P. 1
Para Banka

Para Banka

|Views: 199|Likes:
Yayınlayan: Emre Kaya

More info:

Published by: Emre Kaya on Dec 13, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2011

pdf

text

original

Sections

  • FAÝZ ORANLARININ YAPISINI BELÝRLEYEN DÝÐER FAKTÖRLER
  • TÜRKÝYE'DE BANKA KREDÝLERÝNÝN SEKTÖREL DAÐILIMI
  • TÜRKÝYE'DE TÝCARÝ KREDÝLERÝN GÖSTERDÝÐÝ GELÝÞMELER
  • PARASAL TABAN ARZ VE TALEBÝNÝ ETKÝLEYEN ETMENLER
  • MERKEZ BANKASININ PARASAL TABAN ÇARPANININETKÝLEMESÝ
  • PARASAL DENGE TEORÝLERÝ VE MODERN MÝKTAR TEORÝSÝ
  • IS EÐRÝSÝNÝN YER DEÐÝÞTÝRMESÝNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER
  • DENGE FAÝZ ORANI VE GELÝR DÜZEYÝNDEKÝ DEÐÝÞMELER
  • EL YORDAMINA (RULES OF THUMB) GÖRE PARA POLÝTÝKASI
  • BÜTÇE AÇIÐININ FÝNANSMAN VE EKONOMÝK ETKÝLERÝ

T.C. ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ YAYINLARI NO: 996 AÇIKÖÐRETÝM FAKÜLTESÝ YAYINLARI NO: 553 PARA VE BANKA Yazarlar: Prof. Dr.

Tezer ÖCAL (Ünite 3, 7, 8, 14, 15) Prof. Dr. Ýlker PARASIZ (Ünite 4, 5, 6, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28) Prof. Dr. Ýlyas ÞIKLAR (Ünite 1, 2, 10, 16) Prof. Dr. Kemal YILDIRIM (Ünite 11, 24) Editör: Prof. Dr. Önder ÖZKAZANÇ Ünite: 1-28

ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ Ýktisat Fakültesi Ders Kitaplarý Yayýn No: 27 Bu kitabýn basým, yayým ve satýþ haklarý Anadolu Üniversitesine aittir. "Uzaktan öðretim" tekniðine uygun olarak hazýrlanan bu kitabýn bütün haklarý saklýdýr. Ýlgili kuruluþtan izin almadan kitabýn tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayýt veya baþka þekillerde çoðaltýlamaz, basýlamaz ve daðýtýlamaz. Copyright©1997 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. Kapak Düzeni: Yrd.Doç.Dr. Ergun TUNÇKAN ISBN 975 - 492 - 740 - 5 (Takým No) ISBN 975 - 492 - 741 - 3 (1. Cilt) ISBN 975 - 492 - 758 - 8 (2. Cilt) 1. Baský Bu kitap ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ Web-Ofset Tesislerinde .......... adet olarak basýlmýþtýr. ESKÝÞEHÝR,

ÝÇÝNDEKÝLER SUNUÞ ýx KÝTABA ÝLÝÞKÝN x ÜNÝTE 1 Para Ekonomisine Giriþ 1 PARANIN TANIMI 2 PARANIN FONKSÝYONLARI 3 Deðiþim Aracý Olma 3 Hesap Birimi Olma 4 Deðer Biriktirme Aracý Olma 5 PARANIN GELÝÞÝMÝ 7 PARA MÝKTARININ ÖLÇÜLMESÝ 9 Paranýn Teorik ve Amprik Olarak Tanýmlanmasý 9 T.C. Merkez Bankasý'nýn Para Arzý Tanýmlarý 10 FÝNANSAL SÝSTEMÝN TEMELLERÝ 12 FÝNANSAL SÝSTEMÝN GENEL TANIMI 13 TASARRUF, YATIRIM, FON FAZLASI VE FON AÇIÐI OLAN EKONOMÝK BÝRÝMLER 14 FÝNANSAL PÝYASALARIN YAPISI 16 Borç ve Ortaklýk Piyasalarý 16 Birincil ve Ýkincil piyasalar 17 Borsalar ve Tezgah Üstü ( over-the-counter) Piyasalar 18 Para ve Sermaye Piyasalarý 18 FÝNANSAL ARACILARIN FONKSÝYONLARI 19 Ýþlem Maliyetleri 19 Özet 20 Sorular 21 Kaynakça 22 ÜNÝTE 2 Faiz Oranlarý ve Faiz Oranlarýnýn Vade Yapýsý 23 GÝRÝÞ 24 LÝKÝDÝTE TERCÝHÝ YAKLAÞIMI 24 Para Arzý 28 Faiz Oranýnýn Belirlenmesi 29 ÖDÜNÇ VERÝLEBÝLÝR FONLAR YAKLAÞIMI 30 Ödünç Verilebilir Fon Arzý 30 iii

Ödünç Verilebilir Fon Talebi 31 Faiz Oranýnýn Belirlenmesi 32 ÝKÝ YAKLAÞIMIN KARÞILAÞTIRILMASI 33 REEL VE NOMNAL FAÝZ ORANLARI 33 FAÝZ ORANLARININ YAPISI 35 FAÝZ ORANLARININ VADE YAPISI 36 Getiri Eðrisinin Þeklini Belirleyen Faktörler 38 Bekleyiþler Teorisi 38 Likidite Primi Teorisi 39 Bölünmüþ Piyasalar Teorisi 40 FAÝZ ORANLARININ YAPISINI BELÝRLEYEN DÝÐER FAKTÖRLER 41 Vergi Ayrýcalýklarý 41 Geri Ödenmeme Riski 42 Pazarlanabilirlik 42 Özet 43 Sorular 43 Kaynakça 44 ÜNÝTE 3 Dünya'da ve Türkiye'de Bankacýlýk 45 BANKANIN TANIMI VE ÖNEMÝ 46 BANKACILIÐIN DOÐUÞU VE GELÝÞÝMÝ 46 ULUSLARARASI BANKACILIK 48 Uluslararasý Bankacýlýða Geçiþi Belirleyen Faktörler 48 Bankacýlýða Özgü Özellikler 48 Ýktisadi ve Coðrafi Faktörler 48 Ana Ülkedeki Yasal ve Düzenleyici Kýsýtlamalar 49 Uzun Dönemli Politikalarýn Etkisi 49 Uluslararasý Bankacýlýk Teorisi 49 Uluslararasý Ticaret Teorisi Yaklaþýmý 49 Portföy Teorisi Yaklaþýmý 50 Doðrudan Yatýrým Teorisi Yaklaþýmý 50 Uluslararasý Bankacýlýðýn Fonksiyonel Çerçevesi50 Euro Piyasalar 51 Örgütsel Yapýf 51 Finansal Aracýlýk Mekanizmasý 53 Uluslararýs Bankacýlýk Hizmetleri 53 iv

Uluslararasý Bankacýlýkta Baþlýca Geliþmeler 53 Yoðunlaþma 53 Ýþbirliði 54 Uzmanlaþma 54 Þube Aðýnýn Geniþletilmesi 54 TÜRKÝYE'DE BANKACILIK 54 Tarihi Geliþimi 54 1980 Öncesi Bankacýlýk 54 1980 Sonrasý Bankacýlýk 56 Türk Banka Sisteminin Yapýsý 56 Biçimsel Olarak Türk Banka Sistemi 56 Ýçerik ve Ýþ Konularý Yönünden Türk Banka Sistemi 56 Türk Banka Sisteminin Özellikleri 57 Türk Banka Sisteminin Sorunlarý 57 Özet 58 Sorular 58 Kaynakça 59 ÜNÝTE 4 Banka Dýþý Finansal Aracýlar 60 FON PÝYASASININ TEMELLERÝ 61 Tasarruf Türleri 61 Finansmanla Ýlgili Piyasalar 62 Finansal Aracýlarýn Ekonomiye Katkýlarý 62 Gömüleme Eðilimini Azaltýcý Etki 62 Riski Azaltýcý ve Daðýtýcý Etki 63 Vadeleri Ayarlayýcý Etki 63 Miktar Ayarlama Etkisi 63 Fon Maliyetlerini Azaltýcý Etki 63 Potansiyel Faiz Oranlarýný Düþürücü Etki 64 Yatýrýmlarý Artýrýcý Etki 64 Para Emisyonunun (Arzýnýn) Artýþ Oranýný Azaltýcý Etki 64 GENEL OLARAK FÝNANSAL ARACI KURUMLAR 64 Mevduat Toplayan Finansal Aracýlar 64 Ticari Bankalar 65 Tasarruf ve Yardýmlaþma Bankalarý 65 Tasarruf ve Ödünç Birlikleri 66 Kredi Birlikleri 66 v

Sigorta Þirketleri 65 Hayat Sigortasý 66 Diðer Sigortalar 66 Finansman Þirketleri 66 Yatýrým Þirketleri 66 Yatýrým Bankalarý 67 ÜLKEMÝZDEKÝ BANKA DIÞI FÝNANSAL ARACILAR, FÝNANSAL PÝYASALAR VE FÝNANSAL ARAÇLAR 67 Kalkýnma Bankalarý 68 Türk Sanayi Kalkýnma Bankasý (TSKB) 68 Sanayi Yatýrým ve Kredi Bankasý (SYKB) 69 Türkiye Kalkýnma Bankasý 69 Ýhracat Kredi Bankasý (TÜRK EXÝMBANK) 70 T.C. Turizm Bankasý 70 Türk Merchant Bank 70 Yatýrým Bankasý 71 Birleþik Yatýrým Bankasý 71 Tekfen Yatýrým ve Finansman A.Þ. 71 Özel Finansman Kurumlarý 71 Fon Kaynaklarý 72 Fon Kullanýmý 72 Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 72 Sigorta Þirketleri 72 Yarý Finansal Kurumlar 73 Kamu Sosyal Güvenlik Kurumlarý 73 Özel Emekli Sandýklarý ve Fonlarý 73 Ülkemizde Kollektif Yatýrým Kuruluþlarý 73 Aracý Kuruluþlar 74 Yatýrým Ortaklarý 75 Risk Sermayesi Yatýrým Ortaklýðý 75 Yatýrým Fonlarý 76 Sermaye Piyasasýnda Faaliyet Göstermesine Ýzin Verilen Diðer Kurumlar ve Genel Finans Ortaklýklarý 77 Özet 77 Sorular 77 Kaynakça 78 vi

ÜNÝTE 5 Türkiye'de Para ve Sermaye Piyasasý Araçlarý 79 ÜLKEMÝZDE SERMAYE PÝYASASI YASALARI, BORSALAR VE TAHVÝL PÝYASALARI 80 Sermaye Piyasalarý 80 Osmanlý Dönemi 80 Cumhuriyet Dönemi 80 Ülkemizde Borsa 82 Ülkemizde Tahvil ve Bono Piyasalarý 83 Tahvil ve Bono Piyasasýnýn Kuruluþ Amacý 83 Tahvil ve Bono Piyasasý'nda Ýþlemlerin Gerçekleþtirilmesi 83 Tahvil ve Bono Piyasasý Ýle Hisse Senedi PiyasasýArasýndaki Fark ve Benzerlikler 84 ÜLKEMÝZDEKÝ BAÞLICA PARA VE SERMAYE PÝYASASI ARAÇLARI 85 Ülkemizdeki Sermaye Piyasasý Araçlarý 85 Hisse Senetlerinin Tanýmý ve Nitelikleri 85 Hisse Senedi Çýkaracak Kuruluþlar ve Ýhraç 86 Hisse Senetlerinin Fiyatý ve Deðeri 87 Hisse Senedi Türevleri 88 Hisse Senetlerinin Türleri 89 Tahviller 90 Tahvil Türleri 91 Tahvil Türevleri 92 Tahvilde Diðer Tanýmlamalar 93 Gelir Ortaklýðý Senetleri (GOS) 93 Ülkemizde Para Piyasasý Araçlarý 94 Banka Bonolarý ve Banka Garantili Bonolar 94 Finansman Bonolarý 95 Varlýða dayalý Menkul Kýymetler (VDMK) 95 Repo-Ters Repo (Menkul Kýymetlerin Geri Alým Ya daSatým Taahhüdüyle Alým Satýmý) 97 Özet 97 Sorular 98 Kaynakça 99 vii

ÜNÝTE 6 Mevduat Kurumlarýnýn Davranýþlarýnýn Mikroekonomik Analizi 100 BÝR TÝCARÝ BANKA MODELÝ 101 Bankanýn Fon ve Kaynak Kullanýmýyla Ýlgili Varsayýmlar 101 Banka Gelirleri, Maliyetler ve Kârlar 101 Bankanýn Gelirleri 101 Bankanýn Maliyetleri 101 Bankanýn Kârý 103 REKABETÇÝ PÝYASALARDA BANKACILIK 103 Marjinal Gelir, Marjinal Maliyet ve Kâr Maksimizasyonu 103 Marjinal Gelir Eðrisi 104 Marjinal Maliyet Eðrisi 104 Kârý Maksimize Eden Ödünç Miktarý ve Bankanýn Kredi Arz Eðirisi 106 Kârý Maksimize Eden Mevduat Miktarý ve Bankanýn Mevduat Talep Eðrisi 107 ÖDÜNÇ VE MEVDUAT PÝYASALARI 108 Banka Ödünç Piyasasý 108 Piyasa Ödünç Arz Eðrisi 109 Piyasa Kredi Talebi 109 Kredi Piyasasý Dengesi 110 Kredi Talebindeki Bir Artýþýn Etkisi 111 Banka Mevduatlarý Piyasasý 111 Mevduat Piyasasý Talep Eðrisi 112 Hanehalký ve Firmalarýn Mevduat Arzý 113 Mevduat Piyasasý Dengesi 113 Mevduat Arzýndaki Bir Artýþýn Etkileri 114 BANKA KREDÝ VE MEVDUAT PÝYASALARININ KARÞILIKLI BAÐIMLILIÐI 115 Kredi (Ödünç) ve Mevduat Faiz Oranlarýnýn Çoðu Kez Birlikte Hareket Etmesi 115 Kredi (Ödünç) ve Mevduat Faiz Oranlarýnýn Her Zaman Birlikte Hareket Etmemesi 115 MONOPOL BANKACILIK 115 Özet 117 Sorular 117 Kaynakça 118 viii

ÜNÝTE 7 Bankalarýn Fon Kaynaklarý ve Türkiye Uygulamasý 119 BANKALARIN FON KAYNAKLARI 120 Öz Sermaye 120 Ýhtiyat Akçeleri 120 Mevduat 121 Hamiline Yazýlý Mevduat Sertifikasý 121 Tahvil Ýhracý 122 Varlýða Dayalý Menkul Kýymet Ýhracý 122 Borçlu Cari Hesaplarýn Alacak Bakiyeleri 122 Alacaklý ve Borçlu Cari Hesaplarda Faiz Ödeme Yöntemlerindeki Farklýlýk 122 Merkez Bankasý Kredileri 123 Yüzen Fonlar 123 TÜRKÝYE'DE BANKALARIN ÇEÞÝTLÝ KESÝMLERLE OLAN FÝNANSAL ÝLÝÞKÝLERÝ 123 T.C. Merkez Bankasý 123 Mevduat ve Ticaret Bankalarý 124 Kalkýnma ve Yatýrým Bankalarý 124 TÜRK BANKACILIK SÝSTEMÝNDE FON KAYNAKLARININ YAPISI 124 T.C. Menkez Bankasý 124 Mevduat ve Ticaret Bankalarý 124 Kalkýnma ve Yatýrým Bankalarý 125 TÜRK BANKACILIK SÝSTEMÝNDE FON KAYNAKLARININ SON YILLARDA GÖSTERDÝÐÝ GELÝÞMELER 125 Özet 127 Sorular 128 Kaynakça 129

ÜNÝTE 8 Bankalarýn Fon Kullanýmý ve Türkiye'de Ticari Krediler 130 BANKALARIN FON KULLANIMI 131 Krediler 131 Ýþtirakler 134 Menkul Kýymet Plasmanlarý 135 TÜRK BANKACILIK SÝSTEMÝNDE FON KULLANIMININ YAPISI 135 T.C. Merkez Bankasý 136 ix

Mevduat ve Ticaret Bankalarý Kalkýnma ve Yatýrým Bankalarý 136 TÜRK BANKACILIK SÝSTEMÝNDE FON KULLANIMININ SON YILLARDA GÖSTERDÝÐÝ GELÝÞMELER 136 TÜRKÝYE'DE BANKACILIK SÝSTEMÝ KAYNAKLARININ KULLANIMINDA KAMUDA ÖZEL KESÝM AYIRIMI 137 TÜRKÝYE'DE BANKA KREDÝLERÝNÝN SEKTÖREL DAÐILIMI 139 TÜRKÝYE'DE BANKA KREDÝLERÝNÝN BÖLGESEL DAÐILIMI 139 TÜRKÝYE'DE TÝCARÝ KREDÝLERÝN GÖSTERDÝÐÝ GELÝÞMELER 140 Özet 142 Sorular 142 Kaynakça 144 ÜNÝTE 9 Bankacýlýkta Yönetim ve Performans 145 BANKACILIKTA BÝR ÝKÝLEM:KAZANÇ MI? LÝKÝDÝTE MÝ? 146 BANKA YÖNETÝM FELSEFESÝNDE GELÝÞME 147 Ticari Kredi Kuramý, ya da Reel Senet Doktirini 147 Degiþtirilebilirlik Kuramý 148 Beklenen Gelir Kuramý 149 Pasif Yönetim Kuramý 150 Ek Pasif Yaratýmý Ýçin Bazý Kaynaklar 151 Pasif Yönetiminin Faydalý ve Sakýncalý Yönleri 153 Modern Yaklaþým: Aktif-Pasif Yönetimi 154 Sýfýr Fon Açýðý Stratejisi 154 Pozitif Fon Açýðý Stratejisi 155 Negatif Fon Açýðý Stratejisi 155 Modeller ve Bilgisayarlarla Banka Yönetimi 156 Bir Ulusal Ýkilem: Banka Kârlýlýðý mý? Yoksa Ekonomik Ýstikrar mý? 156 Özet 157 Sorular 158 Kaynakça 159 x

ÜNÝTE 10 Bankalarýn Kaydi Para Yaratma Süreci 160 GÝRÝÞ 161 MEVDUAT YARATILMASI 161 Merkez Bankacýlýk Sistemine Rezerv Saðlamasý 162 Merkez Bankasýnýn Bankalarý Kredi Açmasý 162 Merkez Bankasýnýn Devlet Tahvili Satýn Almasý 163 MEVDUAT GENÝÞLEMESÝ: BASÝT MODEL 163 Mevduat Yaratýlmasý: Tek Banka 164 Mevduat Yaratýlmasý: Çok Sayýda Banka 167 Mevduat Yaratýlmasý: Atýl Rezervler 169 Mevduat Yaratýlmasý: Nakit Sýzýntýsý 171 Mevduat Yaratýlmasý: Vadeli Mevduat Sýzýntýsý 172 Özet 174 Sorular 174 Kaynakça 175 ÜNÝTE 11 Dünya'da ve Türkiye'de Merkez Bankacýlýðý 176 MERKEZ BANKASI KAVRAMIYLA TARÝHÝ GELÝÞÝMÝ 177 MERKEZ BANKALARININ TEMEL ÝÞLEVLERÝ 179 Ülke Parasýnýn Ýç ve Dýþ Deðerinde Ýstikrar Saðlama Ýþlevi 179 Düzenleyici Otorite ve Son Ödünç Veren Mercii OlarakHizmet Vermek 180 Devletin Bankacýlýðýný Yapmak 180 MERKEZ BANKALARININ BAÐIMSIZLIÐI VE BAÐIMSIZLIÐIN EKONOMÝK PERFORMANS ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ 180 TÜRKÝYE'DE MERKEZ BANKACILÐI 182 Türkiye'de Merkez Bankacýlýðý Anlayýþý ve 1980 Öncesi Geliþimi 182 T.C. Merkez Bankasýnda 1980'li Yýllardaki Geliþmeler 183 T.C. Merkez Bankacýlýðýnda 1990'lý Yýllardaki Geliþmeler 185 T.C. MERKEZ BANKASININ BAÐIMSIZLIÐI 186 T.C. MERKEZ BANKASININ ÝDARÝ YAPISI, GÖREVLERÝ VE YETKÝLERÝ 187 TCMB'nýn Ýdari Yapýsý 187 TCMB'nýn Görev ve Yetkileri 188 Özet 189 Sorular 190 Kaynakça 191 xi

ÜNÝTE 12 Parasal Taban ve Para Arzý PARA ARZI SÜRECÝ 194 Merkez Bankasý ve Hazinenin Rolü 194 Bankalar ve Banka Dýþý Sektörün Rolü 194 Parasal Tabanýn Rolü 194 Diðer Deðiþkenler 195 DEVLETÝN PARASAL HESAPLARI, PARA TABANININ KAYNAKLARI VE KULLANIMI 195 PARASAL TABAN ARZ VE TALEBÝNÝ ETKÝLEYEN ETMENLER 196 TÜRKÝYE'DE PARASAL TABANI ETKÝLEYEN BELLÝ BAÞLI ETMENLER 196 Parasal Taban Arzý 196 Parasal Taban Talebi 197 Kamu Sektörünün Talebi 197 Özel Sektör ve Bankalarýn Talebi 197 Ülkemizde Parasal Tabanýn Kaynaklarý 198 Merkez Bankasýnýn Kamu Sektörüne Açtýðý Krediler 198 Dýþ Varlýklar 199 Diðer Hesaplar 200 PARA STOKU VE PARASAL TABAN ÇARPANI 200 Parasal Taban Çarpaný ve Para Arzýnýn Belirlenmesi 201 Parasal Taban Çarpanýný Belirleyen Öðeler 201 Vadeli Mevduatlarýn, Parasal Taban ÇarpanýnaEklenmesi 203 Aþýrý Rezervlerin Para Çarpaný ve Para Arzý Formülüne Katýlmasý 205 FAÝZ ORANLARI VE PARA ARZI 206 MERKEZ BANKASININ PARASAL TABAN ÇARPANININ ETKÝLEMESÝ 208 Nakit Oranýndaki Deðiþmeler 208 Karþýlýk Oranýndaki Deðiþmeler 209 Yasal Karþýlýk Oranýnda Deðiþmeler 209 Aþýrý Rezerv Oranýnda Deðiþmeler 210 Özet 211 Sorular 211 Kaynakça 212 xii

ÜNÝTE 13 Klasik Sistemde Para 213 KLASÝK SÝSTEMDE PARA GÖRÜÞÜNÜN TEMELLERÝ 204 Para Bir Peçedir 214 Say Yasasý ve Para 214 MÝKTAR KURAMININ TEMEL GÖRÜÞÜ 216 Miktar ve Kalite 216 Ýtici Güç Olarak Para Miktarý 217 Deðer Kuramýnýn Uygulanmasý 217 DEÐÝÞÝM DENKLEMÝ VE FISHER'IN MÝKTAR KURAMI 217 Özdeþlik Þeklinde Deðiþim Ýliþkisi 218 Formülün Oluþumu 218 Deðiþim Özdeþliði Deneyle Doðrulanabilir mi? 219 Eþitlik Þeklinde Deðiþim Ýliþkisi 221 MÝKTAR KURAMINDA YENÝLENMELER 223 Walras'ýn Arzulanan Ankes Görüþü 223 Cambridge Miktar Kuramý ve Marshall'ýn (k) sý (Nakit Tutumu Tipi Miktar Kuramý) 224 Keynes'in Miktar Kuramý 226 Miktar Kuramý ve Para Talebinin Esnekliði 227 Geliþmekte Olan Ülkeler ve Miktar Kuramý 228 Özet 229 Sorular 229 Kaynakça 230 ÜNÝTE 14 Parasal Denge Teorileri ve Modern MiktarKuramý 231 PARASAL DENGE TEORÝLERÝ VE MODERN MÝKTAR TEORÝSÝ 232 MODERN MÝKTAR TEORÝSÝ 232 PARA TALEBÝNÝ BELÝRLEYEN FAKTÖRLER 232 Para 233 Tahviller 233 Hisse Senetleri 233 Beþeri Sermaye 234 Beþeri Olmayan Sermaye 234 FRIEDMAN'IN PARA POLÝTÝKASINA ÝLÝKÝN SAPTAMALARI VE ÖNERÝLERÝ 238 Özet 240 Sorular 240 Kaynakça 242

ÜNÝTE 15 Keynesgil Sistemde Para 243 KEYNESGÝL SÝSTEMDE PARA 244 xiii

Keynesgil Sistemin Ana Çerçevesi 244 Tüketim Harcamalarýný Belirleyen Faktörler 245 Yatýrým Harcamalarýný Belirleyen Faktörler 247 Faiz Oranýný Belirleyen Faktörler 250 Ýþlem Güdüsü ile Para Talebi 251 Spekülasyon Güdüsü ile Para Talebi 252 Özet 255 Sorular 255 Kaynakça 256 ÜNÝTE 16 Para ve IS-LM Analizi 257 GÝRÝÞ 258 MAL PÝYASASINDA DENGE: IS EÐRÝSÝ 258 Faiz Oranlarý ve Planlanmýþ Yatýrým Harcamalarý 258 Faiz Oranlarý ve Net Ýhracat 260 IS Eðrisinin Elde Edilmesi 260 IS Eðrisi Neyi Ýfade Eder? 260 PARA PÝYASASINDA DENGE: LM EÐRÝSÝ 261 LM Eðrisinin Elde Ediliþi 261 LM Eðrisi Neyi Ýfade Eder? 262 GELÝR VE FAÝZ ORANININ BELÝRLENMESÝ: IS - LM YAKLAÞIMI 263 IS EÐRÝSÝNÝN YER DEÐÝÞTÝRMESÝNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER 264 Otonom Tüketim Harcamalarýndaki Deðiþmeler 264 Yatýrým Harcamalarýndaki Faiz Oranlarý ile Ýliþkili Olmayan Deðiþmeler 265 Kamu Harcamalarýndaki Deðiþmeler 266 Vergilerdeki Deðiþmeler 266 Otonom Net Ýhracattaki Deðiþmeler 266 LM EÐRÝSÝNÝN YER DEÐÝÞTÝRMESÝNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER 267 Para Arzýndaki Deðiþmeler 267 Para Talebindeki Otonom Deðiþmeler 268 DENGE FAÝZ ORANI VE GELÝR DÜZEYÝNDEKÝ Ý DEÐÝÞMELER 268 Para Politikasýndaki Deðiþmenin Etkileri 268

Maliye Politikasýndaki Deðiþmenin Etkileri 270 PARA VE MALÝYE POLÝTÝKALARININ ETKÝNLÝÐÝ 271 Para Politikasýna Karþý Maliye Politikasý: Tam Dýþlama Durumu 271 UZUN DÖNEMDE IS-LM MODELÝ 273 xiv

DURUMA GÖRE PARA POLÝTÝKASI TARTIÞMASI 279 MONETARÝST YAKLAÞIM 280 Geleneksel ya da Ilýmlý Monetarist Görüþ 280 Monetaristlere Göre Konjonktür DalgalanmalarýnNedenleri 281 Monetaristlere Göre Fiyat Hareketlerinin Nedenleri 281 Monetaristlere Göre Ekonominin Kendi Kendine UyumMekanizmasýnýn Ýþlemesi 282 Yeni Klasik Monetarizm ya da Aþýrý Monetarist Görüþ 282 Rasyonel Bekleyiþler Teorisi 283 Yeni Klasik Konjonktür Modeli 283 Lucas Arz Eðrisi 284 Politikasýzlýk Politikasý Önerisi 285 Sabit Oranlý Parasal Geniþleme Politikasý 285 KEYNESGÝL GÖRÜÞ 285 Geleneksel ve Neo Keynesgil Görüþ 285 Keynesgillere Göre Konjonktür Dalgalanmalarý 286 Keynesgillere Göre Fiyat Artýþlarýnýn Nedenleri 286 Keynesgillere Göre Kendi Kendine Uyum MekanizmasýnýnÝþlemesi 287 Yeni (Neo) Keynesgil Görüþ 287 Yeni Keynesgil Düþüncenin Temelleri 288 Mal Piyasasýnda Fiyatlarýn Yapýþkanlýðý ve Para Politikasý 289 Emek Piyasasýnda Ücretlerin Yapýþkanlýðý 296 REEL KONJONKTÜR TEORÝSÝ 298 Özet 300 Sorular 300 Kaynakça 301 ÜNÝTE 18 Para Politikasýnýn Amaçlarý ve Para Politikasý Stratejileri 302 PARA POLÝTÝKASININ AMAÇLARI 303 Tam Ýstihdam 303 Fiyat Ýstikrarý 303 Ekonomik Büyüme 304 xv .Özet 275 Sorular 276 Kaynakça 277 ÜNÝTE 17 Para ve Para Politikasý Teorilerinde Son Geliþmeler 278 KURALA GÖRE .

Faiz Oranýnýn Düzleþtirilmesi 309 MERKEZ BANKASININ BAÐIMSIZLIÐI 310 Merkez Bankasýnýn Baðýmsýzlýðýnýn Ölçülmesi 310 Merkez Bankasýna Alternatif Para Kurulu Adýnda Bir Kurum Oluþturulmasý 311 Özet 312 Sorular 312 Kaynakça 313 ÜNÝTE 19 Para Politikasýnýn Göstergeleri 314 GÖSTERGE SEÇÝMÝNDE KRÝTERLER 315 Uygun Para Arzý Tanýmý 315 Çeþitli Para Arzý ve Para Talep Eðrileri YardýmýylaLM Eðrilerinin Elde Edilmesi 316 PARA POLÝTÝKASININ GÖSTERGELERÝ 317 Para Arzýnýn Ýçsel Olarak Belirlendiði Durum 317 IS Eðrisi Sabitken Para Politikasýnda Deðiþme 317 Para Piyasasý Deðiþmezken IS Eðrisinin Kaymasý 318 Para Talebinde Bir Artýþ Olduðu Durum 319 Para Arzýnýn Dýþsal Olarak Belirlendiði Durum 320 Serbest Rezervlerin Gösterge Seçilmesi 320 En Uygun Gösterge 320 EL YORDAMINA (RULES OF THUMB) GÖRE PARAPOLÝTÝKASI 321 xvi . Tam Ýstihdam ve Ödemeler Bilançosu Dengesi 305 Birbirlerini Tamamlayýcý Amaçlar 306 Birbirlerini Destekleyen Amaçlar 306 PARA POLÝTÝKASININ STRATEJÝLERÝ 307 Tek Aþamalý Strateji 307 Ýki Aþamalý Strateji 308 Tam Enformasyon Koþullarýnda Parasal Geniþlemenin Güdüleri 308 Ýstihdam Güdüsüyle Parasal Geniþleme 308 Gelir Güdüsüyle Parasal Geniþleme 308 Merkantilistlik ya da Ödemeler Dengesi GüdüsüyleParasal Geniþleme 309 Finansal Ýstikrar Güdüsü.Ödemeler Bilançosu Dengesi 304 Para Politikasý Amaçlarýnýn Birbirleriyle Ýliþkileri 304 Amaçlar Arasýndaki Çatýþmalar 305 Tam Ýstihdam ve Fiyat Ýstikrarý 305 Fiyat Ýstikrarý ve Ekonomik Büyüme 305 Hýzlý Ekonomik Büyüme.

ENFLASYONUN PARA POLÝTÝKASININ GÖSTERGELERÝNÝ ETKÝLEMESÝ 323 Enflasyonun Faiz Oranýnýn Gösterge Olarak SeçimineEtkisi 323 Enflasyonun Para arzý ve Para Arzýnýn Büyüme Oraný Üzerindeki Etkisi 324 Hedef Stratejisinin Saptanmasý 324 GÖSTERGE SEÇÝMÝ KONUSUNDA MONETARÝST-KEYNESGÝL TARTIÞMASI 324 Monetarist Yaklaþým 324 Keynesgil Yaklaþým 324 Uygun Gösterge Seçimi 325 Özet 325 Sorular 325 Kaynakça 326 ÜNÝTE 20 Para Politikasýnýn Ara Amaçlarý 327 GÝRÝÞ 328 ARA AMAÇ SEÇÝMÝNDE KRÝTERLER 328 Ölçülebilirlik 328 Ulaþýlabilirlik 329 Ara Amaçlarla Nihai Amaçlar Arasýndaki Ýliþki 329 PARA POLÝTÝKASININ ARA AMAÇLARI 330 Ara Amaç Olarak Faiz Oraný 331 Nominal Faiz Oraný Hedefinin Gerçekleþtirilmesi 331 Faiz Oranýnýn Hedeflenen Düzeyde Tutulmasý 331 Hedef Faiz Oranýnýn Seçilmesi 332 Nominal Faiz Oranýnýn Ara Amaç Olarak Kullanýlmasýnýn Avantajlarý ve Dezavantajlarý 333 Ara Amaç Olarak Para Stoku 335 Para Miktarýnýn Hedefte Tutulmasý 335 Para Stokunun Hedef Seçilmesi 336 Para Stokunun Ara Amaç Olarak Seçiminin Avantajlarý 336 Para Stokunun Ara Amaç Olarak Seçiminin Dezavantajlarý 338 Ara Amaç Olarak Nominal Gelirin Seçilmesi 339 Nominal Gelir Ara Amacýnýn Gerçekleþtirilmesi 339 Nominal Gelirin Ara Amaç Olarak Seçilmesinin Avantajlarýve Dezavantajlarý 342 Ara Amaç Olarak Kullanýlan Diðer Büyüklükler 343 Kýsa ve Uzun Vadeli Faiz Oranlarý Arasýndaki Farkýn Hedeflenmesi 343 Mal Fiyatlarýnýn Hedeflenmesi 344 xvii .

.

Kredi Bileþiminin Hedeflenmesi 344 Merkez Bankasý Bilanço Büyüklüklerinin Belirlenmesi 345 Özet 345 Sorular 346 Kaynakça 347 ÜNÝTE 21 Kredi Varlýðý Doktirini Radcliffe Raporu veGurley .Shaw'un tezi (Kredi Koþullarý ToplumLikidite Okullarýnýn Görüþleri) 348 GÝRÝÞ 349 KREDÝ VARLIÐI DOKTRÝNÝ 349 Portföy Etkisi 350 Kilitleme Etkisi 351 Hasýlat Farký Gecikmesi Etkisi 352 Faiz Oranlarýnýn Yapýþkanlýðý 352 Bekleyiþ Etkisi 352 "RACLIFFE" RAPORU 353 Basit Miktar Kuramýna Keynesgil Tepki 353 Likidite. Aktifler Arasýnda Ýkame ve Paranýn Tanýmý 353 Faiz Oranlarý ve Kredi Tayýnlamasý 355 Geleneksel Keynesgil Yaklaþým 355 Radcliffe Görüþü 356 Kredi Tayýnlamasý ve Kredi Varlýðý 357 Finansal Aracýlar ve Paranýn Dolaþým Hýzý 359 FÝNANSAL ARACILAR.KeynesgilTartýþmasý 367 MONETARÝST VE KEYNESGÝL PARA POLÝTÝKASI GÖRÜÞLERÝNÝN TEMELLERÝ 368 Monetarist Görüþün Temelleri 368 Keynesgil Görüþün Temelleri 370 PARA NE KADAR ÖNEMLÝDÝR? 371 Monetaristlerin Görüþü 371 xviii .SHAW'UN GÖRÜÞÜ 361 Finansal Aracýlar ve Faiz Oraný 361 Para Benzeri Likiditeler ve Para Politikasý 362 Hükümet Kendi Çýkardýðý Tahvillere Yüksek Faiz Verirse Ne Olur? 363 Özet 364 Sorular 365 Kaynakça 366 ÜNÝTE 22 Para Politikasýnýn Gücü Monetarist . PARA POLÝTÝKASI VE GURLEY .

Monetaristlerin Miktar Kuramý Görüþü 371 Para ve Nominal GSMH Arasýndaki Ýliþki 372 Keynesgillerin Paranýn Dolaþým Hýzýnýn Ýstikrarsýzlýðý Görüþü 374 Faiz Oranlarýndaki Deðiþmeler ve Sonuçlarý 376 Keynesgil Görüþ 376 Monetarist Görüþ 376 Tartýþmalý Konular 376 Enflasyon ve Faiz Oranlarý 377 KEYNESGÝL VE MONETARÝST GÖRÜÞE GÖRE PARA. FAÝZ VE YATIRIM ÝLÝÞKÝSÝ VE DIÞLAMA (CROWDING OUT) ETKÝSÝ 378 Para Politikasýnýn Etkinliði 378 Maliye Politikasýnýn Etkinliði 379 Özet 381 Sorular 381 Kaynakça 382 ÜNÝTE 23 Paranýn Ekonomiye Aktarým Mekanizmasý ve Gecikme Sorunu 383 PARASAL AKTARMA MEKANÝZMASI 384 Faiz Oraný Kanalý 384 Döviz Kuru Kanalý 385 Diðer Aktif Fiyatý Etkileri 385 Tobin'in q Teorisi 385 Modigliani'nin Servet Etkisi 386 Meltzer'in Yaklaþýmý 386 Kredi Kanalý Yaklaþýmý 387 Banka Ödüncü Kanalý 387 Bilanço Kanalý 387 PARA POLÝTÝKASINDA GECÝKME SORUNU 389 Para Politikasýnýn Gecikme Türleri 390 Dýþ Gecikmenin Deðiþkenliði 391 Dýþ Gecikmenin Kaynaklarý 391 Özet 392 Sorular 393 Kaynakça 394 .

Borç Politikasý ve Eflasyon 395 BÜTÇE AÇIÐI VE DEVLET BÜTÇESÝ KISITI 396 Bütçe Açýðý ve Türleri 396 Devlet Bütçesi Kýsýtý 397 xix .ÜNÝTE 24 Bütçe Açýklarý.

BÜTÇE AÇIÐININ FÝNANSMAN VE EKONOMÝK ETKÝLERÝ 398 Standart Neoklasik Model 399 Keynesyen Yaklaþým 400 Ricardocu Denklik Teoremi 401 KAMU BORÇLARININ YÖNETÝMÝ 402 BÜTÇE AÇIKLARI VE ENFLASYON 404 Hoþ Olmayan Monetarist Aritmetik 405 Enflasyonun Bütçe Açýklarý Üzerine Etkileri 406 TÜRKÝYE'DE BÜTÇE AÇIKLARI, AÇIKLARIN FÝNANSMANI VE BORÇ YÖNETÝMÝNE ÝLÝÞKÝN BÝR DEÐERLENDÝRME 408 Özet 411 Sorular 411 Kaynakça 412 ÜNÝTE 25 Türkiye'de Para Politikasý 414 KLASÝK ÝÇEREKLÝ SIKI PARA POLÝTÝKASI DÖNEMÝ 415 (1923 - 1930) Dönemi 415 (1930 - 1938) Dönemi 416 2. Dünya Savaþý Dönemi ve Sonrasý 417 (1939 - 1945) Dönemi 417 7 Eylül 1946 Devalüasyonu ve Sonrasý 418 KEYNESGÝL ÝÇERÝKLÝ GENÝÞLETÝCÝ PARA VE MALÝYE POLÝTÝKASI DÖNEMÝ 419 (1950 - 1953) Dönemi 419 (1954 - 1958) Dönemi 419 (4 Aðustos 1958) Ýstikrar Kararlarý 420 KONTROLLÜ PARA POLÝTÝKASI DÖNEMÝ (1960 - 1970) 421 (1960 - 1962) Ekonomik Durgunluk Dönemi 421 Birinci 5 Yýllýk Plan Döneminde Para Politikasý (1963 - 1967) 421 (1968 - 1970) Dönemi 422 STAGFLASYONÝST EÐÝLÝMLERÝN ORTAYA ÇIKTIÐI VE BUNALIMA UYARLANMA SÜRECÝNDE PARA POLÝTÝKASI 422 (1970 - 1980) Dönemi 422 (14 Ocak 1970) Tarih ve 1211 Sayýlý Merkez BankasýYasasýnýn kabulü 423 (9 Aðustos 1970) Ýstikrar Kararlarý 423 MONETARÝST ÝÇERÝKLÝ 24 OCAK 1980 KARARLARI VE PÝYASA EKONOMÝSÝNE DOÐRU YÖNELÝÞ

425 24 Ocak Kararlarý 425

24 Ocak 1980 Kararlarýnýn Neo Klasik Oto-regulatör ReelAnkes Etkisi Açýsýndan Deðerlendiril i 426 xx

24 Ocak Sonrasý Reel Ankes Etkisinin Ýþleyiþi 427 Þok ya da "Cold Turkey" (Soðuk Hindi) ya da "Quick Fix" (Ani Geçiþ) Politikasý 428 Mal ve Para Piyasasý Üzerindeki Etkileri 429 5 NÝSAN 1994 ÝSTÝKRAR KARARLARI 431 5 Nisan 1994 Kararlarýnýn Öncesinde Makroekonomik Geliþmeler 431 5 Nisan Kararlarý 432 5 Nisan Kararlarý Sonrasý Ekonomik Geliþmeler 433 5 Nisan Kararlarýnýn Ekonomiyi Kendiliðinden DüzenleyiciÝlk Etkileri 433 5 Nisan Kararlarýna Baðlý Diðer Etkiler 433 Özet 434 Sorular 435 Kaynakça 436 ÜNÝTE 26 Döviz Kuru Sistemleri 437 DÖVÝZ KURU SÝSTEMLERÝ 438 Esnek Kur Sistemi 438 Piyasa Etkinliðinin Saðlanmasý 438 Politika Avantajlarý 439 Sabit Kur Sistemi 440 Belirsizliðin Daha Az Olmasý 440 Ýstikrar Saðlayýcý Spekülasyon 440 Fiyat Disiplini 441 Döviz Kuru Bantlarý ve Ayarlanabilir Kayan Pariteler 442 Döviz Kuru Bantlarý 443 Ayarlanabilir Sabit Kur Sistemi 444 Kayan Parite Sistemi 444 Gözetimli (Kirli) Dalgalanma Sistemi 445 Optimum Para Sahasý 446 Döviz Kontrolleri 446 Döviz Kontrol Mekanizmalarý 447 Döviz Kontrollerinin Etkileri 448 DÖVÝZ, DÖVÝZ KURU, ÖDEMELER BÝLANÇOSU VE DIÞ DENGE 449 Peþin ve Vadeli Döviz Ýþlemleri 449 Gelecekteki Sözleþmeler ve Piyasalar (Future Markets) 450 Döviz Ýþlemlerinin Gerçekleþmesini Saðlayan Güdüler 451 Arbitraj 451 Spekülasyon 451 Hedging (Kuvertur) 451 xxi

Özet 452 Sorular 452 Kaynakça 453 ÜNÝTE 27 Uluslararasý Para Sistemi 454 ULUSLARARASI PARA SÝSTEMÝ 455 Uluslararasý Para Sisteminin Sorunlarý 455 Ýkinci Dünya Savaþýndan Önceki Dönemde Uluslararasý Para Sistemi 456 Esnek Kur Deneyimi 456 Bretton Woods Sistemi 457 Sisteminin Amacý 457 Sisteminin Özellikleri 457 Uluslararasý Para Fonu (IMF) 458 Dünya Bankasý (IBRD) 459 Ayarlanabilir Sabit Kur Sisteminin UygulamadakiSorunlarý 460 Bretton-Woods Sisteminin Çöküþü 460 GÖZETÝMLÝ YA DA KÝRLÝ DALGALANMA UYGULAMALARI 463 Uluslararasý Para Fonu Statüsündeki Ýkinci Deðiþiklik Sistemi 463 Döviz Kuru Yönetimi ve Fonun Gözetimi 464 Döviz Kuru Düzenlemeleri ve Döviz Kuru SeçimindeÖlçütler 465 Dünyadaki Mevcut Döviz Kuru Sistemlerine Toplu Bakýþ 466 Sabitleþtirilmiþ (Baðlanmýþ) Döviz Kurlarý 466 Döviz Kurlarýnýn Dalgalanmaya Býrakýlmasý 467 Grup Olarak Dalgalanma: Avrupa Para Sistemi (EMS) 467 Avrupa Para Yýlaný 467 Avrupa Para Sistemi 468 Avrupa Para Sisteminden Avrupa Para Birliðine 469 Özet 470 Sorular 471 Kaynakça 472 ÜNÝTE 28 Uluslararasý Finansal Piyasalar 473 GÝRÝÞ 474 "EUROPARA" PÝYASALARI 475 Piyasanýn Doðuþu ve Geliþimi 475 Piyasanýn Yapýsý ve Ýþleyiþi 476 Bankalararasý Piyasa 477 xxii

Euromerkezler 478 ULUSLARARASI MENKUL KIYMET PÝYASALARI 480 Eurotahvil Piyasalarý 481 Eurotahvil Piyasasýnýn Doðuþu ve Geliþimi 481 Eurotahvil Piyasasýnýn Yapýsý ve Ýþleyiþi 482 Eurotahvillerin Özellikleri ve Tipleri 483 Euro Pay Senedi Piyasasý 484 Ticari Senet Piyasasý 485 ECU Tahvil Piyasasý 485 EURO PARA PÝYASALARINDAFAÝZ ORANLARI 486 Yuriçi ve Euro-Para Mevduat Faiz Oranlarý Arasýndaki "Spread" 486 Yurtiçi Fonlarýn Özel Maliyeti 486 Döviz Kontrollerinin Etkileri 486 Politik Risklerde Farklýlýklar 487 Deðiþen Faizli Eurokrediler 487 Deðiþen Faizli Eurokredilerin Yapýsý 487 Eurokredilerin Fiyatlandýrýlmasý 487 Geri Ödeme Koþullarý ve Maliyetler 488 Özet 489 Sorular 489 Kaynakça 490 Yanýt Anahtarý 491 xxiii

ÜN ÝTE 1 Para Ekonomisine Giri þ Bu Ünitede... Kitabýmýzýn giriþ niteliðinde olan bu ünitesinde, iktisat literatüründe halâ yoðun olarak tartýþýlan önemli bir konuyu ele alacaðýz. Para nedir? Bu soruya verilebilecek kesin bir cevap yoktur. Bunedenle para ancak üstlendiði fonksiyonlar aracýlýðý ile tanýmlanabilmektedir. Ekonomik istikrar açýsýndan taþýdýðý öneme baðlý olarak paranýn geçirdiði evreleri incelemek yararlýdýr. Kýsaca bu ünite kapsamýnda nelerin para olarak kabul edilebileceðini ve paranýn üstlendiði fonksiyonlarý öðrenecek, paranýn geçirmiþ olduðu deðiþim sürecini göreceksiniz. Öte yandan günlük yaþamýnýzý yakýndan ilgilendiren para miktarýnýn tespiti açýsýndan TC Merkez Bankasý tarafýndan yapýlan para arzý tanýmlarýný gözdengeçireceðiz. Son olarak finansal sistem ve finansal piyasalar incelenecektir. Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak... Bu üniteyi çalýþýrken günlük konuþmalarda kullandýðýmýz "para" kavramý ile iktisatta kullanýlan "para" kavramý arasýndaki farklarý iyice anlamadan, diðer konulara geçmeyiniz. Unutmayýnýz ki daha sonraki ünitelerde, giriþ niteliðindeki bu ünitede öðreneceðiniz para kavramý kullanýlacaktýr. Metin içerisinde size yöneltilensorularý mümkün olduðu kadar yazýlý cevaplamaya gayret ediniz. Bu yöntem konuyu kavramýnýzý kolaylaþtýracaktýr. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde, üniteyi tekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. - 1

PARANIN TANIMI Günlük konuþma dilinde kullanýlan þekliyle para sözcüðü birçok anlama gelmesine karþýn, iktisatçýlar açýsýndan para kavramý özel bir anlam taþýr. Kavram kargaþasýna düþmeyi engellemek amacýyla, iktisatçýlarýn "para" kavramýnýn günlük dilde kullanýlan "para" sözcüðünün taþýdýðý anlamdan hangi yönleriyle farklý olduðunu ortaya koymamýz gerekir.

Ýktisatçýlar parayý (veya ayný anlama gelmek üzere para arzýný) "satýn alýnan mal ve hizmetlerin bedelinin ödenmesinde veya borçlarýn geriödenmesinde genel olara k herkes tarafýndan kabul gören her þey" biçiminde tanýmlarlar. Bozukluk ve banknotlardan oluþan nakit yukarýdaki tanýmlamaya uygun olduðu için paranýn bir türüdür. Aslýnda sokaktaki insanlarýn çoðu "para" dedikleri zaman "nakit" kavramýný kastetmektedir. Örneðin bir arkadaþýnýz "çok az param kaldý" dediði zaman onunla "parasözcüðü ile ne kasded nde bir tartýþmaya girmeksizin, cüzdanýndaki nakiti kastettiðini düþünürsünüz. "Nakit" kavramýneyi ifade etmektedir?

Para sadece nakit olarak tanýmlandýðýnda, bu kavram iktisatçýlar açýsýndan çok dar bir anlam taþýmaktadýr. Çünkü satýn alýnan bir mal karþýlýðýnda ödeme yapýlýrken, çek de bir ödeme aracý olarak kabul edildiði için bankalardaki çek yazýlabilen mevduat hesaplarý da para olarak kabuledilmek durumundadýr. Hatta nakte veya çeke tabi mevduata dönüþtürülebi orsa, bankalardaki tasarruf mevduatlarý da para olarak iþlev göreceklerdir. Bu nedenle zaman zaman daha kapsamlý bir para tanýmýna ihtiyaç duyulabilir. Görüldüðü gibi, iktisatçýlar açýsýndan da paranýn veya para arzýnýn tek ve kesin bir tanýmý bulunmamaktadýr. ? ! Çeke tabi mevduatýn neden para kavramýnýn kapsamýna dahil edilmesi gerektiðini tekrarlayýnýz. Biraz daha ayrýntýya girilirse, çoðu zaman "para" ve "servet" sözcüklerinin günlük konuþma dilinde eþ anlamlý olarak kullanýldýðý görülür. Bir kiþi hakkýnda "müthiþ parasý var, çok zengin birisi" dendiði zaman, bu kiþinin sadece büyük miktarda nakite ve çeke tabi mevduat hesabýna sahip olduðu kasdedilmemekte, ayný zamanda sahip olduðu tahviller, otomobiller ve evler de vurgulanmaktadýr. Görüldüðü gibi parayý sadece "nakit"

olarak tanýmlamak çok dar bir kavram olurken, yukarýda ifade edilen yaygýn kullaným þekli de iktisattaki anlamýndan çok geniþtir. Bu nedenle iktisatçýlar nakit, çeke tabi mevduat ve ödemelerde kullanýlan diðer araçlardan oluþan "para" kavramý ile sahip olunan toplam deðerleri ifade eden "servet" kavramýný birbirinden ayýrýrlar. Servet sadece sahip olunan paramiktarý deðil, sahip olunan tahviller, hisse senetleri, deðerli tablolar, toprak, mobilyalar, arabalar ve evler gibi diðer aktifleri de kapsar. Para ve servet kavramlarýarasýndaki temel fark nedir?

Öte yandan günlük dilde para, iktisatçýlarýn "gelir" olarak adlandýrdýklarý kavramla da eþanlamlý olarak kullanýlmaktadýr. Örneðin, "iyi bir iþ buldu, çok güzel para kazanýyor" dendiði zaman, burada para ile kastedilenhusus iktisatçýlarýn "ge " dedikleri kavramdan baþka bir þey deðildir. Gelir, belirli bir zaman dilimindeki kazancý ifade eden bir akýmdýr. Aksine, para bir stoktur, yani zamanýn belli bir noktasýnda ifade edilebilen kesin bir miktardýr. Örneðin bir kiþi 120 milyon lira geliri olduðundan söz ettiði zaman, bu miktarýn yýlda mý, ayda mý yoksa haftada mý kazanýldýðýný bilmeksizin, az ya da çok þeklinde bir yorum yapamazsýnýz. Ancak bir kiþi "cebimde 10 milyon lira var" dediði zaman bunun tam olarak ne miktar ol ? - 2

! ! duðunu anlarsýnýz. Bu nedenle kimi zaman "para arzý" yerine ayný anlama gelmek üzere "para stoku" deyimi de kullanýlmaktadýr. Akým ve stok deðiþken kavramlarýnýhatýrlayarak, paranýn bir stok deðiþken olduðunu, gelirin ise akým deðiþken niteliði taþýdýðýnýgözönünde tutunuz. Yukarýdaki açýklamalarýmýza göre para bir ekonomide farklý biçimler alabilmektedir. Bunun da ötesinde, bir toplumda para olarak kabul edilenþey, ayný dönem içerisinde bir baþka toplumda kabul edilmeyebilir. Hattabir toplumda belirli bir dönem para olarak kabul edilen bir ödeme aracý, daha sonraki bir dönemde para olarak kabul edilmeyebilir. Temel olarakneyin para o lduðu, onun bir ödeme aracý olarak kabul edilmesine baðlýdýr. Herhangi bir þeye para niteliði kazandýran unsur, aktarýlan deðer karþýlýðýnda ödeme aracý olarak kullanýlan bu "þeyi" halkýn kabul edip etmemesidir. Bu kitap boyunca "para" sözcüðü ile satýn alýnan mal ve hizmetlerin bedelinin ödenmesinde veya borçlarýn tediyesinde genel olarak kabul gören þeyler kastedilmekte, bu kavram gelir ve servet kavramlarýndan farklýlýklar taþýmaktadýr. Kitabýmýz boyunca "para" sözcüðü ile kastedilen nedir? Açýklayýnýz. Bu kavramýn gelir ve servet kavramlarýndan farkýnýanlamaksýzýn aþaðýdaki bölümlere geçmeyiniz! PARANIN FONKSÝYONLARI ! Bir ekonomide para olarak kabul edilen þey, ister bir midye kabuðu, ister bir kaya parçasý, ister altýn, isterse bir kaðýt parçasý olsun, üç temel fonksiyonu yerine getirmelidir: Deðiþim aracý olma, hesap birimi olma vedeðer biriktirme aracý olma. Bu üç fonksiyondan deðiþim aracý olma fonksiyonu parayý tahvil, hisse senedi ve konut gibi diðer aktiflerden ayýrmayayaramaktadýr. Deðiþim Aracý Olma Günümüz ekonomilerinde, piyasalarda gerçekleþtirilen hemen tüm iþlemlerde kullanýlan nakit veya çek biçimindeki para, bir deðiþim aracýdýr. Bir diðer deyiþle, satýn alýnan mal ve hizmetlerin bedelinin ödenmesinde, nakit veya çek biçimindeki para kullanýlmaktadýr. Deðiþim aracý olarak paranýn kullanýlmasý, mal ve hizmetlerin el deðiþtirmesi sýrasýnda harcanan zamaný ortadan kaldýrmasý nedeniyle ekonomik etkinliði artýrmaktadýr. Bunu görebilmek için paranýn söz konusu olmadýðý, mal ve hizmetlerin diðer mal ve hizmetlerle deðiþtirildiði bir takas ekonomisini ele almamýz yeterlidir. Örneðin bir felsefe öðretmenini ele alalým ve bu öðretmenin yapabildiði en iyi iþin felsefe öðretmek olduðunu kabul edelim. Takasa dayalý bir ekonomide felsefe öðretmenimiz karnýný

doyurmak istediði zaman sevdiði yemekleri piþiren bir lokanta bulmak zorundadýr. Ancak tahmin edebileceðiniz gibi bu yeterli deðildir, zira öðretmenimizin sevdiði yemekleri piþiren bu lokantacýnýn da ayný zamanda felsefe öðrenmeyi istemesi gerekmektedir. Bu tür bir araþtýrma yapmak hem son derece güçolacak hem de çok vakit alacak . Hatta bu örneðimizdeki felsefe öðretmeninin felsefe öðrenme isteðine sahip bir lokantacý bulmamasý ve bu nedenle uzman olduðu mesleði, yani öðretmenliði býrakarak kendi yemeðini piþirmeyi denemesi bile olasýlýk dahilindedir. - 3

. . Takas ekonomisinin getirdiði en büyük güçlük nedir? Takas ekonomisineden iþbölümü ve uzmanl ak tanýmaz?

Mal ve hizmetlerin deðiþtirilebilmesi amacýyla harcanan bu süre iþlem maliyeti olarak adlandýrýlmaktadýr. Takasa dayalý bir ekonomide söz konusu iþlem maliyeti oldukça yüksektir. Zira bu tür ekonomide "isteklerinkarþýlýklý eþleþmesi" ge ir. Bir diðer deyiþle insanlarýn ellerindeki mal ve hizmetleri istedikleri bir mal ve hizmetle deðiþtirebilmeleri için karþý tarafýn da ayný istek içerisinde bulunmasý gerekir. Þimdi yukarýda ele aldýðýmýz felsefe öðretmenimizin yaþadýðý dünyaya parayý dahil edersek ne olacaðýný görelim. Felsefe öðretmeni dersini dinlemek için para ödemeye istekli herkese felsefe anlatabilir. Bu sayede istediði lokantaya giderek dilediði yemeði yiyebilir ve kazandýðý parayla dayemeklerin bedelini ödeyebilir. Böylece "isteklerin karþýlýklý eþleþmesi" sorunu ortadan kalkar ve öðretmenimiz zamandan büyük bir tasarruf saðlayarak bu süreyi en iyi yaptýðý iþe, yani öðretmenliðe ayýrabilir.

Yukarýdaki örneðimizin gösterdiði gibi para, mal ve hizmetlerin takasedilmesi sýrasýnda har an zamanýn büyük bir bölümünü ortadan kaldýrarak ekonomik etkinliði artýrmaktadýr. Öte yandan para, insanlarýn en iyi yaptýklarý iþte uzmanlaþmalarýna olanak saðladýðý için de ekonomik etkinliðin saðlanmasýna katkýda bulunmaktadýr. Bu nedenle para, bir ekonominin temel yapý taþlarýndan birisini oluþturmaktadýr. Hatta para, iþlem maliyetlerini düþürerek ve dolayýsýyla iþbölümü ve uzmanlaþmaya olanak saðlayarak ekonominin daha pürüzsüz çalýþmasýný saðlayan bir yaða benzetilebilir. Para bir deðiþim aracýolarak ekonomik etkinliðin saðlanmasýna na? sýl bir katkýda bulunabilir?

Paraya duyalan gereksinimin çok güçlü olmasý, ilkel toplumlar hariç, hemen her toplumun kendi parasýný yaratmasýna neden olmuþtur. Bir metanýn para olarak kullanýlabilmesi için bazý özelliklere sahip olmasý gerekir: (1) Standart olmalýdýr, böylece deðeri kolayca öðrenilebilir. (2) Geniþ ölçüde kabul görmelidir. (3) Bölünebilir olmalýdýr, böylece deðiþimi gerçekleþtirmek kolaylaþýr. (4) Taþýmasý kolay olmalýdýr. (5) Çabuk deforme olmamalýdýr. Bu özelliklere sahip olan para insanlýk tarihi boyuncaçok deðiþik þeyler olmuþ ra olarak kullanýlan þeyler arasýnda, Amerikalý yerlilerin kullandýðý boncuklar, yine Amerikalý ilk sömürgeciler tarafýndan kullanýlan tütün ve viski, II. Dünya Savaþý sýrasýnda esir kamplarýnda kullanýlan sigara sayýlabilir.

Deðiþimi gerçekleþtirmek amacýyla para olarak kullanýlabilecek bir? þeyin taþýmasýgereken ö elerdir? Hesap Birimi Olma

Paranýn üstlendiði ikinci fonksiyon hesap birimi olmasý, yani ekonomikdeðerlerin ölçümü ama lanýlmasýdýr. Nasýl ki aðýrlýðý kilogram bazýnda, uzaklýðý kilometre bazýnda ölçüyorsak, mal ve hizmetlerin deðerini de para bazýnda ölçeriz. Paranýn üstlendiði bu fonksiyonun önemini kavrayabilmek için, paranýn böyle bir fonksiyon üstlenmediði bir takas ekonomisini düþünmek yeterlidir. . Para bir hesap birimi olmasaydý, mal ve hizmetlerin fiyatlarýnýnasýl ifade edebilirdik? - 4

! ! Eðer ekonomide sadece üç tür mal varsa (yumurta, felsefe dersi ve kitap gibi) sadece üç tane fiyat bilmemiz yeterlidir: yumurtanýn felsefe dersi bazýnda fiyatý (yani bir yumurta için kaç saatlik felsefe dersi ödemeniz gerektiði), yumurtanýn kitap bazýnda fiyatý ve felsefe dersinin kitap bazýnda fiyatý. Ancak bu ekonomide 10 çeþit mal olsaydý, bu mallardan birini diðeriyle deðiþtirebilmek için 45 tane fiyatý bilmemiz gerekecekti. Ayný þekilde 100 tür mal için 4950, 1000 tür mal için 499500 adet fiyata gereksinim duyardýk. N tane mal söz konusu olduðunda kaç adet fiyata ihtiyacýmýz olduðunu gösteren formül, kombinasyon formülü ile aynýdýr. Yani, N (N - 1) 2 100 tür mal olmasýdurumunda 100 (100 - 1) = 9900 = 4950 22 olacaktýr. Böyle bir ortamda, raflarýnda 2000 çeþit mal bulunan bir süper markette alýþ veriþ yapmanýn güçlüðünü düþününüz! Örneðin bir markette 1 kg tavuðun fiyatý 2 kg tereyaðý ve 1 kg deterjanýn fiyatý 18 kg domates þeklinde belirlenmiþ ise, tavuðun ve deterjanýn birbirine göre fiyatýnýn ne olduðuna karar vermek oldukça güçtür. Bu konuda kesin karar verebilmekiçin tüm mallarýn fiyatlarýný gözden geçirmeniz gerekecek ve her kalemmalýn fiyat etiketi 1999 ayrý fiyatý listeleyeceði için bunlarý okumakla geçireceðiniz zaman, pratik bir alýþveriþi imkânsýz hale getirecektir. Bir takas ekonomisinde fiyatlarýnasýl ifade edebilirsiniz? Bunun eko? nomik etkinlik üzerindeki etkisi nedir? Bu sorunun çözümü için ekonomiye parayý dahil etmek ve tüm mallarýn fiyatlarýný söz konusu para birimi ile ifade etmek yeterlidir. Böylece herbir mal ve hizmetin fi yatý tek bir deðerle, bu para birimi (örneðin lira) cinsinden

ifade edilebilir. Sadece üç tür malýn söz konusu olduðu bir ekonomide paranýn kullanýlmasý, fiyatlarýn sayýsý açýsýndan takas sistemine karþý büyük bir avantaj saðlamayabilir. Ancak 10 adet malýn bulunduðu bir ekonomide 45 tane yerine 10 tane, 100 malýn söz konusu olduðu bir ekonomide 4950 yerine 100 tane, 1000 çeþit malýn bulunduðu bir ekonmide ise 499500 yerine sadece 1000 tane fiyat olacaktýr. Görüldüðü gibihesap birimi olarak paran kullanýlmasý, gözönünde tutulacak fiyatlarýn sayýsýný azalttýðý için alýþveriþi büyük ölçüde kolaylaþtýrmaktadýr. Paranýn üstlendiði bu fonksiyonun saðladýðý yarar, ekonomi karmaþýklaþtýkça artacaktýr. Paranýn hesap birimi olma fonksiyonundan ne anlamamýz gerek ? mektedir? Ekonomi geliþtikçe bu fonksiyonun öneminin artma nedenini açýklayýnýz. Deðer Biriktirme Aracý Olma

Para, satýn alma gücünün zaman içerisinde elde tutulmasýný saðladýðý için ayný zamanda bir deðer biriktirme aracý olarak da iþlev görür. Bir deðer biriktirme aracý, gelirin elde edilmesinden harcamasýna kadar geçensüre içinde satýn alma g uhafaza etmek amacýyla kullanýlýr. Bir - 5

. . . ! çoðumuz gelirimizi elde eder etmez hemen harcama eðiliminde olmayýp, alýþveriþ için vaktimiz oluncaya veya alýþveriþ ihtiyacý duyuncaya kadarbeklemeyi tercih ettiðimizden, paranýn bu fonksiyonu yaþamýmýza büyükbir kol getirmektedir.

Deðer biriktirmek amacýyla kullanýlabilecek tek araç para deðildir. Tahviller, hisse senetleri, konut, toprak veya mücevherat da deðer biriktirmek amacýyla kullanýlabilir. Bu türden birçok aktif deðer biriktirme aracý olarak para karþýsýnda daha avantajlýdýr. Örneðin bu aktifler paraya göredaha yüksek oranda etirisi elde ederler, fiyatlarý yükselebilir ve deðer deðiþikliklerinin dýþýnda sahiplerine (barýnma, süs eþyasý olma gibi) diðer bazý hizmetler de sunarlar. Bu aktifler paraya göre daha avantajlýbir biriktirme aracýiseler, halk neden para tutmayýtercih etmektedir?

Bu sorunun cevabý önemli bir iktisadi kavram olan likitide ile ilgilidir. Likitide, bir aktifin bir deðiþim aracýna dönüþtürülmesindeki nispikolaylýk ve sürat olarak ilir. Likitide bir aktifte bulunmasý arzulanan bir kavramdýr. Bir diðer deyiþle bir aktifin likitidesi ne kadar yüksekse, talep miktarý da o kadar çok olacaktýr. Bir deðiþim aracý olmasý nedeniyle para tüm aktifler içinde en likit olanýdýr, yani bir satýn alma iþlemini gerçekleþtirebilmek için paranýn bir baþka þeye dönüþtürülmesine gerekyoktur. Örneðin evini isyoncuya satýþ bedeli üzerinden belirli oranda bir komisyon ödemek zorunda kalabilirsiniz. Öteyandan acilen ödemeniz g ereken bir borcunuz nedeniyle evinizi bir anönce satmanýz gerekiyorsa, satýþ iþleminin dah a çabuk gerçekleþmesi için düþük bir fiyat isteyebilirsiniz. Halbuki para için böyle maliyetler gerekmez. Görüldüðü gibi paranýn en likit aktif niteliðinde olmasý, en cazip deðer biriktirme aracýolmamasýna karþýn halkýn neden para tutma arzusunda olduðunu ortaya koymaktadýr. Paranýn deðer biriktirme aracýolma fonksiyonu ile fiyatlar arasýnda bir iliþki kurulabilir mi? Paranýn ne kadar iyi bir deðer biriktirme aracý olduðu fiyatlara baðlýdýr. Örneðin tüm fiyatlarýn ikiye katlanmasý, paranýn deðerini yarý yarýya azaltýr. Tersine tüm fiyatlarýn yarý yarýya düþmesi, paranýn deðerinin iki kat arttýðýnýifade etmektedir. Fiyatlar genel düzeyinin hýzla yükseldiði enflasyonist bir ortamda, para hýzla deðer kaybeder ve halk servetini para biçiminde tutmaktan uzaklaþýr. Bu durum, özellikle hiperenflasyon olarak bilinen

aþýrý enflasyon dönemlerinde en uç noktasýna ulaþýr. I. Dünya Savaþý sonrasý Almanya'da yaþanan hiperenflasyonda, aylýk enflasyon oraný kimi zaman %1000'i geçmiþtir. Hiperenflasyon, 1923 yýlýnda sona erdiði zaman fiyatlar genel düzeyi iki yýl öncesine göre % 30 milyar oranýnda artmýþtýr. Hatta hiperenflasyon döneminin sonlarýna doðru bir somun ekmek almak için gerekli parayý ancak bir el arabasý ile taþýmanýn mümkün olduðuna iliþkin öyküler anlatýlmaktadýr. Paranýn saat baþý deðerinin düþtüðü böyle bir ortamda, kimse elinde para tutmak istemeyecek ve iþlemleri gerçekleþtirmek için para kullanýmý azalacaktýr. Dolayýsýyla takas baskýn duruma gelecek ve bu da maliyetleri hýzla yükseltirken ekonomide üretimin düþmesine yol açacaktýr. - 6

?

Paranýn deðer biriktirme aracý olma fonksiyonunun büyük ölçüde erozyonauðradýðýbir ortamda deðiþim aracýolma fonksiyonu bundanetkilenir mi? Neden ve nasýl PARANIN GELÝÞÝMÝ

Takas ekonomisinin getirdiði kýsýtlamalardan kurtulabilmek için paranýn ilk kez kullanýlmasýndan bu yana paranýn biçimi çok önemli deðiþiklikler göstermiþtir. Ýlk dönemlerde kullanýlan para, ortak bir ticari araç olarakkullanýlma ve gel kler gibi kriterler tarafýndan belirlenen mallardý. Bu anlamda birçok meta para olarak iþlev görmüþtür. Ýnek, pirinç, mýsýr ve buðday, ilk para biçimlerine verilebilecek birkaç örnektir. Zaman içerisinde bu ilkel para biçimlerinin yerini deðerli madenlerin aldýðý görülmektedir. Zira herhangi bir nesnenin para olarak kullanýlabilmesi için o nesnenin evrensel olarak kabul edilebilir olmasý gerekmektedir. Herkes tarafýndan kabul edilen bir deðere sahip olan bir nesnenin para olarak iþlev göreceði açýktýr. Bu konuda yapýlan seçim ise doðal olarak altýn ve gümüþ gibi deðerli madenler olmuþtur. Deðerli madenlerden veya deðeri olan diðer metallerden meydana gelen para sistemine mal para adý verilmektedir. Ýlk çaðlardan baþlayarak birkaç yüzyýl öncesine kadar, mal para bir deðiþim aracý olarak iþlev görmüþtür. Deðerli madenlere baðlý olarak çalýþan bir ödeme sistemindeki en büyük sorun, bu tür paranýn çok aðýr olmasý ve bir yerden bir baþka yere nakliyesinin sorun yaratmasýdýr. Sanayi devrimi ile birlikte baþlayan hýzlý ekonomik kalkýnma ve ticaret hacmindeki büyük artýþ, para sisteminde önemli deðiþikliklerin de baþlangýcý olmuþtur. Bu baðlamda gözlenen ilk deðiþme kaðýt paranýn (deðiþim aracý olarak iþlev gören kaðýt parçalarý) ortaya çýkýþýdýr. Kaðýt paranýn ilk ortaya çýkýþý, bankalarda bulunan altýn veya gümüþ karþýlýðý alýnan makbuzlarýn bir deðiþim aracý olarak kullanýlmasýdýr. 18'inci YY.'ýn ikinci yarýsýndan itibaren batý dünyasýnda ticari bankalarýn ve devletin çýkardýðý bu tür kaðýtlardan oluþan para, mal paranýn yerini almaya baþlamýþtýr. ? Mal para nedir? Mal paradan kaðýt paraya geçiþi saðlayan faktörnedir? Deðerli madene dönüþtürülebilen kaðýt paranýn altýn ve gümüþ sikkelerin yerini almasýndan kýsa bir süre önce ikinci önemli deðiþiklik ortaya çýkmýþ ve bankalarda bulunan vadesiz mevduat hesaplarý

üzerine yazýlmýþ çekler ödemelerde kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Nitekim 1860'lý yýllarda ABD ekonomisinde çeke tabi vadesiz mevduat miktarý hýzla artmýþ ve mevcut kaðýt para miktarýna yakýn bir düzeye ulaþýlmýþtýr.

Altýn veya gümüþ gibi deðerli madenlere dönüþtürülebilen kaðýt paranýn geçirdiði bir önemli deðiþim de itibari paraya geçiþtir. Ýtibari para devlet tarafýndan yasal ödeme aracý olarak çýkartýlmýþ olan (yani ödemelerdeyasal olarak kabul edilmesi gereken) ve deðerli bir madene dönüþtürüle en kaðýt paradýr. Þüphesiz kaðýt parayý taþýmak çok kolaydýr, ancak bu kaðýtlarýn bir ödeme aracý olarak kullanýlabilmesi için bunu çýkartan yetkililere güven duyulmasý gerekir. Öte yandan bu kaðýt paranýn taklit edilmesi son derece güç olacak þekilde basýlmasý da zorunludur. ? Ýtibari paranýn kabul görebilmesi için gerekli olan temelþartlar nelerdir? - 7

banka ile baðlantý kurma. Bilgisayarlarýn geliþimi ve modern iletiþim teknolojisinin kullanýmý ile birlikte ödeme sisteminin daha iyi organize edilmesi söz konusu olabilir. Dikkat edilirse satýn alma. Bir atýn almak istediðinizde elinizdeki hesap kartýný maðazadaki bilgisayar terminaline yerleþtirip þifrenizi girdikten sonra gerekli miktarý bankadaki hesabýnýzdan maðazanýn hesabýna aktarabilirsiniz. Günümüzde birçok kurum. elektrik gibi) ve kredi kartý ödemeleri her dönem otomatik olarak vadesiz mevduat hesabýnýzdan ödenebilmektedir. personelinin ücret ve maaþlarýný bu personelin bankadaki hesabýna transfer ederek ödemektedir. hesaplar arasý para transferi ile ödeme yapma iþlemleri eþanlý olarak gerçekleþtirilmekte. Öte yandan son yýllarda satýn alma iþlemlerinde hesap kartlarýnýn kullanýlmasýna olanak tanýnmasýyla EFTsistemi halkýn günlük yaþamýna doðr bulunmaktadýr. Örneðin tüm ödemelerin elektronik iletiþim olanaklarýnýn kullanýlmasý ile gerçekleþtirildiði Elektronik Fon Transferi (EFT) olarak bilinen sisteme geçiþle söz konusu maliyetler ortadan kalkabilir. menkul kýymet alým-satýmý gibi iþlemler yapma olanaðýný sunmaktadýr. periyodik olarak ödenmesi gereken bazý faturalar (telefon. Yukarýda sözü edilen sistem günümüzde kullanýlabilen ve hýzla yaygýnlaþan bir sistemdir. Öte yandan birçok banka. Çek kullanýmý sayesinde kaðýt paranýn çalýnma tehlikesi ortadan kalkmýþ ve paranýn nakledilmesi sorunu büyük ölçüde azalmýþtýr. evlerindeki kiþisel bilgisayarlar aracýlýðýylamüþterilerinin banka nan kendi hesaplarýna eriþme ve havale. paranýn geçirdiði en önemli deðiþikliklerden birisi çeklerin kullanýlmasýdýr. Ancak çekle ödeme sisteminin getirdiði bir takým sorunlar da vardýr. Örneðin ödemeniz gereken bir fatura söz konusu ise evinizdeki kiþisel bilgisayar ve özel bir elektronik að aracýlýðý ile banka hesabýnýzdan borçlu olduðunuz kiþi veya kurumun hesabýna gerekli miktarý aktarabilirsiniz. Örneðin çeklerin tahsili vakit alabilmekte ve bu nedenle çekle gerçekleþtirilen iþlemlerin maliyeti yüksek olabilmektedir. Birçok ülkede merkez bankalarý bu tür elektronik fon transferini yürütmeye olanak tanýyan sistemler kurmuþlar ve finansal kurumlarýn çek kullanmaksýzýn birbirlerinin hesaplarý arasýnda fon transfer edebilmelerini saðlamýþlardýr. tüm iþlemler elektronik olarak yapýlýrken insan faktörü ve kaðýt kullanýmý ortadan kalkmaktadýr. EFT sistemi içerisinde tüm maðazalar satýþ noktasý (POS) olarak bilinen bir bilgisayar terminalne ya da nakit para veya çek kullanmaksýzýn satýn alma iþlemini gerçekleþtirebildiðiniz "hesap kartý" sistemine sahipolacaklardýr. Çeke baðlýödeme sisteminin en önemli sakýncasýnedir? EFT sistemi bu soruna nasýl bir çözüm getirebilir? . .Yukarýda da deðindiðimiz gibi. doðal gaz. Yukarýda sözü edilen POS sistemi hýzla yaygýnlaþýrken.

Oysa "yetkisi olmayan bir kiþinin bilgisayar aracýlýðý ile bankanýn verilerini deðiþtirdiði" þeklinde haberlere basýnda sýk sýk rastlamaktayýz.EFT sistemi nedir? Bu sistemin saðladýðýavantajlar nelerdir? Çek kullanýmýnýn yakýn bir tarihte ortadan kalkacaðýný savunanlar bulunmasýna karþýn. kaðýda dayalý bir ödeme sistemi (kaðýt para veçek gibi) ile karþýlaþtýrýldýðýnda çok daha etkin bir siste bazý faktörler kaðýda dayalý sistemin tamamýyla ortadan kalkmasýna engel olmaktadýr.8 . EFT sistemi. ödeme karþýlýðýnda alýnan makbuz sahtekarlýða engel olan önemli bir unsurdur. Bu da elektronik ödeme sisteminde kötü niyetli kiþilerin banka hesaplarýna eriþebileceðini ve baþkalarýnýn hesaplarýndaki fonlarý kendi hesaplarýna aktararak hýrsýzlýk ya ? . bu geçiþ sürecinin umulandan daha yavaþ ilerlediði de bir gerçektir. Kaðýda dayalý ödemelerde.

Öte yandan henüz çözümlenmemiþ bazý hukuki sorunlar da mevcuttur. Bu nedenle söz konusu davranýþsal para tanýmý bir ekonomide hangi tür aktiflerin para olarak kabul edilebileceði hususunda bir bilgi vermemektedir. Bu tür para tanýmý elde edebilmenin iki temel yolusöz konusudur: teorik yaklaþým ve amprik yaklaþým. para miktarýnýn ölçülmesinde hangi aktiflerinbu miktara dahil edilec arar verirken ekonomi teorisi kullanýlmalýdýr. "satýn alýnan mal ve hizmetlerin karþýlýðýnýn ödenmesinde genel olarak kabul edilen herþey" biçiminde tanýmladýðýmýz zaman. Bir aktifi para yapan unsur.? ? ? pabileceðini göstermektedir. Örneðin birisi þifrenizi öðrenip hesabýnýzdan baþka bir hesaba para aktarýrsa bunun sorumlusu kim olacaktýr? Yukarýda yapýlan açýklamalardan çýkan sonuç. Günümüzde bilgisayar sistemlerinin güvenirliðinin artýrýlmasýna yönelik programlar geliþtiren yeni bir sektör oluþarak geliþme sürecine girmiþtir. Ancak yeterli güvenliðin saðlanmasý çözümlenememiþ bir sorun olduðu için. bir ödeme yapýlacaðý zaman halkýn bu aktifin karþý tarafça kabul edileceðine olan inancýdýr. kaðýt ve yeni elektronik para biçimlerinin yaygýnlaþmaya þeklinde özetlenebilir. Daha önce deðindiðimiz gibi. paranýn halkýn kararlarý ve tercihleri tarafýndan belirlenen bir kavram olduðunu kabul ediyoruz demektir. Ancak paranýn miktarýný ölçebilmek için hangi tür aktiflerin para olarak kabul edileceðini ortaya koyan kesin bir tanýma ihtiyacýmýz vardýr. kullanýmýnýn azaldýðý baþladýðý henüz tam olarak yavaþ EFT sisteminin uygulamada karþýlaþtýðýsorunlar nelerdir? PARA MÝKTARININ ÖLÇÜLMESÝ Parayý. Daha önce gördüðümüz gibi paranýn temel özelliði bir deðiþim aracý olarak kullanýlmasýdýr. tarih boyunca çok sayýda farklý aktif bu fonksiyonu yerine getirmiþtir. Davranýþsal para tanýmýna dayanarak para miktarýnýölçmek neden mümkün deðildir? Paranýn Teorik ve Amprik Olarak Tanýmlanmasý Teorik yaklaþýma göre. Bu tür kötü niyetli kiþilere engel olabilmekkolay bir iþ deðildir. Bu nedenle teorik yaklaþým paranýn söz konusu özelliði üzerinde durmakta ve deðiþim aracý . elektronik paranýn geliþimi bir seyir izlemektedir.

olarak kullanýlan aktiflerin para arzý ölçümüne dahil edilmesi gerektiðini savunmaktadýrlar. Diðer bazý aktifler de deðiþim aracý gibi fonksiyona sahip iken nakit ve vadesiz mevduatlar kadar likit deðildirler. mal ve hizmetlerin bedellerinin ödenmesinde kullanýlabileceði için deðiþim aracý olarak iþlev görmektedirler.9 . Nakit (kaðýt para ve ufaklýk para) ve çeke tabi vadesiz mevduatlar. Buna göre teorik yaklaþým. para arzý ölçütüne sadece yukarýda sýralanan aktiflerin dahil edilmesi gerektiðini öne sürmektedir. Öte yandan vadeli mevduatlar çoðu zaman ilave bir maliyete katlanmaksýzýn istendiðinde nakte veya vadesiz mev . Teorik yaklaþýma göre para arzý ölçütüne dahil edilmesi gerekenaktiflerin temel özelliði ne olmalýdýr? Bu özelliðe sahip ak lerdir? Teorik yaklaþým paranýn tanýmý konusunda çoðu zaman kesin cevaplar vermemize olanak tanýmamaktadýr. Örneðin bazý ülkelerde mevduat sertifikalarý baþkalarýna devredilebilir özellik taþýmaktadýr.

Ancak sözü edilen bu önerilere baðlý olarak hesaplanan para arzý büyüklükleri henüz geniþ bir kabul görmemektedir. örneðin vadeli mevduatlarýn da para arzýna dahil edilmesi gerektiði düþünülebilir. Bu nedenle. konjoktür dalgalanmalarýnýn tahmininde yetersiz kalabilir.duata dönüþtürülebilmektedir. Öte yandan enflasyonu en iyi tahmin etmeye olanak saðlayan bir para arzý ölçütü. hangilerinindýþarýda býrakýlmasý gerektiði hususunda yeterli bir cevap bulamamaktadýr. Teorik yaklaþým para arzý ölçütüne hangi aktiflerin dahil edilmesi. Öte yandan nispeten daha yakýn tarihli birkaç çalýþmada. Paranýn amprik olarak tanýmlanmasýnda karþýlaþýlan sorunlar neler? dir? Yukarýdaki açýklamalarýmýzdan anlaþýlabileceði gibi her iki yaklaþým da tatmin edici düzeyde kesin bir para tanýmý verememektedir. Para arzýna hangi aktiflerin dahil edileceði konusunda teorik yaklaþýmýn taþýdýðý bu belirsizlik. Ancakhangi para arzý ölçütünün en iyisi olduðu yolunda yapýlan araþtýrmalarýn sunduklarý kanýtlar. Öte yandan elde edilen kanýtlarýn farklý para arzý ölçütlerinin tercih edilmesini gerektirecek ölçüde karýþýk olmasý nedeniyle amprik yaklaþým da yeterli olmamaktadýr. Bu çalýþmalarda alternatif likit aktifler arasýndaki ikame derecesinin ölçülmesi ve bu derecelere göre alternatiflere aðýrlýk verilmesi öngörülmektedir. Örneðin bir dönemde bu görevi yerine getiren bir para arzý ölçütü. bu durumda nakit ve çeke tabi mevduata "1". bu konuda kesin bir karar verilmesine engel olacak ölçüde karýþýktýr. Açýktýr ki. Bu iktisatçýlara görepara olarak adlandýrýlacak þ anýn etkilediði düþünülen deðiþkende gözlenen hareketleri en iyi þekilde belirlemeye olanak saðlayan ölçüt olarak kabul edilmelidir. bir diðer dönemde ayný baþarýyý gösteremeyebilir. zayýf ola ra "0'a yakýn" aðýrlýk katsayýlarý verilecektir. Son yýllarda bazý iktisatçýlar paranýn aðýrlýklandýrýlmýþ bir büyüklük olarak hesaplanmasý gerektiðini savunmuþlar ve bu konuda bazý çalýþmalar yapmýþlardýr. ? Paranýn amprik olarak tanýmlanmasýndan ne anlýyorsunuz? Örneðin enflasyon oranýný doðru þekilde tahmin etmeye olanak tanýyan paraölçütünü araþtýrabilir ve bu ölçütü geçerli olarak tanýmlayabiliriz. birçok iktisatçýnýn paranýn amprik olarak tanýmlanmasý gerektiðini savunmalarýna neden olmuþtur. Teorik ve amprik yaklaþýmlar dýþýnda para arzýnýn kapsamýnýn belir? . bunlarý ikame etme gücü yüksek olan aktiflere"1'e yakýn". para arzýnýn finansal aktiflerin fiyatýna göre düzeltilerek hesaplanmasý gerektiði savunulmaktadýr.

C. Merkez Bankasý'nýn Para Arzý Tanýmlarý Ülkemizde T. Merkez Bankasý tarafýndan yapýlan çeþitli para arzý tanýmlarý söz konusudur.C.10 .lenmesinde önerilen diðer yöntemler nelerdir? Paranýn kesin bir tanýmýný yapmada karþýlaþýlan bu belirsizlik. Hattabunlardan bazýlarý (M2Y ve M3Y) 90'lý yýllarýn baþlangýcýndan itibaren tanýmlanan parasal büyüklüklerdir. Çünkü iktisat politikasýnýn yürütülmesinden sorumlu olan karar alýcýlar. Paranýn tanýmý konusunda yukarýda deðinilen belirsizliklere paralel olarak. dünyadaki diðer Merkez bankalarý gibi T. para miktarýný kontrol edebilmek için hangi aktiflerin para arzýna dahil edileceðini bilmek zorundadýrlar. .C. Merkez Bankasý da birden fazla para arzý tanýmýna yer vermektedir. T. aslýnda birçok soru iþaretini de beraberinde getirmektedir.

C.5 (9) Bankalardaki Resmi Mevduat 40204. Ancak ilave edilen bu miktarýn toplam içindeki payý son derece küçük olduðu için (1995 yýlý sonu itibariyle yaklaþýk % 0.5 (11) Merkez Bankasýndaki Diðer Mevduat 42976.5 (2) Bankalardeki Vadesiz Mevduat 180166. Merkez Bankasý tarafýndan yapýlan ikinci para arzý tanýmý genellikle "geniþ tanýmlý para arzý" olarak bilinmekte ve M2 ile gösterilmektedir.C. TABLO 1.0 (3) Merkez Bankasýndaki Mevduat 50. ticari bankalardaki vadesiz mevduatlar (resmi mevduatlar ve bankalararasý mevduat hariç) ve T.5 (13) M3Y (7+12) 2498249.0 (10) M3A (6+9) 1256524. 1995 yýlý sonu itibariyle söz konusu büyüklükler aþaðýda yer alan Tablo 1. M2 para arzý .1 TÜRKÝYE'DE PARA ARZI TANIMLARI (31. Merkez Bankasý bu toplama kendisinde bulunan vadesiz mevduatlarý da ilave etmektedir.0 (12) M3 (10+11) 1299500.1) pratiktebüyük sorun yaratmamaktadýr.0 (6) M2 (4+5) 1216320. Öte yandan dolaþýmdaki t kapsamýna Hazine tarafýndan ihraç edilmiþ olan ufaklýk para da dahildir.5 (5) Bankalardeki Vadeli Mevduat 840033.0 (8) M2Y (6+7) 2415069. T. Genel olarak dolaþýmdaki nakit ve vadesiz mevduatlarýn toplamý dar tanýmlý para arzý olarak bilinirken. Dar anlamlýpara arzýnýn kapsamýnýbelirtiniz.Genellikle dar tanýmlý para arzý olarak bilinen ve M1 ile gösterilen para arzý tanýmýna dolaþýmdaki nakit.1'den izlenebilir.5 T.0 (4) M1 (1+2+3) 376287. Merkez Bankasý'ndaki mevduat dahil edilmektedir.C.12.5 (7) Yurtiçi Yerleþiklere ait DTH 1198749.1995 itibariyle Milyar TL) ? Büyüklük Miktar (1) Dolaþýmdaki Nakit 196071.

1'de verilmektedir. Merkez Bankasý aþaðýda kapsamlarý özetlenen para arzý tanýmlarýna da yer vermektedir.tanýmý M1 para arzýna bankalardaki vadeli mevduatlar (resmi mevduatlar hariç) ve mevduat sertifikalarýnýn ilave edilmesi ile bulunmaktadýr. M2Y = M2 + Yurtiçi Yerleþiklerin Döviz Tevdiat Hesaplarý M3A = M2 + Bankalardaki Resmi Mevduat M3 = M3A + Merkez Bankasýndaki Diðer Mevduat M3Y = M3 + Yurtiçi Yerleþiklerin Döviz Tevdiat Hesaplarý .11 .C. Söz konusu büyüklüklerin 1995 yýlý sonu itibariyle aldýklarý deðerler Tablo 1. Yukarýda verilen iki temel para arzý kavramýnýn yaný sýra T.

Ýkinci olarak.25 0. finansal sistemdeki deðiþimin temel sürükleyici gücü.1.50 0.50 1. 1970 lerin ortalarýndan itibaren artmaya baþlamýþtýr. .75 0. kullanýcýlara sunulan hizmetlerin ve araçlarýn çeþitliliði kesin bir tanýmlama yapmaya engel olmaktadýr.1'den izlenebilir. FÝNANSAL SÝSTEMÝN TEMELLERÝ Bir ekonominin en önemli sektörlerinden birisini oluþturan finansal sistemin yapýsýný ve üstlendiði fonksiyonlarý anlayabilmek iki nedenle öðrencilere zor gelmektedir. Hem ulusal hem de uluslararasý anlamda finansal sistemde faaliyet gösterenler arasýnda yaþanan rekabet. Finansal sistemin geçirdiði bu deðiþim sürecinde idari düzenlemelerde gerçekleþtirilen deðiþikliklerin rolü önemli olsa da. finansal sistem statik deðil tamamýyle dinamik bir yapý sergilemektedir. Öncelikle finansal sistemi oluþturan kurumlarýn sayýsý ve karmaþýklýðý bu sistemi oluþturan yapýnýn anlaþýlmasýný güçleþtirmektedir.% Deðiþim Oraný 1.00 808182838485 8687888990919293 9495 PARA ARZINDAKÝ DEÐÝÞMELER Yüzde Deðiþim Oranlarý DM1 DM2 Þekil 1. Para Arzýndaki Deðiþmeler Tanýmlanan bu parasal büyüklüklerden M1 ve M2 para arzý tanýmlarýnýn 1980 yýlýndan itibaren gösterdikleri artýþ oranlarý ise Þekil 1. finansal sistem üzerindeki kontrollerin hafifletilmesi (deregülasyon) deðil. Özellikle 1980 li yýllardan baþlayarak finansal sistem tüm dünyada önemli yapýsal deðiþiklikler göstermiþtir.00 0.25 1. Finansal sistemi oluþturan kurum ve piysalarýn çok sayýda olmasý.

tüm ülkelere uygulanabilir ve deðiþen finansal yapýnýn daha iyianlaþýlmasýný sað .12 . Finansal sistemin görünüþteki bu karmaþýklýðýna ve daha esnek ve rekabetçi bir yapýya geçiþ sürecine karþýn temel çalýþma prensipleri oldukça basittir.finansal kurumlar arasýndaki rekabet sonucu ortaya çýkan finansal yenilikler olmuþtur. Aslýnda bu bölümde ele alacaðýmýz finansal sistemin temel unsurlarý.

Devlet Yukarýda sýralanan her grup ve bu gruplar içinde yer alan birimler. Hanehalklarý. yollar. ? Faiz oranýnýborç alan ve borç veren açýsýndan nasýl deðerlendiririz? Finansal sistemin yapýsý. her bir ekonomik birim. barajlar gibi sermaye harcamalarýndan oluþmaktadýr. Finans dýþý iþletmeler . temel olarak ücret maaþþeklinde elde edilmekte. bir ekonomiyi oluþturan ekonomik birimler gözönüne alýnarak kolayca gösterilebilir. devlet ve diðer finans dýþý iþletmelere yapýlan mal ve hizmet satýþýndan elde edilen gelirlerden oluþmaktadýr. Bu tür iþletmelerin yaptýklarý harcamalar ise üretimin maliyetini oluþturan girdilere yapýlan ödemeleri ve yeni bina-teçhizatþeklindeki sermaye s tokuna yapýlan ilaveleri kapsamaktadýr. her grubunfarklý gelir ve harcama özellikleri olduðunu yansýtmaktadýr. Bankalarý ve diðer finansal aracý kurumlarý analize daha sonra katacaðýz. Aksine finansal sistem. Finans dýþý iþlerle uðraþan iþletmelerin temel gelir kaynaðý. aþaðýdaki gruplardan birisine katýlarak deðerlendirilebilir: . borç veren açýsýndan ise fon saðlamanýn karþýlýðýný ifade etmektedir. Borç alan açýsýndan faiz oraný fon elde etmenin karþýlýðýnda ödemek zorunda olduðu bedeli. hanehalklarý. harcamalarý ise dayanýklý ve dayanýksýz mal ve hizmetlere yapýlan harcamalarla. yani toplam gelirleri ve harcamalarý açýsýndan incelenmektedir. Bir ekonomide mal ve hizmet üretiminde fiilen faaliyet gösterenekonomik birimleri sýnýfl andýrýnýz ve bu gruplarýn gelir ve harcamaözelliklerini düþününüz! Hanehalklarýnýn geliri. Her bir ekonomik grubun temel gelir kaynaklarýnýve harcama yerle? rini. vergi ve harçlardan elde edilmekte. Faiz oraný finansal sistemde el deðiþtiren bu fonlarýn fiyatýdýr. . Devlet grubunda yer alan ekonomik birimlerin temel gelirleri. makro iktisat derslerinde gördüðünüz gayrisafi milli hasýla kavramýile iliþkilendiriniz! Yukarýda sýralanan herhangi bir grubun tamamý için veya grupta yeralan herhangi bir ekonomik birim için. finans dýþý iþletmeler ve devlet þeklindeki gruplandýrma.FÝNANSAL SÝSTEMÝN GENEL TANIMI Finansal sistem belirli bir coðrafi bölgede yerleþik veya belirli bir adrese sahip bir kurum deðildir. konut harcamalarýndan oluþmaktadýr. borç alanlar ve borç verenlerin fonlarýn eldeðiþtirmesi iþlemlerini gerçekleþtirdikleri bir alan niteliðindedir. harcamalarý ise kamu hizmetlerini saðlamanýn maliyeti ilebirlikte. üç tür bütçe durumu söz konusuol . Dikkat edilirse bu noktada sadece reel (finansal olmayan) ekonomik birimler gözönüne alýnmaktadýr. Hanehalklarý . Basitlik saðlamak açýsýndan yabancý ekonomik birimleri bu noktada dýþarýda tutarsak.

Finansal sistem bütçe fazlasý olan ekonomik birimler ve bütçe açýðý olan ekonomik birimlerle ilgilenmektedir. Zira tanýmýmýz gereði. Likitide açý . bütçe fazlasýna sahip olan bir ekonomik birim gelirinin tamamýný harcamak istememekte ve elinde bir miktar fon fazlasý bulunmaktadýr. Bütçe fazlasý olan ekonomik birimler bu noktada bir sorunla karþý karþýyadýr.13 . açýk bütçe (harcamalarýn gelirlerden fazla olmasý) ve fazla bütçe (gelirlerin harcamalardan fazla olmasý).r: Dengeli bütçe (gelir ve harcamalarýn eþit olmasý durumu).

sýndan düþünüldüðünde. Burada sözü edilen fýrsat maliyeti bir ekonomik birimin elinde likitidesi yüksek aktifler bulundurarakvazgeçtiði faiz gel irini ifade etmektedir. Zira incelenen dönem için söz konusu ekonomik birim. Bu anlamda bütçe fazlasýna bir ekonomik birim artan risk ve azalan likitide karþýlýðýnda tatmin edici bir gelir elde ederse daha düþük likitideye vedaha yüksek riske r olabilir. FON FAZLASI VE FON AÇIÐI OLAN EKONOMÝK BÝRÝMLER . elindekifazla fonlarý bir borç senedi karþýlýðýnda fona ihtiyacý olanlara ödünç olarak vermek konusunda istekli olacaktýr. Ýlk olarak. Burada sözü edilen borç senedini. Bütçe açýðýna sahip ekonomik birim açýsýndan ise borç senedi. Bütçe fazlasýna sahip ekonomikbirim açýsýndan bor olan ekonomik birimden alacak hakký doðuran bir finansal aktif niteliðindedir. likit durumda bulunmanýn fýrsat maliyeti de o derece yüksek olacaktýr. finans dýþý iþletmeler ve devlet) belirli bir dönemde toplam gelirleri toplam harcamalarýný aþan birimler olarak. Likitide derecesi ne kadar yüksek olursa. iþlemi gerçekleþtiren her iki tarafýn bilançolarýaçýsýndan nasýl deðerlendirilmelidir? Bütçe fazlasý olan ekonomik birimle bütçe açýðý olan ekonomik birim arasýndaki iliþkide iki husus dikkat çekicidir. Ödünç alma ve ödünç verme iþlemleri. YATIRIM. bütçe fazlasý olan ekonomik birim harcamak istemediði bir miktar fazla fona sahiptir. belirli bir süre içinde (borcun vadesi) ödünç verilen miktarý (ana para) ve faizi ödeme sözü olarak düþünebiliriz. Dolayýsýyla bütçe fazlasýn bir ekonomik birim. TASARRUF. Ancak likitide ile faiz geliri arasýnda ters yönlü bir iliþki mevcuttur. ancakelde yüksek likitideye sahip fon bulundurmanýn bir fýrsat maliyeti vardýr. bütçe açýðýna sahip ekonomik birimleri ise belirli bir dönemde toplam harcamalarý toplamgelirlerini aþan ekonomik birimler olarak tanýmlamýþtýk. gelirinden daha fazla bir miktarda harcama yapmak istemektedir. Bu tanýmlamadan yola çýkarak. bütçe açýðýna sahip ekonomik birimleri ise fon açýðý veya fona ihtiyacý olan ekonomik birimler olarak ele alabiliriz. Ödünç vereceði kiþi ve kurumlar da. bütçe fazlasý olan ekonomik birim en likit durumdadýr. belirtilen yükümlülükler yerine getirilmediði takdirde sahip olunan reel varlýklar üzerinde borç verene alacak hakký doðuran bir finansal yükümlülük niteliðindedir. bütçe fazlasý olan ekonomik birimleri ellerinde fon fazlasý olan ekonomik birimler. Açýktýr ki fon fazlasýna sahip ekonomik birimlerden fon açýðý olan ekonomik birimlere . Örneðin elinde nakit tutan bir ekonomik birim en likit pozisyonda olmasýna karþýn bu nakitten faiz geliri eldeedemeyecek ve bu nedenle yüksek bir fýrsat maliyeti üstlenmek zorundakalacaktýr. Yukarýdaki açýklamalarýmýzda bütçe fazlasýna sahip ekonomik birimleri (hanehalklarý. taným gereði gelirlerinden daha fazla harcama yapma isteðinde olan bütçe açýðýna sahip ekonomik birimlerdir. Ýkinci olarak bütçe açýðýna sahip bir ekonomik birim yukarýda ortaya konulan durumun tamamen tersi bir durumile karþý karþýyadýr.

14 ? .fon aktarýmýný gerçekleþtirecek bir mekanizma olmadýðý sürece bütçe açýðý olan birimlerin harcama yapma konusundaki planlarýný gerçekleþtirmeleri söz konusu olamayacaktýr. Fon açýðýolan ekonomik birimlerin planladýklarýharcamalarýyapamamalarýnýn nedeni nedir? Böylece finansal sistemin temel ekonomik fonksiyonu ortaya çýkmaktadýr: Finansal piyasalar fon fazlasýna sahip ekonomik birimlerden fon .

iþletmeler ve devlettir.Yabancýlar Þekil 1. Þekilde yeralan oklarýn giösterdiði gibi. tasa ruf sahiplerinden yatýrýmcýlara fon aktarýmýnda (fon akýmý) iki yol söz konusu olmaktadýr.2 . kamu birimleri ve yabancýlar (hanehalklarý ve devlet anlamýnda) da kimi zaman fon fazlasýna sahip birimkonumuna gelebilirler ve bu fazla fonlarý kredi olarak vermek amacýylakullanabilirler.2 de þematik olarak gösterilmektedir Tasarruf yapan ve ellerinde fon fazlasý bulunduran ekonomik birimler (tasarruf sahipleri veya kreditörler) þeklin sol tarafýnda. bunlarý satanlar (çýkartanlar) açýsýndan pasif (yükümlülük) niteliðindedirler. DOLAYLI FÝNANSMAN FONLAR YATIRIMCILAR (BORÇLULAR) DOLAYSIZ FÝNANSMANFONLAR FONLARFONLAR FÝNANSALARACILAR FÝNANSAL.HanehalklarýARACILARTASARRUFÇULAR(KREDÝTÖRLER) -Ýþletmeler . Ancak iþletmeler. Finansal sistemin üstelendiði bu temel fonksiyon aþaðýda yer alan Þekil 1. Sözü edilen menkul kýymetler veya finansal araçlar borçlunun gelecekteki geliri veya varlýklarý üzerinde alacak hakký doðurmaktadýr. harcama yapmak isteyen ve bu amaçla kullanmaküzere fona ihtiyacý olan ekonomik birimler (yatýrýmcýlar veya borçlular) ise þeklin sað tarafýnda gösterilmektedir. FONLAR -Ýþletmeler -Devlet -Hanehalklarý -Yabancýlar .Devlet.nin alt kýsmýnda yer alan akým) yatýrýmcýlar çýkardýklarý menkul kýymetleri (ayný anlama gelmek üzere finansal araçlarý) finansal piyasalarda tasarruf sahiplerine satarak fon borçlanmaktadýr. Finansal Akýmlar. Örneðin bir þirket otomobil üretiminde yeni bir teknolojiyi devreye sokmak için yatýrým yapmak istediði zaman bir miktar fon borçlanmak isteyebilir.2. Bir ekonomide temel tasarrufçular hanehalklarýdýr. Bu nedenle söz konusu menkul kýymetler bunlarý satýn alanlar açýsýndan aktif (varlýk) niteliðinde iken. Öte yandan fon açýðý bulunan ekonomik birimlerin en önemlileri.açýðý olan ekonomik birimlere fon transferini gerçekleþtirmektedir. Þirket tasarruf sahiplerine ör- . Dolaysýz finansmanda (Þekil 1. Ancak hanehalklarý ve yabancýlar da harcamalarýný finanse etmek amacýyla fon borçlanabilirler.

15 .neðin tahvil satarak doðrudan tasarruf sahiplerinden borçlanabilir. Bunu daha iyi kavrayabilmek için . kârlý bir yatýrým fýrsatý yakalayanlar genellikle ayný ekonomik birimler deðildir. Tasarrufçulardan yatýrýmcýlara doðru gerçekleþen bu fon akýmýnýn ekonomi açýsýndan önemi nedir? Yukarýdaki sorunun cevabý çok basit bir gözlemde yatmaktadýr. Bir ekonomide tasarruf yapanlarla.

öncelikle kiþisel bazda düþünelim. Finansal piyasalar. elinizde atýl olarak duran 100 milyon lirayý yýlda 10 milyon faiz ödemek kaydýyla imalatçýya borç verebilirsiniz ve böylece soba imalatçýsý yatýrýmý gerçekleþtirebilir. ancak finansal piyasalarýn olmamasý nedeniyle ödünç almaveya ödünç verme iþlemlerinin söz k adýðýný kabul edelim. Örneðin bu miktar parayla satýn alacaðý bir aracý soba imalatýnda kullanarak yakýt tasarrufu saðlayan yeni tipbir soba üretebilir. Öte yandan soba imalatçýsý elinde yeterli miktarda fon bulunmadýðý için gerçekleþtiremediði bir yatýrýmý hayata geçirerek daha önce kazanamadýðý ek bir 10 milyon lirayý kazanýr hale gelmektedir. Finansal piyasalar bu sayede hem daha yüksek bir üretimin gerçekleþmesine ve tüm ekonomide etkinliðin artmasýna katkýda bulunmaktadýr. hem borç veren hemde ekonominin bütünü açý etkinliðin artýrýlmasýna olanak tanýmaktadýr. Bu yýl 100 milyon lira tasarrufta bulunduðunuzu. elinde fon olmadýðý için verimli bir yatýrým fýrsatýný hayata geçiremeyenlere fon aktarýmýna olanak saðlamaktadýr. Böylece finansal piyasalarýn ekonomik açýdan neden bu denli önemli olduklarýný ortaya koymuþ oluyoruz. ekonomide de genel olarak bir tasarruf saðlanmaktadýr. Öte yandan örneðin bir soba imalatçýsý sizin elinizde bulunan bu 100 milyon lira ile verimlibir kullaným olanaðýna sahip olab ilir. Bunun yaný sýra yakýt tasarrufu saðlayan bu yeni tip sobanýn kullanýmý sonucu. Bu saye de soba imalatçýsý satýþlardaki artýþtan ötürü yýlda 20 milyon lira ek gelir elde etmeyi düþünmektedir. Çünkü siz daha önce elinizde atýl olarak duran bu fondan hiçbir gelir elde etmezken. fonksiyonlarýný tam olarak yerine getiren finansal piyasalarýn toplumun ekonomik refahýnýn artýrýlmasýna önemli ölçüde katkýda bulunduðunu söylemek mümkündür. Gerçekleþtirdiðiniz bu tasarrufu kullanarak gelir elde etmenize olanak saðlayacak bir yatýrým yapma fýrsatýnýz yoksa. þimdi yýlda 10 milyon lira gelir eldeetmektesini z. Finansal piyasalarýn temel fonksiyonu ve bu fonksiyonlarýn tam ola? . hem de genel anlamda ekonomi önceki duruma göre daha iyi bir durumdadýr. Bu iþlem sonucunda hem siz. hem soba imalatçýsý. Finansal sistemin ekonomide yer alan herkesin refah düzeyini nasýl? artýrdýðýna iliþkin sür e bunun nedenlerini tekrarlayýnýz! Görüldüðü gibi finansal piyasalar hem borç alan. söz konusu miktarý elinizde tutacak ve hiçbir gelir elde etmeniz mümkün olmayacaktýr. elinde bir miktarfon fazlasý bulunduðu halde verimli bir yatýrým olanaðý bulunmayanlardan. Eðer bu imalatçý ile iliþki kurabilirseniz. Bu açýklamalara göre.

16 . Söz konusu araç.rak yerine getirilmesinin sonucu nedir? FÝNANSAL PÝYASALARIN YAPISI Finansal piyasalarýn temel fonksiyonunu ortaya koyduktan sonra bupiyasalarýn yapýsýný ince leyelim. Borç ve Ortaklýk Piyasalarý Bir firma veya kiþi bir finansal piyasada iki yötemle fon elde edebilir. Bu yöntemlerden ilki ve en çok kullanýlaný tahvil veya ipotek senedi gibi birborç aracýnýn çýkarýlmasýdýr. borçlunun elinde tutana belirli bir tarihe kadar (vade) düzenli aralýklarla belirli bir miktarý (faizi) ödemeyi kabul ettiðini ve vade bitiminde anaparayý geri ödemeyi ta .

Bir yýl ve on yýl arasýnda bir vadeye sahipborçlanma araçlarý ise li olarak kabul edilmektedir. Bir yýldan daha kýsa vadeli borç araçlarý kýsa vadeli. on yýl veya daha uzun vadeye sahip borç araçlarý ise uzun vadeli borç araçlarýdýr. Yani þirket tüm borç senedi sahiplerinegerekli ödemeleri yaptýktan sonra ortaklý edi sahiplerine ödemedebulunur. orta ve uzun vade ile ifade edilen süreler nelerdir? ? ? ? Finansal piyasalarda fon elde etmede kullanýlabilecek ikinci yöntemise hisse senedi gibi ortaklýk araçlarýnýn çýkarýlmasýdýr. çünkü bunlara yapýlacak ödeme bellidir ve sabittir. Kýsa. Ortaklýk senedine sahip olmanýn temel avantajý ise bu senedi elinde bulunduran kiþinin þirketin kârlýlýðýnda veya aktiflerinin deðerinde meydana gelen artýþtan direkt olarak yararlanmasýdýr. Zira ortaklýk senetleri bunlarý elinde bulunduran kiþiye sahiplik (mülkiyet) hakký tanýmaktadýr. Ortaklýk araçlarý. Yüzbin pay çýkartmýþ olan bir þirketin bir tane hisse senedine sahip iseniz. þirketin net gelirininyüzbinde biri ve varlýklarýnýn yüzbinde biri sizin üzerinize kaydedilmiþ demektir. Bir borç aracýnýn vadesi o aracýn geçerliliðini yitireceði tarihtir. ortaklýk senedini elinde bulunduran kiþinin artakalan alacaklý olmasýdýr. Bu tür araçlar bir iþletmenin varlýklarýný ve net gelirini (masraflar ve vergiler düþüldükten sonraki gelir) paylaþma hakký doðuran araçlardýr. Ortaklýk senetlerinin taþýdýðýüstünlük ve sakýnca nedir? Birincil ve Ýkincil Piyasalar . Borç senedini ellerinde bulunduran kiþiler bu avantajdan yararlanamazlar.? ahhüt ettiðini gösteren bir anlaþmadýr. Borç ve ortaklýk senetleri arasýndaki farklýlýk nedir? Bu farklýlýðýn doðurduðu sonuçlar neler olabilir? Bir þirketin çýkartmýþ olduðu borç senedi yerine ortaklýk senedine sahip olmanýn temel dezavantajý. bunlarý ellerinde bulunduranlara genellikle periyodik ödeme (kar payý) yapýlmasýný gerektirmekte ve herhangi bir vadeyesahip olmadýklarý için uzun vadeli menkul kýymet olarak deðerlendirilmektedirler.

Kamuoyu açýsýndan birincil piyasalar pek bilinen piyasalar deðildir. Broker.17 . menkul kýymetle . Çünkü. Birincil piyasada menkul kýymetlerin ilk kez satýþýna yardýmcý olan en önemli finansal kurum yatýrým bankasýdýr. Bir yatýrým bankasýnýn yaptýðýbu iþleme underwriting iþlemi denilmektedir. menkul kýymetlerin ilk alýcýlara satýþ iþlemleri genellikle kapalýkapýlar ardýnda olmaktadýr. Yani. Birincil ve ikincil piyasalar arasýndaki temel farklýlýk nedir? Daha önce çýkartýlmýþ ve satýlmýþ olan hisse senetlerinin tekrar alýnýp satýldýðý Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý. Ýkincil piyasa ise daha önce çýkartýlmýþ olan (bu nedenle ikinci el diyebileceðimiz) menkul kýymetlerin yeniden satýldýðý finansal piyasadýr. yatýrým bankasý bir þirketin çýkardýðý menkul kýymetlere fiyat garantisi vermekte ve daha sonra bunlarý piyasada satmaktadýr. Ýkincil piyasalarýn saðlýklý iþleyebilmesinde en önemli rolmenkul kýymet broker larý ve dealer larýna aittir. Döviz piyasalarý. future piyasalar ve opsiyon piyasalarý ikincil piyasalara verilebilecek diðer örnekler arasýnda yeralmaktadýr. tanýdýðýnýz ve ikincil piyasalara verilebilecek bir örnektir.Birincil piyasa borçlanmak isteyen bir þirket veya devlet tarafýndan çýkartýlmýþ olan menkul kýymetlerin (tahvil ve hisse senedi gibi) ilk alýcýlara satýldýðý finansal piyasadýr.

ikincil piyasalar fon toplayabilmek amacýyla çýkartýlmýþ olan menkul kýymetlerin satýþýný kolaylaþtýrmaktadýr. Öte yandandealer. Bu piyasadaki dealerlar bilgisayar aðý . Bir kiþi ve ya kuruluþ ikincil bir piyasada menkul kýymet satýn aldýðý zaman menkul kýymeti satan kiþi bunun karþýlýðýnda para elde ederkenmenkul kýymeti çýkartmýþ olan þirket bu yeniden satýþ iþleminden yeni birfon elde etmemektedir. çýkardýðý menkul kýymetlerbirincil piyasada ilk kez satýldýðý zaman yeni fonlar elde edebilmekte. birincil piyasalardan çok ikincil piyasalardýr. menkul kýymetleri çýkartan þirketleri yakýndan ilgilendirmektedir. Bu örgütlenme þeklinde ellerinde menkul kýymet stoku bulunan farklý mekanlardaki dealerlarýn kendilerine gelen veönerdikleri fiyatlarý kabul eden alýcý ve satýcýlara menkul kýymet alýp-satmalarý söz konusudur. ikincil piyasada bu menkul kýymet için belirleneceðini düþündükleri fiyattan daha yüksek bir fiyatý þirkete vermeyeceklerdir. ikincil piyasalar bir þirket tarafýndan çýkartýlarak birincil piyasada satýlmýþ olan menkul kýymetlerin fiyatýnýn belirlendiði piyasalardýr. Bir þirketin çýkartmýþ olduðu menkul kýymetleri birincil piyasada satýn alan finansal aracýlar. Ancak bu baðlamda ikincil piyasalar iki önemli fonksiyonu yerine getirmektedir. Ýlk olarak. belirtilen fiyatta ri alýp satarak alýcý ve satýcýlar arasýnda bað kuran finansal aracýdýr. Ýkinci olarak. Bir menkul kýymetin ikincil piyasadaki fiyatý ne kadar yüksekse. Bu nedenle ikincil piyasalarda oluþan þartlar. bu nemkul kýymeti çýkartan þirketin birincil piyasada elde edeceði fiyat o kadar yüksek olacak ve dolayýsýyla toplayacaðý fonlar da o kadar fazla olacaktýr. Dolayýsýyla bu ders kapsamýnda bizi ilgilendiren piyasalar. ikincil piyasalarda gerçekleþen alýþ-satýþ iþlemlerinden þirketin elde edebileceði herhangi bir fon söz konusu olmamaktadýr. Bunlardan birincisi. Finansal araçlarýn artan likitidesi bunlara olan talebi artýrýr ve dolayýsýyla bunlarý çýkartmýþ olan þirketin birincil piyasada satýþ yapmasý kolaylaþýr. Bir baþka deyiþle ikincil piyasalar finansalaraçlarýn daha fazla likit masýný saðlamaktadýr. Ýkincil piyasalarýn bir diðer organize olma þekli ise tezgah üstü piyasalardýr.rin alýcý ve satýcýlarýný eþleþtiren yatýrýmcýlarýn ajanlarýdýr. Birincil ve ikincil piyasalarýn nispi önemlerini tartýþýnýz! Borsalar ve Tezgah Üstü (over-the-counter) Piyasalar ? Ýkincil piyasalar iki þekilde organize olabilir. menkul kýymet alan ve satanlarýn (veya bunlarýn brokerlarýnýn) belirli bir mekanda toplanýp alým-satým iþlemlerini gerçekleþtirdiði borsalar þeklindeki örgütlenmedir. Bu durumda bir þirk et.

uzun ve orta vadeli (bir yýl veyadaha uzun vadeye sahip) bo rç senetleri ile ortaklýk senetlerinin alýnýp-satýldýðý piyasalar ise sermaye piyasasý olarak adlandýrýlmaktadýr.ile birbirleriyle iliþki içerisinde olduklarýndan ve dolayýsýyla fiyatlarý anýnda öðrendiklerinden. Bu baðlamda sadece kýsa vadeli (bir yýldan daha düþük vadeye sahip) borç senetlerininalýnýp satýldýðý piyasalar para piyasasý. tezgah üstü piyasalar rekabetin yoðun olarak yaþandýðý ve organize olmuþ bir borsadan büyük farklýlýk göstermeyen piyasalardýr. Ýkincil finansal piyasalarýn borsa ve tezgah üstü piyasalar sýnýflandýrýlmasýndan ne anlýyorsunuz? Para ve Sermaye Piyasalarý ? Piyasalar arasýndaki farký ele almanýn bir diðer yolu da her piyasadaiþlem gören menkul kýymetlerin vadesini esas alm aktýr. Para pi .18 .

geçici bir süreiçin fon fazlasýn ahip olan þirketler ve özellikle bankalar. kýsa vadeli menkul kýymetleri daha güvenilir bir finansal araç haline getirmektedir. nin üst kýsmýnda yer alan fon akýmýnýtekrar inceleyiniz. Örneðin bir banka tasarruf mevduatý þeklinde bir yükümlülükaltýna girerek halktan fon toplamakta ve daha sonra finansal piyasad bufonlarý bir þirkete kredi olarak vererek veya þirketin çýkartmýþ olduðu tahvilleri satýn alarak aktifleþtirmektedir. Þekil 1. tasarruf sahiplerinden yatýrýmcýlara fon aktarýlmasýnda bir ikinci yol daha söz konusudur. Sözü edilen finansal aracýlar.? yasasýnda iþlem gören menkul kýymetler uzun ve orta vadeli menkul kýymetlerden daha fazla alýnýp satýldýklarý için daha fazla likittirler. para piyasasýný aktif olarak kullanabilmektedirler.2. tasarrufçular ile yatýrýmcýlar arasýnda yeralan ve birinden d ne fon aktarýmýna yardýmcý olan finansal aracýlarý içerdiði için dolaylý finansman olarak adlanndýrýlmaktadýr. .2. Sonuçta. . þirketlerin finansmaný açýsýndan finansal aracýlar menkul kýymet piyasalarýndan çok daha önemlidir. tasarruf sahiplerinden fon borçlanarak ve daha sonrabu fonlarý yatýrýmcýlara kredi olarak vererek fon transferine aracýlýk etmektedirler. Fon akýmýndaki bu ikinci yol. Hisse senetleri ve uzun vadeli tahviller gibi sermaye piyasasýnda iþlem gören menkul kýymetler ise daha çoksigorta þirketleri ve sos al güvenlik fonlarý gibi finansal aracýlar tarafýndan elde tutulmaktadýr. Þekil 1. Sonuçta söz konusu fonlar finansal aracýlarýn (banka) yardýmý ile halktan (tasarruf sahipleri) þirkete (yatýrýmcýlara) aktarýlmýþ olmaktadýr.'den hatýrlanacaðý gibi. Para ve sermaye piyasalarýayýrýmýndan ne anlýyorsunuz? Bu piyasalarda iþlem gören menkul kýymetlerin temel özellikleri nelerdir? FÝNANSAL ARACILARIN FONKSÝYONLARI . Aslýnda günlük basýnýn daha çok menkul kýymet piyasalarý (özellikle hisse senedi piyasalarý) üzerindedurmasýna karþýn. Öte yandan kýsa vadeli menkul kýymetlerin fiyatlarýnda gözlenen dalgalanmalarýn uzun vadelilere göre daha az olmasý. Finansal aracýlarýn temel fonksiyonu nedir? Bu fonksiyon nasýl yerine getirilmektedir? Bir finansal aracýnýn kullanýlmasý ile gerçekleþen dolaylý finansman süreci finansal aracýlýk olarak adlandýrýlmakta ve fon aktarýmýnda kullanýlan temel mekanizmayý oluþturmaktadýr. Finansal aracýlarýn ve dolaylý finansmanýn bu önemini daha iyi görebilmek için finansal piyasalardaki iþlem maliyetlerini incelememiz gerekmektedir.

soba imalatçýsý yeni bir teknolojiyi kullanabilmek için 100 milyonliraya gereksinim duymaktaydý ve siz de bunun uygun bir yatýrým fýrsatý olduðunu düþünmekteydiniz. Ýþlem maliyetleri. Yukarýda verdiðimiz örneðe dönersek. Hatýrlarsanýz bu miktar fonu atýl olarak elinizde tutmakta ve parayý soba imalatçýsýna borç olarak verme isteðindeydiniz. elinde fon fazlasý bulunan ekonomik birimler açýsýndan önemli bir sorundur. Ancak yaptýðýnýz bu yatýrýmý korumak için soba imalatçýsýnýn size ne kadar ve ne zaman faiz ödeyeceðini.19 . verdiðiniz borcu ne zaman .Ýþlem Maliyetleri Finansal iþlemlerin gerçekleþmesinde harcanan para ve zamana "iþlem maliyeti" denir.

Öte yandan bir kez hazýrlanan kredi sözleþ mesi kredi iþ lemlerinde tekrar tekrar kullanýlarak iþ lem baþ ýna maliyet . Ýþlem maliyetlerinin yüksek olmasýnýn ekonomik sonuçlarýneler olabilir? Yukarýdaki bu basit örnek sizin gibi küçük tasarruf sahiplerinin ve sobaimalatçýsý gibi potansiyel yatýrýmcýlarýn finansal piyasalarýn dýþ ýnda kalacað ýný ve finansal piyasalar tarafýndan sunulan olanaklardan yararlanamayacað ýný göstermektedir. . Finansal aracýlar bu konuda uzmanlaþ týklarý ve ölçek ekonomilerinden yararlandýklarý için iþ lem maliyetlerini önemli ölçüde azaltmaktadýrlar. Krediyi vermek için katlanmanýz gereken bu iþ lem maliyetini gördüð ünüz zaman bu alýþ -veriþ ten yeteri kadar kazanamadýð ýnýzý fark edecek (10 milyon lira gelir eldeedebilmek için 20 milyon lira haaarcadýð ýnýzý düþ ününüz) ve sonuçta soba imalatçýsýna baþ ka bir kaynak bulmasýný önereceksiniz. Bu tür bir kredi sözleþ mesini hazýrlamak için avukatýn sizden 20 milyon lira istedið ini kabul edelim. Örneð in bir banka kredi sözleþ meleri konusunda uzmanlaþ mýþ bir avukatýn nasýl bulunabileceð i ve iyi bir kredi sözleþ mesinin nasýl hazýrlanacað ý konusunda uzmanlaþ mýþ týr.tahsil edeceð inizi belirleyen bir sözleþ me hazýrlatmak amacýyla bir avukata danýþ manýz þ arttýr. Bu sorunu çözecek birimler ise finansal aracýlardýr.

iþ lem maliyetlerini önemli miktarda düþ ürme gücünesahip olduklarý için dolaylý finansmaný daha cazip hale getirmektedirler. hesap birimi olma ve deð . Finansal aracýlar. bu aracýlarýn müþ terilerine likitidesi daha yüksekhizmetler sunma olanað ýna sahip olmalarýný mümkün kýlmaktadýr. Görüldüð ü gibi 100 bin liralýk iþ lem maliyeti ile finansal aracýnýn soba imalatçýsýna 100 milyon liralýk kredi açmasý kârlý hale gelmektedir. Para genel olarak üç temel fonksiyon üstlenmektedir: Deð iþ im aracý olma. bu tür mevduatlara faiz ödemekte ve bu hesaplarda bulunan fonlar istendið i zaman mal ve hizmetlere dönüþ me olanað ýna sahip bulunmaktadýr.önemli ölçüde düþ ürülebilir. Finansal aracýlýk sürecinin iþlem maliyetlerini düþürmesinin ekono? mik sonuçlarýnelerdir? Özet Para bir toplumdaki ekonomik organizasyonun temelini oluþ turmakta. Örneð in bankalar mevduat sahiplerine çek hesabý açarak ödemelerini kolaycayapabilme olanað ý sunmakta. Ayrýca finansal aracýlarýn katlanmak zorunda olduklarý iþ lem maliyetlerinin çok düþ ük olmasý. dolayýsýyla günümüz ekonomilerine damgasýný vuran ihtisaslaþ ma ve iþ bölümü ancak paranýn fonksiyonlarýný yerine getirebildið i bir ekonomide söz konusu olabilmektedir. Banka her seferinde 20 milyon lirayakredi sözleþ mesi hazýrlatmak yerine bu konuda uzmanlaþ mýþ bir avukatla 200 milyon liraya anlaþ ýr ve hazýrlanan sözleþ meyi 2000 adet kredi iþ leminde kullanýrsa kredi baþ ýna iþ lem maliyeti 100 bin liraya düþ ürülmüþ olur.

Tarih içerisinde bu fonksiyonlarý.er biriktirme aracý olma. Ancak paranýn geçirdið i ev . özellikle deð iþ im aracý olma fonksiyonunu yerine getiren çok çeþ itli para biçimleri söz konusudur.20 .

gelir akým deðiþkendir e. Ýhtisaslaþmaya olanak saðlamasý 3. gelir marjinal deðiþkendir d. gelir marjinal deðiþkendir c. Ýktisadi açýdan önemine karþýn. elinde fon bulunduranlarla. Takas ekonomisinin getirdiði güçlükleri yenmesi b. Para stok. Varlýða dayalý menkul kiymet e.21 . Vadesiz mevduat c. Para stok. Finansal piyasalar. Satýn alma gücünün zaman içerisinde elde tutulmasý d. Para akýmý. paranýn evrimindeki önemli geliþmelerdir. çabuk etkin ve güvenli olarak çalýþmaktadýr.rim içerisinde deðerli madenlerden para yapýlmasý ve bunlardan kaðýt paraya geçilmesi önemli bir deðiþimdir. Öte yandan önce çeklerin kullanýlmaya baþlamasý ve daha sonra EFT-POS sistemlerinin devreye girmesi. Hisse senedi d. Para ve gelir marjinal deðiþkenlerdir 2. gelir stok deðiþkendir b. Aþaðýdaki finansal aktiflerden hangisi en yüksek likitideye sahiptir? a. Bu piyasalar finansal aracýlar sayesinde. Sorular 1. Mevduat sertifikasý . Bu piyasalarýn en önemli öðesi ise finansal aracýlardýr. Para ile gelir kavramlarýný birbirinden ayýran temel fark hangisidir? a. Ortak bir deðer birimi olmasý c. gereksekonunun amprik olarak ele alýnmasýný savunanlar doyurucu cevaplar verememektedir. paranýn tanýmlanmasý sorunu ister istemez para miktarýnýn belirlenmesinde de karþýmýza çýkmaktadýr. fon ihtiyacý olanlarýn buluþmasýný saðlayan piyasalardýr. Bu konuda gerek iktisat teorisinin kullanýlmasý gerektiðini savunanlar. Aþaðýdakilerden hangisi paranýn deðer biriktirme aracý olma fonksiyonunu tam olarak açýklamaktadýr? a. Para akým. Günümüzde para kadar önem taþýyan bir baþka konu da finansal piyasalardýr. Muhasebe sorunun üstesinden gelmesi e. Tahvil b.

Türkiye'de Baz Para ve Para Stokunun BelirlenmeMekanizmasý. Baki.. Ýstanbul 1992. Banka ve Finansal Piyasalar. Para Teorisi ve Politikasý. HÝÇ. Basým. Merkez Bankasý. 2 yýl vadeli mevduat hesabý d. 3 ay süreyle elde tutulan bir hisse senedi b. Ýlker.. Ezgi Kitabevi. Eskiþehir 1988 . Yatýrýmcýlar 5. A. Aralýk 1995.. 9 ay vadeli hazine bonosu e. Aþaðýdaki menkul kýymetlerden hangisi kýsa vadeli olarak kabul edilir? a... Para Teorisi. Savaþ Yayýnevi. Finansal aracýlar b. . Devlet e. Para. Sadun. 8.22 .4. Menteþ Kitabevi. Fon açýðý olan ekonomik birimler d. ÞIKLAR. PARASIZ. Bursa 1994. Aylýk Ýstatistik Bülteni. 5 yýl vadeli devlet tahvili c. PÝRÝMOÐLU. Aþaðýdaki unsurlardan hangisi dolaysýz finansman kapsamýna girmez? a. Ýlyas. T. 3 yýl süreyle elde tutulan bir hisse senedi Kaynakça AREN. Mükerrem.. Ankara 1987. Fon fazlasý olan ekonomik birimler c. Para Ýstihdam ve Ýktisadi Politika.C. Eskiþehir 1991.

hatanýzýn nereden kaynaklandýðýný tespit etmeden diðer konulara geçmeyiniz. Cevabýnýzda bir hata görüyorsanýz.. Bu üniteyi çalýþýrken. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz . Bu baðlamda.ÜN ÝTE Yapýsý Bu Ünitede. sorunun cevabý bir alttaki paragrafta araþtýrýlmaktadýr. Bildiðiniz gibi ekonomide çok sayýda faiz oraný söz konusudur ve faiz oranlarý birbirinden farklý düzeydedirler. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz... Öncelikle faiz oranýnýn nasýl belirlendiðini farklý iki yaklaþým çerçevesinde ele alacak ve faiz oraný deðiþikliklerinin sebeplerini araþtýracaðýz. Acaba faiz oranlarýnda görülen bu dalgalanmalarýn nedenini açýklamak mümkün olabilir mi? Ýþte bu ünitede bu ve benzeri sorularý cevaplamaya çalýþacaðýz. Çeþitli faiz oranlarýnýn birbirleriyle olan iliþkilerini incelemek de bu bölümün konularý arasýnda yer almaktadýr. 2 Faiz Oranlarý ve Faiz Oranlarýnýn Vade Gazetelerde faiz oranlarýnýn arttýðý veya düþmeye baþladýðý þeklinde haberlere sýk sýk rastlamaktasýnýz. daha önce öðrenmiþ olduðunuz bir iliþkiyisürekli akýlda tutunuz: Bir menkul kýymetin faiz oraný ile fiyatý arasýnda ters yönlü bir iliþki söz konusudur. Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak. faiz oranlarýnýn vade yapýsý özel bir önem taþýmakta ve ayrýntýlý olarak ele alýnmaktadýr. Ýktisat teorisinde varsayýmlarýn önemi hayatidir.. Bu nedenle yapýlan varsayýmlarýn mantýðýný ve içeriðini kavramaksýzýn teorik yaklaþýmý asla kavrayamayacaðýnýzý unutmayýnýz! Metin içerisinde kimi zaman sizden mantýk yürütmeniz istenmekte.

üniteyi tekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. .23 .olduðu taktirde.

Bu basitleþtirici varsayým altýnda cevaplandýrýlmasý gereken en önemli soru. Borç alan açýsýndan ise faiz oraný borçlanýlan fonlarýn maliyetidir. Bu nedenle faiz oranlarý ekonomide önemli bir rol üstlenmektedir. Öte yandan her iki yaklaþýmda da finansal sistemde faaliyet gösteren. Finansal sistemdeki tüm faiz oranlarýnýn biraraya getirilerek bunlarýn i gibi tek bir faiz oraný ile temsil edilebileceðini varsayalým. amaçlarýmýz açýsýndan iyi bir baþlangýç noktasý oluþturacaktýr. Ekonomik birimlerin neden paratalep ettiklerine iliþkin . finansal aktifi elde tutmanýn saðladýðý toplam getirinin bir parçasýdýr. Faiz oranlarýnýn düzeyi ekonomideki finansal sistem ve reel sistem arasýndaki karþýlýklý iliþkilere baðlý olduðu için bu aþamada söz konusu soruyu ancak kýsmen yanýtlayabiliriz. istiham ve harcama düzeyinde sabitolduðunu kabul ederek kýsmi denge analizi gerçekleþtireceðiz. faiz oranýnýn i gibi bir düzeyde belirlenmesine yol açan faktörlerin neler olduðudur. ekonominin reel sektörünün belirli bir gelir. faiz oraný üzerinde finansal sistem çerçevesinde etkili olan faktörler ele alýnmaktadýr. Aþaðýdaki bölümde faiz oranýný belirleyen faktörleri incelerken. yani piyasalara katýlan ekonomik birimlerin. sýfýr enflasyonist bekleyiþe sahip olduklarý kabul edilmektedir. Bu varsayým gerçekçi olmamasýna karþýn. Bu yaklaþýmlarýn her ikisinde de ekonominin reel sektöründe belirlenen gelir ve istihdam düzeylerinin sabit olduðu varsayýlmakta. Ödünç verilebilir fonlar ve likidite tercihi yaklaþýmlarýnýn kabul ettiði temel varsayýmlar nelerdir? Bu varsayýmlar sonucu her iki yaklaþýma göre faiz oranlarýnýbelirleyen faktörler için hangi piyasa ele alýnmalý dýr? LÝKÝDÝTE TERCÝHÝ YAKLAÞIMI Bu yaklaþýma göre faiz oraný finansal sistemde arz ve talep edilen para miktarý tarafýndan belirlenmektedir. Borç veren açýsýndan faiz oraný.GÝRÝÞ ? Bir finansal aktifin temel özelliklerinden birisi faiz oraný veya fiyatýdýr. Finansal sistemde faiz oranlarýnýn nasýl belirlendiðine iliþkin iki yaklaþým söz konusudur: Likidite tercihi yaklaþýmý ve ödünç verilebilir fonlar yaklaþýmý.

faiz oranlarýileneden ! negatif bir il iþki olabileceðini düþününüz. Biz bu bölümde sadece gelir ve faiz oraný ile ilgili olan gerekçeleri inceleyeceðiz. i (1) faiz oranýný ve Y gelir düzeyini ifade etmekte. Likidite tercihi yaklaþýmý. Buna göre para talebinin faiz esnekliði negatif. talep edilen para miktarýný gelirin ve faiz oraný nýn bir fonksiyonu olarak ele almaktadýr: Md = f (i. Likidite tercihi yaklaþýmýna göre talep edilen para miktarýnýbelirle yen faktörler nelerdir? Bu faktörler para talebini hangi yönde etkile? mektedir? Para talebi ile gelir arasýnda neden pozitif.çeþitli gerekçeler bulmak mümkündür. gelir esnekliði ise pozitifolarak kab ul edilmektedir. . ilgili deðiþkenlerin altýnda yer alan iþaretler ise o deðiþkenle para talebi arasýndaki iliþkinin yönünü göstermektedir. Y) -+ Bu fonksiyonda Md talep edilen para miktarýný.24 .

5 milyon lira yý veya yýllýk gelirinin %12. . Ahmet Bey'in yýl boyunca elde tuttuðu para miktarýný gösterecektir. Gelirin elde edilmesi ve harcamalarýn yapýlmasý arasýndaki zaman uyumsuzluðu.? Para miktarý (milyon TL) 25 12.5 0 1 Mart ! ? Ekonomik birimlerin gelirle ilgili faktörler nedeniyle para talep etmeleri. iþlem amaçlý para talebi olarak adlandýrýlýr.1. gelirinelde edilme sýklýðý. Örneðin Ahmet Bey 1 Mart tarihinde 25 milyon lira olan üç aylýk emekli maaþýný almakta ve bu miktarý elinde tutmaktadýr. ekonomikbirimler para talep etmekte yani parayý elde nakit olarak tutmayý tercih etmektedirler. bir dönemde elde tutulan ortalama para miktarý 25 milyon liraya yükselecektir.1. Ekonomik birimlerin iþlem amacýyla para talep etmelerinin nedenleri nelerdir? Günlük yaþamýnýzdan örnekler verebilir misiniz? Elde tutulacak para miktarýnýn. Þekil 2. genellikle. Ahmet Bey'in yýllýk geliri 200 milyon liraya (her üç ayda 50 milyon lira) çýkar ve gelir elde etme dönemleri ile harcama alýþkanlýklarý Þekil 2. Buna göre Ahmet Bey bir gelir döneminde ortalama olarak12. Emekli memur olan AhmetBey. Bu durumu görebilmek için Þekil 2.'deki örneði inceleyelim. gelir ve harcamalar arasýndaki söz konusu dengesizlikleri giderecek düzeyde olmasý gerekir.'deki gibi kalýrsa.1. Elde tutulan para miktarýnýn her gelir döneminin sonunda sýfýra eþit olacak þekilde harcandýðýný kabul edersek.. Ahmet Bey bir sonraki gelirini üç ay sonra elde edecek olmasýna karþýn harcamalarýný günlükolarak gerçekleþtirmek durumundadýr. her üç ayda bir gelir lde etmekte ve bir ödeme döneminde 25 milyon lira ve bir yýlda toplam 100 milyon lira gelir elde etmektedir.5'ini elinde bulundurmaktadýr. harcamalarýn yapýlma sýklýðý arasýndaki dengesizlikve ödeme mekanizmasýný oluþturan diðer faktörler nedeniyle.

Ahmet Bey'in bir yýlda elde ettiði 100 milyon liralýk gelir ayda bir verilerek 12 ayda ödenmiþ olsaydý.'i kullanarak inceleyebiliriz.1.17'si kadar olacaktý. Bu kiþinin yýllýk geliri 240 milyon lira ise ve bu miktar geliri her ay eþit miktarlarda alýyorsa.25 . bir aylýk dönemde iþlem amacýyla ortalama para talebi ne olur? .1.Þekil 2.17 milyon lira veya yýllýk gelirinin %4. harcamalarý karþýlamak amacýyla iþlem amaçlý para talebi de artmaktadýr. elde tutulan ortalama para miktarýveya iþlem amaçlýpara talebi 4. aylýk gelir yaklaþýk 8. Buna göre gelir arttýkça. Ýþlem Amaçlý Para Talebi 1 Haziran 1 Eylül 1 Aralýk 1 Mart Bir dönemde elde tutulan ortalama para miktarýnýn o dönemde elde edilen gelirin yarýsýna eþit olduðuna dikkat ediniz.34 milyon lira olurdu. Bu miktar paranýn ay sonuna kadar hergün eþit miktarda harcanarak ayýn son günü sýfýrlandýðýný kabul edersek. Öte yandan kiþinin gelirini elde etme sýklýðýnýn iþlem amacýyla para talebini nasýl etkilediðini Þekil 2.

Þekil 2. Konuya bu açýdan bakýldýðýnda. elde para tutmanýn fýrsat maliyeti de yüksek olacaðý için. toplum gerçekleþtireceði iþlemlerde kullanmak üzere belirli bir miktarda para talep edecektir. diðer finansal aktiflerle karþýlaþtýrýldýðýnda. faiz oranlarý düþükse. ekonomik birimler ellerinde daha fazla para tutma eðiliminde olurlar. Tüm finansal aktifler arasýnda para en likit olanýdýr. faiz oranýnýn manýn alternatif (fýrsat) maliyetini oluþturmasýdýr. Para talebi ile faiz oraný . Faiz oraný yüksekdüzeyde ise. Bu nedenle. Buna göre bir ekonomik birim her zaman þu ikilem ile karþý karþýyadýr: Tam likiditeye sahip ancak faiz geliri olmayan (ya da çok düþük faiz geliri elde eden) para ile likiditesi düþük ancak yüksek faiz geliri eldeeden aktif ler arasýnda tercih yapmak. ancak ya hiç faiz geliri elde etmez (cebinizdeki nakit gibi) ya da. iþlem amaçlý para talebini tek bir ekonomik birim açýsýndan ele almaktadýr. Bunu gerçekleþtirebilmek için de ellerinde bulunan atýl para miktarýný faiz getirisi olan finansalaktiflere (tahvil gibi) aktaracaklardýr. ekonomik birimler ellerinde bulundurduklarý para miktarýný mümkün olan en düþük düzeye indirme eðilimi taþýyacaklardýr. Faiz oranlarý ile talep edilen para miktarý arasýndaki ters yönlü iliþkiyi açýklamaya dönük gerekçelerdenençok bilineni. para talebi ile gelir arasýnda dolaysýz ve pozitif bir iliþki olduðunu kabul edebiliriz. Bir finansal aktifin likidite derecesi azaldýkça elde edilebilecek faiz geliri artar. talep edilen para miktarý ile faiz oraný arasýnda ters yönlü bir iliþki olduðunu öne sürmektedir. faiz oraný ile ilgili gerekçeleri çok çeþitli olabilir.. Bir ekonomide gerçekleþtirilen iþlemleri en iyi þekilde temsil eden deðiþken. gelir azaldýkça düþeceðini düþününüz. ? Elde para tutmanýn.1. Elde para tutmanýn alternatif maliyeti nedir? Faiz oranlarýyükseldiði zaman elde tutmak istediðiniz para miktarýne yönde deðiþecektir? Faiz oranlarý düþük olduðu zaman elde para tutmanýn alternatif maliyeti düþük olacaktýr. çok düþük bir faiz geliri elde eder (Türkiye'de vadesiz mevduatlarda olduðu gibi). Ancak ayný gerekçeler toplumun bütününe yaygýnlaþtýrýlabilir. Ancak bunlarýn tümü. kaybedilen faiz elde para tutmanýn alternatif maliyetini ifade etmektedir. Gelirin elde edilmesi ve harcanmasý sürecindeki dengesizliðin sonucu olarak. bu ekonominin sahip olduðu gelir düzeyi olduðu için. ! Bir ekonomideki gelir düzeyi yükseldikçe iþlem amacýyla para talebinin de yükseleceðini.

Örneðin diðer finansal aktifler karþýsýnda paranýn taþýdýðý nispi risk.26 . ekonomik birimler o kadar fazla para talep etmektedirler. Belirli bir risk düzeyinde faiz oraný ne kadar düþük olursa. söz konusu ters yönlü iliþkiyi açýklamakta kullanýlabilir. ? Bir finansal aktifin riski ile faiz oranýarasýnda nasýl bir iliþki vardýr? Bu iliþki talep edilen para miktarýnýnasýl etkiler? . yaygýn olmasýna karþýn. Faiz oraný ne kadar yüksek olursa. Tersine. Bunun dýþýndaki bazý faktörler de. tek yaklaþým deðildir.arasýndaki ters yönlü iliþkinin açýklanmasýnda "elde para tutmanýn fýrsat maliyeti" kavramýnýn kullanýlmasý. Açýktýr ki paranýn taþýdýðý risk diðer finansal aktiflerin riskine göre oldukça düþüktür. belirli bir risk düzeyinde faiz oraný ne kadar yüksek olursa ekonomik birimler o kadar az para talepederler. ekonomik birimler diðer finansal aktifleri ellerinde tutarak daha yüksek getiri elde etmeyi bekledikleriiçin daha az para talep edecek ve dolayýsýyla riski daha yüksek olan aktiflere talep artacaktýr.

daha fazla finansal aktif talep etmeye baþlarlar. Öte yandan Þekil 2. Keynes'in kullandýðýyaklaþýmla para talebi .faiz oraný arasýndaki ters yönlüiliþkiye baþka bir açýklama getirmiþtir. faiz oraný ile para talebi arasýnda ters yönlü bir iliþkinin var olduðu þeklinde özetlenebilir.. Bu ekonomik birimler önümüzdeki dönemde faiz oranýnýn normal düzeye doðru yükseleceðine ve dolayýsýyla finansal aktiflerin fiyatlarýnýn düþeceðine inandýklarý için ellerinde daha az finansal aktif.faiz oranýarasýndaki? ters yönlü iliþkiyi özet konusu "normal faiz oraný" düzeyinitespit edebilir misiniz? Sizin böyle bir bekleyiþiniz var mý? Yukarýdaki açýklamalarýmýza göre konu hangi yaklaþým açýsýndan ele alýnýrsa alýnsýn sonuç.1936 yýlýnda J.2. ayný zamanda finansal aktiflerin fiyatlarýnýn düþeceðini bekliyorlar demektir. ekonomik birimler zaman içerisinde faiz oranýnýn normal düzeye doðru artacaðýný beklerler. daha fazla para tutmayý tercih edeceklerdir. Þekilde yer alan negatif eðimli eðri ekonomik birimlerin ellerinde tutmak istedikleri para miktarý ile faiz oraný arasýndaki ters yönlü iliþkiyi ifade etmektedir. cari faiz oraný normal olarak kabul edilen faiz oranýndan yüksekse. para talebi fonksiyonunu göstermektedir. ekonomik birimler faiz oranýnýn artacaðýný bekliyorlarsa. Buna göre gelirin artmasý belirli bir faiz oraný .Keynes. Görüldüðü gibi düþük bir faiz oraný. para talebi .M. Görüldüðü gibi yüksek bir faiz oraný. Bir finansal aktifin fiyatý ile faiz oraný arasýnda ters yönlü iliþki olduðu için. para talebi fonksiyonundaki saða doðru kaymayý da göstermektedir. gelirin Y1 'den Y2 düzeyine artmasýnýn bir sonucu olarak. cari faiz oranýnýn normal olarak kabul edilen faiz oranýn? dan büyük olmasýhalinde para talebinin bundan nasýl etkileneceðini düþününüz. Þekil 2. yüksek bir para talebi ile sonuçlanmaktadýr. Bir finansal aktifin fiyatýve faiz oranýarasýndaki ters yönlü iliþkiyi düþünerek. Eðer finansal piyasalardaki cari faiz oraný. ekonomik birimler faiz oranlarýnýn düþeceðini beklerler ve daha az para. düþük bir para talebi ile sonuçlanmaktadýr. Çok sayýda ekonomik birimin cari faiz oranýnýn normal olarak deðerlendirilen faiz oranýndan düþük olduðunu düþündüklerini kabul edelim. Çünkü ekonomik birimler faiz oranlarýnýn düþmesi halinde finansal aktif fiyatlarýnýn yükseleceðini beklemektedirler. Öte yandan..2. Keynes'e göre ekonomik biriml kararý ile ya da karmaþýk yöntemler kullanarak faiz oranlarýna iliþkin "normal" bir düzey tespit ederler ve faiz oranýnýn bu normal düzeye döneceðine inanýrlar. söz konusu normal faiz oranýndan düþükse. gelirin Y1 düzeyindesabit olduðu varsayýmý altýnda.

27 .düzeyindegerçekleþtirilen iþlem hacmini de artýracaðý için. Gelirin azalmasýhalinde para talebi fonksiyonu nasýl yer deðiþtire? cek ve para talebi açýsýndan bu yer deðiþtirme ne anlama gelecektir? . daha fazla para talepedilecektir.

3. merkez bankasýnýn para arzýüzerinde %100 bir kontrol gücü olduðunu varsaymak anlamýna geldiðini hatýrda tutunuz. Bu nedenle para arzýnýn merkez ban afýndan dýþsal olarak belirlendiðini varsaymak. Para Talebi io Fonksiyonu d M = f(i.Y )1 d Þekil 2. Bu varsayým altýnda çizilen para arzý fonksiyonu Þekil 2. halk ve merkez bankasýnýn tercih ve kararlarý sonucu belirlenmektedir. merkez bankasý para arzýný istediði yönde deðiþtirme gücünesahip olan bir kurumdur. Daha sonraki ünitelerde görüleceði gibi.2.Faiz oraný Y1 < Y2 M = f(i.'de görülmektedir.Y ) 12 2 Para miktarý o ooooM1 M2 Para Arzý Bilindiði gibi para arzý ticari bankalar. Para arzýnýn dýþsal olarak belirlenen bir unsur olduðunu varsaymanýn. Faiz oraný ! Ms Þekil 2.3. Para Arzý Fonksiyonu Para miktarý M . bu bölümdeki amacýmýz açýsýndan sakýnca doðurmaz.

para arzý ile faiz oraný arasýndaki doðru yönlüiliþkiyi gösterecek þekilde yukarýya doðru eðimli bir eðri þeklinde ç olsak bile. .Para arzý fonksiyonunu.28 . bu durum likidite tercihi yaklaþýmýnda faiz oranýnýn nasýl belirlendiðine iliþkin temel sonuçlarý deðiþtirmeyecektir.

faiz oranýnýn herhangi baþka bir düzeyde olmasý halinde ne tür deðiþikliklerin ortaya çýkacaðýný incelemektir. Öte yandan cari faiz oraný denge faiz oranýndan düþükse.'te verilmektedir.4. Cari faiz oranýnýn denge faiz oranýndan düþük olmasýhalinde faiz? oranýnýn dengeye doðru yö amaya çalýþýnýz. Bu düþüþ denge faiz oranýna ulaþýlýncayakadar devam edecek ve para arzý ile elde tutulmak istenen para miktarý nýn eþitlendiði noktada d Þekilde Ms ve M1 eðrilerinin kesiþme noktasý dengeye gelinecektir. Dengeye nasýl ulaþýldýðýný anlamanýn en iyi yolu. Faiz oraný io M M = f(i. Diðer finansal aktiflere olan talep artýkça.Y )1 d 1 Denge faiz oranýMs o Þekil 2.Faiz Oranýnýn Belirlenmesi Likidite tercihi yaklaþýmýna göre denge faiz oranýnýn belirlenmesi Þekil 2. para arzý fazlasý söz konusudur (Ms > M1d olduðu için). Bu da. bunlarýn fiyatý yükselecek ve dolayýsýyla faiz oraný düþecektir. Bu nedenle. finansal aktiflerin fiyatýný . Öte yandan diðer finansal aktifler paraya göre daha az likittirler.4. para talebifazlasý söz konusu olacak ve ekonomik birimler ihtiyaçlarý olan fazla parayý elde edebilmek için ellerindeki finansal aktifleri satmaya baþlayacaklardýr. para arzýnda mevcut olan fazlalýk diðer finansal aktiflerin satýn alýnmasýnda kullanýlacaktýr. Denge Faiz Oranýnýn Belirlenmesi Para miktarý Denge faiz oranýnýn üzerindeki bir faiz oranýnda. Ancak daha yüksek faiz geliri elde etmek mümkündür. Likidite tercihi yaklaþýmýna göreekonomik birimler para v faiz getirisi olan finansal aktifler arasýnda tercih yapmak durumundadýrlar. Para tam likit olmasýna karþýn faiz geliri eldeedememekte ya da ço k düþük faiz geliri söz konusu olmaktadýr.

neden tek? bir denge faiz oranýva Gelir artarsa denge faiz oranýne yönde deðiþir? . diðerþartlar sabitken.düþürürken faiz oranýnýn yükselmesine neden olacaktýr. denge noktasýna ulaþýlýncaya dek devam edecektir. Likidite tercihi yaklaþýmýna göre. Faiz oranýndaki artýþ.29 .

Faiz oraný yükseldikçe. GelirY1 düzeyin de sabit iken. arz edilen fon miktarý. Ödünç verilebilir fon arzýile faiz oranýarasýndaki pozitif iliþkiden ne ? anlýyorsunuz? Bunun yanýnda. Y) + + Bu fonksiyonda Ls ödünç verilebilir fon arzýný ifade etmekte. Örneðin gelir düzeyi Y2'ye yükselirse arz fonksiyonu saða doðru kayacak veödünç verilebilir fon arz acaktýr.5. gelir düzeyinde ortaya çýkacak bir deðiþme. Ödünç Verilebilir Fon Arzý Ödünç verilebilir fonlara iliþkin arz fonksiyonu aþaðýdaki gibi özetlenebilir: Ls = f (i .Y ) 11 22 Y2 > Y 1 . Faiz oraný ss L = f(i. faiz oranlarýnýn ödünç verilebilir fon arz ve talebini eþitlediðini savunmaktadýr. faiz oraný ile ayný yönde deðiþmektedir. Ýki deðiþken arasýndaki bu pozitif iliþki Þekil 2.ÖDÜNÇ VERÝLEBÝLÝR FONLAR YAKLAÞIMI Faiz oranlarýnýn belirlenmesine iliþkin bu yaklaþým ödünç verilebilir fonlarýn birincil ve ikincil piyasalarda alýnýp satýldýðýný. Gelir düzeyinin azalmasýhalinde ödünç verilebilir fon arzýeðrisi ne ? þekilde deðiþim gösterir?Þekil çizerek gösteriniz.'te grafik olarak gösterilmektedir. Bu nedenle konu ödünç verilebilir fonlar arzý ve talebi ele alýnarak incelenebilir. ödünç verilebilir fon arzý fonksiyonunun yer deðiþtirmesine neden olur.Y ) L = f(i. Buna göre ödünç verilebilirfon arzý ile faiz oraný arasýnda pozitif bir iliþki söz konusudur. deðiþkenlerin altýnda yer alan iþaretler ilgili deðiþken ile ödünç verilebilir fon arzý arasýndaki iliþkinin yönünü göstermektedir. cari harcamalarý erteleme ve bu sayede elde edilen fonlarý kredi piyasasýna arz etme yönünde dahagüçlü bir eðilim ortaya .

30 .5.io Ödünç verilebilir Fon miktarý L1 L2 Þekil 2. Ödünç Verilebilir Fonlar Arz Fonksiyonu .

bu da finansal sistemde talep edilen fon miktarýnýn azalmasýna neden olacaktýr.Bir ekonomide ödünç verilebilir fonlara iliþkin arzýn temel kaynaklarý þu þekilde sýralanabilir: . faiz oranýnýn (i) altýnda yer alan -iþareti ise ödünç verilebilir fon talebi ile faiz oraný arasýnda ters yönlü (veya negatif) iliþki bulunduðunu göstermektedir.6 . Bu yüzden ödünç verilebilir fonlara iliþkin talep fonksiyo nu aþaðýya doðru eðimlidir. Faiz oraný yükseldikçe borçlanmanýn maliyeti artacak.6. devletin tasarruflarý .'da gösterilen ödünç verilebilir fon talep eðrisini elde etmemize olanak tanýmaktadýr. Ýþletmelerin tasarruflarý ve amortismanlarý . para arzýndaki artýþlar Ödünç Verilebilir Fon Talebi Ödünç verilebilir fonlara iliþkin talep fonksiyonu aþaðýdaki gibi özetlenebilir: Ld = f (i) Bu fonksiyonda Ld ödünç verilebilir fon talebini. Bilindiði gibi faiz oraný borçlanmanýn maliyetini ifade etmektedir. Sözü edilen bu ters yönlü iliþki Þekil 2. Ödünç verilebilir fon talebi eðrisinin aþaðýya doðru eðimli olmasý? neyi ifade eder? Faiz o i halinde fon talebi bundan nasýl etkilenir? Faiz oraný io L1 L 2 L1 d L2 d Þekil 2. hane halklarýnýn tasarruflarý . Ödünç Verilebilir Fon Talebi Fonksiyonu Ödünç verilebilir Fon miktarý .

her faiz oranýnda talep edilen fon miktarýnýn artacaðý da gösterilmektedir. talep fonksiyonunda bu tür bir kayma görülebilir.6. Örneðin bankalar tüketici kredisi açarken istenen formaliteleri azaltýrlarsa.'da. talep fonksiyonunun saða doðru kaymasýyla. .31 .Öte yandan Þekil 2.

7. hane halklarýnýn tüketim ve konut kredisi talepleri . üretim iþletmelerinin tesis ve teçhizat harcamalarýný finanse edebilmek amacýyla kredi talepleri . devletin bütçe açýðý Ödünç verilebilir fon talebinin temel kaynaklarý nelerdir? Devletin bütçe açýðýneden ödünç verilebilir fonlara talep yaratmaktadýr? Faiz Oranýnýn Belirlenmesi Yukarýda elde edilen arz ve talep fonksiyonlarýnýn Þekil 2. Finansal sistemde. Faiz oraný Ls Þekil 2.7. denge faiz oranýdýr. Kredi veren kiþi ve kurumlar ellerindeki fonlarý kredi olarak kullandýrabilmek için daha düþük faize razý olacaklar. rekabet güçlerinin çalýþmasýna olanak tanýndýðý sürece.'de biraraya getirilmesi ile. Denge faiz Denge Faiz Oranýnýn io oraný Belirlenmesi d L Ödünç verilebilir Fon miktarý Lo Ödünç verilebilir fonlar yaklaþýmýna göre Ld ve Ls fonksiyonlarýný eþitleyen faiz oraný. Örneðin cari faiz oraný dengefaiz oranýndan yüksekse. denge faiz oranýnýn finansal sistemdeki ödünç verilebilir fon arz ve talebini eþitleyen faiz oraný olduðunu görmekteyiz. cari faiz oranlarýný bu düzeyedoðru getiren doðal bir mekanizma vardýr. finansal sistemde ödünç verilebilir fonlarda arzfazlasý ortaya çýkar. borçlanan kiþi ve kurumlar da arz fazlasý .? Finansal piyasalarda ödünç verilebilir fonlara olan talebin temel kaynaklarý þu þekilde özetlenebilir: .

Bu nedenle faiz oraný.nedeniyle faiz oranýnýn düþürülmesi yönünde pazarlýða baþlayacaklardýr. ortaya çýkan talep fazlasý nedeniyle faiz oraný yükselmeye baþlayacaktýr. Ödünç verilebilir fon talebi ve arzý eþitleninceye dek bu artýþ sürecek ve denge faiz oraný arz-talep eþitliðinin saðlandýðý noktada belirlenecektir. .32 . Öte yandan cari faiz oraný denge faiz oranýndan düþükse. kredi verenlerin arz ettikleri fon miktarý borçlananlarýn talep ettiði fon miktarýna eþit oluncaya dek düþecektir. ! Cari faiz oranýdenge faiz oranýndan düþükse. denge faiz oranýna doðru yönelme sürecinin nasýl iþleyebileceðini düþününüz.

7. her iki teori de. ayný denge faiz oranýnýn belirlenmesi ile sonuçlanmaktadýr. Geçmiþte bu iki yaklaþýmýn denge faiz oraný konusunda farklý sonuçlara ulaþmýþ olduklarý yoðun þekilde tartýþýlmýþ olmasýna karþýn. her iki yaklaþým da ekonominin reel sektöründeki deðiþmeleri ele almaksýzýn faiz oranlarýnýn belirlenmesini incelediði için her ikisi de kýsmi denge teorileridir. Her iki teori de ayný özelliðe sahip iken acaba bunlardan hangisi gerçeði daha iyi yansýtmaktadýr? Bu soruyu yanýtlayabilmek için birkaç hususun açýklýða kavuþturulmasý gerekmektedir. Likidite tercihi yaklaþýmý bir stok olarak paranýn arzý ve talebi ile ilgilenirken. ekonomide alýnan finansal kararlarýn "para mý yoksa likiditesi düþük baþka bir finansal aktif mi tutmak" þeklinde olduðunu kabul etmektedir. ödünç verilebilir fonlar yaklaþýmý ekonomideki finansal piyasalar ve kurumlarla ilgilenen iktisatçýlar tarafýndan yaygýn olarak kullanýlmaktadýr.ÝKÝ YAKLAÞIMIN KARÞILAÞTIRILMASI Likidite tercihi ve ödünç verilebilir fonlar yaklaþýmlarýnýn her ikisi de ekonominin reel sektöründeki faaliyetleri sabit kabul ettikleri için dengefaiz oranýnýn be lirlenmesini ancak kýsmi olarak açýklayabilmektedirler. Bu nedenle her iki yaklaþým da ayný dezavantaja sahiptir. ekonomiyibir makro model çerçevesinde ele a lan iktisatçýlar ise genellikle likiditetercihi yaklaþýmýný kullanmaktadýrlar. Ýþte bu nedenle her iki yaklaþým da faiz oranýný belirleyen faktörleri kýsmi olarak ele almaktadýrlar. Üçüncü olarak.'de denge faiz oranýný belirleyebilmek için gelir ve diðer deðiþkenlerin sabit kaldýðýný varsaymýþtýk.4. günümüzde her iki yaklaþýmýn da genelanlamda ayný denge faiz oraný düzeyine iþaret ettikleri herkes tarafýndan kabul edilmektedir. Ýkinci olarak. Öncelikle. ve 2. Nitekim Þekil 2. kullanýlan metodolojide yatmaktadýr. Ödünç verilebilir fonlar yaklaþýmý ise finansal sisteme gelen ve çýkan fon akýmý ile ilgilenmekte ve ekonomide alýnan finansal kararlarýn geniþ bir finansal aktif kümesine baðlý olarak alýndýðýný kabul etmektedir. Stok ve akým deðiþken kavramlarýnýhatýrlayýnýz. Ancak iki yaklaþým arasýndaki fark. . genel denge anlamýnda. Gelirde ortaya çýkan bir deðiþme veya finansal sistemdeki arz -talep miktarlarýný etkileyebilecek reel sektörde yaþanan bir deðiþikliðin faiz oranýný etkilemesine olanak tanýnýrken. faiz oranýnda ortaya çýkan deðiþikliðin reel sektörü etkilemeyeceði varsayýlmaktadýr. Öte yandan sadece finansal kurumlarla deðil.

Fiyat bekleyiþlerinin söz konusu .33 . ekonomik birimlerin fiyatlardabir deðiþiklik bekle ediðini kabul etmektedir. fiy atlar genel düzeyinin sabit kaldýðý varsayýlmaktadýr. REEL VE NOMÝNAL FAÝZ ORANLARI ! ? Yukarýda ele alýnan likidite tercihi ve ödünç verilebilir fonlar yaklaþýmlarýnýn her ikisinde de finansal sistemde alýnýp satýlan menkul kýymetlerinvadeleri süresince. Gerçek yaþamda ekonomik birimler fiyatlar genel düzeyinde deðiþiklik olacaðý þeklinde bekleyiþlere sahip olabilirler ve aslýnda bu bekleyiþler faiz oranýnýn belirlenmesi sürecinde önemli bir rol oynamaktadýr. Daha doðru bir deyiþle her iki yaklaþým. Bu iki yaklaþým arasýnda. gerçeði daha iyi yansýtma anlamýnda bir tercih yapýlamayacaðýnýn nedenlerini düþününüz.Ödünç verilebilir fonlar ve likidite tercihi yaklaþýmlarýnýkarþýlaþtýrýnýz.

hem de fon talep edenler ayný enflasyonist bekleyiþe sahiptir ve . Finansal sistemde hem fon arz edenler.e yazmak mümkündür. Fisher Eþitliði olarak adlandýrýlmaktadýr. 1970'li yýllar boyunca faiz oranlarýnda görülen aþýrý deðiþkenliðin nedenlerini araþtýran iktisatçýlar. gelecekte fiyatlarýn deðiþmeyeceði yönünde bir bekleyiþe sahip olmalarý halinde. reel faiz oraný ve enflasyonist bekleyiþler arasýndaki iliþkiye ilk kez dikkatçeken ünlü iktisatçý Irving Fisher'in adýna baðlanarak. Nominal faiz or aný i. Nomin oraný ise finansal sistemde fiilen gerçekleþen faiz oranýdýr ve reel faiz oraný ile ekonomik birimlerin enflasyonistbekleyiþlerinin toplamýna eþittir. Finansal sistemde. konu 1970'lerden itibaren dikkat çekmeye baþlamýþtýr. reel faiz oraný likidite tercihi veya ödünç verilebilir fonlar yaklaþýmýna göre belirlenendenge faiz oranýdýr. Fisher'i yeniden keþfetmiþler ve enflasyonist bekleyiþler nedeniyle faiz oranlarýnýn yükseldiðini ve deðiþkenlik gösterdiðini öne sürmüþlerdir.rolünü görebilmek için reel ve nominal faiz oranlarý þeklinde bir ayýrýma gitmemiz gerekmektedir. enflasyonist bekleyiþlerinden de geniþ ölçüde etkilendiðini kabul etmektedirler. ? Fisher eþitliði nedir ve ne ifade etmektedir? Fisher eþitliðine göre nominal faiz oraný beklenen fiyat deðiþikliklerine tam olarak uyum göstermektedir.e ile gösterilirse. nominal faiz oranlarýnýn enflasyonist bekleyiþlere tam uyumunu engelleyecek bir müdahale söz konusu deðildir. reel faiz oraný i* ve enflasyonist bekleyiþler . i = i* + . nominal faiz oraný ve beklenen enflasyon arasýndaki iliþki Irving Fisher tarafýndan yaklaþýk 100 yýl önce ortaya konmasýna karþýn. Ekonomik birimlerin. Örneðin reel faiz oraný %7 ve ekonomik birimlerin enflasyonist bekleyiþi %25 ise nominal faiz oraný tam olarak %32 olacaktýr. Ýktisatçýlar faiz oranlarý ve beklenen enflasyon arasýndaki iliþkiyi incelemeye büyük zaman ayýrmalarýna karþýn. Yukarýda verilen bu eþitlik. finansal sistemde görülen faiz oraný deðiþikliklerinin. nominal faiz oraný. reel faiz oranýný belirleyen faktörlerin yaný sýra. Günümüzde iktisatçýlar. Reel faiz oraný. Fisher eþitliðinin pratikte neölçüde gerçekleþeceðini beli . Ancak bu uyum mekanizmasý iki varsayýma dayanmaktadýr : .

Ayný þekilde. sermayenin verimliliðini düþürmüþ ve dolayýsýyla ödünç verilebilir fon talebi fonksiyonu sola doðru kaymýþtýr.34 . enflasyonist bekleyiþlerle nominal faiz oraný arasýndaki iliþkinin basitleþtirilmiþ hali olarak kabul edilmelidir. Ýkinci olarak. Bu yüzden Fisher eþitliði. ödünç verilebilir fonlar arz ve talebine göre deðiþebilir. Ancak reel faiz oranýnýn kendisi. beklenen fiyat deðiþikliklerinin en iyi nasýl ölçülebileceði hususunda bir anlaþmazlýk söz konusudur. 1980'li yýllarda petrol fiyatlarýnda yaþanan düþüþ sermayenin verimliliðini artýrarak ödünç verilebilir fon talebi fonksiyonunun saða doðru kaymasýna neden olmuþtur. Görüldüðü gibi finansal nitelikte olmayan bu iki olay bile reel faiz oranýnda deðiþmeye yol açmaktadýr.azý güçlüklerle karþýlaþmýþlardýr. . Örneðin 1970'lerde petrol fiyatlarýnda görülen artýþlar. Fisher eþitliðinin pratikte tam olarak gerçekleþmesine engel olabile? cek faktörler neler olabilir? Ýlk olarak. Bu deðiþkene iliþkin olarak kullanýlan tüm ölçütler eleþtiriye açýktýr. Fisher eþitliðinde reel faiz oranýnýn sabit olduðu kabul edilmektedir.

Örneðin.1995 tarihinde Türkiye'de çeþitli finansal aktiflere uygulanan faiz oranlarýnýn sadece bir kýsmýný göstermektedir. FAÝZ ORANLARININ YAPISI . Üçüncü olarak. herkes tarafýndan kabul edilen bir gerçektir. Acaba ekonomide neden birden fazla faiz oranýsöz konusudur? . beklenen enflasyo ndaki bir puanlýk artýþ karþýsýnda nominal faiz oraný 1.þekil yardýmýyla tespit ediniz. Ancak.33 puan artmak zorundadýr. ? Bu bölümde þu ana kadar yaptýðýmýz açýklamalarda. Öte yandan faizgelirlerinin artan oran vergiye tabi olduðu ülkelerde. nominal faiz oranlarýnýn enflasyonist bekleyiþlere tam olarak uyum gösterdiði hususu da tartýþmalýdýr. Yani beklenen enflasyondaki %1'lik artýþ nominal faiz oranýnda %1'lik artmayla sonuçlanmaktadýr.. Ancak. Tablo 2. iliþkinin daha zayýf olduðu yönünde tespitlerde bulunmaktadýr. Fisher eþitliðine görebeklenen enflasyon il al faiz oraný arasýnda bire-bir iliþki söz konusudur. faiz oranlarýnýn enflasyonist bekleyiþlerden önemli ölçüde etkilendiði. ekonomide belirli bir tarihte.12. geçmiþte tartýþýlmýþ ve bazýlarý halâ tartýþýlmaktadýr. talep fonksiyonundaki bu yer deðiþtirmelerin reel faiz oraný üzerindeki etkilerini. t ise marjinal vergi oranýný ifade etmektedir. 31.! ! Yukarýdaki bölümde öðrendiðiniz ödünç verilebilir fonlar yaklaþýmýný kullanarak. vergilerin etkisini de göz önüne alacak þekilde aþaðýdaki gibi yazýlabilir: * + . ortalama anlamýnda tek bir faiz oranýný kullandýk.1. beklenen enflasyon oraný ile nominal faiz oraný arasýndaki iliþkinin bire-bir'den daha yüksekolduðu da öne sürülmektedir. vergi sonrasý reel faiz oranýnýn sabit kalabilmesi için (yani nominal faiz oranýnýn beklenen enflasyona tam olarak uyum gösterebilmesiiçin).e i = iat 1-t Bu eþitlikte iat* vergi sonrasý reel faiz oranýný. Yukarýda ele alýnan ve bizim burada deðinmediðimiz birçok husus. Oysa yapýlan ampirik araþtýrmalarýn büyük bir bölümü söz konusu bire-bir iliþkiyi doðrulamamakta. bir dizi faiz oraný söz konusudur. Yukarýdaki eþitliðe göre marjinal vergi oraný %25 ise. Bu iktisatçýlara er eþitliði.

özellikle üzerinde durulmasý gereken bir faktör niteliðindedir. . faiz oranlarýnýn yapýsý ile ilgilidir.35 . Yukarýda sýralanan dört faktör faiz oranlarýnýn yapýsýný belirlemede birlikte etkili olurlar. temel olarak aþaðýdaki faktörler tarafýndan belirlen r: . Ancak bu faktörlerden finansal aktiflerin vadeleri arasýndaki farklar. Finansal aktifin sahip olduðu vergi ayrýcalýklarý . Faizoranlarýnýn yapýsý. Finansal aktifin vadesi .Faiz oranlarýarasýndaki bu farklýlýðýn nedenleri nelerdir? Bu sorulara verilecek yanýt. Finansal aktifin pazarlanabilirliði Faiz oranlarýnýn yapýsýnýbelirleyen faktörler nelerdir? Bu faktörlerlefaiz oranlarýnýn düze nasýl bir iliþki kurulabileceðini düþününüz. Finansal aktifin geri ödenmeme riski .

10 6 Ay Vadeli Mevduat 83.30 6 Ay Vadeli Hazine Bonosu 99. TÜRKÝYE'DE FAÝZ ORANLARI (31. Faiz oranlarýnýn vade yapýsýný incelerken kamu kesimi tarafýndan çýkartýlmýþolan menkul kýymetlerin kullanýlma nedeni nedir? Bu menkul kýymetlerin temel özelliði nedir? . tahvilleri gibi) arasýndaki tek fark vadeleridir. benzer özelliklere sahip olan ancak vadeleri açýsýndan farklýlýk taþýyan çeþitli finansal aktiflerin faiz oranlarý arasýndaki iliþkiyi ifade etmektedir. Þüphesiz diðer faktörler de faiz oranlarýnýn belirlenmesinde ihmal edilemeyecek faktörlerdir. Çünkü kamu kesimi tarafýndan çýkartýlan çeþitli menkul kýymetler (hazine bonolarý.83 Reeskont Faiz Oraný 57. Ne var ki bunlarýn faiz oranlarý üzerindeki etkisini belirlemek nispeten daha kolaydýr.Yýllýk %) Finansal Aktifin Türü Faiz Oraný Vadesiz Mevduat 13. Bu menkul kýymetlerin tümü hemen hemen sýfýr geriödenmeme riskine sahip.5 Bankalararasý Gecelik 105. vadelerinin farklý olmasýdýr. kamu kesimi tarafýndan çýkar mýþ olan çeþitli menkul kýymetlerin farklý faiz oranlarýna sahip olmasýnýn temel nedeni. Veyahut da 1 gecelikgerçek faiz oraný.0 Faiz oranýndan sözederken. Bankalararasýbir gecelik faiz oranýnýn %105 olmasýdemek.1995 . Bu nedenle aþaðýdaki bölümde faiz oranlarýnýn vade yapýsýný ayrýntýlý olarak incelerken. vade ne olursa olsun.0 Tüketici Kredisi (Aylýk) 8. bu oranýn 365'de biridir. Örneðin.17 1 Yýl Vadeli Hazine Bonosu 99.1. FAÝZ ORANLARININ VADE YAPISI ! Faiz oranlarýnýn vade yapýsý.33 1 Yýl Vadeli Mevduat 91.Faiz oraný ve vade arasýndaki iliþki faiz oranlarýnýn vade yapýsý olarak adlandýrýlýr. Bunedenle. eðer bu kredi 365 gece içinalýnsaydýverilecek faizin %105 o sýdemektir. yný vergi ayrýcalýklarý uygulanan ve hemenhemen tümü ayný pazarlanabilirlik gücüne sahip menkul kýymetlerdir. diðer faktörlere de kýsaca deðineceðiz.12. Tablo 2. Faiz oranlarýnýn yapýsý üzerinde vade kavramýnýn etkisini anlayabilmenin en iyi yolu devlet tarafýndan çýkarýlan menkul kýymetleri ele almaktýr. faiz oranýnýn bir yýl için tanýmlandýðýakýlda tutulmalýdýr.

Getiri eðrisi. Türkiye'de vadeli mevduatlara iliþkin vergi sonrasý yýllýk getiri eðrileri yer almaktadýr. ? .Benzer özelliklere sahip finansal aktiflerin faiz oranlarý ile vadeleri arasýndaki iliþkiyi göstermek amacýyla geniþ olarak kullanýlan yöntem. getiri(hasýla) eðrisi yöntemidir. belirli bir tari te (örneðin 26 Mart 1996 günü gibi) finansal sistemde alýnýp satýlan aktiflerin vadeleri ile getirileri arasýndaki iliþkiyi göstermektedir. Örneðin Þekil 2.8.36 .'de yer alan þekillerde. iki ayrý tarihte.

Mevduat Getirisi Eðrisi Mevduat Getirisi Eðrisi 31/12/1986 31/12/1995 100 95 45 40 90 35 85 30 80 25 75 Getiri Eðrisi 1 ay 3 ay 6 ay 1 yýl Getiri Eðrisi 1 ay 3 ay 6 ay 1 yýl (a) (b) Þekil 2.8. getiri eðrileri oluþturulurken dikkatli davranmak gerekir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki. azalan getiri eðrisi (vade uzadýkça faiz oranlarýnýn düþtüðünü gösterir). 31/12/1986 tarihi itibariyle Türkiye'de vadeli mevduat faiz oranlarý vade süresi uzadýkça artmaktadýr. getiri eðrisi çizilirken ele alýnan menkul kýymetlerin benzer özellikler taþýmasý gerekliliðidir. Vadelerine Göre Getiri Oranlarýnda Deðiþme Þeklin a bölümünde yer alan getiri eðrisine göre. düz getiri eðrisi (farklý vadelerde faiz oranýnýn sabit kaldýðýný . Bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli husus. Þeklin b bölümüne göre ise 31/12/1995 tarihi itibariyle bu iliþki tersine dönmüþ görünmekte ve getiri eðrisi aþaðýya doðru seyretmektedir. Getiri eðrisi ne ifade eder? Getiri eðrisi çizilirken neden benzer ? özelliklere sahip finansal aktifler göz önüne alýnmalýdýr? Getiri eðrisinin genellikle gözlenen dört tip þekli vardýr: Artan getiri eðrisi (vade uzadýkça faiz oranlarýnýn yükseldiðini gösterir). Farklý bir özelliði nedeniyle (örneðin istendiði anda nakte dönüþtürülebilirlik gibi) diðer menkul kýymetlerden farklýlýk gösteren menkul kýymetler deðerleme dýþý býrakýlmalýdýr.

Getiri eðrisinin alabileceði bu þekiller aþaðýdaki grafikte gösterilmektedir.gösterir) ve tepe yapan getiri eðrisi (ilk aþamada vade uzadýkça yükselen. vade uzamaya devam ettikçe daha sonra azalan faiz oranlarýný gösterir).9. Çeþitli Getiri Eðrileri -37 . Getiri oranýVadeArtan getiri eðrisi Getiri oranýVadeAzalan getiri eðrisi Getiri oranýVadeDüz getiri eðrisi Getiri oranýVadeTepe yapan getiri eðrisi Þekil 2.

Piyasa katýlýmcýlarýnýn tek hedefi kâr maksimizasyonudur. piyasada mevcut (cari) kýsa vadeli faiz oraný ile uzun vadeli menkul kýymetin vade süresi içindepiyasa katýlýmcýlarýnýn gerçekleþmesini b ri kýsa vadeli faiz oranlarýnýn toplamýnýn ortalamasýna eþittir. piyasa katýlýmcýlarýnýn daha sonraki iki yýl boyunca yýllýk faiz oranýnýn sýrasýyla%65 ve %70 þekl i beklediklerini varsayalým. piyasa katýlýmcýlarý açýsýndan uzun vadeli bir menkul kýymeti elde tutmak ile ayný süre içerisinde kýsa vadeli bir dizi menkul kýymeti elde tutmak arasýnda bir fark olmadýðýný kabul etmektedir. finansal sistemde arz ve talep eden þeklinde yeralan piyasa katýlýmcýlarýnýn menkul kýymet alýp satmaktaki amaçlarýnýn. uzun vadeli tahvilleri elden çýkartýp kýsa vadelilere yönelirken iþlem maliyetlerinin bir etkisinin olmadýðý veya bunun göz önüne alýnmadýðý kabul edilmektedir. alýnacak kararlarýetkilememektedir. Faiz oranlarýnýn vade yapýsýný açýklamaya dönük üç adet teori. Ayrýca bekleyiþler teorisi. bu fonlardan elde edilebilecek kârý maksimize edecek þekilde fon tahsisini gerçekleþtirmektir. çok sayýda teorik ve ampirik araþtýrma yapýlmýþ olmasýna karþýn bu konuda kesin bir sonuca ulaþýlamamýþtýr. bu konuda birbirleriyle rekabetetmektedir. cari kýsa vadeli faiz oraný . faizoranlarýnýn gelecekte göstereceði deðiþikliklere iliþkin bekleyiþler Bekleyiþler teorisinde. Bu varsayýmlarýn doðal bir sonucu olarak. bu menkul kýymetleri satýn almaya yetecek fonlara sahiptirler ve amaçlarý. bekleyiþler teorisi. mevcut fonlardan elde edilebilecek kârý maksimize etmek olduðu varsayýlmaktadýr. Örnek olarak. bir yýl ve üç yýl gibifarklý vadelere sahip hazine tahvilleri arasýnda seçim yapmalarý gerektiðini varsayalým. Uzun vadeli (üç yýl vadeli hazine tahvili) faiz oraný. likidite primi teorisi vebölünmüþ piyasalar teorisi þeklinde sýralan lir. Buna göre üç yýl vadeli tahvilin faiz oraný %60 dolayýndadýr. Örneðin 10 yýl vadeli bir tahvilin faiz oraný cari kýsa vadeli faiz oraný (bir yýl vadeli tahvil faiz oraný) ile uzunvadeli tahvilin vadesi süresince gerçekleþmesi beklenen kýsa vadeli faiz oranlarýnýn toplamýnýn uzun vadeli tahvilin vade süresine bölünmesi ile bulunmaktadýr. Piyasada yer alan katýlýmcýlar. Bekleyiþler teorisine göre finansal sistemdeki iþlem maliyetleri. Bir yýl vadeli menkul kýymete iliþkin cari faiz oranýnýn %45 olduðunu. Bekleyiþler Teorisi Bu teoriye göre faiz oranlarýnýn vade yapýsýný belirleyen faktör. Bekleyiþler teorisine göre uzun vadeli faiz oraný. piyasa katýlýmcýlarýnýn. Söz konusu teori .Getiri Eðrisinin Þeklini Belirleyen Faktörler ! ? Bir getiri eðrisinin þeklinin belirlenmesinde etkili olabilecek faktörler konusunda.

ikinci ve üçüncü yýlda gerçekleþecek kýsa vadeli faiz oranlarý hakkýnda. . Bekleyiþler teorisine göre uzun vadeli faiz oranýnýn belirlenmesine iliþkin bir örnek de siz çözümleyiniz.70 = 0. Yani uzun vadeli tahvil faiz oraný i = 0.65 + 0. Bekleyiþler teorisinde dikkat çeken nokta.60 3 þeklinde hesaplanmaktadýr.ile uzun vadeli menkul kýymetin vadesi süresince gerçekleþmesi beklenen kýsa vadeli oranlarýn toplamýnýn basit ortalamasýdýr.45 + 0.38 . yukarýdaki örneðimize göre.

Yuka neðimize göre. Uzun vadeli tahvilin bu çekiciliði. bu kez olaylar tersine bir geliþim izleyecek ve faiz oraný %60'a ulaþýncaya dek yükselecektir. Bekleyiþler teorisine göre tepe yapan birg etiri eðrisi. Kýsa vadeli faiz oranýnýn gelecekte izlemesi beklenen seyir ile getiri eðrisi arasýnda nasýl bir iliþki vardýr? Likidite Primi Teorisi Likidite primi teorisinin aslý da bekleyiþler teorisine dayanmakta. Eðer uzun vadeli tahvilin faiz oraný %60'dan düþük olsaydý. ancakburada piya sa katýlýmcýlarýnýn uzun vadeli ve kýsa vadeli finansal aktifler arasýnda bir fark gözetmedikleri varsayýmý kabul edilmemektedir. kýsa vadeli faiz oranýbekleyiþlerine görebelirlenen düzeyden büy lmasýdurumunda ne gibi deðiþiklikler gerçekleþmekte ve sonuç ne olmaktadýr? Yukarýdaki açýklamalarýmýza göre getiri eðrisinin þekli. daha likitolma özelliði taþýya deli finansal aktifler. Faiz oranýndaki bu düþüþün %60'a ulaþýncaya kadar devam edeceðini tahmin etmek artýk güç deðildir. Piyasa katýlýmcýlarý kýsa vadeli faiz oranýnýn gelecekte düþüþ göstereceðini düþünüyorlarsagetiri eðrisi azalan eðri þeklini alacaktýr. Uzun vadeli finansal aktiflerin taþýdýðý .? ? ? ekonomik birimlerin daha ilk yýlýn baþlangýcýnda kesin bir bekleyiþe sahipolmalarýdýr. talebi artýrýr ve dolayýsýyla uzun vadeli tahvilin fiyatý artarken faiz oraný düþerdi. Öte yandan kýsa va nýnýn gelecekte bir deðiþme göstermeyerek sabit kalacaðý bekleniyorsagetiri eðrisi yatay bir þekil alýr. Uzun vadeli finansal aktifin faiz oraný vade süresi boyunca gerçekleþmesi beklenen kýsa vadeli faiz oranlarýnýn ortalamasýna göre belirlendiði için. getiri eðrisi yükselen eðri þeklini alacaktýr. piyasa katýlýmcýlarý üç yýl boyunca her yýl kýsa vadeli tahvil satýn almak yerine. daha baþlangýçta 3 yýl vadeli tahvili satýn alarak daha fazla gelir elde edebilirlerdi. Ýkincil piyasalarda gerçekleþen iþlem hacminin yüksekliði nedeniyle. Uzun vadeli faiz oranýnýn. Piyasa katýlýmcýlarý kýsa vadeli faiz oranýnýn yükseleceðini bekliyorlarsa. uzun vadeli faiz oraný kaçýnýlmaz biçimde daha yüksek olacaktýr. her zaman daha çok tercih edilir bir nitelik taþýmaktadýr. uzun vadeli finansal aktifin vade süresi boyunca gerçekleþmesi beklenen kýsa vadeli faiz oranlarýna baðlýdýr. bu bekleyiþler ýþýðýnda belirlenen uzun vadeli tahvil faiz oranýnýn %60 olmasý gerekmektedir. piyasa katýlýmcýlarýnýn kýsa vadeli faiz oranlarýnýn önce yükselmesini daha sonra düþmesini beklemeleri halinde ortaya çýkabilir. kýsa vadeli faiz oranlarýnýn yükselmesinin beklendiði bir ortamda. Eðer bu oran %65 olsaydý.

uzun vadeli faiz oranýna eþittir. likidite primi pozitif olduðu için getiri eðrisi artan bir eðri þeklini ala . vade süresince beklenen kýsa vadeli faiz oranlarý ve likidite primi toplamýnýn basit ortalamasý. Kýsa vadeli faiz oranýnda hiçbir deðiþiklik beklenmese bile.39 . bu tür finansal aktiflerin faiz oraný bunu karþýlayabilecek bir likidite primini de kapsamalýdýr.daha az likit olma özelliði nedeniyle. Likidite primi teorisinin bekleyiþler teorisinden farkýnedir? Bu fark uzun vadeli faiz oranýnýn belirlenmesine nasýl yansýmaktadýr? Daha önce ele aldýðýmýz dört tür getiri eðrisinin tümü likidite primi teorisine uygundur. cari kýsa vadeli faiz oraný. uzun vadeli faiz oranýna eklenen likidite primi pozitif bir deðer aldýðý için. artan getiri eðrisi bu teoriye göre en çok karþýlaþýlan getiri eðrisidir. Ancak. Likidite primi teorisine göre.

Çünkü. farklý vadelere sahip finansal aktifler arasýnda herhangi bir ikame iliþkisinin bulunmamasý þeklinde özetlenebilir. elde edilecek getiri belirlidir ve faiz oraný riski söz konusu deðildir. Bir baþka deyiþle. piyasa katýlýmcýlarý. Bu da uzun vadeli finansal aktifleri tercih edeceðinizi gösterir. Bölünmüþ . Yatýrýmcýlarýn bu tür tercihlerinin nedeni ise bir finansal aktifi elde tutma süresi konusunda akýllarýnda oluþmuþ bir tercihlerinin bulunmasý ve piyasada arzuladýklarý bu vadeye uygun bir finansal aktif bulduklarýnda risk üstlenmeksizin bu getiriyi elde edebilmeleridir. Bölünmüþ piyasalar teorisinin bekleyiþler teorisinden farký nedir? Bu farkýyaratan varsayýmýtekrarlayýnýz. bir finansal aktifinvadesi ile b u finansal aktifi elde tutma süresi birbirine eþitse. Bu nedenle sadece tercih ettikleri vadeyesahip finansal aktife ait piyasadan elde edilebilecek getiri ile ilgilenirler. Buna göre her vadeye iliþkin faiz oraný. Örneðin henüz orta okula giden çocuðunuzun üniversite masraflarýný karþýlamak amacýyla þimdiden satýn alacaðýnýz finansal aktifleri muhtemelen uzun süre elinizde tutacaksýnýz demektir. azalan bir getiri eðrisi söz konusu olabilir. Bölünmüþ piyasalar teorisine göre. kýsa vadeli faiz oranýnýn likidite priminden daha fazla düþmesini bekliyorlarsa.? caktýr. kýsa ve uzun vadeli faiz oranlarý ayrý piyasalarda belirlenen faiz oranlarýdýr. böyle bir durumda uzun vadeli faiz oraný kýsa vadeli faiz oranýndan likidite primi kadar yüksek olacaktýr. Örneðin bir finansal aktifi elinde kýsa süre tutabilecek güçteki ekonomik birimler kýsa vadeli finansal aktiflerle ilgileneceklerdir. ilgili piyasadaki arz ve talep tarafýndan belirlenmekte ve diðer vadelere ait piyasalardaki beklenen faiz oranýndan etkilenmemektedir. finansal aktifler arasýnda tam ikame iliþkisi olduðunu kabul eden bekleyiþler teorisinin tamamen tersidir. Likidite primi teorisine göre ençok karþýlaþýlan getiri eðrisiþekli nedir? Neden? Bölünmüþ Piyasalar Teorisi Bölünmüþ piyasalar teorisi. likidite primi ve bekleyiþler teorilerinden oldukça farklýdýr. Öte yandan. Farklý vadelere sahip finansal aktifler arasýnda ikame iliþkisinin bulunmama nedeni ise þu þekilde açýklanabilir: Yatýrýmcýlarýn belirli bir vade için oluþmuþ tercihleri vardýr. Bu teorinin temel varsayýmý. Görüldüðü gibi bölünmüþ piyasalar teorisi.

bölünmüþ piyasalar teorisine göre artan getiri eðrisi söz konusu olacaktýr. Bölünmüþpiyasalar teorisini kullanarak azalan ve düz getiri eðrilerinin oluþma nedenini açýklamaya çalýþýnýz.40 . farklý þekillere sahip getiri eðrilerinin ortaya çýkmasý.piyasalar teorisine göre. Bu durum uzun vadeli finansal aktif fiyatlarýnýn düþük buna karþýlýk faiz oranýnýn yüksek olmasýna yol açacaktýr. ? ! . Örneðin genel olarak yatýrýmcýlar daha az faiz riski taþýyan kýsa vadeli finansal aktifleri tercih etmekte iseler. Çünkü böyle bir durumda uzun vadeli finansal aktiflere olan talep kýsa vadelilere oranla düþük kalacaktýr. Diðer tip getiri eðrileri de bölünmüþ piyasalar teorisine uygun eðrilerdir. farklý vadelere sahip finansal aktiflere iliþkin arz ve talep farklýlýklarý ile açýklanabilir.

t ise marjinal vergi oranýný ifade etmektedir. Vergidenmuaf bir finansal aktifin fa anýný. bu tür bir ayrýcalýk tanýnmayan bir finansal aktifin faiz oranýna dönüþtürmek için aþaðýdaki formül kullanýlabilir: 1 i = iet 1-t Bu formülde i vergili faiz oranýný. geri ödenm eme riski ve pazarlanabilirlik derecesi gibi diðer faktörlerin hiçbir rolünün olmadýðý anlamýna gelmemektedir. Örneðin tahvillerden elde edilen faiz geliri. devletin bazý tür tahvillerinden (özellikle kendi çýkardýklarý) elde edilen faiz gelirini vergiden muaf tutmasý mümkündür. Yine de bufaktörlerin faiz oranlarýnýn yapýsý üzerindeki etkilerini belirlemek oldukça kolaydýr. Ancak birçok ülkede bazý finansal aktiflerden elde edilen faiz geliri diðer finansal aktiflerden elde edilen faiz gelirindenfark lý olarak deðerlendirilmektedir. Vergi Ayrýcalýklarý Bilindiði gibi devlet elde edilen geliri çeþitli düzeylerde vergilendirmegücüne sahiptir. sermaye kazancý vergisine tabi iken. Bu tür vergi ayrýcalýðý taþýyan menkulkýymetlerin faiz oraný doðal olarak daha düþük olacaktýr. Ancak bu ifade. söz konusu finansal aktiflerin sahip olduðu vergiözellikleri. Elde edilen faiz gelirinin vergiden muaf tutulduðu bir finansal aktifin gerçek getirisi marjinal vergi oraný (finansal aktifi elinde bulunduran kiþinin mevcut diðer gelirleri nedeniyle dahil olduðu vergi dilimine uygulanan oran) gözönündetutularak hesaplanabilir. Görüldüðü gibi vergi ayrýcalýðý taþýyan bir finansal aktifin faiz oraný bu tür bir ayrýcalýk taþýmayan finansal aktiflerin faiz oranýndan düþüktür. Söz konusu iki faiz oraný arasýndaki farký . N tekim menkul kýymetlerden elde edilen faiz geliri degelir vergisine tabi olabilir. ilgili finansal aktiflerin vadelerindeki farklýlýklardýr.4 olacaktýr. Vergiden muaf bir menkul kýymetin faiz oraný %50 ve marjinal vergi oraný %30 ise vergili faiz oraný %71. iet vergiden muaf faiz oranýný. genel anlamda.FAÝZ ORANLARININ YAPISINI BELÝRLEYEN DÝÐER FAKTÖRLER Belirli bir tarihte faiz oranlarýnýn farklý düzeylerde gerçekleþmesine neden olan en önemli faktör. Söz konusu marjinal vergi oraný ne kadar yüksekse saðlanan muafiyetin önemi de o ölçüde büyük olacaktýr.

Finansal Aktif2 Burada finansal aktif1 herhangi bir vergi ayrýcalýðý olmayan bir finansalaktifin. Söz konusu iki finansal aktifin vergi . vergiden muaf bir devlet tahvilinin faiz? oranýnýn %90 olma sýhalinde gerçek faiz oranýnedir? Ýki finansal aktifin sahip olduðu farklý vergi özelliklerinin neden olduðu etki þu þekilde hesaplanabilir: Vergi Etkisi = Finansal Aktif1 .belirleyen unsur ise dahilolunan vergi dilimine uygulanan vergi oraný.41 . yani marjin al vergi oranýdýr. finansal aktif2 ise bir þekilde vergi ayrýcalýðý tanýnmýþ bir finansal aktifin faiz oranýný göstermektedir. ? ? Vergi ayrýcalýðýna sahip bir finansal aktifin faiz oranýnýn bu tür ayrýcalýða sahip olmayan finansal aktifinfaiz oranýndan düþük olmasýnýn nedeni nedir? Marjinal vergi oranýnýn %25.

Bir menkul kýymetin geri ödenmemesi riski ne kadar yüksekse. devletin çýkarmýþ olduðu tahvilin faiz oraný % 71 ise (diðer tüm özelliklerin ayný olduðunu gözden uzak tutmayýnýz) risk primi %4 olarak ifade edilebilir. hazine tarafýndan çýkartýlan bir tahvil ile ticari bir þirket tarafýndan çýkartýlan tahvil ayný vadeye sahipken. vergi ayrýcalýklarý ve pazarlanabilirlik gibi) ayný olan iki finansal aktifin sahip olduðu risk farklýlýðýnýn etkisi yaklaþýk olarak aþaðýdaki gibi tespit edilebilir: Risk Primi = Finansal Aktif1 . Geri ödenmeme riski dýþýndaki diðer tüm özellikleri (vade. M enkul kýymet ihraç eden hiçbirkuruluþ. Bu nedenle diðer tüm menkul kýymetler bir ölçüde geri ödenmeme riski taþýrlar. ticari þirket tarafýndan çýkartýlan tahvil diðerine göre daha yüksek bir geri ödenmeme riski taþýr. faiz ve anapara ödenmesinde devletinki kadar güçlü b rantiveremez.dýþýndaki diðer tüm özelliklerinin (vade. Örneðin vergi ayrýcalýðý taþýmayan bir finansal aktifin faiz oraný %73. Geri ödenmeme riskinin faiz oranýüzerindeki etkisi nedir? Pazarlanabilirlik Bir menkul kýymetin sahip olduðu satýlabilme olanaklarý ne kadar güçlü . geri ödenmeme riski.Finansal Aktif2 Burada 1 nolu finansal aktif yüksek riske sahip finansal aktifin faiz oranýný. Çünkü devlet pa asarak. bu menkul kýymetin faiz oraný o kadar yüksek olacaktýr. satmýþ olduðu menkul kýymetlerin faiz ve ana para ödemesiniyapabilme gücüne her zaman sahiptir. Geri Ödenmeme Riski ? Geri ödenmeme riski bir menkul kýymetin faiz ve/veya ana para ödemesinin yapýlmamasý olasýlýðýdýr. ticari þirketin ihraç etmiþ olduðu tahvilin faiz oraný % 75. Dolayýsýyla þirketin çýkarmýþ olduðu tahvil. Yukarýdaki örneðimize geridönersek. vergi ayrýcalýðýna sahip bir finansal aktifin faiz oraný % 58 ise. Devletin çýkardýðý menkul kýymetleringeri ödenmeme riski genellikle sýfýr olarak kabul edilir. 2 nolu finansal aktif ise riski olmayan veya daha düþük risk taþýyan finansal aktifin faiz oranýný ifade etmektedir. devlet tahvillerine göre daha yüksekbir faiz oranýna sahip olacaktýr. pazarlanabilirlik gibi) ayný olduðu kabul edilmektedir. Örneðin. diðer þartlar sabitken. vergi ayrýcalýðýnýn neden olduðu etki %15 tir.

42 . faiz oranýnýn diðerlerine göre düþük düzeyde kalmasý ile sonuçlanýr. bir menkul kýymetin pazarlanabilirliðinin yüksek olmasý. Daha önce sözü edilen diðer tüm özellikler ayný iken.ve ikincil piyasasý ne kadar geniþ ise bu menkul kýymetin likitidesi o kadar yüksek olur. .

Enflasyonist bekleyiþlerin sýfýrdan farklý olmasý halinde nominal faiz oraný. Faiz oraný ve gelir para talebini etkilemez 2. belirlenen faiz reel faize eþit kabul edilmektedir. Faiz oranýn azalmasý veya gelirin artmasý halinde para talebi artar e. Ödünç verilebilir fonlar yaklaþýmýna göreyse. reel faiz oranýna beklenen enflasyon deðerinin eklenmesi ile elde edilmektedir. faiz oraný fon arz ve talebini dengeleyen bir faktör olarak ele alýnmalýdýr. Literatürde bu iliþki Fisher eþitliði olarak adlandýrýlmaktadýr. Faiz oranlarýnýn yapýsý. Gerçekleþen faiz = gerçekleþen enflasyon .Özet Faiz oranlarýnýn nasýl belirlendiðine iliþkin iki yaklaþým söz konusudur. Likitide tercihi yaklaþýmýna göre para talebinin belirlenmesi açýsýndan aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? a. (c) vergi ayrýcalýklarýna iliþkin farklýlýklar ve (d) pazarlanabilirlik gücündeki farklýlýklar. Fon arzý = fon talebi b. Ödünç verilebilir fonlar kuramýna göre denge faiz oraný aþaðýdakilerden hangisinin gerçekleþmesi halinde ortaya çýkar? a. bir dizi finansal aktifin faiz oranlarý ile bir diðer finansal aktif grubunun faiz oranlarý arasýndaki farklýlýðýn nedenlerini açýklayan faktörleri ele almaktadýr. Beklenen enflasyon = Gerçekleþen enflasyon e. Fisher eþitliði ile ilgili çok sayýda tartýþmalý konu olsa da. Para arzý = para talebi c. Faiz oranýn artmasý veya gelirin azalmasý halinde para talebi artar d.43 . Bunlardan likitide tercihi yaklaþýmýna göre faiz oraný para arzý ve para talebini dengeleyen bir faktördür. Nominal faiz = reel faiz d. Sorular 1. Faiz oraný veya gelir artýkça para talebi artar b. iktisatçýlar arasýnda faiz oranlarýnýn enflasyonist bekleyiþlerden etkilendiði hususunda geniþ bir görüþ birliði vardýr. Faiz oraný veya gelir azalýnca para talebi artar c. Bu yaklaþýmlarýn her ikisinde de beklenen enflasyon sýfýr olarak kabul edildiði için. (b) geri ödenmeme riskindeki farklýlýklar. Belirli bir tarihte faiz oranlarýnýn yapýsýný açýklayan dört temel faktör söz konusudur: (a) vade farklýlýklarý.

Bir ülkede tahvillerden elde edilen faiz geliri %20 oranýnda gelirvergisine tabi iken. Ýstanbul 1993. %62. Vade uzadýkça önce artmakta. Ezgi Yayýnevi. %24 4. ERTUÐRUL. %162 d. %70 c. ÖCAL. Beta Basým.5 d.. reel faiz oraný %8 ise Fisher eþitliðine göre nominal faiz oraný ne olacaktýr? a. PARASIZ. Ýlker. Para. Tezer. Ahmet. Bursa 1994. Banka ve Finansal Piyasalar. Vade uzadýkça önce azalmakta. Makro Ekonomi.44 . Vade uzadýkça faiz oranlarý düþmektedir c. %40 e.3. %16 b.. Feridun. Beklenen enflasyon oraný %24. Bursa 1995. daha sonra artmaktadýr e. %3 c. Ezgi Yayýnevi.. %30 b. Azalan bir getiri eðrisi söz konusu ise aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? a. Ankara 1981. PARASIZ. . Turhan Yayýnevi. Para Teorisi. Vade uzadýkça faiz oranlarý yükselmektedir b. daha sonda azalmaktadýr 5. Para Teorisi. %83 Kaynakça ERGÝN. Ankara 1993. hazine tarafýndan çýkartýlan %50 faizli tahviller gelir vergisinden muaf tutulmuþtur. Farklý vadelerde faiz oraný sabit kalmaktadýr d. Para ve Faiz Teorileri... Ýlker. Hazinenin çýkardýðý bu tahvillerin gerçek faiz oraný nedir? a. %32 e.

. Ünite sonunda yeralan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. Ünitemizin temel konusu Dünya'da ve Türkiye'de bankacýlýðýn ortaya çýkýþýnýn ve geliþiminin incelenmesidir. Üniteyi çalýþýrken bankanýn tanýmý ve önemi ile bankacýlýðýn doðuþu ve geliþimini inceledikten sonra. Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak.ÜN ÝTE 3 Dünya'da ve Türkiye'de Bankacýlýk Bu Ünitede.45 . Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. uluslararasý bankacýlýk ve Türkiye'de bankacýlýk alanýndaki geliþmeleri de anlamaya çalýþýnýz.. Ünitede yeralan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz.. .. bankacýlýðýn doðuþu ve geliþimi. uluslararasý bankacýlýk ve Türkiye'de bankacýlýk konularý ele alýnacaktýr. Ünitede bankanýn tanýmý ve önemi.

doðuþu sýrasýndaki görünümünden hem iþlemlerinin karmaþýklýðý. ? Bankacýlýk sektörü. gerçek ve tüzel kiþilerin belli bir zaman için harcamadýklarýparalarýtoplayarak. Para politikasý ise. Birçok Avrupa ülkesinde ve ülkemizde. merkez bankasý ve diðer bankalarýn. Ýktisadi kalkýnmanýn gerçekleþtirilmesi. Bu tanýmýn. Ancak. iktisat politikasýnýn en önemli hedeflerinden biridir. bankalarýn temel görevlerinin kredi ticareti yapmak olduðu düþüncesine dayanan bu tanýmýn yanýsýra.BANKANIN TANIMI VE ÖNEMÝ ! . kaydi para kullanýlmayan ve ödeme sistemleri bu kadar geliþmemiþ olan ülke bankalarýný açýklamaktan uzak olduðu açýktýr. iktisadi kalkýnma hedefine ulaþýlabilmesi için hangi fonksiyonlarý yerine getirmesi gerektiðini belirlemektedir. Bu ülkelerde bankalarýn asli fonksiyonu. hem de yönetimtekniði bakýmýndan oldukça büyük Bankalar. birçok alt sektöre ayrýlan finansal piyasalarýn en önemli kurumsal yapýsýný oluþturmaktadýr. banka parasý ile ödemelerin yapýldýðý ülkeler bakýmýndan doðruluðu kabul edilse bile. bankalarý çeke tabi mevduat kabul eden iþletmeler þeklinde tanýmlamaktadýr. Bankayýnasýl tanýmlayabiliriz? Bankayý. para nakli. bunlarýkredi ve plasman yoluyla deðerlendirmeye çalýþan iþletmelerdir. . bankalarýn önde gelen görevleri. bunlarýnema getirir þekilde ikraz ve plase eden. kredi ticareti yapmaktýr. ödemelerde aracýlýk. genel olarak bankacýlýk sisteminin özel olarak da bir bankanýn ülke ekonomisinin geliþmesinde oldukça önemli bir rolü vardýr. halkýn belli bir zaman içinde harcamadýðý paralarý kabul ederek. Bu bakýmdan. senet tahsili ve emanet kabulü gibi çeþitli hizmetler gören biriþletme olarak tanýmlamak mümkündür. iktisat politikasýnýn önemli bir kolu olarak. Bazý anglo-sakson yazarlar. kiþisel kasalarý birleþtirerek kaydi para kullanmadan ödemelerin yapýlmasý deðildir. Gerçekten de. bankalarý yaptýklarý çeþitli iþlemlerden biri ya da diðerini ön plana çýkararak baþka türlü tanýmlayanlar davardýr. günümüz çaðdaþ bankacýlýðý yüklendiði fonksiyonlarýn bir sonucu olarak.

Banka neden önemlidir? BANKACILIÐIN DOÐUÞU VE GELÝÞÝMÝ . Öte yandan. zengin olan maketlerde harman zamaný ödenmek üzere. Bilinen ilk banka hangisidir? Gerçekten de. Sümerlerin Oruk sitesi etrafýnda geliþen ilk uygarlýklardan birinde milattan önce 3500 yýlýnda kurulan maket adý verilen dinsel kuruluþ.46 . Bu rahiplerin. Borçlanmada yýllýk faiz %33. hurma ve madenler için uygulanmaktaydý. Tarihçiler. borçlunun hangi mallarýnýn ne suretle borcun tasviyesinde kullanýlacaðý yazýlý idi. Maketin rahipleri ilk borç verenlerdi. borcun vadesinde nasýl tahsil olunacaðý. . tohum ve sair malzeme alýmý için. bankacýlýðýn doðuþunu zamanýmýzdan altý bin yýl öncesine kadar götürmektedirler. çiftçilere baþlangýçta ayni. dahasonra ise parasal kredi açtýklarý bilinmektedir. Hamurabi Kanunlarý'nda banka maketlerinde ikraz iþleminin nasýl yürütüleceði. %20 veya %12'yi geçemezdi. Bu oranlar tahýl. bilinen ilk banka kuruluþudur.

yüzyýlýn sonlarýndan itibaren. Yahudiler bankerlik yapýp faizle para vermek olanaðýný buluyorlardý. tanýnmýþ büyük mali kuruluþlara da rastlanýr. Atina'dan baþlayarak bütün mabet bankalarda hükümet denetimi yayýlmýþtýr. yüzyýla kadar Avrupa'da bir çok fuar kuruldu. 3. Bugünkü bankacýlýðýn temelinde ne gibi geliþmeler vardýr? Bankacýlýðýn doðuþu çok eski tarihlere götürülmesine raðmen. Bizans ve Latin ülkeleri arasýnda bir iliþki kuruyordu. Öte yandan. yüzyýllarda. Böylece modern bankacýlýk. . . 17. Özellikle Venedik. hazine ihtiyacý ve paranýn istikrarsýzlýðý. Roma'da "argentari" denilen özelbankacýlar ve "numul " denilen para deðiþtiriciler vardý. M. kýymetli senetlerin düzenlenmesi ve tedavülünün artmasý. 12. kredi alan ve veren kiþiler arasýna banka . yüzyýlda. Ticaretin geliþmesi de bankacýlýðýn geliþmesine yol açýyordu. bankacýlýkta bugünkü hukuku oluþturmada ve bankacýlýðýn geliþmesinde önemli etkileri olmuþtur. Hindistan veHabeþistan ile ticari iliþkileri yeniden kurmasýndan sonra. Batý'da o zamana kadar bankacýlýk alanýnda kaydedilen geliþmeler de kayboldu. Almanya ve Ýngiltere'de küçük bankerlerden baþka. Daha sonraki yüzyýllarda. Doðu'da Bizans Ýmparatorluðu'nda Roma tipi devlet bankalarý faaliyetlerine devam ettiði gibi. bu da ekonomik iliþkileri geliþtirmiþtir. bugünkü bankacýlýk çift taraflý muhasebe usulünün geliþmesi.. Bu devirde ticari þehirlerin en çok geliþtiði ülke Ýtalya idi. 19. ve 17. Mabetlerin yanýnda. çoðu yabancý ve eski esir olan ve "tropezitai" denilen özelbankerlerin banka muameleleriyle uðraþtýkl arý görülmektedir.. eski Yunan ve Roma'da banka iþlemleri ile uðraþan kurumlarýn varolduðu bilinmektedir. Bütün bu geliþmeler.Ö. ticaretle meþgul olan bazý zengin ailelerin bankacýlýk hizmetlerinde uzmanlaþtýklarýný görüyoruz. 16. modern anlamda bankacýlýk kýsa bir tarihi geçmiþe sahiptir. yüzyýldan baþlayarak 14. Bu fuarlarýn.Ö. Ýngiltere'de birmilli banka kurulmasýna yol açmýþtýr. 6. krediye ihtiyacýn arttýðý 19. Eski Mýsýr. yüzyýlýn baþýndan itibaren Amsterdam. Jüstinyen'in Roma Kanunlarýný yenidendüzenleyerek devlet maliyesini islah etmesinden ve Çin. önce para sonra da sermaye piyasasýnda birinci yeri almýþtýr. dünya tarihinde karýþýklýk devrini izleyen nispi barýþ dönemi. Hristiyanlarýn ve Müslümanlarýn bankerlik yapmalarýna engel olduðundan. Çünkü. yüzyýlýn ürünü olarak meydana geldi. Ýtalya. Romadaki özel bankacýlara ne deniliyordu? M. yüzyýldan sonra. 16. Yunan mabetlerinin tevdiat kabulü ve ikrazat iþleri. bankacýlýðýn geliþmesini kýsýtlayan hristiyanlýk ve müslümanlýktaki faiz yasaðý. Batý Avrupa'da 19. Buna karþýlýk. yüzyýl. yüzyýlda geliþebilmiþtir. ilk zamanlarda tamamen serbest ve baðýmsýz iken. Fransa. Dördüncü yüzyýlý takiben Roma Ýmparatorluðu'nun yýkýlmasýndan sonra. bankacýlýkta önemli geliþmeler kaydedilmiþtir. 11. banknot ve kaðýt paranýn genel birödeme aracý niteliðini kazanmasý gibi bazý ilerleme ve geliþmelerin sonucudur. 15. þehirlerin doðmasýna yardým etmiþ. bankacýlýk hizmetlerinin maketlerin tekelinden çýktýðýný. yüzyýldan itibaren.

ve 17. . yüzyýllarda kurulmuþ olan az sayýdaki belediye ve devlet bankalarý dýþýnda. yüzyýldan önce kurulan hemen hemen bütün bankalar þahýs þirketlerinden ibaret olduðu halde. 19. alacak haklarýnýn belli þekilde düzenlenen kýymetli senetlerde maddeleþtiði ve her tür servetin tedavülünü mümkün kýlan kýymetli senetlerin geliþtiði. emlâk ve yatýrým bankalarý tesis edilmiþtir. 16.adý verilen kurumlarýn girdiði. merkez bankalarý oluþmuþ.47 . banka parasý ile ödeme sisteminin yerleþtiði bir yüzyýldýr. Batý Avrupa ülkelerinde büyükmevduat bankalarý kurulmuþ. Bu yüzyýlda.

Ýþlemler.'deki büyük ticari bankacýlýk kurumlarý tarafýndan baþlatýlmýþtýr. Uluslararasý Bankacýlýða Geçiþi Belirleyen Faktörler Uluslararasý bankacýlýða geçiþi belirleyen faktörler. Bu iþlemler. bir kýsmý da global bankacýlýk yapýsý içinde finansal veya finansalolmayan kaynaklarýn transferini içermektedir. iktisadi ve coðrafi fa ki yasal ve düzenleyicikýsýtlamalar ve uzun dönemli politikalarýn etkisi olarak belirtileb ilir. yüzyýlda kurulan bütün bankalar sermaye þirketleri þeklinde tesis edilmiþlerdir. deðiþik faktörler gözönüne alýnarak farklý þekillerde tanýmlanabilir. ekonomik ve ticari faaliyetlerin en büyük yardýmcýsý ve hatta geniþ ölçüde düzenleyicisi olan kuruluþlar haline gelmeleri. banka müþterilerinin yurtdýþýnda olmasý durumunda uluslararasý bir özellik kazanacaðý kabul edilebilir. Dünya Savaþý sonrasýndaki en önemli geliþmesi. Finansmanda yeni bir çaðýn baþlangýcýný ifade eden bu geliþme. bankacýlýðýn uluslararasýlaþmasýdýr. ul uslararasý bankacýlýk deðiþik ülke gruplarýndaki finansal ve ekonomik koþullarla karþýlýklý baðýmlýlýk içinde bulunmaktadýr. bankalarýn faaliyet alanlarý bakýmýndan uzmanlaþmalarýnýn nedenidir. bankacýlýða özgüözellikler. bankanýn merkez þubesinden veya kendi ülkesindeki þubeler ya da diðer kurumlardan idare edilebilir.B. Bankacýlýða Özgü Özellikler . yurtdýþýnda oluþturulmuþ kurumlar aracýlýðýyla da yapýlabilir. yüzyýldan itibaren bankalarýn.? 19.D. Uluslararasýbankacýlýðýnasýl tanýmlayabiliriz? Uluslararasý bankacýlýk. Bankacýlýðýn doðuþu ve geliþimini tarihsel bir süreç içinde nasýl açýklayabiliriz? ULUSLARARASI BANKACILIK . özellikle Batý Avrupa veA. müþterinin ülkesinde olabileceði gibi bazen de üçüncü bir ülkede bulunabilir. Bu yönleriyle uluslararasý bankacýlýk. Sözkonusu kurumlar. Ticari bankacýlýðýn. Finansal hizmetler endüstrisinin 2. Bu iþlemlerin bir kýsmý müþterilere veya müþterilerden fon ya da hizmet akýmýný kapsarken. uluslararasýnda gerçekleþtirilen deðiþik finansal ve ekonomik iþlemleri kapsamaktadýr. Dolayýsýyla. 19.

hukuki. döviz iþlemleri. otomasyon. rekabet veya yavaþ büyümeden dolayý ulusal piyasalarýn doyuma ulaþmasý veya durgunluðu gibi bir çok sebep sayýlabilir. ticari. kâr potansiyeline sahip olan deniz aþýrý alanlar. piyasa mükemmeliyetsizliklerininbankacýlýk endüstris nde monopol kârlarýyaratmasý. döviz riski. düzenleme. kredi kartlarý ve yeni kredi türleri gibi sonuçlar meydana getiren bankacýlýk sistemindeki deðiþiklik ve yenilikler gibi özelliklerdir. paranýn konvertibilitesi. faiz arbitrajý.Bunlar. teknik ve finansal içerikli danýþmanlýk ve kredi sendikasyonu gibi belli hizmetlerde uzmanlaþma. üretimde mukayeseli avantaj ve iþlem etkinliði. Ýktisadi ve Coðrafi Faktörler Bunlar. riski azaltýcý ve daha istikrarlý bir gelir tabaný saðlayýcý potansiyele sahip farklýlaþtýrma fýrsatlarý.48 . önemli finansal merkezlerde veyapiyasalarda bir p ozisyona sahip olma isteði. .

diðer ülkelerle kurulan dostça iliþkiler. Uluslararasýticaret teorisi nedir? Bu yaklaþým. gelenekselbankacýlýk gizliliði ve ülk enin politik tarafsýzlýðý. Çünkü. piyasa payýný korumak amacýyla faiz oranlarýný yükselttiklerindekârlarý ve sermayelerinin büyüme oraný azalacaktýr. esas itibariyle uluslararasý ticaret ve yatýrým teorilerinin uluslararasý bankacýlýk alanýna uyarlanmasý ile ortaya çýkmýþtýr. banka hizmetlerinin üretiminde mukayeseli üstünlüðe sahipolan ülkeler avantajl duruma geçecektir.Ana Ülkedeki Yasal ve Düzenleyici Kýsýtlamalar Ana ülkede kârlýlýk ve vergileme veya diðer ekonomik kýsýtlamalar. ulusal firmalarýn ve müþterilerin yabancý bankanýn giriþini istememesi. özel kaynaklardan ödünç verme istekliliði. Burada üç tane teorik yaklaþým bulunmaktadýr. fonlarýný en yüksek faiz veren bankaya kaydýrýrken. Bu politikalarýn etkisiyle uluslararasý bankacýlýk geliþmektedir. Uzun Dönemli Politikalarýn Etkisi Bunlar. para ve kredi alanýnda serbest ticaret sözkonusu olursa. Etkinliði nispeten düþük bankalar ise. farklý ülkelerdeki mukayeseli bankacýlýk maliyetlerini vebankacýlýkla ilgili düzenlemeler ya da dö piyasasý kontrolleri gibi maliyetlerin eþitlenmesini engelleyen ticaret engellerini dikkate almaktadýr. Uluslararasý Ticaret Teorisi Yaklaþýmý . Mevduat sahipleri. Dolayýsýyla. spesifik dýþ politikaeylemleri. uluslararasý ticaret teorisi yaklaþýmý. Uluslararasýbankacýlýða geçiþi belirleyen belli baþlýfaktörler nelerdir? Uluslararasý Bankacýlýk Teorisi ? Uluslararasý bankacýlýk teorisi. bölümlü piyasalar ve sömürge iliþkileri olarak sayýlabilir. spesifik ödemeler bilançosu politikalarý. fonlarýn baþka ülke bankalarýna kaymasýna. ülkeler ve coðrafi bölgeler arasýnda iktisadi ve askeri alanlardaki entegrasyon. daha etkin bankalar piyasa payýný sürekli geniþletecek ve sermayeyi kendine çekebilecektir. buna karþýlýk liberal uygulamalar ise fonlarýn bu ülkelere gelmesine neden olabilir. ülkelerde uygulanan geniþletici para politikasý. banka þubelerinin yerleþimi önemini kaybedeceðinden. kredi kullananlar da en düþük faiz olan bankayý . portföy teorisi yaklaþýmý ve doðrudan yatýrým teorisi yaklaþýmýdýr. Bunlar.

Öte yandan. bu . Böylece. Nitekim. bankacýlýk sektörü açýsýndan. uluslararasý bankacýlýk iþlem ve kurumlarýnýn yoðun olduðu piyasa ya da merkezler dikkate alýndýðýnda. en önemli uluslararasý bankacýlýk merkezleri ve piyasalarýnýn ABD. Uluslararasý ticaret teorisi yaklaþýmýna göre. mevduat sahipleriyle kredi kullananlarýn daha etkin bankalara yönelecekleri kabul edilebilir. uluslararasý bankacýlýk alanýndaki rekabet. ulusal çerçevede olduðu kadar uluslararasý çerçevede de faaliyet gösteren banka sayýsýný azaltacaktýr. Yine. tercih benzerliði teorisinin uluslararasý bankacýlýk olgusunu açýklamada bazý ipuçlarý verdiði görülür.tercih edeceklerdir. Avrupa ve Japonya'da bulunduðu gözönüne alýnýrsa. nitelikli beþeri sermaye faktörüne nisbeten bolmiktarda sahip olan de mukayeseli bir üstünlük kazanabileceði söylenebilir.49 .

banka kredisinin üretim . Bu nedenle. Doðrudan Yatýrým Teorisi Yaklaþýmý . Geleneksel portföy teorisinin uluslararasý bankacýlýk konusundaki yaklaþýmý þudur: Portföy riski. . portföy düzenleme sürecinin teorikçerçevesinde ele alýnabilir. banka dýþý sektörlerin uluslararasý geliþiminden büyük ölçüde farklý olduðundan. diðer firmalara göre bankalarda daha kolay olmaktadýr. portföy içindeki aktiflerindaðýlýmýný etkileyecektir. Portföy yabancý ve ulusal aktifleri kapsýyorsa. yatýrýmcý portföyünü yabancý aktifleri kapsayacak þekilde yeniden düzenler. portföyü oluþturan aktiflerin dengeli bir daðýlýmýnýn bulunacaðýný kabul eder. merkezlerde benzer bankacýlýk hizmetlerine talep geldiði anlaþýlýr. Olayýn bu yönü ise yabancý þube ve bankacýlýk birimlerinin kurulmasýyla ya da doðrudan yatýrým olgusuyla açýklanabilir. Bunun yanýsýra. ticari bankalarýn yarattýðý sermaye akýmlarý. uluslararasý bankacýlýkta fiziksel aktifler de oldukça önemlidir. Portföy Teorisi Yaklaþýmý Portföy yaklaþýmýteorisi nedir? Ticari bankalarýn temel faaliyetleri. Bu modelin i. portföyün genel riski olarak ele alýnýrsa ve farklýlaþtýrma sonucu risk azalýrsa. çok uluslu banka teorisini oluþturmak amacýyla doðrudan yatýrým teorisi ile ilgili yaklaþýmlarý kullanmak faydalý olabilir. Soruna dar açýdan bakýldýðýnda. Finansal aracýlýk süreci. bankacýlýk endüstrisi dýþýndaki firma þartlarýyla tambir paralellik gös una raðmen. Dolayýsýyla. elde ettikleri fonlarýn potansiyel biraktifler kümesi içindeki daðýtýmýný kapsamaktadýr. finansal aktiflerin birikimiyle ilgilidir. bu deðiþmelerin sonucu olarak uluslararasý sermaye hareketleri baþlayabilir. veri bir faiz oraný ve risk tahminleri kümesi için. banka iþletmelerinin çok uluslu bir özellik kazanmasýný belirleyen þartlar. ? Doðrudan yatýrým teorisi yaklaþýmýnedir? Portföy teorisine dayalý yaklaþým. faiz oranlarýnda ve risk tahminlerinde ortaya çýkabilecek deðiþiklikler.. Portföy teorisi.

Çünkü. Uluslararasýbankacýlýk teorisini açýklayan yaklaþýmlar nelerdir? Uluslararasý Bankacýlýðýn Fonksiyonel Çerçevesi Uluslararasý bankacýlýðýn fonksiyonel çerçevesi denildiðinde. ürünlerin kredilendirme sürecini de kapsayan bir hizmetler kümesi olarak ele alýnýrsa. dýþ . Fakat banka. uluslararasý finansal piyasalar da iki altpiyasadan oluþmaktadýr. uluslararasý bankacýlýk alanýndaki piyasa. yerleþim faktörü önem kazanýr. eurobond piyasalarý ise ikinci tipteki piyasanýn özelliklerine sahiptir. Bunlar. Þimdi bunlarý sýrasýyla inceleyelim: Euro piyasalar Ulusal piyasalarda olduðu gibi. finansal mekanizma ve iþlemlerin neler olduðu anlaþýlmaktadýr. Euro currency piyasalarý birinci tipteki piyasanýn. fonlarý doðrudan ve aracýlýk yoluyla deðerlendiren piyasalardýr.50 .yeri ile müþterinin yerleþim yeri arasýnda bir iliþkinin olmadýðý görülür. Uluslararasý bankalar genel olarak iki piyasanýn iki sektöründe faaliyettebulunabilir. eurocurren y piyasalarý ve eurobond piyasalarý. kurum.

kendi ülkeleri dýþýnda bulunan tahvillerin alýnýp satýldýðý piyasalardýr. diðer yandan da coðrafi daðýlým ve fonksiyonelfarklýlaþtýrmanýn nispi avanta zavantajlarýný dengelemeye yöneliköneriler sunmaktadýr. ikincisinde müþterilerle daha yakýn iliþki kurma ve esneklik daha belirgin olarak durmaktadýr. Eurocurrency piyasalarý ise uluslararasý sermaye piyasalarý olarak görülebilir. diðer firmalar gibi amaçlarý açýsýndan en uygun örgütsel yapýyý seçmek ve oluþturmak zorundadýr. endüstriyel organizasyon teorilerinden yararlanýlmaktadýr. Bu nedenle. euroequity piyasalarý. Euro piyasalarýaçýklayýnýz. optimal örgütsel yapý. ulaþým ve haberleþme maliyetlerine. Örgütsel Yapý . uluslararasý bankacýlýðýn örgütsel yapýsýný belirleyen temel faktörleri ortaya koymada. boyutlarý onlar kadar geniþ olmasa da. ulusal hisse senetlerinin yabancýlar tarafýndan satýn alýnmasýný ifade etmektedir. Uzun dönemli fon akýmlarýyla ilgili olan eurobond piyasalarý ise. Örgütsel yapýnýn seçimini etkileyen faktörler nelerdir? Uluslararasý bankacýlýðýn kurumsal açýdan geliþimi. Kýsa dönemli fon akýmlarýyla ilgili olan Eurocurrency piyasalarý. teknolojik geliþim düzeyine. . farklý örgütsel þekilleri dikkate alarak bir yandan coðrafi yoðunlaþma ve fonksiyonel entegrasyonun. Bu piyasalara ek olarak. faaliyettebulunulacak bölgenin özelli ve iþ potansiyeline baðlý olacaktýr. Bu teoriler. eurocurrency mevduatve kredileriy le iþlem yapan ve finansal aracýlak rolünü üstlenen eurobankalar tarafýndan oluþturulan piyasalardýr. Özellikle 1970'l kacýlýk endüstrisinin uluslararasýlaþma sürecinde ortaya çýkan en belirgin özellik. ulusal bankalarýn deðiþik bankacýlýk birimleri yoluyla hýzlý bir þekilde geniþlemesi olmuþtur. Eurocommercial papers piyasalarý ise. ilgili firmanýn girdi ve çýktýlarýnýn özelliklerine.? iþlemler yoluyla ulusal piyasalara çok yakýndan baðlýdýr. Birinci örgütsel tipte yakýn koordinasyon ve kontr lile ölçek ekonomileri ön planda tutulurken. örgütsel yapýylayakýndan ilgilidir. Bankalar da. sadece bu iki piyasa türü ile sýnýrlý deðildir. iki piyasa türü daha vardýr. Uluslararasý fon akýþý. Bunlar. kýsa vadeli senet piyasasý olarak bilinmektedir. Bu arada.

Çünkü bu fakt hizmetlerini sunan örgütsel yapýnýn geliþtirilmesini teþvik eder. . uluslararasý bankacýlýk iþlemlerinin yapýlacaðý örgütsel biriminseçiminde etkili olan bir baþka faktör. bankacýlýða iliþkin düzenlemeler ve örgütsel þekillerin avantaj/dezavantajlarýdýr. talep faktörünü de gözönünealmak gerekir.Böyle bir deðiþimin en önemli belirleyici unsuru. Bunun yanýnda.51 . özellikle banka stratejisine baðlýdýr. yabancý bankalarýn ulusal piyasalara giriþinin kýsýtlanmasý ve yabancý bankalarýn belirli faaliyetlerinin kýsýtlanmasýdýr. Bunun yanýnda. bankanýn boyutu veuluslararasý tecrübesi. bankanýn özellikleri. Örgütsel yapýnýn seçimini etkileyen bir diðer faktör de. Son olarak. sahip olduðu insan gücü varlýðý ve ulusal ya dauluslararasý iþ yapýsý da oldukça önemlidir. alternatif örgütsel yapýlarýn avant ya dezavantajlarýdýr. gidilen ülkedeki bankacýlýða iliþkin mevzuattýr. Bu mevzuat çerçevesinde bankacýlýða iliþkin düzenlemeler iki baþlýkta toplanabilir. Uluslararasý bankacýlýðýn örgütsel yapýsýnýn seçimini etkileyen faktörler. ortaya çýkan fýrsatlardan yararlanma amacýdýr. Bunlar. Uluslararasý bankacýlýk iþlemlerinin ve faaliyetlerinin yapýlacaðý birimin seçimi ya da bu birimlerden oluþacak bankacýlýk aðýnýn geniþliði.

Sözgelimi. konsorsiyum bankalarý. yönetim anlayýþýna ve ulusal iþ hacmine baðlýdýr. banka merkezinde bu hizmetlerle ilgilenecek bir departman oluþturmasýdýr. Bir banka. Bazý ülkeler. gidilen ülkenin . muhabir bankacýlýk iliþkileri. Uluslararasý bankacýlýkta uygulama alaný bulan temel örgütsel þekiller. Muhabirlik iliþkileri. patentleri ve uyguladýðý politikalar ana bankaya aittir. ilgili ülkelerin bankacýlýk iþlemleri konusunda bilgili olmasý. Avrupa bankalarý temsilcilikler oluþturma ve diðer yabancý bankalara ortak olma eðiliminde olmuþtur. uluslararasý bankacýlýk gruplarý ve offshore bankacýlýk birimleri olarak sayýlabilir. bankanýn uluslararasý baðlantýlarýnýn ölçeðine ve özelliklerine. ABD bankalarý dünya ölçeðinde þube aðý oluþturmaya öncelik verirken.. hükümet. Þubeler. uygulanacak þartlarý ve ödenecek komisyonu belirleyen mektuplarýn ilgili bankalara gönderilmesiyle oluþturulabilir. acentalar. uluslararasý bankacýlýk departmaný. . Yabancý bir ülkede. finans çevreleri ve iþadamlarýyla dabaðlantýiçinde bulunmasý tercih edilir. Bir bankanýn uluslararasý hizmet sunmada yapmasý gereken ilk iþ. Böyle bir durumda. Bu departmanýn boyutu ve örgütlenme tarzý. þubelerin baðýmsýz bir kuruluþ olarak oluþturulmasýný gerekli görsede. Uluslararasýbankacýlýkta temel örgütselþekiller hangileridir? Her banka uluslararasýlaþma sürecine girerken farklý örgütsel þekilleri ? benimser. yasal vefonksiy bir uzantýsýdýr. þubelerin aktif ve pasifleri. belirlenmiþ bazý iþlemleri yapmada kendi ajaný olarak faaliyette bulunmasý için yerel bir bankayla baðlantý kurabilir. aktif bir þekilde bankacýlýk hizmetlerini sunabilmenin klasik yolu þube açmaktýr. Bu nedenle. yerine getirilecek faaliyetleri. muhabir banka olarak adlandýrýlýr. bu bankacýlýk birimleri ana bankanýn içsel bir parçasýdýr. bir bankanýn yabancý bir ülkede kendisini temsil etme amacýna yönelik bir ya da daha fazla kiþiden oluþan bankacýlýk kurumlarýdýr. Temsilcilikler. þubeler. yerelyabancý banka. iþlemlerinin veya faaliyetlerinin nisbeten az olduðu ülkelerde. Burada görev alacak kimselerin. baðlý veya yan kuruluþlar. temsilcilikler.

52 . Baðlý kuruluþ. Son olarak. gidilen ülkenin bankacýlýk kuruluþu olarak tanýmlanabilir.yasal düzenlemelerine tâbidir. yabancý bir ülkede kurulmuþ olan baðýmsýz bir bankacýlýk kurumudur. farklý özellikteki mudilerden mevduat toplayýp. offshore bankacýlýk birimleri. Acentalar. . uluslararasý bankalarýn kendi aralarýnda birleþerek oluþturduklarý örgütsel þekillerdir. Bir ülkede uluslararasýbankalar ne gibi aracýkuruluþlarla faaliyetlerini sürdürdüklerini açýklayýnýz. Uluslararasý bankacýlýk gruplarý. Konsorsiyum bankalarý. yasal düzenlemelerin nisbeten az olduðu offshore merkezlerde faaliyet gösterdiklerinden. Yan kuruluþ ise. Bu bankacýlýk birimleri. bir bankanýn küçük bir hissesine sahip olduðu ve diðer ortaklarla birlikte faaliyetine sorumlu olarak katýldýðý. uluslararasý ticaret ve sermaye akýmlarý ile döviz deðiþiminin serbest ve etkin bir þekilde saðlanmasýnda önemli bir rol oynarlar. yerel yasa ve düzenlemelere baðlý olarak. bu fonlarý yine farklý özellikteki diðer kiþiler için yeniden kredilendirme sürecine sokan birimlerdir. ayrý bir bankayý ya da finansal kurumu örgütleyen vekontrolünü elinde bulunduran iki ya da daha fazla baðýms bankanýn sahip olduðu banka olarak tanýmlanmaktadýr. gidilen ülkeninyasalarýnýn izin vermesine aðlý olarak kurulan ve temsilciliklerle þubeler arasýnda yer alan kurumlardýr.

forfaiting. klasik uluslararasý bankacýlýk hizmetleri. müþterilerine sunduklarý hizmet çeþitlerine göre. Bu istekleri karþýlarken banka. mevduat kabul etme ve kredi verme ile döviz ticareti þeklinde sayýlabilir. çok þubeli perakendeci bankalar ve az þubeli toptancý bankalar olmak üzere iki gruba ayrýlmaktadýr. risk ve faiz oraný tercihlerini en uygun yapýda karþýlamaya çalýþmaktadýr. Uluslararasý Bankacýlýk Hizmetleri Uluslararasý ekonomik ve finansal iþlemler gün geçtikçe daha karmaþýk bir yapý kazandýðýndan. finansal aracý kurum olarak faaliyet göstermektedir. ? ? Finansal aracýlýk mekanizmasýnýaçýklayýnýz. bilgi aktiflerini kullanmaya dayalý hizmetler ve diðer hizmetler olarak üç gruba ayýrmak mümkündür. bankalar kendilerine yabancý mevduat yatýranlar için bu fonlarý kredi olarak kullanmak isteyenleri bulduðu kadar. Diðer hizmetler ise. danýþmanlýk hizmetleri ve yönetim hizmetlerinden oluþmaktadýr. factoring. farklý finansal ihtiyaçlarý olan ekonomik birimler arasýnda. Bundan dolayý. Öte yandan. iþbirliði. Klasik uluslararasý bankacýlýk hizmetleri. uluslararasý bankacýlýk alanýndaki hizmetleri de. leasing ve kýymetli madenalým-satýmý olarak belirtilebilir. Bankalar. uluslararasý çerçevede ilgili taraflarýn vade. tahvil ihracý. uzmanlaþma ve þube aðýnýn geniþletilmesi þeklinde dört eðilim ortaya . Bilgi aktiflerini kullanmaya dayalý hizmetler. kendisinin de borçlanma aracýný kullanmaktadýr.Finansal Aracýlýk Mekanizmasý Bankalar. bankalarýn sunduklarý hizmetler de son derece farklýlaþmýþ bulunmaktadýr. kendisinden yabancý kredi isteyenler için de mevduat bulmaktadýr. ? Uluslararasýbankacýlýk hizmetleri kaç grupta ele alýnabilir? Uluslararasý Bankacýlýkta Baþlýca Geliþmeler Dünya ekonomisinde 1960'lý yýllardan itibaren izlenen geliþmelere baðlý olarak. fon transferi. uluslararasý bankacýlýk faaliyetlerinde yoðunlaþma. Genel olarak bankalar. bir tarafýn finansal aracýný.

perakendeci bankalar geleneksel faaliyetlerinin yanýnda. . Böylece sözkonusu bankalar. Þimdi bu eðilimleri sýrasýyla inceleyelim: Yoðunlaþma .53 . Uluslararasýbankacýlýkta yoðunlaþma nedir? Bankacýlýk sektöründe yaþanan rekabet nedeniyle.çýkmýþtýr. müþterilerine yerel ve uluslararasý düzeyde daha geniþ finansal hizmet sunabilmekte ve yoðun rekabetin bulunduðu bu sektörde pazar paylarýný artýrmaya çalýþmaktadýrlar. bazý alanlarda da uzmanlaþmak üzere yeniden ve geniþ bir þekilde örgütlenerek toptancý iþlemlere daha fazla önem vermeye baþlamýþlardýr.

iþbirliði ve uzmanlaþma eðilimleri banka þubelerinin daha geniþ bir coðrafi alana yayýlmasýný gerektirmiþtir. Böylece. ? Uluslarasýbankacýlýkta uzmanlaþma nedir? Bankacýlýk sektöründe son yýllarda yaþanan yoðun rekabetin bir sonucu olarak. Bankalar arasýndaki iþbirliðinin baþlýca üç þekli vardýr. bir konsorsiyum bankasýna üye olunmasý. Þirketlerin tüm bankacýlýk iþlemlerini tek bir bankadan yürütmeleri þeklindeki geleneksel eðilimleri son yýllarda deðiþiklik göstermiþ ve þirketler her bir spesifik ihtiyacý için ayrý finansal kuruluþlardan hizmet talebinde bulunmaya baþlamýþlardýr. Bu durum. . Bunlar. Uzmanlaþma . Þube Aðýnýn Geniþletilmesi Uluslararasý bankacýlýkta görülen yoðunlaþma. bir bankacýlýk kulübüne girilmesi ve geleneksel muhabir bankacýlýk iliþkilerinin sürdürülmesidir. bankalarý da sözkonusu talepleri karþýlayabilmekiçin uzmanlaþmaya iten önemli bir faktör olmuþtur. ekonominin iþleyiþi bakýmýndan büyük önem taþýmaktadýr. hýzlý bir uzmanlaþma süreci yaþanmaktadýr.. özellikle batý ülkelerine göre. Uluslararasýbankacýlýkta baþlýca eðilimler nelerdir? TÜRKÝYE'DE BANKACILIK Tarihi Geliþimi Ülkemizde. Türkiye'de bankacýlýðýn tarihi geliþimini 1980 öncesi . bankalar uluslararasý faaliyetler açýsýndan daha geniþ imkanlar edinirken rekabet güçlerini de artýrabilmektedirler. Ýþbirliði Uluslararasýbankacýlýkta iþbirliði nedir? Son yýllarda. farklý ülkelerdeki bankalar arasýnda daha sýký iþbirliði kurma eðilimleri aðýrlýk kazanmýþtýr. bankalar finansal sistemin omurgasýný oluþturmakta ve halkýn tasarruflarýnýn toplanarak bunlarýn kullaným alanlarýna daðýtýlmasý. banka dýþý finansal aracý kurumlarýn yeterince geliþmemiþ olmasý nedeniyle.

Batý ülkelerinden farklýolarak. Öte yandan. bankacýlýk alanýndaki geliþmeleri olumsuz yönde etkilemiþtir. topluma egemen olan deðer yargýlarý. sanayi devriminin gerçekleþtirilememesi. Tanzimat'a kadar Osmanlý Ýmparatorluðu'nda bugünkü anlamda bankacýlýk faaliyetleri . bankacýlýðýn oluþmasýný ve geliþmesini büyük ölçüde engellemiþtir.54 . 1980 Öncesi Bankacýlýk Osmanlý Ýmparatorluðu'nun ekonomik yapýsý.ve 1980 sonrasý dönemde incelemek mümkündür. imparatorluðun son dönemlerinde sýnai ve ticari alanlardaki durgunluk ve ekonominin dýþa baðýmlý hale gelmesi.

Türk ekonomisinin 1950'li yýllarýn sonlarýna doðru yaþadýðý durgunluk ve bunalým sonucu uygulanan 1958 istikrar programý. kambiyo iþlemleri yapmak. Bu dönemde özel sermaye ile kurulan banka sayýsý artmýþ. 1963-1980 dönemi ve 1980 sonrasý dönemdir. Bunlar. 1939-1962 Dönemi: 1939-1944 arasýnýn savaþ yýllarý olmasý nedeniyle. vergilerin iltizamýný almak ve devlet adamlarýna ait mallarýn gelir yönetimini yapmak ile sýnýrlý kalmýþtýr. hazineye borç vermek. 1960'lý yýllarýn baþýndan itibaren. üçüncü kiþilerin birikimlerini deðerlendirmek. Bu nedenle. çok sayýda tek þubeli yerel bankanýn faaliyete geçmesidir. 1944 yýlýndan itibaren tekrar canlanma görülmüþtür.Merkez Bankasý olmak üzere birçok özel ve devlet bankasý kurulmuþtur.C. Gerçi 19. bankacýlýk açýsýndan sönük geçmiþ. çok sayýda banka faaliyetine son vermek zorunda kalmýþtýr. 1930'lu yýllarýn baþýndan itibaren ya tasfiye olmaya baþlamýþlar ya da ülke genelinde faaliyet gösteren çok þubeli bankalar haline dönüþmüþlerdir. Cumhuriyet dönemi bankacýlýðýný genel olarak 4 ana grupta incelemekmümkündür. Ülkemizde ulusal bankacýlýðýn geliþmesi Cumhuriyet döneminde olmuþtur.C.Merkez Bankasý nezdinde Bankalar Tasfiye Fonu oluþturulmuþ ve bu fon daha sonra Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonu'nadevredilmiþtir. Devlet sermayesi ile büyük yatýrým bankalarý 1933 yýlýndan itibaren kurulmaya baþlamýþ ve daha sonra devletin öncü rolü sayesinde özel þahýslar da banka kurmaya yönelmiþlerdir. 1939-1962 dönemi. 1923-1938 Dönemi: Atatürk döneminde izlenen ekonomi politikasý sonucunda. bankacýlýk büyük atýlým göstermiþ ve baþta T. sarraflar ve Galata Bankerleri olarak adlandýrýlan ve bankacýlýk faaliyetlerine benzer iþler yapan kiþiler varolmuþ ise de bunlarýn faaliyetleri. . bankacýlýk kesimini de etkilemiþtir. Bu dönemin özelliklerinden biri de. senet iskonto etmek. þube bankacýlýðý yaygýnlýk kazanmaya baþlamýþ. 1923-1938 dönemi. tasarruf sahiplerinin haklarýný güvence altýna almak için T. yabancý banka sayýsý azalmýþ ve Türkiye Bankalar Birliði kurulmuþtur. Ýkinci Dünya Savaþý'ndan sonra ise bankacýlýk alanýndaki geliþmeler hýzlanmýþtýr. Ancak yerel bankalar. yüzyýlda.ne imkan vermemiþtir. batý ile yakýn iliþkiler kurulmuþ ve tek parti düzeninden çok partili hayata geçilmiþtir. 1945-1960 döneminde özel kesim geliþmeye baþlamýþ.

ihtisas. kalkýnma planlarý ile mali örgütlenmeye ve bankalarýn kaynak kullanýmýna yön verilmeye baþlanmýþ. yeni ticaret bankalarýnýn kurulmasý sýnýrlandýrýlmýþ ve holding bankacýlýðý geliþme göstermiþtir. bankalarýn öz kaynaklarý geliþirken çok þubeli bankacýlýk daha fazla önem kazanmýþ ve devletin bankacýlýk kesimine müdahalesi artmýþtýr. . kalkýnma ve yatýrým bankacýlýðýna önem verilmiþ.55 .1963-1980 Dönemi: Planlý dönemde Türk Bankacýlýðý'nýn baþlangýcýný temsil eden 1963 yýlýndan itibaren. Bu dönemde.

bankalararasý para piyasasý. ticaret ortaklýðý þeklinde bankalar ve yasalarla kurulmuþ bankalar. . tesis ve iþlemlerinden Merkez Bankasý'nýn denetim ve gözetimine kadar birçok konu yenidendüzenlenmiþ ve bankacýlýðýn dýþa açýlmasýnda bazý teþvikler getirilmiþtir. sermaye kaynaklarýna göre de özel sermaye ile kurulmuþ bankalar. karma sermayeli bankalar. 1988 tarihinden itibaren T. Öte yandan. bu da bankacýlýk faaliyetlerine yansýmýþtýr. Türkiye'de bankacýlýðýn 1980 öncesi ve sonrasýdönemdeki geliþiminin temel özellikleri nelerdir? Türk Banka Sisteminin Yapýsý ? Türk banka sisteminin yapýsýný. biçimsel olarak ve iþ konularý ile içerik yönünden olmak üzere iki grupta incelemek mümkündür. bankacýlýk kesimini de etkilemiþtir. ulusal bankalar ve yabancý bankalar þeklinde sýnýflandýrýlabilir. Ýçerik ve Ýþ Konularý Yönünden Türk Banka Sistemi . tüm sermayesi devlete ait bankalar. Bu kanunda: Bankalarýn kuruluþ. 1980 Sonrasý Bankacýlýk 1980 sonrasýnda bankacýlýk neden ayrýca incelenmektedir? 1980 sonrasý dönem. pozitif reelfaiz uygulamasý. Bu dönemde bankalarýn mali bünyelerini güçlendirmek.Merkez Bankasý duruma müdahale etmek zorunda kalmýþtýr. serbest pazar ekonomisinegeçiþ ve liberalleþme gibi amaçlarýn eklenmesi. bankacýlýk sistemindeki geliþmeler bakýmýndan önceki yýllara göre temel farklýlýklar göstermektedir. Biçimsel Olarak Türk Banka Sistemi Biçimsel olarak Türk banka sistemi.C. döviz ve efektif piyasalarý ile altýn piyasasýnýn kurulmasýdýr. rasyonel çalýþmalarýný saðlamak.. bir önceki kanuna göre önemli farklýlýklara sahiptir. teknolojinin bankacýlýk kesiminde daha yaygýn kullanýlmasý. bankalarda sahipliðin ve yönetimin belli ellerde toplanmasýný önlemek ve bankacýlýkla baðdaþmayan uygulamalara son vermek amacýyla çeþitli yasal düzenlemeler yapýlmýþ ve daha sonra da 3182 sayýlý Bankalar Kanunu kabul edilmiþtir. 1985 yýlýnda alýnan bir karar ile bankalarýn döviz piyasalarýnda yaþanan kriz nedeniyle. yeni ticaret bankalarýnýn kurulmasýna izin verilmesi. bankacýlýðýn dýþa açýlmasý. Bu döneme damgasýný vuran temel deðiþiklikler. hukuk koþullarýna göre kiþisel giriþim bankalarý. 24 Ocak 1980 Ekonomik Ýstikrar Tedbirleri ile birlikte ekonomide her yönden yapýsal bir deðiþim ortaya çýkmýþ. Yeni Bankalar Kanunu. yabancý bankalarýn kurulmasýna veya þube açmalarýna uygun ortam yaratýlmasý. 24 Ocak Ýstikrar Programýnda dýþa açýlma.

tarým ve kredi bankalarý ve dýþ ticaret bankalarý olarak sýnýflandýrýlabilir. Türk banka sisteminin yapýsýkaç grupta incelenebilir? . Ýþ konularýna göre Türk banka sistemi ise. iþ ve ticaret bankalarý. uzmanlýk bankalarý ve emisyon bankalarý þeklinde sýnýflandýrýlabilir. ticaret bankalarý. yatýrým ve iþ bankalarý. tasarruf bankalarý. halk bankalarý.Ýçerik yönünden Türk banka sistemi. sanayi ve kredi bankalarý. Merkez Bankasý.56 ? .

grup veya holdinglerindenetimi altýnda b ulunmaktadýr. Bankalarýn denetim ve gözetiminden sorumlu olan organlar. Özel bankalarýn hemen tümü. Türk banka sistemi önemli ölçüde kamu kesimini finanse etmektedir. . . Özel ulusal bankalar genellikle belirli kiþi. . . . Türk banka sistemine az sayýda banka egemendir. . Bankacýlýk faaliyetleri ülkenin geliþmiþ yörelerinde yoðunlaþmýþtýr. Bankalarda donmuþ veya tahsili gecikmiþ krediler büyük tutarlaraulaþmaktadýr. denetim ve gözetime tabidir. Türk banka sisteminde kamu bankalarýnýn önemli bir aðýrlýðý vardýr. . Hazine aþýrý bir borçlanma eðiliminde bulunmakta ve fon pazarýnda bankalarla haksýz bir rekabet içine girmektedir. Türk banka sistemi yeterince dýþa açýk deðildir. . Türk banka sisteminde þube bankacýlýðý yaygýndýr. holdinglerin veya belli gruplarýn denetiminde bulunmaktadýr. Sistemin yapýsý üst düzey yönetime atamalarda hatalara yol açmakta ve banka üst düzey yönetimleri yetersiz kalmaktadýr. Türk banka sisteminin temel taþýný ticaret bankalarý oluþturmaktadýr. Türk banka sistemi oligopolistik bir yapýya sahiptir. . Türk banka sisteminin belli baþlýözellikleri nelerdir? Türk Banka Sisteminin Sorunlarý ? Türk banka sisteminin belli baþlý sorunlarý þunlardýr: . Türk banka sisteminde bankalararasý rekabet sýnýrlýdýr.Türk Banka Sisteminin Özellikleri Türk banka sisteminin belli baþlý özellikleri þunlardýr: . . . buyetkilerini etkin bir þeki lde kullanmamaktadýr. . . . . Türk banka sistemi aþýrý bir düzenlemeye.

Modern teknolojiyi uygulamada gecikme vardýr. Çok sayýda þube ve personel fazlalýðý sözkonusudur. . . Kaynak yetersizliði sözkonusudur. .57 . Türk banka sisteminin belli baþlýsorunlarýnelerdir? ? . Nitelikli personel azdýr.. Bankalarýn mali tablolarý yeterince þeffaf deðildir. . . Bankacýlýk faaliyetlerinde kýrtasiyecilik yeterince azalmamýþtýr.

Ýktisadi ve coðrafi faktörler d. Bankalar. Uluslararasý bankacýlýða geçiþi belirleyen faktörler. yoðunlaþma. Hiçbiri 2. ana ülkedeki yasal düzenleyici kýsýtlamalar ve uzun dönemli politikalarýn etkisi þeklinde belirtilebilir. uzmanlaþma ve þube aðýnýn geniþletilmesi olarak belirtilebilir. Uluslararasý bankacýlýkta baþlýca eðilimler. bunlarý nema getirir þekilde ikraz ve plase eden. Uluslararasý bankacýlýk.Özet Bankalar. Bankalarýn. gerçek ve tüzel kiþilerin belli bir zaman için harcamadýklarý paralarý toplayarak. Ana ülkedeki yasal ve düzenleyici kýsýtlamalar . Sorular 1. Türkiye'de bankacýlýðýn tarihsel geliþimine 1980 öncesi ve 1980 sonrasý dönemler itibariyle bakýlabilir. Tarihçiler. Geçmiþten günümüze kadar bankacýlýk çok önemli geliþmeler kaydetmiþtir.58 . Aþaðýdakilerden hangisi uluslararasý bankacýlýða geçiþi belirleyenfaktörlerden biri deðildir? a. topladýklarý paralarý kredi ve plasman yoluyla deðerlendirirler. ödemelerde aracýlýk. halkýn belli bir za içinde harcamadýðý paralarý kabul ederek. bunlarý kredi ve plasman yoluyla deðerlendirmeyeçalýþan iþletmelerdir. ülke ekonomisinin geliþmesinde para politikasýnýn gerçekleþtirilmesi bakýmýndan önemli bir rolü vardýr. Sosyal faktörler c. Aþaðýdakilerden hangisi bankanýn tanýmýna iliþkin olarak yanlýþ bir ifadedir? a. senet tahsili ve emanet kabulü gibi çeþitli hizmetler gören bir iþletme olarak tanýmlamak mümkündür. Bankayý. bankacýlýðýn doðuþunu zamanýmýzdan altý bin yýl öncesine kadar götürmektedir. Bankacýlýða özgü özellikler b. c. uluslararasýnda gerçekleþtirilen deðiþik finansal ve ekonomik iþlemleri kapsamaktadýr. iþbirliði. biçimsel olarak ve iþkonularý ile içerik yönünden olmak üzere iki grupta incelenebilir. Bankalar çeke tabi mevduat kabul ederler. Türk banka sisteminin yapýsý. gerçek ve tüzel kiþilerin belli bir zaman için harcamadýklarý paralarý toplarlar. b. para nakli. d. Bankalar.

.

Türk bankacýlýk sisteminin geliþmesinde aþaðýdaki dönemlerden hangisi daha fazla önem taþýr? a. 1980 sonrasý 5.. Para Teorisi.F. Ankara. Aþaðýdakilerden hangisi uluslararasý bankacýlýkta baþlýca eðilimlerden biri deðildir? a. Bursa. Bankacýlýk Sektörü. Ýstanbul. Nazým. 1963 . Osmanlý dönemi b. Ezgi KitabeviYayýnlarý. Türkiye Ekonomi Kurumu. Uzmanlaþma 4. No: 282. G. Yayýn No: 53. 1923 . Ýlker. 1939 . Dýþ ticaret bankalarý Kaynakça AKGÜÇ. Ý.Ý..Ü. Þube aðýnýn daralmasý d. 1986. Uluslararasý Bankacýlýk ve Türkiye Örneði. Uzmanlýk bankalarý b. Ankara. Tasarruf bankalarý c.44 dönemi d. Tezer. Tezer. Yoðunlaþma c. a.3.38 dönemi c. Tarým ve kredi bankalarý d.. 1990. Banka ve Finansal Piyasalar. Türkiye Ekonomisi Sektörel Geliþmeler. kredi. Öztin. Para. ERKEN. Gerçek Yayýnevi. ÖÇAL.. 1992. . Ankara. Ýþbirliði b.59 ..80 dönemi e. 1992. Banka.B. PARASIZ. Aþaðýdakilerden hangisi içerik yönünden Türk banka sisteminin unsurlarýndan biri deðildir. para. ÖÇAL. Türkiye Ýþ Bankasý Kültür Yayýnlarý. 100 Soruda Türkiye'de Bankacýlýk. 199 4.

ÜN ÝTE 4 Banka Dýþý Finansal Aracýlar Bu Ünitede. Çalýþtýðýnýz her banka dýþý finansal aracý kuruluþu. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde. Günümüzde finansal piyasalarýn ekonomideki rolleri daha belirgin hale gelmiþtir. para ve sermaye piyasalarýnýn araçlarý ve bunlarýn ekonomiye katkýlarý hepsindendaha ilgi çekici hale gelmektedir.60 .. üniteyitekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerin meye çalýþýnýz.. . Özellikle finansal aracýlar. Ayrýca aralarýnda karþýlaþtýrma yapýnýz.. Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak.. Yasal düzenlemeler ve uygulamalarla ile birlikte bütün finansal aracýlar ve araçlarýn incelenmesi ünitenin ana konusudur. faaliyet alanlarý ve araçlarý ile birlikte deðerlendiriniz. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz.

tasarruf sandýklarý. Geliþmiþ ekonomilerde banka dýþý mali aracýlara. ticaret bankalarýndan farklý olarak. yaygýn biçimde rastlanmaktadýr. hayat sigortasý þirketleri vb. ödünç vermek için ödünç alan. Bu kurumlarýn en belirgin özellikleri. tasarruf sahiplerindenödünç aldýklarý fonlarla finansmana katýlmalarýdýr. Banka dýþý mali aracýlar. Bunun için de fon piyasasýnýn incelenmesi gerekir. bu kurumlarla reelsektör arasýndaki iliþkileri ortaya koyduðumuzda. Bu piyasalarda da kazananlar da olur. ? Ekonomik birimlerin tasarruflarýnasýl gruplamak mümkündür? Ekonomik birimlerin tasarruflarýný. Aslýnda finansal piyasalarla diðer piyasalar arasýnda önemli bir fark yoktur. fon arz ve tal bini tümüyle ele alabiliriz. gibi isimlerle. Böyle durumlarda mali aracýlar. kaybedenler de. likit (nakit) ve kurumsal tasarruf olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür. Bireyler nakit parayý küçük miktarlarda tasarruf ederler ve çoðu kez de likitideyi doðrudan doðruya deðerlendiremezler. finansman kapasit nlarý bir piyasada karþýlaþtýrmak için geliþtirilmiþ kurumlardýr. Böylece ekonomide atýl olarak bekleyecek fonlar. dolayýsýyla finansman gereksinimiolanlarla. Bu piyasalarda bankalarýn yanýsýra diðer bazý kurumlar. likitideyi yanlarýnda tutmayý tercih etmelerini veya plasmanlarýn verimliliði konusunda herhangi bir bilgiye sahip olmamalarýný sayabiliriz. kuruluþlar ve hatta bireyler. tasa rruf sahiplerinin tasarruflarýný kendilerine yatýrmalarýný saðlarlar.FON PÝYASASININ TEMELLERÝ Ekonomideki finansal sektörün kurumlarýný tanýyýp. Bireylerin küçük tasarruflarýný deðerlendirmemelerinin nedenleri arasýnda. mali aracýlarýn . Tasarruf Türleri . Bunlarýn tümüne banka dýþý mali araçlar adýný vermekteyiz. fon arzý ve talebi sürecinde önemli rol oynarlar. likitideye verimlilik saðlayan avantajlarsunarak. Böylece tasarruflarönemli sayýda ekonomik birim arasýnda daðýtýlarak atýl olar kleyebilir. kendi yarattýklarý fonlar yerine. kredi birlikleri.

bu parayý bazen bankalara reel aktif. Daha önceki ünitelerde geniþ olarak incelediðimiz gibi ticari bankacýlýk sistemi. bu tür kuruluþlara istikrarlý bir likitide fonu saðlar. Likit ve kurumsal tasarruftan ne anlýyorsunuz? . Dolayýsýyla bu kuruluþlar. Sosyal güvenlikkurumlarý. topladýklarý bu fonlarý. O halde para emisyonu da finansman gereksinimi olanlara bir tür likitide arzýdýr.61 . Kaynaklarýn sürekli olarak yenilenmesi. tüketim ve tasarruflarý yanýnda.fonlarý olarak kullanýlabilir duruma geçerler. sosyal güvenlik. isterlerse topladýklarý fonlarý herhangi bir riskle karþýlaþmaksýzýn uzun vadeli projelerin finansmanýnda kullanabilirler. Ekonomik birimler. bazen döviz satarak bazen de bankalardan borçlanarak saðlarlar. sigorta ve emeklilik gibi ödemeler de yaparlar. Günümüzde önemli miktarda fonlar. emekli sandýðý. banka dýþý sektörde faaliyet gösteren ekonomik birimlere paraarzeder. bu yolla bazý kurumlara transfer edilmektedir. Banka dýþý sektörde faaliyet gösteren birimler. sigorta gibi ku ruluþlar. amaçlarýna uygun olarak kullanýrlar.

bu piyasalarýn birbirleriyle olan baðlarý nedeniyle çok güçtür. Sermaye piyasasýyla para piyasasýnýn birbirinden ayrýmý. Þimdi bunlarý inceleyelim. deyiminden ilk bakýþta paranýn deðiþtirildiði yer gibi bir anlam çýkmaktadýr. ii. Para piyasasý. fonlarýn tasarruf sahiplerinden fon gereksinimi olanlara transferini saðlarken. Bu etkinlikler ile ekonomiye katkýlarda da bulunurlar. Para piyasasýnda iþlemlerin yapýldýðý özel bir yer yoktur. Oysa para piyasasý vadeleri bir yýl veya daha az olan kýsa süreli krediler ve tahviller için kullanýlmaktadýr. i. bazý etkinliklerde bulunurlar. Vadesinin kýsa ve iii. Uzun vadeli pay senetleri ve tahvillerin risk ve likitide dereceleri deðiþkendir.Finansmanla Ýlgili Piyasalar Önceki ünitelerde de incelediðimiz gibi kredi piyasalarýný para piyasalarý ve sermaye piyasalarý olarak ikiye ayýrabiliriz. kýsa vadeli ticari ve finansal senetler ve mevduat sertifikalarýndan oluþmaktadýr. Finansal aracý kurumlar. kýsa vadeli devlet tahvilleri. þirketlerin pay senetlerini ve ipotekleri sayabiliriz. Para piyasasýnda kullanýlan araçlar. Sermaye piyasasý araçlarý olarak uzun vadeli devlet ve özel sektör tahvillerini. çok yakýn bir gelecekteparaya dönüþece en paraya çok yakýndýr. Gömüleme Eðilimini Azaltýcý Etki . kurum veya kuruluþa finansal aracý adý verildiðini biliyorsunuz. Kýsa vadeli olarak ödünç alýnan ve verilen fonlarla ilgili iþlemlerin tümü para piyasasýnýn alanýna girmektedir. ? Para piyasasýnýn ayýrýcýözelliði nedir? Para piyasasýnýn üç özelliði vardýr.5 yýldan daha uzun olan kredilerin verildiði piyasalar genelde sermaye piyasasý olarak kabul edilmektedir. Sermaye piyasasýnda ise uzun vadeli pay senedi ve tahviller iþlem görür. Bu tür krediler. Ancak. ülkeye göre deðiþmekle birlikte. vadesi 1-1. Kredi ve borçlarýn geri ödenmeme riskinin çok az. ? Sermaye piyasasýnýn ayýrýcýözelliði nedir? Finansal Aracýlarýn Ekonomiye Katkýlarý Bir ekonomide tasarruf sahibi ile kredi ihtiyacý olan yatýrýmcý arasýndaki iliþkiyi kuran birey. Ödünçlerin nakte dönüþtürülmesinin maliyetinin çok küçük olmasýdýr. bunlar.

. Ýþte bu nedenle tasarruf sahipleri. bununla ancak birincil tahvillerin taþýdýðý risk ve bunlarýn paraya dönüþtürülebilirliði konusunda tereddütlü olan bireylerin olmasýdýr. çeþitli tahvillerden ve diðer finansal kýymetlerden hangilerinin kendileri için daha elveriþli olduðunu saptamak için yeterli bilgiyesahip olmalarýna olana k yoktur. ellerinde fon bulunan ancak bunu (yastýk altýnda saklamak) istemeyen. Kuþkusuz tüm bireylerin. kendilerine finansal aracýlarýn sunduklarý çeþitli olanaklardan yararlanmayý .62 . Gömüleme eðilimini azaltýcýetki nedir? Bir ekonomide finansal kurumlarýn varlýklarýnýn temel nedenlerinden biri.

yatýrýmlarýnýn finansmanýný saðlamada yeteri kadar fon elde edebileceklerinden eminseler. Bunun ötesinde. herhangi bir tahvilin taþýyabileceði riski küçültebilirler. Ýþte ödünç verenlerle ödünç alanlar aras konusunda ortaya çýkabilecek bu tür uyumsuzluðu. birincil tahvillere sahip olmanýn taþýdýðý riski gözönüne almada ve bu riski daðýtmada. Finansal kurumlar gerek boyutlarýnýn büyüklüðü. finansal aracý kurumlar ortadan kaldýrýrlar. tasarruf sahiplerinden fon ihtiyacýnda olanlara gerekli fonlarýn aktarýlmasýnda köprü görevi yürütülürken. Vadeleri Ayarlayýcý Etki . gerekli vadeayarlamasýný da saðlarlar. hem de gelir elde ederler. yapmýþ olduklarý tasarruflar ne kadar küçük olursa olsun bunlarý yatýrabilecekleri bir finansal aracý kurum bulabilirlerse. Miktar Ayarlama Etkisi . ekonominin kalkýnma sürecine olumlu etki yapar. Öte yandan giriþimciler ise saðladýklarýfonlarý belli bir vade sonunda geri ödemekisteyeceklerdir. tasarruf yapmaya özendirilmiþ olacaklardýr. bireylere göre çok daha avantajlýdýr. Eðer tasarruf sahipleri. vadeleri nasýl ayarlarlar? Finansal aracýlar. Finansal aracýlarýn bu mikro özellikleri. ödünç verecek fonu olanlarýn bazýlarý. Þöyle ki. tercih ederler. makroekonomik düzeyde de ekonominin karþýlaþabileceði risklerin azalmasýna yardýmcý olarak. Öte yandan giriþimciler. daha büyük projeleri gerçekleþtirme olanaðý bulabilecekleri gibi çeþitli alternatif yatýrým alanlarý konusunda da daha esnek olacaklardýr. Fon maliyetlerini azaltýcýetki ne demektir? . hem daha güvenilir ve oldukça likit finansal kýymet bulundurma olanaðýna sahip olurlar. Riski Azaltýcý Ve Daðýtýcý Etki Riski daðýtýcýetki ne demektir? Finansal kurumlar. Miktar ayarlama etkisi nedir? Genellikle tasarrufta bulunanlarýn yapmýþ olduklarý tasarruf tutarlarý fon gereksinimde olanlarýn fon talepleri yüksektir. Fon Maliyetlerini Azaltýcý Etki . gerekse ellerindekifonlarýn kabarýklýðýndan rini kolayca çeþitlendirerek. Finansal aracýlar. . bunlarý çok uzun vadeli olarak ödünç vermek istemeyebilirler.. Böylece. her finansal kurum kendi alanýnda uzmandýr ve bu konuda yetenekli elemanlar çalýþtýrabilir.

gerek tasarruf sahiplerine gerekse fon ihtiyacýnda olanlara göre portföy yöntemini. Böylece fon s ayanlarýn ve ödünç verenlerin araþtýrma ve yönetim maliyetlerini minimize ederler. piyasa araþtýrmasýný ve finansmanla ilgili diðer faaliyetleridaha düþük maliyetle saðlayabilirler.Finansal aracý kurumlar finansman konusundaki uzmanlýklarý nedeniyle.63 . .

yukarýda deðindiðimiz kararlarýnýn yanýnda. finansal aracýlar ekonomideki reel yatýrýmlarý artýrýcý etkide bulunurlar. daha çok pazarlanabilir birinciltahvillere sahip o lmadan. Böylecefinansal aracýlar. yatýrýmlarýn art konomik kalkýnmanýn hazlýnmasýna yardýmcý olurlar. Yatýrýmlarý Artýrýcý Etki . Finansal aracýlarýn bölümünü ve saðladýklarý fon akýmý toplu olarak Þekil 4. bireylere göre daha fazla katlanma olanaðýna sahiptir. Para Emisyonununun (Arzýnýn) Artýþ Oranýný Azaltýcý Etki . Finansal aracýlar.1. Potansiyel Faiz Oranlarýný Düþürücü Etki Potansiyel faiz oranlarýnýdüþürücü etki nedir? Bir ekonomide finansal aracýlarýn varlýðý. Bilindiði gibi finansal aracýlar. ekonomide o anda mevcut para stokunun kullanýmýnýn optimum düzeydeolmasýný etkiler. GENEL OLARAK FÝNANSAL ARACI KURUMLAR Finansal aracýlar birçok ortak yanlarýnýn olmasýna ve temelde ayný iþleri yerine getirmelerine raðmen aralarýnda yine de bazý farklýlýklar vardýr. Ayrýca finansal aracýlar. Böylece merkez bankasý kaynaklarýna gereksiz baþvuruyu azaltýr. ödünç verdikleri fonlarýn riskine. özellikle ekonomideki boyutlarýna ve bilançolarýnýn aktif kompozisyonlarýnýn yapýsýna göre birbirinden ayrýlmaktadýr.. kararlarýdüþünülenin tersine. Mevduat Toplayan Finansal Aracýlar . emisyon artýþýný nasýl azaltýrlar? Bir ekonomide finansal aracý kurumlarýn varlýðý ve etkin çalýþmasý. ekonominin katlanacaðý risk toplamýný da azaltýr. Finansal aracýlarýn yatýrýmlarýartýrýcýetkisi nedir? Finansal aracý kurumlarýn ekonomik kalkýnma üzerindeki olumlu etkilerini bir baþka açýdan da ele alabiliriz. O halde bu üç durumun sonucunda.'de verilmiþtir. Finansal aracýlar. ekonomide atýl kalabilecek fonlarýn piyasaya girmesini saðladýklarý ve bireylerin para taleplerininazalmasýna neden olduklarýiçin. Bu da ekonomik istikrarýn saðlanmasý konusunda olumlu etki yapar. faiz oranlarýnýn potansiyel olarak yükselenebileceði düzeyin daha altýnda oluþmasýna katkýda bulunur. potansiyel faiz oranlarýný düþürücü etki de yaparlar. . Nihayet finansal aracýlar.

tasarruf ve yardýmlaþma bankalarý.. Mevduat toplayan finansal aracýlar nelerdir? Finansal aracýlarýn bir bölümü mevduat toplayarak fon kaynaðý yaratabilirler. bankalar.64 . . Bunlar. tasarruf ve ödünç birlikleri ve kredi birlikleri baþlýklarý altýnda toplanabilir.

DÝÐER BANKA DIÞI MALÝ ARACILAR Doðrudan Finansman DOÐRUDAN FÝNANSMAN SAÐLAYAN ARACILAR . EMEKLÝLÝK SÝGORTA KURUMLARI . 1. POSTA ÇEKLERÝ . Mali Araçlar ve Fon Akýmý Tasarruf Ve Yardýmlaþma Bankalarý . BANKA DIÞI MALÝARACILAR . Tasarruf ve yardýmlaþma bankalarýnedir? Bu kuruluþlar kooperatiflere benzerler. Menkul kýymetler borsalarý . Devlet FON TALEP EDENLER . geri kalaný da sermaye. Devlet DolaylýFinansman PARA YARATAN MALÝ ARACILAR TÝCARÝ BANKALAR Þekil 4. Fonlarýn % 90'ý vadeli mevduatlardan. Hane halký . karþýlýklý ve daðýtýlmayan kârlardan oluþur. Bu kuruluþlar kendi adlarýna tahvil çýkaramazlar. Firmalar . YATIRIMA YÖNELÝK FÝNANSAL ARACILAR . TASARRUF ÖDÜNÇ BÝRLÝKLERÝ . TASARRUF YARDIMLAÞMA BANKALARI . Hane halký . simsarlar .Ticari Bankalar Önceki ünitelerde geniþ olarak incelendiði gibi ticari bankalar. tellaklar. Bir Ekonomide Fon Kaynaklarý. Banker kuruluþlarýTASARRUF SAHÝPLERÝ . ekonomide para yaratma ve piyasadan nakit çekme sürecine yaptýklarý katkýlarla aracýlar içinde en önemli yere sahiptir. Acentalar. . Firmalar .

Tasarruf ve ödünç birlikleri nedir? Özellikle konut yapýmýný ve sahipliðini saðlamak amacýyla bir havuzuoluþturmaya yönelik kuruluþlardýr. Bu kuruluþlar flerini baþta konut rehinleri olmak üzere.Tasarruf Ve Ödünç Birlikleri . . oluþturur.65 . nakit devlet tahvilleri vb.

sigorta primleri oluþturur. yükümlülüklerini karþýlayabilecek imkânlar saðladýktan sonra. Hangi finansal aracýlar mevduat toplarlar? Sigorta Þirketleri Sigorta þirketleri baþta hayat sigortalarý þirketleri olmak üzere çok çeþitlidir. yangýn. tabi afet.Kredi Birlikleri ? . Hayat sigortalarýnýn yekünlerinin vadeleri nelerdir? Geliþmiþ ülkelerde sigorta þirketlerinin en önemli fon kaynaðýný. Eskiden. tüketici finansman þirketleri ve satýþ finansman þirketleri olarak ikiye ayrýlmaktaydý. tahvillerine yatýrmakta ve ipotek karþýlýðýnda borç vermektedir. riskidüþük bir portföy ol rundadýr. Kredi birlikleri nedir? Bir kooperatif örgütüdür. Ayrýca tasarruf sahiplerine çeþitli oranlarda faiz ödenir. sigortasý yapan þirketler için de söylenebilir. Finansman Þirketleri Finansman þirketleri. uzun vadeli giriþimlerin finansmanýnda kullanýlabilir. kuruluþtan ödünç para alma olanaðý saðlar. Elde ettikleri fonlarýn önemli bölümünü tüketici kredisi þeklinde verirler (otomobil ve diðer dayanýklý tüketim mallarý satýn alýmý için). Uygulamada. Diðer Sigortalar Hayat sigortasý için söylenenler. Hayat Sigortasý . seyahat vb. Þimdi bunlarý kýsaca inceleyelim. güvencesi yüksek. diðer þirketlerin pay senetlerine. Günümüzde bu iki aracýnýn iþlemleri birleþtirilerek tek finansman þirketi baþlýðýnda incelenmektedir. bu þirketler batýda. Bu pay üyelere. Üyeleri. tasarruf hesaplarýna benzeyen birsahiplik payý alýrlar. Yatýrým Þirketleri . þirket kendisine ödenen pirimleri. Sigorta þirketlerinin yükümlülükleri uzun süreli olduðu için bunlarýn bilançolarýnýn pasifinde yer alan kaynaklar. Sermayeleri open and ve closed end olan yatýrýmþirketleri arasýndaki . fonlarýnýn büyük bir kýsmýný diðer finansal aracýlar dan saðlarlar. Bu sýrada þirket.

66 .fark nedir? .

Bu durum özellikle küçük tasarruf sahiplerine önemli avantaj saðlamaktadýr. Birçok yatýrým þirketi vardýr.Yatýrým þirketleri. Sermayeleri deðiþen. Biz bunlardan sermayeleri deðiþen (Açýk fonlar) (openand) ve sermayeleri sabit olanlarý(Kapalý fonlar) (closed-end) inceleyeceðiz. pay senedi çýkartarak kendilerine fon saðlarlar. Bu aracýlar birincil piyasada þu hizmetleri sunarlar: . ellerindeki pay senetlerini yatýrým þirketine geri satabilirler. FÝNANSAL . sabit sayýda pay senedi ihraç ederler. ne de ellerindeki fonlarý yatýrým yaparak deðerlendirirler. Sermayeleri sabit yatýrým þirketleri. Bu þirketler. . bununla ilgili danýþmanlýk hizmeti saðlamak. Yatýrým bankalarýnýn baþlýca görevleri nelerdir? ÜLKEMÝZDEKÝ BANKA DIÞI FÝNANSAL ARACILAR. her zaman yeni pay senedi çýkarabilen ve kendi pay senetlerini piyasa deðeri üzerinden geri satýn alabilen finansal aracýlardýr. bundan saðlayacaðý fonun iþletmesini garanti etmek(underwiriting = satýþ ga tisi). fon gereksiniminde olanlar arasýndaki fon alýþveriþinin gerçekleþmesini saðlamak amacýyla kurulurlar. ne mevduat kabul ederler. tasarruf sahipleriyle. ne de piyasadaki pay senetlerini geri satýn almak için söz verebilirler. Pazarlanacak menkul kýymetlerin resyonel seçimini yapmak. Tümüyle aracý durumundaki yatýrým bankalarý. Finansal kýymat çýkarýlmasý yoluyla gerekli fonu saðlamaya çalýþan bir iþletmenin. pay senetlerinin piyasa fiyatý. dalgalanmalar gösterebilir. Bu pay senetlerini satýn alanlar. Finansal kýymeti çýkaran ortaklýða. bunlarýn piyasada satýlabilirliðine güvenmek zorundadýrlar. Sermayeleri deðiþen yatýrým þirketleri. yatýrýmþirketleriyle sabitþirketler arasýndaki fark nedir? Yatýrým Bankalarý ? Yatýrým bankalarý. Dolayýsýyla tasarruf sahipleri gerektiðinde. Bu þirketler yeni pay senedi çýkarýp geri satýn almadýklarýndan. çeþitli fon senetleri satýn alarak kullanýrlar. Yatýrým bankalarý bir finansal kýymetin pazarlamasýný kendileri yapabilecekleri gibi bunun satýþ garantisi sorumluluðunu diðer yatýrým bankalarý arasýnda paylaþabilirler ve finansal kýymetlerin satýþýný diðer aracý kuruluþlarla birlikte yapabilirler. . Elde ettikleri fonlarý. ne yeni pay senedi çýkarabilirler.

. Geliþmiþ ülkelerdeki tasarruf sandýklarý.PÝYASALAR VE FÝNANSAL ARAÇLAR ? Ülkemizde mevduat toplama yetkisi ticari bankalara aittir.67 . tasarruf birlikleri gibi finansal aracýlar ülkemizde yoktur. Kuramsal olarak ticari bankalarla banka dýþý finansal aracýlar arasýndaki en önemli fark ticari bankalarýn kaydi para yaratma kabiliyetleridir.

Türkiye Sanayi Kalkýnma Bankasý (TSKB) . Sermaye piyasasýnýn geliþmesine zemin hazýrlamak. bu örgütün önerilerinin uygulamasýný kolaylaþtýrmak ve saptanan plan hedeflerinin gerçekleþtirilmesine yardýmcý olmak. Planlama örgütünün olduðu ülkelerde. bizim gibi geliþmekte olan ülkelerde. üzerine çek yazýlan vadesiz mevduat hesaplarýna sahip olmadýklarý için kaydi para yaratamazlar. Yeni yatýrým alanlarýna öncülük yapmak.Banka dýþý finansal aracýlar prensip olarak. Yani bu kuruluþlarda üzerine çek yazýlan vadesiz mevduat hesaplarý açýlmamaktadýr. endüstrileþme dolayýsýyla kalkýnma sürecini hýzlandýrmayý üstlenen kuruluþlardýr. yatýrým sermayesi açýðýný gideren ve bunun yanýsýra teknik açýdan yardýmda bulunarak. . Giriþimcilere proje düzeyinde teknik yardým yapmak. giriþimcilerin temel endüstri dallarýna yönelmelerini saðlayarak. . TSKB hangi boþluðu doldurmak amacýyla kurulmuþtur? Endüstrileþmiþ . . . Banka dýþý mali aracýlarý bankalardan ayýran en belirgin özellikleri kaydi para yaratamamalarýdýr. Kalkýnma bankalarýnýn genel olarak görevleri nelerdir? . Sanayi sektörüne uzun vadeli fon saðlamak. Kalkýnma Bankalarý . . . Ülke için elveriþli yatýrým imkânlarý ve sahalarý üzerinde ön çalýþmalar yapmak. Kalkýnma bankalarý. Dýþ ülkelerden ve uluslararasý finans kuruluþlarýndan saðlanacak finansal olanaklarý ve teknik yardýmlarý endüstri kesimine kanalize etmek. . Aþaðýda inceleyeceðimiz kuruluþlarýn bir bölümünün uygulamasý Türkiye için henüz çok yeni sayýlabilir. Yurtiçi kaynaklarý hareketlendirerek sanayi sektörüne yöneltmek.

Türkiye'de ise sermaye piyasasý henüz geliþme süreci içindedir.68 . . TSKB'nin ortak olduðu endüstriyel kuruluþlarýn pay senetlerini bellibir süre sonra satýþa ç yoluyla tasarruf sahiplerinin bu kuruluþlara ortak olmasýný saðlayarak bir pay senedi piyasasý yaratmayaçalýþmýþ. Uygulamada TSKB yöneticileri. Dolayýsýyla endüstriyel kuruluþlarýn hisse senedi satarak uzun vadeli fon elde etme olanaklarý sýnýrlýdýr. TSKB iþte bu boþluðu doldurmak amacýyla Dünya Bankasýnýn (IBRD) daöncülük etmesiyle 1950 yý ur.ülkelerde endüstriyel kuruluþlar uzun vadeli finansman ihtiyaçlarýný sermaye piyasasýndan saðlarlar. . sermaye piyasasýnýn geliþmesine yardýmcý olmak amacýyla.

SYBK hangi amaçlarla kurulmuþtur? Özel sanayi kuruluþlarýnýn yatýrýmlarý için gerekli kredilerin saðlanmasý amacýyþla Birinci Beþ Yýllýk Plan döneminde yeni kredi kuruluþuna ihtiyaçduyulmuþ ve 1963 yýlýnda altý bankanýn iþtirakiyle SYKB kurulmuþtur. Bazý istisnai durumlarda. Ancak SYKB'nindöviz kredileri yönünden TSKB'ye oranl a daha sýnýrlý imkânlara sahip olduðu. Türkiye'de yeni endüstrinin kurulmasýna ve varolan özel sanayiningeniþletilmesine ve moder nleþmesine yardým etmek ve bunlarý hýzlandýrmak. Her türlü endüstriyel kuruluþlara iþtirak edecekti. hükümet kredilerini ve tahvilleri ekleyebiliriz. T. Ortak bankalar SYKB Türk Lirasý . . Buna sermaye benzeri krediyi.C. . ortak bank uzun vadeli borçlanmalar. ipotek karþýlýðýnda orta ve uzun vadeli ikrazatta bulunacaktý (uzun vadeli krediler içinde döviz kredileri önemli yer tutmaktadýr). bunun önemli bir bölümünü uluslararasý kuruluþlarýn saðladýðý uzun vadeli krediler oluþturmaktadýr. . . Bankanýn kaynaklarýna gelince. rehin. Açýk kredi. Türkiye sermaye piyasasýnýn geliþmesine yardým etmek.. TSKB nin amaçlarýnelerdir? . buna karþýlýk TSKB'nin ise Türk Lirasýyla ilgili kaynaklarýnýn döviz kredileri yanýnda yetersiz kaldýðý görülmüþtür. . . banka kendi kayaklarýyla yeni endüstriyelkuruluþlar kuracaktý. Daha küçük ölçekte kurulmuþ olan bu bankanýn kaynaklarýný. Bankanýn amaçlarý TSKB ile paralellik göstermektedir. Özellikle ilk iki maddedeki amacýn gerçekleþmesini saðlamak için de TSKB. sermayeve ihtiyatlar. Bazý tahvil satýþlarýný garanti ederek bir tahvil piyasasýnýn geliþtirilmesine yardýmcý olmuþtur. . Yerli ve yabancý sermayenin Türkiye'de kurulan endüstriye katýlmalarýný özendirmek. MerkezBankasýndan alýnan orta vadeli krediler ve Ulusl ararasý Kalkýnma Birliðinden alýnan krediler oluþturmaktadýr. Sanayi Yatýrým Ve Kredi Bankasý (SYKB) . .

eski adýyla DESÝYAB öncelikle yurt dýþýnda çalýþan iþçilerin ve halkýn birikimlerini deðerlendirmek amacýyla 1975 yýlýnda kurulmuþtur. bir baþka deyiþle mevduatlar. Türkiye Kalkýnma Bankasý (TKB) Yeni adýyla Türkiye Kalkýnma Bankasý. Dolayýsýyla SYKB dolaylý olarak ticaret bankalarýnýn mevduatlarýndan yararlanmýþ.69 . kalkýnma bankacýlýðýna kanalize olmuþtur.kaynaklarýnýn aþaðý yukarý % 75'ini saðlamaktadýr. TKB nin amaçlarýnelerdir? .

% 15'i de Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý (yeni adýyla Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý) ve KÝT'ler tarafýndan taahhüt edilmiþtir. yeniden örgütlenmesi sonucu Devlet Yatýrým Bankasý (DYB) adýyla kurulmuþtur. (DESÝYAB) Türkiye Kalkýnma Bankasý adýný almýþtýr. Bu nedenle banka dýþý mali aracý olarak düþünülebilir. . Ayrýca banka sermayesinin % 49'unu geçmeyenbölümünün öncelikle yurt dýþ ve çalýþanlara olmak üzere. halka ve diðer tüzel kiþilere devredilebileceði yer almýþtýr. KÝT'lerin bankaya açabilecekleri alacaklý cari hesaplar. Turistik tesisler kurar ve iþletir. . . Birikimleri özendirmek ve fon saðlamak. 1988 yýlýnda Devlet Sanayi ve Ýþçi Yatýrým Bankasý. Turizm sanayine krediaçmaktadýr. Bankanýn hazine kefaletiyle yerli ve yabancý finansal kuruluþlardan saðlayacaðý krediler.. Yatýrým giriþimlerine her türlü teknik yardýmda bulunmak.C. amortisman ve kredi sandýðýna daha önce yatýrýlmýþ zorunlu karþýlýklar. Turis tik tesislere iþtirak eder. T. Ýhracat Kredi Bankasý (TÜRK EXÝMBANK) Bugünkü adýyla Ýhracat Kredi Bankasý 1964 yýlýnda Amortisman ve Kredi Sandýðýnýn. yasa ve kararnamelerle bankaya saðlanacak diðer kaynaklar oluþturmaktaydý. Bir Kamu Ýktisadi Teþebbüsü olarak faaliyetini sürdürmektedir. Bu bankamýz mevduat kabul etmemektedir. Kaynaklarý uzun süreli kalkýnma planý ve yýllýk programlarýn hedeflerine ve toplum yararýna uygun yatýrýmlara yöneltmek ve bölgelerarasý geliþmiþlik farklarýný azaltmakdýr. DESÝYAB'ýn sermayesinin % 85'i Hazine. Banka ayrýca KÝT'lere kýsa vadeli iþletme kredisi saðlama görevini de yürütmekteydi. Yatýrýmcý ve iþletmeci giriþimlerin kurulmasýna öncülük etmek ve sermayelerine iþtirak etmek. 25. çýkartýlacak tahvillerin geliri. Turizm Bankasý . Sanayi yatýrýmlarýný ve iþletmeleri finanse etmek.Turizm bankalarýnýn amacýnedir? 1955 yýlýnda kurulmuþtur. . gerektiðinde bu amaçla garanti vermektir. . Kamu Ýktisadi Teþebbüslerinin yatýrýmlarý için gerekli kredileri saðlamak.3. Eximbank'ýn ana amacý dýþ ticaretin finansmanýný saðlamasýdýr. T. O dönemde bankanýn temel görevi. DYB'nin fon kaynaklarýný. Hazinece bankaya saðlanacak krediler.1987 tarihinde 3332 sayýlý kanunla Türkiye Ýhracat Kredi Bankasý'na (Türk Eximbank) dönüþtürülmüþtür. Devlet Yatýrým Bankasý.C. sermaye ihtiyatlar provizyonlar ve karþýlýklar olmak üzere özkaynaklar.

Ýþ Ticaret Bankasýdýr. Yerli bankalar T.70 bankasý yýlýnda sermayesinin % 40 ya da % ait olmak üzere kurulmuþtur. .Türk Merchant Bank Bir yatýrým olarak 1988 60'ý yabancýlara Bankasý ve Türk Dýþ .

Sabit varlýk kiralamasý yapmak. Bu banka yurtiçi ve yurtdýþý yatýrým. . Birleþik Yatýrým Bankasý . Finansal alanlarda danýþmanlýk hizmeti vermek. Müþterilerinin menkul deðer alýmlarý için kredi vermek. Ýthalat ve için akreditif açmak. . Yatýrým bankacýlýðý alanýnda faaliyet göstermektedir. . kalkýnma tacir (merchant) bankacýlýðý gibi faaliyetleri yapmaktadýr. Yatýrým Bankasý . Bankalararasý para piyasasýndan. . . Portföy yönetimi ve oluþturulmasý konularýnda danýþmanlýk hizmeti yapmak ve yatýrým fonu kurmak . Birleþik Yatýrým Bankasýnýn faaliyet alanýnedir? Sermayenin büyük bir kýsmý yerli iþ adamlarýna ait olmak üzere 1989 yýlýnda kurulmuþtur. bankalardan ve diðer mali aracýlardan Türk Lirasý ve yabancý para alarak fon saðlamak. aracý ve piyasa yapýcý iþlemler yapmak için yatýrýmcý ve aracý olarak çalýþmak. Teminat karþýlýðý kredi saðlamak.. Türk Merchant Bank'ýn amaçlarýnelerdir? Bu bankanýn amaçlarýný þöyle sýralayabiliriz. . Menkul deðer alým satýmýnda bulunmak ve menkul deðer çýkarýmý yoluyla fon saðlamak. Yatýrým Bankacýlýðý çerçevesinde ticari temsilciler sigorta acentalýðý ve komisyonculuk yapmak. . . . Yatýrým bankasýnýn amaçlarýnelerdir? Sermayesinin tümü yabancýlara (% 95 Transarabian Invistment Bank) ait olmak üzere 1987 yýlýnda kurulmuþtur. .

Yatýrým bankacýlýðý alanýnda faaliyet göstermektedir.71 . Özel Finansman Kurumlarý . Özel finans kurumlarýnýn amacýnedir? . Sermayenin büyük bir bölümü yerli olmak üzere 1989 yýlýnda kurulmuþtur.Tekfen Yatýrým Ve Finansman A.Þ.

. Fon Kaynaklarý Bu kuruluþlar her vade grubu (3. Asya Finans gibi kuruluþlar kurulmuþtur. Murabaha Yolu: Bu yolla müþteri kurumla bir makine ya da teçhizatýn alýnmasý konusunda sözleþme yapmakta ve borcunu bir takvim çerçevesinde ödemektedir. bu vade grubuna yatýrýlan tutarlarla grubun saðladýðý kâr tutarýhesap deðerlerine bölünerek bir birim deðeri bulunmaktadýr. Emtia (menkul mal) rehni karþýlýðý krediye benzemektedir. 6. kalaný kuruma ait olmaktadýr. Mudaraba Yolu: Bu yolla kurumlar belli mallarýn alým satýmýný finanse etmektedir. . Bu kurumlarda fon isteyen giriþimciye bir para ödemesi yapýlmamakta. Al Baraka Türk Özel Finans Kurumu A. Leasing'e benzemektedir.Ülkemizde islâm ilkelerine sýký sýkýya baðlý faiz geliri istemeyen kiþilerin tasarruflarýna yönelik olarak faizsiz çalýþan banka dýþý mali aracý görünümünde Faisal Finans Kurumu A. 12 ya da daha uzun) kendi içindebaðýmsýz olarak iþletil ek üzere katýlma hesaplarý ya da cari hesaplar biçiminde fon toplamaktadýr.. Buna göre hesap sahibinin payý (ana para + kâr) = hesap deðeri X birim deðeri olmaktadýr. yatýrým ve portföyleri yönetmek.Þ. . bu parayla amaçlanan alým ve yatýrýmlar özel finans kurumu tarafýndan yapýlarak giriþimciye devredilmektedir. Fon Kullanýmý . Kurum malý müþterisi adýna satýn almakta ve bunu bir bedel karþýlýðý müþterisine satmaktadýr. miras idare etmek veyeddiemin ve veki l olarak davranmak. Ýcara: Giriþimcinin hammadde ve malzeme gereksinimleri kurumkanalýyla üçüncü kiþilerden p arak satýn alýnmakta ve giriþimciyevadeli olarak satýlmaktadýr. fizibilite raporlarý hazýrlamak ve danýþmanlýk hizmetleri saðlamak sayýlabilir. Bir vade grubuna para yatýrýldýðýnda ya da çekildiðinde deðiþen bir katsayý yoluyla her iþleme ayrý hesap deðeri verilmekte.Þ. Uygulamada belirli hammadde ve firma giderlerinin saðlanmasýndan öteye gidilmektedir. Musaraka Yolu: Bu yolla bir fabrikanýn kurulmasý düþünülebilir. . Bu kurumlarýn yaptýklarý diðer hizmetler arasýnda. . Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.Þ. Müþteri kuruluþ tamamlandýktan sonra saðladýðýgelirden yöneticiliðine karþýlýk olan payý almakta..

. . gerekse ortaklarýna kefil olarak Halk Bankasý Kredilerinden yararlanma olanaðý saðlamaktadýrlar. Bu kurumlar genel olarak oldukça kýsa vadeli kredi taleplerini karþýlayabilmektedirler. yine ortaklarýna düþük faizli iþletme kredisi olarak vermekte. Bunlar küçük endüstri ve ticaret sektörünün orta vadeli finansman ihtiyaçlarýna yönelikolarak kurulmuþtu kuruluþlar gerek ortaklardan topladýklarý fonlarý.Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kredi ve kefalet koopiratiflerinin amaçlarýnelerdir? Ülkemizde çok sayýda kredi ve kefalet kooperatifi vardýr.72 .

Ancak toplanan fonlarýn kullanýmý yasalarla sýnýrlandýðýndan. Bunlar. Sayýlarý yýldan yýla deðiþmekle birlikte ülkemizde. birikimlerini genellikle baðlý . Kamu Sosyal Güvenlik Kurumlarý Ülkemizde sosyal güvenlik kurumlarýnýn zorunlu olarak topladýklarý prim gelirlerinin toplam birikim süreci içindeki önemi büyüktür. endüstrileþmiþ ülkelerde sigorta þirketlerinin. Ancak gerek sosyal güvenliksistemlerinin hýzlý geliþmesi gerek hýzlý enflasyon nedeniyle. hayatsigortalarýnýn önemini azaltýcý etki yapmaktadýr. para ve sermaye piyasalarýna katkýlarý dolaylý ve sýnýrlýdýr. Özel Emekli Sandýklarý Ve Fonlarý Ülkemizde Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) kurulurken bankalar ve sigortalar bu kurumun dýþýnda kalmayý ve dolayýsýyla memurlarýnýn emekli keseneklerinden oluþan fonlarý kullanma olanaðýný ellerinde tutmayý baþarmýþlardýr. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bað-Kur'dur. henüz önemli bir meblaða ulaþamamýþtýr.Sigorta Þirketleri Daha önce de belirtildiði gibi. Ancak topladýklarý fonlar. gelecekteelde edilecek sabit tutarda bir gelirin deðerinin gi derek küçülmesi. Ülkemizdeki sigorta þirketlerinin aktif yapýlarýný pay senetleri. oldukça kabarýk sayýda yerli ve yabancý sigorta þirketi faaliyet göstermektedir.C. tahviller. Emekli Sandýðý. Yarý Finansal Kurumlar Amacý finansman olmamakla birlikte. Sayýlarý oldukça fazla olan bu sendikalar. ipotek karþýlýðý ödünçler ve taþýnmaz mallar oluþturur. büyük fonlarýn toplanmasý nedeniyle finansman saðlayan kurumlar bu grupta yer alýr. Yukarýda da belirtilði gibi tüm sigorta þirketlerinin aktiflerinin toplamý Türkiye Ekonomisi için çok küçük bir rakamda kalmaktadýr. Gerek geliþmiþ gerek geliþmekte olan ülkelerde. hayat poliçeleri üzerine ödünçler. T. sigorta þirketleri arasýnda hayat sigortasýnýn önemi büyüktür. kiþisel tasarruflarýn bir bölümünü toplama açýsýndan ekonomide aðýrlýklarý büyüktür.

Ülkemizde Kollektif Yatýrým Kuruluþlarý . tek sigorta uygulamasý 1961 yýlýnda kurulan Ordu Yardýmlaþma Kurumudur (OYAK).olduklarý bankanýn sermayesine veya emrine bir ölçüde detahvil piyasasýna aktararak kullanmaktadýr. . Aracý Kuruluþlar (Yetki almýþ bankalar + Aracý kurumlar). . OYAK. Yatýrým Ortaklarý.73 . gerek fonlarýn toplanmasýnda gerekse bunlarýn endüstriyel alanlara yatýrýlmasýnda oldukça baþarýlýdýr. . Yukarýda sözünü ettiðimiz sosyal güvenlik kuruluþlarý dýþýnda. Ülkemizdeki kollektif yatýrým kuruluþlarýnelerdir? Ülkemizdeki sermaye piyasalarý kurumlarý.

muhasebe. Aracý Kuruluþlarla Ýlgili Teblið sermaye piyasasý araçlarýnýn halka arzýnda aracýlýk faaliyetinin. Aracý kuruluþlarýn. . Yatýrým danýþmanlýðý . Aracýlýk Yüklenimi: Satýþ yapana karþý. yukarýda "aracý kuruluþlar" olarak belirtilen ilk madde. Müþteri portföyü yönetimi . Bankalar kuruluþ. Sermaye piyasasýnda faaliyet gösterilmesine izin verilen diðer kurumlardýr. daha önce satýn almayý taahhüt etmiþ üçüncü kiþilere satýlmasýný ifade eder. Aracýlýk yüklemini kapsadýðýný belirtmiþtir. Ancak. satýlmayan kýsmýnýn ise halka arz edene iadesini veya bunlarý. kurul kaydýna alýnacak sermaye piyasasý araçlarýnýn. SPK md. . Sermaye piyasasý araçlarýnýn ikinci el piyasada alým satýmýna aracýlýk . Sermaye piyasasý araçlarýnýn halka arza aracýlýðý . En iyi gayret aracýlýðý: Halka arz edilen semaye piyasasý araçlarýnýn açýklamalarýnda belirtilen satýþ süresi içinde satýlmasýný. denetim. 32'de "aracý kurumlar" olarak belirtilmektedir. mali tablo ve rapor standartlarý konularýnda Bankalar Kanunu'na tabidir (SPK md. yukarýda ilk iki þýkda belirtilen faaliyetlerden en az biri için Sermaye Piyasasý Kuruluna baþvurmak zorundadýrlar. Sermaye Piyasasý Kanunu'nda "sermaye piyasasý kurumlarý" tanýmýna dahil edilmeyen bankalarda sermaye piyasasý faaliyetlerinde bulunurlar. Aracýlýk faaliyetleri yürülecek olan kuruluþlar. Yatýrým fonlarý ve . . aracýlýk kapsamýnda olmak üzere yapabilecekleri faaliyetler þunlardýr. En iyi gayret aracýlýðý.. 50). . Menkul kýymetlerin geri alma veya satým taahhüdü ile alým satýmý. Bankalar faaliyetlerinde sýnýrlý olarak SPK hükümlerine tabidirler. Aracý Kuruluþlar Aracý kurumlar ile sermaye piyasasýnda faaliyet gösterme yetkisi almýþ olan bankalar aracý kuruluþlarý oluþturur.

aracý kurumlar ve bankalar arasýnda kurulacak konsorsiyumlar eliyle de yapýlabilir.74 . Bu durumda aracýlar arasýnda bir konsorsiyum sözleþmesi düzenlenir ve konsorsiyumun yönetimini aracý kuruluþlardan biri üstlenir. satýþýn baþlamasýndan önce tam ve nakden ödemek suretiyle tamamýnýn satýn alýnarak halka satýlmasýnýn ("Tümünü Yüklenim") taahhüt edilmesidir. .. ihraç eden ortaklýðýn isteðiyle. Halka arz yoluyla satýlmasýnýn ve satýlmayan kýsmýnýn tamamýnýn. Bedeli. bedeli satýþ süresi sonunda tam ve nakden ödeyerek satýn alýnmasýnýn ("Bakiyeyi Yüklenim") . Menkul kýymetlerin ihracýna iliþkin aracýlýk taahhüdü.

Portföy deðerinin en az % 25'ini sürekli olarak özelleþtirme kapsamýna alýnmýþ KÝT'ler dahil Türkiye'de kurulmuþ ortaklarýn hisse senetlerine yatýrmýþ yatýrým ortaklarý A tipi ortaklýk olarak adlandýrýlýr. Aracýlýk faaliyetlerinde bulunamazlar. Rayiç bedelin üstünde satýn alamaz ya da rayiçbedelin altýnda satýþ yapamazl . hisse senetlerini satýn aldýklarý ortaklarýn herhangibir þekilde sermaye ve yönetimine hakim olma amacý güdemezler. Risk sermayesi ortaklýðýnedir? 6. Türkiye'de kurulmuþ ve kurulacak olan. . . . . yapýlacak saklama sözleþmesi çerçevesinde Takas ve Saklama Merkezi (þirketi) veya bir banka nezdinde muhafaza edilir. . Ödünç para verme iþleriyle uðraþamazlar. Risk sermayesi yatýrým ortaklarýnýn hisse senetleri dýþýnda..1993 tarihli 2129 Sayýlý Resmi Gazete'de "Risk Sermayesi Yatýrým Ortaklarýna (RSYO) Ýliþkin Esaslar" yayýnlanmýþtýr. Alým ve satým iþlemlerini. sermaye piyasasý araçlarý ile ulusal ve uluslararasý borsalarda veya borsa dýþý organize piyasalarda iþlem gören altýn ve diðer kýymetli madenler portföylerini iþletmek amacýyla kurulan kayýtlý sermaye esasýna tabi anonim ortaklarýdýr. Türk ve yabancý yatýrým ortaklarýnýn hisse senetlerine yatýrým yapamazlar. Bu portföyler müstakilen bu unsurlardan oluþabileceði gibi.7. . karma da olabilir. yüksek geliþme potansiyeli taþýyan ve menkul kýymetleri. Yatýrým Ortaklarý Yatýrým ortaklarý hangi faaliyetleri yapabilirler ve hangi faaliyetleriyapamazlar? Yatýrým ortaklarý. Portföydeki menkul kýymetler. . borsa dýþý teþkilatlanmýþ piyasalarda yapmak zorundadýrlar. Ticari ve zirai faaliyette bulunamazlar. . Yatýrým ortaklarýnýn kuruluþ izni alabilmeleri için portföy iþletmeciliði faaliyetinde bulunmak üzereKurula baþvurmalarý þarttýr. Risk Sermayesi Yatýrým Ortaklýðý . Yatýrým ortaklarý. Mevduat toplayamazlar.

ma lzeme. gereç. hizmet veya yeni ürün.likitidesi düþük olan giriþim þirketlerinde. birinci el piyasalarda ihraçedilen sermaye piy sasý araçlarýna yatýrým yapýlarak gerçekleþtirilen uzun vadeli kaynak aktarýmý biçimine risk sermayesi yatýrýmý denir. . Giriþim þirketlerin endüstriyel uygulama veya ticari pazar potansiyeliolan araç. sistem ve üretim tekniklerini meydana getirilmesini amaçlamalarý veya bu doðrultuya girebilecek nitelikleri taþýmalarý þarttýr.75 .

belge sahipleri hesabýna. her iþ günü sonu itibariyle izlenen iþgünü izahnamede belirtilen alým satým yerlerinde asýlan ilanlarla duyurulur. ortaklarýn haklarýný gösteren katýlma belgesi vardýr. kanunlarýnda engel bulunmayan emekli ve yardým sandýklarý ile 586 sayýlý Kanun'un geçiçi 20. bedelin tam ve nakden ödenmesi þartýdýr. Pay deðeri.Kayýtlý sermayeli olarak kurulan. maddesi uyarýnca kurulmuþ olan sandýklar Yatýrým Fonu kurabileceklerdir. 3794 Sayýlý Kanun'la artýk bankalarýn yanýsýra sigorta þirketleri. Burada sözü edilen aracý kurum ve . Ancak bununla. baþlangýç veya çýkarýlmýþ sermayelerini. Yatýrým fonlarýnedir? Halktan katýlma belgeleri karþýlýðýnda toplanan paralarla. Ýtibari deðerleri yoktur. Fon pay deðeri. Yatýrým fonlarýnda gerçek ve tüzel kiþilerin. Portföy deðerinin en az % 25'ini sürekli olarak özelleþtirme kapsamýna alýnmýþ KÝT'ler dahil Türkiye'de kurulmuþ ortaklýklarýn hisse senetlerine yatýrmýþ yatýrým fonlarý. riskin daðýtýlmasý ilkesi ve inaçlý mülkiyet esaslarýna göresermaye piyasasý araçlarý ile ulusal piyasalarda ve uluslararasý borsalarda iþlem gören altýn ve diðer kýymetli madenler portföyü iþletmek amacýyla kurulan mal varlýðýna yatýrým fonu adý verilir. Yatýrým fonlarý karma olarak da kurulabilir. Fonun tüzel kiþiliði yoktur. Yatýrým Fonlarý . Katýlma belgesinin temsil ettiði. fonu kurup yöneten kurum arasýnda bir ortaklýk baðlantýsý kurulmaz. esas olarak sermaye kazancý elde etmek amacýyla risk sermayesi yatýrýmlarýna yönelterek risk sermayesi yatýrým faaliyetinde bulunan ortaklar (RSYO denir) giriþim þirketlerinin yönetimine katýlýp. bu þirketlere gerekli danýþmanlýk ve yöneticilik hizmetlerini sunabilir. ancak mal varlýðý kurucunun malvarlýðýndan ayrýdýr. 3794 Sayýlý Kanunla deðiþtirilmeden önce menkul kýymetler yatýrým fonu olarak adlandýrýlan yatýrým ortaklýklarýna iliþkin her türlü düzenleme kurulca yapýlýr. fonun toplam deðerinin dolaþýmdaki katýlma bedellerinin pay sayýsýna bölünmesiyle elde edilir. Fon porföyündeki varlýklar yapýlarak bir sözleþme ile Takas ve Saklama Merkezi (þirketi) veya fonla kuruculuk ve danýþmanlýk iliþkisi olmayan bir banka nezdinde muhafaza edilir. A tipi fon olarak adlandýrýlýr. aracý kuruluþlar. Katýlma belgelerinin halka arzedilmeleri zorunludur.

Daha önce de incelediðimiz gibi yatýrým fonlarý kuruluþ sermayesinegöre sabit ve deðiþken sermayeli olabilmektedir. . Portföyde maksimum randýman ile minimum risk arasýnda optimaldengeyi saðlama. Çok sayýda küçük kapital sahibi. Herkes için bir tip portföy. Portföy hizmetlerini tek elden yürütme. . . .sigorta þirketlerinin ödenmiþ sermayelerinin en az 10 milyar TL olmasý gerekmektedir. . Uzman eliyle portföy oluþturma ve yönetme.76 . Yatýrým ortaklarý ve yatýrým fonlarý aþaðýdaki unsurlardan oluþmaktadýr. .

yatýrým danýþmanlýðý. Genel finans ortaklarý (GFO) 31. 1980'den sonra büyük geliþme göstermiþtir. kurucularýnýn müflis olmamasý veya yüz kýzartýcý bir suçtan dolayý hüküm giymemiþ olmalarý gerekmektedir. portföy yönetimigibi sermaye piyasasý faaliyetlerine yerine getiren þirketler. ortaklýk ve kuruluþlara ait alacaklarý temellük ederek münhasýran SPK'nýn 13/amaddesinde belirlenen varlýða dayalý menkul kýymetleri ihraç etmek amacýyla teþkil edilen genel finans ortaklarý. ödenmiþ sermayelerin 10 milyardan az olmamasý. GFO'larýn temellük ederek karþýlýðýnda VDMK ihraç edebilecekleri alacaklar portföyünün toplam tutarý. 39)'a göre sermaye piyasalarýnda faaliyetgöstermelerine izin veril en kurumlardýr.? Sermaye Piyasasýnda Faaliyet Göstermesine Ýzin Verilen Diðer Kurumlar Ve Genel Finans Ortaklýklarý Sermaye piyasasý araçlarýnýn takas ve saklanmasý. özkaynaklarýnýn 20 katýný aþamaz. nakit karþýlýðý çýkarýlmasý ve nama yazýlmasý. vadeleri ayarlayan. Buna göre genel finans ortaklarý Teblið'de belirlenen alacaklarýn temellükü ve bu alacaklar karþýlýk gösterilerek Teblið hükümleri çerçevesinde düzenlenen VDMK'nin ihracý ve halka arzý amacýyla kurulan anonim ortaklardýr. gerekse banka dýþý finansal aracýlar. riski daðýtan. kredi miktarýný ayarlayan. fon tasarruf maliyetlerini azaltan.1992 tarihli 21301 Sayýlý Resmi Gazete'de Varlýða Dayalý Menkul Kýymetlerin Kurum Kaydýna alýnmasýna ve Genel Finans Ortaklarýnýn Kuruluþ ve Faaliyet Ýlkelerine Dair Esaslar Tebliði ile düzenlenmiþtir. ipoteðe dayalý menkul kýymetler merkezleri (SPK md. TTK'na göre ani usulde kurulmasý. Ülkemizde gerek bankacýlýk.7. Ülkemizdeki kollektif yatýrým kuruluþlarýnýaçýklayýnýz? Özet Banka dýþý finansal aracýlar. sermaye kurumlarýnýn denetlenmesi ile uðraþan kuruluþlar. derecelendirilmesi ve bunlarý ihraç eden ortaklýk ve kuruluþlarla. . gömülenmeyi azaltan. yatýrýmlarý artýran kuruluþlardýr.

d. faiz oranlarýnýn yükselmesinesebep olurlar. b. Gömüleme eðilimini azaltarak. Gömüleme eðilimini artýrarak.77 . faiz oranlarýnýn yükselmesine sebep olurlar.Sorular 1. c. Gömüleme eðilimini azaltarak. potansiyel faiz oranlarýný düþürü cü yönde etki yaparlar. . Gömüleme eðilimini artýrarak faiz oranlarýný düþürürler. e. Finansal aracýlar aþaðýdakilerden hangisini saðlarlar? a. Hiç bir þekilde faiz oranýný etkilemezler.

Bir yýl veya daha kýsa vadeli fon arz ve talebi söz konusudur. Ticari bankalarýn yalnýzca ticari ialanlarda. Dyden 2. e. Özcan. Ýlker. KAUFMAN. Pay senetleri arz ve talep edilir. Sümerbank 5. Banka dýþý finansal aracýlarla ticari bankalar arasýndaki en önemli fark. Finansal aracýlarýn kaydi para yaratmamalarýdýr c. Finansal aracýlarýn kredi vermemeleridir. Scott. Bankýng and Financial Markets. d. d. Meir. b. Finansal Kurumlar. Charles N. c. c. Ege Üniversitesi Matbaasý. d. aþaðýdakilerden hangisidir? a. Tehe Economics of Money Bankýng and Financial . Para piyasasýnda. S. 1975. Banking and Financial Markets. Ezgi Bursa. New York. DYB e. Financial Markets and the Economicy. Money. Money and Finacial System. PARASIZ. Principles of Money. 4. Para. Ekonomide Merkez Bankasýnýn para emisyonu artýrmasýna. KOHL. Rand McNaily. Lawrance ve William L. HENNING. e. Banka ve finansal Piyasalar. Pýggot ve R. Bir yýldan uzun vadeli tahviller iþlem görür. Sýlber. Ticari bankalarýn vadeli mevduat toplamalarýdýr. New York. TSKB b. baský. Merkez Bankasýnýn iþinin zorlaþmasýna. Chicago. DESÝYAB d. b. aþaðýdakilerden hangisi geçerlidir? a. W. l975. Basic Books Inc. Yalnýzca para arz ve talebi düþünülmelidir. 3. l993.2. halbuki finansal aracýlarýn her alanda faaliyet göstermeleridir. Ülkemizdeki kalkýnma bankalarýnýn en eskisi hangisidir? a. l977. Para emisyonuna müracaatýn azalmasýna. SYKB c. Bankalarýn þubeleþmelerine. e. George G. 1982. Bankalarýn mevduat toplamamasýdýr. Bankalarýn negatif faiz uygulamasýna. New York. RITTER. b. Ýzmir. Bir yýldan uzun fon arzý sözkonusudur.H. MISHKIN. 1995. Finansal aracýlar aþaðýdakilerden hangisine neden olurlar? a. Kaynakça ERTUNA. Frederic.

Boston. Scott Foresman. l989.Markets.78 . .

Bu piyasalarýn yapýlarý ve iþleyiþ biçimleri ile araçlarý ünitenin yoðunlaþtýðý konulardýr. Para ve sermaye piyasasý ayrýmýný iyice anlayýnýz..ÜNÝTE 5 Türkiye'de Para ve Sermaye Piyasalarý Araçlarý Bu Ünitede. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde. Bu piyasalarla ilgili tarihsel veyasal bilgileri özümsemey e çalýþýnýz.79 . Çalýþma BiçimineÝliþkin Olarak. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. .. Günümüzde finansal sistemin iki önemli ayaðýný para ve sermaye piyasalarý oluþturmaktadýr.. Okuduklarýnýzý gerçek yaþamla deðerlendiriniz.. üniteyi tekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz.

Panama tahvilleri ve Suveyþ Kanalý hisse senetleri çok defa yabancýbankalarýn aracýlýðýile varlýklýTürk ailelerince de satýn alýnmýþtýr. tedavül eden paranýn altýn para olmasý. dýþarýya para çýkararak alým-satým yapmýþlardýr. buna da Galata bankerleri önayak olmuþlardýr. Osmanlý Dönemi Ülkemizde sermaye piyasasýnýn geçmiþi sanýldýðýndan daha eskidir. yabancý þirketlerin milletleþtirilmesi. kambiyo kontrolünün getirilmesi ve Ýstanbul Esham ve Tahvilat Borsasýnýn Ankara'ya taþýnmasý bu ilk sermaye piyasamýzýn sonu olmuþtur. 1960 lý yýllarda Hürriyet . 1866 da hükümetçe ilk borsamýz Ýstanbul'da kurulmuþtur. piyasayý etkilemekle beraber. Bu borsada yerli ve yabancý tahvil ve hisse senetleri Avrupa borsalarýyla telgraf iliþkisi kurularak iþlem görmüþtür. Ülkemizde Galata Bankerlerinin önemini açýklayýnýz. Cumhuriyet Dönemi Ülkemizde sermaye piyasasýnýn yeniden doðuþu. Türkiye'de yaþayan yabancý tacirler ve azýnlýklar bu þirketlerin tahvil ve hisse senetleriyle ilgilenmeye baþlamýþlar. bunu takiben devletin çeþitli vesilelerle çýkardýðý tahviller. Daha sonra Tanzimat hareketinin de etkisiyle Türkler de bu konuya ilgi göstermiþlerdir. kambiyo kontrolünün bulunmamasý ve kapitülasyonlarýn kendilerine saðladýðý serbesti sayesinde. elektrik gaz ve tramvay þirketlerinin) meþrutiyetten sonra dayerli þirketlerin tahvil ve hisse senetleri piyasada alýnýp satýlmýþtýr. Cumhuriyetin ilanýndan sonra kapitülasyonlarýn kaldýrýlmasý. Avrupa'da yaþanan sanayi devrimi ve sömürgecilik hareketleri büyükanonim þirketlerin ortaya asýna ve bunlarýn halka açýlmasýna yol açtýðýnda. Ýlk olarak 1864 te Galata bankerleri bir dernek kurmuþ. Örneðin. Dýþarýdan alýnan kýymetlerinel deðiþtirmesi kýsa zde de bir piyasa oluþturmuþ. Birinci Dünya Savaþý ve Kurtuluþ Savaþý. Türkiye'de faaliyet gösteren yabancý þirketlerin (özellikle þimendifer.ÜLKEMÝZDE SERMAYE PÝYASASI YASALARI. 1854 Kýrým Savaþý dolayýsýyla çýkarýlan borçlanma tahvilleri. BORSALAR VE TAHVÝL PÝYASALARI Sermaye Piyasalarý ? Ülkemizde sermaye piyasalarý Osmanlý Döneminde ve Cumhuriyetdöneminde ayrý ayrý incelemek gerekir.

Zamanla ara simsarlar da türedi ve bu iþ arzuhalcilere kadar indi. Böylece ilk defa ikinci el menkulkýymetler piyasasý doðmuþ oldu. birinci el olarak devletçe çýkarýlan tasarruf bonolarýnýn faiz oranlarýnýn. Hürriyet tahvilleri ise kýsmen mecburi tasarruf mahiyetinde olduðu için. faizrandýmaný % 12 ola þekilde ayarlanýyordu.tahvilleri ve tasarruf bonolarý ile baþlar. Alýcýlar üstüne belli bir kâr koyarak. Tasarruf bonolarý tamamen. Bu piyasanýn doðuþunun asýl önemli nedeni.80 . bunlarý parasýný deðerlendirmek isteyenlere sattýlar. Ýkinci el alým ve satýmlarda fiyat. kýsa zaman sonra bunlarý alanlar paraya çevirme imkâný aramaya baþladýlar. cari piyasa faizinin çok altýnda oluþuyudu (% 6). . Cari faiz oraný ise o günlerde % 12 nin üzerindeydi. Piyasada bazý iþbilir kimseler de bunlarý faiz oranlarýna ve vadelerine göre kýrarak satýn aldýlar.

bunlarýn hisse senetleri. Anadolu'nun çeþitli köþelerinde pek çok iþçi þirketlerinin kurtuluþunu beraberinde getirdi. 1979-82 yýllarýna damgasýný vuran bankerler olayýný da eklemek gerekir. fakat son bakýmýndan sermaye piyasasýna önemli zararlar vermiþtir. Bunlara. Bu bakýmdan ileride daima ibretle hatýrlanmasý gereken birolaydýr. hem de zaman zaman likitide ettiði fonlarla yeni kuruluþlarý desteklemiþ ve kendisi kâr saðlamýþtýr. Bu konu kýsa zamanda dejenere edildi. piyasada ayný esnaf tarafýndan alýnýp satýlmaya baþladý. Yazýk ki þirketlerin bazýsý mahalli esnaf ve eþrafýn yönetiminde kalarak baþarýlý olamadýlar. ya da sonradan halka açýlan þirketler baþarý kazanýp güçlendikçe. ama o dönemden bugüne gerçekten faydalý ve baþarýlý pek çok halka açýk þirket kaldý. portföyündeki hisse senetlerini p fakat makulbir fiyatla satmak yoluyla. yatýrým holdingleri. Daha önce kapalý aile þirketi olarak kurulan pek çok þirket de ölümler ve veraset yoluyla kapalý olmaktan çýktý. Fakat menkul kýymetler piyasasý kurulmuþtu. Türkiye'de sermaye piyasasýnýn geliþmesinde tasarruf bonolarý. Ayný tarihlerde yurtdýþýna iþçi akýmý da. Bu banka kuruluþta iþtirak ettiði ve dýþ kredi saðladýðý kuruluþun. Buna karþýlýk "bir holding + bir banka + 1000 küçük ortak" formülü genelde baþarýlý olmuþ ve sermaye piyasasýnýn bugünkü düzeyine gelmesine de yardýmcý olmuþtur. iþçi ve hemþehri þirketleri ve T. hem sermaye piyasasýna kaynak saðlamýþ. suni bir olaydýr. Halkýn ilgisini bankacýlýk sektörü dýþýna ve faize dönük menkul kýymetlereçekmiþ. 1970 li yýllarda bazý büyük holdingler halka açýlmanýn avantajlarýný görerek 2-3 bin ortaklý büyük þirketler kurdular.Tasarruf bonolarý 1980 lerde tamamen piyasadan çekildi. Bankerler olayý aslýnda bir geliþme basamaðý deðil. Bu arada Türkiye Sýnai Kalkýnma Bankasý'nýn da hisse senedi piyasasýnýn oluþmasýna katkýsýný unutmamak gerekir. . Hatta mevcut holdinglerine paralel yeni yatýrým holdingleritesis ettiler. Baþlangýçta halka açýk olarak kurulan. geliþme dönemi tamamlanýpkâra geçtikten sonra. Sýnai Kalkýnma Bankasý'nýn çalýþmalarý baþlýca kilometre taþlarýný oluþturur.

hükümetçe belirlenmesi. Bankalarýn tahvil ve mevduat sertifikalarýna uygulayabilecekleri faiz oranlarýnýn. tahvil ve mevduat sertifikasý satýþlarý ikincil piyasaya intikal etmiþ ve ikincil piyasadamantar gibi bankerlerin bitmesine sebep olmuþtur. Aradaki farký ve kendi komisyonlarýný tahvili çýkaran þirketten finansman masrafý adý altýnda tahsil ediyor ve bunun için fatura bile kesebiliyorlardý. Yüksek enflasyon nedeniyle. fakat bankerlere bu tip kýsýtlamalar uygulanmamasý. Zamanýn mevzuatý. O dönemde tahvi l ihracýna yalnýz bankalar aracýlýk edebiliyorlardý. Kendi giþelerinden hiçbir zaman o kadar büyük mevduat top . 1000 liralýk tahvili banka giþesinden sözde 1000 liraya alýp örneðin 800 liraya satýyordu. O dönemde henüz Sermaye Piyasasý Kanunu olmadýðýndan bankerler gayet serbest þekilde çalýþýyordu. bankalarla bankerler arasýnda ikinciler lehine haksýz rekabet yaratmýþtýr.81 . belirli faiz oranlarýnýn üstüne çýkýlamýyordu.Bankerler olayýnýn baþlýca sebebi o yýllarda görülen yüksek oranlý enflasyondur. Daha sonra çýkarýlan mevduat sertifikalarý da ayný akibete uðradý. mevduat ve tahvil faizleri negatifgetiri saðlar hale gel miþtir. Enflasyonun % 60 ý aþtýðý sýralarda resmi tahvil faiz oraný brüt % 28 de kalmýþtýr. Bankalarýn tahvil ihracýna iliþkin esaslarýný Merkez Bankasý belirliyordu. mevduat ve tahvil faizlerinin enflasyon düzeyine çýkarýlmasýna engel olduðu ve birincil satýþlarý daima gelir yönünden enflasyonun gerisinde býraktýðý için. Bankalar Merkez Bankasýnýn sýký denetimi altýnda bulunduðundan.

Ülkemizde Borsa . Kýrým Savaþýnýn menkul deðerler borsasýnýn kurulmasýndaki önemi nedir? 1866 yýlýnda Türkiye'den alacaklý olan devletlerin de desteði ile Ýstanbul'da bir Dersaadet Borsasý kurularak çalýþmaya baþlamýþ ve borsayaMaliye nezaretince bir komiser atanmýþtýr. Meþrutiyetten itibaren yerli þirketlerin menkul kýymetleri kaydolunmaya baþlamýþtýr. hem de hýzlanmýþtýr. Bu da. Böylece. Ýkinci Meþrutiyetin ilanýna kadar bu borsada sadece. bankerler eliyle sertifika satýþý yoluyla bünyelerinin kaldýrabileceðinden çok fazla mevduat yükü altýna girmiþledir. bunun Ýstanbul'da bir piyasasý oluþmuþ ve gayrimüslim bankerler Galata'dabu iþle uðraþmaya baþlamýþlardýr. 1922 yýlýnda çýkarýlan yeni bir nizamname(tüzük) ile borsada bugünkü esasýný oluþturan hükümler getirilmiþtir. Sonunda bankerler batmýþ ve halkýn parasýný da batýrmýþtýr. Türkiye'de bir borsa ku gereði bu dönemde ortaya çýkmýþ ve Galata Bankerleri kendi aralarýnda 1864 yýlýnda bir dernek kurarak bu harekete öncülük etmiþlerdir. . Selanik ve Beyrut'ta kurulmuþ bulunan yabancý þirketlerin çýkarmýþ olduklarý menkul deðerler kayýtlý iken. ? 1854 Kýrým Savaþý ile baþlayan Osmanlý borçlarý nedeniyle Türkiye'demenkul deðerler borsasýnýn kurulmasý hem kolaylaþmýþ. Ýstanbul. Bu borsanýn adý 1906 yýlýnda çýkarýlan bir nizamname ile Esham ve Tahvilat Borsasý'na dönüþtürülmüþ ve bu kuruluþ Cumhuriyet dönemine kadar devam etmiþtir. Cumhuriyet döneminde. Osmanlý borçlanma tahvilleri çýkarýlmaya baþlandýktan sonra. bir hamlede toplanan milyarlar akýllýca plase edilememiþ ve büyük kýsmý batak hale gelmiþtir. bankalarýn yaptýðý iþlerin uzman kadrolara sahip olmayan kuruluþlarca yapýlamayacaðýný göstermiþtir.lamayacak olan bazý küçük bankalar.

82 . Bu taþýnmanýn sakýncalarý anlaþýlmýþ olacak ki. Ancak Türkiye'de1931 yýlýndan sonra þiddeti giderek arta yo kontrolü nedeni ile döviz alým-satýmý anlamýný yitirmiþ ve 1959 yýlýndan sonra borsanýn döviz alým-satýmý ile ilgili rolü bütünüyle kaldýrýlmýþtýr. 1938 yýlýnda çýkarýlan bir kararname ile Ýstanbul Borsasý kapatýlarak Ankara'ya taþýnmýþ ve Kambiyo. Cumhuriyet döneminin baþlangýç yýllarýndaÝstanbul Menkul Kýymetler Borsasýnýn geliþmesini açýklayýnýz. 1941 yýlýnda borsa yeniden Ýstanbul'a nakledilmiþtir. Türkiye'de 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanunu ile sermaye piyasasý yeniden düzenlenerek Menkul Kýymetler Borsasý'na yeni bir þekil verilmek istenmiþ ve 1929 tarih ve 1447 sayýlý Menkul Kýymetler ve KambiyoBorsalarý Kanunu yürürlükten kaldýrýlmýþ.1983 gün ve . Cumhuriyet döneminde kurulan borsalarda esham ve tahvilat yanýnda döviz alým satýmý da iþlemler arasýnda yer almýþtýr.10. bunun yerine 6. Eshamve Tahvilat Borsasý adý ile açýlarak çalýþmaya baþlamýþtýr.1929 yýlýnda kabul edilen 1447 sayýlý Menkul Kýymetler ve Kambiyo Borsalarý Kanunu ve ayný yýl çýkarýlan 8172 sayýlý nizamname ile mevcut borsa yeniden düzenlenmiþ ve Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý adý altýnda çalýþmaya baþlamýþtýr.

Hisse senetlerinin ikinci el piyasa iþlemleri için ÝMKB bünyesinde birpiyasa 1986 yýlýndan eri faaliyet gösterdiði halde. Gelen emirler bilgisayara girilmekte ve bilgisayar programý . Zaman içerisinde hisse senedi dýþýndaki bütün menkul kýymetler borsada iþlem görecektir. Borsa dýþýnda oluþan piyasalar. Borsa'nýn ilgili birimini arayarak telefonla iletmektedir . bütün alýcý ve satýcýlarýn biraraya geldiði.devlet tahvilleri ve hazine bonolarý ile baþlamýþ. yatýrmcýlarýn ve kendilerinin emirlerini. Tahvil ve bono piyasasýnýn kuruluþamacýnedir? Tahvil ve Bono Piyasasý'nýn kuruluþ amacý. Bu piyasada ilk aþamada iþlemler . bilgisayar ve Reuters. Tahvil ve bono piyasasýnda iþlemler nasýl gerçekleþtirilmektedir? Tahvil ve Bono Piyasasý'nda iþlemler telefon. diðer menkul kýymetler Borsa dýþýnda iþlem görmektedir. rekabetin varolduðu ve þeffaflýða sahip bir görünüm arz etmemektedir.KHK 1 sayýlý Menkul Kýymetler Borsalarý hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname getirilmiþtir. Bir baþka anlatýmla. hem yatýrýmcýlara. gerçek bir piyasa ortamýndan uzak bir þekilde gerçekleþmektedir. Borsa üyeleri. Borsa dýþýnda alým ve satýmlar. daha sonra özel sektör tahvilleri. Kýsa bir çerçeve yasasý olan bu düzenleme ile Borsa'ya yeni bir hareket ve canlýlýk kazandýrýlmak istenmiþ ve amaçla Sermaye Piyasasý Kurulu bu konuda ciddi çalýþmalara girmiþtir. Ýþte bu amaçlara ulaþarak. Ülkemizde Tahvil ve Bono Piyasasý Tahvil ve Bono piyasasý ÝMKB bünyesinde kurulmuþ olan bir piyasadýr. banka ve aracý kurumlar. hisse senedi dýþýndaki menkul kýymetlerin ikinci el piyasa iþlemlerinin organize bir biçimde ve rekabet ortamýnda gerçekleþmesini saðlamaktýr. dövize endeksli gelir ortaklýðý senetleri ve tahviller ilave edilmiþtir. Veritel gibi bilgi daðýtan firmalarýn ekranlarý aracýlýðýyla gerçekleþmektedir. hem de menkul kýymetleri ihraç eden kuruluþlarla aracý kurum ve bankalar bir hizmet sunmak amacýyla ÝMKB bünyesinde Tahvil ve Bono Piyasasý'nýn kurulmasýna karar verilmiþtir. Piyasa 17 Haziran 1991 tarihinde faaliyete geçmiþtir. Tahvil ve Bono Piyasasý'nda Ýþlemlerin Gerçekleþtirilmesi . Tahvil ve Bono Piyasasýnýn Kuruluþ Amacý . telerate. Böylece ÝMKB bünyesindeki piyasa sayýsý ikiye çýkmýþtýr.

yine telefonla ilgili birimi arayarak varolan .000 ve 1. tek bir satýrda gösterilmektedir. alýþ emirlerinden en yüksek fiyatlý yani en düþük oranlý.83 . ekranda ayný valör ve ayný kýymet üzerindekiemirler.aracýlýðý ile deðerlendirilerek en iyi emirler ekranlara anýnda yansýtýlmaktadýr. En iyi kavramý.000. sadece 100. Ekranda varolan b r alým veya satým emrini gören diðer bir üye. Bu çerçevede. satýþ emirlerinde en düþük fiyatlý yani en yüksek oranlý emirleri ifade etmektedir. Piyasada þu anda normal (5 milyon TL ve katlarýna bölünebilen) ve blok (bölünemeyen) emirler yanýsýra.000 TL ve katlarý olarak bölünme imkâný veren emirler de bulunmaktadýr.

Tahvil ve Bono Piyasasý Ýle Hisse Senedi Piyasasý Arasýndaki Fark ve Benzerlikler .emre karþý emrini iletmektedir. Her iki piyasada yatýrýmcýlar doðrudan deðil. Tahvil ve Bono Piyasasý'nda 5 milyon Türk lirasý ve 1000 döviz birimi olarak belirlenmiþtir. Ýþlem gören kâðýtlarýn farklý olmasý . her iki piyasa da kamu denetim ve gözetimi altýndadýr. Öte yandan. Veritel ekranlarýnda görülmektedir. Bir iþlemin gerçekleþebilmesi için fiyat eþitliðinin yanýsýra.000-17. en son iþlem tarihi ve oraný yine Reuters. Doðal olarak. Borsa üyelerinin aracýlýðýyla iþlem yapabilmektedir. Fiyat eþitliðinin olmadýðý iþlemlerde. bu iki piyasada da minimum iþlem limiti söz konusudur.varolan alýþ fiyatýndan daha düþük fiyatla satýþ emri geldiðinde veya varolan satýþ fiyatýndan daha yüksek fiyatla alýþ emri gelmesi durumunda da gerçekleþmesi mümkün olacaktýr. Hisse senedi piyasasýndan bu limit 1 lot (1000 para senedi) olarak belirlenmiþken. bu kolaylýkla bir alým veya satým emriyle birden fazla karþýt emri ayný anda karþýlamak mümkün hale gelmektedir. Gerçekleþen iþlemle ilgili bir teyit faksý ayný anda taraflarýna ve Takas Merkezine Gönderilmektedir. sistemde öcelikle varolan emrin (stading order) fiyatý iþlem fiyatý olacaktýr. iþ günlerinde saat 10. bono piyasasýyla hisse senedi piyasasýarasýndaki fark ve benzerlikler nelerdir? Her iki piyasa da ÝMKB bünyesinde ve bütün alým ve satým emirlerinin toplanarak rekabet içerisinde ve aleni bir þekilde gerçekleþmesi saðlanmaktadýr. bu emirlerin karþýlanabilmesi için emir türlerinin ve bölünebilme koþullarýnýn uygun olmasý gerekecektir. Bu benzerliklerin yaný sýra iki piyasa arasýndaki bazý farklar da bulunmaktadýr. Böylece hiçbir üye maðdur edilmeden ve hatta bir üye için razý olduðu fiyattan daha iyi bir fiyat temin edilerek iþlem yapýlmasý saðlanmýþ olmaktadýr. Öte yandan. Ayrýca. Telerate. Gerçekleþen iþlemler. ? Tahvil. Piyasa.00 arasýnda faaliyet göstermektedir.

Bu iki piyasa arasýndaki son fark ise. diðer menkul kýymetler hemTahvil ve Bono Piyasasý'nda hem de piyasa dýþýnda iþlem görmektedir. hisse senedi piyasasýnda üyeler açýsýndan bir iþlem yapma limitisöz konusu deðilke hvil ve Bono Piylasasý'nda üyeler kendilerinetahsis edilen limitler içerisinde iþlem yap abilmektedir. bütün hisse senetleri iþlemlerinin (lot altý iþlemler hariç) ÝMKB Hisse Senedi Piyasasý'nda gerçekleþtirilmesi zorunlu iken. emirler telefonla iletilmektedir.84 .yanýsýra. Tahvil ve bono piyasasýyla hisse senedi piyasasýarasýndaki fark ve benzerlikleri açýklayýnýz. Tahvil ve Bono Piyasasý'nda iþlem yapabilecek üyeler. iþlem sisteminde de farklýlýklar vardýr. ayrýca limitlerinin bir oraný tutarýnda teminat yatýrmak zorundadýr. . Bir diðer fark da. Hisse senedi piyasasýnda emirler Borsa içindeki bir salonda bulunan tahtalara yazýlarak yapýlýrken. Tahvil ve Bono Piyasasý'nda bir salon bulunmamakta.

Çek. dönemsel gelirgetiren. Diðer sermaye piyasasý araçlarý ise menkul kýymetler dýþýnda kalan ve þartlarý kurulca belirlenen evraktýr. ihraç eden tüzel kiþi tarafýndan vade sonunda nominal deðer üzerinden ödendikleri için piyasa deðerleri genellikle nominal deðerlerin fazla altýnda veyü üstünde oluþamaz. . . Menkul Kýymetler: Ortaklýk veya alacaklýlýk saðlayan belli birmeblaðý tahsil eden. belli þekil þartlarýna haiz kýymetlerdir. Nama yazýlý kýymetlerde ise ciro hanesi vardýr. . . . Tahviller. Standart ve yuvarlak meblaðlý. Hukuken kýymetli evrak niteliðindedir.ÜLKEMÝZDEKÝ BAÞLICA PARA VE SERMAYE PÝYASASI ARAÇLARI Sermaye piyasasý araçlarý. menkul kýymetler ve diðer sermaye piyasasý araçlarýdýr. Menkul kýymetlerin çeþitli özellikleri vardýr. Hamiline yazýlý kýymetler para gibidir. ibarele ri ayný olan ve þartlarý Kurul'ca belirlenen kýymetli evraktýr. Ülkemizdeki Sermaye Piyasasý Araçlarý ? . Bono. halka arz edilen hisse senetleridir. . buraya ciro iþlemi kaydedilir. yatýrým aracý olarak kullanýlan. poliçe. Yatýrým amacý ile kullanýlýr. sadece teslimle sahip deðiþtirebilir. bir de piyasada arz ve talebin oluþturduðu piyasa deðeri vardýr. alacak ya da ortaklýk haklarýný temsil ederler. . Çok sayýda ihraç edilip. Menkul kýymetler nama (registered) ve hamiline (bearet) yazýlý olabilirler. Az veya çok devamlýlýk arz eder. Buna göre menkul kýymetler. 3). Periyodik (dönemsel) gelir saðlarlar. Menkul kýymetlerin özelliklerini açýklayýnýz. kimin elinde ise onunmalý sayýlýr. seri halinde çýkarýlan. Her birinin bir itibari (nominal üzerinde yazýlý) deðeri. . bono ile mevduat sertifikalarý bundan müstesnadýr (SPK md. misli nitelikte. . . poliçe gibi tek bir ticari iliþki için düzenlenemezler. misli nitelikte.

Hisse Senetlerinin Tanýmý ve Nitelikleri Ülkemiz literatüründe esham. Hisse senedi. . pay senedi veya sadece hissesenedi adý altýnda bilinen hisse senetleri. yasalþekil þartlarýna uygun olarak düzenlenmiþ bir kýymetli evraktýr. sermayesi paylara bölünmüþ ve karþýlýðýnda kýymetlievrak niteliðinde anonim ortaklýklar veya sermayesi paylara bölünmü komandit ortaklarýn kanuni þekillere uygun olarak düzenledikleri belgelerolup. anonim ortaklýklar tarafýndan çýkarýlan ve belirli ortaklýk sermayesine katýlma payýný temsil eden.85 . þirket se rmayesinin belli bir oranýný temsil ve sahiplerine o orandaortaklýk hakký saðlayan senetlerdir. aksiyon.

Þirket bakýmýndan her hisse senedi bir "hukuki birim" oluþturur. . Þirketin faaliyetleri hakkýnda bilgi edinme hakký. . Bu. Bu haklar. Yani hisse senedinde baðlý haklar. . . Hisse senetleri diðer menkul deðerler gibi hakký temsil eden belgelerdir. sahibine her türlü ortaklýk haklarýndan yararlanma imkâný verir. . Þirket kârýndan pay alma hakký. Hisse senedi sahibine hangi haklarýsaðlar? Hisse senedine sahip olanlar þu haklara sahip olurlar. þirket sermayesinin belirli bir kýsmýný temsil eder. . . Zaman içinde hisse senedinin deðerinden meydana gelen artýþ (capital gain) nedeniyle kazanç saðlayabilir. Tasfiyeden pay alma hakký. Bu belgelerin üçüncü þahýslara devri üzerinde yazýlý deðer ve baðlý haklarý da devir anlamýna gelir. þirket yönetim kurulunu seçmek ve hatta bu kurula seçilmektir. iv. sermaye arttýrýmýnda yeni sermayeden eldeki her bir hisseye karþýlýk artýrýlan oranda nominal bedel veya nominal bedelin üzerindeki primli fiyattan yeni hisse senedi alma hakkýdýr. . Hisse senetlerinin sahibine saðladýðý haklar içinde önemli olanlardan biri de yönetim haklarýdýr.. Hisse senedi en az 500 TL deðerinde olmalýdýr. Hisse senedi. Temettü (dividant) geliri saðlar. . Oy kullanma hakký. Þirket yönetimine katýlma hakký. Bu hak. iii. genel kurulun çoðu kez adi çoðunluðu ile saðlandýðýndan þirket sermayesinin % 51 ini elinde bulunduran ya da bulunduranlar yönetime sahip olabileceklerdir. Hisse senedinin getirileri incelendiðinde baþlýca üç avantajý olduðu görülmektedir. Bu sebeble hukuken bölünmesi mümkün deðildir. Rüçhan hakký. Hisse senedisahibinin önemli ha klarýndan biri de rüçhan hakkýdýr. hisse seedi olmaksýzýn devredilemez. Ancak yönetim hakký. v. ? i. . Hisse senedi ayný zamanda þirkete özkaynak niteliðinde finansman saðlayan bir araçtýr. ii.

Pay senedinin özelliklerini açýklayýnýz. Bu satýþ sonucu elde edilen gelir. üçüncü bir getiri olarak algýlanabilir). Rüçhan hakký satýþýndan gelir saðlar (rüçhan hakký. Hisse Senedi Çýkaracak Kuruluþlar ve Ýhraç . hisse senedinin temsil ettiði mülkiyet haklarýndan ayrýca alýnýp satýlabilir. SPK yenipay alma hakkýný kullanmak istemeyenlerin. ilgili kuponu yeni pay almahakkýnýn kullanýmý için belirlenen süre içerisinde satýlabileceðini belirtmiþtir.86 ..

Hangi kuruluþlar hisse senedi çýkarabilirler? Ýhraç. üzerinde yazýlý fiyat olup uygulamada en ez 500 TL olarak belirlenir. Halka arz. nominal (itibari) fiyat. þirket tarafýndan çýkarýlýþý aþamasýnda satýþa sunulduðu fiyattýr. sermaye piyasasý araçlarýnýn satýn alýnmasý için her türlü yoldan halka çaðrýda bulunulmasý. mevzuata göre özelleþtirme kapsamýna alýnanlar dahil KÝT'ler. Ýhraç fiyatý: Hisse senetlerinin. bu Kanun'na göre halka açýk anonim ortaklýklarýn sermaye artýrýmlarý dolayýsýyla paylarýnýn veya hisse senetlerinin satýþýný ifade eder. ihraç fazlasý bölümü doðrudan borsaya limitli fiyatla (satýcýnýn satýþ ordinosunda en düþük fiyatý belirlemesi) sunmak suretiyle. halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satýþýdýr. idare ve iþletmeler menkul kýymet ihraç edebilirler. hisse senetlerinin borsalar veyadiðer teþkilatl anmýþ piyasalarda iþlem görmesini.). sermaye piyasasý araçlarýnýn ihraççýlar tarafýndan çýkarýlýp. piyasa fiyatý ve borsa fiyatý olarak sayýlabilir. Piyasa fiyatý: Piyasadaki arz ve talep koþullarýna göre belirlenenve borsa mevcutsa . nominal deðerin üzerinde bir emisyon fiyatý da belirleyebilir. Hisse Senetlerinin Fiyatý ve Deðeri Hisse senetlerinin verimi ölçülürken hisse senetlerinin fiyatý ile deðer tanýmlamalarýný ayrý ayrý ele almak gerekmektedir. þirketler çýkardýklarý yeni hisseleri nominal fiyatla satmakla beraber. . i. iii. Özellikle yeni bir sermaye arttýrýmýnda rüçhan hakkýnýn kullanýlmasýndan sonra arta kalan bölümün halka arz edilmesinde emisyon fiyatý normal fiyatýn üzerinde saptanmaktadýr. Anonim ortaklýklar. Nominal fiyat: Bir hisse senedinin nominal fiyatý. menkul kýymeti ve diðer sermaye piyasasý araçlarýný ihraç edemezler. Sermayesi paylara bölünmüþ komandit ortaklarýn hisse senetleri halka arz yoluyla satýlamaz (Md. Hisse senedi fiyat tanýmlamalarý. ihraç (emisyon) fiyatý. halkýn bir anonim ortaklýða katýlmaya veya kurucu olmaya davet edilmesini. 3. mahalli idareler ve bunlarla ilgili özel mevzuatlarý uyarýnca faaliyet gösteren kuruluþ. borsa deðeri yüksek olan hisse senedi çýkaran þirket. Bunlar dýþýndaki kurum ve kuruluþlar. Bazý þirketler ise. Ýhraç ve halka arz olunacak sermaye piyasasý araçlarýnýn Kurula kaydettirilmesi zorunludur. Türkiye'de genel olarak. fiyatý borsada oluþturmayý tercih etmektedir.. ii.

Hisse senedi fiyatlarýnýaçýklayýnýz. Borsa fiyatý: Borsada iþlem görmeye baþlayan hisse senetlerinin.. kapanýþ. iv. Net aktif deðeri: Hisse senedinin belirli bir faaliyet dönemi sonunda (genellikle bir yýl) düzenlenen bilançodaki net aktif tutarý ile tanýmlanmasýdýr. hisse senedi verimliliðinin saptanmasýnda kullanýlan ölçümlerde ve analizlerde ele alýnan tanýmlamalardýr. en yüksek ortalama günlük fiyat gibi türlere ayrýlýr. Borsanýn iþleyiþine göre fiyatlar günlük olarak belirlenir ve açýlýþ. en düþük. Hisse senedi deðer tanýmlamalarý. borsadaki arz ve talep koþullarýna göre oluþan fiyatýdýr. borsa fiyatý ile eþ anlamlý olarak kullanýlan fiyattýr. Bunlarýn baþlýcalarý aþaðýdaki gibi sýralanabilir: i. .87 ? .

Çünkü þirketin senetlerinin piyasa deðeri için. i. Bu durumda hisse senetlerinin piyasa deðeri. iii. iþletmenin bir bütün olarak. iþleyen teþebbüs deðeri de üst sýnýrý oluþturmaktadýr. hisse senetlerine yatýrýlan sermaye miktarý ile elde edilebilecek alternatif gelirden bir hisseye düþen gelir tutarýný açýklar. maddesine dayanýlarak ana sözleþme ile imtiyazlý . o iþletmeyi likitide etmek en akýlcý yol olacaktýr. Hamiline yazýlý hisselerde devir iþlemi teslimle tamamlanýrken. Bu tip hissesenetlerine adi hi sse senetleri denir. Hamiline ve nama yazýlý hisse senetleri: Bu ayýrýmýn önemi hisse senetlerinin devir iþlerinde ortaya çýkmaktadýr. çalýþýr durumda devredilmesi halinde bulacaðý deðer söz konusudur. Hisse Senedi Türevleri ? Hisse senetleri T. Çeþitli hisse senedi deðeri kavramlarýnýve aralarýndaki farklarý açýklayýnýz. Defter deðeri: Þirket öz sermayesinin ödenmiþ sermayeye görehisse senedi adedine bölünmesi sonucu ortaya çýkan deðerdir. Tasfiye deðeri: Þirket varlýðýnýn belli bir süre içine zorunlu satýþý ile saðlanabilecek deðerden tüm borçlar ödendikten sonra kalan miktarýn. hisse senedi sayýsýna bölünmesi sonucu bulunan deðerdir. nama yazýlý hisselerin devir iþlemlerindeki ayrýntýlar nedeniyle devir ciro edilmiþ senedin devir alana teslimi ve þirketin pay defterine kaydedilmesi ile mümkün olmaktadýr. Bir kýsým hisse senetlerine kâra iþtirak veya tasfiye gibi hususlarda TTK'nun 401. devlet tahvili gelirleri ile karþýlaþtýrýlarak yapýlmaktadýr. ii. Ticaret Kanununda hamiline veya nama yazýlý olmak üzere ikiye ayrýlýrlar.ii. iv. Piyasa deðerinde tasfiye deðeri nasýl bir alt sýnýr oluþturuyorsa. Bu ayýrýmýn dýþýnda hisse senetleri imtiyazlý ve adi hisse senetleri ile kurucu ve intifa senetleri þeklinde de sýnýflandýrýlabilir. Türkiye'de alternatif gelir deðeri belirlemesi. Alternatif gelir deðeri: Ortaklar tarafýndan oluþturulan sermayeninþirket içinde þirket sermayesi þeklinde kullanýlmayýp. ana sözleþmede aksine bir hüküm yoksa sahiplerine eþit haklar saðlarlar. Adi ve imtiyazlý hisse senetleri: Hisse senetleri. v. Menkul kýymetler piyasasýndaki araçlar çoðaldýkça alternatif gelir hesaplarý da çeþitlenmiþ olmaktadýr. baþka bir yatýrým alanýnda deðerlendirilmiþ olmasý halinde. tasfiye deðeri alt sýnýrý oluþturacaktýr. Tasfiye deðeri piyasa deðerinin araþtýrýlmasýnda önemlidir. Ýþleyen teþebbüs deðeri (Going concern value): Burada. genellikle banka faizi. tasfiye deðerinin altýna düþtüðünde.

Kurucu ve intifa senetleri: Kurucu hisse senetleri. Anasözleþme ile imtiyazlý hisselere kârdan belli oranda özel temettü daðýtýmý öngörülebilir. Ýntifa hisse senetleri. þirket genel kurulununala caðý kararla bazý kimselere çeþitli hizmetler ve alacak karþýlýðý olarak kuruluþtan sonra verilen ve sermaye payýný temsil etmeyen hissesenetleridir. Bu durumda. iii. -88 .haklar tanýnabilir. ana sözleþme hükümleri gereðince. belli bir sermaye payýný temsil etmediði gibi. þirketin yönetimine katýlma hakkýný da vermez. þirket kârýnýn bir kýsmýný iþtirak hakký temin etmek üzere ve daima kurucularýn adlarýna yazýlý olmak þartýylaihraç edilir (TTK m. kuruluþ hizmeti karþýlýk olmak üzere. 402).

? Hisse Senetlerinin Türevleri Kâr Ve Zarar Ortaklýðý Belgeleri: 14 Temmuz 1992 tarihli Resmi Gazete yayýmlanýp yürürülüðe giren Tebliðe göre. Bu belgelerin tutarlarý ihraç ve ödeme koþullarý ile diðer nitelikleri Kurul tarafýndan belirlenmektedir. Bu tür belgelerin kâra iþtirakli tahvillerle de hiçbir ilgisi yoktur. Bu belgeler. vade sonunda ana para ve kâr payý geriödenmektedir. menkul kýymetler piyasasýnda deðiþime konu olan araçlarý çoðaltmak ve çeþitlendirmektir. Kâr ve zarar ortaklýðý belgelerinin çýkarýmý ve düzenlemesi SermayePiyasasý Kurulu'nun iznine tabidir. faiz dýþý kazanca uygun bir yönü vardýr. . Çünkü: . faali a giren tüm faaliyetlerin getirdiði finansman ihtiyaçlarýný karþýlamak için. þirket yönetimlerindeoy haklarý yoktur. özellikleri nelerdir? . kâr veya zararaortak olmak üzere. Bunun yanýsýra kâr ve zarar ortaklýðý belgelerinin kendineözgü bir menkul kýymet olarak. en uzun vade 7 yýldýr. Çünküzarar durumunda et sahibinin zarara katýlmasý söz konusudur. ortaklar. Kâr ortaklýðýbelgesi nedir.000. Kâr ve zarar ortaklýðý belgeleri sahiplerinin.? Hisse senedi türlerini açýklayýnýz. kâr ve zarara katýlma ortaklýk hakký vermekle beraber.000 TL veya katlarý tutarýnda hamiline veya nama yazýlý þekilde ihraç edilebilir. En kýsa vade 3 ay. yurt dýþýnda satýlmak üzere "Kâr ve Zarar Ortaklýðý Belgesi" (KOB) adý altýnda menkul kýymetler ihraç edebilirler ve halka arz yoluyla satabilirler. Menkul kýymet alým-satýmý ile uðraþan ortaklarýn bu belgeleri ihraç etmeleri yasaklanmýþtýr. hisse senedi sayýlamazlar. Kâr ve zarar ortaklýðý belgelerinin çýkarýlmasýndaki temel amaç. KOB'lar 1. yurt içinde. Bu belgeler vadeli olup.

89 .000 TL olup. yeni pay alma ve bu Teblið'de belirlenen olanaklarýn bir bölümünden veya tamamýndan yararlanma haklarýný saðlayan KÝS çýkarabilir.7. Katýlma intifa senetleri nama yazýlý olabileceði gibi. Katýlma intifa senetleri belli bir nominal deðerde çýkarýlýr ve bunun alt sýnýrý 1.Katýlma Ýntifa Senetleri (KÝS): 14. Ortaklarýn çýkartabilecekleri KÝS tutarý. nakit karþýlýðý satýlmak üzere. ortaklýk haklarýna sahip olmaksýzýn kârdan pay alma. Katýlma intifa senetleri. bunun katlarý þeklinde deðerleri serbestçe belirlenir. bu toplamýn altýnda birinden az olamaz. Vergi vebirinci kanuni yedek akçe düþüldükten sonra kalan daðýtýlabilir kâr içinde . hamiline de çýkarýlabilmektedir. bu senetlere sahip olan þahýs ya da kuruluþlarýn yönetimine katýlma ve oy verme haklarý yoktur. tasfiye bakiyesinden yararlanma. önce ödenmiþ ortaklýk sermayesi ile ödenmiþ KÝS sermayesinin içinde KÝS sermayesinin toplam sermayeye oraný bulunur. genel kurul kararý ile süresiz olarak çýkarýlabilir. ödenmiþ sermayeleri ve yedekakçeleri toplamýndan çok. nakit karþýlýðý satýlmak þartýyla çýkarýlabilir ve belirli bir sermayeyi temsil etmedikleri için. ortaklar. Kâr daðýtýmýnda. Esas sözleþmede hüküm bulunmak koþuluyla.1992'de yayýmlanýp yürürlüðe giren Tebliðe göre.

Ortaklýk. Daha önce ihraç edilmiþ OYHS miktarýhesabýhesaba alýnýr. tasfiye halinde önce borçlar çýkarýldýktan sonra kalan miktar öncelikle OYHS sahiplerine ödenir. ortaklýðýn son iki yýldýr kâr elde etmiþ olmasý. ödenmiþ veya çýkarýlmýþ sermayenin 1/2 sini geçmemek üzere esas sözleþmelerinde gösterilir. . Ayrýca kârdan ikinci temettü daðýtýlmasý halinde OYHS'lerin diðer paylar gibi sermaye paylarý oranýnda eþit yararlanma haklarý vardýr. herhangi bir nedenle bir yýl kâr daðýtýlmazsa. sahibine. ? Katýlma intifa senedi nedir? Oydan Yoksun Hisse Senetleri (OYHS): OYHS ortaklarýn sermaye artýrýmý ile ihraç edebilecekleri oy hakký hariç. Esas sözleþmede tasfiye bakiyesinden imtiyaz gösteriliyorsa. ortaklarýn sermaye arttýrýmlarýnda esas sermaye içindeki paylarýný korumak üzere OYHS ve adi paylar kendi içlerinde yeni pay alma haklarýný kullanýrlar. OYHS sahipleri birinci temettüden paylarý oranýnda yararlanýrlar. Daðýtýlan birinci temettüye ek olarak kalan kârdanpay baþýna düþen ettünün esas sözleþmede (bu senetleri imtiyazýna iliþkin olarak) belirtilen oranda kâr payý alýrlar. varsa tasfiyebakiyesinden tanýnan imtiyaz oranýn gösteri si. KÝS ortaklarýna bu þekilde ayrýlan kârdan. Ortaklýklarýn OYHS ihraç edebilmeleri için ödenmiþ veya çýkarýlmýþ sermaye tutarýnýn 5 milyar TL den az olmamasý. esas sözleþmesinde hüküm bulunmak koþuluyla. Esas sözleþmede baþka bir düzenleme omadýkça. OYHS lerin ihracýnda halka arz zorunludur. esas sözleþmede ihraca iliþkin hüküm bulunmasý ve kâr payýndaki imtiyaz oranýnýn. kanun'un 15. Ortaklýklarýn çýkarabilecekleri OYHS itibari toplam deðer tutarý. Ortaklýk 3 yýl ard arda kâr daðýtamazsa veya mevzuat uyarýnca izin verildiði halde.bu orana göre KÝS sahiplerine düþen kâr payý hesaplanýr. Nama yazýlýdýr. ortaklýk yetkili organýnýn OYHS ihracý için karar almýþ olmasý gerekmektedir. kâr payýndan ve istendiðinde tasfiye bakiyesinden imtiyazlý olarak yararlanma hakkýný ve diðer ortaklýk haklarýný saðlayan hisse senetleridir. bedelsiz sermaye arttýrýmýnda oy hakkýna sahip bedelsiz pay da verebilir. durumun kesinleþtiði genel kurul toplantý tarihini izleyen yýl OYHS sahipleri oy hakkýný elde ederler ve OYHS adý pay haline dönüþür. maddesine göre Kurul'ca saptanmýþ oran ve miktarda birinci temettü tutarýnda KÝS kâr payý ödenir. KÝS ortaklýðý olanlara birinci temettüye ek olarak saðlanabilecek diðer menfaatler esas sözleþmede düzenlenir.

Tahviller deðiþik küpürler (denominations) haline çýkabilirler. Her küpürün kýymetinin yuvarlak ve seri içinde birbirine eþit olmasý gerekir. çýkarýlmýþ sermaye veya ödenmiþ sermaye ile genel kurulca onaylananson mali tabloda görülen yedek akçelerin deðerleme deðe r artýþ fonunun toplamýndan. ? Oydan yoksun hisse senedi nedir? Tahviller ? Tahvil nedir? Özel sektör ve kamu tarafýndan ihraç edilen bir borçlanma aracýdýr. varsa zararlarýn indirilmesinden sonra kalan miktarý geçemez (27 Ocak 1993 BBK). Halka açýk anonim ortaklarýn ihraç edebilecekleri tahvil ve sermaye piyasasý aracý niteliðindeki diðer borçlanma senetlerinin toplam tutarý.90 .Burada verilecek bedelsiz imtiyazlar geçerli deðildir. Kurul'a gönderilen baðýmsýz denetimden geçmiþ son mali tabloda yer alan. .

Belediyeler (municipal bonds) EmlâkBankasý gibi kamu kuruluþlarýnýn çýkardýðý tahviller de devlet tahvilleri sayýlýr. ? Primli tahvil . Devlet tahvilleri ihalelerde teminat olarak kullanýlabilir. public sector bonds-corporate. Hazine bonolarý kýsa vadeli.07. her ne nam altýnda olursa olsun. erken satýn alma süresine isabet eden faiz indirimi yapýlabilmektedir. ? Devlet tahvili nedir? ii. baþabaþtahvil nedir? iii. iv. bu baþabaþ tahvilidir. faiz dýþýnda bir menfaat saðlanamaz (RG: 1. tasarruf bonolarý orta vadeli tahvil mahiyetinde olup ihraç þartlarý ve faiz oranlarý deðiþiktir. Türkiye'de tahvil sahiplerine nakdi ikramiyeli çekiliþler de dahil. Ancak her ne isim altýnda olursa olsun. Ticaret Kanunumuz hisse senetlerinin nominal deðerden daha aþaðý bedelle ihraç edilmesini yasakladýðý halde tahviller için böyle bir engelyoktur.C. alýcýlara saðlanacak menfaatler tahvilin itfa tablosunda belirtilen faiz ödeme tutarýnýn içindedir. Nama ve hamiline tahviller: Tahviller bütün menkul kýymetler gibi . Uzun vadeli devlet tahvilleri her zaman iþlenmiþ faiziyle birlikte paraya çevrilebildiði için faiz oranlarý daha düþüktür.Tahvil Türleri Klasik tahvilleri kendi içinde aþaðýdaki þekilde ayýrabiliriz. private sectorbonds): Maliye Bakanlýðý tarafýndan belli amaçlarla çýkarýlan dahili istikraz (iç borçlanma-internal borrowing) tahvilleri uzun vadeli. T-bills) kýsa vadelidir. T. çok defa kuponsuz. Nominal deðerinden daha aþaðý bedelle satýþa çýkarýlan tahvillere primli tahvil denir. Ayrýca satýþýn son gününden yani faizin iþlemeye baþladýðý tarihten önce satýn alanlara. hazinenin dönemsel ihtiyaçlarý için çýkardýðý tahviller ve hazine bonolarý (treasury bills. Tahvil ihracatlarýný düzenleyen diðer mevzuatýmýz da tahvillerin nominal deðerlerinin % 5 i kadar düþük bedelle ihracýna izin vermektedir. Primli tahviller-Baþabaþ tahviller (premium bonds-parbonds): Ýhraç edilen bir tahvil üzerinde yazýlý deðerle (face value) satýþa çýkarýlýyorsa. Devlet tahvilleri-Özel sektör tahvilleri (state bonds. i. Merkez Bankasý). Ancak enflasyonun hýzlandýðý dönemlerde tüm tahviller 1-2 yýllýk kýsa vadeli ihraç edilir.1987. Ýkramiyeli tahviller (Lottery bonds): Tahvillerin satýþýný teþvik etmek için faiz ve erken satýþ piriminden baþka para ikramiyeleri de verilebilir. goverment bonds.

Çýkarýlan tahvillerin bedellerinin vade sonunda halka geri ödenmesi genellikle bir defada olmaz.nama ve hamiline yazýlý olabilirler. 7 yýldan çok olamaz. .91 . Paraya çevrilme kolaylýðý olan tahviller (Cash-convertiblebonds): Özel sektör tahvillerinin normal olarak bell i bir vadesi vardýr. Bazý tahvillerde bu imkân her an kullanýlabilir. v. Normal iktisadi þartlar altýnda 5 seneye varan bir itfa planý dahilinde tahvil bedelleri geri ödenir. Halihazýr mevzuatýmýza göre bu vade 2 yýldan az. Ancak piyasamýzda tahvillerin hamiline olarak ihraç edilmesi gelenekselleþmiþtir. bazýlarýnda ise þirkete talepte bulunulmasý halinde bu tahviller itfaya dahiledilerek faiz ödeme tarihinde kupon ödemesiyle birl ikte itfaya tabi tutulur. Bazý tahviller de ise tahvillerin ihracýndan itibaren belli bir süre geçtiktensonra istenil diði zaman iþlenmiþ günlük faiziyle birlikte paraya çevrilme imkaný vardýr.

tahvil piyasasýnda istikrarsýzlýða sebep olur. floatingrate bonds): Enfl asyonun hýzlandýðý dönemlerde piyasa cari faiz oranýnýn (current rate) tahvil faiz oranlarýný kýsa zamanda geride býrakmasý. Deðiþken faizli tahvillerde yalnýz faiz oraný enflasyona karþý korunmaktadýr. belli bir yüzdesine. Sabit ve deðiþken faizli tahviller (Fixed-rate bonds. Bu tip tahvillerde baþlangýç tarihi ile vade günü arasýnda altýn fiyatlarýnda ya da belli bir dövizin kurundaki artýþ yüzdesine göre anapara artýrýlarak tahvil sahibine ödenir. Baðlý olduðu holdingin garantisinin de satýþ ilanlarýyla belirtilmesitahvillerin satýþýný artýrabilir (underlying bond). yeni düzen getirilmiþtir. ya da belli bir limitin üstünde kalan kýsmýna ileride yapýlacak ilk sermaye arttýrýmýnda rüçhan hakký tanýdýklarý görülür. tahvillerin tümüne veya kura ile belirlenecek bir bölümüne. Deðiþken faizli tahviller böyle durumlarda tahvil piyasasýnýn týkanmamasý için ileriye dönük faiz riskini ortadan kaldýrmak üzere piyasamýzda ilk defa 1981 yýlýnda Merkez Bankasý'nca ihdas edilmiþler daha sonra çeþitli SPK Tebliðleriyle düzenlenmiþ 1987 de kaldýrýlmýþ. Garantili ve garantisiz tahviller (Guaranteed-non guaranteedbonds): Çýkarýlan tahville rin satýþþansýný arttýrmak için bir bankanýn veya þirketin baðlý olduðu holdingin garantisi saðlanýr. Banka veyaholdingin garantisi. Tahvil Türevleri ? i. Anaparayý korumakta. Rüçhan haklý tahviller (Bonds with subscription rights): Bazý þirketlerin çýkardýklarý tahvillerin satýþýný kolaylaþtýrmak için.Endeksli tahviller (lndexed bonds): Hýzlý enflasyon dönemlerinde görülen bir tahvil uygulamasýdýr.vi. Ayrýca tahvili çýkaran þirket büyük ve tanýnmýþ bir holdingin baðlý kuruluþu (underlying company) olduðu halde kendisi þirket olarak tahvil piyasasýnda tanýnmamýþ olabilir. Tahvil türlerini açýklayýnýz. vii. Ortaklýklar SPK izniyle en az 4 yýl vadeli deðiþken faizli tahviller çýkarabilirler. çýkarýlan tahvillerin a apara ve faizlerinin vadelerinde geri ödenmesini kapsar. dövize ya da altýna endeksli tahviller daha güvenceli olmaktadýr. ii. viii. Kâra iþtirakli tahvil: 16 numaralý . faiz oranlarýyla devamlý þekilde yukarýdan aþaðý oynanmasý.

ihraççý ortakça HDT ile deðiþtirilmek üzere artýrýlan sermayeyi temsil eden hisse senetleri ile deðiþtirme hakký veren menkul kýymetlerdir (Seri II Teblið No.92 . kâra iþtirakli tahvil çýkarýlabileceðini. 15). TTK'nun 422. fýkrasýnda belli edilen sýnýrlar içinde. vade nin baþlangýç tarihinden itibaren en erken 2 yýl sonra yapýlabilir. ? . veya SermayePiyasasý Kanunu'nun 13.Teblið ortaklarýn esas sözleþmelerinde hüküm bulunmak þartýyla. nama veya hamilineolarak çýkarýlabilen bu re her yýl verilecek kâr payýnýn hesapþekli ve ödeme zamanýnýn izahname de gösterilmesini v lin önyüzünde kâra iþtirakli olduðunun yazýlmasý gerektiðini belirtmiþtir.Vadesi 2 yýldan az 7 yýldan çok olamaz. maddesenin 1. Tahvil türevlerini açýklayýnýz. Hisse senetleriyle deðiþtirilebilir tahvil (HDT): Ýhraç sýrasýnda izahname ve sirkülerde belirlenen esaslar dahilinde. Deðiþtirilmesi. iii.

her tahvilin piyasada her an içinbir deðeri vardýr. face value.Tahvilde Diðer Tanýmlamalar . piyasada borsa deðeri baþabaþ (nominal) deðerinin altýndadýr (below pervalue). Ýhraç deðeri (Issue value): Primli olarak ihraç edilen ve/veya erken alanlara faiz oraný içinde indirim uygulanan tahvillerde yukarýda açýkladýðýmýz þekilde ihraç deðeri = (Nominal deðer . Bu durumda tahvil. Normal ekonomik þartlar altýnda. per value): Tahvilin üzerinde yazýlý deðerdir. Bu deðer. tahvillerin de üç türlü deðeri vardýr. i. Piyasa deðeri (Market Value): Tahvillerin piyasa deðeri önce de belirttiðimiz gibi nominal deðerden çok farklý olmasa da. Bu þekilde hesaplanan ihraç deðeri satýþýn son günü yaklaþtýkça deðere doðru yaklaþýr ve son gün "nominal deðer % 5 " olur. piyasa ya daborsa deðeri (iþlenmiþ faiz hariç) nominal deðerin üstünde oluþur. Muhasebe kayýtlarýna ve itfa planýna esas teþkil eder. ii. büyük ve tanýnmýþþirketlerin tahvilleri ile büyük banka ve holdinglerin garantisine sahip tahvillerdeðerine oranla ikincil piyasada daha yüksek deðer bulurlar. vade sonunda tahvil hamilinin eline geçecek anaparadýr. Bu durumda da tahvilin "primli iþlem gördüðü" söylenir (trading at a premium). . Tahvilin son nominal faiz oraný cari faiz oranýnýn altýnda ise.% 5 Kanuni indirim + Erken satýþ primi) olur. þartlara göreinip çýkabilir. Tahvillerin piyasa deðeri þu faktörlerden etkilenir . Gelir Ortaklýðý Senetleri (GOS) Gelir ortaklýðýsenedi nedir? Gelir ortaklýðý . Normal olarak tahvillerin üzerinde bir miktar iþlenmiþ faiz bulunduðu için iþlenmiþ faiz ile birlikte genellikle baþabaþýn üstünde (above per) fiyat bulunur. Tahvilin nominal faiz oraný cari piyasa faiz oranýnýn (current market rate) üstünde ise. Ertesi gün de faiz iþlemeye baþlar. . Tahvilin net yýllýk faizi 365 ile bölünüp geçen gün sayýsý ile çarpýldýðýnda iþlenmiþ net faizi bulunur. Tahvillerin kaç türlü deðeri olduðunu açýklayýnýz. ? Bütün menkul kýymetlerde olduðu gibi. Paraya çevrilebilir olmasa dahi. Bu deðer anapara + son faiz ödemesinden beri iþlenmiþ günlük faiz toplamý civarýndadýr. iii. Nominal deðer (Nominal value. Bu deðer sabit olup. hiçbir zaman deðiþmez. "iskontolu iþlem görünü " denilir (trading at a discount).

Gelir ortaklýðý senedi ulaþým. Bu gibi tesislerin mülkiyeti ve iþletilmesi ile ortaklýk senedi alanlarýn hiçbir ilgisi yoktur. karayolu. kamu kurum ve kuruluþlarýna ait olanlarýn gelirlerine. ii. gerçek ve tüzel kiþilerin ortak olmasý için çýkarýlacak senetlerdir. demiryolu. telekomünikasyon sistemleri ile sivil kullanýma yönelik deniz ve hava limanlarý ile benzerlerinin. Bu taným iki önemli özellik arz etmektedir. i. elektrik santralý.93 .senetleri (Revenue Sharing Certificates) köprü. . enerji kesiminde kamuya ait olan alt yapý tesislerinin gelirlerini ilgilendirmektedir. haberleþme. baraj.

10 gelir vergisi stopajý + 0. Halihazýrda gelir ortaklýðý senetleri.7 vergi kesintisine tabidir. . . Ülkemizde Para Piyasasý Araçlarý Banka Bonolarý ve Banka Garantili Bonolar 14.07 fon olmak üzere. hukuki statüsü itibariyle adýndaki "ortaklýk" ibaresine raðmen. yüksek ve sabit faizli devlettahvillerinin hazineye ge faiz yükünü hafifletmek. deðiþken faizli bir tahvil özelliði taþýmaktadýr. Soyut nitelikte olan devlet tahvil ve hazine bonosu yerine somutimajlý olan köprü ve barajlarýn adlarýný kullanarak daha kolay borçlanmak. Banka tarafýndan satýþý yapýldýðý tarihte vadesine en az 90. i. 0. ii. Kanunda tanýmlanan menkul kýymetler arasýna gelir ortaklýðý senetlerini de dahil edilmesine ihtiyaç duyulmasýnýn nedenleri þunlardýr. Gelir ortaklýðýsenetlerinin çýkarýlma amaçlarýnýaçýklayýnýz.1992 tarihinde yayýnlanan Seri III Teblið No 12 kalkýnma ve yatýrým bankalarýnýn sermaye piyasasýndan kaynak saðlamak amacý ile çýkaracaklarý bonolarý ikiye ayýrarak tanýmlamýþtýr. alacaklý bankayaverdikleri emre muharrer senetlerden. genellikle üç veya beþ yýllýk bir tahvil özelliði taþýmaktadýr.? Gelir ortaklýðý senetleri. . en çok 360 gün kalmýþ olmasý gerekir. Ýstenildiði an paraya çevrilebilir. bu kredilerin teminatý olarak borçlu sýfatý ile düzenleyip. Enflasyon hýzý aþaðýya çekildiðinde. % 10. Özellikle faiz geliri elde etmekten çekinen ve haram sayan tasarrufsahiplerine gelir ortaklýðý kullanmak suretiyle ulaþmak. Banka garantili bonolar: Bankadan kredi kullanan ortaklarýn.7. Banka bonolarý: Bankanýn bu teblið hükümlerine göre borçlu sýfatýyla düzenleyip. bu krediyi kullandýrmýþ olan . genellikle üç veyabeþ yýl vadeli arýnda vergiden muaf tutulmuþtur. Altyapý yatýrýmlarýna devlet bütçesi dýþýnda kaynak saðlamak. . Küçük kupürler çýkararak. sermaye piyasasýnýn yararlanacaðý yenibir araç yaratmak. . Ýstenildiði an paraya çevrilebilir. Kurul'ca kayda alýnmasýný müteakip ihraç ettiði emre veya hamiline yazýlý kýymetli evraktýr.

000. Satýþ tarihi itibariyle vadelerine en az90 en çok 720 gün kalmýþ olmasý gerekir. Tedavül limiti.94 . ihraç ettikleri banka garantili bonolarýn içerdiði mali yükümlülüklere kefil olmuþ sayýlýrlar. bankanýn yetkili organýnca onaylanmýþ son bilançosu görülen ödenmiþ sermayesi yeniden deðerleme deðer artýþ fonu toplamýndan varsa zararlarýn düþülmesinden sonra kalan miktarý geçemez. menkul kýymet arzýndaki darlýðý giderme açýsýndan duyulan ihtiyacý kar . 5. Kalkýnma ve yatýrým bankalarý.bankaca kendi garantisi altýnda ve Kurul'ca kayda alýnmasýný müteakip.000 TL den az olmamasý gerekir. bankanýn ilgili Teblið hükümlerine göre saptanabileceði bonolardan herhangi bir anda tedavülde bulunabilecek azami tutarý (nominal) ifade eder. ihraç edilen kýymetli evraktýr. Görüldüðü gibi. Tedavül limiti. Ýhraç edilecek bonolarýn nominal deðerinin. banka bonosu ve banka garantili bonolar piyasada.

Finansman bonosu nedir? Batý ülkelerinde "commercial paper" olarak adlandýrýlan ve vadelerinin kýsalýðý nedeni ile para piyasasý aracý olarak kabul edilen finansman bonolarýnýn ihraç koþullarý Sermaye Piyasasý Kurulu'nun 31.? þýlama iþlevini yerine getirmeyi amaçlamaktadýr.1992 tarihli Tebliði ile düzenlenmiþtir. Finansman bonolarý bu teblið hükümlerine göre. Finansman bonolarýnýn vadesi 30 günden az 360 günden çok olmamak üzere 30 gün ve katlarý þeklinde belirlenebilir.b: vade günü sayýsý Ýkincil piyasalarý vardýr.7. Aþaðýdaki formülle hesaplanan deðer üzerinden satýlýr. Halka açýk olmayan anonim ortaklarýn ihraç edebilecekleri azami finansman bonosu tutarý hesaplanýrken yedek akçeler dikkate alýnmaz. ihraççýlarýn borçlu sýfatýyla düzenleyip Kurul kaydýna alýnmak suretiyle ihraç ederek sattýklarý emre veya hamiline yazýlý menkul kýymet niteliðindeki kýymetli evraktýr. Finansman bonosu türleri þunlardýr: . Çýkarýlan finansman bonolarý satýlmadýkça veya satýlmayanlar iptal edilmedikçe yeni finansman bonosu çýkarýlamaz. Halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satýlabilir. Ýskontolu olarak ihraç edilir. Banka bonosu ile banka garantili bono arasýnda ne farklar vardýr? Finansman Bonolarý . genel kurulca onaylanmýþ son yýllýk bilançoda görülen çýkarýlmýþ veya ödenmiþ sermaye yedek akçeler ile yeniden deðerleme deðer artýþ fonunun toplamýnda varsa toplam zararlarýn düþülmesinden sonra kalan miktarý geçemez. Satýþ fiyatý =[ (Nominal deðer/(a/b)] (1 + Ýskonto oraný) Burada a: vadeye kalan gün sayýsý . Halka açýk anonim ortaklarýn ihraç edebilecekleri azami finansman bonosu tutarý.

95 . . B tipi: Ýhraççýya taahhüt edilmiþ banka kredisi ile desteklenmiþ finansman bonolarý.. F tipi: Bir anonim ortaklýðýn müþterek borçlu ve müsteselsil kefil sýfatýyla ödeme vaadini ihtiva eden finansman bonolarý. D tipi finansman bonolarý için Teblið'de bir düzenleme yapýlmamýþtýr. . . . . . C tipi: Banka garantisi taþýyan finansman bonolarý. A tipi: Garanti kaydý taþýmayan finansman bonolarý. E tipi: Hazine garantisi taþýyan finansman bonolarý.

menkul kýymetleþtirme ile bilanço aktiflerine baðlý menkul kýymet çýkarýlabilmesi de söz konusu olmuþtur. finansal kiralama kuruluþlarý. genel finans ortaklýklarý. 31. Ýhraççýlar. bankalar. Buna göre VDMK. Factoring iþlemleri yapan ortaklýklarca temellük eden ihracat karþý lýðýndaki belgeye dayalý alacaklar. anonim ortaklar. . alacaðýn devredilmesi "temellük" ise alacaðýn devralýnmasýolarak düþünülebilir. .7. belli bir zamana yayýlmýþ ve belgelenmiþ alacak kalemleri ile aktifin diðer bir bölümünü oluþturan duran varlýklarýn menkul kýymet haline getirilerek alým satým yapýlabilmesi söz konusu olabilmektedir. . KÝT'ler olabilirler. Ziraat Bankasýnýn açtýðý tarým kredileri.1992 tarihinde düzenlenmiþtir. Genel finans ortaklarý ve bankalar bu alacaklarý temellük edebilirler. Bankalar dýþýndaki mal ve hizmet üretiminde bulunan anonim or taklýklar ve KÝT'lerin müþterilerine yaptýklarý taksitli satýþlar sebebiyle senede baðlý al Alacaklarýný temlik eden kuruluþ ile genel finans ortaklýðý . Bankalarýn gerçek kiþilere açmýþ olduklarý tüketici kredileri ve T. Konut kredileri. Þimdiye kadar menkul kýymetler.Varlýða Dayalý Menkul Kýymetler (VDMK) . Ýhraç edilecek varlýða dayalý menkul kýymetlerin konusunu oluþturulabilecek alacak tipleri. Temmuz 1992 de düzenlenerek Türk Sermaye Piyasasýnýn en çok ilgi çeken yatýrým enstürümanlarýndan biri olmuþtur. ihraççýlarýn kendi iþlemlerinden doðmuþ alacaklarý veya ilgili teblið hükümleri çerçevesinde temellük edecekleri alacaklar karþýlýðýnda Kurul'ca kayda alýnarak ihraç edilen kýymetli evraktýr. Menkul kýymetleþtirme (securization) uygulamasý ile çok sayýda borçlunun bulunduðu. Varlýða dayalý menkul kýymetler (VDMK). Burada "temlik". VDMK nedir? ! Menkul kýymetleþtirme (securitization) uygulamasýnýn alacaklara dayalý bir versiyonu olarak türetilen varlýða dayalý menkul kýymetler. ortaklýk bilançolarýnýn pasifine baðlý olarak çýkarýlýrken.C. Finansal kiralama iþlemlerinden doðan alacaklar. Banka dýþýndaki ihraççýlarda banka garantisi istenir. . .

dönemsel veya deðiþken faiz ödemeli olarak da ihraç edilebilir.veya banka arasýnda temlik sözleþmesi yapýlýr. bu tertibin dayalý olduðu alacaklar portföyünde yer alan alacaklarýn ihraç tarihindeki toplam tutarýnýn % 90 ýný aþamaz. Alacaklar karþýlýk gösterilerek ihraç edilecek VDMK'larýn halka arz yoluyla satýþý için Kurul kaydýna alýnmasý zorunludur. icratakibi ve dava ikamesine gerek olmaksýzýn ge nel finans ortaklýðýna veyabankaya ödenmeyen borç tutarýný ödeyeceðiz" ifadesine de yer vermesigerekmektedir. Ýkincil piyasada alým satýmý serbesttir. Ýhraççýlar VDMK ya dayanak teþkil eden ala . protesto.96 . her bir tertip için. Bu sözleþmede de alacaklarý temlik eden kuruluþun. Ýskonto esasýna göre satýlabileceði gibi. Ýhraç edilecek VDMK'ýn nominal deðerleri toplamý. "Borcun muacceliyet kazanmasýndan itibaren üç güniçinde ödenmemesi halinde ulara herhangi bir ihbar.

1992 tarihindeki tebliðinde repo ve tersrepo iþlemlerini düzenlemiþtir.Ters Repo Pazarý" Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý Tahvil ve Bono Piyasasý bünyesinde17. ? Varlýða dayalýmenkul kýymetler.caklar portföyünü özel hesaplarda izlemek ve ayrý muhasebe tutmakla yükümlüdürler.02. Ýlgili kuruluþlar. Bu t ebliðe göre Kurul'dan almýþ (yetkilendirilmiþ) kuruluþlar. Repo menkul deðerlerin geri satýn alma taahhüdüyle satýlmasýdýr. repo ve ters repo iþlemlerini yapabilirler. Nit ekim bankalar repo ileelde ettikleri fonlarý kendi aralarýnda ya da T. Bu çerçevede piyasa katýlýmcýlarýnýn ihtiyaç ve talepleri de dikkate alýnarak "Repo . Repo ve ters repo nedir? Sermaye Piyasasý Kurulu 31. Ters Repo menkul deðerlerin geri satma taahhüdüyle alýmýdýr.1993 tarihinde açýlmýþtýr. Merkez Bankasýndan ters repo yoluyla deðerlendirerek kâr saðlayabilmektedir. hisse senetleri. Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasýnýn Kurulmasý ve Sermaye Piyasasý Kanununun çýkarýlmasýyla anlam kazanmýþtýr. Sermaye piyasasý araçlarý olarak ülkemizde.7. hangi koþullarda çýkarýlýr? Repo-Ters Repo (Menkul Kýymetlerin Geri Alým Ya da Satým Taahhüdüyle Alým Satýmý) . Repo (repurchasing agreement) önceden geri satýn alma taahhüdüyle menkul deðer satýþý karþýlýðýnda faiz getirisi saðlayan bir fon toplama iþlemidir. Teblið ayný zamanda yetkili kuruluþlarýn mevzuata uygun olarak Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý'nda açýlacak pazarlarda repo ve ters repo iþlemlerini yapabileceklerini hükme baðlamýþtýr. . ? Ülkemizdeki para piyasasýaraçlarýnýaçýklayýnýz. tahviller ve gelir ortaklýðý senetleri sayýlabilir. her ayýn bitimini izleyen 10 gün içinde söz konusu aya iliþkin ödemeleri gösteren tabloyuKurul'a gönderir.C. Kurul menkul kýymet satýþý kayda aldýðý kuruluþlarýn bunlara iliþkin hesap ve iþlemlerini denetler. Bankalar repo ile saðladýklarý fonu ters (reverse) repo yaparak dahayüksek faizle deðerlendirme olanaðýna sahiptir. Özet Türkiye'de para ve sermaye piyasalarýnýn geçmiþi Osmanlý imparatorluðunun son dönemlerine kadar geri gitmekle birlikte bu piyasa.

banka bonolarý. . Her aracýn özelliði ve ayrýntýsý ünitede açýklanmaktadýr.Para piyasasý araçlarý.97 . finansman bonolarý ve repoters repo olarak sayýlabilir.

1938 de Ankara 'da Esham ve Tahvilat Borsasýnýn açýlmasýyla d. Deðiþik vadeleri içerir. e. Ülkemizde sermaye piyasalarý ilk olarak hangi dönemde kurulmuþtur? a. c. sahibihe aþaðýdaki haklardan hangisihi saðlamaz? a. 3. Dönemsel gelir getirir. Oy kullanma d. Kýrým savaþýný izleyen yýllarda b. Þirket kârýndan pay alma b. Mahalli idarelerin özel kanunla kurulmuþ kuruluþlarý e. Belli bir meblaðý ifade eder.Sorular 1.98 . Sermaye Piyasasý Kanununun çýkarýlmasý (2499 sayýlý) ile e. Menkul kýymet kavramý. Hisse senedi. Þirket yönetimine katýlma c. Þirketi feshetme e. Seri halinde çýkarýlýr. b. Mahalli idareler d. d. Yatýrým aracý olarak kullanýlýr. KÝT'ler c. Anonomi þirketler b. Þirket hakkýnda bilgi edinme 4. aþaðýdaki koþullardan hangisini kapsamaz? a. Aþaðýdaki kuruluþlardan hangisinin hisse senedi halka arz yoluyla satýlamaz? a. 1922 de Ýstanbul Borsasý'nýn kurulmasýyla c. Sermayesi paylara bölünmüþ komandit ortaklýklar . Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasýnýn açýlmasýyla 2.

Rand McNaily. Sýlber. Baþabaþ tahvil c. Basic Books Inc. W.H. George G. Money. New York.5. New York. 1975. 1995. New York. l977. Bankýng and Financial Markets. Ege Üniversitesi Matbaasý. Endeksli tahvil Kaynakça ERTUNA. Scott. . l989. Meir. Pirimli tahvil b. l993. Chicago. RITTER. Finansal Kurumlar. PARASIZ. l975. Charles N. Banka ve finansal Piyasalar. Scott Foresman. Ýkramiyeli tahvil d. üzerindeki deðerden satýþa çýkarýlýyorsa bu tahvile ne denir? a. Dyden 2. Frederic. KAUFMAN. Tahvil.99 . S. Özcan. Money and Finacial System. Tehe Economics of Money Bankýng and Financial Markets. baský.. Principles of Money. Para. MISHKIN. Pýggot ve R. 1982. Garantili tahvil e. Ezgi Bursa. Financial Markets and the Economcy. Banking and Financial Markets. Boston. Ýzmir. HENNING. Lawrance ve William L. Ýlker. KOHL.

iktisadi analiz kitabýnýzdan bir kez daha çalýþýnýz.ÜNÝTE 6 Mevduat Kurumlarýnýn Davranýþlarýnýn Mikroekonomik Analizi Bu Ünitede. . Bu ünitede bankanýn kârýný maksimize eden bir firma olarak ele alýnýp.. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. maliyet ve hasýlat öðeleri araþtýrýldýktan sonra...100 . kâr maksimizasyonu incelenecektir. Bu üniteyi çalýþýrken. üniteyitekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerin meye çalýþýnýz. Çalýþma BiçimineÝliþkin Olarak.. eðer tereddütünüz varsa firma dengelerini. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz.

Bankanýn kredi faiz oranýnýn rL olduðunu varsayalým. bankanýn vadesiz mevduatlar ya da çek hesaplarý olmak üzere bir tek pasif kalemi ve ticari krediler olarak bir tek aktif kalemi vardýr. Banka kendisine yatýrýlan tüm mevduatlara faiz öder ve vadesiz mevduatlar bankanýn tek fon kaynaðýdýr (Böyle bir varsayým gerçekçi olmamakla birlikte analizlerimizi basitleþtirmektedir). Bu varsayýmlar altýnda. Bankanýn Gelirleri ! J bankasýnýn tek bir gelir kaynaðý vardýr. Bu miktar örneðin 100 milyar lira olsun. Ayný þekilde J bankasýnýn verdiði ödünç miktarý TL olarak Lj dir.BÝR TÝCARÝ BANKA MODELÝ Bankanýn Fon ve Kaynak Kullanýmýyla Ýlgili Varsayýmlar Konuyu ele alýrken. O halde belli bir dönemde J bankasýnýn toplam kredi faiz geliri. tüm kredilerin vadelerinin ayný uzunlukta olduðu. bir bankanýn iki konuda uzmanlaþtýðý varsayýlacaktýr. Maliyetler ve Kârlar J bankasýnýn sahiplerinin tek amacý. O da ticari ve endüstriyel faaliyetlere verdiði kredilerden elde ettiði faiz geliridir. ekonomik kâr þeklinde gelir eldeetmektir. Bu varsayýmlardan ilkine göre bankamüþterilerine üzerine çek çekilebilen b hesap kredisi açmaktadýr. kendisine yatýrýlan tüm fonlarý kullandýðý ve özellikle de ticari kredi alarak verdiði. Ýkinci olarak bankanýn. kredilerin bir dönemlik olduðu ve verilen kredilerden ayný faiz oranýnýn alýndýðý varsayýlacaktýr. vadesiz mevduatlar için karþýlýk ayýrmaz ve böylece tüm mevduatýný ödünç verebilir. Muhasebe kârýfirmanýn gelirleriyle açýk maliyetleri arasýndaki fark. . Bankamýzýn adý "J" olsun. J bankasýndaki vadesiz mevduat miktarý Dj ye eþittir. Bankalarýn. Bilindiði gi i herhangi bir firmanýn ekonomik kârý firmanýn gelirlerinden ekonomik maliyetleri çýkarýlarak bulunur. Lj = Dj (1) dýr. ekonomik kâr ise gelirlerle açýk maliyetler ve zýmni fýrsat maliyeti toplamýndan oluþlan ekonomik maliyet arasýndaki farktýr. Yani. basitlik saðlamak amacýyla. banka müþterilerinin benzer olduðu (her müþterinin risk durumunun ayný olduðu). Banka Gelirleri. Bankanýn verdiði kredi toplamý da 100 milyar liradýr.

toplam mevduatlar da Dj olduðuna göre. bankanýn toplam mevduat faiz harcamasý rD x Dj .TRj = rL x Lj (2) dir.101 . Eðer belli bir dönemde J bankasý kendisine yatýrýlan mevduatlara rD faizi veriyorsa. Birincisi açýk faiz masraflarýdýr. Bankanýn Maliyetleri Herhangi bir bankanýn üç temel maliyet kalemi vardýr.

de görüldüðü gibi bankanýn mevduatýyla birlikte artacaktýr. RC D RC D Toplam Mevduat Kaynak Maliyeti Þekil 6. o kadar çek çekileceði için. . Bankalar üretim faktörlerini alternatif kullanýmlarýný da gözönüne alarak bir zýmni reel fýrsat maliyetine de maruz kalýrlar. iktisatçýlarýn ekonomik maliyet dedikleri açýk maliyet ile fýrsat maliyeti söz konusudur. Bankanýn mevduat toplamak için yaptýðý çabalara (örneðin reklam harcamalarý) ve mevduat hesabýyla ilgili servislere (örneðin mudiler tarafýndan yazýlan çeklerle ilgili iþlemler) tahsis edilen reel kaynaklarýn TL olarak toplam ekonomik maliyeti. O halde bir firma olarak banka için de. benkanýn toplam reel mevduat kaynak harcamalarý da artacaktýr. Bankada ne kadar fazla mevduat hesabý açýlýrsa. bilgisayar kullanýrlar. Öte yandan bankalar fýrsat maliyetine de katlanýrlar.olacaktýr. Ýþte bankanýn iki temel faaliyet kaynaðý olan açýk maliyet ve finans maliyetleri. Nihayet bankalar da fýrsat maliyetleri ile karþýlaþýrlar. banka daha fazla personel istihdam edecek ve bankanýn mevduat hesabý servis üretim maliyeti þekil 6. bankalarýn günlük iþlemlerinde karþýlaþtýklarý açýk maliyetlerdir. bankanýn ekonomik maliyetlerini oluþturur. bankalarýn kullandýklarý kaynaklarýn seçenek kullaným alanlarýnýn olmasýdýr. Bankanýn mevduat faaliyetlerinden doðan toplam reel kaynak maliyeti. banka tarafýndan ihraç edilen toplam mevduat miktarýnýn bir fonksiyonudur. RCD olsun. Dolayýsýyla mevduat miktarý arttýkça. bürolarý teftiþ ederler.1. O halde mevduat faizi harcamalarýna ek olarak bankalar reel kaynak harcamalarýnda da bulunurlar. Reel kaynak harcamalarý. Bankalar bu ned enle eleman istihdam ederler. Mevduatýn Toplam Kaynak Maliyeti. bina kiralarlar. Fýrsat maliyetlerinin nedeni.1. Bankalar reel kaynak kullanmaksýzýn mevduat toplayamaz ve ödünçveremezler.

0 L j .2.102 .0 D j RC L RC L Toplam Kredi Kaynak Maliyeti Þekil 6. Toplam Kaynak Kredi Maliyeti.

? Ayný þekilde kredi verme iþlemi de.TCj dir.2. ticari ve endüstriyel kredi veren birçok bankadan biridir. bankanýn toplam kârýnýn. vadesiz mevduat kabul eden. daha fazla kredi analisti ve ödünç yöneticisine gereksinim duyacaktýr. RCL ile ifade edilen reel kaynak maliyetiyle karþýlaþýrlar. Bu ünitelerin büyükbir bölümünde. TCj = (rD x Dj) + RCD + RCL (3) dýr. bankanýn verdiði kredi miktarý arttýkça. TPj = TRj .TCj = (rL x Lj) .RCD . Bankalar kredi verirken. Bu nedenle (4) nolu denklem mevduatkurumlarýnýn davranýþlarýyla ilgili çok önemli bir olguyu aya koymaktadýr. Yani. Ayrýca. toplam reel kaynak maliyetiyükselecektir. Þekil 6. Bankanýn gelir ve gider öðeleri nelerdir? Bankanýn Kârý Bankanýn bir firma olarak ekonomik kârý. bankanýn hem gelirlerini. O halde "J" bankasýnýn iþlemlerinin toplam ekonomik maliyeti (TCj). O halde J bankasýnýn ve diðer bankalarýn . Rekabetçi piyasada bankalar nasýl bir kâr politikasýizler? Bankalar ve diðer mevduat kurumlarý. Mevduat kurumlarýnýn ne kadar kâr edecekleri. O halde J bankasýnýn ekonomik kârýný (2) nolu denklemden (3) denklemi çýkartarak belirleyebiliriz.RCL (4) (4) nolu denklem. büyük ölçüde çalýþtýklarý piyasa ortamýna da baðlýdýr. müþterinin gözünde J bankasýnýn diðer bankalardan mevduat ve kredi konusunda hiçbir farklýlýðý yoktur.(rD x Dj) .'de görüldüðü gibi. bankanýn reel kaynak harcamalarýna ve ekonomik maliyete neden olur. Çünkü faiz gelirleri. Faiz oranlarý bankalar açýsýndan çok önemlidir. Çünkü banka daha fazla kredi verdiði za . re el mevduat kaynak maliyeti ve reel kredi kaynakmaliyetleri olduðunu ifade eder. banka piyasalarýnýn tam reka rsayacaðýz. toplam mevduat faiz harcamasý (rD x Dj). Toplam mevduat kaynak maliyeti (RCD) ile toplam kredi kaynak maliyetinin (RCL) toplamýna eþittir. Buna göre J bankasý da üzerine çek çekilen. kredi faiz gelirleri eksimevduat masraflarý. hem de masraflarýný etkilemektedir. REKABETÇÝ PÝYASALARDA BANKACILIK . toplam gelirlerinden toplamekonomik maliyetle rinin çýkartýlmasýna eþittir. Buna göre J bankasý için belli bir dönemde kazanýlan kâr miktarý TRj . doðal olarak ekonomik kârlarýný maksimize etmek isterler.

kaç liralýk mevduat ihraç edeceðine ve ne kadar ödünç vereceðine karar verirken ekonomik kârýný maksimize etmeye çalýþýr. Bankanýn kabul ettiði . Nihayet Jbankasý ve diðer bankalar ayný teknoloj k donanýma sahiptir.103 . Marjinal Maliyet ve Kâr Maksimizasyonu Tam rekabetçi kredi ve mevduat piyasasýnda çalýþan bir banka.çýkardýklarý mevduat ve verdikleri ödünçler homojendir. Marjinal Gelir.

Bir bankanýn her lira mevduat için ödemek zorunda olduðu ek faize marjinal mevduat harcamasý . Bu durumda. o takdirde bankanýn toplam kârý bir lira daha az ödünç vermekle artacaktýr. Bunlar toplam mevduat faiz harcamasý.3. Eðer bankanýn verdiði son lira ödünçten kâr negatifse yani veriler son lira ödünç bankanýn azaltýyorsa. Þekil 6. Her bankanýn toplam maliyet kalemine baðlý olarak hesaplanacak bankanýn marjinal maliyeti.'de görüldüðü gibi rekabetçi piyasada çalýþan bankanýn marjinal gelir eðrisi (MRj) yatay eksene paraleldir. verdiði son lira ödünçten elde kârýn sýfýr olmasý durumunda. r L MR j.3. toplam(piyasa) ödünç miktarýna dan. bir bankanýn ödünç verdiði miktar. bu son lirayý ödünç verirken maruz kalacaðý ek maliyete eþit olmalýdýr. 0 L j Marjinal Maliyet Eðrisi . Bir bankanýn toplam maliyeti kaç kalemden oluþur? Daha önce de deðindiðimiz gibi bir bankanýn toplam maliyeti üç kalemden oluþur. Ek son lira krediden kazanýlan ek gelire bankanýn marjinal geliri (MR) denir. marjinal mevduat faiz maliyeti. marjinal mevduat kaynak maliyeti vemarjinal ödünç kayn ak maliyeti toplamýna eþittir. O halde J bankasý için MRj = rL dir. Eðer bankanýn verdiði son lira ödünçten kâr pozitifse.son lira mevduatla. bir banka tek baþýna piyasa faiz oranýný etkileyemez. r L MR j Þekil 6. Marjinal Gelir Eðrisi ettiði ekonomik elde ettiði ekonomik elde ettiði ekonomik toplam kârýný Kârýný maksimize etmek için bankanýn müþterilerine kredi olarak verdiði son liradan elde ettiði gelir. J bankasý için marjinal gelir piyasa faiz oranýna rL eþit olur. Tam rekabet koþullarýnda. Tam Rekabetçi Bankanýn Marjinal Gelir Eðrisi. bankanýn marinal geliri sabittir ve bankanýn verdiði ödünç miktarý ne olursa olsun rL ye eþittir. toplam mevduatkaynak maliyeti ve topla m ödünç kaynak maliyetidir. bir bankanýn toplam kârý maksimum olacaktýr. banka açýsýndan diðer lira mevduatý ödünç vermesi kârlý olacaktýr. Yani.

denir. Þekil 6. Bu faiz oraný mevduat miktarýna baðlý olarak deðiþmediðine göre.104 .4. J bankasý tarafýndan . marjinal faiz harcama eðrisini göstermektedir. Eðrinin bu þekilde olmasý. Bu eðri rD faiz oranýnda yatay eksene paralel olarak çizilmiþtir. Mevduat piyasasý rekabetçiyse. hiçbir banka tek baþýna piyasa mevduat faiz oranýný rD etkileyemez. ayný zamanda bankanýn kredi vermek için kullandýðý her lira mevduat için ödemek zorunda olduðu marjinal faiz gideridir.

MC L MC .'de gördüldüðü gibi artan eðilimlidir.5. Dj Tam rekabetçi ortamda çalýþan birçok firma için olduðu gibi gerçekte. þekil 6. Dj 0 Ayný þekilde.rD MIE j Marjinal Faiz Harcamasý Þekil 6. r D (MIE j ) Rekabetçi Bir Bankanýn Marjinal Faiz Harcama Eðrisi. 0 MC D MC D Þekil 6. Bu eðri. gibi) kýsa dönemde yükselir.5. Çünkü bir banka daha fazla mevduat ihraç ettikçe her ek lira mevduat hizmetinin maliyeti (ATM hizmeti ve çek takasý v. J bankasýnýn kýsa dönem marjinal mevduat kaynak maliyet eðrisi de MCD biçimindedir.6.4. þekil 6.'da görüldüðü gibi bir bankanýn marjinal kredikaynak maliyet eðrisi de M n eðilimlidir. Çünkübanka için marjinal faiz gideri sabittir ve piyasa mevduat faiz oranýn eþittir. .toplanan mevduat miktarýnýn önemli olmadýðýný göstermektedir. Bir Bankanýn Marjinal Mevduat Kaynak Maliyeti Eðrisi.b.

Lj 0 J bankasýnýn iki marjinal maliyetiyle toplam ödünçlerini birleþtirdiðimizde. Bir Bankanýn Marjinal Kredi Kaynak MaliyetEðrisi. þekil 6. .7.6.L Þekil 6.105 .'de gösterilen bankanýn marjinal maliyet (MCj) eðrisini elde ederiz.

7. Bunu bir eþitlik þeklinde rL = rD + MCD + MCL (5) olarak ifade edebiliriz. Lj 0 ?Bir bankanýn marjinal maliyet eðrisi nasýl bulunur? Kârý Maksimize Eden Ödünç Miktarý ve Bankanýn Kredi Arz Eðrisi Eðer bir bankanýn amacý kârýný maksimize etmekse.8. L Þekil 6. J bankasýnýn kârýný maksimize eden ödünç miktarýný göstermektedir. Bir bankanýn toplam kârý marjinal gelirinin (MRj = rL) marjinal maliyetine (MCj = rD + MCD + MCL) eþit olduðu noktada maksimize olur. r MCj MCj= rD + MCD+ MCL . .MC j MCj= rD+ MCD + MCL Þekil 6.8. Þekil 6. J bankasýnýn ne kadar lira kredi vermek istediðini belirleyebiliriz. Bir Bankanýn Marjinal Maliyet Eðrisi. Rekabetçi Bir Bankanýn r MR Kârýný L j .

J bankasýnýn farklý faiz oranlarýnda arzedeceði kârý maksimize eden kredi miktarlarýný gösterir.'da görüldüðü gibiyukarýya kayac Böylece marjinal gelir marjinal maliyete daha yüksek rL1 faiz düzeyinde eþit olacaktýr. diðer koþullar aynýyken. Lj 0 Eðer piyasa ödünç faiz oranýdeðiþirse. bankanýn marjinal maliyet eðrisi. Böylece rL1 = MRj = MCj olacaktýr. . Bir diðer deyiþle.Maksimize Eden Ödünç Düzeyi.106 . O haldebüyük bir kýsmýnda marji et eðrisi J bankasýnýn kredi arz eðrisidir. jbankasýne yapacaktýr? Bu sorunun yanýtýný vermek için ödünç faiz oranýnýn rL0 dan rL1 e yükseldiðini varsayalým. Kredi faiz oranýnýn yükselmesi sonucu bankanýn marjinal geliri artacak ve marjinal gelir eðrisi þekil 6. Bu durumda kârý maksimize eden kredi miktarý Lj0 dan Lj1 e yükselecektir. Marjinal maliyet eðrisi üzerindeki noktalar J bankasýnýn kârýný maksimize eden kredi faiz oranlarýyla kredi miktarý bileþimlerini gösterir.9.

MR j 0 MC j Ödünç Arz Eðrisi = r L 0 MR j 1 rL 1 . banka faaliyetini durduracaktýr. Þekil 6.9. Rekabetçi Bankanýn Ödünç Arz Eðrisi. Þekil 6. r 0 1 L Lj . .9. Çünkü piyasa kredi faiz oranýndaki bir artýþ bankayý daha fazla ödünç vermeye teþvik edecektir. . MR j 0 MC j Ödünç Arz Eðrisi = r L 0 MR j 1 rL 1 . 0 L MCL.0 L MCL. Kuþkusuz. Dolayýsýyla marjinal maliyet eðrisinin bu durumu gösteren faiz oranýnýn altýnda kalan kýsmýbankanýn arz eðrisini göstermez. Rekabetçi Bankanýn Ödünç Arz Eðrisi. eðer kredi faiz oranýbankanýn deðiþen maliyetini karþý ! layamayacaðýbir düzeye düþerse.

J bankasýnýn marjinal faizharcama (MIEj) eðrisi rD f iz oranýnda yatay eksene paraleldir. (6) nolu denklemin sað tarafýndaki farka bankanýn ihraç ettiði ek lira mevduattan kazandýðý net marjinal gelir diyebiliriz. Þekil 6. Mevduat faiz oraný tam rekabetçi mevduat piyasasýnda belirlendiði için. kredi faiz oraný ya da bankanýn sabit marjinal geliri eksi marjinal ödünç ve mevduat kaynak maliyetidir. marjinal mevduat faizmasrafýna (mevduat faiz oraný) eþit olduðu no ktaya kadar mevduat ihraçederek kârýný maksimize eder. rD = rL .(MCD + MCL) = rD ya da rD yi eþitliðin solunda yalnýz býrakýrsak. kârý maksimum olduðunda. ödünç vermek için açtýðý son lira mevduatý kullanarak kazandýðý net marjinal gelirin. Bu oran bankanýn ödediði marjinal faiz masrafýdýr. bankanýn marjinal maliyetinimarjinal hasýlatýna eþitlediði için J bankasýnýn kârýnýn maksimum olacaðýný göstermektedir. Denklemin sað tarafýndaki fark. Dolayýsýyla (6) nolu denkleme göre bir banka. Þekil 6. bankanýn kârýný maksimize eden mevduat seçimini göstermektedir.10.(MCD + MCL) (6) elde edilir. mevduatlara ver ilen faiz oranýný verir. Bu eþitlik. Bilindiði gibi (6) nolu denklemin soltarafý. . ayný zamanda J bankasýnýn aþaðýya doðru eðimli eðriylegösterilen net marjinal gelir (NMRj) eðris ermektedir.Lj j ? Banka piyasa ödünç faiz oranýna göre nasýl kredi arzeder? Kârý Maksimize Eden Mevduat Miktarý ve Bankanýn Mevduat Talep Eðrisi (5) nolu denklem rL = rD + MCD + MCL. Piyasa mevduat faiz oraný rD dir. marjinalmevduat maliyeti ile kredi kaynak maliyeti toplamýnýn çýkarýlmasý sonucuna eþit olduðunu göstermektedir. Eðer bu denklemin her iki yanýndan MCD ve MCL yý çýkarýrsak.10. rL . J bankasýnýn mevduatlarýna ödediði faiz oranýnýn. kredilerden kazandýðý faiz oranýndan.107 .

.'de görüldüðü gibi rD1 faiz oranýnda bankanýn kârýný maksimize eden yeni mevduat miktarý Dj2 olacaktýr (MIEj1 = NMRj).? r D MIE j NMR Þekil 6. o takdirde bankanýn marjinalfaiz masraf eðrisi aþaðýya kayacaktýr. Bankanýn net mevduat marjinal gelir eðrisinin büyük bir parçasý bankanýn mevduat talep eðrisidir.11. Bunun anlamý þudur. bankanýn talep edilen mevduatmiktarýný (kabul etmek istediði) artýrmaktadýr. Mevduat faiz oranýndaki düþüþ. Bunun son larak marjinal faizmasrafý daha büyük mevduat miktarýnda net mevduat marjinal gelirine eþit olacaktýr. Rekabetçi j Bir Bankanýn r D Kârý Maksimize 1 Eden Mevdu r D at Seçimi. 0 MIEjNMR .10. Þekil 6. 12 DjDj Dj Eðer mevduat faiz oraný rD1 e düþerse. Piyasa mevduat faiz oraný .

r D. r MIE j D Rekabetçi Bir Bankanýn 1 1 r MIE j Mevduat D Talep Eðrisi. Banka Ödünç Piyasasý Piyasada mal ve hizmet deðiþimleri mal ve hizmet alýcýlarý . 0 12 Dj Dj Dj Rekabetçi bir bankanýn mevduat talep eðrisi nasýl bulunur? ÖDÜNÇ VE MEVDUAT PÝYASALARI Þimdiye kadar bir bireysel bankanýn ödünç arz ve mevduat talep (kabul etme) kararlarýný analiz ettik. Þimdi ise bankalarýn veri olarak aldýðý piyasa ödünç ve mevduat faiz oranlarýnýn nasýl belirlendiðini görelim. MIE j NMR j 0 jNMR = Mevduat TalepEðrisi Þekil 6. mevduatýn bankaya maliyeti azaldýðý için bu eðri boyunca banka daha fazla mevduattalep edecektir.11.düþerken.

. Bankalar ödünç arz etmektedir.108 . Ödünç alýcýlar bankalardan kredi talep eden müþterileridir.ve satýcýlarý tarafýndan yapýlmaktadýr. Þimdi ödünç piyasasýnýn arz ve talep yanýný görelim.

12. Kredi faiz oraný rL2 ye yükselince arzedilen toplam kredimiktarý L2 ye yükselmektedir. Banka kredi arz eðrileri yardýmýyla piyasa kredi arz eðrisi nasýl bulunur? 0 L j r L r L L j 1 L j 2 . Benzer bir durum bankalar için de geçerlidir.).12. Þekil 6. Þekil 6. Þekil 6. MC j =J bankasýnýn kredi arzýr L MCL 2 1 . Faiz oraný rL1 iken Jve K bankalarýnýn arz ettiði toplam kredi miktarý L1j k dýr.c. Ayný þekilde K bankasý rL1 ve rL2 kredi faiz oranlarýnda Lk1 ve Lk2 miktar kredi arz edecektir. her olasý faiz oranýnda tüm bankalar tarafýndan verilmek istenen toplam krediler toplanarak elde edilir. Þeklin c kýsmýnda iki bankanýn toplam kredi miktarý gösterilmiþtir.'da gösterilen durumda bir J bankasýnýn marjinal maliyet eðrisi onun kredi (ödünç) arz eðrisidir.a. Tüm bankalarýn toplam kredi arz miktarý. Böylece toplam piyasa kredi arz eðrisi Ls.c. Faiz oraný rL2 ye yükseldiði zaman J ve K bankasýnýn arz ettiði toplam kredi miktarý L2j k ye yükselmektedir.c.? Piyasa Ödünç Arz Eðrisi Bilindiði gibi herhangi bir rekabetçi mal ve hizmet piyasasýnda piyasa arz eðrisi. da mevduat faiz oranýnýn rD olduðu durumda J bankasýnýn kredi arz eðrisi görülmektedir.12. (a) 0 L k r L . Þeklin b kýsmýnda bir diðer k bankasýnýn kredi arz eðrisi görülmektedir. J bankasý Lj1 kadar kredi arz etmek isteyecektir(Þekil 6. Kredi faiz oraný rL1 e eþit olduðu zaman.9. Jve K bankalarýnýn kredi arz miktarýna diðer bankalarýn kredi arz miktarlarý ilave edilerek bulunur.'de görüldüðü gibi rL1 kredi faiz oranýnda toplam kredi arz miktarý L1 dýr. .'de J ve K bankasýnýn kredilerine olan toplam talep gösterilmiþtir. tüm mal ve hizmet üreticilerinin arz eðrilerinin yatay toplamýdýr. Þekil 6.12. Kuþkusuz rekabetçi bir piyasada birçok banka vardýr.

Þekil 6. MC k = k bankasýnýn kredi arzýr L MC k 2 1 . (b) k 0 L r L r L 1 2 .12.r L L k 1 L2 . talep yasasý nedeniyle aþaðýya doðru eðimli kredi talep eðrisi vardýr. PiyasaKredi Arz Eðrisi. Piyasa talep eðrisini (Ld) oluþturmak için herhangi bir veri faiz oranýn -109 . r L 2 1 j ve k bankasýnýn kredi arz eðrisi Tüm bankalarýn kredi arz eðrisiL s . LL L Ljkjk 1 2 (c) Piyasa Kredi Talebi Bankalar hane halký ve firmalara kredi verir. . Her hanehalký ve firmanýn. .

Bu faiz oraný denge ödünç miktarýna ulaþýlan tek kredi faiz oranýdýr.a. Eðer bu olursa. Kýtlýðý ortadan kaldýran faiz oraný. denge faiz oraný rL0 olmaktadýr. talep edilen kredi miktarýndan fazla olacaktýr.13. Kredi piyasasý dengesinde hanehalký ve firmalarýn kredi talep miktarý. bankalar tarafýndan arzedilen ödünç miktarýna eþittir.'da ayný zamanda kredi piyasasýndaki bir denge durumugösterilmiþtir. Kredi Piyasasý Dengesi Þekil 6. J bankasýiçin rL0faiz oranýniçin veridir? . Daha önce de açýklandýðý gibi.'da gösterilmiþtir. talep edilen ödünç miktarýnda bir fazlalýk olacaktýr.. Örneðin faiz oraný rL1 ise bankalarca arz edilen kredi miktarý.13. kredi faiz oraný ödünç kýtlýðý ortadan kalkýncaya kadar artacaktýr. r L 1 r L 0 r L 2 r L 0 da hanehalký ve firmalarýn kredi talep miktarlarýný toplamak yeterlidir.'da talep ve arz edilen denge ödünç miktarý L0 dýr.13.b. Buna ödünç fazlasý denilmektedir. J bankasýnýn ödünç verme kararýnýn nasýl oluþduðunu göstermektedir.a.13.. Þekil 6. Bu durumda kredi faiz oraný ödünç fazlasý ortadan kalkýncaya kadar aþaðýya düþecektir.a. Þekil 6. Tersine eðer kredi faiz oraný rL2 ise. eðer piyasa faiz oraný rL0 ise J bankasý Lj0 kadar kredi vermek isteyecektir. Birolasý piyasa kredi talep eðrisi þekil 6. Böylece bir kredi kýtlýðý olacaktýr. . Bu denge durumu oluþuncaya kadar kredi faiz oraný ayarlanýr.

13. Bu nedenle.Bu sorunun cevabýný verebilmek için bir an için J bankasýnýn bu faiz oranýnda hiç ödünç vermediðini düþünelim. verilenödünç miktarý Lj0 dan s ý karþýlaþtýrdýðýmýzda. 0 r L Kredi 2 Piyasasý r L Dengesi. J. d L 02 0 . O halde piyasa kredi faiz oraný banka açýsýndan bir veridir. Bankasý Kredi Piyasasý r. MCj sL L l 1 rL MCj =J bankasýnýn kredi arzýMR j lA lB Þekil 6. Eðer hal böyleyse. bu bankanýn vereceði kredinin. J bankasý tek baþýna piyasa kredi faiz oranýnýn etkileyemez. tüm kredi arzý içinde devede kulak olduðunu görürüz. çok nadiren farkedilebilir. Banka sisteminde J bankasýnýn varlýðýnýn olmamasý.

Bu durum. örneðin rL1 uygularsa. Eðer banka piyasa kredi faiz oraný üzerinde bir faiz oraný. Bununla birlikte banka böyledavranmak istemeyecektir. daha düþük örneðin rL0 gibi bir piyasa faiz oranýnda kredi saðlayabilecektir. Diðer yandan. bankanýn marjinal kredi maliyeti Lj0 B iken banka Lj0 A kadar marjinal hasýlat. J bankasýnýn piyasa faiz oranýnýn üstünde ya da altýnda kredi faiz oraný belirleyemediðini gösterir. Çünkü böy bir davranýþ. Çünkü ödünç alanlar herhangi diðer bankadan. Þekil 6.'de görüleceði gibi.13. marjinal hasýlat = marjinal . yani AB kadar marjinal zarar ile karþý karþýyadýr. kâr maksimizasyonu amacýna uygun olmayacaktýr. hiçbir müþteri J bankasýndan ödünç almayacaktýr. eðer J bankasý piyasa kredi faiz oranýnýn altýnda bir kredi faiz oraný rL2 gibi uygularsa Lj0 miktar ödünç verdiði zaman marjinal gelirimarjinal maliyetinin al týnda olacaktýr.L0 LjLj (a) L (b) Lj . Böylece J bankasý tüm kredi müþterilerini kaybedecektir. Bankanýn rL2 faiz oranýnda Lj2 kadar ödünç vermesi halinde.110 .b.

Kredifaiz oraný . Kredi Talebindeki Bir Artýþýn Etkisi Þekil 6. r 01 1 LLL L 0 LjL j j (a) (b) Kredi talebindeki bu artýþ sonucu. Kredi talebinde bir artýþ demek..14.'da görüldüðü gibi kredi talebini artýrýr. Böylece J bankasý bu kredi faiz oranýnda (rL0) Lj0 kadar kredi arz ederek maksimum kâr elde edecektir. baþlangýç denge kredifaiz oraný da dahil olmak üzere. Bunun sonucu olarak piyasa ödünç talep eðrisi L0d den L1d ye saða doðru kayar. hanehalký ve firmalarýn kredi talebindeki bir artýþýn etkilerini göstermektedir.a. her veri faiz oranýnda.? maliyet olacaktýr. Daha fazla kredi elde etmek için rekabet eden banka müþterileri. hanehalký ve firmalarýn talep ettikleri kredi miktarýnda eskisine göre bir artýþ olmasý demektir. daha fazla faiz ödemek isteyecekler ve bu da kredi faiz oranýný yükseltecektir.14. Böylece hanehalký ve firmalar ekonominin canlanmasýna baðlý olarak. gelecekte artacak gelirleriyle aldýðý krediyi geri ödeyebileceðini düþünerek. rL0 faiz oranýnda bir aþýrý ödünç talebi meydana gelmektedir (rL0 faiz oranýnda L1d ile L0d arasýndaki yatayuzaklýk. Örneðin ekonomide genel bir iyileþmenin olacaðýný düþünerek hanehalklarý yeni konutlar satýn alabilir veya firmalar yeni makina ve teçhizat yatýrýmlarý yapabilir. þekil 6. piyasa kredi faiz oranýný rL0 uyguladýðý zaman daha fazla kâr elde edecektir. Bu nun sonucu olarak baþlangýçta talep ve arz edilendenge kredi miktarý L0 artýk denge ödünç m olmayacaktýr. Tam rekabetçi piyasa ortamýnda çalýþan bir banka piyasa faiz oranýna neden uymak zorundadýr?Þekil çizerek açýklayýnýz. Bu nedenle J bankasý. E0E0').

14. E' 0lÞekil 6. J bankasý ve piyasadaki tüm diðer bankalar arzedilen toplam kredi miktarýný L1 oluncaya kadar artýracaklardýr. þeklin "a" kýsmýnda piyasa kredi arz eðrisi boyunca hareketin aynasýdýr (E0'dan E1'e hareket).111 . J bankasý arz edilen ödünç miktarýný Lj0 dan Lj1 e artýracaktýr. L1 toplam kredi miktarý bir yeni dengekredi miktarýdýr. Hanehalkýve Firmalarýn Kredi Talebindeki Bir Artýþýn Etkisi . de görüldüðü gibi daha fazla kredi arz etmek isteyecektir. ? Tam rekabetçi piyasada.arttýkça ödünç kýtlýðý ortadan kalkacak ve yeni denge kredi faiz oraný rL1 de talep edilen ödünç miktarý arz edilen kredi miktarýna eþit olacaktýr. Piyasakredi faiz oraný r 0 dan rL1 e yükselince.14. piyasayýve bankalarýnasýl etkiler?Þekil yardýmýyla açýklayýnýz. Kredi faiz oraný yükseldiði zaman.14. J bankasýnýn kredi arz eðrisi boyunca gözlenen hareket. kredi talebindeki artýþ. 0 rL r L 0 r L 1 lL L s d MR j L MC j l0 1 r L 0 r L 1 1 MR j 0 L d 0 E E 0 1 .b.b. Þekil 6. J bankasý dahil her banka þekil 6. 'de.

.

bankalar alýc Bankalar kredi vermek için mevduat talepeder. Onlarýn mevduat müþterileri. j ve k bankasýnýn bileþik mevduat talebi Tüm bankalarýn mevduat talebi (c) Talep r . . ödünç alanlar kredi talep eder. . . Öte yandan mevduatpiyasasýnda. kredi alanlar alýcýdýr. Bu temel iliþki banka mevduat piyasasý için de geniþletilebilir. fonlarýný bankalara arzeden mevduat satýcýlarýdýr. Piyasa Mevduat Herhangi bir mal ya da hizmet piyasasýnda piyasa talep eðrisi. D DjDjDj DDk kk .15. Mevduat Piyasasý Talep Eðrisi 0 r D r D jNMR r D 0 1 1 0 j NMR =J bankasýnýn mevduat talebi 0 r D r D kNMR r D 0 1 1 0 k NMR =k bankasýnýn mevduat talebi (a) (b) Þekil 6. O halde bankalar kredi arzeder. söz konusu mal ya da hizmeti satýn almak isteyen tüm ekonomik birimlerin talep eðrisinin yatay toplamýdýr.Banka Mevduatlarý Piyasasý Kredi piyasasýnda bankalar satýcý.

þekil 6. de Dd piyasa mevduat talep eðrisini göstermektedir.D Eðrisi.c. rD0 faiz oranýnda iki bankanýn toplam mevduat miktarý Dj k0 dýr.c. iki bankanýn mevduat talep eðrilerinin toplamýný göstermektedir. Þekil 6. Eðer piyasa mevduat faiz oraný rD0 olursa.15. 0 r D 1 r D 0 010 1 D DDD Djk jk Þekil 6. Bu durum yineþekil 6.112 .'de K bankasýnýn mevduat talep eðrisi gösterilmiþtir. Þekil 6. 'den türetebiliriz.15.11. J bankasýnýn mevduat talebi Dj0 dýr. Þekil 6. bankanýn mevduat talep eðrisi idi.11. Mevduat faiz oraný rD1 e düþerse iki banka birlikte Dj k1 miktar mevduat elde edecektir.15.'de açýkladýðýmýz gibi bir J bankasýnýn marjinal gelir eðrisi NMRj = rL . Eðer piyasa mevdu iz oraný rD0 sa tüm bankalar D0 miktar mevduat talep edecektir.c. .a. Þekil 6. banka Dk1 miktar mevduat talep edecektir.'da eðer piyasa mevduat faiz oraný rD0 ise.b.(MCD + MCL) veri piyasa kredi oranýnda.'de görülmektedir.15. Eðer mevduat faiz oraný rD1 e düþerse tüm bankalar D1 miktar mevduat talep edecektir. Toplam piyasa mevduat talep eðrisini türetmek için tüm diðer bankalarýn mevduat talep miktarýný da gözönüne almamýz gerekir. Eðer mevduat faiz oraný rD1 e düþerse bankanýn mevduat talebi Dj1 e artacaktýr. J bankasýnýn mevduat talep eðrisini.15. Ancak eðer piyasa mevduat faiz oraný rD1 e düþerse. k bankasý Dk0 miktar mevduat elde edecektir.

'da talep ve arz edilen mevduat miktarý D0 dýr. ya da mevduat arz kýtlýðý olacaktýr. Hanehalký ve Firmalarýn Mevduat Arzý Bankalar mevduata uyguladýklarý faiz oranlarýný yükseltirlerse. Þekil 6. Mevduat piyasasýnda dengeoluþuncaya kadar mevduat faiz oraný ayarlanýr.16. Dolayýsýyla. Þekil 6.16. mevduat fazlasý ya da kýtlýðýnýn olmadýðý tek faiz oranýdýr. mevduat kýtlýðý ortadan kalkýncaya kadar mevduat faiz oranýný yükselteceklerdir. Öte yandan mevduat faiz oraný rD2 ise. hanehalký ve firmalarýn piyasa mevduat arz eðrisi Ds yukarýya doðru eðimlidir.16. Mevduat Piyasasý Dengesi Þekil 6.? Bankalarýn mevduat talep eðrilerinden piyasa.a. Faiz kazancý için rekabet eden mevduat sahipleri. Bu durumda. banka mevduat piyasasý dengesini göstermektedir. Budenge.'da denge mevduat faiz oraný rD0 dýr. rekabetçi bankalar. bankalar tarafýndan talep edilen mevduat karþýlanamayacak. hanehalký ve firmalar bankalara daha fazla mevduat arz etmek isterler. hanehal ký ve firmalarýn arzettikleri mevduat miktarýna eþit olduðunda oluþur. mevduat faiz oranýný bu fazla ortadan kalkýncaya kadar aþaðýya düþürecektir. r r D D NMR j 1 .16. Þekil 6.a. rD0. bankalarýn talep ettikleri mevduat miktarý. Eðer mevduat faiz oraný rD1 ise. banka dýþý birimler tarafýndan arzedilen mevduat miktarýnda bir artýþ ve böylece bir mevduat fazlasý oluþacaktýr. mevduat talep eðrisi nasýl elde edilir? Açýklayýnýz.a. veri mevduat talep ve arz eðrileri çerçevesinde.'da muhtemel bir piyasa mevduat arz eðrisi gösterilmiþtir.

Banka. kendi mevduat talebinin. Böylece J bankasý rD0 piyasa faiz oranýný veri olarak almakta ve kontrolünün dýþýnda olduðunu bilmektedir. toplam mevduat talebinin önemsiz bir parçasý olduðunu bilmektedir. Þekil 6. J bankasýnýn ne kadar mevduat elde etmek istediðini göstermektedir.1 r r . Bununla birlikte J bankasý eðer isterse piyasa faiz oranýnýn üstünde ya da altýnda bir mevduat faiz oraný ödeyebilir. Eðer J bankasý kârýný . D D J Bankasýnýn mevduat talebi 0 0 00 DD DjDj (a) (b) Þekil 6. D DsDd D 0 0 r r MIE j Mevduat D D = Piyasasý .b. NMR jr 2 2 r Dengesi.16.16.

.113 .maksimize etmek isterse bu þekilde davranmayacaktýr. o zaman hiçbir hanehalký ya da firma J bankasýnda mevduat tutmayacaktýr. rD2 gibi. Bu durumda J bankasý tüm mudilerini kaybedecektir. Eðer J bankasý piyasa kredi faiz oranýnýn altýnda bir mevduat faiz oraný verirse. Çünkü hanehalký ve firmalar rD2 den daha yüksek bir faiz oranýnda herhangi diðer bir bankada fonlarýný tutacaktýr.

? Ayrýca.'de görüldüðü gibi daha fazla miktarda mevduat talepedecektir. Banka piyasada geçerli mevduat faiz oranýna neden uymak zorundadýr? Mevduat Arzýndaki Bir Artýþýn Etkileri Þekil 6. þekil 6. Bu nedenle.16. hanehalký ve firmalar tarafýndan arzedilen mevduat miktarýnda bir artýþ demektir. yeni denge mevduat faiz oraný olan rD1 de. arzedilen mevduat miktarý.'da görüldüðü gibi mevduat arzýndaki bir artýþ piyasa mevduat arz eðrisini saða D0s den D1s ye kaydýrmaktadýr. veri herhangi bir faiz oranýnda. Bankanýn son mevduatýndan elde ettiði olacaktýr ve böylece banka mevduat faiz oraný olarak rD0 verek daha fazla kâr elde edebilecektir. o zaman bankanýn net marjinal faiz Dj0 mevduat miktarýnda net marjinal mevduat gelirinin (þekil 6.a. yukarýsýnda olacaktýr net kâr negatif mevduat faiz elde edecektir. þekil 6. Örneðin kamu menkul deðerlerinin ya da þirket tahvillerinin faiz oranlarý düþerse. J bankasý dahil her banka.b). Bu nedenle. hanehalký ve firmalarýn mevduat arzýndaki bir artýþýn etkilerini göstermektedir. hanehalký ve firmalar bu alternatif finansal aktifler yerine bankalarda daha fazla mevduat tutacaklardýr.17. talep edilen mevduat miktarýna eþittir. Piyasa m vduat faiz oraný rD0 dan rD1 e düþtüðünden J bankasý talep edilen mevduat miktarýný D10 dan Dj1 e arttýracaktýr. artýk denge mevduat miktarý deðildir. Gerçekten de rD0 piyasa oranýnda Dj0 miktar mevduat talep ederek maksimum kâr harcamasý. Mevduat arzýndaki bir artýþ. Þimdi. D0D 01 D1 D DD j jj (a) (b) Mevduat faiz oraný bir parça düþük olduðundan. Bunun sonucu olarak talep ve arz edilen baþlangýç denge mevduat miktarý D0.b. bir aþýrýlýk söz konusudur.17. rD1 gibi. mevduat faiz oraný düþecek ve mevduat fazlasý ortadan kalkacaktýr. Þimdi.17. rD0 eski dengemevduat faiz oranýnda arz dilen mevduat miktarýnda. eðer J bankasý kredi faiz oranýnýn üstünde bir mevduat faiz oraný verirse. J banka- .

0 r D rD r D 1 0 0 r D rD jNMR r D 1 0 jNMR = j bankasýnýn mevduat talebi MIE j 0 MIE j 1 D1 D0 s s . . .sýnýn mevduat talep eðrisi boyunca bu hareket (þeklin b kýsmýnda) piyasamevduat talep eðris oyunca hareketin aynasýdýr (þeklin a kýsmý).17. J bankasý ve tüm diðer bankalar piyasada talep edilen mevduat miktarýný. D d Þekil 6. Hanehalký ve Firmalarýn Mevduat Arzýndaki Bir Artýþýn Etkileri. to plam arzedilen mevduat miktarý D1 e ulaþýncayakadar artýracaklardýr.114 . yenipiyasa dengesinde. . .

Böylece. rD + MCD + MCL olduðunu biliyoruz.BANKA KREDÝ VE MEVDUAT PÝYASALARININ KARÞILIKLI BAÐIMLILIÐI Yukarýdaki açýklamalarda. Kredi (Ödünç) ve Mevduat Faiz Oranlarýnýn Çoðu Kez Birlikte Hareket Etmesi Bir bankanýn verdiði kredinin marjinal maliyetinin. kredi (ödünç) piyasasýndaki her banka. Bir dizi faktör bankalarýn kaynak maliyetini deðiþtirebilir. Bunun nedeni. kredi piyasasýnda geçen olaylar mevduat piyasasýný etkilediði gibi mevduat piyasasýndaki olaylar da kredi piyasasýný etkiler. herhangi belli bir kredi faiz oranýnda daha fazla kredi arzetmek isteyecektir. mevduat ve kredi (ödünç) faiz oranlarý ayný yönde hareket edecektir. Örneðin ayný müþteri kitlesine daha iyi ve daha ucuz hizmet vermeyi saðlayan teknolojik geliþmeler. niçin kredive mevduat faiz oranlarýnýn zaman içinde genel olarak (daim a deðil) ayný yönde hareket ettiðini gösterir. diðer yandanbankalarýn reel kaynak maliyetlerine baðlý olmasýdýr. o takdirde her bankanýn verdiði kredinin marjinal maliyeti de düþecektir. Ayný þekilde bankalara yönelik kamu düzenlemelerininin (örnek olarak iþlemlerden alýnan vergi ve harçlarýn) azaltýlmasý da banka maliyetlerini azaltacaktýr. kredi ve mevduat piyasalarý birbirlerinden ayrý olarak düþünüldü. Eðer banka maliyetleri deðiþirse. Bunun sonucu olarak. Böylece piyasa kredi arz eðrisi saða kayacak ve denge kredi faiz oraný düþecektir. Eðer hanehalký ve firmalarýn mevduat arzýndaki bir artýþ sonucu olarak denge mevduat faiz oraný düþerse. bir yandan hanehalký ve firmalarýn davranýþýna baðlýyken. MONOPOL BANKACILIK . bankanýn marjinal kaynak maliyetini düþürecektir. bu iki piyasadaki denge miktarlarý ve faiz oranlarýnýn. denge kredi ve mevduat faiz oranlarý zýt yönde deðiþebilir. Gerçekte. Kredi ve mevduat faiz oranlarýneden aynýyönde deðiþirler? Kredi (Ödünç) ve Mevduat Faiz Oranlarýnýn Her Zaman Birlikte Hareket Etmemesi ? Kredi ve mevduat faiz oranlarý her zaman ayný yönde hareket etmeyebilir. Kredi ve mevduat piyasasý arasýndaki olaylar.

rekabetçi piyasanýn varlýðýnýn en önemli nedenlerinden biridir. Eðer piyasada yalnýzca bir tek banka ya da birkaç banka varsa. . Oysa bir piyasaya giriþ çýkýþ serbestisi. Bunlardan en önemlileri banka sektörüne yasalar ve düzenlemelerle giriþ ve çýkýþlarýn sýnýrlandýrýlmasýdýr.115 .Bankacýlýk sektöründe. bu durum kârlarýnýmaksimize etmek isteyen banka davranýþýne yönde deðiþtirecektir? . tam rekabet koþullarý birçok nedenle yoktur.

marjinal geliri marjinal maliyetine eþit oluncaya kadar kredi verecektir. Bunun sonucu olarak. banka kredilerini. kredi faiz oranýný deðiþtirerek kredi miktarýný etkileyebilir.18. verdiði ödünçten elde ettiði marjinal gelir düþer ve uyguladýðý kredi faiz oraný altýnda kalýr. 'de görüldüðü gibi.18. d L MR j 0 ** LL jj Banka kârýný maksimize etmek için. (MRj). Çünkü banka. marjinal hasýlat eðrisi. kredi piyasasýnda yalnýzca bir tek monopolcu banka varsa (J bankasý). Dolayýsýylamonopolcu bankanýn marjinal hasýlat eðrisi (MRj) aþaðýya doðru eð ve piyasa kredi talep eðrisinin altýnda yer alýr. Þekil 6. r L MC j MCj= rD+ MCD + MCL Þekil 6. bu bankanýn kredi talep eðrisi piyasa kredi talep eðrisi ile ayný olacaktýr. * r L Monopolcu Kredi Piyasasý. Bunedenle bankanýn verdiði her ek liradan elde ettiði ek gelir deðiþir.Bu sorunun cevabýný vermek için monopolcu bankacýlýðýn kredi piyasasý üzerindeki etkileri üzerinde duracaðýz. Bunun anlamý. Gerç kten. bankanýn marjinal gelirinin sabit olmamasý demektir. marjinal maliyet eðrisini (MCj = rD + . banka kredi faiz oranýný düþürürse.

piyasa * ödünç (kredi) talep eðrisine göre. 'de görüldüðü gibi.116 . arz ve talepgüçleri belirler. O halde monopolcu banka. kredi ödünç alanlar için geçerli toplam kredi miktarýdýr. Þekil 6. Eðer banka bundan daha az ödünç verirse. monopolcu bankanýn koyduðu piyasa kredi faiz oranýdýr. Ödünç alýcýlar bu miktar krediyi elde etmek için hangi faiz oranýný ödeyecektir? Tam rekabet koþullarýnda. Bu nedenle banka verdiði kred ileri.MCL + MCD) kesinceye kadar kredilerini arttýrýr. eldeettiði ek gelirden daha fazla olacaktýr. Tekbir banka kendi marjinal gelir ve maliyet koþullarýný temel alarak kârýný maksimize ederken ödünç miktarýný da belirler. marjinal geliri marjinal maliyetini aþacaktýr. Eðer J bankasý gerçekten monopolcu bir bankaysa. bankanýn karþýlaþacaðý ek maliyet. Monopol koþulunda ise. . Böylece banka daha fazlakredi verdiðinde bunun sonucu olarak elde edeceði ek gelir. bir piyasa arz eðrisi yo tur. O halde bu faiz oraný.18. bu sýrada karþýlaþacaðý ek maliyetten daha fazla olacaktýr. Böylece banka kredimiktarýný L*j düzeyine doðru arttýra kârýný artýrabilecektir. hanehalký ve firmalar rL faiz oranýný ödemek isteyeceklerdir ya da ödeyebileceklerdir. ödünç piyasasý faiz oranýný. o zaman. Eðer banka bu düzeyin ötesine geçerse. Bu noktada J bankasý L*j kadar kredi verecektir. ödünç alanýn aldýðý kredi miktarý için ödemeye razý olduðu en yüksek kredi faiz oranýný uygular. L*j miktarý. eðer bankanýn ödünç miktarý L*j ise. . L*j miktarýna düþene kadar azaltacaktýr.

Marjinal maliyeti e. mevduat toplayamaz. Öte yandan krediarz eden banka. Bu iki faiz oraný arasýndaki farký ise bankanýn maliyetleri vekârý belirleyecektir. Ortalama maliyeti 3. parayý satabilmek için makul bir kredi faizi belirlemek durumundadýr. Tüm muhasebe maliyeti ve fýrsat maliyeti d. Marjinal hasýlat > Marjinal maliyet . ayný malý hem alan hem de satan ticaret erbabýna benzer. Lj = TRj e. Toplam hasýlat = Toplam maliyet b. Sene sonu iþletme maliyeti b. Lj = TRj c. Bu nedenle paranýn piyasada iki fiyatý vardýr. bankacýlýk piyasasý da bir istisnai durum olmaktan çok.? Birçok iktisatçý. Sorular 1. Marjinal hasýlat = Marjinal maliyet e. rD . rD . Dj = TRj b. Aþaðýdakilerden hangisi. nasýl bir piyasa yaratýr? Özet Mevduat kurumlarý. mevduat faizini belirlemek zorundadýr. Ortalama hasýlat < Ortalama maliyet d.rL Lj . Birincisi mevduat olarak parayý toplamak isteyen banka. bir J bankasýnýn toplam kredi faiz gelirinigösterir? a. Ortalama hasýlat = Ortalama maliyet c. Eðer çok düþük belirlerse. rL . bir kural olduðunu tartýþmaktadýr. Sizce çok sayýda bankanýn birlikte hareket etmesi. Faiz ödeme maliyeti c. Bir bankanýn "ekonomik maliyeti" aþaðýdakilerden hangisi ile ifade edilir? a. rL . = TRj rDDj 2. monopol piyasasýnýn.117 . Tam rekabetçi bir ortamda çalýþan bankanýn toplam kâr maksimizasyon veya denge koþulu. aþaðýdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? a. Dj = TRj d.

Credit and Banking. Money and Banking. Toplam hasýlat d. PARASIZ M.. no:16 November. Ortalama hasýlat b. ÖZKAZANÇ. John Wiley. 1980. Ne w York. "A Theory of the Banking Firm". SANTOMERO. New York. kredi arz eðrisi. Marjinal hasýlat c. Journal of Money. KLEIN. Mc GRAW-HÝLL. Marjinal maliyet Kaynakça BALTENSERGER. Önder. Monopolcü bir bankanýn arz edeceði kredi faiz oraný. 1984. Banka ve Finansal Piyasalar.4. Ýktisadi Analiz 1. Para.118 . 1977. Modern Money andBanking. AÖF. Ernst. 1996. . RANLETT. Ortalama maliyet e. Marjinal hasýlat b. Journal of Monetary Economics no:6. John. Anthony. no:3 May. Tam rekabetçi bir bankanýn. 1971. Bursa. aþaðýdaki eðrilerden hangisi ile ifade edilebilir? a. Marjinal maliyet 5. Credit and Banking. Ortalama maliyet e. "Alternative Approaches to the Theory ofthe Banking Firm". 1995. Journal of Money. MILLER Roger Le Roy and Van HOOSE David. Ortalama hasýlat c. January. 1993. Michael. Toplam hasýlat d. hangi eðrinin o miktar kredi için deðerine eþittir? a. Ýlker. Ezgi. "Modeling The Banking Fýrm: A Survey ".

Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. Ünitede bankalarýn fon kaynaklarýnýn hangi unsurlardan oluþtuðu açýklanacaktýr. Ayrýca Türkiye'de bankalarýn çeþitli kesimlerle olan finansal iliþkileri. sözkonusu kaynaklarýn son yýllarda gösterdiði geliþmeleri de anlamaya çalýþýnýz..ÜNÝTE 7 Bankalarýn Fon Kaynaklarý ve Türkiye Uygulamasý Bu Ünitede. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde. üniteyi tekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz.. Ünitemizin temel konusu bankalarýn fon kaynaklarýnýn incelenerek Türkiye uygulamasýnýn ele alýnmasýdýr. Üniteyi çalýþýrken bankalarýn fon kaynaklarýný inceledikten sonra. . Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz.119 . Çalýþma BiçimineÝliþkin Olarak... Türk bankacýlýk sisteminde fon kaynaklarýnýn yapýsý ve son yýllarda gösterdiði geliþmeler üzerinde de durulacaktýr.

Yani bankalarýn sahip olduðu herþey baþkalarýna aittir. Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüðü ihtiyatlardan baþka.BANKALARIN FON KAYNAKLARI . Ýþte bu nedenle bankalarýn öz sermayeleriyle mevduatlarý arasýndaki oran önem kazanýr. Öz sermaye nedir? Ýhtiyat Akçeleri Bankalarýn diðer bir fon kaynaðýný. bankalarýn mudileri için güvencedir. mevduat olarak veya baþka þekillerde topladýðýfon kaynaklarýnýn. Bir banka bilançosunda fon kaynaklarýbilançonun pasifinde yer alýr ve bankanýn yükümlülüklerini oluþturur. Sözkonusu iþletme. Türkiye'de uzun süredir yaþanan yüksek enflasyon olgusuna paralel olarak. Mevduata oraný büyük olan öz sermaye miktarý. temel olarak kredilerden saðladýðý faiz gelirleri ile mevduata ödediði faiz giderleri arasýndaki marj kadar kâr elde eder. kendilerinin muhtemel zararlarýný karþýlamak amacýyla bir emniyet fonu olarak kârdan ayýrdýklarý ihtiyat akçeleri oluþturur. bankaya para yatýran mudilere ve diðer alacaklýlara karþý önemli bir güvence unsurudur. Bankalarýn fon kaynaklarýkaç grupta toplanabilir? Bankalarýn fon kaynaklarý baþlýca on grupta toplanýr. Öz Sermaye ? Bankalarýn faaliyete geçebilmeleri için ilk fonu oluþturan öz sermaye. ayrýlan karþýlýklar toplamý . ! Bankalar temelde para alým satýmý ile uðraþan iþletmelerdir. Bankacýlýk faaliyetinin en önemli prensibi. Gerçekte bankalar hiçbirþeye sahip deðildir. bankalarýn muhtemel zararlar karþýlýðý olarak yýllýk net kârlarýnýn belli bir yüzdesini ayýrmalarýný zorunlu kýlmýþtýr. bankalarýn sahip olmalarý gereken en az sermayemiktarlarý belli aralýklarla yükseltilmiþtir. Bankacýlýkta esas olan mevduatýn artýrýlmasýdýr. kanuni karþýlýk ve disponibilite yükümlülükleri olarak ayýrmak zorunda olduðu miktarý dýþýndaki bölümünü kredi olarak verir. banka bilançolarýnýn dengede olmasýdýr. Þimdi bunlarý tümüyle ele alalým. Bankalar Kanunu. Buna göre bir banka iþletmesi. Ancak öz sermaye de bu arada bir teminat iþlevi görür. Bu zorunluluk.

Ýhtiyat akçesi nedir? ? . gönüllü olarak ek akçeler ayýrdýðý görülmektedir.bankalarýn ödenmiþ sermayelerinin tamamýna eþit oluncaya kadar devam eder. bankalarýn faaliyetleri ile ilgili olarak ortaya çýkabilecek çeþitl isklere karþý ek emniyet fonu oluþturmalarýnýn yanýnda. Öte yandan.120 . mevduat ve sermaye arasýndaki kanuni oranýn korunmasý zorunluluðundan da kaynaklanmaktadýr. Bankalar kanunu'na göre. bankalarýn ayýrdýklarý ihtiyat akçeleri devlet tahvillerine veya Eximbank tahvillerine yatýrýlmaktadýr. Budurum. ülkemizde bankalarýn kanuni ihtiyat akçelerinin yanýsýra.

vakýflar. Bakanlar Kurulu tarafýndan belirlenir. kanunla veyabir kanuna dayanarak kurulmuþ tasarruf sandýklarýna ve Bankalar Kanunu'nda belirtilen sandýklara ait mevduat. savcýlýklara. mevduatý vadeleri açýsýndan vadesiz. Bankalar Kanunu. istenildiði zaman veya belli bir vade sonunda geri alýnmak üzere bankaya yatýrýlan para olarak tanýmlanabilir. kamu iktisadi teþebbüsleri ile bunlarýn iþletme ve kuruluþlarýna.Mevduat ? . kanunla kurulmuþ döner sermayeli kuruluþlara. Parasýný bankaya yatýran bir kimse. vakýflara. Öte yandan. bankalar mevduatýdýr. Resmi Mevduat : Genel ve katma bütçeli daire ve kuruluþlarla. hesaplarýndaki mevduatý belirtilen türlere göre birbirinden ayýrmaya ve bunlarý vadelerine göre sýnýflandýrmaya zorunlu kýlmaktadýr. bankanýn mudisinden aldýðý bir borçtur. Ticari Mevduat : Gerçek kiþilerin ticari iþletmelerine. Bankalar Mevduatý : KÝT halindeki bankalar ve T. vadeli ve ihbarlý mevduat þeklinde sýnýflandýrmak da mümkündür. sendikalar. sandýklara. tasarruf mevduatýdýr. Resmi mevduatý kabuledecek bankalar. Merkez Bankasý dahil olmak üzere.C. yerelyönetimlere. icra ve iflas dairelerine. resmi mevduattýr. Mevduat. mahkemelere. Bankalara istenildiði zaman çekilmek üzere yatýrýlan mevduata vadesiz mevduat. genelvekatma bütçeli dair kuruluþlarla yerel yönetimlerin ticari iþletmelerine ait mevduat. kooperatifler dahil olmak üzere her türlü ortaklýklara. ticari mevduattýr. dernek ve birliklere. mevduatý dört gruba ayýrmakta ve bankalarý. Mevduat nedir? Mevduat. tereke hakimliklerine ve kanunla kurulmuþ sosyal sigorta kurumlarýna ait mevduat. Bankalar kanununa göre mevduat türleri nelerdir? Tasarruf Mevduatý : Gerçek kiþiler tarafýndan bankalara yatýrýlan paralarýn yanýsýra. bankaya kredi açmýþ gibi olmaktadýr. ihbar tarihinden belli bir süre sonra çekilmek koþuluyla yatýrýlan mevduata da ihbarlý . birlikler ve mesleki kuruluþlarýn kurduklarý ve iþtirak ettikleri ticari iþletmelere. dernekler. bankalarýn ve özel kanunlarla mevduat kabulüne yetkili kýlýnan kuruluþlarýn birbirlerine yatýrdýklarý mevduat.

1980 yýlýndan sonra faiz oranlarýnýn serbest býrakýlmasýna paralel olarak. belli bir faiz karþýlýðý yatýrýlan mevduata vadeli mevduat denir. . Hamiline Yazýlý Mevduat Sertifikasý . Genel olarak.121 . Mevduat sertifikalarý tasarruf mevduatý hükümlerine tabidir ve hamiline yazýlý olduklarýndan dolayý elden ele devredilebilirler. Belli bir vade sonunda alýnmak üzere. bankalar 6 aydan 2 yýla kadar vadeli ve hamiline yazýlý mevduat sertifikasý çýkarmaktadýr. Hamiline yazýlýmevduat sertifikasýnedir? 1980 yýlýnda alýnan bir Bakanlar kurulu kararýna göre. Türk Bankacýlýk Sisteminde önemli bir yapýsal deðiþim süreci baþlamýþ ve bankalar vadeli mevduatý daha cazip hale getirmek üzere rekabet içine girmiþlerdir.mevduat adý verilmektedir. tasarruf mevduatý diðer mevduat türlerine göre daha istikrarlýdýr.

. Bazý ülkelerde ipotek karþýlýðý kredi veren bankalar. belli bir vadeye baðlý olmaksýzýn açýlan ve iþleyen. alacaklý hesaplar gibi bankalarýn müþterileri lehine açacaklarý kredilere ait bütün ödemeler çekle yapýlabilir. Öte yandan. Bankalar. ipotekle kazanýlan alacak haklarýný teminat göstererek tahvil ihraç etmektedirler. Varlýða dayalýmenkul kýymet neye karþýlýk ihraç edilir? Borçlu Cari Hesaplarýn Alacak Bakiyeleri Mevduat sahiplerinin bankalarda açtýrdýklarý hesaplara alacaklý cari hesaplar. kendilerine fon temini sýrasýnda ortaya çýkan kanuni karþýlýk ve disponibilite gibi yüklerden kurtulmak isterler. Ýþte bu ödemeler nedeniyle borçlu cari hesaplar her zaman borçlu bakiye vermektedir. açtýklarý uzun vadeli kredileri mevduat ve öz sermayeleri ile karþýlayamadýklarý için tahvil çýkarma yoluna giderler. Bu amaçla. konut kredileri. finansal kiralama iþlemlerinden doðan alacaklar. sermaye piyasasýnýn geliþmesine baðlýdýr.Tahvil Ýhracý Bankalarýn fon kaynaklarýndan biri de tahvil çýkarmaktýr. Türk bankalarýnýn toplam kaynaklarý içinde. Sözgelimi. Türk bankacýlýk sisteminde tahvil ihracýile fon temini neden? önemsizdir? Varlýða Dayalý Menkul Kýymet Ýhracý Bankalar. buna karþýlýk bankalar tarafýndan müþterilere kredi niteliðinde açýlan hesaplara da borçlu cari hesaplar adý verilmektedir. ihracattan doðan alacaklar ve diðer alacaklar karþýlýk gösterilerek varlýða dayalý menkul kýymet ihracý yoluna giderler ve bu þekilde fon saðlayabilir ? ler. Borçlu cari hesaplar. tüketici kredileri. teminatlý ve teminatsýz kredilerdir. kredi sahiplerinin bazen baþkalarýndan olan alacaklarýnýn tahsilinde bankalarý aracý yaptýklarý ve ellerindeki ticari senetleri tahsil edilmek üzere bankalara verdikleri de bilinmektedir. Genellikle yatýrým ve kalkýnma bankalarý. Bankacýlýkla ilgili alacak ve borç iþlemlerinin bir bölümü çekle yürütülmektedir. tahvil ihracý yoluyla saðlanan fonlar önemli bir yer tutmamaktadýr. Bankalarýn tahvil ihraç edebilmeleri.

kredi faizleri ise ayný gün iþlemeðe baþlar. Bankalar özellikle kýsa vadeli kredilerin finansmaný için bu kaynaðý kullanýrlar. ? Borçlu cari hesap ne zaman alacak bakiyesi verebilir? Alacaklý ve Borçlu Cari Hesaplarda Faiz Ödeme Yöntemlerindeki Farklýlýk Alacaklý cari hesaplarýn faizlerinin yýlda bir kez ve yýl sonunda hesaplanmasýna karþýlýk. banka için bir fon kaynaðýnýn doðmasýna imkân saðlar.müþterileri adýna yapacaklarý bu tahsilatlarý onlarýn borçlu cari hesaplarýna alacak olarak yazarlar. borçlu nitelikteki söz konusu hesaplar alacak bakiye verebilir. Bu yüzden. .122 . birçok borçlu cari hesabýn alacak bakiyelerinin birleþmesi ile ortaya bankalar açýsýndan önemli bir fon kaynaðý çýkmýþ olur. Bu arada geçen zaman. Böylece. Bunun yaný sýra. borçlu cari hesaplarýn faizleri genelllikle üçer aylýk dönemler itibariyle hesaplanmaktadýr. mevduat faizleri birgün sonra.

. ? Yüzen fonlara bir baþka örnek veriniz? Bankalarýn belli baþlýfon kaynaklarýnelerdir? Bunlarýn en önemlisi? sizce hangisidir? TÜRKÝYE'DE BANKALARIN ÇEÞÝTLÝ KESÝMLERLE OLAN FÝNANSAL ÝLÝÞKÝLERÝ Türk bankacýlýk sisteminde yer alan bankalarý. Bunlar. Bu krediler de önemli bir fon kaynaðýdýr. kamu. T. yüzen fon kapsamýna girer. Kamu kesimiyle olan finansal iliþkilerin esasýný Hazine'nin. bankalarýn geçici likidite ihtiyaçlarýný karþýlamak için onlara reeskont ve avans þeklinde kýsa vadeli krediler açar. bankalar çok düþük bir maliyetleönemli miktarda fon toplam olurlar. Yüzen Fonlar Bankalarýn kasalarýna giren ve birkaç gün bekleyen her türlü fon.C. dolaylý ve dolaysýz finansman imkânlarýnýn saðlanmasý þeklinde olmakta ve/veya açýk piyasaiþlemlerine dayanmaktadýr. Bu þekilde.Merkez Bankasý Kredileri Merkez Bankasý. Bankalarýfinansal kesimle iliþkileri bakýmýndan kaç grupta elealabiliriz? T. bankalara çeþitli kamu ve özel kuruluþlar tarafýndan yatýrýlan maaþ ve ücretlerin.C. Merkez Bankasý. Diðer özel kesim iliþkile ise. Kredilendirme. çalýþanlar tarafýndan bankamatiklerden çekilinceye kadar bankalarda kalmasý bu duruma örnek olarak verilebilir. Özel kesimle olan finansal i iþkiler. Sözgelimi. ekonomik kesimle olan iliþkiler ve finansal kesimle olan iliþkileridir. Merkez Bankasý ? Merkez Bankasý'nýn iliþkileri iki kýsýmda incelenebilir. çeþitli kesimlerle olan finansal iliþkileri bakýmýndan üç grupta ele almak mümkündür. Bunlar. mevduat ve ticaret bankalarý ile kalkýnma ve yatýrým bankalarýdýr. çeþitli sektörlerde yer alan özel sermayeli kuruluþlara dolaylý finansman imkânlarýnýn saðlanmasý sürecini içermekte ve bu kuruluþlara mevduat ve ticaret bankalarý ile kalkýnma ve yatýrým bankalarý aracýlýðýyla reeskontiþlemi çerçevesinde finansman saðlanmasýdýr. özel ve dýþ ekonomik kesimle olan iliþkilerdir. Merkez Bankasý'nýn ekonomik kesimle olan iliþkileri. Ýktisadi Devlet Teþekküleri'nin ve Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri'nin kredilendirilmesi oluþturmaktadýr. bankanýn ihracat ve ithalat iþlemlerini kredilendirme faaliyetine dayanmaktadýr.

mevduat munzam karþýlýklarý. sermaye piyasasý ile ilgili kuruluþlar. Hazine ve uluslararasý finans kuruluþlarýyla yürütülmektedir. reeeskont iþlemleri ve açýk piyasa iþlemlerinden kaynaklanan dolaylý ve dolaysýz finansman iliþkileridir.Merkez Bankasý'nýn finansal kesimle olan iliþkileri. Bankacýlýk kesimiyle olan iliþkiler. mevduat ve ticaret bankalarý. . kalkýnma ve yatýrým bankalarý.123 .

Merkez Bankasý Türk banka sisteminde nihai verici kurum niteliðinde olan Merkez Bankasý'nýn belli baþlý . Bankalar hangi kesimlerle finansal iliþki içinde bulunmaktadýr? TÜRK BANKACILIK SÝSTEMÝNDE FON KAYNAKLARININ YAPISI ? Türk bankacýlýk sisteminde yeralan bankalarý. fon kaynaklarýnýn yapýsý bakýmýndan üç grupta incelemek mümkündür. T. günümüzde bankacýlýk anlayýþý. Mevduat ve Ticaret Bankalarý Mevduat ve ticaret bankalarýnýn finans sistemi içerisindeki gelenekseliþlevi.C. belli aralýklarla sermaye piyasasýna da girerek orta ve uzun vadeli fon transferine yönelmektedir. Bu iþlev nedeniyle. tasarruf sahipleri (hanehalký). mevduat ve ticaret bankalarý tarafýndan finanse edilemeyen yatýrým projelerine. Kalkýnma ve yatýrým bankalarýn finansal iliþki içinde bulunduðu diðer kesimler. sigorta þirketleri i e mevduat ve ticaret bankalarý olarak belirtilebilir. uluslararasý finans piyasalarý. mevduat ve ticaret bankalarý ile kalkýnma ve yatýrým bankalarýdýr. kýsa vadeli dolaylý finansal araçlar yoluyla saðlanan fon kaynaklarýnýn. Merkez Bankasý. Bunlar. Nitekim. sadece vadesiz mevduatý kýsa vadeli kredilere dönüþtürme faaliyetinden ibaret deðildir. þirketler. yine kýsa vadeli finansal araçlar yoluyla plase edilmesidir. Bu bankalar. Mevduat ve ticaret bankalarýnýn finansal iliþki içinde bulunduðu kesimler. Öte yandan.C. Hazine. Merkez Bankasý. sözkonusu yatýrým projelerini gerçekleþtiren iþletmelerin sermayelerine iþtirak ederek de fon temin etmektedirler. Kalkýnma ve Yatýrým Bankalarý Türk Bankacýlýk Sistemi'nde özel bir yeri bulunan kalkýnma ve yatýrým bankalarý. sosyalgüvenlik kuruluþlarý. T. orta ve uzun vadeli iþletme ve yatýrým kredileri yoluylafon transfer etmek amacýyla kurulmuþlardýr. mevduat ve ticaret bankalarý artýk sadece kýsa vadeli fon arzeden kurumlar olarak kalmamakta.? Merkez Bankasýnýn çeþitli kesimlerle finansman iliþkisini açýklayýnýz. Merkez Bankasý. Hazine ve uluslararasý finans piyasalarý olarak sayýlabilir. sözkonusu bankalar para piyasasý kurumlarý olarak kabul edilmektedir.

Türkiye'de 1980 sonrasý dönemde bankacýlýk sektörünün kaynak yapýsýnda görülen önemli deðiþikliklerden birisi. döviz borçlarý. avans ve reeskont kredileri ile öz sermayedir. mevduat.124 . bilançosunun pasifinde yeralan emisyon. toplam kaynaklar içinde mevduatýn payý artarken . dýþ krediler ve bankalar tarafýndan yatýrýlan mevduat munzam karþýlýklarýndan oluþmaktadýr. Mevduat ve Ticaret Bankalarý Mevduat ve ticaret bankalarýnýn belli baþlý fon kaynaklarý.fon kaynaklarý.

.C. TCMB'nin 1990'lý yýllardaki döviz cinsinden varlýklarý ve yükümlülükleri . Öte yandan. 1980'li yýllardan sonra yeterli olmasa da belli biryükselme eðilimine g irmiþtir. bankalarýn TCMB vasýtasýyla saðladýklarý avans ve reeskont imkânlarý da daralmýþtýr. Bankacýlýk sisteminde kredi/mevduat oranlarý 1980'li yýllarda önemli ölçüde gerilemiþtir. Türk Bankacýlýk sisteminde fon kaynaklarýnýn yapýsýnasýl bir görünüm arzetmektedir? TÜRK BANKACILIK SÝSTEMÝNDE FON KAYNAKLARININ SON YILLARDA GÖSTERDÝÐÝ GELÝÞMELER Türk bankacýlýk sisteminde fon kaynaklarýnýn son yýllarda gösterdiði belli baþlý geliþmeler þu þekilde özetlenebilir: .avans ve reeskont kredilerinin payýnýn azalmasýdýr. Merkez Bankasý orta vadeli reeskont kredileri ile yurt içinde ve yurtdýþýnda pazarlanabilen tahvillerdir. uluslararasý finans kuruluþlarý ile mevduat ve ticaret bankalarýndan saðlanan döviz ve Türk Lirasý krediler. gelecekte nasýl bir geniþleme göstereceði bilinmemektedir. Yine ayný yýllarda. Kalkýnma ve Yatýrým Bankalarý ? Kalkýnma ve yatýrým bankalarýnýn fon kaynaklarý içinde mevduat bulunmamaktadýr. sözkonusu dönemde faiz oranlarýnýn serbest býrakýlarak yükselmesine paralelolarak. Diðer yükümlülükler arasýnda bulunan ve baþlangýçta önemli ölçüde yaygýnlýk kazanan varlýða dayalý menkul kýymetlerin (VDMK). . Bu deðiþim. Bir finansal derinleþme göstergesi olan bankalarýn toplam yükümlülükler/GSMH oraný. 1980'li yýllarýn yeni fon kaynaklarýndan olan mevduat sertifikalarý 1990'lý yýllarýn baþýnda cazip olmaktan çýkmýþtýr. Bu bankalarýn baþlýca fon kaynaklarý. . Merkez Bankas mevduat ve ticaret bankalarýna saðladýðý reeskont imkânlarýný daraltmasýndan kaynaklanmýþtýr. T. . Türk Lirasý mevduat ve özellikle vadesiz mevduatýn toplam mevduatiçindeki payýnda önemli düþüþler gözle oplam döviz yükümlülüklerinde ciddi artýþlar kaydedilmiþtir. öz sermaye. bankacýlýk kesiminin maliyeti oldukça yükselmeye baþlayan Türk Lirasý mevduat yerine alternatif kaynaklar aradýðýný ve bunun da dövizli mevduat ve krediler ile VDMK'daki artýþlar þeklinde kendini gösterdiðini gözönüne almak gerekir.

. ancak bu yýldan sonra izlenen para politikasýna paralel olarak belirli artýþlar göstermiþtir. Merkez Bankasý parasý ve özellikle emisyonun toplam yükümlülükler içindeki payý 1987 yýlýna kadar düþüþ kaydetmiþ.önemli ölçüde artýþ kaydetmiþtir .125 .

0 10.006 Toplam Mevduat(Milyar TL) 62.0 6.4 Diðer Mevduat (%) 12.4 11. Mevduat (Milyar TL) 48.1 0.966 Kaynak : Türkiye Bankalar Birliði.9 35.7 23.2 33.2 6 Ay 12. 235 72.4 Bankalar Mevduatý (%) 6.3 12.788 330.4 15.4 29. Bankalarýmýz Yýllýk Raporlarýndan yararlanýlarak hesaplanmýþtýr.2 2.6 13.780 112.3 15.5 20.5 18. Mevduat Türü 1989 1990 1991 1992 1993 Tasarruf Mevduatý (%) 36.009 0.1 17.7 3.9 30.4 28.0 3 Ay 19. Bankalarýmýz Yýllýk Raporlarýndan yararlanýlarak hesaplanmýþtýr.4 29.7 10.0 11.388 300.7 10. .2 TL.7 11.2 2.3 10.1 36.404 95.9 33.5 12.910 189.4 Döviz Tevdiatý (%) 22.4 1 Yýl 22.6 32.126 . Vade Cinsi 1989 1990 1991 1992 1993 Vadesiz 34.Tablo : 7. (1990-1994).9 2.9 11. Tablo : 7.2 10.8 29.1 Toplam Mevduatýn Vade Cinsinden Daðýlýmý (%).6 20.8 39.2 5.8 7.318 166.0 22.3 12.8 2-5 Yýl 0.6 Mevduat Sertifikasý (%) 3. (1990-1994).1 0.1 0.3 10.5 2.193 544.6 Resmi Mevduat (%) 2.3 Ticari Mevduat (% 15.0 1.1 Kaynak : Türkiye Bankalar Birliði.5 1 Ay 10.2 Mevduat Kompozisyonundaki Geliþmeler.7 1.0 31.6 34.5 14.4 0.7 10.

kanuni karþýlýk ve disponibilite yükümlülükleri olarak ayýrmak zorunda olduðu miktarý dýþýndaki bölümünü kredi olarak verir. alacaklý ve borçlu cari hesaplarda faiz ödeme yöntemlerindeki farklýlýk. tahvil ihracý. 1980-1991 döneminde özsermayenin pasif toplamý içindeki payý artýþ eðilimine girmiþ. Bu çerçevede oluþturulan "sermayetabaný yükümlülükler standart rasyosu" ile uyulmak zorunda olunanoran 1991'de %8'e yükseltilmiþtir Bu düzenlemeye paralel olarak. Bunlardan T. bankacýlýk sisteminde para ikamesi vedöviz yönetiminde açýk pozisyon ndýðý 1992 ve 1993 yýllarýnda. Sermaye yeterliliði. bankalarýn özsermayelerinin pasif toplamý içindeki payý hýzla gerilemiþtir. Bankalarýn belli baþlý fon kaynaklarý. banka bilançolarýnýn dengede olmasýdýr. Bir banka bilançosunda fon kaynaklarý. Buna göre. ancak bu tarihten sonra özsermayenin nispi payýnda düþüþ görülmüþtür. Merkez Bankasý kredileri ve yüzen fonlardýr. Bankacýlýk faaliyetinin en önemli prensibi. Türkiye'de bankalar çeþitli kesimlerle olan finansal iliþkileri bakýmýndan üç grupta ele alýnabilir. mevduat. asgari olarak mevduat sahiplerinin haklarýný koruyacak düzeyde sermayeye sahip olmasý þeklinde tanýmlanmaktadýr.. hamiline yazýlý mevduat sertifikasý. ihtiyat akçeleri. özsermaye. bankalarýn muhtemel risklerini karþýladýktan sonra. borçlu cari hesaplarýn alacak bakiyeleri. varlýða dayalý menkul kýymet ihracý. Buna görebir banka iþletmesi. . Türk bankacýlýk sisteminde fon kaynaklarýnýn son yýllarda gösterdiði geliþmeler nelerdir? Özet ? Bankalar esasen para alým satýmý ile uðraþan iþletmelerdir. mevduat olarak veya baþka þekiller topladýðý fon kaynaklarýnýn.Merkez Bankasý'nýn iliþkileri.C. 1989 yýlýnda bankalarýn sermaye ve özkaynaklarýnýn risklerini karþýlayabilecek bir düzeye çýkarýlmasý ve sermaye yetersizliðinden doðabilecek risklerin azaltýlmasý amacýyla 3182 sayýlý Bankalar kanunu'na dayanýlarak bir teblið çýkarýlmýþtýr. Nitekim. AB mevzuatýna paralel bir standart rasyo tanýmý yaparak bankalarýn buna uyma zorunluluðunu getirmiþtir. Bu teblið. bilançonun pasifinde yer alýr ve bankanýn yükümlülüklerini oluþturur.

ekonomik kesimle ve finansal kesimle olan iliþkiler olmak üzere ikiye ayrýlýr. Hazine ve uluslararasý finans piyasalarý olarak sayýlabilir. Türkiye'de bankalarý fon kaynaklarýnýn yapýsý bakýmýndan üç gruptaincelemek mümkündür. Hazine ve uluslararasý finans kuruluþlarýyla yürütülmektedir. Merkez Bankasý'nýn finansal kesimle olan iliþkileri ise. emisyon. Merkez Bankasý'nýn ekonomik kesimle olan iliþkileri. Mevduat ve ticaret bankalarýnýn finansal iliþki içinde bulunduðu kesimler. sermaye piyasasý ile ilgili kuruluþlar. Merkez Bankasý. kamu. özel ve dýþ ekonomik kesime yöneliktir. Kalkýnma ve yatýrým bankalarýnýn finansal iliþki içinde bulunduðu kesimler. þirketler.C. sigorta þirketleri ile mevduat ve ticaret bankalarý olarak belirtilebilir. Merkez Bankasý'nýn belli baþlý fon kaynaklarý.127 . þirketler. uluslararasý finans piyasalarý. döviz borçlarý. Merkez Bankasý. Mevduat ve ticaret banka . dýþ krediler ve bankalar tarafýndan yatýrýlan mevduat munzam karþýlýklarýdýr. Bunlardan T. sosyal güvenlik kuruluþlarý. kalkýnma ve yatýrým bankalarý. tasarruf sahipleri (hanehalký). mevduat ve ticaret bankalarý. Hazine.

Aþaðýdakilerden hangisi bankalarýn fon kaynaklarýndan deðildir? a. Hamiline yazýlý mevduat sertifikasý . Tasarruf sahipleri (Hanehalký) d. c. özsermaye. Avans ve reeskont kredileri c. 2. Özsermaye c. Mevduat b. Bankalar topladýklarý fon kaynaklarýnýn tamamýný kredi olarak verebilir. Merkez Bankasý'nýn finansal iliþki içinde bulunduðu kesimlerden biridir? a. banka bilançolarýnýn dengede olmasýdýr. Sosyal güvenlik kuruluþlarý c. Emisyon b. Banka bilançosunda fon kaynaklarý pasifte yer alýr. d.128 . mevduat. Kalkýnma ve yatýrým bankalarýnýn belli baþlý fon kaynaklarý ise. Ýhtiyat akçeleri d. Krediler e. Sorular 1. Özsermaye d. e. Mevduat e. avans ve reeskont kredileri ve özsermayedir. Bankacýlýkla ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? a. Merkez Bankasý orta vadeli reeskont kredileri ile yurt içinde ve yurt dýþýnda pazarlanabilen tahvillerdir. Bankalar esasen para alým satýmý ile uðraþýrlar. Bankacýlýk faaliyetinin en önemli prensibi. Borç isteyen þirketler 4. Yüzen fonlar 3. Mevduat ve ticaret bankalarý e.C.larýnýn belli baþlý fon kaynaklarý. b. Aþaðýdakilerden hangisi T. uluslararasý finans kuruluþlarý ile mevduat ve ticaret bankalarýndan saðlanan döviz ve Türk Lirasý krediler. Sigorta þirketleri b. Aþaðýdakilerden hangisi mevduat ve ticaret bankalarýnýn fon kaynaklarýndan biri deðildir? a. Bankalar mevduat toplayan kurumlardýr.

Oktar. Türk Ekonomisinde Yapýsal Dönüþümler: 19801995. Ýstanbul. 1995. Mustafa. Türk Bankacýlýk Sistemine Ýliþkin Bir Deðerlendirme (1973-1988). Ankara. Bursa. Para. Kaynakça ÇIKRIKÇI. Ýlker. 1990. c. TOPRAK. ÖNDER. Finansal Yapýve Politikalar. EKÝNCÝ. Cem. Banka ve Finansal Piyasalar. 1980-1991 döneminde bankalarýn pasif toplamlarý içindeki payý artýþ eðilimine giren özsermayenin nispi payýnda bu dönemden sonra düþüþler görülmüþtür. Ankara. Metin. e. T. Sevdil ve ALTUÐ. Ankara. Ezgi KitabeviYayýnlarý.129 . 1993. PARASIZ.B'nin 1990'lý yýllardaki döviz cinsinden varlýklarý ve yükümlülükleri önemli ölçüde a b. 1992 . Tarih Vakfý Yurt Yayýnlarý. MPM Yayýn No: 424. YILDIRIM. 1996. Nazým ve SOMEL. Türk Bankacýlýk Sisteminin Deðerlendirilmesi: 1980-1993 Dönemi. SPK Yayýn No: 17. 1992-93 yýllarýnda açýk pozisyon artmýþtýr. TÜREL. 1980'li yýllarýn yeni fon kaynaklarýndan olan mevduat sertifikala rý 1990'lý yýllarýn baþýnda cazip olmaktan çýkmýþtýr. Aþaðýdakilerden hangisi Türk bankacýlýk sisteminde fon kaynaklarýnýn son yýllarda gösterdiði belli baþlý geliþmelerden biri deðildir? a. d.5. toplamdöviz yü-kümlülüklerinde ciddi düþüþler kaydedilmiþtir. . Türk Lirasý mevduat ve özellikle vadesiz mevduatýn toplammevduat içindeki payýnda önemli týþlar gözlenirken.C.M. Turhan Kitabevi Yayýnlarý. Ýzzettin. Türkiye'de Kamu Maliyesi. Oðuz.

Ünitemizin temel konusu. fon kullanýmýnda son yýllarda görülen geliþmeleri de anlamaya çalýþýnýz. Ayrýca Türk bankacýlýk sisteminde son yýllarda fon kullanýmýnýn gösterdiði geliþmeler. bankalarýn fon kullanýmýnýn incelenerek. Üniteyi çalýþýrken bankalarýn fon kullaným alanlarýný inceledikten sonra. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. Ünitede bankalarýn fon kullanýmýnýn hangi unsurlardan oluþtuðu açýklanacaktýr. üniteyi tekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz..ÜNÝTE 8 Bankalarýn Fon Kullanýmý ve Türkiye'de Ticari Krediler Bu Ünitede. vadelerine ve bölgelere göre daðýlýmý üzerinde de durulacaktýr. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz.. Çalýþma BiçimineÝliþkin Olarak. bankacýlýk sistemi kaynaklarýnýn kullanýmýnda kamu ve özel kesim ayýrýmý.. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde. Türkiye'de ticari kredi uygulamasýnýn incelenmesidir. ticari kredilerin sektörel. -130 ..

orta ve uzun vadeli kredilerdir. kýsa vadeli kredilerin firmalarýn geçici finansman gereksinimlerini karþýladýðý söylenebilir. üretimin baþlangýcýndan üretilen mallarýn satýþýna kadar geçen sürede krediye ihtiyaç duyarlar. Bankalarýn fon kullanýmýkaç grupta toplanabilir? Bankalarýn fon kullanýmý üç grupta toplanabilir: Krediler . diðer yandan hanehalkýnýn bir takým harcamalara giriþmesini mümkün kýlar. Buna göre.BANKALARIN FON KULLANIMI ! . Öte yandan. Bankalarýn kýsa vadeli kredileri. Kredinin üretim faaliyetleri üzerindeki doðrudan etkisi nedeniyle. giriþimciler tarafýndan beklenen ekonomik faaliyetlere baðlýdýr. belli bir bedel ya da iskonto . Ýskonto. Bu yüzden. Bir banka bilançosunda fon kaynaklarýnýn kullanýmý. beraberinde kredi geniþlemesini de getirir. Böylece. bir banka borçlarýný ödeme gücüne sahip olmalýdýr. ülke ekonomisindeki üretim faaliyetlerini finanse ederler. banka tarafýndan verilen kredi. deðiþik kaynaklardan saðladýklarýfonlarýn kanunen ayýrmak zorunda olduklarýmunzam karþýlýk ve disponibilite yükümlülükleri dýþýnda kalan bölümünü kullanabilirler. bankanýn elindeki senet Merkez Bankasý'na satýlabilir. bankalarý belli bir riskle karþý karþýya býrakýr. kýsa. özellikle ticari iliþkilerde çok sýk kullanýlýr. iþletme kredileri bu gruba girer. vadelerine göre müþterilerine üç çeþit kredi açarlar. Kredi vadesi en çok 9 ay veya 1 yýl olan ticari kredilerle. Bankalar açtýklarý kredilerle. bilançonun aktifinde yer alýr. Ýskontolu kredi. Yani. Bankalar. para otoritelerinin kredi arzýný kýsmaya dönük müdahaleleri. Ekonomik büyüme. vadesi gelmemiþ bir senedin. Kredi uygulamasý. Vadelerine göre bankalar kaç çeþit kredi açarlar? Bankalar. Firmalar. ekonomideki gerçek faaliyet düzeyini belirtmekte olup. iskonto edilebilen bir senetle teminat altýna alýnýr. Bankalar. bir yandan þirketlerin sabit sermaye yatýrýmlarýnýn finansmaný ve iþletme sermayesi ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýna imkân saðlarken. Ani bir likidite krizi durumunda. hükümetlerpara politikasýný kulla ak öncelikli sektörlere müdahale imkâný bulurlar. Bunlar. topladýklarý fonlarý çeþitli þekillerde kullandýrarak reel kesimi yönlendirirler. ekonomik faaliyetleri daraltýcý etki yapar.

senedi iskonto etmeyi kabul eder ve Merkez Bankasý'nýn belirlediði oran üzerinden kalan vade ile orantýlý olarak iskonto miktarý hesaplanýr. poliçegibi) bir alacak sened ini satýcýya verir. Bunlardan satýcý kredisi. Banka. Satýcýlar ticari senetleri vadesi gelinceye kadar ellerinde tutmazlar ve alacaklarýnýn karþýlýðýný hemen sermayelerine ilave etme ihtiyacýný duyarak ellerindeki senetleri ilgili bankadan kredi istemek için kullanýrlar.131 . ticari ödemelerin vadeli olarak gerçekleþtirilmesi halinde satýcýnýn alýcýya açtýðý kredidir. ticari senet olarak bilinen (bono. sözkonusu banka ilk alacaklýnýn yerine geçtiði için. Burada. genellikle iki tür iskontolu kredi sözkonusudur. Diðer bir iskontolu kredi türü banka kredisidir. Böylece alýcý. . senedi vadesi dolunca tahsil eder. Öte yandan.oraný karþýlýðýnda vadesinden önce ödenmesi anlamýna gelir.

ticari veya zirai iþletmelere kendi faaliyetlerinin niteliðine göre verilmektedir. kabul kredisi olarak da adlandýrýlmaktadýr. Bankanýn ihracatçý tarafýndan kendi üzerine çekilecek bir poliçeyi kabul etmesi bir çeþit kredi iþlemidir. Dýþ ticaretle ilgili krediler de bankalarýn önemli fon kullaným alanlarýndan biridir. . Bunlar akreditif ve akseptans olarak belirtilebilir. rehinli veya rehinsiz olarak düzenlenebilir. Örneðin. Ekonomik yaþamda bazý alacaklar. ahlâki durumu ve iþlerinin gidiþine göre krediyi vadesinde ödeyeceðine kesin olarak inandýklarý kimselere açýlýr . Kiþisel krediler kendi aralarýnda altý gruba ayrýlýr. Bir baþka kýsa vadeli kredi türü. bu bankanýn B ülkesindeki muhabiri nezdinde ihracatçý lehine kredi açtýrabilir. Açýk kredi. kiþisel kredilerdir.. muhabir banka aracýlýðýyla poliçenin kabul edileceði ihracatçýya bildirilir. Akreditif nedir? Akreditif. Ýhracatçýnýn poliçe ilebirlikte gönderece bankaya geldiðinde ihtalatçýya bildirilir. açýlan kredinin banka lehine rehnedilen mal veya senetlerle avanslarýn baðlanmasý þeklinde olur. firmalarýn ihracat ile ilgilifaaliyetlerinden doðmaktadýr. Belgelerin uygunluðu kontrol edildikten sonra banka. ihracatçý alacaðýný lehine açýlan kredi koþullarýna göre muhabir bahkadan tahsil eder. belli kiþisel ve maddi teminata dayanmakla birlikte. Burayakadar anlatýlan ul kredisi adý verilir. Dýþ ticaretle ilgili kredi iþlemelerinde iki uygulama vardýr. bankalarýn maddi varlýðý. . poliçe üzerine kabulþerhi koyarak imza eder. bir kimsenin talebi üzerine bir bankanýn þubeleri veyamuhabirleri nezdinde herhangi bir kimse veya firma lehine açýlan kredidir. Avans olarak da adlandýrýlan kiþisel krediler. Ýthalatçý ile anlaþtýktan sonra. B ülkesindeki bir ihracatçýdan satýn aldýðý mallarýn bedelini ödemek amacýyla bir bankaya baþvururak. Bunlardan senetlerle ya da mallarla teminata baðlanmýþ avanslarýn iþlemesi. teminat veya açýk kredi karþýlýðýnda ihtalatçýya verilir ve poliçe muhabire gönderilir. Kefalet karþýlýðý açýlan krediler. baþka bir kimsenin açýlan kredilen sorumlu olmayý kabul ve taahhüt ettiði kredi türüdür. A ülkesindeki bir ithalatçý. kredi alan kiþi aldýðý . Akseptans nedir? Akseptans. B elgeler bedelin ödenmesi . mal bedelini belli bir süre sonunda ödemek için B ülkesindeki bir ihracatçý ile anlaþýrsa. Böylece. Bu krediler sýnai. Eðer A ülkesindeki bir ithalatçý. bir bankaya müracat ederek alacaklý tarafýndan çekilecek bir poliçeyi kabul etmesini isteyebilir. kredi alanla birlikte. Açýk kredi.

Tahsilatýn faiz ve zaman kaybý olmadan bankaya yatýrýlmasýna olanak veren bu kredi türünde iþletme. kredi alan iþletmenin faiz yükünü azaltarak elinde atýl para tutmasýný önler. iþletmeler tarafýndan iþin durumuna ve ödeme gereksinimine göre kullanýlabilir. özellikle bankalarla sürekli iliþki durumunda bulunan sýnai ve ticari iþletmelere uygun bir kredidir. Röpor. menkul kýymetlere sahip olan bir kimsenin bunlarý bir bankaya belli bir vade sonunda yeniden satýn almak koþuluyla satmasýdýr. . Bu uygulama. kiþisel kredi türlerinden olan borçlu cari hesap kredisi. açýlan kredinin sýnýrý içinde kalmak koþulu ile bankadan istediði miktarda para çekebilir ve vadeyi beklemeden bankaya istediði miktarda ödemede bulunabilir. Çünkü bu iþletmelerin gelirleri ile harcamalarý ayný zamana rastlamaz. Sözkonusu kredi. Ýpotek kredisi.132 . genellikle uzun vadeli kredileri karþýlamak üzere gayri menkul rehni þeklinde açýlan kredidir. Son olarak.krediden dolayý bankaya tüm varlýðý ile sorumludur.

Bu yönünle kampanya kredileri.! ! Ýþletmeler ve hanehalkýaçýsýndan bazýözel ihtiyaçlara cevap verme durumu sözkonusu olduðunda. Ýthalat kredisi ile de. ithalatçýlara. mal gümrükten geçerek depoya veya iþ yerine sevkedilinceye kadar ortaya çýkan gereksinimleri (gümrük vergisi. önemli bir teþ vik unsuru olmakla birlikte dið er kredilere göre risklidir. ihtiyacýn niteliði ve borçlunun kiþiliðine göre deðiþik kredi türleri de mevcuttur. Bu belgelerden birisi makbuz dið eri ise varant belgesidir. genel mað azalara mal teslim eden bir tacire iki ayrý belge verilir. gelirlerini elde edeceð i tarihe kadar geçen sürede likidite ihtiyacýný karþ ýlayan bir finansman kaynað ýdýr. Bir baþ ka özel kredi uygulamasý. Çünkü. mevsimlik üretimlerin finansmaný kolaylaþ týrmaya yöneliktir. nakliye ve komisyon gibi harcamalar) . varant mal üzerindeki rehin hakkýný temsil eder. Makbuz malýn mülkiyetini gösterirken. Varant. satýn alýnan ithal mallarýn fabrika çýkýþ ýndan genel mað azalara geliþ ine kadar geçen sürede finansman imkaný sað lar. Sözkonusu kredi. iþ letmelerin finansman ihtiyaçlarýný özkaynaklarý ile karþ ýlamalarý rasyonelbir davranýþ deð ildir. ithalat ve ihracat kredisidir. Burada. Döviz kazandýrýcý giriþ imlerin finansmanýný sað layan ihracat kredisi. elde bütün yýl boyunca likidite bulundurmak. iþ letmenin masraflarýný ödenmesinden. Sözkonusu üretim faaliyetlerinde. Üretim ve ticaretin mevsimkoþ ullarýna ve periyodik harektelere bað lý olduð u faaliyet alanlarýnda. mal garantisine dayanan bir kredi türüdür. masraflar (ücretve kira gibi) sürekli ken. Bunlardan kampanya kredileri. gelirler periyodiktir. birkaç haftadan bir kaç aya kadar deð iþ en finansman ihtiyacý için. herþ eyden önce kârlý bir iþ sayýlmaz.

iade fonu. banka kaynaklarýnýn likiditesini ve esneklið ini azalttýð ýndan ötürü pek yaklaþ mamaktadýr. devlet tahvili ve hazine bonosu satýn alýmý ise. faiz farký. Öte yandan. bankalarýn en fazla kullandýrdýklarý fon kaynaklarýndan sayýlmaktadýr. süresi 1 ile 5 yýl arasýnda bulunan kredilerdir. varolan tesislerin büyütülmesi ve modernizasyonu veya iþ letmelerin net iþ letme sermayelerinin güçlendirilmesi amacýyla ve sürekli olarak bulundurulmasý gereken asgari stoku elde tutabilmek için kullandýrýrlar. yatýrýmlarýný ve iþ letme sermayesi ihtiyacýný zaman zaman kýsa vadeli kredilerle finanse etmek durumunda kalmaktadýr. faiz farklýlaþ týrmasý. Bunlarýn baþ lýcalarý. kaynak kulanýmýný destekleme fonu. Bu çarpýk finansman biçiminin deð iþ tirilmesi amacýyla. sanayi sektörünün finansmaný için gerekli olan orta ve uzun vadeli kredilere. Bankalar tarafýndan devlet tahvili ve hazine bonosuna yapýlan yatýrým. Merkez Bankasý'nýn orta vadeli senetleri reeskonta kabul etmesi. mevduat munzam karþ ýlýklarý farklýlaþ týrmasý.karþ ýlamaya yöneliktir. Orta vadeli krediler. kalkýnma planlarýnda mevduat ve ticaret bankalarýnýn orta vadeli kredilere yönelmeleri için bazý özendirici tedbirler getirilmiþ tir. vergi istisnasý ve bankalarýn bir bölümünün orta vadeli kredilere yönlendirilme zorunluluð udur. iþ letme ve yatýrým kredileri olmak üzere iki bölüme ayrýlmaktadýr. Bunun sonuncunda da sektör. yalnýzca stopaj kesintisi sözkonusu olduð undan ve bu yatýrým araçlarý vergiden muaf olduð u için oldukça caziptir. iþ letmelerde yeni üretim birimlerinin kurulmasý. Bankalar orta vadeli kredileri. Türkiye'de mevduat ve ticaret bankalarý. Buraya kadar ele aldýð ýmýz kýsa vadeli kredi türleri. Bunun dýþ ýnda daha az sýklýkta kullandýrýlan orta ve uzun vadeli krediler de sözkonusudur. Orta vadeli krediler kullanýlma amaçlarýna göre. . bankalarýn devlete kýsa vadeli finansman açýklarý nedeniyle sað ladýklarý önemli bir imkândýr.

133 ..

Genellikle. iþletme kredisi nedir? Ýþletme kredileri. Yatýrým kredileri. anonim þirketlerin sermaye artýrýmý ve hisse senedi çýkarmada karþýlaþtýðý güçlükler. arazi ve bina satýn alýnmasýgibi. yeni tesis kurmak. önemli sorunlarý da beraberinde getirmektedir. iþletmeler banka kredilerine baþvurarak finanse ettikleri normal üretim harcamalarýnýn yansýra. bir giriþimci yaptýðý harcamalara eþit düzeyde bir geliri saðlamayý ayný dönem boyunca bekleyemez. iþletmelerin bu çeþit harcamalarýna yatýrým harcamalarý veya sabit sermaye harcamalarý adý verilmektedir. baþta merkez bankasý olmak üzere kamu sermayeli ihtisasbankalarý ile diðer mevduat ve ticaret bankalarý vermektedir. Türkiye'de bu bankalarýn kaynak yetersizliði nedeniyle sözkonusu kredileri. Buna karþýlýk. yatýrýmýn maliyeti normal olarak yýllýk gelirinin üzerindedir. teþvik belgeli yatýrým kredisi ve teþvik belgeli iþletme kredisi gibi türlere de ayrýlmaktadýr. Öte yandan. iþletmelerin iþ hacmi geniþledikçe ve kredili satýþlar arttýkça yükselen net iþletme sermayesi ihtiyacý. orta vadeli krediler teþvik belgesine dayandýrýlmýþ olup olmadýðýna göre. orta vadeli taleplerini de artýrmaktadýr. Ýþletmelerin özkaynak yetersizliði. faydalarý uzun bir döneme yayýlabilecek olan harcamalarda da bulunurlar. sýnai iþletmelerin döner sermaye açýklarýna yönelikolarak açýlan kredile n iþletme sermayesi ihtiyacý kýsa sürelidir. Ancak. kalkýnma ve yatýrým bankalarýnýn faaliyet alanýna girer. sermaye piyasasýnýn yeterince geliþmemiþ olmasý ve tahvil arzýndaki sýnýrlar bu sorunlar arasýnda sayýlabilir. 5 yýldan fazla vadeli yatýrým ve tesis kredileridir. Zaten. Buradan hareketle. Bütün orta vadeli krediler. ek tesis açmak ve mevcut tesisleri modernize etmek amacýyla açýlan kredilerdir. ülke ekonomisi açýsýndan neden önemlidir? . kurulu olaný geniþletmek. Uzun vadeli krediler. Ülkemizde yatýrým projelerinin orta ve uzun vadeli kaynaklarla finanse edilmesi. Ancak. sözgelimi teçhizat. Öte yandan. iþletme tarafýndan ödünç olarak alýnan kredi için ödenecek faiz oraný da gözönüne alýndýðýnda. kapasiteyi artýrmak. mikro düzeydeiþletmelerin makro düzeyde de ulusal ekonomi nin üretim potansiyelininharekete geçirilmesinde uzun vadeli kredi ihtiyacýnýn son derec e önemli olduðu söyenebilir. . ister iþletme kredisi isterse yatýrým kredisi olsun. yapýlacak ödemelerin uzun bir zaman alacaðý ortaya çýkar.. Belli bir maliyeti sözkonusu olan yatýrýmlarýn yaþam süresi de uzundur. Uzun vadeli krediler.

Bazý þirketler bankalardan saðladýklarý kredileri geri ödemede güçlüklerle karþýlaþýrlar. . Böyle durumlarda. esas itibariyle ticari bankalarýn iþlevleri ve fon kullaným alanlarý arasýnda saymak mümkün deðildir.Ýþtirakler ? . Ancak. bazen siyasi nedenlerle bazen de þirketi çalýþabilir hale getirebilmek amacýyla ortaklýk payýna dönüþtürülmektedir. Bankalar açtýklarý kredilerin güvenliði bakýmýndan. borçlu þirketlerin mevcut durumunu ve faaliyetlerini yakýndan izlemek isterler. ekonomik koþullar nedeniyle sözkonusu bankalar zamanla sýnai ve ticari iþtiraklere yönelmek durumunda kalmýþlardýr. . Bankalar niçin iþtirakte bulunurlar? Bu geliþmenin belli baþlý nedenleri þöyle özetlenebilir: . özellikle kamu bankalarý tarafýndan verilen kredi miktarlarý.134 . Bankalarýn iþtiraklerini.

bir bankayý sermayelerine ortakalarak finansman sorununa çözüm bulmaya çalýþýrlar. Çok ortaklý þirketler bazý dönemlerde ek finansman kaynaðý saðlamakta güçlük çekerler. fon kaynaklarýnýn bir bölümünü tahvillere ve hisse senetlerine yatýrabilirler. Ýþtirakler hesabý fiyat artýþlarýndan ayný oranda olumsuz yöndeetkilenmezler. kre di talebinin düþük olduðu ya da devletin bütçe açýklarýný iç borçlanmayla finanse ettiði dönemlerde bankalar tahvil satýn alabilirler. topladýklarý mevduatlarý kendi þirketlerine yönlendiren aile bankalarýna da rastlanmakta. Oysa hisse senetlerinde durum farklýdýr. özellikle fiyat artýþlarýnýn hýzlý olduðu dönemlerde iþtirak portföylerini geniþletme yoluna giderler. önce bir bankanýn hisse senetlerini toplayarak yönetsel ve parasal gücü kontrol altýna almak. devlet de zorlayabilir. Bu nedenle. Türkiye'de de büyük holdinglerin bir veya birkaç bankaya sahip olmak için çalýþtýklarý görülmektedir.. Sermayesinde%15'den fazla banka iþtiraki bulu nan þirketlere ait hisse senetleri iþtirakler hesabýnda. kendileri için kârlý iþtiraklere katýlma imkânýný saðlamaktadýr. daha sonra da bankanýný topladýðý fon kaynaklarýný kendi amaçlarý doðrultusunda kullanmaktýr. enflasyon oraný kadar ana para kaybýna neden olmaktadýr. Genel olarak. . Bu yola gönüllü de gidilebilir. Bankalarýn kaynak kullanýmýnýn güvenliðini düþünerek aldýklarý böyle bir önlem. Ticari bankalarýn aktiflerindeki devlet tahvilleri ve hazine bonolarý önemli miktarlara ulaþmaktadýr. Geliþmekte olan ülkelerde örgütlenmiþ sermaye piyasasýnýn yeterince geliþmemiþ olmasý nedeniyle. daha az banka iþtiraki bulunan þirketlere ait hisse senetleri ise tahvil ve hisse senetleri cüzdaný hesabýnda gösterilmektedir. kamu yatýrýmlarý dýþýndaki yatýrýmlarý ya aile þirketlerinin tasarruflarý ya da ticaret bankalarýnda biriken fonlar aracýlýðý ile finanse edilmektedir. Menkul Kýymet Plasmanlarý Bankalar. ticari bankalar aktiflerinin reel deðeri ni korumak için. Genelolarak. tahviller faiz getirisi saðlamakla birlikte. bu gibi uygulamalar ise bankalarýn holdingler arasýnda paylaþýlmasýna yol açmaktadýr. Buna göre. . Bu arada. . Burada amaç.

piyasada panik yarataraktahvil fiyatlarýnýn aniden düþmesine y ol açabilir. kredi talebindeki dalgalanmalarý karþýlamaya yardým eder. bankalar açýsýndan olduðu kadar genel ekonomi açýsýndan da yüksek risk doðurur. Öte yandan. tahvillere yapýlan plasman. Böylece. Geleneksel olarak bankalar ellerindeki fon kaynaklarýnýhangi alanlarda kullanýrlar? TÜRK BANKACILIK SÝSTEMÝNDE FON KULLANIMININ YAPISI ? Türk bankacýlýk sisteminde yer alan bankalarý. . MerkezBankasý.135 . Bu durum. fon kullanýmlarýnýn yapýsý bakýmýndan üç grupta incelemek mümkündür.Ekonomide kredi talebi arttýðý zaman da ellerindeki tahvil stokunu nakde dönüþtürerek kredi imkanlarýný artýrabilirler. T. mevduat ve ticaret ba rý ile kalkýnma ve yatýrým bankalarýdýr. Bunlar. bankalarýn bazý dönemlerde piyasaya büyük miktarda tahvil arzederek bunlarý paraya çevirmek istemeleri.C.

3 1991 42.T.4 . Kalkýnma ve Yatýrým Bankalarý ? Türk banka sisteminde özel bir yeri bulunan kalkýnma ve yatýrým bankalarý. Mevduat ve Ticaret Bankalarý Türkiye'de finans sisteminin en güçlü ve yaygýn fon akým kanalýný oluþturan mevduat ve ticaret bankalarýnýn belli baþlý fon kullaným alanlarý.1 Türkiye'de Bankalarýn Fon Kulanýmýnýn Gösterdiði Geliþmeler Yýllar Kredilerin Aktif Toplamý Ýçindeki Payý (%) Ýþtiraklerin Aktif Toplamý Ýçindeki Payý (%) Menkul Kýymetlerin AktifToplamý Ýçindeki Payý (%) 1989 42.4 2. iþtirakler. gayrimenkuller ve çeþitli alacaklardýr. Türk bankacýlýk sisteminde yer alan bankalarýn fon kullanýmlarýnýn yapýsýnasýl bir görünüm arzetmektedir? TÜRK BANKACILIK SÝSTEMÝNDE FON KULLANIMININ SON YILLARDA GÖSTERDÝÐÝ GELÝÞMELER Türk bankacýlýk sisteminde fon kullanýmýnýn son yýllarda gösterdiði belli baþlý geliþmeler þu þekilde özetlenebilir: Tablo: 8. mevduat ve ticaret bankalarý tarafýndan finanse edilemeyen yatýrým projelerine. daðýtýlmayan hesaplar içerisinde yer alan döviz ve efektif mevcutlarý.2 11. Merkez Bankasý Türk banka sisteminde nihai ödünç verici kurum niteliðinde olan Merkez Bankasý'nýn belli baþlý fon kullaným alanlarý. Bu bankalarýn belli baþlý fon kullaným alanlarý.0 3. sýnai kuruluþlara açýlan iþletme ve yatýrým kredileri. kamu idarelerinden olan alacaklar.C. çeþitli kesimlere açýlan krediler. tahviller. iþtirakler ve sabit kýymet alýmlardýr.2 10.2 3.6 1990 47. Hazine'ye açýlan krediler.7 11. KÝT kredileri ve bankalara kullandýrýlan reeskont kredileridir. Merkez bankasý nezdinde tutulan mevduat munzam karþýlýklarý. orta ve uzun vadeli iþletme ve yatýrým kredileri ile iþtirakler þeklinde fon transfer etmek amacýyla kurulmuþlardýr. bilançosunun aktifinde yer alan altýn ve döviz stoklarý. özel ve kamu kesiminin çýkardýðý tahvillere yapýlan yatýrýmlar.

3 10. .3 2.136 . Bankalarýmýz Yýllýk Raporlarýndan yararlanýlarak hesaplanmýþtýr.8 Kaynak: Türkiye Bankalar Birliði (1990 -1994).1992 40.

8 12. kambiyo rejiminin serbestleþmesine paralel olarak bankalarýn döviz varlýklarýnda önemli bir geniþleme meydana gelmiþtir. . özel kesime açýlan kredilerin payýnda da bir gerileme vardýr. bankalarýn menkul kýymetler stoku da artýþ göstermiþtir. kamu kesiminin aðýrlýðý ortalama olarak %90 civarýndadýr. Bu duruma zaman içindehýzla yükselen iç borç s yol açtýðý belirtilmelidir.7 94.4 9. . Türk bankacýlýk sisteminde fon kullanýmýn son yýllarda gösterdiði geliþmeler nelerdir? TÜRKÝYE'DE BANKACILIK SÝSTEMÝ KAYNAKLARININ KULLANIMINDA KAMU VE ÖZEL KESÝM AYIRIMI Türkiye'de bankacýlýk sistemi kaynaklarýnýn kullanýmýnda kamu ve özel kesim ayýrýmýna bakýldýðýnda. Öte yandan. kamu menkul kýymetleri talebinin çoðunlukla bankalardan geldiði söylenebilir.2 87.6 90. .1 Özel kesim 9. Özellikle 1984 yýlý sonrasýnda. ilk olarak özel sektör kredi stokunun mevduat bankalarý aktif toplamý içindeki payýnýn son yýllarda önemli ölçüde gerilediði görülmektedir. Bir yandan mevduatýn toplam yükümlülükler içindeki payý giderekazalmýþ. . Buradan hareketle. Bankalarýn menkul kýymetler cüzdanýnýn bileþimi gözönüne alýndýðýnda ise. Tablo: 8. ancak genel olarak belirgin bir trend izlemeyerek bilançonun nispi olarakönemsiz kalemleri arasýnd a yer almýþtýr. Özel kesimin ihraç ettiði menkul kýymetlerin toplam içindeki payý hâlen önemsiz bir düzeydedir.3 5.2 Türk Bankacýlýk Sisteminde Menkul Kýymetler Cüzdanýnýn Bileþimi Bankalarýn Menkul Kýymetler Cüzdaný (%) 1989 1990 1991 1992 Kamu Kesimi 90. Buna karþýlýk. bankalarýn tüketici kredilerine giderek daha büyük bir pay ayýrdýklarý görülmektedir. öte yandan 1980'lerde mevduat munzam karþýlýk oranlarýnýn tedricen düþürülmesi sonucu TL rezervlerinin toplam aktif içindeki payý gerilemiþtir.9 . Bankalarýn toplam aktifleri içinde kredilerin payý sürekli olarak azalmaktadýr. Kamu kesiminin finansman açýklarý büyüdükçe.? . Bankalarýn iþtirakler ve sabit kýymetlerinin toplam aktifler içindeki payý bazen artýþ kaydederken bazen de düþüþ göstermiþ.

. Çeþitli Sayýlar ! Mevduat bankalarýkredilerinin kamu ve özel kesim arasýndaki daðýlýmý.Kaynak:TCMB Üç Aylýk Bültenleri.137 . kamu sektörünün de kredi kullanmak yoluyla bankacýlýk sistemi kaynaklarýnýtercih etmediði gözlenmektedir. Özel sektörün alarýkredilerinden aldýðýpay gerilerken. bankacýlýk sistemi kaynaklarýnýn kullanýmýnda maliyet unsurunun dolayýsýyla özel sektörün dýþlanma derecesinin önemli bir göstergesiolabilir.

ancak 1991 seçimleriyle hükümetinMerkez Bankasý kaynaklarýný tekrar yoðun olarak kullanmaya baþlamasý ve özel sektörün kredi imkânlarýnýn hem yüksek finansman maliyetleri hem de miktar kýsýtlamalarý nedeniyle daralmasýna paralel olarak. mevduat ve ticaret bankalarýnýn toplam kredi stoku içindeki payýnýn 1980'li yýllara göre önemli ölçüde arttýðý.8 87.6 75.5 73.7 8. ---MEVDUAT BANKALARI 83.2 0.0 100.4 MERKEZ BANKASI 8.9 6.4 0.7 5.0 Kamu Yönetimi 12.1 Banka Dýþý Mali Kur.6 67.0 Kamu Giriþimleri 1.1 10.6 Kamu Giriþimleri 6.3 7. ancak daha sonra bu bankanýn giderek asli fonksiyonlarýna dönmesi sonucunda kredi stokundaki payýnýn da düþmeyebaþladýðý ve çoðunlukla kamu kesimini kredilendirdiði görülmektedir.0 Kamu Yönetimi --0.1 Özel Kesim 76.4 12.0 11.3 1.6 3. Öte yandan.7 4.2 0.9 5.4 5. kalkýnma ve yatýrým bankalarýnýn toplamkredi stoku içindeki payý da gerileme kaydetmiþtir.8 1.3 Türk Bankacýlýk Sisteminde Kredi Stokunun Daðýlýmý (%) 1989 1990 1991 1992 TOPLAM 100. 0.6 73.Tablo: 8.0 6.0 0.1 17. (1990 -1993) 1980-1995 döneminde toplam kredi stokunun bankacýlýk sistemi içindeki daðýlýmý incelendiðinde ise.2 0.0 14.8 Kamu Giriþimleri 1.3 4.3 Banka Dýþý Mali Kur ---Özel Kesim 6.4 Kamu Giriþimleri 10.2 6.1 Kamu Yönetimi 6. BANK.7 KAL.138 .7 6.8 9. Sözkonusu dönem boyunca.0 100. 8. Türkiye'de bankacýlýk sistemi kaynaklarýnýn kamu ve özel kesim? arasýndaki kullanýmýne gibi er göstermektedir? .0 100.2 3.2 0.3 77.1 Banka Dýþý Mali Kur.2 3.1 Özel Kesim 70.VE YAT.5 17.5 0. Merkez Bankasý'nýn 1980'li yýllarda adeta bir yarý ticari banka gibi çalýþtýðý için toplam kredi stokundaki payýnýn yükseldiði.8 10.3 0.1 15.9 Kamu Yönetimi 6.7 9.6 73.7 Banka Dýþý Mali Kur.7 Kaynak:TCMB Yýllýk Raporlarý. bir miktar gerilediði izlenmektedir.9 79.9 1.9 66. 0.0 4.9 8.

8 15.5).8 3.3 4.1 20. tarým ve sanayi gibi üretken sektörlere yönelen kredilerin payýnda ciddi düþüþler görülürken. iç ticaret.5 22.6 18.5 3. 1991 yýlý itibariyle %80'lere yaklaþmaktadýr.9 18.2 27.7 Tasnif Edilemeyen 14.6 Dýþ Ticaret 5.7 0.0 Ýthalat 1.4 Türk Bankacýlýk Sisteminde Kredilerin Sektörel Daðýlýmý (%) SEKTÖRLER 1980 1983 1987 1989 1990 Tarým 21. Banka kredilerinin bölgesel daðýlýmdaki dengesizlik.8 1.0 13.5 1.1 3.3 19.5 15.2 19. (1981 -1991) .4 15.7 Ýhracat 3. ülkemizdeki bölgeler arasýnda önemli geliþmiþlik farklýlýklarýnýn bulunduðunu açýk bir þekilde göstermektedir.TÜRKÝYE'DE BANKA KREDÝLERÝNÝN SEKTÖREL DAÐILIMI Tablo: 8. geri kalmýþ bölgelerin toplam kredi hacmi içindeki payý %20'ler civarýndadýr (Bkz.9 14. küçük esnaf ve sanatkârlaradönük ihtisas kredilerinin toplam kredi stoku içind ayýnda kayda deðer bir deðiþiklik olmamýþtýr.2 20.7 0. ulaþtýrma ve turizm sektörlerine verilen kredilerin oransal payý yükselirken.8 Sanayi 44. Banka kredilerinin bölgesel daðýlýmýna bakýldýðýnda.5 26. kredilerin daha çok geliþmiþ bölgelerde yoðunlaþtýðý görülmektedir. Sözgelimi.7 13. Buna karþýlýk.5 Ýnþaat. ihracat kredilerinde önemli artýþlar kaydedilmektedir.5 2.9 3.4 14. Öte yandan.139 .8 17.1 12.4 20.4 Ýç Ticaret 6.7 32. Ulaþtýrma ve Turizm 4.1 Kaynak:TCMB Yýllýk Raporlarý. TÜRKÝYE'DE BANKA KREDÝLERÝNÝN BÖLGESEL DAÐILIMI ! ? Türkiye'de banka kredilerinin bölgelerarasý daðýlýmý önemli ölçüde dengesiz bir görünüm arzetmektedir. Türkiye'de banka kredilerinin bölgeler arasýndaki daðýlýmýnasýl bir görünüm arzetmektedir? .9 22.5 0.6 11. Türkiye'de banka kredilerinin sektörel daðýlýmýnasýl bir görünümarzetmektedir? Türkiye bankacýlýk sisteminde kredilerin sektörel daðýlýmýna bakýldýðýnda.9 Küçük Esnaf ve Sanatkâr 3. tablo 8.4 1. inþaat.3 13.0 5. ülkemizin en geliþmiþ üç bölgesinin toplambanka kredileri içindeki payý.

.

4 37.1 1. 5 Türkiye'de Banka Kredilerinin Bölgesel Daðýlýmý (%) BÖLGELER Orta Kuzey Ege Marmara Akdeniz Kuzey Doðu Güney Doðu Karadeniz Orta Doðu Orta Güney Toplam 100.4 2.1 1.0 6.1 iken.8 0. bir yýl içinde sözkonusu pay iki katýndan fazlasýna çýkmýþ .8 0. ticari krediler olmuþtur. (1981 -1991) TÜRKÝYE'DE TÝCARÝ KREDÝLERÝN GÖSTERDÝÐÝ GELÝÞMELER 1980 sonrasý dönemde.4 100.4 2.5 0.5 11.7 100. 1981 yýlýnda ticari kredilerin toplam kredi hacmi içindeki payý %34.0 11. Türk bankacýlýk sisteminde toplam kredi hacminin en önemli bileþeni.0 1.3 1.Tablo: 8. Sözgelimi.0 1991 26.0 1990 25.8 12.8 1.5 0.6 11.0 1989 26.8 38.6 100.5 2.0 Kaynak:TCMB Yýllýk Raporlarý.5 38.1 12.8 6.7 11.8 6.

5 17. Yýllýk Raporlarýndan türetilmiþtir.ve %72. .5 15. Kýsa vadeli kredilerin büyük bölümünü oluþturduðu toplam ticari krediler.5 84. 6 Türk Bankacýlýk Sisteminde Ticari Kredilerin Kompozisyonu (%) Yýllar 1989 1990 1991 1992 1993 Kýsa vadeli 76. Tablo: 8.3 72.8 84.7 85.5 82. hem þirketlerin kredi taleplerinin düþmesine hem de bankalar açýsýndan kredilerin geri ödememe riskinin artmasýna ve buna paralel olarak da bankalarýn ticari kredi açmakta isteksiz davranmalarýna yol açmýþtýr.2 72.140 .9 Orta ve Uzun Vadeli 23.1 Toplam KredilerÝçindeki Payý 71. bankacýlýk sektörünün bütünü açýsýndan ciddi bir tehlike oluþturmuþtur. 1986 yýlýna kadar istikrarlý bir geliþme süreci izlemiþtir.6 75. düþük büyüme hýzý ve yüksek enflasyon dönemine girmesi. Yine bu dönemde. ticari kredileri olumsuz yönde etkilemiþtir.3 14.5 75. Ekonominin 1987 yýlýndan itibaren yüksek faiz.6 Kaynak: Türkiye Bankalar Birliði (1990 -1994).2 15.3 olmuþtur. Kredi maliyetlerinin artmasý ve ekonomik canlýlýðýn azalmasý. tahsili gecikmiþ alacaklar ve batýk kredi sorunu.

Bu ürün. Tablo: 8.9 40. Tablo: 8.! ! Bankalar.5 Kamu Yönetimi 2. hanehalký ile tarým kredi ve tarým satýþ koope ratiflerinden oluþan diðer özel sektör birimleri.4 1.0 36. çeþitli sayýlar ?Türkiye'de ticari kredilerin gösterdiði belli baþlýgeliþmeler nelerdir? .7 1992 11.9 7.7 KÝT 3.3 1.5 26.2 3. kamu yönetimi birimleri ve banka dýþý mali sektör kuruluþlarý izlemektedir. hem bankacýlýk sistemine riski düþük olan plasman biçimini saðlamýþ.7 Banka Dýþý Mali Sektör 1. 1989 yýlýnda birkaç büyük bankanýn öncülüðü ile baþlatýlmýþolan tüketici kredileri uygulamasý. 7 Türk Bankacýlýk Sisteminde Tüketici Kredilerinin Toplam Kredi Hacmi Ýçindeki Payý(%) Yýllar Tüketici Kredilerinin Payý (%) 1990 10. tüketici kredileridir. ticari kredi piyasasýndaki durgunluða ve artan risk sorununa. Bankalarýn en büyükticari kredi müþteri grubu özel firmal nu sýrasýyla.2 24. KÝT'ler.5 1993 15.8 6.0 4. kaynaklarýnýyeni bir finansal ürüne plase ederek çözüm bulmuþlardýr. Yýllýk Raporlarýndan türetilmiþtir.1 1991 9.141 . hem de makro ölçekte durðunluða giden ekonomide toplam talebi canlandýrmýþtýr.5 Diðer Özel Sektör 8.6 Özel Firmalar 22.0 Kaynak: TCMB Üç Aylýk Bültenleri. Öte yandan. ticari kredilerin bankalarýn aktif toplamý içindeki payýnýn genel olarak dalgalý bir seyir izlediði görülmektedir.3 1. 8 Türkiye'de Ticari Kredilerin Bankalarýn Aktif toplamlarý Ýçindeki Payý(%) Aktif Toplamý Ýçindeki Payý (%) 1989 1990 1991 1992 TÝCARÝ KESÝM 38.0 1.8 Kaynak: Türkiye Bankalar Birliði (1991 -1994).1 2.4 25.7 2.8 9.6 1.3 42.

T. topladýklarý fonlarý çeþitli þekillerde kullandýrarak. açýk kredi. Türk bankacýlýk sisteminde yer alan bankalarý. Uzun vadeli krediler ise. Bir banka bilançosundafon kaynaklarýnýn kullanýmý. bankalarýn bir baþka fon kullaným alaný ise menkul kýymet plasmanlarýdýr. ipotek kredisi ve borçlu cari hesap kredisi) ve özel uygulamalar (kampanya kredileri. dýþ ticaret kredileri (akreditif ve akseptans). ülke ekonomisindeki üretim faaliyetlerini finanse ederler. Kalkýnma ve yatýrým bankalarýnýn belli baþlý fon kullaným alanlarý ise. Merkez Banka'sýnýn belli baþlý fon kullaným alanlarý. özel ve kamu kesiminin çýkardýðý tahvillere yapýlan yatýrýmlar. T. fon kullanýmlarýnýn yapýsý bakýmýndan üç grupta toplamak mümkündür. Bu yolla bankalar. Baþkalarýnýn fon kullanýmý açýsýndan aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? a. tahviller. Bunlar. daðýtýlmayan hesaplar içinde yer alan döviz veefektif mevcutlarý. Bankalar. mevduat ve ticaret ban ile kalkýnma ve yatýrým bankalarýdýr. kefalet karþýlýðý açýlan krediler. varant. Krediler vadelerine göre kýsa. Sorular 1. Merkez Bankasý nezdinde tutulan mevduat munzam karþýlýklarý. vadesi 1 ile 5 yýl arasýnda bulunan iþletme ve yatýrým kredileridir. Kýsa vadeli krediler. Mevduat ve ticaret bankalarýnýn belli baþlý fon kullaným alanlarý. altýn ve döviz stoklarý. Kýsa vadeli kredi türleri arasýnda. Hazine'ye açýlan krediler. iþletme kredileridir. b lançonun aktifinde yer alýr. kamu idarelerinden olan alacaklar. röpor. kiþisel krediler (senetlerle yada mall arla teminata baðlanmýþ avanslar. Bankalar topladýklarý fon kaynaklarýnýn tamamýný kredi olarak .Özet Bankalar. sýnai kuruluþlara açýlan iþletme ve yatýrým kredileri. Öte yandan. krediler. KÝT kredileri ve bankalara kullandýrýlan reeskont kredileridir. fonkaynaklarýnýn bir bölümünü tahville isse senetlerine yatýrmaktadýrlar. Bunlar. iþtirakler. iskontolu krediler (satýcý kredisi ve banka kredisi). Bankalarýn fon kullanýmý üç grupta toplanabilir. vadesi en çok 9 ay veya 1 yýl olan ticari kredilerle. orta ve uzun vadeli olmak üzere üç kýsýma ayrýlýr. iþtirakler ve menkul kýymet plasmanlarýdýr. Orta vadeli krediler. ellerindeki fonlarý ekonomik koþullar nedeniyle zaman zaman sýnai ve ticari iþtiraklere yönelterek de kullanabilmektedirler. çeþitli kesimlere açýlan krediler. 5 yýldan fazla vadeli yatýrým ve tesis kredileridir. MerkezBankasý. gayr r ve çeþitli alacaklardýr.C. ithalat ve ihracaat kredisi ve devlettahvili satýn alýmý) sayýlabilir. iþtirakler ve sabit kýymet alýmlarýdýr.C.

verebilir. b. c. Bankalar topladýklarý fonlarý çeþitli þekillerde kullandýrarak reel kesimi yönlendirirler. e. Banka bilançosunda fon kaynaklarýnýn kullanýmý bilançonun aktifinde yer alýr. Bankalar ülke ekonomisindeki üretim faaliyetlerini finanse ederler. .142 . d. Bankalar mevduat karþýlýklarýný Merkez Bankasýnda tutarlar.

Aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr? a. Merkez bankasý nezdinde tutulan mevduat munzam karþýlýklarý d. Menkul kýymet stokunun artýþ göstermesi. Ýç ticaret. son yýllarda önemli ölçüde gerilemiþtir. Altýn ve döviz stoklarý b. d.2. 1980'li yýllarýn baþýna göre önemli ölçüde artmýþtýr. b. mevduat ve ticaret bankalarýnýn fon kullaným alanlarýndan biridir? a. Türkiye'de. ulaþtýrma ve turizm'e verilen kredilerin payý yükselmiþtir. Emisyon 4. özel sektör kredi stokunun mevduat bankalarý aktif toplamý içindeki payý. Türkiye'de banka kredilerinin bölgelerarasý daðýlýmý. Aþaðýdakilerden hangisi. . b. Özsermaye c. Menkul kýymet plasmanlarý d. c. Ýskonto 3. Bankalarýn toplam aktifleri içinde kredilerin payýnýn sürekli olarak azalmasý. TL rezervlerinin toplam aktif içindeki payýnýn gerilemesi. Aþaðýdakilerden hangisi Türk bankacýlýk sisteminde fon kullanýmýnýn son yýllarda gösterdiði belli baþlý geliþmelerden biri deðildir? a. Bankalarýn döviz varlýklarýnda önemli bir geniþleme meydanagelmesi. Hazineye açýlan krediler c. e. Türk bankacýlýk sisteminde. Bankalara kullandýrýlan reeskont kredileri e. son yýllarda tarým ve sanayi gibiüretken sektörlere yönelen lerin payýnda önemli artýþlar olmuþ tur. d. Türk bankacýlýk sisteminde ticari kredilerin toplam kredi hacmi içindeki payý. Krediler b. Bankalarýn iþtirakler ve sabit kýymetlerinin toplam aktifler içindeki payýnýn ciddi biçimde düþmesi. Aþaðýdakilerden hangisi bankalarýn fon kullaným alanlarýndan deðildir? a. 5. önemli ölçüde dengesiz bir görünüm arzetmektedir. inþaat. Ýþtirakler e.143 . c. e.

Türk Bankacýlýk Sisteminin Deðerlendirilmesi: 1980-1993 Dönemi. MPM. EYÜPGÝLLER. Ýstanbul. Oðuz. Ezgi kitabevi Yayýnlarý. Türk Bankacýlýk Sistemine Ýliþkin Bir Deðerlendirme (1973-1988). Cem. 1996. Türkiye'de Kamu Maliyesi. YILDIRIM. Metin.Kaynakça AKGÜÇ. 100 Soruda Türkiye'de Bankacýlýk. Oktar. Bursa. 1979. PARASIZ. Para. 1992. Öztin. Finansal Yapý ve Politikalar. SPK Yayýn No:17. TOPRAK. Ýstanbul. EKÝNCÝ. . TÜREL. Gerçek Yayýnevi. 1993.144 .. Banka ve Finansal Piyasalar. Ankara. Ýzzettin. 1992. Mustafa. Ankara. Nazým ve SOMEL. ÖNDEN. Sevil ve ALTUN. 1995. Turhan Kitabevi Yayýnlarý. 19801995. Ýlker. Tarih Vakfý yurt yayýnlarý. Ankara. Türk Ekonomisinde Yapýsal Dönüþümler. Çaðdaþ Banka Ýþletmeciliði. ÇIKRIKÇI. Servet.

ÜN ÝTE 9 Bankacýlýkta Yönetim ve Performans Bu Ünitede. Ünitede ticari bankalarýn aktif ve pasif yapýlarýný etkileyen gerek kuramsal gerekse uygulamayla ilgili etmenler incelenmiþtir. diðer ünitelerle de iliþki içindedir.. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz..145 . pasiflerinin ve sermaye hesaplarýnýn bileþimini inceledik. Bu þekilde çalýþmanýz. Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak. Bu ünitede iþlenen konular.. ilgiliünitelere de göz atman gerekecektir. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde.. üniteyi tekrar inceleyerekbunlarýn nedenlerini öðrenm . Ünite sonunda yeralan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. Daha önceki ünitelerde banka aktiflerinin. anlamanýzý kolaylaþtýracaktýr. Bu ünitede bankalarýn aktif ve pasif yönetimi aracýlýðýyla kazançlarýný arttýrma çabalarý üzerinde duracaðýz. Bu nedenle üniteyi iyi kavramanýz için metinde belirtildiði gibi.

bu sýrada kendilerini güvenceye almak isterler. kâr amacý güden kuruluþlardýr. Bankalarýn kredi vermek için kullanabilecekleri ek fonlarý kýsa sürede saðlamalarý. Otoritelerce olanak saðlanmadýðýnda bankalar. Bir ticari banka her an çekilebilir diye mevduatlarýn büyük bir kýsmýný para olarak kasasýnda tuttuðunda. bankalarýn maliyetlerini düþürmeleridir. paraotoritelerinin karþý nlarýný düþürme. vadesiz mevduatlarýn oldukça kabarýk bir tutara ulaþtýðýnýgörürüz. Ancak rekabet koþullarýnýn aksadýðý ülkemizde. Bankalar kazançlarýný artýrmak için daha fazla kredi vermek. týpký diðer iþletmeler gibi. maliyetlerini olabildiðince düþürdükleri düþünülebilir. Öte yandan. öte yandan da gelir ve kârlýlýk arasýnda bir denge kurmak zorundadýr. Kârlýlýðý artýrmada diðer bir seçenek. Ticari bankalar.BANKACILIKTA BÝR ÝKÝLEM: KAZANÇ MI? LÝKÝDÝTE MÝ? . daha aktif bir pasif yöntemi uygulamaktýr. bir yandan likidite ve emniyet. talep edildiðinde ödenebilir olmalýdýr. açýk piyasa iþlemleriyle devlettahvillerinin alým satýmý konusunda alacaklarý kararlar sonucu saðlanabilir. onlarýn da daha fazla kâr elde etmek için paraya dönüþme hýzý az olan alanlara kredi vermemeleri veya yatýrým yapmamalarý gerekebilir. Bir aktif kýymet ne kadar likitse getirisi o kadar azdýr. Bankalarýn kâr amacý güden birer firma olduðunu hatýrlarsak. Son bir seçenek de bankalarýn aktif portföyünü deðiþtirmeleri yani bankalarýn aktif yöntemlerini iyileþtirmeleridir. Bankalar bir yönden kârlarýný maksimize edecek þekilde davranýrlarken. O halde ticari bankalarýn bilanço pasiflerinin büyük bölümü. Vadesiz mevduatlarýn bir özelliði de talep edildiklerinde ödenmesinin zorunluolmasýdýr. Tasarruf me duatlarý için de durum aynýdýr. bankacýlýk sektöründe maliyetler konusunda yeteri kadar çaba gösterilmediði söylenebilir. ? . Bu yönüyle ticari banka sisteminin baþarýsý. daha fazla yatýrým yapmak. . kýsa dönemde para otoritelerinin alacaklarý kararlara da baðlýdýr. bunun için de daha fazla fona sahip olmak zorundadýrlar. Normal koþullarda rekabetçi bir endüstri yapýsý içinde yer alan bankalarýn. Bankalarýn kârlarýnýarttýrmak için kullanabilecekleri yöntemler nelerdir? Yukarýda deðindiðimiz gibi banka yönetimi. ticari bankalarýn bilançolarýnýn pasiflerine göz attýðýmýzda. kazanç ve kârlarýný nasýl artýrabilirler? Akla ilk gelecek çözüm. büyük ölçüde kâr elde edemeyecektir.

dip (slump) ve geliþme (ekspansion) aþamalarýndan oluþmaktaydý.D. Hatýrlayacaðýnýz gibi bir konjonktür dönemi refah (boom). ticari bankalar çoðu kez konjonktüre baðlý olarak aþýrý likidite pozisyonlarýný korudular.B. Ekonominin resesyon dönemlerindebirçok ticari banka oldukça aþý rezerve sahip olduðu için uzun vadeli . durgunluk (resesyon).146 . hisse senedi kaynaklarýndan veya kýsa ve uzun vadeli piyasalardan likidite saðlamaya yönelmiþlerdir. "aktif yönetiminin" temel görevidir. Buna karþýlýk.Aktif yönetiminin temel görevi nedir? Ýþte kârlýlýk için en az fedakârlýkla likidite saðlanmasý. Bu dönemde bankalar. Ýkinci Dünya Savaþýndan önce. 1960'lý yýllarda A. Batýda. Bununla birlikte ticari bankalarýn ekonominin gereksinmelerine tam ters yönde hata yapmalarý da yaygýn bir durumdu. baþta olmak üzere batý ülkelerinde banka kârlýlýðýnda aðýrlýk "pasif yönetimine" geçmiþtir.

Yani krediler üretimin çeþitli aþamalarýndaki mal hareketlerini. bu görüþe göre ticari bankalar açýsýndan uygun sayýlmaz. Örneðin stoklarý finanse etmek için verilen krediler. sürekli iþletme sermayesi. Banka mevduatlarý vadesiz veya buna benzer mevduatlardýr ve ticari bankalarýn bu tür pasiflerinin (mevduatlar bilançonun pasifinde gösterilir) talep edil- . prensip olarak kýsa vadeli. gayrimenkul. ayný dönemde uzun vadeli yatýrýmlardan elde edilen ek gelirleri önemli ölçüde aþmýþtýr. kendi kendini ödeyen. ya da Reel Senet Doktrini Ticari Kredi Kuramý'na göre ticaret kredileri kendi kendini ödemektedir. Bu ma. Þimdi bunlarý inceleyelim. daha fazla gelir saðlama yoluna gitmiþlerdir. daðýtýmý ve tüketimi finanse etmelidir. Ancak bankalar. ? ? ? ? Bu þekilde oluþan zararlar. teçhizat. dayanýklý tüketim mallarý ve spekülasyon gibi uzun vadeli amaç taþýyan krediler. bunlarýn satýþlarýndan saðlanacak gelirle geri ödenecektir. en fazla üç ay vadeli kredilerden oluþmalýdýr. Bu yaklaþýmýn temel mantýðý þudur. Ticari Kredi Kuramý. Fabrika. stoklamayý. taþýmayý.tahviller ve oldukça likiditesi az (ikincil) aktifler satýn alarak. çeþitli likidite kuramlarýnýn oluþmasýna ortam hazýrlamýþtýr. konjonktürün dördüncü aþamasý olan geniþleme dönemlerinde bu kez müþterilerin kredi taleplerini karþýlayabilmek için daha önceki yatýrýmlarýný oldukça aðýr sermayekayýplarýyla satmak zorunda kalmýþlardýr. Dolayýsýyla bu kredilerin reelkarþýlýklarý vardýr. Reel senet kuramýnedir? Bu kurama göre bankalarýn gelir getirici aktifleri. Ticari bankalarýn sermaye kaybýnýgöze almalarýnýn sebebi ne olabilir? BANKA YÖNETÝM FELSEFESÝNDE GELÝÞME Özellikle batý ekonomilerinde ticari bankacýlýk alanýnda edinilen deneyimler. reel senet kuramý da denir. firmalara döner sermaye ihtiyacýný karþýlamak amacýyla verilen.

hiç bir kredinin kendi kendini . Eksikliklerin anlaþýlmasý bu doktrinin terk edilmesine neden oldu.147 . vadesiz mevduattan oluþan fon kaynaklarý. kuramsal eksiklikler de taþýyordu. davranýþlarýný deðiþtirmek ve piyasanýn gerçeklerini kabul etmek zorunda kaldýlar. eðer bankalar rekabetçi bir ortamda iþ yapmak zorundalarsa. Firmalar bankalardan özellikle büyük kredi. Bankalar ticari kredi prensibini neden uzun süre uygulayamamýþlardýr? Bununla birlikte. Þöyle ki. uygulama güçlüðüdür. kuramýn eksikliði deðil. ticari kredi (reel senet) kuramý. Bunun sonucu olarak bankalar. Ticari kredi kuramýnýn temel hatasý. Bunun nedeni. ipotek. uzun vadeli iþ kredileri talepediyorlardý. hangi yatýrým alanlarýiçin uygun deðildir? Ticari bankalar ticari kredi kuramýnýn prensiplerini uzun süre izleyememiþlerdir. Ticari kredi kuramýna göre. krediyi ödünç alanlarýn isteklerine göre arz etmek zorundaydýlar.diðinde ödenir durumda olmasý gerekir.

tek bir bankayla banka sistemini birbirindentam olarak ayýrmakta baþarýsýz kalmaktadýr. geniþ bir vade çeþidi gösteren tüm cari banka aktiflerine çektiler. tüm banka sistemi açýsýndan ayný þeyi savunamayýz. Merkez Bankasý) kuruluþundan hemen sonra. Bu kredilerin büyük bir kýsmý ticari nitelikli deðildi. Tüm banka sistemi açýsýndan durum deðerlendirildiðinde. Çünkü. hayali bir kendi kendini ödeme varsayýmý söz konusu olabilir. bir perakendecinin mallarý için aldýðý krediyi geri ödeme kabiliyeti. örneðin bir perakendeciye mal almasý için verilen kredilerin. Gerçek olan ise bir kredinin geri ödenmesinin bir baþka kredinin baþka birisine açýlmasýna baðlý olarak gerçekleþmesidir. Þöyle ki. Ancak. ? Ticari kredi kuramýnýtanýmlayacak varsayýmlardaki yanlýþlýklar nelerdir? Deðiþtirilebilirlik Kuramý . geriödeme gerçekleþmemektedir. Ayrýca satýlabilme özelliðine sahip olmasý nedeniyle.B. Bir bankacý için verilen kredinin likiditesi yüksek görünebilir. A. bu mallarýn tüketicilere satýlmasý durumunda elde edilecek hasýlatla otomatik olarak geri ödenebileceðini varsaymaktadýr. Bu kuram. kredi portföyünden. mallar tüketicilere baþarýlý bir þekilde satýlamazsa kredilerin otomatik olarak geri ödenme durumu olmayacaktýr. Federal Rezerv sisteminin (A. tahvilat portföyüne kaymýþtý. ? Ticari kredi veya reel senet kuramýnýn kuramsal eksikliði nedir? Ayrýca. Ancak.B. Deðiþtirilebilirlik kuramýnedir? . Böylece bu kredilerin herbirifarklý kiþiler arasýnda ve farklý bankalarda dikkate alýndýðýndan bunlar arasýnda açýk bað olmaksýzýn. bazý iktisatçýlar geleneksel kredi kuramýna karþý çýktýlar. sürekli olarak bir ödünç alandan diðerine kaydýrýlmaktadýr.D. kýsa dönemde otomatik olarak kendi kendini ödeyen aktiflerden. Bunlarýn çoðunu. Böylece geri ödeme yükü . müþterilerine açacaðý tüketici kredilerini yaygýnlaþtýrmasýna baðlý olabilir. Kredinin her koþulda kendi kendini ödeyebilirdurumda olmasý için ödünç verenler ve ödünç alanlarýn yanýsýra bir üçüncü grubun yani tüketicilerin istenen ölçüde satýn almada bulunacaklarýna iliþkin bir güvence olmalýdýr. bir kredinin geri ödenmesi çoðu kez bir baþka kredinin açýlmasýný gerektirebilir. endüstri þirketlerine sürekli verilen finansman kredilerini oluþturuyordu. Ticari kredi kuramýnýn hem kuramsal hem de uygulamadaki eksiklikleridaha gerçekçi görüþleri eliþtirilmesine ortam hazýrlamýþtýr. Buradan þu sonuç çýkmaktadýr. likiditeninkaynaðý.otomatik olarak geri ödeyemeyeceðiydi.D. Bu iktisatçýlar dikkatleri. ticari kredi kuramý.

döner ve sabit sermaye ihtiyaçlarýný desteklemektedir. Bu bakýmdan bir bankanýn müþterilerine verdiði bu tür krediler. Bankalarýn iþletme kredilerinin büyük bir kýsmý. tükenen banka rezervlerini canlandýrmak için kullanýlabilecek banka aktiflerinin en az güvenilir olanýdýr.Banka likiditesinin deðiþtirilebilirlik kuramý þu þekilde özetlenebilir: . . sürekli olarak. Bu krediler vadelerinde her zaman geri ödenmemektedir. Üstelik müþteriyi rahatlatmak için çoðu kez yenilenmektedir.148 . Verilen bu tür kredilerde nakit akýmlarý ne süreklidir ne de iktisadi konjonktürün neden olduðu finansal krizlere baðlanabilir. Sadece mevsimlik kredi türleri vadelerinde geri ödenmektedir.

kuramda ve uygulamada banka likiditesinin kaynaðý olarak kredi portföyünün yerini aldý. Bu bonolar boldu ve hiçbir þekilde zarara neden olmaksýzýn hýzla satýlabilmekteydi. herkes ayný anda ayný likidite kanallarýný kullanmazsa çalýþabilir. sabit sermaye üzerindeki haklarý temsil ettiðinden. Sabit sermaye finansmanýný temsil eden diðer banka kredileri.B. Böylece likidite. transfer edilebilir. Yani sadece bir banka ihtiyaç duyduðunda likidite saðlanabilir. Aktifler arasýnda en çok deðiþtirilebilir ve dolayýsýyla en fazla likitolaný tahviller ve h e senetleridir.. II.D. deðiþtirilebilirliðe eþit sayýlabilir. Öte yandan özellikle 1929'larda A. Fakat tüm bankalar ayný . gerektiðinde vadesinden önce diðer bankalara kaydýrýlabilecek önemli miktarda aktifi elde bulundurma þeklinde gerçekleþmektedir. para piyasasý tahvilleri. tükenen rezervlerini takviye etmekiçin satarlar. Bununla birlikte. 1929 iktisadi krizinden dolayý güvenilir iþ kredisi verme olanaklarýndaki azalma dönemiyle çakýþmýþtý. kredilerin vadelerine güvenmek yerine. pazarlanabilir tahviller gibi ikincil rezervler tutarlar. Bankalar kredilerin vadesinde dönmemesinden doðan likidite noksanýný görerek.B. . birçok banka da ayný þeyi yapabilir. . pazarlanabilir hisse senedi ve tahvillerle teminat altýna alýnan krediler.'de Hazine bonolarýnýn artýþý. Dünya Savaþý döneminde. Özellikle bankalar açýk piyasa iþlemlerine konu oluþturan senet. Gerçekten de bunlar normal zamanlarda.D. Bu durumda minimum liki t rezerve ulaþma yolu. (Burada Merkez Bankalarýnýn ticari senetlerin nakde dönüþmesindeki rolleri düþünülmemektedir). vadelerinde otomatik bir nakit akýmýsaðlamaz. Hane halký veya þirketlerin satýn alma gücünün aþýlmamasý koþuluyla. ? ? Deðiþtirilebilirlik tezini açýklayýnýz. müþterilere verilen ticari senet kredilerine göre ikincil rezerv olarak daha fazla güvenilir durumdadýr. O halde normal zamanlarda sadece bir bankanýn bakýþ açýsýndan tahviller.'de çýkartýlan hazine bonolarý deðiþtirilebilirliði mükemmel bir likidite aracý olmuþtur. Deðiþtirilebilirlilik kuramý da. müþterilerin ticari senetlerinden çok daha likittir. Bunlarý gerektiðinde. borsalarda hemen nakde çevrilebilir. uygulamada baþka yöntemlerle bankanýn likidite ihtiyacýný saðlama yollarýný ararlar. A. Hisse senedi ve tahvil.

Böyle durumlarda olsa olsa yalnýzca merkez bankasý. Bu kuram da zorunlu olarak bir üçüncü kesimin eylemlerine güvenmektedir.149 .anda hazine tahvili satmaya kalktýklarýnda. Beklenen gelirler doktrini olarak bilinenbu kura m. likidite kaynaðý olarak kredi portföyüne önceki itibarlý du . ticari kredi kuramýnýn karþýlaþtýðý sorunlarla karþý karþýyadýr. Ancak yaygýn bir acil durum karþýsýnda çok sayýda bankanýn bir likidite kaynaðý olarak bu kurama güvenilemez. bu kuram iþlemez ve tahviller satýlýp likidite saðlanamaz. tahvil alýcýsý olarak bankalara likidite saðlamada yardýmcý olabilir. ? Deðiþtirilebilirlik kuramýhangi durumda iþlemeyebilir? Beklenen Gelir Kuramý Bankalara likiditenin nasýl saðlanacaðý konusundaki bir üçüncü görüþ 1948-1950'li yýllarda geliþtirildi. Bu nedenle deðiþtirilebilirlik kuramý da.

Dolayýsýyla bu tür krediler. Ýþte beklenen gelir kuramý bu desteði saðlamýþtýr. banka kredileri hýzlý bir oranda artmaya baþlamýþ ve bankalarýn ellerindeki tahvillerin miktarýný aþmýþtýr. Ancak savaþ sona erince trend kendiliðinden tersine dönmeðe. belli zaman aralýklarýna serpiþtirilmiþ kýsa vadeli krediler gibi sürekli nakit akýmý saðlamaktadýr.D. Sonuç olarak söylenebilecek þey þudur. Krediler ödünç alanlarýn gelecekte elde edeceði gelirlerle geri ödenir. Bu gelirlerin pek çok kaynaðý vardýr ve bunlardan sadece bir kýsmý bu krediler tarafýndan finanse edilen iþlemlerle baðlantýlý olabilir. Kuram. Ancak bu. ipotek kredilerinin ve vadeli iþletme kredilerinin.. ödünç verenlere. Bütün bunlar olumlu açýklamalar olmakla beraber. Bu kredileri. 1970'li yýllarýn ortalarýnda A. her bir dolarlýk tahvile karþý 2 dolardan daha fazla kredi görünmekteydi. ödünç alanlarýn üçüncü kiþilerle yaptýklarý iþlemlerden elde ettikleri gelirlerle gerçekleþecektir. beklenen gelir kuramý tüm kredileri kapsamamaktadýr. Dolayýsýyla bankanýn likiditesine sürekli olarak katkýda bulunmaktadýr. O halde. Ekonomisindeki uygulamayý özetlemek yararlý olacaktýr. kýsa sürede likiditeye dönüþtürme olanaðý yoktur.B. Beklenen gelir kuramýnedir? Deðiþtirilebilirlik kuramýnýn en parlak günleri olan savaþ öncesi dönemde.B. Bankacýlar gelir getiren bütün aktifleri kabul ederken. . kendi kendini ödeyenkrediler deðildir. Beklenen gelirler kuramý .D. 1930 öncesi durumundan farklý olarak tüketici kredileri. "ticari kredi" kuramýnca savunulan kýsa vadeli iþletme kredileriyle tam bir zýtlýk göstermekteydi. Bu kuramýn gerçekte açýkladýðý þey. bu krediler takside baðlanarak geri ödenebilmekte ve böylece vadeleri dolunca ödenmelerindeki güçlük ortadan kaldýrýlabilmektedir. kendilerini rahathissedebilmek için bir kurumsal destek ararlar. tüketici kendilerinin. temelde kýsa vadeli iþletme kredilerinden farký kalmamaktadýr. Kuram açýklamadan önce A. bankalarýnýn portföylerinde. bankalarýn ellerinde tuttuklarý tahvillerin tutarý verdikleri kredilerden daha büyüktür. bu kredilerin bileþimi. Bu k ilerin bankaya geri ödenmeleri. Bu kurumda da krediler. aldýklarý krediyi geri ödeyebilecek potansiyel müþteriyi deðerlendirebilmesi için bir ölçüt geliþtirmiþtir. Ayrýca. Taksitli geri ödemeler düzenli bir likiditeakýmý saðlamaktadýr. Dolayýsýylabu krediler. acil nakit ihtiyacýnýn karþýlaþmasýnda yine de yeterli bir çözüm deðildir. ipotek karþýlýðý krediler ve vadeli iþletme kredilerinden oluþmaktaydý. ? rumunu saðlamýþtýr. ödünç alanlarýn ne denli güvenilir olduklarýdýr. Ancak.

Bu yeni kurama göre.ödünç verenlere. Bu durumuyla beklenen gelirler kuramý. potansiyel ödünç alacaklarýn deðerlendirmesini yapmak için kullanýlabilecekleri bir kriter getirmekte ve zaman içinde bankaiçin fon akýmlarý çizelgesinin yapýlmasýna olanak saðlanmaktadýr. Beklenen gelirler kuramýnýn ana çizgileri nelerdir? Pasif Yönetimi Kuramý 1960'lý yýllarda bankacýlýk alanýnda. bankalarýn kendi kendini ödeyen kredilerle ve likidite rezervleriyle ilgili geleneksel standartlar için . aslýnda banka likiditesiyle ilgili diðer kuramlarla rekabet etmekten çok onlarý tamamlar görünmektedir. pasif yönetimi denilen yeni bir kuramla devrim yapýlmýþtýr.150 .

D. Sermaye belgeleri (Capital notes) satarak veya baþka yollarla sermaye fonlarýnýn artýrýmýdýr. B nlar. . . . Pasif yönetimi kuramýnýn temel fikrini þöyle açýklayabiliriz. Bir bankanýn bilançosunun pasifinde yer alan vadesiz mevduat. Pasif yönetiminde inisiyatif kimdedir? Ek Pasif Yaratýmý Ýçin Bazý Kaynaklar ? Bir bankanýn ek pasif kalemi yaratarak rezerv elde etmede. Vadeli mevduat sertifikasý çýkartýlmasý. Bu ise oldukça güçtür. Böylece bankalar likiditenin kaynaðýnýn bilançolarýnýn . bir banka için en önemli rezerv para kaynaðý. Bir ticari banka kendi inisiyatifini kullanarak. halkýn bireysel davranýþlarýna baðýmlý býrakýlmasýna gerek yoktur. Þimdi bunu sýrasýyla açýklayalým: Ek pasif saðlanmasýna katkýyapan kaynaklar nelerdir? Vadesiz Mevduatlar: Konjonktürel likidite ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için vadesiz mevduat saðlanabilmesi için bankalarýn mevduat faiz oranlarýný deðiþtirmede serbest olmalarý gerekir. Kýsa vadeli finansman bonosu çýkarýlmasý ve . Vadesiz mevduatlarýn artýrýlmasý. temeldebeþ tür kaynaðý vardýr.B. 1960'lardan beri baþta A. Mevduat sertifikalarýnýn icadý baþarýlý sonuçlar vermiþtir. özellikle pazarlanabilir mevduat sertifikalarýyla ilgili piyasanýn büyümesiyle kolaylaþmýþtýr. .? de kalmasý gereksizdir. Ülkemizde olduðu gibi diðer ülkelerde de faiz oranlarý konusundaki rekabet. devredilebilen türde ve rekabetçi faiz oranýna sahip vadeli mevduatsertifikalarýnýn çýkarým olmuþtur. gerektiðinde rezerv likiditeler para piyasasýndan ödünç veya satýn alýnabilir. para otoritelerince yasaklanmaktadýr. Merkez Bankasý fonlarýndan ödünç alma. Çünkü. vadeli mevduat diðer kalemlerinin daðýlýmýnýn ve boyutunun ne olacaðýnýn. Vadeli Mevduat Sertifikalarý: Pasif yönetimi. çeþitli pasif kalemle rini pazarlayýp ihtiyacý olan likiditeyi saðlayabilir. olmak üzere geliþmiþ ülkelerde.

Uygulamada. Böylecebankalar.hem aktifinde hem de pasifinde olabileceðini öðrenmiþlerdir. Merkez Bankasýndan Borçlanma: Rezerv eksikliðini gidermeye çalýþan bir banka için bir diðer yol. ticari bankalararezerv para aktarmak veya rez erv parayý onlardan çekmekte temel kanallardan biridir. merkez bankasý otoriteleri için reeskont penceresi.151 . merkez bankasýndan ödünç almak veya kýsa vadeli aktif satýþýdýr. Bankalar "pasif yönetimi" uygulamasýna giderek. Artýk fon gereksinimi olan bankalar ödünç verilebilir fonlar piyasasýna hem bilançolarýnýn aktifleriyle. . ödünç verilebil ir fonlar piyasasýna diðer kurumlara karþý güçlübir rakip olarak girme olanaðý bulmuþlardýr. hem de satýlýk pasifleriyle girme olanaðý bulmuþlardýr. likit aktifleriyle likit pasiflerini birleþtirme olanaðý bulmuþlar ve bunun sonucu olarak da daha fazla kredi verebilir duruma gelmiþlerdir. yani nakit gereksiniminikarþýlamak için re kabetçi faiz oranlarýnda mevduat sertifikasý çýkartarak.

Halbuki Merkez Bankasýndan fon alýmý. Yani bu iki durumda piyasalar yalnýzca mevcut banka rezervleriyle iþlemekte yeni rezerv yaratýmý meydana gelmemektedir. Çünkü mevduat sertifikasý ve bankalararasý fon alýþveriþi durumunda. Bir banka merkez bankasýndan ödünç alýndýðý zaman. merkez bankasýndan alýnan avanslar.D. mal veya gayrimenkul üzerine yapýlan spekülatif faaliyetleri desteklemekiçin de kullanýlma malýdýr. Çünkü fon çekmek veya alýkoymak için faiz oranlarýnýn artýrýlmasýna hiçbir engel yoktur. rekabet için mevduat sertifikalarýna göre biraz daha yüksek faiz verebilirler.B. Normal koþullarda. yani banka sistemindeki olasý aþýrý meþru rezervlerin azalmasý durumu ortaya çýkmaktadýr veya vadesiz mevduatlardan vadeli mevduatlara doðru kayýplara neden olmaktadýr. bankalarýn merkez bankasýndan uzun vadeli kredi almalarý. konjonktürel kredi geliþmeleri için bile uygun görülmez. Bunlar mevduat sýnýfýna girmediði için bunlara faiz oranlarýyla ilgili bir tavan getirilmeyebilir. Mevduat sertifikasýçýkarýmýyla Merkez Bankasýndan fon alýmýarasýn? da ne fark vardýr? Kuþkusuz merkez bankalarý.'de kefaletsiz senetler adýný da alan kýsa vadeli finansman bonolarýnýn vadeleri. Küçük kuruluþlar. tahvil. buna dahafazla baðl anýlabilir bir rezerv kaynaðý olarak bakabilir. bunlar için de yasal karþýlýk ayrýlmasý . Bu nedenle banka. Ayrýca. bazý ilkelere uyarlar. Ancak bu konuda kesin bir þey söylenemez. ek rezerv yaratacaktýr. Bu etki özellikle konjonktürün "refah" koþullarýnda daha da anlam kazanmaktadýr. Bu bonolarýn mevduat sertifikalarýna göre avantajlarý vardýr. kaynak olarak mevduat sertifikalarýnýn veya bankalararasý fonun kullanýlmasý arasýnda derin bir fark vardýr. Dolayýsýyla bunlar için yasalkarþýlýk ayrýlmasý vey duat sigortasý yaratýlmasý sözkonusu olmayabilir. Kýsa vadeli senetlerin diðer bir avantajý da bunlarýn ödünç alýnan fonlar olarak tasnife girmesi ve mevduat kabul edilmemesidir. para piyas i lider bankalar çemberi dýþýnda kalan bankalar için özel bir avantaj saðlamaktadýr.Ancak rezerv paranýn kullanýmýyla. reeskont ve avans politikalarýný yürütürken. mevduat sertifikasý veya bankalararasý fon alýþveriþlerinde sözkonusu olan diðer koþullar artýk geçerli deðildir. mevcut meþru rezervlerin tam kullanýmý. Kýsa Vadeli Finansman Bonolarý: A. þirketlere ve diðer kýsa vadeli yatýrýmcýlara pazarlanmaya uygun þekilde saptanmýþtýr. Çünkü para otoritelerininalacaðý bir kararla. Budurum. Çünkü bu sýrada bankalarýn rezervleri nispeten kýtlaþmakta ve faiz oranlarý hýzla yükselmektedir.

? Kýsa vadeli para senedi nedir? Bankalara ne avantajlar saðlar? Sermaye Fonlarý Artýrýmý: Bankalar sermaye fonlarýný artýrarak da rezerv (nakit) para elde edebilirler. Bunlar adi pay senetleri çýkarýlmasý ve kârlarýn daðýtýlmamasý durumlarýdýr.D. Nitekim A.B. ödünç alýmýyla ilgili yasal sýnýrlamalara uyma zorunluluðudur. bunlarýn artýþýnýn bir bankanýn veya banka sisteminin likidite pozisyonu üzerindeki etkisi aynýdýr. . Öte yandan kýsa vadeli senetlerin (short term notes) bir dezavantajý da bunlarýn varsa. Bunlar karakter olarak birbirlerinden farklý olmakla birlikte. Sermaye fonunu artýrmanýn çeþitli yollarý vardýr.zorunluluðu getirilebilir.152 .'deki uygulama böyle olmuþ ve para piyasasýnda mevduat sertifikalarýyla bunlarýn arasýnda önemli bir fark kalmamýþtýr.

Para Politikasý Üzerinde Etkisi: Bankalarýn uyguladýklarý pasif yönetimine yöneltilen en önemli eleþtirilerden birisi. Banka sisteminde toplam vadesiz mevduatlar böylece 100 milyon azalacaktýr. Bu süreçte. Yasal karþýlýk oranlarýný da %15 kabul edersek. Böylece nihai sonuçolarak toplam sermaye hesaplarýnda 100 milyonluk bir artýþ ve ayný þekilde toplam kredi ve yatýrýmlarda buna eþit bir artýþ olacaktýr. sermaye stokunu bir miktar artýrýr. Dolayýsýyla mevduatlar geniþleyecektir. örneðin ayný zamanda mevduat sertifikasý da satýn alabilecektir. Þüphesiz bu þekilde serbest kalan rezervler 100 milyonluk kredi ve yatýrým geniþlemesine temel oluþturacaktýr. hazine bonosu veya baþkaca bir finansal aktif satýn almayacak. ? Çeþitli yollarla banka sermayesinin artýrýmýnýn ekonomik etkileri nelerdir? Bu etkilerden yararlanarak bir banka likiditesini nasýl artýrabilir? Pasif Yönetiminin Faydalý ve Sakýncalý Yönleri Pasif yönetimine yöneltilen eleþtiriler. ancak mevcut nakit rezervlerin yeniden bölüþülmesi olayý ortaya çýkmaktadýr. Ellerinde fon bulunan ve kýsa vadeli aktiflere yatýrým yapmak isteyen tasarruf sahipleri. Þimdi sermaye stoku artýþýnýn diðer bankalar üzerine yazýlmýþ çeklerle ödendiðini varsayalým. Daha sonra ayný fonlar banka sistemine geri dönmektedir. uygulamanýn bankalarý özellikle sýký . Þöyle ki baþlangýçta azalan vadesiz mevduatlar. bunun topluma bazý yararlý yönlerinin olduðu kadar katkýsýnýn ötesinde oldukça aðýr maliyetinin olabileceðini de ortaya koymaktadýr. A bankasýnýn kazandýðý nakit rezervler diðer bankalardan çekilmiþti. yeniden yaratýlmýþ olacaktýr.Bir A bankasý 100 milyonluk bir rezerv deðiþikliðiyle karþý karþýyaysa. Böylece halk ek finansal seçim olanaðýna kavuþmuþtur. artýk yalnýzca devlet tahvili. Pasif yönetiminin sermaye piyasasýnda rekabet saðlamasýnýn fay? dasýnedir? Pasif Yönetiminin. Dolayýsýyla toplam rezervlerde bir artýþ olmamakta. Rekabet ve Toplumsal Kazanç: Bankalarýn pasif yönetiminin topluma en büyük katkýsý finansal piyasalara daha etkin bir rekabet ortamýný getirmiþ olmasýdýr. yasal olarak istenen karþýlýklar da 15 milyon lira azalacaktýr. Öte yandanbu iþlemler banka sisteminin toplam yasal karþýlýklarýnda hiçbir deðiþ yapmayacaktýr.

aslýnda her an borçlarýný ödeme iktidarýnda olmasý gereken banka. Hatta bir bankanýn aktiflerinin deðeri pasiflerinin deðerini aþabilir de. Bir bankanýn deðerini aynen koruyacaðý kuþkuludur. toplumun uðrayacaðý zararlar açýktýr. Bankalar.para politikasý uygulanan dönemlerde bundan kýsmen kurtulma olanaðý saðlamasýdýr. böylebir uygulamanýn birçok bankanýn güvenirliðini ayýsýyla tüm bankasisteminin istikrarýný azaltacaðýdýr. Bunun sonucu. Bu durumun tehlikesi ise tartýþýlmaz. aktiflerin deðerlerini bankanýn sermayesini aþan bir miktarda düþürürse.153 . Bankalarýn Risk Oranýnýn Artmasý ve Toplumun Kayýplarý: Pasif yönetimine karþý olanlarýn temel argümanlarýndan biri de. Bu konuya biraz sonra daha geniþ olarak döneceðiz. kolayca baþarýsýzlýða mahkum olabilir. Zorunlu bir satýþ. . bir banka nakit gereksiniminde kalýr ve bunu gideremezse. pasif yönetimi yoluyla kolayca rezerv para bulabileceðini düþünerek gerekli standart likidite olanaklarýndan uzaklaþan bir kredi veya yatýrým politikasý izleyebilmektedirler.

Örneðin faiz oraný yükseldiði zaman bankanýn net faiz kazançlarýnýn ne olacaðýný inceleyelim.? .pasif yönetimi nedir? Kavramsal olarak. . Aktif-pasif planlama dönemi duruma göre birkaç günden bir yýla ve hatta daha ötesine uzanýr. ödünç verenlerin bankanýn saðlamlýðý üzerindeki düþüncelerine baðlýdýr. faiz konjonktür döneminde ayný kaldýðýndan bankanýn kârý etkilenmeyecektir. Bu açýk (gap) bir bankanýn net faiz kazançlarýnýn (kârlarýnýn) piyasa faizoranlarýna olan d r. Sýfýr Fon Açýðý Stratejisi . Bu sýrada bir yandan bankanýn fon maliyeti yükselirken öte yandan banka daha yüksek faizle ödünç verdiðinden faiz kazançlarý da yükselecektir.Pasif Yönetimi Modern aktif . Bu stratejiler DGA'lar ve DGP ' ler arasýndaki farka göre fon açýðý olarak nitelendirilmektedir. Çünküödünç alýnan fonlarýn faiz oranlarý ödünç verilen fonlarýn faiz oranlarýndaki yükseliþ ve düþüþe göre deðiþir. Bu stratejiye göre banka yöneticileri bankanýn deðiþken getirili aktiflere (ya da piyasa faiz oraný deðiþirken deðer olarak deðiþen aktifler) tahsis ettiði toplam aktifleri eþitlemeye çalýþýr. Kuþkusuz bu yaklaþým özellikle faiz oranlarýnýn sýk sýk deðiþtiði 1970 li yýllarda ön plana çýkmýþtýr. aktif-pasif yönetimi tüm bilanço kalemlerinin paysahiplerinin servet ini (þimdiki deðerinin) maksimize edilecek þekilde koordinasyonudur. Bankalarýn. bunun yanýnda bankanýn müþterilerine piyasa faiz oranýný aþan aktifler saðlamasýna ve hepsinden önemlisi. planlanan dönemde getirilerin deðiþkenliðini minimize eder. risk oranýnýn artmasýne gibi sakýncalar doðurabilir? Modern Yaklaþým: Aktif . bu strateji söz gelimi banka yöneticilerinin banka aktiflerinin %40 ýný DGA ve pasiflerinin %40 ýný DGP olarak tutmasýný içerir. . DGA' lar ve DGP' ler bankalarýn planladýklarý dönem içinde yenilenirler. Böylece bankanýn ödünç alma faiz oranýylaödünç verme faiz oraný arasýndaki fark. Bu strateji faiz oraný riskini minimize etmeyi hedefler. Bu yaklaþým. Aktif-pasif yönetimiyle ilgili üç strateji geliþtirilmiþtir. Çünkü faiz oranýnýn iniþ çýkýþ devresi içinde net faiz geliri konjonktürü izlediði için sabit olacaktýr. bir ölçüde piyasa koþullarýna. Sýfýr fon açýðýstratejisi nedir? Birinci strateji bir sýfýr fon açýðýnýn izlenmesidir. Özellikle aktif-pasif yönetimi yaklaþýmý deðiþken getiriliaktiflerle (DGA) deðiþken getirili pasifler (DGP) arasýndaki iliþki üzerin odaklanýr. Bir bankanýn pasiflerini satabilme yeteneði. Diðer bir deyiþle.

Bu stratejiyi bir baþka þekilde þöyle de ele alabiliriz.154 . Eðer sýfýr fon açýðý söz konusuysa. bankanýn sabit getirili aktiflerin (kredi dönemi boyuncafaiz oranlarý deðiþmeyen örneðin sabit faiz oranlý konut ipotek kredileri) toplam faiz geliri saðlayan aktiflere oraný.1) de görülmektedir. Böylece genel olarak faiz oraný yükseldiði . bankanýn sabit faiz oranlý pasiflerinin toplamýnýn faiz getiren pasiflerine oranýna eþit olmalýdýr. Bu durum þekil (9.

deðiþken faiz oranlýaktif ve pasiflerden daha uzundur. þimdiki deðerdeki deðiþmeler bilançonun piyasa deðerini deðiþtirmemektedir. Sýfýr Fon Açýðý Stratejisi Pozitif Fon Açýðý Stratejisi Negatif Fon Açýðý Stratejisi Deðiþken Faizli Aktifler Deðiþken Faizli Pasifler Deðiþken Faizli Aktifler Deðiþken Faizli Pasifler Deðiþken Faizli Aktifler Deðiþken Faizli Pasifler Sabit Sabit Sabit Sabit Faizli Aktifler Faizli Pasifler Sabit Faizli Aktifler Faizli Pasifler Faizli Aktifler Sabit Faizli Pasifler Þekil 9. . pozitifve Negatif Fon Açýðý Stratejisi (a) (b) (c) Pozitif Fon Açýðý Stratejisi .zaman. Bu ne denle bunlarýn fiyatlarýfaiz oranýndaki deðiþmelere daha duyarlýdýr. ! Burada hemen iþaret edelim ki sabit faiz oranlýaktif ve pasiflerinvadesi . bankanýn sabit getirili aktiflerinin þimdiki deðeri düþer.1. Sýfýr. Ayný þekilde sabit faiz oranlý pasiflerinin deðeri de düþer. Bununla birlikte aralarýndaki spread (fark) sabit olduðundan.

Her ne kadar bu durum bankanýn bilançosund a gözükmese bile. . Negatif fon açýðýstratejisi nedir? Aktif-pasif yönetimiyle ilgili izlenen bir diðer strateji. Örneðin eðer bir banka faiz getiren aktiflerinin %40 ýný DGA þeklinde tutarken faiz ödedikleri pasiflerin yalnýzca %20 sini DGP þeklinde tutabilir. Eðer banka negatif fon açýðý stratejisi izlerse. týpký sabit faiz getirilipasiflerinin deðeri gibi yükselecektir.155 . Negatif Fon Açýðý Stratejisi . piyasa faiz oranlarý düþerken. Þimdi piyasa faiz oranlarý düþtüðü zaman bu strateji altýnda bankanýn nasýl bir faiz politikasý izleyeceðini düþünelim. bankanýn faiz gelirleri düþerken faiz maliyetleri de düþer. net serveti düþecektir. Þekil (9. bankanýn sabit faizli aktiflerinin cari deðeri. Sabit faizli aktif-pasif yaklaþýmý çerçevesinde.1.c) de görüldüðü gibi. sermaye piyasasý yatýrýmcýlarý ne olduðunu anladýklarý zaman. Banka bir pozitif fon açýðý stratejisiizlediðinden. sabit getirili pasiflerinin toplam pasiflerine oraný %80 olacak þekilde davranabilir. bankanýn sabit faiz oranlý aktiflerinin toplam aktiflerine oraný sabit faiz oranlý pasiflerinin toplam pasiflerine oranýný aþmalýdýr. Banka yöneticileri DGA'nýn toplam aktiflere oranýnýn DGP' nin toplampasiflere oranýný asýný saðlayacak þekilde davranabilir. Bu stratejiyi izleyen banka sabit getirili aktiflerinin toplam aktiflerine oraný %60. bankanýn faiz gelirleri faiz maliyetinden daha büyükmiktarda düþer. negatif fon açýðý stratejisidir. bu strateji altýnda. DGP' lerinin toplam pasiflerine oranýndan daha küçük olur. onun DGA' larýnýn toplam aktiflerine oraný. Böyle bir durumda. bankanýn pay senedi fiyatý düþecektir.Pozitif fon açýðýstratejisi nedir? Aktif-pasif yönetimiyle ilgili ikinci strateji bir pozitif fon açýðý izlenmesidir. Sonuç olara et faiz gelirleri (kârlarý) düþer. Ancak bir pozitif fon açýðý olduðundan.

Kuþkusuz. Dolayýsýyla net deðeri de düþecektir. Formül ve matematik denklemlerle kâr amacýný ve kýsýtlamalarý ifade etmek mümkündür. bankanýn net faiz kazancý yükselecek ve net deðeri yükselecektir. mevduat sertifikalarý v. Böyle olunca. Ýçerdiði riske baðlý olarak farklý getiri saðlayan birçok potansiyel aktif vardýr. için ne kadar maliyet yüklendiðini ortaya koymuþtur. Banka portföy seçimiiçin kullanýlabilecek t bir kural yoktur.. Ticari bankalar . . Bu sistemin çözümü bir bankaya. Bilgisayarlarýn kullanýmý ve doðrusal programlama olarak bilinen teknik. o zaman bankanýn kârlarý düþecektir. hazine borçlarýna. iþletmeler iþlemlerini geniþleteceklerdir. Eðer banka yöneticileri faiz oranlarýnýn düþeceðini beklerse bu stratejiizlenmelidir. Eðer larýn bekleyiþlerinin doðru olduðu ispatlanýrsa. Likidite birçok yoldan saðlanabilir. Ticari bankalar da ayný yolu izleyeceklerdir. Bir Ulusal Ýkilem: Banka Kârlýlýðý mý? Yoksa Ekonomik Ýstikrar mý? . Buna karþýlýk eðer ekonomide iþlerin kötüye gideceðine iliþkin beklentiler varsa. eðer banka bir negatif fon stratejisi izlerse ve faiz oranlarý yükselirse. Bu sonetki bilançoda gözükmeyecektir. kârlarýný maksimize etmeye ve piyasa paylarýný geniþletmeye çalýþan firmalardýr. borsada bankanýn pay senetlerinin deðerinde düþüþþeklinde ortaya çýkacaktýr. Bu son etki bilançoda gözükmeyecek. ticari bankalar da diðer iþletmeler gibi ekonominin istikrarýyla ilgili olarak benzer bekleyiþler içindedirler. bir bankanýn portföy kararlarýna girmesi gereken birçok etmen olduðunu göstermektedir. Ancak bankaný orsadaki deðeri yükselecektir. giriþimciler yatýrým geniþlemelerini sýnýrlayacaklar. Ýþ adamlarý arasýnda geleceðe iliþkin olumlu beklentiler oluþursa. Modeller ve Bilgisayarlarla Banka Yönetimi Bilgisayarlarýn banka yönetimine katkýsýnedir? Þimdiye kadar incelediðimiz banka yönetimiyle ilgili kuramlar. Ticari bankalarýn amacýnedir? Ticari bankalar. banka fonlarýnýn tahsis sürecine belli bir düzen getirmiþtir ve yükseklikiditenin maliyetin (vazgeçilen gelir) ortaya koymuþtur. ticari kredilere ve diðer aktiflere ne kadar yatýrým yapýlmasý gerektiðini ve buna karþýlýk tasarruf mevduatlarý. daha az iþçi iþe alacaklar ve muhtemelen iþçi çýkaracaklardýr.b.

Ekonominin canlanma döneminde ticari bankalar. Bu nedenle. para stokuna katkýda bulunmaktadýr ve dolayýsýyla mal ve . kredi ve yatýrýmlardaki geniþleme ve daralmalarýn. Sanayiciler bankalarý. para stokunun mevduat kesiminde geniþletici ve daraltýcý etkileri olacaktýr. firmave banka davranýþlarý giderici önlemler almazsa. Durum böyle olunca hükümet.ekonominin geniþleme döneminde kredilerini geniþletirlerken ekonominin gerileme dönemlerinde daraltacaklardýr. üstlendikleri riskin azlýðýndan dolayý eleþtirmekte ve en az kendileri kadar risk üstlenmelerini istemektedirler. güneþi görünce þemsiyelerini açan. bankalar.156 . yaðmur yaðýnca þemsiyelerini kapatan kuruluþlar olarak eleþtirilirler.

ticari bankalarýn bu davranýþlarý. Borç aletlerinde görülen yenilikler ve banka dýþý finansal aracýlarýn artan rekabeti banka yöneticilerini yaklaþýmlarýný yeniden düþünmeye yöneltmiþtir. Bankalarýn likidite sorununu nasýl çözebileceðiyle ilgili bir diðer teori beklenen gelir teorisidir. ekonominin gerilemeye baþladýðý dönemlerde eðer bankalar kredilerini kýsarlarsa. Bu nedenle bankalarýn potansiyel olarakbir likidite sorun vardýr. . Bankalar geniþleyen fon kaynaklarýný elde etmede baþarýlý olamadýklarýnda ise kârlar düþük kalýr. bankalarýn ekonomik koþullara bakýþ açýsý. Bankalarýn pasifleri aktiflerinden daha likittir. konjonktürel dalgalanmalarý þiddetlendirir. Buna karþýlýk. Bankalarýn özellikle kredi verirken ve yatýrým yaparlarken sahip olduklarýpara yaratma gücü nedeniyle. bankalar kâr güdüsüyle hareket ettiklerinde. Oysa. fiyatlar genel düzeyini yükseltecektir. reel fiyatlarda düþüþler nedeniyle toplam talepte ve üretimde önemli gerilemeler olacaktýr. firmalarýnkiyle aynýdýr. Eðer ekonomiyi düzenleyici bir müdahale söz konusu deðilse. ekonomi tam istihdama ulaþtýðýnda. ticari banka sisteminin ekonomik büyüme ve istikrara katkýsý büyük ölçüde banka fonlarýnýn kaynaklarýna ve kullanýmýna baðlýdýr. Bankalarýn karþýlaþtýklarýikilem nedir? Özet ? Bankalar vadesiz ve vadeli mevduat kabul ederek kýsa vadeli ve çok likit yükümlülük (pasif) yaratýr. kredi ve mevduat geniþlemesi artýk istihdamý ve reel geliri deðil. Bu teori bankalarýn oldukça likit aktifleri satýn alabileceðini vurgulamaktadýr. Ticari kredi teorisi bankalarýn likidite sorununu kendi kendisi geliþen kýsa vadeli ödünç vererek çözebileceðini söylemektedir. Özetlersek. Ekonomik istikrarýn korunmasýna de. Öte yandan. Bankalarýn karþýlaþtýklarý likidite sorununu nasýl çözecekleriyle ilgili çeþitli teoriler vardýr. bu sonucu doðurmalarý mümkündür. banka iþlemlerinin ekonomik dalgalanmalarý þiddetlendirmemesi gerekir.hizmet talebinin geniþlemesine yardýmcý olmaktadýrlar. Büyümeyi kolaylaþtýrmasý için bankalarýn fon kaynaklarýnýn büyümesineihtiyaç vardýr. Bankalarýn likidite sorununu nasýl çözebileceðiyle ilgili bir diðer teori deðiþtirilebilirlik teorisidir. ekonomide istikrarýn bozulmasýna neden olabilirler. Kýsacasý.

.157 .

Fon açýðý stratejisi d. Katma deðer yaklaþýmý IV. V b. III d. Aktif yaklaþýmý II. IV e. Beklenen gelir teorisi c.Sorular 1. Pasif yönetimi d. Negatif fon açýðý e. Deðiþken getirili aktiflerle deðiþken getirili pasifler üzerine odaklaþan yaklaþýma ne denir? a. II. Aktif yönetimi b. Reel senet teorisi b. Hangi banka yönetim teorisine göre ticari krediler kendi kendiniöder? a. Beklenen gelir teorisi e. III. I. Deðiþtirilebilirlik teorisi b. IV c. Deðiþtirilebilirlik teorisi 3. Pasif yönetimi c. III. III. II. Sýfýr fon stratejisi d. I. IV . Bankalarýn ne üretmelerinin gerektiði konusunda banka çýktýsýný ölçmek için geliþtirilen teoriler aþaðýdakilerden hangisidir? I. Run 4. III. Aktif pasif yönetimi c. Kullanýcý maliyeti III. Ýnsanlarýn kriz esnasýnda bankalara yatýrdýklarý fonlarý çekmek için hücum etmelerine ne denir? a.158 . Reel senet teorisi 2. Sýfýr fon stratejisi e. I. Pasif yönetimi a. Reel senet doktrini V.

Banking and Financial Markets. Statik programlama a. Frederic S. Minimizasyon Kaynakça KOHN. . 1993. Baský. 1989..Output b. New York. MILLER. Ýlker. F. Dryden 2. Modern Money andBanking. The Economics of Money Backing and Financial Markets. Ezgi. Mac millan. New York.Commercial Bank Financial Management. MISHKIN. Bilgisayarlarla banka yönetiminde hangi yöntem kullanýlýr? a.. Para Politikasý ve Finansal Piyasalar. Boston. Scott Foresman. SINKEY.. . Bursa 1996. 1983. Roger Leroy and VAN HOOSE David. GRAW-HÝLL. Mc.5. Meir. PARASIZ M. Maksimizasyon c. Doðrusal programlama d. 1993.. Money. New York. J.159 . Input .

Para arzýndaki deðiþiklikleri anlamanýn temel yolu bankalarýn nasýl para yarattýklarýný anlamaktýr.. . Öte yandan verilen sayýsal örneklerle yetinmeyip. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. Bu üniteyi çalýþýrken varsayýmlarýn ne anlama geldiðini iyi kavrayýnýz. kendiniz sayýsal örnekler üretiniz ve vurgulanan hususlarý çözerek tespitediniz.ÜN ÝTE 10 Bankalarýn Kaydi Para Yaratma Süreci Bu Ünitede. Bu ünitede basitleþtirici bazý varsayýmlar altýnda bankacýlýk sisteminin para arzý üzerindeki etkisini belirlemeye çalýþacaðýz. Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak. Bankalarýn elindeki bu güç para arzýnýn sadece merkez bankasý kararlarý ile belirlenmediðini ifade etmesi nedeniyle son derece önemlidir... üniteyi tekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz.160 . Her aþamada basitleþtirici varsayýmlardan birisini kaldýrarak sonuçta daha gerçekçibir modele ulaþacaðýz. Bu aþacaðýmýz sonuçlar para arzýnýn parasal taban ve para çarpaný aracýlýðý ile belirlenme mekanizmasýna iliþkin ünitede geniþ olarak kullanýlacaktýr. T hesaplarýnýn kullanýlmasý ile konuyu aktarmaktýr. metiniçerisinde verilen T hesabýna bakmak sýzýn kendiniz ilgili T hesabýnýhazýrlayýnýz ve kitaptaki ile karþýlaþtýrýnýz. Bu yöntem ilgili deðiþikliðin yaratacaðý etkiyi kavrayýp kavramadýðýnýzý gösterecektir.. Ünite içerisinde benimsenen yöntem. Buna göre zaman zaman. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde.

Bu konudaki kavram kargaþasýný önlemek için mevduatý hangi anlamda kullandýðýmýzý ortaya koymalýyýz. ? Banka müþterisine bir hesap açtýðýzaman neden aktifleri ve pasifleri aynýmiktarda artmaktadýr? Kitabýmýz boyunca. Öte yandan müþterinin bankaya aktardýðý nakit veya çek artýk müþterinin deðil bankanýn varlýðýdýr. Dikkat edilirse varlýklar ve yükümlülükler arasýnda sürekli bir denge söz konusu olmakta ve bu anlamda bir bankanýn diðer bir þirketten farký kalmamaktadýr. ikincisinde ise bir pasif (yükümlülük) niteliði taþýmaktadýr. Bu nedenle müþterinin alacak hakkýný ifade eden söz konusu mevduat bankanýn borcu yani yükümlülüðü olmaktadýr. zira ilk kullaným biçiminde mevduat bir aktif (varlýk).GÝRÝÞ Mutlak rezerv bankacýlýðýndan nisbi rezerv bankacýlýðýna geçiþle birlikte bankalar mevduatlarýna oranla rezerv tutmaya baþlamýþlardýr. aktifleri azaldýðý zaman pasifleri de ayný miktarda azalmaktadýr. ! Mevduatýn banka açýsýndan pasif. mevduat deyimi ile ! bankanýn yükümlülüðü veya müþterinin bankadan alacaðýkastedilecektir. aksi belirtilmediði sürece. Dolayýsýyla ayný anda banka açýsýndan aktif niteliðinde olamaz. Görüldüðü gibi müþterinin bankaya aktardýðý nakit veya çek gibi bir aktif karþýlýðýnda müþteriye alacak hakký doðuran bir baþka aktif verilmektedir. bu mevduatlarýn na atýldýðýný . yoksa bankanýn bu varlýklarý kendisine teslim etmiþ olan mevduat sahiplerine olan borcunu mu kastettiðimizi belirtmeliyiz. nakit gibi unsurlarý mý. MEVDUAT YARATILMASI ? Para arzýný oluþturan bileþenler içerisinde en büyük pay mevduatlaraait olduðu için. Bu açýklamalara göre bankanýn aktifleri arttýðý zaman pasifleri de buna eþit miktarda artmakta. Dikkat edilirse buiki kullaným þekli bir birinden farklýdýr. Ancak mevduatlar konusunda genel bir yanlýþ anlamanýn baþlangýç aþamasýnda ortadan kaldýrýlmasýnda yarar vardýr. mevduat sahibi açýsýndan aktif niteliðinde olduðunu her zaman hatýrlayýnýz. Yani mevduat deyimi ile bankaya aktarýlan çek. Mevduat müþteri açýsýndan bir aktiftir.

Mevduat Sahipleri: Bankalarda mevduat bulunduran kiþi ve kurumlar.161 . Merkez Bankasý: Bankacýlýk sistemini gözeten ve para politikasýnýn yürütülmesinden sorumlu olan kamu kurumu. . . . Mevduat yaratýlmasýsürecinde rol oynayan ekonomik birimler nelerdir? . Bankalardan Borçlananlar: Mevduat kabul eden kurumlardan kredi alarak borçlanan kiþi ve kurumlar. Bankalar (mevduat kabul eden kurumlar): Kiþi ve kurumlardan mevduat kabul eden ve bunlara kredi veren finansal aracýlar.görmek para arzýnýn nasýl belirlendiðini anlamada ilk adýmdýr. çýkarttýklarý tahviller mevduat kurumlarý tarafýndan satýn alýnan kurumlar. Aldýklarý kararlar ve yaptýklarý tercihlerle mevduat yaratýlmasý sürecinde etkili olan dört tane ekonomik birim söz konusudur: .

Ancak kullanacaðýmýz T hesaplarý bilançoda yeralan kalemlerin baþlangýç bilançosuna göre gösterdiði deðiþiklikleri ifade edecektir. ancak "rezervler" merkez bankasý açýsýndan borç niteliðinde (yani talep edildiði zaman bankaya ödenmesi gerektiði için). Merkez Bankasýnýn Bankalara Kredi Açmasý ? Merkez bankasýnýn A bankasýna 1 milyar TL. Aktif Pasif (Milyon TL) A Bankasý (Milyon TL) Rezervler +1000 Reeskont Kredileri +1000 Ayný bilanço kalemleri merkez bankasý bilançosunda da deðiþim gösterecek. reeskont kredisi açtýðýný kabul edelim. daha sonra bu modelimizi adým adým gerçek yaþama yaklaþtýracaðýz. Bu iþlemin sonucunda A bankasýnýn bilançosunda aþaðýdaki deðiþiklikler ortaya çýkacaktýr. Merkez bankasý ve A bankasi arasýnda gerçekleþen bu iþlemin sonucunda ne gibi deðiþiklikler olacaðýný T hesaplarý aracýlýðý ile takip etmeye çalýþacaðýz. . açýlan reeskont kredisi ise alacak niteliðinde olduðu için deðiþen kalemler bilançonun ters tarafýnda yer alacaktýr. Ýkinci olarak bankalarýn nasýl mevduat yarattýklarýný önce oldukça basitleþtirilmiþ bir model çerçevesinde ele alarak. Merkez Bankasýnýn Bankacýlýk Sistemine Rezerv Saðlamasý Merkez bankasý bankacýlýk sistemine iki þekilde ilave rezerv saðlayabilir: Bankalara reeskont kredisi açarak ve bankalardan kamu kesimi tahvilleri satýn alarak. merkez bankasýna olan borcu da ayný miktarda yükselir.Ýlk aþamada merkez bankasýnýn aldýðý bir önlemin banka rezervlerini nasýl etkilediðini göreceðiz. Bunun sonucunda A bankasýnýn rezervleri 1 milyar lira artarken. Merkez bankasý 1 milyar liralýk reeskont kredisini açtýðý zaman bu miktarý A bankasýnýn merkez bankasýnda bulunan hesabýna alacak yazar. Þimdi bu iki durumu ele alarak bankacýlýk sisteminin bilançosunda ortaya çýkacak deðiþiklikleri inceleyelim.

Aktif Pasif (Milyon TL) Merkez Bankasý (Milyon TL) Reeskont Kredileri +1000 Rezervler +1000 Görüldüðü gibi merkez bankasý bankalara reeskont kredisi vererek bankacýlýk sisteminin sahip olduðu rezerv miktarýný artýrmaktadýr.162 . Merkez bankasýbankalara açtýðýreeskont kredilerini tahsil ederse durum sizce ne olur? .

Öte yandanbu iþlem sonucunda merkez bankasýnýn elinde bulunan menkul kýymetlerde 1 milyar liralýk artýþ göstereceði için bilançonun aktifi de bu miktarda artacaktýr. bankanýn elindeki menkul kýymetlerde 1 milyar liralýk azalýþ ve merkez bankasýndaki rezervler hesabýnda 1 milyar liralýk artýþtýr. Aktif Pasif (Milyon TL) A Bankasý (Milyon TL) Menkul Kýymetler -1000 Rezervler +1000 A bankasýnýn merkez bankasýnda bulunan rezervlerindeki artýþ nedeniyle merkez bankasýnýn pasifi de ayný miktarda artacaktýr.Merkez Bankasýnýn Devlet Tahvili Satýn Almasý Merkez bankasýnýn piyasada tahvil alýp satmasý açýk piyasa iþlemleri olarak adlandýrýlmaktadýr. Merkez bankasýnýn açýlan reeskont kredilerini tahsil etmesi ve açýk piyasa iþlemleri ile tahvil satmasýda bankacýlýk sisteminin rezervlerini azaltacaktýr. Bu açýk piyasa iþleminin A bankasýnýn bilançosunda yaratacaðý net sonuç. Aktif Pasif (Milyon TL) Merkez Bankasý (Milyon TL) Menkul Kýymetler +1000 Rezervler +1000 ? ! Merkez bankasýbankalara tahvil satarsa durum sizce ne olur? Görüldüðü gibi merkez bankasýnýn bankalara reeskont kredisi açmasý veya açýk piyasa iþlemleri ile bankalardan devlet tahvili satýn almasý bankacýlýk sisteminin rezervleri üzerinde ayný etkiyi yaratmaktadýr. Merkez bankasýnýn A bankasýndan 1 milyar lira deðerinde tahvil satýn aldýðýný ve bunun karþýlýðýný A bankasýnýn merkez bankasýnda bulunan hesabýna alacak yazdýðýný kabul edelim. Bu nedenle aþaðýdaki bölümlerde sadece reeskont kredileri aracýlýðý ile bankacýlýk sistemine rezerv saðlanmasý .

Yani bankalarýn açtýðý krediler aynen bankalara mevduat olarakgeri dönmektedir. . Ayný sonuçlarýn merkez bankasýnýn yapacaðý açýk piyasa iþlemleri ile de saðlanabileceðini gözden uzak tutmayýnýz. Bankalarýn açtýklarý kredilerde nakit þeklinde bir sýzýntý olmamaktadýr.163 . . MEVDUAT GENÝÞLEMESÝ: BASÝT MODEL Bu aþamada ele alacaðýmýz modelde yapýlacak basitleþtirici varsayýmlar þunlardýr: .ele alýnacaktýr. Bankacýlýk sisteminde tek bir banka vardýr.

Bankalar sadece vadesiz mevduat þeklinde yükümlülük almaktadýr. Daha sonraki aþamalarda yukarýda sýralanan basitleþtirici varsayýmlarý adým adým kaldýrarak. pasifte yer alan vadesiz mevduatlarý 1 milyarlira. Mevduat Yaratýlmasý: Tek Banka Merkez bankasýnýn sistemdeki tek banka olan A bankasýna 1 milyar lira reeskont kredisi açmasýyla bilanço aþaðýdaki þekilde deðiþmekteydi: Aktif Pasif (Milyon TL) A Bankasý (Milyon TL) Zorunlu Rezervler 0 Reeskont Kredileri +1000 Atýl Rezervler +1000 A bankasýnýn vadesiz mevduatlarýnda bir deðiþiklik olmadýðý için zorunlu rezervler de deðiþmemekte ve bankanýn elindeki ilave 1 milyar liralýk rezerv atýl rezervlerin 1 milyar lira arttýðý anlamýna gelmektedir. sonuçta daha gerçekçi bir modele ulaþacaðýz. Basit modelin varsayýmlarýnýbir kez daha gözden geçiriniz. bankanýn elindeki 1 milyar liralýk rezervin bileþiminde bir deðiþiklik olduðu görülmektedir. Aktif Pasif (Milyon TL) (Milyon TL) Zorunlu Rezervler +200 Reeskont Kredileri +1000 Atýl Rezervler +800 Vadesiz Mevduat +1000 Krediler +1000 ! Bilanço deðiþikliklerini gösteren T hesaplarýnýsiz de yazarak takip ediniz. Böylece banka. Bankanýn . Buna göre bilançoda ortaya çýkacak deðiþme aþaðýdaki gibi olacaktýr. ayný anda aktifte yer alan alacaklarý 1 milyar lira arttýrarak kendi bilançosunu deðiþtirmektedir. Bankalar atýl rezerv tutmamaktadýr. Öte yandan bu bölüm boyunca bankacýlýk sisteminin %20 oranýnda zorunlu rezerv uygulamasýna tabi olduðunu kabul edeceðiz. Yani bankacýlýk sisteminin sahip olduðu rezervlerin tamamý zorunlu rezervlerden oluþmaktadýr. Yukarýdaki bilançonun incelenmesinden. Banka. varsayým gereði.! ! . atýl rezerv tutmak istemediði için müþterilerine bu miktara eþit kredi açacaktýr. . A bankasý kredi açtýðý zaman ayný anda müþterisi için bankada bir vadesiz mevduat hesabý açar ve kredi miktarýný bu hesaba aktarýr.

Öte yandan bilançodan izlendiði gibi A bankasý kredi açma eylemi ile vadesiz mevduat yaratmýþtýr.vadesiz mevduat þeklindeki yükümlülüðü 1 milyar lira arttýðý ve bankacýlýk sistemi %20 oranýnda zorunlu rezerv uygulamasýna tabi olduðu için A bankasý bu orana karþýlýk gelen 200 milyon lirayý zorunlu rezerv olarak ayýrmak zorunda kaldýðý görülmektedir.164 . Vadesiz mevduatlar para arzýnýn bir bileþeni olduðu için. bankanýn kredi açma .

A bankasýnýn tabi olduðu zorunlu rezerv oraný%30 olsaydýverile ? cek kredi miktarýne olurdu? Aynýoran %10'a düþürülseydi durum neþekilde deðiþirdi? Basit modelimizin varsayýmlarý gereði.sý ile aslýnda para yaratýlmýþtýr. A bankasý atýl rezerv tutmak istemediði için söz konusu miktarýn tamamýný kredi olarak verecek ve bu kez 800 milyon liralýk vadesiz mevduat yaratmýþ olacaktýr. ? Kaydi para nedir? Bankalarýn kredi vermesi ile para arzýnýn artmasýnýn nedenini açýklayýnýz. açýlan kredi sonucu yaratýlan vadesiz mevduat hesabýndaki 1 milyar lira çekilse bile yine bankaya ayný miktarda geri dönecektir. Yukarýda yer alan ve A bankasýnýn bilançosundaki deðiþiklikleri gösteren T hesabýndan anlaþýlacaðý gibi banka halâ 800 milyon liralýk atýl rezerve sahiptir. Çünkü bankacýlýk sisteminde tek banka vardýr ve açýlan kredilerden nakit ve vadeli mevduat þeklinde herhangi bir sýzýntý yoktur. ! Böyle bir sýzýntýolsaydýsonuç sizce ne olurdu? Deðerlendiriniz. Aktif Pasif (Milyon TL) A Bankasý (Milyon TL) Zorunlu Rezervler +360 Reeskont Kredileri +1000 Atýl Rezervler +640 Vadesiz Mevduat +1800 Krediler +1800 Bankadan kredi alan kiþiler þüphesiz bu fonlarý bankada tutmayacakve harcayacaktýr. Bilançodaki deðiþimi gösteren T hesabý ise aþaðýdaki gibi özetlenebilir: ! Aþaðýdaki T hesabýnýincelemeden önce kendiniz bu deðiþikliði tespit ediniz ve sonuçlarýkarþýlaþtýrýnýz. Ýþte yaratýlan bu paraya kaydi para adýný veriyoruz. Sistemde sýzýntý olmadýðý . Böylece söz konusu mevduatýn sahipleri deðiþecek ve mülkiyet kredi alan kiþilerin alýþveriþ yaptýklarý kiþi ve kurumlara geçecektir.

A bankasý bu nedenle söz konusu 640 milyon lirayý da kredi olarak verecektir. zira A bankasýnýn elinde halâ tutmak nden daha fazla atýl rezerv bulunmaktadýr.8 milyar liraya ulaþmýþtýr. Bilançoda denge saðlanmýþ olmasýna karþýn A bankasý (dolayýsýyla bankacýlýk sistemi) halâ dengededeðildir.ve tek bir banka bulunduðu için tüm mevduatlar ayný bankada kalacak ve mevduatlarýn transfer edilmesi sadece bunlarýn sahiplerini deðiþtirecektir. T hesabýndan görüldüðü gibi bankailk aþamada yaratmýþ olduðu bir milyar liralýk mevduata ek olarak ikinci aþamada 800 milyon liralýk daha mevduat yaratmýþ ve yaratýlan toplamkaydi para bu aþamada 1. Öte yandan bankahalâ milyon liralýk atýl rezerve sahiptir. Bu iþlemin sonucunda bankanýn bilançosundaki deðiþimi gösteren T hesabý aþaðýdaki þekli alacaktýr: .165 .

.0 5000.0 Yukarýdaki tabloya göre mevduatlar baþlangýçta sisteme enjekte edilen rezervin belirli bir katý kadar artmýþtýr.6 102. . Söz konusu kaydi para yaratma süreci aþaðýda yer alan Tablo 1'de özetlenmektedir: Tabloyu incelemeye geçmeden önce.6 327. Bir baþka deyiþle. yani tutulmak istenen atýl rezerv miktarý fiilen elde tutulan atýl rezerv miktarýna eþitleninceye kadar. yukarýda üç aþamasýný ele aldýðýmýz kaydi para yaratma süreci devam edecektir.44 milyar liraya ulaþmýþtýr (1000 + 800 + 640).68 81. Bir baþka deyiþle. Banka bu aþamanýn sonunda da 512 milyon liralýk atýl rezerve sahip olduðu için bu süreç atýl rezerv miktarý sýfýra düþünceye dek devam edecektir(varsayým gereði bank tutmak istemediðini hatýrlayýnýz). Tablo 10. dördüncü aþamayýT hesabý kullanarak kendiniz deðerlendiriniz.0 1000.1: KAYDÝ PARA YARATMA SÜRECÝ ! Mevduatlardaki Kredilerdeki Zorunlu Aþama Artýþ Artýþ Rezervlerdeki Artýþ 1 1000 800 200 2 800 640 160 3 640 512 128 4 512 409. TOPLAM 5000.92 . banka bu kez 640 milyon liralýk vadesiz mevduat yaratmýþ ve 3'üncü aþamada yaratýlan kaydi para toplamý2. . Buna göre vadesiz mevduatlarýDD.Aktif Pasif (Milyon TL) A Bankasý (Milyon TL) Zorunlu Rezervler +488 Reeskont Kredileri +1000 Atýl Rezervler +512 Vadesiz Mevduat +2440 Krediler +2440 Bir önceki aþamaya göre miktarý azalmýþ olmasýna karþýn. . bankacýlýk sistemi dengeye gelinceye kadar. bankacýlýk sistemindeki . . . . A bankasý merkez bankasýndan elde ettiði rezervin belirli bir katý kadar mevduatlarýnýartýrmaktadýr.4 5 409.

R (1) Bu eþitlikte k basit mevduat çarpaný olarak adlandýrýlmakta ve k yý yalnýz býrakýrsak. harfini (Yunan alfabesinde delta) kullanýrsak. yaratýlan vadesiz mevduat (veya kaydi para) miktarý ile rezervler arasýndaki iliþkiyi þu þekilde ifade edebiliriz: . veya kesirin pay ve paydasýný D R D DD / D R D DD k = D DD D R (2) ile .166 .DD = k .toplam rezervleri R ile gösterir ve deðiþim miktarýný ifade etmek üzere .

A bankasýne kadar kaydi para yaratabilirdi? Bu oran %10'a düþürülürse yaratýlacak kaydi para miktarýve dolayýsýyla para arzýbundan nasýl etkilenirdi? Mevduat Yaratýlmasý: Çok Sayýda Banka Þimdi ele alacaðýmýz örnekte sistemde tek banka bulunduðu þeklindeki varsayýmýmýzý kaldýracaðýz.DD = k x . Yukarýdaki son eþitliðe göre. Görüldüðü gibi bu rakam Tablo 1'in toplam satýrýnda belirtilen miktara eþittir. . Vadesiz mevduatlara uygulanan zorunlu rezerv oraný%30 olsaydý. Bu eþitlikte rD vadesiz mevduatlara uygulanan zorunlu rezerv oranýný ifade etmektedir. Öte yandan merkez bankasýnýn baþlangýçta A bankasýna aktardýðý rezerv miktarý 1 milyar lira (yani .R= 5 x 1000 milyon TL = 5 milyar TL olarak hesaplanacaktýr. O halde. k =1 (4) rD olmaktadýr.? çarparsak. baþlangýçta yapýlan varsayýmlar geçerli iken. D DD rezervlerinin toplam mevduata artýþýna oraný yani karþý lýk oraný (rD) dir. . Ancak hemen hatýrlatalým ki baþlangýçta yapýlan diðer üç varsayým (nakit ve vadeli mevduat sýzýntýsýnýn bulunmadýðý.20 = 5 deðerini alacaktýr. Örneðimizde vadesiz mevduat zorunlu rezerv oraný %20 olduðu için basit mevduat çarpaný k = 1/rD = 1/0. basit mevduat çarpaný zorunlu rezerv oranýnýn tersine eþit olmaktadýr.R = 1000 milyon TL) olduðu için yaratýlan kaydi para miktarý. D R1 k = D DD x x (3) D R D DD D R D DD D R bulunur.

bu iþlem sonucu A bankasýnýn bilançosundaki deðiþimi gösteren T hesabýnýn aþaðýdaki gibi olduðunu kabul edelim.bankalarýn atýl rezerv bulundurmadýklarý) halâ geçerliliðini sürdürmektedir. Yine. Bankacýlýk sisteminde faaliyetgösteren bankalar atýl rezerv tut mak istemedikleri için A bankasý bu miktarý müþterisine kredi olarak verecek ve bu krediyi müþterisinin vadesiz mevduat hesabýna aktaracaktýr.167 . Krediyi alan kiþi söz konusu miktarý harcar ve alýþveriþ yaptýðý kiþi de bu miktarý B bankasýna yatýrýrsa (nakit sýzýntýsý sýfýr olduðu için 1 milyar liranýn tamamý B bankasýna gidecektir) bu . merkez bankasýnýn A bankasýna 1 milyar liralýk reeskont kredisi açarak ilave rezerv saðladýðýný. Aktif Pasif (Milyon TL) A Bankasý (Milyon TL) Zorunlu Rezervler Atýl Rezervler 0 +1000 Reeskont Kredileri +1000 Merkez bankasýndan alýnan reeskont kredisi ile A bankasýnýn elindeki atýl rezerv miktarý 1 milyar lira artmaktadýr.

bu süreç bankacýlýk sisteminin bulundurmak istediði atýl rezerv miktarý . Açýlan bu kredi B bankasýndan çekilipharcandýktan sonra C bankasýna vad siz mevduat olarak gidecektir.bankanýn bilançosundaki deðiþme aþaðýdaki gibi olacaktýr: Aktif Pasif (Milyon TL) B Bankasý (Milyon TL) Zorunlu Rezervler +200 Vadesiz Mevduat +1000 Atýl Rezervler +800 Vadesiz mevduatlardaki artýþ nedeniyle B bankasý artýþ miktarýnýn %20'si oranýnda zorunlu rezerv (200 milyon TL) ayýrdýktan sonra kalan 800 milyon lirayý kredi olarak verir. Buna göre C bankasýnýn bilançosundaki deðiþimi gösteren T hesabý þu þekilde olur: Aktif Pasif (Milyon TL) C Bankasý (Milyon TL) Zorunlu Rezerv +160 Vadesiz Mevduat +800 Atýl Rezervler +640 C bankasý da vadesiz mevduatlarýndaki 800 milyon liralýk artýþ karþýsýnda bunun %20'sini zorunlu rezerv olarak ayýrdýktan sonra elinde kalan 640 milyon liralýk atýl rezervi kredi olarak verecektir. Ayný sürecin devam etmesi sonucu bu miktar D bankasýna vadesiz mevduat olarak aktarýlacaktýr: Aktif Pasif (Milyon TL) D Bankasý (Milyon TL) Zorunlu Rezervler +128 Vadesiz Mevduat +640 Atýl Rezervler +512 ! D bankasýnýn bilançosundaki deðiþikliklerin nedenlerini açýklayarak. Týpký tek banka durumunda olduðu gibi. bir sonraki E bankasýnýn bilançosunda meydana gelecek deðiþimi gösteren T hesabýnýhazýrlayýnýz.

168 . .fiilen bulundurduðu atýl rezerv miktarýna eþit oluncaya dek. yani bankacýlýk sistemi dengeye gelinceyedek devam edecekti r. Varsayýmýmýz gereði bankalar atýl rezerv tutmak istemedikleri için mevduat yaratýlmasý süreci atýl rezervler sýfýr oluncayakadar devam edecektir. Bankacýlýk sisteminin yarattýðý toplam mevduatise Tablo 2'de verilmektedir.

4 F 409. bankacýlýk sisteminin yaratacaðý ilave vadesiz mevduat miktarý (. Bankalarýn atýl rezerv talepleri aþaðýdaki fonksiyonel gösterim ile özetlenebilir. .0 5000.2: KAYDÝ PARA YARATMA SÜRECÝ Mevduatlardaki Kredilerdeki Zorunlu Banka Artýþ Artýþ RezervlerdekiArtýþ B 1000 800 200 C 800 640 160 D 640 512 128 E 512 409.20 Mevduat Yaratýlmasý: Atýl Rezervler ? Birçok nedenlerle bankalar yasalar gereði tutmak zorunda olduklarý rezervlerden daha fazla rezerv tutmak isterler.R = 1000 milyon TL) ve zorunlu rezerv oraný %20 (rD = 0. ilgili deðiþken ile atýl rezerv talebi arasýndaki .0 Görüldüðü gibi bankacýlýk sisteminde birden fazla banka olmasý halinde sonuç deðiþmemekte ve mevduat çarpaný zorunlu rezerv oranýnýn tersine eþit olmaktadýr. . . Bazý bankalar ani mevduat çýkýþlarýný karþýlayabilmek için zorunlu rezervlerin yeterli olmadýðýný düþünebilir ve bu nedenle daha fazla likiditeye sahip olmak isteyebilirler.Tablo 10.DD) 5 milyar lira olarak hesaplanacaktýr.92 . . . ER = f( i. V. TOPLAM 5000. + Yukarýdaki fonksiyonda ER atýl rezervleri. Öte yandan bazý bankalar sahip olduklarý rezervlerin tamamýný kredi olarak vermenin kârlý olmadýðýný düþünerek. ekonomik istikrarsýzlýk gibi) ifade etmektedir.6 327.6 102. .20) iken. . . imenkul kýymet faiz oranýný.68 81.DD = 1 . Fonksiyonda yer alan deðiþkenlerin altýnda yer alan iþaretler. Yukarýdaki örneðimizde bankacýlýk sistemine enjekte edilen ilave rezerv miktarý1 milyar lira (. ellerinde bir miktar atýl rezerv tutmayý tercih edebilirler. V mevduat giriþ-çýkýþlarýndaki deðiþkenliði ve X atýl rezerv talebini etkileyen diðer tüm faktörleri (geleceðe dönük ekonomik bekleyiþler. X ) -.0 1000.R = 1 1000 = 5000 milyon TLrD 0.

menkul kýymet anlarý artarsa bankalarýn atýl rezerv talebi azalacaktýr. Banka kredilerine uygulanan faiz oranlarý belirli iken.iliþkinin yönünü göstermektedir. Bu nedenle menkul kýymet faiz oranlarý ile atýl rezerv talebi arasýnda ters yönlübir iliþki söz konusudur. Örneðin. Menkul kýymet faiz oranlarýdüþerse. menkul kýymetlerin faiz oranlarý ne kadar yüksek olursa elde atýl rezerv tutmanýn alternatif maliyeti o kadar yüksek olacaktýr.169 . atýl rezerv talebi bundan nasýl etkilenir? Öte yandan bankalarýn karþýlaþtýðý mevduat giriþleri ve çýkýþlarý ne kadar büyük deðiþiklik gösterirse bankalarýn mevduat çýkýþlarýný kar .

RR = rD . Bankacýlýk sisteminin bulundurmak istediði atýl rezerv miktarýnýetki? leyen temel faktörler nelerdir? Bir banka ne kadar çok atýl rezerv tutarsa o kadar az kredi verecek ve belirli bir miktar ilave rezervle yaratýlabilecek kaydi para miktarý o kadar düþük olacaktýr. merkez bankasýndan 1 milyar liralýk ilave rezerv elde eden banka bu miktarý kredi olarak vermeyip de atýl rezerv olarak tutmayý tercih ederse kaydi para yaratma sürecisona erecektir. Öte yandan bankalarýn zorunlu rezervleri de vadesiz mevduatlarýnýn bir oraný olduðu için RR = rD DD (5) yazabiliriz.DD (4) þeklinde yazmak mümkündür. Bankacýlýk sistemindeki toplam rezervler (R) R = RR + ER (7) olduðu için toplam rezervlerdeki deðiþme .þýlayabilmek amacýyla ellerinde tutmak isteyecekleri atýl rezerv miktarý o kadar fazla olacaktýr. Kaydi para yaratma sürecinde atýl rezervler neden sýzýntýniteliðin? dedir? Bankalarýn ellerinde tutmak istedikleri atýl rezerv miktarý vadesiz mevduatlarýnýn bir oraný olarak ifade edilebilir: ER = e DD (3) Burada e atýl rezerv oraný olarak adlandýrýlmaktadýr. Yukarýda ele aldýðýmýz örnekte. rD vadesiz mevduat zorunlu rezerv oranýný göstermektedir. (4) ve (6) nolu eþitlikler (8) nolu eþitlikte yerine konursa .DD (6) olacaktýr.ER (8) þeklinde yazýlabilir. Bu nedenle atýl rezervler kay di para yaratma sürecinde bir sýzýntý olarak deðerlendirilmektedir. Daha önce tanýmlanan deðiþkenlere ilave olarak. Bu eþitlikten yararlanarak atýl rezervlerdeki deðiþimi . Bankalarýn zorunlu rezervlerindeki deðiþim ise .RR + .R = .ER = e . bu eþitlikte RR zorunlu rezerv miktarýný. azaldýkça atýl rezerv talebi düþecektir. Bir baþka deyiþle bankalarýn karþýlaþtýklarý mevduat giriþ-çýkýþlarýnýn deðiþkenliði ile atýl rezerv talebi arasýnda doðru yönlübir iliþki vardý týkça atýl rezerv talebi de artacak.

R (10) þeklinde yazýlabilir.DD = k .DD .R = .DD = 1 .R = rD .DD (rD + e) .R (9) rD + e elde edilir.. k = 1/ (rD + e) denirse vadesiz mevduatlardaki deðiþimi gösteren yukarýdaki son eþitlik .DD + e . Bilindiði gibi k mevduat çarpanýný ifade etmektedir.170 . .

20 + 0. Bu nedenle halkýn nakit talebinde bir deðiþiklik olmadýðý þeklindeki varsayýmý kaldýrmamýz daha gerçekçi bir modele yaklaþmamýzý saðlar. Yani . Önceki bölümde ele aldýðýmýz örnekte . sistemdeki atýl rezerv oranýnýn %5 olmasý halinde yaratýlan vadesiz mevduat miktarý 4 milyar lirayadüþmüþtür.05 olduðunu kabul edersek 11 k = = = 4 0.! ! Bankalarýn tuttuðu atýl rezerv oranýsýfýrdan farklýolduðu zaman mevduat çarpanýnýyazýnýz. Ýþte bu nedenle atýl rezervler mevduat yaratýlmasý sürecinde bir sýzýntý olarak deðerlendirilmektedir. Basitlik saðlamasý açýsýndan halkýn vadesiz mevduatlarýn belirli bir oraný kadar nakit talep ettiðini kabul edersek.DD = k . Mevduat Yaratýlmasý: Nakit Sýzýntýsý ! Nakit ve vadesiz mevduatlar yakýn ikame iliþkisi içinde olduklarý için halkýn vadesiz mevduat talebinde bir deðiþiklik olduðu zaman nakit talebinin de deðiþeceðini kabul etmek gerekir.C = c .050.R = 1 milyar TL. Bir baþka deyiþle bu aþamada. Buna göre bankacýlýk sistemi 1 milyar liralýk ilave rezervle 4 milyar liralýk vadesiz mevduat yaratabilecektir. mevduat çarpanýo kadar küçük olmakta ve dolayýsýyla yaratýlan kaydi para miktarýda azalmaktadýr. nakit talebini C = c DD (11) dolayýsýyla .25 buluruz.DD (12) . rD = 0. yani e = 0. baþlangýçta yapýlan "bankalarýn açtýðý kredilerden nakit sýzýntýsý olmamakta.20 idi. Atýl rezerv varsayýmýný kaldýrdýðýmýz için bankalarýn %5 oranýnda atýl rezerv bulundurduðunu.RR olduðu için .DD = 4x1000 milyon TL = 4000 milyon TL olur. verilen kredilerin tamamý bankacýlýk sistemine vadesiz mevduat olarak geri dönmekte" þeklindeki varsayýmý kaldýracaðýz. Dikkat edilirse atýl rezerv oranýne kadar yüksek olursa. Atýl rezervlerin sýfýr olmasý durumunda bankacýlýk sistemi 1 milyar liralýk rezervle 5 milyar liralýk vadesiz mevduat (kaydi para) yaratýrken.

mevduat yaratýlmasý sürecinde bir sýzýntý anlamýna gelmektedir. c ise nakit oranýný göstermektedir.171 ? . . Yani toplam rezervlerdeki deðiþimi aþaðýdaki þekilde yazmamýz mümkündür. týpký atýl rezervler gibi. Görüldüðü gibi. nakit miktarý. Bu eþitliklerde C nakit miktarýný. Halkýn nakit talebi arttýkça bu artýþ bankacýlýk sisteminin sahip olduðu rezervlerin ayný miktarda azalmasý ile sonuçlanacaktýr. (12) nolu eþitliðe göre vadesiz mevduatlar arttýkça nakit miktarý da bunun belirli bir oraný kadar artmaktadýr. atýl rezervler ve nakit arasýnda daðýlýr hale gelecektir.þeklinde ifade edebiliriz. Nakit miktarýnýn kaydi para yaratýlmasýsürecinde bir sýzýntýniteliðinde olmasýnýn sebebi nedir? Nakit sýzýntýsý olmadýðý þeklindeki varsayým kaldýrýlýnca. bankacýlýk sisteminin rezervlerindeki artýþ zorunlu rezervler.

Bunun yanýnda genel olarak vadelimevduat zorunlu rezerv oraný (rT) vadesi z mevduat zorunlu rezerv oranýndan .R = . rD = 0.C (13) (4).R = . Nakit oranýsýfýrdan farklýolduðu zaman mevduat çarpanýnýyazýnýz.20.ER + . yukarýdaki eþitlik.DD (rD + e + c) 1 . Buna göre bankacýlýk sistemi 1 milyar liralýk ilave rezervle 2. R = 0.05 iken c = 0.15 buluruz.15 ise. bankalarýn sadece vadesiz mevduat hesabý açtýklarý þeklindeki varsayýmýmýzý kaldýrarak vadeli mevduat hesaplarýnýn da modele dahil edilmesine olanak tanýyacaðýz.! ! ! . Daha önce ele aldýðýmýz örneklere oranla. .5 0.R (14) rD + e + c elde edilir.DD = . dolayýsýyla yaratýlabilecek kaydi para miktarýda o kadar az olacaktýr. Vadeli ve vadesiz mevduatlar ayný zorunlu rezerv oranýna tabi iseler. Daha önce bilindiði gibi .DD + c . bankacýlýk sistemi daha az vadesiz mevduat yaratma gücüne sahip olmaktadýr.DD . k = 1 / (rD+e+c) denirse.05 + 0. Ýþte bu nedenle mevduat yaratýlmasý sürecinde nakit. nakit hakkýndaki varsayýmýmýzý deðiþtirdiðimizde.DD + e . Dikkat edilirse nakit oraný(c) ne kadar yüksek olursa (yani nakit sýzýntýsýne kadar fazla olursa) mevduat çarpanýnýn deðeri o kadar küçük. 1 k = = 2. (6) ve (12) nolu eþitlikler yukarýda yerine konursa.5 milyar liralýk vadesiz mevduat yaratabilmektedir.R olarak yazýlabilir. son olarak ele aldýðýmýz mevduat geniþlemesi modelinde pek fazla deðiþiklik olmayacaktýr.20 + 0. Ancak pek çok ülkede karþýlaþýlan genel uygulama her iki tür mevduatýn farklý zorunlu rezerv oranýna tabi olmasý þeklindedir. Mevduat Yaratýlmasý: Vadeli Mevduat Sýzýntýsý Son olarak.R = 1 milyar TL. . bir sýzýntý olarak kabul edilmektedir.R = rD . Bilindiði gibi k mevduat çarpanýný ifade etmektedir.DD = k .RR + .

halkýn vadesiz mevduatlarýnýn belirli bir oraný kadar vadeli mevduat talep ettiðini kabul edelim.küçüktür (rT < rD). TD = t DD (16) . Vadeli mevduatlarý TD. Yine basitlik saðlamak açýsýndan.DD (17) .172 .TD = t . vadeli mevduat tercih oranýný t ile gösterirsek.

.20 + (0.20.RRT + . vadelimevduatlarýn mode .TD + e .DD + c . Vadeli mevduatlar için ayrýlan zorunlu rezervler de mevduat yaratýlmasýnda kullanýlabilecek rezervlerden bir sýzýntý olduðu için toplam rezervlerdeki deðiþim eþitliði.5 ve rT = 0.RRD + .DD elde edilir. c = 0.DD = .05.DD (rD + rTt + e + c) 1 .TD + e . Buna göre bankacýlýk sistemi 1 milyar liralýk ilave rezervle 2 milyar liralýk vadesiz mevduat yaratabilmektedir.DD + c .R = 1 milyar TL.! ! ? ? yazabiliriz.R = .DD = k . Yani .R olduðu için .DD + rT . Vadeli mevduat sýzýntýsý da söz konusu olduðu zaman mevduat çarpanýformülünü yazýnýz. rD = 0. e = 0. Daha önce olduðu gibi burada da. 2.DD = 2 milyar TL olacaktýr.04 .DD . . Daha önce elde edilen eþitlikler yerine konursa.5) + 0.DD + rTt .R = .05 + 0.R = rD .R (18)rD + rTt + e + c olacaktýr. Basitleþtirici varsayýmlarýn kaldýrýlmasý ile mevduat çarpaný 1 (19) k = rD + rTt + e + c þeklinde elde edilmektedir.15 iken t = 2.15 buluruz. Öte yandan (17) nolu eþitlik yukarýda yerine konursa .C olacaktýr. .04 olduðunu kabul edersek 1 k = = 2 0.R = rD .ER + .

Bu oranlar ne kadar yüksek olursa yaratýlabilecek kaydi paramiktarýo kadar az olmaktadýr . t = 4. e = 0.53. Bu deðiþimin sebebi sizce neler olabilir? . Dikkat edilirse t ve rToranlarýile mevduat çarpanýters yönde deðiþmektedir.7. e = 0.le dahil edilmesi ile yaratýlabilecek mevduat miktarýnýn azaldýðýný görmekteyiz.09 ve c = 0.08. t = 1.173 .04 ve c = 1. rT= 0.1þeklindedir. Yukarýda yapýlan hesaplamalarýbu kez 1995 yýlýiçin tekrarlayýnýz ve sonuçlarýnýkarþýlaþtýrýnýz.30.20. Bu büyüklüklere göre 1980 yýlýsonu itibariylemevduat çarpanýnýn 1 milyar liralýk ilave rezervle yaratýlabilecek vadesiz mevduat miktarýnedir? Ayný parametrelerin 1995 yýlý sonundaki deðerleri ise rD= 0. 1980 yýlýsonunda mevduat çarpanýnýhesaplamada kullanýlan parametrelerin Türkiye'deki seyri þu þekildedir: rD= 0.16.9. rT= 0.

Bankanýn borcunu ifade ettiði için pasifte e. Bankanýn borcunu ifade ettiði için aktifte c. Bankanýn alacaðýný ifade ettiði için aktifte b. Bankalarýn rezervleri azalacaðý için kaydi para azalýr b. Sorular 1. Bankalarýn rezervleri artacaðý için kaydi para azalýr d. Atýl rezervler c. Mevduatlar bilançoda yer almaz 2. zorunlu rezerv dýþýndaki tüm sýzýntýlarýn sýfýra eþit olduðu varsayýmý altýnda. banka bilançosunun hangi kýsmýnda yer alýr? a. Bir bankada açtýrýlmýþ olan vadesiz mevduat. Sýzýntýlar sisteme dahil edildikçe bankalarýn kaydi par a yaratma olanaklarý sýnýrlanmaktadýr. Nitekim bankacýlýk sistemindeki.Özet Nispi rezerv bankacýlýðýna geçiþle birlikte bankalar ellerinde bulunan rezerv miktarýný deðiþtirerek kaydi para yaratma olanaðýna sahip olmuþlardýr. Mevduat yaratýlmasý sürecinde aþaðýdakilerden hangisi bir sýzýntý olarak kabul edilmez? a.174 . Vadeli mevduatlar b. Bankalarýn kaydi para yaratmagüçleri tersine çevrildið ydi para yok etme güçlerinin de bulunduðu bir gerçektir. Bankalarýn rezervleri azalacaðý için kaydi para artar c. Zorunlu rezervler . Bankalarýn rezervleri artacaðý için kaydi para artar e. Merkez bankasýnýn açýk piyasada tahvil satmasý sonucunda kaydipara miktarý bundan nasýl etkilenir? a. Vadesiz mevduatlar d. Nakit e. Burada süreç para yaratýlmasý sürecinin tamamen tersidir. bankacýlýk sistemi ilave 1 liralýk rezervle zorunlu rezerv oranýnýn tersiyle çarpýmý kadar kaydi parayaratabilmektedir. Bankanýn alacaðýný ifade ettiði için pasifte d. Banka rezervleri ve kaydi para etkilenmez 3.

Para Teorisi ve Politikasý. 5 milyar TL 5. Aralýk. Ankara. 33. Banka ve Finansal Piyasalar. Para.5 milyar TL e. KEYDER Nur. Para: Teori-Politika. Mevduat çarpaný ve kaydi para deðiþmez Kaynakça AREN Sadun. 1991. HÝÇ Mükerrem. Basým.4.175 . Eskiþehir.Baki. Aylýk Ýstatistik Bülteni. 7. Bursa. 50 milyar TL b. Mevduat çarpaný yükseleceði için kaydi para artar e. 1995. Savaþ Yayýnevi. Mevduat çarpaný yükseleceði için kaydi para azalýr d. PÝRÝMOÐLU A. T. 1995. Mevduat çarpaný düþeceði için kaydi para azalýr b.C. Para Teorisi.3 milyar TL d. Mevduat çarpaný düþeceði için kaydi para artar c. 1994. Ankara. Ezgi Kitabevi. Para. vadesiz mevduat zorunlu rezerv oraný %15 ve nakit oraný %10 ise bankacýlýk sistemine enjekte edilen5 milyar liralýk rezervle yaratýlabilecek kay di para miktarý nedir? a. Ýstanbul. Menteþ Kitabevi. Ýstihdam ve Ýktisadi Politika. 1992. Bankalarýn atýl rezerv tutmadýðý ve vadeli mevduat hesaplarýnýn söz konusu olmadýðý bir ortamda. 8. PARASIZ Ýlker. 20 milyar TL c. 1987. . Merkez Bankasý. Bankacýlýk sisteminin atýl rezerv talebinin artmasý kaydi para üzerinde nasýl etki yaratýr? a.

176 . Konuyu dikkatlice okuyunuz. Ünite içindeki ve sonundaki sorularý cevaplamadan diðer üniteye geçmeyiniz. baðýmsýzlýðý ve örgüt yapýsý gibi konularý merakla ve zamanýnda okuyunuz.. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde. geliþimi. Bu ünitede Merkez Bankacýlýðýnýn ortaya çýkýþý.. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz.. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. Daha sonra Türkiye uriyetiMerkez Bankasýna iliþkin deðerlendirmeler bu çerçeve baz alýnarak sürdürülmektedir. iþlevleri ve özellikle son yýllarda tartýþýlmakta olan Merkez Bankalarýnýn baðýmsýzlýðý ve baðýmsýzlýðýn ekonomik performans üzerindekietkileri incelenmektedir. üniteyi tekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak. Mali sistemin enönemli kurumu olan merkez bankala rýnýn geliþimi.ÜN ÝTE 11 Dünya'da ve Türkiye'de Merkez Bankacýlýðý Bu Ünitede. Konu ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için ünite sonunda yer alan kaynaklara baþvurabilirsiniz. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz.. üniteyi tekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. iþlevleri. .

Merkez Bankasý için genel bir taným vermek gerekirse. kaðýt para emisyonunun düzenlenmesi ve devletin kýsa vadeli kredi ihtiyacýnýn karþýlanmasý zorunluluðundan doðmuþtur denilebilir. 9 Temmuz 1844 tarihinde yayýnlanan Peel kararý ile Ýngiltere Bankasý nýn banknot çýkarma yetkisi yeni bir düzene baðlanmýþtýr. devletçe desteklenen. fonlarý fon fazlasý bulunan servet sahiplerinden fon açýðý bulunanlara yönlendirmektedir. ekonomide piyasalarý ve kurumlarý kapsamýna almakta. Dünyada Merkez Bankacýlýðýna ilk örnek olarak Ýngiltere Bankasý (Bank of England) gösterilmektedir. bu yüzden de kamu bankasý özelliðini taþýyan bir bankanýn banknot ihracý ile yetkili kýlýnmasý pek alýþýlmýþ bir þey deðildi. yaþayabilmek için banknot çýkarmak zorundaydýlar. bunun emisyon ve tedavülünü saðlamak. Genel olarak Merkez Bankacýlýðý. diðer bankalar da. Her ülkenin mali sisteminde yer alan kurumlar içerisinde ilk sýrayý Merkez Bankasý alýr. Bu kararla banka. en yüksek likidite derecesine sahip kaðýt parayý yaratan. Devletler. hazine bonolarý ve altýn karýþýlýðýnda para ihraç edebilmiþ ve Merkez Bankasý gücü kazanabilmiþtir. düzenli ve en az maliyetlegerçekleþtirebilmek ve bankacýlýk faaliyetlerinin düz nli bir þekilde yürütülmesini kontrol edebilmek amacýyla merkez bankasý kurmak yoluna gitmiþlerdir. devlet borçlarýný daha kolay. Bu tür bir tanýmlama Merkez Bankalarýna yüklenilen iþlevler de gözönüne alýndýðýnda uygun olur. Ülke ekonomileri için oldukça önemli bir yer tutan Merkez Bankalarý uzun süren bir geliþmenin sonucudur. Ne var ki. Çünkü o devirde. para ve banka sisteminde faal rol oynayan mali aracý kuruluþtur. . Bu banka özel bir firma hüviyetini taþýmasýna raðmen. 1694 yýlýnda güçlü bir imtiyaz altýnda kurulan Ýngiltere Bankasý ilk emisyon bankasý olarak kabul edilebilir. kanuni parayý tespit etmek. kurulan ilk kamu bankasý olma özelliðine de sahipti.? MERKEZ BANKASI KAVRAMI VE TARÝHÝ GELÝÞÝMÝ Mali sistem.

Merkez Bankasý niteliði taþýyan ilk banka1668 de kurulan Ýsveç Devlet Bankasýdýr. Bu tarihten sonra Fransa Bankasý yurt sýnýrlarý içerisinde para çýkaran tek kuruluþ haline gelmiþtir. Ticari senet iskonto ettirenlere madeni para yerine kendi çýkardýðý banknotlarý veren ilk kuruluþ bu bankadýr. Ticari senet iskontosu ile banknot ihraç eden ilk Merkez Bankacýlýðý uygulamasýhangi ülkede görülmüþtür? 20 Þubat 1800 tarihinde kurulan Fransýz Bankasý (Banque de France) Napoleon un direktifi üzerine bir bankerler grubu tarafýndan kurulmuþtur. Ülkenin baþkentinde bu bankadan baþka 9 taþra bankasý daha para çýkarma yetkisine sahipti. Bankanýn yapacaðý iþlemler belirli sýnýrlar içinde kalmýþ. Fransa Bankasý ile birlikte para çýkarabilen 9 taþra bankasýnýn para çýkarma yetkileri kaldýrýlmýþtýr.Baþka bir görüþe göre ise. bankaya yasalbir statü veye özel z verilmemiþtir. senet iskonto ettirenlerce kabul edilmesinde bir sakýnca görülmemiþtir. Bu bankanýn kurucusu Palmstruch büyük bir yenilik yapmýþ ve banknot çýkarýlmasý ile ticari senetlerin iskontosu arasýndaki iliþkiyi kurmuþtur. Verilen banknotlarýn saygýn bir kuruluþ olan bankanýn imzasýný taþýmasý ve gösterildiðinde hemen madeni para ile deðiþtiriliyor olmasý nedeniyle. 1848 yýlýnda yaþanan büyük bunalým üzerine bankanýn durumunda önemli bir deðiþiklik yapýlarak. Fransa Bankasý 2 Aralýk 1945 tarihinde özel kiþilerin elindeki hisse senetlerinin tazminat karþýlýðý devlete aktarýlmasýyla -177 .

Nitekim savaþtan sonra 1920 de Cenova da toplanan uluslararasý konferanslarda alýnan kararlara uyularak. Bugün her ülkede bir Merkez Bankasý bulunmaktadýr. herbirinin çalýþma alaný sýnýrlandýrýlmýþ olan 12 Federal Reserve Bank tan oluþmaktadýr. bankanýn. A.D. 12 bankayý da baðladýðýndan FED e tek bir banka olarak bakmak gerekir. 10 bölge bankasý ve Deutscher Lander in birleþmesiyle Alman Merkez Bankasý Deutsche Bundesbank kurulmuþtur.. 1990 lar ise bu görüþlerin uygulamaya konulduðu yýllar olarak görülmektedir. de (FED) Federal Reserve Sistem i in oluþmasýdýr. para politikasý uygulamalarý çerçevesinde para arzýný kontrol etmek ve fiyat istikrarýný saðlamak olmuþtur. yoluyla kamulaþtýrýlmýþtýr. sabit kur sisteminin terk edildiði ve yüksek enflasyon sorununun ortaya çýktýðý dönemlerde. Bu sistem. ülke ekonomisini ilgilendiren konularda izlenecek politikalar ortak olup.B. dünyanýn birçok ülkesinde Merkez Bankalarýnýn kuruluþu süratle gerçekleþmiþtir. bu yýllarda merkez bankalarýnýn baðýmsýzlýðý ve siyasi otoritelerin etkisinden kurtulma gerekliliði savunuldu. bu ülke içinde tek bir emisyon bankasý kurulmasýný önlemiþtir. yetkilerini kullanýrken hükümetin direktiflerine uyma zorunluluðu yoktur. 26 Temmuz 1957 tarihinde Almanya da. deki federe devletlerin özel haklarýný koruma tutkusu. 1970 li yýllarda. Ancak.B. merkez bankalarýnýn temel uðraþýlarý. Ýlk zamanlarda Merkez Bankalarýnýn özel sermayenin yönetimi altýnda bulunmasýnda bir . hükümetin genel ekonomik politikasýný desteklemekle yükümlü olmasýna raðmen. Birinci Dünya Savaþýndan sonra Merkez Bankalarýnýn önem kazanmasýnýn nedenleri nelerdir? Merkez Bankalarýne tür bir yapýya sahipolmalýdýr? Dünya da Merkez Bankalarýnýn aðýrlýk kazandýðý dönem Birinci DünyaSavaþýnýn sonlarýna rastlamaktadýr. Ýkinci Dünya Savaþý ndan sonra merkez bankalarý hükümetlere ekonomiyi yeniden inþa etmekte yardýmcý rol üstlenmiþlerdir. Merkez Bankacýlýðý tarihi geliþimi içerisinde bir baþka önemli olay daA. Kâðýt para çýkarma yetkisini elinde bulunduran Bundesbank. .D. 1980 li yýllarda finansal serbestleþme alanýnda önemli geliþmeler olurken. Sadece idari konular bankalarýn özel takdirlerine býrakýlmýþtýr.

hükümetlere karþý .sakýnca görülmemiþtir. Daha sonralarý banknotlarýn madeni paralardan baðýmsýz bir ödeme aracý durumuna gelmesiyle. Çünkü bu dönemde banknotlarýn madeni paralarla temsil oraný % 100 idi. devlet yönetiminde özerk kuruluþlar haline gelirken. devletin gelirlerinin yetersiz olduðunu. Sonuçta. Merkez Bankalarýnýn parasal istikrarý saðlama ve devletin bankacýlýðýný yapma iþlevlerinin ön planda olamayacaðý nedeniyle devletin tekelindeolmasý gerektiðini savunmuþlardýr. Merkez Bankalarýnýn çoðu. bunlarý çýkaran kuruluþlarýn durumu tartýþýlmaya baþlanmýþtýr. bu iki görüþ arasýnda bir yolizlenerek emisyon yetkisi özerk yapýdaki Merkez Bankalarýna verilmiþtir. bir bölümü de devlet bankasý olma özelliklerini sürdürmektedirler. Son zamanlarda geliþmiþ ve geliþmekte olan çok sayýda ülkede Merkez Bankasýnýn iktisadi örgütlenme içindeki konumu. özel kuruluþlarýn banknot emisyonunda kâr amacýyla hareket edeceklerini öne sürmüþlerdir. Öte yandan bazý iktisatçýlar ise. Bu tartýþmalarda bazý iktisatçýlar. Dolayýsýyla. bu yüzden sýk sýk emisyona baþvurarak Merkez Bankacýlýðý iþlevlerini saðlýklý bir biçimde yerine getiremiyeceðini savunmaktadýrlar.178 .

Hemen hemen tüm ekonomilerde ihtiyaç duyulan likidite miktarýnda çeþitli deðiþmeler. Özerk Merkez Bankalarýnýn ulusal paranýn deðe inin korunmasýnda ve uzun dönemde fiyat istikrarýnýn saðlanmasýnda etkili olduklarý iktisatçýlar arasýnda genel kabul görmektedir. Merkez Bankalarýnýn üstlendiði fonksiyonlar ülkeden ülkeye farklýlýklar göstermesine raðmen. Özel bankacýlýk sistemi kâr beklentisi içerisinde hareket ettiði için paratalebinde görülen galanmalara çözüm getirmekten uzaktýr. Merkez Bankalarýna uzun vadeli fiyatistikrarý dýþýnda ka anýn finansmanýn saðlanmasý . giderek daha fazla destekbulmaktadýr. Likidite sýkýntýsýyla ekonomiyi resesyona sokmamak. Ülke Parasýnýn Ýç ve Dýþ Deðerinde Ýstikrar Saðlama Ýþlevi ? Paranýn iç ve dýþ deðerinde istikrar saðlamak. hemen her ülkede para vekredi iþlemlerinin ekonomini göre ayarlanmasý zorunluluðu. ulusal paranýn iç ve dýþ deðerinde istikrar saðlamak. bulunduklarý ülkede finansal uyum ve uzun vadeli fiyat istikrarý saðlayarak ekonomik performansýn yükselmesinde önemli rol oynarlar. öte yandan daha fazla likidite vererek enflasyona neden olmamak klasikanlamda Merk ez Bankacýlýðýnýn temel iþlevidir. modern bir Merkez Bankasýnýn yerine getirmesi beklenilen üç temeliþlevinden söz edilebilir. Merkez Bankalarýnýn likidite hacmini piyasadaki alýþ-veriþi saðlayacak düzeydetutmalarý gerekir.sorumluluðu ve bunun da ötesinde baðýmsýzlýðý sorgulanmaktadýr. bankacýlýk ve uluslararasý ödeme sistemlerindeki geliþmelerin ortaya çýkardýklarý ihtiyaçlar. ekonominin gerektirdiði kadar likiditeyi piyasaya vermekle saðlanabilir. Bu geliþmeler. para talebinde beklenmedik mevsimlik ve konjonktürel dalgalanmalar görülebilir. Merkez Bankalarýnýn siyasi iktidarlarýn müdahale alanlarýnýn dýþýnda kalmalarý ve özerk kuruluþlar olmalarý konusu. devletin ve bankalarýn kýsa vadeli kredi ihtiyacýný karþýlayacak nihai bir kuruma gereksinim duymalarý Merkez Bankalarýnýn ortaya çýkmalarýna neden olan temel geliþmelerdir. Merkez Bankalarý bu iþlevi ile. düzenleyici otorite ve son ödünç verme mercii olarak hizmetvermek ve devletin ba nkacýlýðýný yapmaktýr. Böyle olunca da para politikasýnýn temel hedefi belirlenmiþ olmaktadýr. Merkez Bankalarýnýn ülke ekonomilerindeki iþlevlerinin neler olmasý gerektiðini de ortaya çýkarmýþtýr. MERKEZ BANKALARININ TEMEL ÝÞLEVLERÝ Kâðýt para kullanýmýnýn yaygýnlaþmasý. Bunlar.

179 . orta vadede enflasyonist baskýlar oluþmakta ve Merkez Bankalarý itibar kaybetmektedirler. kýsa vadede olumlu sonuçlar alýnsa bile. Piyasada ihtiyaçtan eksik veya fazla likidite bulunmasýekonomide ne tür dengesizliklere yol açar? . ekonomikbüyüme için gerekli ortam saðlanab lmektedir. Böylece dolaylý olarak faiz oranlarý ve döviz kurlarýndaki dengeler de korunabilecek. Dengeli birekonomik performans tutturmanýn yolu uzun vad eli fiyat istikrarýnýn saðlanmasý ile gerçekleþtirilebilmektedir.ve/veya ödemelerbilançosunda dengenin saðlanmasý gibi iþlevler yüklendiðinde.

bankalarla yakýn bir iliþki içinde bulunmasý. Bunun içindir ki Merkez Bankalarýna Bankalarýn Bankasý denilmektedir. ekonominin likidite hacmini denetleme olanaðý bulmaktadýr. neden "bankalarýn bankasý" denir? Devletin Bankacýlýðýný Yapmak Merkez Bankasý ticaret bankalarýnýn ve devletin bankerliðini yapantipik bir mali kurumdur. ban ar üzerinde düzenleme ve denetleme yetkisini. Gerçekten Merkez Bankalarý banka sistemi içinde en son kredi veren organ görevini yerine getirmek yoluyla. bankalarýn likidite gereksinimi de Merkez Bankalarý tarafýndan karþýlanýr. ? ? Merkez bankasýna. istikrarlý bir mali yapýnýn oluþmasýnda kullanmasý gerekir. devletin fonlarýný toplamave bu fonlardan ödemede bulunma iþlemlerini yaparlar.Düzenleyici Otorite ve Son Ödünç Veren Mercii Olarak HizmetVermek Nasýl ki bireylerin likidite gereksinimini bankalar karþýlýyorsa. iç ve dýþ borçlarla ilgili hesaplarýn izlenmesi gibi teknikhizmetleri sunar. Merkez Bankalarýnýn para politikasýný etkilemesi bankalar kanalýylaolduðu için. Böylece Merkez Bankalarý bankalarýn geçici likidite gereksinimlerinikarþýlamak yoluyla önemli hizmet görürler ve ala larý bir takým önlemlerle bankalardan nakit çekilmesi yoluyla meydana gelebilecek bankaiflaslarýný da önleyebilirl er. Devletin b ankeri olarak. hazine tarafýndan çýkarýlan tahvillerin kayýt ve satýþý gibi hertürlü hizmetleri. Merkez Bankalarý. Gelirlerinin yetersizliði durumunda devlete ödünç verir. Bunun dýþýnda Merkez Bankalarý. Ayrýca yurtiçi ve yur tdýþý ekonomide olaylarý yakýndan izleyerek devlete mali danýþmanlýk yaparlar. uygulayacaðý parapolitikasý için araçlarýn kullanýmýna kýsýtlama getirilmiyorsa ve kamu kesimini . ? Modern bir merkez bankasýnýn temel iþlevleri nelerdir? MERKEZ BANKALARININ BAÐIMSIZLIÐI VE BAÐIMSIZLIÐIN EKONOMÝK PERFORMANS ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Bir Merkez Bankasý kendi politika tercihlerini oluþtururken siyasi iktidarlarýn müdahele alanlarýnýn dýþýnda kalýyorsa. senet iskontosu ve avans açmak suretiyle bankalara fon saðlarlar. ticari bankalarýn bankasý olarak onlarýn mevduatlarýný tutar.

Webb-B. En çok kullanýlan yöntem olarak. Merkez Bankalarýnýn politika belirleme ve üretme konusundaki baðýmsýzlýklarýný deðerlendiren çalýþmalara 1990 lý yýllarda sýkça rastlanmaktadýr.Neyaptitarafýndan 1992 yýlýnda yapý çalýþmada.180 . Baðýmsýz bir Merkez Bankasýnýn ise.B. Merkez Bankalarýnýn baðýmsýzlýðý aþaðýdaki dört sorunun ayrýntýlý yanýtlarýna göre deðerlendirilmektedir. .mümkün olduðunca az finanse ediyorsa. bu kriterlere göre Merkez Bankalarýnýn baðýmsýzlýðýný test etmektedir.Cukierman-S. Bu çalýþmalarýn çoðunluðu belirli baðýmsýzlýk kriterleri ortaya koyarak. A. o bankanýn baðýmsýzlýðýndan söz edilebilir. ulusal paranýn iç ve dýþ deðerini korumada ve uzun dönemde fiyatistikrarýný saðlamada etkili olacaðý çoðu iktisatçý tarafýndan kabul edilmektedir.

Eðer kamu kesimi düþük düzeyde finanse ediliyorsa baðýmsýzlýk artacaktýr. baþkanýn görevde kalýþ süresi. Merkez Bankasýna ekonomide fiyat isti krarý dýþýnda bir amaç yüklenmemiþse (tam istihdam. Para politikasýnýn belirlenmesi ile ilgili sorular (15 puan). Böylece Merkez Bankasý. . Performansý ölçen önemli makroekonomik göstergeler.? . büyüme oraný ve iþsizlik oraný þeklinde sýralanabilir. parapolitikasýnýn yürütülmesi etkin rol alacak. Burada Merkez Bankasý tarafýndan kamuya verilen kredilerin miktarý. Örneðin bütçenin hazýrlanmasýnda Merkez Bank aktif bir görev alýyorsa baðýmsýzlýk artabilecektir. uzun dönemde fiyat disiplininin saðlanmasýna ve dengeli bir ekonomik performansýn oluþturulmasýna önemli katký saðlayacaktýr. niteliði ve faizine yönelik sorular yer almaktadýr. Merkez Bankasýnýn baðýmsýzlýðýnýn ve buna paralel . Kamu kesimine açýlan kredilerin sýnýrlarý ile ilgili sorular (50 puan). Ülkenin yapýsal özellikleri göz önüne alýnmadan siyasi iradeden kopuk bir merkez bankasýneden baðýmsýz bir banka olarak deðerlen dirilemez? Ekonomik performans ile bir ülke ekonomisinin istikrarlý bir geliþme sürecinde bulunmasý kastedilmektedir. . 20 puan deðerinde olup. hükümetin genel politikalarýyla çeliþmeyen. . Örneðin baþkanýn görevde uzun süre kalmasý buna baðlý olarak baðýmsýzlýðý arttýrýr. Merkez Bankasý amaçlarýnýn belirlenmesine yönelik sorular (15puan). sorularý içermektedir. Baðýmsýzlýk açýsýndan önemli olan merkez bankasýnýn günlük iþlemlerinin. ona baðýmsýzca karar alma ve uygulama insiyatifi veren biryasal statü kazandýrmak Bunun yerine Merkez Bankasýnýn baðýmsýzlýðý. büyüme gibi) baðýmsýzlýk artmaktadýr. kim tarafýndan atandýðý vb. Merkez Bankalarýný siyasi iktidarlardan bütünüyle baðýmsýz olarak düþünmek. Merkez Bankasý baþkaný ile ilgili sorular. kamu kesimi gelir ve giderleri dengesinde oluþacak açýk ve fazlalardan etkilenmeyecek duruma getirilmesidir. enflasyon oraný. aksine onunlauyumlu ve tutarlý olacak bir çerçevede deðerlendirilmelidir. burada hükümet ile Merkez Bankasý arasýndaki iliþkilere yönelik sorular yeralýr.

Düþük ve istikrarlý fiyat düzeyipiyasada belirsizliði azaltarak. nispi fiyatlarýn bozulmasýný ve kaynak daðýlýmýnda etkinlikten uzaklaþýlmasýný beraberinde getirmektedir.181 . Merkez Bankalarýnýn baðýmsýzlýðý üzerine yapýlan çalýþmalarda.olarak saðlanan parasal disiplinin genel olarak enflasyon oranýný düþürücü yönde etkilediði kabul edilmektedir. Merkez Bankalarýnýn göreceli olarak daha az baðýmsýz olduðu ülkelerde daha yüksek bir büyüme hýzý elde edilmiþtir. . Bu çalýþmalardan þu önemli sonuç çýkmaktadýr: Baðýmsýz Merkez Bankasýna sahip olan ülkelerde düþük ve istikrarlý enflasyon oranýnýn bulunduðu. ülkeden ülkeye deðiþmekle birlikte baðýmsýzlýðýn büyüme ve iþsizlik üzerinde beklenen olumlu etkileri yeteri kadar göstermediði görülmektedir. Unutulmamalýdýr ki. irsizliklerle dolu bir ekonomik ortamýn oluþmasýný. ekonomik birimlerin geleceði daha iyi görme lerini saðlayacak. yüksek enflasyon en büyükekonomik istikrarsýzlýktýr. ancak. Alesina ve L. baðýmsýzlýk derecesi en yüksek olan Alman Merkez Bankasý dýr. Summers tarafýndan 17 OECD ülkesinin 35 yýllýk verileri dikkate alýnarak yapýlan araþtýrmada. Hatta 1990 yýlýnda A. dolayýsýyla ekonomik büyüme için gerekli ortam saðlanmýþ olacaktýr. Çünkü.

piyasadalikidite sýkýntýsý yaþandýðýnda yeterli düzeyde banknot ihraç etmemiþtir. devlet parasýnýn bir yabancý kuruluþ . Osmanlý Bankasý kendisine tanýnan yetkiler çerçevesinde ilk iþ olarak. Hazine para sýkýntýsý içinde bulunduðunda. Birinci Dünya Savaþý sýrasýnda banka banknot çýkarma imtiyazýndan vazgeçmiþ. klasik anlamda tam bir merkez bankasý görevi yapmaktansürekli kaçýnmýþtýr. devlete. Devlet yetkilileri de çýkarýlacak kâðýt paralarýn kabul görmesi için yabancý ülkelerce yönetilen Düyun-u Umumiye Ýdaresine baþvurmuþtur. ? Evrak-ýNakdiye nedir? Cumhuriyetin kuruluþu ile birlikte Osmanlý Ýmparatorluðu döneminden devralýnan. 1863 yýlýnda devletin bankasý olma imtiyazýný elde eden Osmanlý Bankasý ile baþlamýþtýr. Düyun-uUmumiye. Ancak çýkardýðý paralarýn miktarý hiçbir zaman piyasanýn ihtiyacýný karþýlayacak düzeyde olmamýþtýr. Savaþtan sonra Almanya ve Avusturya nýn elindeki altýnlar savaþýn galiplerine teslim edildiði için Düyun-u Umumiye paralarý tümüylekarþýlýksýz kalmýþtýr. 1856 yýlýnda Ýngiliz ve Fransýz ortak sermayesiyle kurulan. tedavülde bulunan kaime adýný taþýyan ve saygýnlýðýný yitirmiþ olan paralarýn yerine saðlam bir para çýkarma görevi üstlenmiþtir. isterse kâðýt para çýkarabileceðini bildirmiþtir. Bu banka. karþýlýðý bulunmayan kâðýt paralarýn Osmanlý Bankasýna aktarýlarak banknot haline getirilmesi olanaðýnýn bulunmamasý.? Ekonomide istikrarlýbir fiyat düzeyinin oluþmasýnda Merkez Bankalarýnýn baðýmsýzlýðýneden önemlidir? TÜRKÝYE DE MERKEZ BANKACILIÐI Türkiye de Merkez Bankacýlýðý Anlayýþý ve 1980 Öncesi Geliþimi Türkiye de Merkez Bankacýlýðý. Almanya ve Avus ya dan ödünç alýnan altýn ve daha sonra Alman Hazine Tahvilleri karþýlýðý para ( Evrak-ý Nakdiye ) ihraç etmiþtir.

3 Ekim 1931 tarihinde fiilen çalýþmaya baþlamýþtýr.182 . ? TCMB ne zaman kuruldu? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasý (TCMB) yukarýda açýklanan geliþmelerle birlikte yeterli iç ve dýþþartlarýn da oluþmasýnýn etkisiyle. . Türkiye de ekonomik baðýmsýzlýk hedefleyen u ir merkezbankasý kurulmasýnda önemli bir rol oynamýþtýr. 1929 yýlýnda dünya ekonomik bunalýmýnýn etkilerinin Türkiye de de hissedilmeye baþlamasý ve kambiyo iþlemlerinde spekülasyonlarýnda önlenememesi nedeniyle1930 yýlýnda Türk parasýnýn k korunmasý hakkýnda 1567 sayýlý kanun çýkarýlmýþtýr. 1923 yýlýnda toplanan Ýzmir Ýktisat Kongresi nde yeni kurulan Cumhuriyetin bir Merkez Bankasýna sahip olmasý gerekliliði belirtilmiþse de çalýþmalar 1925 yýlýnda baþlatýlabilmiþtir. Þili Merkez Bankasý Kanun u esas alýnarak 1930 yýlýnda 1715 sayýlý yasa ilekurulmuþtur.tarafýndan yönetilmesinin kabul edilemezoluþu. sermaye ile bir anonim þirket olarak kurulan TCMB. Çalýþmalar gerek yerli gerekseyabancý uzmanlar yardýmýyla yaptýrýlmýþtýr. 15 Milyon TL.

40 yýl yürülükte kalanmerkez bankasý kuruluþu kanunu bu süre içerisinde 22 kez deðiþtirilmiþtir. B grubu pay senetleri milli bankalara. 1715 sayýlý kanundaki Merkez Bankasý nýn devlete karþý . Yeni kanun ile hazinenin payý yükseltilerek sermayenin % 51 inden aþaðý düþmeyeceði hükmü getirilmiþtir. Böylece Merkez Bankasý Kamu kesiminin açýklarý için finansman saðlayan bir banka görünümü almýþtýr. Bubanknotlar 1948 yýlýna kadar karþýlýðý altýn olarak ödenmek yoluyla tedavülden kaldýrýlmýþlardýr. 1715 sayýlý Merkez Bankasý kuruluþu kanununda bankanýn hisseleri dört gruba ayrýlmýþtýr: A grubu pay senetleri devlete ait olup sermayenin% 15 i olarak bel rlenmiþ. geliþmiþ ülkelerdeki merkez bankalarýnýn yapýsýna uygun bir hale getirilmiþtir. devletin banka üzerindeki etkisini sýnýrlamak amacýyla bu payýn en çok %25 e kadar arttýrýlabileceði kabul edilmiþtir.? Yukarýdaki açýklamalardan anlaþýlacaðý gibi Cumhuriyet kurulduðunda ödeme aracý olarak karþýlýksýz kalan Düyun-u Umumiye paralarý yanýnda. dolayýsý ile yönetimine egemen duruma gelmiþtir. Ýkinci Beþ Yýllýk Planda öngörülen deðiþiklikler çerçevesinde. Bu kanun ile Merkez Bankasý devlet müdahelesinden oldukça baðýmsýz bir anonim þirket olarak kurulmuþ. Böylece hazine bankanýn genel kuruluna. Osmanlý Bankasý da 1957 yýlýnda çýkarýlan bir yasa ile öteki yabancý bankalar gibi Türkkiye de þube açma hakkýna sahip bir banka konumunda kalmýþtýr. 1970 yýlýnda 1211 sayýlý Merkez Bankasý Kanunu yürürlüðe konulmuþtur. D grubu paylar ise Türk ticaret kuruluþlarýna ve Türk vatandaþlarýna býrakýlmýþtýr. Osmanlý Bankasý banknotlarý da piyasada tedavül etmekteydi. C grubu pay senetleri milli bankalardýþýndaki kur uluþlara tahsis edilmiþ olup. Yapýlan deðiþikliklerin çoðu Merkez Bankasýnýn Hazineye ve Kamu Ýktisadi Teþebbüslerine daha fazla kredi verilmesini saðlamaya yönelik olmuþtur. yabancý sermayeli bankalar veimtiyazlý þirketlere ayrýlan pay miktarý sermayenin %10 u ile sýnýrlandýrýlmýþtýr.

Merkez Bankasý nýn görev ve yetkilerinin yeniden tanýmlanmasý gereðini ortaya çýkarmýþtýr.C. Bu geliþme sonucunda oluþan kamu menkul kýymetler piyasasý. böylece hazineye piyasa mekanizmasý dahilinde borçlanma imkâný yaratýlmýþtýr.183 . TCMB özellikle 1980 li yýllarýn ikinci yarýsýnda mali sistemdeki geliþmelere öncülük etmiþ. bunun bir sonucu olarak mali piyasalarda meydana gelen geliþmeler.baðýmsýz veya özerk olmasý görüþünden büyük ölçüde tavizler verilmiþtir. kamu açýklarýný finanse eden ve kalkýnma bankacýlýðý yapan bir kuruluþ konumuna getirilmiþtir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasýile ilgili 1715 ve 1211 sayýlý kanunlarý. 1985 yýlýnda kamu menkul kýymetlerinin ihale yoluyla satýþýna baþlanýlmýþ. Çünkü 1970 li yýllar boyunca TCMB esas iþlevi olan. 24 Ocak 1980 Kararlarýna kadar genelde enflasyonist para ve kredi politikalarý izlenmiþtir. T. Merkez Bankasýnda 1980 li Yýllardaki Geliþmeler 1980 li yýllarda dünya ekonomisinin gündemine giren finansal liberalizasyon politikalarý Türkiye de de uygulanmaya baþlanmýþ. bankanýn baðýmsýzlýðýaçýsýndan yorumlayýnýz. paranýn iç ve dýþ istikrarýnýn saðlanmasý görevinden uzaklaþmýþ. bir yönüyle geliþmekte olan sermaye piyasasýna . Bu geliþmeler þöyle özetlenebilir : . etkin bir para politikasý yürütülebilmesi için mekanizmalar geliþtirilmiþ ve mali sistemdeki diðer geliþmeler desteklenmiþtir.

1987 yýlýnda baþlatýlan açýk piyasa iþlemleri ile Merkez Bankasý piyasadaki likiditeyi ve faizleri etkileyebileceði araçlardan en aktif olanýna kavuþmuþtur. Bu piyasa yoluyla bankacýlýk sektörünün rezervlerini bir ölçüde kontrol etme olanaðýný elde eden Merkez Bankasýnýn para arzý üzerindeki denetimi. Bu piyasada döviz satmakisteyen bankalar ile dövi . . Merkez Bankasý bünyesinde gerçekleþtirilen bir geliþme de 1988 yýlýnda döviz piyasalarýnýn kurulmasýdýr. Bu piyasada iþlemler çoðunlukla bir gecelik olup. öte yandan Merkez Bankasýnýn açýk piyasa iþlemleri yapabilmesi için temel oluþturmuþtur. devlet iç borçlanma senetlerini ya doðrudan satmakta yada ters repo (geri alm a anlaþmasýyla satma ) ile fazlalýðý eritmektedir. Bu yollaMe z Bankasý bankalarýn rezervlerini. Yine likidite darlýðý durumunda doðrudan alýþ ya da repo (geri satmaanlaþmasýyla alma ) yoluyla bu sýkýþýklýk giderilmektedir. 1986 yýlýnda faaliyete geçen bankalar arasý para piyasasý nasýl?iþlemektedir? Bu piyasanýn saðladýðýavantajlar nelerdir? . likiditeyi. artmýþtýr. faiz oranlarýný ve dolaylý bir biçimde de kredi piyasasý ile döviz piyasasýný etkileme olanaðý elde etmektedir. Bu geliþme ile Merkez Bankasý bankacýlýk sektöründeki rezervlerin fiyatýný öðrenmiþ olmakta. Açýk piyasa iþlemleri kamu menkul kýymetlerinindoðrudan alýnmasý ve satýlmasý þeklinde olabileceði gibi repo ve ters repo þeklinde de yapýlmaktadýr. böylece piyasada oluþan bu fiyata (faiz oranýna) göre likidite darlýðý veya bolluðu hakkýnda karar verebilmektedir. Bu iþlemlerle piyasada likidite fazlasý olduðunda. Merkez Bankasý ancak fon fazlasý veya eksikliði olduðu günlerde alýcý veya satýcý olarak devreye girmektedir. 1986 yýlýnda faaliyete geçen bankalararasý para piyasa (Ýnterbank Piyasasý) ile bankalar fazla fonlarýný deðerlendirme ve kýsa vadeli likidite gereksinimlerini karþýlama olanaðý elde etmiþlerdir.yol gösterirken. bankalarýn likidite gereksinmeleri ihmaledilmeksizin. Para politikasýuygulamasýnda açýk piyasa iþlemleri neden en aktif? araç olarak deðerlendiri ? .

doðrudan alýcý veya satýcý olarak piyasaya girmektedir. Merkez Bankasý orta ve uzun vadeli kredi uygulamasýný terketmiþ.184 . bu görev Eximbank ileTürkiye Kalkýnma Bankasýna devredilmiþtir. Türk Þirketleri yabancý borsalara menkul kýymetlerini kote ettirerek kaynakbulabileceklerdir. Sermaye hare ketlerine getirilen kolaylýklar çerçevesinde bankalarýn. Yine. Ancak piyasada döviz arzý döviz talebini aþýyorsa veya tersi durumsözkonusu ise Merkez Bankasý aracýlýk rolünü bir kenara býrakýp. Merkez B li paraya ek olarak ülkede kullanýlmakta olan yabancý paralarý da dikkate almasý gerekliliðini ortaya çýkarmýþtýr. . Türkiye deki yerleþik kiþiler yabancý menkul kýymetleri satýn alabileceklerdir. kiþi ve kuruluþlarýn yurt dýþýndan getirdiklerifonlarýn hýzla artmasý. Bu karara göre yabancý þirketler menkul kýymetlerini Türkiye de pazarlayabilecekler. kalkýnmanýn finansmanýna yönelik olarak kullanýlan bir .yapan bankalar buluþturulmaktadýr. sermaye hareketleriserbestisi elde edilmiþtir. Böylece Merkez B asý kredilerinin. . 1989 yýlýnda çýkarýlan Türk Kambiyo sisteminde liberalleþmeyiönemli ölçüde gerçekleþtiren 3 kararla. 1989 yýlý Ekim ayýnda alýnan bir kararla.

Toplam Bilanço büyüklüðü . bu protokol ile Hazine nin Merkez Bankasý ndan düþük faizle kullanabileceði avans miktarýna tavan getirilmiþtir. Net iç varlýklar. Merkez Bankasýnýn asýl iþlevlerine dönüþünü saðlamak amacýyla parasal proglamla baþlamýþtýr. . Devletin gelir ve giderlerinin denkleþtirilmesi aþamasýnda önem kazanan Hazine. Merkez Bankasýnýn yurt içinde kullandýðý kredi ve avanslar toplamý . cari yýl bütçe ödeneklerinin % 15 i olarak belirlenen yasal sýnýrýn altýnda olup. 1990 yýlý sonunuda. Bununla Merkez Bankasý reeskont olanaklarýnýn bankacýlýk sisteminin likiditesini düzenlemek amacýyla kýsa vadeli kredi biçiminde kullandýrýlmasý amaçlanmýþtýr.selektif kredi politikasý aracý olmaktan çýkarýlarak.C. . Yine 1989 yýlýnda Merkez Bankasýnýn Hazine ile yapmýþ olduðu protokol önemli bir geliþmedir. . Fakat yasa ile belirlenen buüst sýnýrýn yüksek olmasý ve enflasyon nedeniyle bütçe ödeneklerininsürekli artmasý.C. Bu olumsuz durumlar enflasyonla mü elede önemliengeller oluþturmaktadýr. 16 Ocak 1990 tarihinde TCMB ilk parasal programýný kamuoyuna açýklamýþtýr. T. Bu protokolün önemi. Merkez Bankasý bilançosunun 1989 yýlý sonuna göre % 12-22 arasýnda büyütülmesi. Merkez Bankacýlýðýnda 1980'li yýllardaki geliþmeleri açýklayýnýz. Bu deðiþkenlere yönelik hedefler. Öte yandankýsa vadeli avans kullanýmýnýn yýl içine yayýlmasý konusunda bir d olmamasý avansýn ilk aylarda tümden kullanýlmasýna yolaçmaktadýr. yalnýzca para politikasý aracý olarak kullanýlmasýna yönelik bir deðiþiklik yapýlmýþtýr. Bankanýn yurt içinde gerçek ve tüzelkiþilere olan TL ve döviz cins m borçlarýnýn % 15-25 arasýnda büyümesi. Programda Merkez Bankasý bilançosundan seçilen dört deðiþken için hedefler belirlemiþtir.Merkez Bankasý iliþkilerinde. Merkez Bankacýlýðýnda 1990 lý Yýllardaki Geliþmeler ? Merkez Bankasý. 1990 lý yýllara. verilecek avans miktarýný artýrmaktadýr. Hazine nin gönüllüolarak belirlediði b an. Toplam iç yükümlülükler. bu sýnýr aþýldýðýnda piyasa faizoranlarýnýn uygulana kabul edilmiþtir. T. enflasyonla mücadelede mali disiplinin saðlanmasý konusunda Merkez Bankasý ile Hazinenin anlaþmalarýdýr. . mali sistemi ve bankanýn bilançosunu orta vadede saðlýklý bir yapýya kavuþturmak.

kamuyu iç ve dýþ .ile diðer alacaklarýndan oluþmaktadýr. Merkez Bankasý Parasý. kendi blançosuna aitbazý geliþmeler hakkýndaki beklentileri kamuya duyurmakta. Böylece beklentiler parasal istikrarý saðlayacak þekilde yönlendirilmiþ olacaktýr. . bu program doðrultusunda yürütülen para politikasý TCMB nýn kamu kesimine kredilerini kýsmasý.185 . burada % 616 arasýnda büyüme hedeflenmiþtir. Ancak. kamuoyudavranýþlarýný etkileyerek ekonomide ve mali piyasalarda belirsizliklerinazaltýlmasýný amaçlamýþtýr. Merkez bankasý böyle bir program yapmakla. 1990 yýlý parasal programý yýllýk hedeflerin tutturulmasý açýsýndan baþarýlý olmuþtur. Parasal tabana kamu mevduatýnýn ilavesi ile ulaþýlan büyüklüðün % 35-48 büyümesi hedeflenmiþtir.

1715 sayýlý TCMB kanununun.C. 1211 sayýlý yasadaMerkez Bankasý . ilk kriter çerçevesinde Merkez Bankasý baþkanýnýn nasýl atandýðý. 1211 sayýlý kanuna göre daha çokbaðýmsýzlýða önem verdiði bir gerçektir. Sürekli kesimi açýðý ve bu açýðýn finansman yöntemi programý baþarýsýzlýða iten en önemli faktör olmuþtur. Kýsaca Merkez Bankasýnýn parasal programýnda hedef belirlerken ekonomide diðer parametrelerin etkilerini ihmal etmesi.C. programhedeflerine büyük ölçüde ulaþýlamamýþtýr. 1992 yýlýparasal programýnýn baþarýsýzlýðýnýn nedenlerini belirtiniz? T. Sonuç olarak Merkez Bankasýnýn. cari iþlemler dengesini olumsuz etkilemiþtir. Bu ise TL de aþýrý deðerlemeye yol açarak. Çünkü bankalar dýþardan borçlandýklarý dövizi ülkeye getirerek yüksek faizlerden yararlanmýþlardýr. Merkez Bankasý nýn baðýmsýzlýðý deðerlendirildiðinde. Bu. Çünkü 5 yýl için göreve getiri a görevden alýnamazken. görev süresi ve görevden alýnmasý konusunda. Körfez Krizinin ülke ekonomisini etkilemeyebaþlamasý yeni hükümetin geniþletici para ve maliye politikalarýna yönelmesi. TCMB nýn yeterince baðýmsýz hareket edememesinin bir sonucudur. Merkez Bankasý tarafýndan uygulanan parapolitikasýnýn diðer politikalarla uyumlu olmamasý yanýnda. öte yandan bankalarýn dýþ yükümlülüklerini artýrmýþtýr. uyguladýðý para politikasýnýn maliye ve gelirler politikasýyla uyum saðlayamamasý istikrarsýzlýklarýn ve baþarýsýzlýklarýn kaynaðý olmuþtur.? borçlanmaya hýzla yöneltmiþ. Merkez Bankasýnýn uyguladýðý istikrarlý para politikasýna son verdirmiþtir. kamuoyunun beklentilerini etkileyerekfinansal piyasalarda ve ekonomide ki belirsizlikleri ortadan kaldýrmak ve TL yi orta vadede itibarlý bir para haline getirmekti. Ancak. MERKEZ BANKASININ BAÐIMSIZLIÐI Baðýmsýzlýk ölçütlerinden hareketle T. Yüksek faizler bir yandan özel kesim yatýrýmlarýný azaltmýþ. bu ise faiz oranlarýnýn yükselmesine yol açmýþtýr. Merkez Bankasý 1992 yýlýnda ikinci parasal programýný kamuoyuna açýklamýþtýr. 1991 yýlýnda seçimlerin ve iktidar deðiþikliðinin getirdiði belirsizlikler. uygulanan para politikasý üzerinde pek etkili olamadýðý gözlenmiþtir. 1991 yýlýndan 1996 yýlýna kadarki dönemde. Bu programýn amacý.

Türkiye de para politikasý hükümet tarafýndan belirlenmekte. Kýsaca hükümetle uyum saðlayamayan baþkanýn görevdekalmasý oldukça zo Para politikasýnýn belirlenmesi açýsýndan deðerlendirdiðimizde. Programlarda orta ve uzun vadede fiyat istikrarý saðlamak . hükümetetavsiye niteliðindedir. Ancak maliye politikasý ve gelirler politikasý ile yeterince desteklenmediði için bu amaca ulaþýlamamýþtýr. Dolayýsýyla Merkez Bankasý baðýmsýzlýðý yeterince saðlanamamaktadýr. hazine ve Merkez Bankasý tarafýndan uygulanmaktadýr. Çünkü hükümetin belirlediði büyümeve istihdama yönelik amaçl lik amaçla çatýþmaktadýr. . Merkez Bankasý amaçlarýnýn belirlenmesi açýsýndan 1985 yýlýndan itibaren ve özellikle de parasal programlar çerçevesinde önemli adýmlar atýlmýþtýr. TL yi itibarlý bir para konumuna getirmek temel amaç olarak belirlenmiþtir.186 . Uygulamada görülen çift baþlýlýk ise baðýmsýzlýðý önemli ölçüde zedelemektedir. yetkisi. Para politikasýnýn belirlenmesinde Merkez Bankasý kararlara katýlmakla birlikte. Ancak 1990 yýlý parasal programý ile bu konuda önemli geliþmeler saðlanabilmiþtir.politikasý ile ilgili olmayan nedenlerden dolayý görevdenalýnmaktadýr.

Genel Kurul a Guvernör (baþkan) baþkanlýk etmektedir. En geniþ yetkilere sahip organ þüphesiz pay sahipleri Genel Kuruludur. Yasaya göre meclis üyelerinin her yýl bir bölümü yeniden seçilmektedir.C. Hem yönetiminhem de karar organýnýn b lunan baþkan. reeskont. meclis belirlenmesinde hükümet önemli rol oynar. Parasal programlarla ve 5Nisan 1994 tarihi nde alýnan karalarla kamu kesimine açýlan kredilerin sýnýrlandýrýlmasýna iliþkin düzenlemeler yapýlsa da kamu açýklarýnýn büyükboyutlarda olmasý. Merkez Bankasý nýn baðýmsýzlýðýnýn düþük düzeydebulunduðu sonucu ortaya çýkýyor. Banka Meclisinin önerisi üzerine Bakanlar Kurulu Kararý ile 5 yýllýk bir süre için atanmaktadýr. MERKEZ BANKASININ ÝDARÝ YAPISI. Pay Sahipleri Genel Kurulu . A. Merkez Bankasýnýn baðýmsýzlýðýnýnasýl etkilediðini tartýþýnýz? T. Merkez ve Þubeler Ýskonto Komiteleri . Genel Kurulda oy çoðu nluðu A sýnýfý paylarýna ait olduðundan. Çünkü TCMB açýðýný kapatmak. bunun yanýnda devletten devlete kredi vermek için bankanýn kaynaklarýný kullandýrmak gibi bir takým görevler üstlenmiþtir. Banka Meclisi. GÖREVLERÝ VE YETKÝLERÝ ? TCMB nýn Ýdari Yapýsý TCMB nin teþkilatý ve organlarý þunlardýr: . Yönetim Komitesi . T. Pay Sahipleri Genel Kurulunca seçilen 6 üyedenoluþur. Banka Meclisi. C ve D grubu pay senetlerini . B. açýlacak kredi koþullarýnýn ve TL nin deðerinin saptanmasý gibi konularda yetki sahibidir.C . Banka Meclisi . Þubeler Yasada Genel Müdürlük yer almamasýna raðmen TCMB Teþkilat ve Görevleri esas yönetmeliði hükümlerine göre 10 Genel Müdürlük ve budüzeyde 4 Daire Baþkanlý bulunmaktadýr. Banka Meclisine Guvernör baþkanlýk yapar. bu tarihten itibaren iç borçlanmaya geçilmiþtir. iskonto ve faiz oranlarýnýn belirlenmesi. Kamu kesiminin finansmanýnýgöz önüne alarak. 1991 ve 1995 seçim lemelerden büyüksapmalarýn oluþumuna neden olmuþtur. Özellikle 1984 yýlýna kadar kamunun finasmanýnda Merkez Bankasý kaynaklarý yoðun olarak kullanýlýrken.Son olarak kamu kesimine açýlan kredilerin sýnýrlarý ile ilgili kriter deðerlendirildiðinde. Baþkanýn üç yardýmcýsý vardýr. Denetleme Kurulu . ucuz yatýrým kredisi vermek. Baþkanlýk (Guvernörlük) . Görev süreleri 2 yýl olan denetleme kurulu.

Guvernör ve yardýmcýlarýndan oluþan yönetim komitesinin verdiði görevleri yaparlar.187 . . TCMB yapýsý içerisinde yer alan diðer organlarýn görev ve yetkileri yasa ve yönetmelikler çerçevesinde belirlenmiþ olup.temsil edecek birer kiþiden meydana gelir.

Para ve kredi politikasýný. . Hükümetçe gerektiðinde para ve krediye yönelik tedbirlerin alýnmasý konusunda 1211 sayýlý kanunla kendisine verilen yetkilerçerçevesinde görüþ bildirmek. Milli para ile altýn ve yabancý paralar arasýndaki dengeyi. . Bankalar ve diðer mali kurumlarla ilgili kuruluþ izinleri ve bunlarýn . kalkýnma planlarý ve yýllýk programlarçerçevesinde ekonominin gereklerine göre ve fiyat istikrarýný saðlayacak þekilde yürütmek. Para arzýný ve ekonominin likiditesini düzenlemek amacýyla açýk piyasa iþlemleri yapmak. Merkez Bankasýnýn müþavirlik görevleri ise . .M. Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonunu idare ve temsil etmek.C.? T. . ülkenin ekonomik menfaatlerine uygun þekilde yönetmek. . Milli paranýn hacim ve tedavülünü adý geçen kanun gereðince düzenlemek. . . Bankalar Kanunu nun uygulanmasý ile veya genel olarak bankacýlýk ve kredi mevzuatlarý ile ilgili konularda istendiðinde hükümete görüþ bildirmek. . Hükümetçe alýnacak kararlar çerçevesinde borsada döviz ve kýymetli madenler üzerinde iþlem yapmak. . Mevduat ve vade türleriyle mevduatta vade sürelerini ve bunlarýn yürürlük zamanlarýný belirlemek. Ýlgili mevzuat ve hükümetçe alýnan kararlar çerçevesinde altýn ve döviz rezervlerini. Hükümetle birlikte milli paranýn iç ve dýþ deðerini korumak amacýyla gerekli tedbirleri almak. . .B sýbünyesinde en geniþyetkiye sahip birim hangisidir? TCMB nýn Görev ve Yetkileri 1211 Sayýlý Kanuna göre Bankanýn temel görevleri. . . hükümetçe belirlenecek esaslar içinde saptamak. Bankalara kredi verme iþlerini 1211 sayýlý kanunda belirtilen esas ve sýnýrlar içerisinde yürütmek.

Merkez Bankasý hükümetin mali ve ekonomik danýþma organýdýr. . Bu yüzden banka.tasfiyeleri konusunda karar aþamasýndan önce Merkez Bankasý nýn görüþünü bildirmek. Merkez Bankasý nýn Hükümet le olan iliþkilerinden doðan görevleri : .188 . Yabancý ülkelerle yapýlacak mali ve ticari anlaþmalara iliþkin görüþmelerde Merkez Bankasý temsil olunur. para ve kredi politikasý konusunda hükümetçe incelenmesi istenilecek konular hakkýnda görüþ bildirir.

Bu çerçevede. para-kredi konularýnda karar alma ve 1211 sayýlý kanunla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde hükümete öneride bulunmayetkisine sahiptir. . her türlü devlet iç borçlanma senetlerinin mali servisini. Devletler. .Merkez Bankasýnýn görevi ve yetkileri nelerdir? Açýklayýnýz. yürürlükte olan mevzuatla kendisine verilen yetki ve görevalanýna giren konulara il iþkin yapmýþ olduðu her türlü düzenlemelere bankalarýn uygun hareket edip etmediklerini denetlemeye yetkilidir. Ayný yasada bankanýn yetkileri ise þu þekilde belirlenmiþtir : . kredi iþlemlerinde uygulayacaðý reeskont. Banka. Banka. Merkez Bankasý hükümetin hazinedarýdýr. mali ajanlýk. Merkez Bankasý na hükümetin mali ajanlýðý verilebilir. Ülkede banknot ihracý imtiyazý tek elden Merkez Bankasý na aittir. Bu kanun hükümlerine göre Merkez Bankasý özellikle hükümetin mali ve ekonomik müþavirlik. kanuni parayý ve emisyon ve tedavülünü saptamak. Hazine ve katma bütçeli idarelerle özel idare ve belediyelere ait paylarýn. özel kanunlara ve bunlara dayanan kanunlara göre kambiyo denetlemesini ve dýþ ticaret rejimi uygulamasýný veya benzeri iþlemleri yapmakla görevlendirilebilir. . Devletin ululararasý mali ve iktisadi iliþkilerinde. kurulu olduðu yerlerde Merkez Bankasý na. kurulu bulunmadýðý yerlerde muhabirlerine yatýrýlmasý zorunludur. T.. özellikle devletin gerek içerde gerekse yabancý ülkelerde tahsilat ve ödemelerini ve bütün hazine iþlemlerini. iskonto ve faiz oranlarýný hükümetçe izlenen ekonomik politikalarýda gözönündebulundurarak belirler. Bu mevduatlar için faiz ödenmez. devletin bankacýlýðýný yapmak ve bankacýlýk faaliyetlerinin düzenli birþekilde yürütülmesini kontrol etmek amacýyl kez bankalarý . . Özet ? Dünyada ve Türkiye de Merkez Bankalarý bugünkü hüviyetlerinekavuþuncaya kadar önemli aþamalardan geçmiþlerdir. hazinedarlýk görevlerini yerine getirmektedir.C. Banka. yurtiçi ve yurtdýþý para nakil iþlerini ücretsiz yapar. Banka.

M. Daha sonra 1970 yýlýnda 1211 sayýlý yasa ile T. T. Bugün her ülkenin bir merkez bankasý bulunmaktadýr.C. Özellikle 1980 li yýllarda izlenen finansal liberalizasyon politikalarý çerçevesinde. T. Yine 1990 lý yýllarda parasal programlar uygulamaya konulmuþ.189 .B. yapýsýnda önemli deðiþiklikler yapýlmýþtýr. Ancak.M.B.kurma yoluna gitmiþlerdir.M. Daha sonraki uygulamalarda baðýmsýzlýk kriteri açýsýndan gerileme gözlenmiþtir.B.C.C. nýn baðýmsýzlýðý konusunda önemli adýmlar atýlmýþtýr. görev ve yetkilerinde deðiþiklikler kendini göstermiþtir. 1990 yýlý parasal programý dýþýnda baþarýlý olunamamýþtýr. Türkiye de 1930 yýlýnda ve 1715 sayýlý yasa ile Merkez Bankasý kurulmuþtur. .

2. Cukierman . c. A. e. Aþaðýdakilerden hangisi 32 sayýlý kararla. Aþaðýdakilerden hangisi Merkez Bankasýnýn temel görevlerinden deðildir? a. Kamu kesimine açýlan krediler sýnýrlandýrýlmýþsa baðýmsýzlýk artar. d.S. 3.B. Ülkede banknot ihracýný düzenlemek. . Para arzýný ve ekonominin likiditesini düzenlemek amacýyla açýk piyasa iþlemleri yapmak. Türk Kambiyo Sisteminegetirilen deðiþmelerden biri deðildir? a.B. likidite ve faizleri belirleme yönünüden aktifhale getirmesi. e. Yabancý þirketlere menkul kýymetlerini Türkiye de pazarlamaolanaðý saðlamasý. Milli paranýn iç ve dýþ deðerini korumak amacýyla gerekli tedbirialmak. Milli paranýn hacim ve tedavülünü adý geçen kanunun gereðince düzenlemek. Sermaye hareketlerine serbesti getirisi. e. Bütçenin hazýrlanmasýnda Merkez Bankasýnýn aktif rol almasý baðýmsýzlýðý artýrýr.190 . Merkez Bankasý baþkanýnýn görevde kalýþ süresi baðýmsýzlýðý artýrýr. c.Neyapti nin araþtýrmasýna göreMerkez Bankasýnýn Baðýmsýzlýðýyla ilgili aþaðýdaki seçeneklerden hangisi yanlýþtýr? a. b. d. Türk þirketlerinin yabancý borsalara menkul kýymetlerini koteettirerek. Merkez Bankasýna fiyat istikrarý dýþýnda baþka amaçlar yüklenmiþse baðýmsýzlýk artar.Sorular 1.Webb . Tasarruf mevduatý sigorta fonunun idare ve temsili b. Merkez Bankasý fiyat istikrarý dýþýnda bir amaca yönelmemiþse baðýmsýzlýk artar. Merkez Bankasýnýn yerli paraya ek olarak ülkede kullanýlmakta olan yabancý paralarýda dikkate almasý gerektiðini ortaya çýkarmasý. b. kaynak saðlamal arýna olanak vermesi. d. Merkez Bankasýný. c.

Eylül 1995. 1994. TOBB 8/1994.C. Central Bank Strategy Credibility and Independence Theory and Evidence.Faruk. DPT. Servet. KUMCU. Batý Ülkeleri ve Türkiye de Hazine ve Merkez Bankasý Alanýnda Son Geliþmeler. 5 Nisan ve Merkez Bankasý. A. Eylül 1994. Yýl: 30. Ýþletme ve Finans. Aralýk 1993. Merkez Bankacýlýðý ve Ýliþkileri. Finans . T.Faruk. KAYLA. 1985 5. Ýsmail. MIT Press Cambridge. Ö.Ý. Kýsmet Matbaasý. Merkez Bankasýnda vardýr? a. 1983 d. Yýl: 2. Merkez Bankasý Ýþlemleri. Yedinci Beþ Yýllýk Kalkýnma Planý Finans Kurumlarý Özel Ýhtisas Komisyonu Raporu. Sayý:11. Ö.T. 1982. Ziya. OKTAR. Kadir. ÇOLAK. Sayý:7. Sayý12. Merkez Bankasý kaynaklarýnýn kamunun finansmanýndan çekilmesi ve iç borçlanmaya geçilmesi hangi yýlda olmuþtur? a. Yýl:3. Banka ve Ekonomik Yorumlar. Güvenirlik c. Ýktisat.A. Haziran 1994. ÇOLAK.C. Banka ve Ekonomik Yorumlar.4. Alex. Mehmet. Denetleme Kurulu e. Uzman Gözüyle Bankacýlýk. CUKIERMAN. Banka Meclisi b. Yönetim Komitesi Kaynakça AKTÜRK. Merkez Bankasý nýn 1990 Yýlý Parasal Programý. Para Politikalarýnda Geliþmeler ve Merkez Bankalarýnýn Deðiþen Rolü. Merkez Bankalarýnýn Baðýmsýzlýk Sorunu. EYÜPGÝLLER. 1981 b. TCMB nin Para Politikasý ve Para programý. ESER. Ercan. Aþaðýdaki organlardan hangisi yazýda yer almadýðý halde T. Genel Müdürlük d. Ekonomik Forum. Ankara. Uzman Görüþüyle Bankacýlýk. Yayýn No:149. Merkez Bankasýnýn Baðýmsýzlýðýnýn Makroekonomik Performansý Gözüyle Üzerindeki Etkileri. 1984 e. Suat. Ankara 1981. 1982 c. Mart 1990 Sayý:48.Ý. GÜNAL.

Dünyasý. . 5.Baský EzgiKitabevi Yayýnlarý. Eylül 1992 Sayý:57.191 . Para Banka ve Finansal Piyasalar. 1994. Bursa. PARASIZ. M.Ýlker.

TCMB Parasal Programý Brifing Metni. Haziran-Temmuz 1990. Sayý:89. TCMB Yayýný 1990. Rüþdü. Ankara. Temmuz 1994.SARACOÐLU. 1993. SARACOÐLU. Aðustos. SARACOÐLU. UZUNOÐLU.192 . SARACOÐLU. Rüþdü. Merkez Bankacýlýðý Konusunda Söyleþi. TCMB 1992 Para Programý. Ýktisat. Sadi. Ýþletme ve Finans. Ýktisat Ýþletme ve Finans. Rüþdü. Ankara. Sayý:51-52. Türkiye de Merkez Bankacýlýðý. Rüþdü. Merkez Bankasý Baðýmsýz Olsun mu? Ýktisat Dergisi. .TCMB Yayýný 1992.

parasal taban kavramýný. ekonomik yaþamda kullandýðýmýz paranýn nereden ve nasýl size ulaþtýðýný ve para arzýnýn boyutunun nasýl saptanabileceðini dikkatle incelemeniz gerekecektir. üniteyi tekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde. parasal taban çarpanýný..193 . Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak. Ünitedeyer alan deðerlendirme sor ularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. Bu üniteyi tamamladýðýnýzda cebinizdeki nakit paranýn hangi yollarla size ulaþtýðýný. faiz oranlarýyla.. kanuni karþýlýklarla ve aþýrý rezervlerle para arzý arasýndaki iliþkileri öðrenmiþ olmanýz gerekir.. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz.ÜN ÝTE 12 Parasal Taban ve Para Arzý Bu Ünitede.. . Bu üniteyi çalýþýrken. nakit oranýyla.

yada þanslý olmamýz veya her ikisine birden sahip olmamýz gerekir. banka ve banka dýþý sektör için elveriþli finansal ve diðer aktiflerin nispi miktarlarýný deðiþtirir. Hden hareketle. Para kaynaklarýnýn birindeki deðiþme. Hangi kurumlar para aðacýnýn yapraklarýný oluþturur? Yapraklarlakökler arasýndaki iliþkiyi ne saðlar? Parasal Tabanýn Rolü ? Parasal taban ekonomideki parasal etkenlerin ölçümünde son dereceönemli bir kavramdýr. gibi para a . Bu durum parasal aktiflerin getirilerinde (kârlýlýklarýnda) deðiþiklik yaratýr. Bunun anlamý þudur. Yapraklar nasýl aðaç için gerekli maddeyi yapýyorsa ayný þekilde bankalar (banka dýþý sektörle birlikte) hükümetin para hesaplarýndaki kaynaklarýn geniþlemesi sonucu para üretirler. Getiriler yelpazesi ise hükümetin parasal hesaplarýndaki deðiþmelerin tüm ekonomiye aktarýldýðý ve böylece para stokunu geniþleten kanal ve damarlarý yani dal ve gövdeyi oluþturur. Para aðacýnýn temel kaynaklarý bu hesaplarda toplanýr. Dolayýsýyla para arzý süreci aðaçlarýn büyüme sürecinden farklý deðildir.PARA ARZI SÜRECÝ Bir yabancý deyiþe göre "Para aðaçta büyümez". Merkez Bankasý ve Hazinenin Rolü Bir ülkenin para aðacýnýn köklerini. merkez bankasýnýn ve hazinenin bilançolarýnýn yanýsýra. Toplumda para stokubüyür. Daha çok para (gelir) elde etmek için her birimizin ya çok çalýþmamýz. Bireyleriçin doðru olan bu deyiþ toplum için geçerli deðildir. Parasal geniþleme bu temelden hareketle. çeþitli parasal iþlemler sonucu ortaya çýkar. merkez bankasý ve hazinenin parahesaplarý oluþturur. Bir ülkenin para aðacýnýn köklerini hangi kurumlar oluþturur? Bankalar ve Banka Dýþý Sektörün Rolü ? Hükümetin parasal hesaplarýndaki artýþlar. ticari bankalarýn ve banka dýþý sektörün bilançolarýna da yansýr. M2 vb. Bankalar ve banka dýþý sektör para aðacýnýn yapraklarýný oluþturur. Para al taban iktisatta H simgesiyle gösterilir. M1.

Makswell Fry'a göre. ? .194 . Devlet sektörü temel para kaynaklarýný artýrdýðýnda. bilançosu deðiþmiþ olur. Bunlardan birkaçýný þöyle özetleyebiliriz. sistemin besleyicisi ve gýdasýdýr.rzý kavramlarýný ölçmek mümkündür. ancak yakýn parasal taban tanýmlarý yapmaktadýr. birbirlerine çok yakýn. . yükse ara demektedirler. Özellikle hazinenin aktif portföylerinin kompozisyonu deðiþir. Taban para. Parasal tabana baþka ne isimler verilir? Ýktisatçýlar. Ýþte bu aktiflerden özel birisi vardýr ki buna iktisatçýlar taban para. fiilen dolaþýmdaki nakit para. nakit parasal tabandýr. artý para rezervleri (bankalarýn ayýrdýklarý karþýlýklar). parasaltaban.

otomatik olarak banka parasýný (kaydi para) artýracaðý söylenemez. iki grup dýþsal etmenle de yakýndan iliþkilidir. Andersen ve Jordan'a göre. bankalarýn zorunlu ve munzam (ek) karþýlýklarýnýn mevduatlara oranýdýr. PARA TABANININKAYNAKLARI VE KULLANIMI ? Para arzýndaki büyümenin özü. merkez bankasý ve hazinenin parasal bilançolarýnýn birleþtirilmesinden elde edilen toplamdýr. Ancak taban paradaki böyle bir artýþýn toplam kaðýt. Tablo 12. ne kadar vadesiz ve ne kadar vadeli mevduatý bankaya yatýracaðýdýr. Parasal taban nedir? Diðer Deðiþkenler ? Belli bir parasal tabanla. Ülkemizde ve birçok ülkede parasal tabanýn kaynaðý. Bunlardan birincisi halkýn. kaðýt ve madeni para miktarýna oranla. kendilerine gelir saðlamak için kredilerini ve yatýrýmlarýný geniþleterek kullanacaklardýr. madeni paralarla. vadesiz mevduatlarý artýrýcý etki yapacaðý söylenebilir. Banka sektörünün elinde bulunan taban paradaki artýþýn. Banka dýþý sektörün elinde bulunan taban paradaki artýþ. Biz parasal tabaný. para stoku arasýndaki iliþkiler. Çünkü bankalar ellerine geçen bu ek fonlarý. Böylece para aðacý büyüyecektir.1: Parasal Tabanýn Kaynaklarý ve Kullanýmý Kaynaðý Parasal Taban Kullanýmý MERKEZ BANKASI KREDÝLERÝ . Parasal tabanla para stoku arasýndaki iliþkiyi neler belirler? DEVLETÝN PARASAL HESAPLARI. taným olarak ekonominin para stokunu arttýrýr. parasal tabandýr. Daha önce de vurguladýðýmýz gibi parasal taban. fiilen dolaþýmdaki kaðýt ve madeni para + bankalarýn Merkez Bankasýnda bulundurduklarý kanuni karþýlýklar + atýl rezervler (Bankalarýn Merkez Bankasýndaki serbest mevduatý + ticari bankalarýn kasa mevcutlarý) olarak tanýmlayacaðýz. ticaret bankalarýnýn ve bunlar dýþýndaki sektörlerin elinde bulunan tüm parasal yükümlülüðe parasaltaban denir. devletin. para aðacýnýn gýdasýdýr.. Ýkincisi ise.

Merkez Bankasýnýn Özel Sektöre Açtýðý Krediler DIÞ VARLIKLAR Altýn ve Döviz Varlýklarý Yükümlülükler HAZÝNENÝN ÝHRAÇ ETTÝÐÝ UFAKLIK PARA DÝÐER KAYNAKLAR Halkýn Elindeki Nakit Bankalarýn Ayýrdýklarý Karþýlýklar .195 .1. Merkez Bankasýnýn Kamu Sektörüne Açtýðý Krediler Hazinenin Finansmaný Ýçin Açýlan Krediler Kamu Kuruluþlarýnýn Finansmaný Ýçin Açýlan Krediler 2.

O halde merkez bankasý. Merkez bankasýnýn. Ekonomik hayatta yer alan geliþmeler. Genel olarak halk. Sýrasý gelmiþken. döviz. Ekonomide parasal taban ve para stoku. ancak küçük bir bölümünü oluþturmaktadýr. ekonominin genel durumu. Oysa yukarýdaki açýklamalardan da anlaþýlacaðý gibi durum hiç de böyle deðildir. ilerlemeler. toplam olarak yaratýlan parasal tabanýn. kamu sektörünün finansman gereksinimine göre de belirlenmektedir. reel sektör ve diðer etkenlerle ilgili davranýþlarýn bilinmesi önem kazanmaktadýr. ekonomik birimlerin taleplerini karþýlamak amacýyla artýrmaktadýr.1'den de görüleceði gibi parasal tabanýn kaynaðýný. Bu talebi karþýlamak için merkez bankasý. bu noktada genel olarak toplumda gözlenen biryanlýþ anlayýþa deðinelim. ? Parasal tabanýn kaynaðýnasýl saptanýr? PARASAL TABAN ARZ VE TALEBÝNÝ ETKÝLEYEN ETMENLER Para taban talebi. kamu ve özel sektör kredileri. Parasal Taban Arzý . ekonomideki bireyler ve sektörlerin reel mal ve hizmet taleplerine baðlýdýr. ? ? Parasal tabanýn arz ve talebini neler etkiler? TÜRKÝYE'DE PARASAL TABANI ETKÝLEYEN BELLÝ BAÞLI ETMENLER Ekonominin parasal taban talebini karþýlamakta belli oranda serbest olduðundan T. altýn. para otoritelerinin yalýn kararlarýyla ve altýn karþýlýðýnda deðil. Ekonomik birimler parasal varlýklarý ve zenginliklerini hem parasalhem de reel varlýklar olarak tutabilirler. Ancak bu þekilde yaratýlan parasal taban. paraotoritelerinin yalýn karar larý dýþýnda.C. altýn ve döviz karþýlýðýnda da parasal taban yaratmaktadýr. ekonomideki para stokunun kontrolu sözkonusu olduðunda. parasal tabanýn kaynaðýný oluþturur. para stokunun hacmini belirleyen kamu sektörü. parasal ve reel sektörlerle. para arz ve talebini belirler. ? Parasal taban arzýndaki artýþlarýn sebebi nedir? Kuþkusuz merkez bankasý. Bireyleri n mal varlýklarýný nakit veya mevduat þeklinde tutma arzularý. Bu kaynak. gerek kamu gerekse özel sektöre kredi vermesi. aslýnda onlardan gelen para talebini karþýlamaya yönelik bir davranýþtýr. parasal taban arzýný. baþta merkez bankasýnýn kamu ve özel sektöre yönelik kredileri ile altýn ve döviz varlýklarý ve tablodaki diðer kalemlerinin toplamý oluþturmaktadýr. ceplerindeki kaðýt paranýn karþýlýðýnýn altýn olmasý gerektiðine inanýr. Bunun sonucu. Baþka bir deyiþle.Tablo 12. ayný zamanda parasal taban arzýdýr. piyasaya para arz etmektedir. bireylerin para taleplerini artýrmaktadýr. Merkez Bankasýnýn piyasaya para sürme araçlarý olan. parasal taban talebini belirler.

Dolayýsýyla ülkenin net döviz .196 .Parasal taban arzýný belirleyen en önemli öðeler. Parasal taban arzýný belirleyen diðer önemli kalemler ise altýn ve döviz varlýklarýdýr. Ancak ülkenin döviz stoklarý yanýnda. kamu ve özel sektöre açýlan kredilerdir. döviz borçlarýnýn da olduðu bir gerçektir.

kamu sektörünün finansman gereksinimine göre þekillenmektedir. Bu nedenlerle Merkez Bankasýnýn.? varlýðý. belli bir döneme iliþkin döviz varlýklarýyla. Döviz varlýklarý parasal tabaný artýrýcý. Kuruluþ yasasýylakonulan ve Banka'nýn hükümet karþýsýnda bir ölçüde baðýmsýzlýðýný amaçlayan yeni düzenlemelere raðmen. mevduat munzam karþýlýklarý ve gerçek ve tüzel kiþilerin bankalarda açtýklarý mevduat hesaplarý oluþturur.C. bankalarýn merkez bankasýndaki mevduatlarý. bütçe yasalarý ve diðer konsolidasyon yasalarýyla. Ülkemizde Hazine-IMF iliþkileri nedeniyle. döviz yükümlülükleri arasýndaki fark (net döviz varlýðý) olarak düþünülmelidir. idari yapýsý ile ilgili yeni düzenlemelerle kýsmen baðýmsýz bir kuruluþa dönüþtürülmeye çalýþýlmýþtýr. Geçmiþ yýllarda giderek büyüyen kamu sektörü finansman açýklarý nedeniyle bu parasal yükümlülükler. baðýmsýz olarak parasaltabaný ve dolayýsýyla para stokunu belirleme iþlevi ortadan kaldýrýlmýþtýr. Ülkemizde parasal taban arzýnýetkileyen etmenler nelerdir? Parasal Taban Talebi Parasal taban talebini. Merkez Bankasýna 1970 yýlýnda yürürlüðe giren 1211 sayýlý yasayla. özellikle net döviz varlýðý üzerinde hazinenin etkisi önemlidir. Merkez Bankasý ve hazinenin dolaþýma sürdüðü nakit para. mahalli idareler ve belediyelerin parasal taban talepleri gelmektedir. Son olarak parasal taban arzýný diðer kaynaklar olarak niteleyebileceðimiz kalemler de etkiler. Parasal taban talebini etkileyen bu öðeleri biraz daha yakýndan inceleyelim. ülkemizde açýk piyasa iþlemlerine giriþilmemesi. para ve kredi politikalarýnýn belirlenmesinde önemli yetkiler verilmiþ. kamu sektörüyle kredi iliþkilerinde. Kamu Sektörünün Talebi Kamu sektörünün talebi denince aklýmýza KÝT'ler (Kamu Ýktisadi Teþekkülleri). kamu sektörü için konulan kredi sýnýrlamalarýyla ilgili hükümlerin iþlemez hale getirilmesi. kamu sektörüne açýlacak krediler bakýmýndan getirilen sýnýrlayýcý hükümler yanýnda banka. genel ve katma bütçeli kuruluþlar. Özel Sektör ve Bankalarýn Talebi . T. döviz yükümlülükleri ise azaltýcý yönde etkiler. Merkez Bankasýnýn Hükümetten baðýmsýz hareket edebilme olanaklarýný geniþ ölçüde sýnýrlandýrmýþtýr.

nakit ve vadesiz mevduat talepleri genel olarak. Parasal taban talebini neler etkilemektedir? ? . ekonomik canlanma ve zenginlik düzeyi ile faizoranlarýna baðlý o larak deðiþir. kýsa vadeli fon maliyetine (reeskont oranýna). karþýlýklar için rezerv talebinden oluþur. Öte yandan. Bu da bankanýn toplam mevduatýna.Bankalarýn parasal taban talebi.197 . kýsa vadeli varlýklarý gelirine ve ekonomik faaliyetlerin canlýlýðýna baðlý olarak deðiþir. iþ adamý ve mali kuruluþlarýn.

istihdam ve fiyat politikalarýnýn belirlenmesinde hükümetlerden baðýmsýz deðillerdir. bazý tarýmsal ürünlerin fiyatlarýnýn belli bir düzeydetutulmasýný saðlamak için Tekel. Bu þekilde donan kredilerin tasfiyesi için zaman zaman özel yasalar çýkarýlarak. vadeleri 100 yýlý bulan Hazine kefaletini haiz bonolar çýkartýlmaktadýr. Zirai Donatým Kurumu. Þeker Fabrikalarý. Demir Çelik Ýþletmeleri. hazineye vadeli avans biçiminde kredi verebilir. Elektrik Kurumu. yatýrým. Bu krediler. . Etibank.C. SEKA. Merkez Bankasý. Kendilerine kaynak yaratma iþlevlerini yýllarca yerine getiremeyen bukuruluþlar. Azot Sanayii. kýsa vadeli avans deyimi kaðýt üzerinde kalmakta. Son olarak Merkez Bankasý konsolide krediler de vermektedir. Ne var ki bu krediler çoðunlukla geri ödenmemekte ve ileriki yýllarda ödenmek üzere birikmektedir.Ülkemizde Parasal Tabanýn Kaynaklarý Parasal tabanýn kaynaklarý ülkeden ülkeye deðiþiklik göstermektedir. Sümerbank gibi kuruluþlara doðrudan kredi vermektedir. Toprak Ma Ofisi. Merkez Bankasýnýn Kamu Sektörüne Açtýðý Krediler 1211 sayýlý Merkez Bankasý Yasasýnýn 50. Ancak 1211 sayýlý yasada Hazinenin. Merkez Bankasý. T. Böylece bu avanslar hazineninmevsimlik gereksinimlerini karþýlamaktan çýkmýþ ve tamamen bütçe açýklarýný kapatan bir niteliðe bürünmüþtür. Böylece destekleme kredilerinden yararlanan kurumlar yerine. Et ve Balýk Kurumu. Merkez Bankasýna olan borcunun ne zaman ve ne þekilde ödeneceðine iliþkin bir hüküm yoktur. Bütçe kanunlarýna konan özel hükümlerle. özellikle kampanya dönemi sonunda tasfiyesi zorunlu mevsimlikdestekleme kredileridir . Hazine borçlu duruma geçmektedir. Merkez Bankasýndan alýnan borçlar geriödenmek bir yana giderek art tadýr. maddesi gereðince Merkez Bankasý. Bu avanslar cari bütçe ödeneklerinin (yýl içinde verilen ek ödenekler de dahil olmak üzere) %15'i olarak sýnýrlandýrýlmýþtýr. çeþitli f aaliyetlerinin finansmaný bakýmýndan genel bütçe vemerkez bankasý olanaklarýna baðlý kalmýþtýr. Bu nedenle burada parasal tabanýn ülkemizdeki kaynaklarýincelenecektir. Kömür Ýþletmeleri. Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri ve katma bütçeli idareler. Çay Kurumu. Süt Endüstrisi Kurum ve Tarým Satýþ Kooperatiflerine destekleme kredisi vermektedir. Dolayýsýyla uygulamada. Çimento Sanayi. KÝT'lerin finansmaný için Hazine kefaletine haiz bonolarla Hazine tahvilleri karþýlýðýnda Merkez Bankasýndan özel finansman adý verilen bir kredi saðlanmasý öngörülmektedir.

Geçmiþ yýllarda. Merkez Bankasýnca özel kesime kullandýrýlan reeskont kredileridir.Parasal tabanýn artýþýnda kamu sektörünün roü nedir? Merkez Bankasýnýn Özel Sektöre Açtýðý Krediler ? ? Merkez bankaýnýn özel ektöre verdiði kredilere genelde ne ad verilmektedir? Ülkemizde özel sektöre yönelik kredilerin en önemli kaynaðý. para politikasý aracý olarak reeskont oranlarýnýn uygulamada etkinliðini tamamen yitirmesi.198 . özel sektöre kullandýrýlan kredilerle reeskont oranlarý arasýnda fonksiyonel bir iliþki kurulmasýný olanaksýzlaþtýrmakta .

Acaba ödemeler dengesindeki g eliþmeler nedeniyle rezerv artýþlarýnýn doðuracaðý para stokundaki geniþlemenin Merkez Bankasýnýn iç krediler üzerindeki kýsýtlayýcý önlemleriyle denkleþtirilmesi söz konusu olamaz mý? Kuramsal alanda ve uygulamada bu konuda bir çokçalýþma yapýlmýþ ve yapýlm Türkiye'de para stokuyla döviz rezervleri ve dýþ ödemeler bilançolarý . Bu noktada akla þöyle birsoru gelebilir. kendilerine verilen kredilerin özel sektör kredileri içinde yer almasýný gerektirmektedir. ihracat fa aliyetlerinifinanse etmek için verilen kredilerden oluþmaktadýr. istikrar önlemlerinin alýndýðý ve uygulamaya konulduðu dönemlerde önemli ölçüde kýsýlmakta. Merkez Bankasýnýn özel kesime yönelik kredilerini. zirai. özel kesim kredileri üzerinde yoðunlaþmasýna neden olmaktadýr. parasal tabandaki artýþlar. alacaklarýyla ÖÇH (Özel Çekme Hakký) hesabý durumunu ve ülkenin döviz borçlarýný gösterir. parasal tabanýn kontroluyla lgili uygulamalarýn. ikincisi ise özel sektörün ticari. dýr. bu sektöre yönelik kredilerde kýsýtlamayagidilememesi. IMF (Uluslararasý Para Fonu) pozisyonu. ülkeden çýkarken ise azaltýcý yönde etki yapar. özel sektöre kamu sektörünce kullandýrýlan krediler. . ülkeye girerken parasal tabaný artýrýcý yönde. Döviz. Bir ülkenin dýþ varlýklarý. . Kooperatiflerin gördükleri hizmetlerin kamusal bir özellik taþýmalarý ve bunlara hükümetlerce çýkarýlan kararnamelerle kamusal görevler verilmesi sonucu. kendilerine verilen kredilerin. Parasal tabanýn artýþýnda özel kesimin rolünü açýklayýnýz? Dýþ Varlýklar Ülkenin dýþvarlýklarýnelerdir? Bir ülkenin dýþ varlýklarý altýn ve döviz mevcutlarý. Birincisi Tarým Kredi ve Tarým Satýþ Kooperatiflerineverilen krediler. parasal tabaný hem artýrýcý hem de azaltýcý yönde etkileyebilir. Dolayýsýyla. Merkez Bankasýnýn özel kesime verdiði krediler daraltýlarak kontrol edilmeye çalýþýlmaktadýr. Ancak. adý geçen kuruluþlarýn kuruluþ biçimi ve yapýsal özellikleri. iki kýsýmda düþünmek mümkündür. kamu kredileri içinde ele alýnmasý ný gerektirebilir. Kamu sektörünün yapýsý gereði.? .

Ödemeler dengesinin bazý kalemleri ise döviz çýkýþlarýyla ilgilidir. Dolayýsýyla dövizyükümlülükleri.arasýnda çok sýký bir iliþki vardýr. parasal tabanýn döviz varlýklarý kalemlerini azaltýr. dýþ ödemeler için Türk Lirasý karþýlýðýnda sattýðýndan. hem paras hem de para stokunu azalýcý etki yapmaktadýr. Merkez Bankasý. Merkez Bankasýnca gerekli denkleþtirici politikalarýn uygulanmamasý sonucu para stokunda önemli artýþlar olabilmektedir.199 . Döviz borçlanmalarý ve döviz taahhütleri ise parasal kurumlarýn döviz yükümlülüklerini artýrýr. Budövizler ya mevcut döviz varlýklarýndan ödeme ya da Merkez Bankasý ve Hazinenin döviz taahhütlerine girmeleriyle gerçekleþtirilir. Merkez Bankasý ve Hazinenin birlikte sa . Döviz varlýklarýndan yapýlan harcamalar. Özellikle ülkemize döviz giriþlerinin hýzlandýðý dönemlerde. parasal kurumlarýn taahhüdü olan bu dövizleri. Net döviz varlýðýneye eþittir? Bir ülkenin net döviz varlýðý. piyasadan Türk Lirasý çekilecektir.

b. dövizle ödenecek devlet borçlarýnýn çoðu hazinenin parasal hesaplarýnda deðil. Ayrýca merkez Bankasýnda olmadýðý halde. Aradaki farka göre sonuç. hesaplar yer alýr. emisyonu artýran ve azaltan öðeleri kapsadýðýný görürüz. Diðer hesaplar baþlýðýaltýnda hangi kalemlerin yer aldýðýnýaçýklayýnýz. Öte yandan net döviz varlýklarý. Diðer hesaplarý etkileyen kalemler arasýnda. Ancak ödeme anýnda. aktifolarak da Özel Çekme Haklarý. hesaplarý sayýlabilir. altýn alacaklarý. Çünkü. Diðer hesaplarý ayrýntýlý olarak incelediðimizde. ithalat depozitolarý. artý veya eksiolarak parasal tabana eklenir. petrol imkanlarý.b. hesaplarý girmektedir. Aktif olarak. parasal tabana pasif olarak. diðer IMF v. katma bütçeli idareler. Merkez Bankasý bilanço vaziyetinde pasif olarak yer alan. döviz çýkýþý olarak döviz mevcutlarýný ve dolayýsýyla parasal tabaný azaltýcý yönde etkiler. PARA STOKU VE PARASAL TABAN ÇARPANI ? Þimdi de para arzý . Parasal tabanýn artýþýnda hangi dýþvarlýklarýn olduðunu açýklayýnýz. bir aktif ve pasif denkliði zorunludur. Diðer Hesaplar ? Parasal taban. bütçe hesaplarýnda görülür. çeþitli mevduatlar. net döviz varlýklarýdýr. deðerlendirme farký v. uluslararasý kurum ve dýþ yardým karþýlýklarý. dövizle ödenecek devlet borçlarýnýn bakiyesinet döviz varlýðý deðildir.b.hip olduklarý döviz varlýklarýný ve döviz yükümlülüklerini gösterir ve bu ikisi arasýndaki farka eþittir. Hazine-IMF v. Ancak çok yakýndan iliþkili olmakla birlikte. ödemeler dengesinin finansmanýnýn nasýl gerçekleþtirildiðini de gösterir. Dolayýsýyla. muhtelif döviz bakiyesi.b. ayný zamanda Merkez Bankasý bilanço vaziyetinin deðiþik açýdan bir dökümünü vermektedir. tahviller cüzdaný. hesaplarý. ihtiyat akçesi v. iþlemlerin doðruluðunu kontrol bakýmýndan. dahildeki muhabirler. parasal taban tablosunda tek bir kalem olarak yer almaktadýr. Diðer hesaplar. Bunlar yalnýzca Merkez Bankasý ve Hazinenin parasal hesaplarýndan doðan.

ekonomideki parasal tabanla beslenirken ve ekonomide dolaþan parayý da üretirler. para bazýndaki deðiþmelerden geldiðini vurgulamaktadýr.süreciyle. Banka dýþý sektörle birlikte ticari bankalar. para arzýnýn kontrolüyle ilgili kuramsal ve deneyselçalýþmalarýn hýzlanma stoku ve parasal taban arasýndaki iliþkilerin ön plana çýkmasýna katkýda bulunmuþtur. Aðaca benzer þekilde. Bu konuda özellikle resmi mevduatlar. Bunun yanýnda istenilen para stoku miktarýnýn paraotoritelerince ayarla nmasý.200 . para aðacýnýn yapraklarýný oluþturmaktadýr. para stokunun belirlenmesinde temel katkýnýn. banka dýþý sektörle birlikte ticari bankalar. vadesiz ve vadeli mevduatlarla ilgiliolarak ayrýlan karþýlýk ayrý veya ayný olmasý önem taþýmakta . serbest (gönüllü) karþýlýklar. Para stoku ve parasal taban arasýndaki iliþkilerin kararlýlýðýyla ilgili çalýþmalar. Özellikle enflasyon olgusunun açýklanmasý ve para stokunun öneminin ön plana geçmesi. Parasal taban çarpanýnýn belirlenmesi için uygun formülün ne olacaðý konusunda araþtýrmalar yapýlmaktadýr. halkýn parasýný cebinde nakit olarak veyabankada vadesiz ve vadeli mevduat þeklinde tutma tercihle ri arasýndaki basit cebirsel iliþkiyi açýklayalým. parasal tabanýn yaný sýra parasal taban çarpanýnýn da belirlenmesini gerektirmektedir.

parasal tabaný (H) oluþturduðunu belirtmiþtik. Þimdi ise Merkez Bankasýnýn. parasal taban çarpanýný ve baz para miktarýný bildiðimizde. para arzý tanýmýnýn geniþ veya dar anlamda yapýlmýþ olmasý. money supply) nominal nakit miktarý (C. bankalarýn ayýrdýklarý karþýlýklarýn bir kýsmýdýr. Daha önce dolaþýmdaki toplam nakit (C) artý banka karþýlýklarýnýn (R). Parasal Taban Çarpanýný Belirleyen Öðeler Parasal taban çarpanýnýn daha kullanýþlý bir ifadesini bulabilirsek. m = Ms H dir. bu etmenlerden ortaya çýkan deðiþikliklerin parasal taban çarpanýna etkisini bulabiliriz. Philip Cagan'ýn formülünü inceleyelim. dolaþýmdaki madeni ve kaðýt paralar. Böylece parasal taban. Ekonomide para arzýnýn (Ms = Money supply) parasal tabana oraný sonucu bulunan sayýya parasal taban çarpaný (m) adý verilir. toplam vadesiz mevduatý ve rezervleri etkilemediðini varsayarak. nominal para arzýnýn (Ms. Parasal Taban Çarpaný ve Para Arzýnýn Belirlenmesi ? Ticari bankalarýn nasýl kaydi para yarattýklarý incelenmiþti. Ticari bankalarýn Merkez Bankasýndaki mevduatlarý. onun hangi etmenlerden etkilendiðini saptayabilir ve böylece. currency) ve nominal vadesiz mevduatlarýn (D. Önce. Öte yandan H x m = Ms olduðu için. Para arzýneden baz para miktarýndan büyük olmalýdýr? Tartýþýnýz. Konunun açýklanmasýnda sadelik saðlamak için ticaret bankalarýnda bulunan resmi mevduattaki dalgalanmalarýn. ticaret bankalarýnda bulunan resmi mevduattaki dalgalanmalar gibi konular para arzýný belirlemede önem taþýmaktadýr.dýr. para arzýný hesaplamak mümkün olacaktýr. artý ticari bankalarýn Merkez Bankasýndaki mevduatlarýna eþittir. . Bu durumda. deposits) toplamýna eþit olduðunu varsayalým. ticari bankalarýn ve halkýn davranýþlarýný birlikte ele alarak para arzýnýn nasýl belirleneceðini inceleyelim. Buna göre parasal taban çarpaný. Ayrýca.

Bu MsDdurumda R = R + R -R (4) MsMsDD . Bu eþitliðin her iki tarafýný nominal para arzýna (Ms) böldüðümüzde eþitliðin deðeri deðiþmez ve H = C + R (3) MsMsMs (3) nolu eþitlikte yer alan R terimine R oranýný ekleyip çýkaralým. R. parasal tabaný. H = C + R (2) eþitliði ile gösterebiliriz.201 . H.Ms = C + D (1) olarak gösterilebilir. (reserve) bankalarýn ayýrdýklarý karþýlýklarý gösterdiðinde ise parasal tabaný.

elde edilir.D = C olduðunu buluruz. R + R . Bunun yanýnda bir kesrin pay ve paydalarýný ayný sayý ile çarptýðýmýzda da kesrin deðeri deðiþmeyecektir. Ms eþitliðini elde ederiz. Ms = R MsDMs . Bu özellikten yararlanarak eþit liðin saðýndaki ikinci kesir olan (+ R ) aynen muhafaza ederken. Þimdi R kesri için (7) nolu eþitlikte bulduMs ðumuz bu deðeri (3) nolu eþitlikte yerine yazalým. DD . Bu durumda HC CR = + R MsMsDMs D eþitliðini elde ederiz. ( R ) DMs yi ( D ) ile ve ( -R ) yi ( Ms ) ile çarpalým. R R (Ms . O halde (6) nolu eþitliði R CR = R -(7)MsDMs D olarak yazmak mümkündür.D) = R -(6) MsDMs D eþitliði elde edilir. D R . Bu terimleri ortak payda ile gösterip (-R) parantezine alýrsak. Bu þekilde (4) nolu eþitliði yeDDMs niden yazarsak. (5) nolu eþitlikteki ikinci ve üçüncü terimlerin böylece paydalarý eþitlenmiþ olur. (1) nolu eþitlikte C'yi yalnýz býrakýrsak Ms . C CR + R -(9) 1 MsDMs D . Dolayýsýyla ayný sayýnýn eklenmesi ve çýkarýlmasý eþitliði bozmaz. (8) nolu eþitliðin her iki tarafýný (H) ye bölelim.

H (10) MsDMsD .= MsH (9) nolu eþitliðin her iki tarafýnýn tersini aldýðýmýzda eþitlik deðiþmez ve bu eþitliði. R MsDMsD veya Ms = C 1 + R -C . R .202 . Ms = H 1C + R -C .

Cr ve Rr arttýðýnda çarpan küçülecektir. halkýn elMs de nakit bulundurma oranýný (Cr. birden küçük iki sayýnýn birbiriyle çarpýmý daima daha küçük bir sayý vereceðinden (0. Yani. gerek nakit bulundurma oranýnýn (Cr) birden küçük olmasý gerektiðine göre. Bu du rumda (12) nolu eþitliði yoruma daha uygun olarak. yani tekD nik deyimiyle karþýlýk oranýný (Rr. Reserve rate) belirlemektedir. Ms = m . bankalarýn ayýrdýklarý karþýlýklarýn mevduata oranýný. Rr þeklinde gösterebiliriz. H (11) olduðunu söylemiþtik. Bu durumda para arzý formülünde (11 nolu formülde) bu yeni çarpanformülünü (13 nolu formülü) yerine yazdýðýmýzda 1 (14) . kesrin paydasý daima pozitif olacaktýr.Cr . R karþýlýk miktarýný.biçiminde yazabiliriz. D vadesiz mevduatlarý gösterdiðine R göre . 1 m = (12) C CR + R -.15 gibi). Öte yanC dan (C) nakit miktarýný (Ms) ise para arzýný belirttiðine göre.3 = 0. Currency rate) göstermektedir. Gerek karþýlýk oranýnýn (Rs). O halde (10) nolu eþitlikte (H) baz para miktarý önündeki ifade ise parasal taban çarpanýndan (veya baz para çarpaný) baþka bir þey deðildir. 1 (13) m = Cr + Rr . Parasal taban çarpanýný tanýmlarken.2 x 0. Ayrýca. MsDMsD olmaktadýr.

Parasal Taban Çarpanýna Eklenmesi ? Yukarýda parasal taban çarpanýnýn öðelerini incelerken. Ancak bilindiði gibi vadelimevduatlar da toplam mevd atlar içinde önemli bir yer tutar. sadece vadesiz mevduatlarýn bulunduðunu varsaymýþtýk. Buna göre para arzý. H Cr + Rr . vadeli mevduatl ara (T. baz paradaki artýþlarla ayný yönde. diðer deðiþkenler sabitken baz para miktarý arttýðýnda. time deposits) ve bunlarýn birbirine oranýna (t) dersek (15) T t = D . Baþka bir deyiþle. Vadeli Mevduatlarýn.Ms = . deposits). para arzý artacak.203 . Rr elde edilen (14) nolu formül. yorumu kolaylaþtýracaktýr. ancak nakit tutma oraný ve karþýlýk oranlarýyla ters yönde deðiþecektir.Cr . Cr veya Rr den biri veya her ikisi de arttýðýnda ise azalacaktýr. Parasal taban çarpanýnýn öðelerini sayarak para arzýile baz para arasýnda nasýl bir iliþki kurduklarýnýaçýklayýnýz. Vadesizmevduatlara (D.

Cr ( Rr . D + RT . t . T C Rr . C yerine Cr yazýp kesirlerdeki her terimi ayrý payda ile yazdýMsðýmýzda. paydasýnda ayrýca [ + RT . Vadeli mevduatlarýn karþýlýk oranýný (RT) olarak gösterdiðimizde. D + RT . (Rr) nin vadesiz mevduatlarýnýn karþýlýk oraný olduðunu biliyoruz.Cr)] deðerinin bulunmasýdýr. T )(18) DDDD( T ) elde edilir. D + RT . Dikkat edildiðinde (21) nolu formülün (13) nolu formülden farký. O halde paydadaki ilk üç terim vadesiz mevduatlarýn etkisini .Cr) formülüne ulaþýrýz. t .Cr(Rr + RT . T (16) olacaktýr. t) (19) elde edilir. T (17) -. t(20) ve paydaya (RT . Parantezi açarsak. 1 m = (21) Cr + Rr . (1 . 1 m = Cr + Rr + RT . (1 . m = Cr + Rr . Bu formülde gerekli sadeleþtirmeler yapýlýr yerine D (15) nolu formüldeki eþdeðeri olan (t) yazýldýðýnda.Cr RT . R yerine (12) nolu formülde (16) daki eþitliði yazdýðýmýzda 1 m = C + Rr . t) li terimleri ortak paranteze alýrsak. 1 m = Cr + Rr + RT .Cr Rr . D + RT . t . tüm mevduatlara ayrýlan fiili karþýlýk miktarý (R) R = Rr . MsDMsD bulunur. T 1 . t .Cr Rr + RT .? olarak gösterebilir. D + RT .

O halde vadelimevduatlarda çarpaný olumsuz yönde etkilemekle birlikte. vadesiz mevduatlara oranýnýn çarpýmý(iki birden küçük sayýnýn çarpýmý). Bu terime göre. bunlarýn etkisi. son terim ise vadeli mevduatlarýn etkisini ek olarak belirleyecektir. . bir de halkýn elde nakit tutma oranýnýn birden çýkarýlmasý sonucu elde edilen sayý ile (üçüncü birden küçük sayý ile) çarpýlacaktýr. Vadeli mevduatlarýn karþýlýk oranýndaki artýþýn para arzýný hangiyönde etkilediðini açýklayýnýz.204 . vadeli mevduatlarýn karþýlýk oraný ile vadeli mevduatlarýn. vadesiz mevduatlara göre daha düþük olacaktýr.gösterecek. Bu terimin etkisinin diðerlerine göre daha az olacaðý söylenebilir.

likidite ve riski ayný anda gözönündetutan ticari bankalar. bazý tesadüfi ve öngörülmeyen olaylar sonucu. R toplam rezervleri gösterdiðinde. Ticari bankalar. risk öðesini gözönünde tutmak zorundadýrlar. riski düþük ve getirisi de bir ölçüde az olan "hazinebonolarý" gibi akti kaydýrmasý gerekecektir. ticari bankalarýn kârýný maksimize etmeyiamaçlayan bir firma olma özelliði ile baðdaþmaz görünmektedir. buna karþýlýk getirisi yüksek ak artacaktýr. ellerindeki aþýrý rezervlerin tümünü getiri oraný en yüksek aktiflere yatýrmak istemezler. XR = R . Ticaribankalar. Bankalar için aktif portföyünün getirisi yükseldiðinde.RR > 0 (23) þeklinde gösterilebilir. geleceði tam olarak öngörecek bilgiy sahip olduðunda aþýrý rezerv miktarý sýfýrsa. getiri. kârý azalacaktýr. bankalarýn aktif portföyünde. aktif portföyündeki bu deðiþiklik. Ticari bankalar. Ancak borçlanma faiz ödemelerini gerektireceðinden bu bankanýn maliyeti yükselecek. likiditesidüþük. nominal para arzýnýn artmasýna neden olabilecektir. XR pozitif bir miktar ifade ettiðinde. . para otoritelerince saptanandan daha büyük orana ulaþabileceklerinden söz etmiþtik. Bu dönem için parasal tabanýn sabit olduðunu ve nakit tutma oranýnýn deðiþmediðini varsayarsak. baþka bir deyiþle kredi vermenin kârlýlýðý arttýðýnda. Önce (22) nolu eþitlik yardýmýyla karþýlýk oranlarýný ifade edelim. R = RR + XR (22) olacaktýr. aþýrý rezerv miktarýný (XR. likiditesi yüksek. rezerv kayýplarýyla karþýlaþan bu banka diðer ticari bankalardan veya Merkez bankasýndan borçlanabilir. portföyl erini farklýlaþtýrmak isteyeceklerdir. excess rezerves) ile ve otoritelerce saptanan rezerv miktarýný (RR) ile gösterdiðimizde. Þimdi aþýrý rezervlerin taban para çarpaný formüllerine katýlmasýný inceleyelim. rezerv oranýný azaltacak. O halde bir ticari bankanýn kârýný maksimize etmek için aþýrý rezervlerinin bir kýsmýný. Çünkü. Bunun sonucu. Bu görünüm ilk bakýþta. getirisi yüksek aktiflerin taþýdýklarý risk büyük olabilir.Aþýrý Rezervlerin Para Çarpaný ve Para Arzý Formülüne Katýlmasý Daha önce ticari bankalarýn tuttuklarý karþýlýk miktarýnýn. (22) nolu eþitliðin her iki tarafýný mevduat hacmine böldüðümüzde.

D Rr = RRr + XRr biçiminde yazabiliriz.205 . aþýrý rezervi de dikkate alan formüllere ulaþýrýz.R = RR + XR (24) DDD ve daha önce olduðu gibi ( R = Rr ) ve benzer olarak ( RR = RRr ve DD XR = XRr ) tanýmlarýný yaptýðýmýzda bu eþitliði. Önce (14) nolu eþitliði dönüþtürelim. Para arzý formüllerini de (Rr) yerine (25) nolu formüldeki eþdeðerlerini koyduðumuzda. . RRr para otoritelerinin öngördüðü karþýlýk oranýný ve XRr aþýrý rezerv (karþýlýk) oranýný göstermektedir. Burada Rr genel karþýlýk oranýný.

t (1 . Her iki formülde de hem Cr hem de XRr birden küçük olduklarý için. nominal para stoku bunlarla ters yönde deðiþecektir. vadeli mevduatlarý da kapsamýna alan aþýrý rezerv formülüne. Acaba rezerv elde etmenin nisbi maliyetini hangi faktörler etkilemektedir? Bu faktörler. aþýrý rezerv oraný gerileyecektir. Ayný düzenlemeyi (21) nolu formülde yaparsak. bu durumda para arzý artacaktýr.Cr XRr formülüne ulaþýrýz.Cr (RRr + XRr) ve parantezi açtýðýmýzda ise 1 Ms = . Rr Rr = RRr + XRr deðerini yerine yazdýðýmýzda. H idi. ? 1 Ms = . yani sonuçolarak (Ms = m . H) olduðu 1 Ms = .Cr . Aþýrýrezervin ne olduðunu ve para arzýnýnasýl etkilediðini açýklayýnýz. FAÝZ ORANLARI VE PARA ARZI .Cr RRr .1 Ms = . Cr + Rr . .Cr(RRr + XRr) Rr . H (27) Cr + RRr + XR .Cr) formülüne ulaþýrýz. piyasa faiz oranlarý ve merkez bankasýnýn uyguladýðý iskonto (reeskont) oranýdýr. Eðer tüm diðer etmenler sabit kalýrsa. ? Aþýrý rezervlerle ilgili olarak yapýlan açýklamalardan da anlaþýlacaðý gibi. H Cr + RRr + XRr . ticari bankalarýn plasman ve yatýrýmlarýnýn getirisine göre rezerv eldeetmenin maliyeti aza dýðýnda. H (26) Cr + RRr + XRr . Þimdi akla þu soru gelmektedir.

yine merkez bankasýndan rezerv saðlamanýn nisbi maliyeti azalacaktýr. Piyasa faiz oraný yükseldiði zaman (düþtüðü zaman) aþýrý rezerv oraný düþecektir (yükselecektir). piyasa faiz oranlarýyla ters.206 . aþýrý rezerv oranýyla ters yönlü bir iliþki içindedir. merkez bankasýndan rezerv saðlamanýn nisbi maliyeti azalacaktýr.Piyasa faiz oraný yükselirken reeskont oraný sabit kalýrsa. nominal para arzý. keza aþýrý rezerv oraný yükselecektir (düþecektir). nakit oraný ve karþýlýk oranýna ek olarak. Þöyle ki kredilerin nisbi maliyeti düþtüðünde aþýrý rezerv oraný da düþecektir ve dolayýsýyla nominal para arzý artacaktýr. Bunun yanýnda piyasa faiz oraný sabit kalýrken reeskont oraný düþerse. piyasa faiz oraný ve iskonto oranýna da baðlý olarak deðiþecektir. Ýskonto oraný yükseldiði (düþtüðü) zaman. Faiz oranlarýndaki artýþaþýrýrezerv oranýnýne yönde etkiler? Öte yanda para arzýný bulmak için kullandýðýmýz denklemden de görülebileceði gibi. iskonto oranýyla doðru yönde iliþkilidir. O halde aþýrý rezerv oraný. O halde parasaltaban. .

ticari bankalar daha az aþýrý rezerv tutacaklardýr. Daha sonra aþýrý rezervler sýfýra ulaþtýðý için para arzý artmamaktadýr.2 de ise faiz oranlarý belliyken. Ýskonto oranýnýn düþmesi ticari bankalarýn rezerv tutma maliyetini nisbi olarak azalttýðý için.2 Ý4 Ýskonto Oraný Düþüldüðünde Ý3 Para Arzý Faiz Oraný Ýliþkisi Ý2 Ý1 0 Çizim 12.1 de yalnýzca faiz oranýndaki yükselmelerin sonucu. H0 M3 ve H0 Ms para arz eðrileri çakýþmaktadýr. . Ticari bankalarýn bu davranýþlarýna göre para arzý eðrisi Þekil 12. aþýrý rezervlerdeki azalmaya baðlý olarak para arzýndaki artýþ gösterilmiþtir. iskonto oranýnýn düþürüldüðü varsayýmýna göre para arzý eðrisi gösterilmektedir. Faiz oranlarý i4'e yükselinceye kadar aþýrý rezervler azalmakta ve para arzý artmaktadýr. Ý Ý5 Þekil 12.2 de kesikli çizgilerle gösterilmiþtir. faiz oraný Ý3 veya daha fazla olduðunda ise.Ý Ý5 Ý4 Þekil 12. Ý3 faiz oranýnýn altýnda para arz eðrisi saða kaymakta.1 Faiz Oraný Ý3 Ýle Para Arzý Ýliþkisi Ý2 Ý1 0 Ms Þekil 12.

Oysa bir ekonomideki nakit tutma oraný da faiz oranýndan etkilenebilir. Ms H0 Ms M3 H0 Ms . Yukarýdaki analizlerde. Ý3 faiz oranýnda sýfýr olmaktadýr.bu oran için M3 para arzý. faiz oranýndan etkilenmediði varsayýlmýþtýr. Eðer faiz oraný yükselirse. dolayýsýyla nakit tutma oranýnýn (Cr) düþebileceðini ve bu nedenle para stokunun artabileceðini varsayabiliriz. Çünkü aþýrý rezerv. Ms para arzýna eþit olmaktadýr.207 . nakit tutma oranýnýn. gerek bireyler gerekse firmalarýn nakit ankeslerini daha rasyonel bir þekilde kullanmaya çalýþacaklarýný.

. para arzý eðrisi (1/RRr).3 de faize karþýesnak para arzý eðrisi gösterilmiþtir. para arzýnýn yalnýzca Merkez Bankasý tarafýndan kontrol edilen dýþsal (ekzojen) bir deðiþken olmadýðýný göstermektedir. Tersine para arzý. Nakit Oranýndaki Deðiþmeler Nakit tutma oraný.? Ý Ý7 Þekil 12. H0 Ms Þekil 2. ticari bankalar ve halk tarafýndan belirlenen içsel (endojen) bir deðiþkendir. yukarýda öngörülen deðiþkenler dýþýnda.3 Ý6 Faize Karþý Esnek Para Ý5 Ý4 Arzý Eðrisi Ý3 Ý2 Ý1 0 H0 (1/RRr) . H0 doðrusuna asimptotik olacaktýr. ödemelerde nakit para kullanýmýyla vadesiz mevduat arasýndaki iliþkiyi ortaya koymaktadýr. Yukarýdaki analizler. MERKEZ BANKASININ PARASAL TABAN ÇARPANININETKÝLEMESÝ Parasal taban çarpanýný. Ancak önceki iki durumdan farklýolarak. Bunlar nakit oraný ve karþýlýk oranlarýndaki deðiþmelerdir. . aþýrýrezervin sýfýr omasýdurumunda bile faiz oranýna karþýesnekliðini sürdüre Ancak faiz oraný sonsuza yaklaþtýðýnda. kaydi para çarpanýný etkileyen etmenler de etkilemektedir. Para arzýnýn hangi koþullarda içsel olduðunu açýklayýnýz. Bir ekonomide nakit tutma oranýný azaltan ve bu nedenle parasal taban çarpanýný artýran etmenleri þöyle özetleyebiliriz. kýsmen Merkez Bankasý.

mudilerin paralarýný bankalardan çekmeleri nedeniyle nakit oraný büyür. Dolayýsýyla nakit tutma oraný küçülür.208 . . . mevdutlarla ilgili riskinazalmasý nakit tutma oranýný küçültür. karaborsanýn ve yasal olmayan faaliyetlerinazaldýðý dönemlerde. . Bankalara hücum (run) olayýnýn arttýðý krizli dönemlerde. . Bankalarýn baþarýlý faaliyetlerinin artmasý. nakit tutma oranýný küçültür. Vergi kaçýrmalarýnýn.Þehirleþmeye. . nakit tutma oraný küçülür. hayat standardýndaki yükselmeye ve modern toplum yaþamýna geçiþe paralel olarak bir toplumda çek kullanýmý ve çekle yapýlan ödemeler artar. Banka hizmetlerinin coðrafi kullanýmýnýn artmasý ve çek hesaplarýnda bankalarýn uyguladýðý hizmet karþýlýðý alýnan ücretlerin azalmasý nakit tutma oranýný küçültür. Devletin saðladýðý güvenceye paralel olarak.

dayanýklýtüketim ve üretim mallarýve finansal aktif alýmlarýna yönelik harcamalar çekle finanse edilebilmektedir. Bir yandan banka dýþý mali aracýlarýn hýzla çoðalmasý. Ancak gelir ve servet artýþý hizmet harcamalarýný arttýracaktýr. repo. . Gelirlerde ve nakit ankeslerde. Nakit tutma oranýnýn konjonktür boyunca hareketleri konjonktür dönemlerindeki gelir ve faizoranlarý hareketlerinin ve bunlarýn farklý hýza sahip olmalarýnýn. nakit ve vadesiz mevduatlarýn gelir ve faiz oranlarý hareketlerine verdikleri cevabýn bir sonucudur. Vadesiz mevduatlarýn ikamelerinin artmasý sonucu insanlarýn vadesiz mevduat talebinin azalmasý nakit oranýný artýrabilir. küçük tüketici gruplarýndan büyükgelir gruplarýna ve giriþi doðru kaymalar olursa. para piyasasý ortak fonlarý. Ekonomi doruk noktasýný aþýp resesyonayönelince.. . Özellikle mevduatlara rakip deðiþik alternatiflerin artmasý nakit oranýnýn yükselmesine neden olmaktadýr. . Konjonktür dalgalanmalarýnýn nakit tutma oraný üzerindeki etkileri: Ekonomi resesyonunun dip noktasýndan itibaren geniþlemeye baþladýðýnda nakit tutma oraný düþer ve geniþlemenin ortalarýnda en düþük devresel düzeyine ulaþýr. Örneðin konjonktür geniþlemenin ikinci yarýsýnda faiz oranlarýnda ani bir yükseliþ . Bu durumda gelir artýþýnýn nakit tutma oraný üzerindeki etkisi net deðildir. yiyecek gibi dayanýksýz tüketim harcamalarýna göre arttýrmaktadýr. nakit tutma oraný küçülür.b. tersrepo v. Bunoktada nakit tutma oraný tepe noktasýna ulaþýr ve daha sonra nakit tutma oraný devresel olarak düþüþe baþlar. .) vadesiz mevduatlarýn azalmasýna nakit oranýnýn yükselme ine neden olmaktadýr. Vadesiz ve vadeli mevduatlara ödenen faiz oranlarýndaki artýþlar. Bu durumda gelir artýþý nakit tutma ranýný düþürebilir. Gelir ve servet düzeyindeki deðiþmeler: Gelir ve servetteki bir artýþ dayanýklý tüketim mallarýna ve finansal yatýrýmlara yapýlan harcamayý. nakit tutma oran daralmanýn ortasýna kadar yükselir. öte yandan menkul kýymetler piyasalarýnda yaþanan yenilikler (yardýmlaþma fonlarý. nakit tutma oranýný azaltýcý etki yapar. Harcamalarýn türü: Dayanýksýz tüketim mallarýna yönelik harcamalar ve hizmet harcamalarýgenel olarak nakitle finanse edilirken. Bu danakit tutma oranýnýetkiler. . Bu durum nakit tutma oranýný artýrabilir.

209 . Alýþveriþlerde perakendeticaretin payý artar. Vadeli ve vadesiz mevduatlar arasý deðiþmelere baðlý olarak karþýlýk oranlarýnýn deðiþmesi .olur. Yasal Karþýlýk Oranýnda Deðiþmeler Yasal karþýlýklardaki deðiþmeler iki nedenden kaynaklanabilir. Ýþte bu iki etmen nakit tutma oranýnýn sýna neden olur. . Merkez Bankasýnýn karþýlýk oranlarýný deðiþtirmesi . yasal karþýlýklarý ve aþýrý rezervleri içermektedir. Nakit tutma oranýnda deðiþikliði neler etkiler? Karþýlýk Oranýnda Deðiþmeler ? Karþýlýk oranlarý.

Örneðin bir banka rezervlerini takviye etmek için portföyündeki deðerli kaðýtlarý aldýðý fiyatýn altýnda satmak zorunda kalýrsa bir sermaye kaybýyla karþýlaþacaktýr. Bankalarýn tuttuklarý aþýrý rezervlerden herhangi bir faizalmadýðý düþünüldüðünde. Bir bankanýn bu þekilde alternatif fon bulmasý bankaya hem iþlem maliyeti hem de baþka maliyetler yükleyecektir. Daha karmaþýk analizlerde taným olarak kabul gören aþýrý rezervlerle (yani gerçek karþýlýklar eksi zorunlu karþýlýklar) bankayönetimince kabul edile rezervler" ayný olmayabilir. Kesin bir durum deðildir. Öte yandan bankalar reeskont penceresine müracaat ederlerse bankalar birfaiz maliyetle riyle karþýlaþacaklardýr. Ancak yine de bu bir tahmindir. Eðer bir banka belli bir dönem sonunda fazla nakit çekmeleri ya danormalden fazla çek ödem eleriyle nakit taleplerini kasasýndaki karþýlýklarla karþýlayamýyorsa. Bu durumda banka ya portföyündeki kýymetli kaðýtlarý satacak ya MerkezBankasýndan fon saðlayacak ya da Merkez Bankasýndan reeskont penceres i aracýlýðýyla fon saðlayýp karþýlýklarýný (rezervlerini) takviye edecektir. Gün içinde çekler bir yandan banka hesaplarýna yatýrýlýr. Aslýnda bu yaklaþým gerçeðin oldukça basitleþtirilmiþ durumu olan basit bir yaklaþýmdýr. diðer yandantakas odalarýnda denk rler. Bankanýn aþýrý . Bankacýlar kendi gerçek rezerv pozisyonlarýný gerekli bilgileri elde edinceye kadarherhangi bir þekilde bilmezler. Tüm bu iþlemler bankalarýn rezervlerini etkiler. banka bir maliyetle karþý karþýya kalacaktýr. Bunun için iþ gününün bitimini beklemekgerekir. ilk planda akýllý bir bankanýn elindeki aþýrý rezervin tümünü kendine gelir getiren aktiflere yöneltmesi gerekir. Ayrýca gün içinde bankaya sürekli nakitgiriþ ve çýkýþlarý olacaktýr. Bu konuda banka yöneticileri geçmiþ deneyimlerine dayanarak "el yordamý ya da göz kararý " yöntemiyle karþýlýk olarak tutacaklarý rezervleri öngörebilirler. Maliyetleri gözönüne alarak iyi bir denge oluþturmak banka yönetiminin görevidir.? Aþýrý Rezerv Oranýnda Deðiþmeler Bankacýlýk alanýnda sýradan tartýþmalardan birisi optimal aþýrý rezervin sýfýr olmasýdýr. Genelolarak eðer bankalar eller indeki tüm aþýrý rezervlerini kullanýrlarsa kârlarýný maksimize edecekleri kabul edilir.

210 . Aþýrý rezervsiz çalýþmanýn maliyeti ise. bankalarýn daha güvenli bir ortamda çalýþmalarý. Karþýlýk oranýndaki deðiþmelerin nedenlerini sayýnýz. iþlem maliyetleri ve sýk sýk karþýlaþýlan rezerv darlýklarýný gidermek için katlanýlan diðer maliyetlerdir. . faiz oranlarý.rezerv tutmasýnýn maliyeti onun faizinden vazgeçmektir. devletin verdiði garantilere baðlý olarak bankalara hücum (run) korkusunun azalmasý v. güvensizlik. Aþýrý rezervlere gelince bunlar. etmenlerden etkilenir.s.

Merkez bankasý kredileri e. Para arzýný belirleyen etmenler. Cebinizdeki paranýn karþýlýðý aþaðýdakilerden hangisidir? a. Uzun vadeli döviz ödemeleri d. Hazine bonolarý d. dolaþýmdaki nakit ile ticari bankalarca halkýn mevduatlarýna karþýlýk olmak üzere tutulan rezervlerin toplamýolarak tanýmlanabilir.Özet Parasal taban (veya baz para). parasal tabanýn en önemli kaynaklarýdýr. Hazine bonolarý 3. kanuni karþýlýklar oraný. Altýn b. Bankalarýn döviz mevcutlarý 2. Aþýrý rezervler düþerse e. Öte yandan nakit tutma oraný. ülkenin altýn ve döviz varlýklarý. Aþaðýdakilerden hangisi parasal tabaný etkilemez? a.211 . parasal taban çarpanýnýn deðerini belirler. Þehirleþme artarsa . Sorular 1. Altýn b. Bir ekonomide para arzýný saptamak için parasal tabanla parasal taban çarpanýný çarpmak yeterlidir. Ýskonto oraný düþerse d. ikincisi ise parasal taban çarpanýný belirler. Parasal tabaný belirleyen etmenleri parasal tabanýn kaynaklarýný inceleyerek bulabiliriz. Yýllýk döviz borcu ödemeleri c. Döviz c. Piyaa faiz oraný yükselirse b. iki grupta toplanabilir. varlýklarý ve hazinenin ihraç ettiði ufaklýk paralar e. aþýrý rezervler ve faiz oraný. Piyasa faiz oraný düþerse c. Merkez bankasýnýn kredileri. Bunlardan birincisi parasal tabaný. Parasal taban çarpanýný aþaðýdakilerden hangisi olumsuz yöndeetkiler? a. Merkez bankasýnýn kamu sektörüne ve özel sektöre açtýðý krediler.

MAYER.Ü. Para Politikasý. New York.D. Para ve Banka ve Finansal Piyasalar. Victoria. Central Bank Strategy. The Royal Press Company. TUÐÇETÝN. Talat ve HÝÇYILMAZ. Para Arzý ve Talebi. Ezgi. 1982. O. 0.2 trilyon b. Ýlker. Nur. kadardýr? Cr = 1 4 ve Rr = 1 4 ise para arzý ne a. 1970. Muzaffer. 1968. Parasal Taban. 0. Cr = 1 .74 trilyon c.5 trilyon c. 1. Formül Matbaasý. CUKÝERMAN. Ýlker. Introduction to Monetary Economics. ERTUÐRUL. 1976 . Random House. Kamu Açýklarý Para Stoku ve Enflasyon. WEINTRAUB. 1979. Introduction to Money and Banking. Bursa. Determinats and Effects of Changes in the Stockof Money. Ankara. . CHICK. 2 trilyon b.212 . 1965. Alex. Rr = 1 ve t = 1 3443 ise para arzý ne kadardýr? a. PARASIZ. Phillip. 1996.05 trilyon 5. THORN. Haþet. 1977. KEYDER. New York. 1.75 trilyon Kaynakça CAGAN. 2.3 trilyon d. Theory and Eurdence. Ahmet. Robert E. Bursa. Princeton.2 trilyon d.14 trilyon e. The Theory of Money Policy. 1.4. 1. Monetary Policy in the United States. The MIT Press Cambridge.89 trilyon e. Harper andRow. Credibýlýty and Indepondence. PARASIZ. New York. London.T. Baský. Richard. 1986. 1. Thomas. 1. Parasal taban 500 milyar lira. 1.. Parasal taban 500 milyar lira RT = 1 . 1875-19 60 Princeton University Press. 1994. Gray-Mýlls. Ankara.

.

Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak.. üniteyitekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerin meye çalýþýnýz. iþlem denklemini. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde.. Üniteyi tamamladýðýnýzda.. Bu üniteyi çalýþýrken simgelerin anlamlarýný iyice kavramaya çalýþýnýz. Say Kanununda paranýn yerini. Varsayýmlarý sürekli gözönünde tutunuz. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz.ÜN ÝTE 13 Klasik Sistemde Para Bu Ünitede. .213 . geliþmekte olan ülkelerde miktar kuramýnýn iþleyiþini öðrenmiþ olmanýz gerekir. miktar kuramýný ve geliþmelerini..

klasik okul (öðreti) bir tepe üzerinde beyaz birþatoya yerleþtirilmiþti yýsýyla dýþýndakiler üzerinde büyük bir etkiyesahiptir. Bu okul. bir anlamda. Ancak Keynes ve izleyicileri bir yanlýþ hesbaplama da yapmýþlardýr. Keynesgiller. Bazý iktisatçýlara göre. Klasik iktisatçýlarýn para konusundaki temel eðilimleri.yüzyýldan 1936'lara kadar makroekonomiye egemen olmuþtur. Monetarist yaklaþým olarak bilinen bu görüþ 1960'lardan beri Keynesgilgörüþe meydan okumaktadýr. Buna karþýlýk fiyatlar genel düzeyi parasal sektör tarafýndan belirlenir. Bunun anlamý þudur: Ekonomi hiçbir þekilde noksan istihdam sorunuylakarþýlaþamaz veya Thomas Malthus'un . nasýl bir tarihi geliþme göstermiþtir? Para Bir Peçedir ? . bunun yerine tamamen yeni malzemelerle yeni bir yapý inþa etmiþlerdir. Klasik görüþe göre.KLASÝK SÝSTEMDE PARA GÖRÜÞÜNÜN TEMELLERÝ ? Para ve banka konularýnda ilk akla gelen soru. reel deðiþkenler yani deðiþimi yapýlan mallar ve fiyat oranlarý (nispi fiyatlar) mal piyasasýnda oluþur. Klasik sistemde para reel sektörü etkilemez. 1936'da John Maynard Keynes klasik yapýyý tutan bu sütunlarý yýkmýþtýr. okullarýný klasik harabelerin kalýntýlarýyla kurmamýþ. Klasiklerin "para bir peçedir" sözü ne anlama gelir? Say Yasasý ve Para Say yasasýnedir? Jean Bapteste Say (1767-1832) klasik okulun gelir ve istihdam kuramýný çok ünlü þu cümleyle özetlemiþtir. Ýktisatta para konusu. Ýþte bu durum Þikago Üniversitesi'ndeki geleneði seven akademisyenlere (Friedman ve izleyicileri) klasik yapýyý yeniden inþa etme fýrsatý vermiþtir. Bu sorunun yanýtý ise paranýn ekonomiyi veharcamalarý nasýl etkilediðine baðlýdýr. paranýn miktarýnýn ne kadar olmasý gerektiðidir. Bu duruma klasik dikotomi (dikotomi ikiye bölme demektir) denmektedir. ekonomiyi örten bir tül peçeden baþka birþey deðildir. 18. Bu büyük þato iki büyük sütunla des nlardan birisi "Say Yasasý" öteki ise "miktar kuramý"dýr. O halde klasiklere göre para. paranýn ekonomi biliminin en önemli konusu olmamasý yönündedir. Her arz kendi talebini yaratýr. Yani paranýn ekonomideki rolü yansýzdýr.

Çünkü harcamalar. üretim fonksiyonununbaðýmlý deðiþkeni olan üretilebilecek toplam mal ve hizmet arzýný belirlerler.etim korkusu gerçekleþmez. mevcutkapital stoku (fabrika ve teçhizat) ile çalýþmaya hazýr emek gücünün boyutu belirler. . Toplam harcamalar (talep). daima üretilebilecek tüm mal ve hizmetleri satýn almaya yeterli büyüklükte olacaktýr. ekonomide potansiyel üretimi. Toplam harcamalar (talep).214 . Bunun nedenini klasikler þöyle açýklar: Teknoloji veri kabul edildiðinde. piyasa güçlerinin karþýlýklý oyunlarýyla saðlayacaktýr. daima üretimin tam istihdam milli gelir düzeyinde (arz) olmasý için yeterlidir. Say. Bunu Adam Smith'in görünmeyen eli. Teknik deyimle bu iki üretim faktörü. daima üretimin tam istihdam milli gelir düzeyinde (arz) olmasý için yeterlidir. cari üretimin tam istihdam düzeyinde olacaðýný söylemektedir.

Burada Si ve Di sýrasýyla i malýna iliþkin arz ve talebi göstermektedir. Dolayýsýyla her zaman talep arza eþittir. Ekonomideki mal sayýsýnýn n olduðu varsayýlmýþtýr. bu birey hizmetini daha az paraya sunacaktýr. Eðer ellerinde sürümü yavaþ olan mallar varsa müteþebbisler bunlarý satmakta güçlük çekecekler. Herkesin arzý diðer mal ve hizmetler için eþdeðer talep yaratmaktadýr. bir malý baþkasý satýn almaksýzýn satmak mümkün deðildir. Böyle bir ekonomide. Burada . tüm mallarýn satýlmasýný ve tüm çalýþmak isteyenlerin çalýþmalarýný saðlayacaktýr. dolayýsýyla yukarýdaki formül tüm mallarýn arzýnýn. iþareti iki tarafýn daima eþit olduðunu veyaözdeþ olduðunu gösterm Þimdiye kadar anlatýlanlar birinci ünitede de açýklandýðý gibi bir takasekonomisi için geçerlidir. dolayýsýyla fiyatlarýný düþüreceklerdir. Si . Böylece stoklarýný eriteceklerdir. Esnek ücretler ve fiyatlar. Çünkü talep bu mallardan baþka mallara kaymýþ olabilir. bu kez harcamalarýn yöneldiði alanlarda kýtlýk yaratacaktýr. Say yasasý paranýn yalnýzca bir deðiþim aracý olarak kullanýldýðý bir dünyada geçerlidir. Buradaki para. soyut bir hesap birimi bir "numerair" . Di i=1 i=1 þeklinde ortaya koyabiliriz. ! Eðer çalýþmak isteyip de iþ bulamayan bir kimse varsa. Say yasasýnýnasýl formülle gðösterebiliriz? Say yasasýný nn . tüm piyasalarýn þeffaflaþmasýný. tüm mallara olan talebe eþit olduðunu göstermektedir. Böylece ucuzlayan emek faktörünü. iþverenler arzuyla satýn alacaklardýr. Fakat bu talep kayýþý. Ekonomik süreç içinde bu kýtlýklar ve fazlalýklar ortadan kalkacak ve böylece talep arza eþit olacak. dolayýsýyla genel bir aþýrý üretim durumu oluþmayacaktýr... Bir takas ekonomisinde. . Say bazý mallarýn talebine baðlý olarak üretiminde aþýrýlýðýnýn oluþabileceðini kabul etmektedir. Ve Say yasasý bu özdeþliði göstermektedir. genel aþýrý üretim olanaksýzdýr.

PiSi i=1 i=1 bu þekilde gösterimine Walras Yasasý denir.215 . Hiç kimse bu çeþit parayý para olarak tutmakda istemez.dir (Örneðin elbise veya baþka bir mal gibi bir hesap birimi olarak düþünülebilir). Bu durumdaki deðiþim aracý. Çünkü bir inci ünitede incelendiði gibi. n mal (eþya + para) talep edilmekte ve arzedilmektedir. Ýþte paranýn deðer saklama . Bu sadece bir muhasebe parasýdýr. para hesap birimi olduðu kadar iyi bir deðer saklama aracýdýr da. Ticaret. Yukarýdaki özdeþliði mallarýn miktarlarý yerine deðerleri açýsýndan yazdýðýmýzda arz ve talep edilen miktarlarý mallarýn fiyatlarýyla çarpmamýz gerekir. tutmak daisteyecektir. Say yasasýnýn nn . Yeniden özetlersek. Bu yüzden de tüm mallarýn toplam deðeri. piyasaya arzedilen tüm mallara eþittir. PiDi . Walras yasasýnedir? Ancak para bir kez dolaþýma girince halk bunu elde etmek. herhangi bir eþya olabilir.. takasýn tüm özelliklerini taþýr. Fizikselanlamda böyle bir malýn olu olmamasýnýn bir önemi yoktur.

para arz vetalebinin þaþm olmasýný içermektedir. Özetlersek. ekonomide (mal talebi) . PiDi -. Þimdi yukarýdaki özdeþliði reel ve parasal olarak yeniden yazalým. MÝKTAR KURAMININ TEMEL GÖRÜÞÜ Miktar kuramýnýn varsayýmlarýný analiz ettiðimizde bu görüþün neden . Say yasasýnýn formülleþtirilmesinde yer almamaktadýr. hükümet tarafýndan kontrol edilmemektedir. Böylece Say özdeþliði. Piyasa koþullarýna göre serbestçe üretilen bir mal para sistemi sözkonusudur. Dolayýsýyla diðer mallarýn üretiminden farklý olarak. Ancak böyle bir durumda ekonomide denge olacaktýr. PiSi = 0 i=1 i=1 olmalýdýr.(para arzý) = (sýfýr) olmalýdýr. Diðer mallarýn üretiminden farklý olarak. PiDi + MD = . bunun karþýlýðýnda eline para geçmekte ve buparayla anýnda diðer mallarý ta ektedir.MS = 0 olmalýdýr. güdümlü bir para sistemi sözkonusudur. Ne var ki ekonomide tam bir dengenin olabilmesi için para arz veyatalep fazlasý da sýfýr a eþit olmalýdýr.? iþlevi. Yani. Yani talepedilen mal ve hizme ler arasýnda.(mal arzý) = (sýfýr) olduðunda (para talebi) . PiSi + MS i=1 i=1 Yukarýdaki özdeþliðe göre mallarýn talep veya arz fazlasý sýfýra eþit olmalýdýr. günümüzde para üretimi hükümetin kontrolündedir. Oysa Say yasasýndaki mal para. nn . MD . Yani. Çünkü halk fiyatlarý önemsemeksizin mal arzetmekte. Say yasasýnýn temel özdeþliðini açýklayarak yorumlayýnýz. nn . Bu sýrada fiyatlargenel düzeyinin veya mevcut para arzýnýn ne deðere ulaþtýðý yoktur ve para piyasasý daima dengededir. para aktif olarak yer almamaktadýr.

ekonominin bilim olacaðýný düþünür. açýk ve hatta saftýr. Birçok kimse eðer ölçüm sözkonusu olursa. sanat veya tasvir yapýldýðýný düþünür. Miktarcý olmak demek kalite fikrine karþý kantite fikrini ortaya koymak demektir. Ölçüm uygulanmadýðýnda ise. Kaliteden bahsedildiðinde ölçülebilir öðeler iþleme sokulamaz.geliþtirildiðini daha kolay anlayabiliriz. Bu açýdan incelendiðinde bütün doðal bilimler kantitatif tabiatlýdýr. . birçok kimse bilim yapýlmadýðýný.216 . Miktar ve Kalite Miktar kuramýnýn temel fikri son derece basit.

Eðer M= 100 ve P= 100 ise M'nin iki kat arttýðý düþünülürse (M=200). Ýþte bu nedenle para miktarýyla fiyatlar arasýnda matematiksel doðrusal iliþkiyi görmek mümkündür. para yalnýzca diðer bütün mallarýn fiyatý arasýnda ters yönde bir iliþki vardýr. fiyatlar geneldüzeyinde de anýnda ve bu deðiþimle orantýlý bir deðiþme oluþacaktýr. ekonomik hareketin itici gücüdür. Ýktisadi yaþamýn açýklanmasýnda paramiktarý temeldir.Ýtici Güç Olarak Para Miktarý Para miktarý. Deðer Kuramýnýn Uygulanmasý ? Gerçekten miktar kuramý paraya. Eðer metre yarý yarýya kýsalýrsa. diðer bütün mallarýn fiyatý yükselir. bunun anlamý þudur. Para miktarýyla (M). Kýtlýk paranýn deðerini arttýrýr. Çünkü kýtlýðý kendi deðerini yaratmaktadýr. Ancak bazý yönleriyle parayý diðer mallara benzetebiliriz. Bunu bir örnekle açýklayalým. fiyatlar yönünden pasif ve oransal bir iliþki vardýr. Doðrudan bir fayda saðlanamadýðýndan (para yenmez). Bununla birlikte para. Bir baþka deyimle paranýn deðeri düþecektir. ayný uzunluðu bulmak için ondan iki misli gerekecektir. ancak mantýksal akýl yürütmenin de temelinde yer alýr. paranýn deðerinde düþüþ eðilimi olacaktýr. Bir kimseye miktarcý denildiðinde. Miktarýn deðer üzerindeki etkisiyle ilgili bu görüþten para da soyutlanamaz. ayný uzunluðu bulmak için bu birimden daha fazla gerekir. Para miktarýnda her ne zaman deðiþme meydana gelirse. Paranýn deðeri diðer mallara göre düþerse. O halde para eþyaya benzemektedir. Bu bir mantýk kuralýdýr. Öyleyse paranýn miktarý artýðýnda. deðeri düþecektir. Kýt olan herþey pahalýdýr. Gerçekte bu fikir önemsiz ve basittir. mallarýn deðer yasasýný yani nedretkuramýný uygulamaktadýr. Bir benzetme yaparsak eðer uzunluk birimi azalýrsa. diðerleri gibi bir mal deðildir. oldukça kýsa bir süre içinde fiyatlar iki kat yükselerek 200'e eþit olacaktýr. Ayný þekilde eðer para miktarý arttýrýldýðýnda para talebi deðiþmezse. Burada vurgulanmasý gereken bir nokta da þudur: Eðer ekonomik . fiyatlar (P) arasýnda rakamlý.

paribus).217 . Miktar kuramýnýn temelinde hangi varsayým ve görüþler yer almaktadýr? Açýklayýnýz.dünyada sadece para miktarý deðiþiyorsa. Gözden uzak tutulmamalýdýr ki. para miktarýndaki artýþla fiyatlar genel düzeyindeki yükselme arasýndaki oranýn deðiþmemesi için diðer tüm deðiþkenlerin ve koþullarýn da deðiþmemesi gerekir (ceteris. reel fiyatlar da ayný kalacaktýr. . tüm fiyatlarýn ikiyle çarpýlmasý gerekir. DEÐÝÞÝM DENKLEMÝ VE FISHER'IN MÝKTAR KURAMI Fisher'in formülünü incelemeden önce özdeþlik ve eþitlik kavramlarý üzerinde biraz duralým. Eðer alýþveriþe konu edilen reel miktarlar sabitken para miktarý iki kat artarsa. yani alýnýp satýlan mal miktarý ayný kalýyorsa. Çünkü reel fiyatlarý mübadele edilen þeylerin miktarý belirler.

2 . 1+1 ifadesi bir özdeþliði gösterir. Özdeþlik üç paralel yatay çizgiyle gösterilir ve iki çizgiyle gösterilen eþitlikten kolayca ayrýlabilir. Bir formülün iki yaný, her zaman ayný þeyi ifade ediyorsa özdeþlik sözkonusudur. Tersine, bir denklemden veya eþitlikten söz ettiðimizde, (örneðin y=2xgibi) problemde bili nmeyenler vardýr. Eþitlik bazý koþullar altýnda oluþur ve eþitlik sebep kavramýný gerekli kýlar. Oysa özdeþlikte sebep gerekmez. Kantitavizmi açýklamanýn iki yolu vardýr. Birincisi özdeþlik kavramýný kullanmakta ve sebep kavramýyla ilgilenmemektedir. Ýkincisi ise eþitliði kullanarak sebep kavramýyla ilgilenmektedir. Özdeþlik Þeklinde Deðiþim Ýliþkisi Miktar kuramýný önce özdeþlik kavramýný kullanarak açýklayalým. Formülün Oluþumu Fisher'in miktar kuramýný açýklamada birinci aþama bireysel aþamadýr. Bir kimsenin belli bir miktar parasý (m), diyelim ki 1000 lirasý olsun, bireyin satýn alacaðý þeyin fiyatý 5 lira (p) ise, bu birey bu maldan en çok 200 birim satýn alým (veya iþlem = t) yapacaktýr. Eðer iþlem biriminin fiyatý p ise, birey sahip olduðu parayla t iþlem yapabilir. Böylece iþlemlerin fiyatla çarpýmý bireyin sahip olduðu paraya eþit olur. Eðer bireyin cebinde 10.000 lirasý varsa ve kitap satýn almak istiyorsa, tanesi 500 liradan 20 kitap satýn alabilecektir. Bireysel aþamada, bireysel özdeþliði m. pt þeklinde yazabiliriz.

Ýkinci aþamada tüm bireylerin talebinden, piyasa talebine ulaþabiliriz. Bunun için de ceplerinde para olan tüm bireyler ve akla gelen tüm iþlemler toplanýr. Herbiri cebinde bir miktar para m, bulunan tüm bireyler nakitleri toplandýðýnda bunu, .m þeklinde gösterebiliriz. Öte yandan eðer pt çarpýmlarýný toplarsak; pt'den p'yi çýkarmamýz gerekecektir. Çünkü buiþlemde fiyat toplanamaz. Bunun yer ortalama fiyat kavramý kullanýlýr ve bu p þeklinde gösterilir. Tüm fiyatlarýn düþünülebilir ve gözlenebilir olduðunu varsayarsak, tüm fiyatlarýn aðýrlýklý veya aðýrlýksýz ortalamasýný bulabiliriz. Bulunan ortalama fiyat ( p ) yerine, büyük harfle P kullanýlmaktadýr.

(P) düþünülebilir tüm fiyatlarýn ortalamasýdýr. Ýþlemler fiziksel birimler olduðundan, toplanabilirler. Eðer bir iþlem t olarak ifade ediliyorsa bir ekonomide belli bir andaki tüm mal ve hizmet iþlemleri toplanabilir. Böylece m . P.t özdeþliði elde edilir. Bireylerce sahip olunan paralar, toplam para arzý (M) ile (.m=M), ortalama fiyatý (P) ile ve tüm iþlemleri T (.t=T) ile gösterirsek, özdeþliðin birinci þekli olan - 218

m . PT ye ulaþýrýz. . ? Formülün oluþturulmasýnda, üçüncü aþama, çok nazik ve çok eskilerde bulunan bir kavramýdevreye sokmaktadýr. Bu paranýn dolaþým hýzý (V) (Velocity of circulation) kavramýdýr. V'nin ne anlama geldiðini ortaya koyabilmek için deðiþim özdeþliðinin belli bir zaman aralýðý için geçerli olduðunu düþünmek gerekir. Uygulamada en çok kullanýlan zaman aralýðý 1 yýldýr. Ancak bu zaman aralýðý ay, hafta veya gün olarak da seçilebilir. Bu zaman aralýðýnda para piyasada hareket halindedir. Burada aklagelen soru þudur. Acaba aynýkaðýt para, bir yýl içinde yalnýzca bir kez mi, yoksa birkaç kez mi alýþveriþiþlemlerinde kullanýlacaktýr?

Bunu bir örnekle açýklayalým. Diyelim ki Eskiþehir'den Kütahya'ya 3kamyonluk eþya naklettir cektir. Bunun için ya 3 kamyon tutularak tüm eþyalar bir anda, ya da ayný kamyona üç sefer yaptýrýlarak taþýma iþi gerçekleþtirilebilir. Buradan V'ye geçebiliriz. Eðer paranýn dolaþým hýzý büyükse, tüm ödemeler için az bir miktar para gerekecektir. O halde V temelbüyüklüktür ve kullanýlma ken para miktarýný etkileyebilir. Ýþte bu nedenle hýzýn devreye girmesiyle (M.V) geniþletilmiþ miktar kuramýnýn yeni ilgi merkezi olmuþtur. Dördüncü aþamada ise farklý özelliklerdeki para arzý dikkate alýnýp, formüle katýlýr. Fisher'e göre bir ekonomide para hacmi üç aileden oluþur. M, 19.yüzyýlda varlýðýný sürdüren ve gerçek tek para olduðuna inanýlan resmi madeni paradýr. Dolayýsýyla M, sözkonusu ülkenin sahip olduðu altýn hacmini gösterir. Geliþmiþ ekonomilerde, buna ek olarak M' kaðýt para hacmini ve M" kaydi para hacmini göstermektedir. Bu üç paranýn bir dönem içindeki dolaþýmý birbirlerinden farklý olduðu için dolaþým hýzlarý da birbirlerinden farklýdýr. Bu dolaþým hýzlarýný sýrasýyla V, V' ve V" simgeleriyle gösterebiliriz. Böylece en mükemmel deðiþim özdeþliðine; MV + M'V' + M"V" . PT

formülüne ulaþabiliriz.

Deðiþim denkleminin deðiþik para türleri dikkate alýnarak yenidendüzenlenmesi ne anlama gel ve sonuçlar doðurur? Deðiþim Özdeþliði Deneyle Doðrulanabilir mi? . Analizi yapýlacak ikinci nokta, özdeþlik yönü saklý bu formülün deneysel olarak doðrulanmasýnýn mümkün olup olmadýðýnýn araþtýrýlmasýdýr. Bu formül incelendiðinde, ayný gerçeðin farklý iki açýklamasý olduðu görülür. Özdeþliðin solunda bir ekonomide belli bir dönemde yer alan parasal, saðýnda ise reel iliþkiler yer almaktadýr. Mademki iki yanýndaki deðiþkenler ayný olayý anlatmaktadýr. O halde bu özdeþlik doðrulanabilir. i. P nin istatistiksel olarak bulunmasý; Hayatta acaba somut olarak fiyatlar genel düzeyini saptamak mümkün müdür? - 219

. . Bu soruya olumlu cevap vermek mümkün deðildir. Örneðin ülkemizde perakende fiyat indeksleri ve toptan eþya fiyat indeksleri vardýr, ancak bu iki indeksi kapsayan bir bileþik indeks yoktur. ii. M, M' ve M" nün istatistiksel olarak bulunmasý; Üç tür para miktarýný istatistiksel olarak bulmak oldukça kolaydýr. Altýn hacmi kolayca bulunur. Ayný þekilde emisyondaki kaðýt para miktarý da kolayca hesaplanabilir. Öte yandan banka hesaplarýnýn yakýndan izlenmesi dolayýsýyla kaydi paranýn bulunmasý kolaydýr. iii. T nin saptanmasýndaki güçlük; Bir ülkede bir yýl içinde yapýlan tüm iþlemleri saptamak mümkün müdür? Bugün için böyle bir soruya olumlu yanýt vermek mümkün deðildir. Bu konuda varsayýmlar ve bazý göstergelerle az çok geçerli bir sonuca varýlmaya çalýþýlmaktadýr.

iv. Dolaþým hýzlarýnýn bulunmasý; Klasik kuramda paranýn dolaþým hýzý kavramý çok sevilmekte ve V nin bilinmesiyle problemlerdeki güçlüklerin çözümüyle ilgili anahtarasahip olunmaktadýr. Pa olaþým hýzý çok basit bir ifade gibi görünmesine karþýn, ölçülmesi çok zordur. Paranýn dolaþým hýzý ancak dolaylý süreçlerle ölçülebilmektedir. Altýn ve kaðýt para ile hesaplaragiriþ ve çýkýþlar hesaplanabilir. Böylece bir tek hesabýn kaç kez hareket ettiðine bakýlarak V" nü istatistiksel olarak saptamak, V ve V' negöre daha kolaydýr. v. Ýþlem dolaþým hýzý ve gelir dolaþým hýzý; Dolaþým hýzýna bilimsel bir açýklama getirmeyi denemek için paranýn iki tip dolaþým hýzý hesaplanmaktadýr. Bunlar iþlem dolaþým hýzý ve gelir dolaþým hýzýdýr. Eðer iþlem sayýsý biliniyorsa, iþlem dolaþým hýzý bir parça baþýna tekrarlanan bir tanýmdýr. Çünkü, V = PT dir. M Dolayýsyýla V, bir tekrardan öteye gitmez. Oysa V' yi tanýmlamak için iyi bir þekilde bilinmeyen bir deðiþken baþlangýç noktasý olarak alýnmaktadýr. Paranýn dolaþým hýzýný bir ikinci yolla gelir kavramýna göre tanýmlayabiliriz. Bu, paranýn gelir dolaþým hýzý

yani, yýl boyunca paranýn kaç kez gelir olduðu ve harcanmak için bir kimsenin mal varlýðýna girdiðidir. Paranýn gelir dolaþým hýzýný ölçmek için bir kurnazlýk yolu seçilmektedir. Milli gelir olarak adlandýrýlan gayrisafi milli hasýla kullanýlmaktadýr. Böylece, V = Y M olmaktadýr. Bu kurnazlýk sayesinde özellikle V" için paranýn dolaþým hýzýný ölçmek mümkündür. - 220

Deðiþim denkleminin hangi deðiþkenleri ölçülebilir? Eþitlik Þeklinde Deðiþim Ýliþkisi . ? . . . Sebep kavramýþimdi devreye sokulabilir mi? Bu özde felsefi bir sorundur. Parasal ve ekonomik olaylarýn sebebi bilinebilir mi? Miktarcýlar fiyat deðiþmelerinin sebebini keþfetmiþ olduklarýný savunan kuramcýlardýr. Genel olarak özdeþliðe giren deðiþkenlerin tümü ayný niteliktedir. Yani sebep olan deðildir. Miktar kuramcýlarý, deðiþim özdeþliðinden belli bir tip P = f (M) fonkisyonu çýkarmaktadýrlar. Bir fonksiyonu açýklarken, eþitliðin soluna baðýmlý deðiþken, saðýna da baðýmsýz deðiþken konur. Baðýmsýz deðiþken itici deðiþkendir, bu fonksiyonda yer alan bir deðiþkene baðlý deðildir ve denklemin sol kýsmýný yönlendirir. O halde P = f (M) þeklinde yazdýðýmýzda, P bir sonuç ve M de bir sebeptir. Burada akla M nin P nin Ancak böyle kuramcýlarý þu gelmektedir. Acaba neden M = f (P) fonksiyonu yapýlmamaktadýr. fonksiyonu olduðunu d üþünmek yasak deðildir. bir düþünceye sahip olunduðunda, bunu düþünenin miktar arasýnda yeri yoktur.

Bu doðmaya nasýl varýlmýþtýr? Dinde birçok þey vardýr ki bunlara ispatlanmaksýzýn inanýlýr. Buradaki tam anlamýyla bir doðma deðildir. Çünkü, burada ispatlar vardýr. Miktarcýlarýn bize sunduklarýispatlar nelerdir? Kantitatif ispat birçok aþamada yapýlmaktadýr ve birçok fikre yer vermektedir. Ýlk olarak daha önce gördüðümüz formülü, tartýþmaya açýklýk kazandýrmak için tersine çevirerek miktarcýlarýn fonkisyonel iliþki görüþlerine uygun hale getirelim. PT = MV + M'V' + M"V" Þimdi de bu formülde eþitliðin saðýnda yer alan deðiþkenlerin, niçin sebep olabileceklerini tartýþalým.

i. Kýsa dönemde dolaþým hýzlarý sabittir; Birinci görüþe göre, denklemin sað kýsmý sebeptir. M, V gibi elemanlar P ve T'yi yönetmektedir. Sað kýsmýn içinde iki tip deðiþken vardýr. Kantitatif deðiþkenler ve hýz deðiþkenleri. Bunlardan hangilerininen önemlileri olduðu labilir.

V, V' ve V" kavranýlmasý zor deðiþkenler olduklarýndan miktarcýlar oldukça mahir bir þekilde bunlarý sabit kabul etmektedirler. Niçin?

Çünkü dolaþým hýzý, ödeme alýþkanlýklarý denen, toplumun psikolojik ve sosyolojik alýþkanlýklarýna baðlýdýr. Tablo 1'de, Fisher'in para vemevduat dolaþým hýzýn l etmenler yer almaktadýr. - 221

ii. Para emisyonundaki deðiþmeler; Daha önce de belirttiðimiz gibi, M, M' ve M" olmak üzere üç çeþit paranýn gözönüne alýnmasý gerekir. 19.yüzyýlda tüm diðer paralar altýn tabanýna göre ayarlanýyordu. Dolayýsýyla fiyat hareketleri altýn hareketleriyle açýklanmaktaydý. Para emisyonunun bu geleneksel þekli bugün artýk sözkonusu deðildir. Artýk fiyatlarý belirleyen M' ve M" dir. Bir ülke modernleþtikçe M' ne göre M" nün aðýrlýðý artmaktadýr. Yani P deki deðiþmeleri özellikle, bankalarýn kredi politikalarý açýklamaktadýr. Tablo 13. 1. V yi Etkileyen Etmenler Bireylerin Alýþkanlýklarý Tasarruf ve iddihar (gömü) Kredi kullanýmý Çek kullanýmý Toplumun Ödeme Sistemi Gelir ve ödemelerin sýklýðý (yýllýk, aylýk, haftalýk) Gelir ve ödemelerin düzenliliði Gelir ve ödemelerin miktar ve zaman olarak çakýþmasý Genel Nedenler Nüfus sýklýðý Ulaþým hýzlýlýðý iii. T sabit kalmaktadýr; Denklemin PT kýsmý MV kýsmý tarafýndan yönetilmektedir. Dolayýsýyla PT, MV nin sonucudur. Ancak durumun güçlü ve bilimsel bir deðere kavuþmasý için T nin yansýz kalmasý gerektiði yolunda bir varsayým gereklidir. Gerçekten de T, sabit varsayýlmaktadýr. Bunun anlamý, sözkonusu zaman aralýðýnda ekonomik büyümenin olmamasý demektir. Eðer T sabit kalýrsa ve para emisyonu iki kat geniþlerse, P nin iki kat artmasý bir zorunluktur. T nin sabitliði doðmasýna bakarak, miktarcý düþünüþün, bir ölçüde durgun ve belli bir yýl içinde geliþmenin olmadýðý bir dönemde ortaya atýldýðý düþünülebilir. Oysa bir ekonomide üretim artabilir. Ekonomigeniþlerken yapýlan iþlemler de

para emisyonunun artankýsmý, bunun karþýlýðýný oluþturur. Bu sýrada P istikrarlý kalabilir. Eðer böyleyse, bu durumda miktar kuramýndan söz edilemez. Eðer miktar kuramýndan söz ediliyorsa, parasal etmendeki tüm deðiþmelerin etkilerinin P üzerinde olmasý zorunludur.

Miktar kuramý son derece yanlýþ anlamalara neden olabilir. Örneðin, V ve T deki deðiþmelerin, yukarýda da belirtildiði gibi, P üzerindeetkileri olabilir. Bura da önemle vurgulanmasý gereken nokta, V ve Tdeki deðiþmelerin, para miktarýndaki deðiþmeler baðýmsýz olarak meydana gelmiþ olmasýdýr. Para miktarýndaki deðiþmelerden etkile - 222

nen yalnýzca fiyatlardýr. Tablo 13.2'de Fisher denkleminin ticaret hacmini etkileyen etmenlerle ilgili görüþlerine yer verilmektedir. Tablo 13. 2. Fischer Denkleminde Ticaret Hacmini Etkileyen Etmenler Üreticileri Etkileyen Koþullar Doðal kaynaklarda coðrafi yer farklýlýklarý Ýþ bölümü Üretimde teknik bilgi Sermaye birikimi Tüketicileri Etkileyen Koþullar Ýnsanlarýn arzu ve isteklerinin çeþitliliði ve sýnýrsýzlýðý Üreticileri ve Tüketicileri Baðlayan Koþullar Ulaþým kolaylýklarý Ticarette nispi serbesti Para ve banka sisteminin özellikleri Ýþ sýrrý ? Deðiþim denkleminin eþitlikþeklinde ifadesinde baðýmlýve baðýmsýz deðiþkenler hangileridir? Nasýl deðiþirler? MÝKTAR KURAMINDA YENÝLENMELER Walras'ýn Arzulanan Ankes Görüþü . . . Walras'ýn miktar kuramýyla ilgili yorumunda arzulanan ankesler fikrinigörmekteyiz. Bun a bazen ankesler kuramý da denilmektedir. Arzulanan ankes ne demektir? Her kimsenin belli bir zaman aralýðýnda yapacaðý iþlemler için varlýklarý arasýnda tutmayý arzuladýðý para miktarlarýna arzulanan ankes denir. Arzulanan ankes fikri, yani bir kimsenin cebinde tutmayý arzuladýðý paramiktarý, likidite görüþüne baðlanmýþtýr. "Para talebi ölçülebilir mi?" Soru, bunun çok güç olacaðý

biçiminde yanýtlanabilir. Çünkü, herkesin kendine özgü bir para talebi vardýr. Bu talep psikolojik ve arzular da sübjektiftir. Eðer bir ekonomide arzulanan tüm ankesler toplanabilirse, butoplam para talebini ver ecektir. Para talebi ise miktara baðlýdýr. Ancak bu miktarcýlýk psikolojik bir yoruma ve arzuya baðlandýðýnda, objektif olaraktam bir ölçüm ola arzu sübjektif, buna karþýlýk ölçüm objektiftir. Dolayýsýyla ortada bir çeliþki vardýr. Baþlangýçta psikolojik olan olay rakamlýbirþekilde nasýl açýklanacaktýr? - 223

Bu nokta üzerinde Walrasgil iktisatçýlar akýl yürütmüþlerdir. Bu iktisatçýlara göre, toplam para talebinin karþýsýnda bir para arzý olmak zorundadýr. Yani bu para talebini karþýlamak için bir para miktarý olmak zorundadýr. Ýþte bu miktarý para otoriteleri dolaþýma sokmaktadýr. O halde para arzý, belli bir anda, bir ülkenin para otoritelerince belirlenen bir veridir.

Bu durumda artýk bilinmesi gereken þey, maddi olarak mevcut paranýn ya da para stokunun sübjektif para talebinden daha güçlü veya daha zayýf olup olmadýðýdýr. Yani para arzýnýn para talebinden fazla mý, yoksanoksan mý olduðu saptanm Eðer para arzý, para talebinin altýndaysa, paranýn deðeri yükselecek veya para arzý para talebinin üstündeyse paranýn deðeri düþecektir. Doðal olarak paranýn deðeri yükseliyorsa fiyatlarda düþüþ, paranýn deðeri düþüyorsa fiyatlarda yükseliþ eðilimi olacaktýr. O halde arz yoluyla paranýn deðeri anlaþýlacak ve para bütün deðiþimlerin ortak paydasý olduðundan fiyatlar üzerinde etkisi olacaktýr. Buna göre bir malýn arz ve talebi ancak ve ancak denge fiyat düzeyinde birbirine eþittir. Walrasgil yaklaþýmda birbirlerine çok yakýn efektif ankes ve arzulanan ankes ifadeleri yer almaktadýr. Efektif ankes, para otoritelerince dolaþýma sürülen maddi parayý ifade etmektedir. Arzulanan ankesler ise, bunu taþýyan kiþiler tarafýndan istenilen, aranýlan parayý belirlemektedir. Efektif ankesler (Qu) arzulanan ankesler toplamý da H ile gösterilmektedir. Efektif ankeslerle (Qu) arzulanan arkesler arasýnda bir kýyaslamaolacaktýr. Ekonomik h ayatta, Qu ve H ýn deðiþmeleri izlenebilirse, fiyatlarýn ne yönde deðiþeceði kolayca anlaþýlacaktýr. Böylece Walras, faydanýn psikolojik devreleri arasýnda geçiþ yaparak, nicelciliðe (kantitativizme), nitelciliði (kalitatizmi) sokmuþtur. Çünkü fayda, kalitatif (nitel) bir kavramdýr. Böylece nicelikle nitelik arasýnda iliþki, tüm para konularýnýn temelini oluþturur. Þeyler ne yalýn mekanik ne de yalýn psikolojiktir. Þeyler bu ikisinin arasýndaki karmadýr. Ýþte bu nokta para ile ilgli konularýn en ilginç ve en zor tarafýný oluþturmaktadýr. Walras'ýn arzulanan ankes oranýnedir? Cambridge Miktar Kuramý ve Marshall'ýn (k) sý (Nakit TutumuTipi Miktar Kuramý) ?

Marshal kantitatif verilere müdahale ederek yeni bir iliþki bulmuþtur. Bu analizde M yine para hacmidir. k oldukça esrarlý ve sýnýrsýz yorumlarayer veren bir faktördür. P fiyatlar genel düzeyini ve Q sözkonusu ülke üretilmiþ tüm miktarlarý göstermektedir. Böylece M= k.P.Q iliþkisi yazýlabilir. Formüle göre, k= 1

V . denemez. M= k. PQ, MV=PQ iliþkileri karþýsýnda tarafsýz bir gözlemci matematiksel anlamda ne diyecektir veya birinci denklemle ikincisi arasýnda hangi iliþki vardýr? - 224

. . . . ? 1 k ve ayný þeyi açýklamanýn iki farklý biçimdir. Yani Marshallgil k fakV 1 törü dolaþým hýzýnýn tersidir. k nýn yerineyi koyduðumuzda, M bulunaV caktýr. Bir matematikçi için k, 1 ye eþittir. Dolayýsýyla Fisher denklemiyle, V Cambridge denklemi arasýnda bir fark yoktur. Ancak monetaristlere göre k; 1 ye tam tamýna eþit deðildir. Çünkü, ikinci denklemde zamanV sözkonusu olmamaktadýr. Yani Marshall'ýn (cambrige) denklemi zamansýzdýr. Yalnýzca bir taný düþünülmektedir. Bu durumda, belli bir anda, para miktarýyla, üretilmiþ tüm mallar arasýnda hangi iliþki vardýr. t anýnda para miktarý tüm üretilen mallara eþit deðildir. Para miktarýyla mallar arasýnda belli bir oran vardýr. Ýþte bu oran k dýr. O halde k, hýzýn tersi deðildir. Bir hýzýn tersi zamanýn akmasýný gerektirir. (MV=PQ) formülü birdönem içinde ifade olunmaktadýr. Bir para birimi bir yýl içinde acaba kaç kez ödemelerde kullanýlmaktadýr? Böylece k bir statik ifade, V ise dinamik bir ifadedir. Statik ifade hangisidir? Statik durum, Walras'ýn arzulanan ankesler kavramýyla açýklanmaktadýr. O halde Marshall'ýn k si, Walras'ýn arzulanan ankesine benzemektedir.

Buna göre k, ekonomik birimlerin sahip olmak istedikleri paranýn gelire oranýdýr. Bir baþka deyiþle k para gereksinimini ifade etmektedir. Yinebir baþka deyiþle k, para kullaným katsayýsý, likidite arzusudur. PQ fiziki

olarak üretilen mallar toplamýnýn bunlarýn ortalama fiyatýyla çarpýmýna eþittir. PQ ülkenin, gayri safi milli hasýlasýdýr (Y= PQ). Ancak para arzý parasal gelire eþit deðildir. Yani para arzý Y= PQ ye eþit deðildir. Para arzý, M=k.PQ=k.Y dir. Gayrisafi gelir kadar paraya ihtiyaç yoktur. Sadece bir kýsým paraya ihtiyaç vardýr. Bu kýsým, para ihtiyacýný gösterir. O halde, tüm gelirin yalnýzca bir kesrine eþittir. M nin PQ ye oraný k dir. Yani M k= P.Q dür. O halde k, bir t anýndaki likidite gereksinimidir. Acaba k, V den daha kolay birþekilde istatistiksel olarak ölçülebilir mi? - 225

. . Keynes'in Miktar Kuramý Aslýnda Keynes hayatýnýn büyük bir bölümünde miktar kuramýyla uðraþmýþtýr. Bu durumda akla þöyle bir soru gelmektedir. Keynes bir miktar kuramcýsýmýydý? Evet, Keynes miktarcýydý. Ancak akýllýydý, kurnazdý ve gerektiðinde kendi kendisiyle alay edebiliyor ve örneðin "Ben bunu yazdým, ancak daha iyisini bulduðumda deðiþtireceðim" diyebiliyordu. Keynes'in miktar kuramý N= KP + K'Pr biçiminde formüle edilmiþtir.

Bu formül, çeþitli para miktarlarýný gözönüne alan, anýnda açýklanmýþ bir formüldür. Bu formül para miktarýyla (N) veya daha sonra söylediði gibi para arzýyla, tüketim mallarý piyasasý arasýndaki iliþkileri açýklamayayönelmiþtir. Oysa Fisher veya Marshall'ýn formülleri üretim im mallarýný birlikte ele almaktaydý. Bir kez daha vurgularsak, yukarýdaki formül yalnýzca tüketim mallarýna uygulanmaktadýr. Keynes bir ekonomikbirimin karmaþýk bir tüketim esini (istatistikçiler buna "nafaka sepeti" derler), nasýl saðladýðýný araþtýrmaktadýr. Nafaka sepeti, bir tüketici biriminin satýn alma sembolüdür. Bu nafaka sepetinin fiyatý (P) dir.

Burada önemli olan bir ayrýcalýk da tüketicilerin tüketim harcamalarýný nakitle mi yoksa kaydi parayla mý yaptýðýdýr. Keynes tüketicinin her iki parayý kullanarak alýmlarýný sürdürdüðünü düþünmektedir. Ekonomik birim belli bir miktar tüketim birimini nakitle yapmaktadýr. Tüketicinin kullandýðý nakit miktarý KP ye eþittir. Tüketici bir kýsým tüketim birimlerini de kaydiparayla satýn a ktadýr. Tüketicinin kullandýðý kaydi para miktarý da (K'Pr) ye eþittir. (K'Pr), tüketicinin kaydi para ankeslerini ifade etmektedir. Burada ihtiyaç duyulan kaydi para miktarý K'P nýn belli bir oranla, r ile çarpýmýna eþittir. Burada (r) mevduat hacmiyle nakit arasýndaki orandýr. Formülde yer alan K nafaka sepetinin nakitle alýnan miktarýný, K' ise ayný sepetin kaydi parayla alýnan bölümünü göstermektedir. Keynes'in miktar kuramý formülünün önemi sýnýrlýdýr. Miktar kuramýnda önemli deðiþikliklere neden olmamaktadýr. Burada en önemli nokta fiyatlarýn yalnýzca para miktarýndan deðil, ayný zamanda mevduatlarýn nakde oranýndan etkilenmesidir. Buradaki (r) oraný

ödemelerin psikolojik yapýsýný göstermektedir. Dolayýsýyla ödemelerin psikolojik yapýsý (P) üzerineetki yapmaktadýr. Keynes banka politikasýnýn, çýkarýlan nakit hacmini etkileyece düþünmektedir. Bankanýn bankalararasý iliþkileri, örgütlenme yapýsý ve kredi kolaylýklarý veya kýsýntýlarý fiyatlarý etkilemektedir. Bu anlamda yukarýdaki formülde yeni bir fikir ortaya çýkmaktadýr. r faktörünün devreye girmesiyle, miktar kuramý otomatik olmaktan çýkmaktadýr. Artýk yalnýzca banknot hacmi fiyatlarý etkilememekte, banka politikasý da fiyatlarý etkilemektedir. Yani kredinin bollaþmasý ve kýsýlmasý arzusu, yani (r) faktörüyle oynanmasý fiyatlarý etkilemektedir. Bu þekildeki bir yapýnýn öngörülmesiyle miktar kuramý kalitatif olmaya baþlamaktadýr. Yani miktar kuramýna, insanlara özgü istek de müdahale etmektedir. Keynes'in miktar kuramýnýn özelliði nedir? ? - 226

Çünkü fiyatla miktarýn çarpýmý bir sabittir. paranýn fiyatýnýn fonksiyonuolduðundan. paranýn ekonomiye uyum mekanizmasý gözden kaçmaktadýr ve miktar kuramý esnekliði (1) olan para talebini içermektedir. Eðer denge fiyat düzeyi 1 ve para arzý 1 milyarsa. Paranýn fiyatý bir birim para için vazgeçmek zorunda olduðumuz mal miktarýdýr. p Belli bir para miktarý için denge fiyat düzeyini oluþturarak. Bu yapýlýrken. yani fiyatlar genel düzeyinin tersidir 1. para arzý 2 milyar olduðunda miktar kuramýna göre denge fiyat düzeyi 2 olacaktýr.Miktar Kuramý ve Para Talebinin Esnekliði Miktar kuramý analizlerinin çoðu. paranýn fiyatýyla talep miktarý arasýndaki iliþkiyi bir çizimle gösterebiliriz (Çizim 1). Diðer koþullar . Bilindiði gibi ikizkenar hiperbolün belirlediði fonksiyonlarda her yerde esneklik (1) dir. Paranýn fiyatý (1/p). mukayeseli statik analiz þeklinde yapýlmaktadýr. Miktar Kuramýnda Talep EsnekliMd ði 1/2 0 1 m2 m m Þekil 13. 1 2 vb. 1'deki ikizkenar hiperbol denge deðerlerini gösterir. 1. 1 MM ' s s p 1 Þekil 13. talep edilen para miktarý. sýrasýyla 1. ikizkenar hiperbol þeklinde gösterilir. olduðunda.

227 .ayný kaldýðýnda. talep edilen miktarlarla fiyat arasýndaki iliþkiyi göstermektedir. Miktar kuramýnda paranýn talep esnekliði neden sürekli bire eþittir? ? .

Bu durumdaþöyle bir sorunun sorulmasýgerekmektedir. Dolayýsýyla bu ülkelerde. davranýþlarýný yöneten mekanizmalarýn bilincine varmaktadýrlar. gösteriþ ve taklit tüketimi yaygýndýr: Az geliþmiþ ülkelerde. Geliþmekte olan ekonomiler bilinçsiz ekonomilerdir: Geliþmenin ilk aþamasýnda ekonomik birimler. Ayrýca para ve fiyatlar arasýnda çok belirli bir iliþki de vardýr. Ekonomik birimler gerçek ekonomik birimhaline geldikçe. Ýþte bu bilinçsizlik atmosferi içinde liberal ekonomi oluþmuþtur. Azgeliþmiþ ülkelerde oransallýðý. iv. Geliþmekte olan ülkelerde tüketim eðilimi güçlüdür: Geliþmenin baþlarýnda olan ekonomilerde tüketim eðilimi çok güçlü. kalkýnmasýnýn ilk aþamasýnda olan ülkelerde miktar kuramýnýn uygulanableceði. Bu görüþ klasik öðretinin temelidir. i. asgari yaþamýn için kullanýlýr. ? Genel olarak. Kalkýnma derecesine göre miktar kuramýnýn geçerliliði niçin doðrulanmakta veya doðrulanmamaktadýr? Bunun çeþitli nedenleri vardýr. Artýrýlan para arzý. Az geliþmiþ ülkelerde yaþam düzeyi oldukçadüþük olduðundan. uyduklarý mekanizmalar konusunda bilinçsizdirler. Harcamalar tasarruflara yer býrakmaz ve tüm para tüketim harcamalarýna gider. Öte yandan geliþmekte olan ülkelerdeki tasarrufun özelliði. endüstrileþmiþ ve belli bir geliþme düzeyineulaþmýþ ülkelerde miktar kuramýnýn uygulanamayacaðý düþüncesi vardýr. Böyle bir tasarruf çoðu kez üretim ve yatýrýma dönüþmez. halk arasýnda daðýlan para. tüketim mallarý talebine dönüþtüðünden. Bu durumdaki ekonomiler için miktar kuramý uygulanamaz. Bunlar. doðrudan doðruya fiyatlarý etkiler. Geliþmekte olan ekonomilerde gösteriþ tasarrufu da sözkonusudur. ii. iii. En az yaþam düzeyine ulaþýlamamýþtýr: Varlýðý sürdürmek için bir temel gelire ulaþýlmasý gerekir. tasarruf eðilimi ise zayýftýr. paraemisyonuyla tüketim harcama arý arasýnda doðrudan bir iliþki vardýr. yani emisyon artýþýyla fiyat artýþý arasýndaki oransal iliþkiyi göstermek mümkündür. Baský altýna alýnamaz tüketim.Geliþmekte Olan Ülkeler ve Miktar Kuramý . geliþmiþ ekonomilerden farklýdýr. tüketimin bir bölümünü baský . yani kiþiler n e yaptýklarýný bildikçe.

geliþmekte olan ülkelerde çok karþýlaþýlan bir durumdur. Gösteriþ etkisiyle tüketimde. Böylece halkýn eline geçen paralarýn tamamý harcanýr.altýna almak olanaksýzdýr. Bu iki etki ekonomide tasarruflar üzerinde olumsuz. Çünkü bu tüketim en az (asgari) yaþam düzeyini sürdürmek için gereklidir. Öte yandan tüketimde taklit öðesi. Bu harcamalar üretimi deðil. bilinçsiz ekonomilerin en belirgin özelliklerinden birisidir. Klasiklerle monetaristler arasýnda miktar kuramýnýn yorumu açýsýndan ne farklýlýk vardýr? . fiyatlarý artýrýr. tüketim üzerinde ise artýrýcý yönde etki yapar.228 .

klasik iktisatçýlarýn tersine kýsa dönemli analizlerle ilgilenirler. deðiþim denkleminde para miktarýndaki deðiþmelerin fiyatlarý oransal olarak artýrmasýdýr. Para emisyonunun uzun dönemde fiyatlarý etkilemezliðini kabul ederler. Paranýn dolaþým hýzý sabittir d. Bir ülke ne kadar az geliþmiþse o ülkede miktar kuramýnýn doðruluðu o ölçüde kanýtlanabilir. e. Yatýrýmlar para arzýna baðlýdýr c. Aþaðýdakilerden hangisi klasik iktisatçýlarca varsayýlmýþtýr? a. Miktar kuramýna göre. Miktar kuramýnda para talebi eðrisi. Ücretler ve fiyatlar rijittir b. Dolayýsýyla para bir tüldür. Yukarýdakilerden hiçbiri doðru deðildir e. reel iliþkileri etkilemez. esnekliði 1'e eþit bir ikizkenar hiperboldür. Ücretleri rijit kabul ederler.Özet Klasik kuramda para. Monetaristler klasik miktar kuramcýlarýndan hangi noktada ayrýlýrlar? a.229 . . Para arzýndaki artýþ paranýn dolaþým hýzýný azaltýr d. Fiyatlardaki artýþ paranýn dolaþým hýzýný artýrýr b. b. Para arzýyla fiyatlar arasýnda oransal iliþki vardýr c. Sorular 1. c. Para reel ekonomiyi etkiler 2. Yukarýdakilerin hepsi doðrudur 3. Her arz kendi talebini yaratmaz e. d. a. Para emisyonunun milli gelir ve fiyatlarý kýsa dönemde etkileyebileceðini söylerler. Öte yandan Say-Walras özdeþliðine göre mal arzý ve mal talebi ile para arzý ve para talebinde bir fazlalýk olamaz. Miktar kuramý. Cambridge miktar kuramý Fisher'in miktar kuramýnýn V nin yerine k konulmuþþeklidir ve k= 1 V dir. Fiyatlarý rijit kabul ederler. Devletin ekonomiye müdahalelerini isterler. Modern Monetaristler.

0. Ýstanbul. Calin. ÖCAL. 1977.25 d. Illinois. Banking and Financial Markets. 1956. Dalloz. Structure Economique et Theorie Monetaire. 5 c.4 e.05 Kaynakça CHABERT. Paris. MV = PQ c. S. Turhan Kitabevi. Fisher yaklaþýmýnda V = 4 ise Cambridge yaklaþýmýnda k= nedir? a. . Ýlker. Para Ekonomisi. GUITTON. Richard D. M = kPy d. 1969. Alexandre. 1981.230 . HÝÇ. Principles of Money. 1971. Tezer. Ankara. New York. Para Teorisi. 0. FISCHER. Doðan Matbaasý. Basic Books Inc. Ankara. Paris. 4 b. La Monnaie.Irwing. Money and Banking. PARASIZ. Aþaðýdakiler hangisi miktar kuramýný verir? a.4. Para Teorisi. Henri. Mükerrem. RITTER. P = Q M 5. Lawrence. P = f (M) e. Douglas. SILBER William.. 1973. 1978. MV = PT b. 0. Sermet Matbaasý.

para arzýndaki deðiþmelerin. üniteyi tekrar inceleyerek bunlarýn nedenlerini öðrenmeyeçalýþýnýz.ÜNÝTE 14 Parasal Denge Teorileri ve Modern Miktar Kuramý Bu Ünitede. Modern miktar kuramýnda parasal dengesizliklerin nedenini ortaya koymaktýr. temel makroekonomik deðiþkenlere bir gecikme ile yansýyýp yansýmadýðý tartýþýlmaktadýr. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde... . Çalýþma BiçimineÝliþkin Olarak..231 . Bu amaçla para talebininistikrarlýolup olmamasý. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. Ünitenin temel konusu. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz..

araba gibi) dayanýklý mallarýn yakýn bir ikamesidir. arz edilen para mutlaka ekonomik birimlerin ve bankalarýn portföylerinde olacaðý için. paranýn tahvil ve hisse senedi gibi finansal aktiflerin yanýsýra reel aktiflerin de bir ikamesi olup olmadýðýnýaçýklayýnýz. PARA TALEBÝNÝ BELÝRLEYEN FAKTÖRLER ? Friedman. toplumun bütünü açýsýndan bakýldýðýnda para arzý her zaman para talebine eþittir. . parasal dengesizlik söz konusu olacaktýr. Friedman para talebini etkileyen deðiþkenleri analiz etmektedir. parasal denge/dengesizlik olgusuna baþka bir açýdan yaklaþýlmasý gerekir. Ancak bu durum. Para arzý ile para talebinin ortakkavramlar olmasý parasal dengeyi her zaman mümkün kýlmaktadýr.PARASAL DENGE TEORÝLERÝ VE MODERN MÝKTAR TEORÝSÝ Bir ekonomide. Bu anlamda. ülkemiz koþullarýnýdikkate alarak. para talebi fonksiyonunu servetin nihai elde edicileri (yanihanehalkla rý) açýsýndan ve firmalar açýsýndan incelemektedir. Buna göre. fiilen elde tutulan para miktarýyla elde tutulmak istenen para miktarý arasýnda bir dengesizlik varsa. Bu nedenle. parasal denge. "elde tutulmak zorunda olunan para miktarýný" analiz ettiði için "parasal denge" anlayýþýný yansýtmaktadýr. Yine. Analizinde para talebini belirleyen güdüleri analiz ederken. Friedman'ýn analizinde para. Çünkü Friedman'ýn analizinde para bir maldýr ve sadece deðiþim amacýyla talep edilir. Friedman'ýn yaklaþýmýolan modern Miktar teorisi de "elde tutulmak istenen para miktarýný" analiz ederek parasal dengesizlik düþüncesine dayanýr. Keynes'in analizinde para sadece finansal aktiflerin yakýn bir ikamesi iken. MODERN MÝKTAR TEORÝSÝ ! Keynes. Gündelik yaþamýnýzdan hareketle. Oysa ki Cambridge yaklaþýmý "elde tutulmak istenen para miktarýný" vurguladýðý için "parasal dengesizlik" fikrininkökenini temsil etmektedir. mevcut para miktarýnýn elde tutulmak istenen para miktarýna eþit olduðu durumdur. Ancak Modern miktar teorisinde para talebi istikrarlývarsayýldýðýiçin parasal dengesizliðin nedeni para arzýndaki dalgalanmalardýr. finansal aktiflerin yanýsýra reel aktiflerin (örneðin buzdolabý. Bu çereçevede ele alýndýðýnda Miktar teorisinin Fisher yaklaþýmý. parasal dengesizliðin ne olduðunu anlamamýzý güçleþtirmektedir.

.232 . Bütçe olanaklarý ile sýnýrlanan toplam servetin elde tutuluþ biçimi . Gerek Klasik miktar teorisinden gerekse Keynes'in likidite tercihi teorisinden çok önemli bir farklýlýðý temsil etmesi nedeniyle para talebi fonksiyonunda servetin nasýl ele alýndýðý. nasýl tanýmlandýðý çok önemli bir husustur. Bunlar. hanehalklarý açýsýndan bakýldýðýnda para talebini belirleyen üç ana faktör bulunmaktadýr. . Zevk ve tercihler. Farklý servet türlerinin getirileri .Friedman'a göre.

gelir düzeyinin paranýn yaptýðýiþin bir ölçüsü olarakdeðil. para talebi azalmaktadýr. Friedman'a göre. Ýkinci olarak elde para bulundurmak bireylerin satýn alma güçleriniazaltmaktadýr. cari gelir deðil sürekli gelirdir. Friedman parayý bir mal olarak ele almakta ve Keynes'te olduðu gibi paranýn talep ediliþ amacýna göre farklý sýnýflandýrmalar yapmamaktadýr. modern miktar teorisi ile klasik miktar teorisi arasýndaki en önemli farkýoluþturmaktadýr. yýldan yýla çok büyük dalgalanma göstermemesidir. Tahviller Ekonomik birimler açýsýndan tahvilin getirisi iki kýsýmdan oluþmaktadýr: .þimdiki ve gelecekteki gelirlerin bir ortalamasýdýr. Sürekli gelir. farklý servet türlerinin getirileridir. Üzerine çek çekilebilen vadesiz mevduatlar da para kadar likittir vepara gibi sýfýr getiri ye sahiptir. Para sýfýr getiriye sahip olduðu için ilk alternatif maliyet vazgeçilenfaiz geliridir. Para talebini oluþturan ikinci ana deðiþken. Friedman'ýn ele aldýðý servet türleri þunlardýr: Para ? Paranýn en önemli özelliði en likit varlýk oluþu ve bu nedenle deðiþimlerde genel kabul görmesidir. servetin bir göstergesi / temsilcisi olarak ele alýnmasý. Klasik miktar teorisi ile Modern miktar teorisi arasýndaki en önemli fark nedir? Açýklayýnýz. Bu anlamda elde para bulundurmanýn alternatif maliyetleri þunlardýr: . sürekli gelirin cari gelire göre daha istikrarlýolmasý. Friedman'a göre. . Bu nedenle bir uzuun dönem kavramýolan sürekli gelirin kullanýlmasýdaha doðrudur. ekonomik birimler açýsýndan elde para bulundurmanýn alternatif maliyeti arttýkça. Ýlki tahvilin üzerinde yazýlý olan nominal getiri oranýdýr. cari gelirin deðil sürekli gelirin kullanýlmasýnýn temel nedeni. geçmiþteki. . Ýkincisi ise tahvilin piyasa deðerindeki deðiþmelere baðlý olarak ortaya çýkan sermaye kazanç ve kayýplarýdýr. Bu anlamda. Hisse Senetleri Tahvillerden farklý olarak hisse senetlerinin getirisi üç farklý .! ! Burada dikkat edilmesi gerekli olan noktaþudur: Friedman'ýn servetin ölçüsü olarak kullandýðýgelir kavramý.

233 . Fiyat deðiþmeleri nedeniyle hisse senedi kupon deðerindeki artýþ ve azalýþlar.kaynaktanoluþmaktadýr. . Hisse senedinin nominal kâr payý . . Hisse senedi deðerindeki deðiþme .

beþeri sermayenin düzeyi para talebini etkilemektedir. 1 . Daha önceki madde'de ele alýnan beþeri sermayenin ölçüm zorluklarý nedeniyle Friedman. Ancak bireysel açýdan.! ! Beþeri Sermaye Buraya kadar anlatýlan servet türleri finansal servet biçimleridir. Beþeri Olmayan Sermaye Bunlar dayanýklý tüketim mallarý gibi fiziksel mallardýr. fiyatlar genel düzeyinin zaman içindeki deðiþimi bulunarak elde edilebilir. u rpdt Burada Md = Nominal para talebini rb = tahvillerin beklenen getiri oranýný re = hisse senetlerinin beklenen getiri oranýný = Fiziksel mallarýn fiyatlarýnýn zaman içinde deðiþimini 1 dp . Friedman'ýn analizinde para talebini belirleyen üçüncü ana deðiþken zevk ve tercihlerdir. para talebi fonksiyonunda beþeri sermayenin etkisini göstermek amacýyla beþeri sermayenin beþeri olmayan sermayeye oranýný bir deðiþken olarak kullanmaktadýr. re . w . Fiziksel mallarýn getiri oraný. pw dt = Beþeri sermayenin beþeri olmayan sermayeye oranýný . Beþeri sermaye ise bireyin kalifikasyonu ile ilgili bir servet türüdür. getiri oranýnýn saptanmasýnýn güç olmasýdýr. Servet sahiplerinin. Ancak Friedman analizlerinde zevk ve tercihleri veri kabul etmektedir. servetlerinin kompozisyonu vegetirile ri deðiþtikçe zevk ve tercihler deðiþebilir. Buraya kadar yapýlan açýklamalardan hareketle. rb . Beþeri sermaye ile ilgili temel sorun. Çünkü beþeri sermayenin sürekli olarak fiyatlandýrýlmasýný saðlayan piyasalar bulunmamaktadýr. hanehalklarý için paratalebi fonksiyonu þu biçimde ifade edilmektedir: Y dp Md = f . .

u = zevk ve tercihleri Y = gelir akýmlarýnýn faiz oraný ile iskonto edilmiþ halini ve r r = ortalama faiz oranýný göstermektedir. Ayrýca ortalama faiz oraný (r). Bu nedenle para talebi fonksiyonu reel para talebi fonksiyonu olarakifade edileb ilir. Friedman para talebi fonksiyonunu fiyatlar genel düzeyine karþý birinci dereceden homojen bir fonksiyon olarak ele almaktadýr. Para talebi fonksiyonunun fiyatlar genel düzeyine göre birinci dereceden homojen olmasýdemek. para talebinin de %10 deðiþmesi demektir.234 . hisse senedi ve tahvillerin . fiyatlar genel düzeyi. örneðin %10 oranýnda deðiþtiðinde.

M Nominal . u p p dt Ayrýca Friedman'a göre para talebi fonksiyonu gelire göre de 1. dereceden homojen kabul edilebilir. M pdtpBu son ifade itibarý ile ele alýndýðýnda Modern miktar teorisi þu þekilde görünmektedir: Y = v . re . fonksiyon þu þekilde pyazýlabilir: M = f y .? getiri oranlarýnca temsil edileceði için fonksiyondan çýkarýlabilir. re . dp . . 1 . w . . dp . w . 1 . u . Bu durumda para talebi fonksiyonu þu þekilde ifade edilebilir: M = f y . 1 . y = Y = reel gelir akýmý olarak tanýmlandýðýnda. rb . re . rb . u p p dt Ya da dp Y Y = v rb .

Friedman'a göre para talebinin istikrarlýoluþu ile ilgili temel kanýtlar nelerdir? Açýklayýnýz.Para stoku Gelir Paranýn dolaþým hýzý Ancak burada dikkat edilmesi gerek nokta þudur: Klasik Miktar Teorisinin tersine paranýn dolaným hýzý sabit olarak ele alýnmamakta. para talebinin faiz esnekliði sýfýr ya da ihmal edilebilir ölçüde düþük bulunmuþ.235 . bazý deðiþkenlerin fonksiyonu olarak tanýmlanmaktadýr. Para talebi fonksiyonunun gelire göre birinci dereceden homojen olmasý para talebinin gelir esnekliðinin 1 olmasý demektir. . Ancak yapýlan bazý çalýþmalarda para talebinin gelir esnekliðinin 1'den büyük olduðu bulunmuþ ve bu durum paranýn dolaným hýzýnda ortaya çýkan sürekli deðiþikliklerin kanýtý olarak gösterilmiþtir. Ayrýca yapýlan çalýþmalarda. bu bulgu da para talebinin istikrarlý oluþunun baþka bir kanýtý olarak kullanýlmýþtýr. Bu ise para talebifonksiyonunun istikrarlý bir fonksiyon olduðunun bir baþka kanýtýný oluþturmaktadýr.

Ýkinci olarak da Friedman uzun dönemde paranýn reel etkiler yaratmadýðýný yani yansýz olduðunu varsaymaktadýr. Aynýzaman onksiyonunun para talebi fonksiyonundan baðýmsýz olduðunun ispatlanmasýgerekmektedir. ancak bunu önlenmesi gerekli olan bir durum olarak ele almaktadýr. faiz oranlarýný ve milli gelir düzeyini etkilemesi gerekir. nominal ücretleri ele almasý nedeniyle Phillips eðrisinin bu ilk halini benimsememiþtir. Bu görüþlerini Phillips Eðrisi aracýlýðý ile ortaya koymaktadýr. Ve Phillips iliþkisini fiyat deðiþmelerinin etkilerini içerecek biçimde reel ücret düzeyindeki deðiþmelerle. para talebini etkilemez. Nominal ücretlerin artýþhýzýile iþsizlik oraný arasýnda ters yönlü bir iliþki olduðunu ortaya koymakta idi. Phillips tarafýndan formüle edilmiþtir. Daha sonra yapýlan çalýþmalarda Phillips iliþkisi. Buna göreNominal ücretlerin ar diðinde iþsizlik oranýdüþüyordu. Phillips eðrisi ilk olarak A. para arzýndaki deðiþmelerin kýsa dönemde reel etkiler yaratýþýnýn incelenmesi olduðunu ifade etmektedir. Bu ise. Friedman'ýn analizi çerçevesinde "aktarma mekanizmasýnýn" iþleyiþbiçimi ile analiz edilmektedir. ! Friedman'a göre aktarma mekanizmasýnasýl iþlemektedir? Friedman'a göre aktarma mekanizmasý þöyle iþlemektedir: Para arzý arttýðýnda bireylerin ellerindeki para miktarý. ancak uzun dönemde reel etkiler yaratamayacaðýný yani yansýz olduðunu belirtmektedir. para arzýndaki artýþlarýn kýsa dönemde milli gelir düzeyini etkileyebileceðini söylemekte. bu ise fiyatlar genel düzeyini ve nominal GSMHdüzeyini maktadýr. Burada dikkat edilmesi gerekli olan nokta þudur: Para arzýndaki artýþlarýn doðrudan "talep fazlasýna" dönüþebilmesi için. parasal dengesizliklerinpara talebinden deðil para arzýndan kaynaklanmasýdemektir. Yani Friedman. Yani para arzýndaki deðiþmeler faiz oranýný etkilese bile. . Bu çerçevede temel sorunun. iþsiz oranýndaki deðiþmeleri iliþkilendirerek ele almýþtýr. Yani Nominal ücretlerin artýþoranýile iþsizlik oranýarasýnda bir deðiþtokuþiliþkisi vardý. elde bulundurmak istedikleri para miktarýný aþmaktadýr. W. para talebinin faiz esnekliði sýfýr ya da sýfýra çok yakýn olduðu için. para arzýndaki artýþ doðrudan talepfazlasýna dönüþmekte. Friedman. Bu bakýþaçýsýpara arzýnýn dýþsallýðýgörüþünün temel dayanaðýnýoluþturmaktadýr. Friedman'ýn analizinde bunu mümkün hale getiren unsurlardan ilki para talebinin faiz esnekliðinin sýfýr oluþudur. reel aktiflerin de yakýn bir ikamesi olduðu için. Para sadece finansal aktiflerin deðil.! ! Para talebinin istikrarlýolarak ele alýnmasý. enflasyon oraný ile iþsizlik oraný . Phillips eðrisi ilk hali ile. Ancak para arzýnýn dýþsal olduðunun gösterilmesi için tekbaþýna yeterli deðildir. para arzýndaki deðiþmelerin kýsa dönemde reel etkiler yaratabileceðini yani üretim ve istihdam hacmini artýrabileceðini. Ancak Friedman.

Friedman.iliþkilendirerek ifade edilmiþtir. .236 . Phillips eðrisinden hareketle paranýn kýsa dönemde reel etkiler yarattýðýný ancak uzun dönemde yansýz olduðunu þu þekilde ortayakoymaktadýr.

1* Phillips eðrisinden hareketle þu soruyu soruyor: Acaba para arzýartýrýlarak yaratýlacak olan.* 1 Þekil 14. temel sorun enflasyon oranýnýn ne olduðu deðil. Bu çerçevede Þekil 14. ! Friedman paranýn uzun dönemde yansýz olduðunu ortaya koyarken. ) .2 .Enflasyon oraný ( . iþsizlik oranýnýn U1düzeyinde sürdürülmesini olanaklýkýlar mý? Friedman'ýn bu soruya verdiði nihai yanýt þöyle: Enflasyonla iþsizlik arasýndaki iliþki analiz edilirken.3* Eðrisi. ekonomik birimler tarafýndan tahmin edilip edilememesidir. Bu açýdan Friedman'ýn analizinden "beklenen enflasyon"' ve "beklenmeyenenflasyon kavramla rý çok önemli bir yere sahiptir.1. Acaba para otoriteleri para arzýný artýrýp .1 0 B . Ýþsizlik Oraný ( U ) .1 düzeyindeki enflasyon.1 kadar bir enflasyona yarattýklarýnda iþsizlik oraný U1'e düþürülebilir mi? Ve daha da önemli olmak üzere U1 iþsizlik oraný . baþlangýç durumunu ifade eden .* 2 U* A U 1 .1 aracýlýðý ile Friedman'ýn görüþleri þu þekilde ortaya konabilir: Baþlangýçta enflasyon oraný U* dýr. Phillips . .

Uzun dönemde deðiþ tokuþ söz konusu deðildir.2* 'ye kayacaktýr. Diðer bir deyiþle enflasyon beklentileri gerçekleþen enflasyon oraný (. iþsizlik oranýnýU1 düzeyine indirebilmek için daha yüksek bir enflasyonun(. geçici bir deðiþ tokuþtur. ancak enflasyon oranýnýn sürekli olarak artmasýile mümkündür.2) yaratýlmasýgerekmekted Yani parasal deðiþmelerin kýsa dönemde aynýreel etkiyi yaratabilmesi.sürdürülebilir mi? . Ancak Friedman'a göre. Dolayýsýyla para arzý artýrýlýp enflasyon yaratýlarak ekonomide reel etkiler yaratýlabilmektedir. Burada önemli olan noktaþudur:. Dolayýsýyla uzun dönemde Phillips eðrisi. Çünkü Fiyat artýþ beklentileri bir süre sonra gerçek enflasyon oranýna uyum gösterecektir. budurum geçicidir. Yani para uzun dönemde reel etkiler yaratamaz.1)'na göre yeniden ayarlanacak vekýsa dönem Phillips eðrisi . AB ile gösterilen dik bir eðridir. kýsa dönemde enflasyon oraný ile iþsizlik oraný arasýnda var olan deðiþ tokuþ.1 olduðunda iþsizlik U1'e düþebilir.237 .2* Phillips eðrisine göre. .1* Phillips eðrisine göre enflasyon oraný . Diðer bir deyiþle. Dolayýsýyla baþlangýçtaki iþsizlik düzeyi U* 'a geri dönülecek ve bu iþsizlik düzeyinde dahayüksek enflasyon söz konu acaktýr. 'den .

sendikalarýn gücündeki deðiþime göre deðiþir. Ýkinci olarak ise. Bu saptamalar ortaya konduktan sonra açýklamalar yapýlmalýdýr. Bu nedenle Friedman'a göre. . iþgücü mobilitesine. örneðin. Para politikasýnýn ara hedefi ve nihai hedefi nedir? Bu ikinci saptama sorularýnýn cevaplanmasýný olanaklý kýlar. zorunlu karþýlýklar politikasýuygulamadan kaldýrýlmalýdýr. Kýsa dönem Phillips eðrisi ile uzun dönem Phillips eðrisi arasýndaki farklýlýklarýaçýklayýnýz. Doðal iþsizlik oranýnýn düzeyi. Çünkü iskonto politikasý ve zorunlu karþýlýklar politikasýnýn önemli dezavantajlarý vardýr. piyasalarcagelecekte sýkýpara politikasýuygu ir göstergesi olarakkabul edilirse. farklýmevduat türlerine farklýzorunlu karþýlýk oranýuygulanmamalýve nihai olarak. eðer kaldýrýlamýyorsa piyasa malýve piyasa faiz oranýna göre otomatik deðiþimi saðlanmalýdýr. sabit bir oran deðildir. Bu iki politika aracýnýn ortak dezavantajýbeyan etkisi yaratmasýdýr. Bu ara hedeflere ve nihai hedeflere ulaþýlýrken para politikasý aracý olarak açýk piyasa iþlemleri yeterlidir. para politikasýaraçlarýndaki deðiþim. Her ekonomide doðal bir iþsizlik oraný vardýr.? Uzun dönem Phillips eðrisinin yatay ekseni kestiði U* iþsizlik oraný.Ýskonto politikasýda uygulamadankaldýrýlmalý. mal ve hizmet piyasalarýnýn yapýsýna. FRIEDMAN'IN PARA POLÝTÝKASINA ÝLÝÞKÝN SAPTAMALARI VE ÖNERÝLERÝ Friedman para politikasý önermelerini formüle etmeden önce þu saptamalarý yapýyor. Ancak amacýsýkýpara politikasýuygulamak deðilse. Para politikasý aracýlýðý ile yapýlamayacak olan þeyler þunlardýr: Ýlk olarak para politikasý aracýlýðý ile faiz oranlarý kontrol edilemez. iþsizlik oraný düþürülemez. nihaihedefi ise fiyatlar genel düzeyinin kontolu olmalýdýr. Friedman'a göre para politikasýnýn ara hedefleri parasal büyüklüklerin. merkez bankasýpiyasalar üzerinde istemediði bir etki yaratmýþolur. iskonto oranlarýnýve zorunlu karþýlýk oranlarýnýartýrabilir. Beyan etkisiþudur: Merkez bankasý. Doðal iþsizlik Oranýný gösterir.

para miktarý hýzla azaldýðýnda. Friedman'a göre para talebi istikrarlýdýr. Friedman. Para miktarýndaki büyüme oraný ile nominal gelirin artýþ oraný arasýnda tutarlý bir iliþki bulunmaktadýr. Parasal dengesizliklerin nedeni.Daha önce ifade edildiði gibi. kýsa dönemde . nominal milli gelir de ayný hýzla azalmaktadýr. nominal milli gelir üzerinde etkisini göstermesi zaman almakta ve bu zaman farký deðiþkenlik göstermektedir. Bu nedenle bu iki deðiþken arasýndaki iliþki. ! . Para miktarý hýzla büyüdüðünde nominal gelir hýzla artmakta. para otoritelerinin para arzýný geliþi güzel artýrmalarýdýr. Parasal büyümedeki deðiþikliðin. Enflasyonun kontrol edilmesi için para arzý kontrol edilmelidir. . monetarist yaklaþým çerçevesinde para arzýnýn yönetimi ile ilgili olarak göz önünde bulundurulmasý gerekli olan hususlarý þöyle sýralýyor: .238 . Bu nedenle enflasyon parasal bir olgudur.

Çünkü kamu harcamalarýnýn iç borçlanma yoluyla finanse edilmesi. Ancak paramiktarýndaki hýzlý artýþýn nedenleri. Para arzýndaki artýþýn nominal milli gelir üzerindeki etkisi. enflasyonu durdurmanýn ise ne kadar güç olduðunu ortayakoyar. bugünkü parasal deðiþme oraný ile bugünkü nominal gelir deðiþme oraný arasýnda yakýn bir iliþki yoktur. Bu artýþ kimi zaman yeni altýn yataklarýnýn bulunmasý. Bu ortalama bir süredir. Hükümet harcamalarýndaki artýþýn enflasyonist etkiler yaratýp yaratmayacaðý. faiz oranlarýný . Hükümet harcamalarý para basýlarak finanse ediliyorsa. Friedman'ýn en son maddede bahsedilen görüþlerini ülkemizde 1994? yýlýnda yaþanan kriz açýs ndiriniz. kimi zaman özel harcamalarýn finanse biçimleri ve çoðu zaman da hükümet harcamalarýnýn finansmanýndan kaynaklanabilir. . Parasal büyüme oranýndaki bir deðiþiklik. Hükümet harcamalarý vergileri artýrarak veya iç borçlanmayoluyla finanse edilirse. nominal gelir düzeyi üzerindeki etkisini 6 ay ile 9 ay sonra gösterecektir. üretim hacmi üzerinde ortaya çýkar. ilk olarak. .açýkça görülebilen bir iliþki deðildir. harcamalarýn finanse edilme biçimine baðlýdýr. özel sektör açýsýndan dýþlama etkisi (crowding-out) yaratýr. özel sektör tarafýndan kullanýlmasý durumunda ortaya çýkacak olan etkiye göre deðerlendirilmelidir. bazen daha kýsa olabilir. Gecikme bazen daha uzun. . Para arzýndaki deðiþmelerin milli gelir ve fiyatlar genel düzeyi üze? rindeki etkisinin ortaya çýkmasýnda söz konusu olan gecikmeler nelerdir? Açýklayýnýz. gecikmenin ortalama 6-9ay olduðunu göstermekted . . kimi zaman bankacýlýk sisteminde deðiþmeler. farklý koþullar altýnda çok farklý biçimlerde ortaya çýkabilir. Buna göre pa a arzýndaki deðiþimin fiyatlar genel düzeyine yansýmasý toplam olarak 12-19 aylýk bir gecikmeyle ortaya çýkar. para arzýnda geçmiþ dönemlerde ortaya çýkan artýþlardýr. Üretim hacminde ortaya çýkan deðiþmenin fiyatlar genel düzeyi üzerindeki etkisi 6-9 aylýk bir gecikmeile ortaya çýkar. Bu nokta Friedman'a göre önemlidir. enflasyonist etkiler yaratacaktýr. Para arzýndaki artýþýn faiz oranlarý üzerindeki ilk etkisi. Friedman'a göre. Enflasyonun doðmasýna ngel olunmasý gerekliliðinin nedeni budur. Enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgudur. bu gecikmeler enflasyonu baþlatmanýn ne kadar kolay. Yani. Bugünkü nominal gelir düzeyindeki deðiþmelerin nedeni. faiz oranlarýný artýrarak. bunun ekonomi üzerindeki etkisi bu kaynaklarýn devlet deðil de. Ancak farklý ülkelere yönelik olarak yapýlan çalýþmalar.

bu ise faiz oranlarýný yükseltir. Bu nedenle para arzý ve fiyat artýþlarýnýn en yüksek olduðu ülkelerde faiz oranlarý da en yüksek düzeydedir. ekonomide kredi talepleri artar. Tersine.239 .düþürmek þeklinde ortaya çýkar. . para arzý ve fiyat artýþlarýnýn en düþük düzeyde olduðu ülkelerde faiz oraný da en düþük düzeydedir. Ancak parasal geniþleme harcamalarý ve fiyatlarý artýrdýkça.

Friedman'a göre . M2'deki yýllýk dalgalanmalarýn istikrarlý olduðunu göstermektir. para politikasýnýn yönetiminde "parasal kural" uygulanmalýdýr. Friedman'ýn analizinde "parasal kural" fikrinin dayanaklarýnelerdir? Açýklayýnýz. Friedman'a göre. Çünkü gözlemler. Parasal Kural uygulamalarý isteðe baðlý (ihtiyari) para politikasý uygulamalarýnýn terk edilmesini gerektirir. Friedman'a göre para talebi fonksiyonunu . Sorular 1. konjonktürel deðiþimlere göre revize edilip. Deðer saklama aracýdýr c. Deðiþim aracýdýr b. para arzýndaki deðiþmenin milli gelir ve fiyatlara yansýmasý bir zaman gecikmesini gerektirdiði için. Parasal kural uygulamasýnda M2 para stoku kullanýlmalýdýr. Bütçe olanaklarý . para stoku her yýl %3-%5 arasýnda deðiþtirilerek uygulanmalýdýr. Friedman'a göre para talebi istikrarlý ve para arzýnýn ekonomiye yansýmasý gecikmeli olduðu için. para stokunun belli bir sabit oranda artýrýlmasý tarzýnda "bir kural" uygulanmalýdýr. para talebi istikrarlý olduðu için . Hesap birimidir . Ancak. Farklý servet türlerinin getirisi . Zevk ve tercihler etkiler. fiilen iþlemez hale getirilmemelidir. eldetutulmak istenen para ile para arzý birbirini tutmadýðýnda. Özet ? Ekonomilerde her zaman para arzý ve talebi dengededir. para aþaðýdakilerden hangisidir? a. Parasal Kural. para arz ve talebinde dengesizlikten söz edilebilir. Ayrýca parasal kural.

MP=Vy . MV=Py e. Diðer mallar gibi bir maldýr e.240 . Bir tül peçedir 2. Y=VM d.d. y'=PT c. Modern miktar teorisi aþaðýdakilerden hangisiyle ifade edilir? a. MV=PT b.

2-4 ay c. 4. 1-2 ay b. Açýk piyasa iþlemleri b. Zorunlu karþýlýklar politikasý d.3. b. Esnekliði birdir. e. Kambiyo kontrolu 5. Esnekliði birden büyüktür. "parasal kural" önerisinin dayanaklarýndan biri olanpara arzýndaki deðiþmelerin nominal milli gelire etkisinde oluþan gecikme süresi aþaðýdakilerden hangisidir? a. Faiz oranlarýnýn kontrolu e. Esnekliði birle sýfýr arasýndadýr. Esnekliði sonsuzdur. Friedman'a göre. 4-6 ay d. c. Friedman para politikasý aracý olarak aþaðýdakilerden hangisiniönermektedir? a. Ýskonto politikasý c. d. 9-12 ay .241 . Uzun dönen Phillips eðrisi ile ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisidoðrudur? a. Esnekliði sýfýrdýr. 6-9 ay e.

Sevdil ve ALTUÐ. 1992 . Finansal Yapý ve Politikalar. TOPRAK. Mustafa.242 . SPK Yayýn No: 17. Ezgi KitabeviYayýnlarý. Para. EKÝNCÝ. Metin. TÜREL. ÖNDER. Bursa. Ýzzettin. Ankara. Türk Bankacýlýk Sisteminin Deðerlendirilmesi: 1980-1993 Dönemi. Türk Ekonomisinde Yapýsal Dönüþümler: 19801995. . 1990. Cem. Turhan Kitabevi Yayýnlarý. Oktar. Türk Bankacýlýk Sistemine Ýliþkin Bir Deðerlendirme (1973-1988). 1993. YILDIRIM. Oðuz. MPM Yayýn No: 424. Ýlker. Nazým ve SOMEL.Kaynakça ÇIKRIKÇI. Ankara. 1995. PARASIZ. Ýstanbul. Banka ve Finansal Piyasalar. Türkiye'de Kamu Maliyesi. Tarih Vakfý Yurt Yayýnlarý. Ankara. 1996.

spekülasyon güdüsü ile para talebine yer vermesi ve atýl fonlarýn nasýl aktif fonlar haline dönüþtürüleceðinin incelenmesidir.ÜN ÝTE 15 Keynesgil Sistemde Para Bu Ünitede.243 . Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. Ünitenin temel konusu Keynesgil sistemde para'nýn nasýl etkiler yarattýðýnýn incelenmesidir. Bu üniteyi çalýþmaya baþlamadan önce... Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. Bu amaçla.. harcamalarý belirleyen faktörler. klasik sistemde para konusunu anlamýþ olmanýz gerekir.. . faiz oraný ile iliþkilendirilerek ortaya konmaktadýr. Keynesgil sistemin ayýrd edici özelliði.

iþgücü . Yine önemle belirtilmelidir ki. bazý konularda. Bu durum. Keynesgilsistemde. Çünkü nominal ücretler. talepyönünden bir sorun bu maktadýr. depresyon durumundaki bir ekonomi oluþturmaktadýr. Bu nedenle. kurulu kapasitesini. Baþka bir deyiþle.KEYNESGÝL SÝSTEMDE PARA Bilindiði gibi Klasik para teorisinin özünü oluþturan dikotomik yaklaþýmda. Kapasitenintam olarak ku llanýlamamasýnýn temel nedeni ise "talep yetersizliðidir". Keynesgil anlayýþ. Klasik Sistemde olduðu gibi. Say Yasasýna baðlý olarak. Faiz ve Para Genel Teorisi" isimli eserine dayanmaktadýr. aksine "gayri iradi iþsizlik" kavramýile açýklanabileceði yönünde görüþlerin doðmasýna neden olmuþtur. Talep yetersizliði nedeni ile ekonominin kurulu kapasitesinin tam olarak kullanýlamamasý. Keynesgil Sistemi detaylý bir þekilde ortaya koymadan önce bir hususuözellikle vurgulamalýyýz. cari ücret düzeyinde çalýþmak istedikleri halde iþ bulamamalarýna neden olmaktadýr. üretim faktörlerinin. yaygýn iþsizliðin "gönüllü (iradi) iþsizlik" kavramýile açýklanamayacaðý. insanlarýn. Keynesgil Sistemin temel dayanaklarýndandýr. yani fabrikalarýný. para sadece bir deðiþim aracý olarak ele alýnmaktadýr. fiyatlar genel düzeyinin belirlenmesini saðlayan basit bir araç durumuna düþmektedir. Bu ekonomi. tesislerini tam kapasitede kullanamayan bir ekonomidir. Keynesgil anlayýþ Keynes'in Genel Teorisindeki düþüncelerinin yeniden yorumlanmasý niteliðindedir. tam istihdama ulaþýlmasý ve tam istihdamýn sürekli bir durum olarak var olmasýnýn önünde. Keynes'in 1936 yýlýnda yazdýðý "Ýstihdam. Bu nedenle. milyonlarca insanýn iþsiz kalmasýna yol açmýþtý. dikotomik analizin kendi mantýðý içinde para. Tam istihdam sürekli bir durum olarak ele alýnýnca. 1930 yýlýnda yaþanan dünya bunalýmý. tüm gelirler derhal ve tamamen harcandýðý için bir talepyetersizliði sorunu doðmamaktadýr. buna "gayri iradi iþsizlik" denilm ektedir. Keynesgil Sistemin Ana Çerçevesi ! Keynesgil sistemin ana çerçevesini. elde ettikleri gelirin tamamýný harcamamalarýdýr. ücretlerin aþaðý doðru esnek olmasý ile giderilemez. Genel Teori ile karþýlaþtýrýldýðýnda çok büyük farklýlýklara sahiptir. Gayri iradi iþsizlik nedir? Keynesgil sistemde iþsizlik. "Gayri iradi iþsizlik" kavramý.

. Bu anlamda ücretlerin oluþum sürecinde belirleyici olan en önemli faktör sendikalardýr. Keynes sisteminde Nominal Ücretler aþaðýdoðru esnek olsa. iþçilerle iþverenler arasýnda yapýlan ücret sözleþmelerince belirlenir. Bu nedenle Keynes'in sisteminde.244 ? . Sendikalarýn göz önünde bulundurduðu en önemli faktör ise "kendi çalýþanlarýnýn göreli ücret düzeyini korumak"týr.arz ve talebinin etkileþimi sonucunda deðil. acaba tam istihdam saðlanamaz mý? . Bu durum ücretlerin aþaðý doðru esnek olmasýný önlemektedir. nominal ücretler sistem dýþýnda belirlenen dýþsal bir deðiþken olarak ele alýnýr.

Bu ise. (2) S = (1) S = S = no'lu ifadeyi þu biçimde yazabiliriz: Y. Buna göre Y = C + S dir. Burada. Keynes'in sisteminde yer alan üç temelfonksiyondan bir tanesidir. Gelir ya tüketilir ya da tasarruf edilir. Biraz sonra tasarruffonksiyonunu incelerken bu konuyu tekrar ele alacaðýz. ücretlertoplam talebin bir unsu . Yani. Co : Otonom tüketim harcamalarýný.C (3) no'lu ifadeyi (3) no'lu ifadede yerine koyarsak.cY .(Co + cY) (4) Y. gelir sýfýr olsa bile yapýlmak zorunda olan harcamalardýr. Ücretlerin düþmesi demek. tüketim harcamalarýnýn kaç birim arttýðýný gösterir. tasarruflarý göstermektedir. Y. tüketim harcamalarýnýn düþerek toplam talep düzeyinin düþmesi demektir. Bu konuda þöyle bir örnek verebiliriz: Þu anda gelirimiz sýfýr olsa bile. Sembollerle þöyle gösterebiliriz C = Co + cY (1) dC = c = marjinal tüketim eðilimidir. Gelirin kullaným biçimlerini belirleyerek tasarruf fonksiyonuna ulaþabili riz. tüketim harcamalarýný tüketim fonksiyonu aracýlýðý ile analiz etmektedir. dY Marjinal tüketim eðilimi 0 ile 1 arasýndadýr.Co . Tüketim fonksiyonunu C = Co + cY þeklinde tanýmlamaktadýr.Buna verilecek olan yanýt "hayýr" dýr. gelir düzeyinden baðýmsýz olan. ancak birikmiþ tasarruflarýmýzý harcamakla ya da borçlanmakla mümkün olur. gelir düzeyi bir birim arttýðýnda. c : Marjinal tüketim eðilimini ve Y : Cari gelir düzeyini gösterir. Keynes. Marjinal tüketim eðilmi. karnýmýzý doyurmak için. 0 < c < 1 dir. (2) Burada S. en azýndan ekmek yemek zorundayýz. Otonom tüketim harcamasý. Tüketim fonksiyonu. Yani tüketim fonksiyonunun geliregöre türevidir. Tüketim Harcamalarýný Belirleyen Faktörler Keynes. C : Tüketim harcamalarýný. Çünkü Keynes'e göre.

S = (Y . ekonomik birimler tasarruflarýný Co kadar azaltmak ya da Co kadar borçlanmak zorundadýrlar. (5) (5) no'lu ifadeye göre gelir sýfýr olduðunda.c) Y olur.245 .Co S = -Co + (1 .cY) . .

Ancak.c marjinal tasarruf eðilimini ifade eder ve "s" ile gösterilir. Ancak. marjinal tüketim eðilimi 1'den daha büyük olamaz mý? Buraya kadar anlatýlanlardan açýkça görüldüðü gibi. aktiflerin deðerlerinde ortaya çýkan beklenmeyen deðiþmeler. Çünkü. gelirin tüketime ayrýlan bölümünde zayýf bir azalma yaratabilir. büyük servet sahibi ekonomik birimler için söz konusudur. Bu durum tüketim harcamalarýný azaltýcý etki yapabilir. . Bunlar. Bu evet yanýtýnýn nedeni marjinal tüketim eðiliminin 1'den küçük olmasýdýr. Bir bireyin borçlanarak gelirinden daha fazlasýnýharcamasýmümkün olduðuna göre.(5) no'lu ifadede yer alan 1 . Geleceðe iliþkin gelir beklentilerindeki deðiþme. faiz haddi. gelir dýþýnda tüketim harcamalarýnýn düzeyinibelirleyen baþka deðiþken Tabiiki var. talepyetersizliði sorunu ort aya çýkabilir mi? Bu soruya verilecek yanýt evettir. Ancak Keynes'e göre bu etki. Ancak makro ekonomik açýdan bakýldýðýnda. Bunu þöyle örneklendirebiliriz. kazanç ihtimali çok yüksek olduðundan tasarruf artar. faiz oranlarýnýn etkisi zayýftýr. Çünkü 1 . Bu nedenlerle Keynes. bir bireyin daha az harcamasý diðer bireylerin daha çok harcama yapmasýna yol açacaðý için bu etki de önemli deðildir. ! ? . mikro ekonomik açýdan tüketim düzeyini etkiler. Acaba Keynes'e göre. .c = s ve 1 = c + s dir. Marjinal tasarruf eðilimi ile marjinal tüketim eðiliminin toplamý 1'e eþittir. Keynes. nominal ücretlerde düþme olmasa bile. eskisine göre daha az bir tasarruf miktarý yeterliolacaðý için. Gelir düzeyindeki artýþýn tamamen harcamalara dönüþmesi olanaksýzdýr. gelecekteki gelir konusundaki bekletilerin deðiþmesidir. Keynes'e göre bunun nedenleri þöyle sýralanabilir: . faiz haddi çok yüksek olduðunda. Keynes'e göre tüketim harcamalarýnýn düzeyini belirleyen en önemli faktörler gelir ve marjinal tüketim eðilimidir. Ekonominin bütünü açýsýndan önemli deðildir. Marjinal tüketim eðilimi bir toplumda psikolojik faktörlerce belirlenir ve kýsa dönemde deðiþmez. belli bir faiz geliri elde etmek için. Faiz haddinin yükselmesi. . Keynes'in sisteminde. tüketim harcamalarýný sadece gelirin bir fonksiyonu olarak ele almaktadýr. Hisse senedi gibi aktiflerin deðerlerinde beklenmedik deðiþmeler ortaya çýkabilir. farklý gerekçelerle bunlarý analiz dýþýnda býrakmýþtýr. . Örneðin hisse senetlerinin piyasa deðeri yükselebilir.

Tasarruflardaki bu artýþ "harcama sýzýntýsý" anlamýna gelmekte. Ancak Keynesgil sistemi anlamak açýsýndan burada iki nokta önemlidir: . Bireysel düzeyde ele alýndýðýnda bu çeliþkili gibi görünmektedir.8 ise gelirdeki artýþýn sadece 80 TL'si harcamalara dönüþecek 20 TL'si tasarruf edilecektir.Gelir 100 TL arttýðýnda. Çünkü ekonomik birimlerin bireysel düzeyde tasarruf yapmalarý"olumsuz" bir davranýþ deðildir. talep yetersizliðini ifade etmektedir.246 . eðer marjinal tüketim eðilimi 0.

Giriþimciler yatýrým kararýný verirken. iþte Keynesgil sistemde tüketim fonksiyonunun doðasýndan kaynaklanan talep yetersizliði. Marjinal tüketim eðiliminin 1'den küçük olmasý nedeni ile doðan talep yetersizliði. Yani bir bireyin harcamalarýný azaltmasý diðer bireylerin gelirlerinin azalmasýna neden olur. Bireysel düzeyde yapýlan tasarruflar bir bireyin gelirini azaltýcý etkide bulunmaz. sermayenin marjinal etkinliði (r) ile piyasa faiz oranýný (i) karþýlaþtýrýrlar. Buna göre r < i ise yatýrým yapýlýr r < i ise yatýrým yapýlmaz r = i ise yatýrým yapýlabileceði gibi yapýlmayabilir de. yatýrým harcamalarýndaki artýþ ile kapatýlmaktadýr.Qi A = ý=1 (1 + r)n Burada. Makro ekonomik açýdan bakýldýðýnda Keynesgil Sistemde harcamadüzeyindeki artýþ tasarruflarý ektedir. Pi. Sermayenin marjinal etkinliði. . Bunlardan birincisi "Sermayenin marjinal etkinliði". ikincisi ise piyasa faiz oranýdýr. Yatýrým Harcamalarýný Belirleyen Faktörler Keynes'in analizinde yatýrým fonksiyonu üretim düzeyini belirlemektedir. Notasyonlarla þöyle gösterebiliriz: n . Yatýrým fonksiyonu Keynes'in analizinde yer alan üç temel fonksiyondan ikincisidir. bir baþka talep unsuru olan yatýrým harcamalarýnýn önemini ortaya koyar.. sermaye malýnýn bugünkü arz fiyatýna eþitleyen iskonto oranýdýr. bir sermaye malýndan gelecekte eldeedilmesi umulan ge lirlerin þimdiki deðerini. Çünkü bir bireyin harcamasý bir baþka birey'in geliridir. A = Sermaye malýnýn arz fiyatýný yani maliyetini . Ancak herkesin tasarruf yapmasý gelir düzeyini düþürür. Keynes'te yatýrým harcamalarýnýn düzeyini belirleyen iki faktör vardýr.

Pi = Sermaye malý kullanýlarak üretilen malýn i dönemindeki fi yatýný Qi = Sermaye malý kullanýlarak üretilen malýn i dönemindeki üretim miktarýný Pi.Qi= Sermaye malý kullanýlarak üretilen maldan i döneminde elde edilen toplam geliri n = Sermaye malýnýn ömrünü (yani kaç dönem üretim yapabileceðini) r = Sermayenin marjinal etkinliðini .247 .

Torna tezgahýnýn ömrü 1 yýldýr. Bu borçlandýðý para için 80 TL faiz ödemek zorundadýr.5 dir. . giriþimciler açýsýndan belirsizliði gündeme getirmektedir. Makro iktisadi açýdan belirsizliði merkezi bir konuma getirmektedir. Oysa ki sermayenin marjinal etkenliði 0. Burada dikkat edilmesi gereken noktaþudur: "sermayenin marjinaletkinliði" ile "serma yenin marjinal verimliliði" aynýkavramlar deðildir. Sermayenin marjinal verimliliði reel bir kavramdýr ve sermayedeki bir birim artýþýn üretim hacminde yaratacaðýdeðiþmeyi gösterir. 100 Sermayenin marjinal etkenliði 0. ! 100 (1 + r) = 150 dir. göstermektedir. Bir sermaye malýnýn (örneðin bir torna tezgahýnýn) arz fiyatý100 TL dir.8 ise yatýrým yapýlmaz. Eðer piyasa faiz oraný.5 olduðu için elde edeceði gelir 50 TL'dir.. i = 0. Belli bir tür sermaye malý ile yapýlan yatýrýmlar arttýkça sermayeninmarjinal etkinliði düþmektedir.100 50 r = = 0.5 dir. Çünkü giriþimci 100 TL ile torna tezgahý almayýp bu parayý bankaya yatýrýrsa 80 TL faiz geliri saðlar. Oysa ki daha önce tanýmýverilen sermayenin marjinal etkinliði kavramýparasal bir kavramdýr. Qý A = 100 = 15 x 10 100 = 150 Daha önce verilen formüle (1+ r)11 +r1 +r göre. 1 birim sermayenin yýldaortalama % kaç gelir getireceðini gösterir. 80 TL > 50 TL (yatýrým yapanýnelde edeceði geliri) olduðu için yatýrým yapýlmaz. Birbirlerinin yerine kullanýlamazlar. Buna göre sermayenin marjinal etkenliði kaçtýr? Pý . beklenen fiyatlarýise Pý= 10 dur. Benzer þekilde giriþimci torna tezgahý almak için gerekli olan 100 TL'yi borçlanmýþ olabilir. 100 + 100r = 150 100r = 150 . Sermayenin marjin kinliði kavramý geleceðe iliþkin beklentileri içerdiði için. Bu tezgahta üretilecek civatalardan elde edilmesi umulan üretim miktarlarýQi= 15 birim. Bilindiði gibi Klasik Teoride parayla ilgili analizlerdebelirsizlik . Yani 50TL faiz ödemelerin i karþýlamaya yetmemektedir.

yani yatýrýmlarýn faiz esnekliði çok önemli bir role sahiptir. I = f(i) dir.248 . hem de piyasa faiz oranlarýnýn tahmin edilmesi ile ilgili olarak sözkonusu olmaktadýr. . hem gelecekteki gelirlerin tahmin edilmesinde. Yatýrým harcamalarý açýsýndan deðerlendirildiðinde. Bu anlamda yatýrým harcamlarý (I). piyasa faiz oranýnýn bir fonksiyonuolarak ifade edilebilir. Bu açýdan bakýldýðýnda. yatýrým harcamalarýnýn faiz oranlarýndaki deðiþmeye duyarlýlýðý.yer almamaktadýr. . belirsizlik . Yani.

Yatýrýmlarýn Faiz i Esnekliðinin Dü 1 þük ve Yüksek Olmasý Durumu. Piyasa faiz oraný i1 'e düþtüðünde yatýrýmlar I1 olmaktadýr. depresyondan çýkýþ koþullarýnýn ne olduðunu araþtýrmaktadýr. iI . 0 Þekil 15. Depresyon durumunda olan bir ekonominin en büyük özelliði. diðer bir deyiþle faiz oranlarý düþürülerek yatýrým harcamalarýnýn artýrýlamamasý demektir. Baþlangýçta piyasa faiz oraný i0 dýr.I0 olduðu için yatýrýmlarýn faiz esnekliði birden küçüktür. I1 . giriþimcilerin geleceðe iliþkin beklentilerinin olumsuz olmasýdýr. i0I0 Diðer bir ifade ile yatýrýmlarýn faiz esnekliði (e I) 1'den küçüktür.1.i0 .i0 > I1 . Bu ise yatýrýmlarýn faiz esnekliðinin düþük olmasý. Bu durumu bir þekil aracýlýðý ile þöyle gösterebiliriz: i i 0 Þekil: 15.A A 1 A A 1 I I 0 I 1 I2I Ancak Keynes depresyon durumunda olan bir ekonomiyi incelemekte.I0 I0 eI = < 1 dir. Sim gelerle gösterirsek.1'de A eðrisi yatýrým talebini göstermektedir. iI .

Depresyon durumundaki bir ekonomide faiz oranlarýndaki düþme yatý .ai dýr.i0 Bu ise yatýrým hacminin artýrýlmasý açýsýndan devlete önemli bir rol düþtüðünü gösterir. Burada I0 : Otonom yatýrým harcamasý i : Piyasa faiz haddi a: Faiz oranlarýndaki bir birim artýþýn yatýrým harcamasý üzerindeki etkisini gösteren katsayýdýr. Yatýrým fonksiyonu I = I0 . Devlet otonom yatýrým harcamalarýný artýrarak yatýrým hacmini yükseltmelidir.249 .

Þimdi karþý karþýya olduðumuz soru þudur: Keynes'in analizinde piyasa faiz oraný nasýl belirlenmektedir? Faiz Oranýný Belirleyen Faktörler . Devletin otonom yatýrým harcamalarýndaki artýþ. Yani Y= C + I dýr. Keynesgil analizde "tasarruflar yatýrýmlarýbelirler" önermesi doðru? mudur? Buraya kadar anlatýlanlar. Buraya kadar yapýlan açýklamalar. yatýrým fonksiyonun enönemli deðiþkeni I0 Otonom yatýrým harcamalarý (I0). baraj.i1 kadar) bir düþüþ yatýrýmlarý eskisine göre daha çok (I2 .1 aracýlýðý ile gösterirsek. Þekilden açýkça görüldüðü gibi (I2 .I0) dýr.I1) kadar artýrýr. marjinal tüketim eðilimine baðlýolarak doðal bir talep yetersizliði doðduðunu ve bu talep yetersizliðinin yatýrým harcamalarýartýrýlarak giderildiðini göstermektedir. devletin yaptýðý okul. C + I = C + S I = S dir.I1) > (I1 . Keynesgil analizde toplam tale ! bin iki önemli unsuru olduðunu. Oluþumu açýsýndan bakýldýðýnda ise tüketim ve yatýrým harcamalarýnýn toplamýndan oluþmaktadýr. tasarruf (S) vetüketim harcamalarýnýn (C) toplamýna eþitt Y = C + S dir. Yani Denge durumunda yatýrýmlar tasarruflara eþittir. Þekil 15. bunlarýn tüketim ve yatýrým harcamalarýolduðunu. özel sektörün geleceðe iliþkin beklentilerini daha olumlu hale getirir. Yatýrým harcamalarýkonusunda Devletin çok büyük bir rol üstlenmesi özel sektörün dýþlanmasýna (crowding out) yol açmaz mý? Keynesgil analizde buna verilecek yanýt "hayýr"dýr. . kullanýmý açýsýndan bakýldýðýnda gelir (Y). yol gibi yatýrýmlardýr. yatýrýmlarýn faiz esnekliði artar ve yatýrým talebi eðrisi A1 haline gelir.rýmlar üzerinde önemli bir etki yaratmadýðý için. yatýrým harcamalarýnýn önemini ve yatýrýmharcamalarýnýn gerçekleþmesi açýsýndan faiz oranlarýnýn önemini ortayakoymaktadýr. Buna göre. tüketim harcamalarýnýn gelirin bir fonksiyonu olduðunu. Bunun sonucunda yatýrýmlarýn faiz oranlarýna duyarlýlýðý artar. Buna görefaiz oranýnda ayný oranda (i0 . Buna göre. Çünkü.

Klasik analizde faiz oraný. Keynes'e göre para arzý. Para arzýnýn dýþsal olarak belirlenmesi. para arzýnýn para talebinden baðýmsýz olarak deðiþtirilmesi demektir.250 . mal piyasasýnda tasarruf yatýrým eþitliðince belirlenirken. Keynes'in analizinde para arzý ve para talebi tarafýndan para piyasasýnda belirlenmektedir. . para otoritelerince dýþsal olarak beilrlenmektedir. Bu nedenle Keynes sisteminde para arzý sistem dýþýnda belirlenen baðýmsýz deðiþkenlerin ikincisidir.

Yani dMa Ma = f(Y) ve > 0 dýr. Eðer. fiyatlar genel düzeyindeki ve reel üretim hacmindeki deðiþikliklerdir. Bu nedenle de yanýmýzda iþlem amacýyla para bulunduruyoruz. Ýþlem ve ihtiyat güdüsü ile para talebinin toplamý þu þekilde ifade edilebilir. bireylerin gelirlerini elde etmeleri ile harcamalarýný yaptýklarý dönemlerin zaman açýsýndan uyuþmamasýdýr. dY Ýþlem güdüsüyle para talebi neyin fonksiyonu olur? Ýhtiyat Güdüsü ile Para Talebi Bireylerin. para talebini belirleyen güdüler ortaya konularak analiz edilmektedir. gelir düzeyinin (Y) doðru yönlü birfonksiyonudur.? Keynes'e göre para talebi. dY Ýþlem güdüsü ve ihtiyat güdüsüyle para talebinin toplamý. o ay içinde farklý zamanlarda yapýyoruz. gelecekte ortaya çýkmasý muhtemel olan ödemelerini gerçekleþtirmek için talep ettikleri paradýr. Buna kendi yaþantýmýzdan örnek verebiliriz: Maaþýmýzý ayýn 15'inde alýyoruz ancak ödemelerimizin hepsini ayýn 15'inde deðil. Böyle bir para talebinin doðmasýnýn temel nedeni. aktif parabalanslarýný temsil etmektedir. Keynes para talebini belirleyen güdüleri üçgrupta ele almaktadýr: Ýþlem Güdüsü ile Para Talebi Ýþlem güdüsü ile para talebi ekonomik birimlerin gündelik gereksinmelerini karþýlamak için talep ettikleri paradýr. gelir düzeyinin (Y) doðru yönlü birfonksiyonudur. Mt= Ma + Mb . Ýhtiyat ve iþlem güdüsü ile para talebi faiz oranýndaki deðiþmelere karþý duyarsýzdýr. Ýþlem güdüsü ile para talebi (Ma). Gelir týkça iþlem güdüsü ile para talebi artar. dMb Mb = f(Y) ve > 0 dýr. Dolayýsýyla Nominal gelir düzeyini deðiþtiren faktörlere baðlý olarak deðiþmektedir. Geleceðin belirsizliði. ihtiyat güdüsü ile para telebinin düzeyini etkiler. ödemelerimizin hepsini ayýn 15'inde yapsaydýk iþlem amacýyla para talep etmezdik. Ýhtiyat güdüsü ile para talebi (Mb). Nominal gelir düzeyini deðiþtiren faktörler.

Mt = f(Y) Þekil aracýlýðý ile gösterilirse.2. Mt i Mt = f(Y) Mt = f(Y) Þekil: 15. Y Mt (a) (b) . Ýþlem ve Ýhtiyat Güdüsü Para Talebi Eðrisi.251 .

C = Tahvilin piyasa deðerini. Ýþlem ve ihtiyat güdüsüyle para talebinin. Yani ekonomik birimler. Buna göre.? Þekil 15. ekonomik birimlerin faiz oranlarýndaki deðiþimler sonucu sermaye kazancý elde etme arzusudur.2. Burada tahvil fiyatlarý ile faiz oranlarý arasýndaki iliþki önem kazanmaktadýr. t =i ise C = N dir t >i ise C > N dir T < i ise C < N dir. Baþka bir deyiþle. servetlerini ya para þeklinde yada tahvil biçiminde bulundururlar. Dolayýsýyla spekülasyon güdüsü ile para talebininiþleyiþ mekanizmasý þöyledir: Her bireyin "normal olarak deðerlendirdiði" bir faiz oraný bulunmaktadýr. faiz oranýve milli gelirleiliþkisini açýklayýnýz Spekülasyon Güdüsü ile Para Talebi Keynes'in modelinde para. Þekil15. N iBurada. spekülasyon güdüsü ile para talebinin doðmasýna neden olmaktadýr. Ýþlem ve ihtiyat güdüsü ile para talebinin Nominal gelirindoðru yönlü bir fon olduðunu.b. t = Tahvilin üzerinde yazýlý olan nominal getiri oranný. Bu iliþki þöyle gösterilebilir: t C = . Bir örnek yardýmý ile Tahvillerin piyasa fiyatý ile faiz oranlarý arasýndaki iliþki þu biçimde ortaya konulabilir: N .a. spekülasyon güdüsü ile para talebinin varlýk nedeni. Tahvil fiyatlarý faiz oraný ile doðrudan ilgili olduðu için. Ýþlem ve ihtiyat güdüsüile para talebinin faiz oranýna karþý duyarlý olmadýðýný. N = Tahvilin nominal deðerini gösterir. Ýþte cari piyasa faiz oranýile normal faiz oraný arasýndaki farklýlýk. tahvillerin yakýn bir ikamesidir.2. Bu açýdan önemli olan nokta þudur: Ekonomik birimlerin faiz oranlarýnýn gelecekteki düzeyine iliþkin beklentileri farklýlaþmaktadýr. spekülasyongüdüsü ile para talebi faiz oranýndaki deðiþmel olarak deðiþmektedir. i = Piyasa faiz oranýný. faiz esnekliðinin sýfýr olduðunu göstermektedir.

.= 100 TL t =%5 i = %5 ise C = N dir.252 .

Yani C < N olur. Dolayýsýyla spekülasyon güdüsü ile para talebi. Bu ise spekülasyon güdüsü ile para talebinin artmasýna neden olur. i i1 Þekil: 15. Spekülasyon Güdüsü ile Para Talebi. i = C = i = C = %4 olursa 125 olur. Böylecetahvil fiyatlarý artarsa onu satýp kâr saðlayabilirler.3'te gösterilmiþtir. elde tutulan atýl parabalanslarýný temsil e faiz oranlarýnýn ters yönlü forksiyonudur. Yani insanlar tahvil tutmak yerine parayý ellerinde nakit olarak tutmayý tercih ediyorlar demektir. Bu anlatýlanlara göre. tahvillerin piyasa deðerinin düþeceðini bekliyorlar demektir. di Spekülasyon güdüsü ile para talebi Þekil 15. Simgelerle ifade edilirse. Yani C > N olur. Eðer ekonomik birimler gelecekte faizoranlarýnýn düþmesini bekl iyorlarsa. Bu durum spekülasyon güdüsü ile para talebinin azalmasý yani ekonomik birimlerin ellerindeki nakit miktarýný azaltarak. %8 olursa 50 TL olur.Eðer. tahvillerin piyasa fiyatlarýnýn artacaðýný bekliyorlar demektir. Ms i0 Ms Daha önceki anlatýmlarýmýzdan hareketle Þekil15. eðer ekonomik birimler gelecekte faiz oranlarýnýn artacaðýný bekliyorlarsa. . Ms = f(i) ve dMs < 0 dýr.3 ile ilgili iki temel saptama yapýlabilir: .3. tahvil satýn alýp tahvilleri artýrmasý anlamýna gelmektedir.

Þekilde görüldü253 . . faiz oranlarýnýn daha fazla düþmesinin mümkün görülmediði bir alt sýnýrý ifade eder. Ms = 0 olmaktadýr. Likidite tuzaðý durumu. Çünkü ekonomik birimler açýsýndan piyasa faiz oranlarýnýn en yüksek düzeyeulaþmasý. bu durum "Likidite tuzaðý" olarak adlandýrýlmaktadýr.Piyasa faiz oraný en yüksek düzeyine ulaþtýðýnda yani i1 olduðunda. piyasa faiz oranýnýn ulaþtýðý en düþük oraný temsil etmektedir. tahvillerin piyasa deð düþük düzeyede olmasý demektir. Keynesgil analizde. i0 faiz oraný. spekülasyon güdüsü ile para talebi.

Toplam para talebini gösterir. Keynes'in analizinde para talebi bu þekilde belirlenirken. i M ! A A0 A 1 M0 Þekil: 15. Para arzý ile . spekülasyon güdüsü ile para talebinin faiz esnekliði sonsuzdur. Baþlangýçta para arzý M0 ve para talebi Md0 dýr. düþey eksene paralel. bir ülked l kýymet piyasalarýnýn varlýðýnýgerektirir. para arzýnýn dýþsallýðýný temsil etmesi nedeniyle. Þekil 15. Piyasa Faiz Oranýnýn Oluþumu. Spekülasyon güdüsü ilepara talebi mekanizmasýnýn iþlemesi. Sistemde yer alan ikinci temel fonksiyondur. i1 Md (Y. para arzý para otoritelerince belirlenir ve dýþsaldýr. Buraya kadar yapýlan açýklamalar çerçevesinde toplam para talebifonksiyonu (Md) þu þekilde de edilebilir: Md = Ma(Y) + Mb(Y) + Ms(i) Md = Mt(Y) + Ms(i) dir. likidite tuzaðý durumunun oluþtuðu i0 faiz oranýnda.4'te para arzý ve para talebinin etkileþimi sonucu faiz oranýnýn oluþumu gösterilmektedir. sermaye piyasalarýnýn fazla geliþmemiþolduðu ülkeler açýsýndan deðerlendirilirken bu olgu gözönünde bulundurulmalýdýr. Ekonomik birimler tüm servetlerini para olarak tutarlar.4'de para arzý eðrisi.i) 0 i0 M Þekil 15. Spekülasyon güdüsü ile para talebi ekonomik birimlerin para iletahvilleri ikame ettikler i varsayýmýna dayanýr. Çünkü artýk faiz oranlarýnýn artacaðý beklentisi hakimdir.! ! ðü gibi. faiz esnekliði sýfýr olan bir eðri olarak çizilmiþtir. Keynesgil analizde Md likidite fonksiyonu olarak tanýmlanýr.4. Keynesgil yaklaþým.

Bunagöre i1faiz oranýd e.para talebinin eþit olduðu A noktasýnda piyasa faiz oraný i1 dir. iþlem ve ihtiyat güdüsü ile para talebini gösterir.254 . A1+ A2= A toplam para talebini göstermektedir. . Düþey eksen ile Md eðrisinin baþlangýç noktasý arasýndaki fark. Analizlerimizde daha fazla ayrýntýya girmeden önce burada bir noktaya dikkat edilmelidir.4'te olduðu gibi belirleniþi "Likidite Tercihi Teorisi" olarak isimlendirilmektedir. A0ile gösterilen bölge iþlem ve ihtiyatgüdüsü ile para talebini A1ile gösterilen kýsým s n güdüsüile para talebini göstermeke. Piyasa faiz oranýnýn Þekil15.

Para arzý artýþýna baðlý olarak. -Para arzý azalýrsa. Özet Keynes.4'e göre denge durumunu etkileyecek faktörler þöyle sýralanabilir: . piyasa faiz oraný düþer. Likidite tercihi fonksiyo unu aþaðýya kaydýrýr. harcamaya dönüþmeyen. Para talebi eðrisi (yani Likidite tercihi fonksiyonu) sabitken -Para arzý artarsa. Bunedenle de. Ýþçilerin "cari ücret düzeyinde çalýþmak isteyipte iþ . Çünkü faiz oranlarý likidite tuzaðý düzeyine düþünce. Keynes'in anali zi bunun yanýsýra ihtiyat ve spekülasyon güdüsü ile para talebine yer vermektedir. ! Buraya kadar anlatýlanlar çerçevesindeþu saptamalar yapýlmalýdýr: Klasik analizde sadece deðiþim veya iþlem amacýile para talebi yeralýrken. Bu durum piyasa faiz oranlarýnda düþmeye neden olur. yanlarýnda nakit tutmayý tercih ederler. -Faiz oranlarýndaki düþme ve/veya nominal gelir düzeyindekidüþme. Sorular 1.Keynes'in analizinde yer alan baðýmsýz deðiþkenler ve temel fonk? siyonlar nelerdir? Açýklayýnýz? Þekil 15. ? Yukarýda sýralanan farklýdurumlarýçizim yardýmýile gösteriniz. Çünkü atýl r. Gelecekle ilgili belirsizliðe baðlý olduðu için atýl ankes talebi Keynes'in analizinde çok önemli bir yeresahiptir. Ancak Keynesgil sistemde. faiz oranlarý daha aþaðýya düþmediði için. Yani ekonomide depresyon söz konusudur. para arzý eðrisi sola kayar. . dolayýsýyla iþsizliðe neden olan ana faktördür. özel kesim yatýrým yapmamaya devam eder. para arzý eðrisi saða kayar. ekonomiyi ta ma yöneltmek için devlet harcamalarýný artýrmak gerekir. faizin fonksiyonu olan spekülatif para talebini para teorisinekatarak. Likidite tercihi fonksiyonunu yukarý kaydýrýr. Bu faiz oranlarýný yükseltir. Para arzý eðrisi sabitken -Faiz oranlarýndaki yükselme ve/veya nominal gelir düzeyindeki artýþ. piyasa faiz oraný yükselir. ekonomi eksik istihdamda çýlýþmakatadýr. teo riye çok önemli ölçüde katkýda bulunmuþtur. bireyler tahvil satýnalmak yerine. Böyle bir ekonomiyi para politikasý yardýmýylatam istihdama kavuþturmak imkânsýzdýr.

Gayri iradi iþsizlik e.bulamamalarý" hangi iþsizlik türüne girer? a. Teknolojik iþsizlik c. Yapýsal iþsizlik b. Gizli iþsizlik .255 . Arýzi iþsizlik d.

Türk Bankacýlýk Sistemine Ýliþkin Bir Deðerlendirme (1973-1988). Metin. Faiz haddindeki deðiþmeler d. Ýstanbul. Oðuz. dir? a. Aþaðýdakilerden hangisi iþlem güdüsüyle para talebi fonksiyonudur? a.5 ise. Nominal gelir düzeyi b. Oktar. Banka ve Finansal Piyasalar. Tüketicilerin yaþý 3. MPM Yayýn No: 424. Sevdil ve ALTUÐ. Bir tahvilin Nominal fiyatý 200 TL piyasa fiyatý 400 TL ise. 800 TL b. Mustafa. 100 TL 4. Mb = f(i) e. PARASIZ. toplam tüketim harcamalarýnýn en önemli belirleyicisidir? a. 1990. TÜREL. Tarih Vakfý Yurt Yayýnlarý. 1993. Sermaye malýnýn arz fiyatý 200 TL. Para. EKÝNCÝ. Ýlker. Ezgi KitabeviYayýnlarý. 300 TL d. Ma = f(Y) c. Cem. tahvilin üzerinde yazýlýnominal getiri oranýpiyasa faiz oranýnýn kaç katýdýr? a. sermaye malýnýn ömrü 1 yýl ve sermayenin marjinal etkinliði 0. 5 katýdýr b. Ma = f(i) b. Finansal Yapý ve Politikalar. Hisse senedi fiyatýndaki deðiþmeler c. YILDIRIM. Nazým ve SOMEL. 4 katýdýr c. Aþaðýdakilerden hangisi. sermaye malýndan elde edilmesi umulan gelir kaç TL. Türk Bankacýlýk Sisteminin Deðerlendirilmesi: 1980-1993 Dönemi. Mb = f(Y) 5. Türkiye'de Kamu Maliyesi. Turhan Kitabevi Yayýnlarý. 200 TL e. Ýzzettin. Ankara. TOPRAK. SPK Yayýn No: 17. 2 katýdýr e. 1996. 400 TL c. Türk Ekonomisinde Yapýsal Dönüþümler: 19801995. ÖNDER.256 . Mt = Ma + Mb d. Zevk ve tercihler e. 3 katýdýr d. Ankara. Ankara. 1 katýdý Kaynakça ÇIKRIKÇI. 1997 . . 1995. Bursa.2.

Ýktisadi Analiz dersinde öðrendiðiniz Keynesgil mal piyasasý dengesine sýk sýk atýf yapýldýðýný göreceksiniz. Bu ünitede öncelikle IS ve LM eðrilerinin nasýl elde edildiðini ve ne ifade ettiklerini ele alacaðýz. Öte yandan para politikasý ya da maliye politikasýndan hangisinin daha etkin olduðu sorusuna cevap arayacak ve bunlarla ilgili özel þartlarý ortaya koyacaðýz.. aksi belirtilmedikçe fiyatlarýn sabit kaldýðý varsayýlmaktadýr. Yapýlan bu varsayým sonucunda reel ve nominal büyüklüklerin eþit olacaðýný sürekli olarak hatýrlayýnýz. Bu nedenle söz konusu denge modelini tekrar etmeniz yararlý olacaktýr...257 . fiyatlar genel düzeyinin sabit kaldýðý varsayýmý altýnda incelemektedir.ÜN ÝTE 16 Para ve IS-LM Analizi Bu Ünitede. Bu üniteye çalýþýrken. .. Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak. Bu ünite boyunca. Ýktisatçýlar ekonominin gidiþine iliþkin tahminlerde bulunurken genellikle bu tahminlerini bir modele dayandýrýrlar. Metin içerisinde sorulan sorularý mümkün olduðunca yazarak cevaplayýnýz ve grafik gösterimleri kendiniz çizerek tekrarlayýnýz. En çok kullanýlan modellerden birisi de 1937 yýlýnda Sir John Hicks tarafýndan geliþtirilmiþ olan IS-LM modelidir. Daha sonra para ve maliye politikasýnda gerçekleþtirilecek deðiþikliklerin üretim ve faiz oraný üzerindeki etkilerini araþtýracaðýz. Bu model ekonomide gerçekleþtirilen toplam üretimin (veya ayný anlama gelmek üzeregelirin) ve faiz oranýnýn nasýl belirlendiðini.

Faiz oranlarýplanlanmýþyatýrýmlarýnasýl etkiler? Faiz Oranlarý ve Planlanmýþ Yatýrým Harcamalarý Bir fiziki sermayeden beklenen getiri. Tersi bir durumda ise. Bu nedenle faiz oranlarýnýn yüksek olduðu bir ortamda. Keynesgil analizde. iktisat politikasý kararlarýný alanlar. enflasyon yaratmaksýzýn yüksek istihdama ulaþmak þeklinde ifade edilebilir. para ve maliye politikalarýnýn ekonomik faaliyetler üzerindeki etkinliði ve kullanýlabilirliði hakkýnda önemli bazý sorularý cevaplandýrmamýza olanak tanýr. Þimdi faiz oranlarýnýn planlanmýþ yatýrýmlar ve net ihracat üzerindeki etkisini kýsaca ele alalým. fabrika ve hammaddeler) yatýrým yapacaklardýr. Ýktisat politikasý kararlarýný alanlar para arzýný veya kamu harcamalarýný artýrmaya karar verdikleri zaman üretim miktarýnýn ve faiz oranlarýnýn bundan nasýl etkileneceðini tespit edebilmek için IS-LM modelini kullanabilirler. iþletmeler fiziki sermayeye daha fazla yatýrým yapma konusunda daha istekli olacak ve planlanmýþ yatýrým harcamalarý artacaktýr. bu yatýrýmý gerçekleþtirmek için kullanýlan kredinin faiz maliyetinden yüksek olduðu sürece iþletmeler fiziki sermaye mallarýna (makinalar. yani faiz oranlarý düþük olduðu zaman. Örneðin ekonomi bir durgunluk içinde bulunursa. ekonomik faaliyetleri etkileyebilmek için iki temel araca sahiptirler: faiz oranlarýný ve para arzýný kontrol edebilmek için para politikasý. kamu harcamalarýný ve vergileri kontrol edebilmek için maliyepolitikasý. MAL PÝYASASINDA DENGE : IS EÐRÝSÝ . bu þirketin yapacaðý .GÝRÝÞ II. faiz oranlarýnýn toplam hasýla üzerindeki etkisi planlanmýþ yatýrýmlar ve net ihracat aracýlýðý ile ortaya çýkmaktadýr. Faiz oranlarý yüksek olduðu zaman fiziki sermayeye yapýlan yatýrýmýn ancak çok küçük bir kýsmý borçlanýlan fonlarýn maliyetinden daha fazla getiri saðlayabilecektir. Bu nedenle IS-LM analizi. planlanmýþ yatýrým harcamalarý düþük düzeyde kalacaktýr. ? Planlanmýþyatýrýmlar ile faiz oranlarýarasýnda nasýl bir iliþki vardýr? Bir þirket fon fazlasýna sahip olsa ve fiziki sermayeye yatýrým yapmakiçin borçlanmaya gere sinim duymasa bile. Dünya Savaþýndan bu yana iktisat politikasýnýn temel hedefi.

Bu durumda firma fiziki sermaye malýna yatýrým yapmak yerine menkulkýymet satýn almayý tercih edeceði için planlanmýþ yatýrým harcamalarý azalacaktýr. fi ziki sermayeye yatýrým yapmak yerine.258 . . fiziki sermaye malýna yapýlan ttendaha fazla getiri saðlayacaðý için planlanmýþ yatýrým harcamalarý artacaktýr. Bu þirket. elindeki fon fazlasý ile bir menkul kýymet (tahvil gibi) satýn alabilir. Bu menkul kýymetin faiz oraný yüksekse yatýrým yapmanýn fýrsat maliyeti (kaybedilen faiz geliri) yüksek olacaktýr. Faiz oranlarý ve dolayýsýyla yatýrým yapmanýn fýrsat maliyetidüþtüðü zaman. Bu sürecin nasýl çalýþtýðýnýaçýklayýnýz.planlanmýþ yatýrým harcamalarý yine de faiz oranlarýndan etkilenecektir. ? Bir iþletme yatýrým yapmak için borçlanmaya gerek duymasa bile yapýlacak yatýrým miktarýfaiz oranlarýndan etkilenmektedir.

Planlanmýþ yatýrým harcamalarýnýn miktarý ile faiz oranlarý arasýndaki iliþki Þekill 16. i1 gibi düþük bir faiz oranýnda planlanmýþ yatýrým harcamalarý I1 gibi yüksek bir düzeyde gerçekleþmektedir.1'in (a) bölümündeki yatýrým eðrisi ile gösterilmektedir. Öte yandan faiz oraný i3 gibiyüksek bir düzeye çýktýð yatýrým harcamalarý I3 gibi düþük bir düzeye inmektedir. Faiz Faiz oraný ( i ) i3 i2 i1 oraný ( i ) 3 2 1 I i3 i2 i1 3 2 1 NXPlanlanmýþ Net yatýrýmlar I 3 I2 I1 NX3 NX2 NX1 ihracat (a) (b) Toplam Y=Yad talep ad (Y ) Y1ad=C+I1+G+NX1 Y ad =C+I2+G+NX2 i3 . planlanmýþ yatýrým harcamalarý ile faiz oranlarý arasýndaki negatif iliþkiyi yansýtmaktadýr. Yatýrým eðrisinin azalan yani faiz oranýyla ters yönde olmasý.

IS Eðrisinin Elde Ediliþi.i2 i1 Y3 Y2 Y1 A Y3 Y2 Y1 3 2 1 45° (c) IS 1 2 3 B 2 Y3ad =C+I3+G+NX3 Toplam Hasýla (Y) Faiz oraný ( i ) Toplam Hasýla (Y) (d) Þekil: 16. .1.259 .

net ihracat NX2 'ye düþmekte ve denge hasýla düzeyi Y2 düzeyinegerilemektedir.1'in (b) bölümünde gösterilmektedir. Sonuçta ortaya çýkan denge hasýla düzeyi (Y1) ve buna karþýlýk gelen faiz oraný (i1) þeklin (d) bölümündeki 1 noktasý ile gösterilmektedir. Þekil 16. i1 gibi düþük bir faiz oranýnda döviz kuru düþük deðerli olacak ve net ihracat NX1 gibi yüksek bir düzeyde gerçekleþecektir. Bu da yurt içinde üretilen mallarý yabancý mallara göre daha pahalý hale getireceði için ortaya çýkacak sonuç ihracatta bir azalmadýr. Faiz oraný i2 düzeyine yükseldiði zaman lanlanmýþ yatýrým harcamalarý I2 'ye. Faiz oranlarý ile net ihracat arasýnda ortaya çýkan bu negatif iliþki Þekil 16.1'in (a) ve (b) bölümlerinde verilen planlanmýþ yatýrým harcamalarý ve net ihracata iliþkin üç farklý miktar. En dü ük faiz oranýnda (i1) planlanmýþ yatýrým harcamalarý (I1) ve net ihracat (NX1) en yüksek düzeye ulaþmakta ve en yüksek toplam talep fonksiyonuna .Faiz Oranlarý ve Net Ýhracat Bilindiði gibi fiyatlar genel düzeyi sabitken. yurtiçi faiz oranlarýnýn yükselmesi yerli para biriminin deðer kazanmasý ile sonuçlanmaktadýr. Faiz oranlarýve net ihracat arasýndaki negatif iliþkiyi kuran faktör nedir? Bu süreç nasýl iþlemektedir? IS Eðrisinin Elde Edilmesi ? Faiz oranlarý ve denge toplam hasýla için (kamu harcamalarý yukarýda ele aldýðýmýz yatýrým harcamalarý ve faiz oraný-net ihracat düzeyi arasýndaki iliþkiyi inceleyebilmek ve otonom tüketim harcamalarý sabitken) faiz oraný-planlanmýþ arasýndaki iliþkileri kullanabiliriz. Öte yandan faiz oran i3 gibi yüksek bir düzeyde olduðu zaman. Buna göre faizoranlarý yükseldikçe yerli para birimi deðer kazanýr ve yerli mallar dahapahalý hale geleceði için ihracat azalýr. . yolaçmak-tadýr. (c) bölümündeki Keynesgil milli gelir denge þeklinY1ad de üç farklý toplam talep düzeyi ile gösterilmektedir. döviz kuru yükselecek ve net ihracat NX3 gibi daha düþük bir düzeyde gerçekleþecektir. Þeklin d) bölümündeki 2 noktasý Y2 gibi daha düþük bir hasýla düzeyinin i2 gibi daha yüksek bir faiz oraný ile bileþimini göstermektedir.

Elde edilen bu üç noktanýn birleþtirilmesi ile elde edilen IS eðrisi toplam üretimin toplam talebe eþit olduðu denge hasýla düzeyi ve faiz oraný bileþimlerini göstermektedir.Þekli siz de çizerek 3 nolu noktanýn daha yüksek bir faiz oranýve daha düþük bir hasýla düzeyi (sýrasýyla i3ve Y3) gerektirdiðini gösteriniz. Eðrinin negatif eðimi. IS Eðrisi Neyi Ýfade Eder? ! IS eðrisi üretilen toplam mal miktarýnýn talep edilen toplam mal miktarýna eþit olduðu noktalarý göstermektedir. her bir faiz oraný düzeyinde mal piyasasýnda dengenin saðlanabilmesi için .260 . Bir diðer deyiþle IS eðrisi mal piyasasýnýn dengede olduðu noktalarý birleþtiren bir eðridir. IS eðrisi. yüksek faiz oranýnýn düþük planlanmýþ yatýrým harcamasý ve net ihracata yol açarak düþük bir hasýla düzeyi ile sonuçlanmasýndan kaynaklanmaktadýr.

Keynes'in para piyasasý analizi temel olarak para talebi analizidir ve bildiðiniz gibi bu analiz Likidite tercihi olarak adlandýrýlmaktadýr. Daha önce ele alýndýðý gibi Likidite tercihi yaklaþýmýna göre para talebi gelir ile pozitif. mevcut dengesizliðin ne gibi sonuçlarýolacaðýnýdüþününüz. Eðer bir faiz oraný düzeyinde I= S olursa yukarýda sözünü ettiðimiz dengeler saðlanabilir. yani tasarruf edilmiþ fonlarýn bulunmasý gerekir. LM Eðrisinin Elde Ediliþi . Faiz oranýnda meydana gelen bir artýþ planlanmýþ yatýrým harcamalarýnýve net ihracatý azaltarak toplam talebin düþmesine yol açar. Örneðin B noktasýndaki üretim düzeyi (Y1) IS eðrisi üzerinde yer alan denge üretim düzeyinden (Y2) daha büyüktür. LM eðrisi de para piyasasý denge þartýndan yola çýkýlarak elde edilir. Ekonomi bu eðrinin üzerinde yer almayan bir noktada ise. Planlanmýþ yatýrým harcamasýnýn gerçekleþebilmesi için ayný miktarda. IS eðrisinin solunda kalan bölgede. Üretimdeki azalma ancak IS eðrisi üzerine gelindiðinde duracak ve böylece denge hasýla düzeyine ulaþýlmýþ olacaktýr. Bu durumda I= S olacaktýr. Ekonomi. örneðin A noktasýnda mevcut ? olan durum nedir? Bu dengesizliðin sonucunda ne gibi deðiþikliklerle ekonomi IS eðrisine doðru hareket eder? PARA PÝYASASINDA DENGE : LM EÐRÝSÝ Mal piyasasýndaki denge þartýndan yola çýkarak IS eðrisinin elde ediliþi gibi. örneðin IS eðrisinin saðýnda kalan bölgedeki herhangi birnoktada ise aþýrý arz (arz fazlasý) var demektir. Aksi taktirde S>I ise arz I>S ise talep fazlasý olur. Ortaya çýkan bu arz fazlasý stoklarda planlanmamýþ bir artýþla sonuçlanacak ve bu da üretim düzeyinin IS eðrisi üzerindeki bir noktaya doðru azalmasýna neden olacaktýr. faiz oranlarý ile negatif yönde iliþkilidir. Aslýnda IS eðrisini sadece planlanmýþ yatýrýmla açýklamak yetersizdir. Bilindiði gibi para piyasasý denge þartý talep edilen para miktarýnýn arz edilen para miktarýna eþit olmasýdýr. Mal piyasasýnýn dengede kalabilmesi için (yani toplam hasýla toplam talep eþitliðinin sürdürülebilmesi için) toplam hasýlanýn da azalmasý gerekir.toplam hasýla düzeyinin ne olmasý gerektiðini göstermektedir. IS eðrisi üzerindeki her nokta mal piyasasýdengesini ifade etmek! tedir. tüketime gitmemiþ.

Para talebi eðrisinin negatif eðiminin para talebi ile faiz oranýarasýndaki ters yönlü iliþkiyi yansýttýðýnýhatýrlayýnýz. LM eðrisi para arzýnýn sabit kaldýðý varsayýmý altýnda elde edildiði için. Hatýrlanacaðý gibi para piyasasý dengesi.261 . Toplam gelir (hasýla) deðiþtiði zaman ekonomideki iþlem hacmi ve buna baðlý olarak para talebi deðiþeceði için her gelir düzeyinde ayrý bir para talebi eðrisi söz konusu olmaktadýr. Þekil 16. gelir düzeyi deðiþtiði zaman para piyasasý dengesinin bundan nasýl etkileneceðini göstermektedir. talep ediM len para miktarý ile arz edilen para miktarýnýn eþit olmasý halinde saðlanmaktadýr.! Keynes'in analizinde faiz oranlarý para piyasasýndaki denge aracýlýðý ile belirlenmektedir. 2. þeklin (a) bölümünde para arzý düzeyinde sabit tutulmaktadýr. .

þeklin (a) bölümündeki denge noktalarý olan 1. LM Eðrisinin Elde Ediliþi. faiz oranýnýn i1 olarak belirlendiði 1 noktasýnda saðlanmaktadýr.2'nin (b) bölümünde farklý gelir düzeylerine karþýlýk gelendenge faiz oranlarý gösterilmektedir. Toplam hasýla Y2 gibidaha yüksek bir düzey laþtýðýnda para talebi eðrisi saða doðru kayarakMd (Y2) konumuna gelir. Benzer þekilde daha yüksek bir gelir düzeyi (Y3 gibi) daha yüksek birdenge faiz oranýnýn (i gibi) ortaya çýkmasýna neden olmaktadýr.? Toplam hasýla Y1 olduðu zaman para talebi eðrisi Md (Y1) olmaktadýr. Ortaya çýkan bu yeni durumda para piyasasý dengesi i2 gibi daha yüksek birfaiz oranýnýn ortaya çýkmasýna neden olan 2 noktasýnda saðla adýr. Bu noktalarý birleþtiren eðri LM eðrisi olarak adlandýrýlmakta . Toplam Y1 Y2 Y3 hasýla (Y) para miktarý (a) (b) Þekil 16. Para piyasasýnda denge. (b) bölümünde yer alan 1.2. Düþük bir faiz elde para tutmanýn fýrsat maliyetinin düþük ve dolayýsýylatalep edilen para ek olduðunu ifade ettiði için para talebi eðrisi negatif bir eðime sahiptir. Para talebi eðrisin bu kaymanýn nedeni yüksek bir gelir düzeyinin daha fazla para talebine yol açmasýdýr. Faiz Faiz oraný ( i ) i3 i2 i1 oraný ( i ) 3 2 1 i3 i2 i 3 2 1Reel Ms Md(Y )3Md(Y )2 A B LM Þekil: 16.2 ve 3 noktalarýna karþýlýk gelmektedir.2 ve 3 noktalarý.

ekonomi LM eðrisi ile temsil edilen denge noktalarýna da yönelme eðilimindedir. .ve bu eðri para piyasasýný dengeye getiren faiz oraný ve gelir bileþimlerini göstermektedir. Eðer ekonomi LM eðrisinin solunda yer alanbölgedeki herhangi bir noktada ise para arzý fazlasý söz konusu olmaktadýr. Buna göre faiz oraný denge düzeyinden yüksektir ve halkýn elinde arzuladýðýndan daha fazla para bulunmaktadýr. Örneðin A noktasýnda faiz oraný i3 ve toplam hasýla Y1 düzeyindedir. Halk elinde bulunan fazla para miktarýndan kurtulmak için tahvil satýn alacaktýr. faiz oraný LM eðrisi üzerinde bir noktaya gelinceye dek düþecektir. para arzý para talebine eþittir ve dolayýsýyla para piyasasý dengededir. Ekonominin IS eðrisi ile temsil edilen denge noktalarýna yönelme eðiliminde olmasý gibi. Para arzý fazlasý bulunduðu sürece. LM eðrisi nedir? Bu eðrinin pozitif eðime sahip olmasýnýn nedenini açýklayýnýz.262 . LM eðrisi üzerinde yer alan her noktada. Böylece tahvilin fiyatý yükselirken faiz oraný düþecektir. Yüksek bir gelir düzeyi para talebini artýracaðý ve reel para arzýnda bir artýþ olmadýðý için denge faiz oranýný yükselteceði için LM eðrisi pozitif eðime sahiptir. LM Eðrisi Neyi Ýfade Eder? LM eðrisi para piyasasýnýn dengede olduðu noktalarý gösteren bir eðridir.

? LM eðrisinin saðýnda kalan bölgede. L= M eþitliði . Bu durumda piyasa güçleri ekonomiyi genel dengeye doðru (E noktasý) çekecektir. Þimdi hem toplam hasýlanýn hem de faiz oranýnýn belirlenmesine olanak tanýyan bir model geliþtirebilmek için bu eðrileri ayný þekil üzerinde gösterebiliriz. Bu noktada toplam arz toplam talebe (IS) ve talep edilen para miktarý arz edilen para miktarýna (LM) eþittir. Bu mekanizmanýn nasýl çalýþtýðýný görebilmek için ekonominin A noktasýnda bulunmasý durumunda ne olacaðýný ele alalým. örneðin B noktasýnda mevcut olan durum nedir? Bu dengesizliðin sonucunda ne gibi deðiþikliklerle ekonomi LM eðrisine doðru hareket eder? GELÝR VE FAÝZ ORANININ BELÝRLENMESÝ : IS . 3. A noktasý I= S eþitliðini saðladýðý için mal piyasasý dengede olduðu halde. Mal piyasasýnýn ve para piyasasýnýn eþanlý olarak dengeye geldikleri tek nokta IS ve LM eðrilerinin kesiþtiði E noktasýdýr. bu amaçla çizilmiþtir. Þekildeki herhangi bir diðer noktada en azýndan bu denge þartlarýndan birisi gerçekleþmemektedir. IS-LM Eðrisinin Elde Ediliþi. Þekil 16.LM YAKLAÞIMI ? Þu ana kadar IS ve LM eðrilerini elde ettik. Faiz oraný ( i ) B E D Y* A C LM i* IS Toplamhasýla (Y) Þekil: 16.3.

Birdiðer deyiþle söz konusu s nomi genel dengenin saðlandýðý E noktasýna ulaþýncaya kadar devam edecektir. B noktasýnda arz ve talep edilen para miktarlarý eþit olmasýna karþýn üretim miktarý denge düzeyinin üzerindedir ve dolayýsýyla toplam arz. Bu nedenle talep edilen para miktarý arz edilen para miktarýndan düþüktür. Mal piyasasýdengede iken para piyasasýnda talep açýðý(veya arzfazlasý) söz konusu ise ekono genel denge noktasýna yönelmesisüreci nasýl iþlemektedir? Þekil 16. ekonomi LM eðrisi üzerinde bulunmasýna karþýn IS eðrisi üzerinde deðilse E noktasýna dönme eðilimi söz konusu olacaktýr.263 . Tahvil fiyatlarýnda ortaya çýkan artýþ faiz oranýnýn düþmesine neden olurken. Bu süreç faiz oraný i* düzeyine düþene ve toplam hasýla Y* düzeyine yükselene dek devam eder. Böylece ekonomi IS eðrisi üzerinde aþaðýya doðru harekete geçer. toplam talepten fazladýr.saðlanmadýðý için para piyasasý açýsýndan faiz oraný denge düzeyininüzerindedir. bu durum planlanmýþ yatýrým harcamalarýnýn ve net ihracatýn. Halkýn elinde. dolayýsýyla toplam hasýlanýn artmasýna yol açacaktýr. Bu durumda iþletmeler ürettikleri mallarýn tamamýný satamamakta ve stoklarda planlanmamýþ bir artýþ or . tutmak istediðinden daha fazla para bulunduðu için tahvil satýn alarak bu fazlalýktan kurtulmaya çalýþacaktýr.3'deki B noktasýnda olduðu gibi.

Ýþsizlik çok yüksek bir düzeyde ise iktisat politikasý kararlarýný alanlar iþsizliði azaltmak için toplam üretimi artýrmak isteyebilirler. Faiz oranýnda meydanagelen deðiþiklik. Buna göre ekonomi. para talebinin azalacaðý ve faiz oranýnýn düþeceði anlamýna gelmektedir. IS EÐRÝSÝNÝN YER DEÐÝÞTÝRMESÝNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER IS eðrisinin elde ediliþini incelerken IS eðrisinin mal ve hizmetler piyasasýnda denge noktalarýný ifade eden bir eðri olduðunu görmüþtük. Üretimdeki (yani gelirdeki) budüþüþ. ISLManalizine göre ara ve maliye politikalarý aracýlýðý ile. Keynesygil milli gelir dengesi analizinde toplam talep eðrisinin yerdeðiþtirmesine ned en olan otonom faktörleri ve çarpan mekanizmasýnýn iþleyiþini hatýrlayýnýz. IS eðr e hareketi gerektirir. bu üretim düzeyinde ekonominin tam istihdamda olduðunu varsaymak için bir neden yoktur. Bu da üretimde kýsýntýya gidilmesine ve dolayýsýylaüretim miktarýnýn azal ur. Otonom Tüketim Harcamalarýndaki Deðiþmeler ! Otonom tüketim harcamalarýndaki bir artýþ. toplam talebi yukarýyadoðru ve IS eðrisini saða aydýrýr. Bu faktörler aþaðýda kýsaca ele alýnacaktýr. Ekonominin IS ve LM eðrilerinin kesiþtiði denge noktasýna (E noktasý) doðru yönelme eðiliminin nedenini anlayýp anlamadýðýnýzýtest etmek içinþekildeki C ve D noktalarýnda bulunulmasýhalinde E noktasýna doðru yönelmenin nedenlerini açýklamaya çalýþýnýz. Böylece fiyatlar genel düzeyi sabit olduðu zaman hem toplam hasýlanýn hem de faiz oranlarýnýn nasýl belirlendiðini inceleyen IS-LM modelinitamamlamýþ olduk.! ! taya çýkmaktadýr. Þeklin (a) bölümüne göre Yad . IS ve LM eðrilerinin yer deðiþtirmesini saðlayarak bu gerçekleþtirilebilir. Her ne kadar ekonominin Y* gibi bir toplam hasýla düzeyine doðru yönelme eðiliminde olduðunu göstermiþ olsak da. Bu kaymanýn nasýl ortaya çýktýðýný görebilmek için Þekil 16.4'ü kullanabiliriz. denge noktasýný ifade eden E noktasýna gelinceye kadar LM eðrisi üzerinde aþaðýya doðru hareket edecektir. Aþaðýda bu konularý ele alacaðýz. Otonom faktörlerde (gelirdüzeyinden baðýmsýz olan fakt faiz oraný ile iliþkisi olmayan bir deðiþiklik gerçekleþtiði zaman IS eðrisi yer deðiþtirir. Bir diðer deyiþle IS eðrisi. toplam talebin toplam arza eþit olduðu toplam hasýla ve faiz oraný bileþimlerini gösteren bir eðri idi. Toplam talep fonksiyonunda kaymaya neden olan otonom faktörlerde meydana gelecekdeðiþiklikler IS eðrisinin de yer d eðiþtirmesine neden olur.

Bu dengeüretim düzeyi ile uyumlu olan faiz oraný i1 faiz oranýdýr ve ekonomi IS1 eðrisi üzerinde yeralan 1 noktasý ile de mal piyasasý dengesini saðlamaktadýr (bkz (b) bölümü).264 . Bu durumda otonom tüketim harcamalarý artacaktýr. . Böyle bir ortamda tüketicilerin ekonominin geleceði hakkýnda daha iyimser olmalarýna yol açan bir geliþme olduðunu varsayalým.ekonomi baþlangýçta 2 toplam talep fanksiyonunun 45° doðrusunu kestiði 1 noktasý ile gösterilen Y1 üretim düzeyinde dengededir. üretim düzeyindeki bu artýþþeklin (b) bölümünde 1 noktasýnda 2 noktasýna geçilmesine neden olacaktýr. Faiz oraný i1 olduðu zaman. toplam talep fonksiyonunu yukarýya doðru ad Y1 kaydýrarak konumuna getirecek ve denge üretim düzeyi Y2'ye yükselecektir. Otonom tüketim harcamalarýndaki artýþ.

265 . Faiz oraný sabitken. Yatýrým Harcamalarýndaki Faiz Oranlarý ile Ýliþkili OlmayanDeðiþmeler Faiz oraný deðiþikliklerinin planlanmýþ yatýrým harcamalarý ve dolayýsýyla denge gelir düzeyi üzerinde etkili olduðunu daha önceki dersleri . Otonom tüketim harcamalarýnda meydana gelecek bir artýþdenge ? gelir düzeyini nasýl etkilemektedir? Bu etkinin IS eðrisini saða kaydýrabilmesi için gerekliþart nedir? Otonom tüketim harcamalarýnda meydana gelecek bir azalmanýn! denge gelir düzeyi ve IS eðri sinin konumu üzerinde yaratacaðýetkiyiþekil çizerek açýklamaya çalýþýnýz.4. IS eðrisini saða doðru kaydýrarak IS1 konumundan IS2 konumuna getirir. Bu nedenleotonom tüketim harcamala rýndaki artýþ. Toplam i1 Y1 Y2Y1 Y21 245° (a) 1 2 IS2IS1 talep ad (Y ) Y ad 2 Y1ad Toplam Hasýla (Y) Faiz oraný ( i ) ToplamHasýla (Y) (b) Þekil: 16. IS Eðrisinin Yer Deðiþtirmesi. otonom tüketim harcamalarýndaki azalma toplam talep fonksiyonunu aþaðýya doðru kaydýrarak denge gelir düzeyininin azalmasýna ve IS eðrisinin sola doðru kaymasýna neden olur. Otonom tüketim harcamalarýndaki bir düþme yukarýdaki analizi tersine çevirir.Ayný analiz IS1 eðrisi üzerindeki her nokta için geçerlidir.

.

Buna göre vergilerdeki bir azalma denge gelir düzeyini artýrýr ve IS eðrisini saða doðru kaydýrýr.mizden biliyoruz. Kamu Harcamalarýndaki Deðiþmeler ? Kamu harcamalarýnda meydana gelecek bir artýþ. faiz oraný sabitken. Ancak Ýktisadi Analiz derslerinizden hatýrlayacaðýnýz gibi. toplam talep fonksiyonunun aþaðýya kaymasýna. vergilerdeki deðiþmenin toplam talep üzerindeki etkisi. Faiz oranýnýn dýþýndaki bir nedenle otonom net ihracatta meydana gelen bir artýþ . faiz oraný sabitken. denge gelir düzeyinin azalmasýna ve IS eðrisinin sola doðru kaymasýna neden olur. ayný miktar kamu harcamasý deðiþikliði ile karþýlaþtýrýldýðýnda. Vergilerdeki Deðiþmeler Vergilerde meydana gelecek bir azalma her gelir düzeyindeki tüketimharcamalarýný artýrarak toplam talep fonksiyonunu yukarýya doðru kaydýrýr. Otonom yatýrým harcamalarýndaki bir deðiþiklik IS eðrisinin konumunu nasýl etkilemektedir? Bu etkinin ortaya çýkýþýnýanlatýnýz. IS eðrisinin daha küçük bir miktarda yer deðiþtirmesine neden olur. Faiz oranlarýndaki deðiþiklik sonucu yatýrým harcamalarýndaki bir deðiþme sadece IS eðrisi üzerinde hareket edilmesine neden olur. Faiz oranlarýnýn dýþýndaki bir nedenle planlanmýþ yatýrým harcamalarýnda meydanagelecek bir artýþ (örneðin yatýrýmcýlarýn ekonomik gidiþat so kârlýlýðýndan daha emin olmalarý gibi) Þekil 16. Buna göre vergilerdeki deðiþme. Yani böyle bir durumda IS eðrisi yer deðiþtirmez. Öte yandan yatýrýmlarýn kârlýlýðý hakkýnda kötümserlik doðmasý nedeniyle yatýrým harcamalarýnda görülecek azalma. Vergilerdeki bir artýþ toplam talep fonksiyonunu aþaðýya doðru çekecek ve her bir faiz oraný düzeyindeki toplam gelir düzeyini azaltacaktýr. 4'ün (a) bölümündetoplam talep fonksiyonu yukarýya doðru kaydýrýr. Bu durumda denge gelir düzeyi yükselir ve IS eðrisi saða kayar. kamu harcamalarýndaki deðiþmenin toplam talep üzerindeki etkisinden daha küçüktür. Otonom Net Ýhracattaki Deðiþmeler Planlanmýþ yatýrým harcamalarýnda olduðu gibi. Buna göre vergilerdeki artýþ IS eðrisini sola doðru kaydýrýr. faiz oranýndaki deðiþmelere baðlý olarak ortaya çýkan net ihracat deðiþiklikleri IS eðrisinin kaymasýný deðil. Kamu harcamalarýndaki bir azalma ise denge gelir düzeyini düþürürken IS eðrisinin sola doðru kaymasýna yol açar. IS eðrisi üzerinde hareket edilmesini gerektirir. Böyle bi herfaiz oraný düzeyinde denge gelir düzeyi artacak ve þeklin (b) bölümündegösterildiði gibi IS eðrisi sað acaktýr. toplam talep fonksiyonunun yukarýya kaymasýna neden olur.

Aksine otonom net ihracattaki bir azalma IS eðrisini sola kaydýracaktýr.toplam talep fonksiyonunu yukarýya kaydýrýrken IS eðrisinin de saða doðru kaymasýna yol açar. IS eðrisinin yer deðiþtirmesine neden olan faktörler nelerdir? Bu faktörlerin her birinde görülecek deðiþkliðin (artma ve azalma yönünde) denge gelir düzeyi ve IS eðrisinin konumu üzerine etkilerini ayrýayrýbelirtiniz. .266 ? .

LM eðrisinin yer deðiþtirmesine neden olan iki faktör söz konusudur: para arzý deðiþiklikleri ve para talebindeki otonom deðiþmeler. Para Arzýndaki Deðiþmeler ? Þekil 16. 5'de para piyasasýna iliþkin arz ve talep eðrilerinin yer aldýðý (a) bölümü. Bir baþka deyiþle. Ayný analiz LM1 eðrisi üzerindeki her nokta için geçerlidir. Para Arzýndaki Artýþ Sonucu LM Eðrisinin Yer Deðiþtirmesi. Denge faiz oranýndaki bu düþme þeklin (b) bölümünde 1 noktasýndan 2 noktasýna geçilmesi ile gösterilmektedir. LM eðrisi talep edilen para miktarý ile arz edilen para miktarýnýn eþit olduðu gelir ve faiz oraný bileþimlerini ifade etmektedir. belirli bir gelir düzeyinde. Para miktarýndaki bu art þpara arzý eðrisini konumu Ms 2 na kaydýrýr ve gelir Y1 düzeyinde sabitken denge faiz oraný i2 düzeyine düþer.LM EÐRÝSÝNÝN YER DEÐÝÞTÝRMESÝNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER Bilindiði gibi LM eðrisi para piyasasýndaki denge noktalarýný gösterenbir eðridir. merkez bankasý açýk piyasada satýþ . Md para talebinin gerçekleþmesine neden olan Y1 gelir düzeyi ve i1 denge faiz oraný þeklin (b) bölümünde yer alan LM1 eðrisi üzerindeki 1 noktasýný ifade etmektedir. para arzý arttýðý zaman denge faiz oranýnýn düþeceðini ve LM eðrisinin saða doðru kayarak LM2 konumuna geleceðini söyleyebiliriz. merkez bankasýnýn açýk piyasada alým yaparak para arzýný arttýrdýðýný kabul edelim. Para arzýnýn artmasýdenge faiz oranýve LM eðrisinin konumu üzerinde nasýl etkili olmaktadýr? Para arzýazalmýþolsaydýbu sürecin nasýl deðiþeceðini düþününüz.5. Yukarýdaki durumun aksine. Buna göre. (M) Þekil: 16. Bu tür bir denge durumunda. para arzý eð Ms ve para talebi eðrisinin (Md) 1 kesiþtikleri 1 noktasýnda denge faiz oranýnýn i1 olarak belirlendiðini göstermektedir.

267 .yaparak para arzýný azaltýrsa LM eðrisi sola doðru kayacaktýr. Faiz oraný ( i ) Faiz oraný ( i ) i1 i2 2 i1 i2 1 Y1 Toplam hasýla (Y) Para miktarýMd(Y )1LM 1 M1 M 2 Ms Ms 1 2 2 1 LM 2 .

Para Talebindeki Otonom Deðiþmeler Fiyatlar. Bu durumda 1 Md 1 Md eðrisi saða doðru kayarak konumuna gelecek ve gelir düzeyi sabit 2 ken. Bu denge faiz oraný ve gelir düzeyi LM1 eðrisi üzerindeki 1 noktasýný elde etmemize olanak tanýmaktadýr. gelir ve faiz oraný düzeyinde para talebinin artmasý ile sonuçlanýr. Para talebindeki otonom deðiþmeler denge faiz oranýnýve LM eðri ? sinin konumunu nasýl etkiler? Para talebindeki otonom bir azalmanýn etkisiniþekil yardýmýile izah ediniz. para arzý eðrisi (Ms) ve para talebi eðrisinin Md kesiþtikleri 1 noktasýnda denge faiz oranýnýn i1 olarak belirlendiðini göstermektedir. ? "Para talebindeki otonom deðiþme" olgusundan ne anlamamýz gerekir? Þekil16. Bunun aksine. Görüldüðü gibi oluþan yeni denge noktasý LM1 eðrisinin sola doðru kayarak LM2 konumuna gelmesini gerektirmektedir. gelir ve faiz oraný deðiþikliklerinin dýþýnda diðer bazý nedenlere baðlý olarak da para talebinde otonom deðiþmeler görülebilir. Örneðin tahvillerin getirisindeki deðiþkenliðin artmasý. Bu da belirli bir fiyat. para talebindeki otonom birazalma LM eðr isini saða doðru kaydýracaktýr. denge faiz oraný i2 düzeyine yükselecektir. tahvilleri paraya göre dahariskli hale ge tirebilir. Þimdi böyle bir durumda. Faiz oraný ( i ) Faiz oraný ( i ) i2 . çýkan bir finansal panik nedeniyle halkýn herbir faiz oraný ve gelir düzeyinde daha fazla para talep etmeye baþladýðýný varsayalým.6'da para piyasasýna iliþkin arz ve talep eðrilerinin yer aldýðý (a) bölümü.

7 yardýmýyla inceleyebilir em mal piyasasý hem de para piyasasý açýsýndan ekonomi IS1 ve LM1 eðrilerinin kesiþtiði 1 noktasýnda dengededir. Para Politikasýndaki Deðiþmenin Etkileri Para arzýndaki bir artýþ karþýsýnda üretim ve faiz oranýnda gözlenecekdeðiþmeyi. Sonuçta ortaya çýkan üretim düzeyi .6. Para Talebindeki Otonom Deðiþme Sonucu LM Eðrisinin Yer Deðiþtirmesi.i1 2 i2 i1 2 Y1 Toplam hasýla (Y) Para miktarý (M) Md(Y )1LM M Ms 1 2 LM 1 Md(Y )12 1 Þekil: 16.268 . DENGE FAÝZ ORANI VE GELÝR DÜZEYÝNDEKÝ DEÐÝÞMELER Para ve maliye politikasýndaki deðiþiklikler karþýsýnda denge gelir vefaiz oranýnýn bundan tkilendiðini incelemek amacýyla yukarýda öðrendiðimiz bilgileri kullanabiliriz. Þekil 16.

Üretim artarken iþsizlik azalma sürecine girmiþtir. hem de faiz oranýndaki düþüþün para talebini artýrmasý ve bu artýþýn para talebi . Para arzýnda meydana gelecek bir azalma ise yukarýdaki süreci tersine . Para arzýndaki artýþ sonucunda faiz oraný i2 düzeyine düþer ve toplam üretim Y2 düzeyine yükselir. . yani üretimin yükselmesineyol açar. Para arzýnda ortaya çýkan arz fazlasý ekonomi 2 noktasýna ulaþtýðýnda ortadan kalkar. para arzý fazlasý yaratýr ve faiz oranýnýn düþmesi ile sonuçlanýr. Ekonomi 1 noktasýnda iken para arzýnda gerçekleþtirilen artýþ. Buna göre merkez bankasýnýn izlediði politika arzulanan sonucu yaratmýþtýr. Para Politikasý Deðiþimi. ? ! Para arzýndaki artýþ sonucunda LM1 eðrisi saða doðru kayarak LM2 konumuna gelir.7. Bu durumda para ve mal piyasalarýndaki eþ anlý dengenoktasý 2'ye kayar (IS1 ve LM2 eðrilerinin kesiþme noktasý). Böyle bir durumdamerkez bankasýnýn para arzýný artýrarak üretimi artýrmaya ve dolayýsýylaiþsizliði düþürmeye karar verdiðini kabul edelim. Acaba merkez bankasýnýn para politikasýnda yapacaðýbu deðiþiklik istenen sonucu yaratýr mý? Faiz oraný ( i ) i1 i2 2 Y1 Y2 Toplam hasýla (Y) LM1 LM21 IS1 Þekil: 16. Bunun nedeni hem üretimdeki artþýn. Para arzýndaki artýþýn denge faiz oranýve gelir üzerindeki etkisinedir? Bu etkinin nasýl or a çýktýðýnýaçýklayabilir misiniz? Para politikasýnda yukarýda sözü edilen deðiþiklik sonucunda üretimin neden arttýðýný ve faiz oranýnýn neden düþtüðünü daha iyi anlayabilmekiçin ekonomi 1 noktasýndan 2 noktasýn ler olduðunu düþünelim.. nin Y1 olduðunu ve ekonominin bu üretim düzeyinde %20 gibi yüksekbir iþsizlik oraný ile karþý karþýya kaldýðýný varsayalým.para arzý eþitliði saðlanýncaya kadar sürmesidir. Bunlar da toplam talebi artýrýrken gelirin. Faiz oranýndaki düþme yatýrým harcamalarýnýn ve net ihracatýn artmasýna neden olur.

Bu nedenle üretim miktarý (gelir düzeyi) ile para arzý arasýnda pozitif bir iliþki vardýr. . Yani para arzý arttýðý zaman toplam hasýla artar. para arzý azaldýðý zaman ise azalýr.çevirecektir.269 . Para arzýndaki azalmanýn üretim miktarýve faiz oranýüzerinde yaratacaðýetkiyiþekil yardýmýyla ortaya koyarak para arzý-üretim miktarý arasýndaki pozitif iliþkiyi gösteriniz. Yani LM eðrisi sola doðru kayacak ve faiz oraný yükselirken üretim azalacaktýr.

Þekil 16. Böylece faiz oraný yükselirkenüretim artmakta ve dolayýsýyla iþsizlik azalmaktadýr. Kamu harcamalarýndaki artma veya vergilerdeki azalma. Talepteki bu artýþ üretimin artmasýna neden olmaktadýr.Maliye Politikasýndaki Deðiþmenin Etkileri ! Yukarýda incelenen þekilde olduðu gibi.8. ekonomi 1 noktasýnda %20 iþsizlik oraný ile karþý karþýya kalmýþken merkez bankasýnýn para arzýný arttýrmak istemediðini varsayalým. Geniþlemeci Maliye Politikasý. Artan gelir sonucu para talebi artarken para piyasasýnda bir talep fazlasý ortaya çýkar ve bu da faiz oranýnýn yükselmesine neden olur. Geniþlemeci maliye politikasýnýn faiz oranýüzerindeki etkisi ile geniþlemeci para politikasýnýn faiz oranýüzerindeki etkisinin farklýolduðuna dikkat ediniz. Böyle bir durumda devlet kamu harcamalarý ve vergiler aracýlýðý ile iþsizliði düþürmeyi baþarabilir mi? Þimdi bu soruya cevap bulmaya çalýþalým. Faiz oranlarýnýn yükselmesi . geniþlemeci bir maliye politikasý (kamu harcamalarýnýn artmasý veya vergilerin azaltýlmasý) karþýsýnda faiz oraný ve üretimde meydana gelecek deðiþmeleri göstermektedir. Geniþlemeci bir maliye politikasýnýn izlenmesi durumunda faiz oranýartarken. ekonomiyi 1noktasýndan 2 nokta sýna doðru çekerken gerçekleþen bir dizi deðiþiklik sonrasýnda üretim artmaktadýr. geniþlemeci bir para politikasýnýn izlenmesi durumunda faiz oranýdüþmektedir. Faiz oraný ( i ) i2 i1 Toplam hasýla (Y) Þekil: 16.8. Görüldüðü gibi her iki durumda da toplam talep artmaktadýr. vergilerdeki azalma harcanabilir geliri artýrýr ve bunun tüketim harcamalarýnda neden olduðu artýþ aracýlýðý ile toplam talebi yükseltir. Kamu harcamalarýndaki artýþ toplam talebi doðrudan artýrýrken. Kamu harcamalarýndaki bir artýþ veya vergilerdeki bir düþüþ IS1 eðrisinin saða doðru kayrak IS2 konumuna gelmesine ve mal piyasasý ile parapiyasasýndaki eþanlý dengenin 2 noktasýnda (IS2 ve LM1 eðrilerinin kesiþme noktasý) saðlanmasýna neden olur.

vergilerle negatif yönde iliþkilidir. Sonuç olarak. Daraltýcý bir maliye politikasý (kamu harcamalarýndaki azalma veyavergilerdeki artma) yukarýda açýklanan süreci tersine çev rir. .ile birlikte 2 noktasýna gelindiðinde para talebi fazlasý ortadan kalkmaktadýr. bu da IS eðrisinin sola doðru kaymasýna neden olarak. Buna göredaraltýcýbir maliye politikasý toplam talebin azalmasýna. üretim miktarý ve faiz oraný kamu harcamalarý ile pozitif.270 2 1LM1 IS1 IS2 Y1 Y2 . gelir ve faiz oranýnýn düþmesi ile sonuçlanýr.

Söz konusuözel durumda. Þekil 16. karar alýcýlar bu politikalardan hangisini izleyeceklerine nasýl karar verebilirler? Vergiler mi düþürülmeli. Bu durumda para arzý-para talebi eþitliðinin devam edebilmesi için gelir düzeyinin de deðiþmeksizin Y1'de kalmasý . Para Politikasýna Karþý Maliye Politikasý : Tam Dýþlama Durumu Þu ana kadar ele aldýðýmýz IS-LM modeli para ve maliye politikalarýnýn her ikisinin de toplam hasýlayý etkilediðini göstermektedir. örneðin i2 düzeyine yükselirse talep edilen para miktarý bundan etkilenmeyecektir. PARA VE MALÝYE POLÝTÝKALARININ ETKÝNLÝÐÝ Para ve maliye politikasýnda gerçekleþtirilecek bir deðiþikliðin yaratacaðý etkiler konusunda yukarýda yaptýðýmýz açýklamalar. devletin izleyeceði politikalarla ekonomiyi kolayca durgunluktan çýkarabileceðini göstermektedir. Para talebi faiz oranýndaki deðiþmelerden etkilenmiyorsa LM eðrisinin konumu daha önce ele aldýklarýmýzdan farklý olacaktýr. kamu harcamalarý mý artýrýlmalý.? Maliye politikasýnda meydana gelecek deðiþikliklerin üretim düzeyive faiz oranýüzerindeki e si nedir? Daraltýcýbir maliye politikasýnýn yaratacaðýetkileriþekil çizerek açýklamaya çalýþýnýz. ancak yukarýda geliþtirilen IS-LM modeli belirli bazý þartlar altýnda hangi politikalarýn daha etkin olduðuna karar vermede iktisat politikasý kararlarýný alanlara yardýmcý olabilir. Para politikasýnýn maliye politikasýna göre ne zaman daha etkin olduðunu görebilmekiçin IS-LM modelindeki özel bir durumu incelememiz gerekir. yoksa bunlarýn hepsi mi uygulanmalýdýr? Öte yandan. para arzý mý yükseltilmeli. para talebi faiz oranýndan etk ilenmemekte (yani para talebi faiz oraný karþýsýnda inelastik olmakta) ve böylece para politikasý üretim miktarýüzerinde etkili olurken maliye politikasý etkili olamamaktadýr. Eðer fa z oraný.9'un (a) bölümündeki 1 noktasý LM eðrisi üzerinde yer aldýðý için talep edilen paramiktarýnýn arz edilen miktara eþit olduðunu ifade etmektedir. Çok yüksek bir iþsizlikle karþý karþýya kalýnmasý halinde. örneðin para arzýnýn artýrýlmasýna karar verilmiþse artýþ miktarý ne olacaktýr? Þüphesiz tüm bu sorulara cevap vermek oldukça güçtür.

? . Ekonomi 1 noktasýndan 2 noktasýna ekte ve üretim düzeyi deðiþmeksizin Y1 düzeyinde kalmaktadýr. Geniþlemeci maliye politikasý önlemleri IS eðrisini saða doðru kaydýrarak IS1 konumundan IS2 konumuna getirir. LM eðrisinin yatay eksene dik olarak çizilmesi ne ifade etmektedir? Ekonominin yüksek bir iþsizlik oraný ile karþý karþýya bulnuduðunu ve devletin geniþlemeci maliye politikasý veya geniþlemeci para politikasý izleyerek bu iþsizliði ortadan kaldýrmaya çalýþtýðýný varsayalým.271 .9'daki LM eðrileri bu nedenle yatay eksene dik olarak çizilmiþtir. Ýþte Þekil 16.gerekir(2 noktasý). Þekil 16. para piyasasý dengesi ayný üretim düzeyinde gerçekleþecektir. Bu da LM eðrisinin yatay eksene dik olmasý demektir. Buna göre faiz oraný hangi düzeyde olursa olsun. Þekilden görüldüðü gibi geniþlemeci maliye politikasý üretim düzeyi üzerinde hiç biretkiye sahip olamamaktadýr.9'un (a) bölümü geniþlemeci bir maliye politikasýnýn izlenmesi (kamuharcamalarýnda artma ya vergilerde azalma) durumunda ne olacaðýný göstermektedir.

. Dýþlama etkisi nedir? Tam dýþlama durumunda kamu harcamalarýndaki artýþýn üretim üzerindeki etkisi nedir? Bu etki nasýl ortaya çýkar? Faiz oran1i2 21 Y1LM1 IS1IS2ý ( i ) i Toplam hasýla (Y) (a) Faiz oraný ( i ) i1 i2 2 1 Y1 Y2 Toplam hasýla (Y) LM1 LM2 IS1 (b) Þekil: 16. faiz oranýndaki artýþ sonucu azalan yatýrým harcamalarý ve net ihracat tarafýndan dýþlanmýþtýr.9. Þekil 16. Geniþlemeci maliye politikasýnýn üretimi artýrýcý bir etkiye sahip olmadýðý bu durum genellikle tam dýþlama durumu olarak adlandýrýlmaktadýr. Para Politikasý Karþýsýnda Maliye Politikasý.Þekil 9'un (a) bölümünde ortaya çýkan durumun sebebi sizce ne olabilir? Bu sorunun cevabý LM eðrisinin yatay eksene dik olmasýdýr. Faiz oranlarýnýn yükselmesi yatýrým harcamalarýný ve net ihracatý azaltmaktadýr. geniþlemeci maliye politikasý sonucu artan harcamalar. Bu iki unsurdaki toplam azalma geniþlemeci maliye politikasý çerçevesinde gerçekleþtirilen kamu harcamasý artýþýna tam olarak eþit olmaktadýr.. yüksek iþsizliði ortadan kaldýrmak için merkez . ? Daha önceki açýklamalarýmýzda geniþlemeci maliye politikasýnýn toplam talebi ve dolayýsýyla üretimi arttýrdýðýnýgörmüþtük. IS eðrisindeki saða doðru kayma faiz oranlarýný i2 düzeyine yükseltmektedir.9'un (b) bölümü. Böylece.

272 . Çünkü artan para arzý karþýsýnda para talebinin buna eþit olabilmesi için herbir faiz oraný düzeyinde gelirin art . Bu durumda LM1 eðrisi saða doðru kayarak LM2 konumuna gelecektir.bankasýnýn geniþlemeci bir para politikasý izlemesi (para arzýný artýrmasý) durumunu göstermektedir.

Yukarýdaki açýklamalara göre. Bu nedenle konu iktisatçýlar tarafýndan yoð un þ ekilde incelenmiþ ve incelenmektedir. Sonuçta üretim düzeyi Y1'den Y2'ye yükselir ve ekonomi1 noktasýndan 2 noktasýna ge . Görüldüð ü gibi para talebinin faiz oraný deð iþ ikliklerinden etkilenmemesi durumunda geniþ lemeci para politikasý üretim düzeyi üzerinde etkili olabilmektedir. Buradan daha genel bir sonuca ulaþmak mümkündür:Para talebinin faiz esnekliði ne kadar düþük olursa para politikasýmaliye politikasýna göre o ölçüde etkili olacaktýr. para talebi faiz oranýdeðþikliklerinden etkilenmiyorsa (yani para talebi faiz oranlarýkarþýsýnda inelastik ise) para politikasýetkin olurken maliye politikasýnýn hiçbir etkinliði söz konusu olmamaktadýr. ekonomik faaliyetleri etkilemek açýsýndan para ve maliye politikalarýndan hangisinin kullanýlacað ýna karar verirken para talebinin faiz esneklið i son derece önemlidir. Nitekim para talebininfaiz esneklið i sonsuz olduð u zaman. paratalebinin faiz esneklið i ne kadar yüksek olursa maliye politikasýnýn etkinlið inin de o ölçüde yüksek olacað ýný söyleyebiliriz. Yapýlan bu açýklamalara göre. UZUN DÖNEMDE IS-LM MODEL Ý ? Þ . bir dið er deyiþ le Keynesyen Likitide tuzað ý durumunda (LM eð risinin yatay eksene paralel olmasý durumu) para politikasý hiçbir etkinlið e sahip olamazlken maliye politikasý etkili olacaktýr. Yukarýda ifade ettið imiz bu sonucu biraz daha farklý yorumlarsak. Para talebinin faiz esnekliði ile para ve maliye politikasýnýn etkinliði arasýnda nasýl bir iliþki vardýr? Açýklayýnýz.! ! masý gerekir.

u ana kadar gerçekleþ tirdið imiz IS-LM analizinde fiyatlar genel düzeyinin sabit kaldýð ýný ve bu nedenle nominal deð erlerle reel deð erlerin ayný olduð unu varsaydýk. yatýrým harcamalarý. canlanan ekonomi fiyatlarýn artmasýna neden olacaktýr. Doð al üretim düzeyi. fiyatlarýn artma veya azalma eð ilimine sahip olmadýð ý üretim düzeyidir. Doðal üretim düzeyi nedir? Gerçekleþen üretim doðal üretim düzeyinden farklýise sonuç ne olmaktadýr? Fiyatlar genel düzeyi deð iþ tið i zaman ne gibi deð iþ iklikler olacað ýný incelemek istedið imiz için artýk reel ve nominal deð erlerin eþ it olduð unu varsayamayýz. Gerçekleþ en üretim doð al üretim düzeyinden yüksekse. Uzun dönemde IS-LM modelinde ne gibi deð iþ iklikler olacað ýný görebilmek için do ðal üretim düzeyi kavramýný kullanmamýz gerekir. kamu harcamalarý ve net ihracat) mal ve hizmetlere olan talebi tanýmlamakta ve reel anlamda ele alýnmaktadýr. Aksine gerçekleþ en üretim doð al üretim düzeyinden düþ ükse ekonomideki durgunluk fiyatlarýn düþ mesine neden olacaktýr. IS eð risinin konumunu etkileyen harcama deð iþ kenleri (tüketim harcamalarý. Yani söz konusu harcamalar halkýn satýn almak istedið . Kýsa dönemde bu varsayým çok büyük sorun yaratmamasýna karþ ýn uzun dönemde fiyatlarýn deð iþ ebileceð ini hepimiz biliyoruz.

fiyatlardaki bir deð iþ me IS eð risi üzerinde etkili olmayacaktýr.i fiziki mal ve hizmet miktarlarýný tanýmlamaktadýr. Þ ekil 16. Hatýrlanacað ý gibi IS eð risi mal ve hizmetler piyasasýnda (reel sektör) dengeyi sað layan reel anlamdaki toplam hasýla ve faiz oraný bileþ imlerini göstermektedir.10.273 ? . Fiyatlar deð iþ tið i zaman bu miktarlar deð iþ meyeceð i için. fiili üretimin doð al üretim düzeyinin (Yn düzeyinde çizilendik bir doð ru ile gösterilmektedir) üzerine çýkmasý halinde IS-LM modelin .

Fiyatlar genel düzeyi yükseldiði zaman reel para arzý azalýr. Baþlangýçta IS ve LM eðrilerinin 1 noktasýnda kesiþtiðini ve gerçekleþen üretimin (Y) doðal üretim düzeyine (Yn) eþit olduðunu (Y = Yn) varsayalým. Ekonomi doðal üretim düzeyinde dengede iken para arzýartýþýile ortaya çýkan ilk etki ve bunun sonucu ne olmaktadýr? Faiz oraný ( i ) i2 i1 2 1 Yn Y2 Toplam hasýla (Y) LM1 LM2 IS1 (b) IS2 3i3 Faiz oraný ( i ) i2 2 Yn Y2 Toplam hasýla (Y) LM2 LM1 IS1 1i1 Þekil: 16. Y2 üretim düzeyi doðal üretim düzeyinden (Yn) daha yüksektir ve bu nedenle fiyatlar yükselmeye baþlar. Reel para ar- . Uzun Dönemde IS-LM Model.10. Bilindiði gibi para arzýndaki artýþ LM eðrisini saða doðru kaydýrarak LM2 konumuna getirirve denge 2 noktasýna kayar (IS1 ve L M2 eðrilerinin kesiþme noktasý). Çünkü likitide tercihi teorisine göre reel para talebi. reel gelire ve faiz oranlarýna baðlý olarak belirlenmektedir. Ancak þeklin (a) bölümünde görüldüðü gibi. Bu yeni denge noktasýnda faiz oraný i2 düzeyine düþerken üretim ise Y2 düzeyine yükselir. ? Fiyatlardaki yükselmeden etkilenmeyen IS eðrisinin aksine.? de ne gibi deðiþiklikler olacaðýný göstermektedir. LM eðrisi fiyatlardaki artýþtan etkilenecektir. Böyle bir durumda para arzýnda bir artýþ olduðu zaman faiz oraný ve üretimde ortaya çýkacak deðiþmeler þeklin (a) bölümünde görülmektedir.

274 . Para arzýndaki artýþýn IS-LM modeli çerçevesinde kýsa ve uzun dönem etkilerini karþýlaþtýrýnýz. ekonominin ayný üretim düzeyi ve faiz oranýna daha yüksek fiyat düzeyinde sahip olmasýdýr. Söz konusu durma noktasýna LM eðrisinin tekrar LM1 konumuna gelmesi ile ulaþýlmaktadýr. Gerçekleþen üretim doðal üretim düzeyinden yüksek olduðu sürece fiyatlar yükselmeye ve üretim tekrar doðal düzeye dönünceye kadarLM eðrisi sola kaymaya dev edecektir. fiyatlar genel düzeyi sabitken nominal para arzýndaki azalmanýn yarattýðý etki ile aynýdýr. . Para arzýndaki artýþýn tek etkisi daha yüksek bir fiyat düzeyidir. Reel para arzýnýn azalmasý para talebi fazlasý yaratýr ve bu da faiz oranýnýn yükselmesine neden olarak LM eðrisinin sola kaymasýna ve eski konumuna dönmesine yol açar. Bu noktada reel para miktarý (M/P) tekrar baþlangýç düzeyine dönmekte ve ekonomi baþlangýçta 1 noktasýnda kurulmuþ olan dengeye geri dönmektedir. Fiyatlar para arzýndaki artýþ oraný ile ayný oranda artmakta ve reel para miktarý (M/P) deðiþmeden kalmaktadýr.zýndaki azalmanýn yaratacað etki. Para arzýndaki artýþýn uzun dönemde yarattýðý sonuç. Ortaya çýkan sonuçlarýn farklýolmasýnýn nedenleri nelerdir? Uzun dönemde para arzýndaki artýþýn üretimi ve faiz oranýný etkilememesi uzun dönemde paranýn yansýzlýðý (paranýn nötrlüðü) olarak adlandýrýlmaktadýr.

üretimtekrar doðal düzeye döndüðü artýþlarý duracaktýr. Bu denge bileþimi IS veya LM eðrilerinin birinin veya ikisinin birden yer deðiþtirmesi ile deðiþebilir. üreti rýnda bir deðiþiklik olmamaktadýr.Paranýn yansýzlýðýnedir? Uzun dönemde reel para miktarýnýn sabit? kalmasýnýn nedenini açýkl niz? Þekil 16. LM eðrisi ise para piyasasýnda dengeyi saðlayan faiz oraný ve gelir bileþimlerini gösteren eðrilerdir. böylece kýsa dönemde para ve maliye politikalarýfaiz oraný ve gelir üzerinde etkili olabilmektedir. Aslýnda uzun dönemde ortaya çýkan bu durum. Buna göre IS eðrisi üzerindeki her nokta mal piyasasýnda. LM eðrisini LM2 konumuna kaydýran fiyat artýþlarý. artan kamu harcamalarýný dengeleyecek miktarda azalmýþtýr. Geniþlemeci para ve maliye politikalarýnýIS-LM modeli çerçevesin ! de incelenmesindeþu sonuçlara ulaþmýþbulunuyoruz: Para ve maliyepolitikalarýkýsa dönemde erinde etkili olabilmelerine karþýn. faiz oranýnýn i3 düzeyine yükselmesine neden olmuþ ve bu nedenle yatýrým harcamalarý ve net ihracat. Özet IS eðrisi mal piyasasýnda. Her iki sektörde birdendengeyi saðlayan faiz oraný-gelir bileþimi her iki eðrinin kesiþme noktasý ile belirlenen faiz oraný-gelir bileþimidir. uzun dönemde ortaya çýkar. reel para miktarý (M/P) düþmeye ve LM eðrisi sola doðru kaymaya baþlar. uzun dönemde üretim üzerinde etkili deðildirler. LM eðrisi üzerindeki her nokta ise para piyasasýnda dengeyi ifade der. Alýnacak maliye politikasý önlemleri IS eðrisinin.Þüphesiz bu analizdetemel sorun uzun dönemi e kadar çabuk ortaya çýkacaðýdýr. 3 noktasýnda ortaya çýkan uzun dönem dengesinde faiz oraný i3 gibi daha yüksek birdüzeye çýkmakta. tam dýþlama durumudur. Bu yeni denge noktasýnda faiz oraný i2. Y2 üretim düzeyi Yn doðal üretim düzeyinden yüksek olduðu için fiyatlar yükselmeye. Kýsa dönemde para ve maliye politikalarýndan hangisinin daha etkiliolduðu ise para taleb inin faiz esnekliðine baðlýdýr. daha önce ele aldýðýmýz. LM eðrisi LM2 konumuna ve dolayýsýyla ekonomi 3 noktasýna gelince. para politikasý önlemleri ise LM eðrisinin yer deðiþtirmesine neden olmakta. LM eðrisinin dik bir doðru þeklinde olmadýðý IS-LM modelinde tam dýþlama etkisi. Uzun dönemde ise p nýn yansýzlýðý ve dýþlama etkilerine baðlý . üretim ise Y2 düzeyine yükselmektedir. Bilindiði gibi kamu harcamalarýndaki artýþ IS eðrisini saða kaydýrarak IS2 konumuna getirir ve kýsa dönemde ekonomi 2 noktasýna geçer (IS2 ve LM1 eðrilerinin kesiþme noktasý). Para talebi faiz oranlarýndan etkilenmiyorsa maliye politikasý gelir üzerinde etkili olmamakta vetam dýþlama etkisi ortaya çýkmaktadýr. kýsa dönemde ortaya çýkmasa bile.10'un (b) bölümü geniþlemeci bir maliye politikasý izlendiði zaman üretim ve faiz oranýnda ne gibi deðiþmeler olacaðýný göstermektedir. Buna göre.

275 . .olarak gerek para politikasý gereksemaliye politikasý gelir üzerinde etkisiz kalmakta ve ekonomi doðal istihdam düzeyine geri dönmektedir.

Maliye bakanlýðý vergi oranlarýný düþürmelidir c. Maliye bakanlýðý kamu harcamalarýnda kýsýntýya gitmelidir e. IS eðrisi saða kayacaðý için faiz oraný düþer c. 3. IS eðrisi yer deðiþtirmeyeceði için faiz oraný sabit kalýr. Para talebinin faiz esnekliðini OE ile gösterirsek. 0 < OE < 1 e. IS eðrisi sola kayacaðý için faiz oraný düþer e.276 . LM eðrisi saða kayacaðý için gelir azalýr c. IS eðrisi saða kayacaðý için faiz oraný artar b. Merkez bankasý zorunlu rezerv oranlarýný artýrmalýdýr d. vergilerde meydana gelecek bir artýþýn dengefaiz oraný üzerindek tkisi aþaðýdakilerden hangisidir? a. Diðer þartlar sabitken. OE > 1 . OE = 0 b. OE = 1 c. 4. d. para talebinde gözlenen otonom bir azalmanýn denge gelir düzeyi üzerindeki etkisi aþaðýdakilerden hangisidir? a. 2. kýsa dönemde tam dýþlama etkisinin ortaya çýkabilmesi için gerekli þart aþaðýdakilerden hangisidir? a. Devlet iþsizlik oranýný yüksek olarak deðerlendirip bunu kýsa dönemde düþürmek istiyorsa aþaðýdaki önlemlerden hangisini almalýdýr? a. Merkez bankasý reeskont oranlarýný yükseltmelidir. IS eðrisi sola kayacaðý için faiz oraný artar d. Merkez bankasý açýk piyasa iþlemleri ile tahvil satmalýdýr? b. LM eðrisi sola kayacaðý için gelir artar d. Diðer þartlar sabitken. LM eðrisi saða kayacaðý için gelir artar b. LM eðrisi sola kayacaðý için gelir azalýr e.Sorular 1. LM eðrisi yer deðiþtirmeyeceði için gelir sabit kalýr. OE = .

277 . PARASIZ. Para Politikasý. Ahmet. Ýlker. Ezgi Yayýnevi. A. Nominal üretimi düzeyi b. Reel üretim düzeyi c. Para Politikasý. . Rasyonel üretim düzeyi Kaynakça ERTUÐRUL.5. Eksik istihdam düzeyi e. Bursa. Eskiþehir 1992. Bursa1994. Para Teorisi. l994. Ezgi Yayýnevi. Banka ve Finansal Piyasalar. Ýlker. PARASIZ. Para. Doðal üretim düzeyi d. Ankara 1993. Baki. PÝRÝMOÐLU. Fiyatlarýn artma veya düþme eðilimi göstermediði üretim düzeyinene ad verilir? a.

Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz.ÜNÝTE 17 Para ve Para Politikasý Teorilerinde Son Geliþmeler Bu Ünitede. Bu üniteyi çalýþýrken. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz.. ekonomiye müdahale ederek istikrar saðlamayý öngören Keynesgil ve Yeni Keynesci görüþle... Çalýþma BiçimineÝliþkin Olarak. ekonominin kendi baþýna daha istikrarlý olacaðýný savunan Monetarist ve Yeni Monetarist görüþ incelenmektedir.278 . Bu ünitede. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz.. . ekonomik denge ve para arzýnýn bu dengeye etkisi konularýný bilmeniz gerekir.

Örneðin paranýn ekonomiyi etkileme ya da tüketicilerin yaþam boyu elde edecekleri kaynaklarýkendi yaþam süreçlerine tahsis mekanizmalarýnýn doðasýnda anlaþýyoruz. ünlü neo-Keynesgil iktisatçý Franco MOD ÝGN ÝAN Ý'ye þöyle bir soru yöneltiyor ve þu cevaplarý alýyor. Bu ayrýlýklar büyük ölçüde iþsizliðin maliyeti ve kamu otoritelerinin ekonomiyi yönlendirmesiyle ilgili deðer yargýlarýndan kaynaklanmaktadýr. kamu otoritelerine istikrar politikalarýnýyürütmede bir esneklik verilmesinden yanayým. Bu nedenle kamu otoritelerine. Ayrýldýðýmýz noktalar genel olarak savunduðumuz ekonomi politikalarýnda ortaya çýkmaktadýr. Ýyi hükümetlerin ve merkezbankalarýnýn olduðuna v arak politika yapýcýlarýn ekonomik istikrara baþarýlýbir þekilde katkýyapacaðýna inanýyorum. . Önce bu ortak noktalarýn neler oldu ðunu görelim. Friedman'la sizin çalýþmalarýnýzýbirleþtiren þeynedir?" Franco Modigl soruya þöyle cevap vermektedir. Kýsa dönemde milli gelir toplam talebi etkileyen para ve maliye politikalarýndan etkilenir.DURUMA GÖRE PARA POLÝTÝKASI TARTIÞMASI Ýngiliz asýllý Kanadalý ünlü iktisatçý Michael PARKIN. Keynesgil iktisatçýlar aktivist (müdahaleci) olarak kabul edilir. Gerek Keynesgil gerekse monetarist iktisatçýlar her konuda birbirine ters dü þmezler. Gerçekten de duruma göre politikalar yeterli bilgidonanýmýna sahip ol mayan hükümetlerin elinde ekonomide istikrarsýzlýklara neden olabilir. Yeni Keynesgil iktisatçýlara göre kýsa dönem toplam arz e ðrisinin biçimi hem yukarýya hem a þa ðýya do ðru fiyat yapýþkanlýklarýndan dolayý . "Siz kurala göre politikalarýsavunan monetaristlerin aksine aktivistsiniz (devletin aktif birþekilde ekonomiye müdahalesini savunanlarabu ad verilmektedir). ekonomik sistemin kendi haline býrakýlmasýhalinde oldukça istikrarlýbir þekilde çalýþacaðýnýiddia etmektedir. "Ben genel olarak Friedman ve diðer monetarist iktisatçýlarla ekonomi teorisi bazýnda anlaþýyorum. Böylece Friedman'ýn düþündüðünün aksine. Ben de istikrarsýzlýðýn son derece pahalýolduðuna inanýyorum. Her iki görü þe göre de uzun dönemde milli gelir potansiyel üretimdüzeyine ya da tam istihd milli gelir düzeyine e þittir. Örneðin sizin tüketimin yaþam süreci hipotezi çalýþmalarýnýz Friedman'ýn "sürekli gelir hipotezi" ile hemen hemen ayný." Monetarist iktisatçýlar genellikle muhafazakar. Bu durumda uzun dönem toplam arz e ðrisinin biçimi dü þeydir.KURALA GÖRE . . ekonominin durumuna göre ekonomiyi yönlendirme gücü vererek risk üstlenilmesine gerek yoktur demektedir. B ununla birlikte çalýþmalarýnýzýn bazýlarýMilton FRÝEDMAN'ýn çalýþmalarýna son derece benziyor. Kýsa dönemde milli gelir denge düzeyini. Her iki görü þün makro ekonomiye bakýþlarýnda bazý ortak noktalarý vardýr. Böylece kamu otoritelerine hiç güvenmeyen Milton Friedman. kýsa dönem toplam arz e ðrisiyle toplam talep e ðrisinin kesi þimi belirler. E ðer toplam talep e ðrisi kýsa dönem toplam arz e ðrisini potansiyelüretim düzeyinin sa ðý erse enflasyonist açýk. Böyle bir durumdagelir düzeyi toplam tal en etkilenmez. solunda keserse deflasyonist açýk meydana gelir. Ancak ekonominin baþýboþbýrakýlmasýdurumunda da yeteri kadar istikrarlýolacaðýkanýsýnda deðilim.

. Bu durumda toplam talepteki de ði þmeler fiyattan etkilenmeksizinmilli gelir düzeyini etkiler.279 .yataydýr.

?

. Milli gelirin potansiyel kapasite düzeyinden ayrýlmasý, ücretlerde ve fiyatlarda deðiþmelere neden olur. Bu deðiþme monetaristlere görehýzlý Keynesgillere göre i vaþþekilde geliþir. Ancak eninde sonunda ekonomi tam istihdam düzeyine ulaþýr. Keynesgil ve Monetarist görüþhangi konularda birleþmektedirler? MONETARÝST YAKLAÞIM 1960'lý yýllara kadar Keynesgil iktisadi görüþ, hem tüm ekonominin davranýþýnýn açýklanmasýnda hem de enflasyon ve eksik istihdamýn kontrolünde baþarýlý olmuþtur. Keynesgil sistemin baþarýlý olduðu yýllarda çok az iktisatçý bunun nasýl olduðunu sormuþtur. 1960'lý yýllarýn sonlarýnda, 1970'li yýllarýn baþlarýnda geleneksel para ve maliye politikasý araçlarýylaekonominin kontrolu daha zor hale gelmiþtir. Bu durum Keynesgil teorinin temelleri üzerinde saðlanan geniþ mutabakatý ortadan kaldýrmýþtýr. Burada temel sorun mal ve faktör piyasalarýyla ilgili Keynesgil effektif talebin neyi içerdiðiydi. Bu sorunun cevabý makro modellerin mikro temelleriyle ya da mikro ayaðýyla ilgiliydi. Keynesgil teorinin mikro temellerine yönelik ilgi artarken, ekonomininmakro davranýþla rýyla ve uygun makro politikalarla ilgili olarak monetaristyaklaþým bir alternatif görüþ getirdi. Bu durum, her iki modelle ilgili olan vegünümüzde de devam eden tartýþmalarý baþlattý. Monetaristlerle Keynesgiller arasýndaki tartýþma, özellikle makro ekonominin mikro temelleriyle ilgilidir. Bu konu modern araþtýrmalarýn sýnýrýný oluþturduðu için hem önemlidir hem de oldukça zordur. Bu araþtýrmalarýn ayrýntýlý olarak ortaya konmasý oldukça karmaþýk analizleri gerektirmektedir. Makro ekonominin mikro temellerini ortaya koyan tek bir monetaristgörüþ yoktur. Bununla birlikte monetaristlerin büyük bir çoðunluðu piyasalarý rekabetçi olarak kabul etmektedir. Rekabetçi piyasalarýn bir önemli özelliði fiyat ve ücretlerin esnekliðidir. Böylece ekonomik dengeyi saðlamak için fiyat ve ücretler sürekli olarak ayarlanýr. Rekabetçi bir piyasadengede olduðu zaman, iyasa temizlenmiþ denir. Bunun anlamý her alýcýnýn arzu ettiðini almasý, her satýcýnýn arzu ettiðini satmasý, mal eksikliði veya stok fazlasýnýn görülmemesi demektir. Her piyasa dengede olduðu zaman, tüm kaynaklarýn tam istihdamý söz konusudur. Piyasalarý temizleyen (dengeleyen) bu fiyatlara, "piyasalarý temizleyen fiyatlar(market clearing prices)" adý verilir. Piyasa temizleme koþulu ne demektir? Bunu Hangi piyasa saðlar? Geleneksel ya da Ilýmlý Monetarist Görüþ

? 1960'lý yýllarda yükselen monetarist düþünce okulunun önde gelen ismi Milton Friedman'dýr. Milton FRIEDMAN Chicago üniversitesi hocalarýndan olduðu için monetarist görüþe Chicago Okulu Görüþü de denir. Chicago okulu iktisatçýlarýna geleneksel monetarist de denilmektedir. Geleneksel monetarist görüþ, ekonomi kendi haline býrakýldýðý zaman tam istihdam düzeyinde istikrar kazanacaðýný savunmaktadýr. Ayrýca para politikalarýnýn kararsýz ya da düzensiz sonuçlar ortaya koyduðunu vurgulamaktadýr. Ancak para politikasýnýn ekonomi üzerindeki etkilerinin çok güçlü olduðunu ortaya koymaktadýr. Geleneksel monetaristlerin görüþleri nelerdir? ? - 280

Monetaristlere Göre Konjonktür Dalgalanmalarýn Nedenleri

Monetaristler, özel sektör ekonomisinin doðasýnda istikrar olduðuna inanýr. Onlara göre bunun nedeni, özel sektörle ilgili harcama fonksiyonlarýnýn nispi olarak istikrarlý olmasýdýr. Monetaristlere göre toplam talepteki deðiþmelerin nedeni para arzýnda meydana gelen deðiþikliklerdir. Bu konuda Milton Friedman ve Anna Schwartz'ýn "ABD'nin Parasal Tarihi, 1867-1960" adlý anýtsal çalýþmasý gerekçe oluþturmaktadýr. Milton Friedman ve Anna Schwartz ekonomideki küçük ya da büyük tüm dalgalanmalarý para arzýndaki dalgalanmalarýn öncelediðini saptamýþlardýr. Öyle kionlara göre 1929 ekonomi syonunun nedeni Federal Reserv'in para arzýný daraltmasýdýr. Böylece toplam talep eðrisi çok büyük miktardasola kaymýþtýr. Öte yandan monetarist iktisatçýlara göre paranýn dolaþým hýzý istikrarlý olduðu için para arzýndaki dalgalanmalar olduðu gibi milli gelire yansýr. Ýþte bu nedenle monetarist iktisatçýlar para arzýnýn istikrarýna çok fazla önem verirler. Burada önemli olan, para arzýnýn ekonominin konjonktürel deðiþmelerinin neden olduðu kýsa dönemli hareketlerden baðýmsýz olarak yavaþça deðiþmesinin saðlanmasýdýr. Buna, para politikasýnda yüzde kuralý denilmektedir. Böylece kamu otoritelerinin neden olabileceði istikrarsýzlýk ortadan kalkacaktýr. ? Monetaristler, para arzýistikrarýna hangi nedenlerle önem verirler? Monetaristlere Göre Fiyat Hareketlerinin Nedenleri Daha önce de açýkladýðýmýz gibi sürekli enflasyon olmasý için para arzýnýn sürekli olarak artýrýlmasý gerekir. Para arzýnýn aþýrý olarak geniþletilmesinin nedenleri zamanýna ve yerine göre deðiþir. Bazen merkez bankasý bir resesyonu sona erdirmek gayretiyle para arzýný hýzla artýrýr. Daha sonra ekonomi kendi kendini istikrara kavuþturucu güçleriyle geniþlerken para arzýnýn artýrýlmasý konjonktürün boom (doruk) safhasýnda enflasyonun yükselmesine neden olur. Diðer zamanlarda merkez bankalarý faiz oranlarýný serbest piyasa düzeyinin oldukça altýnda tutmaya çalýþýr. Bunun için merkez bankalarý tahvil satýn alarak tahvil fiyatlarýný yükseltirler. Bu þekilde merkez bankasýnýn açýk piyasa iþlemleriyle para arzýný artýrmasý enflasyonun üzerine benzin döker. Nihayet diðer zamanlarda da merkez bankalarý yeni kamu borçlarýný satýn alarak büyük bütçe açýklarýný finanse edebilir. Böyle bir yönteme kamuoyunda para basarak finansman

denilmektedir. Para arzýnýn sürekli olarak artýrýlmasý, sürekli enflasyona neden olur. Monetaristlerin büyük bir çoðunluðu, enflasyonun her yerde her zaman parasal bir olgu olduðunu söylemektedirler. Dolayýsýyla monetaristler enflasyonun nedeninin toplam talep eðrisini kaydýran para arzý olduðunu vurgulamaktadýrlar. Monetarist iktisatçýlara göre tüm enflasyonlarýn gerisinde aþýrý parasalgeniþleme vardýr. Aþýrý parasal geniþleme olmaksýzýn enflasyon meydana gelmeyecektir. Monetaristler enflasyonu ve fiyat istikrarsýzlýðýnýnelere baðlamakta? dýrlar? - 281

Monetaristlere Göre Ekonominin Kendi Kendine UyumMekanizmasýnýn Ýþlemesi

Monetarist iktisatçýlarýn büyük bir çoðunluðu, piyasalarýn rekabetçi olduðunu kabul etmektedir. Kuþkusuz monetarist iktisatçýlar, tüm piyasalarda ve ekonominin tüm kesimlerinde, tam rekabet koþullarýnýn geçerliolmadýðýnýn farkýndadýr. Bu kte monetaristler, ekonomideki rekabetçi güçlerin oldukça etkili olacaðýna inanmaktadýrlar. Böylece tamrekabet koþullarý çerçevesinde yürütülen bir analizin ekonominin iþleyiþini daha iyi ortaya koyacaðýna inanmaktadýrlar. Rekabetçi piyasalar çerçevesinde yapýlan analizlerde, fiyatlar ve ücretlerin esnek olduðu varsayýmý yapýlýr. Böyle bir yaklaþým, piyasalarýn her zaman dengeye ulaþacak þekilde ayarlanacaðýný ortaya koymaktadýr. Rekabetçi piyasalar bir deðiþiklikten önce dengede yani temiz olduðu için denge bozulduðunda da, dengeye kolayca ulaþýrlar. Piyasalar dengeye ulaþýnca da piyasa temizleme koþullarý tekrar saðlanmýþ olur. Eðer piyasa denge fiyatýndan baþka bir fiyat sözkonusuysa ya talep fazlasý (arzularý karþýlanmamýþ alýcýlar) ya da arz fazlasý (arzularý karþýlanmamýþ satýcýlar) vardýr. Rekabetçi bir piyasa temizlendiði zaman oluþan fiyat düzeyinde, her alýcý istediðini alabilmekte, her satýcý istediðini satabilmektedir. Monetarislere göre piyasalarýn etkin olarak çalýþmasý sonucu ekonominin tam istihdam dengesinden uzaklaþmasý geçici olur. Ekonomi hýzla tam istihdama doðru ayarlanýr. Bir diðer deyiþle monetaristler kendiliðinden uyum mekanizmasýnýn etkin bir þekilde çalýþtýðýna inanmaktadýrlar. Monetarist iktisatçýlar üretim ve istihdamda konjonktürel dalgalanmalarýn olabileceðini ve bunun da baþlýca nedeninin toplam talepteki deðiþmelerin olduðunu kabul ederler. Bununla birlikte monetaristler, ekonomideki davranýþlarýn yorumlanmasýnda ve politika önerilerinin oluþturulmasýnda ekonomiyi sanki her zaman tam istihdamdaymýþ gibi düþünmenin en iyi yöntem olduðuna inanmaktadýrlar. Kaldý ki baþta Friedman olmak üzere monetaristlere göre para politikasýnýn iþleyiþinde 6 ayla 24 ay arasýnda görülen gecikmeler ve bu gecikmelerin deðiþkenliði nedeniyle, duruma göre para politikasý uygulamalarý, beklenilenin tam tersine sonuç vererek konjonktürel dalgalanmalarý hafifleteceðine þiddetlendirebilecektir. Monetaristler, duruma göre para politikalarýna, hangi nedenlerle karþý çýkmýþlardýr? Yeni Klasik Monetarizm ya da Aþýrý Monetarist Görüþ ?

Yeni klasik monetarist görüþün öncülüðünü 1995 yýlýnda Nobel iktisat ödülü alan Robert Jr. LUCAS ile Thomas SARGENT, Neil WALLACE ve Robert BARRO gibi iktisatçýlar yapmaktadýr. Yeni klasik iktisatçýlara göre, ekonomi sürekli olarak tam istihdamda çalýþýr. Eðer ekonomi tam istihdamdan uzaklaþmýþsa, bunun nedeni insanlarýn iþledikleri hatalardýr. Yeni klasik görüþ ekonomide arz ve talep davranýþlarýnýn, sadece nisbi fiyat yapýsýna baðlý olduðunu ortaya koymaktadýr. Yeni Klasik Monetarist görüþünün ayýrýcýözelliði nedir? Yeni klasikler ya da aþýrý monetaristler, aslýnda geleneksel monetaristlerin politika yaklaþýmlarýndan pek çoðunu kabul etmektedirler. Ancak - 282 ?

ýlýmlý monetaristler insanlarýn aldanabileceðini ya da tongaya düþebileceðini kabul ederlerken, yeni klasik iktisatçýlar insanlarýn sürekli olarak aptal yerine konulamayacaðýný, insanlarýn sistematik hata yapmayacaðýný vurgulamaktadýrlar. Geleneksel monetaristler uyarlanabilir bekleyiþleri kabul ederlerken, yeni klasikler rasyonel bekleyiþleri kabul etmektedirler. Rasyonel bekleyiþler ne anlama gelmektedir? Rasyonel Bekleyiþler Teorisi

. Yeni klasik teori rasyonel bekleyiþler teorisini temel almaktadýr. Bu teori 1960'lý yýllarýn baþlarýnda John MUTH tarafýndan ortaya atýlmýþtýr. Ancak bu teoriyi Robert LUCAS 1970'li yýllarýn baþýnda yeni klasik makroekonomiye uygulamýþtýr. R onel bekleyiþler teorisine göre insanlargelecekteki enflasyonla ilgili bekleyiþlerini oluþtururlarken hükümetin bugünkü politikasýna bakarlar. Böylece ekonominin iþleyiþ mekanizmasýný kavrarlar ve izlenen politikalarýn sonuçlarýný öngörerek bekleyiþlerini rasyonel olarak oluþtururlar. Bu arada insanlar hata da yapabilirler. Ancaktesadüfi olarak ya ptýklarýnýn dýþýnda yaptýklarý hatalarýný oldukça hýzlý bir þekilde öðrenirler. Özetle insanlar sistematik ve sürekli olarak hata yapmazlar. Türkçedeki þu tekerleme rasyonel bekleyiþlere uygun düþmektedir: "Bir zýplarsýn çekirge, iki zýplarsýn çekirge, üçüncü de yakayý ele verirsin çekirge". Rasyonel bekleyiþler ileriye dönük olarak oluþturulur. Kýsaca toparlamak gerekirse, rasyonel bekleyiþler teorisine göre, insanlar genel enflasyon oranýný öngörürlerken, sürekli ve sistematik hatayapmazlar. Ancak sistematik olmayan tesadüfi hata yapmalarý olasýdýr. Ýnsanlarýn sistematik hata yapmamalarý, hükümetlerin politikalarýný nasýl etkiler? Yeni Klasik Konjonktür Modeli ? Yeni klasiklerin ekonomik dalgalanmalarla ilgili düþüncelerini ortayakoyabilmek için baþla ngýçta tüm piyasalarýn dengede olduðunu varsayalým. Bu durumda ekonomi tam istihdamdadýr, fiyatlar istikrarlýdýr ve cari ve beklenen enflasyon oranlarý sýfýrdýr. Bir an için hükümetin para arzýný yüzde beþ oranýnda yükselttiðini varsayalým. Böylece insanlarýn eline arzulamadýklarý para ankesleri geçecektir. Ýnsanlar ellerine yeni geçen para ankeslerini arzulamadýklarý için harcamak isteyeceklerdir. Basitlik saðlamak amacýyla insanlarýn tüm mallara yönelik olarak arzuladýklarý harcamalarý artýrdýðýný

varsayalým. Böylece her malýn talebi artar ve rekabetçi koþullarda oluþan fiyatlar yükselir. Mallarýn satýþ fiyatlarýnýn yükseldiðini gören firma sahipleri, fiyatlar genel düzeyindeki yükselmeyi yanlýþ yorumlayarak sanki yalnýzca kendi nispi fiyatlarýnýn yükseldiðini zannederler. Bunun nedeni, belirlenen genel enflasyonun sýfýr olmasýdýr. Böylece mallarýnýn yükselen fiyatlarýna bakarak firmalar kendi mallarýna yönelik talepte bir artýþ olduðunu düþünerek daha fazla üretimde bulunur. Bunun için daha fazla iþçi istihdam eder. Bunun için iþçilere daha yüksekücret öderler. Böy ve istihdam düzeyi artar. Er ya da geç, hem firmalar hem çalýþanlar, aslýnda kendi nispi fiyatlarýnýn deðiþmediðini anlarlar. Böylece üretim ve istihdam baþlangýç düzeyine geri döner. Görüldüðü gibi ek üretim ve istihdamýn artmasý için insanlarýn yanýlgýya düþmeleri (aldanmalarý) gerekir. Ýnsanlar yalnýzca - 283

kendi fiyatlarýnýn artmadýðýný aslýnda tüm fiyatlarýn yüzde beþ oranýnda yükseldiðini anladýklarý zaman, baþlangýç davranýþýna geri dönerler. Ancak þimdiki durumda nispi fiyatlar ayný kalýrken, fiyatlar genel düzeyi yüzde beþ daha yüksektir. Özetlersek, yeni klasik teoriye göre tam istihdamdan sapma, yalnýzca insanlarýn yanlýþ yapmalarý (yanýlgýya düþmeleri) halinde mümkündür. Bu durumda piyasalar, tam istihdam üretiminin üstünde ya da altýnda temizlenir. Ýnsanlar arzuladýklarý kadar emek arzetme ya da mal satma giriþimlerinde bulunurlarken, herhangi bir engellemeye maruz kalmazlar. Üretimin daralmasý ya da geniþlemesi iradidir. ? ? Yeni Klasikler'e göre tam istihdamdan nasýl sapýlabilir? Yeni klasik iktisatçýlar, zevklerin ve teknolojinin sürekli olarak deðiþtiði bir dünyada, uygun enformasyonu, nispi fiyatlarýn saðladýðýný varsaymaktadýrlar. Onlara göre para arzýndaki dalgalanmalar, tüm fiyatlarda artan dalgalanmalara neden olur. Bu durum hanehalký ve firmalarýn nispi fiyatlardaki deðiþmeleri birbirinden ayýrdetmelerini güçleþtirir. Bu durum þu nedenle çok önemlidir. Hanehalký ve firmalar, nispi fiyatlar deðiþtiðinde davranýþlarýný deðiþtirerek buna cevap vermek isterken, fiyatlar geneldüzeyi deðiþtiðinde davranýþlarýný deðiþtirmemektedirler. Para arzýndaki dalgalanmalarýn neden olduðu böyle bir karýþýklýk arz ve talep kararlarýnda hata yapýlmasýna yol açmaktadýr. Uygun fiyatlar, hangi dönemde enformasyon saðlayýcýolmaktan çý? kabilir? Lucas Arz Eðrisi . ? Lucas Arz Eðrizi nedir? Firmalarýn yukarýda açýkladýðýmýz davranýþ biçimi, Lucas toplam arz eðrisinin oluþturulmasýna olanak vermektedir. Lucas toplam arz eðrisi, cari fiyat-beklenen fiyat oranýyla ulusal çýktýnýn pozitif olarak deðiþeceðini vurgulamaktadýr. Lucas arz eðrisine, yalnýzca fiyatlar genel düzeyindekibeklenmedik (süpri zler) deðiþmeler, toplam arzda dalgalanmalara neden olduðu için süprizli ya da þaþýrtmalý arz eðrisi denilmektedir. Lucas arz eðrisini daha iyi açýklayabilmek için yeniden para arttýðý zaman

neler olacaðýný görelim. Ancak þimdi, para arzýndaki artýþýn firmalar ve hanehalký tarafýndan beklendiðini varsayalým. Bu kez de fiyatlar genel düzeyi yükselecektir. Ancak þimdi, firmalar kendi mallarýnýn fiyatýnda meydana gelen artýþla tüm diðer mallarýn ortalama fiyatlarýndaki deðiþmenin aþaðý yukarý ayný olduðunu düþüneceklerdir. Dolayýsýyla fiyatlar genel düzeyindeki bu artýþý, kendi ürettikleri mallarýn nispi fiyatýnda bir yükselme olarak algýlamayacaklarý için üretimlerini normal düzeydetutacaklardýr. Sonuç olarak, fiyatlar genel düzeyi yükselme e raðmen milli gelir potansiyel gelirin ya da tam istihdamýn üzerine çýkamayacaktýr. Bir kez daha vurgularsak, yeni klasik görüþe göre, fiyat düzeyinde beklenen deðiþmeler toplam arzda, reel milli hasýlada dalgalanmalara nedenolmayacaktýr. Firmalar ve hanehalký, para arzýartýþýnýn fiyatlar genel düzeyini artýrdýðýnýn farkýndaysa, toplam reel GSMH deðiþir mi? - 284

. . Politikasýzlýk Politikasý Önerisi ? . ? Politikasýzlýk politikasýnedir? Rasyonel bekleyiþler varsayýmýyla, Lucas'ýn toplam arz eðrisi birlikte düþünüldüðünde, yeni klasik politikasýzlýk politikasý ya da politika yansýzlýðý olgusu ortaya çýkmaktadýr. Þimdi bunun ne demek olduðunu biraz açalým. Ekonomide istikrarý saðlamak için para politikasýnýn sistematik bir þekilde kullanýlma giriþimi, fiyat düzeyinde sistematik deðiþmelere neden olurken üretim üzerinde hiç bir etki yapmaz. Bunun nedeni sistematikpara politikasýnýn yal nýzca sistematik toplam talep þoklarýna neden olmasý ve hanehalký ve firmalar üzerinde bir algýlama karýþýklýðý yaratmamasýdýr. Ekonomi üzerinde ancak sistematik olmayan para politikasýnýn reel etkileri olabilir. Böylece yeni klasiklere göre para politikasý fiyat deðiþmelerinin kaynaðý konusunda karýþýklýk yaratarak ekonomiye zarar verir. Ancak rastlantýlarla iyi sonuç verebilir. O halde yeni klasiklere göre en iyiiktisat p olitikasý politikasýzlýk politikasý ya da politika deðiþikliðine gitmemek olabilir. Politikasýzlýk politikasýneden önerilmektedir? Sabit Oranlý Parasal Geniþleme Politikasý Sabit oranlýparasal geniþleme niçin önerilmektedir? Yeni klasikler temelde politikasýzlýk politikasýna taraftardýr. Bununla birlikte mutlaka bir politika izlenmesi gerekiyorsa, yeni klasikler de týpký geleneksel monetaristler gibi k kuralýndan yanadýrlar. Yani, para arzýnýn k gibi belli bir oranda artmasýný öngörürler. Yeni klasikler, para vemaliye politikalarýnýn istikrarlý olmasý durumuna göre firmalarýn ve hanehalkýnýn daha iyi karar alacaklarýna inanmaktadýrlar. Yeni klasikler ekonomide istikrarýn saðlanmasýna yönelik aktif müdahaleci politikalarýn, ekonomik birimlerin fiyat sisteminden gelen sinyalleriyorumlamalarýný güçleþtirdiðini ve bu nedenle bekleyiþlerini oluþtururlarken hata yapmalarýna neden olacaðýný vurgulamaktadýr. Böyle bir durumda üretimin tam istihdam düzeyi etrafýndaki dalgalanmasý azalacaðýna artacaktýr. Ayný þekilde eksik istihdamýn doðal iþsizlik oraný etrafýndaki

dalgalanmasý azalacaðýna artacaktýr. Yeni Klasikler, aktif bir para politikasýna neden karþýdýrlar? KEYNESGÝL GÖRÜÞ Geleneksel ve Neo Keynesgil Görüþ J.M. Keynes modern iktisadýn kurucusudur. 1936 yýlýnda yazdýðý Para, Faiz ve Ýstihdamýn Genel Teorisi ya da kýsaca Genel Teori adlý eseriyleekonomide devrim yaratmýþtýr. Keynesgil düþüncenin temelini, "piyasalarda piyasa temizleme durumunun sürekli olmadýðý" görüþü oluþturmaktadýr. Böylece Keynesgil ekonomi temel olarak temizlenmemiþ piyasalarý incelemektedir. Keynesgillere göre kýsa dönemde fiyatlar piyasalarý temizleyecek kadar hýzlý ayarlanmamaktadýr. Ayrýca tam Keynesgil modellerde, nominal talepte bir gerileme olduðu zaman, buna fiyatlar genel dü285

zeyi çok yavaþ bir þekilde cevap verir. Bu nedenle öncelikle üretim ve istihdam düzeyi geriler. Keynesgil sistemde ekonomi eksik istihdamda dadengeye ulaþabilir. Ek onomiyi eksik istihdamdan tam istihdama götürücü otomatik bir mekanizma yoktur. Keynesgil ekonomik düþünceye göre tam istihdam neden özel bir? durumdur? Keynesgillere Göre Konjonktür Dalgalanmalarý Keynesgiller konjonktür dalgalanmalarýyla ilgili olarak iki görüþ ortayaatmaktadýr. Birinci olarak Keynesgiller konjonktür dalgalanmalarýnýn nedeni olarak yatýrýmlardaki deðiþmeler üzerinde durmaktadýrlar. Keynesgiller, monetaristlerin konjonktürel dalgalanmalarýn nedeninin yalnýzca para arzýndaki dalgalanmalar olduðu görüþüne itiraz etmektedirler. Keynesgiller, bir þeyin iple çekilebileceðini ama itilemeyeceðini vurgulamaktadýrlar. Yani, ekonomik politika araçlarýnýn tümü çift yönlü etki yapmaz. Örneðin para arzýný artýrarak talebi artýrabilirsiniz. Ancak kestiðinizde talep hemen azalmaz. Keynesgillere göre milli gelirdeki dalgalanmalarýn nedeni harcama kararlarýndaki dalgalanmalardýr. Ancak Keynesgiller paranýn konjonktürel dalgalanmalardaki rolünü de yadsýmamaktadýrlar. Böylece Keynesgiller ekonomik dalgalanmalarýn nedenleri içinde hem parasal, hem de parasal olmayan etmenlerin olduðunu kabul etmektedirler. Ýkinci olarak Keynesgiller monetaristlerden paranýn ekonomiyi etkileme biçiminde de ayrýlmaktadýrlar. Keynesgiller de paranýn ekonomi üzerindeki önemini kabul etmektedir. Keynesgiller de kamu otoritelerinin para arzýný artýrýp azaltmasýnýn milli gelirin artmasýna ya da azalmasýna neden olacaðýný kabul etmektedir. Ancak Keynesgillere göre, para arzýndaki deðiþmeler milli geliri deðil, milli gelirdeki deðiþmeler para arzýný etkiler. Bir baþka deyiþle, nedenselliðin yönünde farklýlýk söz konusudur. Keynesgillerin böyle bir kanýda olmalarýnýn gerisinde, 2. Dünya savaþýnýn bitiminden 1970'li yýllarýn baþýna kadar para politikasýnýn ABD'de faiz oranýnýn istikrarýný ön planda tutmasý yatmaktadýr. Daha önce geniþ olarak incelediðimiz gibi ekonominin geniþleme döneminde iþlem amaçlý para talebi artar. Bu arada para arzý artýrýlmazsa faiz oraný yükselmeyebaþlar. Merkez bankasý faiz oranýnýn yükselmesine engel olmak için açýk piyasa iþlemleriyle tahvil satýn almaya baþlar. Bunun sonucu olarak bankalarýn rezevlerini artýrýr ve böylece ekonomiye yeni para çýkmýþ olur. Tersine ekonominin daralma döneminde ise ekonomide para talebi azaldýðý için faiz oranlarý düþme eðilimine girer. Bu durumda merkez bankasý açýk piyasa iþlemleriyle tahvil satarak ekonomideki para stokunu azaltmaya ve böylece faiz oranlarýný yükseltmeye çalýþýr. Görüldüðü gibi merkez bankalarý ekonomik konjonktürün geniþleme safhasýnda para arzýný artýrýp, gerileme safhasýnda para arzýný daraltarak ekonomik faaliyetlerinolumsuz yönde etkilenmemesine çalýþýr. Keynesgiller, konjonktür dalgalanmalarýnýn nedeni ve para arzýnýn

? ekonomiye etkisi konusunda hangi nedenler ve düþünce ile Monetaristlerden ayrýlmaktadýrlar? Keynesgillere Göre Fiyat Artýþlarýnýn Nedenleri Keynesgil iktisatçýlar da para arzýndaki sürekli artýþ olmadýkça fiyatlarda sürekli artýþýn olmayacaðýný kabul etmektedir. Ancak Keynesgillerenflasyonda zaman zaman meydana gelen geçici sýçra malarýn gerisin - 286

de, özel sektör ve kamu harcamalarýndaki artýþa baðlý olarak, toplam talep eðrisinin saða kaymasýnýn olacaðýný vurgulamaktadýrlar.

Öte yandan Keynesgil iktisatçýlar ücret-fiyat sarmalý þeklinde geliþen maliyet enflasyonuna da önem vermektedir. Böyle bir enflasyonun ortaya çýkmasý durumunda, Keynesgillere göre tam istihdamla istikrarlý fiyatlarýn bir arada gerçekleþmesi olanaksýzdýr. Bu durumda son söz merkez bankasýnýndýr. Eðer merkez bankasý para arzýný artýrýrsa ekonomi daha yüksek fiyat düzeyinde tam istihdama ulaþýr. Eðer para arzýný artýrmazsa, ekonominin yeniden tam istihdama geri dönmesi için ücret ve fiyatlarýn düþmesi gerekir. Keynesgillere göre ücret ve fiyatlar aþaðýya doðru rijit yada yapýþkan ola edildiði için bu durumda ekonomi bir süre eksik istihdamda çalýþmak zorunda kalacaktýr. Keynesgiller fiyat artýþlarýnýnasýl açýklamaktadýrlar? Keynesgillere Göre Kendi Kendine Uyum Mekanizmasýnýn Ýþlemesi ? Keynesgil iktisatçýlar ekonominin doðasýnda bulunan rekabetçi olmayan etmenler üzerinde durmaktadýr. Dolayýsýyla firmalar açýsýndan piyasada oluþan fiyatlar veri olmak bir yana, firmalarýn fiyatlarý bizzat kendilerinin koyduklarý kabul edilmektedir. Ortalama deðiþen maliyet eðrisinin büyükçe bir bölümünün, miktar eksenine paralel olmasý nedeniyle, çýktý baþýna maliyetler artmayabilir. Firmalar fiyatlarýný maliyetlerine göre esnek olmayan bir mark-up koyarak saptarlar. Firmalar bu þekilde belirledikleri fiyattan satabildikleri kadar satarlar. Toplam talepte meydana gelen dalgalanmalar, her firmanýn ürününe olan talepte konjonktürel dalgalanmalara neden olur. Keynesgil sistemde fiyat ve ücretin yapýþkan olmasý nedeniyle toplam talepteki deðiþmeler, üretim ve istihdamda dalgalanmalara neden olur. Görüldüðü gibi monetarist sistemde toplam talepteki dalgalanmalarýn temel etkisi fiyatlar üzerindedir. Oysa Keynesgil sistemde temel etki üretim ve istihdam üzerinedir. Dolayýsýyla Keynesgil sistemde ekonomiyihýzla tam istihdama yönelt ecek güçlü doðal güçler yoktur. Ayrýca Keynesgil sistemde "zemberek diþlisi" etkisi söz konusudur. Fiyatlar, hýzla yükselerek ortaya çýkan reel ankes etkisi, para aldanýmý, gelirin yenidendaðýlýmý etkileri nedeniyle enflasyonist açýðýn ortadan kalkmasýna neden olurken; fiyatlarýn aþaðýya doðru yapýþkan olmasý nedeniyle, fiyatlar deflasyonist açýklarýn ortadan kalkmasýna neden olmaz. Bu nedenle Keynesgil iktisatçýlar duruma göre aktif istikrar politikalarýyla ortadan kaldýrýlmadýðýtakdirde, resesyonist açýklarýn kalýcýolacaðýný iddia etmektedir.

Keynesgiller, otomatik dengeleyicileri neden kabul etmezler? Yeni (Neo) Keynesgil Görüþ ? Geleneksel Keynesgil sistem daha sonra bir çok Keynesgil iktisatçý tarafýndan geliþtirilmiþtir. Geliþtirilen bu Keynesgil görüþlerde bekleyiþler ya sistemin dýþýnda tutulmuþ ya da uyarlayýcý bekleyiþler olarak sisteme katýlmýþtýr. Bu nedenle Keynesten sonra geliþtirilen diðer Keynesgil görüþlere neo Keynesgil ve post Keynesgil görüþler adý verilmektedir. Yeni klasik rasyonel bekleyiþler teorisinin yaptýðý büyük çýkýþý izleyen dönemde adlarýna yeni (neo) denilen bir baþka Keynesgil görüþ ortaya atýlmýþtýr. Yeni Keynesgil iktisatçýlarýn büyük bir çoðunluðu, rasyonel bekleyiþler te - 287

? orisini benimsemiþtir. Yeni Keynesgiller rasyonel bekleyiþler altýnda görüþlerini rekabetçi olmayan mikro ekonomik temellere oturtmaya çalýþmaktadýrlar. Yeni Keynesgiller geleneksel Keynesgil modelin ortaya koyduðu bazý uyum sorunlarýnýn üstesinden gelmeye çalýþan yeni bir yaklaþým geliþtirmiþlerdir. Geleneksel Keynesgil model, kýsa dönem fiyat ve ücretlerin yapýþkan olduðunu varsaymaktadýr. Bu nedenle ekonomide fiyatlar ve ücretler çok yavaþ deðiþtiðinden, ekonominin toplam talep düþmelerine uyum saðlamasý, üretim miktarýnýn deðiþmesi yoluyla olmaktadýr. Ancak fiyatlarýn yapýþkanlýðý ve bunun üretim ve istihdam üzerindeki etkileri, tüketici ve firmalarýn optimal mikro ekonomik davranýþlarý yardýmýyla açýklanmaktadýr. Yani, geleneksel Keynesgil yaklaþýmýn mikro ekonomik temellerinin olmadýðý ileri sürülmektedir. Yeni Keynesgiller fiyat ve ücret esnekliklerinden hareketle, tüm piyasalarýn temizlendiðini vurgulayan monetarist ve yeni klasik yaklaþýmlarýn tersine, piyasalarýn optimal düzeylerinde temizlenmesini engelleyen yapýþkanlýklarýve bunlarýn makro ekonomik sonuçlarýnýaraþtýrmaktadýrlar. Yeni Keynesgiller ekonomide daha çok hangi piyasa türünün bulunduðunu düþünmektedirler? Yeni Keynesgil Düþüncenin Temelleri Yeni Keynesgil ekonomi, ekonomiye mikro ekonomiden türetilmiþ bir genel teori saðlamaktadýr. Bunu geleneksel Keynesgil teorideki boþluðu doldurarak (basitçe rijit ücret varsayýmý yapmak yerine kýsmi ücret rijitliklerini açýklayarak) ve geleneksel Keynesgil teorideki paradokslarý ve tutarsýzlýklarý çözerek yapmaktadýrlar. Ayrýca, bekleyiþlerin nasýl oluþtuðunu ve öngörülerle gözlemler arasýndaki tutarsýzlýklarý ortaya koyarak, hem denge istihdam düzeyine (etkin ücret hipotezi aracýlýðýyla), hem de konjonktür dalgalanmalarýna bir açýklýk getirmektedirler.

Yeni Keynesgiller piyasa temizleyici modellerin ekonomideki kýsa vadeli dalgalanmalarý açýklayamayacaðýna inanmaktadýrlar. Böylece YeniKeynesgiller fiyat ve ücret yapýþkanlýklarý ortaya koyan modelleri savunmaktadýrlar. Yeni Keynesgiller kýsa dönemde milli gelirin temel belirleyicisinin toplam talep olduðunu vurgulamaktadýr. Yeni Keynesgilleregöre kýsa dönem toplam arz eðrisi, Yeni Klasiklerin ileri sürdükleri gibi düþey deðildir. Yeni Keynesgil düþünce sistemi halen hýzlý bir geliþme içindedir. Yeni Keynesgiller mikro teoriyi Keynesgil yöne çekmektedirler. Bu aþamada yapýþkan nominal ücretler yerine yapýþkan fiyatlarý ön plana çýkarmaktadýrlar. Aþaðýdaki açýklamalarý

dikkatle incelersek, bunun altýnda "piyasada monopolcü rekabet vardýr" görüþü yatmaktadýr. Yeni Keynesgil yaklaþýmda fiyatlardaki yapýþkanlýðýn nedenleri þunlardýr: . Gecikmeler: Fiyatlar alýcýlar için önemli olan çeþitli unsurlardan yalnýzca biridir. Firmalar, talep düþük (yüksek) olduðu zaman; fiyatlarýný düþürmekten (yükseltmekten) çok, teslimdeki gecikmeyi kýsaltabilir (uzatabilir), ya da daha fazla (daha az) yardýmcý servis saðlayabilir. - 288

Firma Ýçi Hiyerarþinin Varlýðý: Büyük firmalarda hiyerarþik organizasyon yapýsý nedeniyle fiyat deðiþmeleri yavaþ olabilir. Açýk Nominal Sözleþmeler: Bir çok firma en azýndan bazý ürünleri için fiyat ayarlamalarýný yasaklayan sözleþmeler yapabilirler. Uygulamada bir maðaza belli bir ürünü belli bir fiyattan belli bir süre satmayý taahhüt eder. Fiyatlar maliyetleri baz aldýðýnda. Bu nedenle fiyat etiketlerinin sýk sýk deðiþtirilmeyeceðini ileri sürmektedirler. . Sabit Marjinal Maliyet: Fiyatlarýn yapýþkan olmasýnýn bir diðer nedeni hem marjinal maliyetlerin hem de mark-uplarýn konjonktür boyunca sabit olmasýdýr. Eþgüdümde Baþarýsýzlýk: Bu çok eski düþünce. diðer firmalar harekete geçmedikçe bunu yapmada tereddüt ederler. . maliyetler yükselinceyekadar yükselmeyecektir. . . Maliyetleri Baz Alan Fiyatlandýrma: Bu da eski bir Keynesgil düþüncedir. Mark-up Fiyat Uygulamalarý: 1980'lerin ortalarýnda yeniden gündeme gelen çok eski bir düþünceye göre talep eðrileri kaydýklarý zaman daha az esnek olurlar. Yeni Keynesgilteori içinde canlandýrýlmýþ ve formüle edilmiþtir. Bu baðlamda iskonto oldukça yaygýn bir durumdur. Bir kez diðer firmalar harekete geçince hemen onlarý izlerler. . Zýmni Sözleþmeler: Görünmez tokalaþma teorisine göre firmalarmüþterileriyle zaman zaman fiy yasaklayan zýmni anlaþmalar yapabilir. . Liste Maliyetleri: Bazý iktisatçýlar. Fiyata Göre Kalite Deðer Yargýsý: Bazen müþteriler fiyat indirimlerini ürününün kalitesinde bir düþüþ olacaðý þeklinde düþünebilirler. firmalarýn her fiyat ayarlamalarýnda bir maliyetle karþýlaþacaklarýný vurgulamaktadýr. Esnekliðin gösterdiði konjonktürü önceleyen bu davranýþ bu tür fiyatlarý katýlaþtýran konjonktüre karþý mark-upfiyat uygulamalarýna neden olmaktadýr. Envanterler: Talep arttýðý (azaldýðý) zaman. Þimdi fiyatlardaki yapýþkanlýðý .. Firmalar fiyatlarýný yükseltmek ya da düþürmek isteseler bile. Firmalar bunu aþmak istemeyebilirler. . . firmalar fiyatlarýný yükseltmektense (düþürmektense) stoklarýný azaltýrlar (artýrýrlar). . . Küsuratlý Fiyatlar: Bazý fiyatlar (örneði 999 gibi) bir psikolojik engel içerir. Örneðin firmalar belli bir süre mallarýna zam yapmayacaðýný çeþitli yollardan ilan etmektedirler.

artýran bazý durumlarý daha ayrýntýlý olarak görelim. fiyatlar neden yapýþkandýr? Mal Piyasasýnda Fiyatlarýn Yapýþkanlýðý ve Para Politikasý ? Fiyat yapýþkanlýklarýyla ilgili bir dizi makro ekonomik modelin bir ortakmikro ekonomik temeli vardýr. Yeni Keynesgillere göre. Büyük parasalþoklar. Nominal deðiþkenlerdeki seyrek. . Bununla birlikte enflasyon ne kadar hýzlýysa fiyatlarýn gözden geçirilme zamaný o kadar kýsalacaktýr.289 . sýk sýk küçük deðiþkenliklerden daha ekonomik olduðunu varsayýlmaktadýr. belli bir dönemde nominal fiyatlarýný gözden geçiren ekonomik birimin sayýsýný artýracaktýr. fakat büyük deðiþkenliklerin.

Menü maliyetleri firmalarýn fiyatlarýna sýk sýk ayarlamak yerine aralýklý ayarlanmasýna neden olur. bu maliyetlerin tüm ekonomi açýsýndan önemli etkisi olabilir. menü maliyetlerinin genelde çok küçük olmasýdýr. Bir firmanýn fiyat ayarlamasýnýn tüm diðer firmalarýn ürün talebi üzerinde meydana getirdiði etkiyetoplam talep dýþsallýðý denilmektedir. Yeni Keynesgil görüþe göre. satýþ personeline yeni fiyat listelerini daðýtýr. Menü maliyetini savunanlar durumu þöyle açýklamaktadýr: Fiyatlarýn niçin yavaþ bir þekilde ayarlandýðýný anlamak için fiyat ayarlamalarýnda dýþsallýklar olduðunu bilmek gerekir. hiç bir zaman önemsiz demek deðildir. Bir firma fiyatýný düþürdüðü zaman ortalama fiyat düzeyini bir parça düþürür ve bu nedenle reel para ankeslerini yükseltir. Bazý iktisatçýlar menü maliyetlerinin kýsa vadeli fiyat yapýþkanlýklarýný açýkladýðý konusunda tereddütlüdür. Kuþkulu olan nokta.? Bir ekonomide tüketici talebinin firmanýn reel fiyatýna ve reel para ankeslerine baðlý olduðunu düþünebiliriz. Bir firmanýn fiyatýný baþlangýçta çok yüksek saptadýðýný ve daha sonra fiyatýný düþürmeye karar verdiðini düþünelim. ? Toplam talep dýþsallýðýnedir? Toplam talep dýþsallýðýnýn varlýðý yanýnda menü maliyetleri fiyatlarý yapýþkan yapabilir ve bu yapýþkanlýðýn topluma büyük bir maliyeti olabilir. Bir firma fiyatýný deðiþtirmek için müþterilerine yeni bir katalog gönderir. Tek bir firma için menü maliyetleri küçük bile olsa. enflasyonunþiddeti ile fiyat deðiþtirme sýklýðýarasýnda nasýl bir iliþki vardýr? Küçük Liste Maliyetleri (Small Menu Costs) . yeni menüler bastýrýr. Menü maliyetlerini savunanlara göre küçük. Küçük liste maliyeti nedir? Fiyatlarýn kýsa dönemde anýnda ayarlanmamasýnýn bir nedeni fiyatayarlamalarýnýn bir maliyet sidir. Ekonomik geniþleme bu kez tüm firmalarýn ürünlerine olan talebi artýrýr. Toplam talep dýþsallýðý nedeniyle fiyat düþürmenin topluma faydasý . Reel para ankeslerindeki artýþ (LM eðrisini saða kaydýrarak) toplam geliri artýrýr. Bir firma malýnýn fiyatýný düþürdüðü zaman bundan ekonomideki diðer firmalar yararlanýr. Fiyat ayarlamalarýnýn bu maliyetine menü maliyetleri denilmektedir.

firmaya olan faydasýný aþacaktýr. standart optimizasyon teorisinin bir karar deðiþkenindeki deðiþmenin sabit maliyeti de içerecek biçimde revizyonudur. fiyat düzeyindeki ataletin ortaya konulmasýna yardýmcý olmaktadýr. Firma karar verirken bu dýþsallýðý bilmediðinden bazen menü maliyetine girmemek için toplum için yararlý olsa bile fiyatýný düþürmez. s" Envanter Teorisi Yardýmýyla Sabit Maliyetler ve Süredurumun Açýklanmasý Mikro teorideki bir üçüncü önemli geliþme. Teori.290 . Bu teori. Toplam talep þoklarý sonucu enflasyon oranýnýn arttýðý dönemlerde menü maliyetlerine kolayca razý olan firmalar. üretimi artýrmak yerine fiyatlarýný yükseltmeyi tercih etmektedirler. ? Enflasyonist baskýaltýnda firmalar üretim artýþý yerine neden fiyatlarýnýartýrmayýtercih ederler? "S. ayný zamanda envanter davranýþýnýn .

(S. reel deðiþim maliyetlerine katlanmalarýný gerektirir (Kuþkusuz ekonomideki dalgalanmalarýn artmasý (S. en iyi optimal yeni araba seçimineyönelirse. Bu durumda tüketici aþaðýdaki seçimle karþý karþýya olacaktýr. yatýrým. s) sýnýrlarýna ulaþmalarýna neden olduðundan. için farklý mirko temeller saðlamaktadýr. s) i düþünürse az da olsa iki þey berraklaþýr. dayanýklý tüketim ve üretim mallarý ile para talebine ve daha genel olarakportföy seçimine açýkça uygulanmasýna olanak vermekte ir. bu olgu karakteristik Keynesgil pozisyondur. Bu durumda optimaldavranýþ. s) bandýnýn geniþletilmesini de gerektirebilir). s) tipi akýl yürütme. önemli sayýda ekonomik birim ayný anda kendi (S. Fiyatlarýn korunmasý durumunda. Eðer tüketici. Bir tüketicinin. para talebi vb. önemli sabit maliyetlerin olduðu bir dünyada. Birincisi. sabit bir iþlem maliyeti ödemek zorunda olduðunu varsayalým. s) sýnýrlarýna ulaþýrlarsa. ekonomide küçük gibi görünen þoklar. Açýkçasý. daha sonra ise davranýþlarýnda büyük bir deðiþme olur. Üçüncüsü. optimizasyon peþinde koþan birimler. büyük ayarlanmalarýn beklenmesine neden olabilir. . marjinallerin marjinallere eþit olduðu neoklasik denge durumunda deðillerdir. Otomobil talebinin temel deðiþkenlerinden birinin (gelir. s) dünya görüþü þunu vurgulamaktadýr: Daha dalgalý bir ekonomik ortam. Tersine. iþlem maliyeti. Biz bu denklemlerin makro ekonomik modelleri oluþturduðunu biliyoruz. kiþilerin ve firmalarýn daha sýk bir þekilde kendi (S. hanehalký ve firmalar uzun bir zaman süresi için herhangi bir þey yapmazlar. S ve s parametreleri. Çünkü bu durum aþýrý iþlem maliyeti içerir. Bir kez insan sürekli yeni optimizasyonu ve bir alternatif davranýþ modeli olarak (S. faiz oranlarý ya da nispi fiyatlar) her an deðiþtiðini düþünelim.. Arabanýn kalitesi belli bir alt s sýnýrýna düþtüðünde. Birincisi. davranýþlar önemli ölçüde bir atalet gösterirler. Ýkincisi. geleneksel toplam davranýþ denklemleri olan tüketim. araba gibi bir dayanýklý tüketim malý satýn aldýðýnda. envanter te i (S. kalitesi S olan yeni bir araba satýn alýnýr. gelir ve diðer uygun bilgiler gözönüne alýnarak seçilir. Bu aþamada Keynesgil-Yeni klasik tartýþmasýyla ilgili olarak ne söylenebilir? Üç þey söylenebilir. s) kuralýna benzer bir karar alýnmasýný içerir. Eðer böyle yapamazsa bir alt optimal arabaya sahip olmanýn zimný fayda maliyetiyle karþý karþýya olacaktýr. s) davranýþý a priori zeminde sürekli yeniden optimizasyona göre hemen hemen daha duyarlý teorik modeldir. Açýkçasý sürekli araba alým satýmlarýnýn kiþiye faydasý yoktur. sabit bir ma et ödeme zorunda olacaktýr. (S. Ýkincisi (S. .

s) yaklaþýmýyla. ancak uzun bir süre sonra bir etkiyapar. alt s bandýna çarpýyor ve bandýn içinde kalýyorsa "para yansýzdýr" demek yanlýþ olmayacaktýr. Eðer ekonomi sürekli olarak üst S. küçük liste maliyeti yaklaþýmýnda bu bandýn varsayýlan geniþliði küçüktür. Firmalar fiyatlarýný cari fiyat düzeyine göre arzuladýklarý fiyat düzeyi büyük bir sapma gösterdiðinde deðiþtirirler. Ekonomiyi aþaðýya ya da yukarýya doðru etkiler. (S. Bununla birlikte ekonomide bir parasal deðiþme olduðu zaman fiyat düzeyi buna hemen cevap vermez. Firmalar mallarýna koyduklarý fiyatlarý istedikleri her an deðiþtiremezler.291 . Parasal þoklar iki yönlüdür. Bütün . Þimdi ekonomide bir parasal rahatsýzlýk olduðunda ne olacaðýný görelim. s) yaklaþýmýnda yüzde bandýnýn geniþliði keyfi olarak saptanýrken.Öte yandan (S. küçük liste maliyeti yaklaþýmýný birleþtirdiðimizde þu sonuç ortaya çýkmaktadýr.

Þöyleki. Buradaki düþünsel düzeyde k r: Monopolcü rekabet teorisi temelde nispi fiyatlarý içermektedir. Reel ankesler yeteri kadar yükselince. reel ankeslerle. Bu olgu iki açýdan Keynesgil ortamý oluþturmaktadýr. AKERLOF ve YELLEN bu sorunu nominal fiyat deðiþmelerinde rastlanan sabit maliyetleri gözönünde tutarak çözmüþlerdir. Çünkü fiyat marjinal maliyeti aþmaktadýr. Bunun sonucu olarak fiyat düzeyi para arzýndaki düþmeye . reel ankeslerde (baþlangýç düzeyine) bir düþüþle ve ekonomik faaliyetlerde bir yavaþlamayla sonuçlanacaktýr. (S. Etiket deðiþmelerinin sabit maliyeti bazý firmalarýn nominal fiyatlarýný düþürmelerine engel olur. Ýkincisi monopolcü denge koþullarýnda üretim düzeyi. s) fiyatlama politikasýnýn temel niteliksel çizgisi. Oysa Keynesgil makro ekonomide nominal büyüklükler önemlidir. . bir an için para arzýn düþtüðünü varsayalým. ? Monopolcü rekabetle yeni Keynesgil görüþne ölçüde uymaktadýr? MANKIW. O halde yansýzlýk.. Bu durumda para politikasý yansýz olacaktýr. kýsa dönemde reel ankesler artacaktýr. Bilindiði gibi Keynesgil düþüncede istihdam düzeyi çokdüþüktür. paranýn yansýzlýðýarasýnda nasýl bir iliþki vardýr? Piyasalarda Monopolcü Rekabetin Geçerliliði Yeni Keynesgil Ýktisatçýlar. Enflasyon oraný ne kadar hýzlanýrsa fiyatlarýn deðiþtirilmesi o kadar sýk olacaktýr. ? Yeni Keynesgillere göre. Birincisi firmalara cari fiyatlarda her zaman daha fazla satmak arzularýný tatmin eden bir teorik modeli geliþtirmelerine olanak vermektedir. Bu durum Keynesgil düþünceyi yankýlandýrmaktadýr. bu durum tüm firmalarýn fiyatlarýný yükseltmelerini teþvik edecektir. Bu süreç. firmalarýn sabit reel ankesleri öngörmesine baðlýdýr. bu açýklamalar Keynesgil istikrar politikalarýnýn geçerliliðini ortaya koymaktadýr. sosyal optimum sayýlan düzeyin altýndadýr. fiyatlarýn belli bir süre ayný kalmasýna neden olmasýdýr. Eðer firmalar sabit reel ankeslerdeki sistematik deðiþmeleri öngörürse ne olacaktýr? Eðer firmalar reel ankesleri ve dolayýsýyla talebin artacaðýný öngörüyorsa bu durum. Ancak parasal büyüme oraný birden bire artýrýlýrsa ve firmalar kýsa dönemde fiyat düzeyinde deðiþiklik yapmayý kârlý bulmuyorlarsa. fiyatlarýn ateþlenme tetiðinin erkenden çekilmesine neden olacaktýr. düþüncelerini tam rekabetçi piyasa yerinemonopolcü rekabet piy apýsý üzerine oturtmaktadýrlar.

reel ankesler. Bu durumda yalnýzca birkaç firma fiyatlarýný yükseltmenin sabit maliyetine katlanacaklar ve etiketlerini deðiþtireceklerdir. firmanýn belirlediði nispi fiyattaki küçük sapmalarýn. toplam talep ve sosyal refah yükselecektir. üretimin sosyal olarak optimal düzeyinin altýnda kalmasýna neden olduðundan. Öte yandan para arzýnda küçük bir artýþýn olduðunu düþünelim. Böylece reel ankesler ve dolayýsýyla toplam talep düþer. Yeni Keynesgiller bir çeþit dýþsallýktan sözetmektedirler. Ayný þekilde sosyal refah geriler. kârlarýn üzerindeki etkisi küçük olacaktýr.292 . herfirma kendi kâr tep doruðunda oturduðu için. Þöyle ki. Ancak monopolcü yapýlanma.göre daha az düþer. sosyal refahtaki kayýpkârlarýndaki düþüþten daha büyük . Böylece.

üretim 10 Mayýstan 1 Hazirana kadar. . Nominal fiyatlarda her deðiþiklik olduðunda.? Toplam talep dýþsallýðý denen durum Keynesciliðe çaðrýþým yapmaktadýr. Eðer tüm firmalar fiyatlarýný ayný anda düþürürlerse. Firmalar kârlarýný maksimize ederler. Ademimerkeziyetçi bir ekonomide bu þekilde eþgüdümlü fiyat d inin saðlanmasý güçtür. Þimdi de fiyatlarýn aralýklý olarak ayarlandýðýný varsayalým. Ekonomide fiyat ve ücretler zaman içinde aralýklý olarak belirlenir. Bu dýþsallýk þöyle meydana gelir. Firmalarýn talep eðrileri azalan eðrilerdir. Ancak para stoðunda saðlanacak yeterli bir artýþ. . aralýklý fiyat saptamalar. reel ankesler yükselecektir ve toplam talep geniþleyecektir. Eðer para arzý ve toplam talep diyelim ki 10 Mayýsta artýrýlýrsa. daha fazla olacaktýr. Ancak bu firmalar fiyatlarýný . Firmalarýn yarýsý ayýn birinci günü. Dengede tek tek firmalar fiyatlarýný düþürmeyi kârlý bulmamaktadýr. o takdirde firmalarýn yarýsý fiyatlarýný 15 Mayýsta yükseltecektir. yarýsý da ayýn 15 inde fiyatlarýný ayarlasýn. Böylece tüm firmalarýn kârlarý ve sosyal refah yükselecektir. Konuyu bir aylýk (Mayýs olsun) örnekle açýklayalým: Önce fiyatlarýn ayný anda belirlendiðini varsayalým. Bu yeni teori üç gerçekçi varsayýma dayanmaktadýr: . fiyatlar bu arada sabit olduðundan. fiyat ve ücretlerin yavaþça ayarlanmasýna neden olur. Bu nedenle bireysel fiyat ve ücretler sýk sýk deðiþtirilse bile. Böyle bir durumu Keynes elli yýl önce vurgulamýþtýr. ayný þeyi saðlayabilir. Ancak 1 Haziranda daha yüksek talebe cevap olaraktüm firmalar fiyatla rýný yükseltecektir ve bir "boom" meydana gelecektir. yüksek bir iþlem maliyetiyle karþýlaþýlýr. Eðer para arzý 10 Mayýsta yükselirse. Fiyat ve Ücretlerin Aralýklý Olarak Belirlenmesi Bir ekonomide hiç kimse yeni fiyat ve ücretlerini baþkalarýyla ayný anda belirlemez. Her firma fiyatýný her ayýn ilk günü ayarlasýn.

Bu durum onun müþteri kaybetmesine neden olur (Tersine.çok fazla artýrmayacaktýr. Eðer 15 Mayýsta fiyatýný ayarlayan firmalar fiyatlarýnda az bir ayarlamaya giderlerse. keza ücret belirlemesini de etkilemektedir. Bu durumda tam istihdamýn sürmesi için nominal ücretlerde oransal bir düþüþün olmasý gerekir. Çünkü hiçbir firma. fiyatýnda önemli bir artýþ yapan ilk firma olmak istemeyecektir.293 . Örneðin ekonomide para arzýnýn düþtüðünü varsayalým. o taktirde diðer firmalar da 1 Haziranda sýra kendilerine geldiði zaman küçük bir ayarlama yapacaktýr. fiyat düzeyindeki artýþý yavaþlatmaktadýr. Ancak çalýþanlarýn her biri ilk olarak ücret indiriminin kendisinden baþlatýlmasýný istemez. Fiyatlarýn aralýklýayarlanmasý. Tüm diðer ücretler oransal olarak düþerse tek tek her çalýþan kendi nominal ücretinin düþürülmesine razý olacaktýr. Ücretlerin belirlenmesi aralýklý olduðu için her iþçinin önce kendi ücretinin düþürülmesi konusunda gönülsüz davranmasý tüm ücretlerin toplam ta . eðer tüm firmalar eþanlý olarak fiyatlarýný yükseltirlerse. Daha küçük para arzý ekonomide toplam talebin azalmasýna neden olacaktýr. fiyatlar genel düzeyini ne yönde etkiler? Aralýklý belirleme. Böylece her ayýn 1 inde ve 15 indeki küçük fiyat deðiþtirmeleri. nispi fiyatlarý etkilenmeyecektir). Çünkü firmalarýn yarýsý ayýn 15 inde fiyatlarýný deðiþtirmediðinden. herhangi bir firmanýn fiyatlarýndaki artýþ firmanýn göreli fiyatýný artýracaktýr. Çünkü onlar da göreli fiyat deðiþmelerinden kaçýnmak istemektedirler.

bir resesyon meydana gelecektir ve her firma alnýzca 15 milyar lira kâr elde edecektir.1 de gösterilmiþtir. ayný zamanda diðer firmanýn alacaðý karara baðlýdýr. o takdirde toplumunüyeler r þekilde eþgüdüm saðlanamýyor demektir. reel para ankesleridüþük kalacak. diðer ücret ve fiyatlarý saptayýcýlarýn davranýþlarýný öngörmelidir. Ücretlerin düþme yönünde yapýþkanlýðýile ücretlerin farklýzamanlarda belirlenmesi arasýnda nasýl bir iliþki vardýr? Resesyon ve Koordinasyon Baþarýsýzlýðý Bazý iktisatçýlar resesyonu koordinasyon baþarýsýzlýðýna baðlamaktadýr. Bu durumda. Firmalar fiyatlarýný saptarlarken diðer firmalarýn koyacaklarý fiyatlarýn farkýnda olmalýdýr. Her firmanýn karþý karþýya olduðu seçimler Tablo 17. Sendika liderleri diðer sendikalarýn kazanacaklarý tavizlerle ilgilenmelidir. Ancak her firmanýn elde edeceði kâr yalnýzca kendi fiyat kararýna deðil. Diðer bir deyiþle ücretlerin aralýklý olarak belirlenmesi tüm ücretlerin yapýþkan olmasýna neden olur.? lepteki deðiþmelere cevabýnýn yavaþ olmasýna neden olur. bir firma fiyatýný . Her firma kârýnýmaksimize etmek istemektedir. hiçbiri bu sonucu sadece kendi davranýþýyla saðlayamamaktadýr. ücret ve fiyatlarýn saptanmasý sýrasýnda ortaya çýkmaktadýr. Diðer firma fiyatýný düþürmezken. Eðer toplummümkün olan bu sonuca ulaþmada baþarýsýzsa. Bu durumda her firma fiyatýný düþürüp düþürmeyeceðine karar vermek durumundadýr. iki firmanýn kârlarýnýn nasýl kendi kararlarýna baðlý olduðunu göstermektedir. Herfirma 30 milyar lira kâr elde edecektir. kaynaklarýn herkesin durumu daha iyi olacak þekilde daðýtýlmasý mümkündür. Her iki firma da resesyondan kaçýnmayý tercih etmesine raðmen. Resesyonlarda üretim düþüktür. Her iki firma da fiyatlarýný düþürürse reel para ankesleri yükseleceði için bir resesyon meydana gelmeyecektir. Koordinasyon sorunu. Çünkü ücret ve fiyatlarý saptayanlar. Eðer hiçbir firma fiyatýný düþürmezse. çalýþanlar iþsiz kalmýþtýr ve fabrikalar düþük kapasiteyle çalýþmaktadýr. Ekonomide yalnýzca iki firmanýn olduðunu varsayalým. Para arzýnda bir düþüþ olsun. Tablo. Bir koordinasyon baþarýsýzlýðý sonucu olarak resesyonun nasýl oluþtuðunu ortaya koymak için þu hikayeyi düþünelim.

50 milyar lirakâr 1. Firma Fiyat Ýndirimi Fiyatýn Yüksek Tutulmasý Fiyat Ýndirimi 1. Firma. 5 milyar lira kâr elde eder. yine resesyon meydana gelecektir. . Firma. Firma. 5 milyar lira kâr elde eder. 1. elde eder. 2. Firma. elde eder. 15 milyar lirakâr 1. Firma. .294 elde eder. Firma. 30 milyar lira kâr elde eder. Firma. elde eder. 15 milyar lirakâr 2.düþürürse. 15 milyar lira kâr elde eder. 2. 15 milyar lirakâr 2. 2. Firma Fiyatýn Yüksek Tutulmasý 1. Firma. Bu durumda fiyatýný düþüren firma 5 milyar lira kâr elde ederken diðer firma 15 milyar lira kârelde edecektir.

Yukarýdaki açýklamalardan anlaþýlacaðý gibi bir firma fiyatýný düþürünce diðer firmanýn pozisyonunu iyileþtirmektedir. hem nominal hem de nispi fiyatlar yapýþkan olarak kalacaktýr. her ikisi de fiyatýný düþürecektir. Bu durumda daha kötü bir sonuç meydana gelecek ve her firma 15 milyar lira kâr elde edecektir. Ekonomideki tüm nispi fiyatlar piyasa koþullarý . Öte yandan herfirma diðerinin fiyatýný düþürmeyeceðini beklerse. Bu durumda tercih edilen sonuç gerçekleþecek ve her firma 30 milyar lira kâr elde edecektir. Eðer iki firma koordinasyon içinde olsaydý. Bu nedenle fiyat yapýþkanlýklarý kimsenin yararýna olmadýðý halde. Eðer benzer müþterileri olan tüm firmalar bu þekilde davranýrsa. sözkonusu firmanýn fiyatý baþka firmalarýn fiyatýna göre nispeten daha yüksekbile olsa müþterilerinin yine de o firma alýþveriþ yapmalarýna neden olmaktadýr. her ikisi de fiyatýný koruyacaktýr. Bir firmanýn müþterisi (hanehalký veya firma olabilir) baþka bir firmadan alýþveriþ yapmak isterse belli bir maliyetle karþýlaþýr. reel para stoku azalmasýna raðmen firmalar mallarýnýn fiyatlarýný yükselterek resesyonun daha da þiddetlenmesine neden olmuþlardýr. Çünkü böylece diðer firma resesyondan kaçýnabilmektedir. Herþey bir yana. arzu ettikleri sonuca ulaþabileceklerdi. Girdi-çýktý tablosu ekonomideki tüm çalýþanlarýn ve firmalarýn üretim ve fiyat kararlarýný gözönüne almaktadýr. Bu durumda. fiyatlar yapýþkandýr. ekonomide hangi sonuç meydana gelecektir? Bir yandan her firma diðer firmanýn kendi fiyatýný düþürmesini beklerse. Modern ekonomilerde birçok firmanýn çýktýsý. Tüm bu sonuçlarýn meydana gelmeþansý olduðu için ekonomi buna çoklu denge adý vermektedir. birçok diðer firmanýn girdisini oluþturmaktadýr. Bu tür müþterileri olan firmalar uzunca bir süre mallarýnýn fiyatlarýný sabit tutabilmektedir. Ýþte bu maliyet. Bir firmanýn fiyat indiriminin diðer firmanýn elde edeceði kâr üzerindeki pozitif etkisi toplam talep dýþsallýðýndan kaynaklanmaktadýr. Her firmanýn 15 milyar kâr ettiði kötü sonuç bir koordinasyon baþarýsýzlýðýdýr. Gerçek dünyada bir çok firma fiyat belirlediði için koordinasyon daha da güçtür. . ? Fiyat yapýþkanlýðýnýn nedeni nedir? Girdi-Çýktý Tablosu Yaklaþýmý Girdi-çýktý yaklaþýmý hem nominal hem de nispi fiyatlarýn yapýþkan olabileceðini ortaya koymaktadýr. örneðin ülkemizde 5 Nisan 1994 kararlarýný izleyen dönemde.

295 . Ball. Mankiw ve Romer gibi Yeni Keynesgil iktisatçýlar yukarýya doðru fiyat yapýþkanlýklarýnýn azalacaðýný ve etiketlerin daha kýsa zaman aralýklarýnda deðiþtirileceðini vurgulamaktadýr. Fiyat yapýþkanlýðýgirdi-çýktýtablosu yaklaþýmýyla nasýl açýklanmak ? tadýr? Fiyat Yapýþkanlýklarýnýn Bekleme Süresinin Kýsalmasý ve Nispi Fiyat Ayarlamalarýnýn Artmasý Enflasyon oranýnýn yükseldiði dönemlerde. Firmalar ve müþterileri arasýndaki iliþkilerin karmaþýklýðý ve bu karmaþýklýðýn neden olduðu eksik enformasyon firmalarýn mutlak ve nispi fiyatlarýný deðiþtirmede aðýrdan almalarýna neden olmaktadýr. Yukarýya doðru fiyat yapýþkanlýklarýnýn azalmasý ekonomide parasal þoklarýn reel etkilerinin azalacaðý ve hatta ortadan kalkaca .hakkýnda eksik enformasyonlu çeþitli firmalar tarafýndan belirlenmektedir.

ücretlerin niçin emek piyasasýný temizlemede baþarýsýz olabileceðini açýklamaktadýr. bu yollaüretimi ve dolayýsýyla kârlarýný artýrma seçeneðini tercih edebilirler. yani emeðin verimliliði (dolayýsýyla firmalarýn kârlýlýðý) ödenen ücretle artabilir. Ancak ücretlerin piyasa temizleyici düzeye düþmesine de gerek yoktur. iþgücü istihdamýný artýrma. nispi fiyatlarýn deðiþkenliðini artýracaktýr. Benzer þekilde ücretteki bir artýþla. Firmalar bu tür rasyonel davranýþ benzeri eylemlerinin sonucunda toplumun kaybý büyük bile olsa kendi kâr kayýplarý . piyasa dengesi etkin deðildir ve böylece verimli olarak kullanýlabilecek kaynaklar da aylak kalabilir. Çalýþanlarýn tüm eylemlerini taþýyan bir sözleþmenin yazýlmasý mümkün deðildir. Etkin ücret. ücretler düþmeyebilir. bir kimse çalýþmamayý tercih ediyorsa. iþçinin bir iþten bir baþka iþe girip çýkmasý azaltýlabilir. Bunun sonucu olarak. Emek Piyasasýnda Ücretlerin Yapýþkanlýðý Etkin Ücret Modeli Etkin ücret modeli. Bu nedenle eksik istihdam sözkonusuyken. Çünkü firmalar þunu görmüþlerdir: Eðer ücretleri düþürürlerse. daha yüksek ücretlerde istihdam edildiðinde. Ancak hiçbir firma en azýndan belli bir üst ve alt sýnýr içinde ücret saptayýcý deðildir. çalýþanlarýn özellikleri hakkýnda eksik enformasyonun olduðu hipotezi üzerine kurulmuþtur. gönüllü iþsizlik sözkonusudur. firmalar verdikleri ücretleri biraz yükselterek. Ayrýca enflasyon. Daha genel bir þekilde. firmalarýn kârlarýný maksimize eden ücrettir. O halde ücretin belli bir noktaya kadar artmasýyla kârlar artacaktýr. Piyasada bir çok firma vardýr. Etkin ücret teorileri. O halde ücretler mutlaka rijit deðildir. prodüktivite düþecektir ve dolayýsýyla kârlar azalacaktýr. kuþkusuz ekonomik konjonktüre göre deðiþebilir. firmalar ödeyecekleri ücretleri deðiþtirebilecekleri zamanda bile bunu böyle yapmayabilirler. Esnek ücretli bazý sektörler olduðu sürece. Serbest piyasa ekonomisi kaynaklarýn etkin þekilde tahsisinde nispi fiyatlara güvendiðinden bu durum mikro ekonomik etkinsizliði artýracaktýr. Eðer emek arz ve talebinin birbirine eþit olduðu Walrasgil ücret çok düþükse. Bazý sektörlerde ücret rijiditelerinin varlýðýnýn eksik istihdamý açýklamaya yeterli olacaðýna itiraz edilebilir. Görünüþte iþsiz olan kiþilerden ayýrtedilemeyen bu kiþiler. Etkin ücretler.ðý anlamýna gelmektedir. Ýþgücü piyasasýnda alýcý olan firmalar rekabetçidir. Bunu bir anlamda o sektördeki ücret düzeyine itiraz olarak görebiliriz. Bireylerin davranýþlarý tam olarak kontrol edilemez. emek gücünün kalitesi.

tüm diðer firmal ödenen ücretlere baðlýdýr. Böylebir ortamda hiçbir firma. Herhangi bir firma içinoptimal ücret. etkin ücret modelleri firmalarýn ücretlerinin niçin birbirleriyle karþýlýklý baðýmlýlýk içinde olduðunu gösterir. Eðer firmalar riskle karþýlaþýrsa ve ücret deðiþmelerinin sonuçlarýyla ilgilibelli bir beli arsa. bazý rahatsýzlýklarýn ekonomik sistem üzerindeki yankýlarýnýn azalacaðýna. bu durumda ücretleri deðiþtirmemek tümüylerasyoneldir. talepte bir deðiþiklik olsa bile i deðiþtirmez.296 . . neden arttýðýný ortaya koymaktadýr. faiz oranýný ve fiyat rijiditelerini açýklayarak. ücreti. iþgücü piyasasýný çoklu dengeye götürebilir. Benzer durum sermaye piyasasý n de geçerlidir. Bu karþýlýklý baðýmlýlýk.küçük olabilir. Öte yandan. Sonuç olarak bu teoriler.

ücret belirleme sürecinde içerdekilerden (insider) olan bazýlarý dýþarýdakiler . Daha genel olarak söylemek gerekirse. Eðer ç nispi ücretleri gözönünde tutarlarsa. Yunanca "arkadan gelen" ya da "gerisindeki" anlamýna gelen bir kelimedir). Doðal oran hipotezi makro ekonomistlerin ekonomideki kýsa dönem ve uzun dönem geliþmelerini ayrý ayrý incelemelerine izin vermektedir. daha yüksek ücretlerin verimliliði niçin artýrdýðýný sorabiliriz. Bu teoriler dikka tleri nispi ücretler üzerinde toplamaktadýr. ekonomik dalgalanmalar doðal oran hipotezine dayandýrýlmaktadýr. Kendi kendimize. uzun dönemde de çýktý ve istihdamý etkileyebileceðini ortaya koyarak doðal oran hipotezine meydan okumaktadýrlar. Ýþte hysteresis. Örneðin iþsiz kalan iþçiler bir sendika üyesi olarak statülerini kaybederler. ? Resesyon. eksik istihdam düzeyine geridöner. Eðer resesyon iþsiz kalan halký deðiþtirirse. Keynes'in inandýðý gibi budavranýþ rasyonelleþir. Her iki durumda da resesyon. Teorisyenler bir çok olasý cevap bulabilirler. Bu hipoteze göre toplam talepteki dalgalanmalar. doðal oran üzerinde uzun süreli etkiyi tanýmlamak için kullanýlan bir terimdir (Aslýnda "hysteresis". klasik modelin tanýmladýðý gibi çýktý ve istihdam. toplam talebin.Etkin ücret modelinin en azýndan bir Keynesgil yönünü vurgulamakgerekir. Ýleri endüstriyel ülkeler için(bu ülkelerde kötü beslenme olmadýðýndan) yatkýn olgu iyi ücretalan iþçilerin daha fazla performans gösterecekleri yönündedir. Uzun dönemde ekonomi. ? Etkin ücret modeli ile klasik Keynesgil görüþarasýnda nasýl bir iliþki kurulabilir? Hysteresis ve Doðal Oran Hipotezi Günümüzde. Örneðin çalýþanlar iþsiz kaldýðý zaman deðerli iþ becerilerini de kaybedebilirler. Bu iktisatçýlar. Son yýllarda bazý iktisatçýlar. Resesyondan sonra yeniden iþ bulduklarýnda eskisine göre kabiliyetlerinde bir azalma olmuþtur. Ýþlerini kaybedenler ücretlerin belirlenme sürecindeki etkinliklerini kaybederler. çýktý ve istihdamý yalnýzca kýsa dönemde etkiler. Ayrýca yaþanan uzun iþsizlik dönemi bir bireyin iþe karþý davranýþýný deðiþtirebilir ve iþ bulma arzusunu azaltabilir. doðal oran üzerinde sürekli etki yapacaktýr. sürekli olarak iþ arama sürecini engeller ve friksiyonel eksik istihdam miktarýný artýrýr. resesyonun bir dizi mekanizma aracýlýðýyla doðal iþsizlik oranýný deðiþtirerek. istihdam üzerinde nasýl bir kalýcýetki yaratýr? Bir resesyon ekonomiyi ücretlerin belirlenme sürecini deðiþtirerek de sürekli olarak etkiler. ekonomide sürekli iz býrakabileceðini vurgulamaktadýr.

Eðer daha küçük bir grup olarak kalan içerdekileryüksek reel ücretlerle da fazla. Hysteresis görüþüne göre teþvik edici talep politikasý (yapýsalcýlarýn vurguladýðý gibi) enflasyonun hýzlan . Ücret yapýþkanlýðýna ve iþlerin tayýnlanmasý sonucu ortaya çýkan eksik istihdama bekleme iþsizliði (wait unemployment) denilmektedir. Eðer cari iþsizlik oraný geniþletici politikalarla düþürülürse otomatikman doðal iþsizlik oraný da azalacaktýr. Þimdi de geniþletici para politikasý izlendiðini düþünelim. yüksek istihdamla daha az ilgilenirlerse o taktirde resesyon sürekli olarak reel ücretleri denge düzeyinin yukarýsýna itecek ve bekleme eksik istihdam miktarýný artýracaktýr.(outsider) olur.297 .

Bu noktada yapýsalcý görüþteki iktisatçýlarla Yeni Keynesgil iktisatçýlar birbirinden ayrýlmaktadýr. Bu durum ise enflasyonun bir diðer nedenidir. geniþletici para politikalarýnýn enflasyonist etkisinineden daha az ön ektedir? Yukarýda da vurguladýðýmýz gibi bazý iktisatçýlara göre uzun süreli eksik istihdam iþsizlerin yeteneklerinin azalmasýna neden olur. resesyonun. Yeni yatýrýmlar gereksinim duyulan sermayeye ilave olacaktýr. Bir baþka deyiþle hysteresis fedakârlýk oranýný artýrmaktadýr. Yeni Keynesgil hysteresis görüþü ekonominin daha düþük iþsizlik oranýna yerleþtikten sonra enflasyonun düþeceðine inanmaktadýr. ? Hysteresis görüþü. Çünkü hysteresis. Sonuç olarak eksik istihdam bir kez yeni düzeyine yerleþtiðinde. "Dýþarýdakiler" ler" sýnýfýna geçeceklerdir. Çünkü iþe yeni giren eskiiþsizlerin hünerleri artacaktýr. doðal oran hipotezinin vurgulandýðýndan çok daha pahalý olduðunu ortaya koymaktadýr. Böylece iþsizler halen iþ sahibi olanlarla rekabet edemezler. yapýsalcý görüþte olanlara göre eðer iþsizliðin cari düzeyinin altýna düþürülmesine izin verilirse enflasyon sürekli olarak hýzlanacaktýr. Tersine. Eðer iþsizlerin maharetleri kaybolmuþsa. Bazý iktisatçýlar içerdekilerdýþardakiler ayrýmýnýn ve içerdekilerin dýþarýdakilere göre daha maharetli olduklarý görüþünün ve içerdekilerin ücret oranlarýný yükseltmekkonusundaki monopolcü güçlerinin üzerinde durmaktadýr. enflasyonun hýzýnýn duracaðýný vurgulamaktadýr. Hysteresis hipotezi nedir ve ne sonuçlar doðurmaktadýr? REEL KONJONKTÜR TEORÝSÝ . Eðer içerdekilerin bir piyasagücü varsa hýzlý geliþen talebe cevap olarak ücretlerinde artýþ isteyeceklerdir. Toplam talebin teþviki. firmalar iþsizleri eðitmek yerine diðer firmalardan eðitilmiþ iþgücünü transfer edecektir.masýna neden olacaktýr. Bu durumda firmalarýn içerdekileri niçin iþten çýkaramadýklarý sorulabilir. yetersiz kapasiteler bazý mallarýn kýtlýðýna neden olacaktýr. Hyster s tezinin bir diðer açýklamasý da yüksek eksik istihdam sýrasýnda. ekonominin kapasite düzeyini cari üretim düzeyine düþürmesidir. dýþarýdakileri iþe almanýn ve eðitmenin maliyeti ve içerdekilerin grevtehditleridir. Bunun nedeni. Öte yandan. Bununla birlikte hysteresis tartýþmalý bir konudur. enflasyon oranýný yükseltecektir. Bununla birlikte konu çok önemlidir. Halen konunun ne denli anlamlý olduðu açýk deðildir.

Ayrýca ekonomik dalgalanmalarýn nedeni uluslararasý rahatsýzlýklar. Charles PLOSSER vb.? . Ancak bu teori Edward PRESCOTT. . Reel konjonktür teorisi nedir? Reel konjonktür teorisine göre prodüktivitedeki rassal dalgalanmalar. Finn KYDLAND.298 . iktisatçýlar tarafýndan ortaya atýlmýþtýr. ekonomik dalgalanmalarýn esas kaynaðýdýr. iklim deðiþmeleri ya da doðal afetler gibi diðer kaynaklar olabilir. Prodüktivitede meydanagelen dalgalanmalar temeld e teknolojik dalgalanmalardan kaynaklanmaktadýr. Reel konjonktür teorisinin izleri Robet LUCAS tarafýndan kurulan rasyonel bekleyiþler okuluna kadar uzanmaktadýr.

Ancak cari ücret oranýný beklenen gelecekteki ücret oranýyla karþýlaþtýrmak için çalýþanlarýn reel faiz oranýný kullanmasý gerekir. yeni teknolojilerin kullanýmýna ve yaratýlmasýna neden olan araþtýrma ve geliþtirme sürecine baðlýdýr. gidecektir. Teoriye göre insanlar fayda maliyet hesabý yaparak ne zaman çalýþacaðýna karar verir. Çünkü öðrenci sýnav yaklaþýrken daha sýký bir þekilde çalýþmanýn getirisinin. prodüktivite mütavazi bir þekilde artmaktadýr. baþlangýçta iþ fýrsatlarýný yok etmekte ve iþ yerlerinin kapanmasýna neden olmaktadýr. Teknolojik deðiþmenin ekonomi üzerindeki ilk etkisi prodüktivitenin azalmasý ve resesyonun baþlamasý þeklinde olmaktadýr. Öðrencinin bir dersteki amacýnýn 100 puan almak olduðunu varsayalým. Bunun için öðrencinin zamanýnýn büyük bir kýsmýnda oldukça çok çalýþmasý gerekir. Reel ücret oraný geçiciolarak düþük olduðu zaman çalýþanlar daha az saat çalýþacaklardýr. Teknolojik deðiþme. okulda böyle bir karþýlaþtýrmayý her gün yaparlar. Bu n tarihi uzakken öðrenci fýrsat buldukça sinemaya. Ancak sýnav zamanýnda öðrenci her gece ve her hafta sonu çalýþacaktýr. Reel konjonktür teorisi çalýþanlarýn öðrenciler gibi davranacaðýný söylemektedir. Reel konjonktür teorisi.? Reel konjonktür teorisine göre prodüktivitedeki dalgalanmalarýn nedenleri nelerdir? ? Reel konjonktür teorisinde temel motivasyon. Bazen teknolojik ilerleme hýzlý olmakta ve prodüktivite hýzla artmakta. Reel konjonktür teorisine göre prodüktivitedeki artýþ. Ýnsanlar içinde bulunulan dönemde çalýþarak elde edeceði gelirle bir sonraki dönemde çalýþarak elde etmeyi beklediði geliri karþýlaþtýrýrlar. sýnav tarihi uzakkenki çalýþmasýna göre daha büyükolacaðýna inanmaktadýr. Ancak zamanla teknolojik deðiþme hem yeni iþ yerlerinin açýlmasýna hem de prodüktivite artýþlarýna neden olmaktadýr. Zaman zaman teknolojik deðiþme baþta beþeri sermaye olmaküzere mevcut sermayenin büyük bir odasýnýn geçmesineneden olmaktadýr. Eðer reel faiz oraný yýllýk %6 ise þimdiki saat baþýna 1000 liralýk reel ücret . Reel ücret oraný geçici olarak yüksek olduðu zaman çalýþanlar daha fazla saat çalýþacaklardýr. teknolojik deðiþmeyebaðlý olarak ortaya çýkan prodüktivitenin büyüme oranýdýr. Sýnavlara doðru öðrenci daha sýký bir þekilde çalýþacaktýr. Öðrenciler. bazen de teknolojik ilerleme yavaþ olup. maça vb. insanlarýn ne zaman çalýþacaklarýyla da ilgilenmektedir.

emek arzý o kadar az olacaktýr. Bu durumda þimdi kazanýlan 1000 liranýn bir yýl sonraki deðeri 1040 lira olacaktýr. . zamanlararasý ikame etkisinin büyük olduðuna inanmaktadýr. gelecek yýl daha az çalýþýldýðý zaman emek %1 oranýnda daha yüksek reel ücret elde edecektir. Yukarýdaki açýklamalardan da anlaþýlacaðý gibi ne zaman çalýþýlacaðý kararý reel faiz oranýna baðlýdýr. reel konjonktür teorisinin önemli yaðý olan zamanlararasý ikame etkisinin önemsiz boyutta olduðuna inanmaktadýrlar. Þimdi daha çok. diðer koþullar aynýyken. Buna karþýlýk reel konjonktür teorisyenleri. emeðin eline geçecek reelücret %1 daha fazla olac Yukarýdaki örneði yýllýk reel faiz oranýnýn %10. Reel faiz oraný ne kadar düþükse.299 . Eðer gelecek yýl reel ücret oranýnýn 1050 lira olacaðý bekleniyorsa bugünkü reel ücret daha iyi görünmektedir. Ekonomistlerin büyükbir çoðunluðu. ücret artýþýbeklentisinin %6 olmasýdurumunda inceleyiniz.bir yýl sonra 1060 lira olacaktýr. Þimdi de yýllýk reel faiz oranýnýn %4 olduðunu varsayalým. Bu durumda bugün 1 saat daha az ancak gelecek yýl 1 saat fazla çalýþtýðý zaman.

Monopolcü rekabet d. Sorular 1. Reel konjonktür teorisinin ana fikri nedir? Özet Son yýllarda. aþýrý monetaristler (yeni klasikler). Ilýmlý monetarist e. Reel konjonktür teorisyenleri ise. Neo Keynesgiller. Yeni klasikler.? Adýndan da anlaþýlacaðý gibi ekonomideki reel dalgalanmalarýn nedeni reel þeylerdir. NeoKeynesgil c. Ancak. Monopolcü b. uyarlanmýþ bekleyiþleri benimserlerken. Ancak eðer reel deðiþme yoksa(üretim faktörlerinin kulla potansiyel GSMH da deðiþme yoksa) paradaki deðiþmeler yalnýzca fiyat düzeyini deðiþtirir. ücret ve fiyatlarýn neden esnek olmadýðýný açýklamaktadýrlar. Ayrýca. Friedmancý monetaristler.300 . yoksa nominal ya da parasal þeyler deðildir. duruma göre (ihtiyari) para politikasýný savunmaktadýrlar. Tam rekabet e. Kurala göre para politikasý uygulanmasý hangi ekonomik görüþe daha uygundur? a. Oligopolcü c. gerek klasik gerek Keynesgil görüþ çerçevesinde yeni teoriler geliþtirilmiþtir. Keynesgil b. özde politikasýzlýk politikasýný savunmaktadýrlar. yeni klasiklerden farklý olarak. Eðer para miktarý deðiþirse toplam talep de deðiþir. para politikasý olarak sabit oranlý parasalbüyümeyi önermektedirler. Monetarist görüþ piyasa koþullarýnýn aþaðýdakilerden hangisine uygun olduðunu savunur? a. para arzýnýn bir içsel deðiþken olduðunu düþünmüktedirler. Monopsoncu . bunun saðlanamamasý durumunda. Neo-Keynesgil ve ýlýmlý monetarist görüþ (Friedmancý monetarizm). Klasik 2. Klasik monetarist d. onlar da sabit oranlý parasal geniþlemeyi tercih etmektedirler. reel konjonktürteorisyenleri rasyonel bekleyiþleri b enimsemiþlerdir. Bu teorilerden geleneksel Keynesgil.

.

Edmund. Bursa.301 . Michael. M. PEHLPS. Uyarlanmýþ bekleyiþler b. Macroeconomics. Monopolcü b. New York. 1996. Zýmni sözleþmeler Kaynakça PARASIZ. 1991. Ezgi. Küçük liste maliyeti d. . Para Politikasý. Ekonomi 2 (Çev. Koordinasyon baþarýsýzlýðý 4. M. Addison-Wesley. Oligopolcü c. COURANT. Ezgi. New York.. PARASIZ. Gregory. Bursa. Macroeconomics. Monopsoncu 5.. "S. Monopolcü rekabet d. "S. Bilim Teknik. Worth. s" envanter teorisi d. Makro Ekonomi: Teori Politika.. Yeni klasik ya da aþýrý monetarist görüþ aþaðýdaki teorilerden hangisini benimsemektedirler? a. Monetarizm ve Ünlü Monetarist ve Keynesçi Ýk tisatçýlarla Söyleþiler. 1990. Bursa. 1992. Yapýþkan fiyatlar b. Keynesgil görüþ hangi piyasa koþulunun geçerli olduðunu savunmaktadýr? a. PARKIN. 1996. s" envanter teorisi e. Rasyonel bekleyiþler c. Ýlker. 1996. MANKIW.3. PURVIS D. STEINER P. Fiyatlarýn sýk sýk ayarlanmasýnýn yerine aralýklý olarak yapýlmasý hangi deyimle ifade edilir? a. Çakmak Ahmet). Tam rekabet e. Küçük liste maliyeti c. Küsuratlý fiyatlar e. Ýlker. Ýlker. PARASIZ. LIPSEY R. Oxford. Clandron Press. Seven Shools of Macroeconomics Thought. 1996. Ezgi. M.

Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. para politikasýnýn amaçlarý ve bu amaçlar arasýndaki çeliþkiler incelendikten sonra... Bu ünitede. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz.. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. . Üniteyi çalýþýrken. para politikasýnýn çeþitli yöntem vestratejileri ele alýnac Çalýþma BiçimineÝliþkin Olarak. merkez bankasýnýn kullanabileceði para politikasý araçlarý ve merkez bankasýnýn yasal ve yönetsel yapýsýnýn daima akýlda tutulmasý gerekir.ÜNÝTE 18 Para Politikasýnýn Amaçlarý ve Para Politikasý Stratejileri Bu Ünitede..302 .

tasarruf oranýný genellikle olumsuz yönde etkileyebilir. Geliþmekte olan ülkelerde bu oranýn %5 olmasý normal karþýlanabilir. ekonomik büyüme ve ödemeler dengesidir. tam istihdama ula yýlabilir. enflasyon oranýný verir. serbest piyasa sisteminin iþlerliðinin sürdürülebilmesi . tam istihdamda ve büyüyenbir ekonomide olaðan kar ilir. Bu orandaki fiyat artýþý. Ayrýca enflasyonun geliri yenidendaðýtýcý etkisini de unutmamak gerekir. Bilindiði gibi fiyatlar genel düzeyinin yýllýk ortalama artýþ hýzý. ilgili oranlaraulaþtýklarýnda. Bunun yanýnda. paranýn servet biriktirme iþlevinin sarsýlmasýna neden olabilir. ekonomideki tüm üretim faktörlerinin istihdam düzeyinin deðerlendirilmesi için temel oluþturur. konjonktürel iþsizliðin önlenmesini. enflasyon oranýnýn %1-2 oranýnda tutulduðu bir ekonomide de fiyat istikrarýnýn olduðunu rahatça söyleyebiliriz. Özellikle paradan kaçýþ olgusu.PARA POLÝTÝKASININ AMAÇLARI Para politikasýnýn birkaç önemli amacý vardýr. tam istihdam sayýlmaktadýr. Geliþmiþ bir ekonomide ortalama %3 oranýndaki iþsizlik normal kabul edilmektedir. öncelikle paranýn yurtiçi deðeri anlaþýlmaktadýr. fiyat istikrarý. Yani enflasyon sabit gelirlileraleyhine bir durum yaratýr. Geliþmiþve azgeliþmiþülkelerde. O halde bu ülkeler. Para politikasý uygulamasý açýsýndan tam istihdam amacý. mevsimlik ve arizi iþsizlik türlerinin giderilmesini ya da ortadan kaldýrýlmasýný da içerir. emek faktörünün tam istihdamýdýr. Tam Ýstihdam Ekonomi politikasýnda tam istihdamýn amaç olarak belirlenmesi 1929 dünya ekonomik krizine kadar uzanmaktadýr. arizi ve mevsimlik iþsizliðin tamamen ortadan kaldýrýlmasýnýn zorluðu nedeniyle. Enflasyon oranýnýn normal kabul edilen bu oranlarýn üzerine çýkmasý. yapýsal. hangi orandaki iþsizlik tam istihdam sayýlabilir?l Fiyat Ýstikrarý ? Fiyat istikrarý amacýna para deðerinin korunmasý amacý da diyebiliriz. asýl üzerinde durulan. kabul edilebilir bir minimum iþsizlik oraný. Tam istihdam. Bunlar tam istihdam. Ancak. tam istihdamýn ölçülmesinde. Emek piyasasýnýn istihdam durumu. Geliþmekte olan ülkelerde %5 fiyat artýþý normal karþýlanmaktadýr. Ancak daha gerçekçi bir yaklaþýmla. tüm üretim faktörleri için amaçlanmakla birlikte. Para deðerinin istikrarýndan.

kaynaklarýn etkili ve verimli bir þekilde daðýlýmý gerçekleþtirilemez. Bu saðlanmadýðýnda. Öte yandan geniþletici para politikalarý sonucu oluþan enflasyon ve parasal sistemin bozulmasý ve buna baðlý olarak alýnacak yanlýþ kararlar ve yanlýþ beklentiler M.303 .için fiyat mekanizmasýnýn enflasyonun bozucu etkilerinden korunmasý gerekir. Yani. FRIEDMAN ve HAYEK'e göre stagflasyonun en önemli sebebidir. ! . Stagflasyon. durgunluk içinde enflasyondur. iþsizlik ve enflasyon aynýzamanda geçerlidir.

dengeyi saðlamak için esnek . ödemeler bilançosunun iyileþtirilmesi þeklinde anlayabiliriz.Ekonomik Büyüme ? Ekonomi politikasýnýn amaçlarýndan biri olan büyüme.Dünya Savaþýndan sonra önem kazanmýþtýr. Ancak kalkýnma anlam olarak daha kapsamlýdýr ve ekonomik yapýdaki deðiþik yanýnda sosyal kültürel ve politik yapýdaki deðiþikliði de içerir. Para politikasýnýn ödemeler bilançosu dengesini saðlayýp saðlayamayacaðý noktasý önemlidir. II. ? "Ödemeler bilançosu dengesi" kavramý açýk bir kavram deðildir. Para politikasý uygulamasý açýsýndan ödemeler bilançosunun dengeli olmasý amacýný. Ancak uzun dönemde. Büyüme larý aslýnda kiþi baþýna reel artýþ oraný olarak belirlendiði için ayný ekonomik deðiþkenlerle ölçülür. Bu dengenin saðlanmasý incelenirken. pasifinde ise diðer ülkelere yapýlan ödemeler yer alýr. O halde para politikasýnýn amacý. ekonomik büyümenin parasal geliþmelerle gerçekleþtirilmesi desteklenebilir bir politika deðildir. konjonktür olgusundan ayrý olarak düþünülmüyor ve kýsa dönemli ekonomik dalgalanmalarýn hafifletilmesi daha önemli bulunuyordu. Ancak hangibüyüme oranýnýn para politikas stekleneceði konusu belirsizdir ve parasal taban politikasýnýn en zor alanlarýndan birisi de bu konudur. Bilançonun aktifinde ödeme girdileri. Daha önceki dönemlerde büyüme. Büyüme amacý. geliþmekte olan ülkelerde kalkýnma amacýyla birlikteele alýnmaktadýr. Enflasyoncu politikalarla kýsa dönemde ekonomik büyüme saðlanabilir. Büyüme ile kalkýnma arasýnda ne fark vardýr? Ödemeler Bilançosu Dengesi . genellikle belli bir zaman döneminde(bir yýl) iç ve dýþ ekonomik birimler arasýndaki iþlemlerin rakamsal durumunu gösteren bir bilançodur. ekonomik geliþmeyi destekleyici olmalýdýr. Eðer sabit döviz kuru sisteminde parapolitikasý ödemeler bilançosu dengesinin saðlanmasýný destekleyebiliyorsa sorun yoktur. Bu saðlanmadýðýnda. II.Dünya Savaþýndan sonra uzun süreli ekonomik geliþme sorunu da ekonomi politikasýnýn amaçlarýndan biri olmuþtur. yürürlükteki döviz kuru sistemiylebirlikte ele alýnmasý zorunludur. Bu nasýl saðlanýr? Bilindiði gibi ödemeler bilançosu.

Bu seçenekler ancak her . yukarýda belli baþlýlarýný saydýðýmýz amaçlarýn tümünün ayný anda gerçekleþtirilmeleridir.nýrlý tutulmakta ve bu yolla denge oluþturulmaktadýr. Ödemeler bilançosu dengesinin saðlanmasýnda bir diðer yol da döviz kontrollerine gidilmesidir. Yani hükümetin getirdiði düzenlemelerle dýþ ödemeler sý. Dolayýsýyla.döviz kuru sistemi önerilmektedir. Paralarýn fiyatýndaki deðiþmelerle ödemeler bilançosu dengesi saðlanmaya çalýþýlýr. her farklý ekonomik durumda farklý amaç bileþimlerini gerçekleþtirmeye çalýþmak zorunlu olmaktadýr. yukarýda kýsaca incelenen amaçlarýn bazýlarýnýn birbirleriyle uzlaþmaz olduklarý ya da uzlaþtýrýlmalarýnda büyük güçlüklerle karþýlaþýldýðý gözlenir.304 . Para politikasýile ödemeler bilançosu dengesi nasýl saðlanabilir? Para Politikasý Amaçlarýnýn Birbirleriyle Ýliþkileri Ekonomi politikasý uygulamalarýnda. Aslýnda ideal olan. Esnek döviz kuru sisteminde yabancý paralarýn fiyatý dalgalanmaya býrakýlýr.

istihdam oranýnýn yüksekdüzeyde gerçekleþ tirilmesine. üçlü" gibi amaç bileþ imlerinden söz edilmektedir. Özellikle Friedman tarafýndan uzun dönemde doð al iþ sizlik oranýnýn enflasyon oranýyla iliþ . Þ imdi hangi amaçlarýn birlikte uygulanmasýnýn çeliþ kili sonuçlar verebileceð ini inceleyelim. Kuþ kusuz geleneksel Philips Eð risiyle ilgili olarak yukarýda söylenenler. para politikasýnýn tam istihdam ve fiyatistikrarý amaçlarýnýn ayný anda gerçekleþ tirilmesinin zorluð una iþ aret etmektedir. yüksek enflasyon oraný eþ lik edebilir.ekonominin durumuna göre belirlenebilir. Tersine. Uygulamada iki seçenekli amaç paketi belirlemek de olasýdýr. Tam Ýstihdam ve Fiyat Ýstikrarý Tam istihdam ve fiyat istikrarý. istihdama öncelik verilirse bu kez de fiyatlar yükselmektedir. Philips Eð risiyle açýklanan bu durum. ayný anda gerçekleþ tirilmesi mümkün amaçlar da olabilir. Örneð in. yani enflasyonu baþ latan etmenler hem faktör (emek) sahipleri hem de satýcýlarsa. Amaçlar arasýndaki uzlaþ mazlýklar nedeniyle "sihirli dörtlü. böyle birenflasyonu frenlemek içi n oldukça önemli eksik istihdamýn ve aþ ýrý kapasitelerin yaratýlmasý zorunlu olabilir. birkaç açýdan çatýþ ma halinde olabilir. eð er maliyet enflasyonu sözkonusuysa. Ý ki amacýn belirlenmesi durumunda amaçlar birbirlerini ikame eden seçenekler olabileceð i gibi. Amaçlar Arasýndaki Çatýþmalar Amaçlar arasýnda çatýþ ma olduð u zaman bunlar arasýnda bir seçim yapmak gerekir. sadece kýsa dönem için geçerlidir. Ýþ te bu zýtlýk nedeniyle öncelik fiyat istikrarýna verilirse ekonomide iþ sizlik artmakta.

Ancak. ekonomik kalkýnma büyük ölçüde makine. Eð er sözkonusu olan ülke bir de geliþ mekte olan ülkeyse. petrol gibi bir yeraltý .kisinin olmadýð ý vurgulanmaktadýr. Hýzlý Ekonomik Büyüme. Enflasyona yol açabilmesi için ücret artýþ larýnýn prodüktivite artýþ larýnýn üzerinde olmasý gerekir. Bir çok araþ týrma ýlýmlý bir enflasyonun ekonomik büyümeye zarar deð il. teçhizat. yarar sað ladýð ýný göstermiþ tir. Ýþgücü verimliliðinin artýrýlmasýtam istihdamýn ve fiyat istikrarýný nasýl uyumlu hale getirir? Fiyat Ýstikrarý ve Ekonomik Büyüme ? Hýzlý ekonomik büyümenin sað lanmasý için mutlak fiyat istikrarýnýn zorunluluð u yönünde çok az kanýt vardýr. uzun dönemde ýlýmlýbir enflasyonun istihdam için yararlý olacað ý düþ ünülmektedir. Tam Ýstihdam ve Ödemeler Bilançosu Dengesi Ilýmlý fiyat artýþ larý içinde sað lanan bir ekonomik büyüme ithalat talebini yükseltir. Öte yandan bu tartýþ malar yapýlýrken iþ gücü verimlilið inin de gözönüne alýnmasý gerekir. O halde iþ gücü verimlilið inin arttýrýlmasýna yönelikönlemler amaç çatýþ masýný hafifletecektir. hammadde ve yedekparça ithalatýný gerektirdið inden ödemeler bilançosu dengesinin sað lanmasý.

Kalkýnma neden ödemeler dengesi sorunu yaratýr? ? .305 .ya da yerüstü kaynaklarýna sahip olmadýkça olanaksýzdýr.

C de. Çünkü. Para Politikasýnýn Ödemeler Amaçlarý Arasýndaki iþsizlik Bilançosu Çatýþma. reel üretimin yani milli gelirin artacaðý gösterilmiþtir. ödemeler bilançosu açýklarýnýn iliþkisi gösterilmiþtir. Açýðý 34 (C) (D) 2 1 1 2 3 1 2 Reel Üretim (A) (B) ? Þekil 18. Birbirlerini Tamamlayýcý Amaçlar ? Bazý para politikasý amaçlarý birbirini tamamlayabilir. Buna göre istihdam arttýkça üretim ve fiyatlargenel düzeyi yükselm ödemeler bilançosu açýklarý da büyümektedir (yada tersi). ödemeler bilançosu dengesinin saðlanmasýnda yardýmcý olabilir. B de ise istihdamdaki artýþla birlikte. enflasyonla. Ancak fiyat istikrarýnýn mutlaka ödemeler bilançosu dengesini saðlayacaðýaçýk deðildir. Þekil 18.1. Enflasyonunödemeler bilançosunu köt ireceði kesindir. Örneðin fiyat istikrarý.1'i kendi cümleleriyle yazarak açýklayýnýz. .Enflasyon Þekil: 18. Bunda bir noktanýn önemle belirtilmesinde yarar vardýr.1 A'da para politikasýnýn amaçlarýyla iliþkili çatýþmalar gösterilmiþtir.

306 . Dolayýsýyla bunlar arasýnda bir seçim yapmaktansa "optimum enflasyon oraný" gibi tek bir amaç belirlenir.ödemeler bilançosu dengesi yabancý ülkelerdeki enflasyon oranýna yada bu ülkelerin sözkonusu ülke mallarýna olan taleplerindek deðiþmelere de baðlýdýr. Tersine. Örneðin. nihai amaç ekonomik büyüme ve tam istihdamý içeren. milli gelirin en üst düzeye çýkarýlmasý ise ve bunun yanýnda fiyat istikrarýnýn giriþimcilere güven saðlayarak ekonomik büyümeyi teþvik edeceði düþünülüyorsa. Aslýnda daha önce bu iki amacýn birbiriyle çatýþtýðýný söyledik. ödemeler bilançosu dengesini neden otomatik olarak saðlamaz? Birbirlerini Destekleyen Amaçlar Bazý amaçlar birbirlerini destekleyebilirler. Ancak bu bir inanýþ sorunudur. bu durumda fiyat istikrarýnýn ekonomik büyümeyle ters düþtüðü düþünülecektir. ancak bunu para otoriteleri ve . Fiyat istikrarý. bu durumda fiyatistikrarýnýn ekonomik büyüm düþüncesi geçerli olacaktýr. eðer enflasyonun ekonomik büyümeyi teþvik ettiðine inanýlýyorsa. Eðer bir amaç diðerini destekliyorsa.

2 'deki her bir eþ E eðrisi daha yüksek milli gelir düzeyinigöstermektedir. bir üretim fonksiyonuna benzetilebilir. (örneðimizde fiyat istikrarýnýn ilk amaç olduðuna inanýlýyorsa). Öte yandan iki sürece tahsis edilecek kaynaklarý belirleyen birbütçe doðrusu olsun. (E gibi tekbir sonuca ulaþmak için N (istihdam) ve M (fiyat istikrarý) gibi amaçlarýn olduðunu kabul edelim. Þekilde optimum denge. Süreçleri girdi ve sonucu da bir çýktý olarak varsaydýðýmýzda süreçler arasýndaki iliþkiler. bu hata maliyetsiz olmayacaktýr. daha yüksek mi li gelir düzeyine dahayüksek enflasyon oraný ve daha yüksek istihdam düzeyi ile ulaþýlabilmektedir. Eðer bir minimum istihdam düzeyi (örneðin NA) bir nihai amaç olarak kabul edilmiþse. M Þekil 18. Þekil 18. Para Politikasýnýn Ýki Amacý Arasýnda Optimumun Saðlanmasý. Yöntem hatalarýný ve sonuçlarýný basit bir çizim yardýmýyla gösterelim. O halde araçlar ve sonuçlarý üzerinde tereddütlerin bulunmasýnýn sonuçlarý toplum açýsýndan pahalýya mal olacaktýr. maliye politikasý A noktasýnda tükenecek ve ulaþýlabilecek E düzeyi E2 den E1 e düþecektir.2. Uygun bir aralýkta. Þekil: 18. PARA POLÝTÝKASININ STRATEJÝLERÝ A D E E 2 1 (Fiyat Ýstikrarý)0 N A N (Ýstihdam) ND MD .2'de N ve M saðlanacak þekilde kaynaklarýn N ve M politikalarýna harcanmasý durumunda. ND istihdamý ve MD fiyat iskikrar düzeyinde saðlanmaktadýr.onlarýn danýþmanlarý karýþtýrýyorlarsa ve bu amaçlarýn ikisinin de ayný önemde olduklarýný düþünüyorlarsa. optimuma ulaþýlmaktadýr. Þimdi belli bir amaca minimum maliyetle ulaþýlmasý veya ulaþýlabilecek E düzeyinin maksimum yapýlmasý için kaynaklarýn en iyi þekilde nasýl daðýtýlmasý gerektiðini araþtýralým.

diðeri iki aþamalý olmak üzere iki stratejiden söz edilebilir.Para politikasýnýn yürütülmesinde biri tek aþamalý. . Tek Aþamalý Strateji Tek aþamalý stratejide para politikasý doðrudan doðruya nihai amaçlara yönelik olarak izlenmektedir.307 . Eðer nihai amaçlar arzulanan rotadan saparsa para politikasý araçlarý arzulanan yönde deðiþtirilmektedir.

bu nedenle belli bir oranda enflasyonu göze almaktadýrlar. Sorun iki ayrý aþamaya bölünmektedir. Aslýnda merkez bankasý bu iki yaklaþýmý da aþarak hem fiyatistikrarýný saðlamak hem de iþsizliði doðal oranýnýn altýna düþürmek isteyebilir. ekonomide daha önce yapýlmýþ olan uzun vadeli sözleþmeler ve LUCAS tipikýsa vadeli Phillips eðrisinin varlýðýdýr. doðal iþsizlik oranýnýn sosyal olarak optimal düzeye ulaþmasýný tercih etmekte. doðal iþsizlik oranýnýn çok yüksek olduðunu düþünerek.Ýki Aþamalý Strateji Ýki aþamalý para politikasý stratejisinde nihai amaca ulaþmak için ara amaçlar (hedefler) kullanýlmaktadýr. hükümette ve özel sektörde bu görüþleri paylaþanlarýn rolü büyüktür. Ayrýca toriteleri. Çünkü merkez bankasý da sosyal refahla ilgilidir ve kýsmen politikbaskýlara cevap vermek zorundadýr. Ýkinci aþamada verilen ara amaç rotasýyla uyumlu olarak aletlerdekideðiþme oranýný belirlemektedir. Bir baþka yaklaþýma göre enflasyonun düþürülmesi için ekonominin teþvik edilmesi tartýþmasýnda. Tam Enformasyon Koþullarýnda Parasal Geniþlemenin Güdüleri ? Ýstihdam Güdüsüyle Parasal Geniþleme Beklenmeyen enflasyonun ve dolayýsýyla beklenmeyen parasal geniþlemenin üretim ve istihdamý etkileyeceði herkes tarafýndan kabul edilmektedir. Örneðin merkez bankasý M1'in %60'lýk büyüme oranýný saðlamak için parasal tabanýn yýllýk %20 artmasýna izin vermektedir. Ýstihdam güdüsüyle parasal geniþlemenin dayandýðýdüþünceler ve . bu oraný daha aþaðýya çekmek için bir ölçüde enflasyon pahasýna da olsa parasal sürpriz yaratmagiriþiminde bulunabilirle Bu konuda son zamanlarda geliþirilen bir yaklaþýma göre özelliklemevcut doðal iþsizlik oran yini yüksek bulan politikacýlar. Birinci aþamada merkez bankasý nihai amaç rotalarýný belirlemektedir. Böyle bir sonucun meydana gelmesinin en önemli nedeni. Örneðin merkez bankasý gelecek iki yýl içinde enflasyon oranýný yýllýk %100'den %30'lara indirmek istiyorsa. bu nihai amaçla uyumlu olacaðýný ümit ederek ara amaç olarak M1 para arzýnda %60'lýk bir büyüme öngörmektedir. Bir ve iki aþamalýpara politikasýstratejilerinin farklýlýðýnýaçýklayýnýz.

bu çabalarýn karþýlaþtýðýsorunlar nelerdir? Gelir Güdüsüyle Parasal Geniþleme Parasal geniþleme kamu harcamalarýný finanse etmenin bir aracýdýr. birçok ülkede çeþitli anayasal araçlarla sýnýrlandýrýlmak istenmektedir. Örneðin ülkemizde 1211 Sayýlý Merkez Bankasý Yasasýna göre Hazine cari yýl bütçe ödeneklerinin %15'i oranýnda TC. Bununla birlikte birçok ülkede hükümet merkez bankasýndan ödünç alabilmektedir. Buna karþýlýk Almanya'da ve ABD'de hükümetlerin mer .308 ? . Hükümetin merkez bankasýndan alacaðý ödünç miktarý. Merkez Bankasýndan avans alabilmektedir.

bir çok kanaldan azaltabilir ya da fazlasýný artýrabilir. Nominal devalüasyon hangi yollarla dýþödemeler bilançosunu düzenleyici etki yapabilir? Finansal Ýstikrar Güdüsü.kez bankasýndan ödünç almalarý çok sýký kurallara baðlanmýþtýr. Dolayýsýyla bu gibi ülkelerde gelir güdüsü ile parasal geniþlemenin önemi istihdam güdüsüne göre küçüktür. Merkantilistik ya da Ödemeler Dengesi Güdüsüyle ParasalGeniþleme Ödemeler dengesinin cari hesap bilançosu sürekli olarak açýk veren ülkelerin para otoriteleri. Faiz Oranýnýn Düzleþtirilmesi ! ? . özel sektördeki bireylerin ve maliyepolitikasýný yürüt erin davranýþlarý da etkileyebilir. reel ücreti düþürerek istihdam ve üretimi teþvik eder. hükümetin ekonomiye yeni parasal tabanþýrýngaetmesiyle satýn aldýðýreel ka arak tanýmlanabilir. Birinci olarak nominal ücret sözleþmelerinin ve sendikalarýn varlýðý. bu açýklarý paralarýný devalüe ederek azaltmayaçalýþýr. O halde bir nominal devalüasyon. Özellikle sermaye piyasasý nispeten sýð olan ülkelerde hükümetler yeterikadar borçlanma olanaðý bulamadýðý için bütçe açýklarýnýn finansmanýnda senyoraja güvenmektedir. Bu durumun sonucu olarak da cari hesap açýðý artar. Eðer bu politika parada reel bir devalüasyon saðlarsa etki caktýr. eðer marjinal tüketim eðilimi birden küçükse. Böylece ihracatý artýracak ya da ithalatý ikame edecek kaynak miktarýnda artýþ meydana gelir. Nominal devalüasyon. merkez bankasý yalnýzca nominal döviz kurunu kontrol edebilir. Üretimdeki artýþ ayný þekilde geliri ve dolayýsýyla yurtiçi tüketimi artýrýr. Ýkinci olarak bir nominal devalüasyon halkýn elinde bulunan nominal deðerli tahvillerin reel deðerini düþürerek halkýn tüketimini azaltýr. Bununla birlikte. Bununla birlikte. birinci etki üstün gelir ve nominal devalüasyonun birleþik etkisi cari hesap açýðýný azaltýr. Bu durum da cari hesap bilançosu açýðýnýn azalmasýna katký yapar. Senyoraj geliri. Bununla birlikte birçok ülkede hükümetdoðrudan doðruya merkez banka mtiyazýný bütçe açýklarýnýn önemli bir kýsmýný finanse etmek için kullanmaktadýr. Reel döviz kurunu. reel ödemeler bilançosu açýðýný. reel ücretin serbest piyasa düzeyininüzerinde belirle ne neden olabilir.

ABD Merkez Bankasý böyle bir politikaya eskibaþkanlarýndan Paul Volcker'in. Örneðin ABD'de Federal Rezerv kýsa vadeli faiz oranlarýndaki dalgalanmalarý azaltýcý bir para politikasýna yönelmiþtir. Bu durumda piyasa faiz oranlarýndaki sürpriz artýþlar. Merkez bankasýneden böyle bir uygulama yapmaktadýr? Bunun temel nedeni.Son yýllarda bazý endüstrileþmiþ ülke merkez bankalarýnýn kýsa vadeli faiz oranýný düzleþtirmeye çalýþtýklarýný görüyoruz. Geliþmiþ finansal piyasalara sahipolan ekonomilerde finansal aracýlar.309 . faiz oranlarýnýn daha geniþ dalgalanmaoranlarýný toleransla karþýlayan baþarýlý uygulamalarýna raðmen giriþmiþtir. finansal aracýlarý güç du . normal olarak kendil erine yatýrýlan mevduatlarýn vadelerine göre daha uzun vadeli kredi vermektedir. . merkez bankasýnýn fiyat istikrarý kadar finansal sistemin istikrarýyla ilgilenmesidir.

Merkez Bankasýfaiz oranlarýnýnasýl düzleþtirmektedir? MERKEZ BANKASININ BAÐIMSIZLIÐI ? Bir ülkenin merkez bankasýnýn baðýmsýzlýk düzeyi. Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðýný yasal. merkez bankasý dahil kamu sektörü içindeki deðiþen görüþler ve ittifaklar belirler. merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðý hakkýnda daha fazla bilgiye sahiptirler. Merkez bankasýnýn faiz oranlarýndaki yukarýya ve aþaðýya doðru hareketlere karþý gösterdiði tepki faiz oranlarýndaki dalgalanmalarý hafifletmektedir. Genel olarak merkez bankalarý. fiyat istikrarý. Bu durum faiz oranlarýndaki artýþý geçici olarakgidermektedir. Bu durumda merkez bankasý ekonomiye daha önce þýrýnga edilen bir miktar likiditeyiçekecektir. kültürel ve kiþisel faktörler belirler. Birçok merkez bankasý arasýnda Alman Bundesbank. fon mali kredi gelirlerine göre daha hýzlý etkilemektedir. para politikasý açýsýndan muhafazakâr kurumlardýr. Çünkü kýsa dönemde faiz oranlarýnda meydanagelecek bir artýþ. merkez bankasý finansal sistemin istikrarýný tehdit eden bu sonucu azaltmak için ekonomiye likidite þýrýnga etmektedir. para politikasý açýsýndan son derece önemlidir. senyoraj geliri ve ödemeler bilançosu gibi amaçlar arasýnda önceliði fiyatistikrarýna verir Birçok ülkede merkez bankasýnýn baðýmsýzlýk derecesini. en baðýmsýz olanlardan birdir. Tersine.rumda býrakmaktadýr. . piyasa faiz oraný beklenmedik þekilde düþerse. Merkez bankasý ve hazine içindeki politika ybelirleyiciler. Çünkü merkez bankasý için fiyat istikrarý da önemlidir. Genellikle bu olgular halkýn gözündenkaçtýðý için merkez bankasýnýn mevcut baðýmsýzlýðý konusunda belli bir belirsizlik vardýr. Buna karþýlýk ArjantinMerkez Bankasý uygulamada politik otoritelere en baðýmlý merkez bankalarý arasýndadýr. Faiz oranýnýn düzgünleþtirilmesi teorisi ABD Merkez Bankasý ve büyük finansal piyasalara sahip diðer ülkeler için geçerlidir. Böyle bir faiz oraný somutlaþtýðý zaman. kiþilikler. merkez bankasý yasasý. bankalarýn ve diðer aracýlarýn kârlarý ve istikrarý artacaktýr. Merkez bankalarý yüksek istihdam düzeyi.

. enflasyon o kadar deðiþken. enflasyonla ilgili belirsizlikler o kadar fazla olacaktýr. Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýk derecesi ne kadar azsa. Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýk derecesi ne kadar azsa. Bu olmazsa hangisonuçlar oluþur? Merkez Bankasýnýn Baðýmsýzlýðýnýn Ölçülmesi ? Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýk derecesi.Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðýyla enflasyon arasýnda þu iliþkiler saptanabilir. merkez bankasý yasasýna ve bankayla devletin diðer organlarý arasýndaki enformal düzenlemeler gibi . .310 . bu eylemle i halkýn algýlamasý arasýndaki sapmayla ölçülen ortalama kredibilite düzeyi o kadar düþük olacaktýr. Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýk derecesine ne kadar azsa. ortalama enflasyon oraný o kadar yüksek olacaktýr. . Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðýne demektir. cari politikaeylemleriyle.

Diðer iki gösterge halihazýr durumun yasal durumdan sapmasýný esas almaktadýr. tarafsýz bir þekilde deðerlendirme yapmanýn güçlüðü ortaya çýkmaktadýr. Bu boþluk enformel uygulamalarla. Merkez bankasý yasalarý merkez bankasý otoriteleriyle politik otoriteler arasýndaki sýnýrlarý tam olarak ortaya koymamaktadýr. bankanýn araþtýrma bölümünün kalitesine. Birçok ülkede merkez bankasý baþkanýnýn yasal olarak görevde kalma süresiyle fiilen görevyapma süresi arasýnda farklýlýk Örneðin Arjantin'de yasal olarak görv süresi dört yýl olduðu halde. geleneklerle doldurulmaktadýr. Merkez bankasý baþkanýnýn deðiþme sýklýðý ile merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðý negatif olarak iliþkilidir. merkez bankasýnýn kýsa dönemli diðer reel amaçlar pahasýna fiyat istikrarý amacýný gerçekleþtirme kabiliyetidir. Ýkinci olarak yasa açýk bile olsa uygulamalarda sapmalar olabilmektedir. Peki merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðýnasýl saðlanabilir? Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðýyla ilgili yasal düzenlemeler de dörtbaþlýk altýnda ele alýna . Bu nedenle merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðýný ortaya koyacak bir endeksin geliþtirilmesi yönündeki çabalar daha çok yasal baðýmsýzlýk yönünde yoðunlaþmaktadýr. Birinci olarak.daha az yapýsal birçok faktöre. Bütün bu faktörler gözönüne alýndýðýnda. Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðýna yönelik olarak üç ayrý gösterge kümesinden söz edilebilir. Bu yaklaþým hükümetin merkez bankasýndan alacaðý ödünçlere bir sýnýr getirilmesini içermektedir. merkez bankasý ve hazinedeki kilit personelin niteliðine baðlýdýr. . Merkez bankasýnýn yürütme organýný oluþturanlarýn atanma ve görevden alýnma süreci. merkez bankalarý yasalarý genellikle þu anlamda eksiklik göstermektedir. Bu ek göstergeler iki açýdan yasaya yardýmcý olacaktýr. Son gösterge uzmanlarýn para politikasýyla ilgilicevaplarý üzerine day dýr. Bunlardan birisi merkez bankasý guvernörünündeðiþme sýklýðýdýr. Hükümetle merkez bankasý arasýndaki anlaþmazlýklarýn nasýl giderileceði ve merkez bankasýnýn para politikalarýnýn oluþturulmasýna ve bütçe sürecine katýlým derecesinin belirlenmesi. Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðýyla ilgili bir diðer yaklaþým da. Bu yöndengeliþtirilecek yasaya ek olar ek göstergelere de gereksinim vardýr. 1980'li yýllarda merkez bankasý baþkaný her yýl deðiþmiþtir. Birinci gösterge kümesi yasal baðýmsýzlýðýn yerini almaktadýr. .

Merkez bankasý yasasýnda. Özellikle yüksek oranlý ve kronik enflasyonun yaþandýðý ülkelerde Para Kurulu (Currency Board )adlý bir kurumun merkez bankasýnýn yerini almasý ve finansal disiplinin saðlanmasýnda bir araç olarak kullanýlmasý önerilmektedir. özellikle geliþmekte olan ülkelerde para politi . faiz oraný ve doðrudan avanslarýn geniþliði ve menkul kýymet karþýlýðý ödünç verme þeklinde olabilir. vade.311 . Bu durum. Bu sýnýrlamalar hacim.. . Merkez Bankasýna Alternatif Para Kurulu Adýnda Bir Kurum Oluþturulmasý . merkez bankasýnýn nihai amaçlarýnýn belirlenmesi. Kamu sektörünün merkez bankasýndan ödünç alma olanaklarýna yasal sýnýrlama getirilmesi.

kýsaca yerli para biriminin sabit bir kur üzerindenyabancý paraya baðlanmasý olarak tanýmlanmaktadýr. Para Kurulu kendisine döviz getiren herkese ulusal para verir. . Para kurulu hangi tür ekonomilerde kurulur ve sistemin özelliklerinelerdir? Özet ? Para politikasýnýn. para politikasýnýn en önemli öðesinin merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðý olduðu görüþü geliþtirilmiþtir. . fiyat istikrarý. Bu konuda bir sýnýr yoktur. . ülke parasýnýn miktar olarak artýþý yabancý paranýn miktarýna baðlanmaktadýr. . dövize tam konvertibl olma özelliðine sahiptir. Para Kurulu belirlenen döviz kuru hedefinden baðýmsýz olarak bir enflasyon hedefi koyamaz. Bu amaçlardan. ülkedeki faiz ve enflasyon oraný. Para Kurulu'nun ihraç edeceði yerli para. Para Kurulu'nun para politikasýnýn belirlenmesinde herhangi biryetkisi yoktur. ödemeler bilançosu dengesi gibi birbirleriyle çatýþan veya örtüþen amaçlarý vardýr. Para Kurulu. ayný yönde iliþki de kurulabilir. Parasal geniþlemenin de çeþitli güdülerle yapýldýðý söylenebilir. Bazý hallerde bu amaçlarýn bazýlarý arasýnda. Para Kurulu sisteminin özellikleri þunlardýr: . Para Kurulu sistemi. tam istihdam ile fiyat istikrarý. fiyat istikrarý ile ekonomik büyüme ve tam istihdam ile ödemeler bilançosu dengesi amaçlarý birbirleriyle çatýþýr. . Para Kurulu'nun temel görevi yerli paranýn deðerini korumaktýr. ülke parasýyla baðlandýðý yabancý para arasýnda bire bir iliþki kurulmakta. Para politikasýnýn çeþitli stratejileri vardýr.kasýnýn büyük ölçüde politik düþüncelerden etkilenmesi sonucu merkez bankasýnýn yasama ve yürütme organlarýnýn baskýlarýna duyarsýz kalamamasýndan kaynaklanmaktadýr. Böylece sabit birkur üzerinden deðeri belirlenmiþ olan ülke parasý yaratýlmaktadýr. ulusal parayý döviz karþýlýðýnda yaratýr. . Sabit kur sistemi geçerli olduðundan. tam istihdam. ulusal paranýn baðlandýðý ülkedeki oranlara eþit olur. Para Kurulu politik müdahalelerden baðýmsýz bir kuruluþtur. ekonomik büyüme. Buna göre. Ancak günümüzde.

Tam istihdam.Fiyat Ýstikrarý e.Sorular 1. Ekonomik Büyüme.Fiyat Ýstikrarý c. Ödemeler Bilançosu Dengesi.Fiyat Ýstikrarý b. Tam istihdam-Ödemeler Bilançosu Dengesi .Ödemeler Bilançosu d.312 . Para politikasýnýn aþaðýdaki amaçlarýndan hangileri çatýþma halinde deðildir? a. Kalkýnma.

Para politikasýný belirler e. Ezgi. "Merkez Bankasýna Alternatif Bir Kurum: Currency Board".Ü.2. Sayý0 1. 1994. IMF 'ye b. Dünya Bankasýna c. 1994. Yargý organýna 5. Ýktisad Araþtýrmalarý Dergisi. Sabit kur sistemini uygular d. Süperenflasyon geliri 4. Merkez bankasý enflasyonu düþürmek için M1 para arzýný belli bir büyüme düzeyinde tutmayý bunun için de parasal tabaný bu düzeyeuyacak biçimde ayarlýyorsa. bir stratejidir? a. Enflasyon geliri b. Finansal istikrarý güdülü e. Tek aþamalý b. Aþaðýdakilerden hangisi para kurulunun görevlerinden biri deðildir? a. Theory and Evidence. 1995. Banka ve Finansal Piyasalar. Üç aþamalý d. Parlementoya d. MIT Press. Senyoraj geliri d. Para basma geliri c. PARASIZ. UIAUM. Yürütme organýna e. Para. Yerli paranýn deðerini korur b. Cambridge. OKTAR Suat. Credibility and Independence. Central Bank Strategy. Arbitraj geliri e. kime karþý olmalýdýr? a. Merkez bankasýnýn baðýmsýzlýðý. Ýstihdam güdülü 3. Ýki aþamalý c. Bursa. .313 . M. Hükümetin ekonomiye yeni parasal taban þýrýnga ederek elde ettiði gelire ne ad verilir? a. Ýlker. Döviz karþýlýðý ulusal para yaratýr c. Politik müdahaleleri engeller Kaynakça CUKIERMAN Alex.. M.

Ünitede yer alan dirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz... . Üniteyi çalýþýrken. enflasyon ve deflasyon ortamýnda gerçeði ve neden yansýtýp. para politikasý araçlarýndaki deðiþikliklere ne ölçüde reaksiyon gösterdikleri dikkatle elealýnmaktadýr. çeþitli göstergelerin.314 . Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak.. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. Bu ünitede para politikasý uygulamalarýnýn izlenmesi için seçilecek gösterge olaylarý ve bunlarýn özellikleri incelenecektir. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz.ÜN ÝTE 19 Para Politikasýnýn Göstergeleri Bu Ünitede..

(Ms = mH). H parasal tabaný . hiç olmazsa nitelik açýsýndan (yöngösterici olarak) doðruluk taþýmasý gerekir. Bu formülde Ms para arzýný. . para politikasýnýn göstergeleri olmaya aday deðiþkenlerin uygunluðunu kolayca belirleyebiliriz. Para politikasýgöstergesi hangi özellikleri taþýmalýdýr? Uygun Para Arzý Tanýmý Önce kýsaca para arzý teorisine yeniden geri dönelim ve gözönünealacaðýmýz iki temel para arzý iliþkisi için LM eðrisinin konumunun ne olacaðýný görelim. yani gösterge olarak kullanýlan istatistikler ya da gözlenen diðer veriler gerçeðin tam tersini gösterirse buna bakarak alýnan politika önlemleri. LM eðrisiyle IS eðriIerini birlikte ele aldýðýmýzda. Gösterge seçiminde neler gözönünde tutulmalýdýr? Ýzlenecek para politikasý için gösterge seçiminde. sadece birim deðeriyle oynadýðýmýz makro politika aracý deðil. ekonominin yapýsýyla ilgili bazý hipotezlerin belirlenmesi gerekir.GÖSTERGE SEÇÝMÝNDE KRÝTERLER . Deðerleri incelemeyealýnacak bu deðiþken politikasý göstergesi adý verilir. . . Bu nedenle göstergeseçimi çok önemlidir. Bu göstergeden etkilenerek para otoriteleri gelecektekiuygulamalarý düzenleyecektir. Ara amaç ve amaç deðiþkenleriyle iliþkili olmalýdýr. para arzýný verir. . Bilindiði gibi parasal taban çarpanýyla parasal tabanýn çarpýmý. . baþka deðiþkenler de etki yapabilir veya bu deðiþken beklediðimiz sonucu ifade etmekten uzaktýr. amaç deðiþkendeki konjonktürel dalgalanmalarý daha da þiddetlendirebilir. Bu nedenlerle. Peki bu göstergenin seçimi neden önemlidir? Çünkü bir makro deðiþkene. Para politikasý göstergesi. Bu olmadýðýnda. Para politikasýgöstergesi nedir? Para politikasýnýn uygulama sonuçlarýnýn deðerlendirilebilmesi için belli deðiþkenlerin aldýðý deðerlerin izlenmesi gerekir. bu göstergelerin nicelik(rakamsal) açýsýndan olmasa bile. Seçilecek göstergede ayrýca bazý özelliklerin bulunmasý beklenir. Giriþilen politika tarafýndan çok çabuk etkilenmelidir. Çok az gecikmeyle ya da hiç bir gecikme olmaksýzýn kolayca gözlenebilmelidir. Göstergeler: . politika uygulamasýnýn yakýn geçmiþteki etkilerini ölçecektir.

para arzýyla ilgili iki tip fonksiyon türetebiliriz. Ödünç alýnmýþ rezervleri ise ticari bankalarýn ödünç alýnan fonlara olan talebi belirler. ödünç olarak verilmezler ve dolayýsýyla mevduat yaratýmý sözkonusu olmaz.göstermektedir. ticari bankalarýn ödünçler için uyguladýðý faiz oranýyla merkezbankasýnýn uyguladýðý reeskont oraný arasýndaki farkýn fonksiyonudur. Bu rezervler. ticari bankalarýn aþýrý rezerv taleplerine de baðlýdýr. Þimdi bu kýsa açýklamalara dayanarak. açýk piyasa iþlemlerinin fonksiyonudur. Çünkü aylak olarak tutulan rezervler. Son olarak ticari banka sisteminde para yaratmak için kullanýlan rezervler. . Sürekli rezervler. Parasal taban ödünç alýnmayan rezerv paralar artý ödünç alýnan rezerv paralarý (reeskont iþlemleriyle) ifade etmektedir.315 .

L(Y3) ile gösterilmiþtir.A da çeþitli milli gelir düzeyleri için belirlenmiþ olan para talebi eðrileri L(Y1). para arzýnýn tamamen sistemin dýþýnda belirlendiðini varsayabiliriz.A). Hatýrlanacaðý gibi LM eðrisi para arz vetalebi eþitlenerek elde edilir. Baþka bir deyiþle. M para arzý eðrisinin kesi þimleri LM ve LM M(r) eðrilerini oluþturmaktadýr. Ancak yukarýda da deðindiðimiz gibi bankalar. Bu durumda Ms = M olarak gösterilebilir. fonksiyonun fonksiyonu olarak.B de her milli gelir düzeyinden geçen LM eðrileri elde edilmiþtir.1. faiz oranýndaki deðiþmelere duyarlýdýr. Para arzý. Þekil 1. merkez bankasýnýn uyguladýðý reeskont oraný arasýndaki farka göre deðiþir. Ýþte toplam rezervlerin kullanýmý. yani LM eðrisini düþünelim. biraz da bankalarýn tuttuklarý bu aþýrý rezerv düzeyine baðlýdýr. Ancak toplam parasal taban (rezerv para). para otoritesi tarafýndan sistemin dýþýnda belirlendiðinden. Yukarýdaki açýklamalar para arzýnýn aþýrý rezervlerin. Þekil 1. öngörülen teorik modelde para arzý veri olarak alýnmakta ve modeldeki diðer deðiþkenlerden etkilenmemektedir.Ýkinci durumdaki para arz eðrisi ise miktar eksenine dik bir doðru ile gösterilir (Þekil 19. para arzý eðrisi faize karþý sýfýr esnekliktedir. . Bu durumdaki para arzý fonksiyonunu. yani Ms = M(r) olarak gösterebiliriz. ticari bankalarýn uyguladýklarý faiz oranlarýyla. aylakya da aþýrý rezerv t bilirler.? Parasal taban (H) nelerin fonksiyonudur? Parasal tabanýn belli bir bölümü. L(Y2). Buna göre çeþitli para talep eðrileriyle. aþýrý rezervlerin de faiz oranlarýnýn etkisinde olduðunu göstermektedir. faiz oranlarýyla ters yönde iliþkilidir. Bu eðrilerle. Çeþitli Para Arzý ve Para Talep Eðrileri Yardýmýyla LMEðrilerinin Elde Edilmesi Þimdi bu iki para arzý eðrisiyle iliþkili para piyasasý denge koþulu eðrisini. Yukarýdaki açýklamalardan da anlaþýlabileceði gibi birinci durma uygun para arzý eðrisi. ? Para arzýfonksiyonu neden fonksiyonun fonksiyonu olarak gösterilir? Ýkinci durumda. çeþitli varsayýmlara baðlý olarak çizilen para arzý eðrilerinin kesiþme noktalarý saptanarak. Faiz oranlarý reeskont oranýnýn üstünde olduðu zaman ödünç alýnan rezervler geniþler. Ticari bankalarýn talep ettikleri aþýrý rezervler. ödünç iþlemlerine konu olmadan deðiþir.

316 . Çeþitli Para Arzý Tanýmlamasýna Göre LM Eðrilerinin Elde Edilmesi.M (A) (B) r L(Y1) L(Y2) L(Y3) M(r) LM M(r) r 0 Y1 Y2 Y3 M Y LM( )M Þekil: 19. 1. 0 Ms .

Bu durumda para arzý eðrisi saða kayacaktýr. Daha önce de belirttiðimiz gibi. Bu durum para politikasý gösterge adaylarýmýz. O halde iyi bir para politikasý göstergesi. O halde para arzý eðrisi ne kadar dikse onu temsil eden LM eðrisi de o kadar dik olacaktýr. Bu durum Þekil 19.? Þekilden de görüldüðü gibi faize duyarsýz para arzý eðrisi. IS Eðrisi Sabitken Para Politikasýnda Deðiþme Merkez bankasýnýn açýk piyasa iþlemleriyle tahvil satýn aldýðýný varsayalým. her faiz oranýnda banka sistemi tarafýndan daha fazla para arzedilecektir. M yine az esnek LM M yi oluþturmaktadýr. Para arzýeðrisi ile LM eðrisi arasýnda nasýl bir iliþki vardýr? PARA POLÝTÝKASININ GÖSTERGELERÝ Genel olarak para politikasýnda uygun gösterge olarak. (A) (B) r r0 r1 M s M´ s L(Y0) L(Y1) L(Y2) . para politikasýnýn ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisini karþýlaþtýrma olanaðý vermelidir. Burada en büyük sorun. faiz oraný ve bankalardaki aþýrý rezervler üzerinde durulmaktadýr.2. Yani açýk piyasa satýn alýmlarýndan sonra. parasal taban.A da para arzý eðrisinin Ms den M's ye kaymasýyla gösterilmiþtir. para arzý. Para Arzýnýn Ýçsel Olarak Belirlendiði Durum Para politikasý için uygun göstergenin seçimi sorununu açýkça ortayakoyabilmek için para arzýnýn içsel olar endiðini varsayalým. para otoritelerine. göstergenin amacý para politikasýnýn ara amaç üzerindeki etkisini ölçmektir. Özellikle bu çeliþkili durumlarýn belirlenebilmesi için çeþitli örnek ve varsayýmlardan hareket edilmektedir. para arzý ve faiz oranýdýr. toplam rezervler. saydýðýmýz dört büyüklükten hangisinin enuygun gösterge olacaðýnýn b terge seçiminde çok çeliþkili sonuçlar ortaya çýkabilmektedir.

B de ise veri IS eðrisi de gösterilmiþtir.1 de gösterilmiþtir. Para arz ve talep eðrilerinin denge noktalarýndan yararlanýlarak LM0 ve LM' gibiiki farklý LM eðrisi elde edilebilir. IS Eðrisi VeriykenPara Arzýndaki Artýþýn Etkisi.A da ayrýca para talep eðrileri ailesi de gösterilmiþtir. Açýk piyasa alýmlarý .317 . LM0 ile IS nin kesiþme noktasý r0 faiz oranýný belirlemektedir. Bunlarýn nasýl elde edileceði Þekil 19. Þekil 19. 2.2. ' 0M0M M0 YY´Y s0 Þekil 2.L(Y3) r r0 r1 IS M0L LM´ Þekil: 19.

A ve 19.B). Yukarýda anlatýlanlardan gösterge seçimi sorunu açýsýndan þu sonuç çýkarýlabilir. LM Eðrisi Veriyken IS Eðrisindeki Kaymanýn Etkisi.3. M0 dan M'ne artmýþtýr. Ýkinci gösterge adayý olan para arzý. para politikasý göstergesi olarak gösterdiðimiz üç adayýn hepsi de ayný sonucu ortaya koymaktadýr. O halde sorun nedir? Bu soruya bir cevap verebilmek için mal piyasasýyla ilgili bir diðer örnek vermek gerekecektir. 0 M0M' Ms 0 Y0Y' Y .sonucu para arzý eðrisi Ms den M's ye kaydýðý için oluþan LM eðrisi LM' ile IS eðrisinin kesiþimi r1 faiz oranýný verecektir.3.3. Þöyle ki birinciolarak toplam rezervlerin artmýþ olmasý. Þekil 13. Üç gösterge adayýnýn tümünün verdiði cevap aynýdýr: Para politikasý öncekine göre daha geniþleticidir. Verilen para arzý ve para talebi eðrilerine iliþkin para piyasasý denge eðrisi LM0 dýr (Þekil 19.3. Son olarak faiz oranýnýn r0 ile dan r1 e düþmesi de yine daha gevþek para politikasý anlamýna gelmektedir. daha az kýsýtlayýcý para politikasý anlamýna gelmektedir. Para Piyasasý Deðiþmezken IS Eðrisinin Kaymasý Þimdiki örnekte içsel para arzý eðrisinin ve para talebi eðrilerinin veri olduðunu varsayalým. Bu da parasal kýsýtlamalarda bir gevþemenin iþaretidir. IS eðrisi sabitken. (A) (B) r r1 r0 Ms L(Y0) L(Y1) L(Y2) L(Y3) r M0L r0 r1 IS0 IS' Þekil: 19. Gösterge adaylarýnýn hiçbiri belirsiz bir sonuç vermemektedir.B de mal piyasasý dengesini IS0 göstermektedir.

B).318 . toplam rezervleri bir para politikasý göstergesi olarak belirleyenler. Toplam rezervlerin (parasal tabanýn) deðiþmediði varsayýldýðýndan. para politikasýnýn üç gösterge adayý için ayrý ayrý yorumlayalým. . Bunun sonucu olarak IS eðrisi saða IS'ne kayar (Þekil 19. paraotoritelerinin davranýþlarýnda bir deðiþiklik olmadýðý ileri süreceklerdir. tüm milli gelir düzeylerinde toplam talep (C+ I+G) yükselir. Bu otonom artýþ sonucu. IS' eðrisi ile LM0 eðrisinin kesiþim noktasý daha yüksek bir faiz oranýný (r1 ) oluþturacaktýr. Þimdi bu sonucu.3. Öte yandan.Bir an yatýrýmýn marjinal etkinliði (ME I) eðrisinde bir kayma ya da otonom yatýrýmlarda bir artýþ olduðunu varsayým (Þekilde gösterilmiyor). faiz oraný ve para arzýnýgösterge olarak seçenler. r1 faiz oraný için para arzý M0 dan M' ye yükselmektedir. çeliþkili bir durumla karþýlaþacaklardýr.

r (B) r0 r1 LM1 LM 0 IS0 (A) r r0 r1 Ms L(Y2) L(Y2)' L1(Y1) L1'(Y1) ' 0 Y1Y0Y 0 M0M Ms Para talebindeki otonom artýþ sonucu Þekil 19. para arzý eðrisi deðiþmemiþtir ve Þekil 19. Para Talebinde Artýþýn Etkileri. Benzer þekilde mal piyasasýnda arz talep iliþkilerinde herhangi bir deðiþme olmadýðý için mal piyasasý denge eðrisini IS0 göstermektedir.4 de para arzý. Þekil:19.4. Para otoritesinin politika davranýþýnda bir deðiþme olmadýðý için.Faiz oraný r0 dan r1 e yükseldiðinden. para otoritelerinin daha sýký bir para politikasý uyguladýðý düþüncesinde olabilirler. kesikli çizgilerle gösterilen duruma gelecektir. Para piyasasýnda bir deðiþiklik yokken IS eðrisi kayarsa hangi gös? terge gerçeði gösterir? Para Talebinde Bir Artýþ Olduðu Durum Þimdi de para talebinde otonom bir artýþ olduðunu ve ekonomide baþkaca bir deðiþme olmadýðýný varsayalým. bu oraný gösterge olarak seçenler.A da görülen para talebi eðrileri ailesi (þekli karýþtýrmamak için sadece ikisi gösterilmiþtir) saða kayarak. para arzýnýn M0 dan M' ye artmasý nedeniyle daha gevþek bir para politikasý izlediðini ileri sürebilirler. Para talebinde herhangi bir artýþ olmadan önce para arzý M0 dýr ve denge faiz oraný da r0 dýr. Öte yandan para arzýný gösterge olarak seçenler.4. Bu yeni talep eðrileriyle sabit kalan para arzý eðrisinin kesiþme noktalarý yeni bir LM eðrisini . Ms eðrisiyle gösterilmiþtir.

para politikasýnda hiçbir deðiþikliðin olmadýðýný söyleyebiliriz. Eðer toplam rezervleri(parasal taban) politika göstergesi olar ak kullanýrsak. para arzýndaki geniþlemeyi daha gevþek ve daha geniþletici para politikasý olarak yorumlayabiliriz.B) ve deðiþm yen IS eðrisini daha yukarýda keserek hem faiz oranýný yükseltecek (r0 dan r1 e) hem de denge milli gelir düzeyinidüþürecektir (Y0 dan Y1 ne). faiz oranlarýný politika göstergesi olarak kullanýrsak. Para arzýnda bir otonom satýþ olduðunda hangi gösterge gerçeði? yansýtmaktadýr? .(LM1) belirleyecektir. Bu durumda da gösterge olarak seçilenbüyüklüðe göre. daha yüksek faiz oranlarýný daha kýsýtlayýcý bir para potitikasýna kayýþýn sinyali olarak görebiliriz. Eðer para arzýný göstergeolarak seçersek.319 . LM1 eðrisi. farklý yorumlar ortaya çýkacaktýr. LM0 eðrisine göre daha soldaolarak (Þekil 4. Tersine.

Serbest rezervler aþýrý rezervlerle ödünç alýnmýþ rezervler arasýndaki farký gösterir. parasal çarpaný veri olarak kabul ediyoruz demektir. Þöyle ki. eðer para arzýnýn dýþsal olarak belirlendiðini varsayarsak. para politikasý göstergesi olarak kullanýlmaya aday olarak gösteriliyorsa. serbest rezervler faizoranlarýyla ters yönde deðiþir. parasal kýsýtlamanýn hafiflediðini göster Tersine. serbest rezervlerdeki bir düþüþ . para arzý eðrilerini incelerken yapýlanla paralel olacaðý için ayný þeyleri tekrarlamayacaðýz. Burada önemli olan durum þudur: Aþýrý rezervler ve ödünç alýnan rezervlerde herhangi bir kayma olmasa bile. Faiz oranlarý yükselirken aþýrý rezerv talebi artar ve dolayýsýyla serbest rezerv talebi azalýr. Eðer faiz oranlarýndaki bir düþüþ. Gerek aþýrýrezerv talebi gerekse ödünç alýnan rezervler faiz oranýnýn fonksiyonu olduðundan. LM eðrisini dikleþtirir ve faize karþý daha az esnek olarak kullanýlmasý. ayný þekilde serbest rezervler de ayný amaç için düþünülebilir. serbest rezervler de faiz oranýnýn fonksiyonu olacaktýr. Para arzýnýn dýþsal olarak belirlenmesi durumunda hangi gösterge gerçeði yansýtýr? Serbest Rezervlerin Gösterge Seçilmesi ? Son gösterge adayý da bankalarýn tuttuðu serbest rezervlerdir. faiz oranlarýnýn gösterge olarak seçilmesi sonucu elde edilen sonuçla tam tamýna zýt bir durum ortaya koyar. toplam rezervler ve para arzý birlikte hareket ettiðinden. Bunun yanýnda.Para Arzýnýn Dýþsal Olarak Belirlendiði Durum Buradaki analiz. bunlardan birisinin gösterge olarak kullanýlmasý ayný sonucu verecektir. o zaman serbest rezervlerdeki bir artýþ ya da net ödünçalýnan rezervlerdeki bir gerileme. parasal kolaylýklarýn arttýðý þeklinde yorumlanýyorsa. Eðer faiz oraný. Tersine. eðer faiz oraný düþerse. ödünç alýnan rezerv talebi azalýrken. aþýrý rezerv talebi artar ve dolayýsýyla serbest rezerv talebi artar. Bu koþullar altýnda. dýþarýdan belirlenmiþ para arzý fonksiyonunun gösterge olarak kullanýlmasý.

Nitekim geleneksel olarak kendilerine temel gösterge olarak faiz oranlarýný seçen merkez bankalarý yüksek eflasyon oraný karþýsýnda bunu terket . Gösterge olarak kullanmak için dýþarýdan belirlenen tek deðiþken parasal tabandýr. Ülkemizde de merkez bankasý 1990'dan itibaren para programlarý uygulmaya baþlamýþtýr. Çünkübu daha yüksek faiz oranýyla birlikte gerçekleþmektedir. Son yýllarda birçok banka para arzý büyüme hedefleri saptamýþtýr. Þimdiye kadar para politikasý göstergesi olabilecekdört adaydan üçünü oluþturan faiz oraný. politika dýþý uyarýlmýþ deðiþmeler daha baskýn çýkabilir. Serbest rezerv nedir? Bir gösterge olarak nasýl kullanýlabilir? En Uygun Gösterge ? Yukarýdaki basit örnekten alýnacak ders þudur: Parasal gösterge birdýþsal deðiþken olmalýdý deðiþkenin para politikasý göstergesi olarak kullanýlmasý durumunda.ya da net ödünç alýnmýþ rezervlerdeki bir artýþ. daha kýsýtlayýcý bir para politikasýný gösterir. Bunun temel nedeni. yüksek enflasyon oranýdýr. serbest rezervler ve para arz içsel olarak belirlenmektedir.320 .

Þimdi IS . Gösterge sorununu tartýþýrken. Para politikasý için gösterge olarak toplam rezervler seçildiðinde. para arzý. para otoriteleri IS eðrisinin sola kayýþý .LM eðrileri aracýlýðýyla resesyon durumunu düþünelim.? miþtir. para politikasý göstergesi olarak el yordamý ya da gözkararý (Rules-of-Thumb) para politikasýný önermektedir. faiz oranlarý. merkez bankalarýnýn para arzýnýn büyüme oranýný gösterge olarak seçmelerine neden olmaktadýr. bu deðiþken artýk bir hedef deðiþken olarak kullanýlmaya elveriþli olmayacaktýr. istikrarsýzlýk ya da rahatsýzlýk kaynaklarýyla iliþkilidir. para politikasý için en iyi göstergenin toplam rezervler gibi dýþardan belirlenen bir deðiþken olacaðýný belirlemiþtik. kýsa vadeli hedefler için faiz oranlarýný. William Poole. Böyle bir para politikasýnýn gerçekleþtirilmesi için faiz oranýnýn düþmesi ve para arzýnýn ortalama oranýnýn üzerinde büyümesi gerekir. Daha önce gördüðümüz gibi para arzýný ya da faiz oranýný istikrarlý kýlmak için uygun stratejinin izlenmesi. faaliyetlerini eksik bilgilerle ve belirsizliklerledolu bir dünyada sürdürdüklerinden. En uygun gösterge nedir? Neden? EL YORDAMINA (RULES OF THUMB) GÖRE PARA POLÝTÝKASI Para politikasýnýn göstergeleriyle ilgili tartýþmalara dört potansiyeladayla baþladýk. Özellikle uzun vadeli faiz oranlarýnýn bekleyiþlere baðlý olmasý ve bunun kiþilere göre deðiþmesi. serbest rezervler ve toplam rezervlerdi. Bunl ir kez daha hatýrlatmak gerekirse. Para arzý veriyken LM eðrisinin sola kaymasýna iki þey neden olabilir. Politikayý belirleyenler. Örneðin resesyon durumunda geniþletici bir para politikasýnýn izleneceði düþünülebilir. Bu durumda IS ve LM eðrileri sola kayacak ve faiz oraný düþecektir. Bu durumda geriye faiz oranlarý ve serbest rezervler (ki bu ikisi birbiriyle eþdeðerdir) ve para arzý kalmaktadýr. uzun vadeli hedefler için de para arzýný para politikasý aracý (hedef deðiþken) olarak önermektedirler. Birinci olarakpara talebi nde bir artýþ olabilir. para politikasý konusunda araþtýrma yapan birçok araþtýrmacý. Ýkinci olarak.

Ancak bu sýrada para arzý arttýrýlmamýþ olsaydý. Bununlabirlikte geliri istikrara kavuþturmak için fai z oranlarýnýn düþmesine izin vermek daha iyi olabilir. W. Para arzý fonksiyonu veriyken. Ancak þu hususun da bilinmesi lazýmdýr: Para arzýnda bir artýþ olmasýna raðmen para talebindeki daha büyük bir artýþ sonucu LM eðrisi yine sola kayabilir.sonucu faiz oranlarýnýn düþtüðünü görerek faiz oranlarýný istikrara kavuþturmak için toplam rezervleri azaltabilir. Hatta toplam rezervleri arttýrýcý politika. yani para arzý fonksiyonunu ve dolayýsýyla LM eðrisini saða kaydýrýcý politika dahaiyi olabilir. para talebindeki bir artýþ gelirin azalmasý321 . Yine bir resesyon durumundan hareket edelim. yalnýzca düþen faiz oranýna güvenemez. bu sola kayma daha fazla olacak. Poole'ýn el yordamý (rules of thumb) politikasýyla öne sürdüðü bir ikinci durumu ele alalým. Bunun sonucu olarak para arzý eðrisi ve buna baðlý olarak LM eðrisi sola kayabilir. Bu sýrada para arzýnýn belli bir oranda yükselmesi de gerekir. Burada üzerinde durulmasý gereken nokta þudur: Bir resesyon döneminde para politikasý. gelir düzeyi de daha fazla düþecekti.

gelirde bir artýþ saðlanmasýný garanti etmemektedir. tersine bir þekilde bir enflasyonist "boom" u kontroletmek için de kullanabi lir. Bu da bizi bir resesyon politikasý çerçevesinde faiz oraný aþaðýya çekilirken ve parasal büyüme ortalamanýn üstünde tutulurken. faiz oraný yükselecek ve parasalbüyüme oraný ortalamanýn altýnda tutulacaktýr. gelirdeki geniþleme ekonominin canlanmasý için düþünülenden çok daha hýzlý olacaktýr. Bu durumdan yalnýzca faiz oranýnýn biraz yükselmesine izin verilmesiyle kaçýnýlabilir. Faiz oranlarýndaki bu yükseliþi önleyici politikalarýn tam olarak uygulamasý gerekecektir. Ancak resesyon döneminde sorun ekonominin geniþlemesinin nasýl saðlanacaðý deðil. Para talebindeki bir artýþa IS eðrisindeki bir düþüþ eþlik etmedikçe. Bununla birlikte eðer faiz oranýnýn yükselmesi. toplam rezervler artýrýlmasý sonucu para arzý fonksiyonu saða kaydýrýlarak önlenirse. para talebindeki artýþ para arzýndaki bir artýþla ayný ana rastlaþtýrýlmýþ olacaktýr. Resesyon döneminde ekonomideki rahatsýzlýklar gerçekte geniþletici olabilir. geniþlemenin daha az olmasý riskinin nasýl dengeleneceðidir. Bununla birlikte gereksizkýsýtlayýcý politika izlenmemesi için parasal büyümenin bir alt sýnýrý vardýr. para politikasýnýn katkýsýnýn geniþletici olmasýný saðlamaktadýr. resesyonda düþen faiz oraný ve saðlanan parasal büyüme. faiz oranýnýn yükselmesine neden olacaktýr. .na. Þimdiye kadarki analizler gelirde geniþlemenin nasýl saðlanacaðý ya da gelirde daha fazla gerilemenin nasýl sýnýrlanacaðý koþullarýnda yapýldý. Böylece. Bu soruya W. Bu durumda. faiz oraný yükselecektir. Ancak eðer faiz oranýndaki yükselme toplam rezervler arttýrýlarak ve dolayýsýyla para arzý ve L eðrisi saða kaydýrýlarak engellenirse. faiz oranýnýn nasýl biraz yükselebileceði sorusunun cevabýna götürmektedir. Poole þöyle cevap vermektedir: Eðer parasal büyüme oraný belli bir üst sýnýrýnýn altýnda tutulmak kaydýylafaiz oranýnýn yükselmesi durdurulabiliyors on politikasý izlenebilecektir. Önerilen göz kararý politika. Dolayýsýyla bu rahatsýzlýklar hýzlý iyileþme saðlanmasý için geniþletici politikalarla pekala birleþtirilebilir. Eðer IS eðrisi saða kayarsa ve bunun sonucu olarak gelir ve faiz oraný yükselecektir. Ayný akýl yürütme.

o taktirde parasal gösterge buzdolabýna girecektir. o taktirde parasal büyüme %2 olaraktutulduðunda faiz oranýnýn düþmesine izin v lmiþ olacaktýr. Poole göz kararý olarak %4-4.322 .4 oranýndaki istihdamý eksik istihdam olarak varsaymakta ve yýllýk %3-5 oranýndaki para arzý büyümesini fiyatistikrarýyla tutarlý kabul etmektedir.W. Tablo 19. Faiz oranýnýn yükselmesi için para arzýnýn büyüme oranýnýn %2'nin altýnda olmasý gerekiyorsa. Eðer faiz oraný ve parasal büyüme göstergeleri birbirleriyle baðdaþmýyorsa.1 yüzde olarak gözkararý para politikasý önerileri gösterilmiþtir.9 aralýðýnda olduðunu varsayalým.5-3. Düþük parasal büyümeye raðmen faiz oraný birkaç aydan beri düþüyorsa. o taktirdeparasal büyüme lilmiti yükseltilecektir. Örneðin. Tablo 19.1'e baktýðýmýzda. iþsizlik %4-4. Buna göre eksik istihdam %4'ün altýna düþünce ileride ayrýntýlý olarak inceleyeceðimiz kurala göre kýsýtlayýcý bir para politikasý izlenecektir.4'ün üzerine çýktýðýndan faiz oranlarýnda bir düþüþ ve nispeten daha yüksek parasal büyüme kuralýnýn önerildiði anlaþýlmaktadýr. eksik istihdamýn %3. .

5 . Þimdi bunlarý inceleyelim.4 4.6 5 .8 ? Bir diðer ünlü göz kararý kuralýna göre.5 .4 3 . Ekonomik rahatsýzlýðýn reel veya parasal sektörden doðmasýdurumunda sözkonusu politika nasýl uygulanmalýdýr? ENFLASYONUN PARA POLÝTÝKASININ GÖSTERGELERÝNÝ ETKÝLEMESÝ Birçok ülkedeki merkez bankalarý parasal büyüme hedefleri belirlemiþtir ve buna uygun göstergeler seçmiþtir.4 3.4. eðer ekonomik rahatsýzlýklar reel sektörden kaynaklanýyorsa. para politikasý faiz oranlarý üzerinde yoðunlaþmalý ve rahatsýzlýðýn reel sektöre sýçramasý engellenmelidir. Tersine eðer ekonomik rahatsýzlýklar parasalsektörden kaynaklanýyorsa .9 4.5.4 5.7 6 .3. Göz Kararý Kuralýna Göre Para Politikasý.5. para politikasý parasal toplamlar üzerinde odaklaþmalý ve rahatsýzlýðýn giderlimesi için faiz oranlarýnýn inip çýkmasýna izin verilmemelidir.0'dan fazla Yükseliþ Yükseliþ Yükseliþ ya da Düþüþ Düþüþ Düþüþ Düþüþ Düþüþ 1 .9 5.5 4 . Enflasyonun Faiz Oranýnýn Gösterge Olarak Seçimine Etkisi Geleneksel olarak merkez bankalarý .0 .Tablo: 19.3 2 .1.4.5 . Ancak bu göstergelerin bazýlarý enflasyonist dönemde sakýncalý olabilmektedir.86 . Önceki Aya AitÝþsizlik Oraný Hazine Bonosunun 3 Aylýk Faiz Oraný Aylýk Kural Para Stokunun BüyümeOraný (Yýllýk Oran) 0 .9 6.3.0 .

Enflasyonist ortamda reel faiz oranlarý. Uzun dönemde beklenen faiz oraný üzerinde ödünç verenlerle ödünç alanlar farklý düþünülebilir. faizoranlarýnýn iyi bir gös ge olma özelliðini ortadan kaldýrmýþtýr.baþlýca gösterge olarak faiz oranlarýný ön planda tutmuþlardýr. Ýktisatçý için. Enflasyondöneminde nominal faiz oranlarý çok yüksek olabilir. Uz dönemde reel faiz oranlarý beklenen enflasyona göre türetilebilir. nominal faiz oranýnýn reel oranlara aktarýmý bir bilmece oluþturabilir. Çünkü enflasyon ödünç verenleriçin bir vergi oluþtururken ödünç alanlarýn yü Enflasyonist dönemde faiz oranlarýneden iyi bir gösterge deðildir? ? .323 . Bu politika iktisatçý olmayan bir kiþiye aþýrý kýsýtlayýcý bir para politikasý izlendiði izlenimi verebilir ve anti eflasyoncu para politikasýna karþý bir baský oluþturabilir. Bununla birlikte þiddetli enflasyonlar. faiz oranlarý beklenenden çok cari faiz oraný olarak düþünülmelidir. çoðu kez negatifolabilmektedir. Kýsa dönemde.

ekonomi için kararlý bir zemin saðlamaktýr. zaman içinde üretimde ve fiyatlardabüyük konjonktürel d malar olmaksýzýn genel bir üretim artýþýna izin vermek olmalýdýr. Bu konuda Friedman þunu söylemektedir: "Tarihin bize para politikasýnýn ne yapabileceðiyle ilgili ilk ve en önemli dersi þudur: Para politikasý bizzat parayý karýþýklýklarýn bir kaynaðý olmaktan alýkoyar. Enflasyonda. eflasyonla iliþkili deðiþkenlerdir. Ancak ne olursa olsun. Burada önemli olan bir nokta vardýr: Reel ankesler beklenen enflasyondan çok. .Enflasyonun Para Arzý ve Para Arzýnýn Büyüme Oraný Üzerindeki Etkisi Para arzý ve para arzýnýn büyüme oraný. nominal para arzýndaki deðiþmelerdir. Ýstikrarsýzlýðýn en büyük kaynaðý da. Bu nedenle. Duruma göre yürütülen para politikalarý. Hedef Stratejisinin Saptanmasý ? Uzun vadeli fiyat istikrarýyla uyumlu para arzý büyüme hedefleri. gözlenen enflasyona göre hesaplanabilir. Monetarist Yaklaþým Monetarist görüþe göre. monetarist ve keynesgilokullar arasýndaki tartýþma larýn bir bölümünü oluþturmaktadýr. yaþanan enflasyon nedeniyle eski önemini yitirmiþtir. para arzýbüyüme oranýne olmalýdýr ki fiyat istikrarý saðlansýn? GÖSTERGE SEÇÝMÝ KONUSUNDA MONETARÝST-KEYNESGÝL TARTIÞMASI Para politikasý konusunda uygun gösterge seçimi sorunu. reel GSMH büyüme oranýna eþit olmalýdýr. ekonomi doðal olarak istikrarlýdýr. ekonomiyi istikrardan uzaklaþtýran bir öðedir. temelde nominal para arzýný nominal GSMH'ya baðlayan bir analizde reel ankesler faiz oranlarýna göre daha az rol oynar. Paranýn dolaþým hýzýylailgili trendlerin olma durumunda. Para politikasýnýn yapabileceði ikinci þey. para arzý büyüme oranýnýn fiyatlarý yükselteceðini söylemek mümkündür." Friedman'a göre tarihin verdiði bu dersler öðrenilmemiþtir. Dolayýsýylapara otoritelerine d stikrarlý duruma müdahale etmemek veekonomide reel güçlerin yardýmýyla. fiyatlarýn istikrarlý olmasý için para arzýnýn büyüme oraný.

toplam harcamalarýn dýþ .Monetarist görüþe göre para talebi fonksiyonu. daha ileride geniþ olarak inceleneceði gibi.324 . Bu istikrarsýzlýk. Monetarist görüþ. temelde neyi savunmaktadýr? Keynesgil Yaklaþým ? Öte yandan Keynesgil yaklaþým. tüm farklý makro ekonomik iliþkilerin en istikrarlýsýdýr. toplam mal ve hizmet talebindeki cariistikrarsýzlýðý vurgulamaktadýr. Eðer bu varsayým kabul edilirse. para arzý fiyat istikrarýný bozmayacak þekilde arttýrýlýyorsa nispeten sabit bir oranda milli gelir artýþýna neden olacaktýr.

iþletmelerin fabrika ve sabit teçhizat yatýrým talebidir. Tüketim fonksiyonun kendisi temelde istikrarlýdýr. Sorular 1. ? Monetarist ve Keynesgil göstergeler nelerdir? Neden farklýdýr? Özet Para politikasýnýn nasýl yürütüleceðine karar vermeden önce. bazý göstergelere bakmak gerekir. devlet harcamalarýný ve ihracat talebini içermektedir. yukarýda vurguladýðýmýz gibi. Keynesgillere göre de faiz oraný ve serbest rezervler en iyi gösterge olabilir. pa a arzýnýn ya da parasal taban gibi bir parasal büyüklüðün büyüme oraný koþullarýnda baþlar. Dolayýsýyla milli gelir düzeyindeki deðiþmelere baðlý olarak tüketim harcamalarýnda meydana gelen herhangi bir deðiþme. Çünkü monetaristleregöre para politikasý. Monetarist iktisatçýlar. para arzý. Tersine Keynesgilleregöre para politikasý. Dolayýsýyla bu deðiþkenler gözlenerek para politikasý daha iyi yürütülebilir. Bu durumda aslýnda kendisi de istikrarsýzlýða neden olabilecek devlet harcamalarý. öncelikle. parasal taban. Para politikasý göstergesi aþaðýdaki özelliklerden hangisini taþýmamalýdýr? . faiz oranlarý ve bankalarýn rezervleridir. Keynesgillere göre ekonomideki istikrarsýzlýk kaynaðýnedir ve nasýl? giderilir? Uygun Gösterge Seçimi Hiç kuþkusuz yukarýdaki özetlediðimiz yaklaþýmlarýn para politikasý için kabul edecekleri göstergeler birbirlerinden farklý olacaktýr. faiz oraný ve serbest rezervler koþullarýnda baþlar ve uygulanan para politikasý bu deðiþkenlere göre deðerlendirilmelidir. otonom yatýrýmlardan kaynaklanan istikrarsýzlýðý dengelemek için kullanýlabilir. tüketim. Bu göstergeler. Bu yaklaþýmda istikrarsýzlýk. Ýþte bu nedenle Keynesgiller maliye politikasýna önem vermektedirler. tüketim fonksiyonunun kaymasýna neden olmaz. Keynesgiller faiz oraný ve bankalarýn aþýrý rezervlerini seçmektedirler. gösterge olarak parasal tabaný veya para stokunu seçerlerken. Ýhracat talebini gözardý edersek toplam talep. C + I + G eðrisinin kaymasý. Gerçekten de monetaristler için para arzý ve parasal taban.sal bileþenlerine baðlýdýr. genellikle el yordamý yöntemini kullanmaktadýrlar. Uygulamacýlar ise parapolitikasý göstergesi olarak. yatýrýmlardaki otonom deðiþmelerden kaynaklanýr. yatýrýmlardaki deðiþmelerden kaynaklanýr. Bu dýþsal ya da otonom öðeler. yatýrým ve devlet harcamalarýnýn toplamý (C + I + G) þeklinde gösterilebilir. Ancak baþlýca suçlu.

e. -325 . Amaç deðiþkenle ilgili olmalýdýr. Hiç gecikmesiz gözlenebilmelidir. Giriþilen politikadan çabuk etkilenmelidir.a. b. Çok az gecikmeyle gözlenebilmelidir. c. d. Giriþilen politikadan etkilenmemelidir.

Ýstihdam 5.2. . The Theory and Monetary Policy. Roger Leroy and VAN HOOSE David. M2 ve H'a göre e. Para Politikasý. LM eðrisi hangi para arzý fonksiyonlarýna göre çizilebilir? a. New York. Modern Money andBanking. Para arzý d. Devlet harcamalarý c. Yatýrýmlar d. RANLETT. Ezgi. hangi gösterge anlamýný yitirir? a. Enflasyonist ortamda. John. Keynesgillere göre ekonomide istikrarsýzlýk kaynaðý nedir? a. Ýthalat Kaynakça MILLER. Ýstihdam 4. Bursa 1996. 1993. Tüketim b. Baský. Bütçe açýðý e. GrayMills. Parasal taban b. M1 e ve M3 e göre b. N ew York. Ýhracat e. Money and Banking John Wiley. M ve M(r) ye göre c. M0 ve M1 e göre 3. CHICK. 2. Faiz oraný c. Mc. Para arzý d. 1977. Para piyasasýnda bir deðiþiklik yokken IS eðrisinin kaymasý durumunda hangi gösterge gerçeði daha iyi yansýtýr? a. Ýlker.326 . Parasal taban b. Viktoria. GRAW-HÝLL. PARASIZ M. M0 ve H'a göre d. Faiz oraný c. Bütçe açýðý e. London 1979.

Para politikasýnda ana amaç deðiþkenlerin seçimi ve her ara amaç deðiþkinin üstün ve sakýnca yanlarý tartýþýlacaktýr. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. Bu üniteyi çalýþýrken. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz.. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. Çalýþma Biçimine Ýliþkin Olarak. Üniteyi çalýþýrken þekilleri anlamadan geçmeyiniz.. bu eðrileri etkileyen faktörleri ve merkez bankasýnýn elindeki para politikasý araçlarýný iyi bilmemiz gerekir. .ÜN ÝTE 20 Para Politikasýnýn Ara Amaçlarý Bu Ünitede.327 ... IS-LM analizini çok iyi bilmeniz.

seçilen deðiþkenin deðerindeki deðiþkenliklerin kolayca ölçülebilir olmasýdýr. Parapolitikasýnýn bu ni hai amaç deðiþkeni üzerinde etkisini göstermesi içinbelli bir zamanýn geçmesi gerekebilir. Bazý faiz oranlarýnýn yorumlanmasý çok güçtür. ulaþýlabilirlik ve ara amaçla nihai amaç arasýndaki iliþkidir. Para stoku ve uzun vadeli faiz oranlarý gibi hedef deðiþkenler ölçülebilirlik açýsýndan alt sýralarda kalmaktadýr. Merkez bankalarý M1. ölçülebilirlik. ara amaç olarak alýnýr. bu nihai deðiþkeni ne yönde etkilediði bilinen ve kýsa zamanda politika uygulama sonuçlarýný yansýtan deðiþkenler ara amaç deðiþken olarak belirlenir. Þimdi bunlarý sýrasýyla inceleyelim. edenle. M3 ve L para stoku listesiyle karþý karþýya kalmýþlardýr. ? Ölçülebilirlik kriteri nedir? Ölçülebilirlik kriteri. Ýlan edilen faiz oranlarý ödünç verenlerin dengeleyici ankesleri ve finansal . Ölçülebilirlik . ARA AMAÇ SEÇÝMÝNDE KRÝTERLER Genellikle ara amaçlarýn seçiminde üç kriter göz önünde tutulmaktadýr. M2. Üstelik kýsa dönemde bu ölçülerden herbiri ölçüm hata ve revizyonlarýyla karþý karþýyadýr. Ölçülen faiz oranlarý tüm faizleri içermemektedir. Kavram olarak faiz oraný tüm faiz oranlarýnýn aðýrlýklý ortalamasýdýr. belli hedef deðiþkenleri etkilemek için giriþilir. Dolayýsýyla kýsa dönemde bu deðiþkenlerin belli deðerleri almasý.GÝRÝÞ Ýktisat politikalarý bazý belirli amaçlarý gerçekleþtirmek için izlenir. o halde bu nihai amaçlar izlenecek politika için bir gösterge olmaz mý? Bu soruyu "her zaman uygun olmaz" þeklinde cevaplayabiliriz. Faiz oranlarýnýn ölçümünde de benzer sorunlar vardýr. Bu verilerin ayný zamanda iktisatçýlarýn kuramsal tanýmlarýna da mümkün olduðunca uymasý gerekir. ulaþýlmasý zaman alan amaçlara yönelik politika düzenlemelerinde. Madem ki politika uygulamalarýna. Bunlar. Yani ara amaca iliþkin kesin ve güvenilir verilerin hýzla saðlanmasý gerekir. Özellikle günümüzde yaþanan finansal yenilikler para stokunun anlamýný bulanýklaþtýrmaktadýr.

Nihayet nominal faiz oranlarý reel faiz oranlarýnýn ne olduðununun bilinmesine her zaman olanak vermez. Ayrýca kredi tayýnlamasý olgusu da ilan edilen faiz oranlarýný geçersiz kýlabilir. Nominal faiz oranlarýyla reel faiz oranlarý arasýndaki fark özellikle enflasyon dönemlerinde önemlidir. Ýþte bu nedenlerle faiz oranýnýn bir ara amaç olarak deðeri sýnýrlýdýr.328 . Para stoku ve faiz oranlarý. ölçülebilirlik kriteri açýsýndan neden baþarýsýz ara amaçlardýr? .kurumlarýn ödünç vericiler üzerine koyduklarý diðer kýsýtlamalarý yansýtmayabilir.

para otoritelerinin politikalarýný belirlemede hedef aldýklarý deðerdir. Ulaþýlabilirlik Ulaþýlabilirlik nedir? Merkez bankasý hedeflediði amaca ulaþabilmelidir. genel olarak para politikasý hedefi denir. belli bir ekonomik modelde yer alandeðiþkenlerden model içind iðer deðiþkenlerce deðerinin belirlendiði kabul edilen deðiþkenlerdir. yoksa yalnýzca nominal faiz oranlarýný mý etkiler? Bütün bu sorulara verilecek cevaplardan þu ortaya çýkmaktadýr. Para politikasý hedefi. nihai amaçlar arasýnda herhangi bir baðýn olmamasý durumunda merkez bankasýnýn bir deðiþkeni ana amaç deðiþkeni olarak seçip onu gerçekleþtirmeye çalýþmasý anlamsýzdýr. dolaylý ve uzun zaman alan bir etkileþim zinciri sonucu olabilir. Ara Amaçlarla Nihai Amaçlar Arasýndaki Ýliþki Merkez bankasýnýn seçtiði ara amaçlarla. çeþitli içsel deðiþkenlere etkisi konusunda. istihdamý. ekonomik büyümeyi ve ödemeler bilançosunu etkilemiyorsa. . Ulaþýlamayan hedeflerin pratikte hiç bir faydasý yoktur. Acaba merkez bankasý kýsa ve uzun dönem için saptanan parasal büyüme hedeflerine ulaþabilir mi? Merkez bankasýnýn elindeki aletleri kullanarak parasal büyüme hedeflerine ulaþýp ulaþmayacaðý önemli bir konudur. eðer ara amaç deðiþkeni. Öncelikle.. Hedef deðiþkenin iyi iþlemesi için belli özelliklere sahip olmasý . Aksi takdirde. çok kýsa zaman gecikmesiyle gözlenebilir içsel deðiþkenleri seçerler ve politikalarýnda bu içsel deðiþkenin arzulanan belli bir deðeri almasý için çalýþýrlar. Bunun için de politika belirleyicileri. Merkez bankasý ara amaca ulaþsa bile. iktisat politikasýný uygulayanlarýn izledikleri politikalarýn. Ýçsel deðiþkenin bu arzulanan deðerine. tam ve eksizsiz bilgiye sahip olmalarý önemlidir. Olaya bir baþka þekilde yaklaþalým. Bu durumda politikayý belirleyenlerin uygulamalarýnýn nihai amaca ulaþmasý. hedef belirlemek boþuna bir uðraþ olacaktýr. Acaba merkez bankasý herhangi bir belli faiz oraný tutturabilir mi? Kýsa vadeli faiz oranlarýný etkileyenaletler uzun vadeli faiz oranlarýný da etkiler mi? Merkez bankasý reel faiz oranlarýný mý. herþey boþuna olacaktýr. Ýçsel deðiþkenler. fiyat düzeyini.

O anda ya da çok kýsa zaman gecikmesiyle gözlenebilir olmasý. Para otoritelerinin faiz oranlarýný. Eðer para otoriteleri kuramsal olarak. hedef deðiþkeniyle nihaiamaç deðiþkeni arasýn nin olmasý nedeniyle. hedef faiz oraný . Bir içsel deðiþkenin hedef deðiþkeni olarak görev yapabilmesi için. bir diðer deyiþle hedef deðiþkeninin alacaðý deðerlerin nihai amaç deðiþkenine yansýmasý gerekir.329 . . faiz oranlarýný düþürücü parasaloperasyonun toplam talebi arttýracaðýný varsayýyorlarsa. belli bazý kuramsal varsayýmlarýn yapýlmasýný gerektirir. . Para politikasýnýn hedef deðiþkeninin seçimi. Para politikasý araçlarýndan hýzla etkilenmesi. Bir örnekle durumu açýklamaya çalýþalým.zorunludur. . hedef deðiþken olarak kullandýðýný varsayalým. Amaç ise eksik istihdam durumundan tam istihdama ulaþmak olsun. Bu tartýþma bizi gösterge sorununa götürmektedir. Amaç deðiþkeni ile iliþki içinde olmasý.

Politika. çoðunlukla para politikasý . hedeffaiz oranýna ulaþana kadar politika araçlarýný kullanacaktýr. tam istihdam. Bu nedenle politikayý belirleyenler. Ara amaç neden gereklidir? Para politikasýnýn ara amacý olarak kullanýlabilecek birbirine zýt birkaç aday vardýr. konjoktürelbekleyiþler daha da kötümserleþirse. harcama kararlarýný etkilemelidir. Bu durumda para otoriteleri. deðiþmesini istemediðiniz bazý baþka deðiþkenleri de uyarabilir. buna nihai amaç deðiþkeninin uygun bir þekilde cevap vereceðini düþünürler.? cari faiz oranýnýn altýnda seçilmiþ olur. ara amaç deðiþkenin belli bir yönde deðiþmesi ya i bir deðeri almasý durumunda. büyüme. Bu durumda denge faiz oraný. Eðer para otoriteleri para politikasýný ekonomik ortamda oluþan deðiþmelere göre uygulamak zorundaysa. politikanýn hedef deðiþkeni üzerinde etkisini açýkca göstermelidir. yatýrýmýn marjinal etkinliði eðris kayabilir. Böyle olunca faiz oranýný hedeflenen düzeye yükseltmek gerekli olabilir. Etkin bir para politikasý. Bir gösterge olarak kullanacaklarý bu endeksler. Ancak bu politikanýn uygulanmasý sonucu amaçlanmayan bazý yan etkiler de doðabilir. fiyat istikrarý. üretim gibi nihai amaçlarýn para politikasýndan doðrudan doðruya ve anýnda etkilenmemesinden kaynaklanmamaktadýr. Para politikasýnýn nihai amaçlarýile ara amaçlarýnýn iliþkisinde ne tür sorunlar vardýr? PARA POLÝTÝKASININ ARA AMAÇLARI ? Daha önce de belirtildiði gibi ara amaç sorunu. para otoriteleri tarafýndan baþlangýçta hedef olarak seçilen düzeyin de altýna düþeblir. Faiz oranýný yükseltici politika uygulamalarý ise amaçlananýn tersine toplam talebi ve istihdamý azaltýcý etki yapabilir. Örneðin yukarýdaki politikanýn tamamlandýðý dönemde. Bu ara amaç adaylarý. Nihai amaçlara yönelikbir politika uygulamasýnýn toplam talep üzerindeki se bep sonuç zinciri. dolaylý ve zaman alýcý olabilir. hedef deðiþkendeki deðiþmeleri ve amaçlanan yan etkileri de ayýrmak zorundadýr. bu politakýnýn etkilerini gösteren bazý endeksleri elde etmek ve yorumlamakzorundadýr. nihaiamaç deðiþkeni yerine. Bunun yanýnda para otoriteleri bu end eksler yardýmýyla.

hanehalký ve firmalarýn borçlarý da hedef olarak alýnabilir. Ara amaç sorunu Brunner ve Meltzer'e göre þöyle tanýmlanabilir: Ara amaç sorunu. ve parasal tabandýr (toplam rezervlerdir). faiz oraný. Bazý iktisatçýlara görebir hedef olan kredi. yani devlet.göstergeadaylarýyla aynýdýr. para arzý.330 . Bu kiþiler harcamak için ödünç alabilirler. Çünkü harcamada bulunmak isteyenlerin elinde mutlaka para olmasý gerekmez. kredilerin faiz oranlarýna göre daha iyi hedef olacaðýný vurgulamaktadýr. amaç politikayla ilgili bilgilerin toplanmasýndaki gecikmeve belirsizlik koþullarý altýnda. Aslýnda finansal olmayan sektörün borçlarý onlara verilen kredidir. Ayrýca yatýrýmlarýn büyük bir kýsmý ödünçlerle finanse edilmektedir. serbest rezervler. Yedinci bölümde geniþ olarak izleyeceðimiz kredi tayýnlamasý olgusu da. Parasal hedef deðiþkeni seçim sorununu daha iyi ortaya koyabilmekiçin ekonominin tatmin edici bir þekilde geliþtiðini. Bunlar. yani üretim ve istihdamdüzeyinin yüksek olduðunu ve fiyatlar makul bir istikrarýn bulunduðunu . Aslýnda finansal olmayan sektörün borçlarý da hedef olarak alýnabilir. Bunlara ek olarak finansal olmayan sektördeki borç artýþý. para politikasý için optimal bir stratejinin yada stratejilerin seçimidir. hem para stokundan hem de faiz oranýndan daha iy idir.

merkez bankasý kamu kaðýtlarýný alýp satarak nominalfaiz oranlarýný önemli ölçüde etkileyebilme kabiliyetine sahiptir. Öte yandan. istikrar kazandýrýlmalýdýr? Bu sorunun cevabýný verebilmek için mal ve para piyasasýnda doðabilecek aksaklýklarý ayrý ayrý ele alalým. nominal faiz oraný hangi nedenlerle seçilmektedir? Birincisi faiz oranlarý merkez bankasý tarafýndan kolayca izlenebilir. O halde. acaba hangi hedef deðiþken en çok yardýmcý olabilir? Bir baþka deyiþle acaba baþlangýçta. Merkez bankasý finansal araçlarýn ortalama faiz oranlarýyla ilgili ortalamaveriye günlük bazda ulaþabilmek edir ve bazý faiz oranlarýný saat saat izleyebilmektedir. Ara Amaç Olarak Faiz Oraný . Ýkincisi. ? Tüm muhtemel ara amaç deðiþkenleri arasýnda. prensip olarak nominal faiz oranlarý merkez bankasý tarafýndan potansiyel olarak kontrol edilebilir görünmektedir. Sonuçolarak. en azýndan kýsa dönemde mer ankasý nominal faiz oranlarý üzerinde anlamlý bir kontrole sahiptir. Nominal faiz oraný. faiz oranlarý ya da serbest rezervler düzeyine mi yoksa para arzý ya datoplam rezervlere mi. Bu noktada anahtar konu nominal faiz oraný hedefinin merkez bankasýnýn nihai amaçlarýyla uyumlu olup olmadýðýdýr.varsayalým: Bu arzulanan koþullarýn sürdürülmesinde. ara amaç olarak nasýl m0d (y0) . ara amaçlarda anahtar kriter olan ölçülebilirlik ve zaman kriterlerine nominal faiz oranlarý uygun düþmektedir. ara amaç olarak hangi nedenlerle uygun bulunmaktadýr? Nominal Faiz Oraný Hedefinin Gerçekleþtirilmesi Önce merkez bankasnýn nominal faiz oranýný.

o takdirdedenge nominal faiz oraný B noktasýnda r1 e yükselecektir. Þimdilik fiyat düzeyinin P0 da sabit oduðunu varsayalým.A merkez bankasý hedefine eþit r*denge nominal faiz oranýnda piyasadaki baþlangýç reel para ankes dengesini göstermektedir. Þimdihalkýn reel ankes talebinin anlaþýlmaz þekilde m1d y0 a yükseldiðini varsayalým. Reel para ankes talep eðrisinin düþey reel ankes arz eðrisini kestiði A noktasýndan hareket edelim. Faiz Oranýnýn Hedeflenen Düzeyde Tutulmasý Þekil 20. Eðer merkez bankasý bu durumda hiçbir þey yapmazsa ve fiyat düzeyi deðiþmeden kalýrsa (varsayým olarak). Reel ankes talep eðrisinin biçimi halkýn toplam reel gelirine ve (y0 a eþit ve sabit) reel satýn alma gücüne baðlýdýr.1. Ancak arzedilen reel ankes miktarý. merkez bankasýnýn faiz oranýný r* hedef düzeyinde tutmasýný zorlaþtýracaktýr.331 .ortaya koyacaðýný belirleyelim. Þekil 20. . Yani reel gelir deðiþmediði halde halkýn reel satýn alma gücü artsýn. Ayrýca merkez bankasý doðrudan doðruya nominal para ankeslerini (M0) etkileyebilmektedir. Bu durumkuþkusuz. merkez bankasý hiçbir giriþimde bulunmasa bile fiyat düzeyindeki deðiþmelere göre deðiþmektedir.1. A da merkez bankasýnýn bir r* faiz oraný düzeyini seçtiðini düþünelim.

. . Bu durumda merkez bankasýne yapacaktýr? Merkez bankasý para miktarýný arttýrmak için açýk piyasa iþlemlerine giriþecektir. B LM2 Ara Amacý. 1. Sonuç olarak merkez bankasý nominal faiz oranýnýhedeflenen düzeyde tutacaktýr. . M2 M1555 P0 M0 P0P0 . LM1 NominalLM0 Faiz Oraný A . Böylece reel ankeslerin arz eðrisi saða kayacak ve denge faiz oranýný A' noktasýnda r* denge düzeyine geri döndürecektir. .(A) (B) r r Þekil: 20. d (y0) r2 C r2 00 M2M0M1 M y0 yP0P0P0 P . r1 r1 r* r* LM (r*) CA" B A' m1m0d (y0) m2d (y0) A . m0d (y0) .

Baþlangýçta reel para ankes piyasasýnda denge faiz oraný. reel para ankes talebindeki bir düþüþ LM eðrisini düþey olarak A noktasýndan C noktasýna LM2 ye kaydýracaktýr. Böylece faiz oraný r* den r1 e yükselecektir. bu denge reel gelir düzeyini oluþturmak için . y0 reel gelir düzeyinde r* olsun. Nominal faiz oranýný hedef olarak seçen merkez bankasý LM eðrisinin yukarýdaki þekilde iki yönde kaymasýna izin vermeyecektir. Tersine. merkez bankasýnýn yapacaðý tüm þey IS eðrisinin içerdiði toplam harcama dengesinden. Bu sýrada IS eðrisinin konumu þekilde görüldüðü gibiyse. Böylecedenge faiz oraný C noktasýnda r2 ye düþecektir. Böylece faiz oraný r* dan r2 ye düþecektir. ? Efektif LM eðrisi hangi varsayým altýnda çizilebilir? Hedef Faiz Oranýnýn Seçilmesi Merkez bankasýnýn hedef faiz oranýný nasýl seçtiði Þekil 20.A daki olayýbir kez de kendi cümlelerinizle yaparak ve? çizerek siz analatýn.1 .B yatay LM (r*) eðrisine efektif LM eðrisi denilmektedir. Merkez bankasý nominal faiz oranýný r* denge düzeyinde tutmak için arz edilen paramiktarýný arttýracak ya da azaltacaktýr.B ekonomide faiz oraný hedefine yönelik durumlarý LM eðrisiyle göstermektedir. Bu durumda merkez bankasý para arzýný M0 dan M2 ye düþürerek faiz oranýný A" noktasýnda denge r* düzeyine yükseltecektir. Reel para ankes talebindekibir artýþ LM eðrisini düþey olarak A noktasýndan B noktasýna LM1 e kaydýracaktýr. Eðer merkez bankasý bu þekilde para politikasýný yürütürse r* hedef faiz oranýnda LM eðrisi yatay biçimdeolacaktýr. Þekil 20. Bu nedenle.2 de gösterilmiþtir.1. Merkez bankasýnýn nihai hedef olarak reel gelir düzeyini (y*) alarak seçtiðini varsayalým.1.m2d (y0) Þimdi de halkýn reel para ankes talebinin birdenbire baþlangýç durumundan yeni durumuna gerilediðini farzedelim. Þekil 20.332 . Þekil 20.

Nominal Faiz Ara Amacýnýn Seçilmesi.1 ve Þekil 20. eðer merkez bankasý nominal faiz oranýný r* olarak hedef almýþsa efektif LM eðrisini yatay LM (r*) e dönüþtürecektir.3 de de görüldüðü gibi eðer merkez bankasý LM eðrisinin A noktasýndan itibaren B ve C noktalarý arasýnda düþey olarak hareket etmesine izin vermezse.1 de görüldüðü gibi merkez bankasý faiz oranýný r* düzeyinde tutmazsa. denge reel milli geliri y1 ve y2 arasýnda hareket edecektir. Faiz oranýnýn deðiþmesine izin verilmezse.gerekli faiz oranýný hesaplamak olacaktýr. Daha sonra merkez bankasý LM eðrisini LM (r*) olarak yataylaþtýracaktýr. halkýn reel ankes talebindeki artýþ ya da azalýþa göre LM eðrisi yukarýya ya da aþaðýya kayacaktýr. LM (r*) y IS r* 0 rn Þekil: 20. Bunun sonucu olarak reel gelir para talebindeki deðiþmelere raðmen nihai amaç olan y*de sabit kalacaktýr.2. Böyle faiz oraný halkýn reel ankes talebindeki deðiþmelere baðlý olarak deðiþmeyecektir. LM eðrisinin kaymasý durumunda bellibir reel gelir düzeyi tutturulabilir mi? Tersine. 0 r r * C A B LM1 LM0 . Þekil 20. y* Nominal Faiz Oranýnýn Ara Amaç Olarak Kullanýlmasýnýn Avantajlarý ve Dezavantajlarý ? Hedef Olarak Faiz oranýnýn Kullanýlmasýnýn Avantajlarý: Nominal faiz oranýnýn ara amaç olarak kullanýlmasýnýn en önemli avantajýný Þekil 20.2 de gösterdik. Bunun sonucu olarak reel gelir düzeyi merkez bankasýnýn nihai amacý olan y* de sabit kalmayacaktýr. Ancak Þekil 20.

333 . Nominal faiz oranýnýn ara amaç olarak kullanýlmasýnýn bir diðer avantajý. Faiz Oraný LM (r*) Ara Amacýnýn Avantajý. . 3. . ekonomide para arzý sürecindeki deðiþkenliðe baðlý etkileri otomatik . yy2 IS .LM2 y1 y * . . Þekil: 20.

Bir ekonomide para çarpaný sabit deðildir. kamu harcamalarýna ya da vergileme politikalarýna baðlý olarak IS eðrisindeki kaymanýn etkilerini göstermektedir. . Þekil 20. IS eðrisinin konumu veri olarak alýndýðýnda. Nominal para arzýnýn ara amaç olarak izlenmesi ile IS-LM dengesi arasýnda nasýl bir iliþki vardýr? Faiz Oranýný Hedeflemenin Dezavantajlarý: Þimdiye kadar yaptýðýmýz açýklamalarda fiyat düzeyinin sabit olduðu. hanehalkýnýn otonom tüketim harcamalarýndaki deðiþikliklere. nakit mevduat oraný vb. Biz þimdilik IS eðrisinin deðiþkenliðini gözönüne alalým. Merkez bankasý faiz oranýný hedef düzeyinde tutarak ekonomiyi nihai reel gelir amacýyla uyumlu bir IS LM dengesinde tutar. ? r LM0 . Özetlersek. . Çünkü IS eðrisinin yer deðiþtirmesi faiz oranýnýn bir ara amaç olarak kullanýlmasýný dezavantajlý hale getirmektedir. Böylece nominal faiz oraný ara amacý. nominal faiz oranýný ara amaç olarak belirlemenin en önemli avantajý reel para ankes piyasasýndaki deðiþkenliklerin reel geliretkisini otomatik olarak deng elemesidir. Sonuç olarak para çarpaný ve böylece para miktarý merkez bankasýnýn herhangi bir müdahalesi olmaksýzýn deðiþebilir. Ýþte para çarpanýndaki deðiþmelere baðlý olarak para miktarýndaki deðiþmeler.olarak dengelemesidir. Özellikle. birkaç faktöre baðlýdýr.4. Toplam arzdaki deðiþiklikleri ve fiyat düzeyinin esnekliðini daha sonra gözönüne alacaðýz. Bir ara amaç olarak nominal faiz oranýnýn kullanýlmasý. zevklere. hanehalký ve firmalarýn tercihlerine ve diðer mevduat kurumlarýna baðlýdýr. Para çarpaný zorunlu (kanuni) karþýlýk oraný. . merkez bankasýnýn reel gelir amacýna ulaþmasýna izin vermektedir. nakit mevduat oraný bekleyiþlere. arzedilen nominal para miktarýndaki deðiþmelerin reel gelir etkilerini dengeler. Bununla birlikte merkez bankasý nominal faiz oranýný hedefleyerek LM eðrisinde kayma meydana gelmesini engellemektedir. LM eðrisini yukarýya ya da aþaðýya kaydýrarak denge faiz oranýnýn yükselmesine ve düþmesine neden olacaktýr. otonom yatýrýma. toplam arzýn deðiþmediði ve IS eðrisinin ayný konumda kaldýðý varsayýmlarý geçerliydi.

Faiz Oraný r* LM (r*) Ara Amacýnýn Dezavantajý.334 . IS eðrisindeki saða ya da sola doðru bir kayma (IS1 ve IS2 arasýnda) denge reel gelirinin D ve E noktalarý arasýnda deðiþmesine neden olmaktadýr. E A F D IS 0 IS 2 IS 1G Þekil: 20. . 0 y2 y* y1y Efektif LM eðrisi yatayken LM (r*). 4.. Bunun sonucu olarak denge gelirimerkez bankasýnýn amacý olan y* yerine y1 ve y2 arasýnda deðiþecektir. Bu durum ekonomide toplam talep eðrisinin daha deðiþken olmasýna ne .

O halde IS eðrisinin deðiþkenliði nominal faiz oraný hedeflemesinin en görünen dezavantajýdýr. IS eðrisi saða ya da sola kaydýðý zaman denge geliri F ve G arasýnda deðiþecektir. . Ýktisatçýlar bu son konuda da birbirlerinden ayrýlmaktadýr. Bu eðri merkez bankasýnýn nominal faiz oranýný hedef almamasý durumunda LM eðrisinin normal konumunu göstermektedir. Daha teknik bir sorun. nominal faiz oranýný bir kazýða baðlamýþ ya da olduðu yere çivilemiþ olur. Bazýlarýna göre ABD Merkez Bankasý (FED) II. Kuþkusuz baþka sorunlar da vardýr.Dünya Savaþý sýrasýnda ve sonrasýnda nominal faiz oranýný uzunca bir dönem hazine menkul kýymetleri üzerinde sabitleþtirmiþtir. Faiz oranýný hedefleyen bir dönemin sonunda merkez bankasý faiz oranýnýn bir ara amaç olduðunu unutarak onu sanki bir nihai amaçmýþ gibi düþünmeye baþlayabilir.den olmaktadýr. Eðer hal böyleyse. faiz oraný hedeflemesinin asýl amacý olan reel gelir ve fiyatlarý içeren nihai amacý gözden kaçýrýr. Monetaristlerin ileri sürdükleri gibi merkez bankasý bir kez faiz oranýný hedeflemeye baþladýðýnda. Kaldý ki bu iktisatçýlara göre faiz oranlarýnýn sabitleþtirilmesinin mümkün olamayacaðý konusunda teorik bir neden de yoktur.4 de pozitif eðimli bir LMo eðrisi çizilmiþtir. merkez bankasýnýn nominal faiz oranýný uzun bir süre sabit tutamayacaðýdýr. Bunun baþlýca nedeni nominal faiz oranýnýn reel faiz oraný artý beklenen enflasyon oranýna eþit olmasýdýr. Birçok iktisatçý reel faiz oranýnýn reel faktörlere baðlý olduðunu ve bu nedenle uzun dönemde merkez bankasý tarafýndan etkilenmeyeceðini ileri sürmektedir. gelecekte beklenen enflasyon oranýný da göz önünde tuttuðumuzda. Eðer LM eðrisinin eðimi yukarýya doðruysa. Ýktisatçýlar uzun vadeli faiz oranýnýn belli bir düzeyde sabitleþtirilip sabitleþtirilemeyeceði konusunda anlaþamamaktadýr. Merkez bankasý uzun bir zaman dilimi için nominal faiz oranýný sabit tutarsa. nominal faiz oranýnýn belli bir düzeyde sabitleþtirilmeye çalýþýlmasý mümkün görünmemektedir. Þekil 20.

Ara Amaç Olarak Para Stoku ? Merkez bankasý.Çünkü merkez bankasýnýn kendi faiz oranýný sabitleþtirme politikalarý için fiyat bekleyiþlerini etkileyebileceði ileri sürülmektedir. pratikte her zaman mümkün müdür? Tartýþýnýz. Bu nedenle LM eðrisinin biçimini ve konumunu etkileyen tüm faktörleri göz önüne alýr.a da görüldüðü gibi para stoku hedefini esas alan merkezbankasý. Þekil 20.335 . Faiz oranýnýn sabitleþtirilmesi.5. para çarpanýndaki deðiþikliðe LM eðrisini LM (M*) konumuna getirerek cevap verecektir.5. Bununla birlikte para stokunu M*2 M0 hedef düzeyinde tutan merkez bankasý. Para Miktarýnýn Hedefte Tutulmasý Þekil 20. . para miktarýný ara amaç olarak kullandýðý zaman nominal para miktarýný hedeflenen belli bir M 0 düzeyinde tutmak için para arzý eðrisinin konumunu ayarlar.b de görüldüðü gibi para hedefinin olmamasý durumunda bu deðiþiklikler LM eðrisinini pozisyonunun LM1 ve LM2 arasýnda deðiþmesine neden olur. nominal para mi rýný M0 den M1 e ya da M0 dan M2 ye kaymasýna neden olan para çarpaný deðerindeki deðiþmeleri daima dengeler.

y0 y (a) (b) Para Stokunun Hedef Seçilmesi Þekil 20. . LM eðrisini etkileyen faktörleri de göz önün lmalýdýr. Böylece LM yi LM (M*) gibi doðru bir pozisyona getirecektir. Merkez bankasý bu sýrada hedefinin nihai amaçlarýyla uyum içinde olmasýný . . LM2 LM1 r M d ( y0 ) LM0 r1 r r 0 2 y0 0 Þekil: 20. para çarpanýndaki deðiþiklikler dolayýsýyla para arzýgene deðiþebilir.5. . .? Merkez Bankasý. Parasal Ara Amaç. Para arzý bu durumda nasýl deðiþtirilebilir? r . M 2 s P0 M 0 s P0 M1 s P0 C A B r0 r1 r2 C A B . belli bir para stokunu da hedef alsa.6 da görüldüðü gibi merkez bankasý ara amaç olarak parastoku hedefini kullanýrsa.

. y y* Para Stokunun Ara Amaç Olarak Seçiminin Avantajlarý Para stokunun ara amaç olarak seçilmesinin en büyük avantajý faiz oranýnýn ara amaç alýnmasý durumunda ortaya çýkan dezavantajlarla ilgilidir.da gözetecektir. Hatýrlanacaðý gibi faiz oranýnýn ara amaç olarak seçilmesi durumunda en büyük dezavantaj IS eðrisinin deðiþkenliðinin denge reel gelir düzeyi üzerindeki etkileriydi. LM (M*) r IS r0 Þekil: 20.6. IS -LM Dengesi.336 . Böylece LM eðrisi IS eðrisini y* gelir düzeyindekesecektir.

Parasal Ara LM (r*) Amacýn Avantajý. ekonominin efektif LM eðrisi kesik çizgili yatay LM(r*) eðrisi olacaktýr. y* LM(M*) .7 de görüldüðü gibi faiz oranýnýn ara amaç olarak seçilmesi durumunda karþýlaþýlan bu sorun. r1 0 r IS 0 IS 2 IS 1 . . O halde Merkez bankasýnýn ara amaç olarak parasal hedefi kullanmasý denge reel gelirinde daha az deðiþime meydana gelmesine ve toplam talebin IS eðrisindeki deðiþmlerden daha az etkilenmesine neden olacaktýr. merkez bankasýnýn amacý olan y* olacaktýr. LM eðrisinin konumu LM (M*)nin iþaret ettiði gibi olacaktýr.r r 0 r * . Þöyle ki. para miktarýnýn hedeflenmesiyle azalmaktadýr. . A noktasýnda belirlenen denge reel gelir düzeyi. 7. Þekil 20. Kuþkusuz merkez bankasýnýn tahmin ettiði IS eðrisinin pozisyonu yanlýþ da olabilir ve böylece reel gelir B ve C arasýnda deðiþebilir. . Eðer merkez bankasý faiz oranýný hedef alýrsa. Merkez bankasý IS eðrisinin pozisyonunu doðru olarak tahmin ettiði ve doðru para hedefi seçtiði sürece. LM eðrisinin daha dik eðimli olmasý durmunda bu çok daha açýk bir avantaj saðlamaktadýr. . E A B D IS 0 IS 2 IS 1 C LM(M*) y * y Þekil: 20. . merkez bankasýnýn para stokunu ara amaç seçmesine göre daha büyük bir þekilde dalgalanarak D veE noktalarý arasýnda deðiþecektir. . eðer merkez bankasý para miktarýný M* olacak þekilde bir politika izlerse. Bu durumda reel gelir.

r2 y Gerçekten de Þekil 20. LM Eðrisinin Düþey r0 Olmasý Durumunda Parasal Ara Amaç.337 . Para stokunun faiz oranýyerine ara amaç olarak tutulmasýne avantaj saðlar? ? . Böyle bir durumdadenge faiz oranlarý r1 le r2 arasýnda deðiþecektir. 8. para stokunun hedef seçilmesi denge reel gelirinin IS deki dalgalanmalardan tam olarak etkilenmesine katký yapacaktýr.8 de görüldüðü gibi eðer LM eðrisi düþeyse.Þekil: 20.

ele alalým. farklý para ölçümlerinin tutarlýlýk göstermemesidir.A reel ankes talebinin M1d ve M2d arasýndaki deðiþmelerinin (hanehalkýnýn harcamalarýndaki.B de görüldüðü gibi LM eðrisinin LM1 (M*) ve LM2 (M*) arasýnda deðiþmesine neden olacaktýr. halkýn reel para ve çýkýþlardan kaynaklanan bir deðiþkenliðe maruz Bunu daha iyi ortaya koyabilmek için Þekil 20. merkez bankasýnýn nihai amacýyla tutarlý olan para ölçümünü seçmek olacaktýr. Paranýn ölçüm sorununun ötesinde paranýn ara amaç bir dezavantajý da reel geliri ve toplam talebi. iþlem görevi gören parasal bileþimler ve deðerbiriktirme aracýolarak iþlev yapan parasal bileþimler aðýrlýklandýrýlmakta ve bu aðýrlýklandýrmada iþlemlere daha az pay verilmektedir. Buna karþýlýk paranýn tanýmlanmasýnda likidite yaklaþýmýndan yana olanlar. Divisia para ölçümünde.9 u olarak seçilmesinin ankestalebindeki iniþ býrakmasýdýr. deðer biriktirme aracý olarak bir finansal aktifin parasal rolüne önem vermektedirler. Özellikle son yýllarda finansal alanda yapýlan peþ peþe yenilikler. paranýn bir deðiþim aracý olma rolünü ön planda tutmaktadýrlar. Paranýn en iyi þekilde ölçülmesi konusunda karþýlaþýlan anlaþmazlýklar bir ara amaç olarak para miktarýnýn kullanýlmasýný güçleþtirmektedir. Örneðin reel gelir ve fiyat düzeyiyle bazý dönemlerde M1 bazý dönemlerde de M2 para tanýmý daha iliþkili olabilmektedir. Bazý dönemlerde de örneðin divisia endeksinin (son yýllarda geliþtirilen yeni bir para tanýmý) merkez bankasýnýn nihai amaçlarýyla daha yakýndan iliþkili olabileceði ortaya konulmaktadýr. r . ekonomistler arasýnda hangi finansal aktifin para tanýmý içine katýlacaðý konusunda tartýþmalara neden olmaktadýr. Eðer merkez bankasý reel ankes talebi düþerken ya da yükselirken para miktarýnýhedef M* düzeyinde tutarsa denge faiz oraný r1 ve r2 arasýnda deðiþecektir. Bu durum Þekil 20. farklý zamanlarda merkez bankasýnýn nihai amaçlarýyla. Bu konuda doðal çözüm. para miktarýnýn ölçülmesinin potansiyel güçlüðüdür.9. Paranýn tanýmlanmasýnda iþlem yaklaþýmýndan yana olanlar.! ! Para Stokunun Ara Amaç Olarak Seçiminin Dezavantajlarý Ara amaç olarak para miktarýnýn kullanýlmasýyla ilgili iki önemli sorunvardýr. zevklerindeki ve tercihlerindeki deðiþmeye baðlý olarak) etkilerini göstermektedir. Ancak bunda da sorun. Þekil 20. Bunlardan bi cisi.9.

A B C .9. (B) LM1 (M*) LM0 (M*) LM2 (M*) IS Þekil: 20. .338 . . M1 d M 2 d 0M d (A) r r1 r1 . E A B C. r0 r0 Parasal Ara Amacýn Dezavantajý.. . r2 r2 0 MM0 y* y1y2 y Po P . .

Dolayýsýyla. reel gelir ve fiyat düzeyi deðiþmelerini otomatik olarak dengeleyemezler. Para miktarýný hedef olarak aldýðýnda. . ? Hangi durumda faiz oraný. merkez bankasý y* nihai gelir amacýna ulaþamayacaktýr. . Bu baðlamda tavsiye edilen strateji nominal geliri hedeflemektedir. . toplam arz eðrisindeki deðiþkenliklerin neden olduðu. Eðer para talebi çok dalgalýysa ve eðer reel para ankes talebi dahafazla faiz esnekse ve eðer IS eðrisinin deðiþkenliði nispeten daha azsa faiz oraný ara hedefi para stoku ara hedefine tercih edilebilir. ? Nominal gelir nedir ve neden ara amaç olarak tavsiye edilir? Nominal Gelir Ara Amacýnýn Gerçekleþtirilmesi Eðer merkez bankasý nominal milli geliri hedeflerse nominal milli geliriY* düzeyinde sabit tutmak için g erekli politika aletlerini deðiþtirecektir. yalnýzca toplam talebi istikrara kavuþturmak yerine daha geniþ bir yaklaþýmý kabule zorlamaktadýr. Eðer IS eðrisinin konumu çok dalgalýysa ve reel para ankes talebidaha az faiz esnekse ve eðer halkýn reel para ankes talebi nispeten azdeðiþkense para stoku ara amacý faiz oraný ara amacýna tercih edilebilir. Þimdi iki ara amaç sürecinin sonuçlarýný kýsaca özetleyelim. bu iki yaklaþýmýn zayýflýðýdýr. nedenlerle fiyatlarýn ve bazý mallarýn arzýnýn deðiþmesi vb.b. O halde muhtemel deðiþken toplamarz sorunu. merkez bankasýnýn daima P x y = Y* yi saðlayacak þekilde politika izlemesi demektir. savaþlar. nedenlerle toplam arz eðrisinin pozisyonunun deðiþmesi. Önerilen bu parasal stratejiye göre merkez bankasý bir ara amaç olarak nominal geliri (Y= P x y) ele almaktadýr. kuraklýk. Kuþkusuz genelde IS ve para talep eðrilerinin ayný anda deðiþkenliði söz konusudur. Bu nedenle ara amaç olarak hangisinin kullanacaðý konusunun çözümü oldukça karmaþýktýr. hangi durumunda para stoku ara amaçolarak tercih edilebi lir? Ara Amaç Olarak Nominal Gelirin Seçilmesi Faiz oraný ara amacý ya da para stoku ara amacý ekonomide toplamtalebin istikrarýna yönelik amaçlardýr. yaygýn grevler v. merkez bankalarýný. Bunun anlamý. Zaman zaman petrol fiyatlarýndaki artýþlar.Bunun sonucu olarak merkez bankasý para miktarýný M* düzeyindesabit tuttuðu sürece denge reel geliri y1 ve y2 arasýnda deðiþecektir.

Eðer merkez bankasý bir ara nominal gelir hedefini Y* =4000 olarakbelirlemiþse.339 . bunun anlamý ekonominin fiyat düzeyi reel üretim kompo .

4 3 O y P y =Y*= 4000 200 400 1000 1. .10. Nominal Gelir Ara 5 Amacýnýn 4 Gerçekleþtirilmesi.11. 5 Nominal Gelir Ara Amacý. Böylecemerkez bankasý hedef nominal gelir düzeyine ulaþmýþtýr.10 da görüldüðü gibi ikizkenar hiperboldür. Hedef nominal gelir düzeyinin saðlanma koþulu nedir? P 8 Þekil: 20. o zaman Þekil 20. Bu tür bileþimlerin geometrik yeri Þekil 20.11 de de görüldüðü gibiekonomide toplam talep. Bu sýrada fiyat düzeyi P0 = 4 ve doðal çýktý düzeyi y0 = y* =1000 ve Y* = 4000 dýr. P 8 Þekil: 20.200 ? Eðer merkez bankasý ekonominin uzun dönem dengesini Y* hedef nominal gelir düzeyinde saðlarsa.zisyonunun P x y = Y*= 4000 olmasýna çalýþmasý demektir. t arz ve uzun dönem toplam arz eðrileri hep birlikte P y = Y* eðrisi üzerinde kesiþeceklerdir.

. Örneðin otonom tüketimdeki bir azalýþa baðlý olarak toplam talep eðrisi sola AD1 e kaysýn. nominal geliri hedef alan merkez bankasýnýn toplamtalepteki bir düþüþe nasýl c verebileceðini göstermektedir. Bu durumda denge fiyat düzeyi P1=2 ye ve denge reel gelir düzeyi y1 = 800'e ve nominal gelir P1 y1=2x800=1600'e düþecektir.200 P y=Y*=4000 A LAS AS Toplam Talebin Düþmesi Durumunda Nominal Gelirin Hedeflenmesi: Þekil 20.340 .12.3 O y 200 400 1000 1. Baþlangýçta ekonomide toplam talep eðrisi AD0 dýr.

Uzun dönemde çalýþanlarýn ve firmalarýn fiyat bekleyiþlerinin düþeceðini öngörebiliriz. P = 1 O y Toplam Arzýn Düþmesi Durumunda Nominal Gelirin Hedeflenmesi: Enerji fiyatla- . Ancak nominal gelir ara amacýný benimseyen merkez bankasý böyle bir uzun dönem dengesinin oluþmasýný beklemeyecektir. ADo'a ulaþmasýný ve ekonominin yeniden P x y = Y* eðrisinde dengeye gelmesini saðlayacaktýr. Dolayýsýyla hedeflediði nominal geliri saðlamak için otomatikman para miktarýný artýracak ve toplam talep eðrisini saða yukarýya kaydýrarak. Toplam Talep 5 Düþerken 4 0 Nominal Gelir 3 Ara Amacý.12. Böylece para politikasý aracýlýðýyla nominal milli geliri Y* = 4000 ara hedef düzeyinde tutacaktýr. Merkez bankasýhangi aracý kullanmak toplam talebi AD1'den AD'a yükseltir? o ? P 8 200 400 1000 1. Bu durum toplam arz eðrisinin aþaðýya saða kaymasýna ve yeni uzun dönem dengesinin düþey uzun dönem toplam arz eðrisi LAS üzerinde oluþmasýna neden olacaktýr.200 P y=Y*=4000 LAS AS 0 AD A Þekil: 20.

Bu durumda hem uzun dönem hem kýsa dönem toplam arz eðrileri ayný miktarda sola kayacaktýr.200 4 P y=Y*=4000 8 LAS AS AD(M )0P =0 P =1 A B P =2 LAS' AS' 1AD(M ) Þekil: 20. . kuraklýk. nedenlerle toplam arz eðrisinin düþtüðünü varsayalým.13. Bu durumda Þekil 20. açlýk vb.341 O P y 3 5 200 400 1000 1. Eðer bu sýrada merkez bankasý toplam talebi .13 de görüldüðü gibi ekonomide uzun dönem toplam arz eðrisi sola kayacak ve LAS' olacaktýr.rýndaki artýþ. Böylece doðal üretim düzeyi y* =1000 den y' =800 e düþecektir. savaþ. Toplam Arz Düþerken Nominal Gelir Ara Amacý.

Tersine.13 te görülmektedir. Toplam arzdaki bir düþüþ karþýsýnda hedef olarak faiz oraný ve para stokuseçilmiþse toplam talep deðiþmeyeceði için denge çýktýsý düþecek ve denge fiyat düzeyi yükselecektir. Çünkü merkez bankasýnýn toplam talep politikasý çalýþanlarýn ve firmalarýn prodüktif kapasitelerini iyileþtirmek için herhangi bir katký yapmayacaktýr. enflasyon oranýnýn daha düþük olarak gerçekleþmesine neden olmaktadýr. Merkez bankasý ekonomiyi P x y = Y* eðrisi üzerinde tutmak için topam talebi azaltacaktýr. Toplam talepteki deðiþmeler karþýsýnda nominal gelirin hedeflenmesidiðer ara amaçlarýn hede esi durumundakiyle ayný sonucu verecektir. burada hemen iþaret edelim ki. eðer merkez bankasý nominal geliri hedeflerse. Bunun sonucu olarak yeni denge noktasý P x y = Y* eðrisi üzerindeki C noktasýnda oluþacaktýr.? AD (M0) olarak tutarsa. . Bu durumda reel çýktý sanki merkez bankasýnýn toplam talebi istikrarlý tuttuðu durumdakiyle ayný oranda düþerken fiyat düzeyi daha küçük oranda yükselecektir. Nominal gelirin hedef alýnmasýenflasyon oranýnýnasýl etkiler? Nominal Gelirin Ara Amaç Olarak Seçilmesinin Avantajlarý ve Dezavantajlarý ? Nominal Gelirin Hedeflenmesinin Avantajlarý: Nominal geliri araamaç olarak seçmenin en önemli avantajý Þekil 20. Bu sýrada reel gelir y0 =y* =1000 den y2 =800 e kayacaktýr. Nominal gelir ara amacýný benimseyen merkez bankasý nominal milli gelirin artmasýna izin vermeyecektir. fiyat düzeyi B noktasýna karþýlýk gelen P2 =7 yerine C noktasýna karþýlýk gelen P1 = 5 olacaktýr. O halde nominal gelirin hedeflenmesi. Bununla birlikte.y2 = 7 x 800 = 5600 e yükselecektir. nominal gelirin hedef olarakseçilmesi durum unda ise merkez bankasý toplam arzdaki düþüþ karþýsýnda toplam talebi azaltarak cevap verecektir. olasý uzun dönem fiyat düzeyi P0 =4 den P2 =7 ye ve denge nominal geliri Y* = 4000 den Y2 =p2 .

Oysa para miktarýyla ilgili verilere haftalýk olarak. Ýkinci olarak. O halde nominal gelirin hedeflenmesi zaman açýsýndan diðer ara amaçlara göre dezavantajlýdýr.342 . faiz oranýyla ilgili verilere günlük olarak ulaþmak mümkündür. O halde nominal gelirin ara amaç seçilmesi durumunda varýlan sonuç faiz oranýnýn ya da parastokunun ara amaç seçilm urumunda varýlan sonuçlarla aynýdýr. toplam talep ve nominal gelir arasýndaki baðlantýlarý tam olarak an . Nominal gelirin ara amaç seçilmesinin avantajlarýnelerdir? Nominal Gelirin Hedeflenmesinin Dezavantajlarý: Nominal gelirinara amaç olarak alýnmasýnýn toplam arzý alternatif ara amaç stratejilerinden daha iyi olarak etkilemesi merkez bankasýnýn içinde ve dýþýnda olan birçok iktisatçýyý kendine çekmiþtir. nominal gelirin hedef düzeyinde kalmasý için ne kadar para miktarýnýn yeterli olacaðýnýn belirlenmesinde.Merkez bankasý nominal geliri hedef düzeyinde tutmak için toplam talebe baþlangýç düzeyinde istikrar kazandýracaktýr. merkez bankasýnýn para. Ancak bu demek deðildir ki nominal gelirin hedeflenmesi kusursuzdur. Birinci olarak nominal gelirle ilgili veriler en azýndan aylýk olarak merkez bankasýnýn eline geçer.

Merkez bankasýbunlarýn üstesinden gelebilir mi? Ara Amaç Olarak Kullanýlan Diðer Büyüklükler ? Kýsa ve Uzun Vadeli Faiz Oranlarý Arasýndaki Farkýn Hedeflenmesi Ara amaç olarak uzun vadeli menkul deðerlerin faiz oranlarýyla kýsa vadeli menkul deðerlerin faiz oraný arasýndaki farkýn (spread) kullanýlmasý lehindeki argümanla. Merkezbankasý faiz oranýný hedef aldýðýnda. Faiz oraný farkýnýn hedef alýnmasýnýn gerisindeki mantýk. Bunun anlamý nominal geliri hedefleyen merkez bankasýnýn çok büyük miktarda enformasyona gerek duyacaðýdýr. ara amaç olarak tek bir faiz oranýnýn kullanýlmasýyla ilgili argüman ayný deðilse bile benzerlik göstermektedir. Eðer merkez bankasý kýsa-uzun dönem faiz oranlarý arasýndaki farký hedeflerse. Öte yandan nominal faiz oraný . Eðer merkez bankasý kýsa ve uzun vadeli faiz oranlarý arasýndaki farký hedeflerse. Ancak bu stratejiyibaþarýlý kýlmak için m bankasýnýn çok sýkýçalýþmasý gerekecektir. Nominal gelirin ara amaç olarak seçilmesinin dezavantajlarýnelerdir. Ancak bu demek deðildir ki merkez bankasý nominal gelir ara amaç stratejisini hiç kullanmayacaktýr. Öte yandan farklý vadeli finansal araçlarýn faiz oranlarý büyük ölçüde gelecekteki kýsa dönem faiz oranlarý bekleyiþlerine baðlýdýr. bu iki faiz oraný arasýndaki farkla ilgilenir. reel yatýrým ve arzulanan toplam yatýrýmlarýn potansiyel olarak çeþitli faiz oranlarýndan etkilenmesidir. nihai amaçlarla tutarlý bir faiz oranlarý kümesini belirlemeye çalýþýr. Bu iki güçlük nominal gelirin bir ara amaç olarak seçilmesini daha azçekici hale getirmekte ir. kýsa ve uzun vadeli faiz oranlarýnýn düzeyi ile deðil. Faiz farkýný hedefleyerek merkez bankasý birden fazla faiz oranlarýyla ilgilenir. faiz oraný bekleyiþlerindeki deðiþmeleri devre dýþý býrakarak para politikasýný yürütülebilir.lamasý gerekir.

Birinci olarak ekonomistler para politikasý eylemleriyle hasýlat eðrisi arasýndaki iliþkiyi tam olarak anlayamamaktadýr. Öte yandan daraltýcý bir para politikasýnýn faiz oranlarý üzerinde biri likidite etkisi diðeri reel ankes etkisi olmak üzere iki etkisi vardýr. merkez bankasý faiz farký hedeflemesiyle faiz oraný bekleyiþlerini devre dýþý býrakýrsa. Kýsa ve uzun vadeli faiz oranlarýarasýndaki farkýn hedeflenmesi ne gibi avantajlar saðlar? Kuþkusuz kýsa ve uzun dönem faizleri arasýndaki farkýn hedeflenmesine yönelik bazý eleþtiriler yapýlabilir. cari fiyat düzeyi toplam arzdaki bir artýþ sonucu düzelebilir.yaklaþýk olarak reel faiz oraný artý beklenen enflasyon oranýna eþittir. Tersine. Bu durumda meydana gelecek reel ankes etkisi nominalfaiz oranlarýnda de ngeleyici bir düþüþe neden olacaktýr. enflasyon bekleyiþlerini istikrara kavuþturabilir. Spread hedeflenmesinden yana olanlaragöre. Bu durum merkez bankasýna reel çýktýyla uyumlu düþük bir enflasyon politikasý izlemesine yardým edecektir.343 ? . Parasal daralmanýn likidite etkisi nominal faiz oranlarýnda bir artýþþeklinde olacaktýr. eðer bir parasal daralma enflasyonist bekleyiþlerin azalmasýna sebep olursa. Kýsa ve uzun vadeli faiz oranlarý üzerinde potansiyel olarak denkleþtirici etkilerin çözümü .

Böylece merkez bankasý mal fiyat endeksininistikrarýný saðladýðýnda. Kaldý ki mal fiyatlarýyla nihai ekonomikamaçlar arasýndaki iliþki de belirsizdir. mallardan alýnan bir sepetin (aðýrlýklandýrýlmýþ) endeks fiyatlarý üzerinde odaklaþmasýný gerektirir. Mal fiyatlarý altýn. Kýsa ve uzun vadeli faiz oranlarýarasýndaki farkýn hedeflenmesi ha? linde merkez bankasýnasýl sorunlarla karþýlaþabilir? Mal Fiyatlarýnýn Hedeflenmesi Son yýllarda bir diðer ara amaç önerisi mal fiyatlarýnýn hedeflenmesidir. Kolayca tahmin olunacaðý gibi mal fiyat hedeflemesinin gerisindeki düþünce. mal ve hizmet fiyatlarýnýn altýn fiyatýyla ters yönde deðiþtiði. altýn standardýnda olduðu gibi belli bir fiyat istikrarýnýn bir mal standardýndan saðlanmasýdýr.çok karmaþýktýr. Mal fiyatlarýnýn para politikasýnýn ara amacý olarak kullanýlmasý. Eðer merkez bankasý bir mal fiyat endeksini hedef alýrsa. bakýr vb. Merkez bankasý mal fiyatlarý endeksini nihai amaçlarýyla tutarlý olmak kaydýyla belli bir aralýk içinde tutmak için para politikasý araçlarýný deðiþtirebilir. bazý özel mallarýn fiyatlarýdýr. Bu sorunlardan dolayý ekonomistler mal fiyatlarýna bir potansiyel politika göstergesi olarak bakmaktadýr. Bu anlamda böyle bir yaklaþým. fiyatlar genel düzeyinin de istikrarlý olacaðý düþünülmektedir. Mal fiyatlarýnýn ara hedef alarak alýnmasýnýn faydalý ve sakýncalý? yönleri nelerdir? . mal ve hizmetlerin genel fiyat düzeyi hakkýnda deðerli bilgiler saðlamaktadýr. Böylece mal fiyatlarýndaki hareketler. Mal fiyatlarýnýn hedeflenmesiyle ilgili sorunlar kýsa ve uzun vadeli faiz oranlarý arasýndaki farkýn hedeflenmesi durumundaki sorunlara benzemektedir. Para politikasý araçlarýyla mal fiyatlarý arasýndaki bað belirsizdir ve potansiyel olarak zayýftýr. altýn standardýna benzemektedir. gümüþ. Ayrýca uzun ve kýsa dönem faiz oranlarý arasýndaki iliþkinin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisi de açýk deðildir. genel fiyat düzeyi mal fiyatendeksiyle ters yönd e olarak deðiþecektir. Bununla birlikte bazen potansiyel hedef olarak tek birmalýn (altýnýn) fiya tý önerilmektedir.

Kredi Bileþiminin Hedeflenmesi Bir ekonomide kredi ölçümü pek çok þekilde yapýlabilir. Ara amaç olarak kredi ölçümlerinin kullanýlmasýnýn birkaç nedeni vardýr. Bunlardan ikisi daha fazla dikkatleri çekmektedir. para politikasý sürecinde para ve kredi toplamlarýna farklý aðýrlýk vererek hedef almaktadýrlar. .344 . Birincisi kredi miktarý ve özellikle banka kredisi. Birincisi banka kredilerini. Özel ve kamu tüketim ve yatýrým harcamalarý önemli ölçüde krediler aracýlýðýyla finanseedilir. Bazý ekonomistler bir tek ara amaç yerine birden fazla ara amacýn hedef alýnmasýný tercih etmektedirler. yani yalnýzca mevduat kurumlarýnýn verdiði toplam ödünç miktarýný. Ayrýca krediler çeþitli kanallardan ekonomik faaliyetleri etkiler. Bu görüþteki iktisatçýlar. ikincisi toplamkredileri yani tüm ekon n toplam ödünç miktarýný içermektedir. para çarpaný aracýlýðýyla merkez bankasý politikasýndaki deðiþmelere cevap verir.

C. Bu arada bazý iktisatçýlar nominal gelirin ara amaç olarak kullanýlmasýný salýk vermektedir. emisyon %68. T. Benzer bir durum birçok parasal bileþik için de meydana geldi. yýl sonu itibari ile kendi bilanço büyüklüklerinden. Ancak B.1. Son yýllarda ABD ve FED (Federal Reserv Bank) faiz oranlarýný ve para miktarýný ara amaç olarak almaya baþlamýþtýr. B. net varlýklar. Çeþitli bileþimlerin ara amaç olarak alýnmasýne yararlar ve ne sakýncalar doðurur? Merkez Bankasý Bilanço Büyüklüklerinin Belirlenmesi ? Ülkemizde 1990 yýlý baþýnda T. Benjamin Friedman da yaptýðý ampirik çalýþmalarla kredi bileþiðinin fiyat ve üretim harekteleriyle parasal bileþiklere göre daha yakýndan iliþkili olduðunu saptamýþtýr.Merkez Bankasý. Kredi hedeflenmesinden yana olan bu gruptaki iktisatçýlar. Merkez Bankasý. Ancak 1980 li yýllarda kredi bileþikleriyle ekonomik faaliyetlerin diðer ölçümleri arasýndaki iliþki koptu.Buna karþýlýk bazý ekonomistler.2 oranýnda artmýþtýr.1 oranýnda. merkez bankasý parasý ve toplam bilanço büyüklüðüne iliþkin hedefleri ilan ederek "Parasal Program " uygulamasýna baþlamýþtýr.Bernanke.Friedman kredi bileþimini geniþ anlamda ele alýrken. %15-28 artmasý öngörülen toplam iç yükümlülükler ise %23 oranýnda artmýþtýr. parasal ya da kredi toplamlarýnýn ara amaç olarak kullanýlmasýný gözardý ederek yalnýzca kredi toplamlarýný ara amaç olarak kullanmaktadýr.C. banka kredileri çerçevesinde daha dar bir kredi bileþiðini gözönüne almaktadýr. 1990 yýlýnda rezerv para %40. Ayrýca Ben Bernanke de banka kredileriyle büyükdeprasyon arasýnda yak nin olduðunu ortaya koymuþtur. Bu baðlamda 1990 yýlýnda %6-16 oranýnda artmasý öngörülen net iç varlýklar %14. toplam iç yükümlülükler. Bu nedenle ara amaçlarýn belirlenmesi ve bunlara ulaþýlmaya çalýþýlýr. para miktarýyla diðer nihai merkez bankasý amaçlarý arasýndaki iliþkinin çok deðiþken olduðunu ileri sürmektedir. hangi hedef deðiþkenleri kullanmýþtýr? Özet ? Para politikasýnýn nihai amaçlarýna doðrudan doðruya ulaþmak çok zordur. .

keynesgil iktisatçýlar faiz oranlarýný ve bankalardaki aþýrý rezervleri esas almaktadýr. Yani para politikasýnýn ara amaçlarýný parasal taban para stoku.Ara amaçlarýn ölçülebilir ve kullanýlabilir olmasý gerekir. Aslýnda para polutukasýnýn ara amaçlarýyla göstergeleri hemen hemen aynýdýr. . Para politikasýnýn bir diðer ara amacý nominal gelir düzeyidir. faiz oraný ve bankalarýn aþýrý rezervleri oluþturur.345 . Moetarist iktisatçýlar para politikasýnýn ara amacý olarak parasal tabaný ve para stokunu.

c. c. Nominal gelirin ara amaç olarak seçilmesinin dezavantajý. Para stokunun deðiþtirilmesi çok güçtür. Kolayca sabit tutulabilir d. Reel gelirin. Reel milli gelirin yegane göstergesidir 4. 5. Döviz kurundan etkilenmesidir. Dayanýklýlýk 3. e. e. Para politikasý nihai amacýna ulaþmanýn zaman gerektireceði için bu amacýn gerçekleþme yolunda olduðunu gösteren deðiþken. Para miktarý yýllýk olarak ölçülebilir. . ara amaç seçimi kriterlerinden biridir? a. IS eðrisi deðiþtiðinde ana amaç etkilenmez c. Baðýmlý deðiþken b. d. Tek bir faiz oraný vardýr e. Kolayca izlenebilir b. Kavranabilirlik c.Sorular 1. Nominal gelir günlük olarak ölçülebilir. aþaðýdakilerden hangisidir? a. aþaðýdakilerden hangisidir? a. Nominal gelir haftalýk olarak ölçülebilir. Para stokunun ara amaç olarak seçilmesinin en önemli dezavantajý aþaðýdakilerden hangisidir? a. b. Ýçsel deðiþken e. Taþýnabilirlik b. Ölçülmesinin mümkün olmamasýdýr. Denenebilirlik d. d. b.346 . reel ankes talebinden etkilenmesidir. Ara maç deðiþken d. Aþaðýdakilerden hangisi. Ulaþýlabilirlik e. Dýþsal deðiþken 2. Faiz oraný hangi nedenle ara amaç olarak seçilebilir? a. Baðýmsiz deðiþken c. Para miktarý aylýk olarak ölçülebilir. Nominal gelir aylýk olarak ölçülebilir. Maliyenin para stokunu kontrol etmesidir.

1993. 1989.347 .Money and Banking. 1977.John Wýley. New York. New York. RANLEET John . Scott Foresmen.Kaynakça MILLER Roge Leray and VANHOOSE Dawid. Ýlker. PARASIZ M. MISKHKIN Frederic. 1996. Boston. 3. Para Politikasý. baský Mc Graw. . Bursa. Modern Money andBanking. The Economics of Money Banking and Financial Markets. H ILL. Ezgi.

Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. . Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz. kredi varlýðý doktirinin ne olduðunu. hükümetin niçin tahvillere yüksek faizödediðini kavramýþ ola Çalýþma BiçimineÝliþkin Olarak. Keynesgil görüþler ve banka dýþý finansal aracýlar hakkýnda tereddütleriniz varsa. Bu ünitede para politikalarýnýn etkin olamadýðý durumlarý ortayakoyan ve birbirlerine oldukça yakýn üç görüþ hakkýnda bilgi sahibiolacaksýnýz.ÜNÝTE 21 Kredi Varlýðý Doktrini Radcliffe Raporu ve Gurley . Radcliffe raporunun içeriðini. konuyu daha iyi kavradýðýnýzý göreceksiniz. Bu üniteyi iþlediðinizde. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. Çalýþýrken ara sorularýný ve kompozisyon sorularýný yanýtlarsanýz..348 . o üniteleri tekrar gözdengeçirmeniz yararlý olacaktýr..Shaw'un Tezi (Kredi Koþullarý ve ToplumLikidite Okullarýnýn Görüþleri) Bu Ünitede. Bu üniteye iþlerken... Gurley-Shaw'un finansal aracýlarla ilgili görüþlerini.

toplam harcamalarý. para arzýnýn uygunstok deðiþken olmadýðýna inanm adýr. özellikle para arzýna özel bir önem verdiði için karþý çýkýlmaktadýr. Bu ünitede inceleyeceðimiz kredi varlýðý doktirini. likidite okulu. KREDÝ VARLIÐI DOKTRÝNÝ . Dolayýsýyla bu görüþ. Kredi koþullarý okulu adý verilen bu görüþe göre yukarýda özetlenen para politikasýnýn temel sakýncasý þudur. Bu görüþ ayrýca. Böylece parasal kontrol süreci. para arzý. kredi koþullarý okulu çerçevesinde. Bununla birlikte kredi koþullarý okulu. Ticari bankalar da nakit ankeslerindeki deðiþikliklere. merkez bankasý ve ticari bankalardý.GÝRÝÞ Daha önceki ünitelerde geliþtirilen para politikasý kuramýnýn anahtar deðiþkeni para arzýydý ve temel finansal kurumlar. merkez bankasýnýn parasal tabaný ayarlamasýna dayandýrýlmýþtý. çeþitli kanallarla faiz oranlarýný. özellikle finansal kurumlarýn ödünç verme davranýþlarý üzerinde dururken. likidite okulu arasýnda çok ortak nokta vardýr. Radcliffe raporu ve Gurley Shaw'ýn görüþleri ise her iki görüþ çerçevesinde düþünülmelidir. Aslýnda kredi koþullarý okuluyla. Yukarýda bir kez daha kýsaca özetlenlenen bu para politikasýna. Kuramsal çatý. ellerinde aktif bulunduranlarýn portföy bileþimi hakkýndaki kararlarý ve finansal kurumlarýn bilançolarýnýn pasifleri üzerinde durmaktadýr. stok deðiþkenlere ve aktif portföyün kompozisyonundaki ayarlamalara önem veren temel analitikyaklaþýmý kabul etmekle birlikte. Para talebindeki dalgalanmalar istikrarlýysa. hükümetin ve hanehalkýnýn elindeki para skokundan çok. toplam aktif ve pasiflerini deðiþtirerek yanýt vermekte ve böylece halkýn elindeki para stokunda bir deðiþme oluþmaktaydý. iþletmelerin. geliri. iþletmelerin. akým deðiþkenlerden çok bir stok deðiþkene dayanmaktadýr. istihdamý ve fiyatlarý etkilemekteydi. Toplam likidite okulu adý verilen ikinci okul. Bu politikaya iki tür eleþtiri yöneltilmektedir. merkez bankasýnýn ilgileneceði gerçek deðiþkenin ekonomideki toplam likidite olmasý gerektiðini ileri sürmektedir. parasal kontrolde. para otoritelerinin. hükümetin ve hanehalkýnýn yaptýklarý sermaye harcamalarýnýn finansmaný için gereklikredi akýmlarýyla ilgilenmektedir.

'de tahvil fiyatlarý sabit tutulmuþtu.D. Öte yandan savaþa baðlý olarak kamusal borçlar büyük artýþ göstermiþti. Dünya Savaþý boyunca ve II. faiz oranlarýndaki yükseliþin. Bu nedenle A. Kredi varlýðý doktrinini daha iyi kavramak için bu görüþün tarihsel temellerine inmek gerekir. öncelikle firma. önemli bir eksikliktir.D. II. Hazinesi. A. hükümet ve hanehalkýnýn harcamalarýnýn finansmanýna yönelik krediakýmlarýyla ilgilenmeli. Yani Federal Rezerv. Bu borçlar büyük ölçüde birçok finansal kuruluþun portföyünde gözüküyordu.Kredi koþullarý okuluna göre parayla ilgili kurumlarýn stok deðiþkenlere önem vermesi ve akým deðiþkenlere fazlaca aðýrlýk vermemesi.B. Dünya Savaþýndan sonra. e irimlerin elinde bulunan para stokuylailgilenmemelidir. devlet tahvillerinin fiyatlarýný baþabaþ olarak desteklemiþti.349 . Bu doktrinin formüle edildiði. devlet tahvillerinin fiyatlarýnda düþüþe neden olacaðýndan ve bu durumun da finansal kuruluþlarý çok zor durumda býrakaca . Bu görüþte olanlara göre para otoriteleri.B.

? Kredi varlýðýdoktirini hangi düþünceden hareket etmektedir? O halde sýký para politikasýnýn uygulandýðý dönemlerde. yükselen faiz oranlarý gibi bir durumla içli dýþlý yaþamaktan uzak kalmýþtý. enflasyonu sýnýrlamaya yetecektir ve ekonomide büyük ölçüde borçlularýn bulunmasý. Faiz oranlarý 1933'den beri düþük düzeyde bulunuyordu ve finansalortam. marjinal müþterilerine olan kredilerini kýstýklarýnýn bilinmesidir. enflasyonu durdurmak için faiz oranlarýnýn yükseltilmesi.H. Sorunu daha da aðýrlaþtýrabilecek diðer bir neden de. dolayýsýyla yatýrýmlarýn pahalýlaþtýrýlmasýný içeren geleneksel politikayý. bunun yerine kredinin varlýðýndan söz etmektedir. Adýndan da anlaþýlacaðý gibi kredi varlýðý doktirini. . Kredi varlýðý tezinin ikinci yönü de þudur: Bu tez büyük ölçüde bekleyiþlere. sýký para politikasýnýn izlendiði dönemlerde. bankalar kredilerinin fiyatýný deðiþtirmek yerine kalitesini deðiþtirerek çalýþýrlar. bankalar gevþek para döneminde razý olduklarý garantisi zayýf bazý kredi uygulamalarýndan vazgeçerler. özellikle de ödünç verenlerin bekleyiþlerine önem vermektedir. J. parapolitikasýný engellemekten rdým edecektir. ? Kredi varlýðýtezine neden gerek duyulmuþtur? Bu teze göre faiz oranlarýndaki küçük deðiþmeler. Doktrinin bu görüþü savunmasýnýn nedeni. finansal kesimin. Bu görüþe göre faizoranlarýnda yapýlacak önemli bir artýþ bile. Kredi talebinin yüksek olduðu dönemde. Federal Rezerv.ðýndan korkuyordu. Williams ve Robert Roosa tarafýndan geliþtirilen kredi varlýðý tezi'ne sarýldý. Öte yandan o sýrada geçerli olan bir görüþ de yatýrýmlarýn faiz oranýndaki deðiþikliklere karþý esnek olmadýðýydý. esnek para politikasý uygulamalarý ile ilgili hatýralarýnýn çok uzaklarda kalmýþ olmasý ve izlerinin bir hayli silinmiþ bulunmasýydý. enflasyonu fazlaca etkilemeyecekti. Bu nedenle Federal Rezerv. çok yüksek faiz ödemeðe razý olsalar bile. ekonominin o anda borçlu durumda bulunan önemli sektörleri için büyük maliyet yükseliþleri getireceði ve ekonomik dengeyi bozacaðý kaygýsýyla kullanamadý. faiz oranlarýnýn yatýrýmlar üzerindeki etkisiyle ilgilenmemekte. bankalar ve diðer finansal aracýlarýn.

kurumsal ayrýntýlara önem vermektedir. ? Kredi varlýðýnýn doktrinin temelinde. halkýn hem servetini hem de likiditesini azaltýr. Þimdi bunlarý inceleyelim. mevcut tahvillerin deðerini düþürür. yüksek faiz oranlarýndan çok. faiz oranlarýndaki deðiþkenliklerin. yalýn kuramcý ekonomistlerden çok para piyasasýnda iþlem yapan uygulamacý insanlara yönelik bir düþünce tarzý sunmaktýr. yükselen faiz oranlarýnýn etkisine önem vermektedir.350 . tek bir etkiden deðil birçok noktanýn yanyana gelmesinden oluþmaktadýr. halkýn elinde bulunan portföy hacmini etkilemesi olarak tanýmlanabilir. Dördüncü olarak kredi varlýðý tezi.Üçüncü olarak kredi varlýðý görüþü. Bu görüþ. Dolayýsýyla. Son olarak kredi varlýðý doktirini. Halkýn elinde büyük bir tahvil stoku ol . hangi görüþler yatmaktadýr? Portföy Etkisi Portföy etkisi. kuramsal katýlýktan çok. Faiz oranlarýndaki bir yükselme.

ödünç alanlar likit aktiflerinin deðeri azaldýðýndan yatýrým yapmaya daha az istekli olacaklardýr. Durum böyle olunca. Bu dönemde finansal kurumlar. Servet ve likiditedeki bir azalmanýn yatýrýmý azaltmasýnýn ikinci nedeni. Birincisi. özel tahvillerin riskinden daha az olmasýdýr. artan kredi talebini yalnýzca devlet tahvili satarak karþýlayabileceklerdir. faiz oranlarý yükselirken tahvil deðerindeki düþüþ durumunda . Yani ekonomik birim. faiz oranlarýndaki küçük bir deðiþikliðin bile önemli etkisi olur. daha az likit tahvil ve kredileri deðiþtirir.! ! ? duðundan. Oysa bankalar ve diðer mali kurumlar. Kredi varlýðý doktrini taraftarlarýna göre likiditedeki bu daralma. Eðer tüketicinin elindeki elmalarýazaltýrsak. yatýrýmý iki yoldan azaltýr. Þimdi sýký para politikasýnýn izlendiði bir dönemi ele alalým. Portföy etkisi nedir? Faiz oranlarýnýn yükselmesi durumunda halkýn ve finansal kurumlarýn davranýþlarýne olur? Kilitleme Etkisi ? Kilitleme etkisi. Portföy sahipleriise likiditeyi azaltmak ist emez ve hatta likiditesi yüksek olan devlet tahvilleriyle. Bunun nedeni. bu azalmanýn ödünç verenler üzerindeki etkisiyle olur. özel tahvilleri azaltabilir. fiziki kapital stoklarýnýn azalmasý pahasýna likit aktif stoklarýný takviye edeceklerdir. Adý geçenekonomik birimler (likit aktifler tutulmayan mal olmadýðý sürece). Mikro ekonomik analizden alacaðýmýz bir benzetmeyle durumu daha açýk hale getirelim. minimum likidite düzeyini koruyabilmek için portföyündeki devlet tahvillerimiktarýný artýrabilir. devlet tahvillerini portföylerinde yalnýzca kazanç amacýyla deðil ve fakat kendi likiditelerini saðlamak için de tutarlar. Tüketicinin yalnýzca elma ve armuta sahip olduðunu düþünelim. bu ise kuruluþlarý likidetelerini. Firmalar veya hanehalkýnýn likit aktiflere ve fiziki kapitalesahip olduðu nu varsayalým. tüketici dengeyearmutlarýnýn bir k eðiþtirerek ulaþacaktýr. Þimdi onlarýn likit aktifleri azalsýn. devlet tahvillerinin riskinin. Bunun anlamý þudur. Tahvil fiyatlarýndaki düþüþ nedeniyle ödünç verenlerin likiditesi azalýr. Özel sektöre yönelik kredilerin varlýðýnda bir azalma olur. Bunu basitçe þöyle açýklayabiliriz. özellikle de devlet tahvili satarak azaltmak konusunda isteksiz yapacaktýr. bu kurumlarýn likidite stoklarýnýn deðerinde bir düþüþ oluþacak.

Þöyle ki. böyle davranmaya devam edeceklerdir. daha önce gördüðümüz (akýlcý) kâr maksimizasyonu analizindeki portföy etkisi yerine.351 . Fakat bu biçimdeki kredivarlýðý yaklaþýmý. faiz oranlarýnda küçük bir artýþ ve buna baðlý olarak devlet tahvillerinin piyasa deðerlerinde bir düþüþ olduðunda. Çünkü firmalarýn kâr maksimizasyonu için faaliyet gösterdikleri temel varsayýmý. irrasyonel (akýlcý olmayan) durumu ele almaktadýr.ortaya çýkar. Bu etki. tahvil satýþlarýndan elde edecekleri fonlarý daha yüksek getirili tahvil satýn alarak bu kaybý karþýlama olanaðý bulsalar bile. böyleceihmal edilmiþ olmakt Kilitleme etkisi nedir? . Hatta. iktisatçýlarýn tepkisine yol açmaktadýr. ödünç verenler portföylerindeki devlet tahvillerini satmayýp kapital kaybýna razý olacaklardýr.

çoðu zaman ödünç verilebilir fonlar arz ve talebini eþitlemek için faiz oranlarýný kullanmazlar. faiz oranlarýnýn yükseldiði bir dönemde. Ancak arada.Hasýlat Farký Gecikmesi Etkisi ? ? ? Bu argümana göre devlet tahvillerinin faiz oraný yükseldiðinde. bu durumda tahvil fiyatlarý . bunun yanýsýra kredi hacmi ve bankalarýn uyguladýklarý kalite standartlarýnýn da dikkate alýnmasý gerekli olmaktadýr. ödünç vermekten çekinecektir. Banka kredilerinin arz ve talebini dengeye getirmede bir önemli yol dakredinin kal itesini deðiþtirmektir. Öte yandan halkýn bu davranýþlarý. Hasýlat farkýgecikmesi nedir? Faiz Oranlarýnýn Yapýþkanlýðý Çok çeþitli nedenlerle bankalar. ödünç verenleri daha fazla devlet tahvili satmaya ve özel tahvile yatýrým yapmaya yöneltir. yatýrým harcamalarýnýn gecikmesine neden olacaktýr. Böylece yatýrýmlar ve gelir artar. bu gecikme dönemi için. Dolayýsýyla "sermaye kaybýna" uðramaktan korkan halk. Bir resesyon döneminde ise. tahvil fiyatlarý düþecek halk zarara uðrayacaktýr. halk gelecekte de faiz oranlarýnda yükselme olacaðýný bekleyebilir. Tersine. portföylerinde daha fazla devlet tahvili tutmaya yönelirler. faiz oranýnda sýk sýk deðiþiklik yapmak da istemezler. Faiz oranlarýnýn yapýþkanlýðýnedir? Bekleyiþ Etkisi Bu etkiyi bir davranýþ örneðiyle açýklayalým. devle tahvillerinin özel tahvilere göre bir avantajý vardýr. eðer faiz oranlarý yükseliyorsa. devlet tahvillerinin faiz oranlarýndaki bir düþüþ. Bu koþullardan. fon talebi fon arzýný aþar. bir süre sonra özel ikraz ve tahvillerin de faiz oraný yükselir. Dolayýsýyla. eðer faiz oranlarý düþüyorsa. Eðer faiz oranlarý yükseliyorsa. Faiz oranlarýnýn gerilediði bir dönemde de bu kez fon talebi fon arzýnýn gerisinde kalýr. para politikasýnýn nasýl etkilendiðini anlamak için yalnýzca faiz oranlarýndaki deðiþmelere bakýlmamasý. Ayrýca bankalar. Bu nedenle. birgecikme söz konusudur. Çünkü. Bu dönemde bankalar ve diðer ödünç verenler.

Bunun yanýnda kredi koþullarý yaklaþýmý.yükselecektir ve halk kazançlý çýkacaðýndan. Çünkü tüm yaklaþým kýsa vadeli piyasa aksaklýklarý üzerine oturtulmuþtur. daha fazla ödünç verme eðiliminde olacaktýr. Bu görüþü özetlersek. Bekleyiþetkisi nedir? Kredi varlýðý doktirini birçok iktisatçý tarafýndan eleþtirilmiþtir. parave gelir düzeyi arasýnda iliþki den belirlenemez. kredi koþullarý yaklaþýmý. . Bekleyiþ etkisi ancak kýsa vadede geçerli olabilir. ödünç verilebilir fonlarýn varlýðýna ve likidite ve aktif deðiþmeleriyle paranýn dolaþým hýzýna etki yapacaktýr.352 . Para politikasý ve borç yönetimi. Bu nedenle bu doktrine göre. para talebinin istikrarlý olmadýðý varsayýmýna dayanmaktadýr. bir politika tekniði olarak "borç yönetimine" önem vermektedir. Bu durum yatýrýmlarý kolaylaþtýracaktýr. faiz oranlarýnýn vade yapýsýna.

Bunun yanýnda. iki anahtar düþünce üzerinde toplanmaktadýr: . miktar kuramýna karþý bir Keynesgil tepki olarakbakýlabilir. Aktifler Arasýnda Ýkame ve Paranýn Tanýmý . finansal olanaklarýný kýsýtlayarak saðlar. Para politikasý. sadece ve sadece ekonomideki likdite kontrol edilerek etkin olabilir. paraya deðil likiditeye baðlanmýþtýr. Basit Miktar Kuramýna Keynesgil Tepki Radcliffe Raporuna. yalnýzca Friedman öncesi geleneksel miktar kuramýný çürütmeye yönelmemekte. Likidite. Rapor. Para ve harcama arasýnda bað olmadýðý için para arzýnýn kontrolü. Likiditeyi kontrol etmenin pratik yolu ise faiz oranlarýnýn vade ve risk yapýsýný deðiþtirmektir. Bu görüþte olanlarýn geliþtirdikleri yeni mekanizma. para politikasýnýn hiçbir öneminin olmadýðýný iler sürmektedir. para politikasýnýn en uygun hedefi olamaz. Radcliffe Raporuyla. Ýngiltere'de1959 yýlýnda yayýnlanan Radcliffe Raporu para politikasý kuramý açýsýndan büyük önem taþýr. dolayýsýyla para ve milli gelir arasýnda zayýf biri iliþki olduðunu ortaya koymaya çalýþmaktadýr. yatýrýmlar ve tüketici talebi üzerindeki doðrudan etkisi az olmakla birlikte. ayný zamanda faiz-yatýrým iliþkisini de bozmaya çalýþarak. bankalarý ve kredi kurumlarýnýn ödünç verilebilir fonlar arzý üzerindeki etkisi güçlüdür. Para otoriteleri. Gurley ve Shaw isimli ikiAmerikalý iktisatçýlarýn ayný dönemdeki çalýþmalarý arasýnda bir benzerlik de vardýr.? Kredi varlýðýdoktrini nedir? Hangi varsayýmlara dayanarak. ne gibisonuçlara ulaþýr? "RADCLIFFE" RAPORU Ýngiltere'de 1957 yýlýnda Lord Radcliffe baþkanlýðýnda para kredi sisteminin çalýþmasýný saptamak üzere bir komite kurulmuþtur. Radcliffe raporu niçin Keynesgil kapsamlýdýr? Likidite. Harcamalar. Faiz oranlarýndaki deðiþmenin. para arzýnýn önemine karþý güçlü bir saldýrý oluþturmakta ve paranýn tanýmlanamayacaðýný bile ileri sümektedir. ödünç verenlerin portföylerini etkileyip. faiz oranlarýyla oynayarak etkilenebilir. Böylece rapor. faiz oranlarýnýyükselterek toplam talebi kýsmayý. faiz oranlarýndaki deðiþmeyle yatýrýmlar arasýndaki Keynesgil baðýn güçlü olmadýðýný. ödünç almanýn maliyetini yükselterek deðil. .

Eðer para tanýmlanamazsa.? Sayers isimli bir Ýngiliz iktisatçýsý ve Radcliffe komitesinin roporu. Bu durumda. zaman zaman kullanýlan aktifler. parasal kümeye. harcama kararlarýnda anahtar deðiþken olmaktan çýkar ve harcamalarýn kontrolünde paranýn tartýþýlmasý anlamsýzlaþýr. Bu noktada alýþýlmýþ yanýt þudur: Herkes tarafýndan müþtereken deðiþim aracý olarak kullanýlan aktifler. hiperenflasyonda para olmaktan . Paranýn tanýmlanamamasý savý. parayý tanýmlamak konusunda isteksiz olmuþlardýr.353 . para olarak düþünülebilir. parasal kümeye sokulacak mýdýr? Örneðin. normal koþullarda para olarak kullanýlan þeyler. hangi spesifik atkiflerin katýlacaðý konusunda açýk bir kriterin olmamasýndan ileri gelmektedir.

para dýþýndaki finansal aktiflerin geri ödenmezamanlarýgeldiðinde ortaya ktadýr. Birekonomik refah döneminde (boom) banka dýþý kredi geniþlemesi. Burada tek sorun. Para ne zaman aktif ne zaman aylaktýr? Potansiyel satýn alma gücü saðlamak açýsýndan. Bu durumda. banka . bir aktif ne kadar likitse. herhangibirþey olabilir. bu geniþ likit aktif kavramýný kullanmak gerekecektir. O halde paranýn dolaþým hýzý da anlamsýzdýr. bu operasyon baþarýlý olmayabilir. Yani iki iþlemin yapýldýðý zaman arasýnda tüm para aylak bekler. sosyal adetler ve finansal kurumlar deðiþtiðinden. Örneðin eðer özel sektör. para elde aylak olarak tutulmaz. paranýn dolaþým hýzýný artýracak bir þekilde davranýyorsa ve bu sýrada da para otoriteleri para arzýný azaltarak harcamalarý kýsmaya teþebbüs ediyorsa. Ancak dolaþým hýzýný. dolaþým hýzýný belirler. bankalarýn ve diðer kredi kuruluþlarýnýn (özel sektör) davranýþlarý belirler. Zaten deðiþim iþlemi anýnýn dýþýnda hiçbir aktif faal deðildir. Diðer aktifler de. Bir deðiþim aracý olarak kullanýlan para aktiftir. Parayý belli bir gelecekte aktif kýlmaya yönelik bir plan olmadýkça. bir baþka yer veya zaman içinmutlaka doðru olmaya . Banka dýþý kredinin kullaným geniþliði ve para ankeslerinin aylak ve faal olarak bölünmesi.? ? ! çýkabilir. Birçok geliþmiþ finansal sistem içinde parayý yakýndan ikame eden birçok aktif vardýr. Para tanýmýnýn içine neler sokulabilir? Eðer para tanýmlanamýyorsa. paranýn dolaþým hýzý tanýmý. elde para tutanlarýn. toplam efektif malve hizmet tal ebini etkileyen para miktarý olarak. Ancak bir deðer saklama aracý olarak olarak kullanýldýðý zaman aylaktýr. Para otoriteleri para arzýný her zaman etkileyebilirler. Durum böyle olunca. gelecekteki satýþlar için keza elde tutulabilir. parayý o kadar ikame edebilir. belli bir dönem için yapýlan para tanýmý.

Y0 = . D) kadar arttýð Y0 + . dolaþým hýzýna prensip olarak sýnýr koymamasdýr. mevduatlarýn da (D1 . paranýn dolaþým hýzýnýn ne olacaðýný karþýlaþtýralým. Paranýn tanýmý ne kadar geniþ tutulursa. Þimdi ayný durumlarda ve fakat farklý para tanýmlarý altýnda. Radcliffe raporunun en önemli özelliði.D0 = . milli gelirin (Y1 .354 . paranýn dolaþým hýzýnýn o kadar az deðiþeceði gösterilebilir. dol aþým hýzý [Y0 / ( Cp + D0)] dan Y0 Y1 Y0 + . Bu durumda para politikasý toplam harcamalarý etkilemede baþarýsýz olacaktýr. Eðer harcamaya niyetli olanlar finansman olanaðý bulabiliyorlarsa. Y ünelim. Para Cp + D1Cp + D0 + . Y V0 = iken V1 = = CpCpCp . Bunu bir örnekle açýklayalým. halkla bankalar aras (nakit / mevduat oraný) sabittir. yeni banka kredileriyle finanse edildiðini.kredi arzýndaki kýsýtlamaya karþý özel bir sektörün bir yanýtýdýr. Nakit arzý ve bunun Y1 = ye yükselecektir. Ekonomide mevcut mal ve hizmetlere olan harcamalarýn. Y) kadar. Dstokunun geleneksel tanýmýndan (M = Cp + D) hareket edersek. paranýn dolaþým hýzýndaki deðiþme para politikasýnýn sýnýrlandýrýcý önlemini etkisiz hale getirebilir.

banka dýþý kredi kaynaklarýnýn kullanýmýnýn ve hatta doðrudan ödünç almalarýn. paranýn dolaþým hýzý o kadar istikrarlý olmaktadýr. likiditeyle paranýn (M) ikame süreci yeteri kadar artýrýlýrsa. Ýþte bu nedenle Radcliffe Raporu'nu hazýrlayanlar. O halde paranýn yerine geçebilecek alternatif likidite kaynaklarý. Friedman ve (daha sonra) Gurley ve Shaw. harcamalarýn belirlenmesinde büyük öneme sahiptir. banka dýþý kredi kullanýmýna baðlý olarak deðiþebilir. olacaðýndan V1 > V0 olacak. týpký Radcliffe raporunun gerisindeki mantýkla. V nin deðiþebilirliði büyük bir sorun olmaktan çýkar. Ancak. dolaþým hýzýný deðiþtireceðini kabul etmektedirler. ya dapara otoritelerince ko ol edilebilmesi zorunludur. Çünkü deðiþim aracý olarak tanýmlanan aktif sayýsý giderek geniþlemekte. yani dolaþým hýzý artacaktýr. dolaþým hýzýný büyük ölçüde etkilemeyebilmektedir. dolaþým hýzý harcamalar sonucu ortaya çýkar. para arzý sabit olduðuna göre Cp sabit olacak ve dolaþým hýzý. biri artarken diðeri azalabilmekte ve bir deðiþim aracýnýn miktarýnýn tek baþýna deðiþmesi. ekonomideki likidite (MV) kontrol edilmeksizin idare edilemez. O halde paranýn tanýmý ne kadar geniþ tutulursa. Radcliffe raporu. (V) paranýn dolaþým hýzý kavramýný bir davranýþ deðiþkeni olarak kullanmayý. Belli bir finansal atmosfer içinde. parayý tanýmlamak . Ancak dolaþým hýzý para miktarýndan (M den) baðýmsýz deðildir. paranýn dolaþým hýzý üzerinde neden bu kadar çok durulduðu kolayca anlaþýlabilir. Bu iktisatçýlar. ? Paranýn tanýmýnýn dar veya geniþolmasý. Paranýn tanýmý ne kadar geniþ tutulursa. dolaþým hýzýnýnasýl etkiler? Bu kýsa açýklamadan. Harcamalar üzerinde tam bir kontrolün olabilmesi için dolaþým hýzýnýn ya önceden tahmin edilebilmesi. daha açýkçasý bir sabit deðer olarak kabul etmeyi reddetmektedir. Harcamalar (PT).Eðer nakit olarak sadece para düþünülürse. Dolaþým hýzý. paranýn dolaþým hýzý o kadar istikrarlý olmaktadýr. likiditenin parayý ikame etmesiyle ilgilenmektedirler.

anahtar ödünç verici olduklarýndan söz edilmektedir. Raporda bankalarýn. dikkatlerini özellikle idari alana yoðunlaþtýrmaktadýr. nakit arzýna kaydýrdýðýný ve buna göre faizin rolünün ele alýndýðýný göster . Bankalar. faiz oranlarýna anahtar rolünü vermektedir. ? Radcliffe raporunda para neden tanýmlanmamaktadýr? Faiz Oranlarý ve Kredi Tayýnlamasý Faiz oranlarý ile kredi tayýnlamasý konusundaki Radcliffe görüþünü incelemeden önce. Bunun da kuþkusuz önemli politik sonuçlarý vardýr.355 . Çünkü böylece para miktarý. banka dýþý mali aracýlar için bir geniþleme eðilimine önderlik saðlayacaðýna iliþkin hiçbir atýf yoktur (Bilindiði gibi parasal tabandaki deðiþmeler. geleneksel Keynesgil yaklaþýmý inceleyelim. anlamý olmayan bir deðiþken olmaktadýr.istemezler. Özellikle mevduat hacmindeki bir geniþlemenin. Yukarýda Radcliffe raporunun konuyu nakit talebinden. kredi geniþlemesine neden olmaktadýr). Geleneksel Keynesgil Yaklaþým Para politikasýyla ilgili Keynesgil yaklaþým. Ancak bunun anlamýnýn ne olduðu açýklanmamaktadýr.

S L Likidite r L1 Arzý ve Kredi Faiz O l rL0 DL 0 Kredi tayýnlamasý etkisi L LL (Krediler) L 2 10 . Kredi talebinin esnek olmamasý. devlettahviller i (G) ve kredilerden (L) oluþsun. sadece L0 dan L1 e gerileyecektir. ödünç verenler üzerinde iki etkisi vardýr. Böylece kredi arzý arzusu. öte yandan da bu aktiflerin kapital deðerini deð . kredilerin önemli ölçüde düþmesini engelleyecektir. rG deki bir artýþ SL yisola S'L ye kaydýracaktýr. kredi arz ve talebi rL nin fonksiyonudur.e) baðlý olacakt Þimdi rG de yani devlet tahvilleri faiz oranlarýnda bir artýþ olsun.dik. Ek rezerv elde etmenin maliyetini arttýrdýðýndan ve porföyün boyutunuküçülttüðünden. Þimdi bunu bir örnekle açýklayalým. S'L rL Þekil: 21. Son iki aktifin faiz oranlarýný rG ve rL olarak gösterelim. Bu durumda aþýrý kredi talebi doðacak ve kredi talebinin faize duyarsýzlýðý nedeniyle. Ödünç veren kurum basitlik saðlamak üzere bir tane olsun ve bu kurumun aktifleri. yardýmýyla açýklayabiliriz. Bunu Þekil 21. bu dur e negatif etkisi olacaktýr. kredi faiz oranýna (rL) ve beklenenkârlara (. likidite arzý (SL) üzerinde iki nedenle negatif etkisi olacaktýr: Bunlar ikâme ve servet etkileridir. Faiz oranlarýndaki deðiþme.1. rezerv aktifler (R). bunlara para yatýrmayý kredilere göre daha cazip hale getirecek.1. Bu nedenle kredi. Bunun. Öte yandan özel kredi talebi. tahvillerin piyasa deðerlerinin düþmesi de ödünç verenlerin likiditesini azaltacaktýr. ödünç verenlerin portföyünün likiditesini etkiler. bir yandan farklý gelir getiren aktiflerinnispi kârlýlýðýný. Faiz oranlarýndaki deðiþmenin. faiz oraný rL0 dan rL1 e yükselecektir. Þekilde. Devlet tahvillerinin daha yüksek getiri saðlamasý. nispi getiri oranlarýna ve eldeki rezervlere baðlý olacaktýr.

talep eðrisi nasýl olmalýydý? .? Kredi talebi faize göre esnek olsaydý.356 .

Tayýnlama. Geleneksel Keynesgil analiz. ödünç almak isteyenler arasýnda tayýnlanarak daðýtýlmalýdýr. Kred alebi fonksiyonu. para politikasýnýn potansiyel gücünü ortaya koymaktadýr. kredi arzýna uygulanan faiz oranlarý yükselir.Radcliffe Görüþü Keynesgil düþüncenin tersine Radcliffe. ödünç verme oranlarýnýn hýzla ayarlanmadýðýný düþünmektedir. Bu nedenle kredi arz eðrisindeki bir kayýþ. Ancak sadece fiyat etkisi üzerinde durmak. L2 L0 kadar kredi talep fazlasý olduðu açýktýr. Eski faiz oraný rL0 da. Faiz oranlarýnýn ayarlanmasýndan önceki dönemde. aþýrý kredi talebi olmayacaktýr. arzýyeterli olmayan bir malýn. kýsýtlayýcý para politikasý miktar etkisini artýracaktýr. bu durumda talebe göre arz edilenfonlar daha e lveriþsizdir. kredi varlýðýnýn bundan etkilenmeyeceðini üstü kapalý olarak varsaymaktadýr. devlet tahvili faizlerinin artmasý durumunda. Ancak ne kadar harcamanýn yapýlabileceðini. Bu durumda hiç kimsenin ihtiyacý tam olarak tatmin edilmez. bolluðu veya kýtlýðýdýr. Ancak ödünç verenlerin fon arz etme isteðinin bazý nedenlerle azalmasý yada fon talebinin yükselmesi sonucu. Kredi piyasasý dengedeyken. Kredi tayýnlamasýda benzer biçimde çalýþýr. Bununla birlikte kredilerin tayýnlanmasýnýn gerekli olacaðýný savunan bu görüþ. ? Kredilerin tayýnlanmasýna niçin gidilmektedir? Kredi Tayýnlanmasý ve Kredi Varlýðý Genel olarak yatýrým harcamasý. daha yüksek ödünç alma maliyetiyle karþýlaþan ve bunu ödemek istemeyenler piyasadan çekilecektir. Yani eðer faiz oraný hýzla ayarlanýrsa. yeni ikrazlar L2 ye düþecektir. mikta ! rýnýkýsýtlayarak daðýtýlmasýdemektir. az olana da ayný miktar mal verilir. hem fonlarýn maliyetinden hem devarlýðýndan etkilenir. Hangi nedenle olursa olsun. Kredilerin faiz oranlarý yükseldiðinde. kredi faiz oranlarý deðiþtiðinde. her kredi faiz oranýnda potansiyel ödünç alanlarýn ne kadar borca girmeye arzulu olduklarýný gösterir. bu orandan arz edilen fon miktarý belirler. Bazen ihtiyacýçok olana da. ödünç verenler L2 kadar kredi arz ederken talep bu faiz oranýnda L0 da kalacaðýndan. yanlýþ olacaktýr. Böylece fon alýmlarý . önce kredi kýsýtlamasýný gerektirecektir. malýtalep edenlere. Burada önemli olan paranýn ucuzluðu veya pahalýlýðý deðil. Ýþte bu nedenle fonlar.

ödünç alma mekanizmasýnýn maliyet etkisinden daha büyüktür.üzerindeki ek etki (L2 L1) dir. Yani bazen sýký para politikasý sýrasýnda krediler pahalýlaþmayabilir. O halde kredi tayýnlanmasýnýn iki etkisi vardýr: Kredi tayýnlanmasý etkisi (L0 L1) ve Kredi varlýðý etkisi (L1 L2). Cari rL faiz oranýnda ta . Kredi tayýnlanmasýnýn ödünç vermeler ve dolayýsýyla harcamalar üzerindeki etkisi. her zaman krediyi daraltýr. fiyat (ödünç alma maliyeti) veya miktar etkilerinin nispi öneminin vurgulanmasýdýr. Bu noktada önemli olan. kredi arz ve talep eðrilerinin eðimlerine ve bir kredi tayýnlama durumu dengesizliðinin ne kadar korunduðuna baðlýdýr. Bunun ne kadar büyük olacaðý. Ancak her zaman kredinin pahalýlaþmasý þeklinde gerçekleþmeyebilir. Buradan çýkarýlacak önemli sonuç þudur.357 . Kýsýtlayýcý (sýký) parapolitikasý.

3) durumunda kredi tayýnlanmasýnýn krediler üzerindeki etkisi.2) veya arzda bir azalma (Þekil 21.2'deki D1' ve Þekil 21. Her iki çizimin incelenmesinden de anlaþýlacaðý gibi daha az esnek olan D2' veya D2 talep eðrilerinin belirlediði L0L2 talep fazlasý. daha esnek olan Þekil 21. r L S D1 D2 Þekil: 21.2. Arzýn Azalmasý r Sonucu L Yapýlan . D'2 0 L LLL L 0 123 r L S' S Þekil: 21.3.lepteki eþit bir geniþleme (Þekil 21. kredi talebi ne kadar az esnekse. Talebin Geniþlemesi Sonucunda Yapýlan D'Kredi rL 1 Tayýnlamasý.3'deki D1 talep eðrilerinin belirlediði L0L1 talepfazlasýndan daha büyüktür. o kadar adaha büyük olacaktýr.

Yani esnek olan Þekil 21.2 deki D2 ' veya Þekil 21. O halde varlýk etkisi (veyaödünç alma maliyeti kadar esnekse o kadar büyüktür. Burada L0 kredi tayýnlanmasýnýn. L1 ve L2. her iki þekilde de. . daha az esnek olan Þekil 21.3 deki D2 talep eðrilerinin varlýk etkisinden (L2 L3) den daha büyüktür. D 2 0 LLL LL 012 3 Yani. Her iki þekilde de L1 L3 > L2 L3 dir. L0 L2 > L0 L1 dir. D1 ve D2 nin faiz oranlarý deðiþseydi gerçekleþecek denge sonuçlarýdýr.2 deki D1 ' veya Þekil 21.D 1 Kredi Tayýnlamasý.358 .3 deki D1 talep eðrilerinin belirledikleri varlýk etkisi olan L1 L3.

Toplam talep D den D' ne kaydýðýnda. her zaman kredi tayýnlamasý oluþur. . . L Faiz Oraný Tavaný. rL oranýnýn. Þekil: 21. S1 için (L1 L0) ve S2 için (L2 L0) gecikme etkisini göstermektedir. . .4 de gösterilmiþ kilde S1 ve S2 . L1 L3 veya L2 L3 ise S1 veya S2 arzý için kredi varlýðý etkisini göstermektedir. bir tavan faiz oranýnýn olmamasý durumunda oluþabilecek arz eðrilerini göstermektedir.4. kýsýtlama kaldýrýlýrsa bu talep rL deki artýþla azalma eðiliminde olacaktýr. Uygulamada. talep fazlasý karþýlanamaz. D' 0 L LLL L 0 123 Çünkü eðer. anlamlý bir zaman gecikmesiylemeydana geleceðini göstermektedir. gerçek aþýrý talebi (talep fazlasýný) göstermektedir.Faiz oranlarýnýn yukarýya doðru ayarlanmasýndaki gecikmenin etkisiÞekil 21. O halde Radcliffe argümaný. ödünç verme oranlarýnýn deðiþen koþullara göre ayarlanmasýnýn. Oysa Keynesgil kredi maliyeti argümaný. Çünkü bu yapýlmadýðýnda. Bu ise gecikme etkisiyle birlikte. Radciffe'in kredi tayýnlamasý argümaný. para politikasýnda kýsýtlamaya yönelme olduðunda. r L S1 S 2 r D . bir dengesizlik durumunu ele almaktadýr. Tayýnlama yapýlmadan talep fazlasýnýn karþýlanabilmesi için kredi faiz oranlarýnýn çok hýzlý bir þekilde yükselerek dengeyi saðlamasý gerekir.

kredinin ucuz veya pahalý olduðundan söz edilebilir. Çünkü paranýn dolaþým hýzý özel sektörün arzusuna göre yükselebilir. .bir dengenin fiyat yönüdür.359 . Paranýn dolaþým hýzýný deðiþtirebilmek için özel sektörün elinde en az üç olanak vardýr. Oysa Radclifferaporu para politikasýnýn sýký veya gevþek olduðunu söyleme olanaðý vermektedir. Kredi tayýnlamasýnýn önemi nedir? Finansal Aracýlar ve Paranýn Dolaþým Hýzý ? Radcliffe raporuna göre para stokunun kontrolü bir zaman israfýdýr. Buna göre. Ancak bu durumda sadece. Dolayýsýyla para politikasýnýn sýký veya gevþek olduðundan söz etmek olanaksýzdýr.

kendilerine yönelen fonlarla tahvilalsa veya kredi vers ile. Radcliffe'in deyimiyle. Ünlü Amerikan iktisatçýlarýGurley ve Shaw da bu konuda aynýgörüþü paylaþmaktadýrlar. . bir kaynaktan ödünç bulmakta baþarýsýz olan bir ödünç alýcý bunu bir baþka kaynaktan saðlayabilir. Bu durum týpký. Bu durum. BDMA'lara kaydýrýldýðýný düþünelim. muhtemelen bir para arzý kýsýtlama politikasýna böylece engel olunabilir. etkilenmediði görülecektir. nakitolarak karþýlýk oranla daha düþük olan finansal kurumlara yönelirse. BDMA. halkýn elinde daha fazla nakit tutmaktansa. bu geniþlemenin enflasyonist etkisi deolabilecekt ir. bu þekilde eline fon geçenler bunu ticari bankalara yatýrýrlarsa. Doðrudan ödünç verilen kredi hacmi deðiþtirebilir. Eðer halkýn portföy tercihleri. Bunlardan sonuncusu çok önemlidir. gene ticari bankalar rezerv kaybetmemiþ olacaklardýr. Yukarýda açýklanan konjonktürel durumun ötesinde finansal aracýlarýn uzun vadeli etkileri de vardýr. Radcliffe raporuna göre banka dýþý mali aracýlar temelde bankalardan farklý deðildir. Çünkü BDMA'lar. özel kiþilerin BDMA'lara yönelmeleri sonunda kaybettikleri mevduatlarýnýn. Bu sýrada banka sisteminin bundan etkilenmesi beklenirken. Ödeme düzeni deðiþtirilebilir. kredi yaratýmýna katkýda bulunurlar ve kredi geniþlemesi dolaþým hýzýný artýrýr. . Genel likidite yaklaþýmý olarak bilinen bu kurama göre toplam talep yalnýzca para miktarýna deðil. bu kez BDMA'larýn mevduatlarý olarak geri döndüðünü göreceklerdir. Diðer aracýnýn pasifini rezerv tabaný olarak kullanarak oluþan kredi geniþlemesi. Örneðin bankalarda mevduat olarak tutulan paralarýn. finansal aracý sayýsý arttýðýnda. . harcamalar için gerekli parayý saðlarlar. Buna karþýlýk BDMA'lar rezerv kazancaklar ve geniþleyeceklerdir. ayný zamanda toplam likit aktiflere veya herhangi bir borca baðlýdýr. kredi piramidi veya finansal kat olarak bilinen durumu doðurur.! ! . Eðer harcamalar sadece para miktarýna deðil. BDMA'larýn ödünç verme kapasitelerini artýracaktýr. ayný zamanda toplam likit aktif stokuna baðlýysa. Çünkü. Böylece bankalar. likit rezervlerini ticari bankalarda mevduat olarak tutacaklardýr. bankalardaki pasif hesaplardan. bunlarý artýk mevduat olarak tutmayý tercih etmelerine benzemektedir. nakit miktarý deðiþmediði halde krediler ve dolayýsýyla harcamalar geniþleyecektir. Finansal aracý miktarý artýrýlabilir. Bu görüþe göre nakite kolayca dönüþebilen likit aktifler. Banka dýþý mali aracýlar (BDMA).

Paraya dönüþebilen tüm aktifler. o andaki harcama dýþýnda.Böylece bir geniþleme sýrasýnda halk. Dolayýsýyla harcayýcýlarýn. gelecek için yanlarýnda para tutmalarýna neden yoktur. para politikasý üzerinde ciddi bir sorun yaratacaðý söylenebilir. Eðer merkez bankasý vadesiz mevduatlarýn büyümesini sýnýrlarsa ve bu sýrada diðer aktifler hýzla artýyorsa. . Keynesgil dille söylemek gerekirse.360 . para dýþý likit aktiflerini elden çýkararak harcamalarýný yükseltebilir. likit aktiflerin bir kýsmýný oluþturan vadesiz mevduatýn. vadesiz mevduatlarýn önemi giderek daha fazla azalacaktýr. genel likidite hacmi içindeki payýnda oluþacak uzun vadeli gerilemenin. Eðer bu kuram geçerli olursa. toplam talebin artýþýna neden olabilir. halk spekülatif ve ihtiyat ankeslerini ve kýsmen de iþlem ankeslerini para olmayan likit aktif þeklinde tutabilir.

finansal aracý kurumlara ihtiyaç olmayacaktýr.SHAW'UN GÖRÜÞÜ Finansal Aracýlar ve Faiz Oraný Finansal aracýlýk süreci. ödünç alanlarýn birincil tahvillerini satýn alýrlarsa. Eðer finansman kapasitesi olan birimler (tasarruf sahipleri). Bireyler. pay senetlerini satýn alýrlar. finansal kurumlarýn tasarruflarý toplama ve bulikiditeyi sahip olduklarý likiditeden daha fazlasýný harcamak isteyenödünç alýcýlara yöneltme eylemlerinden oluþur. bireylerin satýn almaya çekindikleri tahvilleri. faiz oranlarý düþecek ve tahvil fiyatlarý yükselecektir. Bunun sonucu. risksiz ve emin yatýrým olanaklarý görünce. r Finansal Aracýlarýn Faiz Oranýna Para Talebi r' Etkisi. Çünkü para toplam likit aktiflerin sadece bir bölümünü oluþturur. elinde daha az para tutmayý tercih edecektir. bir ölçüde risksiz ve oldukça likitolan finansal aracý kýymetlerini satýn alýrlar. fonlar finansal aracýlara aktarýlmýþ olacaktýr. tahvil. .5. Böylece tahvil piyasasýna ek para girince. Finansal aracýlar. sýkýpara politikasýnýn baþarýsýnýhangi nedenlerleengellerler? FÝNANSAL ARACILAR.? Eðer genel likidite yaklaþýmý doðruysa. Yukarýda açýklanan sürecin en önemli ekonomik etkisi. tasarruf ikraz paylarý gibi finansal aracýlarýn pasiflerini satýn alýrlar. Ne var ki bir çok tasarruf sahibi. Finansal aracýlar da. Oysabireyler finansa l tasarruf mevduatý. PARA POLÝTÝKASI VE GURLEY . Çünkü halk. pay senedi ve diðer kýymetli evraklarý satýn almak konusunda risk ve likidite endiþeleriyle çekingen davranabilir. faiz oranlarýný düþürmesidir. para politikasýnýn önemi azalacaktýr. r Para Arzý Para Arz ve Talebi Þekil: 21.

Tahvil fiyatlarý. Bu demektir ki. Þekil 21. daha açýk bir þekilde or taya koyabiliriz. bu sýrada para arzý sabit kabul edilmektedir. tahvil arzý sabitken tahvil talebi arttýðý için yükselmektedir.5 de görüldüðü gibi finansal aracýlar para arzýný artýrýrken. Öte yandan para talebi azalmakta. . para arzýnda þimdilik para talebi ne göre bir fazlalýk vardýr. Dolayýsýyla faiz oranlarý düþer.361 . para talebinin azal masý sonucunu doðurmakta. dolayýsýyla faiz oranýnýn r den r' ne düþme sine neden olmaktadýrlar.Finansal Aracýlarýn Etkisine Baðlý Para Talebi M Yukarýda anlatýlan süreçle ilgili bir iki noktayý.

Uygulamada. Dolayýsýya eðer merkez bankasý diðer finansal aracýlarý kontrol altýnda tutmazsa. Gurley-Shaw'a göre bu sorun özellikle anti enflasyoncu para politikasý uygulamalarýnda daha da önem kazanacaktýr. tasarruf bankalarýnýn ve diðer finansal aracýlarýn mevduat pasifleriyle. Para Benzeri Likiditeler ve Para Politikasý Gurley-Shaw'a göre tasarruf ve ikraz birliklerinin. Finansal aracýlarýn faiz oranlarýný yükseltmeleri. Böylece elde ettikleri fonlarý yüksek getirili tahvillere yatýracaklardýr. Böylece finansal aracýlar daha yüksek faiz oranýna týrmanacaklardýr. Aslýnda vadesiz mevduatlar.362 . Finansal aracýlarýn ellerinde bulunan para benzeri likiditeler. önce nakde çevrilmeksizin harcanamaz. tahvil piyasasýnda faiz oranlarý yükselecektir. Hatta vadesiz mevduatlarýn kaydi para olarak adlandýrýlmasýnýn da önemi yoktur. tasarruflarýn ticaret bankalarýnda olmasýnýn önemi yoktur.? Finansal aracýlarýn bireylerin elde tutmak istedikleri nakit para talebini neden azalttýklarýnýaçýklayýnýz. Bu ise para politikasýnýn baþarýlý ve etkin bir þekilde uygulanmasýný güçleþtirmektedir. Þöyle ki. Ancak. merkez bankasýnýn yetki alaný dýþýnda kalmaktadýr. ticari bankalarýn vadesiz mevduatlarý arasýnda çok fazla fark yoktur. bunlarýn nakde dönüþtürülmesi çok basit bir olaydýr ve kolayca gerçekleþtirilebilir. merkez bankasýnýn mal ve hizmete ve mali aktiflere yönelik harcamalarý kýsmak amacýyla para arzýný azalttýðýný varsayalým. bazý kiþilerin tasarruf bankalarýna daha fazla fon yatýrmalarýyla sonuçlanacaktýr. vadesiz mevduatlarkadar likit olduklarý halde. Bu durumda tahvil fiyatlarý düþecek. Bunun üzerine finansal aracýlar faaliyete geçecekler ve kendilerine daha fazla fon çekmek içinkendi mevduatlarý için ödedikleri faiz oranlarýný yükselteceklerdir. sadece ticari bankalarýn kredi kontrolüylepara politikasý izle nmesi baþarýsýzlýkla sonuçlanacaktýr. tasarruf ikraz paylarý vadesiz mevduatlar kadar likittir. Dolayýsýyla. harcamalarda kolayca aracýlýk yaparlar. Buna karþýlýk bir tasarruf ve ikraz payý. Halk parasýný finansal aracýlara yöneltirken daha önce doðrudan doðruya diðer tahvillere yatýrdýklarý fonlarý . para benzerleri aracýlýðýyla saðlanacaktýr. Durum böyle olunca ortaya bir sorun çýkmaktadýr. Çünkü ihtiyaç duyulan likidite. Burada ilginç olan durum þudur.

.

Finansal r' ' Aracýlarýn r M (%15 mevduat Sýký Para Po d faizi) litikasýna Etkisi. izlenen sýký para politikasýnýn etkisini þöyle azaltýrlar: Baþlangýç noktasý olarak 260 milyarlýk para arzýný ve tasarruf mevduatý için uygulanan %15'lik faiz oranýný ele alalým. Bu durumda tahvillerin faiz oraný yükselecektir.6. r M' M ss r' 200 milyar 260 milyar Þekil: 21. finansal aracýlar da tasarruf mevduatlarý için verdikleri faiz oranlarý yükselteceklerdir . þimdi daha likit duruma geçecektir.kullandýklarýndan. Merkez bankasýnýn sýký para politikasýyla para arzýný 200 milyaradüþürdüðünü varsayalým. Öte yandan halkdaha önce aylak olara tuttuðu para ankeslerini de yüksek faiz oranlarýnýn çekiciliðine kapýlarak ve reklamlardan etkilenerek finansal aracýlara yatýrabilir.6 yardýmýyla açýklayalým. Finansal aracýlar. Birincil tahvillerin faiz oraný r olsun.M s Para Arz ve Talebi Þimdi yukarýda anlatýlanlarý bir de Þekil 21. M'd (%30 mevduatfaizi) 0 Md . Açýk piyasa faiz oranlarý r den r' ne yükselmeye baþladýðý için.

Finansal aracýlar para politikasýnýn etkinliðini nasýl azaltýr? Çizimle anlatýnýz. Çünkü finansal aracýlarý ve para benzeri likidite yaratýlmasýný kontrol edememektedir. r'' ne yükselecektir. para talebini azaltacak ve para talebi Þekil 21. Hükümet Kendi Çýkardýðý Tahvillere Yüksek Faiz Verirse Ne Olur? ? Hükümet tarafýndan açýk piyasa iþlemleriyle.6'da görüldüðü gibi sola kayacaktýr.363 . Bu durumda merkez bankasý enflasyonu kontrolde güçlükçekecektir. hükümetin devlet tahvillerineuygulayacaðý faiz oranlarýný finansal aracýlarýn uyguladýklarý oranýn üzerine çýkarmak olabilir.(örneðin %15'den %30'a çýkaracaklardýr). Bunun sonucu olarak birincil tahvillerin faiz oraný r den r' ne deðil. Bu durumda ise sorunun tek çözüm yolu. mevduatlara uygulananfaiz oranlarýný. devlet t lerinin faiz oranlarýnýn altýnda kalacak þekilde . Mevduatlarla ilgili daha yüksek faiz oranlarý karþýsýnda halk.

bir politika izleyebilir. çýkaracaðý yüksek faizli tahvillerle finansal piyasalarý kontrol altýna almayaçalýþabilir. Gurley-Shawtezi ve Radcliffe raporunda. Devlet niçin devlet tahvillerine piyasa faiz oranlarýnýn üzerinde faiz verir? Özet ? Aþaðý yukarý ayný konularý ele alan kredi varlýðý doktrini. Bu kez tasarruf sahipleri. Bireylerin önemli ölçüde para çekmeleri sonucu. Ýçsel olarak finansal aracýlarýn böyle bir politikaya karþý koymalarý için mali güçleri yetmeyebilir. devletin açýk piyasa iþlemleriyle birincil tahvillereuyguladýðý yüksek faiz oranlarýna kendilerini ayarlamalarýný engelleyeniki neden vardýr. finansal kurumlarýn da bu fonlarý birincil tahvil satýn alarak deðerlendirmeleri olgusuna finansal aracýlýk denmektedir. hem de kalite standartlarýn deðiþtirerek kredileri tayýnlarlar. Bu durumda tasarruf sahiplerinin fonlarý. finansal aracýlardan devlet tahvillerine kayacaktýr. Bu doktrine göre cari faiz oraný üzerinden ödemede bulunmaya hazýr olduklarý halde. Oysa hükümetin devlettahvillerinin faiz oranlarýný yükseltici bir politika izlemesi. Böylece hükümet. Dolayýsýyla bir sýký . doðrudan doðruya þirket ve devlet tahvillerine yatýrabilirler. Bilindiði gibi tasarruf sahiplerinin fonlarýný finansal kurumlara yatýrmasý. fonlarýný finansal aracýlardaki mevduat hesabýndan çekmekte ve doðrudan doðruya birincil tahvil satýn alýmýnda kullanmaktadýr. Finansal aracýlarýn. bazý finansal aracýlar daha yüksek faiz oranýnýn verebilecek olsa bile. finansal aracýlarýn mali yapýlarý zayýflayabilir ve borçlarýný ödeyebilirlik durumlarý bozulabilir. Dýþsal olarak da. hem ödünç alanlarýn hem de tasarruf ya panlarýn etkilendikleri faiz oraný üzerinde çok az etkisinin olacaðý düþüncesiyle. buna kamu otoritelerinin bir sýnýrlama getirmesi söz konusu olabilir. Bireyler fonlarýný tasarruf hesaplarýndan çekerek. yukarýdaki sürecin tersine dönmesine neden olacaktýr. finansal aracýlarý baský altýna alacaktýr. reel ekonominin para politikasýndan fazlaca etkilenmeyeceði vurgulanmaktadýr. kredi talepleri reddedilen bir ödünç alýcýlar kuyruðu vardýr. Kuþkusuz bu tür bir politika. Bankalar hem faiz oranlarýný.

bankalarýn geniþ rezervlere sahip olduðu bir dönemde rahatlýkla kredi verilebilir.para politikasý döneminde risk gerekçesiyle kredi talebi reddedilen bir ödünç alýcýya.364 . ekonomi kuramcýlarý tarafýndan ihmal edilen kurumsal kýsýtlamalarý ve para arzýndan önce faiz oranlarýnýn yapýsýnýn da önemli olduðuna dikkatleri çekmektedir. . Bu görüþler Keynesgil ve klasik faiz mekanizmasýna karþý yeni bir görüþ ortaya koymaktan çok.

Merkez Bankasýnýn faiz oranlarýný sabit tutmasýdýr. Merkez bankasýnýn para arzýný kýsmasýdýr. Faiz oranlarýnýn piyasa koþullarýnda oluþmasýdýr. b. b. b. Faiz oranlarýnýn yükselmesini gören halkýn uzun süre. gelecekte faiz oranlarýnýn daha da düþeceðini bekleyen halkýn daha fazla ödünç verme eðilimine girmesidir.365 . Yatýrýmlarýn yapýlmamasý durumudur. Fiyatlarda daha da artýþ olacaðýný bekleyen halkýn ödünç verirken fiyat artýþlarýný faiz oranýna eklemesidir. c. e.Sorular 1. 4. b. 3. c. Keynesgil analiz yetersizdir. Banka kapýlarýnda beklemek yerine daha yüksek faizle tefecilerden fon saðlamasýdýr. d. Faiz oranlarýndaki küçük bir deðiþme karþýsýnda. Bankalarýn bazý nedenlerle sýk sýk faiz oranlarýný deðiþtirmek istememeleridir. Faiz oranlarýndaki düþüþ karþýsýnda finansal aracýlarýn kapýlarýný kitleyip piyasadan çekilmeleridir. Faiz oranlarýnýn yapýþkanlýðý nedir? a. Ekonominin likidite tuzaðýna düþmesidir. Kilitleme etkisi nedir? a. Faiz oranlarýndaki deðiþmeyle yatýrýmlar arasýnda kuvvetli bir bað vardýr. Aþýrý monetarist görüþ geçerlidir. e. Faiz oranlarý düþerken. Faiz oranlarý yükselirken faiz oranýnýn daha da yükseleceðini bekleyen halkýn daha fazla ödünç verme eðilimine girmesidir. e. Faiz oranlarýnýn enflasyona tabi olmasýdýr. Para politikasýnýn hiçbir önemi yoktur. d. d. bu faizlerin daha da yükselmesini ýsrarla beklemesidir. Bekleyiþ etkisi nedir? a. . d. c. c. ödünç verenlerin kapital kaybýna razý olarak ellerindeki tahvilleri satmamalarýdýr. Para arzýyla faiz oranlarý arasýnda güçlü bir bað vardýr. 2. e. Mali aracýlarýn faiz oranlarýný devlet tahvillerinin faiz oranlarýna göre saptamalarýdýr. Radcliffe raporuna göre aþaðýdakilerden hangisi geçerlidir? a.

.

S. Para talebini azaltýcý ve faiz oranlarýný düþürücü etki yaparlar. 1968. 1973. d. 1977. Banking and Financial Markets.. Principles of Money. SILBER William. Para talebini artýrýcý ve faiz oranlarýný düþürücü etki yaparlar. c. PARASIZ Ýlker. The Quantity of Money.A.5. New York. 1974. New York. Haþet. Money Matters. Kaynakça CHICK Victoria. Gray-Mills Publishing Ltd. MAYER Thomas. VINSER H. Basic Books. BOND Roland. 1982. Oxford. Martin Robertson. Theory of Monetary Policy. Herper and Row. Bursa. b. Harper and Ro w. EARL DOW Sheila C. Para talebini artýrýcý etki yaparlar. New York. Moneyand Banking. RITTER Lawrence S. Random House. 1977. Para Politikasý. O'BANNON Helen. Uludað Üniversitesi. PARASIZ Ýlker. 1989. THORN R. SHEARER A. Makroekonomi. . 1987. Introduction To Money and Banking. Martin Robertson. Para talebini artýrýcý ve faiz oranlarýný yükseltici etki yapar. e. DAVID E.. Para arzýný azaltýcý etki yaparlar. Monetary Policy in the U. Gurley-Shaw'a göre mali aracýlar hangi etkide bulunurlar? a. Bursa. PETER E. London. New York. 1976.366 . Oxford.

monetarist görüþün de esaslarýný bildiði varsayýlmaktadýr.. Bu ünitede. monetarist ve Keynesgil görüþlerin temelleri ortayakoyularak. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. Bu üniteyi çalýþýrken öðrencilerin Radcliffe raporunu iyi anlamýþ olduklarý kabul edilmekte.ÜNÝTE 22 Para Politikasýnýn Gücü Monetarist ..367 . Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz.. Çalýþma BiçimineÝliþkin Olarak. iki farklý görüþü e antitezleri irdeleneciktir.Keynesgil Tartýþmasý Bu Ünitede.. .

Friedman'ýn öncülük ettiði monetarist görüþü nedir? Ýþte bu tarihlerde. enflasyon ve iþsizliðin önlenmesinde baþarýlý reçeteleriyle önemini korumuþtur. Keynesgil ekonomi olarak adlandýrýlan yeni yaklaþým. 1929 Ekonomik Krizine kadar iktisatçýlar para politikasýna büyük önemveriyorlardý. Ancak monetarist iktisatçýlarýn çoðunluðu. Öyle ki tam rekabet temeline oturtulan bir modelin. Bu büyüklükler dengeyi oluþturmak için her zaman azalýp artabilirler. Ancak 1960'lý yýllarýn baþlarýndan itibaren. genel olarak þöyle açýklamaktadýr: "Benimle Milton Friedman arasýndaki diðer fark þudur: M. enflasyon ve iþsizliði etkileyen en önemli neden olduðunu savunan temel monetarist görüþü kabul etmektedir. Monetarizmin temelini 1960'lý yýllarýn sonlarýnda toplanan bir konferansta. iktisat kuramýnýn üzerinde durduðu en önemli konulardan biridir.MONETARÝST VE KEYNESGÝL PARA POLÝTÝKASI GÖRÜÞLERÝNÝN TEMELLERÝ Para politikasýnýn gücü. iktisadi davranýþlarla ilgili diðer bir çok konularda birbirinden ayrýlmaktadýrlar. bu kez Milton Friedman'ýn öncülük ettiði monetarist (paracý) görüþ. Kuþkusuz bu iktisatçýlar. Monetaristlere göre ekonominin tam istihdamdam ayrýlmasýnýn nedenleri nelerdir? . eklektik Keynesgillerin ileri sürdükleri oligopol kuramýna dayalý modele göreekonomideki reel davranýþlarý açýklamada daha geçerli olduðuna inanýrlar. Ancak rekabet güçlerinin kuvvetli olduðuna inanýrlar. Bu nedenle de iktisat kuramýnda herkesçe kabul edilmiþ tek bir monetarist makro ekonomik model yoktur. geleneksel para ve maliye politikalarý aracýlýðýyla ekonomik faaliyetlerin kontrolü giderek zorlaþmaya baþlamýþtýr. Monetarist Görüþün Temelleri ? Günümüzde bir çok iktisatçý. Friedman'a herþey para arzýný hatýrlatmaktadýr. Phelps gibi iktisatçýlarýn görüþlerini benimsemektedirler. tam rekabetin ekonominin her yanýnda mevcut olmadýðýný kabul ederler. Friedman ve E. tüm piyasalar. yani para politikasýnýn milli geliri etkileme kabiliyeti. ünlü bir Keynesgil iktisatçý olan Robert Solow. parasal güçlerin. M. uzun zaman ekonomik davranýþlarýn açýklanmasýnda. Bu piyasalarda özellikle fiyatlar ve ücretler esnektir. Keynesgil görüþe bir alternatif olarak ortaya çýkmýþtýr. aþaðýda incelenen konularda. Bu modele göre. Bana da herþey seksi hatýrlatýr. 1930 lu rda iktisadi düþüncede büyük bir deðiþme oldu ve para politikasýnýn güçlü olmadýðýna inanýlmaya baþlandý. fakat ben bunu yazýlarýmýn dýþýnda tutarým". Monetaristler ekonomideki tüm piyasalarý rekabetçi olarak görürler. iyi kötü tam rekabet koþullarýnda çalýþmaktadýr. Artýk maliyepolitikasýna para p a etkili bir politika aracý olarak bakýlmaya baþlandý. Ancak bu iktisatçýlar.

Böylece halkýn elindeki nakit ankesler istemedikleri halde artacaktýr. ekonominin tam istihdam dengesinden ayrýlmasýnýn nedeninin halkýn yaptýðý hatalardan ileri geldiðini savunurlar. Hükümet para arzýný sabit bir oranda diyelim ki yýlda %5 arttýrsýn. fiyatlarýn istikrarlý olduðunu ve beklenen enflasyonun sýfýr olduðunu varsayýlým.368 . . Bu nasýl oluþur? Önce her piyasýnýn dengede olduðunu ve ekonominin tam istihdamda çalýþtýðýný. Halk ellerindeki bu fazla nakitleri harcamanýn bir yolunu araþtý .Monetaristler. .

Þimdi hükümetin daha fazla üretim ve istihdam saðlamaya devam etmek istediðini varsayalým. Ancak bunun tek nedeni. Dolayýsýyla daha fazla üretim ve istihdam saðlanmýþ olacaktýr. Üreticiler sattýklarý mallarýn satýþ fiyatlarýnýn yükseldiðini görerek ve kendi nispi fiyatlarýnýn arttýðýný sanacak ve hataya düþeceklerdir (çünkü enflasyon oranýnýn sýfýr olacaðýný beklemektedirler). halkýn bir kez daha aldatýlmýþ olmasýdýr. Böylece bir kez daha. Hükümetin bunu saðlamasý ancak. Eðer hükümet daha yüksek üretim pozisyonunu korumaya çalýþýrsa. talep artacak ve fiyatlar %10 oranýnda artmaya baþlayacaktýr. gerekse iþçiler piyasaya arz ettikleri þeyin nispi fiyatýnýn artmýþ olacaðýný düþüneceklerdir. fazla üretimve istihdam ortadan kalkmýþ olacaktýr. Bunun sonucu olarak. Konuyu basite indirgemek için bu durumun. Er ya da geç her iki grup. Monetarist görüþe göre üretim ve istihdam ne zaman baþlangýç seviyesine geri döner? . beklenen cari enflasyonun %5 olmasýdýr. para arzýnýn artýþ oranýný iki katýna çýkaracaktýr. Dolayýsýyla iþçiler daha sýký çalýþacaklar ve firmalar daha fazla üreteceklerdir. Halk enflasyon oranýnýn %5 olacaðýný beklediði sürece. Mamafih er ya da geç halk tüm fiyatlarýn %10 arttýðýný görecek ve kendi nispi fiyatlarýnýn hiçbir þekilde deðiþmediðini anlayacak ve davranýþýný baþlangýçtaki durumuna geri döndürecektir. Bu durumda tek farklý þey. Böylece hermalýn talep eðrisi s acak ve rekabetçi olarak belirlenen fiyatlaryükselecektir. Nispi fiyatlar davranýþlarý belirlediði ve deðiþmediði için üretim ve istihdam baþlangýçtaki düzeye geri dönecektir. Aþýrý üretim ve istihdam yalnýzca halkýn aldanmasý durumunda meydana gelecektir. tüm fiyatlarýn yükseldiðini ve kendi nispi fiyatlarýnýn aslýnda deðiþmediðini farkedeceklerdir. Böylece toplam üretim ve istihdam yükselecektir. Bunun için hükümet. baþlangýç davranýþlarýna geri döneceklerdir. yaptýðý önceki hatayý tekrarlayacaktýr. tüm mal ve hizmetlere olan talebini artýrmaya yönelttiðini varsayýlým. Yeniden daha yüksek üretimi veistihdamý saðlamak için hükümet parasal geniþlemeyi %15 e çýkarmak zorunda kalacaktýr (yani halký aldatacaktýr). Ýþçiler de reel ücretleri artmýþcasýna daha fazla çalýþacaklardýr. Dolayýsýyla firmalar daha fazla üreteceklerdir. Çünkü gerek firmalar. halký.racaktýr. . halkýn aldanmasý durumunda mümkün olacaktýr. Halk tüm fiyatlarýn %5 oranýnda yükseldiðini farkettiði zaman.

Firmalar gönüllü olarak daha az üretirlerken. halk nispi fiyatlarýn deðiþmediðini hemen farkedecek ve davranýþlarýný baþlangýçtaki duruma geri döndürecektir. Halk. Bir baþka deyiþle. Firmalar ve iþçiler yanlýþ bir þekilde kendi nispi fiyatlarýnýn düþtüðünü düþüneceklerdir.369 . ? . Böylece üretim ve istihdam.para arzýný hýzlanan cari enflasyondan daha hýzlý arttýrmak zorunda kalacaktýr (buna hýzlandýrma prensibi denilmektedir). Monetarist görüþe göre para arzýnýn sabit bir oranda azalmasýnýn sonuçlarýnýaçýklayýnýz? Þimdi yeniden parasal geliþmenin olmadýðý. baþlangýç düzeyine geri dönecektir. Böylece üretim düþecek ve bir deflasyon ortaya çýkacaktýr. ancak þimdi cari ve beklenen deflasyon oraný %5'dir. er ya da geç tüm fiyatlarýn düþtüðünü ve yanýlmýþ olduðunu anlayacaktýr. Eðer böyle yapýlmazsa. fiyatlarýn istikrarlý olduðu baþlangýç denge düzeyine geri dönelim. Bu kez de para arzýnýn sabit bir oranda kýsýldýðýný. iþçiler de gönüllü olarak daha az çalýþacaklardýr. nispi fiyatlarýn deðiþmediðini farkedecektir. böylece talebin düþtüðünü varsayalým.

sabit bir enflasyon oranýný gerçekleþtirecektir. firmalar için veri deðildir. Geliri tam istihdam düzeyinin üstünde tutma yönünde bir para politikasý uygulamasý. Modelin diðer yönü daha çok tartýþma konusudur. Son yýllarda kendilerine yeni Klasik denilen. çabuk bir þekilde hatasýný öðrenir. . Bu teoriye göre halk. ekonominin oligopolistik yapýsýný ön planda tutmaktadýr. Barro gibi iktisatçýlar monetarizmin içinde. Ayrýca Eklektik Keynesgiller. istihdam ve üretimin gönüllü olarak azaltýlmasýnda aramayý da kabul etmemektedirler. Dolayýsýyla iþçiler daha az çalýþacak ve alar daha az üretecektir. Keynesgil Görüþün Temelleri . Üretim ve istihdamdaki azalmanýn sürdürülmesi için parasal daralma oranýnýn þimdi %10 a çýkarýlmasý gerekir.. GSMH'nýn tam istihdam düzeyinin altýnda olmasýnýn temel nedenini. Bu piyasada büyük firmalar fiyatlarý saptarlar. fiyatlarýn aþaðýya doðru (düþme yönünde) esnekliði varsayýlmaktadýr. Belki de bu þekilde milli gelirin düzeyinin artýrýlmasý enflasyon oranýnýn giderek hýzlanmasýna neden olacaktýr. Ancak þimdi cari ve beklenen deflasyon oraný %10 dur. Bu durumda bir kez daha halkaldanacaktýr. Milli gelir. Rasyonel bekleyiþler adlý bir teori geliþtirmiþtir (katý monetarist). Rekabetçi modelde. tesadüfi hatalar yapsa bile. halksistematik ve süre ar yapmaz. her firmanýn ürünü için konjonktürel talep dalgalanmalarýna neden olur. Bu firmalar maliyetlerine oranla sabit bir kâr haddi (mark up) uygulayarak satýþ fiyatlarýný belirler. Ancak birçok Eklektik Keynesgil iktisatçý. iþçi ve firmalarýn hatalarýndan kaynaklandýðýný kabul etmemektedir. fiyatlar genel düzeyinin düþme yönünde esnek olmadýðýnýn gözlenmesi. Lucas. Monetarist görüþe göre hangi dönemde enflasyonla milli gelir arasýnda seçim yapýlamaz? Yukarýdaki açýklamalardan þu sonuç çýkmaktadýr: Enflasyonla milli gelir arasýndaki uzun dönemde seçim yapýlamaz. Öte yandan toplam talepteki konjonktürel dalgalanmalar. Sargent. bu görüþü çürütmektedir. milli gelirin denge düzeyinin üstüne çýkma koþulunun. Ancak halk er ya da geç gerçeðin farkýna varacak ve davranýþlarýný deðiþtirerek baþlangýçtaki duruma geri dönecektir. . Dolayýsýyla hýzlandýrma prensibiçerçevesinde para arzý cari enflasyon oranýndan daha hýzlý olarak arttýrýlýrsa bile eksik istihdam doðal düzeye yönelecektir. Bu görüþe göre. ? Keynesgil iktisatçýlar. Tam rekabetçi piyasalarda olduðu gibi fiyatlar. fiyat sisteminin verdiði sinyalleriyanlýþ algýlama sonucu. tam istihdam düzeyinin altýnda olduðu sürece. Wallace. hangi tür piyasayýesas alýrlar? Eklektik Keynesgil yaklaþým.

Eðer ücret oranlarý emek piyasasýný þeffaflaþtýrmak için dalgala . Talepteki konjonktürel dalgalanmalar neden fiyatlara yansýmaz? Keynesgil modelde ayný durum. Ücretler fiyat düzeyine ve prodüktiviteye göre saptanýr. Þimdi Keynesgil modelde ücretlerin kýsa dönemde esnek olmamasýnýn. emek piyasasý için de geçerlidir.370 . talepteki kýsa vadeli dalgalanmalara daha duyarsýzdýr. üretim ve istihdam hacminde konjonktürel deðiþmelere neden olur. firmalarýn fiyatlarýnda deðil. Ancak ücretler.Bu durum. iþçilerin rasyonel davranýþlarýna dayanarak nasýl açýklanabileceðini görelim.

Özellikle g eliþmiþ sanayi ülkelerinde (seniority) kýdem esasý. istihdamdaki dalgalanmalar en az %10 ya da %20 kýdemli iþçiyle sýnýrlý olacaktýr. Günümüzde modern miktar kuramcýlarý (monetaristler). 16. Monetaristler. ücretler deðiþmekte ve bunun sonucu istihdam düzeyi ayný kalmaktaydý. paranýn kýsa dönemde ekonomik faaliyetleri de etkileyeceðini kabul etmektedirler. Bu durumda tüm iþçiler konjonktürel dalgalanmalara baðlý belirsizliklerden etkilenecektir. talepteki dalgalanmalar karþýsýndaki iþi kaybetme konusundaki belirsizlik çok azdýr. Monetaristlerin Miktar Kuramý Görüþü . Tüm belirsizlik diðer iþçilere göre azýnlýkta kalan kýdemsizler için sözkonusudur. ücretler konjonktür boyunca dalgalanacaktýr. Monetaristlerin Görüþü Modern miktar kuramcýlarý olarak adlandýrýlan ýlýmlý monetaristlerin görüþlerinin temel çizgileri. uzun süren enflasyonist ve deflasyonist açýklarýn oluþmasýna neden olan sistematik rahatsýzlýklara yer vermektedir. Oysa monetarist e. John Stuart Mill. David Ricordo. David Hume.nýyorsa. paranýn fiyatlar genel düzeyini belirlemenin ötesinde. Böylece iþçilerin çoðunluðu tarafýndan. eðer ücretler sözleþmelerle uzun dönemi içerecek þekilde saptanmýþsa ve emek piyasasýný þeffaflaþtýrmak için dalgalanmýyorsa. deðiþmeyecek sabit ücretlerekatlanýlacaktýr. yani iþçi çýkarmak gerektiðinde en kýdemsiz iþçilerden baþlanma prensibigeçerlidir. . Jean Bodin'e kadar uzanmaktadýr. Irving Fisher'in katkýlarýyla günümüzde de Milton Friedman tarafýndan þekillendirilmiþtir. Daha sonra John Locke. Ýþten ç duðundan. daha geniþ iþlevinin olacaðýný görmüþlerdir. büyük ve sürekli dengesizlikleri dengeleyici bir istikrar programýna ihtiyaç vardýr. Bu politikalar maliye ve para politikasý araçlarýyla toplam talebi deðiþtirmeyi amaçlamaktadýr. konjoktür boyunca. yüzyýla. O halde Keynesgil sistem. Buna karþýlýk. talepteki konjonktürel dalgalanmalar istihdamýn dalgalanmasýna sebepolacaktýr. Keynesgil sistemde uzun süren enflasyonist ve deflasyonist açýkla rýn nedeni nedir? PARA NE KADAR ÖNEMLÝDÝR? ? Þimdi bu iki görüþün paraya verdikleri önemi ele alalým. fiyatlar genel düzeyinin temel belirleyicisi olarak görmüþlerdir. Dolayýsýyla iþçilerin çoðunluðunda. Bundan dolayý GSMH dahil. Bilindiði gibi miktar kuramcýlarý öncelikle para miktarlarýyla fiyatlar arasýndaki iliþkiyle ilgilenmiþler ve para arzýný.

Bunun nedeni monetaristlerce para talebinin gelir esnekliðinin birden büyük olarak saptanmýþ olmasýdýr. Böylece gelir arttýkça elde tutulan para miktarý artmakta. dolayýsýyla paranýn dolaþým hýzý düþmektedir. Friedman'ýn miktar kuramý yorumunda paranýn dolaþým hýzý. "sürekli gelir düzeyinin" yani uzun dönem gelirinin istikrarlý bir fonksiyonudur. .371 .Monetaristlere göre paranýn dolaþým hýzýniçin istikrarlýdýr? Monetaristlerin modern miktar kuramý yorumlarýnda. paranýn dolaþým hýzýný simgeleyen V ve k nýn istikrarlý olduðu kabul edilmektedir. paranýn dolaþým hýzý azalacaktýr. Ancak zaman içinde sürekli gelir arttýkça.

her gelir düze ne kadar para talep edildiðini göstermektedir. reel mal ve hizmet için yapýlan harcamalar. Y Y2 Ye Y1 Md = kY M0 Þekil: 22.. Para ve Nominal GSMH Arasýndaki Ýliþki Eðer para stoku ekonominin resseyon döneminde artýrýlmýþsa. milli gelir düþey eksende yer almýþtýr. Para miktarý yatay eksende. fiyat istikrarýnýn korunabilmesi için merkez bankasý. . Eðer ekonomi tam istihdam dolaylarýnda çalýþýyorsa. Monetarist Görüþün Para ve Milli Gelir Ýliþkisi. Yani monetaristler halkýn elinde tuttuðu para ankeslerini açýklamak için iþlem talebi üzerinde durmaktadýrlar. Ekonomi para arzýnýn paratalebine eþit olduðu n a denge gelirine (Ye) ulaþmaktadýr. GSMH bir kez daha para arzýyla baþlangýçtaki oranýna eþit bir noktaya ulaþtýðý zaman.1 de monetarist yaklaþým geometrik olarak gösterilmiþtir. Bir baþka deyiþle halk. merkez bankasý'nca para arzý artýrýlmadan önceki durumuyla ayný olacaktýr. artan harcamalar. böyle bir durumda GSMH'dakiyükselme. 0 MdMs Þekilde para arzý M0 olarak gösterilmiþtir. GSMH nýn belli bir noktaya ulaþmasýna kadar sürecektir. Bu iliþki kuþkusuz. Dolayýsýyla tam istihdamýn. öncelikle istihdam ve reel üretimi artýracaktýr. Yani GSMH/M dir. GSMH ne kadar yükselecektir? Monetaristlere göre. Eðer hal- . paranýn dolaþým hýzýndan baþka bir þey deðildir. Orijindengeçen doðru. yalnýzca fiyatl nel düzeyini etkileyen nominal bir artýþ olacaktýr. gelirinin k oranýna eþit miktar parayý yanýnda tutmak istemektedir. halk artan para stokunu artýk yalnýzca bir deðiþim aracý olarak tutmakla yetinecektir ve harcamalar bu düzeyde dengeye gelecektir. üretimdeki artýþý ve dolaþým hýzýndaki azalýþý dengelemek içinpara stokunu yeteri kadar artýrmalýdýr. Þekil 22. Böylece para arzýyla GSMH arasýndaki iliþki.1.

Eðer halkýn elinde arzuladýðýndan daha az para varsa (Y2 deki gibi) harcamalarýnýazaltacak.372 . yine denge Ye de oluþacaktýr. Þekilde okla gösterilen açýnýn tanjant deðeri k yý vermektedir. .kýn elinde arzuladýðýndan daha fazla para varsa (Y1 deki gibi) bunu harcayacaktýr ve dolayýsýyla Y yükselecektir.

Yukarýdaki açýklamalarla monetaristlerin adlarýný nereden aldýklarý.M5 Þimdi yukarýdaki açýklamalarýn paranýn dolaþým hýzýylaolan iliþkisine deðinelim. Dolaþým hýzý Y/ M olarak tanýmlandýðýnda ya da 800 /200 = 4 olduðundan burada 4 paranýn dolaþým hýzýdýr ve k sabit kaldýðý sürece deðiþmeyecektir. halk bunu harcamaya baþlayacak ve bu harcamalar para talebi para arzýna eþit olana kadar sürecektir. Y Md = kY 500500600600M1 M2 0 Þekil: 22. Para talebi gelirin basit bir k oraný olduðundan. . Merkez bankasý açýsýndan ideal durum. Bunu bir örnekle açýklayalým: Diyelim ki para arzý 200 trilyon liradýr ve para talebi de1/4'dür. Tüm artan para arzý. Burada 4. Md . Yani. O halde. artan iþlem talebiyle emilinceye kadar gelir artmaya devam edecektir. 2. açýklýða kavuþmuþ oldu. istikrarlý ve öngörülebilir bir dolaþým hýzýdýr. denge geliri 500 den 600 e yükselir. Þimdi bunu Þekil 22.2 de gösterilen bir örnekle açýklayalým. arzedilen para miktarýna eþit olacaktýr. Yukarýda da deðinildiði gibi Friedman sürekli geliri gözönünde tutarakdolaþým hýzýnýn gelec rarýný korumasýný saðlayýcý alt yapýyý kurmuþtur. merkez bankasý . Bu sýrada faiz oranýn düþeceði ya da yükseleceði hakkýnda herhangi bir þey söylenmemektedir. eðer dolaþým hýzý istikrarlýysa ve önceden tahminedilebiliyorsa. Bu durumda gelir 800 trilyon lira olduðu zaman ya da para arzýnýn dört katý olduðu zaman para talebi 200 trilyon lira para arzýna eþit olacaktýr. Para arzý 500 milyar liradan 600 milyar liraya arttýðýnda. 1/4 olan k nýn tersidir. Çünkü baþlangýçta halkýn eline aþýrý para geçince. Para Arzýndaki Artýþýn Gelire Etkisi. Bu monetaristlerin temel varsayýmlarýdýr. bu paranýn dolaþým hýzýdýr. talep edilen para miktarý.. Burada gelirin para arzýnýn belli bir katý demek k nýn tersi demektir. Eðer halkýnelinde arzuladýðýndan fazla para (ankes) varsa bununsonucu ne olur? Para arzýndaki bir artýþ Y nin yükselmesine neden olacaktýr. sadece gelir para arzýnýn belli bir katý olduðu zaman.

para arzýný bilinen dolaþým hýzýna ayarlayarak. para arzýný 150 trilyon lira artýrýlýrsa. nihai sonuç GSMH da 750 trilyon liralýk bir deðiþme þeklinde gerçekleþecektir. Eðer merkez bankasý. arzuladýðý harcama hacmini küçük bir hata payý ile saðlayabilir. Örneðin para arzýnýn dolaþým hýzý 5 olsun. . bu ek para bir yýlda 5 kez mal ve hizmet satýn alýmý için piyasada dönecektir. O halde para politikasý tek baþýna toplam harcamalarýn kontrolünde zorunlu ve yeterlidir. Eðer para arzý artýrýlýrsa.373 .

herhangi bir þeyin kötü gidiþinde kabahat merkez bankasýnýndýr.3 yardýmýyla açýklayalým. halk elindeki parasýný reel aktiflere deðil. Olaya Keynesgil açýdan bakarsak. Bu durumda tüm parasal süreç daha baþlamadan sona erecektir. Halk ellerindeki parayý fazla bularak bunlarý harcamaya baþlasýn. . Bunun sonucu olarak denge faiz oraný deðiþmemektedir Monetarist bir iktisatçý. Halk ek parayý alacak ve gömüleyecektir (iddihar edecektir). Monetaristler maliye politikasýna niçin ilgi duymamaktadýr? ! . dolayýsýyla para talebindeki bu türkaynaklarýn nadiren meydana geleceðini il ektir. reel mal ve hizmetlere yöneltecektir.? Böylece monetarist dünyada. Dolayýsýyla GSMH doðrudan doðruya yükselecektir. Þekilde para arzý artmakta ayný anda da para talebi fonksiyonu saða kaymaktadýr. Monetarist bakýç açýsýndan halk harcamasýný muhtemelen reel aktiflere. Halkýn ek nakit ankesleri ellerinde tutmak istemediðini varsayalým. faiz oranýnýn bir fonksiyonu olsa bile. Bu durumda gelir akýmý doðmadan sistem kýsa devre yapacaktýr. Þimdi bunu Þekil 22. Bu durumda. Bu durum bilinen ünlü likidite tuzaðýdýr. Paranýn dolaþým hýzý düþmüþtür. paratalebinin çok istikr arlýolacaðýný. Bunun sonucu olarak halkýn elindeki likiditenin arttýðýný ve halkýn da bu likiditeyi yanýnda tutmak istediðini varsayalým. Çünkü paranýn dolaþým hýz hem kýsa dönemde hem de uzun dönemde istikrarlý deðildir. Keynesgillerin Paranýn Dolaþým Hýzýnýn Ýstikrarsýzlýðý Görüþü Keynesgil iktisatçýlara göre. Böylece para arzý arttýrýlmasýna raðmen GSMH deðiþmemektedir. Þimdi de olaya monetaristlerin düþündüðü gibi bakalým. Merkez bankasýnýn açýk piyasa iþlemleriyle tahvil satýn alarak para arzýný arttýrdýðýný varsayalým. dolaylýdýr ve güvenilir deðildir. paranýn GSMH yý etkileme yolu oldukçafarklýdýr. maliye politikasýna herhangi bir þekilde ilgi duymaya gerek yoktur. Öte yandan para arzýnda bir artýþ olduðunu ve ayný anda da para talebinde de bir artýþýn olduðunu varsayalým. Þimdi bunun nedenini inceleyelim. Para arzýndaki deðiþmeler tüm iþi yapar ve istikrar politikasý yalnýzca para politikasý üzerinde yoðunlaþmalýdýr.

Faiz oranlarýn da ki bu düþüþ.pay senedi. eðer para arzýndaki deðiþmeler önce faiz oranlarýný deðiþtirirse ve eðer firmalarýn ya da tüketicilerin harcamalarý faizdeki deðiþmelere duyarlýysa. Temel Keynesgil görüþü özetlersek. bazý firmalarý ya da tüketicileri ödünç almaya teþvik edebilir. Monetarist ve Keynesgil iktisatçýlarýn hangi güdüyle para talep ettiklerini açýklayýnýz. . Keynesgiller spekülasyon güdüsünü ön planda tutarlar. GSMH para arzýndaki deðiþmelerden etkilenir. Ýþte bu nedenle Þekil 22. Ýliþki böyle dolaylý olunca. tahvil fiyatlarý yükselir ve faiz oranlarý düþer.374 . halk finansal aktif talebini arttýrdýðý zaman. Monetaristler para talebinin iþlem güdüsünü ön planda tutarken. pek çok þey sonucu etkileyebilir.3 de yatay eksende para. Daha henüz GSMH etkilenmemiþtir. düþey eksende faiz yer almaktadýr. tahvil gibi finansal aktiflere yatýracaktýr. Keynesgil dünyada. Böylece nihayet GSMH etkilenmiþ olur.

M s Faiz oranýnýn. ödünç verenler muhtemelen daha fazla ya da az krediyi elveriþli kýlabilir. r Md2 Para arz ve Talebinin Birlikte Deðiþmesi. Warren Smiht gibi ünlü Keynesgil iktisatçýlarýn yukarýdaki yaklaþýma benzer öngörüleri dünyada izlenen bazý sýký para politikalarýnýn sonucunda gerçekleþmemiþtir. özellikle enflasyonla mücadele için kullanýldýðýnda tehlikeli bir araç olduðudur. Modern Keynesgiller için dolaylý servet etkisi. Aþýrý parasal kýsýtlama. Daha düþük faiz oranlarý daha yüksek tahvil fiyatlarý. Keynesgillerce tartýþýlan para politakýsýnýn iki ek unsuru daha vardýr. para politikasýyla GSMH arasýnda bir diðer baðlantý saðlar. para politikasý doðrudan doðruya serveti deðiþtirmezken. Eðer para politikasý etkiliyse muhtemelen çok etkin olacaktýr. Bunlardan birincisine göre. finansal sistemden kopmalarý ve ayrýlmalarý hýzlandýrarak. Ancak sermaye kazancý çoðu kez kaðýt üzernde kalabilir. bugün pek iþitilmese de. vurgulanmaya deðer görünmektedir. Çünkü Keynesgillere göre. para politikasýnýn ýlýmlý olarak yürütülmesineolanak yoktur. Bu sýrada ortaya çýkan sermaye kaybýný hissetmek mümkündür.r Þekil: 22. Dolayýsýyla bir finansal krize sebep olabilir. sermaye piyasalarýnýn etkinliðini azaltarak bir ekonomik resesyona neden olabilir. ödünç alma ve yatýrým harcamasý üzerindeki etkisine ek olarak. Keynesgillere göre enflasyonla mücadelede para politikasýnýn kullanýlmasýhangi nedenle tehlikelidir? Para politikasýna bir eski Keynesgil itiraz da. Özellikle Alvin Hansen. Kiþinin portföyündeki pay senedi ve tahvillerin deðerlerindeki deðiþmeler onun reel mal harcamalarýný (konut gibi) ve hattareel eðlence masraflarýný etkiler. Ayrýca. Bu itiraz para politikasýnýn. Md1 0 M1 M2 Md . ödünç verenler ve alanlar açýsýndan risk düzeyini arttýrarak. Keynesgil iktisatçýlarýn para politikasýna karþý . daha yüksek fazoranlarý daha düþük tahvil fiyatlarý demektir. para arzý arttýðýnda ya da azaldýðýnda. faiz oranlarý ve tahvil fiyatlarý üzerindeki etkiyle bir servet etkisi yaratabilir.3.

baþta spekülatif inþaat ve buna benzer faaliyetler önce geçerler.bir diðer itirazý da. Öte yandan ödünç para bulmanýn güç ve pahalý olduðu bu dönemlerde özellikle küçük iþletmeler büyüklerden daha fazla etkilenir. faiz oranlarýnýn yükselmesi en baþta inþaat sektörü olmak üzere bazý sektörleri daha fazla etkiler.375 . Bu konulara ilerdedaha geniþ olarak ger i döneceðiz. Özellikle sýký para politikasý izlendiðinde. ? . Parasal geniþlemeye gidildiðinde de. bu uygulamanýn ekonomideki sektörleri ayný oranda etkilemediði ve üretim yapýsýnda bozulmalara yol açtýðý þeklindedir.

Ancak eðer geniþletici bir para politikasý servet etkisiyle birlikte gerçekleþiyorsa.? Keynesgillerin para politikalarýnýn yönelttikleri itirazlar nelerdir? Faiz Oranlarýndaki Deðiþmeler ve Sonuçlarý Þimdi bu iki görüþün faiz konusunda ileri sürdüklerini inceleyim. bunun faiz oranlarýný düþürmesi gerekir. Monetarist Görüþ . muhtemelen etkisiz kalacaktýr. Keynesgillere göre hangi koþullarda para politikasýuygulamalarýetkisizdir? Keynesgillere göre para politikasýnýn etkinlik anahtarlarýndan biri finansal aktifler üzerindeki faiz oranlarý etkisinin ne olacaðýyla ilgilidir. . Keynesgil Görüþ . Hatta Eklektik Keynesgillerin. Monetaristlerin faiz oranlarýnýn önemini niçin küçümsediklerini açýklayýnýz. faiz oranlarýný en önemli baðlantý aracý . Monetarist iktisatçýlar. Para arzýndaki geniþlemeyle artan likidite faiz oranlarýný düþürmedikçe (ya da para arzýndaki daralmaya baðlý olarak azalan likidite faiz oranlarýný yükseltmedikçe) para politikasý uygulamalarý. Eðer daraltýcý para politikasýnýn servet etkisi de varsa. Servette oluþan bu tür deðiþmelerin harcamalar üzerinde anlamlý bir etkisi hem olabilir hem de olmayabilir. faiz oranlarýnýn yükselmesi gerekir. para arzýndaki deðiþmelerin harcamalar üzerindeki etkisinin oluþmasýnda. Daha yüksekfaiz oranlarý daha düþük tahvil fiyatlarý ve daha düþük faiz oranlarý daha yüksek tahvil fiyatlarý demektir. ortaya koyduklarý para politikasýnýn bir faktörü olan servet etkisi de faiz oranlarý aracýlýðýyla iþler.

eðer faiz oranlarý hiç deðiþmiyorsa. Bu görüþ yukarýda anlattýðýmýz ve daha önceden de bildiðimiz geleneksel keynesgil analizle taban tabana terstir.376 . Tartýþmalý Konular Monetaristler ve Keynesgiller arasýndaki faiz oranlarýyla ilgili tartýþma. O halde nasýl oluyor da Milton Friedman böyle bir iddiayla ortaya çýkýyor? . Çünkü. muhtemelen likidite miktarýndaki tüm deðiþme. doðrudan doðruya mal ve hizmet satýn alýmýna harcanmakta ve hiçbir likidite finansal piyasalara gitmemektedir. Öyle ki. Gerçekten de monetarizmin bir yorumuna göre.olarak görmezler. Milton Friedman'a sorarsanýz geniþletici para politikasý kýsa bir süre faiz oranlarýný düþürecek daha sonra faiz oranýný yükseltecektir. bu büyük bir olasýlýkla güçlü bir para politikasý izlendiðinin kanýtýdýr. bir hayli karmaþýktýr.

. Dolayýsýyla enflasyonda. Ödünç alanlar ayný oranda enflasyon bekledikçe. geniþletici para politikasýyla artmýþsa bu durum faiz oranlarýnda artýþa neden olacaktýr. iþlem para talebi artacak ve buna baðlý olarak da faiz oranlarý yükselecektir. Bu ara dönem. özellikle GSMH'da meydana gelecek artýþtan önceki ara dönem üzerinde toplamaktadýrlar. Fakat enflasyon. bunu ödünç alanlardan talep edeceklerdir. Geniþletici para politikasý demek. Keynesgiller dikkatlerini. Özellikle enflasyon bekleyiþleri. Enflasyon bekleyiþlerinin faiz oranýüzerindeki etkisini açýklayýnýz. ödünç verenlerin eline geçecek reel faiz oraný daha az olacaktýr. Tersine. bir süre sonra faiz oranlarý baþlangýç denge düzeyine geri dönebilir. baþlangýçta para arzýndaki artýþa baðlý olarak artan likiditenin. Keynesgillere göre de. Ödünç verenler fiyatlarýn gelecek 12 ay içinde belli bir oranda artacaðýný bekliyorlar ve reel koþullarda kendilerine faiz ödenmesini istiyorlarsa. faizinpara politikasýna cevabýn anahtar rol oynamaktadýr. Bu tarz bir yaklaþým oldukça yenidir ve ana hatlarýyla Keynesgilgörüþe pek de ters deðildir ii burada monetaristler. bunu Keynesgiller dekabul edeceklerdi r. Ancak bu. GSMH'nýn parasalgeniþlemeye verdiði ceva ve gücüne baðlýdýr. daraltýcý para politikasý demek daha yüksek faiz oranlarý demektir. daha düþük faiz oranlarý demektir. Monetaristlerle keynesgiller arasýnda faiz oranýyla ilgili tartýþmalarýn nedenleri nelerdir? Enflasyon ve Faiz Oranlarý . Bunun sonucu olarak da faiz oranlarý baþlangýç düzeyine geri dönmektedir. O halde ödünç verenlerin ve alanlarýn enflasyon bekleyiþlerinin ve daha yüksek nominal faiz oranýnýn oluþmasýnýn baþlýca nedeni. Eðer bu son nokta üzerinde biraz ýsrar edilirse. artan para arzýnýn yaratacaðý gelir etkisinin keynesgillerin savunduklarý likidite etkisine aðýr basacaðýný savunmaktadýrlar. Ancak bu yalnýzca baþlangýçta böyledir. finansal aktiflerin satýn alýmýnda kullanýlmasý durumunda faiz oranlarý düþebilir. Çok geçmeden GSMH arttýrýlan para arzýna cevap vererek yükselince. bilinçli olarak daha yüksek nominal faiz oranýna razý olacaklardýr. aþaðýdaki durumun doðrulanmasýný saðlayacak kadar da uzundur. Sýrasý . Bunun nedenini þöyle açýklayabiliriz: Nominal faiz oranýndan enflasyon oranýný çýkardýðýmýzda reel faiz oranýný buluruz. Þimdiye kadar enflasyonu gözönüne almadýk. Ýþte cevabý: Friedman'a göre. izlenen geniþletici para politikasýdýr..

. Para arzýndaki artýþ miktar kuramý yoluyla enflasyona neden olmaktadýr.377 . Tam istihdamýn altýnda bu basit mekanizma tam olarak iþlemeyecektir.gelmiþken yukarýdaki argümanlarda. reel faiz oranlar kte ve para arzýndaki artýþ nominal faiz oranlarýný yükseltmektedir. Fakat burada unutulmamasý gereken þeyin basit miktar kuramýnýn sadece tam istihdam ya da civarýnda geçerli olduðudur. Faiz oraný tasarruf sahipleri ve yatýrýmcýlar tarfýndan belirlenmektedir. Onlara göreenflasyon farký. monetarizmin klasik temellerinin açýkça görüldüðüna iþaret edelim. Klasik enflasyonun reel faizoranlarýný deðiþtirebileceði görüþünü reddetmektedirler.

Keynesgiller ise maliye politikasýnýn para politikasýndan daha güçlü olduðuna inanýrlar. Monetarist ve (B) Para Arzýndaki r r Artýþýn Etkileri.4. FAÝZ VE YATIRIM ÝLÝÞKÝSÝ VE DIÞLAMA (CROWDING OUT ) ETKÝSÝ Para Politasýnýn Etkinliði Genel olarak. gerekse monetarist iktisatçýlar geniþletici para politikasýnýn baþlangýçta faiz oranlarýný düþürdüðünü kabul etmektedirler. Keynesgil Görüþ r1 r1 r2 r2 MEI 0 M1 M2 Md . Monetarist ve Keynesgillere göre para ve maliye politikasýnýn etkin .4 deki eðrilerin eðimlerine bakarak ortaya koyabiliriz. para politikasýndan güçlü bir þekilde maliye politikasýndan zayýf bir þekilde etkilendiðine inanýrlar. liðiniþekil yardýmýyla açýklayýnýz. Bunun niçin böyle olduðunu Þekil 22 . (A) 00 M1 M2 Md.KEYNESGÝL VE MONETARÝST GÖRÜÞE GÖRE PARA. Keynesgiller ise maliye politikasýnýn para politikasýndan daha güçlü olduðuna inanýrlar. Ancak daha sonra ne olacaðý konusunda. gerek Keynesgil iktisatçýlar.Ms 0 I1 I2 I DI Monetaristler milli gelirin.M s I1 I2 I Keynesgil DI Görüþe Göre r2 r r1 r r2Monetarist GörüþMEI Þekil: 22. Keynesgil ve monetarist iktisatçýlar birbirlerinden ayrýlmaktadýr. Monetaristler ve Keynesgiller para talebi ve yatýrým fonksiyonun marjinal .

Monetaristler. para talebinin faiz oranýndaki deðiþmelere çok duyarlý olduðunu. buna karþýlýk yatýrým harcamasýnýn faize duyarsýz olduðunu savunurlar. faiz oranlarýndaki deðiþmelere para talebinin fazla cevap vermeyeceðini. buna karþýlýk yatýrým harcamasýnýn faiz oranýndaki deðiþmelere çok duyarlý olduðunu söylerler. Buna karþýlýk Eklektik Keynesgiller.etkinliði konularýnda farklý düþünmektedir. .378 .

para politikasýný nispeten etkisiz kýlmaktadýr. Eðer monataristler haklýysa faiz oranlarýndaki düþüþün büyük.4. Bu sýrada faiz oraný. . DI küçüktür. tahvil satarak para ankeslerini istedikleri düzeye getirmeye çalýþacaklardýr. ellerindeki aþýrý parayla tahvil satýn almak isterler. Firmalar ve bireyler. Ýkinci iliþki. Þimdi para arzýndaki deðiþmelerin etkisinin her iki görüþe göre nasýl geliþtiðini Þekil 22. para arzýný daraltarak aþýrý bir paratalebi yaratacaktýr. Monetarist görüþe göre DI büyüktür. faiz oraný r2 ye düþecektir. aþýrý para arzý yaratýr. Dolayýsýyla para politikasý etkin deðildir. Faiz oranlarý herkesin artan para arzýný elde tutmaya hazýr olabilecekleri düzeye kadar düþer. . merkez bankasý para arzýný M1 den M2 ye kaydýrsýn. B yi izleyerek biraz daha yakýndan inceleyelim. Monetaristlerin. . para politikasýný çok etkin yapmaktadýr. Bunun sonucu olarak yatýrým harcamalarý I1 den I2 ye yükselecektir. daraltýcý bir politikasý. 4 de görüldüðü gibi monetarist varsayýmlar. . Geniþletici bir para politikasý. Dolayýsýyla para politikasý etkindir. Çünkü parayla faiz geliri getiren kýsa vadeli aktifler kolayca ikameedilebilir. faiz oranlarýndaki yükseliþ büyük. herkesin azalan parayla yetinebileceði düzeye kadar yükselecektir. yatýrým fonksiyonunun marjinal etkinliðidir. Firmalar ve bireyler. Bu durum faiz oranlarýný düþürür. Eðer monateristler haklýysa. Tersine. Neo Keynesgil görüþe göre ise. Monetaristler. . eðer Keynesgiller haklýysa faiz oranlarýndaki yükseliþ küçük olacaktýr. faiz oranlarýndaki bir düþüþ ise yatýrým harcamalarýný arttýracaktýr. eðer Keynesgiller haklýysa faiz oranýndaki düþüþün küçük olmasý gerekecektir. Faiz oranlarýndaki bir yükselme yatýrým harcamalarýný azaltacak.A ve 4. para talebinin faiz oranlarýna karþý duyarsýz olduðuna inandýklarýný daha önce belirtmiþtik. Buna karþýlýk Eklektik Keynesgil varsayýmlar. Keynesgiller para talebinin faiz oranýna karþý duyarlý olduðuna inanýrlar. Birinci iliþki para talebidir. Ekonomi baþlangýçta r1 faiz oraný ve I1 yatýrým düzeyinde dengede olsun.Þekil 22.

faiz oranlarýnda büyük deðiþmelere neden olur. yatýrýmlarýn öncelikle satýþlardan. faiz oranlarýnda küçük deðiþmelere neden olur. önce geliri artýrýr.379 . Keynesgillere ve Monetaristlere göre para politikasýnýn faiz oraný üzerindeki etkisi nasýldýr? Maliye Politasýnýn Etkinliði ? Þimdi de devlet harcamalarýnda bir artýþ olduðunu düþünelim. Bu. Oysa Keynesgiller. Keynesgillere göre para arzýndaki deðiþmeler.yatýrým harcamasýnýn faiz oranlarýna çok duyarlý olduðuna inanýr. Özetlersek. Bu deðiþme bu kez harcamalarda önemli deðiþmerle sonuçlanýr. kârlardan ve bekleyiþlerden etkilendiðini ve faiz oranýndaki deðiþmeler hiç olmazsa kýsa dönemde. monetaristlere göre para arzýndaki deðiþmeler. önemli ölçüde cevap vermeyeceðine inanýr. Bunun sonucu Þekil 22. Bu ise .5 de görüldüðü gibi yatýrýmlarýn marjinal verimliliði eðrisi (MEI) saða kayar (MEI1 den MEI2 ye). Bunun harcamalar üzerindeki etkisi küçük ve önemsizdir.

Bu ise . yatýrým harcamalarýnda I3 den I2 ye gerilemeye neden olur. Bu ise aþýrý para talebi yaratýr. Md1 i Md2 ye kaydýrýr ve faiz oranýnýn r2 ye yükselmesine neden olur. Böylece özel sektör yatýrýmlarýndaki azalmanýn bir kýsmý devlet harcamalarýndaki artýþla dengelenmektedir (Þekil 22 . özel yatýrým harcamalarý dýþlanmaktadýr. Ancak gelir artýþýnýn sonucu olarak iþlem güdüsüyle para talebi artar.5) r r ME1 Moneratist Görüþ Keynesgil Görüþ r2 r2 r1 r1 M ME2 d2 Þekil: 22.toplam yatýrýmlarýn artmasýna neden olur (I1 'den I3 'e). Keynesgil ve Md1 Monetarist Görüþe Göre Para ve Maliye 0 M1 M2 Md. Burada artan kamu yatýrýmlarý nedeniyle.5. Bir diðer deyiþle dýþlama etkisi (crowding out) söz konusudur. Baþlangýçta ekonomideki denge faiz oraný r1ve yatýrým harcamalarý da I1 olsun. Daha sonra geniþletici maliye politikasý nedeniyle toplam talep de yükselir.M5 0 I1 I2 I3 I DI Politikalarýnýn . Faiz oranýndaki yükselme.

faiz oranlarýnda büyük deðiþmelere. Böylece toplam talep üzerindeki net etkis çok az olacaktýr. faiz oranlarýnda küçük deðiþmelere neden olur. Monetarist ve Keynesgillere göre dýþlama etkisinin avantajýnedir? . Monetarist dünyada dýþlama etkisi büyük.Etkinliði.380 ? . Dolayýsýyla yatýrým harcamalarýndaki dengeleyici deðiþmeler küçük ya da önemsizdir. Eklektik Keynesgil dünyada dýþlama etkisi küçük. bu ise özel yatýrým harcamalarýnda önemli dengeleyici düþmelere neden olacaktýr. Dolayýsýyla maliye politikasý etkindir. Dolayýsýyla maliye polikasý etkisizdir. bu nedenle DI küçüktür.M5 . . Yani monetaristlere göre hükümet harcamalarýndaki deðiþme. Bir baþka deyiþle Eklektik Keynesgillere göre devlet harcamalarýndaki deðiþmeler. Md1 ME2ME1 r r r2 r1 r2 Md2 r1 M1 M2 0 I1 I2 I3 I Md . dolayýsýyla DI büyüktür.

Bire eþittir d. Ýstikrarlýdýr c. Para arzý faiz iliþkisini sevmezler a. Tersine keynesgil iktisatçýlar para-faiz iliþkisini sevmekle birlikte para arzýndaki deðiþmelerin faiz oraný üzerindeki etkisinin çok az olacaðýný savunmaktadýr.381 . Keynesgillere göre paranýn dolaþým hýzý a. Monetarist iktisatçýlara göre para arzýndaki artýþýn faiz oranlarý üzerindeki etkisi nasýldýr? I. para arzýndaki deðiþmelerin faiz oraný üzerindeki etkisinin çok fazla olduðuna inanmaktadýr. Monetaristlere göre paranýn dolaþým hýzý a. III. Bire eþittir e. IV e. Çok az etki yapar III. Ýstikrarlýdýr c. Önemli deðildir . IV 2. Monetaristler para politikasýný ön plana çýkarýrlarken Keynesgiller göz ardý etmektedir. Sabittir 3. Sýfýra yakýndýr d. Etkisi güçlüdür IV. Sorular 1. Deðiþkendir b. Sabittir b. III d. Ýstikrarsýzdýr e. I b.Özet Monetarist iktisatçýlarla Keynesgil iktisatçýlar para politikasýnýn önemi konusunda birbirleriyle taban tabana zýt görüþ bildirmektedir. IV c. Aslýnda monetarist iktisatçýlar para-faiz iliþkisini hiç sevmemekle birlikte. III. Hiçbir etkisi yoktur II.

1977. PARASIZ M.. 1977. 1996. 1990. Ezgi. Bursa. Ezgi. PARASIZ M. Büyüktür b. New York. New York. ÇAKMAK Ahmet. Para Politikasý. 1996. Yoktur c. COURANT Paul. Büyüktür b.382 .RICHARD. Çeviren. GLAHE Fred. Keynesgillere göre paranýn dýþlama etkisi a.4. Küçüktür d. Bazen vardýr bazen yoktur 5. Macroeconomics. Basic Boo. Önemsizdir e. Harcourt Brace Jovanovic. Ýktisat 2. Ýlker. Bilim Teknik. Monetaristlere göre dýþlama etkisi a. Küçüktür d. Yoktur c.STEINER Peter. Bazen vardýr bazen önemsizdir Kaynakça LIPSEY. RITTER Lavrence and SILBERT W. . Ýlker. Önemlidir e. The Principles of money and a Banking and Financial Markets. DOUGLAS Purvis. Bursa. Monetarizm ve Ünlü Monetarist ve Keynesgil Ýk tisatçýlarla Söyleþiler.

Yanýtlarýnýzý kontrol ederek yanlýþlarýnýz olduðu taktirde bunlarýn nedenlerini öðrenmeye çalýþýnýz. Çalýþma BiçimineÝliþkin Olarak.. dünya konjortürünün etkisini gözden uzak tutulamamalýdýr.. ekonominin yapýsý konusundaki görüþler dikkatle incelenmeli ve küreselleþen ekonomilerde. Bu konular iyi anlaþýldýðýnda sadece para arzýnýn deðil aradaki mekanizmalarýn da müdahaleye konum olabilceði anlaþýlmýþtýr. . ekonomiye hangi kanallarda ve hangi hýzla yansýdýðý irdelenmektedir. Üniteyi çalýþýyrken. Bu ünitede.383 ..ÜNÝTE Paran23ýn Ekonomiye Aktarým Mekanizmasý ve Gecikme Sorunu Bu Ünitede. para arzýndaki deðiþikliðin.. Ünite sonunda yer alan test sorularýný da mutlaka yanýtlayýnýz. Ünitede yer alan deðerlendirme sorularýný atlamadan yazarak yanýtlayýnýz.

döviz kuru. Bu mekanizma keynesgil makroekonominin temelini oluþturur. Faiz Oraný Kanalý . Her ne kadar baþlangýçta Keynes bir aktarým kanalýnýn iþleyiþini giriþimcilerin yatýrým kararlarý çerçevesinde ortaya koymuþsa da. Bu durum para politikasýnýn ekonomiyi etkileme mekanizmasýnýn anlatýlmasýný gerektirir. diðer aktif fiyat etkileri ile kredi kanalýetkisini kapsar. Reel faiz oranýndaki yükselme sermaye maliyetiniyükselterek. Yukarýdaki açýklamalardaki faiz oraný nominal faiz oranýdýr. Para politikasnýn faiz oraný mekanizmasýyla ekonomiye aktarýmýnýn standart çizgisi 50 yýldan beri geçerlidir.) neden olmaktadýr. John Taylor bu konuda yaptýðý . Y