T.C. ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ YAYINLARI NO: 996 AÇIKÖÐRETÝM FAKÜLTESÝ YAYINLARI NO: 553 PARA VE BANKA Yazarlar: Prof. Dr.

Tezer ÖCAL (Ünite 3, 7, 8, 14, 15) Prof. Dr. Ýlker PARASIZ (Ünite 4, 5, 6, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28) Prof. Dr. Ýlyas ÞIKLAR (Ünite 1, 2, 10, 16) Prof. Dr. Kemal YILDIRIM (Ünite 11, 24) Editör: Prof. Dr. Önder ÖZKAZANÇ Ünite: 1-28

ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ Ýktisat Fakültesi Ders Kitaplarý Yayýn No: 27 Bu kitabýn basým, yayým ve satýþ haklarý Anadolu Üniversitesine aittir. "Uzaktan öðretim" tekniðine uygun olarak hazýrlanan bu kitabýn bütün haklarý saklýdýr. Ýlgili kuruluþtan izin almadan kitabýn tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayýt veya baþka þekillerde çoðaltýlamaz, basýlamaz ve daðýtýlamaz. Copyright©1997 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. Kapak Düzeni: Yrd.Doç.Dr. Ergun TUNÇKAN ISBN 975 - 492 - 740 - 5 (Takým No) ISBN 975 - 492 - 741 - 3 (1. Cilt) ISBN 975 - 492 - 758 - 8 (2. Cilt) 1. Baský Bu kitap ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ Web-Ofset Tesislerinde .......... adet olarak basýlmýþtýr. ESKÝÞEHÝR,

ÝÇÝNDEKÝLER SUNUÞ ýx KÝTABA ÝLÝÞKÝN x ÜNÝTE 1 Para Ekonomisine Giriþ 1 PARANIN TANIMI 2 PARANIN FONKSÝYONLARI 3 Deðiþim Aracý Olma 3 Hesap Birimi Olma 4 Deðer Biriktirme Aracý Olma 5 PARANIN GELÝÞÝMÝ 7 PARA MÝKTARININ ÖLÇÜLMESÝ 9 Paranýn Teorik ve Amprik Olarak Tanýmlanmasý 9 T.C. Merkez Bankasý'nýn Para Arzý Tanýmlarý 10 FÝNANSAL SÝSTEMÝN TEMELLERÝ 12 FÝNANSAL SÝSTEMÝN GENEL TANIMI 13 TASARRUF, YATIRIM, FON FAZLASI VE FON AÇIÐI OLAN EKONOMÝK BÝRÝMLER 14 FÝNANSAL PÝYASALARIN YAPISI 16 Borç ve Ortaklýk Piyasalarý 16 Birincil ve Ýkincil piyasalar 17 Borsalar ve Tezgah Üstü ( over-the-counter) Piyasalar 18 Para ve Sermaye Piyasalarý 18 FÝNANSAL ARACILARIN FONKSÝYONLARI 19 Ýþlem Maliyetleri 19 Özet 20 Sorular 21 Kaynakça 22 ÜNÝTE 2 Faiz Oranlarý ve Faiz Oranlarýnýn Vade Yapýsý 23 GÝRÝÞ 24 LÝKÝDÝTE TERCÝHÝ YAKLAÞIMI 24 Para Arzý 28 Faiz Oranýnýn Belirlenmesi 29 ÖDÜNÇ VERÝLEBÝLÝR FONLAR YAKLAÞIMI 30 Ödünç Verilebilir Fon Arzý 30 iii

Ödünç Verilebilir Fon Talebi 31 Faiz Oranýnýn Belirlenmesi 32 ÝKÝ YAKLAÞIMIN KARÞILAÞTIRILMASI 33 REEL VE NOMNAL FAÝZ ORANLARI 33 FAÝZ ORANLARININ YAPISI 35 FAÝZ ORANLARININ VADE YAPISI 36 Getiri Eðrisinin Þeklini Belirleyen Faktörler 38 Bekleyiþler Teorisi 38 Likidite Primi Teorisi 39 Bölünmüþ Piyasalar Teorisi 40 FAÝZ ORANLARININ YAPISINI BELÝRLEYEN DÝÐER FAKTÖRLER 41 Vergi Ayrýcalýklarý 41 Geri Ödenmeme Riski 42 Pazarlanabilirlik 42 Özet 43 Sorular 43 Kaynakça 44 ÜNÝTE 3 Dünya'da ve Türkiye'de Bankacýlýk 45 BANKANIN TANIMI VE ÖNEMÝ 46 BANKACILIÐIN DOÐUÞU VE GELÝÞÝMÝ 46 ULUSLARARASI BANKACILIK 48 Uluslararasý Bankacýlýða Geçiþi Belirleyen Faktörler 48 Bankacýlýða Özgü Özellikler 48 Ýktisadi ve Coðrafi Faktörler 48 Ana Ülkedeki Yasal ve Düzenleyici Kýsýtlamalar 49 Uzun Dönemli Politikalarýn Etkisi 49 Uluslararasý Bankacýlýk Teorisi 49 Uluslararasý Ticaret Teorisi Yaklaþýmý 49 Portföy Teorisi Yaklaþýmý 50 Doðrudan Yatýrým Teorisi Yaklaþýmý 50 Uluslararasý Bankacýlýðýn Fonksiyonel Çerçevesi50 Euro Piyasalar 51 Örgütsel Yapýf 51 Finansal Aracýlýk Mekanizmasý 53 Uluslararýs Bankacýlýk Hizmetleri 53 iv

Uluslararasý Bankacýlýkta Baþlýca Geliþmeler 53 Yoðunlaþma 53 Ýþbirliði 54 Uzmanlaþma 54 Þube Aðýnýn Geniþletilmesi 54 TÜRKÝYE'DE BANKACILIK 54 Tarihi Geliþimi 54 1980 Öncesi Bankacýlýk 54 1980 Sonrasý Bankacýlýk 56 Türk Banka Sisteminin Yapýsý 56 Biçimsel Olarak Türk Banka Sistemi 56 Ýçerik ve Ýþ Konularý Yönünden Türk Banka Sistemi 56 Türk Banka Sisteminin Özellikleri 57 Türk Banka Sisteminin Sorunlarý 57 Özet 58 Sorular 58 Kaynakça 59 ÜNÝTE 4 Banka Dýþý Finansal Aracýlar 60 FON PÝYASASININ TEMELLERÝ 61 Tasarruf Türleri 61 Finansmanla Ýlgili Piyasalar 62 Finansal Aracýlarýn Ekonomiye Katkýlarý 62 Gömüleme Eðilimini Azaltýcý Etki 62 Riski Azaltýcý ve Daðýtýcý Etki 63 Vadeleri Ayarlayýcý Etki 63 Miktar Ayarlama Etkisi 63 Fon Maliyetlerini Azaltýcý Etki 63 Potansiyel Faiz Oranlarýný Düþürücü Etki 64 Yatýrýmlarý Artýrýcý Etki 64 Para Emisyonunun (Arzýnýn) Artýþ Oranýný Azaltýcý Etki 64 GENEL OLARAK FÝNANSAL ARACI KURUMLAR 64 Mevduat Toplayan Finansal Aracýlar 64 Ticari Bankalar 65 Tasarruf ve Yardýmlaþma Bankalarý 65 Tasarruf ve Ödünç Birlikleri 66 Kredi Birlikleri 66 v

Sigorta Þirketleri 65 Hayat Sigortasý 66 Diðer Sigortalar 66 Finansman Þirketleri 66 Yatýrým Þirketleri 66 Yatýrým Bankalarý 67 ÜLKEMÝZDEKÝ BANKA DIÞI FÝNANSAL ARACILAR, FÝNANSAL PÝYASALAR VE FÝNANSAL ARAÇLAR 67 Kalkýnma Bankalarý 68 Türk Sanayi Kalkýnma Bankasý (TSKB) 68 Sanayi Yatýrým ve Kredi Bankasý (SYKB) 69 Türkiye Kalkýnma Bankasý 69 Ýhracat Kredi Bankasý (TÜRK EXÝMBANK) 70 T.C. Turizm Bankasý 70 Türk Merchant Bank 70 Yatýrým Bankasý 71 Birleþik Yatýrým Bankasý 71 Tekfen Yatýrým ve Finansman A.Þ. 71 Özel Finansman Kurumlarý 71 Fon Kaynaklarý 72 Fon Kullanýmý 72 Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 72 Sigorta Þirketleri 72 Yarý Finansal Kurumlar 73 Kamu Sosyal Güvenlik Kurumlarý 73 Özel Emekli Sandýklarý ve Fonlarý 73 Ülkemizde Kollektif Yatýrým Kuruluþlarý 73 Aracý Kuruluþlar 74 Yatýrým Ortaklarý 75 Risk Sermayesi Yatýrým Ortaklýðý 75 Yatýrým Fonlarý 76 Sermaye Piyasasýnda Faaliyet Göstermesine Ýzin Verilen Diðer Kurumlar ve Genel Finans Ortaklýklarý 77 Özet 77 Sorular 77 Kaynakça 78 vi

ÜNÝTE 5 Türkiye'de Para ve Sermaye Piyasasý Araçlarý 79 ÜLKEMÝZDE SERMAYE PÝYASASI YASALARI, BORSALAR VE TAHVÝL PÝYASALARI 80 Sermaye Piyasalarý 80 Osmanlý Dönemi 80 Cumhuriyet Dönemi 80 Ülkemizde Borsa 82 Ülkemizde Tahvil ve Bono Piyasalarý 83 Tahvil ve Bono Piyasasýnýn Kuruluþ Amacý 83 Tahvil ve Bono Piyasasý'nda Ýþlemlerin Gerçekleþtirilmesi 83 Tahvil ve Bono Piyasasý Ýle Hisse Senedi PiyasasýArasýndaki Fark ve Benzerlikler 84 ÜLKEMÝZDEKÝ BAÞLICA PARA VE SERMAYE PÝYASASI ARAÇLARI 85 Ülkemizdeki Sermaye Piyasasý Araçlarý 85 Hisse Senetlerinin Tanýmý ve Nitelikleri 85 Hisse Senedi Çýkaracak Kuruluþlar ve Ýhraç 86 Hisse Senetlerinin Fiyatý ve Deðeri 87 Hisse Senedi Türevleri 88 Hisse Senetlerinin Türleri 89 Tahviller 90 Tahvil Türleri 91 Tahvil Türevleri 92 Tahvilde Diðer Tanýmlamalar 93 Gelir Ortaklýðý Senetleri (GOS) 93 Ülkemizde Para Piyasasý Araçlarý 94 Banka Bonolarý ve Banka Garantili Bonolar 94 Finansman Bonolarý 95 Varlýða dayalý Menkul Kýymetler (VDMK) 95 Repo-Ters Repo (Menkul Kýymetlerin Geri Alým Ya daSatým Taahhüdüyle Alým Satýmý) 97 Özet 97 Sorular 98 Kaynakça 99 vii

ÜNÝTE 6 Mevduat Kurumlarýnýn Davranýþlarýnýn Mikroekonomik Analizi 100 BÝR TÝCARÝ BANKA MODELÝ 101 Bankanýn Fon ve Kaynak Kullanýmýyla Ýlgili Varsayýmlar 101 Banka Gelirleri, Maliyetler ve Kârlar 101 Bankanýn Gelirleri 101 Bankanýn Maliyetleri 101 Bankanýn Kârý 103 REKABETÇÝ PÝYASALARDA BANKACILIK 103 Marjinal Gelir, Marjinal Maliyet ve Kâr Maksimizasyonu 103 Marjinal Gelir Eðrisi 104 Marjinal Maliyet Eðrisi 104 Kârý Maksimize Eden Ödünç Miktarý ve Bankanýn Kredi Arz Eðirisi 106 Kârý Maksimize Eden Mevduat Miktarý ve Bankanýn Mevduat Talep Eðrisi 107 ÖDÜNÇ VE MEVDUAT PÝYASALARI 108 Banka Ödünç Piyasasý 108 Piyasa Ödünç Arz Eðrisi 109 Piyasa Kredi Talebi 109 Kredi Piyasasý Dengesi 110 Kredi Talebindeki Bir Artýþýn Etkisi 111 Banka Mevduatlarý Piyasasý 111 Mevduat Piyasasý Talep Eðrisi 112 Hanehalký ve Firmalarýn Mevduat Arzý 113 Mevduat Piyasasý Dengesi 113 Mevduat Arzýndaki Bir Artýþýn Etkileri 114 BANKA KREDÝ VE MEVDUAT PÝYASALARININ KARÞILIKLI BAÐIMLILIÐI 115 Kredi (Ödünç) ve Mevduat Faiz Oranlarýnýn Çoðu Kez Birlikte Hareket Etmesi 115 Kredi (Ödünç) ve Mevduat Faiz Oranlarýnýn Her Zaman Birlikte Hareket Etmemesi 115 MONOPOL BANKACILIK 115 Özet 117 Sorular 117 Kaynakça 118 viii

ÜNÝTE 7 Bankalarýn Fon Kaynaklarý ve Türkiye Uygulamasý 119 BANKALARIN FON KAYNAKLARI 120 Öz Sermaye 120 Ýhtiyat Akçeleri 120 Mevduat 121 Hamiline Yazýlý Mevduat Sertifikasý 121 Tahvil Ýhracý 122 Varlýða Dayalý Menkul Kýymet Ýhracý 122 Borçlu Cari Hesaplarýn Alacak Bakiyeleri 122 Alacaklý ve Borçlu Cari Hesaplarda Faiz Ödeme Yöntemlerindeki Farklýlýk 122 Merkez Bankasý Kredileri 123 Yüzen Fonlar 123 TÜRKÝYE'DE BANKALARIN ÇEÞÝTLÝ KESÝMLERLE OLAN FÝNANSAL ÝLÝÞKÝLERÝ 123 T.C. Merkez Bankasý 123 Mevduat ve Ticaret Bankalarý 124 Kalkýnma ve Yatýrým Bankalarý 124 TÜRK BANKACILIK SÝSTEMÝNDE FON KAYNAKLARININ YAPISI 124 T.C. Menkez Bankasý 124 Mevduat ve Ticaret Bankalarý 124 Kalkýnma ve Yatýrým Bankalarý 125 TÜRK BANKACILIK SÝSTEMÝNDE FON KAYNAKLARININ SON YILLARDA GÖSTERDÝÐÝ GELÝÞMELER 125 Özet 127 Sorular 128 Kaynakça 129

ÜNÝTE 8 Bankalarýn Fon Kullanýmý ve Türkiye'de Ticari Krediler 130 BANKALARIN FON KULLANIMI 131 Krediler 131 Ýþtirakler 134 Menkul Kýymet Plasmanlarý 135 TÜRK BANKACILIK SÝSTEMÝNDE FON KULLANIMININ YAPISI 135 T.C. Merkez Bankasý 136 ix

Mevduat ve Ticaret Bankalarý Kalkýnma ve Yatýrým Bankalarý 136 TÜRK BANKACILIK SÝSTEMÝNDE FON KULLANIMININ SON YILLARDA GÖSTERDÝÐÝ GELÝÞMELER 136 TÜRKÝYE'DE BANKACILIK SÝSTEMÝ KAYNAKLARININ KULLANIMINDA KAMUDA ÖZEL KESÝM AYIRIMI 137 TÜRKÝYE'DE BANKA KREDÝLERÝNÝN SEKTÖREL DAÐILIMI 139 TÜRKÝYE'DE BANKA KREDÝLERÝNÝN BÖLGESEL DAÐILIMI 139 TÜRKÝYE'DE TÝCARÝ KREDÝLERÝN GÖSTERDÝÐÝ GELÝÞMELER 140 Özet 142 Sorular 142 Kaynakça 144 ÜNÝTE 9 Bankacýlýkta Yönetim ve Performans 145 BANKACILIKTA BÝR ÝKÝLEM:KAZANÇ MI? LÝKÝDÝTE MÝ? 146 BANKA YÖNETÝM FELSEFESÝNDE GELÝÞME 147 Ticari Kredi Kuramý, ya da Reel Senet Doktirini 147 Degiþtirilebilirlik Kuramý 148 Beklenen Gelir Kuramý 149 Pasif Yönetim Kuramý 150 Ek Pasif Yaratýmý Ýçin Bazý Kaynaklar 151 Pasif Yönetiminin Faydalý ve Sakýncalý Yönleri 153 Modern Yaklaþým: Aktif-Pasif Yönetimi 154 Sýfýr Fon Açýðý Stratejisi 154 Pozitif Fon Açýðý Stratejisi 155 Negatif Fon Açýðý Stratejisi 155 Modeller ve Bilgisayarlarla Banka Yönetimi 156 Bir Ulusal Ýkilem: Banka Kârlýlýðý mý? Yoksa Ekonomik Ýstikrar mý? 156 Özet 157 Sorular 158 Kaynakça 159 x

ÜNÝTE 10 Bankalarýn Kaydi Para Yaratma Süreci 160 GÝRÝÞ 161 MEVDUAT YARATILMASI 161 Merkez Bankacýlýk Sistemine Rezerv Saðlamasý 162 Merkez Bankasýnýn Bankalarý Kredi Açmasý 162 Merkez Bankasýnýn Devlet Tahvili Satýn Almasý 163 MEVDUAT GENÝÞLEMESÝ: BASÝT MODEL 163 Mevduat Yaratýlmasý: Tek Banka 164 Mevduat Yaratýlmasý: Çok Sayýda Banka 167 Mevduat Yaratýlmasý: Atýl Rezervler 169 Mevduat Yaratýlmasý: Nakit Sýzýntýsý 171 Mevduat Yaratýlmasý: Vadeli Mevduat Sýzýntýsý 172 Özet 174 Sorular 174 Kaynakça 175 ÜNÝTE 11 Dünya'da ve Türkiye'de Merkez Bankacýlýðý 176 MERKEZ BANKASI KAVRAMIYLA TARÝHÝ GELÝÞÝMÝ 177 MERKEZ BANKALARININ TEMEL ÝÞLEVLERÝ 179 Ülke Parasýnýn Ýç ve Dýþ Deðerinde Ýstikrar Saðlama Ýþlevi 179 Düzenleyici Otorite ve Son Ödünç Veren Mercii OlarakHizmet Vermek 180 Devletin Bankacýlýðýný Yapmak 180 MERKEZ BANKALARININ BAÐIMSIZLIÐI VE BAÐIMSIZLIÐIN EKONOMÝK PERFORMANS ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ 180 TÜRKÝYE'DE MERKEZ BANKACILÐI 182 Türkiye'de Merkez Bankacýlýðý Anlayýþý ve 1980 Öncesi Geliþimi 182 T.C. Merkez Bankasýnda 1980'li Yýllardaki Geliþmeler 183 T.C. Merkez Bankacýlýðýnda 1990'lý Yýllardaki Geliþmeler 185 T.C. MERKEZ BANKASININ BAÐIMSIZLIÐI 186 T.C. MERKEZ BANKASININ ÝDARÝ YAPISI, GÖREVLERÝ VE YETKÝLERÝ 187 TCMB'nýn Ýdari Yapýsý 187 TCMB'nýn Görev ve Yetkileri 188 Özet 189 Sorular 190 Kaynakça 191 xi

ÜNÝTE 12 Parasal Taban ve Para Arzý PARA ARZI SÜRECÝ 194 Merkez Bankasý ve Hazinenin Rolü 194 Bankalar ve Banka Dýþý Sektörün Rolü 194 Parasal Tabanýn Rolü 194 Diðer Deðiþkenler 195 DEVLETÝN PARASAL HESAPLARI, PARA TABANININ KAYNAKLARI VE KULLANIMI 195 PARASAL TABAN ARZ VE TALEBÝNÝ ETKÝLEYEN ETMENLER 196 TÜRKÝYE'DE PARASAL TABANI ETKÝLEYEN BELLÝ BAÞLI ETMENLER 196 Parasal Taban Arzý 196 Parasal Taban Talebi 197 Kamu Sektörünün Talebi 197 Özel Sektör ve Bankalarýn Talebi 197 Ülkemizde Parasal Tabanýn Kaynaklarý 198 Merkez Bankasýnýn Kamu Sektörüne Açtýðý Krediler 198 Dýþ Varlýklar 199 Diðer Hesaplar 200 PARA STOKU VE PARASAL TABAN ÇARPANI 200 Parasal Taban Çarpaný ve Para Arzýnýn Belirlenmesi 201 Parasal Taban Çarpanýný Belirleyen Öðeler 201 Vadeli Mevduatlarýn, Parasal Taban ÇarpanýnaEklenmesi 203 Aþýrý Rezervlerin Para Çarpaný ve Para Arzý Formülüne Katýlmasý 205 FAÝZ ORANLARI VE PARA ARZI 206 MERKEZ BANKASININ PARASAL TABAN ÇARPANININ ETKÝLEMESÝ 208 Nakit Oranýndaki Deðiþmeler 208 Karþýlýk Oranýndaki Deðiþmeler 209 Yasal Karþýlýk Oranýnda Deðiþmeler 209 Aþýrý Rezerv Oranýnda Deðiþmeler 210 Özet 211 Sorular 211 Kaynakça 212 xii

ÜNÝTE 13 Klasik Sistemde Para 213 KLASÝK SÝSTEMDE PARA GÖRÜÞÜNÜN TEMELLERÝ 204 Para Bir Peçedir 214 Say Yasasý ve Para 214 MÝKTAR KURAMININ TEMEL GÖRÜÞÜ 216 Miktar ve Kalite 216 Ýtici Güç Olarak Para Miktarý 217 Deðer Kuramýnýn Uygulanmasý 217 DEÐÝÞÝM DENKLEMÝ VE FISHER'IN MÝKTAR KURAMI 217 Özdeþlik Þeklinde Deðiþim Ýliþkisi 218 Formülün Oluþumu 218 Deðiþim Özdeþliði Deneyle Doðrulanabilir mi? 219 Eþitlik Þeklinde Deðiþim Ýliþkisi 221 MÝKTAR KURAMINDA YENÝLENMELER 223 Walras'ýn Arzulanan Ankes Görüþü 223 Cambridge Miktar Kuramý ve Marshall'ýn (k) sý (Nakit Tutumu Tipi Miktar Kuramý) 224 Keynes'in Miktar Kuramý 226 Miktar Kuramý ve Para Talebinin Esnekliði 227 Geliþmekte Olan Ülkeler ve Miktar Kuramý 228 Özet 229 Sorular 229 Kaynakça 230 ÜNÝTE 14 Parasal Denge Teorileri ve Modern MiktarKuramý 231 PARASAL DENGE TEORÝLERÝ VE MODERN MÝKTAR TEORÝSÝ 232 MODERN MÝKTAR TEORÝSÝ 232 PARA TALEBÝNÝ BELÝRLEYEN FAKTÖRLER 232 Para 233 Tahviller 233 Hisse Senetleri 233 Beþeri Sermaye 234 Beþeri Olmayan Sermaye 234 FRIEDMAN'IN PARA POLÝTÝKASINA ÝLÝKÝN SAPTAMALARI VE ÖNERÝLERÝ 238 Özet 240 Sorular 240 Kaynakça 242

ÜNÝTE 15 Keynesgil Sistemde Para 243 KEYNESGÝL SÝSTEMDE PARA 244 xiii

Keynesgil Sistemin Ana Çerçevesi 244 Tüketim Harcamalarýný Belirleyen Faktörler 245 Yatýrým Harcamalarýný Belirleyen Faktörler 247 Faiz Oranýný Belirleyen Faktörler 250 Ýþlem Güdüsü ile Para Talebi 251 Spekülasyon Güdüsü ile Para Talebi 252 Özet 255 Sorular 255 Kaynakça 256 ÜNÝTE 16 Para ve IS-LM Analizi 257 GÝRÝÞ 258 MAL PÝYASASINDA DENGE: IS EÐRÝSÝ 258 Faiz Oranlarý ve Planlanmýþ Yatýrým Harcamalarý 258 Faiz Oranlarý ve Net Ýhracat 260 IS Eðrisinin Elde Edilmesi 260 IS Eðrisi Neyi Ýfade Eder? 260 PARA PÝYASASINDA DENGE: LM EÐRÝSÝ 261 LM Eðrisinin Elde Ediliþi 261 LM Eðrisi Neyi Ýfade Eder? 262 GELÝR VE FAÝZ ORANININ BELÝRLENMESÝ: IS - LM YAKLAÞIMI 263 IS EÐRÝSÝNÝN YER DEÐÝÞTÝRMESÝNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER 264 Otonom Tüketim Harcamalarýndaki Deðiþmeler 264 Yatýrým Harcamalarýndaki Faiz Oranlarý ile Ýliþkili Olmayan Deðiþmeler 265 Kamu Harcamalarýndaki Deðiþmeler 266 Vergilerdeki Deðiþmeler 266 Otonom Net Ýhracattaki Deðiþmeler 266 LM EÐRÝSÝNÝN YER DEÐÝÞTÝRMESÝNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER 267 Para Arzýndaki Deðiþmeler 267 Para Talebindeki Otonom Deðiþmeler 268 DENGE FAÝZ ORANI VE GELÝR DÜZEYÝNDEKÝ Ý DEÐÝÞMELER 268 Para Politikasýndaki Deðiþmenin Etkileri 268

Maliye Politikasýndaki Deðiþmenin Etkileri 270 PARA VE MALÝYE POLÝTÝKALARININ ETKÝNLÝÐÝ 271 Para Politikasýna Karþý Maliye Politikasý: Tam Dýþlama Durumu 271 UZUN DÖNEMDE IS-LM MODELÝ 273 xiv

DURUMA GÖRE PARA POLÝTÝKASI TARTIÞMASI 279 MONETARÝST YAKLAÞIM 280 Geleneksel ya da Ilýmlý Monetarist Görüþ 280 Monetaristlere Göre Konjonktür DalgalanmalarýnNedenleri 281 Monetaristlere Göre Fiyat Hareketlerinin Nedenleri 281 Monetaristlere Göre Ekonominin Kendi Kendine UyumMekanizmasýnýn Ýþlemesi 282 Yeni Klasik Monetarizm ya da Aþýrý Monetarist Görüþ 282 Rasyonel Bekleyiþler Teorisi 283 Yeni Klasik Konjonktür Modeli 283 Lucas Arz Eðrisi 284 Politikasýzlýk Politikasý Önerisi 285 Sabit Oranlý Parasal Geniþleme Politikasý 285 KEYNESGÝL GÖRÜÞ 285 Geleneksel ve Neo Keynesgil Görüþ 285 Keynesgillere Göre Konjonktür Dalgalanmalarý 286 Keynesgillere Göre Fiyat Artýþlarýnýn Nedenleri 286 Keynesgillere Göre Kendi Kendine Uyum MekanizmasýnýnÝþlemesi 287 Yeni (Neo) Keynesgil Görüþ 287 Yeni Keynesgil Düþüncenin Temelleri 288 Mal Piyasasýnda Fiyatlarýn Yapýþkanlýðý ve Para Politikasý 289 Emek Piyasasýnda Ücretlerin Yapýþkanlýðý 296 REEL KONJONKTÜR TEORÝSÝ 298 Özet 300 Sorular 300 Kaynakça 301 ÜNÝTE 18 Para Politikasýnýn Amaçlarý ve Para Politikasý Stratejileri 302 PARA POLÝTÝKASININ AMAÇLARI 303 Tam Ýstihdam 303 Fiyat Ýstikrarý 303 Ekonomik Büyüme 304 xv .Özet 275 Sorular 276 Kaynakça 277 ÜNÝTE 17 Para ve Para Politikasý Teorilerinde Son Geliþmeler 278 KURALA GÖRE .

Faiz Oranýnýn Düzleþtirilmesi 309 MERKEZ BANKASININ BAÐIMSIZLIÐI 310 Merkez Bankasýnýn Baðýmsýzlýðýnýn Ölçülmesi 310 Merkez Bankasýna Alternatif Para Kurulu Adýnda Bir Kurum Oluþturulmasý 311 Özet 312 Sorular 312 Kaynakça 313 ÜNÝTE 19 Para Politikasýnýn Göstergeleri 314 GÖSTERGE SEÇÝMÝNDE KRÝTERLER 315 Uygun Para Arzý Tanýmý 315 Çeþitli Para Arzý ve Para Talep Eðrileri YardýmýylaLM Eðrilerinin Elde Edilmesi 316 PARA POLÝTÝKASININ GÖSTERGELERÝ 317 Para Arzýnýn Ýçsel Olarak Belirlendiði Durum 317 IS Eðrisi Sabitken Para Politikasýnda Deðiþme 317 Para Piyasasý Deðiþmezken IS Eðrisinin Kaymasý 318 Para Talebinde Bir Artýþ Olduðu Durum 319 Para Arzýnýn Dýþsal Olarak Belirlendiði Durum 320 Serbest Rezervlerin Gösterge Seçilmesi 320 En Uygun Gösterge 320 EL YORDAMINA (RULES OF THUMB) GÖRE PARAPOLÝTÝKASI 321 xvi . Tam Ýstihdam ve Ödemeler Bilançosu Dengesi 305 Birbirlerini Tamamlayýcý Amaçlar 306 Birbirlerini Destekleyen Amaçlar 306 PARA POLÝTÝKASININ STRATEJÝLERÝ 307 Tek Aþamalý Strateji 307 Ýki Aþamalý Strateji 308 Tam Enformasyon Koþullarýnda Parasal Geniþlemenin Güdüleri 308 Ýstihdam Güdüsüyle Parasal Geniþleme 308 Gelir Güdüsüyle Parasal Geniþleme 308 Merkantilistlik ya da Ödemeler Dengesi GüdüsüyleParasal Geniþleme 309 Finansal Ýstikrar Güdüsü.Ödemeler Bilançosu Dengesi 304 Para Politikasý Amaçlarýnýn Birbirleriyle Ýliþkileri 304 Amaçlar Arasýndaki Çatýþmalar 305 Tam Ýstihdam ve Fiyat Ýstikrarý 305 Fiyat Ýstikrarý ve Ekonomik Büyüme 305 Hýzlý Ekonomik Büyüme.

ENFLASYONUN PARA POLÝTÝKASININ GÖSTERGELERÝNÝ ETKÝLEMESÝ 323 Enflasyonun Faiz Oranýnýn Gösterge Olarak SeçimineEtkisi 323 Enflasyonun Para arzý ve Para Arzýnýn Büyüme Oraný Üzerindeki Etkisi 324 Hedef Stratejisinin Saptanmasý 324 GÖSTERGE SEÇÝMÝ KONUSUNDA MONETARÝST-KEYNESGÝL TARTIÞMASI 324 Monetarist Yaklaþým 324 Keynesgil Yaklaþým 324 Uygun Gösterge Seçimi 325 Özet 325 Sorular 325 Kaynakça 326 ÜNÝTE 20 Para Politikasýnýn Ara Amaçlarý 327 GÝRÝÞ 328 ARA AMAÇ SEÇÝMÝNDE KRÝTERLER 328 Ölçülebilirlik 328 Ulaþýlabilirlik 329 Ara Amaçlarla Nihai Amaçlar Arasýndaki Ýliþki 329 PARA POLÝTÝKASININ ARA AMAÇLARI 330 Ara Amaç Olarak Faiz Oraný 331 Nominal Faiz Oraný Hedefinin Gerçekleþtirilmesi 331 Faiz Oranýnýn Hedeflenen Düzeyde Tutulmasý 331 Hedef Faiz Oranýnýn Seçilmesi 332 Nominal Faiz Oranýnýn Ara Amaç Olarak Kullanýlmasýnýn Avantajlarý ve Dezavantajlarý 333 Ara Amaç Olarak Para Stoku 335 Para Miktarýnýn Hedefte Tutulmasý 335 Para Stokunun Hedef Seçilmesi 336 Para Stokunun Ara Amaç Olarak Seçiminin Avantajlarý 336 Para Stokunun Ara Amaç Olarak Seçiminin Dezavantajlarý 338 Ara Amaç Olarak Nominal Gelirin Seçilmesi 339 Nominal Gelir Ara Amacýnýn Gerçekleþtirilmesi 339 Nominal Gelirin Ara Amaç Olarak Seçilmesinin Avantajlarýve Dezavantajlarý 342 Ara Amaç Olarak Kullanýlan Diðer Büyüklükler 343 Kýsa ve Uzun Vadeli Faiz Oranlarý Arasýndaki Farkýn Hedeflenmesi 343 Mal Fiyatlarýnýn Hedeflenmesi 344 xvii .

.

SHAW'UN GÖRÜÞÜ 361 Finansal Aracýlar ve Faiz Oraný 361 Para Benzeri Likiditeler ve Para Politikasý 362 Hükümet Kendi Çýkardýðý Tahvillere Yüksek Faiz Verirse Ne Olur? 363 Özet 364 Sorular 365 Kaynakça 366 ÜNÝTE 22 Para Politikasýnýn Gücü Monetarist .Kredi Bileþiminin Hedeflenmesi 344 Merkez Bankasý Bilanço Büyüklüklerinin Belirlenmesi 345 Özet 345 Sorular 346 Kaynakça 347 ÜNÝTE 21 Kredi Varlýðý Doktirini Radcliffe Raporu veGurley . Aktifler Arasýnda Ýkame ve Paranýn Tanýmý 353 Faiz Oranlarý ve Kredi Tayýnlamasý 355 Geleneksel Keynesgil Yaklaþým 355 Radcliffe Görüþü 356 Kredi Tayýnlamasý ve Kredi Varlýðý 357 Finansal Aracýlar ve Paranýn Dolaþým Hýzý 359 FÝNANSAL ARACILAR.KeynesgilTartýþmasý 367 MONETARÝST VE KEYNESGÝL PARA POLÝTÝKASI GÖRÜÞLERÝNÝN TEMELLERÝ 368 Monetarist Görüþün Temelleri 368 Keynesgil Görüþün Temelleri 370 PARA NE KADAR ÖNEMLÝDÝR? 371 Monetaristlerin Görüþü 371 xviii .Shaw'un tezi (Kredi Koþullarý ToplumLikidite Okullarýnýn Görüþleri) 348 GÝRÝÞ 349 KREDÝ VARLIÐI DOKTRÝNÝ 349 Portföy Etkisi 350 Kilitleme Etkisi 351 Hasýlat Farký Gecikmesi Etkisi 352 Faiz Oranlarýnýn Yapýþkanlýðý 352 Bekleyiþ Etkisi 352 "RACLIFFE" RAPORU 353 Basit Miktar Kuramýna Keynesgil Tepki 353 Likidite. PARA POLÝTÝKASI VE GURLEY .

Monetaristlerin Miktar Kuramý Görüþü 371 Para ve Nominal GSMH Arasýndaki Ýliþki 372 Keynesgillerin Paranýn Dolaþým Hýzýnýn Ýstikrarsýzlýðý Görüþü 374 Faiz Oranlarýndaki Deðiþmeler ve Sonuçlarý 376 Keynesgil Görüþ 376 Monetarist Görüþ 376 Tartýþmalý Konular 376 Enflasyon ve Faiz Oranlarý 377 KEYNESGÝL VE MONETARÝST GÖRÜÞE GÖRE PARA. FAÝZ VE YATIRIM ÝLÝÞKÝSÝ VE DIÞLAMA (CROWDING OUT) ETKÝSÝ 378 Para Politikasýnýn Etkinliði 378 Maliye Politikasýnýn Etkinliði 379 Özet 381 Sorular 381 Kaynakça 382 ÜNÝTE 23 Paranýn Ekonomiye Aktarým Mekanizmasý ve Gecikme Sorunu 383 PARASAL AKTARMA MEKANÝZMASI 384 Faiz Oraný Kanalý 384 Döviz Kuru Kanalý 385 Diðer Aktif Fiyatý Etkileri 385 Tobin'in q Teorisi 385 Modigliani'nin Servet Etkisi 386 Meltzer'in Yaklaþýmý 386 Kredi Kanalý Yaklaþýmý 387 Banka Ödüncü Kanalý 387 Bilanço Kanalý 387 PARA POLÝTÝKASINDA GECÝKME SORUNU 389 Para Politikasýnýn Gecikme Türleri 390 Dýþ Gecikmenin Deðiþkenliði 391 Dýþ Gecikmenin Kaynaklarý 391 Özet 392 Sorular 393 Kaynakça 394 .

Borç Politikasý ve Eflasyon 395 BÜTÇE AÇIÐI VE DEVLET BÜTÇESÝ KISITI 396 Bütçe Açýðý ve Türleri 396 Devlet Bütçesi Kýsýtý 397 xix .ÜNÝTE 24 Bütçe Açýklarý.

BÜTÇE AÇIÐININ FÝNANSMAN VE EKONOMÝK ETKÝLERÝ 398 Standart Neoklasik Model 399 Keynesyen Yaklaþým 400 Ricardocu Denklik Teoremi 401 KAMU BORÇLARININ YÖNETÝMÝ 402 BÜTÇE AÇIKLARI VE ENFLASYON 404 Hoþ Olmayan Monetarist Aritmetik 405 Enflasyonun Bütçe Açýklarý Üzerine Etkileri 406 TÜRKÝYE'DE BÜTÇE AÇIKLARI, AÇIKLARIN FÝNANSMANI VE BORÇ YÖNETÝMÝNE ÝLÝÞKÝN BÝR DEÐERLENDÝRME 408 Özet 411 Sorular 411 Kaynakça 412 ÜNÝTE 25 Türkiye'de Para Politikasý 414 KLASÝK ÝÇEREKLÝ SIKI PARA POLÝTÝKASI DÖNEMÝ 415 (1923 - 1930) Dönemi 415 (1930 - 1938) Dönemi 416 2. Dünya Savaþý Dönemi ve Sonrasý 417 (1939 - 1945) Dönemi 417 7 Eylül 1946 Devalüasyonu ve Sonrasý 418 KEYNESGÝL ÝÇERÝKLÝ GENÝÞLETÝCÝ PARA VE MALÝYE POLÝTÝKASI DÖNEMÝ 419 (1950 - 1953) Dönemi 419 (1954 - 1958) Dönemi 419 (4 Aðustos 1958) Ýstikrar Kararlarý 420 KONTROLLÜ PARA POLÝTÝKASI DÖNEMÝ (1960 - 1970) 421 (1960 - 1962) Ekonomik Durgunluk Dönemi 421 Birinci 5 Yýllýk Plan Döneminde Para Politikasý (1963 - 1967) 421 (1968 - 1970) Dönemi 422 STAGFLASYONÝST EÐÝLÝMLERÝN ORTAYA ÇIKTIÐI VE BUNALIMA UYARLANMA SÜRECÝNDE PARA POLÝTÝKASI 422 (1970 - 1980) Dönemi 422 (14 Ocak 1970) Tarih ve 1211 Sayýlý Merkez BankasýYasasýnýn kabulü 423 (9 Aðustos 1970) Ýstikrar Kararlarý 423 MONETARÝST ÝÇERÝKLÝ 24 OCAK 1980 KARARLARI VE PÝYASA EKONOMÝSÝNE DOÐRU YÖNELÝÞ

425 24 Ocak Kararlarý 425

24 Ocak 1980 Kararlarýnýn Neo Klasik Oto-regulatör ReelAnkes Etkisi Açýsýndan Deðerlendiril i 426 xx

24 Ocak Sonrasý Reel Ankes Etkisinin Ýþleyiþi 427 Þok ya da "Cold Turkey" (Soðuk Hindi) ya da "Quick Fix" (Ani Geçiþ) Politikasý 428 Mal ve Para Piyasasý Üzerindeki Etkileri 429 5 NÝSAN 1994 ÝSTÝKRAR KARARLARI 431 5 Nisan 1994 Kararlarýnýn Öncesinde Makroekonomik Geliþmeler 431 5 Nisan Kararlarý 432 5 Nisan Kararlarý Sonrasý Ekonomik Geliþmeler 433 5 Nisan Kararlarýnýn Ekonomiyi Kendiliðinden DüzenleyiciÝlk Etkileri 433 5 Nisan Kararlarýna Baðlý Diðer Etkiler 433 Özet 434 Sorular 435 Kaynakça 436 ÜNÝTE 26 Döviz Kuru Sistemleri 437 DÖVÝZ KURU SÝSTEMLERÝ 438 Esnek Kur Sistemi 438 Piyasa Etkinliðinin Saðlanmasý 438 Politika Avantajlarý 439 Sabit Kur Sistemi 440 Belirsizliðin Daha Az Olmasý 440 Ýstikrar Saðlayýcý Spekülasyon 440 Fiyat Disiplini 441 Döviz Kuru Bantlarý ve Ayarlanabilir Kayan Pariteler 442 Döviz Kuru Bantlarý 443 Ayarlanabilir Sabit Kur Sistemi 444 Kayan Parite Sistemi 444 Gözetimli (Kirli) Dalgalanma Sistemi 445 Optimum Para Sahasý 446 Döviz Kontrolleri 446 Döviz Kontrol Mekanizmalarý 447 Döviz Kontrollerinin Etkileri 448 DÖVÝZ, DÖVÝZ KURU, ÖDEMELER BÝLANÇOSU VE DIÞ DENGE 449 Peþin ve Vadeli Döviz Ýþlemleri 449 Gelecekteki Sözleþmeler ve Piyasalar (Future Markets) 450 Döviz Ýþlemlerinin Gerçekleþmesini Saðlayan Güdüler 451 Arbitraj 451 Spekülasyon 451 Hedging (Kuvertur) 451 xxi

Özet 452 Sorular 452 Kaynakça 453 ÜNÝTE 27 Uluslararasý Para Sistemi 454 ULUSLARARASI PARA SÝSTEMÝ 455 Uluslararasý Para Sisteminin Sorunlarý 455 Ýkinci Dünya Savaþýndan Önceki Dönemde Uluslararasý Para Sistemi 456 Esnek Kur Deneyimi 456 Bretton Woods Sistemi 457 Sisteminin Amacý 457 Sisteminin Özellikleri 457 Uluslararasý Para Fonu (IMF) 458 Dünya Bankasý (IBRD) 459 Ayarlanabilir Sabit Kur Sisteminin UygulamadakiSorunlarý 460 Bretton-Woods Sisteminin Çöküþü 460 GÖZETÝMLÝ YA DA KÝRLÝ DALGALANMA UYGULAMALARI 463 Uluslararasý Para Fonu Statüsündeki Ýkinci Deðiþiklik Sistemi 463 Döviz Kuru Yönetimi ve Fonun Gözetimi 464 Döviz Kuru Düzenlemeleri ve Döviz Kuru SeçimindeÖlçütler 465 Dünyadaki Mevcut Döviz Kuru Sistemlerine Toplu Bakýþ 466 Sabitleþtirilmiþ (Baðlanmýþ) Döviz Kurlarý 466 Döviz Kurlarýnýn Dalgalanmaya Býrakýlmasý 467 Grup Olarak Dalgalanma: Avrupa Para Sistemi (EMS) 467 Avrupa Para Yýlaný 467 Avrupa Para Sistemi 468 Avrupa Para Sisteminden Avrupa Para Birliðine 469 Özet 470 Sorular 471 Kaynakça 472 ÜNÝTE 28 Uluslararasý Finansal Piyasalar 473 GÝRÝÞ 474 "EUROPARA" PÝYASALARI 475 Piyasanýn Doðuþu ve Geliþimi 475 Piyasanýn Yapýsý ve Ýþleyiþi 476 Bankalararasý Piyasa 477 xxii

Euromerkezler 478 ULUSLARARASI MENKUL KIYMET PÝYASALARI 480 Eurotahvil Piyasalarý 481 Eurotahvil Piyasasýnýn Doðuþu ve Geliþimi 481 Eurotahvil Piyasasýnýn Yapýsý ve Ýþleyiþi 482 Eurotahvillerin Özellikleri ve Tipleri 483 Euro Pay Senedi Piyasasý 484 Ticari Senet Piyasasý 485 ECU Tahvil Piyasasý 485 EURO PARA PÝYASALARINDAFAÝZ ORANLARI 486 Yuriçi ve Euro-Para Mevduat Faiz Oranlarý Arasýndaki "Spread" 486 Yurtiçi Fonlarýn Özel Maliyeti 486 Döviz Kontrollerinin Etkileri 486 Politik Risklerde Farklýlýklar 487 Deðiþen Faizli Eurokrediler 487 Deðiþen Faizli Eurokredilerin Yapýsý 487 Eurokredilerin Fiyatlandýrýlmasý 487 Geri Ödeme Koþullarý ve Maliyetler 488 Özet 489 Sorular 489 Kaynakça 490 Yanýt Anahtarý 491 xxiii

ÜN ÝTE 1 Para Ekonomisine Giri þ Bu Ünitede... Kitabýmýzýn giriþ niteliðinde olan bu ünitesinde, iktisat literatüründe halâ yoðun olarak tartýþýlan önemli bir konuyu ele alacaðýz. Para nedir? Bu soruya verilebilecek kesin bir cevap yoktur. Bunedenle para ancak üstlendiði fonksiyonlar aracýlýðý ile tanýmlanabilmektedir. Ekonomik istikrar açýsýndan taþýdýðý öneme baðlý olarak paranýn geçirdiði evreleri incelemek yararlýdýr. Kýsaca bu ünite kapsamýnda nelerin para olarak kabul edilebileceðini ve paranýn üstlendiði fonksiyonlarý öðrenecek, paranýn geçirmiþ olduðu deðiþim sürecini göreceksiniz. Öte yandan günlük yaþamýnýzý yakýndan ilgilendiren para miktarýnýn tespiti açýsýndan TC Merkez Bankasý tarafýndan yapýlan para arzý tanýmlarýný gözdengeçireceðiz. Son olarak finansal sistem ve finansal piyasalar incelenecektir. Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak... Bu üniteyi çalýþýrken günlük konuþmalarda kullandýðýmýz "para" kavramý ile iktisatta kullanýlan "para" kavramý arasýndaki farklarý iyice anlamadan, diðer konulara geçmeyiniz. Unutmayýnýz ki daha sonraki ünitelerde, giriþ niteliðindeki bu ünitede öðreneceðiniz para kavramý kullanýlacaktýr. Metin içerisinde size yöneltilensorularý mümkün olduðu kadar yazýlý cevaplamaya gayret ediniz. Bu yöntem konuyu kavramýnýzý kolaylaþtýracaktýr. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde, üniteyi tekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. - 1

PARANIN TANIMI Günlük konuþma dilinde kullanýlan þekliyle para sözcüðü birçok anlama gelmesine karþýn, iktisatçýlar açýsýndan para kavramý özel bir anlam taþýr. Kavram kargaþasýna düþmeyi engellemek amacýyla, iktisatçýlarýn "para" kavramýnýn günlük dilde kullanýlan "para" sözcüðünün taþýdýðý anlamdan hangi yönleriyle farklý olduðunu ortaya koymamýz gerekir.

Ýktisatçýlar parayý (veya ayný anlama gelmek üzere para arzýný) "satýn alýnan mal ve hizmetlerin bedelinin ödenmesinde veya borçlarýn geriödenmesinde genel olara k herkes tarafýndan kabul gören her þey" biçiminde tanýmlarlar. Bozukluk ve banknotlardan oluþan nakit yukarýdaki tanýmlamaya uygun olduðu için paranýn bir türüdür. Aslýnda sokaktaki insanlarýn çoðu "para" dedikleri zaman "nakit" kavramýný kastetmektedir. Örneðin bir arkadaþýnýz "çok az param kaldý" dediði zaman onunla "parasözcüðü ile ne kasded nde bir tartýþmaya girmeksizin, cüzdanýndaki nakiti kastettiðini düþünürsünüz. "Nakit" kavramýneyi ifade etmektedir?

Para sadece nakit olarak tanýmlandýðýnda, bu kavram iktisatçýlar açýsýndan çok dar bir anlam taþýmaktadýr. Çünkü satýn alýnan bir mal karþýlýðýnda ödeme yapýlýrken, çek de bir ödeme aracý olarak kabul edildiði için bankalardaki çek yazýlabilen mevduat hesaplarý da para olarak kabuledilmek durumundadýr. Hatta nakte veya çeke tabi mevduata dönüþtürülebi orsa, bankalardaki tasarruf mevduatlarý da para olarak iþlev göreceklerdir. Bu nedenle zaman zaman daha kapsamlý bir para tanýmýna ihtiyaç duyulabilir. Görüldüðü gibi, iktisatçýlar açýsýndan da paranýn veya para arzýnýn tek ve kesin bir tanýmý bulunmamaktadýr. ? ! Çeke tabi mevduatýn neden para kavramýnýn kapsamýna dahil edilmesi gerektiðini tekrarlayýnýz. Biraz daha ayrýntýya girilirse, çoðu zaman "para" ve "servet" sözcüklerinin günlük konuþma dilinde eþ anlamlý olarak kullanýldýðý görülür. Bir kiþi hakkýnda "müthiþ parasý var, çok zengin birisi" dendiði zaman, bu kiþinin sadece büyük miktarda nakite ve çeke tabi mevduat hesabýna sahip olduðu kasdedilmemekte, ayný zamanda sahip olduðu tahviller, otomobiller ve evler de vurgulanmaktadýr. Görüldüðü gibi parayý sadece "nakit"

olarak tanýmlamak çok dar bir kavram olurken, yukarýda ifade edilen yaygýn kullaným þekli de iktisattaki anlamýndan çok geniþtir. Bu nedenle iktisatçýlar nakit, çeke tabi mevduat ve ödemelerde kullanýlan diðer araçlardan oluþan "para" kavramý ile sahip olunan toplam deðerleri ifade eden "servet" kavramýný birbirinden ayýrýrlar. Servet sadece sahip olunan paramiktarý deðil, sahip olunan tahviller, hisse senetleri, deðerli tablolar, toprak, mobilyalar, arabalar ve evler gibi diðer aktifleri de kapsar. Para ve servet kavramlarýarasýndaki temel fark nedir?

Öte yandan günlük dilde para, iktisatçýlarýn "gelir" olarak adlandýrdýklarý kavramla da eþanlamlý olarak kullanýlmaktadýr. Örneðin, "iyi bir iþ buldu, çok güzel para kazanýyor" dendiði zaman, burada para ile kastedilenhusus iktisatçýlarýn "ge " dedikleri kavramdan baþka bir þey deðildir. Gelir, belirli bir zaman dilimindeki kazancý ifade eden bir akýmdýr. Aksine, para bir stoktur, yani zamanýn belli bir noktasýnda ifade edilebilen kesin bir miktardýr. Örneðin bir kiþi 120 milyon lira geliri olduðundan söz ettiði zaman, bu miktarýn yýlda mý, ayda mý yoksa haftada mý kazanýldýðýný bilmeksizin, az ya da çok þeklinde bir yorum yapamazsýnýz. Ancak bir kiþi "cebimde 10 milyon lira var" dediði zaman bunun tam olarak ne miktar ol ? - 2

! ! duðunu anlarsýnýz. Bu nedenle kimi zaman "para arzý" yerine ayný anlama gelmek üzere "para stoku" deyimi de kullanýlmaktadýr. Akým ve stok deðiþken kavramlarýnýhatýrlayarak, paranýn bir stok deðiþken olduðunu, gelirin ise akým deðiþken niteliði taþýdýðýnýgözönünde tutunuz. Yukarýdaki açýklamalarýmýza göre para bir ekonomide farklý biçimler alabilmektedir. Bunun da ötesinde, bir toplumda para olarak kabul edilenþey, ayný dönem içerisinde bir baþka toplumda kabul edilmeyebilir. Hattabir toplumda belirli bir dönem para olarak kabul edilen bir ödeme aracý, daha sonraki bir dönemde para olarak kabul edilmeyebilir. Temel olarakneyin para o lduðu, onun bir ödeme aracý olarak kabul edilmesine baðlýdýr. Herhangi bir þeye para niteliði kazandýran unsur, aktarýlan deðer karþýlýðýnda ödeme aracý olarak kullanýlan bu "þeyi" halkýn kabul edip etmemesidir. Bu kitap boyunca "para" sözcüðü ile satýn alýnan mal ve hizmetlerin bedelinin ödenmesinde veya borçlarýn tediyesinde genel olarak kabul gören þeyler kastedilmekte, bu kavram gelir ve servet kavramlarýndan farklýlýklar taþýmaktadýr. Kitabýmýz boyunca "para" sözcüðü ile kastedilen nedir? Açýklayýnýz. Bu kavramýn gelir ve servet kavramlarýndan farkýnýanlamaksýzýn aþaðýdaki bölümlere geçmeyiniz! PARANIN FONKSÝYONLARI ! Bir ekonomide para olarak kabul edilen þey, ister bir midye kabuðu, ister bir kaya parçasý, ister altýn, isterse bir kaðýt parçasý olsun, üç temel fonksiyonu yerine getirmelidir: Deðiþim aracý olma, hesap birimi olma vedeðer biriktirme aracý olma. Bu üç fonksiyondan deðiþim aracý olma fonksiyonu parayý tahvil, hisse senedi ve konut gibi diðer aktiflerden ayýrmayayaramaktadýr. Deðiþim Aracý Olma Günümüz ekonomilerinde, piyasalarda gerçekleþtirilen hemen tüm iþlemlerde kullanýlan nakit veya çek biçimindeki para, bir deðiþim aracýdýr. Bir diðer deyiþle, satýn alýnan mal ve hizmetlerin bedelinin ödenmesinde, nakit veya çek biçimindeki para kullanýlmaktadýr. Deðiþim aracý olarak paranýn kullanýlmasý, mal ve hizmetlerin el deðiþtirmesi sýrasýnda harcanan zamaný ortadan kaldýrmasý nedeniyle ekonomik etkinliði artýrmaktadýr. Bunu görebilmek için paranýn söz konusu olmadýðý, mal ve hizmetlerin diðer mal ve hizmetlerle deðiþtirildiði bir takas ekonomisini ele almamýz yeterlidir. Örneðin bir felsefe öðretmenini ele alalým ve bu öðretmenin yapabildiði en iyi iþin felsefe öðretmek olduðunu kabul edelim. Takasa dayalý bir ekonomide felsefe öðretmenimiz karnýný

doyurmak istediði zaman sevdiði yemekleri piþiren bir lokanta bulmak zorundadýr. Ancak tahmin edebileceðiniz gibi bu yeterli deðildir, zira öðretmenimizin sevdiði yemekleri piþiren bu lokantacýnýn da ayný zamanda felsefe öðrenmeyi istemesi gerekmektedir. Bu tür bir araþtýrma yapmak hem son derece güçolacak hem de çok vakit alacak . Hatta bu örneðimizdeki felsefe öðretmeninin felsefe öðrenme isteðine sahip bir lokantacý bulmamasý ve bu nedenle uzman olduðu mesleði, yani öðretmenliði býrakarak kendi yemeðini piþirmeyi denemesi bile olasýlýk dahilindedir. - 3

. . Takas ekonomisinin getirdiði en büyük güçlük nedir? Takas ekonomisineden iþbölümü ve uzmanl ak tanýmaz?

Mal ve hizmetlerin deðiþtirilebilmesi amacýyla harcanan bu süre iþlem maliyeti olarak adlandýrýlmaktadýr. Takasa dayalý bir ekonomide söz konusu iþlem maliyeti oldukça yüksektir. Zira bu tür ekonomide "isteklerinkarþýlýklý eþleþmesi" ge ir. Bir diðer deyiþle insanlarýn ellerindeki mal ve hizmetleri istedikleri bir mal ve hizmetle deðiþtirebilmeleri için karþý tarafýn da ayný istek içerisinde bulunmasý gerekir. Þimdi yukarýda ele aldýðýmýz felsefe öðretmenimizin yaþadýðý dünyaya parayý dahil edersek ne olacaðýný görelim. Felsefe öðretmeni dersini dinlemek için para ödemeye istekli herkese felsefe anlatabilir. Bu sayede istediði lokantaya giderek dilediði yemeði yiyebilir ve kazandýðý parayla dayemeklerin bedelini ödeyebilir. Böylece "isteklerin karþýlýklý eþleþmesi" sorunu ortadan kalkar ve öðretmenimiz zamandan büyük bir tasarruf saðlayarak bu süreyi en iyi yaptýðý iþe, yani öðretmenliðe ayýrabilir.

Yukarýdaki örneðimizin gösterdiði gibi para, mal ve hizmetlerin takasedilmesi sýrasýnda har an zamanýn büyük bir bölümünü ortadan kaldýrarak ekonomik etkinliði artýrmaktadýr. Öte yandan para, insanlarýn en iyi yaptýklarý iþte uzmanlaþmalarýna olanak saðladýðý için de ekonomik etkinliðin saðlanmasýna katkýda bulunmaktadýr. Bu nedenle para, bir ekonominin temel yapý taþlarýndan birisini oluþturmaktadýr. Hatta para, iþlem maliyetlerini düþürerek ve dolayýsýyla iþbölümü ve uzmanlaþmaya olanak saðlayarak ekonominin daha pürüzsüz çalýþmasýný saðlayan bir yaða benzetilebilir. Para bir deðiþim aracýolarak ekonomik etkinliðin saðlanmasýna na? sýl bir katkýda bulunabilir?

Paraya duyalan gereksinimin çok güçlü olmasý, ilkel toplumlar hariç, hemen her toplumun kendi parasýný yaratmasýna neden olmuþtur. Bir metanýn para olarak kullanýlabilmesi için bazý özelliklere sahip olmasý gerekir: (1) Standart olmalýdýr, böylece deðeri kolayca öðrenilebilir. (2) Geniþ ölçüde kabul görmelidir. (3) Bölünebilir olmalýdýr, böylece deðiþimi gerçekleþtirmek kolaylaþýr. (4) Taþýmasý kolay olmalýdýr. (5) Çabuk deforme olmamalýdýr. Bu özelliklere sahip olan para insanlýk tarihi boyuncaçok deðiþik þeyler olmuþ ra olarak kullanýlan þeyler arasýnda, Amerikalý yerlilerin kullandýðý boncuklar, yine Amerikalý ilk sömürgeciler tarafýndan kullanýlan tütün ve viski, II. Dünya Savaþý sýrasýnda esir kamplarýnda kullanýlan sigara sayýlabilir.

Deðiþimi gerçekleþtirmek amacýyla para olarak kullanýlabilecek bir? þeyin taþýmasýgereken ö elerdir? Hesap Birimi Olma

Paranýn üstlendiði ikinci fonksiyon hesap birimi olmasý, yani ekonomikdeðerlerin ölçümü ama lanýlmasýdýr. Nasýl ki aðýrlýðý kilogram bazýnda, uzaklýðý kilometre bazýnda ölçüyorsak, mal ve hizmetlerin deðerini de para bazýnda ölçeriz. Paranýn üstlendiði bu fonksiyonun önemini kavrayabilmek için, paranýn böyle bir fonksiyon üstlenmediði bir takas ekonomisini düþünmek yeterlidir. . Para bir hesap birimi olmasaydý, mal ve hizmetlerin fiyatlarýnýnasýl ifade edebilirdik? - 4

! ! Eðer ekonomide sadece üç tür mal varsa (yumurta, felsefe dersi ve kitap gibi) sadece üç tane fiyat bilmemiz yeterlidir: yumurtanýn felsefe dersi bazýnda fiyatý (yani bir yumurta için kaç saatlik felsefe dersi ödemeniz gerektiði), yumurtanýn kitap bazýnda fiyatý ve felsefe dersinin kitap bazýnda fiyatý. Ancak bu ekonomide 10 çeþit mal olsaydý, bu mallardan birini diðeriyle deðiþtirebilmek için 45 tane fiyatý bilmemiz gerekecekti. Ayný þekilde 100 tür mal için 4950, 1000 tür mal için 499500 adet fiyata gereksinim duyardýk. N tane mal söz konusu olduðunda kaç adet fiyata ihtiyacýmýz olduðunu gösteren formül, kombinasyon formülü ile aynýdýr. Yani, N (N - 1) 2 100 tür mal olmasýdurumunda 100 (100 - 1) = 9900 = 4950 22 olacaktýr. Böyle bir ortamda, raflarýnda 2000 çeþit mal bulunan bir süper markette alýþ veriþ yapmanýn güçlüðünü düþününüz! Örneðin bir markette 1 kg tavuðun fiyatý 2 kg tereyaðý ve 1 kg deterjanýn fiyatý 18 kg domates þeklinde belirlenmiþ ise, tavuðun ve deterjanýn birbirine göre fiyatýnýn ne olduðuna karar vermek oldukça güçtür. Bu konuda kesin karar verebilmekiçin tüm mallarýn fiyatlarýný gözden geçirmeniz gerekecek ve her kalemmalýn fiyat etiketi 1999 ayrý fiyatý listeleyeceði için bunlarý okumakla geçireceðiniz zaman, pratik bir alýþveriþi imkânsýz hale getirecektir. Bir takas ekonomisinde fiyatlarýnasýl ifade edebilirsiniz? Bunun eko? nomik etkinlik üzerindeki etkisi nedir? Bu sorunun çözümü için ekonomiye parayý dahil etmek ve tüm mallarýn fiyatlarýný söz konusu para birimi ile ifade etmek yeterlidir. Böylece herbir mal ve hizmetin fi yatý tek bir deðerle, bu para birimi (örneðin lira) cinsinden

ifade edilebilir. Sadece üç tür malýn söz konusu olduðu bir ekonomide paranýn kullanýlmasý, fiyatlarýn sayýsý açýsýndan takas sistemine karþý büyük bir avantaj saðlamayabilir. Ancak 10 adet malýn bulunduðu bir ekonomide 45 tane yerine 10 tane, 100 malýn söz konusu olduðu bir ekonomide 4950 yerine 100 tane, 1000 çeþit malýn bulunduðu bir ekonmide ise 499500 yerine sadece 1000 tane fiyat olacaktýr. Görüldüðü gibihesap birimi olarak paran kullanýlmasý, gözönünde tutulacak fiyatlarýn sayýsýný azalttýðý için alýþveriþi büyük ölçüde kolaylaþtýrmaktadýr. Paranýn üstlendiði bu fonksiyonun saðladýðý yarar, ekonomi karmaþýklaþtýkça artacaktýr. Paranýn hesap birimi olma fonksiyonundan ne anlamamýz gerek ? mektedir? Ekonomi geliþtikçe bu fonksiyonun öneminin artma nedenini açýklayýnýz. Deðer Biriktirme Aracý Olma

Para, satýn alma gücünün zaman içerisinde elde tutulmasýný saðladýðý için ayný zamanda bir deðer biriktirme aracý olarak da iþlev görür. Bir deðer biriktirme aracý, gelirin elde edilmesinden harcamasýna kadar geçensüre içinde satýn alma g uhafaza etmek amacýyla kullanýlýr. Bir - 5

. . . ! çoðumuz gelirimizi elde eder etmez hemen harcama eðiliminde olmayýp, alýþveriþ için vaktimiz oluncaya veya alýþveriþ ihtiyacý duyuncaya kadarbeklemeyi tercih ettiðimizden, paranýn bu fonksiyonu yaþamýmýza büyükbir kol getirmektedir.

Deðer biriktirmek amacýyla kullanýlabilecek tek araç para deðildir. Tahviller, hisse senetleri, konut, toprak veya mücevherat da deðer biriktirmek amacýyla kullanýlabilir. Bu türden birçok aktif deðer biriktirme aracý olarak para karþýsýnda daha avantajlýdýr. Örneðin bu aktifler paraya göredaha yüksek oranda etirisi elde ederler, fiyatlarý yükselebilir ve deðer deðiþikliklerinin dýþýnda sahiplerine (barýnma, süs eþyasý olma gibi) diðer bazý hizmetler de sunarlar. Bu aktifler paraya göre daha avantajlýbir biriktirme aracýiseler, halk neden para tutmayýtercih etmektedir?

Bu sorunun cevabý önemli bir iktisadi kavram olan likitide ile ilgilidir. Likitide, bir aktifin bir deðiþim aracýna dönüþtürülmesindeki nispikolaylýk ve sürat olarak ilir. Likitide bir aktifte bulunmasý arzulanan bir kavramdýr. Bir diðer deyiþle bir aktifin likitidesi ne kadar yüksekse, talep miktarý da o kadar çok olacaktýr. Bir deðiþim aracý olmasý nedeniyle para tüm aktifler içinde en likit olanýdýr, yani bir satýn alma iþlemini gerçekleþtirebilmek için paranýn bir baþka þeye dönüþtürülmesine gerekyoktur. Örneðin evini isyoncuya satýþ bedeli üzerinden belirli oranda bir komisyon ödemek zorunda kalabilirsiniz. Öteyandan acilen ödemeniz g ereken bir borcunuz nedeniyle evinizi bir anönce satmanýz gerekiyorsa, satýþ iþleminin dah a çabuk gerçekleþmesi için düþük bir fiyat isteyebilirsiniz. Halbuki para için böyle maliyetler gerekmez. Görüldüðü gibi paranýn en likit aktif niteliðinde olmasý, en cazip deðer biriktirme aracýolmamasýna karþýn halkýn neden para tutma arzusunda olduðunu ortaya koymaktadýr. Paranýn deðer biriktirme aracýolma fonksiyonu ile fiyatlar arasýnda bir iliþki kurulabilir mi? Paranýn ne kadar iyi bir deðer biriktirme aracý olduðu fiyatlara baðlýdýr. Örneðin tüm fiyatlarýn ikiye katlanmasý, paranýn deðerini yarý yarýya azaltýr. Tersine tüm fiyatlarýn yarý yarýya düþmesi, paranýn deðerinin iki kat arttýðýnýifade etmektedir. Fiyatlar genel düzeyinin hýzla yükseldiði enflasyonist bir ortamda, para hýzla deðer kaybeder ve halk servetini para biçiminde tutmaktan uzaklaþýr. Bu durum, özellikle hiperenflasyon olarak bilinen

aþýrý enflasyon dönemlerinde en uç noktasýna ulaþýr. I. Dünya Savaþý sonrasý Almanya'da yaþanan hiperenflasyonda, aylýk enflasyon oraný kimi zaman %1000'i geçmiþtir. Hiperenflasyon, 1923 yýlýnda sona erdiði zaman fiyatlar genel düzeyi iki yýl öncesine göre % 30 milyar oranýnda artmýþtýr. Hatta hiperenflasyon döneminin sonlarýna doðru bir somun ekmek almak için gerekli parayý ancak bir el arabasý ile taþýmanýn mümkün olduðuna iliþkin öyküler anlatýlmaktadýr. Paranýn saat baþý deðerinin düþtüðü böyle bir ortamda, kimse elinde para tutmak istemeyecek ve iþlemleri gerçekleþtirmek için para kullanýmý azalacaktýr. Dolayýsýyla takas baskýn duruma gelecek ve bu da maliyetleri hýzla yükseltirken ekonomide üretimin düþmesine yol açacaktýr. - 6

?

Paranýn deðer biriktirme aracý olma fonksiyonunun büyük ölçüde erozyonauðradýðýbir ortamda deðiþim aracýolma fonksiyonu bundanetkilenir mi? Neden ve nasýl PARANIN GELÝÞÝMÝ

Takas ekonomisinin getirdiði kýsýtlamalardan kurtulabilmek için paranýn ilk kez kullanýlmasýndan bu yana paranýn biçimi çok önemli deðiþiklikler göstermiþtir. Ýlk dönemlerde kullanýlan para, ortak bir ticari araç olarakkullanýlma ve gel kler gibi kriterler tarafýndan belirlenen mallardý. Bu anlamda birçok meta para olarak iþlev görmüþtür. Ýnek, pirinç, mýsýr ve buðday, ilk para biçimlerine verilebilecek birkaç örnektir. Zaman içerisinde bu ilkel para biçimlerinin yerini deðerli madenlerin aldýðý görülmektedir. Zira herhangi bir nesnenin para olarak kullanýlabilmesi için o nesnenin evrensel olarak kabul edilebilir olmasý gerekmektedir. Herkes tarafýndan kabul edilen bir deðere sahip olan bir nesnenin para olarak iþlev göreceði açýktýr. Bu konuda yapýlan seçim ise doðal olarak altýn ve gümüþ gibi deðerli madenler olmuþtur. Deðerli madenlerden veya deðeri olan diðer metallerden meydana gelen para sistemine mal para adý verilmektedir. Ýlk çaðlardan baþlayarak birkaç yüzyýl öncesine kadar, mal para bir deðiþim aracý olarak iþlev görmüþtür. Deðerli madenlere baðlý olarak çalýþan bir ödeme sistemindeki en büyük sorun, bu tür paranýn çok aðýr olmasý ve bir yerden bir baþka yere nakliyesinin sorun yaratmasýdýr. Sanayi devrimi ile birlikte baþlayan hýzlý ekonomik kalkýnma ve ticaret hacmindeki büyük artýþ, para sisteminde önemli deðiþikliklerin de baþlangýcý olmuþtur. Bu baðlamda gözlenen ilk deðiþme kaðýt paranýn (deðiþim aracý olarak iþlev gören kaðýt parçalarý) ortaya çýkýþýdýr. Kaðýt paranýn ilk ortaya çýkýþý, bankalarda bulunan altýn veya gümüþ karþýlýðý alýnan makbuzlarýn bir deðiþim aracý olarak kullanýlmasýdýr. 18'inci YY.'ýn ikinci yarýsýndan itibaren batý dünyasýnda ticari bankalarýn ve devletin çýkardýðý bu tür kaðýtlardan oluþan para, mal paranýn yerini almaya baþlamýþtýr. ? Mal para nedir? Mal paradan kaðýt paraya geçiþi saðlayan faktörnedir? Deðerli madene dönüþtürülebilen kaðýt paranýn altýn ve gümüþ sikkelerin yerini almasýndan kýsa bir süre önce ikinci önemli deðiþiklik ortaya çýkmýþ ve bankalarda bulunan vadesiz mevduat hesaplarý

üzerine yazýlmýþ çekler ödemelerde kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Nitekim 1860'lý yýllarda ABD ekonomisinde çeke tabi vadesiz mevduat miktarý hýzla artmýþ ve mevcut kaðýt para miktarýna yakýn bir düzeye ulaþýlmýþtýr.

Altýn veya gümüþ gibi deðerli madenlere dönüþtürülebilen kaðýt paranýn geçirdiði bir önemli deðiþim de itibari paraya geçiþtir. Ýtibari para devlet tarafýndan yasal ödeme aracý olarak çýkartýlmýþ olan (yani ödemelerdeyasal olarak kabul edilmesi gereken) ve deðerli bir madene dönüþtürüle en kaðýt paradýr. Þüphesiz kaðýt parayý taþýmak çok kolaydýr, ancak bu kaðýtlarýn bir ödeme aracý olarak kullanýlabilmesi için bunu çýkartan yetkililere güven duyulmasý gerekir. Öte yandan bu kaðýt paranýn taklit edilmesi son derece güç olacak þekilde basýlmasý da zorunludur. ? Ýtibari paranýn kabul görebilmesi için gerekli olan temelþartlar nelerdir? - 7

doðal gaz. Örneðin tüm ödemelerin elektronik iletiþim olanaklarýnýn kullanýlmasý ile gerçekleþtirildiði Elektronik Fon Transferi (EFT) olarak bilinen sisteme geçiþle söz konusu maliyetler ortadan kalkabilir. Örneðin ödemeniz gereken bir fatura söz konusu ise evinizdeki kiþisel bilgisayar ve özel bir elektronik að aracýlýðý ile banka hesabýnýzdan borçlu olduðunuz kiþi veya kurumun hesabýna gerekli miktarý aktarabilirsiniz. Öte yandan son yýllarda satýn alma iþlemlerinde hesap kartlarýnýn kullanýlmasýna olanak tanýnmasýyla EFTsistemi halkýn günlük yaþamýna doðr bulunmaktadýr. banka ile baðlantý kurma. Öte yandan birçok banka. Ancak çekle ödeme sisteminin getirdiði bir takým sorunlar da vardýr. EFT sistemi içerisinde tüm maðazalar satýþ noktasý (POS) olarak bilinen bir bilgisayar terminalne ya da nakit para veya çek kullanmaksýzýn satýn alma iþlemini gerçekleþtirebildiðiniz "hesap kartý" sistemine sahipolacaklardýr. tüm iþlemler elektronik olarak yapýlýrken insan faktörü ve kaðýt kullanýmý ortadan kalkmaktadýr. Birçok ülkede merkez bankalarý bu tür elektronik fon transferini yürütmeye olanak tanýyan sistemler kurmuþlar ve finansal kurumlarýn çek kullanmaksýzýn birbirlerinin hesaplarý arasýnda fon transfer edebilmelerini saðlamýþlardýr. Günümüzde birçok kurum. Çek kullanýmý sayesinde kaðýt paranýn çalýnma tehlikesi ortadan kalkmýþ ve paranýn nakledilmesi sorunu büyük ölçüde azalmýþtýr. periyodik olarak ödenmesi gereken bazý faturalar (telefon. hesaplar arasý para transferi ile ödeme yapma iþlemleri eþanlý olarak gerçekleþtirilmekte.Yukarýda da deðindiðimiz gibi. . Yukarýda sözü edilen POS sistemi hýzla yaygýnlaþýrken. Bilgisayarlarýn geliþimi ve modern iletiþim teknolojisinin kullanýmý ile birlikte ödeme sisteminin daha iyi organize edilmesi söz konusu olabilir. elektrik gibi) ve kredi kartý ödemeleri her dönem otomatik olarak vadesiz mevduat hesabýnýzdan ödenebilmektedir. Örneðin çeklerin tahsili vakit alabilmekte ve bu nedenle çekle gerçekleþtirilen iþlemlerin maliyeti yüksek olabilmektedir. Dikkat edilirse satýn alma. menkul kýymet alým-satýmý gibi iþlemler yapma olanaðýný sunmaktadýr. Çeke baðlýödeme sisteminin en önemli sakýncasýnedir? EFT sistemi bu soruna nasýl bir çözüm getirebilir? . Yukarýda sözü edilen sistem günümüzde kullanýlabilen ve hýzla yaygýnlaþan bir sistemdir. Bir atýn almak istediðinizde elinizdeki hesap kartýný maðazadaki bilgisayar terminaline yerleþtirip þifrenizi girdikten sonra gerekli miktarý bankadaki hesabýnýzdan maðazanýn hesabýna aktarabilirsiniz. evlerindeki kiþisel bilgisayarlar aracýlýðýylamüþterilerinin banka nan kendi hesaplarýna eriþme ve havale. personelinin ücret ve maaþlarýný bu personelin bankadaki hesabýna transfer ederek ödemektedir. paranýn geçirdiði en önemli deðiþikliklerden birisi çeklerin kullanýlmasýdýr.

bu geçiþ sürecinin umulandan daha yavaþ ilerlediði de bir gerçektir. Bu da elektronik ödeme sisteminde kötü niyetli kiþilerin banka hesaplarýna eriþebileceðini ve baþkalarýnýn hesaplarýndaki fonlarý kendi hesaplarýna aktararak hýrsýzlýk ya ? . Oysa "yetkisi olmayan bir kiþinin bilgisayar aracýlýðý ile bankanýn verilerini deðiþtirdiði" þeklinde haberlere basýnda sýk sýk rastlamaktayýz.EFT sistemi nedir? Bu sistemin saðladýðýavantajlar nelerdir? Çek kullanýmýnýn yakýn bir tarihte ortadan kalkacaðýný savunanlar bulunmasýna karþýn.8 . Kaðýda dayalý ödemelerde. ödeme karþýlýðýnda alýnan makbuz sahtekarlýða engel olan önemli bir unsurdur. EFT sistemi. kaðýda dayalý bir ödeme sistemi (kaðýt para veçek gibi) ile karþýlaþtýrýldýðýnda çok daha etkin bir siste bazý faktörler kaðýda dayalý sistemin tamamýyla ortadan kalkmasýna engel olmaktadýr.

Günümüzde bilgisayar sistemlerinin güvenirliðinin artýrýlmasýna yönelik programlar geliþtiren yeni bir sektör oluþarak geliþme sürecine girmiþtir. elektronik paranýn geliþimi bir seyir izlemektedir. Bu nedenle teorik yaklaþým paranýn söz konusu özelliði üzerinde durmakta ve deðiþim aracý . Daha önce gördüðümüz gibi paranýn temel özelliði bir deðiþim aracý olarak kullanýlmasýdýr. Öte yandan henüz çözümlenmemiþ bazý hukuki sorunlar da mevcuttur. Örneðin birisi þifrenizi öðrenip hesabýnýzdan baþka bir hesaba para aktarýrsa bunun sorumlusu kim olacaktýr? Yukarýda yapýlan açýklamalardan çýkan sonuç. kaðýt ve yeni elektronik para biçimlerinin yaygýnlaþmaya þeklinde özetlenebilir. Daha önce deðindiðimiz gibi. Bu tür kötü niyetli kiþilere engel olabilmekkolay bir iþ deðildir. Bu nedenle söz konusu davranýþsal para tanýmý bir ekonomide hangi tür aktiflerin para olarak kabul edilebileceði hususunda bir bilgi vermemektedir. bir ödeme yapýlacaðý zaman halkýn bu aktifin karþý tarafça kabul edileceðine olan inancýdýr. para miktarýnýn ölçülmesinde hangi aktiflerinbu miktara dahil edilec arar verirken ekonomi teorisi kullanýlmalýdýr. Bir aktifi para yapan unsur. Bu tür para tanýmý elde edebilmenin iki temel yolusöz konusudur: teorik yaklaþým ve amprik yaklaþým. Ancak paranýn miktarýný ölçebilmek için hangi tür aktiflerin para olarak kabul edileceðini ortaya koyan kesin bir tanýma ihtiyacýmýz vardýr.? ? ? pabileceðini göstermektedir. paranýn halkýn kararlarý ve tercihleri tarafýndan belirlenen bir kavram olduðunu kabul ediyoruz demektir. tarih boyunca çok sayýda farklý aktif bu fonksiyonu yerine getirmiþtir. "satýn alýnan mal ve hizmetlerin karþýlýðýnýn ödenmesinde genel olarak kabul edilen herþey" biçiminde tanýmladýðýmýz zaman. kullanýmýnýn azaldýðý baþladýðý henüz tam olarak yavaþ EFT sisteminin uygulamada karþýlaþtýðýsorunlar nelerdir? PARA MÝKTARININ ÖLÇÜLMESÝ Parayý. Ancak yeterli güvenliðin saðlanmasý çözümlenememiþ bir sorun olduðu için. Davranýþsal para tanýmýna dayanarak para miktarýnýölçmek neden mümkün deðildir? Paranýn Teorik ve Amprik Olarak Tanýmlanmasý Teorik yaklaþýma göre.

Teorik yaklaþýma göre para arzý ölçütüne dahil edilmesi gerekenaktiflerin temel özelliði ne olmalýdýr? Bu özelliðe sahip ak lerdir? Teorik yaklaþým paranýn tanýmý konusunda çoðu zaman kesin cevaplar vermemize olanak tanýmamaktadýr. Örneðin bazý ülkelerde mevduat sertifikalarý baþkalarýna devredilebilir özellik taþýmaktadýr.9 . Öte yandan vadeli mevduatlar çoðu zaman ilave bir maliyete katlanmaksýzýn istendiðinde nakte veya vadesiz mev .olarak kullanýlan aktiflerin para arzý ölçümüne dahil edilmesi gerektiðini savunmaktadýrlar. Diðer bazý aktifler de deðiþim aracý gibi fonksiyona sahip iken nakit ve vadesiz mevduatlar kadar likit deðildirler. Buna göre teorik yaklaþým. para arzý ölçütüne sadece yukarýda sýralanan aktiflerin dahil edilmesi gerektiðini öne sürmektedir. mal ve hizmetlerin bedellerinin ödenmesinde kullanýlabileceði için deðiþim aracý olarak iþlev görmektedirler. Nakit (kaðýt para ve ufaklýk para) ve çeke tabi vadesiz mevduatlar.

Teorik yaklaþým para arzý ölçütüne hangi aktiflerin dahil edilmesi. hangilerinindýþarýda býrakýlmasý gerektiði hususunda yeterli bir cevap bulamamaktadýr. Paranýn amprik olarak tanýmlanmasýnda karþýlaþýlan sorunlar neler? dir? Yukarýdaki açýklamalarýmýzdan anlaþýlabileceði gibi her iki yaklaþým da tatmin edici düzeyde kesin bir para tanýmý verememektedir. Bu iktisatçýlara görepara olarak adlandýrýlacak þ anýn etkilediði düþünülen deðiþkende gözlenen hareketleri en iyi þekilde belirlemeye olanak saðlayan ölçüt olarak kabul edilmelidir. örneðin vadeli mevduatlarýn da para arzýna dahil edilmesi gerektiði düþünülebilir. Teorik ve amprik yaklaþýmlar dýþýnda para arzýnýn kapsamýnýn belir? . bu konuda kesin bir karar verilmesine engel olacak ölçüde karýþýktýr. Ancak sözü edilen bu önerilere baðlý olarak hesaplanan para arzý büyüklükleri henüz geniþ bir kabul görmemektedir. bu durumda nakit ve çeke tabi mevduata "1". Bu nedenle. Açýktýr ki. Öte yandan enflasyonu en iyi tahmin etmeye olanak saðlayan bir para arzý ölçütü. Öte yandan nispeten daha yakýn tarihli birkaç çalýþmada.duata dönüþtürülebilmektedir. konjoktür dalgalanmalarýnýn tahmininde yetersiz kalabilir. Bu çalýþmalarda alternatif likit aktifler arasýndaki ikame derecesinin ölçülmesi ve bu derecelere göre alternatiflere aðýrlýk verilmesi öngörülmektedir. birçok iktisatçýnýn paranýn amprik olarak tanýmlanmasý gerektiðini savunmalarýna neden olmuþtur. Son yýllarda bazý iktisatçýlar paranýn aðýrlýklandýrýlmýþ bir büyüklük olarak hesaplanmasý gerektiðini savunmuþlar ve bu konuda bazý çalýþmalar yapmýþlardýr. Öte yandan elde edilen kanýtlarýn farklý para arzý ölçütlerinin tercih edilmesini gerektirecek ölçüde karýþýk olmasý nedeniyle amprik yaklaþým da yeterli olmamaktadýr. bir diðer dönemde ayný baþarýyý gösteremeyebilir. bunlarý ikame etme gücü yüksek olan aktiflere"1'e yakýn". Örneðin bir dönemde bu görevi yerine getiren bir para arzý ölçütü. Para arzýna hangi aktiflerin dahil edileceði konusunda teorik yaklaþýmýn taþýdýðý bu belirsizlik. Ancakhangi para arzý ölçütünün en iyisi olduðu yolunda yapýlan araþtýrmalarýn sunduklarý kanýtlar. ? Paranýn amprik olarak tanýmlanmasýndan ne anlýyorsunuz? Örneðin enflasyon oranýný doðru þekilde tahmin etmeye olanak tanýyan paraölçütünü araþtýrabilir ve bu ölçütü geçerli olarak tanýmlayabiliriz. zayýf ola ra "0'a yakýn" aðýrlýk katsayýlarý verilecektir. para arzýnýn finansal aktiflerin fiyatýna göre düzeltilerek hesaplanmasý gerektiði savunulmaktadýr.

Hattabunlardan bazýlarý (M2Y ve M3Y) 90'lý yýllarýn baþlangýcýndan itibaren tanýmlanan parasal büyüklüklerdir.C. Merkez Bankasý da birden fazla para arzý tanýmýna yer vermektedir.lenmesinde önerilen diðer yöntemler nelerdir? Paranýn kesin bir tanýmýný yapmada karþýlaþýlan bu belirsizlik. . Çünkü iktisat politikasýnýn yürütülmesinden sorumlu olan karar alýcýlar.C. Merkez Bankasý tarafýndan yapýlan çeþitli para arzý tanýmlarý söz konusudur. T. dünyadaki diðer Merkez bankalarý gibi T.10 .C. aslýnda birçok soru iþaretini de beraberinde getirmektedir. Merkez Bankasý'nýn Para Arzý Tanýmlarý Ülkemizde T. Paranýn tanýmý konusunda yukarýda deðinilen belirsizliklere paralel olarak. para miktarýný kontrol edebilmek için hangi aktiflerin para arzýna dahil edileceðini bilmek zorundadýrlar.

0 (12) M3 (10+11) 1299500. T.C. Öte yandan dolaþýmdaki t kapsamýna Hazine tarafýndan ihraç edilmiþ olan ufaklýk para da dahildir.1) pratiktebüyük sorun yaratmamaktadýr.Genellikle dar tanýmlý para arzý olarak bilinen ve M1 ile gösterilen para arzý tanýmýna dolaþýmdaki nakit. ticari bankalardaki vadesiz mevduatlar (resmi mevduatlar ve bankalararasý mevduat hariç) ve T.5 (9) Bankalardaki Resmi Mevduat 40204.5 T.5 (5) Bankalardeki Vadeli Mevduat 840033.0 (6) M2 (4+5) 1216320.5 (11) Merkez Bankasýndaki Diðer Mevduat 42976.5 (7) Yurtiçi Yerleþiklere ait DTH 1198749.0 (10) M3A (6+9) 1256524.1'den izlenebilir. 1995 yýlý sonu itibariyle söz konusu büyüklükler aþaðýda yer alan Tablo 1.C. Merkez Bankasý tarafýndan yapýlan ikinci para arzý tanýmý genellikle "geniþ tanýmlý para arzý" olarak bilinmekte ve M2 ile gösterilmektedir.1995 itibariyle Milyar TL) ? Büyüklük Miktar (1) Dolaþýmdaki Nakit 196071. Ancak ilave edilen bu miktarýn toplam içindeki payý son derece küçük olduðu için (1995 yýlý sonu itibariyle yaklaþýk % 0.0 (3) Merkez Bankasýndaki Mevduat 50. Genel olarak dolaþýmdaki nakit ve vadesiz mevduatlarýn toplamý dar tanýmlý para arzý olarak bilinirken.0 (8) M2Y (6+7) 2415069. Dar anlamlýpara arzýnýn kapsamýnýbelirtiniz. Merkez Bankasý bu toplama kendisinde bulunan vadesiz mevduatlarý da ilave etmektedir.12. TABLO 1.1 TÜRKÝYE'DE PARA ARZI TANIMLARI (31.C. Merkez Bankasý'ndaki mevduat dahil edilmektedir.5 (13) M3Y (7+12) 2498249.5 (2) Bankalardeki Vadesiz Mevduat 180166.0 (4) M1 (1+2+3) 376287. M2 para arzý .

1'de verilmektedir. Yukarýda verilen iki temel para arzý kavramýnýn yaný sýra T.tanýmý M1 para arzýna bankalardaki vadeli mevduatlar (resmi mevduatlar hariç) ve mevduat sertifikalarýnýn ilave edilmesi ile bulunmaktadýr.C. Söz konusu büyüklüklerin 1995 yýlý sonu itibariyle aldýklarý deðerler Tablo 1.11 . Merkez Bankasý aþaðýda kapsamlarý özetlenen para arzý tanýmlarýna da yer vermektedir. M2Y = M2 + Yurtiçi Yerleþiklerin Döviz Tevdiat Hesaplarý M3A = M2 + Bankalardaki Resmi Mevduat M3 = M3A + Merkez Bankasýndaki Diðer Mevduat M3Y = M3 + Yurtiçi Yerleþiklerin Döviz Tevdiat Hesaplarý .

Hem ulusal hem de uluslararasý anlamda finansal sistemde faaliyet gösterenler arasýnda yaþanan rekabet. finansal sistem statik deðil tamamýyle dinamik bir yapý sergilemektedir.% Deðiþim Oraný 1. Finansal sistemin geçirdiði bu deðiþim sürecinde idari düzenlemelerde gerçekleþtirilen deðiþikliklerin rolü önemli olsa da. Ýkinci olarak. Özellikle 1980 li yýllardan baþlayarak finansal sistem tüm dünyada önemli yapýsal deðiþiklikler göstermiþtir. Öncelikle finansal sistemi oluþturan kurumlarýn sayýsý ve karmaþýklýðý bu sistemi oluþturan yapýnýn anlaþýlmasýný güçleþtirmektedir.25 0.00 0.00 808182838485 8687888990919293 9495 PARA ARZINDAKÝ DEÐÝÞMELER Yüzde Deðiþim Oranlarý DM1 DM2 Þekil 1.50 0. 1970 lerin ortalarýndan itibaren artmaya baþlamýþtýr. Finansal sistemi oluþturan kurum ve piysalarýn çok sayýda olmasý.1. finansal sistem üzerindeki kontrollerin hafifletilmesi (deregülasyon) deðil.75 0.25 1. kullanýcýlara sunulan hizmetlerin ve araçlarýn çeþitliliði kesin bir tanýmlama yapmaya engel olmaktadýr.1'den izlenebilir. . Para Arzýndaki Deðiþmeler Tanýmlanan bu parasal büyüklüklerden M1 ve M2 para arzý tanýmlarýnýn 1980 yýlýndan itibaren gösterdikleri artýþ oranlarý ise Þekil 1. finansal sistemdeki deðiþimin temel sürükleyici gücü.50 1. FÝNANSAL SÝSTEMÝN TEMELLERÝ Bir ekonominin en önemli sektörlerinden birisini oluþturan finansal sistemin yapýsýný ve üstlendiði fonksiyonlarý anlayabilmek iki nedenle öðrencilere zor gelmektedir.

finansal kurumlar arasýndaki rekabet sonucu ortaya çýkan finansal yenilikler olmuþtur.12 . Finansal sistemin görünüþteki bu karmaþýklýðýna ve daha esnek ve rekabetçi bir yapýya geçiþ sürecine karþýn temel çalýþma prensipleri oldukça basittir. tüm ülkelere uygulanabilir ve deðiþen finansal yapýnýn daha iyianlaþýlmasýný sað . Aslýnda bu bölümde ele alacaðýmýz finansal sistemin temel unsurlarý.

yani toplam gelirleri ve harcamalarý açýsýndan incelenmektedir. her bir ekonomik birim. Aksine finansal sistem. Bu tür iþletmelerin yaptýklarý harcamalar ise üretimin maliyetini oluþturan girdilere yapýlan ödemeleri ve yeni bina-teçhizatþeklindeki sermaye s tokuna yapýlan ilaveleri kapsamaktadýr. Borç alan açýsýndan faiz oraný fon elde etmenin karþýlýðýnda ödemek zorunda olduðu bedeli. Hanehalklarý . Bir ekonomide mal ve hizmet üretiminde fiilen faaliyet gösterenekonomik birimleri sýnýfl andýrýnýz ve bu gruplarýn gelir ve harcamaözelliklerini düþününüz! Hanehalklarýnýn geliri. Finans dýþý iþletmeler . yollar. borç veren açýsýndan ise fon saðlamanýn karþýlýðýný ifade etmektedir.FÝNANSAL SÝSTEMÝN GENEL TANIMI Finansal sistem belirli bir coðrafi bölgede yerleþik veya belirli bir adrese sahip bir kurum deðildir. Finans dýþý iþlerle uðraþan iþletmelerin temel gelir kaynaðý. devlet ve diðer finans dýþý iþletmelere yapýlan mal ve hizmet satýþýndan elde edilen gelirlerden oluþmaktadýr. Devlet grubunda yer alan ekonomik birimlerin temel gelirleri. Faiz oraný finansal sistemde el deðiþtiren bu fonlarýn fiyatýdýr. Basitlik saðlamak açýsýndan yabancý ekonomik birimleri bu noktada dýþarýda tutarsak. vergi ve harçlardan elde edilmekte. . finans dýþý iþletmeler ve devlet þeklindeki gruplandýrma. Her bir ekonomik grubun temel gelir kaynaklarýnýve harcama yerle? rini. makro iktisat derslerinde gördüðünüz gayrisafi milli hasýla kavramýile iliþkilendiriniz! Yukarýda sýralanan herhangi bir grubun tamamý için veya grupta yeralan herhangi bir ekonomik birim için. temel olarak ücret maaþþeklinde elde edilmekte. Devlet Yukarýda sýralanan her grup ve bu gruplar içinde yer alan birimler. bir ekonomiyi oluþturan ekonomik birimler gözönüne alýnarak kolayca gösterilebilir. konut harcamalarýndan oluþmaktadýr. Hanehalklarý. harcamalarý ise kamu hizmetlerini saðlamanýn maliyeti ilebirlikte. üç tür bütçe durumu söz konusuol . borç alanlar ve borç verenlerin fonlarýn eldeðiþtirmesi iþlemlerini gerçekleþtirdikleri bir alan niteliðindedir. Bankalarý ve diðer finansal aracý kurumlarý analize daha sonra katacaðýz. hanehalklarý. her grubunfarklý gelir ve harcama özellikleri olduðunu yansýtmaktadýr. ? Faiz oranýnýborç alan ve borç veren açýsýndan nasýl deðerlendiririz? Finansal sistemin yapýsý. aþaðýdaki gruplardan birisine katýlarak deðerlendirilebilir: . Dikkat edilirse bu noktada sadece reel (finansal olmayan) ekonomik birimler gözönüne alýnmaktadýr. barajlar gibi sermaye harcamalarýndan oluþmaktadýr. harcamalarý ise dayanýklý ve dayanýksýz mal ve hizmetlere yapýlan harcamalarla.

13 . açýk bütçe (harcamalarýn gelirlerden fazla olmasý) ve fazla bütçe (gelirlerin harcamalardan fazla olmasý). Zira tanýmýmýz gereði. Finansal sistem bütçe fazlasý olan ekonomik birimler ve bütçe açýðý olan ekonomik birimlerle ilgilenmektedir.r: Dengeli bütçe (gelir ve harcamalarýn eþit olmasý durumu). Likitide açý . Bütçe fazlasý olan ekonomik birimler bu noktada bir sorunla karþý karþýyadýr. bütçe fazlasýna sahip olan bir ekonomik birim gelirinin tamamýný harcamak istememekte ve elinde bir miktar fon fazlasý bulunmaktadýr.

taným gereði gelirlerinden daha fazla harcama yapma isteðinde olan bütçe açýðýna sahip ekonomik birimlerdir. Açýktýr ki fon fazlasýna sahip ekonomik birimlerden fon açýðý olan ekonomik birimlere . Zira incelenen dönem için söz konusu ekonomik birim. Bütçe fazlasýna sahip ekonomikbirim açýsýndan bor olan ekonomik birimden alacak hakký doðuran bir finansal aktif niteliðindedir. Bu anlamda bütçe fazlasýna bir ekonomik birim artan risk ve azalan likitide karþýlýðýnda tatmin edici bir gelir elde ederse daha düþük likitideye vedaha yüksek riske r olabilir. gelirinden daha fazla bir miktarda harcama yapmak istemektedir. bütçe açýðýna sahip ekonomik birimleri ise belirli bir dönemde toplam harcamalarý toplamgelirlerini aþan ekonomik birimler olarak tanýmlamýþtýk. finans dýþý iþletmeler ve devlet) belirli bir dönemde toplam gelirleri toplam harcamalarýný aþan birimler olarak. Ancak likitide ile faiz geliri arasýnda ters yönlü bir iliþki mevcuttur. belirli bir süre içinde (borcun vadesi) ödünç verilen miktarý (ana para) ve faizi ödeme sözü olarak düþünebiliriz. Ödünç alma ve ödünç verme iþlemleri. likit durumda bulunmanýn fýrsat maliyeti de o derece yüksek olacaktýr. bütçe fazlasý olan ekonomik birim harcamak istemediði bir miktar fazla fona sahiptir. FON FAZLASI VE FON AÇIÐI OLAN EKONOMÝK BÝRÝMLER . Bu tanýmlamadan yola çýkarak. elindekifazla fonlarý bir borç senedi karþýlýðýnda fona ihtiyacý olanlara ödünç olarak vermek konusunda istekli olacaktýr. Örneðin elinde nakit tutan bir ekonomik birim en likit pozisyonda olmasýna karþýn bu nakitten faiz geliri eldeedemeyecek ve bu nedenle yüksek bir fýrsat maliyeti üstlenmek zorundakalacaktýr.sýndan düþünüldüðünde. Ödünç vereceði kiþi ve kurumlar da. Dolayýsýyla bütçe fazlasýn bir ekonomik birim. Bütçe açýðýna sahip ekonomik birim açýsýndan ise borç senedi. Burada sözü edilen fýrsat maliyeti bir ekonomik birimin elinde likitidesi yüksek aktifler bulundurarakvazgeçtiði faiz gel irini ifade etmektedir. Ýlk olarak. bütçe fazlasý olan ekonomik birimleri ellerinde fon fazlasý olan ekonomik birimler. Burada sözü edilen borç senedini. bütçe açýðýna sahip ekonomik birimleri ise fon açýðý veya fona ihtiyacý olan ekonomik birimler olarak ele alabiliriz. Likitide derecesi ne kadar yüksek olursa. iþlemi gerçekleþtiren her iki tarafýn bilançolarýaçýsýndan nasýl deðerlendirilmelidir? Bütçe fazlasý olan ekonomik birimle bütçe açýðý olan ekonomik birim arasýndaki iliþkide iki husus dikkat çekicidir. ancakelde yüksek likitideye sahip fon bulundurmanýn bir fýrsat maliyeti vardýr. Ýkinci olarak bütçe açýðýna sahip bir ekonomik birim yukarýda ortaya konulan durumun tamamen tersi bir durumile karþý karþýyadýr. YATIRIM. belirtilen yükümlülükler yerine getirilmediði takdirde sahip olunan reel varlýklar üzerinde borç verene alacak hakký doðuran bir finansal yükümlülük niteliðindedir. bütçe fazlasý olan ekonomik birim en likit durumdadýr. Yukarýdaki açýklamalarýmýzda bütçe fazlasýna sahip ekonomik birimleri (hanehalklarý. TASARRUF.

Fon açýðýolan ekonomik birimlerin planladýklarýharcamalarýyapamamalarýnýn nedeni nedir? Böylece finansal sistemin temel ekonomik fonksiyonu ortaya çýkmaktadýr: Finansal piyasalar fon fazlasýna sahip ekonomik birimlerden fon .14 ? .fon aktarýmýný gerçekleþtirecek bir mekanizma olmadýðý sürece bütçe açýðý olan birimlerin harcama yapma konusundaki planlarýný gerçekleþtirmeleri söz konusu olamayacaktýr.

açýðý olan ekonomik birimlere fon transferini gerçekleþtirmektedir. harcama yapmak isteyen ve bu amaçla kullanmaküzere fona ihtiyacý olan ekonomik birimler (yatýrýmcýlar veya borçlular) ise þeklin sað tarafýnda gösterilmektedir.2 . Bir ekonomide temel tasarrufçular hanehalklarýdýr. Sözü edilen menkul kýymetler veya finansal araçlar borçlunun gelecekteki geliri veya varlýklarý üzerinde alacak hakký doðurmaktadýr. Ancak hanehalklarý ve yabancýlar da harcamalarýný finanse etmek amacýyla fon borçlanabilirler. Dolaysýz finansmanda (Þekil 1. Finansal Akýmlar. bunlarý satanlar (çýkartanlar) açýsýndan pasif (yükümlülük) niteliðindedirler.nin alt kýsmýnda yer alan akým) yatýrýmcýlar çýkardýklarý menkul kýymetleri (ayný anlama gelmek üzere finansal araçlarý) finansal piyasalarda tasarruf sahiplerine satarak fon borçlanmaktadýr. iþletmeler ve devlettir. Finansal sistemin üstelendiði bu temel fonksiyon aþaðýda yer alan Þekil 1. Bu nedenle söz konusu menkul kýymetler bunlarý satýn alanlar açýsýndan aktif (varlýk) niteliðinde iken. Öte yandan fon açýðý bulunan ekonomik birimlerin en önemlileri. kamu birimleri ve yabancýlar (hanehalklarý ve devlet anlamýnda) da kimi zaman fon fazlasýna sahip birimkonumuna gelebilirler ve bu fazla fonlarý kredi olarak vermek amacýylakullanabilirler.2 de þematik olarak gösterilmektedir Tasarruf yapan ve ellerinde fon fazlasý bulunduran ekonomik birimler (tasarruf sahipleri veya kreditörler) þeklin sol tarafýnda.2. DOLAYLI FÝNANSMAN FONLAR YATIRIMCILAR (BORÇLULAR) DOLAYSIZ FÝNANSMANFONLAR FONLARFONLAR FÝNANSALARACILAR FÝNANSAL.HanehalklarýARACILARTASARRUFÇULAR(KREDÝTÖRLER) -Ýþletmeler . Þirket tasarruf sahiplerine ör- . FONLAR -Ýþletmeler -Devlet -Hanehalklarý -Yabancýlar . Ancak iþletmeler. Örneðin bir þirket otomobil üretiminde yeni bir teknolojiyi devreye sokmak için yatýrým yapmak istediði zaman bir miktar fon borçlanmak isteyebilir.Yabancýlar Þekil 1. Þekilde yeralan oklarýn giösterdiði gibi. tasa ruf sahiplerinden yatýrýmcýlara fon aktarýmýnda (fon akýmý) iki yol söz konusu olmaktadýr.Devlet.

Bunu daha iyi kavrayabilmek için .15 . Bir ekonomide tasarruf yapanlarla. Tasarrufçulardan yatýrýmcýlara doðru gerçekleþen bu fon akýmýnýn ekonomi açýsýndan önemi nedir? Yukarýdaki sorunun cevabý çok basit bir gözlemde yatmaktadýr. kârlý bir yatýrým fýrsatý yakalayanlar genellikle ayný ekonomik birimler deðildir.neðin tahvil satarak doðrudan tasarruf sahiplerinden borçlanabilir.

Bu saye de soba imalatçýsý satýþlardaki artýþtan ötürü yýlda 20 milyon lira ek gelir elde etmeyi düþünmektedir. Gerçekleþtirdiðiniz bu tasarrufu kullanarak gelir elde etmenize olanak saðlayacak bir yatýrým yapma fýrsatýnýz yoksa. Eðer bu imalatçý ile iliþki kurabilirseniz. elinizde atýl olarak duran 100 milyon lirayý yýlda 10 milyon faiz ödemek kaydýyla imalatçýya borç verebilirsiniz ve böylece soba imalatçýsý yatýrýmý gerçekleþtirebilir. ancak finansal piyasalarýn olmamasý nedeniyle ödünç almaveya ödünç verme iþlemlerinin söz k adýðýný kabul edelim. Bunun yaný sýra yakýt tasarrufu saðlayan bu yeni tip sobanýn kullanýmý sonucu. Böylece finansal piyasalarýn ekonomik açýdan neden bu denli önemli olduklarýný ortaya koymuþ oluyoruz. þimdi yýlda 10 milyon lira gelir eldeetmektesini z. Finansal piyasalar. Örneðin bu miktar parayla satýn alacaðý bir aracý soba imalatýnda kullanarak yakýt tasarrufu saðlayan yeni tipbir soba üretebilir. elinde fon olmadýðý için verimli bir yatýrým fýrsatýný hayata geçiremeyenlere fon aktarýmýna olanak saðlamaktadýr. Bu iþlem sonucunda hem siz. Finansal sistemin ekonomide yer alan herkesin refah düzeyini nasýl? artýrdýðýna iliþkin sür e bunun nedenlerini tekrarlayýnýz! Görüldüðü gibi finansal piyasalar hem borç alan. Finansal piyasalarýn temel fonksiyonu ve bu fonksiyonlarýn tam ola? . hem de genel anlamda ekonomi önceki duruma göre daha iyi bir durumdadýr. hem borç veren hemde ekonominin bütünü açý etkinliðin artýrýlmasýna olanak tanýmaktadýr. Öte yandan soba imalatçýsý elinde yeterli miktarda fon bulunmadýðý için gerçekleþtiremediði bir yatýrýmý hayata geçirerek daha önce kazanamadýðý ek bir 10 milyon lirayý kazanýr hale gelmektedir. Öte yandan örneðin bir soba imalatçýsý sizin elinizde bulunan bu 100 milyon lira ile verimlibir kullaným olanaðýna sahip olab ilir.öncelikle kiþisel bazda düþünelim. söz konusu miktarý elinizde tutacak ve hiçbir gelir elde etmeniz mümkün olmayacaktýr. Bu yýl 100 milyon lira tasarrufta bulunduðunuzu. Finansal piyasalar bu sayede hem daha yüksek bir üretimin gerçekleþmesine ve tüm ekonomide etkinliðin artmasýna katkýda bulunmaktadýr. Çünkü siz daha önce elinizde atýl olarak duran bu fondan hiçbir gelir elde etmezken. hem soba imalatçýsý. fonksiyonlarýný tam olarak yerine getiren finansal piyasalarýn toplumun ekonomik refahýnýn artýrýlmasýna önemli ölçüde katkýda bulunduðunu söylemek mümkündür. Bu açýklamalara göre. ekonomide de genel olarak bir tasarruf saðlanmaktadýr. elinde bir miktarfon fazlasý bulunduðu halde verimli bir yatýrým olanaðý bulunmayanlardan.

Bu yöntemlerden ilki ve en çok kullanýlaný tahvil veya ipotek senedi gibi birborç aracýnýn çýkarýlmasýdýr. borçlunun elinde tutana belirli bir tarihe kadar (vade) düzenli aralýklarla belirli bir miktarý (faizi) ödemeyi kabul ettiðini ve vade bitiminde anaparayý geri ödemeyi ta . Borç ve Ortaklýk Piyasalarý Bir firma veya kiþi bir finansal piyasada iki yötemle fon elde edebilir.rak yerine getirilmesinin sonucu nedir? FÝNANSAL PÝYASALARIN YAPISI Finansal piyasalarýn temel fonksiyonunu ortaya koyduktan sonra bupiyasalarýn yapýsýný ince leyelim. Söz konusu araç.16 .

Borç ve ortaklýk senetleri arasýndaki farklýlýk nedir? Bu farklýlýðýn doðurduðu sonuçlar neler olabilir? Bir þirketin çýkartmýþ olduðu borç senedi yerine ortaklýk senedine sahip olmanýn temel dezavantajý. on yýl veya daha uzun vadeye sahip borç araçlarý ise uzun vadeli borç araçlarýdýr. bunlarý ellerinde bulunduranlara genellikle periyodik ödeme (kar payý) yapýlmasýný gerektirmekte ve herhangi bir vadeyesahip olmadýklarý için uzun vadeli menkul kýymet olarak deðerlendirilmektedirler. Yüzbin pay çýkartmýþ olan bir þirketin bir tane hisse senedine sahip iseniz. Zira ortaklýk senetleri bunlarý elinde bulunduran kiþiye sahiplik (mülkiyet) hakký tanýmaktadýr. çünkü bunlara yapýlacak ödeme bellidir ve sabittir. Bu tür araçlar bir iþletmenin varlýklarýný ve net gelirini (masraflar ve vergiler düþüldükten sonraki gelir) paylaþma hakký doðuran araçlardýr. Bir borç aracýnýn vadesi o aracýn geçerliliðini yitireceði tarihtir. Yani þirket tüm borç senedi sahiplerinegerekli ödemeleri yaptýktan sonra ortaklý edi sahiplerine ödemedebulunur. þirketin net gelirininyüzbinde biri ve varlýklarýnýn yüzbinde biri sizin üzerinize kaydedilmiþ demektir. Ortaklýk senetlerinin taþýdýðýüstünlük ve sakýnca nedir? Birincil ve Ýkincil Piyasalar . Ortaklýk araçlarý. Ortaklýk senedine sahip olmanýn temel avantajý ise bu senedi elinde bulunduran kiþinin þirketin kârlýlýðýnda veya aktiflerinin deðerinde meydana gelen artýþtan direkt olarak yararlanmasýdýr. ortaklýk senedini elinde bulunduran kiþinin artakalan alacaklý olmasýdýr.? ahhüt ettiðini gösteren bir anlaþmadýr. orta ve uzun vade ile ifade edilen süreler nelerdir? ? ? ? Finansal piyasalarda fon elde etmede kullanýlabilecek ikinci yöntemise hisse senedi gibi ortaklýk araçlarýnýn çýkarýlmasýdýr. Bir yýl ve on yýl arasýnda bir vadeye sahipborçlanma araçlarý ise li olarak kabul edilmektedir. Borç senedini ellerinde bulunduran kiþiler bu avantajdan yararlanamazlar. Bir yýldan daha kýsa vadeli borç araçlarý kýsa vadeli. Kýsa.

Yani. tanýdýðýnýz ve ikincil piyasalara verilebilecek bir örnektir. yatýrým bankasý bir þirketin çýkardýðý menkul kýymetlere fiyat garantisi vermekte ve daha sonra bunlarý piyasada satmaktadýr. future piyasalar ve opsiyon piyasalarý ikincil piyasalara verilebilecek diðer örnekler arasýnda yeralmaktadýr. menkul kýymetlerin ilk alýcýlara satýþ iþlemleri genellikle kapalýkapýlar ardýnda olmaktadýr.Birincil piyasa borçlanmak isteyen bir þirket veya devlet tarafýndan çýkartýlmýþ olan menkul kýymetlerin (tahvil ve hisse senedi gibi) ilk alýcýlara satýldýðý finansal piyasadýr. menkul kýymetle .17 . Broker. Kamuoyu açýsýndan birincil piyasalar pek bilinen piyasalar deðildir. Ýkincil piyasa ise daha önce çýkartýlmýþ olan (bu nedenle ikinci el diyebileceðimiz) menkul kýymetlerin yeniden satýldýðý finansal piyasadýr. Birincil piyasada menkul kýymetlerin ilk kez satýþýna yardýmcý olan en önemli finansal kurum yatýrým bankasýdýr. Bir yatýrým bankasýnýn yaptýðýbu iþleme underwriting iþlemi denilmektedir. Ýkincil piyasalarýn saðlýklý iþleyebilmesinde en önemli rolmenkul kýymet broker larý ve dealer larýna aittir. Döviz piyasalarý. Çünkü. Birincil ve ikincil piyasalar arasýndaki temel farklýlýk nedir? Daha önce çýkartýlmýþ ve satýlmýþ olan hisse senetlerinin tekrar alýnýp satýldýðý Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý.

Öte yandandealer. Bunlardan birincisi. Bu durumda bir þirk et. Bu nedenle ikincil piyasalarda oluþan þartlar. ikincil piyasalarda gerçekleþen alýþ-satýþ iþlemlerinden þirketin elde edebileceði herhangi bir fon söz konusu olmamaktadýr. ikincil piyasalar bir þirket tarafýndan çýkartýlarak birincil piyasada satýlmýþ olan menkul kýymetlerin fiyatýnýn belirlendiði piyasalardýr. Ýkinci olarak. belirtilen fiyatta ri alýp satarak alýcý ve satýcýlar arasýnda bað kuran finansal aracýdýr. Ancak bu baðlamda ikincil piyasalar iki önemli fonksiyonu yerine getirmektedir. Bir menkul kýymetin ikincil piyasadaki fiyatý ne kadar yüksekse. Bir kiþi ve ya kuruluþ ikincil bir piyasada menkul kýymet satýn aldýðý zaman menkul kýymeti satan kiþi bunun karþýlýðýnda para elde ederkenmenkul kýymeti çýkartmýþ olan þirket bu yeniden satýþ iþleminden yeni birfon elde etmemektedir. Bir baþka deyiþle ikincil piyasalar finansalaraçlarýn daha fazla likit masýný saðlamaktadýr. menkul kýymet alan ve satanlarýn (veya bunlarýn brokerlarýnýn) belirli bir mekanda toplanýp alým-satým iþlemlerini gerçekleþtirdiði borsalar þeklindeki örgütlenmedir. ikincil piyasada bu menkul kýymet için belirleneceðini düþündükleri fiyattan daha yüksek bir fiyatý þirkete vermeyeceklerdir. Bir þirketin çýkartmýþ olduðu menkul kýymetleri birincil piyasada satýn alan finansal aracýlar. Birincil ve ikincil piyasalarýn nispi önemlerini tartýþýnýz! Borsalar ve Tezgah Üstü (over-the-counter) Piyasalar ? Ýkincil piyasalar iki þekilde organize olabilir. Bu piyasadaki dealerlar bilgisayar aðý . Bu örgütlenme þeklinde ellerinde menkul kýymet stoku bulunan farklý mekanlardaki dealerlarýn kendilerine gelen veönerdikleri fiyatlarý kabul eden alýcý ve satýcýlara menkul kýymet alýp-satmalarý söz konusudur. birincil piyasalardan çok ikincil piyasalardýr. Finansal araçlarýn artan likitidesi bunlara olan talebi artýrýr ve dolayýsýyla bunlarý çýkartmýþ olan þirketin birincil piyasada satýþ yapmasý kolaylaþýr. Ýlk olarak. çýkardýðý menkul kýymetlerbirincil piyasada ilk kez satýldýðý zaman yeni fonlar elde edebilmekte. Dolayýsýyla bu ders kapsamýnda bizi ilgilendiren piyasalar. menkul kýymetleri çýkartan þirketleri yakýndan ilgilendirmektedir.rin alýcý ve satýcýlarýný eþleþtiren yatýrýmcýlarýn ajanlarýdýr. Ýkincil piyasalarýn bir diðer organize olma þekli ise tezgah üstü piyasalardýr. bu nemkul kýymeti çýkartan þirketin birincil piyasada elde edeceði fiyat o kadar yüksek olacak ve dolayýsýyla toplayacaðý fonlar da o kadar fazla olacaktýr. ikincil piyasalar fon toplayabilmek amacýyla çýkartýlmýþ olan menkul kýymetlerin satýþýný kolaylaþtýrmaktadýr.

Para pi . Ýkincil finansal piyasalarýn borsa ve tezgah üstü piyasalar sýnýflandýrýlmasýndan ne anlýyorsunuz? Para ve Sermaye Piyasalarý ? Piyasalar arasýndaki farký ele almanýn bir diðer yolu da her piyasadaiþlem gören menkul kýymetlerin vadesini esas alm aktýr. tezgah üstü piyasalar rekabetin yoðun olarak yaþandýðý ve organize olmuþ bir borsadan büyük farklýlýk göstermeyen piyasalardýr. uzun ve orta vadeli (bir yýl veyadaha uzun vadeye sahip) bo rç senetleri ile ortaklýk senetlerinin alýnýp-satýldýðý piyasalar ise sermaye piyasasý olarak adlandýrýlmaktadýr. Bu baðlamda sadece kýsa vadeli (bir yýldan daha düþük vadeye sahip) borç senetlerininalýnýp satýldýðý piyasalar para piyasasý.ile birbirleriyle iliþki içerisinde olduklarýndan ve dolayýsýyla fiyatlarý anýnda öðrendiklerinden.18 .

tasarruf sahiplerinden yatýrýmcýlara fon aktarýlmasýnda bir ikinci yol daha söz konusudur. kýsa vadeli menkul kýymetleri daha güvenilir bir finansal araç haline getirmektedir. .'den hatýrlanacaðý gibi. Sözü edilen finansal aracýlar. Finansal aracýlarýn ve dolaylý finansmanýn bu önemini daha iyi görebilmek için finansal piyasalardaki iþlem maliyetlerini incelememiz gerekmektedir. geçici bir süreiçin fon fazlasýn ahip olan þirketler ve özellikle bankalar. Hisse senetleri ve uzun vadeli tahviller gibi sermaye piyasasýnda iþlem gören menkul kýymetler ise daha çoksigorta þirketleri ve sos al güvenlik fonlarý gibi finansal aracýlar tarafýndan elde tutulmaktadýr. Þekil 1.2.2. Para ve sermaye piyasalarýayýrýmýndan ne anlýyorsunuz? Bu piyasalarda iþlem gören menkul kýymetlerin temel özellikleri nelerdir? FÝNANSAL ARACILARIN FONKSÝYONLARI . tasarrufçular ile yatýrýmcýlar arasýnda yeralan ve birinden d ne fon aktarýmýna yardýmcý olan finansal aracýlarý içerdiði için dolaylý finansman olarak adlanndýrýlmaktadýr. Örneðin bir banka tasarruf mevduatý þeklinde bir yükümlülükaltýna girerek halktan fon toplamakta ve daha sonra finansal piyasad bufonlarý bir þirkete kredi olarak vererek veya þirketin çýkartmýþ olduðu tahvilleri satýn alarak aktifleþtirmektedir. para piyasasýný aktif olarak kullanabilmektedirler. Öte yandan kýsa vadeli menkul kýymetlerin fiyatlarýnda gözlenen dalgalanmalarýn uzun vadelilere göre daha az olmasý. Sonuçta söz konusu fonlar finansal aracýlarýn (banka) yardýmý ile halktan (tasarruf sahipleri) þirkete (yatýrýmcýlara) aktarýlmýþ olmaktadýr. Aslýnda günlük basýnýn daha çok menkul kýymet piyasalarý (özellikle hisse senedi piyasalarý) üzerindedurmasýna karþýn. Fon akýmýndaki bu ikinci yol. Þekil 1. þirketlerin finansmaný açýsýndan finansal aracýlar menkul kýymet piyasalarýndan çok daha önemlidir. tasarruf sahiplerinden fon borçlanarak ve daha sonrabu fonlarý yatýrýmcýlara kredi olarak vererek fon transferine aracýlýk etmektedirler. Sonuçta. nin üst kýsmýnda yer alan fon akýmýnýtekrar inceleyiniz. Finansal aracýlarýn temel fonksiyonu nedir? Bu fonksiyon nasýl yerine getirilmektedir? Bir finansal aracýnýn kullanýlmasý ile gerçekleþen dolaylý finansman süreci finansal aracýlýk olarak adlandýrýlmakta ve fon aktarýmýnda kullanýlan temel mekanizmayý oluþturmaktadýr.? yasasýnda iþlem gören menkul kýymetler uzun ve orta vadeli menkul kýymetlerden daha fazla alýnýp satýldýklarý için daha fazla likittirler. .

Ýþlem maliyetleri. Ancak yaptýðýnýz bu yatýrýmý korumak için soba imalatçýsýnýn size ne kadar ve ne zaman faiz ödeyeceðini. elinde fon fazlasý bulunan ekonomik birimler açýsýndan önemli bir sorundur. Hatýrlarsanýz bu miktar fonu atýl olarak elinizde tutmakta ve parayý soba imalatçýsýna borç olarak verme isteðindeydiniz. Yukarýda verdiðimiz örneðe dönersek.19 . verdiðiniz borcu ne zaman . soba imalatçýsý yeni bir teknolojiyi kullanabilmek için 100 milyonliraya gereksinim duymaktaydý ve siz de bunun uygun bir yatýrým fýrsatý olduðunu düþünmekteydiniz.Ýþlem Maliyetleri Finansal iþlemlerin gerçekleþmesinde harcanan para ve zamana "iþlem maliyeti" denir.

Öte yandan bir kez hazýrlanan kredi sözleþ mesi kredi iþ lemlerinde tekrar tekrar kullanýlarak iþ lem baþ ýna maliyet . Krediyi vermek için katlanmanýz gereken bu iþ lem maliyetini gördüð ünüz zaman bu alýþ -veriþ ten yeteri kadar kazanamadýð ýnýzý fark edecek (10 milyon lira gelir eldeedebilmek için 20 milyon lira haaarcadýð ýnýzý düþ ününüz) ve sonuçta soba imalatçýsýna baþ ka bir kaynak bulmasýný önereceksiniz. Bu sorunu çözecek birimler ise finansal aracýlardýr. Finansal aracýlar bu konuda uzmanlaþ týklarý ve ölçek ekonomilerinden yararlandýklarý için iþ lem maliyetlerini önemli ölçüde azaltmaktadýrlar. . Örneð in bir banka kredi sözleþ meleri konusunda uzmanlaþ mýþ bir avukatýn nasýl bulunabileceð i ve iyi bir kredi sözleþ mesinin nasýl hazýrlanacað ý konusunda uzmanlaþ mýþ týr. Bu tür bir kredi sözleþ mesini hazýrlamak için avukatýn sizden 20 milyon lira istedið ini kabul edelim. Ýþlem maliyetlerinin yüksek olmasýnýn ekonomik sonuçlarýneler olabilir? Yukarýdaki bu basit örnek sizin gibi küçük tasarruf sahiplerinin ve sobaimalatçýsý gibi potansiyel yatýrýmcýlarýn finansal piyasalarýn dýþ ýnda kalacað ýný ve finansal piyasalar tarafýndan sunulan olanaklardan yararlanamayacað ýný göstermektedir.tahsil edeceð inizi belirleyen bir sözleþ me hazýrlatmak amacýyla bir avukata danýþ manýz þ arttýr.

önemli ölçüde düþ ürülebilir. Örneð in bankalar mevduat sahiplerine çek hesabý açarak ödemelerini kolaycayapabilme olanað ý sunmakta. Ayrýca finansal aracýlarýn katlanmak zorunda olduklarý iþ lem maliyetlerinin çok düþ ük olmasý. Para genel olarak üç temel fonksiyon üstlenmektedir: Deð iþ im aracý olma. bu aracýlarýn müþ terilerine likitidesi daha yüksekhizmetler sunma olanað ýna sahip olmalarýný mümkün kýlmaktadýr. Banka her seferinde 20 milyon lirayakredi sözleþ mesi hazýrlatmak yerine bu konuda uzmanlaþ mýþ bir avukatla 200 milyon liraya anlaþ ýr ve hazýrlanan sözleþ meyi 2000 adet kredi iþ leminde kullanýrsa kredi baþ ýna iþ lem maliyeti 100 bin liraya düþ ürülmüþ olur. hesap birimi olma ve deð . Finansal aracýlar. iþ lem maliyetlerini önemli miktarda düþ ürme gücünesahip olduklarý için dolaylý finansmaný daha cazip hale getirmektedirler. bu tür mevduatlara faiz ödemekte ve bu hesaplarda bulunan fonlar istendið i zaman mal ve hizmetlere dönüþ me olanað ýna sahip bulunmaktadýr. Görüldüð ü gibi 100 bin liralýk iþ lem maliyeti ile finansal aracýnýn soba imalatçýsýna 100 milyon liralýk kredi açmasý kârlý hale gelmektedir. dolayýsýyla günümüz ekonomilerine damgasýný vuran ihtisaslaþ ma ve iþ bölümü ancak paranýn fonksiyonlarýný yerine getirebildið i bir ekonomide söz konusu olabilmektedir. Finansal aracýlýk sürecinin iþlem maliyetlerini düþürmesinin ekono? mik sonuçlarýnelerdir? Özet Para bir toplumdaki ekonomik organizasyonun temelini oluþ turmakta.

20 . Tarih içerisinde bu fonksiyonlarý. özellikle deð iþ im aracý olma fonksiyonunu yerine getiren çok çeþ itli para biçimleri söz konusudur. Ancak paranýn geçirdið i ev .er biriktirme aracý olma.

Ýhtisaslaþmaya olanak saðlamasý 3. fon ihtiyacý olanlarýn buluþmasýný saðlayan piyasalardýr. paranýn tanýmlanmasý sorunu ister istemez para miktarýnýn belirlenmesinde de karþýmýza çýkmaktadýr. Para ile gelir kavramlarýný birbirinden ayýran temel fark hangisidir? a.rim içerisinde deðerli madenlerden para yapýlmasý ve bunlardan kaðýt paraya geçilmesi önemli bir deðiþimdir. gelir marjinal deðiþkendir c. gelir marjinal deðiþkendir d. Bu konuda gerek iktisat teorisinin kullanýlmasý gerektiðini savunanlar. Varlýða dayalý menkul kiymet e. Bu piyasalarýn en önemli öðesi ise finansal aracýlardýr. çabuk etkin ve güvenli olarak çalýþmaktadýr. Takas ekonomisinin getirdiði güçlükleri yenmesi b. Satýn alma gücünün zaman içerisinde elde tutulmasý d. Aþaðýdakilerden hangisi paranýn deðer biriktirme aracý olma fonksiyonunu tam olarak açýklamaktadýr? a. Finansal piyasalar. Hisse senedi d. Muhasebe sorunun üstesinden gelmesi e. gelir stok deðiþkendir b. gereksekonunun amprik olarak ele alýnmasýný savunanlar doyurucu cevaplar verememektedir. Öte yandan önce çeklerin kullanýlmaya baþlamasý ve daha sonra EFT-POS sistemlerinin devreye girmesi. Aþaðýdaki finansal aktiflerden hangisi en yüksek likitideye sahiptir? a.21 . Mevduat sertifikasý . Bu piyasalar finansal aracýlar sayesinde. Tahvil b. Para akým. Sorular 1. Günümüzde para kadar önem taþýyan bir baþka konu da finansal piyasalardýr. Para akýmý. Ýktisadi açýdan önemine karþýn. elinde fon bulunduranlarla. Ortak bir deðer birimi olmasý c. Para stok. paranýn evrimindeki önemli geliþmelerdir. gelir akým deðiþkendir e. Para ve gelir marjinal deðiþkenlerdir 2. Vadesiz mevduat c. Para stok.

Ankara 1987. 3 yýl süreyle elde tutulan bir hisse senedi Kaynakça AREN. Mükerrem. Sadun. ÞIKLAR. PÝRÝMOÐLU. Basým.. Para Ýstihdam ve Ýktisadi Politika. 5 yýl vadeli devlet tahvili c. Savaþ Yayýnevi. 8. Ýlyas. Eskiþehir 1991. HÝÇ. Yatýrýmcýlar 5. Fon açýðý olan ekonomik birimler d. Para Teorisi ve Politikasý. Fon fazlasý olan ekonomik birimler c. Para. Menteþ Kitabevi..4. Bursa 1994.C.. Aþaðýdaki menkul kýymetlerden hangisi kýsa vadeli olarak kabul edilir? a. Türkiye'de Baz Para ve Para Stokunun BelirlenmeMekanizmasý. A. Eskiþehir 1988 . Aylýk Ýstatistik Bülteni. Aþaðýdaki unsurlardan hangisi dolaysýz finansman kapsamýna girmez? a.. Aralýk 1995. Para Teorisi. T. Devlet e. Ýlker.. 3 ay süreyle elde tutulan bir hisse senedi b. Ýstanbul 1992. PARASIZ. Merkez Bankasý.. 2 yýl vadeli mevduat hesabý d. Finansal aracýlar b. Ezgi Kitabevi. 9 ay vadeli hazine bonosu e. Banka ve Finansal Piyasalar.22 . Baki. .

daha önce öðrenmiþ olduðunuz bir iliþkiyisürekli akýlda tutunuz: Bir menkul kýymetin faiz oraný ile fiyatý arasýnda ters yönlü bir iliþki söz konusudur. Ýktisat teorisinde varsayýmlarýn önemi hayatidir.. Cevabýnýzda bir hata görüyorsanýz. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. Acaba faiz oranlarýnda görülen bu dalgalanmalarýn nedenini açýklamak mümkün olabilir mi? Ýþte bu ünitede bu ve benzeri sorularý cevaplamaya çalýþacaðýz. Bildiðiniz gibi ekonomide çok sayýda faiz oraný söz konusudur ve faiz oranlarý birbirinden farklý düzeydedirler. Bu baðlamda. Bu üniteyi çalýþýrken. hatanýzýn nereden kaynaklandýðýný tespit etmeden diðer konulara geçmeyiniz. Çeþitli faiz oranlarýnýn birbirleriyle olan iliþkilerini incelemek de bu bölümün konularý arasýnda yer almaktadýr. sorunun cevabý bir alttaki paragrafta araþtýrýlmaktadýr. Bu nedenle yapýlan varsayýmlarýn mantýðýný ve içeriðini kavramaksýzýn teorik yaklaþýmý asla kavrayamayacaðýnýzý unutmayýnýz! Metin içerisinde kimi zaman sizden mantýk yürütmeniz istenmekte. Öncelikle faiz oranýnýn nasýl belirlendiðini farklý iki yaklaþým çerçevesinde ele alacak ve faiz oraný deðiþikliklerinin sebeplerini araþtýracaðýz... 2 Faiz Oranlarý ve Faiz Oranlarýnýn Vade Gazetelerde faiz oranlarýnýn arttýðý veya düþmeye baþladýðý þeklinde haberlere sýk sýk rastlamaktasýnýz. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz.. Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak.ÜN ÝTE Yapýsý Bu Ünitede. faiz oranlarýnýn vade yapýsý özel bir önem taþýmakta ve ayrýntýlý olarak ele alýnmaktadýr. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz .

olduðu taktirde. .23 . üniteyi tekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz.

GÝRÝÞ ? Bir finansal aktifin temel özelliklerinden birisi faiz oraný veya fiyatýdýr. finansal aktifi elde tutmanýn saðladýðý toplam getirinin bir parçasýdýr. Finansal sistemdeki tüm faiz oranlarýnýn biraraya getirilerek bunlarýn i gibi tek bir faiz oraný ile temsil edilebileceðini varsayalým. Finansal sistemde faiz oranlarýnýn nasýl belirlendiðine iliþkin iki yaklaþým söz konusudur: Likidite tercihi yaklaþýmý ve ödünç verilebilir fonlar yaklaþýmý. Bu yaklaþýmlarýn her ikisinde de ekonominin reel sektöründe belirlenen gelir ve istihdam düzeylerinin sabit olduðu varsayýlmakta. faiz oranýnýn i gibi bir düzeyde belirlenmesine yol açan faktörlerin neler olduðudur. Borç alan açýsýndan ise faiz oraný borçlanýlan fonlarýn maliyetidir. Borç veren açýsýndan faiz oraný. Bu varsayým gerçekçi olmamasýna karþýn. Ekonomik birimlerin neden paratalep ettiklerine iliþkin . Bu nedenle faiz oranlarý ekonomide önemli bir rol üstlenmektedir. sýfýr enflasyonist bekleyiþe sahip olduklarý kabul edilmektedir. amaçlarýmýz açýsýndan iyi bir baþlangýç noktasý oluþturacaktýr. faiz oraný üzerinde finansal sistem çerçevesinde etkili olan faktörler ele alýnmaktadýr. ekonominin reel sektörünün belirli bir gelir. Ödünç verilebilir fonlar ve likidite tercihi yaklaþýmlarýnýn kabul ettiði temel varsayýmlar nelerdir? Bu varsayýmlar sonucu her iki yaklaþýma göre faiz oranlarýnýbelirleyen faktörler için hangi piyasa ele alýnmalý dýr? LÝKÝDÝTE TERCÝHÝ YAKLAÞIMI Bu yaklaþýma göre faiz oraný finansal sistemde arz ve talep edilen para miktarý tarafýndan belirlenmektedir. Aþaðýdaki bölümde faiz oranýný belirleyen faktörleri incelerken. yani piyasalara katýlan ekonomik birimlerin. Bu basitleþtirici varsayým altýnda cevaplandýrýlmasý gereken en önemli soru. Faiz oranlarýnýn düzeyi ekonomideki finansal sistem ve reel sistem arasýndaki karþýlýklý iliþkilere baðlý olduðu için bu aþamada söz konusu soruyu ancak kýsmen yanýtlayabiliriz. istiham ve harcama düzeyinde sabitolduðunu kabul ederek kýsmi denge analizi gerçekleþtireceðiz. Öte yandan her iki yaklaþýmda da finansal sistemde faaliyet gösteren.

i (1) faiz oranýný ve Y gelir düzeyini ifade etmekte. Y) -+ Bu fonksiyonda Md talep edilen para miktarýný. Likidite tercihi yaklaþýmýna göre talep edilen para miktarýnýbelirle yen faktörler nelerdir? Bu faktörler para talebini hangi yönde etkile? mektedir? Para talebi ile gelir arasýnda neden pozitif. Likidite tercihi yaklaþýmý. ilgili deðiþkenlerin altýnda yer alan iþaretler ise o deðiþkenle para talebi arasýndaki iliþkinin yönünü göstermektedir. gelir esnekliði ise pozitifolarak kab ul edilmektedir. talep edilen para miktarýný gelirin ve faiz oraný nýn bir fonksiyonu olarak ele almaktadýr: Md = f (i. . faiz oranlarýileneden ! negatif bir il iþki olabileceðini düþününüz.24 .çeþitli gerekçeler bulmak mümkündür. Buna göre para talebinin faiz esnekliði negatif. Biz bu bölümde sadece gelir ve faiz oraný ile ilgili olan gerekçeleri inceleyeceðiz.

harcamalarýn yapýlma sýklýðý arasýndaki dengesizlikve ödeme mekanizmasýný oluþturan diðer faktörler nedeniyle.5'ini elinde bulundurmaktadýr. Buna göre Ahmet Bey bir gelir döneminde ortalama olarak12. iþlem amaçlý para talebi olarak adlandýrýlýr.5 milyon lira yý veya yýllýk gelirinin %12. genellikle.1. Örneðin Ahmet Bey 1 Mart tarihinde 25 milyon lira olan üç aylýk emekli maaþýný almakta ve bu miktarý elinde tutmaktadýr. ekonomikbirimler para talep etmekte yani parayý elde nakit olarak tutmayý tercih etmektedirler. Þekil 2. gelirinelde edilme sýklýðý.'deki örneði inceleyelim. Ahmet Bey bir sonraki gelirini üç ay sonra elde edecek olmasýna karþýn harcamalarýný günlükolarak gerçekleþtirmek durumundadýr.5 0 1 Mart ! ? Ekonomik birimlerin gelirle ilgili faktörler nedeniyle para talep etmeleri. her üç ayda bir gelir lde etmekte ve bir ödeme döneminde 25 milyon lira ve bir yýlda toplam 100 milyon lira gelir elde etmektedir. gelir ve harcamalar arasýndaki söz konusu dengesizlikleri giderecek düzeyde olmasý gerekir.1. Elde tutulan para miktarýnýn her gelir döneminin sonunda sýfýra eþit olacak þekilde harcandýðýný kabul edersek. Gelirin elde edilmesi ve harcamalarýn yapýlmasý arasýndaki zaman uyumsuzluðu. .1. Ahmet Bey'in yýllýk geliri 200 milyon liraya (her üç ayda 50 milyon lira) çýkar ve gelir elde etme dönemleri ile harcama alýþkanlýklarý Þekil 2. Ekonomik birimlerin iþlem amacýyla para talep etmelerinin nedenleri nelerdir? Günlük yaþamýnýzdan örnekler verebilir misiniz? Elde tutulacak para miktarýnýn. Ahmet Bey'in yýl boyunca elde tuttuðu para miktarýný gösterecektir.'deki gibi kalýrsa. bir dönemde elde tutulan ortalama para miktarý 25 milyon liraya yükselecektir.? Para miktarý (milyon TL) 25 12. Bu durumu görebilmek için Þekil 2. Emekli memur olan AhmetBey..

elde tutulan ortalama para miktarýveya iþlem amaçlýpara talebi 4.1. Ahmet Bey'in bir yýlda elde ettiði 100 milyon liralýk gelir ayda bir verilerek 12 ayda ödenmiþ olsaydý. Ýþlem Amaçlý Para Talebi 1 Haziran 1 Eylül 1 Aralýk 1 Mart Bir dönemde elde tutulan ortalama para miktarýnýn o dönemde elde edilen gelirin yarýsýna eþit olduðuna dikkat ediniz. Bu kiþinin yýllýk geliri 240 milyon lira ise ve bu miktar geliri her ay eþit miktarlarda alýyorsa. Buna göre gelir arttýkça.17 milyon lira veya yýllýk gelirinin %4.17'si kadar olacaktý.34 milyon lira olurdu.25 . aylýk gelir yaklaþýk 8. bir aylýk dönemde iþlem amacýyla ortalama para talebi ne olur? . Bu miktar paranýn ay sonuna kadar hergün eþit miktarda harcanarak ayýn son günü sýfýrlandýðýný kabul edersek.Þekil 2.'i kullanarak inceleyebiliriz. Öte yandan kiþinin gelirini elde etme sýklýðýnýn iþlem amacýyla para talebini nasýl etkilediðini Þekil 2. harcamalarý karþýlamak amacýyla iþlem amaçlý para talebi de artmaktadýr.1.

ancak ya hiç faiz geliri elde etmez (cebinizdeki nakit gibi) ya da. talep edilen para miktarý ile faiz oraný arasýnda ters yönlü bir iliþki olduðunu öne sürmektedir. Bir ekonomide gerçekleþtirilen iþlemleri en iyi þekilde temsil eden deðiþken. ! Bir ekonomideki gelir düzeyi yükseldikçe iþlem amacýyla para talebinin de yükseleceðini. toplum gerçekleþtireceði iþlemlerde kullanmak üzere belirli bir miktarda para talep edecektir. Tüm finansal aktifler arasýnda para en likit olanýdýr. Gelirin elde edilmesi ve harcanmasý sürecindeki dengesizliðin sonucu olarak. Buna göre bir ekonomik birim her zaman þu ikilem ile karþý karþýyadýr: Tam likiditeye sahip ancak faiz geliri olmayan (ya da çok düþük faiz geliri elde eden) para ile likiditesi düþük ancak yüksek faiz geliri eldeeden aktif ler arasýnda tercih yapmak.Þekil 2. Faiz oranlarý ile talep edilen para miktarý arasýndaki ters yönlü iliþkiyi açýklamaya dönük gerekçelerdenençok bilineni. iþlem amaçlý para talebini tek bir ekonomik birim açýsýndan ele almaktadýr. gelir azaldýkça düþeceðini düþününüz. Ancak bunlarýn tümü.1. ekonomik birimler ellerinde bulundurduklarý para miktarýný mümkün olan en düþük düzeye indirme eðilimi taþýyacaklardýr. Bunu gerçekleþtirebilmek için de ellerinde bulunan atýl para miktarýný faiz getirisi olan finansalaktiflere (tahvil gibi) aktaracaklardýr. Bir finansal aktifin likidite derecesi azaldýkça elde edilebilecek faiz geliri artar. Konuya bu açýdan bakýldýðýnda. Para talebi ile faiz oraný . Ancak ayný gerekçeler toplumun bütününe yaygýnlaþtýrýlabilir. diðer finansal aktiflerle karþýlaþtýrýldýðýnda. faiz oranýnýn manýn alternatif (fýrsat) maliyetini oluþturmasýdýr. ekonomik birimler ellerinde daha fazla para tutma eðiliminde olurlar. Faiz oraný yüksekdüzeyde ise. Elde para tutmanýn alternatif maliyeti nedir? Faiz oranlarýyükseldiði zaman elde tutmak istediðiniz para miktarýne yönde deðiþecektir? Faiz oranlarý düþük olduðu zaman elde para tutmanýn alternatif maliyeti düþük olacaktýr. çok düþük bir faiz geliri elde eder (Türkiye'de vadesiz mevduatlarda olduðu gibi). kaybedilen faiz elde para tutmanýn alternatif maliyetini ifade etmektedir. bu ekonominin sahip olduðu gelir düzeyi olduðu için. faiz oranlarý düþükse. Bu nedenle. ? Elde para tutmanýn. elde para tutmanýn fýrsat maliyeti de yüksek olacaðý için.. para talebi ile gelir arasýnda dolaysýz ve pozitif bir iliþki olduðunu kabul edebiliriz. faiz oraný ile ilgili gerekçeleri çok çeþitli olabilir.

Faiz oraný ne kadar yüksek olursa. Tersine. ? Bir finansal aktifin riski ile faiz oranýarasýnda nasýl bir iliþki vardýr? Bu iliþki talep edilen para miktarýnýnasýl etkiler? . söz konusu ters yönlü iliþkiyi açýklamakta kullanýlabilir. Belirli bir risk düzeyinde faiz oraný ne kadar düþük olursa. tek yaklaþým deðildir. belirli bir risk düzeyinde faiz oraný ne kadar yüksek olursa ekonomik birimler o kadar az para talepederler. Örneðin diðer finansal aktifler karþýsýnda paranýn taþýdýðý nispi risk. ekonomik birimler diðer finansal aktifleri ellerinde tutarak daha yüksek getiri elde etmeyi bekledikleriiçin daha az para talep edecek ve dolayýsýyla riski daha yüksek olan aktiflere talep artacaktýr. ekonomik birimler o kadar fazla para talep etmektedirler.arasýndaki ters yönlü iliþkinin açýklanmasýnda "elde para tutmanýn fýrsat maliyeti" kavramýnýn kullanýlmasý.26 . Bunun dýþýndaki bazý faktörler de. Açýktýr ki paranýn taþýdýðý risk diðer finansal aktiflerin riskine göre oldukça düþüktür. yaygýn olmasýna karþýn.

daha fazla finansal aktif talep etmeye baþlarlar.. Þekil 2.2. Öte yandan Þekil 2. yüksek bir para talebi ile sonuçlanmaktadýr. Görüldüðü gibi yüksek bir faiz oraný. Bu ekonomik birimler önümüzdeki dönemde faiz oranýnýn normal düzeye doðru yükseleceðine ve dolayýsýyla finansal aktiflerin fiyatlarýnýn düþeceðine inandýklarý için ellerinde daha az finansal aktif. faiz oraný ile para talebi arasýnda ters yönlü bir iliþkinin var olduðu þeklinde özetlenebilir. Þekilde yer alan negatif eðimli eðri ekonomik birimlerin ellerinde tutmak istedikleri para miktarý ile faiz oraný arasýndaki ters yönlü iliþkiyi ifade etmektedir. Bir finansal aktifin fiyatý ile faiz oraný arasýnda ters yönlü iliþki olduðu için. Görüldüðü gibi düþük bir faiz oraný. daha fazla para tutmayý tercih edeceklerdir. para talebi fonksiyonundaki saða doðru kaymayý da göstermektedir. söz konusu normal faiz oranýndan düþükse. Eðer finansal piyasalardaki cari faiz oraný. para talebi . para talebi fonksiyonunu göstermektedir.M. Öte yandan. Bir finansal aktifin fiyatýve faiz oranýarasýndaki ters yönlü iliþkiyi düþünerek.faiz oranýarasýndaki? ters yönlü iliþkiyi özet konusu "normal faiz oraný" düzeyinitespit edebilir misiniz? Sizin böyle bir bekleyiþiniz var mý? Yukarýdaki açýklamalarýmýza göre konu hangi yaklaþým açýsýndan ele alýnýrsa alýnsýn sonuç. ekonomik birimler faiz oranlarýnýn düþeceðini beklerler ve daha az para.Keynes. gelirin Y1 'den Y2 düzeyine artmasýnýn bir sonucu olarak. cari faiz oraný normal olarak kabul edilen faiz oranýndan yüksekse. ayný zamanda finansal aktiflerin fiyatlarýnýn düþeceðini bekliyorlar demektir.1936 yýlýnda J. cari faiz oranýnýn normal olarak kabul edilen faiz oranýn? dan büyük olmasýhalinde para talebinin bundan nasýl etkileneceðini düþününüz. Çok sayýda ekonomik birimin cari faiz oranýnýn normal olarak deðerlendirilen faiz oranýndan düþük olduðunu düþündüklerini kabul edelim.2. Keynes'in kullandýðýyaklaþýmla para talebi . düþük bir para talebi ile sonuçlanmaktadýr. ekonomik birimler zaman içerisinde faiz oranýnýn normal düzeye doðru artacaðýný beklerler. Keynes'e göre ekonomik biriml kararý ile ya da karmaþýk yöntemler kullanarak faiz oranlarýna iliþkin "normal" bir düzey tespit ederler ve faiz oranýnýn bu normal düzeye döneceðine inanýrlar.faiz oraný arasýndaki ters yönlüiliþkiye baþka bir açýklama getirmiþtir. Çünkü ekonomik birimler faiz oranlarýnýn düþmesi halinde finansal aktif fiyatlarýnýn yükseleceðini beklemektedirler. gelirin Y1 düzeyindesabit olduðu varsayýmý altýnda. ekonomik birimler faiz oranýnýn artacaðýný bekliyorlarsa.. Buna göre gelirin artmasý belirli bir faiz oraný .

düzeyindegerçekleþtirilen iþlem hacmini de artýracaðý için. daha fazla para talepedilecektir. Gelirin azalmasýhalinde para talebi fonksiyonu nasýl yer deðiþtire? cek ve para talebi açýsýndan bu yer deðiþtirme ne anlama gelecektir? .27 .

merkez bankasý para arzýný istediði yönde deðiþtirme gücünesahip olan bir kurumdur.Y )1 d Þekil 2. merkez bankasýnýn para arzýüzerinde %100 bir kontrol gücü olduðunu varsaymak anlamýna geldiðini hatýrda tutunuz. Para Talebi io Fonksiyonu d M = f(i. Faiz oraný ! Ms Þekil 2.3.Faiz oraný Y1 < Y2 M = f(i.Y ) 12 2 Para miktarý o ooooM1 M2 Para Arzý Bilindiði gibi para arzý ticari bankalar. Daha sonraki ünitelerde görüleceði gibi. Para Arzý Fonksiyonu Para miktarý M .3.2.'de görülmektedir. Para arzýnýn dýþsal olarak belirlenen bir unsur olduðunu varsaymanýn. Bu nedenle para arzýnýn merkez ban afýndan dýþsal olarak belirlendiðini varsaymak. Bu varsayým altýnda çizilen para arzý fonksiyonu Þekil 2. bu bölümdeki amacýmýz açýsýndan sakýnca doðurmaz. halk ve merkez bankasýnýn tercih ve kararlarý sonucu belirlenmektedir.

bu durum likidite tercihi yaklaþýmýnda faiz oranýnýn nasýl belirlendiðine iliþkin temel sonuçlarý deðiþtirmeyecektir. .28 .Para arzý fonksiyonunu. para arzý ile faiz oraný arasýndaki doðru yönlüiliþkiyi gösterecek þekilde yukarýya doðru eðimli bir eðri þeklinde ç olsak bile.

Bu düþüþ denge faiz oranýna ulaþýlýncayakadar devam edecek ve para arzý ile elde tutulmak istenen para miktarý nýn eþitlendiði noktada d Þekilde Ms ve M1 eðrilerinin kesiþme noktasý dengeye gelinecektir. Öte yandan cari faiz oraný denge faiz oranýndan düþükse. para talebifazlasý söz konusu olacak ve ekonomik birimler ihtiyaçlarý olan fazla parayý elde edebilmek için ellerindeki finansal aktifleri satmaya baþlayacaklardýr. bunlarýn fiyatý yükselecek ve dolayýsýyla faiz oraný düþecektir.'te verilmektedir. faiz oranýnýn herhangi baþka bir düzeyde olmasý halinde ne tür deðiþikliklerin ortaya çýkacaðýný incelemektir.4. Likidite tercihi yaklaþýmýna göreekonomik birimler para v faiz getirisi olan finansal aktifler arasýnda tercih yapmak durumundadýrlar.4. Dengeye nasýl ulaþýldýðýný anlamanýn en iyi yolu. Faiz oraný io M M = f(i. Diðer finansal aktiflere olan talep artýkça. Ancak daha yüksek faiz geliri elde etmek mümkündür.Faiz Oranýnýn Belirlenmesi Likidite tercihi yaklaþýmýna göre denge faiz oranýnýn belirlenmesi Þekil 2. Cari faiz oranýnýn denge faiz oranýndan düþük olmasýhalinde faiz? oranýnýn dengeye doðru yö amaya çalýþýnýz. Denge Faiz Oranýnýn Belirlenmesi Para miktarý Denge faiz oranýnýn üzerindeki bir faiz oranýnda. Öte yandan diðer finansal aktifler paraya göre daha az likittirler. Bu da. Bu nedenle. finansal aktiflerin fiyatýný . para arzýnda mevcut olan fazlalýk diðer finansal aktiflerin satýn alýnmasýnda kullanýlacaktýr.Y )1 d 1 Denge faiz oranýMs o Þekil 2. para arzý fazlasý söz konusudur (Ms > M1d olduðu için). Para tam likit olmasýna karþýn faiz geliri eldeedememekte ya da ço k düþük faiz geliri söz konusu olmaktadýr.

diðerþartlar sabitken. Likidite tercihi yaklaþýmýna göre. Faiz oranýndaki artýþ.29 . neden tek? bir denge faiz oranýva Gelir artarsa denge faiz oranýne yönde deðiþir? . denge noktasýna ulaþýlýncaya dek devam edecektir.düþürürken faiz oranýnýn yükselmesine neden olacaktýr.

Ödünç verilebilir fon arzýile faiz oranýarasýndaki pozitif iliþkiden ne ? anlýyorsunuz? Bunun yanýnda. faiz oranlarýnýn ödünç verilebilir fon arz ve talebini eþitlediðini savunmaktadýr.Y ) 11 22 Y2 > Y 1 . faiz oraný ile ayný yönde deðiþmektedir. ödünç verilebilir fon arzý fonksiyonunun yer deðiþtirmesine neden olur. Faiz oraný ss L = f(i. Faiz oraný yükseldikçe. GelirY1 düzeyin de sabit iken. Buna göre ödünç verilebilirfon arzý ile faiz oraný arasýnda pozitif bir iliþki söz konusudur. Örneðin gelir düzeyi Y2'ye yükselirse arz fonksiyonu saða doðru kayacak veödünç verilebilir fon arz acaktýr. cari harcamalarý erteleme ve bu sayede elde edilen fonlarý kredi piyasasýna arz etme yönünde dahagüçlü bir eðilim ortaya . Ýki deðiþken arasýndaki bu pozitif iliþki Þekil 2. Bu nedenle konu ödünç verilebilir fonlar arzý ve talebi ele alýnarak incelenebilir. gelir düzeyinde ortaya çýkacak bir deðiþme. arz edilen fon miktarý. deðiþkenlerin altýnda yer alan iþaretler ilgili deðiþken ile ödünç verilebilir fon arzý arasýndaki iliþkinin yönünü göstermektedir.Y ) L = f(i. Y) + + Bu fonksiyonda Ls ödünç verilebilir fon arzýný ifade etmekte. Gelir düzeyinin azalmasýhalinde ödünç verilebilir fon arzýeðrisi ne ? þekilde deðiþim gösterir?Þekil çizerek gösteriniz.ÖDÜNÇ VERÝLEBÝLÝR FONLAR YAKLAÞIMI Faiz oranlarýnýn belirlenmesine iliþkin bu yaklaþým ödünç verilebilir fonlarýn birincil ve ikincil piyasalarda alýnýp satýldýðýný. Ödünç Verilebilir Fon Arzý Ödünç verilebilir fonlara iliþkin arz fonksiyonu aþaðýdaki gibi özetlenebilir: Ls = f (i .'te grafik olarak gösterilmektedir.5.

30 .5. Ödünç Verilebilir Fonlar Arz Fonksiyonu .io Ödünç verilebilir Fon miktarý L1 L2 Þekil 2.

hane halklarýnýn tasarruflarý . Sözü edilen bu ters yönlü iliþki Þekil 2. Ýþletmelerin tasarruflarý ve amortismanlarý .6 . Ödünç verilebilir fon talebi eðrisinin aþaðýya doðru eðimli olmasý? neyi ifade eder? Faiz o i halinde fon talebi bundan nasýl etkilenir? Faiz oraný io L1 L 2 L1 d L2 d Þekil 2. bu da finansal sistemde talep edilen fon miktarýnýn azalmasýna neden olacaktýr.Bir ekonomide ödünç verilebilir fonlara iliþkin arzýn temel kaynaklarý þu þekilde sýralanabilir: . devletin tasarruflarý . Faiz oraný yükseldikçe borçlanmanýn maliyeti artacak.6. Ödünç Verilebilir Fon Talebi Fonksiyonu Ödünç verilebilir Fon miktarý . Bu yüzden ödünç verilebilir fonlara iliþkin talep fonksiyo nu aþaðýya doðru eðimlidir. para arzýndaki artýþlar Ödünç Verilebilir Fon Talebi Ödünç verilebilir fonlara iliþkin talep fonksiyonu aþaðýdaki gibi özetlenebilir: Ld = f (i) Bu fonksiyonda Ld ödünç verilebilir fon talebini.'da gösterilen ödünç verilebilir fon talep eðrisini elde etmemize olanak tanýmaktadýr. faiz oranýnýn (i) altýnda yer alan -iþareti ise ödünç verilebilir fon talebi ile faiz oraný arasýnda ters yönlü (veya negatif) iliþki bulunduðunu göstermektedir. Bilindiði gibi faiz oraný borçlanmanýn maliyetini ifade etmektedir.

her faiz oranýnda talep edilen fon miktarýnýn artacaðý da gösterilmektedir. Örneðin bankalar tüketici kredisi açarken istenen formaliteleri azaltýrlarsa. .Öte yandan Þekil 2.'da.6. talep fonksiyonunda bu tür bir kayma görülebilir.31 . talep fonksiyonunun saða doðru kaymasýyla.

devletin bütçe açýðý Ödünç verilebilir fon talebinin temel kaynaklarý nelerdir? Devletin bütçe açýðýneden ödünç verilebilir fonlara talep yaratmaktadýr? Faiz Oranýnýn Belirlenmesi Yukarýda elde edilen arz ve talep fonksiyonlarýnýn Þekil 2.7. cari faiz oranlarýný bu düzeyedoðru getiren doðal bir mekanizma vardýr. Kredi veren kiþi ve kurumlar ellerindeki fonlarý kredi olarak kullandýrabilmek için daha düþük faize razý olacaklar. denge faiz oranýdýr. Finansal sistemde. denge faiz oranýnýn finansal sistemdeki ödünç verilebilir fon arz ve talebini eþitleyen faiz oraný olduðunu görmekteyiz. borçlanan kiþi ve kurumlar da arz fazlasý . Örneðin cari faiz oraný dengefaiz oranýndan yüksekse. Faiz oraný Ls Þekil 2.'de biraraya getirilmesi ile. üretim iþletmelerinin tesis ve teçhizat harcamalarýný finanse edebilmek amacýyla kredi talepleri .7.? Finansal piyasalarda ödünç verilebilir fonlara olan talebin temel kaynaklarý þu þekilde özetlenebilir: . rekabet güçlerinin çalýþmasýna olanak tanýndýðý sürece. Denge faiz Denge Faiz Oranýnýn io oraný Belirlenmesi d L Ödünç verilebilir Fon miktarý Lo Ödünç verilebilir fonlar yaklaþýmýna göre Ld ve Ls fonksiyonlarýný eþitleyen faiz oraný. hane halklarýnýn tüketim ve konut kredisi talepleri . finansal sistemde ödünç verilebilir fonlarda arzfazlasý ortaya çýkar.

Öte yandan cari faiz oraný denge faiz oranýndan düþükse. kredi verenlerin arz ettikleri fon miktarý borçlananlarýn talep ettiði fon miktarýna eþit oluncaya dek düþecektir. ! Cari faiz oranýdenge faiz oranýndan düþükse.32 . . Ödünç verilebilir fon talebi ve arzý eþitleninceye dek bu artýþ sürecek ve denge faiz oraný arz-talep eþitliðinin saðlandýðý noktada belirlenecektir. Bu nedenle faiz oraný. denge faiz oranýna doðru yönelme sürecinin nasýl iþleyebileceðini düþününüz. ortaya çýkan talep fazlasý nedeniyle faiz oraný yükselmeye baþlayacaktýr.nedeniyle faiz oranýnýn düþürülmesi yönünde pazarlýða baþlayacaklardýr.

Öte yandan sadece finansal kurumlarla deðil.'de denge faiz oranýný belirleyebilmek için gelir ve diðer deðiþkenlerin sabit kaldýðýný varsaymýþtýk. Stok ve akým deðiþken kavramlarýnýhatýrlayýnýz. Ýkinci olarak. Geçmiþte bu iki yaklaþýmýn denge faiz oraný konusunda farklý sonuçlara ulaþmýþ olduklarý yoðun þekilde tartýþýlmýþ olmasýna karþýn. her iki teori de. Likidite tercihi yaklaþýmý bir stok olarak paranýn arzý ve talebi ile ilgilenirken. ekonomide alýnan finansal kararlarýn "para mý yoksa likiditesi düþük baþka bir finansal aktif mi tutmak" þeklinde olduðunu kabul etmektedir. genel denge anlamýnda. Öncelikle. Gelirde ortaya çýkan bir deðiþme veya finansal sistemdeki arz -talep miktarlarýný etkileyebilecek reel sektörde yaþanan bir deðiþikliðin faiz oranýný etkilemesine olanak tanýnýrken. ayný denge faiz oranýnýn belirlenmesi ile sonuçlanmaktadýr. Üçüncü olarak.ÝKÝ YAKLAÞIMIN KARÞILAÞTIRILMASI Likidite tercihi ve ödünç verilebilir fonlar yaklaþýmlarýnýn her ikisi de ekonominin reel sektöründeki faaliyetleri sabit kabul ettikleri için dengefaiz oranýnýn be lirlenmesini ancak kýsmi olarak açýklayabilmektedirler. Ýþte bu nedenle her iki yaklaþým da faiz oranýný belirleyen faktörleri kýsmi olarak ele almaktadýrlar. her iki yaklaþým da ekonominin reel sektöründeki deðiþmeleri ele almaksýzýn faiz oranlarýnýn belirlenmesini incelediði için her ikisi de kýsmi denge teorileridir. faiz oranýnda ortaya çýkan deðiþikliðin reel sektörü etkilemeyeceði varsayýlmaktadýr. . kullanýlan metodolojide yatmaktadýr.7. günümüzde her iki yaklaþýmýn da genelanlamda ayný denge faiz oraný düzeyine iþaret ettikleri herkes tarafýndan kabul edilmektedir. ödünç verilebilir fonlar yaklaþýmý ekonomideki finansal piyasalar ve kurumlarla ilgilenen iktisatçýlar tarafýndan yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. Bu nedenle her iki yaklaþým da ayný dezavantaja sahiptir. Nitekim Þekil 2. Ödünç verilebilir fonlar yaklaþýmý ise finansal sisteme gelen ve çýkan fon akýmý ile ilgilenmekte ve ekonomide alýnan finansal kararlarýn geniþ bir finansal aktif kümesine baðlý olarak alýndýðýný kabul etmektedir. ve 2.4. ekonomiyibir makro model çerçevesinde ele a lan iktisatçýlar ise genellikle likiditetercihi yaklaþýmýný kullanmaktadýrlar. Ancak iki yaklaþým arasýndaki fark. Her iki teori de ayný özelliðe sahip iken acaba bunlardan hangisi gerçeði daha iyi yansýtmaktadýr? Bu soruyu yanýtlayabilmek için birkaç hususun açýklýða kavuþturulmasý gerekmektedir.

Daha doðru bir deyiþle her iki yaklaþým. ekonomik birimlerin fiyatlardabir deðiþiklik bekle ediðini kabul etmektedir. Fiyat bekleyiþlerinin söz konusu . Gerçek yaþamda ekonomik birimler fiyatlar genel düzeyinde deðiþiklik olacaðý þeklinde bekleyiþlere sahip olabilirler ve aslýnda bu bekleyiþler faiz oranýnýn belirlenmesi sürecinde önemli bir rol oynamaktadýr.33 . fiy atlar genel düzeyinin sabit kaldýðý varsayýlmaktadýr.Ödünç verilebilir fonlar ve likidite tercihi yaklaþýmlarýnýkarþýlaþtýrýnýz. Bu iki yaklaþým arasýnda. gerçeði daha iyi yansýtma anlamýnda bir tercih yapýlamayacaðýnýn nedenlerini düþününüz. REEL VE NOMÝNAL FAÝZ ORANLARI ! ? Yukarýda ele alýnan likidite tercihi ve ödünç verilebilir fonlar yaklaþýmlarýnýn her ikisinde de finansal sistemde alýnýp satýlan menkul kýymetlerinvadeleri süresince.

Yukarýda verilen bu eþitlik. nominal faiz oraný ve beklenen enflasyon arasýndaki iliþki Irving Fisher tarafýndan yaklaþýk 100 yýl önce ortaya konmasýna karþýn. gelecekte fiyatlarýn deðiþmeyeceði yönünde bir bekleyiþe sahip olmalarý halinde.rolünü görebilmek için reel ve nominal faiz oranlarý þeklinde bir ayýrýma gitmemiz gerekmektedir. Örneðin reel faiz oraný %7 ve ekonomik birimlerin enflasyonist bekleyiþi %25 ise nominal faiz oraný tam olarak %32 olacaktýr. ? Fisher eþitliði nedir ve ne ifade etmektedir? Fisher eþitliðine göre nominal faiz oraný beklenen fiyat deðiþikliklerine tam olarak uyum göstermektedir. Ekonomik birimlerin. Reel faiz oraný. Fisher'i yeniden keþfetmiþler ve enflasyonist bekleyiþler nedeniyle faiz oranlarýnýn yükseldiðini ve deðiþkenlik gösterdiðini öne sürmüþlerdir. Ancak bu uyum mekanizmasý iki varsayýma dayanmaktadýr : . Finansal sistemde hem fon arz edenler.e yazmak mümkündür. nominal faiz oranlarýnýn enflasyonist bekleyiþlere tam uyumunu engelleyecek bir müdahale söz konusu deðildir. Finansal sistemde. Nominal faiz or aný i. reel faiz oraný likidite tercihi veya ödünç verilebilir fonlar yaklaþýmýna göre belirlenendenge faiz oranýdýr. 1970'li yýllar boyunca faiz oranlarýnda görülen aþýrý deðiþkenliðin nedenlerini araþtýran iktisatçýlar. i = i* + . konu 1970'lerden itibaren dikkat çekmeye baþlamýþtýr. Fisher Eþitliði olarak adlandýrýlmaktadýr. hem de fon talep edenler ayný enflasyonist bekleyiþe sahiptir ve . enflasyonist bekleyiþlerinden de geniþ ölçüde etkilendiðini kabul etmektedirler. finansal sistemde görülen faiz oraný deðiþikliklerinin. Günümüzde iktisatçýlar. reel faiz oranýný belirleyen faktörlerin yaný sýra. Fisher eþitliðinin pratikte neölçüde gerçekleþeceðini beli . reel faiz oraný ve enflasyonist bekleyiþler arasýndaki iliþkiye ilk kez dikkatçeken ünlü iktisatçý Irving Fisher'in adýna baðlanarak. Nomin oraný ise finansal sistemde fiilen gerçekleþen faiz oranýdýr ve reel faiz oraný ile ekonomik birimlerin enflasyonistbekleyiþlerinin toplamýna eþittir. Ýktisatçýlar faiz oranlarý ve beklenen enflasyon arasýndaki iliþkiyi incelemeye büyük zaman ayýrmalarýna karþýn. reel faiz oraný i* ve enflasyonist bekleyiþler . nominal faiz oraný.e ile gösterilirse.

ödünç verilebilir fonlar arz ve talebine göre deðiþebilir.34 . Bu yüzden Fisher eþitliði. sermayenin verimliliðini düþürmüþ ve dolayýsýyla ödünç verilebilir fon talebi fonksiyonu sola doðru kaymýþtýr. 1980'li yýllarda petrol fiyatlarýnda yaþanan düþüþ sermayenin verimliliðini artýrarak ödünç verilebilir fon talebi fonksiyonunun saða doðru kaymasýna neden olmuþtur. Ýkinci olarak. Ancak reel faiz oranýnýn kendisi. enflasyonist bekleyiþlerle nominal faiz oraný arasýndaki iliþkinin basitleþtirilmiþ hali olarak kabul edilmelidir. Görüldüðü gibi finansal nitelikte olmayan bu iki olay bile reel faiz oranýnda deðiþmeye yol açmaktadýr.azý güçlüklerle karþýlaþmýþlardýr. Fisher eþitliðinin pratikte tam olarak gerçekleþmesine engel olabile? cek faktörler neler olabilir? Ýlk olarak. beklenen fiyat deðiþikliklerinin en iyi nasýl ölçülebileceði hususunda bir anlaþmazlýk söz konusudur. Bu deðiþkene iliþkin olarak kullanýlan tüm ölçütler eleþtiriye açýktýr. Örneðin 1970'lerde petrol fiyatlarýnda görülen artýþlar. Fisher eþitliðinde reel faiz oranýnýn sabit olduðu kabul edilmektedir. . Ayný þekilde.

þekil yardýmýyla tespit ediniz.. nominal faiz oranlarýnýn enflasyonist bekleyiþlere tam olarak uyum gösterdiði hususu da tartýþmalýdýr. Fisher eþitliðine görebeklenen enflasyon il al faiz oraný arasýnda bire-bir iliþki söz konusudur. vergi sonrasý reel faiz oranýnýn sabit kalabilmesi için (yani nominal faiz oranýnýn beklenen enflasyona tam olarak uyum gösterebilmesiiçin). faiz oranlarýnýn enflasyonist bekleyiþlerden önemli ölçüde etkilendiði. beklenen enflasyon oraný ile nominal faiz oraný arasýndaki iliþkinin bire-bir'den daha yüksekolduðu da öne sürülmektedir. vergilerin etkisini de göz önüne alacak þekilde aþaðýdaki gibi yazýlabilir: * + . Ancak. 31. ekonomide belirli bir tarihte.1995 tarihinde Türkiye'de çeþitli finansal aktiflere uygulanan faiz oranlarýnýn sadece bir kýsmýný göstermektedir. FAÝZ ORANLARININ YAPISI . Acaba ekonomide neden birden fazla faiz oranýsöz konusudur? . Ancak.1. ortalama anlamýnda tek bir faiz oranýný kullandýk. Örneðin. talep fonksiyonundaki bu yer deðiþtirmelerin reel faiz oraný üzerindeki etkilerini.12.e i = iat 1-t Bu eþitlikte iat* vergi sonrasý reel faiz oranýný.! ! Yukarýdaki bölümde öðrendiðiniz ödünç verilebilir fonlar yaklaþýmýný kullanarak. herkes tarafýndan kabul edilen bir gerçektir. Yukarýdaki eþitliðe göre marjinal vergi oraný %25 ise. Yukarýda ele alýnan ve bizim burada deðinmediðimiz birçok husus. t ise marjinal vergi oranýný ifade etmektedir. geçmiþte tartýþýlmýþ ve bazýlarý halâ tartýþýlmaktadýr. Üçüncü olarak. iliþkinin daha zayýf olduðu yönünde tespitlerde bulunmaktadýr. Bu iktisatçýlara er eþitliði. beklenen enflasyo ndaki bir puanlýk artýþ karþýsýnda nominal faiz oraný 1. Oysa yapýlan ampirik araþtýrmalarýn büyük bir bölümü söz konusu bire-bir iliþkiyi doðrulamamakta. ? Bu bölümde þu ana kadar yaptýðýmýz açýklamalarda. Tablo 2.33 puan artmak zorundadýr. Öte yandan faizgelirlerinin artan oran vergiye tabi olduðu ülkelerde. Yani beklenen enflasyondaki %1'lik artýþ nominal faiz oranýnda %1'lik artmayla sonuçlanmaktadýr. bir dizi faiz oraný söz konusudur.

Finansal aktifin geri ödenmeme riski . Yukarýda sýralanan dört faktör faiz oranlarýnýn yapýsýný belirlemede birlikte etkili olurlar.Faiz oranlarýarasýndaki bu farklýlýðýn nedenleri nelerdir? Bu sorulara verilecek yanýt. Ancak bu faktörlerden finansal aktiflerin vadeleri arasýndaki farklar. özellikle üzerinde durulmasý gereken bir faktör niteliðindedir.35 . temel olarak aþaðýdaki faktörler tarafýndan belirlen r: . Faizoranlarýnýn yapýsý. Finansal aktifin pazarlanabilirliði Faiz oranlarýnýn yapýsýnýbelirleyen faktörler nelerdir? Bu faktörlerlefaiz oranlarýnýn düze nasýl bir iliþki kurulabileceðini düþününüz. Finansal aktifin vadesi . faiz oranlarýnýn yapýsý ile ilgilidir. . Finansal aktifin sahip olduðu vergi ayrýcalýklarý .

Örneðin. Bankalararasýbir gecelik faiz oranýnýn %105 olmasýdemek. Bunedenle.1.Yýllýk %) Finansal Aktifin Türü Faiz Oraný Vadesiz Mevduat 13.83 Reeskont Faiz Oraný 57. faiz oranýnýn bir yýl için tanýmlandýðýakýlda tutulmalýdýr.0 Faiz oranýndan sözederken.30 6 Ay Vadeli Hazine Bonosu 99. Faiz oranlarýnýn vade yapýsýný incelerken kamu kesimi tarafýndan çýkartýlmýþolan menkul kýymetlerin kullanýlma nedeni nedir? Bu menkul kýymetlerin temel özelliði nedir? . Tablo 2.12. TÜRKÝYE'DE FAÝZ ORANLARI (31. vadelerinin farklý olmasýdýr.17 1 Yýl Vadeli Hazine Bonosu 99. bu oranýn 365'de biridir. yný vergi ayrýcalýklarý uygulanan ve hemenhemen tümü ayný pazarlanabilirlik gücüne sahip menkul kýymetlerdir. Þüphesiz diðer faktörler de faiz oranlarýnýn belirlenmesinde ihmal edilemeyecek faktörlerdir.10 6 Ay Vadeli Mevduat 83. FAÝZ ORANLARININ VADE YAPISI ! Faiz oranlarýnýn vade yapýsý.33 1 Yýl Vadeli Mevduat 91. kamu kesimi tarafýndan çýkar mýþ olan çeþitli menkul kýymetlerin farklý faiz oranlarýna sahip olmasýnýn temel nedeni. benzer özelliklere sahip olan ancak vadeleri açýsýndan farklýlýk taþýyan çeþitli finansal aktiflerin faiz oranlarý arasýndaki iliþkiyi ifade etmektedir.0 Tüketici Kredisi (Aylýk) 8. Çünkü kamu kesimi tarafýndan çýkartýlan çeþitli menkul kýymetler (hazine bonolarý. Veyahut da 1 gecelikgerçek faiz oraný. Faiz oranlarýnýn yapýsý üzerinde vade kavramýnýn etkisini anlayabilmenin en iyi yolu devlet tarafýndan çýkarýlan menkul kýymetleri ele almaktýr. eðer bu kredi 365 gece içinalýnsaydýverilecek faizin %105 o sýdemektir.Faiz oraný ve vade arasýndaki iliþki faiz oranlarýnýn vade yapýsý olarak adlandýrýlýr. diðer faktörlere de kýsaca deðineceðiz. Ne var ki bunlarýn faiz oranlarý üzerindeki etkisini belirlemek nispeten daha kolaydýr.5 Bankalararasý Gecelik 105. vade ne olursa olsun. Bu nedenle aþaðýdaki bölümde faiz oranlarýnýn vade yapýsýný ayrýntýlý olarak incelerken. tahvilleri gibi) arasýndaki tek fark vadeleridir.1995 . Bu menkul kýymetlerin tümü hemen hemen sýfýr geriödenmeme riskine sahip.

Getiri eðrisi.8. getiri(hasýla) eðrisi yöntemidir. belirli bir tari te (örneðin 26 Mart 1996 günü gibi) finansal sistemde alýnýp satýlan aktiflerin vadeleri ile getirileri arasýndaki iliþkiyi göstermektedir. ? .'de yer alan þekillerde. iki ayrý tarihte. Örneðin Þekil 2.Benzer özelliklere sahip finansal aktiflerin faiz oranlarý ile vadeleri arasýndaki iliþkiyi göstermek amacýyla geniþ olarak kullanýlan yöntem. Türkiye'de vadeli mevduatlara iliþkin vergi sonrasý yýllýk getiri eðrileri yer almaktadýr.36 .

Vadelerine Göre Getiri Oranlarýnda Deðiþme Þeklin a bölümünde yer alan getiri eðrisine göre. Farklý bir özelliði nedeniyle (örneðin istendiði anda nakte dönüþtürülebilirlik gibi) diðer menkul kýymetlerden farklýlýk gösteren menkul kýymetler deðerleme dýþý býrakýlmalýdýr. düz getiri eðrisi (farklý vadelerde faiz oranýnýn sabit kaldýðýný . getiri eðrisi çizilirken ele alýnan menkul kýymetlerin benzer özellikler taþýmasý gerekliliðidir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki. Þeklin b bölümüne göre ise 31/12/1995 tarihi itibariyle bu iliþki tersine dönmüþ görünmekte ve getiri eðrisi aþaðýya doðru seyretmektedir. 31/12/1986 tarihi itibariyle Türkiye'de vadeli mevduat faiz oranlarý vade süresi uzadýkça artmaktadýr.8.Mevduat Getirisi Eðrisi Mevduat Getirisi Eðrisi 31/12/1986 31/12/1995 100 95 45 40 90 35 85 30 80 25 75 Getiri Eðrisi 1 ay 3 ay 6 ay 1 yýl Getiri Eðrisi 1 ay 3 ay 6 ay 1 yýl (a) (b) Þekil 2. Bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli husus. Getiri eðrisi ne ifade eder? Getiri eðrisi çizilirken neden benzer ? özelliklere sahip finansal aktifler göz önüne alýnmalýdýr? Getiri eðrisinin genellikle gözlenen dört tip þekli vardýr: Artan getiri eðrisi (vade uzadýkça faiz oranlarýnýn yükseldiðini gösterir). azalan getiri eðrisi (vade uzadýkça faiz oranlarýnýn düþtüðünü gösterir). getiri eðrileri oluþturulurken dikkatli davranmak gerekir.

Getiri eðrisinin alabileceði bu þekiller aþaðýdaki grafikte gösterilmektedir.gösterir) ve tepe yapan getiri eðrisi (ilk aþamada vade uzadýkça yükselen.9. Getiri oranýVadeArtan getiri eðrisi Getiri oranýVadeAzalan getiri eðrisi Getiri oranýVadeDüz getiri eðrisi Getiri oranýVadeTepe yapan getiri eðrisi Þekil 2. Çeþitli Getiri Eðrileri -37 . vade uzamaya devam ettikçe daha sonra azalan faiz oranlarýný gösterir).

Örneðin 10 yýl vadeli bir tahvilin faiz oraný cari kýsa vadeli faiz oraný (bir yýl vadeli tahvil faiz oraný) ile uzunvadeli tahvilin vadesi süresince gerçekleþmesi beklenen kýsa vadeli faiz oranlarýnýn toplamýnýn uzun vadeli tahvilin vade süresine bölünmesi ile bulunmaktadýr. Buna göre üç yýl vadeli tahvilin faiz oraný %60 dolayýndadýr. bu konuda birbirleriyle rekabetetmektedir. bekleyiþler teorisi. piyasa katýlýmcýlarý açýsýndan uzun vadeli bir menkul kýymeti elde tutmak ile ayný süre içerisinde kýsa vadeli bir dizi menkul kýymeti elde tutmak arasýnda bir fark olmadýðýný kabul etmektedir. bir yýl ve üç yýl gibifarklý vadelere sahip hazine tahvilleri arasýnda seçim yapmalarý gerektiðini varsayalým. Uzun vadeli (üç yýl vadeli hazine tahvili) faiz oraný. Bu varsayýmlarýn doðal bir sonucu olarak. çok sayýda teorik ve ampirik araþtýrma yapýlmýþ olmasýna karþýn bu konuda kesin bir sonuca ulaþýlamamýþtýr. Faiz oranlarýnýn vade yapýsýný açýklamaya dönük üç adet teori. bu fonlardan elde edilebilecek kârý maksimize edecek þekilde fon tahsisini gerçekleþtirmektir. Bekleyiþler teorisine göre finansal sistemdeki iþlem maliyetleri. piyasada mevcut (cari) kýsa vadeli faiz oraný ile uzun vadeli menkul kýymetin vade süresi içindepiyasa katýlýmcýlarýnýn gerçekleþmesini b ri kýsa vadeli faiz oranlarýnýn toplamýnýn ortalamasýna eþittir. mevcut fonlardan elde edilebilecek kârý maksimize etmek olduðu varsayýlmaktadýr. Söz konusu teori .Getiri Eðrisinin Þeklini Belirleyen Faktörler ! ? Bir getiri eðrisinin þeklinin belirlenmesinde etkili olabilecek faktörler konusunda. Ayrýca bekleyiþler teorisi. Piyasada yer alan katýlýmcýlar. Piyasa katýlýmcýlarýnýn tek hedefi kâr maksimizasyonudur. likidite primi teorisi vebölünmüþ piyasalar teorisi þeklinde sýralan lir. alýnacak kararlarýetkilememektedir. bu menkul kýymetleri satýn almaya yetecek fonlara sahiptirler ve amaçlarý. Bekleyiþler Teorisi Bu teoriye göre faiz oranlarýnýn vade yapýsýný belirleyen faktör. cari kýsa vadeli faiz oraný . finansal sistemde arz ve talep eden þeklinde yeralan piyasa katýlýmcýlarýnýn menkul kýymet alýp satmaktaki amaçlarýnýn. Örnek olarak. Bir yýl vadeli menkul kýymete iliþkin cari faiz oranýnýn %45 olduðunu. piyasa katýlýmcýlarýnýn. faizoranlarýnýn gelecekte göstereceði deðiþikliklere iliþkin bekleyiþler Bekleyiþler teorisinde. Bekleyiþler teorisine göre uzun vadeli faiz oraný. uzun vadeli tahvilleri elden çýkartýp kýsa vadelilere yönelirken iþlem maliyetlerinin bir etkisinin olmadýðý veya bunun göz önüne alýnmadýðý kabul edilmektedir. piyasa katýlýmcýlarýnýn daha sonraki iki yýl boyunca yýllýk faiz oranýnýn sýrasýyla%65 ve %70 þekl i beklediklerini varsayalým.

. ikinci ve üçüncü yýlda gerçekleþecek kýsa vadeli faiz oranlarý hakkýnda.38 .45 + 0.65 + 0. Bekleyiþler teorisine göre uzun vadeli faiz oranýnýn belirlenmesine iliþkin bir örnek de siz çözümleyiniz.60 3 þeklinde hesaplanmaktadýr.70 = 0.ile uzun vadeli menkul kýymetin vadesi süresince gerçekleþmesi beklenen kýsa vadeli oranlarýn toplamýnýn basit ortalamasýdýr. yukarýdaki örneðimize göre. Yani uzun vadeli tahvil faiz oraný i = 0. Bekleyiþler teorisinde dikkat çeken nokta.

Kýsa vadeli faiz oranýnýn gelecekte izlemesi beklenen seyir ile getiri eðrisi arasýnda nasýl bir iliþki vardýr? Likidite Primi Teorisi Likidite primi teorisinin aslý da bekleyiþler teorisine dayanmakta. Piyasa katýlýmcýlarý kýsa vadeli faiz oranýnýn gelecekte düþüþ göstereceðini düþünüyorlarsagetiri eðrisi azalan eðri þeklini alacaktýr. Uzun vadeli finansal aktifin faiz oraný vade süresi boyunca gerçekleþmesi beklenen kýsa vadeli faiz oranlarýnýn ortalamasýna göre belirlendiði için.? ? ? ekonomik birimlerin daha ilk yýlýn baþlangýcýnda kesin bir bekleyiþe sahipolmalarýdýr. piyasa katýlýmcýlarýnýn kýsa vadeli faiz oranlarýnýn önce yükselmesini daha sonra düþmesini beklemeleri halinde ortaya çýkabilir. her zaman daha çok tercih edilir bir nitelik taþýmaktadýr. Uzun vadeli finansal aktiflerin taþýdýðý . uzun vadeli finansal aktifin vade süresi boyunca gerçekleþmesi beklenen kýsa vadeli faiz oranlarýna baðlýdýr. Eðer uzun vadeli tahvilin faiz oraný %60'dan düþük olsaydý. Bekleyiþler teorisine göre tepe yapan birg etiri eðrisi. Faiz oranýndaki bu düþüþün %60'a ulaþýncaya kadar devam edeceðini tahmin etmek artýk güç deðildir. Uzun vadeli tahvilin bu çekiciliði. Eðer bu oran %65 olsaydý. Öte yandan kýsa va nýnýn gelecekte bir deðiþme göstermeyerek sabit kalacaðý bekleniyorsagetiri eðrisi yatay bir þekil alýr. bu bekleyiþler ýþýðýnda belirlenen uzun vadeli tahvil faiz oranýnýn %60 olmasý gerekmektedir. Yuka neðimize göre. piyasa katýlýmcýlarý üç yýl boyunca her yýl kýsa vadeli tahvil satýn almak yerine. ancakburada piya sa katýlýmcýlarýnýn uzun vadeli ve kýsa vadeli finansal aktifler arasýnda bir fark gözetmedikleri varsayýmý kabul edilmemektedir. kýsa vadeli faiz oranlarýnýn yükselmesinin beklendiði bir ortamda. bu kez olaylar tersine bir geliþim izleyecek ve faiz oraný %60'a ulaþýncaya dek yükselecektir. daha likitolma özelliði taþýya deli finansal aktifler. getiri eðrisi yükselen eðri þeklini alacaktýr. daha baþlangýçta 3 yýl vadeli tahvili satýn alarak daha fazla gelir elde edebilirlerdi. kýsa vadeli faiz oranýbekleyiþlerine görebelirlenen düzeyden büy lmasýdurumunda ne gibi deðiþiklikler gerçekleþmekte ve sonuç ne olmaktadýr? Yukarýdaki açýklamalarýmýza göre getiri eðrisinin þekli. talebi artýrýr ve dolayýsýyla uzun vadeli tahvilin fiyatý artarken faiz oraný düþerdi. Uzun vadeli faiz oranýnýn. Ýkincil piyasalarda gerçekleþen iþlem hacminin yüksekliði nedeniyle. uzun vadeli faiz oraný kaçýnýlmaz biçimde daha yüksek olacaktýr. Piyasa katýlýmcýlarý kýsa vadeli faiz oranýnýn yükseleceðini bekliyorlarsa.

artan getiri eðrisi bu teoriye göre en çok karþýlaþýlan getiri eðrisidir. bu tür finansal aktiflerin faiz oraný bunu karþýlayabilecek bir likidite primini de kapsamalýdýr. uzun vadeli faiz oranýna eþittir. Ancak. Likidite primi teorisine göre. cari kýsa vadeli faiz oraný. likidite primi pozitif olduðu için getiri eðrisi artan bir eðri þeklini ala . Likidite primi teorisinin bekleyiþler teorisinden farkýnedir? Bu fark uzun vadeli faiz oranýnýn belirlenmesine nasýl yansýmaktadýr? Daha önce ele aldýðýmýz dört tür getiri eðrisinin tümü likidite primi teorisine uygundur. vade süresince beklenen kýsa vadeli faiz oranlarý ve likidite primi toplamýnýn basit ortalamasý.daha az likit olma özelliði nedeniyle.39 . Kýsa vadeli faiz oranýnda hiçbir deðiþiklik beklenmese bile. uzun vadeli faiz oranýna eklenen likidite primi pozitif bir deðer aldýðý için.

likidite primi ve bekleyiþler teorilerinden oldukça farklýdýr. ilgili piyasadaki arz ve talep tarafýndan belirlenmekte ve diðer vadelere ait piyasalardaki beklenen faiz oranýndan etkilenmemektedir. kýsa vadeli faiz oranýnýn likidite priminden daha fazla düþmesini bekliyorlarsa. Yatýrýmcýlarýn bu tür tercihlerinin nedeni ise bir finansal aktifi elde tutma süresi konusunda akýllarýnda oluþmuþ bir tercihlerinin bulunmasý ve piyasada arzuladýklarý bu vadeye uygun bir finansal aktif bulduklarýnda risk üstlenmeksizin bu getiriyi elde edebilmeleridir. elde edilecek getiri belirlidir ve faiz oraný riski söz konusu deðildir. Bu teorinin temel varsayýmý. azalan bir getiri eðrisi söz konusu olabilir. Öte yandan. Çünkü. bir finansal aktifinvadesi ile b u finansal aktifi elde tutma süresi birbirine eþitse. Bölünmüþ piyasalar teorisinin bekleyiþler teorisinden farký nedir? Bu farkýyaratan varsayýmýtekrarlayýnýz. farklý vadelere sahip finansal aktifler arasýnda herhangi bir ikame iliþkisinin bulunmamasý þeklinde özetlenebilir. Bir baþka deyiþle.? caktýr. Görüldüðü gibi bölünmüþ piyasalar teorisi. Bölünmüþ . Farklý vadelere sahip finansal aktifler arasýnda ikame iliþkisinin bulunmama nedeni ise þu þekilde açýklanabilir: Yatýrýmcýlarýn belirli bir vade için oluþmuþ tercihleri vardýr. piyasa katýlýmcýlarý. Bu nedenle sadece tercih ettikleri vadeyesahip finansal aktife ait piyasadan elde edilebilecek getiri ile ilgilenirler. Bölünmüþ piyasalar teorisine göre. böyle bir durumda uzun vadeli faiz oraný kýsa vadeli faiz oranýndan likidite primi kadar yüksek olacaktýr. Buna göre her vadeye iliþkin faiz oraný. kýsa ve uzun vadeli faiz oranlarý ayrý piyasalarda belirlenen faiz oranlarýdýr. Bu da uzun vadeli finansal aktifleri tercih edeceðinizi gösterir. Örneðin henüz orta okula giden çocuðunuzun üniversite masraflarýný karþýlamak amacýyla þimdiden satýn alacaðýnýz finansal aktifleri muhtemelen uzun süre elinizde tutacaksýnýz demektir. Likidite primi teorisine göre ençok karþýlaþýlan getiri eðrisiþekli nedir? Neden? Bölünmüþ Piyasalar Teorisi Bölünmüþ piyasalar teorisi. finansal aktifler arasýnda tam ikame iliþkisi olduðunu kabul eden bekleyiþler teorisinin tamamen tersidir. Örneðin bir finansal aktifi elinde kýsa süre tutabilecek güçteki ekonomik birimler kýsa vadeli finansal aktiflerle ilgileneceklerdir.

? ! . Bu durum uzun vadeli finansal aktif fiyatlarýnýn düþük buna karþýlýk faiz oranýnýn yüksek olmasýna yol açacaktýr.piyasalar teorisine göre. Bölünmüþpiyasalar teorisini kullanarak azalan ve düz getiri eðrilerinin oluþma nedenini açýklamaya çalýþýnýz. Çünkü böyle bir durumda uzun vadeli finansal aktiflere olan talep kýsa vadelilere oranla düþük kalacaktýr. farklý vadelere sahip finansal aktiflere iliþkin arz ve talep farklýlýklarý ile açýklanabilir. Diðer tip getiri eðrileri de bölünmüþ piyasalar teorisine uygun eðrilerdir.40 . farklý þekillere sahip getiri eðrilerinin ortaya çýkmasý. Örneðin genel olarak yatýrýmcýlar daha az faiz riski taþýyan kýsa vadeli finansal aktifleri tercih etmekte iseler. bölünmüþ piyasalar teorisine göre artan getiri eðrisi söz konusu olacaktýr.

Elde edilen faiz gelirinin vergiden muaf tutulduðu bir finansal aktifin gerçek getirisi marjinal vergi oraný (finansal aktifi elinde bulunduran kiþinin mevcut diðer gelirleri nedeniyle dahil olduðu vergi dilimine uygulanan oran) gözönündetutularak hesaplanabilir. genel anlamda. N tekim menkul kýymetlerden elde edilen faiz geliri degelir vergisine tabi olabilir. söz konusu finansal aktiflerin sahip olduðu vergiözellikleri. Bu tür vergi ayrýcalýðý taþýyan menkulkýymetlerin faiz oraný doðal olarak daha düþük olacaktýr.4 olacaktýr. t ise marjinal vergi oranýný ifade etmektedir.FAÝZ ORANLARININ YAPISINI BELÝRLEYEN DÝÐER FAKTÖRLER Belirli bir tarihte faiz oranlarýnýn farklý düzeylerde gerçekleþmesine neden olan en önemli faktör. Söz konusu marjinal vergi oraný ne kadar yüksekse saðlanan muafiyetin önemi de o ölçüde büyük olacaktýr. sermaye kazancý vergisine tabi iken. Ancak bu ifade. Örneðin tahvillerden elde edilen faiz geliri. ilgili finansal aktiflerin vadelerindeki farklýlýklardýr. devletin bazý tür tahvillerinden (özellikle kendi çýkardýklarý) elde edilen faiz gelirini vergiden muaf tutmasý mümkündür. Söz konusu iki faiz oraný arasýndaki farký . geri ödenm eme riski ve pazarlanabilirlik derecesi gibi diðer faktörlerin hiçbir rolünün olmadýðý anlamýna gelmemektedir. iet vergiden muaf faiz oranýný. Ancak birçok ülkede bazý finansal aktiflerden elde edilen faiz geliri diðer finansal aktiflerden elde edilen faiz gelirindenfark lý olarak deðerlendirilmektedir. Yine de bufaktörlerin faiz oranlarýnýn yapýsý üzerindeki etkilerini belirlemek oldukça kolaydýr. Vergi Ayrýcalýklarý Bilindiði gibi devlet elde edilen geliri çeþitli düzeylerde vergilendirmegücüne sahiptir. Vergidenmuaf bir finansal aktifin fa anýný. Vergiden muaf bir menkul kýymetin faiz oraný %50 ve marjinal vergi oraný %30 ise vergili faiz oraný %71. bu tür bir ayrýcalýk tanýnmayan bir finansal aktifin faiz oranýna dönüþtürmek için aþaðýdaki formül kullanýlabilir: 1 i = iet 1-t Bu formülde i vergili faiz oranýný. Görüldüðü gibi vergi ayrýcalýðý taþýyan bir finansal aktifin faiz oraný bu tür bir ayrýcalýk taþýmayan finansal aktiflerin faiz oranýndan düþüktür.

vergiden muaf bir devlet tahvilinin faiz? oranýnýn %90 olma sýhalinde gerçek faiz oranýnedir? Ýki finansal aktifin sahip olduðu farklý vergi özelliklerinin neden olduðu etki þu þekilde hesaplanabilir: Vergi Etkisi = Finansal Aktif1 .41 .belirleyen unsur ise dahilolunan vergi dilimine uygulanan vergi oraný. Söz konusu iki finansal aktifin vergi .Finansal Aktif2 Burada finansal aktif1 herhangi bir vergi ayrýcalýðý olmayan bir finansalaktifin. yani marjin al vergi oranýdýr. finansal aktif2 ise bir þekilde vergi ayrýcalýðý tanýnmýþ bir finansal aktifin faiz oranýný göstermektedir. ? ? Vergi ayrýcalýðýna sahip bir finansal aktifin faiz oranýnýn bu tür ayrýcalýða sahip olmayan finansal aktifinfaiz oranýndan düþük olmasýnýn nedeni nedir? Marjinal vergi oranýnýn %25.

Devletin çýkardýðý menkul kýymetleringeri ödenmeme riski genellikle sýfýr olarak kabul edilir. vergi ayrýcalýðýna sahip bir finansal aktifin faiz oraný % 58 ise. Bir menkul kýymetin geri ödenmemesi riski ne kadar yüksekse. vergi ayrýcalýklarý ve pazarlanabilirlik gibi) ayný olan iki finansal aktifin sahip olduðu risk farklýlýðýnýn etkisi yaklaþýk olarak aþaðýdaki gibi tespit edilebilir: Risk Primi = Finansal Aktif1 . hazine tarafýndan çýkartýlan bir tahvil ile ticari bir þirket tarafýndan çýkartýlan tahvil ayný vadeye sahipken. ticari þirketin ihraç etmiþ olduðu tahvilin faiz oraný % 75. Bu nedenle diðer tüm menkul kýymetler bir ölçüde geri ödenmeme riski taþýrlar. satmýþ olduðu menkul kýymetlerin faiz ve ana para ödemesiniyapabilme gücüne her zaman sahiptir. vergi ayrýcalýðýnýn neden olduðu etki %15 tir. devlet tahvillerine göre daha yüksekbir faiz oranýna sahip olacaktýr. Geri ödenmeme riski dýþýndaki diðer tüm özellikleri (vade. faiz ve anapara ödenmesinde devletinki kadar güçlü b rantiveremez. Örneðin. 2 nolu finansal aktif ise riski olmayan veya daha düþük risk taþýyan finansal aktifin faiz oranýný ifade etmektedir. pazarlanabilirlik gibi) ayný olduðu kabul edilmektedir.Finansal Aktif2 Burada 1 nolu finansal aktif yüksek riske sahip finansal aktifin faiz oranýný. Yukarýdaki örneðimize geridönersek. ticari þirket tarafýndan çýkartýlan tahvil diðerine göre daha yüksek bir geri ödenmeme riski taþýr. M enkul kýymet ihraç eden hiçbirkuruluþ. Geri ödenmeme riskinin faiz oranýüzerindeki etkisi nedir? Pazarlanabilirlik Bir menkul kýymetin sahip olduðu satýlabilme olanaklarý ne kadar güçlü . diðer þartlar sabitken. geri ödenmeme riski. Örneðin vergi ayrýcalýðý taþýmayan bir finansal aktifin faiz oraný %73. Çünkü devlet pa asarak. Geri Ödenmeme Riski ? Geri ödenmeme riski bir menkul kýymetin faiz ve/veya ana para ödemesinin yapýlmamasý olasýlýðýdýr. Dolayýsýyla þirketin çýkarmýþ olduðu tahvil.dýþýndaki diðer tüm özelliklerinin (vade. bu menkul kýymetin faiz oraný o kadar yüksek olacaktýr. devletin çýkarmýþ olduðu tahvilin faiz oraný % 71 ise (diðer tüm özelliklerin ayný olduðunu gözden uzak tutmayýnýz) risk primi %4 olarak ifade edilebilir.

ve ikincil piyasasý ne kadar geniþ ise bu menkul kýymetin likitidesi o kadar yüksek olur. Daha önce sözü edilen diðer tüm özellikler ayný iken. . bir menkul kýymetin pazarlanabilirliðinin yüksek olmasý. faiz oranýnýn diðerlerine göre düþük düzeyde kalmasý ile sonuçlanýr.42 .

Fisher eþitliði ile ilgili çok sayýda tartýþmalý konu olsa da.Özet Faiz oranlarýnýn nasýl belirlendiðine iliþkin iki yaklaþým söz konusudur. Ödünç verilebilir fonlar yaklaþýmýna göreyse. Beklenen enflasyon = Gerçekleþen enflasyon e. Likitide tercihi yaklaþýmýna göre para talebinin belirlenmesi açýsýndan aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? a. Belirli bir tarihte faiz oranlarýnýn yapýsýný açýklayan dört temel faktör söz konusudur: (a) vade farklýlýklarý. bir dizi finansal aktifin faiz oranlarý ile bir diðer finansal aktif grubunun faiz oranlarý arasýndaki farklýlýðýn nedenlerini açýklayan faktörleri ele almaktadýr. (b) geri ödenmeme riskindeki farklýlýklar. Faiz oraný veya gelir artýkça para talebi artar b. belirlenen faiz reel faize eþit kabul edilmektedir. Faiz oranýn azalmasý veya gelirin artmasý halinde para talebi artar e. Bu yaklaþýmlarýn her ikisinde de beklenen enflasyon sýfýr olarak kabul edildiði için. Sorular 1. reel faiz oranýna beklenen enflasyon deðerinin eklenmesi ile elde edilmektedir. Bunlardan likitide tercihi yaklaþýmýna göre faiz oraný para arzý ve para talebini dengeleyen bir faktördür. Fon arzý = fon talebi b. Faiz oraný veya gelir azalýnca para talebi artar c.43 . Faiz oraný ve gelir para talebini etkilemez 2. Literatürde bu iliþki Fisher eþitliði olarak adlandýrýlmaktadýr. (c) vergi ayrýcalýklarýna iliþkin farklýlýklar ve (d) pazarlanabilirlik gücündeki farklýlýklar. faiz oraný fon arz ve talebini dengeleyen bir faktör olarak ele alýnmalýdýr. Nominal faiz = reel faiz d. iktisatçýlar arasýnda faiz oranlarýnýn enflasyonist bekleyiþlerden etkilendiði hususunda geniþ bir görüþ birliði vardýr. Ödünç verilebilir fonlar kuramýna göre denge faiz oraný aþaðýdakilerden hangisinin gerçekleþmesi halinde ortaya çýkar? a. Enflasyonist bekleyiþlerin sýfýrdan farklý olmasý halinde nominal faiz oraný. Faiz oranýn artmasý veya gelirin azalmasý halinde para talebi artar d. Para arzý = para talebi c. Faiz oranlarýnýn yapýsý. Gerçekleþen faiz = gerçekleþen enflasyon .

Bursa 1994. Ýlker.44 . ÖCAL.. %3 c. %24 4. ERTUÐRUL. Ezgi Yayýnevi. Ankara 1993. Para ve Faiz Teorileri.. Para Teorisi. Turhan Yayýnevi. Feridun. %62. Bir ülkede tahvillerden elde edilen faiz geliri %20 oranýnda gelirvergisine tabi iken. daha sonda azalmaktadýr 5. hazine tarafýndan çýkartýlan %50 faizli tahviller gelir vergisinden muaf tutulmuþtur. daha sonra artmaktadýr e. Vade uzadýkça faiz oranlarý yükselmektedir b. Hazinenin çýkardýðý bu tahvillerin gerçek faiz oraný nedir? a. %83 Kaynakça ERGÝN. Makro Ekonomi. Para Teorisi. Para.3. %70 c.. %30 b. PARASIZ. Ankara 1981. %40 e. %32 e. Beklenen enflasyon oraný %24.5 d. Ahmet. PARASIZ.. reel faiz oraný %8 ise Fisher eþitliðine göre nominal faiz oraný ne olacaktýr? a. Beta Basým. %16 b. %162 d. Ýlker. Ýstanbul 1993.. Vade uzadýkça önce azalmakta. Vade uzadýkça faiz oranlarý düþmektedir c. Tezer. Azalan bir getiri eðrisi söz konusu ise aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? a. Ezgi Yayýnevi. Banka ve Finansal Piyasalar. Farklý vadelerde faiz oraný sabit kalmaktadýr d. Bursa 1995. Vade uzadýkça önce artmakta. .

. bankacýlýðýn doðuþu ve geliþimi.. . Ünite sonunda yeralan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. Ünitemizin temel konusu Dünya'da ve Türkiye'de bankacýlýðýn ortaya çýkýþýnýn ve geliþiminin incelenmesidir. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz.. Ünitede yeralan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. Ünitede bankanýn tanýmý ve önemi. uluslararasý bankacýlýk ve Türkiye'de bankacýlýk alanýndaki geliþmeleri de anlamaya çalýþýnýz.45 .. Üniteyi çalýþýrken bankanýn tanýmý ve önemi ile bankacýlýðýn doðuþu ve geliþimini inceledikten sonra. uluslararasý bankacýlýk ve Türkiye'de bankacýlýk konularý ele alýnacaktýr. Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak.ÜN ÝTE 3 Dünya'da ve Türkiye'de Bankacýlýk Bu Ünitede.

Bazý anglo-sakson yazarlar. bankalarý yaptýklarý çeþitli iþlemlerden biri ya da diðerini ön plana çýkararak baþka türlü tanýmlayanlar davardýr. bankalarýn temel görevlerinin kredi ticareti yapmak olduðu düþüncesine dayanan bu tanýmýn yanýsýra. iktisadi kalkýnma hedefine ulaþýlabilmesi için hangi fonksiyonlarý yerine getirmesi gerektiðini belirlemektedir. halkýn belli bir zaman içinde harcamadýðý paralarý kabul ederek. birçok alt sektöre ayrýlan finansal piyasalarýn en önemli kurumsal yapýsýný oluþturmaktadýr. Para politikasý ise. bankalarý çeke tabi mevduat kabul eden iþletmeler þeklinde tanýmlamaktadýr. banka parasý ile ödemelerin yapýldýðý ülkeler bakýmýndan doðruluðu kabul edilse bile. . Ancak. bankalarýn önde gelen görevleri. ? Bankacýlýk sektörü. Gerçekten de. merkez bankasý ve diðer bankalarýn. hem de yönetimtekniði bakýmýndan oldukça büyük Bankalar. Bu tanýmýn. Ýktisadi kalkýnmanýn gerçekleþtirilmesi. kaydi para kullanýlmayan ve ödeme sistemleri bu kadar geliþmemiþ olan ülke bankalarýný açýklamaktan uzak olduðu açýktýr. senet tahsili ve emanet kabulü gibi çeþitli hizmetler gören biriþletme olarak tanýmlamak mümkündür. kiþisel kasalarý birleþtirerek kaydi para kullanmadan ödemelerin yapýlmasý deðildir. Bu ülkelerde bankalarýn asli fonksiyonu.BANKANIN TANIMI VE ÖNEMÝ ! . Bu bakýmdan. bunlarýnema getirir þekilde ikraz ve plase eden. iktisat politikasýnýn önemli bir kolu olarak. para nakli. doðuþu sýrasýndaki görünümünden hem iþlemlerinin karmaþýklýðý. kredi ticareti yapmaktýr. Birçok Avrupa ülkesinde ve ülkemizde. genel olarak bankacýlýk sisteminin özel olarak da bir bankanýn ülke ekonomisinin geliþmesinde oldukça önemli bir rolü vardýr. günümüz çaðdaþ bankacýlýðý yüklendiði fonksiyonlarýn bir sonucu olarak. bunlarýkredi ve plasman yoluyla deðerlendirmeye çalýþan iþletmelerdir. ödemelerde aracýlýk. gerçek ve tüzel kiþilerin belli bir zaman için harcamadýklarýparalarýtoplayarak. Bankayýnasýl tanýmlayabiliriz? Bankayý. iktisat politikasýnýn en önemli hedeflerinden biridir.

Banka neden önemlidir? BANKACILIÐIN DOÐUÞU VE GELÝÞÝMÝ . zengin olan maketlerde harman zamaný ödenmek üzere. Maketin rahipleri ilk borç verenlerdi. borcun vadesinde nasýl tahsil olunacaðý. borçlunun hangi mallarýnýn ne suretle borcun tasviyesinde kullanýlacaðý yazýlý idi. Borçlanmada yýllýk faiz %33. Tarihçiler. Bilinen ilk banka hangisidir? Gerçekten de. tohum ve sair malzeme alýmý için. bilinen ilk banka kuruluþudur. hurma ve madenler için uygulanmaktaydý. Bu oranlar tahýl. bankacýlýðýn doðuþunu zamanýmýzdan altý bin yýl öncesine kadar götürmektedirler. Hamurabi Kanunlarý'nda banka maketlerinde ikraz iþleminin nasýl yürütüleceði. dahasonra ise parasal kredi açtýklarý bilinmektedir.46 . Sümerlerin Oruk sitesi etrafýnda geliþen ilk uygarlýklardan birinde milattan önce 3500 yýlýnda kurulan maket adý verilen dinsel kuruluþ. çiftçilere baþlangýçta ayni. . Bu rahiplerin. %20 veya %12'yi geçemezdi. Öte yandan.

17. ilk zamanlarda tamamen serbest ve baðýmsýz iken. Ýtalya. . bankacýlýkta bugünkü hukuku oluþturmada ve bankacýlýðýn geliþmesinde önemli etkileri olmuþtur. yüzyýllarda. Fransa. Atina'dan baþlayarak bütün mabet bankalarda hükümet denetimi yayýlmýþtýr. bu da ekonomik iliþkileri geliþtirmiþtir. Almanya ve Ýngiltere'de küçük bankerlerden baþka. kredi alan ve veren kiþiler arasýna banka . Bu fuarlarýn. Yahudiler bankerlik yapýp faizle para vermek olanaðýný buluyorlardý.. bankacýlýk hizmetlerinin maketlerin tekelinden çýktýðýný. Jüstinyen'in Roma Kanunlarýný yenidendüzenleyerek devlet maliyesini islah etmesinden ve Çin. 19. bankacýlýðýn geliþmesini kýsýtlayan hristiyanlýk ve müslümanlýktaki faiz yasaðý. tanýnmýþ büyük mali kuruluþlara da rastlanýr. 3. çoðu yabancý ve eski esir olan ve "tropezitai" denilen özelbankerlerin banka muameleleriyle uðraþtýkl arý görülmektedir. 16. Buna karþýlýk. Ticaretin geliþmesi de bankacýlýðýn geliþmesine yol açýyordu.. yüzyýlýn sonlarýndan itibaren. yüzyýldan itibaren. önce para sonra da sermaye piyasasýnda birinci yeri almýþtýr. yüzyýlýn ürünü olarak meydana geldi. banknot ve kaðýt paranýn genel birödeme aracý niteliðini kazanmasý gibi bazý ilerleme ve geliþmelerin sonucudur. Batý Avrupa'da 19. 6. 15. yüzyýlda. Hindistan veHabeþistan ile ticari iliþkileri yeniden kurmasýndan sonra. Çünkü. dünya tarihinde karýþýklýk devrini izleyen nispi barýþ dönemi. 11. 16. eski Yunan ve Roma'da banka iþlemleri ile uðraþan kurumlarýn varolduðu bilinmektedir. Doðu'da Bizans Ýmparatorluðu'nda Roma tipi devlet bankalarý faaliyetlerine devam ettiði gibi. krediye ihtiyacýn arttýðý 19. yüzyýldan sonra. yüzyýlýn baþýndan itibaren Amsterdam. Öte yandan. 12. Eski Mýsýr. Yunan mabetlerinin tevdiat kabulü ve ikrazat iþleri. yüzyýl. hazine ihtiyacý ve paranýn istikrarsýzlýðý. ve 17. Daha sonraki yüzyýllarda. kýymetli senetlerin düzenlenmesi ve tedavülünün artmasý. þehirlerin doðmasýna yardým etmiþ. Bütün bu geliþmeler.Ö. Bizans ve Latin ülkeleri arasýnda bir iliþki kuruyordu. modern anlamda bankacýlýk kýsa bir tarihi geçmiþe sahiptir. Ýngiltere'de birmilli banka kurulmasýna yol açmýþtýr. Romadaki özel bankacýlara ne deniliyordu? M. Batý'da o zamana kadar bankacýlýk alanýnda kaydedilen geliþmeler de kayboldu. Bugünkü bankacýlýðýn temelinde ne gibi geliþmeler vardýr? Bankacýlýðýn doðuþu çok eski tarihlere götürülmesine raðmen. Özellikle Venedik. Böylece modern bankacýlýk. Roma'da "argentari" denilen özelbankacýlar ve "numul " denilen para deðiþtiriciler vardý. M. ticaretle meþgul olan bazý zengin ailelerin bankacýlýk hizmetlerinde uzmanlaþtýklarýný görüyoruz. Mabetlerin yanýnda. Dördüncü yüzyýlý takiben Roma Ýmparatorluðu'nun yýkýlmasýndan sonra. bankacýlýkta önemli geliþmeler kaydedilmiþtir. Hristiyanlarýn ve Müslümanlarýn bankerlik yapmalarýna engel olduðundan. bugünkü bankacýlýk çift taraflý muhasebe usulünün geliþmesi. yüzyýlda geliþebilmiþtir. yüzyýla kadar Avrupa'da bir çok fuar kuruldu. . yüzyýldan baþlayarak 14.Ö. Bu devirde ticari þehirlerin en çok geliþtiði ülke Ýtalya idi.

ve 17.47 . merkez bankalarý oluþmuþ. Bu yüzyýlda. 19. Batý Avrupa ülkelerinde büyükmevduat bankalarý kurulmuþ. 16. alacak haklarýnýn belli þekilde düzenlenen kýymetli senetlerde maddeleþtiði ve her tür servetin tedavülünü mümkün kýlan kýymetli senetlerin geliþtiði.adý verilen kurumlarýn girdiði. emlâk ve yatýrým bankalarý tesis edilmiþtir. banka parasý ile ödeme sisteminin yerleþtiði bir yüzyýldýr. yüzyýldan önce kurulan hemen hemen bütün bankalar þahýs þirketlerinden ibaret olduðu halde. . yüzyýllarda kurulmuþ olan az sayýdaki belediye ve devlet bankalarý dýþýnda.

bankacýlýðýn uluslararasýlaþmasýdýr. bir kýsmý da global bankacýlýk yapýsý içinde finansal veya finansalolmayan kaynaklarýn transferini içermektedir. Finansmanda yeni bir çaðýn baþlangýcýný ifade eden bu geliþme. Bu yönleriyle uluslararasý bankacýlýk. banka müþterilerinin yurtdýþýnda olmasý durumunda uluslararasý bir özellik kazanacaðý kabul edilebilir. Bu iþlemler. ul uslararasý bankacýlýk deðiþik ülke gruplarýndaki finansal ve ekonomik koþullarla karþýlýklý baðýmlýlýk içinde bulunmaktadýr. bankalarýn faaliyet alanlarý bakýmýndan uzmanlaþmalarýnýn nedenidir. Bu iþlemlerin bir kýsmý müþterilere veya müþterilerden fon ya da hizmet akýmýný kapsarken. ekonomik ve ticari faaliyetlerin en büyük yardýmcýsý ve hatta geniþ ölçüde düzenleyicisi olan kuruluþlar haline gelmeleri. Uluslararasý Bankacýlýða Geçiþi Belirleyen Faktörler Uluslararasý bankacýlýða geçiþi belirleyen faktörler. uluslararasýnda gerçekleþtirilen deðiþik finansal ve ekonomik iþlemleri kapsamaktadýr. Bankacýlýða Özgü Özellikler . bankanýn merkez þubesinden veya kendi ülkesindeki þubeler ya da diðer kurumlardan idare edilebilir. Uluslararasýbankacýlýðýnasýl tanýmlayabiliriz? Uluslararasý bankacýlýk. Bankacýlýðýn doðuþu ve geliþimini tarihsel bir süreç içinde nasýl açýklayabiliriz? ULUSLARARASI BANKACILIK . özellikle Batý Avrupa veA.D. yurtdýþýnda oluþturulmuþ kurumlar aracýlýðýyla da yapýlabilir. Sözkonusu kurumlar. 19. iktisadi ve coðrafi fa ki yasal ve düzenleyicikýsýtlamalar ve uzun dönemli politikalarýn etkisi olarak belirtileb ilir. yüzyýldan itibaren bankalarýn.? 19. müþterinin ülkesinde olabileceði gibi bazen de üçüncü bir ülkede bulunabilir.B. Dolayýsýyla. Finansal hizmetler endüstrisinin 2. Dünya Savaþý sonrasýndaki en önemli geliþmesi. yüzyýlda kurulan bütün bankalar sermaye þirketleri þeklinde tesis edilmiþlerdir. Ticari bankacýlýðýn.'deki büyük ticari bankacýlýk kurumlarý tarafýndan baþlatýlmýþtýr. deðiþik faktörler gözönüne alýnarak farklý þekillerde tanýmlanabilir. bankacýlýða özgüözellikler. Ýþlemler.

hukuki.48 . düzenleme. otomasyon.Bunlar. kâr potansiyeline sahip olan deniz aþýrý alanlar. rekabet veya yavaþ büyümeden dolayý ulusal piyasalarýn doyuma ulaþmasý veya durgunluðu gibi bir çok sebep sayýlabilir. önemli finansal merkezlerde veyapiyasalarda bir p ozisyona sahip olma isteði. üretimde mukayeseli avantaj ve iþlem etkinliði. . ticari. teknik ve finansal içerikli danýþmanlýk ve kredi sendikasyonu gibi belli hizmetlerde uzmanlaþma. döviz iþlemleri. Ýktisadi ve Coðrafi Faktörler Bunlar. döviz riski. faiz arbitrajý. riski azaltýcý ve daha istikrarlý bir gelir tabaný saðlayýcý potansiyele sahip farklýlaþtýrma fýrsatlarý. kredi kartlarý ve yeni kredi türleri gibi sonuçlar meydana getiren bankacýlýk sistemindeki deðiþiklik ve yenilikler gibi özelliklerdir. paranýn konvertibilitesi. piyasa mükemmeliyetsizliklerininbankacýlýk endüstris nde monopol kârlarýyaratmasý.

Mevduat sahipleri. Burada üç tane teorik yaklaþým bulunmaktadýr. uluslararasý ticaret teorisi yaklaþýmý. gelenekselbankacýlýk gizliliði ve ülk enin politik tarafsýzlýðý.Ana Ülkedeki Yasal ve Düzenleyici Kýsýtlamalar Ana ülkede kârlýlýk ve vergileme veya diðer ekonomik kýsýtlamalar. özel kaynaklardan ödünç verme istekliliði. banka þubelerinin yerleþimi önemini kaybedeceðinden. piyasa payýný korumak amacýyla faiz oranlarýný yükselttiklerindekârlarý ve sermayelerinin büyüme oraný azalacaktýr. spesifik ödemeler bilançosu politikalarý. ülkeler ve coðrafi bölgeler arasýnda iktisadi ve askeri alanlardaki entegrasyon. ülkelerde uygulanan geniþletici para politikasý. Bunlar. kredi kullananlar da en düþük faiz olan bankayý . fonlarýn baþka ülke bankalarýna kaymasýna. banka hizmetlerinin üretiminde mukayeseli üstünlüðe sahipolan ülkeler avantajl duruma geçecektir. Bu politikalarýn etkisiyle uluslararasý bankacýlýk geliþmektedir. farklý ülkelerdeki mukayeseli bankacýlýk maliyetlerini vebankacýlýkla ilgili düzenlemeler ya da dö piyasasý kontrolleri gibi maliyetlerin eþitlenmesini engelleyen ticaret engellerini dikkate almaktadýr. daha etkin bankalar piyasa payýný sürekli geniþletecek ve sermayeyi kendine çekebilecektir. fonlarýný en yüksek faiz veren bankaya kaydýrýrken. Çünkü. para ve kredi alanýnda serbest ticaret sözkonusu olursa. Etkinliði nispeten düþük bankalar ise. buna karþýlýk liberal uygulamalar ise fonlarýn bu ülkelere gelmesine neden olabilir. Uluslararasý Ticaret Teorisi Yaklaþýmý . Dolayýsýyla. Uluslararasýbankacýlýða geçiþi belirleyen belli baþlýfaktörler nelerdir? Uluslararasý Bankacýlýk Teorisi ? Uluslararasý bankacýlýk teorisi. spesifik dýþ politikaeylemleri. Uzun Dönemli Politikalarýn Etkisi Bunlar. ulusal firmalarýn ve müþterilerin yabancý bankanýn giriþini istememesi. diðer ülkelerle kurulan dostça iliþkiler. portföy teorisi yaklaþýmý ve doðrudan yatýrým teorisi yaklaþýmýdýr. bölümlü piyasalar ve sömürge iliþkileri olarak sayýlabilir. esas itibariyle uluslararasý ticaret ve yatýrým teorilerinin uluslararasý bankacýlýk alanýna uyarlanmasý ile ortaya çýkmýþtýr. Uluslararasýticaret teorisi nedir? Bu yaklaþým.

en önemli uluslararasý bankacýlýk merkezleri ve piyasalarýnýn ABD. Yine. Öte yandan.tercih edeceklerdir. Nitekim. ulusal çerçevede olduðu kadar uluslararasý çerçevede de faaliyet gösteren banka sayýsýný azaltacaktýr. Böylece. nitelikli beþeri sermaye faktörüne nisbeten bolmiktarda sahip olan de mukayeseli bir üstünlük kazanabileceði söylenebilir. mevduat sahipleriyle kredi kullananlarýn daha etkin bankalara yönelecekleri kabul edilebilir. bankacýlýk sektörü açýsýndan. Uluslararasý ticaret teorisi yaklaþýmýna göre. uluslararasý bankacýlýk iþlem ve kurumlarýnýn yoðun olduðu piyasa ya da merkezler dikkate alýndýðýnda. tercih benzerliði teorisinin uluslararasý bankacýlýk olgusunu açýklamada bazý ipuçlarý verdiði görülür. bu . Avrupa ve Japonya'da bulunduðu gözönüne alýnýrsa.49 . uluslararasý bankacýlýk alanýndaki rekabet.

Doðrudan Yatýrým Teorisi Yaklaþýmý . portföy düzenleme sürecinin teorikçerçevesinde ele alýnabilir. ? Doðrudan yatýrým teorisi yaklaþýmýnedir? Portföy teorisine dayalý yaklaþým. banka dýþý sektörlerin uluslararasý geliþiminden büyük ölçüde farklý olduðundan. bu deðiþmelerin sonucu olarak uluslararasý sermaye hareketleri baþlayabilir. faiz oranlarýnda ve risk tahminlerinde ortaya çýkabilecek deðiþiklikler. portföyün genel riski olarak ele alýnýrsa ve farklýlaþtýrma sonucu risk azalýrsa. Bu modelin i. Bu nedenle. banka kredisinin üretim . portföy içindeki aktiflerindaðýlýmýný etkileyecektir. Portföy teorisi. bankacýlýk endüstrisi dýþýndaki firma þartlarýyla tambir paralellik gös una raðmen. Finansal aracýlýk süreci. banka iþletmelerinin çok uluslu bir özellik kazanmasýný belirleyen þartlar. portföyü oluþturan aktiflerin dengeli bir daðýlýmýnýn bulunacaðýný kabul eder. elde ettikleri fonlarýn potansiyel biraktifler kümesi içindeki daðýtýmýný kapsamaktadýr.. Portföy Teorisi Yaklaþýmý Portföy yaklaþýmýteorisi nedir? Ticari bankalarýn temel faaliyetleri. merkezlerde benzer bankacýlýk hizmetlerine talep geldiði anlaþýlýr. Portföy yabancý ve ulusal aktifleri kapsýyorsa. Olayýn bu yönü ise yabancý þube ve bankacýlýk birimlerinin kurulmasýyla ya da doðrudan yatýrým olgusuyla açýklanabilir. ticari bankalarýn yarattýðý sermaye akýmlarý. Bunun yanýsýra. . çok uluslu banka teorisini oluþturmak amacýyla doðrudan yatýrým teorisi ile ilgili yaklaþýmlarý kullanmak faydalý olabilir. yatýrýmcý portföyünü yabancý aktifleri kapsayacak þekilde yeniden düzenler. finansal aktiflerin birikimiyle ilgilidir. Dolayýsýyla. Soruna dar açýdan bakýldýðýnda. veri bir faiz oraný ve risk tahminleri kümesi için. Geleneksel portföy teorisinin uluslararasý bankacýlýk konusundaki yaklaþýmý þudur: Portföy riski. diðer firmalara göre bankalarda daha kolay olmaktadýr. uluslararasý bankacýlýkta fiziksel aktifler de oldukça önemlidir.

yeri ile müþterinin yerleþim yeri arasýnda bir iliþkinin olmadýðý görülür. uluslararasý finansal piyasalar da iki altpiyasadan oluþmaktadýr. eurocurren y piyasalarý ve eurobond piyasalarý. kurum. eurobond piyasalarý ise ikinci tipteki piyasanýn özelliklerine sahiptir. Çünkü. Euro currency piyasalarý birinci tipteki piyasanýn.50 . Uluslararasý bankalar genel olarak iki piyasanýn iki sektöründe faaliyettebulunabilir. uluslararasý bankacýlýk alanýndaki piyasa. Bunlar. Þimdi bunlarý sýrasýyla inceleyelim: Euro piyasalar Ulusal piyasalarda olduðu gibi. finansal mekanizma ve iþlemlerin neler olduðu anlaþýlmaktadýr. ürünlerin kredilendirme sürecini de kapsayan bir hizmetler kümesi olarak ele alýnýrsa. Fakat banka. Uluslararasýbankacýlýk teorisini açýklayan yaklaþýmlar nelerdir? Uluslararasý Bankacýlýðýn Fonksiyonel Çerçevesi Uluslararasý bankacýlýðýn fonksiyonel çerçevesi denildiðinde. yerleþim faktörü önem kazanýr. dýþ . fonlarý doðrudan ve aracýlýk yoluyla deðerlendiren piyasalardýr.

diðer yandan da coðrafi daðýlým ve fonksiyonelfarklýlaþtýrmanýn nispi avanta zavantajlarýný dengelemeye yöneliköneriler sunmaktadýr. Bu nedenle. ilgili firmanýn girdi ve çýktýlarýnýn özelliklerine. Örgütsel yapýnýn seçimini etkileyen faktörler nelerdir? Uluslararasý bankacýlýðýn kurumsal açýdan geliþimi. ulusal hisse senetlerinin yabancýlar tarafýndan satýn alýnmasýný ifade etmektedir. ulusal bankalarýn deðiþik bankacýlýk birimleri yoluyla hýzlý bir þekilde geniþlemesi olmuþtur. faaliyettebulunulacak bölgenin özelli ve iþ potansiyeline baðlý olacaktýr. optimal örgütsel yapý. Örgütsel Yapý . Bu piyasalara ek olarak. endüstriyel organizasyon teorilerinden yararlanýlmaktadýr. eurocurrency mevduatve kredileriy le iþlem yapan ve finansal aracýlak rolünü üstlenen eurobankalar tarafýndan oluþturulan piyasalardýr. euroequity piyasalarý. Özellikle 1970'l kacýlýk endüstrisinin uluslararasýlaþma sürecinde ortaya çýkan en belirgin özellik. ulaþým ve haberleþme maliyetlerine. Birinci örgütsel tipte yakýn koordinasyon ve kontr lile ölçek ekonomileri ön planda tutulurken. Bankalar da. örgütsel yapýylayakýndan ilgilidir. Eurocommercial papers piyasalarý ise. Bu teoriler. Uluslararasý fon akýþý. ikincisinde müþterilerle daha yakýn iliþki kurma ve esneklik daha belirgin olarak durmaktadýr. farklý örgütsel þekilleri dikkate alarak bir yandan coðrafi yoðunlaþma ve fonksiyonel entegrasyonun. Uzun dönemli fon akýmlarýyla ilgili olan eurobond piyasalarý ise.? iþlemler yoluyla ulusal piyasalara çok yakýndan baðlýdýr. uluslararasý bankacýlýðýn örgütsel yapýsýný belirleyen temel faktörleri ortaya koymada. boyutlarý onlar kadar geniþ olmasa da. teknolojik geliþim düzeyine. . sadece bu iki piyasa türü ile sýnýrlý deðildir. kýsa vadeli senet piyasasý olarak bilinmektedir. iki piyasa türü daha vardýr. Euro piyasalarýaçýklayýnýz. diðer firmalar gibi amaçlarý açýsýndan en uygun örgütsel yapýyý seçmek ve oluþturmak zorundadýr. Eurocurrency piyasalarý ise uluslararasý sermaye piyasalarý olarak görülebilir. Bunlar. kendi ülkeleri dýþýnda bulunan tahvillerin alýnýp satýldýðý piyasalardýr. Kýsa dönemli fon akýmlarýyla ilgili olan Eurocurrency piyasalarý. Bu arada.

Çünkü bu fakt hizmetlerini sunan örgütsel yapýnýn geliþtirilmesini teþvik eder.Böyle bir deðiþimin en önemli belirleyici unsuru. Uluslararasý bankacýlýðýn örgütsel yapýsýnýn seçimini etkileyen faktörler. Örgütsel yapýnýn seçimini etkileyen bir diðer faktör de. Bunlar. bankacýlýða iliþkin düzenlemeler ve örgütsel þekillerin avantaj/dezavantajlarýdýr. Bunun yanýnda. uluslararasý bankacýlýk iþlemlerinin yapýlacaðý örgütsel biriminseçiminde etkili olan bir baþka faktör. talep faktörünü de gözönünealmak gerekir. Son olarak. . Bu mevzuat çerçevesinde bankacýlýða iliþkin düzenlemeler iki baþlýkta toplanabilir. alternatif örgütsel yapýlarýn avant ya dezavantajlarýdýr. gidilen ülkedeki bankacýlýða iliþkin mevzuattýr. Uluslararasý bankacýlýk iþlemlerinin ve faaliyetlerinin yapýlacaðý birimin seçimi ya da bu birimlerden oluþacak bankacýlýk aðýnýn geniþliði. ortaya çýkan fýrsatlardan yararlanma amacýdýr.51 . özellikle banka stratejisine baðlýdýr. bankanýn boyutu veuluslararasý tecrübesi. yabancý bankalarýn ulusal piyasalara giriþinin kýsýtlanmasý ve yabancý bankalarýn belirli faaliyetlerinin kýsýtlanmasýdýr. Bunun yanýnda. sahip olduðu insan gücü varlýðý ve ulusal ya dauluslararasý iþ yapýsý da oldukça önemlidir. bankanýn özellikleri.

Þubeler. Böyle bir durumda. Uluslararasý bankacýlýkta uygulama alaný bulan temel örgütsel þekiller. Avrupa bankalarý temsilcilikler oluþturma ve diðer yabancý bankalara ortak olma eðiliminde olmuþtur. ABD bankalarý dünya ölçeðinde þube aðý oluþturmaya öncelik verirken. ilgili ülkelerin bankacýlýk iþlemleri konusunda bilgili olmasý. . Bu departmanýn boyutu ve örgütlenme tarzý. Yabancý bir ülkede. Temsilcilikler. bu bankacýlýk birimleri ana bankanýn içsel bir parçasýdýr. yasal vefonksiy bir uzantýsýdýr. muhabir bankacýlýk iliþkileri. banka merkezinde bu hizmetlerle ilgilenecek bir departman oluþturmasýdýr. belirlenmiþ bazý iþlemleri yapmada kendi ajaný olarak faaliyette bulunmasý için yerel bir bankayla baðlantý kurabilir. acentalar. temsilcilikler. Bir bankanýn uluslararasý hizmet sunmada yapmasý gereken ilk iþ. gidilen ülkenin . hükümet. patentleri ve uyguladýðý politikalar ana bankaya aittir. Uluslararasýbankacýlýkta temel örgütselþekiller hangileridir? Her banka uluslararasýlaþma sürecine girerken farklý örgütsel þekilleri ? benimser. þubelerin baðýmsýz bir kuruluþ olarak oluþturulmasýný gerekli görsede. Burada görev alacak kimselerin. yerine getirilecek faaliyetleri. yerelyabancý banka. konsorsiyum bankalarý. uluslararasý bankacýlýk gruplarý ve offshore bankacýlýk birimleri olarak sayýlabilir. finans çevreleri ve iþadamlarýyla dabaðlantýiçinde bulunmasý tercih edilir. bir bankanýn yabancý bir ülkede kendisini temsil etme amacýna yönelik bir ya da daha fazla kiþiden oluþan bankacýlýk kurumlarýdýr. þubelerin aktif ve pasifleri.. Bu nedenle. uygulanacak þartlarý ve ödenecek komisyonu belirleyen mektuplarýn ilgili bankalara gönderilmesiyle oluþturulabilir. Bazý ülkeler. yönetim anlayýþýna ve ulusal iþ hacmine baðlýdýr. baðlý veya yan kuruluþlar. muhabir banka olarak adlandýrýlýr. Muhabirlik iliþkileri. Bir banka. iþlemlerinin veya faaliyetlerinin nisbeten az olduðu ülkelerde. þubeler. aktif bir þekilde bankacýlýk hizmetlerini sunabilmenin klasik yolu þube açmaktýr. Sözgelimi. uluslararasý bankacýlýk departmaný. bankanýn uluslararasý baðlantýlarýnýn ölçeðine ve özelliklerine.

bir bankanýn küçük bir hissesine sahip olduðu ve diðer ortaklarla birlikte faaliyetine sorumlu olarak katýldýðý. yasal düzenlemelerin nisbeten az olduðu offshore merkezlerde faaliyet gösterdiklerinden. bu fonlarý yine farklý özellikteki diðer kiþiler için yeniden kredilendirme sürecine sokan birimlerdir. yabancý bir ülkede kurulmuþ olan baðýmsýz bir bankacýlýk kurumudur. uluslararasý ticaret ve sermaye akýmlarý ile döviz deðiþiminin serbest ve etkin bir þekilde saðlanmasýnda önemli bir rol oynarlar.52 . Bu bankacýlýk birimleri. Bir ülkede uluslararasýbankalar ne gibi aracýkuruluþlarla faaliyetlerini sürdürdüklerini açýklayýnýz. Acentalar. . yerel yasa ve düzenlemelere baðlý olarak. farklý özellikteki mudilerden mevduat toplayýp. Son olarak. gidilen ülkeninyasalarýnýn izin vermesine aðlý olarak kurulan ve temsilciliklerle þubeler arasýnda yer alan kurumlardýr. offshore bankacýlýk birimleri. gidilen ülkenin bankacýlýk kuruluþu olarak tanýmlanabilir.yasal düzenlemelerine tâbidir. ayrý bir bankayý ya da finansal kurumu örgütleyen vekontrolünü elinde bulunduran iki ya da daha fazla baðýms bankanýn sahip olduðu banka olarak tanýmlanmaktadýr. uluslararasý bankalarýn kendi aralarýnda birleþerek oluþturduklarý örgütsel þekillerdir. Konsorsiyum bankalarý. Yan kuruluþ ise. Uluslararasý bankacýlýk gruplarý. Baðlý kuruluþ.

finansal aracý kurum olarak faaliyet göstermektedir. Uluslararasý Bankacýlýk Hizmetleri Uluslararasý ekonomik ve finansal iþlemler gün geçtikçe daha karmaþýk bir yapý kazandýðýndan. iþbirliði. Klasik uluslararasý bankacýlýk hizmetleri. leasing ve kýymetli madenalým-satýmý olarak belirtilebilir. factoring. bankalar kendilerine yabancý mevduat yatýranlar için bu fonlarý kredi olarak kullanmak isteyenleri bulduðu kadar. müþterilerine sunduklarý hizmet çeþitlerine göre. kendisinden yabancý kredi isteyenler için de mevduat bulmaktadýr. ? ? Finansal aracýlýk mekanizmasýnýaçýklayýnýz. ? Uluslararasýbankacýlýk hizmetleri kaç grupta ele alýnabilir? Uluslararasý Bankacýlýkta Baþlýca Geliþmeler Dünya ekonomisinde 1960'lý yýllardan itibaren izlenen geliþmelere baðlý olarak. Öte yandan. Bilgi aktiflerini kullanmaya dayalý hizmetler.Finansal Aracýlýk Mekanizmasý Bankalar. fon transferi. uzmanlaþma ve þube aðýnýn geniþletilmesi þeklinde dört eðilim ortaya . forfaiting. Bu istekleri karþýlarken banka. bilgi aktiflerini kullanmaya dayalý hizmetler ve diðer hizmetler olarak üç gruba ayýrmak mümkündür. uluslararasý bankacýlýk faaliyetlerinde yoðunlaþma. tahvil ihracý. klasik uluslararasý bankacýlýk hizmetleri. mevduat kabul etme ve kredi verme ile döviz ticareti þeklinde sayýlabilir. Diðer hizmetler ise. danýþmanlýk hizmetleri ve yönetim hizmetlerinden oluþmaktadýr. farklý finansal ihtiyaçlarý olan ekonomik birimler arasýnda. bankalarýn sunduklarý hizmetler de son derece farklýlaþmýþ bulunmaktadýr. uluslararasý bankacýlýk alanýndaki hizmetleri de. bir tarafýn finansal aracýný. kendisinin de borçlanma aracýný kullanmaktadýr. risk ve faiz oraný tercihlerini en uygun yapýda karþýlamaya çalýþmaktadýr. Bundan dolayý. çok þubeli perakendeci bankalar ve az þubeli toptancý bankalar olmak üzere iki gruba ayrýlmaktadýr. uluslararasý çerçevede ilgili taraflarýn vade. Genel olarak bankalar. Bankalar.

Uluslararasýbankacýlýkta yoðunlaþma nedir? Bankacýlýk sektöründe yaþanan rekabet nedeniyle. müþterilerine yerel ve uluslararasý düzeyde daha geniþ finansal hizmet sunabilmekte ve yoðun rekabetin bulunduðu bu sektörde pazar paylarýný artýrmaya çalýþmaktadýrlar. perakendeci bankalar geleneksel faaliyetlerinin yanýnda.53 . Böylece sözkonusu bankalar.çýkmýþtýr. . bazý alanlarda da uzmanlaþmak üzere yeniden ve geniþ bir þekilde örgütlenerek toptancý iþlemlere daha fazla önem vermeye baþlamýþlardýr. Þimdi bu eðilimleri sýrasýyla inceleyelim: Yoðunlaþma .

Þirketlerin tüm bankacýlýk iþlemlerini tek bir bankadan yürütmeleri þeklindeki geleneksel eðilimleri son yýllarda deðiþiklik göstermiþ ve þirketler her bir spesifik ihtiyacý için ayrý finansal kuruluþlardan hizmet talebinde bulunmaya baþlamýþlardýr. farklý ülkelerdeki bankalar arasýnda daha sýký iþbirliði kurma eðilimleri aðýrlýk kazanmýþtýr. özellikle batý ülkelerine göre. banka dýþý finansal aracý kurumlarýn yeterince geliþmemiþ olmasý nedeniyle. Türkiye'de bankacýlýðýn tarihi geliþimini 1980 öncesi . bankalar uluslararasý faaliyetler açýsýndan daha geniþ imkanlar edinirken rekabet güçlerini de artýrabilmektedirler. Böylece. bankalar finansal sistemin omurgasýný oluþturmakta ve halkýn tasarruflarýnýn toplanarak bunlarýn kullaným alanlarýna daðýtýlmasý. Bu durum. ekonominin iþleyiþi bakýmýndan büyük önem taþýmaktadýr. . Bankalar arasýndaki iþbirliðinin baþlýca üç þekli vardýr. Uluslararasýbankacýlýkta baþlýca eðilimler nelerdir? TÜRKÝYE'DE BANKACILIK Tarihi Geliþimi Ülkemizde. bir konsorsiyum bankasýna üye olunmasý. Þube Aðýnýn Geniþletilmesi Uluslararasý bankacýlýkta görülen yoðunlaþma. hýzlý bir uzmanlaþma süreci yaþanmaktadýr.. Bunlar. bir bankacýlýk kulübüne girilmesi ve geleneksel muhabir bankacýlýk iliþkilerinin sürdürülmesidir. iþbirliði ve uzmanlaþma eðilimleri banka þubelerinin daha geniþ bir coðrafi alana yayýlmasýný gerektirmiþtir. Uzmanlaþma . ? Uluslarasýbankacýlýkta uzmanlaþma nedir? Bankacýlýk sektöründe son yýllarda yaþanan yoðun rekabetin bir sonucu olarak. bankalarý da sözkonusu talepleri karþýlayabilmekiçin uzmanlaþmaya iten önemli bir faktör olmuþtur. Ýþbirliði Uluslararasýbankacýlýkta iþbirliði nedir? Son yýllarda.

imparatorluðun son dönemlerinde sýnai ve ticari alanlardaki durgunluk ve ekonominin dýþa baðýmlý hale gelmesi. sanayi devriminin gerçekleþtirilememesi. bankacýlýðýn oluþmasýný ve geliþmesini büyük ölçüde engellemiþtir. topluma egemen olan deðer yargýlarý.54 . 1980 Öncesi Bankacýlýk Osmanlý Ýmparatorluðu'nun ekonomik yapýsý. Tanzimat'a kadar Osmanlý Ýmparatorluðu'nda bugünkü anlamda bankacýlýk faaliyetleri . bankacýlýk alanýndaki geliþmeleri olumsuz yönde etkilemiþtir. Öte yandan.ve 1980 sonrasý dönemde incelemek mümkündür. Batý ülkelerinden farklýolarak.

kambiyo iþlemleri yapmak. 1944 yýlýndan itibaren tekrar canlanma görülmüþtür. bankacýlýk büyük atýlým göstermiþ ve baþta T. 1945-1960 döneminde özel kesim geliþmeye baþlamýþ. 1923-1938 dönemi. Bunlar. Ülkemizde ulusal bankacýlýðýn geliþmesi Cumhuriyet döneminde olmuþtur. 1939-1962 dönemi. 1923-1938 Dönemi: Atatürk döneminde izlenen ekonomi politikasý sonucunda.Merkez Bankasý nezdinde Bankalar Tasfiye Fonu oluþturulmuþ ve bu fon daha sonra Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonu'nadevredilmiþtir. Devlet sermayesi ile büyük yatýrým bankalarý 1933 yýlýndan itibaren kurulmaya baþlamýþ ve daha sonra devletin öncü rolü sayesinde özel þahýslar da banka kurmaya yönelmiþlerdir. Türk ekonomisinin 1950'li yýllarýn sonlarýna doðru yaþadýðý durgunluk ve bunalým sonucu uygulanan 1958 istikrar programý. senet iskonto etmek. yüzyýlda. þube bankacýlýðý yaygýnlýk kazanmaya baþlamýþ. hazineye borç vermek.Merkez Bankasý olmak üzere birçok özel ve devlet bankasý kurulmuþtur. Bu dönemde özel sermaye ile kurulan banka sayýsý artmýþ. . 1963-1980 dönemi ve 1980 sonrasý dönemdir.C. Gerçi 19. Bu nedenle. bankacýlýk açýsýndan sönük geçmiþ. batý ile yakýn iliþkiler kurulmuþ ve tek parti düzeninden çok partili hayata geçilmiþtir. 1960'lý yýllarýn baþýndan itibaren.ne imkan vermemiþtir.C. Ýkinci Dünya Savaþý'ndan sonra ise bankacýlýk alanýndaki geliþmeler hýzlanmýþtýr. 1930'lu yýllarýn baþýndan itibaren ya tasfiye olmaya baþlamýþlar ya da ülke genelinde faaliyet gösteren çok þubeli bankalar haline dönüþmüþlerdir. bankacýlýk kesimini de etkilemiþtir. Cumhuriyet dönemi bankacýlýðýný genel olarak 4 ana grupta incelemekmümkündür. yabancý banka sayýsý azalmýþ ve Türkiye Bankalar Birliði kurulmuþtur. çok sayýda banka faaliyetine son vermek zorunda kalmýþtýr. Ancak yerel bankalar. 1939-1962 Dönemi: 1939-1944 arasýnýn savaþ yýllarý olmasý nedeniyle. çok sayýda tek þubeli yerel bankanýn faaliyete geçmesidir. vergilerin iltizamýný almak ve devlet adamlarýna ait mallarýn gelir yönetimini yapmak ile sýnýrlý kalmýþtýr. tasarruf sahiplerinin haklarýný güvence altýna almak için T. Bu dönemin özelliklerinden biri de. üçüncü kiþilerin birikimlerini deðerlendirmek. sarraflar ve Galata Bankerleri olarak adlandýrýlan ve bankacýlýk faaliyetlerine benzer iþler yapan kiþiler varolmuþ ise de bunlarýn faaliyetleri.

55 . kalkýnma ve yatýrým bankacýlýðýna önem verilmiþ. . yeni ticaret bankalarýnýn kurulmasý sýnýrlandýrýlmýþ ve holding bankacýlýðý geliþme göstermiþtir. kalkýnma planlarý ile mali örgütlenmeye ve bankalarýn kaynak kullanýmýna yön verilmeye baþlanmýþ. bankalarýn öz kaynaklarý geliþirken çok þubeli bankacýlýk daha fazla önem kazanmýþ ve devletin bankacýlýk kesimine müdahalesi artmýþtýr. ihtisas. Bu dönemde.1963-1980 Dönemi: Planlý dönemde Türk Bankacýlýðý'nýn baþlangýcýný temsil eden 1963 yýlýndan itibaren.

1985 yýlýnda alýnan bir karar ile bankalarýn döviz piyasalarýnda yaþanan kriz nedeniyle.. Öte yandan. bankacýlýk sistemindeki geliþmeler bakýmýndan önceki yýllara göre temel farklýlýklar göstermektedir. Ýçerik ve Ýþ Konularý Yönünden Türk Banka Sistemi .Merkez Bankasý duruma müdahale etmek zorunda kalmýþtýr. tesis ve iþlemlerinden Merkez Bankasý'nýn denetim ve gözetimine kadar birçok konu yenidendüzenlenmiþ ve bankacýlýðýn dýþa açýlmasýnda bazý teþvikler getirilmiþtir. 1988 tarihinden itibaren T. 24 Ocak Ýstikrar Programýnda dýþa açýlma. rasyonel çalýþmalarýný saðlamak.C. bir önceki kanuna göre önemli farklýlýklara sahiptir. bankalarda sahipliðin ve yönetimin belli ellerde toplanmasýný önlemek ve bankacýlýkla baðdaþmayan uygulamalara son vermek amacýyla çeþitli yasal düzenlemeler yapýlmýþ ve daha sonra da 3182 sayýlý Bankalar Kanunu kabul edilmiþtir. bankacýlýðýn dýþa açýlmasý. Bu dönemde bankalarýn mali bünyelerini güçlendirmek. 24 Ocak 1980 Ekonomik Ýstikrar Tedbirleri ile birlikte ekonomide her yönden yapýsal bir deðiþim ortaya çýkmýþ. yabancý bankalarýn kurulmasýna veya þube açmalarýna uygun ortam yaratýlmasý. sermaye kaynaklarýna göre de özel sermaye ile kurulmuþ bankalar. bankacýlýk kesimini de etkilemiþtir. teknolojinin bankacýlýk kesiminde daha yaygýn kullanýlmasý. döviz ve efektif piyasalarý ile altýn piyasasýnýn kurulmasýdýr. tüm sermayesi devlete ait bankalar. ulusal bankalar ve yabancý bankalar þeklinde sýnýflandýrýlabilir. pozitif reelfaiz uygulamasý. Türkiye'de bankacýlýðýn 1980 öncesi ve sonrasýdönemdeki geliþiminin temel özellikleri nelerdir? Türk Banka Sisteminin Yapýsý ? Türk banka sisteminin yapýsýný. yeni ticaret bankalarýnýn kurulmasýna izin verilmesi. 1980 Sonrasý Bankacýlýk 1980 sonrasýnda bankacýlýk neden ayrýca incelenmektedir? 1980 sonrasý dönem. karma sermayeli bankalar. bankalararasý para piyasasý. bu da bankacýlýk faaliyetlerine yansýmýþtýr. Bu kanunda: Bankalarýn kuruluþ. Bu döneme damgasýný vuran temel deðiþiklikler. Biçimsel Olarak Türk Banka Sistemi Biçimsel olarak Türk banka sistemi. serbest pazar ekonomisinegeçiþ ve liberalleþme gibi amaçlarýn eklenmesi. hukuk koþullarýna göre kiþisel giriþim bankalarý. Yeni Bankalar Kanunu. . ticaret ortaklýðý þeklinde bankalar ve yasalarla kurulmuþ bankalar. biçimsel olarak ve iþ konularý ile içerik yönünden olmak üzere iki grupta incelemek mümkündür.

halk bankalarý.Ýçerik yönünden Türk banka sistemi. iþ ve ticaret bankalarý. Türk banka sisteminin yapýsýkaç grupta incelenebilir? . tarým ve kredi bankalarý ve dýþ ticaret bankalarý olarak sýnýflandýrýlabilir. yatýrým ve iþ bankalarý. Merkez Bankasý. Ýþ konularýna göre Türk banka sistemi ise.56 ? . sanayi ve kredi bankalarý. uzmanlýk bankalarý ve emisyon bankalarý þeklinde sýnýflandýrýlabilir. tasarruf bankalarý. ticaret bankalarý.

. buyetkilerini etkin bir þeki lde kullanmamaktadýr. . Özel ulusal bankalar genellikle belirli kiþi. Sistemin yapýsý üst düzey yönetime atamalarda hatalara yol açmakta ve banka üst düzey yönetimleri yetersiz kalmaktadýr. . Türk banka sistemi oligopolistik bir yapýya sahiptir. Türk banka sisteminde kamu bankalarýnýn önemli bir aðýrlýðý vardýr. . Türk banka sisteminin belli baþlýözellikleri nelerdir? Türk Banka Sisteminin Sorunlarý ? Türk banka sisteminin belli baþlý sorunlarý þunlardýr: . . . Özel bankalarýn hemen tümü.Türk Banka Sisteminin Özellikleri Türk banka sisteminin belli baþlý özellikleri þunlardýr: . . Türk banka sistemi önemli ölçüde kamu kesimini finanse etmektedir. grup veya holdinglerindenetimi altýnda b ulunmaktadýr. Türk banka sistemi yeterince dýþa açýk deðildir. . . Türk banka sistemine az sayýda banka egemendir. Hazine aþýrý bir borçlanma eðiliminde bulunmakta ve fon pazarýnda bankalarla haksýz bir rekabet içine girmektedir. denetim ve gözetime tabidir. Türk banka sistemi aþýrý bir düzenlemeye. . Bankacýlýk faaliyetleri ülkenin geliþmiþ yörelerinde yoðunlaþmýþtýr. Bankalarda donmuþ veya tahsili gecikmiþ krediler büyük tutarlaraulaþmaktadýr. Türk banka sisteminin temel taþýný ticaret bankalarý oluþturmaktadýr. Türk banka sisteminde bankalararasý rekabet sýnýrlýdýr. holdinglerin veya belli gruplarýn denetiminde bulunmaktadýr. . Bankalarýn denetim ve gözetiminden sorumlu olan organlar. . . . Türk banka sisteminde þube bankacýlýðý yaygýndýr. .

Modern teknolojiyi uygulamada gecikme vardýr. Çok sayýda þube ve personel fazlalýðý sözkonusudur. Nitelikli personel azdýr. Bankalarýn mali tablolarý yeterince þeffaf deðildir. . Türk banka sisteminin belli baþlýsorunlarýnelerdir? ? .. . . Bankacýlýk faaliyetlerinde kýrtasiyecilik yeterince azalmamýþtýr.57 . . . Kaynak yetersizliði sözkonusudur.

uzmanlaþma ve þube aðýnýn geniþletilmesi olarak belirtilebilir. ödemelerde aracýlýk. para nakli. gerçek ve tüzel kiþilerin belli bir zaman için harcamadýklarý paralarý toplayarak. Ýktisadi ve coðrafi faktörler d.Özet Bankalar.58 . ülke ekonomisinin geliþmesinde para politikasýnýn gerçekleþtirilmesi bakýmýndan önemli bir rolü vardýr. topladýklarý paralarý kredi ve plasman yoluyla deðerlendirirler. Uluslararasý bankacýlýk. uluslararasýnda gerçekleþtirilen deðiþik finansal ve ekonomik iþlemleri kapsamaktadýr. Bankacýlýða özgü özellikler b. Uluslararasý bankacýlýða geçiþi belirleyen faktörler. bankacýlýðýn doðuþunu zamanýmýzdan altý bin yýl öncesine kadar götürmektedir. Aþaðýdakilerden hangisi bankanýn tanýmýna iliþkin olarak yanlýþ bir ifadedir? a. Türkiye'de bankacýlýðýn tarihsel geliþimine 1980 öncesi ve 1980 sonrasý dönemler itibariyle bakýlabilir. Sorular 1. Ana ülkedeki yasal ve düzenleyici kýsýtlamalar . yoðunlaþma. iþbirliði. Uluslararasý bankacýlýkta baþlýca eðilimler. Geçmiþten günümüze kadar bankacýlýk çok önemli geliþmeler kaydetmiþtir. Bankalarýn. Sosyal faktörler c. c. Bankalar çeke tabi mevduat kabul ederler. senet tahsili ve emanet kabulü gibi çeþitli hizmetler gören bir iþletme olarak tanýmlamak mümkündür. bunlarý nema getirir þekilde ikraz ve plase eden. ana ülkedeki yasal düzenleyici kýsýtlamalar ve uzun dönemli politikalarýn etkisi þeklinde belirtilebilir. Bankayý. gerçek ve tüzel kiþilerin belli bir zaman için harcamadýklarý paralarý toplarlar. b. Hiçbiri 2. halkýn belli bir za içinde harcamadýðý paralarý kabul ederek. Türk banka sisteminin yapýsý. Bankalar. d. Tarihçiler. biçimsel olarak ve iþkonularý ile içerik yönünden olmak üzere iki grupta incelenebilir. Bankalar. bunlarý kredi ve plasman yoluyla deðerlendirmeyeçalýþan iþletmelerdir. Aþaðýdakilerden hangisi uluslararasý bankacýlýða geçiþi belirleyenfaktörlerden biri deðildir? a.

.

Tasarruf bankalarý c. Ankara. Gerçek Yayýnevi. Yayýn No: 53. 1992. 1986.59 . ÖÇAL..Ü. Para Teorisi. Aþaðýdakilerden hangisi uluslararasý bankacýlýkta baþlýca eðilimlerden biri deðildir? a. Uluslararasý Bankacýlýk ve Türkiye Örneði. Türkiye Ýþ Bankasý Kültür Yayýnlarý. 1923 . Ýþbirliði b. Banka ve Finansal Piyasalar. Ýstanbul. 1992. Uzmanlýk bankalarý b. ERKEN. kredi.. Tezer.B. Tezer. Uzmanlaþma 4. a. 1939 .3. Nazým. Dýþ ticaret bankalarý Kaynakça AKGÜÇ. Öztin. Türkiye Ekonomi Kurumu. No: 282. Türk bankacýlýk sisteminin geliþmesinde aþaðýdaki dönemlerden hangisi daha fazla önem taþýr? a. Bursa. Para. ÖÇAL. Türkiye Ekonomisi Sektörel Geliþmeler. G. Ezgi KitabeviYayýnlarý. Yoðunlaþma c. Bankacýlýk Sektörü. 1963 . .. 1990.. PARASIZ. Ankara.38 dönemi c. 100 Soruda Türkiye'de Bankacýlýk. Ý. Tarým ve kredi bankalarý d. Ankara..Ý.80 dönemi e. Osmanlý dönemi b.F.44 dönemi d. Banka. Þube aðýnýn daralmasý d. para. Aþaðýdakilerden hangisi içerik yönünden Türk banka sisteminin unsurlarýndan biri deðildir. 199 4. 1980 sonrasý 5. Ýlker.

. Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak.ÜN ÝTE 4 Banka Dýþý Finansal Aracýlar Bu Ünitede. para ve sermaye piyasalarýnýn araçlarý ve bunlarýn ekonomiye katkýlarý hepsindendaha ilgi çekici hale gelmektedir. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde. Ayrýca aralarýnda karþýlaþtýrma yapýnýz. üniteyitekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerin meye çalýþýnýz. faaliyet alanlarý ve araçlarý ile birlikte deðerlendiriniz... Çalýþtýðýnýz her banka dýþý finansal aracý kuruluþu. . Günümüzde finansal piyasalarýn ekonomideki rolleri daha belirgin hale gelmiþtir. Özellikle finansal aracýlar.60 .. Yasal düzenlemeler ve uygulamalarla ile birlikte bütün finansal aracýlar ve araçlarýn incelenmesi ünitenin ana konusudur.

fon arzý ve talebi sürecinde önemli rol oynarlar. gibi isimlerle. Tasarruf Türleri . ödünç vermek için ödünç alan. likitideyi yanlarýnda tutmayý tercih etmelerini veya plasmanlarýn verimliliði konusunda herhangi bir bilgiye sahip olmamalarýný sayabiliriz. kaybedenler de. Bunun için de fon piyasasýnýn incelenmesi gerekir. Bireylerin küçük tasarruflarýný deðerlendirmemelerinin nedenleri arasýnda. hayat sigortasý þirketleri vb. ? Ekonomik birimlerin tasarruflarýnasýl gruplamak mümkündür? Ekonomik birimlerin tasarruflarýný. finansman kapasit nlarý bir piyasada karþýlaþtýrmak için geliþtirilmiþ kurumlardýr. yaygýn biçimde rastlanmaktadýr. mali aracýlarýn . Böylece tasarruflarönemli sayýda ekonomik birim arasýnda daðýtýlarak atýl olar kleyebilir. bu kurumlarla reelsektör arasýndaki iliþkileri ortaya koyduðumuzda. tasarruf sandýklarý. Geliþmiþ ekonomilerde banka dýþý mali aracýlara. fon arz ve tal bini tümüyle ele alabiliriz. Böylece ekonomide atýl olarak bekleyecek fonlar. Bu piyasalarda da kazananlar da olur. Bu piyasalarda bankalarýn yanýsýra diðer bazý kurumlar. tasarruf sahiplerindenödünç aldýklarý fonlarla finansmana katýlmalarýdýr. likitideye verimlilik saðlayan avantajlarsunarak. kredi birlikleri. Bireyler nakit parayý küçük miktarlarda tasarruf ederler ve çoðu kez de likitideyi doðrudan doðruya deðerlendiremezler. Aslýnda finansal piyasalarla diðer piyasalar arasýnda önemli bir fark yoktur. Bu kurumlarýn en belirgin özellikleri.FON PÝYASASININ TEMELLERÝ Ekonomideki finansal sektörün kurumlarýný tanýyýp. likit (nakit) ve kurumsal tasarruf olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür. kendi yarattýklarý fonlar yerine. tasa rruf sahiplerinin tasarruflarýný kendilerine yatýrmalarýný saðlarlar. dolayýsýyla finansman gereksinimiolanlarla. kuruluþlar ve hatta bireyler. Böyle durumlarda mali aracýlar. Bunlarýn tümüne banka dýþý mali araçlar adýný vermekteyiz. ticaret bankalarýndan farklý olarak. Banka dýþý mali aracýlar.

emekli sandýðý. Sosyal güvenlikkurumlarý. topladýklarý bu fonlarý. banka dýþý sektörde faaliyet gösteren ekonomik birimlere paraarzeder. Kaynaklarýn sürekli olarak yenilenmesi. O halde para emisyonu da finansman gereksinimi olanlara bir tür likitide arzýdýr. sigorta gibi ku ruluþlar. Likit ve kurumsal tasarruftan ne anlýyorsunuz? . Banka dýþý sektörde faaliyet gösteren birimler. isterlerse topladýklarý fonlarý herhangi bir riskle karþýlaþmaksýzýn uzun vadeli projelerin finansmanýnda kullanabilirler. tüketim ve tasarruflarý yanýnda.fonlarý olarak kullanýlabilir duruma geçerler. Daha önceki ünitelerde geniþ olarak incelediðimiz gibi ticari bankacýlýk sistemi. bu parayý bazen bankalara reel aktif. bazen döviz satarak bazen de bankalardan borçlanarak saðlarlar. amaçlarýna uygun olarak kullanýrlar. Ekonomik birimler. bu yolla bazý kurumlara transfer edilmektedir. bu tür kuruluþlara istikrarlý bir likitide fonu saðlar. Dolayýsýyla bu kuruluþlar. sigorta ve emeklilik gibi ödemeler de yaparlar.61 . sosyal güvenlik. Günümüzde önemli miktarda fonlar.

Sermaye piyasasý araçlarý olarak uzun vadeli devlet ve özel sektör tahvillerini.Finansmanla Ýlgili Piyasalar Önceki ünitelerde de incelediðimiz gibi kredi piyasalarýný para piyasalarý ve sermaye piyasalarý olarak ikiye ayýrabiliriz. ii. Para piyasasýnda kullanýlan araçlar. çok yakýn bir gelecekteparaya dönüþece en paraya çok yakýndýr. Þimdi bunlarý inceleyelim. bazý etkinliklerde bulunurlar. þirketlerin pay senetlerini ve ipotekleri sayabiliriz. Bu etkinlikler ile ekonomiye katkýlarda da bulunurlar. kurum veya kuruluþa finansal aracý adý verildiðini biliyorsunuz. fonlarýn tasarruf sahiplerinden fon gereksinimi olanlara transferini saðlarken. Finansal aracý kurumlar. deyiminden ilk bakýþta paranýn deðiþtirildiði yer gibi bir anlam çýkmaktadýr. Oysa para piyasasý vadeleri bir yýl veya daha az olan kýsa süreli krediler ve tahviller için kullanýlmaktadýr. Sermaye piyasasýyla para piyasasýnýn birbirinden ayrýmý. Gömüleme Eðilimini Azaltýcý Etki . Sermaye piyasasýnda ise uzun vadeli pay senedi ve tahviller iþlem görür.5 yýldan daha uzun olan kredilerin verildiði piyasalar genelde sermaye piyasasý olarak kabul edilmektedir. bu piyasalarýn birbirleriyle olan baðlarý nedeniyle çok güçtür. ? Sermaye piyasasýnýn ayýrýcýözelliði nedir? Finansal Aracýlarýn Ekonomiye Katkýlarý Bir ekonomide tasarruf sahibi ile kredi ihtiyacý olan yatýrýmcý arasýndaki iliþkiyi kuran birey. kýsa vadeli devlet tahvilleri. ? Para piyasasýnýn ayýrýcýözelliði nedir? Para piyasasýnýn üç özelliði vardýr. i. Kredi ve borçlarýn geri ödenmeme riskinin çok az. bunlar. Ancak. Para piyasasý. Bu tür krediler. ülkeye göre deðiþmekle birlikte. Uzun vadeli pay senetleri ve tahvillerin risk ve likitide dereceleri deðiþkendir. kýsa vadeli ticari ve finansal senetler ve mevduat sertifikalarýndan oluþmaktadýr. Vadesinin kýsa ve iii. Kýsa vadeli olarak ödünç alýnan ve verilen fonlarla ilgili iþlemlerin tümü para piyasasýnýn alanýna girmektedir. vadesi 1-1. Para piyasasýnda iþlemlerin yapýldýðý özel bir yer yoktur. Ödünçlerin nakte dönüþtürülmesinin maliyetinin çok küçük olmasýdýr.

Gömüleme eðilimini azaltýcýetki nedir? Bir ekonomide finansal kurumlarýn varlýklarýnýn temel nedenlerinden biri.. Ýþte bu nedenle tasarruf sahipleri.62 . bununla ancak birincil tahvillerin taþýdýðý risk ve bunlarýn paraya dönüþtürülebilirliði konusunda tereddütlü olan bireylerin olmasýdýr. Kuþkusuz tüm bireylerin. ellerinde fon bulunan ancak bunu (yastýk altýnda saklamak) istemeyen. kendilerine finansal aracýlarýn sunduklarý çeþitli olanaklardan yararlanmayý . çeþitli tahvillerden ve diðer finansal kýymetlerden hangilerinin kendileri için daha elveriþli olduðunu saptamak için yeterli bilgiyesahip olmalarýna olana k yoktur.

herhangi bir tahvilin taþýyabileceði riski küçültebilirler. yatýrýmlarýnýn finansmanýný saðlamada yeteri kadar fon elde edebileceklerinden eminseler. Finansal aracýlar. tercih ederler. daha büyük projeleri gerçekleþtirme olanaðý bulabilecekleri gibi çeþitli alternatif yatýrým alanlarý konusunda da daha esnek olacaklardýr. Fon maliyetlerini azaltýcýetki ne demektir? . ödünç verecek fonu olanlarýn bazýlarý. bireylere göre çok daha avantajlýdýr. tasarruf yapmaya özendirilmiþ olacaklardýr. Miktar Ayarlama Etkisi . makroekonomik düzeyde de ekonominin karþýlaþabileceði risklerin azalmasýna yardýmcý olarak. hem daha güvenilir ve oldukça likit finansal kýymet bulundurma olanaðýna sahip olurlar. Böylece. gerekse ellerindekifonlarýn kabarýklýðýndan rini kolayca çeþitlendirerek. her finansal kurum kendi alanýnda uzmandýr ve bu konuda yetenekli elemanlar çalýþtýrabilir. Bunun ötesinde. Eðer tasarruf sahipleri. Fon Maliyetlerini Azaltýcý Etki . Vadeleri Ayarlayýcý Etki . yapmýþ olduklarý tasarruflar ne kadar küçük olursa olsun bunlarý yatýrabilecekleri bir finansal aracý kurum bulabilirlerse. Miktar ayarlama etkisi nedir? Genellikle tasarrufta bulunanlarýn yapmýþ olduklarý tasarruf tutarlarý fon gereksinimde olanlarýn fon talepleri yüksektir. Finansal kurumlar gerek boyutlarýnýn büyüklüðü. Finansal aracýlarýn bu mikro özellikleri. Ýþte ödünç verenlerle ödünç alanlar aras konusunda ortaya çýkabilecek bu tür uyumsuzluðu. birincil tahvillere sahip olmanýn taþýdýðý riski gözönüne almada ve bu riski daðýtmada. Öte yandan giriþimciler ise saðladýklarýfonlarý belli bir vade sonunda geri ödemekisteyeceklerdir. Þöyle ki. bunlarý çok uzun vadeli olarak ödünç vermek istemeyebilirler. hem de gelir elde ederler. . tasarruf sahiplerinden fon ihtiyacýnda olanlara gerekli fonlarýn aktarýlmasýnda köprü görevi yürütülürken.. Riski Azaltýcý Ve Daðýtýcý Etki Riski daðýtýcýetki ne demektir? Finansal kurumlar. ekonominin kalkýnma sürecine olumlu etki yapar. Öte yandan giriþimciler. finansal aracý kurumlar ortadan kaldýrýrlar. vadeleri nasýl ayarlarlar? Finansal aracýlar. gerekli vadeayarlamasýný da saðlarlar.

piyasa araþtýrmasýný ve finansmanla ilgili diðer faaliyetleridaha düþük maliyetle saðlayabilirler. . Böylece fon s ayanlarýn ve ödünç verenlerin araþtýrma ve yönetim maliyetlerini minimize ederler.63 .Finansal aracý kurumlar finansman konusundaki uzmanlýklarý nedeniyle. gerek tasarruf sahiplerine gerekse fon ihtiyacýnda olanlara göre portföy yöntemini.

Bu da ekonomik istikrarýn saðlanmasý konusunda olumlu etki yapar. yatýrýmlarýn art konomik kalkýnmanýn hazlýnmasýna yardýmcý olurlar. Yatýrýmlarý Artýrýcý Etki . O halde bu üç durumun sonucunda.'de verilmiþtir. Böylece merkez bankasý kaynaklarýna gereksiz baþvuruyu azaltýr. yukarýda deðindiðimiz kararlarýnýn yanýnda. Potansiyel Faiz Oranlarýný Düþürücü Etki Potansiyel faiz oranlarýnýdüþürücü etki nedir? Bir ekonomide finansal aracýlarýn varlýðý. ekonomide o anda mevcut para stokunun kullanýmýnýn optimum düzeydeolmasýný etkiler. daha çok pazarlanabilir birinciltahvillere sahip o lmadan. Finansal aracýlarýn yatýrýmlarýartýrýcýetkisi nedir? Finansal aracý kurumlarýn ekonomik kalkýnma üzerindeki olumlu etkilerini bir baþka açýdan da ele alabiliriz. . özellikle ekonomideki boyutlarýna ve bilançolarýnýn aktif kompozisyonlarýnýn yapýsýna göre birbirinden ayrýlmaktadýr. Finansal aracýlar. emisyon artýþýný nasýl azaltýrlar? Bir ekonomide finansal aracý kurumlarýn varlýðý ve etkin çalýþmasý. potansiyel faiz oranlarýný düþürücü etki de yaparlar. Mevduat Toplayan Finansal Aracýlar . bireylere göre daha fazla katlanma olanaðýna sahiptir. ekonomide atýl kalabilecek fonlarýn piyasaya girmesini saðladýklarý ve bireylerin para taleplerininazalmasýna neden olduklarýiçin. Para Emisyonununun (Arzýnýn) Artýþ Oranýný Azaltýcý Etki . Finansal aracýlar. kararlarýdüþünülenin tersine. Nihayet finansal aracýlar. Böylecefinansal aracýlar. Ayrýca finansal aracýlar.1. GENEL OLARAK FÝNANSAL ARACI KURUMLAR Finansal aracýlar birçok ortak yanlarýnýn olmasýna ve temelde ayný iþleri yerine getirmelerine raðmen aralarýnda yine de bazý farklýlýklar vardýr. Finansal aracýlarýn bölümünü ve saðladýklarý fon akýmý toplu olarak Þekil 4. Bilindiði gibi finansal aracýlar. faiz oranlarýnýn potansiyel olarak yükselenebileceði düzeyin daha altýnda oluþmasýna katkýda bulunur. ödünç verdikleri fonlarýn riskine.. finansal aracýlar ekonomideki reel yatýrýmlarý artýrýcý etkide bulunurlar. ekonominin katlanacaðý risk toplamýný da azaltýr.

tasarruf ve yardýmlaþma bankalarý.. Mevduat toplayan finansal aracýlar nelerdir? Finansal aracýlarýn bir bölümü mevduat toplayarak fon kaynaðý yaratabilirler. tasarruf ve ödünç birlikleri ve kredi birlikleri baþlýklarý altýnda toplanabilir.64 . bankalar. Bunlar. .

Ticari Bankalar Önceki ünitelerde geniþ olarak incelendiði gibi ticari bankalar. DÝÐER BANKA DIÞI MALÝ ARACILAR Doðrudan Finansman DOÐRUDAN FÝNANSMAN SAÐLAYAN ARACILAR . . Fonlarýn % 90'ý vadeli mevduatlardan. Bu kuruluþlar kendi adlarýna tahvil çýkaramazlar. tellaklar. simsarlar . EMEKLÝLÝK SÝGORTA KURUMLARI . POSTA ÇEKLERÝ . Banker kuruluþlarýTASARRUF SAHÝPLERÝ . geri kalaný da sermaye. Acentalar. 1. Firmalar . Bir Ekonomide Fon Kaynaklarý. Menkul kýymetler borsalarý . Devlet FON TALEP EDENLER . Hane halký . YATIRIMA YÖNELÝK FÝNANSAL ARACILAR . ekonomide para yaratma ve piyasadan nakit çekme sürecine yaptýklarý katkýlarla aracýlar içinde en önemli yere sahiptir. Mali Araçlar ve Fon Akýmý Tasarruf Ve Yardýmlaþma Bankalarý . TASARRUF YARDIMLAÞMA BANKALARI . karþýlýklý ve daðýtýlmayan kârlardan oluþur. Hane halký . Firmalar . Tasarruf ve yardýmlaþma bankalarýnedir? Bu kuruluþlar kooperatiflere benzerler. TASARRUF ÖDÜNÇ BÝRLÝKLERÝ . Devlet DolaylýFinansman PARA YARATAN MALÝ ARACILAR TÝCARÝ BANKALAR Þekil 4. BANKA DIÞI MALÝARACILAR .

nakit devlet tahvilleri vb. oluþturur.65 . . Tasarruf ve ödünç birlikleri nedir? Özellikle konut yapýmýný ve sahipliðini saðlamak amacýyla bir havuzuoluþturmaya yönelik kuruluþlardýr. Bu kuruluþlar flerini baþta konut rehinleri olmak üzere.Tasarruf Ve Ödünç Birlikleri .

diðer þirketlerin pay senetlerine. tabi afet.Kredi Birlikleri ? . þirket kendisine ödenen pirimleri. güvencesi yüksek. Eskiden. sigortasý yapan þirketler için de söylenebilir. Günümüzde bu iki aracýnýn iþlemleri birleþtirilerek tek finansman þirketi baþlýðýnda incelenmektedir. Hangi finansal aracýlar mevduat toplarlar? Sigorta Þirketleri Sigorta þirketleri baþta hayat sigortalarý þirketleri olmak üzere çok çeþitlidir. Diðer Sigortalar Hayat sigortasý için söylenenler. Elde ettikleri fonlarýn önemli bölümünü tüketici kredisi þeklinde verirler (otomobil ve diðer dayanýklý tüketim mallarý satýn alýmý için). Yatýrým Þirketleri . tasarruf hesaplarýna benzeyen birsahiplik payý alýrlar. tüketici finansman þirketleri ve satýþ finansman þirketleri olarak ikiye ayrýlmaktaydý. Þimdi bunlarý kýsaca inceleyelim. Bu pay üyelere. yükümlülüklerini karþýlayabilecek imkânlar saðladýktan sonra. yangýn. Bu sýrada þirket. Üyeleri. Ayrýca tasarruf sahiplerine çeþitli oranlarda faiz ödenir. bu þirketler batýda. Sermayeleri open and ve closed end olan yatýrýmþirketleri arasýndaki . Sigorta þirketlerinin yükümlülükleri uzun süreli olduðu için bunlarýn bilançolarýnýn pasifinde yer alan kaynaklar. uzun vadeli giriþimlerin finansmanýnda kullanýlabilir. Hayat Sigortasý . seyahat vb. Kredi birlikleri nedir? Bir kooperatif örgütüdür. Finansman Þirketleri Finansman þirketleri. kuruluþtan ödünç para alma olanaðý saðlar. Hayat sigortalarýnýn yekünlerinin vadeleri nelerdir? Geliþmiþ ülkelerde sigorta þirketlerinin en önemli fon kaynaðýný. Uygulamada. tahvillerine yatýrmakta ve ipotek karþýlýðýnda borç vermektedir. sigorta primleri oluþturur. riskidüþük bir portföy ol rundadýr. fonlarýnýn büyük bir kýsmýný diðer finansal aracýlar dan saðlarlar.

fark nedir? .66 .

Yatýrým bankalarý bir finansal kýymetin pazarlamasýný kendileri yapabilecekleri gibi bunun satýþ garantisi sorumluluðunu diðer yatýrým bankalarý arasýnda paylaþabilirler ve finansal kýymetlerin satýþýný diðer aracý kuruluþlarla birlikte yapabilirler. . pay senedi çýkartarak kendilerine fon saðlarlar. Sermayeleri deðiþen yatýrým þirketleri. FÝNANSAL . ne de ellerindeki fonlarý yatýrým yaparak deðerlendirirler. bununla ilgili danýþmanlýk hizmeti saðlamak. Bu þirketler yeni pay senedi çýkarýp geri satýn almadýklarýndan. Sermayeleri sabit yatýrým þirketleri. tasarruf sahipleriyle. ellerindeki pay senetlerini yatýrým þirketine geri satabilirler. Bu þirketler. fon gereksiniminde olanlar arasýndaki fon alýþveriþinin gerçekleþmesini saðlamak amacýyla kurulurlar. Birçok yatýrým þirketi vardýr. Sermayeleri deðiþen. . Yatýrým bankalarýnýn baþlýca görevleri nelerdir? ÜLKEMÝZDEKÝ BANKA DIÞI FÝNANSAL ARACILAR. Elde ettikleri fonlarý.Yatýrým þirketleri. Bu durum özellikle küçük tasarruf sahiplerine önemli avantaj saðlamaktadýr. dalgalanmalar gösterebilir. Finansal kýymeti çýkaran ortaklýða. Bu pay senetlerini satýn alanlar. bunlarýn piyasada satýlabilirliðine güvenmek zorundadýrlar. ne mevduat kabul ederler. pay senetlerinin piyasa fiyatý. Finansal kýymat çýkarýlmasý yoluyla gerekli fonu saðlamaya çalýþan bir iþletmenin. Biz bunlardan sermayeleri deðiþen (Açýk fonlar) (openand) ve sermayeleri sabit olanlarý(Kapalý fonlar) (closed-end) inceleyeceðiz. yatýrýmþirketleriyle sabitþirketler arasýndaki fark nedir? Yatýrým Bankalarý ? Yatýrým bankalarý. Pazarlanacak menkul kýymetlerin resyonel seçimini yapmak. her zaman yeni pay senedi çýkarabilen ve kendi pay senetlerini piyasa deðeri üzerinden geri satýn alabilen finansal aracýlardýr. ne yeni pay senedi çýkarabilirler. Bu aracýlar birincil piyasada þu hizmetleri sunarlar: . çeþitli fon senetleri satýn alarak kullanýrlar. Tümüyle aracý durumundaki yatýrým bankalarý. ne de piyasadaki pay senetlerini geri satýn almak için söz verebilirler. bundan saðlayacaðý fonun iþletmesini garanti etmek(underwiriting = satýþ ga tisi). sabit sayýda pay senedi ihraç ederler. Dolayýsýyla tasarruf sahipleri gerektiðinde.

67 . tasarruf birlikleri gibi finansal aracýlar ülkemizde yoktur. Kuramsal olarak ticari bankalarla banka dýþý finansal aracýlar arasýndaki en önemli fark ticari bankalarýn kaydi para yaratma kabiliyetleridir. .PÝYASALAR VE FÝNANSAL ARAÇLAR ? Ülkemizde mevduat toplama yetkisi ticari bankalara aittir. Geliþmiþ ülkelerdeki tasarruf sandýklarý.

Aþaðýda inceleyeceðimiz kuruluþlarýn bir bölümünün uygulamasý Türkiye için henüz çok yeni sayýlabilir. Yani bu kuruluþlarda üzerine çek yazýlan vadesiz mevduat hesaplarý açýlmamaktadýr. Türkiye Sanayi Kalkýnma Bankasý (TSKB) . endüstrileþme dolayýsýyla kalkýnma sürecini hýzlandýrmayý üstlenen kuruluþlardýr. Sanayi sektörüne uzun vadeli fon saðlamak. yatýrým sermayesi açýðýný gideren ve bunun yanýsýra teknik açýdan yardýmda bulunarak. . Yurtiçi kaynaklarý hareketlendirerek sanayi sektörüne yöneltmek. bizim gibi geliþmekte olan ülkelerde. giriþimcilerin temel endüstri dallarýna yönelmelerini saðlayarak. . .Banka dýþý finansal aracýlar prensip olarak. Banka dýþý mali aracýlarý bankalardan ayýran en belirgin özellikleri kaydi para yaratamamalarýdýr. . üzerine çek yazýlan vadesiz mevduat hesaplarýna sahip olmadýklarý için kaydi para yaratamazlar. . Kalkýnma bankalarýnýn genel olarak görevleri nelerdir? . TSKB hangi boþluðu doldurmak amacýyla kurulmuþtur? Endüstrileþmiþ . Ülke için elveriþli yatýrým imkânlarý ve sahalarý üzerinde ön çalýþmalar yapmak. Giriþimcilere proje düzeyinde teknik yardým yapmak. Dýþ ülkelerden ve uluslararasý finans kuruluþlarýndan saðlanacak finansal olanaklarý ve teknik yardýmlarý endüstri kesimine kanalize etmek. Kalkýnma bankalarý. Sermaye piyasasýnýn geliþmesine zemin hazýrlamak. . Yeni yatýrým alanlarýna öncülük yapmak. Kalkýnma Bankalarý . bu örgütün önerilerinin uygulamasýný kolaylaþtýrmak ve saptanan plan hedeflerinin gerçekleþtirilmesine yardýmcý olmak. Planlama örgütünün olduðu ülkelerde. .

ülkelerde endüstriyel kuruluþlar uzun vadeli finansman ihtiyaçlarýný sermaye piyasasýndan saðlarlar. TSKB'nin ortak olduðu endüstriyel kuruluþlarýn pay senetlerini bellibir süre sonra satýþa ç yoluyla tasarruf sahiplerinin bu kuruluþlara ortak olmasýný saðlayarak bir pay senedi piyasasý yaratmayaçalýþmýþ. . TSKB iþte bu boþluðu doldurmak amacýyla Dünya Bankasýnýn (IBRD) daöncülük etmesiyle 1950 yý ur. sermaye piyasasýnýn geliþmesine yardýmcý olmak amacýyla. Dolayýsýyla endüstriyel kuruluþlarýn hisse senedi satarak uzun vadeli fon elde etme olanaklarý sýnýrlýdýr.68 . Uygulamada TSKB yöneticileri. . Türkiye'de ise sermaye piyasasý henüz geliþme süreci içindedir.

T. Her türlü endüstriyel kuruluþlara iþtirak edecekti.C. . Ancak SYKB'nindöviz kredileri yönünden TSKB'ye oranl a daha sýnýrlý imkânlara sahip olduðu. Türkiye'de yeni endüstrinin kurulmasýna ve varolan özel sanayiningeniþletilmesine ve moder nleþmesine yardým etmek ve bunlarý hýzlandýrmak. bunun önemli bir bölümünü uluslararasý kuruluþlarýn saðladýðý uzun vadeli krediler oluþturmaktadýr.. Açýk kredi. sermayeve ihtiyatlar. . ortak bank uzun vadeli borçlanmalar. SYBK hangi amaçlarla kurulmuþtur? Özel sanayi kuruluþlarýnýn yatýrýmlarý için gerekli kredilerin saðlanmasý amacýyþla Birinci Beþ Yýllýk Plan döneminde yeni kredi kuruluþuna ihtiyaçduyulmuþ ve 1963 yýlýnda altý bankanýn iþtirakiyle SYKB kurulmuþtur. banka kendi kayaklarýyla yeni endüstriyelkuruluþlar kuracaktý. TSKB nin amaçlarýnelerdir? . buna karþýlýk TSKB'nin ise Türk Lirasýyla ilgili kaynaklarýnýn döviz kredileri yanýnda yetersiz kaldýðý görülmüþtür. Özellikle ilk iki maddedeki amacýn gerçekleþmesini saðlamak için de TSKB. rehin. Yerli ve yabancý sermayenin Türkiye'de kurulan endüstriye katýlmalarýný özendirmek. Bazý tahvil satýþlarýný garanti ederek bir tahvil piyasasýnýn geliþtirilmesine yardýmcý olmuþtur. Ortak bankalar SYKB Türk Lirasý . . . . hükümet kredilerini ve tahvilleri ekleyebiliriz. . Sanayi Yatýrým Ve Kredi Bankasý (SYKB) . Türkiye sermaye piyasasýnýn geliþmesine yardým etmek. Bazý istisnai durumlarda. ipotek karþýlýðýnda orta ve uzun vadeli ikrazatta bulunacaktý (uzun vadeli krediler içinde döviz kredileri önemli yer tutmaktadýr). . MerkezBankasýndan alýnan orta vadeli krediler ve Ulusl ararasý Kalkýnma Birliðinden alýnan krediler oluþturmaktadýr. Bankanýn amaçlarý TSKB ile paralellik göstermektedir. Buna sermaye benzeri krediyi. Daha küçük ölçekte kurulmuþ olan bu bankanýn kaynaklarýný. Bankanýn kaynaklarýna gelince. .

kaynaklarýnýn aþaðý yukarý % 75'ini saðlamaktadýr. eski adýyla DESÝYAB öncelikle yurt dýþýnda çalýþan iþçilerin ve halkýn birikimlerini deðerlendirmek amacýyla 1975 yýlýnda kurulmuþtur. TKB nin amaçlarýnelerdir? . Türkiye Kalkýnma Bankasý (TKB) Yeni adýyla Türkiye Kalkýnma Bankasý. Dolayýsýyla SYKB dolaylý olarak ticaret bankalarýnýn mevduatlarýndan yararlanmýþ. bir baþka deyiþle mevduatlar. kalkýnma bankacýlýðýna kanalize olmuþtur.69 .

Kaynaklarý uzun süreli kalkýnma planý ve yýllýk programlarýn hedeflerine ve toplum yararýna uygun yatýrýmlara yöneltmek ve bölgelerarasý geliþmiþlik farklarýný azaltmakdýr.Turizm bankalarýnýn amacýnedir? 1955 yýlýnda kurulmuþtur. yasa ve kararnamelerle bankaya saðlanacak diðer kaynaklar oluþturmaktaydý. 25. Turistik tesisler kurar ve iþletir. amortisman ve kredi sandýðýna daha önce yatýrýlmýþ zorunlu karþýlýklar. Birikimleri özendirmek ve fon saðlamak. Bankanýn hazine kefaletiyle yerli ve yabancý finansal kuruluþlardan saðlayacaðý krediler. DYB'nin fon kaynaklarýný. sermaye ihtiyatlar provizyonlar ve karþýlýklar olmak üzere özkaynaklar. Bu bankamýz mevduat kabul etmemektedir.C. Turizm Bankasý . halka ve diðer tüzel kiþilere devredilebileceði yer almýþtýr. (DESÝYAB) Türkiye Kalkýnma Bankasý adýný almýþtýr. Banka ayrýca KÝT'lere kýsa vadeli iþletme kredisi saðlama görevini de yürütmekteydi. T. Yatýrýmcý ve iþletmeci giriþimlerin kurulmasýna öncülük etmek ve sermayelerine iþtirak etmek. Turis tik tesislere iþtirak eder. gerektiðinde bu amaçla garanti vermektir. Yatýrým giriþimlerine her türlü teknik yardýmda bulunmak. KÝT'lerin bankaya açabilecekleri alacaklý cari hesaplar.3. . Bir Kamu Ýktisadi Teþebbüsü olarak faaliyetini sürdürmektedir. . O dönemde bankanýn temel görevi. Ayrýca banka sermayesinin % 49'unu geçmeyenbölümünün öncelikle yurt dýþ ve çalýþanlara olmak üzere.C. DESÝYAB'ýn sermayesinin % 85'i Hazine. Bu nedenle banka dýþý mali aracý olarak düþünülebilir. 1988 yýlýnda Devlet Sanayi ve Ýþçi Yatýrým Bankasý. Hazinece bankaya saðlanacak krediler. T. Eximbank'ýn ana amacý dýþ ticaretin finansmanýný saðlamasýdýr. Turizm sanayine krediaçmaktadýr. Devlet Yatýrým Bankasý. Kamu Ýktisadi Teþebbüslerinin yatýrýmlarý için gerekli kredileri saðlamak.1987 tarihinde 3332 sayýlý kanunla Türkiye Ýhracat Kredi Bankasý'na (Türk Eximbank) dönüþtürülmüþtür. Ýhracat Kredi Bankasý (TÜRK EXÝMBANK) Bugünkü adýyla Ýhracat Kredi Bankasý 1964 yýlýnda Amortisman ve Kredi Sandýðýnýn. Sanayi yatýrýmlarýný ve iþletmeleri finanse etmek. çýkartýlacak tahvillerin geliri. . yeniden örgütlenmesi sonucu Devlet Yatýrým Bankasý (DYB) adýyla kurulmuþtur. . .. % 15'i de Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý (yeni adýyla Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý) ve KÝT'ler tarafýndan taahhüt edilmiþtir.

70 bankasý yýlýnda sermayesinin % 40 ya da % ait olmak üzere kurulmuþtur. Ýþ Ticaret Bankasýdýr. Yerli bankalar T. .Türk Merchant Bank Bir yatýrým olarak 1988 60'ý yabancýlara Bankasý ve Türk Dýþ .

. . . aracý ve piyasa yapýcý iþlemler yapmak için yatýrýmcý ve aracý olarak çalýþmak. . Yatýrým bankacýlýðý alanýnda faaliyet göstermektedir. Menkul deðer alým satýmýnda bulunmak ve menkul deðer çýkarýmý yoluyla fon saðlamak. Yatýrým bankasýnýn amaçlarýnelerdir? Sermayesinin tümü yabancýlara (% 95 Transarabian Invistment Bank) ait olmak üzere 1987 yýlýnda kurulmuþtur. Ýthalat ve için akreditif açmak. Birleþik Yatýrým Bankasý . Birleþik Yatýrým Bankasýnýn faaliyet alanýnedir? Sermayenin büyük bir kýsmý yerli iþ adamlarýna ait olmak üzere 1989 yýlýnda kurulmuþtur. Müþterilerinin menkul deðer alýmlarý için kredi vermek. . Sabit varlýk kiralamasý yapmak. . Yatýrým Bankacýlýðý çerçevesinde ticari temsilciler sigorta acentalýðý ve komisyonculuk yapmak. bankalardan ve diðer mali aracýlardan Türk Lirasý ve yabancý para alarak fon saðlamak. Yatýrým Bankasý . Teminat karþýlýðý kredi saðlamak. . . Türk Merchant Bank'ýn amaçlarýnelerdir? Bu bankanýn amaçlarýný þöyle sýralayabiliriz. Bu banka yurtiçi ve yurtdýþý yatýrým. Bankalararasý para piyasasýndan. Portföy yönetimi ve oluþturulmasý konularýnda danýþmanlýk hizmeti yapmak ve yatýrým fonu kurmak .. . . kalkýnma tacir (merchant) bankacýlýðý gibi faaliyetleri yapmaktadýr. Finansal alanlarda danýþmanlýk hizmeti vermek.

Þ. Özel finans kurumlarýnýn amacýnedir? . Yatýrým bankacýlýðý alanýnda faaliyet göstermektedir.71 .Tekfen Yatýrým Ve Finansman A. Özel Finansman Kurumlarý . Sermayenin büyük bir bölümü yerli olmak üzere 1989 yýlýnda kurulmuþtur.

bu parayla amaçlanan alým ve yatýrýmlar özel finans kurumu tarafýndan yapýlarak giriþimciye devredilmektedir. Emtia (menkul mal) rehni karþýlýðý krediye benzemektedir.Þ.. . yatýrým ve portföyleri yönetmek. miras idare etmek veyeddiemin ve veki l olarak davranmak. . .Þ. Al Baraka Türk Özel Finans Kurumu A. Buna göre hesap sahibinin payý (ana para + kâr) = hesap deðeri X birim deðeri olmaktadýr. Bir vade grubuna para yatýrýldýðýnda ya da çekildiðinde deðiþen bir katsayý yoluyla her iþleme ayrý hesap deðeri verilmekte. fizibilite raporlarý hazýrlamak ve danýþmanlýk hizmetleri saðlamak sayýlabilir. Fon Kaynaklarý Bu kuruluþlar her vade grubu (3.Þ. Mudaraba Yolu: Bu yolla kurumlar belli mallarýn alým satýmýný finanse etmektedir. Bu kurumlarda fon isteyen giriþimciye bir para ödemesi yapýlmamakta. Ýcara: Giriþimcinin hammadde ve malzeme gereksinimleri kurumkanalýyla üçüncü kiþilerden p arak satýn alýnmakta ve giriþimciyevadeli olarak satýlmaktadýr. . Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.Ülkemizde islâm ilkelerine sýký sýkýya baðlý faiz geliri istemeyen kiþilerin tasarruflarýna yönelik olarak faizsiz çalýþan banka dýþý mali aracý görünümünde Faisal Finans Kurumu A. Asya Finans gibi kuruluþlar kurulmuþtur. 6. Fon Kullanýmý . Murabaha Yolu: Bu yolla müþteri kurumla bir makine ya da teçhizatýn alýnmasý konusunda sözleþme yapmakta ve borcunu bir takvim çerçevesinde ödemektedir. . Musaraka Yolu: Bu yolla bir fabrikanýn kurulmasý düþünülebilir.. kalaný kuruma ait olmaktadýr. Leasing'e benzemektedir. Bu kurumlarýn yaptýklarý diðer hizmetler arasýnda. Müþteri kuruluþ tamamlandýktan sonra saðladýðýgelirden yöneticiliðine karþýlýk olan payý almakta. 12 ya da daha uzun) kendi içindebaðýmsýz olarak iþletil ek üzere katýlma hesaplarý ya da cari hesaplar biçiminde fon toplamaktadýr. Kurum malý müþterisi adýna satýn almakta ve bunu bir bedel karþýlýðý müþterisine satmaktadýr. bu vade grubuna yatýrýlan tutarlarla grubun saðladýðý kâr tutarýhesap deðerlerine bölünerek bir birim deðeri bulunmaktadýr. Uygulamada belirli hammadde ve firma giderlerinin saðlanmasýndan öteye gidilmektedir.

72 . . yine ortaklarýna düþük faizli iþletme kredisi olarak vermekte.Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kredi ve kefalet koopiratiflerinin amaçlarýnelerdir? Ülkemizde çok sayýda kredi ve kefalet kooperatifi vardýr. Bunlar küçük endüstri ve ticaret sektörünün orta vadeli finansman ihtiyaçlarýna yönelikolarak kurulmuþtu kuruluþlar gerek ortaklardan topladýklarý fonlarý. gerekse ortaklarýna kefil olarak Halk Bankasý Kredilerinden yararlanma olanaðý saðlamaktadýrlar. Bu kurumlar genel olarak oldukça kýsa vadeli kredi taleplerini karþýlayabilmektedirler. .

endüstrileþmiþ ülkelerde sigorta þirketlerinin. sigorta þirketleri arasýnda hayat sigortasýnýn önemi büyüktür. oldukça kabarýk sayýda yerli ve yabancý sigorta þirketi faaliyet göstermektedir. gelecekteelde edilecek sabit tutarda bir gelirin deðerinin gi derek küçülmesi. Sayýlarý oldukça fazla olan bu sendikalar. Ancak toplanan fonlarýn kullanýmý yasalarla sýnýrlandýðýndan. henüz önemli bir meblaða ulaþamamýþtýr. birikimlerini genellikle baðlý . Sayýlarý yýldan yýla deðiþmekle birlikte ülkemizde. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bað-Kur'dur. Özel Emekli Sandýklarý Ve Fonlarý Ülkemizde Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) kurulurken bankalar ve sigortalar bu kurumun dýþýnda kalmayý ve dolayýsýyla memurlarýnýn emekli keseneklerinden oluþan fonlarý kullanma olanaðýný ellerinde tutmayý baþarmýþlardýr. T. Ülkemizdeki sigorta þirketlerinin aktif yapýlarýný pay senetleri. Ancak topladýklarý fonlar. Yukarýda da belirtilði gibi tüm sigorta þirketlerinin aktiflerinin toplamý Türkiye Ekonomisi için çok küçük bir rakamda kalmaktadýr. Bunlar. Kamu Sosyal Güvenlik Kurumlarý Ülkemizde sosyal güvenlik kurumlarýnýn zorunlu olarak topladýklarý prim gelirlerinin toplam birikim süreci içindeki önemi büyüktür. hayatsigortalarýnýn önemini azaltýcý etki yapmaktadýr. kiþisel tasarruflarýn bir bölümünü toplama açýsýndan ekonomide aðýrlýklarý büyüktür. Gerek geliþmiþ gerek geliþmekte olan ülkelerde. hayat poliçeleri üzerine ödünçler.C.Sigorta Þirketleri Daha önce de belirtildiði gibi. Emekli Sandýðý. tahviller. para ve sermaye piyasalarýna katkýlarý dolaylý ve sýnýrlýdýr. ipotek karþýlýðý ödünçler ve taþýnmaz mallar oluþturur. Yarý Finansal Kurumlar Amacý finansman olmamakla birlikte. Ancak gerek sosyal güvenliksistemlerinin hýzlý geliþmesi gerek hýzlý enflasyon nedeniyle. büyük fonlarýn toplanmasý nedeniyle finansman saðlayan kurumlar bu grupta yer alýr.

Yukarýda sözünü ettiðimiz sosyal güvenlik kuruluþlarý dýþýnda.olduklarý bankanýn sermayesine veya emrine bir ölçüde detahvil piyasasýna aktararak kullanmaktadýr. tek sigorta uygulamasý 1961 yýlýnda kurulan Ordu Yardýmlaþma Kurumudur (OYAK). Ülkemizde Kollektif Yatýrým Kuruluþlarý . OYAK. gerek fonlarýn toplanmasýnda gerekse bunlarýn endüstriyel alanlara yatýrýlmasýnda oldukça baþarýlýdýr. . Ülkemizdeki kollektif yatýrým kuruluþlarýnelerdir? Ülkemizdeki sermaye piyasalarý kurumlarý. . .73 . Aracý Kuruluþlar (Yetki almýþ bankalar + Aracý kurumlar). Yatýrým Ortaklarý.

kurul kaydýna alýnacak sermaye piyasasý araçlarýnýn. Sermaye Piyasasý Kanunu'nda "sermaye piyasasý kurumlarý" tanýmýna dahil edilmeyen bankalarda sermaye piyasasý faaliyetlerinde bulunurlar. satýlmayan kýsmýnýn ise halka arz edene iadesini veya bunlarý. mali tablo ve rapor standartlarý konularýnda Bankalar Kanunu'na tabidir (SPK md. 50). Bankalar faaliyetlerinde sýnýrlý olarak SPK hükümlerine tabidirler. . 32'de "aracý kurumlar" olarak belirtilmektedir. SPK md. aracýlýk kapsamýnda olmak üzere yapabilecekleri faaliyetler þunlardýr. Menkul kýymetlerin geri alma veya satým taahhüdü ile alým satýmý. Aracý Kuruluþlar Aracý kurumlar ile sermaye piyasasýnda faaliyet gösterme yetkisi almýþ olan bankalar aracý kuruluþlarý oluþturur. Sermaye piyasasý araçlarýnýn ikinci el piyasada alým satýmýna aracýlýk . . Aracýlýk Yüklenimi: Satýþ yapana karþý. Yatýrým danýþmanlýðý . yukarýda ilk iki þýkda belirtilen faaliyetlerden en az biri için Sermaye Piyasasý Kuruluna baþvurmak zorundadýrlar. Müþteri portföyü yönetimi . Aracýlýk yüklemini kapsadýðýný belirtmiþtir. Yatýrým fonlarý ve . . Aracý kuruluþlarýn. Aracý Kuruluþlarla Ýlgili Teblið sermaye piyasasý araçlarýnýn halka arzýnda aracýlýk faaliyetinin. Bankalar kuruluþ. Sermaye piyasasýnda faaliyet gösterilmesine izin verilen diðer kurumlardýr. denetim.. daha önce satýn almayý taahhüt etmiþ üçüncü kiþilere satýlmasýný ifade eder. Aracýlýk faaliyetleri yürülecek olan kuruluþlar. Sermaye piyasasý araçlarýnýn halka arza aracýlýðý . Ancak. En iyi gayret aracýlýðý. muhasebe. . En iyi gayret aracýlýðý: Halka arz edilen semaye piyasasý araçlarýnýn açýklamalarýnda belirtilen satýþ süresi içinde satýlmasýný. yukarýda "aracý kuruluþlar" olarak belirtilen ilk madde.

Bedeli.74 . bedeli satýþ süresi sonunda tam ve nakden ödeyerek satýn alýnmasýnýn ("Bakiyeyi Yüklenim") . Halka arz yoluyla satýlmasýnýn ve satýlmayan kýsmýnýn tamamýnýn. ihraç eden ortaklýðýn isteðiyle. aracý kurumlar ve bankalar arasýnda kurulacak konsorsiyumlar eliyle de yapýlabilir. .. Bu durumda aracýlar arasýnda bir konsorsiyum sözleþmesi düzenlenir ve konsorsiyumun yönetimini aracý kuruluþlardan biri üstlenir. Menkul kýymetlerin ihracýna iliþkin aracýlýk taahhüdü. satýþýn baþlamasýndan önce tam ve nakden ödemek suretiyle tamamýnýn satýn alýnarak halka satýlmasýnýn ("Tümünü Yüklenim") taahhüt edilmesidir.

. Türk ve yabancý yatýrým ortaklarýnýn hisse senetlerine yatýrým yapamazlar. karma da olabilir. Yatýrým ortaklarý. hisse senetlerini satýn aldýklarý ortaklarýn herhangibir þekilde sermaye ve yönetimine hakim olma amacý güdemezler. . yüksek geliþme potansiyeli taþýyan ve menkul kýymetleri. . Ödünç para verme iþleriyle uðraþamazlar. borsa dýþý teþkilatlanmýþ piyasalarda yapmak zorundadýrlar. . Alým ve satým iþlemlerini. Yatýrým Ortaklarý Yatýrým ortaklarý hangi faaliyetleri yapabilirler ve hangi faaliyetleriyapamazlar? Yatýrým ortaklarý.1993 tarihli 2129 Sayýlý Resmi Gazete'de "Risk Sermayesi Yatýrým Ortaklarýna (RSYO) Ýliþkin Esaslar" yayýnlanmýþtýr. Bu portföyler müstakilen bu unsurlardan oluþabileceði gibi. . . Yatýrým ortaklarýnýn kuruluþ izni alabilmeleri için portföy iþletmeciliði faaliyetinde bulunmak üzereKurula baþvurmalarý þarttýr. Ticari ve zirai faaliyette bulunamazlar.. Portföydeki menkul kýymetler. Aracýlýk faaliyetlerinde bulunamazlar. Portföy deðerinin en az % 25'ini sürekli olarak özelleþtirme kapsamýna alýnmýþ KÝT'ler dahil Türkiye'de kurulmuþ ortaklarýn hisse senetlerine yatýrmýþ yatýrým ortaklarý A tipi ortaklýk olarak adlandýrýlýr. Mevduat toplayamazlar. . sermaye piyasasý araçlarý ile ulusal ve uluslararasý borsalarda veya borsa dýþý organize piyasalarda iþlem gören altýn ve diðer kýymetli madenler portföylerini iþletmek amacýyla kurulan kayýtlý sermaye esasýna tabi anonim ortaklarýdýr. Risk Sermayesi Yatýrým Ortaklýðý . . Risk sermayesi yatýrým ortaklarýnýn hisse senetleri dýþýnda. Rayiç bedelin üstünde satýn alamaz ya da rayiçbedelin altýnda satýþ yapamazl . Risk sermayesi ortaklýðýnedir? 6. Türkiye'de kurulmuþ ve kurulacak olan.7. yapýlacak saklama sözleþmesi çerçevesinde Takas ve Saklama Merkezi (þirketi) veya bir banka nezdinde muhafaza edilir.

75 . ma lzeme. hizmet veya yeni ürün. gereç. .likitidesi düþük olan giriþim þirketlerinde. sistem ve üretim tekniklerini meydana getirilmesini amaçlamalarý veya bu doðrultuya girebilecek nitelikleri taþýmalarý þarttýr. birinci el piyasalarda ihraçedilen sermaye piy sasý araçlarýna yatýrým yapýlarak gerçekleþtirilen uzun vadeli kaynak aktarýmý biçimine risk sermayesi yatýrýmý denir. Giriþim þirketlerin endüstriyel uygulama veya ticari pazar potansiyeliolan araç.

bu þirketlere gerekli danýþmanlýk ve yöneticilik hizmetlerini sunabilir.Kayýtlý sermayeli olarak kurulan. riskin daðýtýlmasý ilkesi ve inaçlý mülkiyet esaslarýna göresermaye piyasasý araçlarý ile ulusal piyasalarda ve uluslararasý borsalarda iþlem gören altýn ve diðer kýymetli madenler portföyü iþletmek amacýyla kurulan mal varlýðýna yatýrým fonu adý verilir. maddesi uyarýnca kurulmuþ olan sandýklar Yatýrým Fonu kurabileceklerdir. Fonun tüzel kiþiliði yoktur. aracý kuruluþlar. fonun toplam deðerinin dolaþýmdaki katýlma bedellerinin pay sayýsýna bölünmesiyle elde edilir. bedelin tam ve nakden ödenmesi þartýdýr. Ancak bununla. A tipi fon olarak adlandýrýlýr. Yatýrým fonlarýnda gerçek ve tüzel kiþilerin. Fon porföyündeki varlýklar yapýlarak bir sözleþme ile Takas ve Saklama Merkezi (þirketi) veya fonla kuruculuk ve danýþmanlýk iliþkisi olmayan bir banka nezdinde muhafaza edilir. Katýlma belgelerinin halka arzedilmeleri zorunludur. Portföy deðerinin en az % 25'ini sürekli olarak özelleþtirme kapsamýna alýnmýþ KÝT'ler dahil Türkiye'de kurulmuþ ortaklýklarýn hisse senetlerine yatýrmýþ yatýrým fonlarý. kanunlarýnda engel bulunmayan emekli ve yardým sandýklarý ile 586 sayýlý Kanun'un geçiçi 20. ancak mal varlýðý kurucunun malvarlýðýndan ayrýdýr. esas olarak sermaye kazancý elde etmek amacýyla risk sermayesi yatýrýmlarýna yönelterek risk sermayesi yatýrým faaliyetinde bulunan ortaklar (RSYO denir) giriþim þirketlerinin yönetimine katýlýp. Pay deðeri. Fon pay deðeri. her iþ günü sonu itibariyle izlenen iþgünü izahnamede belirtilen alým satým yerlerinde asýlan ilanlarla duyurulur. Burada sözü edilen aracý kurum ve . Katýlma belgesinin temsil ettiði. Ýtibari deðerleri yoktur. fonu kurup yöneten kurum arasýnda bir ortaklýk baðlantýsý kurulmaz. 3794 Sayýlý Kanun'la artýk bankalarýn yanýsýra sigorta þirketleri. 3794 Sayýlý Kanunla deðiþtirilmeden önce menkul kýymetler yatýrým fonu olarak adlandýrýlan yatýrým ortaklýklarýna iliþkin her türlü düzenleme kurulca yapýlýr. Yatýrým fonlarý karma olarak da kurulabilir. belge sahipleri hesabýna. Yatýrým fonlarýnedir? Halktan katýlma belgeleri karþýlýðýnda toplanan paralarla. baþlangýç veya çýkarýlmýþ sermayelerini. ortaklarýn haklarýný gösteren katýlma belgesi vardýr. Yatýrým Fonlarý .

sigorta þirketlerinin ödenmiþ sermayelerinin en az 10 milyar TL olmasý gerekmektedir. . Herkes için bir tip portföy. . Yatýrým ortaklarý ve yatýrým fonlarý aþaðýdaki unsurlardan oluþmaktadýr. . Portföyde maksimum randýman ile minimum risk arasýnda optimaldengeyi saðlama. Uzman eliyle portföy oluþturma ve yönetme.76 . . . . Portföy hizmetlerini tek elden yürütme. Daha önce de incelediðimiz gibi yatýrým fonlarý kuruluþ sermayesinegöre sabit ve deðiþken sermayeli olabilmektedir. Çok sayýda küçük kapital sahibi.

gömülenmeyi azaltan. derecelendirilmesi ve bunlarý ihraç eden ortaklýk ve kuruluþlarla.7. . GFO'larýn temellük ederek karþýlýðýnda VDMK ihraç edebilecekleri alacaklar portföyünün toplam tutarý. 1980'den sonra büyük geliþme göstermiþtir. 39)'a göre sermaye piyasalarýnda faaliyetgöstermelerine izin veril en kurumlardýr. ödenmiþ sermayelerin 10 milyardan az olmamasý. ortaklýk ve kuruluþlara ait alacaklarý temellük ederek münhasýran SPK'nýn 13/amaddesinde belirlenen varlýða dayalý menkul kýymetleri ihraç etmek amacýyla teþkil edilen genel finans ortaklarý.1992 tarihli 21301 Sayýlý Resmi Gazete'de Varlýða Dayalý Menkul Kýymetlerin Kurum Kaydýna alýnmasýna ve Genel Finans Ortaklarýnýn Kuruluþ ve Faaliyet Ýlkelerine Dair Esaslar Tebliði ile düzenlenmiþtir. kredi miktarýný ayarlayan.? Sermaye Piyasasýnda Faaliyet Göstermesine Ýzin Verilen Diðer Kurumlar Ve Genel Finans Ortaklýklarý Sermaye piyasasý araçlarýnýn takas ve saklanmasý. ipoteðe dayalý menkul kýymetler merkezleri (SPK md. nakit karþýlýðý çýkarýlmasý ve nama yazýlmasý. Genel finans ortaklarý (GFO) 31. TTK'na göre ani usulde kurulmasý. kurucularýnýn müflis olmamasý veya yüz kýzartýcý bir suçtan dolayý hüküm giymemiþ olmalarý gerekmektedir. özkaynaklarýnýn 20 katýný aþamaz. gerekse banka dýþý finansal aracýlar. vadeleri ayarlayan. fon tasarruf maliyetlerini azaltan. yatýrýmlarý artýran kuruluþlardýr. Buna göre genel finans ortaklarý Teblið'de belirlenen alacaklarýn temellükü ve bu alacaklar karþýlýk gösterilerek Teblið hükümleri çerçevesinde düzenlenen VDMK'nin ihracý ve halka arzý amacýyla kurulan anonim ortaklardýr. Ülkemizdeki kollektif yatýrým kuruluþlarýnýaçýklayýnýz? Özet Banka dýþý finansal aracýlar. sermaye kurumlarýnýn denetlenmesi ile uðraþan kuruluþlar. portföy yönetimigibi sermaye piyasasý faaliyetlerine yerine getiren þirketler. yatýrým danýþmanlýðý. riski daðýtan. Ülkemizde gerek bankacýlýk.

c. Hiç bir þekilde faiz oranýný etkilemezler. Finansal aracýlar aþaðýdakilerden hangisini saðlarlar? a. faiz oranlarýnýn yükselmesinesebep olurlar.Sorular 1. potansiyel faiz oranlarýný düþürü cü yönde etki yaparlar. faiz oranlarýnýn yükselmesine sebep olurlar. d. e. Gömüleme eðilimini azaltarak. .77 . b. Gömüleme eðilimini artýrarak faiz oranlarýný düþürürler. Gömüleme eðilimini artýrarak. Gömüleme eðilimini azaltarak.

c. e. Bir yýldan uzun fon arzý sözkonusudur. DYB e. halbuki finansal aracýlarýn her alanda faaliyet göstermeleridir. Basic Books Inc. d. aþaðýdakilerden hangisi geçerlidir? a. 1982. Finansal aracýlarýn kredi vermemeleridir. l977. Money. 3. DESÝYAB d. SYKB c. New York. Bankalarýn negatif faiz uygulamasýna. c. Para. Ekonomide Merkez Bankasýnýn para emisyonu artýrmasýna. Pay senetleri arz ve talep edilir. Pýggot ve R. 4. Meir. PARASIZ. HENNING. W. d. George G. Yalnýzca para arz ve talebi düþünülmelidir. Principles of Money. aþaðýdakilerden hangisidir? a. e. Merkez Bankasýnýn iþinin zorlaþmasýna. Finansal aracýlarýn kaydi para yaratmamalarýdýr c. New York. S.2. b. Ege Üniversitesi Matbaasý. RITTER. b.H. New York. Tehe Economics of Money Bankýng and Financial . KOHL. l993. 1975. d. Frederic. Ýzmir. Charles N. Para piyasasýnda. Money and Finacial System. Sümerbank 5. Ezgi Bursa. l975. Ticari bankalarýn vadeli mevduat toplamalarýdýr. Ticari bankalarýn yalnýzca ticari ialanlarda. 1995. Rand McNaily. Özcan. Scott. Finansal aracýlar aþaðýdakilerden hangisine neden olurlar? a. b. MISHKIN. Bankalarýn mevduat toplamamasýdýr. Para emisyonuna müracaatýn azalmasýna. Banka dýþý finansal aracýlarla ticari bankalar arasýndaki en önemli fark. baský. Sýlber. Banking and Financial Markets. Bankýng and Financial Markets. Bir yýl veya daha kýsa vadeli fon arz ve talebi söz konusudur. Chicago. Lawrance ve William L. KAUFMAN. Finansal Kurumlar. Bir yýldan uzun vadeli tahviller iþlem görür. Bankalarýn þubeleþmelerine. Financial Markets and the Economicy. TSKB b. Ýlker. Ülkemizdeki kalkýnma bankalarýnýn en eskisi hangisidir? a. e. Dyden 2. Banka ve finansal Piyasalar. Kaynakça ERTUNA.

Scott Foresman.78 . Boston. l989. .Markets.

Çalýþma BiçimineÝliþkin Olarak. . Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde. Bu piyasalarýn yapýlarý ve iþleyiþ biçimleri ile araçlarý ünitenin yoðunlaþtýðý konulardýr.. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. üniteyi tekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. Para ve sermaye piyasasý ayrýmýný iyice anlayýnýz. Okuduklarýnýzý gerçek yaþamla deðerlendiriniz..79 . Günümüzde finansal sistemin iki önemli ayaðýný para ve sermaye piyasalarý oluþturmaktadýr.ÜNÝTE 5 Türkiye'de Para ve Sermaye Piyasalarý Araçlarý Bu Ünitede. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz.. Bu piyasalarla ilgili tarihsel veyasal bilgileri özümsemey e çalýþýnýz..

Birinci Dünya Savaþý ve Kurtuluþ Savaþý. elektrik gaz ve tramvay þirketlerinin) meþrutiyetten sonra dayerli þirketlerin tahvil ve hisse senetleri piyasada alýnýp satýlmýþtýr. BORSALAR VE TAHVÝL PÝYASALARI Sermaye Piyasalarý ? Ülkemizde sermaye piyasalarý Osmanlý Döneminde ve Cumhuriyetdöneminde ayrý ayrý incelemek gerekir. buna da Galata bankerleri önayak olmuþlardýr. tedavül eden paranýn altýn para olmasý. Bu borsada yerli ve yabancý tahvil ve hisse senetleri Avrupa borsalarýyla telgraf iliþkisi kurularak iþlem görmüþtür. Panama tahvilleri ve Suveyþ Kanalý hisse senetleri çok defa yabancýbankalarýn aracýlýðýile varlýklýTürk ailelerince de satýn alýnmýþtýr. dýþarýya para çýkararak alým-satým yapmýþlardýr. 1960 lý yýllarda Hürriyet . bunu takiben devletin çeþitli vesilelerle çýkardýðý tahviller. piyasayý etkilemekle beraber. Türkiye'de yaþayan yabancý tacirler ve azýnlýklar bu þirketlerin tahvil ve hisse senetleriyle ilgilenmeye baþlamýþlar. Osmanlý Dönemi Ülkemizde sermaye piyasasýnýn geçmiþi sanýldýðýndan daha eskidir. kambiyo kontrolünün bulunmamasý ve kapitülasyonlarýn kendilerine saðladýðý serbesti sayesinde. Ülkemizde Galata Bankerlerinin önemini açýklayýnýz. Ýlk olarak 1864 te Galata bankerleri bir dernek kurmuþ. Cumhuriyetin ilanýndan sonra kapitülasyonlarýn kaldýrýlmasý. Türkiye'de faaliyet gösteren yabancý þirketlerin (özellikle þimendifer. Dýþarýdan alýnan kýymetlerinel deðiþtirmesi kýsa zde de bir piyasa oluþturmuþ. Avrupa'da yaþanan sanayi devrimi ve sömürgecilik hareketleri büyükanonim þirketlerin ortaya asýna ve bunlarýn halka açýlmasýna yol açtýðýnda. Örneðin.ÜLKEMÝZDE SERMAYE PÝYASASI YASALARI. 1854 Kýrým Savaþý dolayýsýyla çýkarýlan borçlanma tahvilleri. yabancý þirketlerin milletleþtirilmesi. Daha sonra Tanzimat hareketinin de etkisiyle Türkler de bu konuya ilgi göstermiþlerdir. kambiyo kontrolünün getirilmesi ve Ýstanbul Esham ve Tahvilat Borsasýnýn Ankara'ya taþýnmasý bu ilk sermaye piyasamýzýn sonu olmuþtur. 1866 da hükümetçe ilk borsamýz Ýstanbul'da kurulmuþtur. Cumhuriyet Dönemi Ülkemizde sermaye piyasasýnýn yeniden doðuþu.

Bu piyasanýn doðuþunun asýl önemli nedeni. faizrandýmaný % 12 ola þekilde ayarlanýyordu. Piyasada bazý iþbilir kimseler de bunlarý faiz oranlarýna ve vadelerine göre kýrarak satýn aldýlar. Ýkinci el alým ve satýmlarda fiyat.tahvilleri ve tasarruf bonolarý ile baþlar. Tasarruf bonolarý tamamen. Böylece ilk defa ikinci el menkulkýymetler piyasasý doðmuþ oldu. cari piyasa faizinin çok altýnda oluþuyudu (% 6).80 . Hürriyet tahvilleri ise kýsmen mecburi tasarruf mahiyetinde olduðu için. Alýcýlar üstüne belli bir kâr koyarak. Zamanla ara simsarlar da türedi ve bu iþ arzuhalcilere kadar indi. kýsa zaman sonra bunlarý alanlar paraya çevirme imkâný aramaya baþladýlar. bunlarý parasýný deðerlendirmek isteyenlere sattýlar. birinci el olarak devletçe çýkarýlan tasarruf bonolarýnýn faiz oranlarýnýn. Cari faiz oraný ise o günlerde % 12 nin üzerindeydi. .

. suni bir olaydýr. Bu arada Türkiye Sýnai Kalkýnma Bankasý'nýn da hisse senedi piyasasýnýn oluþmasýna katkýsýný unutmamak gerekir. Hatta mevcut holdinglerine paralel yeni yatýrým holdingleritesis ettiler. portföyündeki hisse senetlerini p fakat makulbir fiyatla satmak yoluyla. Anadolu'nun çeþitli köþelerinde pek çok iþçi þirketlerinin kurtuluþunu beraberinde getirdi. yatýrým holdingleri. Bu bakýmdan ileride daima ibretle hatýrlanmasý gereken birolaydýr. ya da sonradan halka açýlan þirketler baþarý kazanýp güçlendikçe. ama o dönemden bugüne gerçekten faydalý ve baþarýlý pek çok halka açýk þirket kaldý. Bu konu kýsa zamanda dejenere edildi. Yazýk ki þirketlerin bazýsý mahalli esnaf ve eþrafýn yönetiminde kalarak baþarýlý olamadýlar. fakat son bakýmýndan sermaye piyasasýna önemli zararlar vermiþtir.Tasarruf bonolarý 1980 lerde tamamen piyasadan çekildi. Daha önce kapalý aile þirketi olarak kurulan pek çok þirket de ölümler ve veraset yoluyla kapalý olmaktan çýktý. Türkiye'de sermaye piyasasýnýn geliþmesinde tasarruf bonolarý. Bankerler olayý aslýnda bir geliþme basamaðý deðil. Baþlangýçta halka açýk olarak kurulan. iþçi ve hemþehri þirketleri ve T. 1979-82 yýllarýna damgasýný vuran bankerler olayýný da eklemek gerekir. Sýnai Kalkýnma Bankasý'nýn çalýþmalarý baþlýca kilometre taþlarýný oluþturur. Ayný tarihlerde yurtdýþýna iþçi akýmý da. geliþme dönemi tamamlanýpkâra geçtikten sonra. Bunlara. Halkýn ilgisini bankacýlýk sektörü dýþýna ve faize dönük menkul kýymetlereçekmiþ. hem sermaye piyasasýna kaynak saðlamýþ. 1970 li yýllarda bazý büyük holdingler halka açýlmanýn avantajlarýný görerek 2-3 bin ortaklý büyük þirketler kurdular. Buna karþýlýk "bir holding + bir banka + 1000 küçük ortak" formülü genelde baþarýlý olmuþ ve sermaye piyasasýnýn bugünkü düzeyine gelmesine de yardýmcý olmuþtur. Bu banka kuruluþta iþtirak ettiði ve dýþ kredi saðladýðý kuruluþun. piyasada ayný esnaf tarafýndan alýnýp satýlmaya baþladý. bunlarýn hisse senetleri. hem de zaman zaman likitide ettiði fonlarla yeni kuruluþlarý desteklemiþ ve kendisi kâr saðlamýþtýr. Fakat menkul kýymetler piyasasý kurulmuþtu.

Zamanýn mevzuatý.81 . Yüksek enflasyon nedeniyle. tahvil ve mevduat sertifikasý satýþlarý ikincil piyasaya intikal etmiþ ve ikincil piyasadamantar gibi bankerlerin bitmesine sebep olmuþtur. mevduat ve tahvil faizlerinin enflasyon düzeyine çýkarýlmasýna engel olduðu ve birincil satýþlarý daima gelir yönünden enflasyonun gerisinde býraktýðý için. belirli faiz oranlarýnýn üstüne çýkýlamýyordu. hükümetçe belirlenmesi. O dönemde henüz Sermaye Piyasasý Kanunu olmadýðýndan bankerler gayet serbest þekilde çalýþýyordu. Bankalarýn tahvil ihracýna iliþkin esaslarýný Merkez Bankasý belirliyordu.Bankerler olayýnýn baþlýca sebebi o yýllarda görülen yüksek oranlý enflasyondur. mevduat ve tahvil faizleri negatifgetiri saðlar hale gel miþtir. Daha sonra çýkarýlan mevduat sertifikalarý da ayný akibete uðradý. Bankalar Merkez Bankasýnýn sýký denetimi altýnda bulunduðundan. O dönemde tahvi l ihracýna yalnýz bankalar aracýlýk edebiliyorlardý. Enflasyonun % 60 ý aþtýðý sýralarda resmi tahvil faiz oraný brüt % 28 de kalmýþtýr. Kendi giþelerinden hiçbir zaman o kadar büyük mevduat top . Bankalarýn tahvil ve mevduat sertifikalarýna uygulayabilecekleri faiz oranlarýnýn. fakat bankerlere bu tip kýsýtlamalar uygulanmamasý. Aradaki farký ve kendi komisyonlarýný tahvili çýkaran þirketten finansman masrafý adý altýnda tahsil ediyor ve bunun için fatura bile kesebiliyorlardý. 1000 liralýk tahvili banka giþesinden sözde 1000 liraya alýp örneðin 800 liraya satýyordu. bankalarla bankerler arasýnda ikinciler lehine haksýz rekabet yaratmýþtýr.

Cumhuriyet döneminde. Osmanlý borçlanma tahvilleri çýkarýlmaya baþlandýktan sonra. Ýstanbul. 1922 yýlýnda çýkarýlan yeni bir nizamname(tüzük) ile borsada bugünkü esasýný oluþturan hükümler getirilmiþtir. hem de hýzlanmýþtýr. Böylece. bankalarýn yaptýðý iþlerin uzman kadrolara sahip olmayan kuruluþlarca yapýlamayacaðýný göstermiþtir. bunun Ýstanbul'da bir piyasasý oluþmuþ ve gayrimüslim bankerler Galata'dabu iþle uðraþmaya baþlamýþlardýr. Selanik ve Beyrut'ta kurulmuþ bulunan yabancý þirketlerin çýkarmýþ olduklarý menkul deðerler kayýtlý iken. Ýkinci Meþrutiyetin ilanýna kadar bu borsada sadece. Ülkemizde Borsa . .lamayacak olan bazý küçük bankalar. bir hamlede toplanan milyarlar akýllýca plase edilememiþ ve büyük kýsmý batak hale gelmiþtir. Türkiye'de bir borsa ku gereði bu dönemde ortaya çýkmýþ ve Galata Bankerleri kendi aralarýnda 1864 yýlýnda bir dernek kurarak bu harekete öncülük etmiþlerdir. Sonunda bankerler batmýþ ve halkýn parasýný da batýrmýþtýr. Bu da. Meþrutiyetten itibaren yerli þirketlerin menkul kýymetleri kaydolunmaya baþlamýþtýr. bankerler eliyle sertifika satýþý yoluyla bünyelerinin kaldýrabileceðinden çok fazla mevduat yükü altýna girmiþledir. Kýrým Savaþýnýn menkul deðerler borsasýnýn kurulmasýndaki önemi nedir? 1866 yýlýnda Türkiye'den alacaklý olan devletlerin de desteði ile Ýstanbul'da bir Dersaadet Borsasý kurularak çalýþmaya baþlamýþ ve borsayaMaliye nezaretince bir komiser atanmýþtýr. ? 1854 Kýrým Savaþý ile baþlayan Osmanlý borçlarý nedeniyle Türkiye'demenkul deðerler borsasýnýn kurulmasý hem kolaylaþmýþ. Bu borsanýn adý 1906 yýlýnda çýkarýlan bir nizamname ile Esham ve Tahvilat Borsasý'na dönüþtürülmüþ ve bu kuruluþ Cumhuriyet dönemine kadar devam etmiþtir.

Türkiye'de 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanunu ile sermaye piyasasý yeniden düzenlenerek Menkul Kýymetler Borsasý'na yeni bir þekil verilmek istenmiþ ve 1929 tarih ve 1447 sayýlý Menkul Kýymetler ve KambiyoBorsalarý Kanunu yürürlükten kaldýrýlmýþ.1983 gün ve .82 . 1941 yýlýnda borsa yeniden Ýstanbul'a nakledilmiþtir. bunun yerine 6. Eshamve Tahvilat Borsasý adý ile açýlarak çalýþmaya baþlamýþtýr. Ancak Türkiye'de1931 yýlýndan sonra þiddeti giderek arta yo kontrolü nedeni ile döviz alým-satýmý anlamýný yitirmiþ ve 1959 yýlýndan sonra borsanýn döviz alým-satýmý ile ilgili rolü bütünüyle kaldýrýlmýþtýr. Cumhuriyet döneminde kurulan borsalarda esham ve tahvilat yanýnda döviz alým satýmý da iþlemler arasýnda yer almýþtýr. Cumhuriyet döneminin baþlangýç yýllarýndaÝstanbul Menkul Kýymetler Borsasýnýn geliþmesini açýklayýnýz.1929 yýlýnda kabul edilen 1447 sayýlý Menkul Kýymetler ve Kambiyo Borsalarý Kanunu ve ayný yýl çýkarýlan 8172 sayýlý nizamname ile mevcut borsa yeniden düzenlenmiþ ve Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý adý altýnda çalýþmaya baþlamýþtýr. Bu taþýnmanýn sakýncalarý anlaþýlmýþ olacak ki. 1938 yýlýnda çýkarýlan bir kararname ile Ýstanbul Borsasý kapatýlarak Ankara'ya taþýnmýþ ve Kambiyo.10.

banka ve aracý kurumlar. Ülkemizde Tahvil ve Bono Piyasasý Tahvil ve Bono piyasasý ÝMKB bünyesinde kurulmuþ olan bir piyasadýr.devlet tahvilleri ve hazine bonolarý ile baþlamýþ.KHK 1 sayýlý Menkul Kýymetler Borsalarý hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname getirilmiþtir. rekabetin varolduðu ve þeffaflýða sahip bir görünüm arz etmemektedir. Borsa'nýn ilgili birimini arayarak telefonla iletmektedir . gerçek bir piyasa ortamýndan uzak bir þekilde gerçekleþmektedir. Kýsa bir çerçeve yasasý olan bu düzenleme ile Borsa'ya yeni bir hareket ve canlýlýk kazandýrýlmak istenmiþ ve amaçla Sermaye Piyasasý Kurulu bu konuda ciddi çalýþmalara girmiþtir. Ýþte bu amaçlara ulaþarak. dövize endeksli gelir ortaklýðý senetleri ve tahviller ilave edilmiþtir. Borsa dýþýnda alým ve satýmlar. telerate. hisse senedi dýþýndaki menkul kýymetlerin ikinci el piyasa iþlemlerinin organize bir biçimde ve rekabet ortamýnda gerçekleþmesini saðlamaktýr. hem yatýrýmcýlara. Borsa dýþýnda oluþan piyasalar. yatýrmcýlarýn ve kendilerinin emirlerini. Piyasa 17 Haziran 1991 tarihinde faaliyete geçmiþtir. Gelen emirler bilgisayara girilmekte ve bilgisayar programý . Zaman içerisinde hisse senedi dýþýndaki bütün menkul kýymetler borsada iþlem görecektir. Tahvil ve Bono Piyasasýnýn Kuruluþ Amacý . Tahvil ve bono piyasasýnýn kuruluþamacýnedir? Tahvil ve Bono Piyasasý'nýn kuruluþ amacý. bütün alýcý ve satýcýlarýn biraraya geldiði. Tahvil ve Bono Piyasasý'nda Ýþlemlerin Gerçekleþtirilmesi . daha sonra özel sektör tahvilleri. Bir baþka anlatýmla. Tahvil ve bono piyasasýnda iþlemler nasýl gerçekleþtirilmektedir? Tahvil ve Bono Piyasasý'nda iþlemler telefon. Böylece ÝMKB bünyesindeki piyasa sayýsý ikiye çýkmýþtýr. Borsa üyeleri. bilgisayar ve Reuters. Bu piyasada ilk aþamada iþlemler . Veritel gibi bilgi daðýtan firmalarýn ekranlarý aracýlýðýyla gerçekleþmektedir. diðer menkul kýymetler Borsa dýþýnda iþlem görmektedir. Hisse senetlerinin ikinci el piyasa iþlemleri için ÝMKB bünyesinde birpiyasa 1986 yýlýndan eri faaliyet gösterdiði halde. hem de menkul kýymetleri ihraç eden kuruluþlarla aracý kurum ve bankalar bir hizmet sunmak amacýyla ÝMKB bünyesinde Tahvil ve Bono Piyasasý'nýn kurulmasýna karar verilmiþtir.

Bu çerçevede. yine telefonla ilgili birimi arayarak varolan . sadece 100. alýþ emirlerinden en yüksek fiyatlý yani en düþük oranlý. Ekranda varolan b r alým veya satým emrini gören diðer bir üye.000. tek bir satýrda gösterilmektedir. ekranda ayný valör ve ayný kýymet üzerindekiemirler.aracýlýðý ile deðerlendirilerek en iyi emirler ekranlara anýnda yansýtýlmaktadýr. satýþ emirlerinde en düþük fiyatlý yani en yüksek oranlý emirleri ifade etmektedir. En iyi kavramý.000 ve 1. Piyasada þu anda normal (5 milyon TL ve katlarýna bölünebilen) ve blok (bölünemeyen) emirler yanýsýra.83 .000 TL ve katlarý olarak bölünme imkâný veren emirler de bulunmaktadýr.

Gerçekleþen iþlemler. en son iþlem tarihi ve oraný yine Reuters. Telerate. Böylece hiçbir üye maðdur edilmeden ve hatta bir üye için razý olduðu fiyattan daha iyi bir fiyat temin edilerek iþlem yapýlmasý saðlanmýþ olmaktadýr. Borsa üyelerinin aracýlýðýyla iþlem yapabilmektedir. Piyasa. Bu benzerliklerin yaný sýra iki piyasa arasýndaki bazý farklar da bulunmaktadýr. Gerçekleþen iþlemle ilgili bir teyit faksý ayný anda taraflarýna ve Takas Merkezine Gönderilmektedir. bu kolaylýkla bir alým veya satým emriyle birden fazla karþýt emri ayný anda karþýlamak mümkün hale gelmektedir. Doðal olarak.varolan alýþ fiyatýndan daha düþük fiyatla satýþ emri geldiðinde veya varolan satýþ fiyatýndan daha yüksek fiyatla alýþ emri gelmesi durumunda da gerçekleþmesi mümkün olacaktýr. iþ günlerinde saat 10. sistemde öcelikle varolan emrin (stading order) fiyatý iþlem fiyatý olacaktýr. bu iki piyasada da minimum iþlem limiti söz konusudur. Hisse senedi piyasasýndan bu limit 1 lot (1000 para senedi) olarak belirlenmiþken. Bir iþlemin gerçekleþebilmesi için fiyat eþitliðinin yanýsýra. Tahvil ve Bono Piyasasý'nda 5 milyon Türk lirasý ve 1000 döviz birimi olarak belirlenmiþtir. Veritel ekranlarýnda görülmektedir.000-17. ? Tahvil. Tahvil ve Bono Piyasasý Ýle Hisse Senedi Piyasasý Arasýndaki Fark ve Benzerlikler . Ayrýca. Fiyat eþitliðinin olmadýðý iþlemlerde.emre karþý emrini iletmektedir. bu emirlerin karþýlanabilmesi için emir türlerinin ve bölünebilme koþullarýnýn uygun olmasý gerekecektir. Ýþlem gören kâðýtlarýn farklý olmasý . bono piyasasýyla hisse senedi piyasasýarasýndaki fark ve benzerlikler nelerdir? Her iki piyasa da ÝMKB bünyesinde ve bütün alým ve satým emirlerinin toplanarak rekabet içerisinde ve aleni bir þekilde gerçekleþmesi saðlanmaktadýr. her iki piyasa da kamu denetim ve gözetimi altýndadýr.00 arasýnda faaliyet göstermektedir. Öte yandan. Öte yandan. Her iki piyasada yatýrýmcýlar doðrudan deðil.

ayrýca limitlerinin bir oraný tutarýnda teminat yatýrmak zorundadýr. hisse senedi piyasasýnda üyeler açýsýndan bir iþlem yapma limitisöz konusu deðilke hvil ve Bono Piylasasý'nda üyeler kendilerinetahsis edilen limitler içerisinde iþlem yap abilmektedir. emirler telefonla iletilmektedir. Hisse senedi piyasasýnda emirler Borsa içindeki bir salonda bulunan tahtalara yazýlarak yapýlýrken. Bu iki piyasa arasýndaki son fark ise. . bütün hisse senetleri iþlemlerinin (lot altý iþlemler hariç) ÝMKB Hisse Senedi Piyasasý'nda gerçekleþtirilmesi zorunlu iken. Tahvil ve Bono Piyasasý'nda iþlem yapabilecek üyeler. Bir diðer fark da. diðer menkul kýymetler hemTahvil ve Bono Piyasasý'nda hem de piyasa dýþýnda iþlem görmektedir. iþlem sisteminde de farklýlýklar vardýr. Tahvil ve Bono Piyasasý'nda bir salon bulunmamakta. Tahvil ve bono piyasasýyla hisse senedi piyasasýarasýndaki fark ve benzerlikleri açýklayýnýz.yanýsýra.84 .

Bono. buraya ciro iþlemi kaydedilir. yatýrým aracý olarak kullanýlan. . poliçe. Ülkemizdeki Sermaye Piyasasý Araçlarý ? . dönemsel gelirgetiren. . Nama yazýlý kýymetlerde ise ciro hanesi vardýr. Hukuken kýymetli evrak niteliðindedir. Menkul kýymetler nama (registered) ve hamiline (bearet) yazýlý olabilirler. Menkul Kýymetler: Ortaklýk veya alacaklýlýk saðlayan belli birmeblaðý tahsil eden. Tahviller. Menkul kýymetlerin özelliklerini açýklayýnýz. Periyodik (dönemsel) gelir saðlarlar. Çok sayýda ihraç edilip. Her birinin bir itibari (nominal üzerinde yazýlý) deðeri. . Menkul kýymetlerin çeþitli özellikleri vardýr. belli þekil þartlarýna haiz kýymetlerdir. Standart ve yuvarlak meblaðlý. . . halka arz edilen hisse senetleridir. Buna göre menkul kýymetler. . poliçe gibi tek bir ticari iliþki için düzenlenemezler. Yatýrým amacý ile kullanýlýr. ibarele ri ayný olan ve þartlarý Kurul'ca belirlenen kýymetli evraktýr. . ihraç eden tüzel kiþi tarafýndan vade sonunda nominal deðer üzerinden ödendikleri için piyasa deðerleri genellikle nominal deðerlerin fazla altýnda veyü üstünde oluþamaz. seri halinde çýkarýlan. . . bono ile mevduat sertifikalarý bundan müstesnadýr (SPK md. bir de piyasada arz ve talebin oluþturduðu piyasa deðeri vardýr. alacak ya da ortaklýk haklarýný temsil ederler. Hamiline yazýlý kýymetler para gibidir. Az veya çok devamlýlýk arz eder. sadece teslimle sahip deðiþtirebilir. . kimin elinde ise onunmalý sayýlýr. misli nitelikte.ÜLKEMÝZDEKÝ BAÞLICA PARA VE SERMAYE PÝYASASI ARAÇLARI Sermaye piyasasý araçlarý. Diðer sermaye piyasasý araçlarý ise menkul kýymetler dýþýnda kalan ve þartlarý kurulca belirlenen evraktýr. misli nitelikte. menkul kýymetler ve diðer sermaye piyasasý araçlarýdýr. 3). Çek.

yasalþekil þartlarýna uygun olarak düzenlenmiþ bir kýymetli evraktýr. Hisse senedi.85 . aksiyon. þirket se rmayesinin belli bir oranýný temsil ve sahiplerine o orandaortaklýk hakký saðlayan senetlerdir. . anonim ortaklýklar tarafýndan çýkarýlan ve belirli ortaklýk sermayesine katýlma payýný temsil eden. sermayesi paylara bölünmüþ ve karþýlýðýnda kýymetlievrak niteliðinde anonim ortaklýklar veya sermayesi paylara bölünmü komandit ortaklarýn kanuni þekillere uygun olarak düzenledikleri belgelerolup. pay senedi veya sadece hissesenedi adý altýnda bilinen hisse senetleri.Hisse Senetlerinin Tanýmý ve Nitelikleri Ülkemiz literatüründe esham.

Hisse senedi ayný zamanda þirkete özkaynak niteliðinde finansman saðlayan bir araçtýr. Bu sebeble hukuken bölünmesi mümkün deðildir. Bu belgelerin üçüncü þahýslara devri üzerinde yazýlý deðer ve baðlý haklarý da devir anlamýna gelir. . . Hisse senedi sahibine hangi haklarýsaðlar? Hisse senedine sahip olanlar þu haklara sahip olurlar. ? i. genel kurulun çoðu kez adi çoðunluðu ile saðlandýðýndan þirket sermayesinin % 51 ini elinde bulunduran ya da bulunduranlar yönetime sahip olabileceklerdir. v. ii. . . . Hisse senetleri diðer menkul deðerler gibi hakký temsil eden belgelerdir. Þirketin faaliyetleri hakkýnda bilgi edinme hakký. Hisse senedi en az 500 TL deðerinde olmalýdýr. Hisse senedinin getirileri incelendiðinde baþlýca üç avantajý olduðu görülmektedir. Hisse senedisahibinin önemli ha klarýndan biri de rüçhan hakkýdýr. Tasfiyeden pay alma hakký. Oy kullanma hakký. þirket yönetim kurulunu seçmek ve hatta bu kurula seçilmektir. Bu haklar. Ancak yönetim hakký. Yani hisse senedinde baðlý haklar. iv. þirket sermayesinin belirli bir kýsmýný temsil eder. . hisse seedi olmaksýzýn devredilemez. . . Rüçhan hakký. Hisse senedi. Þirket kârýndan pay alma hakký. Bu hak. Bu. . Temettü (dividant) geliri saðlar. . sahibine her türlü ortaklýk haklarýndan yararlanma imkâný verir.. Þirket yönetimine katýlma hakký. Zaman içinde hisse senedinin deðerinden meydana gelen artýþ (capital gain) nedeniyle kazanç saðlayabilir. Þirket bakýmýndan her hisse senedi bir "hukuki birim" oluþturur. Hisse senetlerinin sahibine saðladýðý haklar içinde önemli olanlardan biri de yönetim haklarýdýr. iii. sermaye arttýrýmýnda yeni sermayeden eldeki her bir hisseye karþýlýk artýrýlan oranda nominal bedel veya nominal bedelin üzerindeki primli fiyattan yeni hisse senedi alma hakkýdýr.

üçüncü bir getiri olarak algýlanabilir). Pay senedinin özelliklerini açýklayýnýz.. SPK yenipay alma hakkýný kullanmak istemeyenlerin.86 . hisse senedinin temsil ettiði mülkiyet haklarýndan ayrýca alýnýp satýlabilir. ilgili kuponu yeni pay almahakkýnýn kullanýmý için belirlenen süre içerisinde satýlabileceðini belirtmiþtir. Rüçhan hakký satýþýndan gelir saðlar (rüçhan hakký. Hisse Senedi Çýkaracak Kuruluþlar ve Ýhraç . Bu satýþ sonucu elde edilen gelir.

i. Ýhraç ve halka arz olunacak sermaye piyasasý araçlarýnýn Kurula kaydettirilmesi zorunludur. bu Kanun'na göre halka açýk anonim ortaklýklarýn sermaye artýrýmlarý dolayýsýyla paylarýnýn veya hisse senetlerinin satýþýný ifade eder. þirket tarafýndan çýkarýlýþý aþamasýnda satýþa sunulduðu fiyattýr. Hisse senedi fiyat tanýmlamalarý. 3. halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satýþýdýr. nominal (itibari) fiyat.). idare ve iþletmeler menkul kýymet ihraç edebilirler. Türkiye'de genel olarak. . Özellikle yeni bir sermaye arttýrýmýnda rüçhan hakkýnýn kullanýlmasýndan sonra arta kalan bölümün halka arz edilmesinde emisyon fiyatý normal fiyatýn üzerinde saptanmaktadýr. hisse senetlerinin borsalar veyadiðer teþkilatl anmýþ piyasalarda iþlem görmesini. Piyasa fiyatý: Piyasadaki arz ve talep koþullarýna göre belirlenenve borsa mevcutsa . menkul kýymeti ve diðer sermaye piyasasý araçlarýný ihraç edemezler. Ýhraç fiyatý: Hisse senetlerinin. sermaye piyasasý araçlarýnýn satýn alýnmasý için her türlü yoldan halka çaðrýda bulunulmasý. halkýn bir anonim ortaklýða katýlmaya veya kurucu olmaya davet edilmesini. mahalli idareler ve bunlarla ilgili özel mevzuatlarý uyarýnca faaliyet gösteren kuruluþ. Nominal fiyat: Bir hisse senedinin nominal fiyatý. Bunlar dýþýndaki kurum ve kuruluþlar. Anonim ortaklýklar. Hangi kuruluþlar hisse senedi çýkarabilirler? Ýhraç. þirketler çýkardýklarý yeni hisseleri nominal fiyatla satmakla beraber. nominal deðerin üzerinde bir emisyon fiyatý da belirleyebilir.. Sermayesi paylara bölünmüþ komandit ortaklarýn hisse senetleri halka arz yoluyla satýlamaz (Md. mevzuata göre özelleþtirme kapsamýna alýnanlar dahil KÝT'ler. üzerinde yazýlý fiyat olup uygulamada en ez 500 TL olarak belirlenir. sermaye piyasasý araçlarýnýn ihraççýlar tarafýndan çýkarýlýp. ii. iii. piyasa fiyatý ve borsa fiyatý olarak sayýlabilir. Bazý þirketler ise. ihraç (emisyon) fiyatý. fiyatý borsada oluþturmayý tercih etmektedir. Halka arz. borsa deðeri yüksek olan hisse senedi çýkaran þirket. ihraç fazlasý bölümü doðrudan borsaya limitli fiyatla (satýcýnýn satýþ ordinosunda en düþük fiyatý belirlemesi) sunmak suretiyle. Hisse Senetlerinin Fiyatý ve Deðeri Hisse senetlerinin verimi ölçülürken hisse senetlerinin fiyatý ile deðer tanýmlamalarýný ayrý ayrý ele almak gerekmektedir.

borsadaki arz ve talep koþullarýna göre oluþan fiyatýdýr.87 ? . Borsa fiyatý: Borsada iþlem görmeye baþlayan hisse senetlerinin. . Net aktif deðeri: Hisse senedinin belirli bir faaliyet dönemi sonunda (genellikle bir yýl) düzenlenen bilançodaki net aktif tutarý ile tanýmlanmasýdýr. iv. en yüksek ortalama günlük fiyat gibi türlere ayrýlýr. Hisse senedi fiyatlarýnýaçýklayýnýz. hisse senedi verimliliðinin saptanmasýnda kullanýlan ölçümlerde ve analizlerde ele alýnan tanýmlamalardýr. Borsanýn iþleyiþine göre fiyatlar günlük olarak belirlenir ve açýlýþ. Hisse senedi deðer tanýmlamalarý.. Bunlarýn baþlýcalarý aþaðýdaki gibi sýralanabilir: i. en düþük. kapanýþ. borsa fiyatý ile eþ anlamlý olarak kullanýlan fiyattýr.

Tasfiye deðeri: Þirket varlýðýnýn belli bir süre içine zorunlu satýþý ile saðlanabilecek deðerden tüm borçlar ödendikten sonra kalan miktarýn. iii. ii. baþka bir yatýrým alanýnda deðerlendirilmiþ olmasý halinde. Bu ayýrýmýn dýþýnda hisse senetleri imtiyazlý ve adi hisse senetleri ile kurucu ve intifa senetleri þeklinde de sýnýflandýrýlabilir. Çeþitli hisse senedi deðeri kavramlarýnýve aralarýndaki farklarý açýklayýnýz. Bir kýsým hisse senetlerine kâra iþtirak veya tasfiye gibi hususlarda TTK'nun 401. Ýþleyen teþebbüs deðeri (Going concern value): Burada. ana sözleþmede aksine bir hüküm yoksa sahiplerine eþit haklar saðlarlar. Hamiline ve nama yazýlý hisse senetleri: Bu ayýrýmýn önemi hisse senetlerinin devir iþlerinde ortaya çýkmaktadýr. Piyasa deðerinde tasfiye deðeri nasýl bir alt sýnýr oluþturuyorsa. v. Tasfiye deðeri piyasa deðerinin araþtýrýlmasýnda önemlidir. Bu durumda hisse senetlerinin piyasa deðeri. i. genellikle banka faizi. Alternatif gelir deðeri: Ortaklar tarafýndan oluþturulan sermayeninþirket içinde þirket sermayesi þeklinde kullanýlmayýp. hisse senedi sayýsýna bölünmesi sonucu bulunan deðerdir. nama yazýlý hisselerin devir iþlemlerindeki ayrýntýlar nedeniyle devir ciro edilmiþ senedin devir alana teslimi ve þirketin pay defterine kaydedilmesi ile mümkün olmaktadýr. hisse senetlerine yatýrýlan sermaye miktarý ile elde edilebilecek alternatif gelirden bir hisseye düþen gelir tutarýný açýklar. maddesine dayanýlarak ana sözleþme ile imtiyazlý . tasfiye deðerinin altýna düþtüðünde. Adi ve imtiyazlý hisse senetleri: Hisse senetleri. iv. Türkiye'de alternatif gelir deðeri belirlemesi. Hisse Senedi Türevleri ? Hisse senetleri T. devlet tahvili gelirleri ile karþýlaþtýrýlarak yapýlmaktadýr. Ticaret Kanununda hamiline veya nama yazýlý olmak üzere ikiye ayrýlýrlar. o iþletmeyi likitide etmek en akýlcý yol olacaktýr. tasfiye deðeri alt sýnýrý oluþturacaktýr. Hamiline yazýlý hisselerde devir iþlemi teslimle tamamlanýrken. Bu tip hissesenetlerine adi hi sse senetleri denir. çalýþýr durumda devredilmesi halinde bulacaðý deðer söz konusudur. Defter deðeri: Þirket öz sermayesinin ödenmiþ sermayeye görehisse senedi adedine bölünmesi sonucu ortaya çýkan deðerdir. iþletmenin bir bütün olarak. Menkul kýymetler piyasasýndaki araçlar çoðaldýkça alternatif gelir hesaplarý da çeþitlenmiþ olmaktadýr. iþleyen teþebbüs deðeri de üst sýnýrý oluþturmaktadýr.ii. Çünkü þirketin senetlerinin piyasa deðeri için.

Anasözleþme ile imtiyazlý hisselere kârdan belli oranda özel temettü daðýtýmý öngörülebilir. ana sözleþme hükümleri gereðince. þirket kârýnýn bir kýsmýný iþtirak hakký temin etmek üzere ve daima kurucularýn adlarýna yazýlý olmak þartýylaihraç edilir (TTK m. Ýntifa hisse senetleri. belli bir sermaye payýný temsil etmediði gibi. þirket genel kurulununala caðý kararla bazý kimselere çeþitli hizmetler ve alacak karþýlýðý olarak kuruluþtan sonra verilen ve sermaye payýný temsil etmeyen hissesenetleridir. Bu durumda. iii. -88 . 402). kuruluþ hizmeti karþýlýk olmak üzere. Kurucu ve intifa senetleri: Kurucu hisse senetleri. þirketin yönetimine katýlma hakkýný da vermez.haklar tanýnabilir.

Kâr ortaklýðýbelgesi nedir. Bu belgelerin tutarlarý ihraç ve ödeme koþullarý ile diðer nitelikleri Kurul tarafýndan belirlenmektedir. þirket yönetimlerindeoy haklarý yoktur. ? Hisse Senetlerinin Türevleri Kâr Ve Zarar Ortaklýðý Belgeleri: 14 Temmuz 1992 tarihli Resmi Gazete yayýmlanýp yürürülüðe giren Tebliðe göre. Kâr ve zarar ortaklýðý belgelerinin çýkarýlmasýndaki temel amaç. hisse senedi sayýlamazlar. . Bunun yanýsýra kâr ve zarar ortaklýðý belgelerinin kendineözgü bir menkul kýymet olarak. En kýsa vade 3 ay. en uzun vade 7 yýldýr. Kâr ve zarar ortaklýðý belgelerinin çýkarýmý ve düzenlemesi SermayePiyasasý Kurulu'nun iznine tabidir. özellikleri nelerdir? . faiz dýþý kazanca uygun bir yönü vardýr.000. Bu belgeler. ortaklar. menkul kýymetler piyasasýnda deðiþime konu olan araçlarý çoðaltmak ve çeþitlendirmektir. kâr veya zararaortak olmak üzere. vade sonunda ana para ve kâr payý geriödenmektedir. KOB'lar 1. yurt içinde. Çünküzarar durumunda et sahibinin zarara katýlmasý söz konusudur.000 TL veya katlarý tutarýnda hamiline veya nama yazýlý þekilde ihraç edilebilir. Bu tür belgelerin kâra iþtirakli tahvillerle de hiçbir ilgisi yoktur. yurt dýþýnda satýlmak üzere "Kâr ve Zarar Ortaklýðý Belgesi" (KOB) adý altýnda menkul kýymetler ihraç edebilirler ve halka arz yoluyla satabilirler.? Hisse senedi türlerini açýklayýnýz. Bu belgeler vadeli olup. faali a giren tüm faaliyetlerin getirdiði finansman ihtiyaçlarýný karþýlamak için. Kâr ve zarar ortaklýðý belgeleri sahiplerinin. Çünkü: . Menkul kýymet alým-satýmý ile uðraþan ortaklarýn bu belgeleri ihraç etmeleri yasaklanmýþtýr. kâr ve zarara katýlma ortaklýk hakký vermekle beraber.

tasfiye bakiyesinden yararlanma. nakit karþýlýðý satýlmak þartýyla çýkarýlabilir ve belirli bir sermayeyi temsil etmedikleri için. Katýlma intifa senetleri nama yazýlý olabileceði gibi.7.89 . Vergi vebirinci kanuni yedek akçe düþüldükten sonra kalan daðýtýlabilir kâr içinde . bu senetlere sahip olan þahýs ya da kuruluþlarýn yönetimine katýlma ve oy verme haklarý yoktur. hamiline de çýkarýlabilmektedir.1992'de yayýmlanýp yürürlüðe giren Tebliðe göre. ortaklar. Katýlma intifa senetleri.Katýlma Ýntifa Senetleri (KÝS): 14. ortaklýk haklarýna sahip olmaksýzýn kârdan pay alma. yeni pay alma ve bu Teblið'de belirlenen olanaklarýn bir bölümünden veya tamamýndan yararlanma haklarýný saðlayan KÝS çýkarabilir. önce ödenmiþ ortaklýk sermayesi ile ödenmiþ KÝS sermayesinin içinde KÝS sermayesinin toplam sermayeye oraný bulunur. bunun katlarý þeklinde deðerleri serbestçe belirlenir. genel kurul kararý ile süresiz olarak çýkarýlabilir.000 TL olup. ödenmiþ sermayeleri ve yedekakçeleri toplamýndan çok. Kâr daðýtýmýnda. Ortaklarýn çýkartabilecekleri KÝS tutarý. Katýlma intifa senetleri belli bir nominal deðerde çýkarýlýr ve bunun alt sýnýrý 1. Esas sözleþmede hüküm bulunmak koþuluyla. bu toplamýn altýnda birinden az olamaz. nakit karþýlýðý satýlmak üzere.

bu orana göre KÝS sahiplerine düþen kâr payý hesaplanýr. bedelsiz sermaye arttýrýmýnda oy hakkýna sahip bedelsiz pay da verebilir. kanun'un 15. Ortaklýklarýn OYHS ihraç edebilmeleri için ödenmiþ veya çýkarýlmýþ sermaye tutarýnýn 5 milyar TL den az olmamasý. tasfiye halinde önce borçlar çýkarýldýktan sonra kalan miktar öncelikle OYHS sahiplerine ödenir. herhangi bir nedenle bir yýl kâr daðýtýlmazsa. ? Katýlma intifa senedi nedir? Oydan Yoksun Hisse Senetleri (OYHS): OYHS ortaklarýn sermaye artýrýmý ile ihraç edebilecekleri oy hakký hariç. Ortaklýklarýn çýkarabilecekleri OYHS itibari toplam deðer tutarý. KÝS ortaklarýna bu þekilde ayrýlan kârdan. ortaklýk yetkili organýnýn OYHS ihracý için karar almýþ olmasý gerekmektedir. Daha önce ihraç edilmiþ OYHS miktarýhesabýhesaba alýnýr. ortaklarýn sermaye arttýrýmlarýnda esas sermaye içindeki paylarýný korumak üzere OYHS ve adi paylar kendi içlerinde yeni pay alma haklarýný kullanýrlar. ortaklýðýn son iki yýldýr kâr elde etmiþ olmasý. esas sözleþmesinde hüküm bulunmak koþuluyla. OYHS sahipleri birinci temettüden paylarý oranýnda yararlanýrlar. Esas sözleþmede baþka bir düzenleme omadýkça. KÝS ortaklýðý olanlara birinci temettüye ek olarak saðlanabilecek diðer menfaatler esas sözleþmede düzenlenir. kâr payýndan ve istendiðinde tasfiye bakiyesinden imtiyazlý olarak yararlanma hakkýný ve diðer ortaklýk haklarýný saðlayan hisse senetleridir. Esas sözleþmede tasfiye bakiyesinden imtiyaz gösteriliyorsa. Ortaklýk. durumun kesinleþtiði genel kurul toplantý tarihini izleyen yýl OYHS sahipleri oy hakkýný elde ederler ve OYHS adý pay haline dönüþür. Daðýtýlan birinci temettüye ek olarak kalan kârdanpay baþýna düþen ettünün esas sözleþmede (bu senetleri imtiyazýna iliþkin olarak) belirtilen oranda kâr payý alýrlar. varsa tasfiyebakiyesinden tanýnan imtiyaz oranýn gösteri si. Ortaklýk 3 yýl ard arda kâr daðýtamazsa veya mevzuat uyarýnca izin verildiði halde. ödenmiþ veya çýkarýlmýþ sermayenin 1/2 sini geçmemek üzere esas sözleþmelerinde gösterilir. Ayrýca kârdan ikinci temettü daðýtýlmasý halinde OYHS'lerin diðer paylar gibi sermaye paylarý oranýnda eþit yararlanma haklarý vardýr. sahibine. OYHS lerin ihracýnda halka arz zorunludur. maddesine göre Kurul'ca saptanmýþ oran ve miktarda birinci temettü tutarýnda KÝS kâr payý ödenir. . Nama yazýlýdýr. esas sözleþmede ihraca iliþkin hüküm bulunmasý ve kâr payýndaki imtiyaz oranýnýn.

. Kurul'a gönderilen baðýmsýz denetimden geçmiþ son mali tabloda yer alan. Her küpürün kýymetinin yuvarlak ve seri içinde birbirine eþit olmasý gerekir. çýkarýlmýþ sermaye veya ödenmiþ sermaye ile genel kurulca onaylananson mali tabloda görülen yedek akçelerin deðerleme deðe r artýþ fonunun toplamýndan. Tahviller deðiþik küpürler (denominations) haline çýkabilirler. ? Oydan yoksun hisse senedi nedir? Tahviller ? Tahvil nedir? Özel sektör ve kamu tarafýndan ihraç edilen bir borçlanma aracýdýr. Halka açýk anonim ortaklarýn ihraç edebilecekleri tahvil ve sermaye piyasasý aracý niteliðindeki diðer borçlanma senetlerinin toplam tutarý.90 .Burada verilecek bedelsiz imtiyazlar geçerli deðildir. varsa zararlarýn indirilmesinden sonra kalan miktarý geçemez (27 Ocak 1993 BBK).

Merkez Bankasý). Ayrýca satýþýn son gününden yani faizin iþlemeye baþladýðý tarihten önce satýn alanlara. Devlet tahvilleri ihalelerde teminat olarak kullanýlabilir. Ancak enflasyonun hýzlandýðý dönemlerde tüm tahviller 1-2 yýllýk kýsa vadeli ihraç edilir. Ticaret Kanunumuz hisse senetlerinin nominal deðerden daha aþaðý bedelle ihraç edilmesini yasakladýðý halde tahviller için böyle bir engelyoktur. Primli tahviller-Baþabaþ tahviller (premium bonds-parbonds): Ýhraç edilen bir tahvil üzerinde yazýlý deðerle (face value) satýþa çýkarýlýyorsa. faiz dýþýnda bir menfaat saðlanamaz (RG: 1. Ýkramiyeli tahviller (Lottery bonds): Tahvillerin satýþýný teþvik etmek için faiz ve erken satýþ piriminden baþka para ikramiyeleri de verilebilir.C. Tahvil ihracatlarýný düzenleyen diðer mevzuatýmýz da tahvillerin nominal deðerlerinin % 5 i kadar düþük bedelle ihracýna izin vermektedir. T-bills) kýsa vadelidir. i. Türkiye'de tahvil sahiplerine nakdi ikramiyeli çekiliþler de dahil. Uzun vadeli devlet tahvilleri her zaman iþlenmiþ faiziyle birlikte paraya çevrilebildiði için faiz oranlarý daha düþüktür. her ne nam altýnda olursa olsun. Nama ve hamiline tahviller: Tahviller bütün menkul kýymetler gibi .07. Hazine bonolarý kýsa vadeli. tasarruf bonolarý orta vadeli tahvil mahiyetinde olup ihraç þartlarý ve faiz oranlarý deðiþiktir. ? Devlet tahvili nedir? ii.1987. T. goverment bonds. bu baþabaþ tahvilidir. alýcýlara saðlanacak menfaatler tahvilin itfa tablosunda belirtilen faiz ödeme tutarýnýn içindedir. baþabaþtahvil nedir? iii. iv. private sectorbonds): Maliye Bakanlýðý tarafýndan belli amaçlarla çýkarýlan dahili istikraz (iç borçlanma-internal borrowing) tahvilleri uzun vadeli. hazinenin dönemsel ihtiyaçlarý için çýkardýðý tahviller ve hazine bonolarý (treasury bills. çok defa kuponsuz.Tahvil Türleri Klasik tahvilleri kendi içinde aþaðýdaki þekilde ayýrabiliriz. Ancak her ne isim altýnda olursa olsun. erken satýn alma süresine isabet eden faiz indirimi yapýlabilmektedir. Devlet tahvilleri-Özel sektör tahvilleri (state bonds. Nominal deðerinden daha aþaðý bedelle satýþa çýkarýlan tahvillere primli tahvil denir. Belediyeler (municipal bonds) EmlâkBankasý gibi kamu kuruluþlarýnýn çýkardýðý tahviller de devlet tahvilleri sayýlýr. ? Primli tahvil . public sector bonds-corporate.

Normal iktisadi þartlar altýnda 5 seneye varan bir itfa planý dahilinde tahvil bedelleri geri ödenir. Paraya çevrilme kolaylýðý olan tahviller (Cash-convertiblebonds): Özel sektör tahvillerinin normal olarak bell i bir vadesi vardýr.nama ve hamiline yazýlý olabilirler. Bazý tahviller de ise tahvillerin ihracýndan itibaren belli bir süre geçtiktensonra istenil diði zaman iþlenmiþ günlük faiziyle birlikte paraya çevrilme imkaný vardýr. Ancak piyasamýzda tahvillerin hamiline olarak ihraç edilmesi gelenekselleþmiþtir. v. Halihazýr mevzuatýmýza göre bu vade 2 yýldan az.91 . bazýlarýnda ise þirkete talepte bulunulmasý halinde bu tahviller itfaya dahiledilerek faiz ödeme tarihinde kupon ödemesiyle birl ikte itfaya tabi tutulur. Çýkarýlan tahvillerin bedellerinin vade sonunda halka geri ödenmesi genellikle bir defada olmaz. 7 yýldan çok olamaz. . Bazý tahvillerde bu imkân her an kullanýlabilir.

Anaparayý korumakta. tahvil piyasasýnda istikrarsýzlýða sebep olur. Sabit ve deðiþken faizli tahviller (Fixed-rate bonds. yeni düzen getirilmiþtir. Deðiþken faizli tahvillerde yalnýz faiz oraný enflasyona karþý korunmaktadýr. Bu tip tahvillerde baþlangýç tarihi ile vade günü arasýnda altýn fiyatlarýnda ya da belli bir dövizin kurundaki artýþ yüzdesine göre anapara artýrýlarak tahvil sahibine ödenir.vi. ii. Deðiþken faizli tahviller böyle durumlarda tahvil piyasasýnýn týkanmamasý için ileriye dönük faiz riskini ortadan kaldýrmak üzere piyasamýzda ilk defa 1981 yýlýnda Merkez Bankasý'nca ihdas edilmiþler daha sonra çeþitli SPK Tebliðleriyle düzenlenmiþ 1987 de kaldýrýlmýþ. belli bir yüzdesine. Baðlý olduðu holdingin garantisinin de satýþ ilanlarýyla belirtilmesitahvillerin satýþýný artýrabilir (underlying bond). Rüçhan haklý tahviller (Bonds with subscription rights): Bazý þirketlerin çýkardýklarý tahvillerin satýþýný kolaylaþtýrmak için. Ayrýca tahvili çýkaran þirket büyük ve tanýnmýþ bir holdingin baðlý kuruluþu (underlying company) olduðu halde kendisi þirket olarak tahvil piyasasýnda tanýnmamýþ olabilir. tahvillerin tümüne veya kura ile belirlenecek bir bölümüne. floatingrate bonds): Enfl asyonun hýzlandýðý dönemlerde piyasa cari faiz oranýnýn (current rate) tahvil faiz oranlarýný kýsa zamanda geride býrakmasý. Garantili ve garantisiz tahviller (Guaranteed-non guaranteedbonds): Çýkarýlan tahville rin satýþþansýný arttýrmak için bir bankanýn veya þirketin baðlý olduðu holdingin garantisi saðlanýr. çýkarýlan tahvillerin a apara ve faizlerinin vadelerinde geri ödenmesini kapsar. Kâra iþtirakli tahvil: 16 numaralý . faiz oranlarýyla devamlý þekilde yukarýdan aþaðý oynanmasý. viii. ya da belli bir limitin üstünde kalan kýsmýna ileride yapýlacak ilk sermaye arttýrýmýnda rüçhan hakký tanýdýklarý görülür. dövize ya da altýna endeksli tahviller daha güvenceli olmaktadýr. Banka veyaholdingin garantisi. Tahvil türlerini açýklayýnýz. Ortaklýklar SPK izniyle en az 4 yýl vadeli deðiþken faizli tahviller çýkarabilirler. Tahvil Türevleri ? i. vii.Endeksli tahviller (lndexed bonds): Hýzlý enflasyon dönemlerinde görülen bir tahvil uygulamasýdýr.

ihraççý ortakça HDT ile deðiþtirilmek üzere artýrýlan sermayeyi temsil eden hisse senetleri ile deðiþtirme hakký veren menkul kýymetlerdir (Seri II Teblið No.92 . ? . fýkrasýnda belli edilen sýnýrlar içinde. Deðiþtirilmesi. Tahvil türevlerini açýklayýnýz. 15). maddesenin 1.Teblið ortaklarýn esas sözleþmelerinde hüküm bulunmak þartýyla. kâra iþtirakli tahvil çýkarýlabileceðini. Hisse senetleriyle deðiþtirilebilir tahvil (HDT): Ýhraç sýrasýnda izahname ve sirkülerde belirlenen esaslar dahilinde.Vadesi 2 yýldan az 7 yýldan çok olamaz. TTK'nun 422. iii. veya SermayePiyasasý Kanunu'nun 13. vade nin baþlangýç tarihinden itibaren en erken 2 yýl sonra yapýlabilir. nama veya hamilineolarak çýkarýlabilen bu re her yýl verilecek kâr payýnýn hesapþekli ve ödeme zamanýnýn izahname de gösterilmesini v lin önyüzünde kâra iþtirakli olduðunun yazýlmasý gerektiðini belirtmiþtir.

Muhasebe kayýtlarýna ve itfa planýna esas teþkil eder.% 5 Kanuni indirim + Erken satýþ primi) olur. büyük ve tanýnmýþþirketlerin tahvilleri ile büyük banka ve holdinglerin garantisine sahip tahvillerdeðerine oranla ikincil piyasada daha yüksek deðer bulurlar. Ertesi gün de faiz iþlemeye baþlar. . Normal olarak tahvillerin üzerinde bir miktar iþlenmiþ faiz bulunduðu için iþlenmiþ faiz ile birlikte genellikle baþabaþýn üstünde (above per) fiyat bulunur. Nominal deðer (Nominal value. ii. vade sonunda tahvil hamilinin eline geçecek anaparadýr. Ýhraç deðeri (Issue value): Primli olarak ihraç edilen ve/veya erken alanlara faiz oraný içinde indirim uygulanan tahvillerde yukarýda açýkladýðýmýz þekilde ihraç deðeri = (Nominal deðer . Paraya çevrilebilir olmasa dahi. face value. hiçbir zaman deðiþmez. piyasa ya daborsa deðeri (iþlenmiþ faiz hariç) nominal deðerin üstünde oluþur. þartlara göreinip çýkabilir. Tahvillerin piyasa deðeri þu faktörlerden etkilenir . Bu durumda tahvil. Tahvillerin kaç türlü deðeri olduðunu açýklayýnýz. Bu deðer. . Tahvilin nominal faiz oraný cari piyasa faiz oranýnýn (current market rate) üstünde ise.Tahvilde Diðer Tanýmlamalar . Gelir Ortaklýðý Senetleri (GOS) Gelir ortaklýðýsenedi nedir? Gelir ortaklýðý . her tahvilin piyasada her an içinbir deðeri vardýr. iii. "iskontolu iþlem görünü " denilir (trading at a discount). Bu deðer anapara + son faiz ödemesinden beri iþlenmiþ günlük faiz toplamý civarýndadýr. Normal ekonomik þartlar altýnda. Bu deðer sabit olup. tahvillerin de üç türlü deðeri vardýr. Tahvilin net yýllýk faizi 365 ile bölünüp geçen gün sayýsý ile çarpýldýðýnda iþlenmiþ net faizi bulunur. piyasada borsa deðeri baþabaþ (nominal) deðerinin altýndadýr (below pervalue). Bu þekilde hesaplanan ihraç deðeri satýþýn son günü yaklaþtýkça deðere doðru yaklaþýr ve son gün "nominal deðer % 5 " olur. per value): Tahvilin üzerinde yazýlý deðerdir. Piyasa deðeri (Market Value): Tahvillerin piyasa deðeri önce de belirttiðimiz gibi nominal deðerden çok farklý olmasa da. i. Bu durumda da tahvilin "primli iþlem gördüðü" söylenir (trading at a premium). Tahvilin son nominal faiz oraný cari faiz oranýnýn altýnda ise. ? Bütün menkul kýymetlerde olduðu gibi.

93 . elektrik santralý. kamu kurum ve kuruluþlarýna ait olanlarýn gelirlerine. gerçek ve tüzel kiþilerin ortak olmasý için çýkarýlacak senetlerdir.senetleri (Revenue Sharing Certificates) köprü. . ii. i. karayolu. Bu gibi tesislerin mülkiyeti ve iþletilmesi ile ortaklýk senedi alanlarýn hiçbir ilgisi yoktur. baraj. Bu taným iki önemli özellik arz etmektedir. telekomünikasyon sistemleri ile sivil kullanýma yönelik deniz ve hava limanlarý ile benzerlerinin. enerji kesiminde kamuya ait olan alt yapý tesislerinin gelirlerini ilgilendirmektedir. Gelir ortaklýðý senedi ulaþým. demiryolu. haberleþme.

Altyapý yatýrýmlarýna devlet bütçesi dýþýnda kaynak saðlamak. genellikle üç veyabeþ yýl vadeli arýnda vergiden muaf tutulmuþtur. Kanunda tanýmlanan menkul kýymetler arasýna gelir ortaklýðý senetlerini de dahil edilmesine ihtiyaç duyulmasýnýn nedenleri þunlardýr. .10 gelir vergisi stopajý + 0.7 vergi kesintisine tabidir. Banka bonolarý: Bankanýn bu teblið hükümlerine göre borçlu sýfatýyla düzenleyip. Soyut nitelikte olan devlet tahvil ve hazine bonosu yerine somutimajlý olan köprü ve barajlarýn adlarýný kullanarak daha kolay borçlanmak. i. Ýstenildiði an paraya çevrilebilir. Ýstenildiði an paraya çevrilebilir. yüksek ve sabit faizli devlettahvillerinin hazineye ge faiz yükünü hafifletmek. % 10. . alacaklý bankayaverdikleri emre muharrer senetlerden. Enflasyon hýzý aþaðýya çekildiðinde. 0. Kurul'ca kayda alýnmasýný müteakip ihraç ettiði emre veya hamiline yazýlý kýymetli evraktýr. ii. .1992 tarihinde yayýnlanan Seri III Teblið No 12 kalkýnma ve yatýrým bankalarýnýn sermaye piyasasýndan kaynak saðlamak amacý ile çýkaracaklarý bonolarý ikiye ayýrarak tanýmlamýþtýr.7. en çok 360 gün kalmýþ olmasý gerekir.? Gelir ortaklýðý senetleri. Banka garantili bonolar: Bankadan kredi kullanan ortaklarýn. Banka tarafýndan satýþý yapýldýðý tarihte vadesine en az 90. Küçük kupürler çýkararak. Özellikle faiz geliri elde etmekten çekinen ve haram sayan tasarrufsahiplerine gelir ortaklýðý kullanmak suretiyle ulaþmak. . deðiþken faizli bir tahvil özelliði taþýmaktadýr. Gelir ortaklýðýsenetlerinin çýkarýlma amaçlarýnýaçýklayýnýz. . bu krediyi kullandýrmýþ olan . bu kredilerin teminatý olarak borçlu sýfatý ile düzenleyip. Halihazýrda gelir ortaklýðý senetleri.07 fon olmak üzere. genellikle üç veya beþ yýllýk bir tahvil özelliði taþýmaktadýr. hukuki statüsü itibariyle adýndaki "ortaklýk" ibaresine raðmen. sermaye piyasasýnýn yararlanacaðý yenibir araç yaratmak. Ülkemizde Para Piyasasý Araçlarý Banka Bonolarý ve Banka Garantili Bonolar 14.

5.bankaca kendi garantisi altýnda ve Kurul'ca kayda alýnmasýný müteakip. Satýþ tarihi itibariyle vadelerine en az90 en çok 720 gün kalmýþ olmasý gerekir. Tedavül limiti. Kalkýnma ve yatýrým bankalarý.000 TL den az olmamasý gerekir. Ýhraç edilecek bonolarýn nominal deðerinin.000. ihraç edilen kýymetli evraktýr. bankanýn yetkili organýnca onaylanmýþ son bilançosu görülen ödenmiþ sermayesi yeniden deðerleme deðer artýþ fonu toplamýndan varsa zararlarýn düþülmesinden sonra kalan miktarý geçemez.94 . ihraç ettikleri banka garantili bonolarýn içerdiði mali yükümlülüklere kefil olmuþ sayýlýrlar. Görüldüðü gibi. bankanýn ilgili Teblið hükümlerine göre saptanabileceði bonolardan herhangi bir anda tedavülde bulunabilecek azami tutarý (nominal) ifade eder. Tedavül limiti. menkul kýymet arzýndaki darlýðý giderme açýsýndan duyulan ihtiyacý kar . banka bonosu ve banka garantili bonolar piyasada.

Çýkarýlan finansman bonolarý satýlmadýkça veya satýlmayanlar iptal edilmedikçe yeni finansman bonosu çýkarýlamaz.1992 tarihli Tebliði ile düzenlenmiþtir. Aþaðýdaki formülle hesaplanan deðer üzerinden satýlýr.? þýlama iþlevini yerine getirmeyi amaçlamaktadýr. Finansman bonosu türleri þunlardýr: . Ýskontolu olarak ihraç edilir. ihraççýlarýn borçlu sýfatýyla düzenleyip Kurul kaydýna alýnmak suretiyle ihraç ederek sattýklarý emre veya hamiline yazýlý menkul kýymet niteliðindeki kýymetli evraktýr. Halka açýk anonim ortaklarýn ihraç edebilecekleri azami finansman bonosu tutarý. genel kurulca onaylanmýþ son yýllýk bilançoda görülen çýkarýlmýþ veya ödenmiþ sermaye yedek akçeler ile yeniden deðerleme deðer artýþ fonunun toplamýnda varsa toplam zararlarýn düþülmesinden sonra kalan miktarý geçemez.7. Halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satýlabilir.b: vade günü sayýsý Ýkincil piyasalarý vardýr. Finansman bonolarýnýn vadesi 30 günden az 360 günden çok olmamak üzere 30 gün ve katlarý þeklinde belirlenebilir. Finansman bonolarý bu teblið hükümlerine göre. Banka bonosu ile banka garantili bono arasýnda ne farklar vardýr? Finansman Bonolarý . Finansman bonosu nedir? Batý ülkelerinde "commercial paper" olarak adlandýrýlan ve vadelerinin kýsalýðý nedeni ile para piyasasý aracý olarak kabul edilen finansman bonolarýnýn ihraç koþullarý Sermaye Piyasasý Kurulu'nun 31. Satýþ fiyatý =[ (Nominal deðer/(a/b)] (1 + Ýskonto oraný) Burada a: vadeye kalan gün sayýsý . Halka açýk olmayan anonim ortaklarýn ihraç edebilecekleri azami finansman bonosu tutarý hesaplanýrken yedek akçeler dikkate alýnmaz.

. . F tipi: Bir anonim ortaklýðýn müþterek borçlu ve müsteselsil kefil sýfatýyla ödeme vaadini ihtiva eden finansman bonolarý. D tipi finansman bonolarý için Teblið'de bir düzenleme yapýlmamýþtýr. A tipi: Garanti kaydý taþýmayan finansman bonolarý. . B tipi: Ýhraççýya taahhüt edilmiþ banka kredisi ile desteklenmiþ finansman bonolarý. C tipi: Banka garantisi taþýyan finansman bonolarý. E tipi: Hazine garantisi taþýyan finansman bonolarý. . .95 . ..

Menkul kýymetleþtirme (securization) uygulamasý ile çok sayýda borçlunun bulunduðu. KÝT'ler olabilirler. Burada "temlik". Varlýða dayalý menkul kýymetler (VDMK).1992 tarihinde düzenlenmiþtir. genel finans ortaklýklarý. Temmuz 1992 de düzenlenerek Türk Sermaye Piyasasýnýn en çok ilgi çeken yatýrým enstürümanlarýndan biri olmuþtur. . . VDMK nedir? ! Menkul kýymetleþtirme (securitization) uygulamasýnýn alacaklara dayalý bir versiyonu olarak türetilen varlýða dayalý menkul kýymetler. Factoring iþlemleri yapan ortaklýklarca temellük eden ihracat karþý lýðýndaki belgeye dayalý alacaklar. Genel finans ortaklarý ve bankalar bu alacaklarý temellük edebilirler. belli bir zamana yayýlmýþ ve belgelenmiþ alacak kalemleri ile aktifin diðer bir bölümünü oluþturan duran varlýklarýn menkul kýymet haline getirilerek alým satým yapýlabilmesi söz konusu olabilmektedir. Bankalar dýþýndaki mal ve hizmet üretiminde bulunan anonim or taklýklar ve KÝT'lerin müþterilerine yaptýklarý taksitli satýþlar sebebiyle senede baðlý al Alacaklarýný temlik eden kuruluþ ile genel finans ortaklýðý . .C. Bankalarýn gerçek kiþilere açmýþ olduklarý tüketici kredileri ve T.Varlýða Dayalý Menkul Kýymetler (VDMK) . Banka dýþýndaki ihraççýlarda banka garantisi istenir. Þimdiye kadar menkul kýymetler. menkul kýymetleþtirme ile bilanço aktiflerine baðlý menkul kýymet çýkarýlabilmesi de söz konusu olmuþtur. alacaðýn devredilmesi "temellük" ise alacaðýn devralýnmasýolarak düþünülebilir. Ýhraç edilecek varlýða dayalý menkul kýymetlerin konusunu oluþturulabilecek alacak tipleri. . ortaklýk bilançolarýnýn pasifine baðlý olarak çýkarýlýrken. bankalar. 31. finansal kiralama kuruluþlarý.7. anonim ortaklar. Konut kredileri. Finansal kiralama iþlemlerinden doðan alacaklar. . ihraççýlarýn kendi iþlemlerinden doðmuþ alacaklarý veya ilgili teblið hükümleri çerçevesinde temellük edecekleri alacaklar karþýlýðýnda Kurul'ca kayda alýnarak ihraç edilen kýymetli evraktýr. Ziraat Bankasýnýn açtýðý tarým kredileri. Ýhraççýlar. Buna göre VDMK.

dönemsel veya deðiþken faiz ödemeli olarak da ihraç edilebilir. icratakibi ve dava ikamesine gerek olmaksýzýn ge nel finans ortaklýðýna veyabankaya ödenmeyen borç tutarýný ödeyeceðiz" ifadesine de yer vermesigerekmektedir. bu tertibin dayalý olduðu alacaklar portföyünde yer alan alacaklarýn ihraç tarihindeki toplam tutarýnýn % 90 ýný aþamaz.veya banka arasýnda temlik sözleþmesi yapýlýr. Ýkincil piyasada alým satýmý serbesttir.96 . Bu sözleþmede de alacaklarý temlik eden kuruluþun. Ýhraç edilecek VDMK'ýn nominal deðerleri toplamý. "Borcun muacceliyet kazanmasýndan itibaren üç güniçinde ödenmemesi halinde ulara herhangi bir ihbar. Alacaklar karþýlýk gösterilerek ihraç edilecek VDMK'larýn halka arz yoluyla satýþý için Kurul kaydýna alýnmasý zorunludur. Ýskonto esasýna göre satýlabileceði gibi. her bir tertip için. protesto. Ýhraççýlar VDMK ya dayanak teþkil eden ala .

. Nit ekim bankalar repo ileelde ettikleri fonlarý kendi aralarýnda ya da T.7. Repo menkul deðerlerin geri satýn alma taahhüdüyle satýlmasýdýr. Özet Türkiye'de para ve sermaye piyasalarýnýn geçmiþi Osmanlý imparatorluðunun son dönemlerine kadar geri gitmekle birlikte bu piyasa. Teblið ayný zamanda yetkili kuruluþlarýn mevzuata uygun olarak Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý'nda açýlacak pazarlarda repo ve ters repo iþlemlerini yapabileceklerini hükme baðlamýþtýr. Bankalar repo ile saðladýklarý fonu ters (reverse) repo yaparak dahayüksek faizle deðerlendirme olanaðýna sahiptir. Merkez Bankasýndan ters repo yoluyla deðerlendirerek kâr saðlayabilmektedir.Ters Repo Pazarý" Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý Tahvil ve Bono Piyasasý bünyesinde17. Kurul menkul kýymet satýþý kayda aldýðý kuruluþlarýn bunlara iliþkin hesap ve iþlemlerini denetler. ? Ülkemizdeki para piyasasýaraçlarýnýaçýklayýnýz.1993 tarihinde açýlmýþtýr.02.caklar portföyünü özel hesaplarda izlemek ve ayrý muhasebe tutmakla yükümlüdürler. hisse senetleri. Ýlgili kuruluþlar. repo ve ters repo iþlemlerini yapabilirler. Repo ve ters repo nedir? Sermaye Piyasasý Kurulu 31. Bu t ebliðe göre Kurul'dan almýþ (yetkilendirilmiþ) kuruluþlar. tahviller ve gelir ortaklýðý senetleri sayýlabilir. Bu çerçevede piyasa katýlýmcýlarýnýn ihtiyaç ve talepleri de dikkate alýnarak "Repo . her ayýn bitimini izleyen 10 gün içinde söz konusu aya iliþkin ödemeleri gösteren tabloyuKurul'a gönderir. ? Varlýða dayalýmenkul kýymetler. Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasýnýn Kurulmasý ve Sermaye Piyasasý Kanununun çýkarýlmasýyla anlam kazanmýþtýr.1992 tarihindeki tebliðinde repo ve tersrepo iþlemlerini düzenlemiþtir. Repo (repurchasing agreement) önceden geri satýn alma taahhüdüyle menkul deðer satýþý karþýlýðýnda faiz getirisi saðlayan bir fon toplama iþlemidir.C. hangi koþullarda çýkarýlýr? Repo-Ters Repo (Menkul Kýymetlerin Geri Alým Ya da Satým Taahhüdüyle Alým Satýmý) . Sermaye piyasasý araçlarý olarak ülkemizde. Ters Repo menkul deðerlerin geri satma taahhüdüyle alýmýdýr.

finansman bonolarý ve repoters repo olarak sayýlabilir.97 .Para piyasasý araçlarý. banka bonolarý. . Her aracýn özelliði ve ayrýntýsý ünitede açýklanmaktadýr.

Sermayesi paylara bölünmüþ komandit ortaklýklar . Dönemsel gelir getirir. c. Belli bir meblaðý ifade eder. Þirket hakkýnda bilgi edinme 4. 1938 de Ankara 'da Esham ve Tahvilat Borsasýnýn açýlmasýyla d. Seri halinde çýkarýlýr.Sorular 1. b. KÝT'ler c. Kýrým savaþýný izleyen yýllarda b. e. Mahalli idareler d. Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasýnýn açýlmasýyla 2. Aþaðýdaki kuruluþlardan hangisinin hisse senedi halka arz yoluyla satýlamaz? a. Þirket kârýndan pay alma b. 1922 de Ýstanbul Borsasý'nýn kurulmasýyla c. aþaðýdaki koþullardan hangisini kapsamaz? a.98 . 3. Mahalli idarelerin özel kanunla kurulmuþ kuruluþlarý e. Menkul kýymet kavramý. Sermaye Piyasasý Kanununun çýkarýlmasý (2499 sayýlý) ile e. Þirketi feshetme e. sahibihe aþaðýdaki haklardan hangisihi saðlamaz? a. Yatýrým aracý olarak kullanýlýr. d. Deðiþik vadeleri içerir. Oy kullanma d. Þirket yönetimine katýlma c. Ülkemizde sermaye piyasalarý ilk olarak hangi dönemde kurulmuþtur? a. Anonomi þirketler b. Hisse senedi.

Sýlber. KOHL. Money. Charles N. Garantili tahvil e. Pirimli tahvil b. Chicago. Tehe Economics of Money Bankýng and Financial Markets. l975. PARASIZ. Banking and Financial Markets. 1995. 1975. 1982. Lawrance ve William L. . Rand McNaily. MISHKIN. Bankýng and Financial Markets. Boston. HENNING. Para. Pýggot ve R. Scott. Money and Finacial System. Özcan. New York. S. New York. Principles of Money. Financial Markets and the Economcy. Frederic. l977.99 . Ege Üniversitesi Matbaasý. Ýzmir. Finansal Kurumlar. Basic Books Inc. baský. Endeksli tahvil Kaynakça ERTUNA. l989. üzerindeki deðerden satýþa çýkarýlýyorsa bu tahvile ne denir? a. RITTER. Banka ve finansal Piyasalar. Dyden 2. Baþabaþ tahvil c.5. Ezgi Bursa. New York. Tahvil.H. Ýkramiyeli tahvil d. Meir. Ýlker. l993. George G. W. KAUFMAN.. Scott Foresman.

iktisadi analiz kitabýnýzdan bir kez daha çalýþýnýz. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde. Çalýþma BiçimineÝliþkin Olarak. eðer tereddütünüz varsa firma dengelerini.100 . Bu ünitede bankanýn kârýný maksimize eden bir firma olarak ele alýnýp. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. . Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz... kâr maksimizasyonu incelenecektir.. Bu üniteyi çalýþýrken.. üniteyitekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerin meye çalýþýnýz. maliyet ve hasýlat öðeleri araþtýrýldýktan sonra.ÜNÝTE 6 Mevduat Kurumlarýnýn Davranýþlarýnýn Mikroekonomik Analizi Bu Ünitede.

Ayný þekilde J bankasýnýn verdiði ödünç miktarý TL olarak Lj dir. kendisine yatýrýlan tüm fonlarý kullandýðý ve özellikle de ticari kredi alarak verdiði. Bankalarýn. Ýkinci olarak bankanýn. Bankanýn verdiði kredi toplamý da 100 milyar liradýr. vadesiz mevduatlar için karþýlýk ayýrmaz ve böylece tüm mevduatýný ödünç verebilir. bir bankanýn iki konuda uzmanlaþtýðý varsayýlacaktýr. O da ticari ve endüstriyel faaliyetlere verdiði kredilerden elde ettiði faiz geliridir. ekonomik kâr ise gelirlerle açýk maliyetler ve zýmni fýrsat maliyeti toplamýndan oluþlan ekonomik maliyet arasýndaki farktýr. Bu miktar örneðin 100 milyar lira olsun. Banka Gelirleri. Lj = Dj (1) dýr. ekonomik kâr þeklinde gelir eldeetmektir. banka müþterilerinin benzer olduðu (her müþterinin risk durumunun ayný olduðu). Bankanýn Gelirleri ! J bankasýnýn tek bir gelir kaynaðý vardýr. Bu varsayýmlar altýnda. O halde belli bir dönemde J bankasýnýn toplam kredi faiz geliri. basitlik saðlamak amacýyla. . Bilindiði gi i herhangi bir firmanýn ekonomik kârý firmanýn gelirlerinden ekonomik maliyetleri çýkarýlarak bulunur. Maliyetler ve Kârlar J bankasýnýn sahiplerinin tek amacý. Bankamýzýn adý "J" olsun. Muhasebe kârýfirmanýn gelirleriyle açýk maliyetleri arasýndaki fark. J bankasýndaki vadesiz mevduat miktarý Dj ye eþittir. kredilerin bir dönemlik olduðu ve verilen kredilerden ayný faiz oranýnýn alýndýðý varsayýlacaktýr.BÝR TÝCARÝ BANKA MODELÝ Bankanýn Fon ve Kaynak Kullanýmýyla Ýlgili Varsayýmlar Konuyu ele alýrken. Bu varsayýmlardan ilkine göre bankamüþterilerine üzerine çek çekilebilen b hesap kredisi açmaktadýr. Banka kendisine yatýrýlan tüm mevduatlara faiz öder ve vadesiz mevduatlar bankanýn tek fon kaynaðýdýr (Böyle bir varsayým gerçekçi olmamakla birlikte analizlerimizi basitleþtirmektedir). tüm kredilerin vadelerinin ayný uzunlukta olduðu. Bankanýn kredi faiz oranýnýn rL olduðunu varsayalým. Yani. bankanýn vadesiz mevduatlar ya da çek hesaplarý olmak üzere bir tek pasif kalemi ve ticari krediler olarak bir tek aktif kalemi vardýr.

101 .TRj = rL x Lj (2) dir. bankanýn toplam mevduat faiz harcamasý rD x Dj . Birincisi açýk faiz masraflarýdýr. toplam mevduatlar da Dj olduðuna göre. Eðer belli bir dönemde J bankasý kendisine yatýrýlan mevduatlara rD faizi veriyorsa. Bankanýn Maliyetleri Herhangi bir bankanýn üç temel maliyet kalemi vardýr.

olacaktýr. Reel kaynak harcamalarý. Bankalar reel kaynak kullanmaksýzýn mevduat toplayamaz ve ödünçveremezler. Bankada ne kadar fazla mevduat hesabý açýlýrsa. O halde bir firma olarak banka için de.de görüldüðü gibi bankanýn mevduatýyla birlikte artacaktýr. . Bankalar üretim faktörlerini alternatif kullanýmlarýný da gözönüne alarak bir zýmni reel fýrsat maliyetine de maruz kalýrlar. bilgisayar kullanýrlar. Bankanýn mevduat faaliyetlerinden doðan toplam reel kaynak maliyeti. Fýrsat maliyetlerinin nedeni. Dolayýsýyla mevduat miktarý arttýkça. bankanýn ekonomik maliyetlerini oluþturur. Mevduatýn Toplam Kaynak Maliyeti. Bankanýn mevduat toplamak için yaptýðý çabalara (örneðin reklam harcamalarý) ve mevduat hesabýyla ilgili servislere (örneðin mudiler tarafýndan yazýlan çeklerle ilgili iþlemler) tahsis edilen reel kaynaklarýn TL olarak toplam ekonomik maliyeti. bankalarýn kullandýklarý kaynaklarýn seçenek kullaným alanlarýnýn olmasýdýr. O halde mevduat faizi harcamalarýna ek olarak bankalar reel kaynak harcamalarýnda da bulunurlar. RC D RC D Toplam Mevduat Kaynak Maliyeti Þekil 6. Bankalar bu ned enle eleman istihdam ederler. bürolarý teftiþ ederler. banka tarafýndan ihraç edilen toplam mevduat miktarýnýn bir fonksiyonudur. bankalarýn günlük iþlemlerinde karþýlaþtýklarý açýk maliyetlerdir. bina kiralarlar. banka daha fazla personel istihdam edecek ve bankanýn mevduat hesabý servis üretim maliyeti þekil 6. Ýþte bankanýn iki temel faaliyet kaynaðý olan açýk maliyet ve finans maliyetleri. RCD olsun. Öte yandan bankalar fýrsat maliyetine de katlanýrlar. iktisatçýlarýn ekonomik maliyet dedikleri açýk maliyet ile fýrsat maliyeti söz konusudur. benkanýn toplam reel mevduat kaynak harcamalarý da artacaktýr.1. o kadar çek çekileceði için. Nihayet bankalar da fýrsat maliyetleri ile karþýlaþýrlar.1.

0 D j RC L RC L Toplam Kredi Kaynak Maliyeti Þekil 6.2. Toplam Kaynak Kredi Maliyeti.102 . 0 L j .

Bu nedenle (4) nolu denklem mevduatkurumlarýnýn davranýþlarýyla ilgili çok önemli bir olguyu aya koymaktadýr.TCj dir. bankanýn hem gelirlerini. Ayrýca. O halde J bankasýnýn ekonomik kârýný (2) nolu denklemden (3) denklemi çýkartarak belirleyebiliriz. Çünkü faiz gelirleri. bankanýn toplam kârýnýn. Çünkü banka daha fazla kredi verdiði za . Faiz oranlarý bankalar açýsýndan çok önemlidir. hem de masraflarýný etkilemektedir. Þekil 6. TCj = (rD x Dj) + RCD + RCL (3) dýr. toplam gelirlerinden toplamekonomik maliyetle rinin çýkartýlmasýna eþittir. O halde J bankasýnýn ve diðer bankalarýn . Bankanýn gelir ve gider öðeleri nelerdir? Bankanýn Kârý Bankanýn bir firma olarak ekonomik kârý. Buna göre J bankasý için belli bir dönemde kazanýlan kâr miktarý TRj . Toplam mevduat kaynak maliyeti (RCD) ile toplam kredi kaynak maliyetinin (RCL) toplamýna eþittir. toplam reel kaynak maliyetiyükselecektir.RCD . RCL ile ifade edilen reel kaynak maliyetiyle karþýlaþýrlar. daha fazla kredi analisti ve ödünç yöneticisine gereksinim duyacaktýr. doðal olarak ekonomik kârlarýný maksimize etmek isterler.'de görüldüðü gibi.(rD x Dj) . Bankalar kredi verirken. vadesiz mevduat kabul eden. Yani.TCj = (rL x Lj) . müþterinin gözünde J bankasýnýn diðer bankalardan mevduat ve kredi konusunda hiçbir farklýlýðý yoktur. bankanýn reel kaynak harcamalarýna ve ekonomik maliyete neden olur. re el mevduat kaynak maliyeti ve reel kredi kaynakmaliyetleri olduðunu ifade eder. büyük ölçüde çalýþtýklarý piyasa ortamýna da baðlýdýr. Buna göre J bankasý da üzerine çek çekilen. banka piyasalarýnýn tam reka rsayacaðýz. kredi faiz gelirleri eksimevduat masraflarý. O halde "J" bankasýnýn iþlemlerinin toplam ekonomik maliyeti (TCj). Bu ünitelerin büyükbir bölümünde. toplam mevduat faiz harcamasý (rD x Dj). Rekabetçi piyasada bankalar nasýl bir kâr politikasýizler? Bankalar ve diðer mevduat kurumlarý.RCL (4) (4) nolu denklem.2.? Ayný þekilde kredi verme iþlemi de. Mevduat kurumlarýnýn ne kadar kâr edecekleri. REKABETÇÝ PÝYASALARDA BANKACILIK . ticari ve endüstriyel kredi veren birçok bankadan biridir. TPj = TRj . bankanýn verdiði kredi miktarý arttýkça.

Marjinal Gelir.103 . Bankanýn kabul ettiði . kaç liralýk mevduat ihraç edeceðine ve ne kadar ödünç vereceðine karar verirken ekonomik kârýný maksimize etmeye çalýþýr. Nihayet Jbankasý ve diðer bankalar ayný teknoloj k donanýma sahiptir.çýkardýklarý mevduat ve verdikleri ödünçler homojendir. Marjinal Maliyet ve Kâr Maksimizasyonu Tam rekabetçi kredi ve mevduat piyasasýnda çalýþan bir banka.

J bankasý için marjinal gelir piyasa faiz oranýna rL eþit olur. Bu durumda. bir banka tek baþýna piyasa faiz oranýný etkileyemez. Eðer bankanýn verdiði son lira ödünçten kâr pozitifse. Tam rekabet koþullarýnda. Ek son lira krediden kazanýlan ek gelire bankanýn marjinal geliri (MR) denir. Her bankanýn toplam maliyet kalemine baðlý olarak hesaplanacak bankanýn marjinal maliyeti. toplam(piyasa) ödünç miktarýna dan. banka açýsýndan diðer lira mevduatý ödünç vermesi kârlý olacaktýr. Marjinal Gelir Eðrisi ettiði ekonomik elde ettiði ekonomik elde ettiði ekonomik toplam kârýný Kârýný maksimize etmek için bankanýn müþterilerine kredi olarak verdiði son liradan elde ettiði gelir. marjinal mevduat faiz maliyeti. marjinal mevduat kaynak maliyeti vemarjinal ödünç kayn ak maliyeti toplamýna eþittir. Yani. verdiði son lira ödünçten elde kârýn sýfýr olmasý durumunda. Bunlar toplam mevduat faiz harcamasý. Bir bankanýn her lira mevduat için ödemek zorunda olduðu ek faize marjinal mevduat harcamasý . Bir bankanýn toplam maliyeti kaç kalemden oluþur? Daha önce de deðindiðimiz gibi bir bankanýn toplam maliyeti üç kalemden oluþur.son lira mevduatla.3. r L MR j Þekil 6. Eðer bankanýn verdiði son lira ödünçten kâr negatifse yani veriler son lira ödünç bankanýn azaltýyorsa. O halde J bankasý için MRj = rL dir. toplam mevduatkaynak maliyeti ve topla m ödünç kaynak maliyetidir. Tam Rekabetçi Bankanýn Marjinal Gelir Eðrisi. r L MR j. Þekil 6. bir bankanýn toplam kârý maksimum olacaktýr. bankanýn marinal geliri sabittir ve bankanýn verdiði ödünç miktarý ne olursa olsun rL ye eþittir.'de görüldüðü gibi rekabetçi piyasada çalýþan bankanýn marjinal gelir eðrisi (MRj) yatay eksene paraleldir.3. o takdirde bankanýn toplam kârý bir lira daha az ödünç vermekle artacaktýr. bir bankanýn ödünç verdiði miktar. 0 L j Marjinal Maliyet Eðrisi . bu son lirayý ödünç verirken maruz kalacaðý ek maliyete eþit olmalýdýr.

Þekil 6. ayný zamanda bankanýn kredi vermek için kullandýðý her lira mevduat için ödemek zorunda olduðu marjinal faiz gideridir. marjinal faiz harcama eðrisini göstermektedir. Eðrinin bu þekilde olmasý.denir. Bu eðri rD faiz oranýnda yatay eksene paralel olarak çizilmiþtir. J bankasý tarafýndan .104 . hiçbir banka tek baþýna piyasa mevduat faiz oranýný rD etkileyemez.4. Mevduat piyasasý rekabetçiyse. Bu faiz oraný mevduat miktarýna baðlý olarak deðiþmediðine göre.

'de gördüldüðü gibi artan eðilimlidir.5.b. Çünkübanka için marjinal faiz gideri sabittir ve piyasa mevduat faiz oranýn eþittir. þekil 6. Çünkü bir banka daha fazla mevduat ihraç ettikçe her ek lira mevduat hizmetinin maliyeti (ATM hizmeti ve çek takasý v.5.4.rD MIE j Marjinal Faiz Harcamasý Þekil 6.toplanan mevduat miktarýnýn önemli olmadýðýný göstermektedir. MC L MC . þekil 6. Dj Tam rekabetçi ortamda çalýþan birçok firma için olduðu gibi gerçekte. 0 MC D MC D Þekil 6.'da görüldüðü gibi bir bankanýn marjinal kredikaynak maliyet eðrisi de M n eðilimlidir. gibi) kýsa dönemde yükselir. J bankasýnýn kýsa dönem marjinal mevduat kaynak maliyet eðrisi de MCD biçimindedir. . r D (MIE j ) Rekabetçi Bir Bankanýn Marjinal Faiz Harcama Eðrisi.6. Dj 0 Ayný þekilde. Bir Bankanýn Marjinal Mevduat Kaynak Maliyeti Eðrisi. Bu eðri.

'de gösterilen bankanýn marjinal maliyet (MCj) eðrisini elde ederiz. þekil 6. Bir Bankanýn Marjinal Kredi Kaynak MaliyetEðrisi.6. Lj 0 J bankasýnýn iki marjinal maliyetiyle toplam ödünçlerini birleþtirdiðimizde.L Þekil 6.7.105 . .

8.7.MC j MCj= rD+ MCD + MCL Þekil 6. J bankasýnýn ne kadar lira kredi vermek istediðini belirleyebiliriz. r MCj MCj= rD + MCD+ MCL . Bir Bankanýn Marjinal Maliyet Eðrisi. . Þekil 6. Bunu bir eþitlik þeklinde rL = rD + MCD + MCL (5) olarak ifade edebiliriz. Lj 0 ?Bir bankanýn marjinal maliyet eðrisi nasýl bulunur? Kârý Maksimize Eden Ödünç Miktarý ve Bankanýn Kredi Arz Eðrisi Eðer bir bankanýn amacý kârýný maksimize etmekse. Rekabetçi Bir Bankanýn r MR Kârýný L j . L Þekil 6. J bankasýnýn kârýný maksimize eden ödünç miktarýný göstermektedir.8. Bir bankanýn toplam kârý marjinal gelirinin (MRj = rL) marjinal maliyetine (MCj = rD + MCD + MCL) eþit olduðu noktada maksimize olur.

9. jbankasýne yapacaktýr? Bu sorunun yanýtýný vermek için ödünç faiz oranýnýn rL0 dan rL1 e yükseldiðini varsayalým. J bankasýnýn farklý faiz oranlarýnda arzedeceði kârý maksimize eden kredi miktarlarýný gösterir. Marjinal maliyet eðrisi üzerindeki noktalar J bankasýnýn kârýný maksimize eden kredi faiz oranlarýyla kredi miktarý bileþimlerini gösterir. Bu durumda kârý maksimize eden kredi miktarý Lj0 dan Lj1 e yükselecektir. O haldebüyük bir kýsmýnda marji et eðrisi J bankasýnýn kredi arz eðrisidir. . Kredi faiz oranýnýn yükselmesi sonucu bankanýn marjinal geliri artacak ve marjinal gelir eðrisi þekil 6. Bir diðer deyiþle. diðer koþullar aynýyken. Lj 0 Eðer piyasa ödünç faiz oranýdeðiþirse.'da görüldüðü gibiyukarýya kayac Böylece marjinal gelir marjinal maliyete daha yüksek rL1 faiz düzeyinde eþit olacaktýr. bankanýn marjinal maliyet eðrisi. Böylece rL1 = MRj = MCj olacaktýr.Maksimize Eden Ödünç Düzeyi.106 .

eðer kredi faiz oranýbankanýn deðiþen maliyetini karþý ! layamayacaðýbir düzeye düþerse. Rekabetçi Bankanýn Ödünç Arz Eðrisi. Þekil 6.0 L MCL. Çünkü piyasa kredi faiz oranýndaki bir artýþ bankayý daha fazla ödünç vermeye teþvik edecektir. Dolayýsýyla marjinal maliyet eðrisinin bu durumu gösteren faiz oranýnýn altýnda kalan kýsmýbankanýn arz eðrisini göstermez.9. Rekabetçi Bankanýn Ödünç Arz Eðrisi. 0 L MCL. MR j 0 MC j Ödünç Arz Eðrisi = r L 0 MR j 1 rL 1 .9. . MR j 0 MC j Ödünç Arz Eðrisi = r L 0 MR j 1 rL 1 . r 0 1 L Lj . . banka faaliyetini durduracaktýr. Kuþkusuz. Þekil 6.

Dolayýsýyla (6) nolu denkleme göre bir banka. marjinal mevduat faizmasrafýna (mevduat faiz oraný) eþit olduðu no ktaya kadar mevduat ihraçederek kârýný maksimize eder. bankanýn kârýný maksimize eden mevduat seçimini göstermektedir. rD = rL .(MCD + MCL) = rD ya da rD yi eþitliðin solunda yalnýz býrakýrsak. Þekil 6.(MCD + MCL) (6) elde edilir. Denklemin sað tarafýndaki fark. rL . marjinalmevduat maliyeti ile kredi kaynak maliyeti toplamýnýn çýkarýlmasý sonucuna eþit olduðunu göstermektedir. ödünç vermek için açtýðý son lira mevduatý kullanarak kazandýðý net marjinal gelirin.10. Bu eþitlik. (6) nolu denklemin sað tarafýndaki farka bankanýn ihraç ettiði ek lira mevduattan kazandýðý net marjinal gelir diyebiliriz.Lj j ? Banka piyasa ödünç faiz oranýna göre nasýl kredi arzeder? Kârý Maksimize Eden Mevduat Miktarý ve Bankanýn Mevduat Talep Eðrisi (5) nolu denklem rL = rD + MCD + MCL. Bilindiði gibi (6) nolu denklemin soltarafý. bankanýn marjinal maliyetinimarjinal hasýlatýna eþitlediði için J bankasýnýn kârýnýn maksimum olacaðýný göstermektedir.10. kredi faiz oraný ya da bankanýn sabit marjinal geliri eksi marjinal ödünç ve mevduat kaynak maliyetidir. mevduatlara ver ilen faiz oranýný verir. Þekil 6.107 . kârý maksimum olduðunda. Mevduat faiz oraný tam rekabetçi mevduat piyasasýnda belirlendiði için. . Eðer bu denklemin her iki yanýndan MCD ve MCL yý çýkarýrsak. kredilerden kazandýðý faiz oranýndan. Bu oran bankanýn ödediði marjinal faiz masrafýdýr. J bankasýnýn marjinal faizharcama (MIEj) eðrisi rD f iz oranýnda yatay eksene paraleldir. J bankasýnýn mevduatlarýna ödediði faiz oranýnýn. ayný zamanda J bankasýnýn aþaðýya doðru eðimli eðriylegösterilen net marjinal gelir (NMRj) eðris ermektedir. Piyasa mevduat faiz oraný rD dir.

Bunun anlamý þudur. 12 DjDj Dj Eðer mevduat faiz oraný rD1 e düþerse. Bunun son larak marjinal faizmasrafý daha büyük mevduat miktarýnda net mevduat marjinal gelirine eþit olacaktýr. o takdirde bankanýn marjinalfaiz masraf eðrisi aþaðýya kayacaktýr.10.'de görüldüðü gibi rD1 faiz oranýnda bankanýn kârýný maksimize eden yeni mevduat miktarý Dj2 olacaktýr (MIEj1 = NMRj). Piyasa mevduat faiz oraný .? r D MIE j NMR Þekil 6. Bankanýn net mevduat marjinal gelir eðrisinin büyük bir parçasý bankanýn mevduat talep eðrisidir. Mevduat faiz oranýndaki düþüþ. Þekil 6. . 0 MIEjNMR . Rekabetçi j Bir Bankanýn r D Kârý Maksimize 1 Eden Mevdu r D at Seçimi. bankanýn talep edilen mevduatmiktarýný (kabul etmek istediði) artýrmaktadýr.11.

MIE j NMR j 0 jNMR = Mevduat TalepEðrisi Þekil 6. r MIE j D Rekabetçi Bir Bankanýn 1 1 r MIE j Mevduat D Talep Eðrisi.11. Þimdi ise bankalarýn veri olarak aldýðý piyasa ödünç ve mevduat faiz oranlarýnýn nasýl belirlendiðini görelim.düþerken. Banka Ödünç Piyasasý Piyasada mal ve hizmet deðiþimleri mal ve hizmet alýcýlarý . 0 12 Dj Dj Dj Rekabetçi bir bankanýn mevduat talep eðrisi nasýl bulunur? ÖDÜNÇ VE MEVDUAT PÝYASALARI Þimdiye kadar bir bireysel bankanýn ödünç arz ve mevduat talep (kabul etme) kararlarýný analiz ettik. mevduatýn bankaya maliyeti azaldýðý için bu eðri boyunca banka daha fazla mevduattalep edecektir. r D.

ve satýcýlarý tarafýndan yapýlmaktadýr. .108 . Þimdi ödünç piyasasýnýn arz ve talep yanýný görelim. Bankalar ödünç arz etmektedir. Ödünç alýcýlar bankalardan kredi talep eden müþterileridir.

Banka kredi arz eðrileri yardýmýyla piyasa kredi arz eðrisi nasýl bulunur? 0 L j r L r L L j 1 L j 2 .c. . Böylece toplam piyasa kredi arz eðrisi Ls. da mevduat faiz oranýnýn rD olduðu durumda J bankasýnýn kredi arz eðrisi görülmektedir.12. Þeklin b kýsmýnda bir diðer k bankasýnýn kredi arz eðrisi görülmektedir.'da gösterilen durumda bir J bankasýnýn marjinal maliyet eðrisi onun kredi (ödünç) arz eðrisidir.12. (a) 0 L k r L . Faiz oraný rL1 iken Jve K bankalarýnýn arz ettiði toplam kredi miktarý L1j k dýr. Jve K bankalarýnýn kredi arz miktarýna diðer bankalarýn kredi arz miktarlarý ilave edilerek bulunur. Kredi faiz oraný rL1 e eþit olduðu zaman.12.'de görüldüðü gibi rL1 kredi faiz oranýnda toplam kredi arz miktarý L1 dýr. her olasý faiz oranýnda tüm bankalar tarafýndan verilmek istenen toplam krediler toplanarak elde edilir. Þeklin c kýsmýnda iki bankanýn toplam kredi miktarý gösterilmiþtir.c. Benzer bir durum bankalar için de geçerlidir. MC j =J bankasýnýn kredi arzýr L MCL 2 1 .'de J ve K bankasýnýn kredilerine olan toplam talep gösterilmiþtir. tüm mal ve hizmet üreticilerinin arz eðrilerinin yatay toplamýdýr.? Piyasa Ödünç Arz Eðrisi Bilindiði gibi herhangi bir rekabetçi mal ve hizmet piyasasýnda piyasa arz eðrisi. Kredi faiz oraný rL2 ye yükselince arzedilen toplam kredimiktarý L2 ye yükselmektedir.c. J bankasý Lj1 kadar kredi arz etmek isteyecektir(Þekil 6. Þekil 6.12. Ayný þekilde K bankasý rL1 ve rL2 kredi faiz oranlarýnda Lk1 ve Lk2 miktar kredi arz edecektir. Kuþkusuz rekabetçi bir piyasada birçok banka vardýr. Þekil 6. Faiz oraný rL2 ye yükseldiði zaman J ve K bankasýnýn arz ettiði toplam kredi miktarý L2j k ye yükselmektedir. Þekil 6. Tüm bankalarýn toplam kredi arz miktarý.9.). Þekil 6.a.

. (b) k 0 L r L r L 1 2 . LL L Ljkjk 1 2 (c) Piyasa Kredi Talebi Bankalar hane halký ve firmalara kredi verir.12.r L L k 1 L2 . r L 2 1 j ve k bankasýnýn kredi arz eðrisi Tüm bankalarýn kredi arz eðrisiL s . . talep yasasý nedeniyle aþaðýya doðru eðimli kredi talep eðrisi vardýr. Þekil 6. Her hanehalký ve firmanýn. PiyasaKredi Arz Eðrisi. Piyasa talep eðrisini (Ld) oluþturmak için herhangi bir veri faiz oranýn -109 . MC k = k bankasýnýn kredi arzýr L MC k 2 1 .

13. talep edilen ödünç miktarýnda bir fazlalýk olacaktýr. Birolasý piyasa kredi talep eðrisi þekil 6.'da gösterilmiþtir. Daha önce de açýklandýðý gibi..a.b. kredi faiz oraný ödünç kýtlýðý ortadan kalkýncaya kadar artacaktýr.'da talep ve arz edilen denge ödünç miktarý L0 dýr.. J bankasýnýn ödünç verme kararýnýn nasýl oluþduðunu göstermektedir.13.13. Bu faiz oraný denge ödünç miktarýna ulaþýlan tek kredi faiz oranýdýr. bankalar tarafýndan arzedilen ödünç miktarýna eþittir.'da ayný zamanda kredi piyasasýndaki bir denge durumugösterilmiþtir. Tersine eðer kredi faiz oraný rL2 ise. eðer piyasa faiz oraný rL0 ise J bankasý Lj0 kadar kredi vermek isteyecektir. Eðer bu olursa.a. denge faiz oraný rL0 olmaktadýr. Þekil 6. Bu durumda kredi faiz oraný ödünç fazlasý ortadan kalkýncaya kadar aþaðýya düþecektir. Kredi Piyasasý Dengesi Þekil 6. J bankasýiçin rL0faiz oranýniçin veridir? . Bu denge durumu oluþuncaya kadar kredi faiz oraný ayarlanýr.13.a. Kýtlýðý ortadan kaldýran faiz oraný. . talep edilen kredi miktarýndan fazla olacaktýr. Örneðin faiz oraný rL1 ise bankalarca arz edilen kredi miktarý. Buna ödünç fazlasý denilmektedir. Kredi piyasasý dengesinde hanehalký ve firmalarýn kredi talep miktarý. Þekil 6. r L 1 r L 0 r L 2 r L 0 da hanehalký ve firmalarýn kredi talep miktarlarýný toplamak yeterlidir. Böylece bir kredi kýtlýðý olacaktýr.

Eðer hal böyleyse. 0 r L Kredi 2 Piyasasý r L Dengesi.Bu sorunun cevabýný verebilmek için bir an için J bankasýnýn bu faiz oranýnda hiç ödünç vermediðini düþünelim. bu bankanýn vereceði kredinin. tüm kredi arzý içinde devede kulak olduðunu görürüz. Bu nedenle. O halde piyasa kredi faiz oraný banka açýsýndan bir veridir. MCj sL L l 1 rL MCj =J bankasýnýn kredi arzýMR j lA lB Þekil 6. d L 02 0 . Bankasý Kredi Piyasasý r. Banka sisteminde J bankasýnýn varlýðýnýn olmamasý. J bankasý tek baþýna piyasa kredi faiz oranýnýn etkileyemez. J.13. verilenödünç miktarý Lj0 dan s ý karþýlaþtýrdýðýmýzda. çok nadiren farkedilebilir.

daha düþük örneðin rL0 gibi bir piyasa faiz oranýnda kredi saðlayabilecektir. J bankasýnýn piyasa faiz oranýnýn üstünde ya da altýnda kredi faiz oraný belirleyemediðini gösterir. Þekil 6.110 .13. Böylece J bankasý tüm kredi müþterilerini kaybedecektir. Eðer banka piyasa kredi faiz oraný üzerinde bir faiz oraný. Bankanýn rL2 faiz oranýnda Lj2 kadar ödünç vermesi halinde. bankanýn marjinal kredi maliyeti Lj0 B iken banka Lj0 A kadar marjinal hasýlat. Çünkü böy bir davranýþ.b.L0 LjLj (a) L (b) Lj . hiçbir müþteri J bankasýndan ödünç almayacaktýr. Çünkü ödünç alanlar herhangi diðer bankadan. Bununla birlikte banka böyledavranmak istemeyecektir. eðer J bankasý piyasa kredi faiz oranýnýn altýnda bir kredi faiz oraný rL2 gibi uygularsa Lj0 miktar ödünç verdiði zaman marjinal gelirimarjinal maliyetinin al týnda olacaktýr. Diðer yandan. Bu durum. kâr maksimizasyonu amacýna uygun olmayacaktýr.'de görüleceði gibi. örneðin rL1 uygularsa. yani AB kadar marjinal zarar ile karþý karþýyadýr. marjinal hasýlat = marjinal .

Bu nedenle J bankasý. Kredi talebinde bir artýþ demek. E0E0').a. rL0 faiz oranýnda bir aþýrý ödünç talebi meydana gelmektedir (rL0 faiz oranýnda L1d ile L0d arasýndaki yatayuzaklýk. baþlangýç denge kredifaiz oraný da dahil olmak üzere..? maliyet olacaktýr. daha fazla faiz ödemek isteyecekler ve bu da kredi faiz oranýný yükseltecektir. Tam rekabetçi piyasa ortamýnda çalýþan bir banka piyasa faiz oranýna neden uymak zorundadýr?Þekil çizerek açýklayýnýz. Örneðin ekonomide genel bir iyileþmenin olacaðýný düþünerek hanehalklarý yeni konutlar satýn alabilir veya firmalar yeni makina ve teçhizat yatýrýmlarý yapabilir. Bu nun sonucu olarak baþlangýçta talep ve arz edilendenge kredi miktarý L0 artýk denge ödünç m olmayacaktýr.14. Böylece J bankasý bu kredi faiz oranýnda (rL0) Lj0 kadar kredi arz ederek maksimum kâr elde edecektir. þekil 6. r 01 1 LLL L 0 LjL j j (a) (b) Kredi talebindeki bu artýþ sonucu. her veri faiz oranýnda. Kredifaiz oraný . Daha fazla kredi elde etmek için rekabet eden banka müþterileri.'da görüldüðü gibi kredi talebini artýrýr. Kredi Talebindeki Bir Artýþýn Etkisi Þekil 6. Bunun sonucu olarak piyasa ödünç talep eðrisi L0d den L1d ye saða doðru kayar. gelecekte artacak gelirleriyle aldýðý krediyi geri ödeyebileceðini düþünerek. hanehalký ve firmalarýn talep ettikleri kredi miktarýnda eskisine göre bir artýþ olmasý demektir.14. hanehalký ve firmalarýn kredi talebindeki bir artýþýn etkilerini göstermektedir. Böylece hanehalký ve firmalar ekonominin canlanmasýna baðlý olarak. piyasa kredi faiz oranýný rL0 uyguladýðý zaman daha fazla kâr elde edecektir.

de görüldüðü gibi daha fazla kredi arz etmek isteyecektir. J bankasý ve piyasadaki tüm diðer bankalar arzedilen toplam kredi miktarýný L1 oluncaya kadar artýracaklardýr. Kredi faiz oraný yükseldiði zaman. ? Tam rekabetçi piyasada.14. E' 0lÞekil 6. piyasayýve bankalarýnasýl etkiler?Þekil yardýmýyla açýklayýnýz. J bankasý dahil her banka þekil 6. L1 toplam kredi miktarý bir yeni dengekredi miktarýdýr. J bankasýnýn kredi arz eðrisi boyunca gözlenen hareket. 0 rL r L 0 r L 1 lL L s d MR j L MC j l0 1 r L 0 r L 1 1 MR j 0 L d 0 E E 0 1 .111 .14. J bankasý arz edilen ödünç miktarýný Lj0 dan Lj1 e artýracaktýr.b.arttýkça ödünç kýtlýðý ortadan kalkacak ve yeni denge kredi faiz oraný rL1 de talep edilen ödünç miktarý arz edilen kredi miktarýna eþit olacaktýr.14. þeklin "a" kýsmýnda piyasa kredi arz eðrisi boyunca hareketin aynasýdýr (E0'dan E1'e hareket). 'de. Piyasakredi faiz oraný r 0 dan rL1 e yükselince. Þekil 6. Hanehalkýve Firmalarýn Kredi Talebindeki Bir Artýþýn Etkisi . kredi talebindeki artýþ.b.

.

Öte yandan mevduatpiyasasýnda. Mevduat Piyasasý Talep Eðrisi 0 r D r D jNMR r D 0 1 1 0 j NMR =J bankasýnýn mevduat talebi 0 r D r D kNMR r D 0 1 1 0 k NMR =k bankasýnýn mevduat talebi (a) (b) Þekil 6. . .15. Piyasa Mevduat Herhangi bir mal ya da hizmet piyasasýnda piyasa talep eðrisi. D DjDjDj DDk kk . kredi alanlar alýcýdýr. Onlarýn mevduat müþterileri. O halde bankalar kredi arzeder. Bu temel iliþki banka mevduat piyasasý için de geniþletilebilir. ödünç alanlar kredi talep eder.Banka Mevduatlarý Piyasasý Kredi piyasasýnda bankalar satýcý. bankalar alýc Bankalar kredi vermek için mevduat talepeder. j ve k bankasýnýn bileþik mevduat talebi Tüm bankalarýn mevduat talebi (c) Talep r . söz konusu mal ya da hizmeti satýn almak isteyen tüm ekonomik birimlerin talep eðrisinin yatay toplamýdýr. . fonlarýný bankalara arzeden mevduat satýcýlarýdýr.

15.c. 0 r D 1 r D 0 010 1 D DDD Djk jk Þekil 6. J bankasýnýn mevduat talep eðrisini.a.'de K bankasýnýn mevduat talep eðrisi gösterilmiþtir. Bu durum yineþekil 6. .(MCD + MCL) veri piyasa kredi oranýnda. Eðer mevduat faiz oraný rD1 e düþerse tüm bankalar D1 miktar mevduat talep edecektir. Eðer piyasa mevduat faiz oraný rD0 olursa. Ancak eðer piyasa mevduat faiz oraný rD1 e düþerse.c. Þekil 6. bankanýn mevduat talep eðrisi idi.'de görülmektedir.112 .15. þekil 6.15.'da eðer piyasa mevduat faiz oraný rD0 ise. Mevduat faiz oraný rD1 e düþerse iki banka birlikte Dj k1 miktar mevduat elde edecektir. banka Dk1 miktar mevduat talep edecektir. rD0 faiz oranýnda iki bankanýn toplam mevduat miktarý Dj k0 dýr.b.11.11. k bankasý Dk0 miktar mevduat elde edecektir.'de açýkladýðýmýz gibi bir J bankasýnýn marjinal gelir eðrisi NMRj = rL . 'den türetebiliriz. Þekil 6.15. Þekil 6. iki bankanýn mevduat talep eðrilerinin toplamýný göstermektedir.c.D Eðrisi.15. J bankasýnýn mevduat talebi Dj0 dýr. Þekil 6. Eðer mevduat faiz oraný rD1 e düþerse bankanýn mevduat talebi Dj1 e artacaktýr. Toplam piyasa mevduat talep eðrisini türetmek için tüm diðer bankalarýn mevduat talep miktarýný da gözönüne almamýz gerekir. de Dd piyasa mevduat talep eðrisini göstermektedir. Eðer piyasa mevdu iz oraný rD0 sa tüm bankalar D0 miktar mevduat talep edecektir.

hanehalký ve firmalar bankalara daha fazla mevduat arz etmek isterler. Eðer mevduat faiz oraný rD1 ise.? Bankalarýn mevduat talep eðrilerinden piyasa. rekabetçi bankalar. r r D D NMR j 1 . mevduat talep eðrisi nasýl elde edilir? Açýklayýnýz. banka mevduat piyasasý dengesini göstermektedir.16. Bu durumda.'da denge mevduat faiz oraný rD0 dýr.16. mevduat faiz oranýný bu fazla ortadan kalkýncaya kadar aþaðýya düþürecektir.16. mevduat fazlasý ya da kýtlýðýnýn olmadýðý tek faiz oranýdýr. bankalar tarafýndan talep edilen mevduat karþýlanamayacak. ya da mevduat arz kýtlýðý olacaktýr.16. hanehal ký ve firmalarýn arzettikleri mevduat miktarýna eþit olduðunda oluþur. veri mevduat talep ve arz eðrileri çerçevesinde. Faiz kazancý için rekabet eden mevduat sahipleri. rD0. Budenge. Þekil 6. Mevduat Piyasasý Dengesi Þekil 6. mevduat kýtlýðý ortadan kalkýncaya kadar mevduat faiz oranýný yükselteceklerdir. banka dýþý birimler tarafýndan arzedilen mevduat miktarýnda bir artýþ ve böylece bir mevduat fazlasý oluþacaktýr. Öte yandan mevduat faiz oraný rD2 ise. Mevduat piyasasýnda dengeoluþuncaya kadar mevduat faiz oraný ayarlanýr. Hanehalký ve Firmalarýn Mevduat Arzý Bankalar mevduata uyguladýklarý faiz oranlarýný yükseltirlerse.a. Þekil 6. hanehalký ve firmalarýn piyasa mevduat arz eðrisi Ds yukarýya doðru eðimlidir. Þekil 6.a. Dolayýsýyla.a. bankalarýn talep ettikleri mevduat miktarý. 'da talep ve arz edilen mevduat miktarý D0 dýr.'da muhtemel bir piyasa mevduat arz eðrisi gösterilmiþtir.

Bununla birlikte J bankasý eðer isterse piyasa faiz oranýnýn üstünde ya da altýnda bir mevduat faiz oraný ödeyebilir.b. J bankasýnýn ne kadar mevduat elde etmek istediðini göstermektedir. Böylece J bankasý rD0 piyasa faiz oranýný veri olarak almakta ve kontrolünün dýþýnda olduðunu bilmektedir. NMR jr 2 2 r Dengesi. kendi mevduat talebinin.16. Þekil 6. D D J Bankasýnýn mevduat talebi 0 0 00 DD DjDj (a) (b) Þekil 6. D DsDd D 0 0 r r MIE j Mevduat D D = Piyasasý . Eðer J bankasý kârýný . toplam mevduat talebinin önemsiz bir parçasý olduðunu bilmektedir.1 r r .16. Banka.

maksimize etmek isterse bu þekilde davranmayacaktýr. . Eðer J bankasý piyasa kredi faiz oranýnýn altýnda bir mevduat faiz oraný verirse.113 . rD2 gibi. Çünkü hanehalký ve firmalar rD2 den daha yüksek bir faiz oranýnda herhangi diðer bir bankada fonlarýný tutacaktýr. o zaman hiçbir hanehalký ya da firma J bankasýnda mevduat tutmayacaktýr. Bu durumda J bankasý tüm mudilerini kaybedecektir.

arzedilen mevduat miktarý. Bu nedenle. Bankanýn son mevduatýndan elde ettiði olacaktýr ve böylece banka mevduat faiz oraný olarak rD0 verek daha fazla kâr elde edebilecektir. o zaman bankanýn net marjinal faiz Dj0 mevduat miktarýnda net marjinal mevduat gelirinin (þekil 6.? Ayrýca. J bankasý dahil her banka.b. Þimdi.a. mevduat faiz oraný düþecek ve mevduat fazlasý ortadan kalkacaktýr. Gerçekten de rD0 piyasa oranýnda Dj0 miktar mevduat talep ederek maksimum kâr harcamasý. veri herhangi bir faiz oranýnda. yeni denge mevduat faiz oraný olan rD1 de.'da görüldüðü gibi mevduat arzýndaki bir artýþ piyasa mevduat arz eðrisini saða D0s den D1s ye kaydýrmaktadýr. Mevduat arzýndaki bir artýþ. D0D 01 D1 D DD j jj (a) (b) Mevduat faiz oraný bir parça düþük olduðundan. þekil 6. Bu nedenle. artýk denge mevduat miktarý deðildir. Piyasa m vduat faiz oraný rD0 dan rD1 e düþtüðünden J bankasý talep edilen mevduat miktarýný D10 dan Dj1 e arttýracaktýr. þekil 6. J banka- .b). hanehalký ve firmalar tarafýndan arzedilen mevduat miktarýnda bir artýþ demektir. bir aþýrýlýk söz konusudur. rD1 gibi. rD0 eski dengemevduat faiz oranýnda arz dilen mevduat miktarýnda. Þimdi.17. Banka piyasada geçerli mevduat faiz oranýna neden uymak zorundadýr? Mevduat Arzýndaki Bir Artýþýn Etkileri Þekil 6. eðer J bankasý kredi faiz oranýnýn üstünde bir mevduat faiz oraný verirse.'de görüldüðü gibi daha fazla miktarda mevduat talepedecektir.17.17. hanehalký ve firmalarýn mevduat arzýndaki bir artýþýn etkilerini göstermektedir. hanehalký ve firmalar bu alternatif finansal aktifler yerine bankalarda daha fazla mevduat tutacaklardýr. Örneðin kamu menkul deðerlerinin ya da þirket tahvillerinin faiz oranlarý düþerse. talep edilen mevduat miktarýna eþittir. Bunun sonucu olarak talep ve arz edilen baþlangýç denge mevduat miktarý D0.16. yukarýsýnda olacaktýr net kâr negatif mevduat faiz elde edecektir.

. D d Þekil 6. 0 r D rD r D 1 0 0 r D rD jNMR r D 1 0 jNMR = j bankasýnýn mevduat talebi MIE j 0 MIE j 1 D1 D0 s s . to plam arzedilen mevduat miktarý D1 e ulaþýncayakadar artýracaklardýr.sýnýn mevduat talep eðrisi boyunca bu hareket (þeklin b kýsmýnda) piyasamevduat talep eðris oyunca hareketin aynasýdýr (þeklin a kýsmý). . Hanehalký ve Firmalarýn Mevduat Arzýndaki Bir Artýþýn Etkileri. J bankasý ve tüm diðer bankalar piyasada talep edilen mevduat miktarýný. .17.114 . yenipiyasa dengesinde. .

kredi (ödünç) piyasasýndaki her banka. diðer yandanbankalarýn reel kaynak maliyetlerine baðlý olmasýdýr. Eðer banka maliyetleri deðiþirse. MONOPOL BANKACILIK . kredi piyasasýnda geçen olaylar mevduat piyasasýný etkilediði gibi mevduat piyasasýndaki olaylar da kredi piyasasýný etkiler. Bunun nedeni. bankanýn marjinal kaynak maliyetini düþürecektir. Ayný þekilde bankalara yönelik kamu düzenlemelerininin (örnek olarak iþlemlerden alýnan vergi ve harçlarýn) azaltýlmasý da banka maliyetlerini azaltacaktýr.BANKA KREDÝ VE MEVDUAT PÝYASALARININ KARÞILIKLI BAÐIMLILIÐI Yukarýdaki açýklamalarda. Kredi ve mevduat piyasasý arasýndaki olaylar. Kredi (Ödünç) ve Mevduat Faiz Oranlarýnýn Çoðu Kez Birlikte Hareket Etmesi Bir bankanýn verdiði kredinin marjinal maliyetinin. rD + MCD + MCL olduðunu biliyoruz. bir yandan hanehalký ve firmalarýn davranýþýna baðlýyken. Eðer hanehalký ve firmalarýn mevduat arzýndaki bir artýþ sonucu olarak denge mevduat faiz oraný düþerse. bu iki piyasadaki denge miktarlarý ve faiz oranlarýnýn. o takdirde her bankanýn verdiði kredinin marjinal maliyeti de düþecektir. Bir dizi faktör bankalarýn kaynak maliyetini deðiþtirebilir. kredi ve mevduat piyasalarý birbirlerinden ayrý olarak düþünüldü. denge kredi ve mevduat faiz oranlarý zýt yönde deðiþebilir. herhangi belli bir kredi faiz oranýnda daha fazla kredi arzetmek isteyecektir. mevduat ve kredi (ödünç) faiz oranlarý ayný yönde hareket edecektir. Böylece piyasa kredi arz eðrisi saða kayacak ve denge kredi faiz oraný düþecektir. Örneðin ayný müþteri kitlesine daha iyi ve daha ucuz hizmet vermeyi saðlayan teknolojik geliþmeler. Gerçekte. niçin kredive mevduat faiz oranlarýnýn zaman içinde genel olarak (daim a deðil) ayný yönde hareket ettiðini gösterir. Kredi ve mevduat faiz oranlarýneden aynýyönde deðiþirler? Kredi (Ödünç) ve Mevduat Faiz Oranlarýnýn Her Zaman Birlikte Hareket Etmemesi ? Kredi ve mevduat faiz oranlarý her zaman ayný yönde hareket etmeyebilir. Böylece. Bunun sonucu olarak.

Eðer piyasada yalnýzca bir tek banka ya da birkaç banka varsa. bu durum kârlarýnýmaksimize etmek isteyen banka davranýþýne yönde deðiþtirecektir? . tam rekabet koþullarý birçok nedenle yoktur. Oysa bir piyasaya giriþ çýkýþ serbestisi. .115 .Bankacýlýk sektöründe. rekabetçi piyasanýn varlýðýnýn en önemli nedenlerinden biridir. Bunlardan en önemlileri banka sektörüne yasalar ve düzenlemelerle giriþ ve çýkýþlarýn sýnýrlandýrýlmasýdýr.

d L MR j 0 ** LL jj Banka kârýný maksimize etmek için. Çünkü banka. marjinal geliri marjinal maliyetine eþit oluncaya kadar kredi verecektir. Gerç kten. Þekil 6. kredi piyasasýnda yalnýzca bir tek monopolcu banka varsa (J bankasý). Dolayýsýylamonopolcu bankanýn marjinal hasýlat eðrisi (MRj) aþaðýya doðru eð ve piyasa kredi talep eðrisinin altýnda yer alýr.18. marjinal hasýlat eðrisi. banka kredi faiz oranýný düþürürse. bu bankanýn kredi talep eðrisi piyasa kredi talep eðrisi ile ayný olacaktýr. bankanýn marjinal gelirinin sabit olmamasý demektir. verdiði ödünçten elde ettiði marjinal gelir düþer ve uyguladýðý kredi faiz oraný altýnda kalýr. Bunun anlamý.18. 'de görüldüðü gibi. kredi faiz oranýný deðiþtirerek kredi miktarýný etkileyebilir. (MRj). marjinal maliyet eðrisini (MCj = rD + . * r L Monopolcu Kredi Piyasasý. r L MC j MCj= rD+ MCD + MCL Þekil 6. Bunun sonucu olarak. banka kredilerini.Bu sorunun cevabýný vermek için monopolcu bankacýlýðýn kredi piyasasý üzerindeki etkileri üzerinde duracaðýz. Bunedenle bankanýn verdiði her ek liradan elde ettiði ek gelir deðiþir.

Böylece banka kredimiktarýný L*j düzeyine doðru arttýra kârýný artýrabilecektir. o zaman. Monopol koþulunda ise. monopolcu bankanýn koyduðu piyasa kredi faiz oranýdýr. Þekil 6. O halde bu faiz oraný. Bu nedenle banka verdiði kred ileri.MCL + MCD) kesinceye kadar kredilerini arttýrýr. piyasa * ödünç (kredi) talep eðrisine göre. ödünç piyasasý faiz oranýný. Ödünç alýcýlar bu miktar krediyi elde etmek için hangi faiz oranýný ödeyecektir? Tam rekabet koþullarýnda. kredi ödünç alanlar için geçerli toplam kredi miktarýdýr. L*j miktarý. bir piyasa arz eðrisi yo tur. O halde monopolcu banka. Eðer banka bundan daha az ödünç verirse. eðer bankanýn ödünç miktarý L*j ise. .18. marjinal geliri marjinal maliyetini aþacaktýr. 'de görüldüðü gibi. hanehalký ve firmalar rL faiz oranýný ödemek isteyeceklerdir ya da ödeyebileceklerdir. arz ve talepgüçleri belirler. Eðer banka bu düzeyin ötesine geçerse.116 . Tekbir banka kendi marjinal gelir ve maliyet koþullarýný temel alarak kârýný maksimize ederken ödünç miktarýný da belirler. ödünç alanýn aldýðý kredi miktarý için ödemeye razý olduðu en yüksek kredi faiz oranýný uygular. bankanýn karþýlaþacaðý ek maliyet. Bu noktada J bankasý L*j kadar kredi verecektir. Eðer J bankasý gerçekten monopolcu bir bankaysa. Böylece banka daha fazlakredi verdiðinde bunun sonucu olarak elde edeceði ek gelir. eldeettiði ek gelirden daha fazla olacaktýr. L*j miktarýna düþene kadar azaltacaktýr. . bu sýrada karþýlaþacaðý ek maliyetten daha fazla olacaktýr.

Sizce çok sayýda bankanýn birlikte hareket etmesi.117 . Bu nedenle paranýn piyasada iki fiyatý vardýr. Birincisi mevduat olarak parayý toplamak isteyen banka. = TRj rDDj 2. rD . Dj = TRj b. Sorular 1. Bu iki faiz oraný arasýndaki farký ise bankanýn maliyetleri vekârý belirleyecektir. Sene sonu iþletme maliyeti b. rL . Bir bankanýn "ekonomik maliyeti" aþaðýdakilerden hangisi ile ifade edilir? a. monopol piyasasýnýn.rL Lj . nasýl bir piyasa yaratýr? Özet Mevduat kurumlarý. Ortalama maliyeti 3.? Birçok iktisatçý. Dj = TRj d. Aþaðýdakilerden hangisi. Ortalama hasýlat < Ortalama maliyet d. aþaðýdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? a. Lj = TRj e. bir kural olduðunu tartýþmaktadýr. mevduat faizini belirlemek zorundadýr. rD . parayý satabilmek için makul bir kredi faizi belirlemek durumundadýr. Lj = TRj c. Ortalama hasýlat = Ortalama maliyet c. Marjinal hasýlat = Marjinal maliyet e. rL . mevduat toplayamaz. Öte yandan krediarz eden banka. Toplam hasýlat = Toplam maliyet b. ayný malý hem alan hem de satan ticaret erbabýna benzer. Tüm muhasebe maliyeti ve fýrsat maliyeti d. Faiz ödeme maliyeti c. Marjinal hasýlat > Marjinal maliyet . Tam rekabetçi bir ortamda çalýþan bankanýn toplam kâr maksimizasyon veya denge koþulu. Eðer çok düþük belirlerse. Marjinal maliyeti e. bankacýlýk piyasasý da bir istisnai durum olmaktan çok. bir J bankasýnýn toplam kredi faiz gelirinigösterir? a.

Credit and Banking. Ortalama hasýlat b. Toplam hasýlat d. . Tam rekabetçi bir bankanýn. 1971. John Wiley. Ýktisadi Analiz 1. Banka ve Finansal Piyasalar. kredi arz eðrisi. "A Theory of the Banking Firm". Journal of Monetary Economics no:6. "Alternative Approaches to the Theory ofthe Banking Firm". no:16 November. ÖZKAZANÇ. aþaðýdaki eðrilerden hangisi ile ifade edilebilir? a. Monopolcü bir bankanýn arz edeceði kredi faiz oraný.. New York. Ortalama maliyet e. Marjinal hasýlat b. Mc GRAW-HÝLL. Journal of Money.4. Ortalama hasýlat c. Ezgi. 1993. Ernst. Ortalama maliyet e. Önder. "Modeling The Banking Fýrm: A Survey ". 1980.118 . Anthony. John. 1984. Toplam hasýlat d. MILLER Roger Le Roy and Van HOOSE David. SANTOMERO. Modern Money andBanking. Para. hangi eðrinin o miktar kredi için deðerine eþittir? a. PARASIZ M. Journal of Money. Marjinal hasýlat c. RANLETT. Ýlker. 1977. Credit and Banking. Bursa. no:3 May. Marjinal maliyet 5. AÖF. January. Marjinal maliyet Kaynakça BALTENSERGER. 1995. Money and Banking. KLEIN. Ne w York. Michael. 1996.

Ayrýca Türkiye'de bankalarýn çeþitli kesimlerle olan finansal iliþkileri. . Türk bankacýlýk sisteminde fon kaynaklarýnýn yapýsý ve son yýllarda gösterdiði geliþmeler üzerinde de durulacaktýr.119 . Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz..ÜNÝTE 7 Bankalarýn Fon Kaynaklarý ve Türkiye Uygulamasý Bu Ünitede. Ünitede bankalarýn fon kaynaklarýnýn hangi unsurlardan oluþtuðu açýklanacaktýr. Üniteyi çalýþýrken bankalarýn fon kaynaklarýný inceledikten sonra.. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde. üniteyi tekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz.. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. sözkonusu kaynaklarýn son yýllarda gösterdiði geliþmeleri de anlamaya çalýþýnýz. Ünitemizin temel konusu bankalarýn fon kaynaklarýnýn incelenerek Türkiye uygulamasýnýn ele alýnmasýdýr.. Çalýþma BiçimineÝliþkin Olarak.

Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüðü ihtiyatlardan baþka. mevduat olarak veya baþka þekillerde topladýðýfon kaynaklarýnýn. bankalarýn muhtemel zararlar karþýlýðý olarak yýllýk net kârlarýnýn belli bir yüzdesini ayýrmalarýný zorunlu kýlmýþtýr. Bu zorunluluk. Mevduata oraný büyük olan öz sermaye miktarý. Sözkonusu iþletme. Öz sermaye nedir? Ýhtiyat Akçeleri Bankalarýn diðer bir fon kaynaðýný. ! Bankalar temelde para alým satýmý ile uðraþan iþletmelerdir. bankalarýn mudileri için güvencedir. Ýþte bu nedenle bankalarýn öz sermayeleriyle mevduatlarý arasýndaki oran önem kazanýr. Bankacýlýkta esas olan mevduatýn artýrýlmasýdýr. Öz Sermaye ? Bankalarýn faaliyete geçebilmeleri için ilk fonu oluþturan öz sermaye. Gerçekte bankalar hiçbirþeye sahip deðildir. Þimdi bunlarý tümüyle ele alalým. Bankalar Kanunu. banka bilançolarýnýn dengede olmasýdýr. bankaya para yatýran mudilere ve diðer alacaklýlara karþý önemli bir güvence unsurudur. Ancak öz sermaye de bu arada bir teminat iþlevi görür. Türkiye'de uzun süredir yaþanan yüksek enflasyon olgusuna paralel olarak. ayrýlan karþýlýklar toplamý . Bankacýlýk faaliyetinin en önemli prensibi. Buna göre bir banka iþletmesi. temel olarak kredilerden saðladýðý faiz gelirleri ile mevduata ödediði faiz giderleri arasýndaki marj kadar kâr elde eder. kanuni karþýlýk ve disponibilite yükümlülükleri olarak ayýrmak zorunda olduðu miktarý dýþýndaki bölümünü kredi olarak verir. Bir banka bilançosunda fon kaynaklarýbilançonun pasifinde yer alýr ve bankanýn yükümlülüklerini oluþturur. bankalarýn sahip olmalarý gereken en az sermayemiktarlarý belli aralýklarla yükseltilmiþtir.BANKALARIN FON KAYNAKLARI . Yani bankalarýn sahip olduðu herþey baþkalarýna aittir. kendilerinin muhtemel zararlarýný karþýlamak amacýyla bir emniyet fonu olarak kârdan ayýrdýklarý ihtiyat akçeleri oluþturur. Bankalarýn fon kaynaklarýkaç grupta toplanabilir? Bankalarýn fon kaynaklarý baþlýca on grupta toplanýr.

mevduat ve sermaye arasýndaki kanuni oranýn korunmasý zorunluluðundan da kaynaklanmaktadýr. bankalarýn faaliyetleri ile ilgili olarak ortaya çýkabilecek çeþitl isklere karþý ek emniyet fonu oluþturmalarýnýn yanýnda. Budurum. ülkemizde bankalarýn kanuni ihtiyat akçelerinin yanýsýra. gönüllü olarak ek akçeler ayýrdýðý görülmektedir.bankalarýn ödenmiþ sermayelerinin tamamýna eþit oluncaya kadar devam eder. Bankalar kanunu'na göre.120 . Ýhtiyat akçesi nedir? ? . bankalarýn ayýrdýklarý ihtiyat akçeleri devlet tahvillerine veya Eximbank tahvillerine yatýrýlmaktadýr. Öte yandan.

bankanýn mudisinden aldýðý bir borçtur. savcýlýklara. vakýflara. tereke hakimliklerine ve kanunla kurulmuþ sosyal sigorta kurumlarýna ait mevduat. kanunla kurulmuþ döner sermayeli kuruluþlara. Öte yandan. ihbar tarihinden belli bir süre sonra çekilmek koþuluyla yatýrýlan mevduata da ihbarlý . ticari mevduattýr. Mevduat. mahkemelere. kamu iktisadi teþebbüsleri ile bunlarýn iþletme ve kuruluþlarýna. Bankalar Kanunu. Bankalara istenildiði zaman çekilmek üzere yatýrýlan mevduata vadesiz mevduat. Resmi Mevduat : Genel ve katma bütçeli daire ve kuruluþlarla. kooperatifler dahil olmak üzere her türlü ortaklýklara. Ticari Mevduat : Gerçek kiþilerin ticari iþletmelerine. Merkez Bankasý dahil olmak üzere. Mevduat nedir? Mevduat. Resmi mevduatý kabuledecek bankalar. Bankalar kanununa göre mevduat türleri nelerdir? Tasarruf Mevduatý : Gerçek kiþiler tarafýndan bankalara yatýrýlan paralarýn yanýsýra. Bakanlar Kurulu tarafýndan belirlenir. yerelyönetimlere. resmi mevduattýr. tasarruf mevduatýdýr. dernek ve birliklere. vadeli ve ihbarlý mevduat þeklinde sýnýflandýrmak da mümkündür. hesaplarýndaki mevduatý belirtilen türlere göre birbirinden ayýrmaya ve bunlarý vadelerine göre sýnýflandýrmaya zorunlu kýlmaktadýr. genelvekatma bütçeli dair kuruluþlarla yerel yönetimlerin ticari iþletmelerine ait mevduat. vakýflar. sandýklara. dernekler. bankaya kredi açmýþ gibi olmaktadýr.Mevduat ? . mevduatý dört gruba ayýrmakta ve bankalarý. Bankalar Mevduatý : KÝT halindeki bankalar ve T. mevduatý vadeleri açýsýndan vadesiz. Parasýný bankaya yatýran bir kimse. birlikler ve mesleki kuruluþlarýn kurduklarý ve iþtirak ettikleri ticari iþletmelere. bankalarýn ve özel kanunlarla mevduat kabulüne yetkili kýlýnan kuruluþlarýn birbirlerine yatýrdýklarý mevduat. icra ve iflas dairelerine. bankalar mevduatýdýr. kanunla veyabir kanuna dayanarak kurulmuþ tasarruf sandýklarýna ve Bankalar Kanunu'nda belirtilen sandýklara ait mevduat. sendikalar. istenildiði zaman veya belli bir vade sonunda geri alýnmak üzere bankaya yatýrýlan para olarak tanýmlanabilir.C.

1980 yýlýndan sonra faiz oranlarýnýn serbest býrakýlmasýna paralel olarak. Belli bir vade sonunda alýnmak üzere. bankalar 6 aydan 2 yýla kadar vadeli ve hamiline yazýlý mevduat sertifikasý çýkarmaktadýr.121 . belli bir faiz karþýlýðý yatýrýlan mevduata vadeli mevduat denir. tasarruf mevduatý diðer mevduat türlerine göre daha istikrarlýdýr. Türk Bankacýlýk Sisteminde önemli bir yapýsal deðiþim süreci baþlamýþ ve bankalar vadeli mevduatý daha cazip hale getirmek üzere rekabet içine girmiþlerdir. Genel olarak.mevduat adý verilmektedir. Hamiline Yazýlý Mevduat Sertifikasý . Hamiline yazýlýmevduat sertifikasýnedir? 1980 yýlýnda alýnan bir Bakanlar kurulu kararýna göre. . Mevduat sertifikalarý tasarruf mevduatý hükümlerine tabidir ve hamiline yazýlý olduklarýndan dolayý elden ele devredilebilirler.

belli bir vadeye baðlý olmaksýzýn açýlan ve iþleyen. teminatlý ve teminatsýz kredilerdir. Ýþte bu ödemeler nedeniyle borçlu cari hesaplar her zaman borçlu bakiye vermektedir. Öte yandan. açtýklarý uzun vadeli kredileri mevduat ve öz sermayeleri ile karþýlayamadýklarý için tahvil çýkarma yoluna giderler. tüketici kredileri. Bankalar. sermaye piyasasýnýn geliþmesine baðlýdýr. Bankalarýn tahvil ihraç edebilmeleri. Borçlu cari hesaplar. finansal kiralama iþlemlerinden doðan alacaklar. Genellikle yatýrým ve kalkýnma bankalarý. Varlýða dayalýmenkul kýymet neye karþýlýk ihraç edilir? Borçlu Cari Hesaplarýn Alacak Bakiyeleri Mevduat sahiplerinin bankalarda açtýrdýklarý hesaplara alacaklý cari hesaplar. ipotekle kazanýlan alacak haklarýný teminat göstererek tahvil ihraç etmektedirler. . Bu amaçla. Bazý ülkelerde ipotek karþýlýðý kredi veren bankalar. Bankacýlýkla ilgili alacak ve borç iþlemlerinin bir bölümü çekle yürütülmektedir. Türk bankacýlýk sisteminde tahvil ihracýile fon temini neden? önemsizdir? Varlýða Dayalý Menkul Kýymet Ýhracý Bankalar. ihracattan doðan alacaklar ve diðer alacaklar karþýlýk gösterilerek varlýða dayalý menkul kýymet ihracý yoluna giderler ve bu þekilde fon saðlayabilir ? ler. alacaklý hesaplar gibi bankalarýn müþterileri lehine açacaklarý kredilere ait bütün ödemeler çekle yapýlabilir. konut kredileri. kredi sahiplerinin bazen baþkalarýndan olan alacaklarýnýn tahsilinde bankalarý aracý yaptýklarý ve ellerindeki ticari senetleri tahsil edilmek üzere bankalara verdikleri de bilinmektedir. tahvil ihracý yoluyla saðlanan fonlar önemli bir yer tutmamaktadýr. Sözgelimi. buna karþýlýk bankalar tarafýndan müþterilere kredi niteliðinde açýlan hesaplara da borçlu cari hesaplar adý verilmektedir. kendilerine fon temini sýrasýnda ortaya çýkan kanuni karþýlýk ve disponibilite gibi yüklerden kurtulmak isterler.Tahvil Ýhracý Bankalarýn fon kaynaklarýndan biri de tahvil çýkarmaktýr. Türk bankalarýnýn toplam kaynaklarý içinde.

borçlu nitelikteki söz konusu hesaplar alacak bakiye verebilir. Bu yüzden. kredi faizleri ise ayný gün iþlemeðe baþlar. . ? Borçlu cari hesap ne zaman alacak bakiyesi verebilir? Alacaklý ve Borçlu Cari Hesaplarda Faiz Ödeme Yöntemlerindeki Farklýlýk Alacaklý cari hesaplarýn faizlerinin yýlda bir kez ve yýl sonunda hesaplanmasýna karþýlýk. Bu arada geçen zaman. birçok borçlu cari hesabýn alacak bakiyelerinin birleþmesi ile ortaya bankalar açýsýndan önemli bir fon kaynaðý çýkmýþ olur. borçlu cari hesaplarýn faizleri genelllikle üçer aylýk dönemler itibariyle hesaplanmaktadýr. Böylece. banka için bir fon kaynaðýnýn doðmasýna imkân saðlar. mevduat faizleri birgün sonra. Bunun yaný sýra.müþterileri adýna yapacaklarý bu tahsilatlarý onlarýn borçlu cari hesaplarýna alacak olarak yazarlar.122 . Bankalar özellikle kýsa vadeli kredilerin finansmaný için bu kaynaðý kullanýrlar.

Diðer özel kesim iliþkile ise. bankalara çeþitli kamu ve özel kuruluþlar tarafýndan yatýrýlan maaþ ve ücretlerin. T. Bunlar. Özel kesimle olan finansal i iþkiler. çeþitli kesimlerle olan finansal iliþkileri bakýmýndan üç grupta ele almak mümkündür. Merkez Bankasý'nýn ekonomik kesimle olan iliþkileri. çeþitli sektörlerde yer alan özel sermayeli kuruluþlara dolaylý finansman imkânlarýnýn saðlanmasý sürecini içermekte ve bu kuruluþlara mevduat ve ticaret bankalarý ile kalkýnma ve yatýrým bankalarý aracýlýðýyla reeskontiþlemi çerçevesinde finansman saðlanmasýdýr. mevduat ve ticaret bankalarý ile kalkýnma ve yatýrým bankalarýdýr. bankalarýn geçici likidite ihtiyaçlarýný karþýlamak için onlara reeskont ve avans þeklinde kýsa vadeli krediler açar. ekonomik kesimle olan iliþkiler ve finansal kesimle olan iliþkileridir. Bu þekilde. Merkez Bankasý. Sözgelimi. . bankanýn ihracat ve ithalat iþlemlerini kredilendirme faaliyetine dayanmaktadýr. Kredilendirme.C. özel ve dýþ ekonomik kesimle olan iliþkilerdir. yüzen fon kapsamýna girer. Kamu kesimiyle olan finansal iliþkilerin esasýný Hazine'nin. kamu. bankalar çok düþük bir maliyetleönemli miktarda fon toplam olurlar. Bunlar. Ýktisadi Devlet Teþekküleri'nin ve Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri'nin kredilendirilmesi oluþturmaktadýr. Yüzen Fonlar Bankalarýn kasalarýna giren ve birkaç gün bekleyen her türlü fon.C. ? Yüzen fonlara bir baþka örnek veriniz? Bankalarýn belli baþlýfon kaynaklarýnelerdir? Bunlarýn en önemlisi? sizce hangisidir? TÜRKÝYE'DE BANKALARIN ÇEÞÝTLÝ KESÝMLERLE OLAN FÝNANSAL ÝLÝÞKÝLERÝ Türk bankacýlýk sisteminde yer alan bankalarý. çalýþanlar tarafýndan bankamatiklerden çekilinceye kadar bankalarda kalmasý bu duruma örnek olarak verilebilir. dolaylý ve dolaysýz finansman imkânlarýnýn saðlanmasý þeklinde olmakta ve/veya açýk piyasaiþlemlerine dayanmaktadýr. Merkez Bankasý ? Merkez Bankasý'nýn iliþkileri iki kýsýmda incelenebilir.Merkez Bankasý Kredileri Merkez Bankasý. Bankalarýfinansal kesimle iliþkileri bakýmýndan kaç grupta elealabiliriz? T. Bu krediler de önemli bir fon kaynaðýdýr.

reeeskont iþlemleri ve açýk piyasa iþlemlerinden kaynaklanan dolaylý ve dolaysýz finansman iliþkileridir. mevduat ve ticaret bankalarý. Bankacýlýk kesimiyle olan iliþkiler.Merkez Bankasý'nýn finansal kesimle olan iliþkileri. kalkýnma ve yatýrým bankalarý. mevduat munzam karþýlýklarý. Hazine ve uluslararasý finans kuruluþlarýyla yürütülmektedir. sermaye piyasasý ile ilgili kuruluþlar.123 . .

Nitekim. yine kýsa vadeli finansal araçlar yoluyla plase edilmesidir. sosyalgüvenlik kuruluþlarý. Bu bankalar. günümüzde bankacýlýk anlayýþý. Kalkýnma ve Yatýrým Bankalarý Türk Bankacýlýk Sistemi'nde özel bir yeri bulunan kalkýnma ve yatýrým bankalarý. T.C. Hazine. Bu iþlev nedeniyle.? Merkez Bankasýnýn çeþitli kesimlerle finansman iliþkisini açýklayýnýz. Merkez Bankasý Türk banka sisteminde nihai verici kurum niteliðinde olan Merkez Bankasý'nýn belli baþlý . belli aralýklarla sermaye piyasasýna da girerek orta ve uzun vadeli fon transferine yönelmektedir. mevduat ve ticaret bankalarý ile kalkýnma ve yatýrým bankalarýdýr. fon kaynaklarýnýn yapýsý bakýmýndan üç grupta incelemek mümkündür. Mevduat ve Ticaret Bankalarý Mevduat ve ticaret bankalarýnýn finans sistemi içerisindeki gelenekseliþlevi. sözkonusu bankalar para piyasasý kurumlarý olarak kabul edilmektedir. Kalkýnma ve yatýrým bankalarýn finansal iliþki içinde bulunduðu diðer kesimler. Merkez Bankasý. Merkez Bankasý. sadece vadesiz mevduatý kýsa vadeli kredilere dönüþtürme faaliyetinden ibaret deðildir. Bunlar. Hazine ve uluslararasý finans piyasalarý olarak sayýlabilir. sigorta þirketleri i e mevduat ve ticaret bankalarý olarak belirtilebilir. T. þirketler. sözkonusu yatýrým projelerini gerçekleþtiren iþletmelerin sermayelerine iþtirak ederek de fon temin etmektedirler. kýsa vadeli dolaylý finansal araçlar yoluyla saðlanan fon kaynaklarýnýn. orta ve uzun vadeli iþletme ve yatýrým kredileri yoluylafon transfer etmek amacýyla kurulmuþlardýr. mevduat ve ticaret bankalarý tarafýndan finanse edilemeyen yatýrým projelerine. tasarruf sahipleri (hanehalký).C. mevduat ve ticaret bankalarý artýk sadece kýsa vadeli fon arzeden kurumlar olarak kalmamakta. Bankalar hangi kesimlerle finansal iliþki içinde bulunmaktadýr? TÜRK BANKACILIK SÝSTEMÝNDE FON KAYNAKLARININ YAPISI ? Türk bankacýlýk sisteminde yeralan bankalarý. Öte yandan. uluslararasý finans piyasalarý. Mevduat ve ticaret bankalarýnýn finansal iliþki içinde bulunduðu kesimler. Merkez Bankasý.

Türkiye'de 1980 sonrasý dönemde bankacýlýk sektörünün kaynak yapýsýnda görülen önemli deðiþikliklerden birisi. bilançosunun pasifinde yeralan emisyon. toplam kaynaklar içinde mevduatýn payý artarken . döviz borçlarý.fon kaynaklarý. dýþ krediler ve bankalar tarafýndan yatýrýlan mevduat munzam karþýlýklarýndan oluþmaktadýr. Mevduat ve Ticaret Bankalarý Mevduat ve ticaret bankalarýnýn belli baþlý fon kaynaklarý. mevduat.124 . avans ve reeskont kredileri ile öz sermayedir.

öz sermaye. Yine ayný yýllarda. . Türk Bankacýlýk sisteminde fon kaynaklarýnýn yapýsýnasýl bir görünüm arzetmektedir? TÜRK BANKACILIK SÝSTEMÝNDE FON KAYNAKLARININ SON YILLARDA GÖSTERDÝÐÝ GELÝÞMELER Türk bankacýlýk sisteminde fon kaynaklarýnýn son yýllarda gösterdiði belli baþlý geliþmeler þu þekilde özetlenebilir: . Merkez Bankasý orta vadeli reeskont kredileri ile yurt içinde ve yurtdýþýnda pazarlanabilen tahvillerdir. 1980'li yýllarýn yeni fon kaynaklarýndan olan mevduat sertifikalarý 1990'lý yýllarýn baþýnda cazip olmaktan çýkmýþtýr. gelecekte nasýl bir geniþleme göstereceði bilinmemektedir. Öte yandan. sözkonusu dönemde faiz oranlarýnýn serbest býrakýlarak yükselmesine paralelolarak. Diðer yükümlülükler arasýnda bulunan ve baþlangýçta önemli ölçüde yaygýnlýk kazanan varlýða dayalý menkul kýymetlerin (VDMK). . Bu deðiþim. bankacýlýk kesiminin maliyeti oldukça yükselmeye baþlayan Türk Lirasý mevduat yerine alternatif kaynaklar aradýðýný ve bunun da dövizli mevduat ve krediler ile VDMK'daki artýþlar þeklinde kendini gösterdiðini gözönüne almak gerekir. TCMB'nin 1990'lý yýllardaki döviz cinsinden varlýklarý ve yükümlülükleri . Merkez Bankas mevduat ve ticaret bankalarýna saðladýðý reeskont imkânlarýný daraltmasýndan kaynaklanmýþtýr. Kalkýnma ve Yatýrým Bankalarý ? Kalkýnma ve yatýrým bankalarýnýn fon kaynaklarý içinde mevduat bulunmamaktadýr.avans ve reeskont kredilerinin payýnýn azalmasýdýr. 1980'li yýllardan sonra yeterli olmasa da belli biryükselme eðilimine g irmiþtir. T. . Türk Lirasý mevduat ve özellikle vadesiz mevduatýn toplam mevduatiçindeki payýnda önemli düþüþler gözle oplam döviz yükümlülüklerinde ciddi artýþlar kaydedilmiþtir. Bu bankalarýn baþlýca fon kaynaklarý. Bankacýlýk sisteminde kredi/mevduat oranlarý 1980'li yýllarda önemli ölçüde gerilemiþtir. uluslararasý finans kuruluþlarý ile mevduat ve ticaret bankalarýndan saðlanan döviz ve Türk Lirasý krediler. . bankalarýn TCMB vasýtasýyla saðladýklarý avans ve reeskont imkânlarý da daralmýþtýr. Bir finansal derinleþme göstergesi olan bankalarýn toplam yükümlülükler/GSMH oraný.C.

125 . .önemli ölçüde artýþ kaydetmiþtir . Merkez Bankasý parasý ve özellikle emisyonun toplam yükümlülükler içindeki payý 1987 yýlýna kadar düþüþ kaydetmiþ. ancak bu yýldan sonra izlenen para politikasýna paralel olarak belirli artýþlar göstermiþtir.

9 11.2 2. Bankalarýmýz Yýllýk Raporlarýndan yararlanýlarak hesaplanmýþtýr.7 1.Tablo : 7.7 10.1 Toplam Mevduatýn Vade Cinsinden Daðýlýmý (%).126 .5 2.2 5.5 1 Ay 10.6 13.6 Resmi Mevduat (%) 2.6 32. Bankalarýmýz Yýllýk Raporlarýndan yararlanýlarak hesaplanmýþtýr. Tablo : 7.4 28.4 1 Yýl 22.4 29.780 112.0 31.910 189.4 29.6 20.2 10.3 10.5 20. 235 72. Mevduat (Milyar TL) 48.4 11.3 12.2 6 Ay 12.1 36.7 10.0 6.5 18.6 34.9 33.1 Kaynak : Türkiye Bankalar Birliði.4 0.3 10.1 0.0 22.4 Bankalar Mevduatý (%) 6.0 1.2 2.788 330.4 Diðer Mevduat (%) 12. (1990-1994).006 Toplam Mevduat(Milyar TL) 62.7 10.4 Döviz Tevdiatý (%) 22.1 17.9 35.388 300.0 11.404 95.2 TL.3 Ticari Mevduat (% 15.3 12.9 30.9 2.8 39. Mevduat Türü 1989 1990 1991 1992 1993 Tasarruf Mevduatý (%) 36. (1990-1994).1 0.1 0.8 29.7 3.009 0.5 12.8 7.5 14.7 11.2 33.8 2-5 Yýl 0.2 Mevduat Kompozisyonundaki Geliþmeler. Vade Cinsi 1989 1990 1991 1992 1993 Vadesiz 34.6 Mevduat Sertifikasý (%) 3.0 3 Ay 19.193 544.966 Kaynak : Türkiye Bankalar Birliði.7 23.4 15. .318 166.3 15.0 10.

ihtiyat akçeleri. hamiline yazýlý mevduat sertifikasý. ancak bu tarihten sonra özsermayenin nispi payýnda düþüþ görülmüþtür. mevduat. bankalarýn muhtemel risklerini karþýladýktan sonra. Bankacýlýk faaliyetinin en önemli prensibi. Bankalarýn belli baþlý fon kaynaklarý. Nitekim. Buna görebir banka iþletmesi.. asgari olarak mevduat sahiplerinin haklarýný koruyacak düzeyde sermayeye sahip olmasý þeklinde tanýmlanmaktadýr. Türk bankacýlýk sisteminde fon kaynaklarýnýn son yýllarda gösterdiði geliþmeler nelerdir? Özet ? Bankalar esasen para alým satýmý ile uðraþan iþletmelerdir. varlýða dayalý menkul kýymet ihracý. Bir banka bilançosunda fon kaynaklarý. bankalarýn özsermayelerinin pasif toplamý içindeki payý hýzla gerilemiþtir. banka bilançolarýnýn dengede olmasýdýr. Türkiye'de bankalar çeþitli kesimlerle olan finansal iliþkileri bakýmýndan üç grupta ele alýnabilir. . Bunlardan T. mevduat olarak veya baþka þekiller topladýðý fon kaynaklarýnýn. özsermaye. bilançonun pasifinde yer alýr ve bankanýn yükümlülüklerini oluþturur. alacaklý ve borçlu cari hesaplarda faiz ödeme yöntemlerindeki farklýlýk. Merkez Bankasý kredileri ve yüzen fonlardýr. Bu çerçevede oluþturulan "sermayetabaný yükümlülükler standart rasyosu" ile uyulmak zorunda olunanoran 1991'de %8'e yükseltilmiþtir Bu düzenlemeye paralel olarak. 1989 yýlýnda bankalarýn sermaye ve özkaynaklarýnýn risklerini karþýlayabilecek bir düzeye çýkarýlmasý ve sermaye yetersizliðinden doðabilecek risklerin azaltýlmasý amacýyla 3182 sayýlý Bankalar kanunu'na dayanýlarak bir teblið çýkarýlmýþtýr. tahvil ihracý. Bu teblið. Sermaye yeterliliði. Buna göre. 1980-1991 döneminde özsermayenin pasif toplamý içindeki payý artýþ eðilimine girmiþ. AB mevzuatýna paralel bir standart rasyo tanýmý yaparak bankalarýn buna uyma zorunluluðunu getirmiþtir. kanuni karþýlýk ve disponibilite yükümlülükleri olarak ayýrmak zorunda olduðu miktarý dýþýndaki bölümünü kredi olarak verir. borçlu cari hesaplarýn alacak bakiyeleri.C. bankacýlýk sisteminde para ikamesi vedöviz yönetiminde açýk pozisyon ndýðý 1992 ve 1993 yýllarýnda.Merkez Bankasý'nýn iliþkileri.

sigorta þirketleri ile mevduat ve ticaret bankalarý olarak belirtilebilir. Mevduat ve ticaret banka . kalkýnma ve yatýrým bankalarý. özel ve dýþ ekonomik kesime yöneliktir. Merkez Bankasý. Merkez Bankasý'nýn finansal kesimle olan iliþkileri ise. Türkiye'de bankalarý fon kaynaklarýnýn yapýsý bakýmýndan üç gruptaincelemek mümkündür. Hazine. Kalkýnma ve yatýrým bankalarýnýn finansal iliþki içinde bulunduðu kesimler. Hazine ve uluslararasý finans kuruluþlarýyla yürütülmektedir. uluslararasý finans piyasalarý. kamu.ekonomik kesimle ve finansal kesimle olan iliþkiler olmak üzere ikiye ayrýlýr. þirketler. Hazine ve uluslararasý finans piyasalarý olarak sayýlabilir. emisyon. þirketler. döviz borçlarý. sermaye piyasasý ile ilgili kuruluþlar.C. sosyal güvenlik kuruluþlarý. Bunlardan T. dýþ krediler ve bankalar tarafýndan yatýrýlan mevduat munzam karþýlýklarýdýr. Merkez Bankasý'nýn ekonomik kesimle olan iliþkileri. Mevduat ve ticaret bankalarýnýn finansal iliþki içinde bulunduðu kesimler. Merkez Bankasý. tasarruf sahipleri (hanehalký). Merkez Bankasý'nýn belli baþlý fon kaynaklarý. mevduat ve ticaret bankalarý.127 .

Bankalar topladýklarý fon kaynaklarýnýn tamamýný kredi olarak verebilir.C. Bankalar esasen para alým satýmý ile uðraþýrlar.larýnýn belli baþlý fon kaynaklarý. Özsermaye d. Borç isteyen þirketler 4. Ýhtiyat akçeleri d. Tasarruf sahipleri (Hanehalký) d. Mevduat e. Emisyon b. c. Aþaðýdakilerden hangisi T. Sorular 1. Mevduat b. Aþaðýdakilerden hangisi bankalarýn fon kaynaklarýndan deðildir? a. 2. Kalkýnma ve yatýrým bankalarýnýn belli baþlý fon kaynaklarý ise. Özsermaye c. Merkez Bankasý orta vadeli reeskont kredileri ile yurt içinde ve yurt dýþýnda pazarlanabilen tahvillerdir. d. Bankalar mevduat toplayan kurumlardýr. Krediler e. Aþaðýdakilerden hangisi mevduat ve ticaret bankalarýnýn fon kaynaklarýndan biri deðildir? a. Mevduat ve ticaret bankalarý e. Yüzen fonlar 3. Sosyal güvenlik kuruluþlarý c. Hamiline yazýlý mevduat sertifikasý . özsermaye. Sigorta þirketleri b. Merkez Bankasý'nýn finansal iliþki içinde bulunduðu kesimlerden biridir? a.128 . b. e. Banka bilançosunda fon kaynaklarý pasifte yer alýr. mevduat. avans ve reeskont kredileri ve özsermayedir. banka bilançolarýnýn dengede olmasýdýr. uluslararasý finans kuruluþlarý ile mevduat ve ticaret bankalarýndan saðlanan döviz ve Türk Lirasý krediler. Bankacýlýkla ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? a. Bankacýlýk faaliyetinin en önemli prensibi. Avans ve reeskont kredileri c.

Kaynakça ÇIKRIKÇI. Nazým ve SOMEL. 1995. Oðuz. YILDIRIM. 1980-1991 döneminde bankalarýn pasif toplamlarý içindeki payý artýþ eðilimine giren özsermayenin nispi payýnda bu dönemden sonra düþüþler görülmüþtür. Ankara. Mustafa. Sevdil ve ALTUÐ. ÖNDER. Para. 1980'li yýllarýn yeni fon kaynaklarýndan olan mevduat sertifikala rý 1990'lý yýllarýn baþýnda cazip olmaktan çýkmýþtýr. Ankara. Ezgi KitabeviYayýnlarý. Türk Bankacýlýk Sisteminin Deðerlendirilmesi: 1980-1993 Dönemi.B'nin 1990'lý yýllardaki döviz cinsinden varlýklarý ve yükümlülükleri önemli ölçüde a b. T. c. Aþaðýdakilerden hangisi Türk bankacýlýk sisteminde fon kaynaklarýnýn son yýllarda gösterdiði belli baþlý geliþmelerden biri deðildir? a. PARASIZ. SPK Yayýn No: 17.C. Türk Lirasý mevduat ve özellikle vadesiz mevduatýn toplammevduat içindeki payýnda önemli týþlar gözlenirken. 1992 . Ýlker. TOPRAK. Metin. Finansal Yapýve Politikalar. 1990. Cem. MPM Yayýn No: 424.129 . Bursa. 1996. Ankara. Turhan Kitabevi Yayýnlarý. Türk Bankacýlýk Sistemine Ýliþkin Bir Deðerlendirme (1973-1988). TÜREL. Türk Ekonomisinde Yapýsal Dönüþümler: 19801995. Türkiye'de Kamu Maliyesi. 1993. Ýstanbul. 1992-93 yýllarýnda açýk pozisyon artmýþtýr.5. toplamdöviz yü-kümlülüklerinde ciddi düþüþler kaydedilmiþtir. Oktar. Tarih Vakfý Yurt Yayýnlarý. Banka ve Finansal Piyasalar. d. e.M. Ýzzettin. EKÝNCÝ. .

ticari kredilerin sektörel. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde. Çalýþma BiçimineÝliþkin Olarak. Üniteyi çalýþýrken bankalarýn fon kullaným alanlarýný inceledikten sonra. Ünitede bankalarýn fon kullanýmýnýn hangi unsurlardan oluþtuðu açýklanacaktýr. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. vadelerine ve bölgelere göre daðýlýmý üzerinde de durulacaktýr. -130 .. Ünitemizin temel konusu.ÜNÝTE 8 Bankalarýn Fon Kullanýmý ve Türkiye'de Ticari Krediler Bu Ünitede. üniteyi tekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. Ayrýca Türk bankacýlýk sisteminde son yýllarda fon kullanýmýnýn gösterdiði geliþmeler.. bankalarýn fon kullanýmýnýn incelenerek. fon kullanýmýnda son yýllarda görülen geliþmeleri de anlamaya çalýþýnýz. Türkiye'de ticari kredi uygulamasýnýn incelenmesidir.. bankacýlýk sistemi kaynaklarýnýn kullanýmýnda kamu ve özel kesim ayýrýmý. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz..

Bankalar. özellikle ticari iliþkilerde çok sýk kullanýlýr. Buna göre. vadelerine göre müþterilerine üç çeþit kredi açarlar. kýsa. iskonto edilebilen bir senetle teminat altýna alýnýr. Bankalarýn fon kullanýmýkaç grupta toplanabilir? Bankalarýn fon kullanýmý üç grupta toplanabilir: Krediler . Ýskontolu kredi. Bir banka bilançosunda fon kaynaklarýnýn kullanýmý. topladýklarý fonlarý çeþitli þekillerde kullandýrarak reel kesimi yönlendirirler. belli bir bedel ya da iskonto . diðer yandan hanehalkýnýn bir takým harcamalara giriþmesini mümkün kýlar. beraberinde kredi geniþlemesini de getirir. ülke ekonomisindeki üretim faaliyetlerini finanse ederler. ekonomideki gerçek faaliyet düzeyini belirtmekte olup. ekonomik faaliyetleri daraltýcý etki yapar. Kredi uygulamasý. hükümetlerpara politikasýný kulla ak öncelikli sektörlere müdahale imkâný bulurlar. iþletme kredileri bu gruba girer. Firmalar. Ekonomik büyüme. para otoritelerinin kredi arzýný kýsmaya dönük müdahaleleri. Ýskonto. Bu yüzden. Kredi vadesi en çok 9 ay veya 1 yýl olan ticari kredilerle. Vadelerine göre bankalar kaç çeþit kredi açarlar? Bankalar. deðiþik kaynaklardan saðladýklarýfonlarýn kanunen ayýrmak zorunda olduklarýmunzam karþýlýk ve disponibilite yükümlülükleri dýþýnda kalan bölümünü kullanabilirler. bankanýn elindeki senet Merkez Bankasý'na satýlabilir. Böylece. bankalarý belli bir riskle karþý karþýya býrakýr. Bankalarýn kýsa vadeli kredileri. bilançonun aktifinde yer alýr. vadesi gelmemiþ bir senedin. Bankalar açtýklarý kredilerle. bir banka borçlarýný ödeme gücüne sahip olmalýdýr. orta ve uzun vadeli kredilerdir. banka tarafýndan verilen kredi.BANKALARIN FON KULLANIMI ! . bir yandan þirketlerin sabit sermaye yatýrýmlarýnýn finansmaný ve iþletme sermayesi ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýna imkân saðlarken. kýsa vadeli kredilerin firmalarýn geçici finansman gereksinimlerini karþýladýðý söylenebilir. giriþimciler tarafýndan beklenen ekonomik faaliyetlere baðlýdýr. Bankalar. Ani bir likidite krizi durumunda. Bunlar. Kredinin üretim faaliyetleri üzerindeki doðrudan etkisi nedeniyle. Öte yandan. üretimin baþlangýcýndan üretilen mallarýn satýþýna kadar geçen sürede krediye ihtiyaç duyarlar. Yani.

oraný karþýlýðýnda vadesinden önce ödenmesi anlamýna gelir. Bunlardan satýcý kredisi. poliçegibi) bir alacak sened ini satýcýya verir.131 . sözkonusu banka ilk alacaklýnýn yerine geçtiði için. senedi vadesi dolunca tahsil eder. genellikle iki tür iskontolu kredi sözkonusudur. Satýcýlar ticari senetleri vadesi gelinceye kadar ellerinde tutmazlar ve alacaklarýnýn karþýlýðýný hemen sermayelerine ilave etme ihtiyacýný duyarak ellerindeki senetleri ilgili bankadan kredi istemek için kullanýrlar. Burada. ticari senet olarak bilinen (bono. Böylece alýcý. senedi iskonto etmeyi kabul eder ve Merkez Bankasý'nýn belirlediði oran üzerinden kalan vade ile orantýlý olarak iskonto miktarý hesaplanýr. ticari ödemelerin vadeli olarak gerçekleþtirilmesi halinde satýcýnýn alýcýya açtýðý kredidir. Diðer bir iskontolu kredi türü banka kredisidir. Banka. . Öte yandan.

Bankanýn ihracatçý tarafýndan kendi üzerine çekilecek bir poliçeyi kabul etmesi bir çeþit kredi iþlemidir. teminat veya açýk kredi karþýlýðýnda ihtalatçýya verilir ve poliçe muhabire gönderilir. muhabir banka aracýlýðýyla poliçenin kabul edileceði ihracatçýya bildirilir. bir bankaya müracat ederek alacaklý tarafýndan çekilecek bir poliçeyi kabul etmesini isteyebilir. bankalarýn maddi varlýðý. kredi alan kiþi aldýðý . Avans olarak da adlandýrýlan kiþisel krediler. B elgeler bedelin ödenmesi . Bunlar akreditif ve akseptans olarak belirtilebilir. kredi alanla birlikte. Belgelerin uygunluðu kontrol edildikten sonra banka. bir kimsenin talebi üzerine bir bankanýn þubeleri veyamuhabirleri nezdinde herhangi bir kimse veya firma lehine açýlan kredidir. Ýhracatçýnýn poliçe ilebirlikte gönderece bankaya geldiðinde ihtalatçýya bildirilir. Açýk kredi. Ekonomik yaþamda bazý alacaklar. firmalarýn ihracat ile ilgilifaaliyetlerinden doðmaktadýr. Bir baþka kýsa vadeli kredi türü. belli kiþisel ve maddi teminata dayanmakla birlikte. Akseptans nedir? Akseptans. B ülkesindeki bir ihracatçýdan satýn aldýðý mallarýn bedelini ödemek amacýyla bir bankaya baþvururak. bu bankanýn B ülkesindeki muhabiri nezdinde ihracatçý lehine kredi açtýrabilir. Dýþ ticaretle ilgili kredi iþlemelerinde iki uygulama vardýr. Bu krediler sýnai. kabul kredisi olarak da adlandýrýlmaktadýr. Akreditif nedir? Akreditif. A ülkesindeki bir ithalatçý. Dýþ ticaretle ilgili krediler de bankalarýn önemli fon kullaným alanlarýndan biridir. açýlan kredinin banka lehine rehnedilen mal veya senetlerle avanslarýn baðlanmasý þeklinde olur. baþka bir kimsenin açýlan kredilen sorumlu olmayý kabul ve taahhüt ettiði kredi türüdür. Açýk kredi. Eðer A ülkesindeki bir ithalatçý. poliçe üzerine kabulþerhi koyarak imza eder. Böylece. Kiþisel krediler kendi aralarýnda altý gruba ayrýlýr. Örneðin. . mal bedelini belli bir süre sonunda ödemek için B ülkesindeki bir ihracatçý ile anlaþýrsa. . Ýthalatçý ile anlaþtýktan sonra. kiþisel kredilerdir. ihracatçý alacaðýný lehine açýlan kredi koþullarýna göre muhabir bahkadan tahsil eder. Burayakadar anlatýlan ul kredisi adý verilir.. Bunlardan senetlerle ya da mallarla teminata baðlanmýþ avanslarýn iþlemesi. rehinli veya rehinsiz olarak düzenlenebilir. ticari veya zirai iþletmelere kendi faaliyetlerinin niteliðine göre verilmektedir. ahlâki durumu ve iþlerinin gidiþine göre krediyi vadesinde ödeyeceðine kesin olarak inandýklarý kimselere açýlýr . Kefalet karþýlýðý açýlan krediler.

Sözkonusu kredi. özellikle bankalarla sürekli iliþki durumunda bulunan sýnai ve ticari iþletmelere uygun bir kredidir. kredi alan iþletmenin faiz yükünü azaltarak elinde atýl para tutmasýný önler. Tahsilatýn faiz ve zaman kaybý olmadan bankaya yatýrýlmasýna olanak veren bu kredi türünde iþletme. Röpor. iþletmeler tarafýndan iþin durumuna ve ödeme gereksinimine göre kullanýlabilir. Bu uygulama. kiþisel kredi türlerinden olan borçlu cari hesap kredisi. genellikle uzun vadeli kredileri karþýlamak üzere gayri menkul rehni þeklinde açýlan kredidir.krediden dolayý bankaya tüm varlýðý ile sorumludur. Son olarak. Çünkü bu iþletmelerin gelirleri ile harcamalarý ayný zamana rastlamaz. menkul kýymetlere sahip olan bir kimsenin bunlarý bir bankaya belli bir vade sonunda yeniden satýn almak koþuluyla satmasýdýr. açýlan kredinin sýnýrý içinde kalmak koþulu ile bankadan istediði miktarda para çekebilir ve vadeyi beklemeden bankaya istediði miktarda ödemede bulunabilir. Ýpotek kredisi.132 . .

iþ letmenin masraflarýný ödenmesinden. birkaç haftadan bir kaç aya kadar deð iþ en finansman ihtiyacý için. mal gümrükten geçerek depoya veya iþ yerine sevkedilinceye kadar ortaya çýkan gereksinimleri (gümrük vergisi. Sözkonusu üretim faaliyetlerinde. Makbuz malýn mülkiyetini gösterirken. gelirlerini elde edeceð i tarihe kadar geçen sürede likidite ihtiyacýný karþ ýlayan bir finansman kaynað ýdýr. Döviz kazandýrýcý giriþ imlerin finansmanýný sað layan ihracat kredisi. Bunlardan kampanya kredileri. nakliye ve komisyon gibi harcamalar) . Sözkonusu kredi. ihtiyacýn niteliði ve borçlunun kiþiliðine göre deðiþik kredi türleri de mevcuttur. satýn alýnan ithal mallarýn fabrika çýkýþ ýndan genel mað azalara geliþ ine kadar geçen sürede finansman imkaný sað lar. Burada. herþ eyden önce kârlý bir iþ sayýlmaz. masraflar (ücretve kira gibi) sürekli ken. Ýthalat kredisi ile de. iþ letmelerin finansman ihtiyaçlarýný özkaynaklarý ile karþ ýlamalarý rasyonelbir davranýþ deð ildir.! ! Ýþletmeler ve hanehalkýaçýsýndan bazýözel ihtiyaçlara cevap verme durumu sözkonusu olduðunda. gelirler periyodiktir. Bu belgelerden birisi makbuz dið eri ise varant belgesidir. varant mal üzerindeki rehin hakkýný temsil eder. Üretim ve ticaretin mevsimkoþ ullarýna ve periyodik harektelere bað lý olduð u faaliyet alanlarýnda. Çünkü. elde bütün yýl boyunca likidite bulundurmak. genel mað azalara mal teslim eden bir tacire iki ayrý belge verilir. Bu yönünle kampanya kredileri. ithalatçýlara. ithalat ve ihracat kredisidir. Varant. önemli bir teþ vik unsuru olmakla birlikte dið er kredilere göre risklidir. mevsimlik üretimlerin finansmaný kolaylaþ týrmaya yöneliktir. mal garantisine dayanan bir kredi türüdür. Bir baþ ka özel kredi uygulamasý.

bankalarýn en fazla kullandýrdýklarý fon kaynaklarýndan sayýlmaktadýr. Merkez Bankasý'nýn orta vadeli senetleri reeskonta kabul etmesi. iþ letmelerde yeni üretim birimlerinin kurulmasý. Buraya kadar ele aldýð ýmýz kýsa vadeli kredi türleri. iade fonu. Bankalar tarafýndan devlet tahvili ve hazine bonosuna yapýlan yatýrým. kalkýnma planlarýnda mevduat ve ticaret bankalarýnýn orta vadeli kredilere yönelmeleri için bazý özendirici tedbirler getirilmiþ tir. mevduat munzam karþ ýlýklarý farklýlaþ týrmasý. varolan tesislerin büyütülmesi ve modernizasyonu veya iþ letmelerin net iþ letme sermayelerinin güçlendirilmesi amacýyla ve sürekli olarak bulundurulmasý gereken asgari stoku elde tutabilmek için kullandýrýrlar. Orta vadeli krediler. banka kaynaklarýnýn likiditesini ve esneklið ini azalttýð ýndan ötürü pek yaklaþ mamaktadýr. bankalarýn devlete kýsa vadeli finansman açýklarý nedeniyle sað ladýklarý önemli bir imkândýr. faiz farký. devlet tahvili ve hazine bonosu satýn alýmý ise. yalnýzca stopaj kesintisi sözkonusu olduð undan ve bu yatýrým araçlarý vergiden muaf olduð u için oldukça caziptir. süresi 1 ile 5 yýl arasýnda bulunan kredilerdir. Türkiye'de mevduat ve ticaret bankalarý. Bunun dýþ ýnda daha az sýklýkta kullandýrýlan orta ve uzun vadeli krediler de sözkonusudur. Bu çarpýk finansman biçiminin deð iþ tirilmesi amacýyla. sanayi sektörünün finansmaný için gerekli olan orta ve uzun vadeli kredilere. faiz farklýlaþ týrmasý. kaynak kulanýmýný destekleme fonu. yatýrýmlarýný ve iþ letme sermayesi ihtiyacýný zaman zaman kýsa vadeli kredilerle finanse etmek durumunda kalmaktadýr. iþ letme ve yatýrým kredileri olmak üzere iki bölüme ayrýlmaktadýr. Orta vadeli krediler kullanýlma amaçlarýna göre. vergi istisnasý ve bankalarýn bir bölümünün orta vadeli kredilere yönlendirilme zorunluluð udur.karþ ýlamaya yöneliktir. . Bunun sonuncunda da sektör. Bankalar orta vadeli kredileri. Bunlarýn baþ lýcalarý. Öte yandan.

.133 .

kapasiteyi artýrmak. 5 yýldan fazla vadeli yatýrým ve tesis kredileridir. iþletmelerin bu çeþit harcamalarýna yatýrým harcamalarý veya sabit sermaye harcamalarý adý verilmektedir. Buradan hareketle. teþvik belgeli yatýrým kredisi ve teþvik belgeli iþletme kredisi gibi türlere de ayrýlmaktadýr. iþletmeler banka kredilerine baþvurarak finanse ettikleri normal üretim harcamalarýnýn yansýra.. ek tesis açmak ve mevcut tesisleri modernize etmek amacýyla açýlan kredilerdir. Ancak. Ülkemizde yatýrým projelerinin orta ve uzun vadeli kaynaklarla finanse edilmesi. Öte yandan. Ancak. önemli sorunlarý da beraberinde getirmektedir. yapýlacak ödemelerin uzun bir zaman alacaðý ortaya çýkar. Öte yandan. Yatýrým kredileri. sözgelimi teçhizat. sermaye piyasasýnýn yeterince geliþmemiþ olmasý ve tahvil arzýndaki sýnýrlar bu sorunlar arasýnda sayýlabilir. iþletmelerin iþ hacmi geniþledikçe ve kredili satýþlar arttýkça yükselen net iþletme sermayesi ihtiyacý. ister iþletme kredisi isterse yatýrým kredisi olsun. faydalarý uzun bir döneme yayýlabilecek olan harcamalarda da bulunurlar. Genellikle. iþletme tarafýndan ödünç olarak alýnan kredi için ödenecek faiz oraný da gözönüne alýndýðýnda. orta vadeli taleplerini de artýrmaktadýr. sýnai iþletmelerin döner sermaye açýklarýna yönelikolarak açýlan kredile n iþletme sermayesi ihtiyacý kýsa sürelidir. Belli bir maliyeti sözkonusu olan yatýrýmlarýn yaþam süresi de uzundur. Bütün orta vadeli krediler. mikro düzeydeiþletmelerin makro düzeyde de ulusal ekonomi nin üretim potansiyelininharekete geçirilmesinde uzun vadeli kredi ihtiyacýnýn son derec e önemli olduðu söyenebilir. Uzun vadeli krediler. Ýþletmelerin özkaynak yetersizliði. kurulu olaný geniþletmek. yatýrýmýn maliyeti normal olarak yýllýk gelirinin üzerindedir. Uzun vadeli krediler. Buna karþýlýk. anonim þirketlerin sermaye artýrýmý ve hisse senedi çýkarmada karþýlaþtýðý güçlükler. orta vadeli krediler teþvik belgesine dayandýrýlmýþ olup olmadýðýna göre. yeni tesis kurmak. ülke ekonomisi açýsýndan neden önemlidir? . bir giriþimci yaptýðý harcamalara eþit düzeyde bir geliri saðlamayý ayný dönem boyunca bekleyemez. baþta merkez bankasý olmak üzere kamu sermayeli ihtisasbankalarý ile diðer mevduat ve ticaret bankalarý vermektedir. kalkýnma ve yatýrým bankalarýnýn faaliyet alanýna girer. . arazi ve bina satýn alýnmasýgibi. Zaten. Türkiye'de bu bankalarýn kaynak yetersizliði nedeniyle sözkonusu kredileri. iþletme kredisi nedir? Ýþletme kredileri.

borçlu þirketlerin mevcut durumunu ve faaliyetlerini yakýndan izlemek isterler. esas itibariyle ticari bankalarýn iþlevleri ve fon kullaným alanlarý arasýnda saymak mümkün deðildir. . ekonomik koþullar nedeniyle sözkonusu bankalar zamanla sýnai ve ticari iþtiraklere yönelmek durumunda kalmýþlardýr. bazen siyasi nedenlerle bazen de þirketi çalýþabilir hale getirebilmek amacýyla ortaklýk payýna dönüþtürülmektedir. Bankalar niçin iþtirakte bulunurlar? Bu geliþmenin belli baþlý nedenleri þöyle özetlenebilir: . Böyle durumlarda.Ýþtirakler ? . . Bankalar açtýklarý kredilerin güvenliði bakýmýndan. Ancak. özellikle kamu bankalarý tarafýndan verilen kredi miktarlarý. Bazý þirketler bankalardan saðladýklarý kredileri geri ödemede güçlüklerle karþýlaþýrlar.134 . Bankalarýn iþtiraklerini.

Ýþtirakler hesabý fiyat artýþlarýndan ayný oranda olumsuz yöndeetkilenmezler. Buna göre. topladýklarý mevduatlarý kendi þirketlerine yönlendiren aile bankalarýna da rastlanmakta. Ticari bankalarýn aktiflerindeki devlet tahvilleri ve hazine bonolarý önemli miktarlara ulaþmaktadýr. kre di talebinin düþük olduðu ya da devletin bütçe açýklarýný iç borçlanmayla finanse ettiði dönemlerde bankalar tahvil satýn alabilirler. kamu yatýrýmlarý dýþýndaki yatýrýmlarý ya aile þirketlerinin tasarruflarý ya da ticaret bankalarýnda biriken fonlar aracýlýðý ile finanse edilmektedir. devlet de zorlayabilir. tahviller faiz getirisi saðlamakla birlikte. . kendileri için kârlý iþtiraklere katýlma imkânýný saðlamaktadýr. fon kaynaklarýnýn bir bölümünü tahvillere ve hisse senetlerine yatýrabilirler. enflasyon oraný kadar ana para kaybýna neden olmaktadýr. bir bankayý sermayelerine ortakalarak finansman sorununa çözüm bulmaya çalýþýrlar.. Bu nedenle. Bu yola gönüllü de gidilebilir. Genel olarak. Bankalarýn kaynak kullanýmýnýn güvenliðini düþünerek aldýklarý böyle bir önlem. Genelolarak. ticari bankalar aktiflerinin reel deðeri ni korumak için. Burada amaç. Menkul Kýymet Plasmanlarý Bankalar. Geliþmekte olan ülkelerde örgütlenmiþ sermaye piyasasýnýn yeterince geliþmemiþ olmasý nedeniyle. önce bir bankanýn hisse senetlerini toplayarak yönetsel ve parasal gücü kontrol altýna almak. Bu arada. daha az banka iþtiraki bulunan þirketlere ait hisse senetleri ise tahvil ve hisse senetleri cüzdaný hesabýnda gösterilmektedir. Türkiye'de de büyük holdinglerin bir veya birkaç bankaya sahip olmak için çalýþtýklarý görülmektedir. bu gibi uygulamalar ise bankalarýn holdingler arasýnda paylaþýlmasýna yol açmaktadýr. . . Sermayesinde%15'den fazla banka iþtiraki bulu nan þirketlere ait hisse senetleri iþtirakler hesabýnda. daha sonra da bankanýný topladýðý fon kaynaklarýný kendi amaçlarý doðrultusunda kullanmaktýr. özellikle fiyat artýþlarýnýn hýzlý olduðu dönemlerde iþtirak portföylerini geniþletme yoluna giderler. Oysa hisse senetlerinde durum farklýdýr. Çok ortaklý þirketler bazý dönemlerde ek finansman kaynaðý saðlamakta güçlük çekerler.

tahvillere yapýlan plasman.C. T. kredi talebindeki dalgalanmalarý karþýlamaya yardým eder. fon kullanýmlarýnýn yapýsý bakýmýndan üç grupta incelemek mümkündür. Bunlar. Öte yandan. Geleneksel olarak bankalar ellerindeki fon kaynaklarýnýhangi alanlarda kullanýrlar? TÜRK BANKACILIK SÝSTEMÝNDE FON KULLANIMININ YAPISI ? Türk bankacýlýk sisteminde yer alan bankalarý. bankalar açýsýndan olduðu kadar genel ekonomi açýsýndan da yüksek risk doðurur. bankalarýn bazý dönemlerde piyasaya büyük miktarda tahvil arzederek bunlarý paraya çevirmek istemeleri.Ekonomide kredi talebi arttýðý zaman da ellerindeki tahvil stokunu nakde dönüþtürerek kredi imkanlarýný artýrabilirler. piyasada panik yarataraktahvil fiyatlarýnýn aniden düþmesine y ol açabilir. Böylece.135 . . mevduat ve ticaret ba rý ile kalkýnma ve yatýrým bankalarýdýr. Bu durum. MerkezBankasý.

Hazine'ye açýlan krediler. daðýtýlmayan hesaplar içerisinde yer alan döviz ve efektif mevcutlarý. kamu idarelerinden olan alacaklar. iþtirakler ve sabit kýymet alýmlardýr.C.1 Türkiye'de Bankalarýn Fon Kulanýmýnýn Gösterdiði Geliþmeler Yýllar Kredilerin Aktif Toplamý Ýçindeki Payý (%) Ýþtiraklerin Aktif Toplamý Ýçindeki Payý (%) Menkul Kýymetlerin AktifToplamý Ýçindeki Payý (%) 1989 42. Türk bankacýlýk sisteminde yer alan bankalarýn fon kullanýmlarýnýn yapýsýnasýl bir görünüm arzetmektedir? TÜRK BANKACILIK SÝSTEMÝNDE FON KULLANIMININ SON YILLARDA GÖSTERDÝÐÝ GELÝÞMELER Türk bankacýlýk sisteminde fon kullanýmýnýn son yýllarda gösterdiði belli baþlý geliþmeler þu þekilde özetlenebilir: Tablo: 8. Merkez Bankasý Türk banka sisteminde nihai ödünç verici kurum niteliðinde olan Merkez Bankasý'nýn belli baþlý fon kullaným alanlarý. mevduat ve ticaret bankalarý tarafýndan finanse edilemeyen yatýrým projelerine. Bu bankalarýn belli baþlý fon kullaným alanlarý. gayrimenkuller ve çeþitli alacaklardýr.6 1990 47. KÝT kredileri ve bankalara kullandýrýlan reeskont kredileridir. tahviller.2 3.4 . iþtirakler. Mevduat ve Ticaret Bankalarý Türkiye'de finans sisteminin en güçlü ve yaygýn fon akým kanalýný oluþturan mevduat ve ticaret bankalarýnýn belli baþlý fon kullaným alanlarý. sýnai kuruluþlara açýlan iþletme ve yatýrým kredileri.0 3.T.2 10. Kalkýnma ve Yatýrým Bankalarý ? Türk banka sisteminde özel bir yeri bulunan kalkýnma ve yatýrým bankalarý. bilançosunun aktifinde yer alan altýn ve döviz stoklarý. çeþitli kesimlere açýlan krediler.4 2.3 1991 42. Merkez bankasý nezdinde tutulan mevduat munzam karþýlýklarý.7 11. özel ve kamu kesiminin çýkardýðý tahvillere yapýlan yatýrýmlar.2 11. orta ve uzun vadeli iþletme ve yatýrým kredileri ile iþtirakler þeklinde fon transfer etmek amacýyla kurulmuþlardýr.

136 .1992 40.3 10. Bankalarýmýz Yýllýk Raporlarýndan yararlanýlarak hesaplanmýþtýr.3 2. .8 Kaynak: Türkiye Bankalar Birliði (1990 -1994).

Özel kesimin ihraç ettiði menkul kýymetlerin toplam içindeki payý hâlen önemsiz bir düzeydedir. .8 12. .4 9. . kamu menkul kýymetleri talebinin çoðunlukla bankalardan geldiði söylenebilir.9 . . Bankalarýn iþtirakler ve sabit kýymetlerinin toplam aktifler içindeki payý bazen artýþ kaydederken bazen de düþüþ göstermiþ. kamu kesiminin aðýrlýðý ortalama olarak %90 civarýndadýr. Bankalarýn toplam aktifleri içinde kredilerin payý sürekli olarak azalmaktadýr.2 87. Kamu kesiminin finansman açýklarý büyüdükçe. Bir yandan mevduatýn toplam yükümlülükler içindeki payý giderekazalmýþ.1 Özel kesim 9. Türk bankacýlýk sisteminde fon kullanýmýn son yýllarda gösterdiði geliþmeler nelerdir? TÜRKÝYE'DE BANKACILIK SÝSTEMÝ KAYNAKLARININ KULLANIMINDA KAMU VE ÖZEL KESÝM AYIRIMI Türkiye'de bankacýlýk sistemi kaynaklarýnýn kullanýmýnda kamu ve özel kesim ayýrýmýna bakýldýðýnda.3 5.? .7 94.2 Türk Bankacýlýk Sisteminde Menkul Kýymetler Cüzdanýnýn Bileþimi Bankalarýn Menkul Kýymetler Cüzdaný (%) 1989 1990 1991 1992 Kamu Kesimi 90. özel kesime açýlan kredilerin payýnda da bir gerileme vardýr.6 90. Özellikle 1984 yýlý sonrasýnda. Bu duruma zaman içindehýzla yükselen iç borç s yol açtýðý belirtilmelidir. kambiyo rejiminin serbestleþmesine paralel olarak bankalarýn döviz varlýklarýnda önemli bir geniþleme meydana gelmiþtir. Bankalarýn menkul kýymetler cüzdanýnýn bileþimi gözönüne alýndýðýnda ise. Öte yandan. ilk olarak özel sektör kredi stokunun mevduat bankalarý aktif toplamý içindeki payýnýn son yýllarda önemli ölçüde gerilediði görülmektedir. ancak genel olarak belirgin bir trend izlemeyerek bilançonun nispi olarakönemsiz kalemleri arasýnd a yer almýþtýr. Tablo: 8. bankalarýn menkul kýymetler stoku da artýþ göstermiþtir. bankalarýn tüketici kredilerine giderek daha büyük bir pay ayýrdýklarý görülmektedir. Buna karþýlýk. Buradan hareketle. öte yandan 1980'lerde mevduat munzam karþýlýk oranlarýnýn tedricen düþürülmesi sonucu TL rezervlerinin toplam aktif içindeki payý gerilemiþtir.

kamu sektörünün de kredi kullanmak yoluyla bankacýlýk sistemi kaynaklarýnýtercih etmediði gözlenmektedir. bankacýlýk sistemi kaynaklarýnýn kullanýmýnda maliyet unsurunun dolayýsýyla özel sektörün dýþlanma derecesinin önemli bir göstergesiolabilir.137 .Kaynak:TCMB Üç Aylýk Bültenleri. Çeþitli Sayýlar ! Mevduat bankalarýkredilerinin kamu ve özel kesim arasýndaki daðýlýmý. . Özel sektörün alarýkredilerinden aldýðýpay gerilerken.

2 3.1 15.2 6.8 Kamu Giriþimleri 1.8 87.7 Banka Dýþý Mali Kur. 0.5 73.1 Banka Dýþý Mali Kur.7 6.3 Türk Bankacýlýk Sisteminde Kredi Stokunun Daðýlýmý (%) 1989 1990 1991 1992 TOPLAM 100.6 3.3 Banka Dýþý Mali Kur ---Özel Kesim 6.9 66.9 6. Sözkonusu dönem boyunca.6 75.7 KAL.8 1.1 Kamu Yönetimi 6.Tablo: 8.6 73.7 Kaynak:TCMB Yýllýk Raporlarý.9 Kamu Yönetimi 6.0 Kamu Yönetimi --0.6 67. 0. mevduat ve ticaret bankalarýnýn toplam kredi stoku içindeki payýnýn 1980'li yýllara göre önemli ölçüde arttýðý.7 5. bir miktar gerilediði izlenmektedir. ancak 1991 seçimleriyle hükümetinMerkez Bankasý kaynaklarýný tekrar yoðun olarak kullanmaya baþlamasý ve özel sektörün kredi imkânlarýnýn hem yüksek finansman maliyetleri hem de miktar kýsýtlamalarý nedeniyle daralmasýna paralel olarak.0 6.4 MERKEZ BANKASI 8.9 8.0 100.3 1.4 0.2 0.7 4.0 14.4 12.7 8. Öte yandan.5 0.VE YAT.6 73.3 4.7 9. Türkiye'de bankacýlýk sistemi kaynaklarýnýn kamu ve özel kesim? arasýndaki kullanýmýne gibi er göstermektedir? . BANK.9 5.1 Özel Kesim 70.2 3. Merkez Bankasý'nýn 1980'li yýllarda adeta bir yarý ticari banka gibi çalýþtýðý için toplam kredi stokundaki payýnýn yükseldiði.3 0.2 0.138 .0 Kamu Giriþimleri 1. ancak daha sonra bu bankanýn giderek asli fonksiyonlarýna dönmesi sonucunda kredi stokundaki payýnýn da düþmeyebaþladýðý ve çoðunlukla kamu kesimini kredilendirdiði görülmektedir.0 100. (1990 -1993) 1980-1995 döneminde toplam kredi stokunun bankacýlýk sistemi içindeki daðýlýmý incelendiðinde ise.1 10.0 Kamu Yönetimi 12.1 17.8 9.2 0.2 0.8 10.3 77.3 7.4 Kamu Giriþimleri 10. kalkýnma ve yatýrým bankalarýnýn toplamkredi stoku içindeki payý da gerileme kaydetmiþtir. 8. ---MEVDUAT BANKALARI 83.6 Kamu Giriþimleri 6.0 4.5 17.0 100.1 Banka Dýþý Mali Kur.9 1.1 Özel Kesim 76.9 79.4 5.0 11.0 0.

2 19.8 Sanayi 44. tarým ve sanayi gibi üretken sektörlere yönelen kredilerin payýnda ciddi düþüþler görülürken.6 18.4 Türk Bankacýlýk Sisteminde Kredilerin Sektörel Daðýlýmý (%) SEKTÖRLER 1980 1983 1987 1989 1990 Tarým 21. TÜRKÝYE'DE BANKA KREDÝLERÝNÝN BÖLGESEL DAÐILIMI ! ? Türkiye'de banka kredilerinin bölgelerarasý daðýlýmý önemli ölçüde dengesiz bir görünüm arzetmektedir. geri kalmýþ bölgelerin toplam kredi hacmi içindeki payý %20'ler civarýndadýr (Bkz.3 4. ülkemizin en geliþmiþ üç bölgesinin toplambanka kredileri içindeki payý. Banka kredilerinin bölgesel daðýlýmýna bakýldýðýnda.7 13.4 20.9 14.9 22. 1991 yýlý itibariyle %80'lere yaklaþmaktadýr.1 3.5 Ýnþaat.5 1.1 12. inþaat.TÜRKÝYE'DE BANKA KREDÝLERÝNÝN SEKTÖREL DAÐILIMI Tablo: 8.7 0.5 2. Türkiye'de banka kredilerinin bölgeler arasýndaki daðýlýmýnasýl bir görünüm arzetmektedir? .0 13.0 5.9 Küçük Esnaf ve Sanatkâr 3. ülkemizdeki bölgeler arasýnda önemli geliþmiþlik farklýlýklarýnýn bulunduðunu açýk bir þekilde göstermektedir.9 18. Ulaþtýrma ve Turizm 4.2 20.7 32.5 22. Türkiye'de banka kredilerinin sektörel daðýlýmýnasýl bir görünümarzetmektedir? Türkiye bankacýlýk sisteminde kredilerin sektörel daðýlýmýna bakýldýðýnda.7 0.0 Ýthalat 1.9 3.4 14.7 Tasnif Edilemeyen 14. küçük esnaf ve sanatkârlaradönük ihtisas kredilerinin toplam kredi stoku içind ayýnda kayda deðer bir deðiþiklik olmamýþtýr.5 0.7 Ýhracat 3.6 Dýþ Ticaret 5.1 20. Buna karþýlýk.5).1 Kaynak:TCMB Yýllýk Raporlarý. kredilerin daha çok geliþmiþ bölgelerde yoðunlaþtýðý görülmektedir.8 3.4 1. Banka kredilerinin bölgesel daðýlýmdaki dengesizlik.2 27.3 19.8 17. Öte yandan.5 15.139 .8 15. ihracat kredilerinde önemli artýþlar kaydedilmektedir.4 Ýç Ticaret 6.5 3.3 13.8 1. iç ticaret.5 26. tablo 8. ulaþtýrma ve turizm sektörlerine verilen kredilerin oransal payý yükselirken.4 15.6 11. (1981 -1991) . Sözgelimi.

.

3 1. (1981 -1991) TÜRKÝYE'DE TÝCARÝ KREDÝLERÝN GÖSTERDÝÐÝ GELÝÞMELER 1980 sonrasý dönemde.0 1.5 0.8 0.Tablo: 8.4 2.8 6.8 1.8 38. 1981 yýlýnda ticari kredilerin toplam kredi hacmi içindeki payý %34.8 0.1 iken.8 6.1 12.1 1.7 11.6 11. 5 Türkiye'de Banka Kredilerinin Bölgesel Daðýlýmý (%) BÖLGELER Orta Kuzey Ege Marmara Akdeniz Kuzey Doðu Güney Doðu Karadeniz Orta Doðu Orta Güney Toplam 100.0 1990 25.4 2. Türk bankacýlýk sisteminde toplam kredi hacminin en önemli bileþeni.4 100.6 100.8 12.0 1991 26.1 1.0 1989 26.5 0. Sözgelimi. ticari krediler olmuþtur.0 11.7 100.4 37. bir yýl içinde sözkonusu pay iki katýndan fazlasýna çýkmýþ .5 38.5 11.5 2.0 Kaynak:TCMB Yýllýk Raporlarý.0 6.

1 Toplam KredilerÝçindeki Payý 71.140 .5 75. . Kýsa vadeli kredilerin büyük bölümünü oluþturduðu toplam ticari krediler.3 olmuþtur.6 75. ticari kredileri olumsuz yönde etkilemiþtir. 6 Türk Bankacýlýk Sisteminde Ticari Kredilerin Kompozisyonu (%) Yýllar 1989 1990 1991 1992 1993 Kýsa vadeli 76.5 15. Tablo: 8. 1986 yýlýna kadar istikrarlý bir geliþme süreci izlemiþtir.8 84.7 85.2 15.ve %72. Yine bu dönemde.5 82.5 17. bankacýlýk sektörünün bütünü açýsýndan ciddi bir tehlike oluþturmuþtur.3 72. Yýllýk Raporlarýndan türetilmiþtir.5 84.6 Kaynak: Türkiye Bankalar Birliði (1990 -1994). düþük büyüme hýzý ve yüksek enflasyon dönemine girmesi.9 Orta ve Uzun Vadeli 23.3 14. hem þirketlerin kredi taleplerinin düþmesine hem de bankalar açýsýndan kredilerin geri ödememe riskinin artmasýna ve buna paralel olarak da bankalarýn ticari kredi açmakta isteksiz davranmalarýna yol açmýþtýr. Ekonominin 1987 yýlýndan itibaren yüksek faiz. tahsili gecikmiþ alacaklar ve batýk kredi sorunu.2 72. Kredi maliyetlerinin artmasý ve ekonomik canlýlýðýn azalmasý.

Tablo: 8.5 26. Tablo: 8.6 Özel Firmalar 22.4 1. Bu ürün.141 .4 25.5 1993 15.8 Kaynak: Türkiye Bankalar Birliði (1991 -1994).8 9. Bankalarýn en büyükticari kredi müþteri grubu özel firmal nu sýrasýyla.5 Kamu Yönetimi 2.7 2. kamu yönetimi birimleri ve banka dýþý mali sektör kuruluþlarý izlemektedir.3 1.9 7. hem bankacýlýk sistemine riski düþük olan plasman biçimini saðlamýþ.0 Kaynak: TCMB Üç Aylýk Bültenleri.5 Diðer Özel Sektör 8.0 1. 8 Türkiye'de Ticari Kredilerin Bankalarýn Aktif toplamlarý Ýçindeki Payý(%) Aktif Toplamý Ýçindeki Payý (%) 1989 1990 1991 1992 TÝCARÝ KESÝM 38.0 4. 1989 yýlýnda birkaç büyük bankanýn öncülüðü ile baþlatýlmýþolan tüketici kredileri uygulamasý. çeþitli sayýlar ?Türkiye'de ticari kredilerin gösterdiði belli baþlýgeliþmeler nelerdir? .8 6.7 1992 11. tüketici kredileridir. Yýllýk Raporlarýndan türetilmiþtir.3 42.7 KÝT 3.1 2. ticari kredi piyasasýndaki durgunluða ve artan risk sorununa. Öte yandan.0 36. 7 Türk Bankacýlýk Sisteminde Tüketici Kredilerinin Toplam Kredi Hacmi Ýçindeki Payý(%) Yýllar Tüketici Kredilerinin Payý (%) 1990 10. KÝT'ler. kaynaklarýnýyeni bir finansal ürüne plase ederek çözüm bulmuþlardýr.6 1.2 24. hem de makro ölçekte durðunluða giden ekonomide toplam talebi canlandýrmýþtýr. hanehalký ile tarým kredi ve tarým satýþ koope ratiflerinden oluþan diðer özel sektör birimleri.1 1991 9. ticari kredilerin bankalarýn aktif toplamý içindeki payýnýn genel olarak dalgalý bir seyir izlediði görülmektedir.9 40.! ! Bankalar.2 3.3 1.7 Banka Dýþý Mali Sektör 1.

Kýsa vadeli krediler. gayr r ve çeþitli alacaklardýr. bankalarýn bir baþka fon kullaným alaný ise menkul kýymet plasmanlarýdýr.C. ithalat ve ihracaat kredisi ve devlettahvili satýn alýmý) sayýlabilir. topladýklarý fonlarý çeþitli þekillerde kullandýrarak. mevduat ve ticaret ban ile kalkýnma ve yatýrým bankalarýdýr. Kýsa vadeli kredi türleri arasýnda. Bunlar. Bankalar topladýklarý fon kaynaklarýnýn tamamýný kredi olarak . Merkez Banka'sýnýn belli baþlý fon kullaným alanlarý. Bankalarýn fon kullanýmý üç grupta toplanabilir. açýk kredi. varant. 5 yýldan fazla vadeli yatýrým ve tesis kredileridir. Kalkýnma ve yatýrým bankalarýnýn belli baþlý fon kullaným alanlarý ise. vadesi en çok 9 ay veya 1 yýl olan ticari kredilerle.C. Merkez Bankasý nezdinde tutulan mevduat munzam karþýlýklarý. özel ve kamu kesiminin çýkardýðý tahvillere yapýlan yatýrýmlar. ipotek kredisi ve borçlu cari hesap kredisi) ve özel uygulamalar (kampanya kredileri.Özet Bankalar. Orta vadeli krediler. kiþisel krediler (senetlerle yada mall arla teminata baðlanmýþ avanslar. T. dýþ ticaret kredileri (akreditif ve akseptans). Bankalar. röpor. daðýtýlmayan hesaplar içinde yer alan döviz veefektif mevcutlarý. krediler. iþtirakler ve menkul kýymet plasmanlarýdýr. T. kefalet karþýlýðý açýlan krediler. Mevduat ve ticaret bankalarýnýn belli baþlý fon kullaným alanlarý. iþletme kredileridir. Baþkalarýnýn fon kullanýmý açýsýndan aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? a. çeþitli kesimlere açýlan krediler. b lançonun aktifinde yer alýr. iþtirakler ve sabit kýymet alýmlarýdýr. Sorular 1. Krediler vadelerine göre kýsa. Uzun vadeli krediler ise. MerkezBankasý. ülke ekonomisindeki üretim faaliyetlerini finanse ederler. kamu idarelerinden olan alacaklar. fonkaynaklarýnýn bir bölümünü tahville isse senetlerine yatýrmaktadýrlar. Öte yandan. iskontolu krediler (satýcý kredisi ve banka kredisi). fon kullanýmlarýnýn yapýsý bakýmýndan üç grupta toplamak mümkündür. KÝT kredileri ve bankalara kullandýrýlan reeskont kredileridir. vadesi 1 ile 5 yýl arasýnda bulunan iþletme ve yatýrým kredileridir. orta ve uzun vadeli olmak üzere üç kýsýma ayrýlýr. ellerindeki fonlarý ekonomik koþullar nedeniyle zaman zaman sýnai ve ticari iþtiraklere yönelterek de kullanabilmektedirler. iþtirakler. Bunlar. Hazine'ye açýlan krediler. altýn ve döviz stoklarý. sýnai kuruluþlara açýlan iþletme ve yatýrým kredileri. Bu yolla bankalar. Bir banka bilançosundafon kaynaklarýnýn kullanýmý. Türk bankacýlýk sisteminde yer alan bankalarý. tahviller.

142 . e. b. . Banka bilançosunda fon kaynaklarýnýn kullanýmý bilançonun aktifinde yer alýr. d.verebilir. Bankalar topladýklarý fonlarý çeþitli þekillerde kullandýrarak reel kesimi yönlendirirler. Bankalar ülke ekonomisindeki üretim faaliyetlerini finanse ederler. c. Bankalar mevduat karþýlýklarýný Merkez Bankasýnda tutarlar.

e. Bankalarýn toplam aktifleri içinde kredilerin payýnýn sürekli olarak azalmasý. Merkez bankasý nezdinde tutulan mevduat munzam karþýlýklarý d. 5. son yýllarda önemli ölçüde gerilemiþtir. Emisyon 4. 1980'li yýllarýn baþýna göre önemli ölçüde artmýþtýr. Özsermaye c.2. c. Bankalarýn döviz varlýklarýnda önemli bir geniþleme meydanagelmesi. Türk bankacýlýk sisteminde ticari kredilerin toplam kredi hacmi içindeki payý. Menkul kýymet plasmanlarý d. Altýn ve döviz stoklarý b. Menkul kýymet stokunun artýþ göstermesi. b. Aþaðýdakilerden hangisi. d. Bankalara kullandýrýlan reeskont kredileri e. b. ulaþtýrma ve turizm'e verilen kredilerin payý yükselmiþtir. Aþaðýdakilerden hangisi bankalarýn fon kullaným alanlarýndan deðildir? a. önemli ölçüde dengesiz bir görünüm arzetmektedir. Ýþtirakler e. Aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr? a. mevduat ve ticaret bankalarýnýn fon kullaným alanlarýndan biridir? a. Bankalarýn iþtirakler ve sabit kýymetlerinin toplam aktifler içindeki payýnýn ciddi biçimde düþmesi. Türk bankacýlýk sisteminde. Krediler b. c. TL rezervlerinin toplam aktif içindeki payýnýn gerilemesi. özel sektör kredi stokunun mevduat bankalarý aktif toplamý içindeki payý. . Türkiye'de. inþaat. e.143 . Aþaðýdakilerden hangisi Türk bankacýlýk sisteminde fon kullanýmýnýn son yýllarda gösterdiði belli baþlý geliþmelerden biri deðildir? a. Türkiye'de banka kredilerinin bölgelerarasý daðýlýmý. Hazineye açýlan krediler c. Ýskonto 3. son yýllarda tarým ve sanayi gibiüretken sektörlere yönelen lerin payýnda önemli artýþlar olmuþ tur. d. Ýç ticaret.

Ýstanbul. Oðuz. ÇIKRIKÇI. Ýstanbul.Kaynakça AKGÜÇ. Öztin. 1979. Ankara.. 19801995. Türk Ekonomisinde Yapýsal Dönüþümler. Ankara. Sevil ve ALTUN. Ýlker.144 . Oktar. Mustafa. EKÝNCÝ. TÜREL. Ezgi kitabevi Yayýnlarý. SPK Yayýn No:17. Ankara. 1993. Turhan Kitabevi Yayýnlarý. Çaðdaþ Banka Ýþletmeciliði. Nazým ve SOMEL. YILDIRIM. Banka ve Finansal Piyasalar. Türkiye'de Kamu Maliyesi. Metin. Ýzzettin. ÖNDEN. TOPRAK. Türk Bankacýlýk Sistemine Ýliþkin Bir Deðerlendirme (1973-1988). Tarih Vakfý yurt yayýnlarý. 1992. 1995. Finansal Yapý ve Politikalar. Servet. 100 Soruda Türkiye'de Bankacýlýk. PARASIZ. Para. Bursa. Türk Bankacýlýk Sisteminin Deðerlendirilmesi: 1980-1993 Dönemi. Gerçek Yayýnevi. Cem. . MPM. 1996. 1992. EYÜPGÝLLER.

Ünitede ticari bankalarýn aktif ve pasif yapýlarýný etkileyen gerek kuramsal gerekse uygulamayla ilgili etmenler incelenmiþtir. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde. anlamanýzý kolaylaþtýracaktýr.. Daha önceki ünitelerde banka aktiflerinin. üniteyi tekrar inceleyerekbunlarýn nedenlerini öðrenm ... Bu ünitede iþlenen konular. Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak. Bu þekilde çalýþmanýz. Bu nedenle üniteyi iyi kavramanýz için metinde belirtildiði gibi.ÜN ÝTE 9 Bankacýlýkta Yönetim ve Performans Bu Ünitede. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. pasiflerinin ve sermaye hesaplarýnýn bileþimini inceledik. ilgiliünitelere de göz atman gerekecektir.. diðer ünitelerle de iliþki içindedir. Ünite sonunda yeralan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. Bu ünitede bankalarýn aktif ve pasif yönetimi aracýlýðýyla kazançlarýný arttýrma çabalarý üzerinde duracaðýz.145 .

vadesiz mevduatlarýn oldukça kabarýk bir tutara ulaþtýðýnýgörürüz.BANKACILIKTA BÝR ÝKÝLEM: KAZANÇ MI? LÝKÝDÝTE MÝ? . kâr amacý güden kuruluþlardýr. Son bir seçenek de bankalarýn aktif portföyünü deðiþtirmeleri yani bankalarýn aktif yöntemlerini iyileþtirmeleridir. Bankalarýn kredi vermek için kullanabilecekleri ek fonlarý kýsa sürede saðlamalarý. Kârlýlýðý artýrmada diðer bir seçenek. öte yandan da gelir ve kârlýlýk arasýnda bir denge kurmak zorundadýr. Bankalar kazançlarýný artýrmak için daha fazla kredi vermek. Bankalar bir yönden kârlarýný maksimize edecek þekilde davranýrlarken. Otoritelerce olanak saðlanmadýðýnda bankalar. açýk piyasa iþlemleriyle devlettahvillerinin alým satýmý konusunda alacaklarý kararlar sonucu saðlanabilir. talep edildiðinde ödenebilir olmalýdýr. O halde ticari bankalarýn bilanço pasiflerinin büyük bölümü. onlarýn da daha fazla kâr elde etmek için paraya dönüþme hýzý az olan alanlara kredi vermemeleri veya yatýrým yapmamalarý gerekebilir. bankacýlýk sektöründe maliyetler konusunda yeteri kadar çaba gösterilmediði söylenebilir. Bu yönüyle ticari banka sisteminin baþarýsý. daha aktif bir pasif yöntemi uygulamaktýr. . týpký diðer iþletmeler gibi. bankalarýn maliyetlerini düþürmeleridir. Bir ticari banka her an çekilebilir diye mevduatlarýn büyük bir kýsmýný para olarak kasasýnda tuttuðunda. Bankalarýn kâr amacý güden birer firma olduðunu hatýrlarsak. ticari bankalarýn bilançolarýnýn pasiflerine göz attýðýmýzda. maliyetlerini olabildiðince düþürdükleri düþünülebilir. daha fazla yatýrým yapmak. Bir aktif kýymet ne kadar likitse getirisi o kadar azdýr. Tasarruf me duatlarý için de durum aynýdýr. kýsa dönemde para otoritelerinin alacaklarý kararlara da baðlýdýr. bunun için de daha fazla fona sahip olmak zorundadýrlar. Bankalarýn kârlarýnýarttýrmak için kullanabilecekleri yöntemler nelerdir? Yukarýda deðindiðimiz gibi banka yönetimi. Vadesiz mevduatlarýn bir özelliði de talep edildiklerinde ödenmesinin zorunluolmasýdýr. Öte yandan. Ticari bankalar. bir yandan likidite ve emniyet. büyük ölçüde kâr elde edemeyecektir. Ancak rekabet koþullarýnýn aksadýðý ülkemizde. kazanç ve kârlarýný nasýl artýrabilirler? Akla ilk gelecek çözüm. bu sýrada kendilerini güvenceye almak isterler. ? . paraotoritelerinin karþý nlarýný düþürme. Normal koþullarda rekabetçi bir endüstri yapýsý içinde yer alan bankalarýn.

D.146 . 1960'lý yýllarda A. Buna karþýlýk. baþta olmak üzere batý ülkelerinde banka kârlýlýðýnda aðýrlýk "pasif yönetimine" geçmiþtir. dip (slump) ve geliþme (ekspansion) aþamalarýndan oluþmaktaydý. "aktif yönetiminin" temel görevidir.Aktif yönetiminin temel görevi nedir? Ýþte kârlýlýk için en az fedakârlýkla likidite saðlanmasý.B. ticari bankalar çoðu kez konjonktüre baðlý olarak aþýrý likidite pozisyonlarýný korudular. Batýda. Bununla birlikte ticari bankalarýn ekonominin gereksinmelerine tam ters yönde hata yapmalarý da yaygýn bir durumdu. Bu dönemde bankalar. Ekonominin resesyon dönemlerindebirçok ticari banka oldukça aþý rezerve sahip olduðu için uzun vadeli . durgunluk (resesyon). Ýkinci Dünya Savaþýndan önce. Hatýrlayacaðýnýz gibi bir konjonktür dönemi refah (boom). hisse senedi kaynaklarýndan veya kýsa ve uzun vadeli piyasalardan likidite saðlamaya yönelmiþlerdir.

stoklamayý. taþýmayý. firmalara döner sermaye ihtiyacýný karþýlamak amacýyla verilen. ya da Reel Senet Doktrini Ticari Kredi Kuramý'na göre ticaret kredileri kendi kendini ödemektedir. sürekli iþletme sermayesi. prensip olarak kýsa vadeli. gayrimenkul. Bu ma. kendi kendini ödeyen. en fazla üç ay vadeli kredilerden oluþmalýdýr. teçhizat. Ticari Kredi Kuramý. çeþitli likidite kuramlarýnýn oluþmasýna ortam hazýrlamýþtýr. Dolayýsýyla bu kredilerin reelkarþýlýklarý vardýr. Banka mevduatlarý vadesiz veya buna benzer mevduatlardýr ve ticari bankalarýn bu tür pasiflerinin (mevduatlar bilançonun pasifinde gösterilir) talep edil- . bunlarýn satýþlarýndan saðlanacak gelirle geri ödenecektir. dayanýklý tüketim mallarý ve spekülasyon gibi uzun vadeli amaç taþýyan krediler. Bu yaklaþýmýn temel mantýðý þudur. Ancak bankalar. reel senet kuramý da denir. daðýtýmý ve tüketimi finanse etmelidir. Þimdi bunlarý inceleyelim. konjonktürün dördüncü aþamasý olan geniþleme dönemlerinde bu kez müþterilerin kredi taleplerini karþýlayabilmek için daha önceki yatýrýmlarýný oldukça aðýr sermayekayýplarýyla satmak zorunda kalmýþlardýr. bu görüþe göre ticari bankalar açýsýndan uygun sayýlmaz. Ticari bankalarýn sermaye kaybýnýgöze almalarýnýn sebebi ne olabilir? BANKA YÖNETÝM FELSEFESÝNDE GELÝÞME Özellikle batý ekonomilerinde ticari bankacýlýk alanýnda edinilen deneyimler. Fabrika. Reel senet kuramýnedir? Bu kurama göre bankalarýn gelir getirici aktifleri. daha fazla gelir saðlama yoluna gitmiþlerdir.tahviller ve oldukça likiditesi az (ikincil) aktifler satýn alarak. Örneðin stoklarý finanse etmek için verilen krediler. Yani krediler üretimin çeþitli aþamalarýndaki mal hareketlerini. ? ? ? ? Bu þekilde oluþan zararlar. ayný dönemde uzun vadeli yatýrýmlardan elde edilen ek gelirleri önemli ölçüde aþmýþtýr.

hiç bir kredinin kendi kendini .diðinde ödenir durumda olmasý gerekir. hangi yatýrým alanlarýiçin uygun deðildir? Ticari bankalar ticari kredi kuramýnýn prensiplerini uzun süre izleyememiþlerdir. Þöyle ki. Bankalar ticari kredi prensibini neden uzun süre uygulayamamýþlardýr? Bununla birlikte. ipotek. Eksikliklerin anlaþýlmasý bu doktrinin terk edilmesine neden oldu. uzun vadeli iþ kredileri talepediyorlardý. kuramýn eksikliði deðil. Bunun nedeni. kuramsal eksiklikler de taþýyordu. Ticari kredi kuramýnýn temel hatasý. krediyi ödünç alanlarýn isteklerine göre arz etmek zorundaydýlar. Ticari kredi kuramýna göre.147 . Firmalar bankalardan özellikle büyük kredi. ticari kredi (reel senet) kuramý. Bunun sonucu olarak bankalar. uygulama güçlüðüdür. vadesiz mevduattan oluþan fon kaynaklarý. eðer bankalar rekabetçi bir ortamda iþ yapmak zorundalarsa. davranýþlarýný deðiþtirmek ve piyasanýn gerçeklerini kabul etmek zorunda kaldýlar.

likiditeninkaynaðý. Böylece geri ödeme yükü . mallar tüketicilere baþarýlý bir þekilde satýlamazsa kredilerin otomatik olarak geri ödenme durumu olmayacaktýr. tek bir bankayla banka sistemini birbirindentam olarak ayýrmakta baþarýsýz kalmaktadýr. bir perakendecinin mallarý için aldýðý krediyi geri ödeme kabiliyeti. bir kredinin geri ödenmesi çoðu kez bir baþka kredinin açýlmasýný gerektirebilir. Bu iktisatçýlar dikkatleri. ticari kredi kuramý. Ayrýca satýlabilme özelliðine sahip olmasý nedeniyle. Tüm banka sistemi açýsýndan durum deðerlendirildiðinde. kýsa dönemde otomatik olarak kendi kendini ödeyen aktiflerden. Kredinin her koþulda kendi kendini ödeyebilirdurumda olmasý için ödünç verenler ve ödünç alanlarýn yanýsýra bir üçüncü grubun yani tüketicilerin istenen ölçüde satýn almada bulunacaklarýna iliþkin bir güvence olmalýdýr. müþterilerine açacaðý tüketici kredilerini yaygýnlaþtýrmasýna baðlý olabilir. Ancak. Bu kredilerin büyük bir kýsmý ticari nitelikli deðildi. bu mallarýn tüketicilere satýlmasý durumunda elde edilecek hasýlatla otomatik olarak geri ödenebileceðini varsaymaktadýr.otomatik olarak geri ödeyemeyeceðiydi. endüstri þirketlerine sürekli verilen finansman kredilerini oluþturuyordu. ? Ticari kredi veya reel senet kuramýnýn kuramsal eksikliði nedir? Ayrýca. Böylece bu kredilerin herbirifarklý kiþiler arasýnda ve farklý bankalarda dikkate alýndýðýndan bunlar arasýnda açýk bað olmaksýzýn. ? Ticari kredi kuramýnýtanýmlayacak varsayýmlardaki yanlýþlýklar nelerdir? Deðiþtirilebilirlik Kuramý . geriödeme gerçekleþmemektedir. tahvilat portföyüne kaymýþtý. tüm banka sistemi açýsýndan ayný þeyi savunamayýz. Bir bankacý için verilen kredinin likiditesi yüksek görünebilir. bazý iktisatçýlar geleneksel kredi kuramýna karþý çýktýlar. Merkez Bankasý) kuruluþundan hemen sonra. hayali bir kendi kendini ödeme varsayýmý söz konusu olabilir. Deðiþtirilebilirlik kuramýnedir? . Gerçek olan ise bir kredinin geri ödenmesinin bir baþka kredinin baþka birisine açýlmasýna baðlý olarak gerçekleþmesidir.D. geniþ bir vade çeþidi gösteren tüm cari banka aktiflerine çektiler. Þöyle ki. Ticari kredi kuramýnýn hem kuramsal hem de uygulamadaki eksiklikleridaha gerçekçi görüþleri eliþtirilmesine ortam hazýrlamýþtýr.B. Ancak. Bu kuram.B. Buradan þu sonuç çýkmaktadýr. örneðin bir perakendeciye mal almasý için verilen kredilerin.D. Federal Rezerv sisteminin (A. kredi portföyünden. A. Çünkü. sürekli olarak bir ödünç alandan diðerine kaydýrýlmaktadýr. Bunlarýn çoðunu.

Bu bakýmdan bir bankanýn müþterilerine verdiði bu tür krediler. . Bankalarýn iþletme kredilerinin büyük bir kýsmý. Üstelik müþteriyi rahatlatmak için çoðu kez yenilenmektedir. Bu krediler vadelerinde her zaman geri ödenmemektedir. tükenen banka rezervlerini canlandýrmak için kullanýlabilecek banka aktiflerinin en az güvenilir olanýdýr. döner ve sabit sermaye ihtiyaçlarýný desteklemektedir. sürekli olarak.148 .Banka likiditesinin deðiþtirilebilirlik kuramý þu þekilde özetlenebilir: . Sadece mevsimlik kredi türleri vadelerinde geri ödenmektedir. Verilen bu tür kredilerde nakit akýmlarý ne süreklidir ne de iktisadi konjonktürün neden olduðu finansal krizlere baðlanabilir.

O halde normal zamanlarda sadece bir bankanýn bakýþ açýsýndan tahviller. Fakat tüm bankalar ayný . Böylece likidite. Aktifler arasýnda en çok deðiþtirilebilir ve dolayýsýyla en fazla likitolaný tahviller ve h e senetleridir. Yani sadece bir banka ihtiyaç duyduðunda likidite saðlanabilir. kredilerin vadelerine güvenmek yerine.'de çýkartýlan hazine bonolarý deðiþtirilebilirliði mükemmel bir likidite aracý olmuþtur. tükenen rezervlerini takviye etmekiçin satarlar. Hisse senedi ve tahvil. A. Bununla birlikte. 1929 iktisadi krizinden dolayý güvenilir iþ kredisi verme olanaklarýndaki azalma dönemiyle çakýþmýþtý. vadelerinde otomatik bir nakit akýmýsaðlamaz. deðiþtirilebilirliðe eþit sayýlabilir. Dünya Savaþý döneminde. Sabit sermaye finansmanýný temsil eden diðer banka kredileri.'de Hazine bonolarýnýn artýþý. Bu bonolar boldu ve hiçbir þekilde zarara neden olmaksýzýn hýzla satýlabilmekteydi. sabit sermaye üzerindeki haklarý temsil ettiðinden. .. transfer edilebilir. II. Bunlarý gerektiðinde. kuramda ve uygulamada banka likiditesinin kaynaðý olarak kredi portföyünün yerini aldý. uygulamada baþka yöntemlerle bankanýn likidite ihtiyacýný saðlama yollarýný ararlar. borsalarda hemen nakde çevrilebilir. Deðiþtirilebilirlilik kuramý da. müþterilerin ticari senetlerinden çok daha likittir. gerektiðinde vadesinden önce diðer bankalara kaydýrýlabilecek önemli miktarda aktifi elde bulundurma þeklinde gerçekleþmektedir.D.B. Hane halký veya þirketlerin satýn alma gücünün aþýlmamasý koþuluyla. . Gerçekten de bunlar normal zamanlarda. pazarlanabilir hisse senedi ve tahvillerle teminat altýna alýnan krediler. para piyasasý tahvilleri.B. Bankalar kredilerin vadesinde dönmemesinden doðan likidite noksanýný görerek. herkes ayný anda ayný likidite kanallarýný kullanmazsa çalýþabilir. Bu durumda minimum liki t rezerve ulaþma yolu. müþterilere verilen ticari senet kredilerine göre ikincil rezerv olarak daha fazla güvenilir durumdadýr.D. Öte yandan özellikle 1929'larda A. birçok banka da ayný þeyi yapabilir. pazarlanabilir tahviller gibi ikincil rezervler tutarlar. (Burada Merkez Bankalarýnýn ticari senetlerin nakde dönüþmesindeki rolleri düþünülmemektedir). Özellikle bankalar açýk piyasa iþlemlerine konu oluþturan senet. ? ? Deðiþtirilebilirlik tezini açýklayýnýz.

bu kuram iþlemez ve tahviller satýlýp likidite saðlanamaz. Beklenen gelirler doktrini olarak bilinenbu kura m. ? Deðiþtirilebilirlik kuramýhangi durumda iþlemeyebilir? Beklenen Gelir Kuramý Bankalara likiditenin nasýl saðlanacaðý konusundaki bir üçüncü görüþ 1948-1950'li yýllarda geliþtirildi. Ancak yaygýn bir acil durum karþýsýnda çok sayýda bankanýn bir likidite kaynaðý olarak bu kurama güvenilemez.149 . likidite kaynaðý olarak kredi portföyüne önceki itibarlý du . Bu kuram da zorunlu olarak bir üçüncü kesimin eylemlerine güvenmektedir. Böyle durumlarda olsa olsa yalnýzca merkez bankasý. tahvil alýcýsý olarak bankalara likidite saðlamada yardýmcý olabilir. ticari kredi kuramýnýn karþýlaþtýðý sorunlarla karþý karþýyadýr.anda hazine tahvili satmaya kalktýklarýnda. Bu nedenle deðiþtirilebilirlik kuramý da.

ödünç alanlarýn ne denli güvenilir olduklarýdýr. 1930 öncesi durumundan farklý olarak tüketici kredileri. bu krediler takside baðlanarak geri ödenebilmekte ve böylece vadeleri dolunca ödenmelerindeki güçlük ortadan kaldýrýlabilmektedir. acil nakit ihtiyacýnýn karþýlaþmasýnda yine de yeterli bir çözüm deðildir. beklenen gelir kuramý tüm kredileri kapsamamaktadýr. Bu kredileri. Kuram açýklamadan önce A. kendi kendini ödeyenkrediler deðildir. Bu k ilerin bankaya geri ödenmeleri. Kuram. aldýklarý krediyi geri ödeyebilecek potansiyel müþteriyi deðerlendirebilmesi için bir ölçüt geliþtirmiþtir. Ayrýca. belli zaman aralýklarýna serpiþtirilmiþ kýsa vadeli krediler gibi sürekli nakit akýmý saðlamaktadýr. ödünç alanlarýn üçüncü kiþilerle yaptýklarý iþlemlerden elde ettikleri gelirlerle gerçekleþecektir. O halde. her bir dolarlýk tahvile karþý 2 dolardan daha fazla kredi görünmekteydi. bankalarýnýn portföylerinde. kendilerini rahathissedebilmek için bir kurumsal destek ararlar. Dolayýsýylabu krediler. bankalarýn ellerinde tuttuklarý tahvillerin tutarý verdikleri kredilerden daha büyüktür. Krediler ödünç alanlarýn gelecekte elde edeceði gelirlerle geri ödenir. 1970'li yýllarýn ortalarýnda A. ? rumunu saðlamýþtýr. Ýþte beklenen gelir kuramý bu desteði saðlamýþtýr. Dolayýsýyla bu tür krediler. banka kredileri hýzlý bir oranda artmaya baþlamýþ ve bankalarýn ellerindeki tahvillerin miktarýný aþmýþtýr. Bütün bunlar olumlu açýklamalar olmakla beraber.D. Beklenen gelirler kuramý . kýsa sürede likiditeye dönüþtürme olanaðý yoktur.B. Taksitli geri ödemeler düzenli bir likiditeakýmý saðlamaktadýr. Bu kurumda da krediler. temelde kýsa vadeli iþletme kredilerinden farký kalmamaktadýr.B. Ancak savaþ sona erince trend kendiliðinden tersine dönmeðe. Dolayýsýyla bankanýn likiditesine sürekli olarak katkýda bulunmaktadýr. Ancak. Bankacýlar gelir getiren bütün aktifleri kabul ederken. Ancak bu.. Bu gelirlerin pek çok kaynaðý vardýr ve bunlardan sadece bir kýsmý bu krediler tarafýndan finanse edilen iþlemlerle baðlantýlý olabilir. ödünç verenlere. "ticari kredi" kuramýnca savunulan kýsa vadeli iþletme kredileriyle tam bir zýtlýk göstermekteydi. Beklenen gelir kuramýnedir? Deðiþtirilebilirlik kuramýnýn en parlak günleri olan savaþ öncesi dönemde. ipotek kredilerinin ve vadeli iþletme kredilerinin. ipotek karþýlýðý krediler ve vadeli iþletme kredilerinden oluþmaktaydý. Ekonomisindeki uygulamayý özetlemek yararlý olacaktýr. . Sonuç olarak söylenebilecek þey þudur.D. bu kredilerin bileþimi. Bu kuramýn gerçekte açýkladýðý þey. tüketici kendilerinin.

potansiyel ödünç alacaklarýn deðerlendirmesini yapmak için kullanýlabilecekleri bir kriter getirmekte ve zaman içinde bankaiçin fon akýmlarý çizelgesinin yapýlmasýna olanak saðlanmaktadýr. Bu durumuyla beklenen gelirler kuramý.150 .ödünç verenlere. Beklenen gelirler kuramýnýn ana çizgileri nelerdir? Pasif Yönetimi Kuramý 1960'lý yýllarda bankacýlýk alanýnda. aslýnda banka likiditesiyle ilgili diðer kuramlarla rekabet etmekten çok onlarý tamamlar görünmektedir. Bu yeni kurama göre. bankalarýn kendi kendini ödeyen kredilerle ve likidite rezervleriyle ilgili geleneksel standartlar için . pasif yönetimi denilen yeni bir kuramla devrim yapýlmýþtýr.

Mevduat sertifikalarýnýn icadý baþarýlý sonuçlar vermiþtir. Þimdi bunu sýrasýyla açýklayalým: Ek pasif saðlanmasýna katkýyapan kaynaklar nelerdir? Vadesiz Mevduatlar: Konjonktürel likidite ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için vadesiz mevduat saðlanabilmesi için bankalarýn mevduat faiz oranlarýný deðiþtirmede serbest olmalarý gerekir. gerektiðinde rezerv likiditeler para piyasasýndan ödünç veya satýn alýnabilir. Bir ticari banka kendi inisiyatifini kullanarak. olmak üzere geliþmiþ ülkelerde. bir banka için en önemli rezerv para kaynaðý. . Bu ise oldukça güçtür. Vadeli Mevduat Sertifikalarý: Pasif yönetimi. para otoritelerince yasaklanmaktadýr.D. . . vadeli mevduat diðer kalemlerinin daðýlýmýnýn ve boyutunun ne olacaðýnýn. . Vadesiz mevduatlarýn artýrýlmasý. Ülkemizde olduðu gibi diðer ülkelerde de faiz oranlarý konusundaki rekabet. 1960'lardan beri baþta A. halkýn bireysel davranýþlarýna baðýmlý býrakýlmasýna gerek yoktur. devredilebilen türde ve rekabetçi faiz oranýna sahip vadeli mevduatsertifikalarýnýn çýkarým olmuþtur. Bir bankanýn bilançosunun pasifinde yer alan vadesiz mevduat. Vadeli mevduat sertifikasý çýkartýlmasý.? de kalmasý gereksizdir. Pasif yönetimi kuramýnýn temel fikrini þöyle açýklayabiliriz. Kýsa vadeli finansman bonosu çýkarýlmasý ve . Sermaye belgeleri (Capital notes) satarak veya baþka yollarla sermaye fonlarýnýn artýrýmýdýr.B. Merkez Bankasý fonlarýndan ödünç alma. B nlar. Çünkü. temeldebeþ tür kaynaðý vardýr. özellikle pazarlanabilir mevduat sertifikalarýyla ilgili piyasanýn büyümesiyle kolaylaþmýþtýr. Pasif yönetiminde inisiyatif kimdedir? Ek Pasif Yaratýmý Ýçin Bazý Kaynaklar ? Bir bankanýn ek pasif kalemi yaratarak rezerv elde etmede. çeþitli pasif kalemle rini pazarlayýp ihtiyacý olan likiditeyi saðlayabilir. Böylece bankalar likiditenin kaynaðýnýn bilançolarýnýn .

151 . Merkez Bankasýndan Borçlanma: Rezerv eksikliðini gidermeye çalýþan bir banka için bir diðer yol. hem de satýlýk pasifleriyle girme olanaðý bulmuþlardýr. ticari bankalararezerv para aktarmak veya rez erv parayý onlardan çekmekte temel kanallardan biridir. Bankalar "pasif yönetimi" uygulamasýna giderek.hem aktifinde hem de pasifinde olabileceðini öðrenmiþlerdir. merkez bankasý otoriteleri için reeskont penceresi. ödünç verilebil ir fonlar piyasasýna diðer kurumlara karþý güçlübir rakip olarak girme olanaðý bulmuþlardýr. merkez bankasýndan ödünç almak veya kýsa vadeli aktif satýþýdýr. Böylecebankalar. . likit aktifleriyle likit pasiflerini birleþtirme olanaðý bulmuþlar ve bunun sonucu olarak da daha fazla kredi verebilir duruma gelmiþlerdir. Artýk fon gereksinimi olan bankalar ödünç verilebilir fonlar piyasasýna hem bilançolarýnýn aktifleriyle. Uygulamada. yani nakit gereksiniminikarþýlamak için re kabetçi faiz oranlarýnda mevduat sertifikasý çýkartarak.

Bunlar mevduat sýnýfýna girmediði için bunlara faiz oranlarýyla ilgili bir tavan getirilmeyebilir. Budurum. kaynak olarak mevduat sertifikalarýnýn veya bankalararasý fonun kullanýlmasý arasýnda derin bir fark vardýr.'de kefaletsiz senetler adýný da alan kýsa vadeli finansman bonolarýnýn vadeleri. rekabet için mevduat sertifikalarýna göre biraz daha yüksek faiz verebilirler.D. buna dahafazla baðl anýlabilir bir rezerv kaynaðý olarak bakabilir. para piyas i lider bankalar çemberi dýþýnda kalan bankalar için özel bir avantaj saðlamaktadýr. Küçük kuruluþlar. Normal koþullarda.Ancak rezerv paranýn kullanýmýyla. merkez bankasýndan alýnan avanslar. Çünkü mevduat sertifikasý ve bankalararasý fon alýþveriþi durumunda. Ancak bu konuda kesin bir þey söylenemez.B. Halbuki Merkez Bankasýndan fon alýmý. Çünkü bu sýrada bankalarýn rezervleri nispeten kýtlaþmakta ve faiz oranlarý hýzla yükselmektedir. Bir banka merkez bankasýndan ödünç alýndýðý zaman. yani banka sistemindeki olasý aþýrý meþru rezervlerin azalmasý durumu ortaya çýkmaktadýr veya vadesiz mevduatlardan vadeli mevduatlara doðru kayýplara neden olmaktadýr. bankalarýn merkez bankasýndan uzun vadeli kredi almalarý. Kýsa Vadeli Finansman Bonolarý: A. Kýsa vadeli senetlerin diðer bir avantajý da bunlarýn ödünç alýnan fonlar olarak tasnife girmesi ve mevduat kabul edilmemesidir. mevcut meþru rezervlerin tam kullanýmý. Yani bu iki durumda piyasalar yalnýzca mevcut banka rezervleriyle iþlemekte yeni rezerv yaratýmý meydana gelmemektedir. Ayrýca. Bu nedenle banka. konjonktürel kredi geliþmeleri için bile uygun görülmez. Dolayýsýyla bunlar için yasalkarþýlýk ayrýlmasý vey duat sigortasý yaratýlmasý sözkonusu olmayabilir. Bu bonolarýn mevduat sertifikalarýna göre avantajlarý vardýr. bunlar için de yasal karþýlýk ayrýlmasý . Mevduat sertifikasýçýkarýmýyla Merkez Bankasýndan fon alýmýarasýn? da ne fark vardýr? Kuþkusuz merkez bankalarý. Çünkü fon çekmek veya alýkoymak için faiz oranlarýnýn artýrýlmasýna hiçbir engel yoktur. þirketlere ve diðer kýsa vadeli yatýrýmcýlara pazarlanmaya uygun þekilde saptanmýþtýr. mal veya gayrimenkul üzerine yapýlan spekülatif faaliyetleri desteklemekiçin de kullanýlma malýdýr. bazý ilkelere uyarlar. reeskont ve avans politikalarýný yürütürken. ek rezerv yaratacaktýr. mevduat sertifikasý veya bankalararasý fon alýþveriþlerinde sözkonusu olan diðer koþullar artýk geçerli deðildir. tahvil. Çünkü para otoritelerininalacaðý bir kararla. Bu etki özellikle konjonktürün "refah" koþullarýnda daha da anlam kazanmaktadýr.

Bunlar adi pay senetleri çýkarýlmasý ve kârlarýn daðýtýlmamasý durumlarýdýr. Öte yandan kýsa vadeli senetlerin (short term notes) bir dezavantajý da bunlarýn varsa.zorunluluðu getirilebilir.152 . . Nitekim A. ? Kýsa vadeli para senedi nedir? Bankalara ne avantajlar saðlar? Sermaye Fonlarý Artýrýmý: Bankalar sermaye fonlarýný artýrarak da rezerv (nakit) para elde edebilirler.D. bunlarýn artýþýnýn bir bankanýn veya banka sisteminin likidite pozisyonu üzerindeki etkisi aynýdýr. Sermaye fonunu artýrmanýn çeþitli yollarý vardýr. Bunlar karakter olarak birbirlerinden farklý olmakla birlikte.B. ödünç alýmýyla ilgili yasal sýnýrlamalara uyma zorunluluðudur.'deki uygulama böyle olmuþ ve para piyasasýnda mevduat sertifikalarýyla bunlarýn arasýnda önemli bir fark kalmamýþtýr.

örneðin ayný zamanda mevduat sertifikasý da satýn alabilecektir. ancak mevcut nakit rezervlerin yeniden bölüþülmesi olayý ortaya çýkmaktadýr. sermaye stokunu bir miktar artýrýr. Banka sisteminde toplam vadesiz mevduatlar böylece 100 milyon azalacaktýr. Böylece halk ek finansal seçim olanaðýna kavuþmuþtur. Para Politikasý Üzerinde Etkisi: Bankalarýn uyguladýklarý pasif yönetimine yöneltilen en önemli eleþtirilerden birisi. ? Çeþitli yollarla banka sermayesinin artýrýmýnýn ekonomik etkileri nelerdir? Bu etkilerden yararlanarak bir banka likiditesini nasýl artýrabilir? Pasif Yönetiminin Faydalý ve Sakýncalý Yönleri Pasif yönetimine yöneltilen eleþtiriler. yasal olarak istenen karþýlýklar da 15 milyon lira azalacaktýr. Bu süreçte. Yasal karþýlýk oranlarýný da %15 kabul edersek.Bir A bankasý 100 milyonluk bir rezerv deðiþikliðiyle karþý karþýyaysa. A bankasýnýn kazandýðý nakit rezervler diðer bankalardan çekilmiþti. artýk yalnýzca devlet tahvili. Dolayýsýyla toplam rezervlerde bir artýþ olmamakta. Öte yandanbu iþlemler banka sisteminin toplam yasal karþýlýklarýnda hiçbir deðiþ yapmayacaktýr. Pasif yönetiminin sermaye piyasasýnda rekabet saðlamasýnýn fay? dasýnedir? Pasif Yönetiminin. Þimdi sermaye stoku artýþýnýn diðer bankalar üzerine yazýlmýþ çeklerle ödendiðini varsayalým. hazine bonosu veya baþkaca bir finansal aktif satýn almayacak. Daha sonra ayný fonlar banka sistemine geri dönmektedir. Þüphesiz bu þekilde serbest kalan rezervler 100 milyonluk kredi ve yatýrým geniþlemesine temel oluþturacaktýr. bunun topluma bazý yararlý yönlerinin olduðu kadar katkýsýnýn ötesinde oldukça aðýr maliyetinin olabileceðini de ortaya koymaktadýr. uygulamanýn bankalarý özellikle sýký . Rekabet ve Toplumsal Kazanç: Bankalarýn pasif yönetiminin topluma en büyük katkýsý finansal piyasalara daha etkin bir rekabet ortamýný getirmiþ olmasýdýr. Dolayýsýyla mevduatlar geniþleyecektir. Þöyle ki baþlangýçta azalan vadesiz mevduatlar. yeniden yaratýlmýþ olacaktýr. Ellerinde fon bulunan ve kýsa vadeli aktiflere yatýrým yapmak isteyen tasarruf sahipleri. Böylece nihai sonuçolarak toplam sermaye hesaplarýnda 100 milyonluk bir artýþ ve ayný þekilde toplam kredi ve yatýrýmlarda buna eþit bir artýþ olacaktýr.

153 .para politikasý uygulanan dönemlerde bundan kýsmen kurtulma olanaðý saðlamasýdýr. Bir bankanýn deðerini aynen koruyacaðý kuþkuludur. . Bunun sonucu. Zorunlu bir satýþ. toplumun uðrayacaðý zararlar açýktýr. aktiflerin deðerlerini bankanýn sermayesini aþan bir miktarda düþürürse. Bankalarýn Risk Oranýnýn Artmasý ve Toplumun Kayýplarý: Pasif yönetimine karþý olanlarýn temel argümanlarýndan biri de. Bankalar. bir banka nakit gereksiniminde kalýr ve bunu gideremezse. pasif yönetimi yoluyla kolayca rezerv para bulabileceðini düþünerek gerekli standart likidite olanaklarýndan uzaklaþan bir kredi veya yatýrým politikasý izleyebilmektedirler. aslýnda her an borçlarýný ödeme iktidarýnda olmasý gereken banka. böylebir uygulamanýn birçok bankanýn güvenirliðini ayýsýyla tüm bankasisteminin istikrarýný azaltacaðýdýr. Hatta bir bankanýn aktiflerinin deðeri pasiflerinin deðerini aþabilir de. Bu durumun tehlikesi ise tartýþýlmaz. kolayca baþarýsýzlýða mahkum olabilir. Bu konuya biraz sonra daha geniþ olarak döneceðiz.

faiz konjonktür döneminde ayný kaldýðýndan bankanýn kârý etkilenmeyecektir. Bankalarýn. Çünküödünç alýnan fonlarýn faiz oranlarý ödünç verilen fonlarýn faiz oranlarýndaki yükseliþ ve düþüþe göre deðiþir. risk oranýnýn artmasýne gibi sakýncalar doðurabilir? Modern Yaklaþým: Aktif .? . Aktif-pasif planlama dönemi duruma göre birkaç günden bir yýla ve hatta daha ötesine uzanýr. bu strateji söz gelimi banka yöneticilerinin banka aktiflerinin %40 ýný DGA ve pasiflerinin %40 ýný DGP olarak tutmasýný içerir.Pasif Yönetimi Modern aktif . bir ölçüde piyasa koþullarýna. Bir bankanýn pasiflerini satabilme yeteneði. . aktif-pasif yönetimi tüm bilanço kalemlerinin paysahiplerinin servet ini (þimdiki deðerinin) maksimize edilecek þekilde koordinasyonudur. Kuþkusuz bu yaklaþým özellikle faiz oranlarýnýn sýk sýk deðiþtiði 1970 li yýllarda ön plana çýkmýþtýr. Bu yaklaþým. Bu stratejiye göre banka yöneticileri bankanýn deðiþken getirili aktiflere (ya da piyasa faiz oraný deðiþirken deðer olarak deðiþen aktifler) tahsis ettiði toplam aktifleri eþitlemeye çalýþýr. Aktif-pasif yönetimiyle ilgili üç strateji geliþtirilmiþtir. planlanan dönemde getirilerin deðiþkenliðini minimize eder. Diðer bir deyiþle. Bu açýk (gap) bir bankanýn net faiz kazançlarýnýn (kârlarýnýn) piyasa faizoranlarýna olan d r. Bu sýrada bir yandan bankanýn fon maliyeti yükselirken öte yandan banka daha yüksek faizle ödünç verdiðinden faiz kazançlarý da yükselecektir. Özellikle aktif-pasif yönetimi yaklaþýmý deðiþken getiriliaktiflerle (DGA) deðiþken getirili pasifler (DGP) arasýndaki iliþki üzerin odaklanýr. Bu stratejiler DGA'lar ve DGP ' ler arasýndaki farka göre fon açýðý olarak nitelendirilmektedir. ödünç verenlerin bankanýn saðlamlýðý üzerindeki düþüncelerine baðlýdýr. bunun yanýnda bankanýn müþterilerine piyasa faiz oranýný aþan aktifler saðlamasýna ve hepsinden önemlisi. Sýfýr Fon Açýðý Stratejisi . Örneðin faiz oraný yükseldiði zaman bankanýn net faiz kazançlarýnýn ne olacaðýný inceleyelim. Böylece bankanýn ödünç alma faiz oranýylaödünç verme faiz oraný arasýndaki fark. Sýfýr fon açýðýstratejisi nedir? Birinci strateji bir sýfýr fon açýðýnýn izlenmesidir. . Çünkü faiz oranýnýn iniþ çýkýþ devresi içinde net faiz geliri konjonktürü izlediði için sabit olacaktýr.pasif yönetimi nedir? Kavramsal olarak. Bu strateji faiz oraný riskini minimize etmeyi hedefler. DGA' lar ve DGP' ler bankalarýn planladýklarý dönem içinde yenilenirler.

Bu stratejiyi bir baþka þekilde þöyle de ele alabiliriz.1) de görülmektedir. Eðer sýfýr fon açýðý söz konusuysa. bankanýn sabit faiz oranlý pasiflerinin toplamýnýn faiz getiren pasiflerine oranýna eþit olmalýdýr. bankanýn sabit getirili aktiflerin (kredi dönemi boyuncafaiz oranlarý deðiþmeyen örneðin sabit faiz oranlý konut ipotek kredileri) toplam faiz geliri saðlayan aktiflere oraný. Böylece genel olarak faiz oraný yükseldiði .154 . Bu durum þekil (9.

Ayný þekilde sabit faiz oranlý pasiflerinin deðeri de düþer. Bu ne denle bunlarýn fiyatlarýfaiz oranýndaki deðiþmelere daha duyarlýdýr. þimdiki deðerdeki deðiþmeler bilançonun piyasa deðerini deðiþtirmemektedir. .1.deðiþken faiz oranlýaktif ve pasiflerden daha uzundur. Sýfýr. bankanýn sabit getirili aktiflerinin þimdiki deðeri düþer. Sýfýr Fon Açýðý Stratejisi Pozitif Fon Açýðý Stratejisi Negatif Fon Açýðý Stratejisi Deðiþken Faizli Aktifler Deðiþken Faizli Pasifler Deðiþken Faizli Aktifler Deðiþken Faizli Pasifler Deðiþken Faizli Aktifler Deðiþken Faizli Pasifler Sabit Sabit Sabit Sabit Faizli Aktifler Faizli Pasifler Sabit Faizli Aktifler Faizli Pasifler Faizli Aktifler Sabit Faizli Pasifler Þekil 9. ! Burada hemen iþaret edelim ki sabit faiz oranlýaktif ve pasiflerinvadesi . pozitifve Negatif Fon Açýðý Stratejisi (a) (b) (c) Pozitif Fon Açýðý Stratejisi .zaman. Bununla birlikte aralarýndaki spread (fark) sabit olduðundan.

bankanýn faiz gelirleri faiz maliyetinden daha büyükmiktarda düþer. net serveti düþecektir. bankanýn sabit faizli aktiflerinin cari deðeri. onun DGA' larýnýn toplam aktiflerine oraný. DGP' lerinin toplam pasiflerine oranýndan daha küçük olur. Sabit faizli aktif-pasif yaklaþýmý çerçevesinde. Þekil (9. Negatif fon açýðýstratejisi nedir? Aktif-pasif yönetimiyle ilgili izlenen bir diðer strateji. bankanýn sabit faiz oranlý aktiflerinin toplam aktiflerine oraný sabit faiz oranlý pasiflerinin toplam pasiflerine oranýný aþmalýdýr. Þimdi piyasa faiz oranlarý düþtüðü zaman bu strateji altýnda bankanýn nasýl bir faiz politikasý izleyeceðini düþünelim. Negatif Fon Açýðý Stratejisi . Banka bir pozitif fon açýðý stratejisiizlediðinden. Örneðin eðer bir banka faiz getiren aktiflerinin %40 ýný DGA þeklinde tutarken faiz ödedikleri pasiflerin yalnýzca %20 sini DGP þeklinde tutabilir. týpký sabit faiz getirilipasiflerinin deðeri gibi yükselecektir. . Eðer banka negatif fon açýðý stratejisi izlerse.155 . Sonuç olara et faiz gelirleri (kârlarý) düþer. Banka yöneticileri DGA'nýn toplam aktiflere oranýnýn DGP' nin toplampasiflere oranýný asýný saðlayacak þekilde davranabilir. sabit getirili pasiflerinin toplam pasiflerine oraný %80 olacak þekilde davranabilir. bu strateji altýnda. sermaye piyasasý yatýrýmcýlarý ne olduðunu anladýklarý zaman.c) de görüldüðü gibi. Her ne kadar bu durum bankanýn bilançosund a gözükmese bile. piyasa faiz oranlarý düþerken. bankanýn pay senedi fiyatý düþecektir.1. negatif fon açýðý stratejisidir. Bu stratejiyi izleyen banka sabit getirili aktiflerinin toplam aktiflerine oraný %60. Ancak bir pozitif fon açýðý olduðundan.Pozitif fon açýðýstratejisi nedir? Aktif-pasif yönetimiyle ilgili ikinci strateji bir pozitif fon açýðý izlenmesidir. bankanýn faiz gelirleri düþerken faiz maliyetleri de düþer. Böyle bir durumda.

Buna karþýlýk eðer ekonomide iþlerin kötüye gideceðine iliþkin beklentiler varsa. Likidite birçok yoldan saðlanabilir. bankanýn net faiz kazancý yükselecek ve net deðeri yükselecektir. daha az iþçi iþe alacaklar ve muhtemelen iþçi çýkaracaklardýr. eðer banka bir negatif fon stratejisi izlerse ve faiz oranlarý yükselirse. Ancak bankaný orsadaki deðeri yükselecektir. bir bankanýn portföy kararlarýna girmesi gereken birçok etmen olduðunu göstermektedir. Eðer banka yöneticileri faiz oranlarýnýn düþeceðini beklerse bu stratejiizlenmelidir. Ticari bankalarýn amacýnedir? Ticari bankalar. Bu son etki bilançoda gözükmeyecek. Ticari bankalar da ayný yolu izleyeceklerdir. için ne kadar maliyet yüklendiðini ortaya koymuþtur.b. Bu sonetki bilançoda gözükmeyecektir. iþletmeler iþlemlerini geniþleteceklerdir. o zaman bankanýn kârlarý düþecektir. . hazine borçlarýna. Ýþ adamlarý arasýnda geleceðe iliþkin olumlu beklentiler oluþursa. ticari kredilere ve diðer aktiflere ne kadar yatýrým yapýlmasý gerektiðini ve buna karþýlýk tasarruf mevduatlarý. kârlarýný maksimize etmeye ve piyasa paylarýný geniþletmeye çalýþan firmalardýr. Ýçerdiði riske baðlý olarak farklý getiri saðlayan birçok potansiyel aktif vardýr. banka fonlarýnýn tahsis sürecine belli bir düzen getirmiþtir ve yükseklikiditenin maliyetin (vazgeçilen gelir) ortaya koymuþtur. Dolayýsýyla net deðeri de düþecektir.. Banka portföy seçimiiçin kullanýlabilecek t bir kural yoktur. ticari bankalar da diðer iþletmeler gibi ekonominin istikrarýyla ilgili olarak benzer bekleyiþler içindedirler. Ticari bankalar . Kuþkusuz. giriþimciler yatýrým geniþlemelerini sýnýrlayacaklar. Eðer larýn bekleyiþlerinin doðru olduðu ispatlanýrsa. Böyle olunca. Bilgisayarlarýn kullanýmý ve doðrusal programlama olarak bilinen teknik. mevduat sertifikalarý v. Bir Ulusal Ýkilem: Banka Kârlýlýðý mý? Yoksa Ekonomik Ýstikrar mý? . borsada bankanýn pay senetlerinin deðerinde düþüþþeklinde ortaya çýkacaktýr. Bu sistemin çözümü bir bankaya. Formül ve matematik denklemlerle kâr amacýný ve kýsýtlamalarý ifade etmek mümkündür. Modeller ve Bilgisayarlarla Banka Yönetimi Bilgisayarlarýn banka yönetimine katkýsýnedir? Þimdiye kadar incelediðimiz banka yönetimiyle ilgili kuramlar.

kredi ve yatýrýmlardaki geniþleme ve daralmalarýn. Durum böyle olunca hükümet. Bu nedenle. para stokuna katkýda bulunmaktadýr ve dolayýsýyla mal ve .ekonominin geniþleme döneminde kredilerini geniþletirlerken ekonominin gerileme dönemlerinde daraltacaklardýr. üstlendikleri riskin azlýðýndan dolayý eleþtirmekte ve en az kendileri kadar risk üstlenmelerini istemektedirler. güneþi görünce þemsiyelerini açan. firmave banka davranýþlarý giderici önlemler almazsa. Sanayiciler bankalarý. para stokunun mevduat kesiminde geniþletici ve daraltýcý etkileri olacaktýr. Ekonominin canlanma döneminde ticari bankalar.156 . bankalar. yaðmur yaðýnca þemsiyelerini kapatan kuruluþlar olarak eleþtirilirler.

Bankalarýn karþýlaþtýklarý likidite sorununu nasýl çözecekleriyle ilgili çeþitli teoriler vardýr. kredi ve mevduat geniþlemesi artýk istihdamý ve reel geliri deðil. Eðer ekonomiyi düzenleyici bir müdahale söz konusu deðilse. ekonomide istikrarýn bozulmasýna neden olabilirler. Oysa. Büyümeyi kolaylaþtýrmasý için bankalarýn fon kaynaklarýnýn büyümesineihtiyaç vardýr. Bankalarýn likidite sorununu nasýl çözebileceðiyle ilgili bir diðer teori beklenen gelir teorisidir. Bu nedenle bankalarýn potansiyel olarakbir likidite sorun vardýr. Ticari kredi teorisi bankalarýn likidite sorununu kendi kendisi geliþen kýsa vadeli ödünç vererek çözebileceðini söylemektedir. bankalarýn ekonomik koþullara bakýþ açýsý. fiyatlar genel düzeyini yükseltecektir. Bu teori bankalarýn oldukça likit aktifleri satýn alabileceðini vurgulamaktadýr. Kýsacasý. Bankalarýn özellikle kredi verirken ve yatýrým yaparlarken sahip olduklarýpara yaratma gücü nedeniyle. firmalarýnkiyle aynýdýr. Özetlersek. banka iþlemlerinin ekonomik dalgalanmalarý þiddetlendirmemesi gerekir. bankalar kâr güdüsüyle hareket ettiklerinde. ekonomi tam istihdama ulaþtýðýnda. ticari bankalarýn bu davranýþlarý. . Buna karþýlýk. konjonktürel dalgalanmalarý þiddetlendirir. reel fiyatlarda düþüþler nedeniyle toplam talepte ve üretimde önemli gerilemeler olacaktýr. Bankalar geniþleyen fon kaynaklarýný elde etmede baþarýlý olamadýklarýnda ise kârlar düþük kalýr. ekonominin gerilemeye baþladýðý dönemlerde eðer bankalar kredilerini kýsarlarsa. Borç aletlerinde görülen yenilikler ve banka dýþý finansal aracýlarýn artan rekabeti banka yöneticilerini yaklaþýmlarýný yeniden düþünmeye yöneltmiþtir. Bankalarýn pasifleri aktiflerinden daha likittir. bu sonucu doðurmalarý mümkündür.hizmet talebinin geniþlemesine yardýmcý olmaktadýrlar. Bankalarýn likidite sorununu nasýl çözebileceðiyle ilgili bir diðer teori deðiþtirilebilirlik teorisidir. ticari banka sisteminin ekonomik büyüme ve istikrara katkýsý büyük ölçüde banka fonlarýnýn kaynaklarýna ve kullanýmýna baðlýdýr. Öte yandan. Ekonomik istikrarýn korunmasýna de. Bankalarýn karþýlaþtýklarýikilem nedir? Özet ? Bankalar vadesiz ve vadeli mevduat kabul ederek kýsa vadeli ve çok likit yükümlülük (pasif) yaratýr.

157 ..

Katma deðer yaklaþýmý IV. Reel senet doktrini V. Deðiþken getirili aktiflerle deðiþken getirili pasifler üzerine odaklaþan yaklaþýma ne denir? a. Beklenen gelir teorisi c. I. Pasif yönetimi c. IV e. II. II. Reel senet teorisi b. Sýfýr fon stratejisi d. III. III d. IV . III.Sorular 1. Beklenen gelir teorisi e. Aktif pasif yönetimi c. Sýfýr fon stratejisi e. Negatif fon açýðý e. V b. I. Fon açýðý stratejisi d.158 . Reel senet teorisi 2. Ýnsanlarýn kriz esnasýnda bankalara yatýrdýklarý fonlarý çekmek için hücum etmelerine ne denir? a. I. Kullanýcý maliyeti III. Deðiþtirilebilirlik teorisi 3. Aktif yaklaþýmý II. Bankalarýn ne üretmelerinin gerektiði konusunda banka çýktýsýný ölçmek için geliþtirilen teoriler aþaðýdakilerden hangisidir? I. IV c. Pasif yönetimi a. Hangi banka yönetim teorisine göre ticari krediler kendi kendiniöder? a. Pasif yönetimi d. III. III. Aktif yönetimi b. Run 4. Deðiþtirilebilirlik teorisi b.

The Economics of Money Backing and Financial Markets.Output b. J. . Maksimizasyon c. PARASIZ M. Bursa 1996. Dryden 2.159 . New York. New York. Ýlker. . Money. MILLER. 1993. MISHKIN. Mc.. Doðrusal programlama d. Ezgi. 1993. Banking and Financial Markets. Frederic S. New York. 1989.. Minimizasyon Kaynakça KOHN. Modern Money andBanking. SINKEY. Meir. F. Para Politikasý ve Finansal Piyasalar.. Roger Leroy and VAN HOOSE David. 1983. Input . Bilgisayarlarla banka yönetiminde hangi yöntem kullanýlýr? a. GRAW-HÝLL.Commercial Bank Financial Management. Boston.. Baský. Scott Foresman. Statik programlama a.5. Mac millan.

.160 . Bu aþacaðýmýz sonuçlar para arzýnýn parasal taban ve para çarpaný aracýlýðý ile belirlenme mekanizmasýna iliþkin ünitede geniþ olarak kullanýlacaktýr. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde. T hesaplarýnýn kullanýlmasý ile konuyu aktarmaktýr. Bu üniteyi çalýþýrken varsayýmlarýn ne anlama geldiðini iyi kavrayýnýz. Ünite içerisinde benimsenen yöntem. Öte yandan verilen sayýsal örneklerle yetinmeyip. üniteyi tekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. .. Para arzýndaki deðiþiklikleri anlamanýn temel yolu bankalarýn nasýl para yarattýklarýný anlamaktýr... Buna göre zaman zaman. metiniçerisinde verilen T hesabýna bakmak sýzýn kendiniz ilgili T hesabýnýhazýrlayýnýz ve kitaptaki ile karþýlaþtýrýnýz. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak.ÜN ÝTE 10 Bankalarýn Kaydi Para Yaratma Süreci Bu Ünitede. Bu yöntem ilgili deðiþikliðin yaratacaðý etkiyi kavrayýp kavramadýðýnýzý gösterecektir. Bankalarýn elindeki bu güç para arzýnýn sadece merkez bankasý kararlarý ile belirlenmediðini ifade etmesi nedeniyle son derece önemlidir. kendiniz sayýsal örnekler üretiniz ve vurgulanan hususlarý çözerek tespitediniz. Her aþamada basitleþtirici varsayýmlardan birisini kaldýrarak sonuçta daha gerçekçibir modele ulaþacaðýz. Bu ünitede basitleþtirici bazý varsayýmlar altýnda bankacýlýk sisteminin para arzý üzerindeki etkisini belirlemeye çalýþacaðýz.

Görüldüðü gibi müþterinin bankaya aktardýðý nakit veya çek gibi bir aktif karþýlýðýnda müþteriye alacak hakký doðuran bir baþka aktif verilmektedir. aktifleri azaldýðý zaman pasifleri de ayný miktarda azalmaktadýr. Öte yandan müþterinin bankaya aktardýðý nakit veya çek artýk müþterinin deðil bankanýn varlýðýdýr. ? Banka müþterisine bir hesap açtýðýzaman neden aktifleri ve pasifleri aynýmiktarda artmaktadýr? Kitabýmýz boyunca. MEVDUAT YARATILMASI ? Para arzýný oluþturan bileþenler içerisinde en büyük pay mevduatlaraait olduðu için. bu mevduatlarýn na atýldýðýný . Bu konudaki kavram kargaþasýný önlemek için mevduatý hangi anlamda kullandýðýmýzý ortaya koymalýyýz. Dikkat edilirse varlýklar ve yükümlülükler arasýnda sürekli bir denge söz konusu olmakta ve bu anlamda bir bankanýn diðer bir þirketten farký kalmamaktadýr. Ancak mevduatlar konusunda genel bir yanlýþ anlamanýn baþlangýç aþamasýnda ortadan kaldýrýlmasýnda yarar vardýr. Dolayýsýyla ayný anda banka açýsýndan aktif niteliðinde olamaz. aksi belirtilmediði sürece. nakit gibi unsurlarý mý. Dikkat edilirse buiki kullaným þekli bir birinden farklýdýr. yoksa bankanýn bu varlýklarý kendisine teslim etmiþ olan mevduat sahiplerine olan borcunu mu kastettiðimizi belirtmeliyiz. Bu nedenle müþterinin alacak hakkýný ifade eden söz konusu mevduat bankanýn borcu yani yükümlülüðü olmaktadýr. Mevduat müþteri açýsýndan bir aktiftir. Yani mevduat deyimi ile bankaya aktarýlan çek. ! Mevduatýn banka açýsýndan pasif. Bu açýklamalara göre bankanýn aktifleri arttýðý zaman pasifleri de buna eþit miktarda artmakta. ikincisinde ise bir pasif (yükümlülük) niteliði taþýmaktadýr. mevduat sahibi açýsýndan aktif niteliðinde olduðunu her zaman hatýrlayýnýz. mevduat deyimi ile ! bankanýn yükümlülüðü veya müþterinin bankadan alacaðýkastedilecektir.GÝRÝÞ Mutlak rezerv bankacýlýðýndan nisbi rezerv bankacýlýðýna geçiþle birlikte bankalar mevduatlarýna oranla rezerv tutmaya baþlamýþlardýr. zira ilk kullaným biçiminde mevduat bir aktif (varlýk).

Bankalar (mevduat kabul eden kurumlar): Kiþi ve kurumlardan mevduat kabul eden ve bunlara kredi veren finansal aracýlar. . . Bankalardan Borçlananlar: Mevduat kabul eden kurumlardan kredi alarak borçlanan kiþi ve kurumlar. Mevduat yaratýlmasýsürecinde rol oynayan ekonomik birimler nelerdir? . çýkarttýklarý tahviller mevduat kurumlarý tarafýndan satýn alýnan kurumlar. Merkez Bankasý: Bankacýlýk sistemini gözeten ve para politikasýnýn yürütülmesinden sorumlu olan kamu kurumu.görmek para arzýnýn nasýl belirlendiðini anlamada ilk adýmdýr. Aldýklarý kararlar ve yaptýklarý tercihlerle mevduat yaratýlmasý sürecinde etkili olan dört tane ekonomik birim söz konusudur: . . Mevduat Sahipleri: Bankalarda mevduat bulunduran kiþi ve kurumlar.161 .

. merkez bankasýna olan borcu da ayný miktarda yükselir.Ýlk aþamada merkez bankasýnýn aldýðý bir önlemin banka rezervlerini nasýl etkilediðini göreceðiz. Merkez Bankasýnýn Bankacýlýk Sistemine Rezerv Saðlamasý Merkez bankasý bankacýlýk sistemine iki þekilde ilave rezerv saðlayabilir: Bankalara reeskont kredisi açarak ve bankalardan kamu kesimi tahvilleri satýn alarak. Bunun sonucunda A bankasýnýn rezervleri 1 milyar lira artarken. Merkez Bankasýnýn Bankalara Kredi Açmasý ? Merkez bankasýnýn A bankasýna 1 milyar TL. Bu iþlemin sonucunda A bankasýnýn bilançosunda aþaðýdaki deðiþiklikler ortaya çýkacaktýr. Merkez bankasý ve A bankasi arasýnda gerçekleþen bu iþlemin sonucunda ne gibi deðiþiklikler olacaðýný T hesaplarý aracýlýðý ile takip etmeye çalýþacaðýz. Aktif Pasif (Milyon TL) A Bankasý (Milyon TL) Rezervler +1000 Reeskont Kredileri +1000 Ayný bilanço kalemleri merkez bankasý bilançosunda da deðiþim gösterecek. ancak "rezervler" merkez bankasý açýsýndan borç niteliðinde (yani talep edildiði zaman bankaya ödenmesi gerektiði için). Ýkinci olarak bankalarýn nasýl mevduat yarattýklarýný önce oldukça basitleþtirilmiþ bir model çerçevesinde ele alarak. Þimdi bu iki durumu ele alarak bankacýlýk sisteminin bilançosunda ortaya çýkacak deðiþiklikleri inceleyelim. Ancak kullanacaðýmýz T hesaplarý bilançoda yeralan kalemlerin baþlangýç bilançosuna göre gösterdiði deðiþiklikleri ifade edecektir. Merkez bankasý 1 milyar liralýk reeskont kredisini açtýðý zaman bu miktarý A bankasýnýn merkez bankasýnda bulunan hesabýna alacak yazar. reeskont kredisi açtýðýný kabul edelim. daha sonra bu modelimizi adým adým gerçek yaþama yaklaþtýracaðýz. açýlan reeskont kredisi ise alacak niteliðinde olduðu için deðiþen kalemler bilançonun ters tarafýnda yer alacaktýr.

162 .Aktif Pasif (Milyon TL) Merkez Bankasý (Milyon TL) Reeskont Kredileri +1000 Rezervler +1000 Görüldüðü gibi merkez bankasý bankalara reeskont kredisi vererek bankacýlýk sisteminin sahip olduðu rezerv miktarýný artýrmaktadýr. Merkez bankasýbankalara açtýðýreeskont kredilerini tahsil ederse durum sizce ne olur? .

Aktif Pasif (Milyon TL) A Bankasý (Milyon TL) Menkul Kýymetler -1000 Rezervler +1000 A bankasýnýn merkez bankasýnda bulunan rezervlerindeki artýþ nedeniyle merkez bankasýnýn pasifi de ayný miktarda artacaktýr. Öte yandanbu iþlem sonucunda merkez bankasýnýn elinde bulunan menkul kýymetlerde 1 milyar liralýk artýþ göstereceði için bilançonun aktifi de bu miktarda artacaktýr. Bu nedenle aþaðýdaki bölümlerde sadece reeskont kredileri aracýlýðý ile bankacýlýk sistemine rezerv saðlanmasý . Bu açýk piyasa iþleminin A bankasýnýn bilançosunda yaratacaðý net sonuç.Merkez Bankasýnýn Devlet Tahvili Satýn Almasý Merkez bankasýnýn piyasada tahvil alýp satmasý açýk piyasa iþlemleri olarak adlandýrýlmaktadýr. Aktif Pasif (Milyon TL) Merkez Bankasý (Milyon TL) Menkul Kýymetler +1000 Rezervler +1000 ? ! Merkez bankasýbankalara tahvil satarsa durum sizce ne olur? Görüldüðü gibi merkez bankasýnýn bankalara reeskont kredisi açmasý veya açýk piyasa iþlemleri ile bankalardan devlet tahvili satýn almasý bankacýlýk sisteminin rezervleri üzerinde ayný etkiyi yaratmaktadýr. bankanýn elindeki menkul kýymetlerde 1 milyar liralýk azalýþ ve merkez bankasýndaki rezervler hesabýnda 1 milyar liralýk artýþtýr. Merkez bankasýnýn A bankasýndan 1 milyar lira deðerinde tahvil satýn aldýðýný ve bunun karþýlýðýný A bankasýnýn merkez bankasýnda bulunan hesabýna alacak yazdýðýný kabul edelim. Merkez bankasýnýn açýlan reeskont kredilerini tahsil etmesi ve açýk piyasa iþlemleri ile tahvil satmasýda bankacýlýk sisteminin rezervlerini azaltacaktýr.

Yani bankalarýn açtýðý krediler aynen bankalara mevduat olarakgeri dönmektedir. Ayný sonuçlarýn merkez bankasýnýn yapacaðý açýk piyasa iþlemleri ile de saðlanabileceðini gözden uzak tutmayýnýz. Bankalarýn açtýklarý kredilerde nakit þeklinde bir sýzýntý olmamaktadýr. Bankacýlýk sisteminde tek bir banka vardýr. . MEVDUAT GENÝÞLEMESÝ: BASÝT MODEL Bu aþamada ele alacaðýmýz modelde yapýlacak basitleþtirici varsayýmlar þunlardýr: .ele alýnacaktýr. .163 .

Bankanýn . Basit modelin varsayýmlarýnýbir kez daha gözden geçiriniz. pasifte yer alan vadesiz mevduatlarý 1 milyarlira. Buna göre bilançoda ortaya çýkacak deðiþme aþaðýdaki gibi olacaktýr. Öte yandan bu bölüm boyunca bankacýlýk sisteminin %20 oranýnda zorunlu rezerv uygulamasýna tabi olduðunu kabul edeceðiz. Banka. ayný anda aktifte yer alan alacaklarý 1 milyar lira arttýrarak kendi bilançosunu deðiþtirmektedir. Böylece banka. Bankalar atýl rezerv tutmamaktadýr. Yani bankacýlýk sisteminin sahip olduðu rezervlerin tamamý zorunlu rezervlerden oluþmaktadýr. Mevduat Yaratýlmasý: Tek Banka Merkez bankasýnýn sistemdeki tek banka olan A bankasýna 1 milyar lira reeskont kredisi açmasýyla bilanço aþaðýdaki þekilde deðiþmekteydi: Aktif Pasif (Milyon TL) A Bankasý (Milyon TL) Zorunlu Rezervler 0 Reeskont Kredileri +1000 Atýl Rezervler +1000 A bankasýnýn vadesiz mevduatlarýnda bir deðiþiklik olmadýðý için zorunlu rezervler de deðiþmemekte ve bankanýn elindeki ilave 1 milyar liralýk rezerv atýl rezervlerin 1 milyar lira arttýðý anlamýna gelmektedir. . bankanýn elindeki 1 milyar liralýk rezervin bileþiminde bir deðiþiklik olduðu görülmektedir. Daha sonraki aþamalarda yukarýda sýralanan basitleþtirici varsayýmlarý adým adým kaldýrarak. sonuçta daha gerçekçi bir modele ulaþacaðýz. Bankalar sadece vadesiz mevduat þeklinde yükümlülük almaktadýr. Aktif Pasif (Milyon TL) (Milyon TL) Zorunlu Rezervler +200 Reeskont Kredileri +1000 Atýl Rezervler +800 Vadesiz Mevduat +1000 Krediler +1000 ! Bilanço deðiþikliklerini gösteren T hesaplarýnýsiz de yazarak takip ediniz. A bankasý kredi açtýðý zaman ayný anda müþterisi için bankada bir vadesiz mevduat hesabý açar ve kredi miktarýný bu hesaba aktarýr.! ! . atýl rezerv tutmak istemediði için müþterilerine bu miktara eþit kredi açacaktýr. Yukarýdaki bilançonun incelenmesinden. varsayým gereði.

bankanýn kredi açma . Öte yandan bilançodan izlendiði gibi A bankasý kredi açma eylemi ile vadesiz mevduat yaratmýþtýr.vadesiz mevduat þeklindeki yükümlülüðü 1 milyar lira arttýðý ve bankacýlýk sistemi %20 oranýnda zorunlu rezerv uygulamasýna tabi olduðu için A bankasý bu orana karþýlýk gelen 200 milyon lirayý zorunlu rezerv olarak ayýrmak zorunda kaldýðý görülmektedir. Vadesiz mevduatlar para arzýnýn bir bileþeni olduðu için.164 .

Bilançodaki deðiþimi gösteren T hesabý ise aþaðýdaki gibi özetlenebilir: ! Aþaðýdaki T hesabýnýincelemeden önce kendiniz bu deðiþikliði tespit ediniz ve sonuçlarýkarþýlaþtýrýnýz. Aktif Pasif (Milyon TL) A Bankasý (Milyon TL) Zorunlu Rezervler +360 Reeskont Kredileri +1000 Atýl Rezervler +640 Vadesiz Mevduat +1800 Krediler +1800 Bankadan kredi alan kiþiler þüphesiz bu fonlarý bankada tutmayacakve harcayacaktýr.sý ile aslýnda para yaratýlmýþtýr. ? Kaydi para nedir? Bankalarýn kredi vermesi ile para arzýnýn artmasýnýn nedenini açýklayýnýz. Çünkü bankacýlýk sisteminde tek banka vardýr ve açýlan kredilerden nakit ve vadeli mevduat þeklinde herhangi bir sýzýntý yoktur. Ýþte yaratýlan bu paraya kaydi para adýný veriyoruz. Böylece söz konusu mevduatýn sahipleri deðiþecek ve mülkiyet kredi alan kiþilerin alýþveriþ yaptýklarý kiþi ve kurumlara geçecektir. ! Böyle bir sýzýntýolsaydýsonuç sizce ne olurdu? Deðerlendiriniz. Yukarýda yer alan ve A bankasýnýn bilançosundaki deðiþiklikleri gösteren T hesabýndan anlaþýlacaðý gibi banka halâ 800 milyon liralýk atýl rezerve sahiptir. açýlan kredi sonucu yaratýlan vadesiz mevduat hesabýndaki 1 milyar lira çekilse bile yine bankaya ayný miktarda geri dönecektir. A bankasýnýn tabi olduðu zorunlu rezerv oraný%30 olsaydýverile ? cek kredi miktarýne olurdu? Aynýoran %10'a düþürülseydi durum neþekilde deðiþirdi? Basit modelimizin varsayýmlarý gereði. Sistemde sýzýntý olmadýðý . A bankasý atýl rezerv tutmak istemediði için söz konusu miktarýn tamamýný kredi olarak verecek ve bu kez 800 milyon liralýk vadesiz mevduat yaratmýþ olacaktýr.

165 . Öte yandan bankahalâ milyon liralýk atýl rezerve sahiptir.8 milyar liraya ulaþmýþtýr. Bilançoda denge saðlanmýþ olmasýna karþýn A bankasý (dolayýsýyla bankacýlýk sistemi) halâ dengededeðildir. T hesabýndan görüldüðü gibi bankailk aþamada yaratmýþ olduðu bir milyar liralýk mevduata ek olarak ikinci aþamada 800 milyon liralýk daha mevduat yaratmýþ ve yaratýlan toplamkaydi para bu aþamada 1. zira A bankasýnýn elinde halâ tutmak nden daha fazla atýl rezerv bulunmaktadýr.ve tek bir banka bulunduðu için tüm mevduatlar ayný bankada kalacak ve mevduatlarýn transfer edilmesi sadece bunlarýn sahiplerini deðiþtirecektir. Bu iþlemin sonucunda bankanýn bilançosundaki deðiþimi gösteren T hesabý aþaðýdaki þekli alacaktýr: . A bankasý bu nedenle söz konusu 640 milyon lirayý da kredi olarak verecektir.

.0 Yukarýdaki tabloya göre mevduatlar baþlangýçta sisteme enjekte edilen rezervin belirli bir katý kadar artmýþtýr. . Buna göre vadesiz mevduatlarýDD. dördüncü aþamayýT hesabý kullanarak kendiniz deðerlendiriniz. yani tutulmak istenen atýl rezerv miktarý fiilen elde tutulan atýl rezerv miktarýna eþitleninceye kadar.92 . bankacýlýk sistemi dengeye gelinceye kadar.0 1000. Söz konusu kaydi para yaratma süreci aþaðýda yer alan Tablo 1'de özetlenmektedir: Tabloyu incelemeye geçmeden önce. Tablo 10. Bir baþka deyiþle. Banka bu aþamanýn sonunda da 512 milyon liralýk atýl rezerve sahip olduðu için bu süreç atýl rezerv miktarý sýfýra düþünceye dek devam edecektir(varsayým gereði bank tutmak istemediðini hatýrlayýnýz). A bankasý merkez bankasýndan elde ettiði rezervin belirli bir katý kadar mevduatlarýnýartýrmaktadýr. TOPLAM 5000. yukarýda üç aþamasýný ele aldýðýmýz kaydi para yaratma süreci devam edecektir.Aktif Pasif (Milyon TL) A Bankasý (Milyon TL) Zorunlu Rezervler +488 Reeskont Kredileri +1000 Atýl Rezervler +512 Vadesiz Mevduat +2440 Krediler +2440 Bir önceki aþamaya göre miktarý azalmýþ olmasýna karþýn. .68 81.0 5000.6 327.6 102. . . . Bir baþka deyiþle.44 milyar liraya ulaþmýþtýr (1000 + 800 + 640). banka bu kez 640 milyon liralýk vadesiz mevduat yaratmýþ ve 3'üncü aþamada yaratýlan kaydi para toplamý2. bankacýlýk sistemindeki . .1: KAYDÝ PARA YARATMA SÜRECÝ ! Mevduatlardaki Kredilerdeki Zorunlu Aþama Artýþ Artýþ Rezervlerdeki Artýþ 1 1000 800 200 2 800 640 160 3 640 512 128 4 512 409.4 5 409.

yaratýlan vadesiz mevduat (veya kaydi para) miktarý ile rezervler arasýndaki iliþkiyi þu þekilde ifade edebiliriz: .toplam rezervleri R ile gösterir ve deðiþim miktarýný ifade etmek üzere .DD = k . harfini (Yunan alfabesinde delta) kullanýrsak.R (1) Bu eþitlikte k basit mevduat çarpaný olarak adlandýrýlmakta ve k yý yalnýz býrakýrsak.166 . veya kesirin pay ve paydasýný D R D DD / D R D DD k = D DD D R (2) ile .

Vadesiz mevduatlara uygulanan zorunlu rezerv oraný%30 olsaydý. Bu eþitlikte rD vadesiz mevduatlara uygulanan zorunlu rezerv oranýný ifade etmektedir. D DD rezervlerinin toplam mevduata artýþýna oraný yani karþý lýk oraný (rD) dir. baþlangýçta yapýlan varsayýmlar geçerli iken. D R1 k = D DD x x (3) D R D DD D R D DD D R bulunur. k =1 (4) rD olmaktadýr. Yukarýdaki son eþitliðe göre.? çarparsak. O halde. Ancak hemen hatýrlatalým ki baþlangýçta yapýlan diðer üç varsayým (nakit ve vadeli mevduat sýzýntýsýnýn bulunmadýðý. Görüldüðü gibi bu rakam Tablo 1'in toplam satýrýnda belirtilen miktara eþittir. A bankasýne kadar kaydi para yaratabilirdi? Bu oran %10'a düþürülürse yaratýlacak kaydi para miktarýve dolayýsýyla para arzýbundan nasýl etkilenirdi? Mevduat Yaratýlmasý: Çok Sayýda Banka Þimdi ele alacaðýmýz örnekte sistemde tek banka bulunduðu þeklindeki varsayýmýmýzý kaldýracaðýz.R= 5 x 1000 milyon TL = 5 milyar TL olarak hesaplanacaktýr. Öte yandan merkez bankasýnýn baþlangýçta A bankasýna aktardýðý rezerv miktarý 1 milyar lira (yani . basit mevduat çarpaný zorunlu rezerv oranýnýn tersine eþit olmaktadýr.20 = 5 deðerini alacaktýr.DD = k x .R = 1000 milyon TL) olduðu için yaratýlan kaydi para miktarý. Örneðimizde vadesiz mevduat zorunlu rezerv oraný %20 olduðu için basit mevduat çarpaný k = 1/rD = 1/0. . .

Aktif Pasif (Milyon TL) A Bankasý (Milyon TL) Zorunlu Rezervler Atýl Rezervler 0 +1000 Reeskont Kredileri +1000 Merkez bankasýndan alýnan reeskont kredisi ile A bankasýnýn elindeki atýl rezerv miktarý 1 milyar lira artmaktadýr. bu iþlem sonucu A bankasýnýn bilançosundaki deðiþimi gösteren T hesabýnýn aþaðýdaki gibi olduðunu kabul edelim.bankalarýn atýl rezerv bulundurmadýklarý) halâ geçerliliðini sürdürmektedir. Krediyi alan kiþi söz konusu miktarý harcar ve alýþveriþ yaptýðý kiþi de bu miktarý B bankasýna yatýrýrsa (nakit sýzýntýsý sýfýr olduðu için 1 milyar liranýn tamamý B bankasýna gidecektir) bu . merkez bankasýnýn A bankasýna 1 milyar liralýk reeskont kredisi açarak ilave rezerv saðladýðýný. Bankacýlýk sisteminde faaliyetgösteren bankalar atýl rezerv tut mak istemedikleri için A bankasý bu miktarý müþterisine kredi olarak verecek ve bu krediyi müþterisinin vadesiz mevduat hesabýna aktaracaktýr.167 . Yine.

Buna göre C bankasýnýn bilançosundaki deðiþimi gösteren T hesabý þu þekilde olur: Aktif Pasif (Milyon TL) C Bankasý (Milyon TL) Zorunlu Rezerv +160 Vadesiz Mevduat +800 Atýl Rezervler +640 C bankasý da vadesiz mevduatlarýndaki 800 milyon liralýk artýþ karþýsýnda bunun %20'sini zorunlu rezerv olarak ayýrdýktan sonra elinde kalan 640 milyon liralýk atýl rezervi kredi olarak verecektir.bankanýn bilançosundaki deðiþme aþaðýdaki gibi olacaktýr: Aktif Pasif (Milyon TL) B Bankasý (Milyon TL) Zorunlu Rezervler +200 Vadesiz Mevduat +1000 Atýl Rezervler +800 Vadesiz mevduatlardaki artýþ nedeniyle B bankasý artýþ miktarýnýn %20'si oranýnda zorunlu rezerv (200 milyon TL) ayýrdýktan sonra kalan 800 milyon lirayý kredi olarak verir. Týpký tek banka durumunda olduðu gibi. bir sonraki E bankasýnýn bilançosunda meydana gelecek deðiþimi gösteren T hesabýnýhazýrlayýnýz. bu süreç bankacýlýk sisteminin bulundurmak istediði atýl rezerv miktarý . Açýlan bu kredi B bankasýndan çekilipharcandýktan sonra C bankasýna vad siz mevduat olarak gidecektir. Ayný sürecin devam etmesi sonucu bu miktar D bankasýna vadesiz mevduat olarak aktarýlacaktýr: Aktif Pasif (Milyon TL) D Bankasý (Milyon TL) Zorunlu Rezervler +128 Vadesiz Mevduat +640 Atýl Rezervler +512 ! D bankasýnýn bilançosundaki deðiþikliklerin nedenlerini açýklayarak.

.168 . Bankacýlýk sisteminin yarattýðý toplam mevduatise Tablo 2'de verilmektedir. yani bankacýlýk sistemi dengeye gelinceyedek devam edecekti r. Varsayýmýmýz gereði bankalar atýl rezerv tutmak istemedikleri için mevduat yaratýlmasý süreci atýl rezervler sýfýr oluncayakadar devam edecektir.fiilen bulundurduðu atýl rezerv miktarýna eþit oluncaya dek.

ER = f( i.68 81.DD = 1 .Tablo 10. Yukarýdaki örneðimizde bankacýlýk sistemine enjekte edilen ilave rezerv miktarý1 milyar lira (. . imenkul kýymet faiz oranýný. TOPLAM 5000.0 5000. Bazý bankalar ani mevduat çýkýþlarýný karþýlayabilmek için zorunlu rezervlerin yeterli olmadýðýný düþünebilir ve bu nedenle daha fazla likiditeye sahip olmak isteyebilirler.20 Mevduat Yaratýlmasý: Atýl Rezervler ? Birçok nedenlerle bankalar yasalar gereði tutmak zorunda olduklarý rezervlerden daha fazla rezerv tutmak isterler. .6 102. .2: KAYDÝ PARA YARATMA SÜRECÝ Mevduatlardaki Kredilerdeki Zorunlu Banka Artýþ Artýþ RezervlerdekiArtýþ B 1000 800 200 C 800 640 160 D 640 512 128 E 512 409.DD) 5 milyar lira olarak hesaplanacaktýr.20) iken. V. ekonomik istikrarsýzlýk gibi) ifade etmektedir. . . bankacýlýk sisteminin yaratacaðý ilave vadesiz mevduat miktarý (. Fonksiyonda yer alan deðiþkenlerin altýnda yer alan iþaretler.R = 1 1000 = 5000 milyon TLrD 0.R = 1000 milyon TL) ve zorunlu rezerv oraný %20 (rD = 0.6 327. Öte yandan bazý bankalar sahip olduklarý rezervlerin tamamýný kredi olarak vermenin kârlý olmadýðýný düþünerek. X ) -.92 .0 Görüldüðü gibi bankacýlýk sisteminde birden fazla banka olmasý halinde sonuç deðiþmemekte ve mevduat çarpaný zorunlu rezerv oranýnýn tersine eþit olmaktadýr.0 1000. ilgili deðiþken ile atýl rezerv talebi arasýndaki . V mevduat giriþ-çýkýþlarýndaki deðiþkenliði ve X atýl rezerv talebini etkileyen diðer tüm faktörleri (geleceðe dönük ekonomik bekleyiþler. + Yukarýdaki fonksiyonda ER atýl rezervleri. ellerinde bir miktar atýl rezerv tutmayý tercih edebilirler. .4 F 409. . . Bankalarýn atýl rezerv talepleri aþaðýdaki fonksiyonel gösterim ile özetlenebilir.

169 .iliþkinin yönünü göstermektedir. atýl rezerv talebi bundan nasýl etkilenir? Öte yandan bankalarýn karþýlaþtýðý mevduat giriþleri ve çýkýþlarý ne kadar büyük deðiþiklik gösterirse bankalarýn mevduat çýkýþlarýný kar . menkul kýymet anlarý artarsa bankalarýn atýl rezerv talebi azalacaktýr. Menkul kýymet faiz oranlarýdüþerse. Banka kredilerine uygulanan faiz oranlarý belirli iken. menkul kýymetlerin faiz oranlarý ne kadar yüksek olursa elde atýl rezerv tutmanýn alternatif maliyeti o kadar yüksek olacaktýr. Bu nedenle menkul kýymet faiz oranlarý ile atýl rezerv talebi arasýnda ters yönlübir iliþki söz konusudur. Örneðin.

Yukarýda ele aldýðýmýz örnekte. azaldýkça atýl rezerv talebi düþecektir.ER (8) þeklinde yazýlabilir.R = . Bu eþitlikten yararlanarak atýl rezervlerdeki deðiþimi . Bankalarýn zorunlu rezervlerindeki deðiþim ise .RR + . bu eþitlikte RR zorunlu rezerv miktarýný. Kaydi para yaratma sürecinde atýl rezervler neden sýzýntýniteliðin? dedir? Bankalarýn ellerinde tutmak istedikleri atýl rezerv miktarý vadesiz mevduatlarýnýn bir oraný olarak ifade edilebilir: ER = e DD (3) Burada e atýl rezerv oraný olarak adlandýrýlmaktadýr. Bankacýlýk sisteminin bulundurmak istediði atýl rezerv miktarýnýetki? leyen temel faktörler nelerdir? Bir banka ne kadar çok atýl rezerv tutarsa o kadar az kredi verecek ve belirli bir miktar ilave rezervle yaratýlabilecek kaydi para miktarý o kadar düþük olacaktýr. merkez bankasýndan 1 milyar liralýk ilave rezerv elde eden banka bu miktarý kredi olarak vermeyip de atýl rezerv olarak tutmayý tercih ederse kaydi para yaratma sürecisona erecektir. Daha önce tanýmlanan deðiþkenlere ilave olarak. rD vadesiz mevduat zorunlu rezerv oranýný göstermektedir.ER = e . (4) ve (6) nolu eþitlikler (8) nolu eþitlikte yerine konursa .DD (6) olacaktýr. Öte yandan bankalarýn zorunlu rezervleri de vadesiz mevduatlarýnýn bir oraný olduðu için RR = rD DD (5) yazabiliriz.þýlayabilmek amacýyla ellerinde tutmak isteyecekleri atýl rezerv miktarý o kadar fazla olacaktýr.RR = rD . Bir baþka deyiþle bankalarýn karþýlaþtýklarý mevduat giriþ-çýkýþlarýnýn deðiþkenliði ile atýl rezerv talebi arasýnda doðru yönlübir iliþki vardý týkça atýl rezerv talebi de artacak. Bankacýlýk sistemindeki toplam rezervler (R) R = RR + ER (7) olduðu için toplam rezervlerdeki deðiþme .DD (4) þeklinde yazmak mümkündür. Bu nedenle atýl rezervler kay di para yaratma sürecinde bir sýzýntý olarak deðerlendirilmektedir.

k = 1/ (rD + e) denirse vadesiz mevduatlardaki deðiþimi gösteren yukarýdaki son eþitlik .R = .DD .DD (rD + e) . Bilindiði gibi k mevduat çarpanýný ifade etmektedir.DD = k . .R (10) þeklinde yazýlabilir.R = rD .DD + e .170 ..R (9) rD + e elde edilir.DD = 1 .

DD (12) . Bu nedenle halkýn nakit talebinde bir deðiþiklik olmadýðý þeklindeki varsayýmý kaldýrmamýz daha gerçekçi bir modele yaklaþmamýzý saðlar.RR olduðu için .20 + 0. baþlangýçta yapýlan "bankalarýn açtýðý kredilerden nakit sýzýntýsý olmamakta.DD = 4x1000 milyon TL = 4000 milyon TL olur.050.C = c . sistemdeki atýl rezerv oranýnýn %5 olmasý halinde yaratýlan vadesiz mevduat miktarý 4 milyar lirayadüþmüþtür. Yani . mevduat çarpanýo kadar küçük olmakta ve dolayýsýyla yaratýlan kaydi para miktarýda azalmaktadýr.! ! Bankalarýn tuttuðu atýl rezerv oranýsýfýrdan farklýolduðu zaman mevduat çarpanýnýyazýnýz. rD = 0. verilen kredilerin tamamý bankacýlýk sistemine vadesiz mevduat olarak geri dönmekte" þeklindeki varsayýmý kaldýracaðýz. Önceki bölümde ele aldýðýmýz örnekte . Atýl rezerv varsayýmýný kaldýrdýðýmýz için bankalarýn %5 oranýnda atýl rezerv bulundurduðunu.20 idi.DD = k . Dikkat edilirse atýl rezerv oranýne kadar yüksek olursa.25 buluruz. yani e = 0. Atýl rezervlerin sýfýr olmasý durumunda bankacýlýk sistemi 1 milyar liralýk rezervle 5 milyar liralýk vadesiz mevduat (kaydi para) yaratýrken. Ýþte bu nedenle atýl rezervler mevduat yaratýlmasý sürecinde bir sýzýntý olarak deðerlendirilmektedir. Buna göre bankacýlýk sistemi 1 milyar liralýk ilave rezervle 4 milyar liralýk vadesiz mevduat yaratabilecektir.R = 1 milyar TL. Bir baþka deyiþle bu aþamada.05 olduðunu kabul edersek 11 k = = = 4 0. Mevduat Yaratýlmasý: Nakit Sýzýntýsý ! Nakit ve vadesiz mevduatlar yakýn ikame iliþkisi içinde olduklarý için halkýn vadesiz mevduat talebinde bir deðiþiklik olduðu zaman nakit talebinin de deðiþeceðini kabul etmek gerekir. Basitlik saðlamasý açýsýndan halkýn vadesiz mevduatlarýn belirli bir oraný kadar nakit talep ettiðini kabul edersek. nakit talebini C = c DD (11) dolayýsýyla .

(12) nolu eþitliðe göre vadesiz mevduatlar arttýkça nakit miktarý da bunun belirli bir oraný kadar artmaktadýr.þeklinde ifade edebiliriz. nakit miktarý. .171 ? . c ise nakit oranýný göstermektedir. Yani toplam rezervlerdeki deðiþimi aþaðýdaki þekilde yazmamýz mümkündür. Görüldüðü gibi. Nakit miktarýnýn kaydi para yaratýlmasýsürecinde bir sýzýntýniteliðinde olmasýnýn sebebi nedir? Nakit sýzýntýsý olmadýðý þeklindeki varsayým kaldýrýlýnca. Halkýn nakit talebi arttýkça bu artýþ bankacýlýk sisteminin sahip olduðu rezervlerin ayný miktarda azalmasý ile sonuçlanacaktýr. mevduat yaratýlmasý sürecinde bir sýzýntý anlamýna gelmektedir. Bu eþitliklerde C nakit miktarýný. atýl rezervler ve nakit arasýnda daðýlýr hale gelecektir. bankacýlýk sisteminin rezervlerindeki artýþ zorunlu rezervler. týpký atýl rezervler gibi.

R olarak yazýlabilir. . R = 0.20. Vadeli ve vadesiz mevduatlar ayný zorunlu rezerv oranýna tabi iseler. Nakit oranýsýfýrdan farklýolduðu zaman mevduat çarpanýnýyazýnýz.DD + e .DD = .5 milyar liralýk vadesiz mevduat yaratabilmektedir. k = 1 / (rD+e+c) denirse. bankacýlýk sistemi daha az vadesiz mevduat yaratma gücüne sahip olmaktadýr.ER + . rD = 0. Daha önce ele aldýðýmýz örneklere oranla. (6) ve (12) nolu eþitlikler yukarýda yerine konursa. nakit hakkýndaki varsayýmýmýzý deðiþtirdiðimizde.5 0. son olarak ele aldýðýmýz mevduat geniþlemesi modelinde pek fazla deðiþiklik olmayacaktýr.R (14) rD + e + c elde edilir. Ancak pek çok ülkede karþýlaþýlan genel uygulama her iki tür mevduatýn farklý zorunlu rezerv oranýna tabi olmasý þeklindedir.R = rD .R = .R = 1 milyar TL.DD . Mevduat Yaratýlmasý: Vadeli Mevduat Sýzýntýsý Son olarak.DD + c . Daha önce bilindiði gibi .05 iken c = 0. Ýþte bu nedenle mevduat yaratýlmasý sürecinde nakit.DD = k .! ! ! . Bunun yanýnda genel olarak vadelimevduat zorunlu rezerv oraný (rT) vadesi z mevduat zorunlu rezerv oranýndan .20 + 0.RR + . yukarýdaki eþitlik. . Bilindiði gibi k mevduat çarpanýný ifade etmektedir. Buna göre bankacýlýk sistemi 1 milyar liralýk ilave rezervle 2. Dikkat edilirse nakit oraný(c) ne kadar yüksek olursa (yani nakit sýzýntýsýne kadar fazla olursa) mevduat çarpanýnýn deðeri o kadar küçük.15 buluruz.15 ise.R = .DD (rD + e + c) 1 .05 + 0.C (13) (4). 1 k = = 2. dolayýsýyla yaratýlabilecek kaydi para miktarýda o kadar az olacaktýr. bankalarýn sadece vadesiz mevduat hesabý açtýklarý þeklindeki varsayýmýmýzý kaldýrarak vadeli mevduat hesaplarýnýn da modele dahil edilmesine olanak tanýyacaðýz. bir sýzýntý olarak kabul edilmektedir.

172 . halkýn vadesiz mevduatlarýnýn belirli bir oraný kadar vadeli mevduat talep ettiðini kabul edelim.DD (17) . Vadeli mevduatlarý TD.TD = t . TD = t DD (16) . Yine basitlik saðlamak açýsýndan.küçüktür (rT < rD). vadeli mevduat tercih oranýný t ile gösterirsek.

DD elde edilir.20.15 buluruz. c = 0. Basitleþtirici varsayýmlarýn kaldýrýlmasý ile mevduat çarpaný 1 (19) k = rD + rTt + e + c þeklinde elde edilmektedir.RRT + .DD + c .DD (rD + rTt + e + c) 1 .DD = 2 milyar TL olacaktýr.! ! ? ? yazabiliriz.DD + c .04 .DD + rT .R = rD . Vadeli mevduatlar için ayrýlan zorunlu rezervler de mevduat yaratýlmasýnda kullanýlabilecek rezervlerden bir sýzýntý olduðu için toplam rezervlerdeki deðiþim eþitliði. Yani .R = .RRD + . 2. Daha önce elde edilen eþitlikler yerine konursa.DD . Öte yandan (17) nolu eþitlik yukarýda yerine konursa .20 + (0.DD + rTt . e = 0. Buna göre bankacýlýk sistemi 1 milyar liralýk ilave rezervle 2 milyar liralýk vadesiz mevduat yaratabilmektedir.R olduðu için .R = .5) + 0. .05 + 0. rD = 0.TD + e .R = rD .05.DD = . vadelimevduatlarýn mode .5 ve rT = 0.C olacaktýr.ER + .R = 1 milyar TL. Daha önce olduðu gibi burada da.TD + e . .15 iken t = 2.DD = k . .R (18)rD + rTt + e + c olacaktýr.04 olduðunu kabul edersek 1 k = = 2 0. Vadeli mevduat sýzýntýsý da söz konusu olduðu zaman mevduat çarpanýformülünü yazýnýz.

rT= 0. Bu oranlar ne kadar yüksek olursa yaratýlabilecek kaydi paramiktarýo kadar az olmaktadýr .173 .le dahil edilmesi ile yaratýlabilecek mevduat miktarýnýn azaldýðýný görmekteyiz.9.7.30. e = 0. 1980 yýlýsonunda mevduat çarpanýnýhesaplamada kullanýlan parametrelerin Türkiye'deki seyri þu þekildedir: rD= 0.20. rT= 0. Dikkat edilirse t ve rToranlarýile mevduat çarpanýters yönde deðiþmektedir. Bu deðiþimin sebebi sizce neler olabilir? .09 ve c = 0.1þeklindedir. t = 1.08. Bu büyüklüklere göre 1980 yýlýsonu itibariylemevduat çarpanýnýn 1 milyar liralýk ilave rezervle yaratýlabilecek vadesiz mevduat miktarýnedir? Ayný parametrelerin 1995 yýlý sonundaki deðerleri ise rD= 0. Yukarýda yapýlan hesaplamalarýbu kez 1995 yýlýiçin tekrarlayýnýz ve sonuçlarýnýkarþýlaþtýrýnýz.53.04 ve c = 1.16. t = 4. e = 0.

Özet Nispi rezerv bankacýlýðýna geçiþle birlikte bankalar ellerinde bulunan rezerv miktarýný deðiþtirerek kaydi para yaratma olanaðýna sahip olmuþlardýr. Bankalarýn rezervleri artacaðý için kaydi para artar e. Burada süreç para yaratýlmasý sürecinin tamamen tersidir. Bankanýn alacaðýný ifade ettiði için pasifte d. Bankanýn alacaðýný ifade ettiði için aktifte b. Banka rezervleri ve kaydi para etkilenmez 3. Sorular 1. Vadeli mevduatlar b. Bankanýn borcunu ifade ettiði için pasifte e. Merkez bankasýnýn açýk piyasada tahvil satmasý sonucunda kaydipara miktarý bundan nasýl etkilenir? a. bankacýlýk sistemi ilave 1 liralýk rezervle zorunlu rezerv oranýnýn tersiyle çarpýmý kadar kaydi parayaratabilmektedir. Bankalarýn rezervleri azalacaðý için kaydi para azalýr b. Bankanýn borcunu ifade ettiði için aktifte c. Mevduatlar bilançoda yer almaz 2. Bir bankada açtýrýlmýþ olan vadesiz mevduat. Bankalarýn rezervleri artacaðý için kaydi para azalýr d. Atýl rezervler c.174 . Vadesiz mevduatlar d. zorunlu rezerv dýþýndaki tüm sýzýntýlarýn sýfýra eþit olduðu varsayýmý altýnda. banka bilançosunun hangi kýsmýnda yer alýr? a. Nitekim bankacýlýk sistemindeki. Mevduat yaratýlmasý sürecinde aþaðýdakilerden hangisi bir sýzýntý olarak kabul edilmez? a. Zorunlu rezervler . Nakit e. Sýzýntýlar sisteme dahil edildikçe bankalarýn kaydi par a yaratma olanaklarý sýnýrlanmaktadýr. Bankalarýn kaydi para yaratmagüçleri tersine çevrildið ydi para yok etme güçlerinin de bulunduðu bir gerçektir. Bankalarýn rezervleri azalacaðý için kaydi para artar c.

Basým. 7. Mevduat çarpaný ve kaydi para deðiþmez Kaynakça AREN Sadun. Mevduat çarpaný düþeceði için kaydi para azalýr b. Mevduat çarpaný düþeceði için kaydi para artar c. Aralýk. Eskiþehir. HÝÇ Mükerrem. Menteþ Kitabevi. Para Teorisi. Para. 8.C. Banka ve Finansal Piyasalar. 1987. 33. T. PARASIZ Ýlker. Savaþ Yayýnevi. Bankalarýn atýl rezerv tutmadýðý ve vadeli mevduat hesaplarýnýn söz konusu olmadýðý bir ortamda. Bankacýlýk sisteminin atýl rezerv talebinin artmasý kaydi para üzerinde nasýl etki yaratýr? a. Mevduat çarpaný yükseleceði için kaydi para azalýr d. 1995. 50 milyar TL b.5 milyar TL e. Bursa. Ezgi Kitabevi.175 . 5 milyar TL 5. Ýstanbul.3 milyar TL d. vadesiz mevduat zorunlu rezerv oraný %15 ve nakit oraný %10 ise bankacýlýk sistemine enjekte edilen5 milyar liralýk rezervle yaratýlabilecek kay di para miktarý nedir? a. Ankara. Para Teorisi ve Politikasý. 20 milyar TL c. Para: Teori-Politika.Baki. 1995. Ankara. PÝRÝMOÐLU A. Aylýk Ýstatistik Bülteni. KEYDER Nur. 1994.4. Para. . Mevduat çarpaný yükseleceði için kaydi para artar e. 1992. Ýstihdam ve Ýktisadi Politika. Merkez Bankasý. 1991.

Mali sistemin enönemli kurumu olan merkez bankala rýnýn geliþimi. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde. baðýmsýzlýðý ve örgüt yapýsý gibi konularý merakla ve zamanýnda okuyunuz. Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak.. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz.. Konuyu dikkatlice okuyunuz. Konu ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için ünite sonunda yer alan kaynaklara baþvurabilirsiniz. iþlevleri. iþlevleri ve özellikle son yýllarda tartýþýlmakta olan Merkez Bankalarýnýn baðýmsýzlýðý ve baðýmsýzlýðýn ekonomik performans üzerindekietkileri incelenmektedir.. . Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz.. geliþimi. üniteyi tekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz.ÜN ÝTE 11 Dünya'da ve Türkiye'de Merkez Bankacýlýðý Bu Ünitede. Daha sonra Türkiye uriyetiMerkez Bankasýna iliþkin deðerlendirmeler bu çerçeve baz alýnarak sürdürülmektedir. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde. Bu ünitede Merkez Bankacýlýðýnýn ortaya çýkýþý. Ünite içindeki ve sonundaki sorularý cevaplamadan diðer üniteye geçmeyiniz.176 . üniteyi tekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz.

fonlarý fon fazlasý bulunan servet sahiplerinden fon açýðý bulunanlara yönlendirmektedir. Ülke ekonomileri için oldukça önemli bir yer tutan Merkez Bankalarý uzun süren bir geliþmenin sonucudur. ekonomide piyasalarý ve kurumlarý kapsamýna almakta. Ne var ki. kaðýt para emisyonunun düzenlenmesi ve devletin kýsa vadeli kredi ihtiyacýnýn karþýlanmasý zorunluluðundan doðmuþtur denilebilir. Devletler. yaþayabilmek için banknot çýkarmak zorundaydýlar. Dünyada Merkez Bankacýlýðýna ilk örnek olarak Ýngiltere Bankasý (Bank of England) gösterilmektedir. Bu kararla banka. kanuni parayý tespit etmek. hazine bonolarý ve altýn karýþýlýðýnda para ihraç edebilmiþ ve Merkez Bankasý gücü kazanabilmiþtir. devlet borçlarýný daha kolay. . devletçe desteklenen. Her ülkenin mali sisteminde yer alan kurumlar içerisinde ilk sýrayý Merkez Bankasý alýr. Genel olarak Merkez Bankacýlýðý. diðer bankalar da. 1694 yýlýnda güçlü bir imtiyaz altýnda kurulan Ýngiltere Bankasý ilk emisyon bankasý olarak kabul edilebilir. en yüksek likidite derecesine sahip kaðýt parayý yaratan. Bu tür bir tanýmlama Merkez Bankalarýna yüklenilen iþlevler de gözönüne alýndýðýnda uygun olur. para ve banka sisteminde faal rol oynayan mali aracý kuruluþtur. Çünkü o devirde. 9 Temmuz 1844 tarihinde yayýnlanan Peel kararý ile Ýngiltere Bankasý nýn banknot çýkarma yetkisi yeni bir düzene baðlanmýþtýr.? MERKEZ BANKASI KAVRAMI VE TARÝHÝ GELÝÞÝMÝ Mali sistem. Bu banka özel bir firma hüviyetini taþýmasýna raðmen. bu yüzden de kamu bankasý özelliðini taþýyan bir bankanýn banknot ihracý ile yetkili kýlýnmasý pek alýþýlmýþ bir þey deðildi. Merkez Bankasý için genel bir taným vermek gerekirse. bunun emisyon ve tedavülünü saðlamak. kurulan ilk kamu bankasý olma özelliðine de sahipti. düzenli ve en az maliyetlegerçekleþtirebilmek ve bankacýlýk faaliyetlerinin düz nli bir þekilde yürütülmesini kontrol edebilmek amacýyla merkez bankasý kurmak yoluna gitmiþlerdir.

Ticari senet iskontosu ile banknot ihraç eden ilk Merkez Bankacýlýðý uygulamasýhangi ülkede görülmüþtür? 20 Þubat 1800 tarihinde kurulan Fransýz Bankasý (Banque de France) Napoleon un direktifi üzerine bir bankerler grubu tarafýndan kurulmuþtur. Merkez Bankasý niteliði taþýyan ilk banka1668 de kurulan Ýsveç Devlet Bankasýdýr. Ticari senet iskonto ettirenlere madeni para yerine kendi çýkardýðý banknotlarý veren ilk kuruluþ bu bankadýr. 1848 yýlýnda yaþanan büyük bunalým üzerine bankanýn durumunda önemli bir deðiþiklik yapýlarak. Fransa Bankasý 2 Aralýk 1945 tarihinde özel kiþilerin elindeki hisse senetlerinin tazminat karþýlýðý devlete aktarýlmasýyla -177 . Bu bankanýn kurucusu Palmstruch büyük bir yenilik yapmýþ ve banknot çýkarýlmasý ile ticari senetlerin iskontosu arasýndaki iliþkiyi kurmuþtur. senet iskonto ettirenlerce kabul edilmesinde bir sakýnca görülmemiþtir. Ülkenin baþkentinde bu bankadan baþka 9 taþra bankasý daha para çýkarma yetkisine sahipti.Baþka bir görüþe göre ise. Bankanýn yapacaðý iþlemler belirli sýnýrlar içinde kalmýþ. Verilen banknotlarýn saygýn bir kuruluþ olan bankanýn imzasýný taþýmasý ve gösterildiðinde hemen madeni para ile deðiþtiriliyor olmasý nedeniyle. Fransa Bankasý ile birlikte para çýkarabilen 9 taþra bankasýnýn para çýkarma yetkileri kaldýrýlmýþtýr. bankaya yasalbir statü veye özel z verilmemiþtir. Bu tarihten sonra Fransa Bankasý yurt sýnýrlarý içerisinde para çýkaran tek kuruluþ haline gelmiþtir.

1990 lar ise bu görüþlerin uygulamaya konulduðu yýllar olarak görülmektedir. 1980 li yýllarda finansal serbestleþme alanýnda önemli geliþmeler olurken.D. Ýkinci Dünya Savaþý ndan sonra merkez bankalarý hükümetlere ekonomiyi yeniden inþa etmekte yardýmcý rol üstlenmiþlerdir. Birinci Dünya Savaþýndan sonra Merkez Bankalarýnýn önem kazanmasýnýn nedenleri nelerdir? Merkez Bankalarýne tür bir yapýya sahipolmalýdýr? Dünya da Merkez Bankalarýnýn aðýrlýk kazandýðý dönem Birinci DünyaSavaþýnýn sonlarýna rastlamaktadýr. Ýlk zamanlarda Merkez Bankalarýnýn özel sermayenin yönetimi altýnda bulunmasýnda bir . Nitekim savaþtan sonra 1920 de Cenova da toplanan uluslararasý konferanslarda alýnan kararlara uyularak. herbirinin çalýþma alaný sýnýrlandýrýlmýþ olan 12 Federal Reserve Bank tan oluþmaktadýr. ülke ekonomisini ilgilendiren konularda izlenecek politikalar ortak olup. A. dünyanýn birçok ülkesinde Merkez Bankalarýnýn kuruluþu süratle gerçekleþmiþtir. 1970 li yýllarda. bu yýllarda merkez bankalarýnýn baðýmsýzlýðý ve siyasi otoritelerin etkisinden kurtulma gerekliliði savunuldu. . Kâðýt para çýkarma yetkisini elinde bulunduran Bundesbank. 26 Temmuz 1957 tarihinde Almanya da. bu ülke içinde tek bir emisyon bankasý kurulmasýný önlemiþtir. bankanýn. Merkez Bankacýlýðý tarihi geliþimi içerisinde bir baþka önemli olay daA. yetkilerini kullanýrken hükümetin direktiflerine uyma zorunluluðu yoktur.B. hükümetin genel ekonomik politikasýný desteklemekle yükümlü olmasýna raðmen. 10 bölge bankasý ve Deutscher Lander in birleþmesiyle Alman Merkez Bankasý Deutsche Bundesbank kurulmuþtur.. 12 bankayý da baðladýðýndan FED e tek bir banka olarak bakmak gerekir. Ancak. para politikasý uygulamalarý çerçevesinde para arzýný kontrol etmek ve fiyat istikrarýný saðlamak olmuþtur. merkez bankalarýnýn temel uðraþýlarý. Bugün her ülkede bir Merkez Bankasý bulunmaktadýr. Sadece idari konular bankalarýn özel takdirlerine býrakýlmýþtýr. de (FED) Federal Reserve Sistem i in oluþmasýdýr.D.B. Bu sistem. sabit kur sisteminin terk edildiði ve yüksek enflasyon sorununun ortaya çýktýðý dönemlerde. deki federe devletlerin özel haklarýný koruma tutkusu. yoluyla kamulaþtýrýlmýþtýr.

bunlarý çýkaran kuruluþlarýn durumu tartýþýlmaya baþlanmýþtýr.sakýnca görülmemiþtir. bu yüzden sýk sýk emisyona baþvurarak Merkez Bankacýlýðý iþlevlerini saðlýklý bir biçimde yerine getiremiyeceðini savunmaktadýrlar. Öte yandan bazý iktisatçýlar ise. devlet yönetiminde özerk kuruluþlar haline gelirken. hükümetlere karþý . bir bölümü de devlet bankasý olma özelliklerini sürdürmektedirler.178 . Merkez Bankalarýnýn parasal istikrarý saðlama ve devletin bankacýlýðýný yapma iþlevlerinin ön planda olamayacaðý nedeniyle devletin tekelindeolmasý gerektiðini savunmuþlardýr. devletin gelirlerinin yetersiz olduðunu. Çünkü bu dönemde banknotlarýn madeni paralarla temsil oraný % 100 idi. Daha sonralarý banknotlarýn madeni paralardan baðýmsýz bir ödeme aracý durumuna gelmesiyle. özel kuruluþlarýn banknot emisyonunda kâr amacýyla hareket edeceklerini öne sürmüþlerdir. bu iki görüþ arasýnda bir yolizlenerek emisyon yetkisi özerk yapýdaki Merkez Bankalarýna verilmiþtir. Dolayýsýyla. Bu tartýþmalarda bazý iktisatçýlar. Son zamanlarda geliþmiþ ve geliþmekte olan çok sayýda ülkede Merkez Bankasýnýn iktisadi örgütlenme içindeki konumu. Merkez Bankalarýnýn çoðu. Sonuçta.

Bunlar. bulunduklarý ülkede finansal uyum ve uzun vadeli fiyat istikrarý saðlayarak ekonomik performansýn yükselmesinde önemli rol oynarlar. Hemen hemen tüm ekonomilerde ihtiyaç duyulan likidite miktarýnda çeþitli deðiþmeler. bankacýlýk ve uluslararasý ödeme sistemlerindeki geliþmelerin ortaya çýkardýklarý ihtiyaçlar. öte yandan daha fazla likidite vererek enflasyona neden olmamak klasikanlamda Merk ez Bankacýlýðýnýn temel iþlevidir. Özel bankacýlýk sistemi kâr beklentisi içerisinde hareket ettiði için paratalebinde görülen galanmalara çözüm getirmekten uzaktýr.sorumluluðu ve bunun da ötesinde baðýmsýzlýðý sorgulanmaktadýr. Merkez Bankalarýnýn üstlendiði fonksiyonlar ülkeden ülkeye farklýlýklar göstermesine raðmen. Ülke Parasýnýn Ýç ve Dýþ Deðerinde Ýstikrar Saðlama Ýþlevi ? Paranýn iç ve dýþ deðerinde istikrar saðlamak. modern bir Merkez Bankasýnýn yerine getirmesi beklenilen üç temeliþlevinden söz edilebilir. Likidite sýkýntýsýyla ekonomiyi resesyona sokmamak. Merkez Bankalarýna uzun vadeli fiyatistikrarý dýþýnda ka anýn finansmanýn saðlanmasý . MERKEZ BANKALARININ TEMEL ÝÞLEVLERÝ Kâðýt para kullanýmýnýn yaygýnlaþmasý. ekonominin gerektirdiði kadar likiditeyi piyasaya vermekle saðlanabilir. Merkez Bankalarý bu iþlevi ile. giderek daha fazla destekbulmaktadýr. para talebinde beklenmedik mevsimlik ve konjonktürel dalgalanmalar görülebilir. Merkez Bankalarýnýn ülke ekonomilerindeki iþlevlerinin neler olmasý gerektiðini de ortaya çýkarmýþtýr. Böyle olunca da para politikasýnýn temel hedefi belirlenmiþ olmaktadýr. ulusal paranýn iç ve dýþ deðerinde istikrar saðlamak. Merkez Bankalarýnýn likidite hacmini piyasadaki alýþ-veriþi saðlayacak düzeydetutmalarý gerekir. Bu geliþmeler. Merkez Bankalarýnýn siyasi iktidarlarýn müdahale alanlarýnýn dýþýnda kalmalarý ve özerk kuruluþlar olmalarý konusu. düzenleyici otorite ve son ödünç verme mercii olarak hizmetvermek ve devletin ba nkacýlýðýný yapmaktýr. Özerk Merkez Bankalarýnýn ulusal paranýn deðe inin korunmasýnda ve uzun dönemde fiyat istikrarýnýn saðlanmasýnda etkili olduklarý iktisatçýlar arasýnda genel kabul görmektedir. hemen her ülkede para vekredi iþlemlerinin ekonomini göre ayarlanmasý zorunluluðu. devletin ve bankalarýn kýsa vadeli kredi ihtiyacýný karþýlayacak nihai bir kuruma gereksinim duymalarý Merkez Bankalarýnýn ortaya çýkmalarýna neden olan temel geliþmelerdir.

orta vadede enflasyonist baskýlar oluþmakta ve Merkez Bankalarý itibar kaybetmektedirler. ekonomikbüyüme için gerekli ortam saðlanab lmektedir. kýsa vadede olumlu sonuçlar alýnsa bile. Böylece dolaylý olarak faiz oranlarý ve döviz kurlarýndaki dengeler de korunabilecek.179 .ve/veya ödemelerbilançosunda dengenin saðlanmasý gibi iþlevler yüklendiðinde. Piyasada ihtiyaçtan eksik veya fazla likidite bulunmasýekonomide ne tür dengesizliklere yol açar? . Dengeli birekonomik performans tutturmanýn yolu uzun vad eli fiyat istikrarýnýn saðlanmasý ile gerçekleþtirilebilmektedir.

Bunun içindir ki Merkez Bankalarýna Bankalarýn Bankasý denilmektedir. ticari bankalarýn bankasý olarak onlarýn mevduatlarýný tutar. senet iskontosu ve avans açmak suretiyle bankalara fon saðlarlar. istikrarlý bir mali yapýnýn oluþmasýnda kullanmasý gerekir. Böylece Merkez Bankalarý bankalarýn geçici likidite gereksinimlerinikarþýlamak yoluyla önemli hizmet görürler ve ala larý bir takým önlemlerle bankalardan nakit çekilmesi yoluyla meydana gelebilecek bankaiflaslarýný da önleyebilirl er.Düzenleyici Otorite ve Son Ödünç Veren Mercii Olarak HizmetVermek Nasýl ki bireylerin likidite gereksinimini bankalar karþýlýyorsa. Merkez Bankalarý. hazine tarafýndan çýkarýlan tahvillerin kayýt ve satýþý gibi hertürlü hizmetleri. devletin fonlarýný toplamave bu fonlardan ödemede bulunma iþlemlerini yaparlar. Gelirlerinin yetersizliði durumunda devlete ödünç verir. uygulayacaðý parapolitikasý için araçlarýn kullanýmýna kýsýtlama getirilmiyorsa ve kamu kesimini . neden "bankalarýn bankasý" denir? Devletin Bankacýlýðýný Yapmak Merkez Bankasý ticaret bankalarýnýn ve devletin bankerliðini yapantipik bir mali kurumdur. iç ve dýþ borçlarla ilgili hesaplarýn izlenmesi gibi teknikhizmetleri sunar. Bunun dýþýnda Merkez Bankalarý. Gerçekten Merkez Bankalarý banka sistemi içinde en son kredi veren organ görevini yerine getirmek yoluyla. Merkez Bankalarýnýn para politikasýný etkilemesi bankalar kanalýylaolduðu için. bankalarla yakýn bir iliþki içinde bulunmasý. Ayrýca yurtiçi ve yur tdýþý ekonomide olaylarý yakýndan izleyerek devlete mali danýþmanlýk yaparlar. ban ar üzerinde düzenleme ve denetleme yetkisini. bankalarýn likidite gereksinimi de Merkez Bankalarý tarafýndan karþýlanýr. ? ? Merkez bankasýna. ekonominin likidite hacmini denetleme olanaðý bulmaktadýr. Devletin b ankeri olarak. ? Modern bir merkez bankasýnýn temel iþlevleri nelerdir? MERKEZ BANKALARININ BAÐIMSIZLIÐI VE BAÐIMSIZLIÐIN EKONOMÝK PERFORMANS ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Bir Merkez Bankasý kendi politika tercihlerini oluþtururken siyasi iktidarlarýn müdahele alanlarýnýn dýþýnda kalýyorsa.

o bankanýn baðýmsýzlýðýndan söz edilebilir. Baðýmsýz bir Merkez Bankasýnýn ise. Merkez Bankalarýnýn baðýmsýzlýðý aþaðýdaki dört sorunun ayrýntýlý yanýtlarýna göre deðerlendirilmektedir. Bu çalýþmalarýn çoðunluðu belirli baðýmsýzlýk kriterleri ortaya koyarak. bu kriterlere göre Merkez Bankalarýnýn baðýmsýzlýðýný test etmektedir.mümkün olduðunca az finanse ediyorsa.Neyaptitarafýndan 1992 yýlýnda yapý çalýþmada.Webb-B. ulusal paranýn iç ve dýþ deðerini korumada ve uzun dönemde fiyatistikrarýný saðlamada etkili olacaðý çoðu iktisatçý tarafýndan kabul edilmektedir. En çok kullanýlan yöntem olarak. A. Merkez Bankalarýnýn politika belirleme ve üretme konusundaki baðýmsýzlýklarýný deðerlendiren çalýþmalara 1990 lý yýllarda sýkça rastlanmaktadýr.B.Cukierman-S. .180 .

aksine onunlauyumlu ve tutarlý olacak bir çerçevede deðerlendirilmelidir. uzun dönemde fiyat disiplininin saðlanmasýna ve dengeli bir ekonomik performansýn oluþturulmasýna önemli katký saðlayacaktýr. Baðýmsýzlýk açýsýndan önemli olan merkez bankasýnýn günlük iþlemlerinin. Merkez Bankasýnýn baðýmsýzlýðýnýn ve buna paralel . sorularý içermektedir. Merkez Bankasý baþkaný ile ilgili sorular. baþkanýn görevde kalýþ süresi. . Merkez Bankalarýný siyasi iktidarlardan bütünüyle baðýmsýz olarak düþünmek.? . 20 puan deðerinde olup. Kamu kesimine açýlan kredilerin sýnýrlarý ile ilgili sorular (50 puan). Para politikasýnýn belirlenmesi ile ilgili sorular (15 puan). büyüme oraný ve iþsizlik oraný þeklinde sýralanabilir. Örneðin baþkanýn görevde uzun süre kalmasý buna baðlý olarak baðýmsýzlýðý arttýrýr. Böylece Merkez Bankasý. Merkez Bankasýna ekonomide fiyat isti krarý dýþýnda bir amaç yüklenmemiþse (tam istihdam. . Eðer kamu kesimi düþük düzeyde finanse ediliyorsa baðýmsýzlýk artacaktýr. parapolitikasýnýn yürütülmesi etkin rol alacak. kim tarafýndan atandýðý vb. . Performansý ölçen önemli makroekonomik göstergeler. enflasyon oraný. Merkez Bankasý amaçlarýnýn belirlenmesine yönelik sorular (15puan). kamu kesimi gelir ve giderleri dengesinde oluþacak açýk ve fazlalardan etkilenmeyecek duruma getirilmesidir. hükümetin genel politikalarýyla çeliþmeyen. burada hükümet ile Merkez Bankasý arasýndaki iliþkilere yönelik sorular yeralýr. Örneðin bütçenin hazýrlanmasýnda Merkez Bank aktif bir görev alýyorsa baðýmsýzlýk artabilecektir. Ülkenin yapýsal özellikleri göz önüne alýnmadan siyasi iradeden kopuk bir merkez bankasýneden baðýmsýz bir banka olarak deðerlen dirilemez? Ekonomik performans ile bir ülke ekonomisinin istikrarlý bir geliþme sürecinde bulunmasý kastedilmektedir. niteliði ve faizine yönelik sorular yer almaktadýr. ona baðýmsýzca karar alma ve uygulama insiyatifi veren biryasal statü kazandýrmak Bunun yerine Merkez Bankasýnýn baðýmsýzlýðý. Burada Merkez Bankasý tarafýndan kamuya verilen kredilerin miktarý. büyüme gibi) baðýmsýzlýk artmaktadýr.

baðýmsýzlýk derecesi en yüksek olan Alman Merkez Bankasý dýr. Bu çalýþmalardan þu önemli sonuç çýkmaktadýr: Baðýmsýz Merkez Bankasýna sahip olan ülkelerde düþük ve istikrarlý enflasyon oranýnýn bulunduðu. Düþük ve istikrarlý fiyat düzeyipiyasada belirsizliði azaltarak. Unutulmamalýdýr ki. ancak. ekonomik birimlerin geleceði daha iyi görme lerini saðlayacak. Merkez Bankalarýnýn göreceli olarak daha az baðýmsýz olduðu ülkelerde daha yüksek bir büyüme hýzý elde edilmiþtir. . Summers tarafýndan 17 OECD ülkesinin 35 yýllýk verileri dikkate alýnarak yapýlan araþtýrmada. yüksek enflasyon en büyükekonomik istikrarsýzlýktýr. dolayýsýyla ekonomik büyüme için gerekli ortam saðlanmýþ olacaktýr. Merkez Bankalarýnýn baðýmsýzlýðý üzerine yapýlan çalýþmalarda. Hatta 1990 yýlýnda A. nispi fiyatlarýn bozulmasýný ve kaynak daðýlýmýnda etkinlikten uzaklaþýlmasýný beraberinde getirmektedir. ülkeden ülkeye deðiþmekle birlikte baðýmsýzlýðýn büyüme ve iþsizlik üzerinde beklenen olumlu etkileri yeteri kadar göstermediði görülmektedir. irsizliklerle dolu bir ekonomik ortamýn oluþmasýný.olarak saðlanan parasal disiplinin genel olarak enflasyon oranýný düþürücü yönde etkilediði kabul edilmektedir. Çünkü.181 . Alesina ve L.

Ancak çýkardýðý paralarýn miktarý hiçbir zaman piyasanýn ihtiyacýný karþýlayacak düzeyde olmamýþtýr. Savaþtan sonra Almanya ve Avusturya nýn elindeki altýnlar savaþýn galiplerine teslim edildiði için Düyun-u Umumiye paralarý tümüylekarþýlýksýz kalmýþtýr. Bu banka. Birinci Dünya Savaþý sýrasýnda banka banknot çýkarma imtiyazýndan vazgeçmiþ.? Ekonomide istikrarlýbir fiyat düzeyinin oluþmasýnda Merkez Bankalarýnýn baðýmsýzlýðýneden önemlidir? TÜRKÝYE DE MERKEZ BANKACILIÐI Türkiye de Merkez Bankacýlýðý Anlayýþý ve 1980 Öncesi Geliþimi Türkiye de Merkez Bankacýlýðý. Osmanlý Bankasý kendisine tanýnan yetkiler çerçevesinde ilk iþ olarak. tedavülde bulunan kaime adýný taþýyan ve saygýnlýðýný yitirmiþ olan paralarýn yerine saðlam bir para çýkarma görevi üstlenmiþtir. ? Evrak-ýNakdiye nedir? Cumhuriyetin kuruluþu ile birlikte Osmanlý Ýmparatorluðu döneminden devralýnan. 1863 yýlýnda devletin bankasý olma imtiyazýný elde eden Osmanlý Bankasý ile baþlamýþtýr. piyasadalikidite sýkýntýsý yaþandýðýnda yeterli düzeyde banknot ihraç etmemiþtir. klasik anlamda tam bir merkez bankasý görevi yapmaktansürekli kaçýnmýþtýr. Devlet yetkilileri de çýkarýlacak kâðýt paralarýn kabul görmesi için yabancý ülkelerce yönetilen Düyun-u Umumiye Ýdaresine baþvurmuþtur. devlete. devlet parasýnýn bir yabancý kuruluþ . karþýlýðý bulunmayan kâðýt paralarýn Osmanlý Bankasýna aktarýlarak banknot haline getirilmesi olanaðýnýn bulunmamasý. Düyun-uUmumiye. isterse kâðýt para çýkarabileceðini bildirmiþtir. 1856 yýlýnda Ýngiliz ve Fransýz ortak sermayesiyle kurulan. Almanya ve Avus ya dan ödünç alýnan altýn ve daha sonra Alman Hazine Tahvilleri karþýlýðý para ( Evrak-ý Nakdiye ) ihraç etmiþtir. Hazine para sýkýntýsý içinde bulunduðunda.

tarafýndan yönetilmesinin kabul edilemezoluþu. Türkiye de ekonomik baðýmsýzlýk hedefleyen u ir merkezbankasý kurulmasýnda önemli bir rol oynamýþtýr. 1923 yýlýnda toplanan Ýzmir Ýktisat Kongresi nde yeni kurulan Cumhuriyetin bir Merkez Bankasýna sahip olmasý gerekliliði belirtilmiþse de çalýþmalar 1925 yýlýnda baþlatýlabilmiþtir. Þili Merkez Bankasý Kanun u esas alýnarak 1930 yýlýnda 1715 sayýlý yasa ilekurulmuþtur. 3 Ekim 1931 tarihinde fiilen çalýþmaya baþlamýþtýr.182 . Çalýþmalar gerek yerli gerekseyabancý uzmanlar yardýmýyla yaptýrýlmýþtýr. 1929 yýlýnda dünya ekonomik bunalýmýnýn etkilerinin Türkiye de de hissedilmeye baþlamasý ve kambiyo iþlemlerinde spekülasyonlarýnda önlenememesi nedeniyle1930 yýlýnda Türk parasýnýn k korunmasý hakkýnda 1567 sayýlý kanun çýkarýlmýþtýr. 15 Milyon TL. sermaye ile bir anonim þirket olarak kurulan TCMB. ? TCMB ne zaman kuruldu? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasý (TCMB) yukarýda açýklanan geliþmelerle birlikte yeterli iç ve dýþþartlarýn da oluþmasýnýn etkisiyle. .

1715 sayýlý Merkez Bankasý kuruluþu kanununda bankanýn hisseleri dört gruba ayrýlmýþtýr: A grubu pay senetleri devlete ait olup sermayenin% 15 i olarak bel rlenmiþ. geliþmiþ ülkelerdeki merkez bankalarýnýn yapýsýna uygun bir hale getirilmiþtir. Osmanlý Bankasý banknotlarý da piyasada tedavül etmekteydi. 40 yýl yürülükte kalanmerkez bankasý kuruluþu kanunu bu süre içerisinde 22 kez deðiþtirilmiþtir. 1715 sayýlý kanundaki Merkez Bankasý nýn devlete karþý .? Yukarýdaki açýklamalardan anlaþýlacaðý gibi Cumhuriyet kurulduðunda ödeme aracý olarak karþýlýksýz kalan Düyun-u Umumiye paralarý yanýnda. B grubu pay senetleri milli bankalara. Ýkinci Beþ Yýllýk Planda öngörülen deðiþiklikler çerçevesinde. yabancý sermayeli bankalar veimtiyazlý þirketlere ayrýlan pay miktarý sermayenin %10 u ile sýnýrlandýrýlmýþtýr. Osmanlý Bankasý da 1957 yýlýnda çýkarýlan bir yasa ile öteki yabancý bankalar gibi Türkkiye de þube açma hakkýna sahip bir banka konumunda kalmýþtýr. devletin banka üzerindeki etkisini sýnýrlamak amacýyla bu payýn en çok %25 e kadar arttýrýlabileceði kabul edilmiþtir. Böylece Merkez Bankasý Kamu kesiminin açýklarý için finansman saðlayan bir banka görünümü almýþtýr. Yapýlan deðiþikliklerin çoðu Merkez Bankasýnýn Hazineye ve Kamu Ýktisadi Teþebbüslerine daha fazla kredi verilmesini saðlamaya yönelik olmuþtur. Bubanknotlar 1948 yýlýna kadar karþýlýðý altýn olarak ödenmek yoluyla tedavülden kaldýrýlmýþlardýr. Böylece hazine bankanýn genel kuruluna. Bu kanun ile Merkez Bankasý devlet müdahelesinden oldukça baðýmsýz bir anonim þirket olarak kurulmuþ. D grubu paylar ise Türk ticaret kuruluþlarýna ve Türk vatandaþlarýna býrakýlmýþtýr. 1970 yýlýnda 1211 sayýlý Merkez Bankasý Kanunu yürürlüðe konulmuþtur. Yeni kanun ile hazinenin payý yükseltilerek sermayenin % 51 inden aþaðý düþmeyeceði hükmü getirilmiþtir. dolayýsý ile yönetimine egemen duruma gelmiþtir. C grubu pay senetleri milli bankalardýþýndaki kur uluþlara tahsis edilmiþ olup.

Merkez Bankasýnda 1980 li Yýllardaki Geliþmeler 1980 li yýllarda dünya ekonomisinin gündemine giren finansal liberalizasyon politikalarý Türkiye de de uygulanmaya baþlanmýþ. paranýn iç ve dýþ istikrarýnýn saðlanmasý görevinden uzaklaþmýþ. böylece hazineye piyasa mekanizmasý dahilinde borçlanma imkâný yaratýlmýþtýr. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasýile ilgili 1715 ve 1211 sayýlý kanunlarý. T. 1985 yýlýnda kamu menkul kýymetlerinin ihale yoluyla satýþýna baþlanýlmýþ. 24 Ocak 1980 Kararlarýna kadar genelde enflasyonist para ve kredi politikalarý izlenmiþtir.C. Bu geliþme sonucunda oluþan kamu menkul kýymetler piyasasý. Bu geliþmeler þöyle özetlenebilir : . TCMB özellikle 1980 li yýllarýn ikinci yarýsýnda mali sistemdeki geliþmelere öncülük etmiþ. kamu açýklarýný finanse eden ve kalkýnma bankacýlýðý yapan bir kuruluþ konumuna getirilmiþtir. Çünkü 1970 li yýllar boyunca TCMB esas iþlevi olan. bunun bir sonucu olarak mali piyasalarda meydana gelen geliþmeler.183 . etkin bir para politikasý yürütülebilmesi için mekanizmalar geliþtirilmiþ ve mali sistemdeki diðer geliþmeler desteklenmiþtir.baðýmsýz veya özerk olmasý görüþünden büyük ölçüde tavizler verilmiþtir. bankanýn baðýmsýzlýðýaçýsýndan yorumlayýnýz. Merkez Bankasý nýn görev ve yetkilerinin yeniden tanýmlanmasý gereðini ortaya çýkarmýþtýr. bir yönüyle geliþmekte olan sermaye piyasasýna .

1986 yýlýnda faaliyete geçen bankalararasý para piyasa (Ýnterbank Piyasasý) ile bankalar fazla fonlarýný deðerlendirme ve kýsa vadeli likidite gereksinimlerini karþýlama olanaðý elde etmiþlerdir. likiditeyi. Bu piyasada döviz satmakisteyen bankalar ile dövi . bankalarýn likidite gereksinmeleri ihmaledilmeksizin. 1987 yýlýnda baþlatýlan açýk piyasa iþlemleri ile Merkez Bankasý piyasadaki likiditeyi ve faizleri etkileyebileceði araçlardan en aktif olanýna kavuþmuþtur. Merkez Bankasý ancak fon fazlasý veya eksikliði olduðu günlerde alýcý veya satýcý olarak devreye girmektedir. Merkez Bankasý bünyesinde gerçekleþtirilen bir geliþme de 1988 yýlýnda döviz piyasalarýnýn kurulmasýdýr. Bu piyasada iþlemler çoðunlukla bir gecelik olup. böylece piyasada oluþan bu fiyata (faiz oranýna) göre likidite darlýðý veya bolluðu hakkýnda karar verebilmektedir. artmýþtýr. Yine likidite darlýðý durumunda doðrudan alýþ ya da repo (geri satmaanlaþmasýyla alma ) yoluyla bu sýkýþýklýk giderilmektedir. faiz oranlarýný ve dolaylý bir biçimde de kredi piyasasý ile döviz piyasasýný etkileme olanaðý elde etmektedir. devlet iç borçlanma senetlerini ya doðrudan satmakta yada ters repo (geri alm a anlaþmasýyla satma ) ile fazlalýðý eritmektedir. Para politikasýuygulamasýnda açýk piyasa iþlemleri neden en aktif? araç olarak deðerlendiri ? . . 1986 yýlýnda faaliyete geçen bankalar arasý para piyasasý nasýl?iþlemektedir? Bu piyasanýn saðladýðýavantajlar nelerdir? . Bu geliþme ile Merkez Bankasý bankacýlýk sektöründeki rezervlerin fiyatýný öðrenmiþ olmakta. öte yandan Merkez Bankasýnýn açýk piyasa iþlemleri yapabilmesi için temel oluþturmuþtur. Bu iþlemlerle piyasada likidite fazlasý olduðunda.yol gösterirken. Açýk piyasa iþlemleri kamu menkul kýymetlerinindoðrudan alýnmasý ve satýlmasý þeklinde olabileceði gibi repo ve ters repo þeklinde de yapýlmaktadýr. Bu yollaMe z Bankasý bankalarýn rezervlerini. Bu piyasa yoluyla bankacýlýk sektörünün rezervlerini bir ölçüde kontrol etme olanaðýný elde eden Merkez Bankasýnýn para arzý üzerindeki denetimi.

Merkez B li paraya ek olarak ülkede kullanýlmakta olan yabancý paralarý da dikkate almasý gerekliliðini ortaya çýkarmýþtýr. Ancak piyasada döviz arzý döviz talebini aþýyorsa veya tersi durumsözkonusu ise Merkez Bankasý aracýlýk rolünü bir kenara býrakýp. kalkýnmanýn finansmanýna yönelik olarak kullanýlan bir . 1989 yýlýnda çýkarýlan Türk Kambiyo sisteminde liberalleþmeyiönemli ölçüde gerçekleþtiren 3 kararla. Merkez Bankasý orta ve uzun vadeli kredi uygulamasýný terketmiþ. kiþi ve kuruluþlarýn yurt dýþýndan getirdiklerifonlarýn hýzla artmasý. 1989 yýlý Ekim ayýnda alýnan bir kararla. Bu karara göre yabancý þirketler menkul kýymetlerini Türkiye de pazarlayabilecekler. .yapan bankalar buluþturulmaktadýr. . sermaye hareketleriserbestisi elde edilmiþtir. Türk Þirketleri yabancý borsalara menkul kýymetlerini kote ettirerek kaynakbulabileceklerdir. Yine. Sermaye hare ketlerine getirilen kolaylýklar çerçevesinde bankalarýn. bu görev Eximbank ileTürkiye Kalkýnma Bankasýna devredilmiþtir. doðrudan alýcý veya satýcý olarak piyasaya girmektedir. Türkiye deki yerleþik kiþiler yabancý menkul kýymetleri satýn alabileceklerdir. Böylece Merkez B asý kredilerinin.184 .

Bu protokolün önemi. T. Hazine nin gönüllüolarak belirlediði b an. . Programda Merkez Bankasý bilançosundan seçilen dört deðiþken için hedefler belirlemiþtir. Toplam iç yükümlülükler. 1990 yýlý sonunuda. Devletin gelir ve giderlerinin denkleþtirilmesi aþamasýnda önem kazanan Hazine. Net iç varlýklar. bu sýnýr aþýldýðýnda piyasa faizoranlarýnýn uygulana kabul edilmiþtir. Bu deðiþkenlere yönelik hedefler. mali sistemi ve bankanýn bilançosunu orta vadede saðlýklý bir yapýya kavuþturmak. Merkez Bankacýlýðýnda 1990 lý Yýllardaki Geliþmeler ? Merkez Bankasý. T. . verilecek avans miktarýný artýrmaktadýr. Merkez Bankasýnýn yurt içinde kullandýðý kredi ve avanslar toplamý .C. Bankanýn yurt içinde gerçek ve tüzelkiþilere olan TL ve döviz cins m borçlarýnýn % 15-25 arasýnda büyümesi. Merkez Bankasý bilançosunun 1989 yýlý sonuna göre % 12-22 arasýnda büyütülmesi. bu protokol ile Hazine nin Merkez Bankasý ndan düþük faizle kullanabileceði avans miktarýna tavan getirilmiþtir.selektif kredi politikasý aracý olmaktan çýkarýlarak. Bu olumsuz durumlar enflasyonla mü elede önemliengeller oluþturmaktadýr.Merkez Bankasý iliþkilerinde.C. Fakat yasa ile belirlenen buüst sýnýrýn yüksek olmasý ve enflasyon nedeniyle bütçe ödeneklerininsürekli artmasý. Yine 1989 yýlýnda Merkez Bankasýnýn Hazine ile yapmýþ olduðu protokol önemli bir geliþmedir. Merkez Bankasýnýn asýl iþlevlerine dönüþünü saðlamak amacýyla parasal proglamla baþlamýþtýr. Merkez Bankacýlýðýnda 1980'li yýllardaki geliþmeleri açýklayýnýz. yalnýzca para politikasý aracý olarak kullanýlmasýna yönelik bir deðiþiklik yapýlmýþtýr. . enflasyonla mücadelede mali disiplinin saðlanmasý konusunda Merkez Bankasý ile Hazinenin anlaþmalarýdýr. Öte yandankýsa vadeli avans kullanýmýnýn yýl içine yayýlmasý konusunda bir d olmamasý avansýn ilk aylarda tümden kullanýlmasýna yolaçmaktadýr. . 1990 lý yýllara. Toplam Bilanço büyüklüðü . Bununla Merkez Bankasý reeskont olanaklarýnýn bankacýlýk sisteminin likiditesini düzenlemek amacýyla kýsa vadeli kredi biçiminde kullandýrýlmasý amaçlanmýþtýr. cari yýl bütçe ödeneklerinin % 15 i olarak belirlenen yasal sýnýrýn altýnda olup. 16 Ocak 1990 tarihinde TCMB ilk parasal programýný kamuoyuna açýklamýþtýr.

1990 yýlý parasal programý yýllýk hedeflerin tutturulmasý açýsýndan baþarýlý olmuþtur.ile diðer alacaklarýndan oluþmaktadýr. Merkez bankasý böyle bir program yapmakla. burada % 616 arasýnda büyüme hedeflenmiþtir. Böylece beklentiler parasal istikrarý saðlayacak þekilde yönlendirilmiþ olacaktýr. Parasal tabana kamu mevduatýnýn ilavesi ile ulaþýlan büyüklüðün % 35-48 büyümesi hedeflenmiþtir. kendi blançosuna aitbazý geliþmeler hakkýndaki beklentileri kamuya duyurmakta. bu program doðrultusunda yürütülen para politikasý TCMB nýn kamu kesimine kredilerini kýsmasý.185 . kamuyu iç ve dýþ . kamuoyudavranýþlarýný etkileyerek ekonomide ve mali piyasalarda belirsizliklerinazaltýlmasýný amaçlamýþtýr. Ancak. Merkez Bankasý Parasý. .

Yüksek faizler bir yandan özel kesim yatýrýmlarýný azaltmýþ.? borçlanmaya hýzla yöneltmiþ. uygulanan para politikasý üzerinde pek etkili olamadýðý gözlenmiþtir. cari iþlemler dengesini olumsuz etkilemiþtir. Bu ise TL de aþýrý deðerlemeye yol açarak. Körfez Krizinin ülke ekonomisini etkilemeyebaþlamasý yeni hükümetin geniþletici para ve maliye politikalarýna yönelmesi. Merkez Bankasý tarafýndan uygulanan parapolitikasýnýn diðer politikalarla uyumlu olmamasý yanýnda. 1715 sayýlý TCMB kanununun. Bu. ilk kriter çerçevesinde Merkez Bankasý baþkanýnýn nasýl atandýðý. Ancak. TCMB nýn yeterince baðýmsýz hareket edememesinin bir sonucudur. Sürekli kesimi açýðý ve bu açýðýn finansman yöntemi programý baþarýsýzlýða iten en önemli faktör olmuþtur. 1211 sayýlý yasadaMerkez Bankasý . uyguladýðý para politikasýnýn maliye ve gelirler politikasýyla uyum saðlayamamasý istikrarsýzlýklarýn ve baþarýsýzlýklarýn kaynaðý olmuþtur. görev süresi ve görevden alýnmasý konusunda. Bu programýn amacý.C.C. Çünkü bankalar dýþardan borçlandýklarý dövizi ülkeye getirerek yüksek faizlerden yararlanmýþlardýr. programhedeflerine büyük ölçüde ulaþýlamamýþtýr. kamuoyunun beklentilerini etkileyerekfinansal piyasalarda ve ekonomide ki belirsizlikleri ortadan kaldýrmak ve TL yi orta vadede itibarlý bir para haline getirmekti. Merkez Bankasýnýn uyguladýðý istikrarlý para politikasýna son verdirmiþtir. öte yandan bankalarýn dýþ yükümlülüklerini artýrmýþtýr. Merkez Bankasý 1992 yýlýnda ikinci parasal programýný kamuoyuna açýklamýþtýr. Sonuç olarak Merkez Bankasýnýn. bu ise faiz oranlarýnýn yükselmesine yol açmýþtýr. 1991 yýlýndan 1996 yýlýna kadarki dönemde. 1991 yýlýnda seçimlerin ve iktidar deðiþikliðinin getirdiði belirsizlikler. Kýsaca Merkez Bankasýnýn parasal programýnda hedef belirlerken ekonomide diðer parametrelerin etkilerini ihmal etmesi. Çünkü 5 yýl için göreve getiri a görevden alýnamazken. 1992 yýlýparasal programýnýn baþarýsýzlýðýnýn nedenlerini belirtiniz? T. 1211 sayýlý kanuna göre daha çokbaðýmsýzlýða önem verdiði bir gerçektir. Merkez Bankasý nýn baðýmsýzlýðý deðerlendirildiðinde. MERKEZ BANKASININ BAÐIMSIZLIÐI Baðýmsýzlýk ölçütlerinden hareketle T.

yetkisi. TL yi itibarlý bir para konumuna getirmek temel amaç olarak belirlenmiþtir. hükümetetavsiye niteliðindedir. Programlarda orta ve uzun vadede fiyat istikrarý saðlamak . . Dolayýsýyla Merkez Bankasý baðýmsýzlýðý yeterince saðlanamamaktadýr.186 . Çünkü hükümetin belirlediði büyümeve istihdama yönelik amaçl lik amaçla çatýþmaktadýr. Uygulamada görülen çift baþlýlýk ise baðýmsýzlýðý önemli ölçüde zedelemektedir. Ancak maliye politikasý ve gelirler politikasý ile yeterince desteklenmediði için bu amaca ulaþýlamamýþtýr. Türkiye de para politikasý hükümet tarafýndan belirlenmekte. Merkez Bankasý amaçlarýnýn belirlenmesi açýsýndan 1985 yýlýndan itibaren ve özellikle de parasal programlar çerçevesinde önemli adýmlar atýlmýþtýr. Kýsaca hükümetle uyum saðlayamayan baþkanýn görevdekalmasý oldukça zo Para politikasýnýn belirlenmesi açýsýndan deðerlendirdiðimizde. Ancak 1990 yýlý parasal programý ile bu konuda önemli geliþmeler saðlanabilmiþtir. Para politikasýnýn belirlenmesinde Merkez Bankasý kararlara katýlmakla birlikte. hazine ve Merkez Bankasý tarafýndan uygulanmaktadýr.politikasý ile ilgili olmayan nedenlerden dolayý görevdenalýnmaktadýr.

Denetleme Kurulu . Banka Meclisinin önerisi üzerine Bakanlar Kurulu Kararý ile 5 yýllýk bir süre için atanmaktadýr. C ve D grubu pay senetlerini . Yönetim Komitesi . açýlacak kredi koþullarýnýn ve TL nin deðerinin saptanmasý gibi konularda yetki sahibidir. En geniþ yetkilere sahip organ þüphesiz pay sahipleri Genel Kuruludur. Genel Kurul a Guvernör (baþkan) baþkanlýk etmektedir. Yasaya göre meclis üyelerinin her yýl bir bölümü yeniden seçilmektedir. Baþkanlýk (Guvernörlük) . 1991 ve 1995 seçim lemelerden büyüksapmalarýn oluþumuna neden olmuþtur. B. reeskont. Banka Meclisi . T. Kamu kesiminin finansmanýnýgöz önüne alarak. Görev süreleri 2 yýl olan denetleme kurulu. Baþkanýn üç yardýmcýsý vardýr. Özellikle 1984 yýlýna kadar kamunun finasmanýnda Merkez Bankasý kaynaklarý yoðun olarak kullanýlýrken. GÖREVLERÝ VE YETKÝLERÝ ? TCMB nýn Ýdari Yapýsý TCMB nin teþkilatý ve organlarý þunlardýr: . Merkez ve Þubeler Ýskonto Komiteleri . Merkez Bankasý nýn baðýmsýzlýðýnýn düþük düzeydebulunduðu sonucu ortaya çýkýyor.C. Merkez Bankasýnýn baðýmsýzlýðýnýnasýl etkilediðini tartýþýnýz? T. Þubeler Yasada Genel Müdürlük yer almamasýna raðmen TCMB Teþkilat ve Görevleri esas yönetmeliði hükümlerine göre 10 Genel Müdürlük ve budüzeyde 4 Daire Baþkanlý bulunmaktadýr. bunun yanýnda devletten devlete kredi vermek için bankanýn kaynaklarýný kullandýrmak gibi bir takým görevler üstlenmiþtir. Hem yönetiminhem de karar organýnýn b lunan baþkan. Genel Kurulda oy çoðu nluðu A sýnýfý paylarýna ait olduðundan. bu tarihten itibaren iç borçlanmaya geçilmiþtir. Pay Sahipleri Genel Kurulunca seçilen 6 üyedenoluþur. Banka Meclisi. iskonto ve faiz oranlarýnýn belirlenmesi.Son olarak kamu kesimine açýlan kredilerin sýnýrlarý ile ilgili kriter deðerlendirildiðinde. Parasal programlarla ve 5Nisan 1994 tarihi nde alýnan karalarla kamu kesimine açýlan kredilerin sýnýrlandýrýlmasýna iliþkin düzenlemeler yapýlsa da kamu açýklarýnýn büyükboyutlarda olmasý. Banka Meclisi.C . MERKEZ BANKASININ ÝDARÝ YAPISI. Pay Sahipleri Genel Kurulu . Çünkü TCMB açýðýný kapatmak. A. meclis belirlenmesinde hükümet önemli rol oynar. ucuz yatýrým kredisi vermek. Banka Meclisine Guvernör baþkanlýk yapar.

TCMB yapýsý içerisinde yer alan diðer organlarýn görev ve yetkileri yasa ve yönetmelikler çerçevesinde belirlenmiþ olup. .187 . Guvernör ve yardýmcýlarýndan oluþan yönetim komitesinin verdiði görevleri yaparlar.temsil edecek birer kiþiden meydana gelir.

Para arzýný ve ekonominin likiditesini düzenlemek amacýyla açýk piyasa iþlemleri yapmak. . ülkenin ekonomik menfaatlerine uygun þekilde yönetmek. Hükümetle birlikte milli paranýn iç ve dýþ deðerini korumak amacýyla gerekli tedbirleri almak.M. Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonunu idare ve temsil etmek. . Hükümetçe alýnacak kararlar çerçevesinde borsada döviz ve kýymetli madenler üzerinde iþlem yapmak. Milli para ile altýn ve yabancý paralar arasýndaki dengeyi. Bankalar ve diðer mali kurumlarla ilgili kuruluþ izinleri ve bunlarýn .B sýbünyesinde en geniþyetkiye sahip birim hangisidir? TCMB nýn Görev ve Yetkileri 1211 Sayýlý Kanuna göre Bankanýn temel görevleri. . . . Merkez Bankasýnýn müþavirlik görevleri ise . . .C.? T. . Hükümetçe gerektiðinde para ve krediye yönelik tedbirlerin alýnmasý konusunda 1211 sayýlý kanunla kendisine verilen yetkilerçerçevesinde görüþ bildirmek. Milli paranýn hacim ve tedavülünü adý geçen kanun gereðince düzenlemek. . Bankalar Kanunu nun uygulanmasý ile veya genel olarak bankacýlýk ve kredi mevzuatlarý ile ilgili konularda istendiðinde hükümete görüþ bildirmek. . . Ýlgili mevzuat ve hükümetçe alýnan kararlar çerçevesinde altýn ve döviz rezervlerini. . Mevduat ve vade türleriyle mevduatta vade sürelerini ve bunlarýn yürürlük zamanlarýný belirlemek. Para ve kredi politikasýný. . kalkýnma planlarý ve yýllýk programlarçerçevesinde ekonominin gereklerine göre ve fiyat istikrarýný saðlayacak þekilde yürütmek. Bankalara kredi verme iþlerini 1211 sayýlý kanunda belirtilen esas ve sýnýrlar içerisinde yürütmek. hükümetçe belirlenecek esaslar içinde saptamak.

tasfiyeleri konusunda karar aþamasýndan önce Merkez Bankasý nýn görüþünü bildirmek. Yabancý ülkelerle yapýlacak mali ve ticari anlaþmalara iliþkin görüþmelerde Merkez Bankasý temsil olunur. Merkez Bankasý nýn Hükümet le olan iliþkilerinden doðan görevleri : . Merkez Bankasý hükümetin mali ve ekonomik danýþma organýdýr. para ve kredi politikasý konusunda hükümetçe incelenmesi istenilecek konular hakkýnda görüþ bildirir. .188 . Bu yüzden banka.

mali ajanlýk. . yurtiçi ve yurtdýþý para nakil iþlerini ücretsiz yapar. Banka. para-kredi konularýnda karar alma ve 1211 sayýlý kanunla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde hükümete öneride bulunmayetkisine sahiptir. Hazine ve katma bütçeli idarelerle özel idare ve belediyelere ait paylarýn. Özet ? Dünyada ve Türkiye de Merkez Bankalarý bugünkü hüviyetlerinekavuþuncaya kadar önemli aþamalardan geçmiþlerdir.C. kurulu olduðu yerlerde Merkez Bankasý na. özellikle devletin gerek içerde gerekse yabancý ülkelerde tahsilat ve ödemelerini ve bütün hazine iþlemlerini.. T. yürürlükte olan mevzuatla kendisine verilen yetki ve görevalanýna giren konulara il iþkin yapmýþ olduðu her türlü düzenlemelere bankalarýn uygun hareket edip etmediklerini denetlemeye yetkilidir. Banka. kurulu bulunmadýðý yerlerde muhabirlerine yatýrýlmasý zorunludur. Banka. devletin bankacýlýðýný yapmak ve bankacýlýk faaliyetlerinin düzenli birþekilde yürütülmesini kontrol etmek amacýyl kez bankalarý . Banka. Ülkede banknot ihracý imtiyazý tek elden Merkez Bankasý na aittir. kanuni parayý ve emisyon ve tedavülünü saptamak. her türlü devlet iç borçlanma senetlerinin mali servisini. iskonto ve faiz oranlarýný hükümetçe izlenen ekonomik politikalarýda gözönündebulundurarak belirler. özel kanunlara ve bunlara dayanan kanunlara göre kambiyo denetlemesini ve dýþ ticaret rejimi uygulamasýný veya benzeri iþlemleri yapmakla görevlendirilebilir. Bu kanun hükümlerine göre Merkez Bankasý özellikle hükümetin mali ve ekonomik müþavirlik. hazinedarlýk görevlerini yerine getirmektedir. Devletin ululararasý mali ve iktisadi iliþkilerinde. kredi iþlemlerinde uygulayacaðý reeskont. Bu çerçevede. . Merkez Bankasý hükümetin hazinedarýdýr. Merkez Bankasý na hükümetin mali ajanlýðý verilebilir. Ayný yasada bankanýn yetkileri ise þu þekilde belirlenmiþtir : . Devletler. . Bu mevduatlar için faiz ödenmez.Merkez Bankasýnýn görevi ve yetkileri nelerdir? Açýklayýnýz. .

189 . . görev ve yetkilerinde deðiþiklikler kendini göstermiþtir. yapýsýnda önemli deðiþiklikler yapýlmýþtýr.M.M. nýn baðýmsýzlýðý konusunda önemli adýmlar atýlmýþtýr. T. Ancak.B.B. Yine 1990 lý yýllarda parasal programlar uygulamaya konulmuþ. T.M.C.B.C. Özellikle 1980 li yýllarda izlenen finansal liberalizasyon politikalarý çerçevesinde. Türkiye de 1930 yýlýnda ve 1715 sayýlý yasa ile Merkez Bankasý kurulmuþtur. Bugün her ülkenin bir merkez bankasý bulunmaktadýr.kurma yoluna gitmiþlerdir. Daha sonraki uygulamalarda baðýmsýzlýk kriteri açýsýndan gerileme gözlenmiþtir. 1990 yýlý parasal programý dýþýnda baþarýlý olunamamýþtýr.C. Daha sonra 1970 yýlýnda 1211 sayýlý yasa ile T.

A.S. Merkez Bankasýnýn yerli paraya ek olarak ülkede kullanýlmakta olan yabancý paralarýda dikkate almasý gerektiðini ortaya çýkarmasý.Neyapti nin araþtýrmasýna göreMerkez Bankasýnýn Baðýmsýzlýðýyla ilgili aþaðýdaki seçeneklerden hangisi yanlýþtýr? a. Milli paranýn hacim ve tedavülünü adý geçen kanunun gereðince düzenlemek. 3.Webb . 2. d. Cukierman . Aþaðýdakilerden hangisi 32 sayýlý kararla.Sorular 1. Milli paranýn iç ve dýþ deðerini korumak amacýyla gerekli tedbirialmak. Aþaðýdakilerden hangisi Merkez Bankasýnýn temel görevlerinden deðildir? a. . c.190 . Merkez Bankasý baþkanýnýn görevde kalýþ süresi baðýmsýzlýðý artýrýr. e. Merkez Bankasýný. c.B. Merkez Bankasýna fiyat istikrarý dýþýnda baþka amaçlar yüklenmiþse baðýmsýzlýk artar. d. c. b. kaynak saðlamal arýna olanak vermesi. e. e. Ülkede banknot ihracýný düzenlemek. Merkez Bankasý fiyat istikrarý dýþýnda bir amaca yönelmemiþse baðýmsýzlýk artar. Türk Kambiyo Sisteminegetirilen deðiþmelerden biri deðildir? a. d.B. b. Türk þirketlerinin yabancý borsalara menkul kýymetlerini koteettirerek. Tasarruf mevduatý sigorta fonunun idare ve temsili b. Bütçenin hazýrlanmasýnda Merkez Bankasýnýn aktif rol almasý baðýmsýzlýðý artýrýr. Yabancý þirketlere menkul kýymetlerini Türkiye de pazarlamaolanaðý saðlamasý. Sermaye hareketlerine serbesti getirisi. Kamu kesimine açýlan krediler sýnýrlandýrýlmýþsa baðýmsýzlýk artar. Para arzýný ve ekonominin likiditesini düzenlemek amacýyla açýk piyasa iþlemleri yapmak. likidite ve faizleri belirleme yönünüden aktifhale getirmesi.

ÇOLAK. Uzman Gözüyle Bankacýlýk. KUMCU. DPT.C. 1981 b. Yýl: 2. Aþaðýdaki organlardan hangisi yazýda yer almadýðý halde T. Ö. Merkez Bankasý kaynaklarýnýn kamunun finansmanýndan çekilmesi ve iç borçlanmaya geçilmesi hangi yýlda olmuþtur? a. EYÜPGÝLLER. Ýsmail. Yýl:3. Ercan. Central Bank Strategy Credibility and Independence Theory and Evidence. OKTAR. A. Eylül 1995. TOBB 8/1994. Yýl: 30. MIT Press Cambridge. Merkez Bankasýnda vardýr? a. Aralýk 1993. 5 Nisan ve Merkez Bankasý. 1994. Ýktisat. Kadir. Yedinci Beþ Yýllýk Kalkýnma Planý Finans Kurumlarý Özel Ýhtisas Komisyonu Raporu.Ý. Yönetim Komitesi Kaynakça AKTÜRK.A. Finans . 1985 5. Güvenirlik c. ESER.Faruk. 1982. GÜNAL. Sayý:7. Ankara 1981. TCMB nin Para Politikasý ve Para programý. Merkez Bankalarýnýn Baðýmsýzlýk Sorunu. Haziran 1994. Banka Meclisi b. Alex. Ziya. Ekonomik Forum. Eylül 1994.C. Banka ve Ekonomik Yorumlar. Ýþletme ve Finans.T. ÇOLAK. Genel Müdürlük d. 1983 d. Merkez Bankacýlýðý ve Ýliþkileri. Kýsmet Matbaasý. Banka ve Ekonomik Yorumlar. KAYLA.Faruk. Servet.Ý. Sayý:11. Denetleme Kurulu e. 1984 e. Sayý12. Suat. Merkez Bankasýnýn Baðýmsýzlýðýnýn Makroekonomik Performansý Gözüyle Üzerindeki Etkileri. Batý Ülkeleri ve Türkiye de Hazine ve Merkez Bankasý Alanýnda Son Geliþmeler. CUKIERMAN. Mehmet. Mart 1990 Sayý:48. Merkez Bankasý nýn 1990 Yýlý Parasal Programý.4. Uzman Görüþüyle Bankacýlýk. Merkez Bankasý Ýþlemleri. T. Yayýn No:149. 1982 c. Para Politikalarýnda Geliþmeler ve Merkez Bankalarýnýn Deðiþen Rolü. Ankara. Ö.

Dünyasý.Baský EzgiKitabevi Yayýnlarý. 1994. Bursa. PARASIZ. .Ýlker. 5. M. Para Banka ve Finansal Piyasalar.191 . Eylül 1992 Sayý:57.

Rüþdü. Temmuz 1994. Ankara. SARACOÐLU. 1993. TCMB Parasal Programý Brifing Metni.SARACOÐLU. SARACOÐLU. Ýktisat. TCMB 1992 Para Programý. Sayý:89. Aðustos. TCMB Yayýný 1990. Ankara.192 . Rüþdü. Sadi.TCMB Yayýný 1992. Merkez Bankacýlýðý Konusunda Söyleþi. Rüþdü. Haziran-Temmuz 1990. Ýþletme ve Finans. . Sayý:51-52. Rüþdü. UZUNOÐLU. SARACOÐLU. Merkez Bankasý Baðýmsýz Olsun mu? Ýktisat Dergisi. Ýktisat Ýþletme ve Finans. Türkiye de Merkez Bankacýlýðý.

Ünitedeyer alan deðerlendirme sor ularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. kanuni karþýlýklarla ve aþýrý rezervlerle para arzý arasýndaki iliþkileri öðrenmiþ olmanýz gerekir. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde. faiz oranlarýyla. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. ekonomik yaþamda kullandýðýmýz paranýn nereden ve nasýl size ulaþtýðýný ve para arzýnýn boyutunun nasýl saptanabileceðini dikkatle incelemeniz gerekecektir. üniteyi tekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz.. parasal taban kavramýný. nakit oranýyla. ..ÜN ÝTE 12 Parasal Taban ve Para Arzý Bu Ünitede..193 . parasal taban çarpanýný.. Bu üniteyi çalýþýrken. Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak. Bu üniteyi tamamladýðýnýzda cebinizdeki nakit paranýn hangi yollarla size ulaþtýðýný.

Toplumda para stokubüyür. Bunun anlamý þudur. merkez bankasý ve hazinenin parahesaplarý oluþturur. Daha çok para (gelir) elde etmek için her birimizin ya çok çalýþmamýz. banka ve banka dýþý sektör için elveriþli finansal ve diðer aktiflerin nispi miktarlarýný deðiþtirir. Hden hareketle. yada þanslý olmamýz veya her ikisine birden sahip olmamýz gerekir. Merkez Bankasý ve Hazinenin Rolü Bir ülkenin para aðacýnýn köklerini. Para al taban iktisatta H simgesiyle gösterilir.PARA ARZI SÜRECÝ Bir yabancý deyiþe göre "Para aðaçta büyümez". Bir ülkenin para aðacýnýn köklerini hangi kurumlar oluþturur? Bankalar ve Banka Dýþý Sektörün Rolü ? Hükümetin parasal hesaplarýndaki artýþlar. Hangi kurumlar para aðacýnýn yapraklarýný oluþturur? Yapraklarlakökler arasýndaki iliþkiyi ne saðlar? Parasal Tabanýn Rolü ? Parasal taban ekonomideki parasal etkenlerin ölçümünde son dereceönemli bir kavramdýr. gibi para a . M1. Dolayýsýyla para arzý süreci aðaçlarýn büyüme sürecinden farklý deðildir. Bankalar ve banka dýþý sektör para aðacýnýn yapraklarýný oluþturur. merkez bankasýnýn ve hazinenin bilançolarýnýn yanýsýra. Yapraklar nasýl aðaç için gerekli maddeyi yapýyorsa ayný þekilde bankalar (banka dýþý sektörle birlikte) hükümetin para hesaplarýndaki kaynaklarýn geniþlemesi sonucu para üretirler. Para aðacýnýn temel kaynaklarý bu hesaplarda toplanýr. çeþitli parasal iþlemler sonucu ortaya çýkar. Bireyleriçin doðru olan bu deyiþ toplum için geçerli deðildir. ticari bankalarýn ve banka dýþý sektörün bilançolarýna da yansýr. Bu durum parasal aktiflerin getirilerinde (kârlýlýklarýnda) deðiþiklik yaratýr. Para kaynaklarýnýn birindeki deðiþme. Parasal geniþleme bu temelden hareketle. M2 vb. Getiriler yelpazesi ise hükümetin parasal hesaplarýndaki deðiþmelerin tüm ekonomiye aktarýldýðý ve böylece para stokunu geniþleten kanal ve damarlarý yani dal ve gövdeyi oluþturur.

Ýþte bu aktiflerden özel birisi vardýr ki buna iktisatçýlar taban para. fiilen dolaþýmdaki nakit para. nakit parasal tabandýr. artý para rezervleri (bankalarýn ayýrdýklarý karþýlýklar).194 . birbirlerine çok yakýn. Makswell Fry'a göre. Taban para. Özellikle hazinenin aktif portföylerinin kompozisyonu deðiþir.rzý kavramlarýný ölçmek mümkündür. ? . bilançosu deðiþmiþ olur. sistemin besleyicisi ve gýdasýdýr. parasaltaban. Parasal tabana baþka ne isimler verilir? Ýktisatçýlar. ancak yakýn parasal taban tanýmlarý yapmaktadýr. Devlet sektörü temel para kaynaklarýný artýrdýðýnda. Bunlardan birkaçýný þöyle özetleyebiliriz. . yükse ara demektedirler.

madeni paralarla. PARA TABANININKAYNAKLARI VE KULLANIMI ? Para arzýndaki büyümenin özü. Banka sektörünün elinde bulunan taban paradaki artýþýn. Biz parasal tabaný. devletin. otomatik olarak banka parasýný (kaydi para) artýracaðý söylenemez. parasal tabandýr. Çünkü bankalar ellerine geçen bu ek fonlarý. iki grup dýþsal etmenle de yakýndan iliþkilidir. Banka dýþý sektörün elinde bulunan taban paradaki artýþ. Parasal taban nedir? Diðer Deðiþkenler ? Belli bir parasal tabanla. bankalarýn zorunlu ve munzam (ek) karþýlýklarýnýn mevduatlara oranýdýr. Böylece para aðacý büyüyecektir. Bunlardan birincisi halkýn. Ýkincisi ise. ticaret bankalarýnýn ve bunlar dýþýndaki sektörlerin elinde bulunan tüm parasal yükümlülüðe parasaltaban denir. para aðacýnýn gýdasýdýr. Ülkemizde ve birçok ülkede parasal tabanýn kaynaðý. kaðýt ve madeni para miktarýna oranla.1: Parasal Tabanýn Kaynaklarý ve Kullanýmý Kaynaðý Parasal Taban Kullanýmý MERKEZ BANKASI KREDÝLERÝ .. Parasal tabanla para stoku arasýndaki iliþkiyi neler belirler? DEVLETÝN PARASAL HESAPLARI. Tablo 12. Daha önce de vurguladýðýmýz gibi parasal taban. vadesiz mevduatlarý artýrýcý etki yapacaðý söylenebilir. kendilerine gelir saðlamak için kredilerini ve yatýrýmlarýný geniþleterek kullanacaklardýr. ne kadar vadesiz ve ne kadar vadeli mevduatý bankaya yatýracaðýdýr. merkez bankasý ve hazinenin parasal bilançolarýnýn birleþtirilmesinden elde edilen toplamdýr. taným olarak ekonominin para stokunu arttýrýr. fiilen dolaþýmdaki kaðýt ve madeni para + bankalarýn Merkez Bankasýnda bulundurduklarý kanuni karþýlýklar + atýl rezervler (Bankalarýn Merkez Bankasýndaki serbest mevduatý + ticari bankalarýn kasa mevcutlarý) olarak tanýmlayacaðýz. Ancak taban paradaki böyle bir artýþýn toplam kaðýt. Andersen ve Jordan'a göre. para stoku arasýndaki iliþkiler.

Merkez Bankasýnýn Kamu Sektörüne Açtýðý Krediler Hazinenin Finansmaný Ýçin Açýlan Krediler Kamu Kuruluþlarýnýn Finansmaný Ýçin Açýlan Krediler 2.1.195 . Merkez Bankasýnýn Özel Sektöre Açtýðý Krediler DIÞ VARLIKLAR Altýn ve Döviz Varlýklarý Yükümlülükler HAZÝNENÝN ÝHRAÇ ETTÝÐÝ UFAKLIK PARA DÝÐER KAYNAKLAR Halkýn Elindeki Nakit Bankalarýn Ayýrdýklarý Karþýlýklar .

? Parasal taban arzýndaki artýþlarýn sebebi nedir? Kuþkusuz merkez bankasý. ekonominin genel durumu. ekonomik birimlerin taleplerini karþýlamak amacýyla artýrmaktadýr. parasal tabanýn kaynaðýný oluþturur. Bunun sonucu. Bu kaynak. toplam olarak yaratýlan parasal tabanýn. bu noktada genel olarak toplumda gözlenen biryanlýþ anlayýþa deðinelim. ceplerindeki kaðýt paranýn karþýlýðýnýn altýn olmasý gerektiðine inanýr. ayný zamanda parasal taban arzýdýr.1'den de görüleceði gibi parasal tabanýn kaynaðýný. ekonomideki para stokunun kontrolu sözkonusu olduðunda. altýn ve döviz karþýlýðýnda da parasal taban yaratmaktadýr.C. ilerlemeler. parasal ve reel sektörlerle. ? ? Parasal tabanýn arz ve talebini neler etkiler? TÜRKÝYE'DE PARASAL TABANI ETKÝLEYEN BELLÝ BAÞLI ETMENLER Ekonominin parasal taban talebini karþýlamakta belli oranda serbest olduðundan T.Tablo 12. ekonomideki bireyler ve sektörlerin reel mal ve hizmet taleplerine baðlýdýr. döviz. para stokunun hacmini belirleyen kamu sektörü. ancak küçük bir bölümünü oluþturmaktadýr. Baþka bir deyiþle. paraotoritelerinin yalýn karar larý dýþýnda. ? Parasal tabanýn kaynaðýnasýl saptanýr? PARASAL TABAN ARZ VE TALEBÝNÝ ETKÝLEYEN ETMENLER Para taban talebi. Ekonomide parasal taban ve para stoku. baþta merkez bankasýnýn kamu ve özel sektöre yönelik kredileri ile altýn ve döviz varlýklarý ve tablodaki diðer kalemlerinin toplamý oluþturmaktadýr. Oysa yukarýdaki açýklamalardan da anlaþýlacaðý gibi durum hiç de böyle deðildir. gerek kamu gerekse özel sektöre kredi vermesi. altýn. Parasal Taban Arzý . Ekonomik hayatta yer alan geliþmeler. Ancak bu þekilde yaratýlan parasal taban. para otoritelerinin yalýn kararlarýyla ve altýn karþýlýðýnda deðil. Merkez Bankasýnýn piyasaya para sürme araçlarý olan. kamu sektörünün finansman gereksinimine göre de belirlenmektedir. O halde merkez bankasý. Bu talebi karþýlamak için merkez bankasý. aslýnda onlardan gelen para talebini karþýlamaya yönelik bir davranýþtýr. Sýrasý gelmiþken. piyasaya para arz etmektedir. parasal taban talebini belirler. reel sektör ve diðer etkenlerle ilgili davranýþlarýn bilinmesi önem kazanmaktadýr. kamu ve özel sektör kredileri. Ekonomik birimler parasal varlýklarý ve zenginliklerini hem parasalhem de reel varlýklar olarak tutabilirler. bireylerin para taleplerini artýrmaktadýr. para arz ve talebini belirler. parasal taban arzýný. Bireyleri n mal varlýklarýný nakit veya mevduat þeklinde tutma arzularý. Genel olarak halk. Merkez bankasýnýn.

döviz borçlarýnýn da olduðu bir gerçektir. kamu ve özel sektöre açýlan kredilerdir. Ancak ülkenin döviz stoklarý yanýnda.196 . Parasal taban arzýný belirleyen diðer önemli kalemler ise altýn ve döviz varlýklarýdýr. Dolayýsýyla ülkenin net döviz .Parasal taban arzýný belirleyen en önemli öðeler.

baðýmsýz olarak parasaltabaný ve dolayýsýyla para stokunu belirleme iþlevi ortadan kaldýrýlmýþtýr. Ülkemizde Hazine-IMF iliþkileri nedeniyle. kamu sektörü için konulan kredi sýnýrlamalarýyla ilgili hükümlerin iþlemez hale getirilmesi. bütçe yasalarý ve diðer konsolidasyon yasalarýyla. belli bir döneme iliþkin döviz varlýklarýyla. özellikle net döviz varlýðý üzerinde hazinenin etkisi önemlidir. Merkez Bankasýnýn Hükümetten baðýmsýz hareket edebilme olanaklarýný geniþ ölçüde sýnýrlandýrmýþtýr.? varlýðý. Son olarak parasal taban arzýný diðer kaynaklar olarak niteleyebileceðimiz kalemler de etkiler. Döviz varlýklarý parasal tabaný artýrýcý. kamu sektörüne açýlacak krediler bakýmýndan getirilen sýnýrlayýcý hükümler yanýnda banka. Özel Sektör ve Bankalarýn Talebi . Ülkemizde parasal taban arzýnýetkileyen etmenler nelerdir? Parasal Taban Talebi Parasal taban talebini. Bu nedenlerle Merkez Bankasýnýn. mahalli idareler ve belediyelerin parasal taban talepleri gelmektedir. kamu sektörünün finansman gereksinimine göre þekillenmektedir. Geçmiþ yýllarda giderek büyüyen kamu sektörü finansman açýklarý nedeniyle bu parasal yükümlülükler. Kamu Sektörünün Talebi Kamu sektörünün talebi denince aklýmýza KÝT'ler (Kamu Ýktisadi Teþekkülleri). idari yapýsý ile ilgili yeni düzenlemelerle kýsmen baðýmsýz bir kuruluþa dönüþtürülmeye çalýþýlmýþtýr. Kuruluþ yasasýylakonulan ve Banka'nýn hükümet karþýsýnda bir ölçüde baðýmsýzlýðýný amaçlayan yeni düzenlemelere raðmen.C. Parasal taban talebini etkileyen bu öðeleri biraz daha yakýndan inceleyelim. döviz yükümlülükleri arasýndaki fark (net döviz varlýðý) olarak düþünülmelidir. kamu sektörüyle kredi iliþkilerinde. mevduat munzam karþýlýklarý ve gerçek ve tüzel kiþilerin bankalarda açtýklarý mevduat hesaplarý oluþturur. genel ve katma bütçeli kuruluþlar. ülkemizde açýk piyasa iþlemlerine giriþilmemesi. bankalarýn merkez bankasýndaki mevduatlarý. T. Merkez Bankasýna 1970 yýlýnda yürürlüðe giren 1211 sayýlý yasayla. döviz yükümlülükleri ise azaltýcý yönde etkiler. para ve kredi politikalarýnýn belirlenmesinde önemli yetkiler verilmiþ. Merkez Bankasý ve hazinenin dolaþýma sürdüðü nakit para.

Bankalarýn parasal taban talebi. nakit ve vadesiz mevduat talepleri genel olarak.197 . Öte yandan. Parasal taban talebini neler etkilemektedir? ? . kýsa vadeli varlýklarý gelirine ve ekonomik faaliyetlerin canlýlýðýna baðlý olarak deðiþir. ekonomik canlanma ve zenginlik düzeyi ile faizoranlarýna baðlý o larak deðiþir. kýsa vadeli fon maliyetine (reeskont oranýna). iþ adamý ve mali kuruluþlarýn. Bu da bankanýn toplam mevduatýna. karþýlýklar için rezerv talebinden oluþur.

Kömür Ýþletmeleri. istihdam ve fiyat politikalarýnýn belirlenmesinde hükümetlerden baðýmsýz deðillerdir. Bu þekilde donan kredilerin tasfiyesi için zaman zaman özel yasalar çýkarýlarak. Hazine borçlu duruma geçmektedir. Ancak 1211 sayýlý yasada Hazinenin. KÝT'lerin finansmaný için Hazine kefaletine haiz bonolarla Hazine tahvilleri karþýlýðýnda Merkez Bankasýndan özel finansman adý verilen bir kredi saðlanmasý öngörülmektedir. Son olarak Merkez Bankasý konsolide krediler de vermektedir. Bütçe kanunlarýna konan özel hükümlerle. vadeleri 100 yýlý bulan Hazine kefaletini haiz bonolar çýkartýlmaktadýr. Süt Endüstrisi Kurum ve Tarým Satýþ Kooperatiflerine destekleme kredisi vermektedir. Kendilerine kaynak yaratma iþlevlerini yýllarca yerine getiremeyen bukuruluþlar. Þeker Fabrikalarý. Zirai Donatým Kurumu. SEKA. kýsa vadeli avans deyimi kaðýt üzerinde kalmakta.C. . Sümerbank gibi kuruluþlara doðrudan kredi vermektedir. Merkez Bankasýndan alýnan borçlar geriödenmek bir yana giderek art tadýr. Merkez Bankasýnýn Kamu Sektörüne Açtýðý Krediler 1211 sayýlý Merkez Bankasý Yasasýnýn 50.Ülkemizde Parasal Tabanýn Kaynaklarý Parasal tabanýn kaynaklarý ülkeden ülkeye deðiþiklik göstermektedir. Demir Çelik Ýþletmeleri. Bu krediler. Çay Kurumu. Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri ve katma bütçeli idareler. Bu nedenle burada parasal tabanýn ülkemizdeki kaynaklarýincelenecektir. hazineye vadeli avans biçiminde kredi verebilir. Toprak Ma Ofisi. Böylece bu avanslar hazineninmevsimlik gereksinimlerini karþýlamaktan çýkmýþ ve tamamen bütçe açýklarýný kapatan bir niteliðe bürünmüþtür. Merkez Bankasý. maddesi gereðince Merkez Bankasý. Çimento Sanayi. Et ve Balýk Kurumu. Ne var ki bu krediler çoðunlukla geri ödenmemekte ve ileriki yýllarda ödenmek üzere birikmektedir. Böylece destekleme kredilerinden yararlanan kurumlar yerine. T. bazý tarýmsal ürünlerin fiyatlarýnýn belli bir düzeydetutulmasýný saðlamak için Tekel. Dolayýsýyla uygulamada. özellikle kampanya dönemi sonunda tasfiyesi zorunlu mevsimlikdestekleme kredileridir . yatýrým. Merkez Bankasýna olan borcunun ne zaman ve ne þekilde ödeneceðine iliþkin bir hüküm yoktur. Merkez Bankasý. Elektrik Kurumu. Bu avanslar cari bütçe ödeneklerinin (yýl içinde verilen ek ödenekler de dahil olmak üzere) %15'i olarak sýnýrlandýrýlmýþtýr. Azot Sanayii. Etibank. çeþitli f aaliyetlerinin finansmaný bakýmýndan genel bütçe vemerkez bankasý olanaklarýna baðlý kalmýþtýr.

para politikasý aracý olarak reeskont oranlarýnýn uygulamada etkinliðini tamamen yitirmesi. Merkez Bankasýnca özel kesime kullandýrýlan reeskont kredileridir. Geçmiþ yýllarda. özel sektöre kullandýrýlan kredilerle reeskont oranlarý arasýnda fonksiyonel bir iliþki kurulmasýný olanaksýzlaþtýrmakta .198 .Parasal tabanýn artýþýnda kamu sektörünün roü nedir? Merkez Bankasýnýn Özel Sektöre Açtýðý Krediler ? ? Merkez bankaýnýn özel ektöre verdiði kredilere genelde ne ad verilmektedir? Ülkemizde özel sektöre yönelik kredilerin en önemli kaynaðý.

kendilerine verilen kredilerin özel sektör kredileri içinde yer almasýný gerektirmektedir. bu sektöre yönelik kredilerde kýsýtlamayagidilememesi. IMF (Uluslararasý Para Fonu) pozisyonu. alacaklarýyla ÖÇH (Özel Çekme Hakký) hesabý durumunu ve ülkenin döviz borçlarýný gösterir. parasal tabanýn kontroluyla lgili uygulamalarýn. ikincisi ise özel sektörün ticari. zirai. Acaba ödemeler dengesindeki g eliþmeler nedeniyle rezerv artýþlarýnýn doðuracaðý para stokundaki geniþlemenin Merkez Bankasýnýn iç krediler üzerindeki kýsýtlayýcý önlemleriyle denkleþtirilmesi söz konusu olamaz mý? Kuramsal alanda ve uygulamada bu konuda bir çokçalýþma yapýlmýþ ve yapýlm Türkiye'de para stokuyla döviz rezervleri ve dýþ ödemeler bilançolarý . özel sektöre kamu sektörünce kullandýrýlan krediler.? . . ülkeden çýkarken ise azaltýcý yönde etki yapar. . parasal tabaný hem artýrýcý hem de azaltýcý yönde etkileyebilir. istikrar önlemlerinin alýndýðý ve uygulamaya konulduðu dönemlerde önemli ölçüde kýsýlmakta. Parasal tabanýn artýþýnda özel kesimin rolünü açýklayýnýz? Dýþ Varlýklar Ülkenin dýþvarlýklarýnelerdir? Bir ülkenin dýþ varlýklarý altýn ve döviz mevcutlarý. dýr. iki kýsýmda düþünmek mümkündür. kamu kredileri içinde ele alýnmasý ný gerektirebilir. özel kesim kredileri üzerinde yoðunlaþmasýna neden olmaktadýr. ülkeye girerken parasal tabaný artýrýcý yönde. Ancak. Kooperatiflerin gördükleri hizmetlerin kamusal bir özellik taþýmalarý ve bunlara hükümetlerce çýkarýlan kararnamelerle kamusal görevler verilmesi sonucu. Dolayýsýyla. Bir ülkenin dýþ varlýklarý. Döviz. Bu noktada akla þöyle birsoru gelebilir. Kamu sektörünün yapýsý gereði. adý geçen kuruluþlarýn kuruluþ biçimi ve yapýsal özellikleri. Birincisi Tarým Kredi ve Tarým Satýþ Kooperatiflerineverilen krediler. kendilerine verilen kredilerin. Merkez Bankasýnýn özel kesime verdiði krediler daraltýlarak kontrol edilmeye çalýþýlmaktadýr. parasal tabandaki artýþlar. Merkez Bankasýnýn özel kesime yönelik kredilerini. ihracat fa aliyetlerinifinanse etmek için verilen kredilerden oluþmaktadýr.

Merkez Bankasý. Budövizler ya mevcut döviz varlýklarýndan ödeme ya da Merkez Bankasý ve Hazinenin döviz taahhütlerine girmeleriyle gerçekleþtirilir. parasal tabanýn döviz varlýklarý kalemlerini azaltýr. parasal kurumlarýn taahhüdü olan bu dövizleri. dýþ ödemeler için Türk Lirasý karþýlýðýnda sattýðýndan. Merkez Bankasý ve Hazinenin birlikte sa . piyasadan Türk Lirasý çekilecektir. Merkez Bankasýnca gerekli denkleþtirici politikalarýn uygulanmamasý sonucu para stokunda önemli artýþlar olabilmektedir.arasýnda çok sýký bir iliþki vardýr. Döviz borçlanmalarý ve döviz taahhütleri ise parasal kurumlarýn döviz yükümlülüklerini artýrýr. Net döviz varlýðýneye eþittir? Bir ülkenin net döviz varlýðý. Dolayýsýyla dövizyükümlülükleri. hem paras hem de para stokunu azalýcý etki yapmaktadýr.199 . Özellikle ülkemize döviz giriþlerinin hýzlandýðý dönemlerde. Döviz varlýklarýndan yapýlan harcamalar. Ödemeler dengesinin bazý kalemleri ise döviz çýkýþlarýyla ilgilidir.

Merkez Bankasý bilanço vaziyetinde pasif olarak yer alan. bir aktif ve pasif denkliði zorunludur.b. Bunlar yalnýzca Merkez Bankasý ve Hazinenin parasal hesaplarýndan doðan. parasal taban tablosunda tek bir kalem olarak yer almaktadýr. dövizle ödenecek devlet borçlarýnýn çoðu hazinenin parasal hesaplarýnda deðil. tahviller cüzdaný. net döviz varlýklarýdýr. Dolayýsýyla. hesaplarý girmektedir.b.hip olduklarý döviz varlýklarýný ve döviz yükümlülüklerini gösterir ve bu ikisi arasýndaki farka eþittir.b. hesaplarý. emisyonu artýran ve azaltan öðeleri kapsadýðýný görürüz. Ayrýca merkez Bankasýnda olmadýðý halde. Ancak çok yakýndan iliþkili olmakla birlikte. parasal tabana pasif olarak. dövizle ödenecek devlet borçlarýnýn bakiyesinet döviz varlýðý deðildir. hesaplarý sayýlabilir. bütçe hesaplarýnda görülür. Aktif olarak. PARA STOKU VE PARASAL TABAN ÇARPANI ? Þimdi de para arzý . diðer IMF v. döviz çýkýþý olarak döviz mevcutlarýný ve dolayýsýyla parasal tabaný azaltýcý yönde etkiler. uluslararasý kurum ve dýþ yardým karþýlýklarý. Diðer hesaplarý etkileyen kalemler arasýnda. ödemeler dengesinin finansmanýnýn nasýl gerçekleþtirildiðini de gösterir. iþlemlerin doðruluðunu kontrol bakýmýndan. petrol imkanlarý. ithalat depozitolarý. Aradaki farka göre sonuç. Ancak ödeme anýnda. deðerlendirme farký v. Diðer hesaplar baþlýðýaltýnda hangi kalemlerin yer aldýðýnýaçýklayýnýz. Öte yandan net döviz varlýklarý.b. dahildeki muhabirler. ihtiyat akçesi v. altýn alacaklarý. Diðer hesaplarý ayrýntýlý olarak incelediðimizde. ayný zamanda Merkez Bankasý bilanço vaziyetinin deðiþik açýdan bir dökümünü vermektedir. katma bütçeli idareler. artý veya eksiolarak parasal tabana eklenir. Çünkü. aktifolarak da Özel Çekme Haklarý. Diðer Hesaplar ? Parasal taban. Parasal tabanýn artýþýnda hangi dýþvarlýklarýn olduðunu açýklayýnýz. çeþitli mevduatlar. Diðer hesaplar. muhtelif döviz bakiyesi. hesaplar yer alýr. Hazine-IMF v.

halkýn parasýný cebinde nakit olarak veyabankada vadesiz ve vadeli mevduat þeklinde tutma tercihle ri arasýndaki basit cebirsel iliþkiyi açýklayalým. Parasal taban çarpanýnýn belirlenmesi için uygun formülün ne olacaðý konusunda araþtýrmalar yapýlmaktadýr. serbest (gönüllü) karþýlýklar. parasal tabanýn yaný sýra parasal taban çarpanýnýn da belirlenmesini gerektirmektedir. para arzýnýn kontrolüyle ilgili kuramsal ve deneyselçalýþmalarýn hýzlanma stoku ve parasal taban arasýndaki iliþkilerin ön plana çýkmasýna katkýda bulunmuþtur. Bunun yanýnda istenilen para stoku miktarýnýn paraotoritelerince ayarla nmasý. Banka dýþý sektörle birlikte ticari bankalar. para bazýndaki deðiþmelerden geldiðini vurgulamaktadýr. vadesiz ve vadeli mevduatlarla ilgiliolarak ayrýlan karþýlýk ayrý veya ayný olmasý önem taþýmakta . banka dýþý sektörle birlikte ticari bankalar. para aðacýnýn yapraklarýný oluþturmaktadýr.200 . Aðaca benzer þekilde. Para stoku ve parasal taban arasýndaki iliþkilerin kararlýlýðýyla ilgili çalýþmalar. Bu konuda özellikle resmi mevduatlar.süreciyle. Özellikle enflasyon olgusunun açýklanmasý ve para stokunun öneminin ön plana geçmesi. ekonomideki parasal tabanla beslenirken ve ekonomide dolaþan parayý da üretirler. para stokunun belirlenmesinde temel katkýnýn.

parasal tabaný (H) oluþturduðunu belirtmiþtik.dýr. nominal para arzýnýn (Ms. Þimdi ise Merkez Bankasýnýn. Parasal Taban Çarpanýný Belirleyen Öðeler Parasal taban çarpanýnýn daha kullanýþlý bir ifadesini bulabilirsek. onun hangi etmenlerden etkilendiðini saptayabilir ve böylece. Konunun açýklanmasýnda sadelik saðlamak için ticaret bankalarýnda bulunan resmi mevduattaki dalgalanmalarýn. Parasal Taban Çarpaný ve Para Arzýnýn Belirlenmesi ? Ticari bankalarýn nasýl kaydi para yarattýklarý incelenmiþti. Philip Cagan'ýn formülünü inceleyelim. para arzýný hesaplamak mümkün olacaktýr. deposits) toplamýna eþit olduðunu varsayalým. Ticari bankalarýn Merkez Bankasýndaki mevduatlarý. Buna göre parasal taban çarpaný. ticari bankalarýn ve halkýn davranýþlarýný birlikte ele alarak para arzýnýn nasýl belirleneceðini inceleyelim. parasal taban çarpanýný ve baz para miktarýný bildiðimizde. Böylece parasal taban. para arzý tanýmýnýn geniþ veya dar anlamda yapýlmýþ olmasý. bu etmenlerden ortaya çýkan deðiþikliklerin parasal taban çarpanýna etkisini bulabiliriz. m = Ms H dir. Bu durumda. currency) ve nominal vadesiz mevduatlarýn (D. artý ticari bankalarýn Merkez Bankasýndaki mevduatlarýna eþittir. Ayrýca. Para arzýneden baz para miktarýndan büyük olmalýdýr? Tartýþýnýz. bankalarýn ayýrdýklarý karþýlýklarýn bir kýsmýdýr. Öte yandan H x m = Ms olduðu için. . toplam vadesiz mevduatý ve rezervleri etkilemediðini varsayarak. Ekonomide para arzýnýn (Ms = Money supply) parasal tabana oraný sonucu bulunan sayýya parasal taban çarpaný (m) adý verilir. Daha önce dolaþýmdaki toplam nakit (C) artý banka karþýlýklarýnýn (R). dolaþýmdaki madeni ve kaðýt paralar. money supply) nominal nakit miktarý (C. ticaret bankalarýnda bulunan resmi mevduattaki dalgalanmalar gibi konular para arzýný belirlemede önem taþýmaktadýr. Önce.

Bu eþitliðin her iki tarafýný nominal para arzýna (Ms) böldüðümüzde eþitliðin deðeri deðiþmez ve H = C + R (3) MsMsMs (3) nolu eþitlikte yer alan R terimine R oranýný ekleyip çýkaralým. Bu MsDdurumda R = R + R -R (4) MsMsDD .Ms = C + D (1) olarak gösterilebilir.201 . R. H = C + R (2) eþitliði ile gösterebiliriz. parasal tabaný. (reserve) bankalarýn ayýrdýklarý karþýlýklarý gösterdiðinde ise parasal tabaný. H.

Þimdi R kesri için (7) nolu eþitlikte bulduMs ðumuz bu deðeri (3) nolu eþitlikte yerine yazalým. Bu þekilde (4) nolu eþitliði yeDDMs niden yazarsak. (5) nolu eþitlikteki ikinci ve üçüncü terimlerin böylece paydalarý eþitlenmiþ olur.D) = R -(6) MsDMs D eþitliði elde edilir. DD . R + R . C CR + R -(9) 1 MsDMs D . Ms = R MsDMs .D = C olduðunu buluruz. R R (Ms . (8) nolu eþitliðin her iki tarafýný (H) ye bölelim. Ms eþitliðini elde ederiz. O halde (6) nolu eþitliði R CR = R -(7)MsDMs D olarak yazmak mümkündür. Bunun yanýnda bir kesrin pay ve paydalarýný ayný sayý ile çarptýðýmýzda da kesrin deðeri deðiþmeyecektir. (1) nolu eþitlikte C'yi yalnýz býrakýrsak Ms . D R . ( R ) DMs yi ( D ) ile ve ( -R ) yi ( Ms ) ile çarpalým. Dolayýsýyla ayný sayýnýn eklenmesi ve çýkarýlmasý eþitliði bozmaz. Bu özellikten yararlanarak eþit liðin saðýndaki ikinci kesir olan (+ R ) aynen muhafaza ederken.elde edilir. Bu terimleri ortak payda ile gösterip (-R) parantezine alýrsak. Bu durumda HC CR = + R MsMsDMs D eþitliðini elde ederiz.

R MsDMsD veya Ms = C 1 + R -C .= MsH (9) nolu eþitliðin her iki tarafýnýn tersini aldýðýmýzda eþitlik deðiþmez ve bu eþitliði. R .202 . Ms = H 1C + R -C . H (10) MsDMsD .

D vadesiz mevduatlarý gösterdiðine R göre . bankalarýn ayýrdýklarý karþýlýklarýn mevduata oranýný. Yani. gerek nakit bulundurma oranýnýn (Cr) birden küçük olmasý gerektiðine göre. Bu durumda para arzý formülünde (11 nolu formülde) bu yeni çarpanformülünü (13 nolu formülü) yerine yazdýðýmýzda 1 (14) . Rr þeklinde gösterebiliriz. Öte yanC dan (C) nakit miktarýný (Ms) ise para arzýný belirttiðine göre. Parasal taban çarpanýný tanýmlarken. Ms = m .biçiminde yazabiliriz.3 = 0. Currency rate) göstermektedir. 1 m = (12) C CR + R -. birden küçük iki sayýnýn birbiriyle çarpýmý daima daha küçük bir sayý vereceðinden (0. O halde (10) nolu eþitlikte (H) baz para miktarý önündeki ifade ise parasal taban çarpanýndan (veya baz para çarpaný) baþka bir þey deðildir.15 gibi). H (11) olduðunu söylemiþtik. R karþýlýk miktarýný. Gerek karþýlýk oranýnýn (Rs). yani tekD nik deyimiyle karþýlýk oranýný (Rr. 1 (13) m = Cr + Rr .2 x 0. MsDMsD olmaktadýr. Bu du rumda (12) nolu eþitliði yoruma daha uygun olarak. Cr ve Rr arttýðýnda çarpan küçülecektir. Reserve rate) belirlemektedir. halkýn elMs de nakit bulundurma oranýný (Cr.Cr . Ayrýca. kesrin paydasý daima pozitif olacaktýr.

deposits). Cr veya Rr den biri veya her ikisi de arttýðýnda ise azalacaktýr.203 . Vadeli Mevduatlarýn. Buna göre para arzý. vadeli mevduatl ara (T. Baþka bir deyiþle. H Cr + Rr . diðer deðiþkenler sabitken baz para miktarý arttýðýnda.Ms = . sadece vadesiz mevduatlarýn bulunduðunu varsaymýþtýk. baz paradaki artýþlarla ayný yönde.Cr . para arzý artacak. ancak nakit tutma oraný ve karþýlýk oranlarýyla ters yönde deðiþecektir. Vadesizmevduatlara (D. yorumu kolaylaþtýracaktýr. time deposits) ve bunlarýn birbirine oranýna (t) dersek (15) T t = D . Rr elde edilen (14) nolu formül. Ancak bilindiði gibi vadelimevduatlar da toplam mevd atlar içinde önemli bir yer tutar. Parasal Taban Çarpanýna Eklenmesi ? Yukarýda parasal taban çarpanýnýn öðelerini incelerken. Parasal taban çarpanýnýn öðelerini sayarak para arzýile baz para arasýnda nasýl bir iliþki kurduklarýnýaçýklayýnýz.

Cr RT . T 1 . m = Cr + Rr . T C Rr . t) li terimleri ortak paranteze alýrsak. (Rr) nin vadesiz mevduatlarýnýn karþýlýk oraný olduðunu biliyoruz. 1 m = (21) Cr + Rr .Cr Rr + RT . D + RT . (1 . Dikkat edildiðinde (21) nolu formülün (13) nolu formülden farký.? olarak gösterebilir. t) (19) elde edilir.Cr) formülüne ulaþýrýz. t . T )(18) DDDD( T ) elde edilir.Cr(Rr + RT . (1 .Cr)] deðerinin bulunmasýdýr.Cr Rr . Vadeli mevduatlarýn karþýlýk oranýný (RT) olarak gösterdiðimizde. 1 m = Cr + Rr + RT . R yerine (12) nolu formülde (16) daki eþitliði yazdýðýmýzda 1 m = C + Rr . D + RT . 1 m = Cr + Rr + RT . t . C yerine Cr yazýp kesirlerdeki her terimi ayrý payda ile yazdýMsðýmýzda. t . T (16) olacaktýr. D + RT . O halde paydadaki ilk üç terim vadesiz mevduatlarýn etkisini . t(20) ve paydaya (RT .Cr ( Rr . Bu formülde gerekli sadeleþtirmeler yapýlýr yerine D (15) nolu formüldeki eþdeðeri olan (t) yazýldýðýnda. Parantezi açarsak. paydasýnda ayrýca [ + RT . t . D + RT . D + RT . tüm mevduatlara ayrýlan fiili karþýlýk miktarý (R) R = Rr . T (17) -. MsDMsD bulunur.

O halde vadelimevduatlarda çarpaný olumsuz yönde etkilemekle birlikte. bir de halkýn elde nakit tutma oranýnýn birden çýkarýlmasý sonucu elde edilen sayý ile (üçüncü birden küçük sayý ile) çarpýlacaktýr. Vadeli mevduatlarýn karþýlýk oranýndaki artýþýn para arzýný hangiyönde etkilediðini açýklayýnýz. Bu terime göre. bunlarýn etkisi. son terim ise vadeli mevduatlarýn etkisini ek olarak belirleyecektir.204 . vadesiz mevduatlara oranýnýn çarpýmý(iki birden küçük sayýnýn çarpýmý). vadeli mevduatlarýn karþýlýk oraný ile vadeli mevduatlarýn. . vadesiz mevduatlara göre daha düþük olacaktýr.gösterecek. Bu terimin etkisinin diðerlerine göre daha az olacaðý söylenebilir.

XR = R . Bu dönem için parasal tabanýn sabit olduðunu ve nakit tutma oranýnýn deðiþmediðini varsayarsak. Çünkü. geleceði tam olarak öngörecek bilgiy sahip olduðunda aþýrý rezerv miktarý sýfýrsa. Önce (22) nolu eþitlik yardýmýyla karþýlýk oranlarýný ifade edelim. baþka bir deyiþle kredi vermenin kârlýlýðý arttýðýnda. getiri. para otoritelerince saptanandan daha büyük orana ulaþabileceklerinden söz etmiþtik. likiditesi yüksek. R = RR + XR (22) olacaktýr. getirisi yüksek aktiflerin taþýdýklarý risk büyük olabilir. bankalarýn aktif portföyünde. R toplam rezervleri gösterdiðinde.Aþýrý Rezervlerin Para Çarpaný ve Para Arzý Formülüne Katýlmasý Daha önce ticari bankalarýn tuttuklarý karþýlýk miktarýnýn. kârý azalacaktýr. O halde bir ticari bankanýn kârýný maksimize etmek için aþýrý rezervlerinin bir kýsmýný. rezerv kayýplarýyla karþýlaþan bu banka diðer ticari bankalardan veya Merkez bankasýndan borçlanabilir. riski düþük ve getirisi de bir ölçüde az olan "hazinebonolarý" gibi akti kaydýrmasý gerekecektir. Bankalar için aktif portföyünün getirisi yükseldiðinde. Ticari bankalar. Ticari bankalar. portföyl erini farklýlaþtýrmak isteyeceklerdir. likiditesidüþük. XR pozitif bir miktar ifade ettiðinde.RR > 0 (23) þeklinde gösterilebilir. Bu görünüm ilk bakýþta. likidite ve riski ayný anda gözönündetutan ticari bankalar. Ticaribankalar. ellerindeki aþýrý rezervlerin tümünü getiri oraný en yüksek aktiflere yatýrmak istemezler. buna karþýlýk getirisi yüksek ak artacaktýr. Bunun sonucu. Ancak borçlanma faiz ödemelerini gerektireceðinden bu bankanýn maliyeti yükselecek. nominal para arzýnýn artmasýna neden olabilecektir. ticari bankalarýn kârýný maksimize etmeyiamaçlayan bir firma olma özelliði ile baðdaþmaz görünmektedir. aþýrý rezerv miktarýný (XR. risk öðesini gözönünde tutmak zorundadýrlar. (22) nolu eþitliðin her iki tarafýný mevduat hacmine böldüðümüzde. Þimdi aþýrý rezervlerin taban para çarpaný formüllerine katýlmasýný inceleyelim. aktif portföyündeki bu deðiþiklik. . rezerv oranýný azaltacak. bazý tesadüfi ve öngörülmeyen olaylar sonucu. excess rezerves) ile ve otoritelerce saptanan rezerv miktarýný (RR) ile gösterdiðimizde.

. Önce (14) nolu eþitliði dönüþtürelim. D Rr = RRr + XRr biçiminde yazabiliriz.205 .R = RR + XR (24) DDD ve daha önce olduðu gibi ( R = Rr ) ve benzer olarak ( RR = RRr ve DD XR = XRr ) tanýmlarýný yaptýðýmýzda bu eþitliði. Para arzý formüllerini de (Rr) yerine (25) nolu formüldeki eþdeðerlerini koyduðumuzda. aþýrý rezervi de dikkate alan formüllere ulaþýrýz. Burada Rr genel karþýlýk oranýný. RRr para otoritelerinin öngördüðü karþýlýk oranýný ve XRr aþýrý rezerv (karþýlýk) oranýný göstermektedir.

Cr XRr formülüne ulaþýrýz. H (26) Cr + RRr + XRr . Þimdi akla þu soru gelmektedir. bu durumda para arzý artacaktýr. yani sonuçolarak (Ms = m . H) olduðu 1 Ms = . Rr Rr = RRr + XRr deðerini yerine yazdýðýmýzda. Aþýrýrezervin ne olduðunu ve para arzýnýnasýl etkilediðini açýklayýnýz.1 Ms = . vadeli mevduatlarý da kapsamýna alan aþýrý rezerv formülüne. Ayný düzenlemeyi (21) nolu formülde yaparsak.Cr(RRr + XRr) Rr . H (27) Cr + RRr + XR . t (1 . FAÝZ ORANLARI VE PARA ARZI . ? Aþýrý rezervlerle ilgili olarak yapýlan açýklamalardan da anlaþýlacaðý gibi.Cr . Cr + Rr . piyasa faiz oranlarý ve merkez bankasýnýn uyguladýðý iskonto (reeskont) oranýdýr. ticari bankalarýn plasman ve yatýrýmlarýnýn getirisine göre rezerv eldeetmenin maliyeti aza dýðýnda. ? 1 Ms = .Cr) formülüne ulaþýrýz.Cr RRr . aþýrý rezerv oraný gerileyecektir. H Cr + RRr + XRr . H idi. Her iki formülde de hem Cr hem de XRr birden küçük olduklarý için. Acaba rezerv elde etmenin nisbi maliyetini hangi faktörler etkilemektedir? Bu faktörler.Cr (RRr + XRr) ve parantezi açtýðýmýzda ise 1 Ms = . nominal para stoku bunlarla ters yönde deðiþecektir. Eðer tüm diðer etmenler sabit kalýrsa. .

nominal para arzý. Bunun yanýnda piyasa faiz oraný sabit kalýrken reeskont oraný düþerse. Ýskonto oraný yükseldiði (düþtüðü) zaman. piyasa faiz oranlarýyla ters. . keza aþýrý rezerv oraný yükselecektir (düþecektir). O halde aþýrý rezerv oraný.Piyasa faiz oraný yükselirken reeskont oraný sabit kalýrsa. Faiz oranlarýndaki artýþaþýrýrezerv oranýnýne yönde etkiler? Öte yanda para arzýný bulmak için kullandýðýmýz denklemden de görülebileceði gibi. aþýrý rezerv oranýyla ters yönlü bir iliþki içindedir. Piyasa faiz oraný yükseldiði zaman (düþtüðü zaman) aþýrý rezerv oraný düþecektir (yükselecektir). merkez bankasýndan rezerv saðlamanýn nisbi maliyeti azalacaktýr. iskonto oranýyla doðru yönde iliþkilidir. yine merkez bankasýndan rezerv saðlamanýn nisbi maliyeti azalacaktýr. Þöyle ki kredilerin nisbi maliyeti düþtüðünde aþýrý rezerv oraný da düþecektir ve dolayýsýyla nominal para arzý artacaktýr. nakit oraný ve karþýlýk oranýna ek olarak.206 . piyasa faiz oraný ve iskonto oranýna da baðlý olarak deðiþecektir. O halde parasaltaban.

1 de yalnýzca faiz oranýndaki yükselmelerin sonucu.1 Faiz Oraný Ý3 Ýle Para Arzý Ýliþkisi Ý2 Ý1 0 Ms Þekil 12. Faiz oranlarý i4'e yükselinceye kadar aþýrý rezervler azalmakta ve para arzý artmaktadýr. Ý Ý5 Þekil 12. ticari bankalar daha az aþýrý rezerv tutacaklardýr. . H0 M3 ve H0 Ms para arz eðrileri çakýþmaktadýr. Ýskonto oranýnýn düþmesi ticari bankalarýn rezerv tutma maliyetini nisbi olarak azalttýðý için. Ticari bankalarýn bu davranýþlarýna göre para arzý eðrisi Þekil 12.Ý Ý5 Ý4 Þekil 12. Ý3 faiz oranýnýn altýnda para arz eðrisi saða kaymakta.2 Ý4 Ýskonto Oraný Düþüldüðünde Ý3 Para Arzý Faiz Oraný Ýliþkisi Ý2 Ý1 0 Çizim 12. aþýrý rezervlerdeki azalmaya baðlý olarak para arzýndaki artýþ gösterilmiþtir. Daha sonra aþýrý rezervler sýfýra ulaþtýðý için para arzý artmamaktadýr. faiz oraný Ý3 veya daha fazla olduðunda ise.2 de kesikli çizgilerle gösterilmiþtir. iskonto oranýnýn düþürüldüðü varsayýmýna göre para arzý eðrisi gösterilmektedir.2 de ise faiz oranlarý belliyken.

gerek bireyler gerekse firmalarýn nakit ankeslerini daha rasyonel bir þekilde kullanmaya çalýþacaklarýný. Ms para arzýna eþit olmaktadýr. Oysa bir ekonomideki nakit tutma oraný da faiz oranýndan etkilenebilir. Çünkü aþýrý rezerv. Ms H0 Ms M3 H0 Ms . dolayýsýyla nakit tutma oranýnýn (Cr) düþebileceðini ve bu nedenle para stokunun artabileceðini varsayabiliriz. nakit tutma oranýnýn. Eðer faiz oraný yükselirse. Ý3 faiz oranýnda sýfýr olmaktadýr. Yukarýdaki analizlerde.bu oran için M3 para arzý. faiz oranýndan etkilenmediði varsayýlmýþtýr.207 .

Tersine para arzý. H0 doðrusuna asimptotik olacaktýr. yukarýda öngörülen deðiþkenler dýþýnda. Ancak önceki iki durumdan farklýolarak.3 Ý6 Faize Karþý Esnek Para Ý5 Ý4 Arzý Eðrisi Ý3 Ý2 Ý1 0 H0 (1/RRr) . kýsmen Merkez Bankasý. ticari bankalar ve halk tarafýndan belirlenen içsel (endojen) bir deðiþkendir. ödemelerde nakit para kullanýmýyla vadesiz mevduat arasýndaki iliþkiyi ortaya koymaktadýr. para arzýnýn yalnýzca Merkez Bankasý tarafýndan kontrol edilen dýþsal (ekzojen) bir deðiþken olmadýðýný göstermektedir. MERKEZ BANKASININ PARASAL TABAN ÇARPANININETKÝLEMESÝ Parasal taban çarpanýný. Bunlar nakit oraný ve karþýlýk oranlarýndaki deðiþmelerdir. para arzý eðrisi (1/RRr).? Ý Ý7 Þekil 12. Nakit Oranýndaki Deðiþmeler Nakit tutma oraný. . H0 Ms Þekil 2. .3 de faize karþýesnak para arzý eðrisi gösterilmiþtir. aþýrýrezervin sýfýr omasýdurumunda bile faiz oranýna karþýesnekliðini sürdüre Ancak faiz oraný sonsuza yaklaþtýðýnda. kaydi para çarpanýný etkileyen etmenler de etkilemektedir. Yukarýdaki analizler. Para arzýnýn hangi koþullarda içsel olduðunu açýklayýnýz. Bir ekonomide nakit tutma oranýný azaltan ve bu nedenle parasal taban çarpanýný artýran etmenleri þöyle özetleyebiliriz.

. karaborsanýn ve yasal olmayan faaliyetlerinazaldýðý dönemlerde. Bankalarýn baþarýlý faaliyetlerinin artmasý. Devletin saðladýðý güvenceye paralel olarak. mudilerin paralarýný bankalardan çekmeleri nedeniyle nakit oraný büyür. mevdutlarla ilgili riskinazalmasý nakit tutma oranýný küçültür. hayat standardýndaki yükselmeye ve modern toplum yaþamýna geçiþe paralel olarak bir toplumda çek kullanýmý ve çekle yapýlan ödemeler artar. . Banka hizmetlerinin coðrafi kullanýmýnýn artmasý ve çek hesaplarýnda bankalarýn uyguladýðý hizmet karþýlýðý alýnan ücretlerin azalmasý nakit tutma oranýný küçültür. .Þehirleþmeye.208 . . Bankalara hücum (run) olayýnýn arttýðý krizli dönemlerde. nakit tutma oranýný küçültür. Vergi kaçýrmalarýnýn. nakit tutma oraný küçülür. Dolayýsýyla nakit tutma oraný küçülür. .

Bunoktada nakit tutma oraný tepe noktasýna ulaþýr ve daha sonra nakit tutma oraný devresel olarak düþüþe baþlar. tersrepo v. repo. yiyecek gibi dayanýksýz tüketim harcamalarýna göre arttýrmaktadýr. . Gelir ve servet düzeyindeki deðiþmeler: Gelir ve servetteki bir artýþ dayanýklý tüketim mallarýna ve finansal yatýrýmlara yapýlan harcamayý. Ekonomi doruk noktasýný aþýp resesyonayönelince. nakit tutma oraný küçülür. . .b. . Ancak gelir ve servet artýþý hizmet harcamalarýný arttýracaktýr. Konjonktür dalgalanmalarýnýn nakit tutma oraný üzerindeki etkileri: Ekonomi resesyonunun dip noktasýndan itibaren geniþlemeye baþladýðýnda nakit tutma oraný düþer ve geniþlemenin ortalarýnda en düþük devresel düzeyine ulaþýr. nakit tutma oran daralmanýn ortasýna kadar yükselir. öte yandan menkul kýymetler piyasalarýnda yaþanan yenilikler (yardýmlaþma fonlarý. Bu durumda gelir artýþýnýn nakit tutma oraný üzerindeki etkisi net deðildir. Örneðin konjonktür geniþlemenin ikinci yarýsýnda faiz oranlarýnda ani bir yükseliþ . Gelirlerde ve nakit ankeslerde. Bu durum nakit tutma oranýný artýrabilir. küçük tüketici gruplarýndan büyükgelir gruplarýna ve giriþi doðru kaymalar olursa. Bir yandan banka dýþý mali aracýlarýn hýzla çoðalmasý. dayanýklýtüketim ve üretim mallarýve finansal aktif alýmlarýna yönelik harcamalar çekle finanse edilebilmektedir. Vadesiz mevduatlarýn ikamelerinin artmasý sonucu insanlarýn vadesiz mevduat talebinin azalmasý nakit oranýný artýrabilir. nakit tutma oranýný azaltýcý etki yapar.) vadesiz mevduatlarýn azalmasýna nakit oranýnýn yükselme ine neden olmaktadýr. . Özellikle mevduatlara rakip deðiþik alternatiflerin artmasý nakit oranýnýn yükselmesine neden olmaktadýr. Vadesiz ve vadeli mevduatlara ödenen faiz oranlarýndaki artýþlar. Bu danakit tutma oranýnýetkiler. nakit ve vadesiz mevduatlarýn gelir ve faiz oranlarý hareketlerine verdikleri cevabýn bir sonucudur. Nakit tutma oranýnýn konjonktür boyunca hareketleri konjonktür dönemlerindeki gelir ve faizoranlarý hareketlerinin ve bunlarýn farklý hýza sahip olmalarýnýn. para piyasasý ortak fonlarý. Harcamalarýn türü: Dayanýksýz tüketim mallarýna yönelik harcamalar ve hizmet harcamalarýgenel olarak nakitle finanse edilirken. Bu durumda gelir artýþý nakit tutma ranýný düþürebilir..

olur. Yasal Karþýlýk Oranýnda Deðiþmeler Yasal karþýlýklardaki deðiþmeler iki nedenden kaynaklanabilir. yasal karþýlýklarý ve aþýrý rezervleri içermektedir. Nakit tutma oranýnda deðiþikliði neler etkiler? Karþýlýk Oranýnda Deðiþmeler ? Karþýlýk oranlarý.209 . . Alýþveriþlerde perakendeticaretin payý artar. Vadeli ve vadesiz mevduatlar arasý deðiþmelere baðlý olarak karþýlýk oranlarýnýn deðiþmesi . Ýþte bu iki etmen nakit tutma oranýnýn sýna neden olur. Merkez Bankasýnýn karþýlýk oranlarýný deðiþtirmesi .

Maliyetleri gözönüne alarak iyi bir denge oluþturmak banka yönetiminin görevidir. Bir bankanýn bu þekilde alternatif fon bulmasý bankaya hem iþlem maliyeti hem de baþka maliyetler yükleyecektir. diðer yandantakas odalarýnda denk rler. Bu konuda banka yöneticileri geçmiþ deneyimlerine dayanarak "el yordamý ya da göz kararý " yöntemiyle karþýlýk olarak tutacaklarý rezervleri öngörebilirler. Aslýnda bu yaklaþým gerçeðin oldukça basitleþtirilmiþ durumu olan basit bir yaklaþýmdýr. Bu durumda banka ya portföyündeki kýymetli kaðýtlarý satacak ya MerkezBankasýndan fon saðlayacak ya da Merkez Bankasýndan reeskont penceres i aracýlýðýyla fon saðlayýp karþýlýklarýný (rezervlerini) takviye edecektir. Bunun için iþ gününün bitimini beklemekgerekir. Gün içinde çekler bir yandan banka hesaplarýna yatýrýlýr. ilk planda akýllý bir bankanýn elindeki aþýrý rezervin tümünü kendine gelir getiren aktiflere yöneltmesi gerekir. Genelolarak eðer bankalar eller indeki tüm aþýrý rezervlerini kullanýrlarsa kârlarýný maksimize edecekleri kabul edilir. Öte yandan bankalar reeskont penceresine müracaat ederlerse bankalar birfaiz maliyetle riyle karþýlaþacaklardýr. Kesin bir durum deðildir. Bankacýlar kendi gerçek rezerv pozisyonlarýný gerekli bilgileri elde edinceye kadarherhangi bir þekilde bilmezler. Ayrýca gün içinde bankaya sürekli nakitgiriþ ve çýkýþlarý olacaktýr. Eðer bir banka belli bir dönem sonunda fazla nakit çekmeleri ya danormalden fazla çek ödem eleriyle nakit taleplerini kasasýndaki karþýlýklarla karþýlayamýyorsa. Ancak yine de bu bir tahmindir.? Aþýrý Rezerv Oranýnda Deðiþmeler Bankacýlýk alanýnda sýradan tartýþmalardan birisi optimal aþýrý rezervin sýfýr olmasýdýr. Daha karmaþýk analizlerde taným olarak kabul gören aþýrý rezervlerle (yani gerçek karþýlýklar eksi zorunlu karþýlýklar) bankayönetimince kabul edile rezervler" ayný olmayabilir. Örneðin bir banka rezervlerini takviye etmek için portföyündeki deðerli kaðýtlarý aldýðý fiyatýn altýnda satmak zorunda kalýrsa bir sermaye kaybýyla karþýlaþacaktýr. Bankanýn aþýrý . Bankalarýn tuttuklarý aþýrý rezervlerden herhangi bir faizalmadýðý düþünüldüðünde. Tüm bu iþlemler bankalarýn rezervlerini etkiler. banka bir maliyetle karþý karþýya kalacaktýr.

rezerv tutmasýnýn maliyeti onun faizinden vazgeçmektir. bankalarýn daha güvenli bir ortamda çalýþmalarý. iþlem maliyetleri ve sýk sýk karþýlaþýlan rezerv darlýklarýný gidermek için katlanýlan diðer maliyetlerdir. faiz oranlarý. etmenlerden etkilenir. . Karþýlýk oranýndaki deðiþmelerin nedenlerini sayýnýz. devletin verdiði garantilere baðlý olarak bankalara hücum (run) korkusunun azalmasý v.s. Aþýrý rezervsiz çalýþmanýn maliyeti ise. güvensizlik. Aþýrý rezervlere gelince bunlar.210 .

Altýn b. iki grupta toplanabilir. Bunlardan birincisi parasal tabaný.211 . Uzun vadeli döviz ödemeleri d. Ýskonto oraný düþerse d. ikincisi ise parasal taban çarpanýný belirler. Parasal taban çarpanýný aþaðýdakilerden hangisi olumsuz yöndeetkiler? a. parasal taban çarpanýnýn deðerini belirler. Cebinizdeki paranýn karþýlýðý aþaðýdakilerden hangisidir? a. parasal tabanýn en önemli kaynaklarýdýr. Altýn b. Parasal tabaný belirleyen etmenleri parasal tabanýn kaynaklarýný inceleyerek bulabiliriz. Hazine bonolarý 3. dolaþýmdaki nakit ile ticari bankalarca halkýn mevduatlarýna karþýlýk olmak üzere tutulan rezervlerin toplamýolarak tanýmlanabilir. Hazine bonolarý d. Aþaðýdakilerden hangisi parasal tabaný etkilemez? a. Piyaa faiz oraný yükselirse b. Piyasa faiz oraný düþerse c. Bankalarýn döviz mevcutlarý 2. Þehirleþme artarsa . Aþýrý rezervler düþerse e. Yýllýk döviz borcu ödemeleri c. Öte yandan nakit tutma oraný. Merkez bankasý kredileri e. varlýklarý ve hazinenin ihraç ettiði ufaklýk paralar e. ülkenin altýn ve döviz varlýklarý. Sorular 1. Para arzýný belirleyen etmenler. kanuni karþýlýklar oraný. Bir ekonomide para arzýný saptamak için parasal tabanla parasal taban çarpanýný çarpmak yeterlidir.Özet Parasal taban (veya baz para). Döviz c. Merkez bankasýnýn kredileri. aþýrý rezervler ve faiz oraný. Merkez bankasýnýn kamu sektörüne ve özel sektöre açtýðý krediler.

Haþet. PARASIZ. Baský.05 trilyon 5. Para ve Banka ve Finansal Piyasalar. Phillip. New York. 1977.75 trilyon Kaynakça CAGAN. 0. 1. 1996. CHICK. 1. Ezgi. 2 trilyon b. 1979. Parasal Taban. Robert E. ERTUÐRUL. 1. 1. Kamu Açýklarý Para Stoku ve Enflasyon. Bursa. 1970.5 trilyon c. Talat ve HÝÇYILMAZ. 1. 1965. CUKÝERMAN.T.Ü. Central Bank Strategy. Princeton. Bursa. Random House. Parasal taban 500 milyar lira. Alex.4.3 trilyon d. Formül Matbaasý.. WEINTRAUB. PARASIZ. Ýlker. Cr = 1 . Harper andRow.D. Muzaffer.74 trilyon c.2 trilyon b. Monetary Policy in the United States. Thomas. 2.14 trilyon e. Ankara. Para Politikasý. O.2 trilyon d. Credibýlýty and Indepondence. 1986. 0. Gray-Mýlls. Introduction to Money and Banking. KEYDER. MAYER. The Theory of Money Policy. Determinats and Effects of Changes in the Stockof Money. 1982. TUÐÇETÝN. Parasal taban 500 milyar lira RT = 1 . The MIT Press Cambridge. THORN. London. Richard. . 1976 .212 .89 trilyon e. Theory and Eurdence. 1. New York. 1. The Royal Press Company. kadardýr? Cr = 1 4 ve Rr = 1 4 ise para arzý ne a. Introduction to Monetary Economics. Para Arzý ve Talebi. New York. Rr = 1 ve t = 1 3443 ise para arzý ne kadardýr? a. 1875-19 60 Princeton University Press. Victoria. 1994. 1968. Ahmet. Ankara. Ýlker. Nur.

.

. Üniteyi tamamladýðýnýzda. . Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde. Say Kanununda paranýn yerini. geliþmekte olan ülkelerde miktar kuramýnýn iþleyiþini öðrenmiþ olmanýz gerekir.213 . Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak.. miktar kuramýný ve geliþmelerini. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz.ÜN ÝTE 13 Klasik Sistemde Para Bu Ünitede.. Varsayýmlarý sürekli gözönünde tutunuz. Bu üniteyi çalýþýrken simgelerin anlamlarýný iyice kavramaya çalýþýnýz. üniteyitekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerin meye çalýþýnýz. iþlem denklemini.. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz.

yüzyýldan 1936'lara kadar makroekonomiye egemen olmuþtur. ekonomiyi örten bir tül peçeden baþka birþey deðildir. nasýl bir tarihi geliþme göstermiþtir? Para Bir Peçedir ? . Klasik iktisatçýlarýn para konusundaki temel eðilimleri. Ýþte bu durum Þikago Üniversitesi'ndeki geleneði seven akademisyenlere (Friedman ve izleyicileri) klasik yapýyý yeniden inþa etme fýrsatý vermiþtir. bir anlamda. Her arz kendi talebini yaratýr. O halde klasiklere göre para. Klasik görüþe göre. Buna karþýlýk fiyatlar genel düzeyi parasal sektör tarafýndan belirlenir. Ýktisatta para konusu. Ancak Keynes ve izleyicileri bir yanlýþ hesbaplama da yapmýþlardýr. Bazý iktisatçýlara göre. 1936'da John Maynard Keynes klasik yapýyý tutan bu sütunlarý yýkmýþtýr. paranýn miktarýnýn ne kadar olmasý gerektiðidir. Klasik sistemde para reel sektörü etkilemez. Bu okul. paranýn ekonomi biliminin en önemli konusu olmamasý yönündedir. bunun yerine tamamen yeni malzemelerle yeni bir yapý inþa etmiþlerdir. Bunun anlamý þudur: Ekonomi hiçbir þekilde noksan istihdam sorunuylakarþýlaþamaz veya Thomas Malthus'un . Yani paranýn ekonomideki rolü yansýzdýr. reel deðiþkenler yani deðiþimi yapýlan mallar ve fiyat oranlarý (nispi fiyatlar) mal piyasasýnda oluþur.KLASÝK SÝSTEMDE PARA GÖRÜÞÜNÜN TEMELLERÝ ? Para ve banka konularýnda ilk akla gelen soru. Keynesgiller. klasik okul (öðreti) bir tepe üzerinde beyaz birþatoya yerleþtirilmiþti yýsýyla dýþýndakiler üzerinde büyük bir etkiyesahiptir. 18. Bu büyük þato iki büyük sütunla des nlardan birisi "Say Yasasý" öteki ise "miktar kuramý"dýr. Klasiklerin "para bir peçedir" sözü ne anlama gelir? Say Yasasý ve Para Say yasasýnedir? Jean Bapteste Say (1767-1832) klasik okulun gelir ve istihdam kuramýný çok ünlü þu cümleyle özetlemiþtir. Bu duruma klasik dikotomi (dikotomi ikiye bölme demektir) denmektedir. okullarýný klasik harabelerin kalýntýlarýyla kurmamýþ. Monetarist yaklaþým olarak bilinen bu görüþ 1960'lardan beri Keynesgilgörüþe meydan okumaktadýr. Bu sorunun yanýtý ise paranýn ekonomiyi veharcamalarý nasýl etkilediðine baðlýdýr.

Çünkü harcamalar. daima üretimin tam istihdam milli gelir düzeyinde (arz) olmasý için yeterlidir. piyasa güçlerinin karþýlýklý oyunlarýyla saðlayacaktýr. Toplam harcamalar (talep).etim korkusu gerçekleþmez. Toplam harcamalar (talep). üretim fonksiyonununbaðýmlý deðiþkeni olan üretilebilecek toplam mal ve hizmet arzýný belirlerler. Bunu Adam Smith'in görünmeyen eli. daima üretilebilecek tüm mal ve hizmetleri satýn almaya yeterli büyüklükte olacaktýr. .214 . cari üretimin tam istihdam düzeyinde olacaðýný söylemektedir. daima üretimin tam istihdam milli gelir düzeyinde (arz) olmasý için yeterlidir. Teknik deyimle bu iki üretim faktörü. ekonomide potansiyel üretimi. mevcutkapital stoku (fabrika ve teçhizat) ile çalýþmaya hazýr emek gücünün boyutu belirler. Say. Bunun nedenini klasikler þöyle açýklar: Teknoloji veri kabul edildiðinde.

tüm mallara olan talebe eþit olduðunu göstermektedir. Böyle bir ekonomide. bu kez harcamalarýn yöneldiði alanlarda kýtlýk yaratacaktýr. tüm mallarýn satýlmasýný ve tüm çalýþmak isteyenlerin çalýþmalarýný saðlayacaktýr. Ekonomik süreç içinde bu kýtlýklar ve fazlalýklar ortadan kalkacak ve böylece talep arza eþit olacak. Burada . tüm piyasalarýn þeffaflaþmasýný. iþareti iki tarafýn daima eþit olduðunu veyaözdeþ olduðunu gösterm Þimdiye kadar anlatýlanlar birinci ünitede de açýklandýðý gibi bir takasekonomisi için geçerlidir. Fakat bu talep kayýþý.. Bir takas ekonomisinde. Say bazý mallarýn talebine baðlý olarak üretiminde aþýrýlýðýnýn oluþabileceðini kabul etmektedir. bu birey hizmetini daha az paraya sunacaktýr. Ve Say yasasý bu özdeþliði göstermektedir. dolayýsýyla genel bir aþýrý üretim durumu oluþmayacaktýr. Böylece stoklarýný eriteceklerdir. Di i=1 i=1 þeklinde ortaya koyabiliriz.. Burada Si ve Di sýrasýyla i malýna iliþkin arz ve talebi göstermektedir. iþverenler arzuyla satýn alacaklardýr. Esnek ücretler ve fiyatlar. Çünkü talep bu mallardan baþka mallara kaymýþ olabilir. Say yasasý paranýn yalnýzca bir deðiþim aracý olarak kullanýldýðý bir dünyada geçerlidir. Herkesin arzý diðer mal ve hizmetler için eþdeðer talep yaratmaktadýr. Dolayýsýyla her zaman talep arza eþittir. bir malý baþkasý satýn almaksýzýn satmak mümkün deðildir. soyut bir hesap birimi bir "numerair" . dolayýsýyla fiyatlarýný düþüreceklerdir. dolayýsýyla yukarýdaki formül tüm mallarýn arzýnýn. Ekonomideki mal sayýsýnýn n olduðu varsayýlmýþtýr. Eðer ellerinde sürümü yavaþ olan mallar varsa müteþebbisler bunlarý satmakta güçlük çekecekler. Say yasasýnýnasýl formülle gðösterebiliriz? Say yasasýný nn . . Buradaki para. Böylece ucuzlayan emek faktörünü. Si . genel aþýrý üretim olanaksýzdýr. ! Eðer çalýþmak isteyip de iþ bulamayan bir kimse varsa.

Bu durumdaki deðiþim aracý. Ticaret. Yukarýdaki özdeþliði mallarýn miktarlarý yerine deðerleri açýsýndan yazdýðýmýzda arz ve talep edilen miktarlarý mallarýn fiyatlarýyla çarpmamýz gerekir. tutmak daisteyecektir. takasýn tüm özelliklerini taþýr. n mal (eþya + para) talep edilmekte ve arzedilmektedir. Yeniden özetlersek. Say yasasýnýn nn . PiSi i=1 i=1 bu þekilde gösterimine Walras Yasasý denir. Bu yüzden de tüm mallarýn toplam deðeri.dir (Örneðin elbise veya baþka bir mal gibi bir hesap birimi olarak düþünülebilir).215 . Walras yasasýnedir? Ancak para bir kez dolaþýma girince halk bunu elde etmek. piyasaya arzedilen tüm mallara eþittir. Fizikselanlamda böyle bir malýn olu olmamasýnýn bir önemi yoktur. Çünkü bir inci ünitede incelendiði gibi. para hesap birimi olduðu kadar iyi bir deðer saklama aracýdýr da. PiDi .. herhangi bir eþya olabilir. Ýþte paranýn deðer saklama . Hiç kimse bu çeþit parayý para olarak tutmakda istemez. Bu sadece bir muhasebe parasýdýr.

Þimdi yukarýdaki özdeþliði reel ve parasal olarak yeniden yazalým. Özetlersek. güdümlü bir para sistemi sözkonusudur. PiDi -. Böylece Say özdeþliði. günümüzde para üretimi hükümetin kontrolündedir.MS = 0 olmalýdýr. para arz vetalebinin þaþm olmasýný içermektedir. PiSi = 0 i=1 i=1 olmalýdýr. Bu sýrada fiyatlargenel düzeyinin veya mevcut para arzýnýn ne deðere ulaþtýðý yoktur ve para piyasasý daima dengededir. Oysa Say yasasýndaki mal para. PiDi + MD = .(para arzý) = (sýfýr) olmalýdýr. Piyasa koþullarýna göre serbestçe üretilen bir mal para sistemi sözkonusudur. bunun karþýlýðýnda eline para geçmekte ve buparayla anýnda diðer mallarý ta ektedir. Dolayýsýyla diðer mallarýn üretiminden farklý olarak. Say yasasýnýn temel özdeþliðini açýklayarak yorumlayýnýz. Say yasasýnýn formülleþtirilmesinde yer almamaktadýr. Ne var ki ekonomide tam bir dengenin olabilmesi için para arz veyatalep fazlasý da sýfýr a eþit olmalýdýr. para aktif olarak yer almamaktadýr.(mal arzý) = (sýfýr) olduðunda (para talebi) . Yani. hükümet tarafýndan kontrol edilmemektedir. nn . Yani talepedilen mal ve hizme ler arasýnda.? iþlevi. Yani. MÝKTAR KURAMININ TEMEL GÖRÜÞÜ Miktar kuramýnýn varsayýmlarýný analiz ettiðimizde bu görüþün neden . Ancak böyle bir durumda ekonomide denge olacaktýr. Diðer mallarýn üretiminden farklý olarak. ekonomide (mal talebi) . Çünkü halk fiyatlarý önemsemeksizin mal arzetmekte. nn . MD . PiSi + MS i=1 i=1 Yukarýdaki özdeþliðe göre mallarýn talep veya arz fazlasý sýfýra eþit olmalýdýr.

. ekonominin bilim olacaðýný düþünür. Miktar ve Kalite Miktar kuramýnýn temel fikri son derece basit. birçok kimse bilim yapýlmadýðýný. Bu açýdan incelendiðinde bütün doðal bilimler kantitatif tabiatlýdýr. Ölçüm uygulanmadýðýnda ise. Kaliteden bahsedildiðinde ölçülebilir öðeler iþleme sokulamaz. sanat veya tasvir yapýldýðýný düþünür.geliþtirildiðini daha kolay anlayabiliriz. Miktarcý olmak demek kalite fikrine karþý kantite fikrini ortaya koymak demektir.216 . açýk ve hatta saftýr. Birçok kimse eðer ölçüm sözkonusu olursa.

Eðer metre yarý yarýya kýsalýrsa. O halde para eþyaya benzemektedir. fiyatlar (P) arasýnda rakamlý. Gerçekte bu fikir önemsiz ve basittir. Bir benzetme yaparsak eðer uzunluk birimi azalýrsa. ekonomik hareketin itici gücüdür. bunun anlamý þudur. ayný uzunluðu bulmak için ondan iki misli gerekecektir. Bunu bir örnekle açýklayalým. Kýtlýk paranýn deðerini arttýrýr. Ayný þekilde eðer para miktarý arttýrýldýðýnda para talebi deðiþmezse. ayný uzunluðu bulmak için bu birimden daha fazla gerekir. Miktarýn deðer üzerindeki etkisiyle ilgili bu görüþten para da soyutlanamaz. Kýt olan herþey pahalýdýr. fiyatlar yönünden pasif ve oransal bir iliþki vardýr. Ancak bazý yönleriyle parayý diðer mallara benzetebiliriz. diðer bütün mallarýn fiyatý yükselir. Ýktisadi yaþamýn açýklanmasýnda paramiktarý temeldir. Bir baþka deyimle paranýn deðeri düþecektir. Bir kimseye miktarcý denildiðinde. para yalnýzca diðer bütün mallarýn fiyatý arasýnda ters yönde bir iliþki vardýr. Çünkü kýtlýðý kendi deðerini yaratmaktadýr. Paranýn deðeri diðer mallara göre düþerse. Ýþte bu nedenle para miktarýyla fiyatlar arasýnda matematiksel doðrusal iliþkiyi görmek mümkündür. fiyatlar geneldüzeyinde de anýnda ve bu deðiþimle orantýlý bir deðiþme oluþacaktýr. ancak mantýksal akýl yürütmenin de temelinde yer alýr. Eðer M= 100 ve P= 100 ise M'nin iki kat arttýðý düþünülürse (M=200). Para miktarýyla (M). Doðrudan bir fayda saðlanamadýðýndan (para yenmez). oldukça kýsa bir süre içinde fiyatlar iki kat yükselerek 200'e eþit olacaktýr. Bu bir mantýk kuralýdýr. Burada vurgulanmasý gereken bir nokta da þudur: Eðer ekonomik . paranýn deðerinde düþüþ eðilimi olacaktýr.Ýtici Güç Olarak Para Miktarý Para miktarý. deðeri düþecektir. Para miktarýnda her ne zaman deðiþme meydana gelirse. mallarýn deðer yasasýný yani nedretkuramýný uygulamaktadýr. Deðer Kuramýnýn Uygulanmasý ? Gerçekten miktar kuramý paraya. Öyleyse paranýn miktarý artýðýnda. Bununla birlikte para. diðerleri gibi bir mal deðildir.

yani alýnýp satýlan mal miktarý ayný kalýyorsa. reel fiyatlar da ayný kalacaktýr.217 . Eðer alýþveriþe konu edilen reel miktarlar sabitken para miktarý iki kat artarsa. para miktarýndaki artýþla fiyatlar genel düzeyindeki yükselme arasýndaki oranýn deðiþmemesi için diðer tüm deðiþkenlerin ve koþullarýn da deðiþmemesi gerekir (ceteris. DEÐÝÞÝM DENKLEMÝ VE FISHER'IN MÝKTAR KURAMI Fisher'in formülünü incelemeden önce özdeþlik ve eþitlik kavramlarý üzerinde biraz duralým. tüm fiyatlarýn ikiyle çarpýlmasý gerekir. Gözden uzak tutulmamalýdýr ki. paribus).dünyada sadece para miktarý deðiþiyorsa. Çünkü reel fiyatlarý mübadele edilen þeylerin miktarý belirler. . Miktar kuramýnýn temelinde hangi varsayým ve görüþler yer almaktadýr? Açýklayýnýz.

2 . 1+1 ifadesi bir özdeþliði gösterir. Özdeþlik üç paralel yatay çizgiyle gösterilir ve iki çizgiyle gösterilen eþitlikten kolayca ayrýlabilir. Bir formülün iki yaný, her zaman ayný þeyi ifade ediyorsa özdeþlik sözkonusudur. Tersine, bir denklemden veya eþitlikten söz ettiðimizde, (örneðin y=2xgibi) problemde bili nmeyenler vardýr. Eþitlik bazý koþullar altýnda oluþur ve eþitlik sebep kavramýný gerekli kýlar. Oysa özdeþlikte sebep gerekmez. Kantitavizmi açýklamanýn iki yolu vardýr. Birincisi özdeþlik kavramýný kullanmakta ve sebep kavramýyla ilgilenmemektedir. Ýkincisi ise eþitliði kullanarak sebep kavramýyla ilgilenmektedir. Özdeþlik Þeklinde Deðiþim Ýliþkisi Miktar kuramýný önce özdeþlik kavramýný kullanarak açýklayalým. Formülün Oluþumu Fisher'in miktar kuramýný açýklamada birinci aþama bireysel aþamadýr. Bir kimsenin belli bir miktar parasý (m), diyelim ki 1000 lirasý olsun, bireyin satýn alacaðý þeyin fiyatý 5 lira (p) ise, bu birey bu maldan en çok 200 birim satýn alým (veya iþlem = t) yapacaktýr. Eðer iþlem biriminin fiyatý p ise, birey sahip olduðu parayla t iþlem yapabilir. Böylece iþlemlerin fiyatla çarpýmý bireyin sahip olduðu paraya eþit olur. Eðer bireyin cebinde 10.000 lirasý varsa ve kitap satýn almak istiyorsa, tanesi 500 liradan 20 kitap satýn alabilecektir. Bireysel aþamada, bireysel özdeþliði m. pt þeklinde yazabiliriz.

Ýkinci aþamada tüm bireylerin talebinden, piyasa talebine ulaþabiliriz. Bunun için de ceplerinde para olan tüm bireyler ve akla gelen tüm iþlemler toplanýr. Herbiri cebinde bir miktar para m, bulunan tüm bireyler nakitleri toplandýðýnda bunu, .m þeklinde gösterebiliriz. Öte yandan eðer pt çarpýmlarýný toplarsak; pt'den p'yi çýkarmamýz gerekecektir. Çünkü buiþlemde fiyat toplanamaz. Bunun yer ortalama fiyat kavramý kullanýlýr ve bu p þeklinde gösterilir. Tüm fiyatlarýn düþünülebilir ve gözlenebilir olduðunu varsayarsak, tüm fiyatlarýn aðýrlýklý veya aðýrlýksýz ortalamasýný bulabiliriz. Bulunan ortalama fiyat ( p ) yerine, büyük harfle P kullanýlmaktadýr.

(P) düþünülebilir tüm fiyatlarýn ortalamasýdýr. Ýþlemler fiziksel birimler olduðundan, toplanabilirler. Eðer bir iþlem t olarak ifade ediliyorsa bir ekonomide belli bir andaki tüm mal ve hizmet iþlemleri toplanabilir. Böylece m . P.t özdeþliði elde edilir. Bireylerce sahip olunan paralar, toplam para arzý (M) ile (.m=M), ortalama fiyatý (P) ile ve tüm iþlemleri T (.t=T) ile gösterirsek, özdeþliðin birinci þekli olan - 218

m . PT ye ulaþýrýz. . ? Formülün oluþturulmasýnda, üçüncü aþama, çok nazik ve çok eskilerde bulunan bir kavramýdevreye sokmaktadýr. Bu paranýn dolaþým hýzý (V) (Velocity of circulation) kavramýdýr. V'nin ne anlama geldiðini ortaya koyabilmek için deðiþim özdeþliðinin belli bir zaman aralýðý için geçerli olduðunu düþünmek gerekir. Uygulamada en çok kullanýlan zaman aralýðý 1 yýldýr. Ancak bu zaman aralýðý ay, hafta veya gün olarak da seçilebilir. Bu zaman aralýðýnda para piyasada hareket halindedir. Burada aklagelen soru þudur. Acaba aynýkaðýt para, bir yýl içinde yalnýzca bir kez mi, yoksa birkaç kez mi alýþveriþiþlemlerinde kullanýlacaktýr?

Bunu bir örnekle açýklayalým. Diyelim ki Eskiþehir'den Kütahya'ya 3kamyonluk eþya naklettir cektir. Bunun için ya 3 kamyon tutularak tüm eþyalar bir anda, ya da ayný kamyona üç sefer yaptýrýlarak taþýma iþi gerçekleþtirilebilir. Buradan V'ye geçebiliriz. Eðer paranýn dolaþým hýzý büyükse, tüm ödemeler için az bir miktar para gerekecektir. O halde V temelbüyüklüktür ve kullanýlma ken para miktarýný etkileyebilir. Ýþte bu nedenle hýzýn devreye girmesiyle (M.V) geniþletilmiþ miktar kuramýnýn yeni ilgi merkezi olmuþtur. Dördüncü aþamada ise farklý özelliklerdeki para arzý dikkate alýnýp, formüle katýlýr. Fisher'e göre bir ekonomide para hacmi üç aileden oluþur. M, 19.yüzyýlda varlýðýný sürdüren ve gerçek tek para olduðuna inanýlan resmi madeni paradýr. Dolayýsýyla M, sözkonusu ülkenin sahip olduðu altýn hacmini gösterir. Geliþmiþ ekonomilerde, buna ek olarak M' kaðýt para hacmini ve M" kaydi para hacmini göstermektedir. Bu üç paranýn bir dönem içindeki dolaþýmý birbirlerinden farklý olduðu için dolaþým hýzlarý da birbirlerinden farklýdýr. Bu dolaþým hýzlarýný sýrasýyla V, V' ve V" simgeleriyle gösterebiliriz. Böylece en mükemmel deðiþim özdeþliðine; MV + M'V' + M"V" . PT

formülüne ulaþabiliriz.

Deðiþim denkleminin deðiþik para türleri dikkate alýnarak yenidendüzenlenmesi ne anlama gel ve sonuçlar doðurur? Deðiþim Özdeþliði Deneyle Doðrulanabilir mi? . Analizi yapýlacak ikinci nokta, özdeþlik yönü saklý bu formülün deneysel olarak doðrulanmasýnýn mümkün olup olmadýðýnýn araþtýrýlmasýdýr. Bu formül incelendiðinde, ayný gerçeðin farklý iki açýklamasý olduðu görülür. Özdeþliðin solunda bir ekonomide belli bir dönemde yer alan parasal, saðýnda ise reel iliþkiler yer almaktadýr. Mademki iki yanýndaki deðiþkenler ayný olayý anlatmaktadýr. O halde bu özdeþlik doðrulanabilir. i. P nin istatistiksel olarak bulunmasý; Hayatta acaba somut olarak fiyatlar genel düzeyini saptamak mümkün müdür? - 219

. . Bu soruya olumlu cevap vermek mümkün deðildir. Örneðin ülkemizde perakende fiyat indeksleri ve toptan eþya fiyat indeksleri vardýr, ancak bu iki indeksi kapsayan bir bileþik indeks yoktur. ii. M, M' ve M" nün istatistiksel olarak bulunmasý; Üç tür para miktarýný istatistiksel olarak bulmak oldukça kolaydýr. Altýn hacmi kolayca bulunur. Ayný þekilde emisyondaki kaðýt para miktarý da kolayca hesaplanabilir. Öte yandan banka hesaplarýnýn yakýndan izlenmesi dolayýsýyla kaydi paranýn bulunmasý kolaydýr. iii. T nin saptanmasýndaki güçlük; Bir ülkede bir yýl içinde yapýlan tüm iþlemleri saptamak mümkün müdür? Bugün için böyle bir soruya olumlu yanýt vermek mümkün deðildir. Bu konuda varsayýmlar ve bazý göstergelerle az çok geçerli bir sonuca varýlmaya çalýþýlmaktadýr.

iv. Dolaþým hýzlarýnýn bulunmasý; Klasik kuramda paranýn dolaþým hýzý kavramý çok sevilmekte ve V nin bilinmesiyle problemlerdeki güçlüklerin çözümüyle ilgili anahtarasahip olunmaktadýr. Pa olaþým hýzý çok basit bir ifade gibi görünmesine karþýn, ölçülmesi çok zordur. Paranýn dolaþým hýzý ancak dolaylý süreçlerle ölçülebilmektedir. Altýn ve kaðýt para ile hesaplaragiriþ ve çýkýþlar hesaplanabilir. Böylece bir tek hesabýn kaç kez hareket ettiðine bakýlarak V" nü istatistiksel olarak saptamak, V ve V' negöre daha kolaydýr. v. Ýþlem dolaþým hýzý ve gelir dolaþým hýzý; Dolaþým hýzýna bilimsel bir açýklama getirmeyi denemek için paranýn iki tip dolaþým hýzý hesaplanmaktadýr. Bunlar iþlem dolaþým hýzý ve gelir dolaþým hýzýdýr. Eðer iþlem sayýsý biliniyorsa, iþlem dolaþým hýzý bir parça baþýna tekrarlanan bir tanýmdýr. Çünkü, V = PT dir. M Dolayýsyýla V, bir tekrardan öteye gitmez. Oysa V' yi tanýmlamak için iyi bir þekilde bilinmeyen bir deðiþken baþlangýç noktasý olarak alýnmaktadýr. Paranýn dolaþým hýzýný bir ikinci yolla gelir kavramýna göre tanýmlayabiliriz. Bu, paranýn gelir dolaþým hýzý

yani, yýl boyunca paranýn kaç kez gelir olduðu ve harcanmak için bir kimsenin mal varlýðýna girdiðidir. Paranýn gelir dolaþým hýzýný ölçmek için bir kurnazlýk yolu seçilmektedir. Milli gelir olarak adlandýrýlan gayrisafi milli hasýla kullanýlmaktadýr. Böylece, V = Y M olmaktadýr. Bu kurnazlýk sayesinde özellikle V" için paranýn dolaþým hýzýný ölçmek mümkündür. - 220

Deðiþim denkleminin hangi deðiþkenleri ölçülebilir? Eþitlik Þeklinde Deðiþim Ýliþkisi . ? . . . Sebep kavramýþimdi devreye sokulabilir mi? Bu özde felsefi bir sorundur. Parasal ve ekonomik olaylarýn sebebi bilinebilir mi? Miktarcýlar fiyat deðiþmelerinin sebebini keþfetmiþ olduklarýný savunan kuramcýlardýr. Genel olarak özdeþliðe giren deðiþkenlerin tümü ayný niteliktedir. Yani sebep olan deðildir. Miktar kuramcýlarý, deðiþim özdeþliðinden belli bir tip P = f (M) fonkisyonu çýkarmaktadýrlar. Bir fonksiyonu açýklarken, eþitliðin soluna baðýmlý deðiþken, saðýna da baðýmsýz deðiþken konur. Baðýmsýz deðiþken itici deðiþkendir, bu fonksiyonda yer alan bir deðiþkene baðlý deðildir ve denklemin sol kýsmýný yönlendirir. O halde P = f (M) þeklinde yazdýðýmýzda, P bir sonuç ve M de bir sebeptir. Burada akla M nin P nin Ancak böyle kuramcýlarý þu gelmektedir. Acaba neden M = f (P) fonksiyonu yapýlmamaktadýr. fonksiyonu olduðunu d üþünmek yasak deðildir. bir düþünceye sahip olunduðunda, bunu düþünenin miktar arasýnda yeri yoktur.

Bu doðmaya nasýl varýlmýþtýr? Dinde birçok þey vardýr ki bunlara ispatlanmaksýzýn inanýlýr. Buradaki tam anlamýyla bir doðma deðildir. Çünkü, burada ispatlar vardýr. Miktarcýlarýn bize sunduklarýispatlar nelerdir? Kantitatif ispat birçok aþamada yapýlmaktadýr ve birçok fikre yer vermektedir. Ýlk olarak daha önce gördüðümüz formülü, tartýþmaya açýklýk kazandýrmak için tersine çevirerek miktarcýlarýn fonkisyonel iliþki görüþlerine uygun hale getirelim. PT = MV + M'V' + M"V" Þimdi de bu formülde eþitliðin saðýnda yer alan deðiþkenlerin, niçin sebep olabileceklerini tartýþalým.

i. Kýsa dönemde dolaþým hýzlarý sabittir; Birinci görüþe göre, denklemin sað kýsmý sebeptir. M, V gibi elemanlar P ve T'yi yönetmektedir. Sað kýsmýn içinde iki tip deðiþken vardýr. Kantitatif deðiþkenler ve hýz deðiþkenleri. Bunlardan hangilerininen önemlileri olduðu labilir.

V, V' ve V" kavranýlmasý zor deðiþkenler olduklarýndan miktarcýlar oldukça mahir bir þekilde bunlarý sabit kabul etmektedirler. Niçin?

Çünkü dolaþým hýzý, ödeme alýþkanlýklarý denen, toplumun psikolojik ve sosyolojik alýþkanlýklarýna baðlýdýr. Tablo 1'de, Fisher'in para vemevduat dolaþým hýzýn l etmenler yer almaktadýr. - 221

ii. Para emisyonundaki deðiþmeler; Daha önce de belirttiðimiz gibi, M, M' ve M" olmak üzere üç çeþit paranýn gözönüne alýnmasý gerekir. 19.yüzyýlda tüm diðer paralar altýn tabanýna göre ayarlanýyordu. Dolayýsýyla fiyat hareketleri altýn hareketleriyle açýklanmaktaydý. Para emisyonunun bu geleneksel þekli bugün artýk sözkonusu deðildir. Artýk fiyatlarý belirleyen M' ve M" dir. Bir ülke modernleþtikçe M' ne göre M" nün aðýrlýðý artmaktadýr. Yani P deki deðiþmeleri özellikle, bankalarýn kredi politikalarý açýklamaktadýr. Tablo 13. 1. V yi Etkileyen Etmenler Bireylerin Alýþkanlýklarý Tasarruf ve iddihar (gömü) Kredi kullanýmý Çek kullanýmý Toplumun Ödeme Sistemi Gelir ve ödemelerin sýklýðý (yýllýk, aylýk, haftalýk) Gelir ve ödemelerin düzenliliði Gelir ve ödemelerin miktar ve zaman olarak çakýþmasý Genel Nedenler Nüfus sýklýðý Ulaþým hýzlýlýðý iii. T sabit kalmaktadýr; Denklemin PT kýsmý MV kýsmý tarafýndan yönetilmektedir. Dolayýsýyla PT, MV nin sonucudur. Ancak durumun güçlü ve bilimsel bir deðere kavuþmasý için T nin yansýz kalmasý gerektiði yolunda bir varsayým gereklidir. Gerçekten de T, sabit varsayýlmaktadýr. Bunun anlamý, sözkonusu zaman aralýðýnda ekonomik büyümenin olmamasý demektir. Eðer T sabit kalýrsa ve para emisyonu iki kat geniþlerse, P nin iki kat artmasý bir zorunluktur. T nin sabitliði doðmasýna bakarak, miktarcý düþünüþün, bir ölçüde durgun ve belli bir yýl içinde geliþmenin olmadýðý bir dönemde ortaya atýldýðý düþünülebilir. Oysa bir ekonomide üretim artabilir. Ekonomigeniþlerken yapýlan iþlemler de

para emisyonunun artankýsmý, bunun karþýlýðýný oluþturur. Bu sýrada P istikrarlý kalabilir. Eðer böyleyse, bu durumda miktar kuramýndan söz edilemez. Eðer miktar kuramýndan söz ediliyorsa, parasal etmendeki tüm deðiþmelerin etkilerinin P üzerinde olmasý zorunludur.

Miktar kuramý son derece yanlýþ anlamalara neden olabilir. Örneðin, V ve T deki deðiþmelerin, yukarýda da belirtildiði gibi, P üzerindeetkileri olabilir. Bura da önemle vurgulanmasý gereken nokta, V ve Tdeki deðiþmelerin, para miktarýndaki deðiþmeler baðýmsýz olarak meydana gelmiþ olmasýdýr. Para miktarýndaki deðiþmelerden etkile - 222

nen yalnýzca fiyatlardýr. Tablo 13.2'de Fisher denkleminin ticaret hacmini etkileyen etmenlerle ilgili görüþlerine yer verilmektedir. Tablo 13. 2. Fischer Denkleminde Ticaret Hacmini Etkileyen Etmenler Üreticileri Etkileyen Koþullar Doðal kaynaklarda coðrafi yer farklýlýklarý Ýþ bölümü Üretimde teknik bilgi Sermaye birikimi Tüketicileri Etkileyen Koþullar Ýnsanlarýn arzu ve isteklerinin çeþitliliði ve sýnýrsýzlýðý Üreticileri ve Tüketicileri Baðlayan Koþullar Ulaþým kolaylýklarý Ticarette nispi serbesti Para ve banka sisteminin özellikleri Ýþ sýrrý ? Deðiþim denkleminin eþitlikþeklinde ifadesinde baðýmlýve baðýmsýz deðiþkenler hangileridir? Nasýl deðiþirler? MÝKTAR KURAMINDA YENÝLENMELER Walras'ýn Arzulanan Ankes Görüþü . . . Walras'ýn miktar kuramýyla ilgili yorumunda arzulanan ankesler fikrinigörmekteyiz. Bun a bazen ankesler kuramý da denilmektedir. Arzulanan ankes ne demektir? Her kimsenin belli bir zaman aralýðýnda yapacaðý iþlemler için varlýklarý arasýnda tutmayý arzuladýðý para miktarlarýna arzulanan ankes denir. Arzulanan ankes fikri, yani bir kimsenin cebinde tutmayý arzuladýðý paramiktarý, likidite görüþüne baðlanmýþtýr. "Para talebi ölçülebilir mi?" Soru, bunun çok güç olacaðý

biçiminde yanýtlanabilir. Çünkü, herkesin kendine özgü bir para talebi vardýr. Bu talep psikolojik ve arzular da sübjektiftir. Eðer bir ekonomide arzulanan tüm ankesler toplanabilirse, butoplam para talebini ver ecektir. Para talebi ise miktara baðlýdýr. Ancak bu miktarcýlýk psikolojik bir yoruma ve arzuya baðlandýðýnda, objektif olaraktam bir ölçüm ola arzu sübjektif, buna karþýlýk ölçüm objektiftir. Dolayýsýyla ortada bir çeliþki vardýr. Baþlangýçta psikolojik olan olay rakamlýbirþekilde nasýl açýklanacaktýr? - 223

Bu nokta üzerinde Walrasgil iktisatçýlar akýl yürütmüþlerdir. Bu iktisatçýlara göre, toplam para talebinin karþýsýnda bir para arzý olmak zorundadýr. Yani bu para talebini karþýlamak için bir para miktarý olmak zorundadýr. Ýþte bu miktarý para otoriteleri dolaþýma sokmaktadýr. O halde para arzý, belli bir anda, bir ülkenin para otoritelerince belirlenen bir veridir.

Bu durumda artýk bilinmesi gereken þey, maddi olarak mevcut paranýn ya da para stokunun sübjektif para talebinden daha güçlü veya daha zayýf olup olmadýðýdýr. Yani para arzýnýn para talebinden fazla mý, yoksanoksan mý olduðu saptanm Eðer para arzý, para talebinin altýndaysa, paranýn deðeri yükselecek veya para arzý para talebinin üstündeyse paranýn deðeri düþecektir. Doðal olarak paranýn deðeri yükseliyorsa fiyatlarda düþüþ, paranýn deðeri düþüyorsa fiyatlarda yükseliþ eðilimi olacaktýr. O halde arz yoluyla paranýn deðeri anlaþýlacak ve para bütün deðiþimlerin ortak paydasý olduðundan fiyatlar üzerinde etkisi olacaktýr. Buna göre bir malýn arz ve talebi ancak ve ancak denge fiyat düzeyinde birbirine eþittir. Walrasgil yaklaþýmda birbirlerine çok yakýn efektif ankes ve arzulanan ankes ifadeleri yer almaktadýr. Efektif ankes, para otoritelerince dolaþýma sürülen maddi parayý ifade etmektedir. Arzulanan ankesler ise, bunu taþýyan kiþiler tarafýndan istenilen, aranýlan parayý belirlemektedir. Efektif ankesler (Qu) arzulanan ankesler toplamý da H ile gösterilmektedir. Efektif ankeslerle (Qu) arzulanan arkesler arasýnda bir kýyaslamaolacaktýr. Ekonomik h ayatta, Qu ve H ýn deðiþmeleri izlenebilirse, fiyatlarýn ne yönde deðiþeceði kolayca anlaþýlacaktýr. Böylece Walras, faydanýn psikolojik devreleri arasýnda geçiþ yaparak, nicelciliðe (kantitativizme), nitelciliði (kalitatizmi) sokmuþtur. Çünkü fayda, kalitatif (nitel) bir kavramdýr. Böylece nicelikle nitelik arasýnda iliþki, tüm para konularýnýn temelini oluþturur. Þeyler ne yalýn mekanik ne de yalýn psikolojiktir. Þeyler bu ikisinin arasýndaki karmadýr. Ýþte bu nokta para ile ilgli konularýn en ilginç ve en zor tarafýný oluþturmaktadýr. Walras'ýn arzulanan ankes oranýnedir? Cambridge Miktar Kuramý ve Marshall'ýn (k) sý (Nakit TutumuTipi Miktar Kuramý) ?

Marshal kantitatif verilere müdahale ederek yeni bir iliþki bulmuþtur. Bu analizde M yine para hacmidir. k oldukça esrarlý ve sýnýrsýz yorumlarayer veren bir faktördür. P fiyatlar genel düzeyini ve Q sözkonusu ülke üretilmiþ tüm miktarlarý göstermektedir. Böylece M= k.P.Q iliþkisi yazýlabilir. Formüle göre, k= 1

V . denemez. M= k. PQ, MV=PQ iliþkileri karþýsýnda tarafsýz bir gözlemci matematiksel anlamda ne diyecektir veya birinci denklemle ikincisi arasýnda hangi iliþki vardýr? - 224

. . . . ? 1 k ve ayný þeyi açýklamanýn iki farklý biçimdir. Yani Marshallgil k fakV 1 törü dolaþým hýzýnýn tersidir. k nýn yerineyi koyduðumuzda, M bulunaV caktýr. Bir matematikçi için k, 1 ye eþittir. Dolayýsýyla Fisher denklemiyle, V Cambridge denklemi arasýnda bir fark yoktur. Ancak monetaristlere göre k; 1 ye tam tamýna eþit deðildir. Çünkü, ikinci denklemde zamanV sözkonusu olmamaktadýr. Yani Marshall'ýn (cambrige) denklemi zamansýzdýr. Yalnýzca bir taný düþünülmektedir. Bu durumda, belli bir anda, para miktarýyla, üretilmiþ tüm mallar arasýnda hangi iliþki vardýr. t anýnda para miktarý tüm üretilen mallara eþit deðildir. Para miktarýyla mallar arasýnda belli bir oran vardýr. Ýþte bu oran k dýr. O halde k, hýzýn tersi deðildir. Bir hýzýn tersi zamanýn akmasýný gerektirir. (MV=PQ) formülü birdönem içinde ifade olunmaktadýr. Bir para birimi bir yýl içinde acaba kaç kez ödemelerde kullanýlmaktadýr? Böylece k bir statik ifade, V ise dinamik bir ifadedir. Statik ifade hangisidir? Statik durum, Walras'ýn arzulanan ankesler kavramýyla açýklanmaktadýr. O halde Marshall'ýn k si, Walras'ýn arzulanan ankesine benzemektedir.

Buna göre k, ekonomik birimlerin sahip olmak istedikleri paranýn gelire oranýdýr. Bir baþka deyiþle k para gereksinimini ifade etmektedir. Yinebir baþka deyiþle k, para kullaným katsayýsý, likidite arzusudur. PQ fiziki

olarak üretilen mallar toplamýnýn bunlarýn ortalama fiyatýyla çarpýmýna eþittir. PQ ülkenin, gayri safi milli hasýlasýdýr (Y= PQ). Ancak para arzý parasal gelire eþit deðildir. Yani para arzý Y= PQ ye eþit deðildir. Para arzý, M=k.PQ=k.Y dir. Gayrisafi gelir kadar paraya ihtiyaç yoktur. Sadece bir kýsým paraya ihtiyaç vardýr. Bu kýsým, para ihtiyacýný gösterir. O halde, tüm gelirin yalnýzca bir kesrine eþittir. M nin PQ ye oraný k dir. Yani M k= P.Q dür. O halde k, bir t anýndaki likidite gereksinimidir. Acaba k, V den daha kolay birþekilde istatistiksel olarak ölçülebilir mi? - 225

. . Keynes'in Miktar Kuramý Aslýnda Keynes hayatýnýn büyük bir bölümünde miktar kuramýyla uðraþmýþtýr. Bu durumda akla þöyle bir soru gelmektedir. Keynes bir miktar kuramcýsýmýydý? Evet, Keynes miktarcýydý. Ancak akýllýydý, kurnazdý ve gerektiðinde kendi kendisiyle alay edebiliyor ve örneðin "Ben bunu yazdým, ancak daha iyisini bulduðumda deðiþtireceðim" diyebiliyordu. Keynes'in miktar kuramý N= KP + K'Pr biçiminde formüle edilmiþtir.

Bu formül, çeþitli para miktarlarýný gözönüne alan, anýnda açýklanmýþ bir formüldür. Bu formül para miktarýyla (N) veya daha sonra söylediði gibi para arzýyla, tüketim mallarý piyasasý arasýndaki iliþkileri açýklamayayönelmiþtir. Oysa Fisher veya Marshall'ýn formülleri üretim im mallarýný birlikte ele almaktaydý. Bir kez daha vurgularsak, yukarýdaki formül yalnýzca tüketim mallarýna uygulanmaktadýr. Keynes bir ekonomikbirimin karmaþýk bir tüketim esini (istatistikçiler buna "nafaka sepeti" derler), nasýl saðladýðýný araþtýrmaktadýr. Nafaka sepeti, bir tüketici biriminin satýn alma sembolüdür. Bu nafaka sepetinin fiyatý (P) dir.

Burada önemli olan bir ayrýcalýk da tüketicilerin tüketim harcamalarýný nakitle mi yoksa kaydi parayla mý yaptýðýdýr. Keynes tüketicinin her iki parayý kullanarak alýmlarýný sürdürdüðünü düþünmektedir. Ekonomik birim belli bir miktar tüketim birimini nakitle yapmaktadýr. Tüketicinin kullandýðý nakit miktarý KP ye eþittir. Tüketici bir kýsým tüketim birimlerini de kaydiparayla satýn a ktadýr. Tüketicinin kullandýðý kaydi para miktarý da (K'Pr) ye eþittir. (K'Pr), tüketicinin kaydi para ankeslerini ifade etmektedir. Burada ihtiyaç duyulan kaydi para miktarý K'P nýn belli bir oranla, r ile çarpýmýna eþittir. Burada (r) mevduat hacmiyle nakit arasýndaki orandýr. Formülde yer alan K nafaka sepetinin nakitle alýnan miktarýný, K' ise ayný sepetin kaydi parayla alýnan bölümünü göstermektedir. Keynes'in miktar kuramý formülünün önemi sýnýrlýdýr. Miktar kuramýnda önemli deðiþikliklere neden olmamaktadýr. Burada en önemli nokta fiyatlarýn yalnýzca para miktarýndan deðil, ayný zamanda mevduatlarýn nakde oranýndan etkilenmesidir. Buradaki (r) oraný

ödemelerin psikolojik yapýsýný göstermektedir. Dolayýsýyla ödemelerin psikolojik yapýsý (P) üzerineetki yapmaktadýr. Keynes banka politikasýnýn, çýkarýlan nakit hacmini etkileyece düþünmektedir. Bankanýn bankalararasý iliþkileri, örgütlenme yapýsý ve kredi kolaylýklarý veya kýsýntýlarý fiyatlarý etkilemektedir. Bu anlamda yukarýdaki formülde yeni bir fikir ortaya çýkmaktadýr. r faktörünün devreye girmesiyle, miktar kuramý otomatik olmaktan çýkmaktadýr. Artýk yalnýzca banknot hacmi fiyatlarý etkilememekte, banka politikasý da fiyatlarý etkilemektedir. Yani kredinin bollaþmasý ve kýsýlmasý arzusu, yani (r) faktörüyle oynanmasý fiyatlarý etkilemektedir. Bu þekildeki bir yapýnýn öngörülmesiyle miktar kuramý kalitatif olmaya baþlamaktadýr. Yani miktar kuramýna, insanlara özgü istek de müdahale etmektedir. Keynes'in miktar kuramýnýn özelliði nedir? ? - 226

mukayeseli statik analiz þeklinde yapýlmaktadýr. Paranýn fiyatý (1/p). Paranýn fiyatý bir birim para için vazgeçmek zorunda olduðumuz mal miktarýdýr. olduðunda. sýrasýyla 1. Çünkü fiyatla miktarýn çarpýmý bir sabittir. para arzý 2 milyar olduðunda miktar kuramýna göre denge fiyat düzeyi 2 olacaktýr. p Belli bir para miktarý için denge fiyat düzeyini oluþturarak. Bilindiði gibi ikizkenar hiperbolün belirlediði fonksiyonlarda her yerde esneklik (1) dir. yani fiyatlar genel düzeyinin tersidir 1. 1 MM ' s s p 1 Þekil 13. talep edilen para miktarý. Miktar Kuramýnda Talep EsnekliMd ði 1/2 0 1 m2 m m Þekil 13. paranýn fiyatýyla talep miktarý arasýndaki iliþkiyi bir çizimle gösterebiliriz (Çizim 1). paranýn ekonomiye uyum mekanizmasý gözden kaçmaktadýr ve miktar kuramý esnekliði (1) olan para talebini içermektedir. Diðer koþullar . paranýn fiyatýnýn fonksiyonuolduðundan. 1 2 vb. 1. 1'deki ikizkenar hiperbol denge deðerlerini gösterir. Eðer denge fiyat düzeyi 1 ve para arzý 1 milyarsa. ikizkenar hiperbol þeklinde gösterilir. Bu yapýlýrken.Miktar Kuramý ve Para Talebinin Esnekliði Miktar kuramý analizlerinin çoðu.

ayný kaldýðýnda.227 . talep edilen miktarlarla fiyat arasýndaki iliþkiyi göstermektedir. Miktar kuramýnda paranýn talep esnekliði neden sürekli bire eþittir? ? .

asgari yaþamýn için kullanýlýr. Kalkýnma derecesine göre miktar kuramýnýn geçerliliði niçin doðrulanmakta veya doðrulanmamaktadýr? Bunun çeþitli nedenleri vardýr. Geliþmekte olan ülkelerde tüketim eðilimi güçlüdür: Geliþmenin baþlarýnda olan ekonomilerde tüketim eðilimi çok güçlü. kalkýnmasýnýn ilk aþamasýnda olan ülkelerde miktar kuramýnýn uygulanableceði.Geliþmekte Olan Ülkeler ve Miktar Kuramý . tasarruf eðilimi ise zayýftýr. paraemisyonuyla tüketim harcama arý arasýnda doðrudan bir iliþki vardýr. tüketim mallarý talebine dönüþtüðünden. doðrudan doðruya fiyatlarý etkiler. gösteriþ ve taklit tüketimi yaygýndýr: Az geliþmiþ ülkelerde. Bunlar. Artýrýlan para arzý. Harcamalar tasarruflara yer býrakmaz ve tüm para tüketim harcamalarýna gider. Bu durumdaþöyle bir sorunun sorulmasýgerekmektedir. Böyle bir tasarruf çoðu kez üretim ve yatýrýma dönüþmez. yani kiþiler n e yaptýklarýný bildikçe. ? Genel olarak. Öte yandan geliþmekte olan ülkelerdeki tasarrufun özelliði. Ekonomik birimler gerçek ekonomik birimhaline geldikçe. halk arasýnda daðýlan para. uyduklarý mekanizmalar konusunda bilinçsizdirler. Bu durumdaki ekonomiler için miktar kuramý uygulanamaz. Geliþmekte olan ekonomiler bilinçsiz ekonomilerdir: Geliþmenin ilk aþamasýnda ekonomik birimler. Dolayýsýyla bu ülkelerde. tüketimin bir bölümünü baský . Azgeliþmiþ ülkelerde oransallýðý. iii. En az yaþam düzeyine ulaþýlamamýþtýr: Varlýðý sürdürmek için bir temel gelire ulaþýlmasý gerekir. yani emisyon artýþýyla fiyat artýþý arasýndaki oransal iliþkiyi göstermek mümkündür. Ýþte bu bilinçsizlik atmosferi içinde liberal ekonomi oluþmuþtur. i. endüstrileþmiþ ve belli bir geliþme düzeyineulaþmýþ ülkelerde miktar kuramýnýn uygulanamayacaðý düþüncesi vardýr. iv. geliþmiþ ekonomilerden farklýdýr. Baský altýna alýnamaz tüketim. ii. Az geliþmiþ ülkelerde yaþam düzeyi oldukçadüþük olduðundan. Ayrýca para ve fiyatlar arasýnda çok belirli bir iliþki de vardýr. davranýþlarýný yöneten mekanizmalarýn bilincine varmaktadýrlar. Bu görüþ klasik öðretinin temelidir. Geliþmekte olan ekonomilerde gösteriþ tasarrufu da sözkonusudur.

fiyatlarý artýrýr. Gösteriþ etkisiyle tüketimde.altýna almak olanaksýzdýr. Çünkü bu tüketim en az (asgari) yaþam düzeyini sürdürmek için gereklidir. Öte yandan tüketimde taklit öðesi. tüketim üzerinde ise artýrýcý yönde etki yapar. Bu iki etki ekonomide tasarruflar üzerinde olumsuz. Bu harcamalar üretimi deðil. Böylece halkýn eline geçen paralarýn tamamý harcanýr. Klasiklerle monetaristler arasýnda miktar kuramýnýn yorumu açýsýndan ne farklýlýk vardýr? .228 . geliþmekte olan ülkelerde çok karþýlaþýlan bir durumdur. bilinçsiz ekonomilerin en belirgin özelliklerinden birisidir.

Para reel ekonomiyi etkiler 2. Yukarýdakilerden hiçbiri doðru deðildir e. Monetaristler klasik miktar kuramcýlarýndan hangi noktada ayrýlýrlar? a. Modern Monetaristler. b. Cambridge miktar kuramý Fisher'in miktar kuramýnýn V nin yerine k konulmuþþeklidir ve k= 1 V dir. Ücretleri rijit kabul ederler. Paranýn dolaþým hýzý sabittir d. c. a. Para emisyonunun milli gelir ve fiyatlarý kýsa dönemde etkileyebileceðini söylerler. klasik iktisatçýlarýn tersine kýsa dönemli analizlerle ilgilenirler. d. Fiyatlarý rijit kabul ederler. Fiyatlardaki artýþ paranýn dolaþým hýzýný artýrýr b.229 . deðiþim denkleminde para miktarýndaki deðiþmelerin fiyatlarý oransal olarak artýrmasýdýr.Özet Klasik kuramda para. Devletin ekonomiye müdahalelerini isterler. Öte yandan Say-Walras özdeþliðine göre mal arzý ve mal talebi ile para arzý ve para talebinde bir fazlalýk olamaz. Yukarýdakilerin hepsi doðrudur 3. Yatýrýmlar para arzýna baðlýdýr c. Ücretler ve fiyatlar rijittir b. Sorular 1. Para emisyonunun uzun dönemde fiyatlarý etkilemezliðini kabul ederler. reel iliþkileri etkilemez. Dolayýsýyla para bir tüldür. Miktar kuramýna göre. Her arz kendi talebini yaratmaz e. Para arzýndaki artýþ paranýn dolaþým hýzýný azaltýr d. Aþaðýdakilerden hangisi klasik iktisatçýlarca varsayýlmýþtýr? a. Miktar kuramý. Para arzýyla fiyatlar arasýnda oransal iliþki vardýr c. Miktar kuramýnda para talebi eðrisi. . Bir ülke ne kadar az geliþmiþse o ülkede miktar kuramýnýn doðruluðu o ölçüde kanýtlanabilir. e. esnekliði 1'e eþit bir ikizkenar hiperboldür.

Richard D. La Monnaie. 1956.4 e. 5 c. Turhan Kitabevi. Ýlker. S. M = kPy d. 1977. MV = PQ c. PARASIZ. 1981. FISCHER. Para Teorisi. Para Ekonomisi. GUITTON. Para Teorisi. 4 b. Doðan Matbaasý. HÝÇ. 0. .4. Basic Books Inc. Henri.05 Kaynakça CHABERT. New York. Fisher yaklaþýmýnda V = 4 ise Cambridge yaklaþýmýnda k= nedir? a.25 d. Ankara. Aþaðýdakiler hangisi miktar kuramýný verir? a. 0. MV = PT b. P = f (M) e.Irwing. Ýstanbul. Sermet Matbaasý. Alexandre. ÖCAL. Mükerrem. Paris. Ankara. SILBER William. Paris.. 1969.230 . Dalloz. 1971. 0. Banking and Financial Markets. Calin. 1973. Illinois. Lawrence. Structure Economique et Theorie Monetaire. Principles of Money. Douglas. Money and Banking. 1978. Tezer. RITTER. P = Q M 5.

para arzýndaki deðiþmelerin.. . Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz.ÜNÝTE 14 Parasal Denge Teorileri ve Modern Miktar Kuramý Bu Ünitede.. Ünitenin temel konusu. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz.. temel makroekonomik deðiþkenlere bir gecikme ile yansýyýp yansýmadýðý tartýþýlmaktadýr. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde. Çalýþma BiçimineÝliþkin Olarak. Bu amaçla para talebininistikrarlýolup olmamasý.. üniteyi tekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerini öðrenmeyeçalýþýnýz.231 . Modern miktar kuramýnda parasal dengesizliklerin nedenini ortaya koymaktýr.

Bu nedenle. mevcut para miktarýnýn elde tutulmak istenen para miktarýna eþit olduðu durumdur. fiilen elde tutulan para miktarýyla elde tutulmak istenen para miktarý arasýnda bir dengesizlik varsa. para talebi fonksiyonunu servetin nihai elde edicileri (yanihanehalkla rý) açýsýndan ve firmalar açýsýndan incelemektedir. araba gibi) dayanýklý mallarýn yakýn bir ikamesidir. parasal dengesizliðin ne olduðunu anlamamýzý güçleþtirmektedir. finansal aktiflerin yanýsýra reel aktiflerin (örneðin buzdolabý. PARA TALEBÝNÝ BELÝRLEYEN FAKTÖRLER ? Friedman. Yine. parasal dengesizlik söz konusu olacaktýr. toplumun bütünü açýsýndan bakýldýðýnda para arzý her zaman para talebine eþittir. Çünkü Friedman'ýn analizinde para bir maldýr ve sadece deðiþim amacýyla talep edilir. arz edilen para mutlaka ekonomik birimlerin ve bankalarýn portföylerinde olacaðý için. ülkemiz koþullarýnýdikkate alarak. Friedman'ýn yaklaþýmýolan modern Miktar teorisi de "elde tutulmak istenen para miktarýný" analiz ederek parasal dengesizlik düþüncesine dayanýr. Gündelik yaþamýnýzdan hareketle. Ancak bu durum. "elde tutulmak zorunda olunan para miktarýný" analiz ettiði için "parasal denge" anlayýþýný yansýtmaktadýr. Keynes'in analizinde para sadece finansal aktiflerin yakýn bir ikamesi iken.PARASAL DENGE TEORÝLERÝ VE MODERN MÝKTAR TEORÝSÝ Bir ekonomide. Analizinde para talebini belirleyen güdüleri analiz ederken. MODERN MÝKTAR TEORÝSÝ ! Keynes. Bu anlamda. parasal denge. parasal denge/dengesizlik olgusuna baþka bir açýdan yaklaþýlmasý gerekir. paranýn tahvil ve hisse senedi gibi finansal aktiflerin yanýsýra reel aktiflerin de bir ikamesi olup olmadýðýnýaçýklayýnýz. Para arzý ile para talebinin ortakkavramlar olmasý parasal dengeyi her zaman mümkün kýlmaktadýr. . Buna göre. Bu çereçevede ele alýndýðýnda Miktar teorisinin Fisher yaklaþýmý. Ancak Modern miktar teorisinde para talebi istikrarlývarsayýldýðýiçin parasal dengesizliðin nedeni para arzýndaki dalgalanmalardýr. Friedman para talebini etkileyen deðiþkenleri analiz etmektedir. Oysa ki Cambridge yaklaþýmý "elde tutulmak istenen para miktarýný" vurguladýðý için "parasal dengesizlik" fikrininkökenini temsil etmektedir. Friedman'ýn analizinde para.

Friedman'a göre. Zevk ve tercihler. Bunlar. Bütçe olanaklarý ile sýnýrlanan toplam servetin elde tutuluþ biçimi . . Farklý servet türlerinin getirileri .232 . hanehalklarý açýsýndan bakýldýðýnda para talebini belirleyen üç ana faktör bulunmaktadýr. . Gerek Klasik miktar teorisinden gerekse Keynes'in likidite tercihi teorisinden çok önemli bir farklýlýðý temsil etmesi nedeniyle para talebi fonksiyonunda servetin nasýl ele alýndýðý. nasýl tanýmlandýðý çok önemli bir husustur.

þimdiki ve gelecekteki gelirlerin bir ortalamasýdýr. Bu nedenle bir uzuun dönem kavramýolan sürekli gelirin kullanýlmasýdaha doðrudur. Friedman'a göre.! ! Burada dikkat edilmesi gerekli olan noktaþudur: Friedman'ýn servetin ölçüsü olarak kullandýðýgelir kavramý. servetin bir göstergesi / temsilcisi olarak ele alýnmasý. Friedman parayý bir mal olarak ele almakta ve Keynes'te olduðu gibi paranýn talep ediliþ amacýna göre farklý sýnýflandýrmalar yapmamaktadýr. Ýkinci olarak elde para bulundurmak bireylerin satýn alma güçleriniazaltmaktadýr. para talebi azalmaktadýr. Bu anlamda. Ýlki tahvilin üzerinde yazýlý olan nominal getiri oranýdýr. cari gelir deðil sürekli gelirdir. Friedman'ýn ele aldýðý servet türleri þunlardýr: Para ? Paranýn en önemli özelliði en likit varlýk oluþu ve bu nedenle deðiþimlerde genel kabul görmesidir. . cari gelirin deðil sürekli gelirin kullanýlmasýnýn temel nedeni. Para sýfýr getiriye sahip olduðu için ilk alternatif maliyet vazgeçilenfaiz geliridir. Friedman'a göre. Bu anlamda elde para bulundurmanýn alternatif maliyetleri þunlardýr: . . Tahviller Ekonomik birimler açýsýndan tahvilin getirisi iki kýsýmdan oluþmaktadýr: . Üzerine çek çekilebilen vadesiz mevduatlar da para kadar likittir vepara gibi sýfýr getiri ye sahiptir. farklý servet türlerinin getirileridir. Klasik miktar teorisi ile Modern miktar teorisi arasýndaki en önemli fark nedir? Açýklayýnýz. ekonomik birimler açýsýndan elde para bulundurmanýn alternatif maliyeti arttýkça. Hisse Senetleri Tahvillerden farklý olarak hisse senetlerinin getirisi üç farklý . modern miktar teorisi ile klasik miktar teorisi arasýndaki en önemli farkýoluþturmaktadýr. gelir düzeyinin paranýn yaptýðýiþin bir ölçüsü olarakdeðil. Ýkincisi ise tahvilin piyasa deðerindeki deðiþmelere baðlý olarak ortaya çýkan sermaye kazanç ve kayýplarýdýr. geçmiþteki. yýldan yýla çok büyük dalgalanma göstermemesidir. Sürekli gelir. Para talebini oluþturan ikinci ana deðiþken. sürekli gelirin cari gelire göre daha istikrarlýolmasý.

Hisse senedi deðerindeki deðiþme . . Hisse senedinin nominal kâr payý .kaynaktanoluþmaktadýr. . Fiyat deðiþmeleri nedeniyle hisse senedi kupon deðerindeki artýþ ve azalýþlar.233 .

pw dt = Beþeri sermayenin beþeri olmayan sermayeye oranýný . Beþeri sermaye ise bireyin kalifikasyonu ile ilgili bir servet türüdür. u rpdt Burada Md = Nominal para talebini rb = tahvillerin beklenen getiri oranýný re = hisse senetlerinin beklenen getiri oranýný = Fiziksel mallarýn fiyatlarýnýn zaman içinde deðiþimini 1 dp .! ! Beþeri Sermaye Buraya kadar anlatýlan servet türleri finansal servet biçimleridir. Ancak Friedman analizlerinde zevk ve tercihleri veri kabul etmektedir. Buraya kadar yapýlan açýklamalardan hareketle. hanehalklarý için paratalebi fonksiyonu þu biçimde ifade edilmektedir: Y dp Md = f . re . Beþeri sermaye ile ilgili temel sorun. beþeri sermayenin düzeyi para talebini etkilemektedir. getiri oranýnýn saptanmasýnýn güç olmasýdýr. Friedman'ýn analizinde para talebini belirleyen üçüncü ana deðiþken zevk ve tercihlerdir. 1 . rb . Çünkü beþeri sermayenin sürekli olarak fiyatlandýrýlmasýný saðlayan piyasalar bulunmamaktadýr. Daha önceki madde'de ele alýnan beþeri sermayenin ölçüm zorluklarý nedeniyle Friedman. para talebi fonksiyonunda beþeri sermayenin etkisini göstermek amacýyla beþeri sermayenin beþeri olmayan sermayeye oranýný bir deðiþken olarak kullanmaktadýr. . servetlerinin kompozisyonu vegetirile ri deðiþtikçe zevk ve tercihler deðiþebilir. fiyatlar genel düzeyinin zaman içindeki deðiþimi bulunarak elde edilebilir. Beþeri Olmayan Sermaye Bunlar dayanýklý tüketim mallarý gibi fiziksel mallardýr. w . Fiziksel mallarýn getiri oraný. Ancak bireysel açýdan. Servet sahiplerinin.

hisse senedi ve tahvillerin .u = zevk ve tercihleri Y = gelir akýmlarýnýn faiz oraný ile iskonto edilmiþ halini ve r r = ortalama faiz oranýný göstermektedir. para talebinin de %10 deðiþmesi demektir. Ayrýca ortalama faiz oraný (r). örneðin %10 oranýnda deðiþtiðinde.234 . fiyatlar genel düzeyi. Para talebi fonksiyonunun fiyatlar genel düzeyine göre birinci dereceden homojen olmasýdemek. Bu nedenle para talebi fonksiyonu reel para talebi fonksiyonu olarakifade edileb ilir. Friedman para talebi fonksiyonunu fiyatlar genel düzeyine karþý birinci dereceden homojen bir fonksiyon olarak ele almaktadýr.

. . w . fonksiyon þu þekilde pyazýlabilir: M = f y . u . M pdtpBu son ifade itibarý ile ele alýndýðýnda Modern miktar teorisi þu þekilde görünmektedir: Y = v . u p p dt Ya da dp Y Y = v rb . rb . dp .? getiri oranlarýnca temsil edileceði için fonksiyondan çýkarýlabilir. y = Y = reel gelir akýmý olarak tanýmlandýðýnda. dp . Bu durumda para talebi fonksiyonu þu þekilde ifade edilebilir: M = f y . re . 1 . rb . re . 1 . M Nominal . u p p dt Ayrýca Friedman'a göre para talebi fonksiyonu gelire göre de 1. dereceden homojen kabul edilebilir. w . 1 . re .

Ancak yapýlan bazý çalýþmalarda para talebinin gelir esnekliðinin 1'den büyük olduðu bulunmuþ ve bu durum paranýn dolaným hýzýnda ortaya çýkan sürekli deðiþikliklerin kanýtý olarak gösterilmiþtir. Bu ise para talebifonksiyonunun istikrarlý bir fonksiyon olduðunun bir baþka kanýtýný oluþturmaktadýr. Friedman'a göre para talebinin istikrarlýoluþu ile ilgili temel kanýtlar nelerdir? Açýklayýnýz. Para talebi fonksiyonunun gelire göre birinci dereceden homojen olmasý para talebinin gelir esnekliðinin 1 olmasý demektir. bu bulgu da para talebinin istikrarlý oluþunun baþka bir kanýtý olarak kullanýlmýþtýr. .Para stoku Gelir Paranýn dolaþým hýzý Ancak burada dikkat edilmesi gerek nokta þudur: Klasik Miktar Teorisinin tersine paranýn dolaným hýzý sabit olarak ele alýnmamakta. Ayrýca yapýlan çalýþmalarda. bazý deðiþkenlerin fonksiyonu olarak tanýmlanmaktadýr.235 . para talebinin faiz esnekliði sýfýr ya da ihmal edilebilir ölçüde düþük bulunmuþ.

Yani Nominal ücretlerin artýþoranýile iþsizlik oranýarasýnda bir deðiþtokuþiliþkisi vardý. Bu çerçevede temel sorunun. Ýkinci olarak da Friedman uzun dönemde paranýn reel etkiler yaratmadýðýný yani yansýz olduðunu varsaymaktadýr. . Ancak Friedman. parasal dengesizliklerinpara talebinden deðil para arzýndan kaynaklanmasýdemektir. Daha sonra yapýlan çalýþmalarda Phillips iliþkisi. Buna göreNominal ücretlerin ar diðinde iþsizlik oranýdüþüyordu. para talebini etkilemez. Burada dikkat edilmesi gerekli olan nokta þudur: Para arzýndaki artýþlarýn doðrudan "talep fazlasýna" dönüþebilmesi için. iþsiz oranýndaki deðiþmeleri iliþkilendirerek ele almýþtýr. para arzýndaki artýþ doðrudan talepfazlasýna dönüþmekte. Bu ise. para arzýndaki deðiþmelerin kýsa dönemde reel etkiler yaratabileceðini yani üretim ve istihdam hacmini artýrabileceðini. faiz oranlarýný ve milli gelir düzeyini etkilemesi gerekir. Friedman'ýn analizi çerçevesinde "aktarma mekanizmasýnýn" iþleyiþbiçimi ile analiz edilmektedir. Yani Friedman. elde bulundurmak istedikleri para miktarýný aþmaktadýr. para arzýndaki deðiþmelerin kýsa dönemde reel etkiler yaratýþýnýn incelenmesi olduðunu ifade etmektedir. Yani para arzýndaki deðiþmeler faiz oranýný etkilese bile. nominal ücretleri ele almasý nedeniyle Phillips eðrisinin bu ilk halini benimsememiþtir. bu ise fiyatlar genel düzeyini ve nominal GSMHdüzeyini maktadýr. Phillips eðrisi ilk olarak A. ancak bunu önlenmesi gerekli olan bir durum olarak ele almaktadýr. Ve Phillips iliþkisini fiyat deðiþmelerinin etkilerini içerecek biçimde reel ücret düzeyindeki deðiþmelerle. Friedman'ýn analizinde bunu mümkün hale getiren unsurlardan ilki para talebinin faiz esnekliðinin sýfýr oluþudur. enflasyon oraný ile iþsizlik oraný . W. Ancak para arzýnýn dýþsal olduðunun gösterilmesi için tekbaþýna yeterli deðildir. Phillips eðrisi ilk hali ile. Aynýzaman onksiyonunun para talebi fonksiyonundan baðýmsýz olduðunun ispatlanmasýgerekmektedir. reel aktiflerin de yakýn bir ikamesi olduðu için. Bu görüþlerini Phillips Eðrisi aracýlýðý ile ortaya koymaktadýr. Friedman. Bu bakýþaçýsýpara arzýnýn dýþsallýðýgörüþünün temel dayanaðýnýoluþturmaktadýr. ! Friedman'a göre aktarma mekanizmasýnasýl iþlemektedir? Friedman'a göre aktarma mekanizmasý þöyle iþlemektedir: Para arzý arttýðýnda bireylerin ellerindeki para miktarý. ancak uzun dönemde reel etkiler yaratamayacaðýný yani yansýz olduðunu belirtmektedir. para arzýndaki artýþlarýn kýsa dönemde milli gelir düzeyini etkileyebileceðini söylemekte. Phillips tarafýndan formüle edilmiþtir. Para sadece finansal aktiflerin deðil.! ! Para talebinin istikrarlýolarak ele alýnmasý. Nominal ücretlerin artýþhýzýile iþsizlik oraný arasýnda ters yönlü bir iliþki olduðunu ortaya koymakta idi. para talebinin faiz esnekliði sýfýr ya da sýfýra çok yakýn olduðu için.

iliþkilendirerek ifade edilmiþtir.236 . . Friedman. Phillips eðrisinden hareketle paranýn kýsa dönemde reel etkiler yarattýðýný ancak uzun dönemde yansýz olduðunu þu þekilde ortayakoymaktadýr.

* 1 Þekil 14. Bu çerçevede Þekil 14.1.Enflasyon oraný ( . Phillips . baþlangýç durumunu ifade eden .1 düzeyindeki enflasyon. ekonomik birimler tarafýndan tahmin edilip edilememesidir.* 2 U* A U 1 . ) .1 0 B . Bu açýdan Friedman'ýn analizinden "beklenen enflasyon"' ve "beklenmeyenenflasyon kavramla rý çok önemli bir yere sahiptir. ! Friedman paranýn uzun dönemde yansýz olduðunu ortaya koyarken. .1* Phillips eðrisinden hareketle þu soruyu soruyor: Acaba para arzýartýrýlarak yaratýlacak olan.2 .1 aracýlýðý ile Friedman'ýn görüþleri þu þekilde ortaya konabilir: Baþlangýçta enflasyon oraný U* dýr. iþsizlik oranýnýn U1düzeyinde sürdürülmesini olanaklýkýlar mý? Friedman'ýn bu soruya verdiði nihai yanýt þöyle: Enflasyonla iþsizlik arasýndaki iliþki analiz edilirken. temel sorun enflasyon oranýnýn ne olduðu deðil. Acaba para otoriteleri para arzýný artýrýp .1 kadar bir enflasyona yarattýklarýnda iþsizlik oraný U1'e düþürülebilir mi? Ve daha da önemli olmak üzere U1 iþsizlik oraný . Ýþsizlik Oraný ( U ) .3* Eðrisi.

Dolayýsýyla uzun dönemde Phillips eðrisi.2* 'ye kayacaktýr. . AB ile gösterilen dik bir eðridir. Uzun dönemde deðiþ tokuþ söz konusu deðildir. Dolayýsýyla para arzý artýrýlýp enflasyon yaratýlarak ekonomide reel etkiler yaratýlabilmektedir. Diðer bir deyiþle. Çünkü Fiyat artýþ beklentileri bir süre sonra gerçek enflasyon oranýna uyum gösterecektir. 'den . Yani para uzun dönemde reel etkiler yaratamaz.sürdürülebilir mi? .1* Phillips eðrisine göre enflasyon oraný . Ancak Friedman'a göre. ancak enflasyon oranýnýn sürekli olarak artmasýile mümkündür.1)'na göre yeniden ayarlanacak vekýsa dönem Phillips eðrisi .1 olduðunda iþsizlik U1'e düþebilir. kýsa dönemde enflasyon oraný ile iþsizlik oraný arasýnda var olan deðiþ tokuþ.2* Phillips eðrisine göre. Diðer bir deyiþle enflasyon beklentileri gerçekleþen enflasyon oraný (. iþsizlik oranýnýU1 düzeyine indirebilmek için daha yüksek bir enflasyonun(.237 . budurum geçicidir.2) yaratýlmasýgerekmekted Yani parasal deðiþmelerin kýsa dönemde aynýreel etkiyi yaratabilmesi. Burada önemli olan noktaþudur:. geçici bir deðiþ tokuþtur. Dolayýsýyla baþlangýçtaki iþsizlik düzeyi U* 'a geri dönülecek ve bu iþsizlik düzeyinde dahayüksek enflasyon söz konu acaktýr.

Ýkinci olarak ise. örneðin. Doðal iþsizlik Oranýný gösterir. iþsizlik oraný düþürülemez. Kýsa dönem Phillips eðrisi ile uzun dönem Phillips eðrisi arasýndaki farklýlýklarýaçýklayýnýz. Her ekonomide doðal bir iþsizlik oraný vardýr. Beyan etkisiþudur: Merkez bankasý. Bu ara hedeflere ve nihai hedeflere ulaþýlýrken para politikasý aracý olarak açýk piyasa iþlemleri yeterlidir. Friedman'a göre para politikasýnýn ara hedefleri parasal büyüklüklerin. merkez bankasýpiyasalar üzerinde istemediði bir etki yaratmýþolur. nihaihedefi ise fiyatlar genel düzeyinin kontolu olmalýdýr. FRIEDMAN'IN PARA POLÝTÝKASINA ÝLÝÞKÝN SAPTAMALARI VE ÖNERÝLERÝ Friedman para politikasý önermelerini formüle etmeden önce þu saptamalarý yapýyor. Çünkü iskonto politikasý ve zorunlu karþýlýklar politikasýnýn önemli dezavantajlarý vardýr. Bu nedenle Friedman'a göre. piyasalarcagelecekte sýkýpara politikasýuygu ir göstergesi olarakkabul edilirse. Ancak amacýsýkýpara politikasýuygulamak deðilse. iskonto oranlarýnýve zorunlu karþýlýk oranlarýnýartýrabilir. Para politikasý aracýlýðý ile yapýlamayacak olan þeyler þunlardýr: Ýlk olarak para politikasý aracýlýðý ile faiz oranlarý kontrol edilemez. farklýmevduat türlerine farklýzorunlu karþýlýk oranýuygulanmamalýve nihai olarak. para politikasýaraçlarýndaki deðiþim. eðer kaldýrýlamýyorsa piyasa malýve piyasa faiz oranýna göre otomatik deðiþimi saðlanmalýdýr. sendikalarýn gücündeki deðiþime göre deðiþir. Para politikasýnýn ara hedefi ve nihai hedefi nedir? Bu ikinci saptama sorularýnýn cevaplanmasýný olanaklý kýlar. mal ve hizmet piyasalarýnýn yapýsýna. sabit bir oran deðildir. Bu saptamalar ortaya konduktan sonra açýklamalar yapýlmalýdýr. Bu iki politika aracýnýn ortak dezavantajýbeyan etkisi yaratmasýdýr. Doðal iþsizlik oranýnýn düzeyi.? Uzun dönem Phillips eðrisinin yatay ekseni kestiði U* iþsizlik oraný. iþgücü mobilitesine.Ýskonto politikasýda uygulamadankaldýrýlmalý. . zorunlu karþýlýklar politikasýuygulamadan kaldýrýlmalýdýr.

nominal milli gelir de ayný hýzla azalmaktadýr.Daha önce ifade edildiði gibi. monetarist yaklaþým çerçevesinde para arzýnýn yönetimi ile ilgili olarak göz önünde bulundurulmasý gerekli olan hususlarý þöyle sýralýyor: . para miktarý hýzla azaldýðýnda. kýsa dönemde . para otoritelerinin para arzýný geliþi güzel artýrmalarýdýr. . Friedman'a göre para talebi istikrarlýdýr. nominal milli gelir üzerinde etkisini göstermesi zaman almakta ve bu zaman farký deðiþkenlik göstermektedir. Parasal dengesizliklerin nedeni. Parasal büyümedeki deðiþikliðin. Friedman. Para miktarýndaki büyüme oraný ile nominal gelirin artýþ oraný arasýnda tutarlý bir iliþki bulunmaktadýr. Bu nedenle enflasyon parasal bir olgudur. Bu nedenle bu iki deðiþken arasýndaki iliþki. Para miktarý hýzla büyüdüðünde nominal gelir hýzla artmakta. Enflasyonun kontrol edilmesi için para arzý kontrol edilmelidir. ! .238 .

faiz oranlarýný . özel sektör açýsýndan dýþlama etkisi (crowding-out) yaratýr. Bu ortalama bir süredir. . Çünkü kamu harcamalarýnýn iç borçlanma yoluyla finanse edilmesi. Parasal büyüme oranýndaki bir deðiþiklik. enflasyonist etkiler yaratacaktýr. Gecikme bazen daha uzun. Friedman'ýn en son maddede bahsedilen görüþlerini ülkemizde 1994? yýlýnda yaþanan kriz açýs ndiriniz. Üretim hacminde ortaya çýkan deðiþmenin fiyatlar genel düzeyi üzerindeki etkisi 6-9 aylýk bir gecikmeile ortaya çýkar. enflasyonu durdurmanýn ise ne kadar güç olduðunu ortayakoyar. bazen daha kýsa olabilir. Hükümet harcamalarý vergileri artýrarak veya iç borçlanmayoluyla finanse edilirse. Para arzýndaki artýþýn faiz oranlarý üzerindeki ilk etkisi. para arzýnda geçmiþ dönemlerde ortaya çýkan artýþlardýr. üretim hacmi üzerinde ortaya çýkar. . nominal gelir düzeyi üzerindeki etkisini 6 ay ile 9 ay sonra gösterecektir. Ancak farklý ülkelere yönelik olarak yapýlan çalýþmalar. Para arzýndaki artýþýn nominal milli gelir üzerindeki etkisi. harcamalarýn finanse edilme biçimine baðlýdýr. Ancak paramiktarýndaki hýzlý artýþýn nedenleri. Friedman'a göre. bugünkü parasal deðiþme oraný ile bugünkü nominal gelir deðiþme oraný arasýnda yakýn bir iliþki yoktur. özel sektör tarafýndan kullanýlmasý durumunda ortaya çýkacak olan etkiye göre deðerlendirilmelidir. Enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgudur. Para arzýndaki deðiþmelerin milli gelir ve fiyatlar genel düzeyi üze? rindeki etkisinin ortaya çýkmasýnda söz konusu olan gecikmeler nelerdir? Açýklayýnýz. bu gecikmeler enflasyonu baþlatmanýn ne kadar kolay. ilk olarak. Bugünkü nominal gelir düzeyindeki deðiþmelerin nedeni. Yani. kimi zaman bankacýlýk sisteminde deðiþmeler. faiz oranlarýný artýrarak. Hükümet harcamalarýndaki artýþýn enflasyonist etkiler yaratýp yaratmayacaðý.açýkça görülebilen bir iliþki deðildir. farklý koþullar altýnda çok farklý biçimlerde ortaya çýkabilir. Enflasyonun doðmasýna ngel olunmasý gerekliliðinin nedeni budur. bunun ekonomi üzerindeki etkisi bu kaynaklarýn devlet deðil de. . Hükümet harcamalarý para basýlarak finanse ediliyorsa. gecikmenin ortalama 6-9ay olduðunu göstermekted . Bu artýþ kimi zaman yeni altýn yataklarýnýn bulunmasý. . kimi zaman özel harcamalarýn finanse biçimleri ve çoðu zaman da hükümet harcamalarýnýn finansmanýndan kaynaklanabilir. Buna göre pa a arzýndaki deðiþimin fiyatlar genel düzeyine yansýmasý toplam olarak 12-19 aylýk bir gecikmeyle ortaya çýkar. Bu nokta Friedman'a göre önemlidir.

Tersine. Ancak parasal geniþleme harcamalarý ve fiyatlarý artýrdýkça. ekonomide kredi talepleri artar. Bu nedenle para arzý ve fiyat artýþlarýnýn en yüksek olduðu ülkelerde faiz oranlarý da en yüksek düzeydedir.239 . . para arzý ve fiyat artýþlarýnýn en düþük düzeyde olduðu ülkelerde faiz oraný da en düþük düzeydedir.düþürmek þeklinde ortaya çýkar. bu ise faiz oranlarýný yükseltir.

para talebi istikrarlý olduðu için . Friedman'a göre para talebi fonksiyonunu . Parasal kural uygulamasýnda M2 para stoku kullanýlmalýdýr. para arz ve talebinde dengesizlikten söz edilebilir. Ancak. Çünkü gözlemler. Bütçe olanaklarý . Ayrýca parasal kural. para politikasýnýn yönetiminde "parasal kural" uygulanmalýdýr. M2'deki yýllýk dalgalanmalarýn istikrarlý olduðunu göstermektir. Parasal Kural uygulamalarý isteðe baðlý (ihtiyari) para politikasý uygulamalarýnýn terk edilmesini gerektirir. Friedman'a göre. eldetutulmak istenen para ile para arzý birbirini tutmadýðýnda. Parasal Kural. Özet ? Ekonomilerde her zaman para arzý ve talebi dengededir. Friedman'a göre para talebi istikrarlý ve para arzýnýn ekonomiye yansýmasý gecikmeli olduðu için. Friedman'ýn analizinde "parasal kural" fikrinin dayanaklarýnelerdir? Açýklayýnýz. Deðiþim aracýdýr b. para arzýndaki deðiþmenin milli gelir ve fiyatlara yansýmasý bir zaman gecikmesini gerektirdiði için. konjonktürel deðiþimlere göre revize edilip. para stokunun belli bir sabit oranda artýrýlmasý tarzýnda "bir kural" uygulanmalýdýr.Friedman'a göre . Farklý servet türlerinin getirisi . fiilen iþlemez hale getirilmemelidir. Sorular 1. para stoku her yýl %3-%5 arasýnda deðiþtirilerek uygulanmalýdýr. Hesap birimidir . Zevk ve tercihler etkiler. Deðer saklama aracýdýr c. para aþaðýdakilerden hangisidir? a.

y'=PT c. MV=PT b. Modern miktar teorisi aþaðýdakilerden hangisiyle ifade edilir? a. MV=Py e.240 .d. MP=Vy . Diðer mallar gibi bir maldýr e. Y=VM d. Bir tül peçedir 2.

Esnekliði sýfýrdýr. Kambiyo kontrolu 5. "parasal kural" önerisinin dayanaklarýndan biri olanpara arzýndaki deðiþmelerin nominal milli gelire etkisinde oluþan gecikme süresi aþaðýdakilerden hangisidir? a. d. Friedman para politikasý aracý olarak aþaðýdakilerden hangisiniönermektedir? a.3. Ýskonto politikasý c. Esnekliði sonsuzdur. Esnekliði birdir. Zorunlu karþýlýklar politikasý d. Açýk piyasa iþlemleri b. 4-6 ay d. 4. c. Faiz oranlarýnýn kontrolu e. Uzun dönen Phillips eðrisi ile ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisidoðrudur? a. 6-9 ay e. e. Esnekliði birle sýfýr arasýndadýr. b. 9-12 ay . 2-4 ay c. 1-2 ay b.241 . Friedman'a göre. Esnekliði birden büyüktür.

Ýstanbul. SPK Yayýn No: 17. Nazým ve SOMEL. Turhan Kitabevi Yayýnlarý. Türk Bankacýlýk Sistemine Ýliþkin Bir Deðerlendirme (1973-1988). YILDIRIM. Tarih Vakfý Yurt Yayýnlarý. Metin. 1996. Bursa. Mustafa. 1993. Türkiye'de Kamu Maliyesi.242 . Finansal Yapý ve Politikalar. Cem. Ankara.Kaynakça ÇIKRIKÇI. 1992 . Ýzzettin. Ankara. EKÝNCÝ. PARASIZ. Oktar. TOPRAK. . Oðuz. Türk Bankacýlýk Sisteminin Deðerlendirilmesi: 1980-1993 Dönemi. Ezgi KitabeviYayýnlarý. Türk Ekonomisinde Yapýsal Dönüþümler: 19801995. Sevdil ve ALTUÐ. Ankara. Para. ÖNDER. 1995. 1990. TÜREL. MPM Yayýn No: 424. Ýlker. Banka ve Finansal Piyasalar.

spekülasyon güdüsü ile para talebine yer vermesi ve atýl fonlarýn nasýl aktif fonlar haline dönüþtürüleceðinin incelenmesidir.. Bu üniteyi çalýþmaya baþlamadan önce. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz.. Ünitenin temel konusu Keynesgil sistemde para'nýn nasýl etkiler yarattýðýnýn incelenmesidir. harcamalarý belirleyen faktörler.ÜN ÝTE 15 Keynesgil Sistemde Para Bu Ünitede. Keynesgil sistemin ayýrd edici özelliði. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. Bu amaçla... klasik sistemde para konusunu anlamýþ olmanýz gerekir. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz.243 . . faiz oraný ile iliþkilendirilerek ortaya konmaktadýr. Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak.

Çünkü nominal ücretler. milyonlarca insanýn iþsiz kalmasýna yol açmýþtý. Say Yasasýna baðlý olarak. Keynesgil anlayýþ Keynes'in Genel Teorisindeki düþüncelerinin yeniden yorumlanmasý niteliðindedir. dikotomik analizin kendi mantýðý içinde para. Baþka bir deyiþle. Klasik Sistemde olduðu gibi. "Gayri iradi iþsizlik" kavramý. Gayri iradi iþsizlik nedir? Keynesgil sistemde iþsizlik. Bu ekonomi. yani fabrikalarýný. buna "gayri iradi iþsizlik" denilm ektedir. Keynesgil anlayýþ. Keynesgilsistemde. para sadece bir deðiþim aracý olarak ele alýnmaktadýr. ücretlerin aþaðý doðru esnek olmasý ile giderilemez. yaygýn iþsizliðin "gönüllü (iradi) iþsizlik" kavramýile açýklanamayacaðý. elde ettikleri gelirin tamamýný harcamamalarýdýr. Keynesgil Sistemi detaylý bir þekilde ortaya koymadan önce bir hususuözellikle vurgulamalýyýz.KEYNESGÝL SÝSTEMDE PARA Bilindiði gibi Klasik para teorisinin özünü oluþturan dikotomik yaklaþýmda. talepyönünden bir sorun bu maktadýr. Kapasitenintam olarak ku llanýlamamasýnýn temel nedeni ise "talep yetersizliðidir". depresyon durumundaki bir ekonomi oluþturmaktadýr. Tam istihdam sürekli bir durum olarak ele alýnýnca. Talep yetersizliði nedeni ile ekonominin kurulu kapasitesinin tam olarak kullanýlamamasý. Bu nedenle. 1930 yýlýnda yaþanan dünya bunalýmý. Bu nedenle. insanlarýn. tam istihdama ulaþýlmasý ve tam istihdamýn sürekli bir durum olarak var olmasýnýn önünde. Genel Teori ile karþýlaþtýrýldýðýnda çok büyük farklýlýklara sahiptir. üretim faktörlerinin. Yine önemle belirtilmelidir ki. Keynesgil Sistemin Ana Çerçevesi ! Keynesgil sistemin ana çerçevesini. aksine "gayri iradi iþsizlik" kavramýile açýklanabileceði yönünde görüþlerin doðmasýna neden olmuþtur. Faiz ve Para Genel Teorisi" isimli eserine dayanmaktadýr. Keynesgil Sistemin temel dayanaklarýndandýr. tesislerini tam kapasitede kullanamayan bir ekonomidir. tüm gelirler derhal ve tamamen harcandýðý için bir talepyetersizliði sorunu doðmamaktadýr. Bu durum. cari ücret düzeyinde çalýþmak istedikleri halde iþ bulamamalarýna neden olmaktadýr. Keynes'in 1936 yýlýnda yazdýðý "Ýstihdam. iþgücü . kurulu kapasitesini. bazý konularda. fiyatlar genel düzeyinin belirlenmesini saðlayan basit bir araç durumuna düþmektedir.

acaba tam istihdam saðlanamaz mý? . Bu anlamda ücretlerin oluþum sürecinde belirleyici olan en önemli faktör sendikalardýr.arz ve talebinin etkileþimi sonucunda deðil. .244 ? . Keynes sisteminde Nominal Ücretler aþaðýdoðru esnek olsa. Bu durum ücretlerin aþaðý doðru esnek olmasýný önlemektedir. nominal ücretler sistem dýþýnda belirlenen dýþsal bir deðiþken olarak ele alýnýr. iþçilerle iþverenler arasýnda yapýlan ücret sözleþmelerince belirlenir. Sendikalarýn göz önünde bulundurduðu en önemli faktör ise "kendi çalýþanlarýnýn göreli ücret düzeyini korumak"týr. Bu nedenle Keynes'in sisteminde.

gelir düzeyi bir birim arttýðýnda. ücretlertoplam talebin bir unsu . Otonom tüketim harcamasý. dY Marjinal tüketim eðilimi 0 ile 1 arasýndadýr. Bu konuda þöyle bir örnek verebiliriz: Þu anda gelirimiz sýfýr olsa bile. (2) Burada S. Tüketim Harcamalarýný Belirleyen Faktörler Keynes. Burada. karnýmýzý doyurmak için. Bu ise. tüketim harcamalarýný tüketim fonksiyonu aracýlýðý ile analiz etmektedir. Keynes. Tüketim fonksiyonu. Keynes'in sisteminde yer alan üç temelfonksiyondan bir tanesidir. (2) S = (1) S = S = no'lu ifadeyi þu biçimde yazabiliriz: Y. Ücretlerin düþmesi demek. Co : Otonom tüketim harcamalarýný. tasarruflarý göstermektedir. C : Tüketim harcamalarýný. gelir sýfýr olsa bile yapýlmak zorunda olan harcamalardýr. Biraz sonra tasarruffonksiyonunu incelerken bu konuyu tekrar ele alacaðýz. Yani. Gelir ya tüketilir ya da tasarruf edilir.Buna verilecek olan yanýt "hayýr" dýr. tüketim harcamalarýnýn düþerek toplam talep düzeyinin düþmesi demektir. Y. Sembollerle þöyle gösterebiliriz C = Co + cY (1) dC = c = marjinal tüketim eðilimidir. Gelirin kullaným biçimlerini belirleyerek tasarruf fonksiyonuna ulaþabili riz.C (3) no'lu ifadeyi (3) no'lu ifadede yerine koyarsak. 0 < c < 1 dir. ancak birikmiþ tasarruflarýmýzý harcamakla ya da borçlanmakla mümkün olur.(Co + cY) (4) Y.cY . Marjinal tüketim eðilmi. gelir düzeyinden baðýmsýz olan. tüketim harcamalarýnýn kaç birim arttýðýný gösterir.Co . en azýndan ekmek yemek zorundayýz. c : Marjinal tüketim eðilimini ve Y : Cari gelir düzeyini gösterir. Tüketim fonksiyonunu C = Co + cY þeklinde tanýmlamaktadýr. Yani tüketim fonksiyonunun geliregöre türevidir. Çünkü Keynes'e göre. Buna göre Y = C + S dir.

ekonomik birimler tasarruflarýný Co kadar azaltmak ya da Co kadar borçlanmak zorundadýrlar.S = (Y . .cY) . (5) (5) no'lu ifadeye göre gelir sýfýr olduðunda.245 .Co S = -Co + (1 .c) Y olur.

büyük servet sahibi ekonomik birimler için söz konusudur. Hisse senedi gibi aktiflerin deðerlerinde beklenmedik deðiþmeler ortaya çýkabilir. talepyetersizliði sorunu ort aya çýkabilir mi? Bu soruya verilecek yanýt evettir. belli bir faiz geliri elde etmek için. Marjinal tüketim eðilimi bir toplumda psikolojik faktörlerce belirlenir ve kýsa dönemde deðiþmez. marjinal tüketim eðilimi 1'den daha büyük olamaz mý? Buraya kadar anlatýlanlardan açýkça görüldüðü gibi. Ancak Keynes'e göre bu etki.c marjinal tasarruf eðilimini ifade eder ve "s" ile gösterilir. Ancak makro ekonomik açýdan bakýldýðýnda. . aktiflerin deðerlerinde ortaya çýkan beklenmeyen deðiþmeler. mikro ekonomik açýdan tüketim düzeyini etkiler. kazanç ihtimali çok yüksek olduðundan tasarruf artar. Gelir düzeyindeki artýþýn tamamen harcamalara dönüþmesi olanaksýzdýr. . Ancak. gelirin tüketime ayrýlan bölümünde zayýf bir azalma yaratabilir. bir bireyin daha az harcamasý diðer bireylerin daha çok harcama yapmasýna yol açacaðý için bu etki de önemli deðildir. Bu durum tüketim harcamalarýný azaltýcý etki yapabilir. Acaba Keynes'e göre. Çünkü. . Keynes'in sisteminde. Bunlar. Keynes'e göre bunun nedenleri þöyle sýralanabilir: . Örneðin hisse senetlerinin piyasa deðeri yükselebilir. tüketim harcamalarýný sadece gelirin bir fonksiyonu olarak ele almaktadýr. faiz haddi çok yüksek olduðunda. faiz oranlarýnýn etkisi zayýftýr. Bu nedenlerle Keynes. gelecekteki gelir konusundaki bekletilerin deðiþmesidir. Keynes'e göre tüketim harcamalarýnýn düzeyini belirleyen en önemli faktörler gelir ve marjinal tüketim eðilimidir. Ancak.c = s ve 1 = c + s dir. Ekonominin bütünü açýsýndan önemli deðildir. nominal ücretlerde düþme olmasa bile. . Bunu þöyle örneklendirebiliriz. farklý gerekçelerle bunlarý analiz dýþýnda býrakmýþtýr. eskisine göre daha az bir tasarruf miktarý yeterliolacaðý için.(5) no'lu ifadede yer alan 1 . Bu evet yanýtýnýn nedeni marjinal tüketim eðiliminin 1'den küçük olmasýdýr. Çünkü 1 . Geleceðe iliþkin gelir beklentilerindeki deðiþme. Keynes. Bir bireyin borçlanarak gelirinden daha fazlasýnýharcamasýmümkün olduðuna göre. gelir dýþýnda tüketim harcamalarýnýn düzeyinibelirleyen baþka deðiþken Tabiiki var. ! ? . Faiz haddinin yükselmesi. faiz haddi. Marjinal tasarruf eðilimi ile marjinal tüketim eðiliminin toplamý 1'e eþittir.

Tasarruflardaki bu artýþ "harcama sýzýntýsý" anlamýna gelmekte. Bireysel düzeyde ele alýndýðýnda bu çeliþkili gibi görünmektedir. Ancak Keynesgil sistemi anlamak açýsýndan burada iki nokta önemlidir: .8 ise gelirdeki artýþýn sadece 80 TL'si harcamalara dönüþecek 20 TL'si tasarruf edilecektir.Gelir 100 TL arttýðýnda. talep yetersizliðini ifade etmektedir. eðer marjinal tüketim eðilimi 0.246 . Çünkü ekonomik birimlerin bireysel düzeyde tasarruf yapmalarý"olumsuz" bir davranýþ deðildir.

bir baþka talep unsuru olan yatýrým harcamalarýnýn önemini ortaya koyar. Çünkü bir bireyin harcamasý bir baþka birey'in geliridir. Notasyonlarla þöyle gösterebiliriz: n . sermaye malýnýn bugünkü arz fiyatýna eþitleyen iskonto oranýdýr. ikincisi ise piyasa faiz oranýdýr. sermayenin marjinal etkinliði (r) ile piyasa faiz oranýný (i) karþýlaþtýrýrlar. Yatýrým fonksiyonu Keynes'in analizinde yer alan üç temel fonksiyondan ikincisidir. Yatýrým Harcamalarýný Belirleyen Faktörler Keynes'in analizinde yatýrým fonksiyonu üretim düzeyini belirlemektedir. . Ancak herkesin tasarruf yapmasý gelir düzeyini düþürür. Marjinal tüketim eðiliminin 1'den küçük olmasý nedeni ile doðan talep yetersizliði. iþte Keynesgil sistemde tüketim fonksiyonunun doðasýndan kaynaklanan talep yetersizliði. Bunlardan birincisi "Sermayenin marjinal etkinliði". bir sermaye malýndan gelecekte eldeedilmesi umulan ge lirlerin þimdiki deðerini. Bireysel düzeyde yapýlan tasarruflar bir bireyin gelirini azaltýcý etkide bulunmaz. Buna göre r < i ise yatýrým yapýlýr r < i ise yatýrým yapýlmaz r = i ise yatýrým yapýlabileceði gibi yapýlmayabilir de. Pi. Keynes'te yatýrým harcamalarýnýn düzeyini belirleyen iki faktör vardýr.. Sermayenin marjinal etkinliði.Qi A = ý=1 (1 + r)n Burada. yatýrým harcamalarýndaki artýþ ile kapatýlmaktadýr. Makro ekonomik açýdan bakýldýðýnda Keynesgil Sistemde harcamadüzeyindeki artýþ tasarruflarý ektedir. A = Sermaye malýnýn arz fiyatýný yani maliyetini . Giriþimciler yatýrým kararýný verirken. Yani bir bireyin harcamalarýný azaltmasý diðer bireylerin gelirlerinin azalmasýna neden olur.

247 .Pi = Sermaye malý kullanýlarak üretilen malýn i dönemindeki fi yatýný Qi = Sermaye malý kullanýlarak üretilen malýn i dönemindeki üretim miktarýný Pi.Qi= Sermaye malý kullanýlarak üretilen maldan i döneminde elde edilen toplam geliri n = Sermaye malýnýn ömrünü (yani kaç dönem üretim yapabileceðini) r = Sermayenin marjinal etkinliðini .

giriþimciler açýsýndan belirsizliði gündeme getirmektedir. ! 100 (1 + r) = 150 dir.5 dir. Bilindiði gibi Klasik Teoride parayla ilgili analizlerdebelirsizlik . Birbirlerinin yerine kullanýlamazlar..100 50 r = = 0. Yani 50TL faiz ödemelerin i karþýlamaya yetmemektedir. 1 birim sermayenin yýldaortalama % kaç gelir getireceðini gösterir.5 dir. Qý A = 100 = 15 x 10 100 = 150 Daha önce verilen formüle (1+ r)11 +r1 +r göre. Bu borçlandýðý para için 80 TL faiz ödemek zorundadýr. Makro iktisadi açýdan belirsizliði merkezi bir konuma getirmektedir. 100 Sermayenin marjinal etkenliði 0. Oysa ki sermayenin marjinal etkenliði 0. Oysa ki daha önce tanýmýverilen sermayenin marjinal etkinliði kavramýparasal bir kavramdýr. Çünkü giriþimci 100 TL ile torna tezgahý almayýp bu parayý bankaya yatýrýrsa 80 TL faiz geliri saðlar.5 olduðu için elde edeceði gelir 50 TL'dir.8 ise yatýrým yapýlmaz. Sermayenin marjinal verimliliði reel bir kavramdýr ve sermayedeki bir birim artýþýn üretim hacminde yaratacaðýdeðiþmeyi gösterir. i = 0. Burada dikkat edilmesi gereken noktaþudur: "sermayenin marjinaletkinliði" ile "serma yenin marjinal verimliliði" aynýkavramlar deðildir. Bir sermaye malýnýn (örneðin bir torna tezgahýnýn) arz fiyatý100 TL dir. Sermayenin marjin kinliði kavramý geleceðe iliþkin beklentileri içerdiði için. 100 + 100r = 150 100r = 150 . Buna göre sermayenin marjinal etkenliði kaçtýr? Pý . göstermektedir. . beklenen fiyatlarýise Pý= 10 dur. Belli bir tür sermaye malý ile yapýlan yatýrýmlar arttýkça sermayeninmarjinal etkinliði düþmektedir. Bu tezgahta üretilecek civatalardan elde edilmesi umulan üretim miktarlarýQi= 15 birim. Eðer piyasa faiz oraný. 80 TL > 50 TL (yatýrým yapanýnelde edeceði geliri) olduðu için yatýrým yapýlmaz. Torna tezgahýnýn ömrü 1 yýldýr. Benzer þekilde giriþimci torna tezgahý almak için gerekli olan 100 TL'yi borçlanmýþ olabilir.

yer almamaktadýr. Yatýrým harcamalarý açýsýndan deðerlendirildiðinde. yatýrým harcamalarýnýn faiz oranlarýndaki deðiþmeye duyarlýlýðý.248 . piyasa faiz oranýnýn bir fonksiyonuolarak ifade edilebilir. yani yatýrýmlarýn faiz esnekliði çok önemli bir role sahiptir. I = f(i) dir. . hem gelecekteki gelirlerin tahmin edilmesinde. belirsizlik . Yani. hem de piyasa faiz oranlarýnýn tahmin edilmesi ile ilgili olarak sözkonusu olmaktadýr. Bu açýdan bakýldýðýnda. . Bu anlamda yatýrým harcamlarý (I).

I1 .1. iI .1'de A eðrisi yatýrým talebini göstermektedir. Sim gelerle gösterirsek. Yatýrýmlarýn Faiz i Esnekliðinin Dü 1 þük ve Yüksek Olmasý Durumu. Bu durumu bir þekil aracýlýðý ile þöyle gösterebiliriz: i i 0 Þekil: 15. giriþimcilerin geleceðe iliþkin beklentilerinin olumsuz olmasýdýr. diðer bir deyiþle faiz oranlarý düþürülerek yatýrým harcamalarýnýn artýrýlamamasý demektir. Baþlangýçta piyasa faiz oraný i0 dýr.i0 > I1 .I0 olduðu için yatýrýmlarýn faiz esnekliði birden küçüktür.i0 . 0 Þekil 15. Piyasa faiz oraný i1 'e düþtüðünde yatýrýmlar I1 olmaktadýr. Depresyon durumunda olan bir ekonominin en büyük özelliði. Bu ise yatýrýmlarýn faiz esnekliðinin düþük olmasý. i0I0 Diðer bir ifade ile yatýrýmlarýn faiz esnekliði (e I) 1'den küçüktür.A A 1 A A 1 I I 0 I 1 I2I Ancak Keynes depresyon durumunda olan bir ekonomiyi incelemekte. iI . depresyondan çýkýþ koþullarýnýn ne olduðunu araþtýrmaktadýr.I0 I0 eI = < 1 dir.

Yatýrým fonksiyonu I = I0 .249 .i0 Bu ise yatýrým hacminin artýrýlmasý açýsýndan devlete önemli bir rol düþtüðünü gösterir.ai dýr. Devlet otonom yatýrým harcamalarýný artýrarak yatýrým hacmini yükseltmelidir. Depresyon durumundaki bir ekonomide faiz oranlarýndaki düþme yatý . Burada I0 : Otonom yatýrým harcamasý i : Piyasa faiz haddi a: Faiz oranlarýndaki bir birim artýþýn yatýrým harcamasý üzerindeki etkisini gösteren katsayýdýr.

tasarruf (S) vetüketim harcamalarýnýn (C) toplamýna eþitt Y = C + S dir.I1) kadar artýrýr. . Bunun sonucunda yatýrýmlarýn faiz oranlarýna duyarlýlýðý artar. Buna göre.I0) dýr. özel sektörün geleceðe iliþkin beklentilerini daha olumlu hale getirir.1 aracýlýðý ile gösterirsek. Buna göre.rýmlar üzerinde önemli bir etki yaratmadýðý için. yatýrýmlarýn faiz esnekliði artar ve yatýrým talebi eðrisi A1 haline gelir. Keynesgil analizde "tasarruflar yatýrýmlarýbelirler" önermesi doðru? mudur? Buraya kadar anlatýlanlar. baraj. Þimdi karþý karþýya olduðumuz soru þudur: Keynes'in analizinde piyasa faiz oraný nasýl belirlenmektedir? Faiz Oranýný Belirleyen Faktörler . Keynesgil analizde toplam tale ! bin iki önemli unsuru olduðunu. Çünkü. C + I = C + S I = S dir. marjinal tüketim eðilimine baðlýolarak doðal bir talep yetersizliði doðduðunu ve bu talep yetersizliðinin yatýrým harcamalarýartýrýlarak giderildiðini göstermektedir.I1) > (I1 . Þekil 15. Yani Denge durumunda yatýrýmlar tasarruflara eþittir.i1 kadar) bir düþüþ yatýrýmlarý eskisine göre daha çok (I2 . Buna görefaiz oranýnda ayný oranda (i0 . Yatýrým harcamalarýkonusunda Devletin çok büyük bir rol üstlenmesi özel sektörün dýþlanmasýna (crowding out) yol açmaz mý? Keynesgil analizde buna verilecek yanýt "hayýr"dýr. Devletin otonom yatýrým harcamalarýndaki artýþ. Oluþumu açýsýndan bakýldýðýnda ise tüketim ve yatýrým harcamalarýnýn toplamýndan oluþmaktadýr. Buraya kadar yapýlan açýklamalar. yol gibi yatýrýmlardýr. bunlarýn tüketim ve yatýrým harcamalarýolduðunu. kullanýmý açýsýndan bakýldýðýnda gelir (Y). yatýrým fonksiyonun enönemli deðiþkeni I0 Otonom yatýrým harcamalarý (I0). Þekilden açýkça görüldüðü gibi (I2 . Yani Y= C + I dýr. yatýrým harcamalarýnýn önemini ve yatýrýmharcamalarýnýn gerçekleþmesi açýsýndan faiz oranlarýnýn önemini ortayakoymaktadýr. devletin yaptýðý okul. tüketim harcamalarýnýn gelirin bir fonksiyonu olduðunu.

para arzýnýn para talebinden baðýmsýz olarak deðiþtirilmesi demektir. Keynes'in analizinde para arzý ve para talebi tarafýndan para piyasasýnda belirlenmektedir. para otoritelerince dýþsal olarak beilrlenmektedir. mal piyasasýnda tasarruf yatýrým eþitliðince belirlenirken. . Bu nedenle Keynes sisteminde para arzý sistem dýþýnda belirlenen baðýmsýz deðiþkenlerin ikincisidir.Klasik analizde faiz oraný. Para arzýnýn dýþsal olarak belirlenmesi. Keynes'e göre para arzý.250 .

dY Ýþlem güdüsüyle para talebi neyin fonksiyonu olur? Ýhtiyat Güdüsü ile Para Talebi Bireylerin. ihtiyat güdüsü ile para telebinin düzeyini etkiler. Buna kendi yaþantýmýzdan örnek verebiliriz: Maaþýmýzý ayýn 15'inde alýyoruz ancak ödemelerimizin hepsini ayýn 15'inde deðil. bireylerin gelirlerini elde etmeleri ile harcamalarýný yaptýklarý dönemlerin zaman açýsýndan uyuþmamasýdýr. Mt= Ma + Mb . Eðer. gelecekte ortaya çýkmasý muhtemel olan ödemelerini gerçekleþtirmek için talep ettikleri paradýr. Gelir týkça iþlem güdüsü ile para talebi artar. Ýþlem ve ihtiyat güdüsü ile para talebinin toplamý þu þekilde ifade edilebilir. dY Ýþlem güdüsü ve ihtiyat güdüsüyle para talebinin toplamý. Ýhtiyat ve iþlem güdüsü ile para talebi faiz oranýndaki deðiþmelere karþý duyarsýzdýr.? Keynes'e göre para talebi. Yani dMa Ma = f(Y) ve > 0 dýr. o ay içinde farklý zamanlarda yapýyoruz. para talebini belirleyen güdüler ortaya konularak analiz edilmektedir. dMb Mb = f(Y) ve > 0 dýr. Geleceðin belirsizliði. gelir düzeyinin (Y) doðru yönlü birfonksiyonudur. ödemelerimizin hepsini ayýn 15'inde yapsaydýk iþlem amacýyla para talep etmezdik. fiyatlar genel düzeyindeki ve reel üretim hacmindeki deðiþikliklerdir. Dolayýsýyla Nominal gelir düzeyini deðiþtiren faktörlere baðlý olarak deðiþmektedir. Bu nedenle de yanýmýzda iþlem amacýyla para bulunduruyoruz. Nominal gelir düzeyini deðiþtiren faktörler. Ýhtiyat güdüsü ile para talebi (Mb). aktif parabalanslarýný temsil etmektedir. gelir düzeyinin (Y) doðru yönlü birfonksiyonudur. Keynes para talebini belirleyen güdüleri üçgrupta ele almaktadýr: Ýþlem Güdüsü ile Para Talebi Ýþlem güdüsü ile para talebi ekonomik birimlerin gündelik gereksinmelerini karþýlamak için talep ettikleri paradýr. Böyle bir para talebinin doðmasýnýn temel nedeni. Ýþlem güdüsü ile para talebi (Ma).

Y Mt (a) (b) . Ýþlem ve Ýhtiyat Güdüsü Para Talebi Eðrisi.Mt = f(Y) Þekil aracýlýðý ile gösterilirse.251 .2. Mt i Mt = f(Y) Mt = f(Y) Þekil: 15.

N = Tahvilin nominal deðerini gösterir. spekülasyongüdüsü ile para talebi faiz oranýndaki deðiþmel olarak deðiþmektedir. Þekil15. Bir örnek yardýmý ile Tahvillerin piyasa fiyatý ile faiz oranlarý arasýndaki iliþki þu biçimde ortaya konulabilir: N . faiz oranýve milli gelirleiliþkisini açýklayýnýz Spekülasyon Güdüsü ile Para Talebi Keynes'in modelinde para. spekülasyon güdüsü ile para talebinin doðmasýna neden olmaktadýr.? Þekil 15. Ýþlem ve ihtiyat güdüsü ile para talebinin Nominal gelirindoðru yönlü bir fon olduðunu. Burada tahvil fiyatlarý ile faiz oranlarý arasýndaki iliþki önem kazanmaktadýr. t = Tahvilin üzerinde yazýlý olan nominal getiri oranný. Ýþte cari piyasa faiz oranýile normal faiz oraný arasýndaki farklýlýk. servetlerini ya para þeklinde yada tahvil biçiminde bulundururlar.a.b. Buna göre. Dolayýsýyla spekülasyon güdüsü ile para talebininiþleyiþ mekanizmasý þöyledir: Her bireyin "normal olarak deðerlendirdiði" bir faiz oraný bulunmaktadýr. spekülasyon güdüsü ile para talebinin varlýk nedeni. ekonomik birimlerin faiz oranlarýndaki deðiþimler sonucu sermaye kazancý elde etme arzusudur. Yani ekonomik birimler. t =i ise C = N dir t >i ise C > N dir T < i ise C < N dir.2. N iBurada. Bu açýdan önemli olan nokta þudur: Ekonomik birimlerin faiz oranlarýnýn gelecekteki düzeyine iliþkin beklentileri farklýlaþmaktadýr. Tahvil fiyatlarý faiz oraný ile doðrudan ilgili olduðu için.2. Bu iliþki þöyle gösterilebilir: t C = . faiz esnekliðinin sýfýr olduðunu göstermektedir. i = Piyasa faiz oranýný. Baþka bir deyiþle. Ýþlem ve ihtiyat güdüsüile para talebinin faiz oranýna karþý duyarlý olmadýðýný. C = Tahvilin piyasa deðerini. Ýþlem ve ihtiyat güdüsüyle para talebinin. tahvillerin yakýn bir ikamesidir.

.252 .= 100 TL t =%5 i = %5 ise C = N dir.

di Spekülasyon güdüsü ile para talebi Þekil 15. Bu anlatýlanlara göre. .3. tahvillerin piyasa deðerinin düþeceðini bekliyorlar demektir. Yani C < N olur. tahvillerin piyasa fiyatlarýnýn artacaðýný bekliyorlar demektir. Dolayýsýyla spekülasyon güdüsü ile para talebi. i i1 Þekil: 15. eðer ekonomik birimler gelecekte faiz oranlarýnýn artacaðýný bekliyorlarsa. Spekülasyon Güdüsü ile Para Talebi. %8 olursa 50 TL olur. Bu durum spekülasyon güdüsü ile para talebinin azalmasý yani ekonomik birimlerin ellerindeki nakit miktarýný azaltarak. Ms i0 Ms Daha önceki anlatýmlarýmýzdan hareketle Þekil15. tahvil satýn alýp tahvilleri artýrmasý anlamýna gelmektedir. Yani insanlar tahvil tutmak yerine parayý ellerinde nakit olarak tutmayý tercih ediyorlar demektir. Bu ise spekülasyon güdüsü ile para talebinin artmasýna neden olur. Ms = f(i) ve dMs < 0 dýr.Eðer.3'te gösterilmiþtir. elde tutulan atýl parabalanslarýný temsil e faiz oranlarýnýn ters yönlü forksiyonudur. Böylecetahvil fiyatlarý artarsa onu satýp kâr saðlayabilirler.3 ile ilgili iki temel saptama yapýlabilir: . i = C = i = C = %4 olursa 125 olur. Simgelerle ifade edilirse. Eðer ekonomik birimler gelecekte faizoranlarýnýn düþmesini bekl iyorlarsa. Yani C > N olur.

tahvillerin piyasa deð düþük düzeyede olmasý demektir. faiz oranlarýnýn daha fazla düþmesinin mümkün görülmediði bir alt sýnýrý ifade eder. Keynesgil analizde. Çünkü ekonomik birimler açýsýndan piyasa faiz oranlarýnýn en yüksek düzeyeulaþmasý. spekülasyon güdüsü ile para talebi. Likidite tuzaðý durumu. Þekilde görüldü253 . bu durum "Likidite tuzaðý" olarak adlandýrýlmaktadýr. piyasa faiz oranýnýn ulaþtýðý en düþük oraný temsil etmektedir. . Ms = 0 olmaktadýr. i0 faiz oraný.Piyasa faiz oraný en yüksek düzeyine ulaþtýðýnda yani i1 olduðunda.

faiz esnekliði sýfýr olan bir eðri olarak çizilmiþtir. bir ülked l kýymet piyasalarýnýn varlýðýnýgerektirir. Þekil 15. sermaye piyasalarýnýn fazla geliþmemiþolduðu ülkeler açýsýndan deðerlendirilirken bu olgu gözönünde bulundurulmalýdýr. Para arzý ile . para arzýnýn dýþsallýðýný temsil etmesi nedeniyle. Ekonomik birimler tüm servetlerini para olarak tutarlar. Sistemde yer alan ikinci temel fonksiyondur. i M ! A A0 A 1 M0 Þekil: 15.i) 0 i0 M Þekil 15. düþey eksene paralel. Buraya kadar yapýlan açýklamalar çerçevesinde toplam para talebifonksiyonu (Md) þu þekilde de edilebilir: Md = Ma(Y) + Mb(Y) + Ms(i) Md = Mt(Y) + Ms(i) dir. para arzý para otoritelerince belirlenir ve dýþsaldýr.! ! ðü gibi. Keynesgil analizde Md likidite fonksiyonu olarak tanýmlanýr. Keynes'in analizinde para talebi bu þekilde belirlenirken. spekülasyon güdüsü ile para talebinin faiz esnekliði sonsuzdur. Spekülasyon güdüsü ilepara talebi mekanizmasýnýn iþlemesi. Spekülasyon güdüsü ile para talebi ekonomik birimlerin para iletahvilleri ikame ettikler i varsayýmýna dayanýr.4'de para arzý eðrisi. Toplam para talebini gösterir. Keynesgil yaklaþým. Çünkü artýk faiz oranlarýnýn artacaðý beklentisi hakimdir.4. likidite tuzaðý durumunun oluþtuðu i0 faiz oranýnda. Baþlangýçta para arzý M0 ve para talebi Md0 dýr.4'te para arzý ve para talebinin etkileþimi sonucu faiz oranýnýn oluþumu gösterilmektedir. Piyasa Faiz Oranýnýn Oluþumu. i1 Md (Y.

4'te olduðu gibi belirleniþi "Likidite Tercihi Teorisi" olarak isimlendirilmektedir.para talebinin eþit olduðu A noktasýnda piyasa faiz oraný i1 dir. iþlem ve ihtiyat güdüsü ile para talebini gösterir. Piyasa faiz oranýnýn Þekil15. Analizlerimizde daha fazla ayrýntýya girmeden önce burada bir noktaya dikkat edilmelidir. . Düþey eksen ile Md eðrisinin baþlangýç noktasý arasýndaki fark. A0ile gösterilen bölge iþlem ve ihtiyatgüdüsü ile para talebini A1ile gösterilen kýsým s n güdüsüile para talebini göstermeke.254 . Bunagöre i1faiz oranýd e. A1+ A2= A toplam para talebini göstermektedir.

ekonomi eksik istihdamda çýlýþmakatadýr. -Faiz oranlarýndaki düþme ve/veya nominal gelir düzeyindekidüþme. Özet Keynes. yanlarýnda nakit tutmayý tercih ederler. ! Buraya kadar anlatýlanlar çerçevesindeþu saptamalar yapýlmalýdýr: Klasik analizde sadece deðiþim veya iþlem amacýile para talebi yeralýrken. piyasa faiz oraný düþer. Çünkü atýl r.4'e göre denge durumunu etkileyecek faktörler þöyle sýralanabilir: . faizin fonksiyonu olan spekülatif para talebini para teorisinekatarak. Sorular 1. para arzý eðrisi sola kayar. harcamaya dönüþmeyen. Bunedenle de.Keynes'in analizinde yer alan baðýmsýz deðiþkenler ve temel fonk? siyonlar nelerdir? Açýklayýnýz? Þekil 15. özel kesim yatýrým yapmamaya devam eder. Ýþçilerin "cari ücret düzeyinde çalýþmak isteyipte iþ . Yani ekonomide depresyon söz konusudur. Böyle bir ekonomiyi para politikasý yardýmýylatam istihdama kavuþturmak imkânsýzdýr. Para arzý artýþýna baðlý olarak. . Likidite tercihi fonksiyonunu yukarý kaydýrýr. Para talebi eðrisi (yani Likidite tercihi fonksiyonu) sabitken -Para arzý artarsa. ? Yukarýda sýralanan farklýdurumlarýçizim yardýmýile gösteriniz. -Para arzý azalýrsa. Çünkü faiz oranlarý likidite tuzaðý düzeyine düþünce. teo riye çok önemli ölçüde katkýda bulunmuþtur. Ancak Keynesgil sistemde. faiz oranlarý daha aþaðýya düþmediði için. Bu durum piyasa faiz oranlarýnda düþmeye neden olur. piyasa faiz oraný yükselir. Gelecekle ilgili belirsizliðe baðlý olduðu için atýl ankes talebi Keynes'in analizinde çok önemli bir yeresahiptir. dolayýsýyla iþsizliðe neden olan ana faktördür. bireyler tahvil satýnalmak yerine. Keynes'in anali zi bunun yanýsýra ihtiyat ve spekülasyon güdüsü ile para talebine yer vermektedir. Para arzý eðrisi sabitken -Faiz oranlarýndaki yükselme ve/veya nominal gelir düzeyindeki artýþ. para arzý eðrisi saða kayar. Bu faiz oranlarýný yükseltir. ekonomiyi ta ma yöneltmek için devlet harcamalarýný artýrmak gerekir. Likidite tercihi fonksiyo unu aþaðýya kaydýrýr.

Teknolojik iþsizlik c.255 . Yapýsal iþsizlik b. Arýzi iþsizlik d. Gizli iþsizlik .bulamamalarý" hangi iþsizlik türüne girer? a. Gayri iradi iþsizlik e.

2. Sermaye malýnýn arz fiyatý 200 TL. PARASIZ. 300 TL d. Para. Ma = f(i) b. Bir tahvilin Nominal fiyatý 200 TL piyasa fiyatý 400 TL ise. Tüketicilerin yaþý 3. EKÝNCÝ. Faiz haddindeki deðiþmeler d. Türk Ekonomisinde Yapýsal Dönüþümler: 19801995. Sevdil ve ALTUÐ. Ýstanbul. Banka ve Finansal Piyasalar. Nazým ve SOMEL. tahvilin üzerinde yazýlýnominal getiri oranýpiyasa faiz oranýnýn kaç katýdýr? a. sermaye malýnýn ömrü 1 yýl ve sermayenin marjinal etkinliði 0. . TÜREL. Türkiye'de Kamu Maliyesi. TOPRAK. sermaye malýndan elde edilmesi umulan gelir kaç TL. 1990. 200 TL e. Tarih Vakfý Yurt Yayýnlarý. 400 TL c. 100 TL 4. MPM Yayýn No: 424. Cem. Finansal Yapý ve Politikalar. Ankara. 1995. Türk Bankacýlýk Sisteminin Deðerlendirilmesi: 1980-1993 Dönemi. YILDIRIM. SPK Yayýn No: 17. Mustafa. Oðuz. 800 TL b. Aþaðýdakilerden hangisi iþlem güdüsüyle para talebi fonksiyonudur? a. Ma = f(Y) c. 1997 .5 ise. 1993. 5 katýdýr b. Turhan Kitabevi Yayýnlarý. Mb = f(i) e. Ezgi KitabeviYayýnlarý. Mb = f(Y) 5. Hisse senedi fiyatýndaki deðiþmeler c. Zevk ve tercihler e. 1 katýdý Kaynakça ÇIKRIKÇI.256 . Ankara. 4 katýdýr c. Aþaðýdakilerden hangisi. 1996. Ýzzettin. toplam tüketim harcamalarýnýn en önemli belirleyicisidir? a. Ýlker. ÖNDER. dir? a. 3 katýdýr d. Mt = Ma + Mb d. Ankara. 2 katýdýr e. Metin. Oktar. Türk Bankacýlýk Sistemine Ýliþkin Bir Deðerlendirme (1973-1988). Bursa. Nominal gelir düzeyi b.

Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak.. Bu ünitede öncelikle IS ve LM eðrilerinin nasýl elde edildiðini ve ne ifade ettiklerini ele alacaðýz. Bu nedenle söz konusu denge modelini tekrar etmeniz yararlý olacaktýr. Daha sonra para ve maliye politikasýnda gerçekleþtirilecek deðiþikliklerin üretim ve faiz oraný üzerindeki etkilerini araþtýracaðýz.. Metin içerisinde sorulan sorularý mümkün olduðunca yazarak cevaplayýnýz ve grafik gösterimleri kendiniz çizerek tekrarlayýnýz. fiyatlar genel düzeyinin sabit kaldýðý varsayýmý altýnda incelemektedir. En çok kullanýlan modellerden birisi de 1937 yýlýnda Sir John Hicks tarafýndan geliþtirilmiþ olan IS-LM modelidir. aksi belirtilmedikçe fiyatlarýn sabit kaldýðý varsayýlmaktadýr. Bu üniteye çalýþýrken. Yapýlan bu varsayým sonucunda reel ve nominal büyüklüklerin eþit olacaðýný sürekli olarak hatýrlayýnýz. . Öte yandan para politikasý ya da maliye politikasýndan hangisinin daha etkin olduðu sorusuna cevap arayacak ve bunlarla ilgili özel þartlarý ortaya koyacaðýz.257 .. Ýktisadi Analiz dersinde öðrendiðiniz Keynesgil mal piyasasý dengesine sýk sýk atýf yapýldýðýný göreceksiniz. Bu ünite boyunca. Ýktisatçýlar ekonominin gidiþine iliþkin tahminlerde bulunurken genellikle bu tahminlerini bir modele dayandýrýrlar.. Bu model ekonomide gerçekleþtirilen toplam üretimin (veya ayný anlama gelmek üzeregelirin) ve faiz oranýnýn nasýl belirlendiðini.ÜN ÝTE 16 Para ve IS-LM Analizi Bu Ünitede.

Faiz oranlarý yüksek olduðu zaman fiziki sermayeye yapýlan yatýrýmýn ancak çok küçük bir kýsmý borçlanýlan fonlarýn maliyetinden daha fazla getiri saðlayabilecektir. kamu harcamalarýný ve vergileri kontrol edebilmek için maliyepolitikasý. iktisat politikasý kararlarýný alanlar. ekonomik faaliyetleri etkileyebilmek için iki temel araca sahiptirler: faiz oranlarýný ve para arzýný kontrol edebilmek için para politikasý. ? Planlanmýþyatýrýmlar ile faiz oranlarýarasýnda nasýl bir iliþki vardýr? Bir þirket fon fazlasýna sahip olsa ve fiziki sermayeye yatýrým yapmakiçin borçlanmaya gere sinim duymasa bile. Faiz oranlarýplanlanmýþyatýrýmlarýnasýl etkiler? Faiz Oranlarý ve Planlanmýþ Yatýrým Harcamalarý Bir fiziki sermayeden beklenen getiri. MAL PÝYASASINDA DENGE : IS EÐRÝSÝ . Bu nedenle faiz oranlarýnýn yüksek olduðu bir ortamda. yani faiz oranlarý düþük olduðu zaman. enflasyon yaratmaksýzýn yüksek istihdama ulaþmak þeklinde ifade edilebilir. faiz oranlarýnýn toplam hasýla üzerindeki etkisi planlanmýþ yatýrýmlar ve net ihracat aracýlýðý ile ortaya çýkmaktadýr.GÝRÝÞ II. planlanmýþ yatýrým harcamalarý düþük düzeyde kalacaktýr. Þimdi faiz oranlarýnýn planlanmýþ yatýrýmlar ve net ihracat üzerindeki etkisini kýsaca ele alalým. Ýktisat politikasý kararlarýný alanlar para arzýný veya kamu harcamalarýný artýrmaya karar verdikleri zaman üretim miktarýnýn ve faiz oranlarýnýn bundan nasýl etkileneceðini tespit edebilmek için IS-LM modelini kullanabilirler. Tersi bir durumda ise. para ve maliye politikalarýnýn ekonomik faaliyetler üzerindeki etkinliði ve kullanýlabilirliði hakkýnda önemli bazý sorularý cevaplandýrmamýza olanak tanýr. Bu nedenle IS-LM analizi. fabrika ve hammaddeler) yatýrým yapacaklardýr. Dünya Savaþýndan bu yana iktisat politikasýnýn temel hedefi. Örneðin ekonomi bir durgunluk içinde bulunursa. Keynesgil analizde. iþletmeler fiziki sermayeye daha fazla yatýrým yapma konusunda daha istekli olacak ve planlanmýþ yatýrým harcamalarý artacaktýr. bu yatýrýmý gerçekleþtirmek için kullanýlan kredinin faiz maliyetinden yüksek olduðu sürece iþletmeler fiziki sermaye mallarýna (makinalar. bu þirketin yapacaðý .

Faiz oranlarý ve dolayýsýyla yatýrým yapmanýn fýrsat maliyetidüþtüðü zaman. ? Bir iþletme yatýrým yapmak için borçlanmaya gerek duymasa bile yapýlacak yatýrým miktarýfaiz oranlarýndan etkilenmektedir.258 . Bu sürecin nasýl çalýþtýðýnýaçýklayýnýz.planlanmýþ yatýrým harcamalarý yine de faiz oranlarýndan etkilenecektir. fi ziki sermayeye yatýrým yapmak yerine. Bu þirket. fiziki sermaye malýna yapýlan ttendaha fazla getiri saðlayacaðý için planlanmýþ yatýrým harcamalarý artacaktýr. Bu durumda firma fiziki sermaye malýna yatýrým yapmak yerine menkulkýymet satýn almayý tercih edeceði için planlanmýþ yatýrým harcamalarý azalacaktýr. Bu menkul kýymetin faiz oraný yüksekse yatýrým yapmanýn fýrsat maliyeti (kaybedilen faiz geliri) yüksek olacaktýr. . elindeki fon fazlasý ile bir menkul kýymet (tahvil gibi) satýn alabilir.

i1 gibi düþük bir faiz oranýnda planlanmýþ yatýrým harcamalarý I1 gibi yüksek bir düzeyde gerçekleþmektedir. Faiz Faiz oraný ( i ) i3 i2 i1 oraný ( i ) 3 2 1 I i3 i2 i1 3 2 1 NXPlanlanmýþ Net yatýrýmlar I 3 I2 I1 NX3 NX2 NX1 ihracat (a) (b) Toplam Y=Yad talep ad (Y ) Y1ad=C+I1+G+NX1 Y ad =C+I2+G+NX2 i3 . Yatýrým eðrisinin azalan yani faiz oranýyla ters yönde olmasý.1'in (a) bölümündeki yatýrým eðrisi ile gösterilmektedir. planlanmýþ yatýrým harcamalarý ile faiz oranlarý arasýndaki negatif iliþkiyi yansýtmaktadýr.Planlanmýþ yatýrým harcamalarýnýn miktarý ile faiz oranlarý arasýndaki iliþki Þekill 16. Öte yandan faiz oraný i3 gibiyüksek bir düzeye çýktýð yatýrým harcamalarý I3 gibi düþük bir düzeye inmektedir.

IS Eðrisinin Elde Ediliþi.259 .i2 i1 Y3 Y2 Y1 A Y3 Y2 Y1 3 2 1 45° (c) IS 1 2 3 B 2 Y3ad =C+I3+G+NX3 Toplam Hasýla (Y) Faiz oraný ( i ) Toplam Hasýla (Y) (d) Þekil: 16. .1.

yolaçmak-tadýr. i1 gibi düþük bir faiz oranýnda döviz kuru düþük deðerli olacak ve net ihracat NX1 gibi yüksek bir düzeyde gerçekleþecektir. . Öte yandan faiz oran i3 gibi yüksek bir düzeyde olduðu zaman.1'in (b) bölümünde gösterilmektedir. Faiz oranlarýve net ihracat arasýndaki negatif iliþkiyi kuran faktör nedir? Bu süreç nasýl iþlemektedir? IS Eðrisinin Elde Edilmesi ? Faiz oranlarý ve denge toplam hasýla için (kamu harcamalarý yukarýda ele aldýðýmýz yatýrým harcamalarý ve faiz oraný-net ihracat düzeyi arasýndaki iliþkiyi inceleyebilmek ve otonom tüketim harcamalarý sabitken) faiz oraný-planlanmýþ arasýndaki iliþkileri kullanabiliriz. En dü ük faiz oranýnda (i1) planlanmýþ yatýrým harcamalarý (I1) ve net ihracat (NX1) en yüksek düzeye ulaþmakta ve en yüksek toplam talep fonksiyonuna . Þekil 16.1'in (a) ve (b) bölümlerinde verilen planlanmýþ yatýrým harcamalarý ve net ihracata iliþkin üç farklý miktar. döviz kuru yükselecek ve net ihracat NX3 gibi daha düþük bir düzeyde gerçekleþecektir.Faiz Oranlarý ve Net Ýhracat Bilindiði gibi fiyatlar genel düzeyi sabitken. Þeklin d) bölümündeki 2 noktasý Y2 gibi daha düþük bir hasýla düzeyinin i2 gibi daha yüksek bir faiz oraný ile bileþimini göstermektedir. yurtiçi faiz oranlarýnýn yükselmesi yerli para biriminin deðer kazanmasý ile sonuçlanmaktadýr. Faiz oraný i2 düzeyine yükseldiði zaman lanlanmýþ yatýrým harcamalarý I2 'ye. Bu da yurt içinde üretilen mallarý yabancý mallara göre daha pahalý hale getireceði için ortaya çýkacak sonuç ihracatta bir azalmadýr. Buna göre faizoranlarý yükseldikçe yerli para birimi deðer kazanýr ve yerli mallar dahapahalý hale geleceði için ihracat azalýr. net ihracat NX2 'ye düþmekte ve denge hasýla düzeyi Y2 düzeyinegerilemektedir. (c) bölümündeki Keynesgil milli gelir denge þeklinY1ad de üç farklý toplam talep düzeyi ile gösterilmektedir. Faiz oranlarý ile net ihracat arasýnda ortaya çýkan bu negatif iliþki Þekil 16. Sonuçta ortaya çýkan denge hasýla düzeyi (Y1) ve buna karþýlýk gelen faiz oraný (i1) þeklin (d) bölümündeki 1 noktasý ile gösterilmektedir.

her bir faiz oraný düzeyinde mal piyasasýnda dengenin saðlanabilmesi için . Elde edilen bu üç noktanýn birleþtirilmesi ile elde edilen IS eðrisi toplam üretimin toplam talebe eþit olduðu denge hasýla düzeyi ve faiz oraný bileþimlerini göstermektedir.Þekli siz de çizerek 3 nolu noktanýn daha yüksek bir faiz oranýve daha düþük bir hasýla düzeyi (sýrasýyla i3ve Y3) gerektirdiðini gösteriniz. IS Eðrisi Neyi Ýfade Eder? ! IS eðrisi üretilen toplam mal miktarýnýn talep edilen toplam mal miktarýna eþit olduðu noktalarý göstermektedir. Eðrinin negatif eðimi. yüksek faiz oranýnýn düþük planlanmýþ yatýrým harcamasý ve net ihracata yol açarak düþük bir hasýla düzeyi ile sonuçlanmasýndan kaynaklanmaktadýr.260 . Bir diðer deyiþle IS eðrisi mal piyasasýnýn dengede olduðu noktalarý birleþtiren bir eðridir. IS eðrisi.

Keynes'in para piyasasý analizi temel olarak para talebi analizidir ve bildiðiniz gibi bu analiz Likidite tercihi olarak adlandýrýlmaktadýr. Bilindiði gibi para piyasasý denge þartý talep edilen para miktarýnýn arz edilen para miktarýna eþit olmasýdýr. Örneðin B noktasýndaki üretim düzeyi (Y1) IS eðrisi üzerinde yer alan denge üretim düzeyinden (Y2) daha büyüktür.toplam hasýla düzeyinin ne olmasý gerektiðini göstermektedir. Aksi taktirde S>I ise arz I>S ise talep fazlasý olur. IS eðrisi üzerindeki her nokta mal piyasasýdengesini ifade etmek! tedir. Ekonomi. örneðin A noktasýnda mevcut ? olan durum nedir? Bu dengesizliðin sonucunda ne gibi deðiþikliklerle ekonomi IS eðrisine doðru hareket eder? PARA PÝYASASINDA DENGE : LM EÐRÝSÝ Mal piyasasýndaki denge þartýndan yola çýkarak IS eðrisinin elde ediliþi gibi. Mal piyasasýnýn dengede kalabilmesi için (yani toplam hasýla toplam talep eþitliðinin sürdürülebilmesi için) toplam hasýlanýn da azalmasý gerekir. Faiz oranýnda meydana gelen bir artýþ planlanmýþ yatýrým harcamalarýnýve net ihracatý azaltarak toplam talebin düþmesine yol açar. Eðer bir faiz oraný düzeyinde I= S olursa yukarýda sözünü ettiðimiz dengeler saðlanabilir. yani tasarruf edilmiþ fonlarýn bulunmasý gerekir. Bu durumda I= S olacaktýr. tüketime gitmemiþ. faiz oranlarý ile negatif yönde iliþkilidir. LM Eðrisinin Elde Ediliþi . Ekonomi bu eðrinin üzerinde yer almayan bir noktada ise. mevcut dengesizliðin ne gibi sonuçlarýolacaðýnýdüþününüz. Planlanmýþ yatýrým harcamasýnýn gerçekleþebilmesi için ayný miktarda. IS eðrisinin solunda kalan bölgede. Daha önce ele alýndýðý gibi Likidite tercihi yaklaþýmýna göre para talebi gelir ile pozitif. LM eðrisi de para piyasasý denge þartýndan yola çýkýlarak elde edilir. Üretimdeki azalma ancak IS eðrisi üzerine gelindiðinde duracak ve böylece denge hasýla düzeyine ulaþýlmýþ olacaktýr. Aslýnda IS eðrisini sadece planlanmýþ yatýrýmla açýklamak yetersizdir. Ortaya çýkan bu arz fazlasý stoklarda planlanmamýþ bir artýþla sonuçlanacak ve bu da üretim düzeyinin IS eðrisi üzerindeki bir noktaya doðru azalmasýna neden olacaktýr. örneðin IS eðrisinin saðýnda kalan bölgedeki herhangi birnoktada ise aþýrý arz (arz fazlasý) var demektir.

2. talep ediM len para miktarý ile arz edilen para miktarýnýn eþit olmasý halinde saðlanmaktadýr. . Para talebi eðrisinin negatif eðiminin para talebi ile faiz oranýarasýndaki ters yönlü iliþkiyi yansýttýðýnýhatýrlayýnýz. Þekil 16.261 . þeklin (a) bölümünde para arzý düzeyinde sabit tutulmaktadýr.! Keynes'in analizinde faiz oranlarý para piyasasýndaki denge aracýlýðý ile belirlenmektedir. gelir düzeyi deðiþtiði zaman para piyasasý dengesinin bundan nasýl etkileneceðini göstermektedir. Hatýrlanacaðý gibi para piyasasý dengesi. LM eðrisi para arzýnýn sabit kaldýðý varsayýmý altýnda elde edildiði için. Toplam gelir (hasýla) deðiþtiði zaman ekonomideki iþlem hacmi ve buna baðlý olarak para talebi deðiþeceði için her gelir düzeyinde ayrý bir para talebi eðrisi söz konusu olmaktadýr.

Benzer þekilde daha yüksek bir gelir düzeyi (Y3 gibi) daha yüksek birdenge faiz oranýnýn (i gibi) ortaya çýkmasýna neden olmaktadýr. faiz oranýnýn i1 olarak belirlendiði 1 noktasýnda saðlanmaktadýr. þeklin (a) bölümündeki denge noktalarý olan 1. Düþük bir faiz elde para tutmanýn fýrsat maliyetinin düþük ve dolayýsýylatalep edilen para ek olduðunu ifade ettiði için para talebi eðrisi negatif bir eðime sahiptir. Para talebi eðrisin bu kaymanýn nedeni yüksek bir gelir düzeyinin daha fazla para talebine yol açmasýdýr. Faiz Faiz oraný ( i ) i3 i2 i1 oraný ( i ) 3 2 1 i3 i2 i 3 2 1Reel Ms Md(Y )3Md(Y )2 A B LM Þekil: 16. Toplam hasýla Y2 gibidaha yüksek bir düzey laþtýðýnda para talebi eðrisi saða doðru kayarakMd (Y2) konumuna gelir. LM Eðrisinin Elde Ediliþi.2 ve 3 noktalarýna karþýlýk gelmektedir.2 ve 3 noktalarý. (b) bölümünde yer alan 1. Bu noktalarý birleþtiren eðri LM eðrisi olarak adlandýrýlmakta . Para piyasasýnda denge.2'nin (b) bölümünde farklý gelir düzeylerine karþýlýk gelendenge faiz oranlarý gösterilmektedir.2. Toplam Y1 Y2 Y3 hasýla (Y) para miktarý (a) (b) Þekil 16.? Toplam hasýla Y1 olduðu zaman para talebi eðrisi Md (Y1) olmaktadýr. Ortaya çýkan bu yeni durumda para piyasasý dengesi i2 gibi daha yüksek birfaiz oranýnýn ortaya çýkmasýna neden olan 2 noktasýnda saðla adýr.

Eðer ekonomi LM eðrisinin solunda yer alanbölgedeki herhangi bir noktada ise para arzý fazlasý söz konusu olmaktadýr.ve bu eðri para piyasasýný dengeye getiren faiz oraný ve gelir bileþimlerini göstermektedir. Ekonominin IS eðrisi ile temsil edilen denge noktalarýna yönelme eðiliminde olmasý gibi.262 . Yüksek bir gelir düzeyi para talebini artýracaðý ve reel para arzýnda bir artýþ olmadýðý için denge faiz oranýný yükselteceði için LM eðrisi pozitif eðime sahiptir. ekonomi LM eðrisi ile temsil edilen denge noktalarýna da yönelme eðilimindedir. LM Eðrisi Neyi Ýfade Eder? LM eðrisi para piyasasýnýn dengede olduðu noktalarý gösteren bir eðridir. Örneðin A noktasýnda faiz oraný i3 ve toplam hasýla Y1 düzeyindedir. LM eðrisi üzerinde yer alan her noktada. para arzý para talebine eþittir ve dolayýsýyla para piyasasý dengededir. . faiz oraný LM eðrisi üzerinde bir noktaya gelinceye dek düþecektir. LM eðrisi nedir? Bu eðrinin pozitif eðime sahip olmasýnýn nedenini açýklayýnýz. Böylece tahvilin fiyatý yükselirken faiz oraný düþecektir. Halk elinde bulunan fazla para miktarýndan kurtulmak için tahvil satýn alacaktýr. Buna göre faiz oraný denge düzeyinden yüksektir ve halkýn elinde arzuladýðýndan daha fazla para bulunmaktadýr. Para arzý fazlasý bulunduðu sürece.

Bu noktada toplam arz toplam talebe (IS) ve talep edilen para miktarý arz edilen para miktarýna (LM) eþittir. bu amaçla çizilmiþtir. Bu mekanizmanýn nasýl çalýþtýðýný görebilmek için ekonominin A noktasýnda bulunmasý durumunda ne olacaðýný ele alalým.3. Mal piyasasýnýn ve para piyasasýnýn eþanlý olarak dengeye geldikleri tek nokta IS ve LM eðrilerinin kesiþtiði E noktasýdýr.LM YAKLAÞIMI ? Þu ana kadar IS ve LM eðrilerini elde ettik. Þimdi hem toplam hasýlanýn hem de faiz oranýnýn belirlenmesine olanak tanýyan bir model geliþtirebilmek için bu eðrileri ayný þekil üzerinde gösterebiliriz. IS-LM Eðrisinin Elde Ediliþi.? LM eðrisinin saðýnda kalan bölgede. Faiz oraný ( i ) B E D Y* A C LM i* IS Toplamhasýla (Y) Þekil: 16. 3. L= M eþitliði . A noktasý I= S eþitliðini saðladýðý için mal piyasasý dengede olduðu halde. Þekil 16. Þekildeki herhangi bir diðer noktada en azýndan bu denge þartlarýndan birisi gerçekleþmemektedir. Bu durumda piyasa güçleri ekonomiyi genel dengeye doðru (E noktasý) çekecektir. örneðin B noktasýnda mevcut olan durum nedir? Bu dengesizliðin sonucunda ne gibi deðiþikliklerle ekonomi LM eðrisine doðru hareket eder? GELÝR VE FAÝZ ORANININ BELÝRLENMESÝ : IS .

Tahvil fiyatlarýnda ortaya çýkan artýþ faiz oranýnýn düþmesine neden olurken. Böylece ekonomi IS eðrisi üzerinde aþaðýya doðru harekete geçer. Halkýn elinde.263 .saðlanmadýðý için para piyasasý açýsýndan faiz oraný denge düzeyininüzerindedir. B noktasýnda arz ve talep edilen para miktarlarý eþit olmasýna karþýn üretim miktarý denge düzeyinin üzerindedir ve dolayýsýyla toplam arz. tutmak istediðinden daha fazla para bulunduðu için tahvil satýn alarak bu fazlalýktan kurtulmaya çalýþacaktýr. Mal piyasasýdengede iken para piyasasýnda talep açýðý(veya arzfazlasý) söz konusu ise ekono genel denge noktasýna yönelmesisüreci nasýl iþlemektedir? Þekil 16. Bu durumda iþletmeler ürettikleri mallarýn tamamýný satamamakta ve stoklarda planlanmamýþ bir artýþ or . Bu süreç faiz oraný i* düzeyine düþene ve toplam hasýla Y* düzeyine yükselene dek devam eder. bu durum planlanmýþ yatýrým harcamalarýnýn ve net ihracatýn. Birdiðer deyiþle söz konusu s nomi genel dengenin saðlandýðý E noktasýna ulaþýncaya kadar devam edecektir.3'deki B noktasýnda olduðu gibi. ekonomi LM eðrisi üzerinde bulunmasýna karþýn IS eðrisi üzerinde deðilse E noktasýna dönme eðilimi söz konusu olacaktýr. toplam talepten fazladýr. dolayýsýyla toplam hasýlanýn artmasýna yol açacaktýr. Bu nedenle talep edilen para miktarý arz edilen para miktarýndan düþüktür.

Buna göre ekonomi. para talebinin azalacaðý ve faiz oranýnýn düþeceði anlamýna gelmektedir. IS ve LM eðrilerinin yer deðiþtirmesini saðlayarak bu gerçekleþtirilebilir. Otonom Tüketim Harcamalarýndaki Deðiþmeler ! Otonom tüketim harcamalarýndaki bir artýþ. Aþaðýda bu konularý ele alacaðýz. Üretimdeki (yani gelirdeki) budüþüþ. Her ne kadar ekonominin Y* gibi bir toplam hasýla düzeyine doðru yönelme eðiliminde olduðunu göstermiþ olsak da. Böylece fiyatlar genel düzeyi sabit olduðu zaman hem toplam hasýlanýn hem de faiz oranlarýnýn nasýl belirlendiðini inceleyen IS-LM modelinitamamlamýþ olduk. ISLManalizine göre ara ve maliye politikalarý aracýlýðý ile. Ekonominin IS ve LM eðrilerinin kesiþtiði denge noktasýna (E noktasý) doðru yönelme eðiliminin nedenini anlayýp anlamadýðýnýzýtest etmek içinþekildeki C ve D noktalarýnda bulunulmasýhalinde E noktasýna doðru yönelmenin nedenlerini açýklamaya çalýþýnýz.! ! taya çýkmaktadýr. denge noktasýný ifade eden E noktasýna gelinceye kadar LM eðrisi üzerinde aþaðýya doðru hareket edecektir. IS EÐRÝSÝNÝN YER DEÐÝÞTÝRMESÝNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER IS eðrisinin elde ediliþini incelerken IS eðrisinin mal ve hizmetler piyasasýnda denge noktalarýný ifade eden bir eðri olduðunu görmüþtük. Otonom faktörlerde (gelirdüzeyinden baðýmsýz olan fakt faiz oraný ile iliþkisi olmayan bir deðiþiklik gerçekleþtiði zaman IS eðrisi yer deðiþtirir. Bu kaymanýn nasýl ortaya çýktýðýný görebilmek için Þekil 16. Ýþsizlik çok yüksek bir düzeyde ise iktisat politikasý kararlarýný alanlar iþsizliði azaltmak için toplam üretimi artýrmak isteyebilirler. Faiz oranýnda meydanagelen deðiþiklik. Bir diðer deyiþle IS eðrisi. Keynesygil milli gelir dengesi analizinde toplam talep eðrisinin yerdeðiþtirmesine ned en olan otonom faktörleri ve çarpan mekanizmasýnýn iþleyiþini hatýrlayýnýz. Bu faktörler aþaðýda kýsaca ele alýnacaktýr. Þeklin (a) bölümüne göre Yad . Toplam talep fonksiyonunda kaymaya neden olan otonom faktörlerde meydana gelecekdeðiþiklikler IS eðrisinin de yer d eðiþtirmesine neden olur. toplam talebi yukarýyadoðru ve IS eðrisini saða aydýrýr. Bu da üretimde kýsýntýya gidilmesine ve dolayýsýylaüretim miktarýnýn azal ur.4'ü kullanabiliriz. bu üretim düzeyinde ekonominin tam istihdamda olduðunu varsaymak için bir neden yoktur. toplam talebin toplam arza eþit olduðu toplam hasýla ve faiz oraný bileþimlerini gösteren bir eðri idi. IS eðr e hareketi gerektirir.

Otonom tüketim harcamalarýndaki artýþ.ekonomi baþlangýçta 2 toplam talep fanksiyonunun 45° doðrusunu kestiði 1 noktasý ile gösterilen Y1 üretim düzeyinde dengededir. Faiz oraný i1 olduðu zaman. Bu dengeüretim düzeyi ile uyumlu olan faiz oraný i1 faiz oranýdýr ve ekonomi IS1 eðrisi üzerinde yeralan 1 noktasý ile de mal piyasasý dengesini saðlamaktadýr (bkz (b) bölümü). . Bu durumda otonom tüketim harcamalarý artacaktýr.264 . toplam talep fonksiyonunu yukarýya doðru ad Y1 kaydýrarak konumuna getirecek ve denge üretim düzeyi Y2'ye yükselecektir. üretim düzeyindeki bu artýþþeklin (b) bölümünde 1 noktasýnda 2 noktasýna geçilmesine neden olacaktýr. Böyle bir ortamda tüketicilerin ekonominin geleceði hakkýnda daha iyimser olmalarýna yol açan bir geliþme olduðunu varsayalým.

Yatýrým Harcamalarýndaki Faiz Oranlarý ile Ýliþkili OlmayanDeðiþmeler Faiz oraný deðiþikliklerinin planlanmýþ yatýrým harcamalarý ve dolayýsýyla denge gelir düzeyi üzerinde etkili olduðunu daha önceki dersleri . Faiz oraný sabitken. IS eðrisini saða doðru kaydýrarak IS1 konumundan IS2 konumuna getirir. Bu nedenleotonom tüketim harcamala rýndaki artýþ. Otonom tüketim harcamalarýnda meydana gelecek bir artýþdenge ? gelir düzeyini nasýl etkilemektedir? Bu etkinin IS eðrisini saða kaydýrabilmesi için gerekliþart nedir? Otonom tüketim harcamalarýnda meydana gelecek bir azalmanýn! denge gelir düzeyi ve IS eðri sinin konumu üzerinde yaratacaðýetkiyiþekil çizerek açýklamaya çalýþýnýz. otonom tüketim harcamalarýndaki azalma toplam talep fonksiyonunu aþaðýya doðru kaydýrarak denge gelir düzeyininin azalmasýna ve IS eðrisinin sola doðru kaymasýna neden olur. Otonom tüketim harcamalarýndaki bir düþme yukarýdaki analizi tersine çevirir.265 .4. IS Eðrisinin Yer Deðiþtirmesi. Toplam i1 Y1 Y2Y1 Y21 245° (a) 1 2 IS2IS1 talep ad (Y ) Y ad 2 Y1ad Toplam Hasýla (Y) Faiz oraný ( i ) ToplamHasýla (Y) (b) Þekil: 16.Ayný analiz IS1 eðrisi üzerindeki her nokta için geçerlidir.

.

kamu harcamalarýndaki deðiþmenin toplam talep üzerindeki etkisinden daha küçüktür. Otonom Net Ýhracattaki Deðiþmeler Planlanmýþ yatýrým harcamalarýnda olduðu gibi. Buna göre vergilerdeki bir azalma denge gelir düzeyini artýrýr ve IS eðrisini saða doðru kaydýrýr. Buna göre vergilerdeki deðiþme. vergilerdeki deðiþmenin toplam talep üzerindeki etkisi. toplam talep fonksiyonunun aþaðýya kaymasýna. IS eðrisi üzerinde hareket edilmesini gerektirir. Vergilerdeki bir artýþ toplam talep fonksiyonunu aþaðýya doðru çekecek ve her bir faiz oraný düzeyindeki toplam gelir düzeyini azaltacaktýr. Ancak Ýktisadi Analiz derslerinizden hatýrlayacaðýnýz gibi. faiz oraný sabitken. faiz oraný sabitken. Böyle bi herfaiz oraný düzeyinde denge gelir düzeyi artacak ve þeklin (b) bölümündegösterildiði gibi IS eðrisi sað acaktýr. Otonom yatýrým harcamalarýndaki bir deðiþiklik IS eðrisinin konumunu nasýl etkilemektedir? Bu etkinin ortaya çýkýþýnýanlatýnýz. Buna göre vergilerdeki artýþ IS eðrisini sola doðru kaydýrýr. denge gelir düzeyinin azalmasýna ve IS eðrisinin sola doðru kaymasýna neden olur. 4'ün (a) bölümündetoplam talep fonksiyonu yukarýya doðru kaydýrýr. Yani böyle bir durumda IS eðrisi yer deðiþtirmez. IS eðrisinin daha küçük bir miktarda yer deðiþtirmesine neden olur. Faiz oranlarýnýn dýþýndaki bir nedenle planlanmýþ yatýrým harcamalarýnda meydanagelecek bir artýþ (örneðin yatýrýmcýlarýn ekonomik gidiþat so kârlýlýðýndan daha emin olmalarý gibi) Þekil 16. Öte yandan yatýrýmlarýn kârlýlýðý hakkýnda kötümserlik doðmasý nedeniyle yatýrým harcamalarýnda görülecek azalma. faiz oranýndaki deðiþmelere baðlý olarak ortaya çýkan net ihracat deðiþiklikleri IS eðrisinin kaymasýný deðil. Bu durumda denge gelir düzeyi yükselir ve IS eðrisi saða kayar. Faiz oranlarýndaki deðiþiklik sonucu yatýrým harcamalarýndaki bir deðiþme sadece IS eðrisi üzerinde hareket edilmesine neden olur. Kamu harcamalarýndaki bir azalma ise denge gelir düzeyini düþürürken IS eðrisinin sola doðru kaymasýna yol açar.mizden biliyoruz. ayný miktar kamu harcamasý deðiþikliði ile karþýlaþtýrýldýðýnda. Faiz oranýnýn dýþýndaki bir nedenle otonom net ihracatta meydana gelen bir artýþ . Vergilerdeki Deðiþmeler Vergilerde meydana gelecek bir azalma her gelir düzeyindeki tüketimharcamalarýný artýrarak toplam talep fonksiyonunu yukarýya doðru kaydýrýr. Kamu Harcamalarýndaki Deðiþmeler ? Kamu harcamalarýnda meydana gelecek bir artýþ. toplam talep fonksiyonunun yukarýya kaymasýna neden olur.

.toplam talep fonksiyonunu yukarýya kaydýrýrken IS eðrisinin de saða doðru kaymasýna yol açar. Aksine otonom net ihracattaki bir azalma IS eðrisini sola kaydýracaktýr. IS eðrisinin yer deðiþtirmesine neden olan faktörler nelerdir? Bu faktörlerin her birinde görülecek deðiþkliðin (artma ve azalma yönünde) denge gelir düzeyi ve IS eðrisinin konumu üzerine etkilerini ayrýayrýbelirtiniz.266 ? .

(M) Þekil: 16. Bir baþka deyiþle. Buna göre. Para miktarýndaki bu art þpara arzý eðrisini konumu Ms 2 na kaydýrýr ve gelir Y1 düzeyinde sabitken denge faiz oraný i2 düzeyine düþer.5. 5'de para piyasasýna iliþkin arz ve talep eðrilerinin yer aldýðý (a) bölümü. para arzý eð Ms ve para talebi eðrisinin (Md) 1 kesiþtikleri 1 noktasýnda denge faiz oranýnýn i1 olarak belirlendiðini göstermektedir. Para Arzýndaki Deðiþmeler ? Þekil 16. LM eðrisi talep edilen para miktarý ile arz edilen para miktarýnýn eþit olduðu gelir ve faiz oraný bileþimlerini ifade etmektedir. merkez bankasýnýn açýk piyasada alým yaparak para arzýný arttýrdýðýný kabul edelim. merkez bankasý açýk piyasada satýþ . Bu tür bir denge durumunda. Denge faiz oranýndaki bu düþme þeklin (b) bölümünde 1 noktasýndan 2 noktasýna geçilmesi ile gösterilmektedir. Md para talebinin gerçekleþmesine neden olan Y1 gelir düzeyi ve i1 denge faiz oraný þeklin (b) bölümünde yer alan LM1 eðrisi üzerindeki 1 noktasýný ifade etmektedir. Ayný analiz LM1 eðrisi üzerindeki her nokta için geçerlidir.LM EÐRÝSÝNÝN YER DEÐÝÞTÝRMESÝNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER Bilindiði gibi LM eðrisi para piyasasýndaki denge noktalarýný gösterenbir eðridir. belirli bir gelir düzeyinde. Para Arzýndaki Artýþ Sonucu LM Eðrisinin Yer Deðiþtirmesi. Para arzýnýn artmasýdenge faiz oranýve LM eðrisinin konumu üzerinde nasýl etkili olmaktadýr? Para arzýazalmýþolsaydýbu sürecin nasýl deðiþeceðini düþününüz. Yukarýdaki durumun aksine. para arzý arttýðý zaman denge faiz oranýnýn düþeceðini ve LM eðrisinin saða doðru kayarak LM2 konumuna geleceðini söyleyebiliriz. LM eðrisinin yer deðiþtirmesine neden olan iki faktör söz konusudur: para arzý deðiþiklikleri ve para talebindeki otonom deðiþmeler.

yaparak para arzýný azaltýrsa LM eðrisi sola doðru kayacaktýr.267 . Faiz oraný ( i ) Faiz oraný ( i ) i1 i2 2 i1 i2 1 Y1 Toplam hasýla (Y) Para miktarýMd(Y )1LM 1 M1 M 2 Ms Ms 1 2 2 1 LM 2 .

denge faiz oraný i2 düzeyine yükselecektir. Görüldüðü gibi oluþan yeni denge noktasý LM1 eðrisinin sola doðru kayarak LM2 konumuna gelmesini gerektirmektedir. gelir ve faiz oraný düzeyinde para talebinin artmasý ile sonuçlanýr. para talebindeki otonom birazalma LM eðr isini saða doðru kaydýracaktýr. çýkan bir finansal panik nedeniyle halkýn herbir faiz oraný ve gelir düzeyinde daha fazla para talep etmeye baþladýðýný varsayalým. Örneðin tahvillerin getirisindeki deðiþkenliðin artmasý. Bu durumda 1 Md 1 Md eðrisi saða doðru kayarak konumuna gelecek ve gelir düzeyi sabit 2 ken. Faiz oraný ( i ) Faiz oraný ( i ) i2 . Þimdi böyle bir durumda.6'da para piyasasýna iliþkin arz ve talep eðrilerinin yer aldýðý (a) bölümü. Bunun aksine. Bu da belirli bir fiyat. Para talebindeki otonom deðiþmeler denge faiz oranýnýve LM eðri ? sinin konumunu nasýl etkiler? Para talebindeki otonom bir azalmanýn etkisiniþekil yardýmýile izah ediniz. gelir ve faiz oraný deðiþikliklerinin dýþýnda diðer bazý nedenlere baðlý olarak da para talebinde otonom deðiþmeler görülebilir. para arzý eðrisi (Ms) ve para talebi eðrisinin Md kesiþtikleri 1 noktasýnda denge faiz oranýnýn i1 olarak belirlendiðini göstermektedir.Para Talebindeki Otonom Deðiþmeler Fiyatlar. Bu denge faiz oraný ve gelir düzeyi LM1 eðrisi üzerindeki 1 noktasýný elde etmemize olanak tanýmaktadýr. tahvilleri paraya göre dahariskli hale ge tirebilir. ? "Para talebindeki otonom deðiþme" olgusundan ne anlamamýz gerekir? Þekil16.

6. Para Politikasýndaki Deðiþmenin Etkileri Para arzýndaki bir artýþ karþýsýnda üretim ve faiz oranýnda gözlenecekdeðiþmeyi. DENGE FAÝZ ORANI VE GELÝR DÜZEYÝNDEKÝ DEÐÝÞMELER Para ve maliye politikasýndaki deðiþiklikler karþýsýnda denge gelir vefaiz oranýnýn bundan tkilendiðini incelemek amacýyla yukarýda öðrendiðimiz bilgileri kullanabiliriz. Sonuçta ortaya çýkan üretim düzeyi . Þekil 16. Para Talebindeki Otonom Deðiþme Sonucu LM Eðrisinin Yer Deðiþtirmesi.268 .7 yardýmýyla inceleyebilir em mal piyasasý hem de para piyasasý açýsýndan ekonomi IS1 ve LM1 eðrilerinin kesiþtiði 1 noktasýnda dengededir.i1 2 i2 i1 2 Y1 Toplam hasýla (Y) Para miktarý (M) Md(Y )1LM M Ms 1 2 LM 1 Md(Y )12 1 Þekil: 16.

? ! Para arzýndaki artýþ sonucunda LM1 eðrisi saða doðru kayarak LM2 konumuna gelir. Para arzýndaki artýþ sonucunda faiz oraný i2 düzeyine düþer ve toplam üretim Y2 düzeyine yükselir. Acaba merkez bankasýnýn para politikasýnda yapacaðýbu deðiþiklik istenen sonucu yaratýr mý? Faiz oraný ( i ) i1 i2 2 Y1 Y2 Toplam hasýla (Y) LM1 LM21 IS1 Þekil: 16. Bunun nedeni hem üretimdeki artþýn. Faiz oranýndaki düþme yatýrým harcamalarýnýn ve net ihracatýn artmasýna neden olur. .para arzý eþitliði saðlanýncaya kadar sürmesidir. nin Y1 olduðunu ve ekonominin bu üretim düzeyinde %20 gibi yüksekbir iþsizlik oraný ile karþý karþýya kaldýðýný varsayalým. Buna göre merkez bankasýnýn izlediði politika arzulanan sonucu yaratmýþtýr. Para arzýnda meydana gelecek bir azalma ise yukarýdaki süreci tersine . yani üretimin yükselmesineyol açar. Ekonomi 1 noktasýnda iken para arzýnda gerçekleþtirilen artýþ. hem de faiz oranýndaki düþüþün para talebini artýrmasý ve bu artýþýn para talebi . Para arzýndaki artýþýn denge faiz oranýve gelir üzerindeki etkisinedir? Bu etkinin nasýl or a çýktýðýnýaçýklayabilir misiniz? Para politikasýnda yukarýda sözü edilen deðiþiklik sonucunda üretimin neden arttýðýný ve faiz oranýnýn neden düþtüðünü daha iyi anlayabilmekiçin ekonomi 1 noktasýndan 2 noktasýn ler olduðunu düþünelim.7. Bu durumda para ve mal piyasalarýndaki eþ anlý dengenoktasý 2'ye kayar (IS1 ve LM2 eðrilerinin kesiþme noktasý). Bunlar da toplam talebi artýrýrken gelirin. Böyle bir durumdamerkez bankasýnýn para arzýný artýrarak üretimi artýrmaya ve dolayýsýylaiþsizliði düþürmeye karar verdiðini kabul edelim.. Üretim artarken iþsizlik azalma sürecine girmiþtir. para arzý fazlasý yaratýr ve faiz oranýnýn düþmesi ile sonuçlanýr. Para arzýnda ortaya çýkan arz fazlasý ekonomi 2 noktasýna ulaþtýðýnda ortadan kalkar. Para Politikasý Deðiþimi.

269 . Yani LM eðrisi sola doðru kayacak ve faiz oraný yükselirken üretim azalacaktýr. Yani para arzý arttýðý zaman toplam hasýla artar. . Bu nedenle üretim miktarý (gelir düzeyi) ile para arzý arasýnda pozitif bir iliþki vardýr. Para arzýndaki azalmanýn üretim miktarýve faiz oranýüzerinde yaratacaðýetkiyiþekil yardýmýyla ortaya koyarak para arzý-üretim miktarý arasýndaki pozitif iliþkiyi gösteriniz. para arzý azaldýðý zaman ise azalýr.çevirecektir.

Geniþlemeci maliye politikasýnýn faiz oranýüzerindeki etkisi ile geniþlemeci para politikasýnýn faiz oranýüzerindeki etkisinin farklýolduðuna dikkat ediniz. Böylece faiz oraný yükselirkenüretim artmakta ve dolayýsýyla iþsizlik azalmaktadýr. Þekil 16. Kamu harcamalarýndaki bir artýþ veya vergilerdeki bir düþüþ IS1 eðrisinin saða doðru kayrak IS2 konumuna gelmesine ve mal piyasasý ile parapiyasasýndaki eþanlý dengenin 2 noktasýnda (IS2 ve LM1 eðrilerinin kesiþme noktasý) saðlanmasýna neden olur. Faiz oranlarýnýn yükselmesi . Geniþlemeci Maliye Politikasý.8. vergilerdeki azalma harcanabilir geliri artýrýr ve bunun tüketim harcamalarýnda neden olduðu artýþ aracýlýðý ile toplam talebi yükseltir. Geniþlemeci bir maliye politikasýnýn izlenmesi durumunda faiz oranýartarken. Faiz oraný ( i ) i2 i1 Toplam hasýla (Y) Þekil: 16.8. Görüldüðü gibi her iki durumda da toplam talep artmaktadýr. Talepteki bu artýþ üretimin artmasýna neden olmaktadýr. geniþlemeci bir para politikasýnýn izlenmesi durumunda faiz oranýdüþmektedir. Kamu harcamalarýndaki artýþ toplam talebi doðrudan artýrýrken. geniþlemeci bir maliye politikasý (kamu harcamalarýnýn artmasý veya vergilerin azaltýlmasý) karþýsýnda faiz oraný ve üretimde meydana gelecek deðiþmeleri göstermektedir. Artan gelir sonucu para talebi artarken para piyasasýnda bir talep fazlasý ortaya çýkar ve bu da faiz oranýnýn yükselmesine neden olur. Böyle bir durumda devlet kamu harcamalarý ve vergiler aracýlýðý ile iþsizliði düþürmeyi baþarabilir mi? Þimdi bu soruya cevap bulmaya çalýþalým.Maliye Politikasýndaki Deðiþmenin Etkileri ! Yukarýda incelenen þekilde olduðu gibi. ekonomiyi 1noktasýndan 2 nokta sýna doðru çekerken gerçekleþen bir dizi deðiþiklik sonrasýnda üretim artmaktadýr. Kamu harcamalarýndaki artma veya vergilerdeki azalma. ekonomi 1 noktasýnda %20 iþsizlik oraný ile karþý karþýya kalmýþken merkez bankasýnýn para arzýný arttýrmak istemediðini varsayalým.

bu da IS eðrisinin sola doðru kaymasýna neden olarak. . üretim miktarý ve faiz oraný kamu harcamalarý ile pozitif.270 2 1LM1 IS1 IS2 Y1 Y2 . gelir ve faiz oranýnýn düþmesi ile sonuçlanýr. Buna göredaraltýcýbir maliye politikasý toplam talebin azalmasýna. Sonuç olarak.ile birlikte 2 noktasýna gelindiðinde para talebi fazlasý ortadan kalkmaktadýr. vergilerle negatif yönde iliþkilidir. Daraltýcý bir maliye politikasý (kamu harcamalarýndaki azalma veyavergilerdeki artma) yukarýda açýklanan süreci tersine çev rir.

PARA VE MALÝYE POLÝTÝKALARININ ETKÝNLÝÐÝ Para ve maliye politikasýnda gerçekleþtirilecek bir deðiþikliðin yaratacaðý etkiler konusunda yukarýda yaptýðýmýz açýklamalar. Çok yüksek bir iþsizlikle karþý karþýya kalýnmasý halinde. para arzý mý yükseltilmeli. Söz konusuözel durumda. ancak yukarýda geliþtirilen IS-LM modeli belirli bazý þartlar altýnda hangi politikalarýn daha etkin olduðuna karar vermede iktisat politikasý kararlarýný alanlara yardýmcý olabilir. Eðer fa z oraný. Para politikasýnýn maliye politikasýna göre ne zaman daha etkin olduðunu görebilmekiçin IS-LM modelindeki özel bir durumu incelememiz gerekir. Þekil 16. Para talebi faiz oranýndaki deðiþmelerden etkilenmiyorsa LM eðrisinin konumu daha önce ele aldýklarýmýzdan farklý olacaktýr. Para Politikasýna Karþý Maliye Politikasý : Tam Dýþlama Durumu Þu ana kadar ele aldýðýmýz IS-LM modeli para ve maliye politikalarýnýn her ikisinin de toplam hasýlayý etkilediðini göstermektedir.9'un (a) bölümündeki 1 noktasý LM eðrisi üzerinde yer aldýðý için talep edilen paramiktarýnýn arz edilen miktara eþit olduðunu ifade etmektedir. kamu harcamalarý mý artýrýlmalý. karar alýcýlar bu politikalardan hangisini izleyeceklerine nasýl karar verebilirler? Vergiler mi düþürülmeli. örneðin para arzýnýn artýrýlmasýna karar verilmiþse artýþ miktarý ne olacaktýr? Þüphesiz tüm bu sorulara cevap vermek oldukça güçtür. yoksa bunlarýn hepsi mi uygulanmalýdýr? Öte yandan. Bu durumda para arzý-para talebi eþitliðinin devam edebilmesi için gelir düzeyinin de deðiþmeksizin Y1'de kalmasý . örneðin i2 düzeyine yükselirse talep edilen para miktarý bundan etkilenmeyecektir. devletin izleyeceði politikalarla ekonomiyi kolayca durgunluktan çýkarabileceðini göstermektedir.? Maliye politikasýnda meydana gelecek deðiþikliklerin üretim düzeyive faiz oranýüzerindeki e si nedir? Daraltýcýbir maliye politikasýnýn yaratacaðýetkileriþekil çizerek açýklamaya çalýþýnýz. para talebi faiz oranýndan etk ilenmemekte (yani para talebi faiz oraný karþýsýnda inelastik olmakta) ve böylece para politikasý üretim miktarýüzerinde etkili olurken maliye politikasý etkili olamamaktadýr.

9'un (a) bölümü geniþlemeci bir maliye politikasýnýn izlenmesi (kamuharcamalarýnda artma ya vergilerde azalma) durumunda ne olacaðýný göstermektedir. Bu da LM eðrisinin yatay eksene dik olmasý demektir.9'daki LM eðrileri bu nedenle yatay eksene dik olarak çizilmiþtir. Þekilden görüldüðü gibi geniþlemeci maliye politikasý üretim düzeyi üzerinde hiç biretkiye sahip olamamaktadýr. para piyasasý dengesi ayný üretim düzeyinde gerçekleþecektir. Buna göre faiz oraný hangi düzeyde olursa olsun. ? . Ýþte Þekil 16.gerekir(2 noktasý). LM eðrisinin yatay eksene dik olarak çizilmesi ne ifade etmektedir? Ekonominin yüksek bir iþsizlik oraný ile karþý karþýya bulnuduðunu ve devletin geniþlemeci maliye politikasý veya geniþlemeci para politikasý izleyerek bu iþsizliði ortadan kaldýrmaya çalýþtýðýný varsayalým. Geniþlemeci maliye politikasý önlemleri IS eðrisini saða doðru kaydýrarak IS1 konumundan IS2 konumuna getirir. Þekil 16.271 . Ekonomi 1 noktasýndan 2 noktasýna ekte ve üretim düzeyi deðiþmeksizin Y1 düzeyinde kalmaktadýr.

. ? Daha önceki açýklamalarýmýzda geniþlemeci maliye politikasýnýn toplam talebi ve dolayýsýyla üretimi arttýrdýðýnýgörmüþtük. Böylece. yüksek iþsizliði ortadan kaldýrmak için merkez . Geniþlemeci maliye politikasýnýn üretimi artýrýcý bir etkiye sahip olmadýðý bu durum genellikle tam dýþlama durumu olarak adlandýrýlmaktadýr.9'un (b) bölümü. Para Politikasý Karþýsýnda Maliye Politikasý. Þekil 16.. geniþlemeci maliye politikasý sonucu artan harcamalar.Þekil 9'un (a) bölümünde ortaya çýkan durumun sebebi sizce ne olabilir? Bu sorunun cevabý LM eðrisinin yatay eksene dik olmasýdýr. IS eðrisindeki saða doðru kayma faiz oranlarýný i2 düzeyine yükseltmektedir. Bu iki unsurdaki toplam azalma geniþlemeci maliye politikasý çerçevesinde gerçekleþtirilen kamu harcamasý artýþýna tam olarak eþit olmaktadýr.9. Faiz oranlarýnýn yükselmesi yatýrým harcamalarýný ve net ihracatý azaltmaktadýr. Dýþlama etkisi nedir? Tam dýþlama durumunda kamu harcamalarýndaki artýþýn üretim üzerindeki etkisi nedir? Bu etki nasýl ortaya çýkar? Faiz oran1i2 21 Y1LM1 IS1IS2ý ( i ) i Toplam hasýla (Y) (a) Faiz oraný ( i ) i1 i2 2 1 Y1 Y2 Toplam hasýla (Y) LM1 LM2 IS1 (b) Þekil: 16. faiz oranýndaki artýþ sonucu azalan yatýrým harcamalarý ve net ihracat tarafýndan dýþlanmýþtýr.

Bu durumda LM1 eðrisi saða doðru kayarak LM2 konumuna gelecektir.bankasýnýn geniþlemeci bir para politikasý izlemesi (para arzýný artýrmasý) durumunu göstermektedir. Çünkü artan para arzý karþýsýnda para talebinin buna eþit olabilmesi için herbir faiz oraný düzeyinde gelirin art .272 .

Yukarýdaki açýklamalara göre. paratalebinin faiz esneklið i ne kadar yüksek olursa maliye politikasýnýn etkinlið inin de o ölçüde yüksek olacað ýný söyleyebiliriz. Görüldüð ü gibi para talebinin faiz oraný deð iþ ikliklerinden etkilenmemesi durumunda geniþ lemeci para politikasý üretim düzeyi üzerinde etkili olabilmektedir. bir dið er deyiþ le Keynesyen Likitide tuzað ý durumunda (LM eð risinin yatay eksene paralel olmasý durumu) para politikasý hiçbir etkinlið e sahip olamazlken maliye politikasý etkili olacaktýr.! ! masý gerekir. UZUN DÖNEMDE IS-LM MODEL Ý ? Þ . Buradan daha genel bir sonuca ulaþmak mümkündür:Para talebinin faiz esnekliði ne kadar düþük olursa para politikasýmaliye politikasýna göre o ölçüde etkili olacaktýr. Bu nedenle konu iktisatçýlar tarafýndan yoð un þ ekilde incelenmiþ ve incelenmektedir. Yukarýda ifade ettið imiz bu sonucu biraz daha farklý yorumlarsak. Yapýlan bu açýklamalara göre. para talebi faiz oranýdeðþikliklerinden etkilenmiyorsa (yani para talebi faiz oranlarýkarþýsýnda inelastik ise) para politikasýetkin olurken maliye politikasýnýn hiçbir etkinliði söz konusu olmamaktadýr. Sonuçta üretim düzeyi Y1'den Y2'ye yükselir ve ekonomi1 noktasýndan 2 noktasýna ge . Nitekim para talebininfaiz esneklið i sonsuz olduð u zaman. Para talebinin faiz esnekliði ile para ve maliye politikasýnýn etkinliði arasýnda nasýl bir iliþki vardýr? Açýklayýnýz. ekonomik faaliyetleri etkilemek açýsýndan para ve maliye politikalarýndan hangisinin kullanýlacað ýna karar verirken para talebinin faiz esneklið i son derece önemlidir.

yatýrým harcamalarý. Yani söz konusu harcamalar halkýn satýn almak istedið . Kýsa dönemde bu varsayým çok büyük sorun yaratmamasýna karþ ýn uzun dönemde fiyatlarýn deð iþ ebileceð ini hepimiz biliyoruz. Doð al üretim düzeyi. kamu harcamalarý ve net ihracat) mal ve hizmetlere olan talebi tanýmlamakta ve reel anlamda ele alýnmaktadýr.u ana kadar gerçekleþ tirdið imiz IS-LM analizinde fiyatlar genel düzeyinin sabit kaldýð ýný ve bu nedenle nominal deð erlerle reel deð erlerin ayný olduð unu varsaydýk. fiyatlarýn artma veya azalma eð ilimine sahip olmadýð ý üretim düzeyidir. Doðal üretim düzeyi nedir? Gerçekleþen üretim doðal üretim düzeyinden farklýise sonuç ne olmaktadýr? Fiyatlar genel düzeyi deð iþ tið i zaman ne gibi deð iþ iklikler olacað ýný incelemek istedið imiz için artýk reel ve nominal deð erlerin eþ it olduð unu varsayamayýz. Uzun dönemde IS-LM modelinde ne gibi deð iþ iklikler olacað ýný görebilmek için do ðal üretim düzeyi kavramýný kullanmamýz gerekir. Aksine gerçekleþ en üretim doð al üretim düzeyinden düþ ükse ekonomideki durgunluk fiyatlarýn düþ mesine neden olacaktýr. IS eð risinin konumunu etkileyen harcama deð iþ kenleri (tüketim harcamalarý. canlanan ekonomi fiyatlarýn artmasýna neden olacaktýr. Gerçekleþ en üretim doð al üretim düzeyinden yüksekse.

Hatýrlanacað ý gibi IS eð risi mal ve hizmetler piyasasýnda (reel sektör) dengeyi sað layan reel anlamdaki toplam hasýla ve faiz oraný bileþ imlerini göstermektedir.i fiziki mal ve hizmet miktarlarýný tanýmlamaktadýr.273 ? . fiyatlardaki bir deð iþ me IS eð risi üzerinde etkili olmayacaktýr. Fiyatlar deð iþ tið i zaman bu miktarlar deð iþ meyeceð i için. fiili üretimin doð al üretim düzeyinin (Yn düzeyinde çizilendik bir doð ru ile gösterilmektedir) üzerine çýkmasý halinde IS-LM modelin . Þ ekil 16.10.

Fiyatlar genel düzeyi yükseldiði zaman reel para arzý azalýr. reel gelire ve faiz oranlarýna baðlý olarak belirlenmektedir. Uzun Dönemde IS-LM Model.? de ne gibi deðiþiklikler olacaðýný göstermektedir. Böyle bir durumda para arzýnda bir artýþ olduðu zaman faiz oraný ve üretimde ortaya çýkacak deðiþmeler þeklin (a) bölümünde görülmektedir. Y2 üretim düzeyi doðal üretim düzeyinden (Yn) daha yüksektir ve bu nedenle fiyatlar yükselmeye baþlar. Ekonomi doðal üretim düzeyinde dengede iken para arzýartýþýile ortaya çýkan ilk etki ve bunun sonucu ne olmaktadýr? Faiz oraný ( i ) i2 i1 2 1 Yn Y2 Toplam hasýla (Y) LM1 LM2 IS1 (b) IS2 3i3 Faiz oraný ( i ) i2 2 Yn Y2 Toplam hasýla (Y) LM2 LM1 IS1 1i1 Þekil: 16. Reel para ar- . Çünkü likitide tercihi teorisine göre reel para talebi. Baþlangýçta IS ve LM eðrilerinin 1 noktasýnda kesiþtiðini ve gerçekleþen üretimin (Y) doðal üretim düzeyine (Yn) eþit olduðunu (Y = Yn) varsayalým. LM eðrisi fiyatlardaki artýþtan etkilenecektir. Bilindiði gibi para arzýndaki artýþ LM eðrisini saða doðru kaydýrarak LM2 konumuna getirirve denge 2 noktasýna kayar (IS1 ve L M2 eðrilerinin kesiþme noktasý). ? Fiyatlardaki yükselmeden etkilenmeyen IS eðrisinin aksine. Bu yeni denge noktasýnda faiz oraný i2 düzeyine düþerken üretim ise Y2 düzeyine yükselir. Ancak þeklin (a) bölümünde görüldüðü gibi.10.

Para arzýndaki artýþýn tek etkisi daha yüksek bir fiyat düzeyidir. fiyatlar genel düzeyi sabitken nominal para arzýndaki azalmanýn yarattýðý etki ile aynýdýr. Para arzýndaki artýþýn IS-LM modeli çerçevesinde kýsa ve uzun dönem etkilerini karþýlaþtýrýnýz. . ekonominin ayný üretim düzeyi ve faiz oranýna daha yüksek fiyat düzeyinde sahip olmasýdýr. Gerçekleþen üretim doðal üretim düzeyinden yüksek olduðu sürece fiyatlar yükselmeye ve üretim tekrar doðal düzeye dönünceye kadarLM eðrisi sola kaymaya dev edecektir.274 . Söz konusu durma noktasýna LM eðrisinin tekrar LM1 konumuna gelmesi ile ulaþýlmaktadýr. Para arzýndaki artýþýn uzun dönemde yarattýðý sonuç.zýndaki azalmanýn yaratacað etki. Bu noktada reel para miktarý (M/P) tekrar baþlangýç düzeyine dönmekte ve ekonomi baþlangýçta 1 noktasýnda kurulmuþ olan dengeye geri dönmektedir. Reel para arzýnýn azalmasý para talebi fazlasý yaratýr ve bu da faiz oranýnýn yükselmesine neden olarak LM eðrisinin sola kaymasýna ve eski konumuna dönmesine yol açar. Fiyatlar para arzýndaki artýþ oraný ile ayný oranda artmakta ve reel para miktarý (M/P) deðiþmeden kalmaktadýr. Ortaya çýkan sonuçlarýn farklýolmasýnýn nedenleri nelerdir? Uzun dönemde para arzýndaki artýþýn üretimi ve faiz oranýný etkilememesi uzun dönemde paranýn yansýzlýðý (paranýn nötrlüðü) olarak adlandýrýlmaktadýr.

daha önce ele aldýðýmýz. Geniþlemeci para ve maliye politikalarýnýIS-LM modeli çerçevesin ! de incelenmesindeþu sonuçlara ulaþmýþbulunuyoruz: Para ve maliyepolitikalarýkýsa dönemde erinde etkili olabilmelerine karþýn. kýsa dönemde ortaya çýkmasa bile. Para talebi faiz oranlarýndan etkilenmiyorsa maliye politikasý gelir üzerinde etkili olmamakta vetam dýþlama etkisi ortaya çýkmaktadýr. Bu yeni denge noktasýnda faiz oraný i2. faiz oranýnýn i3 düzeyine yükselmesine neden olmuþ ve bu nedenle yatýrým harcamalarý ve net ihracat. Y2 üretim düzeyi Yn doðal üretim düzeyinden yüksek olduðu için fiyatlar yükselmeye. Bilindiði gibi kamu harcamalarýndaki artýþ IS eðrisini saða kaydýrarak IS2 konumuna getirir ve kýsa dönemde ekonomi 2 noktasýna geçer (IS2 ve LM1 eðrilerinin kesiþme noktasý). Uzun dönemde ise p nýn yansýzlýðý ve dýþlama etkilerine baðlý .Paranýn yansýzlýðýnedir? Uzun dönemde reel para miktarýnýn sabit? kalmasýnýn nedenini açýkl niz? Þekil 16. üreti rýnda bir deðiþiklik olmamaktadýr. Aslýnda uzun dönemde ortaya çýkan bu durum. Özet IS eðrisi mal piyasasýnda.10'un (b) bölümü geniþlemeci bir maliye politikasý izlendiði zaman üretim ve faiz oranýnda ne gibi deðiþmeler olacaðýný göstermektedir. LM eðrisi ise para piyasasýnda dengeyi saðlayan faiz oraný ve gelir bileþimlerini gösteren eðrilerdir. Her iki sektörde birdendengeyi saðlayan faiz oraný-gelir bileþimi her iki eðrinin kesiþme noktasý ile belirlenen faiz oraný-gelir bileþimidir. Bu denge bileþimi IS veya LM eðrilerinin birinin veya ikisinin birden yer deðiþtirmesi ile deðiþebilir. artan kamu harcamalarýný dengeleyecek miktarda azalmýþtýr. tam dýþlama durumudur. para politikasý önlemleri ise LM eðrisinin yer deðiþtirmesine neden olmakta. uzun dönemde ortaya çýkar. üretim ise Y2 düzeyine yükselmektedir. Buna göre IS eðrisi üzerindeki her nokta mal piyasasýnda. Buna göre. LM eðrisi üzerindeki her nokta ise para piyasasýnda dengeyi ifade der. üretimtekrar doðal düzeye döndüðü artýþlarý duracaktýr. LM eðrisi LM2 konumuna ve dolayýsýyla ekonomi 3 noktasýna gelince. LM eðrisini LM2 konumuna kaydýran fiyat artýþlarý. böylece kýsa dönemde para ve maliye politikalarýfaiz oraný ve gelir üzerinde etkili olabilmektedir. 3 noktasýnda ortaya çýkan uzun dönem dengesinde faiz oraný i3 gibi daha yüksek birdüzeye çýkmakta. uzun dönemde üretim üzerinde etkili deðildirler.Þüphesiz bu analizdetemel sorun uzun dönemi e kadar çabuk ortaya çýkacaðýdýr. reel para miktarý (M/P) düþmeye ve LM eðrisi sola doðru kaymaya baþlar. Alýnacak maliye politikasý önlemleri IS eðrisinin. LM eðrisinin dik bir doðru þeklinde olmadýðý IS-LM modelinde tam dýþlama etkisi. Kýsa dönemde para ve maliye politikalarýndan hangisinin daha etkiliolduðu ise para taleb inin faiz esnekliðine baðlýdýr.

.olarak gerek para politikasý gereksemaliye politikasý gelir üzerinde etkisiz kalmakta ve ekonomi doðal istihdam düzeyine geri dönmektedir.275 .

Maliye bakanlýðý kamu harcamalarýnda kýsýntýya gitmelidir e. Maliye bakanlýðý vergi oranlarýný düþürmelidir c. Diðer þartlar sabitken. 3. Merkez bankasý zorunlu rezerv oranlarýný artýrmalýdýr d. Merkez bankasý reeskont oranlarýný yükseltmelidir. LM eðrisi yer deðiþtirmeyeceði için gelir sabit kalýr. 0 < OE < 1 e. 4. IS eðrisi sola kayacaðý için faiz oraný artar d. Para talebinin faiz esnekliðini OE ile gösterirsek. IS eðrisi saða kayacaðý için faiz oraný düþer c. IS eðrisi saða kayacaðý için faiz oraný artar b. OE = 0 b. vergilerde meydana gelecek bir artýþýn dengefaiz oraný üzerindek tkisi aþaðýdakilerden hangisidir? a.Sorular 1. Diðer þartlar sabitken. IS eðrisi sola kayacaðý için faiz oraný düþer e. LM eðrisi saða kayacaðý için gelir artar b. Merkez bankasý açýk piyasa iþlemleri ile tahvil satmalýdýr? b. OE > 1 . IS eðrisi yer deðiþtirmeyeceði için faiz oraný sabit kalýr. LM eðrisi saða kayacaðý için gelir azalýr c. d. LM eðrisi sola kayacaðý için gelir artar d. Devlet iþsizlik oranýný yüksek olarak deðerlendirip bunu kýsa dönemde düþürmek istiyorsa aþaðýdaki önlemlerden hangisini almalýdýr? a. para talebinde gözlenen otonom bir azalmanýn denge gelir düzeyi üzerindeki etkisi aþaðýdakilerden hangisidir? a. LM eðrisi sola kayacaðý için gelir azalýr e.276 . OE = 1 c. kýsa dönemde tam dýþlama etkisinin ortaya çýkabilmesi için gerekli þart aþaðýdakilerden hangisidir? a. OE = . 2.

Baki. PARASIZ. Para. Ankara 1993. Bursa1994. Ezgi Yayýnevi. Eksik istihdam düzeyi e. Ahmet. Para Politikasý. Reel üretim düzeyi c.5. Nominal üretimi düzeyi b. Banka ve Finansal Piyasalar. Para Politikasý. Ýlker.277 . Rasyonel üretim düzeyi Kaynakça ERTUÐRUL. Eskiþehir 1992. PÝRÝMOÐLU. Para Teorisi. l994. Ýlker. PARASIZ. Fiyatlarýn artma veya düþme eðilimi göstermediði üretim düzeyinene ad verilir? a. Bursa. Doðal üretim düzeyi d. . Ezgi Yayýnevi. A.

Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz.278 .. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. Bu ünitede. Çalýþma BiçimineÝliþkin Olarak. ekonomik denge ve para arzýnýn bu dengeye etkisi konularýný bilmeniz gerekir.ÜNÝTE 17 Para ve Para Politikasý Teorilerinde Son Geliþmeler Bu Ünitede.. ekonominin kendi baþýna daha istikrarlý olacaðýný savunan Monetarist ve Yeni Monetarist görüþ incelenmektedir. Bu üniteyi çalýþýrken. ekonomiye müdahale ederek istikrar saðlamayý öngören Keynesgil ve Yeni Keynesci görüþle... . Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz.

Her iki görü þün makro ekonomiye bakýþlarýnda bazý ortak noktalarý vardýr. Bu nedenle kamu otoritelerine. ünlü neo-Keynesgil iktisatçý Franco MOD ÝGN ÝAN Ý'ye þöyle bir soru yöneltiyor ve þu cevaplarý alýyor." Monetarist iktisatçýlar genellikle muhafazakar. Böyle bir durumdagelir düzeyi toplam tal en etkilenmez.DURUMA GÖRE PARA POLÝTÝKASI TARTIÞMASI Ýngiliz asýllý Kanadalý ünlü iktisatçý Michael PARKIN. Yeni Keynesgil iktisatçýlara göre kýsa dönem toplam arz e ðrisinin biçimi hem yukarýya hem a þa ðýya do ðru fiyat yapýþkanlýklarýndan dolayý . "Ben genel olarak Friedman ve diðer monetarist iktisatçýlarla ekonomi teorisi bazýnda anlaþýyorum. . Bu durumda uzun dönem toplam arz e ðrisinin biçimi dü þeydir. Önce bu ortak noktalarýn neler oldu ðunu görelim. B ununla birlikte çalýþmalarýnýzýn bazýlarýMilton FRÝEDMAN'ýn çalýþmalarýna son derece benziyor. ekonominin durumuna göre ekonomiyi yönlendirme gücü vererek risk üstlenilmesine gerek yoktur demektedir. solunda keserse deflasyonist açýk meydana gelir. "Siz kurala göre politikalarýsavunan monetaristlerin aksine aktivistsiniz (devletin aktif birþekilde ekonomiye müdahalesini savunanlarabu ad verilmektedir). ekonomik sistemin kendi haline býrakýlmasýhalinde oldukça istikrarlýbir þekilde çalýþacaðýnýiddia etmektedir.KURALA GÖRE . Kýsa dönemde milli gelir toplam talebi etkileyen para ve maliye politikalarýndan etkilenir. E ðer toplam talep e ðrisi kýsa dönem toplam arz e ðrisini potansiyelüretim düzeyinin sa ðý erse enflasyonist açýk. Gerçekten de duruma göre politikalar yeterli bilgidonanýmýna sahip ol mayan hükümetlerin elinde ekonomide istikrarsýzlýklara neden olabilir. Ben de istikrarsýzlýðýn son derece pahalýolduðuna inanýyorum. Ayrýldýðýmýz noktalar genel olarak savunduðumuz ekonomi politikalarýnda ortaya çýkmaktadýr. Keynesgil iktisatçýlar aktivist (müdahaleci) olarak kabul edilir. Ýyi hükümetlerin ve merkezbankalarýnýn olduðuna v arak politika yapýcýlarýn ekonomik istikrara baþarýlýbir þekilde katkýyapacaðýna inanýyorum. Böylece Friedman'ýn düþündüðünün aksine. Örneðin sizin tüketimin yaþam süreci hipotezi çalýþmalarýnýz Friedman'ýn "sürekli gelir hipotezi" ile hemen hemen ayný. Örneðin paranýn ekonomiyi etkileme ya da tüketicilerin yaþam boyu elde edecekleri kaynaklarýkendi yaþam süreçlerine tahsis mekanizmalarýnýn doðasýnda anlaþýyoruz. Friedman'la sizin çalýþmalarýnýzýbirleþtiren þeynedir?" Franco Modigl soruya þöyle cevap vermektedir. Bu ayrýlýklar büyük ölçüde iþsizliðin maliyeti ve kamu otoritelerinin ekonomiyi yönlendirmesiyle ilgili deðer yargýlarýndan kaynaklanmaktadýr. Ancak ekonominin baþýboþbýrakýlmasýdurumunda da yeteri kadar istikrarlýolacaðýkanýsýnda deðilim. Gerek Keynesgil gerekse monetarist iktisatçýlar her konuda birbirine ters dü þmezler. kamu otoritelerine istikrar politikalarýnýyürütmede bir esneklik verilmesinden yanayým. . Böylece kamu otoritelerine hiç güvenmeyen Milton Friedman. kýsa dönem toplam arz e ðrisiyle toplam talep e ðrisinin kesi þimi belirler. Her iki görü þe göre de uzun dönemde milli gelir potansiyel üretimdüzeyine ya da tam istihd milli gelir düzeyine e þittir. Kýsa dönemde milli gelir denge düzeyini.

.279 .yataydýr. Bu durumda toplam talepteki de ði þmeler fiyattan etkilenmeksizinmilli gelir düzeyini etkiler.

?

. Milli gelirin potansiyel kapasite düzeyinden ayrýlmasý, ücretlerde ve fiyatlarda deðiþmelere neden olur. Bu deðiþme monetaristlere görehýzlý Keynesgillere göre i vaþþekilde geliþir. Ancak eninde sonunda ekonomi tam istihdam düzeyine ulaþýr. Keynesgil ve Monetarist görüþhangi konularda birleþmektedirler? MONETARÝST YAKLAÞIM 1960'lý yýllara kadar Keynesgil iktisadi görüþ, hem tüm ekonominin davranýþýnýn açýklanmasýnda hem de enflasyon ve eksik istihdamýn kontrolünde baþarýlý olmuþtur. Keynesgil sistemin baþarýlý olduðu yýllarda çok az iktisatçý bunun nasýl olduðunu sormuþtur. 1960'lý yýllarýn sonlarýnda, 1970'li yýllarýn baþlarýnda geleneksel para ve maliye politikasý araçlarýylaekonominin kontrolu daha zor hale gelmiþtir. Bu durum Keynesgil teorinin temelleri üzerinde saðlanan geniþ mutabakatý ortadan kaldýrmýþtýr. Burada temel sorun mal ve faktör piyasalarýyla ilgili Keynesgil effektif talebin neyi içerdiðiydi. Bu sorunun cevabý makro modellerin mikro temelleriyle ya da mikro ayaðýyla ilgiliydi. Keynesgil teorinin mikro temellerine yönelik ilgi artarken, ekonomininmakro davranýþla rýyla ve uygun makro politikalarla ilgili olarak monetaristyaklaþým bir alternatif görüþ getirdi. Bu durum, her iki modelle ilgili olan vegünümüzde de devam eden tartýþmalarý baþlattý. Monetaristlerle Keynesgiller arasýndaki tartýþma, özellikle makro ekonominin mikro temelleriyle ilgilidir. Bu konu modern araþtýrmalarýn sýnýrýný oluþturduðu için hem önemlidir hem de oldukça zordur. Bu araþtýrmalarýn ayrýntýlý olarak ortaya konmasý oldukça karmaþýk analizleri gerektirmektedir. Makro ekonominin mikro temellerini ortaya koyan tek bir monetaristgörüþ yoktur. Bununla birlikte monetaristlerin büyük bir çoðunluðu piyasalarý rekabetçi olarak kabul etmektedir. Rekabetçi piyasalarýn bir önemli özelliði fiyat ve ücretlerin esnekliðidir. Böylece ekonomik dengeyi saðlamak için fiyat ve ücretler sürekli olarak ayarlanýr. Rekabetçi bir piyasadengede olduðu zaman, iyasa temizlenmiþ denir. Bunun anlamý her alýcýnýn arzu ettiðini almasý, her satýcýnýn arzu ettiðini satmasý, mal eksikliði veya stok fazlasýnýn görülmemesi demektir. Her piyasa dengede olduðu zaman, tüm kaynaklarýn tam istihdamý söz konusudur. Piyasalarý temizleyen (dengeleyen) bu fiyatlara, "piyasalarý temizleyen fiyatlar(market clearing prices)" adý verilir. Piyasa temizleme koþulu ne demektir? Bunu Hangi piyasa saðlar? Geleneksel ya da Ilýmlý Monetarist Görüþ

? 1960'lý yýllarda yükselen monetarist düþünce okulunun önde gelen ismi Milton Friedman'dýr. Milton FRIEDMAN Chicago üniversitesi hocalarýndan olduðu için monetarist görüþe Chicago Okulu Görüþü de denir. Chicago okulu iktisatçýlarýna geleneksel monetarist de denilmektedir. Geleneksel monetarist görüþ, ekonomi kendi haline býrakýldýðý zaman tam istihdam düzeyinde istikrar kazanacaðýný savunmaktadýr. Ayrýca para politikalarýnýn kararsýz ya da düzensiz sonuçlar ortaya koyduðunu vurgulamaktadýr. Ancak para politikasýnýn ekonomi üzerindeki etkilerinin çok güçlü olduðunu ortaya koymaktadýr. Geleneksel monetaristlerin görüþleri nelerdir? ? - 280

Monetaristlere Göre Konjonktür Dalgalanmalarýn Nedenleri

Monetaristler, özel sektör ekonomisinin doðasýnda istikrar olduðuna inanýr. Onlara göre bunun nedeni, özel sektörle ilgili harcama fonksiyonlarýnýn nispi olarak istikrarlý olmasýdýr. Monetaristlere göre toplam talepteki deðiþmelerin nedeni para arzýnda meydana gelen deðiþikliklerdir. Bu konuda Milton Friedman ve Anna Schwartz'ýn "ABD'nin Parasal Tarihi, 1867-1960" adlý anýtsal çalýþmasý gerekçe oluþturmaktadýr. Milton Friedman ve Anna Schwartz ekonomideki küçük ya da büyük tüm dalgalanmalarý para arzýndaki dalgalanmalarýn öncelediðini saptamýþlardýr. Öyle kionlara göre 1929 ekonomi syonunun nedeni Federal Reserv'in para arzýný daraltmasýdýr. Böylece toplam talep eðrisi çok büyük miktardasola kaymýþtýr. Öte yandan monetarist iktisatçýlara göre paranýn dolaþým hýzý istikrarlý olduðu için para arzýndaki dalgalanmalar olduðu gibi milli gelire yansýr. Ýþte bu nedenle monetarist iktisatçýlar para arzýnýn istikrarýna çok fazla önem verirler. Burada önemli olan, para arzýnýn ekonominin konjonktürel deðiþmelerinin neden olduðu kýsa dönemli hareketlerden baðýmsýz olarak yavaþça deðiþmesinin saðlanmasýdýr. Buna, para politikasýnda yüzde kuralý denilmektedir. Böylece kamu otoritelerinin neden olabileceði istikrarsýzlýk ortadan kalkacaktýr. ? Monetaristler, para arzýistikrarýna hangi nedenlerle önem verirler? Monetaristlere Göre Fiyat Hareketlerinin Nedenleri Daha önce de açýkladýðýmýz gibi sürekli enflasyon olmasý için para arzýnýn sürekli olarak artýrýlmasý gerekir. Para arzýnýn aþýrý olarak geniþletilmesinin nedenleri zamanýna ve yerine göre deðiþir. Bazen merkez bankasý bir resesyonu sona erdirmek gayretiyle para arzýný hýzla artýrýr. Daha sonra ekonomi kendi kendini istikrara kavuþturucu güçleriyle geniþlerken para arzýnýn artýrýlmasý konjonktürün boom (doruk) safhasýnda enflasyonun yükselmesine neden olur. Diðer zamanlarda merkez bankalarý faiz oranlarýný serbest piyasa düzeyinin oldukça altýnda tutmaya çalýþýr. Bunun için merkez bankalarý tahvil satýn alarak tahvil fiyatlarýný yükseltirler. Bu þekilde merkez bankasýnýn açýk piyasa iþlemleriyle para arzýný artýrmasý enflasyonun üzerine benzin döker. Nihayet diðer zamanlarda da merkez bankalarý yeni kamu borçlarýný satýn alarak büyük bütçe açýklarýný finanse edebilir. Böyle bir yönteme kamuoyunda para basarak finansman

denilmektedir. Para arzýnýn sürekli olarak artýrýlmasý, sürekli enflasyona neden olur. Monetaristlerin büyük bir çoðunluðu, enflasyonun her yerde her zaman parasal bir olgu olduðunu söylemektedirler. Dolayýsýyla monetaristler enflasyonun nedeninin toplam talep eðrisini kaydýran para arzý olduðunu vurgulamaktadýrlar. Monetarist iktisatçýlara göre tüm enflasyonlarýn gerisinde aþýrý parasalgeniþleme vardýr. Aþýrý parasal geniþleme olmaksýzýn enflasyon meydana gelmeyecektir. Monetaristler enflasyonu ve fiyat istikrarsýzlýðýnýnelere baðlamakta? dýrlar? - 281

Monetaristlere Göre Ekonominin Kendi Kendine UyumMekanizmasýnýn Ýþlemesi

Monetarist iktisatçýlarýn büyük bir çoðunluðu, piyasalarýn rekabetçi olduðunu kabul etmektedir. Kuþkusuz monetarist iktisatçýlar, tüm piyasalarda ve ekonominin tüm kesimlerinde, tam rekabet koþullarýnýn geçerliolmadýðýnýn farkýndadýr. Bu kte monetaristler, ekonomideki rekabetçi güçlerin oldukça etkili olacaðýna inanmaktadýrlar. Böylece tamrekabet koþullarý çerçevesinde yürütülen bir analizin ekonominin iþleyiþini daha iyi ortaya koyacaðýna inanmaktadýrlar. Rekabetçi piyasalar çerçevesinde yapýlan analizlerde, fiyatlar ve ücretlerin esnek olduðu varsayýmý yapýlýr. Böyle bir yaklaþým, piyasalarýn her zaman dengeye ulaþacak þekilde ayarlanacaðýný ortaya koymaktadýr. Rekabetçi piyasalar bir deðiþiklikten önce dengede yani temiz olduðu için denge bozulduðunda da, dengeye kolayca ulaþýrlar. Piyasalar dengeye ulaþýnca da piyasa temizleme koþullarý tekrar saðlanmýþ olur. Eðer piyasa denge fiyatýndan baþka bir fiyat sözkonusuysa ya talep fazlasý (arzularý karþýlanmamýþ alýcýlar) ya da arz fazlasý (arzularý karþýlanmamýþ satýcýlar) vardýr. Rekabetçi bir piyasa temizlendiði zaman oluþan fiyat düzeyinde, her alýcý istediðini alabilmekte, her satýcý istediðini satabilmektedir. Monetarislere göre piyasalarýn etkin olarak çalýþmasý sonucu ekonominin tam istihdam dengesinden uzaklaþmasý geçici olur. Ekonomi hýzla tam istihdama doðru ayarlanýr. Bir diðer deyiþle monetaristler kendiliðinden uyum mekanizmasýnýn etkin bir þekilde çalýþtýðýna inanmaktadýrlar. Monetarist iktisatçýlar üretim ve istihdamda konjonktürel dalgalanmalarýn olabileceðini ve bunun da baþlýca nedeninin toplam talepteki deðiþmelerin olduðunu kabul ederler. Bununla birlikte monetaristler, ekonomideki davranýþlarýn yorumlanmasýnda ve politika önerilerinin oluþturulmasýnda ekonomiyi sanki her zaman tam istihdamdaymýþ gibi düþünmenin en iyi yöntem olduðuna inanmaktadýrlar. Kaldý ki baþta Friedman olmak üzere monetaristlere göre para politikasýnýn iþleyiþinde 6 ayla 24 ay arasýnda görülen gecikmeler ve bu gecikmelerin deðiþkenliði nedeniyle, duruma göre para politikasý uygulamalarý, beklenilenin tam tersine sonuç vererek konjonktürel dalgalanmalarý hafifleteceðine þiddetlendirebilecektir. Monetaristler, duruma göre para politikalarýna, hangi nedenlerle karþý çýkmýþlardýr? Yeni Klasik Monetarizm ya da Aþýrý Monetarist Görüþ ?

Yeni klasik monetarist görüþün öncülüðünü 1995 yýlýnda Nobel iktisat ödülü alan Robert Jr. LUCAS ile Thomas SARGENT, Neil WALLACE ve Robert BARRO gibi iktisatçýlar yapmaktadýr. Yeni klasik iktisatçýlara göre, ekonomi sürekli olarak tam istihdamda çalýþýr. Eðer ekonomi tam istihdamdan uzaklaþmýþsa, bunun nedeni insanlarýn iþledikleri hatalardýr. Yeni klasik görüþ ekonomide arz ve talep davranýþlarýnýn, sadece nisbi fiyat yapýsýna baðlý olduðunu ortaya koymaktadýr. Yeni Klasik Monetarist görüþünün ayýrýcýözelliði nedir? Yeni klasikler ya da aþýrý monetaristler, aslýnda geleneksel monetaristlerin politika yaklaþýmlarýndan pek çoðunu kabul etmektedirler. Ancak - 282 ?

ýlýmlý monetaristler insanlarýn aldanabileceðini ya da tongaya düþebileceðini kabul ederlerken, yeni klasik iktisatçýlar insanlarýn sürekli olarak aptal yerine konulamayacaðýný, insanlarýn sistematik hata yapmayacaðýný vurgulamaktadýrlar. Geleneksel monetaristler uyarlanabilir bekleyiþleri kabul ederlerken, yeni klasikler rasyonel bekleyiþleri kabul etmektedirler. Rasyonel bekleyiþler ne anlama gelmektedir? Rasyonel Bekleyiþler Teorisi

. Yeni klasik teori rasyonel bekleyiþler teorisini temel almaktadýr. Bu teori 1960'lý yýllarýn baþlarýnda John MUTH tarafýndan ortaya atýlmýþtýr. Ancak bu teoriyi Robert LUCAS 1970'li yýllarýn baþýnda yeni klasik makroekonomiye uygulamýþtýr. R onel bekleyiþler teorisine göre insanlargelecekteki enflasyonla ilgili bekleyiþlerini oluþtururlarken hükümetin bugünkü politikasýna bakarlar. Böylece ekonominin iþleyiþ mekanizmasýný kavrarlar ve izlenen politikalarýn sonuçlarýný öngörerek bekleyiþlerini rasyonel olarak oluþtururlar. Bu arada insanlar hata da yapabilirler. Ancaktesadüfi olarak ya ptýklarýnýn dýþýnda yaptýklarý hatalarýný oldukça hýzlý bir þekilde öðrenirler. Özetle insanlar sistematik ve sürekli olarak hata yapmazlar. Türkçedeki þu tekerleme rasyonel bekleyiþlere uygun düþmektedir: "Bir zýplarsýn çekirge, iki zýplarsýn çekirge, üçüncü de yakayý ele verirsin çekirge". Rasyonel bekleyiþler ileriye dönük olarak oluþturulur. Kýsaca toparlamak gerekirse, rasyonel bekleyiþler teorisine göre, insanlar genel enflasyon oranýný öngörürlerken, sürekli ve sistematik hatayapmazlar. Ancak sistematik olmayan tesadüfi hata yapmalarý olasýdýr. Ýnsanlarýn sistematik hata yapmamalarý, hükümetlerin politikalarýný nasýl etkiler? Yeni Klasik Konjonktür Modeli ? Yeni klasiklerin ekonomik dalgalanmalarla ilgili düþüncelerini ortayakoyabilmek için baþla ngýçta tüm piyasalarýn dengede olduðunu varsayalým. Bu durumda ekonomi tam istihdamdadýr, fiyatlar istikrarlýdýr ve cari ve beklenen enflasyon oranlarý sýfýrdýr. Bir an için hükümetin para arzýný yüzde beþ oranýnda yükselttiðini varsayalým. Böylece insanlarýn eline arzulamadýklarý para ankesleri geçecektir. Ýnsanlar ellerine yeni geçen para ankeslerini arzulamadýklarý için harcamak isteyeceklerdir. Basitlik saðlamak amacýyla insanlarýn tüm mallara yönelik olarak arzuladýklarý harcamalarý artýrdýðýný

varsayalým. Böylece her malýn talebi artar ve rekabetçi koþullarda oluþan fiyatlar yükselir. Mallarýn satýþ fiyatlarýnýn yükseldiðini gören firma sahipleri, fiyatlar genel düzeyindeki yükselmeyi yanlýþ yorumlayarak sanki yalnýzca kendi nispi fiyatlarýnýn yükseldiðini zannederler. Bunun nedeni, belirlenen genel enflasyonun sýfýr olmasýdýr. Böylece mallarýnýn yükselen fiyatlarýna bakarak firmalar kendi mallarýna yönelik talepte bir artýþ olduðunu düþünerek daha fazla üretimde bulunur. Bunun için daha fazla iþçi istihdam eder. Bunun için iþçilere daha yüksekücret öderler. Böy ve istihdam düzeyi artar. Er ya da geç, hem firmalar hem çalýþanlar, aslýnda kendi nispi fiyatlarýnýn deðiþmediðini anlarlar. Böylece üretim ve istihdam baþlangýç düzeyine geri döner. Görüldüðü gibi ek üretim ve istihdamýn artmasý için insanlarýn yanýlgýya düþmeleri (aldanmalarý) gerekir. Ýnsanlar yalnýzca - 283

kendi fiyatlarýnýn artmadýðýný aslýnda tüm fiyatlarýn yüzde beþ oranýnda yükseldiðini anladýklarý zaman, baþlangýç davranýþýna geri dönerler. Ancak þimdiki durumda nispi fiyatlar ayný kalýrken, fiyatlar genel düzeyi yüzde beþ daha yüksektir. Özetlersek, yeni klasik teoriye göre tam istihdamdan sapma, yalnýzca insanlarýn yanlýþ yapmalarý (yanýlgýya düþmeleri) halinde mümkündür. Bu durumda piyasalar, tam istihdam üretiminin üstünde ya da altýnda temizlenir. Ýnsanlar arzuladýklarý kadar emek arzetme ya da mal satma giriþimlerinde bulunurlarken, herhangi bir engellemeye maruz kalmazlar. Üretimin daralmasý ya da geniþlemesi iradidir. ? ? Yeni Klasikler'e göre tam istihdamdan nasýl sapýlabilir? Yeni klasik iktisatçýlar, zevklerin ve teknolojinin sürekli olarak deðiþtiði bir dünyada, uygun enformasyonu, nispi fiyatlarýn saðladýðýný varsaymaktadýrlar. Onlara göre para arzýndaki dalgalanmalar, tüm fiyatlarda artan dalgalanmalara neden olur. Bu durum hanehalký ve firmalarýn nispi fiyatlardaki deðiþmeleri birbirinden ayýrdetmelerini güçleþtirir. Bu durum þu nedenle çok önemlidir. Hanehalký ve firmalar, nispi fiyatlar deðiþtiðinde davranýþlarýný deðiþtirerek buna cevap vermek isterken, fiyatlar geneldüzeyi deðiþtiðinde davranýþlarýný deðiþtirmemektedirler. Para arzýndaki dalgalanmalarýn neden olduðu böyle bir karýþýklýk arz ve talep kararlarýnda hata yapýlmasýna yol açmaktadýr. Uygun fiyatlar, hangi dönemde enformasyon saðlayýcýolmaktan çý? kabilir? Lucas Arz Eðrisi . ? Lucas Arz Eðrizi nedir? Firmalarýn yukarýda açýkladýðýmýz davranýþ biçimi, Lucas toplam arz eðrisinin oluþturulmasýna olanak vermektedir. Lucas toplam arz eðrisi, cari fiyat-beklenen fiyat oranýyla ulusal çýktýnýn pozitif olarak deðiþeceðini vurgulamaktadýr. Lucas arz eðrisine, yalnýzca fiyatlar genel düzeyindekibeklenmedik (süpri zler) deðiþmeler, toplam arzda dalgalanmalara neden olduðu için süprizli ya da þaþýrtmalý arz eðrisi denilmektedir. Lucas arz eðrisini daha iyi açýklayabilmek için yeniden para arttýðý zaman

neler olacaðýný görelim. Ancak þimdi, para arzýndaki artýþýn firmalar ve hanehalký tarafýndan beklendiðini varsayalým. Bu kez de fiyatlar genel düzeyi yükselecektir. Ancak þimdi, firmalar kendi mallarýnýn fiyatýnda meydana gelen artýþla tüm diðer mallarýn ortalama fiyatlarýndaki deðiþmenin aþaðý yukarý ayný olduðunu düþüneceklerdir. Dolayýsýyla fiyatlar genel düzeyindeki bu artýþý, kendi ürettikleri mallarýn nispi fiyatýnda bir yükselme olarak algýlamayacaklarý için üretimlerini normal düzeydetutacaklardýr. Sonuç olarak, fiyatlar genel düzeyi yükselme e raðmen milli gelir potansiyel gelirin ya da tam istihdamýn üzerine çýkamayacaktýr. Bir kez daha vurgularsak, yeni klasik görüþe göre, fiyat düzeyinde beklenen deðiþmeler toplam arzda, reel milli hasýlada dalgalanmalara nedenolmayacaktýr. Firmalar ve hanehalký, para arzýartýþýnýn fiyatlar genel düzeyini artýrdýðýnýn farkýndaysa, toplam reel GSMH deðiþir mi? - 284

. . Politikasýzlýk Politikasý Önerisi ? . ? Politikasýzlýk politikasýnedir? Rasyonel bekleyiþler varsayýmýyla, Lucas'ýn toplam arz eðrisi birlikte düþünüldüðünde, yeni klasik politikasýzlýk politikasý ya da politika yansýzlýðý olgusu ortaya çýkmaktadýr. Þimdi bunun ne demek olduðunu biraz açalým. Ekonomide istikrarý saðlamak için para politikasýnýn sistematik bir þekilde kullanýlma giriþimi, fiyat düzeyinde sistematik deðiþmelere neden olurken üretim üzerinde hiç bir etki yapmaz. Bunun nedeni sistematikpara politikasýnýn yal nýzca sistematik toplam talep þoklarýna neden olmasý ve hanehalký ve firmalar üzerinde bir algýlama karýþýklýðý yaratmamasýdýr. Ekonomi üzerinde ancak sistematik olmayan para politikasýnýn reel etkileri olabilir. Böylece yeni klasiklere göre para politikasý fiyat deðiþmelerinin kaynaðý konusunda karýþýklýk yaratarak ekonomiye zarar verir. Ancak rastlantýlarla iyi sonuç verebilir. O halde yeni klasiklere göre en iyiiktisat p olitikasý politikasýzlýk politikasý ya da politika deðiþikliðine gitmemek olabilir. Politikasýzlýk politikasýneden önerilmektedir? Sabit Oranlý Parasal Geniþleme Politikasý Sabit oranlýparasal geniþleme niçin önerilmektedir? Yeni klasikler temelde politikasýzlýk politikasýna taraftardýr. Bununla birlikte mutlaka bir politika izlenmesi gerekiyorsa, yeni klasikler de týpký geleneksel monetaristler gibi k kuralýndan yanadýrlar. Yani, para arzýnýn k gibi belli bir oranda artmasýný öngörürler. Yeni klasikler, para vemaliye politikalarýnýn istikrarlý olmasý durumuna göre firmalarýn ve hanehalkýnýn daha iyi karar alacaklarýna inanmaktadýrlar. Yeni klasikler ekonomide istikrarýn saðlanmasýna yönelik aktif müdahaleci politikalarýn, ekonomik birimlerin fiyat sisteminden gelen sinyalleriyorumlamalarýný güçleþtirdiðini ve bu nedenle bekleyiþlerini oluþtururlarken hata yapmalarýna neden olacaðýný vurgulamaktadýr. Böyle bir durumda üretimin tam istihdam düzeyi etrafýndaki dalgalanmasý azalacaðýna artacaktýr. Ayný þekilde eksik istihdamýn doðal iþsizlik oraný etrafýndaki

dalgalanmasý azalacaðýna artacaktýr. Yeni Klasikler, aktif bir para politikasýna neden karþýdýrlar? KEYNESGÝL GÖRÜÞ Geleneksel ve Neo Keynesgil Görüþ J.M. Keynes modern iktisadýn kurucusudur. 1936 yýlýnda yazdýðý Para, Faiz ve Ýstihdamýn Genel Teorisi ya da kýsaca Genel Teori adlý eseriyleekonomide devrim yaratmýþtýr. Keynesgil düþüncenin temelini, "piyasalarda piyasa temizleme durumunun sürekli olmadýðý" görüþü oluþturmaktadýr. Böylece Keynesgil ekonomi temel olarak temizlenmemiþ piyasalarý incelemektedir. Keynesgillere göre kýsa dönemde fiyatlar piyasalarý temizleyecek kadar hýzlý ayarlanmamaktadýr. Ayrýca tam Keynesgil modellerde, nominal talepte bir gerileme olduðu zaman, buna fiyatlar genel dü285

zeyi çok yavaþ bir þekilde cevap verir. Bu nedenle öncelikle üretim ve istihdam düzeyi geriler. Keynesgil sistemde ekonomi eksik istihdamda dadengeye ulaþabilir. Ek onomiyi eksik istihdamdan tam istihdama götürücü otomatik bir mekanizma yoktur. Keynesgil ekonomik düþünceye göre tam istihdam neden özel bir? durumdur? Keynesgillere Göre Konjonktür Dalgalanmalarý Keynesgiller konjonktür dalgalanmalarýyla ilgili olarak iki görüþ ortayaatmaktadýr. Birinci olarak Keynesgiller konjonktür dalgalanmalarýnýn nedeni olarak yatýrýmlardaki deðiþmeler üzerinde durmaktadýrlar. Keynesgiller, monetaristlerin konjonktürel dalgalanmalarýn nedeninin yalnýzca para arzýndaki dalgalanmalar olduðu görüþüne itiraz etmektedirler. Keynesgiller, bir þeyin iple çekilebileceðini ama itilemeyeceðini vurgulamaktadýrlar. Yani, ekonomik politika araçlarýnýn tümü çift yönlü etki yapmaz. Örneðin para arzýný artýrarak talebi artýrabilirsiniz. Ancak kestiðinizde talep hemen azalmaz. Keynesgillere göre milli gelirdeki dalgalanmalarýn nedeni harcama kararlarýndaki dalgalanmalardýr. Ancak Keynesgiller paranýn konjonktürel dalgalanmalardaki rolünü de yadsýmamaktadýrlar. Böylece Keynesgiller ekonomik dalgalanmalarýn nedenleri içinde hem parasal, hem de parasal olmayan etmenlerin olduðunu kabul etmektedirler. Ýkinci olarak Keynesgiller monetaristlerden paranýn ekonomiyi etkileme biçiminde de ayrýlmaktadýrlar. Keynesgiller de paranýn ekonomi üzerindeki önemini kabul etmektedir. Keynesgiller de kamu otoritelerinin para arzýný artýrýp azaltmasýnýn milli gelirin artmasýna ya da azalmasýna neden olacaðýný kabul etmektedir. Ancak Keynesgillere göre, para arzýndaki deðiþmeler milli geliri deðil, milli gelirdeki deðiþmeler para arzýný etkiler. Bir baþka deyiþle, nedenselliðin yönünde farklýlýk söz konusudur. Keynesgillerin böyle bir kanýda olmalarýnýn gerisinde, 2. Dünya savaþýnýn bitiminden 1970'li yýllarýn baþýna kadar para politikasýnýn ABD'de faiz oranýnýn istikrarýný ön planda tutmasý yatmaktadýr. Daha önce geniþ olarak incelediðimiz gibi ekonominin geniþleme döneminde iþlem amaçlý para talebi artar. Bu arada para arzý artýrýlmazsa faiz oraný yükselmeyebaþlar. Merkez bankasý faiz oranýnýn yükselmesine engel olmak için açýk piyasa iþlemleriyle tahvil satýn almaya baþlar. Bunun sonucu olarak bankalarýn rezevlerini artýrýr ve böylece ekonomiye yeni para çýkmýþ olur. Tersine ekonominin daralma döneminde ise ekonomide para talebi azaldýðý için faiz oranlarý düþme eðilimine girer. Bu durumda merkez bankasý açýk piyasa iþlemleriyle tahvil satarak ekonomideki para stokunu azaltmaya ve böylece faiz oranlarýný yükseltmeye çalýþýr. Görüldüðü gibi merkez bankalarý ekonomik konjonktürün geniþleme safhasýnda para arzýný artýrýp, gerileme safhasýnda para arzýný daraltarak ekonomik faaliyetlerinolumsuz yönde etkilenmemesine çalýþýr. Keynesgiller, konjonktür dalgalanmalarýnýn nedeni ve para arzýnýn

? ekonomiye etkisi konusunda hangi nedenler ve düþünce ile Monetaristlerden ayrýlmaktadýrlar? Keynesgillere Göre Fiyat Artýþlarýnýn Nedenleri Keynesgil iktisatçýlar da para arzýndaki sürekli artýþ olmadýkça fiyatlarda sürekli artýþýn olmayacaðýný kabul etmektedir. Ancak Keynesgillerenflasyonda zaman zaman meydana gelen geçici sýçra malarýn gerisin - 286

de, özel sektör ve kamu harcamalarýndaki artýþa baðlý olarak, toplam talep eðrisinin saða kaymasýnýn olacaðýný vurgulamaktadýrlar.

Öte yandan Keynesgil iktisatçýlar ücret-fiyat sarmalý þeklinde geliþen maliyet enflasyonuna da önem vermektedir. Böyle bir enflasyonun ortaya çýkmasý durumunda, Keynesgillere göre tam istihdamla istikrarlý fiyatlarýn bir arada gerçekleþmesi olanaksýzdýr. Bu durumda son söz merkez bankasýnýndýr. Eðer merkez bankasý para arzýný artýrýrsa ekonomi daha yüksek fiyat düzeyinde tam istihdama ulaþýr. Eðer para arzýný artýrmazsa, ekonominin yeniden tam istihdama geri dönmesi için ücret ve fiyatlarýn düþmesi gerekir. Keynesgillere göre ücret ve fiyatlar aþaðýya doðru rijit yada yapýþkan ola edildiði için bu durumda ekonomi bir süre eksik istihdamda çalýþmak zorunda kalacaktýr. Keynesgiller fiyat artýþlarýnýnasýl açýklamaktadýrlar? Keynesgillere Göre Kendi Kendine Uyum Mekanizmasýnýn Ýþlemesi ? Keynesgil iktisatçýlar ekonominin doðasýnda bulunan rekabetçi olmayan etmenler üzerinde durmaktadýr. Dolayýsýyla firmalar açýsýndan piyasada oluþan fiyatlar veri olmak bir yana, firmalarýn fiyatlarý bizzat kendilerinin koyduklarý kabul edilmektedir. Ortalama deðiþen maliyet eðrisinin büyükçe bir bölümünün, miktar eksenine paralel olmasý nedeniyle, çýktý baþýna maliyetler artmayabilir. Firmalar fiyatlarýný maliyetlerine göre esnek olmayan bir mark-up koyarak saptarlar. Firmalar bu þekilde belirledikleri fiyattan satabildikleri kadar satarlar. Toplam talepte meydana gelen dalgalanmalar, her firmanýn ürününe olan talepte konjonktürel dalgalanmalara neden olur. Keynesgil sistemde fiyat ve ücretin yapýþkan olmasý nedeniyle toplam talepteki deðiþmeler, üretim ve istihdamda dalgalanmalara neden olur. Görüldüðü gibi monetarist sistemde toplam talepteki dalgalanmalarýn temel etkisi fiyatlar üzerindedir. Oysa Keynesgil sistemde temel etki üretim ve istihdam üzerinedir. Dolayýsýyla Keynesgil sistemde ekonomiyihýzla tam istihdama yönelt ecek güçlü doðal güçler yoktur. Ayrýca Keynesgil sistemde "zemberek diþlisi" etkisi söz konusudur. Fiyatlar, hýzla yükselerek ortaya çýkan reel ankes etkisi, para aldanýmý, gelirin yenidendaðýlýmý etkileri nedeniyle enflasyonist açýðýn ortadan kalkmasýna neden olurken; fiyatlarýn aþaðýya doðru yapýþkan olmasý nedeniyle, fiyatlar deflasyonist açýklarýn ortadan kalkmasýna neden olmaz. Bu nedenle Keynesgil iktisatçýlar duruma göre aktif istikrar politikalarýyla ortadan kaldýrýlmadýðýtakdirde, resesyonist açýklarýn kalýcýolacaðýný iddia etmektedir.

Keynesgiller, otomatik dengeleyicileri neden kabul etmezler? Yeni (Neo) Keynesgil Görüþ ? Geleneksel Keynesgil sistem daha sonra bir çok Keynesgil iktisatçý tarafýndan geliþtirilmiþtir. Geliþtirilen bu Keynesgil görüþlerde bekleyiþler ya sistemin dýþýnda tutulmuþ ya da uyarlayýcý bekleyiþler olarak sisteme katýlmýþtýr. Bu nedenle Keynesten sonra geliþtirilen diðer Keynesgil görüþlere neo Keynesgil ve post Keynesgil görüþler adý verilmektedir. Yeni klasik rasyonel bekleyiþler teorisinin yaptýðý büyük çýkýþý izleyen dönemde adlarýna yeni (neo) denilen bir baþka Keynesgil görüþ ortaya atýlmýþtýr. Yeni Keynesgil iktisatçýlarýn büyük bir çoðunluðu, rasyonel bekleyiþler te - 287

? orisini benimsemiþtir. Yeni Keynesgiller rasyonel bekleyiþler altýnda görüþlerini rekabetçi olmayan mikro ekonomik temellere oturtmaya çalýþmaktadýrlar. Yeni Keynesgiller geleneksel Keynesgil modelin ortaya koyduðu bazý uyum sorunlarýnýn üstesinden gelmeye çalýþan yeni bir yaklaþým geliþtirmiþlerdir. Geleneksel Keynesgil model, kýsa dönem fiyat ve ücretlerin yapýþkan olduðunu varsaymaktadýr. Bu nedenle ekonomide fiyatlar ve ücretler çok yavaþ deðiþtiðinden, ekonominin toplam talep düþmelerine uyum saðlamasý, üretim miktarýnýn deðiþmesi yoluyla olmaktadýr. Ancak fiyatlarýn yapýþkanlýðý ve bunun üretim ve istihdam üzerindeki etkileri, tüketici ve firmalarýn optimal mikro ekonomik davranýþlarý yardýmýyla açýklanmaktadýr. Yani, geleneksel Keynesgil yaklaþýmýn mikro ekonomik temellerinin olmadýðý ileri sürülmektedir. Yeni Keynesgiller fiyat ve ücret esnekliklerinden hareketle, tüm piyasalarýn temizlendiðini vurgulayan monetarist ve yeni klasik yaklaþýmlarýn tersine, piyasalarýn optimal düzeylerinde temizlenmesini engelleyen yapýþkanlýklarýve bunlarýn makro ekonomik sonuçlarýnýaraþtýrmaktadýrlar. Yeni Keynesgiller ekonomide daha çok hangi piyasa türünün bulunduðunu düþünmektedirler? Yeni Keynesgil Düþüncenin Temelleri Yeni Keynesgil ekonomi, ekonomiye mikro ekonomiden türetilmiþ bir genel teori saðlamaktadýr. Bunu geleneksel Keynesgil teorideki boþluðu doldurarak (basitçe rijit ücret varsayýmý yapmak yerine kýsmi ücret rijitliklerini açýklayarak) ve geleneksel Keynesgil teorideki paradokslarý ve tutarsýzlýklarý çözerek yapmaktadýrlar. Ayrýca, bekleyiþlerin nasýl oluþtuðunu ve öngörülerle gözlemler arasýndaki tutarsýzlýklarý ortaya koyarak, hem denge istihdam düzeyine (etkin ücret hipotezi aracýlýðýyla), hem de konjonktür dalgalanmalarýna bir açýklýk getirmektedirler.

Yeni Keynesgiller piyasa temizleyici modellerin ekonomideki kýsa vadeli dalgalanmalarý açýklayamayacaðýna inanmaktadýrlar. Böylece YeniKeynesgiller fiyat ve ücret yapýþkanlýklarý ortaya koyan modelleri savunmaktadýrlar. Yeni Keynesgiller kýsa dönemde milli gelirin temel belirleyicisinin toplam talep olduðunu vurgulamaktadýr. Yeni Keynesgilleregöre kýsa dönem toplam arz eðrisi, Yeni Klasiklerin ileri sürdükleri gibi düþey deðildir. Yeni Keynesgil düþünce sistemi halen hýzlý bir geliþme içindedir. Yeni Keynesgiller mikro teoriyi Keynesgil yöne çekmektedirler. Bu aþamada yapýþkan nominal ücretler yerine yapýþkan fiyatlarý ön plana çýkarmaktadýrlar. Aþaðýdaki açýklamalarý

dikkatle incelersek, bunun altýnda "piyasada monopolcü rekabet vardýr" görüþü yatmaktadýr. Yeni Keynesgil yaklaþýmda fiyatlardaki yapýþkanlýðýn nedenleri þunlardýr: . Gecikmeler: Fiyatlar alýcýlar için önemli olan çeþitli unsurlardan yalnýzca biridir. Firmalar, talep düþük (yüksek) olduðu zaman; fiyatlarýný düþürmekten (yükseltmekten) çok, teslimdeki gecikmeyi kýsaltabilir (uzatabilir), ya da daha fazla (daha az) yardýmcý servis saðlayabilir. - 288

firmalarýn her fiyat ayarlamalarýnda bir maliyetle karþýlaþacaklarýný vurgulamaktadýr. Bu nedenle fiyat etiketlerinin sýk sýk deðiþtirilmeyeceðini ileri sürmektedirler. Þimdi fiyatlardaki yapýþkanlýðý . Esnekliðin gösterdiði konjonktürü önceleyen bu davranýþ bu tür fiyatlarý katýlaþtýran konjonktüre karþý mark-upfiyat uygulamalarýna neden olmaktadýr. Liste Maliyetleri: Bazý iktisatçýlar. Fiyata Göre Kalite Deðer Yargýsý: Bazen müþteriler fiyat indirimlerini ürününün kalitesinde bir düþüþ olacaðý þeklinde düþünebilirler. Firmalar bunu aþmak istemeyebilirler.. Açýk Nominal Sözleþmeler: Bir çok firma en azýndan bazý ürünleri için fiyat ayarlamalarýný yasaklayan sözleþmeler yapabilirler. . . maliyetler yükselinceyekadar yükselmeyecektir. . Yeni Keynesgilteori içinde canlandýrýlmýþ ve formüle edilmiþtir. . Eþgüdümde Baþarýsýzlýk: Bu çok eski düþünce. Sabit Marjinal Maliyet: Fiyatlarýn yapýþkan olmasýnýn bir diðer nedeni hem marjinal maliyetlerin hem de mark-uplarýn konjonktür boyunca sabit olmasýdýr. Uygulamada bir maðaza belli bir ürünü belli bir fiyattan belli bir süre satmayý taahhüt eder. diðer firmalar harekete geçmedikçe bunu yapmada tereddüt ederler. . Bir kez diðer firmalar harekete geçince hemen onlarý izlerler. Firma Ýçi Hiyerarþinin Varlýðý: Büyük firmalarda hiyerarþik organizasyon yapýsý nedeniyle fiyat deðiþmeleri yavaþ olabilir. Fiyatlar maliyetleri baz aldýðýnda. Mark-up Fiyat Uygulamalarý: 1980'lerin ortalarýnda yeniden gündeme gelen çok eski bir düþünceye göre talep eðrileri kaydýklarý zaman daha az esnek olurlar. . Maliyetleri Baz Alan Fiyatlandýrma: Bu da eski bir Keynesgil düþüncedir. Bu baðlamda iskonto oldukça yaygýn bir durumdur. Küsuratlý Fiyatlar: Bazý fiyatlar (örneði 999 gibi) bir psikolojik engel içerir. Firmalar fiyatlarýný yükseltmek ya da düþürmek isteseler bile. Örneðin firmalar belli bir süre mallarýna zam yapmayacaðýný çeþitli yollardan ilan etmektedirler. Envanterler: Talep arttýðý (azaldýðý) zaman. firmalar fiyatlarýný yükseltmektense (düþürmektense) stoklarýný azaltýrlar (artýrýrlar). Zýmni Sözleþmeler: Görünmez tokalaþma teorisine göre firmalarmüþterileriyle zaman zaman fiy yasaklayan zýmni anlaþmalar yapabilir. . . . .

Büyük parasalþoklar. Yeni Keynesgillere göre. belli bir dönemde nominal fiyatlarýný gözden geçiren ekonomik birimin sayýsýný artýracaktýr. fakat büyük deðiþkenliklerin. fiyatlar neden yapýþkandýr? Mal Piyasasýnda Fiyatlarýn Yapýþkanlýðý ve Para Politikasý ? Fiyat yapýþkanlýklarýyla ilgili bir dizi makro ekonomik modelin bir ortakmikro ekonomik temeli vardýr. sýk sýk küçük deðiþkenliklerden daha ekonomik olduðunu varsayýlmaktadýr.artýran bazý durumlarý daha ayrýntýlý olarak görelim. Bununla birlikte enflasyon ne kadar hýzlýysa fiyatlarýn gözden geçirilme zamaný o kadar kýsalacaktýr.289 . Nominal deðiþkenlerdeki seyrek. .

Bir firma malýnýn fiyatýný düþürdüðü zaman bundan ekonomideki diðer firmalar yararlanýr. Bir firmanýn fiyat ayarlamasýnýn tüm diðer firmalarýn ürün talebi üzerinde meydana getirdiði etkiyetoplam talep dýþsallýðý denilmektedir. Ekonomik geniþleme bu kez tüm firmalarýn ürünlerine olan talebi artýrýr. bu maliyetlerin tüm ekonomi açýsýndan önemli etkisi olabilir. ? Toplam talep dýþsallýðýnedir? Toplam talep dýþsallýðýnýn varlýðý yanýnda menü maliyetleri fiyatlarý yapýþkan yapabilir ve bu yapýþkanlýðýn topluma büyük bir maliyeti olabilir. Bir firmanýn fiyatýný baþlangýçta çok yüksek saptadýðýný ve daha sonra fiyatýný düþürmeye karar verdiðini düþünelim. Bazý iktisatçýlar menü maliyetlerinin kýsa vadeli fiyat yapýþkanlýklarýný açýkladýðý konusunda tereddütlüdür. Tek bir firma için menü maliyetleri küçük bile olsa. Küçük liste maliyeti nedir? Fiyatlarýn kýsa dönemde anýnda ayarlanmamasýnýn bir nedeni fiyatayarlamalarýnýn bir maliyet sidir. Menü maliyetini savunanlar durumu þöyle açýklamaktadýr: Fiyatlarýn niçin yavaþ bir þekilde ayarlandýðýný anlamak için fiyat ayarlamalarýnda dýþsallýklar olduðunu bilmek gerekir. Bir firma fiyatýný deðiþtirmek için müþterilerine yeni bir katalog gönderir. Menü maliyetlerini savunanlara göre küçük. Fiyat ayarlamalarýnýn bu maliyetine menü maliyetleri denilmektedir. enflasyonunþiddeti ile fiyat deðiþtirme sýklýðýarasýnda nasýl bir iliþki vardýr? Küçük Liste Maliyetleri (Small Menu Costs) . satýþ personeline yeni fiyat listelerini daðýtýr. Bir firma fiyatýný düþürdüðü zaman ortalama fiyat düzeyini bir parça düþürür ve bu nedenle reel para ankeslerini yükseltir. hiç bir zaman önemsiz demek deðildir. Menü maliyetleri firmalarýn fiyatlarýna sýk sýk ayarlamak yerine aralýklý ayarlanmasýna neden olur. menü maliyetlerinin genelde çok küçük olmasýdýr. Kuþkulu olan nokta. Reel para ankeslerindeki artýþ (LM eðrisini saða kaydýrarak) toplam geliri artýrýr. Yeni Keynesgil görüþe göre. Toplam talep dýþsallýðý nedeniyle fiyat düþürmenin topluma faydasý . yeni menüler bastýrýr.? Bir ekonomide tüketici talebinin firmanýn reel fiyatýna ve reel para ankeslerine baðlý olduðunu düþünebiliriz.

Firma karar verirken bu dýþsallýðý bilmediðinden bazen menü maliyetine girmemek için toplum için yararlý olsa bile fiyatýný düþürmez.290 . Teori. s" Envanter Teorisi Yardýmýyla Sabit Maliyetler ve Süredurumun Açýklanmasý Mikro teorideki bir üçüncü önemli geliþme. fiyat düzeyindeki ataletin ortaya konulmasýna yardýmcý olmaktadýr. standart optimizasyon teorisinin bir karar deðiþkenindeki deðiþmenin sabit maliyeti de içerecek biçimde revizyonudur. Toplam talep þoklarý sonucu enflasyon oranýnýn arttýðý dönemlerde menü maliyetlerine kolayca razý olan firmalar. ayný zamanda envanter davranýþýnýn . Bu teori.firmaya olan faydasýný aþacaktýr. ? Enflasyonist baskýaltýnda firmalar üretim artýþý yerine neden fiyatlarýnýartýrmayýtercih ederler? "S. üretimi artýrmak yerine fiyatlarýný yükseltmeyi tercih etmektedirler.

s) tipi akýl yürütme. davranýþlar önemli ölçüde bir atalet gösterirler. önemli sabit maliyetlerin olduðu bir dünyada. Açýkçasý. önemli sayýda ekonomik birim ayný anda kendi (S. s) kuralýna benzer bir karar alýnmasýný içerir. (S. . s) sýnýrlarýna ulaþmalarýna neden olduðundan. Ýkincisi (S. iþlem maliyeti. için farklý mirko temeller saðlamaktadýr. optimizasyon peþinde koþan birimler. Eðer böyle yapamazsa bir alt optimal arabaya sahip olmanýn zimný fayda maliyetiyle karþý karþýya olacaktýr. sabit bir iþlem maliyeti ödemek zorunda olduðunu varsayalým. para talebi vb. envanter te i (S. Biz bu denklemlerin makro ekonomik modelleri oluþturduðunu biliyoruz. Üçüncüsü. Arabanýn kalitesi belli bir alt s sýnýrýna düþtüðünde. ekonomide küçük gibi görünen þoklar. kalitesi S olan yeni bir araba satýn alýnýr. s) dünya görüþü þunu vurgulamaktadýr: Daha dalgalý bir ekonomik ortam. Çünkü bu durum aþýrý iþlem maliyeti içerir. marjinallerin marjinallere eþit olduðu neoklasik denge durumunda deðillerdir. s) bandýnýn geniþletilmesini de gerektirebilir). büyük ayarlanmalarýn beklenmesine neden olabilir. Otomobil talebinin temel deðiþkenlerinden birinin (gelir. araba gibi bir dayanýklý tüketim malý satýn aldýðýnda.. s) davranýþý a priori zeminde sürekli yeniden optimizasyona göre hemen hemen daha duyarlý teorik modeldir. yatýrým. Birincisi. Bir tüketicinin. Bu durumda optimaldavranýþ. Bu durumda tüketici aþaðýdaki seçimle karþý karþýya olacaktýr. s) sýnýrlarýna ulaþýrlarsa. sabit bir ma et ödeme zorunda olacaktýr. Bu aþamada Keynesgil-Yeni klasik tartýþmasýyla ilgili olarak ne söylenebilir? Üç þey söylenebilir. kiþilerin ve firmalarýn daha sýk bir þekilde kendi (S. faiz oranlarý ya da nispi fiyatlar) her an deðiþtiðini düþünelim. reel deðiþim maliyetlerine katlanmalarýný gerektirir (Kuþkusuz ekonomideki dalgalanmalarýn artmasý (S. dayanýklý tüketim ve üretim mallarý ile para talebine ve daha genel olarakportföy seçimine açýkça uygulanmasýna olanak vermekte ir. (S. gelir ve diðer uygun bilgiler gözönüne alýnarak seçilir. Tersine. daha sonra ise davranýþlarýnda büyük bir deðiþme olur. bu olgu karakteristik Keynesgil pozisyondur. Bir kez insan sürekli yeni optimizasyonu ve bir alternatif davranýþ modeli olarak (S. Birincisi. Açýkçasý sürekli araba alým satýmlarýnýn kiþiye faydasý yoktur. Fiyatlarýn korunmasý durumunda. Ýkincisi. geleneksel toplam davranýþ denklemleri olan tüketim. s) i düþünürse az da olsa iki þey berraklaþýr. . S ve s parametreleri. Eðer tüketici. hanehalký ve firmalar uzun bir zaman süresi için herhangi bir þey yapmazlar. en iyi optimal yeni araba seçimineyönelirse.

(S. Bütün . ancak uzun bir süre sonra bir etkiyapar. Firmalar mallarýna koyduklarý fiyatlarý istedikleri her an deðiþtiremezler. küçük liste maliyeti yaklaþýmýný birleþtirdiðimizde þu sonuç ortaya çýkmaktadýr. Ekonomiyi aþaðýya ya da yukarýya doðru etkiler. Bununla birlikte ekonomide bir parasal deðiþme olduðu zaman fiyat düzeyi buna hemen cevap vermez.Öte yandan (S.291 . Firmalar fiyatlarýný cari fiyat düzeyine göre arzuladýklarý fiyat düzeyi büyük bir sapma gösterdiðinde deðiþtirirler. Parasal þoklar iki yönlüdür. Eðer ekonomi sürekli olarak üst S. s) yaklaþýmýyla. küçük liste maliyeti yaklaþýmýnda bu bandýn varsayýlan geniþliði küçüktür. s) yaklaþýmýnda yüzde bandýnýn geniþliði keyfi olarak saptanýrken. Þimdi ekonomide bir parasal rahatsýzlýk olduðunda ne olacaðýný görelim. alt s bandýna çarpýyor ve bandýn içinde kalýyorsa "para yansýzdýr" demek yanlýþ olmayacaktýr.

Çünkü fiyat marjinal maliyeti aþmaktadýr. O halde yansýzlýk. Bilindiði gibi Keynesgil düþüncede istihdam düzeyi çokdüþüktür. fiyatlarýn belli bir süre ayný kalmasýna neden olmasýdýr. (S. bir an için para arzýn düþtüðünü varsayalým. Bu durumda para politikasý yansýz olacaktýr. Ancak parasal büyüme oraný birden bire artýrýlýrsa ve firmalar kýsa dönemde fiyat düzeyinde deðiþiklik yapmayý kârlý bulmuyorlarsa. firmalarýn sabit reel ankesleri öngörmesine baðlýdýr. düþüncelerini tam rekabetçi piyasa yerinemonopolcü rekabet piy apýsý üzerine oturtmaktadýrlar.. Þöyleki. sosyal optimum sayýlan düzeyin altýndadýr. . Eðer firmalar sabit reel ankeslerdeki sistematik deðiþmeleri öngörürse ne olacaktýr? Eðer firmalar reel ankesleri ve dolayýsýyla talebin artacaðýný öngörüyorsa bu durum. Birincisi firmalara cari fiyatlarda her zaman daha fazla satmak arzularýný tatmin eden bir teorik modeli geliþtirmelerine olanak vermektedir. Bu süreç. Buradaki düþünsel düzeyde k r: Monopolcü rekabet teorisi temelde nispi fiyatlarý içermektedir. Etiket deðiþmelerinin sabit maliyeti bazý firmalarýn nominal fiyatlarýný düþürmelerine engel olur. bu açýklamalar Keynesgil istikrar politikalarýnýn geçerliliðini ortaya koymaktadýr. Enflasyon oraný ne kadar hýzlanýrsa fiyatlarýn deðiþtirilmesi o kadar sýk olacaktýr. reel ankeslerde (baþlangýç düzeyine) bir düþüþle ve ekonomik faaliyetlerde bir yavaþlamayla sonuçlanacaktýr. AKERLOF ve YELLEN bu sorunu nominal fiyat deðiþmelerinde rastlanan sabit maliyetleri gözönünde tutarak çözmüþlerdir. Oysa Keynesgil makro ekonomide nominal büyüklükler önemlidir. s) fiyatlama politikasýnýn temel niteliksel çizgisi. Bu durum Keynesgil düþünceyi yankýlandýrmaktadýr. bu durum tüm firmalarýn fiyatlarýný yükseltmelerini teþvik edecektir. Bunun sonucu olarak fiyat düzeyi para arzýndaki düþmeye . Reel ankesler yeteri kadar yükselince. kýsa dönemde reel ankesler artacaktýr. Bu olgu iki açýdan Keynesgil ortamý oluþturmaktadýr. ? Monopolcü rekabetle yeni Keynesgil görüþne ölçüde uymaktadýr? MANKIW. paranýn yansýzlýðýarasýnda nasýl bir iliþki vardýr? Piyasalarda Monopolcü Rekabetin Geçerliliði Yeni Keynesgil Ýktisatçýlar. reel ankeslerle. fiyatlarýn ateþlenme tetiðinin erkenden çekilmesine neden olacaktýr. Ýkincisi monopolcü denge koþullarýnda üretim düzeyi. ? Yeni Keynesgillere göre.

göre daha az düþer. üretimin sosyal olarak optimal düzeyinin altýnda kalmasýna neden olduðundan. Ayný þekilde sosyal refah geriler. sosyal refahtaki kayýpkârlarýndaki düþüþten daha büyük .292 . toplam talep ve sosyal refah yükselecektir. reel ankesler. Böylece reel ankesler ve dolayýsýyla toplam talep düþer. Yeni Keynesgiller bir çeþit dýþsallýktan sözetmektedirler. Öte yandan para arzýnda küçük bir artýþýn olduðunu düþünelim. Böylece. Þöyle ki. Ancak monopolcü yapýlanma. Bu durumda yalnýzca birkaç firma fiyatlarýný yükseltmenin sabit maliyetine katlanacaklar ve etiketlerini deðiþtireceklerdir. firmanýn belirlediði nispi fiyattaki küçük sapmalarýn. herfirma kendi kâr tep doruðunda oturduðu için. kârlarýn üzerindeki etkisi küçük olacaktýr.

Nominal fiyatlarda her deðiþiklik olduðunda. aralýklý fiyat saptamalar. Her firma fiyatýný her ayýn ilk günü ayarlasýn. Ademimerkeziyetçi bir ekonomide bu þekilde eþgüdümlü fiyat d inin saðlanmasý güçtür. Bu dýþsallýk þöyle meydana gelir. üretim 10 Mayýstan 1 Hazirana kadar. Eðer tüm firmalar fiyatlarýný ayný anda düþürürlerse. fiyat ve ücretlerin yavaþça ayarlanmasýna neden olur. Konuyu bir aylýk (Mayýs olsun) örnekle açýklayalým: Önce fiyatlarýn ayný anda belirlendiðini varsayalým. Bu yeni teori üç gerçekçi varsayýma dayanmaktadýr: . Eðer para arzý ve toplam talep diyelim ki 10 Mayýsta artýrýlýrsa. Dengede tek tek firmalar fiyatlarýný düþürmeyi kârlý bulmamaktadýr. reel ankesler yükselecektir ve toplam talep geniþleyecektir. Ancak 1 Haziranda daha yüksek talebe cevap olaraktüm firmalar fiyatla rýný yükseltecektir ve bir "boom" meydana gelecektir. fiyatlar bu arada sabit olduðundan. Ekonomide fiyat ve ücretler zaman içinde aralýklý olarak belirlenir. Böyle bir durumu Keynes elli yýl önce vurgulamýþtýr. daha fazla olacaktýr. Eðer para arzý 10 Mayýsta yükselirse. Firmalarýn talep eðrileri azalan eðrilerdir.? Toplam talep dýþsallýðý denen durum Keynesciliðe çaðrýþým yapmaktadýr. yarýsý da ayýn 15 inde fiyatlarýný ayarlasýn. Þimdi de fiyatlarýn aralýklý olarak ayarlandýðýný varsayalým. Firmalar kârlarýný maksimize ederler. Ancak bu firmalar fiyatlarýný . . yüksek bir iþlem maliyetiyle karþýlaþýlýr. Ancak para stoðunda saðlanacak yeterli bir artýþ. Fiyat ve Ücretlerin Aralýklý Olarak Belirlenmesi Bir ekonomide hiç kimse yeni fiyat ve ücretlerini baþkalarýyla ayný anda belirlemez. Firmalarýn yarýsý ayýn birinci günü. Böylece tüm firmalarýn kârlarý ve sosyal refah yükselecektir. Bu nedenle bireysel fiyat ve ücretler sýk sýk deðiþtirilse bile. ayný þeyi saðlayabilir. o takdirde firmalarýn yarýsý fiyatlarýný 15 Mayýsta yükseltecektir. .

Tüm diðer ücretler oransal olarak düþerse tek tek her çalýþan kendi nominal ücretinin düþürülmesine razý olacaktýr. fiyatlar genel düzeyini ne yönde etkiler? Aralýklý belirleme. o taktirde diðer firmalar da 1 Haziranda sýra kendilerine geldiði zaman küçük bir ayarlama yapacaktýr. herhangi bir firmanýn fiyatlarýndaki artýþ firmanýn göreli fiyatýný artýracaktýr. Çünkü firmalarýn yarýsý ayýn 15 inde fiyatlarýný deðiþtirmediðinden. eðer tüm firmalar eþanlý olarak fiyatlarýný yükseltirlerse. fiyatýnda önemli bir artýþ yapan ilk firma olmak istemeyecektir. Çünkü hiçbir firma. keza ücret belirlemesini de etkilemektedir. Eðer 15 Mayýsta fiyatýný ayarlayan firmalar fiyatlarýnda az bir ayarlamaya giderlerse. Fiyatlarýn aralýklýayarlanmasý. Örneðin ekonomide para arzýnýn düþtüðünü varsayalým.çok fazla artýrmayacaktýr. nispi fiyatlarý etkilenmeyecektir). Çünkü onlar da göreli fiyat deðiþmelerinden kaçýnmak istemektedirler. Daha küçük para arzý ekonomide toplam talebin azalmasýna neden olacaktýr. Bu durumda tam istihdamýn sürmesi için nominal ücretlerde oransal bir düþüþün olmasý gerekir. Ücretlerin belirlenmesi aralýklý olduðu için her iþçinin önce kendi ücretinin düþürülmesi konusunda gönülsüz davranmasý tüm ücretlerin toplam ta . fiyat düzeyindeki artýþý yavaþlatmaktadýr.293 . Bu durum onun müþteri kaybetmesine neden olur (Tersine. Böylece her ayýn 1 inde ve 15 indeki küçük fiyat deðiþtirmeleri. Ancak çalýþanlarýn her biri ilk olarak ücret indiriminin kendisinden baþlatýlmasýný istemez.

Eðer hiçbir firma fiyatýný düþürmezse. iki firmanýn kârlarýnýn nasýl kendi kararlarýna baðlý olduðunu göstermektedir. Eðer toplummümkün olan bu sonuca ulaþmada baþarýsýzsa. Tablo. Her firmanýn karþý karþýya olduðu seçimler Tablo 17. Herfirma 30 milyar lira kâr elde edecektir. Sendika liderleri diðer sendikalarýn kazanacaklarý tavizlerle ilgilenmelidir. Her iki firma da resesyondan kaçýnmayý tercih etmesine raðmen. Çünkü ücret ve fiyatlarý saptayanlar. bir firma fiyatýný . bir resesyon meydana gelecektir ve her firma alnýzca 15 milyar lira kâr elde edecektir. Diðer firma fiyatýný düþürmezken. ayný zamanda diðer firmanýn alacaðý karara baðlýdýr. ücret ve fiyatlarýn saptanmasý sýrasýnda ortaya çýkmaktadýr. o takdirde toplumunüyeler r þekilde eþgüdüm saðlanamýyor demektir. kaynaklarýn herkesin durumu daha iyi olacak þekilde daðýtýlmasý mümkündür. Bu durumda.? lepteki deðiþmelere cevabýnýn yavaþ olmasýna neden olur. hiçbiri bu sonucu sadece kendi davranýþýyla saðlayamamaktadýr. Bu durumda her firma fiyatýný düþürüp düþürmeyeceðine karar vermek durumundadýr. Bir koordinasyon baþarýsýzlýðý sonucu olarak resesyonun nasýl oluþtuðunu ortaya koymak için þu hikayeyi düþünelim. Her firma kârýnýmaksimize etmek istemektedir. reel para ankesleridüþük kalacak. Diðer bir deyiþle ücretlerin aralýklý olarak belirlenmesi tüm ücretlerin yapýþkan olmasýna neden olur. çalýþanlar iþsiz kalmýþtýr ve fabrikalar düþük kapasiteyle çalýþmaktadýr. Ekonomide yalnýzca iki firmanýn olduðunu varsayalým. Para arzýnda bir düþüþ olsun.1 de gösterilmiþtir. Her iki firma da fiyatlarýný düþürürse reel para ankesleri yükseleceði için bir resesyon meydana gelmeyecektir. Firmalar fiyatlarýný saptarlarken diðer firmalarýn koyacaklarý fiyatlarýn farkýnda olmalýdýr. Ücretlerin düþme yönünde yapýþkanlýðýile ücretlerin farklýzamanlarda belirlenmesi arasýnda nasýl bir iliþki vardýr? Resesyon ve Koordinasyon Baþarýsýzlýðý Bazý iktisatçýlar resesyonu koordinasyon baþarýsýzlýðýna baðlamaktadýr. Resesyonlarda üretim düþüktür. Ancak her firmanýn elde edeceði kâr yalnýzca kendi fiyat kararýna deðil. diðer ücret ve fiyatlarý saptayýcýlarýn davranýþlarýný öngörmelidir. Koordinasyon sorunu.

2. Bu durumda fiyatýný düþüren firma 5 milyar lira kâr elde ederken diðer firma 15 milyar lira kârelde edecektir. Firma. 5 milyar lira kâr elde eder. Firma. 2.294 elde eder. 30 milyar lira kâr elde eder. 1. yine resesyon meydana gelecektir. elde eder. Firma. Firma. Firma Fiyatýn Yüksek Tutulmasý 1. 15 milyar lirakâr 2. elde eder.düþürürse. 50 milyar lirakâr 1. . 15 milyar lira kâr elde eder. Firma. Firma. 5 milyar lira kâr elde eder. elde eder. 15 milyar lirakâr 2. . 15 milyar lirakâr 1. Firma. Firma Fiyat Ýndirimi Fiyatýn Yüksek Tutulmasý Fiyat Ýndirimi 1. Firma. 2.

Çünkü böylece diðer firma resesyondan kaçýnabilmektedir. fiyatlar yapýþkandýr. ? Fiyat yapýþkanlýðýnýn nedeni nedir? Girdi-Çýktý Tablosu Yaklaþýmý Girdi-çýktý yaklaþýmý hem nominal hem de nispi fiyatlarýn yapýþkan olabileceðini ortaya koymaktadýr. sözkonusu firmanýn fiyatý baþka firmalarýn fiyatýna göre nispeten daha yüksekbile olsa müþterilerinin yine de o firma alýþveriþ yapmalarýna neden olmaktadýr. Herþey bir yana. Ekonomideki tüm nispi fiyatlar piyasa koþullarý . Ýþte bu maliyet. reel para stoku azalmasýna raðmen firmalar mallarýnýn fiyatlarýný yükselterek resesyonun daha da þiddetlenmesine neden olmuþlardýr. Eðer benzer müþterileri olan tüm firmalar bu þekilde davranýrsa. Bu nedenle fiyat yapýþkanlýklarý kimsenin yararýna olmadýðý halde. Her firmanýn 15 milyar kâr ettiði kötü sonuç bir koordinasyon baþarýsýzlýðýdýr. Bu durumda daha kötü bir sonuç meydana gelecek ve her firma 15 milyar lira kâr elde edecektir.Yukarýdaki açýklamalardan anlaþýlacaðý gibi bir firma fiyatýný düþürünce diðer firmanýn pozisyonunu iyileþtirmektedir. arzu ettikleri sonuca ulaþabileceklerdi. hem nominal hem de nispi fiyatlar yapýþkan olarak kalacaktýr. ekonomide hangi sonuç meydana gelecektir? Bir yandan her firma diðer firmanýn kendi fiyatýný düþürmesini beklerse. Bir firmanýn fiyat indiriminin diðer firmanýn elde edeceði kâr üzerindeki pozitif etkisi toplam talep dýþsallýðýndan kaynaklanmaktadýr. örneðin ülkemizde 5 Nisan 1994 kararlarýný izleyen dönemde. Gerçek dünyada bir çok firma fiyat belirlediði için koordinasyon daha da güçtür. her ikisi de fiyatýný koruyacaktýr. birçok diðer firmanýn girdisini oluþturmaktadýr. her ikisi de fiyatýný düþürecektir. Girdi-çýktý tablosu ekonomideki tüm çalýþanlarýn ve firmalarýn üretim ve fiyat kararlarýný gözönüne almaktadýr. Bu tür müþterileri olan firmalar uzunca bir süre mallarýnýn fiyatlarýný sabit tutabilmektedir. . Bir firmanýn müþterisi (hanehalký veya firma olabilir) baþka bir firmadan alýþveriþ yapmak isterse belli bir maliyetle karþýlaþýr. Bu durumda. Bu durumda tercih edilen sonuç gerçekleþecek ve her firma 30 milyar lira kâr elde edecektir. Eðer iki firma koordinasyon içinde olsaydý. Tüm bu sonuçlarýn meydana gelmeþansý olduðu için ekonomi buna çoklu denge adý vermektedir. Öte yandan herfirma diðerinin fiyatýný düþürmeyeceðini beklerse. Modern ekonomilerde birçok firmanýn çýktýsý.

Firmalar ve müþterileri arasýndaki iliþkilerin karmaþýklýðý ve bu karmaþýklýðýn neden olduðu eksik enformasyon firmalarýn mutlak ve nispi fiyatlarýný deðiþtirmede aðýrdan almalarýna neden olmaktadýr. Fiyat yapýþkanlýðýgirdi-çýktýtablosu yaklaþýmýyla nasýl açýklanmak ? tadýr? Fiyat Yapýþkanlýklarýnýn Bekleme Süresinin Kýsalmasý ve Nispi Fiyat Ayarlamalarýnýn Artmasý Enflasyon oranýnýn yükseldiði dönemlerde. Mankiw ve Romer gibi Yeni Keynesgil iktisatçýlar yukarýya doðru fiyat yapýþkanlýklarýnýn azalacaðýný ve etiketlerin daha kýsa zaman aralýklarýnda deðiþtirileceðini vurgulamaktadýr.295 . Ball.hakkýnda eksik enformasyonlu çeþitli firmalar tarafýndan belirlenmektedir. Yukarýya doðru fiyat yapýþkanlýklarýnýn azalmasý ekonomide parasal þoklarýn reel etkilerinin azalacaðý ve hatta ortadan kalkaca .

Bazý sektörlerde ücret rijiditelerinin varlýðýnýn eksik istihdamý açýklamaya yeterli olacaðýna itiraz edilebilir. yani emeðin verimliliði (dolayýsýyla firmalarýn kârlýlýðý) ödenen ücretle artabilir. kuþkusuz ekonomik konjonktüre göre deðiþebilir. Etkin ücret teorileri. emek gücünün kalitesi. Görünüþte iþsiz olan kiþilerden ayýrtedilemeyen bu kiþiler. Ayrýca enflasyon.ðý anlamýna gelmektedir. Serbest piyasa ekonomisi kaynaklarýn etkin þekilde tahsisinde nispi fiyatlara güvendiðinden bu durum mikro ekonomik etkinsizliði artýracaktýr. bu yollaüretimi ve dolayýsýyla kârlarýný artýrma seçeneðini tercih edebilirler. Çalýþanlarýn tüm eylemlerini taþýyan bir sözleþmenin yazýlmasý mümkün deðildir. Daha genel bir þekilde. Bu nedenle eksik istihdam sözkonusuyken. Eðer emek arz ve talebinin birbirine eþit olduðu Walrasgil ücret çok düþükse. bir kimse çalýþmamayý tercih ediyorsa. Etkin ücretler. Ancak hiçbir firma en azýndan belli bir üst ve alt sýnýr içinde ücret saptayýcý deðildir. piyasa dengesi etkin deðildir ve böylece verimli olarak kullanýlabilecek kaynaklar da aylak kalabilir. Benzer þekilde ücretteki bir artýþla. Bireylerin davranýþlarý tam olarak kontrol edilemez. Bunun sonucu olarak. Etkin ücret. nispi fiyatlarýn deðiþkenliðini artýracaktýr. ücretler düþmeyebilir. iþgücü istihdamýný artýrma. Bunu bir anlamda o sektördeki ücret düzeyine itiraz olarak görebiliriz. O halde ücretin belli bir noktaya kadar artmasýyla kârlar artacaktýr. Emek Piyasasýnda Ücretlerin Yapýþkanlýðý Etkin Ücret Modeli Etkin ücret modeli. Ýþgücü piyasasýnda alýcý olan firmalar rekabetçidir. Çünkü firmalar þunu görmüþlerdir: Eðer ücretleri düþürürlerse. Ancak ücretlerin piyasa temizleyici düzeye düþmesine de gerek yoktur. Esnek ücretli bazý sektörler olduðu sürece. firmalar ödeyecekleri ücretleri deðiþtirebilecekleri zamanda bile bunu böyle yapmayabilirler. Firmalar bu tür rasyonel davranýþ benzeri eylemlerinin sonucunda toplumun kaybý büyük bile olsa kendi kâr kayýplarý . firmalar verdikleri ücretleri biraz yükselterek. firmalarýn kârlarýný maksimize eden ücrettir. gönüllü iþsizlik sözkonusudur. Piyasada bir çok firma vardýr. iþçinin bir iþten bir baþka iþe girip çýkmasý azaltýlabilir. O halde ücretler mutlaka rijit deðildir. daha yüksek ücretlerde istihdam edildiðinde. prodüktivite düþecektir ve dolayýsýyla kârlar azalacaktýr. çalýþanlarýn özellikleri hakkýnda eksik enformasyonun olduðu hipotezi üzerine kurulmuþtur. ücretlerin niçin emek piyasasýný temizlemede baþarýsýz olabileceðini açýklamaktadýr.

küçük olabilir. etkin ücret modelleri firmalarýn ücretlerinin niçin birbirleriyle karþýlýklý baðýmlýlýk içinde olduðunu gösterir. Benzer durum sermaye piyasasý n de geçerlidir. iþgücü piyasasýný çoklu dengeye götürebilir. Böylebir ortamda hiçbir firma. . tüm diðer firmal ödenen ücretlere baðlýdýr. Öte yandan.296 . ücreti. neden arttýðýný ortaya koymaktadýr. faiz oranýný ve fiyat rijiditelerini açýklayarak. Bu karþýlýklý baðýmlýlýk. bazý rahatsýzlýklarýn ekonomik sistem üzerindeki yankýlarýnýn azalacaðýna. bu durumda ücretleri deðiþtirmemek tümüylerasyoneldir. Sonuç olarak bu teoriler. Eðer firmalar riskle karþýlaþýrsa ve ücret deðiþmelerinin sonuçlarýyla ilgilibelli bir beli arsa. Herhangi bir firma içinoptimal ücret. talepte bir deðiþiklik olsa bile i deðiþtirmez.

Yunanca "arkadan gelen" ya da "gerisindeki" anlamýna gelen bir kelimedir). çýktý ve istihdamý yalnýzca kýsa dönemde etkiler. Örneðin çalýþanlar iþsiz kaldýðý zaman deðerli iþ becerilerini de kaybedebilirler. resesyonun bir dizi mekanizma aracýlýðýyla doðal iþsizlik oranýný deðiþtirerek. ekonomide sürekli iz býrakabileceðini vurgulamaktadýr.Etkin ücret modelinin en azýndan bir Keynesgil yönünü vurgulamakgerekir. Daha genel olarak söylemek gerekirse. Ayrýca yaþanan uzun iþsizlik dönemi bir bireyin iþe karþý davranýþýný deðiþtirebilir ve iþ bulma arzusunu azaltabilir. daha yüksek ücretlerin verimliliði niçin artýrdýðýný sorabiliriz. Bu teoriler dikka tleri nispi ücretler üzerinde toplamaktadýr. Ýþte hysteresis. sürekli olarak iþ arama sürecini engeller ve friksiyonel eksik istihdam miktarýný artýrýr. uzun dönemde de çýktý ve istihdamý etkileyebileceðini ortaya koyarak doðal oran hipotezine meydan okumaktadýrlar. doðal oran üzerinde uzun süreli etkiyi tanýmlamak için kullanýlan bir terimdir (Aslýnda "hysteresis". istihdam üzerinde nasýl bir kalýcýetki yaratýr? Bir resesyon ekonomiyi ücretlerin belirlenme sürecini deðiþtirerek de sürekli olarak etkiler. Resesyondan sonra yeniden iþ bulduklarýnda eskisine göre kabiliyetlerinde bir azalma olmuþtur. klasik modelin tanýmladýðý gibi çýktý ve istihdam. Teorisyenler bir çok olasý cevap bulabilirler. Uzun dönemde ekonomi. Doðal oran hipotezi makro ekonomistlerin ekonomideki kýsa dönem ve uzun dönem geliþmelerini ayrý ayrý incelemelerine izin vermektedir. doðal oran üzerinde sürekli etki yapacaktýr. eksik istihdam düzeyine geridöner. ? Resesyon. Keynes'in inandýðý gibi budavranýþ rasyonelleþir. Son yýllarda bazý iktisatçýlar. Ýleri endüstriyel ülkeler için(bu ülkelerde kötü beslenme olmadýðýndan) yatkýn olgu iyi ücretalan iþçilerin daha fazla performans gösterecekleri yönündedir. Her iki durumda da resesyon. ? Etkin ücret modeli ile klasik Keynesgil görüþarasýnda nasýl bir iliþki kurulabilir? Hysteresis ve Doðal Oran Hipotezi Günümüzde. Eðer resesyon iþsiz kalan halký deðiþtirirse. Kendi kendimize. toplam talebin. ekonomik dalgalanmalar doðal oran hipotezine dayandýrýlmaktadýr. Örneðin iþsiz kalan iþçiler bir sendika üyesi olarak statülerini kaybederler. Bu hipoteze göre toplam talepteki dalgalanmalar. Bu iktisatçýlar. ücret belirleme sürecinde içerdekilerden (insider) olan bazýlarý dýþarýdakiler . Ýþlerini kaybedenler ücretlerin belirlenme sürecindeki etkinliklerini kaybederler. Eðer ç nispi ücretleri gözönünde tutarlarsa.

Eðer daha küçük bir grup olarak kalan içerdekileryüksek reel ücretlerle da fazla. Þimdi de geniþletici para politikasý izlendiðini düþünelim. Eðer cari iþsizlik oraný geniþletici politikalarla düþürülürse otomatikman doðal iþsizlik oraný da azalacaktýr.297 . Hysteresis görüþüne göre teþvik edici talep politikasý (yapýsalcýlarýn vurguladýðý gibi) enflasyonun hýzlan .(outsider) olur. yüksek istihdamla daha az ilgilenirlerse o taktirde resesyon sürekli olarak reel ücretleri denge düzeyinin yukarýsýna itecek ve bekleme eksik istihdam miktarýný artýracaktýr. Ücret yapýþkanlýðýna ve iþlerin tayýnlanmasý sonucu ortaya çýkan eksik istihdama bekleme iþsizliði (wait unemployment) denilmektedir.

Hyster s tezinin bir diðer açýklamasý da yüksek eksik istihdam sýrasýnda. geniþletici para politikalarýnýn enflasyonist etkisinineden daha az ön ektedir? Yukarýda da vurguladýðýmýz gibi bazý iktisatçýlara göre uzun süreli eksik istihdam iþsizlerin yeteneklerinin azalmasýna neden olur. Bununla birlikte hysteresis tartýþmalý bir konudur.masýna neden olacaktýr. "Dýþarýdakiler" ler" sýnýfýna geçeceklerdir. yapýsalcý görüþte olanlara göre eðer iþsizliðin cari düzeyinin altýna düþürülmesine izin verilirse enflasyon sürekli olarak hýzlanacaktýr. Sonuç olarak eksik istihdam bir kez yeni düzeyine yerleþtiðinde. doðal oran hipotezinin vurgulandýðýndan çok daha pahalý olduðunu ortaya koymaktadýr. Bu durumda firmalarýn içerdekileri niçin iþten çýkaramadýklarý sorulabilir. Bazý iktisatçýlar içerdekilerdýþardakiler ayrýmýnýn ve içerdekilerin dýþarýdakilere göre daha maharetli olduklarý görüþünün ve içerdekilerin ücret oranlarýný yükseltmekkonusundaki monopolcü güçlerinin üzerinde durmaktadýr. resesyonun. Çünkü iþe yeni giren eskiiþsizlerin hünerleri artacaktýr. Bunun nedeni. dýþarýdakileri iþe almanýn ve eðitmenin maliyeti ve içerdekilerin grevtehditleridir. Hysteresis hipotezi nedir ve ne sonuçlar doðurmaktadýr? REEL KONJONKTÜR TEORÝSÝ . Halen konunun ne denli anlamlý olduðu açýk deðildir. Böylece iþsizler halen iþ sahibi olanlarla rekabet edemezler. Yeni Keynesgil hysteresis görüþü ekonominin daha düþük iþsizlik oranýna yerleþtikten sonra enflasyonun düþeceðine inanmaktadýr. ekonominin kapasite düzeyini cari üretim düzeyine düþürmesidir. firmalar iþsizleri eðitmek yerine diðer firmalardan eðitilmiþ iþgücünü transfer edecektir. Öte yandan. Bununla birlikte konu çok önemlidir. enflasyon oranýný yükseltecektir. yetersiz kapasiteler bazý mallarýn kýtlýðýna neden olacaktýr. Eðer iþsizlerin maharetleri kaybolmuþsa. Bu noktada yapýsalcý görüþteki iktisatçýlarla Yeni Keynesgil iktisatçýlar birbirinden ayrýlmaktadýr. Tersine. Toplam talebin teþviki. Çünkü hysteresis. Eðer içerdekilerin bir piyasagücü varsa hýzlý geliþen talebe cevap olarak ücretlerinde artýþ isteyeceklerdir. Bu durum ise enflasyonun bir diðer nedenidir. ? Hysteresis görüþü. Bir baþka deyiþle hysteresis fedakârlýk oranýný artýrmaktadýr. Yeni yatýrýmlar gereksinim duyulan sermayeye ilave olacaktýr. enflasyonun hýzýnýn duracaðýný vurgulamaktadýr.

? . Charles PLOSSER vb. Reel konjonktür teorisinin izleri Robet LUCAS tarafýndan kurulan rasyonel bekleyiþler okuluna kadar uzanmaktadýr. ekonomik dalgalanmalarýn esas kaynaðýdýr. Prodüktivitede meydanagelen dalgalanmalar temeld e teknolojik dalgalanmalardan kaynaklanmaktadýr.298 . Ancak bu teori Edward PRESCOTT. Finn KYDLAND. Reel konjonktür teorisi nedir? Reel konjonktür teorisine göre prodüktivitedeki rassal dalgalanmalar. . Ayrýca ekonomik dalgalanmalarýn nedeni uluslararasý rahatsýzlýklar. iktisatçýlar tarafýndan ortaya atýlmýþtýr. iklim deðiþmeleri ya da doðal afetler gibi diðer kaynaklar olabilir.

baþlangýçta iþ fýrsatlarýný yok etmekte ve iþ yerlerinin kapanmasýna neden olmaktadýr. Bu n tarihi uzakken öðrenci fýrsat buldukça sinemaya. teknolojik deðiþmeyebaðlý olarak ortaya çýkan prodüktivitenin büyüme oranýdýr. prodüktivite mütavazi bir þekilde artmaktadýr. Bunun için öðrencinin zamanýnýn büyük bir kýsmýnda oldukça çok çalýþmasý gerekir. Zaman zaman teknolojik deðiþme baþta beþeri sermaye olmaküzere mevcut sermayenin büyük bir odasýnýn geçmesineneden olmaktadýr. Ancak sýnav zamanýnda öðrenci her gece ve her hafta sonu çalýþacaktýr.? Reel konjonktür teorisine göre prodüktivitedeki dalgalanmalarýn nedenleri nelerdir? ? Reel konjonktür teorisinde temel motivasyon. okulda böyle bir karþýlaþtýrmayý her gün yaparlar. Reel ücret oraný geçiciolarak düþük olduðu zaman çalýþanlar daha az saat çalýþacaklardýr. yeni teknolojilerin kullanýmýna ve yaratýlmasýna neden olan araþtýrma ve geliþtirme sürecine baðlýdýr. gidecektir. sýnav tarihi uzakkenki çalýþmasýna göre daha büyükolacaðýna inanmaktadýr. insanlarýn ne zaman çalýþacaklarýyla da ilgilenmektedir. Öðrencinin bir dersteki amacýnýn 100 puan almak olduðunu varsayalým. Sýnavlara doðru öðrenci daha sýký bir þekilde çalýþacaktýr. Öðrenciler. Teknolojik deðiþmenin ekonomi üzerindeki ilk etkisi prodüktivitenin azalmasý ve resesyonun baþlamasý þeklinde olmaktadýr. Reel konjonktür teorisi çalýþanlarýn öðrenciler gibi davranacaðýný söylemektedir. Ýnsanlar içinde bulunulan dönemde çalýþarak elde edeceði gelirle bir sonraki dönemde çalýþarak elde etmeyi beklediði geliri karþýlaþtýrýrlar. Ancak zamanla teknolojik deðiþme hem yeni iþ yerlerinin açýlmasýna hem de prodüktivite artýþlarýna neden olmaktadýr. Ancak cari ücret oranýný beklenen gelecekteki ücret oranýyla karþýlaþtýrmak için çalýþanlarýn reel faiz oranýný kullanmasý gerekir. Teoriye göre insanlar fayda maliyet hesabý yaparak ne zaman çalýþacaðýna karar verir. Eðer reel faiz oraný yýllýk %6 ise þimdiki saat baþýna 1000 liralýk reel ücret . Çünkü öðrenci sýnav yaklaþýrken daha sýký bir þekilde çalýþmanýn getirisinin. Reel ücret oraný geçici olarak yüksek olduðu zaman çalýþanlar daha fazla saat çalýþacaklardýr. Teknolojik deðiþme. Bazen teknolojik ilerleme hýzlý olmakta ve prodüktivite hýzla artmakta. Reel konjonktür teorisine göre prodüktivitedeki artýþ. Reel konjonktür teorisi. bazen de teknolojik ilerleme yavaþ olup. maça vb.

Buna karþýlýk reel konjonktür teorisyenleri. Reel faiz oraný ne kadar düþükse. Þimdi daha çok. emeðin eline geçecek reelücret %1 daha fazla olac Yukarýdaki örneði yýllýk reel faiz oranýnýn %10. Yukarýdaki açýklamalardan da anlaþýlacaðý gibi ne zaman çalýþýlacaðý kararý reel faiz oranýna baðlýdýr. Þimdi de yýllýk reel faiz oranýnýn %4 olduðunu varsayalým. diðer koþullar aynýyken. reel konjonktür teorisinin önemli yaðý olan zamanlararasý ikame etkisinin önemsiz boyutta olduðuna inanmaktadýrlar. zamanlararasý ikame etkisinin büyük olduðuna inanmaktadýr. gelecek yýl daha az çalýþýldýðý zaman emek %1 oranýnda daha yüksek reel ücret elde edecektir. Ekonomistlerin büyükbir çoðunluðu. Bu durumda þimdi kazanýlan 1000 liranýn bir yýl sonraki deðeri 1040 lira olacaktýr. emek arzý o kadar az olacaktýr. Eðer gelecek yýl reel ücret oranýnýn 1050 lira olacaðý bekleniyorsa bugünkü reel ücret daha iyi görünmektedir.bir yýl sonra 1060 lira olacaktýr. ücret artýþýbeklentisinin %6 olmasýdurumunda inceleyiniz. .299 . Bu durumda bugün 1 saat daha az ancak gelecek yýl 1 saat fazla çalýþtýðý zaman.

Monetarist görüþ piyasa koþullarýnýn aþaðýdakilerden hangisine uygun olduðunu savunur? a. Klasik monetarist d. Neo Keynesgiller. duruma göre (ihtiyari) para politikasýný savunmaktadýrlar. Reel konjonktür teorisyenleri ise. Ayrýca. Keynesgil b. Ilýmlý monetarist e. NeoKeynesgil c.? Adýndan da anlaþýlacaðý gibi ekonomideki reel dalgalanmalarýn nedeni reel þeylerdir. Reel konjonktür teorisinin ana fikri nedir? Özet Son yýllarda. onlar da sabit oranlý parasal geniþlemeyi tercih etmektedirler. ücret ve fiyatlarýn neden esnek olmadýðýný açýklamaktadýrlar. para politikasý olarak sabit oranlý parasalbüyümeyi önermektedirler. aþýrý monetaristler (yeni klasikler). Monopolcü b. gerek klasik gerek Keynesgil görüþ çerçevesinde yeni teoriler geliþtirilmiþtir. uyarlanmýþ bekleyiþleri benimserlerken. Klasik 2. Friedmancý monetaristler. Yeni klasikler. Neo-Keynesgil ve ýlýmlý monetarist görüþ (Friedmancý monetarizm). para arzýnýn bir içsel deðiþken olduðunu düþünmüktedirler. Ancak. Ancak eðer reel deðiþme yoksa(üretim faktörlerinin kulla potansiyel GSMH da deðiþme yoksa) paradaki deðiþmeler yalnýzca fiyat düzeyini deðiþtirir. Eðer para miktarý deðiþirse toplam talep de deðiþir. Monopsoncu . Oligopolcü c. Bu teorilerden geleneksel Keynesgil. özde politikasýzlýk politikasýný savunmaktadýrlar. reel konjonktürteorisyenleri rasyonel bekleyiþleri b enimsemiþlerdir. Tam rekabet e.300 . Kurala göre para politikasý uygulanmasý hangi ekonomik görüþe daha uygundur? a. yeni klasiklerden farklý olarak. Monopolcü rekabet d. Sorular 1. yoksa nominal ya da parasal þeyler deðildir. bunun saðlanamamasý durumunda.

.

Seven Shools of Macroeconomics Thought. Macroeconomics. PEHLPS. Ezgi. 1996. Makro Ekonomi: Teori Politika. PARKIN. Küsuratlý fiyatlar e. Küçük liste maliyeti c. PURVIS D. M.. 1996. 1991. Keynesgil görüþ hangi piyasa koþulunun geçerli olduðunu savunmaktadýr? a.3. 1992. MANKIW. Bursa. Bursa. M. Ýlker. COURANT. Ýlker. Ezgi. Addison-Wesley. New York. Oxford. PARASIZ.301 . Para Politikasý. Monopolcü rekabet d. s" envanter teorisi e.. Tam rekabet e. New York. 1996. Michael. "S. Oligopolcü c. Clandron Press. Yeni klasik ya da aþýrý monetarist görüþ aþaðýdaki teorilerden hangisini benimsemektedirler? a.. Bilim Teknik. . Fiyatlarýn sýk sýk ayarlanmasýnýn yerine aralýklý olarak yapýlmasý hangi deyimle ifade edilir? a. M. Koordinasyon baþarýsýzlýðý 4. Rasyonel bekleyiþler c. Çakmak Ahmet). PARASIZ. Monetarizm ve Ünlü Monetarist ve Keynesçi Ýk tisatçýlarla Söyleþiler. s" envanter teorisi d. Monopolcü b. Monopsoncu 5. Gregory. Ýlker. Ezgi. 1990. Bursa. Worth. LIPSEY R. "S. Macroeconomics. Küçük liste maliyeti d. Yapýþkan fiyatlar b. Zýmni sözleþmeler Kaynakça PARASIZ. Uyarlanmýþ bekleyiþler b. Edmund. Ekonomi 2 (Çev. STEINER P. 1996.

Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz..ÜNÝTE 18 Para Politikasýnýn Amaçlarý ve Para Politikasý Stratejileri Bu Ünitede.. . merkez bankasýnýn kullanabileceði para politikasý araçlarý ve merkez bankasýnýn yasal ve yönetsel yapýsýnýn daima akýlda tutulmasý gerekir... Bu ünitede. para politikasýnýn amaçlarý ve bu amaçlar arasýndaki çeliþkiler incelendikten sonra. Üniteyi çalýþýrken. para politikasýnýn çeþitli yöntem vestratejileri ele alýnac Çalýþma BiçimineÝliþkin Olarak.302 .

tam istihdama ula yýlabilir. Enflasyon oranýnýn normal kabul edilen bu oranlarýn üzerine çýkmasý. Para politikasý uygulamasý açýsýndan tam istihdam amacý.PARA POLÝTÝKASININ AMAÇLARI Para politikasýnýn birkaç önemli amacý vardýr. Tam Ýstihdam Ekonomi politikasýnda tam istihdamýn amaç olarak belirlenmesi 1929 dünya ekonomik krizine kadar uzanmaktadýr. enflasyon oranýný verir. enflasyon oranýnýn %1-2 oranýnda tutulduðu bir ekonomide de fiyat istikrarýnýn olduðunu rahatça söyleyebiliriz. ekonomideki tüm üretim faktörlerinin istihdam düzeyinin deðerlendirilmesi için temel oluþturur. Tam istihdam. Bu orandaki fiyat artýþý. paranýn servet biriktirme iþlevinin sarsýlmasýna neden olabilir. Bilindiði gibi fiyatlar genel düzeyinin yýllýk ortalama artýþ hýzý. mevsimlik ve arizi iþsizlik türlerinin giderilmesini ya da ortadan kaldýrýlmasýný da içerir. konjonktürel iþsizliðin önlenmesini. tüm üretim faktörleri için amaçlanmakla birlikte. asýl üzerinde durulan. Yani enflasyon sabit gelirlileraleyhine bir durum yaratýr. Ancak daha gerçekçi bir yaklaþýmla. serbest piyasa sisteminin iþlerliðinin sürdürülebilmesi . ekonomik büyüme ve ödemeler dengesidir. tam istihdam sayýlmaktadýr. tasarruf oranýný genellikle olumsuz yönde etkileyebilir. ilgili oranlaraulaþtýklarýnda. Geliþmiþve azgeliþmiþülkelerde. yapýsal. Para deðerinin istikrarýndan. kabul edilebilir bir minimum iþsizlik oraný. Özellikle paradan kaçýþ olgusu. Ayrýca enflasyonun geliri yenidendaðýtýcý etkisini de unutmamak gerekir. Bunlar tam istihdam. fiyat istikrarý. arizi ve mevsimlik iþsizliðin tamamen ortadan kaldýrýlmasýnýn zorluðu nedeniyle. Ancak. O halde bu ülkeler. öncelikle paranýn yurtiçi deðeri anlaþýlmaktadýr. Geliþmiþ bir ekonomide ortalama %3 oranýndaki iþsizlik normal kabul edilmektedir. emek faktörünün tam istihdamýdýr. Emek piyasasýnýn istihdam durumu. hangi orandaki iþsizlik tam istihdam sayýlabilir?l Fiyat Ýstikrarý ? Fiyat istikrarý amacýna para deðerinin korunmasý amacý da diyebiliriz. Geliþmekte olan ülkelerde %5 fiyat artýþý normal karþýlanmaktadýr. Geliþmekte olan ülkelerde bu oranýn %5 olmasý normal karþýlanabilir. tam istihdamýn ölçülmesinde. Bunun yanýnda. tam istihdamda ve büyüyenbir ekonomide olaðan kar ilir.

kaynaklarýn etkili ve verimli bir þekilde daðýlýmý gerçekleþtirilemez. Stagflasyon. ! . FRIEDMAN ve HAYEK'e göre stagflasyonun en önemli sebebidir.için fiyat mekanizmasýnýn enflasyonun bozucu etkilerinden korunmasý gerekir. durgunluk içinde enflasyondur. Yani. Bu saðlanmadýðýnda. iþsizlik ve enflasyon aynýzamanda geçerlidir.303 . Öte yandan geniþletici para politikalarý sonucu oluþan enflasyon ve parasal sistemin bozulmasý ve buna baðlý olarak alýnacak yanlýþ kararlar ve yanlýþ beklentiler M.

Bu nasýl saðlanýr? Bilindiði gibi ödemeler bilançosu. Para politikasý uygulamasý açýsýndan ödemeler bilançosunun dengeli olmasý amacýný. II. ekonomik büyümenin parasal geliþmelerle gerçekleþtirilmesi desteklenebilir bir politika deðildir. Büyüme amacý. yürürlükteki döviz kuru sistemiylebirlikte ele alýnmasý zorunludur. Ancak uzun dönemde. genellikle belli bir zaman döneminde(bir yýl) iç ve dýþ ekonomik birimler arasýndaki iþlemlerin rakamsal durumunu gösteren bir bilançodur. O halde para politikasýnýn amacý.Ekonomik Büyüme ? Ekonomi politikasýnýn amaçlarýndan biri olan büyüme. Enflasyoncu politikalarla kýsa dönemde ekonomik büyüme saðlanabilir. pasifinde ise diðer ülkelere yapýlan ödemeler yer alýr. Bu dengenin saðlanmasý incelenirken. Ancak kalkýnma anlam olarak daha kapsamlýdýr ve ekonomik yapýdaki deðiþik yanýnda sosyal kültürel ve politik yapýdaki deðiþikliði de içerir. Para politikasýnýn ödemeler bilançosu dengesini saðlayýp saðlayamayacaðý noktasý önemlidir.Dünya Savaþýndan sonra önem kazanmýþtýr. II. dengeyi saðlamak için esnek . Ancak hangibüyüme oranýnýn para politikas stekleneceði konusu belirsizdir ve parasal taban politikasýnýn en zor alanlarýndan birisi de bu konudur. ödemeler bilançosunun iyileþtirilmesi þeklinde anlayabiliriz. Büyüme larý aslýnda kiþi baþýna reel artýþ oraný olarak belirlendiði için ayný ekonomik deðiþkenlerle ölçülür. Bilançonun aktifinde ödeme girdileri. Büyüme ile kalkýnma arasýnda ne fark vardýr? Ödemeler Bilançosu Dengesi . Bu saðlanmadýðýnda. ekonomik geliþmeyi destekleyici olmalýdýr.Dünya Savaþýndan sonra uzun süreli ekonomik geliþme sorunu da ekonomi politikasýnýn amaçlarýndan biri olmuþtur. konjonktür olgusundan ayrý olarak düþünülmüyor ve kýsa dönemli ekonomik dalgalanmalarýn hafifletilmesi daha önemli bulunuyordu. Daha önceki dönemlerde büyüme. Eðer sabit döviz kuru sisteminde parapolitikasý ödemeler bilançosu dengesinin saðlanmasýný destekleyebiliyorsa sorun yoktur. geliþmekte olan ülkelerde kalkýnma amacýyla birlikteele alýnmaktadýr. ? "Ödemeler bilançosu dengesi" kavramý açýk bir kavram deðildir.

nýrlý tutulmakta ve bu yolla denge oluþturulmaktadýr. yukarýda belli baþlýlarýný saydýðýmýz amaçlarýn tümünün ayný anda gerçekleþtirilmeleridir. Aslýnda ideal olan. Paralarýn fiyatýndaki deðiþmelerle ödemeler bilançosu dengesi saðlanmaya çalýþýlýr. Bu seçenekler ancak her . Ödemeler bilançosu dengesinin saðlanmasýnda bir diðer yol da döviz kontrollerine gidilmesidir. yukarýda kýsaca incelenen amaçlarýn bazýlarýnýn birbirleriyle uzlaþmaz olduklarý ya da uzlaþtýrýlmalarýnda büyük güçlüklerle karþýlaþýldýðý gözlenir. her farklý ekonomik durumda farklý amaç bileþimlerini gerçekleþtirmeye çalýþmak zorunlu olmaktadýr.304 . Dolayýsýyla.döviz kuru sistemi önerilmektedir. Para politikasýile ödemeler bilançosu dengesi nasýl saðlanabilir? Para Politikasý Amaçlarýnýn Birbirleriyle Ýliþkileri Ekonomi politikasý uygulamalarýnda. Esnek döviz kuru sisteminde yabancý paralarýn fiyatý dalgalanmaya býrakýlýr. Yani hükümetin getirdiði düzenlemelerle dýþ ödemeler sý.

Özellikle Friedman tarafýndan uzun dönemde doð al iþ sizlik oranýnýn enflasyon oranýyla iliþ . Þ imdi hangi amaçlarýn birlikte uygulanmasýnýn çeliþ kili sonuçlar verebileceð ini inceleyelim. Ý ki amacýn belirlenmesi durumunda amaçlar birbirlerini ikame eden seçenekler olabileceð i gibi. eð er maliyet enflasyonu sözkonusuysa. Amaçlar Arasýndaki Çatýþmalar Amaçlar arasýnda çatýþ ma olduð u zaman bunlar arasýnda bir seçim yapmak gerekir. yüksek enflasyon oraný eþ lik edebilir. Ýþ te bu zýtlýk nedeniyle öncelik fiyat istikrarýna verilirse ekonomide iþ sizlik artmakta. istihdama öncelik verilirse bu kez de fiyatlar yükselmektedir. para politikasýnýn tam istihdam ve fiyatistikrarý amaçlarýnýn ayný anda gerçekleþ tirilmesinin zorluð una iþ aret etmektedir. Tam Ýstihdam ve Fiyat Ýstikrarý Tam istihdam ve fiyat istikrarý. birkaç açýdan çatýþ ma halinde olabilir. Amaçlar arasýndaki uzlaþ mazlýklar nedeniyle "sihirli dörtlü. Philips Eð risiyle açýklanan bu durum. üçlü" gibi amaç bileþ imlerinden söz edilmektedir.ekonominin durumuna göre belirlenebilir. istihdam oranýnýn yüksekdüzeyde gerçekleþ tirilmesine. böyle birenflasyonu frenlemek içi n oldukça önemli eksik istihdamýn ve aþ ýrý kapasitelerin yaratýlmasý zorunlu olabilir. yani enflasyonu baþ latan etmenler hem faktör (emek) sahipleri hem de satýcýlarsa. Tersine. ayný anda gerçekleþ tirilmesi mümkün amaçlar da olabilir. sadece kýsa dönem için geçerlidir. Örneð in. Uygulamada iki seçenekli amaç paketi belirlemek de olasýdýr. Kuþ kusuz geleneksel Philips Eð risiyle ilgili olarak yukarýda söylenenler.

yarar sað ladýð ýný göstermiþ tir. Bir çok araþ týrma ýlýmlý bir enflasyonun ekonomik büyümeye zarar deð il. teçhizat. O halde iþ gücü verimlilið inin arttýrýlmasýna yönelikönlemler amaç çatýþ masýný hafifletecektir. petrol gibi bir yeraltý . Ýþgücü verimliliðinin artýrýlmasýtam istihdamýn ve fiyat istikrarýný nasýl uyumlu hale getirir? Fiyat Ýstikrarý ve Ekonomik Büyüme ? Hýzlý ekonomik büyümenin sað lanmasý için mutlak fiyat istikrarýnýn zorunluluð u yönünde çok az kanýt vardýr. hammadde ve yedekparça ithalatýný gerektirdið inden ödemeler bilançosu dengesinin sað lanmasý. Hýzlý Ekonomik Büyüme. Enflasyona yol açabilmesi için ücret artýþ larýnýn prodüktivite artýþ larýnýn üzerinde olmasý gerekir. Tam Ýstihdam ve Ödemeler Bilançosu Dengesi Ilýmlý fiyat artýþ larý içinde sað lanan bir ekonomik büyüme ithalat talebini yükseltir. uzun dönemde ýlýmlýbir enflasyonun istihdam için yararlý olacað ý düþ ünülmektedir. Eð er sözkonusu olan ülke bir de geliþ mekte olan ülkeyse. Ancak. ekonomik kalkýnma büyük ölçüde makine. Öte yandan bu tartýþ malar yapýlýrken iþ gücü verimlilið inin de gözönüne alýnmasý gerekir.kisinin olmadýð ý vurgulanmaktadýr.

ya da yerüstü kaynaklarýna sahip olmadýkça olanaksýzdýr. Kalkýnma neden ödemeler dengesi sorunu yaratýr? ? .305 .

Örneðin fiyat istikrarý. Para Politikasýnýn Ödemeler Amaçlarý Arasýndaki iþsizlik Bilançosu Çatýþma. C de. reel üretimin yani milli gelirin artacaðý gösterilmiþtir.1 A'da para politikasýnýn amaçlarýyla iliþkili çatýþmalar gösterilmiþtir. Bunda bir noktanýn önemle belirtilmesinde yarar vardýr.1'i kendi cümleleriyle yazarak açýklayýnýz. ödemeler bilançosu dengesinin saðlanmasýnda yardýmcý olabilir. . Ancak fiyat istikrarýnýn mutlaka ödemeler bilançosu dengesini saðlayacaðýaçýk deðildir. Enflasyonunödemeler bilançosunu köt ireceði kesindir. Þekil 18. B de ise istihdamdaki artýþla birlikte. enflasyonla. Birbirlerini Tamamlayýcý Amaçlar ? Bazý para politikasý amaçlarý birbirini tamamlayabilir.Enflasyon Þekil: 18. Açýðý 34 (C) (D) 2 1 1 2 3 1 2 Reel Üretim (A) (B) ? Þekil 18.1. Çünkü. ödemeler bilançosu açýklarýnýn iliþkisi gösterilmiþtir. Buna göre istihdam arttýkça üretim ve fiyatlargenel düzeyi yükselm ödemeler bilançosu açýklarý da büyümektedir (yada tersi).

Örneðin. bu durumda fiyatistikrarýnýn ekonomik büyüm düþüncesi geçerli olacaktýr. ödemeler bilançosu dengesini neden otomatik olarak saðlamaz? Birbirlerini Destekleyen Amaçlar Bazý amaçlar birbirlerini destekleyebilirler. Eðer bir amaç diðerini destekliyorsa. Fiyat istikrarý.306 . Tersine. eðer enflasyonun ekonomik büyümeyi teþvik ettiðine inanýlýyorsa. Dolayýsýyla bunlar arasýnda bir seçim yapmaktansa "optimum enflasyon oraný" gibi tek bir amaç belirlenir. nihai amaç ekonomik büyüme ve tam istihdamý içeren. bu durumda fiyat istikrarýnýn ekonomik büyümeyle ters düþtüðü düþünülecektir. milli gelirin en üst düzeye çýkarýlmasý ise ve bunun yanýnda fiyat istikrarýnýn giriþimcilere güven saðlayarak ekonomik büyümeyi teþvik edeceði düþünülüyorsa.ödemeler bilançosu dengesi yabancý ülkelerdeki enflasyon oranýna yada bu ülkelerin sözkonusu ülke mallarýna olan taleplerindek deðiþmelere de baðlýdýr. Aslýnda daha önce bu iki amacýn birbiriyle çatýþtýðýný söyledik. ancak bunu para otoriteleri ve . Ancak bu bir inanýþ sorunudur.

2'de N ve M saðlanacak þekilde kaynaklarýn N ve M politikalarýna harcanmasý durumunda. O halde araçlar ve sonuçlarý üzerinde tereddütlerin bulunmasýnýn sonuçlarý toplum açýsýndan pahalýya mal olacaktýr. (E gibi tekbir sonuca ulaþmak için N (istihdam) ve M (fiyat istikrarý) gibi amaçlarýn olduðunu kabul edelim. Süreçleri girdi ve sonucu da bir çýktý olarak varsaydýðýmýzda süreçler arasýndaki iliþkiler. maliye politikasý A noktasýnda tükenecek ve ulaþýlabilecek E düzeyi E2 den E1 e düþecektir. ND istihdamý ve MD fiyat iskikrar düzeyinde saðlanmaktadýr. (örneðimizde fiyat istikrarýnýn ilk amaç olduðuna inanýlýyorsa). Þekil 18.onlarýn danýþmanlarý karýþtýrýyorlarsa ve bu amaçlarýn ikisinin de ayný önemde olduklarýný düþünüyorlarsa. optimuma ulaþýlmaktadýr. bu hata maliyetsiz olmayacaktýr. Þimdi belli bir amaca minimum maliyetle ulaþýlmasý veya ulaþýlabilecek E düzeyinin maksimum yapýlmasý için kaynaklarýn en iyi þekilde nasýl daðýtýlmasý gerektiðini araþtýralým. Þekil: 18. Þekilde optimum denge. Eðer bir minimum istihdam düzeyi (örneðin NA) bir nihai amaç olarak kabul edilmiþse. Yöntem hatalarýný ve sonuçlarýný basit bir çizim yardýmýyla gösterelim. Uygun bir aralýkta.2 'deki her bir eþ E eðrisi daha yüksek milli gelir düzeyinigöstermektedir. bir üretim fonksiyonuna benzetilebilir.2. daha yüksek mi li gelir düzeyine dahayüksek enflasyon oraný ve daha yüksek istihdam düzeyi ile ulaþýlabilmektedir. PARA POLÝTÝKASININ STRATEJÝLERÝ A D E E 2 1 (Fiyat Ýstikrarý)0 N A N (Ýstihdam) ND MD . M Þekil 18. Öte yandan iki sürece tahsis edilecek kaynaklarý belirleyen birbütçe doðrusu olsun. Para Politikasýnýn Ýki Amacý Arasýnda Optimumun Saðlanmasý.

Tek Aþamalý Strateji Tek aþamalý stratejide para politikasý doðrudan doðruya nihai amaçlara yönelik olarak izlenmektedir. . Eðer nihai amaçlar arzulanan rotadan saparsa para politikasý araçlarý arzulanan yönde deðiþtirilmektedir.Para politikasýnýn yürütülmesinde biri tek aþamalý.307 . diðeri iki aþamalý olmak üzere iki stratejiden söz edilebilir.

Böyle bir sonucun meydana gelmesinin en önemli nedeni. Bir baþka yaklaþýma göre enflasyonun düþürülmesi için ekonominin teþvik edilmesi tartýþmasýnda. Örneðin merkez bankasý gelecek iki yýl içinde enflasyon oranýný yýllýk %100'den %30'lara indirmek istiyorsa. Örneðin merkez bankasý M1'in %60'lýk büyüme oranýný saðlamak için parasal tabanýn yýllýk %20 artmasýna izin vermektedir. hükümette ve özel sektörde bu görüþleri paylaþanlarýn rolü büyüktür. doðal iþsizlik oranýnýn sosyal olarak optimal düzeye ulaþmasýný tercih etmekte. Bir ve iki aþamalýpara politikasýstratejilerinin farklýlýðýnýaçýklayýnýz. Ayrýca toriteleri. Çünkü merkez bankasý da sosyal refahla ilgilidir ve kýsmen politikbaskýlara cevap vermek zorundadýr. Aslýnda merkez bankasý bu iki yaklaþýmý da aþarak hem fiyatistikrarýný saðlamak hem de iþsizliði doðal oranýnýn altýna düþürmek isteyebilir. ekonomide daha önce yapýlmýþ olan uzun vadeli sözleþmeler ve LUCAS tipikýsa vadeli Phillips eðrisinin varlýðýdýr. bu oraný daha aþaðýya çekmek için bir ölçüde enflasyon pahasýna da olsa parasal sürpriz yaratmagiriþiminde bulunabilirle Bu konuda son zamanlarda geliþirilen bir yaklaþýma göre özelliklemevcut doðal iþsizlik oran yini yüksek bulan politikacýlar. Tam Enformasyon Koþullarýnda Parasal Geniþlemenin Güdüleri ? Ýstihdam Güdüsüyle Parasal Geniþleme Beklenmeyen enflasyonun ve dolayýsýyla beklenmeyen parasal geniþlemenin üretim ve istihdamý etkileyeceði herkes tarafýndan kabul edilmektedir.Ýki Aþamalý Strateji Ýki aþamalý para politikasý stratejisinde nihai amaca ulaþmak için ara amaçlar (hedefler) kullanýlmaktadýr. Birinci aþamada merkez bankasý nihai amaç rotalarýný belirlemektedir. Sorun iki ayrý aþamaya bölünmektedir. Ýstihdam güdüsüyle parasal geniþlemenin dayandýðýdüþünceler ve . bu nedenle belli bir oranda enflasyonu göze almaktadýrlar. doðal iþsizlik oranýnýn çok yüksek olduðunu düþünerek. bu nihai amaçla uyumlu olacaðýný ümit ederek ara amaç olarak M1 para arzýnda %60'lýk bir büyüme öngörmektedir. Ýkinci aþamada verilen ara amaç rotasýyla uyumlu olarak aletlerdekideðiþme oranýný belirlemektedir.

Buna karþýlýk Almanya'da ve ABD'de hükümetlerin mer .bu çabalarýn karþýlaþtýðýsorunlar nelerdir? Gelir Güdüsüyle Parasal Geniþleme Parasal geniþleme kamu harcamalarýný finanse etmenin bir aracýdýr. Hükümetin merkez bankasýndan alacaðý ödünç miktarý. Örneðin ülkemizde 1211 Sayýlý Merkez Bankasý Yasasýna göre Hazine cari yýl bütçe ödeneklerinin %15'i oranýnda TC. birçok ülkede çeþitli anayasal araçlarla sýnýrlandýrýlmak istenmektedir.308 ? . Merkez Bankasýndan avans alabilmektedir. Bununla birlikte birçok ülkede hükümet merkez bankasýndan ödünç alabilmektedir.

Reel döviz kurunu. Dolayýsýyla bu gibi ülkelerde gelir güdüsü ile parasal geniþlemenin önemi istihdam güdüsüne göre küçüktür. bu açýklarý paralarýný devalüe ederek azaltmayaçalýþýr. Birinci olarak nominal ücret sözleþmelerinin ve sendikalarýn varlýðý. Bununla birlikte. merkez bankasý yalnýzca nominal döviz kurunu kontrol edebilir. Nominal devalüasyon. Faiz Oranýnýn Düzleþtirilmesi ! ? . Senyoraj geliri. Ýkinci olarak bir nominal devalüasyon halkýn elinde bulunan nominal deðerli tahvillerin reel deðerini düþürerek halkýn tüketimini azaltýr. özel sektördeki bireylerin ve maliyepolitikasýný yürüt erin davranýþlarý da etkileyebilir. reel ücreti düþürerek istihdam ve üretimi teþvik eder. O halde bir nominal devalüasyon. Üretimdeki artýþ ayný þekilde geliri ve dolayýsýyla yurtiçi tüketimi artýrýr. Böylece ihracatý artýracak ya da ithalatý ikame edecek kaynak miktarýnda artýþ meydana gelir. Bununla birlikte. Merkantilistik ya da Ödemeler Dengesi Güdüsüyle ParasalGeniþleme Ödemeler dengesinin cari hesap bilançosu sürekli olarak açýk veren ülkelerin para otoriteleri. birinci etki üstün gelir ve nominal devalüasyonun birleþik etkisi cari hesap açýðýný azaltýr. Bununla birlikte birçok ülkede hükümetdoðrudan doðruya merkez banka mtiyazýný bütçe açýklarýnýn önemli bir kýsmýný finanse etmek için kullanmaktadýr. Nominal devalüasyon hangi yollarla dýþödemeler bilançosunu düzenleyici etki yapabilir? Finansal Ýstikrar Güdüsü. reel ücretin serbest piyasa düzeyininüzerinde belirle ne neden olabilir. bir çok kanaldan azaltabilir ya da fazlasýný artýrabilir. Eðer bu politika parada reel bir devalüasyon saðlarsa etki caktýr. Bu durum da cari hesap bilançosu açýðýnýn azalmasýna katký yapar.kez bankasýndan ödünç almalarý çok sýký kurallara baðlanmýþtýr. Bu durumun sonucu olarak da cari hesap açýðý artar. eðer marjinal tüketim eðilimi birden küçükse. reel ödemeler bilançosu açýðýný. Özellikle sermaye piyasasý nispeten sýð olan ülkelerde hükümetler yeterikadar borçlanma olanaðý bulamadýðý için bütçe açýklarýnýn finansmanýnda senyoraja güvenmektedir. hükümetin ekonomiye yeni parasal tabanþýrýngaetmesiyle satýn aldýðýreel ka arak tanýmlanabilir.

ABD Merkez Bankasý böyle bir politikaya eskibaþkanlarýndan Paul Volcker'in.309 . merkez bankasýnýn fiyat istikrarý kadar finansal sistemin istikrarýyla ilgilenmesidir. Örneðin ABD'de Federal Rezerv kýsa vadeli faiz oranlarýndaki dalgalanmalarý azaltýcý bir para politikasýna yönelmiþtir. Bu durumda piyasa faiz oranlarýndaki sürpriz artýþlar. finansal aracýlarý güç du . Merkez bankasýneden böyle bir uygulama yapmaktadýr? Bunun temel nedeni. faiz oranlarýnýn daha geniþ dalgalanmaoranlarýný toleransla karþýlayan baþarýlý uygulamalarýna raðmen giriþmiþtir. normal olarak kendil erine yatýrýlan mevduatlarýn vadelerine göre daha uzun vadeli kredi vermektedir.Son yýllarda bazý endüstrileþmiþ ülke merkez bankalarýnýn kýsa vadeli faiz oranýný düzleþtirmeye çalýþtýklarýný görüyoruz. Geliþmiþ finansal piyasalara sahipolan ekonomilerde finansal aracýlar. .

Böyle bir faiz oraný somutlaþtýðý zaman. merkez bankasý yasasý. para politikasý açýsýndan muhafazakâr kurumlardýr. Merkez Bankasýfaiz oranlarýnýnasýl düzleþtirmektedir? MERKEZ BANKASININ BAÐIMSIZLIÐI ? Bir ülkenin merkez bankasýnýn baðýmsýzlýk düzeyi. . Çünkü kýsa dönemde faiz oranlarýnda meydanagelecek bir artýþ. Genellikle bu olgular halkýn gözündenkaçtýðý için merkez bankasýnýn mevcut baðýmsýzlýðý konusunda belli bir belirsizlik vardýr. fon mali kredi gelirlerine göre daha hýzlý etkilemektedir. Buna karþýlýk ArjantinMerkez Bankasý uygulamada politik otoritelere en baðýmlý merkez bankalarý arasýndadýr. Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðýný yasal. fiyat istikrarý. piyasa faiz oraný beklenmedik þekilde düþerse. bankalarýn ve diðer aracýlarýn kârlarý ve istikrarý artacaktýr. merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðý hakkýnda daha fazla bilgiye sahiptirler. Merkez bankasýnýn faiz oranlarýndaki yukarýya ve aþaðýya doðru hareketlere karþý gösterdiði tepki faiz oranlarýndaki dalgalanmalarý hafifletmektedir. Çünkü merkez bankasý için fiyat istikrarý da önemlidir. senyoraj geliri ve ödemeler bilançosu gibi amaçlar arasýnda önceliði fiyatistikrarýna verir Birçok ülkede merkez bankasýnýn baðýmsýzlýk derecesini. en baðýmsýz olanlardan birdir. Tersine. merkez bankasý dahil kamu sektörü içindeki deðiþen görüþler ve ittifaklar belirler. Merkez bankasý ve hazine içindeki politika ybelirleyiciler. para politikasý açýsýndan son derece önemlidir. Merkez bankalarý yüksek istihdam düzeyi. Birçok merkez bankasý arasýnda Alman Bundesbank. merkez bankasý finansal sistemin istikrarýný tehdit eden bu sonucu azaltmak için ekonomiye likidite þýrýnga etmektedir. kültürel ve kiþisel faktörler belirler. Bu durumda merkez bankasý ekonomiye daha önce þýrýnga edilen bir miktar likiditeyiçekecektir. Genel olarak merkez bankalarý. kiþilikler.rumda býrakmaktadýr. Faiz oranýnýn düzgünleþtirilmesi teorisi ABD Merkez Bankasý ve büyük finansal piyasalara sahip diðer ülkeler için geçerlidir. Bu durum faiz oranlarýndaki artýþý geçici olarakgidermektedir.

Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýk derecesine ne kadar azsa.310 . . enflasyon o kadar deðiþken. Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýk derecesi ne kadar azsa. bu eylemle i halkýn algýlamasý arasýndaki sapmayla ölçülen ortalama kredibilite düzeyi o kadar düþük olacaktýr. . ortalama enflasyon oraný o kadar yüksek olacaktýr. Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýk derecesi ne kadar azsa. enflasyonla ilgili belirsizlikler o kadar fazla olacaktýr. Bu olmazsa hangisonuçlar oluþur? Merkez Bankasýnýn Baðýmsýzlýðýnýn Ölçülmesi ? Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýk derecesi. merkez bankasý yasasýna ve bankayla devletin diðer organlarý arasýndaki enformal düzenlemeler gibi . . Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðýne demektir.Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðýyla enflasyon arasýnda þu iliþkiler saptanabilir. cari politikaeylemleriyle.

Bu yöndengeliþtirilecek yasaya ek olar ek göstergelere de gereksinim vardýr. Bu ek göstergeler iki açýdan yasaya yardýmcý olacaktýr. Merkez bankasý baþkanýnýn deðiþme sýklýðý ile merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðý negatif olarak iliþkilidir. Birinci gösterge kümesi yasal baðýmsýzlýðýn yerini almaktadýr. Son gösterge uzmanlarýn para politikasýyla ilgilicevaplarý üzerine day dýr. Birinci olarak. Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðýyla ilgili bir diðer yaklaþým da. Merkez bankasý yasalarý merkez bankasý otoriteleriyle politik otoriteler arasýndaki sýnýrlarý tam olarak ortaya koymamaktadýr. Hükümetle merkez bankasý arasýndaki anlaþmazlýklarýn nasýl giderileceði ve merkez bankasýnýn para politikalarýnýn oluþturulmasýna ve bütçe sürecine katýlým derecesinin belirlenmesi. Diðer iki gösterge halihazýr durumun yasal durumdan sapmasýný esas almaktadýr. tarafsýz bir þekilde deðerlendirme yapmanýn güçlüðü ortaya çýkmaktadýr. Bu boþluk enformel uygulamalarla. geleneklerle doldurulmaktadýr. Bütün bu faktörler gözönüne alýndýðýnda. merkez bankasý ve hazinedeki kilit personelin niteliðine baðlýdýr. bankanýn araþtýrma bölümünün kalitesine. Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðýna yönelik olarak üç ayrý gösterge kümesinden söz edilebilir. Birçok ülkede merkez bankasý baþkanýnýn yasal olarak görevde kalma süresiyle fiilen görevyapma süresi arasýnda farklýlýk Örneðin Arjantin'de yasal olarak görv süresi dört yýl olduðu halde. Bunlardan birisi merkez bankasý guvernörünündeðiþme sýklýðýdýr. merkez bankasýnýn kýsa dönemli diðer reel amaçlar pahasýna fiyat istikrarý amacýný gerçekleþtirme kabiliyetidir. . merkez bankalarý yasalarý genellikle þu anlamda eksiklik göstermektedir. Peki merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðýnasýl saðlanabilir? Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðýyla ilgili yasal düzenlemeler de dörtbaþlýk altýnda ele alýna .daha az yapýsal birçok faktöre. Merkez bankasýnýn yürütme organýný oluþturanlarýn atanma ve görevden alýnma süreci. 1980'li yýllarda merkez bankasý baþkaný her yýl deðiþmiþtir. Ýkinci olarak yasa açýk bile olsa uygulamalarda sapmalar olabilmektedir. Bu yaklaþým hükümetin merkez bankasýndan alacaðý ödünçlere bir sýnýr getirilmesini içermektedir. Bu nedenle merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðýný ortaya koyacak bir endeksin geliþtirilmesi yönündeki çabalar daha çok yasal baðýmsýzlýk yönünde yoðunlaþmaktadýr. .

311 . özellikle geliþmekte olan ülkelerde para politi . vade. faiz oraný ve doðrudan avanslarýn geniþliði ve menkul kýymet karþýlýðý ödünç verme þeklinde olabilir. Bu durum. merkez bankasýnýn nihai amaçlarýnýn belirlenmesi. Bu sýnýrlamalar hacim. Merkez bankasý yasasýnda. Kamu sektörünün merkez bankasýndan ödünç alma olanaklarýna yasal sýnýrlama getirilmesi. Merkez Bankasýna Alternatif Para Kurulu Adýnda Bir Kurum Oluþturulmasý . Özellikle yüksek oranlý ve kronik enflasyonun yaþandýðý ülkelerde Para Kurulu (Currency Board )adlý bir kurumun merkez bankasýnýn yerini almasý ve finansal disiplinin saðlanmasýnda bir araç olarak kullanýlmasý önerilmektedir. ..

Ancak günümüzde. kýsaca yerli para biriminin sabit bir kur üzerindenyabancý paraya baðlanmasý olarak tanýmlanmaktadýr. Bu konuda bir sýnýr yoktur. . tam istihdam. Para Kurulu'nun ihraç edeceði yerli para. Para politikasýnýn çeþitli stratejileri vardýr. ayný yönde iliþki de kurulabilir. dövize tam konvertibl olma özelliðine sahiptir. Bu amaçlardan. fiyat istikrarý ile ekonomik büyüme ve tam istihdam ile ödemeler bilançosu dengesi amaçlarý birbirleriyle çatýþýr. Bazý hallerde bu amaçlarýn bazýlarý arasýnda. ülke parasýyla baðlandýðý yabancý para arasýnda bire bir iliþki kurulmakta. Buna göre. Para Kurulu belirlenen döviz kuru hedefinden baðýmsýz olarak bir enflasyon hedefi koyamaz. ülke parasýnýn miktar olarak artýþý yabancý paranýn miktarýna baðlanmaktadýr. ekonomik büyüme. Parasal geniþlemenin de çeþitli güdülerle yapýldýðý söylenebilir. Para Kurulu sisteminin özellikleri þunlardýr: .kasýnýn büyük ölçüde politik düþüncelerden etkilenmesi sonucu merkez bankasýnýn yasama ve yürütme organlarýnýn baskýlarýna duyarsýz kalamamasýndan kaynaklanmaktadýr. ulusal parayý döviz karþýlýðýnda yaratýr. Para Kurulu politik müdahalelerden baðýmsýz bir kuruluþtur. tam istihdam ile fiyat istikrarý. Para Kurulu kendisine döviz getiren herkese ulusal para verir. fiyat istikrarý. ödemeler bilançosu dengesi gibi birbirleriyle çatýþan veya örtüþen amaçlarý vardýr. Böylece sabit birkur üzerinden deðeri belirlenmiþ olan ülke parasý yaratýlmaktadýr. Para Kurulu. ulusal paranýn baðlandýðý ülkedeki oranlara eþit olur. . Para Kurulu sistemi. Para kurulu hangi tür ekonomilerde kurulur ve sistemin özelliklerinelerdir? Özet ? Para politikasýnýn. Para Kurulu'nun para politikasýnýn belirlenmesinde herhangi biryetkisi yoktur. Para Kurulu'nun temel görevi yerli paranýn deðerini korumaktýr. ülkedeki faiz ve enflasyon oraný. . para politikasýnýn en önemli öðesinin merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðý olduðu görüþü geliþtirilmiþtir. . Sabit kur sistemi geçerli olduðundan. . .

Tam istihdam.Sorular 1. Para politikasýnýn aþaðýdaki amaçlarýndan hangileri çatýþma halinde deðildir? a. Tam istihdam-Ödemeler Bilançosu Dengesi .312 .Fiyat Ýstikrarý b. Ödemeler Bilançosu Dengesi. Kalkýnma.Fiyat Ýstikrarý c.Ödemeler Bilançosu d. Ekonomik Büyüme.Fiyat Ýstikrarý e.

PARASIZ. Ýktisad Araþtýrmalarý Dergisi. MIT Press. Üç aþamalý d. bir stratejidir? a. Ýki aþamalý c. Banka ve Finansal Piyasalar. 1994. M. Finansal istikrarý güdülü e. Yerli paranýn deðerini korur b. Senyoraj geliri d. Hükümetin ekonomiye yeni parasal taban þýrýnga ederek elde ettiði gelire ne ad verilir? a. Para basma geliri c.. Parlementoya d. Merkez bankasý enflasyonu düþürmek için M1 para arzýný belli bir büyüme düzeyinde tutmayý bunun için de parasal tabaný bu düzeyeuyacak biçimde ayarlýyorsa. Sabit kur sistemini uygular d. Sayý0 1. OKTAR Suat. Yargý organýna 5. Politik müdahaleleri engeller Kaynakça CUKIERMAN Alex. Ýstihdam güdülü 3. Dünya Bankasýna c. Cambridge. . kime karþý olmalýdýr? a. 1994.2. Tek aþamalý b. UIAUM. Bursa. IMF 'ye b. Aþaðýdakilerden hangisi para kurulunun görevlerinden biri deðildir? a. Credibility and Independence. 1995. Enflasyon geliri b. Döviz karþýlýðý ulusal para yaratýr c.313 . Central Bank Strategy. Arbitraj geliri e. Theory and Evidence.Ü. M. "Merkez Bankasýna Alternatif Bir Kurum: Currency Board". Ýlker. Para politikasýný belirler e. Süperenflasyon geliri 4. Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðý. Ezgi. Yürütme organýna e. Para.

para politikasý araçlarýndaki deðiþikliklere ne ölçüde reaksiyon gösterdikleri dikkatle elealýnmaktadýr. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. . Bu ünitede para politikasý uygulamalarýnýn izlenmesi için seçilecek gösterge olaylarý ve bunlarýn özellikleri incelenecektir. Ünitede yer alan dirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. çeþitli göstergelerin.. enflasyon ve deflasyon ortamýnda gerçeði ve neden yansýtýp.. Üniteyi çalýþýrken.ÜN ÝTE 19 Para Politikasýnýn Göstergeleri Bu Ünitede..314 . Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak..

Bilindiði gibi parasal taban çarpanýyla parasal tabanýn çarpýmý. sadece birim deðeriyle oynadýðýmýz makro politika aracý deðil. Bu olmadýðýnda. bu göstergelerin nicelik(rakamsal) açýsýndan olmasa bile. Çok az gecikmeyle ya da hiç bir gecikme olmaksýzýn kolayca gözlenebilmelidir. para arzýný verir. LM eðrisiyle IS eðriIerini birlikte ele aldýðýmýzda. politika uygulamasýnýn yakýn geçmiþteki etkilerini ölçecektir. baþka deðiþkenler de etki yapabilir veya bu deðiþken beklediðimiz sonucu ifade etmekten uzaktýr. Giriþilen politika tarafýndan çok çabuk etkilenmelidir. . Bu formülde Ms para arzýný. hiç olmazsa nitelik açýsýndan (yöngösterici olarak) doðruluk taþýmasý gerekir. Ara amaç ve amaç deðiþkenleriyle iliþkili olmalýdýr. Para politikasýgöstergesi nedir? Para politikasýnýn uygulama sonuçlarýnýn deðerlendirilebilmesi için belli deðiþkenlerin aldýðý deðerlerin izlenmesi gerekir. ekonominin yapýsýyla ilgili bazý hipotezlerin belirlenmesi gerekir. Göstergeler: . para politikasýnýn göstergeleri olmaya aday deðiþkenlerin uygunluðunu kolayca belirleyebiliriz. Bu nedenle göstergeseçimi çok önemlidir. yani gösterge olarak kullanýlan istatistikler ya da gözlenen diðer veriler gerçeðin tam tersini gösterirse buna bakarak alýnan politika önlemleri. Seçilecek göstergede ayrýca bazý özelliklerin bulunmasý beklenir. Bu göstergeden etkilenerek para otoriteleri gelecektekiuygulamalarý düzenleyecektir. Bu nedenlerle. Deðerleri incelemeyealýnacak bu deðiþken politikasý göstergesi adý verilir. . . Gösterge seçiminde neler gözönünde tutulmalýdýr? Ýzlenecek para politikasý için gösterge seçiminde. .GÖSTERGE SEÇÝMÝNDE KRÝTERLER . Para politikasýgöstergesi hangi özellikleri taþýmalýdýr? Uygun Para Arzý Tanýmý Önce kýsaca para arzý teorisine yeniden geri dönelim ve gözönünealacaðýmýz iki temel para arzý iliþkisi için LM eðrisinin konumunun ne olacaðýný görelim. H parasal tabaný . . Para politikasý göstergesi. amaç deðiþkendeki konjonktürel dalgalanmalarý daha da þiddetlendirebilir. Peki bu göstergenin seçimi neden önemlidir? Çünkü bir makro deðiþkene. (Ms = mH).

açýk piyasa iþlemlerinin fonksiyonudur. para arzýyla ilgili iki tip fonksiyon türetebiliriz. Þimdi bu kýsa açýklamalara dayanarak. Bu rezervler. Ödünç alýnmýþ rezervleri ise ticari bankalarýn ödünç alýnan fonlara olan talebi belirler. ticari bankalarýn ödünçler için uyguladýðý faiz oranýyla merkezbankasýnýn uyguladýðý reeskont oraný arasýndaki farkýn fonksiyonudur. Parasal taban ödünç alýnmayan rezerv paralar artý ödünç alýnan rezerv paralarý (reeskont iþlemleriyle) ifade etmektedir.göstermektedir. Son olarak ticari banka sisteminde para yaratmak için kullanýlan rezervler. . Sürekli rezervler. Çünkü aylak olarak tutulan rezervler.315 . ödünç olarak verilmezler ve dolayýsýyla mevduat yaratýmý sözkonusu olmaz. ticari bankalarýn aþýrý rezerv taleplerine de baðlýdýr.

çeþitli varsayýmlara baðlý olarak çizilen para arzý eðrilerinin kesiþme noktalarý saptanarak. ? Para arzýfonksiyonu neden fonksiyonun fonksiyonu olarak gösterilir? Ýkinci durumda. merkez bankasýnýn uyguladýðý reeskont oraný arasýndaki farka göre deðiþir. Yukarýdaki açýklamalar para arzýnýn aþýrý rezervlerin. para arzýnýn tamamen sistemin dýþýnda belirlendiðini varsayabiliriz. Buna göre çeþitli para talep eðrileriyle. aþýrý rezervlerin de faiz oranlarýnýn etkisinde olduðunu göstermektedir. Ticari bankalarýn talep ettikleri aþýrý rezervler. Çeþitli Para Arzý ve Para Talep Eðrileri Yardýmýyla LMEðrilerinin Elde Edilmesi Þimdi bu iki para arzý eðrisiyle iliþkili para piyasasý denge koþulu eðrisini.A). yani Ms = M(r) olarak gösterebiliriz. Baþka bir deyiþle. Ýþte toplam rezervlerin kullanýmý. Bu durumda Ms = M olarak gösterilebilir. aylakya da aþýrý rezerv t bilirler. L(Y2). Þekil 1. Faiz oranlarý reeskont oranýnýn üstünde olduðu zaman ödünç alýnan rezervler geniþler. Þekil 1. yani LM eðrisini düþünelim. Ancak yukarýda da deðindiðimiz gibi bankalar. Ancak toplam parasal taban (rezerv para).B de her milli gelir düzeyinden geçen LM eðrileri elde edilmiþtir. ödünç iþlemlerine konu olmadan deðiþir. ticari bankalarýn uyguladýklarý faiz oranlarýyla. . L(Y3) ile gösterilmiþtir. faiz oranýndaki deðiþmelere duyarlýdýr. öngörülen teorik modelde para arzý veri olarak alýnmakta ve modeldeki diðer deðiþkenlerden etkilenmemektedir. faiz oranlarýyla ters yönde iliþkilidir. Bu eðrilerle. M para arzý eðrisinin kesi þimleri LM ve LM M(r) eðrilerini oluþturmaktadýr. Bu durumdaki para arzý fonksiyonunu.A da çeþitli milli gelir düzeyleri için belirlenmiþ olan para talebi eðrileri L(Y1). fonksiyonun fonksiyonu olarak. Yukarýdaki açýklamalardan da anlaþýlabileceði gibi birinci durma uygun para arzý eðrisi.? Parasal taban (H) nelerin fonksiyonudur? Parasal tabanýn belli bir bölümü. biraz da bankalarýn tuttuklarý bu aþýrý rezerv düzeyine baðlýdýr. para arzý eðrisi faize karþý sýfýr esnekliktedir.1. Hatýrlanacaðý gibi LM eðrisi para arz vetalebi eþitlenerek elde edilir. para otoritesi tarafýndan sistemin dýþýnda belirlendiðinden. Para arzý.Ýkinci durumdaki para arz eðrisi ise miktar eksenine dik bir doðru ile gösterilir (Þekil 19.

M (A) (B) r L(Y1) L(Y2) L(Y3) M(r) LM M(r) r 0 Y1 Y2 Y3 M Y LM( )M Þekil: 19. Çeþitli Para Arzý Tanýmlamasýna Göre LM Eðrilerinin Elde Edilmesi. 1.316 . 0 Ms .

2. (A) (B) r r0 r1 M s M´ s L(Y0) L(Y1) L(Y2) . toplam rezervler. para arzý ve faiz oranýdýr. Para arzýeðrisi ile LM eðrisi arasýnda nasýl bir iliþki vardýr? PARA POLÝTÝKASININ GÖSTERGELERÝ Genel olarak para politikasýnda uygun gösterge olarak. O halde iyi bir para politikasý göstergesi. Bu durum Þekil 19. Bu durumda para arzý eðrisi saða kayacaktýr. IS Eðrisi Sabitken Para Politikasýnda Deðiþme Merkez bankasýnýn açýk piyasa iþlemleriyle tahvil satýn aldýðýný varsayalým. M yine az esnek LM M yi oluþturmaktadýr. göstergenin amacý para politikasýnýn ara amaç üzerindeki etkisini ölçmektir. Bu durum para politikasý gösterge adaylarýmýz. O halde para arzý eðrisi ne kadar dikse onu temsil eden LM eðrisi de o kadar dik olacaktýr. her faiz oranýnda banka sistemi tarafýndan daha fazla para arzedilecektir. parasal taban. saydýðýmýz dört büyüklükten hangisinin enuygun gösterge olacaðýnýn b terge seçiminde çok çeliþkili sonuçlar ortaya çýkabilmektedir.A da para arzý eðrisinin Ms den M's ye kaymasýyla gösterilmiþtir. Burada en büyük sorun. Özellikle bu çeliþkili durumlarýn belirlenebilmesi için çeþitli örnek ve varsayýmlardan hareket edilmektedir. para politikasýnýn ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisini karþýlaþtýrma olanaðý vermelidir. Yani açýk piyasa satýn alýmlarýndan sonra. Para Arzýnýn Ýçsel Olarak Belirlendiði Durum Para politikasý için uygun göstergenin seçimi sorununu açýkça ortayakoyabilmek için para arzýnýn içsel olar endiðini varsayalým. Daha önce de belirttiðimiz gibi.? Þekilden de görüldüðü gibi faize duyarsýz para arzý eðrisi. para otoritelerine. faiz oraný ve bankalardaki aþýrý rezervler üzerinde durulmaktadýr. para arzý.

LM0 ile IS nin kesiþme noktasý r0 faiz oranýný belirlemektedir. IS Eðrisi VeriykenPara Arzýndaki Artýþýn Etkisi.2. Bunlarýn nasýl elde edileceði Þekil 19. Þekil 19.317 . 2.A da ayrýca para talep eðrileri ailesi de gösterilmiþtir.B de ise veri IS eðrisi de gösterilmiþtir. Para arz ve talep eðrilerinin denge noktalarýndan yararlanýlarak LM0 ve LM' gibiiki farklý LM eðrisi elde edilebilir.L(Y3) r r0 r1 IS M0L LM´ Þekil: 19.1 de gösterilmiþtir. Açýk piyasa alýmlarý . ' 0M0M M0 YY´Y s0 Þekil 2.

Gösterge adaylarýnýn hiçbiri belirsiz bir sonuç vermemektedir. Ýkinci gösterge adayý olan para arzý.B de mal piyasasý dengesini IS0 göstermektedir. Yukarýda anlatýlanlardan gösterge seçimi sorunu açýsýndan þu sonuç çýkarýlabilir. (A) (B) r r1 r0 Ms L(Y0) L(Y1) L(Y2) L(Y3) r M0L r0 r1 IS0 IS' Þekil: 19.sonucu para arzý eðrisi Ms den M's ye kaydýðý için oluþan LM eðrisi LM' ile IS eðrisinin kesiþimi r1 faiz oranýný verecektir.3. Üç gösterge adayýnýn tümünün verdiði cevap aynýdýr: Para politikasý öncekine göre daha geniþleticidir. Verilen para arzý ve para talebi eðrilerine iliþkin para piyasasý denge eðrisi LM0 dýr (Þekil 19. Þöyle ki birinciolarak toplam rezervlerin artmýþ olmasý. M0 dan M'ne artmýþtýr. daha az kýsýtlayýcý para politikasý anlamýna gelmektedir. Son olarak faiz oranýnýn r0 ile dan r1 e düþmesi de yine daha gevþek para politikasý anlamýna gelmektedir. LM Eðrisi Veriyken IS Eðrisindeki Kaymanýn Etkisi. O halde sorun nedir? Bu soruya bir cevap verebilmek için mal piyasasýyla ilgili bir diðer örnek vermek gerekecektir. Bu da parasal kýsýtlamalarda bir gevþemenin iþaretidir.3. 0 M0M' Ms 0 Y0Y' Y . IS eðrisi sabitken. Þekil 13.A ve 19.B). para politikasý göstergesi olarak gösterdiðimiz üç adayýn hepsi de ayný sonucu ortaya koymaktadýr. Para Piyasasý Deðiþmezken IS Eðrisinin Kaymasý Þimdiki örnekte içsel para arzý eðrisinin ve para talebi eðrilerinin veri olduðunu varsayalým.3.3.

faiz oraný ve para arzýnýgösterge olarak seçenler.B). Toplam rezervlerin (parasal tabanýn) deðiþmediði varsayýldýðýndan. Öte yandan. çeliþkili bir durumla karþýlaþacaklardýr. IS' eðrisi ile LM0 eðrisinin kesiþim noktasý daha yüksek bir faiz oranýný (r1 ) oluþturacaktýr.Bir an yatýrýmýn marjinal etkinliði (ME I) eðrisinde bir kayma ya da otonom yatýrýmlarda bir artýþ olduðunu varsayým (Þekilde gösterilmiyor). toplam rezervleri bir para politikasý göstergesi olarak belirleyenler.3. Bu otonom artýþ sonucu. Þimdi bu sonucu. . tüm milli gelir düzeylerinde toplam talep (C+ I+G) yükselir. r1 faiz oraný için para arzý M0 dan M' ye yükselmektedir. Bunun sonucu olarak IS eðrisi saða IS'ne kayar (Þekil 19. para politikasýnýn üç gösterge adayý için ayrý ayrý yorumlayalým.318 . paraotoritelerinin davranýþlarýnda bir deðiþiklik olmadýðý ileri süreceklerdir.

4. Bu yeni talep eðrileriyle sabit kalan para arzý eðrisinin kesiþme noktalarý yeni bir LM eðrisini . Benzer þekilde mal piyasasýnda arz talep iliþkilerinde herhangi bir deðiþme olmadýðý için mal piyasasý denge eðrisini IS0 göstermektedir. Þekil:19. Para talebinde herhangi bir artýþ olmadan önce para arzý M0 dýr ve denge faiz oraný da r0 dýr. bu oraný gösterge olarak seçenler. kesikli çizgilerle gösterilen duruma gelecektir. Para Talebinde Artýþýn Etkileri. para arzýnýn M0 dan M' ye artmasý nedeniyle daha gevþek bir para politikasý izlediðini ileri sürebilirler.Faiz oraný r0 dan r1 e yükseldiðinden. Para otoritesinin politika davranýþýnda bir deðiþme olmadýðý için. para otoritelerinin daha sýký bir para politikasý uyguladýðý düþüncesinde olabilirler. Para piyasasýnda bir deðiþiklik yokken IS eðrisi kayarsa hangi gös? terge gerçeði gösterir? Para Talebinde Bir Artýþ Olduðu Durum Þimdi de para talebinde otonom bir artýþ olduðunu ve ekonomide baþkaca bir deðiþme olmadýðýný varsayalým. r (B) r0 r1 LM1 LM 0 IS0 (A) r r0 r1 Ms L(Y2) L(Y2)' L1(Y1) L1'(Y1) ' 0 Y1Y0Y 0 M0M Ms Para talebindeki otonom artýþ sonucu Þekil 19.4 de para arzý. Öte yandan para arzýný gösterge olarak seçenler.4. para arzý eðrisi deðiþmemiþtir ve Þekil 19. Ms eðrisiyle gösterilmiþtir.A da görülen para talebi eðrileri ailesi (þekli karýþtýrmamak için sadece ikisi gösterilmiþtir) saða kayarak.

Bu durumda da gösterge olarak seçilenbüyüklüðe göre. para politikasýnda hiçbir deðiþikliðin olmadýðýný söyleyebiliriz.319 . Eðer toplam rezervleri(parasal taban) politika göstergesi olar ak kullanýrsak. LM1 eðrisi. faiz oranlarýný politika göstergesi olarak kullanýrsak.(LM1) belirleyecektir.B) ve deðiþm yen IS eðrisini daha yukarýda keserek hem faiz oranýný yükseltecek (r0 dan r1 e) hem de denge milli gelir düzeyinidüþürecektir (Y0 dan Y1 ne). Eðer para arzýný göstergeolarak seçersek. Tersine. LM0 eðrisine göre daha soldaolarak (Þekil 4. Para arzýnda bir otonom satýþ olduðunda hangi gösterge gerçeði? yansýtmaktadýr? . para arzýndaki geniþlemeyi daha gevþek ve daha geniþletici para politikasý olarak yorumlayabiliriz. farklý yorumlar ortaya çýkacaktýr. daha yüksek faiz oranlarýný daha kýsýtlayýcý bir para potitikasýna kayýþýn sinyali olarak görebiliriz.

para arzý eðrilerini incelerken yapýlanla paralel olacaðý için ayný þeyleri tekrarlamayacaðýz. Eðer faiz oraný. parasal kýsýtlamanýn hafiflediðini göster Tersine. Serbest rezervler aþýrý rezervlerle ödünç alýnmýþ rezervler arasýndaki farký gösterir. dýþarýdan belirlenmiþ para arzý fonksiyonunun gösterge olarak kullanýlmasý. parasal kolaylýklarýn arttýðý þeklinde yorumlanýyorsa. Tersine. ödünç alýnan rezerv talebi azalýrken. Þöyle ki. para politikasý göstergesi olarak kullanýlmaya aday olarak gösteriliyorsa. Bu koþullar altýnda. ayný þekilde serbest rezervler de ayný amaç için düþünülebilir. serbest rezervlerdeki bir düþüþ . Eðer faiz oranlarýndaki bir düþüþ. Burada önemli olan durum þudur: Aþýrý rezervler ve ödünç alýnan rezervlerde herhangi bir kayma olmasa bile. faiz oranlarýnýn gösterge olarak seçilmesi sonucu elde edilen sonuçla tam tamýna zýt bir durum ortaya koyar. aþýrý rezerv talebi artar ve dolayýsýyla serbest rezerv talebi artar. LM eðrisini dikleþtirir ve faize karþý daha az esnek olarak kullanýlmasý. parasal çarpaný veri olarak kabul ediyoruz demektir.Para Arzýnýn Dýþsal Olarak Belirlendiði Durum Buradaki analiz. serbest rezervler de faiz oranýnýn fonksiyonu olacaktýr. serbest rezervler faizoranlarýyla ters yönde deðiþir. o zaman serbest rezervlerdeki bir artýþ ya da net ödünçalýnan rezervlerdeki bir gerileme. bunlardan birisinin gösterge olarak kullanýlmasý ayný sonucu verecektir. Gerek aþýrýrezerv talebi gerekse ödünç alýnan rezervler faiz oranýnýn fonksiyonu olduðundan. Para arzýnýn dýþsal olarak belirlenmesi durumunda hangi gösterge gerçeði yansýtýr? Serbest Rezervlerin Gösterge Seçilmesi ? Son gösterge adayý da bankalarýn tuttuðu serbest rezervlerdir. Bunun yanýnda. eðer faiz oraný düþerse. eðer para arzýnýn dýþsal olarak belirlendiðini varsayarsak. Faiz oranlarý yükselirken aþýrý rezerv talebi artar ve dolayýsýyla serbest rezerv talebi azalýr. toplam rezervler ve para arzý birlikte hareket ettiðinden.

Þimdiye kadar para politikasý göstergesi olabilecekdört adaydan üçünü oluþturan faiz oraný. Ülkemizde de merkez bankasý 1990'dan itibaren para programlarý uygulmaya baþlamýþtýr. politika dýþý uyarýlmýþ deðiþmeler daha baskýn çýkabilir. Nitekim geleneksel olarak kendilerine temel gösterge olarak faiz oranlarýný seçen merkez bankalarý yüksek eflasyon oraný karþýsýnda bunu terket . Gösterge olarak kullanmak için dýþarýdan belirlenen tek deðiþken parasal tabandýr. daha kýsýtlayýcý bir para politikasýný gösterir.320 . serbest rezervler ve para arz içsel olarak belirlenmektedir. yüksek enflasyon oranýdýr. Bunun temel nedeni. Serbest rezerv nedir? Bir gösterge olarak nasýl kullanýlabilir? En Uygun Gösterge ? Yukarýdaki basit örnekten alýnacak ders þudur: Parasal gösterge birdýþsal deðiþken olmalýdý deðiþkenin para politikasý göstergesi olarak kullanýlmasý durumunda. Son yýllarda birçok banka para arzý büyüme hedefleri saptamýþtýr. Çünkübu daha yüksek faiz oranýyla birlikte gerçekleþmektedir.ya da net ödünç alýnmýþ rezervlerdeki bir artýþ.

Para arzý veriyken LM eðrisinin sola kaymasýna iki þey neden olabilir. para politikasý göstergesi olarak el yordamý ya da gözkararý (Rules-of-Thumb) para politikasýný önermektedir. Politikayý belirleyenler. bu deðiþken artýk bir hedef deðiþken olarak kullanýlmaya elveriþli olmayacaktýr. Ýkinci olarak. faiz oranlarý. faaliyetlerini eksik bilgilerle ve belirsizliklerledolu bir dünyada sürdürdüklerinden. Gösterge sorununu tartýþýrken. para politikasý konusunda araþtýrma yapan birçok araþtýrmacý. Daha önce gördüðümüz gibi para arzýný ya da faiz oranýný istikrarlý kýlmak için uygun stratejinin izlenmesi. merkez bankalarýnýn para arzýnýn büyüme oranýný gösterge olarak seçmelerine neden olmaktadýr. para otoriteleri IS eðrisinin sola kayýþý . Birinci olarakpara talebi nde bir artýþ olabilir. kýsa vadeli hedefler için faiz oranlarýný. Para politikasý için gösterge olarak toplam rezervler seçildiðinde. En uygun gösterge nedir? Neden? EL YORDAMINA (RULES OF THUMB) GÖRE PARA POLÝTÝKASI Para politikasýnýn göstergeleriyle ilgili tartýþmalara dört potansiyeladayla baþladýk. Örneðin resesyon durumunda geniþletici bir para politikasýnýn izleneceði düþünülebilir.LM eðrileri aracýlýðýyla resesyon durumunu düþünelim. Bu durumda IS ve LM eðrileri sola kayacak ve faiz oraný düþecektir. Bunl ir kez daha hatýrlatmak gerekirse. Þimdi IS . istikrarsýzlýk ya da rahatsýzlýk kaynaklarýyla iliþkilidir. William Poole. serbest rezervler ve toplam rezervlerdi. Özellikle uzun vadeli faiz oranlarýnýn bekleyiþlere baðlý olmasý ve bunun kiþilere göre deðiþmesi. para arzý. Böyle bir para politikasýnýn gerçekleþtirilmesi için faiz oranýnýn düþmesi ve para arzýnýn ortalama oranýnýn üzerinde büyümesi gerekir. Bu durumda geriye faiz oranlarý ve serbest rezervler (ki bu ikisi birbiriyle eþdeðerdir) ve para arzý kalmaktadýr. uzun vadeli hedefler için de para arzýný para politikasý aracý (hedef deðiþken) olarak önermektedirler. para politikasý için en iyi göstergenin toplam rezervler gibi dýþardan belirlenen bir deðiþken olacaðýný belirlemiþtik.? miþtir.

W. Bunun sonucu olarak para arzý eðrisi ve buna baðlý olarak LM eðrisi sola kayabilir. para talebindeki bir artýþ gelirin azalmasý321 . bu sola kayma daha fazla olacak. Burada üzerinde durulmasý gereken nokta þudur: Bir resesyon döneminde para politikasý.sonucu faiz oranlarýnýn düþtüðünü görerek faiz oranlarýný istikrara kavuþturmak için toplam rezervleri azaltabilir. Para arzý fonksiyonu veriyken. Ancak bu sýrada para arzý arttýrýlmamýþ olsaydý. Poole'ýn el yordamý (rules of thumb) politikasýyla öne sürdüðü bir ikinci durumu ele alalým. Ancak þu hususun da bilinmesi lazýmdýr: Para arzýnda bir artýþ olmasýna raðmen para talebindeki daha büyük bir artýþ sonucu LM eðrisi yine sola kayabilir. gelir düzeyi de daha fazla düþecekti. yani para arzý fonksiyonunu ve dolayýsýyla LM eðrisini saða kaydýrýcý politika dahaiyi olabilir. Yine bir resesyon durumundan hareket edelim. Bununlabirlikte geliri istikrara kavuþturmak için fai z oranlarýnýn düþmesine izin vermek daha iyi olabilir. Bu sýrada para arzýnýn belli bir oranda yükselmesi de gerekir. Hatta toplam rezervleri arttýrýcý politika. yalnýzca düþen faiz oranýna güvenemez.

faiz oranýnýn nasýl biraz yükselebileceði sorusunun cevabýna götürmektedir. Bu durumda. Bu soruya W. . Þimdiye kadarki analizler gelirde geniþlemenin nasýl saðlanacaðý ya da gelirde daha fazla gerilemenin nasýl sýnýrlanacaðý koþullarýnda yapýldý. faiz oraný yükselecek ve parasalbüyüme oraný ortalamanýn altýnda tutulacaktýr. Faiz oranlarýndaki bu yükseliþi önleyici politikalarýn tam olarak uygulamasý gerekecektir. Ayný akýl yürütme. toplam rezervler artýrýlmasý sonucu para arzý fonksiyonu saða kaydýrýlarak önlenirse. gelirde bir artýþ saðlanmasýný garanti etmemektedir. Ancak resesyon döneminde sorun ekonominin geniþlemesinin nasýl saðlanacaðý deðil. Eðer IS eðrisi saða kayarsa ve bunun sonucu olarak gelir ve faiz oraný yükselecektir. Poole þöyle cevap vermektedir: Eðer parasal büyüme oraný belli bir üst sýnýrýnýn altýnda tutulmak kaydýylafaiz oranýnýn yükselmesi durdurulabiliyors on politikasý izlenebilecektir. Bu durumdan yalnýzca faiz oranýnýn biraz yükselmesine izin verilmesiyle kaçýnýlabilir. Bununla birlikte eðer faiz oranýnýn yükselmesi.na. gelirdeki geniþleme ekonominin canlanmasý için düþünülenden çok daha hýzlý olacaktýr. Resesyon döneminde ekonomideki rahatsýzlýklar gerçekte geniþletici olabilir. para talebindeki artýþ para arzýndaki bir artýþla ayný ana rastlaþtýrýlmýþ olacaktýr. Para talebindeki bir artýþa IS eðrisindeki bir düþüþ eþlik etmedikçe. geniþlemenin daha az olmasý riskinin nasýl dengeleneceðidir. Dolayýsýyla bu rahatsýzlýklar hýzlý iyileþme saðlanmasý için geniþletici politikalarla pekala birleþtirilebilir. faiz oraný yükselecektir. Ancak eðer faiz oranýndaki yükselme toplam rezervler arttýrýlarak ve dolayýsýyla para arzý ve L eðrisi saða kaydýrýlarak engellenirse. faiz oranýnýn yükselmesine neden olacaktýr. Böylece. Bununla birlikte gereksizkýsýtlayýcý politika izlenmemesi için parasal büyümenin bir alt sýnýrý vardýr. para politikasýnýn katkýsýnýn geniþletici olmasýný saðlamaktadýr. Bu da bizi bir resesyon politikasý çerçevesinde faiz oraný aþaðýya çekilirken ve parasal büyüme ortalamanýn üstünde tutulurken. Önerilen göz kararý politika. resesyonda düþen faiz oraný ve saðlanan parasal büyüme. tersine bir þekilde bir enflasyonist "boom" u kontroletmek için de kullanabi lir.

Buna göre eksik istihdam %4'ün altýna düþünce ileride ayrýntýlý olarak inceleyeceðimiz kurala göre kýsýtlayýcý bir para politikasý izlenecektir.1 yüzde olarak gözkararý para politikasý önerileri gösterilmiþtir.9 aralýðýnda olduðunu varsayalým. iþsizlik %4-4.5-3. Faiz oranýnýn yükselmesi için para arzýnýn büyüme oranýnýn %2'nin altýnda olmasý gerekiyorsa. Tablo 19. Eðer faiz oraný ve parasal büyüme göstergeleri birbirleriyle baðdaþmýyorsa. o taktirdeparasal büyüme lilmiti yükseltilecektir.4'ün üzerine çýktýðýndan faiz oranlarýnda bir düþüþ ve nispeten daha yüksek parasal büyüme kuralýnýn önerildiði anlaþýlmaktadýr.1'e baktýðýmýzda. Tablo 19.W.4 oranýndaki istihdamý eksik istihdam olarak varsaymakta ve yýllýk %3-5 oranýndaki para arzý büyümesini fiyatistikrarýyla tutarlý kabul etmektedir. o taktirde parasal gösterge buzdolabýna girecektir. Örneðin. Poole göz kararý olarak %4-4. eksik istihdamýn %3.322 . . o taktirde parasal büyüme %2 olaraktutulduðunda faiz oranýnýn düþmesine izin v lmiþ olacaktýr. Düþük parasal büyümeye raðmen faiz oraný birkaç aydan beri düþüyorsa.

3.Tablo: 19.5 .8 ? Bir diðer ünlü göz kararý kuralýna göre.0 .7 6 .5 4 .6 5 .4 3.9 4.0 .5. para politikasý parasal toplamlar üzerinde odaklaþmalý ve rahatsýzlýðýn giderlimesi için faiz oranlarýnýn inip çýkmasýna izin verilmemelidir.4 4. para politikasý faiz oranlarý üzerinde yoðunlaþmalý ve rahatsýzlýðýn reel sektöre sýçramasý engellenmelidir.86 .5 .1. Göz Kararý Kuralýna Göre Para Politikasý. Tersine eðer ekonomik rahatsýzlýklar parasalsektörden kaynaklanýyorsa . Ekonomik rahatsýzlýðýn reel veya parasal sektörden doðmasýdurumunda sözkonusu politika nasýl uygulanmalýdýr? ENFLASYONUN PARA POLÝTÝKASININ GÖSTERGELERÝNÝ ETKÝLEMESÝ Birçok ülkedeki merkez bankalarý parasal büyüme hedefleri belirlemiþtir ve buna uygun göstergeler seçmiþtir.0'dan fazla Yükseliþ Yükseliþ Yükseliþ ya da Düþüþ Düþüþ Düþüþ Düþüþ Düþüþ 1 .3 2 . Önceki Aya AitÝþsizlik Oraný Hazine Bonosunun 3 Aylýk Faiz Oraný Aylýk Kural Para Stokunun BüyümeOraný (Yýllýk Oran) 0 .3.4 5.4 3 .5 .4. eðer ekonomik rahatsýzlýklar reel sektörden kaynaklanýyorsa. Ancak bu göstergelerin bazýlarý enflasyonist dönemde sakýncalý olabilmektedir.4.9 6.5.9 5. Þimdi bunlarý inceleyelim. Enflasyonun Faiz Oranýnýn Gösterge Olarak Seçimine Etkisi Geleneksel olarak merkez bankalarý .

Kýsa dönemde. faizoranlarýnýn iyi bir gös ge olma özelliðini ortadan kaldýrmýþtýr. faiz oranlarý beklenenden çok cari faiz oraný olarak düþünülmelidir.323 . Uz dönemde reel faiz oranlarý beklenen enflasyona göre türetilebilir. Ýktisatçý için.baþlýca gösterge olarak faiz oranlarýný ön planda tutmuþlardýr. Uzun dönemde beklenen faiz oraný üzerinde ödünç verenlerle ödünç alanlar farklý düþünülebilir. Çünkü enflasyon ödünç verenleriçin bir vergi oluþtururken ödünç alanlarýn yü Enflasyonist dönemde faiz oranlarýneden iyi bir gösterge deðildir? ? . çoðu kez negatifolabilmektedir. Bu politika iktisatçý olmayan bir kiþiye aþýrý kýsýtlayýcý bir para politikasý izlendiði izlenimi verebilir ve anti eflasyoncu para politikasýna karþý bir baský oluþturabilir. Enflasyonist ortamda reel faiz oranlarý. Enflasyondöneminde nominal faiz oranlarý çok yüksek olabilir. nominal faiz oranýnýn reel oranlara aktarýmý bir bilmece oluþturabilir. Bununla birlikte þiddetli enflasyonlar.

Bu konuda Friedman þunu söylemektedir: "Tarihin bize para politikasýnýn ne yapabileceðiyle ilgili ilk ve en önemli dersi þudur: Para politikasý bizzat parayý karýþýklýklarýn bir kaynaðý olmaktan alýkoyar. ekonomiyi istikrardan uzaklaþtýran bir öðedir. fiyatlarýn istikrarlý olmasý için para arzýnýn büyüme oraný. yaþanan enflasyon nedeniyle eski önemini yitirmiþtir. temelde nominal para arzýný nominal GSMH'ya baðlayan bir analizde reel ankesler faiz oranlarýna göre daha az rol oynar. Burada önemli olan bir nokta vardýr: Reel ankesler beklenen enflasyondan çok." Friedman'a göre tarihin verdiði bu dersler öðrenilmemiþtir. Para politikasýnýn yapabileceði ikinci þey. Duruma göre yürütülen para politikalarý. reel GSMH büyüme oranýna eþit olmalýdýr. Bu nedenle. Ancak ne olursa olsun. zaman içinde üretimde ve fiyatlardabüyük konjonktürel d malar olmaksýzýn genel bir üretim artýþýna izin vermek olmalýdýr. eflasyonla iliþkili deðiþkenlerdir. Monetarist Yaklaþým Monetarist görüþe göre.Enflasyonun Para Arzý ve Para Arzýnýn Büyüme Oraný Üzerindeki Etkisi Para arzý ve para arzýnýn büyüme oraný. para arzýbüyüme oranýne olmalýdýr ki fiyat istikrarý saðlansýn? GÖSTERGE SEÇÝMÝ KONUSUNDA MONETARÝST-KEYNESGÝL TARTIÞMASI Para politikasý konusunda uygun gösterge seçimi sorunu. ekonomi için kararlý bir zemin saðlamaktýr. ekonomi doðal olarak istikrarlýdýr. Hedef Stratejisinin Saptanmasý ? Uzun vadeli fiyat istikrarýyla uyumlu para arzý büyüme hedefleri. . Dolayýsýylapara otoritelerine d stikrarlý duruma müdahale etmemek veekonomide reel güçlerin yardýmýyla. Ýstikrarsýzlýðýn en büyük kaynaðý da. Paranýn dolaþým hýzýylailgili trendlerin olma durumunda. gözlenen enflasyona göre hesaplanabilir. monetarist ve keynesgilokullar arasýndaki tartýþma larýn bir bölümünü oluþturmaktadýr. para arzý büyüme oranýnýn fiyatlarý yükselteceðini söylemek mümkündür. nominal para arzýndaki deðiþmelerdir. Enflasyonda.

toplam mal ve hizmet talebindeki cariistikrarsýzlýðý vurgulamaktadýr.Monetarist görüþe göre para talebi fonksiyonu. Monetarist görüþ. daha ileride geniþ olarak inceleneceði gibi. Bu istikrarsýzlýk.324 . temelde neyi savunmaktadýr? Keynesgil Yaklaþým ? Öte yandan Keynesgil yaklaþým. para arzý fiyat istikrarýný bozmayacak þekilde arttýrýlýyorsa nispeten sabit bir oranda milli gelir artýþýna neden olacaktýr. toplam harcamalarýn dýþ . Eðer bu varsayým kabul edilirse. tüm farklý makro ekonomik iliþkilerin en istikrarlýsýdýr.

Bu göstergeler. Tersine Keynesgilleregöre para politikasý. C + I + G eðrisinin kaymasý. Sorular 1. Bu durumda aslýnda kendisi de istikrarsýzlýða neden olabilecek devlet harcamalarý. para arzý. yatýrýmlardaki deðiþmelerden kaynaklanýr. bazý göstergelere bakmak gerekir. Bu yaklaþýmda istikrarsýzlýk. Dolayýsýyla bu deðiþkenler gözlenerek para politikasý daha iyi yürütülebilir. ? Monetarist ve Keynesgil göstergeler nelerdir? Neden farklýdýr? Özet Para politikasýnýn nasýl yürütüleceðine karar vermeden önce. Ýþte bu nedenle Keynesgiller maliye politikasýna önem vermektedirler. tüketim fonksiyonunun kaymasýna neden olmaz. Bu dýþsal ya da otonom öðeler. Ancak baþlýca suçlu.sal bileþenlerine baðlýdýr. Dolayýsýyla milli gelir düzeyindeki deðiþmelere baðlý olarak tüketim harcamalarýnda meydana gelen herhangi bir deðiþme. Uygulamacýlar ise parapolitikasý göstergesi olarak. Keynesgillere göre ekonomideki istikrarsýzlýk kaynaðýnedir ve nasýl? giderilir? Uygun Gösterge Seçimi Hiç kuþkusuz yukarýdaki özetlediðimiz yaklaþýmlarýn para politikasý için kabul edecekleri göstergeler birbirlerinden farklý olacaktýr. Gerçekten de monetaristler için para arzý ve parasal taban. gösterge olarak parasal tabaný veya para stokunu seçerlerken. genellikle el yordamý yöntemini kullanmaktadýrlar. Monetarist iktisatçýlar. Para politikasý göstergesi aþaðýdaki özelliklerden hangisini taþýmamalýdýr? . Tüketim fonksiyonun kendisi temelde istikrarlýdýr. pa a arzýnýn ya da parasal taban gibi bir parasal büyüklüðün büyüme oraný koþullarýnda baþlar. parasal taban. devlet harcamalarýný ve ihracat talebini içermektedir. Keynesgiller faiz oraný ve bankalarýn aþýrý rezervlerini seçmektedirler. faiz oraný ve serbest rezervler koþullarýnda baþlar ve uygulanan para politikasý bu deðiþkenlere göre deðerlendirilmelidir. Keynesgillere göre de faiz oraný ve serbest rezervler en iyi gösterge olabilir. yatýrým ve devlet harcamalarýnýn toplamý (C + I + G) þeklinde gösterilebilir. iþletmelerin fabrika ve sabit teçhizat yatýrým talebidir. tüketim. otonom yatýrýmlardan kaynaklanan istikrarsýzlýðý dengelemek için kullanýlabilir. öncelikle. faiz oranlarý ve bankalarýn rezervleridir. Çünkü monetaristleregöre para politikasý. yatýrýmlardaki otonom deðiþmelerden kaynaklanýr. yukarýda vurguladýðýmýz gibi. Ýhracat talebini gözardý edersek toplam talep.

a. Çok az gecikmeyle gözlenebilmelidir. -325 . Giriþilen politikadan etkilenmemelidir. c. Hiç gecikmesiz gözlenebilmelidir. Giriþilen politikadan çabuk etkilenmelidir. d. Amaç deðiþkenle ilgili olmalýdýr. e. b.

Money and Banking John Wiley. M0 ve M1 e göre 3. Viktoria. GRAW-HÝLL. Roger Leroy and VAN HOOSE David. Ýstihdam 4. . 2. N ew York. Bütçe açýðý e. PARASIZ M. Keynesgillere göre ekonomide istikrarsýzlýk kaynaðý nedir? a. Parasal taban b. Modern Money andBanking. Faiz oraný c. M0 ve H'a göre d. London 1979. New York. GrayMills. Ezgi. Ýstihdam 5. LM eðrisi hangi para arzý fonksiyonlarýna göre çizilebilir? a. CHICK. hangi gösterge anlamýný yitirir? a.326 . Bütçe açýðý e. Devlet harcamalarý c.2. M2 ve H'a göre e. The Theory and Monetary Policy. Ýthalat Kaynakça MILLER. Ýhracat e. 1977. Tüketim b. M1 e ve M3 e göre b. Parasal taban b. M ve M(r) ye göre c. 1993. Ýlker. Bursa 1996. Mc. Yatýrýmlar d. Faiz oraný c. Para Politikasý. Para arzý d. Enflasyonist ortamda. RANLETT. Para piyasasýnda bir deðiþiklik yokken IS eðrisinin kaymasý durumunda hangi gösterge gerçeði daha iyi yansýtýr? a. Baský. Para arzý d. John.

IS-LM analizini çok iyi bilmeniz.. Üniteyi çalýþýrken þekilleri anlamadan geçmeyiniz.327 .. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz.ÜN ÝTE 20 Para Politikasýnýn Ara Amaçlarý Bu Ünitede. . bu eðrileri etkileyen faktörleri ve merkez bankasýnýn elindeki para politikasý araçlarýný iyi bilmemiz gerekir. Para politikasýnda ana amaç deðiþkenlerin seçimi ve her ara amaç deðiþkinin üstün ve sakýnca yanlarý tartýþýlacaktýr.. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz.. Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak. Bu üniteyi çalýþýrken.

Yani ara amaca iliþkin kesin ve güvenilir verilerin hýzla saðlanmasý gerekir. ulaþýlmasý zaman alan amaçlara yönelik politika düzenlemelerinde. ara amaç olarak alýnýr. Dolayýsýyla kýsa dönemde bu deðiþkenlerin belli deðerleri almasý. Üstelik kýsa dönemde bu ölçülerden herbiri ölçüm hata ve revizyonlarýyla karþý karþýyadýr. Ölçülen faiz oranlarý tüm faizleri içermemektedir. Özellikle günümüzde yaþanan finansal yenilikler para stokunun anlamýný bulanýklaþtýrmaktadýr. ? Ölçülebilirlik kriteri nedir? Ölçülebilirlik kriteri. Þimdi bunlarý sýrasýyla inceleyelim. Parapolitikasýnýn bu ni hai amaç deðiþkeni üzerinde etkisini göstermesi içinbelli bir zamanýn geçmesi gerekebilir. Bunlar. edenle. Bu verilerin ayný zamanda iktisatçýlarýn kuramsal tanýmlarýna da mümkün olduðunca uymasý gerekir. Para stoku ve uzun vadeli faiz oranlarý gibi hedef deðiþkenler ölçülebilirlik açýsýndan alt sýralarda kalmaktadýr. seçilen deðiþkenin deðerindeki deðiþkenliklerin kolayca ölçülebilir olmasýdýr. M3 ve L para stoku listesiyle karþý karþýya kalmýþlardýr. belli hedef deðiþkenleri etkilemek için giriþilir. Kavram olarak faiz oraný tüm faiz oranlarýnýn aðýrlýklý ortalamasýdýr. ulaþýlabilirlik ve ara amaçla nihai amaç arasýndaki iliþkidir. o halde bu nihai amaçlar izlenecek politika için bir gösterge olmaz mý? Bu soruyu "her zaman uygun olmaz" þeklinde cevaplayabiliriz. Ýlan edilen faiz oranlarý ödünç verenlerin dengeleyici ankesleri ve finansal . Ölçülebilirlik . bu nihai deðiþkeni ne yönde etkilediði bilinen ve kýsa zamanda politika uygulama sonuçlarýný yansýtan deðiþkenler ara amaç deðiþken olarak belirlenir. Faiz oranlarýnýn ölçümünde de benzer sorunlar vardýr. Madem ki politika uygulamalarýna. ARA AMAÇ SEÇÝMÝNDE KRÝTERLER Genellikle ara amaçlarýn seçiminde üç kriter göz önünde tutulmaktadýr. Bazý faiz oranlarýnýn yorumlanmasý çok güçtür. ölçülebilirlik.GÝRÝÞ Ýktisat politikalarý bazý belirli amaçlarý gerçekleþtirmek için izlenir. Merkez bankalarý M1. M2.

Ýþte bu nedenlerle faiz oranýnýn bir ara amaç olarak deðeri sýnýrlýdýr. Nihayet nominal faiz oranlarý reel faiz oranlarýnýn ne olduðununun bilinmesine her zaman olanak vermez. Ayrýca kredi tayýnlamasý olgusu da ilan edilen faiz oranlarýný geçersiz kýlabilir. Para stoku ve faiz oranlarý.328 .kurumlarýn ödünç vericiler üzerine koyduklarý diðer kýsýtlamalarý yansýtmayabilir. ölçülebilirlik kriteri açýsýndan neden baþarýsýz ara amaçlardýr? . Nominal faiz oranlarýyla reel faiz oranlarý arasýndaki fark özellikle enflasyon dönemlerinde önemlidir.

Bunun için de politika belirleyicileri. Ýçsel deðiþkenin bu arzulanan deðerine. Öncelikle. tam ve eksizsiz bilgiye sahip olmalarý önemlidir. Acaba merkez bankasý herhangi bir belli faiz oraný tutturabilir mi? Kýsa vadeli faiz oranlarýný etkileyenaletler uzun vadeli faiz oranlarýný da etkiler mi? Merkez bankasý reel faiz oranlarýný mý. hedef belirlemek boþuna bir uðraþ olacaktýr. herþey boþuna olacaktýr. nihai amaçlar arasýnda herhangi bir baðýn olmamasý durumunda merkez bankasýnýn bir deðiþkeni ana amaç deðiþkeni olarak seçip onu gerçekleþtirmeye çalýþmasý anlamsýzdýr. Ara Amaçlarla Nihai Amaçlar Arasýndaki Ýliþki Merkez bankasýnýn seçtiði ara amaçlarla. Para politikasý hedefi. belli bir ekonomik modelde yer alandeðiþkenlerden model içind iðer deðiþkenlerce deðerinin belirlendiði kabul edilen deðiþkenlerdir. yoksa yalnýzca nominal faiz oranlarýný mý etkiler? Bütün bu sorulara verilecek cevaplardan þu ortaya çýkmaktadýr. Merkez bankasý ara amaca ulaþsa bile. genel olarak para politikasý hedefi denir. çok kýsa zaman gecikmesiyle gözlenebilir içsel deðiþkenleri seçerler ve politikalarýnda bu içsel deðiþkenin arzulanan belli bir deðeri almasý için çalýþýrlar. çeþitli içsel deðiþkenlere etkisi konusunda. Acaba merkez bankasý kýsa ve uzun dönem için saptanan parasal büyüme hedeflerine ulaþabilir mi? Merkez bankasýnýn elindeki aletleri kullanarak parasal büyüme hedeflerine ulaþýp ulaþmayacaðý önemli bir konudur. eðer ara amaç deðiþkeni. Bu durumda politikayý belirleyenlerin uygulamalarýnýn nihai amaca ulaþmasý.. Hedef deðiþkenin iyi iþlemesi için belli özelliklere sahip olmasý . Aksi takdirde. . Olaya bir baþka þekilde yaklaþalým. para otoritelerinin politikalarýný belirlemede hedef aldýklarý deðerdir. Ulaþýlamayan hedeflerin pratikte hiç bir faydasý yoktur. Ulaþýlabilirlik Ulaþýlabilirlik nedir? Merkez bankasý hedeflediði amaca ulaþabilmelidir. iktisat politikasýný uygulayanlarýn izledikleri politikalarýn. fiyat düzeyini. Ýçsel deðiþkenler. dolaylý ve uzun zaman alan bir etkileþim zinciri sonucu olabilir. istihdamý. ekonomik büyümeyi ve ödemeler bilançosunu etkilemiyorsa.

Para otoritelerinin faiz oranlarýný. Amaç deðiþkeni ile iliþki içinde olmasý. Para politikasý araçlarýndan hýzla etkilenmesi. belli bazý kuramsal varsayýmlarýn yapýlmasýný gerektirir. . bir diðer deyiþle hedef deðiþkeninin alacaðý deðerlerin nihai amaç deðiþkenine yansýmasý gerekir. Eðer para otoriteleri kuramsal olarak. hedef deðiþkeniyle nihaiamaç deðiþkeni arasýn nin olmasý nedeniyle. O anda ya da çok kýsa zaman gecikmesiyle gözlenebilir olmasý. Bir örnekle durumu açýklamaya çalýþalým. hedef faiz oraný . hedef deðiþken olarak kullandýðýný varsayalým. Amaç ise eksik istihdam durumundan tam istihdama ulaþmak olsun. .329 .zorunludur. . Bu tartýþma bizi gösterge sorununa götürmektedir. Para politikasýnýn hedef deðiþkeninin seçimi. Bir içsel deðiþkenin hedef deðiþkeni olarak görev yapabilmesi için. faiz oranlarýný düþürücü parasaloperasyonun toplam talebi arttýracaðýný varsayýyorlarsa.

üretim gibi nihai amaçlarýn para politikasýndan doðrudan doðruya ve anýnda etkilenmemesinden kaynaklanmamaktadýr. Ancak bu politikanýn uygulanmasý sonucu amaçlanmayan bazý yan etkiler de doðabilir. bu politakýnýn etkilerini gösteren bazý endeksleri elde etmek ve yorumlamakzorundadýr.? cari faiz oranýnýn altýnda seçilmiþ olur. Ara amaç neden gereklidir? Para politikasýnýn ara amacý olarak kullanýlabilecek birbirine zýt birkaç aday vardýr. Faiz oranýný yükseltici politika uygulamalarý ise amaçlananýn tersine toplam talebi ve istihdamý azaltýcý etki yapabilir. deðiþmesini istemediðiniz bazý baþka deðiþkenleri de uyarabilir. Bunun yanýnda para otoriteleri bu end eksler yardýmýyla. para otoriteleri tarafýndan baþlangýçta hedef olarak seçilen düzeyin de altýna düþeblir. harcama kararlarýný etkilemelidir. Para politikasýnýn nihai amaçlarýile ara amaçlarýnýn iliþkisinde ne tür sorunlar vardýr? PARA POLÝTÝKASININ ARA AMAÇLARI ? Daha önce de belirtildiði gibi ara amaç sorunu. buna nihai amaç deðiþkeninin uygun bir þekilde cevap vereceðini düþünürler. tam istihdam. Bu nedenle politikayý belirleyenler. hedeffaiz oranýna ulaþana kadar politika araçlarýný kullanacaktýr. Bu durumda denge faiz oraný. büyüme. Bu ara amaç adaylarý. Böyle olunca faiz oranýný hedeflenen düzeye yükseltmek gerekli olabilir. Örneðin yukarýdaki politikanýn tamamlandýðý dönemde. ara amaç deðiþkenin belli bir yönde deðiþmesi ya i bir deðeri almasý durumunda. Bu durumda para otoriteleri. nihaiamaç deðiþkeni yerine. dolaylý ve zaman alýcý olabilir. konjoktürelbekleyiþler daha da kötümserleþirse. Etkin bir para politikasý. Nihai amaçlara yönelikbir politika uygulamasýnýn toplam talep üzerindeki se bep sonuç zinciri. politikanýn hedef deðiþkeni üzerinde etkisini açýkca göstermelidir. Politika. Bir gösterge olarak kullanacaklarý bu endeksler. yatýrýmýn marjinal etkinliði eðris kayabilir. hedef deðiþkendeki deðiþmeleri ve amaçlanan yan etkileri de ayýrmak zorundadýr. fiyat istikrarý. Eðer para otoriteleri para politikasýný ekonomik ortamda oluþan deðiþmelere göre uygulamak zorundaysa. çoðunlukla para politikasý .

Bazý iktisatçýlara görebir hedef olan kredi. hanehalký ve firmalarýn borçlarý da hedef olarak alýnabilir. amaç politikayla ilgili bilgilerin toplanmasýndaki gecikmeve belirsizlik koþullarý altýnda. Ayrýca yatýrýmlarýn büyük bir kýsmý ödünçlerle finanse edilmektedir. Aslýnda finansal olmayan sektörün borçlarý onlara verilen kredidir. faiz oraný. serbest rezervler. Bu kiþiler harcamak için ödünç alabilirler. Bunlara ek olarak finansal olmayan sektördeki borç artýþý.göstergeadaylarýyla aynýdýr.330 . Ara amaç sorunu Brunner ve Meltzer'e göre þöyle tanýmlanabilir: Ara amaç sorunu. yani devlet. Yedinci bölümde geniþ olarak izleyeceðimiz kredi tayýnlamasý olgusu da. Aslýnda finansal olmayan sektörün borçlarý da hedef olarak alýnabilir. ve parasal tabandýr (toplam rezervlerdir). para arzý. Bunlar. hem para stokundan hem de faiz oranýndan daha iy idir. Parasal hedef deðiþkeni seçim sorununu daha iyi ortaya koyabilmekiçin ekonominin tatmin edici bir þekilde geliþtiðini. yani üretim ve istihdamdüzeyinin yüksek olduðunu ve fiyatlar makul bir istikrarýn bulunduðunu . para politikasý için optimal bir stratejinin yada stratejilerin seçimidir. kredilerin faiz oranlarýna göre daha iyi hedef olacaðýný vurgulamaktadýr. Çünkü harcamada bulunmak isteyenlerin elinde mutlaka para olmasý gerekmez.

varsayalým: Bu arzulanan koþullarýn sürdürülmesinde. prensip olarak nominal faiz oranlarý merkez bankasý tarafýndan potansiyel olarak kontrol edilebilir görünmektedir. Öte yandan. ara amaç olarak nasýl m0d (y0) . O halde. ? Tüm muhtemel ara amaç deðiþkenleri arasýnda. en azýndan kýsa dönemde mer ankasý nominal faiz oranlarý üzerinde anlamlý bir kontrole sahiptir. Ara Amaç Olarak Faiz Oraný . ara amaçlarda anahtar kriter olan ölçülebilirlik ve zaman kriterlerine nominal faiz oranlarý uygun düþmektedir. faiz oranlarý ya da serbest rezervler düzeyine mi yoksa para arzý ya datoplam rezervlere mi. merkez bankasý kamu kaðýtlarýný alýp satarak nominalfaiz oranlarýný önemli ölçüde etkileyebilme kabiliyetine sahiptir. istikrar kazandýrýlmalýdýr? Bu sorunun cevabýný verebilmek için mal ve para piyasasýnda doðabilecek aksaklýklarý ayrý ayrý ele alalým. Nominal faiz oraný. Bu noktada anahtar konu nominal faiz oraný hedefinin merkez bankasýnýn nihai amaçlarýyla uyumlu olup olmadýðýdýr. Merkez bankasý finansal araçlarýn ortalama faiz oranlarýyla ilgili ortalamaveriye günlük bazda ulaþabilmek edir ve bazý faiz oranlarýný saat saat izleyebilmektedir. Sonuçolarak. acaba hangi hedef deðiþken en çok yardýmcý olabilir? Bir baþka deyiþle acaba baþlangýçta. nominal faiz oraný hangi nedenlerle seçilmektedir? Birincisi faiz oranlarý merkez bankasý tarafýndan kolayca izlenebilir. Ýkincisi. ara amaç olarak hangi nedenlerle uygun bulunmaktadýr? Nominal Faiz Oraný Hedefinin Gerçekleþtirilmesi Önce merkez bankasnýn nominal faiz oranýný.

Þimdihalkýn reel ankes talebinin anlaþýlmaz þekilde m1d y0 a yükseldiðini varsayalým. Reel para ankes talep eðrisinin düþey reel ankes arz eðrisini kestiði A noktasýndan hareket edelim.A merkez bankasý hedefine eþit r*denge nominal faiz oranýnda piyasadaki baþlangýç reel para ankes dengesini göstermektedir. Faiz Oranýnýn Hedeflenen Düzeyde Tutulmasý Þekil 20. A da merkez bankasýnýn bir r* faiz oraný düzeyini seçtiðini düþünelim. Eðer merkez bankasý bu durumda hiçbir þey yapmazsa ve fiyat düzeyi deðiþmeden kalýrsa (varsayým olarak). o takdirdedenge nominal faiz oraný B noktasýnda r1 e yükselecektir. Bu durumkuþkusuz. Ayrýca merkez bankasý doðrudan doðruya nominal para ankeslerini (M0) etkileyebilmektedir.1. merkez bankasýnýn faiz oranýný r* hedef düzeyinde tutmasýný zorlaþtýracaktýr. Þimdilik fiyat düzeyinin P0 da sabit oduðunu varsayalým.1. Þekil 20. merkez bankasý hiçbir giriþimde bulunmasa bile fiyat düzeyindeki deðiþmelere göre deðiþmektedir.ortaya koyacaðýný belirleyelim. Yani reel gelir deðiþmediði halde halkýn reel satýn alma gücü artsýn. Ancak arzedilen reel ankes miktarý. Reel ankes talep eðrisinin biçimi halkýn toplam reel gelirine ve (y0 a eþit ve sabit) reel satýn alma gücüne baðlýdýr.331 . .

Böylece reel ankeslerin arz eðrisi saða kayacak ve denge faiz oranýný A' noktasýnda r* denge düzeyine geri döndürecektir. . Bu durumda merkez bankasýne yapacaktýr? Merkez bankasý para miktarýný arttýrmak için açýk piyasa iþlemlerine giriþecektir.(A) (B) r r Þekil: 20. . . LM1 NominalLM0 Faiz Oraný A . Sonuç olarak merkez bankasý nominal faiz oranýnýhedeflenen düzeyde tutacaktýr. 1. B LM2 Ara Amacý. M2 M1555 P0 M0 P0P0 . m0d (y0) . d (y0) r2 C r2 00 M2M0M1 M y0 yP0P0P0 P . r1 r1 r* r* LM (r*) CA" B A' m1m0d (y0) m2d (y0) A . .

Nominal faiz oranýný hedef olarak seçen merkez bankasý LM eðrisinin yukarýdaki þekilde iki yönde kaymasýna izin vermeyecektir. Þekil 20.332 . reel para ankes talebindeki bir düþüþ LM eðrisini düþey olarak A noktasýndan C noktasýna LM2 ye kaydýracaktýr. Þekil 20.B ekonomide faiz oraný hedefine yönelik durumlarý LM eðrisiyle göstermektedir. Merkez bankasýnýn nihai hedef olarak reel gelir düzeyini (y*) alarak seçtiðini varsayalým. Bu nedenle. Bu durumda merkez bankasý para arzýný M0 dan M2 ye düþürerek faiz oranýný A" noktasýnda denge r* düzeyine yükseltecektir.B yatay LM (r*) eðrisine efektif LM eðrisi denilmektedir. merkez bankasýnýn yapacaðý tüm þey IS eðrisinin içerdiði toplam harcama dengesinden.m2d (y0) Þimdi de halkýn reel para ankes talebinin birdenbire baþlangýç durumundan yeni durumuna gerilediðini farzedelim. Böylece faiz oraný r* den r1 e yükselecektir.1. Böylece faiz oraný r* dan r2 ye düþecektir. Merkez bankasý nominal faiz oranýný r* denge düzeyinde tutmak için arz edilen paramiktarýný arttýracak ya da azaltacaktýr.1 . bu denge reel gelir düzeyini oluþturmak için . Baþlangýçta reel para ankes piyasasýnda denge faiz oraný. Þekil 20. Eðer merkez bankasý bu þekilde para politikasýný yürütürse r* hedef faiz oranýnda LM eðrisi yatay biçimdeolacaktýr.1. ? Efektif LM eðrisi hangi varsayým altýnda çizilebilir? Hedef Faiz Oranýnýn Seçilmesi Merkez bankasýnýn hedef faiz oranýný nasýl seçtiði Þekil 20. Reel para ankes talebindekibir artýþ LM eðrisini düþey olarak A noktasýndan B noktasýna LM1 e kaydýracaktýr.2 de gösterilmiþtir.A daki olayýbir kez de kendi cümlelerinizle yaparak ve? çizerek siz analatýn. Tersine. Bu sýrada IS eðrisinin konumu þekilde görüldüðü gibiyse. y0 reel gelir düzeyinde r* olsun. Böylecedenge faiz oraný C noktasýnda r2 ye düþecektir.

LM eðrisinin kaymasý durumunda bellibir reel gelir düzeyi tutturulabilir mi? Tersine.3 de de görüldüðü gibi eðer merkez bankasý LM eðrisinin A noktasýndan itibaren B ve C noktalarý arasýnda düþey olarak hareket etmesine izin vermezse.2 de gösterdik. LM (r*) y IS r* 0 rn Þekil: 20. Böyle faiz oraný halkýn reel ankes talebindeki deðiþmelere baðlý olarak deðiþmeyecektir. Nominal Faiz Ara Amacýnýn Seçilmesi.2. Ancak Þekil 20.gerekli faiz oranýný hesaplamak olacaktýr. Bunun sonucu olarak reel gelir düzeyi merkez bankasýnýn nihai amacý olan y* de sabit kalmayacaktýr.1 ve Þekil 20. 0 r r * C A B LM1 LM0 . y* Nominal Faiz Oranýnýn Ara Amaç Olarak Kullanýlmasýnýn Avantajlarý ve Dezavantajlarý ? Hedef Olarak Faiz oranýnýn Kullanýlmasýnýn Avantajlarý: Nominal faiz oranýnýn ara amaç olarak kullanýlmasýnýn en önemli avantajýný Þekil 20.1 de görüldüðü gibi merkez bankasý faiz oranýný r* düzeyinde tutmazsa. denge reel milli geliri y1 ve y2 arasýnda hareket edecektir. Þekil 20. Faiz oranýnýn deðiþmesine izin verilmezse. halkýn reel ankes talebindeki artýþ ya da azalýþa göre LM eðrisi yukarýya ya da aþaðýya kayacaktýr. Daha sonra merkez bankasý LM eðrisini LM (r*) olarak yataylaþtýracaktýr. eðer merkez bankasý nominal faiz oranýný r* olarak hedef almýþsa efektif LM eðrisini yatay LM (r*) e dönüþtürecektir. Bunun sonucu olarak reel gelir para talebindeki deðiþmelere raðmen nihai amaç olan y*de sabit kalacaktýr.

. Faiz Oraný LM (r*) Ara Amacýnýn Avantajý. .333 . yy2 IS . Þekil: 20. Nominal faiz oranýnýn ara amaç olarak kullanýlmasýnýn bir diðer avantajý. 3.LM2 y1 y * . . ekonomide para arzý sürecindeki deðiþkenliðe baðlý etkileri otomatik .

otonom yatýrýma. LM eðrisini yukarýya ya da aþaðýya kaydýrarak denge faiz oranýnýn yükselmesine ve düþmesine neden olacaktýr. Özellikle. hanehalký ve firmalarýn tercihlerine ve diðer mevduat kurumlarýna baðlýdýr. Para çarpaný zorunlu (kanuni) karþýlýk oraný. Özetlersek. kamu harcamalarýna ya da vergileme politikalarýna baðlý olarak IS eðrisindeki kaymanýn etkilerini göstermektedir. nakit mevduat oraný vb. nakit mevduat oraný bekleyiþlere. nominal faiz oranýný ara amaç olarak belirlemenin en önemli avantajý reel para ankes piyasasýndaki deðiþkenliklerin reel geliretkisini otomatik olarak deng elemesidir. Çünkü IS eðrisinin yer deðiþtirmesi faiz oranýnýn bir ara amaç olarak kullanýlmasýný dezavantajlý hale getirmektedir. toplam arzýn deðiþmediði ve IS eðrisinin ayný konumda kaldýðý varsayýmlarý geçerliydi. . Þekil 20. arzedilen nominal para miktarýndaki deðiþmelerin reel gelir etkilerini dengeler. Sonuç olarak para çarpaný ve böylece para miktarý merkez bankasýnýn herhangi bir müdahalesi olmaksýzýn deðiþebilir. birkaç faktöre baðlýdýr.olarak dengelemesidir. . Bununla birlikte merkez bankasý nominal faiz oranýný hedefleyerek LM eðrisinde kayma meydana gelmesini engellemektedir. Biz þimdilik IS eðrisinin deðiþkenliðini gözönüne alalým. Merkez bankasý faiz oranýný hedef düzeyinde tutarak ekonomiyi nihai reel gelir amacýyla uyumlu bir IS LM dengesinde tutar. . merkez bankasýnýn reel gelir amacýna ulaþmasýna izin vermektedir. Böylece nominal faiz oraný ara amacý. ? r LM0 . zevklere. Ýþte para çarpanýndaki deðiþmelere baðlý olarak para miktarýndaki deðiþmeler. Toplam arzdaki deðiþiklikleri ve fiyat düzeyinin esnekliðini daha sonra gözönüne alacaðýz. Bir ara amaç olarak nominal faiz oranýnýn kullanýlmasý. Nominal para arzýnýn ara amaç olarak izlenmesi ile IS-LM dengesi arasýnda nasýl bir iliþki vardýr? Faiz Oranýný Hedeflemenin Dezavantajlarý: Þimdiye kadar yaptýðýmýz açýklamalarda fiyat düzeyinin sabit olduðu.4. IS eðrisinin konumu veri olarak alýndýðýnda. hanehalkýnýn otonom tüketim harcamalarýndaki deðiþikliklere. Bir ekonomide para çarpaný sabit deðildir.

0 y2 y* y1y Efektif LM eðrisi yatayken LM (r*). IS eðrisindeki saða ya da sola doðru bir kayma (IS1 ve IS2 arasýnda) denge reel gelirinin D ve E noktalarý arasýnda deðiþmesine neden olmaktadýr. Faiz Oraný r* LM (r*) Ara Amacýnýn Dezavantajý.334 . E A F D IS 0 IS 2 IS 1G Þekil: 20. Bu durum ekonomide toplam talep eðrisinin daha deðiþken olmasýna ne . 4.. Bunun sonucu olarak denge gelirimerkez bankasýnýn amacý olan y* yerine y1 ve y2 arasýnda deðiþecektir. .

Dünya Savaþý sýrasýnda ve sonrasýnda nominal faiz oranýný uzunca bir dönem hazine menkul kýymetleri üzerinde sabitleþtirmiþtir. Birçok iktisatçý reel faiz oranýnýn reel faktörlere baðlý olduðunu ve bu nedenle uzun dönemde merkez bankasý tarafýndan etkilenmeyeceðini ileri sürmektedir. nominal faiz oranýnýn belli bir düzeyde sabitleþtirilmeye çalýþýlmasý mümkün görünmemektedir. Eðer hal böyleyse. Faiz oranýný hedefleyen bir dönemin sonunda merkez bankasý faiz oranýnýn bir ara amaç olduðunu unutarak onu sanki bir nihai amaçmýþ gibi düþünmeye baþlayabilir. Bazýlarýna göre ABD Merkez Bankasý (FED) II. Daha teknik bir sorun. . Bunun baþlýca nedeni nominal faiz oranýnýn reel faiz oraný artý beklenen enflasyon oranýna eþit olmasýdýr. gelecekte beklenen enflasyon oranýný da göz önünde tuttuðumuzda. O halde IS eðrisinin deðiþkenliði nominal faiz oraný hedeflemesinin en görünen dezavantajýdýr. nominal faiz oranýný bir kazýða baðlamýþ ya da olduðu yere çivilemiþ olur. Eðer LM eðrisinin eðimi yukarýya doðruysa.4 de pozitif eðimli bir LMo eðrisi çizilmiþtir. Monetaristlerin ileri sürdükleri gibi merkez bankasý bir kez faiz oranýný hedeflemeye baþladýðýnda. faiz oraný hedeflemesinin asýl amacý olan reel gelir ve fiyatlarý içeren nihai amacý gözden kaçýrýr. Ýktisatçýlar uzun vadeli faiz oranýnýn belli bir düzeyde sabitleþtirilip sabitleþtirilemeyeceði konusunda anlaþamamaktadýr. Bu eðri merkez bankasýnýn nominal faiz oranýný hedef almamasý durumunda LM eðrisinin normal konumunu göstermektedir. Kuþkusuz baþka sorunlar da vardýr. Þekil 20. Merkez bankasý uzun bir zaman dilimi için nominal faiz oranýný sabit tutarsa. merkez bankasýnýn nominal faiz oranýný uzun bir süre sabit tutamayacaðýdýr.den olmaktadýr. Kaldý ki bu iktisatçýlara göre faiz oranlarýnýn sabitleþtirilmesinin mümkün olamayacaðý konusunda teorik bir neden de yoktur. Ýktisatçýlar bu son konuda da birbirlerinden ayrýlmaktadýr. IS eðrisi saða ya da sola kaydýðý zaman denge geliri F ve G arasýnda deðiþecektir.

b de görüldüðü gibi para hedefinin olmamasý durumunda bu deðiþiklikler LM eðrisinini pozisyonunun LM1 ve LM2 arasýnda deðiþmesine neden olur.Çünkü merkez bankasýnýn kendi faiz oranýný sabitleþtirme politikalarý için fiyat bekleyiþlerini etkileyebileceði ileri sürülmektedir. Faiz oranýnýn sabitleþtirilmesi. .5. Bu nedenle LM eðrisinin biçimini ve konumunu etkileyen tüm faktörleri göz önüne alýr.a da görüldüðü gibi para stoku hedefini esas alan merkezbankasý. Bununla birlikte para stokunu M*2 M0 hedef düzeyinde tutan merkez bankasý. para miktarýný ara amaç olarak kullandýðý zaman nominal para miktarýný hedeflenen belli bir M 0 düzeyinde tutmak için para arzý eðrisinin konumunu ayarlar. Ara Amaç Olarak Para Stoku ? Merkez bankasý. Þekil 20. nominal para mi rýný M0 den M1 e ya da M0 dan M2 ye kaymasýna neden olan para çarpaný deðerindeki deðiþmeleri daima dengeler. pratikte her zaman mümkün müdür? Tartýþýnýz.335 .5. Para Miktarýnýn Hedefte Tutulmasý Þekil 20. para çarpanýndaki deðiþikliðe LM eðrisini LM (M*) konumuna getirerek cevap verecektir.

.6 da görüldüðü gibi merkez bankasý ara amaç olarak parastoku hedefini kullanýrsa. Parasal Ara Amaç. para çarpanýndaki deðiþiklikler dolayýsýyla para arzýgene deðiþebilir. y0 y (a) (b) Para Stokunun Hedef Seçilmesi Þekil 20. Para arzý bu durumda nasýl deðiþtirilebilir? r . LM2 LM1 r M d ( y0 ) LM0 r1 r r 0 2 y0 0 Þekil: 20. Merkez bankasý bu sýrada hedefinin nihai amaçlarýyla uyum içinde olmasýný .? Merkez Bankasý. . LM eðrisini etkileyen faktörleri de göz önün lmalýdýr. M 2 s P0 M 0 s P0 M1 s P0 C A B r0 r1 r2 C A B . Böylece LM yi LM (M*) gibi doðru bir pozisyona getirecektir. belli bir para stokunu da hedef alsa. .5. .

IS -LM Dengesi.6. Hatýrlanacaðý gibi faiz oranýnýn ara amaç olarak seçilmesi durumunda en büyük dezavantaj IS eðrisinin deðiþkenliðinin denge reel gelir düzeyi üzerindeki etkileriydi.336 . y y* Para Stokunun Ara Amaç Olarak Seçiminin Avantajlarý Para stokunun ara amaç olarak seçilmesinin en büyük avantajý faiz oranýnýn ara amaç alýnmasý durumunda ortaya çýkan dezavantajlarla ilgilidir. Böylece LM eðrisi IS eðrisini y* gelir düzeyindekesecektir.da gözetecektir. . LM (M*) r IS r0 Þekil: 20.

Merkez bankasý IS eðrisinin pozisyonunu doðru olarak tahmin ettiði ve doðru para hedefi seçtiði sürece.7 de görüldüðü gibi faiz oranýnýn ara amaç olarak seçilmesi durumunda karþýlaþýlan bu sorun. merkez bankasýnýn para stokunu ara amaç seçmesine göre daha büyük bir þekilde dalgalanarak D veE noktalarý arasýnda deðiþecektir. . r1 0 r IS 0 IS 2 IS 1 . Kuþkusuz merkez bankasýnýn tahmin ettiði IS eðrisinin pozisyonu yanlýþ da olabilir ve böylece reel gelir B ve C arasýnda deðiþebilir. . Þöyle ki. Parasal Ara LM (r*) Amacýn Avantajý. . O halde Merkez bankasýnýn ara amaç olarak parasal hedefi kullanmasý denge reel gelirinde daha az deðiþime meydana gelmesine ve toplam talebin IS eðrisindeki deðiþmlerden daha az etkilenmesine neden olacaktýr. para miktarýnýn hedeflenmesiyle azalmaktadýr. LM eðrisinin konumu LM (M*)nin iþaret ettiði gibi olacaktýr. . LM eðrisinin daha dik eðimli olmasý durmunda bu çok daha açýk bir avantaj saðlamaktadýr. Þekil 20. . Bu durumda reel gelir.r r 0 r * . . E A B D IS 0 IS 2 IS 1 C LM(M*) y * y Þekil: 20. 7. eðer merkez bankasý para miktarýný M* olacak þekilde bir politika izlerse. Eðer merkez bankasý faiz oranýný hedef alýrsa. A noktasýnda belirlenen denge reel gelir düzeyi. y* LM(M*) . ekonominin efektif LM eðrisi kesik çizgili yatay LM(r*) eðrisi olacaktýr. merkez bankasýnýn amacý olan y* olacaktýr.

8.Þekil: 20. Böyle bir durumdadenge faiz oranlarý r1 le r2 arasýnda deðiþecektir. Para stokunun faiz oranýyerine ara amaç olarak tutulmasýne avantaj saðlar? ? . LM Eðrisinin Düþey r0 Olmasý Durumunda Parasal Ara Amaç. r2 y Gerçekten de Þekil 20.337 . para stokunun hedef seçilmesi denge reel gelirinin IS deki dalgalanmalardan tam olarak etkilenmesine katký yapacaktýr.8 de görüldüðü gibi eðer LM eðrisi düþeyse.

Buna karþýlýk paranýn tanýmlanmasýnda likidite yaklaþýmýndan yana olanlar. ele alalým. ekonomistler arasýnda hangi finansal aktifin para tanýmý içine katýlacaðý konusunda tartýþmalara neden olmaktadýr. deðer biriktirme aracý olarak bir finansal aktifin parasal rolüne önem vermektedirler. zevklerindeki ve tercihlerindeki deðiþmeye baðlý olarak) etkilerini göstermektedir.! ! Para Stokunun Ara Amaç Olarak Seçiminin Dezavantajlarý Ara amaç olarak para miktarýnýn kullanýlmasýyla ilgili iki önemli sorunvardýr. farklý zamanlarda merkez bankasýnýn nihai amaçlarýyla.9 u olarak seçilmesinin ankestalebindeki iniþ býrakmasýdýr. Divisia para ölçümünde. Þekil 20. farklý para ölçümlerinin tutarlýlýk göstermemesidir. Ancak bunda da sorun.9. Eðer merkez bankasý reel ankes talebi düþerken ya da yükselirken para miktarýnýhedef M* düzeyinde tutarsa denge faiz oraný r1 ve r2 arasýnda deðiþecektir. Paranýn ölçüm sorununun ötesinde paranýn ara amaç bir dezavantajý da reel geliri ve toplam talebi. Paranýn en iyi þekilde ölçülmesi konusunda karþýlaþýlan anlaþmazlýklar bir ara amaç olarak para miktarýnýn kullanýlmasýný güçleþtirmektedir. Örneðin reel gelir ve fiyat düzeyiyle bazý dönemlerde M1 bazý dönemlerde de M2 para tanýmý daha iliþkili olabilmektedir. r . halkýn reel para ve çýkýþlardan kaynaklanan bir deðiþkenliðe maruz Bunu daha iyi ortaya koyabilmek için Þekil 20. merkez bankasýnýn nihai amacýyla tutarlý olan para ölçümünü seçmek olacaktýr. Bunlardan bi cisi.9. Özellikle son yýllarda finansal alanda yapýlan peþ peþe yenilikler. iþlem görevi gören parasal bileþimler ve deðerbiriktirme aracýolarak iþlev yapan parasal bileþimler aðýrlýklandýrýlmakta ve bu aðýrlýklandýrmada iþlemlere daha az pay verilmektedir. para miktarýnýn ölçülmesinin potansiyel güçlüðüdür.A reel ankes talebinin M1d ve M2d arasýndaki deðiþmelerinin (hanehalkýnýn harcamalarýndaki.B de görüldüðü gibi LM eðrisinin LM1 (M*) ve LM2 (M*) arasýnda deðiþmesine neden olacaktýr. paranýn bir deðiþim aracý olma rolünü ön planda tutmaktadýrlar. Bazý dönemlerde de örneðin divisia endeksinin (son yýllarda geliþtirilen yeni bir para tanýmý) merkez bankasýnýn nihai amaçlarýyla daha yakýndan iliþkili olabileceði ortaya konulmaktadýr. Bu durum Þekil 20. Bu konuda doðal çözüm. Paranýn tanýmlanmasýnda iþlem yaklaþýmýndan yana olanlar.

(B) LM1 (M*) LM0 (M*) LM2 (M*) IS Þekil: 20. . . r0 r0 Parasal Ara Amacýn Dezavantajý.9.. E A B C. r2 r2 0 MM0 y* y1y2 y Po P .338 . . M1 d M 2 d 0M d (A) r r1 r1 . A B C . .

reel gelir ve fiyat düzeyi deðiþmelerini otomatik olarak dengeleyemezler. Eðer para talebi çok dalgalýysa ve eðer reel para ankes talebi dahafazla faiz esnekse ve eðer IS eðrisinin deðiþkenliði nispeten daha azsa faiz oraný ara hedefi para stoku ara hedefine tercih edilebilir. . savaþlar. Zaman zaman petrol fiyatlarýndaki artýþlar. ? Nominal gelir nedir ve neden ara amaç olarak tavsiye edilir? Nominal Gelir Ara Amacýnýn Gerçekleþtirilmesi Eðer merkez bankasý nominal milli geliri hedeflerse nominal milli geliriY* düzeyinde sabit tutmak için g erekli politika aletlerini deðiþtirecektir. Bu nedenle ara amaç olarak hangisinin kullanacaðý konusunun çözümü oldukça karmaþýktýr.Bunun sonucu olarak merkez bankasý para miktarýný M* düzeyindesabit tuttuðu sürece denge reel geliri y1 ve y2 arasýnda deðiþecektir. . toplam arz eðrisindeki deðiþkenliklerin neden olduðu. merkez bankasý y* nihai gelir amacýna ulaþamayacaktýr. nedenlerle toplam arz eðrisinin pozisyonunun deðiþmesi. Önerilen bu parasal stratejiye göre merkez bankasý bir ara amaç olarak nominal geliri (Y= P x y) ele almaktadýr. Þimdi iki ara amaç sürecinin sonuçlarýný kýsaca özetleyelim. Bu baðlamda tavsiye edilen strateji nominal geliri hedeflemektedir. Para miktarýný hedef olarak aldýðýnda. hangi durumunda para stoku ara amaçolarak tercih edilebi lir? Ara Amaç Olarak Nominal Gelirin Seçilmesi Faiz oraný ara amacý ya da para stoku ara amacý ekonomide toplamtalebin istikrarýna yönelik amaçlardýr.b. . yalnýzca toplam talebi istikrara kavuþturmak yerine daha geniþ bir yaklaþýmý kabule zorlamaktadýr. Kuþkusuz genelde IS ve para talep eðrilerinin ayný anda deðiþkenliði söz konusudur. Bunun anlamý. yaygýn grevler v. nedenlerle fiyatlarýn ve bazý mallarýn arzýnýn deðiþmesi vb. bu iki yaklaþýmýn zayýflýðýdýr. ? Hangi durumda faiz oraný. merkez bankasýnýn daima P x y = Y* yi saðlayacak þekilde politika izlemesi demektir. Dolayýsýyla. merkez bankalarýný. Eðer IS eðrisinin konumu çok dalgalýysa ve reel para ankes talebidaha az faiz esnekse ve eðer halkýn reel para ankes talebi nispeten azdeðiþkense para stoku ara amacý faiz oraný ara amacýna tercih edilebilir. kuraklýk. O halde muhtemel deðiþken toplamarz sorunu.

bunun anlamý ekonominin fiyat düzeyi reel üretim kompo .339 .Eðer merkez bankasý bir ara nominal gelir hedefini Y* =4000 olarakbelirlemiþse.

.11. Bu tür bileþimlerin geometrik yeri Þekil 20.10 da görüldüðü gibi ikizkenar hiperboldür. Nominal Gelir Ara 5 Amacýnýn 4 Gerçekleþtirilmesi. Hedef nominal gelir düzeyinin saðlanma koþulu nedir? P 8 Þekil: 20. 5 Nominal Gelir Ara Amacý. Böylecemerkez bankasý hedef nominal gelir düzeyine ulaþmýþtýr. 4 3 O y P y =Y*= 4000 200 400 1000 1.11 de de görüldüðü gibiekonomide toplam talep. P 8 Þekil: 20.10. Bu sýrada fiyat düzeyi P0 = 4 ve doðal çýktý düzeyi y0 = y* =1000 ve Y* = 4000 dýr.200 ? Eðer merkez bankasý ekonominin uzun dönem dengesini Y* hedef nominal gelir düzeyinde saðlarsa. t arz ve uzun dönem toplam arz eðrileri hep birlikte P y = Y* eðrisi üzerinde kesiþeceklerdir.zisyonunun P x y = Y*= 4000 olmasýna çalýþmasý demektir. o zaman Þekil 20.

Örneðin otonom tüketimdeki bir azalýþa baðlý olarak toplam talep eðrisi sola AD1 e kaysýn. Baþlangýçta ekonomide toplam talep eðrisi AD0 dýr.200 P y=Y*=4000 A LAS AS Toplam Talebin Düþmesi Durumunda Nominal Gelirin Hedeflenmesi: Þekil 20.3 O y 200 400 1000 1.340 . nominal geliri hedef alan merkez bankasýnýn toplamtalepteki bir düþüþe nasýl c verebileceðini göstermektedir. Bu durumda denge fiyat düzeyi P1=2 ye ve denge reel gelir düzeyi y1 = 800'e ve nominal gelir P1 y1=2x800=1600'e düþecektir. .12.

P = 1 O y Toplam Arzýn Düþmesi Durumunda Nominal Gelirin Hedeflenmesi: Enerji fiyatla- . Böylece para politikasý aracýlýðýyla nominal milli geliri Y* = 4000 ara hedef düzeyinde tutacaktýr. Merkez bankasýhangi aracý kullanmak toplam talebi AD1'den AD'a yükseltir? o ? P 8 200 400 1000 1. Ancak nominal gelir ara amacýný benimseyen merkez bankasý böyle bir uzun dönem dengesinin oluþmasýný beklemeyecektir. Bu durum toplam arz eðrisinin aþaðýya saða kaymasýna ve yeni uzun dönem dengesinin düþey uzun dönem toplam arz eðrisi LAS üzerinde oluþmasýna neden olacaktýr.Uzun dönemde çalýþanlarýn ve firmalarýn fiyat bekleyiþlerinin düþeceðini öngörebiliriz.200 P y=Y*=4000 LAS AS 0 AD A Þekil: 20. ADo'a ulaþmasýný ve ekonominin yeniden P x y = Y* eðrisinde dengeye gelmesini saðlayacaktýr. Dolayýsýyla hedeflediði nominal geliri saðlamak için otomatikman para miktarýný artýracak ve toplam talep eðrisini saða yukarýya kaydýrarak.12. Toplam Talep 5 Düþerken 4 0 Nominal Gelir 3 Ara Amacý.

Böylece doðal üretim düzeyi y* =1000 den y' =800 e düþecektir.200 4 P y=Y*=4000 8 LAS AS AD(M )0P =0 P =1 A B P =2 LAS' AS' 1AD(M ) Þekil: 20. kuraklýk. Bu durumda hem uzun dönem hem kýsa dönem toplam arz eðrileri ayný miktarda sola kayacaktýr. açlýk vb. nedenlerle toplam arz eðrisinin düþtüðünü varsayalým. Eðer bu sýrada merkez bankasý toplam talebi .341 O P y 3 5 200 400 1000 1. .13 de görüldüðü gibi ekonomide uzun dönem toplam arz eðrisi sola kayacak ve LAS' olacaktýr.13. Bu durumda Þekil 20.rýndaki artýþ. Toplam Arz Düþerken Nominal Gelir Ara Amacý. savaþ.

olasý uzun dönem fiyat düzeyi P0 =4 den P2 =7 ye ve denge nominal geliri Y* = 4000 den Y2 =p2 . Toplam arzdaki bir düþüþ karþýsýnda hedef olarak faiz oraný ve para stokuseçilmiþse toplam talep deðiþmeyeceði için denge çýktýsý düþecek ve denge fiyat düzeyi yükselecektir. Nominal gelir ara amacýný benimseyen merkez bankasý nominal milli gelirin artmasýna izin vermeyecektir. Bununla birlikte.? AD (M0) olarak tutarsa. eðer merkez bankasý nominal geliri hedeflerse. Nominal gelirin hedef alýnmasýenflasyon oranýnýnasýl etkiler? Nominal Gelirin Ara Amaç Olarak Seçilmesinin Avantajlarý ve Dezavantajlarý ? Nominal Gelirin Hedeflenmesinin Avantajlarý: Nominal geliri araamaç olarak seçmenin en önemli avantajý Þekil 20. Toplam talepteki deðiþmeler karþýsýnda nominal gelirin hedeflenmesidiðer ara amaçlarýn hede esi durumundakiyle ayný sonucu verecektir. enflasyon oranýnýn daha düþük olarak gerçekleþmesine neden olmaktadýr. . Merkez bankasý ekonomiyi P x y = Y* eðrisi üzerinde tutmak için topam talebi azaltacaktýr. Bunun sonucu olarak yeni denge noktasý P x y = Y* eðrisi üzerindeki C noktasýnda oluþacaktýr. fiyat düzeyi B noktasýna karþýlýk gelen P2 =7 yerine C noktasýna karþýlýk gelen P1 = 5 olacaktýr. Çünkü merkez bankasýnýn toplam talep politikasý çalýþanlarýn ve firmalarýn prodüktif kapasitelerini iyileþtirmek için herhangi bir katký yapmayacaktýr.y2 = 7 x 800 = 5600 e yükselecektir. Bu sýrada reel gelir y0 =y* =1000 den y2 =800 e kayacaktýr. burada hemen iþaret edelim ki. Bu durumda reel çýktý sanki merkez bankasýnýn toplam talebi istikrarlý tuttuðu durumdakiyle ayný oranda düþerken fiyat düzeyi daha küçük oranda yükselecektir. O halde nominal gelirin hedeflenmesi. nominal gelirin hedef olarakseçilmesi durum unda ise merkez bankasý toplam arzdaki düþüþ karþýsýnda toplam talebi azaltarak cevap verecektir.13 te görülmektedir. Tersine.

O halde nominal gelirin hedeflenmesi zaman açýsýndan diðer ara amaçlara göre dezavantajlýdýr. Nominal gelirin ara amaç seçilmesinin avantajlarýnelerdir? Nominal Gelirin Hedeflenmesinin Dezavantajlarý: Nominal gelirinara amaç olarak alýnmasýnýn toplam arzý alternatif ara amaç stratejilerinden daha iyi olarak etkilemesi merkez bankasýnýn içinde ve dýþýnda olan birçok iktisatçýyý kendine çekmiþtir.Merkez bankasý nominal geliri hedef düzeyinde tutmak için toplam talebe baþlangýç düzeyinde istikrar kazandýracaktýr. Ýkinci olarak. merkez bankasýnýn para. Oysa para miktarýyla ilgili verilere haftalýk olarak. toplam talep ve nominal gelir arasýndaki baðlantýlarý tam olarak an . O halde nominal gelirin ara amaç seçilmesi durumunda varýlan sonuç faiz oranýnýn ya da parastokunun ara amaç seçilm urumunda varýlan sonuçlarla aynýdýr. Birinci olarak nominal gelirle ilgili veriler en azýndan aylýk olarak merkez bankasýnýn eline geçer. faiz oranýyla ilgili verilere günlük olarak ulaþmak mümkündür.342 . Ancak bu demek deðildir ki nominal gelirin hedeflenmesi kusursuzdur. nominal gelirin hedef düzeyinde kalmasý için ne kadar para miktarýnýn yeterli olacaðýnýn belirlenmesinde.

kýsa ve uzun vadeli faiz oranlarýnýn düzeyi ile deðil. Öte yandan farklý vadeli finansal araçlarýn faiz oranlarý büyük ölçüde gelecekteki kýsa dönem faiz oranlarý bekleyiþlerine baðlýdýr. Ancak bu demek deðildir ki merkez bankasý nominal gelir ara amaç stratejisini hiç kullanmayacaktýr. Merkez bankasýbunlarýn üstesinden gelebilir mi? Ara Amaç Olarak Kullanýlan Diðer Büyüklükler ? Kýsa ve Uzun Vadeli Faiz Oranlarý Arasýndaki Farkýn Hedeflenmesi Ara amaç olarak uzun vadeli menkul deðerlerin faiz oranlarýyla kýsa vadeli menkul deðerlerin faiz oraný arasýndaki farkýn (spread) kullanýlmasý lehindeki argümanla. Faiz oraný farkýnýn hedef alýnmasýnýn gerisindeki mantýk. Bunun anlamý nominal geliri hedefleyen merkez bankasýnýn çok büyük miktarda enformasyona gerek duyacaðýdýr. faiz oraný bekleyiþlerindeki deðiþmeleri devre dýþý býrakarak para politikasýný yürütülebilir. bu iki faiz oraný arasýndaki farkla ilgilenir. Faiz farkýný hedefleyerek merkez bankasý birden fazla faiz oranlarýyla ilgilenir. Öte yandan nominal faiz oraný . Merkezbankasý faiz oranýný hedef aldýðýnda. reel yatýrým ve arzulanan toplam yatýrýmlarýn potansiyel olarak çeþitli faiz oranlarýndan etkilenmesidir. Eðer merkez bankasý kýsa ve uzun vadeli faiz oranlarý arasýndaki farký hedeflerse. Bu iki güçlük nominal gelirin bir ara amaç olarak seçilmesini daha azçekici hale getirmekte ir. Eðer merkez bankasý kýsa-uzun dönem faiz oranlarý arasýndaki farký hedeflerse. Nominal gelirin ara amaç olarak seçilmesinin dezavantajlarýnelerdir. Ancak bu stratejiyibaþarýlý kýlmak için m bankasýnýn çok sýkýçalýþmasý gerekecektir. ara amaç olarak tek bir faiz oranýnýn kullanýlmasýyla ilgili argüman ayný deðilse bile benzerlik göstermektedir.lamasý gerekir. nihai amaçlarla tutarlý bir faiz oranlarý kümesini belirlemeye çalýþýr.

eðer bir parasal daralma enflasyonist bekleyiþlerin azalmasýna sebep olursa. Bu durumda meydana gelecek reel ankes etkisi nominalfaiz oranlarýnda de ngeleyici bir düþüþe neden olacaktýr. Öte yandan daraltýcý bir para politikasýnýn faiz oranlarý üzerinde biri likidite etkisi diðeri reel ankes etkisi olmak üzere iki etkisi vardýr. Tersine. Parasal daralmanýn likidite etkisi nominal faiz oranlarýnda bir artýþþeklinde olacaktýr.yaklaþýk olarak reel faiz oraný artý beklenen enflasyon oranýna eþittir. Birinci olarak ekonomistler para politikasý eylemleriyle hasýlat eðrisi arasýndaki iliþkiyi tam olarak anlayamamaktadýr. cari fiyat düzeyi toplam arzdaki bir artýþ sonucu düzelebilir. Kýsa ve uzun vadeli faiz oranlarýarasýndaki farkýn hedeflenmesi ne gibi avantajlar saðlar? Kuþkusuz kýsa ve uzun dönem faizleri arasýndaki farkýn hedeflenmesine yönelik bazý eleþtiriler yapýlabilir.343 ? . Kýsa ve uzun vadeli faiz oranlarý üzerinde potansiyel olarak denkleþtirici etkilerin çözümü . merkez bankasý faiz farký hedeflemesiyle faiz oraný bekleyiþlerini devre dýþý býrakýrsa. enflasyon bekleyiþlerini istikrara kavuþturabilir. Spread hedeflenmesinden yana olanlaragöre. Bu durum merkez bankasýna reel çýktýyla uyumlu düþük bir enflasyon politikasý izlemesine yardým edecektir.

Böylece mal fiyatlarýndaki hareketler. Bu sorunlardan dolayý ekonomistler mal fiyatlarýna bir potansiyel politika göstergesi olarak bakmaktadýr. Kýsa ve uzun vadeli faiz oranlarýarasýndaki farkýn hedeflenmesi ha? linde merkez bankasýnasýl sorunlarla karþýlaþabilir? Mal Fiyatlarýnýn Hedeflenmesi Son yýllarda bir diðer ara amaç önerisi mal fiyatlarýnýn hedeflenmesidir. Merkez bankasý mal fiyatlarý endeksini nihai amaçlarýyla tutarlý olmak kaydýyla belli bir aralýk içinde tutmak için para politikasý araçlarýný deðiþtirebilir. Kolayca tahmin olunacaðý gibi mal fiyat hedeflemesinin gerisindeki düþünce. Mal fiyatlarýnýn para politikasýnýn ara amacý olarak kullanýlmasý. Böylece merkez bankasý mal fiyat endeksininistikrarýný saðladýðýnda. Mal fiyatlarýnýn ara hedef alarak alýnmasýnýn faydalý ve sakýncalý? yönleri nelerdir? . Eðer merkez bankasý bir mal fiyat endeksini hedef alýrsa. mallardan alýnan bir sepetin (aðýrlýklandýrýlmýþ) endeks fiyatlarý üzerinde odaklaþmasýný gerektirir. altýn standardýna benzemektedir. altýn standardýnda olduðu gibi belli bir fiyat istikrarýnýn bir mal standardýndan saðlanmasýdýr. gümüþ. Para politikasý araçlarýyla mal fiyatlarý arasýndaki bað belirsizdir ve potansiyel olarak zayýftýr. genel fiyat düzeyi mal fiyatendeksiyle ters yönd e olarak deðiþecektir. mal ve hizmet fiyatlarýnýn altýn fiyatýyla ters yönde deðiþtiði. bakýr vb.çok karmaþýktýr. Bu anlamda böyle bir yaklaþým. Mal fiyatlarýnýn hedeflenmesiyle ilgili sorunlar kýsa ve uzun vadeli faiz oranlarý arasýndaki farkýn hedeflenmesi durumundaki sorunlara benzemektedir. Ayrýca uzun ve kýsa dönem faiz oranlarý arasýndaki iliþkinin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisi de açýk deðildir. Mal fiyatlarý altýn. Kaldý ki mal fiyatlarýyla nihai ekonomikamaçlar arasýndaki iliþki de belirsizdir. bazý özel mallarýn fiyatlarýdýr. Bununla birlikte bazen potansiyel hedef olarak tek birmalýn (altýnýn) fiya tý önerilmektedir. mal ve hizmetlerin genel fiyat düzeyi hakkýnda deðerli bilgiler saðlamaktadýr. fiyatlar genel düzeyinin de istikrarlý olacaðý düþünülmektedir.

yani yalnýzca mevduat kurumlarýnýn verdiði toplam ödünç miktarýný.344 . Bazý ekonomistler bir tek ara amaç yerine birden fazla ara amacýn hedef alýnmasýný tercih etmektedirler. Birincisi banka kredilerini.Kredi Bileþiminin Hedeflenmesi Bir ekonomide kredi ölçümü pek çok þekilde yapýlabilir. Ayrýca krediler çeþitli kanallardan ekonomik faaliyetleri etkiler. . Bu görüþteki iktisatçýlar. para çarpaný aracýlýðýyla merkez bankasý politikasýndaki deðiþmelere cevap verir. Birincisi kredi miktarý ve özellikle banka kredisi. ikincisi toplamkredileri yani tüm ekon n toplam ödünç miktarýný içermektedir. Ara amaç olarak kredi ölçümlerinin kullanýlmasýnýn birkaç nedeni vardýr. para politikasý sürecinde para ve kredi toplamlarýna farklý aðýrlýk vererek hedef almaktadýrlar. Özel ve kamu tüketim ve yatýrým harcamalarý önemli ölçüde krediler aracýlýðýyla finanseedilir. Bunlardan ikisi daha fazla dikkatleri çekmektedir.

2 oranýnda artmýþtýr.Merkez Bankasý. 1990 yýlýnda rezerv para %40.C. Benjamin Friedman da yaptýðý ampirik çalýþmalarla kredi bileþiðinin fiyat ve üretim harekteleriyle parasal bileþiklere göre daha yakýndan iliþkili olduðunu saptamýþtýr. Son yýllarda ABD ve FED (Federal Reserv Bank) faiz oranlarýný ve para miktarýný ara amaç olarak almaya baþlamýþtýr. Çeþitli bileþimlerin ara amaç olarak alýnmasýne yararlar ve ne sakýncalar doðurur? Merkez Bankasý Bilanço Büyüklüklerinin Belirlenmesi ? Ülkemizde 1990 yýlý baþýnda T. toplam iç yükümlülükler. %15-28 artmasý öngörülen toplam iç yükümlülükler ise %23 oranýnda artmýþtýr. Bu arada bazý iktisatçýlar nominal gelirin ara amaç olarak kullanýlmasýný salýk vermektedir. Ancak 1980 li yýllarda kredi bileþikleriyle ekonomik faaliyetlerin diðer ölçümleri arasýndaki iliþki koptu. .1 oranýnda. hangi hedef deðiþkenleri kullanmýþtýr? Özet ? Para politikasýnýn nihai amaçlarýna doðrudan doðruya ulaþmak çok zordur.Friedman kredi bileþimini geniþ anlamda ele alýrken. banka kredileri çerçevesinde daha dar bir kredi bileþiðini gözönüne almaktadýr. Bu baðlamda 1990 yýlýnda %6-16 oranýnda artmasý öngörülen net iç varlýklar %14.Buna karþýlýk bazý ekonomistler. T. Merkez Bankasý. net varlýklar. merkez bankasý parasý ve toplam bilanço büyüklüðüne iliþkin hedefleri ilan ederek "Parasal Program " uygulamasýna baþlamýþtýr. parasal ya da kredi toplamlarýnýn ara amaç olarak kullanýlmasýný gözardý ederek yalnýzca kredi toplamlarýný ara amaç olarak kullanmaktadýr. Benzer bir durum birçok parasal bileþik için de meydana geldi. Kredi hedeflenmesinden yana olan bu gruptaki iktisatçýlar. Bu nedenle ara amaçlarýn belirlenmesi ve bunlara ulaþýlmaya çalýþýlýr. B. Ayrýca Ben Bernanke de banka kredileriyle büyükdeprasyon arasýnda yak nin olduðunu ortaya koymuþtur. Ancak B. para miktarýyla diðer nihai merkez bankasý amaçlarý arasýndaki iliþkinin çok deðiþken olduðunu ileri sürmektedir.1.Bernanke.C. yýl sonu itibari ile kendi bilanço büyüklüklerinden. emisyon %68.

Moetarist iktisatçýlar para politikasýnýn ara amacý olarak parasal tabaný ve para stokunu.345 . keynesgil iktisatçýlar faiz oranlarýný ve bankalardaki aþýrý rezervleri esas almaktadýr. Aslýnda para polutukasýnýn ara amaçlarýyla göstergeleri hemen hemen aynýdýr.Ara amaçlarýn ölçülebilir ve kullanýlabilir olmasý gerekir. faiz oraný ve bankalarýn aþýrý rezervleri oluþturur. Para politikasýnýn bir diðer ara amacý nominal gelir düzeyidir. . Yani para politikasýnýn ara amaçlarýný parasal taban para stoku.

Reel gelirin. aþaðýdakilerden hangisidir? a. ara amaç seçimi kriterlerinden biridir? a. Ara maç deðiþken d. Para stokunun ara amaç olarak seçilmesinin en önemli dezavantajý aþaðýdakilerden hangisidir? a. Nominal gelirin ara amaç olarak seçilmesinin dezavantajý. Faiz oraný hangi nedenle ara amaç olarak seçilebilir? a. Denenebilirlik d. b. Para miktarý yýllýk olarak ölçülebilir. Aþaðýdakilerden hangisi. Reel milli gelirin yegane göstergesidir 4. Baðýmsiz deðiþken c. Kavranabilirlik c. aþaðýdakilerden hangisidir? a. Baðýmlý deðiþken b.Sorular 1. Dýþsal deðiþken 2. e. e. IS eðrisi deðiþtiðinde ana amaç etkilenmez c. Nominal gelir haftalýk olarak ölçülebilir. d. Para politikasý nihai amacýna ulaþmanýn zaman gerektireceði için bu amacýn gerçekleþme yolunda olduðunu gösteren deðiþken. b. Kolayca izlenebilir b. reel ankes talebinden etkilenmesidir.346 . Taþýnabilirlik b. Para miktarý aylýk olarak ölçülebilir. Ulaþýlabilirlik e. 5. Dayanýklýlýk 3. Para stokunun deðiþtirilmesi çok güçtür. Ýçsel deðiþken e. Nominal gelir günlük olarak ölçülebilir. c. Tek bir faiz oraný vardýr e. Maliyenin para stokunu kontrol etmesidir. d. Ölçülmesinin mümkün olmamasýdýr. Nominal gelir aylýk olarak ölçülebilir. Kolayca sabit tutulabilir d. . Döviz kurundan etkilenmesidir. c.

The Economics of Money Banking and Financial Markets.347 . 1977. Modern Money andBanking. H ILL. 1989. Bursa. New York. Boston.Kaynakça MILLER Roge Leray and VANHOOSE Dawid. baský Mc Graw. PARASIZ M. Scott Foresmen. 1993. Para Politikasý. 3. 1996. Ýlker. Ezgi.John Wýley.Money and Banking. New York. RANLEET John . . MISKHKIN Frederic.

. kredi varlýðý doktirinin ne olduðunu. Çalýþýrken ara sorularýný ve kompozisyon sorularýný yanýtlarsanýz. konuyu daha iyi kavradýðýnýzý göreceksiniz.348 . Bu ünitede para politikalarýnýn etkin olamadýðý durumlarý ortayakoyan ve birbirlerine oldukça yakýn üç görüþ hakkýnda bilgi sahibiolacaksýnýz. Keynesgil görüþler ve banka dýþý finansal aracýlar hakkýnda tereddütleriniz varsa. Bu üniteye iþlerken.. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. o üniteleri tekrar gözdengeçirmeniz yararlý olacaktýr. hükümetin niçin tahvillere yüksek faizödediðini kavramýþ ola Çalýþma BiçimineÝliþkin Olarak. . Radcliffe raporunun içeriðini. Bu üniteyi iþlediðinizde. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz.. Gurley-Shaw'un finansal aracýlarla ilgili görüþlerini.Shaw'un Tezi (Kredi Koþullarý ve ToplumLikidite Okullarýnýn Görüþleri) Bu Ünitede.ÜNÝTE 21 Kredi Varlýðý Doktrini Radcliffe Raporu ve Gurley ..

KREDÝ VARLIÐI DOKTRÝNÝ . para arzý. hükümetin ve hanehalkýnýn elindeki para skokundan çok. Bu görüþ ayrýca. akým deðiþkenlerden çok bir stok deðiþkene dayanmaktadýr. Bununla birlikte kredi koþullarý okulu. Radcliffe raporu ve Gurley Shaw'ýn görüþleri ise her iki görüþ çerçevesinde düþünülmelidir. Ticari bankalar da nakit ankeslerindeki deðiþikliklere. iþletmelerin. Para talebindeki dalgalanmalar istikrarlýysa. merkez bankasýnýn ilgileneceði gerçek deðiþkenin ekonomideki toplam likidite olmasý gerektiðini ileri sürmektedir. Dolayýsýyla bu görüþ. para arzýnýn uygunstok deðiþken olmadýðýna inanm adýr. Kuramsal çatý. toplam harcamalarý. Yukarýda bir kez daha kýsaca özetlenlenen bu para politikasýna. hükümetin ve hanehalkýnýn yaptýklarý sermaye harcamalarýnýn finansmaný için gereklikredi akýmlarýyla ilgilenmektedir. para otoritelerinin. iþletmelerin. Bu ünitede inceleyeceðimiz kredi varlýðý doktirini. Aslýnda kredi koþullarý okuluyla. çeþitli kanallarla faiz oranlarýný. Böylece parasal kontrol süreci. toplam aktif ve pasiflerini deðiþtirerek yanýt vermekte ve böylece halkýn elindeki para stokunda bir deðiþme oluþmaktaydý.GÝRÝÞ Daha önceki ünitelerde geliþtirilen para politikasý kuramýnýn anahtar deðiþkeni para arzýydý ve temel finansal kurumlar. Kredi koþullarý okulu adý verilen bu görüþe göre yukarýda özetlenen para politikasýnýn temel sakýncasý þudur. özellikle finansal kurumlarýn ödünç verme davranýþlarý üzerinde dururken. Toplam likidite okulu adý verilen ikinci okul. merkez bankasý ve ticari bankalardý. likidite okulu. ellerinde aktif bulunduranlarýn portföy bileþimi hakkýndaki kararlarý ve finansal kurumlarýn bilançolarýnýn pasifleri üzerinde durmaktadýr. parasal kontrolde. geliri. istihdamý ve fiyatlarý etkilemekteydi. özellikle para arzýna özel bir önem verdiði için karþý çýkýlmaktadýr. stok deðiþkenlere ve aktif portföyün kompozisyonundaki ayarlamalara önem veren temel analitikyaklaþýmý kabul etmekle birlikte. likidite okulu arasýnda çok ortak nokta vardýr. kredi koþullarý okulu çerçevesinde. merkez bankasýnýn parasal tabaný ayarlamasýna dayandýrýlmýþtý. Bu politikaya iki tür eleþtiri yöneltilmektedir.

Bu doktrinin formüle edildiði.'de tahvil fiyatlarý sabit tutulmuþtu.B. A. Hazinesi.D. Öte yandan savaþa baðlý olarak kamusal borçlar büyük artýþ göstermiþti. önemli bir eksikliktir. devlet tahvillerinin fiyatlarýný baþabaþ olarak desteklemiþti.Kredi koþullarý okuluna göre parayla ilgili kurumlarýn stok deðiþkenlere önem vermesi ve akým deðiþkenlere fazlaca aðýrlýk vermemesi. hükümet ve hanehalkýnýn harcamalarýnýn finansmanýna yönelik krediakýmlarýyla ilgilenmeli. II. Bu görüþte olanlara göre para otoriteleri.D. faiz oranlarýndaki yükseliþin. Yani Federal Rezerv. Dünya Savaþý boyunca ve II. Bu borçlar büyük ölçüde birçok finansal kuruluþun portföyünde gözüküyordu. e irimlerin elinde bulunan para stokuylailgilenmemelidir. Kredi varlýðý doktrinini daha iyi kavramak için bu görüþün tarihsel temellerine inmek gerekir. Bu nedenle A. öncelikle firma.B.349 . devlet tahvillerinin fiyatlarýnda düþüþe neden olacaðýndan ve bu durumun da finansal kuruluþlarý çok zor durumda býrakaca . Dünya Savaþýndan sonra.

Doktrinin bu görüþü savunmasýnýn nedeni. esnek para politikasý uygulamalarý ile ilgili hatýralarýnýn çok uzaklarda kalmýþ olmasý ve izlerinin bir hayli silinmiþ bulunmasýydý. ekonominin o anda borçlu durumda bulunan önemli sektörleri için büyük maliyet yükseliþleri getireceði ve ekonomik dengeyi bozacaðý kaygýsýyla kullanamadý.ðýndan korkuyordu. Bu nedenle Federal Rezerv. . bankalar gevþek para döneminde razý olduklarý garantisi zayýf bazý kredi uygulamalarýndan vazgeçerler. faiz oranlarýnýn yatýrýmlar üzerindeki etkisiyle ilgilenmemekte. bunun yerine kredinin varlýðýndan söz etmektedir. marjinal müþterilerine olan kredilerini kýstýklarýnýn bilinmesidir. Sorunu daha da aðýrlaþtýrabilecek diðer bir neden de. bankalar ve diðer finansal aracýlarýn. yükselen faiz oranlarý gibi bir durumla içli dýþlý yaþamaktan uzak kalmýþtý. dolayýsýyla yatýrýmlarýn pahalýlaþtýrýlmasýný içeren geleneksel politikayý. çok yüksek faiz ödemeðe razý olsalar bile. J. ? Kredi varlýðýdoktirini hangi düþünceden hareket etmektedir? O halde sýký para politikasýnýn uygulandýðý dönemlerde. enflasyonu fazlaca etkilemeyecekti. enflasyonu sýnýrlamaya yetecektir ve ekonomide büyük ölçüde borçlularýn bulunmasý. Adýndan da anlaþýlacaðý gibi kredi varlýðý doktirini. Kredi talebinin yüksek olduðu dönemde. ? Kredi varlýðýtezine neden gerek duyulmuþtur? Bu teze göre faiz oranlarýndaki küçük deðiþmeler. bankalar kredilerinin fiyatýný deðiþtirmek yerine kalitesini deðiþtirerek çalýþýrlar. Federal Rezerv. Öte yandan o sýrada geçerli olan bir görüþ de yatýrýmlarýn faiz oranýndaki deðiþikliklere karþý esnek olmadýðýydý.H. Williams ve Robert Roosa tarafýndan geliþtirilen kredi varlýðý tezi'ne sarýldý. parapolitikasýný engellemekten rdým edecektir. Bu görüþe göre faizoranlarýnda yapýlacak önemli bir artýþ bile. finansal kesimin. sýký para politikasýnýn izlendiði dönemlerde. özellikle de ödünç verenlerin bekleyiþlerine önem vermektedir. Kredi varlýðý tezinin ikinci yönü de þudur: Bu tez büyük ölçüde bekleyiþlere. enflasyonu durdurmak için faiz oranlarýnýn yükseltilmesi. Faiz oranlarý 1933'den beri düþük düzeyde bulunuyordu ve finansalortam.

350 . yükselen faiz oranlarýnýn etkisine önem vermektedir. halkýn elinde bulunan portföy hacmini etkilemesi olarak tanýmlanabilir. faiz oranlarýndaki deðiþkenliklerin. Son olarak kredi varlýðý doktirini. Halkýn elinde büyük bir tahvil stoku ol . kuramsal katýlýktan çok. kurumsal ayrýntýlara önem vermektedir. Þimdi bunlarý inceleyelim. Dolayýsýyla. yalýn kuramcý ekonomistlerden çok para piyasasýnda iþlem yapan uygulamacý insanlara yönelik bir düþünce tarzý sunmaktýr.Üçüncü olarak kredi varlýðý görüþü. tek bir etkiden deðil birçok noktanýn yanyana gelmesinden oluþmaktadýr. Faiz oranlarýndaki bir yükselme. mevcut tahvillerin deðerini düþürür. Dördüncü olarak kredi varlýðý tezi. halkýn hem servetini hem de likiditesini azaltýr. yüksek faiz oranlarýndan çok. Bu görüþ. ? Kredi varlýðýnýn doktrinin temelinde. hangi görüþler yatmaktadýr? Portföy Etkisi Portföy etkisi.

faiz oranlarýndaki küçük bir deðiþikliðin bile önemli etkisi olur. özel tahvilleri azaltabilir. Þimdi sýký para politikasýnýn izlendiði bir dönemi ele alalým. yatýrýmý iki yoldan azaltýr. bu ise kuruluþlarý likidetelerini. fiziki kapital stoklarýnýn azalmasý pahasýna likit aktif stoklarýný takviye edeceklerdir. Adý geçenekonomik birimler (likit aktifler tutulmayan mal olmadýðý sürece). minimum likidite düzeyini koruyabilmek için portföyündeki devlet tahvillerimiktarýný artýrabilir. Bunun nedeni. Özel sektöre yönelik kredilerin varlýðýnda bir azalma olur. Firmalar veya hanehalkýnýn likit aktiflere ve fiziki kapitalesahip olduðu nu varsayalým. artan kredi talebini yalnýzca devlet tahvili satarak karþýlayabileceklerdir. Bunun anlamý þudur. Bunu basitçe þöyle açýklayabiliriz. faiz oranlarý yükselirken tahvil deðerindeki düþüþ durumunda . Mikro ekonomik analizden alacaðýmýz bir benzetmeyle durumu daha açýk hale getirelim. ödünç alanlar likit aktiflerinin deðeri azaldýðýndan yatýrým yapmaya daha az istekli olacaklardýr. daha az likit tahvil ve kredileri deðiþtirir. Durum böyle olunca. bu azalmanýn ödünç verenler üzerindeki etkisiyle olur. Tüketicinin yalnýzca elma ve armuta sahip olduðunu düþünelim.! ! ? duðundan. Eðer tüketicinin elindeki elmalarýazaltýrsak. Oysa bankalar ve diðer mali kurumlar. Portföy etkisi nedir? Faiz oranlarýnýn yükselmesi durumunda halkýn ve finansal kurumlarýn davranýþlarýne olur? Kilitleme Etkisi ? Kilitleme etkisi. Servet ve likiditedeki bir azalmanýn yatýrýmý azaltmasýnýn ikinci nedeni. özellikle de devlet tahvili satarak azaltmak konusunda isteksiz yapacaktýr. devlet tahvillerini portföylerinde yalnýzca kazanç amacýyla deðil ve fakat kendi likiditelerini saðlamak için de tutarlar. özel tahvillerin riskinden daha az olmasýdýr. tüketici dengeyearmutlarýnýn bir k eðiþtirerek ulaþacaktýr. Tahvil fiyatlarýndaki düþüþ nedeniyle ödünç verenlerin likiditesi azalýr. Kredi varlýðý doktrini taraftarlarýna göre likiditedeki bu daralma. Bu dönemde finansal kurumlar. Birincisi. Portföy sahipleriise likiditeyi azaltmak ist emez ve hatta likiditesi yüksek olan devlet tahvilleriyle. devlet tahvillerinin riskinin. Þimdi onlarýn likit aktifleri azalsýn. Yani ekonomik birim. bu kurumlarýn likidite stoklarýnýn deðerinde bir düþüþ oluþacak.

irrasyonel (akýlcý olmayan) durumu ele almaktadýr. Hatta. tahvil satýþlarýndan elde edecekleri fonlarý daha yüksek getirili tahvil satýn alarak bu kaybý karþýlama olanaðý bulsalar bile. daha önce gördüðümüz (akýlcý) kâr maksimizasyonu analizindeki portföy etkisi yerine. ödünç verenler portföylerindeki devlet tahvillerini satmayýp kapital kaybýna razý olacaklardýr.ortaya çýkar. böyle davranmaya devam edeceklerdir. Çünkü firmalarýn kâr maksimizasyonu için faaliyet gösterdikleri temel varsayýmý. iktisatçýlarýn tepkisine yol açmaktadýr.351 . böyleceihmal edilmiþ olmakt Kilitleme etkisi nedir? . Bu etki. faiz oranlarýnda küçük bir artýþ ve buna baðlý olarak devlet tahvillerinin piyasa deðerlerinde bir düþüþ olduðunda. Fakat bu biçimdeki kredivarlýðý yaklaþýmý. Þöyle ki.

bu durumda tahvil fiyatlarý . yatýrým harcamalarýnýn gecikmesine neden olacaktýr. bu gecikme dönemi için. fon talebi fon arzýný aþar. faiz oranlarýnýn yükseldiði bir dönemde. Eðer faiz oranlarý yükseliyorsa. bunun yanýsýra kredi hacmi ve bankalarýn uyguladýklarý kalite standartlarýnýn da dikkate alýnmasý gerekli olmaktadýr. Faiz oranlarýnýn yapýþkanlýðýnedir? Bekleyiþ Etkisi Bu etkiyi bir davranýþ örneðiyle açýklayalým. Bu dönemde bankalar ve diðer ödünç verenler. faiz oranýnda sýk sýk deðiþiklik yapmak da istemezler. Ayrýca bankalar. Dolayýsýyla. Dolayýsýyla "sermaye kaybýna" uðramaktan korkan halk. bir süre sonra özel ikraz ve tahvillerin de faiz oraný yükselir. Banka kredilerinin arz ve talebini dengeye getirmede bir önemli yol dakredinin kal itesini deðiþtirmektir. Böylece yatýrýmlar ve gelir artar. eðer faiz oranlarý yükseliyorsa. Tersine. çoðu zaman ödünç verilebilir fonlar arz ve talebini eþitlemek için faiz oranlarýný kullanmazlar. halk gelecekte de faiz oranlarýnda yükselme olacaðýný bekleyebilir. portföylerinde daha fazla devlet tahvili tutmaya yönelirler. ödünç vermekten çekinecektir. Çünkü. eðer faiz oranlarý düþüyorsa. para politikasýnýn nasýl etkilendiðini anlamak için yalnýzca faiz oranlarýndaki deðiþmelere bakýlmamasý. Bir resesyon döneminde ise. Bu nedenle. devlet tahvillerinin faiz oranlarýndaki bir düþüþ. tahvil fiyatlarý düþecek halk zarara uðrayacaktýr. Ancak arada. ödünç verenleri daha fazla devlet tahvili satmaya ve özel tahvile yatýrým yapmaya yöneltir.Hasýlat Farký Gecikmesi Etkisi ? ? ? Bu argümana göre devlet tahvillerinin faiz oraný yükseldiðinde. Hasýlat farkýgecikmesi nedir? Faiz Oranlarýnýn Yapýþkanlýðý Çok çeþitli nedenlerle bankalar. devle tahvillerinin özel tahvilere göre bir avantajý vardýr. Bu koþullardan. birgecikme söz konusudur. Öte yandan halkýn bu davranýþlarý. Faiz oranlarýnýn gerilediði bir dönemde de bu kez fon talebi fon arzýnýn gerisinde kalýr.

Bekleyiþetkisi nedir? Kredi varlýðý doktirini birçok iktisatçý tarafýndan eleþtirilmiþtir. Bu nedenle bu doktrine göre. kredi koþullarý yaklaþýmý. Bunun yanýnda kredi koþullarý yaklaþýmý.352 . parave gelir düzeyi arasýnda iliþki den belirlenemez. . Çünkü tüm yaklaþým kýsa vadeli piyasa aksaklýklarý üzerine oturtulmuþtur.yükselecektir ve halk kazançlý çýkacaðýndan. faiz oranlarýnýn vade yapýsýna. bir politika tekniði olarak "borç yönetimine" önem vermektedir. para talebinin istikrarlý olmadýðý varsayýmýna dayanmaktadýr. Bekleyiþ etkisi ancak kýsa vadede geçerli olabilir. ödünç verilebilir fonlarýn varlýðýna ve likidite ve aktif deðiþmeleriyle paranýn dolaþým hýzýna etki yapacaktýr. Bu durum yatýrýmlarý kolaylaþtýracaktýr. Bu görüþü özetlersek. Para politikasý ve borç yönetimi. daha fazla ödünç verme eðiliminde olacaktýr.

iki anahtar düþünce üzerinde toplanmaktadýr: . bankalarý ve kredi kurumlarýnýn ödünç verilebilir fonlar arzý üzerindeki etkisi güçlüdür. Faiz oranlarýndaki deðiþmenin. Para ve harcama arasýnda bað olmadýðý için para arzýnýn kontrolü. Likidite. Radcliffe Raporuyla. paraya deðil likiditeye baðlanmýþtýr. finansal olanaklarýný kýsýtlayarak saðlar. Bu görüþte olanlarýn geliþtirdikleri yeni mekanizma. para politikasýnýn hiçbir öneminin olmadýðýný iler sürmektedir. ayný zamanda faiz-yatýrým iliþkisini de bozmaya çalýþarak. miktar kuramýna karþý bir Keynesgil tepki olarakbakýlabilir. yatýrýmlar ve tüketici talebi üzerindeki doðrudan etkisi az olmakla birlikte. sadece ve sadece ekonomideki likdite kontrol edilerek etkin olabilir. Basit Miktar Kuramýna Keynesgil Tepki Radcliffe Raporuna. Gurley ve Shaw isimli ikiAmerikalý iktisatçýlarýn ayný dönemdeki çalýþmalarý arasýnda bir benzerlik de vardýr. ödünç almanýn maliyetini yükselterek deðil. Para otoriteleri. . Bunun yanýnda. Likiditeyi kontrol etmenin pratik yolu ise faiz oranlarýnýn vade ve risk yapýsýný deðiþtirmektir. Ýngiltere'de1959 yýlýnda yayýnlanan Radcliffe Raporu para politikasý kuramý açýsýndan büyük önem taþýr. faiz oranlarýyla oynayarak etkilenebilir. Aktifler Arasýnda Ýkame ve Paranýn Tanýmý . Rapor.? Kredi varlýðýdoktrini nedir? Hangi varsayýmlara dayanarak. para arzýnýn önemine karþý güçlü bir saldýrý oluþturmakta ve paranýn tanýmlanamayacaðýný bile ileri sümektedir. Böylece rapor. ne gibisonuçlara ulaþýr? "RADCLIFFE" RAPORU Ýngiltere'de 1957 yýlýnda Lord Radcliffe baþkanlýðýnda para kredi sisteminin çalýþmasýný saptamak üzere bir komite kurulmuþtur. faiz oranlarýndaki deðiþmeyle yatýrýmlar arasýndaki Keynesgil baðýn güçlü olmadýðýný. dolayýsýyla para ve milli gelir arasýnda zayýf biri iliþki olduðunu ortaya koymaya çalýþmaktadýr. Radcliffe raporu niçin Keynesgil kapsamlýdýr? Likidite. ödünç verenlerin portföylerini etkileyip. Harcamalar. para politikasýnýn en uygun hedefi olamaz. Para politikasý. faiz oranlarýnýyükselterek toplam talebi kýsmayý. yalnýzca Friedman öncesi geleneksel miktar kuramýný çürütmeye yönelmemekte.

parayý tanýmlamak konusunda isteksiz olmuþlardýr. normal koþullarda para olarak kullanýlan þeyler. hiperenflasyonda para olmaktan .353 . Bu durumda. parasal kümeye. Bu noktada alýþýlmýþ yanýt þudur: Herkes tarafýndan müþtereken deðiþim aracý olarak kullanýlan aktifler. zaman zaman kullanýlan aktifler. Paranýn tanýmlanamamasý savý. harcama kararlarýnda anahtar deðiþken olmaktan çýkar ve harcamalarýn kontrolünde paranýn tartýþýlmasý anlamsýzlaþýr. parasal kümeye sokulacak mýdýr? Örneðin.? Sayers isimli bir Ýngiliz iktisatçýsý ve Radcliffe komitesinin roporu. hangi spesifik atkiflerin katýlacaðý konusunda açýk bir kriterin olmamasýndan ileri gelmektedir. Eðer para tanýmlanamazsa. para olarak düþünülebilir.

? ? ! çýkabilir. sosyal adetler ve finansal kurumlar deðiþtiðinden. Birekonomik refah döneminde (boom) banka dýþý kredi geniþlemesi. paranýn dolaþým hýzýný artýracak bir þekilde davranýyorsa ve bu sýrada da para otoriteleri para arzýný azaltarak harcamalarý kýsmaya teþebbüs ediyorsa. Bir deðiþim aracý olarak kullanýlan para aktiftir. toplam efektif malve hizmet tal ebini etkileyen para miktarý olarak. dolaþým hýzýný belirler. belli bir dönem için yapýlan para tanýmý. Burada tek sorun. elde para tutanlarýn. Parayý belli bir gelecekte aktif kýlmaya yönelik bir plan olmadýkça. bu geniþ likit aktif kavramýný kullanmak gerekecektir. Birçok geliþmiþ finansal sistem içinde parayý yakýndan ikame eden birçok aktif vardýr. herhangibirþey olabilir. bir baþka yer veya zaman içinmutlaka doðru olmaya . Diðer aktifler de. paranýn dolaþým hýzý tanýmý. Ancak bir deðer saklama aracý olarak olarak kullanýldýðý zaman aylaktýr. bir aktif ne kadar likitse. bankalarýn ve diðer kredi kuruluþlarýnýn (özel sektör) davranýþlarý belirler. Durum böyle olunca. Para ne zaman aktif ne zaman aylaktýr? Potansiyel satýn alma gücü saðlamak açýsýndan. Bu durumda. Zaten deðiþim iþlemi anýnýn dýþýnda hiçbir aktif faal deðildir. Para tanýmýnýn içine neler sokulabilir? Eðer para tanýmlanamýyorsa. Banka dýþý kredinin kullaným geniþliði ve para ankeslerinin aylak ve faal olarak bölünmesi. para elde aylak olarak tutulmaz. Para otoriteleri para arzýný her zaman etkileyebilirler. bu operasyon baþarýlý olmayabilir. Örneðin eðer özel sektör. gelecekteki satýþlar için keza elde tutulabilir. parayý o kadar ikame edebilir. banka . para dýþýndaki finansal aktiflerin geri ödenmezamanlarýgeldiðinde ortaya ktadýr. Ancak dolaþým hýzýný. Yani iki iþlemin yapýldýðý zaman arasýnda tüm para aylak bekler. O halde paranýn dolaþým hýzý da anlamsýzdýr.

Y) kadar. Eðer harcamaya niyetli olanlar finansman olanaðý bulabiliyorlarsa. D) kadar arttýð Y0 + . yeni banka kredileriyle finanse edildiðini. dol aþým hýzý [Y0 / ( Cp + D0)] dan Y0 Y1 Y0 + . Þimdi ayný durumlarda ve fakat farklý para tanýmlarý altýnda.354 . Dstokunun geleneksel tanýmýndan (M = Cp + D) hareket edersek. Y V0 = iken V1 = = CpCpCp . paranýn dolaþým hýzýnýn o kadar az deðiþeceði gösterilebilir. halkla bankalar aras (nakit / mevduat oraný) sabittir. Nakit arzý ve bunun Y1 = ye yükselecektir. mevduatlarýn da (D1 . dolaþým hýzýna prensip olarak sýnýr koymamasdýr. Radcliffe raporunun en önemli özelliði. paranýn dolaþým hýzýndaki deðiþme para politikasýnýn sýnýrlandýrýcý önlemini etkisiz hale getirebilir. Ekonomide mevcut mal ve hizmetlere olan harcamalarýn. Paranýn tanýmý ne kadar geniþ tutulursa. Para Cp + D1Cp + D0 + .D0 = .kredi arzýndaki kýsýtlamaya karþý özel bir sektörün bir yanýtýdýr. Bunu bir örnekle açýklayalým. Y ünelim. paranýn dolaþým hýzýnýn ne olacaðýný karþýlaþtýralým. milli gelirin (Y1 .Y0 = . Bu durumda para politikasý toplam harcamalarý etkilemede baþarýsýz olacaktýr.

dolaþým hýzý harcamalar sonucu ortaya çýkar. dolaþým hýzýnýnasýl etkiler? Bu kýsa açýklamadan. Friedman ve (daha sonra) Gurley ve Shaw. Ancak. paranýn dolaþým hýzý o kadar istikrarlý olmaktadýr. Bu iktisatçýlar. yani dolaþým hýzý artacaktýr. banka dýþý kredi kaynaklarýnýn kullanýmýnýn ve hatta doðrudan ödünç almalarýn. Radcliffe raporu. paranýn dolaþým hýzý üzerinde neden bu kadar çok durulduðu kolayca anlaþýlabilir. harcamalarýn belirlenmesinde büyük öneme sahiptir. dolaþým hýzýný büyük ölçüde etkilemeyebilmektedir. daha açýkçasý bir sabit deðer olarak kabul etmeyi reddetmektedir. Ýþte bu nedenle Radcliffe Raporu'nu hazýrlayanlar. O halde paranýn tanýmý ne kadar geniþ tutulursa. Paranýn tanýmý ne kadar geniþ tutulursa. Dolaþým hýzý.Eðer nakit olarak sadece para düþünülürse. ya dapara otoritelerince ko ol edilebilmesi zorunludur. banka dýþý kredi kullanýmýna baðlý olarak deðiþebilir. parayý tanýmlamak . V nin deðiþebilirliði büyük bir sorun olmaktan çýkar. (V) paranýn dolaþým hýzý kavramýný bir davranýþ deðiþkeni olarak kullanmayý. Harcamalar (PT). Harcamalar üzerinde tam bir kontrolün olabilmesi için dolaþým hýzýnýn ya önceden tahmin edilebilmesi. Belli bir finansal atmosfer içinde. Ancak dolaþým hýzý para miktarýndan (M den) baðýmsýz deðildir. dolaþým hýzýný deðiþtireceðini kabul etmektedirler. likiditeyle paranýn (M) ikame süreci yeteri kadar artýrýlýrsa. Çünkü deðiþim aracý olarak tanýmlanan aktif sayýsý giderek geniþlemekte. týpký Radcliffe raporunun gerisindeki mantýkla. ekonomideki likidite (MV) kontrol edilmeksizin idare edilemez. ? Paranýn tanýmýnýn dar veya geniþolmasý. likiditenin parayý ikame etmesiyle ilgilenmektedirler. paranýn dolaþým hýzý o kadar istikrarlý olmaktadýr. biri artarken diðeri azalabilmekte ve bir deðiþim aracýnýn miktarýnýn tek baþýna deðiþmesi. O halde paranýn yerine geçebilecek alternatif likidite kaynaklarý. para arzý sabit olduðuna göre Cp sabit olacak ve dolaþým hýzý. olacaðýndan V1 > V0 olacak.

Bunun da kuþkusuz önemli politik sonuçlarý vardýr. kredi geniþlemesine neden olmaktadýr).355 . nakit arzýna kaydýrdýðýný ve buna göre faizin rolünün ele alýndýðýný göster . Özellikle mevduat hacmindeki bir geniþlemenin. Bankalar.istemezler. banka dýþý mali aracýlar için bir geniþleme eðilimine önderlik saðlayacaðýna iliþkin hiçbir atýf yoktur (Bilindiði gibi parasal tabandaki deðiþmeler. Yukarýda Radcliffe raporunun konuyu nakit talebinden. Ancak bunun anlamýnýn ne olduðu açýklanmamaktadýr. Çünkü böylece para miktarý. geleneksel Keynesgil yaklaþýmý inceleyelim. anahtar ödünç verici olduklarýndan söz edilmektedir. ? Radcliffe raporunda para neden tanýmlanmamaktadýr? Faiz Oranlarý ve Kredi Tayýnlamasý Faiz oranlarý ile kredi tayýnlamasý konusundaki Radcliffe görüþünü incelemeden önce. faiz oranlarýna anahtar rolünü vermektedir. Raporda bankalarýn. anlamý olmayan bir deðiþken olmaktadýr. dikkatlerini özellikle idari alana yoðunlaþtýrmaktadýr. Geleneksel Keynesgil Yaklaþým Para politikasýyla ilgili Keynesgil yaklaþým.

Böylece kredi arzý arzusu. bir yandan farklý gelir getiren aktiflerinnispi kârlýlýðýný. Ödünç veren kurum basitlik saðlamak üzere bir tane olsun ve bu kurumun aktifleri. Son iki aktifin faiz oranlarýný rG ve rL olarak gösterelim. kredi arz ve talebi rL nin fonksiyonudur. Þimdi bunu bir örnekle açýklayalým. yardýmýyla açýklayabiliriz. Ek rezerv elde etmenin maliyetini arttýrdýðýndan ve porföyün boyutunuküçülttüðünden. rezerv aktifler (R). S'L rL Þekil: 21. bunlara para yatýrmayý kredilere göre daha cazip hale getirecek. Devlet tahvillerinin daha yüksek getiri saðlamasý. rG deki bir artýþ SL yisola S'L ye kaydýracaktýr. devlettahviller i (G) ve kredilerden (L) oluþsun. bu dur e negatif etkisi olacaktýr. Faiz oranlarýndaki deðiþmenin.1. Faiz oranlarýndaki deðiþme. nispi getiri oranlarýna ve eldeki rezervlere baðlý olacaktýr. likidite arzý (SL) üzerinde iki nedenle negatif etkisi olacaktýr: Bunlar ikâme ve servet etkileridir. Bu nedenle kredi. kredi faiz oranýna (rL) ve beklenenkârlara (. S L Likidite r L1 Arzý ve Kredi Faiz O l rL0 DL 0 Kredi tayýnlamasý etkisi L LL (Krediler) L 2 10 . sadece L0 dan L1 e gerileyecektir.1. ödünç verenler üzerinde iki etkisi vardýr. kredilerin önemli ölçüde düþmesini engelleyecektir. Bu durumda aþýrý kredi talebi doðacak ve kredi talebinin faize duyarsýzlýðý nedeniyle.dik. ödünç verenlerin portföyünün likiditesini etkiler. faiz oraný rL0 dan rL1 e yükselecektir.e) baðlý olacakt Þimdi rG de yani devlet tahvilleri faiz oranlarýnda bir artýþ olsun. tahvillerin piyasa deðerlerinin düþmesi de ödünç verenlerin likiditesini azaltacaktýr. Þekilde. Bunu Þekil 21. Kredi talebinin esnek olmamasý. öte yandan da bu aktiflerin kapital deðerini deð . Öte yandan özel kredi talebi. Bunun.

talep eðrisi nasýl olmalýydý? .356 .? Kredi talebi faize göre esnek olsaydý.

Eski faiz oraný rL0 da. Ancak ödünç verenlerin fon arz etme isteðinin bazý nedenlerle azalmasý yada fon talebinin yükselmesi sonucu. L2 L0 kadar kredi talep fazlasý olduðu açýktýr. kredi arzýna uygulanan faiz oranlarý yükselir.Radcliffe Görüþü Keynesgil düþüncenin tersine Radcliffe. yanlýþ olacaktýr. az olana da ayný miktar mal verilir. Böylece fon alýmlarý . kredi faiz oranlarý deðiþtiðinde. Bu nedenle kredi arz eðrisindeki bir kayýþ. daha yüksek ödünç alma maliyetiyle karþýlaþan ve bunu ödemek istemeyenler piyasadan çekilecektir. her kredi faiz oranýnda potansiyel ödünç alanlarýn ne kadar borca girmeye arzulu olduklarýný gösterir. Bu durumda hiç kimsenin ihtiyacý tam olarak tatmin edilmez. arzýyeterli olmayan bir malýn. önce kredi kýsýtlamasýný gerektirecektir. bolluðu veya kýtlýðýdýr. Kredi piyasasý dengedeyken. Geleneksel Keynesgil analiz. ödünç almak isteyenler arasýnda tayýnlanarak daðýtýlmalýdýr. Kredi tayýnlamasýda benzer biçimde çalýþýr. bu durumda talebe göre arz edilenfonlar daha e lveriþsizdir. Kred alebi fonksiyonu. ödünç verenler L2 kadar kredi arz ederken talep bu faiz oranýnda L0 da kalacaðýndan. Yani eðer faiz oraný hýzla ayarlanýrsa. aþýrý kredi talebi olmayacaktýr. Bazen ihtiyacýçok olana da. kýsýtlayýcý para politikasý miktar etkisini artýracaktýr. hem fonlarýn maliyetinden hem devarlýðýndan etkilenir. bu orandan arz edilen fon miktarý belirler. mikta ! rýnýkýsýtlayarak daðýtýlmasýdemektir. malýtalep edenlere. devlet tahvili faizlerinin artmasý durumunda. Kredilerin faiz oranlarý yükseldiðinde. Faiz oranlarýnýn ayarlanmasýndan önceki dönemde. para politikasýnýn potansiyel gücünü ortaya koymaktadýr. ? Kredilerin tayýnlanmasýna niçin gidilmektedir? Kredi Tayýnlanmasý ve Kredi Varlýðý Genel olarak yatýrým harcamasý. Bununla birlikte kredilerin tayýnlanmasýnýn gerekli olacaðýný savunan bu görüþ. Burada önemli olan paranýn ucuzluðu veya pahalýlýðý deðil. Ýþte bu nedenle fonlar. kredi varlýðýnýn bundan etkilenmeyeceðini üstü kapalý olarak varsaymaktadýr. Tayýnlama. Hangi nedenle olursa olsun. Ancak ne kadar harcamanýn yapýlabileceðini. Ancak sadece fiyat etkisi üzerinde durmak. ödünç verme oranlarýnýn hýzla ayarlanmadýðýný düþünmektedir. yeni ikrazlar L2 ye düþecektir.

Bunun ne kadar büyük olacaðý. Kýsýtlayýcý (sýký) parapolitikasý.üzerindeki ek etki (L2 L1) dir. Kredi tayýnlanmasýnýn ödünç vermeler ve dolayýsýyla harcamalar üzerindeki etkisi. ödünç alma mekanizmasýnýn maliyet etkisinden daha büyüktür. Bu noktada önemli olan. her zaman krediyi daraltýr. Cari rL faiz oranýnda ta . fiyat (ödünç alma maliyeti) veya miktar etkilerinin nispi öneminin vurgulanmasýdýr. Buradan çýkarýlacak önemli sonuç þudur. Yani bazen sýký para politikasý sýrasýnda krediler pahalýlaþmayabilir. Ancak her zaman kredinin pahalýlaþmasý þeklinde gerçekleþmeyebilir.357 . O halde kredi tayýnlanmasýnýn iki etkisi vardýr: Kredi tayýnlanmasý etkisi (L0 L1) ve Kredi varlýðý etkisi (L1 L2). kredi arz ve talep eðrilerinin eðimlerine ve bir kredi tayýnlama durumu dengesizliðinin ne kadar korunduðuna baðlýdýr.

daha esnek olan Þekil 21. D'2 0 L LLL L 0 123 r L S' S Þekil: 21. Talebin Geniþlemesi Sonucunda Yapýlan D'Kredi rL 1 Tayýnlamasý.2.2) veya arzda bir azalma (Þekil 21. o kadar adaha büyük olacaktýr. Her iki çizimin incelenmesinden de anlaþýlacaðý gibi daha az esnek olan D2' veya D2 talep eðrilerinin belirlediði L0L2 talep fazlasý. r L S D1 D2 Þekil: 21. kredi talebi ne kadar az esnekse. Arzýn Azalmasý r Sonucu L Yapýlan .3.3'deki D1 talep eðrilerinin belirlediði L0L1 talepfazlasýndan daha büyüktür.lepteki eþit bir geniþleme (Þekil 21.2'deki D1' ve Þekil 21.3) durumunda kredi tayýnlanmasýnýn krediler üzerindeki etkisi.

L1 ve L2.3 deki D2 talep eðrilerinin varlýk etkisinden (L2 L3) den daha büyüktür. Burada L0 kredi tayýnlanmasýnýn. L0 L2 > L0 L1 dir. O halde varlýk etkisi (veyaödünç alma maliyeti kadar esnekse o kadar büyüktür. daha az esnek olan Þekil 21.358 . Yani esnek olan Þekil 21. her iki þekilde de.2 deki D1 ' veya Þekil 21. Her iki þekilde de L1 L3 > L2 L3 dir.3 deki D1 talep eðrilerinin belirledikleri varlýk etkisi olan L1 L3.2 deki D2 ' veya Þekil 21. .D 1 Kredi Tayýnlamasý. D1 ve D2 nin faiz oranlarý deðiþseydi gerçekleþecek denge sonuçlarýdýr. D 2 0 LLL LL 012 3 Yani.

Faiz oranlarýnýn yukarýya doðru ayarlanmasýndaki gecikmenin etkisiÞekil 21. . bir dengesizlik durumunu ele almaktadýr. Oysa Keynesgil kredi maliyeti argümaný. O halde Radcliffe argümaný. S1 için (L1 L0) ve S2 için (L2 L0) gecikme etkisini göstermektedir. ödünç verme oranlarýnýn deðiþen koþullara göre ayarlanmasýnýn. L1 L3 veya L2 L3 ise S1 veya S2 arzý için kredi varlýðý etkisini göstermektedir. . Radciffe'in kredi tayýnlamasý argümaný. Uygulamada. . Tayýnlama yapýlmadan talep fazlasýnýn karþýlanabilmesi için kredi faiz oranlarýnýn çok hýzlý bir þekilde yükselerek dengeyi saðlamasý gerekir.4. Þekil: 21.4 de gösterilmiþ kilde S1 ve S2 . Toplam talep D den D' ne kaydýðýnda. gerçek aþýrý talebi (talep fazlasýný) göstermektedir. her zaman kredi tayýnlamasý oluþur. . Bu ise gecikme etkisiyle birlikte. para politikasýnda kýsýtlamaya yönelme olduðunda. D' 0 L LLL L 0 123 Çünkü eðer. anlamlý bir zaman gecikmesiylemeydana geleceðini göstermektedir. r L S1 S 2 r D . kýsýtlama kaldýrýlýrsa bu talep rL deki artýþla azalma eðiliminde olacaktýr. talep fazlasý karþýlanamaz. L Faiz Oraný Tavaný. rL oranýnýn. Çünkü bu yapýlmadýðýnda. bir tavan faiz oranýnýn olmamasý durumunda oluþabilecek arz eðrilerini göstermektedir.

Paranýn dolaþým hýzýný deðiþtirebilmek için özel sektörün elinde en az üç olanak vardýr. Çünkü paranýn dolaþým hýzý özel sektörün arzusuna göre yükselebilir. Ancak bu durumda sadece. Oysa Radclifferaporu para politikasýnýn sýký veya gevþek olduðunu söyleme olanaðý vermektedir.bir dengenin fiyat yönüdür. Buna göre. .359 . Kredi tayýnlamasýnýn önemi nedir? Finansal Aracýlar ve Paranýn Dolaþým Hýzý ? Radcliffe raporuna göre para stokunun kontrolü bir zaman israfýdýr. Dolayýsýyla para politikasýnýn sýký veya gevþek olduðundan söz etmek olanaksýzdýr. kredinin ucuz veya pahalý olduðundan söz edilebilir.

nakitolarak karþýlýk oranla daha düþük olan finansal kurumlara yönelirse. Radcliffe raporuna göre banka dýþý mali aracýlar temelde bankalardan farklý deðildir. Bu durum. bu geniþlemenin enflasyonist etkisi deolabilecekt ir. kredi yaratýmýna katkýda bulunurlar ve kredi geniþlemesi dolaþým hýzýný artýrýr. kredi piramidi veya finansal kat olarak bilinen durumu doðurur. Eðer halkýn portföy tercihleri. .! ! . bu þekilde eline fon geçenler bunu ticari bankalara yatýrýrlarsa. BDMA'lara kaydýrýldýðýný düþünelim. Ödeme düzeni deðiþtirilebilir. likit rezervlerini ticari bankalarda mevduat olarak tutacaklardýr. . bunlarý artýk mevduat olarak tutmayý tercih etmelerine benzemektedir. harcamalar için gerekli parayý saðlarlar. Bunlardan sonuncusu çok önemlidir. Yukarýda açýklanan konjonktürel durumun ötesinde finansal aracýlarýn uzun vadeli etkileri de vardýr. gene ticari bankalar rezerv kaybetmemiþ olacaklardýr. Finansal aracý miktarý artýrýlabilir. Genel likidite yaklaþýmý olarak bilinen bu kurama göre toplam talep yalnýzca para miktarýna deðil. halkýn elinde daha fazla nakit tutmaktansa. Çünkü. Bu durum týpký. ayný zamanda toplam likit aktiflere veya herhangi bir borca baðlýdýr. . Buna karþýlýk BDMA'lar rezerv kazancaklar ve geniþleyeceklerdir. özel kiþilerin BDMA'lara yönelmeleri sonunda kaybettikleri mevduatlarýnýn. Örneðin bankalarda mevduat olarak tutulan paralarýn. Ünlü Amerikan iktisatçýlarýGurley ve Shaw da bu konuda aynýgörüþü paylaþmaktadýrlar. Böylece bankalar. Bu görüþe göre nakite kolayca dönüþebilen likit aktifler. BDMA. Banka dýþý mali aracýlar (BDMA). kendilerine yönelen fonlarla tahvilalsa veya kredi vers ile. Radcliffe'in deyimiyle. Eðer harcamalar sadece para miktarýna deðil. ayný zamanda toplam likit aktif stokuna baðlýysa. Bu sýrada banka sisteminin bundan etkilenmesi beklenirken. finansal aracý sayýsý arttýðýnda. bankalardaki pasif hesaplardan. Çünkü BDMA'lar. Diðer aracýnýn pasifini rezerv tabaný olarak kullanarak oluþan kredi geniþlemesi. nakit miktarý deðiþmediði halde krediler ve dolayýsýyla harcamalar geniþleyecektir. bir kaynaktan ödünç bulmakta baþarýsýz olan bir ödünç alýcý bunu bir baþka kaynaktan saðlayabilir. muhtemelen bir para arzý kýsýtlama politikasýna böylece engel olunabilir. etkilenmediði görülecektir. BDMA'larýn ödünç verme kapasitelerini artýracaktýr. bu kez BDMA'larýn mevduatlarý olarak geri döndüðünü göreceklerdir. Doðrudan ödünç verilen kredi hacmi deðiþtirebilir.

para politikasý üzerinde ciddi bir sorun yaratacaðý söylenebilir. Eðer bu kuram geçerli olursa. likit aktiflerin bir kýsmýný oluþturan vadesiz mevduatýn. Dolayýsýyla harcayýcýlarýn. o andaki harcama dýþýnda. Keynesgil dille söylemek gerekirse.360 . vadesiz mevduatlarýn önemi giderek daha fazla azalacaktýr. Paraya dönüþebilen tüm aktifler. halk spekülatif ve ihtiyat ankeslerini ve kýsmen de iþlem ankeslerini para olmayan likit aktif þeklinde tutabilir. para dýþý likit aktiflerini elden çýkararak harcamalarýný yükseltebilir. . toplam talebin artýþýna neden olabilir. genel likidite hacmi içindeki payýnda oluþacak uzun vadeli gerilemenin. gelecek için yanlarýnda para tutmalarýna neden yoktur. Eðer merkez bankasý vadesiz mevduatlarýn büyümesini sýnýrlarsa ve bu sýrada diðer aktifler hýzla artýyorsa.Böylece bir geniþleme sýrasýnda halk.

tasarruf ikraz paylarý gibi finansal aracýlarýn pasiflerini satýn alýrlar. bir ölçüde risksiz ve oldukça likitolan finansal aracý kýymetlerini satýn alýrlar. Bunun sonucu. sýkýpara politikasýnýn baþarýsýnýhangi nedenlerleengellerler? FÝNANSAL ARACILAR.SHAW'UN GÖRÜÞÜ Finansal Aracýlar ve Faiz Oraný Finansal aracýlýk süreci. para politikasýnýn önemi azalacaktýr. faiz oranlarý düþecek ve tahvil fiyatlarý yükselecektir. Finansal aracýlar da. tahvil. pay senedi ve diðer kýymetli evraklarý satýn almak konusunda risk ve likidite endiþeleriyle çekingen davranabilir. r Para Arzý Para Arz ve Talebi Þekil: 21. fonlar finansal aracýlara aktarýlmýþ olacaktýr. . finansal aracý kurumlara ihtiyaç olmayacaktýr. Yukarýda açýklanan sürecin en önemli ekonomik etkisi. pay senetlerini satýn alýrlar.? Eðer genel likidite yaklaþýmý doðruysa. Böylece tahvil piyasasýna ek para girince. r Finansal Aracýlarýn Faiz Oranýna Para Talebi r' Etkisi. bireylerin satýn almaya çekindikleri tahvilleri. Ne var ki bir çok tasarruf sahibi.5. PARA POLÝTÝKASI VE GURLEY . Çünkü para toplam likit aktiflerin sadece bir bölümünü oluþturur. Finansal aracýlar. Bireyler. Çünkü halk. faiz oranlarýný düþürmesidir. Eðer finansman kapasitesi olan birimler (tasarruf sahipleri). ödünç alanlarýn birincil tahvillerini satýn alýrlarsa. elinde daha az para tutmayý tercih edecektir. finansal kurumlarýn tasarruflarý toplama ve bulikiditeyi sahip olduklarý likiditeden daha fazlasýný harcamak isteyenödünç alýcýlara yöneltme eylemlerinden oluþur. risksiz ve emin yatýrým olanaklarý görünce. Oysabireyler finansa l tasarruf mevduatý.

daha açýk bir þekilde or taya koyabiliriz. bu sýrada para arzý sabit kabul edilmektedir. tahvil arzý sabitken tahvil talebi arttýðý için yükselmektedir. Þekil 21.361 . Öte yandan para talebi azalmakta. dolayýsýyla faiz oranýnýn r den r' ne düþme sine neden olmaktadýrlar.Finansal Aracýlarýn Etkisine Baðlý Para Talebi M Yukarýda anlatýlan süreçle ilgili bir iki noktayý. . Tahvil fiyatlarý. Dolayýsýyla faiz oranlarý düþer. para talebinin azal masý sonucunu doðurmakta. para arzýnda þimdilik para talebi ne göre bir fazlalýk vardýr. Bu demektir ki.5 de görüldüðü gibi finansal aracýlar para arzýný artýrýrken.

para benzerleri aracýlýðýyla saðlanacaktýr. Dolayýsýyla. Buna karþýlýk bir tasarruf ve ikraz payý. tahvil piyasasýnda faiz oranlarý yükselecektir. bunlarýn nakde dönüþtürülmesi çok basit bir olaydýr ve kolayca gerçekleþtirilebilir. Bu durumda tahvil fiyatlarý düþecek. vadesiz mevduatlarkadar likit olduklarý halde. Çünkü ihtiyaç duyulan likidite. Bu ise para politikasýnýn baþarýlý ve etkin bir þekilde uygulanmasýný güçleþtirmektedir. Ancak. Böylece finansal aracýlar daha yüksek faiz oranýna týrmanacaklardýr. Finansal aracýlarýn faiz oranlarýný yükseltmeleri. Para Benzeri Likiditeler ve Para Politikasý Gurley-Shaw'a göre tasarruf ve ikraz birliklerinin. tasarruflarýn ticaret bankalarýnda olmasýnýn önemi yoktur. ticari bankalarýn vadesiz mevduatlarý arasýnda çok fazla fark yoktur. Uygulamada. Hatta vadesiz mevduatlarýn kaydi para olarak adlandýrýlmasýnýn da önemi yoktur. merkez bankasýnýn mal ve hizmete ve mali aktiflere yönelik harcamalarý kýsmak amacýyla para arzýný azalttýðýný varsayalým. Durum böyle olunca ortaya bir sorun çýkmaktadýr. önce nakde çevrilmeksizin harcanamaz. Böylece elde ettikleri fonlarý yüksek getirili tahvillere yatýracaklardýr.? Finansal aracýlarýn bireylerin elde tutmak istedikleri nakit para talebini neden azalttýklarýnýaçýklayýnýz. Burada ilginç olan durum þudur. merkez bankasýnýn yetki alaný dýþýnda kalmaktadýr. sadece ticari bankalarýn kredi kontrolüylepara politikasý izle nmesi baþarýsýzlýkla sonuçlanacaktýr. bazý kiþilerin tasarruf bankalarýna daha fazla fon yatýrmalarýyla sonuçlanacaktýr.362 . Halk parasýný finansal aracýlara yöneltirken daha önce doðrudan doðruya diðer tahvillere yatýrdýklarý fonlarý . tasarruf bankalarýnýn ve diðer finansal aracýlarýn mevduat pasifleriyle. Finansal aracýlarýn ellerinde bulunan para benzeri likiditeler. harcamalarda kolayca aracýlýk yaparlar. tasarruf ikraz paylarý vadesiz mevduatlar kadar likittir. Gurley-Shaw'a göre bu sorun özellikle anti enflasyoncu para politikasý uygulamalarýnda daha da önem kazanacaktýr. Bunun üzerine finansal aracýlar faaliyete geçecekler ve kendilerine daha fazla fon çekmek içinkendi mevduatlarý için ödedikleri faiz oranlarýný yükselteceklerdir. Aslýnda vadesiz mevduatlar. Dolayýsýya eðer merkez bankasý diðer finansal aracýlarý kontrol altýnda tutmazsa. Þöyle ki.

.

6 yardýmýyla açýklayalým. Finansal aracýlar. Öte yandan halkdaha önce aylak olara tuttuðu para ankeslerini de yüksek faiz oranlarýnýn çekiciliðine kapýlarak ve reklamlardan etkilenerek finansal aracýlara yatýrabilir. Bu durumda tahvillerin faiz oraný yükselecektir.M s Para Arz ve Talebi Þimdi yukarýda anlatýlanlarý bir de Þekil 21.6. izlenen sýký para politikasýnýn etkisini þöyle azaltýrlar: Baþlangýç noktasý olarak 260 milyarlýk para arzýný ve tasarruf mevduatý için uygulanan %15'lik faiz oranýný ele alalým. Açýk piyasa faiz oranlarý r den r' ne yükselmeye baþladýðý için. Finansal r' ' Aracýlarýn r M (%15 mevduat Sýký Para Po d faizi) litikasýna Etkisi. finansal aracýlar da tasarruf mevduatlarý için verdikleri faiz oranlarý yükselteceklerdir . r M' M ss r' 200 milyar 260 milyar Þekil: 21. þimdi daha likit duruma geçecektir. Merkez bankasýnýn sýký para politikasýyla para arzýný 200 milyaradüþürdüðünü varsayalým. M'd (%30 mevduatfaizi) 0 Md . Birincil tahvillerin faiz oraný r olsun.kullandýklarýndan.

Bu durumda merkez bankasý enflasyonu kontrolde güçlükçekecektir. Bu durumda ise sorunun tek çözüm yolu. para talebini azaltacak ve para talebi Þekil 21. mevduatlara uygulananfaiz oranlarýný.6'da görüldüðü gibi sola kayacaktýr. Çünkü finansal aracýlarý ve para benzeri likidite yaratýlmasýný kontrol edememektedir.363 . Mevduatlarla ilgili daha yüksek faiz oranlarý karþýsýnda halk. devlet t lerinin faiz oranlarýnýn altýnda kalacak þekilde . hükümetin devlet tahvillerineuygulayacaðý faiz oranlarýný finansal aracýlarýn uyguladýklarý oranýn üzerine çýkarmak olabilir. Hükümet Kendi Çýkardýðý Tahvillere Yüksek Faiz Verirse Ne Olur? ? Hükümet tarafýndan açýk piyasa iþlemleriyle. Bunun sonucu olarak birincil tahvillerin faiz oraný r den r' ne deðil.(örneðin %15'den %30'a çýkaracaklardýr). Finansal aracýlar para politikasýnýn etkinliðini nasýl azaltýr? Çizimle anlatýnýz. r'' ne yükselecektir.

bazý finansal aracýlar daha yüksek faiz oranýnýn verebilecek olsa bile. fonlarýný finansal aracýlardaki mevduat hesabýndan çekmekte ve doðrudan doðruya birincil tahvil satýn alýmýnda kullanmaktadýr. Kuþkusuz bu tür bir politika. reel ekonominin para politikasýndan fazlaca etkilenmeyeceði vurgulanmaktadýr. Dýþsal olarak da. Dolayýsýyla bir sýký . Bu doktrine göre cari faiz oraný üzerinden ödemede bulunmaya hazýr olduklarý halde. Böylece hükümet. hem ödünç alanlarýn hem de tasarruf ya panlarýn etkilendikleri faiz oraný üzerinde çok az etkisinin olacaðý düþüncesiyle. hem de kalite standartlarýn deðiþtirerek kredileri tayýnlarlar. Finansal aracýlarýn. Bireylerin önemli ölçüde para çekmeleri sonucu. finansal aracýlarýn mali yapýlarý zayýflayabilir ve borçlarýný ödeyebilirlik durumlarý bozulabilir. yukarýdaki sürecin tersine dönmesine neden olacaktýr. Devlet niçin devlet tahvillerine piyasa faiz oranlarýnýn üzerinde faiz verir? Özet ? Aþaðý yukarý ayný konularý ele alan kredi varlýðý doktrini.bir politika izleyebilir. Gurley-Shawtezi ve Radcliffe raporunda. Bilindiði gibi tasarruf sahiplerinin fonlarýný finansal kurumlara yatýrmasý. finansal kurumlarýn da bu fonlarý birincil tahvil satýn alarak deðerlendirmeleri olgusuna finansal aracýlýk denmektedir. Bankalar hem faiz oranlarýný. doðrudan doðruya þirket ve devlet tahvillerine yatýrabilirler. buna kamu otoritelerinin bir sýnýrlama getirmesi söz konusu olabilir. devletin açýk piyasa iþlemleriyle birincil tahvillereuyguladýðý yüksek faiz oranlarýna kendilerini ayarlamalarýný engelleyeniki neden vardýr. kredi talepleri reddedilen bir ödünç alýcýlar kuyruðu vardýr. Bu durumda tasarruf sahiplerinin fonlarý. Bireyler fonlarýný tasarruf hesaplarýndan çekerek. finansal aracýlarý baský altýna alacaktýr. Ýçsel olarak finansal aracýlarýn böyle bir politikaya karþý koymalarý için mali güçleri yetmeyebilir. finansal aracýlardan devlet tahvillerine kayacaktýr. Bu kez tasarruf sahipleri. Oysa hükümetin devlettahvillerinin faiz oranlarýný yükseltici bir politika izlemesi. çýkaracaðý yüksek faizli tahvillerle finansal piyasalarý kontrol altýna almayaçalýþabilir.

ekonomi kuramcýlarý tarafýndan ihmal edilen kurumsal kýsýtlamalarý ve para arzýndan önce faiz oranlarýnýn yapýsýnýn da önemli olduðuna dikkatleri çekmektedir. Bu görüþler Keynesgil ve klasik faiz mekanizmasýna karþý yeni bir görüþ ortaya koymaktan çok. bankalarýn geniþ rezervlere sahip olduðu bir dönemde rahatlýkla kredi verilebilir. .364 .para politikasý döneminde risk gerekçesiyle kredi talebi reddedilen bir ödünç alýcýya.

b. c. ödünç verenlerin kapital kaybýna razý olarak ellerindeki tahvilleri satmamalarýdýr. Bekleyiþ etkisi nedir? a. 4. c. Yatýrýmlarýn yapýlmamasý durumudur. Faiz oranlarýnýn enflasyona tabi olmasýdýr. Keynesgil analiz yetersizdir. gelecekte faiz oranlarýnýn daha da düþeceðini bekleyen halkýn daha fazla ödünç verme eðilimine girmesidir. Faiz oranlarý düþerken. Faiz oranlarý yükselirken faiz oranýnýn daha da yükseleceðini bekleyen halkýn daha fazla ödünç verme eðilimine girmesidir. 2. Radcliffe raporuna göre aþaðýdakilerden hangisi geçerlidir? a. b. d. Faiz oranlarýndaki deðiþmeyle yatýrýmlar arasýnda kuvvetli bir bað vardýr. Para politikasýnýn hiçbir önemi yoktur. Faiz oranlarýnýn yükselmesini gören halkýn uzun süre. Bankalarýn bazý nedenlerle sýk sýk faiz oranlarýný deðiþtirmek istememeleridir. e.Sorular 1. Mali aracýlarýn faiz oranlarýný devlet tahvillerinin faiz oranlarýna göre saptamalarýdýr. Faiz oranlarýndaki düþüþ karþýsýnda finansal aracýlarýn kapýlarýný kitleyip piyasadan çekilmeleridir. b. Faiz oranlarýnýn yapýþkanlýðý nedir? a. d. e.365 . Merkez Bankasýnýn faiz oranlarýný sabit tutmasýdýr. Merkez bankasýnýn para arzýný kýsmasýdýr. Fiyatlarda daha da artýþ olacaðýný bekleyen halkýn ödünç verirken fiyat artýþlarýný faiz oranýna eklemesidir. e. Banka kapýlarýnda beklemek yerine daha yüksek faizle tefecilerden fon saðlamasýdýr. Aþýrý monetarist görüþ geçerlidir. bu faizlerin daha da yükselmesini ýsrarla beklemesidir. Para arzýyla faiz oranlarý arasýnda güçlü bir bað vardýr. . Kilitleme etkisi nedir? a. d. b. c. Faiz oranlarýnýn piyasa koþullarýnda oluþmasýdýr. c. 3. d. Faiz oranlarýndaki küçük bir deðiþme karþýsýnda. Ekonominin likidite tuzaðýna düþmesidir. e.

.

New York. Bursa. 1968. O'BANNON Helen. Oxford. Basic Books.5. . Gray-Mills Publishing Ltd. 1976.366 . e.A. PETER E. 1977. Money Matters. b. The Quantity of Money. d. Principles of Money. Para Politikasý... Random House. BOND Roland. Para talebini azaltýcý ve faiz oranlarýný düþürücü etki yaparlar. Gurley-Shaw'a göre mali aracýlar hangi etkide bulunurlar? a. MAYER Thomas. SHEARER A. London. Herper and Row. EARL DOW Sheila C. 1977. PARASIZ Ýlker. Para arzýný azaltýcý etki yaparlar. VINSER H. c. 1987. DAVID E. New York. Para talebini artýrýcý ve faiz oranlarýný düþürücü etki yaparlar. 1973. Para talebini artýrýcý etki yaparlar. Theory of Monetary Policy. New York. Oxford.S. Moneyand Banking. Bursa. PARASIZ Ýlker. Para talebini artýrýcý ve faiz oranlarýný yükseltici etki yapar. Monetary Policy in the U. Banking and Financial Markets. 1989. Makroekonomi. 1982. Martin Robertson. SILBER William. Kaynakça CHICK Victoria. THORN R. Martin Robertson. 1974. Uludað Üniversitesi. Harper and Ro w. Haþet. New York. RITTER Lawrence S. Introduction To Money and Banking.

Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz..ÜNÝTE 22 Para Politikasýnýn Gücü Monetarist . iki farklý görüþü e antitezleri irdeleneciktir. monetarist ve Keynesgil görüþlerin temelleri ortayakoyularak.. monetarist görüþün de esaslarýný bildiði varsayýlmaktadýr.367 .Keynesgil Tartýþmasý Bu Ünitede. Bu üniteyi çalýþýrken öðrencilerin Radcliffe raporunu iyi anlamýþ olduklarý kabul edilmekte. Çalýþma BiçimineÝliþkin Olarak.. .. Bu ünitede. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz.

Kuþkusuz bu iktisatçýlar. Monetarizmin temelini 1960'lý yýllarýn sonlarýnda toplanan bir konferansta. genel olarak þöyle açýklamaktadýr: "Benimle Milton Friedman arasýndaki diðer fark þudur: M. Bu nedenle de iktisat kuramýnda herkesçe kabul edilmiþ tek bir monetarist makro ekonomik model yoktur. Friedman ve E. yani para politikasýnýn milli geliri etkileme kabiliyeti. aþaðýda incelenen konularda. bu kez Milton Friedman'ýn öncülük ettiði monetarist (paracý) görüþ. Monetaristler ekonomideki tüm piyasalarý rekabetçi olarak görürler. ünlü bir Keynesgil iktisatçý olan Robert Solow. Bu büyüklükler dengeyi oluþturmak için her zaman azalýp artabilirler. enflasyon ve iþsizliði etkileyen en önemli neden olduðunu savunan temel monetarist görüþü kabul etmektedir. Friedman'a herþey para arzýný hatýrlatmaktadýr. Bu piyasalarda özellikle fiyatlar ve ücretler esnektir. Ancak rekabet güçlerinin kuvvetli olduðuna inanýrlar. 1930 lu rda iktisadi düþüncede büyük bir deðiþme oldu ve para politikasýnýn güçlü olmadýðýna inanýlmaya baþlandý. Phelps gibi iktisatçýlarýn görüþlerini benimsemektedirler. Ancak monetarist iktisatçýlarýn çoðunluðu. uzun zaman ekonomik davranýþlarýn açýklanmasýnda. eklektik Keynesgillerin ileri sürdükleri oligopol kuramýna dayalý modele göreekonomideki reel davranýþlarý açýklamada daha geçerli olduðuna inanýrlar. geleneksel para ve maliye politikalarý aracýlýðýyla ekonomik faaliyetlerin kontrolü giderek zorlaþmaya baþlamýþtýr.MONETARÝST VE KEYNESGÝL PARA POLÝTÝKASI GÖRÜÞLERÝNÝN TEMELLERÝ Para politikasýnýn gücü. iktisadi davranýþlarla ilgili diðer bir çok konularda birbirinden ayrýlmaktadýrlar. Öyle ki tam rekabet temeline oturtulan bir modelin. parasal güçlerin. Bana da herþey seksi hatýrlatýr. Friedman'ýn öncülük ettiði monetarist görüþü nedir? Ýþte bu tarihlerde. tam rekabetin ekonominin her yanýnda mevcut olmadýðýný kabul ederler. iyi kötü tam rekabet koþullarýnda çalýþmaktadýr. Keynesgil görüþe bir alternatif olarak ortaya çýkmýþtýr. Ancak 1960'lý yýllarýn baþlarýndan itibaren. Ancak bu iktisatçýlar. tüm piyasalar. Bu modele göre. fakat ben bunu yazýlarýmýn dýþýnda tutarým". Monetaristlere göre ekonominin tam istihdamdam ayrýlmasýnýn nedenleri nelerdir? . iktisat kuramýnýn üzerinde durduðu en önemli konulardan biridir. Keynesgil ekonomi olarak adlandýrýlan yeni yaklaþým. M. enflasyon ve iþsizliðin önlenmesinde baþarýlý reçeteleriyle önemini korumuþtur. Monetarist Görüþün Temelleri ? Günümüzde bir çok iktisatçý. 1929 Ekonomik Krizine kadar iktisatçýlar para politikasýna büyük önemveriyorlardý. Artýk maliyepolitikasýna para p a etkili bir politika aracý olarak bakýlmaya baþlandý.

Halk ellerindeki bu fazla nakitleri harcamanýn bir yolunu araþtý . . ekonominin tam istihdam dengesinden ayrýlmasýnýn nedeninin halkýn yaptýðý hatalardan ileri geldiðini savunurlar. Bu nasýl oluþur? Önce her piyasýnýn dengede olduðunu ve ekonominin tam istihdamda çalýþtýðýný. fiyatlarýn istikrarlý olduðunu ve beklenen enflasyonun sýfýr olduðunu varsayýlým. Hükümet para arzýný sabit bir oranda diyelim ki yýlda %5 arttýrsýn.Monetaristler.368 . Böylece halkýn elindeki nakit ankesler istemedikleri halde artacaktýr. .

Mamafih er ya da geç halk tüm fiyatlarýn %10 arttýðýný görecek ve kendi nispi fiyatlarýnýn hiçbir þekilde deðiþmediðini anlayacak ve davranýþýný baþlangýçtaki durumuna geri döndürecektir. Dolayýsýyla daha fazla üretim ve istihdam saðlanmýþ olacaktýr. Aþýrý üretim ve istihdam yalnýzca halkýn aldanmasý durumunda meydana gelecektir. Üreticiler sattýklarý mallarýn satýþ fiyatlarýnýn yükseldiðini görerek ve kendi nispi fiyatlarýnýn arttýðýný sanacak ve hataya düþeceklerdir (çünkü enflasyon oranýnýn sýfýr olacaðýný beklemektedirler). Böylece bir kez daha. beklenen cari enflasyonun %5 olmasýdýr. tüm mal ve hizmetlere olan talebini artýrmaya yönelttiðini varsayýlým. Dolayýsýyla iþçiler daha sýký çalýþacaklar ve firmalar daha fazla üreteceklerdir. Ýþçiler de reel ücretleri artmýþcasýna daha fazla çalýþacaklardýr. tüm fiyatlarýn yükseldiðini ve kendi nispi fiyatlarýnýn aslýnda deðiþmediðini farkedeceklerdir.racaktýr. Çünkü gerek firmalar. halkýn bir kez daha aldatýlmýþ olmasýdýr. yaptýðý önceki hatayý tekrarlayacaktýr. Bunun için hükümet. Halk tüm fiyatlarýn %5 oranýnda yükseldiðini farkettiði zaman. Þimdi hükümetin daha fazla üretim ve istihdam saðlamaya devam etmek istediðini varsayalým. Bu durumda tek farklý þey. Dolayýsýyla firmalar daha fazla üreteceklerdir. talep artacak ve fiyatlar %10 oranýnda artmaya baþlayacaktýr. para arzýnýn artýþ oranýný iki katýna çýkaracaktýr. Yeniden daha yüksek üretimi veistihdamý saðlamak için hükümet parasal geniþlemeyi %15 e çýkarmak zorunda kalacaktýr (yani halký aldatacaktýr). . Eðer hükümet daha yüksek üretim pozisyonunu korumaya çalýþýrsa. Ancak bunun tek nedeni. Er ya da geç her iki grup. gerekse iþçiler piyasaya arz ettikleri þeyin nispi fiyatýnýn artmýþ olacaðýný düþüneceklerdir. Monetarist görüþe göre üretim ve istihdam ne zaman baþlangýç seviyesine geri döner? . Konuyu basite indirgemek için bu durumun. fazla üretimve istihdam ortadan kalkmýþ olacaktýr. halký. Nispi fiyatlar davranýþlarý belirlediði ve deðiþmediði için üretim ve istihdam baþlangýçtaki düzeye geri dönecektir. Halk enflasyon oranýnýn %5 olacaðýný beklediði sürece. Bunun sonucu olarak. Böylece toplam üretim ve istihdam yükselecektir. baþlangýç davranýþlarýna geri döneceklerdir. halkýn aldanmasý durumunda mümkün olacaktýr. Böylece hermalýn talep eðrisi s acak ve rekabetçi olarak belirlenen fiyatlaryükselecektir. Hükümetin bunu saðlamasý ancak.

Bu kez de para arzýnýn sabit bir oranda kýsýldýðýný. ancak þimdi cari ve beklenen deflasyon oraný %5'dir. Eðer böyle yapýlmazsa. Böylece üretim düþecek ve bir deflasyon ortaya çýkacaktýr. Monetarist görüþe göre para arzýnýn sabit bir oranda azalmasýnýn sonuçlarýnýaçýklayýnýz? Þimdi yeniden parasal geliþmenin olmadýðý. Böylece üretim ve istihdam. Firmalar ve iþçiler yanlýþ bir þekilde kendi nispi fiyatlarýnýn düþtüðünü düþüneceklerdir. fiyatlarýn istikrarlý olduðu baþlangýç denge düzeyine geri dönelim. böylece talebin düþtüðünü varsayalým. nispi fiyatlarýn deðiþmediðini farkedecektir. halk nispi fiyatlarýn deðiþmediðini hemen farkedecek ve davranýþlarýný baþlangýçtaki duruma geri döndürecektir. iþçiler de gönüllü olarak daha az çalýþacaklardýr.369 . er ya da geç tüm fiyatlarýn düþtüðünü ve yanýlmýþ olduðunu anlayacaktýr. ? . Bir baþka deyiþle. Halk.para arzýný hýzlanan cari enflasyondan daha hýzlý arttýrmak zorunda kalacaktýr (buna hýzlandýrma prensibi denilmektedir). Firmalar gönüllü olarak daha az üretirlerken. baþlangýç düzeyine geri dönecektir.

. Öte yandan toplam talepteki konjonktürel dalgalanmalar. Rekabetçi modelde. Lucas. Üretim ve istihdamdaki azalmanýn sürdürülmesi için parasal daralma oranýnýn þimdi %10 a çýkarýlmasý gerekir. Ancak þimdi cari ve beklenen deflasyon oraný %10 dur. tam istihdam düzeyinin altýnda olduðu sürece. iþçi ve firmalarýn hatalarýndan kaynaklandýðýný kabul etmemektedir. çabuk bir þekilde hatasýný öðrenir. GSMH'nýn tam istihdam düzeyinin altýnda olmasýnýn temel nedenini. Ancak birçok Eklektik Keynesgil iktisatçý. halksistematik ve süre ar yapmaz. Bu firmalar maliyetlerine oranla sabit bir kâr haddi (mark up) uygulayarak satýþ fiyatlarýný belirler. Son yýllarda kendilerine yeni Klasik denilen. tesadüfi hatalar yapsa bile. ekonominin oligopolistik yapýsýný ön planda tutmaktadýr. Bu durumda bir kez daha halkaldanacaktýr. fiyatlarýn aþaðýya doðru (düþme yönünde) esnekliði varsayýlmaktadýr. Ancak halk er ya da geç gerçeðin farkýna varacak ve davranýþlarýný deðiþtirerek baþlangýçtaki duruma geri dönecektir. Bu teoriye göre halk. Keynesgil Görüþün Temelleri . fiyat sisteminin verdiði sinyalleriyanlýþ algýlama sonucu. Modelin diðer yönü daha çok tartýþma konusudur. Bu piyasada büyük firmalar fiyatlarý saptarlar. fiyatlar genel düzeyinin düþme yönünde esnek olmadýðýnýn gözlenmesi. Milli gelir. Barro gibi iktisatçýlar monetarizmin içinde.. hangi tür piyasayýesas alýrlar? Eklektik Keynesgil yaklaþým. her firmanýn ürünü için konjonktürel talep dalgalanmalarýna neden olur. ? Keynesgil iktisatçýlar. Dolayýsýyla hýzlandýrma prensibiçerçevesinde para arzý cari enflasyon oranýndan daha hýzlý olarak arttýrýlýrsa bile eksik istihdam doðal düzeye yönelecektir. istihdam ve üretimin gönüllü olarak azaltýlmasýnda aramayý da kabul etmemektedirler. bu görüþü çürütmektedir. Rasyonel bekleyiþler adlý bir teori geliþtirmiþtir (katý monetarist). Monetarist görüþe göre hangi dönemde enflasyonla milli gelir arasýnda seçim yapýlamaz? Yukarýdaki açýklamalardan þu sonuç çýkmaktadýr: Enflasyonla milli gelir arasýndaki uzun dönemde seçim yapýlamaz. Dolayýsýyla iþçiler daha az çalýþacak ve alar daha az üretecektir. Geliri tam istihdam düzeyinin üstünde tutma yönünde bir para politikasý uygulamasý. Wallace. . sabit bir enflasyon oranýný gerçekleþtirecektir. Sargent. milli gelirin denge düzeyinin üstüne çýkma koþulunun. firmalar için veri deðildir. Belki de bu þekilde milli gelirin düzeyinin artýrýlmasý enflasyon oranýnýn giderek hýzlanmasýna neden olacaktýr. Bu görüþe göre. Ayrýca Eklektik Keynesgiller. Tam rekabetçi piyasalarda olduðu gibi fiyatlar.

firmalarýn fiyatlarýnda deðil.Bu durum. Ücretler fiyat düzeyine ve prodüktiviteye göre saptanýr. Talepteki konjonktürel dalgalanmalar neden fiyatlara yansýmaz? Keynesgil modelde ayný durum. talepteki kýsa vadeli dalgalanmalara daha duyarsýzdýr. üretim ve istihdam hacminde konjonktürel deðiþmelere neden olur. emek piyasasý için de geçerlidir. Ancak ücretler. Eðer ücret oranlarý emek piyasasýný þeffaflaþtýrmak için dalgala .370 . iþçilerin rasyonel davranýþlarýna dayanarak nasýl açýklanabileceðini görelim. Þimdi Keynesgil modelde ücretlerin kýsa dönemde esnek olmamasýnýn.

daha geniþ iþlevinin olacaðýný görmüþlerdir. talepteki dalgalanmalar karþýsýndaki iþi kaybetme konusundaki belirsizlik çok azdýr. O halde Keynesgil sistem. Özellikle g eliþmiþ sanayi ülkelerinde (seniority) kýdem esasý. 16.nýyorsa. paranýn kýsa dönemde ekonomik faaliyetleri de etkileyeceðini kabul etmektedirler. Monetaristler. John Stuart Mill. Böylece iþçilerin çoðunluðu tarafýndan. talepteki konjonktürel dalgalanmalar istihdamýn dalgalanmasýna sebepolacaktýr. Bu durumda tüm iþçiler konjonktürel dalgalanmalara baðlý belirsizliklerden etkilenecektir. fiyatlar genel düzeyinin temel belirleyicisi olarak görmüþlerdir. Monetaristlerin Görüþü Modern miktar kuramcýlarý olarak adlandýrýlan ýlýmlý monetaristlerin görüþlerinin temel çizgileri. Oysa monetarist e. David Ricordo. istihdamdaki dalgalanmalar en az %10 ya da %20 kýdemli iþçiyle sýnýrlý olacaktýr. ücretler deðiþmekte ve bunun sonucu istihdam düzeyi ayný kalmaktaydý. . eðer ücretler sözleþmelerle uzun dönemi içerecek þekilde saptanmýþsa ve emek piyasasýný þeffaflaþtýrmak için dalgalanmýyorsa. Bundan dolayý GSMH dahil. Irving Fisher'in katkýlarýyla günümüzde de Milton Friedman tarafýndan þekillendirilmiþtir. uzun süren enflasyonist ve deflasyonist açýklarýn oluþmasýna neden olan sistematik rahatsýzlýklara yer vermektedir. deðiþmeyecek sabit ücretlerekatlanýlacaktýr. konjoktür boyunca. Buna karþýlýk. ücretler konjonktür boyunca dalgalanacaktýr. Monetaristlerin Miktar Kuramý Görüþü . Dolayýsýyla iþçilerin çoðunluðunda. Ýþten ç duðundan. Tüm belirsizlik diðer iþçilere göre azýnlýkta kalan kýdemsizler için sözkonusudur. Daha sonra John Locke. Günümüzde modern miktar kuramcýlarý (monetaristler). David Hume. paranýn fiyatlar genel düzeyini belirlemenin ötesinde. Keynesgil sistemde uzun süren enflasyonist ve deflasyonist açýkla rýn nedeni nedir? PARA NE KADAR ÖNEMLÝDÝR? ? Þimdi bu iki görüþün paraya verdikleri önemi ele alalým. yani iþçi çýkarmak gerektiðinde en kýdemsiz iþçilerden baþlanma prensibigeçerlidir. büyük ve sürekli dengesizlikleri dengeleyici bir istikrar programýna ihtiyaç vardýr. yüzyýla. Jean Bodin'e kadar uzanmaktadýr. Bilindiði gibi miktar kuramcýlarý öncelikle para miktarlarýyla fiyatlar arasýndaki iliþkiyle ilgilenmiþler ve para arzýný. Bu politikalar maliye ve para politikasý araçlarýyla toplam talebi deðiþtirmeyi amaçlamaktadýr.

paranýn dolaþým hýzý azalacaktýr. paranýn dolaþým hýzýný simgeleyen V ve k nýn istikrarlý olduðu kabul edilmektedir. dolayýsýyla paranýn dolaþým hýzý düþmektedir. Böylece gelir arttýkça elde tutulan para miktarý artmakta. Bunun nedeni monetaristlerce para talebinin gelir esnekliðinin birden büyük olarak saptanmýþ olmasýdýr. Ancak zaman içinde sürekli gelir arttýkça. . "sürekli gelir düzeyinin" yani uzun dönem gelirinin istikrarlý bir fonksiyonudur.371 . Friedman'ýn miktar kuramý yorumunda paranýn dolaþým hýzý.Monetaristlere göre paranýn dolaþým hýzýniçin istikrarlýdýr? Monetaristlerin modern miktar kuramý yorumlarýnda.

üretimdeki artýþý ve dolaþým hýzýndaki azalýþý dengelemek içinpara stokunu yeteri kadar artýrmalýdýr. Orijindengeçen doðru. artan harcamalar. Yani monetaristler halkýn elinde tuttuðu para ankeslerini açýklamak için iþlem talebi üzerinde durmaktadýrlar. Eðer hal- . Dolayýsýyla tam istihdamýn. Þekil 22. gelirinin k oranýna eþit miktar parayý yanýnda tutmak istemektedir. paranýn dolaþým hýzýndan baþka bir þey deðildir. Para ve Nominal GSMH Arasýndaki Ýliþki Eðer para stoku ekonominin resseyon döneminde artýrýlmýþsa. reel mal ve hizmet için yapýlan harcamalar. Bir baþka deyiþle halk. Böylece para arzýyla GSMH arasýndaki iliþki. Bu iliþki kuþkusuz. GSMH bir kez daha para arzýyla baþlangýçtaki oranýna eþit bir noktaya ulaþtýðý zaman. Para miktarý yatay eksende. fiyat istikrarýnýn korunabilmesi için merkez bankasý. öncelikle istihdam ve reel üretimi artýracaktýr. Monetarist Görüþün Para ve Milli Gelir Ýliþkisi. yalnýzca fiyatl nel düzeyini etkileyen nominal bir artýþ olacaktýr. . Yani GSMH/M dir. halk artan para stokunu artýk yalnýzca bir deðiþim aracý olarak tutmakla yetinecektir ve harcamalar bu düzeyde dengeye gelecektir. 0 MdMs Þekilde para arzý M0 olarak gösterilmiþtir. her gelir düze ne kadar para talep edildiðini göstermektedir.1. merkez bankasý'nca para arzý artýrýlmadan önceki durumuyla ayný olacaktýr.. Y Y2 Ye Y1 Md = kY M0 Þekil: 22. GSMH ne kadar yükselecektir? Monetaristlere göre. Eðer ekonomi tam istihdam dolaylarýnda çalýþýyorsa.1 de monetarist yaklaþým geometrik olarak gösterilmiþtir. Ekonomi para arzýnýn paratalebine eþit olduðu n a denge gelirine (Ye) ulaþmaktadýr. böyle bir durumda GSMH'dakiyükselme. GSMH nýn belli bir noktaya ulaþmasýna kadar sürecektir. milli gelir düþey eksende yer almýþtýr.

372 .kýn elinde arzuladýðýndan daha fazla para varsa (Y1 deki gibi) bunu harcayacaktýr ve dolayýsýyla Y yükselecektir. yine denge Ye de oluþacaktýr. Þekilde okla gösterilen açýnýn tanjant deðeri k yý vermektedir. . Eðer halkýn elinde arzuladýðýndan daha az para varsa (Y2 deki gibi) harcamalarýnýazaltacak.

merkez bankasý .M5 Þimdi yukarýdaki açýklamalarýn paranýn dolaþým hýzýylaolan iliþkisine deðinelim. artan iþlem talebiyle emilinceye kadar gelir artmaya devam edecektir.. eðer dolaþým hýzý istikrarlýysa ve önceden tahminedilebiliyorsa. Yukarýda da deðinildiði gibi Friedman sürekli geliri gözönünde tutarakdolaþým hýzýnýn gelec rarýný korumasýný saðlayýcý alt yapýyý kurmuþtur. Para arzý 500 milyar liradan 600 milyar liraya arttýðýnda. talep edilen para miktarý. Çünkü baþlangýçta halkýn eline aþýrý para geçince. Y Md = kY 500500600600M1 M2 0 Þekil: 22. Bu monetaristlerin temel varsayýmlarýdýr. Þimdi bunu Þekil 22. denge geliri 500 den 600 e yükselir. Bu durumda gelir 800 trilyon lira olduðu zaman ya da para arzýnýn dört katý olduðu zaman para talebi 200 trilyon lira para arzýna eþit olacaktýr. Bu sýrada faiz oranýn düþeceði ya da yükseleceði hakkýnda herhangi bir þey söylenmemektedir. halk bunu harcamaya baþlayacak ve bu harcamalar para talebi para arzýna eþit olana kadar sürecektir. Dolaþým hýzý Y/ M olarak tanýmlandýðýnda ya da 800 /200 = 4 olduðundan burada 4 paranýn dolaþým hýzýdýr ve k sabit kaldýðý sürece deðiþmeyecektir. O halde. Burada 4. istikrarlý ve öngörülebilir bir dolaþým hýzýdýr. açýklýða kavuþmuþ oldu. Burada gelirin para arzýnýn belli bir katý demek k nýn tersi demektir. Yukarýdaki açýklamalarla monetaristlerin adlarýný nereden aldýklarý. Eðer halkýnelinde arzuladýðýndan fazla para (ankes) varsa bununsonucu ne olur? Para arzýndaki bir artýþ Y nin yükselmesine neden olacaktýr. arzedilen para miktarýna eþit olacaktýr. Yani.2 de gösterilen bir örnekle açýklayalým. 2. Bunu bir örnekle açýklayalým: Diyelim ki para arzý 200 trilyon liradýr ve para talebi de1/4'dür. Tüm artan para arzý. bu paranýn dolaþým hýzýdýr. Para Arzýndaki Artýþýn Gelire Etkisi. Merkez bankasý açýsýndan ideal durum. Para talebi gelirin basit bir k oraný olduðundan. . sadece gelir para arzýnýn belli bir katý olduðu zaman. Md . 1/4 olan k nýn tersidir.

nihai sonuç GSMH da 750 trilyon liralýk bir deðiþme þeklinde gerçekleþecektir. para arzýný 150 trilyon lira artýrýlýrsa.para arzýný bilinen dolaþým hýzýna ayarlayarak. Eðer para arzý artýrýlýrsa. O halde para politikasý tek baþýna toplam harcamalarýn kontrolünde zorunlu ve yeterlidir. arzuladýðý harcama hacmini küçük bir hata payý ile saðlayabilir.373 . . Eðer merkez bankasý. Örneðin para arzýnýn dolaþým hýzý 5 olsun. bu ek para bir yýlda 5 kez mal ve hizmet satýn alýmý için piyasada dönecektir.

Bu durumda. Halkýn ek nakit ankesleri ellerinde tutmak istemediðini varsayalým. faiz oranýnýn bir fonksiyonu olsa bile. reel mal ve hizmetlere yöneltecektir. Monetarist bakýç açýsýndan halk harcamasýný muhtemelen reel aktiflere. Þimdi de olaya monetaristlerin düþündüðü gibi bakalým. paranýn GSMH yý etkileme yolu oldukçafarklýdýr. Halk ellerindeki parayý fazla bularak bunlarý harcamaya baþlasýn. Dolayýsýyla GSMH doðrudan doðruya yükselecektir. Paranýn dolaþým hýzý düþmüþtür. Þimdi bunu Þekil 22. . Para arzýndaki deðiþmeler tüm iþi yapar ve istikrar politikasý yalnýzca para politikasý üzerinde yoðunlaþmalýdýr. herhangi bir þeyin kötü gidiþinde kabahat merkez bankasýnýndýr. Þimdi bunun nedenini inceleyelim. Çünkü paranýn dolaþým hýz hem kýsa dönemde hem de uzun dönemde istikrarlý deðildir. Monetaristler maliye politikasýna niçin ilgi duymamaktadýr? ! . dolaylýdýr ve güvenilir deðildir. Olaya Keynesgil açýdan bakarsak. Bunun sonucu olarak halkýn elindeki likiditenin arttýðýný ve halkýn da bu likiditeyi yanýnda tutmak istediðini varsayalým.3 yardýmýyla açýklayalým. Keynesgillerin Paranýn Dolaþým Hýzýnýn Ýstikrarsýzlýðý Görüþü Keynesgil iktisatçýlara göre. halk elindeki parasýný reel aktiflere deðil. Þekilde para arzý artmakta ayný anda da para talebi fonksiyonu saða kaymaktadýr. Böylece para arzý arttýrýlmasýna raðmen GSMH deðiþmemektedir.? Böylece monetarist dünyada. Halk ek parayý alacak ve gömüleyecektir (iddihar edecektir). maliye politikasýna herhangi bir þekilde ilgi duymaya gerek yoktur. dolayýsýyla para talebindeki bu türkaynaklarýn nadiren meydana geleceðini il ektir. paratalebinin çok istikr arlýolacaðýný. Bu durumda gelir akýmý doðmadan sistem kýsa devre yapacaktýr. Öte yandan para arzýnda bir artýþ olduðunu ve ayný anda da para talebinde de bir artýþýn olduðunu varsayalým. Bu durum bilinen ünlü likidite tuzaðýdýr. Merkez bankasýnýn açýk piyasa iþlemleriyle tahvil satýn alarak para arzýný arttýrdýðýný varsayalým. Bu durumda tüm parasal süreç daha baþlamadan sona erecektir. Bunun sonucu olarak denge faiz oraný deðiþmemektedir Monetarist bir iktisatçý.

Keynesgiller spekülasyon güdüsünü ön planda tutarlar. . tahvil fiyatlarý yükselir ve faiz oranlarý düþer. Böylece nihayet GSMH etkilenmiþ olur. Ýþte bu nedenle Þekil 22. Daha henüz GSMH etkilenmemiþtir. Monetarist ve Keynesgil iktisatçýlarýn hangi güdüyle para talep ettiklerini açýklayýnýz. pek çok þey sonucu etkileyebilir. tahvil gibi finansal aktiflere yatýracaktýr. düþey eksende faiz yer almaktadýr. Temel Keynesgil görüþü özetlersek. Ýliþki böyle dolaylý olunca. Faiz oranlarýn da ki bu düþüþ.3 de yatay eksende para. GSMH para arzýndaki deðiþmelerden etkilenir. bazý firmalarý ya da tüketicileri ödünç almaya teþvik edebilir. Monetaristler para talebinin iþlem güdüsünü ön planda tutarken. halk finansal aktif talebini arttýrdýðý zaman.374 . Keynesgil dünyada. eðer para arzýndaki deðiþmeler önce faiz oranlarýný deðiþtirirse ve eðer firmalarýn ya da tüketicilerin harcamalarý faizdeki deðiþmelere duyarlýysa.pay senedi.

Bu sýrada ortaya çýkan sermaye kaybýný hissetmek mümkündür. Daha düþük faiz oranlarý daha yüksek tahvil fiyatlarý. faiz oranlarý ve tahvil fiyatlarý üzerindeki etkiyle bir servet etkisi yaratabilir.3. para politikasýnýn ýlýmlý olarak yürütülmesineolanak yoktur.r Þekil: 22. Aþýrý parasal kýsýtlama. Keynesgillerce tartýþýlan para politakýsýnýn iki ek unsuru daha vardýr. para politikasýyla GSMH arasýnda bir diðer baðlantý saðlar. Md1 0 M1 M2 Md . Modern Keynesgiller için dolaylý servet etkisi.M s Faiz oranýnýn. Özellikle Alvin Hansen. finansal sistemden kopmalarý ve ayrýlmalarý hýzlandýrarak. Keynesgil iktisatçýlarýn para politikasýna karþý . daha yüksek fazoranlarý daha düþük tahvil fiyatlarý demektir. Çünkü Keynesgillere göre. Ayrýca. Eðer para politikasý etkiliyse muhtemelen çok etkin olacaktýr. Kiþinin portföyündeki pay senedi ve tahvillerin deðerlerindeki deðiþmeler onun reel mal harcamalarýný (konut gibi) ve hattareel eðlence masraflarýný etkiler. bugün pek iþitilmese de. r Md2 Para arz ve Talebinin Birlikte Deðiþmesi. ödünç alma ve yatýrým harcamasý üzerindeki etkisine ek olarak. sermaye piyasalarýnýn etkinliðini azaltarak bir ekonomik resesyona neden olabilir. Ancak sermaye kazancý çoðu kez kaðýt üzernde kalabilir. para arzý arttýðýnda ya da azaldýðýnda. para politikasý doðrudan doðruya serveti deðiþtirmezken. Keynesgillere göre enflasyonla mücadelede para politikasýnýn kullanýlmasýhangi nedenle tehlikelidir? Para politikasýna bir eski Keynesgil itiraz da. Dolayýsýyla bir finansal krize sebep olabilir. vurgulanmaya deðer görünmektedir. ödünç verenler muhtemelen daha fazla ya da az krediyi elveriþli kýlabilir. özellikle enflasyonla mücadele için kullanýldýðýnda tehlikeli bir araç olduðudur. Bu itiraz para politikasýnýn. ödünç verenler ve alanlar açýsýndan risk düzeyini arttýrarak. Bunlardan birincisine göre. Warren Smiht gibi ünlü Keynesgil iktisatçýlarýn yukarýdaki yaklaþýma benzer öngörüleri dünyada izlenen bazý sýký para politikalarýnýn sonucunda gerçekleþmemiþtir.

Parasal geniþlemeye gidildiðinde de. Öte yandan ödünç para bulmanýn güç ve pahalý olduðu bu dönemlerde özellikle küçük iþletmeler büyüklerden daha fazla etkilenir. ? . bu uygulamanýn ekonomideki sektörleri ayný oranda etkilemediði ve üretim yapýsýnda bozulmalara yol açtýðý þeklindedir. Bu konulara ilerdedaha geniþ olarak ger i döneceðiz.375 . faiz oranlarýnýn yükselmesi en baþta inþaat sektörü olmak üzere bazý sektörleri daha fazla etkiler.bir diðer itirazý da. baþta spekülatif inþaat ve buna benzer faaliyetler önce geçerler. Özellikle sýký para politikasý izlendiðinde.

Daha yüksekfaiz oranlarý daha düþük tahvil fiyatlarý ve daha düþük faiz oranlarý daha yüksek tahvil fiyatlarý demektir. Monetarist Görüþ . Keynesgillere göre hangi koþullarda para politikasýuygulamalarýetkisizdir? Keynesgillere göre para politikasýnýn etkinlik anahtarlarýndan biri finansal aktifler üzerindeki faiz oranlarý etkisinin ne olacaðýyla ilgilidir. para arzýndaki deðiþmelerin harcamalar üzerindeki etkisinin oluþmasýnda. Servette oluþan bu tür deðiþmelerin harcamalar üzerinde anlamlý bir etkisi hem olabilir hem de olmayabilir. ortaya koyduklarý para politikasýnýn bir faktörü olan servet etkisi de faiz oranlarý aracýlýðýyla iþler. Monetarist iktisatçýlar. faiz oranlarýný en önemli baðlantý aracý . bunun faiz oranlarýný düþürmesi gerekir. Keynesgil Görüþ .? Keynesgillerin para politikalarýnýn yönelttikleri itirazlar nelerdir? Faiz Oranlarýndaki Deðiþmeler ve Sonuçlarý Þimdi bu iki görüþün faiz konusunda ileri sürdüklerini inceleyim. Ancak eðer geniþletici bir para politikasý servet etkisiyle birlikte gerçekleþiyorsa. muhtemelen etkisiz kalacaktýr. Monetaristlerin faiz oranlarýnýn önemini niçin küçümsediklerini açýklayýnýz. faiz oranlarýnýn yükselmesi gerekir. Eðer daraltýcý para politikasýnýn servet etkisi de varsa. Para arzýndaki geniþlemeyle artan likidite faiz oranlarýný düþürmedikçe (ya da para arzýndaki daralmaya baðlý olarak azalan likidite faiz oranlarýný yükseltmedikçe) para politikasý uygulamalarý. . Hatta Eklektik Keynesgillerin.

Öyle ki. Bu görüþ yukarýda anlattýðýmýz ve daha önceden de bildiðimiz geleneksel keynesgil analizle taban tabana terstir. bir hayli karmaþýktýr. Gerçekten de monetarizmin bir yorumuna göre. muhtemelen likidite miktarýndaki tüm deðiþme. eðer faiz oranlarý hiç deðiþmiyorsa. doðrudan doðruya mal ve hizmet satýn alýmýna harcanmakta ve hiçbir likidite finansal piyasalara gitmemektedir. bu büyük bir olasýlýkla güçlü bir para politikasý izlendiðinin kanýtýdýr. O halde nasýl oluyor da Milton Friedman böyle bir iddiayla ortaya çýkýyor? .376 .olarak görmezler. Tartýþmalý Konular Monetaristler ve Keynesgiller arasýndaki faiz oranlarýyla ilgili tartýþma. Milton Friedman'a sorarsanýz geniþletici para politikasý kýsa bir süre faiz oranlarýný düþürecek daha sonra faiz oranýný yükseltecektir. Çünkü.

Tersine. Bunun nedenini þöyle açýklayabiliriz: Nominal faiz oranýndan enflasyon oranýný çýkardýðýmýzda reel faiz oranýný buluruz. Keynesgiller dikkatlerini. Ödünç alanlar ayný oranda enflasyon bekledikçe. Eðer bu son nokta üzerinde biraz ýsrar edilirse. daha düþük faiz oranlarý demektir. izlenen geniþletici para politikasýdýr. Çok geçmeden GSMH arttýrýlan para arzýna cevap vererek yükselince. artan para arzýnýn yaratacaðý gelir etkisinin keynesgillerin savunduklarý likidite etkisine aðýr basacaðýný savunmaktadýrlar. Bu ara dönem. GSMH'nýn parasalgeniþlemeye verdiði ceva ve gücüne baðlýdýr. iþlem para talebi artacak ve buna baðlý olarak da faiz oranlarý yükselecektir. ödünç verenlerin eline geçecek reel faiz oraný daha az olacaktýr. özellikle GSMH'da meydana gelecek artýþtan önceki ara dönem üzerinde toplamaktadýrlar. O halde ödünç verenlerin ve alanlarýn enflasyon bekleyiþlerinin ve daha yüksek nominal faiz oranýnýn oluþmasýnýn baþlýca nedeni. bir süre sonra faiz oranlarý baþlangýç denge düzeyine geri dönebilir. Bu tarz bir yaklaþým oldukça yenidir ve ana hatlarýyla Keynesgilgörüþe pek de ters deðildir ii burada monetaristler. bilinçli olarak daha yüksek nominal faiz oranýna razý olacaklardýr. geniþletici para politikasýyla artmýþsa bu durum faiz oranlarýnda artýþa neden olacaktýr. Monetaristlerle keynesgiller arasýnda faiz oranýyla ilgili tartýþmalarýn nedenleri nelerdir? Enflasyon ve Faiz Oranlarý .. Özellikle enflasyon bekleyiþleri. bunu ödünç alanlardan talep edeceklerdir. Ödünç verenler fiyatlarýn gelecek 12 ay içinde belli bir oranda artacaðýný bekliyorlar ve reel koþullarda kendilerine faiz ödenmesini istiyorlarsa. Enflasyon bekleyiþlerinin faiz oranýüzerindeki etkisini açýklayýnýz. Fakat enflasyon. Geniþletici para politikasý demek. aþaðýdaki durumun doðrulanmasýný saðlayacak kadar da uzundur. Ýþte cevabý: Friedman'a göre. faizinpara politikasýna cevabýn anahtar rol oynamaktadýr. Keynesgillere göre de. Dolayýsýyla enflasyonda. Sýrasý . . daraltýcý para politikasý demek daha yüksek faiz oranlarý demektir. Ancak bu. Þimdiye kadar enflasyonu gözönüne almadýk. baþlangýçta para arzýndaki artýþa baðlý olarak artan likiditenin. Bunun sonucu olarak da faiz oranlarý baþlangýç düzeyine geri dönmektedir. bunu Keynesgiller dekabul edeceklerdi r. Ancak bu yalnýzca baþlangýçta böyledir. finansal aktiflerin satýn alýmýnda kullanýlmasý durumunda faiz oranlarý düþebilir.

Onlara göreenflasyon farký. Fakat burada unutulmamasý gereken þeyin basit miktar kuramýnýn sadece tam istihdam ya da civarýnda geçerli olduðudur. Tam istihdamýn altýnda bu basit mekanizma tam olarak iþlemeyecektir. Para arzýndaki artýþ miktar kuramý yoluyla enflasyona neden olmaktadýr. Klasik enflasyonun reel faizoranlarýný deðiþtirebileceði görüþünü reddetmektedirler.gelmiþken yukarýdaki argümanlarda. . monetarizmin klasik temellerinin açýkça görüldüðüna iþaret edelim.377 . Faiz oraný tasarruf sahipleri ve yatýrýmcýlar tarfýndan belirlenmektedir. reel faiz oranlar kte ve para arzýndaki artýþ nominal faiz oranlarýný yükseltmektedir.

Keynesgil ve monetarist iktisatçýlar birbirlerinden ayrýlmaktadýr.4 deki eðrilerin eðimlerine bakarak ortaya koyabiliriz.M s I1 I2 I Keynesgil DI Görüþe Göre r2 r r1 r r2Monetarist GörüþMEI Þekil: 22. Monetarist ve Keynesgillere göre para ve maliye politikasýnýn etkin . Bunun niçin böyle olduðunu Þekil 22 .4. gerek Keynesgil iktisatçýlar. Keynesgil Görüþ r1 r1 r2 r2 MEI 0 M1 M2 Md .Ms 0 I1 I2 I DI Monetaristler milli gelirin. FAÝZ VE YATIRIM ÝLÝÞKÝSÝ VE DIÞLAMA (CROWDING OUT ) ETKÝSÝ Para Politasýnýn Etkinliði Genel olarak. liðiniþekil yardýmýyla açýklayýnýz. Keynesgiller ise maliye politikasýnýn para politikasýndan daha güçlü olduðuna inanýrlar. gerekse monetarist iktisatçýlar geniþletici para politikasýnýn baþlangýçta faiz oranlarýný düþürdüðünü kabul etmektedirler. Monetaristler ve Keynesgiller para talebi ve yatýrým fonksiyonun marjinal . para politikasýndan güçlü bir þekilde maliye politikasýndan zayýf bir þekilde etkilendiðine inanýrlar. Ancak daha sonra ne olacaðý konusunda. (A) 00 M1 M2 Md. Monetarist ve (B) Para Arzýndaki r r Artýþýn Etkileri. Keynesgiller ise maliye politikasýnýn para politikasýndan daha güçlü olduðuna inanýrlar.KEYNESGÝL VE MONETARÝST GÖRÜÞE GÖRE PARA.

para talebinin faiz oranýndaki deðiþmelere çok duyarlý olduðunu. .378 . buna karþýlýk yatýrým harcamasýnýn faiz oranýndaki deðiþmelere çok duyarlý olduðunu söylerler. Monetaristler. Buna karþýlýk Eklektik Keynesgiller.etkinliði konularýnda farklý düþünmektedir. buna karþýlýk yatýrým harcamasýnýn faize duyarsýz olduðunu savunurlar. faiz oranlarýndaki deðiþmelere para talebinin fazla cevap vermeyeceðini.

Monetaristler. Geniþletici bir para politikasý. Tersine. Dolayýsýyla para politikasý etkindir. Neo Keynesgil görüþe göre ise. Eðer monataristler haklýysa faiz oranlarýndaki düþüþün büyük. Dolayýsýyla para politikasý etkin deðildir. para politikasýný nispeten etkisiz kýlmaktadýr. Bu sýrada faiz oraný. 4 de görüldüðü gibi monetarist varsayýmlar. . Ýkinci iliþki. faiz oraný r2 ye düþecektir.Þekil 22. . Keynesgiller para talebinin faiz oranýna karþý duyarlý olduðuna inanýrlar.A ve 4. Þimdi para arzýndaki deðiþmelerin etkisinin her iki görüþe göre nasýl geliþtiðini Þekil 22. para politikasýný çok etkin yapmaktadýr. eðer Keynesgiller haklýysa faiz oranýndaki düþüþün küçük olmasý gerekecektir. . para talebinin faiz oranlarýna karþý duyarsýz olduðuna inandýklarýný daha önce belirtmiþtik. DI küçüktür. herkesin azalan parayla yetinebileceði düzeye kadar yükselecektir. . para arzýný daraltarak aþýrý bir paratalebi yaratacaktýr. Firmalar ve bireyler. tahvil satarak para ankeslerini istedikleri düzeye getirmeye çalýþacaklardýr.4. ellerindeki aþýrý parayla tahvil satýn almak isterler. aþýrý para arzý yaratýr. faiz oranlarýndaki bir düþüþ ise yatýrým harcamalarýný arttýracaktýr. Firmalar ve bireyler. Bunun sonucu olarak yatýrým harcamalarý I1 den I2 ye yükselecektir. merkez bankasý para arzýný M1 den M2 ye kaydýrsýn. eðer Keynesgiller haklýysa faiz oranlarýndaki yükseliþ küçük olacaktýr. Eðer monateristler haklýysa. Faiz oranlarýndaki bir yükselme yatýrým harcamalarýný azaltacak. Ekonomi baþlangýçta r1 faiz oraný ve I1 yatýrým düzeyinde dengede olsun. faiz oranlarýndaki yükseliþ büyük. daraltýcý bir politikasý. Faiz oranlarý herkesin artan para arzýný elde tutmaya hazýr olabilecekleri düzeye kadar düþer. Birinci iliþki para talebidir. . Bu durum faiz oranlarýný düþürür. Monetaristlerin. Buna karþýlýk Eklektik Keynesgil varsayýmlar. yatýrým fonksiyonunun marjinal etkinliðidir. Monetarist görüþe göre DI büyüktür. B yi izleyerek biraz daha yakýndan inceleyelim. Çünkü parayla faiz geliri getiren kýsa vadeli aktifler kolayca ikameedilebilir.

Bu.5 de görüldüðü gibi yatýrýmlarýn marjinal verimliliði eðrisi (MEI) saða kayar (MEI1 den MEI2 ye). Bunun harcamalar üzerindeki etkisi küçük ve önemsizdir. Keynesgillere ve Monetaristlere göre para politikasýnýn faiz oraný üzerindeki etkisi nasýldýr? Maliye Politasýnýn Etkinliði ? Þimdi de devlet harcamalarýnda bir artýþ olduðunu düþünelim.yatýrým harcamasýnýn faiz oranlarýna çok duyarlý olduðuna inanýr. Bu ise . Özetlersek. faiz oranlarýnda büyük deðiþmelere neden olur. önemli ölçüde cevap vermeyeceðine inanýr. Bunun sonucu Þekil 22. Oysa Keynesgiller. önce geliri artýrýr. yatýrýmlarýn öncelikle satýþlardan. Keynesgillere göre para arzýndaki deðiþmeler. monetaristlere göre para arzýndaki deðiþmeler. Bu deðiþme bu kez harcamalarda önemli deðiþmerle sonuçlanýr. kârlardan ve bekleyiþlerden etkilendiðini ve faiz oranýndaki deðiþmeler hiç olmazsa kýsa dönemde. faiz oranlarýnda küçük deðiþmelere neden olur.379 .

Bu ise aþýrý para talebi yaratýr. Burada artan kamu yatýrýmlarý nedeniyle. Faiz oranýndaki yükselme. Ancak gelir artýþýnýn sonucu olarak iþlem güdüsüyle para talebi artar. Böylece özel sektör yatýrýmlarýndaki azalmanýn bir kýsmý devlet harcamalarýndaki artýþla dengelenmektedir (Þekil 22 . özel yatýrým harcamalarý dýþlanmaktadýr. Bu ise .5. yatýrým harcamalarýnda I3 den I2 ye gerilemeye neden olur. Baþlangýçta ekonomideki denge faiz oraný r1ve yatýrým harcamalarý da I1 olsun. Keynesgil ve Md1 Monetarist Görüþe Göre Para ve Maliye 0 M1 M2 Md. Daha sonra geniþletici maliye politikasý nedeniyle toplam talep de yükselir.M5 0 I1 I2 I3 I DI Politikalarýnýn . Md1 i Md2 ye kaydýrýr ve faiz oranýnýn r2 ye yükselmesine neden olur. Bir diðer deyiþle dýþlama etkisi (crowding out) söz konusudur.5) r r ME1 Moneratist Görüþ Keynesgil Görüþ r2 r2 r1 r1 M ME2 d2 Þekil: 22.toplam yatýrýmlarýn artmasýna neden olur (I1 'den I3 'e).

Bir baþka deyiþle Eklektik Keynesgillere göre devlet harcamalarýndaki deðiþmeler. dolayýsýyla DI büyüktür. Dolayýsýyla maliye politikasý etkindir. bu ise özel yatýrým harcamalarýnda önemli dengeleyici düþmelere neden olacaktýr. Dolayýsýyla maliye polikasý etkisizdir. Dolayýsýyla yatýrým harcamalarýndaki dengeleyici deðiþmeler küçük ya da önemsizdir. faiz oranlarýnda büyük deðiþmelere. Böylece toplam talep üzerindeki net etkis çok az olacaktýr. Md1 ME2ME1 r r r2 r1 r2 Md2 r1 M1 M2 0 I1 I2 I3 I Md . faiz oranlarýnda küçük deðiþmelere neden olur.M5 . bu nedenle DI küçüktür.Etkinliði. Monetarist ve Keynesgillere göre dýþlama etkisinin avantajýnedir? . . Monetarist dünyada dýþlama etkisi büyük.380 ? . Yani monetaristlere göre hükümet harcamalarýndaki deðiþme. Eklektik Keynesgil dünyada dýþlama etkisi küçük.

III. Sabittir 3.Özet Monetarist iktisatçýlarla Keynesgil iktisatçýlar para politikasýnýn önemi konusunda birbirleriyle taban tabana zýt görüþ bildirmektedir. Bire eþittir e. Monetarist iktisatçýlara göre para arzýndaki artýþýn faiz oranlarý üzerindeki etkisi nasýldýr? I.381 . Para arzý faiz iliþkisini sevmezler a. Bire eþittir d. Monetaristlere göre paranýn dolaþým hýzý a. para arzýndaki deðiþmelerin faiz oraný üzerindeki etkisinin çok fazla olduðuna inanmaktadýr. IV 2. Sýfýra yakýndýr d. Önemli deðildir . Keynesgillere göre paranýn dolaþým hýzý a. Çok az etki yapar III. Etkisi güçlüdür IV. Sorular 1. III d. Tersine keynesgil iktisatçýlar para-faiz iliþkisini sevmekle birlikte para arzýndaki deðiþmelerin faiz oraný üzerindeki etkisinin çok az olacaðýný savunmaktadýr. Hiçbir etkisi yoktur II. Ýstikrarlýdýr c. Ýstikrarlýdýr c. Ýstikrarsýzdýr e. IV e. Deðiþkendir b. III. I b. Aslýnda monetarist iktisatçýlar para-faiz iliþkisini hiç sevmemekle birlikte. Sabittir b. IV c. Monetaristler para politikasýný ön plana çýkarýrlarken Keynesgiller göz ardý etmektedir.

RITTER Lavrence and SILBERT W. GLAHE Fred. Bursa. Ýlker. 1996. 1977. Bilim Teknik. Ezgi. Bazen vardýr bazen önemsizdir Kaynakça LIPSEY. Monetaristlere göre dýþlama etkisi a.STEINER Peter. Bazen vardýr bazen yoktur 5. Büyüktür b. ÇAKMAK Ahmet. Önemsizdir e. Önemlidir e. Monetarizm ve Ünlü Monetarist ve Keynesgil Ýk tisatçýlarla Söyleþiler. Küçüktür d.RICHARD. Yoktur c. Çeviren. 1990. Yoktur c. 1996. Basic Boo. PARASIZ M. Bursa. 1977. New York. Büyüktür b. Macroeconomics. . Ýktisat 2. PARASIZ M. Küçüktür d. Ýlker. DOUGLAS Purvis. The Principles of money and a Banking and Financial Markets.382 .. Harcourt Brace Jovanovic. New York. COURANT Paul. Para Politikasý.4. Keynesgillere göre paranýn dýþlama etkisi a. Ezgi.

ekonominin yapýsý konusundaki görüþler dikkatle incelenmeli ve küreselleþen ekonomilerde. ekonomiye hangi kanallarda ve hangi hýzla yansýdýðý irdelenmektedir. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. Çalýþma BiçimineÝliþkin Olarak. Üniteyi çalýþýyrken. para arzýndaki deðiþikliðin... . Bu ünitede. Bu konular iyi anlaþýldýðýnda sadece para arzýnýn deðil aradaki mekanizmalarýn da müdahaleye konum olabilceði anlaþýlmýþtýr...383 .ÜNÝTE Paran23ýn Ekonomiye Aktarým Mekanizmasý ve Gecikme Sorunu Bu Ünitede. dünya konjortürünün etkisini gözden uzak tutulamamalýdýr. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz.

Her ne kadar baþlangýçta Keynes bir aktarým kanalýnýn iþleyiþini giriþimcilerin yatýrým kararlarý çerçevesinde ortaya koymuþsa da. Bu mekanizma keynesgil makroekonominin temelini oluþturur. Faiz Oraný Kanalý . Yarýtým harcamalarýndaki düþüþ toplam talepte bir azalmaya neden olarak çýktýda (YØ ) bir gerilemeye neden olmaktadýr. diðer aktif fiyat etkileri ile kredi kanalýetkisini kapsar. Yani kýsýtlayýcý para politikasý kýsa vadeli nominal faiz oranýný yükseltmektedir.PARASAL AKTARMA MEKANÝZMASI Para politikasý güçlü bir politika aracý olmasýna raðmen bazen beklenmeyen ya da istenmeyen sonuçlar yaratabilir. Para politikasýný yürütürken para otoritelerinin baþarýlý olmasý için izleyecekleri politikalarýn zamanlanmasýný ve ekonomi üzerindeki etkilerini kesin olarak belirlemesi gerekir. daha sonraki araþtýrmalar tüketicilerin konut ve dayanýklý tüketim malý satýn alma kararlarýnýn da giriþimcilerin yatýrým kararlarýna benzediðini ortaya koymuþtur. John Taylor bu konuda yaptýðý . Kuþkusuz faiz oranlarýnýn kýsa vadeli mi yoksa uzun vadeli olduðu da önemlidir. Yukarýdaki açýklamalardaki faiz oraný nominal faiz oranýdýr. döviz kuru.) neden olmaktadýr. Reel faiz oranýndaki yükselme sermaye maliyetiniyükselterek. Para politikasnýn faiz oraný mekanizmasýyla ekonomiye aktarýmýnýn standart çizgisi 50 yýldan beri geçerlidir. MØÆ r. Paranýn ekonomiye aktarým mekanizmasý faiz oraný. Geleneksel keynesgil görüþe göre para arzýndaki bir daralmanýn reel ekonimiye aktarýmýný þematik olarak þöylegösterebiliriz. yatýrým harc malarýnda bir düþüþe (IØ ) neden olmaktadýr. Keynesgil yaklaþýmda paranýn ekonomiye aktarýmýnýparasal daralma durumunda açýklayýnýz. Bu durum para politikasýnýn ekonomiyi etkileme mekanizmasýnýn anlatýlmasýný gerektirir.Æ IØÆ YØ Daraltýcý bir para politikitasý (M Ø ) reel faiz oranlarýnda bir artýþa (r.

Dolayýsýyla paranýn ekonomiye aktarým mekanizmasýnda faiz oraný kanalý güçlüdür. giriþimcilerin sabit yatýrýmlarýnda.384 . Ancak Taylor'ýn bu yaklaþýmýna Ben Bernanke ve Mark Gertler itiraz etmektedir. yapýþkan fiyatlarla rasyonel bekleyiþleri ayný zamanda ele alarak. Onlara göre sermaye maliyeti þeklindeki faiz oranlarýnýn etkilerini ampirik olarak ortaya koymada güçlükler vardýr. Taylor'a göre tüketim ve yatýrým harcamalarý üzerinde bir faiz oraný etkisi vardýr. Paranýn ekonomiye aktarým mekanizmasýnda faizin rolü nedir? ? . dayanýklý tüketim malý harcamalarýnda ve enanter yatýrýmlarýnda bir gerilemeye dolayýsýyla toplam çýktýda bir düþüþe neden olmaktadýr. kýsýtlayýcý para politikasýnýn bir süre için reel uzun dönem faiz oranlarýný da yükselteceðini ortaya koymaktadýr. Böylece daha yüksek reel faiz oranlarý.bir çalýþmada. konut yatýrýmlarýnda.

Çünkü yurt içi faiz oranlarý yükseldiði zaman yurt içi TLmevduatlarý yurt dýþýndaki yabancý paralarla tutulan mevduatlara göreçok cazip hale gelmektedir. MØÆ r. Tobin'in q teorisini açýklayýnýz? . Çünkü mon ler farklý konjoktür dönemlerinde bumekanizmanýn deðiþeceðini kabul etmektedir. dolayýsýyla toplam çýktý gerilemektedir. Tobin'in q Teorisi . Japonya ve Avrupa Birliði arasýnda geçerli olmasý. Bu durum TL olarak mev duatlarýn deðerinin diðer paralarla tutulan mevduatlarýn deðerini aþmasýna neden olmaktadýr. Bunlar Tobin'in yatýrýmýn q teorisi ve tüketim üzerindeki servet etkisidir. Monetaristler çoðu kez kendilerini belli bir aktarma mekanizmasýna baðlamada gönülsüzdavranmaktadýr. Yani TL nýn deðerlenmesine neden olmaktadýr. .Æ NXØ Æ YØ Paranýn ekonomiye aktarým mekanizmasýnda döviz kuru kanalýnýn farkýnedir? Diðer Aktif Fiyatý Etkileri ? Para politikasýnýn ekonomi üzerindeki etkileri konusunda Keynesgilyaklaþýma yöneltilen teme monetarist itiraz bu yaklaþýmýn yalnýzca bir tek göreli aktif fiyatýna faiz oranýna (ya da Taylor'un modelinde olduðu gibiiki faiz or anýna ve döviz kuruna) odaklanmýþ olmasýdýr. TL nin ya da ülke parasýnýn deðerlenmesi yurt içimallarýn yabancý mallara göre daha pahalý hale gelmesine neden olmaktadýr.. Bu çerçevede paranýn ekonomiye aktarým mekanizmasýný þöyle gösterebiliriz.Æ E. (Bu durum E. ilginin döviz kurlarýnýn net ihracat üzerindeki etkileri üzerinde odaklanmasýna neden olmuþtur. Bununla birlikte paran ekonomiye aktarým mekanizmasýyla ilgili olarak monetaristler iki kanalüzerinde durmakt adýr. Bunun sonucu olarak net ihracat düþmekte (NXØ ). Bu kanal ayrýca faiz oranlarý etkisini de içermektedir. Döviz Kuru Kanalý Paranýn ekonomiye aktarým mekanizmasýnda farklý kur kanalýný açýklayýnýz? Dünyada son yýllarda ekonomilerin giderek küreselleþmesi ve esnek döviz kuru sisteminin olmasý ABD. olarak gösterilmektedir). Buna karþýlýk monetaristler para politikasýnýn ekonomiyi etkilenmesinde hem göreli aktif fiyatlarýný hem de reel serveti göz önüne almaktadýr.

Eðer q yüksekse firmanýn piyasa deðeri sermayeninyenilenme maliyetine göre ektir ve yeni fabrika ve sermaye techizatý firmanýn piyasa deðerine göre ucuzdur.385 . Böylece firmalar küçük bir pay senedi çýkarmayla bir . Bu durumda þirketler pay senedi çýkarýr ve satýn aldýklarý fabrika ve techizat maliyetlerine göre daha yüksek fiyat elde edilir. ekonomiyi pay senetlerinin deðerlendirilmesi üzerindeki etkileri aracýlýðýyla etkilenmektedir. Tobin q yü piyasa deðeri olarak tanýmlamaktadýr.Tobin'in q teorisi.

Çünkü kýsýtlayýcý para politikalarýna baðlý olarak faiz oranlarýnýn yükselmesi pay senetlerine göre tahvilleri daha cazip hale getirecektir. Böylece pay senetlerine olan talep azalacaðý için fiyatlarý düþecektir. Bu kanal Franco Modigliani tarafýndan ve onun MITPennSSRC ya da kýsaca (MPS) modelinde ortaya konulmuþtur. q düþükse. Daha önce deðinirken Keynesgil bir hikaye benzer bir sonuca ulaþmaktadýr. Ancak para politikasýpay senedi fiyatlarýnýnasýl etkileyecektir? Monetarist çerçevede konuya yaklaþtýðýmýzda þunu söyleyebiliriz. MØÆ PeØ Æ qØÆ IØ Æ YØ Pay senedi fiyatlarýndaki deðiþimlerinin yatýrýmlar ve milli gelir üze? rindeki etkisi nedir? Modigliani'in Servet Etkisi Pay senetleri aracýlýðýyla meydana gelen bir alternatif parasal aktarým kanalý tüketim üzerinde meydana gelen servet etkisi aracýlýðýyla meydana gelmektedir. halkýn elinde istediðinden daha az para olacaktýr. . reel sermaye ve finansal servet tarafýndan oluþturulan) belirlenir. Öte yandan. Böylece halk harcamalarýný azaltarak elinde daha fazla para tutmaya çalýþacaktýr. Halkýn daha az harcama yapacaðý bir yer sermaye piyasasýdýr. firmalar yeni yatýrým malý satýn almayacaktýr. Bu tartýþmanýn özü þudur. Modigliani'nin geliþtirdiði yaþam boyu gelir modelinde tüketim harcamalarý. Monetarist ve Keynesgilgörüþleri birleþtirdiðimizde þöyle bir sonuç ortaya çýkm nedi fiyatlarýnýn düþmesi (PeØ ) daha düþük bir q ye (qØ ) neden olacak veböylece yatýrým harcam ) neden olarak para politikasýnýn aþaðýdaki gibi bir aktarým mekanizmasýna neden olacaktýr. Tobin q süyle yatýrým harcamasý arasýnda bir bað vardýr. . Bununsonucu olarak p ay senetlerinin fiyatý düþecektir. Para arzý düþtüðü zaman. Eðer q düþükken firmalar sermaye malý gereksinimlerini karþýlamak için ya diðer bir firmayý daha ucuza satýn alacak ya da eski sermaye malýný satýn alacaktýr.çok yeni yatýrým malý satýn aldýklarýndan dolayý yatýrým harcamasý yükselecektir. firmanýn piyasa deðeri sermaye maliyetine göre daha düþük olduðundan. Böylece yatýrým harcamasý düþük kalacaktýr. tüketicinin yaþam boyunca eline geçecek kaynaklarý tarafýndan (benzeri sermaye.

Böylece tüketicinin yaþam boyu kaynaklarý azalýr.Finansal servetin en büyük bileþeni pay senetleridir. Pay senetleri düþtüðü zaman.386 . Meltzer 1980 li ve 1990 lý yýllarda Japon ekonomisindeki geliþmeleri göz önüne alarak para ekonomisinin ekonomi üzerinde arazi ve mülkiyet deðerleri aracýðýyla önemlibir etkisinin olacaðýnýda ort ktadýr. döviz kurlarý ve pay senedifiyatlarýnýn ötesine geçtiðini vurgulamaktadýr. MØÆ PeØ Æ Servet ØÆ TüketimØ Æ YØ Meltzer'in Yaklaþýmý Meltzer aktif fiyatlarý etkisinin faiz oranlarý. . Kýsýtlayýcý para politikasý paysenedi fiyatlarýnda bir düþmeye (PeØ ) neden olduðundan. Parasal bir daralmanýn arazi ve mülkiyet deðerlerinde bir düþüþe neden olacaðýný böylece hanehalkýnýn servetinin azalacaðýný bunun sonucu olarak da tüketimde ve toplam çýktýda bir düþüþün olacaðýný ortaya koymaktadýr. paranýn bir diðer aktarým mekanizmasý ortaya çýkar. Böylece tüketim azalýr. finansal servetin deðeri düþer.

. Buna karþýlýk büyük firmalar kredi piyasalarýnda bankalara gitmeksizinpay senedi ve bono pi asalarý aracýðýyla doðrudan doðruya girebilmektedir. Kredi piyasalarýndaki zorlama sorununun bir sonucu olarak iki parasal kanal vardýr: Bu kanallar banka