T.C. ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ YAYINLARI NO: 996 AÇIKÖÐRETÝM FAKÜLTESÝ YAYINLARI NO: 553 PARA VE BANKA Yazarlar: Prof. Dr.

Tezer ÖCAL (Ünite 3, 7, 8, 14, 15) Prof. Dr. Ýlker PARASIZ (Ünite 4, 5, 6, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28) Prof. Dr. Ýlyas ÞIKLAR (Ünite 1, 2, 10, 16) Prof. Dr. Kemal YILDIRIM (Ünite 11, 24) Editör: Prof. Dr. Önder ÖZKAZANÇ Ünite: 1-28

ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ Ýktisat Fakültesi Ders Kitaplarý Yayýn No: 27 Bu kitabýn basým, yayým ve satýþ haklarý Anadolu Üniversitesine aittir. "Uzaktan öðretim" tekniðine uygun olarak hazýrlanan bu kitabýn bütün haklarý saklýdýr. Ýlgili kuruluþtan izin almadan kitabýn tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayýt veya baþka þekillerde çoðaltýlamaz, basýlamaz ve daðýtýlamaz. Copyright©1997 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. Kapak Düzeni: Yrd.Doç.Dr. Ergun TUNÇKAN ISBN 975 - 492 - 740 - 5 (Takým No) ISBN 975 - 492 - 741 - 3 (1. Cilt) ISBN 975 - 492 - 758 - 8 (2. Cilt) 1. Baský Bu kitap ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ Web-Ofset Tesislerinde .......... adet olarak basýlmýþtýr. ESKÝÞEHÝR,

ÝÇÝNDEKÝLER SUNUÞ ýx KÝTABA ÝLÝÞKÝN x ÜNÝTE 1 Para Ekonomisine Giriþ 1 PARANIN TANIMI 2 PARANIN FONKSÝYONLARI 3 Deðiþim Aracý Olma 3 Hesap Birimi Olma 4 Deðer Biriktirme Aracý Olma 5 PARANIN GELÝÞÝMÝ 7 PARA MÝKTARININ ÖLÇÜLMESÝ 9 Paranýn Teorik ve Amprik Olarak Tanýmlanmasý 9 T.C. Merkez Bankasý'nýn Para Arzý Tanýmlarý 10 FÝNANSAL SÝSTEMÝN TEMELLERÝ 12 FÝNANSAL SÝSTEMÝN GENEL TANIMI 13 TASARRUF, YATIRIM, FON FAZLASI VE FON AÇIÐI OLAN EKONOMÝK BÝRÝMLER 14 FÝNANSAL PÝYASALARIN YAPISI 16 Borç ve Ortaklýk Piyasalarý 16 Birincil ve Ýkincil piyasalar 17 Borsalar ve Tezgah Üstü ( over-the-counter) Piyasalar 18 Para ve Sermaye Piyasalarý 18 FÝNANSAL ARACILARIN FONKSÝYONLARI 19 Ýþlem Maliyetleri 19 Özet 20 Sorular 21 Kaynakça 22 ÜNÝTE 2 Faiz Oranlarý ve Faiz Oranlarýnýn Vade Yapýsý 23 GÝRÝÞ 24 LÝKÝDÝTE TERCÝHÝ YAKLAÞIMI 24 Para Arzý 28 Faiz Oranýnýn Belirlenmesi 29 ÖDÜNÇ VERÝLEBÝLÝR FONLAR YAKLAÞIMI 30 Ödünç Verilebilir Fon Arzý 30 iii

Ödünç Verilebilir Fon Talebi 31 Faiz Oranýnýn Belirlenmesi 32 ÝKÝ YAKLAÞIMIN KARÞILAÞTIRILMASI 33 REEL VE NOMNAL FAÝZ ORANLARI 33 FAÝZ ORANLARININ YAPISI 35 FAÝZ ORANLARININ VADE YAPISI 36 Getiri Eðrisinin Þeklini Belirleyen Faktörler 38 Bekleyiþler Teorisi 38 Likidite Primi Teorisi 39 Bölünmüþ Piyasalar Teorisi 40 FAÝZ ORANLARININ YAPISINI BELÝRLEYEN DÝÐER FAKTÖRLER 41 Vergi Ayrýcalýklarý 41 Geri Ödenmeme Riski 42 Pazarlanabilirlik 42 Özet 43 Sorular 43 Kaynakça 44 ÜNÝTE 3 Dünya'da ve Türkiye'de Bankacýlýk 45 BANKANIN TANIMI VE ÖNEMÝ 46 BANKACILIÐIN DOÐUÞU VE GELÝÞÝMÝ 46 ULUSLARARASI BANKACILIK 48 Uluslararasý Bankacýlýða Geçiþi Belirleyen Faktörler 48 Bankacýlýða Özgü Özellikler 48 Ýktisadi ve Coðrafi Faktörler 48 Ana Ülkedeki Yasal ve Düzenleyici Kýsýtlamalar 49 Uzun Dönemli Politikalarýn Etkisi 49 Uluslararasý Bankacýlýk Teorisi 49 Uluslararasý Ticaret Teorisi Yaklaþýmý 49 Portföy Teorisi Yaklaþýmý 50 Doðrudan Yatýrým Teorisi Yaklaþýmý 50 Uluslararasý Bankacýlýðýn Fonksiyonel Çerçevesi50 Euro Piyasalar 51 Örgütsel Yapýf 51 Finansal Aracýlýk Mekanizmasý 53 Uluslararýs Bankacýlýk Hizmetleri 53 iv

Uluslararasý Bankacýlýkta Baþlýca Geliþmeler 53 Yoðunlaþma 53 Ýþbirliði 54 Uzmanlaþma 54 Þube Aðýnýn Geniþletilmesi 54 TÜRKÝYE'DE BANKACILIK 54 Tarihi Geliþimi 54 1980 Öncesi Bankacýlýk 54 1980 Sonrasý Bankacýlýk 56 Türk Banka Sisteminin Yapýsý 56 Biçimsel Olarak Türk Banka Sistemi 56 Ýçerik ve Ýþ Konularý Yönünden Türk Banka Sistemi 56 Türk Banka Sisteminin Özellikleri 57 Türk Banka Sisteminin Sorunlarý 57 Özet 58 Sorular 58 Kaynakça 59 ÜNÝTE 4 Banka Dýþý Finansal Aracýlar 60 FON PÝYASASININ TEMELLERÝ 61 Tasarruf Türleri 61 Finansmanla Ýlgili Piyasalar 62 Finansal Aracýlarýn Ekonomiye Katkýlarý 62 Gömüleme Eðilimini Azaltýcý Etki 62 Riski Azaltýcý ve Daðýtýcý Etki 63 Vadeleri Ayarlayýcý Etki 63 Miktar Ayarlama Etkisi 63 Fon Maliyetlerini Azaltýcý Etki 63 Potansiyel Faiz Oranlarýný Düþürücü Etki 64 Yatýrýmlarý Artýrýcý Etki 64 Para Emisyonunun (Arzýnýn) Artýþ Oranýný Azaltýcý Etki 64 GENEL OLARAK FÝNANSAL ARACI KURUMLAR 64 Mevduat Toplayan Finansal Aracýlar 64 Ticari Bankalar 65 Tasarruf ve Yardýmlaþma Bankalarý 65 Tasarruf ve Ödünç Birlikleri 66 Kredi Birlikleri 66 v

Sigorta Þirketleri 65 Hayat Sigortasý 66 Diðer Sigortalar 66 Finansman Þirketleri 66 Yatýrým Þirketleri 66 Yatýrým Bankalarý 67 ÜLKEMÝZDEKÝ BANKA DIÞI FÝNANSAL ARACILAR, FÝNANSAL PÝYASALAR VE FÝNANSAL ARAÇLAR 67 Kalkýnma Bankalarý 68 Türk Sanayi Kalkýnma Bankasý (TSKB) 68 Sanayi Yatýrým ve Kredi Bankasý (SYKB) 69 Türkiye Kalkýnma Bankasý 69 Ýhracat Kredi Bankasý (TÜRK EXÝMBANK) 70 T.C. Turizm Bankasý 70 Türk Merchant Bank 70 Yatýrým Bankasý 71 Birleþik Yatýrým Bankasý 71 Tekfen Yatýrým ve Finansman A.Þ. 71 Özel Finansman Kurumlarý 71 Fon Kaynaklarý 72 Fon Kullanýmý 72 Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 72 Sigorta Þirketleri 72 Yarý Finansal Kurumlar 73 Kamu Sosyal Güvenlik Kurumlarý 73 Özel Emekli Sandýklarý ve Fonlarý 73 Ülkemizde Kollektif Yatýrým Kuruluþlarý 73 Aracý Kuruluþlar 74 Yatýrým Ortaklarý 75 Risk Sermayesi Yatýrým Ortaklýðý 75 Yatýrým Fonlarý 76 Sermaye Piyasasýnda Faaliyet Göstermesine Ýzin Verilen Diðer Kurumlar ve Genel Finans Ortaklýklarý 77 Özet 77 Sorular 77 Kaynakça 78 vi

ÜNÝTE 5 Türkiye'de Para ve Sermaye Piyasasý Araçlarý 79 ÜLKEMÝZDE SERMAYE PÝYASASI YASALARI, BORSALAR VE TAHVÝL PÝYASALARI 80 Sermaye Piyasalarý 80 Osmanlý Dönemi 80 Cumhuriyet Dönemi 80 Ülkemizde Borsa 82 Ülkemizde Tahvil ve Bono Piyasalarý 83 Tahvil ve Bono Piyasasýnýn Kuruluþ Amacý 83 Tahvil ve Bono Piyasasý'nda Ýþlemlerin Gerçekleþtirilmesi 83 Tahvil ve Bono Piyasasý Ýle Hisse Senedi PiyasasýArasýndaki Fark ve Benzerlikler 84 ÜLKEMÝZDEKÝ BAÞLICA PARA VE SERMAYE PÝYASASI ARAÇLARI 85 Ülkemizdeki Sermaye Piyasasý Araçlarý 85 Hisse Senetlerinin Tanýmý ve Nitelikleri 85 Hisse Senedi Çýkaracak Kuruluþlar ve Ýhraç 86 Hisse Senetlerinin Fiyatý ve Deðeri 87 Hisse Senedi Türevleri 88 Hisse Senetlerinin Türleri 89 Tahviller 90 Tahvil Türleri 91 Tahvil Türevleri 92 Tahvilde Diðer Tanýmlamalar 93 Gelir Ortaklýðý Senetleri (GOS) 93 Ülkemizde Para Piyasasý Araçlarý 94 Banka Bonolarý ve Banka Garantili Bonolar 94 Finansman Bonolarý 95 Varlýða dayalý Menkul Kýymetler (VDMK) 95 Repo-Ters Repo (Menkul Kýymetlerin Geri Alým Ya daSatým Taahhüdüyle Alým Satýmý) 97 Özet 97 Sorular 98 Kaynakça 99 vii

ÜNÝTE 6 Mevduat Kurumlarýnýn Davranýþlarýnýn Mikroekonomik Analizi 100 BÝR TÝCARÝ BANKA MODELÝ 101 Bankanýn Fon ve Kaynak Kullanýmýyla Ýlgili Varsayýmlar 101 Banka Gelirleri, Maliyetler ve Kârlar 101 Bankanýn Gelirleri 101 Bankanýn Maliyetleri 101 Bankanýn Kârý 103 REKABETÇÝ PÝYASALARDA BANKACILIK 103 Marjinal Gelir, Marjinal Maliyet ve Kâr Maksimizasyonu 103 Marjinal Gelir Eðrisi 104 Marjinal Maliyet Eðrisi 104 Kârý Maksimize Eden Ödünç Miktarý ve Bankanýn Kredi Arz Eðirisi 106 Kârý Maksimize Eden Mevduat Miktarý ve Bankanýn Mevduat Talep Eðrisi 107 ÖDÜNÇ VE MEVDUAT PÝYASALARI 108 Banka Ödünç Piyasasý 108 Piyasa Ödünç Arz Eðrisi 109 Piyasa Kredi Talebi 109 Kredi Piyasasý Dengesi 110 Kredi Talebindeki Bir Artýþýn Etkisi 111 Banka Mevduatlarý Piyasasý 111 Mevduat Piyasasý Talep Eðrisi 112 Hanehalký ve Firmalarýn Mevduat Arzý 113 Mevduat Piyasasý Dengesi 113 Mevduat Arzýndaki Bir Artýþýn Etkileri 114 BANKA KREDÝ VE MEVDUAT PÝYASALARININ KARÞILIKLI BAÐIMLILIÐI 115 Kredi (Ödünç) ve Mevduat Faiz Oranlarýnýn Çoðu Kez Birlikte Hareket Etmesi 115 Kredi (Ödünç) ve Mevduat Faiz Oranlarýnýn Her Zaman Birlikte Hareket Etmemesi 115 MONOPOL BANKACILIK 115 Özet 117 Sorular 117 Kaynakça 118 viii

ÜNÝTE 7 Bankalarýn Fon Kaynaklarý ve Türkiye Uygulamasý 119 BANKALARIN FON KAYNAKLARI 120 Öz Sermaye 120 Ýhtiyat Akçeleri 120 Mevduat 121 Hamiline Yazýlý Mevduat Sertifikasý 121 Tahvil Ýhracý 122 Varlýða Dayalý Menkul Kýymet Ýhracý 122 Borçlu Cari Hesaplarýn Alacak Bakiyeleri 122 Alacaklý ve Borçlu Cari Hesaplarda Faiz Ödeme Yöntemlerindeki Farklýlýk 122 Merkez Bankasý Kredileri 123 Yüzen Fonlar 123 TÜRKÝYE'DE BANKALARIN ÇEÞÝTLÝ KESÝMLERLE OLAN FÝNANSAL ÝLÝÞKÝLERÝ 123 T.C. Merkez Bankasý 123 Mevduat ve Ticaret Bankalarý 124 Kalkýnma ve Yatýrým Bankalarý 124 TÜRK BANKACILIK SÝSTEMÝNDE FON KAYNAKLARININ YAPISI 124 T.C. Menkez Bankasý 124 Mevduat ve Ticaret Bankalarý 124 Kalkýnma ve Yatýrým Bankalarý 125 TÜRK BANKACILIK SÝSTEMÝNDE FON KAYNAKLARININ SON YILLARDA GÖSTERDÝÐÝ GELÝÞMELER 125 Özet 127 Sorular 128 Kaynakça 129

ÜNÝTE 8 Bankalarýn Fon Kullanýmý ve Türkiye'de Ticari Krediler 130 BANKALARIN FON KULLANIMI 131 Krediler 131 Ýþtirakler 134 Menkul Kýymet Plasmanlarý 135 TÜRK BANKACILIK SÝSTEMÝNDE FON KULLANIMININ YAPISI 135 T.C. Merkez Bankasý 136 ix

Mevduat ve Ticaret Bankalarý Kalkýnma ve Yatýrým Bankalarý 136 TÜRK BANKACILIK SÝSTEMÝNDE FON KULLANIMININ SON YILLARDA GÖSTERDÝÐÝ GELÝÞMELER 136 TÜRKÝYE'DE BANKACILIK SÝSTEMÝ KAYNAKLARININ KULLANIMINDA KAMUDA ÖZEL KESÝM AYIRIMI 137 TÜRKÝYE'DE BANKA KREDÝLERÝNÝN SEKTÖREL DAÐILIMI 139 TÜRKÝYE'DE BANKA KREDÝLERÝNÝN BÖLGESEL DAÐILIMI 139 TÜRKÝYE'DE TÝCARÝ KREDÝLERÝN GÖSTERDÝÐÝ GELÝÞMELER 140 Özet 142 Sorular 142 Kaynakça 144 ÜNÝTE 9 Bankacýlýkta Yönetim ve Performans 145 BANKACILIKTA BÝR ÝKÝLEM:KAZANÇ MI? LÝKÝDÝTE MÝ? 146 BANKA YÖNETÝM FELSEFESÝNDE GELÝÞME 147 Ticari Kredi Kuramý, ya da Reel Senet Doktirini 147 Degiþtirilebilirlik Kuramý 148 Beklenen Gelir Kuramý 149 Pasif Yönetim Kuramý 150 Ek Pasif Yaratýmý Ýçin Bazý Kaynaklar 151 Pasif Yönetiminin Faydalý ve Sakýncalý Yönleri 153 Modern Yaklaþým: Aktif-Pasif Yönetimi 154 Sýfýr Fon Açýðý Stratejisi 154 Pozitif Fon Açýðý Stratejisi 155 Negatif Fon Açýðý Stratejisi 155 Modeller ve Bilgisayarlarla Banka Yönetimi 156 Bir Ulusal Ýkilem: Banka Kârlýlýðý mý? Yoksa Ekonomik Ýstikrar mý? 156 Özet 157 Sorular 158 Kaynakça 159 x

ÜNÝTE 10 Bankalarýn Kaydi Para Yaratma Süreci 160 GÝRÝÞ 161 MEVDUAT YARATILMASI 161 Merkez Bankacýlýk Sistemine Rezerv Saðlamasý 162 Merkez Bankasýnýn Bankalarý Kredi Açmasý 162 Merkez Bankasýnýn Devlet Tahvili Satýn Almasý 163 MEVDUAT GENÝÞLEMESÝ: BASÝT MODEL 163 Mevduat Yaratýlmasý: Tek Banka 164 Mevduat Yaratýlmasý: Çok Sayýda Banka 167 Mevduat Yaratýlmasý: Atýl Rezervler 169 Mevduat Yaratýlmasý: Nakit Sýzýntýsý 171 Mevduat Yaratýlmasý: Vadeli Mevduat Sýzýntýsý 172 Özet 174 Sorular 174 Kaynakça 175 ÜNÝTE 11 Dünya'da ve Türkiye'de Merkez Bankacýlýðý 176 MERKEZ BANKASI KAVRAMIYLA TARÝHÝ GELÝÞÝMÝ 177 MERKEZ BANKALARININ TEMEL ÝÞLEVLERÝ 179 Ülke Parasýnýn Ýç ve Dýþ Deðerinde Ýstikrar Saðlama Ýþlevi 179 Düzenleyici Otorite ve Son Ödünç Veren Mercii OlarakHizmet Vermek 180 Devletin Bankacýlýðýný Yapmak 180 MERKEZ BANKALARININ BAÐIMSIZLIÐI VE BAÐIMSIZLIÐIN EKONOMÝK PERFORMANS ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ 180 TÜRKÝYE'DE MERKEZ BANKACILÐI 182 Türkiye'de Merkez Bankacýlýðý Anlayýþý ve 1980 Öncesi Geliþimi 182 T.C. Merkez Bankasýnda 1980'li Yýllardaki Geliþmeler 183 T.C. Merkez Bankacýlýðýnda 1990'lý Yýllardaki Geliþmeler 185 T.C. MERKEZ BANKASININ BAÐIMSIZLIÐI 186 T.C. MERKEZ BANKASININ ÝDARÝ YAPISI, GÖREVLERÝ VE YETKÝLERÝ 187 TCMB'nýn Ýdari Yapýsý 187 TCMB'nýn Görev ve Yetkileri 188 Özet 189 Sorular 190 Kaynakça 191 xi

ÜNÝTE 12 Parasal Taban ve Para Arzý PARA ARZI SÜRECÝ 194 Merkez Bankasý ve Hazinenin Rolü 194 Bankalar ve Banka Dýþý Sektörün Rolü 194 Parasal Tabanýn Rolü 194 Diðer Deðiþkenler 195 DEVLETÝN PARASAL HESAPLARI, PARA TABANININ KAYNAKLARI VE KULLANIMI 195 PARASAL TABAN ARZ VE TALEBÝNÝ ETKÝLEYEN ETMENLER 196 TÜRKÝYE'DE PARASAL TABANI ETKÝLEYEN BELLÝ BAÞLI ETMENLER 196 Parasal Taban Arzý 196 Parasal Taban Talebi 197 Kamu Sektörünün Talebi 197 Özel Sektör ve Bankalarýn Talebi 197 Ülkemizde Parasal Tabanýn Kaynaklarý 198 Merkez Bankasýnýn Kamu Sektörüne Açtýðý Krediler 198 Dýþ Varlýklar 199 Diðer Hesaplar 200 PARA STOKU VE PARASAL TABAN ÇARPANI 200 Parasal Taban Çarpaný ve Para Arzýnýn Belirlenmesi 201 Parasal Taban Çarpanýný Belirleyen Öðeler 201 Vadeli Mevduatlarýn, Parasal Taban ÇarpanýnaEklenmesi 203 Aþýrý Rezervlerin Para Çarpaný ve Para Arzý Formülüne Katýlmasý 205 FAÝZ ORANLARI VE PARA ARZI 206 MERKEZ BANKASININ PARASAL TABAN ÇARPANININ ETKÝLEMESÝ 208 Nakit Oranýndaki Deðiþmeler 208 Karþýlýk Oranýndaki Deðiþmeler 209 Yasal Karþýlýk Oranýnda Deðiþmeler 209 Aþýrý Rezerv Oranýnda Deðiþmeler 210 Özet 211 Sorular 211 Kaynakça 212 xii

ÜNÝTE 13 Klasik Sistemde Para 213 KLASÝK SÝSTEMDE PARA GÖRÜÞÜNÜN TEMELLERÝ 204 Para Bir Peçedir 214 Say Yasasý ve Para 214 MÝKTAR KURAMININ TEMEL GÖRÜÞÜ 216 Miktar ve Kalite 216 Ýtici Güç Olarak Para Miktarý 217 Deðer Kuramýnýn Uygulanmasý 217 DEÐÝÞÝM DENKLEMÝ VE FISHER'IN MÝKTAR KURAMI 217 Özdeþlik Þeklinde Deðiþim Ýliþkisi 218 Formülün Oluþumu 218 Deðiþim Özdeþliði Deneyle Doðrulanabilir mi? 219 Eþitlik Þeklinde Deðiþim Ýliþkisi 221 MÝKTAR KURAMINDA YENÝLENMELER 223 Walras'ýn Arzulanan Ankes Görüþü 223 Cambridge Miktar Kuramý ve Marshall'ýn (k) sý (Nakit Tutumu Tipi Miktar Kuramý) 224 Keynes'in Miktar Kuramý 226 Miktar Kuramý ve Para Talebinin Esnekliði 227 Geliþmekte Olan Ülkeler ve Miktar Kuramý 228 Özet 229 Sorular 229 Kaynakça 230 ÜNÝTE 14 Parasal Denge Teorileri ve Modern MiktarKuramý 231 PARASAL DENGE TEORÝLERÝ VE MODERN MÝKTAR TEORÝSÝ 232 MODERN MÝKTAR TEORÝSÝ 232 PARA TALEBÝNÝ BELÝRLEYEN FAKTÖRLER 232 Para 233 Tahviller 233 Hisse Senetleri 233 Beþeri Sermaye 234 Beþeri Olmayan Sermaye 234 FRIEDMAN'IN PARA POLÝTÝKASINA ÝLÝKÝN SAPTAMALARI VE ÖNERÝLERÝ 238 Özet 240 Sorular 240 Kaynakça 242

ÜNÝTE 15 Keynesgil Sistemde Para 243 KEYNESGÝL SÝSTEMDE PARA 244 xiii

Keynesgil Sistemin Ana Çerçevesi 244 Tüketim Harcamalarýný Belirleyen Faktörler 245 Yatýrým Harcamalarýný Belirleyen Faktörler 247 Faiz Oranýný Belirleyen Faktörler 250 Ýþlem Güdüsü ile Para Talebi 251 Spekülasyon Güdüsü ile Para Talebi 252 Özet 255 Sorular 255 Kaynakça 256 ÜNÝTE 16 Para ve IS-LM Analizi 257 GÝRÝÞ 258 MAL PÝYASASINDA DENGE: IS EÐRÝSÝ 258 Faiz Oranlarý ve Planlanmýþ Yatýrým Harcamalarý 258 Faiz Oranlarý ve Net Ýhracat 260 IS Eðrisinin Elde Edilmesi 260 IS Eðrisi Neyi Ýfade Eder? 260 PARA PÝYASASINDA DENGE: LM EÐRÝSÝ 261 LM Eðrisinin Elde Ediliþi 261 LM Eðrisi Neyi Ýfade Eder? 262 GELÝR VE FAÝZ ORANININ BELÝRLENMESÝ: IS - LM YAKLAÞIMI 263 IS EÐRÝSÝNÝN YER DEÐÝÞTÝRMESÝNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER 264 Otonom Tüketim Harcamalarýndaki Deðiþmeler 264 Yatýrým Harcamalarýndaki Faiz Oranlarý ile Ýliþkili Olmayan Deðiþmeler 265 Kamu Harcamalarýndaki Deðiþmeler 266 Vergilerdeki Deðiþmeler 266 Otonom Net Ýhracattaki Deðiþmeler 266 LM EÐRÝSÝNÝN YER DEÐÝÞTÝRMESÝNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER 267 Para Arzýndaki Deðiþmeler 267 Para Talebindeki Otonom Deðiþmeler 268 DENGE FAÝZ ORANI VE GELÝR DÜZEYÝNDEKÝ Ý DEÐÝÞMELER 268 Para Politikasýndaki Deðiþmenin Etkileri 268

Maliye Politikasýndaki Deðiþmenin Etkileri 270 PARA VE MALÝYE POLÝTÝKALARININ ETKÝNLÝÐÝ 271 Para Politikasýna Karþý Maliye Politikasý: Tam Dýþlama Durumu 271 UZUN DÖNEMDE IS-LM MODELÝ 273 xiv

DURUMA GÖRE PARA POLÝTÝKASI TARTIÞMASI 279 MONETARÝST YAKLAÞIM 280 Geleneksel ya da Ilýmlý Monetarist Görüþ 280 Monetaristlere Göre Konjonktür DalgalanmalarýnNedenleri 281 Monetaristlere Göre Fiyat Hareketlerinin Nedenleri 281 Monetaristlere Göre Ekonominin Kendi Kendine UyumMekanizmasýnýn Ýþlemesi 282 Yeni Klasik Monetarizm ya da Aþýrý Monetarist Görüþ 282 Rasyonel Bekleyiþler Teorisi 283 Yeni Klasik Konjonktür Modeli 283 Lucas Arz Eðrisi 284 Politikasýzlýk Politikasý Önerisi 285 Sabit Oranlý Parasal Geniþleme Politikasý 285 KEYNESGÝL GÖRÜÞ 285 Geleneksel ve Neo Keynesgil Görüþ 285 Keynesgillere Göre Konjonktür Dalgalanmalarý 286 Keynesgillere Göre Fiyat Artýþlarýnýn Nedenleri 286 Keynesgillere Göre Kendi Kendine Uyum MekanizmasýnýnÝþlemesi 287 Yeni (Neo) Keynesgil Görüþ 287 Yeni Keynesgil Düþüncenin Temelleri 288 Mal Piyasasýnda Fiyatlarýn Yapýþkanlýðý ve Para Politikasý 289 Emek Piyasasýnda Ücretlerin Yapýþkanlýðý 296 REEL KONJONKTÜR TEORÝSÝ 298 Özet 300 Sorular 300 Kaynakça 301 ÜNÝTE 18 Para Politikasýnýn Amaçlarý ve Para Politikasý Stratejileri 302 PARA POLÝTÝKASININ AMAÇLARI 303 Tam Ýstihdam 303 Fiyat Ýstikrarý 303 Ekonomik Büyüme 304 xv .Özet 275 Sorular 276 Kaynakça 277 ÜNÝTE 17 Para ve Para Politikasý Teorilerinde Son Geliþmeler 278 KURALA GÖRE .

Faiz Oranýnýn Düzleþtirilmesi 309 MERKEZ BANKASININ BAÐIMSIZLIÐI 310 Merkez Bankasýnýn Baðýmsýzlýðýnýn Ölçülmesi 310 Merkez Bankasýna Alternatif Para Kurulu Adýnda Bir Kurum Oluþturulmasý 311 Özet 312 Sorular 312 Kaynakça 313 ÜNÝTE 19 Para Politikasýnýn Göstergeleri 314 GÖSTERGE SEÇÝMÝNDE KRÝTERLER 315 Uygun Para Arzý Tanýmý 315 Çeþitli Para Arzý ve Para Talep Eðrileri YardýmýylaLM Eðrilerinin Elde Edilmesi 316 PARA POLÝTÝKASININ GÖSTERGELERÝ 317 Para Arzýnýn Ýçsel Olarak Belirlendiði Durum 317 IS Eðrisi Sabitken Para Politikasýnda Deðiþme 317 Para Piyasasý Deðiþmezken IS Eðrisinin Kaymasý 318 Para Talebinde Bir Artýþ Olduðu Durum 319 Para Arzýnýn Dýþsal Olarak Belirlendiði Durum 320 Serbest Rezervlerin Gösterge Seçilmesi 320 En Uygun Gösterge 320 EL YORDAMINA (RULES OF THUMB) GÖRE PARAPOLÝTÝKASI 321 xvi .Ödemeler Bilançosu Dengesi 304 Para Politikasý Amaçlarýnýn Birbirleriyle Ýliþkileri 304 Amaçlar Arasýndaki Çatýþmalar 305 Tam Ýstihdam ve Fiyat Ýstikrarý 305 Fiyat Ýstikrarý ve Ekonomik Büyüme 305 Hýzlý Ekonomik Büyüme. Tam Ýstihdam ve Ödemeler Bilançosu Dengesi 305 Birbirlerini Tamamlayýcý Amaçlar 306 Birbirlerini Destekleyen Amaçlar 306 PARA POLÝTÝKASININ STRATEJÝLERÝ 307 Tek Aþamalý Strateji 307 Ýki Aþamalý Strateji 308 Tam Enformasyon Koþullarýnda Parasal Geniþlemenin Güdüleri 308 Ýstihdam Güdüsüyle Parasal Geniþleme 308 Gelir Güdüsüyle Parasal Geniþleme 308 Merkantilistlik ya da Ödemeler Dengesi GüdüsüyleParasal Geniþleme 309 Finansal Ýstikrar Güdüsü.

ENFLASYONUN PARA POLÝTÝKASININ GÖSTERGELERÝNÝ ETKÝLEMESÝ 323 Enflasyonun Faiz Oranýnýn Gösterge Olarak SeçimineEtkisi 323 Enflasyonun Para arzý ve Para Arzýnýn Büyüme Oraný Üzerindeki Etkisi 324 Hedef Stratejisinin Saptanmasý 324 GÖSTERGE SEÇÝMÝ KONUSUNDA MONETARÝST-KEYNESGÝL TARTIÞMASI 324 Monetarist Yaklaþým 324 Keynesgil Yaklaþým 324 Uygun Gösterge Seçimi 325 Özet 325 Sorular 325 Kaynakça 326 ÜNÝTE 20 Para Politikasýnýn Ara Amaçlarý 327 GÝRÝÞ 328 ARA AMAÇ SEÇÝMÝNDE KRÝTERLER 328 Ölçülebilirlik 328 Ulaþýlabilirlik 329 Ara Amaçlarla Nihai Amaçlar Arasýndaki Ýliþki 329 PARA POLÝTÝKASININ ARA AMAÇLARI 330 Ara Amaç Olarak Faiz Oraný 331 Nominal Faiz Oraný Hedefinin Gerçekleþtirilmesi 331 Faiz Oranýnýn Hedeflenen Düzeyde Tutulmasý 331 Hedef Faiz Oranýnýn Seçilmesi 332 Nominal Faiz Oranýnýn Ara Amaç Olarak Kullanýlmasýnýn Avantajlarý ve Dezavantajlarý 333 Ara Amaç Olarak Para Stoku 335 Para Miktarýnýn Hedefte Tutulmasý 335 Para Stokunun Hedef Seçilmesi 336 Para Stokunun Ara Amaç Olarak Seçiminin Avantajlarý 336 Para Stokunun Ara Amaç Olarak Seçiminin Dezavantajlarý 338 Ara Amaç Olarak Nominal Gelirin Seçilmesi 339 Nominal Gelir Ara Amacýnýn Gerçekleþtirilmesi 339 Nominal Gelirin Ara Amaç Olarak Seçilmesinin Avantajlarýve Dezavantajlarý 342 Ara Amaç Olarak Kullanýlan Diðer Büyüklükler 343 Kýsa ve Uzun Vadeli Faiz Oranlarý Arasýndaki Farkýn Hedeflenmesi 343 Mal Fiyatlarýnýn Hedeflenmesi 344 xvii .

.

Kredi Bileþiminin Hedeflenmesi 344 Merkez Bankasý Bilanço Büyüklüklerinin Belirlenmesi 345 Özet 345 Sorular 346 Kaynakça 347 ÜNÝTE 21 Kredi Varlýðý Doktirini Radcliffe Raporu veGurley . PARA POLÝTÝKASI VE GURLEY .Shaw'un tezi (Kredi Koþullarý ToplumLikidite Okullarýnýn Görüþleri) 348 GÝRÝÞ 349 KREDÝ VARLIÐI DOKTRÝNÝ 349 Portföy Etkisi 350 Kilitleme Etkisi 351 Hasýlat Farký Gecikmesi Etkisi 352 Faiz Oranlarýnýn Yapýþkanlýðý 352 Bekleyiþ Etkisi 352 "RACLIFFE" RAPORU 353 Basit Miktar Kuramýna Keynesgil Tepki 353 Likidite.KeynesgilTartýþmasý 367 MONETARÝST VE KEYNESGÝL PARA POLÝTÝKASI GÖRÜÞLERÝNÝN TEMELLERÝ 368 Monetarist Görüþün Temelleri 368 Keynesgil Görüþün Temelleri 370 PARA NE KADAR ÖNEMLÝDÝR? 371 Monetaristlerin Görüþü 371 xviii .SHAW'UN GÖRÜÞÜ 361 Finansal Aracýlar ve Faiz Oraný 361 Para Benzeri Likiditeler ve Para Politikasý 362 Hükümet Kendi Çýkardýðý Tahvillere Yüksek Faiz Verirse Ne Olur? 363 Özet 364 Sorular 365 Kaynakça 366 ÜNÝTE 22 Para Politikasýnýn Gücü Monetarist . Aktifler Arasýnda Ýkame ve Paranýn Tanýmý 353 Faiz Oranlarý ve Kredi Tayýnlamasý 355 Geleneksel Keynesgil Yaklaþým 355 Radcliffe Görüþü 356 Kredi Tayýnlamasý ve Kredi Varlýðý 357 Finansal Aracýlar ve Paranýn Dolaþým Hýzý 359 FÝNANSAL ARACILAR.

Monetaristlerin Miktar Kuramý Görüþü 371 Para ve Nominal GSMH Arasýndaki Ýliþki 372 Keynesgillerin Paranýn Dolaþým Hýzýnýn Ýstikrarsýzlýðý Görüþü 374 Faiz Oranlarýndaki Deðiþmeler ve Sonuçlarý 376 Keynesgil Görüþ 376 Monetarist Görüþ 376 Tartýþmalý Konular 376 Enflasyon ve Faiz Oranlarý 377 KEYNESGÝL VE MONETARÝST GÖRÜÞE GÖRE PARA. FAÝZ VE YATIRIM ÝLÝÞKÝSÝ VE DIÞLAMA (CROWDING OUT) ETKÝSÝ 378 Para Politikasýnýn Etkinliði 378 Maliye Politikasýnýn Etkinliði 379 Özet 381 Sorular 381 Kaynakça 382 ÜNÝTE 23 Paranýn Ekonomiye Aktarým Mekanizmasý ve Gecikme Sorunu 383 PARASAL AKTARMA MEKANÝZMASI 384 Faiz Oraný Kanalý 384 Döviz Kuru Kanalý 385 Diðer Aktif Fiyatý Etkileri 385 Tobin'in q Teorisi 385 Modigliani'nin Servet Etkisi 386 Meltzer'in Yaklaþýmý 386 Kredi Kanalý Yaklaþýmý 387 Banka Ödüncü Kanalý 387 Bilanço Kanalý 387 PARA POLÝTÝKASINDA GECÝKME SORUNU 389 Para Politikasýnýn Gecikme Türleri 390 Dýþ Gecikmenin Deðiþkenliði 391 Dýþ Gecikmenin Kaynaklarý 391 Özet 392 Sorular 393 Kaynakça 394 .

ÜNÝTE 24 Bütçe Açýklarý. Borç Politikasý ve Eflasyon 395 BÜTÇE AÇIÐI VE DEVLET BÜTÇESÝ KISITI 396 Bütçe Açýðý ve Türleri 396 Devlet Bütçesi Kýsýtý 397 xix .

BÜTÇE AÇIÐININ FÝNANSMAN VE EKONOMÝK ETKÝLERÝ 398 Standart Neoklasik Model 399 Keynesyen Yaklaþým 400 Ricardocu Denklik Teoremi 401 KAMU BORÇLARININ YÖNETÝMÝ 402 BÜTÇE AÇIKLARI VE ENFLASYON 404 Hoþ Olmayan Monetarist Aritmetik 405 Enflasyonun Bütçe Açýklarý Üzerine Etkileri 406 TÜRKÝYE'DE BÜTÇE AÇIKLARI, AÇIKLARIN FÝNANSMANI VE BORÇ YÖNETÝMÝNE ÝLÝÞKÝN BÝR DEÐERLENDÝRME 408 Özet 411 Sorular 411 Kaynakça 412 ÜNÝTE 25 Türkiye'de Para Politikasý 414 KLASÝK ÝÇEREKLÝ SIKI PARA POLÝTÝKASI DÖNEMÝ 415 (1923 - 1930) Dönemi 415 (1930 - 1938) Dönemi 416 2. Dünya Savaþý Dönemi ve Sonrasý 417 (1939 - 1945) Dönemi 417 7 Eylül 1946 Devalüasyonu ve Sonrasý 418 KEYNESGÝL ÝÇERÝKLÝ GENÝÞLETÝCÝ PARA VE MALÝYE POLÝTÝKASI DÖNEMÝ 419 (1950 - 1953) Dönemi 419 (1954 - 1958) Dönemi 419 (4 Aðustos 1958) Ýstikrar Kararlarý 420 KONTROLLÜ PARA POLÝTÝKASI DÖNEMÝ (1960 - 1970) 421 (1960 - 1962) Ekonomik Durgunluk Dönemi 421 Birinci 5 Yýllýk Plan Döneminde Para Politikasý (1963 - 1967) 421 (1968 - 1970) Dönemi 422 STAGFLASYONÝST EÐÝLÝMLERÝN ORTAYA ÇIKTIÐI VE BUNALIMA UYARLANMA SÜRECÝNDE PARA POLÝTÝKASI 422 (1970 - 1980) Dönemi 422 (14 Ocak 1970) Tarih ve 1211 Sayýlý Merkez BankasýYasasýnýn kabulü 423 (9 Aðustos 1970) Ýstikrar Kararlarý 423 MONETARÝST ÝÇERÝKLÝ 24 OCAK 1980 KARARLARI VE PÝYASA EKONOMÝSÝNE DOÐRU YÖNELÝÞ

425 24 Ocak Kararlarý 425

24 Ocak 1980 Kararlarýnýn Neo Klasik Oto-regulatör ReelAnkes Etkisi Açýsýndan Deðerlendiril i 426 xx

24 Ocak Sonrasý Reel Ankes Etkisinin Ýþleyiþi 427 Þok ya da "Cold Turkey" (Soðuk Hindi) ya da "Quick Fix" (Ani Geçiþ) Politikasý 428 Mal ve Para Piyasasý Üzerindeki Etkileri 429 5 NÝSAN 1994 ÝSTÝKRAR KARARLARI 431 5 Nisan 1994 Kararlarýnýn Öncesinde Makroekonomik Geliþmeler 431 5 Nisan Kararlarý 432 5 Nisan Kararlarý Sonrasý Ekonomik Geliþmeler 433 5 Nisan Kararlarýnýn Ekonomiyi Kendiliðinden DüzenleyiciÝlk Etkileri 433 5 Nisan Kararlarýna Baðlý Diðer Etkiler 433 Özet 434 Sorular 435 Kaynakça 436 ÜNÝTE 26 Döviz Kuru Sistemleri 437 DÖVÝZ KURU SÝSTEMLERÝ 438 Esnek Kur Sistemi 438 Piyasa Etkinliðinin Saðlanmasý 438 Politika Avantajlarý 439 Sabit Kur Sistemi 440 Belirsizliðin Daha Az Olmasý 440 Ýstikrar Saðlayýcý Spekülasyon 440 Fiyat Disiplini 441 Döviz Kuru Bantlarý ve Ayarlanabilir Kayan Pariteler 442 Döviz Kuru Bantlarý 443 Ayarlanabilir Sabit Kur Sistemi 444 Kayan Parite Sistemi 444 Gözetimli (Kirli) Dalgalanma Sistemi 445 Optimum Para Sahasý 446 Döviz Kontrolleri 446 Döviz Kontrol Mekanizmalarý 447 Döviz Kontrollerinin Etkileri 448 DÖVÝZ, DÖVÝZ KURU, ÖDEMELER BÝLANÇOSU VE DIÞ DENGE 449 Peþin ve Vadeli Döviz Ýþlemleri 449 Gelecekteki Sözleþmeler ve Piyasalar (Future Markets) 450 Döviz Ýþlemlerinin Gerçekleþmesini Saðlayan Güdüler 451 Arbitraj 451 Spekülasyon 451 Hedging (Kuvertur) 451 xxi

Özet 452 Sorular 452 Kaynakça 453 ÜNÝTE 27 Uluslararasý Para Sistemi 454 ULUSLARARASI PARA SÝSTEMÝ 455 Uluslararasý Para Sisteminin Sorunlarý 455 Ýkinci Dünya Savaþýndan Önceki Dönemde Uluslararasý Para Sistemi 456 Esnek Kur Deneyimi 456 Bretton Woods Sistemi 457 Sisteminin Amacý 457 Sisteminin Özellikleri 457 Uluslararasý Para Fonu (IMF) 458 Dünya Bankasý (IBRD) 459 Ayarlanabilir Sabit Kur Sisteminin UygulamadakiSorunlarý 460 Bretton-Woods Sisteminin Çöküþü 460 GÖZETÝMLÝ YA DA KÝRLÝ DALGALANMA UYGULAMALARI 463 Uluslararasý Para Fonu Statüsündeki Ýkinci Deðiþiklik Sistemi 463 Döviz Kuru Yönetimi ve Fonun Gözetimi 464 Döviz Kuru Düzenlemeleri ve Döviz Kuru SeçimindeÖlçütler 465 Dünyadaki Mevcut Döviz Kuru Sistemlerine Toplu Bakýþ 466 Sabitleþtirilmiþ (Baðlanmýþ) Döviz Kurlarý 466 Döviz Kurlarýnýn Dalgalanmaya Býrakýlmasý 467 Grup Olarak Dalgalanma: Avrupa Para Sistemi (EMS) 467 Avrupa Para Yýlaný 467 Avrupa Para Sistemi 468 Avrupa Para Sisteminden Avrupa Para Birliðine 469 Özet 470 Sorular 471 Kaynakça 472 ÜNÝTE 28 Uluslararasý Finansal Piyasalar 473 GÝRÝÞ 474 "EUROPARA" PÝYASALARI 475 Piyasanýn Doðuþu ve Geliþimi 475 Piyasanýn Yapýsý ve Ýþleyiþi 476 Bankalararasý Piyasa 477 xxii

Euromerkezler 478 ULUSLARARASI MENKUL KIYMET PÝYASALARI 480 Eurotahvil Piyasalarý 481 Eurotahvil Piyasasýnýn Doðuþu ve Geliþimi 481 Eurotahvil Piyasasýnýn Yapýsý ve Ýþleyiþi 482 Eurotahvillerin Özellikleri ve Tipleri 483 Euro Pay Senedi Piyasasý 484 Ticari Senet Piyasasý 485 ECU Tahvil Piyasasý 485 EURO PARA PÝYASALARINDAFAÝZ ORANLARI 486 Yuriçi ve Euro-Para Mevduat Faiz Oranlarý Arasýndaki "Spread" 486 Yurtiçi Fonlarýn Özel Maliyeti 486 Döviz Kontrollerinin Etkileri 486 Politik Risklerde Farklýlýklar 487 Deðiþen Faizli Eurokrediler 487 Deðiþen Faizli Eurokredilerin Yapýsý 487 Eurokredilerin Fiyatlandýrýlmasý 487 Geri Ödeme Koþullarý ve Maliyetler 488 Özet 489 Sorular 489 Kaynakça 490 Yanýt Anahtarý 491 xxiii

ÜN ÝTE 1 Para Ekonomisine Giri þ Bu Ünitede... Kitabýmýzýn giriþ niteliðinde olan bu ünitesinde, iktisat literatüründe halâ yoðun olarak tartýþýlan önemli bir konuyu ele alacaðýz. Para nedir? Bu soruya verilebilecek kesin bir cevap yoktur. Bunedenle para ancak üstlendiði fonksiyonlar aracýlýðý ile tanýmlanabilmektedir. Ekonomik istikrar açýsýndan taþýdýðý öneme baðlý olarak paranýn geçirdiði evreleri incelemek yararlýdýr. Kýsaca bu ünite kapsamýnda nelerin para olarak kabul edilebileceðini ve paranýn üstlendiði fonksiyonlarý öðrenecek, paranýn geçirmiþ olduðu deðiþim sürecini göreceksiniz. Öte yandan günlük yaþamýnýzý yakýndan ilgilendiren para miktarýnýn tespiti açýsýndan TC Merkez Bankasý tarafýndan yapýlan para arzý tanýmlarýný gözdengeçireceðiz. Son olarak finansal sistem ve finansal piyasalar incelenecektir. Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak... Bu üniteyi çalýþýrken günlük konuþmalarda kullandýðýmýz "para" kavramý ile iktisatta kullanýlan "para" kavramý arasýndaki farklarý iyice anlamadan, diðer konulara geçmeyiniz. Unutmayýnýz ki daha sonraki ünitelerde, giriþ niteliðindeki bu ünitede öðreneceðiniz para kavramý kullanýlacaktýr. Metin içerisinde size yöneltilensorularý mümkün olduðu kadar yazýlý cevaplamaya gayret ediniz. Bu yöntem konuyu kavramýnýzý kolaylaþtýracaktýr. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde, üniteyi tekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. - 1

PARANIN TANIMI Günlük konuþma dilinde kullanýlan þekliyle para sözcüðü birçok anlama gelmesine karþýn, iktisatçýlar açýsýndan para kavramý özel bir anlam taþýr. Kavram kargaþasýna düþmeyi engellemek amacýyla, iktisatçýlarýn "para" kavramýnýn günlük dilde kullanýlan "para" sözcüðünün taþýdýðý anlamdan hangi yönleriyle farklý olduðunu ortaya koymamýz gerekir.

Ýktisatçýlar parayý (veya ayný anlama gelmek üzere para arzýný) "satýn alýnan mal ve hizmetlerin bedelinin ödenmesinde veya borçlarýn geriödenmesinde genel olara k herkes tarafýndan kabul gören her þey" biçiminde tanýmlarlar. Bozukluk ve banknotlardan oluþan nakit yukarýdaki tanýmlamaya uygun olduðu için paranýn bir türüdür. Aslýnda sokaktaki insanlarýn çoðu "para" dedikleri zaman "nakit" kavramýný kastetmektedir. Örneðin bir arkadaþýnýz "çok az param kaldý" dediði zaman onunla "parasözcüðü ile ne kasded nde bir tartýþmaya girmeksizin, cüzdanýndaki nakiti kastettiðini düþünürsünüz. "Nakit" kavramýneyi ifade etmektedir?

Para sadece nakit olarak tanýmlandýðýnda, bu kavram iktisatçýlar açýsýndan çok dar bir anlam taþýmaktadýr. Çünkü satýn alýnan bir mal karþýlýðýnda ödeme yapýlýrken, çek de bir ödeme aracý olarak kabul edildiði için bankalardaki çek yazýlabilen mevduat hesaplarý da para olarak kabuledilmek durumundadýr. Hatta nakte veya çeke tabi mevduata dönüþtürülebi orsa, bankalardaki tasarruf mevduatlarý da para olarak iþlev göreceklerdir. Bu nedenle zaman zaman daha kapsamlý bir para tanýmýna ihtiyaç duyulabilir. Görüldüðü gibi, iktisatçýlar açýsýndan da paranýn veya para arzýnýn tek ve kesin bir tanýmý bulunmamaktadýr. ? ! Çeke tabi mevduatýn neden para kavramýnýn kapsamýna dahil edilmesi gerektiðini tekrarlayýnýz. Biraz daha ayrýntýya girilirse, çoðu zaman "para" ve "servet" sözcüklerinin günlük konuþma dilinde eþ anlamlý olarak kullanýldýðý görülür. Bir kiþi hakkýnda "müthiþ parasý var, çok zengin birisi" dendiði zaman, bu kiþinin sadece büyük miktarda nakite ve çeke tabi mevduat hesabýna sahip olduðu kasdedilmemekte, ayný zamanda sahip olduðu tahviller, otomobiller ve evler de vurgulanmaktadýr. Görüldüðü gibi parayý sadece "nakit"

olarak tanýmlamak çok dar bir kavram olurken, yukarýda ifade edilen yaygýn kullaným þekli de iktisattaki anlamýndan çok geniþtir. Bu nedenle iktisatçýlar nakit, çeke tabi mevduat ve ödemelerde kullanýlan diðer araçlardan oluþan "para" kavramý ile sahip olunan toplam deðerleri ifade eden "servet" kavramýný birbirinden ayýrýrlar. Servet sadece sahip olunan paramiktarý deðil, sahip olunan tahviller, hisse senetleri, deðerli tablolar, toprak, mobilyalar, arabalar ve evler gibi diðer aktifleri de kapsar. Para ve servet kavramlarýarasýndaki temel fark nedir?

Öte yandan günlük dilde para, iktisatçýlarýn "gelir" olarak adlandýrdýklarý kavramla da eþanlamlý olarak kullanýlmaktadýr. Örneðin, "iyi bir iþ buldu, çok güzel para kazanýyor" dendiði zaman, burada para ile kastedilenhusus iktisatçýlarýn "ge " dedikleri kavramdan baþka bir þey deðildir. Gelir, belirli bir zaman dilimindeki kazancý ifade eden bir akýmdýr. Aksine, para bir stoktur, yani zamanýn belli bir noktasýnda ifade edilebilen kesin bir miktardýr. Örneðin bir kiþi 120 milyon lira geliri olduðundan söz ettiði zaman, bu miktarýn yýlda mý, ayda mý yoksa haftada mý kazanýldýðýný bilmeksizin, az ya da çok þeklinde bir yorum yapamazsýnýz. Ancak bir kiþi "cebimde 10 milyon lira var" dediði zaman bunun tam olarak ne miktar ol ? - 2

! ! duðunu anlarsýnýz. Bu nedenle kimi zaman "para arzý" yerine ayný anlama gelmek üzere "para stoku" deyimi de kullanýlmaktadýr. Akým ve stok deðiþken kavramlarýnýhatýrlayarak, paranýn bir stok deðiþken olduðunu, gelirin ise akým deðiþken niteliði taþýdýðýnýgözönünde tutunuz. Yukarýdaki açýklamalarýmýza göre para bir ekonomide farklý biçimler alabilmektedir. Bunun da ötesinde, bir toplumda para olarak kabul edilenþey, ayný dönem içerisinde bir baþka toplumda kabul edilmeyebilir. Hattabir toplumda belirli bir dönem para olarak kabul edilen bir ödeme aracý, daha sonraki bir dönemde para olarak kabul edilmeyebilir. Temel olarakneyin para o lduðu, onun bir ödeme aracý olarak kabul edilmesine baðlýdýr. Herhangi bir þeye para niteliði kazandýran unsur, aktarýlan deðer karþýlýðýnda ödeme aracý olarak kullanýlan bu "þeyi" halkýn kabul edip etmemesidir. Bu kitap boyunca "para" sözcüðü ile satýn alýnan mal ve hizmetlerin bedelinin ödenmesinde veya borçlarýn tediyesinde genel olarak kabul gören þeyler kastedilmekte, bu kavram gelir ve servet kavramlarýndan farklýlýklar taþýmaktadýr. Kitabýmýz boyunca "para" sözcüðü ile kastedilen nedir? Açýklayýnýz. Bu kavramýn gelir ve servet kavramlarýndan farkýnýanlamaksýzýn aþaðýdaki bölümlere geçmeyiniz! PARANIN FONKSÝYONLARI ! Bir ekonomide para olarak kabul edilen þey, ister bir midye kabuðu, ister bir kaya parçasý, ister altýn, isterse bir kaðýt parçasý olsun, üç temel fonksiyonu yerine getirmelidir: Deðiþim aracý olma, hesap birimi olma vedeðer biriktirme aracý olma. Bu üç fonksiyondan deðiþim aracý olma fonksiyonu parayý tahvil, hisse senedi ve konut gibi diðer aktiflerden ayýrmayayaramaktadýr. Deðiþim Aracý Olma Günümüz ekonomilerinde, piyasalarda gerçekleþtirilen hemen tüm iþlemlerde kullanýlan nakit veya çek biçimindeki para, bir deðiþim aracýdýr. Bir diðer deyiþle, satýn alýnan mal ve hizmetlerin bedelinin ödenmesinde, nakit veya çek biçimindeki para kullanýlmaktadýr. Deðiþim aracý olarak paranýn kullanýlmasý, mal ve hizmetlerin el deðiþtirmesi sýrasýnda harcanan zamaný ortadan kaldýrmasý nedeniyle ekonomik etkinliði artýrmaktadýr. Bunu görebilmek için paranýn söz konusu olmadýðý, mal ve hizmetlerin diðer mal ve hizmetlerle deðiþtirildiði bir takas ekonomisini ele almamýz yeterlidir. Örneðin bir felsefe öðretmenini ele alalým ve bu öðretmenin yapabildiði en iyi iþin felsefe öðretmek olduðunu kabul edelim. Takasa dayalý bir ekonomide felsefe öðretmenimiz karnýný

doyurmak istediði zaman sevdiði yemekleri piþiren bir lokanta bulmak zorundadýr. Ancak tahmin edebileceðiniz gibi bu yeterli deðildir, zira öðretmenimizin sevdiði yemekleri piþiren bu lokantacýnýn da ayný zamanda felsefe öðrenmeyi istemesi gerekmektedir. Bu tür bir araþtýrma yapmak hem son derece güçolacak hem de çok vakit alacak . Hatta bu örneðimizdeki felsefe öðretmeninin felsefe öðrenme isteðine sahip bir lokantacý bulmamasý ve bu nedenle uzman olduðu mesleði, yani öðretmenliði býrakarak kendi yemeðini piþirmeyi denemesi bile olasýlýk dahilindedir. - 3

. . Takas ekonomisinin getirdiði en büyük güçlük nedir? Takas ekonomisineden iþbölümü ve uzmanl ak tanýmaz?

Mal ve hizmetlerin deðiþtirilebilmesi amacýyla harcanan bu süre iþlem maliyeti olarak adlandýrýlmaktadýr. Takasa dayalý bir ekonomide söz konusu iþlem maliyeti oldukça yüksektir. Zira bu tür ekonomide "isteklerinkarþýlýklý eþleþmesi" ge ir. Bir diðer deyiþle insanlarýn ellerindeki mal ve hizmetleri istedikleri bir mal ve hizmetle deðiþtirebilmeleri için karþý tarafýn da ayný istek içerisinde bulunmasý gerekir. Þimdi yukarýda ele aldýðýmýz felsefe öðretmenimizin yaþadýðý dünyaya parayý dahil edersek ne olacaðýný görelim. Felsefe öðretmeni dersini dinlemek için para ödemeye istekli herkese felsefe anlatabilir. Bu sayede istediði lokantaya giderek dilediði yemeði yiyebilir ve kazandýðý parayla dayemeklerin bedelini ödeyebilir. Böylece "isteklerin karþýlýklý eþleþmesi" sorunu ortadan kalkar ve öðretmenimiz zamandan büyük bir tasarruf saðlayarak bu süreyi en iyi yaptýðý iþe, yani öðretmenliðe ayýrabilir.

Yukarýdaki örneðimizin gösterdiði gibi para, mal ve hizmetlerin takasedilmesi sýrasýnda har an zamanýn büyük bir bölümünü ortadan kaldýrarak ekonomik etkinliði artýrmaktadýr. Öte yandan para, insanlarýn en iyi yaptýklarý iþte uzmanlaþmalarýna olanak saðladýðý için de ekonomik etkinliðin saðlanmasýna katkýda bulunmaktadýr. Bu nedenle para, bir ekonominin temel yapý taþlarýndan birisini oluþturmaktadýr. Hatta para, iþlem maliyetlerini düþürerek ve dolayýsýyla iþbölümü ve uzmanlaþmaya olanak saðlayarak ekonominin daha pürüzsüz çalýþmasýný saðlayan bir yaða benzetilebilir. Para bir deðiþim aracýolarak ekonomik etkinliðin saðlanmasýna na? sýl bir katkýda bulunabilir?

Paraya duyalan gereksinimin çok güçlü olmasý, ilkel toplumlar hariç, hemen her toplumun kendi parasýný yaratmasýna neden olmuþtur. Bir metanýn para olarak kullanýlabilmesi için bazý özelliklere sahip olmasý gerekir: (1) Standart olmalýdýr, böylece deðeri kolayca öðrenilebilir. (2) Geniþ ölçüde kabul görmelidir. (3) Bölünebilir olmalýdýr, böylece deðiþimi gerçekleþtirmek kolaylaþýr. (4) Taþýmasý kolay olmalýdýr. (5) Çabuk deforme olmamalýdýr. Bu özelliklere sahip olan para insanlýk tarihi boyuncaçok deðiþik þeyler olmuþ ra olarak kullanýlan þeyler arasýnda, Amerikalý yerlilerin kullandýðý boncuklar, yine Amerikalý ilk sömürgeciler tarafýndan kullanýlan tütün ve viski, II. Dünya Savaþý sýrasýnda esir kamplarýnda kullanýlan sigara sayýlabilir.

Deðiþimi gerçekleþtirmek amacýyla para olarak kullanýlabilecek bir? þeyin taþýmasýgereken ö elerdir? Hesap Birimi Olma

Paranýn üstlendiði ikinci fonksiyon hesap birimi olmasý, yani ekonomikdeðerlerin ölçümü ama lanýlmasýdýr. Nasýl ki aðýrlýðý kilogram bazýnda, uzaklýðý kilometre bazýnda ölçüyorsak, mal ve hizmetlerin deðerini de para bazýnda ölçeriz. Paranýn üstlendiði bu fonksiyonun önemini kavrayabilmek için, paranýn böyle bir fonksiyon üstlenmediði bir takas ekonomisini düþünmek yeterlidir. . Para bir hesap birimi olmasaydý, mal ve hizmetlerin fiyatlarýnýnasýl ifade edebilirdik? - 4

! ! Eðer ekonomide sadece üç tür mal varsa (yumurta, felsefe dersi ve kitap gibi) sadece üç tane fiyat bilmemiz yeterlidir: yumurtanýn felsefe dersi bazýnda fiyatý (yani bir yumurta için kaç saatlik felsefe dersi ödemeniz gerektiði), yumurtanýn kitap bazýnda fiyatý ve felsefe dersinin kitap bazýnda fiyatý. Ancak bu ekonomide 10 çeþit mal olsaydý, bu mallardan birini diðeriyle deðiþtirebilmek için 45 tane fiyatý bilmemiz gerekecekti. Ayný þekilde 100 tür mal için 4950, 1000 tür mal için 499500 adet fiyata gereksinim duyardýk. N tane mal söz konusu olduðunda kaç adet fiyata ihtiyacýmýz olduðunu gösteren formül, kombinasyon formülü ile aynýdýr. Yani, N (N - 1) 2 100 tür mal olmasýdurumunda 100 (100 - 1) = 9900 = 4950 22 olacaktýr. Böyle bir ortamda, raflarýnda 2000 çeþit mal bulunan bir süper markette alýþ veriþ yapmanýn güçlüðünü düþününüz! Örneðin bir markette 1 kg tavuðun fiyatý 2 kg tereyaðý ve 1 kg deterjanýn fiyatý 18 kg domates þeklinde belirlenmiþ ise, tavuðun ve deterjanýn birbirine göre fiyatýnýn ne olduðuna karar vermek oldukça güçtür. Bu konuda kesin karar verebilmekiçin tüm mallarýn fiyatlarýný gözden geçirmeniz gerekecek ve her kalemmalýn fiyat etiketi 1999 ayrý fiyatý listeleyeceði için bunlarý okumakla geçireceðiniz zaman, pratik bir alýþveriþi imkânsýz hale getirecektir. Bir takas ekonomisinde fiyatlarýnasýl ifade edebilirsiniz? Bunun eko? nomik etkinlik üzerindeki etkisi nedir? Bu sorunun çözümü için ekonomiye parayý dahil etmek ve tüm mallarýn fiyatlarýný söz konusu para birimi ile ifade etmek yeterlidir. Böylece herbir mal ve hizmetin fi yatý tek bir deðerle, bu para birimi (örneðin lira) cinsinden

ifade edilebilir. Sadece üç tür malýn söz konusu olduðu bir ekonomide paranýn kullanýlmasý, fiyatlarýn sayýsý açýsýndan takas sistemine karþý büyük bir avantaj saðlamayabilir. Ancak 10 adet malýn bulunduðu bir ekonomide 45 tane yerine 10 tane, 100 malýn söz konusu olduðu bir ekonomide 4950 yerine 100 tane, 1000 çeþit malýn bulunduðu bir ekonmide ise 499500 yerine sadece 1000 tane fiyat olacaktýr. Görüldüðü gibihesap birimi olarak paran kullanýlmasý, gözönünde tutulacak fiyatlarýn sayýsýný azalttýðý için alýþveriþi büyük ölçüde kolaylaþtýrmaktadýr. Paranýn üstlendiði bu fonksiyonun saðladýðý yarar, ekonomi karmaþýklaþtýkça artacaktýr. Paranýn hesap birimi olma fonksiyonundan ne anlamamýz gerek ? mektedir? Ekonomi geliþtikçe bu fonksiyonun öneminin artma nedenini açýklayýnýz. Deðer Biriktirme Aracý Olma

Para, satýn alma gücünün zaman içerisinde elde tutulmasýný saðladýðý için ayný zamanda bir deðer biriktirme aracý olarak da iþlev görür. Bir deðer biriktirme aracý, gelirin elde edilmesinden harcamasýna kadar geçensüre içinde satýn alma g uhafaza etmek amacýyla kullanýlýr. Bir - 5

. . . ! çoðumuz gelirimizi elde eder etmez hemen harcama eðiliminde olmayýp, alýþveriþ için vaktimiz oluncaya veya alýþveriþ ihtiyacý duyuncaya kadarbeklemeyi tercih ettiðimizden, paranýn bu fonksiyonu yaþamýmýza büyükbir kol getirmektedir.

Deðer biriktirmek amacýyla kullanýlabilecek tek araç para deðildir. Tahviller, hisse senetleri, konut, toprak veya mücevherat da deðer biriktirmek amacýyla kullanýlabilir. Bu türden birçok aktif deðer biriktirme aracý olarak para karþýsýnda daha avantajlýdýr. Örneðin bu aktifler paraya göredaha yüksek oranda etirisi elde ederler, fiyatlarý yükselebilir ve deðer deðiþikliklerinin dýþýnda sahiplerine (barýnma, süs eþyasý olma gibi) diðer bazý hizmetler de sunarlar. Bu aktifler paraya göre daha avantajlýbir biriktirme aracýiseler, halk neden para tutmayýtercih etmektedir?

Bu sorunun cevabý önemli bir iktisadi kavram olan likitide ile ilgilidir. Likitide, bir aktifin bir deðiþim aracýna dönüþtürülmesindeki nispikolaylýk ve sürat olarak ilir. Likitide bir aktifte bulunmasý arzulanan bir kavramdýr. Bir diðer deyiþle bir aktifin likitidesi ne kadar yüksekse, talep miktarý da o kadar çok olacaktýr. Bir deðiþim aracý olmasý nedeniyle para tüm aktifler içinde en likit olanýdýr, yani bir satýn alma iþlemini gerçekleþtirebilmek için paranýn bir baþka þeye dönüþtürülmesine gerekyoktur. Örneðin evini isyoncuya satýþ bedeli üzerinden belirli oranda bir komisyon ödemek zorunda kalabilirsiniz. Öteyandan acilen ödemeniz g ereken bir borcunuz nedeniyle evinizi bir anönce satmanýz gerekiyorsa, satýþ iþleminin dah a çabuk gerçekleþmesi için düþük bir fiyat isteyebilirsiniz. Halbuki para için böyle maliyetler gerekmez. Görüldüðü gibi paranýn en likit aktif niteliðinde olmasý, en cazip deðer biriktirme aracýolmamasýna karþýn halkýn neden para tutma arzusunda olduðunu ortaya koymaktadýr. Paranýn deðer biriktirme aracýolma fonksiyonu ile fiyatlar arasýnda bir iliþki kurulabilir mi? Paranýn ne kadar iyi bir deðer biriktirme aracý olduðu fiyatlara baðlýdýr. Örneðin tüm fiyatlarýn ikiye katlanmasý, paranýn deðerini yarý yarýya azaltýr. Tersine tüm fiyatlarýn yarý yarýya düþmesi, paranýn deðerinin iki kat arttýðýnýifade etmektedir. Fiyatlar genel düzeyinin hýzla yükseldiði enflasyonist bir ortamda, para hýzla deðer kaybeder ve halk servetini para biçiminde tutmaktan uzaklaþýr. Bu durum, özellikle hiperenflasyon olarak bilinen

aþýrý enflasyon dönemlerinde en uç noktasýna ulaþýr. I. Dünya Savaþý sonrasý Almanya'da yaþanan hiperenflasyonda, aylýk enflasyon oraný kimi zaman %1000'i geçmiþtir. Hiperenflasyon, 1923 yýlýnda sona erdiði zaman fiyatlar genel düzeyi iki yýl öncesine göre % 30 milyar oranýnda artmýþtýr. Hatta hiperenflasyon döneminin sonlarýna doðru bir somun ekmek almak için gerekli parayý ancak bir el arabasý ile taþýmanýn mümkün olduðuna iliþkin öyküler anlatýlmaktadýr. Paranýn saat baþý deðerinin düþtüðü böyle bir ortamda, kimse elinde para tutmak istemeyecek ve iþlemleri gerçekleþtirmek için para kullanýmý azalacaktýr. Dolayýsýyla takas baskýn duruma gelecek ve bu da maliyetleri hýzla yükseltirken ekonomide üretimin düþmesine yol açacaktýr. - 6

?

Paranýn deðer biriktirme aracý olma fonksiyonunun büyük ölçüde erozyonauðradýðýbir ortamda deðiþim aracýolma fonksiyonu bundanetkilenir mi? Neden ve nasýl PARANIN GELÝÞÝMÝ

Takas ekonomisinin getirdiði kýsýtlamalardan kurtulabilmek için paranýn ilk kez kullanýlmasýndan bu yana paranýn biçimi çok önemli deðiþiklikler göstermiþtir. Ýlk dönemlerde kullanýlan para, ortak bir ticari araç olarakkullanýlma ve gel kler gibi kriterler tarafýndan belirlenen mallardý. Bu anlamda birçok meta para olarak iþlev görmüþtür. Ýnek, pirinç, mýsýr ve buðday, ilk para biçimlerine verilebilecek birkaç örnektir. Zaman içerisinde bu ilkel para biçimlerinin yerini deðerli madenlerin aldýðý görülmektedir. Zira herhangi bir nesnenin para olarak kullanýlabilmesi için o nesnenin evrensel olarak kabul edilebilir olmasý gerekmektedir. Herkes tarafýndan kabul edilen bir deðere sahip olan bir nesnenin para olarak iþlev göreceði açýktýr. Bu konuda yapýlan seçim ise doðal olarak altýn ve gümüþ gibi deðerli madenler olmuþtur. Deðerli madenlerden veya deðeri olan diðer metallerden meydana gelen para sistemine mal para adý verilmektedir. Ýlk çaðlardan baþlayarak birkaç yüzyýl öncesine kadar, mal para bir deðiþim aracý olarak iþlev görmüþtür. Deðerli madenlere baðlý olarak çalýþan bir ödeme sistemindeki en büyük sorun, bu tür paranýn çok aðýr olmasý ve bir yerden bir baþka yere nakliyesinin sorun yaratmasýdýr. Sanayi devrimi ile birlikte baþlayan hýzlý ekonomik kalkýnma ve ticaret hacmindeki büyük artýþ, para sisteminde önemli deðiþikliklerin de baþlangýcý olmuþtur. Bu baðlamda gözlenen ilk deðiþme kaðýt paranýn (deðiþim aracý olarak iþlev gören kaðýt parçalarý) ortaya çýkýþýdýr. Kaðýt paranýn ilk ortaya çýkýþý, bankalarda bulunan altýn veya gümüþ karþýlýðý alýnan makbuzlarýn bir deðiþim aracý olarak kullanýlmasýdýr. 18'inci YY.'ýn ikinci yarýsýndan itibaren batý dünyasýnda ticari bankalarýn ve devletin çýkardýðý bu tür kaðýtlardan oluþan para, mal paranýn yerini almaya baþlamýþtýr. ? Mal para nedir? Mal paradan kaðýt paraya geçiþi saðlayan faktörnedir? Deðerli madene dönüþtürülebilen kaðýt paranýn altýn ve gümüþ sikkelerin yerini almasýndan kýsa bir süre önce ikinci önemli deðiþiklik ortaya çýkmýþ ve bankalarda bulunan vadesiz mevduat hesaplarý

üzerine yazýlmýþ çekler ödemelerde kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Nitekim 1860'lý yýllarda ABD ekonomisinde çeke tabi vadesiz mevduat miktarý hýzla artmýþ ve mevcut kaðýt para miktarýna yakýn bir düzeye ulaþýlmýþtýr.

Altýn veya gümüþ gibi deðerli madenlere dönüþtürülebilen kaðýt paranýn geçirdiði bir önemli deðiþim de itibari paraya geçiþtir. Ýtibari para devlet tarafýndan yasal ödeme aracý olarak çýkartýlmýþ olan (yani ödemelerdeyasal olarak kabul edilmesi gereken) ve deðerli bir madene dönüþtürüle en kaðýt paradýr. Þüphesiz kaðýt parayý taþýmak çok kolaydýr, ancak bu kaðýtlarýn bir ödeme aracý olarak kullanýlabilmesi için bunu çýkartan yetkililere güven duyulmasý gerekir. Öte yandan bu kaðýt paranýn taklit edilmesi son derece güç olacak þekilde basýlmasý da zorunludur. ? Ýtibari paranýn kabul görebilmesi için gerekli olan temelþartlar nelerdir? - 7

evlerindeki kiþisel bilgisayarlar aracýlýðýylamüþterilerinin banka nan kendi hesaplarýna eriþme ve havale. hesaplar arasý para transferi ile ödeme yapma iþlemleri eþanlý olarak gerçekleþtirilmekte. Örneðin tüm ödemelerin elektronik iletiþim olanaklarýnýn kullanýlmasý ile gerçekleþtirildiði Elektronik Fon Transferi (EFT) olarak bilinen sisteme geçiþle söz konusu maliyetler ortadan kalkabilir. Çeke baðlýödeme sisteminin en önemli sakýncasýnedir? EFT sistemi bu soruna nasýl bir çözüm getirebilir? . Öte yandan son yýllarda satýn alma iþlemlerinde hesap kartlarýnýn kullanýlmasýna olanak tanýnmasýyla EFTsistemi halkýn günlük yaþamýna doðr bulunmaktadýr. doðal gaz. Birçok ülkede merkez bankalarý bu tür elektronik fon transferini yürütmeye olanak tanýyan sistemler kurmuþlar ve finansal kurumlarýn çek kullanmaksýzýn birbirlerinin hesaplarý arasýnda fon transfer edebilmelerini saðlamýþlardýr. Yukarýda sözü edilen sistem günümüzde kullanýlabilen ve hýzla yaygýnlaþan bir sistemdir. Çek kullanýmý sayesinde kaðýt paranýn çalýnma tehlikesi ortadan kalkmýþ ve paranýn nakledilmesi sorunu büyük ölçüde azalmýþtýr. Öte yandan birçok banka. Ancak çekle ödeme sisteminin getirdiði bir takým sorunlar da vardýr. Yukarýda sözü edilen POS sistemi hýzla yaygýnlaþýrken. Dikkat edilirse satýn alma.Yukarýda da deðindiðimiz gibi. periyodik olarak ödenmesi gereken bazý faturalar (telefon. personelinin ücret ve maaþlarýný bu personelin bankadaki hesabýna transfer ederek ödemektedir. Günümüzde birçok kurum. Bir atýn almak istediðinizde elinizdeki hesap kartýný maðazadaki bilgisayar terminaline yerleþtirip þifrenizi girdikten sonra gerekli miktarý bankadaki hesabýnýzdan maðazanýn hesabýna aktarabilirsiniz. Örneðin çeklerin tahsili vakit alabilmekte ve bu nedenle çekle gerçekleþtirilen iþlemlerin maliyeti yüksek olabilmektedir. paranýn geçirdiði en önemli deðiþikliklerden birisi çeklerin kullanýlmasýdýr. Bilgisayarlarýn geliþimi ve modern iletiþim teknolojisinin kullanýmý ile birlikte ödeme sisteminin daha iyi organize edilmesi söz konusu olabilir. elektrik gibi) ve kredi kartý ödemeleri her dönem otomatik olarak vadesiz mevduat hesabýnýzdan ödenebilmektedir. banka ile baðlantý kurma. Örneðin ödemeniz gereken bir fatura söz konusu ise evinizdeki kiþisel bilgisayar ve özel bir elektronik að aracýlýðý ile banka hesabýnýzdan borçlu olduðunuz kiþi veya kurumun hesabýna gerekli miktarý aktarabilirsiniz. . EFT sistemi içerisinde tüm maðazalar satýþ noktasý (POS) olarak bilinen bir bilgisayar terminalne ya da nakit para veya çek kullanmaksýzýn satýn alma iþlemini gerçekleþtirebildiðiniz "hesap kartý" sistemine sahipolacaklardýr. menkul kýymet alým-satýmý gibi iþlemler yapma olanaðýný sunmaktadýr. tüm iþlemler elektronik olarak yapýlýrken insan faktörü ve kaðýt kullanýmý ortadan kalkmaktadýr.

Kaðýda dayalý ödemelerde.8 . ödeme karþýlýðýnda alýnan makbuz sahtekarlýða engel olan önemli bir unsurdur. Oysa "yetkisi olmayan bir kiþinin bilgisayar aracýlýðý ile bankanýn verilerini deðiþtirdiði" þeklinde haberlere basýnda sýk sýk rastlamaktayýz. bu geçiþ sürecinin umulandan daha yavaþ ilerlediði de bir gerçektir.EFT sistemi nedir? Bu sistemin saðladýðýavantajlar nelerdir? Çek kullanýmýnýn yakýn bir tarihte ortadan kalkacaðýný savunanlar bulunmasýna karþýn. Bu da elektronik ödeme sisteminde kötü niyetli kiþilerin banka hesaplarýna eriþebileceðini ve baþkalarýnýn hesaplarýndaki fonlarý kendi hesaplarýna aktararak hýrsýzlýk ya ? . kaðýda dayalý bir ödeme sistemi (kaðýt para veçek gibi) ile karþýlaþtýrýldýðýnda çok daha etkin bir siste bazý faktörler kaðýda dayalý sistemin tamamýyla ortadan kalkmasýna engel olmaktadýr. EFT sistemi.

tarih boyunca çok sayýda farklý aktif bu fonksiyonu yerine getirmiþtir. para miktarýnýn ölçülmesinde hangi aktiflerinbu miktara dahil edilec arar verirken ekonomi teorisi kullanýlmalýdýr. Bir aktifi para yapan unsur. Bu nedenle söz konusu davranýþsal para tanýmý bir ekonomide hangi tür aktiflerin para olarak kabul edilebileceði hususunda bir bilgi vermemektedir. Bu nedenle teorik yaklaþým paranýn söz konusu özelliði üzerinde durmakta ve deðiþim aracý . Daha önce gördüðümüz gibi paranýn temel özelliði bir deðiþim aracý olarak kullanýlmasýdýr. Ancak yeterli güvenliðin saðlanmasý çözümlenememiþ bir sorun olduðu için.? ? ? pabileceðini göstermektedir. Davranýþsal para tanýmýna dayanarak para miktarýnýölçmek neden mümkün deðildir? Paranýn Teorik ve Amprik Olarak Tanýmlanmasý Teorik yaklaþýma göre. elektronik paranýn geliþimi bir seyir izlemektedir. Ancak paranýn miktarýný ölçebilmek için hangi tür aktiflerin para olarak kabul edileceðini ortaya koyan kesin bir tanýma ihtiyacýmýz vardýr. Bu tür para tanýmý elde edebilmenin iki temel yolusöz konusudur: teorik yaklaþým ve amprik yaklaþým. Daha önce deðindiðimiz gibi. paranýn halkýn kararlarý ve tercihleri tarafýndan belirlenen bir kavram olduðunu kabul ediyoruz demektir. kaðýt ve yeni elektronik para biçimlerinin yaygýnlaþmaya þeklinde özetlenebilir. Bu tür kötü niyetli kiþilere engel olabilmekkolay bir iþ deðildir. kullanýmýnýn azaldýðý baþladýðý henüz tam olarak yavaþ EFT sisteminin uygulamada karþýlaþtýðýsorunlar nelerdir? PARA MÝKTARININ ÖLÇÜLMESÝ Parayý. "satýn alýnan mal ve hizmetlerin karþýlýðýnýn ödenmesinde genel olarak kabul edilen herþey" biçiminde tanýmladýðýmýz zaman. Günümüzde bilgisayar sistemlerinin güvenirliðinin artýrýlmasýna yönelik programlar geliþtiren yeni bir sektör oluþarak geliþme sürecine girmiþtir. Öte yandan henüz çözümlenmemiþ bazý hukuki sorunlar da mevcuttur. Örneðin birisi þifrenizi öðrenip hesabýnýzdan baþka bir hesaba para aktarýrsa bunun sorumlusu kim olacaktýr? Yukarýda yapýlan açýklamalardan çýkan sonuç. bir ödeme yapýlacaðý zaman halkýn bu aktifin karþý tarafça kabul edileceðine olan inancýdýr.

olarak kullanýlan aktiflerin para arzý ölçümüne dahil edilmesi gerektiðini savunmaktadýrlar. Nakit (kaðýt para ve ufaklýk para) ve çeke tabi vadesiz mevduatlar. Örneðin bazý ülkelerde mevduat sertifikalarý baþkalarýna devredilebilir özellik taþýmaktadýr. mal ve hizmetlerin bedellerinin ödenmesinde kullanýlabileceði için deðiþim aracý olarak iþlev görmektedirler. Diðer bazý aktifler de deðiþim aracý gibi fonksiyona sahip iken nakit ve vadesiz mevduatlar kadar likit deðildirler. Teorik yaklaþýma göre para arzý ölçütüne dahil edilmesi gerekenaktiflerin temel özelliði ne olmalýdýr? Bu özelliðe sahip ak lerdir? Teorik yaklaþým paranýn tanýmý konusunda çoðu zaman kesin cevaplar vermemize olanak tanýmamaktadýr. para arzý ölçütüne sadece yukarýda sýralanan aktiflerin dahil edilmesi gerektiðini öne sürmektedir. Buna göre teorik yaklaþým. Öte yandan vadeli mevduatlar çoðu zaman ilave bir maliyete katlanmaksýzýn istendiðinde nakte veya vadesiz mev .9 .

Bu çalýþmalarda alternatif likit aktifler arasýndaki ikame derecesinin ölçülmesi ve bu derecelere göre alternatiflere aðýrlýk verilmesi öngörülmektedir. Öte yandan nispeten daha yakýn tarihli birkaç çalýþmada. para arzýnýn finansal aktiflerin fiyatýna göre düzeltilerek hesaplanmasý gerektiði savunulmaktadýr. Öte yandan enflasyonu en iyi tahmin etmeye olanak saðlayan bir para arzý ölçütü. bu durumda nakit ve çeke tabi mevduata "1". Teorik ve amprik yaklaþýmlar dýþýnda para arzýnýn kapsamýnýn belir? . Bu iktisatçýlara görepara olarak adlandýrýlacak þ anýn etkilediði düþünülen deðiþkende gözlenen hareketleri en iyi þekilde belirlemeye olanak saðlayan ölçüt olarak kabul edilmelidir.duata dönüþtürülebilmektedir. bunlarý ikame etme gücü yüksek olan aktiflere"1'e yakýn". Son yýllarda bazý iktisatçýlar paranýn aðýrlýklandýrýlmýþ bir büyüklük olarak hesaplanmasý gerektiðini savunmuþlar ve bu konuda bazý çalýþmalar yapmýþlardýr. ? Paranýn amprik olarak tanýmlanmasýndan ne anlýyorsunuz? Örneðin enflasyon oranýný doðru þekilde tahmin etmeye olanak tanýyan paraölçütünü araþtýrabilir ve bu ölçütü geçerli olarak tanýmlayabiliriz. Paranýn amprik olarak tanýmlanmasýnda karþýlaþýlan sorunlar neler? dir? Yukarýdaki açýklamalarýmýzdan anlaþýlabileceði gibi her iki yaklaþým da tatmin edici düzeyde kesin bir para tanýmý verememektedir. konjoktür dalgalanmalarýnýn tahmininde yetersiz kalabilir. Ancakhangi para arzý ölçütünün en iyisi olduðu yolunda yapýlan araþtýrmalarýn sunduklarý kanýtlar. Teorik yaklaþým para arzý ölçütüne hangi aktiflerin dahil edilmesi. birçok iktisatçýnýn paranýn amprik olarak tanýmlanmasý gerektiðini savunmalarýna neden olmuþtur. hangilerinindýþarýda býrakýlmasý gerektiði hususunda yeterli bir cevap bulamamaktadýr. bir diðer dönemde ayný baþarýyý gösteremeyebilir. bu konuda kesin bir karar verilmesine engel olacak ölçüde karýþýktýr. Para arzýna hangi aktiflerin dahil edileceði konusunda teorik yaklaþýmýn taþýdýðý bu belirsizlik. Örneðin bir dönemde bu görevi yerine getiren bir para arzý ölçütü. Ancak sözü edilen bu önerilere baðlý olarak hesaplanan para arzý büyüklükleri henüz geniþ bir kabul görmemektedir. Bu nedenle. Açýktýr ki. örneðin vadeli mevduatlarýn da para arzýna dahil edilmesi gerektiði düþünülebilir. zayýf ola ra "0'a yakýn" aðýrlýk katsayýlarý verilecektir. Öte yandan elde edilen kanýtlarýn farklý para arzý ölçütlerinin tercih edilmesini gerektirecek ölçüde karýþýk olmasý nedeniyle amprik yaklaþým da yeterli olmamaktadýr.

C. Merkez Bankasý tarafýndan yapýlan çeþitli para arzý tanýmlarý söz konusudur.C.lenmesinde önerilen diðer yöntemler nelerdir? Paranýn kesin bir tanýmýný yapmada karþýlaþýlan bu belirsizlik. para miktarýný kontrol edebilmek için hangi aktiflerin para arzýna dahil edileceðini bilmek zorundadýrlar. Çünkü iktisat politikasýnýn yürütülmesinden sorumlu olan karar alýcýlar. T. .C. dünyadaki diðer Merkez bankalarý gibi T. Hattabunlardan bazýlarý (M2Y ve M3Y) 90'lý yýllarýn baþlangýcýndan itibaren tanýmlanan parasal büyüklüklerdir. Merkez Bankasý'nýn Para Arzý Tanýmlarý Ülkemizde T. aslýnda birçok soru iþaretini de beraberinde getirmektedir.10 . Paranýn tanýmý konusunda yukarýda deðinilen belirsizliklere paralel olarak. Merkez Bankasý da birden fazla para arzý tanýmýna yer vermektedir.

5 (13) M3Y (7+12) 2498249. Merkez Bankasý bu toplama kendisinde bulunan vadesiz mevduatlarý da ilave etmektedir. Dar anlamlýpara arzýnýn kapsamýnýbelirtiniz.5 (5) Bankalardeki Vadeli Mevduat 840033.5 (9) Bankalardaki Resmi Mevduat 40204.5 (7) Yurtiçi Yerleþiklere ait DTH 1198749. Ancak ilave edilen bu miktarýn toplam içindeki payý son derece küçük olduðu için (1995 yýlý sonu itibariyle yaklaþýk % 0.1) pratiktebüyük sorun yaratmamaktadýr.0 (4) M1 (1+2+3) 376287.Genellikle dar tanýmlý para arzý olarak bilinen ve M1 ile gösterilen para arzý tanýmýna dolaþýmdaki nakit. Öte yandan dolaþýmdaki t kapsamýna Hazine tarafýndan ihraç edilmiþ olan ufaklýk para da dahildir.5 T. Genel olarak dolaþýmdaki nakit ve vadesiz mevduatlarýn toplamý dar tanýmlý para arzý olarak bilinirken.0 (10) M3A (6+9) 1256524.5 (11) Merkez Bankasýndaki Diðer Mevduat 42976. Merkez Bankasý'ndaki mevduat dahil edilmektedir.0 (6) M2 (4+5) 1216320.C. ticari bankalardaki vadesiz mevduatlar (resmi mevduatlar ve bankalararasý mevduat hariç) ve T.1'den izlenebilir.0 (3) Merkez Bankasýndaki Mevduat 50. Merkez Bankasý tarafýndan yapýlan ikinci para arzý tanýmý genellikle "geniþ tanýmlý para arzý" olarak bilinmekte ve M2 ile gösterilmektedir.5 (2) Bankalardeki Vadesiz Mevduat 180166.C. 1995 yýlý sonu itibariyle söz konusu büyüklükler aþaðýda yer alan Tablo 1.C. M2 para arzý .0 (8) M2Y (6+7) 2415069. TABLO 1.0 (12) M3 (10+11) 1299500.12. T.1995 itibariyle Milyar TL) ? Büyüklük Miktar (1) Dolaþýmdaki Nakit 196071.1 TÜRKÝYE'DE PARA ARZI TANIMLARI (31.

Yukarýda verilen iki temel para arzý kavramýnýn yaný sýra T. M2Y = M2 + Yurtiçi Yerleþiklerin Döviz Tevdiat Hesaplarý M3A = M2 + Bankalardaki Resmi Mevduat M3 = M3A + Merkez Bankasýndaki Diðer Mevduat M3Y = M3 + Yurtiçi Yerleþiklerin Döviz Tevdiat Hesaplarý .11 .tanýmý M1 para arzýna bankalardaki vadeli mevduatlar (resmi mevduatlar hariç) ve mevduat sertifikalarýnýn ilave edilmesi ile bulunmaktadýr.C.1'de verilmektedir. Söz konusu büyüklüklerin 1995 yýlý sonu itibariyle aldýklarý deðerler Tablo 1. Merkez Bankasý aþaðýda kapsamlarý özetlenen para arzý tanýmlarýna da yer vermektedir.

50 1.25 1.50 0.% Deðiþim Oraný 1.00 808182838485 8687888990919293 9495 PARA ARZINDAKÝ DEÐÝÞMELER Yüzde Deðiþim Oranlarý DM1 DM2 Þekil 1. Hem ulusal hem de uluslararasý anlamda finansal sistemde faaliyet gösterenler arasýnda yaþanan rekabet. finansal sistemdeki deðiþimin temel sürükleyici gücü. Ýkinci olarak. finansal sistem statik deðil tamamýyle dinamik bir yapý sergilemektedir.1'den izlenebilir. Özellikle 1980 li yýllardan baþlayarak finansal sistem tüm dünyada önemli yapýsal deðiþiklikler göstermiþtir.1. finansal sistem üzerindeki kontrollerin hafifletilmesi (deregülasyon) deðil. Öncelikle finansal sistemi oluþturan kurumlarýn sayýsý ve karmaþýklýðý bu sistemi oluþturan yapýnýn anlaþýlmasýný güçleþtirmektedir. Para Arzýndaki Deðiþmeler Tanýmlanan bu parasal büyüklüklerden M1 ve M2 para arzý tanýmlarýnýn 1980 yýlýndan itibaren gösterdikleri artýþ oranlarý ise Þekil 1. 1970 lerin ortalarýndan itibaren artmaya baþlamýþtýr. kullanýcýlara sunulan hizmetlerin ve araçlarýn çeþitliliði kesin bir tanýmlama yapmaya engel olmaktadýr. . Finansal sistemin geçirdiði bu deðiþim sürecinde idari düzenlemelerde gerçekleþtirilen deðiþikliklerin rolü önemli olsa da. FÝNANSAL SÝSTEMÝN TEMELLERÝ Bir ekonominin en önemli sektörlerinden birisini oluþturan finansal sistemin yapýsýný ve üstlendiði fonksiyonlarý anlayabilmek iki nedenle öðrencilere zor gelmektedir.75 0.00 0.25 0. Finansal sistemi oluþturan kurum ve piysalarýn çok sayýda olmasý.

12 . Finansal sistemin görünüþteki bu karmaþýklýðýna ve daha esnek ve rekabetçi bir yapýya geçiþ sürecine karþýn temel çalýþma prensipleri oldukça basittir. Aslýnda bu bölümde ele alacaðýmýz finansal sistemin temel unsurlarý.finansal kurumlar arasýndaki rekabet sonucu ortaya çýkan finansal yenilikler olmuþtur. tüm ülkelere uygulanabilir ve deðiþen finansal yapýnýn daha iyianlaþýlmasýný sað .

Bir ekonomide mal ve hizmet üretiminde fiilen faaliyet gösterenekonomik birimleri sýnýfl andýrýnýz ve bu gruplarýn gelir ve harcamaözelliklerini düþününüz! Hanehalklarýnýn geliri. harcamalarý ise dayanýklý ve dayanýksýz mal ve hizmetlere yapýlan harcamalarla. Her bir ekonomik grubun temel gelir kaynaklarýnýve harcama yerle? rini. yollar. Dikkat edilirse bu noktada sadece reel (finansal olmayan) ekonomik birimler gözönüne alýnmaktadýr. Finans dýþý iþlerle uðraþan iþletmelerin temel gelir kaynaðý. Finans dýþý iþletmeler . Bankalarý ve diðer finansal aracý kurumlarý analize daha sonra katacaðýz. her bir ekonomik birim. devlet ve diðer finans dýþý iþletmelere yapýlan mal ve hizmet satýþýndan elde edilen gelirlerden oluþmaktadýr. aþaðýdaki gruplardan birisine katýlarak deðerlendirilebilir: . Faiz oraný finansal sistemde el deðiþtiren bu fonlarýn fiyatýdýr. finans dýþý iþletmeler ve devlet þeklindeki gruplandýrma. üç tür bütçe durumu söz konusuol . Hanehalklarý . borç veren açýsýndan ise fon saðlamanýn karþýlýðýný ifade etmektedir. . hanehalklarý. Hanehalklarý. bir ekonomiyi oluþturan ekonomik birimler gözönüne alýnarak kolayca gösterilebilir. harcamalarý ise kamu hizmetlerini saðlamanýn maliyeti ilebirlikte. barajlar gibi sermaye harcamalarýndan oluþmaktadýr. makro iktisat derslerinde gördüðünüz gayrisafi milli hasýla kavramýile iliþkilendiriniz! Yukarýda sýralanan herhangi bir grubun tamamý için veya grupta yeralan herhangi bir ekonomik birim için. vergi ve harçlardan elde edilmekte. konut harcamalarýndan oluþmaktadýr. temel olarak ücret maaþþeklinde elde edilmekte. Bu tür iþletmelerin yaptýklarý harcamalar ise üretimin maliyetini oluþturan girdilere yapýlan ödemeleri ve yeni bina-teçhizatþeklindeki sermaye s tokuna yapýlan ilaveleri kapsamaktadýr. yani toplam gelirleri ve harcamalarý açýsýndan incelenmektedir. Devlet Yukarýda sýralanan her grup ve bu gruplar içinde yer alan birimler. borç alanlar ve borç verenlerin fonlarýn eldeðiþtirmesi iþlemlerini gerçekleþtirdikleri bir alan niteliðindedir. ? Faiz oranýnýborç alan ve borç veren açýsýndan nasýl deðerlendiririz? Finansal sistemin yapýsý. Aksine finansal sistem.FÝNANSAL SÝSTEMÝN GENEL TANIMI Finansal sistem belirli bir coðrafi bölgede yerleþik veya belirli bir adrese sahip bir kurum deðildir. Borç alan açýsýndan faiz oraný fon elde etmenin karþýlýðýnda ödemek zorunda olduðu bedeli. her grubunfarklý gelir ve harcama özellikleri olduðunu yansýtmaktadýr. Devlet grubunda yer alan ekonomik birimlerin temel gelirleri. Basitlik saðlamak açýsýndan yabancý ekonomik birimleri bu noktada dýþarýda tutarsak.

r: Dengeli bütçe (gelir ve harcamalarýn eþit olmasý durumu). Likitide açý . Finansal sistem bütçe fazlasý olan ekonomik birimler ve bütçe açýðý olan ekonomik birimlerle ilgilenmektedir. açýk bütçe (harcamalarýn gelirlerden fazla olmasý) ve fazla bütçe (gelirlerin harcamalardan fazla olmasý). bütçe fazlasýna sahip olan bir ekonomik birim gelirinin tamamýný harcamak istememekte ve elinde bir miktar fon fazlasý bulunmaktadýr.13 . Bütçe fazlasý olan ekonomik birimler bu noktada bir sorunla karþý karþýyadýr. Zira tanýmýmýz gereði.

bütçe açýðýna sahip ekonomik birimleri ise belirli bir dönemde toplam harcamalarý toplamgelirlerini aþan ekonomik birimler olarak tanýmlamýþtýk.sýndan düþünüldüðünde. Ödünç alma ve ödünç verme iþlemleri. YATIRIM. Ancak likitide ile faiz geliri arasýnda ters yönlü bir iliþki mevcuttur. Açýktýr ki fon fazlasýna sahip ekonomik birimlerden fon açýðý olan ekonomik birimlere . Bu tanýmlamadan yola çýkarak. Zira incelenen dönem için söz konusu ekonomik birim. Burada sözü edilen borç senedini. Dolayýsýyla bütçe fazlasýn bir ekonomik birim. Likitide derecesi ne kadar yüksek olursa. Bütçe açýðýna sahip ekonomik birim açýsýndan ise borç senedi. Ýkinci olarak bütçe açýðýna sahip bir ekonomik birim yukarýda ortaya konulan durumun tamamen tersi bir durumile karþý karþýyadýr. likit durumda bulunmanýn fýrsat maliyeti de o derece yüksek olacaktýr. elindekifazla fonlarý bir borç senedi karþýlýðýnda fona ihtiyacý olanlara ödünç olarak vermek konusunda istekli olacaktýr. bütçe açýðýna sahip ekonomik birimleri ise fon açýðý veya fona ihtiyacý olan ekonomik birimler olarak ele alabiliriz. gelirinden daha fazla bir miktarda harcama yapmak istemektedir. Bu anlamda bütçe fazlasýna bir ekonomik birim artan risk ve azalan likitide karþýlýðýnda tatmin edici bir gelir elde ederse daha düþük likitideye vedaha yüksek riske r olabilir. TASARRUF. iþlemi gerçekleþtiren her iki tarafýn bilançolarýaçýsýndan nasýl deðerlendirilmelidir? Bütçe fazlasý olan ekonomik birimle bütçe açýðý olan ekonomik birim arasýndaki iliþkide iki husus dikkat çekicidir. bütçe fazlasý olan ekonomik birimleri ellerinde fon fazlasý olan ekonomik birimler. Ödünç vereceði kiþi ve kurumlar da. Yukarýdaki açýklamalarýmýzda bütçe fazlasýna sahip ekonomik birimleri (hanehalklarý. FON FAZLASI VE FON AÇIÐI OLAN EKONOMÝK BÝRÝMLER . ancakelde yüksek likitideye sahip fon bulundurmanýn bir fýrsat maliyeti vardýr. taným gereði gelirlerinden daha fazla harcama yapma isteðinde olan bütçe açýðýna sahip ekonomik birimlerdir. Burada sözü edilen fýrsat maliyeti bir ekonomik birimin elinde likitidesi yüksek aktifler bulundurarakvazgeçtiði faiz gel irini ifade etmektedir. Ýlk olarak. Bütçe fazlasýna sahip ekonomikbirim açýsýndan bor olan ekonomik birimden alacak hakký doðuran bir finansal aktif niteliðindedir. bütçe fazlasý olan ekonomik birim en likit durumdadýr. Örneðin elinde nakit tutan bir ekonomik birim en likit pozisyonda olmasýna karþýn bu nakitten faiz geliri eldeedemeyecek ve bu nedenle yüksek bir fýrsat maliyeti üstlenmek zorundakalacaktýr. bütçe fazlasý olan ekonomik birim harcamak istemediði bir miktar fazla fona sahiptir. belirtilen yükümlülükler yerine getirilmediði takdirde sahip olunan reel varlýklar üzerinde borç verene alacak hakký doðuran bir finansal yükümlülük niteliðindedir. belirli bir süre içinde (borcun vadesi) ödünç verilen miktarý (ana para) ve faizi ödeme sözü olarak düþünebiliriz. finans dýþý iþletmeler ve devlet) belirli bir dönemde toplam gelirleri toplam harcamalarýný aþan birimler olarak.

Fon açýðýolan ekonomik birimlerin planladýklarýharcamalarýyapamamalarýnýn nedeni nedir? Böylece finansal sistemin temel ekonomik fonksiyonu ortaya çýkmaktadýr: Finansal piyasalar fon fazlasýna sahip ekonomik birimlerden fon .14 ? .fon aktarýmýný gerçekleþtirecek bir mekanizma olmadýðý sürece bütçe açýðý olan birimlerin harcama yapma konusundaki planlarýný gerçekleþtirmeleri söz konusu olamayacaktýr.

Finansal sistemin üstelendiði bu temel fonksiyon aþaðýda yer alan Þekil 1. Bu nedenle söz konusu menkul kýymetler bunlarý satýn alanlar açýsýndan aktif (varlýk) niteliðinde iken. Bir ekonomide temel tasarrufçular hanehalklarýdýr.Yabancýlar Þekil 1. Dolaysýz finansmanda (Þekil 1. kamu birimleri ve yabancýlar (hanehalklarý ve devlet anlamýnda) da kimi zaman fon fazlasýna sahip birimkonumuna gelebilirler ve bu fazla fonlarý kredi olarak vermek amacýylakullanabilirler. tasa ruf sahiplerinden yatýrýmcýlara fon aktarýmýnda (fon akýmý) iki yol söz konusu olmaktadýr.açýðý olan ekonomik birimlere fon transferini gerçekleþtirmektedir. Öte yandan fon açýðý bulunan ekonomik birimlerin en önemlileri.Devlet. Þirket tasarruf sahiplerine ör- . iþletmeler ve devlettir. Ancak iþletmeler. DOLAYLI FÝNANSMAN FONLAR YATIRIMCILAR (BORÇLULAR) DOLAYSIZ FÝNANSMANFONLAR FONLARFONLAR FÝNANSALARACILAR FÝNANSAL.2 de þematik olarak gösterilmektedir Tasarruf yapan ve ellerinde fon fazlasý bulunduran ekonomik birimler (tasarruf sahipleri veya kreditörler) þeklin sol tarafýnda. Þekilde yeralan oklarýn giösterdiði gibi. Sözü edilen menkul kýymetler veya finansal araçlar borçlunun gelecekteki geliri veya varlýklarý üzerinde alacak hakký doðurmaktadýr. harcama yapmak isteyen ve bu amaçla kullanmaküzere fona ihtiyacý olan ekonomik birimler (yatýrýmcýlar veya borçlular) ise þeklin sað tarafýnda gösterilmektedir.nin alt kýsmýnda yer alan akým) yatýrýmcýlar çýkardýklarý menkul kýymetleri (ayný anlama gelmek üzere finansal araçlarý) finansal piyasalarda tasarruf sahiplerine satarak fon borçlanmaktadýr.2. FONLAR -Ýþletmeler -Devlet -Hanehalklarý -Yabancýlar .2 .HanehalklarýARACILARTASARRUFÇULAR(KREDÝTÖRLER) -Ýþletmeler . Finansal Akýmlar. Ancak hanehalklarý ve yabancýlar da harcamalarýný finanse etmek amacýyla fon borçlanabilirler. Örneðin bir þirket otomobil üretiminde yeni bir teknolojiyi devreye sokmak için yatýrým yapmak istediði zaman bir miktar fon borçlanmak isteyebilir. bunlarý satanlar (çýkartanlar) açýsýndan pasif (yükümlülük) niteliðindedirler.

Bir ekonomide tasarruf yapanlarla. Tasarrufçulardan yatýrýmcýlara doðru gerçekleþen bu fon akýmýnýn ekonomi açýsýndan önemi nedir? Yukarýdaki sorunun cevabý çok basit bir gözlemde yatmaktadýr.15 . Bunu daha iyi kavrayabilmek için . kârlý bir yatýrým fýrsatý yakalayanlar genellikle ayný ekonomik birimler deðildir.neðin tahvil satarak doðrudan tasarruf sahiplerinden borçlanabilir.

Örneðin bu miktar parayla satýn alacaðý bir aracý soba imalatýnda kullanarak yakýt tasarrufu saðlayan yeni tipbir soba üretebilir. Finansal piyasalar. Öte yandan örneðin bir soba imalatçýsý sizin elinizde bulunan bu 100 milyon lira ile verimlibir kullaným olanaðýna sahip olab ilir. Gerçekleþtirdiðiniz bu tasarrufu kullanarak gelir elde etmenize olanak saðlayacak bir yatýrým yapma fýrsatýnýz yoksa. Finansal piyasalar bu sayede hem daha yüksek bir üretimin gerçekleþmesine ve tüm ekonomide etkinliðin artmasýna katkýda bulunmaktadýr. ancak finansal piyasalarýn olmamasý nedeniyle ödünç almaveya ödünç verme iþlemlerinin söz k adýðýný kabul edelim. ekonomide de genel olarak bir tasarruf saðlanmaktadýr. Eðer bu imalatçý ile iliþki kurabilirseniz. elinizde atýl olarak duran 100 milyon lirayý yýlda 10 milyon faiz ödemek kaydýyla imalatçýya borç verebilirsiniz ve böylece soba imalatçýsý yatýrýmý gerçekleþtirebilir. Bu yýl 100 milyon lira tasarrufta bulunduðunuzu. fonksiyonlarýný tam olarak yerine getiren finansal piyasalarýn toplumun ekonomik refahýnýn artýrýlmasýna önemli ölçüde katkýda bulunduðunu söylemek mümkündür. þimdi yýlda 10 milyon lira gelir eldeetmektesini z. elinde fon olmadýðý için verimli bir yatýrým fýrsatýný hayata geçiremeyenlere fon aktarýmýna olanak saðlamaktadýr. Bu açýklamalara göre. Bu iþlem sonucunda hem siz. hem borç veren hemde ekonominin bütünü açý etkinliðin artýrýlmasýna olanak tanýmaktadýr. hem de genel anlamda ekonomi önceki duruma göre daha iyi bir durumdadýr. Bunun yaný sýra yakýt tasarrufu saðlayan bu yeni tip sobanýn kullanýmý sonucu. söz konusu miktarý elinizde tutacak ve hiçbir gelir elde etmeniz mümkün olmayacaktýr.öncelikle kiþisel bazda düþünelim. Finansal piyasalarýn temel fonksiyonu ve bu fonksiyonlarýn tam ola? . Bu saye de soba imalatçýsý satýþlardaki artýþtan ötürü yýlda 20 milyon lira ek gelir elde etmeyi düþünmektedir. elinde bir miktarfon fazlasý bulunduðu halde verimli bir yatýrým olanaðý bulunmayanlardan. Öte yandan soba imalatçýsý elinde yeterli miktarda fon bulunmadýðý için gerçekleþtiremediði bir yatýrýmý hayata geçirerek daha önce kazanamadýðý ek bir 10 milyon lirayý kazanýr hale gelmektedir. Finansal sistemin ekonomide yer alan herkesin refah düzeyini nasýl? artýrdýðýna iliþkin sür e bunun nedenlerini tekrarlayýnýz! Görüldüðü gibi finansal piyasalar hem borç alan. Böylece finansal piyasalarýn ekonomik açýdan neden bu denli önemli olduklarýný ortaya koymuþ oluyoruz. Çünkü siz daha önce elinizde atýl olarak duran bu fondan hiçbir gelir elde etmezken. hem soba imalatçýsý.

rak yerine getirilmesinin sonucu nedir? FÝNANSAL PÝYASALARIN YAPISI Finansal piyasalarýn temel fonksiyonunu ortaya koyduktan sonra bupiyasalarýn yapýsýný ince leyelim.16 . Söz konusu araç. Bu yöntemlerden ilki ve en çok kullanýlaný tahvil veya ipotek senedi gibi birborç aracýnýn çýkarýlmasýdýr. borçlunun elinde tutana belirli bir tarihe kadar (vade) düzenli aralýklarla belirli bir miktarý (faizi) ödemeyi kabul ettiðini ve vade bitiminde anaparayý geri ödemeyi ta . Borç ve Ortaklýk Piyasalarý Bir firma veya kiþi bir finansal piyasada iki yötemle fon elde edebilir.

Yani þirket tüm borç senedi sahiplerinegerekli ödemeleri yaptýktan sonra ortaklý edi sahiplerine ödemedebulunur. orta ve uzun vade ile ifade edilen süreler nelerdir? ? ? ? Finansal piyasalarda fon elde etmede kullanýlabilecek ikinci yöntemise hisse senedi gibi ortaklýk araçlarýnýn çýkarýlmasýdýr. Bir borç aracýnýn vadesi o aracýn geçerliliðini yitireceði tarihtir. Kýsa. Ortaklýk araçlarý.? ahhüt ettiðini gösteren bir anlaþmadýr. þirketin net gelirininyüzbinde biri ve varlýklarýnýn yüzbinde biri sizin üzerinize kaydedilmiþ demektir. çünkü bunlara yapýlacak ödeme bellidir ve sabittir. Ortaklýk senetlerinin taþýdýðýüstünlük ve sakýnca nedir? Birincil ve Ýkincil Piyasalar . Zira ortaklýk senetleri bunlarý elinde bulunduran kiþiye sahiplik (mülkiyet) hakký tanýmaktadýr. Borç ve ortaklýk senetleri arasýndaki farklýlýk nedir? Bu farklýlýðýn doðurduðu sonuçlar neler olabilir? Bir þirketin çýkartmýþ olduðu borç senedi yerine ortaklýk senedine sahip olmanýn temel dezavantajý. bunlarý ellerinde bulunduranlara genellikle periyodik ödeme (kar payý) yapýlmasýný gerektirmekte ve herhangi bir vadeyesahip olmadýklarý için uzun vadeli menkul kýymet olarak deðerlendirilmektedirler. Bir yýldan daha kýsa vadeli borç araçlarý kýsa vadeli. Bu tür araçlar bir iþletmenin varlýklarýný ve net gelirini (masraflar ve vergiler düþüldükten sonraki gelir) paylaþma hakký doðuran araçlardýr. ortaklýk senedini elinde bulunduran kiþinin artakalan alacaklý olmasýdýr. Yüzbin pay çýkartmýþ olan bir þirketin bir tane hisse senedine sahip iseniz. Bir yýl ve on yýl arasýnda bir vadeye sahipborçlanma araçlarý ise li olarak kabul edilmektedir. Ortaklýk senedine sahip olmanýn temel avantajý ise bu senedi elinde bulunduran kiþinin þirketin kârlýlýðýnda veya aktiflerinin deðerinde meydana gelen artýþtan direkt olarak yararlanmasýdýr. Borç senedini ellerinde bulunduran kiþiler bu avantajdan yararlanamazlar. on yýl veya daha uzun vadeye sahip borç araçlarý ise uzun vadeli borç araçlarýdýr.

tanýdýðýnýz ve ikincil piyasalara verilebilecek bir örnektir. Döviz piyasalarý.17 . Ýkincil piyasalarýn saðlýklý iþleyebilmesinde en önemli rolmenkul kýymet broker larý ve dealer larýna aittir.Birincil piyasa borçlanmak isteyen bir þirket veya devlet tarafýndan çýkartýlmýþ olan menkul kýymetlerin (tahvil ve hisse senedi gibi) ilk alýcýlara satýldýðý finansal piyasadýr. Kamuoyu açýsýndan birincil piyasalar pek bilinen piyasalar deðildir. Broker. Çünkü. yatýrým bankasý bir þirketin çýkardýðý menkul kýymetlere fiyat garantisi vermekte ve daha sonra bunlarý piyasada satmaktadýr. Birincil piyasada menkul kýymetlerin ilk kez satýþýna yardýmcý olan en önemli finansal kurum yatýrým bankasýdýr. menkul kýymetle . future piyasalar ve opsiyon piyasalarý ikincil piyasalara verilebilecek diðer örnekler arasýnda yeralmaktadýr. Ýkincil piyasa ise daha önce çýkartýlmýþ olan (bu nedenle ikinci el diyebileceðimiz) menkul kýymetlerin yeniden satýldýðý finansal piyasadýr. Birincil ve ikincil piyasalar arasýndaki temel farklýlýk nedir? Daha önce çýkartýlmýþ ve satýlmýþ olan hisse senetlerinin tekrar alýnýp satýldýðý Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý. menkul kýymetlerin ilk alýcýlara satýþ iþlemleri genellikle kapalýkapýlar ardýnda olmaktadýr. Bir yatýrým bankasýnýn yaptýðýbu iþleme underwriting iþlemi denilmektedir. Yani.

Ýkincil piyasalarýn bir diðer organize olma þekli ise tezgah üstü piyasalardýr. Ýlk olarak. Öte yandandealer. menkul kýymet alan ve satanlarýn (veya bunlarýn brokerlarýnýn) belirli bir mekanda toplanýp alým-satým iþlemlerini gerçekleþtirdiði borsalar þeklindeki örgütlenmedir. bu nemkul kýymeti çýkartan þirketin birincil piyasada elde edeceði fiyat o kadar yüksek olacak ve dolayýsýyla toplayacaðý fonlar da o kadar fazla olacaktýr. çýkardýðý menkul kýymetlerbirincil piyasada ilk kez satýldýðý zaman yeni fonlar elde edebilmekte. ikincil piyasada bu menkul kýymet için belirleneceðini düþündükleri fiyattan daha yüksek bir fiyatý þirkete vermeyeceklerdir. Bir menkul kýymetin ikincil piyasadaki fiyatý ne kadar yüksekse. Bir þirketin çýkartmýþ olduðu menkul kýymetleri birincil piyasada satýn alan finansal aracýlar. Bunlardan birincisi. ikincil piyasalar bir þirket tarafýndan çýkartýlarak birincil piyasada satýlmýþ olan menkul kýymetlerin fiyatýnýn belirlendiði piyasalardýr. Ýkinci olarak. ikincil piyasalar fon toplayabilmek amacýyla çýkartýlmýþ olan menkul kýymetlerin satýþýný kolaylaþtýrmaktadýr. belirtilen fiyatta ri alýp satarak alýcý ve satýcýlar arasýnda bað kuran finansal aracýdýr. Bu durumda bir þirk et. Bu örgütlenme þeklinde ellerinde menkul kýymet stoku bulunan farklý mekanlardaki dealerlarýn kendilerine gelen veönerdikleri fiyatlarý kabul eden alýcý ve satýcýlara menkul kýymet alýp-satmalarý söz konusudur. Dolayýsýyla bu ders kapsamýnda bizi ilgilendiren piyasalar.rin alýcý ve satýcýlarýný eþleþtiren yatýrýmcýlarýn ajanlarýdýr. birincil piyasalardan çok ikincil piyasalardýr. Finansal araçlarýn artan likitidesi bunlara olan talebi artýrýr ve dolayýsýyla bunlarý çýkartmýþ olan þirketin birincil piyasada satýþ yapmasý kolaylaþýr. Birincil ve ikincil piyasalarýn nispi önemlerini tartýþýnýz! Borsalar ve Tezgah Üstü (over-the-counter) Piyasalar ? Ýkincil piyasalar iki þekilde organize olabilir. Bir kiþi ve ya kuruluþ ikincil bir piyasada menkul kýymet satýn aldýðý zaman menkul kýymeti satan kiþi bunun karþýlýðýnda para elde ederkenmenkul kýymeti çýkartmýþ olan þirket bu yeniden satýþ iþleminden yeni birfon elde etmemektedir. Bu piyasadaki dealerlar bilgisayar aðý . ikincil piyasalarda gerçekleþen alýþ-satýþ iþlemlerinden þirketin elde edebileceði herhangi bir fon söz konusu olmamaktadýr. Bu nedenle ikincil piyasalarda oluþan þartlar. Ancak bu baðlamda ikincil piyasalar iki önemli fonksiyonu yerine getirmektedir. Bir baþka deyiþle ikincil piyasalar finansalaraçlarýn daha fazla likit masýný saðlamaktadýr. menkul kýymetleri çýkartan þirketleri yakýndan ilgilendirmektedir.

Ýkincil finansal piyasalarýn borsa ve tezgah üstü piyasalar sýnýflandýrýlmasýndan ne anlýyorsunuz? Para ve Sermaye Piyasalarý ? Piyasalar arasýndaki farký ele almanýn bir diðer yolu da her piyasadaiþlem gören menkul kýymetlerin vadesini esas alm aktýr.18 . tezgah üstü piyasalar rekabetin yoðun olarak yaþandýðý ve organize olmuþ bir borsadan büyük farklýlýk göstermeyen piyasalardýr. uzun ve orta vadeli (bir yýl veyadaha uzun vadeye sahip) bo rç senetleri ile ortaklýk senetlerinin alýnýp-satýldýðý piyasalar ise sermaye piyasasý olarak adlandýrýlmaktadýr.ile birbirleriyle iliþki içerisinde olduklarýndan ve dolayýsýyla fiyatlarý anýnda öðrendiklerinden. Bu baðlamda sadece kýsa vadeli (bir yýldan daha düþük vadeye sahip) borç senetlerininalýnýp satýldýðý piyasalar para piyasasý. Para pi .

tasarruf sahiplerinden yatýrýmcýlara fon aktarýlmasýnda bir ikinci yol daha söz konusudur. tasarruf sahiplerinden fon borçlanarak ve daha sonrabu fonlarý yatýrýmcýlara kredi olarak vererek fon transferine aracýlýk etmektedirler.'den hatýrlanacaðý gibi. Fon akýmýndaki bu ikinci yol. Öte yandan kýsa vadeli menkul kýymetlerin fiyatlarýnda gözlenen dalgalanmalarýn uzun vadelilere göre daha az olmasý. . Sözü edilen finansal aracýlar.2. Para ve sermaye piyasalarýayýrýmýndan ne anlýyorsunuz? Bu piyasalarda iþlem gören menkul kýymetlerin temel özellikleri nelerdir? FÝNANSAL ARACILARIN FONKSÝYONLARI . nin üst kýsmýnda yer alan fon akýmýnýtekrar inceleyiniz. Hisse senetleri ve uzun vadeli tahviller gibi sermaye piyasasýnda iþlem gören menkul kýymetler ise daha çoksigorta þirketleri ve sos al güvenlik fonlarý gibi finansal aracýlar tarafýndan elde tutulmaktadýr. Sonuçta söz konusu fonlar finansal aracýlarýn (banka) yardýmý ile halktan (tasarruf sahipleri) þirkete (yatýrýmcýlara) aktarýlmýþ olmaktadýr. . Aslýnda günlük basýnýn daha çok menkul kýymet piyasalarý (özellikle hisse senedi piyasalarý) üzerindedurmasýna karþýn. Þekil 1. Sonuçta.? yasasýnda iþlem gören menkul kýymetler uzun ve orta vadeli menkul kýymetlerden daha fazla alýnýp satýldýklarý için daha fazla likittirler.2. Þekil 1. geçici bir süreiçin fon fazlasýn ahip olan þirketler ve özellikle bankalar. Finansal aracýlarýn ve dolaylý finansmanýn bu önemini daha iyi görebilmek için finansal piyasalardaki iþlem maliyetlerini incelememiz gerekmektedir. Finansal aracýlarýn temel fonksiyonu nedir? Bu fonksiyon nasýl yerine getirilmektedir? Bir finansal aracýnýn kullanýlmasý ile gerçekleþen dolaylý finansman süreci finansal aracýlýk olarak adlandýrýlmakta ve fon aktarýmýnda kullanýlan temel mekanizmayý oluþturmaktadýr. kýsa vadeli menkul kýymetleri daha güvenilir bir finansal araç haline getirmektedir. para piyasasýný aktif olarak kullanabilmektedirler. tasarrufçular ile yatýrýmcýlar arasýnda yeralan ve birinden d ne fon aktarýmýna yardýmcý olan finansal aracýlarý içerdiði için dolaylý finansman olarak adlanndýrýlmaktadýr. Örneðin bir banka tasarruf mevduatý þeklinde bir yükümlülükaltýna girerek halktan fon toplamakta ve daha sonra finansal piyasad bufonlarý bir þirkete kredi olarak vererek veya þirketin çýkartmýþ olduðu tahvilleri satýn alarak aktifleþtirmektedir. þirketlerin finansmaný açýsýndan finansal aracýlar menkul kýymet piyasalarýndan çok daha önemlidir.

Yukarýda verdiðimiz örneðe dönersek.19 . Ýþlem maliyetleri. elinde fon fazlasý bulunan ekonomik birimler açýsýndan önemli bir sorundur. Hatýrlarsanýz bu miktar fonu atýl olarak elinizde tutmakta ve parayý soba imalatçýsýna borç olarak verme isteðindeydiniz. soba imalatçýsý yeni bir teknolojiyi kullanabilmek için 100 milyonliraya gereksinim duymaktaydý ve siz de bunun uygun bir yatýrým fýrsatý olduðunu düþünmekteydiniz. Ancak yaptýðýnýz bu yatýrýmý korumak için soba imalatçýsýnýn size ne kadar ve ne zaman faiz ödeyeceðini.Ýþlem Maliyetleri Finansal iþlemlerin gerçekleþmesinde harcanan para ve zamana "iþlem maliyeti" denir. verdiðiniz borcu ne zaman .

. Bu sorunu çözecek birimler ise finansal aracýlardýr.tahsil edeceð inizi belirleyen bir sözleþ me hazýrlatmak amacýyla bir avukata danýþ manýz þ arttýr. Bu tür bir kredi sözleþ mesini hazýrlamak için avukatýn sizden 20 milyon lira istedið ini kabul edelim. Finansal aracýlar bu konuda uzmanlaþ týklarý ve ölçek ekonomilerinden yararlandýklarý için iþ lem maliyetlerini önemli ölçüde azaltmaktadýrlar. Öte yandan bir kez hazýrlanan kredi sözleþ mesi kredi iþ lemlerinde tekrar tekrar kullanýlarak iþ lem baþ ýna maliyet . Ýþlem maliyetlerinin yüksek olmasýnýn ekonomik sonuçlarýneler olabilir? Yukarýdaki bu basit örnek sizin gibi küçük tasarruf sahiplerinin ve sobaimalatçýsý gibi potansiyel yatýrýmcýlarýn finansal piyasalarýn dýþ ýnda kalacað ýný ve finansal piyasalar tarafýndan sunulan olanaklardan yararlanamayacað ýný göstermektedir. Örneð in bir banka kredi sözleþ meleri konusunda uzmanlaþ mýþ bir avukatýn nasýl bulunabileceð i ve iyi bir kredi sözleþ mesinin nasýl hazýrlanacað ý konusunda uzmanlaþ mýþ týr. Krediyi vermek için katlanmanýz gereken bu iþ lem maliyetini gördüð ünüz zaman bu alýþ -veriþ ten yeteri kadar kazanamadýð ýnýzý fark edecek (10 milyon lira gelir eldeedebilmek için 20 milyon lira haaarcadýð ýnýzý düþ ününüz) ve sonuçta soba imalatçýsýna baþ ka bir kaynak bulmasýný önereceksiniz.

hesap birimi olma ve deð . Para genel olarak üç temel fonksiyon üstlenmektedir: Deð iþ im aracý olma. bu aracýlarýn müþ terilerine likitidesi daha yüksekhizmetler sunma olanað ýna sahip olmalarýný mümkün kýlmaktadýr. iþ lem maliyetlerini önemli miktarda düþ ürme gücünesahip olduklarý için dolaylý finansmaný daha cazip hale getirmektedirler. Banka her seferinde 20 milyon lirayakredi sözleþ mesi hazýrlatmak yerine bu konuda uzmanlaþ mýþ bir avukatla 200 milyon liraya anlaþ ýr ve hazýrlanan sözleþ meyi 2000 adet kredi iþ leminde kullanýrsa kredi baþ ýna iþ lem maliyeti 100 bin liraya düþ ürülmüþ olur. bu tür mevduatlara faiz ödemekte ve bu hesaplarda bulunan fonlar istendið i zaman mal ve hizmetlere dönüþ me olanað ýna sahip bulunmaktadýr. dolayýsýyla günümüz ekonomilerine damgasýný vuran ihtisaslaþ ma ve iþ bölümü ancak paranýn fonksiyonlarýný yerine getirebildið i bir ekonomide söz konusu olabilmektedir. Finansal aracýlýk sürecinin iþlem maliyetlerini düþürmesinin ekono? mik sonuçlarýnelerdir? Özet Para bir toplumdaki ekonomik organizasyonun temelini oluþ turmakta.önemli ölçüde düþ ürülebilir. Ayrýca finansal aracýlarýn katlanmak zorunda olduklarý iþ lem maliyetlerinin çok düþ ük olmasý. Görüldüð ü gibi 100 bin liralýk iþ lem maliyeti ile finansal aracýnýn soba imalatçýsýna 100 milyon liralýk kredi açmasý kârlý hale gelmektedir. Finansal aracýlar. Örneð in bankalar mevduat sahiplerine çek hesabý açarak ödemelerini kolaycayapabilme olanað ý sunmakta.

20 . Ancak paranýn geçirdið i ev . özellikle deð iþ im aracý olma fonksiyonunu yerine getiren çok çeþ itli para biçimleri söz konusudur.er biriktirme aracý olma. Tarih içerisinde bu fonksiyonlarý.

Aþaðýdakilerden hangisi paranýn deðer biriktirme aracý olma fonksiyonunu tam olarak açýklamaktadýr? a. Takas ekonomisinin getirdiði güçlükleri yenmesi b. elinde fon bulunduranlarla. Para akým. Bu piyasalar finansal aracýlar sayesinde. Bu piyasalarýn en önemli öðesi ise finansal aracýlardýr. Hisse senedi d. fon ihtiyacý olanlarýn buluþmasýný saðlayan piyasalardýr. gelir stok deðiþkendir b. Para ve gelir marjinal deðiþkenlerdir 2. Öte yandan önce çeklerin kullanýlmaya baþlamasý ve daha sonra EFT-POS sistemlerinin devreye girmesi. paranýn evrimindeki önemli geliþmelerdir. Finansal piyasalar. Satýn alma gücünün zaman içerisinde elde tutulmasý d. çabuk etkin ve güvenli olarak çalýþmaktadýr. gelir akým deðiþkendir e. paranýn tanýmlanmasý sorunu ister istemez para miktarýnýn belirlenmesinde de karþýmýza çýkmaktadýr. Para stok. Para akýmý. Ýhtisaslaþmaya olanak saðlamasý 3. Ýktisadi açýdan önemine karþýn. Para ile gelir kavramlarýný birbirinden ayýran temel fark hangisidir? a. Varlýða dayalý menkul kiymet e. Bu konuda gerek iktisat teorisinin kullanýlmasý gerektiðini savunanlar. Aþaðýdaki finansal aktiflerden hangisi en yüksek likitideye sahiptir? a. Ortak bir deðer birimi olmasý c. gereksekonunun amprik olarak ele alýnmasýný savunanlar doyurucu cevaplar verememektedir. Muhasebe sorunun üstesinden gelmesi e.21 . Para stok. Vadesiz mevduat c. Mevduat sertifikasý . Günümüzde para kadar önem taþýyan bir baþka konu da finansal piyasalardýr. Sorular 1. Tahvil b. gelir marjinal deðiþkendir d.rim içerisinde deðerli madenlerden para yapýlmasý ve bunlardan kaðýt paraya geçilmesi önemli bir deðiþimdir. gelir marjinal deðiþkendir c.

Ankara 1987.. Mükerrem. PARASIZ.4. Merkez Bankasý. 8.. . Devlet e. 3 yýl süreyle elde tutulan bir hisse senedi Kaynakça AREN. Menteþ Kitabevi. Para Teorisi. PÝRÝMOÐLU. Eskiþehir 1988 . Savaþ Yayýnevi. A. Para Teorisi ve Politikasý. Türkiye'de Baz Para ve Para Stokunun BelirlenmeMekanizmasý.C. Ýlyas. Aylýk Ýstatistik Bülteni. Aþaðýdaki menkul kýymetlerden hangisi kýsa vadeli olarak kabul edilir? a. HÝÇ.. Para Ýstihdam ve Ýktisadi Politika. Baki. ÞIKLAR. Ýlker. Fon açýðý olan ekonomik birimler d.22 . Bursa 1994. 3 ay süreyle elde tutulan bir hisse senedi b. Ezgi Kitabevi. 9 ay vadeli hazine bonosu e.. Aþaðýdaki unsurlardan hangisi dolaysýz finansman kapsamýna girmez? a. Finansal aracýlar b. Basým. Banka ve Finansal Piyasalar. Ýstanbul 1992.. 2 yýl vadeli mevduat hesabý d. Eskiþehir 1991. Aralýk 1995. Para.. Sadun. 5 yýl vadeli devlet tahvili c. T. Fon fazlasý olan ekonomik birimler c. Yatýrýmcýlar 5.

faiz oranlarýnýn vade yapýsý özel bir önem taþýmakta ve ayrýntýlý olarak ele alýnmaktadýr. daha önce öðrenmiþ olduðunuz bir iliþkiyisürekli akýlda tutunuz: Bir menkul kýymetin faiz oraný ile fiyatý arasýnda ters yönlü bir iliþki söz konusudur. Bu nedenle yapýlan varsayýmlarýn mantýðýný ve içeriðini kavramaksýzýn teorik yaklaþýmý asla kavrayamayacaðýnýzý unutmayýnýz! Metin içerisinde kimi zaman sizden mantýk yürütmeniz istenmekte. hatanýzýn nereden kaynaklandýðýný tespit etmeden diðer konulara geçmeyiniz.ÜN ÝTE Yapýsý Bu Ünitede. Ýktisat teorisinde varsayýmlarýn önemi hayatidir. Bu üniteyi çalýþýrken. Acaba faiz oranlarýnda görülen bu dalgalanmalarýn nedenini açýklamak mümkün olabilir mi? Ýþte bu ünitede bu ve benzeri sorularý cevaplamaya çalýþacaðýz. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz . Öncelikle faiz oranýnýn nasýl belirlendiðini farklý iki yaklaþým çerçevesinde ele alacak ve faiz oraný deðiþikliklerinin sebeplerini araþtýracaðýz. Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak. Çeþitli faiz oranlarýnýn birbirleriyle olan iliþkilerini incelemek de bu bölümün konularý arasýnda yer almaktadýr.. Bu baðlamda.. Bildiðiniz gibi ekonomide çok sayýda faiz oraný söz konusudur ve faiz oranlarý birbirinden farklý düzeydedirler... Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. Cevabýnýzda bir hata görüyorsanýz. 2 Faiz Oranlarý ve Faiz Oranlarýnýn Vade Gazetelerde faiz oranlarýnýn arttýðý veya düþmeye baþladýðý þeklinde haberlere sýk sýk rastlamaktasýnýz. sorunun cevabý bir alttaki paragrafta araþtýrýlmaktadýr.

olduðu taktirde. üniteyi tekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. .23 .

faiz oranýnýn i gibi bir düzeyde belirlenmesine yol açan faktörlerin neler olduðudur.GÝRÝÞ ? Bir finansal aktifin temel özelliklerinden birisi faiz oraný veya fiyatýdýr. Ödünç verilebilir fonlar ve likidite tercihi yaklaþýmlarýnýn kabul ettiði temel varsayýmlar nelerdir? Bu varsayýmlar sonucu her iki yaklaþýma göre faiz oranlarýnýbelirleyen faktörler için hangi piyasa ele alýnmalý dýr? LÝKÝDÝTE TERCÝHÝ YAKLAÞIMI Bu yaklaþýma göre faiz oraný finansal sistemde arz ve talep edilen para miktarý tarafýndan belirlenmektedir. Borç veren açýsýndan faiz oraný. Ekonomik birimlerin neden paratalep ettiklerine iliþkin . Öte yandan her iki yaklaþýmda da finansal sistemde faaliyet gösteren. amaçlarýmýz açýsýndan iyi bir baþlangýç noktasý oluþturacaktýr. ekonominin reel sektörünün belirli bir gelir. istiham ve harcama düzeyinde sabitolduðunu kabul ederek kýsmi denge analizi gerçekleþtireceðiz. yani piyasalara katýlan ekonomik birimlerin. faiz oraný üzerinde finansal sistem çerçevesinde etkili olan faktörler ele alýnmaktadýr. Finansal sistemde faiz oranlarýnýn nasýl belirlendiðine iliþkin iki yaklaþým söz konusudur: Likidite tercihi yaklaþýmý ve ödünç verilebilir fonlar yaklaþýmý. Borç alan açýsýndan ise faiz oraný borçlanýlan fonlarýn maliyetidir. Bu basitleþtirici varsayým altýnda cevaplandýrýlmasý gereken en önemli soru. finansal aktifi elde tutmanýn saðladýðý toplam getirinin bir parçasýdýr. Bu nedenle faiz oranlarý ekonomide önemli bir rol üstlenmektedir. Bu yaklaþýmlarýn her ikisinde de ekonominin reel sektöründe belirlenen gelir ve istihdam düzeylerinin sabit olduðu varsayýlmakta. Aþaðýdaki bölümde faiz oranýný belirleyen faktörleri incelerken. sýfýr enflasyonist bekleyiþe sahip olduklarý kabul edilmektedir. Faiz oranlarýnýn düzeyi ekonomideki finansal sistem ve reel sistem arasýndaki karþýlýklý iliþkilere baðlý olduðu için bu aþamada söz konusu soruyu ancak kýsmen yanýtlayabiliriz. Finansal sistemdeki tüm faiz oranlarýnýn biraraya getirilerek bunlarýn i gibi tek bir faiz oraný ile temsil edilebileceðini varsayalým. Bu varsayým gerçekçi olmamasýna karþýn.

24 . talep edilen para miktarýný gelirin ve faiz oraný nýn bir fonksiyonu olarak ele almaktadýr: Md = f (i. gelir esnekliði ise pozitifolarak kab ul edilmektedir.çeþitli gerekçeler bulmak mümkündür. ilgili deðiþkenlerin altýnda yer alan iþaretler ise o deðiþkenle para talebi arasýndaki iliþkinin yönünü göstermektedir. Likidite tercihi yaklaþýmýna göre talep edilen para miktarýnýbelirle yen faktörler nelerdir? Bu faktörler para talebini hangi yönde etkile? mektedir? Para talebi ile gelir arasýnda neden pozitif. Buna göre para talebinin faiz esnekliði negatif. Likidite tercihi yaklaþýmý. Y) -+ Bu fonksiyonda Md talep edilen para miktarýný. faiz oranlarýileneden ! negatif bir il iþki olabileceðini düþününüz. i (1) faiz oranýný ve Y gelir düzeyini ifade etmekte. . Biz bu bölümde sadece gelir ve faiz oraný ile ilgili olan gerekçeleri inceleyeceðiz.

Ahmet Bey'in yýl boyunca elde tuttuðu para miktarýný gösterecektir. Bu durumu görebilmek için Þekil 2. Elde tutulan para miktarýnýn her gelir döneminin sonunda sýfýra eþit olacak þekilde harcandýðýný kabul edersek.5 0 1 Mart ! ? Ekonomik birimlerin gelirle ilgili faktörler nedeniyle para talep etmeleri.1. bir dönemde elde tutulan ortalama para miktarý 25 milyon liraya yükselecektir. Emekli memur olan AhmetBey.5 milyon lira yý veya yýllýk gelirinin %12. her üç ayda bir gelir lde etmekte ve bir ödeme döneminde 25 milyon lira ve bir yýlda toplam 100 milyon lira gelir elde etmektedir. Þekil 2.1. iþlem amaçlý para talebi olarak adlandýrýlýr. gelirinelde edilme sýklýðý. Buna göre Ahmet Bey bir gelir döneminde ortalama olarak12. Ekonomik birimlerin iþlem amacýyla para talep etmelerinin nedenleri nelerdir? Günlük yaþamýnýzdan örnekler verebilir misiniz? Elde tutulacak para miktarýnýn. Ahmet Bey bir sonraki gelirini üç ay sonra elde edecek olmasýna karþýn harcamalarýný günlükolarak gerçekleþtirmek durumundadýr.5'ini elinde bulundurmaktadýr.? Para miktarý (milyon TL) 25 12. Örneðin Ahmet Bey 1 Mart tarihinde 25 milyon lira olan üç aylýk emekli maaþýný almakta ve bu miktarý elinde tutmaktadýr. gelir ve harcamalar arasýndaki söz konusu dengesizlikleri giderecek düzeyde olmasý gerekir.'deki örneði inceleyelim.1. . ekonomikbirimler para talep etmekte yani parayý elde nakit olarak tutmayý tercih etmektedirler. genellikle. Ahmet Bey'in yýllýk geliri 200 milyon liraya (her üç ayda 50 milyon lira) çýkar ve gelir elde etme dönemleri ile harcama alýþkanlýklarý Þekil 2. harcamalarýn yapýlma sýklýðý arasýndaki dengesizlikve ödeme mekanizmasýný oluþturan diðer faktörler nedeniyle.'deki gibi kalýrsa. Gelirin elde edilmesi ve harcamalarýn yapýlmasý arasýndaki zaman uyumsuzluðu..

25 .'i kullanarak inceleyebiliriz.17 milyon lira veya yýllýk gelirinin %4. harcamalarý karþýlamak amacýyla iþlem amaçlý para talebi de artmaktadýr. Bu kiþinin yýllýk geliri 240 milyon lira ise ve bu miktar geliri her ay eþit miktarlarda alýyorsa. elde tutulan ortalama para miktarýveya iþlem amaçlýpara talebi 4.Þekil 2. aylýk gelir yaklaþýk 8.34 milyon lira olurdu. Ahmet Bey'in bir yýlda elde ettiði 100 milyon liralýk gelir ayda bir verilerek 12 ayda ödenmiþ olsaydý. Öte yandan kiþinin gelirini elde etme sýklýðýnýn iþlem amacýyla para talebini nasýl etkilediðini Þekil 2.1.17'si kadar olacaktý. bir aylýk dönemde iþlem amacýyla ortalama para talebi ne olur? . Ýþlem Amaçlý Para Talebi 1 Haziran 1 Eylül 1 Aralýk 1 Mart Bir dönemde elde tutulan ortalama para miktarýnýn o dönemde elde edilen gelirin yarýsýna eþit olduðuna dikkat ediniz. Bu miktar paranýn ay sonuna kadar hergün eþit miktarda harcanarak ayýn son günü sýfýrlandýðýný kabul edersek. Buna göre gelir arttýkça.1.

1. ? Elde para tutmanýn. Tüm finansal aktifler arasýnda para en likit olanýdýr. ! Bir ekonomideki gelir düzeyi yükseldikçe iþlem amacýyla para talebinin de yükseleceðini. Bu nedenle. ekonomik birimler ellerinde bulundurduklarý para miktarýný mümkün olan en düþük düzeye indirme eðilimi taþýyacaklardýr. Konuya bu açýdan bakýldýðýnda. talep edilen para miktarý ile faiz oraný arasýnda ters yönlü bir iliþki olduðunu öne sürmektedir. iþlem amaçlý para talebini tek bir ekonomik birim açýsýndan ele almaktadýr. kaybedilen faiz elde para tutmanýn alternatif maliyetini ifade etmektedir. çok düþük bir faiz geliri elde eder (Türkiye'de vadesiz mevduatlarda olduðu gibi). toplum gerçekleþtireceði iþlemlerde kullanmak üzere belirli bir miktarda para talep edecektir.. Bunu gerçekleþtirebilmek için de ellerinde bulunan atýl para miktarýný faiz getirisi olan finansalaktiflere (tahvil gibi) aktaracaklardýr. ekonomik birimler ellerinde daha fazla para tutma eðiliminde olurlar. para talebi ile gelir arasýnda dolaysýz ve pozitif bir iliþki olduðunu kabul edebiliriz. Faiz oranlarý ile talep edilen para miktarý arasýndaki ters yönlü iliþkiyi açýklamaya dönük gerekçelerdenençok bilineni. bu ekonominin sahip olduðu gelir düzeyi olduðu için. faiz oranýnýn manýn alternatif (fýrsat) maliyetini oluþturmasýdýr. Gelirin elde edilmesi ve harcanmasý sürecindeki dengesizliðin sonucu olarak. Faiz oraný yüksekdüzeyde ise. faiz oraný ile ilgili gerekçeleri çok çeþitli olabilir. elde para tutmanýn fýrsat maliyeti de yüksek olacaðý için. Ancak ayný gerekçeler toplumun bütününe yaygýnlaþtýrýlabilir. Bir ekonomide gerçekleþtirilen iþlemleri en iyi þekilde temsil eden deðiþken. Ancak bunlarýn tümü. ancak ya hiç faiz geliri elde etmez (cebinizdeki nakit gibi) ya da.Þekil 2. faiz oranlarý düþükse. Elde para tutmanýn alternatif maliyeti nedir? Faiz oranlarýyükseldiði zaman elde tutmak istediðiniz para miktarýne yönde deðiþecektir? Faiz oranlarý düþük olduðu zaman elde para tutmanýn alternatif maliyeti düþük olacaktýr. Para talebi ile faiz oraný . diðer finansal aktiflerle karþýlaþtýrýldýðýnda. gelir azaldýkça düþeceðini düþününüz. Bir finansal aktifin likidite derecesi azaldýkça elde edilebilecek faiz geliri artar. Buna göre bir ekonomik birim her zaman þu ikilem ile karþý karþýyadýr: Tam likiditeye sahip ancak faiz geliri olmayan (ya da çok düþük faiz geliri elde eden) para ile likiditesi düþük ancak yüksek faiz geliri eldeeden aktif ler arasýnda tercih yapmak.

Belirli bir risk düzeyinde faiz oraný ne kadar düþük olursa. yaygýn olmasýna karþýn. Bunun dýþýndaki bazý faktörler de.26 . söz konusu ters yönlü iliþkiyi açýklamakta kullanýlabilir. ekonomik birimler o kadar fazla para talep etmektedirler. ? Bir finansal aktifin riski ile faiz oranýarasýnda nasýl bir iliþki vardýr? Bu iliþki talep edilen para miktarýnýnasýl etkiler? . ekonomik birimler diðer finansal aktifleri ellerinde tutarak daha yüksek getiri elde etmeyi bekledikleriiçin daha az para talep edecek ve dolayýsýyla riski daha yüksek olan aktiflere talep artacaktýr. tek yaklaþým deðildir. Tersine. Faiz oraný ne kadar yüksek olursa. belirli bir risk düzeyinde faiz oraný ne kadar yüksek olursa ekonomik birimler o kadar az para talepederler. Örneðin diðer finansal aktifler karþýsýnda paranýn taþýdýðý nispi risk. Açýktýr ki paranýn taþýdýðý risk diðer finansal aktiflerin riskine göre oldukça düþüktür.arasýndaki ters yönlü iliþkinin açýklanmasýnda "elde para tutmanýn fýrsat maliyeti" kavramýnýn kullanýlmasý.

faiz oranýarasýndaki? ters yönlü iliþkiyi özet konusu "normal faiz oraný" düzeyinitespit edebilir misiniz? Sizin böyle bir bekleyiþiniz var mý? Yukarýdaki açýklamalarýmýza göre konu hangi yaklaþým açýsýndan ele alýnýrsa alýnsýn sonuç. Buna göre gelirin artmasý belirli bir faiz oraný . Þekilde yer alan negatif eðimli eðri ekonomik birimlerin ellerinde tutmak istedikleri para miktarý ile faiz oraný arasýndaki ters yönlü iliþkiyi ifade etmektedir.. cari faiz oraný normal olarak kabul edilen faiz oranýndan yüksekse. ekonomik birimler zaman içerisinde faiz oranýnýn normal düzeye doðru artacaðýný beklerler. Keynes'e göre ekonomik biriml kararý ile ya da karmaþýk yöntemler kullanarak faiz oranlarýna iliþkin "normal" bir düzey tespit ederler ve faiz oranýnýn bu normal düzeye döneceðine inanýrlar. Öte yandan.M. gelirin Y1 düzeyindesabit olduðu varsayýmý altýnda. Öte yandan Þekil 2. faiz oraný ile para talebi arasýnda ters yönlü bir iliþkinin var olduðu þeklinde özetlenebilir. Bir finansal aktifin fiyatý ile faiz oraný arasýnda ters yönlü iliþki olduðu için.2. Eðer finansal piyasalardaki cari faiz oraný. Çünkü ekonomik birimler faiz oranlarýnýn düþmesi halinde finansal aktif fiyatlarýnýn yükseleceðini beklemektedirler. Görüldüðü gibi düþük bir faiz oraný. ekonomik birimler faiz oranýnýn artacaðýný bekliyorlarsa. Keynes'in kullandýðýyaklaþýmla para talebi . cari faiz oranýnýn normal olarak kabul edilen faiz oranýn? dan büyük olmasýhalinde para talebinin bundan nasýl etkileneceðini düþününüz.faiz oraný arasýndaki ters yönlüiliþkiye baþka bir açýklama getirmiþtir.1936 yýlýnda J. daha fazla finansal aktif talep etmeye baþlarlar.Keynes. Bir finansal aktifin fiyatýve faiz oranýarasýndaki ters yönlü iliþkiyi düþünerek. para talebi fonksiyonunu göstermektedir. daha fazla para tutmayý tercih edeceklerdir. Þekil 2. düþük bir para talebi ile sonuçlanmaktadýr.2. ayný zamanda finansal aktiflerin fiyatlarýnýn düþeceðini bekliyorlar demektir. Bu ekonomik birimler önümüzdeki dönemde faiz oranýnýn normal düzeye doðru yükseleceðine ve dolayýsýyla finansal aktiflerin fiyatlarýnýn düþeceðine inandýklarý için ellerinde daha az finansal aktif. gelirin Y1 'den Y2 düzeyine artmasýnýn bir sonucu olarak. para talebi fonksiyonundaki saða doðru kaymayý da göstermektedir. yüksek bir para talebi ile sonuçlanmaktadýr. para talebi . söz konusu normal faiz oranýndan düþükse. Görüldüðü gibi yüksek bir faiz oraný. ekonomik birimler faiz oranlarýnýn düþeceðini beklerler ve daha az para.. Çok sayýda ekonomik birimin cari faiz oranýnýn normal olarak deðerlendirilen faiz oranýndan düþük olduðunu düþündüklerini kabul edelim.

27 . Gelirin azalmasýhalinde para talebi fonksiyonu nasýl yer deðiþtire? cek ve para talebi açýsýndan bu yer deðiþtirme ne anlama gelecektir? .düzeyindegerçekleþtirilen iþlem hacmini de artýracaðý için. daha fazla para talepedilecektir.

Faiz oraný Y1 < Y2 M = f(i.2. Para arzýnýn dýþsal olarak belirlenen bir unsur olduðunu varsaymanýn. Para Arzý Fonksiyonu Para miktarý M . halk ve merkez bankasýnýn tercih ve kararlarý sonucu belirlenmektedir.'de görülmektedir. Faiz oraný ! Ms Þekil 2.Y ) 12 2 Para miktarý o ooooM1 M2 Para Arzý Bilindiði gibi para arzý ticari bankalar. Bu nedenle para arzýnýn merkez ban afýndan dýþsal olarak belirlendiðini varsaymak.3. bu bölümdeki amacýmýz açýsýndan sakýnca doðurmaz. Daha sonraki ünitelerde görüleceði gibi. Bu varsayým altýnda çizilen para arzý fonksiyonu Þekil 2. Para Talebi io Fonksiyonu d M = f(i. merkez bankasý para arzýný istediði yönde deðiþtirme gücünesahip olan bir kurumdur. merkez bankasýnýn para arzýüzerinde %100 bir kontrol gücü olduðunu varsaymak anlamýna geldiðini hatýrda tutunuz.3.Y )1 d Þekil 2.

28 .Para arzý fonksiyonunu. bu durum likidite tercihi yaklaþýmýnda faiz oranýnýn nasýl belirlendiðine iliþkin temel sonuçlarý deðiþtirmeyecektir. para arzý ile faiz oraný arasýndaki doðru yönlüiliþkiyi gösterecek þekilde yukarýya doðru eðimli bir eðri þeklinde ç olsak bile. .

'te verilmektedir. para arzýnda mevcut olan fazlalýk diðer finansal aktiflerin satýn alýnmasýnda kullanýlacaktýr. Denge Faiz Oranýnýn Belirlenmesi Para miktarý Denge faiz oranýnýn üzerindeki bir faiz oranýnda. Diðer finansal aktiflere olan talep artýkça. Bu da. Öte yandan diðer finansal aktifler paraya göre daha az likittirler.Y )1 d 1 Denge faiz oranýMs o Þekil 2. finansal aktiflerin fiyatýný .4. Öte yandan cari faiz oraný denge faiz oranýndan düþükse.Faiz Oranýnýn Belirlenmesi Likidite tercihi yaklaþýmýna göre denge faiz oranýnýn belirlenmesi Þekil 2. Bu düþüþ denge faiz oranýna ulaþýlýncayakadar devam edecek ve para arzý ile elde tutulmak istenen para miktarý nýn eþitlendiði noktada d Þekilde Ms ve M1 eðrilerinin kesiþme noktasý dengeye gelinecektir. Faiz oraný io M M = f(i. para talebifazlasý söz konusu olacak ve ekonomik birimler ihtiyaçlarý olan fazla parayý elde edebilmek için ellerindeki finansal aktifleri satmaya baþlayacaklardýr. para arzý fazlasý söz konusudur (Ms > M1d olduðu için). bunlarýn fiyatý yükselecek ve dolayýsýyla faiz oraný düþecektir. Para tam likit olmasýna karþýn faiz geliri eldeedememekte ya da ço k düþük faiz geliri söz konusu olmaktadýr. Dengeye nasýl ulaþýldýðýný anlamanýn en iyi yolu. Bu nedenle.4. Cari faiz oranýnýn denge faiz oranýndan düþük olmasýhalinde faiz? oranýnýn dengeye doðru yö amaya çalýþýnýz. Likidite tercihi yaklaþýmýna göreekonomik birimler para v faiz getirisi olan finansal aktifler arasýnda tercih yapmak durumundadýrlar. Ancak daha yüksek faiz geliri elde etmek mümkündür. faiz oranýnýn herhangi baþka bir düzeyde olmasý halinde ne tür deðiþikliklerin ortaya çýkacaðýný incelemektir.

29 . Faiz oranýndaki artýþ. denge noktasýna ulaþýlýncaya dek devam edecektir. diðerþartlar sabitken.düþürürken faiz oranýnýn yükselmesine neden olacaktýr. Likidite tercihi yaklaþýmýna göre. neden tek? bir denge faiz oranýva Gelir artarsa denge faiz oranýne yönde deðiþir? .

Bu nedenle konu ödünç verilebilir fonlar arzý ve talebi ele alýnarak incelenebilir. faiz oraný ile ayný yönde deðiþmektedir. deðiþkenlerin altýnda yer alan iþaretler ilgili deðiþken ile ödünç verilebilir fon arzý arasýndaki iliþkinin yönünü göstermektedir. Ýki deðiþken arasýndaki bu pozitif iliþki Þekil 2. Ödünç Verilebilir Fon Arzý Ödünç verilebilir fonlara iliþkin arz fonksiyonu aþaðýdaki gibi özetlenebilir: Ls = f (i .'te grafik olarak gösterilmektedir. Buna göre ödünç verilebilirfon arzý ile faiz oraný arasýnda pozitif bir iliþki söz konusudur. Örneðin gelir düzeyi Y2'ye yükselirse arz fonksiyonu saða doðru kayacak veödünç verilebilir fon arz acaktýr.Y ) 11 22 Y2 > Y 1 . Faiz oraný ss L = f(i.Y ) L = f(i. Ödünç verilebilir fon arzýile faiz oranýarasýndaki pozitif iliþkiden ne ? anlýyorsunuz? Bunun yanýnda. ödünç verilebilir fon arzý fonksiyonunun yer deðiþtirmesine neden olur. arz edilen fon miktarý. gelir düzeyinde ortaya çýkacak bir deðiþme. faiz oranlarýnýn ödünç verilebilir fon arz ve talebini eþitlediðini savunmaktadýr. Y) + + Bu fonksiyonda Ls ödünç verilebilir fon arzýný ifade etmekte.5. Gelir düzeyinin azalmasýhalinde ödünç verilebilir fon arzýeðrisi ne ? þekilde deðiþim gösterir?Þekil çizerek gösteriniz. cari harcamalarý erteleme ve bu sayede elde edilen fonlarý kredi piyasasýna arz etme yönünde dahagüçlü bir eðilim ortaya .ÖDÜNÇ VERÝLEBÝLÝR FONLAR YAKLAÞIMI Faiz oranlarýnýn belirlenmesine iliþkin bu yaklaþým ödünç verilebilir fonlarýn birincil ve ikincil piyasalarda alýnýp satýldýðýný. GelirY1 düzeyin de sabit iken. Faiz oraný yükseldikçe.

30 .io Ödünç verilebilir Fon miktarý L1 L2 Þekil 2.5. Ödünç Verilebilir Fonlar Arz Fonksiyonu .

Ödünç Verilebilir Fon Talebi Fonksiyonu Ödünç verilebilir Fon miktarý .'da gösterilen ödünç verilebilir fon talep eðrisini elde etmemize olanak tanýmaktadýr. devletin tasarruflarý .Bir ekonomide ödünç verilebilir fonlara iliþkin arzýn temel kaynaklarý þu þekilde sýralanabilir: . Bilindiði gibi faiz oraný borçlanmanýn maliyetini ifade etmektedir.6 .6. faiz oranýnýn (i) altýnda yer alan -iþareti ise ödünç verilebilir fon talebi ile faiz oraný arasýnda ters yönlü (veya negatif) iliþki bulunduðunu göstermektedir. Faiz oraný yükseldikçe borçlanmanýn maliyeti artacak. Bu yüzden ödünç verilebilir fonlara iliþkin talep fonksiyo nu aþaðýya doðru eðimlidir. bu da finansal sistemde talep edilen fon miktarýnýn azalmasýna neden olacaktýr. Sözü edilen bu ters yönlü iliþki Þekil 2. hane halklarýnýn tasarruflarý . Ýþletmelerin tasarruflarý ve amortismanlarý . Ödünç verilebilir fon talebi eðrisinin aþaðýya doðru eðimli olmasý? neyi ifade eder? Faiz o i halinde fon talebi bundan nasýl etkilenir? Faiz oraný io L1 L 2 L1 d L2 d Þekil 2. para arzýndaki artýþlar Ödünç Verilebilir Fon Talebi Ödünç verilebilir fonlara iliþkin talep fonksiyonu aþaðýdaki gibi özetlenebilir: Ld = f (i) Bu fonksiyonda Ld ödünç verilebilir fon talebini.

31 . talep fonksiyonunda bu tür bir kayma görülebilir. . Örneðin bankalar tüketici kredisi açarken istenen formaliteleri azaltýrlarsa.'da.Öte yandan Þekil 2. her faiz oranýnda talep edilen fon miktarýnýn artacaðý da gösterilmektedir.6. talep fonksiyonunun saða doðru kaymasýyla.

? Finansal piyasalarda ödünç verilebilir fonlara olan talebin temel kaynaklarý þu þekilde özetlenebilir: . devletin bütçe açýðý Ödünç verilebilir fon talebinin temel kaynaklarý nelerdir? Devletin bütçe açýðýneden ödünç verilebilir fonlara talep yaratmaktadýr? Faiz Oranýnýn Belirlenmesi Yukarýda elde edilen arz ve talep fonksiyonlarýnýn Þekil 2. Denge faiz Denge Faiz Oranýnýn io oraný Belirlenmesi d L Ödünç verilebilir Fon miktarý Lo Ödünç verilebilir fonlar yaklaþýmýna göre Ld ve Ls fonksiyonlarýný eþitleyen faiz oraný. denge faiz oranýdýr. denge faiz oranýnýn finansal sistemdeki ödünç verilebilir fon arz ve talebini eþitleyen faiz oraný olduðunu görmekteyiz. Örneðin cari faiz oraný dengefaiz oranýndan yüksekse.7. Kredi veren kiþi ve kurumlar ellerindeki fonlarý kredi olarak kullandýrabilmek için daha düþük faize razý olacaklar. Faiz oraný Ls Þekil 2.7. hane halklarýnýn tüketim ve konut kredisi talepleri . Finansal sistemde. finansal sistemde ödünç verilebilir fonlarda arzfazlasý ortaya çýkar. borçlanan kiþi ve kurumlar da arz fazlasý . rekabet güçlerinin çalýþmasýna olanak tanýndýðý sürece. üretim iþletmelerinin tesis ve teçhizat harcamalarýný finanse edebilmek amacýyla kredi talepleri . cari faiz oranlarýný bu düzeyedoðru getiren doðal bir mekanizma vardýr.'de biraraya getirilmesi ile.

Bu nedenle faiz oraný.32 . denge faiz oranýna doðru yönelme sürecinin nasýl iþleyebileceðini düþününüz. Ödünç verilebilir fon talebi ve arzý eþitleninceye dek bu artýþ sürecek ve denge faiz oraný arz-talep eþitliðinin saðlandýðý noktada belirlenecektir.nedeniyle faiz oranýnýn düþürülmesi yönünde pazarlýða baþlayacaklardýr. ! Cari faiz oranýdenge faiz oranýndan düþükse. kredi verenlerin arz ettikleri fon miktarý borçlananlarýn talep ettiði fon miktarýna eþit oluncaya dek düþecektir. Öte yandan cari faiz oraný denge faiz oranýndan düþükse. ortaya çýkan talep fazlasý nedeniyle faiz oraný yükselmeye baþlayacaktýr. .

genel denge anlamýnda. Ýþte bu nedenle her iki yaklaþým da faiz oranýný belirleyen faktörleri kýsmi olarak ele almaktadýrlar. her iki yaklaþým da ekonominin reel sektöründeki deðiþmeleri ele almaksýzýn faiz oranlarýnýn belirlenmesini incelediði için her ikisi de kýsmi denge teorileridir.7. Öncelikle. Ancak iki yaklaþým arasýndaki fark.ÝKÝ YAKLAÞIMIN KARÞILAÞTIRILMASI Likidite tercihi ve ödünç verilebilir fonlar yaklaþýmlarýnýn her ikisi de ekonominin reel sektöründeki faaliyetleri sabit kabul ettikleri için dengefaiz oranýnýn be lirlenmesini ancak kýsmi olarak açýklayabilmektedirler. ve 2.4. Üçüncü olarak. ayný denge faiz oranýnýn belirlenmesi ile sonuçlanmaktadýr. ekonomiyibir makro model çerçevesinde ele a lan iktisatçýlar ise genellikle likiditetercihi yaklaþýmýný kullanmaktadýrlar. faiz oranýnda ortaya çýkan deðiþikliðin reel sektörü etkilemeyeceði varsayýlmaktadýr. . ödünç verilebilir fonlar yaklaþýmý ekonomideki finansal piyasalar ve kurumlarla ilgilenen iktisatçýlar tarafýndan yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. kullanýlan metodolojide yatmaktadýr. Ýkinci olarak.'de denge faiz oranýný belirleyebilmek için gelir ve diðer deðiþkenlerin sabit kaldýðýný varsaymýþtýk. Her iki teori de ayný özelliðe sahip iken acaba bunlardan hangisi gerçeði daha iyi yansýtmaktadýr? Bu soruyu yanýtlayabilmek için birkaç hususun açýklýða kavuþturulmasý gerekmektedir. Likidite tercihi yaklaþýmý bir stok olarak paranýn arzý ve talebi ile ilgilenirken. Stok ve akým deðiþken kavramlarýnýhatýrlayýnýz. günümüzde her iki yaklaþýmýn da genelanlamda ayný denge faiz oraný düzeyine iþaret ettikleri herkes tarafýndan kabul edilmektedir. Nitekim Þekil 2. ekonomide alýnan finansal kararlarýn "para mý yoksa likiditesi düþük baþka bir finansal aktif mi tutmak" þeklinde olduðunu kabul etmektedir. her iki teori de. Bu nedenle her iki yaklaþým da ayný dezavantaja sahiptir. Öte yandan sadece finansal kurumlarla deðil. Gelirde ortaya çýkan bir deðiþme veya finansal sistemdeki arz -talep miktarlarýný etkileyebilecek reel sektörde yaþanan bir deðiþikliðin faiz oranýný etkilemesine olanak tanýnýrken. Ödünç verilebilir fonlar yaklaþýmý ise finansal sisteme gelen ve çýkan fon akýmý ile ilgilenmekte ve ekonomide alýnan finansal kararlarýn geniþ bir finansal aktif kümesine baðlý olarak alýndýðýný kabul etmektedir. Geçmiþte bu iki yaklaþýmýn denge faiz oraný konusunda farklý sonuçlara ulaþmýþ olduklarý yoðun þekilde tartýþýlmýþ olmasýna karþýn.

Bu iki yaklaþým arasýnda. Gerçek yaþamda ekonomik birimler fiyatlar genel düzeyinde deðiþiklik olacaðý þeklinde bekleyiþlere sahip olabilirler ve aslýnda bu bekleyiþler faiz oranýnýn belirlenmesi sürecinde önemli bir rol oynamaktadýr. fiy atlar genel düzeyinin sabit kaldýðý varsayýlmaktadýr. gerçeði daha iyi yansýtma anlamýnda bir tercih yapýlamayacaðýnýn nedenlerini düþününüz. Daha doðru bir deyiþle her iki yaklaþým. REEL VE NOMÝNAL FAÝZ ORANLARI ! ? Yukarýda ele alýnan likidite tercihi ve ödünç verilebilir fonlar yaklaþýmlarýnýn her ikisinde de finansal sistemde alýnýp satýlan menkul kýymetlerinvadeleri süresince. ekonomik birimlerin fiyatlardabir deðiþiklik bekle ediðini kabul etmektedir.Ödünç verilebilir fonlar ve likidite tercihi yaklaþýmlarýnýkarþýlaþtýrýnýz. Fiyat bekleyiþlerinin söz konusu .33 .

i = i* + . Fisher'i yeniden keþfetmiþler ve enflasyonist bekleyiþler nedeniyle faiz oranlarýnýn yükseldiðini ve deðiþkenlik gösterdiðini öne sürmüþlerdir. hem de fon talep edenler ayný enflasyonist bekleyiþe sahiptir ve . Ýktisatçýlar faiz oranlarý ve beklenen enflasyon arasýndaki iliþkiyi incelemeye büyük zaman ayýrmalarýna karþýn. Ekonomik birimlerin. reel faiz oranýný belirleyen faktörlerin yaný sýra.rolünü görebilmek için reel ve nominal faiz oranlarý þeklinde bir ayýrýma gitmemiz gerekmektedir. Fisher eþitliðinin pratikte neölçüde gerçekleþeceðini beli . reel faiz oraný i* ve enflasyonist bekleyiþler . gelecekte fiyatlarýn deðiþmeyeceði yönünde bir bekleyiþe sahip olmalarý halinde. nominal faiz oraný.e ile gösterilirse. Ancak bu uyum mekanizmasý iki varsayýma dayanmaktadýr : . reel faiz oraný likidite tercihi veya ödünç verilebilir fonlar yaklaþýmýna göre belirlenendenge faiz oranýdýr. ? Fisher eþitliði nedir ve ne ifade etmektedir? Fisher eþitliðine göre nominal faiz oraný beklenen fiyat deðiþikliklerine tam olarak uyum göstermektedir. 1970'li yýllar boyunca faiz oranlarýnda görülen aþýrý deðiþkenliðin nedenlerini araþtýran iktisatçýlar. nominal faiz oraný ve beklenen enflasyon arasýndaki iliþki Irving Fisher tarafýndan yaklaþýk 100 yýl önce ortaya konmasýna karþýn. Günümüzde iktisatçýlar. nominal faiz oranlarýnýn enflasyonist bekleyiþlere tam uyumunu engelleyecek bir müdahale söz konusu deðildir. Reel faiz oraný. reel faiz oraný ve enflasyonist bekleyiþler arasýndaki iliþkiye ilk kez dikkatçeken ünlü iktisatçý Irving Fisher'in adýna baðlanarak. konu 1970'lerden itibaren dikkat çekmeye baþlamýþtýr. enflasyonist bekleyiþlerinden de geniþ ölçüde etkilendiðini kabul etmektedirler. Fisher Eþitliði olarak adlandýrýlmaktadýr. Nominal faiz or aný i. Finansal sistemde. Nomin oraný ise finansal sistemde fiilen gerçekleþen faiz oranýdýr ve reel faiz oraný ile ekonomik birimlerin enflasyonistbekleyiþlerinin toplamýna eþittir. Yukarýda verilen bu eþitlik. finansal sistemde görülen faiz oraný deðiþikliklerinin.e yazmak mümkündür. Örneðin reel faiz oraný %7 ve ekonomik birimlerin enflasyonist bekleyiþi %25 ise nominal faiz oraný tam olarak %32 olacaktýr. Finansal sistemde hem fon arz edenler.

beklenen fiyat deðiþikliklerinin en iyi nasýl ölçülebileceði hususunda bir anlaþmazlýk söz konusudur. Bu deðiþkene iliþkin olarak kullanýlan tüm ölçütler eleþtiriye açýktýr. Fisher eþitliðinde reel faiz oranýnýn sabit olduðu kabul edilmektedir.34 . Ýkinci olarak. Bu yüzden Fisher eþitliði. Ancak reel faiz oranýnýn kendisi. Örneðin 1970'lerde petrol fiyatlarýnda görülen artýþlar. enflasyonist bekleyiþlerle nominal faiz oraný arasýndaki iliþkinin basitleþtirilmiþ hali olarak kabul edilmelidir. 1980'li yýllarda petrol fiyatlarýnda yaþanan düþüþ sermayenin verimliliðini artýrarak ödünç verilebilir fon talebi fonksiyonunun saða doðru kaymasýna neden olmuþtur.azý güçlüklerle karþýlaþmýþlardýr. ödünç verilebilir fonlar arz ve talebine göre deðiþebilir. Görüldüðü gibi finansal nitelikte olmayan bu iki olay bile reel faiz oranýnda deðiþmeye yol açmaktadýr. Ayný þekilde. Fisher eþitliðinin pratikte tam olarak gerçekleþmesine engel olabile? cek faktörler neler olabilir? Ýlk olarak. sermayenin verimliliðini düþürmüþ ve dolayýsýyla ödünç verilebilir fon talebi fonksiyonu sola doðru kaymýþtýr. .

Yani beklenen enflasyondaki %1'lik artýþ nominal faiz oranýnda %1'lik artmayla sonuçlanmaktadýr. nominal faiz oranlarýnýn enflasyonist bekleyiþlere tam olarak uyum gösterdiði hususu da tartýþmalýdýr. beklenen enflasyon oraný ile nominal faiz oraný arasýndaki iliþkinin bire-bir'den daha yüksekolduðu da öne sürülmektedir. Bu iktisatçýlara er eþitliði. 31.þekil yardýmýyla tespit ediniz. faiz oranlarýnýn enflasyonist bekleyiþlerden önemli ölçüde etkilendiði. Fisher eþitliðine görebeklenen enflasyon il al faiz oraný arasýnda bire-bir iliþki söz konusudur. geçmiþte tartýþýlmýþ ve bazýlarý halâ tartýþýlmaktadýr. Örneðin. t ise marjinal vergi oranýný ifade etmektedir. Ancak. ekonomide belirli bir tarihte.1995 tarihinde Türkiye'de çeþitli finansal aktiflere uygulanan faiz oranlarýnýn sadece bir kýsmýný göstermektedir. Yukarýdaki eþitliðe göre marjinal vergi oraný %25 ise. ? Bu bölümde þu ana kadar yaptýðýmýz açýklamalarda.. Ancak. iliþkinin daha zayýf olduðu yönünde tespitlerde bulunmaktadýr. Tablo 2. beklenen enflasyo ndaki bir puanlýk artýþ karþýsýnda nominal faiz oraný 1. bir dizi faiz oraný söz konusudur. Yukarýda ele alýnan ve bizim burada deðinmediðimiz birçok husus. talep fonksiyonundaki bu yer deðiþtirmelerin reel faiz oraný üzerindeki etkilerini. Üçüncü olarak. Acaba ekonomide neden birden fazla faiz oranýsöz konusudur? . FAÝZ ORANLARININ YAPISI . Oysa yapýlan ampirik araþtýrmalarýn büyük bir bölümü söz konusu bire-bir iliþkiyi doðrulamamakta. vergilerin etkisini de göz önüne alacak þekilde aþaðýdaki gibi yazýlabilir: * + . vergi sonrasý reel faiz oranýnýn sabit kalabilmesi için (yani nominal faiz oranýnýn beklenen enflasyona tam olarak uyum gösterebilmesiiçin).1.33 puan artmak zorundadýr.12. Öte yandan faizgelirlerinin artan oran vergiye tabi olduðu ülkelerde.! ! Yukarýdaki bölümde öðrendiðiniz ödünç verilebilir fonlar yaklaþýmýný kullanarak. ortalama anlamýnda tek bir faiz oranýný kullandýk. herkes tarafýndan kabul edilen bir gerçektir.e i = iat 1-t Bu eþitlikte iat* vergi sonrasý reel faiz oranýný.

faiz oranlarýnýn yapýsý ile ilgilidir. Finansal aktifin sahip olduðu vergi ayrýcalýklarý . . temel olarak aþaðýdaki faktörler tarafýndan belirlen r: . Finansal aktifin geri ödenmeme riski . Ancak bu faktörlerden finansal aktiflerin vadeleri arasýndaki farklar.Faiz oranlarýarasýndaki bu farklýlýðýn nedenleri nelerdir? Bu sorulara verilecek yanýt. Finansal aktifin vadesi . Faizoranlarýnýn yapýsý. özellikle üzerinde durulmasý gereken bir faktör niteliðindedir. Finansal aktifin pazarlanabilirliði Faiz oranlarýnýn yapýsýnýbelirleyen faktörler nelerdir? Bu faktörlerlefaiz oranlarýnýn düze nasýl bir iliþki kurulabileceðini düþününüz.35 . Yukarýda sýralanan dört faktör faiz oranlarýnýn yapýsýný belirlemede birlikte etkili olurlar.

Bankalararasýbir gecelik faiz oranýnýn %105 olmasýdemek.0 Faiz oranýndan sözederken. Örneðin. vadelerinin farklý olmasýdýr.12.17 1 Yýl Vadeli Hazine Bonosu 99. FAÝZ ORANLARININ VADE YAPISI ! Faiz oranlarýnýn vade yapýsý. yný vergi ayrýcalýklarý uygulanan ve hemenhemen tümü ayný pazarlanabilirlik gücüne sahip menkul kýymetlerdir. faiz oranýnýn bir yýl için tanýmlandýðýakýlda tutulmalýdýr. Ne var ki bunlarýn faiz oranlarý üzerindeki etkisini belirlemek nispeten daha kolaydýr. Faiz oranlarýnýn yapýsý üzerinde vade kavramýnýn etkisini anlayabilmenin en iyi yolu devlet tarafýndan çýkarýlan menkul kýymetleri ele almaktýr. Bu menkul kýymetlerin tümü hemen hemen sýfýr geriödenmeme riskine sahip. TÜRKÝYE'DE FAÝZ ORANLARI (31.1. tahvilleri gibi) arasýndaki tek fark vadeleridir. Bunedenle.33 1 Yýl Vadeli Mevduat 91. Bu nedenle aþaðýdaki bölümde faiz oranlarýnýn vade yapýsýný ayrýntýlý olarak incelerken. kamu kesimi tarafýndan çýkar mýþ olan çeþitli menkul kýymetlerin farklý faiz oranlarýna sahip olmasýnýn temel nedeni.Faiz oraný ve vade arasýndaki iliþki faiz oranlarýnýn vade yapýsý olarak adlandýrýlýr. Þüphesiz diðer faktörler de faiz oranlarýnýn belirlenmesinde ihmal edilemeyecek faktörlerdir. Faiz oranlarýnýn vade yapýsýný incelerken kamu kesimi tarafýndan çýkartýlmýþolan menkul kýymetlerin kullanýlma nedeni nedir? Bu menkul kýymetlerin temel özelliði nedir? . vade ne olursa olsun.10 6 Ay Vadeli Mevduat 83.5 Bankalararasý Gecelik 105. diðer faktörlere de kýsaca deðineceðiz. Veyahut da 1 gecelikgerçek faiz oraný. eðer bu kredi 365 gece içinalýnsaydýverilecek faizin %105 o sýdemektir. Tablo 2.Yýllýk %) Finansal Aktifin Türü Faiz Oraný Vadesiz Mevduat 13. benzer özelliklere sahip olan ancak vadeleri açýsýndan farklýlýk taþýyan çeþitli finansal aktiflerin faiz oranlarý arasýndaki iliþkiyi ifade etmektedir.1995 . bu oranýn 365'de biridir.0 Tüketici Kredisi (Aylýk) 8.83 Reeskont Faiz Oraný 57.30 6 Ay Vadeli Hazine Bonosu 99. Çünkü kamu kesimi tarafýndan çýkartýlan çeþitli menkul kýymetler (hazine bonolarý.

Örneðin Þekil 2. getiri(hasýla) eðrisi yöntemidir. Getiri eðrisi.'de yer alan þekillerde. ? . iki ayrý tarihte.8. Türkiye'de vadeli mevduatlara iliþkin vergi sonrasý yýllýk getiri eðrileri yer almaktadýr. belirli bir tari te (örneðin 26 Mart 1996 günü gibi) finansal sistemde alýnýp satýlan aktiflerin vadeleri ile getirileri arasýndaki iliþkiyi göstermektedir.Benzer özelliklere sahip finansal aktiflerin faiz oranlarý ile vadeleri arasýndaki iliþkiyi göstermek amacýyla geniþ olarak kullanýlan yöntem.36 .

Getiri eðrisi ne ifade eder? Getiri eðrisi çizilirken neden benzer ? özelliklere sahip finansal aktifler göz önüne alýnmalýdýr? Getiri eðrisinin genellikle gözlenen dört tip þekli vardýr: Artan getiri eðrisi (vade uzadýkça faiz oranlarýnýn yükseldiðini gösterir). Farklý bir özelliði nedeniyle (örneðin istendiði anda nakte dönüþtürülebilirlik gibi) diðer menkul kýymetlerden farklýlýk gösteren menkul kýymetler deðerleme dýþý býrakýlmalýdýr. getiri eðrileri oluþturulurken dikkatli davranmak gerekir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli husus.Mevduat Getirisi Eðrisi Mevduat Getirisi Eðrisi 31/12/1986 31/12/1995 100 95 45 40 90 35 85 30 80 25 75 Getiri Eðrisi 1 ay 3 ay 6 ay 1 yýl Getiri Eðrisi 1 ay 3 ay 6 ay 1 yýl (a) (b) Þekil 2. Vadelerine Göre Getiri Oranlarýnda Deðiþme Þeklin a bölümünde yer alan getiri eðrisine göre.8. azalan getiri eðrisi (vade uzadýkça faiz oranlarýnýn düþtüðünü gösterir). 31/12/1986 tarihi itibariyle Türkiye'de vadeli mevduat faiz oranlarý vade süresi uzadýkça artmaktadýr. Ancak hemen belirtmek gerekir ki. getiri eðrisi çizilirken ele alýnan menkul kýymetlerin benzer özellikler taþýmasý gerekliliðidir. düz getiri eðrisi (farklý vadelerde faiz oranýnýn sabit kaldýðýný . Þeklin b bölümüne göre ise 31/12/1995 tarihi itibariyle bu iliþki tersine dönmüþ görünmekte ve getiri eðrisi aþaðýya doðru seyretmektedir.

vade uzamaya devam ettikçe daha sonra azalan faiz oranlarýný gösterir).9. Getiri eðrisinin alabileceði bu þekiller aþaðýdaki grafikte gösterilmektedir.gösterir) ve tepe yapan getiri eðrisi (ilk aþamada vade uzadýkça yükselen. Çeþitli Getiri Eðrileri -37 . Getiri oranýVadeArtan getiri eðrisi Getiri oranýVadeAzalan getiri eðrisi Getiri oranýVadeDüz getiri eðrisi Getiri oranýVadeTepe yapan getiri eðrisi Þekil 2.

Uzun vadeli (üç yýl vadeli hazine tahvili) faiz oraný. Ayrýca bekleyiþler teorisi. Bekleyiþler teorisine göre uzun vadeli faiz oraný. bu menkul kýymetleri satýn almaya yetecek fonlara sahiptirler ve amaçlarý. Bekleyiþler Teorisi Bu teoriye göre faiz oranlarýnýn vade yapýsýný belirleyen faktör. bu konuda birbirleriyle rekabetetmektedir. Piyasada yer alan katýlýmcýlar. Örnek olarak. Bekleyiþler teorisine göre finansal sistemdeki iþlem maliyetleri. piyasa katýlýmcýlarýnýn. Buna göre üç yýl vadeli tahvilin faiz oraný %60 dolayýndadýr. çok sayýda teorik ve ampirik araþtýrma yapýlmýþ olmasýna karþýn bu konuda kesin bir sonuca ulaþýlamamýþtýr. piyasada mevcut (cari) kýsa vadeli faiz oraný ile uzun vadeli menkul kýymetin vade süresi içindepiyasa katýlýmcýlarýnýn gerçekleþmesini b ri kýsa vadeli faiz oranlarýnýn toplamýnýn ortalamasýna eþittir. Örneðin 10 yýl vadeli bir tahvilin faiz oraný cari kýsa vadeli faiz oraný (bir yýl vadeli tahvil faiz oraný) ile uzunvadeli tahvilin vadesi süresince gerçekleþmesi beklenen kýsa vadeli faiz oranlarýnýn toplamýnýn uzun vadeli tahvilin vade süresine bölünmesi ile bulunmaktadýr. bekleyiþler teorisi. Bir yýl vadeli menkul kýymete iliþkin cari faiz oranýnýn %45 olduðunu. Piyasa katýlýmcýlarýnýn tek hedefi kâr maksimizasyonudur. cari kýsa vadeli faiz oraný . faizoranlarýnýn gelecekte göstereceði deðiþikliklere iliþkin bekleyiþler Bekleyiþler teorisinde. bu fonlardan elde edilebilecek kârý maksimize edecek þekilde fon tahsisini gerçekleþtirmektir. bir yýl ve üç yýl gibifarklý vadelere sahip hazine tahvilleri arasýnda seçim yapmalarý gerektiðini varsayalým. Söz konusu teori . Bu varsayýmlarýn doðal bir sonucu olarak. Faiz oranlarýnýn vade yapýsýný açýklamaya dönük üç adet teori. piyasa katýlýmcýlarý açýsýndan uzun vadeli bir menkul kýymeti elde tutmak ile ayný süre içerisinde kýsa vadeli bir dizi menkul kýymeti elde tutmak arasýnda bir fark olmadýðýný kabul etmektedir. mevcut fonlardan elde edilebilecek kârý maksimize etmek olduðu varsayýlmaktadýr. likidite primi teorisi vebölünmüþ piyasalar teorisi þeklinde sýralan lir. alýnacak kararlarýetkilememektedir.Getiri Eðrisinin Þeklini Belirleyen Faktörler ! ? Bir getiri eðrisinin þeklinin belirlenmesinde etkili olabilecek faktörler konusunda. finansal sistemde arz ve talep eden þeklinde yeralan piyasa katýlýmcýlarýnýn menkul kýymet alýp satmaktaki amaçlarýnýn. piyasa katýlýmcýlarýnýn daha sonraki iki yýl boyunca yýllýk faiz oranýnýn sýrasýyla%65 ve %70 þekl i beklediklerini varsayalým. uzun vadeli tahvilleri elden çýkartýp kýsa vadelilere yönelirken iþlem maliyetlerinin bir etkisinin olmadýðý veya bunun göz önüne alýnmadýðý kabul edilmektedir.

60 3 þeklinde hesaplanmaktadýr.38 . yukarýdaki örneðimize göre. ikinci ve üçüncü yýlda gerçekleþecek kýsa vadeli faiz oranlarý hakkýnda.65 + 0. . Bekleyiþler teorisinde dikkat çeken nokta.70 = 0.45 + 0.ile uzun vadeli menkul kýymetin vadesi süresince gerçekleþmesi beklenen kýsa vadeli oranlarýn toplamýnýn basit ortalamasýdýr. Yani uzun vadeli tahvil faiz oraný i = 0. Bekleyiþler teorisine göre uzun vadeli faiz oranýnýn belirlenmesine iliþkin bir örnek de siz çözümleyiniz.

Piyasa katýlýmcýlarý kýsa vadeli faiz oranýnýn yükseleceðini bekliyorlarsa. Piyasa katýlýmcýlarý kýsa vadeli faiz oranýnýn gelecekte düþüþ göstereceðini düþünüyorlarsagetiri eðrisi azalan eðri þeklini alacaktýr. bu kez olaylar tersine bir geliþim izleyecek ve faiz oraný %60'a ulaþýncaya dek yükselecektir. ancakburada piya sa katýlýmcýlarýnýn uzun vadeli ve kýsa vadeli finansal aktifler arasýnda bir fark gözetmedikleri varsayýmý kabul edilmemektedir. piyasa katýlýmcýlarýnýn kýsa vadeli faiz oranlarýnýn önce yükselmesini daha sonra düþmesini beklemeleri halinde ortaya çýkabilir. Eðer uzun vadeli tahvilin faiz oraný %60'dan düþük olsaydý. Uzun vadeli finansal aktifin faiz oraný vade süresi boyunca gerçekleþmesi beklenen kýsa vadeli faiz oranlarýnýn ortalamasýna göre belirlendiði için. getiri eðrisi yükselen eðri þeklini alacaktýr. bu bekleyiþler ýþýðýnda belirlenen uzun vadeli tahvil faiz oranýnýn %60 olmasý gerekmektedir. Kýsa vadeli faiz oranýnýn gelecekte izlemesi beklenen seyir ile getiri eðrisi arasýnda nasýl bir iliþki vardýr? Likidite Primi Teorisi Likidite primi teorisinin aslý da bekleyiþler teorisine dayanmakta. her zaman daha çok tercih edilir bir nitelik taþýmaktadýr. Uzun vadeli tahvilin bu çekiciliði.? ? ? ekonomik birimlerin daha ilk yýlýn baþlangýcýnda kesin bir bekleyiþe sahipolmalarýdýr. Yuka neðimize göre. daha baþlangýçta 3 yýl vadeli tahvili satýn alarak daha fazla gelir elde edebilirlerdi. kýsa vadeli faiz oranlarýnýn yükselmesinin beklendiði bir ortamda. Ýkincil piyasalarda gerçekleþen iþlem hacminin yüksekliði nedeniyle. Uzun vadeli finansal aktiflerin taþýdýðý . kýsa vadeli faiz oranýbekleyiþlerine görebelirlenen düzeyden büy lmasýdurumunda ne gibi deðiþiklikler gerçekleþmekte ve sonuç ne olmaktadýr? Yukarýdaki açýklamalarýmýza göre getiri eðrisinin þekli. piyasa katýlýmcýlarý üç yýl boyunca her yýl kýsa vadeli tahvil satýn almak yerine. talebi artýrýr ve dolayýsýyla uzun vadeli tahvilin fiyatý artarken faiz oraný düþerdi. Uzun vadeli faiz oranýnýn. Faiz oranýndaki bu düþüþün %60'a ulaþýncaya kadar devam edeceðini tahmin etmek artýk güç deðildir. Öte yandan kýsa va nýnýn gelecekte bir deðiþme göstermeyerek sabit kalacaðý bekleniyorsagetiri eðrisi yatay bir þekil alýr. daha likitolma özelliði taþýya deli finansal aktifler. Bekleyiþler teorisine göre tepe yapan birg etiri eðrisi. Eðer bu oran %65 olsaydý. uzun vadeli faiz oraný kaçýnýlmaz biçimde daha yüksek olacaktýr. uzun vadeli finansal aktifin vade süresi boyunca gerçekleþmesi beklenen kýsa vadeli faiz oranlarýna baðlýdýr.

vade süresince beklenen kýsa vadeli faiz oranlarý ve likidite primi toplamýnýn basit ortalamasý.daha az likit olma özelliði nedeniyle. cari kýsa vadeli faiz oraný. uzun vadeli faiz oranýna eþittir. likidite primi pozitif olduðu için getiri eðrisi artan bir eðri þeklini ala . Kýsa vadeli faiz oranýnda hiçbir deðiþiklik beklenmese bile.39 . uzun vadeli faiz oranýna eklenen likidite primi pozitif bir deðer aldýðý için. bu tür finansal aktiflerin faiz oraný bunu karþýlayabilecek bir likidite primini de kapsamalýdýr. Ancak. Likidite primi teorisine göre. Likidite primi teorisinin bekleyiþler teorisinden farkýnedir? Bu fark uzun vadeli faiz oranýnýn belirlenmesine nasýl yansýmaktadýr? Daha önce ele aldýðýmýz dört tür getiri eðrisinin tümü likidite primi teorisine uygundur. artan getiri eðrisi bu teoriye göre en çok karþýlaþýlan getiri eðrisidir.

? caktýr. Bu nedenle sadece tercih ettikleri vadeyesahip finansal aktife ait piyasadan elde edilebilecek getiri ile ilgilenirler. Bölünmüþ piyasalar teorisine göre. Çünkü. ilgili piyasadaki arz ve talep tarafýndan belirlenmekte ve diðer vadelere ait piyasalardaki beklenen faiz oranýndan etkilenmemektedir. elde edilecek getiri belirlidir ve faiz oraný riski söz konusu deðildir. Bu da uzun vadeli finansal aktifleri tercih edeceðinizi gösterir. kýsa ve uzun vadeli faiz oranlarý ayrý piyasalarda belirlenen faiz oranlarýdýr. finansal aktifler arasýnda tam ikame iliþkisi olduðunu kabul eden bekleyiþler teorisinin tamamen tersidir. Buna göre her vadeye iliþkin faiz oraný. farklý vadelere sahip finansal aktifler arasýnda herhangi bir ikame iliþkisinin bulunmamasý þeklinde özetlenebilir. Bölünmüþ piyasalar teorisinin bekleyiþler teorisinden farký nedir? Bu farkýyaratan varsayýmýtekrarlayýnýz. böyle bir durumda uzun vadeli faiz oraný kýsa vadeli faiz oranýndan likidite primi kadar yüksek olacaktýr. likidite primi ve bekleyiþler teorilerinden oldukça farklýdýr. Farklý vadelere sahip finansal aktifler arasýnda ikame iliþkisinin bulunmama nedeni ise þu þekilde açýklanabilir: Yatýrýmcýlarýn belirli bir vade için oluþmuþ tercihleri vardýr. bir finansal aktifinvadesi ile b u finansal aktifi elde tutma süresi birbirine eþitse. Bir baþka deyiþle. azalan bir getiri eðrisi söz konusu olabilir. Örneðin henüz orta okula giden çocuðunuzun üniversite masraflarýný karþýlamak amacýyla þimdiden satýn alacaðýnýz finansal aktifleri muhtemelen uzun süre elinizde tutacaksýnýz demektir. Likidite primi teorisine göre ençok karþýlaþýlan getiri eðrisiþekli nedir? Neden? Bölünmüþ Piyasalar Teorisi Bölünmüþ piyasalar teorisi. Görüldüðü gibi bölünmüþ piyasalar teorisi. Bu teorinin temel varsayýmý. Yatýrýmcýlarýn bu tür tercihlerinin nedeni ise bir finansal aktifi elde tutma süresi konusunda akýllarýnda oluþmuþ bir tercihlerinin bulunmasý ve piyasada arzuladýklarý bu vadeye uygun bir finansal aktif bulduklarýnda risk üstlenmeksizin bu getiriyi elde edebilmeleridir. piyasa katýlýmcýlarý. Öte yandan. Bölünmüþ . Örneðin bir finansal aktifi elinde kýsa süre tutabilecek güçteki ekonomik birimler kýsa vadeli finansal aktiflerle ilgileneceklerdir. kýsa vadeli faiz oranýnýn likidite priminden daha fazla düþmesini bekliyorlarsa.

Diðer tip getiri eðrileri de bölünmüþ piyasalar teorisine uygun eðrilerdir. ? ! . Bu durum uzun vadeli finansal aktif fiyatlarýnýn düþük buna karþýlýk faiz oranýnýn yüksek olmasýna yol açacaktýr. farklý þekillere sahip getiri eðrilerinin ortaya çýkmasý. Çünkü böyle bir durumda uzun vadeli finansal aktiflere olan talep kýsa vadelilere oranla düþük kalacaktýr. farklý vadelere sahip finansal aktiflere iliþkin arz ve talep farklýlýklarý ile açýklanabilir. bölünmüþ piyasalar teorisine göre artan getiri eðrisi söz konusu olacaktýr. Bölünmüþpiyasalar teorisini kullanarak azalan ve düz getiri eðrilerinin oluþma nedenini açýklamaya çalýþýnýz. Örneðin genel olarak yatýrýmcýlar daha az faiz riski taþýyan kýsa vadeli finansal aktifleri tercih etmekte iseler.40 .piyasalar teorisine göre.

söz konusu finansal aktiflerin sahip olduðu vergiözellikleri. genel anlamda. Görüldüðü gibi vergi ayrýcalýðý taþýyan bir finansal aktifin faiz oraný bu tür bir ayrýcalýk taþýmayan finansal aktiflerin faiz oranýndan düþüktür.FAÝZ ORANLARININ YAPISINI BELÝRLEYEN DÝÐER FAKTÖRLER Belirli bir tarihte faiz oranlarýnýn farklý düzeylerde gerçekleþmesine neden olan en önemli faktör. t ise marjinal vergi oranýný ifade etmektedir. Yine de bufaktörlerin faiz oranlarýnýn yapýsý üzerindeki etkilerini belirlemek oldukça kolaydýr. iet vergiden muaf faiz oranýný. Ancak birçok ülkede bazý finansal aktiflerden elde edilen faiz geliri diðer finansal aktiflerden elde edilen faiz gelirindenfark lý olarak deðerlendirilmektedir. Ancak bu ifade. Vergidenmuaf bir finansal aktifin fa anýný. devletin bazý tür tahvillerinden (özellikle kendi çýkardýklarý) elde edilen faiz gelirini vergiden muaf tutmasý mümkündür. Elde edilen faiz gelirinin vergiden muaf tutulduðu bir finansal aktifin gerçek getirisi marjinal vergi oraný (finansal aktifi elinde bulunduran kiþinin mevcut diðer gelirleri nedeniyle dahil olduðu vergi dilimine uygulanan oran) gözönündetutularak hesaplanabilir. Söz konusu iki faiz oraný arasýndaki farký . Bu tür vergi ayrýcalýðý taþýyan menkulkýymetlerin faiz oraný doðal olarak daha düþük olacaktýr. sermaye kazancý vergisine tabi iken.4 olacaktýr. bu tür bir ayrýcalýk tanýnmayan bir finansal aktifin faiz oranýna dönüþtürmek için aþaðýdaki formül kullanýlabilir: 1 i = iet 1-t Bu formülde i vergili faiz oranýný. Örneðin tahvillerden elde edilen faiz geliri. N tekim menkul kýymetlerden elde edilen faiz geliri degelir vergisine tabi olabilir. Söz konusu marjinal vergi oraný ne kadar yüksekse saðlanan muafiyetin önemi de o ölçüde büyük olacaktýr. Vergi Ayrýcalýklarý Bilindiði gibi devlet elde edilen geliri çeþitli düzeylerde vergilendirmegücüne sahiptir. geri ödenm eme riski ve pazarlanabilirlik derecesi gibi diðer faktörlerin hiçbir rolünün olmadýðý anlamýna gelmemektedir. Vergiden muaf bir menkul kýymetin faiz oraný %50 ve marjinal vergi oraný %30 ise vergili faiz oraný %71. ilgili finansal aktiflerin vadelerindeki farklýlýklardýr.

41 . ? ? Vergi ayrýcalýðýna sahip bir finansal aktifin faiz oranýnýn bu tür ayrýcalýða sahip olmayan finansal aktifinfaiz oranýndan düþük olmasýnýn nedeni nedir? Marjinal vergi oranýnýn %25. finansal aktif2 ise bir þekilde vergi ayrýcalýðý tanýnmýþ bir finansal aktifin faiz oranýný göstermektedir.belirleyen unsur ise dahilolunan vergi dilimine uygulanan vergi oraný.Finansal Aktif2 Burada finansal aktif1 herhangi bir vergi ayrýcalýðý olmayan bir finansalaktifin. vergiden muaf bir devlet tahvilinin faiz? oranýnýn %90 olma sýhalinde gerçek faiz oranýnedir? Ýki finansal aktifin sahip olduðu farklý vergi özelliklerinin neden olduðu etki þu þekilde hesaplanabilir: Vergi Etkisi = Finansal Aktif1 . Söz konusu iki finansal aktifin vergi . yani marjin al vergi oranýdýr.

Finansal Aktif2 Burada 1 nolu finansal aktif yüksek riske sahip finansal aktifin faiz oranýný.dýþýndaki diðer tüm özelliklerinin (vade. vergi ayrýcalýðýna sahip bir finansal aktifin faiz oraný % 58 ise. M enkul kýymet ihraç eden hiçbirkuruluþ. Yukarýdaki örneðimize geridönersek. Örneðin. vergi ayrýcalýðýnýn neden olduðu etki %15 tir. Çünkü devlet pa asarak. Örneðin vergi ayrýcalýðý taþýmayan bir finansal aktifin faiz oraný %73. Bir menkul kýymetin geri ödenmemesi riski ne kadar yüksekse. Devletin çýkardýðý menkul kýymetleringeri ödenmeme riski genellikle sýfýr olarak kabul edilir. Geri Ödenmeme Riski ? Geri ödenmeme riski bir menkul kýymetin faiz ve/veya ana para ödemesinin yapýlmamasý olasýlýðýdýr. 2 nolu finansal aktif ise riski olmayan veya daha düþük risk taþýyan finansal aktifin faiz oranýný ifade etmektedir. faiz ve anapara ödenmesinde devletinki kadar güçlü b rantiveremez. pazarlanabilirlik gibi) ayný olduðu kabul edilmektedir. Geri ödenmeme riski dýþýndaki diðer tüm özellikleri (vade. Dolayýsýyla þirketin çýkarmýþ olduðu tahvil. devlet tahvillerine göre daha yüksekbir faiz oranýna sahip olacaktýr. vergi ayrýcalýklarý ve pazarlanabilirlik gibi) ayný olan iki finansal aktifin sahip olduðu risk farklýlýðýnýn etkisi yaklaþýk olarak aþaðýdaki gibi tespit edilebilir: Risk Primi = Finansal Aktif1 . satmýþ olduðu menkul kýymetlerin faiz ve ana para ödemesiniyapabilme gücüne her zaman sahiptir. ticari þirketin ihraç etmiþ olduðu tahvilin faiz oraný % 75. diðer þartlar sabitken. devletin çýkarmýþ olduðu tahvilin faiz oraný % 71 ise (diðer tüm özelliklerin ayný olduðunu gözden uzak tutmayýnýz) risk primi %4 olarak ifade edilebilir. geri ödenmeme riski. Geri ödenmeme riskinin faiz oranýüzerindeki etkisi nedir? Pazarlanabilirlik Bir menkul kýymetin sahip olduðu satýlabilme olanaklarý ne kadar güçlü . hazine tarafýndan çýkartýlan bir tahvil ile ticari bir þirket tarafýndan çýkartýlan tahvil ayný vadeye sahipken. bu menkul kýymetin faiz oraný o kadar yüksek olacaktýr. Bu nedenle diðer tüm menkul kýymetler bir ölçüde geri ödenmeme riski taþýrlar. ticari þirket tarafýndan çýkartýlan tahvil diðerine göre daha yüksek bir geri ödenmeme riski taþýr.

bir menkul kýymetin pazarlanabilirliðinin yüksek olmasý.42 . faiz oranýnýn diðerlerine göre düþük düzeyde kalmasý ile sonuçlanýr.ve ikincil piyasasý ne kadar geniþ ise bu menkul kýymetin likitidesi o kadar yüksek olur. Daha önce sözü edilen diðer tüm özellikler ayný iken. .

iktisatçýlar arasýnda faiz oranlarýnýn enflasyonist bekleyiþlerden etkilendiði hususunda geniþ bir görüþ birliði vardýr. Faiz oranlarýnýn yapýsý. Faiz oraný ve gelir para talebini etkilemez 2. (b) geri ödenmeme riskindeki farklýlýklar. Gerçekleþen faiz = gerçekleþen enflasyon . Fon arzý = fon talebi b. Bunlardan likitide tercihi yaklaþýmýna göre faiz oraný para arzý ve para talebini dengeleyen bir faktördür. Bu yaklaþýmlarýn her ikisinde de beklenen enflasyon sýfýr olarak kabul edildiði için. reel faiz oranýna beklenen enflasyon deðerinin eklenmesi ile elde edilmektedir.Özet Faiz oranlarýnýn nasýl belirlendiðine iliþkin iki yaklaþým söz konusudur. Enflasyonist bekleyiþlerin sýfýrdan farklý olmasý halinde nominal faiz oraný. Ödünç verilebilir fonlar yaklaþýmýna göreyse. Fisher eþitliði ile ilgili çok sayýda tartýþmalý konu olsa da. faiz oraný fon arz ve talebini dengeleyen bir faktör olarak ele alýnmalýdýr. Nominal faiz = reel faiz d. Faiz oranýn artmasý veya gelirin azalmasý halinde para talebi artar d. Belirli bir tarihte faiz oranlarýnýn yapýsýný açýklayan dört temel faktör söz konusudur: (a) vade farklýlýklarý.43 . Para arzý = para talebi c. Faiz oraný veya gelir azalýnca para talebi artar c. bir dizi finansal aktifin faiz oranlarý ile bir diðer finansal aktif grubunun faiz oranlarý arasýndaki farklýlýðýn nedenlerini açýklayan faktörleri ele almaktadýr. Beklenen enflasyon = Gerçekleþen enflasyon e. belirlenen faiz reel faize eþit kabul edilmektedir. Sorular 1. Faiz oraný veya gelir artýkça para talebi artar b. Literatürde bu iliþki Fisher eþitliði olarak adlandýrýlmaktadýr. Ödünç verilebilir fonlar kuramýna göre denge faiz oraný aþaðýdakilerden hangisinin gerçekleþmesi halinde ortaya çýkar? a. Faiz oranýn azalmasý veya gelirin artmasý halinde para talebi artar e. (c) vergi ayrýcalýklarýna iliþkin farklýlýklar ve (d) pazarlanabilirlik gücündeki farklýlýklar. Likitide tercihi yaklaþýmýna göre para talebinin belirlenmesi açýsýndan aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? a.

. Feridun. Bir ülkede tahvillerden elde edilen faiz geliri %20 oranýnda gelirvergisine tabi iken. %3 c. Vade uzadýkça önce azalmakta. Hazinenin çýkardýðý bu tahvillerin gerçek faiz oraný nedir? a. Bursa 1994. %62. Farklý vadelerde faiz oraný sabit kalmaktadýr d. Vade uzadýkça faiz oranlarý yükselmektedir b. Bursa 1995. PARASIZ.3. %24 4. Ahmet.. Ezgi Yayýnevi. daha sonra artmaktadýr e. . ERTUÐRUL. daha sonda azalmaktadýr 5. ÖCAL. Para Teorisi. %32 e. Vade uzadýkça önce artmakta. %30 b. %16 b. reel faiz oraný %8 ise Fisher eþitliðine göre nominal faiz oraný ne olacaktýr? a. %162 d. Vade uzadýkça faiz oranlarý düþmektedir c. Ýlker. Beta Basým. Para. %83 Kaynakça ERGÝN. Ýstanbul 1993.. Azalan bir getiri eðrisi söz konusu ise aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? a. hazine tarafýndan çýkartýlan %50 faizli tahviller gelir vergisinden muaf tutulmuþtur. %40 e.5 d. PARASIZ. Turhan Yayýnevi. Makro Ekonomi. Tezer.. Ankara 1981. Ýlker. Banka ve Finansal Piyasalar.. %70 c. Ezgi Yayýnevi. Ankara 1993. Beklenen enflasyon oraný %24. Para Teorisi.44 . Para ve Faiz Teorileri.

bankacýlýðýn doðuþu ve geliþimi.. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz... Üniteyi çalýþýrken bankanýn tanýmý ve önemi ile bankacýlýðýn doðuþu ve geliþimini inceledikten sonra. Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak. Ünitemizin temel konusu Dünya'da ve Türkiye'de bankacýlýðýn ortaya çýkýþýnýn ve geliþiminin incelenmesidir. Ünitede bankanýn tanýmý ve önemi. .. Ünitede yeralan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. uluslararasý bankacýlýk ve Türkiye'de bankacýlýk alanýndaki geliþmeleri de anlamaya çalýþýnýz. uluslararasý bankacýlýk ve Türkiye'de bankacýlýk konularý ele alýnacaktýr.ÜN ÝTE 3 Dünya'da ve Türkiye'de Bankacýlýk Bu Ünitede.45 . Ünite sonunda yeralan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz.

. iktisat politikasýnýn önemli bir kolu olarak. ödemelerde aracýlýk. Bu bakýmdan. para nakli. kaydi para kullanýlmayan ve ödeme sistemleri bu kadar geliþmemiþ olan ülke bankalarýný açýklamaktan uzak olduðu açýktýr. birçok alt sektöre ayrýlan finansal piyasalarýn en önemli kurumsal yapýsýný oluþturmaktadýr. gerçek ve tüzel kiþilerin belli bir zaman için harcamadýklarýparalarýtoplayarak. bankalarýn önde gelen görevleri. Bu ülkelerde bankalarýn asli fonksiyonu. merkez bankasý ve diðer bankalarýn. halkýn belli bir zaman içinde harcamadýðý paralarý kabul ederek. Ancak. hem de yönetimtekniði bakýmýndan oldukça büyük Bankalar. bankalarý yaptýklarý çeþitli iþlemlerden biri ya da diðerini ön plana çýkararak baþka türlü tanýmlayanlar davardýr. ? Bankacýlýk sektörü. Bazý anglo-sakson yazarlar.BANKANIN TANIMI VE ÖNEMÝ ! . günümüz çaðdaþ bankacýlýðý yüklendiði fonksiyonlarýn bir sonucu olarak. Bu tanýmýn. iktisadi kalkýnma hedefine ulaþýlabilmesi için hangi fonksiyonlarý yerine getirmesi gerektiðini belirlemektedir. doðuþu sýrasýndaki görünümünden hem iþlemlerinin karmaþýklýðý. iktisat politikasýnýn en önemli hedeflerinden biridir. bankalarýn temel görevlerinin kredi ticareti yapmak olduðu düþüncesine dayanan bu tanýmýn yanýsýra. kredi ticareti yapmaktýr. Birçok Avrupa ülkesinde ve ülkemizde. bankalarý çeke tabi mevduat kabul eden iþletmeler þeklinde tanýmlamaktadýr. genel olarak bankacýlýk sisteminin özel olarak da bir bankanýn ülke ekonomisinin geliþmesinde oldukça önemli bir rolü vardýr. kiþisel kasalarý birleþtirerek kaydi para kullanmadan ödemelerin yapýlmasý deðildir. bunlarýnema getirir þekilde ikraz ve plase eden. bunlarýkredi ve plasman yoluyla deðerlendirmeye çalýþan iþletmelerdir. Bankayýnasýl tanýmlayabiliriz? Bankayý. Para politikasý ise. senet tahsili ve emanet kabulü gibi çeþitli hizmetler gören biriþletme olarak tanýmlamak mümkündür. banka parasý ile ödemelerin yapýldýðý ülkeler bakýmýndan doðruluðu kabul edilse bile. Ýktisadi kalkýnmanýn gerçekleþtirilmesi. Gerçekten de.

. borçlunun hangi mallarýnýn ne suretle borcun tasviyesinde kullanýlacaðý yazýlý idi. Borçlanmada yýllýk faiz %33.Banka neden önemlidir? BANKACILIÐIN DOÐUÞU VE GELÝÞÝMÝ . Bu rahiplerin.46 . çiftçilere baþlangýçta ayni. Bilinen ilk banka hangisidir? Gerçekten de. bilinen ilk banka kuruluþudur. Bu oranlar tahýl. Öte yandan. tohum ve sair malzeme alýmý için. Hamurabi Kanunlarý'nda banka maketlerinde ikraz iþleminin nasýl yürütüleceði. Sümerlerin Oruk sitesi etrafýnda geliþen ilk uygarlýklardan birinde milattan önce 3500 yýlýnda kurulan maket adý verilen dinsel kuruluþ. Maketin rahipleri ilk borç verenlerdi. hurma ve madenler için uygulanmaktaydý. borcun vadesinde nasýl tahsil olunacaðý. zengin olan maketlerde harman zamaný ödenmek üzere. %20 veya %12'yi geçemezdi. dahasonra ise parasal kredi açtýklarý bilinmektedir. Tarihçiler. bankacýlýðýn doðuþunu zamanýmýzdan altý bin yýl öncesine kadar götürmektedirler.

dünya tarihinde karýþýklýk devrini izleyen nispi barýþ dönemi. Böylece modern bankacýlýk. Roma'da "argentari" denilen özelbankacýlar ve "numul " denilen para deðiþtiriciler vardý. kredi alan ve veren kiþiler arasýna banka . bu da ekonomik iliþkileri geliþtirmiþtir. Öte yandan. yüzyýldan baþlayarak 14. Daha sonraki yüzyýllarda. yüzyýlýn ürünü olarak meydana geldi. 3. ticaretle meþgul olan bazý zengin ailelerin bankacýlýk hizmetlerinde uzmanlaþtýklarýný görüyoruz. 16. 15. Atina'dan baþlayarak bütün mabet bankalarda hükümet denetimi yayýlmýþtýr. bankacýlýðýn geliþmesini kýsýtlayan hristiyanlýk ve müslümanlýktaki faiz yasaðý. Buna karþýlýk. 16. yüzyýldan itibaren. .. bankacýlýkta önemli geliþmeler kaydedilmiþtir. ilk zamanlarda tamamen serbest ve baðýmsýz iken. kýymetli senetlerin düzenlenmesi ve tedavülünün artmasý.Ö. yüzyýldan sonra. M. Romadaki özel bankacýlara ne deniliyordu? M. yüzyýlýn baþýndan itibaren Amsterdam. modern anlamda bankacýlýk kýsa bir tarihi geçmiþe sahiptir. Bugünkü bankacýlýðýn temelinde ne gibi geliþmeler vardýr? Bankacýlýðýn doðuþu çok eski tarihlere götürülmesine raðmen. Bütün bu geliþmeler. Çünkü.Ö. bugünkü bankacýlýk çift taraflý muhasebe usulünün geliþmesi. Hristiyanlarýn ve Müslümanlarýn bankerlik yapmalarýna engel olduðundan. yüzyýl. Batý Avrupa'da 19. Hindistan veHabeþistan ile ticari iliþkileri yeniden kurmasýndan sonra. yüzyýlda. çoðu yabancý ve eski esir olan ve "tropezitai" denilen özelbankerlerin banka muameleleriyle uðraþtýkl arý görülmektedir. bankacýlýk hizmetlerinin maketlerin tekelinden çýktýðýný. önce para sonra da sermaye piyasasýnda birinci yeri almýþtýr. 19. 17. . banknot ve kaðýt paranýn genel birödeme aracý niteliðini kazanmasý gibi bazý ilerleme ve geliþmelerin sonucudur. Yunan mabetlerinin tevdiat kabulü ve ikrazat iþleri. Bu fuarlarýn. Ticaretin geliþmesi de bankacýlýðýn geliþmesine yol açýyordu. yüzyýlda geliþebilmiþtir. eski Yunan ve Roma'da banka iþlemleri ile uðraþan kurumlarýn varolduðu bilinmektedir. Yahudiler bankerlik yapýp faizle para vermek olanaðýný buluyorlardý. Dördüncü yüzyýlý takiben Roma Ýmparatorluðu'nun yýkýlmasýndan sonra. yüzyýllarda. Fransa. 12.. Ýtalya. yüzyýla kadar Avrupa'da bir çok fuar kuruldu. Bu devirde ticari þehirlerin en çok geliþtiði ülke Ýtalya idi. þehirlerin doðmasýna yardým etmiþ. Doðu'da Bizans Ýmparatorluðu'nda Roma tipi devlet bankalarý faaliyetlerine devam ettiði gibi. Bizans ve Latin ülkeleri arasýnda bir iliþki kuruyordu. 11. Özellikle Venedik. 6. ve 17. yüzyýlýn sonlarýndan itibaren. Ýngiltere'de birmilli banka kurulmasýna yol açmýþtýr. hazine ihtiyacý ve paranýn istikrarsýzlýðý. bankacýlýkta bugünkü hukuku oluþturmada ve bankacýlýðýn geliþmesinde önemli etkileri olmuþtur. tanýnmýþ büyük mali kuruluþlara da rastlanýr. Eski Mýsýr. Batý'da o zamana kadar bankacýlýk alanýnda kaydedilen geliþmeler de kayboldu. Jüstinyen'in Roma Kanunlarýný yenidendüzenleyerek devlet maliyesini islah etmesinden ve Çin. Mabetlerin yanýnda. Almanya ve Ýngiltere'de küçük bankerlerden baþka. krediye ihtiyacýn arttýðý 19.

alacak haklarýnýn belli þekilde düzenlenen kýymetli senetlerde maddeleþtiði ve her tür servetin tedavülünü mümkün kýlan kýymetli senetlerin geliþtiði. emlâk ve yatýrým bankalarý tesis edilmiþtir.47 . ve 17. 19. banka parasý ile ödeme sisteminin yerleþtiði bir yüzyýldýr. yüzyýldan önce kurulan hemen hemen bütün bankalar þahýs þirketlerinden ibaret olduðu halde.adý verilen kurumlarýn girdiði. Bu yüzyýlda. Batý Avrupa ülkelerinde büyükmevduat bankalarý kurulmuþ. 16. . merkez bankalarý oluþmuþ. yüzyýllarda kurulmuþ olan az sayýdaki belediye ve devlet bankalarý dýþýnda.

özellikle Batý Avrupa veA. ekonomik ve ticari faaliyetlerin en büyük yardýmcýsý ve hatta geniþ ölçüde düzenleyicisi olan kuruluþlar haline gelmeleri. banka müþterilerinin yurtdýþýnda olmasý durumunda uluslararasý bir özellik kazanacaðý kabul edilebilir. Dünya Savaþý sonrasýndaki en önemli geliþmesi. yurtdýþýnda oluþturulmuþ kurumlar aracýlýðýyla da yapýlabilir. Finansmanda yeni bir çaðýn baþlangýcýný ifade eden bu geliþme. bankacýlýða özgüözellikler. Bankacýlýðýn doðuþu ve geliþimini tarihsel bir süreç içinde nasýl açýklayabiliriz? ULUSLARARASI BANKACILIK . Dolayýsýyla. bankanýn merkez þubesinden veya kendi ülkesindeki þubeler ya da diðer kurumlardan idare edilebilir.B. Finansal hizmetler endüstrisinin 2. Ticari bankacýlýðýn.'deki büyük ticari bankacýlýk kurumlarý tarafýndan baþlatýlmýþtýr. Uluslararasý Bankacýlýða Geçiþi Belirleyen Faktörler Uluslararasý bankacýlýða geçiþi belirleyen faktörler. iktisadi ve coðrafi fa ki yasal ve düzenleyicikýsýtlamalar ve uzun dönemli politikalarýn etkisi olarak belirtileb ilir. bir kýsmý da global bankacýlýk yapýsý içinde finansal veya finansalolmayan kaynaklarýn transferini içermektedir. uluslararasýnda gerçekleþtirilen deðiþik finansal ve ekonomik iþlemleri kapsamaktadýr. bankalarýn faaliyet alanlarý bakýmýndan uzmanlaþmalarýnýn nedenidir. 19. yüzyýldan itibaren bankalarýn. müþterinin ülkesinde olabileceði gibi bazen de üçüncü bir ülkede bulunabilir. yüzyýlda kurulan bütün bankalar sermaye þirketleri þeklinde tesis edilmiþlerdir. Bu yönleriyle uluslararasý bankacýlýk. Bankacýlýða Özgü Özellikler . deðiþik faktörler gözönüne alýnarak farklý þekillerde tanýmlanabilir. Ýþlemler. ul uslararasý bankacýlýk deðiþik ülke gruplarýndaki finansal ve ekonomik koþullarla karþýlýklý baðýmlýlýk içinde bulunmaktadýr.D.? 19. Uluslararasýbankacýlýðýnasýl tanýmlayabiliriz? Uluslararasý bankacýlýk. bankacýlýðýn uluslararasýlaþmasýdýr. Bu iþlemler. Bu iþlemlerin bir kýsmý müþterilere veya müþterilerden fon ya da hizmet akýmýný kapsarken. Sözkonusu kurumlar.

Ýktisadi ve Coðrafi Faktörler Bunlar. döviz iþlemleri. üretimde mukayeseli avantaj ve iþlem etkinliði. faiz arbitrajý. kâr potansiyeline sahip olan deniz aþýrý alanlar. otomasyon. kredi kartlarý ve yeni kredi türleri gibi sonuçlar meydana getiren bankacýlýk sistemindeki deðiþiklik ve yenilikler gibi özelliklerdir.Bunlar. piyasa mükemmeliyetsizliklerininbankacýlýk endüstris nde monopol kârlarýyaratmasý. döviz riski. ticari. . önemli finansal merkezlerde veyapiyasalarda bir p ozisyona sahip olma isteði. düzenleme.48 . paranýn konvertibilitesi. hukuki. riski azaltýcý ve daha istikrarlý bir gelir tabaný saðlayýcý potansiyele sahip farklýlaþtýrma fýrsatlarý. rekabet veya yavaþ büyümeden dolayý ulusal piyasalarýn doyuma ulaþmasý veya durgunluðu gibi bir çok sebep sayýlabilir. teknik ve finansal içerikli danýþmanlýk ve kredi sendikasyonu gibi belli hizmetlerde uzmanlaþma.

gelenekselbankacýlýk gizliliði ve ülk enin politik tarafsýzlýðý. para ve kredi alanýnda serbest ticaret sözkonusu olursa. bölümlü piyasalar ve sömürge iliþkileri olarak sayýlabilir. Dolayýsýyla. farklý ülkelerdeki mukayeseli bankacýlýk maliyetlerini vebankacýlýkla ilgili düzenlemeler ya da dö piyasasý kontrolleri gibi maliyetlerin eþitlenmesini engelleyen ticaret engellerini dikkate almaktadýr. banka hizmetlerinin üretiminde mukayeseli üstünlüðe sahipolan ülkeler avantajl duruma geçecektir. Mevduat sahipleri. spesifik dýþ politikaeylemleri. esas itibariyle uluslararasý ticaret ve yatýrým teorilerinin uluslararasý bankacýlýk alanýna uyarlanmasý ile ortaya çýkmýþtýr. Bunlar. banka þubelerinin yerleþimi önemini kaybedeceðinden. Etkinliði nispeten düþük bankalar ise. ülkelerde uygulanan geniþletici para politikasý. fonlarýn baþka ülke bankalarýna kaymasýna. Çünkü. uluslararasý ticaret teorisi yaklaþýmý. özel kaynaklardan ödünç verme istekliliði. piyasa payýný korumak amacýyla faiz oranlarýný yükselttiklerindekârlarý ve sermayelerinin büyüme oraný azalacaktýr.Ana Ülkedeki Yasal ve Düzenleyici Kýsýtlamalar Ana ülkede kârlýlýk ve vergileme veya diðer ekonomik kýsýtlamalar. Bu politikalarýn etkisiyle uluslararasý bankacýlýk geliþmektedir. Burada üç tane teorik yaklaþým bulunmaktadýr. buna karþýlýk liberal uygulamalar ise fonlarýn bu ülkelere gelmesine neden olabilir. ülkeler ve coðrafi bölgeler arasýnda iktisadi ve askeri alanlardaki entegrasyon. Uzun Dönemli Politikalarýn Etkisi Bunlar. Uluslararasý Ticaret Teorisi Yaklaþýmý . Uluslararasýticaret teorisi nedir? Bu yaklaþým. Uluslararasýbankacýlýða geçiþi belirleyen belli baþlýfaktörler nelerdir? Uluslararasý Bankacýlýk Teorisi ? Uluslararasý bankacýlýk teorisi. spesifik ödemeler bilançosu politikalarý. portföy teorisi yaklaþýmý ve doðrudan yatýrým teorisi yaklaþýmýdýr. ulusal firmalarýn ve müþterilerin yabancý bankanýn giriþini istememesi. diðer ülkelerle kurulan dostça iliþkiler. kredi kullananlar da en düþük faiz olan bankayý . daha etkin bankalar piyasa payýný sürekli geniþletecek ve sermayeyi kendine çekebilecektir. fonlarýný en yüksek faiz veren bankaya kaydýrýrken.

49 . ulusal çerçevede olduðu kadar uluslararasý çerçevede de faaliyet gösteren banka sayýsýný azaltacaktýr. tercih benzerliði teorisinin uluslararasý bankacýlýk olgusunu açýklamada bazý ipuçlarý verdiði görülür.tercih edeceklerdir. uluslararasý bankacýlýk alanýndaki rekabet. uluslararasý bankacýlýk iþlem ve kurumlarýnýn yoðun olduðu piyasa ya da merkezler dikkate alýndýðýnda. Yine. Uluslararasý ticaret teorisi yaklaþýmýna göre. bankacýlýk sektörü açýsýndan. Nitekim. Öte yandan. Avrupa ve Japonya'da bulunduðu gözönüne alýnýrsa. nitelikli beþeri sermaye faktörüne nisbeten bolmiktarda sahip olan de mukayeseli bir üstünlük kazanabileceði söylenebilir. bu . en önemli uluslararasý bankacýlýk merkezleri ve piyasalarýnýn ABD. Böylece. mevduat sahipleriyle kredi kullananlarýn daha etkin bankalara yönelecekleri kabul edilebilir.

Bunun yanýsýra. Bu nedenle. yatýrýmcý portföyünü yabancý aktifleri kapsayacak þekilde yeniden düzenler. merkezlerde benzer bankacýlýk hizmetlerine talep geldiði anlaþýlýr. Portföy yabancý ve ulusal aktifleri kapsýyorsa. Doðrudan Yatýrým Teorisi Yaklaþýmý . çok uluslu banka teorisini oluþturmak amacýyla doðrudan yatýrým teorisi ile ilgili yaklaþýmlarý kullanmak faydalý olabilir. ticari bankalarýn yarattýðý sermaye akýmlarý. banka dýþý sektörlerin uluslararasý geliþiminden büyük ölçüde farklý olduðundan. ? Doðrudan yatýrým teorisi yaklaþýmýnedir? Portföy teorisine dayalý yaklaþým. Geleneksel portföy teorisinin uluslararasý bankacýlýk konusundaki yaklaþýmý þudur: Portföy riski. Olayýn bu yönü ise yabancý þube ve bankacýlýk birimlerinin kurulmasýyla ya da doðrudan yatýrým olgusuyla açýklanabilir. portföyü oluþturan aktiflerin dengeli bir daðýlýmýnýn bulunacaðýný kabul eder. bankacýlýk endüstrisi dýþýndaki firma þartlarýyla tambir paralellik gös una raðmen. elde ettikleri fonlarýn potansiyel biraktifler kümesi içindeki daðýtýmýný kapsamaktadýr. portföy düzenleme sürecinin teorikçerçevesinde ele alýnabilir.. banka iþletmelerinin çok uluslu bir özellik kazanmasýný belirleyen þartlar. diðer firmalara göre bankalarda daha kolay olmaktadýr. Portföy Teorisi Yaklaþýmý Portföy yaklaþýmýteorisi nedir? Ticari bankalarýn temel faaliyetleri. Bu modelin i. Finansal aracýlýk süreci. banka kredisinin üretim . . finansal aktiflerin birikimiyle ilgilidir. bu deðiþmelerin sonucu olarak uluslararasý sermaye hareketleri baþlayabilir. portföyün genel riski olarak ele alýnýrsa ve farklýlaþtýrma sonucu risk azalýrsa. Dolayýsýyla. faiz oranlarýnda ve risk tahminlerinde ortaya çýkabilecek deðiþiklikler. veri bir faiz oraný ve risk tahminleri kümesi için. uluslararasý bankacýlýkta fiziksel aktifler de oldukça önemlidir. Soruna dar açýdan bakýldýðýnda. Portföy teorisi. portföy içindeki aktiflerindaðýlýmýný etkileyecektir.

yeri ile müþterinin yerleþim yeri arasýnda bir iliþkinin olmadýðý görülür. finansal mekanizma ve iþlemlerin neler olduðu anlaþýlmaktadýr.50 . eurocurren y piyasalarý ve eurobond piyasalarý. Þimdi bunlarý sýrasýyla inceleyelim: Euro piyasalar Ulusal piyasalarda olduðu gibi. uluslararasý bankacýlýk alanýndaki piyasa. Uluslararasýbankacýlýk teorisini açýklayan yaklaþýmlar nelerdir? Uluslararasý Bankacýlýðýn Fonksiyonel Çerçevesi Uluslararasý bankacýlýðýn fonksiyonel çerçevesi denildiðinde. ürünlerin kredilendirme sürecini de kapsayan bir hizmetler kümesi olarak ele alýnýrsa. fonlarý doðrudan ve aracýlýk yoluyla deðerlendiren piyasalardýr. yerleþim faktörü önem kazanýr. Bunlar. Uluslararasý bankalar genel olarak iki piyasanýn iki sektöründe faaliyettebulunabilir. kurum. Çünkü. Fakat banka. eurobond piyasalarý ise ikinci tipteki piyasanýn özelliklerine sahiptir. dýþ . Euro currency piyasalarý birinci tipteki piyasanýn. uluslararasý finansal piyasalar da iki altpiyasadan oluþmaktadýr.

ulusal hisse senetlerinin yabancýlar tarafýndan satýn alýnmasýný ifade etmektedir. Euro piyasalarýaçýklayýnýz. kýsa vadeli senet piyasasý olarak bilinmektedir. faaliyettebulunulacak bölgenin özelli ve iþ potansiyeline baðlý olacaktýr. eurocurrency mevduatve kredileriy le iþlem yapan ve finansal aracýlak rolünü üstlenen eurobankalar tarafýndan oluþturulan piyasalardýr. Bu teoriler. euroequity piyasalarý. Bu piyasalara ek olarak. Eurocommercial papers piyasalarý ise. Özellikle 1970'l kacýlýk endüstrisinin uluslararasýlaþma sürecinde ortaya çýkan en belirgin özellik. ilgili firmanýn girdi ve çýktýlarýnýn özelliklerine. optimal örgütsel yapý. Uluslararasý fon akýþý. endüstriyel organizasyon teorilerinden yararlanýlmaktadýr. sadece bu iki piyasa türü ile sýnýrlý deðildir. Kýsa dönemli fon akýmlarýyla ilgili olan Eurocurrency piyasalarý. Eurocurrency piyasalarý ise uluslararasý sermaye piyasalarý olarak görülebilir. Örgütsel Yapý . Bankalar da. ikincisinde müþterilerle daha yakýn iliþki kurma ve esneklik daha belirgin olarak durmaktadýr. farklý örgütsel þekilleri dikkate alarak bir yandan coðrafi yoðunlaþma ve fonksiyonel entegrasyonun. ulaþým ve haberleþme maliyetlerine.? iþlemler yoluyla ulusal piyasalara çok yakýndan baðlýdýr. kendi ülkeleri dýþýnda bulunan tahvillerin alýnýp satýldýðý piyasalardýr. diðer yandan da coðrafi daðýlým ve fonksiyonelfarklýlaþtýrmanýn nispi avanta zavantajlarýný dengelemeye yöneliköneriler sunmaktadýr. uluslararasý bankacýlýðýn örgütsel yapýsýný belirleyen temel faktörleri ortaya koymada. Örgütsel yapýnýn seçimini etkileyen faktörler nelerdir? Uluslararasý bankacýlýðýn kurumsal açýdan geliþimi. . örgütsel yapýylayakýndan ilgilidir. ulusal bankalarýn deðiþik bankacýlýk birimleri yoluyla hýzlý bir þekilde geniþlemesi olmuþtur. Bunlar. iki piyasa türü daha vardýr. Birinci örgütsel tipte yakýn koordinasyon ve kontr lile ölçek ekonomileri ön planda tutulurken. Bu nedenle. Bu arada. teknolojik geliþim düzeyine. diðer firmalar gibi amaçlarý açýsýndan en uygun örgütsel yapýyý seçmek ve oluþturmak zorundadýr. boyutlarý onlar kadar geniþ olmasa da. Uzun dönemli fon akýmlarýyla ilgili olan eurobond piyasalarý ise.

bankanýn özellikleri. Çünkü bu fakt hizmetlerini sunan örgütsel yapýnýn geliþtirilmesini teþvik eder. uluslararasý bankacýlýk iþlemlerinin yapýlacaðý örgütsel biriminseçiminde etkili olan bir baþka faktör. özellikle banka stratejisine baðlýdýr. Örgütsel yapýnýn seçimini etkileyen bir diðer faktör de. Bunun yanýnda. yabancý bankalarýn ulusal piyasalara giriþinin kýsýtlanmasý ve yabancý bankalarýn belirli faaliyetlerinin kýsýtlanmasýdýr. ortaya çýkan fýrsatlardan yararlanma amacýdýr. bankanýn boyutu veuluslararasý tecrübesi. talep faktörünü de gözönünealmak gerekir. gidilen ülkedeki bankacýlýða iliþkin mevzuattýr. Bunlar. Uluslararasý bankacýlýk iþlemlerinin ve faaliyetlerinin yapýlacaðý birimin seçimi ya da bu birimlerden oluþacak bankacýlýk aðýnýn geniþliði. Bunun yanýnda.Böyle bir deðiþimin en önemli belirleyici unsuru. Uluslararasý bankacýlýðýn örgütsel yapýsýnýn seçimini etkileyen faktörler.51 . . Son olarak. alternatif örgütsel yapýlarýn avant ya dezavantajlarýdýr. sahip olduðu insan gücü varlýðý ve ulusal ya dauluslararasý iþ yapýsý da oldukça önemlidir. Bu mevzuat çerçevesinde bankacýlýða iliþkin düzenlemeler iki baþlýkta toplanabilir. bankacýlýða iliþkin düzenlemeler ve örgütsel þekillerin avantaj/dezavantajlarýdýr.

uluslararasý bankacýlýk gruplarý ve offshore bankacýlýk birimleri olarak sayýlabilir. Bir banka. þubelerin aktif ve pasifleri. Uluslararasý bankacýlýkta uygulama alaný bulan temel örgütsel þekiller. Bazý ülkeler. uluslararasý bankacýlýk departmaný. bir bankanýn yabancý bir ülkede kendisini temsil etme amacýna yönelik bir ya da daha fazla kiþiden oluþan bankacýlýk kurumlarýdýr. bu bankacýlýk birimleri ana bankanýn içsel bir parçasýdýr. muhabir bankacýlýk iliþkileri. Muhabirlik iliþkileri. gidilen ülkenin . ilgili ülkelerin bankacýlýk iþlemleri konusunda bilgili olmasý. ABD bankalarý dünya ölçeðinde þube aðý oluþturmaya öncelik verirken. yerelyabancý banka. konsorsiyum bankalarý. þubelerin baðýmsýz bir kuruluþ olarak oluþturulmasýný gerekli görsede. acentalar. Yabancý bir ülkede. Avrupa bankalarý temsilcilikler oluþturma ve diðer yabancý bankalara ortak olma eðiliminde olmuþtur. þubeler. . muhabir banka olarak adlandýrýlýr.. finans çevreleri ve iþadamlarýyla dabaðlantýiçinde bulunmasý tercih edilir. Burada görev alacak kimselerin. baðlý veya yan kuruluþlar. Bu nedenle. bankanýn uluslararasý baðlantýlarýnýn ölçeðine ve özelliklerine. Bir bankanýn uluslararasý hizmet sunmada yapmasý gereken ilk iþ. banka merkezinde bu hizmetlerle ilgilenecek bir departman oluþturmasýdýr. Böyle bir durumda. yasal vefonksiy bir uzantýsýdýr. Bu departmanýn boyutu ve örgütlenme tarzý. temsilcilikler. Sözgelimi. yönetim anlayýþýna ve ulusal iþ hacmine baðlýdýr. belirlenmiþ bazý iþlemleri yapmada kendi ajaný olarak faaliyette bulunmasý için yerel bir bankayla baðlantý kurabilir. Temsilcilikler. yerine getirilecek faaliyetleri. Þubeler. Uluslararasýbankacýlýkta temel örgütselþekiller hangileridir? Her banka uluslararasýlaþma sürecine girerken farklý örgütsel þekilleri ? benimser. aktif bir þekilde bankacýlýk hizmetlerini sunabilmenin klasik yolu þube açmaktýr. iþlemlerinin veya faaliyetlerinin nisbeten az olduðu ülkelerde. uygulanacak þartlarý ve ödenecek komisyonu belirleyen mektuplarýn ilgili bankalara gönderilmesiyle oluþturulabilir. patentleri ve uyguladýðý politikalar ana bankaya aittir. hükümet.

Konsorsiyum bankalarý. yabancý bir ülkede kurulmuþ olan baðýmsýz bir bankacýlýk kurumudur. uluslararasý bankalarýn kendi aralarýnda birleþerek oluþturduklarý örgütsel þekillerdir. Yan kuruluþ ise. Acentalar. yerel yasa ve düzenlemelere baðlý olarak.52 . gidilen ülkenin bankacýlýk kuruluþu olarak tanýmlanabilir.yasal düzenlemelerine tâbidir. gidilen ülkeninyasalarýnýn izin vermesine aðlý olarak kurulan ve temsilciliklerle þubeler arasýnda yer alan kurumlardýr. yasal düzenlemelerin nisbeten az olduðu offshore merkezlerde faaliyet gösterdiklerinden. Uluslararasý bankacýlýk gruplarý. ayrý bir bankayý ya da finansal kurumu örgütleyen vekontrolünü elinde bulunduran iki ya da daha fazla baðýms bankanýn sahip olduðu banka olarak tanýmlanmaktadýr. Bir ülkede uluslararasýbankalar ne gibi aracýkuruluþlarla faaliyetlerini sürdürdüklerini açýklayýnýz. bir bankanýn küçük bir hissesine sahip olduðu ve diðer ortaklarla birlikte faaliyetine sorumlu olarak katýldýðý. farklý özellikteki mudilerden mevduat toplayýp. bu fonlarý yine farklý özellikteki diðer kiþiler için yeniden kredilendirme sürecine sokan birimlerdir. Baðlý kuruluþ. Son olarak. . offshore bankacýlýk birimleri. uluslararasý ticaret ve sermaye akýmlarý ile döviz deðiþiminin serbest ve etkin bir þekilde saðlanmasýnda önemli bir rol oynarlar. Bu bankacýlýk birimleri.

kendisinin de borçlanma aracýný kullanmaktadýr. Öte yandan. uzmanlaþma ve þube aðýnýn geniþletilmesi þeklinde dört eðilim ortaya . Uluslararasý Bankacýlýk Hizmetleri Uluslararasý ekonomik ve finansal iþlemler gün geçtikçe daha karmaþýk bir yapý kazandýðýndan. Klasik uluslararasý bankacýlýk hizmetleri. iþbirliði. Bundan dolayý. Bankalar. bir tarafýn finansal aracýný. bankalarýn sunduklarý hizmetler de son derece farklýlaþmýþ bulunmaktadýr. bankalar kendilerine yabancý mevduat yatýranlar için bu fonlarý kredi olarak kullanmak isteyenleri bulduðu kadar. farklý finansal ihtiyaçlarý olan ekonomik birimler arasýnda. çok þubeli perakendeci bankalar ve az þubeli toptancý bankalar olmak üzere iki gruba ayrýlmaktadýr. bilgi aktiflerini kullanmaya dayalý hizmetler ve diðer hizmetler olarak üç gruba ayýrmak mümkündür. Bilgi aktiflerini kullanmaya dayalý hizmetler. uluslararasý bankacýlýk faaliyetlerinde yoðunlaþma. fon transferi. kendisinden yabancý kredi isteyenler için de mevduat bulmaktadýr. Genel olarak bankalar. ? ? Finansal aracýlýk mekanizmasýnýaçýklayýnýz. Bu istekleri karþýlarken banka. danýþmanlýk hizmetleri ve yönetim hizmetlerinden oluþmaktadýr. leasing ve kýymetli madenalým-satýmý olarak belirtilebilir. ? Uluslararasýbankacýlýk hizmetleri kaç grupta ele alýnabilir? Uluslararasý Bankacýlýkta Baþlýca Geliþmeler Dünya ekonomisinde 1960'lý yýllardan itibaren izlenen geliþmelere baðlý olarak. klasik uluslararasý bankacýlýk hizmetleri. uluslararasý çerçevede ilgili taraflarýn vade. tahvil ihracý. müþterilerine sunduklarý hizmet çeþitlerine göre. risk ve faiz oraný tercihlerini en uygun yapýda karþýlamaya çalýþmaktadýr. finansal aracý kurum olarak faaliyet göstermektedir. Diðer hizmetler ise.Finansal Aracýlýk Mekanizmasý Bankalar. mevduat kabul etme ve kredi verme ile döviz ticareti þeklinde sayýlabilir. factoring. uluslararasý bankacýlýk alanýndaki hizmetleri de. forfaiting.

Þimdi bu eðilimleri sýrasýyla inceleyelim: Yoðunlaþma . Böylece sözkonusu bankalar. bazý alanlarda da uzmanlaþmak üzere yeniden ve geniþ bir þekilde örgütlenerek toptancý iþlemlere daha fazla önem vermeye baþlamýþlardýr. müþterilerine yerel ve uluslararasý düzeyde daha geniþ finansal hizmet sunabilmekte ve yoðun rekabetin bulunduðu bu sektörde pazar paylarýný artýrmaya çalýþmaktadýrlar.53 . . Uluslararasýbankacýlýkta yoðunlaþma nedir? Bankacýlýk sektöründe yaþanan rekabet nedeniyle. perakendeci bankalar geleneksel faaliyetlerinin yanýnda.çýkmýþtýr.

Böylece. Bankalar arasýndaki iþbirliðinin baþlýca üç þekli vardýr. ? Uluslarasýbankacýlýkta uzmanlaþma nedir? Bankacýlýk sektöründe son yýllarda yaþanan yoðun rekabetin bir sonucu olarak. bankalar uluslararasý faaliyetler açýsýndan daha geniþ imkanlar edinirken rekabet güçlerini de artýrabilmektedirler. bankalarý da sözkonusu talepleri karþýlayabilmekiçin uzmanlaþmaya iten önemli bir faktör olmuþtur. Bunlar. özellikle batý ülkelerine göre. banka dýþý finansal aracý kurumlarýn yeterince geliþmemiþ olmasý nedeniyle. bankalar finansal sistemin omurgasýný oluþturmakta ve halkýn tasarruflarýnýn toplanarak bunlarýn kullaným alanlarýna daðýtýlmasý. Uluslararasýbankacýlýkta baþlýca eðilimler nelerdir? TÜRKÝYE'DE BANKACILIK Tarihi Geliþimi Ülkemizde. Þirketlerin tüm bankacýlýk iþlemlerini tek bir bankadan yürütmeleri þeklindeki geleneksel eðilimleri son yýllarda deðiþiklik göstermiþ ve þirketler her bir spesifik ihtiyacý için ayrý finansal kuruluþlardan hizmet talebinde bulunmaya baþlamýþlardýr. Ýþbirliði Uluslararasýbankacýlýkta iþbirliði nedir? Son yýllarda. Türkiye'de bankacýlýðýn tarihi geliþimini 1980 öncesi . farklý ülkelerdeki bankalar arasýnda daha sýký iþbirliði kurma eðilimleri aðýrlýk kazanmýþtýr. bir bankacýlýk kulübüne girilmesi ve geleneksel muhabir bankacýlýk iliþkilerinin sürdürülmesidir. . Uzmanlaþma . hýzlý bir uzmanlaþma süreci yaþanmaktadýr. ekonominin iþleyiþi bakýmýndan büyük önem taþýmaktadýr. Þube Aðýnýn Geniþletilmesi Uluslararasý bankacýlýkta görülen yoðunlaþma. Bu durum.. iþbirliði ve uzmanlaþma eðilimleri banka þubelerinin daha geniþ bir coðrafi alana yayýlmasýný gerektirmiþtir. bir konsorsiyum bankasýna üye olunmasý.

Tanzimat'a kadar Osmanlý Ýmparatorluðu'nda bugünkü anlamda bankacýlýk faaliyetleri . Öte yandan. imparatorluðun son dönemlerinde sýnai ve ticari alanlardaki durgunluk ve ekonominin dýþa baðýmlý hale gelmesi. Batý ülkelerinden farklýolarak. bankacýlýk alanýndaki geliþmeleri olumsuz yönde etkilemiþtir.54 .ve 1980 sonrasý dönemde incelemek mümkündür. 1980 Öncesi Bankacýlýk Osmanlý Ýmparatorluðu'nun ekonomik yapýsý. topluma egemen olan deðer yargýlarý. bankacýlýðýn oluþmasýný ve geliþmesini büyük ölçüde engellemiþtir. sanayi devriminin gerçekleþtirilememesi.

Devlet sermayesi ile büyük yatýrým bankalarý 1933 yýlýndan itibaren kurulmaya baþlamýþ ve daha sonra devletin öncü rolü sayesinde özel þahýslar da banka kurmaya yönelmiþlerdir. Ýkinci Dünya Savaþý'ndan sonra ise bankacýlýk alanýndaki geliþmeler hýzlanmýþtýr. Bunlar. Cumhuriyet dönemi bankacýlýðýný genel olarak 4 ana grupta incelemekmümkündür.Merkez Bankasý olmak üzere birçok özel ve devlet bankasý kurulmuþtur. þube bankacýlýðý yaygýnlýk kazanmaya baþlamýþ. sarraflar ve Galata Bankerleri olarak adlandýrýlan ve bankacýlýk faaliyetlerine benzer iþler yapan kiþiler varolmuþ ise de bunlarýn faaliyetleri. senet iskonto etmek. 1923-1938 Dönemi: Atatürk döneminde izlenen ekonomi politikasý sonucunda. hazineye borç vermek. 1945-1960 döneminde özel kesim geliþmeye baþlamýþ. Bu nedenle.Merkez Bankasý nezdinde Bankalar Tasfiye Fonu oluþturulmuþ ve bu fon daha sonra Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonu'nadevredilmiþtir. 1939-1962 Dönemi: 1939-1944 arasýnýn savaþ yýllarý olmasý nedeniyle. tasarruf sahiplerinin haklarýný güvence altýna almak için T. Ancak yerel bankalar. . Ülkemizde ulusal bankacýlýðýn geliþmesi Cumhuriyet döneminde olmuþtur. bankacýlýk açýsýndan sönük geçmiþ. çok sayýda tek þubeli yerel bankanýn faaliyete geçmesidir. Bu dönemin özelliklerinden biri de. 1960'lý yýllarýn baþýndan itibaren. Bu dönemde özel sermaye ile kurulan banka sayýsý artmýþ. üçüncü kiþilerin birikimlerini deðerlendirmek. bankacýlýk kesimini de etkilemiþtir. 1944 yýlýndan itibaren tekrar canlanma görülmüþtür. 1963-1980 dönemi ve 1980 sonrasý dönemdir. Türk ekonomisinin 1950'li yýllarýn sonlarýna doðru yaþadýðý durgunluk ve bunalým sonucu uygulanan 1958 istikrar programý.C. 1939-1962 dönemi. yabancý banka sayýsý azalmýþ ve Türkiye Bankalar Birliði kurulmuþtur. yüzyýlda.C. batý ile yakýn iliþkiler kurulmuþ ve tek parti düzeninden çok partili hayata geçilmiþtir.ne imkan vermemiþtir. 1923-1938 dönemi. vergilerin iltizamýný almak ve devlet adamlarýna ait mallarýn gelir yönetimini yapmak ile sýnýrlý kalmýþtýr. bankacýlýk büyük atýlým göstermiþ ve baþta T. 1930'lu yýllarýn baþýndan itibaren ya tasfiye olmaya baþlamýþlar ya da ülke genelinde faaliyet gösteren çok þubeli bankalar haline dönüþmüþlerdir. Gerçi 19. kambiyo iþlemleri yapmak. çok sayýda banka faaliyetine son vermek zorunda kalmýþtýr.

1963-1980 Dönemi: Planlý dönemde Türk Bankacýlýðý'nýn baþlangýcýný temsil eden 1963 yýlýndan itibaren. bankalarýn öz kaynaklarý geliþirken çok þubeli bankacýlýk daha fazla önem kazanmýþ ve devletin bankacýlýk kesimine müdahalesi artmýþtýr.55 . kalkýnma ve yatýrým bankacýlýðýna önem verilmiþ. yeni ticaret bankalarýnýn kurulmasý sýnýrlandýrýlmýþ ve holding bankacýlýðý geliþme göstermiþtir. kalkýnma planlarý ile mali örgütlenmeye ve bankalarýn kaynak kullanýmýna yön verilmeye baþlanmýþ. . ihtisas. Bu dönemde.

Ýçerik ve Ýþ Konularý Yönünden Türk Banka Sistemi . pozitif reelfaiz uygulamasý. Türkiye'de bankacýlýðýn 1980 öncesi ve sonrasýdönemdeki geliþiminin temel özellikleri nelerdir? Türk Banka Sisteminin Yapýsý ? Türk banka sisteminin yapýsýný. karma sermayeli bankalar. 24 Ocak Ýstikrar Programýnda dýþa açýlma. 1980 Sonrasý Bankacýlýk 1980 sonrasýnda bankacýlýk neden ayrýca incelenmektedir? 1980 sonrasý dönem. bu da bankacýlýk faaliyetlerine yansýmýþtýr. . bankacýlýk kesimini de etkilemiþtir. bir önceki kanuna göre önemli farklýlýklara sahiptir. serbest pazar ekonomisinegeçiþ ve liberalleþme gibi amaçlarýn eklenmesi.Merkez Bankasý duruma müdahale etmek zorunda kalmýþtýr. Biçimsel Olarak Türk Banka Sistemi Biçimsel olarak Türk banka sistemi. Öte yandan. Bu dönemde bankalarýn mali bünyelerini güçlendirmek.. hukuk koþullarýna göre kiþisel giriþim bankalarý. ticaret ortaklýðý þeklinde bankalar ve yasalarla kurulmuþ bankalar.C. yeni ticaret bankalarýnýn kurulmasýna izin verilmesi. 24 Ocak 1980 Ekonomik Ýstikrar Tedbirleri ile birlikte ekonomide her yönden yapýsal bir deðiþim ortaya çýkmýþ. 1988 tarihinden itibaren T. yabancý bankalarýn kurulmasýna veya þube açmalarýna uygun ortam yaratýlmasý. bankalarda sahipliðin ve yönetimin belli ellerde toplanmasýný önlemek ve bankacýlýkla baðdaþmayan uygulamalara son vermek amacýyla çeþitli yasal düzenlemeler yapýlmýþ ve daha sonra da 3182 sayýlý Bankalar Kanunu kabul edilmiþtir. Yeni Bankalar Kanunu. bankacýlýðýn dýþa açýlmasý. tüm sermayesi devlete ait bankalar. Bu döneme damgasýný vuran temel deðiþiklikler. sermaye kaynaklarýna göre de özel sermaye ile kurulmuþ bankalar. tesis ve iþlemlerinden Merkez Bankasý'nýn denetim ve gözetimine kadar birçok konu yenidendüzenlenmiþ ve bankacýlýðýn dýþa açýlmasýnda bazý teþvikler getirilmiþtir. bankalararasý para piyasasý. teknolojinin bankacýlýk kesiminde daha yaygýn kullanýlmasý. 1985 yýlýnda alýnan bir karar ile bankalarýn döviz piyasalarýnda yaþanan kriz nedeniyle. döviz ve efektif piyasalarý ile altýn piyasasýnýn kurulmasýdýr. biçimsel olarak ve iþ konularý ile içerik yönünden olmak üzere iki grupta incelemek mümkündür. bankacýlýk sistemindeki geliþmeler bakýmýndan önceki yýllara göre temel farklýlýklar göstermektedir. Bu kanunda: Bankalarýn kuruluþ. rasyonel çalýþmalarýný saðlamak. ulusal bankalar ve yabancý bankalar þeklinde sýnýflandýrýlabilir.

Merkez Bankasý.Ýçerik yönünden Türk banka sistemi. yatýrým ve iþ bankalarý. tarým ve kredi bankalarý ve dýþ ticaret bankalarý olarak sýnýflandýrýlabilir. ticaret bankalarý. tasarruf bankalarý.56 ? . uzmanlýk bankalarý ve emisyon bankalarý þeklinde sýnýflandýrýlabilir. halk bankalarý. Türk banka sisteminin yapýsýkaç grupta incelenebilir? . sanayi ve kredi bankalarý. iþ ve ticaret bankalarý. Ýþ konularýna göre Türk banka sistemi ise.

grup veya holdinglerindenetimi altýnda b ulunmaktadýr. Bankalarýn denetim ve gözetiminden sorumlu olan organlar. Türk banka sisteminde þube bankacýlýðý yaygýndýr. Türk banka sistemi oligopolistik bir yapýya sahiptir. . denetim ve gözetime tabidir. . Türk banka sistemi önemli ölçüde kamu kesimini finanse etmektedir. holdinglerin veya belli gruplarýn denetiminde bulunmaktadýr. . Özel bankalarýn hemen tümü. .Türk Banka Sisteminin Özellikleri Türk banka sisteminin belli baþlý özellikleri þunlardýr: . Türk banka sistemi yeterince dýþa açýk deðildir. Türk banka sistemine az sayýda banka egemendir. . Sistemin yapýsý üst düzey yönetime atamalarda hatalara yol açmakta ve banka üst düzey yönetimleri yetersiz kalmaktadýr. Bankalarda donmuþ veya tahsili gecikmiþ krediler büyük tutarlaraulaþmaktadýr. . . . Bankacýlýk faaliyetleri ülkenin geliþmiþ yörelerinde yoðunlaþmýþtýr. Türk banka sistemi aþýrý bir düzenlemeye. buyetkilerini etkin bir þeki lde kullanmamaktadýr. Özel ulusal bankalar genellikle belirli kiþi. Türk banka sisteminde kamu bankalarýnýn önemli bir aðýrlýðý vardýr. . . . Türk banka sisteminde bankalararasý rekabet sýnýrlýdýr. . Türk banka sisteminin belli baþlýözellikleri nelerdir? Türk Banka Sisteminin Sorunlarý ? Türk banka sisteminin belli baþlý sorunlarý þunlardýr: . . Hazine aþýrý bir borçlanma eðiliminde bulunmakta ve fon pazarýnda bankalarla haksýz bir rekabet içine girmektedir. . Türk banka sisteminin temel taþýný ticaret bankalarý oluþturmaktadýr. .

57 . Nitelikli personel azdýr. Çok sayýda þube ve personel fazlalýðý sözkonusudur. Modern teknolojiyi uygulamada gecikme vardýr. Bankacýlýk faaliyetlerinde kýrtasiyecilik yeterince azalmamýþtýr. . Bankalarýn mali tablolarý yeterince þeffaf deðildir. . . .. . Türk banka sisteminin belli baþlýsorunlarýnelerdir? ? . Kaynak yetersizliði sözkonusudur.

halkýn belli bir za içinde harcamadýðý paralarý kabul ederek. Bankayý. Bankalar çeke tabi mevduat kabul ederler. gerçek ve tüzel kiþilerin belli bir zaman için harcamadýklarý paralarý toplarlar. para nakli. bunlarý kredi ve plasman yoluyla deðerlendirmeyeçalýþan iþletmelerdir. senet tahsili ve emanet kabulü gibi çeþitli hizmetler gören bir iþletme olarak tanýmlamak mümkündür. Türkiye'de bankacýlýðýn tarihsel geliþimine 1980 öncesi ve 1980 sonrasý dönemler itibariyle bakýlabilir. Uluslararasý bankacýlýkta baþlýca eðilimler. bunlarý nema getirir þekilde ikraz ve plase eden. Aþaðýdakilerden hangisi bankanýn tanýmýna iliþkin olarak yanlýþ bir ifadedir? a. Uluslararasý bankacýlýk. yoðunlaþma. Ana ülkedeki yasal ve düzenleyici kýsýtlamalar . Bankalar. Uluslararasý bankacýlýða geçiþi belirleyen faktörler. Türk banka sisteminin yapýsý. gerçek ve tüzel kiþilerin belli bir zaman için harcamadýklarý paralarý toplayarak. topladýklarý paralarý kredi ve plasman yoluyla deðerlendirirler. Sorular 1.Özet Bankalar. Aþaðýdakilerden hangisi uluslararasý bankacýlýða geçiþi belirleyenfaktörlerden biri deðildir? a. b. ülke ekonomisinin geliþmesinde para politikasýnýn gerçekleþtirilmesi bakýmýndan önemli bir rolü vardýr. uzmanlaþma ve þube aðýnýn geniþletilmesi olarak belirtilebilir. Bankalarýn. ana ülkedeki yasal düzenleyici kýsýtlamalar ve uzun dönemli politikalarýn etkisi þeklinde belirtilebilir. bankacýlýðýn doðuþunu zamanýmýzdan altý bin yýl öncesine kadar götürmektedir. Ýktisadi ve coðrafi faktörler d. Hiçbiri 2. Bankacýlýða özgü özellikler b. ödemelerde aracýlýk. d.58 . iþbirliði. uluslararasýnda gerçekleþtirilen deðiþik finansal ve ekonomik iþlemleri kapsamaktadýr. Geçmiþten günümüze kadar bankacýlýk çok önemli geliþmeler kaydetmiþtir. Sosyal faktörler c. Bankalar. Tarihçiler. c. biçimsel olarak ve iþkonularý ile içerik yönünden olmak üzere iki grupta incelenebilir.

.

Tarým ve kredi bankalarý d. Yoðunlaþma c. Ankara.44 dönemi d. Öztin. ERKEN. para.F. Dýþ ticaret bankalarý Kaynakça AKGÜÇ. Tezer. 1992. 1923 . 1963 . Uzmanlýk bankalarý b.80 dönemi e. Türkiye Ekonomi Kurumu. Osmanlý dönemi b. Banka ve Finansal Piyasalar. Bursa. Ýlker.B. 1986.Ý. kredi. Aþaðýdakilerden hangisi içerik yönünden Türk banka sisteminin unsurlarýndan biri deðildir. Uzmanlaþma 4.Ü. Þube aðýnýn daralmasý d.38 dönemi c. 1990. Yayýn No: 53. Aþaðýdakilerden hangisi uluslararasý bankacýlýkta baþlýca eðilimlerden biri deðildir? a. Bankacýlýk Sektörü. 199 4. No: 282. G. ..59 . Ankara. Tasarruf bankalarý c. 1980 sonrasý 5. Ý. a. Ýþbirliði b. Para. Gerçek Yayýnevi. PARASIZ.. Türk bankacýlýk sisteminin geliþmesinde aþaðýdaki dönemlerden hangisi daha fazla önem taþýr? a. Türkiye Ýþ Bankasý Kültür Yayýnlarý. Türkiye Ekonomisi Sektörel Geliþmeler. Ýstanbul.. Ankara. ÖÇAL. ÖÇAL. Para Teorisi. 1992. Tezer. Nazým. Uluslararasý Bankacýlýk ve Türkiye Örneði.3. 1939 ... 100 Soruda Türkiye'de Bankacýlýk. Ezgi KitabeviYayýnlarý. Banka.

Yasal düzenlemeler ve uygulamalarla ile birlikte bütün finansal aracýlar ve araçlarýn incelenmesi ünitenin ana konusudur.ÜN ÝTE 4 Banka Dýþý Finansal Aracýlar Bu Ünitede.60 . Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. Ayrýca aralarýnda karþýlaþtýrma yapýnýz. para ve sermaye piyasalarýnýn araçlarý ve bunlarýn ekonomiye katkýlarý hepsindendaha ilgi çekici hale gelmektedir. Günümüzde finansal piyasalarýn ekonomideki rolleri daha belirgin hale gelmiþtir. üniteyitekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerin meye çalýþýnýz. . Özellikle finansal aracýlar.. Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz.. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde... Çalýþtýðýnýz her banka dýþý finansal aracý kuruluþu. faaliyet alanlarý ve araçlarý ile birlikte deðerlendiriniz.

Bu piyasalarda da kazananlar da olur. yaygýn biçimde rastlanmaktadýr. dolayýsýyla finansman gereksinimiolanlarla. Bu kurumlarýn en belirgin özellikleri. Bireyler nakit parayý küçük miktarlarda tasarruf ederler ve çoðu kez de likitideyi doðrudan doðruya deðerlendiremezler. kredi birlikleri. Böylece tasarruflarönemli sayýda ekonomik birim arasýnda daðýtýlarak atýl olar kleyebilir. Bu piyasalarda bankalarýn yanýsýra diðer bazý kurumlar. Bireylerin küçük tasarruflarýný deðerlendirmemelerinin nedenleri arasýnda. ? Ekonomik birimlerin tasarruflarýnasýl gruplamak mümkündür? Ekonomik birimlerin tasarruflarýný. tasarruf sandýklarý. Aslýnda finansal piyasalarla diðer piyasalar arasýnda önemli bir fark yoktur. ödünç vermek için ödünç alan. tasa rruf sahiplerinin tasarruflarýný kendilerine yatýrmalarýný saðlarlar. likitideyi yanlarýnda tutmayý tercih etmelerini veya plasmanlarýn verimliliði konusunda herhangi bir bilgiye sahip olmamalarýný sayabiliriz. Bunun için de fon piyasasýnýn incelenmesi gerekir. Geliþmiþ ekonomilerde banka dýþý mali aracýlara. kuruluþlar ve hatta bireyler.FON PÝYASASININ TEMELLERÝ Ekonomideki finansal sektörün kurumlarýný tanýyýp. gibi isimlerle. Bunlarýn tümüne banka dýþý mali araçlar adýný vermekteyiz. finansman kapasit nlarý bir piyasada karþýlaþtýrmak için geliþtirilmiþ kurumlardýr. hayat sigortasý þirketleri vb. mali aracýlarýn . likit (nakit) ve kurumsal tasarruf olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür. kendi yarattýklarý fonlar yerine. fon arz ve tal bini tümüyle ele alabiliriz. ticaret bankalarýndan farklý olarak. Böyle durumlarda mali aracýlar. tasarruf sahiplerindenödünç aldýklarý fonlarla finansmana katýlmalarýdýr. Banka dýþý mali aracýlar. Tasarruf Türleri . Böylece ekonomide atýl olarak bekleyecek fonlar. fon arzý ve talebi sürecinde önemli rol oynarlar. likitideye verimlilik saðlayan avantajlarsunarak. kaybedenler de. bu kurumlarla reelsektör arasýndaki iliþkileri ortaya koyduðumuzda.

fonlarý olarak kullanýlabilir duruma geçerler. O halde para emisyonu da finansman gereksinimi olanlara bir tür likitide arzýdýr. bu parayý bazen bankalara reel aktif.61 . Günümüzde önemli miktarda fonlar. bu tür kuruluþlara istikrarlý bir likitide fonu saðlar. bazen döviz satarak bazen de bankalardan borçlanarak saðlarlar. banka dýþý sektörde faaliyet gösteren ekonomik birimlere paraarzeder. amaçlarýna uygun olarak kullanýrlar. bu yolla bazý kurumlara transfer edilmektedir. sigorta gibi ku ruluþlar. sigorta ve emeklilik gibi ödemeler de yaparlar. Sosyal güvenlikkurumlarý. Dolayýsýyla bu kuruluþlar. Kaynaklarýn sürekli olarak yenilenmesi. emekli sandýðý. sosyal güvenlik. Ekonomik birimler. isterlerse topladýklarý fonlarý herhangi bir riskle karþýlaþmaksýzýn uzun vadeli projelerin finansmanýnda kullanabilirler. Banka dýþý sektörde faaliyet gösteren birimler. Daha önceki ünitelerde geniþ olarak incelediðimiz gibi ticari bankacýlýk sistemi. tüketim ve tasarruflarý yanýnda. Likit ve kurumsal tasarruftan ne anlýyorsunuz? . topladýklarý bu fonlarý.

vadesi 1-1. kýsa vadeli ticari ve finansal senetler ve mevduat sertifikalarýndan oluþmaktadýr. bazý etkinliklerde bulunurlar. Ancak. ülkeye göre deðiþmekle birlikte. Þimdi bunlarý inceleyelim. Bu etkinlikler ile ekonomiye katkýlarda da bulunurlar. çok yakýn bir gelecekteparaya dönüþece en paraya çok yakýndýr. kurum veya kuruluþa finansal aracý adý verildiðini biliyorsunuz. Sermaye piyasasý araçlarý olarak uzun vadeli devlet ve özel sektör tahvillerini. ii. kýsa vadeli devlet tahvilleri. ? Sermaye piyasasýnýn ayýrýcýözelliði nedir? Finansal Aracýlarýn Ekonomiye Katkýlarý Bir ekonomide tasarruf sahibi ile kredi ihtiyacý olan yatýrýmcý arasýndaki iliþkiyi kuran birey. Ödünçlerin nakte dönüþtürülmesinin maliyetinin çok küçük olmasýdýr. Gömüleme Eðilimini Azaltýcý Etki . Uzun vadeli pay senetleri ve tahvillerin risk ve likitide dereceleri deðiþkendir.5 yýldan daha uzun olan kredilerin verildiði piyasalar genelde sermaye piyasasý olarak kabul edilmektedir. Para piyasasýnda kullanýlan araçlar. bunlar. Finansal aracý kurumlar. þirketlerin pay senetlerini ve ipotekleri sayabiliriz.Finansmanla Ýlgili Piyasalar Önceki ünitelerde de incelediðimiz gibi kredi piyasalarýný para piyasalarý ve sermaye piyasalarý olarak ikiye ayýrabiliriz. deyiminden ilk bakýþta paranýn deðiþtirildiði yer gibi bir anlam çýkmaktadýr. bu piyasalarýn birbirleriyle olan baðlarý nedeniyle çok güçtür. Sermaye piyasasýyla para piyasasýnýn birbirinden ayrýmý. ? Para piyasasýnýn ayýrýcýözelliði nedir? Para piyasasýnýn üç özelliði vardýr. Bu tür krediler. Sermaye piyasasýnda ise uzun vadeli pay senedi ve tahviller iþlem görür. Oysa para piyasasý vadeleri bir yýl veya daha az olan kýsa süreli krediler ve tahviller için kullanýlmaktadýr. i. Vadesinin kýsa ve iii. Kýsa vadeli olarak ödünç alýnan ve verilen fonlarla ilgili iþlemlerin tümü para piyasasýnýn alanýna girmektedir. Para piyasasý. Kredi ve borçlarýn geri ödenmeme riskinin çok az. fonlarýn tasarruf sahiplerinden fon gereksinimi olanlara transferini saðlarken. Para piyasasýnda iþlemlerin yapýldýðý özel bir yer yoktur.

Gömüleme eðilimini azaltýcýetki nedir? Bir ekonomide finansal kurumlarýn varlýklarýnýn temel nedenlerinden biri. Ýþte bu nedenle tasarruf sahipleri. ellerinde fon bulunan ancak bunu (yastýk altýnda saklamak) istemeyen. bununla ancak birincil tahvillerin taþýdýðý risk ve bunlarýn paraya dönüþtürülebilirliði konusunda tereddütlü olan bireylerin olmasýdýr. Kuþkusuz tüm bireylerin. çeþitli tahvillerden ve diðer finansal kýymetlerden hangilerinin kendileri için daha elveriþli olduðunu saptamak için yeterli bilgiyesahip olmalarýna olana k yoktur. kendilerine finansal aracýlarýn sunduklarý çeþitli olanaklardan yararlanmayý .62 ..

Böylece. Finansal aracýlar. yatýrýmlarýnýn finansmanýný saðlamada yeteri kadar fon elde edebileceklerinden eminseler. Vadeleri Ayarlayýcý Etki . Eðer tasarruf sahipleri. ekonominin kalkýnma sürecine olumlu etki yapar. yapmýþ olduklarý tasarruflar ne kadar küçük olursa olsun bunlarý yatýrabilecekleri bir finansal aracý kurum bulabilirlerse. Finansal kurumlar gerek boyutlarýnýn büyüklüðü. gerekli vadeayarlamasýný da saðlarlar. Miktar Ayarlama Etkisi . daha büyük projeleri gerçekleþtirme olanaðý bulabilecekleri gibi çeþitli alternatif yatýrým alanlarý konusunda da daha esnek olacaklardýr. tasarruf yapmaya özendirilmiþ olacaklardýr. hem daha güvenilir ve oldukça likit finansal kýymet bulundurma olanaðýna sahip olurlar. Miktar ayarlama etkisi nedir? Genellikle tasarrufta bulunanlarýn yapmýþ olduklarý tasarruf tutarlarý fon gereksinimde olanlarýn fon talepleri yüksektir. Finansal aracýlarýn bu mikro özellikleri. birincil tahvillere sahip olmanýn taþýdýðý riski gözönüne almada ve bu riski daðýtmada. finansal aracý kurumlar ortadan kaldýrýrlar. tasarruf sahiplerinden fon ihtiyacýnda olanlara gerekli fonlarýn aktarýlmasýnda köprü görevi yürütülürken. bunlarý çok uzun vadeli olarak ödünç vermek istemeyebilirler.. ödünç verecek fonu olanlarýn bazýlarý. gerekse ellerindekifonlarýn kabarýklýðýndan rini kolayca çeþitlendirerek. Fon Maliyetlerini Azaltýcý Etki . Öte yandan giriþimciler ise saðladýklarýfonlarý belli bir vade sonunda geri ödemekisteyeceklerdir. Öte yandan giriþimciler. Bunun ötesinde. tercih ederler. vadeleri nasýl ayarlarlar? Finansal aracýlar. bireylere göre çok daha avantajlýdýr. hem de gelir elde ederler. Ýþte ödünç verenlerle ödünç alanlar aras konusunda ortaya çýkabilecek bu tür uyumsuzluðu. Þöyle ki. makroekonomik düzeyde de ekonominin karþýlaþabileceði risklerin azalmasýna yardýmcý olarak. Fon maliyetlerini azaltýcýetki ne demektir? . Riski Azaltýcý Ve Daðýtýcý Etki Riski daðýtýcýetki ne demektir? Finansal kurumlar. herhangi bir tahvilin taþýyabileceði riski küçültebilirler. her finansal kurum kendi alanýnda uzmandýr ve bu konuda yetenekli elemanlar çalýþtýrabilir. .

.Finansal aracý kurumlar finansman konusundaki uzmanlýklarý nedeniyle. piyasa araþtýrmasýný ve finansmanla ilgili diðer faaliyetleridaha düþük maliyetle saðlayabilirler. Böylece fon s ayanlarýn ve ödünç verenlerin araþtýrma ve yönetim maliyetlerini minimize ederler.63 . gerek tasarruf sahiplerine gerekse fon ihtiyacýnda olanlara göre portföy yöntemini.

. Para Emisyonununun (Arzýnýn) Artýþ Oranýný Azaltýcý Etki . Finansal aracýlar. Mevduat Toplayan Finansal Aracýlar . ekonomide atýl kalabilecek fonlarýn piyasaya girmesini saðladýklarý ve bireylerin para taleplerininazalmasýna neden olduklarýiçin. bireylere göre daha fazla katlanma olanaðýna sahiptir. finansal aracýlar ekonomideki reel yatýrýmlarý artýrýcý etkide bulunurlar. yukarýda deðindiðimiz kararlarýnýn yanýnda. O halde bu üç durumun sonucunda. GENEL OLARAK FÝNANSAL ARACI KURUMLAR Finansal aracýlar birçok ortak yanlarýnýn olmasýna ve temelde ayný iþleri yerine getirmelerine raðmen aralarýnda yine de bazý farklýlýklar vardýr. Böylece merkez bankasý kaynaklarýna gereksiz baþvuruyu azaltýr. Nihayet finansal aracýlar. Finansal aracýlarýn bölümünü ve saðladýklarý fon akýmý toplu olarak Þekil 4. Bu da ekonomik istikrarýn saðlanmasý konusunda olumlu etki yapar. faiz oranlarýnýn potansiyel olarak yükselenebileceði düzeyin daha altýnda oluþmasýna katkýda bulunur. ekonomide o anda mevcut para stokunun kullanýmýnýn optimum düzeydeolmasýný etkiler.1. Ayrýca finansal aracýlar. potansiyel faiz oranlarýný düþürücü etki de yaparlar. daha çok pazarlanabilir birinciltahvillere sahip o lmadan. Yatýrýmlarý Artýrýcý Etki . ekonominin katlanacaðý risk toplamýný da azaltýr. Finansal aracýlarýn yatýrýmlarýartýrýcýetkisi nedir? Finansal aracý kurumlarýn ekonomik kalkýnma üzerindeki olumlu etkilerini bir baþka açýdan da ele alabiliriz. Finansal aracýlar. yatýrýmlarýn art konomik kalkýnmanýn hazlýnmasýna yardýmcý olurlar.'de verilmiþtir.. kararlarýdüþünülenin tersine. özellikle ekonomideki boyutlarýna ve bilançolarýnýn aktif kompozisyonlarýnýn yapýsýna göre birbirinden ayrýlmaktadýr. Böylecefinansal aracýlar. ödünç verdikleri fonlarýn riskine. Bilindiði gibi finansal aracýlar. emisyon artýþýný nasýl azaltýrlar? Bir ekonomide finansal aracý kurumlarýn varlýðý ve etkin çalýþmasý. Potansiyel Faiz Oranlarýný Düþürücü Etki Potansiyel faiz oranlarýnýdüþürücü etki nedir? Bir ekonomide finansal aracýlarýn varlýðý.

64 . Bunlar. bankalar.. Mevduat toplayan finansal aracýlar nelerdir? Finansal aracýlarýn bir bölümü mevduat toplayarak fon kaynaðý yaratabilirler. . tasarruf ve yardýmlaþma bankalarý. tasarruf ve ödünç birlikleri ve kredi birlikleri baþlýklarý altýnda toplanabilir.

Devlet DolaylýFinansman PARA YARATAN MALÝ ARACILAR TÝCARÝ BANKALAR Þekil 4. TASARRUF YARDIMLAÞMA BANKALARI . Fonlarýn % 90'ý vadeli mevduatlardan. Devlet FON TALEP EDENLER . EMEKLÝLÝK SÝGORTA KURUMLARI . TASARRUF ÖDÜNÇ BÝRLÝKLERÝ . tellaklar. ekonomide para yaratma ve piyasadan nakit çekme sürecine yaptýklarý katkýlarla aracýlar içinde en önemli yere sahiptir. POSTA ÇEKLERÝ . simsarlar . Tasarruf ve yardýmlaþma bankalarýnedir? Bu kuruluþlar kooperatiflere benzerler. Hane halký . Hane halký . 1. karþýlýklý ve daðýtýlmayan kârlardan oluþur.Ticari Bankalar Önceki ünitelerde geniþ olarak incelendiði gibi ticari bankalar. Mali Araçlar ve Fon Akýmý Tasarruf Ve Yardýmlaþma Bankalarý . Firmalar . Menkul kýymetler borsalarý . DÝÐER BANKA DIÞI MALÝ ARACILAR Doðrudan Finansman DOÐRUDAN FÝNANSMAN SAÐLAYAN ARACILAR . Firmalar . geri kalaný da sermaye. YATIRIMA YÖNELÝK FÝNANSAL ARACILAR . Acentalar. BANKA DIÞI MALÝARACILAR . . Bu kuruluþlar kendi adlarýna tahvil çýkaramazlar. Banker kuruluþlarýTASARRUF SAHÝPLERÝ . Bir Ekonomide Fon Kaynaklarý.

. oluþturur. nakit devlet tahvilleri vb.65 . Bu kuruluþlar flerini baþta konut rehinleri olmak üzere.Tasarruf Ve Ödünç Birlikleri . Tasarruf ve ödünç birlikleri nedir? Özellikle konut yapýmýný ve sahipliðini saðlamak amacýyla bir havuzuoluþturmaya yönelik kuruluþlardýr.

Eskiden. þirket kendisine ödenen pirimleri. seyahat vb. Hayat Sigortasý . Þimdi bunlarý kýsaca inceleyelim. Ayrýca tasarruf sahiplerine çeþitli oranlarda faiz ödenir. bu þirketler batýda. tüketici finansman þirketleri ve satýþ finansman þirketleri olarak ikiye ayrýlmaktaydý. Bu sýrada þirket.Kredi Birlikleri ? . sigortasý yapan þirketler için de söylenebilir. riskidüþük bir portföy ol rundadýr. Sigorta þirketlerinin yükümlülükleri uzun süreli olduðu için bunlarýn bilançolarýnýn pasifinde yer alan kaynaklar. Finansman Þirketleri Finansman þirketleri. yangýn. Günümüzde bu iki aracýnýn iþlemleri birleþtirilerek tek finansman þirketi baþlýðýnda incelenmektedir. yükümlülüklerini karþýlayabilecek imkânlar saðladýktan sonra. güvencesi yüksek. tabi afet. Sermayeleri open and ve closed end olan yatýrýmþirketleri arasýndaki . Elde ettikleri fonlarýn önemli bölümünü tüketici kredisi þeklinde verirler (otomobil ve diðer dayanýklý tüketim mallarý satýn alýmý için). Yatýrým Þirketleri . Hangi finansal aracýlar mevduat toplarlar? Sigorta Þirketleri Sigorta þirketleri baþta hayat sigortalarý þirketleri olmak üzere çok çeþitlidir. Uygulamada. sigorta primleri oluþturur. diðer þirketlerin pay senetlerine. Diðer Sigortalar Hayat sigortasý için söylenenler. uzun vadeli giriþimlerin finansmanýnda kullanýlabilir. Bu pay üyelere. fonlarýnýn büyük bir kýsmýný diðer finansal aracýlar dan saðlarlar. Üyeleri. tahvillerine yatýrmakta ve ipotek karþýlýðýnda borç vermektedir. Hayat sigortalarýnýn yekünlerinin vadeleri nelerdir? Geliþmiþ ülkelerde sigorta þirketlerinin en önemli fon kaynaðýný. tasarruf hesaplarýna benzeyen birsahiplik payý alýrlar. kuruluþtan ödünç para alma olanaðý saðlar. Kredi birlikleri nedir? Bir kooperatif örgütüdür.

66 .fark nedir? .

ne de ellerindeki fonlarý yatýrým yaparak deðerlendirirler. Sermayeleri deðiþen yatýrým þirketleri. Yatýrým bankalarýnýn baþlýca görevleri nelerdir? ÜLKEMÝZDEKÝ BANKA DIÞI FÝNANSAL ARACILAR. Bu pay senetlerini satýn alanlar. Tümüyle aracý durumundaki yatýrým bankalarý. Elde ettikleri fonlarý.Yatýrým þirketleri. yatýrýmþirketleriyle sabitþirketler arasýndaki fark nedir? Yatýrým Bankalarý ? Yatýrým bankalarý. Bu þirketler yeni pay senedi çýkarýp geri satýn almadýklarýndan. bunlarýn piyasada satýlabilirliðine güvenmek zorundadýrlar. Pazarlanacak menkul kýymetlerin resyonel seçimini yapmak. pay senetlerinin piyasa fiyatý. Sermayeleri deðiþen. ne yeni pay senedi çýkarabilirler. Yatýrým bankalarý bir finansal kýymetin pazarlamasýný kendileri yapabilecekleri gibi bunun satýþ garantisi sorumluluðunu diðer yatýrým bankalarý arasýnda paylaþabilirler ve finansal kýymetlerin satýþýný diðer aracý kuruluþlarla birlikte yapabilirler. . bundan saðlayacaðý fonun iþletmesini garanti etmek(underwiriting = satýþ ga tisi). dalgalanmalar gösterebilir. Sermayeleri sabit yatýrým þirketleri. sabit sayýda pay senedi ihraç ederler. çeþitli fon senetleri satýn alarak kullanýrlar. pay senedi çýkartarak kendilerine fon saðlarlar. Bu þirketler. Dolayýsýyla tasarruf sahipleri gerektiðinde. tasarruf sahipleriyle. Finansal kýymeti çýkaran ortaklýða. FÝNANSAL . ne de piyasadaki pay senetlerini geri satýn almak için söz verebilirler. ne mevduat kabul ederler. Biz bunlardan sermayeleri deðiþen (Açýk fonlar) (openand) ve sermayeleri sabit olanlarý(Kapalý fonlar) (closed-end) inceleyeceðiz. fon gereksiniminde olanlar arasýndaki fon alýþveriþinin gerçekleþmesini saðlamak amacýyla kurulurlar. her zaman yeni pay senedi çýkarabilen ve kendi pay senetlerini piyasa deðeri üzerinden geri satýn alabilen finansal aracýlardýr. bununla ilgili danýþmanlýk hizmeti saðlamak. ellerindeki pay senetlerini yatýrým þirketine geri satabilirler. . Birçok yatýrým þirketi vardýr. Bu durum özellikle küçük tasarruf sahiplerine önemli avantaj saðlamaktadýr. Bu aracýlar birincil piyasada þu hizmetleri sunarlar: . Finansal kýymat çýkarýlmasý yoluyla gerekli fonu saðlamaya çalýþan bir iþletmenin.

Geliþmiþ ülkelerdeki tasarruf sandýklarý.PÝYASALAR VE FÝNANSAL ARAÇLAR ? Ülkemizde mevduat toplama yetkisi ticari bankalara aittir. Kuramsal olarak ticari bankalarla banka dýþý finansal aracýlar arasýndaki en önemli fark ticari bankalarýn kaydi para yaratma kabiliyetleridir. . tasarruf birlikleri gibi finansal aracýlar ülkemizde yoktur.67 .

Banka dýþý finansal aracýlar prensip olarak. bu örgütün önerilerinin uygulamasýný kolaylaþtýrmak ve saptanan plan hedeflerinin gerçekleþtirilmesine yardýmcý olmak. Sermaye piyasasýnýn geliþmesine zemin hazýrlamak. bizim gibi geliþmekte olan ülkelerde. Planlama örgütünün olduðu ülkelerde. . endüstrileþme dolayýsýyla kalkýnma sürecini hýzlandýrmayý üstlenen kuruluþlardýr. üzerine çek yazýlan vadesiz mevduat hesaplarýna sahip olmadýklarý için kaydi para yaratamazlar. Banka dýþý mali aracýlarý bankalardan ayýran en belirgin özellikleri kaydi para yaratamamalarýdýr. TSKB hangi boþluðu doldurmak amacýyla kurulmuþtur? Endüstrileþmiþ . Yurtiçi kaynaklarý hareketlendirerek sanayi sektörüne yöneltmek. Yeni yatýrým alanlarýna öncülük yapmak. yatýrým sermayesi açýðýný gideren ve bunun yanýsýra teknik açýdan yardýmda bulunarak. Kalkýnma bankalarý. Yani bu kuruluþlarda üzerine çek yazýlan vadesiz mevduat hesaplarý açýlmamaktadýr. . Ülke için elveriþli yatýrým imkânlarý ve sahalarý üzerinde ön çalýþmalar yapmak. Kalkýnma bankalarýnýn genel olarak görevleri nelerdir? . . Aþaðýda inceleyeceðimiz kuruluþlarýn bir bölümünün uygulamasý Türkiye için henüz çok yeni sayýlabilir. . . Kalkýnma Bankalarý . giriþimcilerin temel endüstri dallarýna yönelmelerini saðlayarak. Türkiye Sanayi Kalkýnma Bankasý (TSKB) . Giriþimcilere proje düzeyinde teknik yardým yapmak. . Dýþ ülkelerden ve uluslararasý finans kuruluþlarýndan saðlanacak finansal olanaklarý ve teknik yardýmlarý endüstri kesimine kanalize etmek. Sanayi sektörüne uzun vadeli fon saðlamak. .

Dolayýsýyla endüstriyel kuruluþlarýn hisse senedi satarak uzun vadeli fon elde etme olanaklarý sýnýrlýdýr. .ülkelerde endüstriyel kuruluþlar uzun vadeli finansman ihtiyaçlarýný sermaye piyasasýndan saðlarlar. TSKB iþte bu boþluðu doldurmak amacýyla Dünya Bankasýnýn (IBRD) daöncülük etmesiyle 1950 yý ur. . TSKB'nin ortak olduðu endüstriyel kuruluþlarýn pay senetlerini bellibir süre sonra satýþa ç yoluyla tasarruf sahiplerinin bu kuruluþlara ortak olmasýný saðlayarak bir pay senedi piyasasý yaratmayaçalýþmýþ. sermaye piyasasýnýn geliþmesine yardýmcý olmak amacýyla. Türkiye'de ise sermaye piyasasý henüz geliþme süreci içindedir.68 . Uygulamada TSKB yöneticileri.

Bazý tahvil satýþlarýný garanti ederek bir tahvil piyasasýnýn geliþtirilmesine yardýmcý olmuþtur. . Açýk kredi. Türkiye sermaye piyasasýnýn geliþmesine yardým etmek. rehin. buna karþýlýk TSKB'nin ise Türk Lirasýyla ilgili kaynaklarýnýn döviz kredileri yanýnda yetersiz kaldýðý görülmüþtür. Sanayi Yatýrým Ve Kredi Bankasý (SYKB) . Bankanýn kaynaklarýna gelince. . TSKB nin amaçlarýnelerdir? . Türkiye'de yeni endüstrinin kurulmasýna ve varolan özel sanayiningeniþletilmesine ve moder nleþmesine yardým etmek ve bunlarý hýzlandýrmak. Özellikle ilk iki maddedeki amacýn gerçekleþmesini saðlamak için de TSKB. ipotek karþýlýðýnda orta ve uzun vadeli ikrazatta bulunacaktý (uzun vadeli krediler içinde döviz kredileri önemli yer tutmaktadýr). bunun önemli bir bölümünü uluslararasý kuruluþlarýn saðladýðý uzun vadeli krediler oluþturmaktadýr. Her türlü endüstriyel kuruluþlara iþtirak edecekti. ortak bank uzun vadeli borçlanmalar. . . T. MerkezBankasýndan alýnan orta vadeli krediler ve Ulusl ararasý Kalkýnma Birliðinden alýnan krediler oluþturmaktadýr. Daha küçük ölçekte kurulmuþ olan bu bankanýn kaynaklarýný. . Bankanýn amaçlarý TSKB ile paralellik göstermektedir. Buna sermaye benzeri krediyi. hükümet kredilerini ve tahvilleri ekleyebiliriz. .C. Bazý istisnai durumlarda. Ancak SYKB'nindöviz kredileri yönünden TSKB'ye oranl a daha sýnýrlý imkânlara sahip olduðu.. . . Ortak bankalar SYKB Türk Lirasý . sermayeve ihtiyatlar. SYBK hangi amaçlarla kurulmuþtur? Özel sanayi kuruluþlarýnýn yatýrýmlarý için gerekli kredilerin saðlanmasý amacýyþla Birinci Beþ Yýllýk Plan döneminde yeni kredi kuruluþuna ihtiyaçduyulmuþ ve 1963 yýlýnda altý bankanýn iþtirakiyle SYKB kurulmuþtur. banka kendi kayaklarýyla yeni endüstriyelkuruluþlar kuracaktý. Yerli ve yabancý sermayenin Türkiye'de kurulan endüstriye katýlmalarýný özendirmek.

Türkiye Kalkýnma Bankasý (TKB) Yeni adýyla Türkiye Kalkýnma Bankasý. eski adýyla DESÝYAB öncelikle yurt dýþýnda çalýþan iþçilerin ve halkýn birikimlerini deðerlendirmek amacýyla 1975 yýlýnda kurulmuþtur. TKB nin amaçlarýnelerdir? . Dolayýsýyla SYKB dolaylý olarak ticaret bankalarýnýn mevduatlarýndan yararlanmýþ. kalkýnma bankacýlýðýna kanalize olmuþtur.69 . bir baþka deyiþle mevduatlar.kaynaklarýnýn aþaðý yukarý % 75'ini saðlamaktadýr.

T. Bu bankamýz mevduat kabul etmemektedir. sermaye ihtiyatlar provizyonlar ve karþýlýklar olmak üzere özkaynaklar. Eximbank'ýn ana amacý dýþ ticaretin finansmanýný saðlamasýdýr. . Bir Kamu Ýktisadi Teþebbüsü olarak faaliyetini sürdürmektedir.3. 1988 yýlýnda Devlet Sanayi ve Ýþçi Yatýrým Bankasý.Turizm bankalarýnýn amacýnedir? 1955 yýlýnda kurulmuþtur. Turis tik tesislere iþtirak eder. (DESÝYAB) Türkiye Kalkýnma Bankasý adýný almýþtýr. gerektiðinde bu amaçla garanti vermektir. Devlet Yatýrým Bankasý. . Turizm sanayine krediaçmaktadýr. . KÝT'lerin bankaya açabilecekleri alacaklý cari hesaplar. Bu nedenle banka dýþý mali aracý olarak düþünülebilir. DYB'nin fon kaynaklarýný. T. Kaynaklarý uzun süreli kalkýnma planý ve yýllýk programlarýn hedeflerine ve toplum yararýna uygun yatýrýmlara yöneltmek ve bölgelerarasý geliþmiþlik farklarýný azaltmakdýr. Kamu Ýktisadi Teþebbüslerinin yatýrýmlarý için gerekli kredileri saðlamak. . Birikimleri özendirmek ve fon saðlamak.C.C. % 15'i de Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý (yeni adýyla Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý) ve KÝT'ler tarafýndan taahhüt edilmiþtir. . Hazinece bankaya saðlanacak krediler. Yatýrým giriþimlerine her türlü teknik yardýmda bulunmak. Bankanýn hazine kefaletiyle yerli ve yabancý finansal kuruluþlardan saðlayacaðý krediler.1987 tarihinde 3332 sayýlý kanunla Türkiye Ýhracat Kredi Bankasý'na (Türk Eximbank) dönüþtürülmüþtür. yeniden örgütlenmesi sonucu Devlet Yatýrým Bankasý (DYB) adýyla kurulmuþtur.. amortisman ve kredi sandýðýna daha önce yatýrýlmýþ zorunlu karþýlýklar. DESÝYAB'ýn sermayesinin % 85'i Hazine. çýkartýlacak tahvillerin geliri. Banka ayrýca KÝT'lere kýsa vadeli iþletme kredisi saðlama görevini de yürütmekteydi. Turizm Bankasý . 25. Ýhracat Kredi Bankasý (TÜRK EXÝMBANK) Bugünkü adýyla Ýhracat Kredi Bankasý 1964 yýlýnda Amortisman ve Kredi Sandýðýnýn. O dönemde bankanýn temel görevi. Ayrýca banka sermayesinin % 49'unu geçmeyenbölümünün öncelikle yurt dýþ ve çalýþanlara olmak üzere. halka ve diðer tüzel kiþilere devredilebileceði yer almýþtýr. Sanayi yatýrýmlarýný ve iþletmeleri finanse etmek. Turistik tesisler kurar ve iþletir. Yatýrýmcý ve iþletmeci giriþimlerin kurulmasýna öncülük etmek ve sermayelerine iþtirak etmek. yasa ve kararnamelerle bankaya saðlanacak diðer kaynaklar oluþturmaktaydý.

70 bankasý yýlýnda sermayesinin % 40 ya da % ait olmak üzere kurulmuþtur. Yerli bankalar T.Türk Merchant Bank Bir yatýrým olarak 1988 60'ý yabancýlara Bankasý ve Türk Dýþ . Ýþ Ticaret Bankasýdýr. .

Bu banka yurtiçi ve yurtdýþý yatýrým. Bankalararasý para piyasasýndan. Yatýrým bankacýlýðý alanýnda faaliyet göstermektedir.. kalkýnma tacir (merchant) bankacýlýðý gibi faaliyetleri yapmaktadýr. Yatýrým Bankasý . Yatýrým Bankacýlýðý çerçevesinde ticari temsilciler sigorta acentalýðý ve komisyonculuk yapmak. . . Türk Merchant Bank'ýn amaçlarýnelerdir? Bu bankanýn amaçlarýný þöyle sýralayabiliriz. Portföy yönetimi ve oluþturulmasý konularýnda danýþmanlýk hizmeti yapmak ve yatýrým fonu kurmak . bankalardan ve diðer mali aracýlardan Türk Lirasý ve yabancý para alarak fon saðlamak. Teminat karþýlýðý kredi saðlamak. Finansal alanlarda danýþmanlýk hizmeti vermek. . . . Ýthalat ve için akreditif açmak. . . . aracý ve piyasa yapýcý iþlemler yapmak için yatýrýmcý ve aracý olarak çalýþmak. Birleþik Yatýrým Bankasý . . Birleþik Yatýrým Bankasýnýn faaliyet alanýnedir? Sermayenin büyük bir kýsmý yerli iþ adamlarýna ait olmak üzere 1989 yýlýnda kurulmuþtur. Menkul deðer alým satýmýnda bulunmak ve menkul deðer çýkarýmý yoluyla fon saðlamak. Sabit varlýk kiralamasý yapmak. Yatýrým bankasýnýn amaçlarýnelerdir? Sermayesinin tümü yabancýlara (% 95 Transarabian Invistment Bank) ait olmak üzere 1987 yýlýnda kurulmuþtur. . Müþterilerinin menkul deðer alýmlarý için kredi vermek.

71 . Özel finans kurumlarýnýn amacýnedir? .Tekfen Yatýrým Ve Finansman A.Þ. Yatýrým bankacýlýðý alanýnda faaliyet göstermektedir. Özel Finansman Kurumlarý . Sermayenin büyük bir bölümü yerli olmak üzere 1989 yýlýnda kurulmuþtur.

. Fon Kaynaklarý Bu kuruluþlar her vade grubu (3. Bu kurumlarýn yaptýklarý diðer hizmetler arasýnda.Ülkemizde islâm ilkelerine sýký sýkýya baðlý faiz geliri istemeyen kiþilerin tasarruflarýna yönelik olarak faizsiz çalýþan banka dýþý mali aracý görünümünde Faisal Finans Kurumu A. 12 ya da daha uzun) kendi içindebaðýmsýz olarak iþletil ek üzere katýlma hesaplarý ya da cari hesaplar biçiminde fon toplamaktadýr. yatýrým ve portföyleri yönetmek. bu parayla amaçlanan alým ve yatýrýmlar özel finans kurumu tarafýndan yapýlarak giriþimciye devredilmektedir. Leasing'e benzemektedir.. Buna göre hesap sahibinin payý (ana para + kâr) = hesap deðeri X birim deðeri olmaktadýr. Musaraka Yolu: Bu yolla bir fabrikanýn kurulmasý düþünülebilir. Al Baraka Türk Özel Finans Kurumu A.Þ. . Uygulamada belirli hammadde ve firma giderlerinin saðlanmasýndan öteye gidilmektedir. bu vade grubuna yatýrýlan tutarlarla grubun saðladýðý kâr tutarýhesap deðerlerine bölünerek bir birim deðeri bulunmaktadýr.Þ.Þ.. Müþteri kuruluþ tamamlandýktan sonra saðladýðýgelirden yöneticiliðine karþýlýk olan payý almakta. Mudaraba Yolu: Bu yolla kurumlar belli mallarýn alým satýmýný finanse etmektedir. Bir vade grubuna para yatýrýldýðýnda ya da çekildiðinde deðiþen bir katsayý yoluyla her iþleme ayrý hesap deðeri verilmekte. Ýcara: Giriþimcinin hammadde ve malzeme gereksinimleri kurumkanalýyla üçüncü kiþilerden p arak satýn alýnmakta ve giriþimciyevadeli olarak satýlmaktadýr. kalaný kuruma ait olmaktadýr. Asya Finans gibi kuruluþlar kurulmuþtur. Murabaha Yolu: Bu yolla müþteri kurumla bir makine ya da teçhizatýn alýnmasý konusunda sözleþme yapmakta ve borcunu bir takvim çerçevesinde ödemektedir. fizibilite raporlarý hazýrlamak ve danýþmanlýk hizmetleri saðlamak sayýlabilir. Fon Kullanýmý . Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A. 6. . Kurum malý müþterisi adýna satýn almakta ve bunu bir bedel karþýlýðý müþterisine satmaktadýr. Bu kurumlarda fon isteyen giriþimciye bir para ödemesi yapýlmamakta. . . Emtia (menkul mal) rehni karþýlýðý krediye benzemektedir. miras idare etmek veyeddiemin ve veki l olarak davranmak.

Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kredi ve kefalet koopiratiflerinin amaçlarýnelerdir? Ülkemizde çok sayýda kredi ve kefalet kooperatifi vardýr.72 . yine ortaklarýna düþük faizli iþletme kredisi olarak vermekte. . gerekse ortaklarýna kefil olarak Halk Bankasý Kredilerinden yararlanma olanaðý saðlamaktadýrlar. . Bunlar küçük endüstri ve ticaret sektörünün orta vadeli finansman ihtiyaçlarýna yönelikolarak kurulmuþtu kuruluþlar gerek ortaklardan topladýklarý fonlarý. Bu kurumlar genel olarak oldukça kýsa vadeli kredi taleplerini karþýlayabilmektedirler.

gelecekteelde edilecek sabit tutarda bir gelirin deðerinin gi derek küçülmesi. T. henüz önemli bir meblaða ulaþamamýþtýr. hayatsigortalarýnýn önemini azaltýcý etki yapmaktadýr. Sayýlarý yýldan yýla deðiþmekle birlikte ülkemizde. Gerek geliþmiþ gerek geliþmekte olan ülkelerde. para ve sermaye piyasalarýna katkýlarý dolaylý ve sýnýrlýdýr. oldukça kabarýk sayýda yerli ve yabancý sigorta þirketi faaliyet göstermektedir. ipotek karþýlýðý ödünçler ve taþýnmaz mallar oluþturur. hayat poliçeleri üzerine ödünçler. Yukarýda da belirtilði gibi tüm sigorta þirketlerinin aktiflerinin toplamý Türkiye Ekonomisi için çok küçük bir rakamda kalmaktadýr. kiþisel tasarruflarýn bir bölümünü toplama açýsýndan ekonomide aðýrlýklarý büyüktür. Emekli Sandýðý. sigorta þirketleri arasýnda hayat sigortasýnýn önemi büyüktür. Ancak toplanan fonlarýn kullanýmý yasalarla sýnýrlandýðýndan. endüstrileþmiþ ülkelerde sigorta þirketlerinin. Kamu Sosyal Güvenlik Kurumlarý Ülkemizde sosyal güvenlik kurumlarýnýn zorunlu olarak topladýklarý prim gelirlerinin toplam birikim süreci içindeki önemi büyüktür.C. Bunlar. Özel Emekli Sandýklarý Ve Fonlarý Ülkemizde Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) kurulurken bankalar ve sigortalar bu kurumun dýþýnda kalmayý ve dolayýsýyla memurlarýnýn emekli keseneklerinden oluþan fonlarý kullanma olanaðýný ellerinde tutmayý baþarmýþlardýr. birikimlerini genellikle baðlý . büyük fonlarýn toplanmasý nedeniyle finansman saðlayan kurumlar bu grupta yer alýr. Yarý Finansal Kurumlar Amacý finansman olmamakla birlikte. Ülkemizdeki sigorta þirketlerinin aktif yapýlarýný pay senetleri. Sayýlarý oldukça fazla olan bu sendikalar. Ancak gerek sosyal güvenliksistemlerinin hýzlý geliþmesi gerek hýzlý enflasyon nedeniyle. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bað-Kur'dur. tahviller. Ancak topladýklarý fonlar.Sigorta Þirketleri Daha önce de belirtildiði gibi.

. Yukarýda sözünü ettiðimiz sosyal güvenlik kuruluþlarý dýþýnda. gerek fonlarýn toplanmasýnda gerekse bunlarýn endüstriyel alanlara yatýrýlmasýnda oldukça baþarýlýdýr. Yatýrým Ortaklarý. Aracý Kuruluþlar (Yetki almýþ bankalar + Aracý kurumlar).olduklarý bankanýn sermayesine veya emrine bir ölçüde detahvil piyasasýna aktararak kullanmaktadýr. Ülkemizdeki kollektif yatýrým kuruluþlarýnelerdir? Ülkemizdeki sermaye piyasalarý kurumlarý.73 . tek sigorta uygulamasý 1961 yýlýnda kurulan Ordu Yardýmlaþma Kurumudur (OYAK). . Ülkemizde Kollektif Yatýrým Kuruluþlarý . . OYAK.

daha önce satýn almayý taahhüt etmiþ üçüncü kiþilere satýlmasýný ifade eder. Sermaye piyasasýnda faaliyet gösterilmesine izin verilen diðer kurumlardýr. SPK md. Aracý Kuruluþlar Aracý kurumlar ile sermaye piyasasýnda faaliyet gösterme yetkisi almýþ olan bankalar aracý kuruluþlarý oluþturur. 50). 32'de "aracý kurumlar" olarak belirtilmektedir. En iyi gayret aracýlýðý: Halka arz edilen semaye piyasasý araçlarýnýn açýklamalarýnda belirtilen satýþ süresi içinde satýlmasýný. Yatýrým fonlarý ve . . Müþteri portföyü yönetimi . kurul kaydýna alýnacak sermaye piyasasý araçlarýnýn. yukarýda "aracý kuruluþlar" olarak belirtilen ilk madde. Aracýlýk faaliyetleri yürülecek olan kuruluþlar. Aracý Kuruluþlarla Ýlgili Teblið sermaye piyasasý araçlarýnýn halka arzýnda aracýlýk faaliyetinin. aracýlýk kapsamýnda olmak üzere yapabilecekleri faaliyetler þunlardýr. Sermaye piyasasý araçlarýnýn ikinci el piyasada alým satýmýna aracýlýk .. Bankalar kuruluþ. Menkul kýymetlerin geri alma veya satým taahhüdü ile alým satýmý. Ancak. Sermaye piyasasý araçlarýnýn halka arza aracýlýðý . . Yatýrým danýþmanlýðý . denetim. satýlmayan kýsmýnýn ise halka arz edene iadesini veya bunlarý. . Aracýlýk yüklemini kapsadýðýný belirtmiþtir. Aracý kuruluþlarýn. yukarýda ilk iki þýkda belirtilen faaliyetlerden en az biri için Sermaye Piyasasý Kuruluna baþvurmak zorundadýrlar. muhasebe. Aracýlýk Yüklenimi: Satýþ yapana karþý. Sermaye Piyasasý Kanunu'nda "sermaye piyasasý kurumlarý" tanýmýna dahil edilmeyen bankalarda sermaye piyasasý faaliyetlerinde bulunurlar. . mali tablo ve rapor standartlarý konularýnda Bankalar Kanunu'na tabidir (SPK md. En iyi gayret aracýlýðý. Bankalar faaliyetlerinde sýnýrlý olarak SPK hükümlerine tabidirler.

. Bu durumda aracýlar arasýnda bir konsorsiyum sözleþmesi düzenlenir ve konsorsiyumun yönetimini aracý kuruluþlardan biri üstlenir. ihraç eden ortaklýðýn isteðiyle.74 . aracý kurumlar ve bankalar arasýnda kurulacak konsorsiyumlar eliyle de yapýlabilir. bedeli satýþ süresi sonunda tam ve nakden ödeyerek satýn alýnmasýnýn ("Bakiyeyi Yüklenim") . Bedeli. Menkul kýymetlerin ihracýna iliþkin aracýlýk taahhüdü. Halka arz yoluyla satýlmasýnýn ve satýlmayan kýsmýnýn tamamýnýn. . satýþýn baþlamasýndan önce tam ve nakden ödemek suretiyle tamamýnýn satýn alýnarak halka satýlmasýnýn ("Tümünü Yüklenim") taahhüt edilmesidir.

Ödünç para verme iþleriyle uðraþamazlar. Risk sermayesi yatýrým ortaklarýnýn hisse senetleri dýþýnda. Portföy deðerinin en az % 25'ini sürekli olarak özelleþtirme kapsamýna alýnmýþ KÝT'ler dahil Türkiye'de kurulmuþ ortaklarýn hisse senetlerine yatýrmýþ yatýrým ortaklarý A tipi ortaklýk olarak adlandýrýlýr. . . yüksek geliþme potansiyeli taþýyan ve menkul kýymetleri. Türk ve yabancý yatýrým ortaklarýnýn hisse senetlerine yatýrým yapamazlar..7. Aracýlýk faaliyetlerinde bulunamazlar. . Portföydeki menkul kýymetler. Yatýrým ortaklarýnýn kuruluþ izni alabilmeleri için portföy iþletmeciliði faaliyetinde bulunmak üzereKurula baþvurmalarý þarttýr. yapýlacak saklama sözleþmesi çerçevesinde Takas ve Saklama Merkezi (þirketi) veya bir banka nezdinde muhafaza edilir. karma da olabilir. . . . Bu portföyler müstakilen bu unsurlardan oluþabileceði gibi. Ticari ve zirai faaliyette bulunamazlar. Risk sermayesi ortaklýðýnedir? 6. Alým ve satým iþlemlerini. hisse senetlerini satýn aldýklarý ortaklarýn herhangibir þekilde sermaye ve yönetimine hakim olma amacý güdemezler. Türkiye'de kurulmuþ ve kurulacak olan. Mevduat toplayamazlar. . sermaye piyasasý araçlarý ile ulusal ve uluslararasý borsalarda veya borsa dýþý organize piyasalarda iþlem gören altýn ve diðer kýymetli madenler portföylerini iþletmek amacýyla kurulan kayýtlý sermaye esasýna tabi anonim ortaklarýdýr. Yatýrým Ortaklarý Yatýrým ortaklarý hangi faaliyetleri yapabilirler ve hangi faaliyetleriyapamazlar? Yatýrým ortaklarý. Yatýrým ortaklarý. Risk Sermayesi Yatýrým Ortaklýðý . borsa dýþý teþkilatlanmýþ piyasalarda yapmak zorundadýrlar. . Rayiç bedelin üstünde satýn alamaz ya da rayiçbedelin altýnda satýþ yapamazl .1993 tarihli 2129 Sayýlý Resmi Gazete'de "Risk Sermayesi Yatýrým Ortaklarýna (RSYO) Ýliþkin Esaslar" yayýnlanmýþtýr.

ma lzeme. gereç. birinci el piyasalarda ihraçedilen sermaye piy sasý araçlarýna yatýrým yapýlarak gerçekleþtirilen uzun vadeli kaynak aktarýmý biçimine risk sermayesi yatýrýmý denir. sistem ve üretim tekniklerini meydana getirilmesini amaçlamalarý veya bu doðrultuya girebilecek nitelikleri taþýmalarý þarttýr. . hizmet veya yeni ürün.likitidesi düþük olan giriþim þirketlerinde.75 . Giriþim þirketlerin endüstriyel uygulama veya ticari pazar potansiyeliolan araç.

riskin daðýtýlmasý ilkesi ve inaçlý mülkiyet esaslarýna göresermaye piyasasý araçlarý ile ulusal piyasalarda ve uluslararasý borsalarda iþlem gören altýn ve diðer kýymetli madenler portföyü iþletmek amacýyla kurulan mal varlýðýna yatýrým fonu adý verilir. Yatýrým fonlarýnda gerçek ve tüzel kiþilerin. Pay deðeri. Fonun tüzel kiþiliði yoktur. ortaklarýn haklarýný gösteren katýlma belgesi vardýr. Ýtibari deðerleri yoktur. fonu kurup yöneten kurum arasýnda bir ortaklýk baðlantýsý kurulmaz. fonun toplam deðerinin dolaþýmdaki katýlma bedellerinin pay sayýsýna bölünmesiyle elde edilir. Fon porföyündeki varlýklar yapýlarak bir sözleþme ile Takas ve Saklama Merkezi (þirketi) veya fonla kuruculuk ve danýþmanlýk iliþkisi olmayan bir banka nezdinde muhafaza edilir. Ancak bununla. Yatýrým Fonlarý . A tipi fon olarak adlandýrýlýr. 3794 Sayýlý Kanun'la artýk bankalarýn yanýsýra sigorta þirketleri.Kayýtlý sermayeli olarak kurulan. Yatýrým fonlarý karma olarak da kurulabilir. maddesi uyarýnca kurulmuþ olan sandýklar Yatýrým Fonu kurabileceklerdir. bu þirketlere gerekli danýþmanlýk ve yöneticilik hizmetlerini sunabilir. her iþ günü sonu itibariyle izlenen iþgünü izahnamede belirtilen alým satým yerlerinde asýlan ilanlarla duyurulur. aracý kuruluþlar. 3794 Sayýlý Kanunla deðiþtirilmeden önce menkul kýymetler yatýrým fonu olarak adlandýrýlan yatýrým ortaklýklarýna iliþkin her türlü düzenleme kurulca yapýlýr. kanunlarýnda engel bulunmayan emekli ve yardým sandýklarý ile 586 sayýlý Kanun'un geçiçi 20. Burada sözü edilen aracý kurum ve . ancak mal varlýðý kurucunun malvarlýðýndan ayrýdýr. bedelin tam ve nakden ödenmesi þartýdýr. Yatýrým fonlarýnedir? Halktan katýlma belgeleri karþýlýðýnda toplanan paralarla. esas olarak sermaye kazancý elde etmek amacýyla risk sermayesi yatýrýmlarýna yönelterek risk sermayesi yatýrým faaliyetinde bulunan ortaklar (RSYO denir) giriþim þirketlerinin yönetimine katýlýp. Fon pay deðeri. Katýlma belgelerinin halka arzedilmeleri zorunludur. Katýlma belgesinin temsil ettiði. belge sahipleri hesabýna. Portföy deðerinin en az % 25'ini sürekli olarak özelleþtirme kapsamýna alýnmýþ KÝT'ler dahil Türkiye'de kurulmuþ ortaklýklarýn hisse senetlerine yatýrmýþ yatýrým fonlarý. baþlangýç veya çýkarýlmýþ sermayelerini.

. . . Portföyde maksimum randýman ile minimum risk arasýnda optimaldengeyi saðlama.76 . Herkes için bir tip portföy. . . . Çok sayýda küçük kapital sahibi. Portföy hizmetlerini tek elden yürütme. Uzman eliyle portföy oluþturma ve yönetme.sigorta þirketlerinin ödenmiþ sermayelerinin en az 10 milyar TL olmasý gerekmektedir. Yatýrým ortaklarý ve yatýrým fonlarý aþaðýdaki unsurlardan oluþmaktadýr. Daha önce de incelediðimiz gibi yatýrým fonlarý kuruluþ sermayesinegöre sabit ve deðiþken sermayeli olabilmektedir.

ortaklýk ve kuruluþlara ait alacaklarý temellük ederek münhasýran SPK'nýn 13/amaddesinde belirlenen varlýða dayalý menkul kýymetleri ihraç etmek amacýyla teþkil edilen genel finans ortaklarý. TTK'na göre ani usulde kurulmasý.7. gömülenmeyi azaltan. ipoteðe dayalý menkul kýymetler merkezleri (SPK md. fon tasarruf maliyetlerini azaltan. Genel finans ortaklarý (GFO) 31.1992 tarihli 21301 Sayýlý Resmi Gazete'de Varlýða Dayalý Menkul Kýymetlerin Kurum Kaydýna alýnmasýna ve Genel Finans Ortaklarýnýn Kuruluþ ve Faaliyet Ýlkelerine Dair Esaslar Tebliði ile düzenlenmiþtir. . kredi miktarýný ayarlayan. GFO'larýn temellük ederek karþýlýðýnda VDMK ihraç edebilecekleri alacaklar portföyünün toplam tutarý.? Sermaye Piyasasýnda Faaliyet Göstermesine Ýzin Verilen Diðer Kurumlar Ve Genel Finans Ortaklýklarý Sermaye piyasasý araçlarýnýn takas ve saklanmasý. 1980'den sonra büyük geliþme göstermiþtir. portföy yönetimigibi sermaye piyasasý faaliyetlerine yerine getiren þirketler. kurucularýnýn müflis olmamasý veya yüz kýzartýcý bir suçtan dolayý hüküm giymemiþ olmalarý gerekmektedir. Ülkemizdeki kollektif yatýrým kuruluþlarýnýaçýklayýnýz? Özet Banka dýþý finansal aracýlar. ödenmiþ sermayelerin 10 milyardan az olmamasý. yatýrýmlarý artýran kuruluþlardýr. gerekse banka dýþý finansal aracýlar. vadeleri ayarlayan. 39)'a göre sermaye piyasalarýnda faaliyetgöstermelerine izin veril en kurumlardýr. nakit karþýlýðý çýkarýlmasý ve nama yazýlmasý. Ülkemizde gerek bankacýlýk. özkaynaklarýnýn 20 katýný aþamaz. yatýrým danýþmanlýðý. sermaye kurumlarýnýn denetlenmesi ile uðraþan kuruluþlar. derecelendirilmesi ve bunlarý ihraç eden ortaklýk ve kuruluþlarla. Buna göre genel finans ortaklarý Teblið'de belirlenen alacaklarýn temellükü ve bu alacaklar karþýlýk gösterilerek Teblið hükümleri çerçevesinde düzenlenen VDMK'nin ihracý ve halka arzý amacýyla kurulan anonim ortaklardýr. riski daðýtan.

Sorular 1. Hiç bir þekilde faiz oranýný etkilemezler. c. Finansal aracýlar aþaðýdakilerden hangisini saðlarlar? a.77 . faiz oranlarýnýn yükselmesinesebep olurlar. b. d. Gömüleme eðilimini artýrarak. e. potansiyel faiz oranlarýný düþürü cü yönde etki yaparlar. Gömüleme eðilimini azaltarak. . faiz oranlarýnýn yükselmesine sebep olurlar. Gömüleme eðilimini artýrarak faiz oranlarýný düþürürler. Gömüleme eðilimini azaltarak.

Bir yýldan uzun fon arzý sözkonusudur. S. Principles of Money.H. Ezgi Bursa. aþaðýdakilerden hangisi geçerlidir? a. Banka dýþý finansal aracýlarla ticari bankalar arasýndaki en önemli fark. Pay senetleri arz ve talep edilir. Bankalarýn þubeleþmelerine. Lawrance ve William L. c. 1975. e. 4. TSKB b. Özcan. Ýlker. Chicago. Dyden 2. Para emisyonuna müracaatýn azalmasýna. l975. Sýlber. baský. Para. c. 1982. l993. Finansal Kurumlar. New York. Bir yýl veya daha kýsa vadeli fon arz ve talebi söz konusudur. Merkez Bankasýnýn iþinin zorlaþmasýna. Ticari bankalarýn yalnýzca ticari ialanlarda. HENNING. New York. RITTER. Scott. Pýggot ve R. Ege Üniversitesi Matbaasý. Banking and Financial Markets. DESÝYAB d. George G. Bir yýldan uzun vadeli tahviller iþlem görür. Charles N. b. Tehe Economics of Money Bankýng and Financial . Para piyasasýnda. d. Basic Books Inc. Meir. KOHL. Banka ve finansal Piyasalar. Bankýng and Financial Markets. Ülkemizdeki kalkýnma bankalarýnýn en eskisi hangisidir? a. d. Ekonomide Merkez Bankasýnýn para emisyonu artýrmasýna. l977. b. SYKB c. Finansal aracýlarýn kaydi para yaratmamalarýdýr c. 1995. MISHKIN. Finansal aracýlarýn kredi vermemeleridir. e. Bankalarýn mevduat toplamamasýdýr. Sümerbank 5. halbuki finansal aracýlarýn her alanda faaliyet göstermeleridir. Frederic. W. 3. Yalnýzca para arz ve talebi düþünülmelidir. Money and Finacial System. Ticari bankalarýn vadeli mevduat toplamalarýdýr. Kaynakça ERTUNA. New York.2. PARASIZ. Financial Markets and the Economicy. aþaðýdakilerden hangisidir? a. Ýzmir. Finansal aracýlar aþaðýdakilerden hangisine neden olurlar? a. d. KAUFMAN. DYB e. Bankalarýn negatif faiz uygulamasýna. b. Money. Rand McNaily. e.

Markets. Scott Foresman. l989.78 . Boston. .

..79 .. Bu piyasalarla ilgili tarihsel veyasal bilgileri özümsemey e çalýþýnýz. Çalýþma BiçimineÝliþkin Olarak. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz.. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde. Okuduklarýnýzý gerçek yaþamla deðerlendiriniz. Günümüzde finansal sistemin iki önemli ayaðýný para ve sermaye piyasalarý oluþturmaktadýr. Bu piyasalarýn yapýlarý ve iþleyiþ biçimleri ile araçlarý ünitenin yoðunlaþtýðý konulardýr. .ÜNÝTE 5 Türkiye'de Para ve Sermaye Piyasalarý Araçlarý Bu Ünitede. Para ve sermaye piyasasý ayrýmýný iyice anlayýnýz. üniteyi tekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz.

Dýþarýdan alýnan kýymetlerinel deðiþtirmesi kýsa zde de bir piyasa oluþturmuþ. 1960 lý yýllarda Hürriyet . Birinci Dünya Savaþý ve Kurtuluþ Savaþý. Osmanlý Dönemi Ülkemizde sermaye piyasasýnýn geçmiþi sanýldýðýndan daha eskidir. Cumhuriyetin ilanýndan sonra kapitülasyonlarýn kaldýrýlmasý. Türkiye'de faaliyet gösteren yabancý þirketlerin (özellikle þimendifer. kambiyo kontrolünün getirilmesi ve Ýstanbul Esham ve Tahvilat Borsasýnýn Ankara'ya taþýnmasý bu ilk sermaye piyasamýzýn sonu olmuþtur. dýþarýya para çýkararak alým-satým yapmýþlardýr. kambiyo kontrolünün bulunmamasý ve kapitülasyonlarýn kendilerine saðladýðý serbesti sayesinde. BORSALAR VE TAHVÝL PÝYASALARI Sermaye Piyasalarý ? Ülkemizde sermaye piyasalarý Osmanlý Döneminde ve Cumhuriyetdöneminde ayrý ayrý incelemek gerekir. Ülkemizde Galata Bankerlerinin önemini açýklayýnýz. Bu borsada yerli ve yabancý tahvil ve hisse senetleri Avrupa borsalarýyla telgraf iliþkisi kurularak iþlem görmüþtür. 1854 Kýrým Savaþý dolayýsýyla çýkarýlan borçlanma tahvilleri. piyasayý etkilemekle beraber. Panama tahvilleri ve Suveyþ Kanalý hisse senetleri çok defa yabancýbankalarýn aracýlýðýile varlýklýTürk ailelerince de satýn alýnmýþtýr. tedavül eden paranýn altýn para olmasý. Türkiye'de yaþayan yabancý tacirler ve azýnlýklar bu þirketlerin tahvil ve hisse senetleriyle ilgilenmeye baþlamýþlar. yabancý þirketlerin milletleþtirilmesi. bunu takiben devletin çeþitli vesilelerle çýkardýðý tahviller. Örneðin. Avrupa'da yaþanan sanayi devrimi ve sömürgecilik hareketleri büyükanonim þirketlerin ortaya asýna ve bunlarýn halka açýlmasýna yol açtýðýnda. 1866 da hükümetçe ilk borsamýz Ýstanbul'da kurulmuþtur. Ýlk olarak 1864 te Galata bankerleri bir dernek kurmuþ. buna da Galata bankerleri önayak olmuþlardýr.ÜLKEMÝZDE SERMAYE PÝYASASI YASALARI. elektrik gaz ve tramvay þirketlerinin) meþrutiyetten sonra dayerli þirketlerin tahvil ve hisse senetleri piyasada alýnýp satýlmýþtýr. Daha sonra Tanzimat hareketinin de etkisiyle Türkler de bu konuya ilgi göstermiþlerdir. Cumhuriyet Dönemi Ülkemizde sermaye piyasasýnýn yeniden doðuþu.

tahvilleri ve tasarruf bonolarý ile baþlar. Böylece ilk defa ikinci el menkulkýymetler piyasasý doðmuþ oldu. Cari faiz oraný ise o günlerde % 12 nin üzerindeydi. Tasarruf bonolarý tamamen. Hürriyet tahvilleri ise kýsmen mecburi tasarruf mahiyetinde olduðu için. bunlarý parasýný deðerlendirmek isteyenlere sattýlar. Alýcýlar üstüne belli bir kâr koyarak. faizrandýmaný % 12 ola þekilde ayarlanýyordu. Zamanla ara simsarlar da türedi ve bu iþ arzuhalcilere kadar indi. kýsa zaman sonra bunlarý alanlar paraya çevirme imkâný aramaya baþladýlar.80 . birinci el olarak devletçe çýkarýlan tasarruf bonolarýnýn faiz oranlarýnýn. Piyasada bazý iþbilir kimseler de bunlarý faiz oranlarýna ve vadelerine göre kýrarak satýn aldýlar. cari piyasa faizinin çok altýnda oluþuyudu (% 6). Bu piyasanýn doðuþunun asýl önemli nedeni. Ýkinci el alým ve satýmlarda fiyat. .

Bunlara. piyasada ayný esnaf tarafýndan alýnýp satýlmaya baþladý. Buna karþýlýk "bir holding + bir banka + 1000 küçük ortak" formülü genelde baþarýlý olmuþ ve sermaye piyasasýnýn bugünkü düzeyine gelmesine de yardýmcý olmuþtur. ya da sonradan halka açýlan þirketler baþarý kazanýp güçlendikçe. suni bir olaydýr. fakat son bakýmýndan sermaye piyasasýna önemli zararlar vermiþtir.Tasarruf bonolarý 1980 lerde tamamen piyasadan çekildi. iþçi ve hemþehri þirketleri ve T. Fakat menkul kýymetler piyasasý kurulmuþtu. 1970 li yýllarda bazý büyük holdingler halka açýlmanýn avantajlarýný görerek 2-3 bin ortaklý büyük þirketler kurdular. Baþlangýçta halka açýk olarak kurulan. ama o dönemden bugüne gerçekten faydalý ve baþarýlý pek çok halka açýk þirket kaldý. bunlarýn hisse senetleri. Hatta mevcut holdinglerine paralel yeni yatýrým holdingleritesis ettiler. portföyündeki hisse senetlerini p fakat makulbir fiyatla satmak yoluyla. hem sermaye piyasasýna kaynak saðlamýþ. . hem de zaman zaman likitide ettiði fonlarla yeni kuruluþlarý desteklemiþ ve kendisi kâr saðlamýþtýr. Sýnai Kalkýnma Bankasý'nýn çalýþmalarý baþlýca kilometre taþlarýný oluþturur. Anadolu'nun çeþitli köþelerinde pek çok iþçi þirketlerinin kurtuluþunu beraberinde getirdi. Bu banka kuruluþta iþtirak ettiði ve dýþ kredi saðladýðý kuruluþun. Yazýk ki þirketlerin bazýsý mahalli esnaf ve eþrafýn yönetiminde kalarak baþarýlý olamadýlar. Bu bakýmdan ileride daima ibretle hatýrlanmasý gereken birolaydýr. Türkiye'de sermaye piyasasýnýn geliþmesinde tasarruf bonolarý. Halkýn ilgisini bankacýlýk sektörü dýþýna ve faize dönük menkul kýymetlereçekmiþ. Bankerler olayý aslýnda bir geliþme basamaðý deðil. Bu konu kýsa zamanda dejenere edildi. geliþme dönemi tamamlanýpkâra geçtikten sonra. Daha önce kapalý aile þirketi olarak kurulan pek çok þirket de ölümler ve veraset yoluyla kapalý olmaktan çýktý. yatýrým holdingleri. Ayný tarihlerde yurtdýþýna iþçi akýmý da. 1979-82 yýllarýna damgasýný vuran bankerler olayýný da eklemek gerekir. Bu arada Türkiye Sýnai Kalkýnma Bankasý'nýn da hisse senedi piyasasýnýn oluþmasýna katkýsýný unutmamak gerekir.

Bankalarýn tahvil ihracýna iliþkin esaslarýný Merkez Bankasý belirliyordu. belirli faiz oranlarýnýn üstüne çýkýlamýyordu. fakat bankerlere bu tip kýsýtlamalar uygulanmamasý. mevduat ve tahvil faizleri negatifgetiri saðlar hale gel miþtir. Enflasyonun % 60 ý aþtýðý sýralarda resmi tahvil faiz oraný brüt % 28 de kalmýþtýr.81 .Bankerler olayýnýn baþlýca sebebi o yýllarda görülen yüksek oranlý enflasyondur. Daha sonra çýkarýlan mevduat sertifikalarý da ayný akibete uðradý. 1000 liralýk tahvili banka giþesinden sözde 1000 liraya alýp örneðin 800 liraya satýyordu. Bankalar Merkez Bankasýnýn sýký denetimi altýnda bulunduðundan. Bankalarýn tahvil ve mevduat sertifikalarýna uygulayabilecekleri faiz oranlarýnýn. Yüksek enflasyon nedeniyle. Zamanýn mevzuatý. mevduat ve tahvil faizlerinin enflasyon düzeyine çýkarýlmasýna engel olduðu ve birincil satýþlarý daima gelir yönünden enflasyonun gerisinde býraktýðý için. Kendi giþelerinden hiçbir zaman o kadar büyük mevduat top . Aradaki farký ve kendi komisyonlarýný tahvili çýkaran þirketten finansman masrafý adý altýnda tahsil ediyor ve bunun için fatura bile kesebiliyorlardý. O dönemde henüz Sermaye Piyasasý Kanunu olmadýðýndan bankerler gayet serbest þekilde çalýþýyordu. hükümetçe belirlenmesi. O dönemde tahvi l ihracýna yalnýz bankalar aracýlýk edebiliyorlardý. tahvil ve mevduat sertifikasý satýþlarý ikincil piyasaya intikal etmiþ ve ikincil piyasadamantar gibi bankerlerin bitmesine sebep olmuþtur. bankalarla bankerler arasýnda ikinciler lehine haksýz rekabet yaratmýþtýr.

Bu da.lamayacak olan bazý küçük bankalar. Cumhuriyet döneminde. bir hamlede toplanan milyarlar akýllýca plase edilememiþ ve büyük kýsmý batak hale gelmiþtir. Meþrutiyetten itibaren yerli þirketlerin menkul kýymetleri kaydolunmaya baþlamýþtýr. Kýrým Savaþýnýn menkul deðerler borsasýnýn kurulmasýndaki önemi nedir? 1866 yýlýnda Türkiye'den alacaklý olan devletlerin de desteði ile Ýstanbul'da bir Dersaadet Borsasý kurularak çalýþmaya baþlamýþ ve borsayaMaliye nezaretince bir komiser atanmýþtýr. bankerler eliyle sertifika satýþý yoluyla bünyelerinin kaldýrabileceðinden çok fazla mevduat yükü altýna girmiþledir. Türkiye'de bir borsa ku gereði bu dönemde ortaya çýkmýþ ve Galata Bankerleri kendi aralarýnda 1864 yýlýnda bir dernek kurarak bu harekete öncülük etmiþlerdir. Osmanlý borçlanma tahvilleri çýkarýlmaya baþlandýktan sonra. bunun Ýstanbul'da bir piyasasý oluþmuþ ve gayrimüslim bankerler Galata'dabu iþle uðraþmaya baþlamýþlardýr. Bu borsanýn adý 1906 yýlýnda çýkarýlan bir nizamname ile Esham ve Tahvilat Borsasý'na dönüþtürülmüþ ve bu kuruluþ Cumhuriyet dönemine kadar devam etmiþtir. Ýstanbul. . ? 1854 Kýrým Savaþý ile baþlayan Osmanlý borçlarý nedeniyle Türkiye'demenkul deðerler borsasýnýn kurulmasý hem kolaylaþmýþ. hem de hýzlanmýþtýr. 1922 yýlýnda çýkarýlan yeni bir nizamname(tüzük) ile borsada bugünkü esasýný oluþturan hükümler getirilmiþtir. bankalarýn yaptýðý iþlerin uzman kadrolara sahip olmayan kuruluþlarca yapýlamayacaðýný göstermiþtir. Sonunda bankerler batmýþ ve halkýn parasýný da batýrmýþtýr. Ýkinci Meþrutiyetin ilanýna kadar bu borsada sadece. Böylece. Ülkemizde Borsa . Selanik ve Beyrut'ta kurulmuþ bulunan yabancý þirketlerin çýkarmýþ olduklarý menkul deðerler kayýtlý iken.

1938 yýlýnda çýkarýlan bir kararname ile Ýstanbul Borsasý kapatýlarak Ankara'ya taþýnmýþ ve Kambiyo. Bu taþýnmanýn sakýncalarý anlaþýlmýþ olacak ki.1929 yýlýnda kabul edilen 1447 sayýlý Menkul Kýymetler ve Kambiyo Borsalarý Kanunu ve ayný yýl çýkarýlan 8172 sayýlý nizamname ile mevcut borsa yeniden düzenlenmiþ ve Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý adý altýnda çalýþmaya baþlamýþtýr. 1941 yýlýnda borsa yeniden Ýstanbul'a nakledilmiþtir. Ancak Türkiye'de1931 yýlýndan sonra þiddeti giderek arta yo kontrolü nedeni ile döviz alým-satýmý anlamýný yitirmiþ ve 1959 yýlýndan sonra borsanýn döviz alým-satýmý ile ilgili rolü bütünüyle kaldýrýlmýþtýr.10. bunun yerine 6.1983 gün ve . Eshamve Tahvilat Borsasý adý ile açýlarak çalýþmaya baþlamýþtýr.82 . Cumhuriyet döneminde kurulan borsalarda esham ve tahvilat yanýnda döviz alým satýmý da iþlemler arasýnda yer almýþtýr. Cumhuriyet döneminin baþlangýç yýllarýndaÝstanbul Menkul Kýymetler Borsasýnýn geliþmesini açýklayýnýz. Türkiye'de 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanunu ile sermaye piyasasý yeniden düzenlenerek Menkul Kýymetler Borsasý'na yeni bir þekil verilmek istenmiþ ve 1929 tarih ve 1447 sayýlý Menkul Kýymetler ve KambiyoBorsalarý Kanunu yürürlükten kaldýrýlmýþ.

telerate. dövize endeksli gelir ortaklýðý senetleri ve tahviller ilave edilmiþtir. Böylece ÝMKB bünyesindeki piyasa sayýsý ikiye çýkmýþtýr. diðer menkul kýymetler Borsa dýþýnda iþlem görmektedir. daha sonra özel sektör tahvilleri. Borsa dýþýnda alým ve satýmlar. Tahvil ve bono piyasasýnýn kuruluþamacýnedir? Tahvil ve Bono Piyasasý'nýn kuruluþ amacý. Bir baþka anlatýmla. yatýrmcýlarýn ve kendilerinin emirlerini. Ýþte bu amaçlara ulaþarak.KHK 1 sayýlý Menkul Kýymetler Borsalarý hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname getirilmiþtir. Tahvil ve Bono Piyasasýnýn Kuruluþ Amacý . Veritel gibi bilgi daðýtan firmalarýn ekranlarý aracýlýðýyla gerçekleþmektedir. hem yatýrýmcýlara. gerçek bir piyasa ortamýndan uzak bir þekilde gerçekleþmektedir. Hisse senetlerinin ikinci el piyasa iþlemleri için ÝMKB bünyesinde birpiyasa 1986 yýlýndan eri faaliyet gösterdiði halde. Borsa üyeleri. Borsa'nýn ilgili birimini arayarak telefonla iletmektedir . hisse senedi dýþýndaki menkul kýymetlerin ikinci el piyasa iþlemlerinin organize bir biçimde ve rekabet ortamýnda gerçekleþmesini saðlamaktýr. hem de menkul kýymetleri ihraç eden kuruluþlarla aracý kurum ve bankalar bir hizmet sunmak amacýyla ÝMKB bünyesinde Tahvil ve Bono Piyasasý'nýn kurulmasýna karar verilmiþtir. Piyasa 17 Haziran 1991 tarihinde faaliyete geçmiþtir. Kýsa bir çerçeve yasasý olan bu düzenleme ile Borsa'ya yeni bir hareket ve canlýlýk kazandýrýlmak istenmiþ ve amaçla Sermaye Piyasasý Kurulu bu konuda ciddi çalýþmalara girmiþtir. bütün alýcý ve satýcýlarýn biraraya geldiði. Borsa dýþýnda oluþan piyasalar. banka ve aracý kurumlar. bilgisayar ve Reuters. Bu piyasada ilk aþamada iþlemler . Tahvil ve Bono Piyasasý'nda Ýþlemlerin Gerçekleþtirilmesi . Zaman içerisinde hisse senedi dýþýndaki bütün menkul kýymetler borsada iþlem görecektir. Ülkemizde Tahvil ve Bono Piyasasý Tahvil ve Bono piyasasý ÝMKB bünyesinde kurulmuþ olan bir piyasadýr. Gelen emirler bilgisayara girilmekte ve bilgisayar programý . Tahvil ve bono piyasasýnda iþlemler nasýl gerçekleþtirilmektedir? Tahvil ve Bono Piyasasý'nda iþlemler telefon. rekabetin varolduðu ve þeffaflýða sahip bir görünüm arz etmemektedir.devlet tahvilleri ve hazine bonolarý ile baþlamýþ.

alýþ emirlerinden en yüksek fiyatlý yani en düþük oranlý. ekranda ayný valör ve ayný kýymet üzerindekiemirler. yine telefonla ilgili birimi arayarak varolan . sadece 100.000 TL ve katlarý olarak bölünme imkâný veren emirler de bulunmaktadýr.83 . Piyasada þu anda normal (5 milyon TL ve katlarýna bölünebilen) ve blok (bölünemeyen) emirler yanýsýra. satýþ emirlerinde en düþük fiyatlý yani en yüksek oranlý emirleri ifade etmektedir. tek bir satýrda gösterilmektedir.000.aracýlýðý ile deðerlendirilerek en iyi emirler ekranlara anýnda yansýtýlmaktadýr. Bu çerçevede. En iyi kavramý.000 ve 1. Ekranda varolan b r alým veya satým emrini gören diðer bir üye.

Hisse senedi piyasasýndan bu limit 1 lot (1000 para senedi) olarak belirlenmiþken.emre karþý emrini iletmektedir. en son iþlem tarihi ve oraný yine Reuters. Bu benzerliklerin yaný sýra iki piyasa arasýndaki bazý farklar da bulunmaktadýr. Fiyat eþitliðinin olmadýðý iþlemlerde. Veritel ekranlarýnda görülmektedir. Piyasa. Ayrýca. sistemde öcelikle varolan emrin (stading order) fiyatý iþlem fiyatý olacaktýr. Tahvil ve Bono Piyasasý'nda 5 milyon Türk lirasý ve 1000 döviz birimi olarak belirlenmiþtir. Tahvil ve Bono Piyasasý Ýle Hisse Senedi Piyasasý Arasýndaki Fark ve Benzerlikler . bu emirlerin karþýlanabilmesi için emir türlerinin ve bölünebilme koþullarýnýn uygun olmasý gerekecektir. Bir iþlemin gerçekleþebilmesi için fiyat eþitliðinin yanýsýra. Telerate. bu iki piyasada da minimum iþlem limiti söz konusudur. Borsa üyelerinin aracýlýðýyla iþlem yapabilmektedir. Doðal olarak. Her iki piyasada yatýrýmcýlar doðrudan deðil. her iki piyasa da kamu denetim ve gözetimi altýndadýr. Ýþlem gören kâðýtlarýn farklý olmasý . Öte yandan. bu kolaylýkla bir alým veya satým emriyle birden fazla karþýt emri ayný anda karþýlamak mümkün hale gelmektedir. iþ günlerinde saat 10. Böylece hiçbir üye maðdur edilmeden ve hatta bir üye için razý olduðu fiyattan daha iyi bir fiyat temin edilerek iþlem yapýlmasý saðlanmýþ olmaktadýr.000-17. Öte yandan. ? Tahvil.00 arasýnda faaliyet göstermektedir. Gerçekleþen iþlemler. bono piyasasýyla hisse senedi piyasasýarasýndaki fark ve benzerlikler nelerdir? Her iki piyasa da ÝMKB bünyesinde ve bütün alým ve satým emirlerinin toplanarak rekabet içerisinde ve aleni bir þekilde gerçekleþmesi saðlanmaktadýr. Gerçekleþen iþlemle ilgili bir teyit faksý ayný anda taraflarýna ve Takas Merkezine Gönderilmektedir.varolan alýþ fiyatýndan daha düþük fiyatla satýþ emri geldiðinde veya varolan satýþ fiyatýndan daha yüksek fiyatla alýþ emri gelmesi durumunda da gerçekleþmesi mümkün olacaktýr.

. Tahvil ve bono piyasasýyla hisse senedi piyasasýarasýndaki fark ve benzerlikleri açýklayýnýz. diðer menkul kýymetler hemTahvil ve Bono Piyasasý'nda hem de piyasa dýþýnda iþlem görmektedir. iþlem sisteminde de farklýlýklar vardýr. Bu iki piyasa arasýndaki son fark ise. Tahvil ve Bono Piyasasý'nda bir salon bulunmamakta.yanýsýra. bütün hisse senetleri iþlemlerinin (lot altý iþlemler hariç) ÝMKB Hisse Senedi Piyasasý'nda gerçekleþtirilmesi zorunlu iken. Hisse senedi piyasasýnda emirler Borsa içindeki bir salonda bulunan tahtalara yazýlarak yapýlýrken. Tahvil ve Bono Piyasasý'nda iþlem yapabilecek üyeler. Bir diðer fark da. ayrýca limitlerinin bir oraný tutarýnda teminat yatýrmak zorundadýr.84 . hisse senedi piyasasýnda üyeler açýsýndan bir iþlem yapma limitisöz konusu deðilke hvil ve Bono Piylasasý'nda üyeler kendilerinetahsis edilen limitler içerisinde iþlem yap abilmektedir. emirler telefonla iletilmektedir.

Menkul kýymetlerin özelliklerini açýklayýnýz. Menkul kýymetler nama (registered) ve hamiline (bearet) yazýlý olabilirler. misli nitelikte. kimin elinde ise onunmalý sayýlýr. Periyodik (dönemsel) gelir saðlarlar. dönemsel gelirgetiren. ibarele ri ayný olan ve þartlarý Kurul'ca belirlenen kýymetli evraktýr. . Buna göre menkul kýymetler. seri halinde çýkarýlan. Menkul kýymetlerin çeþitli özellikleri vardýr. Nama yazýlý kýymetlerde ise ciro hanesi vardýr. menkul kýymetler ve diðer sermaye piyasasý araçlarýdýr. misli nitelikte. poliçe gibi tek bir ticari iliþki için düzenlenemezler. Standart ve yuvarlak meblaðlý. 3). Diðer sermaye piyasasý araçlarý ise menkul kýymetler dýþýnda kalan ve þartlarý kurulca belirlenen evraktýr. Az veya çok devamlýlýk arz eder. sadece teslimle sahip deðiþtirebilir. . . Bono. buraya ciro iþlemi kaydedilir. . . Çek. ihraç eden tüzel kiþi tarafýndan vade sonunda nominal deðer üzerinden ödendikleri için piyasa deðerleri genellikle nominal deðerlerin fazla altýnda veyü üstünde oluþamaz. . . Hukuken kýymetli evrak niteliðindedir. Ülkemizdeki Sermaye Piyasasý Araçlarý ? . . bono ile mevduat sertifikalarý bundan müstesnadýr (SPK md. . Hamiline yazýlý kýymetler para gibidir. belli þekil þartlarýna haiz kýymetlerdir. . Tahviller. Her birinin bir itibari (nominal üzerinde yazýlý) deðeri. bir de piyasada arz ve talebin oluþturduðu piyasa deðeri vardýr. Yatýrým amacý ile kullanýlýr. halka arz edilen hisse senetleridir.ÜLKEMÝZDEKÝ BAÞLICA PARA VE SERMAYE PÝYASASI ARAÇLARI Sermaye piyasasý araçlarý. Menkul Kýymetler: Ortaklýk veya alacaklýlýk saðlayan belli birmeblaðý tahsil eden. Çok sayýda ihraç edilip. yatýrým aracý olarak kullanýlan. poliçe. alacak ya da ortaklýk haklarýný temsil ederler.

Hisse senedi. þirket se rmayesinin belli bir oranýný temsil ve sahiplerine o orandaortaklýk hakký saðlayan senetlerdir. aksiyon. pay senedi veya sadece hissesenedi adý altýnda bilinen hisse senetleri. . yasalþekil þartlarýna uygun olarak düzenlenmiþ bir kýymetli evraktýr.Hisse Senetlerinin Tanýmý ve Nitelikleri Ülkemiz literatüründe esham. sermayesi paylara bölünmüþ ve karþýlýðýnda kýymetlievrak niteliðinde anonim ortaklýklar veya sermayesi paylara bölünmü komandit ortaklarýn kanuni þekillere uygun olarak düzenledikleri belgelerolup. anonim ortaklýklar tarafýndan çýkarýlan ve belirli ortaklýk sermayesine katýlma payýný temsil eden.85 .

Bu. . Hisse senedi ayný zamanda þirkete özkaynak niteliðinde finansman saðlayan bir araçtýr. iii. hisse seedi olmaksýzýn devredilemez. Hisse senedinin getirileri incelendiðinde baþlýca üç avantajý olduðu görülmektedir. Ancak yönetim hakký. Bu haklar. . Yani hisse senedinde baðlý haklar. Oy kullanma hakký. . Þirketin faaliyetleri hakkýnda bilgi edinme hakký. Hisse senetleri diðer menkul deðerler gibi hakký temsil eden belgelerdir. . Bu belgelerin üçüncü þahýslara devri üzerinde yazýlý deðer ve baðlý haklarý da devir anlamýna gelir. Zaman içinde hisse senedinin deðerinden meydana gelen artýþ (capital gain) nedeniyle kazanç saðlayabilir. genel kurulun çoðu kez adi çoðunluðu ile saðlandýðýndan þirket sermayesinin % 51 ini elinde bulunduran ya da bulunduranlar yönetime sahip olabileceklerdir.. ii. Þirket yönetimine katýlma hakký. Bu sebeble hukuken bölünmesi mümkün deðildir. . . þirket sermayesinin belirli bir kýsmýný temsil eder. Rüçhan hakký. Hisse senedi. ? i. . iv. Hisse senedi sahibine hangi haklarýsaðlar? Hisse senedine sahip olanlar þu haklara sahip olurlar. Temettü (dividant) geliri saðlar. Þirket bakýmýndan her hisse senedi bir "hukuki birim" oluþturur. sahibine her türlü ortaklýk haklarýndan yararlanma imkâný verir. . . v. sermaye arttýrýmýnda yeni sermayeden eldeki her bir hisseye karþýlýk artýrýlan oranda nominal bedel veya nominal bedelin üzerindeki primli fiyattan yeni hisse senedi alma hakkýdýr. Bu hak. Hisse senedi en az 500 TL deðerinde olmalýdýr. Hisse senetlerinin sahibine saðladýðý haklar içinde önemli olanlardan biri de yönetim haklarýdýr. þirket yönetim kurulunu seçmek ve hatta bu kurula seçilmektir. Þirket kârýndan pay alma hakký. Hisse senedisahibinin önemli ha klarýndan biri de rüçhan hakkýdýr. . Tasfiyeden pay alma hakký.

Hisse Senedi Çýkaracak Kuruluþlar ve Ýhraç . üçüncü bir getiri olarak algýlanabilir). SPK yenipay alma hakkýný kullanmak istemeyenlerin. Pay senedinin özelliklerini açýklayýnýz. Rüçhan hakký satýþýndan gelir saðlar (rüçhan hakký.. Bu satýþ sonucu elde edilen gelir. ilgili kuponu yeni pay almahakkýnýn kullanýmý için belirlenen süre içerisinde satýlabileceðini belirtmiþtir. hisse senedinin temsil ettiði mülkiyet haklarýndan ayrýca alýnýp satýlabilir.86 .

ihraç (emisyon) fiyatý. ii. borsa deðeri yüksek olan hisse senedi çýkaran þirket. mevzuata göre özelleþtirme kapsamýna alýnanlar dahil KÝT'ler. Piyasa fiyatý: Piyasadaki arz ve talep koþullarýna göre belirlenenve borsa mevcutsa . Türkiye'de genel olarak. idare ve iþletmeler menkul kýymet ihraç edebilirler. þirketler çýkardýklarý yeni hisseleri nominal fiyatla satmakla beraber. Anonim ortaklýklar. Halka arz. halkýn bir anonim ortaklýða katýlmaya veya kurucu olmaya davet edilmesini. nominal (itibari) fiyat. piyasa fiyatý ve borsa fiyatý olarak sayýlabilir.. hisse senetlerinin borsalar veyadiðer teþkilatl anmýþ piyasalarda iþlem görmesini. mahalli idareler ve bunlarla ilgili özel mevzuatlarý uyarýnca faaliyet gösteren kuruluþ. . þirket tarafýndan çýkarýlýþý aþamasýnda satýþa sunulduðu fiyattýr. sermaye piyasasý araçlarýnýn satýn alýnmasý için her türlü yoldan halka çaðrýda bulunulmasý. sermaye piyasasý araçlarýnýn ihraççýlar tarafýndan çýkarýlýp. i. ihraç fazlasý bölümü doðrudan borsaya limitli fiyatla (satýcýnýn satýþ ordinosunda en düþük fiyatý belirlemesi) sunmak suretiyle. halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satýþýdýr. Hangi kuruluþlar hisse senedi çýkarabilirler? Ýhraç. Nominal fiyat: Bir hisse senedinin nominal fiyatý. 3. menkul kýymeti ve diðer sermaye piyasasý araçlarýný ihraç edemezler. Hisse senedi fiyat tanýmlamalarý. bu Kanun'na göre halka açýk anonim ortaklýklarýn sermaye artýrýmlarý dolayýsýyla paylarýnýn veya hisse senetlerinin satýþýný ifade eder. Bazý þirketler ise. Özellikle yeni bir sermaye arttýrýmýnda rüçhan hakkýnýn kullanýlmasýndan sonra arta kalan bölümün halka arz edilmesinde emisyon fiyatý normal fiyatýn üzerinde saptanmaktadýr. nominal deðerin üzerinde bir emisyon fiyatý da belirleyebilir. Ýhraç fiyatý: Hisse senetlerinin. fiyatý borsada oluþturmayý tercih etmektedir. Hisse Senetlerinin Fiyatý ve Deðeri Hisse senetlerinin verimi ölçülürken hisse senetlerinin fiyatý ile deðer tanýmlamalarýný ayrý ayrý ele almak gerekmektedir. Bunlar dýþýndaki kurum ve kuruluþlar. Sermayesi paylara bölünmüþ komandit ortaklarýn hisse senetleri halka arz yoluyla satýlamaz (Md. iii. Ýhraç ve halka arz olunacak sermaye piyasasý araçlarýnýn Kurula kaydettirilmesi zorunludur.). üzerinde yazýlý fiyat olup uygulamada en ez 500 TL olarak belirlenir.

.87 ? . Bunlarýn baþlýcalarý aþaðýdaki gibi sýralanabilir: i. en düþük. Borsanýn iþleyiþine göre fiyatlar günlük olarak belirlenir ve açýlýþ. borsadaki arz ve talep koþullarýna göre oluþan fiyatýdýr. iv. en yüksek ortalama günlük fiyat gibi türlere ayrýlýr. Net aktif deðeri: Hisse senedinin belirli bir faaliyet dönemi sonunda (genellikle bir yýl) düzenlenen bilançodaki net aktif tutarý ile tanýmlanmasýdýr. hisse senedi verimliliðinin saptanmasýnda kullanýlan ölçümlerde ve analizlerde ele alýnan tanýmlamalardýr. kapanýþ.. Hisse senedi deðer tanýmlamalarý. Hisse senedi fiyatlarýnýaçýklayýnýz. Borsa fiyatý: Borsada iþlem görmeye baþlayan hisse senetlerinin. borsa fiyatý ile eþ anlamlý olarak kullanýlan fiyattýr.

v. devlet tahvili gelirleri ile karþýlaþtýrýlarak yapýlmaktadýr. genellikle banka faizi. Türkiye'de alternatif gelir deðeri belirlemesi. Hisse Senedi Türevleri ? Hisse senetleri T. Ýþleyen teþebbüs deðeri (Going concern value): Burada.ii. Bir kýsým hisse senetlerine kâra iþtirak veya tasfiye gibi hususlarda TTK'nun 401. nama yazýlý hisselerin devir iþlemlerindeki ayrýntýlar nedeniyle devir ciro edilmiþ senedin devir alana teslimi ve þirketin pay defterine kaydedilmesi ile mümkün olmaktadýr. maddesine dayanýlarak ana sözleþme ile imtiyazlý . Tasfiye deðeri: Þirket varlýðýnýn belli bir süre içine zorunlu satýþý ile saðlanabilecek deðerden tüm borçlar ödendikten sonra kalan miktarýn. ii. Çeþitli hisse senedi deðeri kavramlarýnýve aralarýndaki farklarý açýklayýnýz. iþleyen teþebbüs deðeri de üst sýnýrý oluþturmaktadýr. hisse senetlerine yatýrýlan sermaye miktarý ile elde edilebilecek alternatif gelirden bir hisseye düþen gelir tutarýný açýklar. hisse senedi sayýsýna bölünmesi sonucu bulunan deðerdir. Hamiline yazýlý hisselerde devir iþlemi teslimle tamamlanýrken. Defter deðeri: Þirket öz sermayesinin ödenmiþ sermayeye görehisse senedi adedine bölünmesi sonucu ortaya çýkan deðerdir. Ticaret Kanununda hamiline veya nama yazýlý olmak üzere ikiye ayrýlýrlar. baþka bir yatýrým alanýnda deðerlendirilmiþ olmasý halinde. çalýþýr durumda devredilmesi halinde bulacaðý deðer söz konusudur. Adi ve imtiyazlý hisse senetleri: Hisse senetleri. Tasfiye deðeri piyasa deðerinin araþtýrýlmasýnda önemlidir. iv. tasfiye deðerinin altýna düþtüðünde. Bu durumda hisse senetlerinin piyasa deðeri. iþletmenin bir bütün olarak. Bu ayýrýmýn dýþýnda hisse senetleri imtiyazlý ve adi hisse senetleri ile kurucu ve intifa senetleri þeklinde de sýnýflandýrýlabilir. tasfiye deðeri alt sýnýrý oluþturacaktýr. Alternatif gelir deðeri: Ortaklar tarafýndan oluþturulan sermayeninþirket içinde þirket sermayesi þeklinde kullanýlmayýp. o iþletmeyi likitide etmek en akýlcý yol olacaktýr. Çünkü þirketin senetlerinin piyasa deðeri için. Hamiline ve nama yazýlý hisse senetleri: Bu ayýrýmýn önemi hisse senetlerinin devir iþlerinde ortaya çýkmaktadýr. Menkul kýymetler piyasasýndaki araçlar çoðaldýkça alternatif gelir hesaplarý da çeþitlenmiþ olmaktadýr. i. Piyasa deðerinde tasfiye deðeri nasýl bir alt sýnýr oluþturuyorsa. iii. ana sözleþmede aksine bir hüküm yoksa sahiplerine eþit haklar saðlarlar. Bu tip hissesenetlerine adi hi sse senetleri denir.

ana sözleþme hükümleri gereðince. 402). Ýntifa hisse senetleri. Bu durumda. þirketin yönetimine katýlma hakkýný da vermez. kuruluþ hizmeti karþýlýk olmak üzere. iii.haklar tanýnabilir. Kurucu ve intifa senetleri: Kurucu hisse senetleri. þirket kârýnýn bir kýsmýný iþtirak hakký temin etmek üzere ve daima kurucularýn adlarýna yazýlý olmak þartýylaihraç edilir (TTK m. þirket genel kurulununala caðý kararla bazý kimselere çeþitli hizmetler ve alacak karþýlýðý olarak kuruluþtan sonra verilen ve sermaye payýný temsil etmeyen hissesenetleridir. -88 . Anasözleþme ile imtiyazlý hisselere kârdan belli oranda özel temettü daðýtýmý öngörülebilir. belli bir sermaye payýný temsil etmediði gibi.

Bu belgeler vadeli olup.000 TL veya katlarý tutarýnda hamiline veya nama yazýlý þekilde ihraç edilebilir. ortaklar. Bu belgeler. . vade sonunda ana para ve kâr payý geriödenmektedir. ? Hisse Senetlerinin Türevleri Kâr Ve Zarar Ortaklýðý Belgeleri: 14 Temmuz 1992 tarihli Resmi Gazete yayýmlanýp yürürülüðe giren Tebliðe göre. Kâr ortaklýðýbelgesi nedir. Kâr ve zarar ortaklýðý belgeleri sahiplerinin. en uzun vade 7 yýldýr. Çünküzarar durumunda et sahibinin zarara katýlmasý söz konusudur. faiz dýþý kazanca uygun bir yönü vardýr. Kâr ve zarar ortaklýðý belgelerinin çýkarýlmasýndaki temel amaç. faali a giren tüm faaliyetlerin getirdiði finansman ihtiyaçlarýný karþýlamak için. hisse senedi sayýlamazlar. Kâr ve zarar ortaklýðý belgelerinin çýkarýmý ve düzenlemesi SermayePiyasasý Kurulu'nun iznine tabidir. Bu tür belgelerin kâra iþtirakli tahvillerle de hiçbir ilgisi yoktur. Bu belgelerin tutarlarý ihraç ve ödeme koþullarý ile diðer nitelikleri Kurul tarafýndan belirlenmektedir. Çünkü: . yurt içinde. özellikleri nelerdir? . Menkul kýymet alým-satýmý ile uðraþan ortaklarýn bu belgeleri ihraç etmeleri yasaklanmýþtýr.? Hisse senedi türlerini açýklayýnýz. yurt dýþýnda satýlmak üzere "Kâr ve Zarar Ortaklýðý Belgesi" (KOB) adý altýnda menkul kýymetler ihraç edebilirler ve halka arz yoluyla satabilirler. kâr ve zarara katýlma ortaklýk hakký vermekle beraber. Bunun yanýsýra kâr ve zarar ortaklýðý belgelerinin kendineözgü bir menkul kýymet olarak. En kýsa vade 3 ay.000. kâr veya zararaortak olmak üzere. menkul kýymetler piyasasýnda deðiþime konu olan araçlarý çoðaltmak ve çeþitlendirmektir. þirket yönetimlerindeoy haklarý yoktur. KOB'lar 1.

bu toplamýn altýnda birinden az olamaz. bunun katlarý þeklinde deðerleri serbestçe belirlenir.1992'de yayýmlanýp yürürlüðe giren Tebliðe göre. önce ödenmiþ ortaklýk sermayesi ile ödenmiþ KÝS sermayesinin içinde KÝS sermayesinin toplam sermayeye oraný bulunur.7. ödenmiþ sermayeleri ve yedekakçeleri toplamýndan çok. nakit karþýlýðý satýlmak üzere. ortaklýk haklarýna sahip olmaksýzýn kârdan pay alma. Katýlma intifa senetleri belli bir nominal deðerde çýkarýlýr ve bunun alt sýnýrý 1. Katýlma intifa senetleri. ortaklar. bu senetlere sahip olan þahýs ya da kuruluþlarýn yönetimine katýlma ve oy verme haklarý yoktur. Kâr daðýtýmýnda. genel kurul kararý ile süresiz olarak çýkarýlabilir. hamiline de çýkarýlabilmektedir. Esas sözleþmede hüküm bulunmak koþuluyla.000 TL olup. Katýlma intifa senetleri nama yazýlý olabileceði gibi. tasfiye bakiyesinden yararlanma.89 . nakit karþýlýðý satýlmak þartýyla çýkarýlabilir ve belirli bir sermayeyi temsil etmedikleri için. yeni pay alma ve bu Teblið'de belirlenen olanaklarýn bir bölümünden veya tamamýndan yararlanma haklarýný saðlayan KÝS çýkarabilir. Ortaklarýn çýkartabilecekleri KÝS tutarý. Vergi vebirinci kanuni yedek akçe düþüldükten sonra kalan daðýtýlabilir kâr içinde .Katýlma Ýntifa Senetleri (KÝS): 14.

Nama yazýlýdýr. bedelsiz sermaye arttýrýmýnda oy hakkýna sahip bedelsiz pay da verebilir. ortaklýðýn son iki yýldýr kâr elde etmiþ olmasý. ortaklarýn sermaye arttýrýmlarýnda esas sermaye içindeki paylarýný korumak üzere OYHS ve adi paylar kendi içlerinde yeni pay alma haklarýný kullanýrlar. esas sözleþmede ihraca iliþkin hüküm bulunmasý ve kâr payýndaki imtiyaz oranýnýn. Ortaklýk 3 yýl ard arda kâr daðýtamazsa veya mevzuat uyarýnca izin verildiði halde. Daha önce ihraç edilmiþ OYHS miktarýhesabýhesaba alýnýr. ödenmiþ veya çýkarýlmýþ sermayenin 1/2 sini geçmemek üzere esas sözleþmelerinde gösterilir. tasfiye halinde önce borçlar çýkarýldýktan sonra kalan miktar öncelikle OYHS sahiplerine ödenir. ortaklýk yetkili organýnýn OYHS ihracý için karar almýþ olmasý gerekmektedir.bu orana göre KÝS sahiplerine düþen kâr payý hesaplanýr. sahibine. durumun kesinleþtiði genel kurul toplantý tarihini izleyen yýl OYHS sahipleri oy hakkýný elde ederler ve OYHS adý pay haline dönüþür. kâr payýndan ve istendiðinde tasfiye bakiyesinden imtiyazlý olarak yararlanma hakkýný ve diðer ortaklýk haklarýný saðlayan hisse senetleridir. esas sözleþmesinde hüküm bulunmak koþuluyla. kanun'un 15. varsa tasfiyebakiyesinden tanýnan imtiyaz oranýn gösteri si. herhangi bir nedenle bir yýl kâr daðýtýlmazsa. KÝS ortaklarýna bu þekilde ayrýlan kârdan. Esas sözleþmede tasfiye bakiyesinden imtiyaz gösteriliyorsa. maddesine göre Kurul'ca saptanmýþ oran ve miktarda birinci temettü tutarýnda KÝS kâr payý ödenir. . OYHS lerin ihracýnda halka arz zorunludur. OYHS sahipleri birinci temettüden paylarý oranýnda yararlanýrlar. Ayrýca kârdan ikinci temettü daðýtýlmasý halinde OYHS'lerin diðer paylar gibi sermaye paylarý oranýnda eþit yararlanma haklarý vardýr. Ortaklýklarýn çýkarabilecekleri OYHS itibari toplam deðer tutarý. Esas sözleþmede baþka bir düzenleme omadýkça. Ortaklýklarýn OYHS ihraç edebilmeleri için ödenmiþ veya çýkarýlmýþ sermaye tutarýnýn 5 milyar TL den az olmamasý. Daðýtýlan birinci temettüye ek olarak kalan kârdanpay baþýna düþen ettünün esas sözleþmede (bu senetleri imtiyazýna iliþkin olarak) belirtilen oranda kâr payý alýrlar. Ortaklýk. KÝS ortaklýðý olanlara birinci temettüye ek olarak saðlanabilecek diðer menfaatler esas sözleþmede düzenlenir. ? Katýlma intifa senedi nedir? Oydan Yoksun Hisse Senetleri (OYHS): OYHS ortaklarýn sermaye artýrýmý ile ihraç edebilecekleri oy hakký hariç.

Kurul'a gönderilen baðýmsýz denetimden geçmiþ son mali tabloda yer alan. varsa zararlarýn indirilmesinden sonra kalan miktarý geçemez (27 Ocak 1993 BBK). Tahviller deðiþik küpürler (denominations) haline çýkabilirler. Her küpürün kýymetinin yuvarlak ve seri içinde birbirine eþit olmasý gerekir. çýkarýlmýþ sermaye veya ödenmiþ sermaye ile genel kurulca onaylananson mali tabloda görülen yedek akçelerin deðerleme deðe r artýþ fonunun toplamýndan. .90 . Halka açýk anonim ortaklarýn ihraç edebilecekleri tahvil ve sermaye piyasasý aracý niteliðindeki diðer borçlanma senetlerinin toplam tutarý. ? Oydan yoksun hisse senedi nedir? Tahviller ? Tahvil nedir? Özel sektör ve kamu tarafýndan ihraç edilen bir borçlanma aracýdýr.Burada verilecek bedelsiz imtiyazlar geçerli deðildir.

Merkez Bankasý). Primli tahviller-Baþabaþ tahviller (premium bonds-parbonds): Ýhraç edilen bir tahvil üzerinde yazýlý deðerle (face value) satýþa çýkarýlýyorsa. Ancak her ne isim altýnda olursa olsun. ? Primli tahvil .Tahvil Türleri Klasik tahvilleri kendi içinde aþaðýdaki þekilde ayýrabiliriz. Ancak enflasyonun hýzlandýðý dönemlerde tüm tahviller 1-2 yýllýk kýsa vadeli ihraç edilir. erken satýn alma süresine isabet eden faiz indirimi yapýlabilmektedir. faiz dýþýnda bir menfaat saðlanamaz (RG: 1. Belediyeler (municipal bonds) EmlâkBankasý gibi kamu kuruluþlarýnýn çýkardýðý tahviller de devlet tahvilleri sayýlýr. çok defa kuponsuz. Hazine bonolarý kýsa vadeli. Tahvil ihracatlarýný düzenleyen diðer mevzuatýmýz da tahvillerin nominal deðerlerinin % 5 i kadar düþük bedelle ihracýna izin vermektedir. tasarruf bonolarý orta vadeli tahvil mahiyetinde olup ihraç þartlarý ve faiz oranlarý deðiþiktir.1987. baþabaþtahvil nedir? iii. public sector bonds-corporate. Ýkramiyeli tahviller (Lottery bonds): Tahvillerin satýþýný teþvik etmek için faiz ve erken satýþ piriminden baþka para ikramiyeleri de verilebilir. bu baþabaþ tahvilidir. Uzun vadeli devlet tahvilleri her zaman iþlenmiþ faiziyle birlikte paraya çevrilebildiði için faiz oranlarý daha düþüktür. hazinenin dönemsel ihtiyaçlarý için çýkardýðý tahviller ve hazine bonolarý (treasury bills. Ticaret Kanunumuz hisse senetlerinin nominal deðerden daha aþaðý bedelle ihraç edilmesini yasakladýðý halde tahviller için böyle bir engelyoktur. alýcýlara saðlanacak menfaatler tahvilin itfa tablosunda belirtilen faiz ödeme tutarýnýn içindedir. ? Devlet tahvili nedir? ii. Devlet tahvilleri-Özel sektör tahvilleri (state bonds. her ne nam altýnda olursa olsun.C. Nama ve hamiline tahviller: Tahviller bütün menkul kýymetler gibi . T. private sectorbonds): Maliye Bakanlýðý tarafýndan belli amaçlarla çýkarýlan dahili istikraz (iç borçlanma-internal borrowing) tahvilleri uzun vadeli. iv. Nominal deðerinden daha aþaðý bedelle satýþa çýkarýlan tahvillere primli tahvil denir. Devlet tahvilleri ihalelerde teminat olarak kullanýlabilir.07. T-bills) kýsa vadelidir. Türkiye'de tahvil sahiplerine nakdi ikramiyeli çekiliþler de dahil. goverment bonds. Ayrýca satýþýn son gününden yani faizin iþlemeye baþladýðý tarihten önce satýn alanlara. i.

nama ve hamiline yazýlý olabilirler. Bazý tahvillerde bu imkân her an kullanýlabilir. v. Paraya çevrilme kolaylýðý olan tahviller (Cash-convertiblebonds): Özel sektör tahvillerinin normal olarak bell i bir vadesi vardýr. . Halihazýr mevzuatýmýza göre bu vade 2 yýldan az. Çýkarýlan tahvillerin bedellerinin vade sonunda halka geri ödenmesi genellikle bir defada olmaz. Normal iktisadi þartlar altýnda 5 seneye varan bir itfa planý dahilinde tahvil bedelleri geri ödenir. Ancak piyasamýzda tahvillerin hamiline olarak ihraç edilmesi gelenekselleþmiþtir. bazýlarýnda ise þirkete talepte bulunulmasý halinde bu tahviller itfaya dahiledilerek faiz ödeme tarihinde kupon ödemesiyle birl ikte itfaya tabi tutulur. Bazý tahviller de ise tahvillerin ihracýndan itibaren belli bir süre geçtiktensonra istenil diði zaman iþlenmiþ günlük faiziyle birlikte paraya çevrilme imkaný vardýr.91 . 7 yýldan çok olamaz.

floatingrate bonds): Enfl asyonun hýzlandýðý dönemlerde piyasa cari faiz oranýnýn (current rate) tahvil faiz oranlarýný kýsa zamanda geride býrakmasý. faiz oranlarýyla devamlý þekilde yukarýdan aþaðý oynanmasý. Bu tip tahvillerde baþlangýç tarihi ile vade günü arasýnda altýn fiyatlarýnda ya da belli bir dövizin kurundaki artýþ yüzdesine göre anapara artýrýlarak tahvil sahibine ödenir. Deðiþken faizli tahviller böyle durumlarda tahvil piyasasýnýn týkanmamasý için ileriye dönük faiz riskini ortadan kaldýrmak üzere piyasamýzda ilk defa 1981 yýlýnda Merkez Bankasý'nca ihdas edilmiþler daha sonra çeþitli SPK Tebliðleriyle düzenlenmiþ 1987 de kaldýrýlmýþ. Ayrýca tahvili çýkaran þirket büyük ve tanýnmýþ bir holdingin baðlý kuruluþu (underlying company) olduðu halde kendisi þirket olarak tahvil piyasasýnda tanýnmamýþ olabilir. belli bir yüzdesine. dövize ya da altýna endeksli tahviller daha güvenceli olmaktadýr. Kâra iþtirakli tahvil: 16 numaralý . Sabit ve deðiþken faizli tahviller (Fixed-rate bonds. Tahvil Türevleri ? i. viii. Anaparayý korumakta. Garantili ve garantisiz tahviller (Guaranteed-non guaranteedbonds): Çýkarýlan tahville rin satýþþansýný arttýrmak için bir bankanýn veya þirketin baðlý olduðu holdingin garantisi saðlanýr. Baðlý olduðu holdingin garantisinin de satýþ ilanlarýyla belirtilmesitahvillerin satýþýný artýrabilir (underlying bond). Tahvil türlerini açýklayýnýz. Deðiþken faizli tahvillerde yalnýz faiz oraný enflasyona karþý korunmaktadýr. ya da belli bir limitin üstünde kalan kýsmýna ileride yapýlacak ilk sermaye arttýrýmýnda rüçhan hakký tanýdýklarý görülür. yeni düzen getirilmiþtir. Ortaklýklar SPK izniyle en az 4 yýl vadeli deðiþken faizli tahviller çýkarabilirler. vii. tahvillerin tümüne veya kura ile belirlenecek bir bölümüne. çýkarýlan tahvillerin a apara ve faizlerinin vadelerinde geri ödenmesini kapsar.vi. Rüçhan haklý tahviller (Bonds with subscription rights): Bazý þirketlerin çýkardýklarý tahvillerin satýþýný kolaylaþtýrmak için.Endeksli tahviller (lndexed bonds): Hýzlý enflasyon dönemlerinde görülen bir tahvil uygulamasýdýr. Banka veyaholdingin garantisi. tahvil piyasasýnda istikrarsýzlýða sebep olur. ii.

Deðiþtirilmesi.Teblið ortaklarýn esas sözleþmelerinde hüküm bulunmak þartýyla. Tahvil türevlerini açýklayýnýz. vade nin baþlangýç tarihinden itibaren en erken 2 yýl sonra yapýlabilir. veya SermayePiyasasý Kanunu'nun 13. ? . kâra iþtirakli tahvil çýkarýlabileceðini. maddesenin 1.Vadesi 2 yýldan az 7 yýldan çok olamaz. 15). ihraççý ortakça HDT ile deðiþtirilmek üzere artýrýlan sermayeyi temsil eden hisse senetleri ile deðiþtirme hakký veren menkul kýymetlerdir (Seri II Teblið No. TTK'nun 422. iii. nama veya hamilineolarak çýkarýlabilen bu re her yýl verilecek kâr payýnýn hesapþekli ve ödeme zamanýnýn izahname de gösterilmesini v lin önyüzünde kâra iþtirakli olduðunun yazýlmasý gerektiðini belirtmiþtir. fýkrasýnda belli edilen sýnýrlar içinde.92 . Hisse senetleriyle deðiþtirilebilir tahvil (HDT): Ýhraç sýrasýnda izahname ve sirkülerde belirlenen esaslar dahilinde.

Bu deðer sabit olup. Bu deðer. hiçbir zaman deðiþmez. Tahvilin son nominal faiz oraný cari faiz oranýnýn altýnda ise. tahvillerin de üç türlü deðeri vardýr. ? Bütün menkul kýymetlerde olduðu gibi. Piyasa deðeri (Market Value): Tahvillerin piyasa deðeri önce de belirttiðimiz gibi nominal deðerden çok farklý olmasa da. Tahvilin net yýllýk faizi 365 ile bölünüp geçen gün sayýsý ile çarpýldýðýnda iþlenmiþ net faizi bulunur. iii. Paraya çevrilebilir olmasa dahi. face value. Bu deðer anapara + son faiz ödemesinden beri iþlenmiþ günlük faiz toplamý civarýndadýr. Ýhraç deðeri (Issue value): Primli olarak ihraç edilen ve/veya erken alanlara faiz oraný içinde indirim uygulanan tahvillerde yukarýda açýkladýðýmýz þekilde ihraç deðeri = (Nominal deðer . . ii. Muhasebe kayýtlarýna ve itfa planýna esas teþkil eder. Bu þekilde hesaplanan ihraç deðeri satýþýn son günü yaklaþtýkça deðere doðru yaklaþýr ve son gün "nominal deðer % 5 " olur. büyük ve tanýnmýþþirketlerin tahvilleri ile büyük banka ve holdinglerin garantisine sahip tahvillerdeðerine oranla ikincil piyasada daha yüksek deðer bulurlar. Normal ekonomik þartlar altýnda.% 5 Kanuni indirim + Erken satýþ primi) olur. Nominal deðer (Nominal value. Ertesi gün de faiz iþlemeye baþlar. Tahvillerin piyasa deðeri þu faktörlerden etkilenir . Tahvillerin kaç türlü deðeri olduðunu açýklayýnýz. piyasada borsa deðeri baþabaþ (nominal) deðerinin altýndadýr (below pervalue). per value): Tahvilin üzerinde yazýlý deðerdir. i. Bu durumda tahvil. Tahvilin nominal faiz oraný cari piyasa faiz oranýnýn (current market rate) üstünde ise. . vade sonunda tahvil hamilinin eline geçecek anaparadýr. piyasa ya daborsa deðeri (iþlenmiþ faiz hariç) nominal deðerin üstünde oluþur.Tahvilde Diðer Tanýmlamalar . "iskontolu iþlem görünü " denilir (trading at a discount). Gelir Ortaklýðý Senetleri (GOS) Gelir ortaklýðýsenedi nedir? Gelir ortaklýðý . her tahvilin piyasada her an içinbir deðeri vardýr. þartlara göreinip çýkabilir. Normal olarak tahvillerin üzerinde bir miktar iþlenmiþ faiz bulunduðu için iþlenmiþ faiz ile birlikte genellikle baþabaþýn üstünde (above per) fiyat bulunur. Bu durumda da tahvilin "primli iþlem gördüðü" söylenir (trading at a premium).

elektrik santralý. kamu kurum ve kuruluþlarýna ait olanlarýn gelirlerine. i. baraj.93 . karayolu. gerçek ve tüzel kiþilerin ortak olmasý için çýkarýlacak senetlerdir. telekomünikasyon sistemleri ile sivil kullanýma yönelik deniz ve hava limanlarý ile benzerlerinin. Bu taným iki önemli özellik arz etmektedir. haberleþme. . Gelir ortaklýðý senedi ulaþým. ii. enerji kesiminde kamuya ait olan alt yapý tesislerinin gelirlerini ilgilendirmektedir. Bu gibi tesislerin mülkiyeti ve iþletilmesi ile ortaklýk senedi alanlarýn hiçbir ilgisi yoktur.senetleri (Revenue Sharing Certificates) köprü. demiryolu.

7. . bu kredilerin teminatý olarak borçlu sýfatý ile düzenleyip. Özellikle faiz geliri elde etmekten çekinen ve haram sayan tasarrufsahiplerine gelir ortaklýðý kullanmak suretiyle ulaþmak. i. Altyapý yatýrýmlarýna devlet bütçesi dýþýnda kaynak saðlamak. Soyut nitelikte olan devlet tahvil ve hazine bonosu yerine somutimajlý olan köprü ve barajlarýn adlarýný kullanarak daha kolay borçlanmak. Ülkemizde Para Piyasasý Araçlarý Banka Bonolarý ve Banka Garantili Bonolar 14. alacaklý bankayaverdikleri emre muharrer senetlerden. .1992 tarihinde yayýnlanan Seri III Teblið No 12 kalkýnma ve yatýrým bankalarýnýn sermaye piyasasýndan kaynak saðlamak amacý ile çýkaracaklarý bonolarý ikiye ayýrarak tanýmlamýþtýr. bu krediyi kullandýrmýþ olan . Kanunda tanýmlanan menkul kýymetler arasýna gelir ortaklýðý senetlerini de dahil edilmesine ihtiyaç duyulmasýnýn nedenleri þunlardýr. Banka tarafýndan satýþý yapýldýðý tarihte vadesine en az 90. Banka bonolarý: Bankanýn bu teblið hükümlerine göre borçlu sýfatýyla düzenleyip.10 gelir vergisi stopajý + 0.7 vergi kesintisine tabidir. yüksek ve sabit faizli devlettahvillerinin hazineye ge faiz yükünü hafifletmek. Halihazýrda gelir ortaklýðý senetleri. deðiþken faizli bir tahvil özelliði taþýmaktadýr. Ýstenildiði an paraya çevrilebilir. . Ýstenildiði an paraya çevrilebilir. genellikle üç veya beþ yýllýk bir tahvil özelliði taþýmaktadýr. Banka garantili bonolar: Bankadan kredi kullanan ortaklarýn. Küçük kupürler çýkararak. 0. Gelir ortaklýðýsenetlerinin çýkarýlma amaçlarýnýaçýklayýnýz. Enflasyon hýzý aþaðýya çekildiðinde. % 10. en çok 360 gün kalmýþ olmasý gerekir.? Gelir ortaklýðý senetleri. . genellikle üç veyabeþ yýl vadeli arýnda vergiden muaf tutulmuþtur. sermaye piyasasýnýn yararlanacaðý yenibir araç yaratmak. hukuki statüsü itibariyle adýndaki "ortaklýk" ibaresine raðmen. . Kurul'ca kayda alýnmasýný müteakip ihraç ettiði emre veya hamiline yazýlý kýymetli evraktýr. ii.07 fon olmak üzere.

94 . Kalkýnma ve yatýrým bankalarý. Ýhraç edilecek bonolarýn nominal deðerinin. bankanýn ilgili Teblið hükümlerine göre saptanabileceði bonolardan herhangi bir anda tedavülde bulunabilecek azami tutarý (nominal) ifade eder.000. 5. banka bonosu ve banka garantili bonolar piyasada. ihraç edilen kýymetli evraktýr. Tedavül limiti. Satýþ tarihi itibariyle vadelerine en az90 en çok 720 gün kalmýþ olmasý gerekir. Tedavül limiti.bankaca kendi garantisi altýnda ve Kurul'ca kayda alýnmasýný müteakip. ihraç ettikleri banka garantili bonolarýn içerdiði mali yükümlülüklere kefil olmuþ sayýlýrlar. bankanýn yetkili organýnca onaylanmýþ son bilançosu görülen ödenmiþ sermayesi yeniden deðerleme deðer artýþ fonu toplamýndan varsa zararlarýn düþülmesinden sonra kalan miktarý geçemez. Görüldüðü gibi. menkul kýymet arzýndaki darlýðý giderme açýsýndan duyulan ihtiyacý kar .000 TL den az olmamasý gerekir.

Aþaðýdaki formülle hesaplanan deðer üzerinden satýlýr. Finansman bonolarýnýn vadesi 30 günden az 360 günden çok olmamak üzere 30 gün ve katlarý þeklinde belirlenebilir. Banka bonosu ile banka garantili bono arasýnda ne farklar vardýr? Finansman Bonolarý . Çýkarýlan finansman bonolarý satýlmadýkça veya satýlmayanlar iptal edilmedikçe yeni finansman bonosu çýkarýlamaz. Satýþ fiyatý =[ (Nominal deðer/(a/b)] (1 + Ýskonto oraný) Burada a: vadeye kalan gün sayýsý .1992 tarihli Tebliði ile düzenlenmiþtir. Ýskontolu olarak ihraç edilir. Finansman bonolarý bu teblið hükümlerine göre. Finansman bonosu nedir? Batý ülkelerinde "commercial paper" olarak adlandýrýlan ve vadelerinin kýsalýðý nedeni ile para piyasasý aracý olarak kabul edilen finansman bonolarýnýn ihraç koþullarý Sermaye Piyasasý Kurulu'nun 31. Halka açýk anonim ortaklarýn ihraç edebilecekleri azami finansman bonosu tutarý. Halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satýlabilir.? þýlama iþlevini yerine getirmeyi amaçlamaktadýr. Finansman bonosu türleri þunlardýr: . Halka açýk olmayan anonim ortaklarýn ihraç edebilecekleri azami finansman bonosu tutarý hesaplanýrken yedek akçeler dikkate alýnmaz. genel kurulca onaylanmýþ son yýllýk bilançoda görülen çýkarýlmýþ veya ödenmiþ sermaye yedek akçeler ile yeniden deðerleme deðer artýþ fonunun toplamýnda varsa toplam zararlarýn düþülmesinden sonra kalan miktarý geçemez.b: vade günü sayýsý Ýkincil piyasalarý vardýr. ihraççýlarýn borçlu sýfatýyla düzenleyip Kurul kaydýna alýnmak suretiyle ihraç ederek sattýklarý emre veya hamiline yazýlý menkul kýymet niteliðindeki kýymetli evraktýr.7.

B tipi: Ýhraççýya taahhüt edilmiþ banka kredisi ile desteklenmiþ finansman bonolarý. .. C tipi: Banka garantisi taþýyan finansman bonolarý. . F tipi: Bir anonim ortaklýðýn müþterek borçlu ve müsteselsil kefil sýfatýyla ödeme vaadini ihtiva eden finansman bonolarý.95 . E tipi: Hazine garantisi taþýyan finansman bonolarý. . D tipi finansman bonolarý için Teblið'de bir düzenleme yapýlmamýþtýr. . . A tipi: Garanti kaydý taþýmayan finansman bonolarý. .

. Genel finans ortaklarý ve bankalar bu alacaklarý temellük edebilirler. belli bir zamana yayýlmýþ ve belgelenmiþ alacak kalemleri ile aktifin diðer bir bölümünü oluþturan duran varlýklarýn menkul kýymet haline getirilerek alým satým yapýlabilmesi söz konusu olabilmektedir. KÝT'ler olabilirler. alacaðýn devredilmesi "temellük" ise alacaðýn devralýnmasýolarak düþünülebilir. Bankalar dýþýndaki mal ve hizmet üretiminde bulunan anonim or taklýklar ve KÝT'lerin müþterilerine yaptýklarý taksitli satýþlar sebebiyle senede baðlý al Alacaklarýný temlik eden kuruluþ ile genel finans ortaklýðý . anonim ortaklar. bankalar. Ýhraç edilecek varlýða dayalý menkul kýymetlerin konusunu oluþturulabilecek alacak tipleri. Ziraat Bankasýnýn açtýðý tarým kredileri. ihraççýlarýn kendi iþlemlerinden doðmuþ alacaklarý veya ilgili teblið hükümleri çerçevesinde temellük edecekleri alacaklar karþýlýðýnda Kurul'ca kayda alýnarak ihraç edilen kýymetli evraktýr. Varlýða dayalý menkul kýymetler (VDMK). Burada "temlik". Finansal kiralama iþlemlerinden doðan alacaklar. finansal kiralama kuruluþlarý. menkul kýymetleþtirme ile bilanço aktiflerine baðlý menkul kýymet çýkarýlabilmesi de söz konusu olmuþtur.Varlýða Dayalý Menkul Kýymetler (VDMK) . ortaklýk bilançolarýnýn pasifine baðlý olarak çýkarýlýrken. Þimdiye kadar menkul kýymetler. . Menkul kýymetleþtirme (securization) uygulamasý ile çok sayýda borçlunun bulunduðu. Temmuz 1992 de düzenlenerek Türk Sermaye Piyasasýnýn en çok ilgi çeken yatýrým enstürümanlarýndan biri olmuþtur.1992 tarihinde düzenlenmiþtir. . genel finans ortaklýklarý. Ýhraççýlar. Factoring iþlemleri yapan ortaklýklarca temellük eden ihracat karþý lýðýndaki belgeye dayalý alacaklar. Bankalarýn gerçek kiþilere açmýþ olduklarý tüketici kredileri ve T. 31. . Konut kredileri. Banka dýþýndaki ihraççýlarda banka garantisi istenir. VDMK nedir? ! Menkul kýymetleþtirme (securitization) uygulamasýnýn alacaklara dayalý bir versiyonu olarak türetilen varlýða dayalý menkul kýymetler. .7.C. Buna göre VDMK.

veya banka arasýnda temlik sözleþmesi yapýlýr. Ýskonto esasýna göre satýlabileceði gibi. "Borcun muacceliyet kazanmasýndan itibaren üç güniçinde ödenmemesi halinde ulara herhangi bir ihbar. Ýhraççýlar VDMK ya dayanak teþkil eden ala .96 . dönemsel veya deðiþken faiz ödemeli olarak da ihraç edilebilir. Alacaklar karþýlýk gösterilerek ihraç edilecek VDMK'larýn halka arz yoluyla satýþý için Kurul kaydýna alýnmasý zorunludur. Bu sözleþmede de alacaklarý temlik eden kuruluþun. protesto. Ýhraç edilecek VDMK'ýn nominal deðerleri toplamý. bu tertibin dayalý olduðu alacaklar portföyünde yer alan alacaklarýn ihraç tarihindeki toplam tutarýnýn % 90 ýný aþamaz. icratakibi ve dava ikamesine gerek olmaksýzýn ge nel finans ortaklýðýna veyabankaya ödenmeyen borç tutarýný ödeyeceðiz" ifadesine de yer vermesigerekmektedir. her bir tertip için. Ýkincil piyasada alým satýmý serbesttir.

02. Merkez Bankasýndan ters repo yoluyla deðerlendirerek kâr saðlayabilmektedir. ? Varlýða dayalýmenkul kýymetler. Bu t ebliðe göre Kurul'dan almýþ (yetkilendirilmiþ) kuruluþlar. Özet Türkiye'de para ve sermaye piyasalarýnýn geçmiþi Osmanlý imparatorluðunun son dönemlerine kadar geri gitmekle birlikte bu piyasa.caklar portföyünü özel hesaplarda izlemek ve ayrý muhasebe tutmakla yükümlüdürler. Sermaye piyasasý araçlarý olarak ülkemizde. Bankalar repo ile saðladýklarý fonu ters (reverse) repo yaparak dahayüksek faizle deðerlendirme olanaðýna sahiptir. Repo menkul deðerlerin geri satýn alma taahhüdüyle satýlmasýdýr. . Nit ekim bankalar repo ileelde ettikleri fonlarý kendi aralarýnda ya da T. Ýlgili kuruluþlar.7.1993 tarihinde açýlmýþtýr. Ters Repo menkul deðerlerin geri satma taahhüdüyle alýmýdýr. her ayýn bitimini izleyen 10 gün içinde söz konusu aya iliþkin ödemeleri gösteren tabloyuKurul'a gönderir. Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasýnýn Kurulmasý ve Sermaye Piyasasý Kanununun çýkarýlmasýyla anlam kazanmýþtýr. Kurul menkul kýymet satýþý kayda aldýðý kuruluþlarýn bunlara iliþkin hesap ve iþlemlerini denetler. hisse senetleri. ? Ülkemizdeki para piyasasýaraçlarýnýaçýklayýnýz.Ters Repo Pazarý" Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý Tahvil ve Bono Piyasasý bünyesinde17. Bu çerçevede piyasa katýlýmcýlarýnýn ihtiyaç ve talepleri de dikkate alýnarak "Repo .C. Repo ve ters repo nedir? Sermaye Piyasasý Kurulu 31. Teblið ayný zamanda yetkili kuruluþlarýn mevzuata uygun olarak Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý'nda açýlacak pazarlarda repo ve ters repo iþlemlerini yapabileceklerini hükme baðlamýþtýr. Repo (repurchasing agreement) önceden geri satýn alma taahhüdüyle menkul deðer satýþý karþýlýðýnda faiz getirisi saðlayan bir fon toplama iþlemidir. tahviller ve gelir ortaklýðý senetleri sayýlabilir. hangi koþullarda çýkarýlýr? Repo-Ters Repo (Menkul Kýymetlerin Geri Alým Ya da Satým Taahhüdüyle Alým Satýmý) .1992 tarihindeki tebliðinde repo ve tersrepo iþlemlerini düzenlemiþtir. repo ve ters repo iþlemlerini yapabilirler.

finansman bonolarý ve repoters repo olarak sayýlabilir.Para piyasasý araçlarý. Her aracýn özelliði ve ayrýntýsý ünitede açýklanmaktadýr. banka bonolarý. .97 .

aþaðýdaki koþullardan hangisini kapsamaz? a.Sorular 1. Oy kullanma d. Anonomi þirketler b. Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasýnýn açýlmasýyla 2. Þirketi feshetme e.98 . Kýrým savaþýný izleyen yýllarda b. Yatýrým aracý olarak kullanýlýr. Mahalli idareler d. e. Menkul kýymet kavramý. Hisse senedi. 1938 de Ankara 'da Esham ve Tahvilat Borsasýnýn açýlmasýyla d. Mahalli idarelerin özel kanunla kurulmuþ kuruluþlarý e. sahibihe aþaðýdaki haklardan hangisihi saðlamaz? a. Dönemsel gelir getirir. Ülkemizde sermaye piyasalarý ilk olarak hangi dönemde kurulmuþtur? a. b. d. KÝT'ler c. c. Aþaðýdaki kuruluþlardan hangisinin hisse senedi halka arz yoluyla satýlamaz? a. Belli bir meblaðý ifade eder. 3. Þirket kârýndan pay alma b. 1922 de Ýstanbul Borsasý'nýn kurulmasýyla c. Seri halinde çýkarýlýr. Sermayesi paylara bölünmüþ komandit ortaklýklar . Deðiþik vadeleri içerir. Sermaye Piyasasý Kanununun çýkarýlmasý (2499 sayýlý) ile e. Þirket hakkýnda bilgi edinme 4. Þirket yönetimine katýlma c.

Para. Money and Finacial System. Charles N. Meir. Ezgi Bursa. Ýzmir. KAUFMAN. S. PARASIZ. KOHL. George G. MISHKIN. W. Ýkramiyeli tahvil d. New York. 1982. l989. 1995. l975. . Pýggot ve R. Frederic. Scott Foresman. Ýlker. Garantili tahvil e. Principles of Money. Financial Markets and the Economcy.H. Chicago. HENNING. Finansal Kurumlar. baský. üzerindeki deðerden satýþa çýkarýlýyorsa bu tahvile ne denir? a. Ege Üniversitesi Matbaasý.5. Bankýng and Financial Markets. Sýlber. Dyden 2. Özcan. Endeksli tahvil Kaynakça ERTUNA. New York. Banka ve finansal Piyasalar. Pirimli tahvil b. Lawrance ve William L. Rand McNaily. Basic Books Inc. Scott. Baþabaþ tahvil c.. Money. RITTER. Tahvil. Tehe Economics of Money Bankýng and Financial Markets. New York. Boston.99 . 1975. l993. Banking and Financial Markets. l977.

100 .. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. üniteyitekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerin meye çalýþýnýz.. kâr maksimizasyonu incelenecektir. Bu üniteyi çalýþýrken. eðer tereddütünüz varsa firma dengelerini. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde. Bu ünitede bankanýn kârýný maksimize eden bir firma olarak ele alýnýp. iktisadi analiz kitabýnýzdan bir kez daha çalýþýnýz... . Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. Çalýþma BiçimineÝliþkin Olarak. maliyet ve hasýlat öðeleri araþtýrýldýktan sonra.ÜNÝTE 6 Mevduat Kurumlarýnýn Davranýþlarýnýn Mikroekonomik Analizi Bu Ünitede.

ekonomik kâr þeklinde gelir eldeetmektir. kendisine yatýrýlan tüm fonlarý kullandýðý ve özellikle de ticari kredi alarak verdiði. banka müþterilerinin benzer olduðu (her müþterinin risk durumunun ayný olduðu). Bankalarýn. basitlik saðlamak amacýyla. Maliyetler ve Kârlar J bankasýnýn sahiplerinin tek amacý. Bankanýn verdiði kredi toplamý da 100 milyar liradýr. vadesiz mevduatlar için karþýlýk ayýrmaz ve böylece tüm mevduatýný ödünç verebilir. Ayný þekilde J bankasýnýn verdiði ödünç miktarý TL olarak Lj dir. ekonomik kâr ise gelirlerle açýk maliyetler ve zýmni fýrsat maliyeti toplamýndan oluþlan ekonomik maliyet arasýndaki farktýr. Bu varsayýmlar altýnda. Bankamýzýn adý "J" olsun. O da ticari ve endüstriyel faaliyetlere verdiði kredilerden elde ettiði faiz geliridir. Bu varsayýmlardan ilkine göre bankamüþterilerine üzerine çek çekilebilen b hesap kredisi açmaktadýr. Banka kendisine yatýrýlan tüm mevduatlara faiz öder ve vadesiz mevduatlar bankanýn tek fon kaynaðýdýr (Böyle bir varsayým gerçekçi olmamakla birlikte analizlerimizi basitleþtirmektedir). O halde belli bir dönemde J bankasýnýn toplam kredi faiz geliri. Ýkinci olarak bankanýn. J bankasýndaki vadesiz mevduat miktarý Dj ye eþittir. kredilerin bir dönemlik olduðu ve verilen kredilerden ayný faiz oranýnýn alýndýðý varsayýlacaktýr. bankanýn vadesiz mevduatlar ya da çek hesaplarý olmak üzere bir tek pasif kalemi ve ticari krediler olarak bir tek aktif kalemi vardýr. . Bankanýn kredi faiz oranýnýn rL olduðunu varsayalým. Lj = Dj (1) dýr. Bu miktar örneðin 100 milyar lira olsun. Yani. Bilindiði gi i herhangi bir firmanýn ekonomik kârý firmanýn gelirlerinden ekonomik maliyetleri çýkarýlarak bulunur. bir bankanýn iki konuda uzmanlaþtýðý varsayýlacaktýr.BÝR TÝCARÝ BANKA MODELÝ Bankanýn Fon ve Kaynak Kullanýmýyla Ýlgili Varsayýmlar Konuyu ele alýrken. Muhasebe kârýfirmanýn gelirleriyle açýk maliyetleri arasýndaki fark. Banka Gelirleri. tüm kredilerin vadelerinin ayný uzunlukta olduðu. Bankanýn Gelirleri ! J bankasýnýn tek bir gelir kaynaðý vardýr.

Birincisi açýk faiz masraflarýdýr. toplam mevduatlar da Dj olduðuna göre. Bankanýn Maliyetleri Herhangi bir bankanýn üç temel maliyet kalemi vardýr.101 . bankanýn toplam mevduat faiz harcamasý rD x Dj . Eðer belli bir dönemde J bankasý kendisine yatýrýlan mevduatlara rD faizi veriyorsa.TRj = rL x Lj (2) dir.

Bankanýn mevduat toplamak için yaptýðý çabalara (örneðin reklam harcamalarý) ve mevduat hesabýyla ilgili servislere (örneðin mudiler tarafýndan yazýlan çeklerle ilgili iþlemler) tahsis edilen reel kaynaklarýn TL olarak toplam ekonomik maliyeti. Bankalar reel kaynak kullanmaksýzýn mevduat toplayamaz ve ödünçveremezler. banka tarafýndan ihraç edilen toplam mevduat miktarýnýn bir fonksiyonudur. RCD olsun. Bankalar üretim faktörlerini alternatif kullanýmlarýný da gözönüne alarak bir zýmni reel fýrsat maliyetine de maruz kalýrlar. Mevduatýn Toplam Kaynak Maliyeti. benkanýn toplam reel mevduat kaynak harcamalarý da artacaktýr. O halde bir firma olarak banka için de. Bankanýn mevduat faaliyetlerinden doðan toplam reel kaynak maliyeti. bankanýn ekonomik maliyetlerini oluþturur. bilgisayar kullanýrlar. . Reel kaynak harcamalarý. o kadar çek çekileceði için. Bankalar bu ned enle eleman istihdam ederler. Nihayet bankalar da fýrsat maliyetleri ile karþýlaþýrlar. Fýrsat maliyetlerinin nedeni. Bankada ne kadar fazla mevduat hesabý açýlýrsa.olacaktýr. bürolarý teftiþ ederler. bankalarýn kullandýklarý kaynaklarýn seçenek kullaným alanlarýnýn olmasýdýr. banka daha fazla personel istihdam edecek ve bankanýn mevduat hesabý servis üretim maliyeti þekil 6. Ýþte bankanýn iki temel faaliyet kaynaðý olan açýk maliyet ve finans maliyetleri.1. bankalarýn günlük iþlemlerinde karþýlaþtýklarý açýk maliyetlerdir. O halde mevduat faizi harcamalarýna ek olarak bankalar reel kaynak harcamalarýnda da bulunurlar. iktisatçýlarýn ekonomik maliyet dedikleri açýk maliyet ile fýrsat maliyeti söz konusudur. Dolayýsýyla mevduat miktarý arttýkça. RC D RC D Toplam Mevduat Kaynak Maliyeti Þekil 6.1. Öte yandan bankalar fýrsat maliyetine de katlanýrlar. bina kiralarlar.de görüldüðü gibi bankanýn mevduatýyla birlikte artacaktýr.

Toplam Kaynak Kredi Maliyeti.2. 0 L j .102 .0 D j RC L RC L Toplam Kredi Kaynak Maliyeti Þekil 6.

bankanýn reel kaynak harcamalarýna ve ekonomik maliyete neden olur.RCD . toplam reel kaynak maliyetiyükselecektir. Mevduat kurumlarýnýn ne kadar kâr edecekleri. Çünkü banka daha fazla kredi verdiði za . büyük ölçüde çalýþtýklarý piyasa ortamýna da baðlýdýr. Bu nedenle (4) nolu denklem mevduatkurumlarýnýn davranýþlarýyla ilgili çok önemli bir olguyu aya koymaktadýr. Bankanýn gelir ve gider öðeleri nelerdir? Bankanýn Kârý Bankanýn bir firma olarak ekonomik kârý. kredi faiz gelirleri eksimevduat masraflarý. Bankalar kredi verirken.TCj = (rL x Lj) . daha fazla kredi analisti ve ödünç yöneticisine gereksinim duyacaktýr. Þekil 6. Faiz oranlarý bankalar açýsýndan çok önemlidir. ticari ve endüstriyel kredi veren birçok bankadan biridir. vadesiz mevduat kabul eden.(rD x Dj) . Buna göre J bankasý için belli bir dönemde kazanýlan kâr miktarý TRj . RCL ile ifade edilen reel kaynak maliyetiyle karþýlaþýrlar. banka piyasalarýnýn tam reka rsayacaðýz. O halde J bankasýnýn ekonomik kârýný (2) nolu denklemden (3) denklemi çýkartarak belirleyebiliriz. TPj = TRj . doðal olarak ekonomik kârlarýný maksimize etmek isterler.TCj dir.'de görüldüðü gibi. Buna göre J bankasý da üzerine çek çekilen. müþterinin gözünde J bankasýnýn diðer bankalardan mevduat ve kredi konusunda hiçbir farklýlýðý yoktur. O halde "J" bankasýnýn iþlemlerinin toplam ekonomik maliyeti (TCj). bankanýn hem gelirlerini. toplam mevduat faiz harcamasý (rD x Dj). Yani.2. Ayrýca.? Ayný þekilde kredi verme iþlemi de. hem de masraflarýný etkilemektedir. Çünkü faiz gelirleri. bankanýn verdiði kredi miktarý arttýkça. REKABETÇÝ PÝYASALARDA BANKACILIK . Rekabetçi piyasada bankalar nasýl bir kâr politikasýizler? Bankalar ve diðer mevduat kurumlarý. bankanýn toplam kârýnýn. TCj = (rD x Dj) + RCD + RCL (3) dýr. O halde J bankasýnýn ve diðer bankalarýn .RCL (4) (4) nolu denklem. re el mevduat kaynak maliyeti ve reel kredi kaynakmaliyetleri olduðunu ifade eder. Toplam mevduat kaynak maliyeti (RCD) ile toplam kredi kaynak maliyetinin (RCL) toplamýna eþittir. toplam gelirlerinden toplamekonomik maliyetle rinin çýkartýlmasýna eþittir. Bu ünitelerin büyükbir bölümünde.

Nihayet Jbankasý ve diðer bankalar ayný teknoloj k donanýma sahiptir. kaç liralýk mevduat ihraç edeceðine ve ne kadar ödünç vereceðine karar verirken ekonomik kârýný maksimize etmeye çalýþýr. Marjinal Gelir.çýkardýklarý mevduat ve verdikleri ödünçler homojendir. Marjinal Maliyet ve Kâr Maksimizasyonu Tam rekabetçi kredi ve mevduat piyasasýnda çalýþan bir banka. Bankanýn kabul ettiði .103 .

son lira mevduatla. Þekil 6. r L MR j Þekil 6. Tam rekabet koþullarýnda. Eðer bankanýn verdiði son lira ödünçten kâr negatifse yani veriler son lira ödünç bankanýn azaltýyorsa. marjinal mevduat faiz maliyeti. Her bankanýn toplam maliyet kalemine baðlý olarak hesaplanacak bankanýn marjinal maliyeti. Bir bankanýn her lira mevduat için ödemek zorunda olduðu ek faize marjinal mevduat harcamasý .'de görüldüðü gibi rekabetçi piyasada çalýþan bankanýn marjinal gelir eðrisi (MRj) yatay eksene paraleldir. banka açýsýndan diðer lira mevduatý ödünç vermesi kârlý olacaktýr. Bunlar toplam mevduat faiz harcamasý. toplam(piyasa) ödünç miktarýna dan. Bu durumda. 0 L j Marjinal Maliyet Eðrisi . O halde J bankasý için MRj = rL dir. marjinal mevduat kaynak maliyeti vemarjinal ödünç kayn ak maliyeti toplamýna eþittir. Marjinal Gelir Eðrisi ettiði ekonomik elde ettiði ekonomik elde ettiði ekonomik toplam kârýný Kârýný maksimize etmek için bankanýn müþterilerine kredi olarak verdiði son liradan elde ettiði gelir.3. bir bankanýn toplam kârý maksimum olacaktýr.3. bu son lirayý ödünç verirken maruz kalacaðý ek maliyete eþit olmalýdýr. J bankasý için marjinal gelir piyasa faiz oranýna rL eþit olur. verdiði son lira ödünçten elde kârýn sýfýr olmasý durumunda. Bir bankanýn toplam maliyeti kaç kalemden oluþur? Daha önce de deðindiðimiz gibi bir bankanýn toplam maliyeti üç kalemden oluþur. bir banka tek baþýna piyasa faiz oranýný etkileyemez. Yani. o takdirde bankanýn toplam kârý bir lira daha az ödünç vermekle artacaktýr. Eðer bankanýn verdiði son lira ödünçten kâr pozitifse. bir bankanýn ödünç verdiði miktar. r L MR j. bankanýn marinal geliri sabittir ve bankanýn verdiði ödünç miktarý ne olursa olsun rL ye eþittir. toplam mevduatkaynak maliyeti ve topla m ödünç kaynak maliyetidir. Tam Rekabetçi Bankanýn Marjinal Gelir Eðrisi. Ek son lira krediden kazanýlan ek gelire bankanýn marjinal geliri (MR) denir.

Mevduat piyasasý rekabetçiyse. Þekil 6.denir. Eðrinin bu þekilde olmasý.104 . ayný zamanda bankanýn kredi vermek için kullandýðý her lira mevduat için ödemek zorunda olduðu marjinal faiz gideridir. Bu faiz oraný mevduat miktarýna baðlý olarak deðiþmediðine göre. marjinal faiz harcama eðrisini göstermektedir. Bu eðri rD faiz oranýnda yatay eksene paralel olarak çizilmiþtir. hiçbir banka tek baþýna piyasa mevduat faiz oranýný rD etkileyemez. J bankasý tarafýndan .4.

þekil 6.5.rD MIE j Marjinal Faiz Harcamasý Þekil 6. Bir Bankanýn Marjinal Mevduat Kaynak Maliyeti Eðrisi. J bankasýnýn kýsa dönem marjinal mevduat kaynak maliyet eðrisi de MCD biçimindedir. Çünkübanka için marjinal faiz gideri sabittir ve piyasa mevduat faiz oranýn eþittir. Dj Tam rekabetçi ortamda çalýþan birçok firma için olduðu gibi gerçekte. þekil 6.5.toplanan mevduat miktarýnýn önemli olmadýðýný göstermektedir. gibi) kýsa dönemde yükselir. Bu eðri.6.b. . r D (MIE j ) Rekabetçi Bir Bankanýn Marjinal Faiz Harcama Eðrisi. 0 MC D MC D Þekil 6.'de gördüldüðü gibi artan eðilimlidir.4. Dj 0 Ayný þekilde. MC L MC .'da görüldüðü gibi bir bankanýn marjinal kredikaynak maliyet eðrisi de M n eðilimlidir. Çünkü bir banka daha fazla mevduat ihraç ettikçe her ek lira mevduat hizmetinin maliyeti (ATM hizmeti ve çek takasý v.

þekil 6. Lj 0 J bankasýnýn iki marjinal maliyetiyle toplam ödünçlerini birleþtirdiðimizde.6.L Þekil 6.'de gösterilen bankanýn marjinal maliyet (MCj) eðrisini elde ederiz. .7. Bir Bankanýn Marjinal Kredi Kaynak MaliyetEðrisi.105 .

L Þekil 6.8.7. Rekabetçi Bir Bankanýn r MR Kârýný L j .8. Þekil 6. J bankasýnýn kârýný maksimize eden ödünç miktarýný göstermektedir. .MC j MCj= rD+ MCD + MCL Þekil 6. r MCj MCj= rD + MCD+ MCL . Bir Bankanýn Marjinal Maliyet Eðrisi. J bankasýnýn ne kadar lira kredi vermek istediðini belirleyebiliriz. Bir bankanýn toplam kârý marjinal gelirinin (MRj = rL) marjinal maliyetine (MCj = rD + MCD + MCL) eþit olduðu noktada maksimize olur. Lj 0 ?Bir bankanýn marjinal maliyet eðrisi nasýl bulunur? Kârý Maksimize Eden Ödünç Miktarý ve Bankanýn Kredi Arz Eðrisi Eðer bir bankanýn amacý kârýný maksimize etmekse. Bunu bir eþitlik þeklinde rL = rD + MCD + MCL (5) olarak ifade edebiliriz.

. Böylece rL1 = MRj = MCj olacaktýr. bankanýn marjinal maliyet eðrisi.106 .Maksimize Eden Ödünç Düzeyi. J bankasýnýn farklý faiz oranlarýnda arzedeceði kârý maksimize eden kredi miktarlarýný gösterir. jbankasýne yapacaktýr? Bu sorunun yanýtýný vermek için ödünç faiz oranýnýn rL0 dan rL1 e yükseldiðini varsayalým. Kredi faiz oranýnýn yükselmesi sonucu bankanýn marjinal geliri artacak ve marjinal gelir eðrisi þekil 6. Lj 0 Eðer piyasa ödünç faiz oranýdeðiþirse. Marjinal maliyet eðrisi üzerindeki noktalar J bankasýnýn kârýný maksimize eden kredi faiz oranlarýyla kredi miktarý bileþimlerini gösterir.9. O haldebüyük bir kýsmýnda marji et eðrisi J bankasýnýn kredi arz eðrisidir. Bir diðer deyiþle.'da görüldüðü gibiyukarýya kayac Böylece marjinal gelir marjinal maliyete daha yüksek rL1 faiz düzeyinde eþit olacaktýr. diðer koþullar aynýyken. Bu durumda kârý maksimize eden kredi miktarý Lj0 dan Lj1 e yükselecektir.

Þekil 6. Þekil 6. banka faaliyetini durduracaktýr.9. . Çünkü piyasa kredi faiz oranýndaki bir artýþ bankayý daha fazla ödünç vermeye teþvik edecektir. Dolayýsýyla marjinal maliyet eðrisinin bu durumu gösteren faiz oranýnýn altýnda kalan kýsmýbankanýn arz eðrisini göstermez. MR j 0 MC j Ödünç Arz Eðrisi = r L 0 MR j 1 rL 1 . MR j 0 MC j Ödünç Arz Eðrisi = r L 0 MR j 1 rL 1 . 0 L MCL. Kuþkusuz. Rekabetçi Bankanýn Ödünç Arz Eðrisi. eðer kredi faiz oranýbankanýn deðiþen maliyetini karþý ! layamayacaðýbir düzeye düþerse. r 0 1 L Lj .9. . Rekabetçi Bankanýn Ödünç Arz Eðrisi.0 L MCL.

10. Bilindiði gibi (6) nolu denklemin soltarafý. kredilerden kazandýðý faiz oranýndan. J bankasýnýn marjinal faizharcama (MIEj) eðrisi rD f iz oranýnda yatay eksene paraleldir.Lj j ? Banka piyasa ödünç faiz oranýna göre nasýl kredi arzeder? Kârý Maksimize Eden Mevduat Miktarý ve Bankanýn Mevduat Talep Eðrisi (5) nolu denklem rL = rD + MCD + MCL. . rL . kredi faiz oraný ya da bankanýn sabit marjinal geliri eksi marjinal ödünç ve mevduat kaynak maliyetidir. ayný zamanda J bankasýnýn aþaðýya doðru eðimli eðriylegösterilen net marjinal gelir (NMRj) eðris ermektedir. Mevduat faiz oraný tam rekabetçi mevduat piyasasýnda belirlendiði için. Denklemin sað tarafýndaki fark.107 . bankanýn marjinal maliyetinimarjinal hasýlatýna eþitlediði için J bankasýnýn kârýnýn maksimum olacaðýný göstermektedir. Bu oran bankanýn ödediði marjinal faiz masrafýdýr. (6) nolu denklemin sað tarafýndaki farka bankanýn ihraç ettiði ek lira mevduattan kazandýðý net marjinal gelir diyebiliriz. kârý maksimum olduðunda. Eðer bu denklemin her iki yanýndan MCD ve MCL yý çýkarýrsak. marjinalmevduat maliyeti ile kredi kaynak maliyeti toplamýnýn çýkarýlmasý sonucuna eþit olduðunu göstermektedir. Piyasa mevduat faiz oraný rD dir.(MCD + MCL) = rD ya da rD yi eþitliðin solunda yalnýz býrakýrsak. Þekil 6. rD = rL .(MCD + MCL) (6) elde edilir. ödünç vermek için açtýðý son lira mevduatý kullanarak kazandýðý net marjinal gelirin.10. marjinal mevduat faizmasrafýna (mevduat faiz oraný) eþit olduðu no ktaya kadar mevduat ihraçederek kârýný maksimize eder. Dolayýsýyla (6) nolu denkleme göre bir banka. Bu eþitlik. mevduatlara ver ilen faiz oranýný verir. Þekil 6. J bankasýnýn mevduatlarýna ödediði faiz oranýnýn. bankanýn kârýný maksimize eden mevduat seçimini göstermektedir.

Bunun anlamý þudur. Piyasa mevduat faiz oraný . o takdirde bankanýn marjinalfaiz masraf eðrisi aþaðýya kayacaktýr. Rekabetçi j Bir Bankanýn r D Kârý Maksimize 1 Eden Mevdu r D at Seçimi. Þekil 6. Mevduat faiz oranýndaki düþüþ. 12 DjDj Dj Eðer mevduat faiz oraný rD1 e düþerse.11. Bankanýn net mevduat marjinal gelir eðrisinin büyük bir parçasý bankanýn mevduat talep eðrisidir. bankanýn talep edilen mevduatmiktarýný (kabul etmek istediði) artýrmaktadýr. . Bunun son larak marjinal faizmasrafý daha büyük mevduat miktarýnda net mevduat marjinal gelirine eþit olacaktýr. 0 MIEjNMR .'de görüldüðü gibi rD1 faiz oranýnda bankanýn kârýný maksimize eden yeni mevduat miktarý Dj2 olacaktýr (MIEj1 = NMRj).? r D MIE j NMR Þekil 6.10.

Þimdi ise bankalarýn veri olarak aldýðý piyasa ödünç ve mevduat faiz oranlarýnýn nasýl belirlendiðini görelim. 0 12 Dj Dj Dj Rekabetçi bir bankanýn mevduat talep eðrisi nasýl bulunur? ÖDÜNÇ VE MEVDUAT PÝYASALARI Þimdiye kadar bir bireysel bankanýn ödünç arz ve mevduat talep (kabul etme) kararlarýný analiz ettik. mevduatýn bankaya maliyeti azaldýðý için bu eðri boyunca banka daha fazla mevduattalep edecektir. r MIE j D Rekabetçi Bir Bankanýn 1 1 r MIE j Mevduat D Talep Eðrisi. Banka Ödünç Piyasasý Piyasada mal ve hizmet deðiþimleri mal ve hizmet alýcýlarý .düþerken. r D.11. MIE j NMR j 0 jNMR = Mevduat TalepEðrisi Þekil 6.

108 .ve satýcýlarý tarafýndan yapýlmaktadýr. . Bankalar ödünç arz etmektedir. Þimdi ödünç piyasasýnýn arz ve talep yanýný görelim. Ödünç alýcýlar bankalardan kredi talep eden müþterileridir.

Þekil 6. MC j =J bankasýnýn kredi arzýr L MCL 2 1 .12. Banka kredi arz eðrileri yardýmýyla piyasa kredi arz eðrisi nasýl bulunur? 0 L j r L r L L j 1 L j 2 . . Þeklin b kýsmýnda bir diðer k bankasýnýn kredi arz eðrisi görülmektedir.).9. (a) 0 L k r L .12. Faiz oraný rL2 ye yükseldiði zaman J ve K bankasýnýn arz ettiði toplam kredi miktarý L2j k ye yükselmektedir. Þekil 6.'de J ve K bankasýnýn kredilerine olan toplam talep gösterilmiþtir.12. Þeklin c kýsmýnda iki bankanýn toplam kredi miktarý gösterilmiþtir. Jve K bankalarýnýn kredi arz miktarýna diðer bankalarýn kredi arz miktarlarý ilave edilerek bulunur.c. Kredi faiz oraný rL2 ye yükselince arzedilen toplam kredimiktarý L2 ye yükselmektedir. da mevduat faiz oranýnýn rD olduðu durumda J bankasýnýn kredi arz eðrisi görülmektedir. Þekil 6. Kuþkusuz rekabetçi bir piyasada birçok banka vardýr. J bankasý Lj1 kadar kredi arz etmek isteyecektir(Þekil 6. Þekil 6.a. Kredi faiz oraný rL1 e eþit olduðu zaman.c. Tüm bankalarýn toplam kredi arz miktarý. Benzer bir durum bankalar için de geçerlidir. tüm mal ve hizmet üreticilerinin arz eðrilerinin yatay toplamýdýr.? Piyasa Ödünç Arz Eðrisi Bilindiði gibi herhangi bir rekabetçi mal ve hizmet piyasasýnda piyasa arz eðrisi. Faiz oraný rL1 iken Jve K bankalarýnýn arz ettiði toplam kredi miktarý L1j k dýr. Böylece toplam piyasa kredi arz eðrisi Ls.12. Ayný þekilde K bankasý rL1 ve rL2 kredi faiz oranlarýnda Lk1 ve Lk2 miktar kredi arz edecektir.'de görüldüðü gibi rL1 kredi faiz oranýnda toplam kredi arz miktarý L1 dýr.'da gösterilen durumda bir J bankasýnýn marjinal maliyet eðrisi onun kredi (ödünç) arz eðrisidir. her olasý faiz oranýnda tüm bankalar tarafýndan verilmek istenen toplam krediler toplanarak elde edilir.c.

MC k = k bankasýnýn kredi arzýr L MC k 2 1 .12. (b) k 0 L r L r L 1 2 . . LL L Ljkjk 1 2 (c) Piyasa Kredi Talebi Bankalar hane halký ve firmalara kredi verir. PiyasaKredi Arz Eðrisi. . Her hanehalký ve firmanýn. talep yasasý nedeniyle aþaðýya doðru eðimli kredi talep eðrisi vardýr. Piyasa talep eðrisini (Ld) oluþturmak için herhangi bir veri faiz oranýn -109 . r L 2 1 j ve k bankasýnýn kredi arz eðrisi Tüm bankalarýn kredi arz eðrisiL s . Þekil 6.r L L k 1 L2 .

Birolasý piyasa kredi talep eðrisi þekil 6.13. talep edilen kredi miktarýndan fazla olacaktýr. Kredi piyasasý dengesinde hanehalký ve firmalarýn kredi talep miktarý. Bu denge durumu oluþuncaya kadar kredi faiz oraný ayarlanýr.a.13.'da talep ve arz edilen denge ödünç miktarý L0 dýr. Örneðin faiz oraný rL1 ise bankalarca arz edilen kredi miktarý. talep edilen ödünç miktarýnda bir fazlalýk olacaktýr. Böylece bir kredi kýtlýðý olacaktýr. Buna ödünç fazlasý denilmektedir. Kýtlýðý ortadan kaldýran faiz oraný. Bu faiz oraný denge ödünç miktarýna ulaþýlan tek kredi faiz oranýdýr. r L 1 r L 0 r L 2 r L 0 da hanehalký ve firmalarýn kredi talep miktarlarýný toplamak yeterlidir. Eðer bu olursa.13. kredi faiz oraný ödünç kýtlýðý ortadan kalkýncaya kadar artacaktýr. eðer piyasa faiz oraný rL0 ise J bankasý Lj0 kadar kredi vermek isteyecektir.'da ayný zamanda kredi piyasasýndaki bir denge durumugösterilmiþtir. Daha önce de açýklandýðý gibi. J bankasýiçin rL0faiz oranýniçin veridir? .a.a. J bankasýnýn ödünç verme kararýnýn nasýl oluþduðunu göstermektedir.13.. Þekil 6. Kredi Piyasasý Dengesi Þekil 6. . Þekil 6. bankalar tarafýndan arzedilen ödünç miktarýna eþittir. denge faiz oraný rL0 olmaktadýr.b. Tersine eðer kredi faiz oraný rL2 ise..'da gösterilmiþtir. Bu durumda kredi faiz oraný ödünç fazlasý ortadan kalkýncaya kadar aþaðýya düþecektir.

MCj sL L l 1 rL MCj =J bankasýnýn kredi arzýMR j lA lB Þekil 6. verilenödünç miktarý Lj0 dan s ý karþýlaþtýrdýðýmýzda. çok nadiren farkedilebilir.Bu sorunun cevabýný verebilmek için bir an için J bankasýnýn bu faiz oranýnda hiç ödünç vermediðini düþünelim. Eðer hal böyleyse.13. J. Banka sisteminde J bankasýnýn varlýðýnýn olmamasý. 0 r L Kredi 2 Piyasasý r L Dengesi. O halde piyasa kredi faiz oraný banka açýsýndan bir veridir. tüm kredi arzý içinde devede kulak olduðunu görürüz. Bankasý Kredi Piyasasý r. d L 02 0 . J bankasý tek baþýna piyasa kredi faiz oranýnýn etkileyemez. bu bankanýn vereceði kredinin. Bu nedenle.

J bankasýnýn piyasa faiz oranýnýn üstünde ya da altýnda kredi faiz oraný belirleyemediðini gösterir.'de görüleceði gibi. bankanýn marjinal kredi maliyeti Lj0 B iken banka Lj0 A kadar marjinal hasýlat.110 . örneðin rL1 uygularsa. Bununla birlikte banka böyledavranmak istemeyecektir. Çünkü ödünç alanlar herhangi diðer bankadan.13. kâr maksimizasyonu amacýna uygun olmayacaktýr. Böylece J bankasý tüm kredi müþterilerini kaybedecektir. daha düþük örneðin rL0 gibi bir piyasa faiz oranýnda kredi saðlayabilecektir. Diðer yandan. eðer J bankasý piyasa kredi faiz oranýnýn altýnda bir kredi faiz oraný rL2 gibi uygularsa Lj0 miktar ödünç verdiði zaman marjinal gelirimarjinal maliyetinin al týnda olacaktýr. Þekil 6. marjinal hasýlat = marjinal . Çünkü böy bir davranýþ.L0 LjLj (a) L (b) Lj . hiçbir müþteri J bankasýndan ödünç almayacaktýr.b. Eðer banka piyasa kredi faiz oraný üzerinde bir faiz oraný. Bankanýn rL2 faiz oranýnda Lj2 kadar ödünç vermesi halinde. Bu durum. yani AB kadar marjinal zarar ile karþý karþýyadýr.

. Bu nedenle J bankasý. Böylece hanehalký ve firmalar ekonominin canlanmasýna baðlý olarak. Kredi Talebindeki Bir Artýþýn Etkisi Þekil 6. daha fazla faiz ödemek isteyecekler ve bu da kredi faiz oranýný yükseltecektir.14.14. Böylece J bankasý bu kredi faiz oranýnda (rL0) Lj0 kadar kredi arz ederek maksimum kâr elde edecektir. E0E0').'da görüldüðü gibi kredi talebini artýrýr. baþlangýç denge kredifaiz oraný da dahil olmak üzere. Kredifaiz oraný .? maliyet olacaktýr. hanehalký ve firmalarýn talep ettikleri kredi miktarýnda eskisine göre bir artýþ olmasý demektir. her veri faiz oranýnda. þekil 6. piyasa kredi faiz oranýný rL0 uyguladýðý zaman daha fazla kâr elde edecektir.a. Örneðin ekonomide genel bir iyileþmenin olacaðýný düþünerek hanehalklarý yeni konutlar satýn alabilir veya firmalar yeni makina ve teçhizat yatýrýmlarý yapabilir. Daha fazla kredi elde etmek için rekabet eden banka müþterileri. r 01 1 LLL L 0 LjL j j (a) (b) Kredi talebindeki bu artýþ sonucu. Tam rekabetçi piyasa ortamýnda çalýþan bir banka piyasa faiz oranýna neden uymak zorundadýr?Þekil çizerek açýklayýnýz. Bunun sonucu olarak piyasa ödünç talep eðrisi L0d den L1d ye saða doðru kayar. Bu nun sonucu olarak baþlangýçta talep ve arz edilendenge kredi miktarý L0 artýk denge ödünç m olmayacaktýr. Kredi talebinde bir artýþ demek. gelecekte artacak gelirleriyle aldýðý krediyi geri ödeyebileceðini düþünerek. hanehalký ve firmalarýn kredi talebindeki bir artýþýn etkilerini göstermektedir. rL0 faiz oranýnda bir aþýrý ödünç talebi meydana gelmektedir (rL0 faiz oranýnda L1d ile L0d arasýndaki yatayuzaklýk.

kredi talebindeki artýþ. de görüldüðü gibi daha fazla kredi arz etmek isteyecektir. J bankasýnýn kredi arz eðrisi boyunca gözlenen hareket. Kredi faiz oraný yükseldiði zaman.arttýkça ödünç kýtlýðý ortadan kalkacak ve yeni denge kredi faiz oraný rL1 de talep edilen ödünç miktarý arz edilen kredi miktarýna eþit olacaktýr.14. L1 toplam kredi miktarý bir yeni dengekredi miktarýdýr. Hanehalkýve Firmalarýn Kredi Talebindeki Bir Artýþýn Etkisi .14.b. Piyasakredi faiz oraný r 0 dan rL1 e yükselince. J bankasý ve piyasadaki tüm diðer bankalar arzedilen toplam kredi miktarýný L1 oluncaya kadar artýracaklardýr. piyasayýve bankalarýnasýl etkiler?Þekil yardýmýyla açýklayýnýz. 'de. J bankasý arz edilen ödünç miktarýný Lj0 dan Lj1 e artýracaktýr. E' 0lÞekil 6.14. Þekil 6.111 . J bankasý dahil her banka þekil 6. 0 rL r L 0 r L 1 lL L s d MR j L MC j l0 1 r L 0 r L 1 1 MR j 0 L d 0 E E 0 1 .b. ? Tam rekabetçi piyasada. þeklin "a" kýsmýnda piyasa kredi arz eðrisi boyunca hareketin aynasýdýr (E0'dan E1'e hareket).

.

O halde bankalar kredi arzeder. .Banka Mevduatlarý Piyasasý Kredi piyasasýnda bankalar satýcý. D DjDjDj DDk kk . söz konusu mal ya da hizmeti satýn almak isteyen tüm ekonomik birimlerin talep eðrisinin yatay toplamýdýr. Bu temel iliþki banka mevduat piyasasý için de geniþletilebilir. ödünç alanlar kredi talep eder. Mevduat Piyasasý Talep Eðrisi 0 r D r D jNMR r D 0 1 1 0 j NMR =J bankasýnýn mevduat talebi 0 r D r D kNMR r D 0 1 1 0 k NMR =k bankasýnýn mevduat talebi (a) (b) Þekil 6. kredi alanlar alýcýdýr. . . Onlarýn mevduat müþterileri. j ve k bankasýnýn bileþik mevduat talebi Tüm bankalarýn mevduat talebi (c) Talep r . Piyasa Mevduat Herhangi bir mal ya da hizmet piyasasýnda piyasa talep eðrisi. fonlarýný bankalara arzeden mevduat satýcýlarýdýr. Öte yandan mevduatpiyasasýnda. bankalar alýc Bankalar kredi vermek için mevduat talepeder.15.

Eðer piyasa mevduat faiz oraný rD0 olursa.(MCD + MCL) veri piyasa kredi oranýnda.c. Eðer piyasa mevdu iz oraný rD0 sa tüm bankalar D0 miktar mevduat talep edecektir.112 . Toplam piyasa mevduat talep eðrisini türetmek için tüm diðer bankalarýn mevduat talep miktarýný da gözönüne almamýz gerekir.a. 0 r D 1 r D 0 010 1 D DDD Djk jk Þekil 6. banka Dk1 miktar mevduat talep edecektir.15.'de görülmektedir.'de K bankasýnýn mevduat talep eðrisi gösterilmiþtir. rD0 faiz oranýnda iki bankanýn toplam mevduat miktarý Dj k0 dýr. þekil 6. iki bankanýn mevduat talep eðrilerinin toplamýný göstermektedir. bankanýn mevduat talep eðrisi idi. k bankasý Dk0 miktar mevduat elde edecektir. Ancak eðer piyasa mevduat faiz oraný rD1 e düþerse.15. . J bankasýnýn mevduat talep eðrisini. 'den türetebiliriz.'de açýkladýðýmýz gibi bir J bankasýnýn marjinal gelir eðrisi NMRj = rL . Eðer mevduat faiz oraný rD1 e düþerse tüm bankalar D1 miktar mevduat talep edecektir. Mevduat faiz oraný rD1 e düþerse iki banka birlikte Dj k1 miktar mevduat elde edecektir.15.D Eðrisi.11.c. Þekil 6.15. Þekil 6. Þekil 6.15.b. Bu durum yineþekil 6.c. J bankasýnýn mevduat talebi Dj0 dýr.11. Eðer mevduat faiz oraný rD1 e düþerse bankanýn mevduat talebi Dj1 e artacaktýr. Þekil 6.'da eðer piyasa mevduat faiz oraný rD0 ise. de Dd piyasa mevduat talep eðrisini göstermektedir.

Budenge. hanehalký ve firmalar bankalara daha fazla mevduat arz etmek isterler. veri mevduat talep ve arz eðrileri çerçevesinde. bankalarýn talep ettikleri mevduat miktarý. banka dýþý birimler tarafýndan arzedilen mevduat miktarýnda bir artýþ ve böylece bir mevduat fazlasý oluþacaktýr. rekabetçi bankalar. Hanehalký ve Firmalarýn Mevduat Arzý Bankalar mevduata uyguladýklarý faiz oranlarýný yükseltirlerse.a. bankalar tarafýndan talep edilen mevduat karþýlanamayacak. mevduat talep eðrisi nasýl elde edilir? Açýklayýnýz. rD0. r r D D NMR j 1 . Eðer mevduat faiz oraný rD1 ise. ya da mevduat arz kýtlýðý olacaktýr. Þekil 6. hanehal ký ve firmalarýn arzettikleri mevduat miktarýna eþit olduðunda oluþur.16.16. 'da talep ve arz edilen mevduat miktarý D0 dýr. Dolayýsýyla. Faiz kazancý için rekabet eden mevduat sahipleri.16.? Bankalarýn mevduat talep eðrilerinden piyasa.'da muhtemel bir piyasa mevduat arz eðrisi gösterilmiþtir.a. mevduat kýtlýðý ortadan kalkýncaya kadar mevduat faiz oranýný yükselteceklerdir. mevduat faiz oranýný bu fazla ortadan kalkýncaya kadar aþaðýya düþürecektir. Öte yandan mevduat faiz oraný rD2 ise. Þekil 6.a. banka mevduat piyasasý dengesini göstermektedir.16. Mevduat Piyasasý Dengesi Þekil 6. Mevduat piyasasýnda dengeoluþuncaya kadar mevduat faiz oraný ayarlanýr. mevduat fazlasý ya da kýtlýðýnýn olmadýðý tek faiz oranýdýr. Bu durumda.'da denge mevduat faiz oraný rD0 dýr. Þekil 6. hanehalký ve firmalarýn piyasa mevduat arz eðrisi Ds yukarýya doðru eðimlidir.

16. D DsDd D 0 0 r r MIE j Mevduat D D = Piyasasý . NMR jr 2 2 r Dengesi. D D J Bankasýnýn mevduat talebi 0 0 00 DD DjDj (a) (b) Þekil 6. J bankasýnýn ne kadar mevduat elde etmek istediðini göstermektedir. Þekil 6. kendi mevduat talebinin.16.1 r r .b. Böylece J bankasý rD0 piyasa faiz oranýný veri olarak almakta ve kontrolünün dýþýnda olduðunu bilmektedir. Bununla birlikte J bankasý eðer isterse piyasa faiz oranýnýn üstünde ya da altýnda bir mevduat faiz oraný ödeyebilir. Eðer J bankasý kârýný . toplam mevduat talebinin önemsiz bir parçasý olduðunu bilmektedir. Banka.

Eðer J bankasý piyasa kredi faiz oranýnýn altýnda bir mevduat faiz oraný verirse. rD2 gibi. .maksimize etmek isterse bu þekilde davranmayacaktýr.113 . o zaman hiçbir hanehalký ya da firma J bankasýnda mevduat tutmayacaktýr. Bu durumda J bankasý tüm mudilerini kaybedecektir. Çünkü hanehalký ve firmalar rD2 den daha yüksek bir faiz oranýnda herhangi diðer bir bankada fonlarýný tutacaktýr.

o zaman bankanýn net marjinal faiz Dj0 mevduat miktarýnda net marjinal mevduat gelirinin (þekil 6. hanehalký ve firmalar bu alternatif finansal aktifler yerine bankalarda daha fazla mevduat tutacaklardýr. artýk denge mevduat miktarý deðildir. hanehalký ve firmalarýn mevduat arzýndaki bir artýþýn etkilerini göstermektedir. þekil 6.16. talep edilen mevduat miktarýna eþittir. D0D 01 D1 D DD j jj (a) (b) Mevduat faiz oraný bir parça düþük olduðundan. Örneðin kamu menkul deðerlerinin ya da þirket tahvillerinin faiz oranlarý düþerse. J bankasý dahil her banka. veri herhangi bir faiz oranýnda. mevduat faiz oraný düþecek ve mevduat fazlasý ortadan kalkacaktýr. J banka- . arzedilen mevduat miktarý.17.b.'de görüldüðü gibi daha fazla miktarda mevduat talepedecektir. þekil 6. Bu nedenle. bir aþýrýlýk söz konusudur. yeni denge mevduat faiz oraný olan rD1 de. Þimdi.'da görüldüðü gibi mevduat arzýndaki bir artýþ piyasa mevduat arz eðrisini saða D0s den D1s ye kaydýrmaktadýr. Gerçekten de rD0 piyasa oranýnda Dj0 miktar mevduat talep ederek maksimum kâr harcamasý. Þimdi.17. Bu nedenle.a. eðer J bankasý kredi faiz oranýnýn üstünde bir mevduat faiz oraný verirse. Piyasa m vduat faiz oraný rD0 dan rD1 e düþtüðünden J bankasý talep edilen mevduat miktarýný D10 dan Dj1 e arttýracaktýr. Bunun sonucu olarak talep ve arz edilen baþlangýç denge mevduat miktarý D0. Banka piyasada geçerli mevduat faiz oranýna neden uymak zorundadýr? Mevduat Arzýndaki Bir Artýþýn Etkileri Þekil 6.17. yukarýsýnda olacaktýr net kâr negatif mevduat faiz elde edecektir.? Ayrýca. Mevduat arzýndaki bir artýþ.b). rD0 eski dengemevduat faiz oranýnda arz dilen mevduat miktarýnda. rD1 gibi. hanehalký ve firmalar tarafýndan arzedilen mevduat miktarýnda bir artýþ demektir. Bankanýn son mevduatýndan elde ettiði olacaktýr ve böylece banka mevduat faiz oraný olarak rD0 verek daha fazla kâr elde edebilecektir.

. . . Hanehalký ve Firmalarýn Mevduat Arzýndaki Bir Artýþýn Etkileri. yenipiyasa dengesinde. 0 r D rD r D 1 0 0 r D rD jNMR r D 1 0 jNMR = j bankasýnýn mevduat talebi MIE j 0 MIE j 1 D1 D0 s s .17. to plam arzedilen mevduat miktarý D1 e ulaþýncayakadar artýracaklardýr.114 . J bankasý ve tüm diðer bankalar piyasada talep edilen mevduat miktarýný. D d Þekil 6.sýnýn mevduat talep eðrisi boyunca bu hareket (þeklin b kýsmýnda) piyasamevduat talep eðris oyunca hareketin aynasýdýr (þeklin a kýsmý). .

Kredi (Ödünç) ve Mevduat Faiz Oranlarýnýn Çoðu Kez Birlikte Hareket Etmesi Bir bankanýn verdiði kredinin marjinal maliyetinin. Böylece. diðer yandanbankalarýn reel kaynak maliyetlerine baðlý olmasýdýr. niçin kredive mevduat faiz oranlarýnýn zaman içinde genel olarak (daim a deðil) ayný yönde hareket ettiðini gösterir. Bunun sonucu olarak. bir yandan hanehalký ve firmalarýn davranýþýna baðlýyken. kredi (ödünç) piyasasýndaki her banka. bu iki piyasadaki denge miktarlarý ve faiz oranlarýnýn. rD + MCD + MCL olduðunu biliyoruz. Böylece piyasa kredi arz eðrisi saða kayacak ve denge kredi faiz oraný düþecektir. Bunun nedeni. kredi piyasasýnda geçen olaylar mevduat piyasasýný etkilediði gibi mevduat piyasasýndaki olaylar da kredi piyasasýný etkiler. denge kredi ve mevduat faiz oranlarý zýt yönde deðiþebilir. Eðer hanehalký ve firmalarýn mevduat arzýndaki bir artýþ sonucu olarak denge mevduat faiz oraný düþerse. Kredi ve mevduat piyasasý arasýndaki olaylar. MONOPOL BANKACILIK . bankanýn marjinal kaynak maliyetini düþürecektir. o takdirde her bankanýn verdiði kredinin marjinal maliyeti de düþecektir. Örneðin ayný müþteri kitlesine daha iyi ve daha ucuz hizmet vermeyi saðlayan teknolojik geliþmeler. Eðer banka maliyetleri deðiþirse. Gerçekte. Kredi ve mevduat faiz oranlarýneden aynýyönde deðiþirler? Kredi (Ödünç) ve Mevduat Faiz Oranlarýnýn Her Zaman Birlikte Hareket Etmemesi ? Kredi ve mevduat faiz oranlarý her zaman ayný yönde hareket etmeyebilir. Bir dizi faktör bankalarýn kaynak maliyetini deðiþtirebilir.BANKA KREDÝ VE MEVDUAT PÝYASALARININ KARÞILIKLI BAÐIMLILIÐI Yukarýdaki açýklamalarda. herhangi belli bir kredi faiz oranýnda daha fazla kredi arzetmek isteyecektir. kredi ve mevduat piyasalarý birbirlerinden ayrý olarak düþünüldü. Ayný þekilde bankalara yönelik kamu düzenlemelerininin (örnek olarak iþlemlerden alýnan vergi ve harçlarýn) azaltýlmasý da banka maliyetlerini azaltacaktýr. mevduat ve kredi (ödünç) faiz oranlarý ayný yönde hareket edecektir.

rekabetçi piyasanýn varlýðýnýn en önemli nedenlerinden biridir.115 . bu durum kârlarýnýmaksimize etmek isteyen banka davranýþýne yönde deðiþtirecektir? . Bunlardan en önemlileri banka sektörüne yasalar ve düzenlemelerle giriþ ve çýkýþlarýn sýnýrlandýrýlmasýdýr.Bankacýlýk sektöründe. . Oysa bir piyasaya giriþ çýkýþ serbestisi. Eðer piyasada yalnýzca bir tek banka ya da birkaç banka varsa. tam rekabet koþullarý birçok nedenle yoktur.

Çünkü banka.18. Bunun sonucu olarak. marjinal geliri marjinal maliyetine eþit oluncaya kadar kredi verecektir. marjinal maliyet eðrisini (MCj = rD + . bankanýn marjinal gelirinin sabit olmamasý demektir. bu bankanýn kredi talep eðrisi piyasa kredi talep eðrisi ile ayný olacaktýr. (MRj). Þekil 6. d L MR j 0 ** LL jj Banka kârýný maksimize etmek için. banka kredilerini. verdiði ödünçten elde ettiði marjinal gelir düþer ve uyguladýðý kredi faiz oraný altýnda kalýr. Dolayýsýylamonopolcu bankanýn marjinal hasýlat eðrisi (MRj) aþaðýya doðru eð ve piyasa kredi talep eðrisinin altýnda yer alýr. 'de görüldüðü gibi. banka kredi faiz oranýný düþürürse.18. kredi piyasasýnda yalnýzca bir tek monopolcu banka varsa (J bankasý). marjinal hasýlat eðrisi. Bunun anlamý. kredi faiz oranýný deðiþtirerek kredi miktarýný etkileyebilir. * r L Monopolcu Kredi Piyasasý. r L MC j MCj= rD+ MCD + MCL Þekil 6. Bunedenle bankanýn verdiði her ek liradan elde ettiði ek gelir deðiþir.Bu sorunun cevabýný vermek için monopolcu bankacýlýðýn kredi piyasasý üzerindeki etkileri üzerinde duracaðýz. Gerç kten.

L*j miktarýna düþene kadar azaltacaktýr. Tekbir banka kendi marjinal gelir ve maliyet koþullarýný temel alarak kârýný maksimize ederken ödünç miktarýný da belirler. Ödünç alýcýlar bu miktar krediyi elde etmek için hangi faiz oranýný ödeyecektir? Tam rekabet koþullarýnda. piyasa * ödünç (kredi) talep eðrisine göre. arz ve talepgüçleri belirler. Bu noktada J bankasý L*j kadar kredi verecektir. eðer bankanýn ödünç miktarý L*j ise. ödünç alanýn aldýðý kredi miktarý için ödemeye razý olduðu en yüksek kredi faiz oranýný uygular. bir piyasa arz eðrisi yo tur. Monopol koþulunda ise. eldeettiði ek gelirden daha fazla olacaktýr. hanehalký ve firmalar rL faiz oranýný ödemek isteyeceklerdir ya da ödeyebileceklerdir. 'de görüldüðü gibi. .MCL + MCD) kesinceye kadar kredilerini arttýrýr. ödünç piyasasý faiz oranýný. o zaman. kredi ödünç alanlar için geçerli toplam kredi miktarýdýr. Eðer banka bundan daha az ödünç verirse.18. Eðer J bankasý gerçekten monopolcu bir bankaysa. Böylece banka kredimiktarýný L*j düzeyine doðru arttýra kârýný artýrabilecektir. Bu nedenle banka verdiði kred ileri. monopolcu bankanýn koyduðu piyasa kredi faiz oranýdýr. Þekil 6. bu sýrada karþýlaþacaðý ek maliyetten daha fazla olacaktýr. bankanýn karþýlaþacaðý ek maliyet. L*j miktarý. Eðer banka bu düzeyin ötesine geçerse. Böylece banka daha fazlakredi verdiðinde bunun sonucu olarak elde edeceði ek gelir. marjinal geliri marjinal maliyetini aþacaktýr. .116 . O halde monopolcu banka. O halde bu faiz oraný.

mevduat faizini belirlemek zorundadýr. Ortalama maliyeti 3. aþaðýdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? a. = TRj rDDj 2. Dj = TRj d. bir kural olduðunu tartýþmaktadýr. monopol piyasasýnýn. rL . Tüm muhasebe maliyeti ve fýrsat maliyeti d. rL . Marjinal hasýlat = Marjinal maliyet e. parayý satabilmek için makul bir kredi faizi belirlemek durumundadýr. Lj = TRj e. Eðer çok düþük belirlerse. Ortalama hasýlat = Ortalama maliyet c. Tam rekabetçi bir ortamda çalýþan bankanýn toplam kâr maksimizasyon veya denge koþulu. rD . Öte yandan krediarz eden banka. Bu iki faiz oraný arasýndaki farký ise bankanýn maliyetleri vekârý belirleyecektir. ayný malý hem alan hem de satan ticaret erbabýna benzer. bir J bankasýnýn toplam kredi faiz gelirinigösterir? a. Sorular 1. rD . Bir bankanýn "ekonomik maliyeti" aþaðýdakilerden hangisi ile ifade edilir? a. Ortalama hasýlat < Ortalama maliyet d. Marjinal maliyeti e. Faiz ödeme maliyeti c. Sizce çok sayýda bankanýn birlikte hareket etmesi. Marjinal hasýlat > Marjinal maliyet . Lj = TRj c. Toplam hasýlat = Toplam maliyet b.? Birçok iktisatçý. nasýl bir piyasa yaratýr? Özet Mevduat kurumlarý. Aþaðýdakilerden hangisi. mevduat toplayamaz.rL Lj .117 . bankacýlýk piyasasý da bir istisnai durum olmaktan çok. Birincisi mevduat olarak parayý toplamak isteyen banka. Dj = TRj b. Sene sonu iþletme maliyeti b. Bu nedenle paranýn piyasada iki fiyatý vardýr.

MILLER Roger Le Roy and Van HOOSE David. Önder. KLEIN. Ortalama maliyet e. hangi eðrinin o miktar kredi için deðerine eþittir? a. Tam rekabetçi bir bankanýn. 1996. Ezgi.118 . Mc GRAW-HÝLL. Ortalama maliyet e. aþaðýdaki eðrilerden hangisi ile ifade edilebilir? a. Marjinal hasýlat b. Monopolcü bir bankanýn arz edeceði kredi faiz oraný. 1977. no:3 May. PARASIZ M. Ernst. Credit and Banking. John.4. Toplam hasýlat d. Marjinal hasýlat c. Toplam hasýlat d. 1984. Bursa. Modern Money andBanking. "Modeling The Banking Fýrm: A Survey ". Ýktisadi Analiz 1. Anthony. Marjinal maliyet Kaynakça BALTENSERGER. AÖF. New York. Journal of Monetary Economics no:6. Journal of Money. Ne w York. . Ortalama hasýlat b. SANTOMERO. Credit and Banking. 1993. Journal of Money.. Ortalama hasýlat c. Money and Banking. "A Theory of the Banking Firm". Ýlker. John Wiley. RANLETT. ÖZKAZANÇ. 1995. 1971. January. Banka ve Finansal Piyasalar. 1980. Para. Michael. Marjinal maliyet 5. kredi arz eðrisi. "Alternative Approaches to the Theory ofthe Banking Firm". no:16 November.

Ünitemizin temel konusu bankalarýn fon kaynaklarýnýn incelenerek Türkiye uygulamasýnýn ele alýnmasýdýr.119 . Ünitede bankalarýn fon kaynaklarýnýn hangi unsurlardan oluþtuðu açýklanacaktýr. Çalýþma BiçimineÝliþkin Olarak. . Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. üniteyi tekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. sözkonusu kaynaklarýn son yýllarda gösterdiði geliþmeleri de anlamaya çalýþýnýz. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde. Türk bankacýlýk sisteminde fon kaynaklarýnýn yapýsý ve son yýllarda gösterdiði geliþmeler üzerinde de durulacaktýr.... Üniteyi çalýþýrken bankalarýn fon kaynaklarýný inceledikten sonra.ÜNÝTE 7 Bankalarýn Fon Kaynaklarý ve Türkiye Uygulamasý Bu Ünitede.. Ayrýca Türkiye'de bankalarýn çeþitli kesimlerle olan finansal iliþkileri.

Ancak öz sermaye de bu arada bir teminat iþlevi görür. banka bilançolarýnýn dengede olmasýdýr. Mevduata oraný büyük olan öz sermaye miktarý. Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüðü ihtiyatlardan baþka. Gerçekte bankalar hiçbirþeye sahip deðildir. Bu zorunluluk. bankalarýn sahip olmalarý gereken en az sermayemiktarlarý belli aralýklarla yükseltilmiþtir. Bankalarýn fon kaynaklarýkaç grupta toplanabilir? Bankalarýn fon kaynaklarý baþlýca on grupta toplanýr. Buna göre bir banka iþletmesi. Bir banka bilançosunda fon kaynaklarýbilançonun pasifinde yer alýr ve bankanýn yükümlülüklerini oluþturur. Bankacýlýk faaliyetinin en önemli prensibi. mevduat olarak veya baþka þekillerde topladýðýfon kaynaklarýnýn.BANKALARIN FON KAYNAKLARI . ayrýlan karþýlýklar toplamý . Þimdi bunlarý tümüyle ele alalým. Bankacýlýkta esas olan mevduatýn artýrýlmasýdýr. bankalarýn muhtemel zararlar karþýlýðý olarak yýllýk net kârlarýnýn belli bir yüzdesini ayýrmalarýný zorunlu kýlmýþtýr. kendilerinin muhtemel zararlarýný karþýlamak amacýyla bir emniyet fonu olarak kârdan ayýrdýklarý ihtiyat akçeleri oluþturur. Yani bankalarýn sahip olduðu herþey baþkalarýna aittir. Ýþte bu nedenle bankalarýn öz sermayeleriyle mevduatlarý arasýndaki oran önem kazanýr. Öz Sermaye ? Bankalarýn faaliyete geçebilmeleri için ilk fonu oluþturan öz sermaye. kanuni karþýlýk ve disponibilite yükümlülükleri olarak ayýrmak zorunda olduðu miktarý dýþýndaki bölümünü kredi olarak verir. Türkiye'de uzun süredir yaþanan yüksek enflasyon olgusuna paralel olarak. Bankalar Kanunu. ! Bankalar temelde para alým satýmý ile uðraþan iþletmelerdir. Sözkonusu iþletme. temel olarak kredilerden saðladýðý faiz gelirleri ile mevduata ödediði faiz giderleri arasýndaki marj kadar kâr elde eder. bankalarýn mudileri için güvencedir. bankaya para yatýran mudilere ve diðer alacaklýlara karþý önemli bir güvence unsurudur. Öz sermaye nedir? Ýhtiyat Akçeleri Bankalarýn diðer bir fon kaynaðýný.

gönüllü olarak ek akçeler ayýrdýðý görülmektedir. Ýhtiyat akçesi nedir? ? .120 . bankalarýn faaliyetleri ile ilgili olarak ortaya çýkabilecek çeþitl isklere karþý ek emniyet fonu oluþturmalarýnýn yanýnda. Budurum.bankalarýn ödenmiþ sermayelerinin tamamýna eþit oluncaya kadar devam eder. bankalarýn ayýrdýklarý ihtiyat akçeleri devlet tahvillerine veya Eximbank tahvillerine yatýrýlmaktadýr. ülkemizde bankalarýn kanuni ihtiyat akçelerinin yanýsýra. mevduat ve sermaye arasýndaki kanuni oranýn korunmasý zorunluluðundan da kaynaklanmaktadýr. Bankalar kanunu'na göre. Öte yandan.

ihbar tarihinden belli bir süre sonra çekilmek koþuluyla yatýrýlan mevduata da ihbarlý . Bankalar Mevduatý : KÝT halindeki bankalar ve T. Mevduat nedir? Mevduat. vadeli ve ihbarlý mevduat þeklinde sýnýflandýrmak da mümkündür. tereke hakimliklerine ve kanunla kurulmuþ sosyal sigorta kurumlarýna ait mevduat. sandýklara. mevduatý vadeleri açýsýndan vadesiz. Parasýný bankaya yatýran bir kimse. kanunla kurulmuþ döner sermayeli kuruluþlara. tasarruf mevduatýdýr. resmi mevduattýr. vakýflar. vakýflara. bankaya kredi açmýþ gibi olmaktadýr. genelvekatma bütçeli dair kuruluþlarla yerel yönetimlerin ticari iþletmelerine ait mevduat. yerelyönetimlere. Bankalar Kanunu. dernek ve birliklere. bankanýn mudisinden aldýðý bir borçtur. bankalar mevduatýdýr. Resmi mevduatý kabuledecek bankalar. mahkemelere. kanunla veyabir kanuna dayanarak kurulmuþ tasarruf sandýklarýna ve Bankalar Kanunu'nda belirtilen sandýklara ait mevduat. kooperatifler dahil olmak üzere her türlü ortaklýklara. bankalarýn ve özel kanunlarla mevduat kabulüne yetkili kýlýnan kuruluþlarýn birbirlerine yatýrdýklarý mevduat. Merkez Bankasý dahil olmak üzere. kamu iktisadi teþebbüsleri ile bunlarýn iþletme ve kuruluþlarýna. Öte yandan. Bankalar kanununa göre mevduat türleri nelerdir? Tasarruf Mevduatý : Gerçek kiþiler tarafýndan bankalara yatýrýlan paralarýn yanýsýra. Ticari Mevduat : Gerçek kiþilerin ticari iþletmelerine. Resmi Mevduat : Genel ve katma bütçeli daire ve kuruluþlarla. Bakanlar Kurulu tarafýndan belirlenir. savcýlýklara.C. Mevduat.Mevduat ? . icra ve iflas dairelerine. birlikler ve mesleki kuruluþlarýn kurduklarý ve iþtirak ettikleri ticari iþletmelere. sendikalar. ticari mevduattýr. dernekler. mevduatý dört gruba ayýrmakta ve bankalarý. hesaplarýndaki mevduatý belirtilen türlere göre birbirinden ayýrmaya ve bunlarý vadelerine göre sýnýflandýrmaya zorunlu kýlmaktadýr. Bankalara istenildiði zaman çekilmek üzere yatýrýlan mevduata vadesiz mevduat. istenildiði zaman veya belli bir vade sonunda geri alýnmak üzere bankaya yatýrýlan para olarak tanýmlanabilir.

1980 yýlýndan sonra faiz oranlarýnýn serbest býrakýlmasýna paralel olarak. Belli bir vade sonunda alýnmak üzere.mevduat adý verilmektedir.121 . Türk Bankacýlýk Sisteminde önemli bir yapýsal deðiþim süreci baþlamýþ ve bankalar vadeli mevduatý daha cazip hale getirmek üzere rekabet içine girmiþlerdir. Mevduat sertifikalarý tasarruf mevduatý hükümlerine tabidir ve hamiline yazýlý olduklarýndan dolayý elden ele devredilebilirler. tasarruf mevduatý diðer mevduat türlerine göre daha istikrarlýdýr. . belli bir faiz karþýlýðý yatýrýlan mevduata vadeli mevduat denir. Hamiline Yazýlý Mevduat Sertifikasý . bankalar 6 aydan 2 yýla kadar vadeli ve hamiline yazýlý mevduat sertifikasý çýkarmaktadýr. Hamiline yazýlýmevduat sertifikasýnedir? 1980 yýlýnda alýnan bir Bakanlar kurulu kararýna göre. Genel olarak.

buna karþýlýk bankalar tarafýndan müþterilere kredi niteliðinde açýlan hesaplara da borçlu cari hesaplar adý verilmektedir. alacaklý hesaplar gibi bankalarýn müþterileri lehine açacaklarý kredilere ait bütün ödemeler çekle yapýlabilir. Sözgelimi. finansal kiralama iþlemlerinden doðan alacaklar. tüketici kredileri. Bankalarýn tahvil ihraç edebilmeleri. Türk bankacýlýk sisteminde tahvil ihracýile fon temini neden? önemsizdir? Varlýða Dayalý Menkul Kýymet Ýhracý Bankalar. Bu amaçla. konut kredileri. kendilerine fon temini sýrasýnda ortaya çýkan kanuni karþýlýk ve disponibilite gibi yüklerden kurtulmak isterler.Tahvil Ýhracý Bankalarýn fon kaynaklarýndan biri de tahvil çýkarmaktýr. kredi sahiplerinin bazen baþkalarýndan olan alacaklarýnýn tahsilinde bankalarý aracý yaptýklarý ve ellerindeki ticari senetleri tahsil edilmek üzere bankalara verdikleri de bilinmektedir. ipotekle kazanýlan alacak haklarýný teminat göstererek tahvil ihraç etmektedirler. teminatlý ve teminatsýz kredilerdir. Öte yandan. Bankacýlýkla ilgili alacak ve borç iþlemlerinin bir bölümü çekle yürütülmektedir. belli bir vadeye baðlý olmaksýzýn açýlan ve iþleyen. . Bazý ülkelerde ipotek karþýlýðý kredi veren bankalar. Ýþte bu ödemeler nedeniyle borçlu cari hesaplar her zaman borçlu bakiye vermektedir. Türk bankalarýnýn toplam kaynaklarý içinde. Bankalar. tahvil ihracý yoluyla saðlanan fonlar önemli bir yer tutmamaktadýr. Varlýða dayalýmenkul kýymet neye karþýlýk ihraç edilir? Borçlu Cari Hesaplarýn Alacak Bakiyeleri Mevduat sahiplerinin bankalarda açtýrdýklarý hesaplara alacaklý cari hesaplar. Genellikle yatýrým ve kalkýnma bankalarý. Borçlu cari hesaplar. açtýklarý uzun vadeli kredileri mevduat ve öz sermayeleri ile karþýlayamadýklarý için tahvil çýkarma yoluna giderler. sermaye piyasasýnýn geliþmesine baðlýdýr. ihracattan doðan alacaklar ve diðer alacaklar karþýlýk gösterilerek varlýða dayalý menkul kýymet ihracý yoluna giderler ve bu þekilde fon saðlayabilir ? ler.

Böylece. banka için bir fon kaynaðýnýn doðmasýna imkân saðlar. Bunun yaný sýra. Bu arada geçen zaman. . borçlu nitelikteki söz konusu hesaplar alacak bakiye verebilir. borçlu cari hesaplarýn faizleri genelllikle üçer aylýk dönemler itibariyle hesaplanmaktadýr. kredi faizleri ise ayný gün iþlemeðe baþlar.122 . Bankalar özellikle kýsa vadeli kredilerin finansmaný için bu kaynaðý kullanýrlar.müþterileri adýna yapacaklarý bu tahsilatlarý onlarýn borçlu cari hesaplarýna alacak olarak yazarlar. Bu yüzden. ? Borçlu cari hesap ne zaman alacak bakiyesi verebilir? Alacaklý ve Borçlu Cari Hesaplarda Faiz Ödeme Yöntemlerindeki Farklýlýk Alacaklý cari hesaplarýn faizlerinin yýlda bir kez ve yýl sonunda hesaplanmasýna karþýlýk. mevduat faizleri birgün sonra. birçok borçlu cari hesabýn alacak bakiyelerinin birleþmesi ile ortaya bankalar açýsýndan önemli bir fon kaynaðý çýkmýþ olur.

Diðer özel kesim iliþkile ise. çeþitli sektörlerde yer alan özel sermayeli kuruluþlara dolaylý finansman imkânlarýnýn saðlanmasý sürecini içermekte ve bu kuruluþlara mevduat ve ticaret bankalarý ile kalkýnma ve yatýrým bankalarý aracýlýðýyla reeskontiþlemi çerçevesinde finansman saðlanmasýdýr. . bankanýn ihracat ve ithalat iþlemlerini kredilendirme faaliyetine dayanmaktadýr. Merkez Bankasý'nýn ekonomik kesimle olan iliþkileri. Merkez Bankasý. Sözgelimi. bankalarýn geçici likidite ihtiyaçlarýný karþýlamak için onlara reeskont ve avans þeklinde kýsa vadeli krediler açar. Bankalarýfinansal kesimle iliþkileri bakýmýndan kaç grupta elealabiliriz? T. dolaylý ve dolaysýz finansman imkânlarýnýn saðlanmasý þeklinde olmakta ve/veya açýk piyasaiþlemlerine dayanmaktadýr. bankalar çok düþük bir maliyetleönemli miktarda fon toplam olurlar. Merkez Bankasý ? Merkez Bankasý'nýn iliþkileri iki kýsýmda incelenebilir. Kamu kesimiyle olan finansal iliþkilerin esasýný Hazine'nin. Bunlar. Bunlar. bankalara çeþitli kamu ve özel kuruluþlar tarafýndan yatýrýlan maaþ ve ücretlerin. yüzen fon kapsamýna girer.C. Kredilendirme. Özel kesimle olan finansal i iþkiler. Bu krediler de önemli bir fon kaynaðýdýr. çalýþanlar tarafýndan bankamatiklerden çekilinceye kadar bankalarda kalmasý bu duruma örnek olarak verilebilir. Bu þekilde. T. Yüzen Fonlar Bankalarýn kasalarýna giren ve birkaç gün bekleyen her türlü fon. özel ve dýþ ekonomik kesimle olan iliþkilerdir. çeþitli kesimlerle olan finansal iliþkileri bakýmýndan üç grupta ele almak mümkündür. ? Yüzen fonlara bir baþka örnek veriniz? Bankalarýn belli baþlýfon kaynaklarýnelerdir? Bunlarýn en önemlisi? sizce hangisidir? TÜRKÝYE'DE BANKALARIN ÇEÞÝTLÝ KESÝMLERLE OLAN FÝNANSAL ÝLÝÞKÝLERÝ Türk bankacýlýk sisteminde yer alan bankalarý. ekonomik kesimle olan iliþkiler ve finansal kesimle olan iliþkileridir. kamu.Merkez Bankasý Kredileri Merkez Bankasý. mevduat ve ticaret bankalarý ile kalkýnma ve yatýrým bankalarýdýr.C. Ýktisadi Devlet Teþekküleri'nin ve Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri'nin kredilendirilmesi oluþturmaktadýr.

. mevduat munzam karþýlýklarý. Bankacýlýk kesimiyle olan iliþkiler. sermaye piyasasý ile ilgili kuruluþlar. Hazine ve uluslararasý finans kuruluþlarýyla yürütülmektedir. kalkýnma ve yatýrým bankalarý. reeeskont iþlemleri ve açýk piyasa iþlemlerinden kaynaklanan dolaylý ve dolaysýz finansman iliþkileridir.Merkez Bankasý'nýn finansal kesimle olan iliþkileri.123 . mevduat ve ticaret bankalarý.

yine kýsa vadeli finansal araçlar yoluyla plase edilmesidir. Hazine. sigorta þirketleri i e mevduat ve ticaret bankalarý olarak belirtilebilir. Öte yandan. mevduat ve ticaret bankalarý tarafýndan finanse edilemeyen yatýrým projelerine. sosyalgüvenlik kuruluþlarý. belli aralýklarla sermaye piyasasýna da girerek orta ve uzun vadeli fon transferine yönelmektedir. sözkonusu yatýrým projelerini gerçekleþtiren iþletmelerin sermayelerine iþtirak ederek de fon temin etmektedirler. Merkez Bankasý. Mevduat ve Ticaret Bankalarý Mevduat ve ticaret bankalarýnýn finans sistemi içerisindeki gelenekseliþlevi. orta ve uzun vadeli iþletme ve yatýrým kredileri yoluylafon transfer etmek amacýyla kurulmuþlardýr. mevduat ve ticaret bankalarý artýk sadece kýsa vadeli fon arzeden kurumlar olarak kalmamakta. fon kaynaklarýnýn yapýsý bakýmýndan üç grupta incelemek mümkündür.C. Merkez Bankasý. mevduat ve ticaret bankalarý ile kalkýnma ve yatýrým bankalarýdýr. Bankalar hangi kesimlerle finansal iliþki içinde bulunmaktadýr? TÜRK BANKACILIK SÝSTEMÝNDE FON KAYNAKLARININ YAPISI ? Türk bankacýlýk sisteminde yeralan bankalarý. uluslararasý finans piyasalarý. Merkez Bankasý. T.? Merkez Bankasýnýn çeþitli kesimlerle finansman iliþkisini açýklayýnýz. T. sadece vadesiz mevduatý kýsa vadeli kredilere dönüþtürme faaliyetinden ibaret deðildir.C. Nitekim. sözkonusu bankalar para piyasasý kurumlarý olarak kabul edilmektedir. Merkez Bankasý Türk banka sisteminde nihai verici kurum niteliðinde olan Merkez Bankasý'nýn belli baþlý . kýsa vadeli dolaylý finansal araçlar yoluyla saðlanan fon kaynaklarýnýn. Kalkýnma ve yatýrým bankalarýn finansal iliþki içinde bulunduðu diðer kesimler. tasarruf sahipleri (hanehalký). Bu iþlev nedeniyle. Mevduat ve ticaret bankalarýnýn finansal iliþki içinde bulunduðu kesimler. Kalkýnma ve Yatýrým Bankalarý Türk Bankacýlýk Sistemi'nde özel bir yeri bulunan kalkýnma ve yatýrým bankalarý. Bu bankalar. þirketler. Hazine ve uluslararasý finans piyasalarý olarak sayýlabilir. Bunlar. günümüzde bankacýlýk anlayýþý.

Mevduat ve Ticaret Bankalarý Mevduat ve ticaret bankalarýnýn belli baþlý fon kaynaklarý. avans ve reeskont kredileri ile öz sermayedir.fon kaynaklarý. döviz borçlarý. toplam kaynaklar içinde mevduatýn payý artarken .124 . bilançosunun pasifinde yeralan emisyon. dýþ krediler ve bankalar tarafýndan yatýrýlan mevduat munzam karþýlýklarýndan oluþmaktadýr. mevduat. Türkiye'de 1980 sonrasý dönemde bankacýlýk sektörünün kaynak yapýsýnda görülen önemli deðiþikliklerden birisi.

sözkonusu dönemde faiz oranlarýnýn serbest býrakýlarak yükselmesine paralelolarak. 1980'li yýllardan sonra yeterli olmasa da belli biryükselme eðilimine g irmiþtir. Kalkýnma ve Yatýrým Bankalarý ? Kalkýnma ve yatýrým bankalarýnýn fon kaynaklarý içinde mevduat bulunmamaktadýr. uluslararasý finans kuruluþlarý ile mevduat ve ticaret bankalarýndan saðlanan döviz ve Türk Lirasý krediler.C. Merkez Bankas mevduat ve ticaret bankalarýna saðladýðý reeskont imkânlarýný daraltmasýndan kaynaklanmýþtýr. TCMB'nin 1990'lý yýllardaki döviz cinsinden varlýklarý ve yükümlülükleri . Diðer yükümlülükler arasýnda bulunan ve baþlangýçta önemli ölçüde yaygýnlýk kazanan varlýða dayalý menkul kýymetlerin (VDMK). Bir finansal derinleþme göstergesi olan bankalarýn toplam yükümlülükler/GSMH oraný. Yine ayný yýllarda. T. öz sermaye. . Öte yandan. Bankacýlýk sisteminde kredi/mevduat oranlarý 1980'li yýllarda önemli ölçüde gerilemiþtir. 1980'li yýllarýn yeni fon kaynaklarýndan olan mevduat sertifikalarý 1990'lý yýllarýn baþýnda cazip olmaktan çýkmýþtýr. . Bu bankalarýn baþlýca fon kaynaklarý. gelecekte nasýl bir geniþleme göstereceði bilinmemektedir. Türk Bankacýlýk sisteminde fon kaynaklarýnýn yapýsýnasýl bir görünüm arzetmektedir? TÜRK BANKACILIK SÝSTEMÝNDE FON KAYNAKLARININ SON YILLARDA GÖSTERDÝÐÝ GELÝÞMELER Türk bankacýlýk sisteminde fon kaynaklarýnýn son yýllarda gösterdiði belli baþlý geliþmeler þu þekilde özetlenebilir: . Bu deðiþim. . Türk Lirasý mevduat ve özellikle vadesiz mevduatýn toplam mevduatiçindeki payýnda önemli düþüþler gözle oplam döviz yükümlülüklerinde ciddi artýþlar kaydedilmiþtir. bankacýlýk kesiminin maliyeti oldukça yükselmeye baþlayan Türk Lirasý mevduat yerine alternatif kaynaklar aradýðýný ve bunun da dövizli mevduat ve krediler ile VDMK'daki artýþlar þeklinde kendini gösterdiðini gözönüne almak gerekir.avans ve reeskont kredilerinin payýnýn azalmasýdýr. . Merkez Bankasý orta vadeli reeskont kredileri ile yurt içinde ve yurtdýþýnda pazarlanabilen tahvillerdir. bankalarýn TCMB vasýtasýyla saðladýklarý avans ve reeskont imkânlarý da daralmýþtýr.

önemli ölçüde artýþ kaydetmiþtir . Merkez Bankasý parasý ve özellikle emisyonun toplam yükümlülükler içindeki payý 1987 yýlýna kadar düþüþ kaydetmiþ. . ancak bu yýldan sonra izlenen para politikasýna paralel olarak belirli artýþlar göstermiþtir.125 .

7 10. Vade Cinsi 1989 1990 1991 1992 1993 Vadesiz 34. .3 Ticari Mevduat (% 15.5 14.5 1 Ay 10.4 11.9 11.5 12.1 17.3 15.7 3.5 2.3 10.7 10.8 7.009 0.4 28.8 39.0 11.6 Mevduat Sertifikasý (%) 3. 235 72.2 Mevduat Kompozisyonundaki Geliþmeler.0 1.1 Kaynak : Türkiye Bankalar Birliði.Tablo : 7.388 300.2 TL.4 1 Yýl 22. Mevduat Türü 1989 1990 1991 1992 1993 Tasarruf Mevduatý (%) 36.788 330.3 12.4 Döviz Tevdiatý (%) 22.4 29.9 35.2 2.0 6.1 Toplam Mevduatýn Vade Cinsinden Daðýlýmý (%).2 5.4 29.0 10.4 Diðer Mevduat (%) 12.3 12.318 166.404 95.0 31.126 . (1990-1994). (1990-1994).4 Bankalar Mevduatý (%) 6.0 3 Ay 19.5 20.6 13.7 10.2 6 Ay 12. Bankalarýmýz Yýllýk Raporlarýndan yararlanýlarak hesaplanmýþtýr. Bankalarýmýz Yýllýk Raporlarýndan yararlanýlarak hesaplanmýþtýr.8 29. Mevduat (Milyar TL) 48.2 2.8 2-5 Yýl 0.6 20.1 0.4 15.6 Resmi Mevduat (%) 2.006 Toplam Mevduat(Milyar TL) 62.910 189. Tablo : 7.9 33.7 23.966 Kaynak : Türkiye Bankalar Birliði.1 0.7 11.5 18.4 0.3 10.193 544.2 33.6 34.7 1.1 0.1 36.0 22.2 10.9 30.9 2.780 112.6 32.

Türkiye'de bankalar çeþitli kesimlerle olan finansal iliþkileri bakýmýndan üç grupta ele alýnabilir. Buna göre. AB mevzuatýna paralel bir standart rasyo tanýmý yaparak bankalarýn buna uyma zorunluluðunu getirmiþtir. bankalarýn özsermayelerinin pasif toplamý içindeki payý hýzla gerilemiþtir. borçlu cari hesaplarýn alacak bakiyeleri. Buna görebir banka iþletmesi. . Sermaye yeterliliði. Merkez Bankasý kredileri ve yüzen fonlardýr. 1989 yýlýnda bankalarýn sermaye ve özkaynaklarýnýn risklerini karþýlayabilecek bir düzeye çýkarýlmasý ve sermaye yetersizliðinden doðabilecek risklerin azaltýlmasý amacýyla 3182 sayýlý Bankalar kanunu'na dayanýlarak bir teblið çýkarýlmýþtýr. mevduat. bankalarýn muhtemel risklerini karþýladýktan sonra. asgari olarak mevduat sahiplerinin haklarýný koruyacak düzeyde sermayeye sahip olmasý þeklinde tanýmlanmaktadýr. Bir banka bilançosunda fon kaynaklarý. tahvil ihracý. özsermaye. ihtiyat akçeleri. mevduat olarak veya baþka þekiller topladýðý fon kaynaklarýnýn. hamiline yazýlý mevduat sertifikasý. Bu teblið. Bu çerçevede oluþturulan "sermayetabaný yükümlülükler standart rasyosu" ile uyulmak zorunda olunanoran 1991'de %8'e yükseltilmiþtir Bu düzenlemeye paralel olarak.Merkez Bankasý'nýn iliþkileri. bilançonun pasifinde yer alýr ve bankanýn yükümlülüklerini oluþturur.. Bunlardan T. Bankacýlýk faaliyetinin en önemli prensibi. Bankalarýn belli baþlý fon kaynaklarý.C. banka bilançolarýnýn dengede olmasýdýr. ancak bu tarihten sonra özsermayenin nispi payýnda düþüþ görülmüþtür. Türk bankacýlýk sisteminde fon kaynaklarýnýn son yýllarda gösterdiði geliþmeler nelerdir? Özet ? Bankalar esasen para alým satýmý ile uðraþan iþletmelerdir. Nitekim. kanuni karþýlýk ve disponibilite yükümlülükleri olarak ayýrmak zorunda olduðu miktarý dýþýndaki bölümünü kredi olarak verir. bankacýlýk sisteminde para ikamesi vedöviz yönetiminde açýk pozisyon ndýðý 1992 ve 1993 yýllarýnda. 1980-1991 döneminde özsermayenin pasif toplamý içindeki payý artýþ eðilimine girmiþ. varlýða dayalý menkul kýymet ihracý. alacaklý ve borçlu cari hesaplarda faiz ödeme yöntemlerindeki farklýlýk.

sosyal güvenlik kuruluþlarý. Hazine ve uluslararasý finans piyasalarý olarak sayýlabilir.127 . þirketler.C. kamu. Türkiye'de bankalarý fon kaynaklarýnýn yapýsý bakýmýndan üç gruptaincelemek mümkündür. þirketler. Hazine ve uluslararasý finans kuruluþlarýyla yürütülmektedir. Merkez Bankasý'nýn ekonomik kesimle olan iliþkileri. Merkez Bankasý. emisyon. Mevduat ve ticaret bankalarýnýn finansal iliþki içinde bulunduðu kesimler. Hazine. kalkýnma ve yatýrým bankalarý. Kalkýnma ve yatýrým bankalarýnýn finansal iliþki içinde bulunduðu kesimler. mevduat ve ticaret bankalarý. tasarruf sahipleri (hanehalký). Merkez Bankasý'nýn finansal kesimle olan iliþkileri ise. sermaye piyasasý ile ilgili kuruluþlar. Bunlardan T. özel ve dýþ ekonomik kesime yöneliktir. dýþ krediler ve bankalar tarafýndan yatýrýlan mevduat munzam karþýlýklarýdýr. Merkez Bankasý. Mevduat ve ticaret banka . sigorta þirketleri ile mevduat ve ticaret bankalarý olarak belirtilebilir.ekonomik kesimle ve finansal kesimle olan iliþkiler olmak üzere ikiye ayrýlýr. döviz borçlarý. Merkez Bankasý'nýn belli baþlý fon kaynaklarý. uluslararasý finans piyasalarý.

Tasarruf sahipleri (Hanehalký) d. Yüzen fonlar 3. Aþaðýdakilerden hangisi bankalarýn fon kaynaklarýndan deðildir? a.128 . Emisyon b. Borç isteyen þirketler 4.C. Hamiline yazýlý mevduat sertifikasý . Krediler e. 2. Mevduat ve ticaret bankalarý e.larýnýn belli baþlý fon kaynaklarý. d. Bankacýlýk faaliyetinin en önemli prensibi. Bankalar topladýklarý fon kaynaklarýnýn tamamýný kredi olarak verebilir. Ýhtiyat akçeleri d. Avans ve reeskont kredileri c. özsermaye. e. Özsermaye d. Kalkýnma ve yatýrým bankalarýnýn belli baþlý fon kaynaklarý ise. mevduat. banka bilançolarýnýn dengede olmasýdýr. Özsermaye c. Sigorta þirketleri b. Mevduat b. Aþaðýdakilerden hangisi T. Merkez Bankasý'nýn finansal iliþki içinde bulunduðu kesimlerden biridir? a. uluslararasý finans kuruluþlarý ile mevduat ve ticaret bankalarýndan saðlanan döviz ve Türk Lirasý krediler. Sorular 1. Bankacýlýkla ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? a. b. Banka bilançosunda fon kaynaklarý pasifte yer alýr. Mevduat e. Bankalar mevduat toplayan kurumlardýr. Bankalar esasen para alým satýmý ile uðraþýrlar. avans ve reeskont kredileri ve özsermayedir. Aþaðýdakilerden hangisi mevduat ve ticaret bankalarýnýn fon kaynaklarýndan biri deðildir? a. Sosyal güvenlik kuruluþlarý c. c. Merkez Bankasý orta vadeli reeskont kredileri ile yurt içinde ve yurt dýþýnda pazarlanabilen tahvillerdir.

. Turhan Kitabevi Yayýnlarý. toplamdöviz yü-kümlülüklerinde ciddi düþüþler kaydedilmiþtir. ÖNDER. Türk Lirasý mevduat ve özellikle vadesiz mevduatýn toplammevduat içindeki payýnda önemli týþlar gözlenirken. Bursa. d. Cem. SPK Yayýn No: 17. e.C. T. PARASIZ. 1990. 1980-1991 döneminde bankalarýn pasif toplamlarý içindeki payý artýþ eðilimine giren özsermayenin nispi payýnda bu dönemden sonra düþüþler görülmüþtür. Türk Ekonomisinde Yapýsal Dönüþümler: 19801995. MPM Yayýn No: 424. Türkiye'de Kamu Maliyesi. Metin. Oktar. Tarih Vakfý Yurt Yayýnlarý. TOPRAK. Finansal Yapýve Politikalar.M. 1996. Banka ve Finansal Piyasalar. Ankara. Nazým ve SOMEL. Para. Ýlker. 1992-93 yýllarýnda açýk pozisyon artmýþtýr. Sevdil ve ALTUÐ. TÜREL. Türk Bankacýlýk Sistemine Ýliþkin Bir Deðerlendirme (1973-1988). Aþaðýdakilerden hangisi Türk bankacýlýk sisteminde fon kaynaklarýnýn son yýllarda gösterdiði belli baþlý geliþmelerden biri deðildir? a. Ýstanbul.B'nin 1990'lý yýllardaki döviz cinsinden varlýklarý ve yükümlülükleri önemli ölçüde a b. EKÝNCÝ. Ezgi KitabeviYayýnlarý. Kaynakça ÇIKRIKÇI.5. Ankara. 1993. Türk Bankacýlýk Sisteminin Deðerlendirilmesi: 1980-1993 Dönemi. 1980'li yýllarýn yeni fon kaynaklarýndan olan mevduat sertifikala rý 1990'lý yýllarýn baþýnda cazip olmaktan çýkmýþtýr. 1992 . Ýzzettin. YILDIRIM. Ankara. c.129 . 1995. Mustafa. Oðuz.

. Çalýþma BiçimineÝliþkin Olarak.. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. Ünitemizin temel konusu. Ünitede bankalarýn fon kullanýmýnýn hangi unsurlardan oluþtuðu açýklanacaktýr. vadelerine ve bölgelere göre daðýlýmý üzerinde de durulacaktýr. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. bankacýlýk sistemi kaynaklarýnýn kullanýmýnda kamu ve özel kesim ayýrýmý..ÜNÝTE 8 Bankalarýn Fon Kullanýmý ve Türkiye'de Ticari Krediler Bu Ünitede. Ayrýca Türk bankacýlýk sisteminde son yýllarda fon kullanýmýnýn gösterdiði geliþmeler. Türkiye'de ticari kredi uygulamasýnýn incelenmesidir. üniteyi tekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. bankalarýn fon kullanýmýnýn incelenerek. ticari kredilerin sektörel. fon kullanýmýnda son yýllarda görülen geliþmeleri de anlamaya çalýþýnýz. -130 . Üniteyi çalýþýrken bankalarýn fon kullaným alanlarýný inceledikten sonra..

Bankalarýn fon kullanýmýkaç grupta toplanabilir? Bankalarýn fon kullanýmý üç grupta toplanabilir: Krediler . bankanýn elindeki senet Merkez Bankasý'na satýlabilir. bilançonun aktifinde yer alýr. ülke ekonomisindeki üretim faaliyetlerini finanse ederler. Kredi vadesi en çok 9 ay veya 1 yýl olan ticari kredilerle. beraberinde kredi geniþlemesini de getirir. vadesi gelmemiþ bir senedin. üretimin baþlangýcýndan üretilen mallarýn satýþýna kadar geçen sürede krediye ihtiyaç duyarlar. Bunlar. Bankalarýn kýsa vadeli kredileri. topladýklarý fonlarý çeþitli þekillerde kullandýrarak reel kesimi yönlendirirler. Ani bir likidite krizi durumunda. Bankalar. ekonomik faaliyetleri daraltýcý etki yapar. bir banka borçlarýný ödeme gücüne sahip olmalýdýr. Bankalar. Böylece. bankalarý belli bir riskle karþý karþýya býrakýr. Ýskontolu kredi. Vadelerine göre bankalar kaç çeþit kredi açarlar? Bankalar. para otoritelerinin kredi arzýný kýsmaya dönük müdahaleleri. kýsa. orta ve uzun vadeli kredilerdir. iþletme kredileri bu gruba girer. Öte yandan. Yani. Bankalar açtýklarý kredilerle. Firmalar. Ýskonto. vadelerine göre müþterilerine üç çeþit kredi açarlar.BANKALARIN FON KULLANIMI ! . giriþimciler tarafýndan beklenen ekonomik faaliyetlere baðlýdýr. deðiþik kaynaklardan saðladýklarýfonlarýn kanunen ayýrmak zorunda olduklarýmunzam karþýlýk ve disponibilite yükümlülükleri dýþýnda kalan bölümünü kullanabilirler. kýsa vadeli kredilerin firmalarýn geçici finansman gereksinimlerini karþýladýðý söylenebilir. Buna göre. diðer yandan hanehalkýnýn bir takým harcamalara giriþmesini mümkün kýlar. banka tarafýndan verilen kredi. Bu yüzden. bir yandan þirketlerin sabit sermaye yatýrýmlarýnýn finansmaný ve iþletme sermayesi ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýna imkân saðlarken. Kredinin üretim faaliyetleri üzerindeki doðrudan etkisi nedeniyle. Kredi uygulamasý. Ekonomik büyüme. belli bir bedel ya da iskonto . hükümetlerpara politikasýný kulla ak öncelikli sektörlere müdahale imkâný bulurlar. iskonto edilebilen bir senetle teminat altýna alýnýr. özellikle ticari iliþkilerde çok sýk kullanýlýr. Bir banka bilançosunda fon kaynaklarýnýn kullanýmý. ekonomideki gerçek faaliyet düzeyini belirtmekte olup.

Öte yandan. poliçegibi) bir alacak sened ini satýcýya verir. senedi vadesi dolunca tahsil eder.131 . ticari ödemelerin vadeli olarak gerçekleþtirilmesi halinde satýcýnýn alýcýya açtýðý kredidir. Bunlardan satýcý kredisi. sözkonusu banka ilk alacaklýnýn yerine geçtiði için. Böylece alýcý. senedi iskonto etmeyi kabul eder ve Merkez Bankasý'nýn belirlediði oran üzerinden kalan vade ile orantýlý olarak iskonto miktarý hesaplanýr. Diðer bir iskontolu kredi türü banka kredisidir. Burada. ticari senet olarak bilinen (bono. Satýcýlar ticari senetleri vadesi gelinceye kadar ellerinde tutmazlar ve alacaklarýnýn karþýlýðýný hemen sermayelerine ilave etme ihtiyacýný duyarak ellerindeki senetleri ilgili bankadan kredi istemek için kullanýrlar. genellikle iki tür iskontolu kredi sözkonusudur. .oraný karþýlýðýnda vadesinden önce ödenmesi anlamýna gelir. Banka.

Açýk kredi. Bunlardan senetlerle ya da mallarla teminata baðlanmýþ avanslarýn iþlemesi. kredi alanla birlikte. Dýþ ticaretle ilgili krediler de bankalarýn önemli fon kullaným alanlarýndan biridir. rehinli veya rehinsiz olarak düzenlenebilir. Bunlar akreditif ve akseptans olarak belirtilebilir. Ýthalatçý ile anlaþtýktan sonra. Akseptans nedir? Akseptans. poliçe üzerine kabulþerhi koyarak imza eder. baþka bir kimsenin açýlan kredilen sorumlu olmayý kabul ve taahhüt ettiði kredi türüdür. ticari veya zirai iþletmelere kendi faaliyetlerinin niteliðine göre verilmektedir. bu bankanýn B ülkesindeki muhabiri nezdinde ihracatçý lehine kredi açtýrabilir. Eðer A ülkesindeki bir ithalatçý. kredi alan kiþi aldýðý . Ekonomik yaþamda bazý alacaklar. B elgeler bedelin ödenmesi . teminat veya açýk kredi karþýlýðýnda ihtalatçýya verilir ve poliçe muhabire gönderilir. Bu krediler sýnai.. Belgelerin uygunluðu kontrol edildikten sonra banka. kabul kredisi olarak da adlandýrýlmaktadýr. açýlan kredinin banka lehine rehnedilen mal veya senetlerle avanslarýn baðlanmasý þeklinde olur. Böylece. Örneðin. Kiþisel krediler kendi aralarýnda altý gruba ayrýlýr. Ýhracatçýnýn poliçe ilebirlikte gönderece bankaya geldiðinde ihtalatçýya bildirilir. Burayakadar anlatýlan ul kredisi adý verilir. Akreditif nedir? Akreditif. ahlâki durumu ve iþlerinin gidiþine göre krediyi vadesinde ödeyeceðine kesin olarak inandýklarý kimselere açýlýr . kiþisel kredilerdir. . B ülkesindeki bir ihracatçýdan satýn aldýðý mallarýn bedelini ödemek amacýyla bir bankaya baþvururak. Açýk kredi. belli kiþisel ve maddi teminata dayanmakla birlikte. muhabir banka aracýlýðýyla poliçenin kabul edileceði ihracatçýya bildirilir. A ülkesindeki bir ithalatçý. bankalarýn maddi varlýðý. firmalarýn ihracat ile ilgilifaaliyetlerinden doðmaktadýr. Bankanýn ihracatçý tarafýndan kendi üzerine çekilecek bir poliçeyi kabul etmesi bir çeþit kredi iþlemidir. mal bedelini belli bir süre sonunda ödemek için B ülkesindeki bir ihracatçý ile anlaþýrsa. bir kimsenin talebi üzerine bir bankanýn þubeleri veyamuhabirleri nezdinde herhangi bir kimse veya firma lehine açýlan kredidir. Kefalet karþýlýðý açýlan krediler. ihracatçý alacaðýný lehine açýlan kredi koþullarýna göre muhabir bahkadan tahsil eder. Bir baþka kýsa vadeli kredi türü. . Avans olarak da adlandýrýlan kiþisel krediler. bir bankaya müracat ederek alacaklý tarafýndan çekilecek bir poliçeyi kabul etmesini isteyebilir. Dýþ ticaretle ilgili kredi iþlemelerinde iki uygulama vardýr.

özellikle bankalarla sürekli iliþki durumunda bulunan sýnai ve ticari iþletmelere uygun bir kredidir. Son olarak. genellikle uzun vadeli kredileri karþýlamak üzere gayri menkul rehni þeklinde açýlan kredidir. menkul kýymetlere sahip olan bir kimsenin bunlarý bir bankaya belli bir vade sonunda yeniden satýn almak koþuluyla satmasýdýr. iþletmeler tarafýndan iþin durumuna ve ödeme gereksinimine göre kullanýlabilir. açýlan kredinin sýnýrý içinde kalmak koþulu ile bankadan istediði miktarda para çekebilir ve vadeyi beklemeden bankaya istediði miktarda ödemede bulunabilir. Röpor.krediden dolayý bankaya tüm varlýðý ile sorumludur. Sözkonusu kredi. kredi alan iþletmenin faiz yükünü azaltarak elinde atýl para tutmasýný önler. Tahsilatýn faiz ve zaman kaybý olmadan bankaya yatýrýlmasýna olanak veren bu kredi türünde iþletme. Ýpotek kredisi.132 . Bu uygulama. kiþisel kredi türlerinden olan borçlu cari hesap kredisi. . Çünkü bu iþletmelerin gelirleri ile harcamalarý ayný zamana rastlamaz.

nakliye ve komisyon gibi harcamalar) . ithalatçýlara. gelirlerini elde edeceð i tarihe kadar geçen sürede likidite ihtiyacýný karþ ýlayan bir finansman kaynað ýdýr. genel mað azalara mal teslim eden bir tacire iki ayrý belge verilir. herþ eyden önce kârlý bir iþ sayýlmaz. Sözkonusu kredi. Varant. ihtiyacýn niteliði ve borçlunun kiþiliðine göre deðiþik kredi türleri de mevcuttur. masraflar (ücretve kira gibi) sürekli ken. iþ letmelerin finansman ihtiyaçlarýný özkaynaklarý ile karþ ýlamalarý rasyonelbir davranýþ deð ildir. satýn alýnan ithal mallarýn fabrika çýkýþ ýndan genel mað azalara geliþ ine kadar geçen sürede finansman imkaný sað lar. Ýthalat kredisi ile de. Bu yönünle kampanya kredileri. Döviz kazandýrýcý giriþ imlerin finansmanýný sað layan ihracat kredisi. Bunlardan kampanya kredileri. Sözkonusu üretim faaliyetlerinde. Burada. Makbuz malýn mülkiyetini gösterirken. önemli bir teþ vik unsuru olmakla birlikte dið er kredilere göre risklidir. elde bütün yýl boyunca likidite bulundurmak. varant mal üzerindeki rehin hakkýný temsil eder. mal gümrükten geçerek depoya veya iþ yerine sevkedilinceye kadar ortaya çýkan gereksinimleri (gümrük vergisi. iþ letmenin masraflarýný ödenmesinden. Üretim ve ticaretin mevsimkoþ ullarýna ve periyodik harektelere bað lý olduð u faaliyet alanlarýnda.! ! Ýþletmeler ve hanehalkýaçýsýndan bazýözel ihtiyaçlara cevap verme durumu sözkonusu olduðunda. Çünkü. gelirler periyodiktir. ithalat ve ihracat kredisidir. mevsimlik üretimlerin finansmaný kolaylaþ týrmaya yöneliktir. birkaç haftadan bir kaç aya kadar deð iþ en finansman ihtiyacý için. mal garantisine dayanan bir kredi türüdür. Bir baþ ka özel kredi uygulamasý. Bu belgelerden birisi makbuz dið eri ise varant belgesidir.

kalkýnma planlarýnda mevduat ve ticaret bankalarýnýn orta vadeli kredilere yönelmeleri için bazý özendirici tedbirler getirilmiþ tir. Bankalar tarafýndan devlet tahvili ve hazine bonosuna yapýlan yatýrým. Buraya kadar ele aldýð ýmýz kýsa vadeli kredi türleri. faiz farký. Bu çarpýk finansman biçiminin deð iþ tirilmesi amacýyla. Bunlarýn baþ lýcalarý. Bunun sonuncunda da sektör. banka kaynaklarýnýn likiditesini ve esneklið ini azalttýð ýndan ötürü pek yaklaþ mamaktadýr. iþ letmelerde yeni üretim birimlerinin kurulmasý. varolan tesislerin büyütülmesi ve modernizasyonu veya iþ letmelerin net iþ letme sermayelerinin güçlendirilmesi amacýyla ve sürekli olarak bulundurulmasý gereken asgari stoku elde tutabilmek için kullandýrýrlar. Orta vadeli krediler. vergi istisnasý ve bankalarýn bir bölümünün orta vadeli kredilere yönlendirilme zorunluluð udur. Bunun dýþ ýnda daha az sýklýkta kullandýrýlan orta ve uzun vadeli krediler de sözkonusudur. Orta vadeli krediler kullanýlma amaçlarýna göre. Türkiye'de mevduat ve ticaret bankalarý. sanayi sektörünün finansmaný için gerekli olan orta ve uzun vadeli kredilere. yalnýzca stopaj kesintisi sözkonusu olduð undan ve bu yatýrým araçlarý vergiden muaf olduð u için oldukça caziptir. iþ letme ve yatýrým kredileri olmak üzere iki bölüme ayrýlmaktadýr. bankalarýn en fazla kullandýrdýklarý fon kaynaklarýndan sayýlmaktadýr. mevduat munzam karþ ýlýklarý farklýlaþ týrmasý. faiz farklýlaþ týrmasý. Bankalar orta vadeli kredileri. devlet tahvili ve hazine bonosu satýn alýmý ise. yatýrýmlarýný ve iþ letme sermayesi ihtiyacýný zaman zaman kýsa vadeli kredilerle finanse etmek durumunda kalmaktadýr. iade fonu.karþ ýlamaya yöneliktir. Öte yandan. kaynak kulanýmýný destekleme fonu. bankalarýn devlete kýsa vadeli finansman açýklarý nedeniyle sað ladýklarý önemli bir imkândýr. süresi 1 ile 5 yýl arasýnda bulunan kredilerdir. Merkez Bankasý'nýn orta vadeli senetleri reeskonta kabul etmesi. .

133 ..

arazi ve bina satýn alýnmasýgibi. orta vadeli krediler teþvik belgesine dayandýrýlmýþ olup olmadýðýna göre. ek tesis açmak ve mevcut tesisleri modernize etmek amacýyla açýlan kredilerdir. Yatýrým kredileri. yeni tesis kurmak. Ülkemizde yatýrým projelerinin orta ve uzun vadeli kaynaklarla finanse edilmesi. iþletmelerin bu çeþit harcamalarýna yatýrým harcamalarý veya sabit sermaye harcamalarý adý verilmektedir. Uzun vadeli krediler. kapasiteyi artýrmak. önemli sorunlarý da beraberinde getirmektedir. iþletme tarafýndan ödünç olarak alýnan kredi için ödenecek faiz oraný da gözönüne alýndýðýnda. 5 yýldan fazla vadeli yatýrým ve tesis kredileridir. Türkiye'de bu bankalarýn kaynak yetersizliði nedeniyle sözkonusu kredileri. faydalarý uzun bir döneme yayýlabilecek olan harcamalarda da bulunurlar. ister iþletme kredisi isterse yatýrým kredisi olsun.. sýnai iþletmelerin döner sermaye açýklarýna yönelikolarak açýlan kredile n iþletme sermayesi ihtiyacý kýsa sürelidir. sermaye piyasasýnýn yeterince geliþmemiþ olmasý ve tahvil arzýndaki sýnýrlar bu sorunlar arasýnda sayýlabilir. anonim þirketlerin sermaye artýrýmý ve hisse senedi çýkarmada karþýlaþtýðý güçlükler. Öte yandan. mikro düzeydeiþletmelerin makro düzeyde de ulusal ekonomi nin üretim potansiyelininharekete geçirilmesinde uzun vadeli kredi ihtiyacýnýn son derec e önemli olduðu söyenebilir. Buradan hareketle. Buna karþýlýk. bir giriþimci yaptýðý harcamalara eþit düzeyde bir geliri saðlamayý ayný dönem boyunca bekleyemez. iþletme kredisi nedir? Ýþletme kredileri. orta vadeli taleplerini de artýrmaktadýr. Genellikle. iþletmelerin iþ hacmi geniþledikçe ve kredili satýþlar arttýkça yükselen net iþletme sermayesi ihtiyacý. Bütün orta vadeli krediler. teþvik belgeli yatýrým kredisi ve teþvik belgeli iþletme kredisi gibi türlere de ayrýlmaktadýr. Ancak. kurulu olaný geniþletmek. . Öte yandan. Belli bir maliyeti sözkonusu olan yatýrýmlarýn yaþam süresi de uzundur. baþta merkez bankasý olmak üzere kamu sermayeli ihtisasbankalarý ile diðer mevduat ve ticaret bankalarý vermektedir. yatýrýmýn maliyeti normal olarak yýllýk gelirinin üzerindedir. Zaten. iþletmeler banka kredilerine baþvurarak finanse ettikleri normal üretim harcamalarýnýn yansýra. ülke ekonomisi açýsýndan neden önemlidir? . Ancak. Ýþletmelerin özkaynak yetersizliði. yapýlacak ödemelerin uzun bir zaman alacaðý ortaya çýkar. Uzun vadeli krediler. sözgelimi teçhizat. kalkýnma ve yatýrým bankalarýnýn faaliyet alanýna girer.

Bankalarýn iþtiraklerini. Ancak. . Bankalar açtýklarý kredilerin güvenliði bakýmýndan. Böyle durumlarda. esas itibariyle ticari bankalarýn iþlevleri ve fon kullaným alanlarý arasýnda saymak mümkün deðildir.Ýþtirakler ? . özellikle kamu bankalarý tarafýndan verilen kredi miktarlarý. bazen siyasi nedenlerle bazen de þirketi çalýþabilir hale getirebilmek amacýyla ortaklýk payýna dönüþtürülmektedir. Bazý þirketler bankalardan saðladýklarý kredileri geri ödemede güçlüklerle karþýlaþýrlar. borçlu þirketlerin mevcut durumunu ve faaliyetlerini yakýndan izlemek isterler. Bankalar niçin iþtirakte bulunurlar? Bu geliþmenin belli baþlý nedenleri þöyle özetlenebilir: .134 . ekonomik koþullar nedeniyle sözkonusu bankalar zamanla sýnai ve ticari iþtiraklere yönelmek durumunda kalmýþlardýr. .

özellikle fiyat artýþlarýnýn hýzlý olduðu dönemlerde iþtirak portföylerini geniþletme yoluna giderler. Burada amaç. ticari bankalar aktiflerinin reel deðeri ni korumak için. önce bir bankanýn hisse senetlerini toplayarak yönetsel ve parasal gücü kontrol altýna almak. Oysa hisse senetlerinde durum farklýdýr. Bu yola gönüllü de gidilebilir. Türkiye'de de büyük holdinglerin bir veya birkaç bankaya sahip olmak için çalýþtýklarý görülmektedir. daha az banka iþtiraki bulunan þirketlere ait hisse senetleri ise tahvil ve hisse senetleri cüzdaný hesabýnda gösterilmektedir. Çok ortaklý þirketler bazý dönemlerde ek finansman kaynaðý saðlamakta güçlük çekerler. Geliþmekte olan ülkelerde örgütlenmiþ sermaye piyasasýnýn yeterince geliþmemiþ olmasý nedeniyle. devlet de zorlayabilir. Bu nedenle. daha sonra da bankanýný topladýðý fon kaynaklarýný kendi amaçlarý doðrultusunda kullanmaktýr. Genelolarak. topladýklarý mevduatlarý kendi þirketlerine yönlendiren aile bankalarýna da rastlanmakta. Ýþtirakler hesabý fiyat artýþlarýndan ayný oranda olumsuz yöndeetkilenmezler. Bankalarýn kaynak kullanýmýnýn güvenliðini düþünerek aldýklarý böyle bir önlem. Buna göre.. Bu arada. bu gibi uygulamalar ise bankalarýn holdingler arasýnda paylaþýlmasýna yol açmaktadýr. fon kaynaklarýnýn bir bölümünü tahvillere ve hisse senetlerine yatýrabilirler. kendileri için kârlý iþtiraklere katýlma imkânýný saðlamaktadýr. Ticari bankalarýn aktiflerindeki devlet tahvilleri ve hazine bonolarý önemli miktarlara ulaþmaktadýr. bir bankayý sermayelerine ortakalarak finansman sorununa çözüm bulmaya çalýþýrlar. Menkul Kýymet Plasmanlarý Bankalar. Sermayesinde%15'den fazla banka iþtiraki bulu nan þirketlere ait hisse senetleri iþtirakler hesabýnda. . kamu yatýrýmlarý dýþýndaki yatýrýmlarý ya aile þirketlerinin tasarruflarý ya da ticaret bankalarýnda biriken fonlar aracýlýðý ile finanse edilmektedir. . . kre di talebinin düþük olduðu ya da devletin bütçe açýklarýný iç borçlanmayla finanse ettiði dönemlerde bankalar tahvil satýn alabilirler. Genel olarak. tahviller faiz getirisi saðlamakla birlikte. enflasyon oraný kadar ana para kaybýna neden olmaktadýr.

tahvillere yapýlan plasman. Öte yandan.135 . . Böylece. Bunlar. mevduat ve ticaret ba rý ile kalkýnma ve yatýrým bankalarýdýr. Bu durum. fon kullanýmlarýnýn yapýsý bakýmýndan üç grupta incelemek mümkündür. Geleneksel olarak bankalar ellerindeki fon kaynaklarýnýhangi alanlarda kullanýrlar? TÜRK BANKACILIK SÝSTEMÝNDE FON KULLANIMININ YAPISI ? Türk bankacýlýk sisteminde yer alan bankalarý. kredi talebindeki dalgalanmalarý karþýlamaya yardým eder. MerkezBankasý. bankalarýn bazý dönemlerde piyasaya büyük miktarda tahvil arzederek bunlarý paraya çevirmek istemeleri.C. bankalar açýsýndan olduðu kadar genel ekonomi açýsýndan da yüksek risk doðurur. T.Ekonomide kredi talebi arttýðý zaman da ellerindeki tahvil stokunu nakde dönüþtürerek kredi imkanlarýný artýrabilirler. piyasada panik yarataraktahvil fiyatlarýnýn aniden düþmesine y ol açabilir.

gayrimenkuller ve çeþitli alacaklardýr. Kalkýnma ve Yatýrým Bankalarý ? Türk banka sisteminde özel bir yeri bulunan kalkýnma ve yatýrým bankalarý.1 Türkiye'de Bankalarýn Fon Kulanýmýnýn Gösterdiði Geliþmeler Yýllar Kredilerin Aktif Toplamý Ýçindeki Payý (%) Ýþtiraklerin Aktif Toplamý Ýçindeki Payý (%) Menkul Kýymetlerin AktifToplamý Ýçindeki Payý (%) 1989 42. kamu idarelerinden olan alacaklar. Türk bankacýlýk sisteminde yer alan bankalarýn fon kullanýmlarýnýn yapýsýnasýl bir görünüm arzetmektedir? TÜRK BANKACILIK SÝSTEMÝNDE FON KULLANIMININ SON YILLARDA GÖSTERDÝÐÝ GELÝÞMELER Türk bankacýlýk sisteminde fon kullanýmýnýn son yýllarda gösterdiði belli baþlý geliþmeler þu þekilde özetlenebilir: Tablo: 8. daðýtýlmayan hesaplar içerisinde yer alan döviz ve efektif mevcutlarý.T. Mevduat ve Ticaret Bankalarý Türkiye'de finans sisteminin en güçlü ve yaygýn fon akým kanalýný oluþturan mevduat ve ticaret bankalarýnýn belli baþlý fon kullaným alanlarý.6 1990 47.4 . mevduat ve ticaret bankalarý tarafýndan finanse edilemeyen yatýrým projelerine. iþtirakler.2 10. Merkez Bankasý Türk banka sisteminde nihai ödünç verici kurum niteliðinde olan Merkez Bankasý'nýn belli baþlý fon kullaným alanlarý. Hazine'ye açýlan krediler.2 11.7 11. çeþitli kesimlere açýlan krediler. iþtirakler ve sabit kýymet alýmlardýr. Bu bankalarýn belli baþlý fon kullaným alanlarý. bilançosunun aktifinde yer alan altýn ve döviz stoklarý. KÝT kredileri ve bankalara kullandýrýlan reeskont kredileridir.C. sýnai kuruluþlara açýlan iþletme ve yatýrým kredileri.3 1991 42.0 3. tahviller. özel ve kamu kesiminin çýkardýðý tahvillere yapýlan yatýrýmlar. Merkez bankasý nezdinde tutulan mevduat munzam karþýlýklarý.2 3.4 2. orta ve uzun vadeli iþletme ve yatýrým kredileri ile iþtirakler þeklinde fon transfer etmek amacýyla kurulmuþlardýr.

1992 40. .8 Kaynak: Türkiye Bankalar Birliði (1990 -1994).3 2. Bankalarýmýz Yýllýk Raporlarýndan yararlanýlarak hesaplanmýþtýr.3 10.136 .

öte yandan 1980'lerde mevduat munzam karþýlýk oranlarýnýn tedricen düþürülmesi sonucu TL rezervlerinin toplam aktif içindeki payý gerilemiþtir. Türk bankacýlýk sisteminde fon kullanýmýn son yýllarda gösterdiði geliþmeler nelerdir? TÜRKÝYE'DE BANKACILIK SÝSTEMÝ KAYNAKLARININ KULLANIMINDA KAMU VE ÖZEL KESÝM AYIRIMI Türkiye'de bankacýlýk sistemi kaynaklarýnýn kullanýmýnda kamu ve özel kesim ayýrýmýna bakýldýðýnda. Bu duruma zaman içindehýzla yükselen iç borç s yol açtýðý belirtilmelidir.9 . Bankalarýn iþtirakler ve sabit kýymetlerinin toplam aktifler içindeki payý bazen artýþ kaydederken bazen de düþüþ göstermiþ. Bankalarýn menkul kýymetler cüzdanýnýn bileþimi gözönüne alýndýðýnda ise.8 12. ilk olarak özel sektör kredi stokunun mevduat bankalarý aktif toplamý içindeki payýnýn son yýllarda önemli ölçüde gerilediði görülmektedir. Bir yandan mevduatýn toplam yükümlülükler içindeki payý giderekazalmýþ. .? . Öte yandan. .1 Özel kesim 9.7 94. bankalarýn menkul kýymetler stoku da artýþ göstermiþtir. özel kesime açýlan kredilerin payýnda da bir gerileme vardýr. bankalarýn tüketici kredilerine giderek daha büyük bir pay ayýrdýklarý görülmektedir. . Tablo: 8. kamu menkul kýymetleri talebinin çoðunlukla bankalardan geldiði söylenebilir.4 9. . kambiyo rejiminin serbestleþmesine paralel olarak bankalarýn döviz varlýklarýnda önemli bir geniþleme meydana gelmiþtir. Buna karþýlýk. Özellikle 1984 yýlý sonrasýnda. Kamu kesiminin finansman açýklarý büyüdükçe.3 5. kamu kesiminin aðýrlýðý ortalama olarak %90 civarýndadýr. ancak genel olarak belirgin bir trend izlemeyerek bilançonun nispi olarakönemsiz kalemleri arasýnd a yer almýþtýr.6 90. Bankalarýn toplam aktifleri içinde kredilerin payý sürekli olarak azalmaktadýr.2 87.2 Türk Bankacýlýk Sisteminde Menkul Kýymetler Cüzdanýnýn Bileþimi Bankalarýn Menkul Kýymetler Cüzdaný (%) 1989 1990 1991 1992 Kamu Kesimi 90. Buradan hareketle. Özel kesimin ihraç ettiði menkul kýymetlerin toplam içindeki payý hâlen önemsiz bir düzeydedir.

Özel sektörün alarýkredilerinden aldýðýpay gerilerken. kamu sektörünün de kredi kullanmak yoluyla bankacýlýk sistemi kaynaklarýnýtercih etmediði gözlenmektedir. Çeþitli Sayýlar ! Mevduat bankalarýkredilerinin kamu ve özel kesim arasýndaki daðýlýmý.137 . bankacýlýk sistemi kaynaklarýnýn kullanýmýnda maliyet unsurunun dolayýsýyla özel sektörün dýþlanma derecesinin önemli bir göstergesiolabilir.Kaynak:TCMB Üç Aylýk Bültenleri. .

8 10.1 17.5 0. Merkez Bankasý'nýn 1980'li yýllarda adeta bir yarý ticari banka gibi çalýþtýðý için toplam kredi stokundaki payýnýn yükseldiði.6 3.0 11.2 0.4 5.0 Kamu Yönetimi --0.6 73. mevduat ve ticaret bankalarýnýn toplam kredi stoku içindeki payýnýn 1980'li yýllara göre önemli ölçüde arttýðý.8 9.9 8.1 Özel Kesim 70. Öte yandan.3 0.7 5.0 Kamu Yönetimi 12.7 KAL.8 87.9 79.5 17.4 12.1 Kamu Yönetimi 6. Türkiye'de bankacýlýk sistemi kaynaklarýnýn kamu ve özel kesim? arasýndaki kullanýmýne gibi er göstermektedir? .0 6.7 Banka Dýþý Mali Kur.0 100.7 4.6 75.9 5.Tablo: 8.7 6. 8.2 3.3 Türk Bankacýlýk Sisteminde Kredi Stokunun Daðýlýmý (%) 1989 1990 1991 1992 TOPLAM 100. kalkýnma ve yatýrým bankalarýnýn toplamkredi stoku içindeki payý da gerileme kaydetmiþtir.6 73.4 MERKEZ BANKASI 8.9 Kamu Yönetimi 6.138 .6 Kamu Giriþimleri 6. bir miktar gerilediði izlenmektedir.4 Kamu Giriþimleri 10.3 1.2 6.0 100.9 1.9 66.8 1. (1990 -1993) 1980-1995 döneminde toplam kredi stokunun bankacýlýk sistemi içindeki daðýlýmý incelendiðinde ise.0 0.2 0. 0.0 4. Sözkonusu dönem boyunca.6 67.3 7.8 Kamu Giriþimleri 1.4 0.2 3. ---MEVDUAT BANKALARI 83.1 Özel Kesim 76.0 14.2 0.1 10.VE YAT.3 77.1 15.9 6.3 Banka Dýþý Mali Kur ---Özel Kesim 6.5 73.0 100.0 Kamu Giriþimleri 1.7 9.1 Banka Dýþý Mali Kur.7 Kaynak:TCMB Yýllýk Raporlarý.3 4. BANK. ancak 1991 seçimleriyle hükümetinMerkez Bankasý kaynaklarýný tekrar yoðun olarak kullanmaya baþlamasý ve özel sektörün kredi imkânlarýnýn hem yüksek finansman maliyetleri hem de miktar kýsýtlamalarý nedeniyle daralmasýna paralel olarak. 0. ancak daha sonra bu bankanýn giderek asli fonksiyonlarýna dönmesi sonucunda kredi stokundaki payýnýn da düþmeyebaþladýðý ve çoðunlukla kamu kesimini kredilendirdiði görülmektedir.2 0.7 8.1 Banka Dýþý Mali Kur.

Buna karþýlýk.4 1.6 Dýþ Ticaret 5.7 0.8 Sanayi 44. ülkemizdeki bölgeler arasýnda önemli geliþmiþlik farklýlýklarýnýn bulunduðunu açýk bir þekilde göstermektedir.0 Ýthalat 1.7 32. Banka kredilerinin bölgesel daðýlýmýna bakýldýðýnda. 1991 yýlý itibariyle %80'lere yaklaþmaktadýr.139 .5 3.4 15. (1981 -1991) .3 4. Türkiye'de banka kredilerinin sektörel daðýlýmýnasýl bir görünümarzetmektedir? Türkiye bankacýlýk sisteminde kredilerin sektörel daðýlýmýna bakýldýðýnda. ulaþtýrma ve turizm sektörlerine verilen kredilerin oransal payý yükselirken.8 15.1 20.7 Ýhracat 3.5 2.6 11.5 15.3 13. küçük esnaf ve sanatkârlaradönük ihtisas kredilerinin toplam kredi stoku içind ayýnda kayda deðer bir deðiþiklik olmamýþtýr.7 Tasnif Edilemeyen 14.9 3. Sözgelimi. Öte yandan.7 0.2 20.1 12.9 14.3 19. TÜRKÝYE'DE BANKA KREDÝLERÝNÝN BÖLGESEL DAÐILIMI ! ? Türkiye'de banka kredilerinin bölgelerarasý daðýlýmý önemli ölçüde dengesiz bir görünüm arzetmektedir.4 20.8 1.5 0. Ulaþtýrma ve Turizm 4.1 3.4 Türk Bankacýlýk Sisteminde Kredilerin Sektörel Daðýlýmý (%) SEKTÖRLER 1980 1983 1987 1989 1990 Tarým 21.7 13.4 Ýç Ticaret 6. kredilerin daha çok geliþmiþ bölgelerde yoðunlaþtýðý görülmektedir.2 19.5 Ýnþaat.5 1.8 17. Banka kredilerinin bölgesel daðýlýmdaki dengesizlik. inþaat. tarým ve sanayi gibi üretken sektörlere yönelen kredilerin payýnda ciddi düþüþler görülürken.5).0 13.9 Küçük Esnaf ve Sanatkâr 3.4 14. Türkiye'de banka kredilerinin bölgeler arasýndaki daðýlýmýnasýl bir görünüm arzetmektedir? .2 27. geri kalmýþ bölgelerin toplam kredi hacmi içindeki payý %20'ler civarýndadýr (Bkz. iç ticaret.8 3.9 18. tablo 8.9 22.0 5.6 18.5 26.1 Kaynak:TCMB Yýllýk Raporlarý.5 22. ülkemizin en geliþmiþ üç bölgesinin toplambanka kredileri içindeki payý. ihracat kredilerinde önemli artýþlar kaydedilmektedir.TÜRKÝYE'DE BANKA KREDÝLERÝNÝN SEKTÖREL DAÐILIMI Tablo: 8.

.

(1981 -1991) TÜRKÝYE'DE TÝCARÝ KREDÝLERÝN GÖSTERDÝÐÝ GELÝÞMELER 1980 sonrasý dönemde.8 12.4 2.0 1991 26.5 0.8 38.5 0. Türk bankacýlýk sisteminde toplam kredi hacminin en önemli bileþeni.8 0.4 2.1 1. bir yýl içinde sözkonusu pay iki katýndan fazlasýna çýkmýþ .5 2.0 11.8 1.0 1990 25.5 38.4 100.0 6.0 1.1 1.7 11.8 0. ticari krediler olmuþtur.8 6.0 Kaynak:TCMB Yýllýk Raporlarý.0 1989 26.6 100.4 37.1 iken. 1981 yýlýnda ticari kredilerin toplam kredi hacmi içindeki payý %34.5 11.7 100.3 1.Tablo: 8.6 11. Sözgelimi.8 6.1 12. 5 Türkiye'de Banka Kredilerinin Bölgesel Daðýlýmý (%) BÖLGELER Orta Kuzey Ege Marmara Akdeniz Kuzey Doðu Güney Doðu Karadeniz Orta Doðu Orta Güney Toplam 100.

ticari kredileri olumsuz yönde etkilemiþtir.9 Orta ve Uzun Vadeli 23. 6 Türk Bankacýlýk Sisteminde Ticari Kredilerin Kompozisyonu (%) Yýllar 1989 1990 1991 1992 1993 Kýsa vadeli 76. 1986 yýlýna kadar istikrarlý bir geliþme süreci izlemiþtir.5 15.3 72. tahsili gecikmiþ alacaklar ve batýk kredi sorunu. .ve %72.2 15.8 84.1 Toplam KredilerÝçindeki Payý 71.3 olmuþtur. düþük büyüme hýzý ve yüksek enflasyon dönemine girmesi. Kredi maliyetlerinin artmasý ve ekonomik canlýlýðýn azalmasý. Tablo: 8.2 72. Yine bu dönemde.140 .5 17.5 75. hem þirketlerin kredi taleplerinin düþmesine hem de bankalar açýsýndan kredilerin geri ödememe riskinin artmasýna ve buna paralel olarak da bankalarýn ticari kredi açmakta isteksiz davranmalarýna yol açmýþtýr.7 85.5 82. bankacýlýk sektörünün bütünü açýsýndan ciddi bir tehlike oluþturmuþtur. Kýsa vadeli kredilerin büyük bölümünü oluþturduðu toplam ticari krediler.6 Kaynak: Türkiye Bankalar Birliði (1990 -1994).5 84. Ekonominin 1987 yýlýndan itibaren yüksek faiz.3 14. Yýllýk Raporlarýndan türetilmiþtir.6 75.

7 2.8 6.5 26. çeþitli sayýlar ?Türkiye'de ticari kredilerin gösterdiði belli baþlýgeliþmeler nelerdir? .2 24.0 Kaynak: TCMB Üç Aylýk Bültenleri. Tablo: 8.! ! Bankalar. ticari kredi piyasasýndaki durgunluða ve artan risk sorununa.3 1. 1989 yýlýnda birkaç büyük bankanýn öncülüðü ile baþlatýlmýþolan tüketici kredileri uygulamasý.7 Banka Dýþý Mali Sektör 1. Bankalarýn en büyükticari kredi müþteri grubu özel firmal nu sýrasýyla.8 Kaynak: Türkiye Bankalar Birliði (1991 -1994).3 1.9 7.6 1.8 9.141 . kaynaklarýnýyeni bir finansal ürüne plase ederek çözüm bulmuþlardýr. kamu yönetimi birimleri ve banka dýþý mali sektör kuruluþlarý izlemektedir.0 36. KÝT'ler.5 1993 15.7 KÝT 3. 7 Türk Bankacýlýk Sisteminde Tüketici Kredilerinin Toplam Kredi Hacmi Ýçindeki Payý(%) Yýllar Tüketici Kredilerinin Payý (%) 1990 10. hem bankacýlýk sistemine riski düþük olan plasman biçimini saðlamýþ.1 2.6 Özel Firmalar 22. tüketici kredileridir.5 Diðer Özel Sektör 8.5 Kamu Yönetimi 2. ticari kredilerin bankalarýn aktif toplamý içindeki payýnýn genel olarak dalgalý bir seyir izlediði görülmektedir.4 1. hanehalký ile tarým kredi ve tarým satýþ koope ratiflerinden oluþan diðer özel sektör birimleri. Yýllýk Raporlarýndan türetilmiþtir. Bu ürün.7 1992 11. Öte yandan.1 1991 9. 8 Türkiye'de Ticari Kredilerin Bankalarýn Aktif toplamlarý Ýçindeki Payý(%) Aktif Toplamý Ýçindeki Payý (%) 1989 1990 1991 1992 TÝCARÝ KESÝM 38.0 1.4 25.0 4. Tablo: 8.9 40.2 3.3 42. hem de makro ölçekte durðunluða giden ekonomide toplam talebi canlandýrmýþtýr.

mevduat ve ticaret ban ile kalkýnma ve yatýrým bankalarýdýr. kamu idarelerinden olan alacaklar.C. krediler. daðýtýlmayan hesaplar içinde yer alan döviz veefektif mevcutlarý. topladýklarý fonlarý çeþitli þekillerde kullandýrarak. ithalat ve ihracaat kredisi ve devlettahvili satýn alýmý) sayýlabilir. açýk kredi. Merkez Banka'sýnýn belli baþlý fon kullaným alanlarý. vadesi 1 ile 5 yýl arasýnda bulunan iþletme ve yatýrým kredileridir. ellerindeki fonlarý ekonomik koþullar nedeniyle zaman zaman sýnai ve ticari iþtiraklere yönelterek de kullanabilmektedirler. varant. iþletme kredileridir. Uzun vadeli krediler ise. Kýsa vadeli kredi türleri arasýnda. ipotek kredisi ve borçlu cari hesap kredisi) ve özel uygulamalar (kampanya kredileri. Kýsa vadeli krediler. tahviller. orta ve uzun vadeli olmak üzere üç kýsýma ayrýlýr. Öte yandan.C. dýþ ticaret kredileri (akreditif ve akseptans). Krediler vadelerine göre kýsa. altýn ve döviz stoklarý. röpor. özel ve kamu kesiminin çýkardýðý tahvillere yapýlan yatýrýmlar. iþtirakler ve sabit kýymet alýmlarýdýr. çeþitli kesimlere açýlan krediler. sýnai kuruluþlara açýlan iþletme ve yatýrým kredileri. T. Mevduat ve ticaret bankalarýnýn belli baþlý fon kullaným alanlarý. fonkaynaklarýnýn bir bölümünü tahville isse senetlerine yatýrmaktadýrlar. iþtirakler. KÝT kredileri ve bankalara kullandýrýlan reeskont kredileridir. Bankalar. Bir banka bilançosundafon kaynaklarýnýn kullanýmý. b lançonun aktifinde yer alýr. bankalarýn bir baþka fon kullaným alaný ise menkul kýymet plasmanlarýdýr. Bankalar topladýklarý fon kaynaklarýnýn tamamýný kredi olarak . T. gayr r ve çeþitli alacaklardýr. Baþkalarýnýn fon kullanýmý açýsýndan aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? a. Bankalarýn fon kullanýmý üç grupta toplanabilir. Türk bankacýlýk sisteminde yer alan bankalarý. Orta vadeli krediler. MerkezBankasý. Sorular 1. ülke ekonomisindeki üretim faaliyetlerini finanse ederler. 5 yýldan fazla vadeli yatýrým ve tesis kredileridir. Bu yolla bankalar. Bunlar. vadesi en çok 9 ay veya 1 yýl olan ticari kredilerle. Merkez Bankasý nezdinde tutulan mevduat munzam karþýlýklarý. Hazine'ye açýlan krediler. Kalkýnma ve yatýrým bankalarýnýn belli baþlý fon kullaným alanlarý ise. iþtirakler ve menkul kýymet plasmanlarýdýr.Özet Bankalar. iskontolu krediler (satýcý kredisi ve banka kredisi). kiþisel krediler (senetlerle yada mall arla teminata baðlanmýþ avanslar. kefalet karþýlýðý açýlan krediler. fon kullanýmlarýnýn yapýsý bakýmýndan üç grupta toplamak mümkündür. Bunlar.

Bankalar ülke ekonomisindeki üretim faaliyetlerini finanse ederler. Banka bilançosunda fon kaynaklarýnýn kullanýmý bilançonun aktifinde yer alýr. . Bankalar mevduat karþýlýklarýný Merkez Bankasýnda tutarlar. c. Bankalar topladýklarý fonlarý çeþitli þekillerde kullandýrarak reel kesimi yönlendirirler. d.verebilir.142 . e. b.

Türkiye'de. son yýllarda önemli ölçüde gerilemiþtir. Altýn ve döviz stoklarý b.2. . b. Aþaðýdakilerden hangisi Türk bankacýlýk sisteminde fon kullanýmýnýn son yýllarda gösterdiði belli baþlý geliþmelerden biri deðildir? a. özel sektör kredi stokunun mevduat bankalarý aktif toplamý içindeki payý. inþaat. Bankalara kullandýrýlan reeskont kredileri e. Bankalarýn toplam aktifleri içinde kredilerin payýnýn sürekli olarak azalmasý. son yýllarda tarým ve sanayi gibiüretken sektörlere yönelen lerin payýnda önemli artýþlar olmuþ tur. Türk bankacýlýk sisteminde. 5. Menkul kýymet stokunun artýþ göstermesi.143 . Emisyon 4. d. e. Türk bankacýlýk sisteminde ticari kredilerin toplam kredi hacmi içindeki payý. Menkul kýymet plasmanlarý d. Türkiye'de banka kredilerinin bölgelerarasý daðýlýmý. 1980'li yýllarýn baþýna göre önemli ölçüde artmýþtýr. c. Merkez bankasý nezdinde tutulan mevduat munzam karþýlýklarý d. Ýþtirakler e. Aþaðýdakilerden hangisi bankalarýn fon kullaným alanlarýndan deðildir? a. Ýskonto 3. Krediler b. Hazineye açýlan krediler c. c. d. ulaþtýrma ve turizm'e verilen kredilerin payý yükselmiþtir. önemli ölçüde dengesiz bir görünüm arzetmektedir. e. mevduat ve ticaret bankalarýnýn fon kullaným alanlarýndan biridir? a. b. Aþaðýdakilerden hangisi. Aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr? a. Bankalarýn iþtirakler ve sabit kýymetlerinin toplam aktifler içindeki payýnýn ciddi biçimde düþmesi. TL rezervlerinin toplam aktif içindeki payýnýn gerilemesi. Ýç ticaret. Özsermaye c. Bankalarýn döviz varlýklarýnda önemli bir geniþleme meydanagelmesi.

Türk Bankacýlýk Sisteminin Deðerlendirilmesi: 1980-1993 Dönemi. 100 Soruda Türkiye'de Bankacýlýk. Ezgi kitabevi Yayýnlarý. Bursa. 1992. Ankara.Kaynakça AKGÜÇ. 1995. Türk Bankacýlýk Sistemine Ýliþkin Bir Deðerlendirme (1973-1988). Ankara. Cem. EKÝNCÝ. Nazým ve SOMEL. SPK Yayýn No:17. MPM. Oktar. Türk Ekonomisinde Yapýsal Dönüþümler. Gerçek Yayýnevi. EYÜPGÝLLER. Ankara. Çaðdaþ Banka Ýþletmeciliði. . Tarih Vakfý yurt yayýnlarý. ÖNDEN. 1996. Ýzzettin. Para. YILDIRIM. Turhan Kitabevi Yayýnlarý. Öztin. Ýstanbul. ÇIKRIKÇI. 1993. 19801995. Oðuz.. 1979. PARASIZ. Ýlker. Finansal Yapý ve Politikalar. Servet. Ýstanbul. TÜREL. Metin. 1992. TOPRAK. Sevil ve ALTUN.144 . Türkiye'de Kamu Maliyesi. Mustafa. Banka ve Finansal Piyasalar.

Bu ünitede iþlenen konular. Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak. Daha önceki ünitelerde banka aktiflerinin. diðer ünitelerle de iliþki içindedir. Ünite sonunda yeralan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. pasiflerinin ve sermaye hesaplarýnýn bileþimini inceledik.ÜN ÝTE 9 Bankacýlýkta Yönetim ve Performans Bu Ünitede.. ilgiliünitelere de göz atman gerekecektir. Bu þekilde çalýþmanýz. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. anlamanýzý kolaylaþtýracaktýr.. Bu nedenle üniteyi iyi kavramanýz için metinde belirtildiði gibi. üniteyi tekrar inceleyerekbunlarýn nedenlerini öðrenm .145 .. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde. Bu ünitede bankalarýn aktif ve pasif yönetimi aracýlýðýyla kazançlarýný arttýrma çabalarý üzerinde duracaðýz.. Ünitede ticari bankalarýn aktif ve pasif yapýlarýný etkileyen gerek kuramsal gerekse uygulamayla ilgili etmenler incelenmiþtir.

Bankalarýn kârlarýnýarttýrmak için kullanabilecekleri yöntemler nelerdir? Yukarýda deðindiðimiz gibi banka yönetimi. Bankalar kazançlarýný artýrmak için daha fazla kredi vermek. talep edildiðinde ödenebilir olmalýdýr. Kârlýlýðý artýrmada diðer bir seçenek. bunun için de daha fazla fona sahip olmak zorundadýrlar. týpký diðer iþletmeler gibi. öte yandan da gelir ve kârlýlýk arasýnda bir denge kurmak zorundadýr. Ticari bankalar. Otoritelerce olanak saðlanmadýðýnda bankalar. onlarýn da daha fazla kâr elde etmek için paraya dönüþme hýzý az olan alanlara kredi vermemeleri veya yatýrým yapmamalarý gerekebilir. kýsa dönemde para otoritelerinin alacaklarý kararlara da baðlýdýr. Bankalarýn kredi vermek için kullanabilecekleri ek fonlarý kýsa sürede saðlamalarý. Öte yandan. ? . . Tasarruf me duatlarý için de durum aynýdýr. maliyetlerini olabildiðince düþürdükleri düþünülebilir. büyük ölçüde kâr elde edemeyecektir. Bankalarýn kâr amacý güden birer firma olduðunu hatýrlarsak. Normal koþullarda rekabetçi bir endüstri yapýsý içinde yer alan bankalarýn. Bir aktif kýymet ne kadar likitse getirisi o kadar azdýr. daha fazla yatýrým yapmak.BANKACILIKTA BÝR ÝKÝLEM: KAZANÇ MI? LÝKÝDÝTE MÝ? . Vadesiz mevduatlarýn bir özelliði de talep edildiklerinde ödenmesinin zorunluolmasýdýr. Bu yönüyle ticari banka sisteminin baþarýsý. bankacýlýk sektöründe maliyetler konusunda yeteri kadar çaba gösterilmediði söylenebilir. paraotoritelerinin karþý nlarýný düþürme. bankalarýn maliyetlerini düþürmeleridir. ticari bankalarýn bilançolarýnýn pasiflerine göz attýðýmýzda. Son bir seçenek de bankalarýn aktif portföyünü deðiþtirmeleri yani bankalarýn aktif yöntemlerini iyileþtirmeleridir. vadesiz mevduatlarýn oldukça kabarýk bir tutara ulaþtýðýnýgörürüz. Bankalar bir yönden kârlarýný maksimize edecek þekilde davranýrlarken. kazanç ve kârlarýný nasýl artýrabilirler? Akla ilk gelecek çözüm. açýk piyasa iþlemleriyle devlettahvillerinin alým satýmý konusunda alacaklarý kararlar sonucu saðlanabilir. bir yandan likidite ve emniyet. Bir ticari banka her an çekilebilir diye mevduatlarýn büyük bir kýsmýný para olarak kasasýnda tuttuðunda. bu sýrada kendilerini güvenceye almak isterler. O halde ticari bankalarýn bilanço pasiflerinin büyük bölümü. daha aktif bir pasif yöntemi uygulamaktýr. Ancak rekabet koþullarýnýn aksadýðý ülkemizde. kâr amacý güden kuruluþlardýr.

durgunluk (resesyon). ticari bankalar çoðu kez konjonktüre baðlý olarak aþýrý likidite pozisyonlarýný korudular. Ýkinci Dünya Savaþýndan önce. Bu dönemde bankalar. hisse senedi kaynaklarýndan veya kýsa ve uzun vadeli piyasalardan likidite saðlamaya yönelmiþlerdir. "aktif yönetiminin" temel görevidir. Ekonominin resesyon dönemlerindebirçok ticari banka oldukça aþý rezerve sahip olduðu için uzun vadeli . 1960'lý yýllarda A. Batýda. Hatýrlayacaðýnýz gibi bir konjonktür dönemi refah (boom). baþta olmak üzere batý ülkelerinde banka kârlýlýðýnda aðýrlýk "pasif yönetimine" geçmiþtir.146 . Bununla birlikte ticari bankalarýn ekonominin gereksinmelerine tam ters yönde hata yapmalarý da yaygýn bir durumdu.Aktif yönetiminin temel görevi nedir? Ýþte kârlýlýk için en az fedakârlýkla likidite saðlanmasý.B.D. Buna karþýlýk. dip (slump) ve geliþme (ekspansion) aþamalarýndan oluþmaktaydý.

dayanýklý tüketim mallarý ve spekülasyon gibi uzun vadeli amaç taþýyan krediler.tahviller ve oldukça likiditesi az (ikincil) aktifler satýn alarak. Bu yaklaþýmýn temel mantýðý þudur. Reel senet kuramýnedir? Bu kurama göre bankalarýn gelir getirici aktifleri. konjonktürün dördüncü aþamasý olan geniþleme dönemlerinde bu kez müþterilerin kredi taleplerini karþýlayabilmek için daha önceki yatýrýmlarýný oldukça aðýr sermayekayýplarýyla satmak zorunda kalmýþlardýr. stoklamayý. Ticari Kredi Kuramý. Ancak bankalar. ayný dönemde uzun vadeli yatýrýmlardan elde edilen ek gelirleri önemli ölçüde aþmýþtýr. Örneðin stoklarý finanse etmek için verilen krediler. kendi kendini ödeyen. bunlarýn satýþlarýndan saðlanacak gelirle geri ödenecektir. Yani krediler üretimin çeþitli aþamalarýndaki mal hareketlerini. en fazla üç ay vadeli kredilerden oluþmalýdýr. daha fazla gelir saðlama yoluna gitmiþlerdir. Banka mevduatlarý vadesiz veya buna benzer mevduatlardýr ve ticari bankalarýn bu tür pasiflerinin (mevduatlar bilançonun pasifinde gösterilir) talep edil- . Þimdi bunlarý inceleyelim. Ticari bankalarýn sermaye kaybýnýgöze almalarýnýn sebebi ne olabilir? BANKA YÖNETÝM FELSEFESÝNDE GELÝÞME Özellikle batý ekonomilerinde ticari bankacýlýk alanýnda edinilen deneyimler. ya da Reel Senet Doktrini Ticari Kredi Kuramý'na göre ticaret kredileri kendi kendini ödemektedir. Fabrika. daðýtýmý ve tüketimi finanse etmelidir. çeþitli likidite kuramlarýnýn oluþmasýna ortam hazýrlamýþtýr. ? ? ? ? Bu þekilde oluþan zararlar. reel senet kuramý da denir. bu görüþe göre ticari bankalar açýsýndan uygun sayýlmaz. gayrimenkul. teçhizat. prensip olarak kýsa vadeli. sürekli iþletme sermayesi. Dolayýsýyla bu kredilerin reelkarþýlýklarý vardýr. taþýmayý. Bu ma. firmalara döner sermaye ihtiyacýný karþýlamak amacýyla verilen.

hiç bir kredinin kendi kendini . ticari kredi (reel senet) kuramý.diðinde ödenir durumda olmasý gerekir. davranýþlarýný deðiþtirmek ve piyasanýn gerçeklerini kabul etmek zorunda kaldýlar.147 . Bankalar ticari kredi prensibini neden uzun süre uygulayamamýþlardýr? Bununla birlikte. kuramýn eksikliði deðil. Eksikliklerin anlaþýlmasý bu doktrinin terk edilmesine neden oldu. Firmalar bankalardan özellikle büyük kredi. eðer bankalar rekabetçi bir ortamda iþ yapmak zorundalarsa. vadesiz mevduattan oluþan fon kaynaklarý. ipotek. Ticari kredi kuramýna göre. Bunun sonucu olarak bankalar. Ticari kredi kuramýnýn temel hatasý. Bunun nedeni. uygulama güçlüðüdür. uzun vadeli iþ kredileri talepediyorlardý. kuramsal eksiklikler de taþýyordu. Þöyle ki. krediyi ödünç alanlarýn isteklerine göre arz etmek zorundaydýlar. hangi yatýrým alanlarýiçin uygun deðildir? Ticari bankalar ticari kredi kuramýnýn prensiplerini uzun süre izleyememiþlerdir.

Bu iktisatçýlar dikkatleri. Buradan þu sonuç çýkmaktadýr. Böylece geri ödeme yükü . geriödeme gerçekleþmemektedir. ticari kredi kuramý. Deðiþtirilebilirlik kuramýnedir? . tahvilat portföyüne kaymýþtý. örneðin bir perakendeciye mal almasý için verilen kredilerin. Bu kuram.D. Federal Rezerv sisteminin (A. bazý iktisatçýlar geleneksel kredi kuramýna karþý çýktýlar. müþterilerine açacaðý tüketici kredilerini yaygýnlaþtýrmasýna baðlý olabilir.B. Çünkü. tüm banka sistemi açýsýndan ayný þeyi savunamayýz. endüstri þirketlerine sürekli verilen finansman kredilerini oluþturuyordu. Þöyle ki. Ancak. A. bu mallarýn tüketicilere satýlmasý durumunda elde edilecek hasýlatla otomatik olarak geri ödenebileceðini varsaymaktadýr. geniþ bir vade çeþidi gösteren tüm cari banka aktiflerine çektiler.D.B. Bir bankacý için verilen kredinin likiditesi yüksek görünebilir. bir perakendecinin mallarý için aldýðý krediyi geri ödeme kabiliyeti. bir kredinin geri ödenmesi çoðu kez bir baþka kredinin açýlmasýný gerektirebilir. hayali bir kendi kendini ödeme varsayýmý söz konusu olabilir. Bu kredilerin büyük bir kýsmý ticari nitelikli deðildi. sürekli olarak bir ödünç alandan diðerine kaydýrýlmaktadýr. kredi portföyünden. Kredinin her koþulda kendi kendini ödeyebilirdurumda olmasý için ödünç verenler ve ödünç alanlarýn yanýsýra bir üçüncü grubun yani tüketicilerin istenen ölçüde satýn almada bulunacaklarýna iliþkin bir güvence olmalýdýr. ? Ticari kredi kuramýnýtanýmlayacak varsayýmlardaki yanlýþlýklar nelerdir? Deðiþtirilebilirlik Kuramý . ? Ticari kredi veya reel senet kuramýnýn kuramsal eksikliði nedir? Ayrýca. Tüm banka sistemi açýsýndan durum deðerlendirildiðinde. tek bir bankayla banka sistemini birbirindentam olarak ayýrmakta baþarýsýz kalmaktadýr. Ancak. Gerçek olan ise bir kredinin geri ödenmesinin bir baþka kredinin baþka birisine açýlmasýna baðlý olarak gerçekleþmesidir. Merkez Bankasý) kuruluþundan hemen sonra. Bunlarýn çoðunu. likiditeninkaynaðý. kýsa dönemde otomatik olarak kendi kendini ödeyen aktiflerden. Böylece bu kredilerin herbirifarklý kiþiler arasýnda ve farklý bankalarda dikkate alýndýðýndan bunlar arasýnda açýk bað olmaksýzýn.otomatik olarak geri ödeyemeyeceðiydi. Ayrýca satýlabilme özelliðine sahip olmasý nedeniyle. Ticari kredi kuramýnýn hem kuramsal hem de uygulamadaki eksiklikleridaha gerçekçi görüþleri eliþtirilmesine ortam hazýrlamýþtýr. mallar tüketicilere baþarýlý bir þekilde satýlamazsa kredilerin otomatik olarak geri ödenme durumu olmayacaktýr.

Banka likiditesinin deðiþtirilebilirlik kuramý þu þekilde özetlenebilir: . Sadece mevsimlik kredi türleri vadelerinde geri ödenmektedir. Bu bakýmdan bir bankanýn müþterilerine verdiði bu tür krediler.148 . Verilen bu tür kredilerde nakit akýmlarý ne süreklidir ne de iktisadi konjonktürün neden olduðu finansal krizlere baðlanabilir. Bu krediler vadelerinde her zaman geri ödenmemektedir. . Üstelik müþteriyi rahatlatmak için çoðu kez yenilenmektedir. Bankalarýn iþletme kredilerinin büyük bir kýsmý. döner ve sabit sermaye ihtiyaçlarýný desteklemektedir. tükenen banka rezervlerini canlandýrmak için kullanýlabilecek banka aktiflerinin en az güvenilir olanýdýr. sürekli olarak.

müþterilerin ticari senetlerinden çok daha likittir.D. Gerçekten de bunlar normal zamanlarda. 1929 iktisadi krizinden dolayý güvenilir iþ kredisi verme olanaklarýndaki azalma dönemiyle çakýþmýþtý. . Deðiþtirilebilirlilik kuramý da. ? ? Deðiþtirilebilirlik tezini açýklayýnýz. borsalarda hemen nakde çevrilebilir. Böylece likidite. Öte yandan özellikle 1929'larda A. Özellikle bankalar açýk piyasa iþlemlerine konu oluþturan senet. Bununla birlikte.B. Dünya Savaþý döneminde. transfer edilebilir.'de Hazine bonolarýnýn artýþý.B. Bu bonolar boldu ve hiçbir þekilde zarara neden olmaksýzýn hýzla satýlabilmekteydi. deðiþtirilebilirliðe eþit sayýlabilir. Bunlarý gerektiðinde.'de çýkartýlan hazine bonolarý deðiþtirilebilirliði mükemmel bir likidite aracý olmuþtur. gerektiðinde vadesinden önce diðer bankalara kaydýrýlabilecek önemli miktarda aktifi elde bulundurma þeklinde gerçekleþmektedir. II. Bu durumda minimum liki t rezerve ulaþma yolu. O halde normal zamanlarda sadece bir bankanýn bakýþ açýsýndan tahviller. birçok banka da ayný þeyi yapabilir.D. kuramda ve uygulamada banka likiditesinin kaynaðý olarak kredi portföyünün yerini aldý. vadelerinde otomatik bir nakit akýmýsaðlamaz. Sabit sermaye finansmanýný temsil eden diðer banka kredileri. Fakat tüm bankalar ayný . . A. tükenen rezervlerini takviye etmekiçin satarlar. sabit sermaye üzerindeki haklarý temsil ettiðinden. uygulamada baþka yöntemlerle bankanýn likidite ihtiyacýný saðlama yollarýný ararlar. Hisse senedi ve tahvil. pazarlanabilir hisse senedi ve tahvillerle teminat altýna alýnan krediler. Aktifler arasýnda en çok deðiþtirilebilir ve dolayýsýyla en fazla likitolaný tahviller ve h e senetleridir. (Burada Merkez Bankalarýnýn ticari senetlerin nakde dönüþmesindeki rolleri düþünülmemektedir). müþterilere verilen ticari senet kredilerine göre ikincil rezerv olarak daha fazla güvenilir durumdadýr. para piyasasý tahvilleri. kredilerin vadelerine güvenmek yerine. pazarlanabilir tahviller gibi ikincil rezervler tutarlar. Hane halký veya þirketlerin satýn alma gücünün aþýlmamasý koþuluyla. herkes ayný anda ayný likidite kanallarýný kullanmazsa çalýþabilir.. Yani sadece bir banka ihtiyaç duyduðunda likidite saðlanabilir. Bankalar kredilerin vadesinde dönmemesinden doðan likidite noksanýný görerek.

Böyle durumlarda olsa olsa yalnýzca merkez bankasý. bu kuram iþlemez ve tahviller satýlýp likidite saðlanamaz. Beklenen gelirler doktrini olarak bilinenbu kura m. ? Deðiþtirilebilirlik kuramýhangi durumda iþlemeyebilir? Beklenen Gelir Kuramý Bankalara likiditenin nasýl saðlanacaðý konusundaki bir üçüncü görüþ 1948-1950'li yýllarda geliþtirildi. Ancak yaygýn bir acil durum karþýsýnda çok sayýda bankanýn bir likidite kaynaðý olarak bu kurama güvenilemez. Bu kuram da zorunlu olarak bir üçüncü kesimin eylemlerine güvenmektedir. ticari kredi kuramýnýn karþýlaþtýðý sorunlarla karþý karþýyadýr.anda hazine tahvili satmaya kalktýklarýnda. tahvil alýcýsý olarak bankalara likidite saðlamada yardýmcý olabilir. likidite kaynaðý olarak kredi portföyüne önceki itibarlý du .149 . Bu nedenle deðiþtirilebilirlik kuramý da.

Bu kurumda da krediler. Bu kredileri. Dolayýsýyla bu tür krediler. ipotek kredilerinin ve vadeli iþletme kredilerinin. 1930 öncesi durumundan farklý olarak tüketici kredileri. Ancak bu. bu krediler takside baðlanarak geri ödenebilmekte ve böylece vadeleri dolunca ödenmelerindeki güçlük ortadan kaldýrýlabilmektedir. kendilerini rahathissedebilmek için bir kurumsal destek ararlar. Ancak. Bankacýlar gelir getiren bütün aktifleri kabul ederken. acil nakit ihtiyacýnýn karþýlaþmasýnda yine de yeterli bir çözüm deðildir. her bir dolarlýk tahvile karþý 2 dolardan daha fazla kredi görünmekteydi. tüketici kendilerinin. banka kredileri hýzlý bir oranda artmaya baþlamýþ ve bankalarýn ellerindeki tahvillerin miktarýný aþmýþtýr. Bu gelirlerin pek çok kaynaðý vardýr ve bunlardan sadece bir kýsmý bu krediler tarafýndan finanse edilen iþlemlerle baðlantýlý olabilir. kýsa sürede likiditeye dönüþtürme olanaðý yoktur. Taksitli geri ödemeler düzenli bir likiditeakýmý saðlamaktadýr. ödünç alanlarýn ne denli güvenilir olduklarýdýr. Beklenen gelir kuramýnedir? Deðiþtirilebilirlik kuramýnýn en parlak günleri olan savaþ öncesi dönemde. ? rumunu saðlamýþtýr.. Dolayýsýylabu krediler. Bütün bunlar olumlu açýklamalar olmakla beraber. aldýklarý krediyi geri ödeyebilecek potansiyel müþteriyi deðerlendirebilmesi için bir ölçüt geliþtirmiþtir. belli zaman aralýklarýna serpiþtirilmiþ kýsa vadeli krediler gibi sürekli nakit akýmý saðlamaktadýr. Bu kuramýn gerçekte açýkladýðý þey. temelde kýsa vadeli iþletme kredilerinden farký kalmamaktadýr. bankalarýnýn portföylerinde. Krediler ödünç alanlarýn gelecekte elde edeceði gelirlerle geri ödenir. ödünç alanlarýn üçüncü kiþilerle yaptýklarý iþlemlerden elde ettikleri gelirlerle gerçekleþecektir. ipotek karþýlýðý krediler ve vadeli iþletme kredilerinden oluþmaktaydý. ödünç verenlere. Kuram.D. . kendi kendini ödeyenkrediler deðildir.B. 1970'li yýllarýn ortalarýnda A. bankalarýn ellerinde tuttuklarý tahvillerin tutarý verdikleri kredilerden daha büyüktür. "ticari kredi" kuramýnca savunulan kýsa vadeli iþletme kredileriyle tam bir zýtlýk göstermekteydi. Sonuç olarak söylenebilecek þey þudur. Dolayýsýyla bankanýn likiditesine sürekli olarak katkýda bulunmaktadýr. Kuram açýklamadan önce A. Beklenen gelirler kuramý . Bu k ilerin bankaya geri ödenmeleri. Ancak savaþ sona erince trend kendiliðinden tersine dönmeðe. Ayrýca.D. bu kredilerin bileþimi.B. O halde. beklenen gelir kuramý tüm kredileri kapsamamaktadýr. Ýþte beklenen gelir kuramý bu desteði saðlamýþtýr. Ekonomisindeki uygulamayý özetlemek yararlý olacaktýr.

pasif yönetimi denilen yeni bir kuramla devrim yapýlmýþtýr. bankalarýn kendi kendini ödeyen kredilerle ve likidite rezervleriyle ilgili geleneksel standartlar için .150 . Bu durumuyla beklenen gelirler kuramý.ödünç verenlere. Bu yeni kurama göre. potansiyel ödünç alacaklarýn deðerlendirmesini yapmak için kullanýlabilecekleri bir kriter getirmekte ve zaman içinde bankaiçin fon akýmlarý çizelgesinin yapýlmasýna olanak saðlanmaktadýr. aslýnda banka likiditesiyle ilgili diðer kuramlarla rekabet etmekten çok onlarý tamamlar görünmektedir. Beklenen gelirler kuramýnýn ana çizgileri nelerdir? Pasif Yönetimi Kuramý 1960'lý yýllarda bankacýlýk alanýnda.

. Merkez Bankasý fonlarýndan ödünç alma. Mevduat sertifikalarýnýn icadý baþarýlý sonuçlar vermiþtir. Pasif yönetiminde inisiyatif kimdedir? Ek Pasif Yaratýmý Ýçin Bazý Kaynaklar ? Bir bankanýn ek pasif kalemi yaratarak rezerv elde etmede. Bir ticari banka kendi inisiyatifini kullanarak. Vadesiz mevduatlarýn artýrýlmasý. Þimdi bunu sýrasýyla açýklayalým: Ek pasif saðlanmasýna katkýyapan kaynaklar nelerdir? Vadesiz Mevduatlar: Konjonktürel likidite ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için vadesiz mevduat saðlanabilmesi için bankalarýn mevduat faiz oranlarýný deðiþtirmede serbest olmalarý gerekir. bir banka için en önemli rezerv para kaynaðý. halkýn bireysel davranýþlarýna baðýmlý býrakýlmasýna gerek yoktur. .B. Kýsa vadeli finansman bonosu çýkarýlmasý ve . Pasif yönetimi kuramýnýn temel fikrini þöyle açýklayabiliriz. Vadeli Mevduat Sertifikalarý: Pasif yönetimi. Çünkü. Vadeli mevduat sertifikasý çýkartýlmasý. Sermaye belgeleri (Capital notes) satarak veya baþka yollarla sermaye fonlarýnýn artýrýmýdýr. temeldebeþ tür kaynaðý vardýr. gerektiðinde rezerv likiditeler para piyasasýndan ödünç veya satýn alýnabilir. para otoritelerince yasaklanmaktadýr. devredilebilen türde ve rekabetçi faiz oranýna sahip vadeli mevduatsertifikalarýnýn çýkarým olmuþtur.D. 1960'lardan beri baþta A.? de kalmasý gereksizdir. Ülkemizde olduðu gibi diðer ülkelerde de faiz oranlarý konusundaki rekabet. özellikle pazarlanabilir mevduat sertifikalarýyla ilgili piyasanýn büyümesiyle kolaylaþmýþtýr. Bir bankanýn bilançosunun pasifinde yer alan vadesiz mevduat. Bu ise oldukça güçtür. . vadeli mevduat diðer kalemlerinin daðýlýmýnýn ve boyutunun ne olacaðýnýn. çeþitli pasif kalemle rini pazarlayýp ihtiyacý olan likiditeyi saðlayabilir. B nlar. olmak üzere geliþmiþ ülkelerde. . Böylece bankalar likiditenin kaynaðýnýn bilançolarýnýn .

Merkez Bankasýndan Borçlanma: Rezerv eksikliðini gidermeye çalýþan bir banka için bir diðer yol. Uygulamada.151 . merkez bankasý otoriteleri için reeskont penceresi. merkez bankasýndan ödünç almak veya kýsa vadeli aktif satýþýdýr. . Artýk fon gereksinimi olan bankalar ödünç verilebilir fonlar piyasasýna hem bilançolarýnýn aktifleriyle. ticari bankalararezerv para aktarmak veya rez erv parayý onlardan çekmekte temel kanallardan biridir. yani nakit gereksiniminikarþýlamak için re kabetçi faiz oranlarýnda mevduat sertifikasý çýkartarak. Böylecebankalar. likit aktifleriyle likit pasiflerini birleþtirme olanaðý bulmuþlar ve bunun sonucu olarak da daha fazla kredi verebilir duruma gelmiþlerdir. ödünç verilebil ir fonlar piyasasýna diðer kurumlara karþý güçlübir rakip olarak girme olanaðý bulmuþlardýr. hem de satýlýk pasifleriyle girme olanaðý bulmuþlardýr.hem aktifinde hem de pasifinde olabileceðini öðrenmiþlerdir. Bankalar "pasif yönetimi" uygulamasýna giderek.

para piyas i lider bankalar çemberi dýþýnda kalan bankalar için özel bir avantaj saðlamaktadýr. yani banka sistemindeki olasý aþýrý meþru rezervlerin azalmasý durumu ortaya çýkmaktadýr veya vadesiz mevduatlardan vadeli mevduatlara doðru kayýplara neden olmaktadýr. þirketlere ve diðer kýsa vadeli yatýrýmcýlara pazarlanmaya uygun þekilde saptanmýþtýr.D. Halbuki Merkez Bankasýndan fon alýmý. tahvil. mevcut meþru rezervlerin tam kullanýmý. Ayrýca. bazý ilkelere uyarlar. merkez bankasýndan alýnan avanslar. Ancak bu konuda kesin bir þey söylenemez. Kýsa vadeli senetlerin diðer bir avantajý da bunlarýn ödünç alýnan fonlar olarak tasnife girmesi ve mevduat kabul edilmemesidir.Ancak rezerv paranýn kullanýmýyla. Bir banka merkez bankasýndan ödünç alýndýðý zaman. kaynak olarak mevduat sertifikalarýnýn veya bankalararasý fonun kullanýlmasý arasýnda derin bir fark vardýr. konjonktürel kredi geliþmeleri için bile uygun görülmez. Bu bonolarýn mevduat sertifikalarýna göre avantajlarý vardýr. Çünkü para otoritelerininalacaðý bir kararla. Kýsa Vadeli Finansman Bonolarý: A.B. buna dahafazla baðl anýlabilir bir rezerv kaynaðý olarak bakabilir. Bunlar mevduat sýnýfýna girmediði için bunlara faiz oranlarýyla ilgili bir tavan getirilmeyebilir. Çünkü mevduat sertifikasý ve bankalararasý fon alýþveriþi durumunda. Yani bu iki durumda piyasalar yalnýzca mevcut banka rezervleriyle iþlemekte yeni rezerv yaratýmý meydana gelmemektedir. ek rezerv yaratacaktýr. Çünkü fon çekmek veya alýkoymak için faiz oranlarýnýn artýrýlmasýna hiçbir engel yoktur. Mevduat sertifikasýçýkarýmýyla Merkez Bankasýndan fon alýmýarasýn? da ne fark vardýr? Kuþkusuz merkez bankalarý. bankalarýn merkez bankasýndan uzun vadeli kredi almalarý. Bu nedenle banka. reeskont ve avans politikalarýný yürütürken. Dolayýsýyla bunlar için yasalkarþýlýk ayrýlmasý vey duat sigortasý yaratýlmasý sözkonusu olmayabilir. mal veya gayrimenkul üzerine yapýlan spekülatif faaliyetleri desteklemekiçin de kullanýlma malýdýr. bunlar için de yasal karþýlýk ayrýlmasý . Normal koþullarda. mevduat sertifikasý veya bankalararasý fon alýþveriþlerinde sözkonusu olan diðer koþullar artýk geçerli deðildir. Bu etki özellikle konjonktürün "refah" koþullarýnda daha da anlam kazanmaktadýr. Küçük kuruluþlar. Çünkü bu sýrada bankalarýn rezervleri nispeten kýtlaþmakta ve faiz oranlarý hýzla yükselmektedir.'de kefaletsiz senetler adýný da alan kýsa vadeli finansman bonolarýnýn vadeleri. Budurum. rekabet için mevduat sertifikalarýna göre biraz daha yüksek faiz verebilirler.

'deki uygulama böyle olmuþ ve para piyasasýnda mevduat sertifikalarýyla bunlarýn arasýnda önemli bir fark kalmamýþtýr.D. Bunlar adi pay senetleri çýkarýlmasý ve kârlarýn daðýtýlmamasý durumlarýdýr.B. bunlarýn artýþýnýn bir bankanýn veya banka sisteminin likidite pozisyonu üzerindeki etkisi aynýdýr. Bunlar karakter olarak birbirlerinden farklý olmakla birlikte. Öte yandan kýsa vadeli senetlerin (short term notes) bir dezavantajý da bunlarýn varsa. Nitekim A. ? Kýsa vadeli para senedi nedir? Bankalara ne avantajlar saðlar? Sermaye Fonlarý Artýrýmý: Bankalar sermaye fonlarýný artýrarak da rezerv (nakit) para elde edebilirler. . Sermaye fonunu artýrmanýn çeþitli yollarý vardýr.zorunluluðu getirilebilir. ödünç alýmýyla ilgili yasal sýnýrlamalara uyma zorunluluðudur.152 .

Daha sonra ayný fonlar banka sistemine geri dönmektedir.Bir A bankasý 100 milyonluk bir rezerv deðiþikliðiyle karþý karþýyaysa. yasal olarak istenen karþýlýklar da 15 milyon lira azalacaktýr. Banka sisteminde toplam vadesiz mevduatlar böylece 100 milyon azalacaktýr. ? Çeþitli yollarla banka sermayesinin artýrýmýnýn ekonomik etkileri nelerdir? Bu etkilerden yararlanarak bir banka likiditesini nasýl artýrabilir? Pasif Yönetiminin Faydalý ve Sakýncalý Yönleri Pasif yönetimine yöneltilen eleþtiriler. Böylece halk ek finansal seçim olanaðýna kavuþmuþtur. A bankasýnýn kazandýðý nakit rezervler diðer bankalardan çekilmiþti. örneðin ayný zamanda mevduat sertifikasý da satýn alabilecektir. bunun topluma bazý yararlý yönlerinin olduðu kadar katkýsýnýn ötesinde oldukça aðýr maliyetinin olabileceðini de ortaya koymaktadýr. hazine bonosu veya baþkaca bir finansal aktif satýn almayacak. Böylece nihai sonuçolarak toplam sermaye hesaplarýnda 100 milyonluk bir artýþ ve ayný þekilde toplam kredi ve yatýrýmlarda buna eþit bir artýþ olacaktýr. ancak mevcut nakit rezervlerin yeniden bölüþülmesi olayý ortaya çýkmaktadýr. Þüphesiz bu þekilde serbest kalan rezervler 100 milyonluk kredi ve yatýrým geniþlemesine temel oluþturacaktýr. uygulamanýn bankalarý özellikle sýký . yeniden yaratýlmýþ olacaktýr. Pasif yönetiminin sermaye piyasasýnda rekabet saðlamasýnýn fay? dasýnedir? Pasif Yönetiminin. Rekabet ve Toplumsal Kazanç: Bankalarýn pasif yönetiminin topluma en büyük katkýsý finansal piyasalara daha etkin bir rekabet ortamýný getirmiþ olmasýdýr. Dolayýsýyla toplam rezervlerde bir artýþ olmamakta. Bu süreçte. sermaye stokunu bir miktar artýrýr. Þimdi sermaye stoku artýþýnýn diðer bankalar üzerine yazýlmýþ çeklerle ödendiðini varsayalým. artýk yalnýzca devlet tahvili. Öte yandanbu iþlemler banka sisteminin toplam yasal karþýlýklarýnda hiçbir deðiþ yapmayacaktýr. Yasal karþýlýk oranlarýný da %15 kabul edersek. Ellerinde fon bulunan ve kýsa vadeli aktiflere yatýrým yapmak isteyen tasarruf sahipleri. Þöyle ki baþlangýçta azalan vadesiz mevduatlar. Para Politikasý Üzerinde Etkisi: Bankalarýn uyguladýklarý pasif yönetimine yöneltilen en önemli eleþtirilerden birisi. Dolayýsýyla mevduatlar geniþleyecektir.

Bu konuya biraz sonra daha geniþ olarak döneceðiz. kolayca baþarýsýzlýða mahkum olabilir. Bunun sonucu. böylebir uygulamanýn birçok bankanýn güvenirliðini ayýsýyla tüm bankasisteminin istikrarýný azaltacaðýdýr. Bankalar.153 . . Zorunlu bir satýþ. bir banka nakit gereksiniminde kalýr ve bunu gideremezse. toplumun uðrayacaðý zararlar açýktýr. aslýnda her an borçlarýný ödeme iktidarýnda olmasý gereken banka. Bankalarýn Risk Oranýnýn Artmasý ve Toplumun Kayýplarý: Pasif yönetimine karþý olanlarýn temel argümanlarýndan biri de. Hatta bir bankanýn aktiflerinin deðeri pasiflerinin deðerini aþabilir de.para politikasý uygulanan dönemlerde bundan kýsmen kurtulma olanaðý saðlamasýdýr. Bir bankanýn deðerini aynen koruyacaðý kuþkuludur. Bu durumun tehlikesi ise tartýþýlmaz. pasif yönetimi yoluyla kolayca rezerv para bulabileceðini düþünerek gerekli standart likidite olanaklarýndan uzaklaþan bir kredi veya yatýrým politikasý izleyebilmektedirler. aktiflerin deðerlerini bankanýn sermayesini aþan bir miktarda düþürürse.

ödünç verenlerin bankanýn saðlamlýðý üzerindeki düþüncelerine baðlýdýr.Pasif Yönetimi Modern aktif . Özellikle aktif-pasif yönetimi yaklaþýmý deðiþken getiriliaktiflerle (DGA) deðiþken getirili pasifler (DGP) arasýndaki iliþki üzerin odaklanýr. Bu yaklaþým. Çünküödünç alýnan fonlarýn faiz oranlarý ödünç verilen fonlarýn faiz oranlarýndaki yükseliþ ve düþüþe göre deðiþir. Sýfýr Fon Açýðý Stratejisi . Aktif-pasif planlama dönemi duruma göre birkaç günden bir yýla ve hatta daha ötesine uzanýr. Sýfýr fon açýðýstratejisi nedir? Birinci strateji bir sýfýr fon açýðýnýn izlenmesidir. Bir bankanýn pasiflerini satabilme yeteneði. Bu stratejiler DGA'lar ve DGP ' ler arasýndaki farka göre fon açýðý olarak nitelendirilmektedir. risk oranýnýn artmasýne gibi sakýncalar doðurabilir? Modern Yaklaþým: Aktif . faiz konjonktür döneminde ayný kaldýðýndan bankanýn kârý etkilenmeyecektir.pasif yönetimi nedir? Kavramsal olarak. . Aktif-pasif yönetimiyle ilgili üç strateji geliþtirilmiþtir. Kuþkusuz bu yaklaþým özellikle faiz oranlarýnýn sýk sýk deðiþtiði 1970 li yýllarda ön plana çýkmýþtýr. bunun yanýnda bankanýn müþterilerine piyasa faiz oranýný aþan aktifler saðlamasýna ve hepsinden önemlisi. Bu stratejiye göre banka yöneticileri bankanýn deðiþken getirili aktiflere (ya da piyasa faiz oraný deðiþirken deðer olarak deðiþen aktifler) tahsis ettiði toplam aktifleri eþitlemeye çalýþýr.? . DGA' lar ve DGP' ler bankalarýn planladýklarý dönem içinde yenilenirler. . Çünkü faiz oranýnýn iniþ çýkýþ devresi içinde net faiz geliri konjonktürü izlediði için sabit olacaktýr. Bu sýrada bir yandan bankanýn fon maliyeti yükselirken öte yandan banka daha yüksek faizle ödünç verdiðinden faiz kazançlarý da yükselecektir. Bu açýk (gap) bir bankanýn net faiz kazançlarýnýn (kârlarýnýn) piyasa faizoranlarýna olan d r. Diðer bir deyiþle. Örneðin faiz oraný yükseldiði zaman bankanýn net faiz kazançlarýnýn ne olacaðýný inceleyelim. Bu strateji faiz oraný riskini minimize etmeyi hedefler. bir ölçüde piyasa koþullarýna. aktif-pasif yönetimi tüm bilanço kalemlerinin paysahiplerinin servet ini (þimdiki deðerinin) maksimize edilecek þekilde koordinasyonudur. planlanan dönemde getirilerin deðiþkenliðini minimize eder. Bankalarýn. bu strateji söz gelimi banka yöneticilerinin banka aktiflerinin %40 ýný DGA ve pasiflerinin %40 ýný DGP olarak tutmasýný içerir. Böylece bankanýn ödünç alma faiz oranýylaödünç verme faiz oraný arasýndaki fark.

bankanýn sabit getirili aktiflerin (kredi dönemi boyuncafaiz oranlarý deðiþmeyen örneðin sabit faiz oranlý konut ipotek kredileri) toplam faiz geliri saðlayan aktiflere oraný.154 . Böylece genel olarak faiz oraný yükseldiði .1) de görülmektedir. Bu durum þekil (9.Bu stratejiyi bir baþka þekilde þöyle de ele alabiliriz. Eðer sýfýr fon açýðý söz konusuysa. bankanýn sabit faiz oranlý pasiflerinin toplamýnýn faiz getiren pasiflerine oranýna eþit olmalýdýr.

Bu ne denle bunlarýn fiyatlarýfaiz oranýndaki deðiþmelere daha duyarlýdýr. .zaman. Sýfýr. Sýfýr Fon Açýðý Stratejisi Pozitif Fon Açýðý Stratejisi Negatif Fon Açýðý Stratejisi Deðiþken Faizli Aktifler Deðiþken Faizli Pasifler Deðiþken Faizli Aktifler Deðiþken Faizli Pasifler Deðiþken Faizli Aktifler Deðiþken Faizli Pasifler Sabit Sabit Sabit Sabit Faizli Aktifler Faizli Pasifler Sabit Faizli Aktifler Faizli Pasifler Faizli Aktifler Sabit Faizli Pasifler Þekil 9. pozitifve Negatif Fon Açýðý Stratejisi (a) (b) (c) Pozitif Fon Açýðý Stratejisi . ! Burada hemen iþaret edelim ki sabit faiz oranlýaktif ve pasiflerinvadesi .1. Ayný þekilde sabit faiz oranlý pasiflerinin deðeri de düþer.deðiþken faiz oranlýaktif ve pasiflerden daha uzundur. Bununla birlikte aralarýndaki spread (fark) sabit olduðundan. þimdiki deðerdeki deðiþmeler bilançonun piyasa deðerini deðiþtirmemektedir. bankanýn sabit getirili aktiflerinin þimdiki deðeri düþer.

net serveti düþecektir. Sonuç olara et faiz gelirleri (kârlarý) düþer.Pozitif fon açýðýstratejisi nedir? Aktif-pasif yönetimiyle ilgili ikinci strateji bir pozitif fon açýðý izlenmesidir. bankanýn sabit faiz oranlý aktiflerinin toplam aktiflerine oraný sabit faiz oranlý pasiflerinin toplam pasiflerine oranýný aþmalýdýr. bankanýn sabit faizli aktiflerinin cari deðeri. Negatif Fon Açýðý Stratejisi . sabit getirili pasiflerinin toplam pasiflerine oraný %80 olacak þekilde davranabilir. Banka bir pozitif fon açýðý stratejisiizlediðinden. bankanýn faiz gelirleri düþerken faiz maliyetleri de düþer. Her ne kadar bu durum bankanýn bilançosund a gözükmese bile. Negatif fon açýðýstratejisi nedir? Aktif-pasif yönetimiyle ilgili izlenen bir diðer strateji. Sabit faizli aktif-pasif yaklaþýmý çerçevesinde. Eðer banka negatif fon açýðý stratejisi izlerse. bankanýn faiz gelirleri faiz maliyetinden daha büyükmiktarda düþer. Ancak bir pozitif fon açýðý olduðundan. .155 . Þekil (9. sermaye piyasasý yatýrýmcýlarý ne olduðunu anladýklarý zaman. týpký sabit faiz getirilipasiflerinin deðeri gibi yükselecektir. Banka yöneticileri DGA'nýn toplam aktiflere oranýnýn DGP' nin toplampasiflere oranýný asýný saðlayacak þekilde davranabilir. Örneðin eðer bir banka faiz getiren aktiflerinin %40 ýný DGA þeklinde tutarken faiz ödedikleri pasiflerin yalnýzca %20 sini DGP þeklinde tutabilir. DGP' lerinin toplam pasiflerine oranýndan daha küçük olur. onun DGA' larýnýn toplam aktiflerine oraný. bankanýn pay senedi fiyatý düþecektir.1. negatif fon açýðý stratejisidir. bu strateji altýnda. Böyle bir durumda. piyasa faiz oranlarý düþerken.c) de görüldüðü gibi. Þimdi piyasa faiz oranlarý düþtüðü zaman bu strateji altýnda bankanýn nasýl bir faiz politikasý izleyeceðini düþünelim. Bu stratejiyi izleyen banka sabit getirili aktiflerinin toplam aktiflerine oraný %60.

Bu son etki bilançoda gözükmeyecek. bankanýn net faiz kazancý yükselecek ve net deðeri yükselecektir. Banka portföy seçimiiçin kullanýlabilecek t bir kural yoktur. Eðer banka yöneticileri faiz oranlarýnýn düþeceðini beklerse bu stratejiizlenmelidir. Ticari bankalarýn amacýnedir? Ticari bankalar. bir bankanýn portföy kararlarýna girmesi gereken birçok etmen olduðunu göstermektedir. Bir Ulusal Ýkilem: Banka Kârlýlýðý mý? Yoksa Ekonomik Ýstikrar mý? . Formül ve matematik denklemlerle kâr amacýný ve kýsýtlamalarý ifade etmek mümkündür. Eðer larýn bekleyiþlerinin doðru olduðu ispatlanýrsa. eðer banka bir negatif fon stratejisi izlerse ve faiz oranlarý yükselirse. mevduat sertifikalarý v. Ticari bankalar . Ancak bankaný orsadaki deðeri yükselecektir. ticari bankalar da diðer iþletmeler gibi ekonominin istikrarýyla ilgili olarak benzer bekleyiþler içindedirler. borsada bankanýn pay senetlerinin deðerinde düþüþþeklinde ortaya çýkacaktýr. iþletmeler iþlemlerini geniþleteceklerdir. Ticari bankalar da ayný yolu izleyeceklerdir. daha az iþçi iþe alacaklar ve muhtemelen iþçi çýkaracaklardýr. için ne kadar maliyet yüklendiðini ortaya koymuþtur.b. Modeller ve Bilgisayarlarla Banka Yönetimi Bilgisayarlarýn banka yönetimine katkýsýnedir? Þimdiye kadar incelediðimiz banka yönetimiyle ilgili kuramlar. giriþimciler yatýrým geniþlemelerini sýnýrlayacaklar. Bilgisayarlarýn kullanýmý ve doðrusal programlama olarak bilinen teknik. . Dolayýsýyla net deðeri de düþecektir. Kuþkusuz. Likidite birçok yoldan saðlanabilir. Böyle olunca. hazine borçlarýna. kârlarýný maksimize etmeye ve piyasa paylarýný geniþletmeye çalýþan firmalardýr. o zaman bankanýn kârlarý düþecektir. Ýþ adamlarý arasýnda geleceðe iliþkin olumlu beklentiler oluþursa. Bu sonetki bilançoda gözükmeyecektir. banka fonlarýnýn tahsis sürecine belli bir düzen getirmiþtir ve yükseklikiditenin maliyetin (vazgeçilen gelir) ortaya koymuþtur. Ýçerdiði riske baðlý olarak farklý getiri saðlayan birçok potansiyel aktif vardýr. Buna karþýlýk eðer ekonomide iþlerin kötüye gideceðine iliþkin beklentiler varsa. Bu sistemin çözümü bir bankaya. ticari kredilere ve diðer aktiflere ne kadar yatýrým yapýlmasý gerektiðini ve buna karþýlýk tasarruf mevduatlarý..

güneþi görünce þemsiyelerini açan. Sanayiciler bankalarý. Ekonominin canlanma döneminde ticari bankalar.156 . Bu nedenle. para stokunun mevduat kesiminde geniþletici ve daraltýcý etkileri olacaktýr. yaðmur yaðýnca þemsiyelerini kapatan kuruluþlar olarak eleþtirilirler. bankalar. Durum böyle olunca hükümet.ekonominin geniþleme döneminde kredilerini geniþletirlerken ekonominin gerileme dönemlerinde daraltacaklardýr. para stokuna katkýda bulunmaktadýr ve dolayýsýyla mal ve . firmave banka davranýþlarý giderici önlemler almazsa. üstlendikleri riskin azlýðýndan dolayý eleþtirmekte ve en az kendileri kadar risk üstlenmelerini istemektedirler. kredi ve yatýrýmlardaki geniþleme ve daralmalarýn.

bankalar kâr güdüsüyle hareket ettiklerinde. kredi ve mevduat geniþlemesi artýk istihdamý ve reel geliri deðil. Kýsacasý. Bankalar geniþleyen fon kaynaklarýný elde etmede baþarýlý olamadýklarýnda ise kârlar düþük kalýr. Bankalarýn pasifleri aktiflerinden daha likittir.hizmet talebinin geniþlemesine yardýmcý olmaktadýrlar. Buna karþýlýk. bu sonucu doðurmalarý mümkündür. Büyümeyi kolaylaþtýrmasý için bankalarýn fon kaynaklarýnýn büyümesineihtiyaç vardýr. ekonomide istikrarýn bozulmasýna neden olabilirler. Bankalarýn karþýlaþtýklarý likidite sorununu nasýl çözecekleriyle ilgili çeþitli teoriler vardýr. konjonktürel dalgalanmalarý þiddetlendirir. . Bankalarýn likidite sorununu nasýl çözebileceðiyle ilgili bir diðer teori deðiþtirilebilirlik teorisidir. fiyatlar genel düzeyini yükseltecektir. Bu nedenle bankalarýn potansiyel olarakbir likidite sorun vardýr. firmalarýnkiyle aynýdýr. Bu teori bankalarýn oldukça likit aktifleri satýn alabileceðini vurgulamaktadýr. Bankalarýn karþýlaþtýklarýikilem nedir? Özet ? Bankalar vadesiz ve vadeli mevduat kabul ederek kýsa vadeli ve çok likit yükümlülük (pasif) yaratýr. Oysa. Ticari kredi teorisi bankalarýn likidite sorununu kendi kendisi geliþen kýsa vadeli ödünç vererek çözebileceðini söylemektedir. ekonominin gerilemeye baþladýðý dönemlerde eðer bankalar kredilerini kýsarlarsa. ticari bankalarýn bu davranýþlarý. Bankalarýn likidite sorununu nasýl çözebileceðiyle ilgili bir diðer teori beklenen gelir teorisidir. ekonomi tam istihdama ulaþtýðýnda. Ekonomik istikrarýn korunmasýna de. banka iþlemlerinin ekonomik dalgalanmalarý þiddetlendirmemesi gerekir. reel fiyatlarda düþüþler nedeniyle toplam talepte ve üretimde önemli gerilemeler olacaktýr. bankalarýn ekonomik koþullara bakýþ açýsý. ticari banka sisteminin ekonomik büyüme ve istikrara katkýsý büyük ölçüde banka fonlarýnýn kaynaklarýna ve kullanýmýna baðlýdýr. Borç aletlerinde görülen yenilikler ve banka dýþý finansal aracýlarýn artan rekabeti banka yöneticilerini yaklaþýmlarýný yeniden düþünmeye yöneltmiþtir. Bankalarýn özellikle kredi verirken ve yatýrým yaparlarken sahip olduklarýpara yaratma gücü nedeniyle. Öte yandan. Eðer ekonomiyi düzenleyici bir müdahale söz konusu deðilse. Özetlersek.

157 ..

III. Pasif yönetimi a. Bankalarýn ne üretmelerinin gerektiði konusunda banka çýktýsýný ölçmek için geliþtirilen teoriler aþaðýdakilerden hangisidir? I. Hangi banka yönetim teorisine göre ticari krediler kendi kendiniöder? a. II. Deðiþtirilebilirlik teorisi 3. III. Pasif yönetimi c. Katma deðer yaklaþýmý IV. III d. I. II. Sýfýr fon stratejisi e.Sorular 1. Reel senet teorisi 2. I. Deðiþken getirili aktiflerle deðiþken getirili pasifler üzerine odaklaþan yaklaþýma ne denir? a. IV e. Negatif fon açýðý e. Deðiþtirilebilirlik teorisi b. V b. Run 4. Sýfýr fon stratejisi d. Reel senet doktrini V. III. Aktif pasif yönetimi c. I. Kullanýcý maliyeti III. Reel senet teorisi b. Fon açýðý stratejisi d. Beklenen gelir teorisi e. Beklenen gelir teorisi c. IV . III.158 . IV c. Aktif yaklaþýmý II. Pasif yönetimi d. Aktif yönetimi b. Ýnsanlarýn kriz esnasýnda bankalara yatýrdýklarý fonlarý çekmek için hücum etmelerine ne denir? a.

1983. Minimizasyon Kaynakça KOHN. Boston. Roger Leroy and VAN HOOSE David.5. Statik programlama a. Input . New York. Doðrusal programlama d.Commercial Bank Financial Management. Mac millan. Money. J. Frederic S. 1989. 1993.159 . 1993. MILLER. New York.. PARASIZ M. GRAW-HÝLL. Mc. Ezgi.. Scott Foresman..Output b. Maksimizasyon c. Dryden 2. The Economics of Money Backing and Financial Markets. Ýlker. SINKEY. Para Politikasý ve Finansal Piyasalar. MISHKIN. Meir. . Banking and Financial Markets. New York. Bilgisayarlarla banka yönetiminde hangi yöntem kullanýlýr? a. Modern Money andBanking. F. Bursa 1996.. Baský. .

Para arzýndaki deðiþiklikleri anlamanýn temel yolu bankalarýn nasýl para yarattýklarýný anlamaktýr. Buna göre zaman zaman.160 ..ÜN ÝTE 10 Bankalarýn Kaydi Para Yaratma Süreci Bu Ünitede. kendiniz sayýsal örnekler üretiniz ve vurgulanan hususlarý çözerek tespitediniz. Her aþamada basitleþtirici varsayýmlardan birisini kaldýrarak sonuçta daha gerçekçibir modele ulaþacaðýz.. Bu yöntem ilgili deðiþikliðin yaratacaðý etkiyi kavrayýp kavramadýðýnýzý gösterecektir. Bu aþacaðýmýz sonuçlar para arzýnýn parasal taban ve para çarpaný aracýlýðý ile belirlenme mekanizmasýna iliþkin ünitede geniþ olarak kullanýlacaktýr. üniteyi tekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde. T hesaplarýnýn kullanýlmasý ile konuyu aktarmaktýr. Bankalarýn elindeki bu güç para arzýnýn sadece merkez bankasý kararlarý ile belirlenmediðini ifade etmesi nedeniyle son derece önemlidir. Bu ünitede basitleþtirici bazý varsayýmlar altýnda bankacýlýk sisteminin para arzý üzerindeki etkisini belirlemeye çalýþacaðýz. . Bu üniteyi çalýþýrken varsayýmlarýn ne anlama geldiðini iyi kavrayýnýz. Öte yandan verilen sayýsal örneklerle yetinmeyip.. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz.. Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak. metiniçerisinde verilen T hesabýna bakmak sýzýn kendiniz ilgili T hesabýnýhazýrlayýnýz ve kitaptaki ile karþýlaþtýrýnýz. Ünite içerisinde benimsenen yöntem.

? Banka müþterisine bir hesap açtýðýzaman neden aktifleri ve pasifleri aynýmiktarda artmaktadýr? Kitabýmýz boyunca. Dikkat edilirse varlýklar ve yükümlülükler arasýnda sürekli bir denge söz konusu olmakta ve bu anlamda bir bankanýn diðer bir þirketten farký kalmamaktadýr. bu mevduatlarýn na atýldýðýný . Bu nedenle müþterinin alacak hakkýný ifade eden söz konusu mevduat bankanýn borcu yani yükümlülüðü olmaktadýr. ikincisinde ise bir pasif (yükümlülük) niteliði taþýmaktadýr. mevduat deyimi ile ! bankanýn yükümlülüðü veya müþterinin bankadan alacaðýkastedilecektir. ! Mevduatýn banka açýsýndan pasif. zira ilk kullaným biçiminde mevduat bir aktif (varlýk). Görüldüðü gibi müþterinin bankaya aktardýðý nakit veya çek gibi bir aktif karþýlýðýnda müþteriye alacak hakký doðuran bir baþka aktif verilmektedir. nakit gibi unsurlarý mý. Öte yandan müþterinin bankaya aktardýðý nakit veya çek artýk müþterinin deðil bankanýn varlýðýdýr. Yani mevduat deyimi ile bankaya aktarýlan çek. Ancak mevduatlar konusunda genel bir yanlýþ anlamanýn baþlangýç aþamasýnda ortadan kaldýrýlmasýnda yarar vardýr. aktifleri azaldýðý zaman pasifleri de ayný miktarda azalmaktadýr. Bu açýklamalara göre bankanýn aktifleri arttýðý zaman pasifleri de buna eþit miktarda artmakta. yoksa bankanýn bu varlýklarý kendisine teslim etmiþ olan mevduat sahiplerine olan borcunu mu kastettiðimizi belirtmeliyiz. MEVDUAT YARATILMASI ? Para arzýný oluþturan bileþenler içerisinde en büyük pay mevduatlaraait olduðu için. Bu konudaki kavram kargaþasýný önlemek için mevduatý hangi anlamda kullandýðýmýzý ortaya koymalýyýz. Dikkat edilirse buiki kullaným þekli bir birinden farklýdýr.GÝRÝÞ Mutlak rezerv bankacýlýðýndan nisbi rezerv bankacýlýðýna geçiþle birlikte bankalar mevduatlarýna oranla rezerv tutmaya baþlamýþlardýr. Dolayýsýyla ayný anda banka açýsýndan aktif niteliðinde olamaz. Mevduat müþteri açýsýndan bir aktiftir. mevduat sahibi açýsýndan aktif niteliðinde olduðunu her zaman hatýrlayýnýz. aksi belirtilmediði sürece.

çýkarttýklarý tahviller mevduat kurumlarý tarafýndan satýn alýnan kurumlar. Merkez Bankasý: Bankacýlýk sistemini gözeten ve para politikasýnýn yürütülmesinden sorumlu olan kamu kurumu. Mevduat Sahipleri: Bankalarda mevduat bulunduran kiþi ve kurumlar. . Aldýklarý kararlar ve yaptýklarý tercihlerle mevduat yaratýlmasý sürecinde etkili olan dört tane ekonomik birim söz konusudur: . Mevduat yaratýlmasýsürecinde rol oynayan ekonomik birimler nelerdir? .görmek para arzýnýn nasýl belirlendiðini anlamada ilk adýmdýr. Bankalardan Borçlananlar: Mevduat kabul eden kurumlardan kredi alarak borçlanan kiþi ve kurumlar.161 . . . Bankalar (mevduat kabul eden kurumlar): Kiþi ve kurumlardan mevduat kabul eden ve bunlara kredi veren finansal aracýlar.

Bunun sonucunda A bankasýnýn rezervleri 1 milyar lira artarken. Bu iþlemin sonucunda A bankasýnýn bilançosunda aþaðýdaki deðiþiklikler ortaya çýkacaktýr.Ýlk aþamada merkez bankasýnýn aldýðý bir önlemin banka rezervlerini nasýl etkilediðini göreceðiz. Merkez Bankasýnýn Bankacýlýk Sistemine Rezerv Saðlamasý Merkez bankasý bankacýlýk sistemine iki þekilde ilave rezerv saðlayabilir: Bankalara reeskont kredisi açarak ve bankalardan kamu kesimi tahvilleri satýn alarak. Merkez Bankasýnýn Bankalara Kredi Açmasý ? Merkez bankasýnýn A bankasýna 1 milyar TL. açýlan reeskont kredisi ise alacak niteliðinde olduðu için deðiþen kalemler bilançonun ters tarafýnda yer alacaktýr. Aktif Pasif (Milyon TL) A Bankasý (Milyon TL) Rezervler +1000 Reeskont Kredileri +1000 Ayný bilanço kalemleri merkez bankasý bilançosunda da deðiþim gösterecek. Merkez bankasý 1 milyar liralýk reeskont kredisini açtýðý zaman bu miktarý A bankasýnýn merkez bankasýnda bulunan hesabýna alacak yazar. . Þimdi bu iki durumu ele alarak bankacýlýk sisteminin bilançosunda ortaya çýkacak deðiþiklikleri inceleyelim. Ýkinci olarak bankalarýn nasýl mevduat yarattýklarýný önce oldukça basitleþtirilmiþ bir model çerçevesinde ele alarak. reeskont kredisi açtýðýný kabul edelim. ancak "rezervler" merkez bankasý açýsýndan borç niteliðinde (yani talep edildiði zaman bankaya ödenmesi gerektiði için). daha sonra bu modelimizi adým adým gerçek yaþama yaklaþtýracaðýz. Merkez bankasý ve A bankasi arasýnda gerçekleþen bu iþlemin sonucunda ne gibi deðiþiklikler olacaðýný T hesaplarý aracýlýðý ile takip etmeye çalýþacaðýz. Ancak kullanacaðýmýz T hesaplarý bilançoda yeralan kalemlerin baþlangýç bilançosuna göre gösterdiði deðiþiklikleri ifade edecektir. merkez bankasýna olan borcu da ayný miktarda yükselir.

Aktif Pasif (Milyon TL) Merkez Bankasý (Milyon TL) Reeskont Kredileri +1000 Rezervler +1000 Görüldüðü gibi merkez bankasý bankalara reeskont kredisi vererek bankacýlýk sisteminin sahip olduðu rezerv miktarýný artýrmaktadýr.162 . Merkez bankasýbankalara açtýðýreeskont kredilerini tahsil ederse durum sizce ne olur? .

Aktif Pasif (Milyon TL) Merkez Bankasý (Milyon TL) Menkul Kýymetler +1000 Rezervler +1000 ? ! Merkez bankasýbankalara tahvil satarsa durum sizce ne olur? Görüldüðü gibi merkez bankasýnýn bankalara reeskont kredisi açmasý veya açýk piyasa iþlemleri ile bankalardan devlet tahvili satýn almasý bankacýlýk sisteminin rezervleri üzerinde ayný etkiyi yaratmaktadýr. Bu açýk piyasa iþleminin A bankasýnýn bilançosunda yaratacaðý net sonuç. Merkez bankasýnýn A bankasýndan 1 milyar lira deðerinde tahvil satýn aldýðýný ve bunun karþýlýðýný A bankasýnýn merkez bankasýnda bulunan hesabýna alacak yazdýðýný kabul edelim. Bu nedenle aþaðýdaki bölümlerde sadece reeskont kredileri aracýlýðý ile bankacýlýk sistemine rezerv saðlanmasý . Öte yandanbu iþlem sonucunda merkez bankasýnýn elinde bulunan menkul kýymetlerde 1 milyar liralýk artýþ göstereceði için bilançonun aktifi de bu miktarda artacaktýr. bankanýn elindeki menkul kýymetlerde 1 milyar liralýk azalýþ ve merkez bankasýndaki rezervler hesabýnda 1 milyar liralýk artýþtýr. Aktif Pasif (Milyon TL) A Bankasý (Milyon TL) Menkul Kýymetler -1000 Rezervler +1000 A bankasýnýn merkez bankasýnda bulunan rezervlerindeki artýþ nedeniyle merkez bankasýnýn pasifi de ayný miktarda artacaktýr.Merkez Bankasýnýn Devlet Tahvili Satýn Almasý Merkez bankasýnýn piyasada tahvil alýp satmasý açýk piyasa iþlemleri olarak adlandýrýlmaktadýr. Merkez bankasýnýn açýlan reeskont kredilerini tahsil etmesi ve açýk piyasa iþlemleri ile tahvil satmasýda bankacýlýk sisteminin rezervlerini azaltacaktýr.

MEVDUAT GENÝÞLEMESÝ: BASÝT MODEL Bu aþamada ele alacaðýmýz modelde yapýlacak basitleþtirici varsayýmlar þunlardýr: .163 .ele alýnacaktýr. Ayný sonuçlarýn merkez bankasýnýn yapacaðý açýk piyasa iþlemleri ile de saðlanabileceðini gözden uzak tutmayýnýz. Bankacýlýk sisteminde tek bir banka vardýr. . Yani bankalarýn açtýðý krediler aynen bankalara mevduat olarakgeri dönmektedir. Bankalarýn açtýklarý kredilerde nakit þeklinde bir sýzýntý olmamaktadýr. .

atýl rezerv tutmak istemediði için müþterilerine bu miktara eþit kredi açacaktýr. Böylece banka. sonuçta daha gerçekçi bir modele ulaþacaðýz. Aktif Pasif (Milyon TL) (Milyon TL) Zorunlu Rezervler +200 Reeskont Kredileri +1000 Atýl Rezervler +800 Vadesiz Mevduat +1000 Krediler +1000 ! Bilanço deðiþikliklerini gösteren T hesaplarýnýsiz de yazarak takip ediniz. Mevduat Yaratýlmasý: Tek Banka Merkez bankasýnýn sistemdeki tek banka olan A bankasýna 1 milyar lira reeskont kredisi açmasýyla bilanço aþaðýdaki þekilde deðiþmekteydi: Aktif Pasif (Milyon TL) A Bankasý (Milyon TL) Zorunlu Rezervler 0 Reeskont Kredileri +1000 Atýl Rezervler +1000 A bankasýnýn vadesiz mevduatlarýnda bir deðiþiklik olmadýðý için zorunlu rezervler de deðiþmemekte ve bankanýn elindeki ilave 1 milyar liralýk rezerv atýl rezervlerin 1 milyar lira arttýðý anlamýna gelmektedir. Bankalar sadece vadesiz mevduat þeklinde yükümlülük almaktadýr. Yukarýdaki bilançonun incelenmesinden. Banka. ayný anda aktifte yer alan alacaklarý 1 milyar lira arttýrarak kendi bilançosunu deðiþtirmektedir. . bankanýn elindeki 1 milyar liralýk rezervin bileþiminde bir deðiþiklik olduðu görülmektedir. Öte yandan bu bölüm boyunca bankacýlýk sisteminin %20 oranýnda zorunlu rezerv uygulamasýna tabi olduðunu kabul edeceðiz. Bankanýn . Bankalar atýl rezerv tutmamaktadýr. Basit modelin varsayýmlarýnýbir kez daha gözden geçiriniz. pasifte yer alan vadesiz mevduatlarý 1 milyarlira. A bankasý kredi açtýðý zaman ayný anda müþterisi için bankada bir vadesiz mevduat hesabý açar ve kredi miktarýný bu hesaba aktarýr. varsayým gereði.! ! . Buna göre bilançoda ortaya çýkacak deðiþme aþaðýdaki gibi olacaktýr. Yani bankacýlýk sisteminin sahip olduðu rezervlerin tamamý zorunlu rezervlerden oluþmaktadýr. Daha sonraki aþamalarda yukarýda sýralanan basitleþtirici varsayýmlarý adým adým kaldýrarak.

Öte yandan bilançodan izlendiði gibi A bankasý kredi açma eylemi ile vadesiz mevduat yaratmýþtýr.164 . Vadesiz mevduatlar para arzýnýn bir bileþeni olduðu için.vadesiz mevduat þeklindeki yükümlülüðü 1 milyar lira arttýðý ve bankacýlýk sistemi %20 oranýnda zorunlu rezerv uygulamasýna tabi olduðu için A bankasý bu orana karþýlýk gelen 200 milyon lirayý zorunlu rezerv olarak ayýrmak zorunda kaldýðý görülmektedir. bankanýn kredi açma .

A bankasýnýn tabi olduðu zorunlu rezerv oraný%30 olsaydýverile ? cek kredi miktarýne olurdu? Aynýoran %10'a düþürülseydi durum neþekilde deðiþirdi? Basit modelimizin varsayýmlarý gereði. Böylece söz konusu mevduatýn sahipleri deðiþecek ve mülkiyet kredi alan kiþilerin alýþveriþ yaptýklarý kiþi ve kurumlara geçecektir. Sistemde sýzýntý olmadýðý . Çünkü bankacýlýk sisteminde tek banka vardýr ve açýlan kredilerden nakit ve vadeli mevduat þeklinde herhangi bir sýzýntý yoktur. açýlan kredi sonucu yaratýlan vadesiz mevduat hesabýndaki 1 milyar lira çekilse bile yine bankaya ayný miktarda geri dönecektir.sý ile aslýnda para yaratýlmýþtýr. Yukarýda yer alan ve A bankasýnýn bilançosundaki deðiþiklikleri gösteren T hesabýndan anlaþýlacaðý gibi banka halâ 800 milyon liralýk atýl rezerve sahiptir. Ýþte yaratýlan bu paraya kaydi para adýný veriyoruz. ? Kaydi para nedir? Bankalarýn kredi vermesi ile para arzýnýn artmasýnýn nedenini açýklayýnýz. Bilançodaki deðiþimi gösteren T hesabý ise aþaðýdaki gibi özetlenebilir: ! Aþaðýdaki T hesabýnýincelemeden önce kendiniz bu deðiþikliði tespit ediniz ve sonuçlarýkarþýlaþtýrýnýz. A bankasý atýl rezerv tutmak istemediði için söz konusu miktarýn tamamýný kredi olarak verecek ve bu kez 800 milyon liralýk vadesiz mevduat yaratmýþ olacaktýr. ! Böyle bir sýzýntýolsaydýsonuç sizce ne olurdu? Deðerlendiriniz. Aktif Pasif (Milyon TL) A Bankasý (Milyon TL) Zorunlu Rezervler +360 Reeskont Kredileri +1000 Atýl Rezervler +640 Vadesiz Mevduat +1800 Krediler +1800 Bankadan kredi alan kiþiler þüphesiz bu fonlarý bankada tutmayacakve harcayacaktýr.

ve tek bir banka bulunduðu için tüm mevduatlar ayný bankada kalacak ve mevduatlarýn transfer edilmesi sadece bunlarýn sahiplerini deðiþtirecektir.165 . zira A bankasýnýn elinde halâ tutmak nden daha fazla atýl rezerv bulunmaktadýr. A bankasý bu nedenle söz konusu 640 milyon lirayý da kredi olarak verecektir. Bilançoda denge saðlanmýþ olmasýna karþýn A bankasý (dolayýsýyla bankacýlýk sistemi) halâ dengededeðildir.8 milyar liraya ulaþmýþtýr. Öte yandan bankahalâ milyon liralýk atýl rezerve sahiptir. Bu iþlemin sonucunda bankanýn bilançosundaki deðiþimi gösteren T hesabý aþaðýdaki þekli alacaktýr: . T hesabýndan görüldüðü gibi bankailk aþamada yaratmýþ olduðu bir milyar liralýk mevduata ek olarak ikinci aþamada 800 milyon liralýk daha mevduat yaratmýþ ve yaratýlan toplamkaydi para bu aþamada 1.

68 81. . bankacýlýk sistemi dengeye gelinceye kadar.1: KAYDÝ PARA YARATMA SÜRECÝ ! Mevduatlardaki Kredilerdeki Zorunlu Aþama Artýþ Artýþ Rezervlerdeki Artýþ 1 1000 800 200 2 800 640 160 3 640 512 128 4 512 409.4 5 409. . Bir baþka deyiþle.0 1000. . yani tutulmak istenen atýl rezerv miktarý fiilen elde tutulan atýl rezerv miktarýna eþitleninceye kadar. . Söz konusu kaydi para yaratma süreci aþaðýda yer alan Tablo 1'de özetlenmektedir: Tabloyu incelemeye geçmeden önce. bankacýlýk sistemindeki .0 5000.0 Yukarýdaki tabloya göre mevduatlar baþlangýçta sisteme enjekte edilen rezervin belirli bir katý kadar artmýþtýr. Bir baþka deyiþle. Tablo 10. A bankasý merkez bankasýndan elde ettiði rezervin belirli bir katý kadar mevduatlarýnýartýrmaktadýr. banka bu kez 640 milyon liralýk vadesiz mevduat yaratmýþ ve 3'üncü aþamada yaratýlan kaydi para toplamý2. TOPLAM 5000.6 327. dördüncü aþamayýT hesabý kullanarak kendiniz deðerlendiriniz. .6 102.44 milyar liraya ulaþmýþtýr (1000 + 800 + 640). . Banka bu aþamanýn sonunda da 512 milyon liralýk atýl rezerve sahip olduðu için bu süreç atýl rezerv miktarý sýfýra düþünceye dek devam edecektir(varsayým gereði bank tutmak istemediðini hatýrlayýnýz).Aktif Pasif (Milyon TL) A Bankasý (Milyon TL) Zorunlu Rezervler +488 Reeskont Kredileri +1000 Atýl Rezervler +512 Vadesiz Mevduat +2440 Krediler +2440 Bir önceki aþamaya göre miktarý azalmýþ olmasýna karþýn. yukarýda üç aþamasýný ele aldýðýmýz kaydi para yaratma süreci devam edecektir. .92 . Buna göre vadesiz mevduatlarýDD.

yaratýlan vadesiz mevduat (veya kaydi para) miktarý ile rezervler arasýndaki iliþkiyi þu þekilde ifade edebiliriz: .DD = k . harfini (Yunan alfabesinde delta) kullanýrsak.166 .toplam rezervleri R ile gösterir ve deðiþim miktarýný ifade etmek üzere .R (1) Bu eþitlikte k basit mevduat çarpaný olarak adlandýrýlmakta ve k yý yalnýz býrakýrsak. veya kesirin pay ve paydasýný D R D DD / D R D DD k = D DD D R (2) ile .

O halde. A bankasýne kadar kaydi para yaratabilirdi? Bu oran %10'a düþürülürse yaratýlacak kaydi para miktarýve dolayýsýyla para arzýbundan nasýl etkilenirdi? Mevduat Yaratýlmasý: Çok Sayýda Banka Þimdi ele alacaðýmýz örnekte sistemde tek banka bulunduðu þeklindeki varsayýmýmýzý kaldýracaðýz.? çarparsak. basit mevduat çarpaný zorunlu rezerv oranýnýn tersine eþit olmaktadýr. baþlangýçta yapýlan varsayýmlar geçerli iken.20 = 5 deðerini alacaktýr. D DD rezervlerinin toplam mevduata artýþýna oraný yani karþý lýk oraný (rD) dir. . Vadesiz mevduatlara uygulanan zorunlu rezerv oraný%30 olsaydý. Ancak hemen hatýrlatalým ki baþlangýçta yapýlan diðer üç varsayým (nakit ve vadeli mevduat sýzýntýsýnýn bulunmadýðý. Görüldüðü gibi bu rakam Tablo 1'in toplam satýrýnda belirtilen miktara eþittir. Örneðimizde vadesiz mevduat zorunlu rezerv oraný %20 olduðu için basit mevduat çarpaný k = 1/rD = 1/0.DD = k x . k =1 (4) rD olmaktadýr. Bu eþitlikte rD vadesiz mevduatlara uygulanan zorunlu rezerv oranýný ifade etmektedir. . Öte yandan merkez bankasýnýn baþlangýçta A bankasýna aktardýðý rezerv miktarý 1 milyar lira (yani . D R1 k = D DD x x (3) D R D DD D R D DD D R bulunur.R= 5 x 1000 milyon TL = 5 milyar TL olarak hesaplanacaktýr. Yukarýdaki son eþitliðe göre.R = 1000 milyon TL) olduðu için yaratýlan kaydi para miktarý.

merkez bankasýnýn A bankasýna 1 milyar liralýk reeskont kredisi açarak ilave rezerv saðladýðýný. Aktif Pasif (Milyon TL) A Bankasý (Milyon TL) Zorunlu Rezervler Atýl Rezervler 0 +1000 Reeskont Kredileri +1000 Merkez bankasýndan alýnan reeskont kredisi ile A bankasýnýn elindeki atýl rezerv miktarý 1 milyar lira artmaktadýr. Krediyi alan kiþi söz konusu miktarý harcar ve alýþveriþ yaptýðý kiþi de bu miktarý B bankasýna yatýrýrsa (nakit sýzýntýsý sýfýr olduðu için 1 milyar liranýn tamamý B bankasýna gidecektir) bu . Yine.bankalarýn atýl rezerv bulundurmadýklarý) halâ geçerliliðini sürdürmektedir. bu iþlem sonucu A bankasýnýn bilançosundaki deðiþimi gösteren T hesabýnýn aþaðýdaki gibi olduðunu kabul edelim. Bankacýlýk sisteminde faaliyetgösteren bankalar atýl rezerv tut mak istemedikleri için A bankasý bu miktarý müþterisine kredi olarak verecek ve bu krediyi müþterisinin vadesiz mevduat hesabýna aktaracaktýr.167 .

Açýlan bu kredi B bankasýndan çekilipharcandýktan sonra C bankasýna vad siz mevduat olarak gidecektir. Ayný sürecin devam etmesi sonucu bu miktar D bankasýna vadesiz mevduat olarak aktarýlacaktýr: Aktif Pasif (Milyon TL) D Bankasý (Milyon TL) Zorunlu Rezervler +128 Vadesiz Mevduat +640 Atýl Rezervler +512 ! D bankasýnýn bilançosundaki deðiþikliklerin nedenlerini açýklayarak. Týpký tek banka durumunda olduðu gibi. Buna göre C bankasýnýn bilançosundaki deðiþimi gösteren T hesabý þu þekilde olur: Aktif Pasif (Milyon TL) C Bankasý (Milyon TL) Zorunlu Rezerv +160 Vadesiz Mevduat +800 Atýl Rezervler +640 C bankasý da vadesiz mevduatlarýndaki 800 milyon liralýk artýþ karþýsýnda bunun %20'sini zorunlu rezerv olarak ayýrdýktan sonra elinde kalan 640 milyon liralýk atýl rezervi kredi olarak verecektir. bu süreç bankacýlýk sisteminin bulundurmak istediði atýl rezerv miktarý . bir sonraki E bankasýnýn bilançosunda meydana gelecek deðiþimi gösteren T hesabýnýhazýrlayýnýz.bankanýn bilançosundaki deðiþme aþaðýdaki gibi olacaktýr: Aktif Pasif (Milyon TL) B Bankasý (Milyon TL) Zorunlu Rezervler +200 Vadesiz Mevduat +1000 Atýl Rezervler +800 Vadesiz mevduatlardaki artýþ nedeniyle B bankasý artýþ miktarýnýn %20'si oranýnda zorunlu rezerv (200 milyon TL) ayýrdýktan sonra kalan 800 milyon lirayý kredi olarak verir.

fiilen bulundurduðu atýl rezerv miktarýna eþit oluncaya dek.168 . Bankacýlýk sisteminin yarattýðý toplam mevduatise Tablo 2'de verilmektedir. . yani bankacýlýk sistemi dengeye gelinceyedek devam edecekti r. Varsayýmýmýz gereði bankalar atýl rezerv tutmak istemedikleri için mevduat yaratýlmasý süreci atýl rezervler sýfýr oluncayakadar devam edecektir.

Bankalarýn atýl rezerv talepleri aþaðýdaki fonksiyonel gösterim ile özetlenebilir. imenkul kýymet faiz oranýný. . .DD = 1 .2: KAYDÝ PARA YARATMA SÜRECÝ Mevduatlardaki Kredilerdeki Zorunlu Banka Artýþ Artýþ RezervlerdekiArtýþ B 1000 800 200 C 800 640 160 D 640 512 128 E 512 409.DD) 5 milyar lira olarak hesaplanacaktýr. V mevduat giriþ-çýkýþlarýndaki deðiþkenliði ve X atýl rezerv talebini etkileyen diðer tüm faktörleri (geleceðe dönük ekonomik bekleyiþler.0 5000. ekonomik istikrarsýzlýk gibi) ifade etmektedir. . V.R = 1 1000 = 5000 milyon TLrD 0. .R = 1000 milyon TL) ve zorunlu rezerv oraný %20 (rD = 0.4 F 409.6 327. ellerinde bir miktar atýl rezerv tutmayý tercih edebilirler. Fonksiyonda yer alan deðiþkenlerin altýnda yer alan iþaretler. ilgili deðiþken ile atýl rezerv talebi arasýndaki . .20 Mevduat Yaratýlmasý: Atýl Rezervler ? Birçok nedenlerle bankalar yasalar gereði tutmak zorunda olduklarý rezervlerden daha fazla rezerv tutmak isterler. ER = f( i. X ) -.92 . TOPLAM 5000. . Bazý bankalar ani mevduat çýkýþlarýný karþýlayabilmek için zorunlu rezervlerin yeterli olmadýðýný düþünebilir ve bu nedenle daha fazla likiditeye sahip olmak isteyebilirler. .0 Görüldüðü gibi bankacýlýk sisteminde birden fazla banka olmasý halinde sonuç deðiþmemekte ve mevduat çarpaný zorunlu rezerv oranýnýn tersine eþit olmaktadýr.20) iken.68 81. Yukarýdaki örneðimizde bankacýlýk sistemine enjekte edilen ilave rezerv miktarý1 milyar lira (.0 1000.Tablo 10. . bankacýlýk sisteminin yaratacaðý ilave vadesiz mevduat miktarý (. Öte yandan bazý bankalar sahip olduklarý rezervlerin tamamýný kredi olarak vermenin kârlý olmadýðýný düþünerek. + Yukarýdaki fonksiyonda ER atýl rezervleri.6 102.

iliþkinin yönünü göstermektedir. menkul kýymetlerin faiz oranlarý ne kadar yüksek olursa elde atýl rezerv tutmanýn alternatif maliyeti o kadar yüksek olacaktýr. menkul kýymet anlarý artarsa bankalarýn atýl rezerv talebi azalacaktýr. atýl rezerv talebi bundan nasýl etkilenir? Öte yandan bankalarýn karþýlaþtýðý mevduat giriþleri ve çýkýþlarý ne kadar büyük deðiþiklik gösterirse bankalarýn mevduat çýkýþlarýný kar . Bu nedenle menkul kýymet faiz oranlarý ile atýl rezerv talebi arasýnda ters yönlübir iliþki söz konusudur. Banka kredilerine uygulanan faiz oranlarý belirli iken. Örneðin.169 . Menkul kýymet faiz oranlarýdüþerse.

ER = e .R = .DD (4) þeklinde yazmak mümkündür. rD vadesiz mevduat zorunlu rezerv oranýný göstermektedir. Bir baþka deyiþle bankalarýn karþýlaþtýklarý mevduat giriþ-çýkýþlarýnýn deðiþkenliði ile atýl rezerv talebi arasýnda doðru yönlübir iliþki vardý týkça atýl rezerv talebi de artacak. Bu nedenle atýl rezervler kay di para yaratma sürecinde bir sýzýntý olarak deðerlendirilmektedir.ER (8) þeklinde yazýlabilir. Bu eþitlikten yararlanarak atýl rezervlerdeki deðiþimi . bu eþitlikte RR zorunlu rezerv miktarýný.RR + . Yukarýda ele aldýðýmýz örnekte. Daha önce tanýmlanan deðiþkenlere ilave olarak. Kaydi para yaratma sürecinde atýl rezervler neden sýzýntýniteliðin? dedir? Bankalarýn ellerinde tutmak istedikleri atýl rezerv miktarý vadesiz mevduatlarýnýn bir oraný olarak ifade edilebilir: ER = e DD (3) Burada e atýl rezerv oraný olarak adlandýrýlmaktadýr. azaldýkça atýl rezerv talebi düþecektir.RR = rD .þýlayabilmek amacýyla ellerinde tutmak isteyecekleri atýl rezerv miktarý o kadar fazla olacaktýr. Bankacýlýk sisteminin bulundurmak istediði atýl rezerv miktarýnýetki? leyen temel faktörler nelerdir? Bir banka ne kadar çok atýl rezerv tutarsa o kadar az kredi verecek ve belirli bir miktar ilave rezervle yaratýlabilecek kaydi para miktarý o kadar düþük olacaktýr.DD (6) olacaktýr. Bankalarýn zorunlu rezervlerindeki deðiþim ise . (4) ve (6) nolu eþitlikler (8) nolu eþitlikte yerine konursa . merkez bankasýndan 1 milyar liralýk ilave rezerv elde eden banka bu miktarý kredi olarak vermeyip de atýl rezerv olarak tutmayý tercih ederse kaydi para yaratma sürecisona erecektir. Bankacýlýk sistemindeki toplam rezervler (R) R = RR + ER (7) olduðu için toplam rezervlerdeki deðiþme . Öte yandan bankalarýn zorunlu rezervleri de vadesiz mevduatlarýnýn bir oraný olduðu için RR = rD DD (5) yazabiliriz.

R = .R (10) þeklinde yazýlabilir.DD (rD + e) .DD = k .DD + e .DD = 1 .R (9) rD + e elde edilir.DD .. . k = 1/ (rD + e) denirse vadesiz mevduatlardaki deðiþimi gösteren yukarýdaki son eþitlik . Bilindiði gibi k mevduat çarpanýný ifade etmektedir.R = rD .170 .

nakit talebini C = c DD (11) dolayýsýyla . Önceki bölümde ele aldýðýmýz örnekte . sistemdeki atýl rezerv oranýnýn %5 olmasý halinde yaratýlan vadesiz mevduat miktarý 4 milyar lirayadüþmüþtür. verilen kredilerin tamamý bankacýlýk sistemine vadesiz mevduat olarak geri dönmekte" þeklindeki varsayýmý kaldýracaðýz. Buna göre bankacýlýk sistemi 1 milyar liralýk ilave rezervle 4 milyar liralýk vadesiz mevduat yaratabilecektir. baþlangýçta yapýlan "bankalarýn açtýðý kredilerden nakit sýzýntýsý olmamakta. Mevduat Yaratýlmasý: Nakit Sýzýntýsý ! Nakit ve vadesiz mevduatlar yakýn ikame iliþkisi içinde olduklarý için halkýn vadesiz mevduat talebinde bir deðiþiklik olduðu zaman nakit talebinin de deðiþeceðini kabul etmek gerekir. Atýl rezervlerin sýfýr olmasý durumunda bankacýlýk sistemi 1 milyar liralýk rezervle 5 milyar liralýk vadesiz mevduat (kaydi para) yaratýrken.C = c .05 olduðunu kabul edersek 11 k = = = 4 0. rD = 0. Dikkat edilirse atýl rezerv oranýne kadar yüksek olursa. Atýl rezerv varsayýmýný kaldýrdýðýmýz için bankalarýn %5 oranýnda atýl rezerv bulundurduðunu. Ýþte bu nedenle atýl rezervler mevduat yaratýlmasý sürecinde bir sýzýntý olarak deðerlendirilmektedir. Basitlik saðlamasý açýsýndan halkýn vadesiz mevduatlarýn belirli bir oraný kadar nakit talep ettiðini kabul edersek.! ! Bankalarýn tuttuðu atýl rezerv oranýsýfýrdan farklýolduðu zaman mevduat çarpanýnýyazýnýz.R = 1 milyar TL.050.DD = 4x1000 milyon TL = 4000 milyon TL olur. yani e = 0. mevduat çarpanýo kadar küçük olmakta ve dolayýsýyla yaratýlan kaydi para miktarýda azalmaktadýr. Bir baþka deyiþle bu aþamada. Bu nedenle halkýn nakit talebinde bir deðiþiklik olmadýðý þeklindeki varsayýmý kaldýrmamýz daha gerçekçi bir modele yaklaþmamýzý saðlar.20 + 0.20 idi.25 buluruz.RR olduðu için .DD = k . Yani .DD (12) .

Halkýn nakit talebi arttýkça bu artýþ bankacýlýk sisteminin sahip olduðu rezervlerin ayný miktarda azalmasý ile sonuçlanacaktýr. atýl rezervler ve nakit arasýnda daðýlýr hale gelecektir.171 ? . (12) nolu eþitliðe göre vadesiz mevduatlar arttýkça nakit miktarý da bunun belirli bir oraný kadar artmaktadýr.þeklinde ifade edebiliriz. Bu eþitliklerde C nakit miktarýný. Nakit miktarýnýn kaydi para yaratýlmasýsürecinde bir sýzýntýniteliðinde olmasýnýn sebebi nedir? Nakit sýzýntýsý olmadýðý þeklindeki varsayým kaldýrýlýnca. mevduat yaratýlmasý sürecinde bir sýzýntý anlamýna gelmektedir. nakit miktarý. bankacýlýk sisteminin rezervlerindeki artýþ zorunlu rezervler. Görüldüðü gibi. týpký atýl rezervler gibi. Yani toplam rezervlerdeki deðiþimi aþaðýdaki þekilde yazmamýz mümkündür. . c ise nakit oranýný göstermektedir.

R = 0.RR + .C (13) (4). Bunun yanýnda genel olarak vadelimevduat zorunlu rezerv oraný (rT) vadesi z mevduat zorunlu rezerv oranýndan .5 milyar liralýk vadesiz mevduat yaratabilmektedir. Mevduat Yaratýlmasý: Vadeli Mevduat Sýzýntýsý Son olarak. Ancak pek çok ülkede karþýlaþýlan genel uygulama her iki tür mevduatýn farklý zorunlu rezerv oranýna tabi olmasý þeklindedir. Bilindiði gibi k mevduat çarpanýný ifade etmektedir.DD = .DD = k .R = 1 milyar TL.R (14) rD + e + c elde edilir.20.DD (rD + e + c) 1 . . . rD = 0. bir sýzýntý olarak kabul edilmektedir. Vadeli ve vadesiz mevduatlar ayný zorunlu rezerv oranýna tabi iseler.DD + e .15 ise. nakit hakkýndaki varsayýmýmýzý deðiþtirdiðimizde.5 0. bankalarýn sadece vadesiz mevduat hesabý açtýklarý þeklindeki varsayýmýmýzý kaldýrarak vadeli mevduat hesaplarýnýn da modele dahil edilmesine olanak tanýyacaðýz. bankacýlýk sistemi daha az vadesiz mevduat yaratma gücüne sahip olmaktadýr. (6) ve (12) nolu eþitlikler yukarýda yerine konursa. Nakit oranýsýfýrdan farklýolduðu zaman mevduat çarpanýnýyazýnýz.DD + c . k = 1 / (rD+e+c) denirse.R olarak yazýlabilir. Daha önce ele aldýðýmýz örneklere oranla. yukarýdaki eþitlik. 1 k = = 2.R = .05 + 0.20 + 0. Ýþte bu nedenle mevduat yaratýlmasý sürecinde nakit.DD . dolayýsýyla yaratýlabilecek kaydi para miktarýda o kadar az olacaktýr. Buna göre bankacýlýk sistemi 1 milyar liralýk ilave rezervle 2. Daha önce bilindiði gibi .05 iken c = 0. Dikkat edilirse nakit oraný(c) ne kadar yüksek olursa (yani nakit sýzýntýsýne kadar fazla olursa) mevduat çarpanýnýn deðeri o kadar küçük.ER + .15 buluruz.! ! ! . son olarak ele aldýðýmýz mevduat geniþlemesi modelinde pek fazla deðiþiklik olmayacaktýr.R = .R = rD .

halkýn vadesiz mevduatlarýnýn belirli bir oraný kadar vadeli mevduat talep ettiðini kabul edelim. vadeli mevduat tercih oranýný t ile gösterirsek. Yine basitlik saðlamak açýsýndan. TD = t DD (16) . Vadeli mevduatlarý TD.TD = t .DD (17) .172 .küçüktür (rT < rD).

Basitleþtirici varsayýmlarýn kaldýrýlmasý ile mevduat çarpaný 1 (19) k = rD + rTt + e + c þeklinde elde edilmektedir.ER + .DD (rD + rTt + e + c) 1 .5 ve rT = 0.DD + c . c = 0. Vadeli mevduat sýzýntýsý da söz konusu olduðu zaman mevduat çarpanýformülünü yazýnýz.R = .R = 1 milyar TL. . Vadeli mevduatlar için ayrýlan zorunlu rezervler de mevduat yaratýlmasýnda kullanýlabilecek rezervlerden bir sýzýntý olduðu için toplam rezervlerdeki deðiþim eþitliði.RRD + .DD elde edilir. Öte yandan (17) nolu eþitlik yukarýda yerine konursa . rD = 0.! ! ? ? yazabiliriz.R = rD .R = rD .DD .TD + e .5) + 0.RRT + . 2.DD = 2 milyar TL olacaktýr.R (18)rD + rTt + e + c olacaktýr.15 iken t = 2.DD + rT .TD + e .DD = k .04 .R = .C olacaktýr.DD = . Daha önce olduðu gibi burada da. vadelimevduatlarýn mode . e = 0.05.20. . . Yani .04 olduðunu kabul edersek 1 k = = 2 0.15 buluruz.05 + 0.DD + rTt .20 + (0.DD + c .R olduðu için . Daha önce elde edilen eþitlikler yerine konursa. Buna göre bankacýlýk sistemi 1 milyar liralýk ilave rezervle 2 milyar liralýk vadesiz mevduat yaratabilmektedir.

1þeklindedir. e = 0. Bu deðiþimin sebebi sizce neler olabilir? .20. 1980 yýlýsonunda mevduat çarpanýnýhesaplamada kullanýlan parametrelerin Türkiye'deki seyri þu þekildedir: rD= 0.le dahil edilmesi ile yaratýlabilecek mevduat miktarýnýn azaldýðýný görmekteyiz.7.16.30. Yukarýda yapýlan hesaplamalarýbu kez 1995 yýlýiçin tekrarlayýnýz ve sonuçlarýnýkarþýlaþtýrýnýz. e = 0.09 ve c = 0.9. t = 4.04 ve c = 1. t = 1. rT= 0.08. rT= 0. Bu büyüklüklere göre 1980 yýlýsonu itibariylemevduat çarpanýnýn 1 milyar liralýk ilave rezervle yaratýlabilecek vadesiz mevduat miktarýnedir? Ayný parametrelerin 1995 yýlý sonundaki deðerleri ise rD= 0. Bu oranlar ne kadar yüksek olursa yaratýlabilecek kaydi paramiktarýo kadar az olmaktadýr .53. Dikkat edilirse t ve rToranlarýile mevduat çarpanýters yönde deðiþmektedir.173 .

Nitekim bankacýlýk sistemindeki. Sýzýntýlar sisteme dahil edildikçe bankalarýn kaydi par a yaratma olanaklarý sýnýrlanmaktadýr. Bankalarýn rezervleri azalacaðý için kaydi para azalýr b. Bankanýn borcunu ifade ettiði için pasifte e.Özet Nispi rezerv bankacýlýðýna geçiþle birlikte bankalar ellerinde bulunan rezerv miktarýný deðiþtirerek kaydi para yaratma olanaðýna sahip olmuþlardýr. Bankanýn alacaðýný ifade ettiði için aktifte b. Bir bankada açtýrýlmýþ olan vadesiz mevduat. Bankalarýn kaydi para yaratmagüçleri tersine çevrildið ydi para yok etme güçlerinin de bulunduðu bir gerçektir. Zorunlu rezervler . Sorular 1. Burada süreç para yaratýlmasý sürecinin tamamen tersidir. Bankalarýn rezervleri azalacaðý için kaydi para artar c. Bankanýn borcunu ifade ettiði için aktifte c. Bankalarýn rezervleri artacaðý için kaydi para azalýr d. Nakit e. Atýl rezervler c. banka bilançosunun hangi kýsmýnda yer alýr? a. Vadeli mevduatlar b. Bankalarýn rezervleri artacaðý için kaydi para artar e. zorunlu rezerv dýþýndaki tüm sýzýntýlarýn sýfýra eþit olduðu varsayýmý altýnda. Bankanýn alacaðýný ifade ettiði için pasifte d.174 . Merkez bankasýnýn açýk piyasada tahvil satmasý sonucunda kaydipara miktarý bundan nasýl etkilenir? a. Mevduatlar bilançoda yer almaz 2. Mevduat yaratýlmasý sürecinde aþaðýdakilerden hangisi bir sýzýntý olarak kabul edilmez? a. Vadesiz mevduatlar d. bankacýlýk sistemi ilave 1 liralýk rezervle zorunlu rezerv oranýnýn tersiyle çarpýmý kadar kaydi parayaratabilmektedir. Banka rezervleri ve kaydi para etkilenmez 3.

Mevduat çarpaný düþeceði için kaydi para artar c. Ankara.4. . Para. Savaþ Yayýnevi. Para: Teori-Politika. Menteþ Kitabevi. Basým. Para Teorisi. Aylýk Ýstatistik Bülteni. 1995. PÝRÝMOÐLU A. Mevduat çarpaný yükseleceði için kaydi para artar e. Ýstihdam ve Ýktisadi Politika.C. PARASIZ Ýlker.3 milyar TL d. 33. Mevduat çarpaný yükseleceði için kaydi para azalýr d. KEYDER Nur. Mevduat çarpaný ve kaydi para deðiþmez Kaynakça AREN Sadun. Ankara. 8. T. Banka ve Finansal Piyasalar. vadesiz mevduat zorunlu rezerv oraný %15 ve nakit oraný %10 ise bankacýlýk sistemine enjekte edilen5 milyar liralýk rezervle yaratýlabilecek kay di para miktarý nedir? a. 1991. 5 milyar TL 5. 50 milyar TL b. HÝÇ Mükerrem. Bursa. Para Teorisi ve Politikasý. Para. Ýstanbul. Mevduat çarpaný düþeceði için kaydi para azalýr b. Aralýk. 20 milyar TL c. Bankalarýn atýl rezerv tutmadýðý ve vadeli mevduat hesaplarýnýn söz konusu olmadýðý bir ortamda.5 milyar TL e. 1994. Bankacýlýk sisteminin atýl rezerv talebinin artmasý kaydi para üzerinde nasýl etki yaratýr? a. 1992.Baki. 7. 1987. Merkez Bankasý.175 . Eskiþehir. 1995. Ezgi Kitabevi.

Bu ünitede Merkez Bankacýlýðýnýn ortaya çýkýþý. üniteyi tekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. Konu ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için ünite sonunda yer alan kaynaklara baþvurabilirsiniz... iþlevleri ve özellikle son yýllarda tartýþýlmakta olan Merkez Bankalarýnýn baðýmsýzlýðý ve baðýmsýzlýðýn ekonomik performans üzerindekietkileri incelenmektedir. Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak. geliþimi. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. üniteyi tekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde..ÜN ÝTE 11 Dünya'da ve Türkiye'de Merkez Bankacýlýðý Bu Ünitede.. Mali sistemin enönemli kurumu olan merkez bankala rýnýn geliþimi. Ünite içindeki ve sonundaki sorularý cevaplamadan diðer üniteye geçmeyiniz.176 . baðýmsýzlýðý ve örgüt yapýsý gibi konularý merakla ve zamanýnda okuyunuz. iþlevleri. Daha sonra Türkiye uriyetiMerkez Bankasýna iliþkin deðerlendirmeler bu çerçeve baz alýnarak sürdürülmektedir. . Konuyu dikkatlice okuyunuz.

kurulan ilk kamu bankasý olma özelliðine de sahipti. hazine bonolarý ve altýn karýþýlýðýnda para ihraç edebilmiþ ve Merkez Bankasý gücü kazanabilmiþtir. Çünkü o devirde.? MERKEZ BANKASI KAVRAMI VE TARÝHÝ GELÝÞÝMÝ Mali sistem. Bu tür bir tanýmlama Merkez Bankalarýna yüklenilen iþlevler de gözönüne alýndýðýnda uygun olur. diðer bankalar da. fonlarý fon fazlasý bulunan servet sahiplerinden fon açýðý bulunanlara yönlendirmektedir. bunun emisyon ve tedavülünü saðlamak. yaþayabilmek için banknot çýkarmak zorundaydýlar. Merkez Bankasý için genel bir taným vermek gerekirse. Dünyada Merkez Bankacýlýðýna ilk örnek olarak Ýngiltere Bankasý (Bank of England) gösterilmektedir. Devletler. 9 Temmuz 1844 tarihinde yayýnlanan Peel kararý ile Ýngiltere Bankasý nýn banknot çýkarma yetkisi yeni bir düzene baðlanmýþtýr. devlet borçlarýný daha kolay. bu yüzden de kamu bankasý özelliðini taþýyan bir bankanýn banknot ihracý ile yetkili kýlýnmasý pek alýþýlmýþ bir þey deðildi. Genel olarak Merkez Bankacýlýðý. . Her ülkenin mali sisteminde yer alan kurumlar içerisinde ilk sýrayý Merkez Bankasý alýr. kanuni parayý tespit etmek. Ne var ki. ekonomide piyasalarý ve kurumlarý kapsamýna almakta. Bu kararla banka. 1694 yýlýnda güçlü bir imtiyaz altýnda kurulan Ýngiltere Bankasý ilk emisyon bankasý olarak kabul edilebilir. kaðýt para emisyonunun düzenlenmesi ve devletin kýsa vadeli kredi ihtiyacýnýn karþýlanmasý zorunluluðundan doðmuþtur denilebilir. para ve banka sisteminde faal rol oynayan mali aracý kuruluþtur. en yüksek likidite derecesine sahip kaðýt parayý yaratan. Bu banka özel bir firma hüviyetini taþýmasýna raðmen. Ülke ekonomileri için oldukça önemli bir yer tutan Merkez Bankalarý uzun süren bir geliþmenin sonucudur. düzenli ve en az maliyetlegerçekleþtirebilmek ve bankacýlýk faaliyetlerinin düz nli bir þekilde yürütülmesini kontrol edebilmek amacýyla merkez bankasý kurmak yoluna gitmiþlerdir. devletçe desteklenen.

Ticari senet iskontosu ile banknot ihraç eden ilk Merkez Bankacýlýðý uygulamasýhangi ülkede görülmüþtür? 20 Þubat 1800 tarihinde kurulan Fransýz Bankasý (Banque de France) Napoleon un direktifi üzerine bir bankerler grubu tarafýndan kurulmuþtur. 1848 yýlýnda yaþanan büyük bunalým üzerine bankanýn durumunda önemli bir deðiþiklik yapýlarak. Ülkenin baþkentinde bu bankadan baþka 9 taþra bankasý daha para çýkarma yetkisine sahipti. Bu tarihten sonra Fransa Bankasý yurt sýnýrlarý içerisinde para çýkaran tek kuruluþ haline gelmiþtir. Fransa Bankasý 2 Aralýk 1945 tarihinde özel kiþilerin elindeki hisse senetlerinin tazminat karþýlýðý devlete aktarýlmasýyla -177 . bankaya yasalbir statü veye özel z verilmemiþtir. Bu bankanýn kurucusu Palmstruch büyük bir yenilik yapmýþ ve banknot çýkarýlmasý ile ticari senetlerin iskontosu arasýndaki iliþkiyi kurmuþtur. senet iskonto ettirenlerce kabul edilmesinde bir sakýnca görülmemiþtir. Bankanýn yapacaðý iþlemler belirli sýnýrlar içinde kalmýþ. Verilen banknotlarýn saygýn bir kuruluþ olan bankanýn imzasýný taþýmasý ve gösterildiðinde hemen madeni para ile deðiþtiriliyor olmasý nedeniyle. Fransa Bankasý ile birlikte para çýkarabilen 9 taþra bankasýnýn para çýkarma yetkileri kaldýrýlmýþtýr. Merkez Bankasý niteliði taþýyan ilk banka1668 de kurulan Ýsveç Devlet Bankasýdýr. Ticari senet iskonto ettirenlere madeni para yerine kendi çýkardýðý banknotlarý veren ilk kuruluþ bu bankadýr.Baþka bir görüþe göre ise.

para politikasý uygulamalarý çerçevesinde para arzýný kontrol etmek ve fiyat istikrarýný saðlamak olmuþtur. Merkez Bankacýlýðý tarihi geliþimi içerisinde bir baþka önemli olay daA. yetkilerini kullanýrken hükümetin direktiflerine uyma zorunluluðu yoktur. hükümetin genel ekonomik politikasýný desteklemekle yükümlü olmasýna raðmen. sabit kur sisteminin terk edildiði ve yüksek enflasyon sorununun ortaya çýktýðý dönemlerde. bankanýn.D. yoluyla kamulaþtýrýlmýþtýr. Sadece idari konular bankalarýn özel takdirlerine býrakýlmýþtýr.D. Bugün her ülkede bir Merkez Bankasý bulunmaktadýr. 26 Temmuz 1957 tarihinde Almanya da. . ülke ekonomisini ilgilendiren konularda izlenecek politikalar ortak olup.B. bu ülke içinde tek bir emisyon bankasý kurulmasýný önlemiþtir. Nitekim savaþtan sonra 1920 de Cenova da toplanan uluslararasý konferanslarda alýnan kararlara uyularak. Kâðýt para çýkarma yetkisini elinde bulunduran Bundesbank. A. de (FED) Federal Reserve Sistem i in oluþmasýdýr.. dünyanýn birçok ülkesinde Merkez Bankalarýnýn kuruluþu süratle gerçekleþmiþtir. Ýkinci Dünya Savaþý ndan sonra merkez bankalarý hükümetlere ekonomiyi yeniden inþa etmekte yardýmcý rol üstlenmiþlerdir. deki federe devletlerin özel haklarýný koruma tutkusu. 1990 lar ise bu görüþlerin uygulamaya konulduðu yýllar olarak görülmektedir. bu yýllarda merkez bankalarýnýn baðýmsýzlýðý ve siyasi otoritelerin etkisinden kurtulma gerekliliði savunuldu.B. Ancak. Birinci Dünya Savaþýndan sonra Merkez Bankalarýnýn önem kazanmasýnýn nedenleri nelerdir? Merkez Bankalarýne tür bir yapýya sahipolmalýdýr? Dünya da Merkez Bankalarýnýn aðýrlýk kazandýðý dönem Birinci DünyaSavaþýnýn sonlarýna rastlamaktadýr. 1970 li yýllarda. merkez bankalarýnýn temel uðraþýlarý. 1980 li yýllarda finansal serbestleþme alanýnda önemli geliþmeler olurken. Ýlk zamanlarda Merkez Bankalarýnýn özel sermayenin yönetimi altýnda bulunmasýnda bir . 12 bankayý da baðladýðýndan FED e tek bir banka olarak bakmak gerekir. herbirinin çalýþma alaný sýnýrlandýrýlmýþ olan 12 Federal Reserve Bank tan oluþmaktadýr. 10 bölge bankasý ve Deutscher Lander in birleþmesiyle Alman Merkez Bankasý Deutsche Bundesbank kurulmuþtur. Bu sistem.

özel kuruluþlarýn banknot emisyonunda kâr amacýyla hareket edeceklerini öne sürmüþlerdir. Merkez Bankalarýnýn çoðu. Öte yandan bazý iktisatçýlar ise. bunlarý çýkaran kuruluþlarýn durumu tartýþýlmaya baþlanmýþtýr. Bu tartýþmalarda bazý iktisatçýlar. bu yüzden sýk sýk emisyona baþvurarak Merkez Bankacýlýðý iþlevlerini saðlýklý bir biçimde yerine getiremiyeceðini savunmaktadýrlar. Dolayýsýyla.sakýnca görülmemiþtir. bir bölümü de devlet bankasý olma özelliklerini sürdürmektedirler. bu iki görüþ arasýnda bir yolizlenerek emisyon yetkisi özerk yapýdaki Merkez Bankalarýna verilmiþtir. Daha sonralarý banknotlarýn madeni paralardan baðýmsýz bir ödeme aracý durumuna gelmesiyle. Çünkü bu dönemde banknotlarýn madeni paralarla temsil oraný % 100 idi. devletin gelirlerinin yetersiz olduðunu.178 . hükümetlere karþý . Merkez Bankalarýnýn parasal istikrarý saðlama ve devletin bankacýlýðýný yapma iþlevlerinin ön planda olamayacaðý nedeniyle devletin tekelindeolmasý gerektiðini savunmuþlardýr. devlet yönetiminde özerk kuruluþlar haline gelirken. Sonuçta. Son zamanlarda geliþmiþ ve geliþmekte olan çok sayýda ülkede Merkez Bankasýnýn iktisadi örgütlenme içindeki konumu.

düzenleyici otorite ve son ödünç verme mercii olarak hizmetvermek ve devletin ba nkacýlýðýný yapmaktýr. Ülke Parasýnýn Ýç ve Dýþ Deðerinde Ýstikrar Saðlama Ýþlevi ? Paranýn iç ve dýþ deðerinde istikrar saðlamak. hemen her ülkede para vekredi iþlemlerinin ekonomini göre ayarlanmasý zorunluluðu. Merkez Bankalarýnýn likidite hacmini piyasadaki alýþ-veriþi saðlayacak düzeydetutmalarý gerekir. MERKEZ BANKALARININ TEMEL ÝÞLEVLERÝ Kâðýt para kullanýmýnýn yaygýnlaþmasý. Bunlar. Özerk Merkez Bankalarýnýn ulusal paranýn deðe inin korunmasýnda ve uzun dönemde fiyat istikrarýnýn saðlanmasýnda etkili olduklarý iktisatçýlar arasýnda genel kabul görmektedir. bankacýlýk ve uluslararasý ödeme sistemlerindeki geliþmelerin ortaya çýkardýklarý ihtiyaçlar. Böyle olunca da para politikasýnýn temel hedefi belirlenmiþ olmaktadýr. ekonominin gerektirdiði kadar likiditeyi piyasaya vermekle saðlanabilir. devletin ve bankalarýn kýsa vadeli kredi ihtiyacýný karþýlayacak nihai bir kuruma gereksinim duymalarý Merkez Bankalarýnýn ortaya çýkmalarýna neden olan temel geliþmelerdir. Hemen hemen tüm ekonomilerde ihtiyaç duyulan likidite miktarýnda çeþitli deðiþmeler. öte yandan daha fazla likidite vererek enflasyona neden olmamak klasikanlamda Merk ez Bankacýlýðýnýn temel iþlevidir. giderek daha fazla destekbulmaktadýr. Merkez Bankalarýnýn ülke ekonomilerindeki iþlevlerinin neler olmasý gerektiðini de ortaya çýkarmýþtýr. ulusal paranýn iç ve dýþ deðerinde istikrar saðlamak. para talebinde beklenmedik mevsimlik ve konjonktürel dalgalanmalar görülebilir. modern bir Merkez Bankasýnýn yerine getirmesi beklenilen üç temeliþlevinden söz edilebilir. Merkez Bankalarý bu iþlevi ile. Merkez Bankalarýnýn üstlendiði fonksiyonlar ülkeden ülkeye farklýlýklar göstermesine raðmen.sorumluluðu ve bunun da ötesinde baðýmsýzlýðý sorgulanmaktadýr. bulunduklarý ülkede finansal uyum ve uzun vadeli fiyat istikrarý saðlayarak ekonomik performansýn yükselmesinde önemli rol oynarlar. Likidite sýkýntýsýyla ekonomiyi resesyona sokmamak. Bu geliþmeler. Merkez Bankalarýna uzun vadeli fiyatistikrarý dýþýnda ka anýn finansmanýn saðlanmasý . Merkez Bankalarýnýn siyasi iktidarlarýn müdahale alanlarýnýn dýþýnda kalmalarý ve özerk kuruluþlar olmalarý konusu. Özel bankacýlýk sistemi kâr beklentisi içerisinde hareket ettiði için paratalebinde görülen galanmalara çözüm getirmekten uzaktýr.

kýsa vadede olumlu sonuçlar alýnsa bile. Böylece dolaylý olarak faiz oranlarý ve döviz kurlarýndaki dengeler de korunabilecek. Piyasada ihtiyaçtan eksik veya fazla likidite bulunmasýekonomide ne tür dengesizliklere yol açar? . orta vadede enflasyonist baskýlar oluþmakta ve Merkez Bankalarý itibar kaybetmektedirler.179 . ekonomikbüyüme için gerekli ortam saðlanab lmektedir. Dengeli birekonomik performans tutturmanýn yolu uzun vad eli fiyat istikrarýnýn saðlanmasý ile gerçekleþtirilebilmektedir.ve/veya ödemelerbilançosunda dengenin saðlanmasý gibi iþlevler yüklendiðinde.

bankalarla yakýn bir iliþki içinde bulunmasý. Merkez Bankalarýnýn para politikasýný etkilemesi bankalar kanalýylaolduðu için. Ayrýca yurtiçi ve yur tdýþý ekonomide olaylarý yakýndan izleyerek devlete mali danýþmanlýk yaparlar. Bunun içindir ki Merkez Bankalarýna Bankalarýn Bankasý denilmektedir.Düzenleyici Otorite ve Son Ödünç Veren Mercii Olarak HizmetVermek Nasýl ki bireylerin likidite gereksinimini bankalar karþýlýyorsa. neden "bankalarýn bankasý" denir? Devletin Bankacýlýðýný Yapmak Merkez Bankasý ticaret bankalarýnýn ve devletin bankerliðini yapantipik bir mali kurumdur. senet iskontosu ve avans açmak suretiyle bankalara fon saðlarlar. uygulayacaðý parapolitikasý için araçlarýn kullanýmýna kýsýtlama getirilmiyorsa ve kamu kesimini . ? Modern bir merkez bankasýnýn temel iþlevleri nelerdir? MERKEZ BANKALARININ BAÐIMSIZLIÐI VE BAÐIMSIZLIÐIN EKONOMÝK PERFORMANS ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Bir Merkez Bankasý kendi politika tercihlerini oluþtururken siyasi iktidarlarýn müdahele alanlarýnýn dýþýnda kalýyorsa. ekonominin likidite hacmini denetleme olanaðý bulmaktadýr. ban ar üzerinde düzenleme ve denetleme yetkisini. Böylece Merkez Bankalarý bankalarýn geçici likidite gereksinimlerinikarþýlamak yoluyla önemli hizmet görürler ve ala larý bir takým önlemlerle bankalardan nakit çekilmesi yoluyla meydana gelebilecek bankaiflaslarýný da önleyebilirl er. Bunun dýþýnda Merkez Bankalarý. istikrarlý bir mali yapýnýn oluþmasýnda kullanmasý gerekir. iç ve dýþ borçlarla ilgili hesaplarýn izlenmesi gibi teknikhizmetleri sunar. devletin fonlarýný toplamave bu fonlardan ödemede bulunma iþlemlerini yaparlar. Devletin b ankeri olarak. hazine tarafýndan çýkarýlan tahvillerin kayýt ve satýþý gibi hertürlü hizmetleri. Gerçekten Merkez Bankalarý banka sistemi içinde en son kredi veren organ görevini yerine getirmek yoluyla. ticari bankalarýn bankasý olarak onlarýn mevduatlarýný tutar. ? ? Merkez bankasýna. bankalarýn likidite gereksinimi de Merkez Bankalarý tarafýndan karþýlanýr. Gelirlerinin yetersizliði durumunda devlete ödünç verir. Merkez Bankalarý.

bu kriterlere göre Merkez Bankalarýnýn baðýmsýzlýðýný test etmektedir. Merkez Bankalarýnýn politika belirleme ve üretme konusundaki baðýmsýzlýklarýný deðerlendiren çalýþmalara 1990 lý yýllarda sýkça rastlanmaktadýr.B. .Neyaptitarafýndan 1992 yýlýnda yapý çalýþmada. ulusal paranýn iç ve dýþ deðerini korumada ve uzun dönemde fiyatistikrarýný saðlamada etkili olacaðý çoðu iktisatçý tarafýndan kabul edilmektedir. o bankanýn baðýmsýzlýðýndan söz edilebilir.mümkün olduðunca az finanse ediyorsa. A.180 . Baðýmsýz bir Merkez Bankasýnýn ise. Bu çalýþmalarýn çoðunluðu belirli baðýmsýzlýk kriterleri ortaya koyarak. En çok kullanýlan yöntem olarak.Cukierman-S.Webb-B. Merkez Bankalarýnýn baðýmsýzlýðý aþaðýdaki dört sorunun ayrýntýlý yanýtlarýna göre deðerlendirilmektedir.

niteliði ve faizine yönelik sorular yer almaktadýr. Eðer kamu kesimi düþük düzeyde finanse ediliyorsa baðýmsýzlýk artacaktýr. büyüme oraný ve iþsizlik oraný þeklinde sýralanabilir. Merkez Bankasý baþkaný ile ilgili sorular. . Kamu kesimine açýlan kredilerin sýnýrlarý ile ilgili sorular (50 puan). Örneðin baþkanýn görevde uzun süre kalmasý buna baðlý olarak baðýmsýzlýðý arttýrýr. Merkez Bankasý amaçlarýnýn belirlenmesine yönelik sorular (15puan). büyüme gibi) baðýmsýzlýk artmaktadýr. baþkanýn görevde kalýþ süresi. Baðýmsýzlýk açýsýndan önemli olan merkez bankasýnýn günlük iþlemlerinin. kamu kesimi gelir ve giderleri dengesinde oluþacak açýk ve fazlalardan etkilenmeyecek duruma getirilmesidir. Performansý ölçen önemli makroekonomik göstergeler. Ülkenin yapýsal özellikleri göz önüne alýnmadan siyasi iradeden kopuk bir merkez bankasýneden baðýmsýz bir banka olarak deðerlen dirilemez? Ekonomik performans ile bir ülke ekonomisinin istikrarlý bir geliþme sürecinde bulunmasý kastedilmektedir.? . uzun dönemde fiyat disiplininin saðlanmasýna ve dengeli bir ekonomik performansýn oluþturulmasýna önemli katký saðlayacaktýr. Burada Merkez Bankasý tarafýndan kamuya verilen kredilerin miktarý. enflasyon oraný. kim tarafýndan atandýðý vb. aksine onunlauyumlu ve tutarlý olacak bir çerçevede deðerlendirilmelidir. Para politikasýnýn belirlenmesi ile ilgili sorular (15 puan). . sorularý içermektedir. ona baðýmsýzca karar alma ve uygulama insiyatifi veren biryasal statü kazandýrmak Bunun yerine Merkez Bankasýnýn baðýmsýzlýðý. Örneðin bütçenin hazýrlanmasýnda Merkez Bank aktif bir görev alýyorsa baðýmsýzlýk artabilecektir. burada hükümet ile Merkez Bankasý arasýndaki iliþkilere yönelik sorular yeralýr. Merkez Bankalarýný siyasi iktidarlardan bütünüyle baðýmsýz olarak düþünmek. parapolitikasýnýn yürütülmesi etkin rol alacak. hükümetin genel politikalarýyla çeliþmeyen. Merkez Bankasýna ekonomide fiyat isti krarý dýþýnda bir amaç yüklenmemiþse (tam istihdam. 20 puan deðerinde olup. . Böylece Merkez Bankasý. Merkez Bankasýnýn baðýmsýzlýðýnýn ve buna paralel .

olarak saðlanan parasal disiplinin genel olarak enflasyon oranýný düþürücü yönde etkilediði kabul edilmektedir. . Unutulmamalýdýr ki. Merkez Bankalarýnýn baðýmsýzlýðý üzerine yapýlan çalýþmalarda. irsizliklerle dolu bir ekonomik ortamýn oluþmasýný. Alesina ve L. dolayýsýyla ekonomik büyüme için gerekli ortam saðlanmýþ olacaktýr. ekonomik birimlerin geleceði daha iyi görme lerini saðlayacak. ancak. Summers tarafýndan 17 OECD ülkesinin 35 yýllýk verileri dikkate alýnarak yapýlan araþtýrmada. Bu çalýþmalardan þu önemli sonuç çýkmaktadýr: Baðýmsýz Merkez Bankasýna sahip olan ülkelerde düþük ve istikrarlý enflasyon oranýnýn bulunduðu. nispi fiyatlarýn bozulmasýný ve kaynak daðýlýmýnda etkinlikten uzaklaþýlmasýný beraberinde getirmektedir. yüksek enflasyon en büyükekonomik istikrarsýzlýktýr. Çünkü. Hatta 1990 yýlýnda A. Merkez Bankalarýnýn göreceli olarak daha az baðýmsýz olduðu ülkelerde daha yüksek bir büyüme hýzý elde edilmiþtir. Düþük ve istikrarlý fiyat düzeyipiyasada belirsizliði azaltarak. ülkeden ülkeye deðiþmekle birlikte baðýmsýzlýðýn büyüme ve iþsizlik üzerinde beklenen olumlu etkileri yeteri kadar göstermediði görülmektedir. baðýmsýzlýk derecesi en yüksek olan Alman Merkez Bankasý dýr.181 .

? Ekonomide istikrarlýbir fiyat düzeyinin oluþmasýnda Merkez Bankalarýnýn baðýmsýzlýðýneden önemlidir? TÜRKÝYE DE MERKEZ BANKACILIÐI Türkiye de Merkez Bankacýlýðý Anlayýþý ve 1980 Öncesi Geliþimi Türkiye de Merkez Bankacýlýðý. ? Evrak-ýNakdiye nedir? Cumhuriyetin kuruluþu ile birlikte Osmanlý Ýmparatorluðu döneminden devralýnan. Bu banka. Devlet yetkilileri de çýkarýlacak kâðýt paralarýn kabul görmesi için yabancý ülkelerce yönetilen Düyun-u Umumiye Ýdaresine baþvurmuþtur. Düyun-uUmumiye. piyasadalikidite sýkýntýsý yaþandýðýnda yeterli düzeyde banknot ihraç etmemiþtir. 1856 yýlýnda Ýngiliz ve Fransýz ortak sermayesiyle kurulan. Osmanlý Bankasý kendisine tanýnan yetkiler çerçevesinde ilk iþ olarak. devlet parasýnýn bir yabancý kuruluþ . devlete. Birinci Dünya Savaþý sýrasýnda banka banknot çýkarma imtiyazýndan vazgeçmiþ. 1863 yýlýnda devletin bankasý olma imtiyazýný elde eden Osmanlý Bankasý ile baþlamýþtýr. klasik anlamda tam bir merkez bankasý görevi yapmaktansürekli kaçýnmýþtýr. isterse kâðýt para çýkarabileceðini bildirmiþtir. karþýlýðý bulunmayan kâðýt paralarýn Osmanlý Bankasýna aktarýlarak banknot haline getirilmesi olanaðýnýn bulunmamasý. Savaþtan sonra Almanya ve Avusturya nýn elindeki altýnlar savaþýn galiplerine teslim edildiði için Düyun-u Umumiye paralarý tümüylekarþýlýksýz kalmýþtýr. Hazine para sýkýntýsý içinde bulunduðunda. Almanya ve Avus ya dan ödünç alýnan altýn ve daha sonra Alman Hazine Tahvilleri karþýlýðý para ( Evrak-ý Nakdiye ) ihraç etmiþtir. tedavülde bulunan kaime adýný taþýyan ve saygýnlýðýný yitirmiþ olan paralarýn yerine saðlam bir para çýkarma görevi üstlenmiþtir. Ancak çýkardýðý paralarýn miktarý hiçbir zaman piyasanýn ihtiyacýný karþýlayacak düzeyde olmamýþtýr.

tarafýndan yönetilmesinin kabul edilemezoluþu. Çalýþmalar gerek yerli gerekseyabancý uzmanlar yardýmýyla yaptýrýlmýþtýr. 1923 yýlýnda toplanan Ýzmir Ýktisat Kongresi nde yeni kurulan Cumhuriyetin bir Merkez Bankasýna sahip olmasý gerekliliði belirtilmiþse de çalýþmalar 1925 yýlýnda baþlatýlabilmiþtir.182 . 1929 yýlýnda dünya ekonomik bunalýmýnýn etkilerinin Türkiye de de hissedilmeye baþlamasý ve kambiyo iþlemlerinde spekülasyonlarýnda önlenememesi nedeniyle1930 yýlýnda Türk parasýnýn k korunmasý hakkýnda 1567 sayýlý kanun çýkarýlmýþtýr. 3 Ekim 1931 tarihinde fiilen çalýþmaya baþlamýþtýr. sermaye ile bir anonim þirket olarak kurulan TCMB. ? TCMB ne zaman kuruldu? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasý (TCMB) yukarýda açýklanan geliþmelerle birlikte yeterli iç ve dýþþartlarýn da oluþmasýnýn etkisiyle. Türkiye de ekonomik baðýmsýzlýk hedefleyen u ir merkezbankasý kurulmasýnda önemli bir rol oynamýþtýr. Þili Merkez Bankasý Kanun u esas alýnarak 1930 yýlýnda 1715 sayýlý yasa ilekurulmuþtur. . 15 Milyon TL.

Böylece Merkez Bankasý Kamu kesiminin açýklarý için finansman saðlayan bir banka görünümü almýþtýr. 1715 sayýlý kanundaki Merkez Bankasý nýn devlete karþý . dolayýsý ile yönetimine egemen duruma gelmiþtir. Bu kanun ile Merkez Bankasý devlet müdahelesinden oldukça baðýmsýz bir anonim þirket olarak kurulmuþ. 1970 yýlýnda 1211 sayýlý Merkez Bankasý Kanunu yürürlüðe konulmuþtur. devletin banka üzerindeki etkisini sýnýrlamak amacýyla bu payýn en çok %25 e kadar arttýrýlabileceði kabul edilmiþtir. C grubu pay senetleri milli bankalardýþýndaki kur uluþlara tahsis edilmiþ olup. geliþmiþ ülkelerdeki merkez bankalarýnýn yapýsýna uygun bir hale getirilmiþtir. 40 yýl yürülükte kalanmerkez bankasý kuruluþu kanunu bu süre içerisinde 22 kez deðiþtirilmiþtir. Böylece hazine bankanýn genel kuruluna. yabancý sermayeli bankalar veimtiyazlý þirketlere ayrýlan pay miktarý sermayenin %10 u ile sýnýrlandýrýlmýþtýr. 1715 sayýlý Merkez Bankasý kuruluþu kanununda bankanýn hisseleri dört gruba ayrýlmýþtýr: A grubu pay senetleri devlete ait olup sermayenin% 15 i olarak bel rlenmiþ. Yapýlan deðiþikliklerin çoðu Merkez Bankasýnýn Hazineye ve Kamu Ýktisadi Teþebbüslerine daha fazla kredi verilmesini saðlamaya yönelik olmuþtur. Ýkinci Beþ Yýllýk Planda öngörülen deðiþiklikler çerçevesinde. Bubanknotlar 1948 yýlýna kadar karþýlýðý altýn olarak ödenmek yoluyla tedavülden kaldýrýlmýþlardýr. Osmanlý Bankasý da 1957 yýlýnda çýkarýlan bir yasa ile öteki yabancý bankalar gibi Türkkiye de þube açma hakkýna sahip bir banka konumunda kalmýþtýr. B grubu pay senetleri milli bankalara.? Yukarýdaki açýklamalardan anlaþýlacaðý gibi Cumhuriyet kurulduðunda ödeme aracý olarak karþýlýksýz kalan Düyun-u Umumiye paralarý yanýnda. D grubu paylar ise Türk ticaret kuruluþlarýna ve Türk vatandaþlarýna býrakýlmýþtýr. Osmanlý Bankasý banknotlarý da piyasada tedavül etmekteydi. Yeni kanun ile hazinenin payý yükseltilerek sermayenin % 51 inden aþaðý düþmeyeceði hükmü getirilmiþtir.

paranýn iç ve dýþ istikrarýnýn saðlanmasý görevinden uzaklaþmýþ. bunun bir sonucu olarak mali piyasalarda meydana gelen geliþmeler. Merkez Bankasý nýn görev ve yetkilerinin yeniden tanýmlanmasý gereðini ortaya çýkarmýþtýr. 24 Ocak 1980 Kararlarýna kadar genelde enflasyonist para ve kredi politikalarý izlenmiþtir. bir yönüyle geliþmekte olan sermaye piyasasýna . böylece hazineye piyasa mekanizmasý dahilinde borçlanma imkâný yaratýlmýþtýr. Bu geliþmeler þöyle özetlenebilir : . 1985 yýlýnda kamu menkul kýymetlerinin ihale yoluyla satýþýna baþlanýlmýþ. Merkez Bankasýnda 1980 li Yýllardaki Geliþmeler 1980 li yýllarda dünya ekonomisinin gündemine giren finansal liberalizasyon politikalarý Türkiye de de uygulanmaya baþlanmýþ. Çünkü 1970 li yýllar boyunca TCMB esas iþlevi olan.183 . kamu açýklarýný finanse eden ve kalkýnma bankacýlýðý yapan bir kuruluþ konumuna getirilmiþtir. etkin bir para politikasý yürütülebilmesi için mekanizmalar geliþtirilmiþ ve mali sistemdeki diðer geliþmeler desteklenmiþtir. bankanýn baðýmsýzlýðýaçýsýndan yorumlayýnýz. TCMB özellikle 1980 li yýllarýn ikinci yarýsýnda mali sistemdeki geliþmelere öncülük etmiþ. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasýile ilgili 1715 ve 1211 sayýlý kanunlarý. Bu geliþme sonucunda oluþan kamu menkul kýymetler piyasasý. T.C.baðýmsýz veya özerk olmasý görüþünden büyük ölçüde tavizler verilmiþtir.

Bu yollaMe z Bankasý bankalarýn rezervlerini. Merkez Bankasý ancak fon fazlasý veya eksikliði olduðu günlerde alýcý veya satýcý olarak devreye girmektedir. 1987 yýlýnda baþlatýlan açýk piyasa iþlemleri ile Merkez Bankasý piyasadaki likiditeyi ve faizleri etkileyebileceði araçlardan en aktif olanýna kavuþmuþtur. Bu iþlemlerle piyasada likidite fazlasý olduðunda. 1986 yýlýnda faaliyete geçen bankalararasý para piyasa (Ýnterbank Piyasasý) ile bankalar fazla fonlarýný deðerlendirme ve kýsa vadeli likidite gereksinimlerini karþýlama olanaðý elde etmiþlerdir. . devlet iç borçlanma senetlerini ya doðrudan satmakta yada ters repo (geri alm a anlaþmasýyla satma ) ile fazlalýðý eritmektedir. böylece piyasada oluþan bu fiyata (faiz oranýna) göre likidite darlýðý veya bolluðu hakkýnda karar verebilmektedir. faiz oranlarýný ve dolaylý bir biçimde de kredi piyasasý ile döviz piyasasýný etkileme olanaðý elde etmektedir. bankalarýn likidite gereksinmeleri ihmaledilmeksizin. Merkez Bankasý bünyesinde gerçekleþtirilen bir geliþme de 1988 yýlýnda döviz piyasalarýnýn kurulmasýdýr. likiditeyi. Bu piyasada döviz satmakisteyen bankalar ile dövi . Bu piyasada iþlemler çoðunlukla bir gecelik olup. Yine likidite darlýðý durumunda doðrudan alýþ ya da repo (geri satmaanlaþmasýyla alma ) yoluyla bu sýkýþýklýk giderilmektedir. Açýk piyasa iþlemleri kamu menkul kýymetlerinindoðrudan alýnmasý ve satýlmasý þeklinde olabileceði gibi repo ve ters repo þeklinde de yapýlmaktadýr. öte yandan Merkez Bankasýnýn açýk piyasa iþlemleri yapabilmesi için temel oluþturmuþtur. 1986 yýlýnda faaliyete geçen bankalar arasý para piyasasý nasýl?iþlemektedir? Bu piyasanýn saðladýðýavantajlar nelerdir? . Para politikasýuygulamasýnda açýk piyasa iþlemleri neden en aktif? araç olarak deðerlendiri ? . Bu piyasa yoluyla bankacýlýk sektörünün rezervlerini bir ölçüde kontrol etme olanaðýný elde eden Merkez Bankasýnýn para arzý üzerindeki denetimi. Bu geliþme ile Merkez Bankasý bankacýlýk sektöründeki rezervlerin fiyatýný öðrenmiþ olmakta. artmýþtýr.yol gösterirken.

Türk Þirketleri yabancý borsalara menkul kýymetlerini kote ettirerek kaynakbulabileceklerdir. Böylece Merkez B asý kredilerinin. Yine. Merkez Bankasý orta ve uzun vadeli kredi uygulamasýný terketmiþ.184 . doðrudan alýcý veya satýcý olarak piyasaya girmektedir. sermaye hareketleriserbestisi elde edilmiþtir. Merkez B li paraya ek olarak ülkede kullanýlmakta olan yabancý paralarý da dikkate almasý gerekliliðini ortaya çýkarmýþtýr. 1989 yýlý Ekim ayýnda alýnan bir kararla. . Türkiye deki yerleþik kiþiler yabancý menkul kýymetleri satýn alabileceklerdir. Ancak piyasada döviz arzý döviz talebini aþýyorsa veya tersi durumsözkonusu ise Merkez Bankasý aracýlýk rolünü bir kenara býrakýp. . bu görev Eximbank ileTürkiye Kalkýnma Bankasýna devredilmiþtir.yapan bankalar buluþturulmaktadýr. 1989 yýlýnda çýkarýlan Türk Kambiyo sisteminde liberalleþmeyiönemli ölçüde gerçekleþtiren 3 kararla. kalkýnmanýn finansmanýna yönelik olarak kullanýlan bir . Sermaye hare ketlerine getirilen kolaylýklar çerçevesinde bankalarýn. Bu karara göre yabancý þirketler menkul kýymetlerini Türkiye de pazarlayabilecekler. kiþi ve kuruluþlarýn yurt dýþýndan getirdiklerifonlarýn hýzla artmasý.

Bu olumsuz durumlar enflasyonla mü elede önemliengeller oluþturmaktadýr. Merkez Bankacýlýðýnda 1980'li yýllardaki geliþmeleri açýklayýnýz. 16 Ocak 1990 tarihinde TCMB ilk parasal programýný kamuoyuna açýklamýþtýr. Hazine nin gönüllüolarak belirlediði b an. . Bu protokolün önemi. Yine 1989 yýlýnda Merkez Bankasýnýn Hazine ile yapmýþ olduðu protokol önemli bir geliþmedir.selektif kredi politikasý aracý olmaktan çýkarýlarak. T. Programda Merkez Bankasý bilançosundan seçilen dört deðiþken için hedefler belirlemiþtir. Merkez Bankasýnýn yurt içinde kullandýðý kredi ve avanslar toplamý . Toplam Bilanço büyüklüðü . verilecek avans miktarýný artýrmaktadýr. bu sýnýr aþýldýðýnda piyasa faizoranlarýnýn uygulana kabul edilmiþtir.C. cari yýl bütçe ödeneklerinin % 15 i olarak belirlenen yasal sýnýrýn altýnda olup. T. yalnýzca para politikasý aracý olarak kullanýlmasýna yönelik bir deðiþiklik yapýlmýþtýr. Devletin gelir ve giderlerinin denkleþtirilmesi aþamasýnda önem kazanan Hazine. Net iç varlýklar. Bu deðiþkenlere yönelik hedefler.C. Merkez Bankacýlýðýnda 1990 lý Yýllardaki Geliþmeler ? Merkez Bankasý. bu protokol ile Hazine nin Merkez Bankasý ndan düþük faizle kullanabileceði avans miktarýna tavan getirilmiþtir. 1990 yýlý sonunuda.Merkez Bankasý iliþkilerinde. Bununla Merkez Bankasý reeskont olanaklarýnýn bankacýlýk sisteminin likiditesini düzenlemek amacýyla kýsa vadeli kredi biçiminde kullandýrýlmasý amaçlanmýþtýr. mali sistemi ve bankanýn bilançosunu orta vadede saðlýklý bir yapýya kavuþturmak. . . Merkez Bankasýnýn asýl iþlevlerine dönüþünü saðlamak amacýyla parasal proglamla baþlamýþtýr. Merkez Bankasý bilançosunun 1989 yýlý sonuna göre % 12-22 arasýnda büyütülmesi. 1990 lý yýllara. Fakat yasa ile belirlenen buüst sýnýrýn yüksek olmasý ve enflasyon nedeniyle bütçe ödeneklerininsürekli artmasý. enflasyonla mücadelede mali disiplinin saðlanmasý konusunda Merkez Bankasý ile Hazinenin anlaþmalarýdýr. Toplam iç yükümlülükler. . Öte yandankýsa vadeli avans kullanýmýnýn yýl içine yayýlmasý konusunda bir d olmamasý avansýn ilk aylarda tümden kullanýlmasýna yolaçmaktadýr. Bankanýn yurt içinde gerçek ve tüzelkiþilere olan TL ve döviz cins m borçlarýnýn % 15-25 arasýnda büyümesi.

kendi blançosuna aitbazý geliþmeler hakkýndaki beklentileri kamuya duyurmakta.185 . Merkez bankasý böyle bir program yapmakla. kamuyu iç ve dýþ . 1990 yýlý parasal programý yýllýk hedeflerin tutturulmasý açýsýndan baþarýlý olmuþtur. . Böylece beklentiler parasal istikrarý saðlayacak þekilde yönlendirilmiþ olacaktýr. kamuoyudavranýþlarýný etkileyerek ekonomide ve mali piyasalarda belirsizliklerinazaltýlmasýný amaçlamýþtýr. Merkez Bankasý Parasý. Ancak. bu program doðrultusunda yürütülen para politikasý TCMB nýn kamu kesimine kredilerini kýsmasý. Parasal tabana kamu mevduatýnýn ilavesi ile ulaþýlan büyüklüðün % 35-48 büyümesi hedeflenmiþtir.ile diðer alacaklarýndan oluþmaktadýr. burada % 616 arasýnda büyüme hedeflenmiþtir.

Çünkü 5 yýl için göreve getiri a görevden alýnamazken.C. ilk kriter çerçevesinde Merkez Bankasý baþkanýnýn nasýl atandýðý. Sonuç olarak Merkez Bankasýnýn. 1715 sayýlý TCMB kanununun. görev süresi ve görevden alýnmasý konusunda. programhedeflerine büyük ölçüde ulaþýlamamýþtýr.? borçlanmaya hýzla yöneltmiþ. 1211 sayýlý yasadaMerkez Bankasý . bu ise faiz oranlarýnýn yükselmesine yol açmýþtýr. MERKEZ BANKASININ BAÐIMSIZLIÐI Baðýmsýzlýk ölçütlerinden hareketle T. Çünkü bankalar dýþardan borçlandýklarý dövizi ülkeye getirerek yüksek faizlerden yararlanmýþlardýr. Ancak. uyguladýðý para politikasýnýn maliye ve gelirler politikasýyla uyum saðlayamamasý istikrarsýzlýklarýn ve baþarýsýzlýklarýn kaynaðý olmuþtur. TCMB nýn yeterince baðýmsýz hareket edememesinin bir sonucudur. Merkez Bankasý tarafýndan uygulanan parapolitikasýnýn diðer politikalarla uyumlu olmamasý yanýnda.C. kamuoyunun beklentilerini etkileyerekfinansal piyasalarda ve ekonomide ki belirsizlikleri ortadan kaldýrmak ve TL yi orta vadede itibarlý bir para haline getirmekti. Sürekli kesimi açýðý ve bu açýðýn finansman yöntemi programý baþarýsýzlýða iten en önemli faktör olmuþtur. öte yandan bankalarýn dýþ yükümlülüklerini artýrmýþtýr. Yüksek faizler bir yandan özel kesim yatýrýmlarýný azaltmýþ. Bu ise TL de aþýrý deðerlemeye yol açarak. 1991 yýlýnda seçimlerin ve iktidar deðiþikliðinin getirdiði belirsizlikler. Merkez Bankasý 1992 yýlýnda ikinci parasal programýný kamuoyuna açýklamýþtýr. Bu programýn amacý. Merkez Bankasý nýn baðýmsýzlýðý deðerlendirildiðinde. cari iþlemler dengesini olumsuz etkilemiþtir. Kýsaca Merkez Bankasýnýn parasal programýnda hedef belirlerken ekonomide diðer parametrelerin etkilerini ihmal etmesi. 1211 sayýlý kanuna göre daha çokbaðýmsýzlýða önem verdiði bir gerçektir. 1991 yýlýndan 1996 yýlýna kadarki dönemde. Bu. uygulanan para politikasý üzerinde pek etkili olamadýðý gözlenmiþtir. Merkez Bankasýnýn uyguladýðý istikrarlý para politikasýna son verdirmiþtir. 1992 yýlýparasal programýnýn baþarýsýzlýðýnýn nedenlerini belirtiniz? T. Körfez Krizinin ülke ekonomisini etkilemeyebaþlamasý yeni hükümetin geniþletici para ve maliye politikalarýna yönelmesi.

hükümetetavsiye niteliðindedir. TL yi itibarlý bir para konumuna getirmek temel amaç olarak belirlenmiþtir. Türkiye de para politikasý hükümet tarafýndan belirlenmekte. Kýsaca hükümetle uyum saðlayamayan baþkanýn görevdekalmasý oldukça zo Para politikasýnýn belirlenmesi açýsýndan deðerlendirdiðimizde.186 . Çünkü hükümetin belirlediði büyümeve istihdama yönelik amaçl lik amaçla çatýþmaktadýr. hazine ve Merkez Bankasý tarafýndan uygulanmaktadýr. Programlarda orta ve uzun vadede fiyat istikrarý saðlamak . Ancak maliye politikasý ve gelirler politikasý ile yeterince desteklenmediði için bu amaca ulaþýlamamýþtýr. . Merkez Bankasý amaçlarýnýn belirlenmesi açýsýndan 1985 yýlýndan itibaren ve özellikle de parasal programlar çerçevesinde önemli adýmlar atýlmýþtýr.politikasý ile ilgili olmayan nedenlerden dolayý görevdenalýnmaktadýr. Uygulamada görülen çift baþlýlýk ise baðýmsýzlýðý önemli ölçüde zedelemektedir. Para politikasýnýn belirlenmesinde Merkez Bankasý kararlara katýlmakla birlikte. Dolayýsýyla Merkez Bankasý baðýmsýzlýðý yeterince saðlanamamaktadýr. Ancak 1990 yýlý parasal programý ile bu konuda önemli geliþmeler saðlanabilmiþtir. yetkisi.

Banka Meclisine Guvernör baþkanlýk yapar. Merkez ve Þubeler Ýskonto Komiteleri .C . meclis belirlenmesinde hükümet önemli rol oynar. B. T. Kamu kesiminin finansmanýnýgöz önüne alarak. Genel Kurulda oy çoðu nluðu A sýnýfý paylarýna ait olduðundan. C ve D grubu pay senetlerini . Parasal programlarla ve 5Nisan 1994 tarihi nde alýnan karalarla kamu kesimine açýlan kredilerin sýnýrlandýrýlmasýna iliþkin düzenlemeler yapýlsa da kamu açýklarýnýn büyükboyutlarda olmasý. GÖREVLERÝ VE YETKÝLERÝ ? TCMB nýn Ýdari Yapýsý TCMB nin teþkilatý ve organlarý þunlardýr: . bunun yanýnda devletten devlete kredi vermek için bankanýn kaynaklarýný kullandýrmak gibi bir takým görevler üstlenmiþtir. 1991 ve 1995 seçim lemelerden büyüksapmalarýn oluþumuna neden olmuþtur. MERKEZ BANKASININ ÝDARÝ YAPISI. Baþkanýn üç yardýmcýsý vardýr. Pay Sahipleri Genel Kurulunca seçilen 6 üyedenoluþur. Denetleme Kurulu . Þubeler Yasada Genel Müdürlük yer almamasýna raðmen TCMB Teþkilat ve Görevleri esas yönetmeliði hükümlerine göre 10 Genel Müdürlük ve budüzeyde 4 Daire Baþkanlý bulunmaktadýr. reeskont. Çünkü TCMB açýðýný kapatmak. Merkez Bankasýnýn baðýmsýzlýðýnýnasýl etkilediðini tartýþýnýz? T. Banka Meclisi. Banka Meclisinin önerisi üzerine Bakanlar Kurulu Kararý ile 5 yýllýk bir süre için atanmaktadýr. iskonto ve faiz oranlarýnýn belirlenmesi. açýlacak kredi koþullarýnýn ve TL nin deðerinin saptanmasý gibi konularda yetki sahibidir.C. Pay Sahipleri Genel Kurulu . Banka Meclisi. En geniþ yetkilere sahip organ þüphesiz pay sahipleri Genel Kuruludur. Genel Kurul a Guvernör (baþkan) baþkanlýk etmektedir.Son olarak kamu kesimine açýlan kredilerin sýnýrlarý ile ilgili kriter deðerlendirildiðinde. Özellikle 1984 yýlýna kadar kamunun finasmanýnda Merkez Bankasý kaynaklarý yoðun olarak kullanýlýrken. ucuz yatýrým kredisi vermek. Hem yönetiminhem de karar organýnýn b lunan baþkan. A. bu tarihten itibaren iç borçlanmaya geçilmiþtir. Banka Meclisi . Baþkanlýk (Guvernörlük) . Merkez Bankasý nýn baðýmsýzlýðýnýn düþük düzeydebulunduðu sonucu ortaya çýkýyor. Görev süreleri 2 yýl olan denetleme kurulu. Yönetim Komitesi . Yasaya göre meclis üyelerinin her yýl bir bölümü yeniden seçilmektedir.

TCMB yapýsý içerisinde yer alan diðer organlarýn görev ve yetkileri yasa ve yönetmelikler çerçevesinde belirlenmiþ olup. Guvernör ve yardýmcýlarýndan oluþan yönetim komitesinin verdiði görevleri yaparlar. .temsil edecek birer kiþiden meydana gelir.187 .

? T. hükümetçe belirlenecek esaslar içinde saptamak. Merkez Bankasýnýn müþavirlik görevleri ise . Bankalar ve diðer mali kurumlarla ilgili kuruluþ izinleri ve bunlarýn . .C. Bankalar Kanunu nun uygulanmasý ile veya genel olarak bankacýlýk ve kredi mevzuatlarý ile ilgili konularda istendiðinde hükümete görüþ bildirmek. Para ve kredi politikasýný. Hükümetçe gerektiðinde para ve krediye yönelik tedbirlerin alýnmasý konusunda 1211 sayýlý kanunla kendisine verilen yetkilerçerçevesinde görüþ bildirmek. . . . . Para arzýný ve ekonominin likiditesini düzenlemek amacýyla açýk piyasa iþlemleri yapmak. ülkenin ekonomik menfaatlerine uygun þekilde yönetmek.M. Milli paranýn hacim ve tedavülünü adý geçen kanun gereðince düzenlemek.B sýbünyesinde en geniþyetkiye sahip birim hangisidir? TCMB nýn Görev ve Yetkileri 1211 Sayýlý Kanuna göre Bankanýn temel görevleri. Milli para ile altýn ve yabancý paralar arasýndaki dengeyi. . Hükümetçe alýnacak kararlar çerçevesinde borsada döviz ve kýymetli madenler üzerinde iþlem yapmak. Mevduat ve vade türleriyle mevduatta vade sürelerini ve bunlarýn yürürlük zamanlarýný belirlemek. . Ýlgili mevzuat ve hükümetçe alýnan kararlar çerçevesinde altýn ve döviz rezervlerini. . . . . . Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonunu idare ve temsil etmek. kalkýnma planlarý ve yýllýk programlarçerçevesinde ekonominin gereklerine göre ve fiyat istikrarýný saðlayacak þekilde yürütmek. Hükümetle birlikte milli paranýn iç ve dýþ deðerini korumak amacýyla gerekli tedbirleri almak. . Bankalara kredi verme iþlerini 1211 sayýlý kanunda belirtilen esas ve sýnýrlar içerisinde yürütmek.

Merkez Bankasý nýn Hükümet le olan iliþkilerinden doðan görevleri : . Yabancý ülkelerle yapýlacak mali ve ticari anlaþmalara iliþkin görüþmelerde Merkez Bankasý temsil olunur. .188 . Bu yüzden banka. Merkez Bankasý hükümetin mali ve ekonomik danýþma organýdýr. para ve kredi politikasý konusunda hükümetçe incelenmesi istenilecek konular hakkýnda görüþ bildirir.tasfiyeleri konusunda karar aþamasýndan önce Merkez Bankasý nýn görüþünü bildirmek.

. kredi iþlemlerinde uygulayacaðý reeskont. yurtiçi ve yurtdýþý para nakil iþlerini ücretsiz yapar. iskonto ve faiz oranlarýný hükümetçe izlenen ekonomik politikalarýda gözönündebulundurarak belirler. Özet ? Dünyada ve Türkiye de Merkez Bankalarý bugünkü hüviyetlerinekavuþuncaya kadar önemli aþamalardan geçmiþlerdir. Bu çerçevede. Devletler. hazinedarlýk görevlerini yerine getirmektedir. T. Merkez Bankasý hükümetin hazinedarýdýr.. Ülkede banknot ihracý imtiyazý tek elden Merkez Bankasý na aittir. . Banka. her türlü devlet iç borçlanma senetlerinin mali servisini. mali ajanlýk. yürürlükte olan mevzuatla kendisine verilen yetki ve görevalanýna giren konulara il iþkin yapmýþ olduðu her türlü düzenlemelere bankalarýn uygun hareket edip etmediklerini denetlemeye yetkilidir. . Bu mevduatlar için faiz ödenmez. devletin bankacýlýðýný yapmak ve bankacýlýk faaliyetlerinin düzenli birþekilde yürütülmesini kontrol etmek amacýyl kez bankalarý . özel kanunlara ve bunlara dayanan kanunlara göre kambiyo denetlemesini ve dýþ ticaret rejimi uygulamasýný veya benzeri iþlemleri yapmakla görevlendirilebilir. Devletin ululararasý mali ve iktisadi iliþkilerinde.C. Banka. özellikle devletin gerek içerde gerekse yabancý ülkelerde tahsilat ve ödemelerini ve bütün hazine iþlemlerini.Merkez Bankasýnýn görevi ve yetkileri nelerdir? Açýklayýnýz. para-kredi konularýnda karar alma ve 1211 sayýlý kanunla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde hükümete öneride bulunmayetkisine sahiptir. Banka. . Banka. kanuni parayý ve emisyon ve tedavülünü saptamak. Merkez Bankasý na hükümetin mali ajanlýðý verilebilir. Bu kanun hükümlerine göre Merkez Bankasý özellikle hükümetin mali ve ekonomik müþavirlik. kurulu olduðu yerlerde Merkez Bankasý na. Hazine ve katma bütçeli idarelerle özel idare ve belediyelere ait paylarýn. kurulu bulunmadýðý yerlerde muhabirlerine yatýrýlmasý zorunludur. Ayný yasada bankanýn yetkileri ise þu þekilde belirlenmiþtir : .

görev ve yetkilerinde deðiþiklikler kendini göstermiþtir.M. Türkiye de 1930 yýlýnda ve 1715 sayýlý yasa ile Merkez Bankasý kurulmuþtur. nýn baðýmsýzlýðý konusunda önemli adýmlar atýlmýþtýr. . T.B. 1990 yýlý parasal programý dýþýnda baþarýlý olunamamýþtýr. Yine 1990 lý yýllarda parasal programlar uygulamaya konulmuþ. Ancak. Daha sonra 1970 yýlýnda 1211 sayýlý yasa ile T.B.C.B.189 .C. Özellikle 1980 li yýllarda izlenen finansal liberalizasyon politikalarý çerçevesinde. yapýsýnda önemli deðiþiklikler yapýlmýþtýr.M. T.kurma yoluna gitmiþlerdir.M. Daha sonraki uygulamalarda baðýmsýzlýk kriteri açýsýndan gerileme gözlenmiþtir. Bugün her ülkenin bir merkez bankasý bulunmaktadýr.C.

Merkez Bankasý fiyat istikrarý dýþýnda bir amaca yönelmemiþse baðýmsýzlýk artar. Milli paranýn hacim ve tedavülünü adý geçen kanunun gereðince düzenlemek.B.Sorular 1. Merkez Bankasý baþkanýnýn görevde kalýþ süresi baðýmsýzlýðý artýrýr. Para arzýný ve ekonominin likiditesini düzenlemek amacýyla açýk piyasa iþlemleri yapmak. e. Merkez Bankasýna fiyat istikrarý dýþýnda baþka amaçlar yüklenmiþse baðýmsýzlýk artar. d.Neyapti nin araþtýrmasýna göreMerkez Bankasýnýn Baðýmsýzlýðýyla ilgili aþaðýdaki seçeneklerden hangisi yanlýþtýr? a.190 . Aþaðýdakilerden hangisi 32 sayýlý kararla. Bütçenin hazýrlanmasýnda Merkez Bankasýnýn aktif rol almasý baðýmsýzlýðý artýrýr. c.S. Ülkede banknot ihracýný düzenlemek.Webb . Merkez Bankasýnýn yerli paraya ek olarak ülkede kullanýlmakta olan yabancý paralarýda dikkate almasý gerektiðini ortaya çýkarmasý. Merkez Bankasýný. b.B. 3. Tasarruf mevduatý sigorta fonunun idare ve temsili b. b. e. Cukierman . Aþaðýdakilerden hangisi Merkez Bankasýnýn temel görevlerinden deðildir? a. Türk þirketlerinin yabancý borsalara menkul kýymetlerini koteettirerek. 2. d. d. A. Sermaye hareketlerine serbesti getirisi. e. Yabancý þirketlere menkul kýymetlerini Türkiye de pazarlamaolanaðý saðlamasý. c. Milli paranýn iç ve dýþ deðerini korumak amacýyla gerekli tedbirialmak. c. . Türk Kambiyo Sisteminegetirilen deðiþmelerden biri deðildir? a. Kamu kesimine açýlan krediler sýnýrlandýrýlmýþsa baðýmsýzlýk artar. kaynak saðlamal arýna olanak vermesi. likidite ve faizleri belirleme yönünüden aktifhale getirmesi.

Yýl: 2.A. Eylül 1994. EYÜPGÝLLER. DPT.T. Mehmet. Kýsmet Matbaasý. 1981 b. Banka ve Ekonomik Yorumlar. Aþaðýdaki organlardan hangisi yazýda yer almadýðý halde T. Ö.4. Banka Meclisi b. Merkez Bankasýnýn Baðýmsýzlýðýnýn Makroekonomik Performansý Gözüyle Üzerindeki Etkileri. Suat. Ýktisat. Güvenirlik c. Haziran 1994. Kadir. Ýsmail.C. Banka ve Ekonomik Yorumlar. GÜNAL. Sayý12. Yýl: 30. Central Bank Strategy Credibility and Independence Theory and Evidence. Denetleme Kurulu e. Ö. Ankara 1981. Ankara. 1984 e. 1983 d.C. Merkez Bankasý kaynaklarýnýn kamunun finansmanýndan çekilmesi ve iç borçlanmaya geçilmesi hangi yýlda olmuþtur? a. Eylül 1995. Ekonomik Forum. Yýl:3. Merkez Bankasý nýn 1990 Yýlý Parasal Programý.Ý. Ziya. Merkez Bankasýnda vardýr? a. Yedinci Beþ Yýllýk Kalkýnma Planý Finans Kurumlarý Özel Ýhtisas Komisyonu Raporu. Merkez Bankacýlýðý ve Ýliþkileri. ÇOLAK.Faruk. Alex. 1982. Ercan. T.Faruk. Servet. Merkez Bankasý Ýþlemleri. Ýþletme ve Finans. Finans . 1982 c. Yönetim Komitesi Kaynakça AKTÜRK. KUMCU. 5 Nisan ve Merkez Bankasý. Sayý:11. 1994. Batý Ülkeleri ve Türkiye de Hazine ve Merkez Bankasý Alanýnda Son Geliþmeler. Yayýn No:149. Genel Müdürlük d. Sayý:7. CUKIERMAN. ÇOLAK. KAYLA. Uzman Gözüyle Bankacýlýk. TCMB nin Para Politikasý ve Para programý. Aralýk 1993. ESER. TOBB 8/1994. MIT Press Cambridge.Ý. Mart 1990 Sayý:48. A. Uzman Görüþüyle Bankacýlýk. OKTAR. Para Politikalarýnda Geliþmeler ve Merkez Bankalarýnýn Deðiþen Rolü. Merkez Bankalarýnýn Baðýmsýzlýk Sorunu. 1985 5.

Baský EzgiKitabevi Yayýnlarý. Para Banka ve Finansal Piyasalar. PARASIZ. M. Bursa. Eylül 1992 Sayý:57.191 .Ýlker. 1994. 5.Dünyasý. .

UZUNOÐLU. Aðustos. Rüþdü. Ankara. Sayý:89. Ýþletme ve Finans. Sayý:51-52. SARACOÐLU. SARACOÐLU. Rüþdü. 1993. Merkez Bankasý Baðýmsýz Olsun mu? Ýktisat Dergisi. Rüþdü. Rüþdü. TCMB Yayýný 1990. Merkez Bankacýlýðý Konusunda Söyleþi.SARACOÐLU. . Ankara. Haziran-Temmuz 1990. Temmuz 1994. TCMB 1992 Para Programý.TCMB Yayýný 1992.192 . TCMB Parasal Programý Brifing Metni. Ýktisat. Sadi. Ýktisat Ýþletme ve Finans. Türkiye de Merkez Bankacýlýðý. SARACOÐLU.

nakit oranýyla. parasal taban kavramýný.... parasal taban çarpanýný.ÜN ÝTE 12 Parasal Taban ve Para Arzý Bu Ünitede. Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak. Bu üniteyi tamamladýðýnýzda cebinizdeki nakit paranýn hangi yollarla size ulaþtýðýný. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. .. üniteyi tekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. faiz oranlarýyla. Bu üniteyi çalýþýrken.193 . Ünitedeyer alan deðerlendirme sor ularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. kanuni karþýlýklarla ve aþýrý rezervlerle para arzý arasýndaki iliþkileri öðrenmiþ olmanýz gerekir. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde. ekonomik yaþamda kullandýðýmýz paranýn nereden ve nasýl size ulaþtýðýný ve para arzýnýn boyutunun nasýl saptanabileceðini dikkatle incelemeniz gerekecektir.

Hangi kurumlar para aðacýnýn yapraklarýný oluþturur? Yapraklarlakökler arasýndaki iliþkiyi ne saðlar? Parasal Tabanýn Rolü ? Parasal taban ekonomideki parasal etkenlerin ölçümünde son dereceönemli bir kavramdýr. Para aðacýnýn temel kaynaklarý bu hesaplarda toplanýr. Bireyleriçin doðru olan bu deyiþ toplum için geçerli deðildir. merkez bankasý ve hazinenin parahesaplarý oluþturur. Parasal geniþleme bu temelden hareketle. Bankalar ve banka dýþý sektör para aðacýnýn yapraklarýný oluþturur. Bu durum parasal aktiflerin getirilerinde (kârlýlýklarýnda) deðiþiklik yaratýr. yada þanslý olmamýz veya her ikisine birden sahip olmamýz gerekir. ticari bankalarýn ve banka dýþý sektörün bilançolarýna da yansýr.PARA ARZI SÜRECÝ Bir yabancý deyiþe göre "Para aðaçta büyümez". Para kaynaklarýnýn birindeki deðiþme. Hden hareketle. çeþitli parasal iþlemler sonucu ortaya çýkar. Dolayýsýyla para arzý süreci aðaçlarýn büyüme sürecinden farklý deðildir. Getiriler yelpazesi ise hükümetin parasal hesaplarýndaki deðiþmelerin tüm ekonomiye aktarýldýðý ve böylece para stokunu geniþleten kanal ve damarlarý yani dal ve gövdeyi oluþturur. gibi para a . Yapraklar nasýl aðaç için gerekli maddeyi yapýyorsa ayný þekilde bankalar (banka dýþý sektörle birlikte) hükümetin para hesaplarýndaki kaynaklarýn geniþlemesi sonucu para üretirler. Bunun anlamý þudur. Bir ülkenin para aðacýnýn köklerini hangi kurumlar oluþturur? Bankalar ve Banka Dýþý Sektörün Rolü ? Hükümetin parasal hesaplarýndaki artýþlar. banka ve banka dýþý sektör için elveriþli finansal ve diðer aktiflerin nispi miktarlarýný deðiþtirir. Toplumda para stokubüyür. Para al taban iktisatta H simgesiyle gösterilir. Daha çok para (gelir) elde etmek için her birimizin ya çok çalýþmamýz. Merkez Bankasý ve Hazinenin Rolü Bir ülkenin para aðacýnýn köklerini. M2 vb. M1. merkez bankasýnýn ve hazinenin bilançolarýnýn yanýsýra.

Makswell Fry'a göre. artý para rezervleri (bankalarýn ayýrdýklarý karþýlýklar). Devlet sektörü temel para kaynaklarýný artýrdýðýnda. Taban para. fiilen dolaþýmdaki nakit para. birbirlerine çok yakýn.194 . yükse ara demektedirler. sistemin besleyicisi ve gýdasýdýr. bilançosu deðiþmiþ olur.rzý kavramlarýný ölçmek mümkündür. nakit parasal tabandýr. ? . . ancak yakýn parasal taban tanýmlarý yapmaktadýr. Ýþte bu aktiflerden özel birisi vardýr ki buna iktisatçýlar taban para. Özellikle hazinenin aktif portföylerinin kompozisyonu deðiþir. Bunlardan birkaçýný þöyle özetleyebiliriz. Parasal tabana baþka ne isimler verilir? Ýktisatçýlar. parasaltaban.

ne kadar vadesiz ve ne kadar vadeli mevduatý bankaya yatýracaðýdýr. Parasal tabanla para stoku arasýndaki iliþkiyi neler belirler? DEVLETÝN PARASAL HESAPLARI.1: Parasal Tabanýn Kaynaklarý ve Kullanýmý Kaynaðý Parasal Taban Kullanýmý MERKEZ BANKASI KREDÝLERÝ . kendilerine gelir saðlamak için kredilerini ve yatýrýmlarýný geniþleterek kullanacaklardýr. Ýkincisi ise. kaðýt ve madeni para miktarýna oranla. Ülkemizde ve birçok ülkede parasal tabanýn kaynaðý. para stoku arasýndaki iliþkiler. taným olarak ekonominin para stokunu arttýrýr. Biz parasal tabaný. fiilen dolaþýmdaki kaðýt ve madeni para + bankalarýn Merkez Bankasýnda bulundurduklarý kanuni karþýlýklar + atýl rezervler (Bankalarýn Merkez Bankasýndaki serbest mevduatý + ticari bankalarýn kasa mevcutlarý) olarak tanýmlayacaðýz. Parasal taban nedir? Diðer Deðiþkenler ? Belli bir parasal tabanla. vadesiz mevduatlarý artýrýcý etki yapacaðý söylenebilir. Banka sektörünün elinde bulunan taban paradaki artýþýn. Tablo 12. Daha önce de vurguladýðýmýz gibi parasal taban. iki grup dýþsal etmenle de yakýndan iliþkilidir. Böylece para aðacý büyüyecektir. ticaret bankalarýnýn ve bunlar dýþýndaki sektörlerin elinde bulunan tüm parasal yükümlülüðe parasaltaban denir. Çünkü bankalar ellerine geçen bu ek fonlarý. madeni paralarla. Bunlardan birincisi halkýn. PARA TABANININKAYNAKLARI VE KULLANIMI ? Para arzýndaki büyümenin özü. parasal tabandýr. merkez bankasý ve hazinenin parasal bilançolarýnýn birleþtirilmesinden elde edilen toplamdýr. Andersen ve Jordan'a göre. para aðacýnýn gýdasýdýr. Banka dýþý sektörün elinde bulunan taban paradaki artýþ. otomatik olarak banka parasýný (kaydi para) artýracaðý söylenemez. devletin. Ancak taban paradaki böyle bir artýþýn toplam kaðýt. bankalarýn zorunlu ve munzam (ek) karþýlýklarýnýn mevduatlara oranýdýr..

195 . Merkez Bankasýnýn Kamu Sektörüne Açtýðý Krediler Hazinenin Finansmaný Ýçin Açýlan Krediler Kamu Kuruluþlarýnýn Finansmaný Ýçin Açýlan Krediler 2. Merkez Bankasýnýn Özel Sektöre Açtýðý Krediler DIÞ VARLIKLAR Altýn ve Döviz Varlýklarý Yükümlülükler HAZÝNENÝN ÝHRAÇ ETTÝÐÝ UFAKLIK PARA DÝÐER KAYNAKLAR Halkýn Elindeki Nakit Bankalarýn Ayýrdýklarý Karþýlýklar .1.

ceplerindeki kaðýt paranýn karþýlýðýnýn altýn olmasý gerektiðine inanýr. Bireyleri n mal varlýklarýný nakit veya mevduat þeklinde tutma arzularý. ancak küçük bir bölümünü oluþturmaktadýr. bireylerin para taleplerini artýrmaktadýr. Ancak bu þekilde yaratýlan parasal taban. Oysa yukarýdaki açýklamalardan da anlaþýlacaðý gibi durum hiç de böyle deðildir. Bu talebi karþýlamak için merkez bankasý. reel sektör ve diðer etkenlerle ilgili davranýþlarýn bilinmesi önem kazanmaktadýr. kamu ve özel sektör kredileri. Merkez Bankasýnýn piyasaya para sürme araçlarý olan. ilerlemeler. para stokunun hacmini belirleyen kamu sektörü. Bunun sonucu. ekonomideki para stokunun kontrolu sözkonusu olduðunda. ekonomik birimlerin taleplerini karþýlamak amacýyla artýrmaktadýr.1'den de görüleceði gibi parasal tabanýn kaynaðýný. O halde merkez bankasý. ekonominin genel durumu. ekonomideki bireyler ve sektörlerin reel mal ve hizmet taleplerine baðlýdýr.C. paraotoritelerinin yalýn karar larý dýþýnda.Tablo 12. Baþka bir deyiþle. bu noktada genel olarak toplumda gözlenen biryanlýþ anlayýþa deðinelim. Parasal Taban Arzý . Merkez bankasýnýn. Sýrasý gelmiþken. Bu kaynak. aslýnda onlardan gelen para talebini karþýlamaya yönelik bir davranýþtýr. döviz. altýn ve döviz karþýlýðýnda da parasal taban yaratmaktadýr. baþta merkez bankasýnýn kamu ve özel sektöre yönelik kredileri ile altýn ve döviz varlýklarý ve tablodaki diðer kalemlerinin toplamý oluþturmaktadýr. piyasaya para arz etmektedir. toplam olarak yaratýlan parasal tabanýn. ? Parasal tabanýn kaynaðýnasýl saptanýr? PARASAL TABAN ARZ VE TALEBÝNÝ ETKÝLEYEN ETMENLER Para taban talebi. para otoritelerinin yalýn kararlarýyla ve altýn karþýlýðýnda deðil. parasal taban talebini belirler. parasal ve reel sektörlerle. parasal taban arzýný. gerek kamu gerekse özel sektöre kredi vermesi. altýn. ? ? Parasal tabanýn arz ve talebini neler etkiler? TÜRKÝYE'DE PARASAL TABANI ETKÝLEYEN BELLÝ BAÞLI ETMENLER Ekonominin parasal taban talebini karþýlamakta belli oranda serbest olduðundan T. kamu sektörünün finansman gereksinimine göre de belirlenmektedir. parasal tabanýn kaynaðýný oluþturur. Ekonomik hayatta yer alan geliþmeler. para arz ve talebini belirler. ayný zamanda parasal taban arzýdýr. Genel olarak halk. Ekonomide parasal taban ve para stoku. ? Parasal taban arzýndaki artýþlarýn sebebi nedir? Kuþkusuz merkez bankasý. Ekonomik birimler parasal varlýklarý ve zenginliklerini hem parasalhem de reel varlýklar olarak tutabilirler.

döviz borçlarýnýn da olduðu bir gerçektir.196 .Parasal taban arzýný belirleyen en önemli öðeler. kamu ve özel sektöre açýlan kredilerdir. Ancak ülkenin döviz stoklarý yanýnda. Parasal taban arzýný belirleyen diðer önemli kalemler ise altýn ve döviz varlýklarýdýr. Dolayýsýyla ülkenin net döviz .

döviz yükümlülükleri ise azaltýcý yönde etkiler. bütçe yasalarý ve diðer konsolidasyon yasalarýyla. baðýmsýz olarak parasaltabaný ve dolayýsýyla para stokunu belirleme iþlevi ortadan kaldýrýlmýþtýr. Merkez Bankasý ve hazinenin dolaþýma sürdüðü nakit para. bankalarýn merkez bankasýndaki mevduatlarý.C. kamu sektörüne açýlacak krediler bakýmýndan getirilen sýnýrlayýcý hükümler yanýnda banka. Bu nedenlerle Merkez Bankasýnýn. ülkemizde açýk piyasa iþlemlerine giriþilmemesi. kamu sektörüyle kredi iliþkilerinde. özellikle net döviz varlýðý üzerinde hazinenin etkisi önemlidir. Özel Sektör ve Bankalarýn Talebi . Son olarak parasal taban arzýný diðer kaynaklar olarak niteleyebileceðimiz kalemler de etkiler. Parasal taban talebini etkileyen bu öðeleri biraz daha yakýndan inceleyelim. belli bir döneme iliþkin döviz varlýklarýyla. mahalli idareler ve belediyelerin parasal taban talepleri gelmektedir. mevduat munzam karþýlýklarý ve gerçek ve tüzel kiþilerin bankalarda açtýklarý mevduat hesaplarý oluþturur. Kuruluþ yasasýylakonulan ve Banka'nýn hükümet karþýsýnda bir ölçüde baðýmsýzlýðýný amaçlayan yeni düzenlemelere raðmen. kamu sektörü için konulan kredi sýnýrlamalarýyla ilgili hükümlerin iþlemez hale getirilmesi. Döviz varlýklarý parasal tabaný artýrýcý. genel ve katma bütçeli kuruluþlar. döviz yükümlülükleri arasýndaki fark (net döviz varlýðý) olarak düþünülmelidir. Merkez Bankasýna 1970 yýlýnda yürürlüðe giren 1211 sayýlý yasayla. kamu sektörünün finansman gereksinimine göre þekillenmektedir. T. Merkez Bankasýnýn Hükümetten baðýmsýz hareket edebilme olanaklarýný geniþ ölçüde sýnýrlandýrmýþtýr. para ve kredi politikalarýnýn belirlenmesinde önemli yetkiler verilmiþ. Kamu Sektörünün Talebi Kamu sektörünün talebi denince aklýmýza KÝT'ler (Kamu Ýktisadi Teþekkülleri). Geçmiþ yýllarda giderek büyüyen kamu sektörü finansman açýklarý nedeniyle bu parasal yükümlülükler. idari yapýsý ile ilgili yeni düzenlemelerle kýsmen baðýmsýz bir kuruluþa dönüþtürülmeye çalýþýlmýþtýr.? varlýðý. Ülkemizde parasal taban arzýnýetkileyen etmenler nelerdir? Parasal Taban Talebi Parasal taban talebini. Ülkemizde Hazine-IMF iliþkileri nedeniyle.

Parasal taban talebini neler etkilemektedir? ? . karþýlýklar için rezerv talebinden oluþur. Öte yandan.Bankalarýn parasal taban talebi. ekonomik canlanma ve zenginlik düzeyi ile faizoranlarýna baðlý o larak deðiþir. Bu da bankanýn toplam mevduatýna.197 . kýsa vadeli fon maliyetine (reeskont oranýna). nakit ve vadesiz mevduat talepleri genel olarak. iþ adamý ve mali kuruluþlarýn. kýsa vadeli varlýklarý gelirine ve ekonomik faaliyetlerin canlýlýðýna baðlý olarak deðiþir.

kýsa vadeli avans deyimi kaðýt üzerinde kalmakta. çeþitli f aaliyetlerinin finansmaný bakýmýndan genel bütçe vemerkez bankasý olanaklarýna baðlý kalmýþtýr. Bu nedenle burada parasal tabanýn ülkemizdeki kaynaklarýincelenecektir. Böylece destekleme kredilerinden yararlanan kurumlar yerine. Demir Çelik Ýþletmeleri. Merkez Bankasý. maddesi gereðince Merkez Bankasý. Merkez Bankasýna olan borcunun ne zaman ve ne þekilde ödeneceðine iliþkin bir hüküm yoktur. Merkez Bankasýnýn Kamu Sektörüne Açtýðý Krediler 1211 sayýlý Merkez Bankasý Yasasýnýn 50. Kendilerine kaynak yaratma iþlevlerini yýllarca yerine getiremeyen bukuruluþlar. Çimento Sanayi. vadeleri 100 yýlý bulan Hazine kefaletini haiz bonolar çýkartýlmaktadýr. Kömür Ýþletmeleri. KÝT'lerin finansmaný için Hazine kefaletine haiz bonolarla Hazine tahvilleri karþýlýðýnda Merkez Bankasýndan özel finansman adý verilen bir kredi saðlanmasý öngörülmektedir. Bu þekilde donan kredilerin tasfiyesi için zaman zaman özel yasalar çýkarýlarak. Hazine borçlu duruma geçmektedir. . Etibank. Bu krediler. T. Azot Sanayii. Çay Kurumu. Son olarak Merkez Bankasý konsolide krediler de vermektedir.Ülkemizde Parasal Tabanýn Kaynaklarý Parasal tabanýn kaynaklarý ülkeden ülkeye deðiþiklik göstermektedir. Bütçe kanunlarýna konan özel hükümlerle. yatýrým. Merkez Bankasý. Süt Endüstrisi Kurum ve Tarým Satýþ Kooperatiflerine destekleme kredisi vermektedir. Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri ve katma bütçeli idareler. Böylece bu avanslar hazineninmevsimlik gereksinimlerini karþýlamaktan çýkmýþ ve tamamen bütçe açýklarýný kapatan bir niteliðe bürünmüþtür. Dolayýsýyla uygulamada. bazý tarýmsal ürünlerin fiyatlarýnýn belli bir düzeydetutulmasýný saðlamak için Tekel. Zirai Donatým Kurumu. Toprak Ma Ofisi. hazineye vadeli avans biçiminde kredi verebilir. Ne var ki bu krediler çoðunlukla geri ödenmemekte ve ileriki yýllarda ödenmek üzere birikmektedir.C. istihdam ve fiyat politikalarýnýn belirlenmesinde hükümetlerden baðýmsýz deðillerdir. özellikle kampanya dönemi sonunda tasfiyesi zorunlu mevsimlikdestekleme kredileridir . Ancak 1211 sayýlý yasada Hazinenin. Þeker Fabrikalarý. Merkez Bankasýndan alýnan borçlar geriödenmek bir yana giderek art tadýr. SEKA. Elektrik Kurumu. Sümerbank gibi kuruluþlara doðrudan kredi vermektedir. Et ve Balýk Kurumu. Bu avanslar cari bütçe ödeneklerinin (yýl içinde verilen ek ödenekler de dahil olmak üzere) %15'i olarak sýnýrlandýrýlmýþtýr.

Geçmiþ yýllarda. para politikasý aracý olarak reeskont oranlarýnýn uygulamada etkinliðini tamamen yitirmesi.198 .Parasal tabanýn artýþýnda kamu sektörünün roü nedir? Merkez Bankasýnýn Özel Sektöre Açtýðý Krediler ? ? Merkez bankaýnýn özel ektöre verdiði kredilere genelde ne ad verilmektedir? Ülkemizde özel sektöre yönelik kredilerin en önemli kaynaðý. Merkez Bankasýnca özel kesime kullandýrýlan reeskont kredileridir. özel sektöre kullandýrýlan kredilerle reeskont oranlarý arasýnda fonksiyonel bir iliþki kurulmasýný olanaksýzlaþtýrmakta .

Acaba ödemeler dengesindeki g eliþmeler nedeniyle rezerv artýþlarýnýn doðuracaðý para stokundaki geniþlemenin Merkez Bankasýnýn iç krediler üzerindeki kýsýtlayýcý önlemleriyle denkleþtirilmesi söz konusu olamaz mý? Kuramsal alanda ve uygulamada bu konuda bir çokçalýþma yapýlmýþ ve yapýlm Türkiye'de para stokuyla döviz rezervleri ve dýþ ödemeler bilançolarý . Bir ülkenin dýþ varlýklarý. Kamu sektörünün yapýsý gereði. kamu kredileri içinde ele alýnmasý ný gerektirebilir. . zirai. ikincisi ise özel sektörün ticari. bu sektöre yönelik kredilerde kýsýtlamayagidilememesi. parasal tabaný hem artýrýcý hem de azaltýcý yönde etkileyebilir. Döviz. özel kesim kredileri üzerinde yoðunlaþmasýna neden olmaktadýr. parasal tabanýn kontroluyla lgili uygulamalarýn. ihracat fa aliyetlerinifinanse etmek için verilen kredilerden oluþmaktadýr. istikrar önlemlerinin alýndýðý ve uygulamaya konulduðu dönemlerde önemli ölçüde kýsýlmakta. Merkez Bankasýnýn özel kesime verdiði krediler daraltýlarak kontrol edilmeye çalýþýlmaktadýr. Parasal tabanýn artýþýnda özel kesimin rolünü açýklayýnýz? Dýþ Varlýklar Ülkenin dýþvarlýklarýnelerdir? Bir ülkenin dýþ varlýklarý altýn ve döviz mevcutlarý. Birincisi Tarým Kredi ve Tarým Satýþ Kooperatiflerineverilen krediler. Kooperatiflerin gördükleri hizmetlerin kamusal bir özellik taþýmalarý ve bunlara hükümetlerce çýkarýlan kararnamelerle kamusal görevler verilmesi sonucu. . parasal tabandaki artýþlar. iki kýsýmda düþünmek mümkündür. Ancak. adý geçen kuruluþlarýn kuruluþ biçimi ve yapýsal özellikleri. dýr. Dolayýsýyla. Bu noktada akla þöyle birsoru gelebilir. kendilerine verilen kredilerin.? . ülkeye girerken parasal tabaný artýrýcý yönde. alacaklarýyla ÖÇH (Özel Çekme Hakký) hesabý durumunu ve ülkenin döviz borçlarýný gösterir. Merkez Bankasýnýn özel kesime yönelik kredilerini. IMF (Uluslararasý Para Fonu) pozisyonu. ülkeden çýkarken ise azaltýcý yönde etki yapar. kendilerine verilen kredilerin özel sektör kredileri içinde yer almasýný gerektirmektedir. özel sektöre kamu sektörünce kullandýrýlan krediler.

199 . parasal tabanýn döviz varlýklarý kalemlerini azaltýr. piyasadan Türk Lirasý çekilecektir. Özellikle ülkemize döviz giriþlerinin hýzlandýðý dönemlerde. dýþ ödemeler için Türk Lirasý karþýlýðýnda sattýðýndan. Ödemeler dengesinin bazý kalemleri ise döviz çýkýþlarýyla ilgilidir. parasal kurumlarýn taahhüdü olan bu dövizleri. Merkez Bankasý. Döviz varlýklarýndan yapýlan harcamalar. Döviz borçlanmalarý ve döviz taahhütleri ise parasal kurumlarýn döviz yükümlülüklerini artýrýr.arasýnda çok sýký bir iliþki vardýr. hem paras hem de para stokunu azalýcý etki yapmaktadýr. Merkez Bankasýnca gerekli denkleþtirici politikalarýn uygulanmamasý sonucu para stokunda önemli artýþlar olabilmektedir. Dolayýsýyla dövizyükümlülükleri. Budövizler ya mevcut döviz varlýklarýndan ödeme ya da Merkez Bankasý ve Hazinenin döviz taahhütlerine girmeleriyle gerçekleþtirilir. Net döviz varlýðýneye eþittir? Bir ülkenin net döviz varlýðý. Merkez Bankasý ve Hazinenin birlikte sa .

dahildeki muhabirler. Öte yandan net döviz varlýklarý. hesaplarý girmektedir. uluslararasý kurum ve dýþ yardým karþýlýklarý. ithalat depozitolarý. hesaplarý sayýlabilir.b. ödemeler dengesinin finansmanýnýn nasýl gerçekleþtirildiðini de gösterir. Diðer hesaplar baþlýðýaltýnda hangi kalemlerin yer aldýðýnýaçýklayýnýz. Aktif olarak. deðerlendirme farký v. Çünkü. dövizle ödenecek devlet borçlarýnýn bakiyesinet döviz varlýðý deðildir.b. ayný zamanda Merkez Bankasý bilanço vaziyetinin deðiþik açýdan bir dökümünü vermektedir. Diðer hesaplar. altýn alacaklarý. net döviz varlýklarýdýr. Merkez Bankasý bilanço vaziyetinde pasif olarak yer alan. Diðer hesaplarý ayrýntýlý olarak incelediðimizde. parasal taban tablosunda tek bir kalem olarak yer almaktadýr. iþlemlerin doðruluðunu kontrol bakýmýndan. Dolayýsýyla. çeþitli mevduatlar. Ancak ödeme anýnda. parasal tabana pasif olarak. aktifolarak da Özel Çekme Haklarý. Ayrýca merkez Bankasýnda olmadýðý halde. emisyonu artýran ve azaltan öðeleri kapsadýðýný görürüz. bütçe hesaplarýnda görülür. ihtiyat akçesi v. artý veya eksiolarak parasal tabana eklenir. hesaplarý. Parasal tabanýn artýþýnda hangi dýþvarlýklarýn olduðunu açýklayýnýz. PARA STOKU VE PARASAL TABAN ÇARPANI ? Þimdi de para arzý . petrol imkanlarý. Ancak çok yakýndan iliþkili olmakla birlikte. hesaplar yer alýr. muhtelif döviz bakiyesi. Diðer hesaplarý etkileyen kalemler arasýnda.b. Aradaki farka göre sonuç. tahviller cüzdaný.b. bir aktif ve pasif denkliði zorunludur.hip olduklarý döviz varlýklarýný ve döviz yükümlülüklerini gösterir ve bu ikisi arasýndaki farka eþittir. Diðer Hesaplar ? Parasal taban. katma bütçeli idareler. Hazine-IMF v. Bunlar yalnýzca Merkez Bankasý ve Hazinenin parasal hesaplarýndan doðan. dövizle ödenecek devlet borçlarýnýn çoðu hazinenin parasal hesaplarýnda deðil. diðer IMF v. döviz çýkýþý olarak döviz mevcutlarýný ve dolayýsýyla parasal tabaný azaltýcý yönde etkiler.

Parasal taban çarpanýnýn belirlenmesi için uygun formülün ne olacaðý konusunda araþtýrmalar yapýlmaktadýr.süreciyle. serbest (gönüllü) karþýlýklar. Banka dýþý sektörle birlikte ticari bankalar. ekonomideki parasal tabanla beslenirken ve ekonomide dolaþan parayý da üretirler. halkýn parasýný cebinde nakit olarak veyabankada vadesiz ve vadeli mevduat þeklinde tutma tercihle ri arasýndaki basit cebirsel iliþkiyi açýklayalým. para stokunun belirlenmesinde temel katkýnýn. Özellikle enflasyon olgusunun açýklanmasý ve para stokunun öneminin ön plana geçmesi. Bu konuda özellikle resmi mevduatlar. parasal tabanýn yaný sýra parasal taban çarpanýnýn da belirlenmesini gerektirmektedir. Aðaca benzer þekilde.200 . banka dýþý sektörle birlikte ticari bankalar. Bunun yanýnda istenilen para stoku miktarýnýn paraotoritelerince ayarla nmasý. vadesiz ve vadeli mevduatlarla ilgiliolarak ayrýlan karþýlýk ayrý veya ayný olmasý önem taþýmakta . para arzýnýn kontrolüyle ilgili kuramsal ve deneyselçalýþmalarýn hýzlanma stoku ve parasal taban arasýndaki iliþkilerin ön plana çýkmasýna katkýda bulunmuþtur. para bazýndaki deðiþmelerden geldiðini vurgulamaktadýr. para aðacýnýn yapraklarýný oluþturmaktadýr. Para stoku ve parasal taban arasýndaki iliþkilerin kararlýlýðýyla ilgili çalýþmalar.

Ticari bankalarýn Merkez Bankasýndaki mevduatlarý. Para arzýneden baz para miktarýndan büyük olmalýdýr? Tartýþýnýz. Ekonomide para arzýnýn (Ms = Money supply) parasal tabana oraný sonucu bulunan sayýya parasal taban çarpaný (m) adý verilir. para arzý tanýmýnýn geniþ veya dar anlamda yapýlmýþ olmasý. . Ayrýca. currency) ve nominal vadesiz mevduatlarýn (D. nominal para arzýnýn (Ms. bu etmenlerden ortaya çýkan deðiþikliklerin parasal taban çarpanýna etkisini bulabiliriz. deposits) toplamýna eþit olduðunu varsayalým. Philip Cagan'ýn formülünü inceleyelim. Parasal Taban Çarpanýný Belirleyen Öðeler Parasal taban çarpanýnýn daha kullanýþlý bir ifadesini bulabilirsek. ticaret bankalarýnda bulunan resmi mevduattaki dalgalanmalar gibi konular para arzýný belirlemede önem taþýmaktadýr. bankalarýn ayýrdýklarý karþýlýklarýn bir kýsmýdýr. ticari bankalarýn ve halkýn davranýþlarýný birlikte ele alarak para arzýnýn nasýl belirleneceðini inceleyelim.dýr. artý ticari bankalarýn Merkez Bankasýndaki mevduatlarýna eþittir. Konunun açýklanmasýnda sadelik saðlamak için ticaret bankalarýnda bulunan resmi mevduattaki dalgalanmalarýn. parasal tabaný (H) oluþturduðunu belirtmiþtik. Önce. Parasal Taban Çarpaný ve Para Arzýnýn Belirlenmesi ? Ticari bankalarýn nasýl kaydi para yarattýklarý incelenmiþti. Buna göre parasal taban çarpaný. para arzýný hesaplamak mümkün olacaktýr. Daha önce dolaþýmdaki toplam nakit (C) artý banka karþýlýklarýnýn (R). dolaþýmdaki madeni ve kaðýt paralar. toplam vadesiz mevduatý ve rezervleri etkilemediðini varsayarak. onun hangi etmenlerden etkilendiðini saptayabilir ve böylece. money supply) nominal nakit miktarý (C. Öte yandan H x m = Ms olduðu için. m = Ms H dir. Böylece parasal taban. Þimdi ise Merkez Bankasýnýn. parasal taban çarpanýný ve baz para miktarýný bildiðimizde. Bu durumda.

H. (reserve) bankalarýn ayýrdýklarý karþýlýklarý gösterdiðinde ise parasal tabaný. R. H = C + R (2) eþitliði ile gösterebiliriz. Bu MsDdurumda R = R + R -R (4) MsMsDD . Bu eþitliðin her iki tarafýný nominal para arzýna (Ms) böldüðümüzde eþitliðin deðeri deðiþmez ve H = C + R (3) MsMsMs (3) nolu eþitlikte yer alan R terimine R oranýný ekleyip çýkaralým. parasal tabaný.Ms = C + D (1) olarak gösterilebilir.201 .

D) = R -(6) MsDMs D eþitliði elde edilir.elde edilir. (8) nolu eþitliðin her iki tarafýný (H) ye bölelim. D R . Ms = R MsDMs . (1) nolu eþitlikte C'yi yalnýz býrakýrsak Ms . Ms eþitliðini elde ederiz. Bunun yanýnda bir kesrin pay ve paydalarýný ayný sayý ile çarptýðýmýzda da kesrin deðeri deðiþmeyecektir. R + R . C CR + R -(9) 1 MsDMs D . DD . Bu özellikten yararlanarak eþit liðin saðýndaki ikinci kesir olan (+ R ) aynen muhafaza ederken. Bu durumda HC CR = + R MsMsDMs D eþitliðini elde ederiz. Bu terimleri ortak payda ile gösterip (-R) parantezine alýrsak. R R (Ms . Þimdi R kesri için (7) nolu eþitlikte bulduMs ðumuz bu deðeri (3) nolu eþitlikte yerine yazalým. ( R ) DMs yi ( D ) ile ve ( -R ) yi ( Ms ) ile çarpalým. Bu þekilde (4) nolu eþitliði yeDDMs niden yazarsak. (5) nolu eþitlikteki ikinci ve üçüncü terimlerin böylece paydalarý eþitlenmiþ olur.D = C olduðunu buluruz. O halde (6) nolu eþitliði R CR = R -(7)MsDMs D olarak yazmak mümkündür. Dolayýsýyla ayný sayýnýn eklenmesi ve çýkarýlmasý eþitliði bozmaz.

202 . H (10) MsDMsD . R . Ms = H 1C + R -C . R MsDMsD veya Ms = C 1 + R -C .= MsH (9) nolu eþitliðin her iki tarafýnýn tersini aldýðýmýzda eþitlik deðiþmez ve bu eþitliði.

Yani. Parasal taban çarpanýný tanýmlarken. birden küçük iki sayýnýn birbiriyle çarpýmý daima daha küçük bir sayý vereceðinden (0. Cr ve Rr arttýðýnda çarpan küçülecektir. 1 (13) m = Cr + Rr . Ms = m . Bu du rumda (12) nolu eþitliði yoruma daha uygun olarak. Bu durumda para arzý formülünde (11 nolu formülde) bu yeni çarpanformülünü (13 nolu formülü) yerine yazdýðýmýzda 1 (14) . R karþýlýk miktarýný. bankalarýn ayýrdýklarý karþýlýklarýn mevduata oranýný. Gerek karþýlýk oranýnýn (Rs). halkýn elMs de nakit bulundurma oranýný (Cr.2 x 0. H (11) olduðunu söylemiþtik. yani tekD nik deyimiyle karþýlýk oranýný (Rr.Cr . 1 m = (12) C CR + R -. O halde (10) nolu eþitlikte (H) baz para miktarý önündeki ifade ise parasal taban çarpanýndan (veya baz para çarpaný) baþka bir þey deðildir.3 = 0.15 gibi). D vadesiz mevduatlarý gösterdiðine R göre . MsDMsD olmaktadýr. kesrin paydasý daima pozitif olacaktýr. gerek nakit bulundurma oranýnýn (Cr) birden küçük olmasý gerektiðine göre.biçiminde yazabiliriz. Currency rate) göstermektedir. Rr þeklinde gösterebiliriz. Ayrýca. Öte yanC dan (C) nakit miktarýný (Ms) ise para arzýný belirttiðine göre. Reserve rate) belirlemektedir.

Vadesizmevduatlara (D. time deposits) ve bunlarýn birbirine oranýna (t) dersek (15) T t = D . ancak nakit tutma oraný ve karþýlýk oranlarýyla ters yönde deðiþecektir. para arzý artacak. deposits).Cr . diðer deðiþkenler sabitken baz para miktarý arttýðýnda. Parasal taban çarpanýnýn öðelerini sayarak para arzýile baz para arasýnda nasýl bir iliþki kurduklarýnýaçýklayýnýz. yorumu kolaylaþtýracaktýr. baz paradaki artýþlarla ayný yönde. Rr elde edilen (14) nolu formül. Ancak bilindiði gibi vadelimevduatlar da toplam mevd atlar içinde önemli bir yer tutar. H Cr + Rr . Vadeli Mevduatlarýn. Buna göre para arzý. vadeli mevduatl ara (T. sadece vadesiz mevduatlarýn bulunduðunu varsaymýþtýk. Parasal Taban Çarpanýna Eklenmesi ? Yukarýda parasal taban çarpanýnýn öðelerini incelerken. Cr veya Rr den biri veya her ikisi de arttýðýnda ise azalacaktýr. Baþka bir deyiþle.203 .Ms = .

D + RT . MsDMsD bulunur. T (17) -. D + RT . t . tüm mevduatlara ayrýlan fiili karþýlýk miktarý (R) R = Rr . D + RT . (1 . T (16) olacaktýr. T C Rr . 1 m = Cr + Rr + RT .Cr) formülüne ulaþýrýz. Parantezi açarsak. T 1 . t . t) li terimleri ortak paranteze alýrsak. R yerine (12) nolu formülde (16) daki eþitliði yazdýðýmýzda 1 m = C + Rr . Vadeli mevduatlarýn karþýlýk oranýný (RT) olarak gösterdiðimizde. paydasýnda ayrýca [ + RT .Cr Rr .? olarak gösterebilir. O halde paydadaki ilk üç terim vadesiz mevduatlarýn etkisini . Dikkat edildiðinde (21) nolu formülün (13) nolu formülden farký. m = Cr + Rr . t) (19) elde edilir.Cr)] deðerinin bulunmasýdýr. C yerine Cr yazýp kesirlerdeki her terimi ayrý payda ile yazdýMsðýmýzda. Bu formülde gerekli sadeleþtirmeler yapýlýr yerine D (15) nolu formüldeki eþdeðeri olan (t) yazýldýðýnda.Cr ( Rr . 1 m = (21) Cr + Rr . (Rr) nin vadesiz mevduatlarýnýn karþýlýk oraný olduðunu biliyoruz.Cr(Rr + RT . T )(18) DDDD( T ) elde edilir. D + RT . t . t(20) ve paydaya (RT . D + RT .Cr RT . 1 m = Cr + Rr + RT . t . (1 .Cr Rr + RT .

204 . . Bu terimin etkisinin diðerlerine göre daha az olacaðý söylenebilir. vadesiz mevduatlara göre daha düþük olacaktýr. O halde vadelimevduatlarda çarpaný olumsuz yönde etkilemekle birlikte. vadesiz mevduatlara oranýnýn çarpýmý(iki birden küçük sayýnýn çarpýmý). vadeli mevduatlarýn karþýlýk oraný ile vadeli mevduatlarýn. Vadeli mevduatlarýn karþýlýk oranýndaki artýþýn para arzýný hangiyönde etkilediðini açýklayýnýz.gösterecek. bunlarýn etkisi. bir de halkýn elde nakit tutma oranýnýn birden çýkarýlmasý sonucu elde edilen sayý ile (üçüncü birden küçük sayý ile) çarpýlacaktýr. Bu terime göre. son terim ise vadeli mevduatlarýn etkisini ek olarak belirleyecektir.

Þimdi aþýrý rezervlerin taban para çarpaný formüllerine katýlmasýný inceleyelim. excess rezerves) ile ve otoritelerce saptanan rezerv miktarýný (RR) ile gösterdiðimizde. Çünkü. likiditesidüþük. risk öðesini gözönünde tutmak zorundadýrlar. bazý tesadüfi ve öngörülmeyen olaylar sonucu. O halde bir ticari bankanýn kârýný maksimize etmek için aþýrý rezervlerinin bir kýsmýný. para otoritelerince saptanandan daha büyük orana ulaþabileceklerinden söz etmiþtik. likidite ve riski ayný anda gözönündetutan ticari bankalar. bankalarýn aktif portföyünde. buna karþýlýk getirisi yüksek ak artacaktýr. ellerindeki aþýrý rezervlerin tümünü getiri oraný en yüksek aktiflere yatýrmak istemezler. Bu görünüm ilk bakýþta. ticari bankalarýn kârýný maksimize etmeyiamaçlayan bir firma olma özelliði ile baðdaþmaz görünmektedir. getirisi yüksek aktiflerin taþýdýklarý risk büyük olabilir. rezerv kayýplarýyla karþýlaþan bu banka diðer ticari bankalardan veya Merkez bankasýndan borçlanabilir.Aþýrý Rezervlerin Para Çarpaný ve Para Arzý Formülüne Katýlmasý Daha önce ticari bankalarýn tuttuklarý karþýlýk miktarýnýn. portföyl erini farklýlaþtýrmak isteyeceklerdir. Ticaribankalar. Bunun sonucu. Ticari bankalar. Ticari bankalar. R toplam rezervleri gösterdiðinde. baþka bir deyiþle kredi vermenin kârlýlýðý arttýðýnda. XR = R . likiditesi yüksek. Bankalar için aktif portföyünün getirisi yükseldiðinde.RR > 0 (23) þeklinde gösterilebilir. riski düþük ve getirisi de bir ölçüde az olan "hazinebonolarý" gibi akti kaydýrmasý gerekecektir. aktif portföyündeki bu deðiþiklik. Bu dönem için parasal tabanýn sabit olduðunu ve nakit tutma oranýnýn deðiþmediðini varsayarsak. XR pozitif bir miktar ifade ettiðinde. Ancak borçlanma faiz ödemelerini gerektireceðinden bu bankanýn maliyeti yükselecek. nominal para arzýnýn artmasýna neden olabilecektir. . getiri. rezerv oranýný azaltacak. kârý azalacaktýr. R = RR + XR (22) olacaktýr. Önce (22) nolu eþitlik yardýmýyla karþýlýk oranlarýný ifade edelim. (22) nolu eþitliðin her iki tarafýný mevduat hacmine böldüðümüzde. geleceði tam olarak öngörecek bilgiy sahip olduðunda aþýrý rezerv miktarý sýfýrsa. aþýrý rezerv miktarýný (XR.

R = RR + XR (24) DDD ve daha önce olduðu gibi ( R = Rr ) ve benzer olarak ( RR = RRr ve DD XR = XRr ) tanýmlarýný yaptýðýmýzda bu eþitliði. Önce (14) nolu eþitliði dönüþtürelim. aþýrý rezervi de dikkate alan formüllere ulaþýrýz. RRr para otoritelerinin öngördüðü karþýlýk oranýný ve XRr aþýrý rezerv (karþýlýk) oranýný göstermektedir.205 . Burada Rr genel karþýlýk oranýný. . Para arzý formüllerini de (Rr) yerine (25) nolu formüldeki eþdeðerlerini koyduðumuzda. D Rr = RRr + XRr biçiminde yazabiliriz.

1 Ms = . ticari bankalarýn plasman ve yatýrýmlarýnýn getirisine göre rezerv eldeetmenin maliyeti aza dýðýnda. Þimdi akla þu soru gelmektedir. piyasa faiz oranlarý ve merkez bankasýnýn uyguladýðý iskonto (reeskont) oranýdýr. yani sonuçolarak (Ms = m . ? Aþýrý rezervlerle ilgili olarak yapýlan açýklamalardan da anlaþýlacaðý gibi.Cr XRr formülüne ulaþýrýz. aþýrý rezerv oraný gerileyecektir. H Cr + RRr + XRr . t (1 .Cr(RRr + XRr) Rr .Cr . Ayný düzenlemeyi (21) nolu formülde yaparsak. FAÝZ ORANLARI VE PARA ARZI . Cr + Rr . Eðer tüm diðer etmenler sabit kalýrsa. Her iki formülde de hem Cr hem de XRr birden küçük olduklarý için. H idi. Rr Rr = RRr + XRr deðerini yerine yazdýðýmýzda. ? 1 Ms = .Cr (RRr + XRr) ve parantezi açtýðýmýzda ise 1 Ms = . vadeli mevduatlarý da kapsamýna alan aþýrý rezerv formülüne. nominal para stoku bunlarla ters yönde deðiþecektir. H (26) Cr + RRr + XRr .Cr RRr . . H (27) Cr + RRr + XR . Acaba rezerv elde etmenin nisbi maliyetini hangi faktörler etkilemektedir? Bu faktörler. bu durumda para arzý artacaktýr.Cr) formülüne ulaþýrýz. Aþýrýrezervin ne olduðunu ve para arzýnýnasýl etkilediðini açýklayýnýz. H) olduðu 1 Ms = .

Piyasa faiz oraný yükseldiði zaman (düþtüðü zaman) aþýrý rezerv oraný düþecektir (yükselecektir). . O halde aþýrý rezerv oraný. Þöyle ki kredilerin nisbi maliyeti düþtüðünde aþýrý rezerv oraný da düþecektir ve dolayýsýyla nominal para arzý artacaktýr. aþýrý rezerv oranýyla ters yönlü bir iliþki içindedir.206 . merkez bankasýndan rezerv saðlamanýn nisbi maliyeti azalacaktýr. Faiz oranlarýndaki artýþaþýrýrezerv oranýnýne yönde etkiler? Öte yanda para arzýný bulmak için kullandýðýmýz denklemden de görülebileceði gibi. Bunun yanýnda piyasa faiz oraný sabit kalýrken reeskont oraný düþerse.Piyasa faiz oraný yükselirken reeskont oraný sabit kalýrsa. yine merkez bankasýndan rezerv saðlamanýn nisbi maliyeti azalacaktýr. Ýskonto oraný yükseldiði (düþtüðü) zaman. O halde parasaltaban. iskonto oranýyla doðru yönde iliþkilidir. piyasa faiz oraný ve iskonto oranýna da baðlý olarak deðiþecektir. nominal para arzý. piyasa faiz oranlarýyla ters. nakit oraný ve karþýlýk oranýna ek olarak. keza aþýrý rezerv oraný yükselecektir (düþecektir).

Ýskonto oranýnýn düþmesi ticari bankalarýn rezerv tutma maliyetini nisbi olarak azalttýðý için.2 de ise faiz oranlarý belliyken. Ý Ý5 Þekil 12. faiz oraný Ý3 veya daha fazla olduðunda ise.2 Ý4 Ýskonto Oraný Düþüldüðünde Ý3 Para Arzý Faiz Oraný Ýliþkisi Ý2 Ý1 0 Çizim 12. aþýrý rezervlerdeki azalmaya baðlý olarak para arzýndaki artýþ gösterilmiþtir.2 de kesikli çizgilerle gösterilmiþtir. Faiz oranlarý i4'e yükselinceye kadar aþýrý rezervler azalmakta ve para arzý artmaktadýr. .Ý Ý5 Ý4 Þekil 12. Ticari bankalarýn bu davranýþlarýna göre para arzý eðrisi Þekil 12. ticari bankalar daha az aþýrý rezerv tutacaklardýr.1 Faiz Oraný Ý3 Ýle Para Arzý Ýliþkisi Ý2 Ý1 0 Ms Þekil 12. Daha sonra aþýrý rezervler sýfýra ulaþtýðý için para arzý artmamaktadýr. iskonto oranýnýn düþürüldüðü varsayýmýna göre para arzý eðrisi gösterilmektedir. H0 M3 ve H0 Ms para arz eðrileri çakýþmaktadýr. Ý3 faiz oranýnýn altýnda para arz eðrisi saða kaymakta.1 de yalnýzca faiz oranýndaki yükselmelerin sonucu.

bu oran için M3 para arzý.207 . Oysa bir ekonomideki nakit tutma oraný da faiz oranýndan etkilenebilir. nakit tutma oranýnýn. Yukarýdaki analizlerde. faiz oranýndan etkilenmediði varsayýlmýþtýr. Ms H0 Ms M3 H0 Ms . Eðer faiz oraný yükselirse. Ý3 faiz oranýnda sýfýr olmaktadýr. Çünkü aþýrý rezerv. dolayýsýyla nakit tutma oranýnýn (Cr) düþebileceðini ve bu nedenle para stokunun artabileceðini varsayabiliriz. Ms para arzýna eþit olmaktadýr. gerek bireyler gerekse firmalarýn nakit ankeslerini daha rasyonel bir þekilde kullanmaya çalýþacaklarýný.

ticari bankalar ve halk tarafýndan belirlenen içsel (endojen) bir deðiþkendir.3 Ý6 Faize Karþý Esnek Para Ý5 Ý4 Arzý Eðrisi Ý3 Ý2 Ý1 0 H0 (1/RRr) .3 de faize karþýesnak para arzý eðrisi gösterilmiþtir. Tersine para arzý. para arzý eðrisi (1/RRr). H0 doðrusuna asimptotik olacaktýr. . kýsmen Merkez Bankasý. ödemelerde nakit para kullanýmýyla vadesiz mevduat arasýndaki iliþkiyi ortaya koymaktadýr. . yukarýda öngörülen deðiþkenler dýþýnda. Para arzýnýn hangi koþullarda içsel olduðunu açýklayýnýz. Nakit Oranýndaki Deðiþmeler Nakit tutma oraný. Ancak önceki iki durumdan farklýolarak. kaydi para çarpanýný etkileyen etmenler de etkilemektedir. H0 Ms Þekil 2. Bir ekonomide nakit tutma oranýný azaltan ve bu nedenle parasal taban çarpanýný artýran etmenleri þöyle özetleyebiliriz. Yukarýdaki analizler. Bunlar nakit oraný ve karþýlýk oranlarýndaki deðiþmelerdir.? Ý Ý7 Þekil 12. aþýrýrezervin sýfýr omasýdurumunda bile faiz oranýna karþýesnekliðini sürdüre Ancak faiz oraný sonsuza yaklaþtýðýnda. para arzýnýn yalnýzca Merkez Bankasý tarafýndan kontrol edilen dýþsal (ekzojen) bir deðiþken olmadýðýný göstermektedir. MERKEZ BANKASININ PARASAL TABAN ÇARPANININETKÝLEMESÝ Parasal taban çarpanýný.

mevdutlarla ilgili riskinazalmasý nakit tutma oranýný küçültür. . Bankalarýn baþarýlý faaliyetlerinin artmasý. Devletin saðladýðý güvenceye paralel olarak. Vergi kaçýrmalarýnýn. hayat standardýndaki yükselmeye ve modern toplum yaþamýna geçiþe paralel olarak bir toplumda çek kullanýmý ve çekle yapýlan ödemeler artar. . . mudilerin paralarýný bankalardan çekmeleri nedeniyle nakit oraný büyür. Bankalara hücum (run) olayýnýn arttýðý krizli dönemlerde. nakit tutma oraný küçülür. Banka hizmetlerinin coðrafi kullanýmýnýn artmasý ve çek hesaplarýnda bankalarýn uyguladýðý hizmet karþýlýðý alýnan ücretlerin azalmasý nakit tutma oranýný küçültür.208 .Þehirleþmeye. karaborsanýn ve yasal olmayan faaliyetlerinazaldýðý dönemlerde. . Dolayýsýyla nakit tutma oraný küçülür. . nakit tutma oranýný küçültür.

nakit tutma oranýný azaltýcý etki yapar. Ancak gelir ve servet artýþý hizmet harcamalarýný arttýracaktýr. . tersrepo v. yiyecek gibi dayanýksýz tüketim harcamalarýna göre arttýrmaktadýr.. Bu durumda gelir artýþý nakit tutma ranýný düþürebilir. Bu durum nakit tutma oranýný artýrabilir. nakit tutma oran daralmanýn ortasýna kadar yükselir. Bu danakit tutma oranýnýetkiler. . . Ekonomi doruk noktasýný aþýp resesyonayönelince. Konjonktür dalgalanmalarýnýn nakit tutma oraný üzerindeki etkileri: Ekonomi resesyonunun dip noktasýndan itibaren geniþlemeye baþladýðýnda nakit tutma oraný düþer ve geniþlemenin ortalarýnda en düþük devresel düzeyine ulaþýr. Örneðin konjonktür geniþlemenin ikinci yarýsýnda faiz oranlarýnda ani bir yükseliþ . Harcamalarýn türü: Dayanýksýz tüketim mallarýna yönelik harcamalar ve hizmet harcamalarýgenel olarak nakitle finanse edilirken. . öte yandan menkul kýymetler piyasalarýnda yaþanan yenilikler (yardýmlaþma fonlarý.) vadesiz mevduatlarýn azalmasýna nakit oranýnýn yükselme ine neden olmaktadýr. Nakit tutma oranýnýn konjonktür boyunca hareketleri konjonktür dönemlerindeki gelir ve faizoranlarý hareketlerinin ve bunlarýn farklý hýza sahip olmalarýnýn. Bir yandan banka dýþý mali aracýlarýn hýzla çoðalmasý. repo. Gelir ve servet düzeyindeki deðiþmeler: Gelir ve servetteki bir artýþ dayanýklý tüketim mallarýna ve finansal yatýrýmlara yapýlan harcamayý. Özellikle mevduatlara rakip deðiþik alternatiflerin artmasý nakit oranýnýn yükselmesine neden olmaktadýr. dayanýklýtüketim ve üretim mallarýve finansal aktif alýmlarýna yönelik harcamalar çekle finanse edilebilmektedir. nakit ve vadesiz mevduatlarýn gelir ve faiz oranlarý hareketlerine verdikleri cevabýn bir sonucudur. Vadesiz mevduatlarýn ikamelerinin artmasý sonucu insanlarýn vadesiz mevduat talebinin azalmasý nakit oranýný artýrabilir. Vadesiz ve vadeli mevduatlara ödenen faiz oranlarýndaki artýþlar. Bunoktada nakit tutma oraný tepe noktasýna ulaþýr ve daha sonra nakit tutma oraný devresel olarak düþüþe baþlar. . küçük tüketici gruplarýndan büyükgelir gruplarýna ve giriþi doðru kaymalar olursa. para piyasasý ortak fonlarý. Gelirlerde ve nakit ankeslerde.b. Bu durumda gelir artýþýnýn nakit tutma oraný üzerindeki etkisi net deðildir. nakit tutma oraný küçülür.

olur. Yasal Karþýlýk Oranýnda Deðiþmeler Yasal karþýlýklardaki deðiþmeler iki nedenden kaynaklanabilir. Vadeli ve vadesiz mevduatlar arasý deðiþmelere baðlý olarak karþýlýk oranlarýnýn deðiþmesi .209 . . Alýþveriþlerde perakendeticaretin payý artar. Merkez Bankasýnýn karþýlýk oranlarýný deðiþtirmesi . yasal karþýlýklarý ve aþýrý rezervleri içermektedir. Nakit tutma oranýnda deðiþikliði neler etkiler? Karþýlýk Oranýnda Deðiþmeler ? Karþýlýk oranlarý. Ýþte bu iki etmen nakit tutma oranýnýn sýna neden olur.

Bankacýlar kendi gerçek rezerv pozisyonlarýný gerekli bilgileri elde edinceye kadarherhangi bir þekilde bilmezler. Genelolarak eðer bankalar eller indeki tüm aþýrý rezervlerini kullanýrlarsa kârlarýný maksimize edecekleri kabul edilir. Ancak yine de bu bir tahmindir. diðer yandantakas odalarýnda denk rler. Bankanýn aþýrý . Bunun için iþ gününün bitimini beklemekgerekir. Maliyetleri gözönüne alarak iyi bir denge oluþturmak banka yönetiminin görevidir. Ayrýca gün içinde bankaya sürekli nakitgiriþ ve çýkýþlarý olacaktýr. Örneðin bir banka rezervlerini takviye etmek için portföyündeki deðerli kaðýtlarý aldýðý fiyatýn altýnda satmak zorunda kalýrsa bir sermaye kaybýyla karþýlaþacaktýr. Gün içinde çekler bir yandan banka hesaplarýna yatýrýlýr. Bu konuda banka yöneticileri geçmiþ deneyimlerine dayanarak "el yordamý ya da göz kararý " yöntemiyle karþýlýk olarak tutacaklarý rezervleri öngörebilirler. Daha karmaþýk analizlerde taným olarak kabul gören aþýrý rezervlerle (yani gerçek karþýlýklar eksi zorunlu karþýlýklar) bankayönetimince kabul edile rezervler" ayný olmayabilir. Kesin bir durum deðildir. Bankalarýn tuttuklarý aþýrý rezervlerden herhangi bir faizalmadýðý düþünüldüðünde. Aslýnda bu yaklaþým gerçeðin oldukça basitleþtirilmiþ durumu olan basit bir yaklaþýmdýr. Bir bankanýn bu þekilde alternatif fon bulmasý bankaya hem iþlem maliyeti hem de baþka maliyetler yükleyecektir. Öte yandan bankalar reeskont penceresine müracaat ederlerse bankalar birfaiz maliyetle riyle karþýlaþacaklardýr.? Aþýrý Rezerv Oranýnda Deðiþmeler Bankacýlýk alanýnda sýradan tartýþmalardan birisi optimal aþýrý rezervin sýfýr olmasýdýr. Tüm bu iþlemler bankalarýn rezervlerini etkiler. Bu durumda banka ya portföyündeki kýymetli kaðýtlarý satacak ya MerkezBankasýndan fon saðlayacak ya da Merkez Bankasýndan reeskont penceres i aracýlýðýyla fon saðlayýp karþýlýklarýný (rezervlerini) takviye edecektir. banka bir maliyetle karþý karþýya kalacaktýr. Eðer bir banka belli bir dönem sonunda fazla nakit çekmeleri ya danormalden fazla çek ödem eleriyle nakit taleplerini kasasýndaki karþýlýklarla karþýlayamýyorsa. ilk planda akýllý bir bankanýn elindeki aþýrý rezervin tümünü kendine gelir getiren aktiflere yöneltmesi gerekir.

iþlem maliyetleri ve sýk sýk karþýlaþýlan rezerv darlýklarýný gidermek için katlanýlan diðer maliyetlerdir.rezerv tutmasýnýn maliyeti onun faizinden vazgeçmektir. Karþýlýk oranýndaki deðiþmelerin nedenlerini sayýnýz. bankalarýn daha güvenli bir ortamda çalýþmalarý. faiz oranlarý. Aþýrý rezervsiz çalýþmanýn maliyeti ise. etmenlerden etkilenir. Aþýrý rezervlere gelince bunlar. devletin verdiði garantilere baðlý olarak bankalara hücum (run) korkusunun azalmasý v. . güvensizlik.210 .s.

iki grupta toplanabilir. Þehirleþme artarsa . Aþaðýdakilerden hangisi parasal tabaný etkilemez? a. Merkez bankasýnýn kredileri. Yýllýk döviz borcu ödemeleri c. Parasal taban çarpanýný aþaðýdakilerden hangisi olumsuz yöndeetkiler? a. Uzun vadeli döviz ödemeleri d. Ýskonto oraný düþerse d. Döviz c. Bunlardan birincisi parasal tabaný. Bir ekonomide para arzýný saptamak için parasal tabanla parasal taban çarpanýný çarpmak yeterlidir. Hazine bonolarý 3. Altýn b.Özet Parasal taban (veya baz para). varlýklarý ve hazinenin ihraç ettiði ufaklýk paralar e. parasal taban çarpanýnýn deðerini belirler. Parasal tabaný belirleyen etmenleri parasal tabanýn kaynaklarýný inceleyerek bulabiliriz. Merkez bankasýnýn kamu sektörüne ve özel sektöre açtýðý krediler. Altýn b. Bankalarýn döviz mevcutlarý 2. Hazine bonolarý d. ikincisi ise parasal taban çarpanýný belirler. parasal tabanýn en önemli kaynaklarýdýr. Merkez bankasý kredileri e. Sorular 1. Para arzýný belirleyen etmenler. Piyaa faiz oraný yükselirse b. Öte yandan nakit tutma oraný.211 . aþýrý rezervler ve faiz oraný. kanuni karþýlýklar oraný. Cebinizdeki paranýn karþýlýðý aþaðýdakilerden hangisidir? a. Aþýrý rezervler düþerse e. dolaþýmdaki nakit ile ticari bankalarca halkýn mevduatlarýna karþýlýk olmak üzere tutulan rezervlerin toplamýolarak tanýmlanabilir. Piyasa faiz oraný düþerse c. ülkenin altýn ve döviz varlýklarý.

5 trilyon c. THORN. London. Muzaffer. Kamu Açýklarý Para Stoku ve Enflasyon.75 trilyon Kaynakça CAGAN. Para Politikasý. Bursa. Ankara. Thomas. Introduction to Money and Banking.14 trilyon e. Ýlker. 2 trilyon b. O. PARASIZ. KEYDER. 0.D. The MIT Press Cambridge. CUKÝERMAN. Victoria. ERTUÐRUL. 1996. Ankara. Credibýlýty and Indepondence. 0. New York. Ezgi. Para ve Banka ve Finansal Piyasalar. Alex. Rr = 1 ve t = 1 3443 ise para arzý ne kadardýr? a. 1982. Ýlker.74 trilyon c. Parasal taban 500 milyar lira RT = 1 . 1965.05 trilyon 5. 1.. 1968. 1.3 trilyon d. 1977. Nur.212 . Gray-Mýlls. Random House. Richard. Parasal taban 500 milyar lira. WEINTRAUB. Robert E. TUÐÇETÝN. 1970.Ü. Ahmet. Bursa. Determinats and Effects of Changes in the Stockof Money. Parasal Taban. 1976 . CHICK. 2. The Royal Press Company. Theory and Eurdence. . PARASIZ. Talat ve HÝÇYILMAZ. Harper andRow. New York. The Theory of Money Policy. Para Arzý ve Talebi. 1. Cr = 1 . Introduction to Monetary Economics. Formül Matbaasý. Phillip.T.2 trilyon b. New York. 1979. 1. Monetary Policy in the United States. 1. kadardýr? Cr = 1 4 ve Rr = 1 4 ise para arzý ne a. Princeton. 1. MAYER.2 trilyon d.4. Haþet. 1875-19 60 Princeton University Press. 1994. 1986. Central Bank Strategy.89 trilyon e. Baský. 1.

.

iþlem denklemini. üniteyitekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerin meye çalýþýnýz. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde.. Say Kanununda paranýn yerini. Varsayýmlarý sürekli gözönünde tutunuz. Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak. miktar kuramýný ve geliþmelerini.. Bu üniteyi çalýþýrken simgelerin anlamlarýný iyice kavramaya çalýþýnýz. Üniteyi tamamladýðýnýzda.213 . Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz.ÜN ÝTE 13 Klasik Sistemde Para Bu Ünitede. ... geliþmekte olan ülkelerde miktar kuramýnýn iþleyiþini öðrenmiþ olmanýz gerekir.

Yani paranýn ekonomideki rolü yansýzdýr. Monetarist yaklaþým olarak bilinen bu görüþ 1960'lardan beri Keynesgilgörüþe meydan okumaktadýr. Bu duruma klasik dikotomi (dikotomi ikiye bölme demektir) denmektedir. okullarýný klasik harabelerin kalýntýlarýyla kurmamýþ. Ýktisatta para konusu. Bu sorunun yanýtý ise paranýn ekonomiyi veharcamalarý nasýl etkilediðine baðlýdýr. bunun yerine tamamen yeni malzemelerle yeni bir yapý inþa etmiþlerdir. 18. klasik okul (öðreti) bir tepe üzerinde beyaz birþatoya yerleþtirilmiþti yýsýyla dýþýndakiler üzerinde büyük bir etkiyesahiptir. reel deðiþkenler yani deðiþimi yapýlan mallar ve fiyat oranlarý (nispi fiyatlar) mal piyasasýnda oluþur. bir anlamda. Ýþte bu durum Þikago Üniversitesi'ndeki geleneði seven akademisyenlere (Friedman ve izleyicileri) klasik yapýyý yeniden inþa etme fýrsatý vermiþtir. Bu okul. Ancak Keynes ve izleyicileri bir yanlýþ hesbaplama da yapmýþlardýr. O halde klasiklere göre para. Bu büyük þato iki büyük sütunla des nlardan birisi "Say Yasasý" öteki ise "miktar kuramý"dýr. Klasik görüþe göre. Klasik iktisatçýlarýn para konusundaki temel eðilimleri. Her arz kendi talebini yaratýr. Keynesgiller. nasýl bir tarihi geliþme göstermiþtir? Para Bir Peçedir ? . Klasiklerin "para bir peçedir" sözü ne anlama gelir? Say Yasasý ve Para Say yasasýnedir? Jean Bapteste Say (1767-1832) klasik okulun gelir ve istihdam kuramýný çok ünlü þu cümleyle özetlemiþtir. paranýn miktarýnýn ne kadar olmasý gerektiðidir.yüzyýldan 1936'lara kadar makroekonomiye egemen olmuþtur. Klasik sistemde para reel sektörü etkilemez.KLASÝK SÝSTEMDE PARA GÖRÜÞÜNÜN TEMELLERÝ ? Para ve banka konularýnda ilk akla gelen soru. Buna karþýlýk fiyatlar genel düzeyi parasal sektör tarafýndan belirlenir. Bazý iktisatçýlara göre. paranýn ekonomi biliminin en önemli konusu olmamasý yönündedir. ekonomiyi örten bir tül peçeden baþka birþey deðildir. Bunun anlamý þudur: Ekonomi hiçbir þekilde noksan istihdam sorunuylakarþýlaþamaz veya Thomas Malthus'un . 1936'da John Maynard Keynes klasik yapýyý tutan bu sütunlarý yýkmýþtýr.

Say. Teknik deyimle bu iki üretim faktörü. daima üretilebilecek tüm mal ve hizmetleri satýn almaya yeterli büyüklükte olacaktýr. Bunun nedenini klasikler þöyle açýklar: Teknoloji veri kabul edildiðinde. piyasa güçlerinin karþýlýklý oyunlarýyla saðlayacaktýr. ekonomide potansiyel üretimi. cari üretimin tam istihdam düzeyinde olacaðýný söylemektedir. mevcutkapital stoku (fabrika ve teçhizat) ile çalýþmaya hazýr emek gücünün boyutu belirler.214 . . Çünkü harcamalar. daima üretimin tam istihdam milli gelir düzeyinde (arz) olmasý için yeterlidir. Toplam harcamalar (talep). üretim fonksiyonununbaðýmlý deðiþkeni olan üretilebilecek toplam mal ve hizmet arzýný belirlerler. Toplam harcamalar (talep). daima üretimin tam istihdam milli gelir düzeyinde (arz) olmasý için yeterlidir.etim korkusu gerçekleþmez. Bunu Adam Smith'in görünmeyen eli.

dolayýsýyla genel bir aþýrý üretim durumu oluþmayacaktýr. Ekonomideki mal sayýsýnýn n olduðu varsayýlmýþtýr. bu birey hizmetini daha az paraya sunacaktýr. Eðer ellerinde sürümü yavaþ olan mallar varsa müteþebbisler bunlarý satmakta güçlük çekecekler. Burada . Bir takas ekonomisinde. genel aþýrý üretim olanaksýzdýr. . bu kez harcamalarýn yöneldiði alanlarda kýtlýk yaratacaktýr. Ekonomik süreç içinde bu kýtlýklar ve fazlalýklar ortadan kalkacak ve böylece talep arza eþit olacak. Fakat bu talep kayýþý. Herkesin arzý diðer mal ve hizmetler için eþdeðer talep yaratmaktadýr. Buradaki para. tüm piyasalarýn þeffaflaþmasýný. Böyle bir ekonomide. ! Eðer çalýþmak isteyip de iþ bulamayan bir kimse varsa. Dolayýsýyla her zaman talep arza eþittir. Esnek ücretler ve fiyatlar. iþareti iki tarafýn daima eþit olduðunu veyaözdeþ olduðunu gösterm Þimdiye kadar anlatýlanlar birinci ünitede de açýklandýðý gibi bir takasekonomisi için geçerlidir. Burada Si ve Di sýrasýyla i malýna iliþkin arz ve talebi göstermektedir. Say bazý mallarýn talebine baðlý olarak üretiminde aþýrýlýðýnýn oluþabileceðini kabul etmektedir. dolayýsýyla yukarýdaki formül tüm mallarýn arzýnýn. Çünkü talep bu mallardan baþka mallara kaymýþ olabilir. Si . bir malý baþkasý satýn almaksýzýn satmak mümkün deðildir. soyut bir hesap birimi bir "numerair" .. Böylece stoklarýný eriteceklerdir. Say yasasýnýnasýl formülle gðösterebiliriz? Say yasasýný nn . tüm mallarýn satýlmasýný ve tüm çalýþmak isteyenlerin çalýþmalarýný saðlayacaktýr. Say yasasý paranýn yalnýzca bir deðiþim aracý olarak kullanýldýðý bir dünyada geçerlidir. Ve Say yasasý bu özdeþliði göstermektedir. Di i=1 i=1 þeklinde ortaya koyabiliriz.. tüm mallara olan talebe eþit olduðunu göstermektedir. dolayýsýyla fiyatlarýný düþüreceklerdir. Böylece ucuzlayan emek faktörünü. iþverenler arzuyla satýn alacaklardýr.

Ticaret. Bu durumdaki deðiþim aracý. herhangi bir eþya olabilir. Fizikselanlamda böyle bir malýn olu olmamasýnýn bir önemi yoktur. tutmak daisteyecektir. Bu yüzden de tüm mallarýn toplam deðeri.dir (Örneðin elbise veya baþka bir mal gibi bir hesap birimi olarak düþünülebilir). Ýþte paranýn deðer saklama . Walras yasasýnedir? Ancak para bir kez dolaþýma girince halk bunu elde etmek. Yeniden özetlersek.215 . Yukarýdaki özdeþliði mallarýn miktarlarý yerine deðerleri açýsýndan yazdýðýmýzda arz ve talep edilen miktarlarý mallarýn fiyatlarýyla çarpmamýz gerekir. para hesap birimi olduðu kadar iyi bir deðer saklama aracýdýr da. PiDi . piyasaya arzedilen tüm mallara eþittir. Çünkü bir inci ünitede incelendiði gibi. PiSi i=1 i=1 bu þekilde gösterimine Walras Yasasý denir. Hiç kimse bu çeþit parayý para olarak tutmakda istemez. Say yasasýnýn nn .. n mal (eþya + para) talep edilmekte ve arzedilmektedir. takasýn tüm özelliklerini taþýr. Bu sadece bir muhasebe parasýdýr.

? iþlevi. para arz vetalebinin þaþm olmasýný içermektedir. ekonomide (mal talebi) . nn . MÝKTAR KURAMININ TEMEL GÖRÜÞÜ Miktar kuramýnýn varsayýmlarýný analiz ettiðimizde bu görüþün neden .MS = 0 olmalýdýr. PiSi + MS i=1 i=1 Yukarýdaki özdeþliðe göre mallarýn talep veya arz fazlasý sýfýra eþit olmalýdýr. Diðer mallarýn üretiminden farklý olarak. bunun karþýlýðýnda eline para geçmekte ve buparayla anýnda diðer mallarý ta ektedir. Say yasasýnýn temel özdeþliðini açýklayarak yorumlayýnýz.(para arzý) = (sýfýr) olmalýdýr. Yani. güdümlü bir para sistemi sözkonusudur. hükümet tarafýndan kontrol edilmemektedir. günümüzde para üretimi hükümetin kontrolündedir. Çünkü halk fiyatlarý önemsemeksizin mal arzetmekte. Say yasasýnýn formülleþtirilmesinde yer almamaktadýr. Yani. Böylece Say özdeþliði. MD . PiSi = 0 i=1 i=1 olmalýdýr.(mal arzý) = (sýfýr) olduðunda (para talebi) . Piyasa koþullarýna göre serbestçe üretilen bir mal para sistemi sözkonusudur. Ne var ki ekonomide tam bir dengenin olabilmesi için para arz veyatalep fazlasý da sýfýr a eþit olmalýdýr. Oysa Say yasasýndaki mal para. Özetlersek. para aktif olarak yer almamaktadýr. nn . Dolayýsýyla diðer mallarýn üretiminden farklý olarak. PiDi -. Yani talepedilen mal ve hizme ler arasýnda. PiDi + MD = . Þimdi yukarýdaki özdeþliði reel ve parasal olarak yeniden yazalým. Bu sýrada fiyatlargenel düzeyinin veya mevcut para arzýnýn ne deðere ulaþtýðý yoktur ve para piyasasý daima dengededir. Ancak böyle bir durumda ekonomide denge olacaktýr.

. Ölçüm uygulanmadýðýnda ise. Birçok kimse eðer ölçüm sözkonusu olursa.geliþtirildiðini daha kolay anlayabiliriz. Miktar ve Kalite Miktar kuramýnýn temel fikri son derece basit. sanat veya tasvir yapýldýðýný düþünür. Kaliteden bahsedildiðinde ölçülebilir öðeler iþleme sokulamaz. Bu açýdan incelendiðinde bütün doðal bilimler kantitatif tabiatlýdýr. Miktarcý olmak demek kalite fikrine karþý kantite fikrini ortaya koymak demektir. ekonominin bilim olacaðýný düþünür. açýk ve hatta saftýr. birçok kimse bilim yapýlmadýðýný.216 .

diðerleri gibi bir mal deðildir. ayný uzunluðu bulmak için ondan iki misli gerekecektir. Eðer metre yarý yarýya kýsalýrsa. Bir benzetme yaparsak eðer uzunluk birimi azalýrsa. Para miktarýnda her ne zaman deðiþme meydana gelirse. diðer bütün mallarýn fiyatý yükselir. Eðer M= 100 ve P= 100 ise M'nin iki kat arttýðý düþünülürse (M=200). Bir kimseye miktarcý denildiðinde. fiyatlar yönünden pasif ve oransal bir iliþki vardýr. Doðrudan bir fayda saðlanamadýðýndan (para yenmez). Çünkü kýtlýðý kendi deðerini yaratmaktadýr. Bir baþka deyimle paranýn deðeri düþecektir. Ýktisadi yaþamýn açýklanmasýnda paramiktarý temeldir. oldukça kýsa bir süre içinde fiyatlar iki kat yükselerek 200'e eþit olacaktýr. Paranýn deðeri diðer mallara göre düþerse. Bu bir mantýk kuralýdýr. Para miktarýyla (M). Bunu bir örnekle açýklayalým. ancak mantýksal akýl yürütmenin de temelinde yer alýr. mallarýn deðer yasasýný yani nedretkuramýný uygulamaktadýr. O halde para eþyaya benzemektedir. bunun anlamý þudur. deðeri düþecektir. Öyleyse paranýn miktarý artýðýnda. ekonomik hareketin itici gücüdür. Gerçekte bu fikir önemsiz ve basittir. Ancak bazý yönleriyle parayý diðer mallara benzetebiliriz. ayný uzunluðu bulmak için bu birimden daha fazla gerekir. Ayný þekilde eðer para miktarý arttýrýldýðýnda para talebi deðiþmezse. fiyatlar geneldüzeyinde de anýnda ve bu deðiþimle orantýlý bir deðiþme oluþacaktýr. para yalnýzca diðer bütün mallarýn fiyatý arasýnda ters yönde bir iliþki vardýr. Burada vurgulanmasý gereken bir nokta da þudur: Eðer ekonomik . fiyatlar (P) arasýnda rakamlý. Bununla birlikte para. paranýn deðerinde düþüþ eðilimi olacaktýr. Kýtlýk paranýn deðerini arttýrýr. Deðer Kuramýnýn Uygulanmasý ? Gerçekten miktar kuramý paraya.Ýtici Güç Olarak Para Miktarý Para miktarý. Miktarýn deðer üzerindeki etkisiyle ilgili bu görüþten para da soyutlanamaz. Kýt olan herþey pahalýdýr. Ýþte bu nedenle para miktarýyla fiyatlar arasýnda matematiksel doðrusal iliþkiyi görmek mümkündür.

217 . yani alýnýp satýlan mal miktarý ayný kalýyorsa. paribus). Çünkü reel fiyatlarý mübadele edilen þeylerin miktarý belirler. Miktar kuramýnýn temelinde hangi varsayým ve görüþler yer almaktadýr? Açýklayýnýz. . DEÐÝÞÝM DENKLEMÝ VE FISHER'IN MÝKTAR KURAMI Fisher'in formülünü incelemeden önce özdeþlik ve eþitlik kavramlarý üzerinde biraz duralým. tüm fiyatlarýn ikiyle çarpýlmasý gerekir.dünyada sadece para miktarý deðiþiyorsa. para miktarýndaki artýþla fiyatlar genel düzeyindeki yükselme arasýndaki oranýn deðiþmemesi için diðer tüm deðiþkenlerin ve koþullarýn da deðiþmemesi gerekir (ceteris. Eðer alýþveriþe konu edilen reel miktarlar sabitken para miktarý iki kat artarsa. reel fiyatlar da ayný kalacaktýr. Gözden uzak tutulmamalýdýr ki.

2 . 1+1 ifadesi bir özdeþliði gösterir. Özdeþlik üç paralel yatay çizgiyle gösterilir ve iki çizgiyle gösterilen eþitlikten kolayca ayrýlabilir. Bir formülün iki yaný, her zaman ayný þeyi ifade ediyorsa özdeþlik sözkonusudur. Tersine, bir denklemden veya eþitlikten söz ettiðimizde, (örneðin y=2xgibi) problemde bili nmeyenler vardýr. Eþitlik bazý koþullar altýnda oluþur ve eþitlik sebep kavramýný gerekli kýlar. Oysa özdeþlikte sebep gerekmez. Kantitavizmi açýklamanýn iki yolu vardýr. Birincisi özdeþlik kavramýný kullanmakta ve sebep kavramýyla ilgilenmemektedir. Ýkincisi ise eþitliði kullanarak sebep kavramýyla ilgilenmektedir. Özdeþlik Þeklinde Deðiþim Ýliþkisi Miktar kuramýný önce özdeþlik kavramýný kullanarak açýklayalým. Formülün Oluþumu Fisher'in miktar kuramýný açýklamada birinci aþama bireysel aþamadýr. Bir kimsenin belli bir miktar parasý (m), diyelim ki 1000 lirasý olsun, bireyin satýn alacaðý þeyin fiyatý 5 lira (p) ise, bu birey bu maldan en çok 200 birim satýn alým (veya iþlem = t) yapacaktýr. Eðer iþlem biriminin fiyatý p ise, birey sahip olduðu parayla t iþlem yapabilir. Böylece iþlemlerin fiyatla çarpýmý bireyin sahip olduðu paraya eþit olur. Eðer bireyin cebinde 10.000 lirasý varsa ve kitap satýn almak istiyorsa, tanesi 500 liradan 20 kitap satýn alabilecektir. Bireysel aþamada, bireysel özdeþliði m. pt þeklinde yazabiliriz.

Ýkinci aþamada tüm bireylerin talebinden, piyasa talebine ulaþabiliriz. Bunun için de ceplerinde para olan tüm bireyler ve akla gelen tüm iþlemler toplanýr. Herbiri cebinde bir miktar para m, bulunan tüm bireyler nakitleri toplandýðýnda bunu, .m þeklinde gösterebiliriz. Öte yandan eðer pt çarpýmlarýný toplarsak; pt'den p'yi çýkarmamýz gerekecektir. Çünkü buiþlemde fiyat toplanamaz. Bunun yer ortalama fiyat kavramý kullanýlýr ve bu p þeklinde gösterilir. Tüm fiyatlarýn düþünülebilir ve gözlenebilir olduðunu varsayarsak, tüm fiyatlarýn aðýrlýklý veya aðýrlýksýz ortalamasýný bulabiliriz. Bulunan ortalama fiyat ( p ) yerine, büyük harfle P kullanýlmaktadýr.

(P) düþünülebilir tüm fiyatlarýn ortalamasýdýr. Ýþlemler fiziksel birimler olduðundan, toplanabilirler. Eðer bir iþlem t olarak ifade ediliyorsa bir ekonomide belli bir andaki tüm mal ve hizmet iþlemleri toplanabilir. Böylece m . P.t özdeþliði elde edilir. Bireylerce sahip olunan paralar, toplam para arzý (M) ile (.m=M), ortalama fiyatý (P) ile ve tüm iþlemleri T (.t=T) ile gösterirsek, özdeþliðin birinci þekli olan - 218

m . PT ye ulaþýrýz. . ? Formülün oluþturulmasýnda, üçüncü aþama, çok nazik ve çok eskilerde bulunan bir kavramýdevreye sokmaktadýr. Bu paranýn dolaþým hýzý (V) (Velocity of circulation) kavramýdýr. V'nin ne anlama geldiðini ortaya koyabilmek için deðiþim özdeþliðinin belli bir zaman aralýðý için geçerli olduðunu düþünmek gerekir. Uygulamada en çok kullanýlan zaman aralýðý 1 yýldýr. Ancak bu zaman aralýðý ay, hafta veya gün olarak da seçilebilir. Bu zaman aralýðýnda para piyasada hareket halindedir. Burada aklagelen soru þudur. Acaba aynýkaðýt para, bir yýl içinde yalnýzca bir kez mi, yoksa birkaç kez mi alýþveriþiþlemlerinde kullanýlacaktýr?

Bunu bir örnekle açýklayalým. Diyelim ki Eskiþehir'den Kütahya'ya 3kamyonluk eþya naklettir cektir. Bunun için ya 3 kamyon tutularak tüm eþyalar bir anda, ya da ayný kamyona üç sefer yaptýrýlarak taþýma iþi gerçekleþtirilebilir. Buradan V'ye geçebiliriz. Eðer paranýn dolaþým hýzý büyükse, tüm ödemeler için az bir miktar para gerekecektir. O halde V temelbüyüklüktür ve kullanýlma ken para miktarýný etkileyebilir. Ýþte bu nedenle hýzýn devreye girmesiyle (M.V) geniþletilmiþ miktar kuramýnýn yeni ilgi merkezi olmuþtur. Dördüncü aþamada ise farklý özelliklerdeki para arzý dikkate alýnýp, formüle katýlýr. Fisher'e göre bir ekonomide para hacmi üç aileden oluþur. M, 19.yüzyýlda varlýðýný sürdüren ve gerçek tek para olduðuna inanýlan resmi madeni paradýr. Dolayýsýyla M, sözkonusu ülkenin sahip olduðu altýn hacmini gösterir. Geliþmiþ ekonomilerde, buna ek olarak M' kaðýt para hacmini ve M" kaydi para hacmini göstermektedir. Bu üç paranýn bir dönem içindeki dolaþýmý birbirlerinden farklý olduðu için dolaþým hýzlarý da birbirlerinden farklýdýr. Bu dolaþým hýzlarýný sýrasýyla V, V' ve V" simgeleriyle gösterebiliriz. Böylece en mükemmel deðiþim özdeþliðine; MV + M'V' + M"V" . PT

formülüne ulaþabiliriz.

Deðiþim denkleminin deðiþik para türleri dikkate alýnarak yenidendüzenlenmesi ne anlama gel ve sonuçlar doðurur? Deðiþim Özdeþliði Deneyle Doðrulanabilir mi? . Analizi yapýlacak ikinci nokta, özdeþlik yönü saklý bu formülün deneysel olarak doðrulanmasýnýn mümkün olup olmadýðýnýn araþtýrýlmasýdýr. Bu formül incelendiðinde, ayný gerçeðin farklý iki açýklamasý olduðu görülür. Özdeþliðin solunda bir ekonomide belli bir dönemde yer alan parasal, saðýnda ise reel iliþkiler yer almaktadýr. Mademki iki yanýndaki deðiþkenler ayný olayý anlatmaktadýr. O halde bu özdeþlik doðrulanabilir. i. P nin istatistiksel olarak bulunmasý; Hayatta acaba somut olarak fiyatlar genel düzeyini saptamak mümkün müdür? - 219

. . Bu soruya olumlu cevap vermek mümkün deðildir. Örneðin ülkemizde perakende fiyat indeksleri ve toptan eþya fiyat indeksleri vardýr, ancak bu iki indeksi kapsayan bir bileþik indeks yoktur. ii. M, M' ve M" nün istatistiksel olarak bulunmasý; Üç tür para miktarýný istatistiksel olarak bulmak oldukça kolaydýr. Altýn hacmi kolayca bulunur. Ayný þekilde emisyondaki kaðýt para miktarý da kolayca hesaplanabilir. Öte yandan banka hesaplarýnýn yakýndan izlenmesi dolayýsýyla kaydi paranýn bulunmasý kolaydýr. iii. T nin saptanmasýndaki güçlük; Bir ülkede bir yýl içinde yapýlan tüm iþlemleri saptamak mümkün müdür? Bugün için böyle bir soruya olumlu yanýt vermek mümkün deðildir. Bu konuda varsayýmlar ve bazý göstergelerle az çok geçerli bir sonuca varýlmaya çalýþýlmaktadýr.

iv. Dolaþým hýzlarýnýn bulunmasý; Klasik kuramda paranýn dolaþým hýzý kavramý çok sevilmekte ve V nin bilinmesiyle problemlerdeki güçlüklerin çözümüyle ilgili anahtarasahip olunmaktadýr. Pa olaþým hýzý çok basit bir ifade gibi görünmesine karþýn, ölçülmesi çok zordur. Paranýn dolaþým hýzý ancak dolaylý süreçlerle ölçülebilmektedir. Altýn ve kaðýt para ile hesaplaragiriþ ve çýkýþlar hesaplanabilir. Böylece bir tek hesabýn kaç kez hareket ettiðine bakýlarak V" nü istatistiksel olarak saptamak, V ve V' negöre daha kolaydýr. v. Ýþlem dolaþým hýzý ve gelir dolaþým hýzý; Dolaþým hýzýna bilimsel bir açýklama getirmeyi denemek için paranýn iki tip dolaþým hýzý hesaplanmaktadýr. Bunlar iþlem dolaþým hýzý ve gelir dolaþým hýzýdýr. Eðer iþlem sayýsý biliniyorsa, iþlem dolaþým hýzý bir parça baþýna tekrarlanan bir tanýmdýr. Çünkü, V = PT dir. M Dolayýsyýla V, bir tekrardan öteye gitmez. Oysa V' yi tanýmlamak için iyi bir þekilde bilinmeyen bir deðiþken baþlangýç noktasý olarak alýnmaktadýr. Paranýn dolaþým hýzýný bir ikinci yolla gelir kavramýna göre tanýmlayabiliriz. Bu, paranýn gelir dolaþým hýzý

yani, yýl boyunca paranýn kaç kez gelir olduðu ve harcanmak için bir kimsenin mal varlýðýna girdiðidir. Paranýn gelir dolaþým hýzýný ölçmek için bir kurnazlýk yolu seçilmektedir. Milli gelir olarak adlandýrýlan gayrisafi milli hasýla kullanýlmaktadýr. Böylece, V = Y M olmaktadýr. Bu kurnazlýk sayesinde özellikle V" için paranýn dolaþým hýzýný ölçmek mümkündür. - 220

Deðiþim denkleminin hangi deðiþkenleri ölçülebilir? Eþitlik Þeklinde Deðiþim Ýliþkisi . ? . . . Sebep kavramýþimdi devreye sokulabilir mi? Bu özde felsefi bir sorundur. Parasal ve ekonomik olaylarýn sebebi bilinebilir mi? Miktarcýlar fiyat deðiþmelerinin sebebini keþfetmiþ olduklarýný savunan kuramcýlardýr. Genel olarak özdeþliðe giren deðiþkenlerin tümü ayný niteliktedir. Yani sebep olan deðildir. Miktar kuramcýlarý, deðiþim özdeþliðinden belli bir tip P = f (M) fonkisyonu çýkarmaktadýrlar. Bir fonksiyonu açýklarken, eþitliðin soluna baðýmlý deðiþken, saðýna da baðýmsýz deðiþken konur. Baðýmsýz deðiþken itici deðiþkendir, bu fonksiyonda yer alan bir deðiþkene baðlý deðildir ve denklemin sol kýsmýný yönlendirir. O halde P = f (M) þeklinde yazdýðýmýzda, P bir sonuç ve M de bir sebeptir. Burada akla M nin P nin Ancak böyle kuramcýlarý þu gelmektedir. Acaba neden M = f (P) fonksiyonu yapýlmamaktadýr. fonksiyonu olduðunu d üþünmek yasak deðildir. bir düþünceye sahip olunduðunda, bunu düþünenin miktar arasýnda yeri yoktur.

Bu doðmaya nasýl varýlmýþtýr? Dinde birçok þey vardýr ki bunlara ispatlanmaksýzýn inanýlýr. Buradaki tam anlamýyla bir doðma deðildir. Çünkü, burada ispatlar vardýr. Miktarcýlarýn bize sunduklarýispatlar nelerdir? Kantitatif ispat birçok aþamada yapýlmaktadýr ve birçok fikre yer vermektedir. Ýlk olarak daha önce gördüðümüz formülü, tartýþmaya açýklýk kazandýrmak için tersine çevirerek miktarcýlarýn fonkisyonel iliþki görüþlerine uygun hale getirelim. PT = MV + M'V' + M"V" Þimdi de bu formülde eþitliðin saðýnda yer alan deðiþkenlerin, niçin sebep olabileceklerini tartýþalým.

i. Kýsa dönemde dolaþým hýzlarý sabittir; Birinci görüþe göre, denklemin sað kýsmý sebeptir. M, V gibi elemanlar P ve T'yi yönetmektedir. Sað kýsmýn içinde iki tip deðiþken vardýr. Kantitatif deðiþkenler ve hýz deðiþkenleri. Bunlardan hangilerininen önemlileri olduðu labilir.

V, V' ve V" kavranýlmasý zor deðiþkenler olduklarýndan miktarcýlar oldukça mahir bir þekilde bunlarý sabit kabul etmektedirler. Niçin?

Çünkü dolaþým hýzý, ödeme alýþkanlýklarý denen, toplumun psikolojik ve sosyolojik alýþkanlýklarýna baðlýdýr. Tablo 1'de, Fisher'in para vemevduat dolaþým hýzýn l etmenler yer almaktadýr. - 221

ii. Para emisyonundaki deðiþmeler; Daha önce de belirttiðimiz gibi, M, M' ve M" olmak üzere üç çeþit paranýn gözönüne alýnmasý gerekir. 19.yüzyýlda tüm diðer paralar altýn tabanýna göre ayarlanýyordu. Dolayýsýyla fiyat hareketleri altýn hareketleriyle açýklanmaktaydý. Para emisyonunun bu geleneksel þekli bugün artýk sözkonusu deðildir. Artýk fiyatlarý belirleyen M' ve M" dir. Bir ülke modernleþtikçe M' ne göre M" nün aðýrlýðý artmaktadýr. Yani P deki deðiþmeleri özellikle, bankalarýn kredi politikalarý açýklamaktadýr. Tablo 13. 1. V yi Etkileyen Etmenler Bireylerin Alýþkanlýklarý Tasarruf ve iddihar (gömü) Kredi kullanýmý Çek kullanýmý Toplumun Ödeme Sistemi Gelir ve ödemelerin sýklýðý (yýllýk, aylýk, haftalýk) Gelir ve ödemelerin düzenliliði Gelir ve ödemelerin miktar ve zaman olarak çakýþmasý Genel Nedenler Nüfus sýklýðý Ulaþým hýzlýlýðý iii. T sabit kalmaktadýr; Denklemin PT kýsmý MV kýsmý tarafýndan yönetilmektedir. Dolayýsýyla PT, MV nin sonucudur. Ancak durumun güçlü ve bilimsel bir deðere kavuþmasý için T nin yansýz kalmasý gerektiði yolunda bir varsayým gereklidir. Gerçekten de T, sabit varsayýlmaktadýr. Bunun anlamý, sözkonusu zaman aralýðýnda ekonomik büyümenin olmamasý demektir. Eðer T sabit kalýrsa ve para emisyonu iki kat geniþlerse, P nin iki kat artmasý bir zorunluktur. T nin sabitliði doðmasýna bakarak, miktarcý düþünüþün, bir ölçüde durgun ve belli bir yýl içinde geliþmenin olmadýðý bir dönemde ortaya atýldýðý düþünülebilir. Oysa bir ekonomide üretim artabilir. Ekonomigeniþlerken yapýlan iþlemler de

para emisyonunun artankýsmý, bunun karþýlýðýný oluþturur. Bu sýrada P istikrarlý kalabilir. Eðer böyleyse, bu durumda miktar kuramýndan söz edilemez. Eðer miktar kuramýndan söz ediliyorsa, parasal etmendeki tüm deðiþmelerin etkilerinin P üzerinde olmasý zorunludur.

Miktar kuramý son derece yanlýþ anlamalara neden olabilir. Örneðin, V ve T deki deðiþmelerin, yukarýda da belirtildiði gibi, P üzerindeetkileri olabilir. Bura da önemle vurgulanmasý gereken nokta, V ve Tdeki deðiþmelerin, para miktarýndaki deðiþmeler baðýmsýz olarak meydana gelmiþ olmasýdýr. Para miktarýndaki deðiþmelerden etkile - 222

nen yalnýzca fiyatlardýr. Tablo 13.2'de Fisher denkleminin ticaret hacmini etkileyen etmenlerle ilgili görüþlerine yer verilmektedir. Tablo 13. 2. Fischer Denkleminde Ticaret Hacmini Etkileyen Etmenler Üreticileri Etkileyen Koþullar Doðal kaynaklarda coðrafi yer farklýlýklarý Ýþ bölümü Üretimde teknik bilgi Sermaye birikimi Tüketicileri Etkileyen Koþullar Ýnsanlarýn arzu ve isteklerinin çeþitliliði ve sýnýrsýzlýðý Üreticileri ve Tüketicileri Baðlayan Koþullar Ulaþým kolaylýklarý Ticarette nispi serbesti Para ve banka sisteminin özellikleri Ýþ sýrrý ? Deðiþim denkleminin eþitlikþeklinde ifadesinde baðýmlýve baðýmsýz deðiþkenler hangileridir? Nasýl deðiþirler? MÝKTAR KURAMINDA YENÝLENMELER Walras'ýn Arzulanan Ankes Görüþü . . . Walras'ýn miktar kuramýyla ilgili yorumunda arzulanan ankesler fikrinigörmekteyiz. Bun a bazen ankesler kuramý da denilmektedir. Arzulanan ankes ne demektir? Her kimsenin belli bir zaman aralýðýnda yapacaðý iþlemler için varlýklarý arasýnda tutmayý arzuladýðý para miktarlarýna arzulanan ankes denir. Arzulanan ankes fikri, yani bir kimsenin cebinde tutmayý arzuladýðý paramiktarý, likidite görüþüne baðlanmýþtýr. "Para talebi ölçülebilir mi?" Soru, bunun çok güç olacaðý

biçiminde yanýtlanabilir. Çünkü, herkesin kendine özgü bir para talebi vardýr. Bu talep psikolojik ve arzular da sübjektiftir. Eðer bir ekonomide arzulanan tüm ankesler toplanabilirse, butoplam para talebini ver ecektir. Para talebi ise miktara baðlýdýr. Ancak bu miktarcýlýk psikolojik bir yoruma ve arzuya baðlandýðýnda, objektif olaraktam bir ölçüm ola arzu sübjektif, buna karþýlýk ölçüm objektiftir. Dolayýsýyla ortada bir çeliþki vardýr. Baþlangýçta psikolojik olan olay rakamlýbirþekilde nasýl açýklanacaktýr? - 223

Bu nokta üzerinde Walrasgil iktisatçýlar akýl yürütmüþlerdir. Bu iktisatçýlara göre, toplam para talebinin karþýsýnda bir para arzý olmak zorundadýr. Yani bu para talebini karþýlamak için bir para miktarý olmak zorundadýr. Ýþte bu miktarý para otoriteleri dolaþýma sokmaktadýr. O halde para arzý, belli bir anda, bir ülkenin para otoritelerince belirlenen bir veridir.

Bu durumda artýk bilinmesi gereken þey, maddi olarak mevcut paranýn ya da para stokunun sübjektif para talebinden daha güçlü veya daha zayýf olup olmadýðýdýr. Yani para arzýnýn para talebinden fazla mý, yoksanoksan mý olduðu saptanm Eðer para arzý, para talebinin altýndaysa, paranýn deðeri yükselecek veya para arzý para talebinin üstündeyse paranýn deðeri düþecektir. Doðal olarak paranýn deðeri yükseliyorsa fiyatlarda düþüþ, paranýn deðeri düþüyorsa fiyatlarda yükseliþ eðilimi olacaktýr. O halde arz yoluyla paranýn deðeri anlaþýlacak ve para bütün deðiþimlerin ortak paydasý olduðundan fiyatlar üzerinde etkisi olacaktýr. Buna göre bir malýn arz ve talebi ancak ve ancak denge fiyat düzeyinde birbirine eþittir. Walrasgil yaklaþýmda birbirlerine çok yakýn efektif ankes ve arzulanan ankes ifadeleri yer almaktadýr. Efektif ankes, para otoritelerince dolaþýma sürülen maddi parayý ifade etmektedir. Arzulanan ankesler ise, bunu taþýyan kiþiler tarafýndan istenilen, aranýlan parayý belirlemektedir. Efektif ankesler (Qu) arzulanan ankesler toplamý da H ile gösterilmektedir. Efektif ankeslerle (Qu) arzulanan arkesler arasýnda bir kýyaslamaolacaktýr. Ekonomik h ayatta, Qu ve H ýn deðiþmeleri izlenebilirse, fiyatlarýn ne yönde deðiþeceði kolayca anlaþýlacaktýr. Böylece Walras, faydanýn psikolojik devreleri arasýnda geçiþ yaparak, nicelciliðe (kantitativizme), nitelciliði (kalitatizmi) sokmuþtur. Çünkü fayda, kalitatif (nitel) bir kavramdýr. Böylece nicelikle nitelik arasýnda iliþki, tüm para konularýnýn temelini oluþturur. Þeyler ne yalýn mekanik ne de yalýn psikolojiktir. Þeyler bu ikisinin arasýndaki karmadýr. Ýþte bu nokta para ile ilgli konularýn en ilginç ve en zor tarafýný oluþturmaktadýr. Walras'ýn arzulanan ankes oranýnedir? Cambridge Miktar Kuramý ve Marshall'ýn (k) sý (Nakit TutumuTipi Miktar Kuramý) ?

Marshal kantitatif verilere müdahale ederek yeni bir iliþki bulmuþtur. Bu analizde M yine para hacmidir. k oldukça esrarlý ve sýnýrsýz yorumlarayer veren bir faktördür. P fiyatlar genel düzeyini ve Q sözkonusu ülke üretilmiþ tüm miktarlarý göstermektedir. Böylece M= k.P.Q iliþkisi yazýlabilir. Formüle göre, k= 1

V . denemez. M= k. PQ, MV=PQ iliþkileri karþýsýnda tarafsýz bir gözlemci matematiksel anlamda ne diyecektir veya birinci denklemle ikincisi arasýnda hangi iliþki vardýr? - 224

. . . . ? 1 k ve ayný þeyi açýklamanýn iki farklý biçimdir. Yani Marshallgil k fakV 1 törü dolaþým hýzýnýn tersidir. k nýn yerineyi koyduðumuzda, M bulunaV caktýr. Bir matematikçi için k, 1 ye eþittir. Dolayýsýyla Fisher denklemiyle, V Cambridge denklemi arasýnda bir fark yoktur. Ancak monetaristlere göre k; 1 ye tam tamýna eþit deðildir. Çünkü, ikinci denklemde zamanV sözkonusu olmamaktadýr. Yani Marshall'ýn (cambrige) denklemi zamansýzdýr. Yalnýzca bir taný düþünülmektedir. Bu durumda, belli bir anda, para miktarýyla, üretilmiþ tüm mallar arasýnda hangi iliþki vardýr. t anýnda para miktarý tüm üretilen mallara eþit deðildir. Para miktarýyla mallar arasýnda belli bir oran vardýr. Ýþte bu oran k dýr. O halde k, hýzýn tersi deðildir. Bir hýzýn tersi zamanýn akmasýný gerektirir. (MV=PQ) formülü birdönem içinde ifade olunmaktadýr. Bir para birimi bir yýl içinde acaba kaç kez ödemelerde kullanýlmaktadýr? Böylece k bir statik ifade, V ise dinamik bir ifadedir. Statik ifade hangisidir? Statik durum, Walras'ýn arzulanan ankesler kavramýyla açýklanmaktadýr. O halde Marshall'ýn k si, Walras'ýn arzulanan ankesine benzemektedir.

Buna göre k, ekonomik birimlerin sahip olmak istedikleri paranýn gelire oranýdýr. Bir baþka deyiþle k para gereksinimini ifade etmektedir. Yinebir baþka deyiþle k, para kullaným katsayýsý, likidite arzusudur. PQ fiziki

olarak üretilen mallar toplamýnýn bunlarýn ortalama fiyatýyla çarpýmýna eþittir. PQ ülkenin, gayri safi milli hasýlasýdýr (Y= PQ). Ancak para arzý parasal gelire eþit deðildir. Yani para arzý Y= PQ ye eþit deðildir. Para arzý, M=k.PQ=k.Y dir. Gayrisafi gelir kadar paraya ihtiyaç yoktur. Sadece bir kýsým paraya ihtiyaç vardýr. Bu kýsým, para ihtiyacýný gösterir. O halde, tüm gelirin yalnýzca bir kesrine eþittir. M nin PQ ye oraný k dir. Yani M k= P.Q dür. O halde k, bir t anýndaki likidite gereksinimidir. Acaba k, V den daha kolay birþekilde istatistiksel olarak ölçülebilir mi? - 225

. . Keynes'in Miktar Kuramý Aslýnda Keynes hayatýnýn büyük bir bölümünde miktar kuramýyla uðraþmýþtýr. Bu durumda akla þöyle bir soru gelmektedir. Keynes bir miktar kuramcýsýmýydý? Evet, Keynes miktarcýydý. Ancak akýllýydý, kurnazdý ve gerektiðinde kendi kendisiyle alay edebiliyor ve örneðin "Ben bunu yazdým, ancak daha iyisini bulduðumda deðiþtireceðim" diyebiliyordu. Keynes'in miktar kuramý N= KP + K'Pr biçiminde formüle edilmiþtir.

Bu formül, çeþitli para miktarlarýný gözönüne alan, anýnda açýklanmýþ bir formüldür. Bu formül para miktarýyla (N) veya daha sonra söylediði gibi para arzýyla, tüketim mallarý piyasasý arasýndaki iliþkileri açýklamayayönelmiþtir. Oysa Fisher veya Marshall'ýn formülleri üretim im mallarýný birlikte ele almaktaydý. Bir kez daha vurgularsak, yukarýdaki formül yalnýzca tüketim mallarýna uygulanmaktadýr. Keynes bir ekonomikbirimin karmaþýk bir tüketim esini (istatistikçiler buna "nafaka sepeti" derler), nasýl saðladýðýný araþtýrmaktadýr. Nafaka sepeti, bir tüketici biriminin satýn alma sembolüdür. Bu nafaka sepetinin fiyatý (P) dir.

Burada önemli olan bir ayrýcalýk da tüketicilerin tüketim harcamalarýný nakitle mi yoksa kaydi parayla mý yaptýðýdýr. Keynes tüketicinin her iki parayý kullanarak alýmlarýný sürdürdüðünü düþünmektedir. Ekonomik birim belli bir miktar tüketim birimini nakitle yapmaktadýr. Tüketicinin kullandýðý nakit miktarý KP ye eþittir. Tüketici bir kýsým tüketim birimlerini de kaydiparayla satýn a ktadýr. Tüketicinin kullandýðý kaydi para miktarý da (K'Pr) ye eþittir. (K'Pr), tüketicinin kaydi para ankeslerini ifade etmektedir. Burada ihtiyaç duyulan kaydi para miktarý K'P nýn belli bir oranla, r ile çarpýmýna eþittir. Burada (r) mevduat hacmiyle nakit arasýndaki orandýr. Formülde yer alan K nafaka sepetinin nakitle alýnan miktarýný, K' ise ayný sepetin kaydi parayla alýnan bölümünü göstermektedir. Keynes'in miktar kuramý formülünün önemi sýnýrlýdýr. Miktar kuramýnda önemli deðiþikliklere neden olmamaktadýr. Burada en önemli nokta fiyatlarýn yalnýzca para miktarýndan deðil, ayný zamanda mevduatlarýn nakde oranýndan etkilenmesidir. Buradaki (r) oraný

ödemelerin psikolojik yapýsýný göstermektedir. Dolayýsýyla ödemelerin psikolojik yapýsý (P) üzerineetki yapmaktadýr. Keynes banka politikasýnýn, çýkarýlan nakit hacmini etkileyece düþünmektedir. Bankanýn bankalararasý iliþkileri, örgütlenme yapýsý ve kredi kolaylýklarý veya kýsýntýlarý fiyatlarý etkilemektedir. Bu anlamda yukarýdaki formülde yeni bir fikir ortaya çýkmaktadýr. r faktörünün devreye girmesiyle, miktar kuramý otomatik olmaktan çýkmaktadýr. Artýk yalnýzca banknot hacmi fiyatlarý etkilememekte, banka politikasý da fiyatlarý etkilemektedir. Yani kredinin bollaþmasý ve kýsýlmasý arzusu, yani (r) faktörüyle oynanmasý fiyatlarý etkilemektedir. Bu þekildeki bir yapýnýn öngörülmesiyle miktar kuramý kalitatif olmaya baþlamaktadýr. Yani miktar kuramýna, insanlara özgü istek de müdahale etmektedir. Keynes'in miktar kuramýnýn özelliði nedir? ? - 226

Diðer koþullar . mukayeseli statik analiz þeklinde yapýlmaktadýr. Eðer denge fiyat düzeyi 1 ve para arzý 1 milyarsa. 1'deki ikizkenar hiperbol denge deðerlerini gösterir. Paranýn fiyatý bir birim para için vazgeçmek zorunda olduðumuz mal miktarýdýr. Çünkü fiyatla miktarýn çarpýmý bir sabittir. 1 2 vb. olduðunda. paranýn fiyatýnýn fonksiyonuolduðundan. paranýn fiyatýyla talep miktarý arasýndaki iliþkiyi bir çizimle gösterebiliriz (Çizim 1). Bu yapýlýrken.Miktar Kuramý ve Para Talebinin Esnekliði Miktar kuramý analizlerinin çoðu. Paranýn fiyatý (1/p). Bilindiði gibi ikizkenar hiperbolün belirlediði fonksiyonlarda her yerde esneklik (1) dir. Miktar Kuramýnda Talep EsnekliMd ði 1/2 0 1 m2 m m Þekil 13. ikizkenar hiperbol þeklinde gösterilir. yani fiyatlar genel düzeyinin tersidir 1. p Belli bir para miktarý için denge fiyat düzeyini oluþturarak. 1 MM ' s s p 1 Þekil 13. talep edilen para miktarý. 1. paranýn ekonomiye uyum mekanizmasý gözden kaçmaktadýr ve miktar kuramý esnekliði (1) olan para talebini içermektedir. sýrasýyla 1. para arzý 2 milyar olduðunda miktar kuramýna göre denge fiyat düzeyi 2 olacaktýr.

227 .ayný kaldýðýnda. talep edilen miktarlarla fiyat arasýndaki iliþkiyi göstermektedir. Miktar kuramýnda paranýn talep esnekliði neden sürekli bire eþittir? ? .

endüstrileþmiþ ve belli bir geliþme düzeyineulaþmýþ ülkelerde miktar kuramýnýn uygulanamayacaðý düþüncesi vardýr. Azgeliþmiþ ülkelerde oransallýðý. Artýrýlan para arzý. i. kalkýnmasýnýn ilk aþamasýnda olan ülkelerde miktar kuramýnýn uygulanableceði.Geliþmekte Olan Ülkeler ve Miktar Kuramý . Baský altýna alýnamaz tüketim. halk arasýnda daðýlan para. Geliþmekte olan ekonomilerde gösteriþ tasarrufu da sözkonusudur. yani kiþiler n e yaptýklarýný bildikçe. tüketim mallarý talebine dönüþtüðünden. Bu durumdaþöyle bir sorunun sorulmasýgerekmektedir. Öte yandan geliþmekte olan ülkelerdeki tasarrufun özelliði. Böyle bir tasarruf çoðu kez üretim ve yatýrýma dönüþmez. Bunlar. gösteriþ ve taklit tüketimi yaygýndýr: Az geliþmiþ ülkelerde. Bu durumdaki ekonomiler için miktar kuramý uygulanamaz. Bu görüþ klasik öðretinin temelidir. ii. Kalkýnma derecesine göre miktar kuramýnýn geçerliliði niçin doðrulanmakta veya doðrulanmamaktadýr? Bunun çeþitli nedenleri vardýr. iv. Ýþte bu bilinçsizlik atmosferi içinde liberal ekonomi oluþmuþtur. Ayrýca para ve fiyatlar arasýnda çok belirli bir iliþki de vardýr. asgari yaþamýn için kullanýlýr. tüketimin bir bölümünü baský . Harcamalar tasarruflara yer býrakmaz ve tüm para tüketim harcamalarýna gider. Geliþmekte olan ekonomiler bilinçsiz ekonomilerdir: Geliþmenin ilk aþamasýnda ekonomik birimler. doðrudan doðruya fiyatlarý etkiler. uyduklarý mekanizmalar konusunda bilinçsizdirler. davranýþlarýný yöneten mekanizmalarýn bilincine varmaktadýrlar. En az yaþam düzeyine ulaþýlamamýþtýr: Varlýðý sürdürmek için bir temel gelire ulaþýlmasý gerekir. iii. Az geliþmiþ ülkelerde yaþam düzeyi oldukçadüþük olduðundan. Geliþmekte olan ülkelerde tüketim eðilimi güçlüdür: Geliþmenin baþlarýnda olan ekonomilerde tüketim eðilimi çok güçlü. Dolayýsýyla bu ülkelerde. paraemisyonuyla tüketim harcama arý arasýnda doðrudan bir iliþki vardýr. Ekonomik birimler gerçek ekonomik birimhaline geldikçe. ? Genel olarak. geliþmiþ ekonomilerden farklýdýr. yani emisyon artýþýyla fiyat artýþý arasýndaki oransal iliþkiyi göstermek mümkündür. tasarruf eðilimi ise zayýftýr.

bilinçsiz ekonomilerin en belirgin özelliklerinden birisidir. Bu harcamalar üretimi deðil. fiyatlarý artýrýr. Böylece halkýn eline geçen paralarýn tamamý harcanýr. Gösteriþ etkisiyle tüketimde. geliþmekte olan ülkelerde çok karþýlaþýlan bir durumdur. tüketim üzerinde ise artýrýcý yönde etki yapar. Klasiklerle monetaristler arasýnda miktar kuramýnýn yorumu açýsýndan ne farklýlýk vardýr? .228 . Bu iki etki ekonomide tasarruflar üzerinde olumsuz. Çünkü bu tüketim en az (asgari) yaþam düzeyini sürdürmek için gereklidir.altýna almak olanaksýzdýr. Öte yandan tüketimde taklit öðesi.

Yukarýdakilerin hepsi doðrudur 3. Miktar kuramýnda para talebi eðrisi. e. Aþaðýdakilerden hangisi klasik iktisatçýlarca varsayýlmýþtýr? a.229 . Modern Monetaristler. Cambridge miktar kuramý Fisher'in miktar kuramýnýn V nin yerine k konulmuþþeklidir ve k= 1 V dir. Ücretleri rijit kabul ederler. Miktar kuramý. c. klasik iktisatçýlarýn tersine kýsa dönemli analizlerle ilgilenirler.Özet Klasik kuramda para. deðiþim denkleminde para miktarýndaki deðiþmelerin fiyatlarý oransal olarak artýrmasýdýr. Para arzýndaki artýþ paranýn dolaþým hýzýný azaltýr d. Para arzýyla fiyatlar arasýnda oransal iliþki vardýr c. Öte yandan Say-Walras özdeþliðine göre mal arzý ve mal talebi ile para arzý ve para talebinde bir fazlalýk olamaz. Paranýn dolaþým hýzý sabittir d. . Dolayýsýyla para bir tüldür. Monetaristler klasik miktar kuramcýlarýndan hangi noktada ayrýlýrlar? a. b. Yatýrýmlar para arzýna baðlýdýr c. Devletin ekonomiye müdahalelerini isterler. Fiyatlarý rijit kabul ederler. esnekliði 1'e eþit bir ikizkenar hiperboldür. Her arz kendi talebini yaratmaz e. Fiyatlardaki artýþ paranýn dolaþým hýzýný artýrýr b. Bir ülke ne kadar az geliþmiþse o ülkede miktar kuramýnýn doðruluðu o ölçüde kanýtlanabilir. Para emisyonunun uzun dönemde fiyatlarý etkilemezliðini kabul ederler. Sorular 1. Yukarýdakilerden hiçbiri doðru deðildir e. Para reel ekonomiyi etkiler 2. reel iliþkileri etkilemez. a. Ücretler ve fiyatlar rijittir b. d. Para emisyonunun milli gelir ve fiyatlarý kýsa dönemde etkileyebileceðini söylerler. Miktar kuramýna göre.

Basic Books Inc. Sermet Matbaasý. 4 b.230 . Aþaðýdakiler hangisi miktar kuramýný verir? a. Turhan Kitabevi. 0. 0. 1978. Paris. Principles of Money. La Monnaie. 5 c. MV = PQ c. . Ýlker. SILBER William. P = f (M) e. 1981. Alexandre. Para Teorisi. 1977. Mükerrem. HÝÇ. Illinois. Calin. Paris. Ýstanbul. Lawrence. P = Q M 5. Richard D. Ankara. 1973. Banking and Financial Markets. PARASIZ. Ankara. Douglas. MV = PT b. S. FISCHER. Tezer. Para Ekonomisi.25 d. Para Teorisi. Dalloz.Irwing. GUITTON.4.05 Kaynakça CHABERT. Money and Banking. Fisher yaklaþýmýnda V = 4 ise Cambridge yaklaþýmýnda k= nedir? a.. M = kPy d. Structure Economique et Theorie Monetaire. 1971. Henri. 0. Doðan Matbaasý. RITTER. 1969.4 e. ÖCAL. 1956. New York.

Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz.231 . Çalýþma BiçimineÝliþkin Olarak. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. . Ünitenin temel konusu. üniteyi tekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerini öðrenmeyeçalýþýnýz. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde.ÜNÝTE 14 Parasal Denge Teorileri ve Modern Miktar Kuramý Bu Ünitede. temel makroekonomik deðiþkenlere bir gecikme ile yansýyýp yansýmadýðý tartýþýlmaktadýr. para arzýndaki deðiþmelerin..... Modern miktar kuramýnda parasal dengesizliklerin nedenini ortaya koymaktýr. Bu amaçla para talebininistikrarlýolup olmamasý.

Çünkü Friedman'ýn analizinde para bir maldýr ve sadece deðiþim amacýyla talep edilir. Buna göre. Bu nedenle. Bu çereçevede ele alýndýðýnda Miktar teorisinin Fisher yaklaþýmý. Bu anlamda. . Ancak Modern miktar teorisinde para talebi istikrarlývarsayýldýðýiçin parasal dengesizliðin nedeni para arzýndaki dalgalanmalardýr. Friedman'ýn analizinde para. mevcut para miktarýnýn elde tutulmak istenen para miktarýna eþit olduðu durumdur. parasal dengesizliðin ne olduðunu anlamamýzý güçleþtirmektedir. Gündelik yaþamýnýzdan hareketle. parasal denge. para talebi fonksiyonunu servetin nihai elde edicileri (yanihanehalkla rý) açýsýndan ve firmalar açýsýndan incelemektedir. paranýn tahvil ve hisse senedi gibi finansal aktiflerin yanýsýra reel aktiflerin de bir ikamesi olup olmadýðýnýaçýklayýnýz. arz edilen para mutlaka ekonomik birimlerin ve bankalarýn portföylerinde olacaðý için. Analizinde para talebini belirleyen güdüleri analiz ederken. toplumun bütünü açýsýndan bakýldýðýnda para arzý her zaman para talebine eþittir.PARASAL DENGE TEORÝLERÝ VE MODERN MÝKTAR TEORÝSÝ Bir ekonomide. Keynes'in analizinde para sadece finansal aktiflerin yakýn bir ikamesi iken. Ancak bu durum. Para arzý ile para talebinin ortakkavramlar olmasý parasal dengeyi her zaman mümkün kýlmaktadýr. PARA TALEBÝNÝ BELÝRLEYEN FAKTÖRLER ? Friedman. parasal dengesizlik söz konusu olacaktýr. Oysa ki Cambridge yaklaþýmý "elde tutulmak istenen para miktarýný" vurguladýðý için "parasal dengesizlik" fikrininkökenini temsil etmektedir. "elde tutulmak zorunda olunan para miktarýný" analiz ettiði için "parasal denge" anlayýþýný yansýtmaktadýr. Yine. Friedman para talebini etkileyen deðiþkenleri analiz etmektedir. araba gibi) dayanýklý mallarýn yakýn bir ikamesidir. parasal denge/dengesizlik olgusuna baþka bir açýdan yaklaþýlmasý gerekir. Friedman'ýn yaklaþýmýolan modern Miktar teorisi de "elde tutulmak istenen para miktarýný" analiz ederek parasal dengesizlik düþüncesine dayanýr. finansal aktiflerin yanýsýra reel aktiflerin (örneðin buzdolabý. fiilen elde tutulan para miktarýyla elde tutulmak istenen para miktarý arasýnda bir dengesizlik varsa. ülkemiz koþullarýnýdikkate alarak. MODERN MÝKTAR TEORÝSÝ ! Keynes.

Farklý servet türlerinin getirileri . nasýl tanýmlandýðý çok önemli bir husustur. . Gerek Klasik miktar teorisinden gerekse Keynes'in likidite tercihi teorisinden çok önemli bir farklýlýðý temsil etmesi nedeniyle para talebi fonksiyonunda servetin nasýl ele alýndýðý. . Bunlar.232 . Bütçe olanaklarý ile sýnýrlanan toplam servetin elde tutuluþ biçimi .Friedman'a göre. Zevk ve tercihler. hanehalklarý açýsýndan bakýldýðýnda para talebini belirleyen üç ana faktör bulunmaktadýr.

Tahviller Ekonomik birimler açýsýndan tahvilin getirisi iki kýsýmdan oluþmaktadýr: . servetin bir göstergesi / temsilcisi olarak ele alýnmasý. Para sýfýr getiriye sahip olduðu için ilk alternatif maliyet vazgeçilenfaiz geliridir. farklý servet türlerinin getirileridir. Klasik miktar teorisi ile Modern miktar teorisi arasýndaki en önemli fark nedir? Açýklayýnýz. Bu anlamda elde para bulundurmanýn alternatif maliyetleri þunlardýr: . Ýlki tahvilin üzerinde yazýlý olan nominal getiri oranýdýr. yýldan yýla çok büyük dalgalanma göstermemesidir.! ! Burada dikkat edilmesi gerekli olan noktaþudur: Friedman'ýn servetin ölçüsü olarak kullandýðýgelir kavramý. cari gelir deðil sürekli gelirdir. Bu nedenle bir uzuun dönem kavramýolan sürekli gelirin kullanýlmasýdaha doðrudur. Ýkinci olarak elde para bulundurmak bireylerin satýn alma güçleriniazaltmaktadýr. Hisse Senetleri Tahvillerden farklý olarak hisse senetlerinin getirisi üç farklý . . gelir düzeyinin paranýn yaptýðýiþin bir ölçüsü olarakdeðil. Bu anlamda. Friedman parayý bir mal olarak ele almakta ve Keynes'te olduðu gibi paranýn talep ediliþ amacýna göre farklý sýnýflandýrmalar yapmamaktadýr.þimdiki ve gelecekteki gelirlerin bir ortalamasýdýr. sürekli gelirin cari gelire göre daha istikrarlýolmasý. ekonomik birimler açýsýndan elde para bulundurmanýn alternatif maliyeti arttýkça. Üzerine çek çekilebilen vadesiz mevduatlar da para kadar likittir vepara gibi sýfýr getiri ye sahiptir. Ýkincisi ise tahvilin piyasa deðerindeki deðiþmelere baðlý olarak ortaya çýkan sermaye kazanç ve kayýplarýdýr. Sürekli gelir. Para talebini oluþturan ikinci ana deðiþken. geçmiþteki. Friedman'ýn ele aldýðý servet türleri þunlardýr: Para ? Paranýn en önemli özelliði en likit varlýk oluþu ve bu nedenle deðiþimlerde genel kabul görmesidir. Friedman'a göre. . Friedman'a göre. cari gelirin deðil sürekli gelirin kullanýlmasýnýn temel nedeni. modern miktar teorisi ile klasik miktar teorisi arasýndaki en önemli farkýoluþturmaktadýr. para talebi azalmaktadýr.

. Hisse senedi deðerindeki deðiþme . Fiyat deðiþmeleri nedeniyle hisse senedi kupon deðerindeki artýþ ve azalýþlar. . Hisse senedinin nominal kâr payý .233 .kaynaktanoluþmaktadýr.

Fiziksel mallarýn getiri oraný. Beþeri sermaye ise bireyin kalifikasyonu ile ilgili bir servet türüdür. Friedman'ýn analizinde para talebini belirleyen üçüncü ana deðiþken zevk ve tercihlerdir. . beþeri sermayenin düzeyi para talebini etkilemektedir. Ancak bireysel açýdan. Beþeri Olmayan Sermaye Bunlar dayanýklý tüketim mallarý gibi fiziksel mallardýr.! ! Beþeri Sermaye Buraya kadar anlatýlan servet türleri finansal servet biçimleridir. w . 1 . Daha önceki madde'de ele alýnan beþeri sermayenin ölçüm zorluklarý nedeniyle Friedman. Buraya kadar yapýlan açýklamalardan hareketle. hanehalklarý için paratalebi fonksiyonu þu biçimde ifade edilmektedir: Y dp Md = f . fiyatlar genel düzeyinin zaman içindeki deðiþimi bulunarak elde edilebilir. Çünkü beþeri sermayenin sürekli olarak fiyatlandýrýlmasýný saðlayan piyasalar bulunmamaktadýr. u rpdt Burada Md = Nominal para talebini rb = tahvillerin beklenen getiri oranýný re = hisse senetlerinin beklenen getiri oranýný = Fiziksel mallarýn fiyatlarýnýn zaman içinde deðiþimini 1 dp . rb . para talebi fonksiyonunda beþeri sermayenin etkisini göstermek amacýyla beþeri sermayenin beþeri olmayan sermayeye oranýný bir deðiþken olarak kullanmaktadýr. Servet sahiplerinin. Ancak Friedman analizlerinde zevk ve tercihleri veri kabul etmektedir. getiri oranýnýn saptanmasýnýn güç olmasýdýr. pw dt = Beþeri sermayenin beþeri olmayan sermayeye oranýný . Beþeri sermaye ile ilgili temel sorun. re . servetlerinin kompozisyonu vegetirile ri deðiþtikçe zevk ve tercihler deðiþebilir.

örneðin %10 oranýnda deðiþtiðinde. Ayrýca ortalama faiz oraný (r). Para talebi fonksiyonunun fiyatlar genel düzeyine göre birinci dereceden homojen olmasýdemek. fiyatlar genel düzeyi. hisse senedi ve tahvillerin .u = zevk ve tercihleri Y = gelir akýmlarýnýn faiz oraný ile iskonto edilmiþ halini ve r r = ortalama faiz oranýný göstermektedir. Bu nedenle para talebi fonksiyonu reel para talebi fonksiyonu olarakifade edileb ilir. para talebinin de %10 deðiþmesi demektir.234 . Friedman para talebi fonksiyonunu fiyatlar genel düzeyine karþý birinci dereceden homojen bir fonksiyon olarak ele almaktadýr.

w . dereceden homojen kabul edilebilir. Bu durumda para talebi fonksiyonu þu þekilde ifade edilebilir: M = f y . fonksiyon þu þekilde pyazýlabilir: M = f y . 1 . dp . u p p dt Ya da dp Y Y = v rb . rb . re . u . y = Y = reel gelir akýmý olarak tanýmlandýðýnda. . re . M Nominal .? getiri oranlarýnca temsil edileceði için fonksiyondan çýkarýlabilir. u p p dt Ayrýca Friedman'a göre para talebi fonksiyonu gelire göre de 1. 1 . M pdtpBu son ifade itibarý ile ele alýndýðýnda Modern miktar teorisi þu þekilde görünmektedir: Y = v . re . 1 . w . dp . rb . .

Para stoku Gelir Paranýn dolaþým hýzý Ancak burada dikkat edilmesi gerek nokta þudur: Klasik Miktar Teorisinin tersine paranýn dolaným hýzý sabit olarak ele alýnmamakta. bazý deðiþkenlerin fonksiyonu olarak tanýmlanmaktadýr. Ancak yapýlan bazý çalýþmalarda para talebinin gelir esnekliðinin 1'den büyük olduðu bulunmuþ ve bu durum paranýn dolaným hýzýnda ortaya çýkan sürekli deðiþikliklerin kanýtý olarak gösterilmiþtir. . bu bulgu da para talebinin istikrarlý oluþunun baþka bir kanýtý olarak kullanýlmýþtýr. Para talebi fonksiyonunun gelire göre birinci dereceden homojen olmasý para talebinin gelir esnekliðinin 1 olmasý demektir.235 . para talebinin faiz esnekliði sýfýr ya da ihmal edilebilir ölçüde düþük bulunmuþ. Friedman'a göre para talebinin istikrarlýoluþu ile ilgili temel kanýtlar nelerdir? Açýklayýnýz. Ayrýca yapýlan çalýþmalarda. Bu ise para talebifonksiyonunun istikrarlý bir fonksiyon olduðunun bir baþka kanýtýný oluþturmaktadýr.

! ! Para talebinin istikrarlýolarak ele alýnmasý. ancak uzun dönemde reel etkiler yaratamayacaðýný yani yansýz olduðunu belirtmektedir. Bu görüþlerini Phillips Eðrisi aracýlýðý ile ortaya koymaktadýr. Ancak Friedman. Bu ise. Friedman. Ýkinci olarak da Friedman uzun dönemde paranýn reel etkiler yaratmadýðýný yani yansýz olduðunu varsaymaktadýr. ! Friedman'a göre aktarma mekanizmasýnasýl iþlemektedir? Friedman'a göre aktarma mekanizmasý þöyle iþlemektedir: Para arzý arttýðýnda bireylerin ellerindeki para miktarý. Nominal ücretlerin artýþhýzýile iþsizlik oraný arasýnda ters yönlü bir iliþki olduðunu ortaya koymakta idi. Yani para arzýndaki deðiþmeler faiz oranýný etkilese bile. Para sadece finansal aktiflerin deðil. Burada dikkat edilmesi gerekli olan nokta þudur: Para arzýndaki artýþlarýn doðrudan "talep fazlasýna" dönüþebilmesi için. Phillips eðrisi ilk hali ile. Bu çerçevede temel sorunun. W. para arzýndaki artýþlarýn kýsa dönemde milli gelir düzeyini etkileyebileceðini söylemekte. Phillips eðrisi ilk olarak A. bu ise fiyatlar genel düzeyini ve nominal GSMHdüzeyini maktadýr. para talebini etkilemez. Bu bakýþaçýsýpara arzýnýn dýþsallýðýgörüþünün temel dayanaðýnýoluþturmaktadýr. Daha sonra yapýlan çalýþmalarda Phillips iliþkisi. Friedman'ýn analizi çerçevesinde "aktarma mekanizmasýnýn" iþleyiþbiçimi ile analiz edilmektedir. para arzýndaki artýþ doðrudan talepfazlasýna dönüþmekte. para arzýndaki deðiþmelerin kýsa dönemde reel etkiler yaratabileceðini yani üretim ve istihdam hacmini artýrabileceðini. Aynýzaman onksiyonunun para talebi fonksiyonundan baðýmsýz olduðunun ispatlanmasýgerekmektedir. Friedman'ýn analizinde bunu mümkün hale getiren unsurlardan ilki para talebinin faiz esnekliðinin sýfýr oluþudur. Yani Friedman. reel aktiflerin de yakýn bir ikamesi olduðu için. Ancak para arzýnýn dýþsal olduðunun gösterilmesi için tekbaþýna yeterli deðildir. para talebinin faiz esnekliði sýfýr ya da sýfýra çok yakýn olduðu için. Buna göreNominal ücretlerin ar diðinde iþsizlik oranýdüþüyordu. Phillips tarafýndan formüle edilmiþtir. parasal dengesizliklerinpara talebinden deðil para arzýndan kaynaklanmasýdemektir. Ve Phillips iliþkisini fiyat deðiþmelerinin etkilerini içerecek biçimde reel ücret düzeyindeki deðiþmelerle. para arzýndaki deðiþmelerin kýsa dönemde reel etkiler yaratýþýnýn incelenmesi olduðunu ifade etmektedir. iþsiz oranýndaki deðiþmeleri iliþkilendirerek ele almýþtýr. enflasyon oraný ile iþsizlik oraný . nominal ücretleri ele almasý nedeniyle Phillips eðrisinin bu ilk halini benimsememiþtir. Yani Nominal ücretlerin artýþoranýile iþsizlik oranýarasýnda bir deðiþtokuþiliþkisi vardý. . elde bulundurmak istedikleri para miktarýný aþmaktadýr. faiz oranlarýný ve milli gelir düzeyini etkilemesi gerekir. ancak bunu önlenmesi gerekli olan bir durum olarak ele almaktadýr.

.iliþkilendirerek ifade edilmiþtir.236 . Friedman. Phillips eðrisinden hareketle paranýn kýsa dönemde reel etkiler yarattýðýný ancak uzun dönemde yansýz olduðunu þu þekilde ortayakoymaktadýr.

Acaba para otoriteleri para arzýný artýrýp . ekonomik birimler tarafýndan tahmin edilip edilememesidir.1* Phillips eðrisinden hareketle þu soruyu soruyor: Acaba para arzýartýrýlarak yaratýlacak olan.1. Bu açýdan Friedman'ýn analizinden "beklenen enflasyon"' ve "beklenmeyenenflasyon kavramla rý çok önemli bir yere sahiptir.1 düzeyindeki enflasyon.* 1 Þekil 14. iþsizlik oranýnýn U1düzeyinde sürdürülmesini olanaklýkýlar mý? Friedman'ýn bu soruya verdiði nihai yanýt þöyle: Enflasyonla iþsizlik arasýndaki iliþki analiz edilirken.1 0 B .* 2 U* A U 1 .3* Eðrisi. temel sorun enflasyon oranýnýn ne olduðu deðil. baþlangýç durumunu ifade eden .Enflasyon oraný ( . ) .1 kadar bir enflasyona yarattýklarýnda iþsizlik oraný U1'e düþürülebilir mi? Ve daha da önemli olmak üzere U1 iþsizlik oraný .1 aracýlýðý ile Friedman'ýn görüþleri þu þekilde ortaya konabilir: Baþlangýçta enflasyon oraný U* dýr. Phillips . Ýþsizlik Oraný ( U ) . ! Friedman paranýn uzun dönemde yansýz olduðunu ortaya koyarken. . Bu çerçevede Þekil 14.2 .

Ancak Friedman'a göre. Yani para uzun dönemde reel etkiler yaratamaz. Diðer bir deyiþle enflasyon beklentileri gerçekleþen enflasyon oraný (. Diðer bir deyiþle.1* Phillips eðrisine göre enflasyon oraný . . ancak enflasyon oranýnýn sürekli olarak artmasýile mümkündür. 'den . geçici bir deðiþ tokuþtur. Dolayýsýyla para arzý artýrýlýp enflasyon yaratýlarak ekonomide reel etkiler yaratýlabilmektedir. Çünkü Fiyat artýþ beklentileri bir süre sonra gerçek enflasyon oranýna uyum gösterecektir.1)'na göre yeniden ayarlanacak vekýsa dönem Phillips eðrisi . budurum geçicidir.2) yaratýlmasýgerekmekted Yani parasal deðiþmelerin kýsa dönemde aynýreel etkiyi yaratabilmesi.sürdürülebilir mi? . Uzun dönemde deðiþ tokuþ söz konusu deðildir. Burada önemli olan noktaþudur:. iþsizlik oranýnýU1 düzeyine indirebilmek için daha yüksek bir enflasyonun(. Dolayýsýyla uzun dönemde Phillips eðrisi.2* Phillips eðrisine göre. Dolayýsýyla baþlangýçtaki iþsizlik düzeyi U* 'a geri dönülecek ve bu iþsizlik düzeyinde dahayüksek enflasyon söz konu acaktýr.1 olduðunda iþsizlik U1'e düþebilir. kýsa dönemde enflasyon oraný ile iþsizlik oraný arasýnda var olan deðiþ tokuþ.237 . AB ile gösterilen dik bir eðridir.2* 'ye kayacaktýr.

Para politikasýnýn ara hedefi ve nihai hedefi nedir? Bu ikinci saptama sorularýnýn cevaplanmasýný olanaklý kýlar. piyasalarcagelecekte sýkýpara politikasýuygu ir göstergesi olarakkabul edilirse. zorunlu karþýlýklar politikasýuygulamadan kaldýrýlmalýdýr. Doðal iþsizlik Oranýný gösterir. nihaihedefi ise fiyatlar genel düzeyinin kontolu olmalýdýr. farklýmevduat türlerine farklýzorunlu karþýlýk oranýuygulanmamalýve nihai olarak. iþsizlik oraný düþürülemez. para politikasýaraçlarýndaki deðiþim. mal ve hizmet piyasalarýnýn yapýsýna. sabit bir oran deðildir. Kýsa dönem Phillips eðrisi ile uzun dönem Phillips eðrisi arasýndaki farklýlýklarýaçýklayýnýz. Para politikasý aracýlýðý ile yapýlamayacak olan þeyler þunlardýr: Ýlk olarak para politikasý aracýlýðý ile faiz oranlarý kontrol edilemez. Beyan etkisiþudur: Merkez bankasý. sendikalarýn gücündeki deðiþime göre deðiþir. örneðin.Ýskonto politikasýda uygulamadankaldýrýlmalý. FRIEDMAN'IN PARA POLÝTÝKASINA ÝLÝÞKÝN SAPTAMALARI VE ÖNERÝLERÝ Friedman para politikasý önermelerini formüle etmeden önce þu saptamalarý yapýyor. iskonto oranlarýnýve zorunlu karþýlýk oranlarýnýartýrabilir. merkez bankasýpiyasalar üzerinde istemediði bir etki yaratmýþolur. Her ekonomide doðal bir iþsizlik oraný vardýr. Bu saptamalar ortaya konduktan sonra açýklamalar yapýlmalýdýr. Çünkü iskonto politikasý ve zorunlu karþýlýklar politikasýnýn önemli dezavantajlarý vardýr. iþgücü mobilitesine.? Uzun dönem Phillips eðrisinin yatay ekseni kestiði U* iþsizlik oraný. Ýkinci olarak ise. Friedman'a göre para politikasýnýn ara hedefleri parasal büyüklüklerin. Bu ara hedeflere ve nihai hedeflere ulaþýlýrken para politikasý aracý olarak açýk piyasa iþlemleri yeterlidir. Bu nedenle Friedman'a göre. eðer kaldýrýlamýyorsa piyasa malýve piyasa faiz oranýna göre otomatik deðiþimi saðlanmalýdýr. Doðal iþsizlik oranýnýn düzeyi. Bu iki politika aracýnýn ortak dezavantajýbeyan etkisi yaratmasýdýr. . Ancak amacýsýkýpara politikasýuygulamak deðilse.

kýsa dönemde . Bu nedenle bu iki deðiþken arasýndaki iliþki. Enflasyonun kontrol edilmesi için para arzý kontrol edilmelidir. Friedman'a göre para talebi istikrarlýdýr. Parasal dengesizliklerin nedeni. ! . Friedman. nominal milli gelir üzerinde etkisini göstermesi zaman almakta ve bu zaman farký deðiþkenlik göstermektedir. Para miktarý hýzla büyüdüðünde nominal gelir hýzla artmakta. Parasal büyümedeki deðiþikliðin.238 . para miktarý hýzla azaldýðýnda. Bu nedenle enflasyon parasal bir olgudur. para otoritelerinin para arzýný geliþi güzel artýrmalarýdýr. monetarist yaklaþým çerçevesinde para arzýnýn yönetimi ile ilgili olarak göz önünde bulundurulmasý gerekli olan hususlarý þöyle sýralýyor: .Daha önce ifade edildiði gibi. Para miktarýndaki büyüme oraný ile nominal gelirin artýþ oraný arasýnda tutarlý bir iliþki bulunmaktadýr. nominal milli gelir de ayný hýzla azalmaktadýr. .

Ancak farklý ülkelere yönelik olarak yapýlan çalýþmalar. nominal gelir düzeyi üzerindeki etkisini 6 ay ile 9 ay sonra gösterecektir. Para arzýndaki artýþýn nominal milli gelir üzerindeki etkisi. farklý koþullar altýnda çok farklý biçimlerde ortaya çýkabilir. faiz oranlarýný artýrarak. Bugünkü nominal gelir düzeyindeki deðiþmelerin nedeni. Bu artýþ kimi zaman yeni altýn yataklarýnýn bulunmasý. . bugünkü parasal deðiþme oraný ile bugünkü nominal gelir deðiþme oraný arasýnda yakýn bir iliþki yoktur. Enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgudur. Çünkü kamu harcamalarýnýn iç borçlanma yoluyla finanse edilmesi. . enflasyonu durdurmanýn ise ne kadar güç olduðunu ortayakoyar. Friedman'a göre. Parasal büyüme oranýndaki bir deðiþiklik. Friedman'ýn en son maddede bahsedilen görüþlerini ülkemizde 1994? yýlýnda yaþanan kriz açýs ndiriniz. Hükümet harcamalarý vergileri artýrarak veya iç borçlanmayoluyla finanse edilirse. özel sektör tarafýndan kullanýlmasý durumunda ortaya çýkacak olan etkiye göre deðerlendirilmelidir. Gecikme bazen daha uzun.açýkça görülebilen bir iliþki deðildir. özel sektör açýsýndan dýþlama etkisi (crowding-out) yaratýr. enflasyonist etkiler yaratacaktýr. Enflasyonun doðmasýna ngel olunmasý gerekliliðinin nedeni budur. Buna göre pa a arzýndaki deðiþimin fiyatlar genel düzeyine yansýmasý toplam olarak 12-19 aylýk bir gecikmeyle ortaya çýkar. bazen daha kýsa olabilir. Bu nokta Friedman'a göre önemlidir. Bu ortalama bir süredir. Yani. . . kimi zaman özel harcamalarýn finanse biçimleri ve çoðu zaman da hükümet harcamalarýnýn finansmanýndan kaynaklanabilir. Ancak paramiktarýndaki hýzlý artýþýn nedenleri. para arzýnda geçmiþ dönemlerde ortaya çýkan artýþlardýr. Hükümet harcamalarýndaki artýþýn enflasyonist etkiler yaratýp yaratmayacaðý. bu gecikmeler enflasyonu baþlatmanýn ne kadar kolay. harcamalarýn finanse edilme biçimine baðlýdýr. ilk olarak. bunun ekonomi üzerindeki etkisi bu kaynaklarýn devlet deðil de. Üretim hacminde ortaya çýkan deðiþmenin fiyatlar genel düzeyi üzerindeki etkisi 6-9 aylýk bir gecikmeile ortaya çýkar. faiz oranlarýný . üretim hacmi üzerinde ortaya çýkar. gecikmenin ortalama 6-9ay olduðunu göstermekted . Para arzýndaki deðiþmelerin milli gelir ve fiyatlar genel düzeyi üze? rindeki etkisinin ortaya çýkmasýnda söz konusu olan gecikmeler nelerdir? Açýklayýnýz. Hükümet harcamalarý para basýlarak finanse ediliyorsa. Para arzýndaki artýþýn faiz oranlarý üzerindeki ilk etkisi. kimi zaman bankacýlýk sisteminde deðiþmeler.

.239 .düþürmek þeklinde ortaya çýkar. bu ise faiz oranlarýný yükseltir. Bu nedenle para arzý ve fiyat artýþlarýnýn en yüksek olduðu ülkelerde faiz oranlarý da en yüksek düzeydedir. ekonomide kredi talepleri artar. para arzý ve fiyat artýþlarýnýn en düþük düzeyde olduðu ülkelerde faiz oraný da en düþük düzeydedir. Ancak parasal geniþleme harcamalarý ve fiyatlarý artýrdýkça. Tersine.

Parasal Kural uygulamalarý isteðe baðlý (ihtiyari) para politikasý uygulamalarýnýn terk edilmesini gerektirir. eldetutulmak istenen para ile para arzý birbirini tutmadýðýnda. para arzýndaki deðiþmenin milli gelir ve fiyatlara yansýmasý bir zaman gecikmesini gerektirdiði için. Friedman'a göre. Hesap birimidir . Deðiþim aracýdýr b. Ancak. Parasal kural uygulamasýnda M2 para stoku kullanýlmalýdýr. para stokunun belli bir sabit oranda artýrýlmasý tarzýnda "bir kural" uygulanmalýdýr. para stoku her yýl %3-%5 arasýnda deðiþtirilerek uygulanmalýdýr. Friedman'a göre para talebi fonksiyonunu . Ayrýca parasal kural.Friedman'a göre . para arz ve talebinde dengesizlikten söz edilebilir. Bütçe olanaklarý . para aþaðýdakilerden hangisidir? a. Friedman'a göre para talebi istikrarlý ve para arzýnýn ekonomiye yansýmasý gecikmeli olduðu için. M2'deki yýllýk dalgalanmalarýn istikrarlý olduðunu göstermektir. Parasal Kural. Deðer saklama aracýdýr c. Çünkü gözlemler. Zevk ve tercihler etkiler. Sorular 1. fiilen iþlemez hale getirilmemelidir. Friedman'ýn analizinde "parasal kural" fikrinin dayanaklarýnelerdir? Açýklayýnýz. para talebi istikrarlý olduðu için . para politikasýnýn yönetiminde "parasal kural" uygulanmalýdýr. Özet ? Ekonomilerde her zaman para arzý ve talebi dengededir. konjonktürel deðiþimlere göre revize edilip. Farklý servet türlerinin getirisi .

Y=VM d. Diðer mallar gibi bir maldýr e. Modern miktar teorisi aþaðýdakilerden hangisiyle ifade edilir? a. MP=Vy . y'=PT c.d. MV=Py e.240 . Bir tül peçedir 2. MV=PT b.

Açýk piyasa iþlemleri b. 4-6 ay d. 1-2 ay b. "parasal kural" önerisinin dayanaklarýndan biri olanpara arzýndaki deðiþmelerin nominal milli gelire etkisinde oluþan gecikme süresi aþaðýdakilerden hangisidir? a. Friedman para politikasý aracý olarak aþaðýdakilerden hangisiniönermektedir? a. 6-9 ay e. Esnekliði sýfýrdýr. Esnekliði birdir. Ýskonto politikasý c. 2-4 ay c. Esnekliði birden büyüktür. b. 4. c. Esnekliði birle sýfýr arasýndadýr. Zorunlu karþýlýklar politikasý d. Kambiyo kontrolu 5.241 . Friedman'a göre.3. e. Uzun dönen Phillips eðrisi ile ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisidoðrudur? a. Faiz oranlarýnýn kontrolu e. d. 9-12 ay . Esnekliði sonsuzdur.

Oktar. Ýstanbul. Ezgi KitabeviYayýnlarý. . Tarih Vakfý Yurt Yayýnlarý. PARASIZ. ÖNDER. Turhan Kitabevi Yayýnlarý.Kaynakça ÇIKRIKÇI. Finansal Yapý ve Politikalar. Türkiye'de Kamu Maliyesi. YILDIRIM. Ankara. 1995. 1992 . SPK Yayýn No: 17. Oðuz. MPM Yayýn No: 424.242 . Türk Bankacýlýk Sistemine Ýliþkin Bir Deðerlendirme (1973-1988). Ýlker. EKÝNCÝ. Sevdil ve ALTUÐ. Ankara. 1996. Metin. TÜREL. 1993. 1990. Ankara. Türk Ekonomisinde Yapýsal Dönüþümler: 19801995. Banka ve Finansal Piyasalar. Para. Ýzzettin. Cem. TOPRAK. Nazým ve SOMEL. Mustafa. Türk Bankacýlýk Sisteminin Deðerlendirilmesi: 1980-1993 Dönemi. Bursa.

Bu üniteyi çalýþmaya baþlamadan önce. spekülasyon güdüsü ile para talebine yer vermesi ve atýl fonlarýn nasýl aktif fonlar haline dönüþtürüleceðinin incelenmesidir. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. harcamalarý belirleyen faktörler. klasik sistemde para konusunu anlamýþ olmanýz gerekir..ÜN ÝTE 15 Keynesgil Sistemde Para Bu Ünitede.243 . faiz oraný ile iliþkilendirilerek ortaya konmaktadýr. Ünitenin temel konusu Keynesgil sistemde para'nýn nasýl etkiler yarattýðýnýn incelenmesidir. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz.. . Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. Keynesgil sistemin ayýrd edici özelliði. Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak. Bu amaçla...

bazý konularda. Keynesgil Sistemin temel dayanaklarýndandýr. iþgücü . yani fabrikalarýný. üretim faktörlerinin. Bu nedenle. Tam istihdam sürekli bir durum olarak ele alýnýnca. "Gayri iradi iþsizlik" kavramý. Bu ekonomi. Say Yasasýna baðlý olarak. aksine "gayri iradi iþsizlik" kavramýile açýklanabileceði yönünde görüþlerin doðmasýna neden olmuþtur. tesislerini tam kapasitede kullanamayan bir ekonomidir. para sadece bir deðiþim aracý olarak ele alýnmaktadýr. tüm gelirler derhal ve tamamen harcandýðý için bir talepyetersizliði sorunu doðmamaktadýr. tam istihdama ulaþýlmasý ve tam istihdamýn sürekli bir durum olarak var olmasýnýn önünde. Keynesgil Sistemi detaylý bir þekilde ortaya koymadan önce bir hususuözellikle vurgulamalýyýz. Yine önemle belirtilmelidir ki. cari ücret düzeyinde çalýþmak istedikleri halde iþ bulamamalarýna neden olmaktadýr. 1930 yýlýnda yaþanan dünya bunalýmý. buna "gayri iradi iþsizlik" denilm ektedir. yaygýn iþsizliðin "gönüllü (iradi) iþsizlik" kavramýile açýklanamayacaðý. elde ettikleri gelirin tamamýný harcamamalarýdýr. Çünkü nominal ücretler. ücretlerin aþaðý doðru esnek olmasý ile giderilemez.KEYNESGÝL SÝSTEMDE PARA Bilindiði gibi Klasik para teorisinin özünü oluþturan dikotomik yaklaþýmda. insanlarýn. Talep yetersizliði nedeni ile ekonominin kurulu kapasitesinin tam olarak kullanýlamamasý. Keynes'in 1936 yýlýnda yazdýðý "Ýstihdam. Bu nedenle. Genel Teori ile karþýlaþtýrýldýðýnda çok büyük farklýlýklara sahiptir. Baþka bir deyiþle. Faiz ve Para Genel Teorisi" isimli eserine dayanmaktadýr. fiyatlar genel düzeyinin belirlenmesini saðlayan basit bir araç durumuna düþmektedir. depresyon durumundaki bir ekonomi oluþturmaktadýr. Kapasitenintam olarak ku llanýlamamasýnýn temel nedeni ise "talep yetersizliðidir". Bu durum. Keynesgil Sistemin Ana Çerçevesi ! Keynesgil sistemin ana çerçevesini. dikotomik analizin kendi mantýðý içinde para. Keynesgil anlayýþ Keynes'in Genel Teorisindeki düþüncelerinin yeniden yorumlanmasý niteliðindedir. kurulu kapasitesini. Keynesgil anlayýþ. Klasik Sistemde olduðu gibi. Keynesgilsistemde. Gayri iradi iþsizlik nedir? Keynesgil sistemde iþsizlik. talepyönünden bir sorun bu maktadýr. milyonlarca insanýn iþsiz kalmasýna yol açmýþtý.

Sendikalarýn göz önünde bulundurduðu en önemli faktör ise "kendi çalýþanlarýnýn göreli ücret düzeyini korumak"týr.244 ? . Bu nedenle Keynes'in sisteminde. iþçilerle iþverenler arasýnda yapýlan ücret sözleþmelerince belirlenir. nominal ücretler sistem dýþýnda belirlenen dýþsal bir deðiþken olarak ele alýnýr.arz ve talebinin etkileþimi sonucunda deðil. . Keynes sisteminde Nominal Ücretler aþaðýdoðru esnek olsa. Bu anlamda ücretlerin oluþum sürecinde belirleyici olan en önemli faktör sendikalardýr. acaba tam istihdam saðlanamaz mý? . Bu durum ücretlerin aþaðý doðru esnek olmasýný önlemektedir.

(Co + cY) (4) Y. Çünkü Keynes'e göre. Gelirin kullaným biçimlerini belirleyerek tasarruf fonksiyonuna ulaþabili riz. Burada. gelir sýfýr olsa bile yapýlmak zorunda olan harcamalardýr. en azýndan ekmek yemek zorundayýz. Yani tüketim fonksiyonunun geliregöre türevidir. Otonom tüketim harcamasý. Tüketim fonksiyonunu C = Co + cY þeklinde tanýmlamaktadýr. (2) Burada S. Bu ise. ücretlertoplam talebin bir unsu . tüketim harcamalarýný tüketim fonksiyonu aracýlýðý ile analiz etmektedir. Keynes'in sisteminde yer alan üç temelfonksiyondan bir tanesidir. tasarruflarý göstermektedir. Yani. Bu konuda þöyle bir örnek verebiliriz: Þu anda gelirimiz sýfýr olsa bile. (2) S = (1) S = S = no'lu ifadeyi þu biçimde yazabiliriz: Y. gelir düzeyinden baðýmsýz olan. Sembollerle þöyle gösterebiliriz C = Co + cY (1) dC = c = marjinal tüketim eðilimidir.Co . tüketim harcamalarýnýn düþerek toplam talep düzeyinin düþmesi demektir. 0 < c < 1 dir. C : Tüketim harcamalarýný. gelir düzeyi bir birim arttýðýnda. Ücretlerin düþmesi demek. Keynes. Buna göre Y = C + S dir.Buna verilecek olan yanýt "hayýr" dýr. Tüketim fonksiyonu. Y. Co : Otonom tüketim harcamalarýný. tüketim harcamalarýnýn kaç birim arttýðýný gösterir.C (3) no'lu ifadeyi (3) no'lu ifadede yerine koyarsak. c : Marjinal tüketim eðilimini ve Y : Cari gelir düzeyini gösterir. ancak birikmiþ tasarruflarýmýzý harcamakla ya da borçlanmakla mümkün olur. karnýmýzý doyurmak için. Marjinal tüketim eðilmi.cY . Biraz sonra tasarruffonksiyonunu incelerken bu konuyu tekrar ele alacaðýz. dY Marjinal tüketim eðilimi 0 ile 1 arasýndadýr. Gelir ya tüketilir ya da tasarruf edilir. Tüketim Harcamalarýný Belirleyen Faktörler Keynes.

Co S = -Co + (1 . ekonomik birimler tasarruflarýný Co kadar azaltmak ya da Co kadar borçlanmak zorundadýrlar.c) Y olur. (5) (5) no'lu ifadeye göre gelir sýfýr olduðunda.245 .cY) . .S = (Y .

büyük servet sahibi ekonomik birimler için söz konusudur. Ancak. Keynes'in sisteminde. Hisse senedi gibi aktiflerin deðerlerinde beklenmedik deðiþmeler ortaya çýkabilir. Keynes.(5) no'lu ifadede yer alan 1 . Geleceðe iliþkin gelir beklentilerindeki deðiþme. belli bir faiz geliri elde etmek için. gelirin tüketime ayrýlan bölümünde zayýf bir azalma yaratabilir. gelecekteki gelir konusundaki bekletilerin deðiþmesidir. faiz haddi. farklý gerekçelerle bunlarý analiz dýþýnda býrakmýþtýr. aktiflerin deðerlerinde ortaya çýkan beklenmeyen deðiþmeler. . Örneðin hisse senetlerinin piyasa deðeri yükselebilir. Marjinal tüketim eðilimi bir toplumda psikolojik faktörlerce belirlenir ve kýsa dönemde deðiþmez. Çünkü 1 . faiz oranlarýnýn etkisi zayýftýr. . Keynes'e göre tüketim harcamalarýnýn düzeyini belirleyen en önemli faktörler gelir ve marjinal tüketim eðilimidir. mikro ekonomik açýdan tüketim düzeyini etkiler. Ancak Keynes'e göre bu etki. Keynes'e göre bunun nedenleri þöyle sýralanabilir: . talepyetersizliði sorunu ort aya çýkabilir mi? Bu soruya verilecek yanýt evettir. Bu evet yanýtýnýn nedeni marjinal tüketim eðiliminin 1'den küçük olmasýdýr. Ancak makro ekonomik açýdan bakýldýðýnda. Ancak. Bu durum tüketim harcamalarýný azaltýcý etki yapabilir. kazanç ihtimali çok yüksek olduðundan tasarruf artar. Çünkü. bir bireyin daha az harcamasý diðer bireylerin daha çok harcama yapmasýna yol açacaðý için bu etki de önemli deðildir.c marjinal tasarruf eðilimini ifade eder ve "s" ile gösterilir. . Bunu þöyle örneklendirebiliriz. Ekonominin bütünü açýsýndan önemli deðildir. tüketim harcamalarýný sadece gelirin bir fonksiyonu olarak ele almaktadýr. Bunlar. Acaba Keynes'e göre. faiz haddi çok yüksek olduðunda.c = s ve 1 = c + s dir. Faiz haddinin yükselmesi. marjinal tüketim eðilimi 1'den daha büyük olamaz mý? Buraya kadar anlatýlanlardan açýkça görüldüðü gibi. . Bu nedenlerle Keynes. gelir dýþýnda tüketim harcamalarýnýn düzeyinibelirleyen baþka deðiþken Tabiiki var. Bir bireyin borçlanarak gelirinden daha fazlasýnýharcamasýmümkün olduðuna göre. ! ? . eskisine göre daha az bir tasarruf miktarý yeterliolacaðý için. nominal ücretlerde düþme olmasa bile. Gelir düzeyindeki artýþýn tamamen harcamalara dönüþmesi olanaksýzdýr. Marjinal tasarruf eðilimi ile marjinal tüketim eðiliminin toplamý 1'e eþittir.

Gelir 100 TL arttýðýnda.8 ise gelirdeki artýþýn sadece 80 TL'si harcamalara dönüþecek 20 TL'si tasarruf edilecektir. Ancak Keynesgil sistemi anlamak açýsýndan burada iki nokta önemlidir: . talep yetersizliðini ifade etmektedir. Bireysel düzeyde ele alýndýðýnda bu çeliþkili gibi görünmektedir. eðer marjinal tüketim eðilimi 0. Tasarruflardaki bu artýþ "harcama sýzýntýsý" anlamýna gelmekte. Çünkü ekonomik birimlerin bireysel düzeyde tasarruf yapmalarý"olumsuz" bir davranýþ deðildir.246 .

Yani bir bireyin harcamalarýný azaltmasý diðer bireylerin gelirlerinin azalmasýna neden olur.. Yatýrým fonksiyonu Keynes'in analizinde yer alan üç temel fonksiyondan ikincisidir. Ancak herkesin tasarruf yapmasý gelir düzeyini düþürür. Bireysel düzeyde yapýlan tasarruflar bir bireyin gelirini azaltýcý etkide bulunmaz. . Buna göre r < i ise yatýrým yapýlýr r < i ise yatýrým yapýlmaz r = i ise yatýrým yapýlabileceði gibi yapýlmayabilir de. bir sermaye malýndan gelecekte eldeedilmesi umulan ge lirlerin þimdiki deðerini. Marjinal tüketim eðiliminin 1'den küçük olmasý nedeni ile doðan talep yetersizliði. Çünkü bir bireyin harcamasý bir baþka birey'in geliridir. ikincisi ise piyasa faiz oranýdýr. Notasyonlarla þöyle gösterebiliriz: n . Bunlardan birincisi "Sermayenin marjinal etkinliði". bir baþka talep unsuru olan yatýrým harcamalarýnýn önemini ortaya koyar. Pi. Keynes'te yatýrým harcamalarýnýn düzeyini belirleyen iki faktör vardýr. Giriþimciler yatýrým kararýný verirken. A = Sermaye malýnýn arz fiyatýný yani maliyetini . sermayenin marjinal etkinliði (r) ile piyasa faiz oranýný (i) karþýlaþtýrýrlar. yatýrým harcamalarýndaki artýþ ile kapatýlmaktadýr. sermaye malýnýn bugünkü arz fiyatýna eþitleyen iskonto oranýdýr. Yatýrým Harcamalarýný Belirleyen Faktörler Keynes'in analizinde yatýrým fonksiyonu üretim düzeyini belirlemektedir.Qi A = ý=1 (1 + r)n Burada. Sermayenin marjinal etkinliði. Makro ekonomik açýdan bakýldýðýnda Keynesgil Sistemde harcamadüzeyindeki artýþ tasarruflarý ektedir. iþte Keynesgil sistemde tüketim fonksiyonunun doðasýndan kaynaklanan talep yetersizliði.

Pi = Sermaye malý kullanýlarak üretilen malýn i dönemindeki fi yatýný Qi = Sermaye malý kullanýlarak üretilen malýn i dönemindeki üretim miktarýný Pi.Qi= Sermaye malý kullanýlarak üretilen maldan i döneminde elde edilen toplam geliri n = Sermaye malýnýn ömrünü (yani kaç dönem üretim yapabileceðini) r = Sermayenin marjinal etkinliðini .247 .

1 birim sermayenin yýldaortalama % kaç gelir getireceðini gösterir. Çünkü giriþimci 100 TL ile torna tezgahý almayýp bu parayý bankaya yatýrýrsa 80 TL faiz geliri saðlar. Bu tezgahta üretilecek civatalardan elde edilmesi umulan üretim miktarlarýQi= 15 birim.5 dir. ! 100 (1 + r) = 150 dir. i = 0. Burada dikkat edilmesi gereken noktaþudur: "sermayenin marjinaletkinliði" ile "serma yenin marjinal verimliliði" aynýkavramlar deðildir.5 olduðu için elde edeceði gelir 50 TL'dir. Belli bir tür sermaye malý ile yapýlan yatýrýmlar arttýkça sermayeninmarjinal etkinliði düþmektedir. Yani 50TL faiz ödemelerin i karþýlamaya yetmemektedir. beklenen fiyatlarýise Pý= 10 dur. Makro iktisadi açýdan belirsizliði merkezi bir konuma getirmektedir. göstermektedir.5 dir. 100 + 100r = 150 100r = 150 . Qý A = 100 = 15 x 10 100 = 150 Daha önce verilen formüle (1+ r)11 +r1 +r göre. giriþimciler açýsýndan belirsizliði gündeme getirmektedir.. Bilindiði gibi Klasik Teoride parayla ilgili analizlerdebelirsizlik . Birbirlerinin yerine kullanýlamazlar. . Buna göre sermayenin marjinal etkenliði kaçtýr? Pý . Sermayenin marjinal verimliliði reel bir kavramdýr ve sermayedeki bir birim artýþýn üretim hacminde yaratacaðýdeðiþmeyi gösterir. 100 Sermayenin marjinal etkenliði 0. Sermayenin marjin kinliði kavramý geleceðe iliþkin beklentileri içerdiði için. 80 TL > 50 TL (yatýrým yapanýnelde edeceði geliri) olduðu için yatýrým yapýlmaz.100 50 r = = 0. Benzer þekilde giriþimci torna tezgahý almak için gerekli olan 100 TL'yi borçlanmýþ olabilir. Oysa ki sermayenin marjinal etkenliði 0.8 ise yatýrým yapýlmaz. Eðer piyasa faiz oraný. Bu borçlandýðý para için 80 TL faiz ödemek zorundadýr. Torna tezgahýnýn ömrü 1 yýldýr. Oysa ki daha önce tanýmýverilen sermayenin marjinal etkinliði kavramýparasal bir kavramdýr. Bir sermaye malýnýn (örneðin bir torna tezgahýnýn) arz fiyatý100 TL dir.

I = f(i) dir. . hem de piyasa faiz oranlarýnýn tahmin edilmesi ile ilgili olarak sözkonusu olmaktadýr. piyasa faiz oranýnýn bir fonksiyonuolarak ifade edilebilir. Bu anlamda yatýrým harcamlarý (I). hem gelecekteki gelirlerin tahmin edilmesinde. yani yatýrýmlarýn faiz esnekliði çok önemli bir role sahiptir.yer almamaktadýr. yatýrým harcamalarýnýn faiz oranlarýndaki deðiþmeye duyarlýlýðý. Yani. . belirsizlik . Yatýrým harcamalarý açýsýndan deðerlendirildiðinde. Bu açýdan bakýldýðýnda.248 .

depresyondan çýkýþ koþullarýnýn ne olduðunu araþtýrmaktadýr. i0I0 Diðer bir ifade ile yatýrýmlarýn faiz esnekliði (e I) 1'den küçüktür.i0 . Piyasa faiz oraný i1 'e düþtüðünde yatýrýmlar I1 olmaktadýr. Yatýrýmlarýn Faiz i Esnekliðinin Dü 1 þük ve Yüksek Olmasý Durumu.I0 olduðu için yatýrýmlarýn faiz esnekliði birden küçüktür. giriþimcilerin geleceðe iliþkin beklentilerinin olumsuz olmasýdýr.1'de A eðrisi yatýrým talebini göstermektedir. I1 . iI .I0 I0 eI = < 1 dir.1. Baþlangýçta piyasa faiz oraný i0 dýr. Bu durumu bir þekil aracýlýðý ile þöyle gösterebiliriz: i i 0 Þekil: 15. Sim gelerle gösterirsek. Depresyon durumunda olan bir ekonominin en büyük özelliði. Bu ise yatýrýmlarýn faiz esnekliðinin düþük olmasý. iI .A A 1 A A 1 I I 0 I 1 I2I Ancak Keynes depresyon durumunda olan bir ekonomiyi incelemekte.i0 > I1 . diðer bir deyiþle faiz oranlarý düþürülerek yatýrým harcamalarýnýn artýrýlamamasý demektir. 0 Þekil 15.

Devlet otonom yatýrým harcamalarýný artýrarak yatýrým hacmini yükseltmelidir.i0 Bu ise yatýrým hacminin artýrýlmasý açýsýndan devlete önemli bir rol düþtüðünü gösterir.ai dýr.249 . Depresyon durumundaki bir ekonomide faiz oranlarýndaki düþme yatý . Yatýrým fonksiyonu I = I0 . Burada I0 : Otonom yatýrým harcamasý i : Piyasa faiz haddi a: Faiz oranlarýndaki bir birim artýþýn yatýrým harcamasý üzerindeki etkisini gösteren katsayýdýr.

i1 kadar) bir düþüþ yatýrýmlarý eskisine göre daha çok (I2 .I1) > (I1 . özel sektörün geleceðe iliþkin beklentilerini daha olumlu hale getirir. C + I = C + S I = S dir.I1) kadar artýrýr.rýmlar üzerinde önemli bir etki yaratmadýðý için.I0) dýr. yatýrým harcamalarýnýn önemini ve yatýrýmharcamalarýnýn gerçekleþmesi açýsýndan faiz oranlarýnýn önemini ortayakoymaktadýr. Yani Y= C + I dýr. Çünkü. Bunun sonucunda yatýrýmlarýn faiz oranlarýna duyarlýlýðý artar. Þekilden açýkça görüldüðü gibi (I2 . Buraya kadar yapýlan açýklamalar. Devletin otonom yatýrým harcamalarýndaki artýþ. Þimdi karþý karþýya olduðumuz soru þudur: Keynes'in analizinde piyasa faiz oraný nasýl belirlenmektedir? Faiz Oranýný Belirleyen Faktörler . baraj. tasarruf (S) vetüketim harcamalarýnýn (C) toplamýna eþitt Y = C + S dir. . marjinal tüketim eðilimine baðlýolarak doðal bir talep yetersizliði doðduðunu ve bu talep yetersizliðinin yatýrým harcamalarýartýrýlarak giderildiðini göstermektedir. devletin yaptýðý okul. Buna göre. Oluþumu açýsýndan bakýldýðýnda ise tüketim ve yatýrým harcamalarýnýn toplamýndan oluþmaktadýr. Yatýrým harcamalarýkonusunda Devletin çok büyük bir rol üstlenmesi özel sektörün dýþlanmasýna (crowding out) yol açmaz mý? Keynesgil analizde buna verilecek yanýt "hayýr"dýr. Keynesgil analizde toplam tale ! bin iki önemli unsuru olduðunu. Yani Denge durumunda yatýrýmlar tasarruflara eþittir. Þekil 15. yol gibi yatýrýmlardýr. Keynesgil analizde "tasarruflar yatýrýmlarýbelirler" önermesi doðru? mudur? Buraya kadar anlatýlanlar. kullanýmý açýsýndan bakýldýðýnda gelir (Y). Buna göre.1 aracýlýðý ile gösterirsek. yatýrým fonksiyonun enönemli deðiþkeni I0 Otonom yatýrým harcamalarý (I0). Buna görefaiz oranýnda ayný oranda (i0 . yatýrýmlarýn faiz esnekliði artar ve yatýrým talebi eðrisi A1 haline gelir. bunlarýn tüketim ve yatýrým harcamalarýolduðunu. tüketim harcamalarýnýn gelirin bir fonksiyonu olduðunu.

Para arzýnýn dýþsal olarak belirlenmesi. para otoritelerince dýþsal olarak beilrlenmektedir. Keynes'in analizinde para arzý ve para talebi tarafýndan para piyasasýnda belirlenmektedir. para arzýnýn para talebinden baðýmsýz olarak deðiþtirilmesi demektir.Klasik analizde faiz oraný. Keynes'e göre para arzý.250 . Bu nedenle Keynes sisteminde para arzý sistem dýþýnda belirlenen baðýmsýz deðiþkenlerin ikincisidir. mal piyasasýnda tasarruf yatýrým eþitliðince belirlenirken. .

gelir düzeyinin (Y) doðru yönlü birfonksiyonudur. ödemelerimizin hepsini ayýn 15'inde yapsaydýk iþlem amacýyla para talep etmezdik. Gelir týkça iþlem güdüsü ile para talebi artar. dY Ýþlem güdüsüyle para talebi neyin fonksiyonu olur? Ýhtiyat Güdüsü ile Para Talebi Bireylerin. gelir düzeyinin (Y) doðru yönlü birfonksiyonudur. ihtiyat güdüsü ile para telebinin düzeyini etkiler. Böyle bir para talebinin doðmasýnýn temel nedeni. Eðer. aktif parabalanslarýný temsil etmektedir. Keynes para talebini belirleyen güdüleri üçgrupta ele almaktadýr: Ýþlem Güdüsü ile Para Talebi Ýþlem güdüsü ile para talebi ekonomik birimlerin gündelik gereksinmelerini karþýlamak için talep ettikleri paradýr. Nominal gelir düzeyini deðiþtiren faktörler. Bu nedenle de yanýmýzda iþlem amacýyla para bulunduruyoruz. o ay içinde farklý zamanlarda yapýyoruz. Ýþlem ve ihtiyat güdüsü ile para talebinin toplamý þu þekilde ifade edilebilir. Dolayýsýyla Nominal gelir düzeyini deðiþtiren faktörlere baðlý olarak deðiþmektedir. dMb Mb = f(Y) ve > 0 dýr. Ýhtiyat güdüsü ile para talebi (Mb). fiyatlar genel düzeyindeki ve reel üretim hacmindeki deðiþikliklerdir. bireylerin gelirlerini elde etmeleri ile harcamalarýný yaptýklarý dönemlerin zaman açýsýndan uyuþmamasýdýr. Mt= Ma + Mb .? Keynes'e göre para talebi. gelecekte ortaya çýkmasý muhtemel olan ödemelerini gerçekleþtirmek için talep ettikleri paradýr. Buna kendi yaþantýmýzdan örnek verebiliriz: Maaþýmýzý ayýn 15'inde alýyoruz ancak ödemelerimizin hepsini ayýn 15'inde deðil. Geleceðin belirsizliði. Yani dMa Ma = f(Y) ve > 0 dýr. Ýþlem güdüsü ile para talebi (Ma). dY Ýþlem güdüsü ve ihtiyat güdüsüyle para talebinin toplamý. Ýhtiyat ve iþlem güdüsü ile para talebi faiz oranýndaki deðiþmelere karþý duyarsýzdýr. para talebini belirleyen güdüler ortaya konularak analiz edilmektedir.

251 .Mt = f(Y) Þekil aracýlýðý ile gösterilirse. Mt i Mt = f(Y) Mt = f(Y) Þekil: 15.2. Y Mt (a) (b) . Ýþlem ve Ýhtiyat Güdüsü Para Talebi Eðrisi.

faiz oranýve milli gelirleiliþkisini açýklayýnýz Spekülasyon Güdüsü ile Para Talebi Keynes'in modelinde para. Yani ekonomik birimler. Burada tahvil fiyatlarý ile faiz oranlarý arasýndaki iliþki önem kazanmaktadýr. C = Tahvilin piyasa deðerini.2. Tahvil fiyatlarý faiz oraný ile doðrudan ilgili olduðu için. ekonomik birimlerin faiz oranlarýndaki deðiþimler sonucu sermaye kazancý elde etme arzusudur. Buna göre. Bu iliþki þöyle gösterilebilir: t C = . Bir örnek yardýmý ile Tahvillerin piyasa fiyatý ile faiz oranlarý arasýndaki iliþki þu biçimde ortaya konulabilir: N . t = Tahvilin üzerinde yazýlý olan nominal getiri oranný.2. Ýþlem ve ihtiyat güdüsüile para talebinin faiz oranýna karþý duyarlý olmadýðýný. spekülasyongüdüsü ile para talebi faiz oranýndaki deðiþmel olarak deðiþmektedir.? Þekil 15. faiz esnekliðinin sýfýr olduðunu göstermektedir. Baþka bir deyiþle.a. Dolayýsýyla spekülasyon güdüsü ile para talebininiþleyiþ mekanizmasý þöyledir: Her bireyin "normal olarak deðerlendirdiði" bir faiz oraný bulunmaktadýr. Þekil15. Bu açýdan önemli olan nokta þudur: Ekonomik birimlerin faiz oranlarýnýn gelecekteki düzeyine iliþkin beklentileri farklýlaþmaktadýr. spekülasyon güdüsü ile para talebinin varlýk nedeni. Ýþlem ve ihtiyat güdüsüyle para talebinin. tahvillerin yakýn bir ikamesidir. t =i ise C = N dir t >i ise C > N dir T < i ise C < N dir. Ýþlem ve ihtiyat güdüsü ile para talebinin Nominal gelirindoðru yönlü bir fon olduðunu.b. N iBurada. N = Tahvilin nominal deðerini gösterir. servetlerini ya para þeklinde yada tahvil biçiminde bulundururlar. Ýþte cari piyasa faiz oranýile normal faiz oraný arasýndaki farklýlýk. spekülasyon güdüsü ile para talebinin doðmasýna neden olmaktadýr. i = Piyasa faiz oranýný.

252 . .= 100 TL t =%5 i = %5 ise C = N dir.

elde tutulan atýl parabalanslarýný temsil e faiz oranlarýnýn ters yönlü forksiyonudur. %8 olursa 50 TL olur. . Bu anlatýlanlara göre. Ms = f(i) ve dMs < 0 dýr. Yani C < N olur. eðer ekonomik birimler gelecekte faiz oranlarýnýn artacaðýný bekliyorlarsa. di Spekülasyon güdüsü ile para talebi Þekil 15. Eðer ekonomik birimler gelecekte faizoranlarýnýn düþmesini bekl iyorlarsa.3 ile ilgili iki temel saptama yapýlabilir: . Simgelerle ifade edilirse. Yani insanlar tahvil tutmak yerine parayý ellerinde nakit olarak tutmayý tercih ediyorlar demektir. Spekülasyon Güdüsü ile Para Talebi. Bu durum spekülasyon güdüsü ile para talebinin azalmasý yani ekonomik birimlerin ellerindeki nakit miktarýný azaltarak. tahvillerin piyasa fiyatlarýnýn artacaðýný bekliyorlar demektir.Eðer.3'te gösterilmiþtir. Ms i0 Ms Daha önceki anlatýmlarýmýzdan hareketle Þekil15. i = C = i = C = %4 olursa 125 olur. i i1 Þekil: 15. Yani C > N olur. tahvil satýn alýp tahvilleri artýrmasý anlamýna gelmektedir.3. Böylecetahvil fiyatlarý artarsa onu satýp kâr saðlayabilirler. Bu ise spekülasyon güdüsü ile para talebinin artmasýna neden olur. Dolayýsýyla spekülasyon güdüsü ile para talebi. tahvillerin piyasa deðerinin düþeceðini bekliyorlar demektir.

Piyasa faiz oraný en yüksek düzeyine ulaþtýðýnda yani i1 olduðunda. spekülasyon güdüsü ile para talebi. i0 faiz oraný. piyasa faiz oranýnýn ulaþtýðý en düþük oraný temsil etmektedir. bu durum "Likidite tuzaðý" olarak adlandýrýlmaktadýr. tahvillerin piyasa deð düþük düzeyede olmasý demektir. . Þekilde görüldü253 . faiz oranlarýnýn daha fazla düþmesinin mümkün görülmediði bir alt sýnýrý ifade eder. Likidite tuzaðý durumu. Çünkü ekonomik birimler açýsýndan piyasa faiz oranlarýnýn en yüksek düzeyeulaþmasý. Ms = 0 olmaktadýr. Keynesgil analizde.

i) 0 i0 M Þekil 15. düþey eksene paralel. para arzýnýn dýþsallýðýný temsil etmesi nedeniyle. Keynesgil analizde Md likidite fonksiyonu olarak tanýmlanýr.4. Keynesgil yaklaþým. spekülasyon güdüsü ile para talebinin faiz esnekliði sonsuzdur.! ! ðü gibi.4'te para arzý ve para talebinin etkileþimi sonucu faiz oranýnýn oluþumu gösterilmektedir. i M ! A A0 A 1 M0 Þekil: 15. Spekülasyon güdüsü ile para talebi ekonomik birimlerin para iletahvilleri ikame ettikler i varsayýmýna dayanýr. faiz esnekliði sýfýr olan bir eðri olarak çizilmiþtir. Para arzý ile . Þekil 15. Toplam para talebini gösterir. bir ülked l kýymet piyasalarýnýn varlýðýnýgerektirir. Baþlangýçta para arzý M0 ve para talebi Md0 dýr. Buraya kadar yapýlan açýklamalar çerçevesinde toplam para talebifonksiyonu (Md) þu þekilde de edilebilir: Md = Ma(Y) + Mb(Y) + Ms(i) Md = Mt(Y) + Ms(i) dir. sermaye piyasalarýnýn fazla geliþmemiþolduðu ülkeler açýsýndan deðerlendirilirken bu olgu gözönünde bulundurulmalýdýr. Spekülasyon güdüsü ilepara talebi mekanizmasýnýn iþlemesi. Sistemde yer alan ikinci temel fonksiyondur. para arzý para otoritelerince belirlenir ve dýþsaldýr. likidite tuzaðý durumunun oluþtuðu i0 faiz oranýnda.4'de para arzý eðrisi. i1 Md (Y. Çünkü artýk faiz oranlarýnýn artacaðý beklentisi hakimdir. Ekonomik birimler tüm servetlerini para olarak tutarlar. Piyasa Faiz Oranýnýn Oluþumu. Keynes'in analizinde para talebi bu þekilde belirlenirken.

A0ile gösterilen bölge iþlem ve ihtiyatgüdüsü ile para talebini A1ile gösterilen kýsým s n güdüsüile para talebini göstermeke.254 . iþlem ve ihtiyat güdüsü ile para talebini gösterir. Düþey eksen ile Md eðrisinin baþlangýç noktasý arasýndaki fark. Piyasa faiz oranýnýn Þekil15.4'te olduðu gibi belirleniþi "Likidite Tercihi Teorisi" olarak isimlendirilmektedir. Analizlerimizde daha fazla ayrýntýya girmeden önce burada bir noktaya dikkat edilmelidir. Bunagöre i1faiz oranýd e. .para talebinin eþit olduðu A noktasýnda piyasa faiz oraný i1 dir. A1+ A2= A toplam para talebini göstermektedir.

piyasa faiz oraný yükselir.Keynes'in analizinde yer alan baðýmsýz deðiþkenler ve temel fonk? siyonlar nelerdir? Açýklayýnýz? Þekil 15. faiz oranlarý daha aþaðýya düþmediði için. Gelecekle ilgili belirsizliðe baðlý olduðu için atýl ankes talebi Keynes'in analizinde çok önemli bir yeresahiptir. -Faiz oranlarýndaki düþme ve/veya nominal gelir düzeyindekidüþme. ? Yukarýda sýralanan farklýdurumlarýçizim yardýmýile gösteriniz. Para arzý artýþýna baðlý olarak. para arzý eðrisi saða kayar. faizin fonksiyonu olan spekülatif para talebini para teorisinekatarak. bireyler tahvil satýnalmak yerine. Para arzý eðrisi sabitken -Faiz oranlarýndaki yükselme ve/veya nominal gelir düzeyindeki artýþ.4'e göre denge durumunu etkileyecek faktörler þöyle sýralanabilir: . Çünkü atýl r. Likidite tercihi fonksiyonunu yukarý kaydýrýr. Bu durum piyasa faiz oranlarýnda düþmeye neden olur. Ancak Keynesgil sistemde. Bu faiz oranlarýný yükseltir. yanlarýnda nakit tutmayý tercih ederler. Çünkü faiz oranlarý likidite tuzaðý düzeyine düþünce. ! Buraya kadar anlatýlanlar çerçevesindeþu saptamalar yapýlmalýdýr: Klasik analizde sadece deðiþim veya iþlem amacýile para talebi yeralýrken. -Para arzý azalýrsa. Yani ekonomide depresyon söz konusudur. Keynes'in anali zi bunun yanýsýra ihtiyat ve spekülasyon güdüsü ile para talebine yer vermektedir. piyasa faiz oraný düþer. . Sorular 1. özel kesim yatýrým yapmamaya devam eder. ekonomiyi ta ma yöneltmek için devlet harcamalarýný artýrmak gerekir. ekonomi eksik istihdamda çýlýþmakatadýr. Bunedenle de. para arzý eðrisi sola kayar. Likidite tercihi fonksiyo unu aþaðýya kaydýrýr. teo riye çok önemli ölçüde katkýda bulunmuþtur. Özet Keynes. dolayýsýyla iþsizliðe neden olan ana faktördür. Para talebi eðrisi (yani Likidite tercihi fonksiyonu) sabitken -Para arzý artarsa. Ýþçilerin "cari ücret düzeyinde çalýþmak isteyipte iþ . harcamaya dönüþmeyen. Böyle bir ekonomiyi para politikasý yardýmýylatam istihdama kavuþturmak imkânsýzdýr.

Gizli iþsizlik . Yapýsal iþsizlik b. Gayri iradi iþsizlik e.bulamamalarý" hangi iþsizlik türüne girer? a. Teknolojik iþsizlik c.255 . Arýzi iþsizlik d.

1 katýdý Kaynakça ÇIKRIKÇI. Ankara. tahvilin üzerinde yazýlýnominal getiri oranýpiyasa faiz oranýnýn kaç katýdýr? a. Mb = f(Y) 5. 400 TL c. Faiz haddindeki deðiþmeler d. Nazým ve SOMEL. Bir tahvilin Nominal fiyatý 200 TL piyasa fiyatý 400 TL ise. Mustafa. Bursa. Ýlker. 100 TL 4. 300 TL d.256 . Zevk ve tercihler e. 4 katýdýr c. 1996. Türk Bankacýlýk Sistemine Ýliþkin Bir Deðerlendirme (1973-1988). Nominal gelir düzeyi b. Oktar. Ýstanbul. 1995. Ma = f(i) b. Türk Ekonomisinde Yapýsal Dönüþümler: 19801995. Oðuz. Türkiye'de Kamu Maliyesi. Mt = Ma + Mb d. 1997 . Ezgi KitabeviYayýnlarý. 1993. Tarih Vakfý Yurt Yayýnlarý. sermaye malýndan elde edilmesi umulan gelir kaç TL. TOPRAK.5 ise. MPM Yayýn No: 424. 800 TL b. 2 katýdýr e. Ýzzettin. Tüketicilerin yaþý 3. dir? a. Sevdil ve ALTUÐ. EKÝNCÝ. toplam tüketim harcamalarýnýn en önemli belirleyicisidir? a. Turhan Kitabevi Yayýnlarý. 5 katýdýr b. Banka ve Finansal Piyasalar. sermaye malýnýn ömrü 1 yýl ve sermayenin marjinal etkinliði 0. Metin. . Türk Bankacýlýk Sisteminin Deðerlendirilmesi: 1980-1993 Dönemi. Cem.2. Finansal Yapý ve Politikalar. Ma = f(Y) c. Hisse senedi fiyatýndaki deðiþmeler c. TÜREL. Ankara. Mb = f(i) e. 200 TL e. 1990. YILDIRIM. ÖNDER. Aþaðýdakilerden hangisi iþlem güdüsüyle para talebi fonksiyonudur? a. Para. Aþaðýdakilerden hangisi. SPK Yayýn No: 17. Sermaye malýnýn arz fiyatý 200 TL. Ankara. 3 katýdýr d. PARASIZ.

Yapýlan bu varsayým sonucunda reel ve nominal büyüklüklerin eþit olacaðýný sürekli olarak hatýrlayýnýz.... Öte yandan para politikasý ya da maliye politikasýndan hangisinin daha etkin olduðu sorusuna cevap arayacak ve bunlarla ilgili özel þartlarý ortaya koyacaðýz.ÜN ÝTE 16 Para ve IS-LM Analizi Bu Ünitede.. Bu ünitede öncelikle IS ve LM eðrilerinin nasýl elde edildiðini ve ne ifade ettiklerini ele alacaðýz. Daha sonra para ve maliye politikasýnda gerçekleþtirilecek deðiþikliklerin üretim ve faiz oraný üzerindeki etkilerini araþtýracaðýz. Bu ünite boyunca. Metin içerisinde sorulan sorularý mümkün olduðunca yazarak cevaplayýnýz ve grafik gösterimleri kendiniz çizerek tekrarlayýnýz. Bu üniteye çalýþýrken. aksi belirtilmedikçe fiyatlarýn sabit kaldýðý varsayýlmaktadýr. Ýktisatçýlar ekonominin gidiþine iliþkin tahminlerde bulunurken genellikle bu tahminlerini bir modele dayandýrýrlar.257 . Ýktisadi Analiz dersinde öðrendiðiniz Keynesgil mal piyasasý dengesine sýk sýk atýf yapýldýðýný göreceksiniz. Bu model ekonomide gerçekleþtirilen toplam üretimin (veya ayný anlama gelmek üzeregelirin) ve faiz oranýnýn nasýl belirlendiðini. En çok kullanýlan modellerden birisi de 1937 yýlýnda Sir John Hicks tarafýndan geliþtirilmiþ olan IS-LM modelidir. . Bu nedenle söz konusu denge modelini tekrar etmeniz yararlý olacaktýr. Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak. fiyatlar genel düzeyinin sabit kaldýðý varsayýmý altýnda incelemektedir.

Bu nedenle faiz oranlarýnýn yüksek olduðu bir ortamda. MAL PÝYASASINDA DENGE : IS EÐRÝSÝ . bu þirketin yapacaðý . iþletmeler fiziki sermayeye daha fazla yatýrým yapma konusunda daha istekli olacak ve planlanmýþ yatýrým harcamalarý artacaktýr. para ve maliye politikalarýnýn ekonomik faaliyetler üzerindeki etkinliði ve kullanýlabilirliði hakkýnda önemli bazý sorularý cevaplandýrmamýza olanak tanýr. ekonomik faaliyetleri etkileyebilmek için iki temel araca sahiptirler: faiz oranlarýný ve para arzýný kontrol edebilmek için para politikasý. Dünya Savaþýndan bu yana iktisat politikasýnýn temel hedefi. planlanmýþ yatýrým harcamalarý düþük düzeyde kalacaktýr.GÝRÝÞ II. Bu nedenle IS-LM analizi. Keynesgil analizde. Faiz oranlarý yüksek olduðu zaman fiziki sermayeye yapýlan yatýrýmýn ancak çok küçük bir kýsmý borçlanýlan fonlarýn maliyetinden daha fazla getiri saðlayabilecektir. iktisat politikasý kararlarýný alanlar. bu yatýrýmý gerçekleþtirmek için kullanýlan kredinin faiz maliyetinden yüksek olduðu sürece iþletmeler fiziki sermaye mallarýna (makinalar. kamu harcamalarýný ve vergileri kontrol edebilmek için maliyepolitikasý. yani faiz oranlarý düþük olduðu zaman. Örneðin ekonomi bir durgunluk içinde bulunursa. Þimdi faiz oranlarýnýn planlanmýþ yatýrýmlar ve net ihracat üzerindeki etkisini kýsaca ele alalým. Faiz oranlarýplanlanmýþyatýrýmlarýnasýl etkiler? Faiz Oranlarý ve Planlanmýþ Yatýrým Harcamalarý Bir fiziki sermayeden beklenen getiri. faiz oranlarýnýn toplam hasýla üzerindeki etkisi planlanmýþ yatýrýmlar ve net ihracat aracýlýðý ile ortaya çýkmaktadýr. fabrika ve hammaddeler) yatýrým yapacaklardýr. enflasyon yaratmaksýzýn yüksek istihdama ulaþmak þeklinde ifade edilebilir. ? Planlanmýþyatýrýmlar ile faiz oranlarýarasýnda nasýl bir iliþki vardýr? Bir þirket fon fazlasýna sahip olsa ve fiziki sermayeye yatýrým yapmakiçin borçlanmaya gere sinim duymasa bile. Tersi bir durumda ise. Ýktisat politikasý kararlarýný alanlar para arzýný veya kamu harcamalarýný artýrmaya karar verdikleri zaman üretim miktarýnýn ve faiz oranlarýnýn bundan nasýl etkileneceðini tespit edebilmek için IS-LM modelini kullanabilirler.

? Bir iþletme yatýrým yapmak için borçlanmaya gerek duymasa bile yapýlacak yatýrým miktarýfaiz oranlarýndan etkilenmektedir.258 . fiziki sermaye malýna yapýlan ttendaha fazla getiri saðlayacaðý için planlanmýþ yatýrým harcamalarý artacaktýr. Bu þirket. Bu menkul kýymetin faiz oraný yüksekse yatýrým yapmanýn fýrsat maliyeti (kaybedilen faiz geliri) yüksek olacaktýr. Bu durumda firma fiziki sermaye malýna yatýrým yapmak yerine menkulkýymet satýn almayý tercih edeceði için planlanmýþ yatýrým harcamalarý azalacaktýr. Faiz oranlarý ve dolayýsýyla yatýrým yapmanýn fýrsat maliyetidüþtüðü zaman. . elindeki fon fazlasý ile bir menkul kýymet (tahvil gibi) satýn alabilir. Bu sürecin nasýl çalýþtýðýnýaçýklayýnýz.planlanmýþ yatýrým harcamalarý yine de faiz oranlarýndan etkilenecektir. fi ziki sermayeye yatýrým yapmak yerine.

planlanmýþ yatýrým harcamalarý ile faiz oranlarý arasýndaki negatif iliþkiyi yansýtmaktadýr. Yatýrým eðrisinin azalan yani faiz oranýyla ters yönde olmasý. Faiz Faiz oraný ( i ) i3 i2 i1 oraný ( i ) 3 2 1 I i3 i2 i1 3 2 1 NXPlanlanmýþ Net yatýrýmlar I 3 I2 I1 NX3 NX2 NX1 ihracat (a) (b) Toplam Y=Yad talep ad (Y ) Y1ad=C+I1+G+NX1 Y ad =C+I2+G+NX2 i3 . Öte yandan faiz oraný i3 gibiyüksek bir düzeye çýktýð yatýrým harcamalarý I3 gibi düþük bir düzeye inmektedir.1'in (a) bölümündeki yatýrým eðrisi ile gösterilmektedir. i1 gibi düþük bir faiz oranýnda planlanmýþ yatýrým harcamalarý I1 gibi yüksek bir düzeyde gerçekleþmektedir.Planlanmýþ yatýrým harcamalarýnýn miktarý ile faiz oranlarý arasýndaki iliþki Þekill 16.

IS Eðrisinin Elde Ediliþi.259 . .1.i2 i1 Y3 Y2 Y1 A Y3 Y2 Y1 3 2 1 45° (c) IS 1 2 3 B 2 Y3ad =C+I3+G+NX3 Toplam Hasýla (Y) Faiz oraný ( i ) Toplam Hasýla (Y) (d) Þekil: 16.

net ihracat NX2 'ye düþmekte ve denge hasýla düzeyi Y2 düzeyinegerilemektedir.Faiz Oranlarý ve Net Ýhracat Bilindiði gibi fiyatlar genel düzeyi sabitken. En dü ük faiz oranýnda (i1) planlanmýþ yatýrým harcamalarý (I1) ve net ihracat (NX1) en yüksek düzeye ulaþmakta ve en yüksek toplam talep fonksiyonuna . Buna göre faizoranlarý yükseldikçe yerli para birimi deðer kazanýr ve yerli mallar dahapahalý hale geleceði için ihracat azalýr. Faiz oranlarýve net ihracat arasýndaki negatif iliþkiyi kuran faktör nedir? Bu süreç nasýl iþlemektedir? IS Eðrisinin Elde Edilmesi ? Faiz oranlarý ve denge toplam hasýla için (kamu harcamalarý yukarýda ele aldýðýmýz yatýrým harcamalarý ve faiz oraný-net ihracat düzeyi arasýndaki iliþkiyi inceleyebilmek ve otonom tüketim harcamalarý sabitken) faiz oraný-planlanmýþ arasýndaki iliþkileri kullanabiliriz. Þekil 16.1'in (b) bölümünde gösterilmektedir. Bu da yurt içinde üretilen mallarý yabancý mallara göre daha pahalý hale getireceði için ortaya çýkacak sonuç ihracatta bir azalmadýr. Þeklin d) bölümündeki 2 noktasý Y2 gibi daha düþük bir hasýla düzeyinin i2 gibi daha yüksek bir faiz oraný ile bileþimini göstermektedir. yurtiçi faiz oranlarýnýn yükselmesi yerli para biriminin deðer kazanmasý ile sonuçlanmaktadýr. yolaçmak-tadýr. i1 gibi düþük bir faiz oranýnda döviz kuru düþük deðerli olacak ve net ihracat NX1 gibi yüksek bir düzeyde gerçekleþecektir. (c) bölümündeki Keynesgil milli gelir denge þeklinY1ad de üç farklý toplam talep düzeyi ile gösterilmektedir. Faiz oraný i2 düzeyine yükseldiði zaman lanlanmýþ yatýrým harcamalarý I2 'ye. Sonuçta ortaya çýkan denge hasýla düzeyi (Y1) ve buna karþýlýk gelen faiz oraný (i1) þeklin (d) bölümündeki 1 noktasý ile gösterilmektedir. Faiz oranlarý ile net ihracat arasýnda ortaya çýkan bu negatif iliþki Þekil 16. . döviz kuru yükselecek ve net ihracat NX3 gibi daha düþük bir düzeyde gerçekleþecektir.1'in (a) ve (b) bölümlerinde verilen planlanmýþ yatýrým harcamalarý ve net ihracata iliþkin üç farklý miktar. Öte yandan faiz oran i3 gibi yüksek bir düzeyde olduðu zaman.

IS Eðrisi Neyi Ýfade Eder? ! IS eðrisi üretilen toplam mal miktarýnýn talep edilen toplam mal miktarýna eþit olduðu noktalarý göstermektedir. IS eðrisi.Þekli siz de çizerek 3 nolu noktanýn daha yüksek bir faiz oranýve daha düþük bir hasýla düzeyi (sýrasýyla i3ve Y3) gerektirdiðini gösteriniz. Bir diðer deyiþle IS eðrisi mal piyasasýnýn dengede olduðu noktalarý birleþtiren bir eðridir. her bir faiz oraný düzeyinde mal piyasasýnda dengenin saðlanabilmesi için . yüksek faiz oranýnýn düþük planlanmýþ yatýrým harcamasý ve net ihracata yol açarak düþük bir hasýla düzeyi ile sonuçlanmasýndan kaynaklanmaktadýr.260 . Eðrinin negatif eðimi. Elde edilen bu üç noktanýn birleþtirilmesi ile elde edilen IS eðrisi toplam üretimin toplam talebe eþit olduðu denge hasýla düzeyi ve faiz oraný bileþimlerini göstermektedir.

Daha önce ele alýndýðý gibi Likidite tercihi yaklaþýmýna göre para talebi gelir ile pozitif. faiz oranlarý ile negatif yönde iliþkilidir. Eðer bir faiz oraný düzeyinde I= S olursa yukarýda sözünü ettiðimiz dengeler saðlanabilir. örneðin IS eðrisinin saðýnda kalan bölgedeki herhangi birnoktada ise aþýrý arz (arz fazlasý) var demektir. örneðin A noktasýnda mevcut ? olan durum nedir? Bu dengesizliðin sonucunda ne gibi deðiþikliklerle ekonomi IS eðrisine doðru hareket eder? PARA PÝYASASINDA DENGE : LM EÐRÝSÝ Mal piyasasýndaki denge þartýndan yola çýkarak IS eðrisinin elde ediliþi gibi. Ekonomi bu eðrinin üzerinde yer almayan bir noktada ise. Aslýnda IS eðrisini sadece planlanmýþ yatýrýmla açýklamak yetersizdir. Ortaya çýkan bu arz fazlasý stoklarda planlanmamýþ bir artýþla sonuçlanacak ve bu da üretim düzeyinin IS eðrisi üzerindeki bir noktaya doðru azalmasýna neden olacaktýr. IS eðrisi üzerindeki her nokta mal piyasasýdengesini ifade etmek! tedir. Aksi taktirde S>I ise arz I>S ise talep fazlasý olur. mevcut dengesizliðin ne gibi sonuçlarýolacaðýnýdüþününüz. Ekonomi. LM eðrisi de para piyasasý denge þartýndan yola çýkýlarak elde edilir. Mal piyasasýnýn dengede kalabilmesi için (yani toplam hasýla toplam talep eþitliðinin sürdürülebilmesi için) toplam hasýlanýn da azalmasý gerekir. IS eðrisinin solunda kalan bölgede. tüketime gitmemiþ. Planlanmýþ yatýrým harcamasýnýn gerçekleþebilmesi için ayný miktarda. Bu durumda I= S olacaktýr. LM Eðrisinin Elde Ediliþi . Faiz oranýnda meydana gelen bir artýþ planlanmýþ yatýrým harcamalarýnýve net ihracatý azaltarak toplam talebin düþmesine yol açar.toplam hasýla düzeyinin ne olmasý gerektiðini göstermektedir. Bilindiði gibi para piyasasý denge þartý talep edilen para miktarýnýn arz edilen para miktarýna eþit olmasýdýr. Keynes'in para piyasasý analizi temel olarak para talebi analizidir ve bildiðiniz gibi bu analiz Likidite tercihi olarak adlandýrýlmaktadýr. Örneðin B noktasýndaki üretim düzeyi (Y1) IS eðrisi üzerinde yer alan denge üretim düzeyinden (Y2) daha büyüktür. Üretimdeki azalma ancak IS eðrisi üzerine gelindiðinde duracak ve böylece denge hasýla düzeyine ulaþýlmýþ olacaktýr. yani tasarruf edilmiþ fonlarýn bulunmasý gerekir.

Þekil 16. gelir düzeyi deðiþtiði zaman para piyasasý dengesinin bundan nasýl etkileneceðini göstermektedir. Para talebi eðrisinin negatif eðiminin para talebi ile faiz oranýarasýndaki ters yönlü iliþkiyi yansýttýðýnýhatýrlayýnýz. LM eðrisi para arzýnýn sabit kaldýðý varsayýmý altýnda elde edildiði için. Toplam gelir (hasýla) deðiþtiði zaman ekonomideki iþlem hacmi ve buna baðlý olarak para talebi deðiþeceði için her gelir düzeyinde ayrý bir para talebi eðrisi söz konusu olmaktadýr. talep ediM len para miktarý ile arz edilen para miktarýnýn eþit olmasý halinde saðlanmaktadýr. 2.! Keynes'in analizinde faiz oranlarý para piyasasýndaki denge aracýlýðý ile belirlenmektedir. Hatýrlanacaðý gibi para piyasasý dengesi. . þeklin (a) bölümünde para arzý düzeyinde sabit tutulmaktadýr.261 .

faiz oranýnýn i1 olarak belirlendiði 1 noktasýnda saðlanmaktadýr. (b) bölümünde yer alan 1. Düþük bir faiz elde para tutmanýn fýrsat maliyetinin düþük ve dolayýsýylatalep edilen para ek olduðunu ifade ettiði için para talebi eðrisi negatif bir eðime sahiptir. LM Eðrisinin Elde Ediliþi.2 ve 3 noktalarý. Toplam hasýla Y2 gibidaha yüksek bir düzey laþtýðýnda para talebi eðrisi saða doðru kayarakMd (Y2) konumuna gelir. Ortaya çýkan bu yeni durumda para piyasasý dengesi i2 gibi daha yüksek birfaiz oranýnýn ortaya çýkmasýna neden olan 2 noktasýnda saðla adýr. Para piyasasýnda denge. Benzer þekilde daha yüksek bir gelir düzeyi (Y3 gibi) daha yüksek birdenge faiz oranýnýn (i gibi) ortaya çýkmasýna neden olmaktadýr. Para talebi eðrisin bu kaymanýn nedeni yüksek bir gelir düzeyinin daha fazla para talebine yol açmasýdýr. Toplam Y1 Y2 Y3 hasýla (Y) para miktarý (a) (b) Þekil 16.2. þeklin (a) bölümündeki denge noktalarý olan 1.? Toplam hasýla Y1 olduðu zaman para talebi eðrisi Md (Y1) olmaktadýr. Bu noktalarý birleþtiren eðri LM eðrisi olarak adlandýrýlmakta .2'nin (b) bölümünde farklý gelir düzeylerine karþýlýk gelendenge faiz oranlarý gösterilmektedir. Faiz Faiz oraný ( i ) i3 i2 i1 oraný ( i ) 3 2 1 i3 i2 i 3 2 1Reel Ms Md(Y )3Md(Y )2 A B LM Þekil: 16.2 ve 3 noktalarýna karþýlýk gelmektedir.

faiz oraný LM eðrisi üzerinde bir noktaya gelinceye dek düþecektir. ekonomi LM eðrisi ile temsil edilen denge noktalarýna da yönelme eðilimindedir. LM eðrisi nedir? Bu eðrinin pozitif eðime sahip olmasýnýn nedenini açýklayýnýz. para arzý para talebine eþittir ve dolayýsýyla para piyasasý dengededir. Buna göre faiz oraný denge düzeyinden yüksektir ve halkýn elinde arzuladýðýndan daha fazla para bulunmaktadýr. Örneðin A noktasýnda faiz oraný i3 ve toplam hasýla Y1 düzeyindedir. Yüksek bir gelir düzeyi para talebini artýracaðý ve reel para arzýnda bir artýþ olmadýðý için denge faiz oranýný yükselteceði için LM eðrisi pozitif eðime sahiptir.ve bu eðri para piyasasýný dengeye getiren faiz oraný ve gelir bileþimlerini göstermektedir. LM Eðrisi Neyi Ýfade Eder? LM eðrisi para piyasasýnýn dengede olduðu noktalarý gösteren bir eðridir. Para arzý fazlasý bulunduðu sürece. Böylece tahvilin fiyatý yükselirken faiz oraný düþecektir. Halk elinde bulunan fazla para miktarýndan kurtulmak için tahvil satýn alacaktýr. Eðer ekonomi LM eðrisinin solunda yer alanbölgedeki herhangi bir noktada ise para arzý fazlasý söz konusu olmaktadýr. Ekonominin IS eðrisi ile temsil edilen denge noktalarýna yönelme eðiliminde olmasý gibi. .262 . LM eðrisi üzerinde yer alan her noktada.

örneðin B noktasýnda mevcut olan durum nedir? Bu dengesizliðin sonucunda ne gibi deðiþikliklerle ekonomi LM eðrisine doðru hareket eder? GELÝR VE FAÝZ ORANININ BELÝRLENMESÝ : IS . Bu noktada toplam arz toplam talebe (IS) ve talep edilen para miktarý arz edilen para miktarýna (LM) eþittir. Mal piyasasýnýn ve para piyasasýnýn eþanlý olarak dengeye geldikleri tek nokta IS ve LM eðrilerinin kesiþtiði E noktasýdýr. Bu mekanizmanýn nasýl çalýþtýðýný görebilmek için ekonominin A noktasýnda bulunmasý durumunda ne olacaðýný ele alalým. L= M eþitliði . Faiz oraný ( i ) B E D Y* A C LM i* IS Toplamhasýla (Y) Þekil: 16. Bu durumda piyasa güçleri ekonomiyi genel dengeye doðru (E noktasý) çekecektir. bu amaçla çizilmiþtir.3. Þimdi hem toplam hasýlanýn hem de faiz oranýnýn belirlenmesine olanak tanýyan bir model geliþtirebilmek için bu eðrileri ayný þekil üzerinde gösterebiliriz.LM YAKLAÞIMI ? Þu ana kadar IS ve LM eðrilerini elde ettik. Þekil 16. 3. IS-LM Eðrisinin Elde Ediliþi.? LM eðrisinin saðýnda kalan bölgede. A noktasý I= S eþitliðini saðladýðý için mal piyasasý dengede olduðu halde. Þekildeki herhangi bir diðer noktada en azýndan bu denge þartlarýndan birisi gerçekleþmemektedir.

saðlanmadýðý için para piyasasý açýsýndan faiz oraný denge düzeyininüzerindedir.263 . Böylece ekonomi IS eðrisi üzerinde aþaðýya doðru harekete geçer. Bu süreç faiz oraný i* düzeyine düþene ve toplam hasýla Y* düzeyine yükselene dek devam eder.3'deki B noktasýnda olduðu gibi. Mal piyasasýdengede iken para piyasasýnda talep açýðý(veya arzfazlasý) söz konusu ise ekono genel denge noktasýna yönelmesisüreci nasýl iþlemektedir? Þekil 16. tutmak istediðinden daha fazla para bulunduðu için tahvil satýn alarak bu fazlalýktan kurtulmaya çalýþacaktýr. Tahvil fiyatlarýnda ortaya çýkan artýþ faiz oranýnýn düþmesine neden olurken. Bu durumda iþletmeler ürettikleri mallarýn tamamýný satamamakta ve stoklarda planlanmamýþ bir artýþ or . Birdiðer deyiþle söz konusu s nomi genel dengenin saðlandýðý E noktasýna ulaþýncaya kadar devam edecektir. toplam talepten fazladýr. dolayýsýyla toplam hasýlanýn artmasýna yol açacaktýr. bu durum planlanmýþ yatýrým harcamalarýnýn ve net ihracatýn. Halkýn elinde. ekonomi LM eðrisi üzerinde bulunmasýna karþýn IS eðrisi üzerinde deðilse E noktasýna dönme eðilimi söz konusu olacaktýr. Bu nedenle talep edilen para miktarý arz edilen para miktarýndan düþüktür. B noktasýnda arz ve talep edilen para miktarlarý eþit olmasýna karþýn üretim miktarý denge düzeyinin üzerindedir ve dolayýsýyla toplam arz.

ISLManalizine göre ara ve maliye politikalarý aracýlýðý ile. Bu faktörler aþaðýda kýsaca ele alýnacaktýr. bu üretim düzeyinde ekonominin tam istihdamda olduðunu varsaymak için bir neden yoktur. para talebinin azalacaðý ve faiz oranýnýn düþeceði anlamýna gelmektedir. IS EÐRÝSÝNÝN YER DEÐÝÞTÝRMESÝNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER IS eðrisinin elde ediliþini incelerken IS eðrisinin mal ve hizmetler piyasasýnda denge noktalarýný ifade eden bir eðri olduðunu görmüþtük. Üretimdeki (yani gelirdeki) budüþüþ. Böylece fiyatlar genel düzeyi sabit olduðu zaman hem toplam hasýlanýn hem de faiz oranlarýnýn nasýl belirlendiðini inceleyen IS-LM modelinitamamlamýþ olduk. Þeklin (a) bölümüne göre Yad . Keynesygil milli gelir dengesi analizinde toplam talep eðrisinin yerdeðiþtirmesine ned en olan otonom faktörleri ve çarpan mekanizmasýnýn iþleyiþini hatýrlayýnýz. IS eðr e hareketi gerektirir. Otonom Tüketim Harcamalarýndaki Deðiþmeler ! Otonom tüketim harcamalarýndaki bir artýþ. Bir diðer deyiþle IS eðrisi. Faiz oranýnda meydanagelen deðiþiklik. toplam talebi yukarýyadoðru ve IS eðrisini saða aydýrýr.4'ü kullanabiliriz. Buna göre ekonomi. Bu kaymanýn nasýl ortaya çýktýðýný görebilmek için Þekil 16. IS ve LM eðrilerinin yer deðiþtirmesini saðlayarak bu gerçekleþtirilebilir. toplam talebin toplam arza eþit olduðu toplam hasýla ve faiz oraný bileþimlerini gösteren bir eðri idi. Toplam talep fonksiyonunda kaymaya neden olan otonom faktörlerde meydana gelecekdeðiþiklikler IS eðrisinin de yer d eðiþtirmesine neden olur. Her ne kadar ekonominin Y* gibi bir toplam hasýla düzeyine doðru yönelme eðiliminde olduðunu göstermiþ olsak da.! ! taya çýkmaktadýr. Otonom faktörlerde (gelirdüzeyinden baðýmsýz olan fakt faiz oraný ile iliþkisi olmayan bir deðiþiklik gerçekleþtiði zaman IS eðrisi yer deðiþtirir. Bu da üretimde kýsýntýya gidilmesine ve dolayýsýylaüretim miktarýnýn azal ur. Aþaðýda bu konularý ele alacaðýz. Ekonominin IS ve LM eðrilerinin kesiþtiði denge noktasýna (E noktasý) doðru yönelme eðiliminin nedenini anlayýp anlamadýðýnýzýtest etmek içinþekildeki C ve D noktalarýnda bulunulmasýhalinde E noktasýna doðru yönelmenin nedenlerini açýklamaya çalýþýnýz. denge noktasýný ifade eden E noktasýna gelinceye kadar LM eðrisi üzerinde aþaðýya doðru hareket edecektir. Ýþsizlik çok yüksek bir düzeyde ise iktisat politikasý kararlarýný alanlar iþsizliði azaltmak için toplam üretimi artýrmak isteyebilirler.

üretim düzeyindeki bu artýþþeklin (b) bölümünde 1 noktasýnda 2 noktasýna geçilmesine neden olacaktýr.ekonomi baþlangýçta 2 toplam talep fanksiyonunun 45° doðrusunu kestiði 1 noktasý ile gösterilen Y1 üretim düzeyinde dengededir.264 . Bu dengeüretim düzeyi ile uyumlu olan faiz oraný i1 faiz oranýdýr ve ekonomi IS1 eðrisi üzerinde yeralan 1 noktasý ile de mal piyasasý dengesini saðlamaktadýr (bkz (b) bölümü). Otonom tüketim harcamalarýndaki artýþ. Bu durumda otonom tüketim harcamalarý artacaktýr. Böyle bir ortamda tüketicilerin ekonominin geleceði hakkýnda daha iyimser olmalarýna yol açan bir geliþme olduðunu varsayalým. toplam talep fonksiyonunu yukarýya doðru ad Y1 kaydýrarak konumuna getirecek ve denge üretim düzeyi Y2'ye yükselecektir. . Faiz oraný i1 olduðu zaman.

4. Otonom tüketim harcamalarýndaki bir düþme yukarýdaki analizi tersine çevirir. otonom tüketim harcamalarýndaki azalma toplam talep fonksiyonunu aþaðýya doðru kaydýrarak denge gelir düzeyininin azalmasýna ve IS eðrisinin sola doðru kaymasýna neden olur. Yatýrým Harcamalarýndaki Faiz Oranlarý ile Ýliþkili OlmayanDeðiþmeler Faiz oraný deðiþikliklerinin planlanmýþ yatýrým harcamalarý ve dolayýsýyla denge gelir düzeyi üzerinde etkili olduðunu daha önceki dersleri . Otonom tüketim harcamalarýnda meydana gelecek bir artýþdenge ? gelir düzeyini nasýl etkilemektedir? Bu etkinin IS eðrisini saða kaydýrabilmesi için gerekliþart nedir? Otonom tüketim harcamalarýnda meydana gelecek bir azalmanýn! denge gelir düzeyi ve IS eðri sinin konumu üzerinde yaratacaðýetkiyiþekil çizerek açýklamaya çalýþýnýz. Bu nedenleotonom tüketim harcamala rýndaki artýþ. IS eðrisini saða doðru kaydýrarak IS1 konumundan IS2 konumuna getirir. Toplam i1 Y1 Y2Y1 Y21 245° (a) 1 2 IS2IS1 talep ad (Y ) Y ad 2 Y1ad Toplam Hasýla (Y) Faiz oraný ( i ) ToplamHasýla (Y) (b) Þekil: 16. Faiz oraný sabitken. IS Eðrisinin Yer Deðiþtirmesi.Ayný analiz IS1 eðrisi üzerindeki her nokta için geçerlidir.265 .

.

Otonom Net Ýhracattaki Deðiþmeler Planlanmýþ yatýrým harcamalarýnda olduðu gibi. faiz oraný sabitken. denge gelir düzeyinin azalmasýna ve IS eðrisinin sola doðru kaymasýna neden olur. Kamu Harcamalarýndaki Deðiþmeler ? Kamu harcamalarýnda meydana gelecek bir artýþ. faiz oraný sabitken. Faiz oranlarýnýn dýþýndaki bir nedenle planlanmýþ yatýrým harcamalarýnda meydanagelecek bir artýþ (örneðin yatýrýmcýlarýn ekonomik gidiþat so kârlýlýðýndan daha emin olmalarý gibi) Þekil 16. toplam talep fonksiyonunun yukarýya kaymasýna neden olur. Yani böyle bir durumda IS eðrisi yer deðiþtirmez. Bu durumda denge gelir düzeyi yükselir ve IS eðrisi saða kayar. IS eðrisinin daha küçük bir miktarda yer deðiþtirmesine neden olur. Böyle bi herfaiz oraný düzeyinde denge gelir düzeyi artacak ve þeklin (b) bölümündegösterildiði gibi IS eðrisi sað acaktýr. 4'ün (a) bölümündetoplam talep fonksiyonu yukarýya doðru kaydýrýr. faiz oranýndaki deðiþmelere baðlý olarak ortaya çýkan net ihracat deðiþiklikleri IS eðrisinin kaymasýný deðil. ayný miktar kamu harcamasý deðiþikliði ile karþýlaþtýrýldýðýnda. Vergilerdeki Deðiþmeler Vergilerde meydana gelecek bir azalma her gelir düzeyindeki tüketimharcamalarýný artýrarak toplam talep fonksiyonunu yukarýya doðru kaydýrýr. toplam talep fonksiyonunun aþaðýya kaymasýna. vergilerdeki deðiþmenin toplam talep üzerindeki etkisi. Öte yandan yatýrýmlarýn kârlýlýðý hakkýnda kötümserlik doðmasý nedeniyle yatýrým harcamalarýnda görülecek azalma. Ancak Ýktisadi Analiz derslerinizden hatýrlayacaðýnýz gibi. IS eðrisi üzerinde hareket edilmesini gerektirir.mizden biliyoruz. kamu harcamalarýndaki deðiþmenin toplam talep üzerindeki etkisinden daha küçüktür. Buna göre vergilerdeki bir azalma denge gelir düzeyini artýrýr ve IS eðrisini saða doðru kaydýrýr. Vergilerdeki bir artýþ toplam talep fonksiyonunu aþaðýya doðru çekecek ve her bir faiz oraný düzeyindeki toplam gelir düzeyini azaltacaktýr. Otonom yatýrým harcamalarýndaki bir deðiþiklik IS eðrisinin konumunu nasýl etkilemektedir? Bu etkinin ortaya çýkýþýnýanlatýnýz. Kamu harcamalarýndaki bir azalma ise denge gelir düzeyini düþürürken IS eðrisinin sola doðru kaymasýna yol açar. Faiz oranýnýn dýþýndaki bir nedenle otonom net ihracatta meydana gelen bir artýþ . Faiz oranlarýndaki deðiþiklik sonucu yatýrým harcamalarýndaki bir deðiþme sadece IS eðrisi üzerinde hareket edilmesine neden olur. Buna göre vergilerdeki artýþ IS eðrisini sola doðru kaydýrýr. Buna göre vergilerdeki deðiþme.

266 ? . . IS eðrisinin yer deðiþtirmesine neden olan faktörler nelerdir? Bu faktörlerin her birinde görülecek deðiþkliðin (artma ve azalma yönünde) denge gelir düzeyi ve IS eðrisinin konumu üzerine etkilerini ayrýayrýbelirtiniz. Aksine otonom net ihracattaki bir azalma IS eðrisini sola kaydýracaktýr.toplam talep fonksiyonunu yukarýya kaydýrýrken IS eðrisinin de saða doðru kaymasýna yol açar.

LM EÐRÝSÝNÝN YER DEÐÝÞTÝRMESÝNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER Bilindiði gibi LM eðrisi para piyasasýndaki denge noktalarýný gösterenbir eðridir. LM eðrisi talep edilen para miktarý ile arz edilen para miktarýnýn eþit olduðu gelir ve faiz oraný bileþimlerini ifade etmektedir. para arzý arttýðý zaman denge faiz oranýnýn düþeceðini ve LM eðrisinin saða doðru kayarak LM2 konumuna geleceðini söyleyebiliriz. para arzý eð Ms ve para talebi eðrisinin (Md) 1 kesiþtikleri 1 noktasýnda denge faiz oranýnýn i1 olarak belirlendiðini göstermektedir. LM eðrisinin yer deðiþtirmesine neden olan iki faktör söz konusudur: para arzý deðiþiklikleri ve para talebindeki otonom deðiþmeler. Bu tür bir denge durumunda. 5'de para piyasasýna iliþkin arz ve talep eðrilerinin yer aldýðý (a) bölümü. Yukarýdaki durumun aksine. Para Arzýndaki Deðiþmeler ? Þekil 16. Buna göre. merkez bankasý açýk piyasada satýþ . (M) Þekil: 16. Md para talebinin gerçekleþmesine neden olan Y1 gelir düzeyi ve i1 denge faiz oraný þeklin (b) bölümünde yer alan LM1 eðrisi üzerindeki 1 noktasýný ifade etmektedir. Denge faiz oranýndaki bu düþme þeklin (b) bölümünde 1 noktasýndan 2 noktasýna geçilmesi ile gösterilmektedir. Para arzýnýn artmasýdenge faiz oranýve LM eðrisinin konumu üzerinde nasýl etkili olmaktadýr? Para arzýazalmýþolsaydýbu sürecin nasýl deðiþeceðini düþününüz. belirli bir gelir düzeyinde. Para miktarýndaki bu art þpara arzý eðrisini konumu Ms 2 na kaydýrýr ve gelir Y1 düzeyinde sabitken denge faiz oraný i2 düzeyine düþer. merkez bankasýnýn açýk piyasada alým yaparak para arzýný arttýrdýðýný kabul edelim.5. Para Arzýndaki Artýþ Sonucu LM Eðrisinin Yer Deðiþtirmesi. Ayný analiz LM1 eðrisi üzerindeki her nokta için geçerlidir. Bir baþka deyiþle.

267 . Faiz oraný ( i ) Faiz oraný ( i ) i1 i2 2 i1 i2 1 Y1 Toplam hasýla (Y) Para miktarýMd(Y )1LM 1 M1 M 2 Ms Ms 1 2 2 1 LM 2 .yaparak para arzýný azaltýrsa LM eðrisi sola doðru kayacaktýr.

Bunun aksine. Faiz oraný ( i ) Faiz oraný ( i ) i2 . çýkan bir finansal panik nedeniyle halkýn herbir faiz oraný ve gelir düzeyinde daha fazla para talep etmeye baþladýðýný varsayalým. tahvilleri paraya göre dahariskli hale ge tirebilir.Para Talebindeki Otonom Deðiþmeler Fiyatlar. gelir ve faiz oraný deðiþikliklerinin dýþýnda diðer bazý nedenlere baðlý olarak da para talebinde otonom deðiþmeler görülebilir. Örneðin tahvillerin getirisindeki deðiþkenliðin artmasý. Para talebindeki otonom deðiþmeler denge faiz oranýnýve LM eðri ? sinin konumunu nasýl etkiler? Para talebindeki otonom bir azalmanýn etkisiniþekil yardýmýile izah ediniz. para arzý eðrisi (Ms) ve para talebi eðrisinin Md kesiþtikleri 1 noktasýnda denge faiz oranýnýn i1 olarak belirlendiðini göstermektedir. denge faiz oraný i2 düzeyine yükselecektir. Þimdi böyle bir durumda. Bu da belirli bir fiyat. Bu denge faiz oraný ve gelir düzeyi LM1 eðrisi üzerindeki 1 noktasýný elde etmemize olanak tanýmaktadýr. Görüldüðü gibi oluþan yeni denge noktasý LM1 eðrisinin sola doðru kayarak LM2 konumuna gelmesini gerektirmektedir.6'da para piyasasýna iliþkin arz ve talep eðrilerinin yer aldýðý (a) bölümü. Bu durumda 1 Md 1 Md eðrisi saða doðru kayarak konumuna gelecek ve gelir düzeyi sabit 2 ken. para talebindeki otonom birazalma LM eðr isini saða doðru kaydýracaktýr. gelir ve faiz oraný düzeyinde para talebinin artmasý ile sonuçlanýr. ? "Para talebindeki otonom deðiþme" olgusundan ne anlamamýz gerekir? Þekil16.

Þekil 16.7 yardýmýyla inceleyebilir em mal piyasasý hem de para piyasasý açýsýndan ekonomi IS1 ve LM1 eðrilerinin kesiþtiði 1 noktasýnda dengededir. Para Talebindeki Otonom Deðiþme Sonucu LM Eðrisinin Yer Deðiþtirmesi. Sonuçta ortaya çýkan üretim düzeyi . Para Politikasýndaki Deðiþmenin Etkileri Para arzýndaki bir artýþ karþýsýnda üretim ve faiz oranýnda gözlenecekdeðiþmeyi.268 . DENGE FAÝZ ORANI VE GELÝR DÜZEYÝNDEKÝ DEÐÝÞMELER Para ve maliye politikasýndaki deðiþiklikler karþýsýnda denge gelir vefaiz oranýnýn bundan tkilendiðini incelemek amacýyla yukarýda öðrendiðimiz bilgileri kullanabiliriz.6.i1 2 i2 i1 2 Y1 Toplam hasýla (Y) Para miktarý (M) Md(Y )1LM M Ms 1 2 LM 1 Md(Y )12 1 Þekil: 16.

Acaba merkez bankasýnýn para politikasýnda yapacaðýbu deðiþiklik istenen sonucu yaratýr mý? Faiz oraný ( i ) i1 i2 2 Y1 Y2 Toplam hasýla (Y) LM1 LM21 IS1 Þekil: 16. hem de faiz oranýndaki düþüþün para talebini artýrmasý ve bu artýþýn para talebi . Para arzýndaki artýþ sonucunda faiz oraný i2 düzeyine düþer ve toplam üretim Y2 düzeyine yükselir. ? ! Para arzýndaki artýþ sonucunda LM1 eðrisi saða doðru kayarak LM2 konumuna gelir. Ekonomi 1 noktasýnda iken para arzýnda gerçekleþtirilen artýþ. yani üretimin yükselmesineyol açar. Para arzýnda meydana gelecek bir azalma ise yukarýdaki süreci tersine . Bunun nedeni hem üretimdeki artþýn. Para Politikasý Deðiþimi. Bu durumda para ve mal piyasalarýndaki eþ anlý dengenoktasý 2'ye kayar (IS1 ve LM2 eðrilerinin kesiþme noktasý). Bunlar da toplam talebi artýrýrken gelirin. .para arzý eþitliði saðlanýncaya kadar sürmesidir. Buna göre merkez bankasýnýn izlediði politika arzulanan sonucu yaratmýþtýr. para arzý fazlasý yaratýr ve faiz oranýnýn düþmesi ile sonuçlanýr. Para arzýnda ortaya çýkan arz fazlasý ekonomi 2 noktasýna ulaþtýðýnda ortadan kalkar. Böyle bir durumdamerkez bankasýnýn para arzýný artýrarak üretimi artýrmaya ve dolayýsýylaiþsizliði düþürmeye karar verdiðini kabul edelim. Para arzýndaki artýþýn denge faiz oranýve gelir üzerindeki etkisinedir? Bu etkinin nasýl or a çýktýðýnýaçýklayabilir misiniz? Para politikasýnda yukarýda sözü edilen deðiþiklik sonucunda üretimin neden arttýðýný ve faiz oranýnýn neden düþtüðünü daha iyi anlayabilmekiçin ekonomi 1 noktasýndan 2 noktasýn ler olduðunu düþünelim. Faiz oranýndaki düþme yatýrým harcamalarýnýn ve net ihracatýn artmasýna neden olur.7. Üretim artarken iþsizlik azalma sürecine girmiþtir. nin Y1 olduðunu ve ekonominin bu üretim düzeyinde %20 gibi yüksekbir iþsizlik oraný ile karþý karþýya kaldýðýný varsayalým..

Yani para arzý arttýðý zaman toplam hasýla artar. Yani LM eðrisi sola doðru kayacak ve faiz oraný yükselirken üretim azalacaktýr.çevirecektir. Bu nedenle üretim miktarý (gelir düzeyi) ile para arzý arasýnda pozitif bir iliþki vardýr. Para arzýndaki azalmanýn üretim miktarýve faiz oranýüzerinde yaratacaðýetkiyiþekil yardýmýyla ortaya koyarak para arzý-üretim miktarý arasýndaki pozitif iliþkiyi gösteriniz. .269 . para arzý azaldýðý zaman ise azalýr.

Geniþlemeci Maliye Politikasý. geniþlemeci bir maliye politikasý (kamu harcamalarýnýn artmasý veya vergilerin azaltýlmasý) karþýsýnda faiz oraný ve üretimde meydana gelecek deðiþmeleri göstermektedir. Kamu harcamalarýndaki artma veya vergilerdeki azalma. Böylece faiz oraný yükselirkenüretim artmakta ve dolayýsýyla iþsizlik azalmaktadýr. ekonomi 1 noktasýnda %20 iþsizlik oraný ile karþý karþýya kalmýþken merkez bankasýnýn para arzýný arttýrmak istemediðini varsayalým. geniþlemeci bir para politikasýnýn izlenmesi durumunda faiz oranýdüþmektedir. Kamu harcamalarýndaki bir artýþ veya vergilerdeki bir düþüþ IS1 eðrisinin saða doðru kayrak IS2 konumuna gelmesine ve mal piyasasý ile parapiyasasýndaki eþanlý dengenin 2 noktasýnda (IS2 ve LM1 eðrilerinin kesiþme noktasý) saðlanmasýna neden olur.Maliye Politikasýndaki Deðiþmenin Etkileri ! Yukarýda incelenen þekilde olduðu gibi. Talepteki bu artýþ üretimin artmasýna neden olmaktadýr. Geniþlemeci bir maliye politikasýnýn izlenmesi durumunda faiz oranýartarken. Þekil 16. Böyle bir durumda devlet kamu harcamalarý ve vergiler aracýlýðý ile iþsizliði düþürmeyi baþarabilir mi? Þimdi bu soruya cevap bulmaya çalýþalým. Artan gelir sonucu para talebi artarken para piyasasýnda bir talep fazlasý ortaya çýkar ve bu da faiz oranýnýn yükselmesine neden olur. ekonomiyi 1noktasýndan 2 nokta sýna doðru çekerken gerçekleþen bir dizi deðiþiklik sonrasýnda üretim artmaktadýr. Faiz oraný ( i ) i2 i1 Toplam hasýla (Y) Þekil: 16. vergilerdeki azalma harcanabilir geliri artýrýr ve bunun tüketim harcamalarýnda neden olduðu artýþ aracýlýðý ile toplam talebi yükseltir. Faiz oranlarýnýn yükselmesi . Geniþlemeci maliye politikasýnýn faiz oranýüzerindeki etkisi ile geniþlemeci para politikasýnýn faiz oranýüzerindeki etkisinin farklýolduðuna dikkat ediniz. Kamu harcamalarýndaki artýþ toplam talebi doðrudan artýrýrken.8. Görüldüðü gibi her iki durumda da toplam talep artmaktadýr.8.

. gelir ve faiz oranýnýn düþmesi ile sonuçlanýr. Sonuç olarak.ile birlikte 2 noktasýna gelindiðinde para talebi fazlasý ortadan kalkmaktadýr. üretim miktarý ve faiz oraný kamu harcamalarý ile pozitif. Buna göredaraltýcýbir maliye politikasý toplam talebin azalmasýna. vergilerle negatif yönde iliþkilidir.270 2 1LM1 IS1 IS2 Y1 Y2 . Daraltýcý bir maliye politikasý (kamu harcamalarýndaki azalma veyavergilerdeki artma) yukarýda açýklanan süreci tersine çev rir. bu da IS eðrisinin sola doðru kaymasýna neden olarak.

Para politikasýnýn maliye politikasýna göre ne zaman daha etkin olduðunu görebilmekiçin IS-LM modelindeki özel bir durumu incelememiz gerekir.? Maliye politikasýnda meydana gelecek deðiþikliklerin üretim düzeyive faiz oranýüzerindeki e si nedir? Daraltýcýbir maliye politikasýnýn yaratacaðýetkileriþekil çizerek açýklamaya çalýþýnýz. Çok yüksek bir iþsizlikle karþý karþýya kalýnmasý halinde. Söz konusuözel durumda. para arzý mý yükseltilmeli. Eðer fa z oraný. Para talebi faiz oranýndaki deðiþmelerden etkilenmiyorsa LM eðrisinin konumu daha önce ele aldýklarýmýzdan farklý olacaktýr. PARA VE MALÝYE POLÝTÝKALARININ ETKÝNLÝÐÝ Para ve maliye politikasýnda gerçekleþtirilecek bir deðiþikliðin yaratacaðý etkiler konusunda yukarýda yaptýðýmýz açýklamalar. devletin izleyeceði politikalarla ekonomiyi kolayca durgunluktan çýkarabileceðini göstermektedir. ancak yukarýda geliþtirilen IS-LM modeli belirli bazý þartlar altýnda hangi politikalarýn daha etkin olduðuna karar vermede iktisat politikasý kararlarýný alanlara yardýmcý olabilir. kamu harcamalarý mý artýrýlmalý. Bu durumda para arzý-para talebi eþitliðinin devam edebilmesi için gelir düzeyinin de deðiþmeksizin Y1'de kalmasý . Þekil 16. karar alýcýlar bu politikalardan hangisini izleyeceklerine nasýl karar verebilirler? Vergiler mi düþürülmeli.9'un (a) bölümündeki 1 noktasý LM eðrisi üzerinde yer aldýðý için talep edilen paramiktarýnýn arz edilen miktara eþit olduðunu ifade etmektedir. para talebi faiz oranýndan etk ilenmemekte (yani para talebi faiz oraný karþýsýnda inelastik olmakta) ve böylece para politikasý üretim miktarýüzerinde etkili olurken maliye politikasý etkili olamamaktadýr. örneðin i2 düzeyine yükselirse talep edilen para miktarý bundan etkilenmeyecektir. örneðin para arzýnýn artýrýlmasýna karar verilmiþse artýþ miktarý ne olacaktýr? Þüphesiz tüm bu sorulara cevap vermek oldukça güçtür. Para Politikasýna Karþý Maliye Politikasý : Tam Dýþlama Durumu Þu ana kadar ele aldýðýmýz IS-LM modeli para ve maliye politikalarýnýn her ikisinin de toplam hasýlayý etkilediðini göstermektedir. yoksa bunlarýn hepsi mi uygulanmalýdýr? Öte yandan.

para piyasasý dengesi ayný üretim düzeyinde gerçekleþecektir. LM eðrisinin yatay eksene dik olarak çizilmesi ne ifade etmektedir? Ekonominin yüksek bir iþsizlik oraný ile karþý karþýya bulnuduðunu ve devletin geniþlemeci maliye politikasý veya geniþlemeci para politikasý izleyerek bu iþsizliði ortadan kaldýrmaya çalýþtýðýný varsayalým. ? .271 .9'daki LM eðrileri bu nedenle yatay eksene dik olarak çizilmiþtir.gerekir(2 noktasý). Þekilden görüldüðü gibi geniþlemeci maliye politikasý üretim düzeyi üzerinde hiç biretkiye sahip olamamaktadýr. Bu da LM eðrisinin yatay eksene dik olmasý demektir.9'un (a) bölümü geniþlemeci bir maliye politikasýnýn izlenmesi (kamuharcamalarýnda artma ya vergilerde azalma) durumunda ne olacaðýný göstermektedir. Geniþlemeci maliye politikasý önlemleri IS eðrisini saða doðru kaydýrarak IS1 konumundan IS2 konumuna getirir. Ekonomi 1 noktasýndan 2 noktasýna ekte ve üretim düzeyi deðiþmeksizin Y1 düzeyinde kalmaktadýr. Buna göre faiz oraný hangi düzeyde olursa olsun. Þekil 16. Ýþte Þekil 16.

Para Politikasý Karþýsýnda Maliye Politikasý. Faiz oranlarýnýn yükselmesi yatýrým harcamalarýný ve net ihracatý azaltmaktadýr. Þekil 16. . Bu iki unsurdaki toplam azalma geniþlemeci maliye politikasý çerçevesinde gerçekleþtirilen kamu harcamasý artýþýna tam olarak eþit olmaktadýr. ? Daha önceki açýklamalarýmýzda geniþlemeci maliye politikasýnýn toplam talebi ve dolayýsýyla üretimi arttýrdýðýnýgörmüþtük. Böylece. Dýþlama etkisi nedir? Tam dýþlama durumunda kamu harcamalarýndaki artýþýn üretim üzerindeki etkisi nedir? Bu etki nasýl ortaya çýkar? Faiz oran1i2 21 Y1LM1 IS1IS2ý ( i ) i Toplam hasýla (Y) (a) Faiz oraný ( i ) i1 i2 2 1 Y1 Y2 Toplam hasýla (Y) LM1 LM2 IS1 (b) Þekil: 16. IS eðrisindeki saða doðru kayma faiz oranlarýný i2 düzeyine yükseltmektedir. Geniþlemeci maliye politikasýnýn üretimi artýrýcý bir etkiye sahip olmadýðý bu durum genellikle tam dýþlama durumu olarak adlandýrýlmaktadýr.9'un (b) bölümü.Þekil 9'un (a) bölümünde ortaya çýkan durumun sebebi sizce ne olabilir? Bu sorunun cevabý LM eðrisinin yatay eksene dik olmasýdýr.9.. yüksek iþsizliði ortadan kaldýrmak için merkez . faiz oranýndaki artýþ sonucu azalan yatýrým harcamalarý ve net ihracat tarafýndan dýþlanmýþtýr. geniþlemeci maliye politikasý sonucu artan harcamalar.

bankasýnýn geniþlemeci bir para politikasý izlemesi (para arzýný artýrmasý) durumunu göstermektedir. Çünkü artan para arzý karþýsýnda para talebinin buna eþit olabilmesi için herbir faiz oraný düzeyinde gelirin art .272 . Bu durumda LM1 eðrisi saða doðru kayarak LM2 konumuna gelecektir.

Yukarýda ifade ettið imiz bu sonucu biraz daha farklý yorumlarsak. Nitekim para talebininfaiz esneklið i sonsuz olduð u zaman. paratalebinin faiz esneklið i ne kadar yüksek olursa maliye politikasýnýn etkinlið inin de o ölçüde yüksek olacað ýný söyleyebiliriz. Para talebinin faiz esnekliði ile para ve maliye politikasýnýn etkinliði arasýnda nasýl bir iliþki vardýr? Açýklayýnýz. bir dið er deyiþ le Keynesyen Likitide tuzað ý durumunda (LM eð risinin yatay eksene paralel olmasý durumu) para politikasý hiçbir etkinlið e sahip olamazlken maliye politikasý etkili olacaktýr. Görüldüð ü gibi para talebinin faiz oraný deð iþ ikliklerinden etkilenmemesi durumunda geniþ lemeci para politikasý üretim düzeyi üzerinde etkili olabilmektedir. Bu nedenle konu iktisatçýlar tarafýndan yoð un þ ekilde incelenmiþ ve incelenmektedir. Yapýlan bu açýklamalara göre. Buradan daha genel bir sonuca ulaþmak mümkündür:Para talebinin faiz esnekliði ne kadar düþük olursa para politikasýmaliye politikasýna göre o ölçüde etkili olacaktýr. UZUN DÖNEMDE IS-LM MODEL Ý ? Þ . Yukarýdaki açýklamalara göre. para talebi faiz oranýdeðþikliklerinden etkilenmiyorsa (yani para talebi faiz oranlarýkarþýsýnda inelastik ise) para politikasýetkin olurken maliye politikasýnýn hiçbir etkinliði söz konusu olmamaktadýr. Sonuçta üretim düzeyi Y1'den Y2'ye yükselir ve ekonomi1 noktasýndan 2 noktasýna ge . ekonomik faaliyetleri etkilemek açýsýndan para ve maliye politikalarýndan hangisinin kullanýlacað ýna karar verirken para talebinin faiz esneklið i son derece önemlidir.! ! masý gerekir.

u ana kadar gerçekleþ tirdið imiz IS-LM analizinde fiyatlar genel düzeyinin sabit kaldýð ýný ve bu nedenle nominal deð erlerle reel deð erlerin ayný olduð unu varsaydýk. Yani söz konusu harcamalar halkýn satýn almak istedið . Kýsa dönemde bu varsayým çok büyük sorun yaratmamasýna karþ ýn uzun dönemde fiyatlarýn deð iþ ebileceð ini hepimiz biliyoruz. Gerçekleþ en üretim doð al üretim düzeyinden yüksekse. fiyatlarýn artma veya azalma eð ilimine sahip olmadýð ý üretim düzeyidir. kamu harcamalarý ve net ihracat) mal ve hizmetlere olan talebi tanýmlamakta ve reel anlamda ele alýnmaktadýr. Doðal üretim düzeyi nedir? Gerçekleþen üretim doðal üretim düzeyinden farklýise sonuç ne olmaktadýr? Fiyatlar genel düzeyi deð iþ tið i zaman ne gibi deð iþ iklikler olacað ýný incelemek istedið imiz için artýk reel ve nominal deð erlerin eþ it olduð unu varsayamayýz. IS eð risinin konumunu etkileyen harcama deð iþ kenleri (tüketim harcamalarý. Aksine gerçekleþ en üretim doð al üretim düzeyinden düþ ükse ekonomideki durgunluk fiyatlarýn düþ mesine neden olacaktýr. Doð al üretim düzeyi. canlanan ekonomi fiyatlarýn artmasýna neden olacaktýr. Uzun dönemde IS-LM modelinde ne gibi deð iþ iklikler olacað ýný görebilmek için do ðal üretim düzeyi kavramýný kullanmamýz gerekir. yatýrým harcamalarý.

273 ? . fiili üretimin doð al üretim düzeyinin (Yn düzeyinde çizilendik bir doð ru ile gösterilmektedir) üzerine çýkmasý halinde IS-LM modelin . Fiyatlar deð iþ tið i zaman bu miktarlar deð iþ meyeceð i için. Þ ekil 16.i fiziki mal ve hizmet miktarlarýný tanýmlamaktadýr. fiyatlardaki bir deð iþ me IS eð risi üzerinde etkili olmayacaktýr. Hatýrlanacað ý gibi IS eð risi mal ve hizmetler piyasasýnda (reel sektör) dengeyi sað layan reel anlamdaki toplam hasýla ve faiz oraný bileþ imlerini göstermektedir.10.

? de ne gibi deðiþiklikler olacaðýný göstermektedir. Baþlangýçta IS ve LM eðrilerinin 1 noktasýnda kesiþtiðini ve gerçekleþen üretimin (Y) doðal üretim düzeyine (Yn) eþit olduðunu (Y = Yn) varsayalým. Y2 üretim düzeyi doðal üretim düzeyinden (Yn) daha yüksektir ve bu nedenle fiyatlar yükselmeye baþlar. Ekonomi doðal üretim düzeyinde dengede iken para arzýartýþýile ortaya çýkan ilk etki ve bunun sonucu ne olmaktadýr? Faiz oraný ( i ) i2 i1 2 1 Yn Y2 Toplam hasýla (Y) LM1 LM2 IS1 (b) IS2 3i3 Faiz oraný ( i ) i2 2 Yn Y2 Toplam hasýla (Y) LM2 LM1 IS1 1i1 Þekil: 16. ? Fiyatlardaki yükselmeden etkilenmeyen IS eðrisinin aksine. Ancak þeklin (a) bölümünde görüldüðü gibi. Böyle bir durumda para arzýnda bir artýþ olduðu zaman faiz oraný ve üretimde ortaya çýkacak deðiþmeler þeklin (a) bölümünde görülmektedir. reel gelire ve faiz oranlarýna baðlý olarak belirlenmektedir.10. Bu yeni denge noktasýnda faiz oraný i2 düzeyine düþerken üretim ise Y2 düzeyine yükselir. LM eðrisi fiyatlardaki artýþtan etkilenecektir. Bilindiði gibi para arzýndaki artýþ LM eðrisini saða doðru kaydýrarak LM2 konumuna getirirve denge 2 noktasýna kayar (IS1 ve L M2 eðrilerinin kesiþme noktasý). Fiyatlar genel düzeyi yükseldiði zaman reel para arzý azalýr. Uzun Dönemde IS-LM Model. Çünkü likitide tercihi teorisine göre reel para talebi. Reel para ar- .

Bu noktada reel para miktarý (M/P) tekrar baþlangýç düzeyine dönmekte ve ekonomi baþlangýçta 1 noktasýnda kurulmuþ olan dengeye geri dönmektedir. Ortaya çýkan sonuçlarýn farklýolmasýnýn nedenleri nelerdir? Uzun dönemde para arzýndaki artýþýn üretimi ve faiz oranýný etkilememesi uzun dönemde paranýn yansýzlýðý (paranýn nötrlüðü) olarak adlandýrýlmaktadýr. fiyatlar genel düzeyi sabitken nominal para arzýndaki azalmanýn yarattýðý etki ile aynýdýr. Fiyatlar para arzýndaki artýþ oraný ile ayný oranda artmakta ve reel para miktarý (M/P) deðiþmeden kalmaktadýr. Reel para arzýnýn azalmasý para talebi fazlasý yaratýr ve bu da faiz oranýnýn yükselmesine neden olarak LM eðrisinin sola kaymasýna ve eski konumuna dönmesine yol açar. ekonominin ayný üretim düzeyi ve faiz oranýna daha yüksek fiyat düzeyinde sahip olmasýdýr. Para arzýndaki artýþýn tek etkisi daha yüksek bir fiyat düzeyidir. Gerçekleþen üretim doðal üretim düzeyinden yüksek olduðu sürece fiyatlar yükselmeye ve üretim tekrar doðal düzeye dönünceye kadarLM eðrisi sola kaymaya dev edecektir. Para arzýndaki artýþýn uzun dönemde yarattýðý sonuç. Söz konusu durma noktasýna LM eðrisinin tekrar LM1 konumuna gelmesi ile ulaþýlmaktadýr. . Para arzýndaki artýþýn IS-LM modeli çerçevesinde kýsa ve uzun dönem etkilerini karþýlaþtýrýnýz.zýndaki azalmanýn yaratacað etki.274 .

Þüphesiz bu analizdetemel sorun uzun dönemi e kadar çabuk ortaya çýkacaðýdýr. uzun dönemde üretim üzerinde etkili deðildirler. artan kamu harcamalarýný dengeleyecek miktarda azalmýþtýr. Buna göre IS eðrisi üzerindeki her nokta mal piyasasýnda. para politikasý önlemleri ise LM eðrisinin yer deðiþtirmesine neden olmakta. Her iki sektörde birdendengeyi saðlayan faiz oraný-gelir bileþimi her iki eðrinin kesiþme noktasý ile belirlenen faiz oraný-gelir bileþimidir.10'un (b) bölümü geniþlemeci bir maliye politikasý izlendiði zaman üretim ve faiz oranýnda ne gibi deðiþmeler olacaðýný göstermektedir. LM eðrisi üzerindeki her nokta ise para piyasasýnda dengeyi ifade der. Alýnacak maliye politikasý önlemleri IS eðrisinin. LM eðrisini LM2 konumuna kaydýran fiyat artýþlarý.Paranýn yansýzlýðýnedir? Uzun dönemde reel para miktarýnýn sabit? kalmasýnýn nedenini açýkl niz? Þekil 16. Kýsa dönemde para ve maliye politikalarýndan hangisinin daha etkiliolduðu ise para taleb inin faiz esnekliðine baðlýdýr. Bu denge bileþimi IS veya LM eðrilerinin birinin veya ikisinin birden yer deðiþtirmesi ile deðiþebilir. Bilindiði gibi kamu harcamalarýndaki artýþ IS eðrisini saða kaydýrarak IS2 konumuna getirir ve kýsa dönemde ekonomi 2 noktasýna geçer (IS2 ve LM1 eðrilerinin kesiþme noktasý). LM eðrisinin dik bir doðru þeklinde olmadýðý IS-LM modelinde tam dýþlama etkisi. Aslýnda uzun dönemde ortaya çýkan bu durum. Geniþlemeci para ve maliye politikalarýnýIS-LM modeli çerçevesin ! de incelenmesindeþu sonuçlara ulaþmýþbulunuyoruz: Para ve maliyepolitikalarýkýsa dönemde erinde etkili olabilmelerine karþýn. üretim ise Y2 düzeyine yükselmektedir. kýsa dönemde ortaya çýkmasa bile. Bu yeni denge noktasýnda faiz oraný i2. LM eðrisi LM2 konumuna ve dolayýsýyla ekonomi 3 noktasýna gelince. reel para miktarý (M/P) düþmeye ve LM eðrisi sola doðru kaymaya baþlar. üreti rýnda bir deðiþiklik olmamaktadýr. daha önce ele aldýðýmýz. böylece kýsa dönemde para ve maliye politikalarýfaiz oraný ve gelir üzerinde etkili olabilmektedir. uzun dönemde ortaya çýkar. 3 noktasýnda ortaya çýkan uzun dönem dengesinde faiz oraný i3 gibi daha yüksek birdüzeye çýkmakta. Özet IS eðrisi mal piyasasýnda. tam dýþlama durumudur. faiz oranýnýn i3 düzeyine yükselmesine neden olmuþ ve bu nedenle yatýrým harcamalarý ve net ihracat. Uzun dönemde ise p nýn yansýzlýðý ve dýþlama etkilerine baðlý . Buna göre. üretimtekrar doðal düzeye döndüðü artýþlarý duracaktýr. Para talebi faiz oranlarýndan etkilenmiyorsa maliye politikasý gelir üzerinde etkili olmamakta vetam dýþlama etkisi ortaya çýkmaktadýr. Y2 üretim düzeyi Yn doðal üretim düzeyinden yüksek olduðu için fiyatlar yükselmeye. LM eðrisi ise para piyasasýnda dengeyi saðlayan faiz oraný ve gelir bileþimlerini gösteren eðrilerdir.

.275 .olarak gerek para politikasý gereksemaliye politikasý gelir üzerinde etkisiz kalmakta ve ekonomi doðal istihdam düzeyine geri dönmektedir.

LM eðrisi yer deðiþtirmeyeceði için gelir sabit kalýr. LM eðrisi sola kayacaðý için gelir azalýr e. IS eðrisi sola kayacaðý için faiz oraný artar d. d. 3. OE > 1 . OE = .276 .Sorular 1. 4. Diðer þartlar sabitken. IS eðrisi saða kayacaðý için faiz oraný düþer c. LM eðrisi saða kayacaðý için gelir azalýr c. Maliye bakanlýðý kamu harcamalarýnda kýsýntýya gitmelidir e. Merkez bankasý açýk piyasa iþlemleri ile tahvil satmalýdýr? b. Para talebinin faiz esnekliðini OE ile gösterirsek. Diðer þartlar sabitken. Devlet iþsizlik oranýný yüksek olarak deðerlendirip bunu kýsa dönemde düþürmek istiyorsa aþaðýdaki önlemlerden hangisini almalýdýr? a. IS eðrisi saða kayacaðý için faiz oraný artar b. LM eðrisi sola kayacaðý için gelir artar d. OE = 1 c. para talebinde gözlenen otonom bir azalmanýn denge gelir düzeyi üzerindeki etkisi aþaðýdakilerden hangisidir? a. Merkez bankasý reeskont oranlarýný yükseltmelidir. LM eðrisi saða kayacaðý için gelir artar b. IS eðrisi yer deðiþtirmeyeceði için faiz oraný sabit kalýr. IS eðrisi sola kayacaðý için faiz oraný düþer e. kýsa dönemde tam dýþlama etkisinin ortaya çýkabilmesi için gerekli þart aþaðýdakilerden hangisidir? a. vergilerde meydana gelecek bir artýþýn dengefaiz oraný üzerindek tkisi aþaðýdakilerden hangisidir? a. Merkez bankasý zorunlu rezerv oranlarýný artýrmalýdýr d. 2. 0 < OE < 1 e. OE = 0 b. Maliye bakanlýðý vergi oranlarýný düþürmelidir c.

Eksik istihdam düzeyi e. Para. . PARASIZ. Ezgi Yayýnevi. Doðal üretim düzeyi d. Ahmet. Bursa1994.5. Ýlker. Eskiþehir 1992. Banka ve Finansal Piyasalar. Nominal üretimi düzeyi b. l994. Para Politikasý. Para Teorisi. PARASIZ.277 . Rasyonel üretim düzeyi Kaynakça ERTUÐRUL. PÝRÝMOÐLU. Ýlker. Fiyatlarýn artma veya düþme eðilimi göstermediði üretim düzeyinene ad verilir? a. A. Bursa. Reel üretim düzeyi c. Baki. Para Politikasý. Ankara 1993. Ezgi Yayýnevi.

. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. ekonomik denge ve para arzýnýn bu dengeye etkisi konularýný bilmeniz gerekir. Bu ünitede. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz..ÜNÝTE 17 Para ve Para Politikasý Teorilerinde Son Geliþmeler Bu Ünitede.. ..278 . ekonomiye müdahale ederek istikrar saðlamayý öngören Keynesgil ve Yeni Keynesci görüþle. Bu üniteyi çalýþýrken. ekonominin kendi baþýna daha istikrarlý olacaðýný savunan Monetarist ve Yeni Monetarist görüþ incelenmektedir. Çalýþma BiçimineÝliþkin Olarak.

DURUMA GÖRE PARA POLÝTÝKASI TARTIÞMASI Ýngiliz asýllý Kanadalý ünlü iktisatçý Michael PARKIN. Her iki görü þe göre de uzun dönemde milli gelir potansiyel üretimdüzeyine ya da tam istihd milli gelir düzeyine e þittir. Friedman'la sizin çalýþmalarýnýzýbirleþtiren þeynedir?" Franco Modigl soruya þöyle cevap vermektedir. ekonomik sistemin kendi haline býrakýlmasýhalinde oldukça istikrarlýbir þekilde çalýþacaðýnýiddia etmektedir. Böylece kamu otoritelerine hiç güvenmeyen Milton Friedman. ünlü neo-Keynesgil iktisatçý Franco MOD ÝGN ÝAN Ý'ye þöyle bir soru yöneltiyor ve þu cevaplarý alýyor. Ancak ekonominin baþýboþbýrakýlmasýdurumunda da yeteri kadar istikrarlýolacaðýkanýsýnda deðilim. Yeni Keynesgil iktisatçýlara göre kýsa dönem toplam arz e ðrisinin biçimi hem yukarýya hem a þa ðýya do ðru fiyat yapýþkanlýklarýndan dolayý . Böylece Friedman'ýn düþündüðünün aksine. Bu nedenle kamu otoritelerine.KURALA GÖRE . . Ben de istikrarsýzlýðýn son derece pahalýolduðuna inanýyorum. Gerçekten de duruma göre politikalar yeterli bilgidonanýmýna sahip ol mayan hükümetlerin elinde ekonomide istikrarsýzlýklara neden olabilir. E ðer toplam talep e ðrisi kýsa dönem toplam arz e ðrisini potansiyelüretim düzeyinin sa ðý erse enflasyonist açýk. solunda keserse deflasyonist açýk meydana gelir. "Siz kurala göre politikalarýsavunan monetaristlerin aksine aktivistsiniz (devletin aktif birþekilde ekonomiye müdahalesini savunanlarabu ad verilmektedir). Örneðin paranýn ekonomiyi etkileme ya da tüketicilerin yaþam boyu elde edecekleri kaynaklarýkendi yaþam süreçlerine tahsis mekanizmalarýnýn doðasýnda anlaþýyoruz. kýsa dönem toplam arz e ðrisiyle toplam talep e ðrisinin kesi þimi belirler. Ýyi hükümetlerin ve merkezbankalarýnýn olduðuna v arak politika yapýcýlarýn ekonomik istikrara baþarýlýbir þekilde katkýyapacaðýna inanýyorum. Örneðin sizin tüketimin yaþam süreci hipotezi çalýþmalarýnýz Friedman'ýn "sürekli gelir hipotezi" ile hemen hemen ayný. Kýsa dönemde milli gelir toplam talebi etkileyen para ve maliye politikalarýndan etkilenir. "Ben genel olarak Friedman ve diðer monetarist iktisatçýlarla ekonomi teorisi bazýnda anlaþýyorum. Böyle bir durumdagelir düzeyi toplam tal en etkilenmez. Gerek Keynesgil gerekse monetarist iktisatçýlar her konuda birbirine ters dü þmezler. kamu otoritelerine istikrar politikalarýnýyürütmede bir esneklik verilmesinden yanayým. Kýsa dönemde milli gelir denge düzeyini. Bu durumda uzun dönem toplam arz e ðrisinin biçimi dü þeydir. . Önce bu ortak noktalarýn neler oldu ðunu görelim. Ayrýldýðýmýz noktalar genel olarak savunduðumuz ekonomi politikalarýnda ortaya çýkmaktadýr. ekonominin durumuna göre ekonomiyi yönlendirme gücü vererek risk üstlenilmesine gerek yoktur demektedir. Keynesgil iktisatçýlar aktivist (müdahaleci) olarak kabul edilir. Her iki görü þün makro ekonomiye bakýþlarýnda bazý ortak noktalarý vardýr. Bu ayrýlýklar büyük ölçüde iþsizliðin maliyeti ve kamu otoritelerinin ekonomiyi yönlendirmesiyle ilgili deðer yargýlarýndan kaynaklanmaktadýr. B ununla birlikte çalýþmalarýnýzýn bazýlarýMilton FRÝEDMAN'ýn çalýþmalarýna son derece benziyor." Monetarist iktisatçýlar genellikle muhafazakar.

yataydýr. . Bu durumda toplam talepteki de ði þmeler fiyattan etkilenmeksizinmilli gelir düzeyini etkiler.279 .

?

. Milli gelirin potansiyel kapasite düzeyinden ayrýlmasý, ücretlerde ve fiyatlarda deðiþmelere neden olur. Bu deðiþme monetaristlere görehýzlý Keynesgillere göre i vaþþekilde geliþir. Ancak eninde sonunda ekonomi tam istihdam düzeyine ulaþýr. Keynesgil ve Monetarist görüþhangi konularda birleþmektedirler? MONETARÝST YAKLAÞIM 1960'lý yýllara kadar Keynesgil iktisadi görüþ, hem tüm ekonominin davranýþýnýn açýklanmasýnda hem de enflasyon ve eksik istihdamýn kontrolünde baþarýlý olmuþtur. Keynesgil sistemin baþarýlý olduðu yýllarda çok az iktisatçý bunun nasýl olduðunu sormuþtur. 1960'lý yýllarýn sonlarýnda, 1970'li yýllarýn baþlarýnda geleneksel para ve maliye politikasý araçlarýylaekonominin kontrolu daha zor hale gelmiþtir. Bu durum Keynesgil teorinin temelleri üzerinde saðlanan geniþ mutabakatý ortadan kaldýrmýþtýr. Burada temel sorun mal ve faktör piyasalarýyla ilgili Keynesgil effektif talebin neyi içerdiðiydi. Bu sorunun cevabý makro modellerin mikro temelleriyle ya da mikro ayaðýyla ilgiliydi. Keynesgil teorinin mikro temellerine yönelik ilgi artarken, ekonomininmakro davranýþla rýyla ve uygun makro politikalarla ilgili olarak monetaristyaklaþým bir alternatif görüþ getirdi. Bu durum, her iki modelle ilgili olan vegünümüzde de devam eden tartýþmalarý baþlattý. Monetaristlerle Keynesgiller arasýndaki tartýþma, özellikle makro ekonominin mikro temelleriyle ilgilidir. Bu konu modern araþtýrmalarýn sýnýrýný oluþturduðu için hem önemlidir hem de oldukça zordur. Bu araþtýrmalarýn ayrýntýlý olarak ortaya konmasý oldukça karmaþýk analizleri gerektirmektedir. Makro ekonominin mikro temellerini ortaya koyan tek bir monetaristgörüþ yoktur. Bununla birlikte monetaristlerin büyük bir çoðunluðu piyasalarý rekabetçi olarak kabul etmektedir. Rekabetçi piyasalarýn bir önemli özelliði fiyat ve ücretlerin esnekliðidir. Böylece ekonomik dengeyi saðlamak için fiyat ve ücretler sürekli olarak ayarlanýr. Rekabetçi bir piyasadengede olduðu zaman, iyasa temizlenmiþ denir. Bunun anlamý her alýcýnýn arzu ettiðini almasý, her satýcýnýn arzu ettiðini satmasý, mal eksikliði veya stok fazlasýnýn görülmemesi demektir. Her piyasa dengede olduðu zaman, tüm kaynaklarýn tam istihdamý söz konusudur. Piyasalarý temizleyen (dengeleyen) bu fiyatlara, "piyasalarý temizleyen fiyatlar(market clearing prices)" adý verilir. Piyasa temizleme koþulu ne demektir? Bunu Hangi piyasa saðlar? Geleneksel ya da Ilýmlý Monetarist Görüþ

? 1960'lý yýllarda yükselen monetarist düþünce okulunun önde gelen ismi Milton Friedman'dýr. Milton FRIEDMAN Chicago üniversitesi hocalarýndan olduðu için monetarist görüþe Chicago Okulu Görüþü de denir. Chicago okulu iktisatçýlarýna geleneksel monetarist de denilmektedir. Geleneksel monetarist görüþ, ekonomi kendi haline býrakýldýðý zaman tam istihdam düzeyinde istikrar kazanacaðýný savunmaktadýr. Ayrýca para politikalarýnýn kararsýz ya da düzensiz sonuçlar ortaya koyduðunu vurgulamaktadýr. Ancak para politikasýnýn ekonomi üzerindeki etkilerinin çok güçlü olduðunu ortaya koymaktadýr. Geleneksel monetaristlerin görüþleri nelerdir? ? - 280

Monetaristlere Göre Konjonktür Dalgalanmalarýn Nedenleri

Monetaristler, özel sektör ekonomisinin doðasýnda istikrar olduðuna inanýr. Onlara göre bunun nedeni, özel sektörle ilgili harcama fonksiyonlarýnýn nispi olarak istikrarlý olmasýdýr. Monetaristlere göre toplam talepteki deðiþmelerin nedeni para arzýnda meydana gelen deðiþikliklerdir. Bu konuda Milton Friedman ve Anna Schwartz'ýn "ABD'nin Parasal Tarihi, 1867-1960" adlý anýtsal çalýþmasý gerekçe oluþturmaktadýr. Milton Friedman ve Anna Schwartz ekonomideki küçük ya da büyük tüm dalgalanmalarý para arzýndaki dalgalanmalarýn öncelediðini saptamýþlardýr. Öyle kionlara göre 1929 ekonomi syonunun nedeni Federal Reserv'in para arzýný daraltmasýdýr. Böylece toplam talep eðrisi çok büyük miktardasola kaymýþtýr. Öte yandan monetarist iktisatçýlara göre paranýn dolaþým hýzý istikrarlý olduðu için para arzýndaki dalgalanmalar olduðu gibi milli gelire yansýr. Ýþte bu nedenle monetarist iktisatçýlar para arzýnýn istikrarýna çok fazla önem verirler. Burada önemli olan, para arzýnýn ekonominin konjonktürel deðiþmelerinin neden olduðu kýsa dönemli hareketlerden baðýmsýz olarak yavaþça deðiþmesinin saðlanmasýdýr. Buna, para politikasýnda yüzde kuralý denilmektedir. Böylece kamu otoritelerinin neden olabileceði istikrarsýzlýk ortadan kalkacaktýr. ? Monetaristler, para arzýistikrarýna hangi nedenlerle önem verirler? Monetaristlere Göre Fiyat Hareketlerinin Nedenleri Daha önce de açýkladýðýmýz gibi sürekli enflasyon olmasý için para arzýnýn sürekli olarak artýrýlmasý gerekir. Para arzýnýn aþýrý olarak geniþletilmesinin nedenleri zamanýna ve yerine göre deðiþir. Bazen merkez bankasý bir resesyonu sona erdirmek gayretiyle para arzýný hýzla artýrýr. Daha sonra ekonomi kendi kendini istikrara kavuþturucu güçleriyle geniþlerken para arzýnýn artýrýlmasý konjonktürün boom (doruk) safhasýnda enflasyonun yükselmesine neden olur. Diðer zamanlarda merkez bankalarý faiz oranlarýný serbest piyasa düzeyinin oldukça altýnda tutmaya çalýþýr. Bunun için merkez bankalarý tahvil satýn alarak tahvil fiyatlarýný yükseltirler. Bu þekilde merkez bankasýnýn açýk piyasa iþlemleriyle para arzýný artýrmasý enflasyonun üzerine benzin döker. Nihayet diðer zamanlarda da merkez bankalarý yeni kamu borçlarýný satýn alarak büyük bütçe açýklarýný finanse edebilir. Böyle bir yönteme kamuoyunda para basarak finansman

denilmektedir. Para arzýnýn sürekli olarak artýrýlmasý, sürekli enflasyona neden olur. Monetaristlerin büyük bir çoðunluðu, enflasyonun her yerde her zaman parasal bir olgu olduðunu söylemektedirler. Dolayýsýyla monetaristler enflasyonun nedeninin toplam talep eðrisini kaydýran para arzý olduðunu vurgulamaktadýrlar. Monetarist iktisatçýlara göre tüm enflasyonlarýn gerisinde aþýrý parasalgeniþleme vardýr. Aþýrý parasal geniþleme olmaksýzýn enflasyon meydana gelmeyecektir. Monetaristler enflasyonu ve fiyat istikrarsýzlýðýnýnelere baðlamakta? dýrlar? - 281

Monetaristlere Göre Ekonominin Kendi Kendine UyumMekanizmasýnýn Ýþlemesi

Monetarist iktisatçýlarýn büyük bir çoðunluðu, piyasalarýn rekabetçi olduðunu kabul etmektedir. Kuþkusuz monetarist iktisatçýlar, tüm piyasalarda ve ekonominin tüm kesimlerinde, tam rekabet koþullarýnýn geçerliolmadýðýnýn farkýndadýr. Bu kte monetaristler, ekonomideki rekabetçi güçlerin oldukça etkili olacaðýna inanmaktadýrlar. Böylece tamrekabet koþullarý çerçevesinde yürütülen bir analizin ekonominin iþleyiþini daha iyi ortaya koyacaðýna inanmaktadýrlar. Rekabetçi piyasalar çerçevesinde yapýlan analizlerde, fiyatlar ve ücretlerin esnek olduðu varsayýmý yapýlýr. Böyle bir yaklaþým, piyasalarýn her zaman dengeye ulaþacak þekilde ayarlanacaðýný ortaya koymaktadýr. Rekabetçi piyasalar bir deðiþiklikten önce dengede yani temiz olduðu için denge bozulduðunda da, dengeye kolayca ulaþýrlar. Piyasalar dengeye ulaþýnca da piyasa temizleme koþullarý tekrar saðlanmýþ olur. Eðer piyasa denge fiyatýndan baþka bir fiyat sözkonusuysa ya talep fazlasý (arzularý karþýlanmamýþ alýcýlar) ya da arz fazlasý (arzularý karþýlanmamýþ satýcýlar) vardýr. Rekabetçi bir piyasa temizlendiði zaman oluþan fiyat düzeyinde, her alýcý istediðini alabilmekte, her satýcý istediðini satabilmektedir. Monetarislere göre piyasalarýn etkin olarak çalýþmasý sonucu ekonominin tam istihdam dengesinden uzaklaþmasý geçici olur. Ekonomi hýzla tam istihdama doðru ayarlanýr. Bir diðer deyiþle monetaristler kendiliðinden uyum mekanizmasýnýn etkin bir þekilde çalýþtýðýna inanmaktadýrlar. Monetarist iktisatçýlar üretim ve istihdamda konjonktürel dalgalanmalarýn olabileceðini ve bunun da baþlýca nedeninin toplam talepteki deðiþmelerin olduðunu kabul ederler. Bununla birlikte monetaristler, ekonomideki davranýþlarýn yorumlanmasýnda ve politika önerilerinin oluþturulmasýnda ekonomiyi sanki her zaman tam istihdamdaymýþ gibi düþünmenin en iyi yöntem olduðuna inanmaktadýrlar. Kaldý ki baþta Friedman olmak üzere monetaristlere göre para politikasýnýn iþleyiþinde 6 ayla 24 ay arasýnda görülen gecikmeler ve bu gecikmelerin deðiþkenliði nedeniyle, duruma göre para politikasý uygulamalarý, beklenilenin tam tersine sonuç vererek konjonktürel dalgalanmalarý hafifleteceðine þiddetlendirebilecektir. Monetaristler, duruma göre para politikalarýna, hangi nedenlerle karþý çýkmýþlardýr? Yeni Klasik Monetarizm ya da Aþýrý Monetarist Görüþ ?

Yeni klasik monetarist görüþün öncülüðünü 1995 yýlýnda Nobel iktisat ödülü alan Robert Jr. LUCAS ile Thomas SARGENT, Neil WALLACE ve Robert BARRO gibi iktisatçýlar yapmaktadýr. Yeni klasik iktisatçýlara göre, ekonomi sürekli olarak tam istihdamda çalýþýr. Eðer ekonomi tam istihdamdan uzaklaþmýþsa, bunun nedeni insanlarýn iþledikleri hatalardýr. Yeni klasik görüþ ekonomide arz ve talep davranýþlarýnýn, sadece nisbi fiyat yapýsýna baðlý olduðunu ortaya koymaktadýr. Yeni Klasik Monetarist görüþünün ayýrýcýözelliði nedir? Yeni klasikler ya da aþýrý monetaristler, aslýnda geleneksel monetaristlerin politika yaklaþýmlarýndan pek çoðunu kabul etmektedirler. Ancak - 282 ?

ýlýmlý monetaristler insanlarýn aldanabileceðini ya da tongaya düþebileceðini kabul ederlerken, yeni klasik iktisatçýlar insanlarýn sürekli olarak aptal yerine konulamayacaðýný, insanlarýn sistematik hata yapmayacaðýný vurgulamaktadýrlar. Geleneksel monetaristler uyarlanabilir bekleyiþleri kabul ederlerken, yeni klasikler rasyonel bekleyiþleri kabul etmektedirler. Rasyonel bekleyiþler ne anlama gelmektedir? Rasyonel Bekleyiþler Teorisi

. Yeni klasik teori rasyonel bekleyiþler teorisini temel almaktadýr. Bu teori 1960'lý yýllarýn baþlarýnda John MUTH tarafýndan ortaya atýlmýþtýr. Ancak bu teoriyi Robert LUCAS 1970'li yýllarýn baþýnda yeni klasik makroekonomiye uygulamýþtýr. R onel bekleyiþler teorisine göre insanlargelecekteki enflasyonla ilgili bekleyiþlerini oluþtururlarken hükümetin bugünkü politikasýna bakarlar. Böylece ekonominin iþleyiþ mekanizmasýný kavrarlar ve izlenen politikalarýn sonuçlarýný öngörerek bekleyiþlerini rasyonel olarak oluþtururlar. Bu arada insanlar hata da yapabilirler. Ancaktesadüfi olarak ya ptýklarýnýn dýþýnda yaptýklarý hatalarýný oldukça hýzlý bir þekilde öðrenirler. Özetle insanlar sistematik ve sürekli olarak hata yapmazlar. Türkçedeki þu tekerleme rasyonel bekleyiþlere uygun düþmektedir: "Bir zýplarsýn çekirge, iki zýplarsýn çekirge, üçüncü de yakayý ele verirsin çekirge". Rasyonel bekleyiþler ileriye dönük olarak oluþturulur. Kýsaca toparlamak gerekirse, rasyonel bekleyiþler teorisine göre, insanlar genel enflasyon oranýný öngörürlerken, sürekli ve sistematik hatayapmazlar. Ancak sistematik olmayan tesadüfi hata yapmalarý olasýdýr. Ýnsanlarýn sistematik hata yapmamalarý, hükümetlerin politikalarýný nasýl etkiler? Yeni Klasik Konjonktür Modeli ? Yeni klasiklerin ekonomik dalgalanmalarla ilgili düþüncelerini ortayakoyabilmek için baþla ngýçta tüm piyasalarýn dengede olduðunu varsayalým. Bu durumda ekonomi tam istihdamdadýr, fiyatlar istikrarlýdýr ve cari ve beklenen enflasyon oranlarý sýfýrdýr. Bir an için hükümetin para arzýný yüzde beþ oranýnda yükselttiðini varsayalým. Böylece insanlarýn eline arzulamadýklarý para ankesleri geçecektir. Ýnsanlar ellerine yeni geçen para ankeslerini arzulamadýklarý için harcamak isteyeceklerdir. Basitlik saðlamak amacýyla insanlarýn tüm mallara yönelik olarak arzuladýklarý harcamalarý artýrdýðýný

varsayalým. Böylece her malýn talebi artar ve rekabetçi koþullarda oluþan fiyatlar yükselir. Mallarýn satýþ fiyatlarýnýn yükseldiðini gören firma sahipleri, fiyatlar genel düzeyindeki yükselmeyi yanlýþ yorumlayarak sanki yalnýzca kendi nispi fiyatlarýnýn yükseldiðini zannederler. Bunun nedeni, belirlenen genel enflasyonun sýfýr olmasýdýr. Böylece mallarýnýn yükselen fiyatlarýna bakarak firmalar kendi mallarýna yönelik talepte bir artýþ olduðunu düþünerek daha fazla üretimde bulunur. Bunun için daha fazla iþçi istihdam eder. Bunun için iþçilere daha yüksekücret öderler. Böy ve istihdam düzeyi artar. Er ya da geç, hem firmalar hem çalýþanlar, aslýnda kendi nispi fiyatlarýnýn deðiþmediðini anlarlar. Böylece üretim ve istihdam baþlangýç düzeyine geri döner. Görüldüðü gibi ek üretim ve istihdamýn artmasý için insanlarýn yanýlgýya düþmeleri (aldanmalarý) gerekir. Ýnsanlar yalnýzca - 283

kendi fiyatlarýnýn artmadýðýný aslýnda tüm fiyatlarýn yüzde beþ oranýnda yükseldiðini anladýklarý zaman, baþlangýç davranýþýna geri dönerler. Ancak þimdiki durumda nispi fiyatlar ayný kalýrken, fiyatlar genel düzeyi yüzde beþ daha yüksektir. Özetlersek, yeni klasik teoriye göre tam istihdamdan sapma, yalnýzca insanlarýn yanlýþ yapmalarý (yanýlgýya düþmeleri) halinde mümkündür. Bu durumda piyasalar, tam istihdam üretiminin üstünde ya da altýnda temizlenir. Ýnsanlar arzuladýklarý kadar emek arzetme ya da mal satma giriþimlerinde bulunurlarken, herhangi bir engellemeye maruz kalmazlar. Üretimin daralmasý ya da geniþlemesi iradidir. ? ? Yeni Klasikler'e göre tam istihdamdan nasýl sapýlabilir? Yeni klasik iktisatçýlar, zevklerin ve teknolojinin sürekli olarak deðiþtiði bir dünyada, uygun enformasyonu, nispi fiyatlarýn saðladýðýný varsaymaktadýrlar. Onlara göre para arzýndaki dalgalanmalar, tüm fiyatlarda artan dalgalanmalara neden olur. Bu durum hanehalký ve firmalarýn nispi fiyatlardaki deðiþmeleri birbirinden ayýrdetmelerini güçleþtirir. Bu durum þu nedenle çok önemlidir. Hanehalký ve firmalar, nispi fiyatlar deðiþtiðinde davranýþlarýný deðiþtirerek buna cevap vermek isterken, fiyatlar geneldüzeyi deðiþtiðinde davranýþlarýný deðiþtirmemektedirler. Para arzýndaki dalgalanmalarýn neden olduðu böyle bir karýþýklýk arz ve talep kararlarýnda hata yapýlmasýna yol açmaktadýr. Uygun fiyatlar, hangi dönemde enformasyon saðlayýcýolmaktan çý? kabilir? Lucas Arz Eðrisi . ? Lucas Arz Eðrizi nedir? Firmalarýn yukarýda açýkladýðýmýz davranýþ biçimi, Lucas toplam arz eðrisinin oluþturulmasýna olanak vermektedir. Lucas toplam arz eðrisi, cari fiyat-beklenen fiyat oranýyla ulusal çýktýnýn pozitif olarak deðiþeceðini vurgulamaktadýr. Lucas arz eðrisine, yalnýzca fiyatlar genel düzeyindekibeklenmedik (süpri zler) deðiþmeler, toplam arzda dalgalanmalara neden olduðu için süprizli ya da þaþýrtmalý arz eðrisi denilmektedir. Lucas arz eðrisini daha iyi açýklayabilmek için yeniden para arttýðý zaman

neler olacaðýný görelim. Ancak þimdi, para arzýndaki artýþýn firmalar ve hanehalký tarafýndan beklendiðini varsayalým. Bu kez de fiyatlar genel düzeyi yükselecektir. Ancak þimdi, firmalar kendi mallarýnýn fiyatýnda meydana gelen artýþla tüm diðer mallarýn ortalama fiyatlarýndaki deðiþmenin aþaðý yukarý ayný olduðunu düþüneceklerdir. Dolayýsýyla fiyatlar genel düzeyindeki bu artýþý, kendi ürettikleri mallarýn nispi fiyatýnda bir yükselme olarak algýlamayacaklarý için üretimlerini normal düzeydetutacaklardýr. Sonuç olarak, fiyatlar genel düzeyi yükselme e raðmen milli gelir potansiyel gelirin ya da tam istihdamýn üzerine çýkamayacaktýr. Bir kez daha vurgularsak, yeni klasik görüþe göre, fiyat düzeyinde beklenen deðiþmeler toplam arzda, reel milli hasýlada dalgalanmalara nedenolmayacaktýr. Firmalar ve hanehalký, para arzýartýþýnýn fiyatlar genel düzeyini artýrdýðýnýn farkýndaysa, toplam reel GSMH deðiþir mi? - 284

. . Politikasýzlýk Politikasý Önerisi ? . ? Politikasýzlýk politikasýnedir? Rasyonel bekleyiþler varsayýmýyla, Lucas'ýn toplam arz eðrisi birlikte düþünüldüðünde, yeni klasik politikasýzlýk politikasý ya da politika yansýzlýðý olgusu ortaya çýkmaktadýr. Þimdi bunun ne demek olduðunu biraz açalým. Ekonomide istikrarý saðlamak için para politikasýnýn sistematik bir þekilde kullanýlma giriþimi, fiyat düzeyinde sistematik deðiþmelere neden olurken üretim üzerinde hiç bir etki yapmaz. Bunun nedeni sistematikpara politikasýnýn yal nýzca sistematik toplam talep þoklarýna neden olmasý ve hanehalký ve firmalar üzerinde bir algýlama karýþýklýðý yaratmamasýdýr. Ekonomi üzerinde ancak sistematik olmayan para politikasýnýn reel etkileri olabilir. Böylece yeni klasiklere göre para politikasý fiyat deðiþmelerinin kaynaðý konusunda karýþýklýk yaratarak ekonomiye zarar verir. Ancak rastlantýlarla iyi sonuç verebilir. O halde yeni klasiklere göre en iyiiktisat p olitikasý politikasýzlýk politikasý ya da politika deðiþikliðine gitmemek olabilir. Politikasýzlýk politikasýneden önerilmektedir? Sabit Oranlý Parasal Geniþleme Politikasý Sabit oranlýparasal geniþleme niçin önerilmektedir? Yeni klasikler temelde politikasýzlýk politikasýna taraftardýr. Bununla birlikte mutlaka bir politika izlenmesi gerekiyorsa, yeni klasikler de týpký geleneksel monetaristler gibi k kuralýndan yanadýrlar. Yani, para arzýnýn k gibi belli bir oranda artmasýný öngörürler. Yeni klasikler, para vemaliye politikalarýnýn istikrarlý olmasý durumuna göre firmalarýn ve hanehalkýnýn daha iyi karar alacaklarýna inanmaktadýrlar. Yeni klasikler ekonomide istikrarýn saðlanmasýna yönelik aktif müdahaleci politikalarýn, ekonomik birimlerin fiyat sisteminden gelen sinyalleriyorumlamalarýný güçleþtirdiðini ve bu nedenle bekleyiþlerini oluþtururlarken hata yapmalarýna neden olacaðýný vurgulamaktadýr. Böyle bir durumda üretimin tam istihdam düzeyi etrafýndaki dalgalanmasý azalacaðýna artacaktýr. Ayný þekilde eksik istihdamýn doðal iþsizlik oraný etrafýndaki

dalgalanmasý azalacaðýna artacaktýr. Yeni Klasikler, aktif bir para politikasýna neden karþýdýrlar? KEYNESGÝL GÖRÜÞ Geleneksel ve Neo Keynesgil Görüþ J.M. Keynes modern iktisadýn kurucusudur. 1936 yýlýnda yazdýðý Para, Faiz ve Ýstihdamýn Genel Teorisi ya da kýsaca Genel Teori adlý eseriyleekonomide devrim yaratmýþtýr. Keynesgil düþüncenin temelini, "piyasalarda piyasa temizleme durumunun sürekli olmadýðý" görüþü oluþturmaktadýr. Böylece Keynesgil ekonomi temel olarak temizlenmemiþ piyasalarý incelemektedir. Keynesgillere göre kýsa dönemde fiyatlar piyasalarý temizleyecek kadar hýzlý ayarlanmamaktadýr. Ayrýca tam Keynesgil modellerde, nominal talepte bir gerileme olduðu zaman, buna fiyatlar genel dü285

zeyi çok yavaþ bir þekilde cevap verir. Bu nedenle öncelikle üretim ve istihdam düzeyi geriler. Keynesgil sistemde ekonomi eksik istihdamda dadengeye ulaþabilir. Ek onomiyi eksik istihdamdan tam istihdama götürücü otomatik bir mekanizma yoktur. Keynesgil ekonomik düþünceye göre tam istihdam neden özel bir? durumdur? Keynesgillere Göre Konjonktür Dalgalanmalarý Keynesgiller konjonktür dalgalanmalarýyla ilgili olarak iki görüþ ortayaatmaktadýr. Birinci olarak Keynesgiller konjonktür dalgalanmalarýnýn nedeni olarak yatýrýmlardaki deðiþmeler üzerinde durmaktadýrlar. Keynesgiller, monetaristlerin konjonktürel dalgalanmalarýn nedeninin yalnýzca para arzýndaki dalgalanmalar olduðu görüþüne itiraz etmektedirler. Keynesgiller, bir þeyin iple çekilebileceðini ama itilemeyeceðini vurgulamaktadýrlar. Yani, ekonomik politika araçlarýnýn tümü çift yönlü etki yapmaz. Örneðin para arzýný artýrarak talebi artýrabilirsiniz. Ancak kestiðinizde talep hemen azalmaz. Keynesgillere göre milli gelirdeki dalgalanmalarýn nedeni harcama kararlarýndaki dalgalanmalardýr. Ancak Keynesgiller paranýn konjonktürel dalgalanmalardaki rolünü de yadsýmamaktadýrlar. Böylece Keynesgiller ekonomik dalgalanmalarýn nedenleri içinde hem parasal, hem de parasal olmayan etmenlerin olduðunu kabul etmektedirler. Ýkinci olarak Keynesgiller monetaristlerden paranýn ekonomiyi etkileme biçiminde de ayrýlmaktadýrlar. Keynesgiller de paranýn ekonomi üzerindeki önemini kabul etmektedir. Keynesgiller de kamu otoritelerinin para arzýný artýrýp azaltmasýnýn milli gelirin artmasýna ya da azalmasýna neden olacaðýný kabul etmektedir. Ancak Keynesgillere göre, para arzýndaki deðiþmeler milli geliri deðil, milli gelirdeki deðiþmeler para arzýný etkiler. Bir baþka deyiþle, nedenselliðin yönünde farklýlýk söz konusudur. Keynesgillerin böyle bir kanýda olmalarýnýn gerisinde, 2. Dünya savaþýnýn bitiminden 1970'li yýllarýn baþýna kadar para politikasýnýn ABD'de faiz oranýnýn istikrarýný ön planda tutmasý yatmaktadýr. Daha önce geniþ olarak incelediðimiz gibi ekonominin geniþleme döneminde iþlem amaçlý para talebi artar. Bu arada para arzý artýrýlmazsa faiz oraný yükselmeyebaþlar. Merkez bankasý faiz oranýnýn yükselmesine engel olmak için açýk piyasa iþlemleriyle tahvil satýn almaya baþlar. Bunun sonucu olarak bankalarýn rezevlerini artýrýr ve böylece ekonomiye yeni para çýkmýþ olur. Tersine ekonominin daralma döneminde ise ekonomide para talebi azaldýðý için faiz oranlarý düþme eðilimine girer. Bu durumda merkez bankasý açýk piyasa iþlemleriyle tahvil satarak ekonomideki para stokunu azaltmaya ve böylece faiz oranlarýný yükseltmeye çalýþýr. Görüldüðü gibi merkez bankalarý ekonomik konjonktürün geniþleme safhasýnda para arzýný artýrýp, gerileme safhasýnda para arzýný daraltarak ekonomik faaliyetlerinolumsuz yönde etkilenmemesine çalýþýr. Keynesgiller, konjonktür dalgalanmalarýnýn nedeni ve para arzýnýn

? ekonomiye etkisi konusunda hangi nedenler ve düþünce ile Monetaristlerden ayrýlmaktadýrlar? Keynesgillere Göre Fiyat Artýþlarýnýn Nedenleri Keynesgil iktisatçýlar da para arzýndaki sürekli artýþ olmadýkça fiyatlarda sürekli artýþýn olmayacaðýný kabul etmektedir. Ancak Keynesgillerenflasyonda zaman zaman meydana gelen geçici sýçra malarýn gerisin - 286

de, özel sektör ve kamu harcamalarýndaki artýþa baðlý olarak, toplam talep eðrisinin saða kaymasýnýn olacaðýný vurgulamaktadýrlar.

Öte yandan Keynesgil iktisatçýlar ücret-fiyat sarmalý þeklinde geliþen maliyet enflasyonuna da önem vermektedir. Böyle bir enflasyonun ortaya çýkmasý durumunda, Keynesgillere göre tam istihdamla istikrarlý fiyatlarýn bir arada gerçekleþmesi olanaksýzdýr. Bu durumda son söz merkez bankasýnýndýr. Eðer merkez bankasý para arzýný artýrýrsa ekonomi daha yüksek fiyat düzeyinde tam istihdama ulaþýr. Eðer para arzýný artýrmazsa, ekonominin yeniden tam istihdama geri dönmesi için ücret ve fiyatlarýn düþmesi gerekir. Keynesgillere göre ücret ve fiyatlar aþaðýya doðru rijit yada yapýþkan ola edildiði için bu durumda ekonomi bir süre eksik istihdamda çalýþmak zorunda kalacaktýr. Keynesgiller fiyat artýþlarýnýnasýl açýklamaktadýrlar? Keynesgillere Göre Kendi Kendine Uyum Mekanizmasýnýn Ýþlemesi ? Keynesgil iktisatçýlar ekonominin doðasýnda bulunan rekabetçi olmayan etmenler üzerinde durmaktadýr. Dolayýsýyla firmalar açýsýndan piyasada oluþan fiyatlar veri olmak bir yana, firmalarýn fiyatlarý bizzat kendilerinin koyduklarý kabul edilmektedir. Ortalama deðiþen maliyet eðrisinin büyükçe bir bölümünün, miktar eksenine paralel olmasý nedeniyle, çýktý baþýna maliyetler artmayabilir. Firmalar fiyatlarýný maliyetlerine göre esnek olmayan bir mark-up koyarak saptarlar. Firmalar bu þekilde belirledikleri fiyattan satabildikleri kadar satarlar. Toplam talepte meydana gelen dalgalanmalar, her firmanýn ürününe olan talepte konjonktürel dalgalanmalara neden olur. Keynesgil sistemde fiyat ve ücretin yapýþkan olmasý nedeniyle toplam talepteki deðiþmeler, üretim ve istihdamda dalgalanmalara neden olur. Görüldüðü gibi monetarist sistemde toplam talepteki dalgalanmalarýn temel etkisi fiyatlar üzerindedir. Oysa Keynesgil sistemde temel etki üretim ve istihdam üzerinedir. Dolayýsýyla Keynesgil sistemde ekonomiyihýzla tam istihdama yönelt ecek güçlü doðal güçler yoktur. Ayrýca Keynesgil sistemde "zemberek diþlisi" etkisi söz konusudur. Fiyatlar, hýzla yükselerek ortaya çýkan reel ankes etkisi, para aldanýmý, gelirin yenidendaðýlýmý etkileri nedeniyle enflasyonist açýðýn ortadan kalkmasýna neden olurken; fiyatlarýn aþaðýya doðru yapýþkan olmasý nedeniyle, fiyatlar deflasyonist açýklarýn ortadan kalkmasýna neden olmaz. Bu nedenle Keynesgil iktisatçýlar duruma göre aktif istikrar politikalarýyla ortadan kaldýrýlmadýðýtakdirde, resesyonist açýklarýn kalýcýolacaðýný iddia etmektedir.

Keynesgiller, otomatik dengeleyicileri neden kabul etmezler? Yeni (Neo) Keynesgil Görüþ ? Geleneksel Keynesgil sistem daha sonra bir çok Keynesgil iktisatçý tarafýndan geliþtirilmiþtir. Geliþtirilen bu Keynesgil görüþlerde bekleyiþler ya sistemin dýþýnda tutulmuþ ya da uyarlayýcý bekleyiþler olarak sisteme katýlmýþtýr. Bu nedenle Keynesten sonra geliþtirilen diðer Keynesgil görüþlere neo Keynesgil ve post Keynesgil görüþler adý verilmektedir. Yeni klasik rasyonel bekleyiþler teorisinin yaptýðý büyük çýkýþý izleyen dönemde adlarýna yeni (neo) denilen bir baþka Keynesgil görüþ ortaya atýlmýþtýr. Yeni Keynesgil iktisatçýlarýn büyük bir çoðunluðu, rasyonel bekleyiþler te - 287

? orisini benimsemiþtir. Yeni Keynesgiller rasyonel bekleyiþler altýnda görüþlerini rekabetçi olmayan mikro ekonomik temellere oturtmaya çalýþmaktadýrlar. Yeni Keynesgiller geleneksel Keynesgil modelin ortaya koyduðu bazý uyum sorunlarýnýn üstesinden gelmeye çalýþan yeni bir yaklaþým geliþtirmiþlerdir. Geleneksel Keynesgil model, kýsa dönem fiyat ve ücretlerin yapýþkan olduðunu varsaymaktadýr. Bu nedenle ekonomide fiyatlar ve ücretler çok yavaþ deðiþtiðinden, ekonominin toplam talep düþmelerine uyum saðlamasý, üretim miktarýnýn deðiþmesi yoluyla olmaktadýr. Ancak fiyatlarýn yapýþkanlýðý ve bunun üretim ve istihdam üzerindeki etkileri, tüketici ve firmalarýn optimal mikro ekonomik davranýþlarý yardýmýyla açýklanmaktadýr. Yani, geleneksel Keynesgil yaklaþýmýn mikro ekonomik temellerinin olmadýðý ileri sürülmektedir. Yeni Keynesgiller fiyat ve ücret esnekliklerinden hareketle, tüm piyasalarýn temizlendiðini vurgulayan monetarist ve yeni klasik yaklaþýmlarýn tersine, piyasalarýn optimal düzeylerinde temizlenmesini engelleyen yapýþkanlýklarýve bunlarýn makro ekonomik sonuçlarýnýaraþtýrmaktadýrlar. Yeni Keynesgiller ekonomide daha çok hangi piyasa türünün bulunduðunu düþünmektedirler? Yeni Keynesgil Düþüncenin Temelleri Yeni Keynesgil ekonomi, ekonomiye mikro ekonomiden türetilmiþ bir genel teori saðlamaktadýr. Bunu geleneksel Keynesgil teorideki boþluðu doldurarak (basitçe rijit ücret varsayýmý yapmak yerine kýsmi ücret rijitliklerini açýklayarak) ve geleneksel Keynesgil teorideki paradokslarý ve tutarsýzlýklarý çözerek yapmaktadýrlar. Ayrýca, bekleyiþlerin nasýl oluþtuðunu ve öngörülerle gözlemler arasýndaki tutarsýzlýklarý ortaya koyarak, hem denge istihdam düzeyine (etkin ücret hipotezi aracýlýðýyla), hem de konjonktür dalgalanmalarýna bir açýklýk getirmektedirler.

Yeni Keynesgiller piyasa temizleyici modellerin ekonomideki kýsa vadeli dalgalanmalarý açýklayamayacaðýna inanmaktadýrlar. Böylece YeniKeynesgiller fiyat ve ücret yapýþkanlýklarý ortaya koyan modelleri savunmaktadýrlar. Yeni Keynesgiller kýsa dönemde milli gelirin temel belirleyicisinin toplam talep olduðunu vurgulamaktadýr. Yeni Keynesgilleregöre kýsa dönem toplam arz eðrisi, Yeni Klasiklerin ileri sürdükleri gibi düþey deðildir. Yeni Keynesgil düþünce sistemi halen hýzlý bir geliþme içindedir. Yeni Keynesgiller mikro teoriyi Keynesgil yöne çekmektedirler. Bu aþamada yapýþkan nominal ücretler yerine yapýþkan fiyatlarý ön plana çýkarmaktadýrlar. Aþaðýdaki açýklamalarý

dikkatle incelersek, bunun altýnda "piyasada monopolcü rekabet vardýr" görüþü yatmaktadýr. Yeni Keynesgil yaklaþýmda fiyatlardaki yapýþkanlýðýn nedenleri þunlardýr: . Gecikmeler: Fiyatlar alýcýlar için önemli olan çeþitli unsurlardan yalnýzca biridir. Firmalar, talep düþük (yüksek) olduðu zaman; fiyatlarýný düþürmekten (yükseltmekten) çok, teslimdeki gecikmeyi kýsaltabilir (uzatabilir), ya da daha fazla (daha az) yardýmcý servis saðlayabilir. - 288

. . Bu nedenle fiyat etiketlerinin sýk sýk deðiþtirilmeyeceðini ileri sürmektedirler. . diðer firmalar harekete geçmedikçe bunu yapmada tereddüt ederler. Örneðin firmalar belli bir süre mallarýna zam yapmayacaðýný çeþitli yollardan ilan etmektedirler. . . . Mark-up Fiyat Uygulamalarý: 1980'lerin ortalarýnda yeniden gündeme gelen çok eski bir düþünceye göre talep eðrileri kaydýklarý zaman daha az esnek olurlar. Liste Maliyetleri: Bazý iktisatçýlar.. Firmalar fiyatlarýný yükseltmek ya da düþürmek isteseler bile. Uygulamada bir maðaza belli bir ürünü belli bir fiyattan belli bir süre satmayý taahhüt eder. Þimdi fiyatlardaki yapýþkanlýðý . Yeni Keynesgilteori içinde canlandýrýlmýþ ve formüle edilmiþtir. firmalar fiyatlarýný yükseltmektense (düþürmektense) stoklarýný azaltýrlar (artýrýrlar). Küsuratlý Fiyatlar: Bazý fiyatlar (örneði 999 gibi) bir psikolojik engel içerir. Zýmni Sözleþmeler: Görünmez tokalaþma teorisine göre firmalarmüþterileriyle zaman zaman fiy yasaklayan zýmni anlaþmalar yapabilir. Fiyata Göre Kalite Deðer Yargýsý: Bazen müþteriler fiyat indirimlerini ürününün kalitesinde bir düþüþ olacaðý þeklinde düþünebilirler. . Sabit Marjinal Maliyet: Fiyatlarýn yapýþkan olmasýnýn bir diðer nedeni hem marjinal maliyetlerin hem de mark-uplarýn konjonktür boyunca sabit olmasýdýr. Açýk Nominal Sözleþmeler: Bir çok firma en azýndan bazý ürünleri için fiyat ayarlamalarýný yasaklayan sözleþmeler yapabilirler. . . Eþgüdümde Baþarýsýzlýk: Bu çok eski düþünce. firmalarýn her fiyat ayarlamalarýnda bir maliyetle karþýlaþacaklarýný vurgulamaktadýr. . Bir kez diðer firmalar harekete geçince hemen onlarý izlerler. Maliyetleri Baz Alan Fiyatlandýrma: Bu da eski bir Keynesgil düþüncedir. maliyetler yükselinceyekadar yükselmeyecektir. Bu baðlamda iskonto oldukça yaygýn bir durumdur. Firma Ýçi Hiyerarþinin Varlýðý: Büyük firmalarda hiyerarþik organizasyon yapýsý nedeniyle fiyat deðiþmeleri yavaþ olabilir. Esnekliðin gösterdiði konjonktürü önceleyen bu davranýþ bu tür fiyatlarý katýlaþtýran konjonktüre karþý mark-upfiyat uygulamalarýna neden olmaktadýr. Fiyatlar maliyetleri baz aldýðýnda. Envanterler: Talep arttýðý (azaldýðý) zaman. Firmalar bunu aþmak istemeyebilirler.

artýran bazý durumlarý daha ayrýntýlý olarak görelim. fakat büyük deðiþkenliklerin. Nominal deðiþkenlerdeki seyrek. belli bir dönemde nominal fiyatlarýný gözden geçiren ekonomik birimin sayýsýný artýracaktýr. Yeni Keynesgillere göre.289 . Bununla birlikte enflasyon ne kadar hýzlýysa fiyatlarýn gözden geçirilme zamaný o kadar kýsalacaktýr. Büyük parasalþoklar. . fiyatlar neden yapýþkandýr? Mal Piyasasýnda Fiyatlarýn Yapýþkanlýðý ve Para Politikasý ? Fiyat yapýþkanlýklarýyla ilgili bir dizi makro ekonomik modelin bir ortakmikro ekonomik temeli vardýr. sýk sýk küçük deðiþkenliklerden daha ekonomik olduðunu varsayýlmaktadýr.

? Toplam talep dýþsallýðýnedir? Toplam talep dýþsallýðýnýn varlýðý yanýnda menü maliyetleri fiyatlarý yapýþkan yapabilir ve bu yapýþkanlýðýn topluma büyük bir maliyeti olabilir. Toplam talep dýþsallýðý nedeniyle fiyat düþürmenin topluma faydasý . Reel para ankeslerindeki artýþ (LM eðrisini saða kaydýrarak) toplam geliri artýrýr. Bazý iktisatçýlar menü maliyetlerinin kýsa vadeli fiyat yapýþkanlýklarýný açýkladýðý konusunda tereddütlüdür. satýþ personeline yeni fiyat listelerini daðýtýr. Bir firma fiyatýný düþürdüðü zaman ortalama fiyat düzeyini bir parça düþürür ve bu nedenle reel para ankeslerini yükseltir. Menü maliyetleri firmalarýn fiyatlarýna sýk sýk ayarlamak yerine aralýklý ayarlanmasýna neden olur.? Bir ekonomide tüketici talebinin firmanýn reel fiyatýna ve reel para ankeslerine baðlý olduðunu düþünebiliriz. Menü maliyetlerini savunanlara göre küçük. Bir firmanýn fiyat ayarlamasýnýn tüm diðer firmalarýn ürün talebi üzerinde meydana getirdiði etkiyetoplam talep dýþsallýðý denilmektedir. hiç bir zaman önemsiz demek deðildir. Bir firmanýn fiyatýný baþlangýçta çok yüksek saptadýðýný ve daha sonra fiyatýný düþürmeye karar verdiðini düþünelim. bu maliyetlerin tüm ekonomi açýsýndan önemli etkisi olabilir. Bir firma malýnýn fiyatýný düþürdüðü zaman bundan ekonomideki diðer firmalar yararlanýr. Fiyat ayarlamalarýnýn bu maliyetine menü maliyetleri denilmektedir. Küçük liste maliyeti nedir? Fiyatlarýn kýsa dönemde anýnda ayarlanmamasýnýn bir nedeni fiyatayarlamalarýnýn bir maliyet sidir. menü maliyetlerinin genelde çok küçük olmasýdýr. Yeni Keynesgil görüþe göre. Kuþkulu olan nokta. yeni menüler bastýrýr. Menü maliyetini savunanlar durumu þöyle açýklamaktadýr: Fiyatlarýn niçin yavaþ bir þekilde ayarlandýðýný anlamak için fiyat ayarlamalarýnda dýþsallýklar olduðunu bilmek gerekir. Ekonomik geniþleme bu kez tüm firmalarýn ürünlerine olan talebi artýrýr. enflasyonunþiddeti ile fiyat deðiþtirme sýklýðýarasýnda nasýl bir iliþki vardýr? Küçük Liste Maliyetleri (Small Menu Costs) . Bir firma fiyatýný deðiþtirmek için müþterilerine yeni bir katalog gönderir. Tek bir firma için menü maliyetleri küçük bile olsa.

Toplam talep þoklarý sonucu enflasyon oranýnýn arttýðý dönemlerde menü maliyetlerine kolayca razý olan firmalar. Bu teori. standart optimizasyon teorisinin bir karar deðiþkenindeki deðiþmenin sabit maliyeti de içerecek biçimde revizyonudur. Teori. Firma karar verirken bu dýþsallýðý bilmediðinden bazen menü maliyetine girmemek için toplum için yararlý olsa bile fiyatýný düþürmez. fiyat düzeyindeki ataletin ortaya konulmasýna yardýmcý olmaktadýr.firmaya olan faydasýný aþacaktýr. s" Envanter Teorisi Yardýmýyla Sabit Maliyetler ve Süredurumun Açýklanmasý Mikro teorideki bir üçüncü önemli geliþme. ayný zamanda envanter davranýþýnýn . ? Enflasyonist baskýaltýnda firmalar üretim artýþý yerine neden fiyatlarýnýartýrmayýtercih ederler? "S. üretimi artýrmak yerine fiyatlarýný yükseltmeyi tercih etmektedirler.290 .

Biz bu denklemlerin makro ekonomik modelleri oluþturduðunu biliyoruz. Üçüncüsü. . Birincisi. Eðer böyle yapamazsa bir alt optimal arabaya sahip olmanýn zimný fayda maliyetiyle karþý karþýya olacaktýr. envanter te i (S. s) tipi akýl yürütme. gelir ve diðer uygun bilgiler gözönüne alýnarak seçilir. . iþlem maliyeti. Arabanýn kalitesi belli bir alt s sýnýrýna düþtüðünde. Bu durumda tüketici aþaðýdaki seçimle karþý karþýya olacaktýr. geleneksel toplam davranýþ denklemleri olan tüketim. hanehalký ve firmalar uzun bir zaman süresi için herhangi bir þey yapmazlar. marjinallerin marjinallere eþit olduðu neoklasik denge durumunda deðillerdir. Ýkincisi. davranýþlar önemli ölçüde bir atalet gösterirler. önemli sabit maliyetlerin olduðu bir dünyada. (S. daha sonra ise davranýþlarýnda büyük bir deðiþme olur. araba gibi bir dayanýklý tüketim malý satýn aldýðýnda. bu olgu karakteristik Keynesgil pozisyondur. dayanýklý tüketim ve üretim mallarý ile para talebine ve daha genel olarakportföy seçimine açýkça uygulanmasýna olanak vermekte ir.. s) sýnýrlarýna ulaþmalarýna neden olduðundan. reel deðiþim maliyetlerine katlanmalarýný gerektirir (Kuþkusuz ekonomideki dalgalanmalarýn artmasý (S. para talebi vb. yatýrým. (S. Çünkü bu durum aþýrý iþlem maliyeti içerir. faiz oranlarý ya da nispi fiyatlar) her an deðiþtiðini düþünelim. s) bandýnýn geniþletilmesini de gerektirebilir). kalitesi S olan yeni bir araba satýn alýnýr. Bu durumda optimaldavranýþ. ekonomide küçük gibi görünen þoklar. optimizasyon peþinde koþan birimler. S ve s parametreleri. en iyi optimal yeni araba seçimineyönelirse. Otomobil talebinin temel deðiþkenlerinden birinin (gelir. Bir tüketicinin. s) i düþünürse az da olsa iki þey berraklaþýr. Ýkincisi (S. Tersine. için farklý mirko temeller saðlamaktadýr. s) dünya görüþü þunu vurgulamaktadýr: Daha dalgalý bir ekonomik ortam. kiþilerin ve firmalarýn daha sýk bir þekilde kendi (S. büyük ayarlanmalarýn beklenmesine neden olabilir. s) kuralýna benzer bir karar alýnmasýný içerir. sabit bir ma et ödeme zorunda olacaktýr. önemli sayýda ekonomik birim ayný anda kendi (S. sabit bir iþlem maliyeti ödemek zorunda olduðunu varsayalým. s) sýnýrlarýna ulaþýrlarsa. Bu aþamada Keynesgil-Yeni klasik tartýþmasýyla ilgili olarak ne söylenebilir? Üç þey söylenebilir. Birincisi. Açýkçasý. Bir kez insan sürekli yeni optimizasyonu ve bir alternatif davranýþ modeli olarak (S. s) davranýþý a priori zeminde sürekli yeniden optimizasyona göre hemen hemen daha duyarlý teorik modeldir. Fiyatlarýn korunmasý durumunda. Açýkçasý sürekli araba alým satýmlarýnýn kiþiye faydasý yoktur. Eðer tüketici.

s) yaklaþýmýyla. Bununla birlikte ekonomide bir parasal deðiþme olduðu zaman fiyat düzeyi buna hemen cevap vermez.291 . küçük liste maliyeti yaklaþýmýnda bu bandýn varsayýlan geniþliði küçüktür. s) yaklaþýmýnda yüzde bandýnýn geniþliði keyfi olarak saptanýrken. Bütün . küçük liste maliyeti yaklaþýmýný birleþtirdiðimizde þu sonuç ortaya çýkmaktadýr. (S. Firmalar fiyatlarýný cari fiyat düzeyine göre arzuladýklarý fiyat düzeyi büyük bir sapma gösterdiðinde deðiþtirirler. ancak uzun bir süre sonra bir etkiyapar. alt s bandýna çarpýyor ve bandýn içinde kalýyorsa "para yansýzdýr" demek yanlýþ olmayacaktýr. Eðer ekonomi sürekli olarak üst S.Öte yandan (S. Ekonomiyi aþaðýya ya da yukarýya doðru etkiler. Parasal þoklar iki yönlüdür. Firmalar mallarýna koyduklarý fiyatlarý istedikleri her an deðiþtiremezler. Þimdi ekonomide bir parasal rahatsýzlýk olduðunda ne olacaðýný görelim.

düþüncelerini tam rekabetçi piyasa yerinemonopolcü rekabet piy apýsý üzerine oturtmaktadýrlar. Bu olgu iki açýdan Keynesgil ortamý oluþturmaktadýr. Þöyleki. kýsa dönemde reel ankesler artacaktýr. Reel ankesler yeteri kadar yükselince. Ancak parasal büyüme oraný birden bire artýrýlýrsa ve firmalar kýsa dönemde fiyat düzeyinde deðiþiklik yapmayý kârlý bulmuyorlarsa. paranýn yansýzlýðýarasýnda nasýl bir iliþki vardýr? Piyasalarda Monopolcü Rekabetin Geçerliliði Yeni Keynesgil Ýktisatçýlar.. Çünkü fiyat marjinal maliyeti aþmaktadýr. Eðer firmalar sabit reel ankeslerdeki sistematik deðiþmeleri öngörürse ne olacaktýr? Eðer firmalar reel ankesleri ve dolayýsýyla talebin artacaðýný öngörüyorsa bu durum. Bu süreç. bu durum tüm firmalarýn fiyatlarýný yükseltmelerini teþvik edecektir. . s) fiyatlama politikasýnýn temel niteliksel çizgisi. O halde yansýzlýk. Etiket deðiþmelerinin sabit maliyeti bazý firmalarýn nominal fiyatlarýný düþürmelerine engel olur. Oysa Keynesgil makro ekonomide nominal büyüklükler önemlidir. sosyal optimum sayýlan düzeyin altýndadýr. Bu durum Keynesgil düþünceyi yankýlandýrmaktadýr. bu açýklamalar Keynesgil istikrar politikalarýnýn geçerliliðini ortaya koymaktadýr. ? Monopolcü rekabetle yeni Keynesgil görüþne ölçüde uymaktadýr? MANKIW. Ýkincisi monopolcü denge koþullarýnda üretim düzeyi. Buradaki düþünsel düzeyde k r: Monopolcü rekabet teorisi temelde nispi fiyatlarý içermektedir. fiyatlarýn belli bir süre ayný kalmasýna neden olmasýdýr. (S. firmalarýn sabit reel ankesleri öngörmesine baðlýdýr. reel ankeslerde (baþlangýç düzeyine) bir düþüþle ve ekonomik faaliyetlerde bir yavaþlamayla sonuçlanacaktýr. bir an için para arzýn düþtüðünü varsayalým. Enflasyon oraný ne kadar hýzlanýrsa fiyatlarýn deðiþtirilmesi o kadar sýk olacaktýr. Birincisi firmalara cari fiyatlarda her zaman daha fazla satmak arzularýný tatmin eden bir teorik modeli geliþtirmelerine olanak vermektedir. Bunun sonucu olarak fiyat düzeyi para arzýndaki düþmeye . reel ankeslerle. AKERLOF ve YELLEN bu sorunu nominal fiyat deðiþmelerinde rastlanan sabit maliyetleri gözönünde tutarak çözmüþlerdir. Bu durumda para politikasý yansýz olacaktýr. ? Yeni Keynesgillere göre. Bilindiði gibi Keynesgil düþüncede istihdam düzeyi çokdüþüktür. fiyatlarýn ateþlenme tetiðinin erkenden çekilmesine neden olacaktýr.

Böylece.292 . Ancak monopolcü yapýlanma. herfirma kendi kâr tep doruðunda oturduðu için. üretimin sosyal olarak optimal düzeyinin altýnda kalmasýna neden olduðundan. Ayný þekilde sosyal refah geriler. sosyal refahtaki kayýpkârlarýndaki düþüþten daha büyük .göre daha az düþer. kârlarýn üzerindeki etkisi küçük olacaktýr. Yeni Keynesgiller bir çeþit dýþsallýktan sözetmektedirler. Öte yandan para arzýnda küçük bir artýþýn olduðunu düþünelim. Þöyle ki. toplam talep ve sosyal refah yükselecektir. Bu durumda yalnýzca birkaç firma fiyatlarýný yükseltmenin sabit maliyetine katlanacaklar ve etiketlerini deðiþtireceklerdir. firmanýn belirlediði nispi fiyattaki küçük sapmalarýn. Böylece reel ankesler ve dolayýsýyla toplam talep düþer. reel ankesler.

Ekonomide fiyat ve ücretler zaman içinde aralýklý olarak belirlenir. Konuyu bir aylýk (Mayýs olsun) örnekle açýklayalým: Önce fiyatlarýn ayný anda belirlendiðini varsayalým. Eðer para arzý 10 Mayýsta yükselirse. fiyatlar bu arada sabit olduðundan. Þimdi de fiyatlarýn aralýklý olarak ayarlandýðýný varsayalým. . daha fazla olacaktýr. Dengede tek tek firmalar fiyatlarýný düþürmeyi kârlý bulmamaktadýr. Böyle bir durumu Keynes elli yýl önce vurgulamýþtýr. fiyat ve ücretlerin yavaþça ayarlanmasýna neden olur. Eðer tüm firmalar fiyatlarýný ayný anda düþürürlerse. yüksek bir iþlem maliyetiyle karþýlaþýlýr. Ancak para stoðunda saðlanacak yeterli bir artýþ. o takdirde firmalarýn yarýsý fiyatlarýný 15 Mayýsta yükseltecektir. Firmalar kârlarýný maksimize ederler. Ancak 1 Haziranda daha yüksek talebe cevap olaraktüm firmalar fiyatla rýný yükseltecektir ve bir "boom" meydana gelecektir. üretim 10 Mayýstan 1 Hazirana kadar. reel ankesler yükselecektir ve toplam talep geniþleyecektir. Fiyat ve Ücretlerin Aralýklý Olarak Belirlenmesi Bir ekonomide hiç kimse yeni fiyat ve ücretlerini baþkalarýyla ayný anda belirlemez. Firmalarýn talep eðrileri azalan eðrilerdir. Firmalarýn yarýsý ayýn birinci günü. Ancak bu firmalar fiyatlarýný . Her firma fiyatýný her ayýn ilk günü ayarlasýn. Ademimerkeziyetçi bir ekonomide bu þekilde eþgüdümlü fiyat d inin saðlanmasý güçtür. Bu dýþsallýk þöyle meydana gelir. . Bu yeni teori üç gerçekçi varsayýma dayanmaktadýr: . ayný þeyi saðlayabilir. yarýsý da ayýn 15 inde fiyatlarýný ayarlasýn. Eðer para arzý ve toplam talep diyelim ki 10 Mayýsta artýrýlýrsa.? Toplam talep dýþsallýðý denen durum Keynesciliðe çaðrýþým yapmaktadýr. Nominal fiyatlarda her deðiþiklik olduðunda. aralýklý fiyat saptamalar. Bu nedenle bireysel fiyat ve ücretler sýk sýk deðiþtirilse bile. Böylece tüm firmalarýn kârlarý ve sosyal refah yükselecektir.

fiyatlar genel düzeyini ne yönde etkiler? Aralýklý belirleme. Çünkü firmalarýn yarýsý ayýn 15 inde fiyatlarýný deðiþtirmediðinden. Ancak çalýþanlarýn her biri ilk olarak ücret indiriminin kendisinden baþlatýlmasýný istemez. fiyatýnda önemli bir artýþ yapan ilk firma olmak istemeyecektir.çok fazla artýrmayacaktýr. Tüm diðer ücretler oransal olarak düþerse tek tek her çalýþan kendi nominal ücretinin düþürülmesine razý olacaktýr. Çünkü onlar da göreli fiyat deðiþmelerinden kaçýnmak istemektedirler. herhangi bir firmanýn fiyatlarýndaki artýþ firmanýn göreli fiyatýný artýracaktýr. Bu durum onun müþteri kaybetmesine neden olur (Tersine.293 . Çünkü hiçbir firma. Daha küçük para arzý ekonomide toplam talebin azalmasýna neden olacaktýr. Örneðin ekonomide para arzýnýn düþtüðünü varsayalým. o taktirde diðer firmalar da 1 Haziranda sýra kendilerine geldiði zaman küçük bir ayarlama yapacaktýr. keza ücret belirlemesini de etkilemektedir. nispi fiyatlarý etkilenmeyecektir). eðer tüm firmalar eþanlý olarak fiyatlarýný yükseltirlerse. Bu durumda tam istihdamýn sürmesi için nominal ücretlerde oransal bir düþüþün olmasý gerekir. fiyat düzeyindeki artýþý yavaþlatmaktadýr. Böylece her ayýn 1 inde ve 15 indeki küçük fiyat deðiþtirmeleri. Ücretlerin belirlenmesi aralýklý olduðu için her iþçinin önce kendi ücretinin düþürülmesi konusunda gönülsüz davranmasý tüm ücretlerin toplam ta . Eðer 15 Mayýsta fiyatýný ayarlayan firmalar fiyatlarýnda az bir ayarlamaya giderlerse. Fiyatlarýn aralýklýayarlanmasý.

Her firmanýn karþý karþýya olduðu seçimler Tablo 17. diðer ücret ve fiyatlarý saptayýcýlarýn davranýþlarýný öngörmelidir. Ancak her firmanýn elde edeceði kâr yalnýzca kendi fiyat kararýna deðil. ücret ve fiyatlarýn saptanmasý sýrasýnda ortaya çýkmaktadýr. Diðer bir deyiþle ücretlerin aralýklý olarak belirlenmesi tüm ücretlerin yapýþkan olmasýna neden olur. Her iki firma da fiyatlarýný düþürürse reel para ankesleri yükseleceði için bir resesyon meydana gelmeyecektir. Bir koordinasyon baþarýsýzlýðý sonucu olarak resesyonun nasýl oluþtuðunu ortaya koymak için þu hikayeyi düþünelim. o takdirde toplumunüyeler r þekilde eþgüdüm saðlanamýyor demektir. Para arzýnda bir düþüþ olsun. Herfirma 30 milyar lira kâr elde edecektir. ayný zamanda diðer firmanýn alacaðý karara baðlýdýr. kaynaklarýn herkesin durumu daha iyi olacak þekilde daðýtýlmasý mümkündür. Bu durumda. hiçbiri bu sonucu sadece kendi davranýþýyla saðlayamamaktadýr. Bu durumda her firma fiyatýný düþürüp düþürmeyeceðine karar vermek durumundadýr. Koordinasyon sorunu.1 de gösterilmiþtir. bir resesyon meydana gelecektir ve her firma alnýzca 15 milyar lira kâr elde edecektir.? lepteki deðiþmelere cevabýnýn yavaþ olmasýna neden olur. Sendika liderleri diðer sendikalarýn kazanacaklarý tavizlerle ilgilenmelidir. bir firma fiyatýný . Her iki firma da resesyondan kaçýnmayý tercih etmesine raðmen. iki firmanýn kârlarýnýn nasýl kendi kararlarýna baðlý olduðunu göstermektedir. Tablo. reel para ankesleridüþük kalacak. Çünkü ücret ve fiyatlarý saptayanlar. Resesyonlarda üretim düþüktür. Her firma kârýnýmaksimize etmek istemektedir. Ücretlerin düþme yönünde yapýþkanlýðýile ücretlerin farklýzamanlarda belirlenmesi arasýnda nasýl bir iliþki vardýr? Resesyon ve Koordinasyon Baþarýsýzlýðý Bazý iktisatçýlar resesyonu koordinasyon baþarýsýzlýðýna baðlamaktadýr. Firmalar fiyatlarýný saptarlarken diðer firmalarýn koyacaklarý fiyatlarýn farkýnda olmalýdýr. Diðer firma fiyatýný düþürmezken. Ekonomide yalnýzca iki firmanýn olduðunu varsayalým. çalýþanlar iþsiz kalmýþtýr ve fabrikalar düþük kapasiteyle çalýþmaktadýr. Eðer toplummümkün olan bu sonuca ulaþmada baþarýsýzsa. Eðer hiçbir firma fiyatýný düþürmezse.

. 50 milyar lirakâr 1. 2. Firma Fiyat Ýndirimi Fiyatýn Yüksek Tutulmasý Fiyat Ýndirimi 1. elde eder. yine resesyon meydana gelecektir. Firma. elde eder. 1.düþürürse. Firma. 30 milyar lira kâr elde eder. Firma. 15 milyar lira kâr elde eder. 5 milyar lira kâr elde eder. 2. Firma. Firma. Firma. 15 milyar lirakâr 2. 5 milyar lira kâr elde eder. 15 milyar lirakâr 1. elde eder. 15 milyar lirakâr 2. Firma Fiyatýn Yüksek Tutulmasý 1. Firma. Bu durumda fiyatýný düþüren firma 5 milyar lira kâr elde ederken diðer firma 15 milyar lira kârelde edecektir. . 2. Firma.294 elde eder.

örneðin ülkemizde 5 Nisan 1994 kararlarýný izleyen dönemde. Eðer benzer müþterileri olan tüm firmalar bu þekilde davranýrsa. Her firmanýn 15 milyar kâr ettiði kötü sonuç bir koordinasyon baþarýsýzlýðýdýr. Tüm bu sonuçlarýn meydana gelmeþansý olduðu için ekonomi buna çoklu denge adý vermektedir. birçok diðer firmanýn girdisini oluþturmaktadýr. Ýþte bu maliyet. Bu durumda tercih edilen sonuç gerçekleþecek ve her firma 30 milyar lira kâr elde edecektir. Çünkü böylece diðer firma resesyondan kaçýnabilmektedir. her ikisi de fiyatýný düþürecektir. Gerçek dünyada bir çok firma fiyat belirlediði için koordinasyon daha da güçtür. Bu nedenle fiyat yapýþkanlýklarý kimsenin yararýna olmadýðý halde. ? Fiyat yapýþkanlýðýnýn nedeni nedir? Girdi-Çýktý Tablosu Yaklaþýmý Girdi-çýktý yaklaþýmý hem nominal hem de nispi fiyatlarýn yapýþkan olabileceðini ortaya koymaktadýr. hem nominal hem de nispi fiyatlar yapýþkan olarak kalacaktýr. arzu ettikleri sonuca ulaþabileceklerdi. Bir firmanýn fiyat indiriminin diðer firmanýn elde edeceði kâr üzerindeki pozitif etkisi toplam talep dýþsallýðýndan kaynaklanmaktadýr. Bu tür müþterileri olan firmalar uzunca bir süre mallarýnýn fiyatlarýný sabit tutabilmektedir. her ikisi de fiyatýný koruyacaktýr. Eðer iki firma koordinasyon içinde olsaydý. reel para stoku azalmasýna raðmen firmalar mallarýnýn fiyatlarýný yükselterek resesyonun daha da þiddetlenmesine neden olmuþlardýr. fiyatlar yapýþkandýr. sözkonusu firmanýn fiyatý baþka firmalarýn fiyatýna göre nispeten daha yüksekbile olsa müþterilerinin yine de o firma alýþveriþ yapmalarýna neden olmaktadýr. Modern ekonomilerde birçok firmanýn çýktýsý. Bir firmanýn müþterisi (hanehalký veya firma olabilir) baþka bir firmadan alýþveriþ yapmak isterse belli bir maliyetle karþýlaþýr. ekonomide hangi sonuç meydana gelecektir? Bir yandan her firma diðer firmanýn kendi fiyatýný düþürmesini beklerse.Yukarýdaki açýklamalardan anlaþýlacaðý gibi bir firma fiyatýný düþürünce diðer firmanýn pozisyonunu iyileþtirmektedir. Bu durumda. Ekonomideki tüm nispi fiyatlar piyasa koþullarý . . Girdi-çýktý tablosu ekonomideki tüm çalýþanlarýn ve firmalarýn üretim ve fiyat kararlarýný gözönüne almaktadýr. Bu durumda daha kötü bir sonuç meydana gelecek ve her firma 15 milyar lira kâr elde edecektir. Herþey bir yana. Öte yandan herfirma diðerinin fiyatýný düþürmeyeceðini beklerse.

Ball.hakkýnda eksik enformasyonlu çeþitli firmalar tarafýndan belirlenmektedir. Fiyat yapýþkanlýðýgirdi-çýktýtablosu yaklaþýmýyla nasýl açýklanmak ? tadýr? Fiyat Yapýþkanlýklarýnýn Bekleme Süresinin Kýsalmasý ve Nispi Fiyat Ayarlamalarýnýn Artmasý Enflasyon oranýnýn yükseldiði dönemlerde. Mankiw ve Romer gibi Yeni Keynesgil iktisatçýlar yukarýya doðru fiyat yapýþkanlýklarýnýn azalacaðýný ve etiketlerin daha kýsa zaman aralýklarýnda deðiþtirileceðini vurgulamaktadýr.295 . Firmalar ve müþterileri arasýndaki iliþkilerin karmaþýklýðý ve bu karmaþýklýðýn neden olduðu eksik enformasyon firmalarýn mutlak ve nispi fiyatlarýný deðiþtirmede aðýrdan almalarýna neden olmaktadýr. Yukarýya doðru fiyat yapýþkanlýklarýnýn azalmasý ekonomide parasal þoklarýn reel etkilerinin azalacaðý ve hatta ortadan kalkaca .

Serbest piyasa ekonomisi kaynaklarýn etkin þekilde tahsisinde nispi fiyatlara güvendiðinden bu durum mikro ekonomik etkinsizliði artýracaktýr. Bazý sektörlerde ücret rijiditelerinin varlýðýnýn eksik istihdamý açýklamaya yeterli olacaðýna itiraz edilebilir. Eðer emek arz ve talebinin birbirine eþit olduðu Walrasgil ücret çok düþükse. Çünkü firmalar þunu görmüþlerdir: Eðer ücretleri düþürürlerse. iþçinin bir iþten bir baþka iþe girip çýkmasý azaltýlabilir. Piyasada bir çok firma vardýr. kuþkusuz ekonomik konjonktüre göre deðiþebilir. Etkin ücret teorileri. daha yüksek ücretlerde istihdam edildiðinde. çalýþanlarýn özellikleri hakkýnda eksik enformasyonun olduðu hipotezi üzerine kurulmuþtur. iþgücü istihdamýný artýrma. Çalýþanlarýn tüm eylemlerini taþýyan bir sözleþmenin yazýlmasý mümkün deðildir. Ancak hiçbir firma en azýndan belli bir üst ve alt sýnýr içinde ücret saptayýcý deðildir. Görünüþte iþsiz olan kiþilerden ayýrtedilemeyen bu kiþiler. Firmalar bu tür rasyonel davranýþ benzeri eylemlerinin sonucunda toplumun kaybý büyük bile olsa kendi kâr kayýplarý . O halde ücretin belli bir noktaya kadar artmasýyla kârlar artacaktýr. Bireylerin davranýþlarý tam olarak kontrol edilemez. gönüllü iþsizlik sözkonusudur. nispi fiyatlarýn deðiþkenliðini artýracaktýr. Daha genel bir þekilde. bu yollaüretimi ve dolayýsýyla kârlarýný artýrma seçeneðini tercih edebilirler. emek gücünün kalitesi. yani emeðin verimliliði (dolayýsýyla firmalarýn kârlýlýðý) ödenen ücretle artabilir.ðý anlamýna gelmektedir. Bunun sonucu olarak. piyasa dengesi etkin deðildir ve böylece verimli olarak kullanýlabilecek kaynaklar da aylak kalabilir. firmalar ödeyecekleri ücretleri deðiþtirebilecekleri zamanda bile bunu böyle yapmayabilirler. firmalarýn kârlarýný maksimize eden ücrettir. bir kimse çalýþmamayý tercih ediyorsa. firmalar verdikleri ücretleri biraz yükselterek. ücretler düþmeyebilir. prodüktivite düþecektir ve dolayýsýyla kârlar azalacaktýr. ücretlerin niçin emek piyasasýný temizlemede baþarýsýz olabileceðini açýklamaktadýr. Etkin ücretler. Ayrýca enflasyon. Bu nedenle eksik istihdam sözkonusuyken. Etkin ücret. Esnek ücretli bazý sektörler olduðu sürece. Bunu bir anlamda o sektördeki ücret düzeyine itiraz olarak görebiliriz. Ýþgücü piyasasýnda alýcý olan firmalar rekabetçidir. Emek Piyasasýnda Ücretlerin Yapýþkanlýðý Etkin Ücret Modeli Etkin ücret modeli. Benzer þekilde ücretteki bir artýþla. Ancak ücretlerin piyasa temizleyici düzeye düþmesine de gerek yoktur. O halde ücretler mutlaka rijit deðildir.

Bu karþýlýklý baðýmlýlýk. bu durumda ücretleri deðiþtirmemek tümüylerasyoneldir.küçük olabilir. neden arttýðýný ortaya koymaktadýr. Herhangi bir firma içinoptimal ücret. Böylebir ortamda hiçbir firma.296 . bazý rahatsýzlýklarýn ekonomik sistem üzerindeki yankýlarýnýn azalacaðýna. Eðer firmalar riskle karþýlaþýrsa ve ücret deðiþmelerinin sonuçlarýyla ilgilibelli bir beli arsa. etkin ücret modelleri firmalarýn ücretlerinin niçin birbirleriyle karþýlýklý baðýmlýlýk içinde olduðunu gösterir. faiz oranýný ve fiyat rijiditelerini açýklayarak. tüm diðer firmal ödenen ücretlere baðlýdýr. ücreti. . talepte bir deðiþiklik olsa bile i deðiþtirmez. Benzer durum sermaye piyasasý n de geçerlidir. Sonuç olarak bu teoriler. iþgücü piyasasýný çoklu dengeye götürebilir. Öte yandan.

Ýþlerini kaybedenler ücretlerin belirlenme sürecindeki etkinliklerini kaybederler. Resesyondan sonra yeniden iþ bulduklarýnda eskisine göre kabiliyetlerinde bir azalma olmuþtur. ücret belirleme sürecinde içerdekilerden (insider) olan bazýlarý dýþarýdakiler . Daha genel olarak söylemek gerekirse. istihdam üzerinde nasýl bir kalýcýetki yaratýr? Bir resesyon ekonomiyi ücretlerin belirlenme sürecini deðiþtirerek de sürekli olarak etkiler. Eðer resesyon iþsiz kalan halký deðiþtirirse.Etkin ücret modelinin en azýndan bir Keynesgil yönünü vurgulamakgerekir. toplam talebin. sürekli olarak iþ arama sürecini engeller ve friksiyonel eksik istihdam miktarýný artýrýr. resesyonun bir dizi mekanizma aracýlýðýyla doðal iþsizlik oranýný deðiþtirerek. eksik istihdam düzeyine geridöner. Kendi kendimize. Eðer ç nispi ücretleri gözönünde tutarlarsa. uzun dönemde de çýktý ve istihdamý etkileyebileceðini ortaya koyarak doðal oran hipotezine meydan okumaktadýrlar. klasik modelin tanýmladýðý gibi çýktý ve istihdam. ekonomide sürekli iz býrakabileceðini vurgulamaktadýr. Her iki durumda da resesyon. Doðal oran hipotezi makro ekonomistlerin ekonomideki kýsa dönem ve uzun dönem geliþmelerini ayrý ayrý incelemelerine izin vermektedir. Ayrýca yaþanan uzun iþsizlik dönemi bir bireyin iþe karþý davranýþýný deðiþtirebilir ve iþ bulma arzusunu azaltabilir. Uzun dönemde ekonomi. ekonomik dalgalanmalar doðal oran hipotezine dayandýrýlmaktadýr. daha yüksek ücretlerin verimliliði niçin artýrdýðýný sorabiliriz. Yunanca "arkadan gelen" ya da "gerisindeki" anlamýna gelen bir kelimedir). Keynes'in inandýðý gibi budavranýþ rasyonelleþir. doðal oran üzerinde sürekli etki yapacaktýr. Son yýllarda bazý iktisatçýlar. doðal oran üzerinde uzun süreli etkiyi tanýmlamak için kullanýlan bir terimdir (Aslýnda "hysteresis". Örneðin çalýþanlar iþsiz kaldýðý zaman deðerli iþ becerilerini de kaybedebilirler. Bu iktisatçýlar. ? Etkin ücret modeli ile klasik Keynesgil görüþarasýnda nasýl bir iliþki kurulabilir? Hysteresis ve Doðal Oran Hipotezi Günümüzde. çýktý ve istihdamý yalnýzca kýsa dönemde etkiler. Ýleri endüstriyel ülkeler için(bu ülkelerde kötü beslenme olmadýðýndan) yatkýn olgu iyi ücretalan iþçilerin daha fazla performans gösterecekleri yönündedir. Ýþte hysteresis. Teorisyenler bir çok olasý cevap bulabilirler. Bu hipoteze göre toplam talepteki dalgalanmalar. Bu teoriler dikka tleri nispi ücretler üzerinde toplamaktadýr. Örneðin iþsiz kalan iþçiler bir sendika üyesi olarak statülerini kaybederler. ? Resesyon.

(outsider) olur. Hysteresis görüþüne göre teþvik edici talep politikasý (yapýsalcýlarýn vurguladýðý gibi) enflasyonun hýzlan . Ücret yapýþkanlýðýna ve iþlerin tayýnlanmasý sonucu ortaya çýkan eksik istihdama bekleme iþsizliði (wait unemployment) denilmektedir. Þimdi de geniþletici para politikasý izlendiðini düþünelim. yüksek istihdamla daha az ilgilenirlerse o taktirde resesyon sürekli olarak reel ücretleri denge düzeyinin yukarýsýna itecek ve bekleme eksik istihdam miktarýný artýracaktýr. Eðer cari iþsizlik oraný geniþletici politikalarla düþürülürse otomatikman doðal iþsizlik oraný da azalacaktýr. Eðer daha küçük bir grup olarak kalan içerdekileryüksek reel ücretlerle da fazla.297 .

Böylece iþsizler halen iþ sahibi olanlarla rekabet edemezler. Hysteresis hipotezi nedir ve ne sonuçlar doðurmaktadýr? REEL KONJONKTÜR TEORÝSÝ . yapýsalcý görüþte olanlara göre eðer iþsizliðin cari düzeyinin altýna düþürülmesine izin verilirse enflasyon sürekli olarak hýzlanacaktýr. Eðer içerdekilerin bir piyasagücü varsa hýzlý geliþen talebe cevap olarak ücretlerinde artýþ isteyeceklerdir. Bununla birlikte konu çok önemlidir. resesyonun. Sonuç olarak eksik istihdam bir kez yeni düzeyine yerleþtiðinde. Toplam talebin teþviki.masýna neden olacaktýr. Öte yandan. Çünkü iþe yeni giren eskiiþsizlerin hünerleri artacaktýr. enflasyonun hýzýnýn duracaðýný vurgulamaktadýr. firmalar iþsizleri eðitmek yerine diðer firmalardan eðitilmiþ iþgücünü transfer edecektir. Bu durumda firmalarýn içerdekileri niçin iþten çýkaramadýklarý sorulabilir. Halen konunun ne denli anlamlý olduðu açýk deðildir. Bir baþka deyiþle hysteresis fedakârlýk oranýný artýrmaktadýr. Yeni yatýrýmlar gereksinim duyulan sermayeye ilave olacaktýr. Bazý iktisatçýlar içerdekilerdýþardakiler ayrýmýnýn ve içerdekilerin dýþarýdakilere göre daha maharetli olduklarý görüþünün ve içerdekilerin ücret oranlarýný yükseltmekkonusundaki monopolcü güçlerinin üzerinde durmaktadýr. "Dýþarýdakiler" ler" sýnýfýna geçeceklerdir. doðal oran hipotezinin vurgulandýðýndan çok daha pahalý olduðunu ortaya koymaktadýr. enflasyon oranýný yükseltecektir. Bu noktada yapýsalcý görüþteki iktisatçýlarla Yeni Keynesgil iktisatçýlar birbirinden ayrýlmaktadýr. Bunun nedeni. Bununla birlikte hysteresis tartýþmalý bir konudur. ekonominin kapasite düzeyini cari üretim düzeyine düþürmesidir. yetersiz kapasiteler bazý mallarýn kýtlýðýna neden olacaktýr. Yeni Keynesgil hysteresis görüþü ekonominin daha düþük iþsizlik oranýna yerleþtikten sonra enflasyonun düþeceðine inanmaktadýr. Hyster s tezinin bir diðer açýklamasý da yüksek eksik istihdam sýrasýnda. ? Hysteresis görüþü. Tersine. Eðer iþsizlerin maharetleri kaybolmuþsa. Çünkü hysteresis. Bu durum ise enflasyonun bir diðer nedenidir. geniþletici para politikalarýnýn enflasyonist etkisinineden daha az ön ektedir? Yukarýda da vurguladýðýmýz gibi bazý iktisatçýlara göre uzun süreli eksik istihdam iþsizlerin yeteneklerinin azalmasýna neden olur. dýþarýdakileri iþe almanýn ve eðitmenin maliyeti ve içerdekilerin grevtehditleridir.

Ancak bu teori Edward PRESCOTT. Prodüktivitede meydanagelen dalgalanmalar temeld e teknolojik dalgalanmalardan kaynaklanmaktadýr. Reel konjonktür teorisi nedir? Reel konjonktür teorisine göre prodüktivitedeki rassal dalgalanmalar. ekonomik dalgalanmalarýn esas kaynaðýdýr. . Reel konjonktür teorisinin izleri Robet LUCAS tarafýndan kurulan rasyonel bekleyiþler okuluna kadar uzanmaktadýr. iktisatçýlar tarafýndan ortaya atýlmýþtýr. Ayrýca ekonomik dalgalanmalarýn nedeni uluslararasý rahatsýzlýklar. iklim deðiþmeleri ya da doðal afetler gibi diðer kaynaklar olabilir. Charles PLOSSER vb.298 . Finn KYDLAND.? .

Teoriye göre insanlar fayda maliyet hesabý yaparak ne zaman çalýþacaðýna karar verir. Teknolojik deðiþme. Ancak zamanla teknolojik deðiþme hem yeni iþ yerlerinin açýlmasýna hem de prodüktivite artýþlarýna neden olmaktadýr. Reel konjonktür teorisi çalýþanlarýn öðrenciler gibi davranacaðýný söylemektedir. Teknolojik deðiþmenin ekonomi üzerindeki ilk etkisi prodüktivitenin azalmasý ve resesyonun baþlamasý þeklinde olmaktadýr. gidecektir. yeni teknolojilerin kullanýmýna ve yaratýlmasýna neden olan araþtýrma ve geliþtirme sürecine baðlýdýr.? Reel konjonktür teorisine göre prodüktivitedeki dalgalanmalarýn nedenleri nelerdir? ? Reel konjonktür teorisinde temel motivasyon. Çünkü öðrenci sýnav yaklaþýrken daha sýký bir þekilde çalýþmanýn getirisinin. Bu n tarihi uzakken öðrenci fýrsat buldukça sinemaya. Reel ücret oraný geçici olarak yüksek olduðu zaman çalýþanlar daha fazla saat çalýþacaklardýr. maça vb. Öðrenciler. sýnav tarihi uzakkenki çalýþmasýna göre daha büyükolacaðýna inanmaktadýr. Bunun için öðrencinin zamanýnýn büyük bir kýsmýnda oldukça çok çalýþmasý gerekir. insanlarýn ne zaman çalýþacaklarýyla da ilgilenmektedir. okulda böyle bir karþýlaþtýrmayý her gün yaparlar. Reel konjonktür teorisine göre prodüktivitedeki artýþ. Bazen teknolojik ilerleme hýzlý olmakta ve prodüktivite hýzla artmakta. Öðrencinin bir dersteki amacýnýn 100 puan almak olduðunu varsayalým. Reel ücret oraný geçiciolarak düþük olduðu zaman çalýþanlar daha az saat çalýþacaklardýr. Ancak sýnav zamanýnda öðrenci her gece ve her hafta sonu çalýþacaktýr. bazen de teknolojik ilerleme yavaþ olup. Ýnsanlar içinde bulunulan dönemde çalýþarak elde edeceði gelirle bir sonraki dönemde çalýþarak elde etmeyi beklediði geliri karþýlaþtýrýrlar. Sýnavlara doðru öðrenci daha sýký bir þekilde çalýþacaktýr. Reel konjonktür teorisi. baþlangýçta iþ fýrsatlarýný yok etmekte ve iþ yerlerinin kapanmasýna neden olmaktadýr. Eðer reel faiz oraný yýllýk %6 ise þimdiki saat baþýna 1000 liralýk reel ücret . Zaman zaman teknolojik deðiþme baþta beþeri sermaye olmaküzere mevcut sermayenin büyük bir odasýnýn geçmesineneden olmaktadýr. teknolojik deðiþmeyebaðlý olarak ortaya çýkan prodüktivitenin büyüme oranýdýr. Ancak cari ücret oranýný beklenen gelecekteki ücret oranýyla karþýlaþtýrmak için çalýþanlarýn reel faiz oranýný kullanmasý gerekir. prodüktivite mütavazi bir þekilde artmaktadýr.

Bu durumda þimdi kazanýlan 1000 liranýn bir yýl sonraki deðeri 1040 lira olacaktýr. gelecek yýl daha az çalýþýldýðý zaman emek %1 oranýnda daha yüksek reel ücret elde edecektir.bir yýl sonra 1060 lira olacaktýr. Reel faiz oraný ne kadar düþükse.299 . reel konjonktür teorisinin önemli yaðý olan zamanlararasý ikame etkisinin önemsiz boyutta olduðuna inanmaktadýrlar. Ekonomistlerin büyükbir çoðunluðu. ücret artýþýbeklentisinin %6 olmasýdurumunda inceleyiniz. Buna karþýlýk reel konjonktür teorisyenleri. diðer koþullar aynýyken. Þimdi daha çok. zamanlararasý ikame etkisinin büyük olduðuna inanmaktadýr. emeðin eline geçecek reelücret %1 daha fazla olac Yukarýdaki örneði yýllýk reel faiz oranýnýn %10. emek arzý o kadar az olacaktýr. Yukarýdaki açýklamalardan da anlaþýlacaðý gibi ne zaman çalýþýlacaðý kararý reel faiz oranýna baðlýdýr. . Bu durumda bugün 1 saat daha az ancak gelecek yýl 1 saat fazla çalýþtýðý zaman. Þimdi de yýllýk reel faiz oranýnýn %4 olduðunu varsayalým. Eðer gelecek yýl reel ücret oranýnýn 1050 lira olacaðý bekleniyorsa bugünkü reel ücret daha iyi görünmektedir.

Friedmancý monetaristler. Sorular 1. Monopolcü rekabet d. Monopsoncu . özde politikasýzlýk politikasýný savunmaktadýrlar.? Adýndan da anlaþýlacaðý gibi ekonomideki reel dalgalanmalarýn nedeni reel þeylerdir. Oligopolcü c. Neo-Keynesgil ve ýlýmlý monetarist görüþ (Friedmancý monetarizm). para arzýnýn bir içsel deðiþken olduðunu düþünmüktedirler. reel konjonktürteorisyenleri rasyonel bekleyiþleri b enimsemiþlerdir. gerek klasik gerek Keynesgil görüþ çerçevesinde yeni teoriler geliþtirilmiþtir. Reel konjonktür teorisinin ana fikri nedir? Özet Son yýllarda. Bu teorilerden geleneksel Keynesgil. Reel konjonktür teorisyenleri ise. uyarlanmýþ bekleyiþleri benimserlerken. Monopolcü b. Ilýmlý monetarist e. Kurala göre para politikasý uygulanmasý hangi ekonomik görüþe daha uygundur? a. Klasik 2. Tam rekabet e. Ancak eðer reel deðiþme yoksa(üretim faktörlerinin kulla potansiyel GSMH da deðiþme yoksa) paradaki deðiþmeler yalnýzca fiyat düzeyini deðiþtirir. yoksa nominal ya da parasal þeyler deðildir. NeoKeynesgil c. para politikasý olarak sabit oranlý parasalbüyümeyi önermektedirler. onlar da sabit oranlý parasal geniþlemeyi tercih etmektedirler. Ancak.300 . ücret ve fiyatlarýn neden esnek olmadýðýný açýklamaktadýrlar. Monetarist görüþ piyasa koþullarýnýn aþaðýdakilerden hangisine uygun olduðunu savunur? a. Yeni klasikler. bunun saðlanamamasý durumunda. Ayrýca. Neo Keynesgiller. aþýrý monetaristler (yeni klasikler). yeni klasiklerden farklý olarak. Eðer para miktarý deðiþirse toplam talep de deðiþir. Klasik monetarist d. duruma göre (ihtiyari) para politikasýný savunmaktadýrlar. Keynesgil b.

.

Küsuratlý fiyatlar e. Zýmni sözleþmeler Kaynakça PARASIZ. . MANKIW. PEHLPS. M. Para Politikasý. PARASIZ. COURANT. 1990. s" envanter teorisi e. Monopolcü b. Rasyonel bekleyiþler c. STEINER P. M. Monopsoncu 5.. Ezgi. PARASIZ. Makro Ekonomi: Teori Politika. Bursa. New York. Monetarizm ve Ünlü Monetarist ve Keynesçi Ýk tisatçýlarla Söyleþiler. Clandron Press. Macroeconomics. Bursa.301 . Uyarlanmýþ bekleyiþler b. Küçük liste maliyeti c. PARKIN. Seven Shools of Macroeconomics Thought. Ekonomi 2 (Çev.. 1996. Oligopolcü c. s" envanter teorisi d. Fiyatlarýn sýk sýk ayarlanmasýnýn yerine aralýklý olarak yapýlmasý hangi deyimle ifade edilir? a. 1996. 1996. Ýlker. "S. Macroeconomics. Tam rekabet e. "S. Addison-Wesley. Worth. Edmund. 1991. Çakmak Ahmet). Küçük liste maliyeti d.3. PURVIS D. M. Gregory. Keynesgil görüþ hangi piyasa koþulunun geçerli olduðunu savunmaktadýr? a. Koordinasyon baþarýsýzlýðý 4. Ezgi. Yapýþkan fiyatlar b. 1996. New York. Monopolcü rekabet d. Michael. Ezgi. Bursa. Bilim Teknik. Oxford. Ýlker. 1992.. Yeni klasik ya da aþýrý monetarist görüþ aþaðýdaki teorilerden hangisini benimsemektedirler? a. LIPSEY R. Ýlker.

Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz...302 . Bu ünitede. Üniteyi çalýþýrken. merkez bankasýnýn kullanabileceði para politikasý araçlarý ve merkez bankasýnýn yasal ve yönetsel yapýsýnýn daima akýlda tutulmasý gerekir.ÜNÝTE 18 Para Politikasýnýn Amaçlarý ve Para Politikasý Stratejileri Bu Ünitede.. para politikasýnýn amaçlarý ve bu amaçlar arasýndaki çeliþkiler incelendikten sonra. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. para politikasýnýn çeþitli yöntem vestratejileri ele alýnac Çalýþma BiçimineÝliþkin Olarak.. . Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz.

Ayrýca enflasyonun geliri yenidendaðýtýcý etkisini de unutmamak gerekir. ilgili oranlaraulaþtýklarýnda. Ancak. Bunlar tam istihdam. Enflasyon oranýnýn normal kabul edilen bu oranlarýn üzerine çýkmasý. mevsimlik ve arizi iþsizlik türlerinin giderilmesini ya da ortadan kaldýrýlmasýný da içerir. serbest piyasa sisteminin iþlerliðinin sürdürülebilmesi . ekonomideki tüm üretim faktörlerinin istihdam düzeyinin deðerlendirilmesi için temel oluþturur. Emek piyasasýnýn istihdam durumu. tam istihdamda ve büyüyenbir ekonomide olaðan kar ilir. Özellikle paradan kaçýþ olgusu. tüm üretim faktörleri için amaçlanmakla birlikte. tasarruf oranýný genellikle olumsuz yönde etkileyebilir. enflasyon oranýný verir. öncelikle paranýn yurtiçi deðeri anlaþýlmaktadýr. Bilindiði gibi fiyatlar genel düzeyinin yýllýk ortalama artýþ hýzý. Para deðerinin istikrarýndan. paranýn servet biriktirme iþlevinin sarsýlmasýna neden olabilir. Geliþmiþ bir ekonomide ortalama %3 oranýndaki iþsizlik normal kabul edilmektedir. konjonktürel iþsizliðin önlenmesini. ekonomik büyüme ve ödemeler dengesidir. arizi ve mevsimlik iþsizliðin tamamen ortadan kaldýrýlmasýnýn zorluðu nedeniyle. Tam istihdam. Yani enflasyon sabit gelirlileraleyhine bir durum yaratýr. emek faktörünün tam istihdamýdýr. Tam Ýstihdam Ekonomi politikasýnda tam istihdamýn amaç olarak belirlenmesi 1929 dünya ekonomik krizine kadar uzanmaktadýr. enflasyon oranýnýn %1-2 oranýnda tutulduðu bir ekonomide de fiyat istikrarýnýn olduðunu rahatça söyleyebiliriz.PARA POLÝTÝKASININ AMAÇLARI Para politikasýnýn birkaç önemli amacý vardýr. tam istihdamýn ölçülmesinde. Geliþmiþve azgeliþmiþülkelerde. Geliþmekte olan ülkelerde bu oranýn %5 olmasý normal karþýlanabilir. kabul edilebilir bir minimum iþsizlik oraný. yapýsal. asýl üzerinde durulan. hangi orandaki iþsizlik tam istihdam sayýlabilir?l Fiyat Ýstikrarý ? Fiyat istikrarý amacýna para deðerinin korunmasý amacý da diyebiliriz. O halde bu ülkeler. tam istihdama ula yýlabilir. Geliþmekte olan ülkelerde %5 fiyat artýþý normal karþýlanmaktadýr. tam istihdam sayýlmaktadýr. fiyat istikrarý. Bunun yanýnda. Bu orandaki fiyat artýþý. Para politikasý uygulamasý açýsýndan tam istihdam amacý. Ancak daha gerçekçi bir yaklaþýmla.

için fiyat mekanizmasýnýn enflasyonun bozucu etkilerinden korunmasý gerekir. ! . iþsizlik ve enflasyon aynýzamanda geçerlidir. Yani. Bu saðlanmadýðýnda. Stagflasyon. durgunluk içinde enflasyondur. kaynaklarýn etkili ve verimli bir þekilde daðýlýmý gerçekleþtirilemez. FRIEDMAN ve HAYEK'e göre stagflasyonun en önemli sebebidir. Öte yandan geniþletici para politikalarý sonucu oluþan enflasyon ve parasal sistemin bozulmasý ve buna baðlý olarak alýnacak yanlýþ kararlar ve yanlýþ beklentiler M.303 .

dengeyi saðlamak için esnek . Bilançonun aktifinde ödeme girdileri.Dünya Savaþýndan sonra uzun süreli ekonomik geliþme sorunu da ekonomi politikasýnýn amaçlarýndan biri olmuþtur. ? "Ödemeler bilançosu dengesi" kavramý açýk bir kavram deðildir.Ekonomik Büyüme ? Ekonomi politikasýnýn amaçlarýndan biri olan büyüme. yürürlükteki döviz kuru sistemiylebirlikte ele alýnmasý zorunludur. Eðer sabit döviz kuru sisteminde parapolitikasý ödemeler bilançosu dengesinin saðlanmasýný destekleyebiliyorsa sorun yoktur. Para politikasýnýn ödemeler bilançosu dengesini saðlayýp saðlayamayacaðý noktasý önemlidir. Büyüme larý aslýnda kiþi baþýna reel artýþ oraný olarak belirlendiði için ayný ekonomik deðiþkenlerle ölçülür. Büyüme amacý. O halde para politikasýnýn amacý. geliþmekte olan ülkelerde kalkýnma amacýyla birlikteele alýnmaktadýr. ödemeler bilançosunun iyileþtirilmesi þeklinde anlayabiliriz. Para politikasý uygulamasý açýsýndan ödemeler bilançosunun dengeli olmasý amacýný. II. Bu saðlanmadýðýnda.Dünya Savaþýndan sonra önem kazanmýþtýr. Ancak kalkýnma anlam olarak daha kapsamlýdýr ve ekonomik yapýdaki deðiþik yanýnda sosyal kültürel ve politik yapýdaki deðiþikliði de içerir. Ancak hangibüyüme oranýnýn para politikas stekleneceði konusu belirsizdir ve parasal taban politikasýnýn en zor alanlarýndan birisi de bu konudur. Bu dengenin saðlanmasý incelenirken. Daha önceki dönemlerde büyüme. Enflasyoncu politikalarla kýsa dönemde ekonomik büyüme saðlanabilir. Ancak uzun dönemde. II. genellikle belli bir zaman döneminde(bir yýl) iç ve dýþ ekonomik birimler arasýndaki iþlemlerin rakamsal durumunu gösteren bir bilançodur. ekonomik geliþmeyi destekleyici olmalýdýr. konjonktür olgusundan ayrý olarak düþünülmüyor ve kýsa dönemli ekonomik dalgalanmalarýn hafifletilmesi daha önemli bulunuyordu. Bu nasýl saðlanýr? Bilindiði gibi ödemeler bilançosu. ekonomik büyümenin parasal geliþmelerle gerçekleþtirilmesi desteklenebilir bir politika deðildir. Büyüme ile kalkýnma arasýnda ne fark vardýr? Ödemeler Bilançosu Dengesi . pasifinde ise diðer ülkelere yapýlan ödemeler yer alýr.

Bu seçenekler ancak her . yukarýda kýsaca incelenen amaçlarýn bazýlarýnýn birbirleriyle uzlaþmaz olduklarý ya da uzlaþtýrýlmalarýnda büyük güçlüklerle karþýlaþýldýðý gözlenir. Aslýnda ideal olan.304 . her farklý ekonomik durumda farklý amaç bileþimlerini gerçekleþtirmeye çalýþmak zorunlu olmaktadýr. Ödemeler bilançosu dengesinin saðlanmasýnda bir diðer yol da döviz kontrollerine gidilmesidir. Paralarýn fiyatýndaki deðiþmelerle ödemeler bilançosu dengesi saðlanmaya çalýþýlýr. Yani hükümetin getirdiði düzenlemelerle dýþ ödemeler sý.nýrlý tutulmakta ve bu yolla denge oluþturulmaktadýr. Para politikasýile ödemeler bilançosu dengesi nasýl saðlanabilir? Para Politikasý Amaçlarýnýn Birbirleriyle Ýliþkileri Ekonomi politikasý uygulamalarýnda. Dolayýsýyla.döviz kuru sistemi önerilmektedir. yukarýda belli baþlýlarýný saydýðýmýz amaçlarýn tümünün ayný anda gerçekleþtirilmeleridir. Esnek döviz kuru sisteminde yabancý paralarýn fiyatý dalgalanmaya býrakýlýr.

yüksek enflasyon oraný eþ lik edebilir. yani enflasyonu baþ latan etmenler hem faktör (emek) sahipleri hem de satýcýlarsa. birkaç açýdan çatýþ ma halinde olabilir. para politikasýnýn tam istihdam ve fiyatistikrarý amaçlarýnýn ayný anda gerçekleþ tirilmesinin zorluð una iþ aret etmektedir. sadece kýsa dönem için geçerlidir. böyle birenflasyonu frenlemek içi n oldukça önemli eksik istihdamýn ve aþ ýrý kapasitelerin yaratýlmasý zorunlu olabilir. üçlü" gibi amaç bileþ imlerinden söz edilmektedir. Philips Eð risiyle açýklanan bu durum. Tam Ýstihdam ve Fiyat Ýstikrarý Tam istihdam ve fiyat istikrarý. Tersine. Amaçlar Arasýndaki Çatýþmalar Amaçlar arasýnda çatýþ ma olduð u zaman bunlar arasýnda bir seçim yapmak gerekir. Örneð in. Ý ki amacýn belirlenmesi durumunda amaçlar birbirlerini ikame eden seçenekler olabileceð i gibi. istihdama öncelik verilirse bu kez de fiyatlar yükselmektedir. Özellikle Friedman tarafýndan uzun dönemde doð al iþ sizlik oranýnýn enflasyon oranýyla iliþ . Uygulamada iki seçenekli amaç paketi belirlemek de olasýdýr. Ýþ te bu zýtlýk nedeniyle öncelik fiyat istikrarýna verilirse ekonomide iþ sizlik artmakta.ekonominin durumuna göre belirlenebilir. istihdam oranýnýn yüksekdüzeyde gerçekleþ tirilmesine. Amaçlar arasýndaki uzlaþ mazlýklar nedeniyle "sihirli dörtlü. ayný anda gerçekleþ tirilmesi mümkün amaçlar da olabilir. eð er maliyet enflasyonu sözkonusuysa. Þ imdi hangi amaçlarýn birlikte uygulanmasýnýn çeliþ kili sonuçlar verebileceð ini inceleyelim. Kuþ kusuz geleneksel Philips Eð risiyle ilgili olarak yukarýda söylenenler.

Eð er sözkonusu olan ülke bir de geliþ mekte olan ülkeyse. Öte yandan bu tartýþ malar yapýlýrken iþ gücü verimlilið inin de gözönüne alýnmasý gerekir. Ýþgücü verimliliðinin artýrýlmasýtam istihdamýn ve fiyat istikrarýný nasýl uyumlu hale getirir? Fiyat Ýstikrarý ve Ekonomik Büyüme ? Hýzlý ekonomik büyümenin sað lanmasý için mutlak fiyat istikrarýnýn zorunluluð u yönünde çok az kanýt vardýr. Bir çok araþ týrma ýlýmlý bir enflasyonun ekonomik büyümeye zarar deð il. petrol gibi bir yeraltý . ekonomik kalkýnma büyük ölçüde makine. O halde iþ gücü verimlilið inin arttýrýlmasýna yönelikönlemler amaç çatýþ masýný hafifletecektir.kisinin olmadýð ý vurgulanmaktadýr. uzun dönemde ýlýmlýbir enflasyonun istihdam için yararlý olacað ý düþ ünülmektedir. Hýzlý Ekonomik Büyüme. teçhizat. yarar sað ladýð ýný göstermiþ tir. Enflasyona yol açabilmesi için ücret artýþ larýnýn prodüktivite artýþ larýnýn üzerinde olmasý gerekir. Ancak. hammadde ve yedekparça ithalatýný gerektirdið inden ödemeler bilançosu dengesinin sað lanmasý. Tam Ýstihdam ve Ödemeler Bilançosu Dengesi Ilýmlý fiyat artýþ larý içinde sað lanan bir ekonomik büyüme ithalat talebini yükseltir.

Kalkýnma neden ödemeler dengesi sorunu yaratýr? ? .ya da yerüstü kaynaklarýna sahip olmadýkça olanaksýzdýr.305 .

C de. ödemeler bilançosu açýklarýnýn iliþkisi gösterilmiþtir.1.1'i kendi cümleleriyle yazarak açýklayýnýz. Birbirlerini Tamamlayýcý Amaçlar ? Bazý para politikasý amaçlarý birbirini tamamlayabilir. Çünkü.1 A'da para politikasýnýn amaçlarýyla iliþkili çatýþmalar gösterilmiþtir. enflasyonla.Enflasyon Þekil: 18. reel üretimin yani milli gelirin artacaðý gösterilmiþtir. Bunda bir noktanýn önemle belirtilmesinde yarar vardýr. B de ise istihdamdaki artýþla birlikte. Þekil 18. . Buna göre istihdam arttýkça üretim ve fiyatlargenel düzeyi yükselm ödemeler bilançosu açýklarý da büyümektedir (yada tersi). Para Politikasýnýn Ödemeler Amaçlarý Arasýndaki iþsizlik Bilançosu Çatýþma. Örneðin fiyat istikrarý. Ancak fiyat istikrarýnýn mutlaka ödemeler bilançosu dengesini saðlayacaðýaçýk deðildir. ödemeler bilançosu dengesinin saðlanmasýnda yardýmcý olabilir. Enflasyonunödemeler bilançosunu köt ireceði kesindir. Açýðý 34 (C) (D) 2 1 1 2 3 1 2 Reel Üretim (A) (B) ? Þekil 18.

nihai amaç ekonomik büyüme ve tam istihdamý içeren.306 . Aslýnda daha önce bu iki amacýn birbiriyle çatýþtýðýný söyledik. eðer enflasyonun ekonomik büyümeyi teþvik ettiðine inanýlýyorsa. Ancak bu bir inanýþ sorunudur. ödemeler bilançosu dengesini neden otomatik olarak saðlamaz? Birbirlerini Destekleyen Amaçlar Bazý amaçlar birbirlerini destekleyebilirler.ödemeler bilançosu dengesi yabancý ülkelerdeki enflasyon oranýna yada bu ülkelerin sözkonusu ülke mallarýna olan taleplerindek deðiþmelere de baðlýdýr. ancak bunu para otoriteleri ve . Fiyat istikrarý. Tersine. Dolayýsýyla bunlar arasýnda bir seçim yapmaktansa "optimum enflasyon oraný" gibi tek bir amaç belirlenir. Eðer bir amaç diðerini destekliyorsa. bu durumda fiyat istikrarýnýn ekonomik büyümeyle ters düþtüðü düþünülecektir. bu durumda fiyatistikrarýnýn ekonomik büyüm düþüncesi geçerli olacaktýr. Örneðin. milli gelirin en üst düzeye çýkarýlmasý ise ve bunun yanýnda fiyat istikrarýnýn giriþimcilere güven saðlayarak ekonomik büyümeyi teþvik edeceði düþünülüyorsa.

PARA POLÝTÝKASININ STRATEJÝLERÝ A D E E 2 1 (Fiyat Ýstikrarý)0 N A N (Ýstihdam) ND MD . ND istihdamý ve MD fiyat iskikrar düzeyinde saðlanmaktadýr. (örneðimizde fiyat istikrarýnýn ilk amaç olduðuna inanýlýyorsa). Þekil: 18.2'de N ve M saðlanacak þekilde kaynaklarýn N ve M politikalarýna harcanmasý durumunda.onlarýn danýþmanlarý karýþtýrýyorlarsa ve bu amaçlarýn ikisinin de ayný önemde olduklarýný düþünüyorlarsa. maliye politikasý A noktasýnda tükenecek ve ulaþýlabilecek E düzeyi E2 den E1 e düþecektir. Þekilde optimum denge.2 'deki her bir eþ E eðrisi daha yüksek milli gelir düzeyinigöstermektedir. Para Politikasýnýn Ýki Amacý Arasýnda Optimumun Saðlanmasý. M Þekil 18. Þimdi belli bir amaca minimum maliyetle ulaþýlmasý veya ulaþýlabilecek E düzeyinin maksimum yapýlmasý için kaynaklarýn en iyi þekilde nasýl daðýtýlmasý gerektiðini araþtýralým. Yöntem hatalarýný ve sonuçlarýný basit bir çizim yardýmýyla gösterelim. bu hata maliyetsiz olmayacaktýr. Öte yandan iki sürece tahsis edilecek kaynaklarý belirleyen birbütçe doðrusu olsun. Þekil 18. optimuma ulaþýlmaktadýr. Süreçleri girdi ve sonucu da bir çýktý olarak varsaydýðýmýzda süreçler arasýndaki iliþkiler.2. Uygun bir aralýkta. (E gibi tekbir sonuca ulaþmak için N (istihdam) ve M (fiyat istikrarý) gibi amaçlarýn olduðunu kabul edelim. Eðer bir minimum istihdam düzeyi (örneðin NA) bir nihai amaç olarak kabul edilmiþse. bir üretim fonksiyonuna benzetilebilir. O halde araçlar ve sonuçlarý üzerinde tereddütlerin bulunmasýnýn sonuçlarý toplum açýsýndan pahalýya mal olacaktýr. daha yüksek mi li gelir düzeyine dahayüksek enflasyon oraný ve daha yüksek istihdam düzeyi ile ulaþýlabilmektedir.

307 . Tek Aþamalý Strateji Tek aþamalý stratejide para politikasý doðrudan doðruya nihai amaçlara yönelik olarak izlenmektedir. . diðeri iki aþamalý olmak üzere iki stratejiden söz edilebilir. Eðer nihai amaçlar arzulanan rotadan saparsa para politikasý araçlarý arzulanan yönde deðiþtirilmektedir.Para politikasýnýn yürütülmesinde biri tek aþamalý.

bu oraný daha aþaðýya çekmek için bir ölçüde enflasyon pahasýna da olsa parasal sürpriz yaratmagiriþiminde bulunabilirle Bu konuda son zamanlarda geliþirilen bir yaklaþýma göre özelliklemevcut doðal iþsizlik oran yini yüksek bulan politikacýlar. Aslýnda merkez bankasý bu iki yaklaþýmý da aþarak hem fiyatistikrarýný saðlamak hem de iþsizliði doðal oranýnýn altýna düþürmek isteyebilir. bu nedenle belli bir oranda enflasyonu göze almaktadýrlar. Tam Enformasyon Koþullarýnda Parasal Geniþlemenin Güdüleri ? Ýstihdam Güdüsüyle Parasal Geniþleme Beklenmeyen enflasyonun ve dolayýsýyla beklenmeyen parasal geniþlemenin üretim ve istihdamý etkileyeceði herkes tarafýndan kabul edilmektedir. hükümette ve özel sektörde bu görüþleri paylaþanlarýn rolü büyüktür. Bir baþka yaklaþýma göre enflasyonun düþürülmesi için ekonominin teþvik edilmesi tartýþmasýnda. doðal iþsizlik oranýnýn çok yüksek olduðunu düþünerek. Sorun iki ayrý aþamaya bölünmektedir. Birinci aþamada merkez bankasý nihai amaç rotalarýný belirlemektedir. Bir ve iki aþamalýpara politikasýstratejilerinin farklýlýðýnýaçýklayýnýz. Örneðin merkez bankasý gelecek iki yýl içinde enflasyon oranýný yýllýk %100'den %30'lara indirmek istiyorsa. Çünkü merkez bankasý da sosyal refahla ilgilidir ve kýsmen politikbaskýlara cevap vermek zorundadýr.Ýki Aþamalý Strateji Ýki aþamalý para politikasý stratejisinde nihai amaca ulaþmak için ara amaçlar (hedefler) kullanýlmaktadýr. Ýstihdam güdüsüyle parasal geniþlemenin dayandýðýdüþünceler ve . Ayrýca toriteleri. Böyle bir sonucun meydana gelmesinin en önemli nedeni. Örneðin merkez bankasý M1'in %60'lýk büyüme oranýný saðlamak için parasal tabanýn yýllýk %20 artmasýna izin vermektedir. Ýkinci aþamada verilen ara amaç rotasýyla uyumlu olarak aletlerdekideðiþme oranýný belirlemektedir. doðal iþsizlik oranýnýn sosyal olarak optimal düzeye ulaþmasýný tercih etmekte. bu nihai amaçla uyumlu olacaðýný ümit ederek ara amaç olarak M1 para arzýnda %60'lýk bir büyüme öngörmektedir. ekonomide daha önce yapýlmýþ olan uzun vadeli sözleþmeler ve LUCAS tipikýsa vadeli Phillips eðrisinin varlýðýdýr.

birçok ülkede çeþitli anayasal araçlarla sýnýrlandýrýlmak istenmektedir. Buna karþýlýk Almanya'da ve ABD'de hükümetlerin mer . Bununla birlikte birçok ülkede hükümet merkez bankasýndan ödünç alabilmektedir. Hükümetin merkez bankasýndan alacaðý ödünç miktarý. Örneðin ülkemizde 1211 Sayýlý Merkez Bankasý Yasasýna göre Hazine cari yýl bütçe ödeneklerinin %15'i oranýnda TC.bu çabalarýn karþýlaþtýðýsorunlar nelerdir? Gelir Güdüsüyle Parasal Geniþleme Parasal geniþleme kamu harcamalarýný finanse etmenin bir aracýdýr.308 ? . Merkez Bankasýndan avans alabilmektedir.

Reel döviz kurunu. bu açýklarý paralarýný devalüe ederek azaltmayaçalýþýr. Merkantilistik ya da Ödemeler Dengesi Güdüsüyle ParasalGeniþleme Ödemeler dengesinin cari hesap bilançosu sürekli olarak açýk veren ülkelerin para otoriteleri. Nominal devalüasyon hangi yollarla dýþödemeler bilançosunu düzenleyici etki yapabilir? Finansal Ýstikrar Güdüsü. O halde bir nominal devalüasyon. Bu durum da cari hesap bilançosu açýðýnýn azalmasýna katký yapar. Bu durumun sonucu olarak da cari hesap açýðý artar. Üretimdeki artýþ ayný þekilde geliri ve dolayýsýyla yurtiçi tüketimi artýrýr. bir çok kanaldan azaltabilir ya da fazlasýný artýrabilir. Bununla birlikte birçok ülkede hükümetdoðrudan doðruya merkez banka mtiyazýný bütçe açýklarýnýn önemli bir kýsmýný finanse etmek için kullanmaktadýr. Böylece ihracatý artýracak ya da ithalatý ikame edecek kaynak miktarýnda artýþ meydana gelir. Nominal devalüasyon. Senyoraj geliri. Bununla birlikte. Birinci olarak nominal ücret sözleþmelerinin ve sendikalarýn varlýðý. merkez bankasý yalnýzca nominal döviz kurunu kontrol edebilir. Bununla birlikte. Özellikle sermaye piyasasý nispeten sýð olan ülkelerde hükümetler yeterikadar borçlanma olanaðý bulamadýðý için bütçe açýklarýnýn finansmanýnda senyoraja güvenmektedir. Ýkinci olarak bir nominal devalüasyon halkýn elinde bulunan nominal deðerli tahvillerin reel deðerini düþürerek halkýn tüketimini azaltýr. Eðer bu politika parada reel bir devalüasyon saðlarsa etki caktýr.kez bankasýndan ödünç almalarý çok sýký kurallara baðlanmýþtýr. reel ödemeler bilançosu açýðýný. hükümetin ekonomiye yeni parasal tabanþýrýngaetmesiyle satýn aldýðýreel ka arak tanýmlanabilir. birinci etki üstün gelir ve nominal devalüasyonun birleþik etkisi cari hesap açýðýný azaltýr. reel ücretin serbest piyasa düzeyininüzerinde belirle ne neden olabilir. özel sektördeki bireylerin ve maliyepolitikasýný yürüt erin davranýþlarý da etkileyebilir. Dolayýsýyla bu gibi ülkelerde gelir güdüsü ile parasal geniþlemenin önemi istihdam güdüsüne göre küçüktür. eðer marjinal tüketim eðilimi birden küçükse. Faiz Oranýnýn Düzleþtirilmesi ! ? . reel ücreti düþürerek istihdam ve üretimi teþvik eder.

merkez bankasýnýn fiyat istikrarý kadar finansal sistemin istikrarýyla ilgilenmesidir. Geliþmiþ finansal piyasalara sahipolan ekonomilerde finansal aracýlar.Son yýllarda bazý endüstrileþmiþ ülke merkez bankalarýnýn kýsa vadeli faiz oranýný düzleþtirmeye çalýþtýklarýný görüyoruz. ABD Merkez Bankasý böyle bir politikaya eskibaþkanlarýndan Paul Volcker'in. Bu durumda piyasa faiz oranlarýndaki sürpriz artýþlar. finansal aracýlarý güç du . . normal olarak kendil erine yatýrýlan mevduatlarýn vadelerine göre daha uzun vadeli kredi vermektedir. faiz oranlarýnýn daha geniþ dalgalanmaoranlarýný toleransla karþýlayan baþarýlý uygulamalarýna raðmen giriþmiþtir. Örneðin ABD'de Federal Rezerv kýsa vadeli faiz oranlarýndaki dalgalanmalarý azaltýcý bir para politikasýna yönelmiþtir. Merkez bankasýneden böyle bir uygulama yapmaktadýr? Bunun temel nedeni.309 .

en baðýmsýz olanlardan birdir. Merkez bankasýnýn faiz oranlarýndaki yukarýya ve aþaðýya doðru hareketlere karþý gösterdiði tepki faiz oranlarýndaki dalgalanmalarý hafifletmektedir. fiyat istikrarý. fon mali kredi gelirlerine göre daha hýzlý etkilemektedir. kiþilikler. . Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðýný yasal. Faiz oranýnýn düzgünleþtirilmesi teorisi ABD Merkez Bankasý ve büyük finansal piyasalara sahip diðer ülkeler için geçerlidir. piyasa faiz oraný beklenmedik þekilde düþerse. Böyle bir faiz oraný somutlaþtýðý zaman. merkez bankasý yasasý. bankalarýn ve diðer aracýlarýn kârlarý ve istikrarý artacaktýr. Çünkü kýsa dönemde faiz oranlarýnda meydanagelecek bir artýþ. para politikasý açýsýndan son derece önemlidir. Çünkü merkez bankasý için fiyat istikrarý da önemlidir. senyoraj geliri ve ödemeler bilançosu gibi amaçlar arasýnda önceliði fiyatistikrarýna verir Birçok ülkede merkez bankasýnýn baðýmsýzlýk derecesini. merkez bankasý finansal sistemin istikrarýný tehdit eden bu sonucu azaltmak için ekonomiye likidite þýrýnga etmektedir. Bu durumda merkez bankasý ekonomiye daha önce þýrýnga edilen bir miktar likiditeyiçekecektir. merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðý hakkýnda daha fazla bilgiye sahiptirler. para politikasý açýsýndan muhafazakâr kurumlardýr. Genel olarak merkez bankalarý. Merkez bankalarý yüksek istihdam düzeyi.rumda býrakmaktadýr. Genellikle bu olgular halkýn gözündenkaçtýðý için merkez bankasýnýn mevcut baðýmsýzlýðý konusunda belli bir belirsizlik vardýr. Buna karþýlýk ArjantinMerkez Bankasý uygulamada politik otoritelere en baðýmlý merkez bankalarý arasýndadýr. Merkez Bankasýfaiz oranlarýnýnasýl düzleþtirmektedir? MERKEZ BANKASININ BAÐIMSIZLIÐI ? Bir ülkenin merkez bankasýnýn baðýmsýzlýk düzeyi. Merkez bankasý ve hazine içindeki politika ybelirleyiciler. Birçok merkez bankasý arasýnda Alman Bundesbank. kültürel ve kiþisel faktörler belirler. Tersine. Bu durum faiz oranlarýndaki artýþý geçici olarakgidermektedir. merkez bankasý dahil kamu sektörü içindeki deðiþen görüþler ve ittifaklar belirler.

310 . . Bu olmazsa hangisonuçlar oluþur? Merkez Bankasýnýn Baðýmsýzlýðýnýn Ölçülmesi ? Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýk derecesi. . cari politikaeylemleriyle. Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýk derecesi ne kadar azsa. Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýk derecesi ne kadar azsa. Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðýne demektir. ortalama enflasyon oraný o kadar yüksek olacaktýr. bu eylemle i halkýn algýlamasý arasýndaki sapmayla ölçülen ortalama kredibilite düzeyi o kadar düþük olacaktýr. .Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðýyla enflasyon arasýnda þu iliþkiler saptanabilir. enflasyon o kadar deðiþken. enflasyonla ilgili belirsizlikler o kadar fazla olacaktýr. merkez bankasý yasasýna ve bankayla devletin diðer organlarý arasýndaki enformal düzenlemeler gibi . Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýk derecesine ne kadar azsa.

bankanýn araþtýrma bölümünün kalitesine. Bunlardan birisi merkez bankasý guvernörünündeðiþme sýklýðýdýr. Peki merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðýnasýl saðlanabilir? Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðýyla ilgili yasal düzenlemeler de dörtbaþlýk altýnda ele alýna . Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðýna yönelik olarak üç ayrý gösterge kümesinden söz edilebilir.daha az yapýsal birçok faktöre. tarafsýz bir þekilde deðerlendirme yapmanýn güçlüðü ortaya çýkmaktadýr. Merkez bankasýnýn yürütme organýný oluþturanlarýn atanma ve görevden alýnma süreci. . Bu yaklaþým hükümetin merkez bankasýndan alacaðý ödünçlere bir sýnýr getirilmesini içermektedir. Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðýyla ilgili bir diðer yaklaþým da. Ýkinci olarak yasa açýk bile olsa uygulamalarda sapmalar olabilmektedir. Bu boþluk enformel uygulamalarla. Merkez bankasý yasalarý merkez bankasý otoriteleriyle politik otoriteler arasýndaki sýnýrlarý tam olarak ortaya koymamaktadýr. merkez bankalarý yasalarý genellikle þu anlamda eksiklik göstermektedir. Bu nedenle merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðýný ortaya koyacak bir endeksin geliþtirilmesi yönündeki çabalar daha çok yasal baðýmsýzlýk yönünde yoðunlaþmaktadýr. geleneklerle doldurulmaktadýr. Merkez bankasý baþkanýnýn deðiþme sýklýðý ile merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðý negatif olarak iliþkilidir. Bu ek göstergeler iki açýdan yasaya yardýmcý olacaktýr. Bütün bu faktörler gözönüne alýndýðýnda. Diðer iki gösterge halihazýr durumun yasal durumdan sapmasýný esas almaktadýr. Birinci gösterge kümesi yasal baðýmsýzlýðýn yerini almaktadýr. Son gösterge uzmanlarýn para politikasýyla ilgilicevaplarý üzerine day dýr. merkez bankasýnýn kýsa dönemli diðer reel amaçlar pahasýna fiyat istikrarý amacýný gerçekleþtirme kabiliyetidir. Hükümetle merkez bankasý arasýndaki anlaþmazlýklarýn nasýl giderileceði ve merkez bankasýnýn para politikalarýnýn oluþturulmasýna ve bütçe sürecine katýlým derecesinin belirlenmesi. merkez bankasý ve hazinedeki kilit personelin niteliðine baðlýdýr. Birinci olarak. Bu yöndengeliþtirilecek yasaya ek olar ek göstergelere de gereksinim vardýr. 1980'li yýllarda merkez bankasý baþkaný her yýl deðiþmiþtir. . Birçok ülkede merkez bankasý baþkanýnýn yasal olarak görevde kalma süresiyle fiilen görevyapma süresi arasýnda farklýlýk Örneðin Arjantin'de yasal olarak görv süresi dört yýl olduðu halde.

Kamu sektörünün merkez bankasýndan ödünç alma olanaklarýna yasal sýnýrlama getirilmesi.311 .. Merkez bankasý yasasýnda. özellikle geliþmekte olan ülkelerde para politi . Bu durum. merkez bankasýnýn nihai amaçlarýnýn belirlenmesi. faiz oraný ve doðrudan avanslarýn geniþliði ve menkul kýymet karþýlýðý ödünç verme þeklinde olabilir. . Merkez Bankasýna Alternatif Para Kurulu Adýnda Bir Kurum Oluþturulmasý . vade. Bu sýnýrlamalar hacim. Özellikle yüksek oranlý ve kronik enflasyonun yaþandýðý ülkelerde Para Kurulu (Currency Board )adlý bir kurumun merkez bankasýnýn yerini almasý ve finansal disiplinin saðlanmasýnda bir araç olarak kullanýlmasý önerilmektedir.

. dövize tam konvertibl olma özelliðine sahiptir. Bu konuda bir sýnýr yoktur. ödemeler bilançosu dengesi gibi birbirleriyle çatýþan veya örtüþen amaçlarý vardýr.kasýnýn büyük ölçüde politik düþüncelerden etkilenmesi sonucu merkez bankasýnýn yasama ve yürütme organlarýnýn baskýlarýna duyarsýz kalamamasýndan kaynaklanmaktadýr. tam istihdam. para politikasýnýn en önemli öðesinin merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðý olduðu görüþü geliþtirilmiþtir. fiyat istikrarý. . ulusal paranýn baðlandýðý ülkedeki oranlara eþit olur. Para Kurulu sisteminin özellikleri þunlardýr: . Para Kurulu sistemi. . Para Kurulu politik müdahalelerden baðýmsýz bir kuruluþtur. . Para Kurulu'nun temel görevi yerli paranýn deðerini korumaktýr. ayný yönde iliþki de kurulabilir. fiyat istikrarý ile ekonomik büyüme ve tam istihdam ile ödemeler bilançosu dengesi amaçlarý birbirleriyle çatýþýr. Para Kurulu'nun para politikasýnýn belirlenmesinde herhangi biryetkisi yoktur. ulusal parayý döviz karþýlýðýnda yaratýr. kýsaca yerli para biriminin sabit bir kur üzerindenyabancý paraya baðlanmasý olarak tanýmlanmaktadýr. . Para politikasýnýn çeþitli stratejileri vardýr. Para Kurulu belirlenen döviz kuru hedefinden baðýmsýz olarak bir enflasyon hedefi koyamaz. Sabit kur sistemi geçerli olduðundan. Böylece sabit birkur üzerinden deðeri belirlenmiþ olan ülke parasý yaratýlmaktadýr. . Para Kurulu'nun ihraç edeceði yerli para. Bu amaçlardan. tam istihdam ile fiyat istikrarý. ülke parasýnýn miktar olarak artýþý yabancý paranýn miktarýna baðlanmaktadýr. Para Kurulu. ülke parasýyla baðlandýðý yabancý para arasýnda bire bir iliþki kurulmakta. Bazý hallerde bu amaçlarýn bazýlarý arasýnda. ekonomik büyüme. ülkedeki faiz ve enflasyon oraný. Para kurulu hangi tür ekonomilerde kurulur ve sistemin özelliklerinelerdir? Özet ? Para politikasýnýn. Ancak günümüzde. Parasal geniþlemenin de çeþitli güdülerle yapýldýðý söylenebilir. Buna göre. Para Kurulu kendisine döviz getiren herkese ulusal para verir.

Ekonomik Büyüme.Ödemeler Bilançosu d.Fiyat Ýstikrarý b. Ödemeler Bilançosu Dengesi. Para politikasýnýn aþaðýdaki amaçlarýndan hangileri çatýþma halinde deðildir? a. Tam istihdam. Kalkýnma.Fiyat Ýstikrarý c. Tam istihdam-Ödemeler Bilançosu Dengesi .Fiyat Ýstikrarý e.Sorular 1.312 .

Ýki aþamalý c. Hükümetin ekonomiye yeni parasal taban þýrýnga ederek elde ettiði gelire ne ad verilir? a. Ýlker. Yargý organýna 5. Credibility and Independence. 1995. OKTAR Suat. Aþaðýdakilerden hangisi para kurulunun görevlerinden biri deðildir? a. Enflasyon geliri b. kime karþý olmalýdýr? a. Para basma geliri c. Döviz karþýlýðý ulusal para yaratýr c. bir stratejidir? a. MIT Press. Central Bank Strategy. Sayý0 1. 1994. Yerli paranýn deðerini korur b. UIAUM. . Finansal istikrarý güdülü e. Merkez bankasý enflasyonu düþürmek için M1 para arzýný belli bir büyüme düzeyinde tutmayý bunun için de parasal tabaný bu düzeyeuyacak biçimde ayarlýyorsa. Arbitraj geliri e. Süperenflasyon geliri 4. Parlementoya d. Theory and Evidence. Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðý. Ýstihdam güdülü 3.Ü. PARASIZ. Dünya Bankasýna c. Politik müdahaleleri engeller Kaynakça CUKIERMAN Alex. Tek aþamalý b. "Merkez Bankasýna Alternatif Bir Kurum: Currency Board". M. Cambridge.313 . Ezgi. Para politikasýný belirler e. 1994. Sabit kur sistemini uygular d. IMF 'ye b. Üç aþamalý d. M. Yürütme organýna e. Bursa. Senyoraj geliri d. Para. Ýktisad Araþtýrmalarý Dergisi. Banka ve Finansal Piyasalar.2..

Ünitede yer alan dirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. Bu ünitede para politikasý uygulamalarýnýn izlenmesi için seçilecek gösterge olaylarý ve bunlarýn özellikleri incelenecektir.. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz.ÜN ÝTE 19 Para Politikasýnýn Göstergeleri Bu Ünitede. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. Üniteyi çalýþýrken. para politikasý araçlarýndaki deðiþikliklere ne ölçüde reaksiyon gösterdikleri dikkatle elealýnmaktadýr. çeþitli göstergelerin... Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak. .. enflasyon ve deflasyon ortamýnda gerçeði ve neden yansýtýp.314 .

Bu formülde Ms para arzýný. .GÖSTERGE SEÇÝMÝNDE KRÝTERLER . . Bu olmadýðýnda. Çok az gecikmeyle ya da hiç bir gecikme olmaksýzýn kolayca gözlenebilmelidir. politika uygulamasýnýn yakýn geçmiþteki etkilerini ölçecektir. para arzýný verir. Giriþilen politika tarafýndan çok çabuk etkilenmelidir. Göstergeler: . Para politikasýgöstergesi nedir? Para politikasýnýn uygulama sonuçlarýnýn deðerlendirilebilmesi için belli deðiþkenlerin aldýðý deðerlerin izlenmesi gerekir. yani gösterge olarak kullanýlan istatistikler ya da gözlenen diðer veriler gerçeðin tam tersini gösterirse buna bakarak alýnan politika önlemleri. Seçilecek göstergede ayrýca bazý özelliklerin bulunmasý beklenir. Bu göstergeden etkilenerek para otoriteleri gelecektekiuygulamalarý düzenleyecektir. LM eðrisiyle IS eðriIerini birlikte ele aldýðýmýzda. sadece birim deðeriyle oynadýðýmýz makro politika aracý deðil. hiç olmazsa nitelik açýsýndan (yöngösterici olarak) doðruluk taþýmasý gerekir. Para politikasý göstergesi. Para politikasýgöstergesi hangi özellikleri taþýmalýdýr? Uygun Para Arzý Tanýmý Önce kýsaca para arzý teorisine yeniden geri dönelim ve gözönünealacaðýmýz iki temel para arzý iliþkisi için LM eðrisinin konumunun ne olacaðýný görelim. Peki bu göstergenin seçimi neden önemlidir? Çünkü bir makro deðiþkene. para politikasýnýn göstergeleri olmaya aday deðiþkenlerin uygunluðunu kolayca belirleyebiliriz. . Bu nedenle göstergeseçimi çok önemlidir. Bilindiði gibi parasal taban çarpanýyla parasal tabanýn çarpýmý. Bu nedenlerle. baþka deðiþkenler de etki yapabilir veya bu deðiþken beklediðimiz sonucu ifade etmekten uzaktýr. H parasal tabaný . bu göstergelerin nicelik(rakamsal) açýsýndan olmasa bile. . Gösterge seçiminde neler gözönünde tutulmalýdýr? Ýzlenecek para politikasý için gösterge seçiminde. (Ms = mH). . ekonominin yapýsýyla ilgili bazý hipotezlerin belirlenmesi gerekir. amaç deðiþkendeki konjonktürel dalgalanmalarý daha da þiddetlendirebilir. Deðerleri incelemeyealýnacak bu deðiþken politikasý göstergesi adý verilir. Ara amaç ve amaç deðiþkenleriyle iliþkili olmalýdýr.

para arzýyla ilgili iki tip fonksiyon türetebiliriz. açýk piyasa iþlemlerinin fonksiyonudur. Son olarak ticari banka sisteminde para yaratmak için kullanýlan rezervler. Ödünç alýnmýþ rezervleri ise ticari bankalarýn ödünç alýnan fonlara olan talebi belirler.göstermektedir. Sürekli rezervler. Parasal taban ödünç alýnmayan rezerv paralar artý ödünç alýnan rezerv paralarý (reeskont iþlemleriyle) ifade etmektedir. ticari bankalarýn aþýrý rezerv taleplerine de baðlýdýr. ticari bankalarýn ödünçler için uyguladýðý faiz oranýyla merkezbankasýnýn uyguladýðý reeskont oraný arasýndaki farkýn fonksiyonudur.315 . ödünç olarak verilmezler ve dolayýsýyla mevduat yaratýmý sözkonusu olmaz. Çünkü aylak olarak tutulan rezervler. . Bu rezervler. Þimdi bu kýsa açýklamalara dayanarak.

faiz oranýndaki deðiþmelere duyarlýdýr. faiz oranlarýyla ters yönde iliþkilidir. Faiz oranlarý reeskont oranýnýn üstünde olduðu zaman ödünç alýnan rezervler geniþler.1. Yukarýdaki açýklamalardan da anlaþýlabileceði gibi birinci durma uygun para arzý eðrisi. Bu durumdaki para arzý fonksiyonunu. ödünç iþlemlerine konu olmadan deðiþir. para otoritesi tarafýndan sistemin dýþýnda belirlendiðinden. para arzý eðrisi faize karþý sýfýr esnekliktedir. biraz da bankalarýn tuttuklarý bu aþýrý rezerv düzeyine baðlýdýr. Ancak yukarýda da deðindiðimiz gibi bankalar. aþýrý rezervlerin de faiz oranlarýnýn etkisinde olduðunu göstermektedir.A da çeþitli milli gelir düzeyleri için belirlenmiþ olan para talebi eðrileri L(Y1). Þekil 1. Baþka bir deyiþle. Ancak toplam parasal taban (rezerv para). L(Y3) ile gösterilmiþtir. aylakya da aþýrý rezerv t bilirler. öngörülen teorik modelde para arzý veri olarak alýnmakta ve modeldeki diðer deðiþkenlerden etkilenmemektedir. M para arzý eðrisinin kesi þimleri LM ve LM M(r) eðrilerini oluþturmaktadýr. Þekil 1.? Parasal taban (H) nelerin fonksiyonudur? Parasal tabanýn belli bir bölümü. yani LM eðrisini düþünelim.B de her milli gelir düzeyinden geçen LM eðrileri elde edilmiþtir. Çeþitli Para Arzý ve Para Talep Eðrileri Yardýmýyla LMEðrilerinin Elde Edilmesi Þimdi bu iki para arzý eðrisiyle iliþkili para piyasasý denge koþulu eðrisini. L(Y2). ticari bankalarýn uyguladýklarý faiz oranlarýyla. yani Ms = M(r) olarak gösterebiliriz. .Ýkinci durumdaki para arz eðrisi ise miktar eksenine dik bir doðru ile gösterilir (Þekil 19. Bu durumda Ms = M olarak gösterilebilir. Buna göre çeþitli para talep eðrileriyle. Ýþte toplam rezervlerin kullanýmý. fonksiyonun fonksiyonu olarak. Bu eðrilerle. merkez bankasýnýn uyguladýðý reeskont oraný arasýndaki farka göre deðiþir. Ticari bankalarýn talep ettikleri aþýrý rezervler. para arzýnýn tamamen sistemin dýþýnda belirlendiðini varsayabiliriz. Para arzý. çeþitli varsayýmlara baðlý olarak çizilen para arzý eðrilerinin kesiþme noktalarý saptanarak.A). Yukarýdaki açýklamalar para arzýnýn aþýrý rezervlerin. ? Para arzýfonksiyonu neden fonksiyonun fonksiyonu olarak gösterilir? Ýkinci durumda. Hatýrlanacaðý gibi LM eðrisi para arz vetalebi eþitlenerek elde edilir.

Çeþitli Para Arzý Tanýmlamasýna Göre LM Eðrilerinin Elde Edilmesi.316 .M (A) (B) r L(Y1) L(Y2) L(Y3) M(r) LM M(r) r 0 Y1 Y2 Y3 M Y LM( )M Þekil: 19. 0 Ms . 1.

Para Arzýnýn Ýçsel Olarak Belirlendiði Durum Para politikasý için uygun göstergenin seçimi sorununu açýkça ortayakoyabilmek için para arzýnýn içsel olar endiðini varsayalým. göstergenin amacý para politikasýnýn ara amaç üzerindeki etkisini ölçmektir. IS Eðrisi Sabitken Para Politikasýnda Deðiþme Merkez bankasýnýn açýk piyasa iþlemleriyle tahvil satýn aldýðýný varsayalým. para arzý ve faiz oranýdýr. faiz oraný ve bankalardaki aþýrý rezervler üzerinde durulmaktadýr. toplam rezervler. M yine az esnek LM M yi oluþturmaktadýr. Bu durum Þekil 19. O halde iyi bir para politikasý göstergesi. Burada en büyük sorun. (A) (B) r r0 r1 M s M´ s L(Y0) L(Y1) L(Y2) . Özellikle bu çeliþkili durumlarýn belirlenebilmesi için çeþitli örnek ve varsayýmlardan hareket edilmektedir.A da para arzý eðrisinin Ms den M's ye kaymasýyla gösterilmiþtir. para politikasýnýn ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisini karþýlaþtýrma olanaðý vermelidir. Daha önce de belirttiðimiz gibi. para otoritelerine. parasal taban. O halde para arzý eðrisi ne kadar dikse onu temsil eden LM eðrisi de o kadar dik olacaktýr. Bu durum para politikasý gösterge adaylarýmýz. Yani açýk piyasa satýn alýmlarýndan sonra.? Þekilden de görüldüðü gibi faize duyarsýz para arzý eðrisi. Bu durumda para arzý eðrisi saða kayacaktýr. Para arzýeðrisi ile LM eðrisi arasýnda nasýl bir iliþki vardýr? PARA POLÝTÝKASININ GÖSTERGELERÝ Genel olarak para politikasýnda uygun gösterge olarak. para arzý. saydýðýmýz dört büyüklükten hangisinin enuygun gösterge olacaðýnýn b terge seçiminde çok çeliþkili sonuçlar ortaya çýkabilmektedir. her faiz oranýnda banka sistemi tarafýndan daha fazla para arzedilecektir.2.

1 de gösterilmiþtir.A da ayrýca para talep eðrileri ailesi de gösterilmiþtir.B de ise veri IS eðrisi de gösterilmiþtir. Þekil 19. LM0 ile IS nin kesiþme noktasý r0 faiz oranýný belirlemektedir. Açýk piyasa alýmlarý . Bunlarýn nasýl elde edileceði Þekil 19. IS Eðrisi VeriykenPara Arzýndaki Artýþýn Etkisi.2. Para arz ve talep eðrilerinin denge noktalarýndan yararlanýlarak LM0 ve LM' gibiiki farklý LM eðrisi elde edilebilir.L(Y3) r r0 r1 IS M0L LM´ Þekil: 19.317 . 2. ' 0M0M M0 YY´Y s0 Þekil 2.

O halde sorun nedir? Bu soruya bir cevap verebilmek için mal piyasasýyla ilgili bir diðer örnek vermek gerekecektir.B). Þekil 13.3. Üç gösterge adayýnýn tümünün verdiði cevap aynýdýr: Para politikasý öncekine göre daha geniþleticidir. Son olarak faiz oranýnýn r0 ile dan r1 e düþmesi de yine daha gevþek para politikasý anlamýna gelmektedir. para politikasý göstergesi olarak gösterdiðimiz üç adayýn hepsi de ayný sonucu ortaya koymaktadýr. (A) (B) r r1 r0 Ms L(Y0) L(Y1) L(Y2) L(Y3) r M0L r0 r1 IS0 IS' Þekil: 19. M0 dan M'ne artmýþtýr. Gösterge adaylarýnýn hiçbiri belirsiz bir sonuç vermemektedir.A ve 19. Para Piyasasý Deðiþmezken IS Eðrisinin Kaymasý Þimdiki örnekte içsel para arzý eðrisinin ve para talebi eðrilerinin veri olduðunu varsayalým. Yukarýda anlatýlanlardan gösterge seçimi sorunu açýsýndan þu sonuç çýkarýlabilir. LM Eðrisi Veriyken IS Eðrisindeki Kaymanýn Etkisi. Bu da parasal kýsýtlamalarda bir gevþemenin iþaretidir. IS eðrisi sabitken. 0 M0M' Ms 0 Y0Y' Y .3. Verilen para arzý ve para talebi eðrilerine iliþkin para piyasasý denge eðrisi LM0 dýr (Þekil 19. Þöyle ki birinciolarak toplam rezervlerin artmýþ olmasý.3.3. Ýkinci gösterge adayý olan para arzý.B de mal piyasasý dengesini IS0 göstermektedir. daha az kýsýtlayýcý para politikasý anlamýna gelmektedir.sonucu para arzý eðrisi Ms den M's ye kaydýðý için oluþan LM eðrisi LM' ile IS eðrisinin kesiþimi r1 faiz oranýný verecektir.

Bunun sonucu olarak IS eðrisi saða IS'ne kayar (Þekil 19.3. çeliþkili bir durumla karþýlaþacaklardýr. IS' eðrisi ile LM0 eðrisinin kesiþim noktasý daha yüksek bir faiz oranýný (r1 ) oluþturacaktýr.Bir an yatýrýmýn marjinal etkinliði (ME I) eðrisinde bir kayma ya da otonom yatýrýmlarda bir artýþ olduðunu varsayým (Þekilde gösterilmiyor). tüm milli gelir düzeylerinde toplam talep (C+ I+G) yükselir. paraotoritelerinin davranýþlarýnda bir deðiþiklik olmadýðý ileri süreceklerdir. faiz oraný ve para arzýnýgösterge olarak seçenler. r1 faiz oraný için para arzý M0 dan M' ye yükselmektedir. .318 . Þimdi bu sonucu. Öte yandan.B). Toplam rezervlerin (parasal tabanýn) deðiþmediði varsayýldýðýndan. para politikasýnýn üç gösterge adayý için ayrý ayrý yorumlayalým. toplam rezervleri bir para politikasý göstergesi olarak belirleyenler. Bu otonom artýþ sonucu.

r (B) r0 r1 LM1 LM 0 IS0 (A) r r0 r1 Ms L(Y2) L(Y2)' L1(Y1) L1'(Y1) ' 0 Y1Y0Y 0 M0M Ms Para talebindeki otonom artýþ sonucu Þekil 19.4 de para arzý. Bu yeni talep eðrileriyle sabit kalan para arzý eðrisinin kesiþme noktalarý yeni bir LM eðrisini . Öte yandan para arzýný gösterge olarak seçenler. Para piyasasýnda bir deðiþiklik yokken IS eðrisi kayarsa hangi gös? terge gerçeði gösterir? Para Talebinde Bir Artýþ Olduðu Durum Þimdi de para talebinde otonom bir artýþ olduðunu ve ekonomide baþkaca bir deðiþme olmadýðýný varsayalým.A da görülen para talebi eðrileri ailesi (þekli karýþtýrmamak için sadece ikisi gösterilmiþtir) saða kayarak. kesikli çizgilerle gösterilen duruma gelecektir. para arzýnýn M0 dan M' ye artmasý nedeniyle daha gevþek bir para politikasý izlediðini ileri sürebilirler. Para Talebinde Artýþýn Etkileri. para arzý eðrisi deðiþmemiþtir ve Þekil 19. Para otoritesinin politika davranýþýnda bir deðiþme olmadýðý için.4. Þekil:19. Ms eðrisiyle gösterilmiþtir. Benzer þekilde mal piyasasýnda arz talep iliþkilerinde herhangi bir deðiþme olmadýðý için mal piyasasý denge eðrisini IS0 göstermektedir.Faiz oraný r0 dan r1 e yükseldiðinden.4. para otoritelerinin daha sýký bir para politikasý uyguladýðý düþüncesinde olabilirler. Para talebinde herhangi bir artýþ olmadan önce para arzý M0 dýr ve denge faiz oraný da r0 dýr. bu oraný gösterge olarak seçenler.

LM0 eðrisine göre daha soldaolarak (Þekil 4. Eðer para arzýný göstergeolarak seçersek. Tersine.(LM1) belirleyecektir.B) ve deðiþm yen IS eðrisini daha yukarýda keserek hem faiz oranýný yükseltecek (r0 dan r1 e) hem de denge milli gelir düzeyinidüþürecektir (Y0 dan Y1 ne). daha yüksek faiz oranlarýný daha kýsýtlayýcý bir para potitikasýna kayýþýn sinyali olarak görebiliriz. faiz oranlarýný politika göstergesi olarak kullanýrsak. Eðer toplam rezervleri(parasal taban) politika göstergesi olar ak kullanýrsak. Bu durumda da gösterge olarak seçilenbüyüklüðe göre.319 . para arzýndaki geniþlemeyi daha gevþek ve daha geniþletici para politikasý olarak yorumlayabiliriz. LM1 eðrisi. Para arzýnda bir otonom satýþ olduðunda hangi gösterge gerçeði? yansýtmaktadýr? . para politikasýnda hiçbir deðiþikliðin olmadýðýný söyleyebiliriz. farklý yorumlar ortaya çýkacaktýr.

parasal kolaylýklarýn arttýðý þeklinde yorumlanýyorsa. Eðer faiz oranlarýndaki bir düþüþ. toplam rezervler ve para arzý birlikte hareket ettiðinden. Serbest rezervler aþýrý rezervlerle ödünç alýnmýþ rezervler arasýndaki farký gösterir. serbest rezervlerdeki bir düþüþ . bunlardan birisinin gösterge olarak kullanýlmasý ayný sonucu verecektir. para politikasý göstergesi olarak kullanýlmaya aday olarak gösteriliyorsa.Para Arzýnýn Dýþsal Olarak Belirlendiði Durum Buradaki analiz. aþýrý rezerv talebi artar ve dolayýsýyla serbest rezerv talebi artar. Para arzýnýn dýþsal olarak belirlenmesi durumunda hangi gösterge gerçeði yansýtýr? Serbest Rezervlerin Gösterge Seçilmesi ? Son gösterge adayý da bankalarýn tuttuðu serbest rezervlerdir. Bunun yanýnda. Faiz oranlarý yükselirken aþýrý rezerv talebi artar ve dolayýsýyla serbest rezerv talebi azalýr. eðer para arzýnýn dýþsal olarak belirlendiðini varsayarsak. Eðer faiz oraný. dýþarýdan belirlenmiþ para arzý fonksiyonunun gösterge olarak kullanýlmasý. Bu koþullar altýnda. Burada önemli olan durum þudur: Aþýrý rezervler ve ödünç alýnan rezervlerde herhangi bir kayma olmasa bile. ayný þekilde serbest rezervler de ayný amaç için düþünülebilir. Tersine. serbest rezervler faizoranlarýyla ters yönde deðiþir. serbest rezervler de faiz oranýnýn fonksiyonu olacaktýr. parasal kýsýtlamanýn hafiflediðini göster Tersine. faiz oranlarýnýn gösterge olarak seçilmesi sonucu elde edilen sonuçla tam tamýna zýt bir durum ortaya koyar. Þöyle ki. eðer faiz oraný düþerse. para arzý eðrilerini incelerken yapýlanla paralel olacaðý için ayný þeyleri tekrarlamayacaðýz. Gerek aþýrýrezerv talebi gerekse ödünç alýnan rezervler faiz oranýnýn fonksiyonu olduðundan. parasal çarpaný veri olarak kabul ediyoruz demektir. o zaman serbest rezervlerdeki bir artýþ ya da net ödünçalýnan rezervlerdeki bir gerileme. ödünç alýnan rezerv talebi azalýrken. LM eðrisini dikleþtirir ve faize karþý daha az esnek olarak kullanýlmasý.

ya da net ödünç alýnmýþ rezervlerdeki bir artýþ. politika dýþý uyarýlmýþ deðiþmeler daha baskýn çýkabilir. serbest rezervler ve para arz içsel olarak belirlenmektedir. Son yýllarda birçok banka para arzý büyüme hedefleri saptamýþtýr. daha kýsýtlayýcý bir para politikasýný gösterir.320 . Ülkemizde de merkez bankasý 1990'dan itibaren para programlarý uygulmaya baþlamýþtýr. yüksek enflasyon oranýdýr. Gösterge olarak kullanmak için dýþarýdan belirlenen tek deðiþken parasal tabandýr. Çünkübu daha yüksek faiz oranýyla birlikte gerçekleþmektedir. Bunun temel nedeni. Þimdiye kadar para politikasý göstergesi olabilecekdört adaydan üçünü oluþturan faiz oraný. Nitekim geleneksel olarak kendilerine temel gösterge olarak faiz oranlarýný seçen merkez bankalarý yüksek eflasyon oraný karþýsýnda bunu terket . Serbest rezerv nedir? Bir gösterge olarak nasýl kullanýlabilir? En Uygun Gösterge ? Yukarýdaki basit örnekten alýnacak ders þudur: Parasal gösterge birdýþsal deðiþken olmalýdý deðiþkenin para politikasý göstergesi olarak kullanýlmasý durumunda.

LM eðrileri aracýlýðýyla resesyon durumunu düþünelim. faiz oranlarý. para politikasý göstergesi olarak el yordamý ya da gözkararý (Rules-of-Thumb) para politikasýný önermektedir. En uygun gösterge nedir? Neden? EL YORDAMINA (RULES OF THUMB) GÖRE PARA POLÝTÝKASI Para politikasýnýn göstergeleriyle ilgili tartýþmalara dört potansiyeladayla baþladýk. Daha önce gördüðümüz gibi para arzýný ya da faiz oranýný istikrarlý kýlmak için uygun stratejinin izlenmesi. para politikasý için en iyi göstergenin toplam rezervler gibi dýþardan belirlenen bir deðiþken olacaðýný belirlemiþtik. para politikasý konusunda araþtýrma yapan birçok araþtýrmacý. Ýkinci olarak. Böyle bir para politikasýnýn gerçekleþtirilmesi için faiz oranýnýn düþmesi ve para arzýnýn ortalama oranýnýn üzerinde büyümesi gerekir. para arzý. serbest rezervler ve toplam rezervlerdi. Politikayý belirleyenler. Bu durumda IS ve LM eðrileri sola kayacak ve faiz oraný düþecektir. Bunl ir kez daha hatýrlatmak gerekirse. uzun vadeli hedefler için de para arzýný para politikasý aracý (hedef deðiþken) olarak önermektedirler. Para arzý veriyken LM eðrisinin sola kaymasýna iki þey neden olabilir. Özellikle uzun vadeli faiz oranlarýnýn bekleyiþlere baðlý olmasý ve bunun kiþilere göre deðiþmesi. Gösterge sorununu tartýþýrken.? miþtir. William Poole. Þimdi IS . Bu durumda geriye faiz oranlarý ve serbest rezervler (ki bu ikisi birbiriyle eþdeðerdir) ve para arzý kalmaktadýr. para otoriteleri IS eðrisinin sola kayýþý . kýsa vadeli hedefler için faiz oranlarýný. bu deðiþken artýk bir hedef deðiþken olarak kullanýlmaya elveriþli olmayacaktýr. Para politikasý için gösterge olarak toplam rezervler seçildiðinde. merkez bankalarýnýn para arzýnýn büyüme oranýný gösterge olarak seçmelerine neden olmaktadýr. Örneðin resesyon durumunda geniþletici bir para politikasýnýn izleneceði düþünülebilir. faaliyetlerini eksik bilgilerle ve belirsizliklerledolu bir dünyada sürdürdüklerinden. Birinci olarakpara talebi nde bir artýþ olabilir. istikrarsýzlýk ya da rahatsýzlýk kaynaklarýyla iliþkilidir.

para talebindeki bir artýþ gelirin azalmasý321 . Bu sýrada para arzýnýn belli bir oranda yükselmesi de gerekir. yani para arzý fonksiyonunu ve dolayýsýyla LM eðrisini saða kaydýrýcý politika dahaiyi olabilir. W. Ancak þu hususun da bilinmesi lazýmdýr: Para arzýnda bir artýþ olmasýna raðmen para talebindeki daha büyük bir artýþ sonucu LM eðrisi yine sola kayabilir. gelir düzeyi de daha fazla düþecekti. Ancak bu sýrada para arzý arttýrýlmamýþ olsaydý. yalnýzca düþen faiz oranýna güvenemez. Burada üzerinde durulmasý gereken nokta þudur: Bir resesyon döneminde para politikasý. Para arzý fonksiyonu veriyken. Bununlabirlikte geliri istikrara kavuþturmak için fai z oranlarýnýn düþmesine izin vermek daha iyi olabilir. bu sola kayma daha fazla olacak. Bunun sonucu olarak para arzý eðrisi ve buna baðlý olarak LM eðrisi sola kayabilir. Yine bir resesyon durumundan hareket edelim.sonucu faiz oranlarýnýn düþtüðünü görerek faiz oranlarýný istikrara kavuþturmak için toplam rezervleri azaltabilir. Hatta toplam rezervleri arttýrýcý politika. Poole'ýn el yordamý (rules of thumb) politikasýyla öne sürdüðü bir ikinci durumu ele alalým.

Bu soruya W. Dolayýsýyla bu rahatsýzlýklar hýzlý iyileþme saðlanmasý için geniþletici politikalarla pekala birleþtirilebilir. Böylece. toplam rezervler artýrýlmasý sonucu para arzý fonksiyonu saða kaydýrýlarak önlenirse. resesyonda düþen faiz oraný ve saðlanan parasal büyüme. Bununla birlikte eðer faiz oranýnýn yükselmesi. Resesyon döneminde ekonomideki rahatsýzlýklar gerçekte geniþletici olabilir. Bu durumda. Þimdiye kadarki analizler gelirde geniþlemenin nasýl saðlanacaðý ya da gelirde daha fazla gerilemenin nasýl sýnýrlanacaðý koþullarýnda yapýldý. Ancak eðer faiz oranýndaki yükselme toplam rezervler arttýrýlarak ve dolayýsýyla para arzý ve L eðrisi saða kaydýrýlarak engellenirse. Bu da bizi bir resesyon politikasý çerçevesinde faiz oraný aþaðýya çekilirken ve parasal büyüme ortalamanýn üstünde tutulurken. Bununla birlikte gereksizkýsýtlayýcý politika izlenmemesi için parasal büyümenin bir alt sýnýrý vardýr. faiz oraný yükselecek ve parasalbüyüme oraný ortalamanýn altýnda tutulacaktýr. para politikasýnýn katkýsýnýn geniþletici olmasýný saðlamaktadýr. para talebindeki artýþ para arzýndaki bir artýþla ayný ana rastlaþtýrýlmýþ olacaktýr. Ancak resesyon döneminde sorun ekonominin geniþlemesinin nasýl saðlanacaðý deðil. geniþlemenin daha az olmasý riskinin nasýl dengeleneceðidir. Poole þöyle cevap vermektedir: Eðer parasal büyüme oraný belli bir üst sýnýrýnýn altýnda tutulmak kaydýylafaiz oranýnýn yükselmesi durdurulabiliyors on politikasý izlenebilecektir. faiz oranýnýn nasýl biraz yükselebileceði sorusunun cevabýna götürmektedir.na. tersine bir þekilde bir enflasyonist "boom" u kontroletmek için de kullanabi lir. . gelirde bir artýþ saðlanmasýný garanti etmemektedir. faiz oraný yükselecektir. faiz oranýnýn yükselmesine neden olacaktýr. gelirdeki geniþleme ekonominin canlanmasý için düþünülenden çok daha hýzlý olacaktýr. Faiz oranlarýndaki bu yükseliþi önleyici politikalarýn tam olarak uygulamasý gerekecektir. Para talebindeki bir artýþa IS eðrisindeki bir düþüþ eþlik etmedikçe. Eðer IS eðrisi saða kayarsa ve bunun sonucu olarak gelir ve faiz oraný yükselecektir. Bu durumdan yalnýzca faiz oranýnýn biraz yükselmesine izin verilmesiyle kaçýnýlabilir. Önerilen göz kararý politika. Ayný akýl yürütme.

9 aralýðýnda olduðunu varsayalým. Düþük parasal büyümeye raðmen faiz oraný birkaç aydan beri düþüyorsa.4'ün üzerine çýktýðýndan faiz oranlarýnda bir düþüþ ve nispeten daha yüksek parasal büyüme kuralýnýn önerildiði anlaþýlmaktadýr. Faiz oranýnýn yükselmesi için para arzýnýn büyüme oranýnýn %2'nin altýnda olmasý gerekiyorsa. o taktirde parasal gösterge buzdolabýna girecektir. o taktirdeparasal büyüme lilmiti yükseltilecektir. o taktirde parasal büyüme %2 olaraktutulduðunda faiz oranýnýn düþmesine izin v lmiþ olacaktýr. Buna göre eksik istihdam %4'ün altýna düþünce ileride ayrýntýlý olarak inceleyeceðimiz kurala göre kýsýtlayýcý bir para politikasý izlenecektir. Tablo 19. . Tablo 19.1 yüzde olarak gözkararý para politikasý önerileri gösterilmiþtir. eksik istihdamýn %3. Poole göz kararý olarak %4-4. Eðer faiz oraný ve parasal büyüme göstergeleri birbirleriyle baðdaþmýyorsa.1'e baktýðýmýzda. iþsizlik %4-4.W. Örneðin.5-3.322 .4 oranýndaki istihdamý eksik istihdam olarak varsaymakta ve yýllýk %3-5 oranýndaki para arzý büyümesini fiyatistikrarýyla tutarlý kabul etmektedir.

5.3. Enflasyonun Faiz Oranýnýn Gösterge Olarak Seçimine Etkisi Geleneksel olarak merkez bankalarý .3 2 .4 3.9 5. Ekonomik rahatsýzlýðýn reel veya parasal sektörden doðmasýdurumunda sözkonusu politika nasýl uygulanmalýdýr? ENFLASYONUN PARA POLÝTÝKASININ GÖSTERGELERÝNÝ ETKÝLEMESÝ Birçok ülkedeki merkez bankalarý parasal büyüme hedefleri belirlemiþtir ve buna uygun göstergeler seçmiþtir. Önceki Aya AitÝþsizlik Oraný Hazine Bonosunun 3 Aylýk Faiz Oraný Aylýk Kural Para Stokunun BüyümeOraný (Yýllýk Oran) 0 . Ancak bu göstergelerin bazýlarý enflasyonist dönemde sakýncalý olabilmektedir.4.5 . para politikasý parasal toplamlar üzerinde odaklaþmalý ve rahatsýzlýðýn giderlimesi için faiz oranlarýnýn inip çýkmasýna izin verilmemelidir.Tablo: 19.0'dan fazla Yükseliþ Yükseliþ Yükseliþ ya da Düþüþ Düþüþ Düþüþ Düþüþ Düþüþ 1 . Göz Kararý Kuralýna Göre Para Politikasý.3. para politikasý faiz oranlarý üzerinde yoðunlaþmalý ve rahatsýzlýðýn reel sektöre sýçramasý engellenmelidir.0 .1.7 6 .4 5.9 6.5 4 .9 4.0 .86 . Tersine eðer ekonomik rahatsýzlýklar parasalsektörden kaynaklanýyorsa .5.4 4. Þimdi bunlarý inceleyelim.4.8 ? Bir diðer ünlü göz kararý kuralýna göre.4 3 .5 .5 . eðer ekonomik rahatsýzlýklar reel sektörden kaynaklanýyorsa.6 5 .

çoðu kez negatifolabilmektedir. Uzun dönemde beklenen faiz oraný üzerinde ödünç verenlerle ödünç alanlar farklý düþünülebilir. Ýktisatçý için. Uz dönemde reel faiz oranlarý beklenen enflasyona göre türetilebilir. Çünkü enflasyon ödünç verenleriçin bir vergi oluþtururken ödünç alanlarýn yü Enflasyonist dönemde faiz oranlarýneden iyi bir gösterge deðildir? ? . faizoranlarýnýn iyi bir gös ge olma özelliðini ortadan kaldýrmýþtýr.baþlýca gösterge olarak faiz oranlarýný ön planda tutmuþlardýr. faiz oranlarý beklenenden çok cari faiz oraný olarak düþünülmelidir. nominal faiz oranýnýn reel oranlara aktarýmý bir bilmece oluþturabilir. Kýsa dönemde. Enflasyondöneminde nominal faiz oranlarý çok yüksek olabilir. Bununla birlikte þiddetli enflasyonlar. Bu politika iktisatçý olmayan bir kiþiye aþýrý kýsýtlayýcý bir para politikasý izlendiði izlenimi verebilir ve anti eflasyoncu para politikasýna karþý bir baský oluþturabilir. Enflasyonist ortamda reel faiz oranlarý.323 .

Paranýn dolaþým hýzýylailgili trendlerin olma durumunda. ekonomi doðal olarak istikrarlýdýr. nominal para arzýndaki deðiþmelerdir. temelde nominal para arzýný nominal GSMH'ya baðlayan bir analizde reel ankesler faiz oranlarýna göre daha az rol oynar. zaman içinde üretimde ve fiyatlardabüyük konjonktürel d malar olmaksýzýn genel bir üretim artýþýna izin vermek olmalýdýr. Hedef Stratejisinin Saptanmasý ? Uzun vadeli fiyat istikrarýyla uyumlu para arzý büyüme hedefleri." Friedman'a göre tarihin verdiði bu dersler öðrenilmemiþtir. para arzýbüyüme oranýne olmalýdýr ki fiyat istikrarý saðlansýn? GÖSTERGE SEÇÝMÝ KONUSUNDA MONETARÝST-KEYNESGÝL TARTIÞMASI Para politikasý konusunda uygun gösterge seçimi sorunu. Ancak ne olursa olsun. Enflasyonda. ekonomi için kararlý bir zemin saðlamaktýr. . reel GSMH büyüme oranýna eþit olmalýdýr. Para politikasýnýn yapabileceði ikinci þey. yaþanan enflasyon nedeniyle eski önemini yitirmiþtir. ekonomiyi istikrardan uzaklaþtýran bir öðedir. Bu konuda Friedman þunu söylemektedir: "Tarihin bize para politikasýnýn ne yapabileceðiyle ilgili ilk ve en önemli dersi þudur: Para politikasý bizzat parayý karýþýklýklarýn bir kaynaðý olmaktan alýkoyar. Monetarist Yaklaþým Monetarist görüþe göre. eflasyonla iliþkili deðiþkenlerdir. Bu nedenle. Dolayýsýylapara otoritelerine d stikrarlý duruma müdahale etmemek veekonomide reel güçlerin yardýmýyla. para arzý büyüme oranýnýn fiyatlarý yükselteceðini söylemek mümkündür. Duruma göre yürütülen para politikalarý. fiyatlarýn istikrarlý olmasý için para arzýnýn büyüme oraný. Burada önemli olan bir nokta vardýr: Reel ankesler beklenen enflasyondan çok. monetarist ve keynesgilokullar arasýndaki tartýþma larýn bir bölümünü oluþturmaktadýr.Enflasyonun Para Arzý ve Para Arzýnýn Büyüme Oraný Üzerindeki Etkisi Para arzý ve para arzýnýn büyüme oraný. gözlenen enflasyona göre hesaplanabilir. Ýstikrarsýzlýðýn en büyük kaynaðý da.

toplam mal ve hizmet talebindeki cariistikrarsýzlýðý vurgulamaktadýr.324 . Eðer bu varsayým kabul edilirse. daha ileride geniþ olarak inceleneceði gibi. Monetarist görüþ. temelde neyi savunmaktadýr? Keynesgil Yaklaþým ? Öte yandan Keynesgil yaklaþým. tüm farklý makro ekonomik iliþkilerin en istikrarlýsýdýr.Monetarist görüþe göre para talebi fonksiyonu. Bu istikrarsýzlýk. toplam harcamalarýn dýþ . para arzý fiyat istikrarýný bozmayacak þekilde arttýrýlýyorsa nispeten sabit bir oranda milli gelir artýþýna neden olacaktýr.

genellikle el yordamý yöntemini kullanmaktadýrlar. yatýrým ve devlet harcamalarýnýn toplamý (C + I + G) þeklinde gösterilebilir. Dolayýsýyla bu deðiþkenler gözlenerek para politikasý daha iyi yürütülebilir. Keynesgillere göre de faiz oraný ve serbest rezervler en iyi gösterge olabilir. Tüketim fonksiyonun kendisi temelde istikrarlýdýr. Keynesgiller faiz oraný ve bankalarýn aþýrý rezervlerini seçmektedirler. Ýþte bu nedenle Keynesgiller maliye politikasýna önem vermektedirler. Ýhracat talebini gözardý edersek toplam talep. faiz oraný ve serbest rezervler koþullarýnda baþlar ve uygulanan para politikasý bu deðiþkenlere göre deðerlendirilmelidir.sal bileþenlerine baðlýdýr. Ancak baþlýca suçlu. Keynesgillere göre ekonomideki istikrarsýzlýk kaynaðýnedir ve nasýl? giderilir? Uygun Gösterge Seçimi Hiç kuþkusuz yukarýdaki özetlediðimiz yaklaþýmlarýn para politikasý için kabul edecekleri göstergeler birbirlerinden farklý olacaktýr. para arzý. yatýrýmlardaki otonom deðiþmelerden kaynaklanýr. öncelikle. Uygulamacýlar ise parapolitikasý göstergesi olarak. faiz oranlarý ve bankalarýn rezervleridir. tüketim. Dolayýsýyla milli gelir düzeyindeki deðiþmelere baðlý olarak tüketim harcamalarýnda meydana gelen herhangi bir deðiþme. Bu durumda aslýnda kendisi de istikrarsýzlýða neden olabilecek devlet harcamalarý. Para politikasý göstergesi aþaðýdaki özelliklerden hangisini taþýmamalýdýr? . Monetarist iktisatçýlar. tüketim fonksiyonunun kaymasýna neden olmaz. pa a arzýnýn ya da parasal taban gibi bir parasal büyüklüðün büyüme oraný koþullarýnda baþlar. Gerçekten de monetaristler için para arzý ve parasal taban. Çünkü monetaristleregöre para politikasý. ? Monetarist ve Keynesgil göstergeler nelerdir? Neden farklýdýr? Özet Para politikasýnýn nasýl yürütüleceðine karar vermeden önce. Bu dýþsal ya da otonom öðeler. yukarýda vurguladýðýmýz gibi. Bu göstergeler. gösterge olarak parasal tabaný veya para stokunu seçerlerken. iþletmelerin fabrika ve sabit teçhizat yatýrým talebidir. Tersine Keynesgilleregöre para politikasý. yatýrýmlardaki deðiþmelerden kaynaklanýr. otonom yatýrýmlardan kaynaklanan istikrarsýzlýðý dengelemek için kullanýlabilir. devlet harcamalarýný ve ihracat talebini içermektedir. C + I + G eðrisinin kaymasý. parasal taban. Bu yaklaþýmda istikrarsýzlýk. Sorular 1. bazý göstergelere bakmak gerekir.

c. Hiç gecikmesiz gözlenebilmelidir. d. Amaç deðiþkenle ilgili olmalýdýr.a. e. Giriþilen politikadan çabuk etkilenmelidir. Giriþilen politikadan etkilenmemelidir. Çok az gecikmeyle gözlenebilmelidir. -325 . b.

Viktoria. hangi gösterge anlamýný yitirir? a. M ve M(r) ye göre c. Parasal taban b. CHICK. Modern Money andBanking. Devlet harcamalarý c. Ýhracat e.326 .2. New York. Baský. Ýlker. Enflasyonist ortamda. Para arzý d. Yatýrýmlar d. Faiz oraný c. Mc. Ýstihdam 5. . GrayMills. Ezgi. The Theory and Monetary Policy. Roger Leroy and VAN HOOSE David. Para Politikasý. Bursa 1996. RANLETT. M0 ve H'a göre d. LM eðrisi hangi para arzý fonksiyonlarýna göre çizilebilir? a. John. London 1979. Bütçe açýðý e. 2. Bütçe açýðý e. Para piyasasýnda bir deðiþiklik yokken IS eðrisinin kaymasý durumunda hangi gösterge gerçeði daha iyi yansýtýr? a. Keynesgillere göre ekonomide istikrarsýzlýk kaynaðý nedir? a. 1993. N ew York. Money and Banking John Wiley. PARASIZ M. Faiz oraný c. M1 e ve M3 e göre b. M0 ve M1 e göre 3. 1977. M2 ve H'a göre e. Tüketim b. Ýstihdam 4. Para arzý d. Ýthalat Kaynakça MILLER. Parasal taban b. GRAW-HÝLL.

Üniteyi çalýþýrken þekilleri anlamadan geçmeyiniz. Bu üniteyi çalýþýrken. bu eðrileri etkileyen faktörleri ve merkez bankasýnýn elindeki para politikasý araçlarýný iyi bilmemiz gerekir. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz..ÜN ÝTE 20 Para Politikasýnýn Ara Amaçlarý Bu Ünitede. Para politikasýnda ana amaç deðiþkenlerin seçimi ve her ara amaç deðiþkinin üstün ve sakýnca yanlarý tartýþýlacaktýr. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz..327 ... Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak. . IS-LM analizini çok iyi bilmeniz.

Yani ara amaca iliþkin kesin ve güvenilir verilerin hýzla saðlanmasý gerekir.GÝRÝÞ Ýktisat politikalarý bazý belirli amaçlarý gerçekleþtirmek için izlenir. o halde bu nihai amaçlar izlenecek politika için bir gösterge olmaz mý? Bu soruyu "her zaman uygun olmaz" þeklinde cevaplayabiliriz. Bunlar. Merkez bankalarý M1. Bu verilerin ayný zamanda iktisatçýlarýn kuramsal tanýmlarýna da mümkün olduðunca uymasý gerekir. Kavram olarak faiz oraný tüm faiz oranlarýnýn aðýrlýklý ortalamasýdýr. M3 ve L para stoku listesiyle karþý karþýya kalmýþlardýr. Ýlan edilen faiz oranlarý ödünç verenlerin dengeleyici ankesleri ve finansal . ? Ölçülebilirlik kriteri nedir? Ölçülebilirlik kriteri. Üstelik kýsa dönemde bu ölçülerden herbiri ölçüm hata ve revizyonlarýyla karþý karþýyadýr. Para stoku ve uzun vadeli faiz oranlarý gibi hedef deðiþkenler ölçülebilirlik açýsýndan alt sýralarda kalmaktadýr. Parapolitikasýnýn bu ni hai amaç deðiþkeni üzerinde etkisini göstermesi içinbelli bir zamanýn geçmesi gerekebilir. ara amaç olarak alýnýr. belli hedef deðiþkenleri etkilemek için giriþilir. Özellikle günümüzde yaþanan finansal yenilikler para stokunun anlamýný bulanýklaþtýrmaktadýr. ölçülebilirlik. seçilen deðiþkenin deðerindeki deðiþkenliklerin kolayca ölçülebilir olmasýdýr. Faiz oranlarýnýn ölçümünde de benzer sorunlar vardýr. Dolayýsýyla kýsa dönemde bu deðiþkenlerin belli deðerleri almasý. Bazý faiz oranlarýnýn yorumlanmasý çok güçtür. bu nihai deðiþkeni ne yönde etkilediði bilinen ve kýsa zamanda politika uygulama sonuçlarýný yansýtan deðiþkenler ara amaç deðiþken olarak belirlenir. Þimdi bunlarý sýrasýyla inceleyelim. ulaþýlmasý zaman alan amaçlara yönelik politika düzenlemelerinde. Madem ki politika uygulamalarýna. M2. ARA AMAÇ SEÇÝMÝNDE KRÝTERLER Genellikle ara amaçlarýn seçiminde üç kriter göz önünde tutulmaktadýr. edenle. ulaþýlabilirlik ve ara amaçla nihai amaç arasýndaki iliþkidir. Ölçülebilirlik . Ölçülen faiz oranlarý tüm faizleri içermemektedir.

Nihayet nominal faiz oranlarý reel faiz oranlarýnýn ne olduðununun bilinmesine her zaman olanak vermez.kurumlarýn ödünç vericiler üzerine koyduklarý diðer kýsýtlamalarý yansýtmayabilir. Nominal faiz oranlarýyla reel faiz oranlarý arasýndaki fark özellikle enflasyon dönemlerinde önemlidir.328 . ölçülebilirlik kriteri açýsýndan neden baþarýsýz ara amaçlardýr? . Ayrýca kredi tayýnlamasý olgusu da ilan edilen faiz oranlarýný geçersiz kýlabilir. Para stoku ve faiz oranlarý. Ýþte bu nedenlerle faiz oranýnýn bir ara amaç olarak deðeri sýnýrlýdýr.

Aksi takdirde. tam ve eksizsiz bilgiye sahip olmalarý önemlidir. iktisat politikasýný uygulayanlarýn izledikleri politikalarýn. Ýçsel deðiþkenin bu arzulanan deðerine. istihdamý. çeþitli içsel deðiþkenlere etkisi konusunda. para otoritelerinin politikalarýný belirlemede hedef aldýklarý deðerdir. Ulaþýlamayan hedeflerin pratikte hiç bir faydasý yoktur. Merkez bankasý ara amaca ulaþsa bile. genel olarak para politikasý hedefi denir. Öncelikle. Ýçsel deðiþkenler. ekonomik büyümeyi ve ödemeler bilançosunu etkilemiyorsa. belli bir ekonomik modelde yer alandeðiþkenlerden model içind iðer deðiþkenlerce deðerinin belirlendiði kabul edilen deðiþkenlerdir. eðer ara amaç deðiþkeni. Hedef deðiþkenin iyi iþlemesi için belli özelliklere sahip olmasý . herþey boþuna olacaktýr. Ulaþýlabilirlik Ulaþýlabilirlik nedir? Merkez bankasý hedeflediði amaca ulaþabilmelidir. Ara Amaçlarla Nihai Amaçlar Arasýndaki Ýliþki Merkez bankasýnýn seçtiði ara amaçlarla. çok kýsa zaman gecikmesiyle gözlenebilir içsel deðiþkenleri seçerler ve politikalarýnda bu içsel deðiþkenin arzulanan belli bir deðeri almasý için çalýþýrlar. fiyat düzeyini. Acaba merkez bankasý kýsa ve uzun dönem için saptanan parasal büyüme hedeflerine ulaþabilir mi? Merkez bankasýnýn elindeki aletleri kullanarak parasal büyüme hedeflerine ulaþýp ulaþmayacaðý önemli bir konudur. hedef belirlemek boþuna bir uðraþ olacaktýr. Bunun için de politika belirleyicileri. Bu durumda politikayý belirleyenlerin uygulamalarýnýn nihai amaca ulaþmasý. Para politikasý hedefi. Olaya bir baþka þekilde yaklaþalým. dolaylý ve uzun zaman alan bir etkileþim zinciri sonucu olabilir. Acaba merkez bankasý herhangi bir belli faiz oraný tutturabilir mi? Kýsa vadeli faiz oranlarýný etkileyenaletler uzun vadeli faiz oranlarýný da etkiler mi? Merkez bankasý reel faiz oranlarýný mý.. yoksa yalnýzca nominal faiz oranlarýný mý etkiler? Bütün bu sorulara verilecek cevaplardan þu ortaya çýkmaktadýr. nihai amaçlar arasýnda herhangi bir baðýn olmamasý durumunda merkez bankasýnýn bir deðiþkeni ana amaç deðiþkeni olarak seçip onu gerçekleþtirmeye çalýþmasý anlamsýzdýr. .

Para politikasýnýn hedef deðiþkeninin seçimi.329 . belli bazý kuramsal varsayýmlarýn yapýlmasýný gerektirir. . faiz oranlarýný düþürücü parasaloperasyonun toplam talebi arttýracaðýný varsayýyorlarsa.zorunludur. hedef deðiþkeniyle nihaiamaç deðiþkeni arasýn nin olmasý nedeniyle. Eðer para otoriteleri kuramsal olarak. Amaç ise eksik istihdam durumundan tam istihdama ulaþmak olsun. hedef deðiþken olarak kullandýðýný varsayalým. . Para otoritelerinin faiz oranlarýný. O anda ya da çok kýsa zaman gecikmesiyle gözlenebilir olmasý. Bir içsel deðiþkenin hedef deðiþkeni olarak görev yapabilmesi için. Amaç deðiþkeni ile iliþki içinde olmasý. Para politikasý araçlarýndan hýzla etkilenmesi. hedef faiz oraný . bir diðer deyiþle hedef deðiþkeninin alacaðý deðerlerin nihai amaç deðiþkenine yansýmasý gerekir. . Bu tartýþma bizi gösterge sorununa götürmektedir. Bir örnekle durumu açýklamaya çalýþalým.

Bu durumda para otoriteleri. fiyat istikrarý. Etkin bir para politikasý. Bu ara amaç adaylarý. Faiz oranýný yükseltici politika uygulamalarý ise amaçlananýn tersine toplam talebi ve istihdamý azaltýcý etki yapabilir. çoðunlukla para politikasý . konjoktürelbekleyiþler daha da kötümserleþirse. harcama kararlarýný etkilemelidir. buna nihai amaç deðiþkeninin uygun bir þekilde cevap vereceðini düþünürler. Politika. Nihai amaçlara yönelikbir politika uygulamasýnýn toplam talep üzerindeki se bep sonuç zinciri. hedef deðiþkendeki deðiþmeleri ve amaçlanan yan etkileri de ayýrmak zorundadýr. Bu nedenle politikayý belirleyenler. para otoriteleri tarafýndan baþlangýçta hedef olarak seçilen düzeyin de altýna düþeblir. hedeffaiz oranýna ulaþana kadar politika araçlarýný kullanacaktýr. tam istihdam.? cari faiz oranýnýn altýnda seçilmiþ olur. dolaylý ve zaman alýcý olabilir. Eðer para otoriteleri para politikasýný ekonomik ortamda oluþan deðiþmelere göre uygulamak zorundaysa. Para politikasýnýn nihai amaçlarýile ara amaçlarýnýn iliþkisinde ne tür sorunlar vardýr? PARA POLÝTÝKASININ ARA AMAÇLARI ? Daha önce de belirtildiði gibi ara amaç sorunu. Bir gösterge olarak kullanacaklarý bu endeksler. bu politakýnýn etkilerini gösteren bazý endeksleri elde etmek ve yorumlamakzorundadýr. politikanýn hedef deðiþkeni üzerinde etkisini açýkca göstermelidir. Ara amaç neden gereklidir? Para politikasýnýn ara amacý olarak kullanýlabilecek birbirine zýt birkaç aday vardýr. Bu durumda denge faiz oraný. Ancak bu politikanýn uygulanmasý sonucu amaçlanmayan bazý yan etkiler de doðabilir. ara amaç deðiþkenin belli bir yönde deðiþmesi ya i bir deðeri almasý durumunda. Örneðin yukarýdaki politikanýn tamamlandýðý dönemde. büyüme. yatýrýmýn marjinal etkinliði eðris kayabilir. deðiþmesini istemediðiniz bazý baþka deðiþkenleri de uyarabilir. üretim gibi nihai amaçlarýn para politikasýndan doðrudan doðruya ve anýnda etkilenmemesinden kaynaklanmamaktadýr. nihaiamaç deðiþkeni yerine. Böyle olunca faiz oranýný hedeflenen düzeye yükseltmek gerekli olabilir. Bunun yanýnda para otoriteleri bu end eksler yardýmýyla.

hanehalký ve firmalarýn borçlarý da hedef olarak alýnabilir. para arzý. Bunlar. amaç politikayla ilgili bilgilerin toplanmasýndaki gecikmeve belirsizlik koþullarý altýnda. yani devlet. Ayrýca yatýrýmlarýn büyük bir kýsmý ödünçlerle finanse edilmektedir. hem para stokundan hem de faiz oranýndan daha iy idir. Ara amaç sorunu Brunner ve Meltzer'e göre þöyle tanýmlanabilir: Ara amaç sorunu. Parasal hedef deðiþkeni seçim sorununu daha iyi ortaya koyabilmekiçin ekonominin tatmin edici bir þekilde geliþtiðini. para politikasý için optimal bir stratejinin yada stratejilerin seçimidir. Bunlara ek olarak finansal olmayan sektördeki borç artýþý. Bazý iktisatçýlara görebir hedef olan kredi.330 . serbest rezervler. Aslýnda finansal olmayan sektörün borçlarý onlara verilen kredidir.göstergeadaylarýyla aynýdýr. kredilerin faiz oranlarýna göre daha iyi hedef olacaðýný vurgulamaktadýr. Yedinci bölümde geniþ olarak izleyeceðimiz kredi tayýnlamasý olgusu da. ve parasal tabandýr (toplam rezervlerdir). yani üretim ve istihdamdüzeyinin yüksek olduðunu ve fiyatlar makul bir istikrarýn bulunduðunu . Bu kiþiler harcamak için ödünç alabilirler. faiz oraný. Çünkü harcamada bulunmak isteyenlerin elinde mutlaka para olmasý gerekmez. Aslýnda finansal olmayan sektörün borçlarý da hedef olarak alýnabilir.

merkez bankasý kamu kaðýtlarýný alýp satarak nominalfaiz oranlarýný önemli ölçüde etkileyebilme kabiliyetine sahiptir.varsayalým: Bu arzulanan koþullarýn sürdürülmesinde. ara amaç olarak hangi nedenlerle uygun bulunmaktadýr? Nominal Faiz Oraný Hedefinin Gerçekleþtirilmesi Önce merkez bankasnýn nominal faiz oranýný. ? Tüm muhtemel ara amaç deðiþkenleri arasýnda. nominal faiz oraný hangi nedenlerle seçilmektedir? Birincisi faiz oranlarý merkez bankasý tarafýndan kolayca izlenebilir. Ara Amaç Olarak Faiz Oraný . Öte yandan. Merkez bankasý finansal araçlarýn ortalama faiz oranlarýyla ilgili ortalamaveriye günlük bazda ulaþabilmek edir ve bazý faiz oranlarýný saat saat izleyebilmektedir. Sonuçolarak. acaba hangi hedef deðiþken en çok yardýmcý olabilir? Bir baþka deyiþle acaba baþlangýçta. O halde. prensip olarak nominal faiz oranlarý merkez bankasý tarafýndan potansiyel olarak kontrol edilebilir görünmektedir. Bu noktada anahtar konu nominal faiz oraný hedefinin merkez bankasýnýn nihai amaçlarýyla uyumlu olup olmadýðýdýr. ara amaçlarda anahtar kriter olan ölçülebilirlik ve zaman kriterlerine nominal faiz oranlarý uygun düþmektedir. ara amaç olarak nasýl m0d (y0) . Nominal faiz oraný. en azýndan kýsa dönemde mer ankasý nominal faiz oranlarý üzerinde anlamlý bir kontrole sahiptir. Ýkincisi. istikrar kazandýrýlmalýdýr? Bu sorunun cevabýný verebilmek için mal ve para piyasasýnda doðabilecek aksaklýklarý ayrý ayrý ele alalým. faiz oranlarý ya da serbest rezervler düzeyine mi yoksa para arzý ya datoplam rezervlere mi.

Ancak arzedilen reel ankes miktarý. Þekil 20. Bu durumkuþkusuz.A merkez bankasý hedefine eþit r*denge nominal faiz oranýnda piyasadaki baþlangýç reel para ankes dengesini göstermektedir. Faiz Oranýnýn Hedeflenen Düzeyde Tutulmasý Þekil 20. Þimdihalkýn reel ankes talebinin anlaþýlmaz þekilde m1d y0 a yükseldiðini varsayalým. Þimdilik fiyat düzeyinin P0 da sabit oduðunu varsayalým. A da merkez bankasýnýn bir r* faiz oraný düzeyini seçtiðini düþünelim.1. Yani reel gelir deðiþmediði halde halkýn reel satýn alma gücü artsýn. merkez bankasýnýn faiz oranýný r* hedef düzeyinde tutmasýný zorlaþtýracaktýr. .1. Eðer merkez bankasý bu durumda hiçbir þey yapmazsa ve fiyat düzeyi deðiþmeden kalýrsa (varsayým olarak). Reel para ankes talep eðrisinin düþey reel ankes arz eðrisini kestiði A noktasýndan hareket edelim. o takdirdedenge nominal faiz oraný B noktasýnda r1 e yükselecektir.331 . Ayrýca merkez bankasý doðrudan doðruya nominal para ankeslerini (M0) etkileyebilmektedir. merkez bankasý hiçbir giriþimde bulunmasa bile fiyat düzeyindeki deðiþmelere göre deðiþmektedir. Reel ankes talep eðrisinin biçimi halkýn toplam reel gelirine ve (y0 a eþit ve sabit) reel satýn alma gücüne baðlýdýr.ortaya koyacaðýný belirleyelim.

M2 M1555 P0 M0 P0P0 . r1 r1 r* r* LM (r*) CA" B A' m1m0d (y0) m2d (y0) A . 1. Sonuç olarak merkez bankasý nominal faiz oranýnýhedeflenen düzeyde tutacaktýr. .(A) (B) r r Þekil: 20. . Bu durumda merkez bankasýne yapacaktýr? Merkez bankasý para miktarýný arttýrmak için açýk piyasa iþlemlerine giriþecektir. LM1 NominalLM0 Faiz Oraný A . . Böylece reel ankeslerin arz eðrisi saða kayacak ve denge faiz oranýný A' noktasýnda r* denge düzeyine geri döndürecektir. B LM2 Ara Amacý. . d (y0) r2 C r2 00 M2M0M1 M y0 yP0P0P0 P . m0d (y0) .

m2d (y0) Þimdi de halkýn reel para ankes talebinin birdenbire baþlangýç durumundan yeni durumuna gerilediðini farzedelim. Bu sýrada IS eðrisinin konumu þekilde görüldüðü gibiyse.2 de gösterilmiþtir. Eðer merkez bankasý bu þekilde para politikasýný yürütürse r* hedef faiz oranýnda LM eðrisi yatay biçimdeolacaktýr. Böylecedenge faiz oraný C noktasýnda r2 ye düþecektir.1. Böylece faiz oraný r* den r1 e yükselecektir. Reel para ankes talebindekibir artýþ LM eðrisini düþey olarak A noktasýndan B noktasýna LM1 e kaydýracaktýr. Merkez bankasý nominal faiz oranýný r* denge düzeyinde tutmak için arz edilen paramiktarýný arttýracak ya da azaltacaktýr. y0 reel gelir düzeyinde r* olsun. Bu nedenle. Böylece faiz oraný r* dan r2 ye düþecektir. Tersine. reel para ankes talebindeki bir düþüþ LM eðrisini düþey olarak A noktasýndan C noktasýna LM2 ye kaydýracaktýr. Þekil 20. Þekil 20. ? Efektif LM eðrisi hangi varsayým altýnda çizilebilir? Hedef Faiz Oranýnýn Seçilmesi Merkez bankasýnýn hedef faiz oranýný nasýl seçtiði Þekil 20.1. merkez bankasýnýn yapacaðý tüm þey IS eðrisinin içerdiði toplam harcama dengesinden. Bu durumda merkez bankasý para arzýný M0 dan M2 ye düþürerek faiz oranýný A" noktasýnda denge r* düzeyine yükseltecektir.1 . bu denge reel gelir düzeyini oluþturmak için .B ekonomide faiz oraný hedefine yönelik durumlarý LM eðrisiyle göstermektedir.A daki olayýbir kez de kendi cümlelerinizle yaparak ve? çizerek siz analatýn. Baþlangýçta reel para ankes piyasasýnda denge faiz oraný. Merkez bankasýnýn nihai hedef olarak reel gelir düzeyini (y*) alarak seçtiðini varsayalým. Nominal faiz oranýný hedef olarak seçen merkez bankasý LM eðrisinin yukarýdaki þekilde iki yönde kaymasýna izin vermeyecektir.B yatay LM (r*) eðrisine efektif LM eðrisi denilmektedir. Þekil 20.332 .

2.1 ve Þekil 20. Þekil 20.3 de de görüldüðü gibi eðer merkez bankasý LM eðrisinin A noktasýndan itibaren B ve C noktalarý arasýnda düþey olarak hareket etmesine izin vermezse. 0 r r * C A B LM1 LM0 . LM eðrisinin kaymasý durumunda bellibir reel gelir düzeyi tutturulabilir mi? Tersine. Bunun sonucu olarak reel gelir para talebindeki deðiþmelere raðmen nihai amaç olan y*de sabit kalacaktýr.2 de gösterdik.gerekli faiz oranýný hesaplamak olacaktýr. denge reel milli geliri y1 ve y2 arasýnda hareket edecektir. Bunun sonucu olarak reel gelir düzeyi merkez bankasýnýn nihai amacý olan y* de sabit kalmayacaktýr. halkýn reel ankes talebindeki artýþ ya da azalýþa göre LM eðrisi yukarýya ya da aþaðýya kayacaktýr. Nominal Faiz Ara Amacýnýn Seçilmesi.1 de görüldüðü gibi merkez bankasý faiz oranýný r* düzeyinde tutmazsa. Ancak Þekil 20. y* Nominal Faiz Oranýnýn Ara Amaç Olarak Kullanýlmasýnýn Avantajlarý ve Dezavantajlarý ? Hedef Olarak Faiz oranýnýn Kullanýlmasýnýn Avantajlarý: Nominal faiz oranýnýn ara amaç olarak kullanýlmasýnýn en önemli avantajýný Þekil 20. eðer merkez bankasý nominal faiz oranýný r* olarak hedef almýþsa efektif LM eðrisini yatay LM (r*) e dönüþtürecektir. Daha sonra merkez bankasý LM eðrisini LM (r*) olarak yataylaþtýracaktýr. LM (r*) y IS r* 0 rn Þekil: 20. Faiz oranýnýn deðiþmesine izin verilmezse. Böyle faiz oraný halkýn reel ankes talebindeki deðiþmelere baðlý olarak deðiþmeyecektir.

Faiz Oraný LM (r*) Ara Amacýnýn Avantajý.LM2 y1 y * . . Þekil: 20. 3. yy2 IS .333 . Nominal faiz oranýnýn ara amaç olarak kullanýlmasýnýn bir diðer avantajý. ekonomide para arzý sürecindeki deðiþkenliðe baðlý etkileri otomatik . . .

Çünkü IS eðrisinin yer deðiþtirmesi faiz oranýnýn bir ara amaç olarak kullanýlmasýný dezavantajlý hale getirmektedir. . toplam arzýn deðiþmediði ve IS eðrisinin ayný konumda kaldýðý varsayýmlarý geçerliydi. nakit mevduat oraný bekleyiþlere. merkez bankasýnýn reel gelir amacýna ulaþmasýna izin vermektedir. kamu harcamalarýna ya da vergileme politikalarýna baðlý olarak IS eðrisindeki kaymanýn etkilerini göstermektedir. Özetlersek. Ýþte para çarpanýndaki deðiþmelere baðlý olarak para miktarýndaki deðiþmeler. nominal faiz oranýný ara amaç olarak belirlemenin en önemli avantajý reel para ankes piyasasýndaki deðiþkenliklerin reel geliretkisini otomatik olarak deng elemesidir. hanehalký ve firmalarýn tercihlerine ve diðer mevduat kurumlarýna baðlýdýr. Merkez bankasý faiz oranýný hedef düzeyinde tutarak ekonomiyi nihai reel gelir amacýyla uyumlu bir IS LM dengesinde tutar. otonom yatýrýma. LM eðrisini yukarýya ya da aþaðýya kaydýrarak denge faiz oranýnýn yükselmesine ve düþmesine neden olacaktýr. nakit mevduat oraný vb. Bir ekonomide para çarpaný sabit deðildir. Toplam arzdaki deðiþiklikleri ve fiyat düzeyinin esnekliðini daha sonra gözönüne alacaðýz. birkaç faktöre baðlýdýr. Sonuç olarak para çarpaný ve böylece para miktarý merkez bankasýnýn herhangi bir müdahalesi olmaksýzýn deðiþebilir.4. . Þekil 20. Nominal para arzýnýn ara amaç olarak izlenmesi ile IS-LM dengesi arasýnda nasýl bir iliþki vardýr? Faiz Oranýný Hedeflemenin Dezavantajlarý: Þimdiye kadar yaptýðýmýz açýklamalarda fiyat düzeyinin sabit olduðu. Biz þimdilik IS eðrisinin deðiþkenliðini gözönüne alalým. Para çarpaný zorunlu (kanuni) karþýlýk oraný.olarak dengelemesidir. Özellikle. ? r LM0 . zevklere. arzedilen nominal para miktarýndaki deðiþmelerin reel gelir etkilerini dengeler. hanehalkýnýn otonom tüketim harcamalarýndaki deðiþikliklere. IS eðrisinin konumu veri olarak alýndýðýnda. Bununla birlikte merkez bankasý nominal faiz oranýný hedefleyerek LM eðrisinde kayma meydana gelmesini engellemektedir. Bir ara amaç olarak nominal faiz oranýnýn kullanýlmasý. Böylece nominal faiz oraný ara amacý. .

Bunun sonucu olarak denge gelirimerkez bankasýnýn amacý olan y* yerine y1 ve y2 arasýnda deðiþecektir. 4. Faiz Oraný r* LM (r*) Ara Amacýnýn Dezavantajý. . 0 y2 y* y1y Efektif LM eðrisi yatayken LM (r*). E A F D IS 0 IS 2 IS 1G Þekil: 20..334 . IS eðrisindeki saða ya da sola doðru bir kayma (IS1 ve IS2 arasýnda) denge reel gelirinin D ve E noktalarý arasýnda deðiþmesine neden olmaktadýr. Bu durum ekonomide toplam talep eðrisinin daha deðiþken olmasýna ne .

. Bunun baþlýca nedeni nominal faiz oranýnýn reel faiz oraný artý beklenen enflasyon oranýna eþit olmasýdýr. Kaldý ki bu iktisatçýlara göre faiz oranlarýnýn sabitleþtirilmesinin mümkün olamayacaðý konusunda teorik bir neden de yoktur. merkez bankasýnýn nominal faiz oranýný uzun bir süre sabit tutamayacaðýdýr. Faiz oranýný hedefleyen bir dönemin sonunda merkez bankasý faiz oranýnýn bir ara amaç olduðunu unutarak onu sanki bir nihai amaçmýþ gibi düþünmeye baþlayabilir. O halde IS eðrisinin deðiþkenliði nominal faiz oraný hedeflemesinin en görünen dezavantajýdýr. Kuþkusuz baþka sorunlar da vardýr. Bu eðri merkez bankasýnýn nominal faiz oranýný hedef almamasý durumunda LM eðrisinin normal konumunu göstermektedir. nominal faiz oranýnýn belli bir düzeyde sabitleþtirilmeye çalýþýlmasý mümkün görünmemektedir. Merkez bankasý uzun bir zaman dilimi için nominal faiz oranýný sabit tutarsa. nominal faiz oranýný bir kazýða baðlamýþ ya da olduðu yere çivilemiþ olur. Bazýlarýna göre ABD Merkez Bankasý (FED) II. Ýktisatçýlar bu son konuda da birbirlerinden ayrýlmaktadýr. Monetaristlerin ileri sürdükleri gibi merkez bankasý bir kez faiz oranýný hedeflemeye baþladýðýnda. Daha teknik bir sorun. Þekil 20. gelecekte beklenen enflasyon oranýný da göz önünde tuttuðumuzda.Dünya Savaþý sýrasýnda ve sonrasýnda nominal faiz oranýný uzunca bir dönem hazine menkul kýymetleri üzerinde sabitleþtirmiþtir. Eðer hal böyleyse. Ýktisatçýlar uzun vadeli faiz oranýnýn belli bir düzeyde sabitleþtirilip sabitleþtirilemeyeceði konusunda anlaþamamaktadýr. faiz oraný hedeflemesinin asýl amacý olan reel gelir ve fiyatlarý içeren nihai amacý gözden kaçýrýr. Eðer LM eðrisinin eðimi yukarýya doðruysa. IS eðrisi saða ya da sola kaydýðý zaman denge geliri F ve G arasýnda deðiþecektir.4 de pozitif eðimli bir LMo eðrisi çizilmiþtir.den olmaktadýr. Birçok iktisatçý reel faiz oranýnýn reel faktörlere baðlý olduðunu ve bu nedenle uzun dönemde merkez bankasý tarafýndan etkilenmeyeceðini ileri sürmektedir.

para miktarýný ara amaç olarak kullandýðý zaman nominal para miktarýný hedeflenen belli bir M 0 düzeyinde tutmak için para arzý eðrisinin konumunu ayarlar. nominal para mi rýný M0 den M1 e ya da M0 dan M2 ye kaymasýna neden olan para çarpaný deðerindeki deðiþmeleri daima dengeler.335 . Ara Amaç Olarak Para Stoku ? Merkez bankasý. Faiz oranýnýn sabitleþtirilmesi.Çünkü merkez bankasýnýn kendi faiz oranýný sabitleþtirme politikalarý için fiyat bekleyiþlerini etkileyebileceði ileri sürülmektedir. Þekil 20. .5.a da görüldüðü gibi para stoku hedefini esas alan merkezbankasý. Bu nedenle LM eðrisinin biçimini ve konumunu etkileyen tüm faktörleri göz önüne alýr. para çarpanýndaki deðiþikliðe LM eðrisini LM (M*) konumuna getirerek cevap verecektir. pratikte her zaman mümkün müdür? Tartýþýnýz.5. Para Miktarýnýn Hedefte Tutulmasý Þekil 20.b de görüldüðü gibi para hedefinin olmamasý durumunda bu deðiþiklikler LM eðrisinini pozisyonunun LM1 ve LM2 arasýnda deðiþmesine neden olur. Bununla birlikte para stokunu M*2 M0 hedef düzeyinde tutan merkez bankasý.

. Para arzý bu durumda nasýl deðiþtirilebilir? r . . para çarpanýndaki deðiþiklikler dolayýsýyla para arzýgene deðiþebilir. LM eðrisini etkileyen faktörleri de göz önün lmalýdýr. y0 y (a) (b) Para Stokunun Hedef Seçilmesi Þekil 20. belli bir para stokunu da hedef alsa. LM2 LM1 r M d ( y0 ) LM0 r1 r r 0 2 y0 0 Þekil: 20. Merkez bankasý bu sýrada hedefinin nihai amaçlarýyla uyum içinde olmasýný . . Parasal Ara Amaç. M 2 s P0 M 0 s P0 M1 s P0 C A B r0 r1 r2 C A B .6 da görüldüðü gibi merkez bankasý ara amaç olarak parastoku hedefini kullanýrsa.5.? Merkez Bankasý. Böylece LM yi LM (M*) gibi doðru bir pozisyona getirecektir. .

y y* Para Stokunun Ara Amaç Olarak Seçiminin Avantajlarý Para stokunun ara amaç olarak seçilmesinin en büyük avantajý faiz oranýnýn ara amaç alýnmasý durumunda ortaya çýkan dezavantajlarla ilgilidir.6.336 . LM (M*) r IS r0 Þekil: 20. IS -LM Dengesi. Böylece LM eðrisi IS eðrisini y* gelir düzeyindekesecektir. Hatýrlanacaðý gibi faiz oranýnýn ara amaç olarak seçilmesi durumunda en büyük dezavantaj IS eðrisinin deðiþkenliðinin denge reel gelir düzeyi üzerindeki etkileriydi. .da gözetecektir.

Merkez bankasý IS eðrisinin pozisyonunu doðru olarak tahmin ettiði ve doðru para hedefi seçtiði sürece. .r r 0 r * . Bu durumda reel gelir. 7. r1 0 r IS 0 IS 2 IS 1 . Eðer merkez bankasý faiz oranýný hedef alýrsa. Kuþkusuz merkez bankasýnýn tahmin ettiði IS eðrisinin pozisyonu yanlýþ da olabilir ve böylece reel gelir B ve C arasýnda deðiþebilir. . . E A B D IS 0 IS 2 IS 1 C LM(M*) y * y Þekil: 20. merkez bankasýnýn amacý olan y* olacaktýr. Parasal Ara LM (r*) Amacýn Avantajý. merkez bankasýnýn para stokunu ara amaç seçmesine göre daha büyük bir þekilde dalgalanarak D veE noktalarý arasýnda deðiþecektir. y* LM(M*) . Þöyle ki. A noktasýnda belirlenen denge reel gelir düzeyi. . LM eðrisinin konumu LM (M*)nin iþaret ettiði gibi olacaktýr. . O halde Merkez bankasýnýn ara amaç olarak parasal hedefi kullanmasý denge reel gelirinde daha az deðiþime meydana gelmesine ve toplam talebin IS eðrisindeki deðiþmlerden daha az etkilenmesine neden olacaktýr. eðer merkez bankasý para miktarýný M* olacak þekilde bir politika izlerse. ekonominin efektif LM eðrisi kesik çizgili yatay LM(r*) eðrisi olacaktýr. Þekil 20.7 de görüldüðü gibi faiz oranýnýn ara amaç olarak seçilmesi durumunda karþýlaþýlan bu sorun. para miktarýnýn hedeflenmesiyle azalmaktadýr. . LM eðrisinin daha dik eðimli olmasý durmunda bu çok daha açýk bir avantaj saðlamaktadýr.

8. para stokunun hedef seçilmesi denge reel gelirinin IS deki dalgalanmalardan tam olarak etkilenmesine katký yapacaktýr. Böyle bir durumdadenge faiz oranlarý r1 le r2 arasýnda deðiþecektir. Para stokunun faiz oranýyerine ara amaç olarak tutulmasýne avantaj saðlar? ? .8 de görüldüðü gibi eðer LM eðrisi düþeyse.Þekil: 20. r2 y Gerçekten de Þekil 20. LM Eðrisinin Düþey r0 Olmasý Durumunda Parasal Ara Amaç.337 .

Özellikle son yýllarda finansal alanda yapýlan peþ peþe yenilikler. Bunlardan bi cisi.! ! Para Stokunun Ara Amaç Olarak Seçiminin Dezavantajlarý Ara amaç olarak para miktarýnýn kullanýlmasýyla ilgili iki önemli sorunvardýr. paranýn bir deðiþim aracý olma rolünü ön planda tutmaktadýrlar.9. Paranýn ölçüm sorununun ötesinde paranýn ara amaç bir dezavantajý da reel geliri ve toplam talebi. Þekil 20. ekonomistler arasýnda hangi finansal aktifin para tanýmý içine katýlacaðý konusunda tartýþmalara neden olmaktadýr. Divisia para ölçümünde. farklý zamanlarda merkez bankasýnýn nihai amaçlarýyla. iþlem görevi gören parasal bileþimler ve deðerbiriktirme aracýolarak iþlev yapan parasal bileþimler aðýrlýklandýrýlmakta ve bu aðýrlýklandýrmada iþlemlere daha az pay verilmektedir.9 u olarak seçilmesinin ankestalebindeki iniþ býrakmasýdýr. Ancak bunda da sorun. Bazý dönemlerde de örneðin divisia endeksinin (son yýllarda geliþtirilen yeni bir para tanýmý) merkez bankasýnýn nihai amaçlarýyla daha yakýndan iliþkili olabileceði ortaya konulmaktadýr. para miktarýnýn ölçülmesinin potansiyel güçlüðüdür. r . Bu konuda doðal çözüm. zevklerindeki ve tercihlerindeki deðiþmeye baðlý olarak) etkilerini göstermektedir. merkez bankasýnýn nihai amacýyla tutarlý olan para ölçümünü seçmek olacaktýr. Eðer merkez bankasý reel ankes talebi düþerken ya da yükselirken para miktarýnýhedef M* düzeyinde tutarsa denge faiz oraný r1 ve r2 arasýnda deðiþecektir. Paranýn tanýmlanmasýnda iþlem yaklaþýmýndan yana olanlar. Bu durum Þekil 20. Buna karþýlýk paranýn tanýmlanmasýnda likidite yaklaþýmýndan yana olanlar.9. Paranýn en iyi þekilde ölçülmesi konusunda karþýlaþýlan anlaþmazlýklar bir ara amaç olarak para miktarýnýn kullanýlmasýný güçleþtirmektedir. ele alalým. deðer biriktirme aracý olarak bir finansal aktifin parasal rolüne önem vermektedirler.A reel ankes talebinin M1d ve M2d arasýndaki deðiþmelerinin (hanehalkýnýn harcamalarýndaki. Örneðin reel gelir ve fiyat düzeyiyle bazý dönemlerde M1 bazý dönemlerde de M2 para tanýmý daha iliþkili olabilmektedir. farklý para ölçümlerinin tutarlýlýk göstermemesidir. halkýn reel para ve çýkýþlardan kaynaklanan bir deðiþkenliðe maruz Bunu daha iyi ortaya koyabilmek için Þekil 20.B de görüldüðü gibi LM eðrisinin LM1 (M*) ve LM2 (M*) arasýnda deðiþmesine neden olacaktýr.

(B) LM1 (M*) LM0 (M*) LM2 (M*) IS Þekil: 20..338 . . . E A B C. r2 r2 0 MM0 y* y1y2 y Po P . A B C . . . M1 d M 2 d 0M d (A) r r1 r1 . r0 r0 Parasal Ara Amacýn Dezavantajý.9.

Þimdi iki ara amaç sürecinin sonuçlarýný kýsaca özetleyelim. reel gelir ve fiyat düzeyi deðiþmelerini otomatik olarak dengeleyemezler. Zaman zaman petrol fiyatlarýndaki artýþlar.Bunun sonucu olarak merkez bankasý para miktarýný M* düzeyindesabit tuttuðu sürece denge reel geliri y1 ve y2 arasýnda deðiþecektir. toplam arz eðrisindeki deðiþkenliklerin neden olduðu. Bu baðlamda tavsiye edilen strateji nominal geliri hedeflemektedir. merkez bankasýnýn daima P x y = Y* yi saðlayacak þekilde politika izlemesi demektir. ? Nominal gelir nedir ve neden ara amaç olarak tavsiye edilir? Nominal Gelir Ara Amacýnýn Gerçekleþtirilmesi Eðer merkez bankasý nominal milli geliri hedeflerse nominal milli geliriY* düzeyinde sabit tutmak için g erekli politika aletlerini deðiþtirecektir. merkez bankasý y* nihai gelir amacýna ulaþamayacaktýr. nedenlerle toplam arz eðrisinin pozisyonunun deðiþmesi. savaþlar. Eðer IS eðrisinin konumu çok dalgalýysa ve reel para ankes talebidaha az faiz esnekse ve eðer halkýn reel para ankes talebi nispeten azdeðiþkense para stoku ara amacý faiz oraný ara amacýna tercih edilebilir. Para miktarýný hedef olarak aldýðýnda. ? Hangi durumda faiz oraný. Eðer para talebi çok dalgalýysa ve eðer reel para ankes talebi dahafazla faiz esnekse ve eðer IS eðrisinin deðiþkenliði nispeten daha azsa faiz oraný ara hedefi para stoku ara hedefine tercih edilebilir. . Kuþkusuz genelde IS ve para talep eðrilerinin ayný anda deðiþkenliði söz konusudur. Dolayýsýyla.b. nedenlerle fiyatlarýn ve bazý mallarýn arzýnýn deðiþmesi vb. yaygýn grevler v. Bu nedenle ara amaç olarak hangisinin kullanacaðý konusunun çözümü oldukça karmaþýktýr. Önerilen bu parasal stratejiye göre merkez bankasý bir ara amaç olarak nominal geliri (Y= P x y) ele almaktadýr. yalnýzca toplam talebi istikrara kavuþturmak yerine daha geniþ bir yaklaþýmý kabule zorlamaktadýr. hangi durumunda para stoku ara amaçolarak tercih edilebi lir? Ara Amaç Olarak Nominal Gelirin Seçilmesi Faiz oraný ara amacý ya da para stoku ara amacý ekonomide toplamtalebin istikrarýna yönelik amaçlardýr. . . Bunun anlamý. bu iki yaklaþýmýn zayýflýðýdýr. merkez bankalarýný. O halde muhtemel deðiþken toplamarz sorunu. kuraklýk.

bunun anlamý ekonominin fiyat düzeyi reel üretim kompo .Eðer merkez bankasý bir ara nominal gelir hedefini Y* =4000 olarakbelirlemiþse.339 .

Hedef nominal gelir düzeyinin saðlanma koþulu nedir? P 8 Þekil: 20. Bu tür bileþimlerin geometrik yeri Þekil 20. o zaman Þekil 20. 4 3 O y P y =Y*= 4000 200 400 1000 1. P 8 Þekil: 20. 5 Nominal Gelir Ara Amacý. Bu sýrada fiyat düzeyi P0 = 4 ve doðal çýktý düzeyi y0 = y* =1000 ve Y* = 4000 dýr. .11. Böylecemerkez bankasý hedef nominal gelir düzeyine ulaþmýþtýr.zisyonunun P x y = Y*= 4000 olmasýna çalýþmasý demektir.10 da görüldüðü gibi ikizkenar hiperboldür. Nominal Gelir Ara 5 Amacýnýn 4 Gerçekleþtirilmesi.10.11 de de görüldüðü gibiekonomide toplam talep. t arz ve uzun dönem toplam arz eðrileri hep birlikte P y = Y* eðrisi üzerinde kesiþeceklerdir.200 ? Eðer merkez bankasý ekonominin uzun dönem dengesini Y* hedef nominal gelir düzeyinde saðlarsa.

200 P y=Y*=4000 A LAS AS Toplam Talebin Düþmesi Durumunda Nominal Gelirin Hedeflenmesi: Þekil 20. Örneðin otonom tüketimdeki bir azalýþa baðlý olarak toplam talep eðrisi sola AD1 e kaysýn.3 O y 200 400 1000 1. .340 . Bu durumda denge fiyat düzeyi P1=2 ye ve denge reel gelir düzeyi y1 = 800'e ve nominal gelir P1 y1=2x800=1600'e düþecektir. Baþlangýçta ekonomide toplam talep eðrisi AD0 dýr.12. nominal geliri hedef alan merkez bankasýnýn toplamtalepteki bir düþüþe nasýl c verebileceðini göstermektedir.

Ancak nominal gelir ara amacýný benimseyen merkez bankasý böyle bir uzun dönem dengesinin oluþmasýný beklemeyecektir. Merkez bankasýhangi aracý kullanmak toplam talebi AD1'den AD'a yükseltir? o ? P 8 200 400 1000 1. Toplam Talep 5 Düþerken 4 0 Nominal Gelir 3 Ara Amacý. Bu durum toplam arz eðrisinin aþaðýya saða kaymasýna ve yeni uzun dönem dengesinin düþey uzun dönem toplam arz eðrisi LAS üzerinde oluþmasýna neden olacaktýr. P = 1 O y Toplam Arzýn Düþmesi Durumunda Nominal Gelirin Hedeflenmesi: Enerji fiyatla- .Uzun dönemde çalýþanlarýn ve firmalarýn fiyat bekleyiþlerinin düþeceðini öngörebiliriz.12.200 P y=Y*=4000 LAS AS 0 AD A Þekil: 20. Dolayýsýyla hedeflediði nominal geliri saðlamak için otomatikman para miktarýný artýracak ve toplam talep eðrisini saða yukarýya kaydýrarak. ADo'a ulaþmasýný ve ekonominin yeniden P x y = Y* eðrisinde dengeye gelmesini saðlayacaktýr. Böylece para politikasý aracýlýðýyla nominal milli geliri Y* = 4000 ara hedef düzeyinde tutacaktýr.

nedenlerle toplam arz eðrisinin düþtüðünü varsayalým. Bu durumda hem uzun dönem hem kýsa dönem toplam arz eðrileri ayný miktarda sola kayacaktýr. Bu durumda Þekil 20.rýndaki artýþ. Eðer bu sýrada merkez bankasý toplam talebi . .200 4 P y=Y*=4000 8 LAS AS AD(M )0P =0 P =1 A B P =2 LAS' AS' 1AD(M ) Þekil: 20.13 de görüldüðü gibi ekonomide uzun dönem toplam arz eðrisi sola kayacak ve LAS' olacaktýr. kuraklýk. Toplam Arz Düþerken Nominal Gelir Ara Amacý. savaþ.341 O P y 3 5 200 400 1000 1. açlýk vb. Böylece doðal üretim düzeyi y* =1000 den y' =800 e düþecektir.13.

Toplam arzdaki bir düþüþ karþýsýnda hedef olarak faiz oraný ve para stokuseçilmiþse toplam talep deðiþmeyeceði için denge çýktýsý düþecek ve denge fiyat düzeyi yükselecektir. Bununla birlikte. Nominal gelirin hedef alýnmasýenflasyon oranýnýnasýl etkiler? Nominal Gelirin Ara Amaç Olarak Seçilmesinin Avantajlarý ve Dezavantajlarý ? Nominal Gelirin Hedeflenmesinin Avantajlarý: Nominal geliri araamaç olarak seçmenin en önemli avantajý Þekil 20.y2 = 7 x 800 = 5600 e yükselecektir. olasý uzun dönem fiyat düzeyi P0 =4 den P2 =7 ye ve denge nominal geliri Y* = 4000 den Y2 =p2 . Nominal gelir ara amacýný benimseyen merkez bankasý nominal milli gelirin artmasýna izin vermeyecektir. nominal gelirin hedef olarakseçilmesi durum unda ise merkez bankasý toplam arzdaki düþüþ karþýsýnda toplam talebi azaltarak cevap verecektir.13 te görülmektedir. Toplam talepteki deðiþmeler karþýsýnda nominal gelirin hedeflenmesidiðer ara amaçlarýn hede esi durumundakiyle ayný sonucu verecektir. Bu durumda reel çýktý sanki merkez bankasýnýn toplam talebi istikrarlý tuttuðu durumdakiyle ayný oranda düþerken fiyat düzeyi daha küçük oranda yükselecektir. . Bunun sonucu olarak yeni denge noktasý P x y = Y* eðrisi üzerindeki C noktasýnda oluþacaktýr. enflasyon oranýnýn daha düþük olarak gerçekleþmesine neden olmaktadýr.? AD (M0) olarak tutarsa. burada hemen iþaret edelim ki. Çünkü merkez bankasýnýn toplam talep politikasý çalýþanlarýn ve firmalarýn prodüktif kapasitelerini iyileþtirmek için herhangi bir katký yapmayacaktýr. O halde nominal gelirin hedeflenmesi. eðer merkez bankasý nominal geliri hedeflerse. Tersine. fiyat düzeyi B noktasýna karþýlýk gelen P2 =7 yerine C noktasýna karþýlýk gelen P1 = 5 olacaktýr. Bu sýrada reel gelir y0 =y* =1000 den y2 =800 e kayacaktýr. Merkez bankasý ekonomiyi P x y = Y* eðrisi üzerinde tutmak için topam talebi azaltacaktýr.

342 . Ancak bu demek deðildir ki nominal gelirin hedeflenmesi kusursuzdur. faiz oranýyla ilgili verilere günlük olarak ulaþmak mümkündür. Nominal gelirin ara amaç seçilmesinin avantajlarýnelerdir? Nominal Gelirin Hedeflenmesinin Dezavantajlarý: Nominal gelirinara amaç olarak alýnmasýnýn toplam arzý alternatif ara amaç stratejilerinden daha iyi olarak etkilemesi merkez bankasýnýn içinde ve dýþýnda olan birçok iktisatçýyý kendine çekmiþtir.Merkez bankasý nominal geliri hedef düzeyinde tutmak için toplam talebe baþlangýç düzeyinde istikrar kazandýracaktýr. Birinci olarak nominal gelirle ilgili veriler en azýndan aylýk olarak merkez bankasýnýn eline geçer. merkez bankasýnýn para. toplam talep ve nominal gelir arasýndaki baðlantýlarý tam olarak an . nominal gelirin hedef düzeyinde kalmasý için ne kadar para miktarýnýn yeterli olacaðýnýn belirlenmesinde. O halde nominal gelirin ara amaç seçilmesi durumunda varýlan sonuç faiz oranýnýn ya da parastokunun ara amaç seçilm urumunda varýlan sonuçlarla aynýdýr. Ýkinci olarak. Oysa para miktarýyla ilgili verilere haftalýk olarak. O halde nominal gelirin hedeflenmesi zaman açýsýndan diðer ara amaçlara göre dezavantajlýdýr.

Eðer merkez bankasý kýsa-uzun dönem faiz oranlarý arasýndaki farký hedeflerse. Merkez bankasýbunlarýn üstesinden gelebilir mi? Ara Amaç Olarak Kullanýlan Diðer Büyüklükler ? Kýsa ve Uzun Vadeli Faiz Oranlarý Arasýndaki Farkýn Hedeflenmesi Ara amaç olarak uzun vadeli menkul deðerlerin faiz oranlarýyla kýsa vadeli menkul deðerlerin faiz oraný arasýndaki farkýn (spread) kullanýlmasý lehindeki argümanla. reel yatýrým ve arzulanan toplam yatýrýmlarýn potansiyel olarak çeþitli faiz oranlarýndan etkilenmesidir. Merkezbankasý faiz oranýný hedef aldýðýnda. faiz oraný bekleyiþlerindeki deðiþmeleri devre dýþý býrakarak para politikasýný yürütülebilir. kýsa ve uzun vadeli faiz oranlarýnýn düzeyi ile deðil. ara amaç olarak tek bir faiz oranýnýn kullanýlmasýyla ilgili argüman ayný deðilse bile benzerlik göstermektedir.lamasý gerekir. Öte yandan farklý vadeli finansal araçlarýn faiz oranlarý büyük ölçüde gelecekteki kýsa dönem faiz oranlarý bekleyiþlerine baðlýdýr. Faiz farkýný hedefleyerek merkez bankasý birden fazla faiz oranlarýyla ilgilenir. Eðer merkez bankasý kýsa ve uzun vadeli faiz oranlarý arasýndaki farký hedeflerse. Ancak bu demek deðildir ki merkez bankasý nominal gelir ara amaç stratejisini hiç kullanmayacaktýr. nihai amaçlarla tutarlý bir faiz oranlarý kümesini belirlemeye çalýþýr. Bu iki güçlük nominal gelirin bir ara amaç olarak seçilmesini daha azçekici hale getirmekte ir. Öte yandan nominal faiz oraný . Faiz oraný farkýnýn hedef alýnmasýnýn gerisindeki mantýk. Nominal gelirin ara amaç olarak seçilmesinin dezavantajlarýnelerdir. Bunun anlamý nominal geliri hedefleyen merkez bankasýnýn çok büyük miktarda enformasyona gerek duyacaðýdýr. bu iki faiz oraný arasýndaki farkla ilgilenir. Ancak bu stratejiyibaþarýlý kýlmak için m bankasýnýn çok sýkýçalýþmasý gerekecektir.

Tersine. Öte yandan daraltýcý bir para politikasýnýn faiz oranlarý üzerinde biri likidite etkisi diðeri reel ankes etkisi olmak üzere iki etkisi vardýr. Kýsa ve uzun vadeli faiz oranlarý üzerinde potansiyel olarak denkleþtirici etkilerin çözümü .yaklaþýk olarak reel faiz oraný artý beklenen enflasyon oranýna eþittir. cari fiyat düzeyi toplam arzdaki bir artýþ sonucu düzelebilir. Bu durum merkez bankasýna reel çýktýyla uyumlu düþük bir enflasyon politikasý izlemesine yardým edecektir. enflasyon bekleyiþlerini istikrara kavuþturabilir. Kýsa ve uzun vadeli faiz oranlarýarasýndaki farkýn hedeflenmesi ne gibi avantajlar saðlar? Kuþkusuz kýsa ve uzun dönem faizleri arasýndaki farkýn hedeflenmesine yönelik bazý eleþtiriler yapýlabilir. Parasal daralmanýn likidite etkisi nominal faiz oranlarýnda bir artýþþeklinde olacaktýr. eðer bir parasal daralma enflasyonist bekleyiþlerin azalmasýna sebep olursa.343 ? . Bu durumda meydana gelecek reel ankes etkisi nominalfaiz oranlarýnda de ngeleyici bir düþüþe neden olacaktýr. Birinci olarak ekonomistler para politikasý eylemleriyle hasýlat eðrisi arasýndaki iliþkiyi tam olarak anlayamamaktadýr. Spread hedeflenmesinden yana olanlaragöre. merkez bankasý faiz farký hedeflemesiyle faiz oraný bekleyiþlerini devre dýþý býrakýrsa.

bazý özel mallarýn fiyatlarýdýr. Kolayca tahmin olunacaðý gibi mal fiyat hedeflemesinin gerisindeki düþünce. Mal fiyatlarý altýn. gümüþ. Kaldý ki mal fiyatlarýyla nihai ekonomikamaçlar arasýndaki iliþki de belirsizdir. Böylece mal fiyatlarýndaki hareketler. Eðer merkez bankasý bir mal fiyat endeksini hedef alýrsa. Mal fiyatlarýnýn hedeflenmesiyle ilgili sorunlar kýsa ve uzun vadeli faiz oranlarý arasýndaki farkýn hedeflenmesi durumundaki sorunlara benzemektedir.çok karmaþýktýr. mal ve hizmet fiyatlarýnýn altýn fiyatýyla ters yönde deðiþtiði. fiyatlar genel düzeyinin de istikrarlý olacaðý düþünülmektedir. Ayrýca uzun ve kýsa dönem faiz oranlarý arasýndaki iliþkinin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisi de açýk deðildir. Merkez bankasý mal fiyatlarý endeksini nihai amaçlarýyla tutarlý olmak kaydýyla belli bir aralýk içinde tutmak için para politikasý araçlarýný deðiþtirebilir. altýn standardýnda olduðu gibi belli bir fiyat istikrarýnýn bir mal standardýndan saðlanmasýdýr. Mal fiyatlarýnýn para politikasýnýn ara amacý olarak kullanýlmasý. Bununla birlikte bazen potansiyel hedef olarak tek birmalýn (altýnýn) fiya tý önerilmektedir. altýn standardýna benzemektedir. Bu anlamda böyle bir yaklaþým. genel fiyat düzeyi mal fiyatendeksiyle ters yönd e olarak deðiþecektir. mal ve hizmetlerin genel fiyat düzeyi hakkýnda deðerli bilgiler saðlamaktadýr. Para politikasý araçlarýyla mal fiyatlarý arasýndaki bað belirsizdir ve potansiyel olarak zayýftýr. mallardan alýnan bir sepetin (aðýrlýklandýrýlmýþ) endeks fiyatlarý üzerinde odaklaþmasýný gerektirir. Böylece merkez bankasý mal fiyat endeksininistikrarýný saðladýðýnda. Bu sorunlardan dolayý ekonomistler mal fiyatlarýna bir potansiyel politika göstergesi olarak bakmaktadýr. bakýr vb. Mal fiyatlarýnýn ara hedef alarak alýnmasýnýn faydalý ve sakýncalý? yönleri nelerdir? . Kýsa ve uzun vadeli faiz oranlarýarasýndaki farkýn hedeflenmesi ha? linde merkez bankasýnasýl sorunlarla karþýlaþabilir? Mal Fiyatlarýnýn Hedeflenmesi Son yýllarda bir diðer ara amaç önerisi mal fiyatlarýnýn hedeflenmesidir.

Bu görüþteki iktisatçýlar. Özel ve kamu tüketim ve yatýrým harcamalarý önemli ölçüde krediler aracýlýðýyla finanseedilir. para politikasý sürecinde para ve kredi toplamlarýna farklý aðýrlýk vererek hedef almaktadýrlar. Birincisi banka kredilerini. Bunlardan ikisi daha fazla dikkatleri çekmektedir. .344 . Bazý ekonomistler bir tek ara amaç yerine birden fazla ara amacýn hedef alýnmasýný tercih etmektedirler. Birincisi kredi miktarý ve özellikle banka kredisi. ikincisi toplamkredileri yani tüm ekon n toplam ödünç miktarýný içermektedir. Ara amaç olarak kredi ölçümlerinin kullanýlmasýnýn birkaç nedeni vardýr. Ayrýca krediler çeþitli kanallardan ekonomik faaliyetleri etkiler. para çarpaný aracýlýðýyla merkez bankasý politikasýndaki deðiþmelere cevap verir. yani yalnýzca mevduat kurumlarýnýn verdiði toplam ödünç miktarýný.Kredi Bileþiminin Hedeflenmesi Bir ekonomide kredi ölçümü pek çok þekilde yapýlabilir.

Buna karþýlýk bazý ekonomistler. Çeþitli bileþimlerin ara amaç olarak alýnmasýne yararlar ve ne sakýncalar doðurur? Merkez Bankasý Bilanço Büyüklüklerinin Belirlenmesi ? Ülkemizde 1990 yýlý baþýnda T. .Friedman kredi bileþimini geniþ anlamda ele alýrken. 1990 yýlýnda rezerv para %40. para miktarýyla diðer nihai merkez bankasý amaçlarý arasýndaki iliþkinin çok deðiþken olduðunu ileri sürmektedir. Kredi hedeflenmesinden yana olan bu gruptaki iktisatçýlar.1.2 oranýnda artmýþtýr. Bu nedenle ara amaçlarýn belirlenmesi ve bunlara ulaþýlmaya çalýþýlýr. emisyon %68.Merkez Bankasý. Benzer bir durum birçok parasal bileþik için de meydana geldi.1 oranýnda. net varlýklar. Merkez Bankasý. Ayrýca Ben Bernanke de banka kredileriyle büyükdeprasyon arasýnda yak nin olduðunu ortaya koymuþtur. %15-28 artmasý öngörülen toplam iç yükümlülükler ise %23 oranýnda artmýþtýr. yýl sonu itibari ile kendi bilanço büyüklüklerinden. hangi hedef deðiþkenleri kullanmýþtýr? Özet ? Para politikasýnýn nihai amaçlarýna doðrudan doðruya ulaþmak çok zordur.Bernanke. B. Son yýllarda ABD ve FED (Federal Reserv Bank) faiz oranlarýný ve para miktarýný ara amaç olarak almaya baþlamýþtýr. Bu arada bazý iktisatçýlar nominal gelirin ara amaç olarak kullanýlmasýný salýk vermektedir. banka kredileri çerçevesinde daha dar bir kredi bileþiðini gözönüne almaktadýr.C. T. merkez bankasý parasý ve toplam bilanço büyüklüðüne iliþkin hedefleri ilan ederek "Parasal Program " uygulamasýna baþlamýþtýr. toplam iç yükümlülükler. parasal ya da kredi toplamlarýnýn ara amaç olarak kullanýlmasýný gözardý ederek yalnýzca kredi toplamlarýný ara amaç olarak kullanmaktadýr. Bu baðlamda 1990 yýlýnda %6-16 oranýnda artmasý öngörülen net iç varlýklar %14. Benjamin Friedman da yaptýðý ampirik çalýþmalarla kredi bileþiðinin fiyat ve üretim harekteleriyle parasal bileþiklere göre daha yakýndan iliþkili olduðunu saptamýþtýr. Ancak 1980 li yýllarda kredi bileþikleriyle ekonomik faaliyetlerin diðer ölçümleri arasýndaki iliþki koptu. Ancak B.C.

Ara amaçlarýn ölçülebilir ve kullanýlabilir olmasý gerekir. Moetarist iktisatçýlar para politikasýnýn ara amacý olarak parasal tabaný ve para stokunu. Aslýnda para polutukasýnýn ara amaçlarýyla göstergeleri hemen hemen aynýdýr. Yani para politikasýnýn ara amaçlarýný parasal taban para stoku. Para politikasýnýn bir diðer ara amacý nominal gelir düzeyidir. . keynesgil iktisatçýlar faiz oranlarýný ve bankalardaki aþýrý rezervleri esas almaktadýr. faiz oraný ve bankalarýn aþýrý rezervleri oluþturur.345 .

d. . Baðýmsiz deðiþken c. c. IS eðrisi deðiþtiðinde ana amaç etkilenmez c. aþaðýdakilerden hangisidir? a. c. Para politikasý nihai amacýna ulaþmanýn zaman gerektireceði için bu amacýn gerçekleþme yolunda olduðunu gösteren deðiþken. reel ankes talebinden etkilenmesidir. Denenebilirlik d. Para stokunun ara amaç olarak seçilmesinin en önemli dezavantajý aþaðýdakilerden hangisidir? a. 5. Dayanýklýlýk 3. Döviz kurundan etkilenmesidir. Reel milli gelirin yegane göstergesidir 4. Reel gelirin. Taþýnabilirlik b. Dýþsal deðiþken 2. d. e. Para stokunun deðiþtirilmesi çok güçtür. Kolayca sabit tutulabilir d. Nominal gelir günlük olarak ölçülebilir. e. Aþaðýdakilerden hangisi. Tek bir faiz oraný vardýr e. Para miktarý yýllýk olarak ölçülebilir. Ýçsel deðiþken e. aþaðýdakilerden hangisidir? a. Nominal gelir aylýk olarak ölçülebilir. b. Para miktarý aylýk olarak ölçülebilir.Sorular 1.346 . Faiz oraný hangi nedenle ara amaç olarak seçilebilir? a. Kolayca izlenebilir b. Baðýmlý deðiþken b. Nominal gelirin ara amaç olarak seçilmesinin dezavantajý. Kavranabilirlik c. Ulaþýlabilirlik e. Ara maç deðiþken d. Nominal gelir haftalýk olarak ölçülebilir. Maliyenin para stokunu kontrol etmesidir. Ölçülmesinin mümkün olmamasýdýr. b. ara amaç seçimi kriterlerinden biridir? a.

Ýlker. Boston. The Economics of Money Banking and Financial Markets. New York.Kaynakça MILLER Roge Leray and VANHOOSE Dawid. 3. Ezgi. Para Politikasý. 1996. 1977.John Wýley. RANLEET John . . H ILL. 1989. PARASIZ M. Modern Money andBanking. baský Mc Graw.347 .Money and Banking. Bursa. Scott Foresmen. 1993. New York. MISKHKIN Frederic.

Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. . Bu ünitede para politikalarýnýn etkin olamadýðý durumlarý ortayakoyan ve birbirlerine oldukça yakýn üç görüþ hakkýnda bilgi sahibiolacaksýnýz. konuyu daha iyi kavradýðýnýzý göreceksiniz.. kredi varlýðý doktirinin ne olduðunu. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz.Shaw'un Tezi (Kredi Koþullarý ve ToplumLikidite Okullarýnýn Görüþleri) Bu Ünitede. Gurley-Shaw'un finansal aracýlarla ilgili görüþlerini.348 .ÜNÝTE 21 Kredi Varlýðý Doktrini Radcliffe Raporu ve Gurley . Keynesgil görüþler ve banka dýþý finansal aracýlar hakkýnda tereddütleriniz varsa.. o üniteleri tekrar gözdengeçirmeniz yararlý olacaktýr. Bu üniteye iþlerken.. hükümetin niçin tahvillere yüksek faizödediðini kavramýþ ola Çalýþma BiçimineÝliþkin Olarak. Bu üniteyi iþlediðinizde. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. Radcliffe raporunun içeriðini.. Çalýþýrken ara sorularýný ve kompozisyon sorularýný yanýtlarsanýz.

Ticari bankalar da nakit ankeslerindeki deðiþikliklere. Aslýnda kredi koþullarý okuluyla. Kredi koþullarý okulu adý verilen bu görüþe göre yukarýda özetlenen para politikasýnýn temel sakýncasý þudur. Bununla birlikte kredi koþullarý okulu. geliri. Böylece parasal kontrol süreci. toplam aktif ve pasiflerini deðiþtirerek yanýt vermekte ve böylece halkýn elindeki para stokunda bir deðiþme oluþmaktaydý. merkez bankasý ve ticari bankalardý. merkez bankasýnýn parasal tabaný ayarlamasýna dayandýrýlmýþtý. Radcliffe raporu ve Gurley Shaw'ýn görüþleri ise her iki görüþ çerçevesinde düþünülmelidir. Kuramsal çatý. likidite okulu. ellerinde aktif bulunduranlarýn portföy bileþimi hakkýndaki kararlarý ve finansal kurumlarýn bilançolarýnýn pasifleri üzerinde durmaktadýr. para arzýnýn uygunstok deðiþken olmadýðýna inanm adýr. Bu görüþ ayrýca. likidite okulu arasýnda çok ortak nokta vardýr.GÝRÝÞ Daha önceki ünitelerde geliþtirilen para politikasý kuramýnýn anahtar deðiþkeni para arzýydý ve temel finansal kurumlar. özellikle para arzýna özel bir önem verdiði için karþý çýkýlmaktadýr. istihdamý ve fiyatlarý etkilemekteydi. özellikle finansal kurumlarýn ödünç verme davranýþlarý üzerinde dururken. Yukarýda bir kez daha kýsaca özetlenlenen bu para politikasýna. Dolayýsýyla bu görüþ. Toplam likidite okulu adý verilen ikinci okul. parasal kontrolde. stok deðiþkenlere ve aktif portföyün kompozisyonundaki ayarlamalara önem veren temel analitikyaklaþýmý kabul etmekle birlikte. toplam harcamalarý. akým deðiþkenlerden çok bir stok deðiþkene dayanmaktadýr. KREDÝ VARLIÐI DOKTRÝNÝ . iþletmelerin. Para talebindeki dalgalanmalar istikrarlýysa. hükümetin ve hanehalkýnýn elindeki para skokundan çok. iþletmelerin. para otoritelerinin. çeþitli kanallarla faiz oranlarýný. hükümetin ve hanehalkýnýn yaptýklarý sermaye harcamalarýnýn finansmaný için gereklikredi akýmlarýyla ilgilenmektedir. Bu politikaya iki tür eleþtiri yöneltilmektedir. merkez bankasýnýn ilgileneceði gerçek deðiþkenin ekonomideki toplam likidite olmasý gerektiðini ileri sürmektedir. kredi koþullarý okulu çerçevesinde. para arzý. Bu ünitede inceleyeceðimiz kredi varlýðý doktirini.

Bu doktrinin formüle edildiði.B. önemli bir eksikliktir.D.D. Hazinesi.'de tahvil fiyatlarý sabit tutulmuþtu. Dünya Savaþý boyunca ve II. Bu borçlar büyük ölçüde birçok finansal kuruluþun portföyünde gözüküyordu. hükümet ve hanehalkýnýn harcamalarýnýn finansmanýna yönelik krediakýmlarýyla ilgilenmeli. Bu nedenle A.Kredi koþullarý okuluna göre parayla ilgili kurumlarýn stok deðiþkenlere önem vermesi ve akým deðiþkenlere fazlaca aðýrlýk vermemesi. öncelikle firma. Öte yandan savaþa baðlý olarak kamusal borçlar büyük artýþ göstermiþti.349 . II.B. e irimlerin elinde bulunan para stokuylailgilenmemelidir. devlet tahvillerinin fiyatlarýnda düþüþe neden olacaðýndan ve bu durumun da finansal kuruluþlarý çok zor durumda býrakaca . Dünya Savaþýndan sonra. devlet tahvillerinin fiyatlarýný baþabaþ olarak desteklemiþti. Bu görüþte olanlara göre para otoriteleri. Kredi varlýðý doktrinini daha iyi kavramak için bu görüþün tarihsel temellerine inmek gerekir. Yani Federal Rezerv. A. faiz oranlarýndaki yükseliþin.

Federal Rezerv. dolayýsýyla yatýrýmlarýn pahalýlaþtýrýlmasýný içeren geleneksel politikayý. faiz oranlarýnýn yatýrýmlar üzerindeki etkisiyle ilgilenmemekte. Faiz oranlarý 1933'den beri düþük düzeyde bulunuyordu ve finansalortam. özellikle de ödünç verenlerin bekleyiþlerine önem vermektedir. Öte yandan o sýrada geçerli olan bir görüþ de yatýrýmlarýn faiz oranýndaki deðiþikliklere karþý esnek olmadýðýydý. ? Kredi varlýðýdoktirini hangi düþünceden hareket etmektedir? O halde sýký para politikasýnýn uygulandýðý dönemlerde. Bu nedenle Federal Rezerv. ekonominin o anda borçlu durumda bulunan önemli sektörleri için büyük maliyet yükseliþleri getireceði ve ekonomik dengeyi bozacaðý kaygýsýyla kullanamadý. Kredi varlýðý tezinin ikinci yönü de þudur: Bu tez büyük ölçüde bekleyiþlere. sýký para politikasýnýn izlendiði dönemlerde.ðýndan korkuyordu. parapolitikasýný engellemekten rdým edecektir. enflasyonu fazlaca etkilemeyecekti. Doktrinin bu görüþü savunmasýnýn nedeni. bunun yerine kredinin varlýðýndan söz etmektedir. bankalar gevþek para döneminde razý olduklarý garantisi zayýf bazý kredi uygulamalarýndan vazgeçerler. Adýndan da anlaþýlacaðý gibi kredi varlýðý doktirini.H. esnek para politikasý uygulamalarý ile ilgili hatýralarýnýn çok uzaklarda kalmýþ olmasý ve izlerinin bir hayli silinmiþ bulunmasýydý. marjinal müþterilerine olan kredilerini kýstýklarýnýn bilinmesidir. yükselen faiz oranlarý gibi bir durumla içli dýþlý yaþamaktan uzak kalmýþtý. Williams ve Robert Roosa tarafýndan geliþtirilen kredi varlýðý tezi'ne sarýldý. Sorunu daha da aðýrlaþtýrabilecek diðer bir neden de. . Kredi talebinin yüksek olduðu dönemde. bankalar ve diðer finansal aracýlarýn. çok yüksek faiz ödemeðe razý olsalar bile. ? Kredi varlýðýtezine neden gerek duyulmuþtur? Bu teze göre faiz oranlarýndaki küçük deðiþmeler. finansal kesimin. Bu görüþe göre faizoranlarýnda yapýlacak önemli bir artýþ bile. bankalar kredilerinin fiyatýný deðiþtirmek yerine kalitesini deðiþtirerek çalýþýrlar. enflasyonu sýnýrlamaya yetecektir ve ekonomide büyük ölçüde borçlularýn bulunmasý. enflasyonu durdurmak için faiz oranlarýnýn yükseltilmesi. J.

Üçüncü olarak kredi varlýðý görüþü. yalýn kuramcý ekonomistlerden çok para piyasasýnda iþlem yapan uygulamacý insanlara yönelik bir düþünce tarzý sunmaktýr.350 . kurumsal ayrýntýlara önem vermektedir. Dördüncü olarak kredi varlýðý tezi. Son olarak kredi varlýðý doktirini. yüksek faiz oranlarýndan çok. Faiz oranlarýndaki bir yükselme. halkýn hem servetini hem de likiditesini azaltýr. Dolayýsýyla. kuramsal katýlýktan çok. hangi görüþler yatmaktadýr? Portföy Etkisi Portföy etkisi. ? Kredi varlýðýnýn doktrinin temelinde. halkýn elinde bulunan portföy hacmini etkilemesi olarak tanýmlanabilir. Halkýn elinde büyük bir tahvil stoku ol . Bu görüþ. Þimdi bunlarý inceleyelim. faiz oranlarýndaki deðiþkenliklerin. tek bir etkiden deðil birçok noktanýn yanyana gelmesinden oluþmaktadýr. mevcut tahvillerin deðerini düþürür. yükselen faiz oranlarýnýn etkisine önem vermektedir.

Adý geçenekonomik birimler (likit aktifler tutulmayan mal olmadýðý sürece). Firmalar veya hanehalkýnýn likit aktiflere ve fiziki kapitalesahip olduðu nu varsayalým. Tüketicinin yalnýzca elma ve armuta sahip olduðunu düþünelim. Bunu basitçe þöyle açýklayabiliriz. özel tahvilleri azaltabilir. ödünç alanlar likit aktiflerinin deðeri azaldýðýndan yatýrým yapmaya daha az istekli olacaklardýr. Yani ekonomik birim. bu azalmanýn ödünç verenler üzerindeki etkisiyle olur. Bu dönemde finansal kurumlar. fiziki kapital stoklarýnýn azalmasý pahasýna likit aktif stoklarýný takviye edeceklerdir. Servet ve likiditedeki bir azalmanýn yatýrýmý azaltmasýnýn ikinci nedeni. özel tahvillerin riskinden daha az olmasýdýr. Tahvil fiyatlarýndaki düþüþ nedeniyle ödünç verenlerin likiditesi azalýr. Durum böyle olunca. Portföy sahipleriise likiditeyi azaltmak ist emez ve hatta likiditesi yüksek olan devlet tahvilleriyle. daha az likit tahvil ve kredileri deðiþtirir. artan kredi talebini yalnýzca devlet tahvili satarak karþýlayabileceklerdir. faiz oranlarýndaki küçük bir deðiþikliðin bile önemli etkisi olur. Oysa bankalar ve diðer mali kurumlar. minimum likidite düzeyini koruyabilmek için portföyündeki devlet tahvillerimiktarýný artýrabilir. yatýrýmý iki yoldan azaltýr. Þimdi onlarýn likit aktifleri azalsýn. Bunun nedeni. devlet tahvillerinin riskinin. Eðer tüketicinin elindeki elmalarýazaltýrsak. bu kurumlarýn likidite stoklarýnýn deðerinde bir düþüþ oluþacak. Kredi varlýðý doktrini taraftarlarýna göre likiditedeki bu daralma. Mikro ekonomik analizden alacaðýmýz bir benzetmeyle durumu daha açýk hale getirelim. faiz oranlarý yükselirken tahvil deðerindeki düþüþ durumunda . bu ise kuruluþlarý likidetelerini. Birincisi. devlet tahvillerini portföylerinde yalnýzca kazanç amacýyla deðil ve fakat kendi likiditelerini saðlamak için de tutarlar. Portföy etkisi nedir? Faiz oranlarýnýn yükselmesi durumunda halkýn ve finansal kurumlarýn davranýþlarýne olur? Kilitleme Etkisi ? Kilitleme etkisi.! ! ? duðundan. Özel sektöre yönelik kredilerin varlýðýnda bir azalma olur. Þimdi sýký para politikasýnýn izlendiði bir dönemi ele alalým. tüketici dengeyearmutlarýnýn bir k eðiþtirerek ulaþacaktýr. özellikle de devlet tahvili satarak azaltmak konusunda isteksiz yapacaktýr. Bunun anlamý þudur.

iktisatçýlarýn tepkisine yol açmaktadýr. faiz oranlarýnda küçük bir artýþ ve buna baðlý olarak devlet tahvillerinin piyasa deðerlerinde bir düþüþ olduðunda. irrasyonel (akýlcý olmayan) durumu ele almaktadýr. böyleceihmal edilmiþ olmakt Kilitleme etkisi nedir? . Bu etki. Þöyle ki. tahvil satýþlarýndan elde edecekleri fonlarý daha yüksek getirili tahvil satýn alarak bu kaybý karþýlama olanaðý bulsalar bile. böyle davranmaya devam edeceklerdir. Çünkü firmalarýn kâr maksimizasyonu için faaliyet gösterdikleri temel varsayýmý.351 . Hatta.ortaya çýkar. daha önce gördüðümüz (akýlcý) kâr maksimizasyonu analizindeki portföy etkisi yerine. ödünç verenler portföylerindeki devlet tahvillerini satmayýp kapital kaybýna razý olacaklardýr. Fakat bu biçimdeki kredivarlýðý yaklaþýmý.

Ancak arada. tahvil fiyatlarý düþecek halk zarara uðrayacaktýr. bu durumda tahvil fiyatlarý . Hasýlat farkýgecikmesi nedir? Faiz Oranlarýnýn Yapýþkanlýðý Çok çeþitli nedenlerle bankalar. birgecikme söz konusudur. bu gecikme dönemi için. Dolayýsýyla "sermaye kaybýna" uðramaktan korkan halk. para politikasýnýn nasýl etkilendiðini anlamak için yalnýzca faiz oranlarýndaki deðiþmelere bakýlmamasý. Faiz oranlarýnýn gerilediði bir dönemde de bu kez fon talebi fon arzýnýn gerisinde kalýr. faiz oranlarýnýn yükseldiði bir dönemde. fon talebi fon arzýný aþar. faiz oranýnda sýk sýk deðiþiklik yapmak da istemezler. Böylece yatýrýmlar ve gelir artar. portföylerinde daha fazla devlet tahvili tutmaya yönelirler. çoðu zaman ödünç verilebilir fonlar arz ve talebini eþitlemek için faiz oranlarýný kullanmazlar. halk gelecekte de faiz oranlarýnda yükselme olacaðýný bekleyebilir. devlet tahvillerinin faiz oranlarýndaki bir düþüþ. Dolayýsýyla. bunun yanýsýra kredi hacmi ve bankalarýn uyguladýklarý kalite standartlarýnýn da dikkate alýnmasý gerekli olmaktadýr. Bir resesyon döneminde ise. eðer faiz oranlarý yükseliyorsa. yatýrým harcamalarýnýn gecikmesine neden olacaktýr. Ayrýca bankalar. Bu dönemde bankalar ve diðer ödünç verenler. eðer faiz oranlarý düþüyorsa. Çünkü. Faiz oranlarýnýn yapýþkanlýðýnedir? Bekleyiþ Etkisi Bu etkiyi bir davranýþ örneðiyle açýklayalým. ödünç vermekten çekinecektir. Banka kredilerinin arz ve talebini dengeye getirmede bir önemli yol dakredinin kal itesini deðiþtirmektir. Öte yandan halkýn bu davranýþlarý. Tersine. devle tahvillerinin özel tahvilere göre bir avantajý vardýr. bir süre sonra özel ikraz ve tahvillerin de faiz oraný yükselir.Hasýlat Farký Gecikmesi Etkisi ? ? ? Bu argümana göre devlet tahvillerinin faiz oraný yükseldiðinde. Eðer faiz oranlarý yükseliyorsa. ödünç verenleri daha fazla devlet tahvili satmaya ve özel tahvile yatýrým yapmaya yöneltir. Bu koþullardan. Bu nedenle.

Bekleyiþ etkisi ancak kýsa vadede geçerli olabilir. bir politika tekniði olarak "borç yönetimine" önem vermektedir.352 . kredi koþullarý yaklaþýmý.yükselecektir ve halk kazançlý çýkacaðýndan. ödünç verilebilir fonlarýn varlýðýna ve likidite ve aktif deðiþmeleriyle paranýn dolaþým hýzýna etki yapacaktýr. para talebinin istikrarlý olmadýðý varsayýmýna dayanmaktadýr. parave gelir düzeyi arasýnda iliþki den belirlenemez. . Çünkü tüm yaklaþým kýsa vadeli piyasa aksaklýklarý üzerine oturtulmuþtur. daha fazla ödünç verme eðiliminde olacaktýr. Bunun yanýnda kredi koþullarý yaklaþýmý. Para politikasý ve borç yönetimi. Bu nedenle bu doktrine göre. Bekleyiþetkisi nedir? Kredi varlýðý doktirini birçok iktisatçý tarafýndan eleþtirilmiþtir. Bu görüþü özetlersek. Bu durum yatýrýmlarý kolaylaþtýracaktýr. faiz oranlarýnýn vade yapýsýna.

. Harcamalar.? Kredi varlýðýdoktrini nedir? Hangi varsayýmlara dayanarak. yatýrýmlar ve tüketici talebi üzerindeki doðrudan etkisi az olmakla birlikte. Basit Miktar Kuramýna Keynesgil Tepki Radcliffe Raporuna. Bu görüþte olanlarýn geliþtirdikleri yeni mekanizma. para arzýnýn önemine karþý güçlü bir saldýrý oluþturmakta ve paranýn tanýmlanamayacaðýný bile ileri sümektedir. sadece ve sadece ekonomideki likdite kontrol edilerek etkin olabilir. Para otoriteleri. ödünç verenlerin portföylerini etkileyip. yalnýzca Friedman öncesi geleneksel miktar kuramýný çürütmeye yönelmemekte. dolayýsýyla para ve milli gelir arasýnda zayýf biri iliþki olduðunu ortaya koymaya çalýþmaktadýr. Likidite. Bunun yanýnda. iki anahtar düþünce üzerinde toplanmaktadýr: . ayný zamanda faiz-yatýrým iliþkisini de bozmaya çalýþarak. bankalarý ve kredi kurumlarýnýn ödünç verilebilir fonlar arzý üzerindeki etkisi güçlüdür. finansal olanaklarýný kýsýtlayarak saðlar. Radcliffe Raporuyla. paraya deðil likiditeye baðlanmýþtýr. Böylece rapor. para politikasýnýn en uygun hedefi olamaz. faiz oranlarýndaki deðiþmeyle yatýrýmlar arasýndaki Keynesgil baðýn güçlü olmadýðýný. Rapor. ne gibisonuçlara ulaþýr? "RADCLIFFE" RAPORU Ýngiltere'de 1957 yýlýnda Lord Radcliffe baþkanlýðýnda para kredi sisteminin çalýþmasýný saptamak üzere bir komite kurulmuþtur. ödünç almanýn maliyetini yükselterek deðil. Radcliffe raporu niçin Keynesgil kapsamlýdýr? Likidite. para politikasýnýn hiçbir öneminin olmadýðýný iler sürmektedir. miktar kuramýna karþý bir Keynesgil tepki olarakbakýlabilir. Para ve harcama arasýnda bað olmadýðý için para arzýnýn kontrolü. Aktifler Arasýnda Ýkame ve Paranýn Tanýmý . Ýngiltere'de1959 yýlýnda yayýnlanan Radcliffe Raporu para politikasý kuramý açýsýndan büyük önem taþýr. Gurley ve Shaw isimli ikiAmerikalý iktisatçýlarýn ayný dönemdeki çalýþmalarý arasýnda bir benzerlik de vardýr. faiz oranlarýnýyükselterek toplam talebi kýsmayý. Para politikasý. Faiz oranlarýndaki deðiþmenin. faiz oranlarýyla oynayarak etkilenebilir. Likiditeyi kontrol etmenin pratik yolu ise faiz oranlarýnýn vade ve risk yapýsýný deðiþtirmektir.

Bu durumda. Paranýn tanýmlanamamasý savý. Bu noktada alýþýlmýþ yanýt þudur: Herkes tarafýndan müþtereken deðiþim aracý olarak kullanýlan aktifler. para olarak düþünülebilir. hangi spesifik atkiflerin katýlacaðý konusunda açýk bir kriterin olmamasýndan ileri gelmektedir.? Sayers isimli bir Ýngiliz iktisatçýsý ve Radcliffe komitesinin roporu. harcama kararlarýnda anahtar deðiþken olmaktan çýkar ve harcamalarýn kontrolünde paranýn tartýþýlmasý anlamsýzlaþýr. parasal kümeye. normal koþullarda para olarak kullanýlan þeyler. parasal kümeye sokulacak mýdýr? Örneðin. zaman zaman kullanýlan aktifler. parayý tanýmlamak konusunda isteksiz olmuþlardýr.353 . hiperenflasyonda para olmaktan . Eðer para tanýmlanamazsa.

parayý o kadar ikame edebilir. gelecekteki satýþlar için keza elde tutulabilir. Parayý belli bir gelecekte aktif kýlmaya yönelik bir plan olmadýkça. Zaten deðiþim iþlemi anýnýn dýþýnda hiçbir aktif faal deðildir. Banka dýþý kredinin kullaným geniþliði ve para ankeslerinin aylak ve faal olarak bölünmesi. Yani iki iþlemin yapýldýðý zaman arasýnda tüm para aylak bekler. elde para tutanlarýn. Para otoriteleri para arzýný her zaman etkileyebilirler. toplam efektif malve hizmet tal ebini etkileyen para miktarý olarak. dolaþým hýzýný belirler. paranýn dolaþým hýzýný artýracak bir þekilde davranýyorsa ve bu sýrada da para otoriteleri para arzýný azaltarak harcamalarý kýsmaya teþebbüs ediyorsa. Burada tek sorun. Birekonomik refah döneminde (boom) banka dýþý kredi geniþlemesi. bankalarýn ve diðer kredi kuruluþlarýnýn (özel sektör) davranýþlarý belirler. bu geniþ likit aktif kavramýný kullanmak gerekecektir. banka . Bu durumda. para elde aylak olarak tutulmaz. Ancak dolaþým hýzýný. Para ne zaman aktif ne zaman aylaktýr? Potansiyel satýn alma gücü saðlamak açýsýndan. sosyal adetler ve finansal kurumlar deðiþtiðinden. bu operasyon baþarýlý olmayabilir. Para tanýmýnýn içine neler sokulabilir? Eðer para tanýmlanamýyorsa. para dýþýndaki finansal aktiflerin geri ödenmezamanlarýgeldiðinde ortaya ktadýr. O halde paranýn dolaþým hýzý da anlamsýzdýr. Birçok geliþmiþ finansal sistem içinde parayý yakýndan ikame eden birçok aktif vardýr. bir baþka yer veya zaman içinmutlaka doðru olmaya . Bir deðiþim aracý olarak kullanýlan para aktiftir. Örneðin eðer özel sektör. Diðer aktifler de. bir aktif ne kadar likitse.? ? ! çýkabilir. Durum böyle olunca. herhangibirþey olabilir. belli bir dönem için yapýlan para tanýmý. paranýn dolaþým hýzý tanýmý. Ancak bir deðer saklama aracý olarak olarak kullanýldýðý zaman aylaktýr.

D) kadar arttýð Y0 + . paranýn dolaþým hýzýnýn o kadar az deðiþeceði gösterilebilir. Ekonomide mevcut mal ve hizmetlere olan harcamalarýn. Para Cp + D1Cp + D0 + . milli gelirin (Y1 . Y) kadar. Y ünelim. Bu durumda para politikasý toplam harcamalarý etkilemede baþarýsýz olacaktýr.D0 = . Y V0 = iken V1 = = CpCpCp . Bunu bir örnekle açýklayalým.kredi arzýndaki kýsýtlamaya karþý özel bir sektörün bir yanýtýdýr. yeni banka kredileriyle finanse edildiðini. Eðer harcamaya niyetli olanlar finansman olanaðý bulabiliyorlarsa. Þimdi ayný durumlarda ve fakat farklý para tanýmlarý altýnda. Radcliffe raporunun en önemli özelliði. dolaþým hýzýna prensip olarak sýnýr koymamasdýr.354 . Paranýn tanýmý ne kadar geniþ tutulursa. Nakit arzý ve bunun Y1 = ye yükselecektir.Y0 = . dol aþým hýzý [Y0 / ( Cp + D0)] dan Y0 Y1 Y0 + . paranýn dolaþým hýzýnýn ne olacaðýný karþýlaþtýralým. mevduatlarýn da (D1 . paranýn dolaþým hýzýndaki deðiþme para politikasýnýn sýnýrlandýrýcý önlemini etkisiz hale getirebilir. halkla bankalar aras (nakit / mevduat oraný) sabittir. Dstokunun geleneksel tanýmýndan (M = Cp + D) hareket edersek.

? Paranýn tanýmýnýn dar veya geniþolmasý. yani dolaþým hýzý artacaktýr. paranýn dolaþým hýzý üzerinde neden bu kadar çok durulduðu kolayca anlaþýlabilir. Çünkü deðiþim aracý olarak tanýmlanan aktif sayýsý giderek geniþlemekte. Harcamalar üzerinde tam bir kontrolün olabilmesi için dolaþým hýzýnýn ya önceden tahmin edilebilmesi. harcamalarýn belirlenmesinde büyük öneme sahiptir. Ancak dolaþým hýzý para miktarýndan (M den) baðýmsýz deðildir. Radcliffe raporu. daha açýkçasý bir sabit deðer olarak kabul etmeyi reddetmektedir. V nin deðiþebilirliði büyük bir sorun olmaktan çýkar. banka dýþý kredi kullanýmýna baðlý olarak deðiþebilir. Bu iktisatçýlar. likiditeyle paranýn (M) ikame süreci yeteri kadar artýrýlýrsa. O halde paranýn tanýmý ne kadar geniþ tutulursa. dolaþým hýzýný büyük ölçüde etkilemeyebilmektedir. týpký Radcliffe raporunun gerisindeki mantýkla. dolaþým hýzýný deðiþtireceðini kabul etmektedirler. (V) paranýn dolaþým hýzý kavramýný bir davranýþ deðiþkeni olarak kullanmayý. olacaðýndan V1 > V0 olacak. biri artarken diðeri azalabilmekte ve bir deðiþim aracýnýn miktarýnýn tek baþýna deðiþmesi. ekonomideki likidite (MV) kontrol edilmeksizin idare edilemez.Eðer nakit olarak sadece para düþünülürse. Dolaþým hýzý. parayý tanýmlamak . banka dýþý kredi kaynaklarýnýn kullanýmýnýn ve hatta doðrudan ödünç almalarýn. ya dapara otoritelerince ko ol edilebilmesi zorunludur. likiditenin parayý ikame etmesiyle ilgilenmektedirler. para arzý sabit olduðuna göre Cp sabit olacak ve dolaþým hýzý. Belli bir finansal atmosfer içinde. Friedman ve (daha sonra) Gurley ve Shaw. dolaþým hýzý harcamalar sonucu ortaya çýkar. Harcamalar (PT). Ancak. paranýn dolaþým hýzý o kadar istikrarlý olmaktadýr. O halde paranýn yerine geçebilecek alternatif likidite kaynaklarý. Ýþte bu nedenle Radcliffe Raporu'nu hazýrlayanlar. paranýn dolaþým hýzý o kadar istikrarlý olmaktadýr. dolaþým hýzýnýnasýl etkiler? Bu kýsa açýklamadan. Paranýn tanýmý ne kadar geniþ tutulursa.

faiz oranlarýna anahtar rolünü vermektedir. anahtar ödünç verici olduklarýndan söz edilmektedir. kredi geniþlemesine neden olmaktadýr). nakit arzýna kaydýrdýðýný ve buna göre faizin rolünün ele alýndýðýný göster . banka dýþý mali aracýlar için bir geniþleme eðilimine önderlik saðlayacaðýna iliþkin hiçbir atýf yoktur (Bilindiði gibi parasal tabandaki deðiþmeler. Çünkü böylece para miktarý. ? Radcliffe raporunda para neden tanýmlanmamaktadýr? Faiz Oranlarý ve Kredi Tayýnlamasý Faiz oranlarý ile kredi tayýnlamasý konusundaki Radcliffe görüþünü incelemeden önce. Bankalar. Bunun da kuþkusuz önemli politik sonuçlarý vardýr. Raporda bankalarýn.355 .istemezler. Yukarýda Radcliffe raporunun konuyu nakit talebinden. Ancak bunun anlamýnýn ne olduðu açýklanmamaktadýr. dikkatlerini özellikle idari alana yoðunlaþtýrmaktadýr. Geleneksel Keynesgil Yaklaþým Para politikasýyla ilgili Keynesgil yaklaþým. anlamý olmayan bir deðiþken olmaktadýr. Özellikle mevduat hacmindeki bir geniþlemenin. geleneksel Keynesgil yaklaþýmý inceleyelim.

Kredi talebinin esnek olmamasý.1. Bu durumda aþýrý kredi talebi doðacak ve kredi talebinin faize duyarsýzlýðý nedeniyle. S L Likidite r L1 Arzý ve Kredi Faiz O l rL0 DL 0 Kredi tayýnlamasý etkisi L LL (Krediler) L 2 10 . devlettahviller i (G) ve kredilerden (L) oluþsun. Devlet tahvillerinin daha yüksek getiri saðlamasý. kredi faiz oranýna (rL) ve beklenenkârlara (. Þimdi bunu bir örnekle açýklayalým. Böylece kredi arzý arzusu. bunlara para yatýrmayý kredilere göre daha cazip hale getirecek. öte yandan da bu aktiflerin kapital deðerini deð . nispi getiri oranlarýna ve eldeki rezervlere baðlý olacaktýr. tahvillerin piyasa deðerlerinin düþmesi de ödünç verenlerin likiditesini azaltacaktýr. faiz oraný rL0 dan rL1 e yükselecektir. Son iki aktifin faiz oranlarýný rG ve rL olarak gösterelim. Ödünç veren kurum basitlik saðlamak üzere bir tane olsun ve bu kurumun aktifleri. likidite arzý (SL) üzerinde iki nedenle negatif etkisi olacaktýr: Bunlar ikâme ve servet etkileridir. Bu nedenle kredi. rG deki bir artýþ SL yisola S'L ye kaydýracaktýr. bir yandan farklý gelir getiren aktiflerinnispi kârlýlýðýný. kredilerin önemli ölçüde düþmesini engelleyecektir. sadece L0 dan L1 e gerileyecektir. Þekilde. kredi arz ve talebi rL nin fonksiyonudur. Öte yandan özel kredi talebi. bu dur e negatif etkisi olacaktýr. ödünç verenler üzerinde iki etkisi vardýr. Bunu Þekil 21. Faiz oranlarýndaki deðiþme. ödünç verenlerin portföyünün likiditesini etkiler. rezerv aktifler (R).dik.1. Faiz oranlarýndaki deðiþmenin. yardýmýyla açýklayabiliriz. Ek rezerv elde etmenin maliyetini arttýrdýðýndan ve porföyün boyutunuküçülttüðünden. S'L rL Þekil: 21.e) baðlý olacakt Þimdi rG de yani devlet tahvilleri faiz oranlarýnda bir artýþ olsun. Bunun.

talep eðrisi nasýl olmalýydý? .356 .? Kredi talebi faize göre esnek olsaydý.

Faiz oranlarýnýn ayarlanmasýndan önceki dönemde. Böylece fon alýmlarý . Hangi nedenle olursa olsun. kredi faiz oranlarý deðiþtiðinde. kýsýtlayýcý para politikasý miktar etkisini artýracaktýr. L2 L0 kadar kredi talep fazlasý olduðu açýktýr. Bazen ihtiyacýçok olana da. kredi varlýðýnýn bundan etkilenmeyeceðini üstü kapalý olarak varsaymaktadýr. Geleneksel Keynesgil analiz. Bununla birlikte kredilerin tayýnlanmasýnýn gerekli olacaðýný savunan bu görüþ. Eski faiz oraný rL0 da. ödünç almak isteyenler arasýnda tayýnlanarak daðýtýlmalýdýr.Radcliffe Görüþü Keynesgil düþüncenin tersine Radcliffe. aþýrý kredi talebi olmayacaktýr. para politikasýnýn potansiyel gücünü ortaya koymaktadýr. Bu durumda hiç kimsenin ihtiyacý tam olarak tatmin edilmez. ? Kredilerin tayýnlanmasýna niçin gidilmektedir? Kredi Tayýnlanmasý ve Kredi Varlýðý Genel olarak yatýrým harcamasý. arzýyeterli olmayan bir malýn. Ancak ödünç verenlerin fon arz etme isteðinin bazý nedenlerle azalmasý yada fon talebinin yükselmesi sonucu. önce kredi kýsýtlamasýný gerektirecektir. Kredi tayýnlamasýda benzer biçimde çalýþýr. yanlýþ olacaktýr. az olana da ayný miktar mal verilir. ödünç verme oranlarýnýn hýzla ayarlanmadýðýný düþünmektedir. her kredi faiz oranýnda potansiyel ödünç alanlarýn ne kadar borca girmeye arzulu olduklarýný gösterir. daha yüksek ödünç alma maliyetiyle karþýlaþan ve bunu ödemek istemeyenler piyasadan çekilecektir. ödünç verenler L2 kadar kredi arz ederken talep bu faiz oranýnda L0 da kalacaðýndan. Ancak ne kadar harcamanýn yapýlabileceðini. Burada önemli olan paranýn ucuzluðu veya pahalýlýðý deðil. Bu nedenle kredi arz eðrisindeki bir kayýþ. mikta ! rýnýkýsýtlayarak daðýtýlmasýdemektir. devlet tahvili faizlerinin artmasý durumunda. Kred alebi fonksiyonu. bu durumda talebe göre arz edilenfonlar daha e lveriþsizdir. Kredi piyasasý dengedeyken. Yani eðer faiz oraný hýzla ayarlanýrsa. bu orandan arz edilen fon miktarý belirler. kredi arzýna uygulanan faiz oranlarý yükselir. malýtalep edenlere. Tayýnlama. hem fonlarýn maliyetinden hem devarlýðýndan etkilenir. Kredilerin faiz oranlarý yükseldiðinde. bolluðu veya kýtlýðýdýr. Ýþte bu nedenle fonlar. yeni ikrazlar L2 ye düþecektir. Ancak sadece fiyat etkisi üzerinde durmak.

Yani bazen sýký para politikasý sýrasýnda krediler pahalýlaþmayabilir. Cari rL faiz oranýnda ta . Bunun ne kadar büyük olacaðý. Kredi tayýnlanmasýnýn ödünç vermeler ve dolayýsýyla harcamalar üzerindeki etkisi. kredi arz ve talep eðrilerinin eðimlerine ve bir kredi tayýnlama durumu dengesizliðinin ne kadar korunduðuna baðlýdýr.üzerindeki ek etki (L2 L1) dir. her zaman krediyi daraltýr. O halde kredi tayýnlanmasýnýn iki etkisi vardýr: Kredi tayýnlanmasý etkisi (L0 L1) ve Kredi varlýðý etkisi (L1 L2). ödünç alma mekanizmasýnýn maliyet etkisinden daha büyüktür. Ancak her zaman kredinin pahalýlaþmasý þeklinde gerçekleþmeyebilir. Buradan çýkarýlacak önemli sonuç þudur. Kýsýtlayýcý (sýký) parapolitikasý.357 . fiyat (ödünç alma maliyeti) veya miktar etkilerinin nispi öneminin vurgulanmasýdýr. Bu noktada önemli olan.

3'deki D1 talep eðrilerinin belirlediði L0L1 talepfazlasýndan daha büyüktür. Talebin Geniþlemesi Sonucunda Yapýlan D'Kredi rL 1 Tayýnlamasý.2.lepteki eþit bir geniþleme (Þekil 21. daha esnek olan Þekil 21. o kadar adaha büyük olacaktýr.2) veya arzda bir azalma (Þekil 21. D'2 0 L LLL L 0 123 r L S' S Þekil: 21.2'deki D1' ve Þekil 21.3. Her iki çizimin incelenmesinden de anlaþýlacaðý gibi daha az esnek olan D2' veya D2 talep eðrilerinin belirlediði L0L2 talep fazlasý. kredi talebi ne kadar az esnekse.3) durumunda kredi tayýnlanmasýnýn krediler üzerindeki etkisi. r L S D1 D2 Þekil: 21. Arzýn Azalmasý r Sonucu L Yapýlan .

2 deki D1 ' veya Þekil 21. daha az esnek olan Þekil 21. O halde varlýk etkisi (veyaödünç alma maliyeti kadar esnekse o kadar büyüktür.358 . her iki þekilde de.D 1 Kredi Tayýnlamasý. . D1 ve D2 nin faiz oranlarý deðiþseydi gerçekleþecek denge sonuçlarýdýr.3 deki D2 talep eðrilerinin varlýk etkisinden (L2 L3) den daha büyüktür. Yani esnek olan Þekil 21. D 2 0 LLL LL 012 3 Yani. L0 L2 > L0 L1 dir. Burada L0 kredi tayýnlanmasýnýn. Her iki þekilde de L1 L3 > L2 L3 dir.3 deki D1 talep eðrilerinin belirledikleri varlýk etkisi olan L1 L3. L1 ve L2.2 deki D2 ' veya Þekil 21.

Bu ise gecikme etkisiyle birlikte. gerçek aþýrý talebi (talep fazlasýný) göstermektedir. L1 L3 veya L2 L3 ise S1 veya S2 arzý için kredi varlýðý etkisini göstermektedir.Faiz oranlarýnýn yukarýya doðru ayarlanmasýndaki gecikmenin etkisiÞekil 21. anlamlý bir zaman gecikmesiylemeydana geleceðini göstermektedir. Radciffe'in kredi tayýnlamasý argümaný. para politikasýnda kýsýtlamaya yönelme olduðunda. ödünç verme oranlarýnýn deðiþen koþullara göre ayarlanmasýnýn. rL oranýnýn. talep fazlasý karþýlanamaz. . r L S1 S 2 r D . . Çünkü bu yapýlmadýðýnda. Tayýnlama yapýlmadan talep fazlasýnýn karþýlanabilmesi için kredi faiz oranlarýnýn çok hýzlý bir þekilde yükselerek dengeyi saðlamasý gerekir.4. Toplam talep D den D' ne kaydýðýnda.4 de gösterilmiþ kilde S1 ve S2 . her zaman kredi tayýnlamasý oluþur. kýsýtlama kaldýrýlýrsa bu talep rL deki artýþla azalma eðiliminde olacaktýr. bir dengesizlik durumunu ele almaktadýr. O halde Radcliffe argümaný. S1 için (L1 L0) ve S2 için (L2 L0) gecikme etkisini göstermektedir. Þekil: 21. L Faiz Oraný Tavaný. bir tavan faiz oranýnýn olmamasý durumunda oluþabilecek arz eðrilerini göstermektedir. D' 0 L LLL L 0 123 Çünkü eðer. Oysa Keynesgil kredi maliyeti argümaný. . Uygulamada. .

359 . Oysa Radclifferaporu para politikasýnýn sýký veya gevþek olduðunu söyleme olanaðý vermektedir. . Dolayýsýyla para politikasýnýn sýký veya gevþek olduðundan söz etmek olanaksýzdýr. Kredi tayýnlamasýnýn önemi nedir? Finansal Aracýlar ve Paranýn Dolaþým Hýzý ? Radcliffe raporuna göre para stokunun kontrolü bir zaman israfýdýr. kredinin ucuz veya pahalý olduðundan söz edilebilir. Çünkü paranýn dolaþým hýzý özel sektörün arzusuna göre yükselebilir.bir dengenin fiyat yönüdür. Ancak bu durumda sadece. Buna göre. Paranýn dolaþým hýzýný deðiþtirebilmek için özel sektörün elinde en az üç olanak vardýr.

bu þekilde eline fon geçenler bunu ticari bankalara yatýrýrlarsa. bu kez BDMA'larýn mevduatlarý olarak geri döndüðünü göreceklerdir. Ünlü Amerikan iktisatçýlarýGurley ve Shaw da bu konuda aynýgörüþü paylaþmaktadýrlar. Yukarýda açýklanan konjonktürel durumun ötesinde finansal aracýlarýn uzun vadeli etkileri de vardýr. ayný zamanda toplam likit aktif stokuna baðlýysa. kendilerine yönelen fonlarla tahvilalsa veya kredi vers ile. BDMA. Eðer halkýn portföy tercihleri. BDMA'larýn ödünç verme kapasitelerini artýracaktýr. Çünkü. Radcliffe'in deyimiyle. ayný zamanda toplam likit aktiflere veya herhangi bir borca baðlýdýr. halkýn elinde daha fazla nakit tutmaktansa. nakit miktarý deðiþmediði halde krediler ve dolayýsýyla harcamalar geniþleyecektir. gene ticari bankalar rezerv kaybetmemiþ olacaklardýr. kredi piramidi veya finansal kat olarak bilinen durumu doðurur. Bu sýrada banka sisteminin bundan etkilenmesi beklenirken. Ödeme düzeni deðiþtirilebilir. Bu görüþe göre nakite kolayca dönüþebilen likit aktifler. . Banka dýþý mali aracýlar (BDMA). Böylece bankalar. muhtemelen bir para arzý kýsýtlama politikasýna böylece engel olunabilir. likit rezervlerini ticari bankalarda mevduat olarak tutacaklardýr. bir kaynaktan ödünç bulmakta baþarýsýz olan bir ödünç alýcý bunu bir baþka kaynaktan saðlayabilir. bunlarý artýk mevduat olarak tutmayý tercih etmelerine benzemektedir. Bu durum týpký. Doðrudan ödünç verilen kredi hacmi deðiþtirebilir. Bu durum. bu geniþlemenin enflasyonist etkisi deolabilecekt ir. etkilenmediði görülecektir. BDMA'lara kaydýrýldýðýný düþünelim. Bunlardan sonuncusu çok önemlidir. Buna karþýlýk BDMA'lar rezerv kazancaklar ve geniþleyeceklerdir. Finansal aracý miktarý artýrýlabilir. Çünkü BDMA'lar. Genel likidite yaklaþýmý olarak bilinen bu kurama göre toplam talep yalnýzca para miktarýna deðil. finansal aracý sayýsý arttýðýnda. Eðer harcamalar sadece para miktarýna deðil. Radcliffe raporuna göre banka dýþý mali aracýlar temelde bankalardan farklý deðildir. Örneðin bankalarda mevduat olarak tutulan paralarýn.! ! . harcamalar için gerekli parayý saðlarlar. özel kiþilerin BDMA'lara yönelmeleri sonunda kaybettikleri mevduatlarýnýn. bankalardaki pasif hesaplardan. nakitolarak karþýlýk oranla daha düþük olan finansal kurumlara yönelirse. kredi yaratýmýna katkýda bulunurlar ve kredi geniþlemesi dolaþým hýzýný artýrýr. . . Diðer aracýnýn pasifini rezerv tabaný olarak kullanarak oluþan kredi geniþlemesi.

genel likidite hacmi içindeki payýnda oluþacak uzun vadeli gerilemenin. para dýþý likit aktiflerini elden çýkararak harcamalarýný yükseltebilir.Böylece bir geniþleme sýrasýnda halk. Eðer bu kuram geçerli olursa.360 . para politikasý üzerinde ciddi bir sorun yaratacaðý söylenebilir. Keynesgil dille söylemek gerekirse. vadesiz mevduatlarýn önemi giderek daha fazla azalacaktýr. . likit aktiflerin bir kýsmýný oluþturan vadesiz mevduatýn. o andaki harcama dýþýnda. halk spekülatif ve ihtiyat ankeslerini ve kýsmen de iþlem ankeslerini para olmayan likit aktif þeklinde tutabilir. Paraya dönüþebilen tüm aktifler. Eðer merkez bankasý vadesiz mevduatlarýn büyümesini sýnýrlarsa ve bu sýrada diðer aktifler hýzla artýyorsa. gelecek için yanlarýnda para tutmalarýna neden yoktur. Dolayýsýyla harcayýcýlarýn. toplam talebin artýþýna neden olabilir.

elinde daha az para tutmayý tercih edecektir. tahvil. finansal aracý kurumlara ihtiyaç olmayacaktýr. ödünç alanlarýn birincil tahvillerini satýn alýrlarsa. bir ölçüde risksiz ve oldukça likitolan finansal aracý kýymetlerini satýn alýrlar. para politikasýnýn önemi azalacaktýr. faiz oranlarý düþecek ve tahvil fiyatlarý yükselecektir.5. Finansal aracýlar. Finansal aracýlar da. Çünkü halk. tasarruf ikraz paylarý gibi finansal aracýlarýn pasiflerini satýn alýrlar. bireylerin satýn almaya çekindikleri tahvilleri. .? Eðer genel likidite yaklaþýmý doðruysa. Çünkü para toplam likit aktiflerin sadece bir bölümünü oluþturur. pay senetlerini satýn alýrlar. finansal kurumlarýn tasarruflarý toplama ve bulikiditeyi sahip olduklarý likiditeden daha fazlasýný harcamak isteyenödünç alýcýlara yöneltme eylemlerinden oluþur. r Finansal Aracýlarýn Faiz Oranýna Para Talebi r' Etkisi. fonlar finansal aracýlara aktarýlmýþ olacaktýr. Bireyler. Yukarýda açýklanan sürecin en önemli ekonomik etkisi. Böylece tahvil piyasasýna ek para girince. faiz oranlarýný düþürmesidir. sýkýpara politikasýnýn baþarýsýnýhangi nedenlerleengellerler? FÝNANSAL ARACILAR. Ne var ki bir çok tasarruf sahibi. r Para Arzý Para Arz ve Talebi Þekil: 21.SHAW'UN GÖRÜÞÜ Finansal Aracýlar ve Faiz Oraný Finansal aracýlýk süreci. Eðer finansman kapasitesi olan birimler (tasarruf sahipleri). pay senedi ve diðer kýymetli evraklarý satýn almak konusunda risk ve likidite endiþeleriyle çekingen davranabilir. Oysabireyler finansa l tasarruf mevduatý. risksiz ve emin yatýrým olanaklarý görünce. Bunun sonucu. PARA POLÝTÝKASI VE GURLEY .

5 de görüldüðü gibi finansal aracýlar para arzýný artýrýrken. tahvil arzý sabitken tahvil talebi arttýðý için yükselmektedir. Dolayýsýyla faiz oranlarý düþer. daha açýk bir þekilde or taya koyabiliriz. Tahvil fiyatlarý. para talebinin azal masý sonucunu doðurmakta. bu sýrada para arzý sabit kabul edilmektedir. dolayýsýyla faiz oranýnýn r den r' ne düþme sine neden olmaktadýrlar. . Öte yandan para talebi azalmakta. Bu demektir ki.361 .Finansal Aracýlarýn Etkisine Baðlý Para Talebi M Yukarýda anlatýlan süreçle ilgili bir iki noktayý. Þekil 21. para arzýnda þimdilik para talebi ne göre bir fazlalýk vardýr.

sadece ticari bankalarýn kredi kontrolüylepara politikasý izle nmesi baþarýsýzlýkla sonuçlanacaktýr. Halk parasýný finansal aracýlara yöneltirken daha önce doðrudan doðruya diðer tahvillere yatýrdýklarý fonlarý . Buna karþýlýk bir tasarruf ve ikraz payý. önce nakde çevrilmeksizin harcanamaz. Dolayýsýya eðer merkez bankasý diðer finansal aracýlarý kontrol altýnda tutmazsa. Þöyle ki. Finansal aracýlarýn faiz oranlarýný yükseltmeleri. Böylece finansal aracýlar daha yüksek faiz oranýna týrmanacaklardýr.? Finansal aracýlarýn bireylerin elde tutmak istedikleri nakit para talebini neden azalttýklarýnýaçýklayýnýz. tasarruf ikraz paylarý vadesiz mevduatlar kadar likittir. tahvil piyasasýnda faiz oranlarý yükselecektir. Bunun üzerine finansal aracýlar faaliyete geçecekler ve kendilerine daha fazla fon çekmek içinkendi mevduatlarý için ödedikleri faiz oranlarýný yükselteceklerdir. ticari bankalarýn vadesiz mevduatlarý arasýnda çok fazla fark yoktur. merkez bankasýnýn mal ve hizmete ve mali aktiflere yönelik harcamalarý kýsmak amacýyla para arzýný azalttýðýný varsayalým. merkez bankasýnýn yetki alaný dýþýnda kalmaktadýr. tasarruflarýn ticaret bankalarýnda olmasýnýn önemi yoktur. Durum böyle olunca ortaya bir sorun çýkmaktadýr. bazý kiþilerin tasarruf bankalarýna daha fazla fon yatýrmalarýyla sonuçlanacaktýr. Burada ilginç olan durum þudur. Finansal aracýlarýn ellerinde bulunan para benzeri likiditeler. Hatta vadesiz mevduatlarýn kaydi para olarak adlandýrýlmasýnýn da önemi yoktur. Aslýnda vadesiz mevduatlar.362 . Böylece elde ettikleri fonlarý yüksek getirili tahvillere yatýracaklardýr. Gurley-Shaw'a göre bu sorun özellikle anti enflasyoncu para politikasý uygulamalarýnda daha da önem kazanacaktýr. bunlarýn nakde dönüþtürülmesi çok basit bir olaydýr ve kolayca gerçekleþtirilebilir. Bu ise para politikasýnýn baþarýlý ve etkin bir þekilde uygulanmasýný güçleþtirmektedir. Dolayýsýyla. Bu durumda tahvil fiyatlarý düþecek. Ancak. tasarruf bankalarýnýn ve diðer finansal aracýlarýn mevduat pasifleriyle. Para Benzeri Likiditeler ve Para Politikasý Gurley-Shaw'a göre tasarruf ve ikraz birliklerinin. Uygulamada. vadesiz mevduatlarkadar likit olduklarý halde. para benzerleri aracýlýðýyla saðlanacaktýr. Çünkü ihtiyaç duyulan likidite. harcamalarda kolayca aracýlýk yaparlar.

.

6 yardýmýyla açýklayalým. þimdi daha likit duruma geçecektir. M'd (%30 mevduatfaizi) 0 Md .kullandýklarýndan. Birincil tahvillerin faiz oraný r olsun. Bu durumda tahvillerin faiz oraný yükselecektir. Finansal aracýlar. Öte yandan halkdaha önce aylak olara tuttuðu para ankeslerini de yüksek faiz oranlarýnýn çekiciliðine kapýlarak ve reklamlardan etkilenerek finansal aracýlara yatýrabilir.6. izlenen sýký para politikasýnýn etkisini þöyle azaltýrlar: Baþlangýç noktasý olarak 260 milyarlýk para arzýný ve tasarruf mevduatý için uygulanan %15'lik faiz oranýný ele alalým. finansal aracýlar da tasarruf mevduatlarý için verdikleri faiz oranlarý yükselteceklerdir .M s Para Arz ve Talebi Þimdi yukarýda anlatýlanlarý bir de Þekil 21. Açýk piyasa faiz oranlarý r den r' ne yükselmeye baþladýðý için. Merkez bankasýnýn sýký para politikasýyla para arzýný 200 milyaradüþürdüðünü varsayalým. Finansal r' ' Aracýlarýn r M (%15 mevduat Sýký Para Po d faizi) litikasýna Etkisi. r M' M ss r' 200 milyar 260 milyar Þekil: 21.

Mevduatlarla ilgili daha yüksek faiz oranlarý karþýsýnda halk. hükümetin devlet tahvillerineuygulayacaðý faiz oranlarýný finansal aracýlarýn uyguladýklarý oranýn üzerine çýkarmak olabilir. r'' ne yükselecektir. Bu durumda ise sorunun tek çözüm yolu. devlet t lerinin faiz oranlarýnýn altýnda kalacak þekilde .6'da görüldüðü gibi sola kayacaktýr. mevduatlara uygulananfaiz oranlarýný. Hükümet Kendi Çýkardýðý Tahvillere Yüksek Faiz Verirse Ne Olur? ? Hükümet tarafýndan açýk piyasa iþlemleriyle. Bu durumda merkez bankasý enflasyonu kontrolde güçlükçekecektir.363 .(örneðin %15'den %30'a çýkaracaklardýr). Çünkü finansal aracýlarý ve para benzeri likidite yaratýlmasýný kontrol edememektedir. Finansal aracýlar para politikasýnýn etkinliðini nasýl azaltýr? Çizimle anlatýnýz. para talebini azaltacak ve para talebi Þekil 21. Bunun sonucu olarak birincil tahvillerin faiz oraný r den r' ne deðil.

Gurley-Shawtezi ve Radcliffe raporunda. çýkaracaðý yüksek faizli tahvillerle finansal piyasalarý kontrol altýna almayaçalýþabilir. Finansal aracýlarýn. hem ödünç alanlarýn hem de tasarruf ya panlarýn etkilendikleri faiz oraný üzerinde çok az etkisinin olacaðý düþüncesiyle. finansal aracýlardan devlet tahvillerine kayacaktýr. buna kamu otoritelerinin bir sýnýrlama getirmesi söz konusu olabilir. reel ekonominin para politikasýndan fazlaca etkilenmeyeceði vurgulanmaktadýr.bir politika izleyebilir. Bilindiði gibi tasarruf sahiplerinin fonlarýný finansal kurumlara yatýrmasý. doðrudan doðruya þirket ve devlet tahvillerine yatýrabilirler. finansal aracýlarý baský altýna alacaktýr. devletin açýk piyasa iþlemleriyle birincil tahvillereuyguladýðý yüksek faiz oranlarýna kendilerini ayarlamalarýný engelleyeniki neden vardýr. Bu durumda tasarruf sahiplerinin fonlarý. Böylece hükümet. Bireylerin önemli ölçüde para çekmeleri sonucu. yukarýdaki sürecin tersine dönmesine neden olacaktýr. Bankalar hem faiz oranlarýný. Ýçsel olarak finansal aracýlarýn böyle bir politikaya karþý koymalarý için mali güçleri yetmeyebilir. fonlarýný finansal aracýlardaki mevduat hesabýndan çekmekte ve doðrudan doðruya birincil tahvil satýn alýmýnda kullanmaktadýr. kredi talepleri reddedilen bir ödünç alýcýlar kuyruðu vardýr. finansal kurumlarýn da bu fonlarý birincil tahvil satýn alarak deðerlendirmeleri olgusuna finansal aracýlýk denmektedir. hem de kalite standartlarýn deðiþtirerek kredileri tayýnlarlar. Kuþkusuz bu tür bir politika. bazý finansal aracýlar daha yüksek faiz oranýnýn verebilecek olsa bile. finansal aracýlarýn mali yapýlarý zayýflayabilir ve borçlarýný ödeyebilirlik durumlarý bozulabilir. Oysa hükümetin devlettahvillerinin faiz oranlarýný yükseltici bir politika izlemesi. Dýþsal olarak da. Dolayýsýyla bir sýký . Devlet niçin devlet tahvillerine piyasa faiz oranlarýnýn üzerinde faiz verir? Özet ? Aþaðý yukarý ayný konularý ele alan kredi varlýðý doktrini. Bu kez tasarruf sahipleri. Bireyler fonlarýný tasarruf hesaplarýndan çekerek. Bu doktrine göre cari faiz oraný üzerinden ödemede bulunmaya hazýr olduklarý halde.

.364 . ekonomi kuramcýlarý tarafýndan ihmal edilen kurumsal kýsýtlamalarý ve para arzýndan önce faiz oranlarýnýn yapýsýnýn da önemli olduðuna dikkatleri çekmektedir.para politikasý döneminde risk gerekçesiyle kredi talebi reddedilen bir ödünç alýcýya. Bu görüþler Keynesgil ve klasik faiz mekanizmasýna karþý yeni bir görüþ ortaya koymaktan çok. bankalarýn geniþ rezervlere sahip olduðu bir dönemde rahatlýkla kredi verilebilir.

Faiz oranlarýnýn enflasyona tabi olmasýdýr. Aþýrý monetarist görüþ geçerlidir. b. e. Faiz oranlarý yükselirken faiz oranýnýn daha da yükseleceðini bekleyen halkýn daha fazla ödünç verme eðilimine girmesidir. d. c.Sorular 1. d. c. e. Faiz oranlarýndaki deðiþmeyle yatýrýmlar arasýnda kuvvetli bir bað vardýr. 2. 3. Fiyatlarda daha da artýþ olacaðýný bekleyen halkýn ödünç verirken fiyat artýþlarýný faiz oranýna eklemesidir. e. ödünç verenlerin kapital kaybýna razý olarak ellerindeki tahvilleri satmamalarýdýr. Faiz oranlarýnýn yükselmesini gören halkýn uzun süre. Para arzýyla faiz oranlarý arasýnda güçlü bir bað vardýr. Ekonominin likidite tuzaðýna düþmesidir. b. c. Radcliffe raporuna göre aþaðýdakilerden hangisi geçerlidir? a.365 . b. Yatýrýmlarýn yapýlmamasý durumudur. Faiz oranlarýndaki küçük bir deðiþme karþýsýnda. Merkez Bankasýnýn faiz oranlarýný sabit tutmasýdýr. Faiz oranlarýnýn yapýþkanlýðý nedir? a. e. bu faizlerin daha da yükselmesini ýsrarla beklemesidir. b. c. Mali aracýlarýn faiz oranlarýný devlet tahvillerinin faiz oranlarýna göre saptamalarýdýr. Bekleyiþ etkisi nedir? a. Keynesgil analiz yetersizdir. d. Para politikasýnýn hiçbir önemi yoktur. Kilitleme etkisi nedir? a. Bankalarýn bazý nedenlerle sýk sýk faiz oranlarýný deðiþtirmek istememeleridir. . Faiz oranlarý düþerken. Merkez bankasýnýn para arzýný kýsmasýdýr. d. 4. Faiz oranlarýndaki düþüþ karþýsýnda finansal aracýlarýn kapýlarýný kitleyip piyasadan çekilmeleridir. gelecekte faiz oranlarýnýn daha da düþeceðini bekleyen halkýn daha fazla ödünç verme eðilimine girmesidir. Banka kapýlarýnda beklemek yerine daha yüksek faizle tefecilerden fon saðlamasýdýr. Faiz oranlarýnýn piyasa koþullarýnda oluþmasýdýr.

.

Uludað Üniversitesi. Harper and Ro w. 1977. 1982. New York. RITTER Lawrence S. Bursa. DAVID E. Moneyand Banking. Herper and Row. 1987. Para talebini artýrýcý etki yaparlar. Oxford. Haþet.. THORN R. London. O'BANNON Helen. PARASIZ Ýlker. Theory of Monetary Policy. Para Politikasý. Banking and Financial Markets. Bursa. Para talebini artýrýcý ve faiz oranlarýný yükseltici etki yapar. 1974.S. Martin Robertson. Kaynakça CHICK Victoria.. SILBER William. New York. VINSER H. 1973. Oxford. d. Martin Robertson. SHEARER A. Money Matters. b. New York. PETER E. Gray-Mills Publishing Ltd. Gurley-Shaw'a göre mali aracýlar hangi etkide bulunurlar? a. Introduction To Money and Banking.5. EARL DOW Sheila C. Principles of Money. PARASIZ Ýlker. Random House. . c.366 .A. Basic Books. 1968. 1976. e. 1989. Para talebini artýrýcý ve faiz oranlarýný düþürücü etki yaparlar. 1977. Monetary Policy in the U. Para arzýný azaltýcý etki yaparlar. MAYER Thomas. BOND Roland. The Quantity of Money. Para talebini azaltýcý ve faiz oranlarýný düþürücü etki yaparlar. Makroekonomi. New York.

monetarist ve Keynesgil görüþlerin temelleri ortayakoyularak.Keynesgil Tartýþmasý Bu Ünitede.ÜNÝTE 22 Para Politikasýnýn Gücü Monetarist . Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. monetarist görüþün de esaslarýný bildiði varsayýlmaktadýr.. Bu üniteyi çalýþýrken öðrencilerin Radcliffe raporunu iyi anlamýþ olduklarý kabul edilmekte. Bu ünitede. Çalýþma BiçimineÝliþkin Olarak..367 .. . Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. iki farklý görüþü e antitezleri irdeleneciktir..

Bu nedenle de iktisat kuramýnda herkesçe kabul edilmiþ tek bir monetarist makro ekonomik model yoktur. tüm piyasalar. enflasyon ve iþsizliðin önlenmesinde baþarýlý reçeteleriyle önemini korumuþtur. Keynesgil ekonomi olarak adlandýrýlan yeni yaklaþým. fakat ben bunu yazýlarýmýn dýþýnda tutarým". iyi kötü tam rekabet koþullarýnda çalýþmaktadýr. Artýk maliyepolitikasýna para p a etkili bir politika aracý olarak bakýlmaya baþlandý. ünlü bir Keynesgil iktisatçý olan Robert Solow. Monetaristlere göre ekonominin tam istihdamdam ayrýlmasýnýn nedenleri nelerdir? . Monetarist Görüþün Temelleri ? Günümüzde bir çok iktisatçý. bu kez Milton Friedman'ýn öncülük ettiði monetarist (paracý) görüþ. M. 1930 lu rda iktisadi düþüncede büyük bir deðiþme oldu ve para politikasýnýn güçlü olmadýðýna inanýlmaya baþlandý. tam rekabetin ekonominin her yanýnda mevcut olmadýðýný kabul ederler. Bu büyüklükler dengeyi oluþturmak için her zaman azalýp artabilirler. Keynesgil görüþe bir alternatif olarak ortaya çýkmýþtýr. genel olarak þöyle açýklamaktadýr: "Benimle Milton Friedman arasýndaki diðer fark þudur: M. Ancak bu iktisatçýlar. Friedman'a herþey para arzýný hatýrlatmaktadýr. Bu modele göre. enflasyon ve iþsizliði etkileyen en önemli neden olduðunu savunan temel monetarist görüþü kabul etmektedir. Friedman ve E. parasal güçlerin. aþaðýda incelenen konularda. Monetaristler ekonomideki tüm piyasalarý rekabetçi olarak görürler. Phelps gibi iktisatçýlarýn görüþlerini benimsemektedirler. iktisat kuramýnýn üzerinde durduðu en önemli konulardan biridir. geleneksel para ve maliye politikalarý aracýlýðýyla ekonomik faaliyetlerin kontrolü giderek zorlaþmaya baþlamýþtýr. Monetarizmin temelini 1960'lý yýllarýn sonlarýnda toplanan bir konferansta. Kuþkusuz bu iktisatçýlar. yani para politikasýnýn milli geliri etkileme kabiliyeti. eklektik Keynesgillerin ileri sürdükleri oligopol kuramýna dayalý modele göreekonomideki reel davranýþlarý açýklamada daha geçerli olduðuna inanýrlar. Ancak monetarist iktisatçýlarýn çoðunluðu. Ancak rekabet güçlerinin kuvvetli olduðuna inanýrlar. Friedman'ýn öncülük ettiði monetarist görüþü nedir? Ýþte bu tarihlerde. Bu piyasalarda özellikle fiyatlar ve ücretler esnektir. Öyle ki tam rekabet temeline oturtulan bir modelin.MONETARÝST VE KEYNESGÝL PARA POLÝTÝKASI GÖRÜÞLERÝNÝN TEMELLERÝ Para politikasýnýn gücü. Bana da herþey seksi hatýrlatýr. uzun zaman ekonomik davranýþlarýn açýklanmasýnda. Ancak 1960'lý yýllarýn baþlarýndan itibaren. 1929 Ekonomik Krizine kadar iktisatçýlar para politikasýna büyük önemveriyorlardý. iktisadi davranýþlarla ilgili diðer bir çok konularda birbirinden ayrýlmaktadýrlar.

Monetaristler.368 . . Bu nasýl oluþur? Önce her piyasýnýn dengede olduðunu ve ekonominin tam istihdamda çalýþtýðýný. ekonominin tam istihdam dengesinden ayrýlmasýnýn nedeninin halkýn yaptýðý hatalardan ileri geldiðini savunurlar. Böylece halkýn elindeki nakit ankesler istemedikleri halde artacaktýr. fiyatlarýn istikrarlý olduðunu ve beklenen enflasyonun sýfýr olduðunu varsayýlým. Hükümet para arzýný sabit bir oranda diyelim ki yýlda %5 arttýrsýn. Halk ellerindeki bu fazla nakitleri harcamanýn bir yolunu araþtý . .

Er ya da geç her iki grup. talep artacak ve fiyatlar %10 oranýnda artmaya baþlayacaktýr. Ancak bunun tek nedeni. Çünkü gerek firmalar. para arzýnýn artýþ oranýný iki katýna çýkaracaktýr. Yeniden daha yüksek üretimi veistihdamý saðlamak için hükümet parasal geniþlemeyi %15 e çýkarmak zorunda kalacaktýr (yani halký aldatacaktýr). Bu durumda tek farklý þey. halkýn aldanmasý durumunda mümkün olacaktýr. Böylece toplam üretim ve istihdam yükselecektir. Eðer hükümet daha yüksek üretim pozisyonunu korumaya çalýþýrsa. Dolayýsýyla daha fazla üretim ve istihdam saðlanmýþ olacaktýr. Konuyu basite indirgemek için bu durumun. Mamafih er ya da geç halk tüm fiyatlarýn %10 arttýðýný görecek ve kendi nispi fiyatlarýnýn hiçbir þekilde deðiþmediðini anlayacak ve davranýþýný baþlangýçtaki durumuna geri döndürecektir. Böylece bir kez daha. beklenen cari enflasyonun %5 olmasýdýr. Bunun için hükümet. Hükümetin bunu saðlamasý ancak. Nispi fiyatlar davranýþlarý belirlediði ve deðiþmediði için üretim ve istihdam baþlangýçtaki düzeye geri dönecektir. Ýþçiler de reel ücretleri artmýþcasýna daha fazla çalýþacaklardýr. halký. baþlangýç davranýþlarýna geri döneceklerdir. yaptýðý önceki hatayý tekrarlayacaktýr. Halk enflasyon oranýnýn %5 olacaðýný beklediði sürece. tüm mal ve hizmetlere olan talebini artýrmaya yönelttiðini varsayýlým. Monetarist görüþe göre üretim ve istihdam ne zaman baþlangýç seviyesine geri döner? . fazla üretimve istihdam ortadan kalkmýþ olacaktýr. Aþýrý üretim ve istihdam yalnýzca halkýn aldanmasý durumunda meydana gelecektir. Böylece hermalýn talep eðrisi s acak ve rekabetçi olarak belirlenen fiyatlaryükselecektir. Dolayýsýyla iþçiler daha sýký çalýþacaklar ve firmalar daha fazla üreteceklerdir. tüm fiyatlarýn yükseldiðini ve kendi nispi fiyatlarýnýn aslýnda deðiþmediðini farkedeceklerdir. . Bunun sonucu olarak. Üreticiler sattýklarý mallarýn satýþ fiyatlarýnýn yükseldiðini görerek ve kendi nispi fiyatlarýnýn arttýðýný sanacak ve hataya düþeceklerdir (çünkü enflasyon oranýnýn sýfýr olacaðýný beklemektedirler). Dolayýsýyla firmalar daha fazla üreteceklerdir. Þimdi hükümetin daha fazla üretim ve istihdam saðlamaya devam etmek istediðini varsayalým. halkýn bir kez daha aldatýlmýþ olmasýdýr.racaktýr. Halk tüm fiyatlarýn %5 oranýnda yükseldiðini farkettiði zaman. gerekse iþçiler piyasaya arz ettikleri þeyin nispi fiyatýnýn artmýþ olacaðýný düþüneceklerdir.

para arzýný hýzlanan cari enflasyondan daha hýzlý arttýrmak zorunda kalacaktýr (buna hýzlandýrma prensibi denilmektedir). ? . Eðer böyle yapýlmazsa. nispi fiyatlarýn deðiþmediðini farkedecektir. ancak þimdi cari ve beklenen deflasyon oraný %5'dir. Bir baþka deyiþle. iþçiler de gönüllü olarak daha az çalýþacaklardýr. Monetarist görüþe göre para arzýnýn sabit bir oranda azalmasýnýn sonuçlarýnýaçýklayýnýz? Þimdi yeniden parasal geliþmenin olmadýðý. halk nispi fiyatlarýn deðiþmediðini hemen farkedecek ve davranýþlarýný baþlangýçtaki duruma geri döndürecektir. Firmalar gönüllü olarak daha az üretirlerken. er ya da geç tüm fiyatlarýn düþtüðünü ve yanýlmýþ olduðunu anlayacaktýr. Böylece üretim ve istihdam. böylece talebin düþtüðünü varsayalým. Bu kez de para arzýnýn sabit bir oranda kýsýldýðýný.369 . Halk. Böylece üretim düþecek ve bir deflasyon ortaya çýkacaktýr. baþlangýç düzeyine geri dönecektir. Firmalar ve iþçiler yanlýþ bir þekilde kendi nispi fiyatlarýnýn düþtüðünü düþüneceklerdir. fiyatlarýn istikrarlý olduðu baþlangýç denge düzeyine geri dönelim.

Belki de bu þekilde milli gelirin düzeyinin artýrýlmasý enflasyon oranýnýn giderek hýzlanmasýna neden olacaktýr. Barro gibi iktisatçýlar monetarizmin içinde. Rekabetçi modelde. halksistematik ve süre ar yapmaz. Bu teoriye göre halk. hangi tür piyasayýesas alýrlar? Eklektik Keynesgil yaklaþým. Monetarist görüþe göre hangi dönemde enflasyonla milli gelir arasýnda seçim yapýlamaz? Yukarýdaki açýklamalardan þu sonuç çýkmaktadýr: Enflasyonla milli gelir arasýndaki uzun dönemde seçim yapýlamaz. . Ancak þimdi cari ve beklenen deflasyon oraný %10 dur. tam istihdam düzeyinin altýnda olduðu sürece. istihdam ve üretimin gönüllü olarak azaltýlmasýnda aramayý da kabul etmemektedirler. Tam rekabetçi piyasalarda olduðu gibi fiyatlar. Ayrýca Eklektik Keynesgiller. bu görüþü çürütmektedir. Bu piyasada büyük firmalar fiyatlarý saptarlar. Milli gelir. Son yýllarda kendilerine yeni Klasik denilen. Ancak halk er ya da geç gerçeðin farkýna varacak ve davranýþlarýný deðiþtirerek baþlangýçtaki duruma geri dönecektir. fiyatlarýn aþaðýya doðru (düþme yönünde) esnekliði varsayýlmaktadýr. ? Keynesgil iktisatçýlar. Bu firmalar maliyetlerine oranla sabit bir kâr haddi (mark up) uygulayarak satýþ fiyatlarýný belirler. iþçi ve firmalarýn hatalarýndan kaynaklandýðýný kabul etmemektedir. Keynesgil Görüþün Temelleri . her firmanýn ürünü için konjonktürel talep dalgalanmalarýna neden olur. milli gelirin denge düzeyinin üstüne çýkma koþulunun. Lucas. firmalar için veri deðildir. . fiyatlar genel düzeyinin düþme yönünde esnek olmadýðýnýn gözlenmesi. tesadüfi hatalar yapsa bile. Üretim ve istihdamdaki azalmanýn sürdürülmesi için parasal daralma oranýnýn þimdi %10 a çýkarýlmasý gerekir. Öte yandan toplam talepteki konjonktürel dalgalanmalar. GSMH'nýn tam istihdam düzeyinin altýnda olmasýnýn temel nedenini. Sargent. Dolayýsýyla iþçiler daha az çalýþacak ve alar daha az üretecektir. Dolayýsýyla hýzlandýrma prensibiçerçevesinde para arzý cari enflasyon oranýndan daha hýzlý olarak arttýrýlýrsa bile eksik istihdam doðal düzeye yönelecektir. Wallace. Geliri tam istihdam düzeyinin üstünde tutma yönünde bir para politikasý uygulamasý. Ancak birçok Eklektik Keynesgil iktisatçý. Bu durumda bir kez daha halkaldanacaktýr. Rasyonel bekleyiþler adlý bir teori geliþtirmiþtir (katý monetarist). Modelin diðer yönü daha çok tartýþma konusudur. Bu görüþe göre. sabit bir enflasyon oranýný gerçekleþtirecektir. fiyat sisteminin verdiði sinyalleriyanlýþ algýlama sonucu.. çabuk bir þekilde hatasýný öðrenir. ekonominin oligopolistik yapýsýný ön planda tutmaktadýr.

firmalarýn fiyatlarýnda deðil. iþçilerin rasyonel davranýþlarýna dayanarak nasýl açýklanabileceðini görelim. Talepteki konjonktürel dalgalanmalar neden fiyatlara yansýmaz? Keynesgil modelde ayný durum. Ancak ücretler. Eðer ücret oranlarý emek piyasasýný þeffaflaþtýrmak için dalgala .Bu durum. Þimdi Keynesgil modelde ücretlerin kýsa dönemde esnek olmamasýnýn.370 . talepteki kýsa vadeli dalgalanmalara daha duyarsýzdýr. Ücretler fiyat düzeyine ve prodüktiviteye göre saptanýr. emek piyasasý için de geçerlidir. üretim ve istihdam hacminde konjonktürel deðiþmelere neden olur.

talepteki konjonktürel dalgalanmalar istihdamýn dalgalanmasýna sebepolacaktýr. büyük ve sürekli dengesizlikleri dengeleyici bir istikrar programýna ihtiyaç vardýr. Günümüzde modern miktar kuramcýlarý (monetaristler). O halde Keynesgil sistem. fiyatlar genel düzeyinin temel belirleyicisi olarak görmüþlerdir. David Ricordo. 16. Bu politikalar maliye ve para politikasý araçlarýyla toplam talebi deðiþtirmeyi amaçlamaktadýr. Böylece iþçilerin çoðunluðu tarafýndan. daha geniþ iþlevinin olacaðýný görmüþlerdir. Daha sonra John Locke. Keynesgil sistemde uzun süren enflasyonist ve deflasyonist açýkla rýn nedeni nedir? PARA NE KADAR ÖNEMLÝDÝR? ? Þimdi bu iki görüþün paraya verdikleri önemi ele alalým. Irving Fisher'in katkýlarýyla günümüzde de Milton Friedman tarafýndan þekillendirilmiþtir. Monetaristler. uzun süren enflasyonist ve deflasyonist açýklarýn oluþmasýna neden olan sistematik rahatsýzlýklara yer vermektedir. Jean Bodin'e kadar uzanmaktadýr. yüzyýla. ücretler konjonktür boyunca dalgalanacaktýr. yani iþçi çýkarmak gerektiðinde en kýdemsiz iþçilerden baþlanma prensibigeçerlidir. ücretler deðiþmekte ve bunun sonucu istihdam düzeyi ayný kalmaktaydý. paranýn kýsa dönemde ekonomik faaliyetleri de etkileyeceðini kabul etmektedirler. deðiþmeyecek sabit ücretlerekatlanýlacaktýr. Dolayýsýyla iþçilerin çoðunluðunda. paranýn fiyatlar genel düzeyini belirlemenin ötesinde. Tüm belirsizlik diðer iþçilere göre azýnlýkta kalan kýdemsizler için sözkonusudur. Özellikle g eliþmiþ sanayi ülkelerinde (seniority) kýdem esasý. istihdamdaki dalgalanmalar en az %10 ya da %20 kýdemli iþçiyle sýnýrlý olacaktýr. Buna karþýlýk. Bundan dolayý GSMH dahil. David Hume. Bilindiði gibi miktar kuramcýlarý öncelikle para miktarlarýyla fiyatlar arasýndaki iliþkiyle ilgilenmiþler ve para arzýný. talepteki dalgalanmalar karþýsýndaki iþi kaybetme konusundaki belirsizlik çok azdýr.nýyorsa. Monetaristlerin Görüþü Modern miktar kuramcýlarý olarak adlandýrýlan ýlýmlý monetaristlerin görüþlerinin temel çizgileri. konjoktür boyunca. Oysa monetarist e. John Stuart Mill. . Ýþten ç duðundan. Monetaristlerin Miktar Kuramý Görüþü . eðer ücretler sözleþmelerle uzun dönemi içerecek þekilde saptanmýþsa ve emek piyasasýný þeffaflaþtýrmak için dalgalanmýyorsa. Bu durumda tüm iþçiler konjonktürel dalgalanmalara baðlý belirsizliklerden etkilenecektir.

paranýn dolaþým hýzýný simgeleyen V ve k nýn istikrarlý olduðu kabul edilmektedir. . dolayýsýyla paranýn dolaþým hýzý düþmektedir. Ancak zaman içinde sürekli gelir arttýkça. Friedman'ýn miktar kuramý yorumunda paranýn dolaþým hýzý.371 . paranýn dolaþým hýzý azalacaktýr.Monetaristlere göre paranýn dolaþým hýzýniçin istikrarlýdýr? Monetaristlerin modern miktar kuramý yorumlarýnda. Bunun nedeni monetaristlerce para talebinin gelir esnekliðinin birden büyük olarak saptanmýþ olmasýdýr. Böylece gelir arttýkça elde tutulan para miktarý artmakta. "sürekli gelir düzeyinin" yani uzun dönem gelirinin istikrarlý bir fonksiyonudur.

böyle bir durumda GSMH'dakiyükselme. yalnýzca fiyatl nel düzeyini etkileyen nominal bir artýþ olacaktýr. fiyat istikrarýnýn korunabilmesi için merkez bankasý. GSMH ne kadar yükselecektir? Monetaristlere göre. Ekonomi para arzýnýn paratalebine eþit olduðu n a denge gelirine (Ye) ulaþmaktadýr. öncelikle istihdam ve reel üretimi artýracaktýr. artan harcamalar. paranýn dolaþým hýzýndan baþka bir þey deðildir.. Böylece para arzýyla GSMH arasýndaki iliþki. Orijindengeçen doðru. Eðer hal- . reel mal ve hizmet için yapýlan harcamalar. Bir baþka deyiþle halk. Y Y2 Ye Y1 Md = kY M0 Þekil: 22. 0 MdMs Þekilde para arzý M0 olarak gösterilmiþtir. gelirinin k oranýna eþit miktar parayý yanýnda tutmak istemektedir. üretimdeki artýþý ve dolaþým hýzýndaki azalýþý dengelemek içinpara stokunu yeteri kadar artýrmalýdýr. GSMH bir kez daha para arzýyla baþlangýçtaki oranýna eþit bir noktaya ulaþtýðý zaman. GSMH nýn belli bir noktaya ulaþmasýna kadar sürecektir. Eðer ekonomi tam istihdam dolaylarýnda çalýþýyorsa. merkez bankasý'nca para arzý artýrýlmadan önceki durumuyla ayný olacaktýr. halk artan para stokunu artýk yalnýzca bir deðiþim aracý olarak tutmakla yetinecektir ve harcamalar bu düzeyde dengeye gelecektir. Para miktarý yatay eksende. milli gelir düþey eksende yer almýþtýr. Bu iliþki kuþkusuz.1.1 de monetarist yaklaþým geometrik olarak gösterilmiþtir. Dolayýsýyla tam istihdamýn. Þekil 22. . Monetarist Görüþün Para ve Milli Gelir Ýliþkisi. Para ve Nominal GSMH Arasýndaki Ýliþki Eðer para stoku ekonominin resseyon döneminde artýrýlmýþsa. Yani GSMH/M dir. Yani monetaristler halkýn elinde tuttuðu para ankeslerini açýklamak için iþlem talebi üzerinde durmaktadýrlar. her gelir düze ne kadar para talep edildiðini göstermektedir.

yine denge Ye de oluþacaktýr.372 . Eðer halkýn elinde arzuladýðýndan daha az para varsa (Y2 deki gibi) harcamalarýnýazaltacak. Þekilde okla gösterilen açýnýn tanjant deðeri k yý vermektedir.kýn elinde arzuladýðýndan daha fazla para varsa (Y1 deki gibi) bunu harcayacaktýr ve dolayýsýyla Y yükselecektir. .

halk bunu harcamaya baþlayacak ve bu harcamalar para talebi para arzýna eþit olana kadar sürecektir. denge geliri 500 den 600 e yükselir. Para Arzýndaki Artýþýn Gelire Etkisi. Burada 4. Para arzý 500 milyar liradan 600 milyar liraya arttýðýnda. Md .M5 Þimdi yukarýdaki açýklamalarýn paranýn dolaþým hýzýylaolan iliþkisine deðinelim. eðer dolaþým hýzý istikrarlýysa ve önceden tahminedilebiliyorsa. . Bunu bir örnekle açýklayalým: Diyelim ki para arzý 200 trilyon liradýr ve para talebi de1/4'dür. Bu durumda gelir 800 trilyon lira olduðu zaman ya da para arzýnýn dört katý olduðu zaman para talebi 200 trilyon lira para arzýna eþit olacaktýr. O halde. istikrarlý ve öngörülebilir bir dolaþým hýzýdýr. Yukarýdaki açýklamalarla monetaristlerin adlarýný nereden aldýklarý. talep edilen para miktarý. Burada gelirin para arzýnýn belli bir katý demek k nýn tersi demektir. açýklýða kavuþmuþ oldu. Tüm artan para arzý. Eðer halkýnelinde arzuladýðýndan fazla para (ankes) varsa bununsonucu ne olur? Para arzýndaki bir artýþ Y nin yükselmesine neden olacaktýr. 1/4 olan k nýn tersidir. Para talebi gelirin basit bir k oraný olduðundan. Þimdi bunu Þekil 22.2 de gösterilen bir örnekle açýklayalým. Yukarýda da deðinildiði gibi Friedman sürekli geliri gözönünde tutarakdolaþým hýzýnýn gelec rarýný korumasýný saðlayýcý alt yapýyý kurmuþtur. Merkez bankasý açýsýndan ideal durum. Y Md = kY 500500600600M1 M2 0 Þekil: 22. Çünkü baþlangýçta halkýn eline aþýrý para geçince. bu paranýn dolaþým hýzýdýr. artan iþlem talebiyle emilinceye kadar gelir artmaya devam edecektir. Yani. sadece gelir para arzýnýn belli bir katý olduðu zaman. Bu monetaristlerin temel varsayýmlarýdýr. 2. Bu sýrada faiz oranýn düþeceði ya da yükseleceði hakkýnda herhangi bir þey söylenmemektedir. Dolaþým hýzý Y/ M olarak tanýmlandýðýnda ya da 800 /200 = 4 olduðundan burada 4 paranýn dolaþým hýzýdýr ve k sabit kaldýðý sürece deðiþmeyecektir. arzedilen para miktarýna eþit olacaktýr.. merkez bankasý .

Örneðin para arzýnýn dolaþým hýzý 5 olsun. nihai sonuç GSMH da 750 trilyon liralýk bir deðiþme þeklinde gerçekleþecektir.para arzýný bilinen dolaþým hýzýna ayarlayarak. O halde para politikasý tek baþýna toplam harcamalarýn kontrolünde zorunlu ve yeterlidir. Eðer merkez bankasý. Eðer para arzý artýrýlýrsa. bu ek para bir yýlda 5 kez mal ve hizmet satýn alýmý için piyasada dönecektir. . arzuladýðý harcama hacmini küçük bir hata payý ile saðlayabilir.373 . para arzýný 150 trilyon lira artýrýlýrsa.

Çünkü paranýn dolaþým hýz hem kýsa dönemde hem de uzun dönemde istikrarlý deðildir. Merkez bankasýnýn açýk piyasa iþlemleriyle tahvil satýn alarak para arzýný arttýrdýðýný varsayalým. Halk ek parayý alacak ve gömüleyecektir (iddihar edecektir). Bunun sonucu olarak halkýn elindeki likiditenin arttýðýný ve halkýn da bu likiditeyi yanýnda tutmak istediðini varsayalým. paratalebinin çok istikr arlýolacaðýný. Bu durumda. Böylece para arzý arttýrýlmasýna raðmen GSMH deðiþmemektedir. halk elindeki parasýný reel aktiflere deðil. maliye politikasýna herhangi bir þekilde ilgi duymaya gerek yoktur. reel mal ve hizmetlere yöneltecektir. Olaya Keynesgil açýdan bakarsak. Bu durum bilinen ünlü likidite tuzaðýdýr. Þimdi de olaya monetaristlerin düþündüðü gibi bakalým. faiz oranýnýn bir fonksiyonu olsa bile. Öte yandan para arzýnda bir artýþ olduðunu ve ayný anda da para talebinde de bir artýþýn olduðunu varsayalým. Þekilde para arzý artmakta ayný anda da para talebi fonksiyonu saða kaymaktadýr. Monetarist bakýç açýsýndan halk harcamasýný muhtemelen reel aktiflere. Bu durumda gelir akýmý doðmadan sistem kýsa devre yapacaktýr. Þimdi bunun nedenini inceleyelim. Monetaristler maliye politikasýna niçin ilgi duymamaktadýr? ! . herhangi bir þeyin kötü gidiþinde kabahat merkez bankasýnýndýr. Bu durumda tüm parasal süreç daha baþlamadan sona erecektir. Þimdi bunu Þekil 22.? Böylece monetarist dünyada. . dolaylýdýr ve güvenilir deðildir. Paranýn dolaþým hýzý düþmüþtür.3 yardýmýyla açýklayalým. paranýn GSMH yý etkileme yolu oldukçafarklýdýr. Keynesgillerin Paranýn Dolaþým Hýzýnýn Ýstikrarsýzlýðý Görüþü Keynesgil iktisatçýlara göre. dolayýsýyla para talebindeki bu türkaynaklarýn nadiren meydana geleceðini il ektir. Halk ellerindeki parayý fazla bularak bunlarý harcamaya baþlasýn. Dolayýsýyla GSMH doðrudan doðruya yükselecektir. Bunun sonucu olarak denge faiz oraný deðiþmemektedir Monetarist bir iktisatçý. Halkýn ek nakit ankesleri ellerinde tutmak istemediðini varsayalým. Para arzýndaki deðiþmeler tüm iþi yapar ve istikrar politikasý yalnýzca para politikasý üzerinde yoðunlaþmalýdýr.

374 . Keynesgil dünyada. düþey eksende faiz yer almaktadýr. Monetaristler para talebinin iþlem güdüsünü ön planda tutarken. . Temel Keynesgil görüþü özetlersek. bazý firmalarý ya da tüketicileri ödünç almaya teþvik edebilir. halk finansal aktif talebini arttýrdýðý zaman. tahvil fiyatlarý yükselir ve faiz oranlarý düþer. GSMH para arzýndaki deðiþmelerden etkilenir. Ýþte bu nedenle Þekil 22. tahvil gibi finansal aktiflere yatýracaktýr. eðer para arzýndaki deðiþmeler önce faiz oranlarýný deðiþtirirse ve eðer firmalarýn ya da tüketicilerin harcamalarý faizdeki deðiþmelere duyarlýysa.3 de yatay eksende para. pek çok þey sonucu etkileyebilir. Keynesgiller spekülasyon güdüsünü ön planda tutarlar. Monetarist ve Keynesgil iktisatçýlarýn hangi güdüyle para talep ettiklerini açýklayýnýz. Ýliþki böyle dolaylý olunca. Daha henüz GSMH etkilenmemiþtir. Faiz oranlarýn da ki bu düþüþ. Böylece nihayet GSMH etkilenmiþ olur.pay senedi.

özellikle enflasyonla mücadele için kullanýldýðýnda tehlikeli bir araç olduðudur. ödünç verenler ve alanlar açýsýndan risk düzeyini arttýrarak. Ancak sermaye kazancý çoðu kez kaðýt üzernde kalabilir. para arzý arttýðýnda ya da azaldýðýnda. Keynesgil iktisatçýlarýn para politikasýna karþý .r Þekil: 22. Ayrýca. Keynesgillerce tartýþýlan para politakýsýnýn iki ek unsuru daha vardýr. Warren Smiht gibi ünlü Keynesgil iktisatçýlarýn yukarýdaki yaklaþýma benzer öngörüleri dünyada izlenen bazý sýký para politikalarýnýn sonucunda gerçekleþmemiþtir. Eðer para politikasý etkiliyse muhtemelen çok etkin olacaktýr.M s Faiz oranýnýn. Özellikle Alvin Hansen. Dolayýsýyla bir finansal krize sebep olabilir. sermaye piyasalarýnýn etkinliðini azaltarak bir ekonomik resesyona neden olabilir. Çünkü Keynesgillere göre. faiz oranlarý ve tahvil fiyatlarý üzerindeki etkiyle bir servet etkisi yaratabilir. r Md2 Para arz ve Talebinin Birlikte Deðiþmesi. ödünç alma ve yatýrým harcamasý üzerindeki etkisine ek olarak. para politikasýnýn ýlýmlý olarak yürütülmesineolanak yoktur. vurgulanmaya deðer görünmektedir. Bu itiraz para politikasýnýn. Bu sýrada ortaya çýkan sermaye kaybýný hissetmek mümkündür. ödünç verenler muhtemelen daha fazla ya da az krediyi elveriþli kýlabilir.3. Kiþinin portföyündeki pay senedi ve tahvillerin deðerlerindeki deðiþmeler onun reel mal harcamalarýný (konut gibi) ve hattareel eðlence masraflarýný etkiler. para politikasýyla GSMH arasýnda bir diðer baðlantý saðlar. Aþýrý parasal kýsýtlama. Keynesgillere göre enflasyonla mücadelede para politikasýnýn kullanýlmasýhangi nedenle tehlikelidir? Para politikasýna bir eski Keynesgil itiraz da. bugün pek iþitilmese de. Bunlardan birincisine göre. Md1 0 M1 M2 Md . Daha düþük faiz oranlarý daha yüksek tahvil fiyatlarý. Modern Keynesgiller için dolaylý servet etkisi. finansal sistemden kopmalarý ve ayrýlmalarý hýzlandýrarak. para politikasý doðrudan doðruya serveti deðiþtirmezken. daha yüksek fazoranlarý daha düþük tahvil fiyatlarý demektir.

Öte yandan ödünç para bulmanýn güç ve pahalý olduðu bu dönemlerde özellikle küçük iþletmeler büyüklerden daha fazla etkilenir. Parasal geniþlemeye gidildiðinde de. bu uygulamanýn ekonomideki sektörleri ayný oranda etkilemediði ve üretim yapýsýnda bozulmalara yol açtýðý þeklindedir. Bu konulara ilerdedaha geniþ olarak ger i döneceðiz.bir diðer itirazý da. ? .375 . faiz oranlarýnýn yükselmesi en baþta inþaat sektörü olmak üzere bazý sektörleri daha fazla etkiler. baþta spekülatif inþaat ve buna benzer faaliyetler önce geçerler. Özellikle sýký para politikasý izlendiðinde.

Para arzýndaki geniþlemeyle artan likidite faiz oranlarýný düþürmedikçe (ya da para arzýndaki daralmaya baðlý olarak azalan likidite faiz oranlarýný yükseltmedikçe) para politikasý uygulamalarý. para arzýndaki deðiþmelerin harcamalar üzerindeki etkisinin oluþmasýnda. Daha yüksekfaiz oranlarý daha düþük tahvil fiyatlarý ve daha düþük faiz oranlarý daha yüksek tahvil fiyatlarý demektir. faiz oranlarýný en önemli baðlantý aracý . Monetaristlerin faiz oranlarýnýn önemini niçin küçümsediklerini açýklayýnýz.? Keynesgillerin para politikalarýnýn yönelttikleri itirazlar nelerdir? Faiz Oranlarýndaki Deðiþmeler ve Sonuçlarý Þimdi bu iki görüþün faiz konusunda ileri sürdüklerini inceleyim. . muhtemelen etkisiz kalacaktýr. Monetarist iktisatçýlar. Servette oluþan bu tür deðiþmelerin harcamalar üzerinde anlamlý bir etkisi hem olabilir hem de olmayabilir. Monetarist Görüþ . bunun faiz oranlarýný düþürmesi gerekir. faiz oranlarýnýn yükselmesi gerekir. Eðer daraltýcý para politikasýnýn servet etkisi de varsa. ortaya koyduklarý para politikasýnýn bir faktörü olan servet etkisi de faiz oranlarý aracýlýðýyla iþler. Ancak eðer geniþletici bir para politikasý servet etkisiyle birlikte gerçekleþiyorsa. Keynesgil Görüþ . Keynesgillere göre hangi koþullarda para politikasýuygulamalarýetkisizdir? Keynesgillere göre para politikasýnýn etkinlik anahtarlarýndan biri finansal aktifler üzerindeki faiz oranlarý etkisinin ne olacaðýyla ilgilidir. Hatta Eklektik Keynesgillerin.

Milton Friedman'a sorarsanýz geniþletici para politikasý kýsa bir süre faiz oranlarýný düþürecek daha sonra faiz oranýný yükseltecektir. O halde nasýl oluyor da Milton Friedman böyle bir iddiayla ortaya çýkýyor? . muhtemelen likidite miktarýndaki tüm deðiþme. Çünkü.376 . Tartýþmalý Konular Monetaristler ve Keynesgiller arasýndaki faiz oranlarýyla ilgili tartýþma. Bu görüþ yukarýda anlattýðýmýz ve daha önceden de bildiðimiz geleneksel keynesgil analizle taban tabana terstir. Gerçekten de monetarizmin bir yorumuna göre. bir hayli karmaþýktýr. doðrudan doðruya mal ve hizmet satýn alýmýna harcanmakta ve hiçbir likidite finansal piyasalara gitmemektedir.olarak görmezler. Öyle ki. eðer faiz oranlarý hiç deðiþmiyorsa. bu büyük bir olasýlýkla güçlü bir para politikasý izlendiðinin kanýtýdýr.

Ödünç alanlar ayný oranda enflasyon bekledikçe. Bu ara dönem. Keynesgiller dikkatlerini. bunu ödünç alanlardan talep edeceklerdir. GSMH'nýn parasalgeniþlemeye verdiði ceva ve gücüne baðlýdýr. Bu tarz bir yaklaþým oldukça yenidir ve ana hatlarýyla Keynesgilgörüþe pek de ters deðildir ii burada monetaristler. izlenen geniþletici para politikasýdýr. iþlem para talebi artacak ve buna baðlý olarak da faiz oranlarý yükselecektir. Geniþletici para politikasý demek. ödünç verenlerin eline geçecek reel faiz oraný daha az olacaktýr. Monetaristlerle keynesgiller arasýnda faiz oranýyla ilgili tartýþmalarýn nedenleri nelerdir? Enflasyon ve Faiz Oranlarý . . faizinpara politikasýna cevabýn anahtar rol oynamaktadýr. Tersine. bir süre sonra faiz oranlarý baþlangýç denge düzeyine geri dönebilir. bunu Keynesgiller dekabul edeceklerdi r. Ancak bu yalnýzca baþlangýçta böyledir. aþaðýdaki durumun doðrulanmasýný saðlayacak kadar da uzundur. O halde ödünç verenlerin ve alanlarýn enflasyon bekleyiþlerinin ve daha yüksek nominal faiz oranýnýn oluþmasýnýn baþlýca nedeni. Keynesgillere göre de. Özellikle enflasyon bekleyiþleri. daha düþük faiz oranlarý demektir.. Sýrasý . özellikle GSMH'da meydana gelecek artýþtan önceki ara dönem üzerinde toplamaktadýrlar. finansal aktiflerin satýn alýmýnda kullanýlmasý durumunda faiz oranlarý düþebilir. baþlangýçta para arzýndaki artýþa baðlý olarak artan likiditenin. artan para arzýnýn yaratacaðý gelir etkisinin keynesgillerin savunduklarý likidite etkisine aðýr basacaðýný savunmaktadýrlar. Enflasyon bekleyiþlerinin faiz oranýüzerindeki etkisini açýklayýnýz. Ancak bu. Fakat enflasyon. Þimdiye kadar enflasyonu gözönüne almadýk. Ödünç verenler fiyatlarýn gelecek 12 ay içinde belli bir oranda artacaðýný bekliyorlar ve reel koþullarda kendilerine faiz ödenmesini istiyorlarsa. Eðer bu son nokta üzerinde biraz ýsrar edilirse. geniþletici para politikasýyla artmýþsa bu durum faiz oranlarýnda artýþa neden olacaktýr. Bunun nedenini þöyle açýklayabiliriz: Nominal faiz oranýndan enflasyon oranýný çýkardýðýmýzda reel faiz oranýný buluruz. bilinçli olarak daha yüksek nominal faiz oranýna razý olacaklardýr. Bunun sonucu olarak da faiz oranlarý baþlangýç düzeyine geri dönmektedir. Ýþte cevabý: Friedman'a göre. Dolayýsýyla enflasyonda. Çok geçmeden GSMH arttýrýlan para arzýna cevap vererek yükselince. daraltýcý para politikasý demek daha yüksek faiz oranlarý demektir.

monetarizmin klasik temellerinin açýkça görüldüðüna iþaret edelim. Faiz oraný tasarruf sahipleri ve yatýrýmcýlar tarfýndan belirlenmektedir. reel faiz oranlar kte ve para arzýndaki artýþ nominal faiz oranlarýný yükseltmektedir. . Para arzýndaki artýþ miktar kuramý yoluyla enflasyona neden olmaktadýr.377 . Fakat burada unutulmamasý gereken þeyin basit miktar kuramýnýn sadece tam istihdam ya da civarýnda geçerli olduðudur. Klasik enflasyonun reel faizoranlarýný deðiþtirebileceði görüþünü reddetmektedirler. Tam istihdamýn altýnda bu basit mekanizma tam olarak iþlemeyecektir. Onlara göreenflasyon farký.gelmiþken yukarýdaki argümanlarda.

Keynesgiller ise maliye politikasýnýn para politikasýndan daha güçlü olduðuna inanýrlar. liðiniþekil yardýmýyla açýklayýnýz.4. gerek Keynesgil iktisatçýlar. Keynesgil ve monetarist iktisatçýlar birbirlerinden ayrýlmaktadýr. Keynesgiller ise maliye politikasýnýn para politikasýndan daha güçlü olduðuna inanýrlar. Bunun niçin böyle olduðunu Þekil 22 . FAÝZ VE YATIRIM ÝLÝÞKÝSÝ VE DIÞLAMA (CROWDING OUT ) ETKÝSÝ Para Politasýnýn Etkinliði Genel olarak. (A) 00 M1 M2 Md.M s I1 I2 I Keynesgil DI Görüþe Göre r2 r r1 r r2Monetarist GörüþMEI Þekil: 22. Monetaristler ve Keynesgiller para talebi ve yatýrým fonksiyonun marjinal . Monetarist ve Keynesgillere göre para ve maliye politikasýnýn etkin .Ms 0 I1 I2 I DI Monetaristler milli gelirin. para politikasýndan güçlü bir þekilde maliye politikasýndan zayýf bir þekilde etkilendiðine inanýrlar. Monetarist ve (B) Para Arzýndaki r r Artýþýn Etkileri.4 deki eðrilerin eðimlerine bakarak ortaya koyabiliriz. Keynesgil Görüþ r1 r1 r2 r2 MEI 0 M1 M2 Md .KEYNESGÝL VE MONETARÝST GÖRÜÞE GÖRE PARA. Ancak daha sonra ne olacaðý konusunda. gerekse monetarist iktisatçýlar geniþletici para politikasýnýn baþlangýçta faiz oranlarýný düþürdüðünü kabul etmektedirler.

Buna karþýlýk Eklektik Keynesgiller. buna karþýlýk yatýrým harcamasýnýn faize duyarsýz olduðunu savunurlar. Monetaristler.378 .etkinliði konularýnda farklý düþünmektedir. . para talebinin faiz oranýndaki deðiþmelere çok duyarlý olduðunu. buna karþýlýk yatýrým harcamasýnýn faiz oranýndaki deðiþmelere çok duyarlý olduðunu söylerler. faiz oranlarýndaki deðiþmelere para talebinin fazla cevap vermeyeceðini.

Birinci iliþki para talebidir. Neo Keynesgil görüþe göre ise. eðer Keynesgiller haklýysa faiz oranlarýndaki yükseliþ küçük olacaktýr. faiz oranlarýndaki bir düþüþ ise yatýrým harcamalarýný arttýracaktýr. Firmalar ve bireyler. Eðer monataristler haklýysa faiz oranlarýndaki düþüþün büyük. Faiz oranlarýndaki bir yükselme yatýrým harcamalarýný azaltacak. . .4. tahvil satarak para ankeslerini istedikleri düzeye getirmeye çalýþacaklardýr. para politikasýný çok etkin yapmaktadýr. Eðer monateristler haklýysa. Ýkinci iliþki. eðer Keynesgiller haklýysa faiz oranýndaki düþüþün küçük olmasý gerekecektir. . Þimdi para arzýndaki deðiþmelerin etkisinin her iki görüþe göre nasýl geliþtiðini Þekil 22. Monetaristler. Keynesgiller para talebinin faiz oranýna karþý duyarlý olduðuna inanýrlar. Çünkü parayla faiz geliri getiren kýsa vadeli aktifler kolayca ikameedilebilir. herkesin azalan parayla yetinebileceði düzeye kadar yükselecektir. Geniþletici bir para politikasý.A ve 4. Faiz oranlarý herkesin artan para arzýný elde tutmaya hazýr olabilecekleri düzeye kadar düþer. para talebinin faiz oranlarýna karþý duyarsýz olduðuna inandýklarýný daha önce belirtmiþtik. daraltýcý bir politikasý. . Firmalar ve bireyler. B yi izleyerek biraz daha yakýndan inceleyelim. . Monetaristlerin. faiz oraný r2 ye düþecektir. Bunun sonucu olarak yatýrým harcamalarý I1 den I2 ye yükselecektir. para arzýný daraltarak aþýrý bir paratalebi yaratacaktýr. Bu durum faiz oranlarýný düþürür. para politikasýný nispeten etkisiz kýlmaktadýr. aþýrý para arzý yaratýr. faiz oranlarýndaki yükseliþ büyük. DI küçüktür. Monetarist görüþe göre DI büyüktür. Dolayýsýyla para politikasý etkin deðildir. yatýrým fonksiyonunun marjinal etkinliðidir. Tersine.Þekil 22. Buna karþýlýk Eklektik Keynesgil varsayýmlar. Ekonomi baþlangýçta r1 faiz oraný ve I1 yatýrým düzeyinde dengede olsun. merkez bankasý para arzýný M1 den M2 ye kaydýrsýn. Bu sýrada faiz oraný. Dolayýsýyla para politikasý etkindir. 4 de görüldüðü gibi monetarist varsayýmlar. ellerindeki aþýrý parayla tahvil satýn almak isterler.

Özetlersek.379 .yatýrým harcamasýnýn faiz oranlarýna çok duyarlý olduðuna inanýr. Keynesgillere ve Monetaristlere göre para politikasýnýn faiz oraný üzerindeki etkisi nasýldýr? Maliye Politasýnýn Etkinliði ? Þimdi de devlet harcamalarýnda bir artýþ olduðunu düþünelim. kârlardan ve bekleyiþlerden etkilendiðini ve faiz oranýndaki deðiþmeler hiç olmazsa kýsa dönemde. monetaristlere göre para arzýndaki deðiþmeler. yatýrýmlarýn öncelikle satýþlardan. Bu. Bunun harcamalar üzerindeki etkisi küçük ve önemsizdir. faiz oranlarýnda büyük deðiþmelere neden olur. faiz oranlarýnda küçük deðiþmelere neden olur. önemli ölçüde cevap vermeyeceðine inanýr. Bu ise . Oysa Keynesgiller.5 de görüldüðü gibi yatýrýmlarýn marjinal verimliliði eðrisi (MEI) saða kayar (MEI1 den MEI2 ye). Bunun sonucu Þekil 22. Bu deðiþme bu kez harcamalarda önemli deðiþmerle sonuçlanýr. Keynesgillere göre para arzýndaki deðiþmeler. önce geliri artýrýr.

Md1 i Md2 ye kaydýrýr ve faiz oranýnýn r2 ye yükselmesine neden olur. yatýrým harcamalarýnda I3 den I2 ye gerilemeye neden olur.5) r r ME1 Moneratist Görüþ Keynesgil Görüþ r2 r2 r1 r1 M ME2 d2 Þekil: 22. Bir diðer deyiþle dýþlama etkisi (crowding out) söz konusudur.M5 0 I1 I2 I3 I DI Politikalarýnýn . özel yatýrým harcamalarý dýþlanmaktadýr. Daha sonra geniþletici maliye politikasý nedeniyle toplam talep de yükselir. Bu ise aþýrý para talebi yaratýr. Keynesgil ve Md1 Monetarist Görüþe Göre Para ve Maliye 0 M1 M2 Md. Böylece özel sektör yatýrýmlarýndaki azalmanýn bir kýsmý devlet harcamalarýndaki artýþla dengelenmektedir (Þekil 22 . Faiz oranýndaki yükselme.5. Ancak gelir artýþýnýn sonucu olarak iþlem güdüsüyle para talebi artar. Bu ise .toplam yatýrýmlarýn artmasýna neden olur (I1 'den I3 'e). Baþlangýçta ekonomideki denge faiz oraný r1ve yatýrým harcamalarý da I1 olsun. Burada artan kamu yatýrýmlarý nedeniyle.

Yani monetaristlere göre hükümet harcamalarýndaki deðiþme. dolayýsýyla DI büyüktür. Böylece toplam talep üzerindeki net etkis çok az olacaktýr.M5 . Md1 ME2ME1 r r r2 r1 r2 Md2 r1 M1 M2 0 I1 I2 I3 I Md . Monetarist dünyada dýþlama etkisi büyük. . faiz oranlarýnda küçük deðiþmelere neden olur. bu nedenle DI küçüktür.380 ? . Monetarist ve Keynesgillere göre dýþlama etkisinin avantajýnedir? .Etkinliði. Eklektik Keynesgil dünyada dýþlama etkisi küçük. faiz oranlarýnda büyük deðiþmelere. Dolayýsýyla yatýrým harcamalarýndaki dengeleyici deðiþmeler küçük ya da önemsizdir. Bir baþka deyiþle Eklektik Keynesgillere göre devlet harcamalarýndaki deðiþmeler. Dolayýsýyla maliye politikasý etkindir. bu ise özel yatýrým harcamalarýnda önemli dengeleyici düþmelere neden olacaktýr. Dolayýsýyla maliye polikasý etkisizdir.

Keynesgillere göre paranýn dolaþým hýzý a. Ýstikrarlýdýr c. I b. Önemli deðildir . Ýstikrarsýzdýr e. Bire eþittir d. Sorular 1. III. Monetaristlere göre paranýn dolaþým hýzý a. Ýstikrarlýdýr c. Sýfýra yakýndýr d. Monetaristler para politikasýný ön plana çýkarýrlarken Keynesgiller göz ardý etmektedir. Deðiþkendir b. III d. Etkisi güçlüdür IV. Sabittir 3. III. Tersine keynesgil iktisatçýlar para-faiz iliþkisini sevmekle birlikte para arzýndaki deðiþmelerin faiz oraný üzerindeki etkisinin çok az olacaðýný savunmaktadýr. IV c. Para arzý faiz iliþkisini sevmezler a. Sabittir b.381 . Aslýnda monetarist iktisatçýlar para-faiz iliþkisini hiç sevmemekle birlikte. para arzýndaki deðiþmelerin faiz oraný üzerindeki etkisinin çok fazla olduðuna inanmaktadýr. IV e. Monetarist iktisatçýlara göre para arzýndaki artýþýn faiz oranlarý üzerindeki etkisi nasýldýr? I.Özet Monetarist iktisatçýlarla Keynesgil iktisatçýlar para politikasýnýn önemi konusunda birbirleriyle taban tabana zýt görüþ bildirmektedir. Çok az etki yapar III. Hiçbir etkisi yoktur II. IV 2. Bire eþittir e.

Büyüktür b.STEINER Peter. COURANT Paul. Küçüktür d. GLAHE Fred. 1996. Yoktur c. Ýlker. .. 1990. New York. Monetaristlere göre dýþlama etkisi a. Önemlidir e. The Principles of money and a Banking and Financial Markets. 1977. PARASIZ M. Ezgi. Çeviren. Ýlker.RICHARD.4. Yoktur c. DOUGLAS Purvis. PARASIZ M. 1977. 1996. Basic Boo. Ýktisat 2. ÇAKMAK Ahmet. Bazen vardýr bazen yoktur 5. Keynesgillere göre paranýn dýþlama etkisi a. Ezgi. Bazen vardýr bazen önemsizdir Kaynakça LIPSEY. Monetarizm ve Ünlü Monetarist ve Keynesgil Ýk tisatçýlarla Söyleþiler.382 . Macroeconomics. Küçüktür d. RITTER Lavrence and SILBERT W. Para Politikasý. Önemsizdir e. Bursa. Bursa. Büyüktür b. Bilim Teknik. New York. Harcourt Brace Jovanovic.

para arzýndaki deðiþikliðin. . dünya konjortürünün etkisini gözden uzak tutulamamalýdýr.. Bu ünitede. ekonominin yapýsý konusundaki görüþler dikkatle incelenmeli ve küreselleþen ekonomilerde. Çalýþma BiçimineÝliþkin Olarak. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz.ÜNÝTE Paran23ýn Ekonomiye Aktarým Mekanizmasý ve Gecikme Sorunu Bu Ünitede. Üniteyi çalýþýyrken.383 . Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz.. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. Bu konular iyi anlaþýldýðýnda sadece para arzýnýn deðil aradaki mekanizmalarýn da müdahaleye konum olabilceði anlaþýlmýþtýr... ekonomiye hangi kanallarda ve hangi hýzla yansýdýðý irdelenmektedir.

Keynesgil yaklaþýmda paranýn ekonomiye aktarýmýnýparasal daralma durumunda açýklayýnýz. Geleneksel keynesgil görüþe göre para arzýndaki bir daralmanýn reel ekonimiye aktarýmýný þematik olarak þöylegösterebiliriz. Faiz Oraný Kanalý . yatýrým harc malarýnda bir düþüþe (IØ ) neden olmaktadýr. Bu durum para politikasýnýn ekonomiyi etkileme mekanizmasýnýn anlatýlmasýný gerektirir. Bu mekanizma keynesgil makroekonominin temelini oluþturur. Para politikasýný yürütürken para otoritelerinin baþarýlý olmasý için izleyecekleri politikalarýn zamanlanmasýný ve ekonomi üzerindeki etkilerini kesin olarak belirlemesi gerekir. Yarýtým harcamalarýndaki düþüþ toplam talepte bir azalmaya neden olarak çýktýda (YØ ) bir gerilemeye neden olmaktadýr. döviz kuru.Æ IØÆ YØ Daraltýcý bir para politikitasý (M Ø ) reel faiz oranlarýnda bir artýþa (r.PARASAL AKTARMA MEKANÝZMASI Para politikasý güçlü bir politika aracý olmasýna raðmen bazen beklenmeyen ya da istenmeyen sonuçlar yaratabilir. Her ne kadar baþlangýçta Keynes bir aktarým kanalýnýn iþleyiþini giriþimcilerin yatýrým kararlarý çerçevesinde ortaya koymuþsa da. John Taylor bu konuda yaptýðý . Reel faiz oranýndaki yükselme sermaye maliyetiniyükselterek. MØÆ r. Para politikasnýn faiz oraný mekanizmasýyla ekonomiye aktarýmýnýn standart çizgisi 50 yýldan beri geçerlidir. Paranýn ekonomiye aktarým mekanizmasý faiz oraný. daha sonraki araþtýrmalar tüketicilerin konut ve dayanýklý tüketim malý satýn alma kararlarýnýn da giriþimcilerin yatýrým kararlarýna benzediðini ortaya koymuþtur. Kuþkusuz faiz oranlarýnýn kýsa vadeli mi yoksa uzun vadeli olduðu da önemlidir. Yani kýsýtlayýcý para politikasý kýsa vadeli nominal faiz oranýný yükseltmektedir. Yukarýdaki açýklamalardaki faiz oraný nominal faiz oranýdýr.) neden olmaktadýr. diðer aktif fiyat etkileri ile kredi kanalýetkisini kapsar.

Ancak Taylor'ýn bu yaklaþýmýna Ben Bernanke ve Mark Gertler itiraz etmektedir. dayanýklý tüketim malý harcamalarýnda ve enanter yatýrýmlarýnda bir gerilemeye dolayýsýyla toplam çýktýda bir düþüþe neden olmaktadýr. konut yatýrýmlarýnda. Taylor'a göre tüketim ve yatýrým harcamalarý üzerinde bir faiz oraný etkisi vardýr. Dolayýsýyla paranýn ekonomiye aktarým mekanizmasýnda faiz oraný kanalý güçlüdür. giriþimcilerin sabit yatýrýmlarýnda. kýsýtlayýcý para politikasýnýn bir süre için reel uzun dönem faiz oranlarýný da yükselteceðini ortaya koymaktadýr. yapýþkan fiyatlarla rasyonel bekleyiþleri ayný zamanda ele alarak.384 . Paranýn ekonomiye aktarým mekanizmasýnda faizin rolü nedir? ? . Onlara göre sermaye maliyeti þeklindeki faiz oranlarýnýn etkilerini ampirik olarak ortaya koymada güçlükler vardýr. Böylece daha yüksek reel faiz oranlarý.bir çalýþmada.

. Çünkü yurt içi faiz oranlarý yükseldiði zaman yurt içi TLmevduatlarý yurt dýþýndaki yabancý paralarla tutulan mevduatlara göreçok cazip hale gelmektedir. Bu çerçevede paranýn ekonomiye aktarým mekanizmasýný þöyle gösterebiliriz. Tobin'in q teorisini açýklayýnýz? .Æ NXØ Æ YØ Paranýn ekonomiye aktarým mekanizmasýnda döviz kuru kanalýnýn farkýnedir? Diðer Aktif Fiyatý Etkileri ? Para politikasýnýn ekonomi üzerindeki etkileri konusunda Keynesgilyaklaþýma yöneltilen teme monetarist itiraz bu yaklaþýmýn yalnýzca bir tek göreli aktif fiyatýna faiz oranýna (ya da Taylor'un modelinde olduðu gibiiki faiz or anýna ve döviz kuruna) odaklanmýþ olmasýdýr. Bunlar Tobin'in yatýrýmýn q teorisi ve tüketim üzerindeki servet etkisidir. . Döviz Kuru Kanalý Paranýn ekonomiye aktarým mekanizmasýnda farklý kur kanalýný açýklayýnýz? Dünyada son yýllarda ekonomilerin giderek küreselleþmesi ve esnek döviz kuru sisteminin olmasý ABD. MØÆ r. olarak gösterilmektedir). Yani TL nýn deðerlenmesine neden olmaktadýr. Japonya ve Avrupa Birliði arasýnda geçerli olmasý. Çünkü mon ler farklý konjoktür dönemlerinde bumekanizmanýn deðiþeceðini kabul etmektedir. Bu kanal ayrýca faiz oranlarý etkisini de içermektedir. Buna karþýlýk monetaristler para politikasýnýn ekonomiyi etkilenmesinde hem göreli aktif fiyatlarýný hem de reel serveti göz önüne almaktadýr. Monetaristler çoðu kez kendilerini belli bir aktarma mekanizmasýna baðlamada gönülsüzdavranmaktadýr. Tobin'in q Teorisi . (Bu durum E. ilginin döviz kurlarýnýn net ihracat üzerindeki etkileri üzerinde odaklanmasýna neden olmuþtur. dolayýsýyla toplam çýktý gerilemektedir.Æ E. Bununla birlikte paran ekonomiye aktarým mekanizmasýyla ilgili olarak monetaristler iki kanalüzerinde durmakt adýr. Bunun sonucu olarak net ihracat düþmekte (NXØ ). Bu durum TL olarak mev duatlarýn deðerinin diðer paralarla tutulan mevduatlarýn deðerini aþmasýna neden olmaktadýr. TL nin ya da ülke parasýnýn deðerlenmesi yurt içimallarýn yabancý mallara göre daha pahalý hale gelmesine neden olmaktadýr.

Böylece firmalar küçük bir pay senedi çýkarmayla bir . ekonomiyi pay senetlerinin deðerlendirilmesi üzerindeki etkileri aracýlýðýyla etkilenmektedir. Eðer q yüksekse firmanýn piyasa deðeri sermayeninyenilenme maliyetine göre ektir ve yeni fabrika ve sermaye techizatý firmanýn piyasa deðerine göre ucuzdur. Bu durumda þirketler pay senedi çýkarýr ve satýn aldýklarý fabrika ve techizat maliyetlerine göre daha yüksek fiyat elde edilir. Tobin q yü piyasa deðeri olarak tanýmlamaktadýr.385 .Tobin'in q teorisi.

. Halkýn daha az harcama yapacaðý bir yer sermaye piyasasýdýr. Para arzý düþtüðü zaman. Tobin q süyle yatýrým harcamasý arasýnda bir bað vardýr. . Bununsonucu olarak p ay senetlerinin fiyatý düþecektir. Böylece pay senetlerine olan talep azalacaðý için fiyatlarý düþecektir. halkýn elinde istediðinden daha az para olacaktýr. Modigliani'nin geliþtirdiði yaþam boyu gelir modelinde tüketim harcamalarý. firmanýn piyasa deðeri sermaye maliyetine göre daha düþük olduðundan. q düþükse. tüketicinin yaþam boyunca eline geçecek kaynaklarý tarafýndan (benzeri sermaye. Monetarist ve Keynesgilgörüþleri birleþtirdiðimizde þöyle bir sonuç ortaya çýkm nedi fiyatlarýnýn düþmesi (PeØ ) daha düþük bir q ye (qØ ) neden olacak veböylece yatýrým harcam ) neden olarak para politikasýnýn aþaðýdaki gibi bir aktarým mekanizmasýna neden olacaktýr. Ancak para politikasýpay senedi fiyatlarýnýnasýl etkileyecektir? Monetarist çerçevede konuya yaklaþtýðýmýzda þunu söyleyebiliriz. Eðer q düþükken firmalar sermaye malý gereksinimlerini karþýlamak için ya diðer bir firmayý daha ucuza satýn alacak ya da eski sermaye malýný satýn alacaktýr. reel sermaye ve finansal servet tarafýndan oluþturulan) belirlenir. Böylece halk harcamalarýný azaltarak elinde daha fazla para tutmaya çalýþacaktýr. Daha önce deðinirken Keynesgil bir hikaye benzer bir sonuca ulaþmaktadýr. MØÆ PeØ Æ qØÆ IØ Æ YØ Pay senedi fiyatlarýndaki deðiþimlerinin yatýrýmlar ve milli gelir üze? rindeki etkisi nedir? Modigliani'in Servet Etkisi Pay senetleri aracýlýðýyla meydana gelen bir alternatif parasal aktarým kanalý tüketim üzerinde meydana gelen servet etkisi aracýlýðýyla meydana gelmektedir. Bu kanal Franco Modigliani tarafýndan ve onun MITPennSSRC ya da kýsaca (MPS) modelinde ortaya konulmuþtur. Böylece yatýrým harcamasý düþük kalacaktýr. Öte yandan.çok yeni yatýrým malý satýn aldýklarýndan dolayý yatýrým harcamasý yükselecektir. Çünkü kýsýtlayýcý para politikalarýna baðlý olarak faiz oranlarýnýn yükselmesi pay senetlerine göre tahvilleri daha cazip hale getirecektir. firmalar yeni yatýrým malý satýn almayacaktýr. Bu tartýþmanýn özü þudur.

386 . . finansal servetin deðeri düþer. MØÆ PeØ Æ Servet ØÆ TüketimØ Æ YØ Meltzer'in Yaklaþýmý Meltzer aktif fiyatlarý etkisinin faiz oranlarý. Böylece tüketim azalýr. döviz kurlarý ve pay senedifiyatlarýnýn ötesine geçtiðini vurgulamaktadýr.Finansal servetin en büyük bileþeni pay senetleridir. Parasal bir daralmanýn arazi ve mülkiyet deðerlerinde bir düþüþe neden olacaðýný böylece hanehalkýnýn servetinin azalacaðýný bunun sonucu olarak da tüketimde ve toplam çýktýda bir düþüþün olacaðýný ortaya koymaktadýr. Böylece tüketicinin yaþam boyu kaynaklarý azalýr. Pay senetleri düþtüðü zaman. paranýn bir diðer aktarým mekanizmasý ortaya çýkar. Kýsýtlayýcý para politikasý paysenedi fiyatlarýnda bir düþmeye (PeØ ) neden olduðundan. Meltzer 1980 li ve 1990 lý yýllarda Japon ekonomisindeki geliþmeleri göz önüne alarak para ekonomisinin ekonomi üzerinde arazi ve mülkiyet deðerleri aracýðýyla önemlibir etkisinin olacaðýnýda ort ktadýr.

MØÆ banka mevduatlarýØÆ banka kredileriØ Æ YØ Yeni projelerini banka kredilerinin dýþýnda finanse edemeyen firmalarýn olduðu ve politika deðiþikliklerinin ödünç arzýný doðrudan doðruya etkilediði bir ekonomide finansman için yapýlacak en iyi þey finansal yeniliklerdir. banka rezervlerini ve banka mevduatlarýný azalttýðýndan özellikle küçük ödünç alýcýlarý etkileyerek þok etki bir yaratacaktýr. . Onlarýn q sundaki düþüþ konut harcamalarýnda bir azalýþa neden olacaktýr. daha önce açýkladýðýmýz MØÆ PeØ Æ qØÆ IØ Æ YØ zincirine benzer bir durum meydana gelecektir. Buna karþýlýk büyük firmalar kredi piyasalarýnda bankalara gitmeksizinpay senedi ve bono pi asalar