. Friedman'a göre. Çünkü gözlemler. para aþaðýdakilerden hangisidir? a. konjonktürel deðiþimlere göre revize edilip. Friedman'a göre para talebi fonksiyonunu . Deðiþim aracýdýr b. para stoku her yýl %3-%5 arasýnda deðiþtirilerek uygulanmalýdýr. eldetutulmak istenen para ile para arzý birbirini tutmadýðýnda. Bütçe olanaklarý . Deðer saklama aracýdýr c. Özet ? Ekonomilerde her zaman para arzý ve talebi dengededir. Hesap birimidir . para stokunun belli bir sabit oranda artýrýlmasý tarzýnda "bir kural" uygulanmalýdýr. fiilen iþlemez hale getirilmemelidir.

Diðer mallar gibi bir maldýr e. MV=PT b.d. Y=VM d. Modern miktar teorisi aþaðýdakilerden hangisiyle ifade edilir? a. y'=PT c. MV=Py e. MP=Vy . Bir tül peçedir 2.240 .

Esnekliði sonsuzdur. Açýk piyasa iþlemleri b. 6-9 ay e. 2-4 ay c.241 . b. Uzun dönen Phillips eðrisi ile ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisidoðrudur? a. d. Ýskonto politikasý c.3. e. Esnekliði birle sýfýr arasýndadýr. Esnekliði birden büyüktür. Kambiyo kontrolu 5. Esnekliði sýfýrdýr. Esnekliði birdir. 4. Zorunlu karþýlýklar politikasý d. Friedman para politikasý aracý olarak aþaðýdakilerden hangisiniönermektedir? a. 4-6 ay d. "parasal kural" önerisinin dayanaklarýndan biri olanpara arzýndaki deðiþmelerin nominal milli gelire etkisinde oluþan gecikme süresi aþaðýdakilerden hangisidir? a. 1-2 ay b. 9-12 ay . Faiz oranlarýnýn kontrolu e. Friedman'a göre. c.

TOPRAK. ÖNDER. Ýzzettin. Ýlker. Oðuz. EKÝNCÝ. Mustafa. MPM Yayýn No: 424. Cem. 1990. Bursa. Ankara. Ezgi KitabeviYayýnlarý. Ýstanbul. 1996. Ankara. Türkiye'de Kamu Maliyesi. Nazým ve SOMEL. YILDIRIM. 1993. Oktar. Türk Ekonomisinde Yapýsal Dönüþümler: 19801995. Tarih Vakfý Yurt Yayýnlarý. . TÜREL.242 . 1992 . SPK Yayýn No: 17. 1995. Ankara. Para. Finansal Yapý ve Politikalar. Türk Bankacýlýk Sisteminin Deðerlendirilmesi: 1980-1993 Dönemi. PARASIZ. Metin.Kaynakça ÇIKRIKÇI. Banka ve Finansal Piyasalar. Turhan Kitabevi Yayýnlarý. Sevdil ve ALTUÐ. Türk Bankacýlýk Sistemine Ýliþkin Bir Deðerlendirme (1973-1988).

harcamalarý belirleyen faktörler. spekülasyon güdüsü ile para talebine yer vermesi ve atýl fonlarýn nasýl aktif fonlar haline dönüþtürüleceðinin incelenmesidir... Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak. Ünitenin temel konusu Keynesgil sistemde para'nýn nasýl etkiler yarattýðýnýn incelenmesidir. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. .ÜN ÝTE 15 Keynesgil Sistemde Para Bu Ünitede. Bu üniteyi çalýþmaya baþlamadan önce. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. klasik sistemde para konusunu anlamýþ olmanýz gerekir. Bu amaçla. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz..243 .. faiz oraný ile iliþkilendirilerek ortaya konmaktadýr. Keynesgil sistemin ayýrd edici özelliði.

Bu ekonomi. aksine "gayri iradi iþsizlik" kavramýile açýklanabileceði yönünde görüþlerin doðmasýna neden olmuþtur.KEYNESGÝL SÝSTEMDE PARA Bilindiði gibi Klasik para teorisinin özünü oluþturan dikotomik yaklaþýmda. yaygýn iþsizliðin "gönüllü (iradi) iþsizlik" kavramýile açýklanamayacaðý. 1930 yýlýnda yaþanan dünya bunalýmý. Talep yetersizliði nedeni ile ekonominin kurulu kapasitesinin tam olarak kullanýlamamasý. Keynesgil Sistemin Ana Çerçevesi ! Keynesgil sistemin ana çerçevesini. cari ücret düzeyinde çalýþmak istedikleri halde iþ bulamamalarýna neden olmaktadýr. talepyönünden bir sorun bu maktadýr. Keynesgilsistemde. iþgücü . dikotomik analizin kendi mantýðý içinde para. "Gayri iradi iþsizlik" kavramý. Kapasitenintam olarak ku llanýlamamasýnýn temel nedeni ise "talep yetersizliðidir". Çünkü nominal ücretler. para sadece bir deðiþim aracý olarak ele alýnmaktadýr. kurulu kapasitesini. Klasik Sistemde olduðu gibi. Baþka bir deyiþle. Tam istihdam sürekli bir durum olarak ele alýnýnca. tam istihdama ulaþýlmasý ve tam istihdamýn sürekli bir durum olarak var olmasýnýn önünde. insanlarýn. tesislerini tam kapasitede kullanamayan bir ekonomidir. Gayri iradi iþsizlik nedir? Keynesgil sistemde iþsizlik. ücretlerin aþaðý doðru esnek olmasý ile giderilemez. Bu nedenle. buna "gayri iradi iþsizlik" denilm ektedir. bazý konularda. Bu nedenle. depresyon durumundaki bir ekonomi oluþturmaktadýr. Keynesgil Sistemi detaylý bir þekilde ortaya koymadan önce bir hususuözellikle vurgulamalýyýz. tüm gelirler derhal ve tamamen harcandýðý için bir talepyetersizliði sorunu doðmamaktadýr. elde ettikleri gelirin tamamýný harcamamalarýdýr. yani fabrikalarýný. Yine önemle belirtilmelidir ki. Keynes'in 1936 yýlýnda yazdýðý "Ýstihdam. Keynesgil anlayýþ. Keynesgil anlayýþ Keynes'in Genel Teorisindeki düþüncelerinin yeniden yorumlanmasý niteliðindedir. Keynesgil Sistemin temel dayanaklarýndandýr. Faiz ve Para Genel Teorisi" isimli eserine dayanmaktadýr. Genel Teori ile karþýlaþtýrýldýðýnda çok büyük farklýlýklara sahiptir. milyonlarca insanýn iþsiz kalmasýna yol açmýþtý. üretim faktörlerinin. fiyatlar genel düzeyinin belirlenmesini saðlayan basit bir araç durumuna düþmektedir. Say Yasasýna baðlý olarak. Bu durum.

Bu anlamda ücretlerin oluþum sürecinde belirleyici olan en önemli faktör sendikalardýr. acaba tam istihdam saðlanamaz mý? . Bu nedenle Keynes'in sisteminde. Sendikalarýn göz önünde bulundurduðu en önemli faktör ise "kendi çalýþanlarýnýn göreli ücret düzeyini korumak"týr.arz ve talebinin etkileþimi sonucunda deðil. Keynes sisteminde Nominal Ücretler aþaðýdoðru esnek olsa. nominal ücretler sistem dýþýnda belirlenen dýþsal bir deðiþken olarak ele alýnýr. Bu durum ücretlerin aþaðý doðru esnek olmasýný önlemektedir. .244 ? . iþçilerle iþverenler arasýnda yapýlan ücret sözleþmelerince belirlenir.

Bu ise. C : Tüketim harcamalarýný. Tüketim fonksiyonunu C = Co + cY þeklinde tanýmlamaktadýr. (2) Burada S. Yani. Marjinal tüketim eðilmi. (2) S = (1) S = S = no'lu ifadeyi þu biçimde yazabiliriz: Y. tüketim harcamalarýnýn kaç birim arttýðýný gösterir. gelir düzeyinden baðýmsýz olan. tüketim harcamalarýnýn düþerek toplam talep düzeyinin düþmesi demektir. gelir düzeyi bir birim arttýðýnda.(Co + cY) (4) Y. Ücretlerin düþmesi demek. tasarruflarý göstermektedir. Y.Co . en azýndan ekmek yemek zorundayýz. Keynes. Keynes'in sisteminde yer alan üç temelfonksiyondan bir tanesidir. Buna göre Y = C + S dir. Co : Otonom tüketim harcamalarýný. dY Marjinal tüketim eðilimi 0 ile 1 arasýndadýr. Sembollerle þöyle gösterebiliriz C = Co + cY (1) dC = c = marjinal tüketim eðilimidir. Gelir ya tüketilir ya da tasarruf edilir.C (3) no'lu ifadeyi (3) no'lu ifadede yerine koyarsak.cY . Tüketim Harcamalarýný Belirleyen Faktörler Keynes. ancak birikmiþ tasarruflarýmýzý harcamakla ya da borçlanmakla mümkün olur. Otonom tüketim harcamasý. Burada. Gelirin kullaným biçimlerini belirleyerek tasarruf fonksiyonuna ulaþabili riz. Bu konuda þöyle bir örnek verebiliriz: Þu anda gelirimiz sýfýr olsa bile. 0 < c < 1 dir. Yani tüketim fonksiyonunun geliregöre türevidir. karnýmýzý doyurmak için. c : Marjinal tüketim eðilimini ve Y : Cari gelir düzeyini gösterir. Biraz sonra tasarruffonksiyonunu incelerken bu konuyu tekrar ele alacaðýz. ücretlertoplam talebin bir unsu . Çünkü Keynes'e göre. gelir sýfýr olsa bile yapýlmak zorunda olan harcamalardýr. Tüketim fonksiyonu. tüketim harcamalarýný tüketim fonksiyonu aracýlýðý ile analiz etmektedir.Buna verilecek olan yanýt "hayýr" dýr.

S = (Y . .cY) . (5) (5) no'lu ifadeye göre gelir sýfýr olduðunda.c) Y olur.245 . ekonomik birimler tasarruflarýný Co kadar azaltmak ya da Co kadar borçlanmak zorundadýrlar.Co S = -Co + (1 .

Ekonominin bütünü açýsýndan önemli deðildir. Keynes. tüketim harcamalarýný sadece gelirin bir fonksiyonu olarak ele almaktadýr.c marjinal tasarruf eðilimini ifade eder ve "s" ile gösterilir. Faiz haddinin yükselmesi. aktiflerin deðerlerinde ortaya çýkan beklenmeyen deðiþmeler. Marjinal tasarruf eðilimi ile marjinal tüketim eðiliminin toplamý 1'e eþittir. gelecekteki gelir konusundaki bekletilerin deðiþmesidir. Çünkü 1 .c = s ve 1 = c + s dir. faiz haddi. Keynes'e göre tüketim harcamalarýnýn düzeyini belirleyen en önemli faktörler gelir ve marjinal tüketim eðilimidir. faiz haddi çok yüksek olduðunda. Ancak makro ekonomik açýdan bakýldýðýnda. marjinal tüketim eðilimi 1'den daha büyük olamaz mý? Buraya kadar anlatýlanlardan açýkça görüldüðü gibi. Çünkü. Keynes'in sisteminde. Bunu þöyle örneklendirebiliriz. Bunlar. ! ? . Bu evet yanýtýnýn nedeni marjinal tüketim eðiliminin 1'den küçük olmasýdýr. faiz oranlarýnýn etkisi zayýftýr. eskisine göre daha az bir tasarruf miktarý yeterliolacaðý için. Bu durum tüketim harcamalarýný azaltýcý etki yapabilir. . . farklý gerekçelerle bunlarý analiz dýþýnda býrakmýþtýr. Gelir düzeyindeki artýþýn tamamen harcamalara dönüþmesi olanaksýzdýr. . Ancak. Bir bireyin borçlanarak gelirinden daha fazlasýnýharcamasýmümkün olduðuna göre. . Keynes'e göre bunun nedenleri þöyle sýralanabilir: . gelir dýþýnda tüketim harcamalarýnýn düzeyinibelirleyen baþka deðiþken Tabiiki var. Acaba Keynes'e göre. Marjinal tüketim eðilimi bir toplumda psikolojik faktörlerce belirlenir ve kýsa dönemde deðiþmez. büyük servet sahibi ekonomik birimler için söz konusudur. Ancak.(5) no'lu ifadede yer alan 1 . bir bireyin daha az harcamasý diðer bireylerin daha çok harcama yapmasýna yol açacaðý için bu etki de önemli deðildir. Geleceðe iliþkin gelir beklentilerindeki deðiþme. talepyetersizliði sorunu ort aya çýkabilir mi? Bu soruya verilecek yanýt evettir. mikro ekonomik açýdan tüketim düzeyini etkiler. Ancak Keynes'e göre bu etki. Bu nedenlerle Keynes. kazanç ihtimali çok yüksek olduðundan tasarruf artar. belli bir faiz geliri elde etmek için. Hisse senedi gibi aktiflerin deðerlerinde beklenmedik deðiþmeler ortaya çýkabilir. gelirin tüketime ayrýlan bölümünde zayýf bir azalma yaratabilir. Örneðin hisse senetlerinin piyasa deðeri yükselebilir. nominal ücretlerde düþme olmasa bile.

Gelir 100 TL arttýðýnda. Bireysel düzeyde ele alýndýðýnda bu çeliþkili gibi görünmektedir.246 . talep yetersizliðini ifade etmektedir. Çünkü ekonomik birimlerin bireysel düzeyde tasarruf yapmalarý"olumsuz" bir davranýþ deðildir. Ancak Keynesgil sistemi anlamak açýsýndan burada iki nokta önemlidir: . Tasarruflardaki bu artýþ "harcama sýzýntýsý" anlamýna gelmekte. eðer marjinal tüketim eðilimi 0.8 ise gelirdeki artýþýn sadece 80 TL'si harcamalara dönüþecek 20 TL'si tasarruf edilecektir.

bir baþka talep unsuru olan yatýrým harcamalarýnýn önemini ortaya koyar. Ancak herkesin tasarruf yapmasý gelir düzeyini düþürür. ikincisi ise piyasa faiz oranýdýr. Yatýrým fonksiyonu Keynes'in analizinde yer alan üç temel fonksiyondan ikincisidir. yatýrým harcamalarýndaki artýþ ile kapatýlmaktadýr. Marjinal tüketim eðiliminin 1'den küçük olmasý nedeni ile doðan talep yetersizliði. Yani bir bireyin harcamalarýný azaltmasý diðer bireylerin gelirlerinin azalmasýna neden olur. Bireysel düzeyde yapýlan tasarruflar bir bireyin gelirini azaltýcý etkide bulunmaz. Makro ekonomik açýdan bakýldýðýnda Keynesgil Sistemde harcamadüzeyindeki artýþ tasarruflarý ektedir. Pi. Notasyonlarla þöyle gösterebiliriz: n . Keynes'te yatýrým harcamalarýnýn düzeyini belirleyen iki faktör vardýr.. sermaye malýnýn bugünkü arz fiyatýna eþitleyen iskonto oranýdýr. Yatýrým Harcamalarýný Belirleyen Faktörler Keynes'in analizinde yatýrým fonksiyonu üretim düzeyini belirlemektedir. Giriþimciler yatýrým kararýný verirken. iþte Keynesgil sistemde tüketim fonksiyonunun doðasýndan kaynaklanan talep yetersizliði. Sermayenin marjinal etkinliði. Buna göre r < i ise yatýrým yapýlýr r < i ise yatýrým yapýlmaz r = i ise yatýrým yapýlabileceði gibi yapýlmayabilir de. A = Sermaye malýnýn arz fiyatýný yani maliyetini .Qi A = ý=1 (1 + r)n Burada. bir sermaye malýndan gelecekte eldeedilmesi umulan ge lirlerin þimdiki deðerini. Bunlardan birincisi "Sermayenin marjinal etkinliði". . Çünkü bir bireyin harcamasý bir baþka birey'in geliridir. sermayenin marjinal etkinliði (r) ile piyasa faiz oranýný (i) karþýlaþtýrýrlar.

Pi = Sermaye malý kullanýlarak üretilen malýn i dönemindeki fi yatýný Qi = Sermaye malý kullanýlarak üretilen malýn i dönemindeki üretim miktarýný Pi.Qi= Sermaye malý kullanýlarak üretilen maldan i döneminde elde edilen toplam geliri n = Sermaye malýnýn ömrünü (yani kaç dönem üretim yapabileceðini) r = Sermayenin marjinal etkinliðini .247 .

Benzer þekilde giriþimci torna tezgahý almak için gerekli olan 100 TL'yi borçlanmýþ olabilir. Bu tezgahta üretilecek civatalardan elde edilmesi umulan üretim miktarlarýQi= 15 birim. 1 birim sermayenin yýldaortalama % kaç gelir getireceðini gösterir. beklenen fiyatlarýise Pý= 10 dur. . i = 0. Sermayenin marjin kinliði kavramý geleceðe iliþkin beklentileri içerdiði için. 100 + 100r = 150 100r = 150 .8 ise yatýrým yapýlmaz.5 dir. Oysa ki daha önce tanýmýverilen sermayenin marjinal etkinliði kavramýparasal bir kavramdýr. Belli bir tür sermaye malý ile yapýlan yatýrýmlar arttýkça sermayeninmarjinal etkinliði düþmektedir. ! 100 (1 + r) = 150 dir. Birbirlerinin yerine kullanýlamazlar. Qý A = 100 = 15 x 10 100 = 150 Daha önce verilen formüle (1+ r)11 +r1 +r göre. Bu borçlandýðý para için 80 TL faiz ödemek zorundadýr. göstermektedir..5 olduðu için elde edeceði gelir 50 TL'dir. Yani 50TL faiz ödemelerin i karþýlamaya yetmemektedir.5 dir. 80 TL > 50 TL (yatýrým yapanýnelde edeceði geliri) olduðu için yatýrým yapýlmaz.100 50 r = = 0. Makro iktisadi açýdan belirsizliði merkezi bir konuma getirmektedir. Buna göre sermayenin marjinal etkenliði kaçtýr? Pý . Burada dikkat edilmesi gereken noktaþudur: "sermayenin marjinaletkinliði" ile "serma yenin marjinal verimliliði" aynýkavramlar deðildir. giriþimciler açýsýndan belirsizliði gündeme getirmektedir. Sermayenin marjinal verimliliði reel bir kavramdýr ve sermayedeki bir birim artýþýn üretim hacminde yaratacaðýdeðiþmeyi gösterir. Torna tezgahýnýn ömrü 1 yýldýr. Çünkü giriþimci 100 TL ile torna tezgahý almayýp bu parayý bankaya yatýrýrsa 80 TL faiz geliri saðlar. Eðer piyasa faiz oraný. Bir sermaye malýnýn (örneðin bir torna tezgahýnýn) arz fiyatý100 TL dir. 100 Sermayenin marjinal etkenliði 0. Bilindiði gibi Klasik Teoride parayla ilgili analizlerdebelirsizlik . Oysa ki sermayenin marjinal etkenliði 0.

Bu açýdan bakýldýðýnda. Yani. hem gelecekteki gelirlerin tahmin edilmesinde. yatýrým harcamalarýnýn faiz oranlarýndaki deðiþmeye duyarlýlýðý. hem de piyasa faiz oranlarýnýn tahmin edilmesi ile ilgili olarak sözkonusu olmaktadýr. belirsizlik .248 . piyasa faiz oranýnýn bir fonksiyonuolarak ifade edilebilir. Yatýrým harcamalarý açýsýndan deðerlendirildiðinde. . I = f(i) dir. yani yatýrýmlarýn faiz esnekliði çok önemli bir role sahiptir.yer almamaktadýr. Bu anlamda yatýrým harcamlarý (I). .

1'de A eðrisi yatýrým talebini göstermektedir. Bu ise yatýrýmlarýn faiz esnekliðinin düþük olmasý. Bu durumu bir þekil aracýlýðý ile þöyle gösterebiliriz: i i 0 Þekil: 15.i0 > I1 . diðer bir deyiþle faiz oranlarý düþürülerek yatýrým harcamalarýnýn artýrýlamamasý demektir. Sim gelerle gösterirsek. Piyasa faiz oraný i1 'e düþtüðünde yatýrýmlar I1 olmaktadýr.1. 0 Þekil 15.I0 olduðu için yatýrýmlarýn faiz esnekliði birden küçüktür. iI . i0I0 Diðer bir ifade ile yatýrýmlarýn faiz esnekliði (e I) 1'den küçüktür. Yatýrýmlarýn Faiz i Esnekliðinin Dü 1 þük ve Yüksek Olmasý Durumu.A A 1 A A 1 I I 0 I 1 I2I Ancak Keynes depresyon durumunda olan bir ekonomiyi incelemekte. iI . giriþimcilerin geleceðe iliþkin beklentilerinin olumsuz olmasýdýr.i0 . Depresyon durumunda olan bir ekonominin en büyük özelliði. depresyondan çýkýþ koþullarýnýn ne olduðunu araþtýrmaktadýr.I0 I0 eI = < 1 dir. Baþlangýçta piyasa faiz oraný i0 dýr. I1 .

Devlet otonom yatýrým harcamalarýný artýrarak yatýrým hacmini yükseltmelidir.249 .ai dýr. Yatýrým fonksiyonu I = I0 . Depresyon durumundaki bir ekonomide faiz oranlarýndaki düþme yatý .i0 Bu ise yatýrým hacminin artýrýlmasý açýsýndan devlete önemli bir rol düþtüðünü gösterir. Burada I0 : Otonom yatýrým harcamasý i : Piyasa faiz haddi a: Faiz oranlarýndaki bir birim artýþýn yatýrým harcamasý üzerindeki etkisini gösteren katsayýdýr.

Keynesgil analizde "tasarruflar yatýrýmlarýbelirler" önermesi doðru? mudur? Buraya kadar anlatýlanlar. C + I = C + S I = S dir.rýmlar üzerinde önemli bir etki yaratmadýðý için.I1) > (I1 . Buna göre. Bunun sonucunda yatýrýmlarýn faiz oranlarýna duyarlýlýðý artar.i1 kadar) bir düþüþ yatýrýmlarý eskisine göre daha çok (I2 . Buna göre. baraj. kullanýmý açýsýndan bakýldýðýnda gelir (Y). Yani Denge durumunda yatýrýmlar tasarruflara eþittir. Yani Y= C + I dýr. Buna görefaiz oranýnda ayný oranda (i0 . tüketim harcamalarýnýn gelirin bir fonksiyonu olduðunu. yatýrým harcamalarýnýn önemini ve yatýrýmharcamalarýnýn gerçekleþmesi açýsýndan faiz oranlarýnýn önemini ortayakoymaktadýr.I0) dýr. devletin yaptýðý okul. Þekil 15. . Çünkü. yol gibi yatýrýmlardýr. Devletin otonom yatýrým harcamalarýndaki artýþ. Yatýrým harcamalarýkonusunda Devletin çok büyük bir rol üstlenmesi özel sektörün dýþlanmasýna (crowding out) yol açmaz mý? Keynesgil analizde buna verilecek yanýt "hayýr"dýr. Keynesgil analizde toplam tale ! bin iki önemli unsuru olduðunu. Oluþumu açýsýndan bakýldýðýnda ise tüketim ve yatýrým harcamalarýnýn toplamýndan oluþmaktadýr. tasarruf (S) vetüketim harcamalarýnýn (C) toplamýna eþitt Y = C + S dir.1 aracýlýðý ile gösterirsek. bunlarýn tüketim ve yatýrým harcamalarýolduðunu. Buraya kadar yapýlan açýklamalar. özel sektörün geleceðe iliþkin beklentilerini daha olumlu hale getirir. Þimdi karþý karþýya olduðumuz soru þudur: Keynes'in analizinde piyasa faiz oraný nasýl belirlenmektedir? Faiz Oranýný Belirleyen Faktörler . yatýrým fonksiyonun enönemli deðiþkeni I0 Otonom yatýrým harcamalarý (I0). marjinal tüketim eðilimine baðlýolarak doðal bir talep yetersizliði doðduðunu ve bu talep yetersizliðinin yatýrým harcamalarýartýrýlarak giderildiðini göstermektedir. Þekilden açýkça görüldüðü gibi (I2 . yatýrýmlarýn faiz esnekliði artar ve yatýrým talebi eðrisi A1 haline gelir.I1) kadar artýrýr.

mal piyasasýnda tasarruf yatýrým eþitliðince belirlenirken. Para arzýnýn dýþsal olarak belirlenmesi. Keynes'in analizinde para arzý ve para talebi tarafýndan para piyasasýnda belirlenmektedir. para arzýnýn para talebinden baðýmsýz olarak deðiþtirilmesi demektir.250 . Bu nedenle Keynes sisteminde para arzý sistem dýþýnda belirlenen baðýmsýz deðiþkenlerin ikincisidir. para otoritelerince dýþsal olarak beilrlenmektedir. Keynes'e göre para arzý.Klasik analizde faiz oraný. .

ihtiyat güdüsü ile para telebinin düzeyini etkiler. dY Ýþlem güdüsü ve ihtiyat güdüsüyle para talebinin toplamý. bireylerin gelirlerini elde etmeleri ile harcamalarýný yaptýklarý dönemlerin zaman açýsýndan uyuþmamasýdýr. Ýþlem ve ihtiyat güdüsü ile para talebinin toplamý þu þekilde ifade edilebilir. ödemelerimizin hepsini ayýn 15'inde yapsaydýk iþlem amacýyla para talep etmezdik. Ýþlem güdüsü ile para talebi (Ma). Böyle bir para talebinin doðmasýnýn temel nedeni. dY Ýþlem güdüsüyle para talebi neyin fonksiyonu olur? Ýhtiyat Güdüsü ile Para Talebi Bireylerin. Ýhtiyat ve iþlem güdüsü ile para talebi faiz oranýndaki deðiþmelere karþý duyarsýzdýr. gelecekte ortaya çýkmasý muhtemel olan ödemelerini gerçekleþtirmek için talep ettikleri paradýr. Mt= Ma + Mb . para talebini belirleyen güdüler ortaya konularak analiz edilmektedir. gelir düzeyinin (Y) doðru yönlü birfonksiyonudur. Buna kendi yaþantýmýzdan örnek verebiliriz: Maaþýmýzý ayýn 15'inde alýyoruz ancak ödemelerimizin hepsini ayýn 15'inde deðil. Gelir týkça iþlem güdüsü ile para talebi artar. Eðer. Bu nedenle de yanýmýzda iþlem amacýyla para bulunduruyoruz.? Keynes'e göre para talebi. dMb Mb = f(Y) ve > 0 dýr. Keynes para talebini belirleyen güdüleri üçgrupta ele almaktadýr: Ýþlem Güdüsü ile Para Talebi Ýþlem güdüsü ile para talebi ekonomik birimlerin gündelik gereksinmelerini karþýlamak için talep ettikleri paradýr. Nominal gelir düzeyini deðiþtiren faktörler. Yani dMa Ma = f(Y) ve > 0 dýr. aktif parabalanslarýný temsil etmektedir. gelir düzeyinin (Y) doðru yönlü birfonksiyonudur. Ýhtiyat güdüsü ile para talebi (Mb). Dolayýsýyla Nominal gelir düzeyini deðiþtiren faktörlere baðlý olarak deðiþmektedir. fiyatlar genel düzeyindeki ve reel üretim hacmindeki deðiþikliklerdir. o ay içinde farklý zamanlarda yapýyoruz. Geleceðin belirsizliði.

Ýþlem ve Ýhtiyat Güdüsü Para Talebi Eðrisi.2. Y Mt (a) (b) .251 . Mt i Mt = f(Y) Mt = f(Y) Þekil: 15.Mt = f(Y) Þekil aracýlýðý ile gösterilirse.

Bir örnek yardýmý ile Tahvillerin piyasa fiyatý ile faiz oranlarý arasýndaki iliþki þu biçimde ortaya konulabilir: N . N = Tahvilin nominal deðerini gösterir. Þekil15. Ýþlem ve ihtiyat güdüsüile para talebinin faiz oranýna karþý duyarlý olmadýðýný. Ýþlem ve ihtiyat güdüsü ile para talebinin Nominal gelirindoðru yönlü bir fon olduðunu. Bu açýdan önemli olan nokta þudur: Ekonomik birimlerin faiz oranlarýnýn gelecekteki düzeyine iliþkin beklentileri farklýlaþmaktadýr.b. servetlerini ya para þeklinde yada tahvil biçiminde bulundururlar. spekülasyon güdüsü ile para talebinin doðmasýna neden olmaktadýr. tahvillerin yakýn bir ikamesidir.2. Burada tahvil fiyatlarý ile faiz oranlarý arasýndaki iliþki önem kazanmaktadýr. Ýþlem ve ihtiyat güdüsüyle para talebinin. i = Piyasa faiz oranýný.? Þekil 15. C = Tahvilin piyasa deðerini. Baþka bir deyiþle. spekülasyon güdüsü ile para talebinin varlýk nedeni. faiz oranýve milli gelirleiliþkisini açýklayýnýz Spekülasyon Güdüsü ile Para Talebi Keynes'in modelinde para. Buna göre. Bu iliþki þöyle gösterilebilir: t C = .a. ekonomik birimlerin faiz oranlarýndaki deðiþimler sonucu sermaye kazancý elde etme arzusudur. Yani ekonomik birimler. Ýþte cari piyasa faiz oranýile normal faiz oraný arasýndaki farklýlýk. N iBurada. t = Tahvilin üzerinde yazýlý olan nominal getiri oranný. Tahvil fiyatlarý faiz oraný ile doðrudan ilgili olduðu için. t =i ise C = N dir t >i ise C > N dir T < i ise C < N dir. Dolayýsýyla spekülasyon güdüsü ile para talebininiþleyiþ mekanizmasý þöyledir: Her bireyin "normal olarak deðerlendirdiði" bir faiz oraný bulunmaktadýr.2. spekülasyongüdüsü ile para talebi faiz oranýndaki deðiþmel olarak deðiþmektedir. faiz esnekliðinin sýfýr olduðunu göstermektedir.

= 100 TL t =%5 i = %5 ise C = N dir.252 . .

elde tutulan atýl parabalanslarýný temsil e faiz oranlarýnýn ters yönlü forksiyonudur. Ms i0 Ms Daha önceki anlatýmlarýmýzdan hareketle Þekil15. Bu durum spekülasyon güdüsü ile para talebinin azalmasý yani ekonomik birimlerin ellerindeki nakit miktarýný azaltarak. tahvillerin piyasa fiyatlarýnýn artacaðýný bekliyorlar demektir. Yani insanlar tahvil tutmak yerine parayý ellerinde nakit olarak tutmayý tercih ediyorlar demektir. i = C = i = C = %4 olursa 125 olur. di Spekülasyon güdüsü ile para talebi Þekil 15.3. Bu ise spekülasyon güdüsü ile para talebinin artmasýna neden olur. Yani C < N olur. Bu anlatýlanlara göre. Dolayýsýyla spekülasyon güdüsü ile para talebi. tahvillerin piyasa deðerinin düþeceðini bekliyorlar demektir. Spekülasyon Güdüsü ile Para Talebi. eðer ekonomik birimler gelecekte faiz oranlarýnýn artacaðýný bekliyorlarsa.Eðer. Simgelerle ifade edilirse. Yani C > N olur. Eðer ekonomik birimler gelecekte faizoranlarýnýn düþmesini bekl iyorlarsa. . i i1 Þekil: 15. Ms = f(i) ve dMs < 0 dýr.3 ile ilgili iki temel saptama yapýlabilir: .3'te gösterilmiþtir. %8 olursa 50 TL olur. Böylecetahvil fiyatlarý artarsa onu satýp kâr saðlayabilirler. tahvil satýn alýp tahvilleri artýrmasý anlamýna gelmektedir.

Keynesgil analizde. Çünkü ekonomik birimler açýsýndan piyasa faiz oranlarýnýn en yüksek düzeyeulaþmasý. faiz oranlarýnýn daha fazla düþmesinin mümkün görülmediði bir alt sýnýrý ifade eder. Ms = 0 olmaktadýr. i0 faiz oraný. Likidite tuzaðý durumu. spekülasyon güdüsü ile para talebi. Þekilde görüldü253 . tahvillerin piyasa deð düþük düzeyede olmasý demektir. bu durum "Likidite tuzaðý" olarak adlandýrýlmaktadýr.Piyasa faiz oraný en yüksek düzeyine ulaþtýðýnda yani i1 olduðunda. piyasa faiz oranýnýn ulaþtýðý en düþük oraný temsil etmektedir. .

Keynesgil yaklaþým. Spekülasyon güdüsü ilepara talebi mekanizmasýnýn iþlemesi. düþey eksene paralel. Çünkü artýk faiz oranlarýnýn artacaðý beklentisi hakimdir. Þekil 15. Toplam para talebini gösterir.4'de para arzý eðrisi. Keynes'in analizinde para talebi bu þekilde belirlenirken. para arzý para otoritelerince belirlenir ve dýþsaldýr. Keynesgil analizde Md likidite fonksiyonu olarak tanýmlanýr. sermaye piyasalarýnýn fazla geliþmemiþolduðu ülkeler açýsýndan deðerlendirilirken bu olgu gözönünde bulundurulmalýdýr. bir ülked l kýymet piyasalarýnýn varlýðýnýgerektirir. i M ! A A0 A 1 M0 Þekil: 15.i) 0 i0 M Þekil 15. Ekonomik birimler tüm servetlerini para olarak tutarlar. Sistemde yer alan ikinci temel fonksiyondur. likidite tuzaðý durumunun oluþtuðu i0 faiz oranýnda.4. spekülasyon güdüsü ile para talebinin faiz esnekliði sonsuzdur. Spekülasyon güdüsü ile para talebi ekonomik birimlerin para iletahvilleri ikame ettikler i varsayýmýna dayanýr. Para arzý ile .4'te para arzý ve para talebinin etkileþimi sonucu faiz oranýnýn oluþumu gösterilmektedir.! ! ðü gibi. para arzýnýn dýþsallýðýný temsil etmesi nedeniyle. i1 Md (Y. Baþlangýçta para arzý M0 ve para talebi Md0 dýr. faiz esnekliði sýfýr olan bir eðri olarak çizilmiþtir. Piyasa Faiz Oranýnýn Oluþumu. Buraya kadar yapýlan açýklamalar çerçevesinde toplam para talebifonksiyonu (Md) þu þekilde de edilebilir: Md = Ma(Y) + Mb(Y) + Ms(i) Md = Mt(Y) + Ms(i) dir.

Analizlerimizde daha fazla ayrýntýya girmeden önce burada bir noktaya dikkat edilmelidir. A1+ A2= A toplam para talebini göstermektedir. Piyasa faiz oranýnýn Þekil15.para talebinin eþit olduðu A noktasýnda piyasa faiz oraný i1 dir. . iþlem ve ihtiyat güdüsü ile para talebini gösterir. A0ile gösterilen bölge iþlem ve ihtiyatgüdüsü ile para talebini A1ile gösterilen kýsým s n güdüsüile para talebini göstermeke.4'te olduðu gibi belirleniþi "Likidite Tercihi Teorisi" olarak isimlendirilmektedir.254 . Düþey eksen ile Md eðrisinin baþlangýç noktasý arasýndaki fark. Bunagöre i1faiz oranýd e.

Keynes'in analizinde yer alan baðýmsýz deðiþkenler ve temel fonk? siyonlar nelerdir? Açýklayýnýz? Þekil 15. Likidite tercihi fonksiyonunu yukarý kaydýrýr. faiz oranlarý daha aþaðýya düþmediði için. Bu durum piyasa faiz oranlarýnda düþmeye neden olur. Çünkü faiz oranlarý likidite tuzaðý düzeyine düþünce. . Bunedenle de. para arzý eðrisi sola kayar. Para talebi eðrisi (yani Likidite tercihi fonksiyonu) sabitken -Para arzý artarsa. ? Yukarýda sýralanan farklýdurumlarýçizim yardýmýile gösteriniz. teo riye çok önemli ölçüde katkýda bulunmuþtur. Özet Keynes. Para arzý artýþýna baðlý olarak. Likidite tercihi fonksiyo unu aþaðýya kaydýrýr.4'e göre denge durumunu etkileyecek faktörler þöyle sýralanabilir: . faizin fonksiyonu olan spekülatif para talebini para teorisinekatarak. piyasa faiz oraný düþer. Gelecekle ilgili belirsizliðe baðlý olduðu için atýl ankes talebi Keynes'in analizinde çok önemli bir yeresahiptir. Çünkü atýl r. Ýþçilerin "cari ücret düzeyinde çalýþmak isteyipte iþ . Ancak Keynesgil sistemde. Bu faiz oranlarýný yükseltir. Yani ekonomide depresyon söz konusudur. ekonomi eksik istihdamda çýlýþmakatadýr. özel kesim yatýrým yapmamaya devam eder. piyasa faiz oraný yükselir. Para arzý eðrisi sabitken -Faiz oranlarýndaki yükselme ve/veya nominal gelir düzeyindeki artýþ. yanlarýnda nakit tutmayý tercih ederler. -Faiz oranlarýndaki düþme ve/veya nominal gelir düzeyindekidüþme. bireyler tahvil satýnalmak yerine. harcamaya dönüþmeyen. ekonomiyi ta ma yöneltmek için devlet harcamalarýný artýrmak gerekir. para arzý eðrisi saða kayar. Sorular 1. dolayýsýyla iþsizliðe neden olan ana faktördür. ! Buraya kadar anlatýlanlar çerçevesindeþu saptamalar yapýlmalýdýr: Klasik analizde sadece deðiþim veya iþlem amacýile para talebi yeralýrken. Böyle bir ekonomiyi para politikasý yardýmýylatam istihdama kavuþturmak imkânsýzdýr. -Para arzý azalýrsa. Keynes'in anali zi bunun yanýsýra ihtiyat ve spekülasyon güdüsü ile para talebine yer vermektedir.

Gizli iþsizlik .255 . Yapýsal iþsizlik b.bulamamalarý" hangi iþsizlik türüne girer? a. Teknolojik iþsizlik c. Gayri iradi iþsizlik e. Arýzi iþsizlik d.

Banka ve Finansal Piyasalar. Mb = f(i) e. Sevdil ve ALTUÐ. TOPRAK.256 . Turhan Kitabevi Yayýnlarý. Mb = f(Y) 5. Bursa. Ankara. Türk Bankacýlýk Sisteminin Deðerlendirilmesi: 1980-1993 Dönemi. Finansal Yapý ve Politikalar. MPM Yayýn No: 424. Aþaðýdakilerden hangisi iþlem güdüsüyle para talebi fonksiyonudur? a. Ýlker. 1 katýdý Kaynakça ÇIKRIKÇI. 100 TL 4. Bir tahvilin Nominal fiyatý 200 TL piyasa fiyatý 400 TL ise. Mt = Ma + Mb d. Para. . Sermaye malýnýn arz fiyatý 200 TL. Metin. Oktar. SPK Yayýn No: 17. 400 TL c. Türk Bankacýlýk Sistemine Ýliþkin Bir Deðerlendirme (1973-1988). 1993. Ýstanbul. Nominal gelir düzeyi b. Ma = f(i) b. EKÝNCÝ. 4 katýdýr c. sermaye malýndan elde edilmesi umulan gelir kaç TL. Faiz haddindeki deðiþmeler d. Tüketicilerin yaþý 3. sermaye malýnýn ömrü 1 yýl ve sermayenin marjinal etkinliði 0. ÖNDER. 1990. Tarih Vakfý Yurt Yayýnlarý. Türk Ekonomisinde Yapýsal Dönüþümler: 19801995. 5 katýdýr b. Aþaðýdakilerden hangisi. tahvilin üzerinde yazýlýnominal getiri oranýpiyasa faiz oranýnýn kaç katýdýr? a. 3 katýdýr d. Hisse senedi fiyatýndaki deðiþmeler c. 800 TL b. YILDIRIM.5 ise. Türkiye'de Kamu Maliyesi. Zevk ve tercihler e. Cem. TÜREL. 2 katýdýr e. Ma = f(Y) c. Ýzzettin. dir? a.2. Mustafa. toplam tüketim harcamalarýnýn en önemli belirleyicisidir? a. 1996. 200 TL e. Ankara. Ankara. 1995. Nazým ve SOMEL. Ezgi KitabeviYayýnlarý. 300 TL d. 1997 . Oðuz. PARASIZ.

Bu ünitede öncelikle IS ve LM eðrilerinin nasýl elde edildiðini ve ne ifade ettiklerini ele alacaðýz. Bu ünite boyunca. Daha sonra para ve maliye politikasýnda gerçekleþtirilecek deðiþikliklerin üretim ve faiz oraný üzerindeki etkilerini araþtýracaðýz. aksi belirtilmedikçe fiyatlarýn sabit kaldýðý varsayýlmaktadýr. Öte yandan para politikasý ya da maliye politikasýndan hangisinin daha etkin olduðu sorusuna cevap arayacak ve bunlarla ilgili özel þartlarý ortaya koyacaðýz.. Bu model ekonomide gerçekleþtirilen toplam üretimin (veya ayný anlama gelmek üzeregelirin) ve faiz oranýnýn nasýl belirlendiðini. Metin içerisinde sorulan sorularý mümkün olduðunca yazarak cevaplayýnýz ve grafik gösterimleri kendiniz çizerek tekrarlayýnýz. ..257 ..ÜN ÝTE 16 Para ve IS-LM Analizi Bu Ünitede. Ýktisatçýlar ekonominin gidiþine iliþkin tahminlerde bulunurken genellikle bu tahminlerini bir modele dayandýrýrlar. Bu nedenle söz konusu denge modelini tekrar etmeniz yararlý olacaktýr. Yapýlan bu varsayým sonucunda reel ve nominal büyüklüklerin eþit olacaðýný sürekli olarak hatýrlayýnýz.. Bu üniteye çalýþýrken. En çok kullanýlan modellerden birisi de 1937 yýlýnda Sir John Hicks tarafýndan geliþtirilmiþ olan IS-LM modelidir. Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak. fiyatlar genel düzeyinin sabit kaldýðý varsayýmý altýnda incelemektedir. Ýktisadi Analiz dersinde öðrendiðiniz Keynesgil mal piyasasý dengesine sýk sýk atýf yapýldýðýný göreceksiniz.

Tersi bir durumda ise. Örneðin ekonomi bir durgunluk içinde bulunursa. enflasyon yaratmaksýzýn yüksek istihdama ulaþmak þeklinde ifade edilebilir. ? Planlanmýþyatýrýmlar ile faiz oranlarýarasýnda nasýl bir iliþki vardýr? Bir þirket fon fazlasýna sahip olsa ve fiziki sermayeye yatýrým yapmakiçin borçlanmaya gere sinim duymasa bile. faiz oranlarýnýn toplam hasýla üzerindeki etkisi planlanmýþ yatýrýmlar ve net ihracat aracýlýðý ile ortaya çýkmaktadýr. fabrika ve hammaddeler) yatýrým yapacaklardýr. bu yatýrýmý gerçekleþtirmek için kullanýlan kredinin faiz maliyetinden yüksek olduðu sürece iþletmeler fiziki sermaye mallarýna (makinalar. bu þirketin yapacaðý . planlanmýþ yatýrým harcamalarý düþük düzeyde kalacaktýr. MAL PÝYASASINDA DENGE : IS EÐRÝSÝ . kamu harcamalarýný ve vergileri kontrol edebilmek için maliyepolitikasý. Bu nedenle faiz oranlarýnýn yüksek olduðu bir ortamda. ekonomik faaliyetleri etkileyebilmek için iki temel araca sahiptirler: faiz oranlarýný ve para arzýný kontrol edebilmek için para politikasý. Faiz oranlarý yüksek olduðu zaman fiziki sermayeye yapýlan yatýrýmýn ancak çok küçük bir kýsmý borçlanýlan fonlarýn maliyetinden daha fazla getiri saðlayabilecektir. iþletmeler fiziki sermayeye daha fazla yatýrým yapma konusunda daha istekli olacak ve planlanmýþ yatýrým harcamalarý artacaktýr. Keynesgil analizde. yani faiz oranlarý düþük olduðu zaman. Dünya Savaþýndan bu yana iktisat politikasýnýn temel hedefi. iktisat politikasý kararlarýný alanlar. Faiz oranlarýplanlanmýþyatýrýmlarýnasýl etkiler? Faiz Oranlarý ve Planlanmýþ Yatýrým Harcamalarý Bir fiziki sermayeden beklenen getiri. Ýktisat politikasý kararlarýný alanlar para arzýný veya kamu harcamalarýný artýrmaya karar verdikleri zaman üretim miktarýnýn ve faiz oranlarýnýn bundan nasýl etkileneceðini tespit edebilmek için IS-LM modelini kullanabilirler. para ve maliye politikalarýnýn ekonomik faaliyetler üzerindeki etkinliði ve kullanýlabilirliði hakkýnda önemli bazý sorularý cevaplandýrmamýza olanak tanýr. Bu nedenle IS-LM analizi. Þimdi faiz oranlarýnýn planlanmýþ yatýrýmlar ve net ihracat üzerindeki etkisini kýsaca ele alalým.GÝRÝÞ II.

258 . Bu menkul kýymetin faiz oraný yüksekse yatýrým yapmanýn fýrsat maliyeti (kaybedilen faiz geliri) yüksek olacaktýr. fi ziki sermayeye yatýrým yapmak yerine. elindeki fon fazlasý ile bir menkul kýymet (tahvil gibi) satýn alabilir. Bu sürecin nasýl çalýþtýðýnýaçýklayýnýz.planlanmýþ yatýrým harcamalarý yine de faiz oranlarýndan etkilenecektir. Bu þirket. . ? Bir iþletme yatýrým yapmak için borçlanmaya gerek duymasa bile yapýlacak yatýrým miktarýfaiz oranlarýndan etkilenmektedir. Faiz oranlarý ve dolayýsýyla yatýrým yapmanýn fýrsat maliyetidüþtüðü zaman. Bu durumda firma fiziki sermaye malýna yatýrým yapmak yerine menkulkýymet satýn almayý tercih edeceði için planlanmýþ yatýrým harcamalarý azalacaktýr. fiziki sermaye malýna yapýlan ttendaha fazla getiri saðlayacaðý için planlanmýþ yatýrým harcamalarý artacaktýr.

Yatýrým eðrisinin azalan yani faiz oranýyla ters yönde olmasý.1'in (a) bölümündeki yatýrým eðrisi ile gösterilmektedir. i1 gibi düþük bir faiz oranýnda planlanmýþ yatýrým harcamalarý I1 gibi yüksek bir düzeyde gerçekleþmektedir. Öte yandan faiz oraný i3 gibiyüksek bir düzeye çýktýð yatýrým harcamalarý I3 gibi düþük bir düzeye inmektedir.Planlanmýþ yatýrým harcamalarýnýn miktarý ile faiz oranlarý arasýndaki iliþki Þekill 16. planlanmýþ yatýrým harcamalarý ile faiz oranlarý arasýndaki negatif iliþkiyi yansýtmaktadýr. Faiz Faiz oraný ( i ) i3 i2 i1 oraný ( i ) 3 2 1 I i3 i2 i1 3 2 1 NXPlanlanmýþ Net yatýrýmlar I 3 I2 I1 NX3 NX2 NX1 ihracat (a) (b) Toplam Y=Yad talep ad (Y ) Y1ad=C+I1+G+NX1 Y ad =C+I2+G+NX2 i3 .

IS Eðrisinin Elde Ediliþi.1.259 .i2 i1 Y3 Y2 Y1 A Y3 Y2 Y1 3 2 1 45° (c) IS 1 2 3 B 2 Y3ad =C+I3+G+NX3 Toplam Hasýla (Y) Faiz oraný ( i ) Toplam Hasýla (Y) (d) Þekil: 16. .

yurtiçi faiz oranlarýnýn yükselmesi yerli para biriminin deðer kazanmasý ile sonuçlanmaktadýr. Sonuçta ortaya çýkan denge hasýla düzeyi (Y1) ve buna karþýlýk gelen faiz oraný (i1) þeklin (d) bölümündeki 1 noktasý ile gösterilmektedir. Faiz oraný i2 düzeyine yükseldiði zaman lanlanmýþ yatýrým harcamalarý I2 'ye. Þeklin d) bölümündeki 2 noktasý Y2 gibi daha düþük bir hasýla düzeyinin i2 gibi daha yüksek bir faiz oraný ile bileþimini göstermektedir. Þekil 16. Faiz oranlarýve net ihracat arasýndaki negatif iliþkiyi kuran faktör nedir? Bu süreç nasýl iþlemektedir? IS Eðrisinin Elde Edilmesi ? Faiz oranlarý ve denge toplam hasýla için (kamu harcamalarý yukarýda ele aldýðýmýz yatýrým harcamalarý ve faiz oraný-net ihracat düzeyi arasýndaki iliþkiyi inceleyebilmek ve otonom tüketim harcamalarý sabitken) faiz oraný-planlanmýþ arasýndaki iliþkileri kullanabiliriz. (c) bölümündeki Keynesgil milli gelir denge þeklinY1ad de üç farklý toplam talep düzeyi ile gösterilmektedir. .1'in (a) ve (b) bölümlerinde verilen planlanmýþ yatýrým harcamalarý ve net ihracata iliþkin üç farklý miktar.Faiz Oranlarý ve Net Ýhracat Bilindiði gibi fiyatlar genel düzeyi sabitken. En dü ük faiz oranýnda (i1) planlanmýþ yatýrým harcamalarý (I1) ve net ihracat (NX1) en yüksek düzeye ulaþmakta ve en yüksek toplam talep fonksiyonuna .1'in (b) bölümünde gösterilmektedir. Öte yandan faiz oran i3 gibi yüksek bir düzeyde olduðu zaman. Faiz oranlarý ile net ihracat arasýnda ortaya çýkan bu negatif iliþki Þekil 16. döviz kuru yükselecek ve net ihracat NX3 gibi daha düþük bir düzeyde gerçekleþecektir. Buna göre faizoranlarý yükseldikçe yerli para birimi deðer kazanýr ve yerli mallar dahapahalý hale geleceði için ihracat azalýr. net ihracat NX2 'ye düþmekte ve denge hasýla düzeyi Y2 düzeyinegerilemektedir. yolaçmak-tadýr. Bu da yurt içinde üretilen mallarý yabancý mallara göre daha pahalý hale getireceði için ortaya çýkacak sonuç ihracatta bir azalmadýr. i1 gibi düþük bir faiz oranýnda döviz kuru düþük deðerli olacak ve net ihracat NX1 gibi yüksek bir düzeyde gerçekleþecektir.

Bir diðer deyiþle IS eðrisi mal piyasasýnýn dengede olduðu noktalarý birleþtiren bir eðridir. Elde edilen bu üç noktanýn birleþtirilmesi ile elde edilen IS eðrisi toplam üretimin toplam talebe eþit olduðu denge hasýla düzeyi ve faiz oraný bileþimlerini göstermektedir. IS eðrisi. her bir faiz oraný düzeyinde mal piyasasýnda dengenin saðlanabilmesi için . IS Eðrisi Neyi Ýfade Eder? ! IS eðrisi üretilen toplam mal miktarýnýn talep edilen toplam mal miktarýna eþit olduðu noktalarý göstermektedir.260 . yüksek faiz oranýnýn düþük planlanmýþ yatýrým harcamasý ve net ihracata yol açarak düþük bir hasýla düzeyi ile sonuçlanmasýndan kaynaklanmaktadýr.Þekli siz de çizerek 3 nolu noktanýn daha yüksek bir faiz oranýve daha düþük bir hasýla düzeyi (sýrasýyla i3ve Y3) gerektirdiðini gösteriniz. Eðrinin negatif eðimi.

Aksi taktirde S>I ise arz I>S ise talep fazlasý olur. yani tasarruf edilmiþ fonlarýn bulunmasý gerekir. Ekonomi bu eðrinin üzerinde yer almayan bir noktada ise. Ortaya çýkan bu arz fazlasý stoklarda planlanmamýþ bir artýþla sonuçlanacak ve bu da üretim düzeyinin IS eðrisi üzerindeki bir noktaya doðru azalmasýna neden olacaktýr. Üretimdeki azalma ancak IS eðrisi üzerine gelindiðinde duracak ve böylece denge hasýla düzeyine ulaþýlmýþ olacaktýr. örneðin IS eðrisinin saðýnda kalan bölgedeki herhangi birnoktada ise aþýrý arz (arz fazlasý) var demektir. mevcut dengesizliðin ne gibi sonuçlarýolacaðýnýdüþününüz. tüketime gitmemiþ. LM Eðrisinin Elde Ediliþi . Keynes'in para piyasasý analizi temel olarak para talebi analizidir ve bildiðiniz gibi bu analiz Likidite tercihi olarak adlandýrýlmaktadýr. Eðer bir faiz oraný düzeyinde I= S olursa yukarýda sözünü ettiðimiz dengeler saðlanabilir. Aslýnda IS eðrisini sadece planlanmýþ yatýrýmla açýklamak yetersizdir.toplam hasýla düzeyinin ne olmasý gerektiðini göstermektedir. Faiz oranýnda meydana gelen bir artýþ planlanmýþ yatýrým harcamalarýnýve net ihracatý azaltarak toplam talebin düþmesine yol açar. IS eðrisi üzerindeki her nokta mal piyasasýdengesini ifade etmek! tedir. Daha önce ele alýndýðý gibi Likidite tercihi yaklaþýmýna göre para talebi gelir ile pozitif. faiz oranlarý ile negatif yönde iliþkilidir. LM eðrisi de para piyasasý denge þartýndan yola çýkýlarak elde edilir. IS eðrisinin solunda kalan bölgede. Ekonomi. örneðin A noktasýnda mevcut ? olan durum nedir? Bu dengesizliðin sonucunda ne gibi deðiþikliklerle ekonomi IS eðrisine doðru hareket eder? PARA PÝYASASINDA DENGE : LM EÐRÝSÝ Mal piyasasýndaki denge þartýndan yola çýkarak IS eðrisinin elde ediliþi gibi. Örneðin B noktasýndaki üretim düzeyi (Y1) IS eðrisi üzerinde yer alan denge üretim düzeyinden (Y2) daha büyüktür. Planlanmýþ yatýrým harcamasýnýn gerçekleþebilmesi için ayný miktarda. Bilindiði gibi para piyasasý denge þartý talep edilen para miktarýnýn arz edilen para miktarýna eþit olmasýdýr. Bu durumda I= S olacaktýr. Mal piyasasýnýn dengede kalabilmesi için (yani toplam hasýla toplam talep eþitliðinin sürdürülebilmesi için) toplam hasýlanýn da azalmasý gerekir.

Toplam gelir (hasýla) deðiþtiði zaman ekonomideki iþlem hacmi ve buna baðlý olarak para talebi deðiþeceði için her gelir düzeyinde ayrý bir para talebi eðrisi söz konusu olmaktadýr.! Keynes'in analizinde faiz oranlarý para piyasasýndaki denge aracýlýðý ile belirlenmektedir. talep ediM len para miktarý ile arz edilen para miktarýnýn eþit olmasý halinde saðlanmaktadýr. Hatýrlanacaðý gibi para piyasasý dengesi. þeklin (a) bölümünde para arzý düzeyinde sabit tutulmaktadýr. Para talebi eðrisinin negatif eðiminin para talebi ile faiz oranýarasýndaki ters yönlü iliþkiyi yansýttýðýnýhatýrlayýnýz. . LM eðrisi para arzýnýn sabit kaldýðý varsayýmý altýnda elde edildiði için.261 . Þekil 16. gelir düzeyi deðiþtiði zaman para piyasasý dengesinin bundan nasýl etkileneceðini göstermektedir. 2.

Para piyasasýnda denge.2'nin (b) bölümünde farklý gelir düzeylerine karþýlýk gelendenge faiz oranlarý gösterilmektedir.2 ve 3 noktalarý. Para talebi eðrisin bu kaymanýn nedeni yüksek bir gelir düzeyinin daha fazla para talebine yol açmasýdýr. faiz oranýnýn i1 olarak belirlendiði 1 noktasýnda saðlanmaktadýr. Toplam hasýla Y2 gibidaha yüksek bir düzey laþtýðýnda para talebi eðrisi saða doðru kayarakMd (Y2) konumuna gelir. Faiz Faiz oraný ( i ) i3 i2 i1 oraný ( i ) 3 2 1 i3 i2 i 3 2 1Reel Ms Md(Y )3Md(Y )2 A B LM Þekil: 16. Toplam Y1 Y2 Y3 hasýla (Y) para miktarý (a) (b) Þekil 16. (b) bölümünde yer alan 1. Ortaya çýkan bu yeni durumda para piyasasý dengesi i2 gibi daha yüksek birfaiz oranýnýn ortaya çýkmasýna neden olan 2 noktasýnda saðla adýr. Düþük bir faiz elde para tutmanýn fýrsat maliyetinin düþük ve dolayýsýylatalep edilen para ek olduðunu ifade ettiði için para talebi eðrisi negatif bir eðime sahiptir. Bu noktalarý birleþtiren eðri LM eðrisi olarak adlandýrýlmakta .2. Benzer þekilde daha yüksek bir gelir düzeyi (Y3 gibi) daha yüksek birdenge faiz oranýnýn (i gibi) ortaya çýkmasýna neden olmaktadýr. LM Eðrisinin Elde Ediliþi.? Toplam hasýla Y1 olduðu zaman para talebi eðrisi Md (Y1) olmaktadýr.2 ve 3 noktalarýna karþýlýk gelmektedir. þeklin (a) bölümündeki denge noktalarý olan 1.

Yüksek bir gelir düzeyi para talebini artýracaðý ve reel para arzýnda bir artýþ olmadýðý için denge faiz oranýný yükselteceði için LM eðrisi pozitif eðime sahiptir.ve bu eðri para piyasasýný dengeye getiren faiz oraný ve gelir bileþimlerini göstermektedir. Halk elinde bulunan fazla para miktarýndan kurtulmak için tahvil satýn alacaktýr. para arzý para talebine eþittir ve dolayýsýyla para piyasasý dengededir. LM eðrisi üzerinde yer alan her noktada. Örneðin A noktasýnda faiz oraný i3 ve toplam hasýla Y1 düzeyindedir. LM eðrisi nedir? Bu eðrinin pozitif eðime sahip olmasýnýn nedenini açýklayýnýz. faiz oraný LM eðrisi üzerinde bir noktaya gelinceye dek düþecektir. Ekonominin IS eðrisi ile temsil edilen denge noktalarýna yönelme eðiliminde olmasý gibi. ekonomi LM eðrisi ile temsil edilen denge noktalarýna da yönelme eðilimindedir.262 . . Eðer ekonomi LM eðrisinin solunda yer alanbölgedeki herhangi bir noktada ise para arzý fazlasý söz konusu olmaktadýr. LM Eðrisi Neyi Ýfade Eder? LM eðrisi para piyasasýnýn dengede olduðu noktalarý gösteren bir eðridir. Böylece tahvilin fiyatý yükselirken faiz oraný düþecektir. Para arzý fazlasý bulunduðu sürece. Buna göre faiz oraný denge düzeyinden yüksektir ve halkýn elinde arzuladýðýndan daha fazla para bulunmaktadýr.

Þimdi hem toplam hasýlanýn hem de faiz oranýnýn belirlenmesine olanak tanýyan bir model geliþtirebilmek için bu eðrileri ayný þekil üzerinde gösterebiliriz. Mal piyasasýnýn ve para piyasasýnýn eþanlý olarak dengeye geldikleri tek nokta IS ve LM eðrilerinin kesiþtiði E noktasýdýr.? LM eðrisinin saðýnda kalan bölgede. Faiz oraný ( i ) B E D Y* A C LM i* IS Toplamhasýla (Y) Þekil: 16. A noktasý I= S eþitliðini saðladýðý için mal piyasasý dengede olduðu halde. örneðin B noktasýnda mevcut olan durum nedir? Bu dengesizliðin sonucunda ne gibi deðiþikliklerle ekonomi LM eðrisine doðru hareket eder? GELÝR VE FAÝZ ORANININ BELÝRLENMESÝ : IS . IS-LM Eðrisinin Elde Ediliþi.3. L= M eþitliði .LM YAKLAÞIMI ? Þu ana kadar IS ve LM eðrilerini elde ettik. Þekil 16. Bu mekanizmanýn nasýl çalýþtýðýný görebilmek için ekonominin A noktasýnda bulunmasý durumunda ne olacaðýný ele alalým. bu amaçla çizilmiþtir. Þekildeki herhangi bir diðer noktada en azýndan bu denge þartlarýndan birisi gerçekleþmemektedir. Bu noktada toplam arz toplam talebe (IS) ve talep edilen para miktarý arz edilen para miktarýna (LM) eþittir. 3. Bu durumda piyasa güçleri ekonomiyi genel dengeye doðru (E noktasý) çekecektir.

Birdiðer deyiþle söz konusu s nomi genel dengenin saðlandýðý E noktasýna ulaþýncaya kadar devam edecektir. Mal piyasasýdengede iken para piyasasýnda talep açýðý(veya arzfazlasý) söz konusu ise ekono genel denge noktasýna yönelmesisüreci nasýl iþlemektedir? Þekil 16. Bu durumda iþletmeler ürettikleri mallarýn tamamýný satamamakta ve stoklarda planlanmamýþ bir artýþ or . dolayýsýyla toplam hasýlanýn artmasýna yol açacaktýr.saðlanmadýðý için para piyasasý açýsýndan faiz oraný denge düzeyininüzerindedir. Bu nedenle talep edilen para miktarý arz edilen para miktarýndan düþüktür. Böylece ekonomi IS eðrisi üzerinde aþaðýya doðru harekete geçer. ekonomi LM eðrisi üzerinde bulunmasýna karþýn IS eðrisi üzerinde deðilse E noktasýna dönme eðilimi söz konusu olacaktýr. B noktasýnda arz ve talep edilen para miktarlarý eþit olmasýna karþýn üretim miktarý denge düzeyinin üzerindedir ve dolayýsýyla toplam arz.3'deki B noktasýnda olduðu gibi. Tahvil fiyatlarýnda ortaya çýkan artýþ faiz oranýnýn düþmesine neden olurken. Halkýn elinde.263 . Bu süreç faiz oraný i* düzeyine düþene ve toplam hasýla Y* düzeyine yükselene dek devam eder. tutmak istediðinden daha fazla para bulunduðu için tahvil satýn alarak bu fazlalýktan kurtulmaya çalýþacaktýr. bu durum planlanmýþ yatýrým harcamalarýnýn ve net ihracatýn. toplam talepten fazladýr.

IS EÐRÝSÝNÝN YER DEÐÝÞTÝRMESÝNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER IS eðrisinin elde ediliþini incelerken IS eðrisinin mal ve hizmetler piyasasýnda denge noktalarýný ifade eden bir eðri olduðunu görmüþtük. Üretimdeki (yani gelirdeki) budüþüþ. IS eðr e hareketi gerektirir. Otonom Tüketim Harcamalarýndaki Deðiþmeler ! Otonom tüketim harcamalarýndaki bir artýþ. Aþaðýda bu konularý ele alacaðýz. Bu faktörler aþaðýda kýsaca ele alýnacaktýr. IS ve LM eðrilerinin yer deðiþtirmesini saðlayarak bu gerçekleþtirilebilir. Bir diðer deyiþle IS eðrisi. denge noktasýný ifade eden E noktasýna gelinceye kadar LM eðrisi üzerinde aþaðýya doðru hareket edecektir. toplam talebin toplam arza eþit olduðu toplam hasýla ve faiz oraný bileþimlerini gösteren bir eðri idi. Bu kaymanýn nasýl ortaya çýktýðýný görebilmek için Þekil 16. Toplam talep fonksiyonunda kaymaya neden olan otonom faktörlerde meydana gelecekdeðiþiklikler IS eðrisinin de yer d eðiþtirmesine neden olur. Bu da üretimde kýsýntýya gidilmesine ve dolayýsýylaüretim miktarýnýn azal ur. Böylece fiyatlar genel düzeyi sabit olduðu zaman hem toplam hasýlanýn hem de faiz oranlarýnýn nasýl belirlendiðini inceleyen IS-LM modelinitamamlamýþ olduk. Faiz oranýnda meydanagelen deðiþiklik.! ! taya çýkmaktadýr. Ekonominin IS ve LM eðrilerinin kesiþtiði denge noktasýna (E noktasý) doðru yönelme eðiliminin nedenini anlayýp anlamadýðýnýzýtest etmek içinþekildeki C ve D noktalarýnda bulunulmasýhalinde E noktasýna doðru yönelmenin nedenlerini açýklamaya çalýþýnýz. ISLManalizine göre ara ve maliye politikalarý aracýlýðý ile. Otonom faktörlerde (gelirdüzeyinden baðýmsýz olan fakt faiz oraný ile iliþkisi olmayan bir deðiþiklik gerçekleþtiði zaman IS eðrisi yer deðiþtirir.4'ü kullanabiliriz. Ýþsizlik çok yüksek bir düzeyde ise iktisat politikasý kararlarýný alanlar iþsizliði azaltmak için toplam üretimi artýrmak isteyebilirler. Keynesygil milli gelir dengesi analizinde toplam talep eðrisinin yerdeðiþtirmesine ned en olan otonom faktörleri ve çarpan mekanizmasýnýn iþleyiþini hatýrlayýnýz. bu üretim düzeyinde ekonominin tam istihdamda olduðunu varsaymak için bir neden yoktur. Buna göre ekonomi. para talebinin azalacaðý ve faiz oranýnýn düþeceði anlamýna gelmektedir. toplam talebi yukarýyadoðru ve IS eðrisini saða aydýrýr. Þeklin (a) bölümüne göre Yad . Her ne kadar ekonominin Y* gibi bir toplam hasýla düzeyine doðru yönelme eðiliminde olduðunu göstermiþ olsak da.

Otonom tüketim harcamalarýndaki artýþ. Faiz oraný i1 olduðu zaman. toplam talep fonksiyonunu yukarýya doðru ad Y1 kaydýrarak konumuna getirecek ve denge üretim düzeyi Y2'ye yükselecektir. . üretim düzeyindeki bu artýþþeklin (b) bölümünde 1 noktasýnda 2 noktasýna geçilmesine neden olacaktýr.264 .ekonomi baþlangýçta 2 toplam talep fanksiyonunun 45° doðrusunu kestiði 1 noktasý ile gösterilen Y1 üretim düzeyinde dengededir. Bu durumda otonom tüketim harcamalarý artacaktýr. Böyle bir ortamda tüketicilerin ekonominin geleceði hakkýnda daha iyimser olmalarýna yol açan bir geliþme olduðunu varsayalým. Bu dengeüretim düzeyi ile uyumlu olan faiz oraný i1 faiz oranýdýr ve ekonomi IS1 eðrisi üzerinde yeralan 1 noktasý ile de mal piyasasý dengesini saðlamaktadýr (bkz (b) bölümü).

IS eðrisini saða doðru kaydýrarak IS1 konumundan IS2 konumuna getirir. Bu nedenleotonom tüketim harcamala rýndaki artýþ. otonom tüketim harcamalarýndaki azalma toplam talep fonksiyonunu aþaðýya doðru kaydýrarak denge gelir düzeyininin azalmasýna ve IS eðrisinin sola doðru kaymasýna neden olur. Faiz oraný sabitken. Yatýrým Harcamalarýndaki Faiz Oranlarý ile Ýliþkili OlmayanDeðiþmeler Faiz oraný deðiþikliklerinin planlanmýþ yatýrým harcamalarý ve dolayýsýyla denge gelir düzeyi üzerinde etkili olduðunu daha önceki dersleri . Otonom tüketim harcamalarýndaki bir düþme yukarýdaki analizi tersine çevirir. Otonom tüketim harcamalarýnda meydana gelecek bir artýþdenge ? gelir düzeyini nasýl etkilemektedir? Bu etkinin IS eðrisini saða kaydýrabilmesi için gerekliþart nedir? Otonom tüketim harcamalarýnda meydana gelecek bir azalmanýn! denge gelir düzeyi ve IS eðri sinin konumu üzerinde yaratacaðýetkiyiþekil çizerek açýklamaya çalýþýnýz.265 . IS Eðrisinin Yer Deðiþtirmesi.4.Ayný analiz IS1 eðrisi üzerindeki her nokta için geçerlidir. Toplam i1 Y1 Y2Y1 Y21 245° (a) 1 2 IS2IS1 talep ad (Y ) Y ad 2 Y1ad Toplam Hasýla (Y) Faiz oraný ( i ) ToplamHasýla (Y) (b) Þekil: 16.

.

4'ün (a) bölümündetoplam talep fonksiyonu yukarýya doðru kaydýrýr. faiz oraný sabitken. Buna göre vergilerdeki deðiþme. Buna göre vergilerdeki bir azalma denge gelir düzeyini artýrýr ve IS eðrisini saða doðru kaydýrýr. toplam talep fonksiyonunun yukarýya kaymasýna neden olur. Vergilerdeki bir artýþ toplam talep fonksiyonunu aþaðýya doðru çekecek ve her bir faiz oraný düzeyindeki toplam gelir düzeyini azaltacaktýr. kamu harcamalarýndaki deðiþmenin toplam talep üzerindeki etkisinden daha küçüktür. Vergilerdeki Deðiþmeler Vergilerde meydana gelecek bir azalma her gelir düzeyindeki tüketimharcamalarýný artýrarak toplam talep fonksiyonunu yukarýya doðru kaydýrýr. Öte yandan yatýrýmlarýn kârlýlýðý hakkýnda kötümserlik doðmasý nedeniyle yatýrým harcamalarýnda görülecek azalma. Kamu harcamalarýndaki bir azalma ise denge gelir düzeyini düþürürken IS eðrisinin sola doðru kaymasýna yol açar. Ancak Ýktisadi Analiz derslerinizden hatýrlayacaðýnýz gibi. Bu durumda denge gelir düzeyi yükselir ve IS eðrisi saða kayar.mizden biliyoruz. ayný miktar kamu harcamasý deðiþikliði ile karþýlaþtýrýldýðýnda. Otonom Net Ýhracattaki Deðiþmeler Planlanmýþ yatýrým harcamalarýnda olduðu gibi. Böyle bi herfaiz oraný düzeyinde denge gelir düzeyi artacak ve þeklin (b) bölümündegösterildiði gibi IS eðrisi sað acaktýr. faiz oraný sabitken. IS eðrisi üzerinde hareket edilmesini gerektirir. Faiz oranlarýnýn dýþýndaki bir nedenle planlanmýþ yatýrým harcamalarýnda meydanagelecek bir artýþ (örneðin yatýrýmcýlarýn ekonomik gidiþat so kârlýlýðýndan daha emin olmalarý gibi) Þekil 16. denge gelir düzeyinin azalmasýna ve IS eðrisinin sola doðru kaymasýna neden olur. Buna göre vergilerdeki artýþ IS eðrisini sola doðru kaydýrýr. Kamu Harcamalarýndaki Deðiþmeler ? Kamu harcamalarýnda meydana gelecek bir artýþ. Yani böyle bir durumda IS eðrisi yer deðiþtirmez. vergilerdeki deðiþmenin toplam talep üzerindeki etkisi. Faiz oranýnýn dýþýndaki bir nedenle otonom net ihracatta meydana gelen bir artýþ . faiz oranýndaki deðiþmelere baðlý olarak ortaya çýkan net ihracat deðiþiklikleri IS eðrisinin kaymasýný deðil. Faiz oranlarýndaki deðiþiklik sonucu yatýrým harcamalarýndaki bir deðiþme sadece IS eðrisi üzerinde hareket edilmesine neden olur. toplam talep fonksiyonunun aþaðýya kaymasýna. IS eðrisinin daha küçük bir miktarda yer deðiþtirmesine neden olur. Otonom yatýrým harcamalarýndaki bir deðiþiklik IS eðrisinin konumunu nasýl etkilemektedir? Bu etkinin ortaya çýkýþýnýanlatýnýz.

Aksine otonom net ihracattaki bir azalma IS eðrisini sola kaydýracaktýr.toplam talep fonksiyonunu yukarýya kaydýrýrken IS eðrisinin de saða doðru kaymasýna yol açar. .266 ? . IS eðrisinin yer deðiþtirmesine neden olan faktörler nelerdir? Bu faktörlerin her birinde görülecek deðiþkliðin (artma ve azalma yönünde) denge gelir düzeyi ve IS eðrisinin konumu üzerine etkilerini ayrýayrýbelirtiniz.

Denge faiz oranýndaki bu düþme þeklin (b) bölümünde 1 noktasýndan 2 noktasýna geçilmesi ile gösterilmektedir.5. para arzý eð Ms ve para talebi eðrisinin (Md) 1 kesiþtikleri 1 noktasýnda denge faiz oranýnýn i1 olarak belirlendiðini göstermektedir. Para Arzýndaki Artýþ Sonucu LM Eðrisinin Yer Deðiþtirmesi. Md para talebinin gerçekleþmesine neden olan Y1 gelir düzeyi ve i1 denge faiz oraný þeklin (b) bölümünde yer alan LM1 eðrisi üzerindeki 1 noktasýný ifade etmektedir. merkez bankasý açýk piyasada satýþ . Para arzýnýn artmasýdenge faiz oranýve LM eðrisinin konumu üzerinde nasýl etkili olmaktadýr? Para arzýazalmýþolsaydýbu sürecin nasýl deðiþeceðini düþününüz. Para Arzýndaki Deðiþmeler ? Þekil 16.LM EÐRÝSÝNÝN YER DEÐÝÞTÝRMESÝNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER Bilindiði gibi LM eðrisi para piyasasýndaki denge noktalarýný gösterenbir eðridir. LM eðrisi talep edilen para miktarý ile arz edilen para miktarýnýn eþit olduðu gelir ve faiz oraný bileþimlerini ifade etmektedir. belirli bir gelir düzeyinde. LM eðrisinin yer deðiþtirmesine neden olan iki faktör söz konusudur: para arzý deðiþiklikleri ve para talebindeki otonom deðiþmeler. Buna göre. Bir baþka deyiþle. Para miktarýndaki bu art þpara arzý eðrisini konumu Ms 2 na kaydýrýr ve gelir Y1 düzeyinde sabitken denge faiz oraný i2 düzeyine düþer. Ayný analiz LM1 eðrisi üzerindeki her nokta için geçerlidir. 5'de para piyasasýna iliþkin arz ve talep eðrilerinin yer aldýðý (a) bölümü. para arzý arttýðý zaman denge faiz oranýnýn düþeceðini ve LM eðrisinin saða doðru kayarak LM2 konumuna geleceðini söyleyebiliriz. (M) Þekil: 16. Bu tür bir denge durumunda. Yukarýdaki durumun aksine. merkez bankasýnýn açýk piyasada alým yaparak para arzýný arttýrdýðýný kabul edelim.

Faiz oraný ( i ) Faiz oraný ( i ) i1 i2 2 i1 i2 1 Y1 Toplam hasýla (Y) Para miktarýMd(Y )1LM 1 M1 M 2 Ms Ms 1 2 2 1 LM 2 .267 .yaparak para arzýný azaltýrsa LM eðrisi sola doðru kayacaktýr.

çýkan bir finansal panik nedeniyle halkýn herbir faiz oraný ve gelir düzeyinde daha fazla para talep etmeye baþladýðýný varsayalým. Görüldüðü gibi oluþan yeni denge noktasý LM1 eðrisinin sola doðru kayarak LM2 konumuna gelmesini gerektirmektedir. tahvilleri paraya göre dahariskli hale ge tirebilir.Para Talebindeki Otonom Deðiþmeler Fiyatlar. denge faiz oraný i2 düzeyine yükselecektir. para arzý eðrisi (Ms) ve para talebi eðrisinin Md kesiþtikleri 1 noktasýnda denge faiz oranýnýn i1 olarak belirlendiðini göstermektedir. Bu denge faiz oraný ve gelir düzeyi LM1 eðrisi üzerindeki 1 noktasýný elde etmemize olanak tanýmaktadýr.6'da para piyasasýna iliþkin arz ve talep eðrilerinin yer aldýðý (a) bölümü. para talebindeki otonom birazalma LM eðr isini saða doðru kaydýracaktýr. gelir ve faiz oraný düzeyinde para talebinin artmasý ile sonuçlanýr. ? "Para talebindeki otonom deðiþme" olgusundan ne anlamamýz gerekir? Þekil16. Bunun aksine. Faiz oraný ( i ) Faiz oraný ( i ) i2 . gelir ve faiz oraný deðiþikliklerinin dýþýnda diðer bazý nedenlere baðlý olarak da para talebinde otonom deðiþmeler görülebilir. Örneðin tahvillerin getirisindeki deðiþkenliðin artmasý. Bu da belirli bir fiyat. Bu durumda 1 Md 1 Md eðrisi saða doðru kayarak konumuna gelecek ve gelir düzeyi sabit 2 ken. Para talebindeki otonom deðiþmeler denge faiz oranýnýve LM eðri ? sinin konumunu nasýl etkiler? Para talebindeki otonom bir azalmanýn etkisiniþekil yardýmýile izah ediniz. Þimdi böyle bir durumda.

268 . Para Talebindeki Otonom Deðiþme Sonucu LM Eðrisinin Yer Deðiþtirmesi. Sonuçta ortaya çýkan üretim düzeyi . DENGE FAÝZ ORANI VE GELÝR DÜZEYÝNDEKÝ DEÐÝÞMELER Para ve maliye politikasýndaki deðiþiklikler karþýsýnda denge gelir vefaiz oranýnýn bundan tkilendiðini incelemek amacýyla yukarýda öðrendiðimiz bilgileri kullanabiliriz.i1 2 i2 i1 2 Y1 Toplam hasýla (Y) Para miktarý (M) Md(Y )1LM M Ms 1 2 LM 1 Md(Y )12 1 Þekil: 16.7 yardýmýyla inceleyebilir em mal piyasasý hem de para piyasasý açýsýndan ekonomi IS1 ve LM1 eðrilerinin kesiþtiði 1 noktasýnda dengededir.6. Para Politikasýndaki Deðiþmenin Etkileri Para arzýndaki bir artýþ karþýsýnda üretim ve faiz oranýnda gözlenecekdeðiþmeyi. Þekil 16.

para arzý fazlasý yaratýr ve faiz oranýnýn düþmesi ile sonuçlanýr. ? ! Para arzýndaki artýþ sonucunda LM1 eðrisi saða doðru kayarak LM2 konumuna gelir. yani üretimin yükselmesineyol açar. Para arzýndaki artýþ sonucunda faiz oraný i2 düzeyine düþer ve toplam üretim Y2 düzeyine yükselir. Para Politikasý Deðiþimi. Faiz oranýndaki düþme yatýrým harcamalarýnýn ve net ihracatýn artmasýna neden olur. Üretim artarken iþsizlik azalma sürecine girmiþtir. Para arzýnda ortaya çýkan arz fazlasý ekonomi 2 noktasýna ulaþtýðýnda ortadan kalkar. Böyle bir durumdamerkez bankasýnýn para arzýný artýrarak üretimi artýrmaya ve dolayýsýylaiþsizliði düþürmeye karar verdiðini kabul edelim. Buna göre merkez bankasýnýn izlediði politika arzulanan sonucu yaratmýþtýr. Ekonomi 1 noktasýnda iken para arzýnda gerçekleþtirilen artýþ. Bu durumda para ve mal piyasalarýndaki eþ anlý dengenoktasý 2'ye kayar (IS1 ve LM2 eðrilerinin kesiþme noktasý).7. Para arzýnda meydana gelecek bir azalma ise yukarýdaki süreci tersine .para arzý eþitliði saðlanýncaya kadar sürmesidir. hem de faiz oranýndaki düþüþün para talebini artýrmasý ve bu artýþýn para talebi . . Bunlar da toplam talebi artýrýrken gelirin. Acaba merkez bankasýnýn para politikasýnda yapacaðýbu deðiþiklik istenen sonucu yaratýr mý? Faiz oraný ( i ) i1 i2 2 Y1 Y2 Toplam hasýla (Y) LM1 LM21 IS1 Þekil: 16. Para arzýndaki artýþýn denge faiz oranýve gelir üzerindeki etkisinedir? Bu etkinin nasýl or a çýktýðýnýaçýklayabilir misiniz? Para politikasýnda yukarýda sözü edilen deðiþiklik sonucunda üretimin neden arttýðýný ve faiz oranýnýn neden düþtüðünü daha iyi anlayabilmekiçin ekonomi 1 noktasýndan 2 noktasýn ler olduðunu düþünelim. nin Y1 olduðunu ve ekonominin bu üretim düzeyinde %20 gibi yüksekbir iþsizlik oraný ile karþý karþýya kaldýðýný varsayalým.. Bunun nedeni hem üretimdeki artþýn.

para arzý azaldýðý zaman ise azalýr. Yani para arzý arttýðý zaman toplam hasýla artar. Para arzýndaki azalmanýn üretim miktarýve faiz oranýüzerinde yaratacaðýetkiyiþekil yardýmýyla ortaya koyarak para arzý-üretim miktarý arasýndaki pozitif iliþkiyi gösteriniz. . Yani LM eðrisi sola doðru kayacak ve faiz oraný yükselirken üretim azalacaktýr.269 .çevirecektir. Bu nedenle üretim miktarý (gelir düzeyi) ile para arzý arasýnda pozitif bir iliþki vardýr.

Geniþlemeci Maliye Politikasý. Faiz oranlarýnýn yükselmesi . Kamu harcamalarýndaki artma veya vergilerdeki azalma. Talepteki bu artýþ üretimin artmasýna neden olmaktadýr. Kamu harcamalarýndaki artýþ toplam talebi doðrudan artýrýrken. geniþlemeci bir para politikasýnýn izlenmesi durumunda faiz oranýdüþmektedir.8. vergilerdeki azalma harcanabilir geliri artýrýr ve bunun tüketim harcamalarýnda neden olduðu artýþ aracýlýðý ile toplam talebi yükseltir. Geniþlemeci bir maliye politikasýnýn izlenmesi durumunda faiz oranýartarken. Faiz oraný ( i ) i2 i1 Toplam hasýla (Y) Þekil: 16. geniþlemeci bir maliye politikasý (kamu harcamalarýnýn artmasý veya vergilerin azaltýlmasý) karþýsýnda faiz oraný ve üretimde meydana gelecek deðiþmeleri göstermektedir. Böylece faiz oraný yükselirkenüretim artmakta ve dolayýsýyla iþsizlik azalmaktadýr. Geniþlemeci maliye politikasýnýn faiz oranýüzerindeki etkisi ile geniþlemeci para politikasýnýn faiz oranýüzerindeki etkisinin farklýolduðuna dikkat ediniz. Görüldüðü gibi her iki durumda da toplam talep artmaktadýr. Artan gelir sonucu para talebi artarken para piyasasýnda bir talep fazlasý ortaya çýkar ve bu da faiz oranýnýn yükselmesine neden olur. ekonomiyi 1noktasýndan 2 nokta sýna doðru çekerken gerçekleþen bir dizi deðiþiklik sonrasýnda üretim artmaktadýr. Þekil 16. ekonomi 1 noktasýnda %20 iþsizlik oraný ile karþý karþýya kalmýþken merkez bankasýnýn para arzýný arttýrmak istemediðini varsayalým.8. Böyle bir durumda devlet kamu harcamalarý ve vergiler aracýlýðý ile iþsizliði düþürmeyi baþarabilir mi? Þimdi bu soruya cevap bulmaya çalýþalým. Kamu harcamalarýndaki bir artýþ veya vergilerdeki bir düþüþ IS1 eðrisinin saða doðru kayrak IS2 konumuna gelmesine ve mal piyasasý ile parapiyasasýndaki eþanlý dengenin 2 noktasýnda (IS2 ve LM1 eðrilerinin kesiþme noktasý) saðlanmasýna neden olur.Maliye Politikasýndaki Deðiþmenin Etkileri ! Yukarýda incelenen þekilde olduðu gibi.

Sonuç olarak. Daraltýcý bir maliye politikasý (kamu harcamalarýndaki azalma veyavergilerdeki artma) yukarýda açýklanan süreci tersine çev rir. vergilerle negatif yönde iliþkilidir. bu da IS eðrisinin sola doðru kaymasýna neden olarak. gelir ve faiz oranýnýn düþmesi ile sonuçlanýr.ile birlikte 2 noktasýna gelindiðinde para talebi fazlasý ortadan kalkmaktadýr. .270 2 1LM1 IS1 IS2 Y1 Y2 . Buna göredaraltýcýbir maliye politikasý toplam talebin azalmasýna. üretim miktarý ve faiz oraný kamu harcamalarý ile pozitif.

yoksa bunlarýn hepsi mi uygulanmalýdýr? Öte yandan. Para politikasýnýn maliye politikasýna göre ne zaman daha etkin olduðunu görebilmekiçin IS-LM modelindeki özel bir durumu incelememiz gerekir.? Maliye politikasýnda meydana gelecek deðiþikliklerin üretim düzeyive faiz oranýüzerindeki e si nedir? Daraltýcýbir maliye politikasýnýn yaratacaðýetkileriþekil çizerek açýklamaya çalýþýnýz. Bu durumda para arzý-para talebi eþitliðinin devam edebilmesi için gelir düzeyinin de deðiþmeksizin Y1'de kalmasý . Para Politikasýna Karþý Maliye Politikasý : Tam Dýþlama Durumu Þu ana kadar ele aldýðýmýz IS-LM modeli para ve maliye politikalarýnýn her ikisinin de toplam hasýlayý etkilediðini göstermektedir. ancak yukarýda geliþtirilen IS-LM modeli belirli bazý þartlar altýnda hangi politikalarýn daha etkin olduðuna karar vermede iktisat politikasý kararlarýný alanlara yardýmcý olabilir. para talebi faiz oranýndan etk ilenmemekte (yani para talebi faiz oraný karþýsýnda inelastik olmakta) ve böylece para politikasý üretim miktarýüzerinde etkili olurken maliye politikasý etkili olamamaktadýr. para arzý mý yükseltilmeli. örneðin para arzýnýn artýrýlmasýna karar verilmiþse artýþ miktarý ne olacaktýr? Þüphesiz tüm bu sorulara cevap vermek oldukça güçtür. devletin izleyeceði politikalarla ekonomiyi kolayca durgunluktan çýkarabileceðini göstermektedir. örneðin i2 düzeyine yükselirse talep edilen para miktarý bundan etkilenmeyecektir. Para talebi faiz oranýndaki deðiþmelerden etkilenmiyorsa LM eðrisinin konumu daha önce ele aldýklarýmýzdan farklý olacaktýr. Eðer fa z oraný. karar alýcýlar bu politikalardan hangisini izleyeceklerine nasýl karar verebilirler? Vergiler mi düþürülmeli. Söz konusuözel durumda. kamu harcamalarý mý artýrýlmalý.9'un (a) bölümündeki 1 noktasý LM eðrisi üzerinde yer aldýðý için talep edilen paramiktarýnýn arz edilen miktara eþit olduðunu ifade etmektedir. Þekil 16. PARA VE MALÝYE POLÝTÝKALARININ ETKÝNLÝÐÝ Para ve maliye politikasýnda gerçekleþtirilecek bir deðiþikliðin yaratacaðý etkiler konusunda yukarýda yaptýðýmýz açýklamalar. Çok yüksek bir iþsizlikle karþý karþýya kalýnmasý halinde.

Þekilden görüldüðü gibi geniþlemeci maliye politikasý üretim düzeyi üzerinde hiç biretkiye sahip olamamaktadýr. para piyasasý dengesi ayný üretim düzeyinde gerçekleþecektir. ? . Þekil 16. Bu da LM eðrisinin yatay eksene dik olmasý demektir. Ekonomi 1 noktasýndan 2 noktasýna ekte ve üretim düzeyi deðiþmeksizin Y1 düzeyinde kalmaktadýr. Buna göre faiz oraný hangi düzeyde olursa olsun. Geniþlemeci maliye politikasý önlemleri IS eðrisini saða doðru kaydýrarak IS1 konumundan IS2 konumuna getirir.9'un (a) bölümü geniþlemeci bir maliye politikasýnýn izlenmesi (kamuharcamalarýnda artma ya vergilerde azalma) durumunda ne olacaðýný göstermektedir.9'daki LM eðrileri bu nedenle yatay eksene dik olarak çizilmiþtir. LM eðrisinin yatay eksene dik olarak çizilmesi ne ifade etmektedir? Ekonominin yüksek bir iþsizlik oraný ile karþý karþýya bulnuduðunu ve devletin geniþlemeci maliye politikasý veya geniþlemeci para politikasý izleyerek bu iþsizliði ortadan kaldýrmaya çalýþtýðýný varsayalým. Ýþte Þekil 16.271 .gerekir(2 noktasý).

geniþlemeci maliye politikasý sonucu artan harcamalar. Para Politikasý Karþýsýnda Maliye Politikasý. Böylece. Dýþlama etkisi nedir? Tam dýþlama durumunda kamu harcamalarýndaki artýþýn üretim üzerindeki etkisi nedir? Bu etki nasýl ortaya çýkar? Faiz oran1i2 21 Y1LM1 IS1IS2ý ( i ) i Toplam hasýla (Y) (a) Faiz oraný ( i ) i1 i2 2 1 Y1 Y2 Toplam hasýla (Y) LM1 LM2 IS1 (b) Þekil: 16. .. ? Daha önceki açýklamalarýmýzda geniþlemeci maliye politikasýnýn toplam talebi ve dolayýsýyla üretimi arttýrdýðýnýgörmüþtük. Þekil 16.Þekil 9'un (a) bölümünde ortaya çýkan durumun sebebi sizce ne olabilir? Bu sorunun cevabý LM eðrisinin yatay eksene dik olmasýdýr. Bu iki unsurdaki toplam azalma geniþlemeci maliye politikasý çerçevesinde gerçekleþtirilen kamu harcamasý artýþýna tam olarak eþit olmaktadýr. yüksek iþsizliði ortadan kaldýrmak için merkez . faiz oranýndaki artýþ sonucu azalan yatýrým harcamalarý ve net ihracat tarafýndan dýþlanmýþtýr.9. IS eðrisindeki saða doðru kayma faiz oranlarýný i2 düzeyine yükseltmektedir. Geniþlemeci maliye politikasýnýn üretimi artýrýcý bir etkiye sahip olmadýðý bu durum genellikle tam dýþlama durumu olarak adlandýrýlmaktadýr. Faiz oranlarýnýn yükselmesi yatýrým harcamalarýný ve net ihracatý azaltmaktadýr.9'un (b) bölümü.

Çünkü artan para arzý karþýsýnda para talebinin buna eþit olabilmesi için herbir faiz oraný düzeyinde gelirin art .bankasýnýn geniþlemeci bir para politikasý izlemesi (para arzýný artýrmasý) durumunu göstermektedir. Bu durumda LM1 eðrisi saða doðru kayarak LM2 konumuna gelecektir.272 .

Para talebinin faiz esnekliði ile para ve maliye politikasýnýn etkinliði arasýnda nasýl bir iliþki vardýr? Açýklayýnýz. ekonomik faaliyetleri etkilemek açýsýndan para ve maliye politikalarýndan hangisinin kullanýlacað ýna karar verirken para talebinin faiz esneklið i son derece önemlidir. bir dið er deyiþ le Keynesyen Likitide tuzað ý durumunda (LM eð risinin yatay eksene paralel olmasý durumu) para politikasý hiçbir etkinlið e sahip olamazlken maliye politikasý etkili olacaktýr. Bu nedenle konu iktisatçýlar tarafýndan yoð un þ ekilde incelenmiþ ve incelenmektedir. Yapýlan bu açýklamalara göre. Buradan daha genel bir sonuca ulaþmak mümkündür:Para talebinin faiz esnekliði ne kadar düþük olursa para politikasýmaliye politikasýna göre o ölçüde etkili olacaktýr. paratalebinin faiz esneklið i ne kadar yüksek olursa maliye politikasýnýn etkinlið inin de o ölçüde yüksek olacað ýný söyleyebiliriz. Nitekim para talebininfaiz esneklið i sonsuz olduð u zaman. para talebi faiz oranýdeðþikliklerinden etkilenmiyorsa (yani para talebi faiz oranlarýkarþýsýnda inelastik ise) para politikasýetkin olurken maliye politikasýnýn hiçbir etkinliði söz konusu olmamaktadýr. Sonuçta üretim düzeyi Y1'den Y2'ye yükselir ve ekonomi1 noktasýndan 2 noktasýna ge . Yukarýdaki açýklamalara göre.! ! masý gerekir. UZUN DÖNEMDE IS-LM MODEL Ý ? Þ . Görüldüð ü gibi para talebinin faiz oraný deð iþ ikliklerinden etkilenmemesi durumunda geniþ lemeci para politikasý üretim düzeyi üzerinde etkili olabilmektedir. Yukarýda ifade ettið imiz bu sonucu biraz daha farklý yorumlarsak.

fiyatlarýn artma veya azalma eð ilimine sahip olmadýð ý üretim düzeyidir. Doðal üretim düzeyi nedir? Gerçekleþen üretim doðal üretim düzeyinden farklýise sonuç ne olmaktadýr? Fiyatlar genel düzeyi deð iþ tið i zaman ne gibi deð iþ iklikler olacað ýný incelemek istedið imiz için artýk reel ve nominal deð erlerin eþ it olduð unu varsayamayýz.u ana kadar gerçekleþ tirdið imiz IS-LM analizinde fiyatlar genel düzeyinin sabit kaldýð ýný ve bu nedenle nominal deð erlerle reel deð erlerin ayný olduð unu varsaydýk. kamu harcamalarý ve net ihracat) mal ve hizmetlere olan talebi tanýmlamakta ve reel anlamda ele alýnmaktadýr. Gerçekleþ en üretim doð al üretim düzeyinden yüksekse. Kýsa dönemde bu varsayým çok büyük sorun yaratmamasýna karþ ýn uzun dönemde fiyatlarýn deð iþ ebileceð ini hepimiz biliyoruz. IS eð risinin konumunu etkileyen harcama deð iþ kenleri (tüketim harcamalarý. yatýrým harcamalarý. Uzun dönemde IS-LM modelinde ne gibi deð iþ iklikler olacað ýný görebilmek için do ðal üretim düzeyi kavramýný kullanmamýz gerekir. Yani söz konusu harcamalar halkýn satýn almak istedið . Aksine gerçekleþ en üretim doð al üretim düzeyinden düþ ükse ekonomideki durgunluk fiyatlarýn düþ mesine neden olacaktýr. Doð al üretim düzeyi. canlanan ekonomi fiyatlarýn artmasýna neden olacaktýr.

Þ ekil 16. fiyatlardaki bir deð iþ me IS eð risi üzerinde etkili olmayacaktýr.10.273 ? .i fiziki mal ve hizmet miktarlarýný tanýmlamaktadýr. Hatýrlanacað ý gibi IS eð risi mal ve hizmetler piyasasýnda (reel sektör) dengeyi sað layan reel anlamdaki toplam hasýla ve faiz oraný bileþ imlerini göstermektedir. fiili üretimin doð al üretim düzeyinin (Yn düzeyinde çizilendik bir doð ru ile gösterilmektedir) üzerine çýkmasý halinde IS-LM modelin . Fiyatlar deð iþ tið i zaman bu miktarlar deð iþ meyeceð i için.

Y2 üretim düzeyi doðal üretim düzeyinden (Yn) daha yüksektir ve bu nedenle fiyatlar yükselmeye baþlar. Bu yeni denge noktasýnda faiz oraný i2 düzeyine düþerken üretim ise Y2 düzeyine yükselir. Fiyatlar genel düzeyi yükseldiði zaman reel para arzý azalýr. LM eðrisi fiyatlardaki artýþtan etkilenecektir. ? Fiyatlardaki yükselmeden etkilenmeyen IS eðrisinin aksine. Reel para ar- . Böyle bir durumda para arzýnda bir artýþ olduðu zaman faiz oraný ve üretimde ortaya çýkacak deðiþmeler þeklin (a) bölümünde görülmektedir. Bilindiði gibi para arzýndaki artýþ LM eðrisini saða doðru kaydýrarak LM2 konumuna getirirve denge 2 noktasýna kayar (IS1 ve L M2 eðrilerinin kesiþme noktasý). Ancak þeklin (a) bölümünde görüldüðü gibi. Uzun Dönemde IS-LM Model. reel gelire ve faiz oranlarýna baðlý olarak belirlenmektedir. Çünkü likitide tercihi teorisine göre reel para talebi. Ekonomi doðal üretim düzeyinde dengede iken para arzýartýþýile ortaya çýkan ilk etki ve bunun sonucu ne olmaktadýr? Faiz oraný ( i ) i2 i1 2 1 Yn Y2 Toplam hasýla (Y) LM1 LM2 IS1 (b) IS2 3i3 Faiz oraný ( i ) i2 2 Yn Y2 Toplam hasýla (Y) LM2 LM1 IS1 1i1 Þekil: 16.? de ne gibi deðiþiklikler olacaðýný göstermektedir.10. Baþlangýçta IS ve LM eðrilerinin 1 noktasýnda kesiþtiðini ve gerçekleþen üretimin (Y) doðal üretim düzeyine (Yn) eþit olduðunu (Y = Yn) varsayalým.

Gerçekleþen üretim doðal üretim düzeyinden yüksek olduðu sürece fiyatlar yükselmeye ve üretim tekrar doðal düzeye dönünceye kadarLM eðrisi sola kaymaya dev edecektir. Para arzýndaki artýþýn IS-LM modeli çerçevesinde kýsa ve uzun dönem etkilerini karþýlaþtýrýnýz. fiyatlar genel düzeyi sabitken nominal para arzýndaki azalmanýn yarattýðý etki ile aynýdýr. Para arzýndaki artýþýn tek etkisi daha yüksek bir fiyat düzeyidir.274 . ekonominin ayný üretim düzeyi ve faiz oranýna daha yüksek fiyat düzeyinde sahip olmasýdýr.zýndaki azalmanýn yaratacað etki. Reel para arzýnýn azalmasý para talebi fazlasý yaratýr ve bu da faiz oranýnýn yükselmesine neden olarak LM eðrisinin sola kaymasýna ve eski konumuna dönmesine yol açar. . Para arzýndaki artýþýn uzun dönemde yarattýðý sonuç. Söz konusu durma noktasýna LM eðrisinin tekrar LM1 konumuna gelmesi ile ulaþýlmaktadýr. Fiyatlar para arzýndaki artýþ oraný ile ayný oranda artmakta ve reel para miktarý (M/P) deðiþmeden kalmaktadýr. Ortaya çýkan sonuçlarýn farklýolmasýnýn nedenleri nelerdir? Uzun dönemde para arzýndaki artýþýn üretimi ve faiz oranýný etkilememesi uzun dönemde paranýn yansýzlýðý (paranýn nötrlüðü) olarak adlandýrýlmaktadýr. Bu noktada reel para miktarý (M/P) tekrar baþlangýç düzeyine dönmekte ve ekonomi baþlangýçta 1 noktasýnda kurulmuþ olan dengeye geri dönmektedir.

Özet IS eðrisi mal piyasasýnda. reel para miktarý (M/P) düþmeye ve LM eðrisi sola doðru kaymaya baþlar. Bilindiði gibi kamu harcamalarýndaki artýþ IS eðrisini saða kaydýrarak IS2 konumuna getirir ve kýsa dönemde ekonomi 2 noktasýna geçer (IS2 ve LM1 eðrilerinin kesiþme noktasý). kýsa dönemde ortaya çýkmasa bile. böylece kýsa dönemde para ve maliye politikalarýfaiz oraný ve gelir üzerinde etkili olabilmektedir. LM eðrisi LM2 konumuna ve dolayýsýyla ekonomi 3 noktasýna gelince. tam dýþlama durumudur. para politikasý önlemleri ise LM eðrisinin yer deðiþtirmesine neden olmakta. üretim ise Y2 düzeyine yükselmektedir. Bu denge bileþimi IS veya LM eðrilerinin birinin veya ikisinin birden yer deðiþtirmesi ile deðiþebilir. LM eðrisi üzerindeki her nokta ise para piyasasýnda dengeyi ifade der. Buna göre. LM eðrisi ise para piyasasýnda dengeyi saðlayan faiz oraný ve gelir bileþimlerini gösteren eðrilerdir. Alýnacak maliye politikasý önlemleri IS eðrisinin. faiz oranýnýn i3 düzeyine yükselmesine neden olmuþ ve bu nedenle yatýrým harcamalarý ve net ihracat. Y2 üretim düzeyi Yn doðal üretim düzeyinden yüksek olduðu için fiyatlar yükselmeye. Uzun dönemde ise p nýn yansýzlýðý ve dýþlama etkilerine baðlý . Kýsa dönemde para ve maliye politikalarýndan hangisinin daha etkiliolduðu ise para taleb inin faiz esnekliðine baðlýdýr. uzun dönemde üretim üzerinde etkili deðildirler. Her iki sektörde birdendengeyi saðlayan faiz oraný-gelir bileþimi her iki eðrinin kesiþme noktasý ile belirlenen faiz oraný-gelir bileþimidir. artan kamu harcamalarýný dengeleyecek miktarda azalmýþtýr. üretimtekrar doðal düzeye döndüðü artýþlarý duracaktýr.10'un (b) bölümü geniþlemeci bir maliye politikasý izlendiði zaman üretim ve faiz oranýnda ne gibi deðiþmeler olacaðýný göstermektedir. uzun dönemde ortaya çýkar.Paranýn yansýzlýðýnedir? Uzun dönemde reel para miktarýnýn sabit? kalmasýnýn nedenini açýkl niz? Þekil 16. Bu yeni denge noktasýnda faiz oraný i2. üreti rýnda bir deðiþiklik olmamaktadýr. Aslýnda uzun dönemde ortaya çýkan bu durum. Para talebi faiz oranlarýndan etkilenmiyorsa maliye politikasý gelir üzerinde etkili olmamakta vetam dýþlama etkisi ortaya çýkmaktadýr. Geniþlemeci para ve maliye politikalarýnýIS-LM modeli çerçevesin ! de incelenmesindeþu sonuçlara ulaþmýþbulunuyoruz: Para ve maliyepolitikalarýkýsa dönemde erinde etkili olabilmelerine karþýn. LM eðrisini LM2 konumuna kaydýran fiyat artýþlarý.Þüphesiz bu analizdetemel sorun uzun dönemi e kadar çabuk ortaya çýkacaðýdýr. Buna göre IS eðrisi üzerindeki her nokta mal piyasasýnda. LM eðrisinin dik bir doðru þeklinde olmadýðý IS-LM modelinde tam dýþlama etkisi. daha önce ele aldýðýmýz. 3 noktasýnda ortaya çýkan uzun dönem dengesinde faiz oraný i3 gibi daha yüksek birdüzeye çýkmakta.

.275 .olarak gerek para politikasý gereksemaliye politikasý gelir üzerinde etkisiz kalmakta ve ekonomi doðal istihdam düzeyine geri dönmektedir.

IS eðrisi saða kayacaðý için faiz oraný düþer c. IS eðrisi yer deðiþtirmeyeceði için faiz oraný sabit kalýr. IS eðrisi saða kayacaðý için faiz oraný artar b. kýsa dönemde tam dýþlama etkisinin ortaya çýkabilmesi için gerekli þart aþaðýdakilerden hangisidir? a. 2. Para talebinin faiz esnekliðini OE ile gösterirsek. Maliye bakanlýðý kamu harcamalarýnda kýsýntýya gitmelidir e. para talebinde gözlenen otonom bir azalmanýn denge gelir düzeyi üzerindeki etkisi aþaðýdakilerden hangisidir? a. Merkez bankasý reeskont oranlarýný yükseltmelidir. LM eðrisi yer deðiþtirmeyeceði için gelir sabit kalýr. IS eðrisi sola kayacaðý için faiz oraný düþer e. 4. Merkez bankasý açýk piyasa iþlemleri ile tahvil satmalýdýr? b. vergilerde meydana gelecek bir artýþýn dengefaiz oraný üzerindek tkisi aþaðýdakilerden hangisidir? a. 3. IS eðrisi sola kayacaðý için faiz oraný artar d. d. OE = 1 c. 0 < OE < 1 e.Sorular 1.276 . LM eðrisi saða kayacaðý için gelir artar b. LM eðrisi sola kayacaðý için gelir artar d. OE > 1 . Maliye bakanlýðý vergi oranlarýný düþürmelidir c. Diðer þartlar sabitken. LM eðrisi sola kayacaðý için gelir azalýr e. OE = . Devlet iþsizlik oranýný yüksek olarak deðerlendirip bunu kýsa dönemde düþürmek istiyorsa aþaðýdaki önlemlerden hangisini almalýdýr? a. OE = 0 b. LM eðrisi saða kayacaðý için gelir azalýr c. Diðer þartlar sabitken. Merkez bankasý zorunlu rezerv oranlarýný artýrmalýdýr d.

Para Teorisi. l994. Bursa1994. Ezgi Yayýnevi. A. Banka ve Finansal Piyasalar.5. Para Politikasý. Ýlker. Bursa. PARASIZ. PÝRÝMOÐLU. Ezgi Yayýnevi. Rasyonel üretim düzeyi Kaynakça ERTUÐRUL. Eksik istihdam düzeyi e. Doðal üretim düzeyi d. Fiyatlarýn artma veya düþme eðilimi göstermediði üretim düzeyinene ad verilir? a. Ýlker. PARASIZ. . Ankara 1993. Nominal üretimi düzeyi b. Eskiþehir 1992. Reel üretim düzeyi c. Para Politikasý. Para. Baki. Ahmet.277 .

. Bu üniteyi çalýþýrken. ekonomik denge ve para arzýnýn bu dengeye etkisi konularýný bilmeniz gerekir. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz.. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. Çalýþma BiçimineÝliþkin Olarak. . Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. Bu ünitede.278 . ekonomiye müdahale ederek istikrar saðlamayý öngören Keynesgil ve Yeni Keynesci görüþle..ÜNÝTE 17 Para ve Para Politikasý Teorilerinde Son Geliþmeler Bu Ünitede. ekonominin kendi baþýna daha istikrarlý olacaðýný savunan Monetarist ve Yeni Monetarist görüþ incelenmektedir..

Kýsa dönemde milli gelir toplam talebi etkileyen para ve maliye politikalarýndan etkilenir. Ýyi hükümetlerin ve merkezbankalarýnýn olduðuna v arak politika yapýcýlarýn ekonomik istikrara baþarýlýbir þekilde katkýyapacaðýna inanýyorum.DURUMA GÖRE PARA POLÝTÝKASI TARTIÞMASI Ýngiliz asýllý Kanadalý ünlü iktisatçý Michael PARKIN. Her iki görü þün makro ekonomiye bakýþlarýnda bazý ortak noktalarý vardýr. Gerçekten de duruma göre politikalar yeterli bilgidonanýmýna sahip ol mayan hükümetlerin elinde ekonomide istikrarsýzlýklara neden olabilir. Gerek Keynesgil gerekse monetarist iktisatçýlar her konuda birbirine ters dü þmezler. "Siz kurala göre politikalarýsavunan monetaristlerin aksine aktivistsiniz (devletin aktif birþekilde ekonomiye müdahalesini savunanlarabu ad verilmektedir). Yeni Keynesgil iktisatçýlara göre kýsa dönem toplam arz e ðrisinin biçimi hem yukarýya hem a þa ðýya do ðru fiyat yapýþkanlýklarýndan dolayý . Bu durumda uzun dönem toplam arz e ðrisinin biçimi dü þeydir. Friedman'la sizin çalýþmalarýnýzýbirleþtiren þeynedir?" Franco Modigl soruya þöyle cevap vermektedir. . "Ben genel olarak Friedman ve diðer monetarist iktisatçýlarla ekonomi teorisi bazýnda anlaþýyorum. Bu nedenle kamu otoritelerine. B ununla birlikte çalýþmalarýnýzýn bazýlarýMilton FRÝEDMAN'ýn çalýþmalarýna son derece benziyor. Böylece Friedman'ýn düþündüðünün aksine. Örneðin sizin tüketimin yaþam süreci hipotezi çalýþmalarýnýz Friedman'ýn "sürekli gelir hipotezi" ile hemen hemen ayný. ekonomik sistemin kendi haline býrakýlmasýhalinde oldukça istikrarlýbir þekilde çalýþacaðýnýiddia etmektedir. kamu otoritelerine istikrar politikalarýnýyürütmede bir esneklik verilmesinden yanayým. kýsa dönem toplam arz e ðrisiyle toplam talep e ðrisinin kesi þimi belirler. Ancak ekonominin baþýboþbýrakýlmasýdurumunda da yeteri kadar istikrarlýolacaðýkanýsýnda deðilim. E ðer toplam talep e ðrisi kýsa dönem toplam arz e ðrisini potansiyelüretim düzeyinin sa ðý erse enflasyonist açýk.KURALA GÖRE . Kýsa dönemde milli gelir denge düzeyini. Ben de istikrarsýzlýðýn son derece pahalýolduðuna inanýyorum. Ayrýldýðýmýz noktalar genel olarak savunduðumuz ekonomi politikalarýnda ortaya çýkmaktadýr." Monetarist iktisatçýlar genellikle muhafazakar. . Böyle bir durumdagelir düzeyi toplam tal en etkilenmez. ekonominin durumuna göre ekonomiyi yönlendirme gücü vererek risk üstlenilmesine gerek yoktur demektedir. Keynesgil iktisatçýlar aktivist (müdahaleci) olarak kabul edilir. Örneðin paranýn ekonomiyi etkileme ya da tüketicilerin yaþam boyu elde edecekleri kaynaklarýkendi yaþam süreçlerine tahsis mekanizmalarýnýn doðasýnda anlaþýyoruz. Bu ayrýlýklar büyük ölçüde iþsizliðin maliyeti ve kamu otoritelerinin ekonomiyi yönlendirmesiyle ilgili deðer yargýlarýndan kaynaklanmaktadýr. solunda keserse deflasyonist açýk meydana gelir. Her iki görü þe göre de uzun dönemde milli gelir potansiyel üretimdüzeyine ya da tam istihd milli gelir düzeyine e þittir. Önce bu ortak noktalarýn neler oldu ðunu görelim. Böylece kamu otoritelerine hiç güvenmeyen Milton Friedman. ünlü neo-Keynesgil iktisatçý Franco MOD ÝGN ÝAN Ý'ye þöyle bir soru yöneltiyor ve þu cevaplarý alýyor.

Bu durumda toplam talepteki de ði þmeler fiyattan etkilenmeksizinmilli gelir düzeyini etkiler.yataydýr. .279 .

?

. Milli gelirin potansiyel kapasite düzeyinden ayrýlmasý, ücretlerde ve fiyatlarda deðiþmelere neden olur. Bu deðiþme monetaristlere görehýzlý Keynesgillere göre i vaþþekilde geliþir. Ancak eninde sonunda ekonomi tam istihdam düzeyine ulaþýr. Keynesgil ve Monetarist görüþhangi konularda birleþmektedirler? MONETARÝST YAKLAÞIM 1960'lý yýllara kadar Keynesgil iktisadi görüþ, hem tüm ekonominin davranýþýnýn açýklanmasýnda hem de enflasyon ve eksik istihdamýn kontrolünde baþarýlý olmuþtur. Keynesgil sistemin baþarýlý olduðu yýllarda çok az iktisatçý bunun nasýl olduðunu sormuþtur. 1960'lý yýllarýn sonlarýnda, 1970'li yýllarýn baþlarýnda geleneksel para ve maliye politikasý araçlarýylaekonominin kontrolu daha zor hale gelmiþtir. Bu durum Keynesgil teorinin temelleri üzerinde saðlanan geniþ mutabakatý ortadan kaldýrmýþtýr. Burada temel sorun mal ve faktör piyasalarýyla ilgili Keynesgil effektif talebin neyi içerdiðiydi. Bu sorunun cevabý makro modellerin mikro temelleriyle ya da mikro ayaðýyla ilgiliydi. Keynesgil teorinin mikro temellerine yönelik ilgi artarken, ekonomininmakro davranýþla rýyla ve uygun makro politikalarla ilgili olarak monetaristyaklaþým bir alternatif görüþ getirdi. Bu durum, her iki modelle ilgili olan vegünümüzde de devam eden tartýþmalarý baþlattý. Monetaristlerle Keynesgiller arasýndaki tartýþma, özellikle makro ekonominin mikro temelleriyle ilgilidir. Bu konu modern araþtýrmalarýn sýnýrýný oluþturduðu için hem önemlidir hem de oldukça zordur. Bu araþtýrmalarýn ayrýntýlý olarak ortaya konmasý oldukça karmaþýk analizleri gerektirmektedir. Makro ekonominin mikro temellerini ortaya koyan tek bir monetaristgörüþ yoktur. Bununla birlikte monetaristlerin büyük bir çoðunluðu piyasalarý rekabetçi olarak kabul etmektedir. Rekabetçi piyasalarýn bir önemli özelliði fiyat ve ücretlerin esnekliðidir. Böylece ekonomik dengeyi saðlamak için fiyat ve ücretler sürekli olarak ayarlanýr. Rekabetçi bir piyasadengede olduðu zaman, iyasa temizlenmiþ denir. Bunun anlamý her alýcýnýn arzu ettiðini almasý, her satýcýnýn arzu ettiðini satmasý, mal eksikliði veya stok fazlasýnýn görülmemesi demektir. Her piyasa dengede olduðu zaman, tüm kaynaklarýn tam istihdamý söz konusudur. Piyasalarý temizleyen (dengeleyen) bu fiyatlara, "piyasalarý temizleyen fiyatlar(market clearing prices)" adý verilir. Piyasa temizleme koþulu ne demektir? Bunu Hangi piyasa saðlar? Geleneksel ya da Ilýmlý Monetarist Görüþ

? 1960'lý yýllarda yükselen monetarist düþünce okulunun önde gelen ismi Milton Friedman'dýr. Milton FRIEDMAN Chicago üniversitesi hocalarýndan olduðu için monetarist görüþe Chicago Okulu Görüþü de denir. Chicago okulu iktisatçýlarýna geleneksel monetarist de denilmektedir. Geleneksel monetarist görüþ, ekonomi kendi haline býrakýldýðý zaman tam istihdam düzeyinde istikrar kazanacaðýný savunmaktadýr. Ayrýca para politikalarýnýn kararsýz ya da düzensiz sonuçlar ortaya koyduðunu vurgulamaktadýr. Ancak para politikasýnýn ekonomi üzerindeki etkilerinin çok güçlü olduðunu ortaya koymaktadýr. Geleneksel monetaristlerin görüþleri nelerdir? ? - 280

Monetaristlere Göre Konjonktür Dalgalanmalarýn Nedenleri

Monetaristler, özel sektör ekonomisinin doðasýnda istikrar olduðuna inanýr. Onlara göre bunun nedeni, özel sektörle ilgili harcama fonksiyonlarýnýn nispi olarak istikrarlý olmasýdýr. Monetaristlere göre toplam talepteki deðiþmelerin nedeni para arzýnda meydana gelen deðiþikliklerdir. Bu konuda Milton Friedman ve Anna Schwartz'ýn "ABD'nin Parasal Tarihi, 1867-1960" adlý anýtsal çalýþmasý gerekçe oluþturmaktadýr. Milton Friedman ve Anna Schwartz ekonomideki küçük ya da büyük tüm dalgalanmalarý para arzýndaki dalgalanmalarýn öncelediðini saptamýþlardýr. Öyle kionlara göre 1929 ekonomi syonunun nedeni Federal Reserv'in para arzýný daraltmasýdýr. Böylece toplam talep eðrisi çok büyük miktardasola kaymýþtýr. Öte yandan monetarist iktisatçýlara göre paranýn dolaþým hýzý istikrarlý olduðu için para arzýndaki dalgalanmalar olduðu gibi milli gelire yansýr. Ýþte bu nedenle monetarist iktisatçýlar para arzýnýn istikrarýna çok fazla önem verirler. Burada önemli olan, para arzýnýn ekonominin konjonktürel deðiþmelerinin neden olduðu kýsa dönemli hareketlerden baðýmsýz olarak yavaþça deðiþmesinin saðlanmasýdýr. Buna, para politikasýnda yüzde kuralý denilmektedir. Böylece kamu otoritelerinin neden olabileceði istikrarsýzlýk ortadan kalkacaktýr. ? Monetaristler, para arzýistikrarýna hangi nedenlerle önem verirler? Monetaristlere Göre Fiyat Hareketlerinin Nedenleri Daha önce de açýkladýðýmýz gibi sürekli enflasyon olmasý için para arzýnýn sürekli olarak artýrýlmasý gerekir. Para arzýnýn aþýrý olarak geniþletilmesinin nedenleri zamanýna ve yerine göre deðiþir. Bazen merkez bankasý bir resesyonu sona erdirmek gayretiyle para arzýný hýzla artýrýr. Daha sonra ekonomi kendi kendini istikrara kavuþturucu güçleriyle geniþlerken para arzýnýn artýrýlmasý konjonktürün boom (doruk) safhasýnda enflasyonun yükselmesine neden olur. Diðer zamanlarda merkez bankalarý faiz oranlarýný serbest piyasa düzeyinin oldukça altýnda tutmaya çalýþýr. Bunun için merkez bankalarý tahvil satýn alarak tahvil fiyatlarýný yükseltirler. Bu þekilde merkez bankasýnýn açýk piyasa iþlemleriyle para arzýný artýrmasý enflasyonun üzerine benzin döker. Nihayet diðer zamanlarda da merkez bankalarý yeni kamu borçlarýný satýn alarak büyük bütçe açýklarýný finanse edebilir. Böyle bir yönteme kamuoyunda para basarak finansman

denilmektedir. Para arzýnýn sürekli olarak artýrýlmasý, sürekli enflasyona neden olur. Monetaristlerin büyük bir çoðunluðu, enflasyonun her yerde her zaman parasal bir olgu olduðunu söylemektedirler. Dolayýsýyla monetaristler enflasyonun nedeninin toplam talep eðrisini kaydýran para arzý olduðunu vurgulamaktadýrlar. Monetarist iktisatçýlara göre tüm enflasyonlarýn gerisinde aþýrý parasalgeniþleme vardýr. Aþýrý parasal geniþleme olmaksýzýn enflasyon meydana gelmeyecektir. Monetaristler enflasyonu ve fiyat istikrarsýzlýðýnýnelere baðlamakta? dýrlar? - 281

Monetaristlere Göre Ekonominin Kendi Kendine UyumMekanizmasýnýn Ýþlemesi

Monetarist iktisatçýlarýn büyük bir çoðunluðu, piyasalarýn rekabetçi olduðunu kabul etmektedir. Kuþkusuz monetarist iktisatçýlar, tüm piyasalarda ve ekonominin tüm kesimlerinde, tam rekabet koþullarýnýn geçerliolmadýðýnýn farkýndadýr. Bu kte monetaristler, ekonomideki rekabetçi güçlerin oldukça etkili olacaðýna inanmaktadýrlar. Böylece tamrekabet koþullarý çerçevesinde yürütülen bir analizin ekonominin iþleyiþini daha iyi ortaya koyacaðýna inanmaktadýrlar. Rekabetçi piyasalar çerçevesinde yapýlan analizlerde, fiyatlar ve ücretlerin esnek olduðu varsayýmý yapýlýr. Böyle bir yaklaþým, piyasalarýn her zaman dengeye ulaþacak þekilde ayarlanacaðýný ortaya koymaktadýr. Rekabetçi piyasalar bir deðiþiklikten önce dengede yani temiz olduðu için denge bozulduðunda da, dengeye kolayca ulaþýrlar. Piyasalar dengeye ulaþýnca da piyasa temizleme koþullarý tekrar saðlanmýþ olur. Eðer piyasa denge fiyatýndan baþka bir fiyat sözkonusuysa ya talep fazlasý (arzularý karþýlanmamýþ alýcýlar) ya da arz fazlasý (arzularý karþýlanmamýþ satýcýlar) vardýr. Rekabetçi bir piyasa temizlendiði zaman oluþan fiyat düzeyinde, her alýcý istediðini alabilmekte, her satýcý istediðini satabilmektedir. Monetarislere göre piyasalarýn etkin olarak çalýþmasý sonucu ekonominin tam istihdam dengesinden uzaklaþmasý geçici olur. Ekonomi hýzla tam istihdama doðru ayarlanýr. Bir diðer deyiþle monetaristler kendiliðinden uyum mekanizmasýnýn etkin bir þekilde çalýþtýðýna inanmaktadýrlar. Monetarist iktisatçýlar üretim ve istihdamda konjonktürel dalgalanmalarýn olabileceðini ve bunun da baþlýca nedeninin toplam talepteki deðiþmelerin olduðunu kabul ederler. Bununla birlikte monetaristler, ekonomideki davranýþlarýn yorumlanmasýnda ve politika önerilerinin oluþturulmasýnda ekonomiyi sanki her zaman tam istihdamdaymýþ gibi düþünmenin en iyi yöntem olduðuna inanmaktadýrlar. Kaldý ki baþta Friedman olmak üzere monetaristlere göre para politikasýnýn iþleyiþinde 6 ayla 24 ay arasýnda görülen gecikmeler ve bu gecikmelerin deðiþkenliði nedeniyle, duruma göre para politikasý uygulamalarý, beklenilenin tam tersine sonuç vererek konjonktürel dalgalanmalarý hafifleteceðine þiddetlendirebilecektir. Monetaristler, duruma göre para politikalarýna, hangi nedenlerle karþý çýkmýþlardýr? Yeni Klasik Monetarizm ya da Aþýrý Monetarist Görüþ ?

Yeni klasik monetarist görüþün öncülüðünü 1995 yýlýnda Nobel iktisat ödülü alan Robert Jr. LUCAS ile Thomas SARGENT, Neil WALLACE ve Robert BARRO gibi iktisatçýlar yapmaktadýr. Yeni klasik iktisatçýlara göre, ekonomi sürekli olarak tam istihdamda çalýþýr. Eðer ekonomi tam istihdamdan uzaklaþmýþsa, bunun nedeni insanlarýn iþledikleri hatalardýr. Yeni klasik görüþ ekonomide arz ve talep davranýþlarýnýn, sadece nisbi fiyat yapýsýna baðlý olduðunu ortaya koymaktadýr. Yeni Klasik Monetarist görüþünün ayýrýcýözelliði nedir? Yeni klasikler ya da aþýrý monetaristler, aslýnda geleneksel monetaristlerin politika yaklaþýmlarýndan pek çoðunu kabul etmektedirler. Ancak - 282 ?

ýlýmlý monetaristler insanlarýn aldanabileceðini ya da tongaya düþebileceðini kabul ederlerken, yeni klasik iktisatçýlar insanlarýn sürekli olarak aptal yerine konulamayacaðýný, insanlarýn sistematik hata yapmayacaðýný vurgulamaktadýrlar. Geleneksel monetaristler uyarlanabilir bekleyiþleri kabul ederlerken, yeni klasikler rasyonel bekleyiþleri kabul etmektedirler. Rasyonel bekleyiþler ne anlama gelmektedir? Rasyonel Bekleyiþler Teorisi

. Yeni klasik teori rasyonel bekleyiþler teorisini temel almaktadýr. Bu teori 1960'lý yýllarýn baþlarýnda John MUTH tarafýndan ortaya atýlmýþtýr. Ancak bu teoriyi Robert LUCAS 1970'li yýllarýn baþýnda yeni klasik makroekonomiye uygulamýþtýr. R onel bekleyiþler teorisine göre insanlargelecekteki enflasyonla ilgili bekleyiþlerini oluþtururlarken hükümetin bugünkü politikasýna bakarlar. Böylece ekonominin iþleyiþ mekanizmasýný kavrarlar ve izlenen politikalarýn sonuçlarýný öngörerek bekleyiþlerini rasyonel olarak oluþtururlar. Bu arada insanlar hata da yapabilirler. Ancaktesadüfi olarak ya ptýklarýnýn dýþýnda yaptýklarý hatalarýný oldukça hýzlý bir þekilde öðrenirler. Özetle insanlar sistematik ve sürekli olarak hata yapmazlar. Türkçedeki þu tekerleme rasyonel bekleyiþlere uygun düþmektedir: "Bir zýplarsýn çekirge, iki zýplarsýn çekirge, üçüncü de yakayý ele verirsin çekirge". Rasyonel bekleyiþler ileriye dönük olarak oluþturulur. Kýsaca toparlamak gerekirse, rasyonel bekleyiþler teorisine göre, insanlar genel enflasyon oranýný öngörürlerken, sürekli ve sistematik hatayapmazlar. Ancak sistematik olmayan tesadüfi hata yapmalarý olasýdýr. Ýnsanlarýn sistematik hata yapmamalarý, hükümetlerin politikalarýný nasýl etkiler? Yeni Klasik Konjonktür Modeli ? Yeni klasiklerin ekonomik dalgalanmalarla ilgili düþüncelerini ortayakoyabilmek için baþla ngýçta tüm piyasalarýn dengede olduðunu varsayalým. Bu durumda ekonomi tam istihdamdadýr, fiyatlar istikrarlýdýr ve cari ve beklenen enflasyon oranlarý sýfýrdýr. Bir an için hükümetin para arzýný yüzde beþ oranýnda yükselttiðini varsayalým. Böylece insanlarýn eline arzulamadýklarý para ankesleri geçecektir. Ýnsanlar ellerine yeni geçen para ankeslerini arzulamadýklarý için harcamak isteyeceklerdir. Basitlik saðlamak amacýyla insanlarýn tüm mallara yönelik olarak arzuladýklarý harcamalarý artýrdýðýný

varsayalým. Böylece her malýn talebi artar ve rekabetçi koþullarda oluþan fiyatlar yükselir. Mallarýn satýþ fiyatlarýnýn yükseldiðini gören firma sahipleri, fiyatlar genel düzeyindeki yükselmeyi yanlýþ yorumlayarak sanki yalnýzca kendi nispi fiyatlarýnýn yükseldiðini zannederler. Bunun nedeni, belirlenen genel enflasyonun sýfýr olmasýdýr. Böylece mallarýnýn yükselen fiyatlarýna bakarak firmalar kendi mallarýna yönelik talepte bir artýþ olduðunu düþünerek daha fazla üretimde bulunur. Bunun için daha fazla iþçi istihdam eder. Bunun için iþçilere daha yüksekücret öderler. Böy ve istihdam düzeyi artar. Er ya da geç, hem firmalar hem çalýþanlar, aslýnda kendi nispi fiyatlarýnýn deðiþmediðini anlarlar. Böylece üretim ve istihdam baþlangýç düzeyine geri döner. Görüldüðü gibi ek üretim ve istihdamýn artmasý için insanlarýn yanýlgýya düþmeleri (aldanmalarý) gerekir. Ýnsanlar yalnýzca - 283

kendi fiyatlarýnýn artmadýðýný aslýnda tüm fiyatlarýn yüzde beþ oranýnda yükseldiðini anladýklarý zaman, baþlangýç davranýþýna geri dönerler. Ancak þimdiki durumda nispi fiyatlar ayný kalýrken, fiyatlar genel düzeyi yüzde beþ daha yüksektir. Özetlersek, yeni klasik teoriye göre tam istihdamdan sapma, yalnýzca insanlarýn yanlýþ yapmalarý (yanýlgýya düþmeleri) halinde mümkündür. Bu durumda piyasalar, tam istihdam üretiminin üstünde ya da altýnda temizlenir. Ýnsanlar arzuladýklarý kadar emek arzetme ya da mal satma giriþimlerinde bulunurlarken, herhangi bir engellemeye maruz kalmazlar. Üretimin daralmasý ya da geniþlemesi iradidir. ? ? Yeni Klasikler'e göre tam istihdamdan nasýl sapýlabilir? Yeni klasik iktisatçýlar, zevklerin ve teknolojinin sürekli olarak deðiþtiði bir dünyada, uygun enformasyonu, nispi fiyatlarýn saðladýðýný varsaymaktadýrlar. Onlara göre para arzýndaki dalgalanmalar, tüm fiyatlarda artan dalgalanmalara neden olur. Bu durum hanehalký ve firmalarýn nispi fiyatlardaki deðiþmeleri birbirinden ayýrdetmelerini güçleþtirir. Bu durum þu nedenle çok önemlidir. Hanehalký ve firmalar, nispi fiyatlar deðiþtiðinde davranýþlarýný deðiþtirerek buna cevap vermek isterken, fiyatlar geneldüzeyi deðiþtiðinde davranýþlarýný deðiþtirmemektedirler. Para arzýndaki dalgalanmalarýn neden olduðu böyle bir karýþýklýk arz ve talep kararlarýnda hata yapýlmasýna yol açmaktadýr. Uygun fiyatlar, hangi dönemde enformasyon saðlayýcýolmaktan çý? kabilir? Lucas Arz Eðrisi . ? Lucas Arz Eðrizi nedir? Firmalarýn yukarýda açýkladýðýmýz davranýþ biçimi, Lucas toplam arz eðrisinin oluþturulmasýna olanak vermektedir. Lucas toplam arz eðrisi, cari fiyat-beklenen fiyat oranýyla ulusal çýktýnýn pozitif olarak deðiþeceðini vurgulamaktadýr. Lucas arz eðrisine, yalnýzca fiyatlar genel düzeyindekibeklenmedik (süpri zler) deðiþmeler, toplam arzda dalgalanmalara neden olduðu için süprizli ya da þaþýrtmalý arz eðrisi denilmektedir. Lucas arz eðrisini daha iyi açýklayabilmek için yeniden para arttýðý zaman

neler olacaðýný görelim. Ancak þimdi, para arzýndaki artýþýn firmalar ve hanehalký tarafýndan beklendiðini varsayalým. Bu kez de fiyatlar genel düzeyi yükselecektir. Ancak þimdi, firmalar kendi mallarýnýn fiyatýnda meydana gelen artýþla tüm diðer mallarýn ortalama fiyatlarýndaki deðiþmenin aþaðý yukarý ayný olduðunu düþüneceklerdir. Dolayýsýyla fiyatlar genel düzeyindeki bu artýþý, kendi ürettikleri mallarýn nispi fiyatýnda bir yükselme olarak algýlamayacaklarý için üretimlerini normal düzeydetutacaklardýr. Sonuç olarak, fiyatlar genel düzeyi yükselme e raðmen milli gelir potansiyel gelirin ya da tam istihdamýn üzerine çýkamayacaktýr. Bir kez daha vurgularsak, yeni klasik görüþe göre, fiyat düzeyinde beklenen deðiþmeler toplam arzda, reel milli hasýlada dalgalanmalara nedenolmayacaktýr. Firmalar ve hanehalký, para arzýartýþýnýn fiyatlar genel düzeyini artýrdýðýnýn farkýndaysa, toplam reel GSMH deðiþir mi? - 284

. . Politikasýzlýk Politikasý Önerisi ? . ? Politikasýzlýk politikasýnedir? Rasyonel bekleyiþler varsayýmýyla, Lucas'ýn toplam arz eðrisi birlikte düþünüldüðünde, yeni klasik politikasýzlýk politikasý ya da politika yansýzlýðý olgusu ortaya çýkmaktadýr. Þimdi bunun ne demek olduðunu biraz açalým. Ekonomide istikrarý saðlamak için para politikasýnýn sistematik bir þekilde kullanýlma giriþimi, fiyat düzeyinde sistematik deðiþmelere neden olurken üretim üzerinde hiç bir etki yapmaz. Bunun nedeni sistematikpara politikasýnýn yal nýzca sistematik toplam talep þoklarýna neden olmasý ve hanehalký ve firmalar üzerinde bir algýlama karýþýklýðý yaratmamasýdýr. Ekonomi üzerinde ancak sistematik olmayan para politikasýnýn reel etkileri olabilir. Böylece yeni klasiklere göre para politikasý fiyat deðiþmelerinin kaynaðý konusunda karýþýklýk yaratarak ekonomiye zarar verir. Ancak rastlantýlarla iyi sonuç verebilir. O halde yeni klasiklere göre en iyiiktisat p olitikasý politikasýzlýk politikasý ya da politika deðiþikliðine gitmemek olabilir. Politikasýzlýk politikasýneden önerilmektedir? Sabit Oranlý Parasal Geniþleme Politikasý Sabit oranlýparasal geniþleme niçin önerilmektedir? Yeni klasikler temelde politikasýzlýk politikasýna taraftardýr. Bununla birlikte mutlaka bir politika izlenmesi gerekiyorsa, yeni klasikler de týpký geleneksel monetaristler gibi k kuralýndan yanadýrlar. Yani, para arzýnýn k gibi belli bir oranda artmasýný öngörürler. Yeni klasikler, para vemaliye politikalarýnýn istikrarlý olmasý durumuna göre firmalarýn ve hanehalkýnýn daha iyi karar alacaklarýna inanmaktadýrlar. Yeni klasikler ekonomide istikrarýn saðlanmasýna yönelik aktif müdahaleci politikalarýn, ekonomik birimlerin fiyat sisteminden gelen sinyalleriyorumlamalarýný güçleþtirdiðini ve bu nedenle bekleyiþlerini oluþtururlarken hata yapmalarýna neden olacaðýný vurgulamaktadýr. Böyle bir durumda üretimin tam istihdam düzeyi etrafýndaki dalgalanmasý azalacaðýna artacaktýr. Ayný þekilde eksik istihdamýn doðal iþsizlik oraný etrafýndaki

dalgalanmasý azalacaðýna artacaktýr. Yeni Klasikler, aktif bir para politikasýna neden karþýdýrlar? KEYNESGÝL GÖRÜÞ Geleneksel ve Neo Keynesgil Görüþ J.M. Keynes modern iktisadýn kurucusudur. 1936 yýlýnda yazdýðý Para, Faiz ve Ýstihdamýn Genel Teorisi ya da kýsaca Genel Teori adlý eseriyleekonomide devrim yaratmýþtýr. Keynesgil düþüncenin temelini, "piyasalarda piyasa temizleme durumunun sürekli olmadýðý" görüþü oluþturmaktadýr. Böylece Keynesgil ekonomi temel olarak temizlenmemiþ piyasalarý incelemektedir. Keynesgillere göre kýsa dönemde fiyatlar piyasalarý temizleyecek kadar hýzlý ayarlanmamaktadýr. Ayrýca tam Keynesgil modellerde, nominal talepte bir gerileme olduðu zaman, buna fiyatlar genel dü285

zeyi çok yavaþ bir þekilde cevap verir. Bu nedenle öncelikle üretim ve istihdam düzeyi geriler. Keynesgil sistemde ekonomi eksik istihdamda dadengeye ulaþabilir. Ek onomiyi eksik istihdamdan tam istihdama götürücü otomatik bir mekanizma yoktur. Keynesgil ekonomik düþünceye göre tam istihdam neden özel bir? durumdur? Keynesgillere Göre Konjonktür Dalgalanmalarý Keynesgiller konjonktür dalgalanmalarýyla ilgili olarak iki görüþ ortayaatmaktadýr. Birinci olarak Keynesgiller konjonktür dalgalanmalarýnýn nedeni olarak yatýrýmlardaki deðiþmeler üzerinde durmaktadýrlar. Keynesgiller, monetaristlerin konjonktürel dalgalanmalarýn nedeninin yalnýzca para arzýndaki dalgalanmalar olduðu görüþüne itiraz etmektedirler. Keynesgiller, bir þeyin iple çekilebileceðini ama itilemeyeceðini vurgulamaktadýrlar. Yani, ekonomik politika araçlarýnýn tümü çift yönlü etki yapmaz. Örneðin para arzýný artýrarak talebi artýrabilirsiniz. Ancak kestiðinizde talep hemen azalmaz. Keynesgillere göre milli gelirdeki dalgalanmalarýn nedeni harcama kararlarýndaki dalgalanmalardýr. Ancak Keynesgiller paranýn konjonktürel dalgalanmalardaki rolünü de yadsýmamaktadýrlar. Böylece Keynesgiller ekonomik dalgalanmalarýn nedenleri içinde hem parasal, hem de parasal olmayan etmenlerin olduðunu kabul etmektedirler. Ýkinci olarak Keynesgiller monetaristlerden paranýn ekonomiyi etkileme biçiminde de ayrýlmaktadýrlar. Keynesgiller de paranýn ekonomi üzerindeki önemini kabul etmektedir. Keynesgiller de kamu otoritelerinin para arzýný artýrýp azaltmasýnýn milli gelirin artmasýna ya da azalmasýna neden olacaðýný kabul etmektedir. Ancak Keynesgillere göre, para arzýndaki deðiþmeler milli geliri deðil, milli gelirdeki deðiþmeler para arzýný etkiler. Bir baþka deyiþle, nedenselliðin yönünde farklýlýk söz konusudur. Keynesgillerin böyle bir kanýda olmalarýnýn gerisinde, 2. Dünya savaþýnýn bitiminden 1970'li yýllarýn baþýna kadar para politikasýnýn ABD'de faiz oranýnýn istikrarýný ön planda tutmasý yatmaktadýr. Daha önce geniþ olarak incelediðimiz gibi ekonominin geniþleme döneminde iþlem amaçlý para talebi artar. Bu arada para arzý artýrýlmazsa faiz oraný yükselmeyebaþlar. Merkez bankasý faiz oranýnýn yükselmesine engel olmak için açýk piyasa iþlemleriyle tahvil satýn almaya baþlar. Bunun sonucu olarak bankalarýn rezevlerini artýrýr ve böylece ekonomiye yeni para çýkmýþ olur. Tersine ekonominin daralma döneminde ise ekonomide para talebi azaldýðý için faiz oranlarý düþme eðilimine girer. Bu durumda merkez bankasý açýk piyasa iþlemleriyle tahvil satarak ekonomideki para stokunu azaltmaya ve böylece faiz oranlarýný yükseltmeye çalýþýr. Görüldüðü gibi merkez bankalarý ekonomik konjonktürün geniþleme safhasýnda para arzýný artýrýp, gerileme safhasýnda para arzýný daraltarak ekonomik faaliyetlerinolumsuz yönde etkilenmemesine çalýþýr. Keynesgiller, konjonktür dalgalanmalarýnýn nedeni ve para arzýnýn

? ekonomiye etkisi konusunda hangi nedenler ve düþünce ile Monetaristlerden ayrýlmaktadýrlar? Keynesgillere Göre Fiyat Artýþlarýnýn Nedenleri Keynesgil iktisatçýlar da para arzýndaki sürekli artýþ olmadýkça fiyatlarda sürekli artýþýn olmayacaðýný kabul etmektedir. Ancak Keynesgillerenflasyonda zaman zaman meydana gelen geçici sýçra malarýn gerisin - 286

de, özel sektör ve kamu harcamalarýndaki artýþa baðlý olarak, toplam talep eðrisinin saða kaymasýnýn olacaðýný vurgulamaktadýrlar.

Öte yandan Keynesgil iktisatçýlar ücret-fiyat sarmalý þeklinde geliþen maliyet enflasyonuna da önem vermektedir. Böyle bir enflasyonun ortaya çýkmasý durumunda, Keynesgillere göre tam istihdamla istikrarlý fiyatlarýn bir arada gerçekleþmesi olanaksýzdýr. Bu durumda son söz merkez bankasýnýndýr. Eðer merkez bankasý para arzýný artýrýrsa ekonomi daha yüksek fiyat düzeyinde tam istihdama ulaþýr. Eðer para arzýný artýrmazsa, ekonominin yeniden tam istihdama geri dönmesi için ücret ve fiyatlarýn düþmesi gerekir. Keynesgillere göre ücret ve fiyatlar aþaðýya doðru rijit yada yapýþkan ola edildiði için bu durumda ekonomi bir süre eksik istihdamda çalýþmak zorunda kalacaktýr. Keynesgiller fiyat artýþlarýnýnasýl açýklamaktadýrlar? Keynesgillere Göre Kendi Kendine Uyum Mekanizmasýnýn Ýþlemesi ? Keynesgil iktisatçýlar ekonominin doðasýnda bulunan rekabetçi olmayan etmenler üzerinde durmaktadýr. Dolayýsýyla firmalar açýsýndan piyasada oluþan fiyatlar veri olmak bir yana, firmalarýn fiyatlarý bizzat kendilerinin koyduklarý kabul edilmektedir. Ortalama deðiþen maliyet eðrisinin büyükçe bir bölümünün, miktar eksenine paralel olmasý nedeniyle, çýktý baþýna maliyetler artmayabilir. Firmalar fiyatlarýný maliyetlerine göre esnek olmayan bir mark-up koyarak saptarlar. Firmalar bu þekilde belirledikleri fiyattan satabildikleri kadar satarlar. Toplam talepte meydana gelen dalgalanmalar, her firmanýn ürününe olan talepte konjonktürel dalgalanmalara neden olur. Keynesgil sistemde fiyat ve ücretin yapýþkan olmasý nedeniyle toplam talepteki deðiþmeler, üretim ve istihdamda dalgalanmalara neden olur. Görüldüðü gibi monetarist sistemde toplam talepteki dalgalanmalarýn temel etkisi fiyatlar üzerindedir. Oysa Keynesgil sistemde temel etki üretim ve istihdam üzerinedir. Dolayýsýyla Keynesgil sistemde ekonomiyihýzla tam istihdama yönelt ecek güçlü doðal güçler yoktur. Ayrýca Keynesgil sistemde "zemberek diþlisi" etkisi söz konusudur. Fiyatlar, hýzla yükselerek ortaya çýkan reel ankes etkisi, para aldanýmý, gelirin yenidendaðýlýmý etkileri nedeniyle enflasyonist açýðýn ortadan kalkmasýna neden olurken; fiyatlarýn aþaðýya doðru yapýþkan olmasý nedeniyle, fiyatlar deflasyonist açýklarýn ortadan kalkmasýna neden olmaz. Bu nedenle Keynesgil iktisatçýlar duruma göre aktif istikrar politikalarýyla ortadan kaldýrýlmadýðýtakdirde, resesyonist açýklarýn kalýcýolacaðýný iddia etmektedir.

Keynesgiller, otomatik dengeleyicileri neden kabul etmezler? Yeni (Neo) Keynesgil Görüþ ? Geleneksel Keynesgil sistem daha sonra bir çok Keynesgil iktisatçý tarafýndan geliþtirilmiþtir. Geliþtirilen bu Keynesgil görüþlerde bekleyiþler ya sistemin dýþýnda tutulmuþ ya da uyarlayýcý bekleyiþler olarak sisteme katýlmýþtýr. Bu nedenle Keynesten sonra geliþtirilen diðer Keynesgil görüþlere neo Keynesgil ve post Keynesgil görüþler adý verilmektedir. Yeni klasik rasyonel bekleyiþler teorisinin yaptýðý büyük çýkýþý izleyen dönemde adlarýna yeni (neo) denilen bir baþka Keynesgil görüþ ortaya atýlmýþtýr. Yeni Keynesgil iktisatçýlarýn büyük bir çoðunluðu, rasyonel bekleyiþler te - 287

? orisini benimsemiþtir. Yeni Keynesgiller rasyonel bekleyiþler altýnda görüþlerini rekabetçi olmayan mikro ekonomik temellere oturtmaya çalýþmaktadýrlar. Yeni Keynesgiller geleneksel Keynesgil modelin ortaya koyduðu bazý uyum sorunlarýnýn üstesinden gelmeye çalýþan yeni bir yaklaþým geliþtirmiþlerdir. Geleneksel Keynesgil model, kýsa dönem fiyat ve ücretlerin yapýþkan olduðunu varsaymaktadýr. Bu nedenle ekonomide fiyatlar ve ücretler çok yavaþ deðiþtiðinden, ekonominin toplam talep düþmelerine uyum saðlamasý, üretim miktarýnýn deðiþmesi yoluyla olmaktadýr. Ancak fiyatlarýn yapýþkanlýðý ve bunun üretim ve istihdam üzerindeki etkileri, tüketici ve firmalarýn optimal mikro ekonomik davranýþlarý yardýmýyla açýklanmaktadýr. Yani, geleneksel Keynesgil yaklaþýmýn mikro ekonomik temellerinin olmadýðý ileri sürülmektedir. Yeni Keynesgiller fiyat ve ücret esnekliklerinden hareketle, tüm piyasalarýn temizlendiðini vurgulayan monetarist ve yeni klasik yaklaþýmlarýn tersine, piyasalarýn optimal düzeylerinde temizlenmesini engelleyen yapýþkanlýklarýve bunlarýn makro ekonomik sonuçlarýnýaraþtýrmaktadýrlar. Yeni Keynesgiller ekonomide daha çok hangi piyasa türünün bulunduðunu düþünmektedirler? Yeni Keynesgil Düþüncenin Temelleri Yeni Keynesgil ekonomi, ekonomiye mikro ekonomiden türetilmiþ bir genel teori saðlamaktadýr. Bunu geleneksel Keynesgil teorideki boþluðu doldurarak (basitçe rijit ücret varsayýmý yapmak yerine kýsmi ücret rijitliklerini açýklayarak) ve geleneksel Keynesgil teorideki paradokslarý ve tutarsýzlýklarý çözerek yapmaktadýrlar. Ayrýca, bekleyiþlerin nasýl oluþtuðunu ve öngörülerle gözlemler arasýndaki tutarsýzlýklarý ortaya koyarak, hem denge istihdam düzeyine (etkin ücret hipotezi aracýlýðýyla), hem de konjonktür dalgalanmalarýna bir açýklýk getirmektedirler.

Yeni Keynesgiller piyasa temizleyici modellerin ekonomideki kýsa vadeli dalgalanmalarý açýklayamayacaðýna inanmaktadýrlar. Böylece YeniKeynesgiller fiyat ve ücret yapýþkanlýklarý ortaya koyan modelleri savunmaktadýrlar. Yeni Keynesgiller kýsa dönemde milli gelirin temel belirleyicisinin toplam talep olduðunu vurgulamaktadýr. Yeni Keynesgilleregöre kýsa dönem toplam arz eðrisi, Yeni Klasiklerin ileri sürdükleri gibi düþey deðildir. Yeni Keynesgil düþünce sistemi halen hýzlý bir geliþme içindedir. Yeni Keynesgiller mikro teoriyi Keynesgil yöne çekmektedirler. Bu aþamada yapýþkan nominal ücretler yerine yapýþkan fiyatlarý ön plana çýkarmaktadýrlar. Aþaðýdaki açýklamalarý

dikkatle incelersek, bunun altýnda "piyasada monopolcü rekabet vardýr" görüþü yatmaktadýr. Yeni Keynesgil yaklaþýmda fiyatlardaki yapýþkanlýðýn nedenleri þunlardýr: . Gecikmeler: Fiyatlar alýcýlar için önemli olan çeþitli unsurlardan yalnýzca biridir. Firmalar, talep düþük (yüksek) olduðu zaman; fiyatlarýný düþürmekten (yükseltmekten) çok, teslimdeki gecikmeyi kýsaltabilir (uzatabilir), ya da daha fazla (daha az) yardýmcý servis saðlayabilir. - 288

Bir kez diðer firmalar harekete geçince hemen onlarý izlerler. Bu nedenle fiyat etiketlerinin sýk sýk deðiþtirilmeyeceðini ileri sürmektedirler. Küsuratlý Fiyatlar: Bazý fiyatlar (örneði 999 gibi) bir psikolojik engel içerir. firmalarýn her fiyat ayarlamalarýnda bir maliyetle karþýlaþacaklarýný vurgulamaktadýr. Sabit Marjinal Maliyet: Fiyatlarýn yapýþkan olmasýnýn bir diðer nedeni hem marjinal maliyetlerin hem de mark-uplarýn konjonktür boyunca sabit olmasýdýr. Fiyatlar maliyetleri baz aldýðýnda. . . Firmalar fiyatlarýný yükseltmek ya da düþürmek isteseler bile. . firmalar fiyatlarýný yükseltmektense (düþürmektense) stoklarýný azaltýrlar (artýrýrlar). . . Zýmni Sözleþmeler: Görünmez tokalaþma teorisine göre firmalarmüþterileriyle zaman zaman fiy yasaklayan zýmni anlaþmalar yapabilir.. Eþgüdümde Baþarýsýzlýk: Bu çok eski düþünce. Fiyata Göre Kalite Deðer Yargýsý: Bazen müþteriler fiyat indirimlerini ürününün kalitesinde bir düþüþ olacaðý þeklinde düþünebilirler. maliyetler yükselinceyekadar yükselmeyecektir. Yeni Keynesgilteori içinde canlandýrýlmýþ ve formüle edilmiþtir. . Açýk Nominal Sözleþmeler: Bir çok firma en azýndan bazý ürünleri için fiyat ayarlamalarýný yasaklayan sözleþmeler yapabilirler. Mark-up Fiyat Uygulamalarý: 1980'lerin ortalarýnda yeniden gündeme gelen çok eski bir düþünceye göre talep eðrileri kaydýklarý zaman daha az esnek olurlar. . Firma Ýçi Hiyerarþinin Varlýðý: Büyük firmalarda hiyerarþik organizasyon yapýsý nedeniyle fiyat deðiþmeleri yavaþ olabilir. . Esnekliðin gösterdiði konjonktürü önceleyen bu davranýþ bu tür fiyatlarý katýlaþtýran konjonktüre karþý mark-upfiyat uygulamalarýna neden olmaktadýr. . diðer firmalar harekete geçmedikçe bunu yapmada tereddüt ederler. Bu baðlamda iskonto oldukça yaygýn bir durumdur. Firmalar bunu aþmak istemeyebilirler. Þimdi fiyatlardaki yapýþkanlýðý . Envanterler: Talep arttýðý (azaldýðý) zaman. Liste Maliyetleri: Bazý iktisatçýlar. . Maliyetleri Baz Alan Fiyatlandýrma: Bu da eski bir Keynesgil düþüncedir. Uygulamada bir maðaza belli bir ürünü belli bir fiyattan belli bir süre satmayý taahhüt eder. Örneðin firmalar belli bir süre mallarýna zam yapmayacaðýný çeþitli yollardan ilan etmektedirler.

Bununla birlikte enflasyon ne kadar hýzlýysa fiyatlarýn gözden geçirilme zamaný o kadar kýsalacaktýr.artýran bazý durumlarý daha ayrýntýlý olarak görelim. Yeni Keynesgillere göre.289 . Nominal deðiþkenlerdeki seyrek. Büyük parasalþoklar. belli bir dönemde nominal fiyatlarýný gözden geçiren ekonomik birimin sayýsýný artýracaktýr. . fakat büyük deðiþkenliklerin. sýk sýk küçük deðiþkenliklerden daha ekonomik olduðunu varsayýlmaktadýr. fiyatlar neden yapýþkandýr? Mal Piyasasýnda Fiyatlarýn Yapýþkanlýðý ve Para Politikasý ? Fiyat yapýþkanlýklarýyla ilgili bir dizi makro ekonomik modelin bir ortakmikro ekonomik temeli vardýr.

Bir firma fiyatýný düþürdüðü zaman ortalama fiyat düzeyini bir parça düþürür ve bu nedenle reel para ankeslerini yükseltir. Yeni Keynesgil görüþe göre. Menü maliyetlerini savunanlara göre küçük. enflasyonunþiddeti ile fiyat deðiþtirme sýklýðýarasýnda nasýl bir iliþki vardýr? Küçük Liste Maliyetleri (Small Menu Costs) . hiç bir zaman önemsiz demek deðildir. yeni menüler bastýrýr. Bir firma malýnýn fiyatýný düþürdüðü zaman bundan ekonomideki diðer firmalar yararlanýr. Kuþkulu olan nokta. Toplam talep dýþsallýðý nedeniyle fiyat düþürmenin topluma faydasý . Bir firmanýn fiyatýný baþlangýçta çok yüksek saptadýðýný ve daha sonra fiyatýný düþürmeye karar verdiðini düþünelim. ? Toplam talep dýþsallýðýnedir? Toplam talep dýþsallýðýnýn varlýðý yanýnda menü maliyetleri fiyatlarý yapýþkan yapabilir ve bu yapýþkanlýðýn topluma büyük bir maliyeti olabilir.? Bir ekonomide tüketici talebinin firmanýn reel fiyatýna ve reel para ankeslerine baðlý olduðunu düþünebiliriz. Ekonomik geniþleme bu kez tüm firmalarýn ürünlerine olan talebi artýrýr. Bir firmanýn fiyat ayarlamasýnýn tüm diðer firmalarýn ürün talebi üzerinde meydana getirdiði etkiyetoplam talep dýþsallýðý denilmektedir. Fiyat ayarlamalarýnýn bu maliyetine menü maliyetleri denilmektedir. bu maliyetlerin tüm ekonomi açýsýndan önemli etkisi olabilir. Menü maliyetini savunanlar durumu þöyle açýklamaktadýr: Fiyatlarýn niçin yavaþ bir þekilde ayarlandýðýný anlamak için fiyat ayarlamalarýnda dýþsallýklar olduðunu bilmek gerekir. Reel para ankeslerindeki artýþ (LM eðrisini saða kaydýrarak) toplam geliri artýrýr. menü maliyetlerinin genelde çok küçük olmasýdýr. satýþ personeline yeni fiyat listelerini daðýtýr. Bazý iktisatçýlar menü maliyetlerinin kýsa vadeli fiyat yapýþkanlýklarýný açýkladýðý konusunda tereddütlüdür. Küçük liste maliyeti nedir? Fiyatlarýn kýsa dönemde anýnda ayarlanmamasýnýn bir nedeni fiyatayarlamalarýnýn bir maliyet sidir. Tek bir firma için menü maliyetleri küçük bile olsa. Menü maliyetleri firmalarýn fiyatlarýna sýk sýk ayarlamak yerine aralýklý ayarlanmasýna neden olur. Bir firma fiyatýný deðiþtirmek için müþterilerine yeni bir katalog gönderir.

? Enflasyonist baskýaltýnda firmalar üretim artýþý yerine neden fiyatlarýnýartýrmayýtercih ederler? "S. standart optimizasyon teorisinin bir karar deðiþkenindeki deðiþmenin sabit maliyeti de içerecek biçimde revizyonudur. Firma karar verirken bu dýþsallýðý bilmediðinden bazen menü maliyetine girmemek için toplum için yararlý olsa bile fiyatýný düþürmez. Toplam talep þoklarý sonucu enflasyon oranýnýn arttýðý dönemlerde menü maliyetlerine kolayca razý olan firmalar. ayný zamanda envanter davranýþýnýn .firmaya olan faydasýný aþacaktýr.290 . Bu teori. s" Envanter Teorisi Yardýmýyla Sabit Maliyetler ve Süredurumun Açýklanmasý Mikro teorideki bir üçüncü önemli geliþme. üretimi artýrmak yerine fiyatlarýný yükseltmeyi tercih etmektedirler. fiyat düzeyindeki ataletin ortaya konulmasýna yardýmcý olmaktadýr. Teori.

Birincisi. s) i düþünürse az da olsa iki þey berraklaþýr. . dayanýklý tüketim ve üretim mallarý ile para talebine ve daha genel olarakportföy seçimine açýkça uygulanmasýna olanak vermekte ir. bu olgu karakteristik Keynesgil pozisyondur. Bu durumda tüketici aþaðýdaki seçimle karþý karþýya olacaktýr. Eðer böyle yapamazsa bir alt optimal arabaya sahip olmanýn zimný fayda maliyetiyle karþý karþýya olacaktýr. s) tipi akýl yürütme. (S. Arabanýn kalitesi belli bir alt s sýnýrýna düþtüðünde. Otomobil talebinin temel deðiþkenlerinden birinin (gelir. Tersine. sabit bir ma et ödeme zorunda olacaktýr. Bu durumda optimaldavranýþ. Biz bu denklemlerin makro ekonomik modelleri oluþturduðunu biliyoruz. önemli sabit maliyetlerin olduðu bir dünyada. s) sýnýrlarýna ulaþýrlarsa. kalitesi S olan yeni bir araba satýn alýnýr. Ýkincisi (S. iþlem maliyeti. Fiyatlarýn korunmasý durumunda. büyük ayarlanmalarýn beklenmesine neden olabilir. s) kuralýna benzer bir karar alýnmasýný içerir. optimizasyon peþinde koþan birimler. yatýrým.. s) sýnýrlarýna ulaþmalarýna neden olduðundan. (S. s) dünya görüþü þunu vurgulamaktadýr: Daha dalgalý bir ekonomik ortam. hanehalký ve firmalar uzun bir zaman süresi için herhangi bir þey yapmazlar. sabit bir iþlem maliyeti ödemek zorunda olduðunu varsayalým. envanter te i (S. s) bandýnýn geniþletilmesini de gerektirebilir). Açýkçasý sürekli araba alým satýmlarýnýn kiþiye faydasý yoktur. faiz oranlarý ya da nispi fiyatlar) her an deðiþtiðini düþünelim. Bu aþamada Keynesgil-Yeni klasik tartýþmasýyla ilgili olarak ne söylenebilir? Üç þey söylenebilir. reel deðiþim maliyetlerine katlanmalarýný gerektirir (Kuþkusuz ekonomideki dalgalanmalarýn artmasý (S. para talebi vb. daha sonra ise davranýþlarýnda büyük bir deðiþme olur. gelir ve diðer uygun bilgiler gözönüne alýnarak seçilir. Bir tüketicinin. için farklý mirko temeller saðlamaktadýr. en iyi optimal yeni araba seçimineyönelirse. önemli sayýda ekonomik birim ayný anda kendi (S. Ýkincisi. Çünkü bu durum aþýrý iþlem maliyeti içerir. . Birincisi. marjinallerin marjinallere eþit olduðu neoklasik denge durumunda deðillerdir. Eðer tüketici. geleneksel toplam davranýþ denklemleri olan tüketim. Üçüncüsü. Bir kez insan sürekli yeni optimizasyonu ve bir alternatif davranýþ modeli olarak (S. kiþilerin ve firmalarýn daha sýk bir þekilde kendi (S. s) davranýþý a priori zeminde sürekli yeniden optimizasyona göre hemen hemen daha duyarlý teorik modeldir. S ve s parametreleri. araba gibi bir dayanýklý tüketim malý satýn aldýðýnda. Açýkçasý. davranýþlar önemli ölçüde bir atalet gösterirler. ekonomide küçük gibi görünen þoklar.

s) yaklaþýmýyla.Öte yandan (S. küçük liste maliyeti yaklaþýmýný birleþtirdiðimizde þu sonuç ortaya çýkmaktadýr. Firmalar mallarýna koyduklarý fiyatlarý istedikleri her an deðiþtiremezler. Eðer ekonomi sürekli olarak üst S. (S. Firmalar fiyatlarýný cari fiyat düzeyine göre arzuladýklarý fiyat düzeyi büyük bir sapma gösterdiðinde deðiþtirirler. Ekonomiyi aþaðýya ya da yukarýya doðru etkiler. alt s bandýna çarpýyor ve bandýn içinde kalýyorsa "para yansýzdýr" demek yanlýþ olmayacaktýr. ancak uzun bir süre sonra bir etkiyapar. Parasal þoklar iki yönlüdür. Bütün . s) yaklaþýmýnda yüzde bandýnýn geniþliði keyfi olarak saptanýrken. küçük liste maliyeti yaklaþýmýnda bu bandýn varsayýlan geniþliði küçüktür. Þimdi ekonomide bir parasal rahatsýzlýk olduðunda ne olacaðýný görelim. Bununla birlikte ekonomide bir parasal deðiþme olduðu zaman fiyat düzeyi buna hemen cevap vermez.291 .

Buradaki düþünsel düzeyde k r: Monopolcü rekabet teorisi temelde nispi fiyatlarý içermektedir. reel ankeslerle. Etiket deðiþmelerinin sabit maliyeti bazý firmalarýn nominal fiyatlarýný düþürmelerine engel olur. O halde yansýzlýk. AKERLOF ve YELLEN bu sorunu nominal fiyat deðiþmelerinde rastlanan sabit maliyetleri gözönünde tutarak çözmüþlerdir. paranýn yansýzlýðýarasýnda nasýl bir iliþki vardýr? Piyasalarda Monopolcü Rekabetin Geçerliliði Yeni Keynesgil Ýktisatçýlar.. bir an için para arzýn düþtüðünü varsayalým. fiyatlarýn ateþlenme tetiðinin erkenden çekilmesine neden olacaktýr. Birincisi firmalara cari fiyatlarda her zaman daha fazla satmak arzularýný tatmin eden bir teorik modeli geliþtirmelerine olanak vermektedir. Þöyleki. Enflasyon oraný ne kadar hýzlanýrsa fiyatlarýn deðiþtirilmesi o kadar sýk olacaktýr. Reel ankesler yeteri kadar yükselince. bu açýklamalar Keynesgil istikrar politikalarýnýn geçerliliðini ortaya koymaktadýr. Bu durum Keynesgil düþünceyi yankýlandýrmaktadýr. kýsa dönemde reel ankesler artacaktýr. firmalarýn sabit reel ankesleri öngörmesine baðlýdýr. ? Yeni Keynesgillere göre. düþüncelerini tam rekabetçi piyasa yerinemonopolcü rekabet piy apýsý üzerine oturtmaktadýrlar. Ýkincisi monopolcü denge koþullarýnda üretim düzeyi. . sosyal optimum sayýlan düzeyin altýndadýr. Bunun sonucu olarak fiyat düzeyi para arzýndaki düþmeye . s) fiyatlama politikasýnýn temel niteliksel çizgisi. bu durum tüm firmalarýn fiyatlarýný yükseltmelerini teþvik edecektir. Bilindiði gibi Keynesgil düþüncede istihdam düzeyi çokdüþüktür. Ancak parasal büyüme oraný birden bire artýrýlýrsa ve firmalar kýsa dönemde fiyat düzeyinde deðiþiklik yapmayý kârlý bulmuyorlarsa. fiyatlarýn belli bir süre ayný kalmasýna neden olmasýdýr. Oysa Keynesgil makro ekonomide nominal büyüklükler önemlidir. Bu olgu iki açýdan Keynesgil ortamý oluþturmaktadýr. Bu süreç. Çünkü fiyat marjinal maliyeti aþmaktadýr. reel ankeslerde (baþlangýç düzeyine) bir düþüþle ve ekonomik faaliyetlerde bir yavaþlamayla sonuçlanacaktýr. Eðer firmalar sabit reel ankeslerdeki sistematik deðiþmeleri öngörürse ne olacaktýr? Eðer firmalar reel ankesleri ve dolayýsýyla talebin artacaðýný öngörüyorsa bu durum. ? Monopolcü rekabetle yeni Keynesgil görüþne ölçüde uymaktadýr? MANKIW. (S. Bu durumda para politikasý yansýz olacaktýr.

kârlarýn üzerindeki etkisi küçük olacaktýr. reel ankesler. Böylece reel ankesler ve dolayýsýyla toplam talep düþer. Yeni Keynesgiller bir çeþit dýþsallýktan sözetmektedirler. Öte yandan para arzýnda küçük bir artýþýn olduðunu düþünelim. Þöyle ki. Ayný þekilde sosyal refah geriler. Böylece. Bu durumda yalnýzca birkaç firma fiyatlarýný yükseltmenin sabit maliyetine katlanacaklar ve etiketlerini deðiþtireceklerdir. herfirma kendi kâr tep doruðunda oturduðu için. toplam talep ve sosyal refah yükselecektir.göre daha az düþer.292 . Ancak monopolcü yapýlanma. firmanýn belirlediði nispi fiyattaki küçük sapmalarýn. sosyal refahtaki kayýpkârlarýndaki düþüþten daha büyük . üretimin sosyal olarak optimal düzeyinin altýnda kalmasýna neden olduðundan.

Ancak 1 Haziranda daha yüksek talebe cevap olaraktüm firmalar fiyatla rýný yükseltecektir ve bir "boom" meydana gelecektir. Dengede tek tek firmalar fiyatlarýný düþürmeyi kârlý bulmamaktadýr. Eðer para arzý 10 Mayýsta yükselirse. Ademimerkeziyetçi bir ekonomide bu þekilde eþgüdümlü fiyat d inin saðlanmasý güçtür. . Ancak para stoðunda saðlanacak yeterli bir artýþ. . ayný þeyi saðlayabilir. Firmalarýn talep eðrileri azalan eðrilerdir. üretim 10 Mayýstan 1 Hazirana kadar. Ekonomide fiyat ve ücretler zaman içinde aralýklý olarak belirlenir. Her firma fiyatýný her ayýn ilk günü ayarlasýn. Ancak bu firmalar fiyatlarýný . aralýklý fiyat saptamalar. Eðer para arzý ve toplam talep diyelim ki 10 Mayýsta artýrýlýrsa. fiyatlar bu arada sabit olduðundan. Konuyu bir aylýk (Mayýs olsun) örnekle açýklayalým: Önce fiyatlarýn ayný anda belirlendiðini varsayalým.? Toplam talep dýþsallýðý denen durum Keynesciliðe çaðrýþým yapmaktadýr. Bu nedenle bireysel fiyat ve ücretler sýk sýk deðiþtirilse bile. Fiyat ve Ücretlerin Aralýklý Olarak Belirlenmesi Bir ekonomide hiç kimse yeni fiyat ve ücretlerini baþkalarýyla ayný anda belirlemez. Þimdi de fiyatlarýn aralýklý olarak ayarlandýðýný varsayalým. Firmalarýn yarýsý ayýn birinci günü. Bu yeni teori üç gerçekçi varsayýma dayanmaktadýr: . Firmalar kârlarýný maksimize ederler. Böylece tüm firmalarýn kârlarý ve sosyal refah yükselecektir. Nominal fiyatlarda her deðiþiklik olduðunda. yüksek bir iþlem maliyetiyle karþýlaþýlýr. o takdirde firmalarýn yarýsý fiyatlarýný 15 Mayýsta yükseltecektir. Bu dýþsallýk þöyle meydana gelir. Böyle bir durumu Keynes elli yýl önce vurgulamýþtýr. yarýsý da ayýn 15 inde fiyatlarýný ayarlasýn. fiyat ve ücretlerin yavaþça ayarlanmasýna neden olur. Eðer tüm firmalar fiyatlarýný ayný anda düþürürlerse. reel ankesler yükselecektir ve toplam talep geniþleyecektir. daha fazla olacaktýr.

fiyatýnda önemli bir artýþ yapan ilk firma olmak istemeyecektir. Tüm diðer ücretler oransal olarak düþerse tek tek her çalýþan kendi nominal ücretinin düþürülmesine razý olacaktýr. Örneðin ekonomide para arzýnýn düþtüðünü varsayalým. Eðer 15 Mayýsta fiyatýný ayarlayan firmalar fiyatlarýnda az bir ayarlamaya giderlerse. Çünkü hiçbir firma.çok fazla artýrmayacaktýr. Bu durum onun müþteri kaybetmesine neden olur (Tersine. Böylece her ayýn 1 inde ve 15 indeki küçük fiyat deðiþtirmeleri. Çünkü onlar da göreli fiyat deðiþmelerinden kaçýnmak istemektedirler. Çünkü firmalarýn yarýsý ayýn 15 inde fiyatlarýný deðiþtirmediðinden. fiyat düzeyindeki artýþý yavaþlatmaktadýr. eðer tüm firmalar eþanlý olarak fiyatlarýný yükseltirlerse. Daha küçük para arzý ekonomide toplam talebin azalmasýna neden olacaktýr. Ancak çalýþanlarýn her biri ilk olarak ücret indiriminin kendisinden baþlatýlmasýný istemez. herhangi bir firmanýn fiyatlarýndaki artýþ firmanýn göreli fiyatýný artýracaktýr. keza ücret belirlemesini de etkilemektedir.293 . Ücretlerin belirlenmesi aralýklý olduðu için her iþçinin önce kendi ücretinin düþürülmesi konusunda gönülsüz davranmasý tüm ücretlerin toplam ta . Fiyatlarýn aralýklýayarlanmasý. Bu durumda tam istihdamýn sürmesi için nominal ücretlerde oransal bir düþüþün olmasý gerekir. nispi fiyatlarý etkilenmeyecektir). o taktirde diðer firmalar da 1 Haziranda sýra kendilerine geldiði zaman küçük bir ayarlama yapacaktýr. fiyatlar genel düzeyini ne yönde etkiler? Aralýklý belirleme.

Diðer bir deyiþle ücretlerin aralýklý olarak belirlenmesi tüm ücretlerin yapýþkan olmasýna neden olur. Herfirma 30 milyar lira kâr elde edecektir. Her iki firma da resesyondan kaçýnmayý tercih etmesine raðmen. Koordinasyon sorunu. ücret ve fiyatlarýn saptanmasý sýrasýnda ortaya çýkmaktadýr. Çünkü ücret ve fiyatlarý saptayanlar. Para arzýnda bir düþüþ olsun. Eðer hiçbir firma fiyatýný düþürmezse. diðer ücret ve fiyatlarý saptayýcýlarýn davranýþlarýný öngörmelidir. bir firma fiyatýný .1 de gösterilmiþtir. Ücretlerin düþme yönünde yapýþkanlýðýile ücretlerin farklýzamanlarda belirlenmesi arasýnda nasýl bir iliþki vardýr? Resesyon ve Koordinasyon Baþarýsýzlýðý Bazý iktisatçýlar resesyonu koordinasyon baþarýsýzlýðýna baðlamaktadýr.? lepteki deðiþmelere cevabýnýn yavaþ olmasýna neden olur. Her iki firma da fiyatlarýný düþürürse reel para ankesleri yükseleceði için bir resesyon meydana gelmeyecektir. reel para ankesleridüþük kalacak. Diðer firma fiyatýný düþürmezken. o takdirde toplumunüyeler r þekilde eþgüdüm saðlanamýyor demektir. Her firma kârýnýmaksimize etmek istemektedir. Ekonomide yalnýzca iki firmanýn olduðunu varsayalým. Her firmanýn karþý karþýya olduðu seçimler Tablo 17. Ancak her firmanýn elde edeceði kâr yalnýzca kendi fiyat kararýna deðil. Bu durumda. ayný zamanda diðer firmanýn alacaðý karara baðlýdýr. iki firmanýn kârlarýnýn nasýl kendi kararlarýna baðlý olduðunu göstermektedir. kaynaklarýn herkesin durumu daha iyi olacak þekilde daðýtýlmasý mümkündür. Eðer toplummümkün olan bu sonuca ulaþmada baþarýsýzsa. Resesyonlarda üretim düþüktür. bir resesyon meydana gelecektir ve her firma alnýzca 15 milyar lira kâr elde edecektir. Tablo. Bu durumda her firma fiyatýný düþürüp düþürmeyeceðine karar vermek durumundadýr. Sendika liderleri diðer sendikalarýn kazanacaklarý tavizlerle ilgilenmelidir. Bir koordinasyon baþarýsýzlýðý sonucu olarak resesyonun nasýl oluþtuðunu ortaya koymak için þu hikayeyi düþünelim. Firmalar fiyatlarýný saptarlarken diðer firmalarýn koyacaklarý fiyatlarýn farkýnda olmalýdýr. hiçbiri bu sonucu sadece kendi davranýþýyla saðlayamamaktadýr. çalýþanlar iþsiz kalmýþtýr ve fabrikalar düþük kapasiteyle çalýþmaktadýr.

15 milyar lira kâr elde eder. 5 milyar lira kâr elde eder. Firma. Firma. 2. 30 milyar lira kâr elde eder. Firma. 15 milyar lirakâr 1. Firma. 2. Firma. 15 milyar lirakâr 2. elde eder. elde eder. 2. 15 milyar lirakâr 2. Firma Fiyat Ýndirimi Fiyatýn Yüksek Tutulmasý Fiyat Ýndirimi 1. 1. Firma. elde eder. yine resesyon meydana gelecektir. Bu durumda fiyatýný düþüren firma 5 milyar lira kâr elde ederken diðer firma 15 milyar lira kârelde edecektir. Firma. . 50 milyar lirakâr 1. Firma Fiyatýn Yüksek Tutulmasý 1. 5 milyar lira kâr elde eder. . Firma.294 elde eder.düþürürse.

? Fiyat yapýþkanlýðýnýn nedeni nedir? Girdi-Çýktý Tablosu Yaklaþýmý Girdi-çýktý yaklaþýmý hem nominal hem de nispi fiyatlarýn yapýþkan olabileceðini ortaya koymaktadýr. örneðin ülkemizde 5 Nisan 1994 kararlarýný izleyen dönemde. her ikisi de fiyatýný düþürecektir. Bu nedenle fiyat yapýþkanlýklarý kimsenin yararýna olmadýðý halde. Her firmanýn 15 milyar kâr ettiði kötü sonuç bir koordinasyon baþarýsýzlýðýdýr.Yukarýdaki açýklamalardan anlaþýlacaðý gibi bir firma fiyatýný düþürünce diðer firmanýn pozisyonunu iyileþtirmektedir. Girdi-çýktý tablosu ekonomideki tüm çalýþanlarýn ve firmalarýn üretim ve fiyat kararlarýný gözönüne almaktadýr. Modern ekonomilerde birçok firmanýn çýktýsý. Öte yandan herfirma diðerinin fiyatýný düþürmeyeceðini beklerse. Eðer iki firma koordinasyon içinde olsaydý. Bu durumda tercih edilen sonuç gerçekleþecek ve her firma 30 milyar lira kâr elde edecektir. Herþey bir yana. Ýþte bu maliyet. Ekonomideki tüm nispi fiyatlar piyasa koþullarý . hem nominal hem de nispi fiyatlar yapýþkan olarak kalacaktýr. Bu tür müþterileri olan firmalar uzunca bir süre mallarýnýn fiyatlarýný sabit tutabilmektedir. her ikisi de fiyatýný koruyacaktýr. . reel para stoku azalmasýna raðmen firmalar mallarýnýn fiyatlarýný yükselterek resesyonun daha da þiddetlenmesine neden olmuþlardýr. arzu ettikleri sonuca ulaþabileceklerdi. Bu durumda daha kötü bir sonuç meydana gelecek ve her firma 15 milyar lira kâr elde edecektir. Bir firmanýn fiyat indiriminin diðer firmanýn elde edeceði kâr üzerindeki pozitif etkisi toplam talep dýþsallýðýndan kaynaklanmaktadýr. Eðer benzer müþterileri olan tüm firmalar bu þekilde davranýrsa. Tüm bu sonuçlarýn meydana gelmeþansý olduðu için ekonomi buna çoklu denge adý vermektedir. Bir firmanýn müþterisi (hanehalký veya firma olabilir) baþka bir firmadan alýþveriþ yapmak isterse belli bir maliyetle karþýlaþýr. Çünkü böylece diðer firma resesyondan kaçýnabilmektedir. fiyatlar yapýþkandýr. sözkonusu firmanýn fiyatý baþka firmalarýn fiyatýna göre nispeten daha yüksekbile olsa müþterilerinin yine de o firma alýþveriþ yapmalarýna neden olmaktadýr. Bu durumda. birçok diðer firmanýn girdisini oluþturmaktadýr. Gerçek dünyada bir çok firma fiyat belirlediði için koordinasyon daha da güçtür. ekonomide hangi sonuç meydana gelecektir? Bir yandan her firma diðer firmanýn kendi fiyatýný düþürmesini beklerse.

Fiyat yapýþkanlýðýgirdi-çýktýtablosu yaklaþýmýyla nasýl açýklanmak ? tadýr? Fiyat Yapýþkanlýklarýnýn Bekleme Süresinin Kýsalmasý ve Nispi Fiyat Ayarlamalarýnýn Artmasý Enflasyon oranýnýn yükseldiði dönemlerde. Ball.hakkýnda eksik enformasyonlu çeþitli firmalar tarafýndan belirlenmektedir. Yukarýya doðru fiyat yapýþkanlýklarýnýn azalmasý ekonomide parasal þoklarýn reel etkilerinin azalacaðý ve hatta ortadan kalkaca . Mankiw ve Romer gibi Yeni Keynesgil iktisatçýlar yukarýya doðru fiyat yapýþkanlýklarýnýn azalacaðýný ve etiketlerin daha kýsa zaman aralýklarýnda deðiþtirileceðini vurgulamaktadýr.295 . Firmalar ve müþterileri arasýndaki iliþkilerin karmaþýklýðý ve bu karmaþýklýðýn neden olduðu eksik enformasyon firmalarýn mutlak ve nispi fiyatlarýný deðiþtirmede aðýrdan almalarýna neden olmaktadýr.

firmalarýn kârlarýný maksimize eden ücrettir. Firmalar bu tür rasyonel davranýþ benzeri eylemlerinin sonucunda toplumun kaybý büyük bile olsa kendi kâr kayýplarý . Bunun sonucu olarak. Ancak hiçbir firma en azýndan belli bir üst ve alt sýnýr içinde ücret saptayýcý deðildir. Piyasada bir çok firma vardýr. ücretlerin niçin emek piyasasýný temizlemede baþarýsýz olabileceðini açýklamaktadýr. Benzer þekilde ücretteki bir artýþla. nispi fiyatlarýn deðiþkenliðini artýracaktýr. Emek Piyasasýnda Ücretlerin Yapýþkanlýðý Etkin Ücret Modeli Etkin ücret modeli.ðý anlamýna gelmektedir. gönüllü iþsizlik sözkonusudur. Daha genel bir þekilde. Bazý sektörlerde ücret rijiditelerinin varlýðýnýn eksik istihdamý açýklamaya yeterli olacaðýna itiraz edilebilir. Ýþgücü piyasasýnda alýcý olan firmalar rekabetçidir. daha yüksek ücretlerde istihdam edildiðinde. Etkin ücret teorileri. ücretler düþmeyebilir. prodüktivite düþecektir ve dolayýsýyla kârlar azalacaktýr. Esnek ücretli bazý sektörler olduðu sürece. Ayrýca enflasyon. bir kimse çalýþmamayý tercih ediyorsa. firmalar ödeyecekleri ücretleri deðiþtirebilecekleri zamanda bile bunu böyle yapmayabilirler. yani emeðin verimliliði (dolayýsýyla firmalarýn kârlýlýðý) ödenen ücretle artabilir. Eðer emek arz ve talebinin birbirine eþit olduðu Walrasgil ücret çok düþükse. Bireylerin davranýþlarý tam olarak kontrol edilemez. bu yollaüretimi ve dolayýsýyla kârlarýný artýrma seçeneðini tercih edebilirler. Etkin ücretler. Bunu bir anlamda o sektördeki ücret düzeyine itiraz olarak görebiliriz. O halde ücretin belli bir noktaya kadar artmasýyla kârlar artacaktýr. Görünüþte iþsiz olan kiþilerden ayýrtedilemeyen bu kiþiler. Bu nedenle eksik istihdam sözkonusuyken. O halde ücretler mutlaka rijit deðildir. Serbest piyasa ekonomisi kaynaklarýn etkin þekilde tahsisinde nispi fiyatlara güvendiðinden bu durum mikro ekonomik etkinsizliði artýracaktýr. emek gücünün kalitesi. Çünkü firmalar þunu görmüþlerdir: Eðer ücretleri düþürürlerse. Etkin ücret. iþçinin bir iþten bir baþka iþe girip çýkmasý azaltýlabilir. piyasa dengesi etkin deðildir ve böylece verimli olarak kullanýlabilecek kaynaklar da aylak kalabilir. Ancak ücretlerin piyasa temizleyici düzeye düþmesine de gerek yoktur. Çalýþanlarýn tüm eylemlerini taþýyan bir sözleþmenin yazýlmasý mümkün deðildir. kuþkusuz ekonomik konjonktüre göre deðiþebilir. iþgücü istihdamýný artýrma. çalýþanlarýn özellikleri hakkýnda eksik enformasyonun olduðu hipotezi üzerine kurulmuþtur. firmalar verdikleri ücretleri biraz yükselterek.

bazý rahatsýzlýklarýn ekonomik sistem üzerindeki yankýlarýnýn azalacaðýna. . talepte bir deðiþiklik olsa bile i deðiþtirmez. etkin ücret modelleri firmalarýn ücretlerinin niçin birbirleriyle karþýlýklý baðýmlýlýk içinde olduðunu gösterir. Bu karþýlýklý baðýmlýlýk. bu durumda ücretleri deðiþtirmemek tümüylerasyoneldir. Öte yandan.296 . Sonuç olarak bu teoriler. Herhangi bir firma içinoptimal ücret. Benzer durum sermaye piyasasý n de geçerlidir. neden arttýðýný ortaya koymaktadýr. faiz oranýný ve fiyat rijiditelerini açýklayarak. tüm diðer firmal ödenen ücretlere baðlýdýr. Böylebir ortamda hiçbir firma.küçük olabilir. Eðer firmalar riskle karþýlaþýrsa ve ücret deðiþmelerinin sonuçlarýyla ilgilibelli bir beli arsa. ücreti. iþgücü piyasasýný çoklu dengeye götürebilir.

? Etkin ücret modeli ile klasik Keynesgil görüþarasýnda nasýl bir iliþki kurulabilir? Hysteresis ve Doðal Oran Hipotezi Günümüzde. istihdam üzerinde nasýl bir kalýcýetki yaratýr? Bir resesyon ekonomiyi ücretlerin belirlenme sürecini deðiþtirerek de sürekli olarak etkiler. Son yýllarda bazý iktisatçýlar. Teorisyenler bir çok olasý cevap bulabilirler. Eðer resesyon iþsiz kalan halký deðiþtirirse. Daha genel olarak söylemek gerekirse. ekonomide sürekli iz býrakabileceðini vurgulamaktadýr. uzun dönemde de çýktý ve istihdamý etkileyebileceðini ortaya koyarak doðal oran hipotezine meydan okumaktadýrlar. Ýþte hysteresis. ücret belirleme sürecinde içerdekilerden (insider) olan bazýlarý dýþarýdakiler . ? Resesyon. Eðer ç nispi ücretleri gözönünde tutarlarsa. Ýþlerini kaybedenler ücretlerin belirlenme sürecindeki etkinliklerini kaybederler. Bu teoriler dikka tleri nispi ücretler üzerinde toplamaktadýr. Her iki durumda da resesyon. daha yüksek ücretlerin verimliliði niçin artýrdýðýný sorabiliriz. Kendi kendimize. Ayrýca yaþanan uzun iþsizlik dönemi bir bireyin iþe karþý davranýþýný deðiþtirebilir ve iþ bulma arzusunu azaltabilir. Keynes'in inandýðý gibi budavranýþ rasyonelleþir. Doðal oran hipotezi makro ekonomistlerin ekonomideki kýsa dönem ve uzun dönem geliþmelerini ayrý ayrý incelemelerine izin vermektedir. Resesyondan sonra yeniden iþ bulduklarýnda eskisine göre kabiliyetlerinde bir azalma olmuþtur. Uzun dönemde ekonomi. doðal oran üzerinde uzun süreli etkiyi tanýmlamak için kullanýlan bir terimdir (Aslýnda "hysteresis". toplam talebin. resesyonun bir dizi mekanizma aracýlýðýyla doðal iþsizlik oranýný deðiþtirerek. Yunanca "arkadan gelen" ya da "gerisindeki" anlamýna gelen bir kelimedir). Ýleri endüstriyel ülkeler için(bu ülkelerde kötü beslenme olmadýðýndan) yatkýn olgu iyi ücretalan iþçilerin daha fazla performans gösterecekleri yönündedir. doðal oran üzerinde sürekli etki yapacaktýr. Örneðin iþsiz kalan iþçiler bir sendika üyesi olarak statülerini kaybederler. sürekli olarak iþ arama sürecini engeller ve friksiyonel eksik istihdam miktarýný artýrýr.Etkin ücret modelinin en azýndan bir Keynesgil yönünü vurgulamakgerekir. ekonomik dalgalanmalar doðal oran hipotezine dayandýrýlmaktadýr. Bu hipoteze göre toplam talepteki dalgalanmalar. eksik istihdam düzeyine geridöner. klasik modelin tanýmladýðý gibi çýktý ve istihdam. Örneðin çalýþanlar iþsiz kaldýðý zaman deðerli iþ becerilerini de kaybedebilirler. Bu iktisatçýlar. çýktý ve istihdamý yalnýzca kýsa dönemde etkiler.

Ücret yapýþkanlýðýna ve iþlerin tayýnlanmasý sonucu ortaya çýkan eksik istihdama bekleme iþsizliði (wait unemployment) denilmektedir.297 . Eðer cari iþsizlik oraný geniþletici politikalarla düþürülürse otomatikman doðal iþsizlik oraný da azalacaktýr. Eðer daha küçük bir grup olarak kalan içerdekileryüksek reel ücretlerle da fazla.(outsider) olur. Hysteresis görüþüne göre teþvik edici talep politikasý (yapýsalcýlarýn vurguladýðý gibi) enflasyonun hýzlan . Þimdi de geniþletici para politikasý izlendiðini düþünelim. yüksek istihdamla daha az ilgilenirlerse o taktirde resesyon sürekli olarak reel ücretleri denge düzeyinin yukarýsýna itecek ve bekleme eksik istihdam miktarýný artýracaktýr.

yetersiz kapasiteler bazý mallarýn kýtlýðýna neden olacaktýr. Bu durum ise enflasyonun bir diðer nedenidir. Bu durumda firmalarýn içerdekileri niçin iþten çýkaramadýklarý sorulabilir. Yeni yatýrýmlar gereksinim duyulan sermayeye ilave olacaktýr. enflasyon oranýný yükseltecektir. "Dýþarýdakiler" ler" sýnýfýna geçeceklerdir. Toplam talebin teþviki. Yeni Keynesgil hysteresis görüþü ekonominin daha düþük iþsizlik oranýna yerleþtikten sonra enflasyonun düþeceðine inanmaktadýr. Bunun nedeni. dýþarýdakileri iþe almanýn ve eðitmenin maliyeti ve içerdekilerin grevtehditleridir. enflasyonun hýzýnýn duracaðýný vurgulamaktadýr. Bu noktada yapýsalcý görüþteki iktisatçýlarla Yeni Keynesgil iktisatçýlar birbirinden ayrýlmaktadýr. resesyonun. geniþletici para politikalarýnýn enflasyonist etkisinineden daha az ön ektedir? Yukarýda da vurguladýðýmýz gibi bazý iktisatçýlara göre uzun süreli eksik istihdam iþsizlerin yeteneklerinin azalmasýna neden olur. firmalar iþsizleri eðitmek yerine diðer firmalardan eðitilmiþ iþgücünü transfer edecektir. Çünkü hysteresis. Tersine. yapýsalcý görüþte olanlara göre eðer iþsizliðin cari düzeyinin altýna düþürülmesine izin verilirse enflasyon sürekli olarak hýzlanacaktýr. Hysteresis hipotezi nedir ve ne sonuçlar doðurmaktadýr? REEL KONJONKTÜR TEORÝSÝ . ? Hysteresis görüþü. Bununla birlikte hysteresis tartýþmalý bir konudur. doðal oran hipotezinin vurgulandýðýndan çok daha pahalý olduðunu ortaya koymaktadýr. Eðer içerdekilerin bir piyasagücü varsa hýzlý geliþen talebe cevap olarak ücretlerinde artýþ isteyeceklerdir. Bununla birlikte konu çok önemlidir. Çünkü iþe yeni giren eskiiþsizlerin hünerleri artacaktýr. Öte yandan. Hyster s tezinin bir diðer açýklamasý da yüksek eksik istihdam sýrasýnda. Sonuç olarak eksik istihdam bir kez yeni düzeyine yerleþtiðinde. Bir baþka deyiþle hysteresis fedakârlýk oranýný artýrmaktadýr. ekonominin kapasite düzeyini cari üretim düzeyine düþürmesidir. Bazý iktisatçýlar içerdekilerdýþardakiler ayrýmýnýn ve içerdekilerin dýþarýdakilere göre daha maharetli olduklarý görüþünün ve içerdekilerin ücret oranlarýný yükseltmekkonusundaki monopolcü güçlerinin üzerinde durmaktadýr. Eðer iþsizlerin maharetleri kaybolmuþsa. Halen konunun ne denli anlamlý olduðu açýk deðildir. Böylece iþsizler halen iþ sahibi olanlarla rekabet edemezler.masýna neden olacaktýr.

Reel konjonktür teorisinin izleri Robet LUCAS tarafýndan kurulan rasyonel bekleyiþler okuluna kadar uzanmaktadýr. Ayrýca ekonomik dalgalanmalarýn nedeni uluslararasý rahatsýzlýklar. iktisatçýlar tarafýndan ortaya atýlmýþtýr.298 . . Prodüktivitede meydanagelen dalgalanmalar temeld e teknolojik dalgalanmalardan kaynaklanmaktadýr. ekonomik dalgalanmalarýn esas kaynaðýdýr. iklim deðiþmeleri ya da doðal afetler gibi diðer kaynaklar olabilir. Reel konjonktür teorisi nedir? Reel konjonktür teorisine göre prodüktivitedeki rassal dalgalanmalar. Ancak bu teori Edward PRESCOTT. Finn KYDLAND.? . Charles PLOSSER vb.

Teknolojik deðiþmenin ekonomi üzerindeki ilk etkisi prodüktivitenin azalmasý ve resesyonun baþlamasý þeklinde olmaktadýr. Reel konjonktür teorisi çalýþanlarýn öðrenciler gibi davranacaðýný söylemektedir. Eðer reel faiz oraný yýllýk %6 ise þimdiki saat baþýna 1000 liralýk reel ücret . yeni teknolojilerin kullanýmýna ve yaratýlmasýna neden olan araþtýrma ve geliþtirme sürecine baðlýdýr. Teknolojik deðiþme. Bunun için öðrencinin zamanýnýn büyük bir kýsmýnda oldukça çok çalýþmasý gerekir. teknolojik deðiþmeyebaðlý olarak ortaya çýkan prodüktivitenin büyüme oranýdýr. Zaman zaman teknolojik deðiþme baþta beþeri sermaye olmaküzere mevcut sermayenin büyük bir odasýnýn geçmesineneden olmaktadýr. Çünkü öðrenci sýnav yaklaþýrken daha sýký bir þekilde çalýþmanýn getirisinin. Reel konjonktür teorisine göre prodüktivitedeki artýþ. Reel ücret oraný geçiciolarak düþük olduðu zaman çalýþanlar daha az saat çalýþacaklardýr. Ýnsanlar içinde bulunulan dönemde çalýþarak elde edeceði gelirle bir sonraki dönemde çalýþarak elde etmeyi beklediði geliri karþýlaþtýrýrlar. Teoriye göre insanlar fayda maliyet hesabý yaparak ne zaman çalýþacaðýna karar verir. Öðrencinin bir dersteki amacýnýn 100 puan almak olduðunu varsayalým. Reel konjonktür teorisi.? Reel konjonktür teorisine göre prodüktivitedeki dalgalanmalarýn nedenleri nelerdir? ? Reel konjonktür teorisinde temel motivasyon. Ancak sýnav zamanýnda öðrenci her gece ve her hafta sonu çalýþacaktýr. Öðrenciler. prodüktivite mütavazi bir þekilde artmaktadýr. insanlarýn ne zaman çalýþacaklarýyla da ilgilenmektedir. Bazen teknolojik ilerleme hýzlý olmakta ve prodüktivite hýzla artmakta. Sýnavlara doðru öðrenci daha sýký bir þekilde çalýþacaktýr. Reel ücret oraný geçici olarak yüksek olduðu zaman çalýþanlar daha fazla saat çalýþacaklardýr. gidecektir. Bu n tarihi uzakken öðrenci fýrsat buldukça sinemaya. Ancak cari ücret oranýný beklenen gelecekteki ücret oranýyla karþýlaþtýrmak için çalýþanlarýn reel faiz oranýný kullanmasý gerekir. sýnav tarihi uzakkenki çalýþmasýna göre daha büyükolacaðýna inanmaktadýr. maça vb. baþlangýçta iþ fýrsatlarýný yok etmekte ve iþ yerlerinin kapanmasýna neden olmaktadýr. bazen de teknolojik ilerleme yavaþ olup. Ancak zamanla teknolojik deðiþme hem yeni iþ yerlerinin açýlmasýna hem de prodüktivite artýþlarýna neden olmaktadýr. okulda böyle bir karþýlaþtýrmayý her gün yaparlar.

Eðer gelecek yýl reel ücret oranýnýn 1050 lira olacaðý bekleniyorsa bugünkü reel ücret daha iyi görünmektedir. Reel faiz oraný ne kadar düþükse. emek arzý o kadar az olacaktýr. Þimdi de yýllýk reel faiz oranýnýn %4 olduðunu varsayalým. Bu durumda bugün 1 saat daha az ancak gelecek yýl 1 saat fazla çalýþtýðý zaman. zamanlararasý ikame etkisinin büyük olduðuna inanmaktadýr. ücret artýþýbeklentisinin %6 olmasýdurumunda inceleyiniz. gelecek yýl daha az çalýþýldýðý zaman emek %1 oranýnda daha yüksek reel ücret elde edecektir. . Þimdi daha çok. Buna karþýlýk reel konjonktür teorisyenleri. Bu durumda þimdi kazanýlan 1000 liranýn bir yýl sonraki deðeri 1040 lira olacaktýr. Yukarýdaki açýklamalardan da anlaþýlacaðý gibi ne zaman çalýþýlacaðý kararý reel faiz oranýna baðlýdýr. diðer koþullar aynýyken.299 .bir yýl sonra 1060 lira olacaktýr. emeðin eline geçecek reelücret %1 daha fazla olac Yukarýdaki örneði yýllýk reel faiz oranýnýn %10. Ekonomistlerin büyükbir çoðunluðu. reel konjonktür teorisinin önemli yaðý olan zamanlararasý ikame etkisinin önemsiz boyutta olduðuna inanmaktadýrlar.

para politikasý olarak sabit oranlý parasalbüyümeyi önermektedirler. Ayrýca. Neo Keynesgiller. Yeni klasikler. Monopsoncu . Monopolcü rekabet d. Klasik 2. Tam rekabet e. NeoKeynesgil c. Ancak eðer reel deðiþme yoksa(üretim faktörlerinin kulla potansiyel GSMH da deðiþme yoksa) paradaki deðiþmeler yalnýzca fiyat düzeyini deðiþtirir. ücret ve fiyatlarýn neden esnek olmadýðýný açýklamaktadýrlar. Eðer para miktarý deðiþirse toplam talep de deðiþir. bunun saðlanamamasý durumunda. Bu teorilerden geleneksel Keynesgil. para arzýnýn bir içsel deðiþken olduðunu düþünmüktedirler. Friedmancý monetaristler. özde politikasýzlýk politikasýný savunmaktadýrlar. gerek klasik gerek Keynesgil görüþ çerçevesinde yeni teoriler geliþtirilmiþtir.300 .? Adýndan da anlaþýlacaðý gibi ekonomideki reel dalgalanmalarýn nedeni reel þeylerdir. Kurala göre para politikasý uygulanmasý hangi ekonomik görüþe daha uygundur? a. yeni klasiklerden farklý olarak. Monopolcü b. aþýrý monetaristler (yeni klasikler). Ilýmlý monetarist e. Monetarist görüþ piyasa koþullarýnýn aþaðýdakilerden hangisine uygun olduðunu savunur? a. Sorular 1. Oligopolcü c. Reel konjonktür teorisinin ana fikri nedir? Özet Son yýllarda. duruma göre (ihtiyari) para politikasýný savunmaktadýrlar. Klasik monetarist d. onlar da sabit oranlý parasal geniþlemeyi tercih etmektedirler. Keynesgil b. Neo-Keynesgil ve ýlýmlý monetarist görüþ (Friedmancý monetarizm). Ancak. yoksa nominal ya da parasal þeyler deðildir. uyarlanmýþ bekleyiþleri benimserlerken. reel konjonktürteorisyenleri rasyonel bekleyiþleri b enimsemiþlerdir. Reel konjonktür teorisyenleri ise.

.

"S. LIPSEY R. 1991. Zýmni sözleþmeler Kaynakça PARASIZ. Ýlker... Monetarizm ve Ünlü Monetarist ve Keynesçi Ýk tisatçýlarla Söyleþiler. 1990. Çakmak Ahmet). Monopolcü rekabet d.3. 1996. Edmund. M. PARKIN. PEHLPS. Gregory. Uyarlanmýþ bekleyiþler b. Oxford. Ezgi. Monopsoncu 5. M. PARASIZ. Küçük liste maliyeti c. MANKIW. Bursa. . Oligopolcü c.301 . Ekonomi 2 (Çev. s" envanter teorisi e. Ezgi. 1992. Tam rekabet e. Addison-Wesley.. Michael. PURVIS D. Fiyatlarýn sýk sýk ayarlanmasýnýn yerine aralýklý olarak yapýlmasý hangi deyimle ifade edilir? a. Para Politikasý. Worth. Rasyonel bekleyiþler c. Koordinasyon baþarýsýzlýðý 4. PARASIZ. Küçük liste maliyeti d. New York. Macroeconomics. 1996. Yeni klasik ya da aþýrý monetarist görüþ aþaðýdaki teorilerden hangisini benimsemektedirler? a. Bursa. s" envanter teorisi d. Ezgi. M. Macroeconomics. COURANT. 1996. Clandron Press. Monopolcü b. Ýlker. Yapýþkan fiyatlar b. 1996. Küsuratlý fiyatlar e. Ýlker. Bursa. Seven Shools of Macroeconomics Thought. Bilim Teknik. Keynesgil görüþ hangi piyasa koþulunun geçerli olduðunu savunmaktadýr? a. Makro Ekonomi: Teori Politika. New York. "S. STEINER P.

. Bu ünitede. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. merkez bankasýnýn kullanabileceði para politikasý araçlarý ve merkez bankasýnýn yasal ve yönetsel yapýsýnýn daima akýlda tutulmasý gerekir... ..ÜNÝTE 18 Para Politikasýnýn Amaçlarý ve Para Politikasý Stratejileri Bu Ünitede. para politikasýnýn amaçlarý ve bu amaçlar arasýndaki çeliþkiler incelendikten sonra.302 . Üniteyi çalýþýrken. para politikasýnýn çeþitli yöntem vestratejileri ele alýnac Çalýþma BiçimineÝliþkin Olarak. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz.

Bunun yanýnda. Para deðerinin istikrarýndan. tüm üretim faktörleri için amaçlanmakla birlikte. Emek piyasasýnýn istihdam durumu. tam istihdam sayýlmaktadýr. mevsimlik ve arizi iþsizlik türlerinin giderilmesini ya da ortadan kaldýrýlmasýný da içerir. Tam Ýstihdam Ekonomi politikasýnda tam istihdamýn amaç olarak belirlenmesi 1929 dünya ekonomik krizine kadar uzanmaktadýr. Geliþmiþve azgeliþmiþülkelerde. Yani enflasyon sabit gelirlileraleyhine bir durum yaratýr. enflasyon oranýnýn %1-2 oranýnda tutulduðu bir ekonomide de fiyat istikrarýnýn olduðunu rahatça söyleyebiliriz. Tam istihdam. Geliþmekte olan ülkelerde bu oranýn %5 olmasý normal karþýlanabilir. Bilindiði gibi fiyatlar genel düzeyinin yýllýk ortalama artýþ hýzý. enflasyon oranýný verir. tasarruf oranýný genellikle olumsuz yönde etkileyebilir. tam istihdamda ve büyüyenbir ekonomide olaðan kar ilir. Geliþmekte olan ülkelerde %5 fiyat artýþý normal karþýlanmaktadýr. Geliþmiþ bir ekonomide ortalama %3 oranýndaki iþsizlik normal kabul edilmektedir. Ancak daha gerçekçi bir yaklaþýmla. asýl üzerinde durulan. O halde bu ülkeler. Bu orandaki fiyat artýþý. arizi ve mevsimlik iþsizliðin tamamen ortadan kaldýrýlmasýnýn zorluðu nedeniyle. yapýsal. tam istihdamýn ölçülmesinde. ilgili oranlaraulaþtýklarýnda. hangi orandaki iþsizlik tam istihdam sayýlabilir?l Fiyat Ýstikrarý ? Fiyat istikrarý amacýna para deðerinin korunmasý amacý da diyebiliriz. tam istihdama ula yýlabilir. serbest piyasa sisteminin iþlerliðinin sürdürülebilmesi . Ayrýca enflasyonun geliri yenidendaðýtýcý etkisini de unutmamak gerekir. Özellikle paradan kaçýþ olgusu. öncelikle paranýn yurtiçi deðeri anlaþýlmaktadýr. fiyat istikrarý. paranýn servet biriktirme iþlevinin sarsýlmasýna neden olabilir. ekonomik büyüme ve ödemeler dengesidir. kabul edilebilir bir minimum iþsizlik oraný. Enflasyon oranýnýn normal kabul edilen bu oranlarýn üzerine çýkmasý. konjonktürel iþsizliðin önlenmesini.PARA POLÝTÝKASININ AMAÇLARI Para politikasýnýn birkaç önemli amacý vardýr. emek faktörünün tam istihdamýdýr. ekonomideki tüm üretim faktörlerinin istihdam düzeyinin deðerlendirilmesi için temel oluþturur. Bunlar tam istihdam. Para politikasý uygulamasý açýsýndan tam istihdam amacý. Ancak.

303 . Yani. durgunluk içinde enflasyondur. Öte yandan geniþletici para politikalarý sonucu oluþan enflasyon ve parasal sistemin bozulmasý ve buna baðlý olarak alýnacak yanlýþ kararlar ve yanlýþ beklentiler M. Bu saðlanmadýðýnda. Stagflasyon. iþsizlik ve enflasyon aynýzamanda geçerlidir. FRIEDMAN ve HAYEK'e göre stagflasyonun en önemli sebebidir. ! .için fiyat mekanizmasýnýn enflasyonun bozucu etkilerinden korunmasý gerekir. kaynaklarýn etkili ve verimli bir þekilde daðýlýmý gerçekleþtirilemez.

Büyüme ile kalkýnma arasýnda ne fark vardýr? Ödemeler Bilançosu Dengesi . yürürlükteki döviz kuru sistemiylebirlikte ele alýnmasý zorunludur. ödemeler bilançosunun iyileþtirilmesi þeklinde anlayabiliriz. ekonomik büyümenin parasal geliþmelerle gerçekleþtirilmesi desteklenebilir bir politika deðildir. II. II. ekonomik geliþmeyi destekleyici olmalýdýr. geliþmekte olan ülkelerde kalkýnma amacýyla birlikteele alýnmaktadýr. Para politikasýnýn ödemeler bilançosu dengesini saðlayýp saðlayamayacaðý noktasý önemlidir. O halde para politikasýnýn amacý. Eðer sabit döviz kuru sisteminde parapolitikasý ödemeler bilançosu dengesinin saðlanmasýný destekleyebiliyorsa sorun yoktur. Ancak kalkýnma anlam olarak daha kapsamlýdýr ve ekonomik yapýdaki deðiþik yanýnda sosyal kültürel ve politik yapýdaki deðiþikliði de içerir. genellikle belli bir zaman döneminde(bir yýl) iç ve dýþ ekonomik birimler arasýndaki iþlemlerin rakamsal durumunu gösteren bir bilançodur. Bu dengenin saðlanmasý incelenirken. Bu nasýl saðlanýr? Bilindiði gibi ödemeler bilançosu. konjonktür olgusundan ayrý olarak düþünülmüyor ve kýsa dönemli ekonomik dalgalanmalarýn hafifletilmesi daha önemli bulunuyordu. Bilançonun aktifinde ödeme girdileri. Büyüme amacý. Büyüme larý aslýnda kiþi baþýna reel artýþ oraný olarak belirlendiði için ayný ekonomik deðiþkenlerle ölçülür.Dünya Savaþýndan sonra uzun süreli ekonomik geliþme sorunu da ekonomi politikasýnýn amaçlarýndan biri olmuþtur.Ekonomik Büyüme ? Ekonomi politikasýnýn amaçlarýndan biri olan büyüme. ? "Ödemeler bilançosu dengesi" kavramý açýk bir kavram deðildir. Ancak hangibüyüme oranýnýn para politikas stekleneceði konusu belirsizdir ve parasal taban politikasýnýn en zor alanlarýndan birisi de bu konudur.Dünya Savaþýndan sonra önem kazanmýþtýr. dengeyi saðlamak için esnek . Bu saðlanmadýðýnda. pasifinde ise diðer ülkelere yapýlan ödemeler yer alýr. Enflasyoncu politikalarla kýsa dönemde ekonomik büyüme saðlanabilir. Para politikasý uygulamasý açýsýndan ödemeler bilançosunun dengeli olmasý amacýný. Ancak uzun dönemde. Daha önceki dönemlerde büyüme.

yukarýda belli baþlýlarýný saydýðýmýz amaçlarýn tümünün ayný anda gerçekleþtirilmeleridir. Yani hükümetin getirdiði düzenlemelerle dýþ ödemeler sý.nýrlý tutulmakta ve bu yolla denge oluþturulmaktadýr. her farklý ekonomik durumda farklý amaç bileþimlerini gerçekleþtirmeye çalýþmak zorunlu olmaktadýr. Aslýnda ideal olan. Ödemeler bilançosu dengesinin saðlanmasýnda bir diðer yol da döviz kontrollerine gidilmesidir. Bu seçenekler ancak her .304 . Para politikasýile ödemeler bilançosu dengesi nasýl saðlanabilir? Para Politikasý Amaçlarýnýn Birbirleriyle Ýliþkileri Ekonomi politikasý uygulamalarýnda. Esnek döviz kuru sisteminde yabancý paralarýn fiyatý dalgalanmaya býrakýlýr. Paralarýn fiyatýndaki deðiþmelerle ödemeler bilançosu dengesi saðlanmaya çalýþýlýr.döviz kuru sistemi önerilmektedir. Dolayýsýyla. yukarýda kýsaca incelenen amaçlarýn bazýlarýnýn birbirleriyle uzlaþmaz olduklarý ya da uzlaþtýrýlmalarýnda büyük güçlüklerle karþýlaþýldýðý gözlenir.

Tersine. ayný anda gerçekleþ tirilmesi mümkün amaçlar da olabilir. Amaçlar Arasýndaki Çatýþmalar Amaçlar arasýnda çatýþ ma olduð u zaman bunlar arasýnda bir seçim yapmak gerekir. Örneð in. birkaç açýdan çatýþ ma halinde olabilir. istihdama öncelik verilirse bu kez de fiyatlar yükselmektedir. Tam Ýstihdam ve Fiyat Ýstikrarý Tam istihdam ve fiyat istikrarý. Ýþ te bu zýtlýk nedeniyle öncelik fiyat istikrarýna verilirse ekonomide iþ sizlik artmakta. para politikasýnýn tam istihdam ve fiyatistikrarý amaçlarýnýn ayný anda gerçekleþ tirilmesinin zorluð una iþ aret etmektedir. Þ imdi hangi amaçlarýn birlikte uygulanmasýnýn çeliþ kili sonuçlar verebileceð ini inceleyelim. eð er maliyet enflasyonu sözkonusuysa. yani enflasyonu baþ latan etmenler hem faktör (emek) sahipleri hem de satýcýlarsa. istihdam oranýnýn yüksekdüzeyde gerçekleþ tirilmesine. sadece kýsa dönem için geçerlidir. Uygulamada iki seçenekli amaç paketi belirlemek de olasýdýr. Kuþ kusuz geleneksel Philips Eð risiyle ilgili olarak yukarýda söylenenler.ekonominin durumuna göre belirlenebilir. Philips Eð risiyle açýklanan bu durum. böyle birenflasyonu frenlemek içi n oldukça önemli eksik istihdamýn ve aþ ýrý kapasitelerin yaratýlmasý zorunlu olabilir. üçlü" gibi amaç bileþ imlerinden söz edilmektedir. Özellikle Friedman tarafýndan uzun dönemde doð al iþ sizlik oranýnýn enflasyon oranýyla iliþ . Amaçlar arasýndaki uzlaþ mazlýklar nedeniyle "sihirli dörtlü. Ý ki amacýn belirlenmesi durumunda amaçlar birbirlerini ikame eden seçenekler olabileceð i gibi. yüksek enflasyon oraný eþ lik edebilir.

Bir çok araþ týrma ýlýmlý bir enflasyonun ekonomik büyümeye zarar deð il. Tam Ýstihdam ve Ödemeler Bilançosu Dengesi Ilýmlý fiyat artýþ larý içinde sað lanan bir ekonomik büyüme ithalat talebini yükseltir. yarar sað ladýð ýný göstermiþ tir. Ancak. ekonomik kalkýnma büyük ölçüde makine. O halde iþ gücü verimlilið inin arttýrýlmasýna yönelikönlemler amaç çatýþ masýný hafifletecektir. Öte yandan bu tartýþ malar yapýlýrken iþ gücü verimlilið inin de gözönüne alýnmasý gerekir. Enflasyona yol açabilmesi için ücret artýþ larýnýn prodüktivite artýþ larýnýn üzerinde olmasý gerekir. Hýzlý Ekonomik Büyüme. Ýþgücü verimliliðinin artýrýlmasýtam istihdamýn ve fiyat istikrarýný nasýl uyumlu hale getirir? Fiyat Ýstikrarý ve Ekonomik Büyüme ? Hýzlý ekonomik büyümenin sað lanmasý için mutlak fiyat istikrarýnýn zorunluluð u yönünde çok az kanýt vardýr.kisinin olmadýð ý vurgulanmaktadýr. hammadde ve yedekparça ithalatýný gerektirdið inden ödemeler bilançosu dengesinin sað lanmasý. teçhizat. Eð er sözkonusu olan ülke bir de geliþ mekte olan ülkeyse. petrol gibi bir yeraltý . uzun dönemde ýlýmlýbir enflasyonun istihdam için yararlý olacað ý düþ ünülmektedir.

305 .ya da yerüstü kaynaklarýna sahip olmadýkça olanaksýzdýr. Kalkýnma neden ödemeler dengesi sorunu yaratýr? ? .

Çünkü.1 A'da para politikasýnýn amaçlarýyla iliþkili çatýþmalar gösterilmiþtir. ödemeler bilançosu dengesinin saðlanmasýnda yardýmcý olabilir. C de. Enflasyonunödemeler bilançosunu köt ireceði kesindir. Para Politikasýnýn Ödemeler Amaçlarý Arasýndaki iþsizlik Bilançosu Çatýþma. Birbirlerini Tamamlayýcý Amaçlar ? Bazý para politikasý amaçlarý birbirini tamamlayabilir.Enflasyon Þekil: 18. enflasyonla.1'i kendi cümleleriyle yazarak açýklayýnýz.1. Ancak fiyat istikrarýnýn mutlaka ödemeler bilançosu dengesini saðlayacaðýaçýk deðildir. Þekil 18. reel üretimin yani milli gelirin artacaðý gösterilmiþtir. B de ise istihdamdaki artýþla birlikte. Örneðin fiyat istikrarý. ödemeler bilançosu açýklarýnýn iliþkisi gösterilmiþtir. Açýðý 34 (C) (D) 2 1 1 2 3 1 2 Reel Üretim (A) (B) ? Þekil 18. Bunda bir noktanýn önemle belirtilmesinde yarar vardýr. . Buna göre istihdam arttýkça üretim ve fiyatlargenel düzeyi yükselm ödemeler bilançosu açýklarý da büyümektedir (yada tersi).

Ancak bu bir inanýþ sorunudur. milli gelirin en üst düzeye çýkarýlmasý ise ve bunun yanýnda fiyat istikrarýnýn giriþimcilere güven saðlayarak ekonomik büyümeyi teþvik edeceði düþünülüyorsa.ödemeler bilançosu dengesi yabancý ülkelerdeki enflasyon oranýna yada bu ülkelerin sözkonusu ülke mallarýna olan taleplerindek deðiþmelere de baðlýdýr. Örneðin. Dolayýsýyla bunlar arasýnda bir seçim yapmaktansa "optimum enflasyon oraný" gibi tek bir amaç belirlenir. ancak bunu para otoriteleri ve . Tersine.306 . bu durumda fiyatistikrarýnýn ekonomik büyüm düþüncesi geçerli olacaktýr. Aslýnda daha önce bu iki amacýn birbiriyle çatýþtýðýný söyledik. ödemeler bilançosu dengesini neden otomatik olarak saðlamaz? Birbirlerini Destekleyen Amaçlar Bazý amaçlar birbirlerini destekleyebilirler. eðer enflasyonun ekonomik büyümeyi teþvik ettiðine inanýlýyorsa. bu durumda fiyat istikrarýnýn ekonomik büyümeyle ters düþtüðü düþünülecektir. nihai amaç ekonomik büyüme ve tam istihdamý içeren. Eðer bir amaç diðerini destekliyorsa. Fiyat istikrarý.

2 'deki her bir eþ E eðrisi daha yüksek milli gelir düzeyinigöstermektedir. Þekilde optimum denge.2. ND istihdamý ve MD fiyat iskikrar düzeyinde saðlanmaktadýr. daha yüksek mi li gelir düzeyine dahayüksek enflasyon oraný ve daha yüksek istihdam düzeyi ile ulaþýlabilmektedir. Þimdi belli bir amaca minimum maliyetle ulaþýlmasý veya ulaþýlabilecek E düzeyinin maksimum yapýlmasý için kaynaklarýn en iyi þekilde nasýl daðýtýlmasý gerektiðini araþtýralým. maliye politikasý A noktasýnda tükenecek ve ulaþýlabilecek E düzeyi E2 den E1 e düþecektir. Yöntem hatalarýný ve sonuçlarýný basit bir çizim yardýmýyla gösterelim. optimuma ulaþýlmaktadýr. PARA POLÝTÝKASININ STRATEJÝLERÝ A D E E 2 1 (Fiyat Ýstikrarý)0 N A N (Ýstihdam) ND MD . Para Politikasýnýn Ýki Amacý Arasýnda Optimumun Saðlanmasý. Þekil 18.2'de N ve M saðlanacak þekilde kaynaklarýn N ve M politikalarýna harcanmasý durumunda. Þekil: 18. (E gibi tekbir sonuca ulaþmak için N (istihdam) ve M (fiyat istikrarý) gibi amaçlarýn olduðunu kabul edelim. M Þekil 18. bir üretim fonksiyonuna benzetilebilir. bu hata maliyetsiz olmayacaktýr. Süreçleri girdi ve sonucu da bir çýktý olarak varsaydýðýmýzda süreçler arasýndaki iliþkiler. Uygun bir aralýkta. Eðer bir minimum istihdam düzeyi (örneðin NA) bir nihai amaç olarak kabul edilmiþse. (örneðimizde fiyat istikrarýnýn ilk amaç olduðuna inanýlýyorsa). O halde araçlar ve sonuçlarý üzerinde tereddütlerin bulunmasýnýn sonuçlarý toplum açýsýndan pahalýya mal olacaktýr. Öte yandan iki sürece tahsis edilecek kaynaklarý belirleyen birbütçe doðrusu olsun.onlarýn danýþmanlarý karýþtýrýyorlarsa ve bu amaçlarýn ikisinin de ayný önemde olduklarýný düþünüyorlarsa.

.Para politikasýnýn yürütülmesinde biri tek aþamalý. Eðer nihai amaçlar arzulanan rotadan saparsa para politikasý araçlarý arzulanan yönde deðiþtirilmektedir.307 . diðeri iki aþamalý olmak üzere iki stratejiden söz edilebilir. Tek Aþamalý Strateji Tek aþamalý stratejide para politikasý doðrudan doðruya nihai amaçlara yönelik olarak izlenmektedir.

Ýki Aþamalý Strateji Ýki aþamalý para politikasý stratejisinde nihai amaca ulaþmak için ara amaçlar (hedefler) kullanýlmaktadýr. Çünkü merkez bankasý da sosyal refahla ilgilidir ve kýsmen politikbaskýlara cevap vermek zorundadýr. Örneðin merkez bankasý M1'in %60'lýk büyüme oranýný saðlamak için parasal tabanýn yýllýk %20 artmasýna izin vermektedir. Ayrýca toriteleri. Aslýnda merkez bankasý bu iki yaklaþýmý da aþarak hem fiyatistikrarýný saðlamak hem de iþsizliði doðal oranýnýn altýna düþürmek isteyebilir. Bir ve iki aþamalýpara politikasýstratejilerinin farklýlýðýnýaçýklayýnýz. Sorun iki ayrý aþamaya bölünmektedir. bu oraný daha aþaðýya çekmek için bir ölçüde enflasyon pahasýna da olsa parasal sürpriz yaratmagiriþiminde bulunabilirle Bu konuda son zamanlarda geliþirilen bir yaklaþýma göre özelliklemevcut doðal iþsizlik oran yini yüksek bulan politikacýlar. bu nedenle belli bir oranda enflasyonu göze almaktadýrlar. hükümette ve özel sektörde bu görüþleri paylaþanlarýn rolü büyüktür. Örneðin merkez bankasý gelecek iki yýl içinde enflasyon oranýný yýllýk %100'den %30'lara indirmek istiyorsa. Ýstihdam güdüsüyle parasal geniþlemenin dayandýðýdüþünceler ve . Tam Enformasyon Koþullarýnda Parasal Geniþlemenin Güdüleri ? Ýstihdam Güdüsüyle Parasal Geniþleme Beklenmeyen enflasyonun ve dolayýsýyla beklenmeyen parasal geniþlemenin üretim ve istihdamý etkileyeceði herkes tarafýndan kabul edilmektedir. doðal iþsizlik oranýnýn sosyal olarak optimal düzeye ulaþmasýný tercih etmekte. Ýkinci aþamada verilen ara amaç rotasýyla uyumlu olarak aletlerdekideðiþme oranýný belirlemektedir. doðal iþsizlik oranýnýn çok yüksek olduðunu düþünerek. bu nihai amaçla uyumlu olacaðýný ümit ederek ara amaç olarak M1 para arzýnda %60'lýk bir büyüme öngörmektedir. Böyle bir sonucun meydana gelmesinin en önemli nedeni. ekonomide daha önce yapýlmýþ olan uzun vadeli sözleþmeler ve LUCAS tipikýsa vadeli Phillips eðrisinin varlýðýdýr. Birinci aþamada merkez bankasý nihai amaç rotalarýný belirlemektedir. Bir baþka yaklaþýma göre enflasyonun düþürülmesi için ekonominin teþvik edilmesi tartýþmasýnda.

Hükümetin merkez bankasýndan alacaðý ödünç miktarý. Merkez Bankasýndan avans alabilmektedir. Örneðin ülkemizde 1211 Sayýlý Merkez Bankasý Yasasýna göre Hazine cari yýl bütçe ödeneklerinin %15'i oranýnda TC. birçok ülkede çeþitli anayasal araçlarla sýnýrlandýrýlmak istenmektedir. Buna karþýlýk Almanya'da ve ABD'de hükümetlerin mer .308 ? .bu çabalarýn karþýlaþtýðýsorunlar nelerdir? Gelir Güdüsüyle Parasal Geniþleme Parasal geniþleme kamu harcamalarýný finanse etmenin bir aracýdýr. Bununla birlikte birçok ülkede hükümet merkez bankasýndan ödünç alabilmektedir.

Bu durum da cari hesap bilançosu açýðýnýn azalmasýna katký yapar. Nominal devalüasyon. Nominal devalüasyon hangi yollarla dýþödemeler bilançosunu düzenleyici etki yapabilir? Finansal Ýstikrar Güdüsü. bir çok kanaldan azaltabilir ya da fazlasýný artýrabilir. hükümetin ekonomiye yeni parasal tabanþýrýngaetmesiyle satýn aldýðýreel ka arak tanýmlanabilir. Özellikle sermaye piyasasý nispeten sýð olan ülkelerde hükümetler yeterikadar borçlanma olanaðý bulamadýðý için bütçe açýklarýnýn finansmanýnda senyoraja güvenmektedir. Birinci olarak nominal ücret sözleþmelerinin ve sendikalarýn varlýðý. Faiz Oranýnýn Düzleþtirilmesi ! ? . Üretimdeki artýþ ayný þekilde geliri ve dolayýsýyla yurtiçi tüketimi artýrýr. Dolayýsýyla bu gibi ülkelerde gelir güdüsü ile parasal geniþlemenin önemi istihdam güdüsüne göre küçüktür. reel ücretin serbest piyasa düzeyininüzerinde belirle ne neden olabilir. merkez bankasý yalnýzca nominal döviz kurunu kontrol edebilir. Böylece ihracatý artýracak ya da ithalatý ikame edecek kaynak miktarýnda artýþ meydana gelir. bu açýklarý paralarýný devalüe ederek azaltmayaçalýþýr. Eðer bu politika parada reel bir devalüasyon saðlarsa etki caktýr. reel ücreti düþürerek istihdam ve üretimi teþvik eder. Bununla birlikte birçok ülkede hükümetdoðrudan doðruya merkez banka mtiyazýný bütçe açýklarýnýn önemli bir kýsmýný finanse etmek için kullanmaktadýr. Merkantilistik ya da Ödemeler Dengesi Güdüsüyle ParasalGeniþleme Ödemeler dengesinin cari hesap bilançosu sürekli olarak açýk veren ülkelerin para otoriteleri. Ýkinci olarak bir nominal devalüasyon halkýn elinde bulunan nominal deðerli tahvillerin reel deðerini düþürerek halkýn tüketimini azaltýr.kez bankasýndan ödünç almalarý çok sýký kurallara baðlanmýþtýr. birinci etki üstün gelir ve nominal devalüasyonun birleþik etkisi cari hesap açýðýný azaltýr. Bununla birlikte. özel sektördeki bireylerin ve maliyepolitikasýný yürüt erin davranýþlarý da etkileyebilir. Senyoraj geliri. Bununla birlikte. Reel döviz kurunu. O halde bir nominal devalüasyon. Bu durumun sonucu olarak da cari hesap açýðý artar. reel ödemeler bilançosu açýðýný. eðer marjinal tüketim eðilimi birden küçükse.

Örneðin ABD'de Federal Rezerv kýsa vadeli faiz oranlarýndaki dalgalanmalarý azaltýcý bir para politikasýna yönelmiþtir. ABD Merkez Bankasý böyle bir politikaya eskibaþkanlarýndan Paul Volcker'in.309 .Son yýllarda bazý endüstrileþmiþ ülke merkez bankalarýnýn kýsa vadeli faiz oranýný düzleþtirmeye çalýþtýklarýný görüyoruz. Bu durumda piyasa faiz oranlarýndaki sürpriz artýþlar. Merkez bankasýneden böyle bir uygulama yapmaktadýr? Bunun temel nedeni. faiz oranlarýnýn daha geniþ dalgalanmaoranlarýný toleransla karþýlayan baþarýlý uygulamalarýna raðmen giriþmiþtir. normal olarak kendil erine yatýrýlan mevduatlarýn vadelerine göre daha uzun vadeli kredi vermektedir. . merkez bankasýnýn fiyat istikrarý kadar finansal sistemin istikrarýyla ilgilenmesidir. Geliþmiþ finansal piyasalara sahipolan ekonomilerde finansal aracýlar. finansal aracýlarý güç du .

Genel olarak merkez bankalarý. para politikasý açýsýndan muhafazakâr kurumlardýr. Çünkü merkez bankasý için fiyat istikrarý da önemlidir. bankalarýn ve diðer aracýlarýn kârlarý ve istikrarý artacaktýr. Merkez Bankasýfaiz oranlarýnýnasýl düzleþtirmektedir? MERKEZ BANKASININ BAÐIMSIZLIÐI ? Bir ülkenin merkez bankasýnýn baðýmsýzlýk düzeyi. Merkez bankalarý yüksek istihdam düzeyi. kültürel ve kiþisel faktörler belirler. kiþilikler. Genellikle bu olgular halkýn gözündenkaçtýðý için merkez bankasýnýn mevcut baðýmsýzlýðý konusunda belli bir belirsizlik vardýr. fon mali kredi gelirlerine göre daha hýzlý etkilemektedir. Faiz oranýnýn düzgünleþtirilmesi teorisi ABD Merkez Bankasý ve büyük finansal piyasalara sahip diðer ülkeler için geçerlidir. Böyle bir faiz oraný somutlaþtýðý zaman. . piyasa faiz oraný beklenmedik þekilde düþerse. Birçok merkez bankasý arasýnda Alman Bundesbank. para politikasý açýsýndan son derece önemlidir.rumda býrakmaktadýr. Buna karþýlýk ArjantinMerkez Bankasý uygulamada politik otoritelere en baðýmlý merkez bankalarý arasýndadýr. Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðýný yasal. merkez bankasý dahil kamu sektörü içindeki deðiþen görüþler ve ittifaklar belirler. fiyat istikrarý. en baðýmsýz olanlardan birdir. Merkez bankasýnýn faiz oranlarýndaki yukarýya ve aþaðýya doðru hareketlere karþý gösterdiði tepki faiz oranlarýndaki dalgalanmalarý hafifletmektedir. merkez bankasý finansal sistemin istikrarýný tehdit eden bu sonucu azaltmak için ekonomiye likidite þýrýnga etmektedir. Tersine. merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðý hakkýnda daha fazla bilgiye sahiptirler. Bu durumda merkez bankasý ekonomiye daha önce þýrýnga edilen bir miktar likiditeyiçekecektir. Çünkü kýsa dönemde faiz oranlarýnda meydanagelecek bir artýþ. merkez bankasý yasasý. Bu durum faiz oranlarýndaki artýþý geçici olarakgidermektedir. Merkez bankasý ve hazine içindeki politika ybelirleyiciler. senyoraj geliri ve ödemeler bilançosu gibi amaçlar arasýnda önceliði fiyatistikrarýna verir Birçok ülkede merkez bankasýnýn baðýmsýzlýk derecesini.

Bu olmazsa hangisonuçlar oluþur? Merkez Bankasýnýn Baðýmsýzlýðýnýn Ölçülmesi ? Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýk derecesi. ortalama enflasyon oraný o kadar yüksek olacaktýr. merkez bankasý yasasýna ve bankayla devletin diðer organlarý arasýndaki enformal düzenlemeler gibi . .310 . Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðýne demektir. bu eylemle i halkýn algýlamasý arasýndaki sapmayla ölçülen ortalama kredibilite düzeyi o kadar düþük olacaktýr. cari politikaeylemleriyle. Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýk derecesi ne kadar azsa. . . enflasyon o kadar deðiþken. enflasyonla ilgili belirsizlikler o kadar fazla olacaktýr. Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýk derecesine ne kadar azsa. Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýk derecesi ne kadar azsa.Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðýyla enflasyon arasýnda þu iliþkiler saptanabilir.

merkez bankasý ve hazinedeki kilit personelin niteliðine baðlýdýr. Bu ek göstergeler iki açýdan yasaya yardýmcý olacaktýr. Diðer iki gösterge halihazýr durumun yasal durumdan sapmasýný esas almaktadýr. bankanýn araþtýrma bölümünün kalitesine. . 1980'li yýllarda merkez bankasý baþkaný her yýl deðiþmiþtir. . Son gösterge uzmanlarýn para politikasýyla ilgilicevaplarý üzerine day dýr. Peki merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðýnasýl saðlanabilir? Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðýyla ilgili yasal düzenlemeler de dörtbaþlýk altýnda ele alýna . Bütün bu faktörler gözönüne alýndýðýnda. Birçok ülkede merkez bankasý baþkanýnýn yasal olarak görevde kalma süresiyle fiilen görevyapma süresi arasýnda farklýlýk Örneðin Arjantin'de yasal olarak görv süresi dört yýl olduðu halde. Merkez bankasýnýn yürütme organýný oluþturanlarýn atanma ve görevden alýnma süreci. Bunlardan birisi merkez bankasý guvernörünündeðiþme sýklýðýdýr. Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðýna yönelik olarak üç ayrý gösterge kümesinden söz edilebilir. Bu yöndengeliþtirilecek yasaya ek olar ek göstergelere de gereksinim vardýr. Bu nedenle merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðýný ortaya koyacak bir endeksin geliþtirilmesi yönündeki çabalar daha çok yasal baðýmsýzlýk yönünde yoðunlaþmaktadýr.daha az yapýsal birçok faktöre. tarafsýz bir þekilde deðerlendirme yapmanýn güçlüðü ortaya çýkmaktadýr. Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðýyla ilgili bir diðer yaklaþým da. Birinci gösterge kümesi yasal baðýmsýzlýðýn yerini almaktadýr. merkez bankalarý yasalarý genellikle þu anlamda eksiklik göstermektedir. Birinci olarak. Bu boþluk enformel uygulamalarla. merkez bankasýnýn kýsa dönemli diðer reel amaçlar pahasýna fiyat istikrarý amacýný gerçekleþtirme kabiliyetidir. Bu yaklaþým hükümetin merkez bankasýndan alacaðý ödünçlere bir sýnýr getirilmesini içermektedir. Ýkinci olarak yasa açýk bile olsa uygulamalarda sapmalar olabilmektedir. geleneklerle doldurulmaktadýr. Hükümetle merkez bankasý arasýndaki anlaþmazlýklarýn nasýl giderileceði ve merkez bankasýnýn para politikalarýnýn oluþturulmasýna ve bütçe sürecine katýlým derecesinin belirlenmesi. Merkez bankasý yasalarý merkez bankasý otoriteleriyle politik otoriteler arasýndaki sýnýrlarý tam olarak ortaya koymamaktadýr. Merkez bankasý baþkanýnýn deðiþme sýklýðý ile merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðý negatif olarak iliþkilidir.

Bu sýnýrlamalar hacim.311 . Merkez Bankasýna Alternatif Para Kurulu Adýnda Bir Kurum Oluþturulmasý . Kamu sektörünün merkez bankasýndan ödünç alma olanaklarýna yasal sýnýrlama getirilmesi. merkez bankasýnýn nihai amaçlarýnýn belirlenmesi. Bu durum. vade. Merkez bankasý yasasýnda.. faiz oraný ve doðrudan avanslarýn geniþliði ve menkul kýymet karþýlýðý ödünç verme þeklinde olabilir. Özellikle yüksek oranlý ve kronik enflasyonun yaþandýðý ülkelerde Para Kurulu (Currency Board )adlý bir kurumun merkez bankasýnýn yerini almasý ve finansal disiplinin saðlanmasýnda bir araç olarak kullanýlmasý önerilmektedir. . özellikle geliþmekte olan ülkelerde para politi .

. Para Kurulu sistemi. ülke parasýyla baðlandýðý yabancý para arasýnda bire bir iliþki kurulmakta. Para Kurulu'nun temel görevi yerli paranýn deðerini korumaktýr. tam istihdam. Para kurulu hangi tür ekonomilerde kurulur ve sistemin özelliklerinelerdir? Özet ? Para politikasýnýn. Bazý hallerde bu amaçlarýn bazýlarý arasýnda. Bu konuda bir sýnýr yoktur. Para Kurulu'nun para politikasýnýn belirlenmesinde herhangi biryetkisi yoktur.kasýnýn büyük ölçüde politik düþüncelerden etkilenmesi sonucu merkez bankasýnýn yasama ve yürütme organlarýnýn baskýlarýna duyarsýz kalamamasýndan kaynaklanmaktadýr. kýsaca yerli para biriminin sabit bir kur üzerindenyabancý paraya baðlanmasý olarak tanýmlanmaktadýr. Para Kurulu'nun ihraç edeceði yerli para. . Para Kurulu. Ancak günümüzde. ödemeler bilançosu dengesi gibi birbirleriyle çatýþan veya örtüþen amaçlarý vardýr. Parasal geniþlemenin de çeþitli güdülerle yapýldýðý söylenebilir. ülkedeki faiz ve enflasyon oraný. Para politikasýnýn çeþitli stratejileri vardýr. ulusal parayý döviz karþýlýðýnda yaratýr. . ekonomik büyüme. Para Kurulu politik müdahalelerden baðýmsýz bir kuruluþtur. tam istihdam ile fiyat istikrarý. ulusal paranýn baðlandýðý ülkedeki oranlara eþit olur. Böylece sabit birkur üzerinden deðeri belirlenmiþ olan ülke parasý yaratýlmaktadýr. Para Kurulu sisteminin özellikleri þunlardýr: . fiyat istikrarý. Bu amaçlardan. . . ülke parasýnýn miktar olarak artýþý yabancý paranýn miktarýna baðlanmaktadýr. Buna göre. . ayný yönde iliþki de kurulabilir. Sabit kur sistemi geçerli olduðundan. Para Kurulu kendisine döviz getiren herkese ulusal para verir. dövize tam konvertibl olma özelliðine sahiptir. fiyat istikrarý ile ekonomik büyüme ve tam istihdam ile ödemeler bilançosu dengesi amaçlarý birbirleriyle çatýþýr. Para Kurulu belirlenen döviz kuru hedefinden baðýmsýz olarak bir enflasyon hedefi koyamaz. para politikasýnýn en önemli öðesinin merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðý olduðu görüþü geliþtirilmiþtir.

Tam istihdam-Ödemeler Bilançosu Dengesi . Para politikasýnýn aþaðýdaki amaçlarýndan hangileri çatýþma halinde deðildir? a.Ödemeler Bilançosu d. Ekonomik Büyüme.312 . Tam istihdam. Kalkýnma.Fiyat Ýstikrarý b. Ödemeler Bilançosu Dengesi.Fiyat Ýstikrarý e.Fiyat Ýstikrarý c.Sorular 1.

Döviz karþýlýðý ulusal para yaratýr c. Ýlker. Üç aþamalý d. Para politikasýný belirler e. Para basma geliri c. Merkez bankasý enflasyonu düþürmek için M1 para arzýný belli bir büyüme düzeyinde tutmayý bunun için de parasal tabaný bu düzeyeuyacak biçimde ayarlýyorsa. Ýktisad Araþtýrmalarý Dergisi. Tek aþamalý b. Süperenflasyon geliri 4. Yürütme organýna e. Banka ve Finansal Piyasalar. Aþaðýdakilerden hangisi para kurulunun görevlerinden biri deðildir? a. Politik müdahaleleri engeller Kaynakça CUKIERMAN Alex. Theory and Evidence. Ýki aþamalý c. Arbitraj geliri e. 1995. Parlementoya d. Bursa. Dünya Bankasýna c. Central Bank Strategy. M. Sayý0 1. OKTAR Suat. Ezgi.. Yargý organýna 5. "Merkez Bankasýna Alternatif Bir Kurum: Currency Board". Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðý. Credibility and Independence. 1994. PARASIZ. Ýstihdam güdülü 3. kime karþý olmalýdýr? a. M. . UIAUM. Para. Yerli paranýn deðerini korur b. Sabit kur sistemini uygular d. Senyoraj geliri d. bir stratejidir? a.Ü. MIT Press.2. Hükümetin ekonomiye yeni parasal taban þýrýnga ederek elde ettiði gelire ne ad verilir? a. Finansal istikrarý güdülü e. Cambridge. IMF 'ye b. 1994.313 . Enflasyon geliri b.

. çeþitli göstergelerin.314 . Üniteyi çalýþýrken. Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak. Ünitede yer alan dirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz.. . enflasyon ve deflasyon ortamýnda gerçeði ve neden yansýtýp...ÜN ÝTE 19 Para Politikasýnýn Göstergeleri Bu Ünitede. para politikasý araçlarýndaki deðiþikliklere ne ölçüde reaksiyon gösterdikleri dikkatle elealýnmaktadýr. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. Bu ünitede para politikasý uygulamalarýnýn izlenmesi için seçilecek gösterge olaylarý ve bunlarýn özellikleri incelenecektir.

para politikasýnýn göstergeleri olmaya aday deðiþkenlerin uygunluðunu kolayca belirleyebiliriz. baþka deðiþkenler de etki yapabilir veya bu deðiþken beklediðimiz sonucu ifade etmekten uzaktýr. hiç olmazsa nitelik açýsýndan (yöngösterici olarak) doðruluk taþýmasý gerekir. Bilindiði gibi parasal taban çarpanýyla parasal tabanýn çarpýmý. Bu nedenle göstergeseçimi çok önemlidir. sadece birim deðeriyle oynadýðýmýz makro politika aracý deðil. Deðerleri incelemeyealýnacak bu deðiþken politikasý göstergesi adý verilir. Göstergeler: . Peki bu göstergenin seçimi neden önemlidir? Çünkü bir makro deðiþkene. Bu olmadýðýnda. Seçilecek göstergede ayrýca bazý özelliklerin bulunmasý beklenir. Bu göstergeden etkilenerek para otoriteleri gelecektekiuygulamalarý düzenleyecektir.GÖSTERGE SEÇÝMÝNDE KRÝTERLER . politika uygulamasýnýn yakýn geçmiþteki etkilerini ölçecektir. bu göstergelerin nicelik(rakamsal) açýsýndan olmasa bile. Ara amaç ve amaç deðiþkenleriyle iliþkili olmalýdýr. H parasal tabaný . Çok az gecikmeyle ya da hiç bir gecikme olmaksýzýn kolayca gözlenebilmelidir. . (Ms = mH). LM eðrisiyle IS eðriIerini birlikte ele aldýðýmýzda. Bu formülde Ms para arzýný. . yani gösterge olarak kullanýlan istatistikler ya da gözlenen diðer veriler gerçeðin tam tersini gösterirse buna bakarak alýnan politika önlemleri. ekonominin yapýsýyla ilgili bazý hipotezlerin belirlenmesi gerekir. Giriþilen politika tarafýndan çok çabuk etkilenmelidir. Gösterge seçiminde neler gözönünde tutulmalýdýr? Ýzlenecek para politikasý için gösterge seçiminde. Para politikasý göstergesi. . Para politikasýgöstergesi hangi özellikleri taþýmalýdýr? Uygun Para Arzý Tanýmý Önce kýsaca para arzý teorisine yeniden geri dönelim ve gözönünealacaðýmýz iki temel para arzý iliþkisi için LM eðrisinin konumunun ne olacaðýný görelim. . Bu nedenlerle. . para arzýný verir. Para politikasýgöstergesi nedir? Para politikasýnýn uygulama sonuçlarýnýn deðerlendirilebilmesi için belli deðiþkenlerin aldýðý deðerlerin izlenmesi gerekir. amaç deðiþkendeki konjonktürel dalgalanmalarý daha da þiddetlendirebilir.

açýk piyasa iþlemlerinin fonksiyonudur.göstermektedir. ticari bankalarýn ödünçler için uyguladýðý faiz oranýyla merkezbankasýnýn uyguladýðý reeskont oraný arasýndaki farkýn fonksiyonudur.315 . Ödünç alýnmýþ rezervleri ise ticari bankalarýn ödünç alýnan fonlara olan talebi belirler. ticari bankalarýn aþýrý rezerv taleplerine de baðlýdýr. . Parasal taban ödünç alýnmayan rezerv paralar artý ödünç alýnan rezerv paralarý (reeskont iþlemleriyle) ifade etmektedir. Bu rezervler. ödünç olarak verilmezler ve dolayýsýyla mevduat yaratýmý sözkonusu olmaz. Çünkü aylak olarak tutulan rezervler. Þimdi bu kýsa açýklamalara dayanarak. Son olarak ticari banka sisteminde para yaratmak için kullanýlan rezervler. para arzýyla ilgili iki tip fonksiyon türetebiliriz. Sürekli rezervler.

merkez bankasýnýn uyguladýðý reeskont oraný arasýndaki farka göre deðiþir. para otoritesi tarafýndan sistemin dýþýnda belirlendiðinden. Ancak yukarýda da deðindiðimiz gibi bankalar.A da çeþitli milli gelir düzeyleri için belirlenmiþ olan para talebi eðrileri L(Y1).? Parasal taban (H) nelerin fonksiyonudur? Parasal tabanýn belli bir bölümü. fonksiyonun fonksiyonu olarak.A). yani Ms = M(r) olarak gösterebiliriz. . Bu durumda Ms = M olarak gösterilebilir.B de her milli gelir düzeyinden geçen LM eðrileri elde edilmiþtir. çeþitli varsayýmlara baðlý olarak çizilen para arzý eðrilerinin kesiþme noktalarý saptanarak. aþýrý rezervlerin de faiz oranlarýnýn etkisinde olduðunu göstermektedir. Þekil 1. para arzý eðrisi faize karþý sýfýr esnekliktedir. Þekil 1. Ýþte toplam rezervlerin kullanýmý. L(Y2). faiz oranlarýyla ters yönde iliþkilidir. ödünç iþlemlerine konu olmadan deðiþir. öngörülen teorik modelde para arzý veri olarak alýnmakta ve modeldeki diðer deðiþkenlerden etkilenmemektedir. Baþka bir deyiþle.Ýkinci durumdaki para arz eðrisi ise miktar eksenine dik bir doðru ile gösterilir (Þekil 19. yani LM eðrisini düþünelim. faiz oranýndaki deðiþmelere duyarlýdýr. Çeþitli Para Arzý ve Para Talep Eðrileri Yardýmýyla LMEðrilerinin Elde Edilmesi Þimdi bu iki para arzý eðrisiyle iliþkili para piyasasý denge koþulu eðrisini. ticari bankalarýn uyguladýklarý faiz oranlarýyla. para arzýnýn tamamen sistemin dýþýnda belirlendiðini varsayabiliriz.1. Bu durumdaki para arzý fonksiyonunu. Yukarýdaki açýklamalar para arzýnýn aþýrý rezervlerin. Bu eðrilerle. Ticari bankalarýn talep ettikleri aþýrý rezervler. ? Para arzýfonksiyonu neden fonksiyonun fonksiyonu olarak gösterilir? Ýkinci durumda. Hatýrlanacaðý gibi LM eðrisi para arz vetalebi eþitlenerek elde edilir. Ancak toplam parasal taban (rezerv para). Yukarýdaki açýklamalardan da anlaþýlabileceði gibi birinci durma uygun para arzý eðrisi. Para arzý. M para arzý eðrisinin kesi þimleri LM ve LM M(r) eðrilerini oluþturmaktadýr. aylakya da aþýrý rezerv t bilirler. L(Y3) ile gösterilmiþtir. biraz da bankalarýn tuttuklarý bu aþýrý rezerv düzeyine baðlýdýr. Faiz oranlarý reeskont oranýnýn üstünde olduðu zaman ödünç alýnan rezervler geniþler. Buna göre çeþitli para talep eðrileriyle.

316 .M (A) (B) r L(Y1) L(Y2) L(Y3) M(r) LM M(r) r 0 Y1 Y2 Y3 M Y LM( )M Þekil: 19. Çeþitli Para Arzý Tanýmlamasýna Göre LM Eðrilerinin Elde Edilmesi. 0 Ms . 1.

Daha önce de belirttiðimiz gibi. Burada en büyük sorun. Bu durum Þekil 19. parasal taban. Para arzýeðrisi ile LM eðrisi arasýnda nasýl bir iliþki vardýr? PARA POLÝTÝKASININ GÖSTERGELERÝ Genel olarak para politikasýnda uygun gösterge olarak. Yani açýk piyasa satýn alýmlarýndan sonra. M yine az esnek LM M yi oluþturmaktadýr. IS Eðrisi Sabitken Para Politikasýnda Deðiþme Merkez bankasýnýn açýk piyasa iþlemleriyle tahvil satýn aldýðýný varsayalým. para arzý ve faiz oranýdýr. toplam rezervler. (A) (B) r r0 r1 M s M´ s L(Y0) L(Y1) L(Y2) . Bu durumda para arzý eðrisi saða kayacaktýr. Para Arzýnýn Ýçsel Olarak Belirlendiði Durum Para politikasý için uygun göstergenin seçimi sorununu açýkça ortayakoyabilmek için para arzýnýn içsel olar endiðini varsayalým.2. saydýðýmýz dört büyüklükten hangisinin enuygun gösterge olacaðýnýn b terge seçiminde çok çeliþkili sonuçlar ortaya çýkabilmektedir. göstergenin amacý para politikasýnýn ara amaç üzerindeki etkisini ölçmektir. O halde iyi bir para politikasý göstergesi. para arzý. faiz oraný ve bankalardaki aþýrý rezervler üzerinde durulmaktadýr.A da para arzý eðrisinin Ms den M's ye kaymasýyla gösterilmiþtir. her faiz oranýnda banka sistemi tarafýndan daha fazla para arzedilecektir. O halde para arzý eðrisi ne kadar dikse onu temsil eden LM eðrisi de o kadar dik olacaktýr. Bu durum para politikasý gösterge adaylarýmýz.? Þekilden de görüldüðü gibi faize duyarsýz para arzý eðrisi. para politikasýnýn ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisini karþýlaþtýrma olanaðý vermelidir. para otoritelerine. Özellikle bu çeliþkili durumlarýn belirlenebilmesi için çeþitli örnek ve varsayýmlardan hareket edilmektedir.

IS Eðrisi VeriykenPara Arzýndaki Artýþýn Etkisi. Þekil 19. Bunlarýn nasýl elde edileceði Þekil 19.B de ise veri IS eðrisi de gösterilmiþtir.2. ' 0M0M M0 YY´Y s0 Þekil 2.317 . Açýk piyasa alýmlarý .1 de gösterilmiþtir.A da ayrýca para talep eðrileri ailesi de gösterilmiþtir. Para arz ve talep eðrilerinin denge noktalarýndan yararlanýlarak LM0 ve LM' gibiiki farklý LM eðrisi elde edilebilir. 2. LM0 ile IS nin kesiþme noktasý r0 faiz oranýný belirlemektedir.L(Y3) r r0 r1 IS M0L LM´ Þekil: 19.

Son olarak faiz oranýnýn r0 ile dan r1 e düþmesi de yine daha gevþek para politikasý anlamýna gelmektedir. IS eðrisi sabitken.B). Üç gösterge adayýnýn tümünün verdiði cevap aynýdýr: Para politikasý öncekine göre daha geniþleticidir. LM Eðrisi Veriyken IS Eðrisindeki Kaymanýn Etkisi. (A) (B) r r1 r0 Ms L(Y0) L(Y1) L(Y2) L(Y3) r M0L r0 r1 IS0 IS' Þekil: 19. Gösterge adaylarýnýn hiçbiri belirsiz bir sonuç vermemektedir. O halde sorun nedir? Bu soruya bir cevap verebilmek için mal piyasasýyla ilgili bir diðer örnek vermek gerekecektir. Bu da parasal kýsýtlamalarda bir gevþemenin iþaretidir. Ýkinci gösterge adayý olan para arzý.3. 0 M0M' Ms 0 Y0Y' Y .3. daha az kýsýtlayýcý para politikasý anlamýna gelmektedir.A ve 19. Para Piyasasý Deðiþmezken IS Eðrisinin Kaymasý Þimdiki örnekte içsel para arzý eðrisinin ve para talebi eðrilerinin veri olduðunu varsayalým.3.B de mal piyasasý dengesini IS0 göstermektedir. Þöyle ki birinciolarak toplam rezervlerin artmýþ olmasý. Yukarýda anlatýlanlardan gösterge seçimi sorunu açýsýndan þu sonuç çýkarýlabilir. para politikasý göstergesi olarak gösterdiðimiz üç adayýn hepsi de ayný sonucu ortaya koymaktadýr.3. Þekil 13. Verilen para arzý ve para talebi eðrilerine iliþkin para piyasasý denge eðrisi LM0 dýr (Þekil 19. M0 dan M'ne artmýþtýr.sonucu para arzý eðrisi Ms den M's ye kaydýðý için oluþan LM eðrisi LM' ile IS eðrisinin kesiþimi r1 faiz oranýný verecektir.

B).3. . faiz oraný ve para arzýnýgösterge olarak seçenler. Öte yandan.Bir an yatýrýmýn marjinal etkinliði (ME I) eðrisinde bir kayma ya da otonom yatýrýmlarda bir artýþ olduðunu varsayým (Þekilde gösterilmiyor).318 . IS' eðrisi ile LM0 eðrisinin kesiþim noktasý daha yüksek bir faiz oranýný (r1 ) oluþturacaktýr. Bu otonom artýþ sonucu. paraotoritelerinin davranýþlarýnda bir deðiþiklik olmadýðý ileri süreceklerdir. çeliþkili bir durumla karþýlaþacaklardýr. toplam rezervleri bir para politikasý göstergesi olarak belirleyenler. para politikasýnýn üç gösterge adayý için ayrý ayrý yorumlayalým. tüm milli gelir düzeylerinde toplam talep (C+ I+G) yükselir. Þimdi bu sonucu. Bunun sonucu olarak IS eðrisi saða IS'ne kayar (Þekil 19. Toplam rezervlerin (parasal tabanýn) deðiþmediði varsayýldýðýndan. r1 faiz oraný için para arzý M0 dan M' ye yükselmektedir.

4. Para piyasasýnda bir deðiþiklik yokken IS eðrisi kayarsa hangi gös? terge gerçeði gösterir? Para Talebinde Bir Artýþ Olduðu Durum Þimdi de para talebinde otonom bir artýþ olduðunu ve ekonomide baþkaca bir deðiþme olmadýðýný varsayalým.4 de para arzý. r (B) r0 r1 LM1 LM 0 IS0 (A) r r0 r1 Ms L(Y2) L(Y2)' L1(Y1) L1'(Y1) ' 0 Y1Y0Y 0 M0M Ms Para talebindeki otonom artýþ sonucu Þekil 19. Þekil:19. Ms eðrisiyle gösterilmiþtir. Benzer þekilde mal piyasasýnda arz talep iliþkilerinde herhangi bir deðiþme olmadýðý için mal piyasasý denge eðrisini IS0 göstermektedir. Öte yandan para arzýný gösterge olarak seçenler. kesikli çizgilerle gösterilen duruma gelecektir. para arzý eðrisi deðiþmemiþtir ve Þekil 19. bu oraný gösterge olarak seçenler.A da görülen para talebi eðrileri ailesi (þekli karýþtýrmamak için sadece ikisi gösterilmiþtir) saða kayarak. para arzýnýn M0 dan M' ye artmasý nedeniyle daha gevþek bir para politikasý izlediðini ileri sürebilirler. Para talebinde herhangi bir artýþ olmadan önce para arzý M0 dýr ve denge faiz oraný da r0 dýr.Faiz oraný r0 dan r1 e yükseldiðinden.4. para otoritelerinin daha sýký bir para politikasý uyguladýðý düþüncesinde olabilirler. Bu yeni talep eðrileriyle sabit kalan para arzý eðrisinin kesiþme noktalarý yeni bir LM eðrisini . Para otoritesinin politika davranýþýnda bir deðiþme olmadýðý için. Para Talebinde Artýþýn Etkileri.

(LM1) belirleyecektir. Tersine. LM0 eðrisine göre daha soldaolarak (Þekil 4. faiz oranlarýný politika göstergesi olarak kullanýrsak. farklý yorumlar ortaya çýkacaktýr.B) ve deðiþm yen IS eðrisini daha yukarýda keserek hem faiz oranýný yükseltecek (r0 dan r1 e) hem de denge milli gelir düzeyinidüþürecektir (Y0 dan Y1 ne). daha yüksek faiz oranlarýný daha kýsýtlayýcý bir para potitikasýna kayýþýn sinyali olarak görebiliriz. Eðer toplam rezervleri(parasal taban) politika göstergesi olar ak kullanýrsak. para politikasýnda hiçbir deðiþikliðin olmadýðýný söyleyebiliriz. LM1 eðrisi.319 . Para arzýnda bir otonom satýþ olduðunda hangi gösterge gerçeði? yansýtmaktadýr? . para arzýndaki geniþlemeyi daha gevþek ve daha geniþletici para politikasý olarak yorumlayabiliriz. Eðer para arzýný göstergeolarak seçersek. Bu durumda da gösterge olarak seçilenbüyüklüðe göre.

Tersine. serbest rezervlerdeki bir düþüþ . ayný þekilde serbest rezervler de ayný amaç için düþünülebilir. para arzý eðrilerini incelerken yapýlanla paralel olacaðý için ayný þeyleri tekrarlamayacaðýz.Para Arzýnýn Dýþsal Olarak Belirlendiði Durum Buradaki analiz. eðer para arzýnýn dýþsal olarak belirlendiðini varsayarsak. Bu koþullar altýnda. parasal çarpaný veri olarak kabul ediyoruz demektir. Gerek aþýrýrezerv talebi gerekse ödünç alýnan rezervler faiz oranýnýn fonksiyonu olduðundan. bunlardan birisinin gösterge olarak kullanýlmasý ayný sonucu verecektir. dýþarýdan belirlenmiþ para arzý fonksiyonunun gösterge olarak kullanýlmasý. parasal kýsýtlamanýn hafiflediðini göster Tersine. Eðer faiz oranlarýndaki bir düþüþ. o zaman serbest rezervlerdeki bir artýþ ya da net ödünçalýnan rezervlerdeki bir gerileme. Þöyle ki. Para arzýnýn dýþsal olarak belirlenmesi durumunda hangi gösterge gerçeði yansýtýr? Serbest Rezervlerin Gösterge Seçilmesi ? Son gösterge adayý da bankalarýn tuttuðu serbest rezervlerdir. Serbest rezervler aþýrý rezervlerle ödünç alýnmýþ rezervler arasýndaki farký gösterir. ödünç alýnan rezerv talebi azalýrken. LM eðrisini dikleþtirir ve faize karþý daha az esnek olarak kullanýlmasý. Burada önemli olan durum þudur: Aþýrý rezervler ve ödünç alýnan rezervlerde herhangi bir kayma olmasa bile. para politikasý göstergesi olarak kullanýlmaya aday olarak gösteriliyorsa. serbest rezervler faizoranlarýyla ters yönde deðiþir. Faiz oranlarý yükselirken aþýrý rezerv talebi artar ve dolayýsýyla serbest rezerv talebi azalýr. Bunun yanýnda. parasal kolaylýklarýn arttýðý þeklinde yorumlanýyorsa. faiz oranlarýnýn gösterge olarak seçilmesi sonucu elde edilen sonuçla tam tamýna zýt bir durum ortaya koyar. aþýrý rezerv talebi artar ve dolayýsýyla serbest rezerv talebi artar. serbest rezervler de faiz oranýnýn fonksiyonu olacaktýr. toplam rezervler ve para arzý birlikte hareket ettiðinden. Eðer faiz oraný. eðer faiz oraný düþerse.

320 . Bunun temel nedeni. Çünkübu daha yüksek faiz oranýyla birlikte gerçekleþmektedir. Ülkemizde de merkez bankasý 1990'dan itibaren para programlarý uygulmaya baþlamýþtýr. Nitekim geleneksel olarak kendilerine temel gösterge olarak faiz oranlarýný seçen merkez bankalarý yüksek eflasyon oraný karþýsýnda bunu terket . Gösterge olarak kullanmak için dýþarýdan belirlenen tek deðiþken parasal tabandýr. serbest rezervler ve para arz içsel olarak belirlenmektedir. Serbest rezerv nedir? Bir gösterge olarak nasýl kullanýlabilir? En Uygun Gösterge ? Yukarýdaki basit örnekten alýnacak ders þudur: Parasal gösterge birdýþsal deðiþken olmalýdý deðiþkenin para politikasý göstergesi olarak kullanýlmasý durumunda. politika dýþý uyarýlmýþ deðiþmeler daha baskýn çýkabilir. Þimdiye kadar para politikasý göstergesi olabilecekdört adaydan üçünü oluþturan faiz oraný. yüksek enflasyon oranýdýr. daha kýsýtlayýcý bir para politikasýný gösterir.ya da net ödünç alýnmýþ rezervlerdeki bir artýþ. Son yýllarda birçok banka para arzý büyüme hedefleri saptamýþtýr.

Bu durumda geriye faiz oranlarý ve serbest rezervler (ki bu ikisi birbiriyle eþdeðerdir) ve para arzý kalmaktadýr. kýsa vadeli hedefler için faiz oranlarýný. William Poole. Daha önce gördüðümüz gibi para arzýný ya da faiz oranýný istikrarlý kýlmak için uygun stratejinin izlenmesi. bu deðiþken artýk bir hedef deðiþken olarak kullanýlmaya elveriþli olmayacaktýr. istikrarsýzlýk ya da rahatsýzlýk kaynaklarýyla iliþkilidir. Ýkinci olarak.? miþtir. Þimdi IS . Para arzý veriyken LM eðrisinin sola kaymasýna iki þey neden olabilir. faiz oranlarý. para arzý. Özellikle uzun vadeli faiz oranlarýnýn bekleyiþlere baðlý olmasý ve bunun kiþilere göre deðiþmesi. Bunl ir kez daha hatýrlatmak gerekirse. serbest rezervler ve toplam rezervlerdi. para politikasý göstergesi olarak el yordamý ya da gözkararý (Rules-of-Thumb) para politikasýný önermektedir. merkez bankalarýnýn para arzýnýn büyüme oranýný gösterge olarak seçmelerine neden olmaktadýr. Politikayý belirleyenler. Örneðin resesyon durumunda geniþletici bir para politikasýnýn izleneceði düþünülebilir. Gösterge sorununu tartýþýrken.LM eðrileri aracýlýðýyla resesyon durumunu düþünelim. para politikasý konusunda araþtýrma yapan birçok araþtýrmacý. Bu durumda IS ve LM eðrileri sola kayacak ve faiz oraný düþecektir. Birinci olarakpara talebi nde bir artýþ olabilir. uzun vadeli hedefler için de para arzýný para politikasý aracý (hedef deðiþken) olarak önermektedirler. Para politikasý için gösterge olarak toplam rezervler seçildiðinde. Böyle bir para politikasýnýn gerçekleþtirilmesi için faiz oranýnýn düþmesi ve para arzýnýn ortalama oranýnýn üzerinde büyümesi gerekir. En uygun gösterge nedir? Neden? EL YORDAMINA (RULES OF THUMB) GÖRE PARA POLÝTÝKASI Para politikasýnýn göstergeleriyle ilgili tartýþmalara dört potansiyeladayla baþladýk. para politikasý için en iyi göstergenin toplam rezervler gibi dýþardan belirlenen bir deðiþken olacaðýný belirlemiþtik. faaliyetlerini eksik bilgilerle ve belirsizliklerledolu bir dünyada sürdürdüklerinden. para otoriteleri IS eðrisinin sola kayýþý .

Ancak bu sýrada para arzý arttýrýlmamýþ olsaydý. bu sola kayma daha fazla olacak. W. Yine bir resesyon durumundan hareket edelim. Burada üzerinde durulmasý gereken nokta þudur: Bir resesyon döneminde para politikasý. yalnýzca düþen faiz oranýna güvenemez. Hatta toplam rezervleri arttýrýcý politika. para talebindeki bir artýþ gelirin azalmasý321 . Ancak þu hususun da bilinmesi lazýmdýr: Para arzýnda bir artýþ olmasýna raðmen para talebindeki daha büyük bir artýþ sonucu LM eðrisi yine sola kayabilir. gelir düzeyi de daha fazla düþecekti. Poole'ýn el yordamý (rules of thumb) politikasýyla öne sürdüðü bir ikinci durumu ele alalým. yani para arzý fonksiyonunu ve dolayýsýyla LM eðrisini saða kaydýrýcý politika dahaiyi olabilir.sonucu faiz oranlarýnýn düþtüðünü görerek faiz oranlarýný istikrara kavuþturmak için toplam rezervleri azaltabilir. Bunun sonucu olarak para arzý eðrisi ve buna baðlý olarak LM eðrisi sola kayabilir. Bununlabirlikte geliri istikrara kavuþturmak için fai z oranlarýnýn düþmesine izin vermek daha iyi olabilir. Para arzý fonksiyonu veriyken. Bu sýrada para arzýnýn belli bir oranda yükselmesi de gerekir.

Bu durumda. . Ancak eðer faiz oranýndaki yükselme toplam rezervler arttýrýlarak ve dolayýsýyla para arzý ve L eðrisi saða kaydýrýlarak engellenirse. Eðer IS eðrisi saða kayarsa ve bunun sonucu olarak gelir ve faiz oraný yükselecektir. gelirde bir artýþ saðlanmasýný garanti etmemektedir. Þimdiye kadarki analizler gelirde geniþlemenin nasýl saðlanacaðý ya da gelirde daha fazla gerilemenin nasýl sýnýrlanacaðý koþullarýnda yapýldý. Bununla birlikte eðer faiz oranýnýn yükselmesi. Resesyon döneminde ekonomideki rahatsýzlýklar gerçekte geniþletici olabilir. Bu da bizi bir resesyon politikasý çerçevesinde faiz oraný aþaðýya çekilirken ve parasal büyüme ortalamanýn üstünde tutulurken. faiz oraný yükselecek ve parasalbüyüme oraný ortalamanýn altýnda tutulacaktýr. Poole þöyle cevap vermektedir: Eðer parasal büyüme oraný belli bir üst sýnýrýnýn altýnda tutulmak kaydýylafaiz oranýnýn yükselmesi durdurulabiliyors on politikasý izlenebilecektir. Bu durumdan yalnýzca faiz oranýnýn biraz yükselmesine izin verilmesiyle kaçýnýlabilir.na. faiz oraný yükselecektir. toplam rezervler artýrýlmasý sonucu para arzý fonksiyonu saða kaydýrýlarak önlenirse. Faiz oranlarýndaki bu yükseliþi önleyici politikalarýn tam olarak uygulamasý gerekecektir. gelirdeki geniþleme ekonominin canlanmasý için düþünülenden çok daha hýzlý olacaktýr. Önerilen göz kararý politika. Bununla birlikte gereksizkýsýtlayýcý politika izlenmemesi için parasal büyümenin bir alt sýnýrý vardýr. tersine bir þekilde bir enflasyonist "boom" u kontroletmek için de kullanabi lir. Böylece. Ayný akýl yürütme. para talebindeki artýþ para arzýndaki bir artýþla ayný ana rastlaþtýrýlmýþ olacaktýr. faiz oranýnýn yükselmesine neden olacaktýr. para politikasýnýn katkýsýnýn geniþletici olmasýný saðlamaktadýr. Dolayýsýyla bu rahatsýzlýklar hýzlý iyileþme saðlanmasý için geniþletici politikalarla pekala birleþtirilebilir. Bu soruya W. Para talebindeki bir artýþa IS eðrisindeki bir düþüþ eþlik etmedikçe. geniþlemenin daha az olmasý riskinin nasýl dengeleneceðidir. Ancak resesyon döneminde sorun ekonominin geniþlemesinin nasýl saðlanacaðý deðil. resesyonda düþen faiz oraný ve saðlanan parasal büyüme. faiz oranýnýn nasýl biraz yükselebileceði sorusunun cevabýna götürmektedir.

9 aralýðýnda olduðunu varsayalým.W. iþsizlik %4-4.5-3.322 . eksik istihdamýn %3. o taktirde parasal gösterge buzdolabýna girecektir. Poole göz kararý olarak %4-4. Tablo 19.4'ün üzerine çýktýðýndan faiz oranlarýnda bir düþüþ ve nispeten daha yüksek parasal büyüme kuralýnýn önerildiði anlaþýlmaktadýr. Tablo 19.1'e baktýðýmýzda.1 yüzde olarak gözkararý para politikasý önerileri gösterilmiþtir. o taktirdeparasal büyüme lilmiti yükseltilecektir. Örneðin. Buna göre eksik istihdam %4'ün altýna düþünce ileride ayrýntýlý olarak inceleyeceðimiz kurala göre kýsýtlayýcý bir para politikasý izlenecektir. Düþük parasal büyümeye raðmen faiz oraný birkaç aydan beri düþüyorsa. o taktirde parasal büyüme %2 olaraktutulduðunda faiz oranýnýn düþmesine izin v lmiþ olacaktýr. Faiz oranýnýn yükselmesi için para arzýnýn büyüme oranýnýn %2'nin altýnda olmasý gerekiyorsa.4 oranýndaki istihdamý eksik istihdam olarak varsaymakta ve yýllýk %3-5 oranýndaki para arzý büyümesini fiyatistikrarýyla tutarlý kabul etmektedir. . Eðer faiz oraný ve parasal büyüme göstergeleri birbirleriyle baðdaþmýyorsa.

4 4.9 5. para politikasý parasal toplamlar üzerinde odaklaþmalý ve rahatsýzlýðýn giderlimesi için faiz oranlarýnýn inip çýkmasýna izin verilmemelidir. eðer ekonomik rahatsýzlýklar reel sektörden kaynaklanýyorsa.5. Ancak bu göstergelerin bazýlarý enflasyonist dönemde sakýncalý olabilmektedir. para politikasý faiz oranlarý üzerinde yoðunlaþmalý ve rahatsýzlýðýn reel sektöre sýçramasý engellenmelidir.5 .7 6 . Ekonomik rahatsýzlýðýn reel veya parasal sektörden doðmasýdurumunda sözkonusu politika nasýl uygulanmalýdýr? ENFLASYONUN PARA POLÝTÝKASININ GÖSTERGELERÝNÝ ETKÝLEMESÝ Birçok ülkedeki merkez bankalarý parasal büyüme hedefleri belirlemiþtir ve buna uygun göstergeler seçmiþtir.1. Göz Kararý Kuralýna Göre Para Politikasý.4 3.3 2 .9 4.6 5 .4 3 .3.4.9 6.4 5.8 ? Bir diðer ünlü göz kararý kuralýna göre.5.5 4 .0'dan fazla Yükseliþ Yükseliþ Yükseliþ ya da Düþüþ Düþüþ Düþüþ Düþüþ Düþüþ 1 .4. Tersine eðer ekonomik rahatsýzlýklar parasalsektörden kaynaklanýyorsa .5 .5 .Tablo: 19.86 .0 . Þimdi bunlarý inceleyelim. Enflasyonun Faiz Oranýnýn Gösterge Olarak Seçimine Etkisi Geleneksel olarak merkez bankalarý . Önceki Aya AitÝþsizlik Oraný Hazine Bonosunun 3 Aylýk Faiz Oraný Aylýk Kural Para Stokunun BüyümeOraný (Yýllýk Oran) 0 .0 .3.

faizoranlarýnýn iyi bir gös ge olma özelliðini ortadan kaldýrmýþtýr.baþlýca gösterge olarak faiz oranlarýný ön planda tutmuþlardýr. Bu politika iktisatçý olmayan bir kiþiye aþýrý kýsýtlayýcý bir para politikasý izlendiði izlenimi verebilir ve anti eflasyoncu para politikasýna karþý bir baský oluþturabilir. Çünkü enflasyon ödünç verenleriçin bir vergi oluþtururken ödünç alanlarýn yü Enflasyonist dönemde faiz oranlarýneden iyi bir gösterge deðildir? ? . faiz oranlarý beklenenden çok cari faiz oraný olarak düþünülmelidir. Uzun dönemde beklenen faiz oraný üzerinde ödünç verenlerle ödünç alanlar farklý düþünülebilir. Enflasyondöneminde nominal faiz oranlarý çok yüksek olabilir. Kýsa dönemde. Enflasyonist ortamda reel faiz oranlarý. Uz dönemde reel faiz oranlarý beklenen enflasyona göre türetilebilir. nominal faiz oranýnýn reel oranlara aktarýmý bir bilmece oluþturabilir.323 . çoðu kez negatifolabilmektedir. Ýktisatçý için. Bununla birlikte þiddetli enflasyonlar.

Monetarist Yaklaþým Monetarist görüþe göre. ekonomi doðal olarak istikrarlýdýr. Duruma göre yürütülen para politikalarý. Ancak ne olursa olsun. nominal para arzýndaki deðiþmelerdir. . Ýstikrarsýzlýðýn en büyük kaynaðý da. eflasyonla iliþkili deðiþkenlerdir. Enflasyonda. Bu nedenle. para arzýbüyüme oranýne olmalýdýr ki fiyat istikrarý saðlansýn? GÖSTERGE SEÇÝMÝ KONUSUNDA MONETARÝST-KEYNESGÝL TARTIÞMASI Para politikasý konusunda uygun gösterge seçimi sorunu. ekonomi için kararlý bir zemin saðlamaktýr. fiyatlarýn istikrarlý olmasý için para arzýnýn büyüme oraný. temelde nominal para arzýný nominal GSMH'ya baðlayan bir analizde reel ankesler faiz oranlarýna göre daha az rol oynar. Burada önemli olan bir nokta vardýr: Reel ankesler beklenen enflasyondan çok. Hedef Stratejisinin Saptanmasý ? Uzun vadeli fiyat istikrarýyla uyumlu para arzý büyüme hedefleri." Friedman'a göre tarihin verdiði bu dersler öðrenilmemiþtir. Bu konuda Friedman þunu söylemektedir: "Tarihin bize para politikasýnýn ne yapabileceðiyle ilgili ilk ve en önemli dersi þudur: Para politikasý bizzat parayý karýþýklýklarýn bir kaynaðý olmaktan alýkoyar. yaþanan enflasyon nedeniyle eski önemini yitirmiþtir. monetarist ve keynesgilokullar arasýndaki tartýþma larýn bir bölümünü oluþturmaktadýr. Para politikasýnýn yapabileceði ikinci þey. Paranýn dolaþým hýzýylailgili trendlerin olma durumunda. zaman içinde üretimde ve fiyatlardabüyük konjonktürel d malar olmaksýzýn genel bir üretim artýþýna izin vermek olmalýdýr. ekonomiyi istikrardan uzaklaþtýran bir öðedir. gözlenen enflasyona göre hesaplanabilir. reel GSMH büyüme oranýna eþit olmalýdýr. para arzý büyüme oranýnýn fiyatlarý yükselteceðini söylemek mümkündür.Enflasyonun Para Arzý ve Para Arzýnýn Büyüme Oraný Üzerindeki Etkisi Para arzý ve para arzýnýn büyüme oraný. Dolayýsýylapara otoritelerine d stikrarlý duruma müdahale etmemek veekonomide reel güçlerin yardýmýyla.

Monetarist görüþe göre para talebi fonksiyonu. toplam mal ve hizmet talebindeki cariistikrarsýzlýðý vurgulamaktadýr. para arzý fiyat istikrarýný bozmayacak þekilde arttýrýlýyorsa nispeten sabit bir oranda milli gelir artýþýna neden olacaktýr.324 . Eðer bu varsayým kabul edilirse. Bu istikrarsýzlýk. temelde neyi savunmaktadýr? Keynesgil Yaklaþým ? Öte yandan Keynesgil yaklaþým. daha ileride geniþ olarak inceleneceði gibi. tüm farklý makro ekonomik iliþkilerin en istikrarlýsýdýr. toplam harcamalarýn dýþ . Monetarist görüþ.

Para politikasý göstergesi aþaðýdaki özelliklerden hangisini taþýmamalýdýr? . öncelikle. Uygulamacýlar ise parapolitikasý göstergesi olarak. faiz oranlarý ve bankalarýn rezervleridir. gösterge olarak parasal tabaný veya para stokunu seçerlerken. Çünkü monetaristleregöre para politikasý.sal bileþenlerine baðlýdýr. Keynesgillere göre ekonomideki istikrarsýzlýk kaynaðýnedir ve nasýl? giderilir? Uygun Gösterge Seçimi Hiç kuþkusuz yukarýdaki özetlediðimiz yaklaþýmlarýn para politikasý için kabul edecekleri göstergeler birbirlerinden farklý olacaktýr. Ýhracat talebini gözardý edersek toplam talep. genellikle el yordamý yöntemini kullanmaktadýrlar. faiz oraný ve serbest rezervler koþullarýnda baþlar ve uygulanan para politikasý bu deðiþkenlere göre deðerlendirilmelidir. pa a arzýnýn ya da parasal taban gibi bir parasal büyüklüðün büyüme oraný koþullarýnda baþlar. Bu dýþsal ya da otonom öðeler. yatýrýmlardaki otonom deðiþmelerden kaynaklanýr. Dolayýsýyla milli gelir düzeyindeki deðiþmelere baðlý olarak tüketim harcamalarýnda meydana gelen herhangi bir deðiþme. Monetarist iktisatçýlar. Bu göstergeler. yatýrýmlardaki deðiþmelerden kaynaklanýr. Ýþte bu nedenle Keynesgiller maliye politikasýna önem vermektedirler. Tüketim fonksiyonun kendisi temelde istikrarlýdýr. Dolayýsýyla bu deðiþkenler gözlenerek para politikasý daha iyi yürütülebilir. C + I + G eðrisinin kaymasý. para arzý. Tersine Keynesgilleregöre para politikasý. devlet harcamalarýný ve ihracat talebini içermektedir. Bu durumda aslýnda kendisi de istikrarsýzlýða neden olabilecek devlet harcamalarý. ? Monetarist ve Keynesgil göstergeler nelerdir? Neden farklýdýr? Özet Para politikasýnýn nasýl yürütüleceðine karar vermeden önce. Gerçekten de monetaristler için para arzý ve parasal taban. tüketim fonksiyonunun kaymasýna neden olmaz. tüketim. Keynesgillere göre de faiz oraný ve serbest rezervler en iyi gösterge olabilir. otonom yatýrýmlardan kaynaklanan istikrarsýzlýðý dengelemek için kullanýlabilir. Keynesgiller faiz oraný ve bankalarýn aþýrý rezervlerini seçmektedirler. yukarýda vurguladýðýmýz gibi. bazý göstergelere bakmak gerekir. parasal taban. Sorular 1. Ancak baþlýca suçlu. yatýrým ve devlet harcamalarýnýn toplamý (C + I + G) þeklinde gösterilebilir. iþletmelerin fabrika ve sabit teçhizat yatýrým talebidir. Bu yaklaþýmda istikrarsýzlýk.

Çok az gecikmeyle gözlenebilmelidir. Giriþilen politikadan çabuk etkilenmelidir. Giriþilen politikadan etkilenmemelidir. c.a. Amaç deðiþkenle ilgili olmalýdýr. d. b. e. Hiç gecikmesiz gözlenebilmelidir. -325 .

Bütçe açýðý e. Faiz oraný c. Keynesgillere göre ekonomide istikrarsýzlýk kaynaðý nedir? a. Baský. Ýhracat e. Parasal taban b. CHICK. Roger Leroy and VAN HOOSE David. M ve M(r) ye göre c. Para arzý d. Para Politikasý. . PARASIZ M. Viktoria. London 1979. Ezgi. Bursa 1996. Ýlker. Tüketim b. Para piyasasýnda bir deðiþiklik yokken IS eðrisinin kaymasý durumunda hangi gösterge gerçeði daha iyi yansýtýr? a. Faiz oraný c. 1977. N ew York. Ýstihdam 5. LM eðrisi hangi para arzý fonksiyonlarýna göre çizilebilir? a. 2. Money and Banking John Wiley. M1 e ve M3 e göre b.2. John. The Theory and Monetary Policy. GRAW-HÝLL. Ýstihdam 4. M0 ve H'a göre d. Enflasyonist ortamda. 1993. Bütçe açýðý e. Yatýrýmlar d. Devlet harcamalarý c. Ýthalat Kaynakça MILLER. Modern Money andBanking. hangi gösterge anlamýný yitirir? a. M2 ve H'a göre e. Parasal taban b. RANLETT. Para arzý d. M0 ve M1 e göre 3. New York.326 . Mc. GrayMills.

bu eðrileri etkileyen faktörleri ve merkez bankasýnýn elindeki para politikasý araçlarýný iyi bilmemiz gerekir.. Para politikasýnda ana amaç deðiþkenlerin seçimi ve her ara amaç deðiþkinin üstün ve sakýnca yanlarý tartýþýlacaktýr. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz... Bu üniteyi çalýþýrken..ÜN ÝTE 20 Para Politikasýnýn Ara Amaçlarý Bu Ünitede. Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak. . IS-LM analizini çok iyi bilmeniz.327 . Üniteyi çalýþýrken þekilleri anlamadan geçmeyiniz. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz.

Faiz oranlarýnýn ölçümünde de benzer sorunlar vardýr. ara amaç olarak alýnýr. Þimdi bunlarý sýrasýyla inceleyelim. Bu verilerin ayný zamanda iktisatçýlarýn kuramsal tanýmlarýna da mümkün olduðunca uymasý gerekir. o halde bu nihai amaçlar izlenecek politika için bir gösterge olmaz mý? Bu soruyu "her zaman uygun olmaz" þeklinde cevaplayabiliriz. Para stoku ve uzun vadeli faiz oranlarý gibi hedef deðiþkenler ölçülebilirlik açýsýndan alt sýralarda kalmaktadýr. Ölçülen faiz oranlarý tüm faizleri içermemektedir. Merkez bankalarý M1. seçilen deðiþkenin deðerindeki deðiþkenliklerin kolayca ölçülebilir olmasýdýr. Dolayýsýyla kýsa dönemde bu deðiþkenlerin belli deðerleri almasý. M3 ve L para stoku listesiyle karþý karþýya kalmýþlardýr. Bunlar. bu nihai deðiþkeni ne yönde etkilediði bilinen ve kýsa zamanda politika uygulama sonuçlarýný yansýtan deðiþkenler ara amaç deðiþken olarak belirlenir. edenle. ölçülebilirlik. Ölçülebilirlik . Üstelik kýsa dönemde bu ölçülerden herbiri ölçüm hata ve revizyonlarýyla karþý karþýyadýr. Madem ki politika uygulamalarýna. ? Ölçülebilirlik kriteri nedir? Ölçülebilirlik kriteri. Yani ara amaca iliþkin kesin ve güvenilir verilerin hýzla saðlanmasý gerekir. ulaþýlabilirlik ve ara amaçla nihai amaç arasýndaki iliþkidir. ulaþýlmasý zaman alan amaçlara yönelik politika düzenlemelerinde. M2. Özellikle günümüzde yaþanan finansal yenilikler para stokunun anlamýný bulanýklaþtýrmaktadýr. Ýlan edilen faiz oranlarý ödünç verenlerin dengeleyici ankesleri ve finansal . Parapolitikasýnýn bu ni hai amaç deðiþkeni üzerinde etkisini göstermesi içinbelli bir zamanýn geçmesi gerekebilir. belli hedef deðiþkenleri etkilemek için giriþilir. Kavram olarak faiz oraný tüm faiz oranlarýnýn aðýrlýklý ortalamasýdýr. ARA AMAÇ SEÇÝMÝNDE KRÝTERLER Genellikle ara amaçlarýn seçiminde üç kriter göz önünde tutulmaktadýr.GÝRÝÞ Ýktisat politikalarý bazý belirli amaçlarý gerçekleþtirmek için izlenir. Bazý faiz oranlarýnýn yorumlanmasý çok güçtür.

328 . Nihayet nominal faiz oranlarý reel faiz oranlarýnýn ne olduðununun bilinmesine her zaman olanak vermez.kurumlarýn ödünç vericiler üzerine koyduklarý diðer kýsýtlamalarý yansýtmayabilir. ölçülebilirlik kriteri açýsýndan neden baþarýsýz ara amaçlardýr? . Nominal faiz oranlarýyla reel faiz oranlarý arasýndaki fark özellikle enflasyon dönemlerinde önemlidir. Ýþte bu nedenlerle faiz oranýnýn bir ara amaç olarak deðeri sýnýrlýdýr. Ayrýca kredi tayýnlamasý olgusu da ilan edilen faiz oranlarýný geçersiz kýlabilir. Para stoku ve faiz oranlarý.

Bu durumda politikayý belirleyenlerin uygulamalarýnýn nihai amaca ulaþmasý. hedef belirlemek boþuna bir uðraþ olacaktýr. Acaba merkez bankasý kýsa ve uzun dönem için saptanan parasal büyüme hedeflerine ulaþabilir mi? Merkez bankasýnýn elindeki aletleri kullanarak parasal büyüme hedeflerine ulaþýp ulaþmayacaðý önemli bir konudur. çok kýsa zaman gecikmesiyle gözlenebilir içsel deðiþkenleri seçerler ve politikalarýnda bu içsel deðiþkenin arzulanan belli bir deðeri almasý için çalýþýrlar. Ara Amaçlarla Nihai Amaçlar Arasýndaki Ýliþki Merkez bankasýnýn seçtiði ara amaçlarla. çeþitli içsel deðiþkenlere etkisi konusunda. Ýçsel deðiþkenler. Olaya bir baþka þekilde yaklaþalým. Bunun için de politika belirleyicileri. Merkez bankasý ara amaca ulaþsa bile. iktisat politikasýný uygulayanlarýn izledikleri politikalarýn. Para politikasý hedefi. tam ve eksizsiz bilgiye sahip olmalarý önemlidir. eðer ara amaç deðiþkeni. para otoritelerinin politikalarýný belirlemede hedef aldýklarý deðerdir. yoksa yalnýzca nominal faiz oranlarýný mý etkiler? Bütün bu sorulara verilecek cevaplardan þu ortaya çýkmaktadýr. nihai amaçlar arasýnda herhangi bir baðýn olmamasý durumunda merkez bankasýnýn bir deðiþkeni ana amaç deðiþkeni olarak seçip onu gerçekleþtirmeye çalýþmasý anlamsýzdýr.. Hedef deðiþkenin iyi iþlemesi için belli özelliklere sahip olmasý . Ýçsel deðiþkenin bu arzulanan deðerine. belli bir ekonomik modelde yer alandeðiþkenlerden model içind iðer deðiþkenlerce deðerinin belirlendiði kabul edilen deðiþkenlerdir. herþey boþuna olacaktýr. Öncelikle. Ulaþýlamayan hedeflerin pratikte hiç bir faydasý yoktur. . Ulaþýlabilirlik Ulaþýlabilirlik nedir? Merkez bankasý hedeflediði amaca ulaþabilmelidir. fiyat düzeyini. Acaba merkez bankasý herhangi bir belli faiz oraný tutturabilir mi? Kýsa vadeli faiz oranlarýný etkileyenaletler uzun vadeli faiz oranlarýný da etkiler mi? Merkez bankasý reel faiz oranlarýný mý. istihdamý. dolaylý ve uzun zaman alan bir etkileþim zinciri sonucu olabilir. Aksi takdirde. ekonomik büyümeyi ve ödemeler bilançosunu etkilemiyorsa. genel olarak para politikasý hedefi denir.

faiz oranlarýný düþürücü parasaloperasyonun toplam talebi arttýracaðýný varsayýyorlarsa. Bir örnekle durumu açýklamaya çalýþalým. Para otoritelerinin faiz oranlarýný. .zorunludur. Amaç ise eksik istihdam durumundan tam istihdama ulaþmak olsun. . Eðer para otoriteleri kuramsal olarak. belli bazý kuramsal varsayýmlarýn yapýlmasýný gerektirir. hedef deðiþkeniyle nihaiamaç deðiþkeni arasýn nin olmasý nedeniyle.329 . O anda ya da çok kýsa zaman gecikmesiyle gözlenebilir olmasý. Bu tartýþma bizi gösterge sorununa götürmektedir. hedef deðiþken olarak kullandýðýný varsayalým. Amaç deðiþkeni ile iliþki içinde olmasý. hedef faiz oraný . . Bir içsel deðiþkenin hedef deðiþkeni olarak görev yapabilmesi için. bir diðer deyiþle hedef deðiþkeninin alacaðý deðerlerin nihai amaç deðiþkenine yansýmasý gerekir. Para politikasý araçlarýndan hýzla etkilenmesi. Para politikasýnýn hedef deðiþkeninin seçimi.

Bir gösterge olarak kullanacaklarý bu endeksler. Nihai amaçlara yönelikbir politika uygulamasýnýn toplam talep üzerindeki se bep sonuç zinciri. Örneðin yukarýdaki politikanýn tamamlandýðý dönemde. Eðer para otoriteleri para politikasýný ekonomik ortamda oluþan deðiþmelere göre uygulamak zorundaysa. ara amaç deðiþkenin belli bir yönde deðiþmesi ya i bir deðeri almasý durumunda. Bu ara amaç adaylarý. Para politikasýnýn nihai amaçlarýile ara amaçlarýnýn iliþkisinde ne tür sorunlar vardýr? PARA POLÝTÝKASININ ARA AMAÇLARI ? Daha önce de belirtildiði gibi ara amaç sorunu. büyüme. yatýrýmýn marjinal etkinliði eðris kayabilir. harcama kararlarýný etkilemelidir. konjoktürelbekleyiþler daha da kötümserleþirse. bu politakýnýn etkilerini gösteren bazý endeksleri elde etmek ve yorumlamakzorundadýr. Bu nedenle politikayý belirleyenler. Böyle olunca faiz oranýný hedeflenen düzeye yükseltmek gerekli olabilir. para otoriteleri tarafýndan baþlangýçta hedef olarak seçilen düzeyin de altýna düþeblir. fiyat istikrarý. Etkin bir para politikasý. hedef deðiþkendeki deðiþmeleri ve amaçlanan yan etkileri de ayýrmak zorundadýr. buna nihai amaç deðiþkeninin uygun bir þekilde cevap vereceðini düþünürler. çoðunlukla para politikasý . Ancak bu politikanýn uygulanmasý sonucu amaçlanmayan bazý yan etkiler de doðabilir. Faiz oranýný yükseltici politika uygulamalarý ise amaçlananýn tersine toplam talebi ve istihdamý azaltýcý etki yapabilir. Ara amaç neden gereklidir? Para politikasýnýn ara amacý olarak kullanýlabilecek birbirine zýt birkaç aday vardýr. dolaylý ve zaman alýcý olabilir. üretim gibi nihai amaçlarýn para politikasýndan doðrudan doðruya ve anýnda etkilenmemesinden kaynaklanmamaktadýr. politikanýn hedef deðiþkeni üzerinde etkisini açýkca göstermelidir. nihaiamaç deðiþkeni yerine. tam istihdam. Bu durumda para otoriteleri. deðiþmesini istemediðiniz bazý baþka deðiþkenleri de uyarabilir. hedeffaiz oranýna ulaþana kadar politika araçlarýný kullanacaktýr.? cari faiz oranýnýn altýnda seçilmiþ olur. Bu durumda denge faiz oraný. Politika. Bunun yanýnda para otoriteleri bu end eksler yardýmýyla.

Aslýnda finansal olmayan sektörün borçlarý da hedef olarak alýnabilir. Bazý iktisatçýlara görebir hedef olan kredi. Parasal hedef deðiþkeni seçim sorununu daha iyi ortaya koyabilmekiçin ekonominin tatmin edici bir þekilde geliþtiðini. Bunlar. ve parasal tabandýr (toplam rezervlerdir). hanehalký ve firmalarýn borçlarý da hedef olarak alýnabilir. hem para stokundan hem de faiz oranýndan daha iy idir. para politikasý için optimal bir stratejinin yada stratejilerin seçimidir. Aslýnda finansal olmayan sektörün borçlarý onlara verilen kredidir. yani üretim ve istihdamdüzeyinin yüksek olduðunu ve fiyatlar makul bir istikrarýn bulunduðunu . Ara amaç sorunu Brunner ve Meltzer'e göre þöyle tanýmlanabilir: Ara amaç sorunu.göstergeadaylarýyla aynýdýr. serbest rezervler. Yedinci bölümde geniþ olarak izleyeceðimiz kredi tayýnlamasý olgusu da. Bunlara ek olarak finansal olmayan sektördeki borç artýþý. amaç politikayla ilgili bilgilerin toplanmasýndaki gecikmeve belirsizlik koþullarý altýnda. Ayrýca yatýrýmlarýn büyük bir kýsmý ödünçlerle finanse edilmektedir. kredilerin faiz oranlarýna göre daha iyi hedef olacaðýný vurgulamaktadýr.330 . faiz oraný. para arzý. yani devlet. Çünkü harcamada bulunmak isteyenlerin elinde mutlaka para olmasý gerekmez. Bu kiþiler harcamak için ödünç alabilirler.

Nominal faiz oraný. ara amaç olarak nasýl m0d (y0) . istikrar kazandýrýlmalýdýr? Bu sorunun cevabýný verebilmek için mal ve para piyasasýnda doðabilecek aksaklýklarý ayrý ayrý ele alalým. en azýndan kýsa dönemde mer ankasý nominal faiz oranlarý üzerinde anlamlý bir kontrole sahiptir. ? Tüm muhtemel ara amaç deðiþkenleri arasýnda.varsayalým: Bu arzulanan koþullarýn sürdürülmesinde. Öte yandan. Merkez bankasý finansal araçlarýn ortalama faiz oranlarýyla ilgili ortalamaveriye günlük bazda ulaþabilmek edir ve bazý faiz oranlarýný saat saat izleyebilmektedir. acaba hangi hedef deðiþken en çok yardýmcý olabilir? Bir baþka deyiþle acaba baþlangýçta. ara amaç olarak hangi nedenlerle uygun bulunmaktadýr? Nominal Faiz Oraný Hedefinin Gerçekleþtirilmesi Önce merkez bankasnýn nominal faiz oranýný. Ýkincisi. faiz oranlarý ya da serbest rezervler düzeyine mi yoksa para arzý ya datoplam rezervlere mi. merkez bankasý kamu kaðýtlarýný alýp satarak nominalfaiz oranlarýný önemli ölçüde etkileyebilme kabiliyetine sahiptir. Bu noktada anahtar konu nominal faiz oraný hedefinin merkez bankasýnýn nihai amaçlarýyla uyumlu olup olmadýðýdýr. Ara Amaç Olarak Faiz Oraný . Sonuçolarak. O halde. nominal faiz oraný hangi nedenlerle seçilmektedir? Birincisi faiz oranlarý merkez bankasý tarafýndan kolayca izlenebilir. ara amaçlarda anahtar kriter olan ölçülebilirlik ve zaman kriterlerine nominal faiz oranlarý uygun düþmektedir. prensip olarak nominal faiz oranlarý merkez bankasý tarafýndan potansiyel olarak kontrol edilebilir görünmektedir.

1. . Þekil 20.ortaya koyacaðýný belirleyelim. A da merkez bankasýnýn bir r* faiz oraný düzeyini seçtiðini düþünelim. Bu durumkuþkusuz. Ayrýca merkez bankasý doðrudan doðruya nominal para ankeslerini (M0) etkileyebilmektedir. Þimdilik fiyat düzeyinin P0 da sabit oduðunu varsayalým. Faiz Oranýnýn Hedeflenen Düzeyde Tutulmasý Þekil 20. Ancak arzedilen reel ankes miktarý. Reel ankes talep eðrisinin biçimi halkýn toplam reel gelirine ve (y0 a eþit ve sabit) reel satýn alma gücüne baðlýdýr. Reel para ankes talep eðrisinin düþey reel ankes arz eðrisini kestiði A noktasýndan hareket edelim. Yani reel gelir deðiþmediði halde halkýn reel satýn alma gücü artsýn.A merkez bankasý hedefine eþit r*denge nominal faiz oranýnda piyasadaki baþlangýç reel para ankes dengesini göstermektedir.331 .1. Þimdihalkýn reel ankes talebinin anlaþýlmaz þekilde m1d y0 a yükseldiðini varsayalým. o takdirdedenge nominal faiz oraný B noktasýnda r1 e yükselecektir. merkez bankasýnýn faiz oranýný r* hedef düzeyinde tutmasýný zorlaþtýracaktýr. merkez bankasý hiçbir giriþimde bulunmasa bile fiyat düzeyindeki deðiþmelere göre deðiþmektedir. Eðer merkez bankasý bu durumda hiçbir þey yapmazsa ve fiyat düzeyi deðiþmeden kalýrsa (varsayým olarak).

LM1 NominalLM0 Faiz Oraný A . . . . r1 r1 r* r* LM (r*) CA" B A' m1m0d (y0) m2d (y0) A . . Böylece reel ankeslerin arz eðrisi saða kayacak ve denge faiz oranýný A' noktasýnda r* denge düzeyine geri döndürecektir. d (y0) r2 C r2 00 M2M0M1 M y0 yP0P0P0 P .(A) (B) r r Þekil: 20. Bu durumda merkez bankasýne yapacaktýr? Merkez bankasý para miktarýný arttýrmak için açýk piyasa iþlemlerine giriþecektir. M2 M1555 P0 M0 P0P0 . m0d (y0) . 1. B LM2 Ara Amacý. Sonuç olarak merkez bankasý nominal faiz oranýnýhedeflenen düzeyde tutacaktýr.

Merkez bankasý nominal faiz oranýný r* denge düzeyinde tutmak için arz edilen paramiktarýný arttýracak ya da azaltacaktýr. reel para ankes talebindeki bir düþüþ LM eðrisini düþey olarak A noktasýndan C noktasýna LM2 ye kaydýracaktýr. Reel para ankes talebindekibir artýþ LM eðrisini düþey olarak A noktasýndan B noktasýna LM1 e kaydýracaktýr.B ekonomide faiz oraný hedefine yönelik durumlarý LM eðrisiyle göstermektedir.1. Böylecedenge faiz oraný C noktasýnda r2 ye düþecektir.1 . Eðer merkez bankasý bu þekilde para politikasýný yürütürse r* hedef faiz oranýnda LM eðrisi yatay biçimdeolacaktýr.m2d (y0) Þimdi de halkýn reel para ankes talebinin birdenbire baþlangýç durumundan yeni durumuna gerilediðini farzedelim. y0 reel gelir düzeyinde r* olsun. Þekil 20. Þekil 20. Tersine. merkez bankasýnýn yapacaðý tüm þey IS eðrisinin içerdiði toplam harcama dengesinden. Merkez bankasýnýn nihai hedef olarak reel gelir düzeyini (y*) alarak seçtiðini varsayalým. Böylece faiz oraný r* dan r2 ye düþecektir.2 de gösterilmiþtir. Baþlangýçta reel para ankes piyasasýnda denge faiz oraný. Nominal faiz oranýný hedef olarak seçen merkez bankasý LM eðrisinin yukarýdaki þekilde iki yönde kaymasýna izin vermeyecektir.332 .B yatay LM (r*) eðrisine efektif LM eðrisi denilmektedir. bu denge reel gelir düzeyini oluþturmak için . Bu nedenle. Bu sýrada IS eðrisinin konumu þekilde görüldüðü gibiyse.1. Bu durumda merkez bankasý para arzýný M0 dan M2 ye düþürerek faiz oranýný A" noktasýnda denge r* düzeyine yükseltecektir.A daki olayýbir kez de kendi cümlelerinizle yaparak ve? çizerek siz analatýn. Böylece faiz oraný r* den r1 e yükselecektir. Þekil 20. ? Efektif LM eðrisi hangi varsayým altýnda çizilebilir? Hedef Faiz Oranýnýn Seçilmesi Merkez bankasýnýn hedef faiz oranýný nasýl seçtiði Þekil 20.

halkýn reel ankes talebindeki artýþ ya da azalýþa göre LM eðrisi yukarýya ya da aþaðýya kayacaktýr. Þekil 20. eðer merkez bankasý nominal faiz oranýný r* olarak hedef almýþsa efektif LM eðrisini yatay LM (r*) e dönüþtürecektir. LM (r*) y IS r* 0 rn Þekil: 20. Böyle faiz oraný halkýn reel ankes talebindeki deðiþmelere baðlý olarak deðiþmeyecektir.1 de görüldüðü gibi merkez bankasý faiz oranýný r* düzeyinde tutmazsa. Bunun sonucu olarak reel gelir para talebindeki deðiþmelere raðmen nihai amaç olan y*de sabit kalacaktýr. Daha sonra merkez bankasý LM eðrisini LM (r*) olarak yataylaþtýracaktýr. Bunun sonucu olarak reel gelir düzeyi merkez bankasýnýn nihai amacý olan y* de sabit kalmayacaktýr. denge reel milli geliri y1 ve y2 arasýnda hareket edecektir. Ancak Þekil 20.2.gerekli faiz oranýný hesaplamak olacaktýr.2 de gösterdik. LM eðrisinin kaymasý durumunda bellibir reel gelir düzeyi tutturulabilir mi? Tersine.1 ve Þekil 20. Faiz oranýnýn deðiþmesine izin verilmezse. 0 r r * C A B LM1 LM0 . Nominal Faiz Ara Amacýnýn Seçilmesi.3 de de görüldüðü gibi eðer merkez bankasý LM eðrisinin A noktasýndan itibaren B ve C noktalarý arasýnda düþey olarak hareket etmesine izin vermezse. y* Nominal Faiz Oranýnýn Ara Amaç Olarak Kullanýlmasýnýn Avantajlarý ve Dezavantajlarý ? Hedef Olarak Faiz oranýnýn Kullanýlmasýnýn Avantajlarý: Nominal faiz oranýnýn ara amaç olarak kullanýlmasýnýn en önemli avantajýný Þekil 20.

yy2 IS . . ekonomide para arzý sürecindeki deðiþkenliðe baðlý etkileri otomatik . Faiz Oraný LM (r*) Ara Amacýnýn Avantajý. Þekil: 20. Nominal faiz oranýnýn ara amaç olarak kullanýlmasýnýn bir diðer avantajý. 3.333 . .LM2 y1 y * . .

Sonuç olarak para çarpaný ve böylece para miktarý merkez bankasýnýn herhangi bir müdahalesi olmaksýzýn deðiþebilir. hanehalký ve firmalarýn tercihlerine ve diðer mevduat kurumlarýna baðlýdýr. otonom yatýrýma. zevklere. nominal faiz oranýný ara amaç olarak belirlemenin en önemli avantajý reel para ankes piyasasýndaki deðiþkenliklerin reel geliretkisini otomatik olarak deng elemesidir. Þekil 20. Bununla birlikte merkez bankasý nominal faiz oranýný hedefleyerek LM eðrisinde kayma meydana gelmesini engellemektedir. nakit mevduat oraný vb. . arzedilen nominal para miktarýndaki deðiþmelerin reel gelir etkilerini dengeler. nakit mevduat oraný bekleyiþlere. . merkez bankasýnýn reel gelir amacýna ulaþmasýna izin vermektedir. Para çarpaný zorunlu (kanuni) karþýlýk oraný. LM eðrisini yukarýya ya da aþaðýya kaydýrarak denge faiz oranýnýn yükselmesine ve düþmesine neden olacaktýr. . Ýþte para çarpanýndaki deðiþmelere baðlý olarak para miktarýndaki deðiþmeler. kamu harcamalarýna ya da vergileme politikalarýna baðlý olarak IS eðrisindeki kaymanýn etkilerini göstermektedir. Toplam arzdaki deðiþiklikleri ve fiyat düzeyinin esnekliðini daha sonra gözönüne alacaðýz.4.olarak dengelemesidir. toplam arzýn deðiþmediði ve IS eðrisinin ayný konumda kaldýðý varsayýmlarý geçerliydi. Merkez bankasý faiz oranýný hedef düzeyinde tutarak ekonomiyi nihai reel gelir amacýyla uyumlu bir IS LM dengesinde tutar. Nominal para arzýnýn ara amaç olarak izlenmesi ile IS-LM dengesi arasýnda nasýl bir iliþki vardýr? Faiz Oranýný Hedeflemenin Dezavantajlarý: Þimdiye kadar yaptýðýmýz açýklamalarda fiyat düzeyinin sabit olduðu. birkaç faktöre baðlýdýr. Biz þimdilik IS eðrisinin deðiþkenliðini gözönüne alalým. Bir ara amaç olarak nominal faiz oranýnýn kullanýlmasý. ? r LM0 . IS eðrisinin konumu veri olarak alýndýðýnda. Özellikle. hanehalkýnýn otonom tüketim harcamalarýndaki deðiþikliklere. Bir ekonomide para çarpaný sabit deðildir. Böylece nominal faiz oraný ara amacý. Özetlersek. Çünkü IS eðrisinin yer deðiþtirmesi faiz oranýnýn bir ara amaç olarak kullanýlmasýný dezavantajlý hale getirmektedir.

0 y2 y* y1y Efektif LM eðrisi yatayken LM (r*).. E A F D IS 0 IS 2 IS 1G Þekil: 20. 4. Faiz Oraný r* LM (r*) Ara Amacýnýn Dezavantajý.334 . IS eðrisindeki saða ya da sola doðru bir kayma (IS1 ve IS2 arasýnda) denge reel gelirinin D ve E noktalarý arasýnda deðiþmesine neden olmaktadýr. Bu durum ekonomide toplam talep eðrisinin daha deðiþken olmasýna ne . . Bunun sonucu olarak denge gelirimerkez bankasýnýn amacý olan y* yerine y1 ve y2 arasýnda deðiþecektir.

Eðer hal böyleyse. gelecekte beklenen enflasyon oranýný da göz önünde tuttuðumuzda. Eðer LM eðrisinin eðimi yukarýya doðruysa. Monetaristlerin ileri sürdükleri gibi merkez bankasý bir kez faiz oranýný hedeflemeye baþladýðýnda. nominal faiz oranýnýn belli bir düzeyde sabitleþtirilmeye çalýþýlmasý mümkün görünmemektedir. Ýktisatçýlar bu son konuda da birbirlerinden ayrýlmaktadýr. Bazýlarýna göre ABD Merkez Bankasý (FED) II. Faiz oranýný hedefleyen bir dönemin sonunda merkez bankasý faiz oranýnýn bir ara amaç olduðunu unutarak onu sanki bir nihai amaçmýþ gibi düþünmeye baþlayabilir. Ýktisatçýlar uzun vadeli faiz oranýnýn belli bir düzeyde sabitleþtirilip sabitleþtirilemeyeceði konusunda anlaþamamaktadýr. .Dünya Savaþý sýrasýnda ve sonrasýnda nominal faiz oranýný uzunca bir dönem hazine menkul kýymetleri üzerinde sabitleþtirmiþtir. O halde IS eðrisinin deðiþkenliði nominal faiz oraný hedeflemesinin en görünen dezavantajýdýr. Daha teknik bir sorun. Kuþkusuz baþka sorunlar da vardýr. faiz oraný hedeflemesinin asýl amacý olan reel gelir ve fiyatlarý içeren nihai amacý gözden kaçýrýr. Bu eðri merkez bankasýnýn nominal faiz oranýný hedef almamasý durumunda LM eðrisinin normal konumunu göstermektedir. merkez bankasýnýn nominal faiz oranýný uzun bir süre sabit tutamayacaðýdýr. IS eðrisi saða ya da sola kaydýðý zaman denge geliri F ve G arasýnda deðiþecektir. Þekil 20. Kaldý ki bu iktisatçýlara göre faiz oranlarýnýn sabitleþtirilmesinin mümkün olamayacaðý konusunda teorik bir neden de yoktur. nominal faiz oranýný bir kazýða baðlamýþ ya da olduðu yere çivilemiþ olur. Merkez bankasý uzun bir zaman dilimi için nominal faiz oranýný sabit tutarsa.4 de pozitif eðimli bir LMo eðrisi çizilmiþtir. Birçok iktisatçý reel faiz oranýnýn reel faktörlere baðlý olduðunu ve bu nedenle uzun dönemde merkez bankasý tarafýndan etkilenmeyeceðini ileri sürmektedir.den olmaktadýr. Bunun baþlýca nedeni nominal faiz oranýnýn reel faiz oraný artý beklenen enflasyon oranýna eþit olmasýdýr.

Bununla birlikte para stokunu M*2 M0 hedef düzeyinde tutan merkez bankasý. Bu nedenle LM eðrisinin biçimini ve konumunu etkileyen tüm faktörleri göz önüne alýr. nominal para mi rýný M0 den M1 e ya da M0 dan M2 ye kaymasýna neden olan para çarpaný deðerindeki deðiþmeleri daima dengeler. Para Miktarýnýn Hedefte Tutulmasý Þekil 20.Çünkü merkez bankasýnýn kendi faiz oranýný sabitleþtirme politikalarý için fiyat bekleyiþlerini etkileyebileceði ileri sürülmektedir.b de görüldüðü gibi para hedefinin olmamasý durumunda bu deðiþiklikler LM eðrisinini pozisyonunun LM1 ve LM2 arasýnda deðiþmesine neden olur. pratikte her zaman mümkün müdür? Tartýþýnýz. Faiz oranýnýn sabitleþtirilmesi.5. Þekil 20. para çarpanýndaki deðiþikliðe LM eðrisini LM (M*) konumuna getirerek cevap verecektir. para miktarýný ara amaç olarak kullandýðý zaman nominal para miktarýný hedeflenen belli bir M 0 düzeyinde tutmak için para arzý eðrisinin konumunu ayarlar.5.a da görüldüðü gibi para stoku hedefini esas alan merkezbankasý.335 . Ara Amaç Olarak Para Stoku ? Merkez bankasý. .

5.6 da görüldüðü gibi merkez bankasý ara amaç olarak parastoku hedefini kullanýrsa. y0 y (a) (b) Para Stokunun Hedef Seçilmesi Þekil 20. Böylece LM yi LM (M*) gibi doðru bir pozisyona getirecektir. . M 2 s P0 M 0 s P0 M1 s P0 C A B r0 r1 r2 C A B . Parasal Ara Amaç. LM eðrisini etkileyen faktörleri de göz önün lmalýdýr. . para çarpanýndaki deðiþiklikler dolayýsýyla para arzýgene deðiþebilir. . Para arzý bu durumda nasýl deðiþtirilebilir? r . Merkez bankasý bu sýrada hedefinin nihai amaçlarýyla uyum içinde olmasýný . belli bir para stokunu da hedef alsa. LM2 LM1 r M d ( y0 ) LM0 r1 r r 0 2 y0 0 Þekil: 20.? Merkez Bankasý. .

336 .da gözetecektir. LM (M*) r IS r0 Þekil: 20. . Hatýrlanacaðý gibi faiz oranýnýn ara amaç olarak seçilmesi durumunda en büyük dezavantaj IS eðrisinin deðiþkenliðinin denge reel gelir düzeyi üzerindeki etkileriydi.6. IS -LM Dengesi. Böylece LM eðrisi IS eðrisini y* gelir düzeyindekesecektir. y y* Para Stokunun Ara Amaç Olarak Seçiminin Avantajlarý Para stokunun ara amaç olarak seçilmesinin en büyük avantajý faiz oranýnýn ara amaç alýnmasý durumunda ortaya çýkan dezavantajlarla ilgilidir.

7. O halde Merkez bankasýnýn ara amaç olarak parasal hedefi kullanmasý denge reel gelirinde daha az deðiþime meydana gelmesine ve toplam talebin IS eðrisindeki deðiþmlerden daha az etkilenmesine neden olacaktýr. . y* LM(M*) . merkez bankasýnýn para stokunu ara amaç seçmesine göre daha büyük bir þekilde dalgalanarak D veE noktalarý arasýnda deðiþecektir. Bu durumda reel gelir. . Kuþkusuz merkez bankasýnýn tahmin ettiði IS eðrisinin pozisyonu yanlýþ da olabilir ve böylece reel gelir B ve C arasýnda deðiþebilir. Merkez bankasý IS eðrisinin pozisyonunu doðru olarak tahmin ettiði ve doðru para hedefi seçtiði sürece. . Þöyle ki. Eðer merkez bankasý faiz oranýný hedef alýrsa. para miktarýnýn hedeflenmesiyle azalmaktadýr. . Parasal Ara LM (r*) Amacýn Avantajý. LM eðrisinin konumu LM (M*)nin iþaret ettiði gibi olacaktýr. LM eðrisinin daha dik eðimli olmasý durmunda bu çok daha açýk bir avantaj saðlamaktadýr. Þekil 20. r1 0 r IS 0 IS 2 IS 1 . E A B D IS 0 IS 2 IS 1 C LM(M*) y * y Þekil: 20.7 de görüldüðü gibi faiz oranýnýn ara amaç olarak seçilmesi durumunda karþýlaþýlan bu sorun. ekonominin efektif LM eðrisi kesik çizgili yatay LM(r*) eðrisi olacaktýr. eðer merkez bankasý para miktarýný M* olacak þekilde bir politika izlerse. . merkez bankasýnýn amacý olan y* olacaktýr. A noktasýnda belirlenen denge reel gelir düzeyi. .r r 0 r * .

Böyle bir durumdadenge faiz oranlarý r1 le r2 arasýnda deðiþecektir. LM Eðrisinin Düþey r0 Olmasý Durumunda Parasal Ara Amaç. r2 y Gerçekten de Þekil 20.337 . 8.8 de görüldüðü gibi eðer LM eðrisi düþeyse. para stokunun hedef seçilmesi denge reel gelirinin IS deki dalgalanmalardan tam olarak etkilenmesine katký yapacaktýr. Para stokunun faiz oranýyerine ara amaç olarak tutulmasýne avantaj saðlar? ? .Þekil: 20.

Paranýn tanýmlanmasýnda iþlem yaklaþýmýndan yana olanlar. ekonomistler arasýnda hangi finansal aktifin para tanýmý içine katýlacaðý konusunda tartýþmalara neden olmaktadýr. Bunlardan bi cisi. halkýn reel para ve çýkýþlardan kaynaklanan bir deðiþkenliðe maruz Bunu daha iyi ortaya koyabilmek için Þekil 20. r . Paranýn en iyi þekilde ölçülmesi konusunda karþýlaþýlan anlaþmazlýklar bir ara amaç olarak para miktarýnýn kullanýlmasýný güçleþtirmektedir. Bazý dönemlerde de örneðin divisia endeksinin (son yýllarda geliþtirilen yeni bir para tanýmý) merkez bankasýnýn nihai amaçlarýyla daha yakýndan iliþkili olabileceði ortaya konulmaktadýr. deðer biriktirme aracý olarak bir finansal aktifin parasal rolüne önem vermektedirler. Eðer merkez bankasý reel ankes talebi düþerken ya da yükselirken para miktarýnýhedef M* düzeyinde tutarsa denge faiz oraný r1 ve r2 arasýnda deðiþecektir.9 u olarak seçilmesinin ankestalebindeki iniþ býrakmasýdýr. paranýn bir deðiþim aracý olma rolünü ön planda tutmaktadýrlar. merkez bankasýnýn nihai amacýyla tutarlý olan para ölçümünü seçmek olacaktýr.9. Bu konuda doðal çözüm.B de görüldüðü gibi LM eðrisinin LM1 (M*) ve LM2 (M*) arasýnda deðiþmesine neden olacaktýr. Örneðin reel gelir ve fiyat düzeyiyle bazý dönemlerde M1 bazý dönemlerde de M2 para tanýmý daha iliþkili olabilmektedir. zevklerindeki ve tercihlerindeki deðiþmeye baðlý olarak) etkilerini göstermektedir. farklý zamanlarda merkez bankasýnýn nihai amaçlarýyla. ele alalým. Buna karþýlýk paranýn tanýmlanmasýnda likidite yaklaþýmýndan yana olanlar. Paranýn ölçüm sorununun ötesinde paranýn ara amaç bir dezavantajý da reel geliri ve toplam talebi. Bu durum Þekil 20.! ! Para Stokunun Ara Amaç Olarak Seçiminin Dezavantajlarý Ara amaç olarak para miktarýnýn kullanýlmasýyla ilgili iki önemli sorunvardýr.9. Ancak bunda da sorun.A reel ankes talebinin M1d ve M2d arasýndaki deðiþmelerinin (hanehalkýnýn harcamalarýndaki. Þekil 20. Özellikle son yýllarda finansal alanda yapýlan peþ peþe yenilikler. Divisia para ölçümünde. para miktarýnýn ölçülmesinin potansiyel güçlüðüdür. iþlem görevi gören parasal bileþimler ve deðerbiriktirme aracýolarak iþlev yapan parasal bileþimler aðýrlýklandýrýlmakta ve bu aðýrlýklandýrmada iþlemlere daha az pay verilmektedir. farklý para ölçümlerinin tutarlýlýk göstermemesidir.

M1 d M 2 d 0M d (A) r r1 r1 . A B C . . (B) LM1 (M*) LM0 (M*) LM2 (M*) IS Þekil: 20.338 . .. . . r0 r0 Parasal Ara Amacýn Dezavantajý.9. E A B C. r2 r2 0 MM0 y* y1y2 y Po P .

Bunun anlamý. merkez bankalarýný. . Þimdi iki ara amaç sürecinin sonuçlarýný kýsaca özetleyelim. Dolayýsýyla.Bunun sonucu olarak merkez bankasý para miktarýný M* düzeyindesabit tuttuðu sürece denge reel geliri y1 ve y2 arasýnda deðiþecektir. . toplam arz eðrisindeki deðiþkenliklerin neden olduðu. hangi durumunda para stoku ara amaçolarak tercih edilebi lir? Ara Amaç Olarak Nominal Gelirin Seçilmesi Faiz oraný ara amacý ya da para stoku ara amacý ekonomide toplamtalebin istikrarýna yönelik amaçlardýr. Zaman zaman petrol fiyatlarýndaki artýþlar. merkez bankasý y* nihai gelir amacýna ulaþamayacaktýr. Kuþkusuz genelde IS ve para talep eðrilerinin ayný anda deðiþkenliði söz konusudur. nedenlerle toplam arz eðrisinin pozisyonunun deðiþmesi. . kuraklýk. nedenlerle fiyatlarýn ve bazý mallarýn arzýnýn deðiþmesi vb. Eðer IS eðrisinin konumu çok dalgalýysa ve reel para ankes talebidaha az faiz esnekse ve eðer halkýn reel para ankes talebi nispeten azdeðiþkense para stoku ara amacý faiz oraný ara amacýna tercih edilebilir. yaygýn grevler v. bu iki yaklaþýmýn zayýflýðýdýr. yalnýzca toplam talebi istikrara kavuþturmak yerine daha geniþ bir yaklaþýmý kabule zorlamaktadýr. merkez bankasýnýn daima P x y = Y* yi saðlayacak þekilde politika izlemesi demektir. Bu baðlamda tavsiye edilen strateji nominal geliri hedeflemektedir. Bu nedenle ara amaç olarak hangisinin kullanacaðý konusunun çözümü oldukça karmaþýktýr.b. O halde muhtemel deðiþken toplamarz sorunu. Önerilen bu parasal stratejiye göre merkez bankasý bir ara amaç olarak nominal geliri (Y= P x y) ele almaktadýr. Eðer para talebi çok dalgalýysa ve eðer reel para ankes talebi dahafazla faiz esnekse ve eðer IS eðrisinin deðiþkenliði nispeten daha azsa faiz oraný ara hedefi para stoku ara hedefine tercih edilebilir. ? Hangi durumda faiz oraný. Para miktarýný hedef olarak aldýðýnda. reel gelir ve fiyat düzeyi deðiþmelerini otomatik olarak dengeleyemezler. savaþlar. ? Nominal gelir nedir ve neden ara amaç olarak tavsiye edilir? Nominal Gelir Ara Amacýnýn Gerçekleþtirilmesi Eðer merkez bankasý nominal milli geliri hedeflerse nominal milli geliriY* düzeyinde sabit tutmak için g erekli politika aletlerini deðiþtirecektir.

Eðer merkez bankasý bir ara nominal gelir hedefini Y* =4000 olarakbelirlemiþse. bunun anlamý ekonominin fiyat düzeyi reel üretim kompo .339 .

. t arz ve uzun dönem toplam arz eðrileri hep birlikte P y = Y* eðrisi üzerinde kesiþeceklerdir.11.200 ? Eðer merkez bankasý ekonominin uzun dönem dengesini Y* hedef nominal gelir düzeyinde saðlarsa. Nominal Gelir Ara 5 Amacýnýn 4 Gerçekleþtirilmesi. Böylecemerkez bankasý hedef nominal gelir düzeyine ulaþmýþtýr.zisyonunun P x y = Y*= 4000 olmasýna çalýþmasý demektir. 5 Nominal Gelir Ara Amacý. P 8 Þekil: 20. Hedef nominal gelir düzeyinin saðlanma koþulu nedir? P 8 Þekil: 20. 4 3 O y P y =Y*= 4000 200 400 1000 1. Bu tür bileþimlerin geometrik yeri Þekil 20.10 da görüldüðü gibi ikizkenar hiperboldür.10. Bu sýrada fiyat düzeyi P0 = 4 ve doðal çýktý düzeyi y0 = y* =1000 ve Y* = 4000 dýr. o zaman Þekil 20.11 de de görüldüðü gibiekonomide toplam talep.

Baþlangýçta ekonomide toplam talep eðrisi AD0 dýr. Örneðin otonom tüketimdeki bir azalýþa baðlý olarak toplam talep eðrisi sola AD1 e kaysýn.340 .200 P y=Y*=4000 A LAS AS Toplam Talebin Düþmesi Durumunda Nominal Gelirin Hedeflenmesi: Þekil 20. nominal geliri hedef alan merkez bankasýnýn toplamtalepteki bir düþüþe nasýl c verebileceðini göstermektedir. .12.3 O y 200 400 1000 1. Bu durumda denge fiyat düzeyi P1=2 ye ve denge reel gelir düzeyi y1 = 800'e ve nominal gelir P1 y1=2x800=1600'e düþecektir.

12. ADo'a ulaþmasýný ve ekonominin yeniden P x y = Y* eðrisinde dengeye gelmesini saðlayacaktýr. Toplam Talep 5 Düþerken 4 0 Nominal Gelir 3 Ara Amacý.Uzun dönemde çalýþanlarýn ve firmalarýn fiyat bekleyiþlerinin düþeceðini öngörebiliriz. Bu durum toplam arz eðrisinin aþaðýya saða kaymasýna ve yeni uzun dönem dengesinin düþey uzun dönem toplam arz eðrisi LAS üzerinde oluþmasýna neden olacaktýr. P = 1 O y Toplam Arzýn Düþmesi Durumunda Nominal Gelirin Hedeflenmesi: Enerji fiyatla- . Dolayýsýyla hedeflediði nominal geliri saðlamak için otomatikman para miktarýný artýracak ve toplam talep eðrisini saða yukarýya kaydýrarak. Ancak nominal gelir ara amacýný benimseyen merkez bankasý böyle bir uzun dönem dengesinin oluþmasýný beklemeyecektir. Merkez bankasýhangi aracý kullanmak toplam talebi AD1'den AD'a yükseltir? o ? P 8 200 400 1000 1. Böylece para politikasý aracýlýðýyla nominal milli geliri Y* = 4000 ara hedef düzeyinde tutacaktýr.200 P y=Y*=4000 LAS AS 0 AD A Þekil: 20.

Böylece doðal üretim düzeyi y* =1000 den y' =800 e düþecektir. kuraklýk. Toplam Arz Düþerken Nominal Gelir Ara Amacý.341 O P y 3 5 200 400 1000 1. Bu durumda hem uzun dönem hem kýsa dönem toplam arz eðrileri ayný miktarda sola kayacaktýr. Eðer bu sýrada merkez bankasý toplam talebi . açlýk vb.13. savaþ.13 de görüldüðü gibi ekonomide uzun dönem toplam arz eðrisi sola kayacak ve LAS' olacaktýr. nedenlerle toplam arz eðrisinin düþtüðünü varsayalým. Bu durumda Þekil 20.rýndaki artýþ. .200 4 P y=Y*=4000 8 LAS AS AD(M )0P =0 P =1 A B P =2 LAS' AS' 1AD(M ) Þekil: 20.

olasý uzun dönem fiyat düzeyi P0 =4 den P2 =7 ye ve denge nominal geliri Y* = 4000 den Y2 =p2 .? AD (M0) olarak tutarsa. nominal gelirin hedef olarakseçilmesi durum unda ise merkez bankasý toplam arzdaki düþüþ karþýsýnda toplam talebi azaltarak cevap verecektir. Tersine. Bununla birlikte.y2 = 7 x 800 = 5600 e yükselecektir. O halde nominal gelirin hedeflenmesi.13 te görülmektedir. eðer merkez bankasý nominal geliri hedeflerse. Bu sýrada reel gelir y0 =y* =1000 den y2 =800 e kayacaktýr. Bunun sonucu olarak yeni denge noktasý P x y = Y* eðrisi üzerindeki C noktasýnda oluþacaktýr. burada hemen iþaret edelim ki. . Toplam arzdaki bir düþüþ karþýsýnda hedef olarak faiz oraný ve para stokuseçilmiþse toplam talep deðiþmeyeceði için denge çýktýsý düþecek ve denge fiyat düzeyi yükselecektir. fiyat düzeyi B noktasýna karþýlýk gelen P2 =7 yerine C noktasýna karþýlýk gelen P1 = 5 olacaktýr. Merkez bankasý ekonomiyi P x y = Y* eðrisi üzerinde tutmak için topam talebi azaltacaktýr. Nominal gelir ara amacýný benimseyen merkez bankasý nominal milli gelirin artmasýna izin vermeyecektir. Toplam talepteki deðiþmeler karþýsýnda nominal gelirin hedeflenmesidiðer ara amaçlarýn hede esi durumundakiyle ayný sonucu verecektir. Bu durumda reel çýktý sanki merkez bankasýnýn toplam talebi istikrarlý tuttuðu durumdakiyle ayný oranda düþerken fiyat düzeyi daha küçük oranda yükselecektir. Nominal gelirin hedef alýnmasýenflasyon oranýnýnasýl etkiler? Nominal Gelirin Ara Amaç Olarak Seçilmesinin Avantajlarý ve Dezavantajlarý ? Nominal Gelirin Hedeflenmesinin Avantajlarý: Nominal geliri araamaç olarak seçmenin en önemli avantajý Þekil 20. Çünkü merkez bankasýnýn toplam talep politikasý çalýþanlarýn ve firmalarýn prodüktif kapasitelerini iyileþtirmek için herhangi bir katký yapmayacaktýr. enflasyon oranýnýn daha düþük olarak gerçekleþmesine neden olmaktadýr.

342 . Nominal gelirin ara amaç seçilmesinin avantajlarýnelerdir? Nominal Gelirin Hedeflenmesinin Dezavantajlarý: Nominal gelirinara amaç olarak alýnmasýnýn toplam arzý alternatif ara amaç stratejilerinden daha iyi olarak etkilemesi merkez bankasýnýn içinde ve dýþýnda olan birçok iktisatçýyý kendine çekmiþtir. merkez bankasýnýn para. Birinci olarak nominal gelirle ilgili veriler en azýndan aylýk olarak merkez bankasýnýn eline geçer.Merkez bankasý nominal geliri hedef düzeyinde tutmak için toplam talebe baþlangýç düzeyinde istikrar kazandýracaktýr. Ýkinci olarak. toplam talep ve nominal gelir arasýndaki baðlantýlarý tam olarak an . O halde nominal gelirin ara amaç seçilmesi durumunda varýlan sonuç faiz oranýnýn ya da parastokunun ara amaç seçilm urumunda varýlan sonuçlarla aynýdýr. O halde nominal gelirin hedeflenmesi zaman açýsýndan diðer ara amaçlara göre dezavantajlýdýr. nominal gelirin hedef düzeyinde kalmasý için ne kadar para miktarýnýn yeterli olacaðýnýn belirlenmesinde. Oysa para miktarýyla ilgili verilere haftalýk olarak. Ancak bu demek deðildir ki nominal gelirin hedeflenmesi kusursuzdur. faiz oranýyla ilgili verilere günlük olarak ulaþmak mümkündür.

Eðer merkez bankasý kýsa ve uzun vadeli faiz oranlarý arasýndaki farký hedeflerse. Merkezbankasý faiz oranýný hedef aldýðýnda. kýsa ve uzun vadeli faiz oranlarýnýn düzeyi ile deðil. Merkez bankasýbunlarýn üstesinden gelebilir mi? Ara Amaç Olarak Kullanýlan Diðer Büyüklükler ? Kýsa ve Uzun Vadeli Faiz Oranlarý Arasýndaki Farkýn Hedeflenmesi Ara amaç olarak uzun vadeli menkul deðerlerin faiz oranlarýyla kýsa vadeli menkul deðerlerin faiz oraný arasýndaki farkýn (spread) kullanýlmasý lehindeki argümanla. Eðer merkez bankasý kýsa-uzun dönem faiz oranlarý arasýndaki farký hedeflerse. Ancak bu stratejiyibaþarýlý kýlmak için m bankasýnýn çok sýkýçalýþmasý gerekecektir. faiz oraný bekleyiþlerindeki deðiþmeleri devre dýþý býrakarak para politikasýný yürütülebilir. Öte yandan nominal faiz oraný . ara amaç olarak tek bir faiz oranýnýn kullanýlmasýyla ilgili argüman ayný deðilse bile benzerlik göstermektedir. nihai amaçlarla tutarlý bir faiz oranlarý kümesini belirlemeye çalýþýr. Ancak bu demek deðildir ki merkez bankasý nominal gelir ara amaç stratejisini hiç kullanmayacaktýr. reel yatýrým ve arzulanan toplam yatýrýmlarýn potansiyel olarak çeþitli faiz oranlarýndan etkilenmesidir. bu iki faiz oraný arasýndaki farkla ilgilenir.lamasý gerekir. Bunun anlamý nominal geliri hedefleyen merkez bankasýnýn çok büyük miktarda enformasyona gerek duyacaðýdýr. Faiz farkýný hedefleyerek merkez bankasý birden fazla faiz oranlarýyla ilgilenir. Faiz oraný farkýnýn hedef alýnmasýnýn gerisindeki mantýk. Bu iki güçlük nominal gelirin bir ara amaç olarak seçilmesini daha azçekici hale getirmekte ir. Öte yandan farklý vadeli finansal araçlarýn faiz oranlarý büyük ölçüde gelecekteki kýsa dönem faiz oranlarý bekleyiþlerine baðlýdýr. Nominal gelirin ara amaç olarak seçilmesinin dezavantajlarýnelerdir.

yaklaþýk olarak reel faiz oraný artý beklenen enflasyon oranýna eþittir. Bu durumda meydana gelecek reel ankes etkisi nominalfaiz oranlarýnda de ngeleyici bir düþüþe neden olacaktýr. enflasyon bekleyiþlerini istikrara kavuþturabilir. Tersine. Öte yandan daraltýcý bir para politikasýnýn faiz oranlarý üzerinde biri likidite etkisi diðeri reel ankes etkisi olmak üzere iki etkisi vardýr. Birinci olarak ekonomistler para politikasý eylemleriyle hasýlat eðrisi arasýndaki iliþkiyi tam olarak anlayamamaktadýr. cari fiyat düzeyi toplam arzdaki bir artýþ sonucu düzelebilir. Kýsa ve uzun vadeli faiz oranlarý üzerinde potansiyel olarak denkleþtirici etkilerin çözümü . Kýsa ve uzun vadeli faiz oranlarýarasýndaki farkýn hedeflenmesi ne gibi avantajlar saðlar? Kuþkusuz kýsa ve uzun dönem faizleri arasýndaki farkýn hedeflenmesine yönelik bazý eleþtiriler yapýlabilir. Bu durum merkez bankasýna reel çýktýyla uyumlu düþük bir enflasyon politikasý izlemesine yardým edecektir. merkez bankasý faiz farký hedeflemesiyle faiz oraný bekleyiþlerini devre dýþý býrakýrsa.343 ? . eðer bir parasal daralma enflasyonist bekleyiþlerin azalmasýna sebep olursa. Spread hedeflenmesinden yana olanlaragöre. Parasal daralmanýn likidite etkisi nominal faiz oranlarýnda bir artýþþeklinde olacaktýr.

genel fiyat düzeyi mal fiyatendeksiyle ters yönd e olarak deðiþecektir. Böylece mal fiyatlarýndaki hareketler. Kýsa ve uzun vadeli faiz oranlarýarasýndaki farkýn hedeflenmesi ha? linde merkez bankasýnasýl sorunlarla karþýlaþabilir? Mal Fiyatlarýnýn Hedeflenmesi Son yýllarda bir diðer ara amaç önerisi mal fiyatlarýnýn hedeflenmesidir. altýn standardýna benzemektedir. Mal fiyatlarýnýn hedeflenmesiyle ilgili sorunlar kýsa ve uzun vadeli faiz oranlarý arasýndaki farkýn hedeflenmesi durumundaki sorunlara benzemektedir. altýn standardýnda olduðu gibi belli bir fiyat istikrarýnýn bir mal standardýndan saðlanmasýdýr. Mal fiyatlarý altýn. Mal fiyatlarýnýn para politikasýnýn ara amacý olarak kullanýlmasý. mal ve hizmetlerin genel fiyat düzeyi hakkýnda deðerli bilgiler saðlamaktadýr. bakýr vb. fiyatlar genel düzeyinin de istikrarlý olacaðý düþünülmektedir. Kaldý ki mal fiyatlarýyla nihai ekonomikamaçlar arasýndaki iliþki de belirsizdir. Bu anlamda böyle bir yaklaþým. mal ve hizmet fiyatlarýnýn altýn fiyatýyla ters yönde deðiþtiði. Mal fiyatlarýnýn ara hedef alarak alýnmasýnýn faydalý ve sakýncalý? yönleri nelerdir? . gümüþ. Eðer merkez bankasý bir mal fiyat endeksini hedef alýrsa.çok karmaþýktýr. mallardan alýnan bir sepetin (aðýrlýklandýrýlmýþ) endeks fiyatlarý üzerinde odaklaþmasýný gerektirir. Bu sorunlardan dolayý ekonomistler mal fiyatlarýna bir potansiyel politika göstergesi olarak bakmaktadýr. Ayrýca uzun ve kýsa dönem faiz oranlarý arasýndaki iliþkinin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisi de açýk deðildir. Kolayca tahmin olunacaðý gibi mal fiyat hedeflemesinin gerisindeki düþünce. Böylece merkez bankasý mal fiyat endeksininistikrarýný saðladýðýnda. Para politikasý araçlarýyla mal fiyatlarý arasýndaki bað belirsizdir ve potansiyel olarak zayýftýr. bazý özel mallarýn fiyatlarýdýr. Bununla birlikte bazen potansiyel hedef olarak tek birmalýn (altýnýn) fiya tý önerilmektedir. Merkez bankasý mal fiyatlarý endeksini nihai amaçlarýyla tutarlý olmak kaydýyla belli bir aralýk içinde tutmak için para politikasý araçlarýný deðiþtirebilir.

Kredi Bileþiminin Hedeflenmesi Bir ekonomide kredi ölçümü pek çok þekilde yapýlabilir. Birincisi kredi miktarý ve özellikle banka kredisi.344 . Bazý ekonomistler bir tek ara amaç yerine birden fazla ara amacýn hedef alýnmasýný tercih etmektedirler. Ara amaç olarak kredi ölçümlerinin kullanýlmasýnýn birkaç nedeni vardýr. Bunlardan ikisi daha fazla dikkatleri çekmektedir. para çarpaný aracýlýðýyla merkez bankasý politikasýndaki deðiþmelere cevap verir. Birincisi banka kredilerini. para politikasý sürecinde para ve kredi toplamlarýna farklý aðýrlýk vererek hedef almaktadýrlar. Bu görüþteki iktisatçýlar. ikincisi toplamkredileri yani tüm ekon n toplam ödünç miktarýný içermektedir. Ayrýca krediler çeþitli kanallardan ekonomik faaliyetleri etkiler. yani yalnýzca mevduat kurumlarýnýn verdiði toplam ödünç miktarýný. Özel ve kamu tüketim ve yatýrým harcamalarý önemli ölçüde krediler aracýlýðýyla finanseedilir. .

. para miktarýyla diðer nihai merkez bankasý amaçlarý arasýndaki iliþkinin çok deðiþken olduðunu ileri sürmektedir.C. Ayrýca Ben Bernanke de banka kredileriyle büyükdeprasyon arasýnda yak nin olduðunu ortaya koymuþtur. Kredi hedeflenmesinden yana olan bu gruptaki iktisatçýlar. T. %15-28 artmasý öngörülen toplam iç yükümlülükler ise %23 oranýnda artmýþtýr. Benzer bir durum birçok parasal bileþik için de meydana geldi. Bu baðlamda 1990 yýlýnda %6-16 oranýnda artmasý öngörülen net iç varlýklar %14.2 oranýnda artmýþtýr. Bu nedenle ara amaçlarýn belirlenmesi ve bunlara ulaþýlmaya çalýþýlýr. Çeþitli bileþimlerin ara amaç olarak alýnmasýne yararlar ve ne sakýncalar doðurur? Merkez Bankasý Bilanço Büyüklüklerinin Belirlenmesi ? Ülkemizde 1990 yýlý baþýnda T. net varlýklar. merkez bankasý parasý ve toplam bilanço büyüklüðüne iliþkin hedefleri ilan ederek "Parasal Program " uygulamasýna baþlamýþtýr. Bu arada bazý iktisatçýlar nominal gelirin ara amaç olarak kullanýlmasýný salýk vermektedir.Merkez Bankasý. Benjamin Friedman da yaptýðý ampirik çalýþmalarla kredi bileþiðinin fiyat ve üretim harekteleriyle parasal bileþiklere göre daha yakýndan iliþkili olduðunu saptamýþtýr.1. banka kredileri çerçevesinde daha dar bir kredi bileþiðini gözönüne almaktadýr. Merkez Bankasý. Ancak 1980 li yýllarda kredi bileþikleriyle ekonomik faaliyetlerin diðer ölçümleri arasýndaki iliþki koptu. 1990 yýlýnda rezerv para %40.Friedman kredi bileþimini geniþ anlamda ele alýrken. parasal ya da kredi toplamlarýnýn ara amaç olarak kullanýlmasýný gözardý ederek yalnýzca kredi toplamlarýný ara amaç olarak kullanmaktadýr.1 oranýnda. Son yýllarda ABD ve FED (Federal Reserv Bank) faiz oranlarýný ve para miktarýný ara amaç olarak almaya baþlamýþtýr. yýl sonu itibari ile kendi bilanço büyüklüklerinden.Buna karþýlýk bazý ekonomistler. Ancak B. B.Bernanke. emisyon %68.C. toplam iç yükümlülükler. hangi hedef deðiþkenleri kullanmýþtýr? Özet ? Para politikasýnýn nihai amaçlarýna doðrudan doðruya ulaþmak çok zordur.

345 . faiz oraný ve bankalarýn aþýrý rezervleri oluþturur. . keynesgil iktisatçýlar faiz oranlarýný ve bankalardaki aþýrý rezervleri esas almaktadýr. Para politikasýnýn bir diðer ara amacý nominal gelir düzeyidir. Aslýnda para polutukasýnýn ara amaçlarýyla göstergeleri hemen hemen aynýdýr. Moetarist iktisatçýlar para politikasýnýn ara amacý olarak parasal tabaný ve para stokunu.Ara amaçlarýn ölçülebilir ve kullanýlabilir olmasý gerekir. Yani para politikasýnýn ara amaçlarýný parasal taban para stoku.

Tek bir faiz oraný vardýr e. Para stokunun deðiþtirilmesi çok güçtür. Para stokunun ara amaç olarak seçilmesinin en önemli dezavantajý aþaðýdakilerden hangisidir? a. Reel milli gelirin yegane göstergesidir 4. e. Dayanýklýlýk 3. Kolayca izlenebilir b. e. c.346 . Nominal gelir haftalýk olarak ölçülebilir. Ýçsel deðiþken e. Döviz kurundan etkilenmesidir. Para politikasý nihai amacýna ulaþmanýn zaman gerektireceði için bu amacýn gerçekleþme yolunda olduðunu gösteren deðiþken. Baðýmsiz deðiþken c. b. Denenebilirlik d. d. Ölçülmesinin mümkün olmamasýdýr. c. Baðýmlý deðiþken b. Nominal gelirin ara amaç olarak seçilmesinin dezavantajý. Para miktarý aylýk olarak ölçülebilir. Aþaðýdakilerden hangisi. Kavranabilirlik c. Reel gelirin. IS eðrisi deðiþtiðinde ana amaç etkilenmez c. Ara maç deðiþken d. d. Faiz oraný hangi nedenle ara amaç olarak seçilebilir? a. Nominal gelir günlük olarak ölçülebilir. Maliyenin para stokunu kontrol etmesidir. Ulaþýlabilirlik e. aþaðýdakilerden hangisidir? a. Kolayca sabit tutulabilir d. reel ankes talebinden etkilenmesidir. . 5. Dýþsal deðiþken 2.Sorular 1. b. ara amaç seçimi kriterlerinden biridir? a. Taþýnabilirlik b. Nominal gelir aylýk olarak ölçülebilir. aþaðýdakilerden hangisidir? a. Para miktarý yýllýk olarak ölçülebilir.

RANLEET John . New York.347 . Scott Foresmen.Kaynakça MILLER Roge Leray and VANHOOSE Dawid. . Ezgi. baský Mc Graw. Boston. Para Politikasý. H ILL. Bursa. New York. 1993. Modern Money andBanking. 1996. Ýlker. 1989. PARASIZ M. MISKHKIN Frederic.John Wýley.Money and Banking. 3. 1977. The Economics of Money Banking and Financial Markets.

Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. kredi varlýðý doktirinin ne olduðunu. Çalýþýrken ara sorularýný ve kompozisyon sorularýný yanýtlarsanýz. Bu üniteyi iþlediðinizde.ÜNÝTE 21 Kredi Varlýðý Doktrini Radcliffe Raporu ve Gurley . Keynesgil görüþler ve banka dýþý finansal aracýlar hakkýnda tereddütleriniz varsa..348 ... Gurley-Shaw'un finansal aracýlarla ilgili görüþlerini.. Radcliffe raporunun içeriðini. .Shaw'un Tezi (Kredi Koþullarý ve ToplumLikidite Okullarýnýn Görüþleri) Bu Ünitede. hükümetin niçin tahvillere yüksek faizödediðini kavramýþ ola Çalýþma BiçimineÝliþkin Olarak. o üniteleri tekrar gözdengeçirmeniz yararlý olacaktýr. Bu ünitede para politikalarýnýn etkin olamadýðý durumlarý ortayakoyan ve birbirlerine oldukça yakýn üç görüþ hakkýnda bilgi sahibiolacaksýnýz. konuyu daha iyi kavradýðýnýzý göreceksiniz. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. Bu üniteye iþlerken.

para arzýnýn uygunstok deðiþken olmadýðýna inanm adýr. hükümetin ve hanehalkýnýn yaptýklarý sermaye harcamalarýnýn finansmaný için gereklikredi akýmlarýyla ilgilenmektedir. merkez bankasýnýn parasal tabaný ayarlamasýna dayandýrýlmýþtý. geliri. Bununla birlikte kredi koþullarý okulu. iþletmelerin. para otoritelerinin. özellikle finansal kurumlarýn ödünç verme davranýþlarý üzerinde dururken. Bu politikaya iki tür eleþtiri yöneltilmektedir. Yukarýda bir kez daha kýsaca özetlenlenen bu para politikasýna. Bu ünitede inceleyeceðimiz kredi varlýðý doktirini. Radcliffe raporu ve Gurley Shaw'ýn görüþleri ise her iki görüþ çerçevesinde düþünülmelidir. stok deðiþkenlere ve aktif portföyün kompozisyonundaki ayarlamalara önem veren temel analitikyaklaþýmý kabul etmekle birlikte. Bu görüþ ayrýca. toplam harcamalarý.GÝRÝÞ Daha önceki ünitelerde geliþtirilen para politikasý kuramýnýn anahtar deðiþkeni para arzýydý ve temel finansal kurumlar. likidite okulu. Kuramsal çatý. merkez bankasý ve ticari bankalardý. Para talebindeki dalgalanmalar istikrarlýysa. merkez bankasýnýn ilgileneceði gerçek deðiþkenin ekonomideki toplam likidite olmasý gerektiðini ileri sürmektedir. ellerinde aktif bulunduranlarýn portföy bileþimi hakkýndaki kararlarý ve finansal kurumlarýn bilançolarýnýn pasifleri üzerinde durmaktadýr. hükümetin ve hanehalkýnýn elindeki para skokundan çok. istihdamý ve fiyatlarý etkilemekteydi. toplam aktif ve pasiflerini deðiþtirerek yanýt vermekte ve böylece halkýn elindeki para stokunda bir deðiþme oluþmaktaydý. çeþitli kanallarla faiz oranlarýný. Ticari bankalar da nakit ankeslerindeki deðiþikliklere. parasal kontrolde. KREDÝ VARLIÐI DOKTRÝNÝ . kredi koþullarý okulu çerçevesinde. özellikle para arzýna özel bir önem verdiði için karþý çýkýlmaktadýr. Dolayýsýyla bu görüþ. akým deðiþkenlerden çok bir stok deðiþkene dayanmaktadýr. Böylece parasal kontrol süreci. iþletmelerin. Kredi koþullarý okulu adý verilen bu görüþe göre yukarýda özetlenen para politikasýnýn temel sakýncasý þudur. Aslýnda kredi koþullarý okuluyla. likidite okulu arasýnda çok ortak nokta vardýr. Toplam likidite okulu adý verilen ikinci okul. para arzý.

'de tahvil fiyatlarý sabit tutulmuþtu. hükümet ve hanehalkýnýn harcamalarýnýn finansmanýna yönelik krediakýmlarýyla ilgilenmeli. Bu nedenle A. Hazinesi.B. A. faiz oranlarýndaki yükseliþin.Kredi koþullarý okuluna göre parayla ilgili kurumlarýn stok deðiþkenlere önem vermesi ve akým deðiþkenlere fazlaca aðýrlýk vermemesi.349 . önemli bir eksikliktir. devlet tahvillerinin fiyatlarýnda düþüþe neden olacaðýndan ve bu durumun da finansal kuruluþlarý çok zor durumda býrakaca . devlet tahvillerinin fiyatlarýný baþabaþ olarak desteklemiþti.B.D. Bu görüþte olanlara göre para otoriteleri. Öte yandan savaþa baðlý olarak kamusal borçlar büyük artýþ göstermiþti. Kredi varlýðý doktrinini daha iyi kavramak için bu görüþün tarihsel temellerine inmek gerekir. Bu doktrinin formüle edildiði.D. Dünya Savaþý boyunca ve II. öncelikle firma. Bu borçlar büyük ölçüde birçok finansal kuruluþun portföyünde gözüküyordu. Yani Federal Rezerv. e irimlerin elinde bulunan para stokuylailgilenmemelidir. II. Dünya Savaþýndan sonra.

enflasyonu durdurmak için faiz oranlarýnýn yükseltilmesi. Williams ve Robert Roosa tarafýndan geliþtirilen kredi varlýðý tezi'ne sarýldý. ekonominin o anda borçlu durumda bulunan önemli sektörleri için büyük maliyet yükseliþleri getireceði ve ekonomik dengeyi bozacaðý kaygýsýyla kullanamadý. Bu görüþe göre faizoranlarýnda yapýlacak önemli bir artýþ bile. Bu nedenle Federal Rezerv. Federal Rezerv. bankalar gevþek para döneminde razý olduklarý garantisi zayýf bazý kredi uygulamalarýndan vazgeçerler. faiz oranlarýnýn yatýrýmlar üzerindeki etkisiyle ilgilenmemekte. Sorunu daha da aðýrlaþtýrabilecek diðer bir neden de. Kredi varlýðý tezinin ikinci yönü de þudur: Bu tez büyük ölçüde bekleyiþlere. özellikle de ödünç verenlerin bekleyiþlerine önem vermektedir. ? Kredi varlýðýdoktirini hangi düþünceden hareket etmektedir? O halde sýký para politikasýnýn uygulandýðý dönemlerde. sýký para politikasýnýn izlendiði dönemlerde. J.ðýndan korkuyordu. Faiz oranlarý 1933'den beri düþük düzeyde bulunuyordu ve finansalortam. ? Kredi varlýðýtezine neden gerek duyulmuþtur? Bu teze göre faiz oranlarýndaki küçük deðiþmeler. yükselen faiz oranlarý gibi bir durumla içli dýþlý yaþamaktan uzak kalmýþtý. enflasyonu sýnýrlamaya yetecektir ve ekonomide büyük ölçüde borçlularýn bulunmasý. marjinal müþterilerine olan kredilerini kýstýklarýnýn bilinmesidir. . parapolitikasýný engellemekten rdým edecektir. Öte yandan o sýrada geçerli olan bir görüþ de yatýrýmlarýn faiz oranýndaki deðiþikliklere karþý esnek olmadýðýydý. enflasyonu fazlaca etkilemeyecekti. finansal kesimin. bankalar ve diðer finansal aracýlarýn. Adýndan da anlaþýlacaðý gibi kredi varlýðý doktirini. esnek para politikasý uygulamalarý ile ilgili hatýralarýnýn çok uzaklarda kalmýþ olmasý ve izlerinin bir hayli silinmiþ bulunmasýydý.H. bunun yerine kredinin varlýðýndan söz etmektedir. dolayýsýyla yatýrýmlarýn pahalýlaþtýrýlmasýný içeren geleneksel politikayý. bankalar kredilerinin fiyatýný deðiþtirmek yerine kalitesini deðiþtirerek çalýþýrlar. Kredi talebinin yüksek olduðu dönemde. Doktrinin bu görüþü savunmasýnýn nedeni. çok yüksek faiz ödemeðe razý olsalar bile.

yükselen faiz oranlarýnýn etkisine önem vermektedir. faiz oranlarýndaki deðiþkenliklerin. yalýn kuramcý ekonomistlerden çok para piyasasýnda iþlem yapan uygulamacý insanlara yönelik bir düþünce tarzý sunmaktýr. yüksek faiz oranlarýndan çok. Dolayýsýyla. mevcut tahvillerin deðerini düþürür. Halkýn elinde büyük bir tahvil stoku ol . tek bir etkiden deðil birçok noktanýn yanyana gelmesinden oluþmaktadýr.350 . kuramsal katýlýktan çok. hangi görüþler yatmaktadýr? Portföy Etkisi Portföy etkisi. Son olarak kredi varlýðý doktirini. halkýn elinde bulunan portföy hacmini etkilemesi olarak tanýmlanabilir.Üçüncü olarak kredi varlýðý görüþü. Þimdi bunlarý inceleyelim. Dördüncü olarak kredi varlýðý tezi. Faiz oranlarýndaki bir yükselme. ? Kredi varlýðýnýn doktrinin temelinde. halkýn hem servetini hem de likiditesini azaltýr. kurumsal ayrýntýlara önem vermektedir. Bu görüþ.

Bunun nedeni. Özel sektöre yönelik kredilerin varlýðýnda bir azalma olur. bu kurumlarýn likidite stoklarýnýn deðerinde bir düþüþ oluþacak. Bunu basitçe þöyle açýklayabiliriz. Firmalar veya hanehalkýnýn likit aktiflere ve fiziki kapitalesahip olduðu nu varsayalým. bu ise kuruluþlarý likidetelerini. özel tahvillerin riskinden daha az olmasýdýr. Oysa bankalar ve diðer mali kurumlar.! ! ? duðundan. özellikle de devlet tahvili satarak azaltmak konusunda isteksiz yapacaktýr. Tüketicinin yalnýzca elma ve armuta sahip olduðunu düþünelim. devlet tahvillerinin riskinin. Tahvil fiyatlarýndaki düþüþ nedeniyle ödünç verenlerin likiditesi azalýr. Mikro ekonomik analizden alacaðýmýz bir benzetmeyle durumu daha açýk hale getirelim. Bu dönemde finansal kurumlar. Þimdi sýký para politikasýnýn izlendiði bir dönemi ele alalým. Yani ekonomik birim. Eðer tüketicinin elindeki elmalarýazaltýrsak. ödünç alanlar likit aktiflerinin deðeri azaldýðýndan yatýrým yapmaya daha az istekli olacaklardýr. Birincisi. Adý geçenekonomik birimler (likit aktifler tutulmayan mal olmadýðý sürece). özel tahvilleri azaltabilir. faiz oranlarýndaki küçük bir deðiþikliðin bile önemli etkisi olur. daha az likit tahvil ve kredileri deðiþtirir. Portföy sahipleriise likiditeyi azaltmak ist emez ve hatta likiditesi yüksek olan devlet tahvilleriyle. Þimdi onlarýn likit aktifleri azalsýn. artan kredi talebini yalnýzca devlet tahvili satarak karþýlayabileceklerdir. yatýrýmý iki yoldan azaltýr. Bunun anlamý þudur. Portföy etkisi nedir? Faiz oranlarýnýn yükselmesi durumunda halkýn ve finansal kurumlarýn davranýþlarýne olur? Kilitleme Etkisi ? Kilitleme etkisi. Kredi varlýðý doktrini taraftarlarýna göre likiditedeki bu daralma. bu azalmanýn ödünç verenler üzerindeki etkisiyle olur. tüketici dengeyearmutlarýnýn bir k eðiþtirerek ulaþacaktýr. Servet ve likiditedeki bir azalmanýn yatýrýmý azaltmasýnýn ikinci nedeni. Durum böyle olunca. fiziki kapital stoklarýnýn azalmasý pahasýna likit aktif stoklarýný takviye edeceklerdir. devlet tahvillerini portföylerinde yalnýzca kazanç amacýyla deðil ve fakat kendi likiditelerini saðlamak için de tutarlar. minimum likidite düzeyini koruyabilmek için portföyündeki devlet tahvillerimiktarýný artýrabilir. faiz oranlarý yükselirken tahvil deðerindeki düþüþ durumunda .

faiz oranlarýnda küçük bir artýþ ve buna baðlý olarak devlet tahvillerinin piyasa deðerlerinde bir düþüþ olduðunda. Çünkü firmalarýn kâr maksimizasyonu için faaliyet gösterdikleri temel varsayýmý. böyleceihmal edilmiþ olmakt Kilitleme etkisi nedir? . Hatta. ödünç verenler portföylerindeki devlet tahvillerini satmayýp kapital kaybýna razý olacaklardýr. tahvil satýþlarýndan elde edecekleri fonlarý daha yüksek getirili tahvil satýn alarak bu kaybý karþýlama olanaðý bulsalar bile. Bu etki. böyle davranmaya devam edeceklerdir.ortaya çýkar. iktisatçýlarýn tepkisine yol açmaktadýr.351 . Fakat bu biçimdeki kredivarlýðý yaklaþýmý. daha önce gördüðümüz (akýlcý) kâr maksimizasyonu analizindeki portföy etkisi yerine. Þöyle ki. irrasyonel (akýlcý olmayan) durumu ele almaktadýr.

bir süre sonra özel ikraz ve tahvillerin de faiz oraný yükselir. tahvil fiyatlarý düþecek halk zarara uðrayacaktýr. çoðu zaman ödünç verilebilir fonlar arz ve talebini eþitlemek için faiz oranlarýný kullanmazlar. Böylece yatýrýmlar ve gelir artar. Tersine. bu durumda tahvil fiyatlarý . eðer faiz oranlarý düþüyorsa. bu gecikme dönemi için. Bu dönemde bankalar ve diðer ödünç verenler. Bir resesyon döneminde ise. portföylerinde daha fazla devlet tahvili tutmaya yönelirler. para politikasýnýn nasýl etkilendiðini anlamak için yalnýzca faiz oranlarýndaki deðiþmelere bakýlmamasý. birgecikme söz konusudur. Ayrýca bankalar. Dolayýsýyla. ödünç vermekten çekinecektir. yatýrým harcamalarýnýn gecikmesine neden olacaktýr. Çünkü. Faiz oranlarýnýn gerilediði bir dönemde de bu kez fon talebi fon arzýnýn gerisinde kalýr. faiz oranýnda sýk sýk deðiþiklik yapmak da istemezler. Hasýlat farkýgecikmesi nedir? Faiz Oranlarýnýn Yapýþkanlýðý Çok çeþitli nedenlerle bankalar. Banka kredilerinin arz ve talebini dengeye getirmede bir önemli yol dakredinin kal itesini deðiþtirmektir. Bu koþullardan. Bu nedenle. ödünç verenleri daha fazla devlet tahvili satmaya ve özel tahvile yatýrým yapmaya yöneltir. faiz oranlarýnýn yükseldiði bir dönemde. devlet tahvillerinin faiz oranlarýndaki bir düþüþ. Ancak arada. fon talebi fon arzýný aþar. bunun yanýsýra kredi hacmi ve bankalarýn uyguladýklarý kalite standartlarýnýn da dikkate alýnmasý gerekli olmaktadýr. Faiz oranlarýnýn yapýþkanlýðýnedir? Bekleyiþ Etkisi Bu etkiyi bir davranýþ örneðiyle açýklayalým. Dolayýsýyla "sermaye kaybýna" uðramaktan korkan halk.Hasýlat Farký Gecikmesi Etkisi ? ? ? Bu argümana göre devlet tahvillerinin faiz oraný yükseldiðinde. halk gelecekte de faiz oranlarýnda yükselme olacaðýný bekleyebilir. eðer faiz oranlarý yükseliyorsa. Eðer faiz oranlarý yükseliyorsa. devle tahvillerinin özel tahvilere göre bir avantajý vardýr. Öte yandan halkýn bu davranýþlarý.

Bekleyiþetkisi nedir? Kredi varlýðý doktirini birçok iktisatçý tarafýndan eleþtirilmiþtir. . bir politika tekniði olarak "borç yönetimine" önem vermektedir. parave gelir düzeyi arasýnda iliþki den belirlenemez. para talebinin istikrarlý olmadýðý varsayýmýna dayanmaktadýr. Para politikasý ve borç yönetimi. Bu durum yatýrýmlarý kolaylaþtýracaktýr. Bu nedenle bu doktrine göre. ödünç verilebilir fonlarýn varlýðýna ve likidite ve aktif deðiþmeleriyle paranýn dolaþým hýzýna etki yapacaktýr. kredi koþullarý yaklaþýmý. Bunun yanýnda kredi koþullarý yaklaþýmý. Bekleyiþ etkisi ancak kýsa vadede geçerli olabilir. Çünkü tüm yaklaþým kýsa vadeli piyasa aksaklýklarý üzerine oturtulmuþtur.yükselecektir ve halk kazançlý çýkacaðýndan. faiz oranlarýnýn vade yapýsýna.352 . Bu görüþü özetlersek. daha fazla ödünç verme eðiliminde olacaktýr.

Para politikasý. Bu görüþte olanlarýn geliþtirdikleri yeni mekanizma. ödünç verenlerin portföylerini etkileyip. finansal olanaklarýný kýsýtlayarak saðlar. bankalarý ve kredi kurumlarýnýn ödünç verilebilir fonlar arzý üzerindeki etkisi güçlüdür. Harcamalar. paraya deðil likiditeye baðlanmýþtýr. miktar kuramýna karþý bir Keynesgil tepki olarakbakýlabilir. Radcliffe Raporuyla. ne gibisonuçlara ulaþýr? "RADCLIFFE" RAPORU Ýngiltere'de 1957 yýlýnda Lord Radcliffe baþkanlýðýnda para kredi sisteminin çalýþmasýný saptamak üzere bir komite kurulmuþtur. Likidite. sadece ve sadece ekonomideki likdite kontrol edilerek etkin olabilir. faiz oranlarýndaki deðiþmeyle yatýrýmlar arasýndaki Keynesgil baðýn güçlü olmadýðýný. Basit Miktar Kuramýna Keynesgil Tepki Radcliffe Raporuna. ödünç almanýn maliyetini yükselterek deðil. faiz oranlarýnýyükselterek toplam talebi kýsmayý. Likiditeyi kontrol etmenin pratik yolu ise faiz oranlarýnýn vade ve risk yapýsýný deðiþtirmektir. Aktifler Arasýnda Ýkame ve Paranýn Tanýmý . yalnýzca Friedman öncesi geleneksel miktar kuramýný çürütmeye yönelmemekte. dolayýsýyla para ve milli gelir arasýnda zayýf biri iliþki olduðunu ortaya koymaya çalýþmaktadýr. Radcliffe raporu niçin Keynesgil kapsamlýdýr? Likidite. ayný zamanda faiz-yatýrým iliþkisini de bozmaya çalýþarak. para politikasýnýn en uygun hedefi olamaz. . Gurley ve Shaw isimli ikiAmerikalý iktisatçýlarýn ayný dönemdeki çalýþmalarý arasýnda bir benzerlik de vardýr. iki anahtar düþünce üzerinde toplanmaktadýr: . Bunun yanýnda. yatýrýmlar ve tüketici talebi üzerindeki doðrudan etkisi az olmakla birlikte. para arzýnýn önemine karþý güçlü bir saldýrý oluþturmakta ve paranýn tanýmlanamayacaðýný bile ileri sümektedir. Para ve harcama arasýnda bað olmadýðý için para arzýnýn kontrolü. Faiz oranlarýndaki deðiþmenin.? Kredi varlýðýdoktrini nedir? Hangi varsayýmlara dayanarak. para politikasýnýn hiçbir öneminin olmadýðýný iler sürmektedir. Rapor. Para otoriteleri. Ýngiltere'de1959 yýlýnda yayýnlanan Radcliffe Raporu para politikasý kuramý açýsýndan büyük önem taþýr. faiz oranlarýyla oynayarak etkilenebilir. Böylece rapor.

353 . hiperenflasyonda para olmaktan . normal koþullarda para olarak kullanýlan þeyler. Eðer para tanýmlanamazsa. parayý tanýmlamak konusunda isteksiz olmuþlardýr. para olarak düþünülebilir. Paranýn tanýmlanamamasý savý. Bu durumda. harcama kararlarýnda anahtar deðiþken olmaktan çýkar ve harcamalarýn kontrolünde paranýn tartýþýlmasý anlamsýzlaþýr. Bu noktada alýþýlmýþ yanýt þudur: Herkes tarafýndan müþtereken deðiþim aracý olarak kullanýlan aktifler. hangi spesifik atkiflerin katýlacaðý konusunda açýk bir kriterin olmamasýndan ileri gelmektedir.? Sayers isimli bir Ýngiliz iktisatçýsý ve Radcliffe komitesinin roporu. parasal kümeye sokulacak mýdýr? Örneðin. parasal kümeye. zaman zaman kullanýlan aktifler.

belli bir dönem için yapýlan para tanýmý. bir baþka yer veya zaman içinmutlaka doðru olmaya . toplam efektif malve hizmet tal ebini etkileyen para miktarý olarak. bankalarýn ve diðer kredi kuruluþlarýnýn (özel sektör) davranýþlarý belirler. Birçok geliþmiþ finansal sistem içinde parayý yakýndan ikame eden birçok aktif vardýr. Zaten deðiþim iþlemi anýnýn dýþýnda hiçbir aktif faal deðildir. bir aktif ne kadar likitse. paranýn dolaþým hýzý tanýmý. Para ne zaman aktif ne zaman aylaktýr? Potansiyel satýn alma gücü saðlamak açýsýndan. Diðer aktifler de. sosyal adetler ve finansal kurumlar deðiþtiðinden. Yani iki iþlemin yapýldýðý zaman arasýnda tüm para aylak bekler. Para tanýmýnýn içine neler sokulabilir? Eðer para tanýmlanamýyorsa. para dýþýndaki finansal aktiflerin geri ödenmezamanlarýgeldiðinde ortaya ktadýr. elde para tutanlarýn. paranýn dolaþým hýzýný artýracak bir þekilde davranýyorsa ve bu sýrada da para otoriteleri para arzýný azaltarak harcamalarý kýsmaya teþebbüs ediyorsa.? ? ! çýkabilir. Ancak bir deðer saklama aracý olarak olarak kullanýldýðý zaman aylaktýr. Parayý belli bir gelecekte aktif kýlmaya yönelik bir plan olmadýkça. Birekonomik refah döneminde (boom) banka dýþý kredi geniþlemesi. dolaþým hýzýný belirler. Bir deðiþim aracý olarak kullanýlan para aktiftir. Para otoriteleri para arzýný her zaman etkileyebilirler. banka . Ancak dolaþým hýzýný. O halde paranýn dolaþým hýzý da anlamsýzdýr. Örneðin eðer özel sektör. Bu durumda. bu geniþ likit aktif kavramýný kullanmak gerekecektir. bu operasyon baþarýlý olmayabilir. parayý o kadar ikame edebilir. para elde aylak olarak tutulmaz. Banka dýþý kredinin kullaným geniþliði ve para ankeslerinin aylak ve faal olarak bölünmesi. Burada tek sorun. herhangibirþey olabilir. Durum böyle olunca. gelecekteki satýþlar için keza elde tutulabilir.

Paranýn tanýmý ne kadar geniþ tutulursa. Y) kadar. D) kadar arttýð Y0 + .kredi arzýndaki kýsýtlamaya karþý özel bir sektörün bir yanýtýdýr. Bunu bir örnekle açýklayalým. paranýn dolaþým hýzýnýn ne olacaðýný karþýlaþtýralým. Radcliffe raporunun en önemli özelliði. paranýn dolaþým hýzýnýn o kadar az deðiþeceði gösterilebilir. milli gelirin (Y1 . Dstokunun geleneksel tanýmýndan (M = Cp + D) hareket edersek. paranýn dolaþým hýzýndaki deðiþme para politikasýnýn sýnýrlandýrýcý önlemini etkisiz hale getirebilir.Y0 = . yeni banka kredileriyle finanse edildiðini. mevduatlarýn da (D1 . dol aþým hýzý [Y0 / ( Cp + D0)] dan Y0 Y1 Y0 + . Y ünelim.354 .D0 = . Para Cp + D1Cp + D0 + . Ekonomide mevcut mal ve hizmetlere olan harcamalarýn. Nakit arzý ve bunun Y1 = ye yükselecektir. Y V0 = iken V1 = = CpCpCp . Bu durumda para politikasý toplam harcamalarý etkilemede baþarýsýz olacaktýr. dolaþým hýzýna prensip olarak sýnýr koymamasdýr. Þimdi ayný durumlarda ve fakat farklý para tanýmlarý altýnda. Eðer harcamaya niyetli olanlar finansman olanaðý bulabiliyorlarsa. halkla bankalar aras (nakit / mevduat oraný) sabittir.

V nin deðiþebilirliði büyük bir sorun olmaktan çýkar. dolaþým hýzýný deðiþtireceðini kabul etmektedirler. Belli bir finansal atmosfer içinde. dolaþým hýzý harcamalar sonucu ortaya çýkar. daha açýkçasý bir sabit deðer olarak kabul etmeyi reddetmektedir. para arzý sabit olduðuna göre Cp sabit olacak ve dolaþým hýzý. banka dýþý kredi kullanýmýna baðlý olarak deðiþebilir. yani dolaþým hýzý artacaktýr. Dolaþým hýzý. Harcamalar (PT). Ancak. Paranýn tanýmý ne kadar geniþ tutulursa. O halde paranýn yerine geçebilecek alternatif likidite kaynaklarý. parayý tanýmlamak . Harcamalar üzerinde tam bir kontrolün olabilmesi için dolaþým hýzýnýn ya önceden tahmin edilebilmesi. paranýn dolaþým hýzý o kadar istikrarlý olmaktadýr. Ýþte bu nedenle Radcliffe Raporu'nu hazýrlayanlar. (V) paranýn dolaþým hýzý kavramýný bir davranýþ deðiþkeni olarak kullanmayý. paranýn dolaþým hýzý o kadar istikrarlý olmaktadýr. dolaþým hýzýnýnasýl etkiler? Bu kýsa açýklamadan. banka dýþý kredi kaynaklarýnýn kullanýmýnýn ve hatta doðrudan ödünç almalarýn. Çünkü deðiþim aracý olarak tanýmlanan aktif sayýsý giderek geniþlemekte. O halde paranýn tanýmý ne kadar geniþ tutulursa. Radcliffe raporu. biri artarken diðeri azalabilmekte ve bir deðiþim aracýnýn miktarýnýn tek baþýna deðiþmesi. ya dapara otoritelerince ko ol edilebilmesi zorunludur. Ancak dolaþým hýzý para miktarýndan (M den) baðýmsýz deðildir. Bu iktisatçýlar. paranýn dolaþým hýzý üzerinde neden bu kadar çok durulduðu kolayca anlaþýlabilir. likiditenin parayý ikame etmesiyle ilgilenmektedirler. Friedman ve (daha sonra) Gurley ve Shaw. týpký Radcliffe raporunun gerisindeki mantýkla. dolaþým hýzýný büyük ölçüde etkilemeyebilmektedir. olacaðýndan V1 > V0 olacak. likiditeyle paranýn (M) ikame süreci yeteri kadar artýrýlýrsa.Eðer nakit olarak sadece para düþünülürse. harcamalarýn belirlenmesinde büyük öneme sahiptir. ekonomideki likidite (MV) kontrol edilmeksizin idare edilemez. ? Paranýn tanýmýnýn dar veya geniþolmasý.

anlamý olmayan bir deðiþken olmaktadýr. geleneksel Keynesgil yaklaþýmý inceleyelim. banka dýþý mali aracýlar için bir geniþleme eðilimine önderlik saðlayacaðýna iliþkin hiçbir atýf yoktur (Bilindiði gibi parasal tabandaki deðiþmeler.355 . ? Radcliffe raporunda para neden tanýmlanmamaktadýr? Faiz Oranlarý ve Kredi Tayýnlamasý Faiz oranlarý ile kredi tayýnlamasý konusundaki Radcliffe görüþünü incelemeden önce. Bankalar. anahtar ödünç verici olduklarýndan söz edilmektedir. Yukarýda Radcliffe raporunun konuyu nakit talebinden. Geleneksel Keynesgil Yaklaþým Para politikasýyla ilgili Keynesgil yaklaþým. Özellikle mevduat hacmindeki bir geniþlemenin. Bunun da kuþkusuz önemli politik sonuçlarý vardýr. nakit arzýna kaydýrdýðýný ve buna göre faizin rolünün ele alýndýðýný göster . Ancak bunun anlamýnýn ne olduðu açýklanmamaktadýr. dikkatlerini özellikle idari alana yoðunlaþtýrmaktadýr. Raporda bankalarýn. Çünkü böylece para miktarý.istemezler. kredi geniþlemesine neden olmaktadýr). faiz oranlarýna anahtar rolünü vermektedir.

dik. kredi arz ve talebi rL nin fonksiyonudur. Bunun. kredilerin önemli ölçüde düþmesini engelleyecektir. sadece L0 dan L1 e gerileyecektir. yardýmýyla açýklayabiliriz. nispi getiri oranlarýna ve eldeki rezervlere baðlý olacaktýr. S'L rL Þekil: 21. tahvillerin piyasa deðerlerinin düþmesi de ödünç verenlerin likiditesini azaltacaktýr. ödünç verenler üzerinde iki etkisi vardýr. S L Likidite r L1 Arzý ve Kredi Faiz O l rL0 DL 0 Kredi tayýnlamasý etkisi L LL (Krediler) L 2 10 . Kredi talebinin esnek olmamasý. Bu nedenle kredi. Bunu Þekil 21.e) baðlý olacakt Þimdi rG de yani devlet tahvilleri faiz oranlarýnda bir artýþ olsun. rezerv aktifler (R). Ek rezerv elde etmenin maliyetini arttýrdýðýndan ve porföyün boyutunuküçülttüðünden. devlettahviller i (G) ve kredilerden (L) oluþsun. faiz oraný rL0 dan rL1 e yükselecektir. rG deki bir artýþ SL yisola S'L ye kaydýracaktýr. Devlet tahvillerinin daha yüksek getiri saðlamasý. Öte yandan özel kredi talebi. Ödünç veren kurum basitlik saðlamak üzere bir tane olsun ve bu kurumun aktifleri.1. bunlara para yatýrmayý kredilere göre daha cazip hale getirecek. likidite arzý (SL) üzerinde iki nedenle negatif etkisi olacaktýr: Bunlar ikâme ve servet etkileridir. Þekilde. ödünç verenlerin portföyünün likiditesini etkiler. Faiz oranlarýndaki deðiþme.1. bu dur e negatif etkisi olacaktýr. öte yandan da bu aktiflerin kapital deðerini deð . Þimdi bunu bir örnekle açýklayalým. Bu durumda aþýrý kredi talebi doðacak ve kredi talebinin faize duyarsýzlýðý nedeniyle. Faiz oranlarýndaki deðiþmenin. Böylece kredi arzý arzusu. Son iki aktifin faiz oranlarýný rG ve rL olarak gösterelim. bir yandan farklý gelir getiren aktiflerinnispi kârlýlýðýný. kredi faiz oranýna (rL) ve beklenenkârlara (.

356 . talep eðrisi nasýl olmalýydý? .? Kredi talebi faize göre esnek olsaydý.

her kredi faiz oranýnda potansiyel ödünç alanlarýn ne kadar borca girmeye arzulu olduklarýný gösterir. kýsýtlayýcý para politikasý miktar etkisini artýracaktýr. ödünç verenler L2 kadar kredi arz ederken talep bu faiz oranýnda L0 da kalacaðýndan. ödünç verme oranlarýnýn hýzla ayarlanmadýðýný düþünmektedir. para politikasýnýn potansiyel gücünü ortaya koymaktadýr. Bu durumda hiç kimsenin ihtiyacý tam olarak tatmin edilmez. bu durumda talebe göre arz edilenfonlar daha e lveriþsizdir. bu orandan arz edilen fon miktarý belirler. Kred alebi fonksiyonu. hem fonlarýn maliyetinden hem devarlýðýndan etkilenir. Bu nedenle kredi arz eðrisindeki bir kayýþ. Bununla birlikte kredilerin tayýnlanmasýnýn gerekli olacaðýný savunan bu görüþ. Yani eðer faiz oraný hýzla ayarlanýrsa. kredi varlýðýnýn bundan etkilenmeyeceðini üstü kapalý olarak varsaymaktadýr. Kredi tayýnlamasýda benzer biçimde çalýþýr. aþýrý kredi talebi olmayacaktýr. Tayýnlama. Ancak ne kadar harcamanýn yapýlabileceðini. mikta ! rýnýkýsýtlayarak daðýtýlmasýdemektir. malýtalep edenlere. yeni ikrazlar L2 ye düþecektir. ödünç almak isteyenler arasýnda tayýnlanarak daðýtýlmalýdýr. Hangi nedenle olursa olsun. Bazen ihtiyacýçok olana da. Faiz oranlarýnýn ayarlanmasýndan önceki dönemde.Radcliffe Görüþü Keynesgil düþüncenin tersine Radcliffe. Ancak ödünç verenlerin fon arz etme isteðinin bazý nedenlerle azalmasý yada fon talebinin yükselmesi sonucu. yanlýþ olacaktýr. Geleneksel Keynesgil analiz. arzýyeterli olmayan bir malýn. Burada önemli olan paranýn ucuzluðu veya pahalýlýðý deðil. önce kredi kýsýtlamasýný gerektirecektir. daha yüksek ödünç alma maliyetiyle karþýlaþan ve bunu ödemek istemeyenler piyasadan çekilecektir. Eski faiz oraný rL0 da. Ancak sadece fiyat etkisi üzerinde durmak. bolluðu veya kýtlýðýdýr. Kredilerin faiz oranlarý yükseldiðinde. az olana da ayný miktar mal verilir. Ýþte bu nedenle fonlar. devlet tahvili faizlerinin artmasý durumunda. kredi arzýna uygulanan faiz oranlarý yükselir. ? Kredilerin tayýnlanmasýna niçin gidilmektedir? Kredi Tayýnlanmasý ve Kredi Varlýðý Genel olarak yatýrým harcamasý. Böylece fon alýmlarý . Kredi piyasasý dengedeyken. kredi faiz oranlarý deðiþtiðinde. L2 L0 kadar kredi talep fazlasý olduðu açýktýr.

her zaman krediyi daraltýr. ödünç alma mekanizmasýnýn maliyet etkisinden daha büyüktür. Buradan çýkarýlacak önemli sonuç þudur. Cari rL faiz oranýnda ta . Kýsýtlayýcý (sýký) parapolitikasý. fiyat (ödünç alma maliyeti) veya miktar etkilerinin nispi öneminin vurgulanmasýdýr. kredi arz ve talep eðrilerinin eðimlerine ve bir kredi tayýnlama durumu dengesizliðinin ne kadar korunduðuna baðlýdýr. Ancak her zaman kredinin pahalýlaþmasý þeklinde gerçekleþmeyebilir. O halde kredi tayýnlanmasýnýn iki etkisi vardýr: Kredi tayýnlanmasý etkisi (L0 L1) ve Kredi varlýðý etkisi (L1 L2). Bu noktada önemli olan. Kredi tayýnlanmasýnýn ödünç vermeler ve dolayýsýyla harcamalar üzerindeki etkisi. Yani bazen sýký para politikasý sýrasýnda krediler pahalýlaþmayabilir.357 .üzerindeki ek etki (L2 L1) dir. Bunun ne kadar büyük olacaðý.

Her iki çizimin incelenmesinden de anlaþýlacaðý gibi daha az esnek olan D2' veya D2 talep eðrilerinin belirlediði L0L2 talep fazlasý.2. Talebin Geniþlemesi Sonucunda Yapýlan D'Kredi rL 1 Tayýnlamasý.2) veya arzda bir azalma (Þekil 21.lepteki eþit bir geniþleme (Þekil 21.3'deki D1 talep eðrilerinin belirlediði L0L1 talepfazlasýndan daha büyüktür. daha esnek olan Þekil 21.3) durumunda kredi tayýnlanmasýnýn krediler üzerindeki etkisi.3. D'2 0 L LLL L 0 123 r L S' S Þekil: 21. o kadar adaha büyük olacaktýr. Arzýn Azalmasý r Sonucu L Yapýlan . r L S D1 D2 Þekil: 21. kredi talebi ne kadar az esnekse.2'deki D1' ve Þekil 21.

D1 ve D2 nin faiz oranlarý deðiþseydi gerçekleþecek denge sonuçlarýdýr. Yani esnek olan Þekil 21.3 deki D1 talep eðrilerinin belirledikleri varlýk etkisi olan L1 L3. Burada L0 kredi tayýnlanmasýnýn. her iki þekilde de.2 deki D2 ' veya Þekil 21. D 2 0 LLL LL 012 3 Yani. Her iki þekilde de L1 L3 > L2 L3 dir.2 deki D1 ' veya Þekil 21.D 1 Kredi Tayýnlamasý. O halde varlýk etkisi (veyaödünç alma maliyeti kadar esnekse o kadar büyüktür. .3 deki D2 talep eðrilerinin varlýk etkisinden (L2 L3) den daha büyüktür. L1 ve L2. L0 L2 > L0 L1 dir.358 . daha az esnek olan Þekil 21.

bir tavan faiz oranýnýn olmamasý durumunda oluþabilecek arz eðrilerini göstermektedir. Oysa Keynesgil kredi maliyeti argümaný. D' 0 L LLL L 0 123 Çünkü eðer. Tayýnlama yapýlmadan talep fazlasýnýn karþýlanabilmesi için kredi faiz oranlarýnýn çok hýzlý bir þekilde yükselerek dengeyi saðlamasý gerekir. para politikasýnda kýsýtlamaya yönelme olduðunda.4. . . Uygulamada. O halde Radcliffe argümaný. kýsýtlama kaldýrýlýrsa bu talep rL deki artýþla azalma eðiliminde olacaktýr. r L S1 S 2 r D .Faiz oranlarýnýn yukarýya doðru ayarlanmasýndaki gecikmenin etkisiÞekil 21. anlamlý bir zaman gecikmesiylemeydana geleceðini göstermektedir. Radciffe'in kredi tayýnlamasý argümaný. L1 L3 veya L2 L3 ise S1 veya S2 arzý için kredi varlýðý etkisini göstermektedir. .4 de gösterilmiþ kilde S1 ve S2 . . rL oranýnýn. Toplam talep D den D' ne kaydýðýnda. gerçek aþýrý talebi (talep fazlasýný) göstermektedir. Çünkü bu yapýlmadýðýnda. bir dengesizlik durumunu ele almaktadýr. talep fazlasý karþýlanamaz. L Faiz Oraný Tavaný. Þekil: 21. S1 için (L1 L0) ve S2 için (L2 L0) gecikme etkisini göstermektedir. Bu ise gecikme etkisiyle birlikte. her zaman kredi tayýnlamasý oluþur. ödünç verme oranlarýnýn deðiþen koþullara göre ayarlanmasýnýn.

Buna göre. kredinin ucuz veya pahalý olduðundan söz edilebilir. Ancak bu durumda sadece. Dolayýsýyla para politikasýnýn sýký veya gevþek olduðundan söz etmek olanaksýzdýr. Kredi tayýnlamasýnýn önemi nedir? Finansal Aracýlar ve Paranýn Dolaþým Hýzý ? Radcliffe raporuna göre para stokunun kontrolü bir zaman israfýdýr.359 . . Oysa Radclifferaporu para politikasýnýn sýký veya gevþek olduðunu söyleme olanaðý vermektedir. Çünkü paranýn dolaþým hýzý özel sektörün arzusuna göre yükselebilir. Paranýn dolaþým hýzýný deðiþtirebilmek için özel sektörün elinde en az üç olanak vardýr.bir dengenin fiyat yönüdür.

halkýn elinde daha fazla nakit tutmaktansa. Çünkü BDMA'lar. Bu sýrada banka sisteminin bundan etkilenmesi beklenirken. gene ticari bankalar rezerv kaybetmemiþ olacaklardýr. bankalardaki pasif hesaplardan. Çünkü. kendilerine yönelen fonlarla tahvilalsa veya kredi vers ile. nakit miktarý deðiþmediði halde krediler ve dolayýsýyla harcamalar geniþleyecektir. muhtemelen bir para arzý kýsýtlama politikasýna böylece engel olunabilir. harcamalar için gerekli parayý saðlarlar. bu geniþlemenin enflasyonist etkisi deolabilecekt ir. likit rezervlerini ticari bankalarda mevduat olarak tutacaklardýr. . Banka dýþý mali aracýlar (BDMA). . Bunlardan sonuncusu çok önemlidir. Diðer aracýnýn pasifini rezerv tabaný olarak kullanarak oluþan kredi geniþlemesi.! ! . Finansal aracý miktarý artýrýlabilir. BDMA'lara kaydýrýldýðýný düþünelim. nakitolarak karþýlýk oranla daha düþük olan finansal kurumlara yönelirse. Ünlü Amerikan iktisatçýlarýGurley ve Shaw da bu konuda aynýgörüþü paylaþmaktadýrlar. bu kez BDMA'larýn mevduatlarý olarak geri döndüðünü göreceklerdir. ayný zamanda toplam likit aktif stokuna baðlýysa. Radcliffe'in deyimiyle. . etkilenmediði görülecektir. Ödeme düzeni deðiþtirilebilir. kredi piramidi veya finansal kat olarak bilinen durumu doðurur. Eðer halkýn portföy tercihleri. Buna karþýlýk BDMA'lar rezerv kazancaklar ve geniþleyeceklerdir. bir kaynaktan ödünç bulmakta baþarýsýz olan bir ödünç alýcý bunu bir baþka kaynaktan saðlayabilir. ayný zamanda toplam likit aktiflere veya herhangi bir borca baðlýdýr. bu þekilde eline fon geçenler bunu ticari bankalara yatýrýrlarsa. Bu durum. Radcliffe raporuna göre banka dýþý mali aracýlar temelde bankalardan farklý deðildir. Doðrudan ödünç verilen kredi hacmi deðiþtirebilir. Eðer harcamalar sadece para miktarýna deðil. BDMA'larýn ödünç verme kapasitelerini artýracaktýr. finansal aracý sayýsý arttýðýnda. BDMA. Yukarýda açýklanan konjonktürel durumun ötesinde finansal aracýlarýn uzun vadeli etkileri de vardýr. özel kiþilerin BDMA'lara yönelmeleri sonunda kaybettikleri mevduatlarýnýn. Böylece bankalar. Bu durum týpký. bunlarý artýk mevduat olarak tutmayý tercih etmelerine benzemektedir. Örneðin bankalarda mevduat olarak tutulan paralarýn. Genel likidite yaklaþýmý olarak bilinen bu kurama göre toplam talep yalnýzca para miktarýna deðil. kredi yaratýmýna katkýda bulunurlar ve kredi geniþlemesi dolaþým hýzýný artýrýr. Bu görüþe göre nakite kolayca dönüþebilen likit aktifler.

Böylece bir geniþleme sýrasýnda halk. Eðer merkez bankasý vadesiz mevduatlarýn büyümesini sýnýrlarsa ve bu sýrada diðer aktifler hýzla artýyorsa. Dolayýsýyla harcayýcýlarýn. Keynesgil dille söylemek gerekirse. halk spekülatif ve ihtiyat ankeslerini ve kýsmen de iþlem ankeslerini para olmayan likit aktif þeklinde tutabilir. o andaki harcama dýþýnda.360 . Paraya dönüþebilen tüm aktifler. para politikasý üzerinde ciddi bir sorun yaratacaðý söylenebilir. para dýþý likit aktiflerini elden çýkararak harcamalarýný yükseltebilir. . Eðer bu kuram geçerli olursa. toplam talebin artýþýna neden olabilir. vadesiz mevduatlarýn önemi giderek daha fazla azalacaktýr. gelecek için yanlarýnda para tutmalarýna neden yoktur. genel likidite hacmi içindeki payýnda oluþacak uzun vadeli gerilemenin. likit aktiflerin bir kýsmýný oluþturan vadesiz mevduatýn.

5. faiz oranlarýný düþürmesidir. r Para Arzý Para Arz ve Talebi Þekil: 21. bireylerin satýn almaya çekindikleri tahvilleri.SHAW'UN GÖRÜÞÜ Finansal Aracýlar ve Faiz Oraný Finansal aracýlýk süreci. . bir ölçüde risksiz ve oldukça likitolan finansal aracý kýymetlerini satýn alýrlar. tasarruf ikraz paylarý gibi finansal aracýlarýn pasiflerini satýn alýrlar.? Eðer genel likidite yaklaþýmý doðruysa. para politikasýnýn önemi azalacaktýr. Finansal aracýlar. Finansal aracýlar da. Bireyler. Yukarýda açýklanan sürecin en önemli ekonomik etkisi. tahvil. Çünkü halk. elinde daha az para tutmayý tercih edecektir. Bunun sonucu. Böylece tahvil piyasasýna ek para girince. r Finansal Aracýlarýn Faiz Oranýna Para Talebi r' Etkisi. Ne var ki bir çok tasarruf sahibi. pay senetlerini satýn alýrlar. sýkýpara politikasýnýn baþarýsýnýhangi nedenlerleengellerler? FÝNANSAL ARACILAR. ödünç alanlarýn birincil tahvillerini satýn alýrlarsa. finansal aracý kurumlara ihtiyaç olmayacaktýr. PARA POLÝTÝKASI VE GURLEY . finansal kurumlarýn tasarruflarý toplama ve bulikiditeyi sahip olduklarý likiditeden daha fazlasýný harcamak isteyenödünç alýcýlara yöneltme eylemlerinden oluþur. Oysabireyler finansa l tasarruf mevduatý. Çünkü para toplam likit aktiflerin sadece bir bölümünü oluþturur. fonlar finansal aracýlara aktarýlmýþ olacaktýr. Eðer finansman kapasitesi olan birimler (tasarruf sahipleri). faiz oranlarý düþecek ve tahvil fiyatlarý yükselecektir. pay senedi ve diðer kýymetli evraklarý satýn almak konusunda risk ve likidite endiþeleriyle çekingen davranabilir. risksiz ve emin yatýrým olanaklarý görünce.

tahvil arzý sabitken tahvil talebi arttýðý için yükselmektedir. Tahvil fiyatlarý. para talebinin azal masý sonucunu doðurmakta. para arzýnda þimdilik para talebi ne göre bir fazlalýk vardýr. Dolayýsýyla faiz oranlarý düþer.5 de görüldüðü gibi finansal aracýlar para arzýný artýrýrken. dolayýsýyla faiz oranýnýn r den r' ne düþme sine neden olmaktadýrlar. Þekil 21.Finansal Aracýlarýn Etkisine Baðlý Para Talebi M Yukarýda anlatýlan süreçle ilgili bir iki noktayý. . Öte yandan para talebi azalmakta.361 . bu sýrada para arzý sabit kabul edilmektedir. Bu demektir ki. daha açýk bir þekilde or taya koyabiliriz.

Aslýnda vadesiz mevduatlar. önce nakde çevrilmeksizin harcanamaz. Finansal aracýlarýn faiz oranlarýný yükseltmeleri. Çünkü ihtiyaç duyulan likidite. vadesiz mevduatlarkadar likit olduklarý halde. Ancak. Böylece finansal aracýlar daha yüksek faiz oranýna týrmanacaklardýr. tasarruf ikraz paylarý vadesiz mevduatlar kadar likittir.362 . Dolayýsýya eðer merkez bankasý diðer finansal aracýlarý kontrol altýnda tutmazsa. Halk parasýný finansal aracýlara yöneltirken daha önce doðrudan doðruya diðer tahvillere yatýrdýklarý fonlarý . Buna karþýlýk bir tasarruf ve ikraz payý. Uygulamada. Dolayýsýyla. Finansal aracýlarýn ellerinde bulunan para benzeri likiditeler. Bu ise para politikasýnýn baþarýlý ve etkin bir þekilde uygulanmasýný güçleþtirmektedir. Burada ilginç olan durum þudur. harcamalarda kolayca aracýlýk yaparlar. Para Benzeri Likiditeler ve Para Politikasý Gurley-Shaw'a göre tasarruf ve ikraz birliklerinin. Durum böyle olunca ortaya bir sorun çýkmaktadýr. Bunun üzerine finansal aracýlar faaliyete geçecekler ve kendilerine daha fazla fon çekmek içinkendi mevduatlarý için ödedikleri faiz oranlarýný yükselteceklerdir. tasarruf bankalarýnýn ve diðer finansal aracýlarýn mevduat pasifleriyle. tasarruflarýn ticaret bankalarýnda olmasýnýn önemi yoktur. merkez bankasýnýn yetki alaný dýþýnda kalmaktadýr. ticari bankalarýn vadesiz mevduatlarý arasýnda çok fazla fark yoktur. merkez bankasýnýn mal ve hizmete ve mali aktiflere yönelik harcamalarý kýsmak amacýyla para arzýný azalttýðýný varsayalým. bazý kiþilerin tasarruf bankalarýna daha fazla fon yatýrmalarýyla sonuçlanacaktýr. sadece ticari bankalarýn kredi kontrolüylepara politikasý izle nmesi baþarýsýzlýkla sonuçlanacaktýr. para benzerleri aracýlýðýyla saðlanacaktýr. Böylece elde ettikleri fonlarý yüksek getirili tahvillere yatýracaklardýr. Gurley-Shaw'a göre bu sorun özellikle anti enflasyoncu para politikasý uygulamalarýnda daha da önem kazanacaktýr. tahvil piyasasýnda faiz oranlarý yükselecektir. Bu durumda tahvil fiyatlarý düþecek. bunlarýn nakde dönüþtürülmesi çok basit bir olaydýr ve kolayca gerçekleþtirilebilir. Hatta vadesiz mevduatlarýn kaydi para olarak adlandýrýlmasýnýn da önemi yoktur.? Finansal aracýlarýn bireylerin elde tutmak istedikleri nakit para talebini neden azalttýklarýnýaçýklayýnýz. Þöyle ki.

.

M'd (%30 mevduatfaizi) 0 Md .6 yardýmýyla açýklayalým.M s Para Arz ve Talebi Þimdi yukarýda anlatýlanlarý bir de Þekil 21. Öte yandan halkdaha önce aylak olara tuttuðu para ankeslerini de yüksek faiz oranlarýnýn çekiciliðine kapýlarak ve reklamlardan etkilenerek finansal aracýlara yatýrabilir.kullandýklarýndan.6. Finansal r' ' Aracýlarýn r M (%15 mevduat Sýký Para Po d faizi) litikasýna Etkisi. finansal aracýlar da tasarruf mevduatlarý için verdikleri faiz oranlarý yükselteceklerdir . Bu durumda tahvillerin faiz oraný yükselecektir. izlenen sýký para politikasýnýn etkisini þöyle azaltýrlar: Baþlangýç noktasý olarak 260 milyarlýk para arzýný ve tasarruf mevduatý için uygulanan %15'lik faiz oranýný ele alalým. Finansal aracýlar. r M' M ss r' 200 milyar 260 milyar Þekil: 21. Merkez bankasýnýn sýký para politikasýyla para arzýný 200 milyaradüþürdüðünü varsayalým. þimdi daha likit duruma geçecektir. Açýk piyasa faiz oranlarý r den r' ne yükselmeye baþladýðý için. Birincil tahvillerin faiz oraný r olsun.

para talebini azaltacak ve para talebi Þekil 21. Mevduatlarla ilgili daha yüksek faiz oranlarý karþýsýnda halk. r'' ne yükselecektir. devlet t lerinin faiz oranlarýnýn altýnda kalacak þekilde . Finansal aracýlar para politikasýnýn etkinliðini nasýl azaltýr? Çizimle anlatýnýz. mevduatlara uygulananfaiz oranlarýný.6'da görüldüðü gibi sola kayacaktýr. Bu durumda ise sorunun tek çözüm yolu. Çünkü finansal aracýlarý ve para benzeri likidite yaratýlmasýný kontrol edememektedir. Bu durumda merkez bankasý enflasyonu kontrolde güçlükçekecektir. Bunun sonucu olarak birincil tahvillerin faiz oraný r den r' ne deðil. hükümetin devlet tahvillerineuygulayacaðý faiz oranlarýný finansal aracýlarýn uyguladýklarý oranýn üzerine çýkarmak olabilir.363 . Hükümet Kendi Çýkardýðý Tahvillere Yüksek Faiz Verirse Ne Olur? ? Hükümet tarafýndan açýk piyasa iþlemleriyle.(örneðin %15'den %30'a çýkaracaklardýr).

reel ekonominin para politikasýndan fazlaca etkilenmeyeceði vurgulanmaktadýr. Dolayýsýyla bir sýký . Gurley-Shawtezi ve Radcliffe raporunda. Bu durumda tasarruf sahiplerinin fonlarý. Bu doktrine göre cari faiz oraný üzerinden ödemede bulunmaya hazýr olduklarý halde. hem ödünç alanlarýn hem de tasarruf ya panlarýn etkilendikleri faiz oraný üzerinde çok az etkisinin olacaðý düþüncesiyle. Oysa hükümetin devlettahvillerinin faiz oranlarýný yükseltici bir politika izlemesi. Böylece hükümet.bir politika izleyebilir. kredi talepleri reddedilen bir ödünç alýcýlar kuyruðu vardýr. bazý finansal aracýlar daha yüksek faiz oranýnýn verebilecek olsa bile. finansal aracýlarýn mali yapýlarý zayýflayabilir ve borçlarýný ödeyebilirlik durumlarý bozulabilir. Bireyler fonlarýný tasarruf hesaplarýndan çekerek. Bankalar hem faiz oranlarýný. hem de kalite standartlarýn deðiþtirerek kredileri tayýnlarlar. Kuþkusuz bu tür bir politika. Finansal aracýlarýn. doðrudan doðruya þirket ve devlet tahvillerine yatýrabilirler. Bu kez tasarruf sahipleri. finansal aracýlardan devlet tahvillerine kayacaktýr. Bilindiði gibi tasarruf sahiplerinin fonlarýný finansal kurumlara yatýrmasý. Ýçsel olarak finansal aracýlarýn böyle bir politikaya karþý koymalarý için mali güçleri yetmeyebilir. buna kamu otoritelerinin bir sýnýrlama getirmesi söz konusu olabilir. Dýþsal olarak da. çýkaracaðý yüksek faizli tahvillerle finansal piyasalarý kontrol altýna almayaçalýþabilir. Bireylerin önemli ölçüde para çekmeleri sonucu. finansal kurumlarýn da bu fonlarý birincil tahvil satýn alarak deðerlendirmeleri olgusuna finansal aracýlýk denmektedir. Devlet niçin devlet tahvillerine piyasa faiz oranlarýnýn üzerinde faiz verir? Özet ? Aþaðý yukarý ayný konularý ele alan kredi varlýðý doktrini. fonlarýný finansal aracýlardaki mevduat hesabýndan çekmekte ve doðrudan doðruya birincil tahvil satýn alýmýnda kullanmaktadýr. devletin açýk piyasa iþlemleriyle birincil tahvillereuyguladýðý yüksek faiz oranlarýna kendilerini ayarlamalarýný engelleyeniki neden vardýr. yukarýdaki sürecin tersine dönmesine neden olacaktýr. finansal aracýlarý baský altýna alacaktýr.

364 . Bu görüþler Keynesgil ve klasik faiz mekanizmasýna karþý yeni bir görüþ ortaya koymaktan çok. ekonomi kuramcýlarý tarafýndan ihmal edilen kurumsal kýsýtlamalarý ve para arzýndan önce faiz oranlarýnýn yapýsýnýn da önemli olduðuna dikkatleri çekmektedir.para politikasý döneminde risk gerekçesiyle kredi talebi reddedilen bir ödünç alýcýya. bankalarýn geniþ rezervlere sahip olduðu bir dönemde rahatlýkla kredi verilebilir. .

Faiz oranlarýnýn enflasyona tabi olmasýdýr. Faiz oranlarýnýn piyasa koþullarýnda oluþmasýdýr. d. b. Ekonominin likidite tuzaðýna düþmesidir. Bekleyiþ etkisi nedir? a. . 2. Banka kapýlarýnda beklemek yerine daha yüksek faizle tefecilerden fon saðlamasýdýr. b. Faiz oranlarýndaki deðiþmeyle yatýrýmlar arasýnda kuvvetli bir bað vardýr. Bankalarýn bazý nedenlerle sýk sýk faiz oranlarýný deðiþtirmek istememeleridir. c. d. e. d. c. Faiz oranlarý düþerken. Aþýrý monetarist görüþ geçerlidir. Para politikasýnýn hiçbir önemi yoktur.Sorular 1. c. Kilitleme etkisi nedir? a. Fiyatlarda daha da artýþ olacaðýný bekleyen halkýn ödünç verirken fiyat artýþlarýný faiz oranýna eklemesidir. e. b. Keynesgil analiz yetersizdir. gelecekte faiz oranlarýnýn daha da düþeceðini bekleyen halkýn daha fazla ödünç verme eðilimine girmesidir. Mali aracýlarýn faiz oranlarýný devlet tahvillerinin faiz oranlarýna göre saptamalarýdýr. d. Radcliffe raporuna göre aþaðýdakilerden hangisi geçerlidir? a. Yatýrýmlarýn yapýlmamasý durumudur. Para arzýyla faiz oranlarý arasýnda güçlü bir bað vardýr. Merkez bankasýnýn para arzýný kýsmasýdýr. 3. ödünç verenlerin kapital kaybýna razý olarak ellerindeki tahvilleri satmamalarýdýr. Faiz oranlarýnýn yükselmesini gören halkýn uzun süre. bu faizlerin daha da yükselmesini ýsrarla beklemesidir. Faiz oranlarý yükselirken faiz oranýnýn daha da yükseleceðini bekleyen halkýn daha fazla ödünç verme eðilimine girmesidir. e. b. 4.365 . Faiz oranlarýndaki düþüþ karþýsýnda finansal aracýlarýn kapýlarýný kitleyip piyasadan çekilmeleridir. Faiz oranlarýndaki küçük bir deðiþme karþýsýnda. Faiz oranlarýnýn yapýþkanlýðý nedir? a. c. e. Merkez Bankasýnýn faiz oranlarýný sabit tutmasýdýr.

.

Principles of Money.A. Haþet. 1968. Para talebini artýrýcý ve faiz oranlarýný düþürücü etki yaparlar. 1973. Money Matters. Para arzýný azaltýcý etki yaparlar.S. Para talebini azaltýcý ve faiz oranlarýný düþürücü etki yaparlar. Oxford. EARL DOW Sheila C. Gurley-Shaw'a göre mali aracýlar hangi etkide bulunurlar? a. Basic Books. 1974. The Quantity of Money. VINSER H. Harper and Ro w. New York. Herper and Row. Random House. RITTER Lawrence S. Para Politikasý. Banking and Financial Markets. New York. New York. e. PETER E. DAVID E. PARASIZ Ýlker..366 . 1977.. London. Theory of Monetary Policy. 1977. Para talebini artýrýcý ve faiz oranlarýný yükseltici etki yapar. d. Bursa. THORN R. Bursa. Introduction To Money and Banking.5. Kaynakça CHICK Victoria. SHEARER A. b. 1987. 1982. c. . Oxford. O'BANNON Helen. Uludað Üniversitesi. Martin Robertson. 1989. New York. Para talebini artýrýcý etki yaparlar. SILBER William. Monetary Policy in the U. MAYER Thomas. Gray-Mills Publishing Ltd. 1976. Moneyand Banking. PARASIZ Ýlker. BOND Roland. Makroekonomi. Martin Robertson.

.Keynesgil Tartýþmasý Bu Ünitede..ÜNÝTE 22 Para Politikasýnýn Gücü Monetarist . Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. Bu üniteyi çalýþýrken öðrencilerin Radcliffe raporunu iyi anlamýþ olduklarý kabul edilmekte.367 . Bu ünitede. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. monetarist görüþün de esaslarýný bildiði varsayýlmaktadýr. iki farklý görüþü e antitezleri irdeleneciktir. monetarist ve Keynesgil görüþlerin temelleri ortayakoyularak.. .. Çalýþma BiçimineÝliþkin Olarak. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz.

Friedman'ýn öncülük ettiði monetarist görüþü nedir? Ýþte bu tarihlerde. iktisadi davranýþlarla ilgili diðer bir çok konularda birbirinden ayrýlmaktadýrlar. Friedman'a herþey para arzýný hatýrlatmaktadýr. Ancak rekabet güçlerinin kuvvetli olduðuna inanýrlar. iyi kötü tam rekabet koþullarýnda çalýþmaktadýr. eklektik Keynesgillerin ileri sürdükleri oligopol kuramýna dayalý modele göreekonomideki reel davranýþlarý açýklamada daha geçerli olduðuna inanýrlar. geleneksel para ve maliye politikalarý aracýlýðýyla ekonomik faaliyetlerin kontrolü giderek zorlaþmaya baþlamýþtýr. genel olarak þöyle açýklamaktadýr: "Benimle Milton Friedman arasýndaki diðer fark þudur: M. Keynesgil görüþe bir alternatif olarak ortaya çýkmýþtýr. M. enflasyon ve iþsizliði etkileyen en önemli neden olduðunu savunan temel monetarist görüþü kabul etmektedir. enflasyon ve iþsizliðin önlenmesinde baþarýlý reçeteleriyle önemini korumuþtur.MONETARÝST VE KEYNESGÝL PARA POLÝTÝKASI GÖRÜÞLERÝNÝN TEMELLERÝ Para politikasýnýn gücü. tüm piyasalar. Bu piyasalarda özellikle fiyatlar ve ücretler esnektir. Öyle ki tam rekabet temeline oturtulan bir modelin. fakat ben bunu yazýlarýmýn dýþýnda tutarým". Kuþkusuz bu iktisatçýlar. Bu büyüklükler dengeyi oluþturmak için her zaman azalýp artabilirler. Ancak monetarist iktisatçýlarýn çoðunluðu. Bu nedenle de iktisat kuramýnda herkesçe kabul edilmiþ tek bir monetarist makro ekonomik model yoktur. Ancak 1960'lý yýllarýn baþlarýndan itibaren. Phelps gibi iktisatçýlarýn görüþlerini benimsemektedirler. tam rekabetin ekonominin her yanýnda mevcut olmadýðýný kabul ederler. Monetaristlere göre ekonominin tam istihdamdam ayrýlmasýnýn nedenleri nelerdir? . uzun zaman ekonomik davranýþlarýn açýklanmasýnda. Bana da herþey seksi hatýrlatýr. 1930 lu rda iktisadi düþüncede büyük bir deðiþme oldu ve para politikasýnýn güçlü olmadýðýna inanýlmaya baþlandý. iktisat kuramýnýn üzerinde durduðu en önemli konulardan biridir. Monetaristler ekonomideki tüm piyasalarý rekabetçi olarak görürler. Bu modele göre. Monetarist Görüþün Temelleri ? Günümüzde bir çok iktisatçý. aþaðýda incelenen konularda. ünlü bir Keynesgil iktisatçý olan Robert Solow. Monetarizmin temelini 1960'lý yýllarýn sonlarýnda toplanan bir konferansta. Ancak bu iktisatçýlar. Friedman ve E. Keynesgil ekonomi olarak adlandýrýlan yeni yaklaþým. parasal güçlerin. 1929 Ekonomik Krizine kadar iktisatçýlar para politikasýna büyük önemveriyorlardý. Artýk maliyepolitikasýna para p a etkili bir politika aracý olarak bakýlmaya baþlandý. bu kez Milton Friedman'ýn öncülük ettiði monetarist (paracý) görüþ. yani para politikasýnýn milli geliri etkileme kabiliyeti.

. Halk ellerindeki bu fazla nakitleri harcamanýn bir yolunu araþtý . . Bu nasýl oluþur? Önce her piyasýnýn dengede olduðunu ve ekonominin tam istihdamda çalýþtýðýný. ekonominin tam istihdam dengesinden ayrýlmasýnýn nedeninin halkýn yaptýðý hatalardan ileri geldiðini savunurlar. fiyatlarýn istikrarlý olduðunu ve beklenen enflasyonun sýfýr olduðunu varsayýlým. Böylece halkýn elindeki nakit ankesler istemedikleri halde artacaktýr. Hükümet para arzýný sabit bir oranda diyelim ki yýlda %5 arttýrsýn.Monetaristler.368 .

Ancak bunun tek nedeni. Eðer hükümet daha yüksek üretim pozisyonunu korumaya çalýþýrsa. Böylece bir kez daha. Aþýrý üretim ve istihdam yalnýzca halkýn aldanmasý durumunda meydana gelecektir. Bunun için hükümet. Þimdi hükümetin daha fazla üretim ve istihdam saðlamaya devam etmek istediðini varsayalým. Mamafih er ya da geç halk tüm fiyatlarýn %10 arttýðýný görecek ve kendi nispi fiyatlarýnýn hiçbir þekilde deðiþmediðini anlayacak ve davranýþýný baþlangýçtaki durumuna geri döndürecektir. Üreticiler sattýklarý mallarýn satýþ fiyatlarýnýn yükseldiðini görerek ve kendi nispi fiyatlarýnýn arttýðýný sanacak ve hataya düþeceklerdir (çünkü enflasyon oranýnýn sýfýr olacaðýný beklemektedirler). Halk enflasyon oranýnýn %5 olacaðýný beklediði sürece. . Dolayýsýyla firmalar daha fazla üreteceklerdir. tüm fiyatlarýn yükseldiðini ve kendi nispi fiyatlarýnýn aslýnda deðiþmediðini farkedeceklerdir. Halk tüm fiyatlarýn %5 oranýnda yükseldiðini farkettiði zaman. baþlangýç davranýþlarýna geri döneceklerdir. Er ya da geç her iki grup.racaktýr. Böylece hermalýn talep eðrisi s acak ve rekabetçi olarak belirlenen fiyatlaryükselecektir. yaptýðý önceki hatayý tekrarlayacaktýr. halký. Yeniden daha yüksek üretimi veistihdamý saðlamak için hükümet parasal geniþlemeyi %15 e çýkarmak zorunda kalacaktýr (yani halký aldatacaktýr). fazla üretimve istihdam ortadan kalkmýþ olacaktýr. halkýn aldanmasý durumunda mümkün olacaktýr. beklenen cari enflasyonun %5 olmasýdýr. Bunun sonucu olarak. halkýn bir kez daha aldatýlmýþ olmasýdýr. Dolayýsýyla iþçiler daha sýký çalýþacaklar ve firmalar daha fazla üreteceklerdir. Dolayýsýyla daha fazla üretim ve istihdam saðlanmýþ olacaktýr. Bu durumda tek farklý þey. Çünkü gerek firmalar. tüm mal ve hizmetlere olan talebini artýrmaya yönelttiðini varsayýlým. Böylece toplam üretim ve istihdam yükselecektir. Ýþçiler de reel ücretleri artmýþcasýna daha fazla çalýþacaklardýr. Monetarist görüþe göre üretim ve istihdam ne zaman baþlangýç seviyesine geri döner? . Konuyu basite indirgemek için bu durumun. talep artacak ve fiyatlar %10 oranýnda artmaya baþlayacaktýr. Hükümetin bunu saðlamasý ancak. para arzýnýn artýþ oranýný iki katýna çýkaracaktýr. gerekse iþçiler piyasaya arz ettikleri þeyin nispi fiyatýnýn artmýþ olacaðýný düþüneceklerdir. Nispi fiyatlar davranýþlarý belirlediði ve deðiþmediði için üretim ve istihdam baþlangýçtaki düzeye geri dönecektir.

? . Halk. ancak þimdi cari ve beklenen deflasyon oraný %5'dir. Monetarist görüþe göre para arzýnýn sabit bir oranda azalmasýnýn sonuçlarýnýaçýklayýnýz? Þimdi yeniden parasal geliþmenin olmadýðý. Firmalar ve iþçiler yanlýþ bir þekilde kendi nispi fiyatlarýnýn düþtüðünü düþüneceklerdir. iþçiler de gönüllü olarak daha az çalýþacaklardýr. böylece talebin düþtüðünü varsayalým.369 . Böylece üretim ve istihdam. er ya da geç tüm fiyatlarýn düþtüðünü ve yanýlmýþ olduðunu anlayacaktýr. Eðer böyle yapýlmazsa. Bir baþka deyiþle. fiyatlarýn istikrarlý olduðu baþlangýç denge düzeyine geri dönelim. Firmalar gönüllü olarak daha az üretirlerken. Böylece üretim düþecek ve bir deflasyon ortaya çýkacaktýr. halk nispi fiyatlarýn deðiþmediðini hemen farkedecek ve davranýþlarýný baþlangýçtaki duruma geri döndürecektir.para arzýný hýzlanan cari enflasyondan daha hýzlý arttýrmak zorunda kalacaktýr (buna hýzlandýrma prensibi denilmektedir). Bu kez de para arzýnýn sabit bir oranda kýsýldýðýný. nispi fiyatlarýn deðiþmediðini farkedecektir. baþlangýç düzeyine geri dönecektir.

Belki de bu þekilde milli gelirin düzeyinin artýrýlmasý enflasyon oranýnýn giderek hýzlanmasýna neden olacaktýr. sabit bir enflasyon oranýný gerçekleþtirecektir. Barro gibi iktisatçýlar monetarizmin içinde. fiyatlarýn aþaðýya doðru (düþme yönünde) esnekliði varsayýlmaktadýr. Rekabetçi modelde. Bu durumda bir kez daha halkaldanacaktýr. iþçi ve firmalarýn hatalarýndan kaynaklandýðýný kabul etmemektedir. Tam rekabetçi piyasalarda olduðu gibi fiyatlar. tam istihdam düzeyinin altýnda olduðu sürece. Bu teoriye göre halk. fiyat sisteminin verdiði sinyalleriyanlýþ algýlama sonucu. Dolayýsýyla hýzlandýrma prensibiçerçevesinde para arzý cari enflasyon oranýndan daha hýzlý olarak arttýrýlýrsa bile eksik istihdam doðal düzeye yönelecektir. ? Keynesgil iktisatçýlar. Ayrýca Eklektik Keynesgiller. Son yýllarda kendilerine yeni Klasik denilen. milli gelirin denge düzeyinin üstüne çýkma koþulunun. Lucas. Bu firmalar maliyetlerine oranla sabit bir kâr haddi (mark up) uygulayarak satýþ fiyatlarýný belirler. tesadüfi hatalar yapsa bile. . hangi tür piyasayýesas alýrlar? Eklektik Keynesgil yaklaþým. Modelin diðer yönü daha çok tartýþma konusudur. Dolayýsýyla iþçiler daha az çalýþacak ve alar daha az üretecektir. . Wallace. ekonominin oligopolistik yapýsýný ön planda tutmaktadýr. Bu görüþe göre. Keynesgil Görüþün Temelleri . Bu piyasada büyük firmalar fiyatlarý saptarlar. Milli gelir. çabuk bir þekilde hatasýný öðrenir. firmalar için veri deðildir. her firmanýn ürünü için konjonktürel talep dalgalanmalarýna neden olur. Öte yandan toplam talepteki konjonktürel dalgalanmalar. halksistematik ve süre ar yapmaz. Rasyonel bekleyiþler adlý bir teori geliþtirmiþtir (katý monetarist). Sargent. Geliri tam istihdam düzeyinin üstünde tutma yönünde bir para politikasý uygulamasý. fiyatlar genel düzeyinin düþme yönünde esnek olmadýðýnýn gözlenmesi. Ancak þimdi cari ve beklenen deflasyon oraný %10 dur. bu görüþü çürütmektedir. istihdam ve üretimin gönüllü olarak azaltýlmasýnda aramayý da kabul etmemektedirler.. Üretim ve istihdamdaki azalmanýn sürdürülmesi için parasal daralma oranýnýn þimdi %10 a çýkarýlmasý gerekir. Ancak halk er ya da geç gerçeðin farkýna varacak ve davranýþlarýný deðiþtirerek baþlangýçtaki duruma geri dönecektir. GSMH'nýn tam istihdam düzeyinin altýnda olmasýnýn temel nedenini. Ancak birçok Eklektik Keynesgil iktisatçý. Monetarist görüþe göre hangi dönemde enflasyonla milli gelir arasýnda seçim yapýlamaz? Yukarýdaki açýklamalardan þu sonuç çýkmaktadýr: Enflasyonla milli gelir arasýndaki uzun dönemde seçim yapýlamaz.

Ancak ücretler.Bu durum.370 . talepteki kýsa vadeli dalgalanmalara daha duyarsýzdýr. iþçilerin rasyonel davranýþlarýna dayanarak nasýl açýklanabileceðini görelim. emek piyasasý için de geçerlidir. Ücretler fiyat düzeyine ve prodüktiviteye göre saptanýr. Talepteki konjonktürel dalgalanmalar neden fiyatlara yansýmaz? Keynesgil modelde ayný durum. Eðer ücret oranlarý emek piyasasýný þeffaflaþtýrmak için dalgala . Þimdi Keynesgil modelde ücretlerin kýsa dönemde esnek olmamasýnýn. üretim ve istihdam hacminde konjonktürel deðiþmelere neden olur. firmalarýn fiyatlarýnda deðil.

paranýn fiyatlar genel düzeyini belirlemenin ötesinde. David Ricordo. eðer ücretler sözleþmelerle uzun dönemi içerecek þekilde saptanmýþsa ve emek piyasasýný þeffaflaþtýrmak için dalgalanmýyorsa. Monetaristlerin Miktar Kuramý Görüþü . Böylece iþçilerin çoðunluðu tarafýndan. Günümüzde modern miktar kuramcýlarý (monetaristler). konjoktür boyunca. ücretler deðiþmekte ve bunun sonucu istihdam düzeyi ayný kalmaktaydý. Dolayýsýyla iþçilerin çoðunluðunda. Keynesgil sistemde uzun süren enflasyonist ve deflasyonist açýkla rýn nedeni nedir? PARA NE KADAR ÖNEMLÝDÝR? ? Þimdi bu iki görüþün paraya verdikleri önemi ele alalým. deðiþmeyecek sabit ücretlerekatlanýlacaktýr.nýyorsa. talepteki dalgalanmalar karþýsýndaki iþi kaybetme konusundaki belirsizlik çok azdýr. John Stuart Mill. Buna karþýlýk. David Hume. yüzyýla. Irving Fisher'in katkýlarýyla günümüzde de Milton Friedman tarafýndan þekillendirilmiþtir. 16. O halde Keynesgil sistem. istihdamdaki dalgalanmalar en az %10 ya da %20 kýdemli iþçiyle sýnýrlý olacaktýr. Bundan dolayý GSMH dahil. fiyatlar genel düzeyinin temel belirleyicisi olarak görmüþlerdir. paranýn kýsa dönemde ekonomik faaliyetleri de etkileyeceðini kabul etmektedirler. . daha geniþ iþlevinin olacaðýný görmüþlerdir. Monetaristlerin Görüþü Modern miktar kuramcýlarý olarak adlandýrýlan ýlýmlý monetaristlerin görüþlerinin temel çizgileri. Bu durumda tüm iþçiler konjonktürel dalgalanmalara baðlý belirsizliklerden etkilenecektir. Ýþten ç duðundan. Özellikle g eliþmiþ sanayi ülkelerinde (seniority) kýdem esasý. büyük ve sürekli dengesizlikleri dengeleyici bir istikrar programýna ihtiyaç vardýr. Daha sonra John Locke. uzun süren enflasyonist ve deflasyonist açýklarýn oluþmasýna neden olan sistematik rahatsýzlýklara yer vermektedir. yani iþçi çýkarmak gerektiðinde en kýdemsiz iþçilerden baþlanma prensibigeçerlidir. talepteki konjonktürel dalgalanmalar istihdamýn dalgalanmasýna sebepolacaktýr. Bilindiði gibi miktar kuramcýlarý öncelikle para miktarlarýyla fiyatlar arasýndaki iliþkiyle ilgilenmiþler ve para arzýný. Oysa monetarist e. Monetaristler. Jean Bodin'e kadar uzanmaktadýr. ücretler konjonktür boyunca dalgalanacaktýr. Bu politikalar maliye ve para politikasý araçlarýyla toplam talebi deðiþtirmeyi amaçlamaktadýr. Tüm belirsizlik diðer iþçilere göre azýnlýkta kalan kýdemsizler için sözkonusudur.

Bunun nedeni monetaristlerce para talebinin gelir esnekliðinin birden büyük olarak saptanmýþ olmasýdýr. "sürekli gelir düzeyinin" yani uzun dönem gelirinin istikrarlý bir fonksiyonudur. Friedman'ýn miktar kuramý yorumunda paranýn dolaþým hýzý.Monetaristlere göre paranýn dolaþým hýzýniçin istikrarlýdýr? Monetaristlerin modern miktar kuramý yorumlarýnda. Ancak zaman içinde sürekli gelir arttýkça. paranýn dolaþým hýzýný simgeleyen V ve k nýn istikrarlý olduðu kabul edilmektedir.371 . . paranýn dolaþým hýzý azalacaktýr. dolayýsýyla paranýn dolaþým hýzý düþmektedir. Böylece gelir arttýkça elde tutulan para miktarý artmakta.

merkez bankasý'nca para arzý artýrýlmadan önceki durumuyla ayný olacaktýr. Para miktarý yatay eksende. gelirinin k oranýna eþit miktar parayý yanýnda tutmak istemektedir. Bu iliþki kuþkusuz. yalnýzca fiyatl nel düzeyini etkileyen nominal bir artýþ olacaktýr. . artan harcamalar. Yani monetaristler halkýn elinde tuttuðu para ankeslerini açýklamak için iþlem talebi üzerinde durmaktadýrlar. Para ve Nominal GSMH Arasýndaki Ýliþki Eðer para stoku ekonominin resseyon döneminde artýrýlmýþsa. her gelir düze ne kadar para talep edildiðini göstermektedir.1. Orijindengeçen doðru. Ekonomi para arzýnýn paratalebine eþit olduðu n a denge gelirine (Ye) ulaþmaktadýr.. Böylece para arzýyla GSMH arasýndaki iliþki. GSMH nýn belli bir noktaya ulaþmasýna kadar sürecektir. GSMH bir kez daha para arzýyla baþlangýçtaki oranýna eþit bir noktaya ulaþtýðý zaman. Eðer hal- . Yani GSMH/M dir. reel mal ve hizmet için yapýlan harcamalar. 0 MdMs Þekilde para arzý M0 olarak gösterilmiþtir. Y Y2 Ye Y1 Md = kY M0 Þekil: 22. üretimdeki artýþý ve dolaþým hýzýndaki azalýþý dengelemek içinpara stokunu yeteri kadar artýrmalýdýr. böyle bir durumda GSMH'dakiyükselme. Monetarist Görüþün Para ve Milli Gelir Ýliþkisi. Bir baþka deyiþle halk.1 de monetarist yaklaþým geometrik olarak gösterilmiþtir. GSMH ne kadar yükselecektir? Monetaristlere göre. fiyat istikrarýnýn korunabilmesi için merkez bankasý. halk artan para stokunu artýk yalnýzca bir deðiþim aracý olarak tutmakla yetinecektir ve harcamalar bu düzeyde dengeye gelecektir. paranýn dolaþým hýzýndan baþka bir þey deðildir. öncelikle istihdam ve reel üretimi artýracaktýr. Eðer ekonomi tam istihdam dolaylarýnda çalýþýyorsa. Dolayýsýyla tam istihdamýn. Þekil 22. milli gelir düþey eksende yer almýþtýr.

Þekilde okla gösterilen açýnýn tanjant deðeri k yý vermektedir.kýn elinde arzuladýðýndan daha fazla para varsa (Y1 deki gibi) bunu harcayacaktýr ve dolayýsýyla Y yükselecektir. . Eðer halkýn elinde arzuladýðýndan daha az para varsa (Y2 deki gibi) harcamalarýnýazaltacak. yine denge Ye de oluþacaktýr.372 .

sadece gelir para arzýnýn belli bir katý olduðu zaman. Bu durumda gelir 800 trilyon lira olduðu zaman ya da para arzýnýn dört katý olduðu zaman para talebi 200 trilyon lira para arzýna eþit olacaktýr. talep edilen para miktarý. . artan iþlem talebiyle emilinceye kadar gelir artmaya devam edecektir. eðer dolaþým hýzý istikrarlýysa ve önceden tahminedilebiliyorsa. Para Arzýndaki Artýþýn Gelire Etkisi. 2. Yani. Para talebi gelirin basit bir k oraný olduðundan. Bu sýrada faiz oranýn düþeceði ya da yükseleceði hakkýnda herhangi bir þey söylenmemektedir. istikrarlý ve öngörülebilir bir dolaþým hýzýdýr. Yukarýdaki açýklamalarla monetaristlerin adlarýný nereden aldýklarý. Tüm artan para arzý.M5 Þimdi yukarýdaki açýklamalarýn paranýn dolaþým hýzýylaolan iliþkisine deðinelim. Y Md = kY 500500600600M1 M2 0 Þekil: 22. O halde. Burada gelirin para arzýnýn belli bir katý demek k nýn tersi demektir. Eðer halkýnelinde arzuladýðýndan fazla para (ankes) varsa bununsonucu ne olur? Para arzýndaki bir artýþ Y nin yükselmesine neden olacaktýr. merkez bankasý . Dolaþým hýzý Y/ M olarak tanýmlandýðýnda ya da 800 /200 = 4 olduðundan burada 4 paranýn dolaþým hýzýdýr ve k sabit kaldýðý sürece deðiþmeyecektir. Burada 4. Çünkü baþlangýçta halkýn eline aþýrý para geçince. Merkez bankasý açýsýndan ideal durum.2 de gösterilen bir örnekle açýklayalým. arzedilen para miktarýna eþit olacaktýr. Yukarýda da deðinildiði gibi Friedman sürekli geliri gözönünde tutarakdolaþým hýzýnýn gelec rarýný korumasýný saðlayýcý alt yapýyý kurmuþtur. halk bunu harcamaya baþlayacak ve bu harcamalar para talebi para arzýna eþit olana kadar sürecektir. 1/4 olan k nýn tersidir. Bu monetaristlerin temel varsayýmlarýdýr. Bunu bir örnekle açýklayalým: Diyelim ki para arzý 200 trilyon liradýr ve para talebi de1/4'dür.. Para arzý 500 milyar liradan 600 milyar liraya arttýðýnda. bu paranýn dolaþým hýzýdýr. Md . Þimdi bunu Þekil 22. açýklýða kavuþmuþ oldu. denge geliri 500 den 600 e yükselir.

O halde para politikasý tek baþýna toplam harcamalarýn kontrolünde zorunlu ve yeterlidir. Eðer merkez bankasý. arzuladýðý harcama hacmini küçük bir hata payý ile saðlayabilir.para arzýný bilinen dolaþým hýzýna ayarlayarak. . bu ek para bir yýlda 5 kez mal ve hizmet satýn alýmý için piyasada dönecektir. para arzýný 150 trilyon lira artýrýlýrsa. nihai sonuç GSMH da 750 trilyon liralýk bir deðiþme þeklinde gerçekleþecektir. Eðer para arzý artýrýlýrsa. Örneðin para arzýnýn dolaþým hýzý 5 olsun.373 .

Keynesgillerin Paranýn Dolaþým Hýzýnýn Ýstikrarsýzlýðý Görüþü Keynesgil iktisatçýlara göre. Paranýn dolaþým hýzý düþmüþtür. Monetarist bakýç açýsýndan halk harcamasýný muhtemelen reel aktiflere. Halkýn ek nakit ankesleri ellerinde tutmak istemediðini varsayalým. Para arzýndaki deðiþmeler tüm iþi yapar ve istikrar politikasý yalnýzca para politikasý üzerinde yoðunlaþmalýdýr. maliye politikasýna herhangi bir þekilde ilgi duymaya gerek yoktur. Bu durum bilinen ünlü likidite tuzaðýdýr. Halk ellerindeki parayý fazla bularak bunlarý harcamaya baþlasýn. dolaylýdýr ve güvenilir deðildir. Þimdi bunu Þekil 22. paratalebinin çok istikr arlýolacaðýný. faiz oranýnýn bir fonksiyonu olsa bile. Çünkü paranýn dolaþým hýz hem kýsa dönemde hem de uzun dönemde istikrarlý deðildir. Bu durumda gelir akýmý doðmadan sistem kýsa devre yapacaktýr. Olaya Keynesgil açýdan bakarsak. herhangi bir þeyin kötü gidiþinde kabahat merkez bankasýnýndýr. Monetaristler maliye politikasýna niçin ilgi duymamaktadýr? ! . Merkez bankasýnýn açýk piyasa iþlemleriyle tahvil satýn alarak para arzýný arttýrdýðýný varsayalým. Dolayýsýyla GSMH doðrudan doðruya yükselecektir. dolayýsýyla para talebindeki bu türkaynaklarýn nadiren meydana geleceðini il ektir. Öte yandan para arzýnda bir artýþ olduðunu ve ayný anda da para talebinde de bir artýþýn olduðunu varsayalým. Bu durumda. . Bunun sonucu olarak denge faiz oraný deðiþmemektedir Monetarist bir iktisatçý. Böylece para arzý arttýrýlmasýna raðmen GSMH deðiþmemektedir. paranýn GSMH yý etkileme yolu oldukçafarklýdýr. Þekilde para arzý artmakta ayný anda da para talebi fonksiyonu saða kaymaktadýr.3 yardýmýyla açýklayalým. Bu durumda tüm parasal süreç daha baþlamadan sona erecektir. reel mal ve hizmetlere yöneltecektir. Halk ek parayý alacak ve gömüleyecektir (iddihar edecektir). halk elindeki parasýný reel aktiflere deðil.? Böylece monetarist dünyada. Þimdi de olaya monetaristlerin düþündüðü gibi bakalým. Bunun sonucu olarak halkýn elindeki likiditenin arttýðýný ve halkýn da bu likiditeyi yanýnda tutmak istediðini varsayalým. Þimdi bunun nedenini inceleyelim.

Ýþte bu nedenle Þekil 22.pay senedi.3 de yatay eksende para. eðer para arzýndaki deðiþmeler önce faiz oranlarýný deðiþtirirse ve eðer firmalarýn ya da tüketicilerin harcamalarý faizdeki deðiþmelere duyarlýysa. Daha henüz GSMH etkilenmemiþtir. Monetarist ve Keynesgil iktisatçýlarýn hangi güdüyle para talep ettiklerini açýklayýnýz. bazý firmalarý ya da tüketicileri ödünç almaya teþvik edebilir. Böylece nihayet GSMH etkilenmiþ olur. düþey eksende faiz yer almaktadýr.374 . Ýliþki böyle dolaylý olunca. Monetaristler para talebinin iþlem güdüsünü ön planda tutarken. pek çok þey sonucu etkileyebilir. tahvil fiyatlarý yükselir ve faiz oranlarý düþer. halk finansal aktif talebini arttýrdýðý zaman. GSMH para arzýndaki deðiþmelerden etkilenir. tahvil gibi finansal aktiflere yatýracaktýr. . Keynesgil dünyada. Temel Keynesgil görüþü özetlersek. Faiz oranlarýn da ki bu düþüþ. Keynesgiller spekülasyon güdüsünü ön planda tutarlar.

ödünç alma ve yatýrým harcamasý üzerindeki etkisine ek olarak. Warren Smiht gibi ünlü Keynesgil iktisatçýlarýn yukarýdaki yaklaþýma benzer öngörüleri dünyada izlenen bazý sýký para politikalarýnýn sonucunda gerçekleþmemiþtir. Çünkü Keynesgillere göre. bugün pek iþitilmese de. vurgulanmaya deðer görünmektedir. Bu itiraz para politikasýnýn. Keynesgillerce tartýþýlan para politakýsýnýn iki ek unsuru daha vardýr. para politikasýnýn ýlýmlý olarak yürütülmesineolanak yoktur. para politikasýyla GSMH arasýnda bir diðer baðlantý saðlar. ödünç verenler ve alanlar açýsýndan risk düzeyini arttýrarak. finansal sistemden kopmalarý ve ayrýlmalarý hýzlandýrarak. r Md2 Para arz ve Talebinin Birlikte Deðiþmesi. Özellikle Alvin Hansen. Kiþinin portföyündeki pay senedi ve tahvillerin deðerlerindeki deðiþmeler onun reel mal harcamalarýný (konut gibi) ve hattareel eðlence masraflarýný etkiler. para politikasý doðrudan doðruya serveti deðiþtirmezken. Bunlardan birincisine göre. Ancak sermaye kazancý çoðu kez kaðýt üzernde kalabilir. özellikle enflasyonla mücadele için kullanýldýðýnda tehlikeli bir araç olduðudur. Keynesgil iktisatçýlarýn para politikasýna karþý . Daha düþük faiz oranlarý daha yüksek tahvil fiyatlarý. Ayrýca. daha yüksek fazoranlarý daha düþük tahvil fiyatlarý demektir. Keynesgillere göre enflasyonla mücadelede para politikasýnýn kullanýlmasýhangi nedenle tehlikelidir? Para politikasýna bir eski Keynesgil itiraz da. Aþýrý parasal kýsýtlama. ödünç verenler muhtemelen daha fazla ya da az krediyi elveriþli kýlabilir. Bu sýrada ortaya çýkan sermaye kaybýný hissetmek mümkündür. Dolayýsýyla bir finansal krize sebep olabilir.3. Modern Keynesgiller için dolaylý servet etkisi. Eðer para politikasý etkiliyse muhtemelen çok etkin olacaktýr. Md1 0 M1 M2 Md .M s Faiz oranýnýn. para arzý arttýðýnda ya da azaldýðýnda. faiz oranlarý ve tahvil fiyatlarý üzerindeki etkiyle bir servet etkisi yaratabilir. sermaye piyasalarýnýn etkinliðini azaltarak bir ekonomik resesyona neden olabilir.r Þekil: 22.

Öte yandan ödünç para bulmanýn güç ve pahalý olduðu bu dönemlerde özellikle küçük iþletmeler büyüklerden daha fazla etkilenir. ? . baþta spekülatif inþaat ve buna benzer faaliyetler önce geçerler. Parasal geniþlemeye gidildiðinde de. Özellikle sýký para politikasý izlendiðinde. faiz oranlarýnýn yükselmesi en baþta inþaat sektörü olmak üzere bazý sektörleri daha fazla etkiler. Bu konulara ilerdedaha geniþ olarak ger i döneceðiz. bu uygulamanýn ekonomideki sektörleri ayný oranda etkilemediði ve üretim yapýsýnda bozulmalara yol açtýðý þeklindedir.375 .bir diðer itirazý da.

? Keynesgillerin para politikalarýnýn yönelttikleri itirazlar nelerdir? Faiz Oranlarýndaki Deðiþmeler ve Sonuçlarý Þimdi bu iki görüþün faiz konusunda ileri sürdüklerini inceleyim. ortaya koyduklarý para politikasýnýn bir faktörü olan servet etkisi de faiz oranlarý aracýlýðýyla iþler. bunun faiz oranlarýný düþürmesi gerekir. para arzýndaki deðiþmelerin harcamalar üzerindeki etkisinin oluþmasýnda. Monetaristlerin faiz oranlarýnýn önemini niçin küçümsediklerini açýklayýnýz. Servette oluþan bu tür deðiþmelerin harcamalar üzerinde anlamlý bir etkisi hem olabilir hem de olmayabilir. Eðer daraltýcý para politikasýnýn servet etkisi de varsa. Para arzýndaki geniþlemeyle artan likidite faiz oranlarýný düþürmedikçe (ya da para arzýndaki daralmaya baðlý olarak azalan likidite faiz oranlarýný yükseltmedikçe) para politikasý uygulamalarý. Hatta Eklektik Keynesgillerin. Ancak eðer geniþletici bir para politikasý servet etkisiyle birlikte gerçekleþiyorsa. faiz oranlarýnýn yükselmesi gerekir. Monetarist iktisatçýlar. . muhtemelen etkisiz kalacaktýr. Monetarist Görüþ . Daha yüksekfaiz oranlarý daha düþük tahvil fiyatlarý ve daha düþük faiz oranlarý daha yüksek tahvil fiyatlarý demektir. Keynesgillere göre hangi koþullarda para politikasýuygulamalarýetkisizdir? Keynesgillere göre para politikasýnýn etkinlik anahtarlarýndan biri finansal aktifler üzerindeki faiz oranlarý etkisinin ne olacaðýyla ilgilidir. faiz oranlarýný en önemli baðlantý aracý . Keynesgil Görüþ .

Öyle ki. muhtemelen likidite miktarýndaki tüm deðiþme. bu büyük bir olasýlýkla güçlü bir para politikasý izlendiðinin kanýtýdýr. bir hayli karmaþýktýr. O halde nasýl oluyor da Milton Friedman böyle bir iddiayla ortaya çýkýyor? . Bu görüþ yukarýda anlattýðýmýz ve daha önceden de bildiðimiz geleneksel keynesgil analizle taban tabana terstir. Gerçekten de monetarizmin bir yorumuna göre. doðrudan doðruya mal ve hizmet satýn alýmýna harcanmakta ve hiçbir likidite finansal piyasalara gitmemektedir.olarak görmezler.376 . Milton Friedman'a sorarsanýz geniþletici para politikasý kýsa bir süre faiz oranlarýný düþürecek daha sonra faiz oranýný yükseltecektir. eðer faiz oranlarý hiç deðiþmiyorsa. Çünkü. Tartýþmalý Konular Monetaristler ve Keynesgiller arasýndaki faiz oranlarýyla ilgili tartýþma.

bunu Keynesgiller dekabul edeceklerdi r. baþlangýçta para arzýndaki artýþa baðlý olarak artan likiditenin. Tersine. Ödünç alanlar ayný oranda enflasyon bekledikçe. bunu ödünç alanlardan talep edeceklerdir. Çok geçmeden GSMH arttýrýlan para arzýna cevap vererek yükselince. Ancak bu. Sýrasý . izlenen geniþletici para politikasýdýr. Fakat enflasyon. özellikle GSMH'da meydana gelecek artýþtan önceki ara dönem üzerinde toplamaktadýrlar. Dolayýsýyla enflasyonda. Geniþletici para politikasý demek. ödünç verenlerin eline geçecek reel faiz oraný daha az olacaktýr. Enflasyon bekleyiþlerinin faiz oranýüzerindeki etkisini açýklayýnýz. artan para arzýnýn yaratacaðý gelir etkisinin keynesgillerin savunduklarý likidite etkisine aðýr basacaðýný savunmaktadýrlar. Bu tarz bir yaklaþým oldukça yenidir ve ana hatlarýyla Keynesgilgörüþe pek de ters deðildir ii burada monetaristler. bir süre sonra faiz oranlarý baþlangýç denge düzeyine geri dönebilir. O halde ödünç verenlerin ve alanlarýn enflasyon bekleyiþlerinin ve daha yüksek nominal faiz oranýnýn oluþmasýnýn baþlýca nedeni. aþaðýdaki durumun doðrulanmasýný saðlayacak kadar da uzundur. finansal aktiflerin satýn alýmýnda kullanýlmasý durumunda faiz oranlarý düþebilir. geniþletici para politikasýyla artmýþsa bu durum faiz oranlarýnda artýþa neden olacaktýr. daraltýcý para politikasý demek daha yüksek faiz oranlarý demektir. . Monetaristlerle keynesgiller arasýnda faiz oranýyla ilgili tartýþmalarýn nedenleri nelerdir? Enflasyon ve Faiz Oranlarý . faizinpara politikasýna cevabýn anahtar rol oynamaktadýr. Özellikle enflasyon bekleyiþleri. Ýþte cevabý: Friedman'a göre. Keynesgiller dikkatlerini. Bunun sonucu olarak da faiz oranlarý baþlangýç düzeyine geri dönmektedir. Eðer bu son nokta üzerinde biraz ýsrar edilirse. daha düþük faiz oranlarý demektir. iþlem para talebi artacak ve buna baðlý olarak da faiz oranlarý yükselecektir. GSMH'nýn parasalgeniþlemeye verdiði ceva ve gücüne baðlýdýr. Keynesgillere göre de. bilinçli olarak daha yüksek nominal faiz oranýna razý olacaklardýr. Ancak bu yalnýzca baþlangýçta böyledir. Bunun nedenini þöyle açýklayabiliriz: Nominal faiz oranýndan enflasyon oranýný çýkardýðýmýzda reel faiz oranýný buluruz. Ödünç verenler fiyatlarýn gelecek 12 ay içinde belli bir oranda artacaðýný bekliyorlar ve reel koþullarda kendilerine faiz ödenmesini istiyorlarsa. Bu ara dönem.. Þimdiye kadar enflasyonu gözönüne almadýk.

377 . Klasik enflasyonun reel faizoranlarýný deðiþtirebileceði görüþünü reddetmektedirler. monetarizmin klasik temellerinin açýkça görüldüðüna iþaret edelim. Fakat burada unutulmamasý gereken þeyin basit miktar kuramýnýn sadece tam istihdam ya da civarýnda geçerli olduðudur. Onlara göreenflasyon farký. Faiz oraný tasarruf sahipleri ve yatýrýmcýlar tarfýndan belirlenmektedir. . Para arzýndaki artýþ miktar kuramý yoluyla enflasyona neden olmaktadýr. Tam istihdamýn altýnda bu basit mekanizma tam olarak iþlemeyecektir. reel faiz oranlar kte ve para arzýndaki artýþ nominal faiz oranlarýný yükseltmektedir.gelmiþken yukarýdaki argümanlarda.

4 deki eðrilerin eðimlerine bakarak ortaya koyabiliriz.M s I1 I2 I Keynesgil DI Görüþe Göre r2 r r1 r r2Monetarist GörüþMEI Þekil: 22. Keynesgil Görüþ r1 r1 r2 r2 MEI 0 M1 M2 Md . gerekse monetarist iktisatçýlar geniþletici para politikasýnýn baþlangýçta faiz oranlarýný düþürdüðünü kabul etmektedirler. Monetaristler ve Keynesgiller para talebi ve yatýrým fonksiyonun marjinal . Keynesgiller ise maliye politikasýnýn para politikasýndan daha güçlü olduðuna inanýrlar. (A) 00 M1 M2 Md. Monetarist ve Keynesgillere göre para ve maliye politikasýnýn etkin . Ancak daha sonra ne olacaðý konusunda.Ms 0 I1 I2 I DI Monetaristler milli gelirin.KEYNESGÝL VE MONETARÝST GÖRÜÞE GÖRE PARA. Monetarist ve (B) Para Arzýndaki r r Artýþýn Etkileri. FAÝZ VE YATIRIM ÝLÝÞKÝSÝ VE DIÞLAMA (CROWDING OUT ) ETKÝSÝ Para Politasýnýn Etkinliði Genel olarak. liðiniþekil yardýmýyla açýklayýnýz. gerek Keynesgil iktisatçýlar. Keynesgil ve monetarist iktisatçýlar birbirlerinden ayrýlmaktadýr. Bunun niçin böyle olduðunu Þekil 22 . Keynesgiller ise maliye politikasýnýn para politikasýndan daha güçlü olduðuna inanýrlar. para politikasýndan güçlü bir þekilde maliye politikasýndan zayýf bir þekilde etkilendiðine inanýrlar.4.

buna karþýlýk yatýrým harcamasýnýn faiz oranýndaki deðiþmelere çok duyarlý olduðunu söylerler. para talebinin faiz oranýndaki deðiþmelere çok duyarlý olduðunu.378 . Monetaristler. buna karþýlýk yatýrým harcamasýnýn faize duyarsýz olduðunu savunurlar. Buna karþýlýk Eklektik Keynesgiller.etkinliði konularýnda farklý düþünmektedir. faiz oranlarýndaki deðiþmelere para talebinin fazla cevap vermeyeceðini. .

herkesin azalan parayla yetinebileceði düzeye kadar yükselecektir. Firmalar ve bireyler. 4 de görüldüðü gibi monetarist varsayýmlar. Faiz oranlarý herkesin artan para arzýný elde tutmaya hazýr olabilecekleri düzeye kadar düþer. Bu durum faiz oranlarýný düþürür. merkez bankasý para arzýný M1 den M2 ye kaydýrsýn. Monetaristler. aþýrý para arzý yaratýr.Þekil 22. . para talebinin faiz oranlarýna karþý duyarsýz olduðuna inandýklarýný daha önce belirtmiþtik. Ýkinci iliþki. eðer Keynesgiller haklýysa faiz oranýndaki düþüþün küçük olmasý gerekecektir. Eðer monataristler haklýysa faiz oranlarýndaki düþüþün büyük. Birinci iliþki para talebidir. . faiz oranlarýndaki bir düþüþ ise yatýrým harcamalarýný arttýracaktýr. Monetarist görüþe göre DI büyüktür. Keynesgiller para talebinin faiz oranýna karþý duyarlý olduðuna inanýrlar. para arzýný daraltarak aþýrý bir paratalebi yaratacaktýr. para politikasýný çok etkin yapmaktadýr. Geniþletici bir para politikasý. para politikasýný nispeten etkisiz kýlmaktadýr. . faiz oraný r2 ye düþecektir. Faiz oranlarýndaki bir yükselme yatýrým harcamalarýný azaltacak. yatýrým fonksiyonunun marjinal etkinliðidir. tahvil satarak para ankeslerini istedikleri düzeye getirmeye çalýþacaklardýr. Bu sýrada faiz oraný. eðer Keynesgiller haklýysa faiz oranlarýndaki yükseliþ küçük olacaktýr. Tersine. Firmalar ve bireyler. Þimdi para arzýndaki deðiþmelerin etkisinin her iki görüþe göre nasýl geliþtiðini Þekil 22. Dolayýsýyla para politikasý etkin deðildir. DI küçüktür. . Dolayýsýyla para politikasý etkindir. Bunun sonucu olarak yatýrým harcamalarý I1 den I2 ye yükselecektir. daraltýcý bir politikasý. B yi izleyerek biraz daha yakýndan inceleyelim. ellerindeki aþýrý parayla tahvil satýn almak isterler. Çünkü parayla faiz geliri getiren kýsa vadeli aktifler kolayca ikameedilebilir.A ve 4. . Monetaristlerin. Eðer monateristler haklýysa. Neo Keynesgil görüþe göre ise. Buna karþýlýk Eklektik Keynesgil varsayýmlar.4. faiz oranlarýndaki yükseliþ büyük. Ekonomi baþlangýçta r1 faiz oraný ve I1 yatýrým düzeyinde dengede olsun.

önce geliri artýrýr.5 de görüldüðü gibi yatýrýmlarýn marjinal verimliliði eðrisi (MEI) saða kayar (MEI1 den MEI2 ye). Özetlersek. yatýrýmlarýn öncelikle satýþlardan. Bunun harcamalar üzerindeki etkisi küçük ve önemsizdir.yatýrým harcamasýnýn faiz oranlarýna çok duyarlý olduðuna inanýr. faiz oranlarýnda büyük deðiþmelere neden olur. kârlardan ve bekleyiþlerden etkilendiðini ve faiz oranýndaki deðiþmeler hiç olmazsa kýsa dönemde. Bu ise . faiz oranlarýnda küçük deðiþmelere neden olur. Bunun sonucu Þekil 22. Oysa Keynesgiller. Keynesgillere ve Monetaristlere göre para politikasýnýn faiz oraný üzerindeki etkisi nasýldýr? Maliye Politasýnýn Etkinliði ? Þimdi de devlet harcamalarýnda bir artýþ olduðunu düþünelim. önemli ölçüde cevap vermeyeceðine inanýr. Bu deðiþme bu kez harcamalarda önemli deðiþmerle sonuçlanýr.379 . monetaristlere göre para arzýndaki deðiþmeler. Keynesgillere göre para arzýndaki deðiþmeler. Bu.

Burada artan kamu yatýrýmlarý nedeniyle. Bu ise aþýrý para talebi yaratýr.5) r r ME1 Moneratist Görüþ Keynesgil Görüþ r2 r2 r1 r1 M ME2 d2 Þekil: 22. özel yatýrým harcamalarý dýþlanmaktadýr. Bir diðer deyiþle dýþlama etkisi (crowding out) söz konusudur. yatýrým harcamalarýnda I3 den I2 ye gerilemeye neden olur. Bu ise .toplam yatýrýmlarýn artmasýna neden olur (I1 'den I3 'e). Ancak gelir artýþýnýn sonucu olarak iþlem güdüsüyle para talebi artar.M5 0 I1 I2 I3 I DI Politikalarýnýn . Md1 i Md2 ye kaydýrýr ve faiz oranýnýn r2 ye yükselmesine neden olur. Baþlangýçta ekonomideki denge faiz oraný r1ve yatýrým harcamalarý da I1 olsun. Faiz oranýndaki yükselme. Daha sonra geniþletici maliye politikasý nedeniyle toplam talep de yükselir. Böylece özel sektör yatýrýmlarýndaki azalmanýn bir kýsmý devlet harcamalarýndaki artýþla dengelenmektedir (Þekil 22 .5. Keynesgil ve Md1 Monetarist Görüþe Göre Para ve Maliye 0 M1 M2 Md.

bu ise özel yatýrým harcamalarýnda önemli dengeleyici düþmelere neden olacaktýr. dolayýsýyla DI büyüktür. Böylece toplam talep üzerindeki net etkis çok az olacaktýr. Dolayýsýyla yatýrým harcamalarýndaki dengeleyici deðiþmeler küçük ya da önemsizdir. Bir baþka deyiþle Eklektik Keynesgillere göre devlet harcamalarýndaki deðiþmeler. Monetarist ve Keynesgillere göre dýþlama etkisinin avantajýnedir? . Dolayýsýyla maliye politikasý etkindir. faiz oranlarýnda küçük deðiþmelere neden olur. Yani monetaristlere göre hükümet harcamalarýndaki deðiþme. Dolayýsýyla maliye polikasý etkisizdir. .M5 . Monetarist dünyada dýþlama etkisi büyük.Etkinliði. bu nedenle DI küçüktür. faiz oranlarýnda büyük deði