P. 1
etnotponimler

etnotponimler

|Views: 472|Likes:

More info:

Published by: Турал Мансумов on Dec 12, 2011
Telif Hakkı:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2013

pdf

text

original

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOCI UNIVERSITETI

Könül Səmədova

QƏRBI AZƏRBAYCAN ETNOTOPONIMLƏRININ AREALLARI

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elmi-Metodik Şurası «Azərbaycan dili və ədəbiyyatı» bölməsinin 07.01.2008-ci il tarixli 1№-li iclas protokoluna əsasən dərs vəsaiti kimi çap olunur.

Bakı «Nurlan»-2008

Elmi redaktor:

f.e.doktoru.prof Həsən Mirzəyev F.e.doktoru prof.

Buludxan Xəlilov Rəyçilər: f.e.doktoru prof. Mirvari İsmayılova F.e.doktoru prof. dos.İbrahim Bayramov Könül Ibrahim qızı Səmədova. Qərbi Azərbaycan-indiki Ermənistan etnotoponimlərinin arealları (monoqrafiya). Bakı, «Nurlan», 2008,- səh.
Kitabda ilk dəfə olaraq Qərbi Azərbaycan ərazisindəki etnotoponimlər tədqiqat obyekti olmuş, bu ərazinin areal etnotoponimləri araşdırılmışdır. Ermənistan ərazisindəki türk mənşəli etnotoponimlər linqvistik və tarixi, coğrafi aspektdə araşdırılmışdır. Monoqrafiya dilçilər, tarixçilər, coğrafiyaçılar, aspirantlar, tələbələr və vahid Azərbaycan tarixinə, dilinə maraq göstərən geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş, Qərbi Azərbaycan – indiki Ermənistan ərazisinin qədim türk oğuz yurdu olduğunu bir daha təsdiq edən tutarlı mənbədir.

4602000000 N − 098 − 2008

Qrifli nəşr

© «Nurlan», 2008
2

Ön söz
Müasir dövrdə Ermənistan ərazisindəki türk mənşəli etnotoponimlərin tədqiqi daha vacib məsələ olub, təkcə elmi aktuallığı ilə deyil, siyasi əhəmiyyəti baxımından da son dərəcə vacibdir. Onomastik vahidlər, xüsusən də etnotoponimlər dil tarixi ilə bağlı qiymətli mənbədir. Onlar xalqın qədim yaşayış məskənini müəyyənləşdirmək, bu ərazidə baş vermiş ictimai-siyasi hadisələri qiymətləndirmək, həmin hadisələrin səbəb və köklərini aydınlaşdırmaq, həqiqəti üzə çıxarmaq üçün faktlar kimi dəyərlidir. Ermənilər Azərbaycan və türk mənşəli toponimlərə münasibətdə həmişə qərəzli mövqe tutmuşlar. Qərbi Azərbaycanda, – indiki Ermənistanda türk mənşəli toponimlərin uzun illər boyu dəyişdirilib erməniləşdirilməsi türklərin, xüsusən də azərbaycanlıların min illər boyu bu ərazidə yaşamasını sübut edən faktlar saxtalaşdırmaq məqsədi daşımışdır. Müəllifin qeyd etdiyi kimi Qərbi Azərbaycan, indiki Ermənistan ərazisindəki azərbaycanlıların etnogenezində müxtəlif qədim türk tayfaları iştirak etmişdir. Müəllif ölkəmizin, o cümlədən də Qərbi Azərbaycan ərazisinin müasir toponimiyasında 4600-dən çox olan coğrafi adın təxminən 70 faizini tayfa və ya tayfa başçılarının adları ilə bağlı meydana gəldiyi qeyd edilmişdir. Həmin tayfalar təbii ki, Şimali və Cənubi Azərbaycan ərazisindəki etnotoponimlərin sayı az deyildir. Müəllif əsərdə onları tədqiq etməklə müxtəlif türk etnoslarının, xüsusilə oğuzların bu ərazilərin aborigen sakinləri olduğunu sübuta yetirir, Azərbaycan toponimiiyasında az öyrənilmiş sahələrdən biri olan etnotoponimləri çox yüksək səviyyədə tədqiq etmiş, onların areallıq xüsusiyyətlərini araşdırmış, ilk dəfə olaraq Qərbi Azərbaycan ərazisindəki etnotoponimlər tədqiq edilmiş, onların onomostik lüğəti tərtib olunub, etnotoponimlərin linqiristik və tarixi aspektdə araşdırılmışdır. Əsərdə müxtəlif etnotoponimlərlə etnotoponim olmayan toponimlərin struktur leksik-semantik, fonetik, qrammatik xüsusiyyətlərini müqayisəli şəkildə tədqiq etimş və bu qrupplar arasındakı oxşar və fərqli cəhətləri üzə çıxarmışdır. Müəllif etnotoponimləri yalnız linqvistik baxımından deyil, həmçinin tarixi və coğrafi aspektdən də tətbiq etmişdir. Bu da dərslikdən yalnız dilçilərin

3

Bu kitabda həmçinin Qafqaz hərbi dairəsinin Tiflis 1903-cü il xəritəsindən də istifadə olunmuş və kitabda verilmişdir. linqistikasını həm də hər bir azərbaycanlı üçün şərəf işi olan vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirərərk elmi ictimaiyyətə həm də geniş oxucu kütləsinə çox əhəmiyyətli və dəyərli bir kitab təqdim etmişdir. o cümlədən də tarixçilərin və coğrafiyaçıların da yararlanmasına kömək edəcək. hamımızın bütün azərbaycanlıların ağrılı problemi olan Qərbi Azərbaycan-indiki Erəmnistan torpaqlarının tarixini. «Qərbi Azərbaycan–indiki Ermənistan etnotoponimlərinin arealları» adlı əsəri bir daha sübut edir ki. Könül Səmədova belə bir araşdırmanın öhdəsindən layiqincə gəlmiş. Qərbi Azərbaycan qədim türk-oğuz məskənləridir. ingilis hətta erməni dilinə belə tərcümə etdirsin. Müəllif həm filoloq. Təklif edərdim ki. müəllif gələcəkdə ya kitabı bütövlükdə. həm də bir coğrafiyaçı mövqeyində çıxış edib. həm tarixçi. Qara Məşədiyev 4 . ya da müəyyən hissələrini rus. Düşmənə düşmənnin dilində zərbə endirmək də böyük qələbədir! AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik Institutunun prof.deyil.

tarixi saxtalaşdırmağa çalışan ermənilər türklərə. Süni yollarla qədimliyini sübut etmək istəyən. insan məskənlərini saxta və qondarma materiallara istinadla öz adlarına çıxarmasına qarşı mübarizədə də vacibdir. indiki Ermənistanda türk mənşəli toponimlərin uzun illər boyu dəyişdirilib erməniləşdirilməsi. prosesləri qiymətləndirmək. həqiqəti üzə çıxarmaq üçün konkret material. digər atributlarına. xalqın adlara hopub əsrlərlə yaşamış tarixini pozmaq. Çünki belə qədim dövrlərdə bu adları türklər müasir dövrlə müqayisədə yaxşı qoruya bilmişlər. türkdilli xalqlara qarşı həmişə düşmənçilik mövqeyində durmuş və durmaqdadırlar.Axundov) itirmək. flora və faunasına və i.GIRIŞ Onomastik vahid olan etnotoponimlər dil tarixi ilə bağlı qiymətli mənbə olmaqla yanaşı. «tarixin torpağın köksündəki izlərini» (A. həmin hadisələrin səbəb və köklərini araşdırmaq.a. xalqın qədim yaşayış məskənini müəyyənləşdirmək. xüsusən də azərbaycanlıların min illər boyu bu ərazidə yaşamasını sübut edən faktları saxtalaşdırmaq. adamların ovçuluq və yığıcılıqla məşqul olduğu dövrlərdə onların yaşayış qruplarının bilavasitə etnosun adı ilə adlanması şübhə doğurur. bu ərazinin relyefinə. bu ərazidə baş vermiş ictimai-siyasi hadisələri. Belə faktlar ermənilərin Azərbaycana məxsus əraziləri. türklərin. Yəni insanın təşəkkül tapıb müxtəlif qruplar şəklində yaşadığı 5 . sübut və faktlar kimi dəyərlidir. ərzaq ehtiyatlarına. Ona görə də yer-yurd adlarımızın tarixin hansı dövrlərində necə dəyişdirilməsinə dair tədqiqatlar aparmağımız olduqca əhəmiyyətlidir. Yer-yurd adlarımızın dəyişdirilməsi tarixin qədim dövrlərinə gedib çıxmır. Belə qruplar çox zaman yaşayış ərazisinə. Qərbi Azərbaycanda. Daha qədim dövrlərdə. onlara başqa don geyindirmək məqsədi daşımışdır. Ermənilər Azərbaycan və türk mənşəli toponimlərə münasibətdə də qərəzli mövqe tutmuşlar. görə adlandırılmışdır. obyektiv gerçəkliyi.

Etnonim yaranır və tarixi inkişaf prosesi keçir. Daha qədim sayılan etnotoponimlərin linqvistik təhlili zamanı lokal qruplara məxsus adların leksik-semantik xüsusiyyətlərinin müxtəlif aspektləri tədqiqat obyekti kimi nəzərə alınmalıdır. ya da nominatorun daşıdığı dilə mənsub olması belə bir müddəanı irəli sürməyə tam əsas verir. Bu dövrdə insanları əsas maraqlandıran cəhət zəruri olan ərzaqla təmin olunmaq. lokal qrupun yaşadığı yerin xüsusiyyətlərinə. onları məhv edə biləcək hər cür qüvvələrə qarşı mübarizə aparmaq vərdişlərinə yiyələnmək ön planda idi. Eyni zamanda bu faktdan çıxış etməklə ya nominantın. qorunmaq. Bu prosesdə etnonimə həm intralinqvistik. Bununla yanaşı.ilk dövrlərdə etnik mənsubluq məsələsi olmamışdır. çox yaxın ərazidə paylanmış. Etnos adlarında müxtəliflik səbəbəlrindən biri də nominatorun fərqlənməsindən irəli gəlir. Bu topluya eyni etnosun müxtəlif adları daxil olur. Adların müəyyən qismi etnosa qonşu. Ikinci cəhət etnonimlərin tarixi dinamikası ilə əlaqəlidir. Birinci cəhət bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəli olan etnonimlərin toplu təşkil etməsidir. yaxud eyni semantikaya malik komponent olan qrupların bir etnosla bağlılığı həqiqətə daha yaxındır. yaxud onunla əlaqədə olan etnoslar tərəfindən verilir. ya da nominatorun etnik mənsubluğunu aşkara çıxarmaq mümkündür. Belə tədqiqatda leksik vahidin semantik yükünün bilavasitə etnosa deyil. Belə tədqiqatın aparılması Qərbi Azərbaycan ərazisindəki etnotoponimlərin hansı etnoslara mənsubluğunu 6 . Çünki yalnız onimin semantikasını araşdırmaqla onun hansı etnosun dilinə aidliyi haqqında müəyyən fikrə gəlmək mümkündür. qeyd etmək lazımdır ki. Etnonimlərlə bağlı problemin iki cəhəti diqqəti xüsusi ilə cəlb edir. adlarında ortaq. onun bu və ya digər istinad nöqtəsindən. Çünki kompozitin tərkibindəki komponent ya nominantın. həm də ekstralinqvistik amillər təsir göstərir. yaxud motivləşdirmə əlamətindən fərqinə görə verilməsi yoxlanılmalıdır.

15. 58. 20. 7 . 53. müəyyən izah və şərhlərlə çap edilmişdir (21. Tarixi faktlar hələ eramızdan əvvəl VIII əsrdə türk etnoslarının Qərbi Azərbaycan ərazisində yaşamasını təsdiq edir. 16. Çünki etnotoponimlər tayfa və qəbilə adları əsasında yaranan onomastik vahidlərdir.19. Azərbaycan toponimiyasında az öyrənilmiş sahələrdən biri etnotoponimlərdir.aydınlaşdırmağa imkan yarada bilər və beləliklə. Qərbi Azərbaycan ərazisindəki toponimlər arasında etnotoponimlərin sayı az deyildir. Qərbi Azərbaycan – indiki Ermənistan ərazisindəki etnotoponimlərin öyrənilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyan məsələdir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki. xüsusilə oğuzların bu ərazilərin aborigen sakinləri olduğunu sübuta yetirir. qruplaşdırılmış. 57. 24. 44. Şimali və Cənubi Azərbaycan ərazilərindəki toponimlərdə də iz qoymuşlar. türk-Azərbaycan mənşəli onomastik vahidlər toplanmış. 17. Onların hər biri müxtəlif türk etnoslarının. 30). Qərbi Azərbaycan – indiki Ermənistan ərazisində azərbaycanlıların etnogenezində müxtəlif qədim türk tayfaları iştirak etmişdir. onlar yetərincə deyil və indiki Ermənistan ərazisinin tarixən mövcud olmuş ümumi etnotoponimik mənzərəsinin açılması üçün kifayət etmir. Son illərdə bu sahəyə aid dəyərli elmi axtarışlar aparılmış. xüsusən etnotoponimlərin tədqiqi son dərəcə vacib. Toponimlərin xalqın daha qədim tarixi ilə bağlı olan bu tipinin hərtərəfli öyrənilməsi sahəsində müəyyən işlər görülsə də. Buna görə də indi Ermənistan adlanan ərazidəki türk-Azərbaycan mənşəli onomastik vahidlərin. Bu isə qeyd olunan ərazinin etnotoponimik mənzərəsinin açıqlanmasına mane olur. ermənilər tərəfindən saxtalaşdırılaraq dəyişdirilmiş adların daşıdığı tarixi yük aşkara çıxarılacaqdır. Həmin tayfalar təbii ki. Azərbaycan dilçiliyində Qərbi Azərbaycan ərazisindəki türk mənşəli etnotoponimlərin tədqiqinə aid ayrıca araşdırma da yoxdur. təxirəsalınmaz və aktual məsələdir.

Budaqov. təkcə elmi aktuallığı ilə deyil. onların kəmiyyət xarakteristikaları həmin ərazidə hansı etnosların daha çox məskunlaşması.Ə. fonetik.Ə.Ermənistan ərazisindəki türk mənşəli etnotoponimlərin. . miqrasiyası barədə müxtəlif səpkili faktları aşkara çıxara bilər.lokal qrup adları.Ermənistan ərazisindəki türk mənşəli areal etnotoponimlərin areallıq xüsusiyyətlərini və yayılma coğrafiyasını müəyyənləşdirmək.Areal etnotoponimlərin tarixi. Tədqiqat işinin əsas məqsədi Qərbi Azərbaycan (qədim oğuz yurdu – indiki Ermənistan) ərazisindəki türk mənşəli etnotoponimləri linqvistik aspektdən təhlil etmək və onların areal xüsusiyyətlərini öyrənməkdir. B. .onimik areal və areal onimlər anlayışlarını dəqiqləşdirmək. Kitabda əsas mənbələr kimi «Ermənistan Azərbaycanının tarixi coğrafiyası». . Q.Ermənistan ərazisindəki türk mənşəli etnonimlərinin ümumi mənzərəsini şərh etmək. Bu məqsədlə aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulmuşdur: . regionali və geonimlərlə etnotoponimlər arasındakı oxşar və fərqli cəhətləri müəyyənləşdirmək. coğrafi. Tədqiqat işində Qərbi Azərbaycan ərazisindəki etnotoponimlərin qeydə alındığı və toplanıb daxil edildiyi əsərlər təşkil edir. «Ermənis8 . eləcə də bu məskunlaşmanın tarixi. Təbii ki. müasir dövrdə Ermənistan ərazisindəki türk mənşəli etnotoponimlərin tədqiqi daha vacib məsələ olub. .Ermənistan ərazisindəki türk mənşəli areal etnotoponimlərin onomastikonunu tərtib etmək. leksik-semantik. siyasi əhəmiyyəti baxımından son dərəcə vacibdir. .Qeybullayev. eləcə də linqvistik aspektdən tədqiqi son dərəcə aktualdır. Bu istiqamətdə olan tədqiqat areal etnotoponimlərin konkret coğrafi məkanda yayılması. struktur və qrammatik xüsusiyyətlərini araşdırmaq.

tədqiqatçıların.tanda Azərbaycan mənşəli toponimlərin izahlı lüğəti». 30. 9 . «Irəvan əyalətinin icmal dəftəri M. Dissertasiyada müxtəlif əsaslı etnotoponimlər ayrı-ayrılıqda təhlil olunmuşdur. Işdə türk dillərinə aid yazılı abidələrdəki materiallardan. Ermənistan». Işin elmi yeniliyinin bir cəhəti də ondan ibarətdir ki. deskriptiv. etnotoponimlər linqvistik və tarixi aspektdə araşdırılmışdır.Baharlının kitablarından» istifadə edilmişdir (20. Etnotoponimlərin areal olmasının səbəbləri tarixi-coğrafi aspektdən qiymətləndirilmişdir. qrammatik xüsusiyyətləri müqayisəli şəkildə öyrənilmiş və bu qruplar arasındakı oxşar və fərqli cəhətlər üzə çıxarılmışdır. Bu da müxtəlif əsasdan olan etnotoponimlərin qruplaşdırılma imkanlarını genişləndirmişdir. Ilk dəfə olaraq Qərbi Azərbaycan ərazisindəki etnotopnimlər tədqiqat obyekti olmuş. Ermənistan ərazisindəki türk mənşəli etnotoponimlərin onomastikonu tərtib edilmiş. leksik-semantik.Kaşğarinin və V. genetik. 24. Tədqiqat işində əldə olunmuş bir sıra nəticələr. areal. etnotoponim olmayan toponimlərin struktur.Ələkbərli «Qədim türk-oğuz yurdu.H. dissertasiyanın üçüncü fəslində türk mənşəli etnotoponimlərlə. bir sıra başqa lüğətlərdən. bu ərazinin areal etnotoponimləri araşdırılmışdır. Bünyadov Z.. kartoqrafik. struktur. Tədqiqat işində müqayisəli. Ə. müqayisəli-tarixi metoddan. o cümlədən etnotoponimlərin areal xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi məsələsinə yeni aspektdən baxılmışdır. etimoloci və tipoloci təhlil üsullarından istifadə olunmuşdur. fonetik. M. 21). Işdə indiki Ermənistan ərazisindəki areal etnotoponimlərin başqa areallarda işlənmə səbəbləri nəzərə alınmışdır. o cümlədən Azərbaycan tədqiqatçılarının Ermənistan ərazisindəki onomastik vahidlər haqqında elmi monoqrafiya və məqalələrində qeydə alınan etnotoponimlərə də istinad edilmişdir.Radlovun lüğətlərindən. Məmmədov H.

10 . Dissertasiya işinin praktik əhəmiyyəti ondadır ki. tarixi tədqiqatlar üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən onomastik vahidləri ermənilərin dəyişdirməklə həqiqəti saxtalaşdırması diqqət mərkəzinə çəkilmişdir. ixtisas kurs və seminarlarının aparılmasında. toponimlərin izahlı lüğətlərinin hazırlanmasında istifadə edilə bilər. Qədim türk oğuz yurdu – indiki Ermənistan ərazisində türklərin hələ çox-çox qədimdən məskunlaşmasını təsdiq edən faktlar üzə çıxarılmış. onomastikaya aid dərsliklərin və dərs vəsaitlərinin yazılmasında.Tədqiqat işinin praktik əhəmiyyətini göstərən cəhətlərdən biri Ermənistan ərazisindəkt türk mənşəli etnotoponimlərin tam siyahısının tərtibi ilə bağlıdır. türk mənşəli etnotoponimlərin.

toponim. Belə bir sərvətə münasibət də həmişə düzgün olmalı. Onomastik leksika insanın inkişaf tarixi haqqında informasiya daşıdığına görə təkcə dil mənşəyinə görə mənsub olduğu dilin daşıyıcısı olan xalqın malı sayılmamalı. etnonim. Onomastik vahidlər . qəbilə adları. Bu adlar müəyyən ərazidə yaşayan əhalinin. antroponim və i. ictimai-siyasi hadisələr nəticəsi kimi təzahür etmişdir. kollektivin və ya hakim dairənin təşəbbüsü ilə əmələ gəlmişdir. şəhər və kəndlərin adı tarixi inkişaf prosesində müxtəlif səbəblər zəminində həm sürətli. Onomastik vahidlərin tədqiqinin xalqın məskunlaşma coğrafiyasının təyinində rolu Əsasında duran sözün mənasına. Tayfa. tarixi abidələr. Azərbaycan toponimik sisteminin ən mürəkkəb və az öyrənilmiş sahələrindən biri etnotoponimlərdir. onun nəyi bildirməsinə görə toponimlərin fərqlənən qruplarından biri etnotoponimlərdir. bir sözlə etnonimlər əsasında yaranmış toponimlər onamastik sistemdə-etnotoponim adlanır. onun qorunmasına. Minillik tarixə malik olan əyalət. həm də ilk baxışdan nəzərə çarpmayan tədrici dəyişməyə məruz qala bilir.I FƏSIL QƏRBI AZƏRBAYCANIN TÜRK MƏNŞƏLI ETNOTOPONIM MƏNZƏRƏSI 1. tədqiqinə köklənməli. mahiyyəti 11 . etnotoponim. onlar tarixin yadigarı kimi mühafizə edilməlidir. saxlanmasına. Xalqımızın qədim tarixi ilə bağlı olan bu onomastik vahidlər barədə hələlik çox az söz deyilmişdir. Azərbaycan toponimləri təbii ki. dilimizin leksikasında mövcud olan müxtəlif söz qrupları əsasında yaranmışdır. Bununla belə coğrafi adların meydana gəlməsi şəxs adları kimi bu və ya digər fərdin iradəsindən asılı olmayıb müəyyən tarixi. qiymətli sərvət sayılır. kitabələr kimi dəyərli.a.1.

Təəssüf ki. 138. 8. tarixi saxtalaşdırmağa çalışanlar. etnoqrafiyaya yoxsa tarixə aidliyinə münasibətdə elmi ədəbiyyatda fərqli fikirlər vardır (Bax: 49. 5).Əliyeva 1993-cü ildə yazdığı namizədlik disertasiyasında. 116. 155. 128. tarix boyu olmuşdur. Burada müxtəlif elmlərin tədqiqat mənbəsindən danışmaq tələbi ondan irəli gəlir ki. 37. 5 və s. Ermənistanda türk mənşəli toponimlərin dəyişdirilməsi. 143. 21-32. Türk mənşəli toponimlərin uzun illər boyu dəyişdirilib erməni mənşəli adlarla əvəz edilməsi azərbaycanlıların min illər boyu bu ərazidə yaşamasını sübut edən faktları saxtalaşdırmaqla yanaşı. Məsələn.və məzmununa görə ümumbəşəri sərvət səviyyəsində qəbul edilməlidir. Onun coğrafiyaya və ya dilçiliyə. 137. 107. 7-11. bu tələb süni yollarla qədimliyini sübut etmək istəyən. 7-17. sonralar nəşr etdirdiyi kitabda göstərir ki: «son illərdə Zaqafqaziyada baş verən hadisələr Ermənistan və Gürcüstan ərazisində tarixən mövcud olan Azərbaycan dilinə məxsus toponimlərin kütləvi şəkildə dəyişdirilməsinə səbəb olmuşdur» (31. 127. 134. azərbaycanlıların zorla bu ərazilərdən çıxarılması ardıcıl şəkildə davam etdirilmişdir. R. 158. 153. Əlbəttə.) Onomastikanın ictimai elmlər sistemində yerinə aid ayrıayrı alimlərin fikirlərini təhlil edən Çingiz Hüseynzadə bu mübahisəli məsələyə münasibətini bildirərək yazır: «Hazırda onomastika dilçiliyin xüsusi adları öyrənən müstəqil və ayrıca sahəsi kimi formalaşmışdır» (97. 6. 23-24). 11-12. 97. 29. 11. Bu fakt bir çox elmi mənbələrdə qeyd olunmuşdur. 266. 124. xüsusi adları öyrənən onomastikanın hansı elmə aid olması haqqında mübahisələr çoxdan davam edir. Əslində ermənilərin türk mənşəli toponimləri dəyişdirməsi son illərə aid hadisə deyildir. 38. müxtəlif elm sahələrində aparılan tədqiqatlar üçün tarixi mənbə olacaq onomastik vahidlərin izini itirmək məqsədini daşımışdır. xüsusən ermənilər tərəfindən həmişə pozulur. Azərbaycan və türk mənşəli toponimlərə münasibətdə Ermənistanda həmişə belə bir siyasət həyata keçirilmişdir. bu məsələ ilə bağlı mübahisələrə aydınlıq gətirmək bizim mövzunun əhatə 12 .

xüsusən də etnogenez problemlərini ümumi səpkidə səciyyələndirməyə imkan yaradır. Təsadüfi deyil ki.dairəsindən kənara çıxsa da. bununla da cəmiyyətin sinfi quruluşunu gözəl şəkildə əks etdirir» (155. 13 . mədəni-tarixi həyatı əksini tapır. Onomastikanın tarixlə sıx bağlılığı heç bir şübhə doğurmur. 33-34). onların yaranma qanunauyğunluqlarının və dəyişməsinin tədqiqinə müxtəlif elmlərdə olan diqqəti ön plana çəkmək.A. onomastik leksikanın dildə və cəmiyyətdə işlənməsinin.Engels coğrafi adları tarixi mənbə kimi qiymətləndirərək onların əsasında alman tayfalarının eramızdan əvvəl I əsrdə yerləşmə sxemini qurmuşdur (127. Bu. həmçinin də arxeologiyanın məlumatlarının müqayisəli şəkildə tədqiqini özündə birləşdirən kompleks metoda istinad edirlər. dilin onomastik sistemində həmin dili daşıyan xalqın çoxəsrlik ictimai-iqtisadi. A. coğrafiya. zənnimizcə. V.K. ermənilərin öz məqsədləri naminə elmə saxta münasibətini açıqlamış olur. tarix. Bu tarixi prosesi.Reformatskinin onomastik vahidlərin müəyyən qrupunu birləşdirən toponimləri öyrənən toponimikanın elmi mənsubluğuna münasibətlə bildirdiyi bir fikri qeyd etmək vacibdir: «Toponimika yalnız dilçiləri deyil coğrafiyaçıları və tarixçiləri də həqiqətən maraqlandırdığı üçün burada bütün tərəflərin maraqlarını nəzərə almaq və bu oblastda əməyin bölüşdürülməsi konturlarını müəyyənləşdirmək lazımdır» (137. 12). 8). F. Bu da danılmaz faktdır ki. Ermənistanda həqiqətə yalan donu geyindirmək məqsədilə bir çox elmlərin tədqiqat marağı dairəsində olan vahidlərə və beləliklə. vacibdir. Cəmiyyətin inkişafının qədim dövrlərinə dair tarixi məlumatların doğruluğunu sübut edərkən çox vaxt alimlər onomastika. «rus xalqının tarixinin müxtəlif dövrlərinə aid adlar və onların formaları həmin dövrlərdəki cəmiyyətin vəziyyətini.Çiçaqov qeyd edir ki.

Onomastik leksikanı. xalqın məskunlaşma yerini göstərən.Nikonov qeyd edir ki. Bu baxımdan linqvistika. bu ərazidə baş vermiş ictimai-siyasi hadisələri. 11). etnoqrafiya. onomastik vahidlər onları yaradanların dili haqqında böyük məlumat daşıyır. fonetika və qrammatikanı. bu barədə fikir və elmi müddəaları təsdiqləyib sübut edən amillərdir. xüsusi adların bir sıra sinifləri vardır və bu siniflərin hər biri özünün fərqləndirici cəhətlərinə malikdir. prosesləri qiymətləndirmək. Xüsusi adlarda ekstralinqvistik amillər onların daşıdığı tarixi informasiya. onun təkcə müəyyən xalqın dil tarixini öyrənmək üçün deyil. Adların müəyyən yerə aidliyi isə həmin ərazidə yayılmış qədim dili bərpa etmək. tarixi faktlar. inkişafının müəyyən səviyyəsinə çatmış insan kollektivi üçün əhəmiyyətli xüsusiyyəti əks etdirir. linqvistlər tarixi leksikanı. tarixi dialektologiyanı öyrənərkən çox vaxt onomastikanın köməyindən bəhrələnir və bu zaman «xüsusi adların dil yaradıcılığı prosesinin arxaik və konservativ cəhətlərini. coğrafiya. 5) Aydındır ki. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki. onun tarix. bu 14 . dilçilik və başqa elmlərə münasibətini açıqlayarkən xüsusi adlara kompleks şəkildə yanaşırlar. onların dinamikasını qoruyub saxlayan xüsusi leksik qat olduğunu unudurlar» (124. kollektivdə və kollektivin tələbatından yaranıb.Bütün bu müddəalar sübut edir ki. yayılma ərazisinin hüdudlarını müəyyənləşdirmək imkanı verir (127. V. 152). Onomastikanın başqa elmlər arasında yerini aydınlaşdırarkən. onomastikada linqvistik və ekstralinqvistik amillər sıx qarşılıqlı əlaqədədir. xüsusən də etnotoponimləri dil tarixi ilə bağlı qiymətli mənbə hesab etməklə yanaşı.A. xüsusən dil tarixi sahəsində tədqiqatlar üçün xüsusi adlar çox böyük dəyərə malikdir. «Ad insan mədəniyyətinin «məhsul»larından biridir. Epoxa və insan birlikləri haqqında məlumatlar adlarda öz izini saxlayır» (103. O. həmin xalqın tarixən yaşadığı ərazini müəyyənləşdirmək.

Hər şeydən əvvəl Ermənistanda türk mənşəli toponimlərin dəyişdirilməsi ilə bağlı aparılmış və aparılan siyasətin konturlarını aydınlaşdıraq. 5) bəzi adlardakı «kənd» sözünün erməniləşdirilməsi (Lalakənd-Lalıgyuğ). 2)erməni millətindən olan tarixi şəxsiyyətlərin adını əbədiləşdirmək bəhanəsi (Kəvər-Yeni Bəyazid-Abovyan). Bu baxımdan Ermənistan ərazisindəki türk-Azərbaycan mənşəli onomastikanın.Karaberd). sübut və faktlar kimi dəyərləndirmək zəruridir. «aşağı» sözlərinin erməniləşdirilməsi (Böyük Ayrım-Medz Ayrum). «Qədim türk-oğuz yurdu – Ermənistan» əsərində müəllif türk mənşəli toponimlərin dəyişdirilməsinin aşağıdakı səkkiz prinsipini qeydə almışdır: 1) sovet ideologiyasının təbliğatı bəhanəsi (Gümrü-AleksandropolLeninakan). 8)tarixi adı itirmək üçün onun bir neçə dəfə dəyişdirilməsi (Hacıqara-Makodaşen-Lernapat). xüsusən etnotoponimlərin tarixən mövcud olmuş coğrafi mənzərəsinin bərpasına çalışaq. 5)qədim adın izini itirmək məqsədilə dəyişdirmə. «yuxarı». 3) hərfi tərcümə (Daşqala . 4) bəzi adlardakı «böyük». 4)fonetik uyğunlaşdırma yolu ilə dəyişdirmə. 3)tərcümə yolu ilə dəyişdirmə.hadisələrin səbəb və köklərini araşdırmaq. obyektiv gerçəkliyi. Əziz Ələkbərli Ermənistanda türk mənşəli toponimlərin müxtəlif prinsiplər əsasında dəyişdirilməsini faktlar əsasında şərh etməyə çalışmışdır.Ələkbərlinin təklif etdiyi prinsipləri belə qruplaşdırmaq mümkündür: 1)siyasi motivləşdirmə yolu ilə toponimin dəyişdirilməsi. həqiqəti üzə çıxarmaq üçün konkret tarixi material. (30. 5-6). Ermənistanda türk mənşəli toponimlərin dəyişdirilməsi prinsiplərinin dəqiqləşdirilməsi elmi əhəmiyət kəsb edir. 7)qədim tarixi adın müasir azərbaycanlı adı ilə dəyişdirilməsi (Haqqıxlı-Səməd Vurğun). 2) yeni tarixə və mədəniyyətə istinadla toponimin dəyişdirilməsi. Çünki 15 . 6)erməni tələffüzünə uyğunlaşdırma (Həkəri-Akori). ciddi elmi axtarışlar tarixi saxtalaşdırmanın qarşısına sipər çəkə bilər. Ə. Faktların qeydə alınması. «kiçik».

bu adla adlandırılan yaşayış məskəninin qədimliyi faktından çıxış etməklə onun bundan əvvəlki adının olmasını sübuta yetirmək mümkündür. Bu tədqiqatlarda kənd və daha kiçik yaşayış məntəqələri daxilindəki onimlər qruplaşdırılır. 14-18. bütün onomastik mənzərənin bərpasına istiqamətlənməlidir. Ermənistanın türk mənşəli onomastik vahidlərinin tədqiqinin ilkin vacib məsələsi bu adların toplanıb qruplaşdırılmasıdır. onların yaşlı nəslin hafizəsindən pozulmamış qeydə alınması üçün son dərəcə vacibdir. Lakin bütövlükdə bunlar müxtəlif onim tipləri üzrə tam onomastikonların hazırlanması üçün yetərincə deyildir. prof. H. istinad etdiyimiz ədəbiyyat siyahısı tam deyil və daha ümumi səciyyəli olanları əhatə edir. 56. 20. əsasən toponimlərin qeydə alınması istiqamətində xeyli iş görülmüşdür (Bax:19. 60 və s). gələcəkdə adın təkrar dəyişdirilib əvvəlki vəziyyətə gətirilməsi üçün hüquqi əsas verməsə də.Mirzəyevin bu istiqamətdə apardığı tədqiqat işləri Ermənistan ərazisindəki türk mənşəli onimlərin toplanması. Bununla belə qeyd edilməlidir ki. onların böyük hissəsi qeydə alınır (Bax: 54. 38-44 və s). adların dəyişdirilməsinin vaxtında qeydə alınması. 26-34. Son illərdə Ermənistan ərazisindəki türk mənşəli tam onomastikonun bərpası və yaradılması istiqamətində prof. Əlbəttə. tarixi həqiqətin təsdiqini reallaşdırır. Göstərilən işlərdə toponomik onamastikonun yaradılması üçün böyük material vardır. Əlbəttə. Biz belə hesab edirik ki. H. bütövlükdə göstərilən sahədə hələ xeyli iş görülməlidir.bu prinsiplər hazırkı addan əvvəlki ada keçidi gerçəkləşdirməyin yeganə vasitələrindən biridir. Mirzəyevin tədqiqatları qiymətlidir. Son dövrlərdə nəşr olunmuş elmi-tarixi əsərlərdə Ermənistan ərazisindəki türk onomastik vahidlərinin. tədqiqatlar yalnız toponimlərin öyrənilməsi ilə məhdudlaşmamalı. 16 . Kamo toponominin XX əsrə aidliyi. 30. 3-6. Məsələn. Təbii ki. Əldə olan materiallar müəyyən toplu yaradır. 58. 57.

Çovdar. Ermənistan ərazisində türk etnoslarının tarix boyu məskunlaşmasını aşkarlamaqda həmin ərazidəki türk mənşəli etnotoponimlərin tədqiqi müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. eymurlar oğuz tayfalarının iyirmi iki nəslindən biridir. Maraqlı cəhət odur ki. Mets -böyük. Ermənistan ərazisindəki toponimlər arasında doğrudan da etnotoponimlərin sayı az deyildir. əslində Ermənistanda Böyük Ayrım. Yuxarıda toponimlərin saxtalaşdırma məqsədilə dəyişdirilmə prinsiplərini nəzərdən keçirərkən «böyük» və «kiçik» sözlərinin tərcümə edilməsi göstərilmişdi. Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki. Elmi ədəbiyyatda Azərbaycanda. o cümlədən qərbi Azərbaycanda yayılmış toponimlərin 70 faizinin tayfa və tayfa başçısının adı ilə adlanması fikri qeyd olunur.Ermənistan ərazisində mövcud olmuş etnotoponimlərin öyrənilməsi problemi qeyd edilmiş tədqiqatlar cərgəsində xüsusi yer tutur. Çünki etnotoponimlər tayfa və qəbilə adları əsasında yaranan onomastik vahidlərdir. Eymur. Orand. toponimlərin xalqın daha qədim tarixi ilə bağlı olan bu tipinin hərtərəfli öyrənilməsi sahəsində də dilçiliyimizdə az iş görülmüşdür. Eymur sözünün etnonim olması Mahmud Kaşğarinin lüğətində qeyd edilmişdir. pokr-kiçik mənasında olduğundan. Ermənistan ərazisində areal etnotoponimlər daha geniş yayılmışdır. Ayrım. Kiçik Ayrım toponimlərinin olduğu aydınlaşır. Ermənistanda bu etnotoponim Ayrum. Göründüyü kimi. Verilmiş nümunə Ermənistan ərazisindəki areal etnotoponimlərdən biridir. Müəllif göstərir ki. Ayrum Mets. Məsələn. Çabanlı və s. Ayrum Pokr kənd adlarında qalmışdır. Etnotoponimlərin tədqiqi isə bilavasitə xalqın ictimai-siyasi həyatı ilə bağlı olub onun tarixinin müxtəlif mərhələlərində 17 . Eymur etnotoponiminin Ayrum//Ayrım//Imer//Imir variantları vardır. Eymur etnotoponiminin Ermənistanda üç kəndin adında əksini tapması həmin torpaqların türklərin qədim yaşayış məskənlərindən olmasını bir daha sübuta yetirir.

Ona görə hər bir xalqın mənşəyini aydınlaşdırmaq üçün. xalq. onun təşəkkülünə gətirib çıxarmış və etnik prosesin bütün mərhələlərində iştirak etmiş komponentləri müəyyən etmək lazımdır. bölünmə və paylanma dərəcəsi. 18 . həm də onların adlarında dəyişmələr baş verir. 3). bir sözlə. xalqlar və millətlər. Tarixi.meydana gəlmiş etnonimlərin öyrənilməsi ilə başlanır. etnoqrafiyada qəbul edildiyi kimi etnoslardır (32. Hər bir etnosun formalaşması prosesi etnosun adlanmasına da təsirini göstərir. Konsolidasiya (etnik mənsubiyyətcə qohum etnosların qaynayıb qarışması prosesi) və assimilyasiya (etnik mənsubiyyətcə müxtəlif etnosların arasında gedən prosesdə onlardan birinin digərini dilindən məhrum etməsi və özünə qatması) prosesləri nəticəsində etnosların həm bir-birinə nəzərən tutduğu mövqedə. onun miqrasiyaya meylliliyi etnonim çoxluğuna səbəb olur və psevdoetnonimlər yarada bilir. Müəyyən tarixi mərhələdə etnoslardan biri digərinə nəzərən hakim mövqeyə malik olur. tarixi inkişaf prosesində bir etnik adla məlum olan etnos müəyyən mərhələ keçdikdən sonra başqa etnik ada malik ola bilər. bu o deməkdir ki. tayfalar. Etnik prosesin komponentləri qəbilələr. millət adları digər onimlərdən fərqli olaraq eyni denotata müxtəlif aspektlərdən münasibət baxımından çoxvariantlılığa malikdir. qəbilə. Başqa sözlə. Hər bir xalqın təşəkkülü tarix boyu davam etmiş arasıkəsilməz etnik prosesin nəticəsidir. Tayfa. coğrafi. etnoqrafik və linqvistik faktlar zəminində qruplaşdırılıb bir topluya gətirilə bilən etnonimlərin dəqiqləşdirilməsi əlavə bilgilər tələb edir. Etnonimlər onomastikanın daha mürəkkəb və çoxspektrli elmi tədqiqat tələb edən qrupudur. Etnosun yayılma. xalqımızın mənşəyini araşdırmaq üçün Azərbaycan ərazisində tarix boyu məskun olmuş etnosların adlarını və onların etnik mənsubiyyətini üzə çıxarmaq gərəklidir. Etnonimlərin tədqiqi prosesində xalqın ən qədim və qədim etnoslarının adları haqqında geniş məlumatlar əldə olunur.

Ərazi və yaşayış məskənlərinin adlandırılması öz tarixinə görə çox qədim dövrlərə gedib çıxır. Bu məsələyə münasibətini bildirən Y. Başqa etnosa mənsub ərazinin adını dəyişmək hadisəsi isə yalnız həmin etnosun ərazisni əlindən alandan sonra baş verə bilərdi. həm də yoxluğu şəraiti üçün mümkündür.Etnonimiyada. Ilk yaranan yer adları. Bu dövr daha çox yaşayış uğrunda mübarizə aparmaq. Belə hal həm etnoslararası əlaqənin varlığı. insan həyatı üçün təhlükə törədən qüvvələrə qarşı müqavimət göstərmək. Yəni insanın təşəkkül tapıb müxtəlif qruplar şəklində yaşadığı ilk dövrlərdə etnik mənsubluq məsələsi olmamışdır. sonralar tayfa və qəbilələrin mübarizəsinə çevrilmişdir. yaşayış ərazisinə etnosun öz adını verməsi də bu dövrdən başlamışdır. Lakin bütün hallarda bir məsələ aydındır. inkişaf prosesinin elə dövrləri gəlib çatmışdır ki. heç şübhə yox ki. məskənə ad vermə prosesi də dəyişkən olmuşdur. Lakin insanların yaşadıqları yer-yurda.a. görə ad vermişlər. Əvvəl insan qrupları arasında gedən belə mübarizə. flora və faunasına və i. Etnonimlər mürəkkəb tematik söz qrupudur. digər atributlarına.Çesnov 19 . çox zaman yaşadıqları yerə ərazinin relyefinə. o cümlədən etnotoponimlərin tədqiqi zamanı bu qəbildən olan onimlərin dəqiq semantikasına diqqət yetirilməlidir. Mürəkkəblik etnonimləri digər onim və nominatlardan ayırma çətinliyindən irəli gəlir. Qrup halında yaşayan qədim insanlar yəqin ki. bunun üçün lazım gəldikcə birləşmək səciyyəvi xüsusiyyət daşımışdır. qonşu etnos da öz qonşusunun məskəninə öz adını vermir. Unutmaq olmaz ki. insan qrupları yaşayış üçün əlverişli olan yerə başqa qrupların girməsinə imkan verməmək uğrunda da mübarizə aparmalı olmuşlar. ərzaq ehtiyatlarına. Etnos öz yaşadığı məskənə başqa etnosun adını qoymadığı kimi. eləcə də onomastikanın digər bölmələrində etnonimlə bağlı adların. Ola bilsin ki. bir etnosun yaşadığı əraziyə onunla qonşuluqda yaşayan etnos da ad verə bilərdi. etnosun adını daşımamışdır. Doğrudur.

Yerli əhali özündən əvvəl mövcud yer adının öz dilinin etimologiyasına görə izahını verərək onu təhrif edir. Əgər leksik vahid başqa dilə mənsub vahidlə əvəzlənirsə. Belə bölünmə nəticəsində fəaliyyət göstərən qrupların adları onların bir qayda olaraq yaşadıqları yerin adı ilə təyin edilir. adı dəyişmədir. N. 6).Çesnov göstərir ki. 8). Lakin bu halda yalnız təhriflə üzləşmək mümkündür. Eskimoslarda lokal qrupların adları aşağıdakı sxem üzrə formalaşır: qrupun yaşadığı yerlə bağlı ad + miut Miut eskimoslarda «adamlar» mənasını verən sözdür. Bromley «Etnos və etnoqrafiya» əsərində bu məsələyə toxunaraq qeyd edir ki. Oxşar hal eskimoslarda da müşahidə edilir (154.V. Məlumdur ki.A.)(154. Y. yəni onların tematik səciyyəsi çox zaman motivləşmə semantikası ilə tamamlanır. Belə izahlar etnonimikada müəyyən nəzəri müddəaları irəli sürməyə imkan verir. utkuxikalinqmiut qrup adı «sabun daşları ərazisində yaşayan adamlar» mənasını verir (154. Məsələn. 7).Butinov ibtidai icma quruluşunda yaşamış adamların lokal qruplar təşkil etməsini təsdiqləyir və eyni zamanda belə qrupların təcrid olunmuş şəkildə yaşamasının qeyri-mümkün 20 . belə onimlər «coğrafiya ilə linqvistikanın (eləcə də tarix və linqvistikanın) qovşağında yerləşib toponimiyanın son çətin tədqiqat zonasını təşkil edir» (81. etnonimlərin tematik semantikası.etnonimləri fərqləndirmə zamanı adlandırmanın motivləşdirmə semantikasına xüsusi diqqət verilməsini təklif edir (məsələn. Y. Çünki bu vahidlər müxtəlif elmlərin tədqiqi obyekti olur. avstraliyalılarda aranda kimi iri etnik birliklər bir çox kiçik lokal qruplara bölünür.V. 223). bu. yerə görə motivləşmədən istifadə oluna bilər və s. Adətən etnonimlər motivləşməyə görə daha asanlıqla izah olunur. Təhrif daha çox fonetik səviyyədə getməlidir. ad yaşama yerinin xüsusiyyətinə görə qoyula bilər. Məhz buna görə də etnotoponimlərin tədqiqində diqqətli olmaq vacibdir.

214). Belə tədqiqatda leksik vahidin semantik yükünün bilavasitə etnosa deyil. 2) Komponentlərdən biri A-ya. 2) lokal qrupa ad digər lokal qrup tərəfindən qoyulur. etnotoponimdən çıxış etməklə etnosu müəyyənləşdirmək olur. yəni bir kökdən ibarətdirsə. Buradan belə nəticə çıxarmaq olur ki. lokal qrup özü özünü adlandırırsa. əlaqədə olan lokal qrupların sayı artdıqca yuxarıdakı məsələ daha da mürəkkəbləşir. V lokal qrupu isə ikinci etnosdursa. Deməli. 1) qrup özü-özünə ad verir. Lokal qrupLararası əlaqələr qrupların birbirini adlandırmasına zəmin yaratmışdır.olduğunu qeyd edir(82. ya da adlandırılan etnosun dilinə mənsub olacaqdır. onda adlandırmanın nəticəsi müxtəlif tiplərə aparıb çıxarır. onda həmin söz ya adlandıran. Genotoponim sadədirsə. digəri V-yə aiddir. lokal qrupun yaşadığı yerin xüsusiyyətlərinə. daha qədim sayılan etnotoponimlərin linqvistik təhlili zamanı lokal qruplara məxsus adların leksik-semantik xüsusiyyətlərinin müxtəlif aspektləri tədqiqat obyekti kimi nəzərə alınmalıdır. Aparılmış təhlil göstərir ki. Lokal qruplar müəyyən etnosdan qopub ayrıldıqlarına görə onların etnik mənsubluğunun etnotoponim əsasında dəqiqləşdirilməsi zamanı yuxarıda göstərilən fakt xüsusi rol oynayır. lokal qruplar bir-biri ilə əlaqədə olmalıdır. Ikinci hal A lokal qrupu bir etnos. Etnotoponim mürəkkəb olduğu zaman kompozitin tərkib elementlərinin aşağıdakı kimi paylanması mümkündür: 1) Komponentlərin hər ikisi A etnosuna aiddir. 3) Komponentlərin hər ikisi V-yə aiddir. Ona görə də. Məntiqi-linqvistik baxımdan onim adlandıran etnosun dilinə aid söz kimi qəbul edilməlidir. Aydındır ki. Lakin adlandırılan qrupa məxsus sözdən istifadə halını tamamilə kənara qoymaq düzgün deyildir. onda etnotoponim etnosun öz dilinə aid olacaqdır. onun bu və ya digər istinad nöqtəsindən. yaxud 21 . Deməli. lokal qrupların adlanmasının iki yolu olmuşdur. Beləliklə. hər şeydən əvvəl adlandırma prosesində iştirak edə biləcək etnoslar müəyyənləşdirilməlidir.

genonimlər nəsil bildirən xüsusi adlardır.motivləşdirmə əlamətindən fərqinə görə verilməsi yoxlanılmalıdır. Oxşar məsələlər genonimlərlə bağlı araşdırmalar zamanı da üzə çıxır. Təbii ki. Bir sıra hallarda isə bu. Çünki bu cür onimlər müəyyən ərazidə məskunlaşmış qrupları bildirir. Hər bir genonim müəyyən etnos və ya etnoslarla bağlanır. Lakin onlar. Onimin leksik-semantik təhlili isə onun mənsubluq dairəsini və ya ətrafını aşkara çıxarmağa kömək göstərir.N. su içdiyi. genotoponimlərin regional nomen regional səciyyəsi daşıması faktı da bir daha təsdiqlənir. Oğuz genonimləri ümumtürk genonimləri arasında özünəməxsus yer tutur. Elmi ədəbiyyatda genonimlərin daha çox türk və monqol areallarında yayılması xüsusi qeyd olunur (144. Bununla yanaşı. köçəri heyvandarların mal-qaranın otladığı. Nomenin regionale ilə müəyyən əlaqədə olması məhz lokal qruplararası rabitədən irəli gəlir. 215). Lokal qruplara məxsus onimlərə regional nomenlər (Nomen Regionale) səviyyəsində də baxmaq olar. Genotoponimlərdə əraziyə xas xüsusiyyət əksini tapdığına görə onların müəyyən sözlərə görə ilkin fərqləndirilməsinə imkan yaranır. 114). Məlumdur ki. qışladığı yerləri həmin əraziyə yiyəlik edən qruplarla bağlı adlandırmasını açıqlayır (113. belə ərazilər çox olduğundan yaranan genotoponimlər də sayca çoxluq təşkil etmişdir. Türk genonimlərinin və genotoponimlərinin araşdırılması onomastik tədqiqatlarda. xüsusən də etnonim və etnotoponimlərin öyrənilməsində əhəmiyyət daşıyır. Digər tərəfdən. xüsusən də Qafqazda yayılmış 22 .Lezina Krım genotoponimlərini öyrənərkən onların bu ərazidəki toponimlər arasında xüsusi çəkiyə malik olmasını göstərmişdir. I. yeni regional nomenlərin meydana çıxmasına səbəb olur. Müəllif genotoponimlərin köçəri xalqların məskunlaşdığı ərazilərdə geniş yayıldığını. regional nomenlər qrupun öz yaşadığı ərazidən uzaqlaşması zamanı çox vaxt dəyişməz qalır.

salır və s. salqır. Salqırların oğuz qəbiləsi olması haqqında mənbələrdə məlumatlar çoxdur. genonimləri vardır ki. Deməli. köz. etnosun etnogenezini izləmək üçün əhəmiyyətli faktlar toplamağa yardım göstərir. Məsələn. 152-153). Samatlar müyten qəbiləsinə. aşmaylı qəbilələri ilə yaxınlığa malik olmuşdur (123).genonimlər bu günədək əsaslı tədqiqat obyekti olmamışdır. Buradan aydın görünür ki. aşmaylı qəbilələri ilə bağlıdır. Genetoponimlərin linqvistik təhlili zamanı leksik-semantik xüsusiyyətlərin açıqlanması onların daha qədim dövrə məxsus 23 .N. kuçer. bir tərəfdən genonimlərin yayıldığı ərazidə etnosun daha qədimdən məskunlaşmasını. Indiki Ermənistan ərazisində mövcud olmuş toponim və etnotoponimlərin tədqiqi zamanı genotoponimlərin üzə çıxarılması.Tolstova «Xorəzm oazisinin tarixi onomastikası»na aid məqaləsində qara-sirak qaraqalpak qəbiləsindən bəhs edir(149. oğuzlarla bağlı salar. genonimləri etnonimlərin açılması üçün xeyli material verir. Lakin bündan sonra müəllif həmin toponimin daha əvvəl yaranma ehtimalının daha çox olması hökmünü irəli sürür (113. makar. bunlar da bir etnonimin ətrafında birləşir. siraklar isə mannqıt. karaqoz.Lezina Krımdakı Salqir toponiminin XI əsrin əvvəlinə aid olduğunu və onun salor (salqır. I. 248). kuba. salur və s. L.) qəbiləsinin türk-səlcuqların tərkibində Krıma gəlməsindən sonra yarandığını qeyd edir. Samat qəbiləsinə aid edilən sirakların bizim eradan əvvəl IV əsrdə Ermənistan ərazisində yaşaması faktına ədəbiyyatda rast gəlinir(105. kok. salqur. salqur. talma və s. genonimlərin iştirakı ilə yaranmış genotoponimlər etnoponimlərə yaxındır və bəlkə də onlarla üst-üstə düşür. kose. Samat və sirak qaraqalpaq qəbilələri olan müyten. 147). eynilik təşkil edir. manqıt. Türk xalqlarının qədim yazılı abidələrindən olan «Kitabi Dədə Qorqud» dastanlarındakı Qazan xan da bu qəbiləyə mənsub olmuşdur (Salur Qazan). salır. kur. Mısır. digər tərəfdən.

xüsusən Ermənistan ərazisindəki etnotoponimlərin tədqiqi prosesində ilkin elmi araşdırmalardan birini həmin ərazidəki genotoponimlərin. Qafqaz ərazisindən bəhs edən antik tarixçilər eramızın ilk əsrlərində burada hunların da yaşadığını təsdiqləyirlər (Bax: 87. 88.Cəfərov qeyd edir ki. qarqar. Y.2. Suriya mənbələrində qədim Azərbaycanın buntürk. kaspi. mard və s.). 220-232.Hekatey Miletskinin (miki. Azərbaycan və Qərbi Azərbaycan ərazisinin etnonim mənzərəsi Təbii ki. 7).). tayfalarının adları çəkilir(133. hun. massaket və s. Dionisinin (hun. qıpçaq. peçenek. genonim və genotoponimlərlə qarşılıqlı əlaqəli istiqamətini müəyyənləşdirir. 97). 105. sirak.M. Qafqazda. 24 . icmax. girkan. sak. «etnik mənşəli. girkan. oğuz (quz). Bu cəhət etnotoponimlərə aid tədqiqatların yeni. yuxarıda qeyd olunanlar göstərir ki. kel. 21-30. 15. 5-20 və s. 46. 107. mard. xaçmatak və s. Qədim Azərbaycan etnonimlərinə yunan və Roma mənbələrində . Çünki daha geniş tədqiqat ayrı-ayrı etnotoponimlərə görə deyil. genonimlərin və kompozitin digər komponentlərinin leksik-semantik xüsusiyyətlərinin aşkara çıxarılmasına yönəltmək lazımdır. xəzər. anariak. o cümlədən qəbilə və tayfa adlarınin iştirak etdiyi yer adlarına görə azərbaycanlıların təşəkkülündə hansı qədim qəbilə və tayfaların iştirak etməsi haqqında danışmaq olar» (140. Beləliklə. dondar). onların ümumi toplusu əsasında aparılmalıdır. bulqar. Heredotun (kaspi. Azərbaycan ərazisində məskunlaşmış qədim qəbilə və tayfalar haqqında müxtəlif mənbələrdə müəyyən məlumatlar vardır. 3536.) əsərlərində rast gəlinir (76.lokal qrup adları ilə səsləşməsini sübuta yetirir. 7). 37. 114. Bu isə əvvəlcə arealda yayılmış etnonimlərin ümumi mənzərəsini aydınlaşdırmağı zəruriləşdirir. 1.

çilb. movakan.Albaniya-Arran dövrünün etnonimlərinin böyük əksəriyyətinə V-VII əsrlər erməni tarixçi və coğrafiyaşünaslarının əsərlərində də rast gəlinir. türkman. şarvan. basil. sərirlilər türklər. Kepçak. Ərəb coğrafiyaşünas və səyyahlarının əsərlərində Azərbaycan tayfa adlarını və tayfa adlarını özündə əks etdirən coğrafi adları öyrənmək üçün xeyli material vardır. max və s. dağlılar. barsillərin Zaqafqaziyaya hücumlarından bəhs edir. Gəncəli Mxitar Qoşun “Alban xronikası” və gəncəli Kirakos Qanzaketsinin “Tarix” əsərlərində Azərbaycanın bir çox etnonimlərinə rast gəlinir: hun. hunların. mexrin. Fəzlullah ibn Ruzbixan Xuncinin «Tarix aləm-arayi Amini» əsərində Azərbaycan və onunla həmsərhəd ölkələrdə XV əsrdə mövcud olmuş onlarca etnonim və etnotoponim öz əksini tapmışdır: türk. alan. arranlılar. türkmənlər. Lazar Parbski isə Albaniyada kəngərlərin yaşadığından danışmışdır. şamlı. türk. karluklar. eri. köçər. mosullu. deyləmlilər. Bu əsərlərdə avarlar. lbin. Kiş. Azərbaycanın orta əsr etnonimiya və etnotoponimyasının öyrənilməsində fars mənbələrindən X əsr anonim abidəsi Hüdud əl-Aləm. icemax. muğal-tatar. etnosların adları çəkilir. 25 . qacar. V əsr erməni tarixçilərindən Favstos Buzənd bu ərazi haqqında məlumat verərkən həmin regionda yaşamış quqar. çol. xeran. alanlar. kimi toponimlərə təsadüf olunmaqdadır. uti. maskut. səlcuq. zəgan. tatar. düxarlı. qıpçaq. qarqar. kasaklar|kalaklar. hun. tərtər. Moisey Xorenski özünün “Ermənistan tarixi” əsərində qədim türkdilli xalqlardan olan bulqarların. kel. Muğan. qıpçaq və s. xeçmatak. çilb. tayfa adlarına və müxtəlif tayfa adlarını mühafizə edən Ereti. Qoşqar və s. xeçmatak. xəzər. qat və s. çakarlı. maskut. cığatay. qacar. kanı. Moisey Kaqankatvatsinin “Alban tarixi” əsərində alban. peçenek və s. icemax. xəzərlərin. bulqarlar. xantuk. alban. bakan. rumlu. Şəki və s. aqvan. maskut. osmanlılar. xeçmatak. tayfaların məskunlaşdıqlarını qeyd etmiş. hun. VII əsr “Erməni coğrafiyası” əsərində Asiya Sarmatiyasında yaşamış kaspi..

onqonlarını göstərir. Karaüylü. bayaut. Rəşidəddinin əsərində 24 oğuz tayfası sadalanır. kalac\xalac. xüsusilə onun “Cami əttəvarix“ əsəri (136) əvəzedilməz mənbələrdəndir. Muğaniyyə. Dəniz xan) olan nəvələrinin adları (Qayı. Alan qalası. alan. kimax. Kanık) ilə əlaqələndirir. Görkəmli alim ağaceri. Azərbaycan etnonimlərini tədqiq etmiş Elmira Əhmədova Əbu Bəkr əl-Qütbi əl-Əhərinin (XIV əsr) və Məhəmməd əlHələbinin (XV əsr). türk. Muğan düzü. curyat. kanlı|kanqlin. Həmin 26 . Müəllif Oğuzun 6 oğlundan (Gün xan. xəzər. Kalaç və Ağaceri adlarının Oğuzun qardaş və əmi oğlanlarının adları. Göy xan. Bükdür. carukluq. karkın. barədə mükəmməl məlumatlar verildiyini qeyd edir(26). Bayarlı. onların sülalələri. qantuq|tanqxut. konkotan|xonkxotan. bacanak\peçenek. Alkarauli. Bayat. Durduqa. Uçqız. elçigin və s. kani. Culdur.Qəhrəmanovun “Opisanie arxeoqrafiçeskix dokumentov“ (104) və T. həmçinin Uyğur. Bayandur. Alayuntlu. Ay xan. Qandzak\Gəncə. kinkit|kingiyat. oğuz. quzlar. karkas. tayfa adlarını çəkir. oquz. Yandır. Yulduz xan.V. Qıpçaq. XIII əsrin sonu və XIV əsrin əvvəllərinə aid Azərbaycan (türk) etnonimlərinin öyrənilməsində Rəşidəddin Fəzlullah ibn Əbu-əl-xeyr Əli Həmədaninin əsərləri. Əbd ər-rəşidəl-Bakuvinin əsərlərində çobanilər. Bika. cəmşidi. cuvaldar kimi etnonimlər. Çipni. çarukluq.Musəvinin “Orta əsr Azərbaycan tarixinə dair farsdilli sənədlər (XVI-XVIII əsrlər)(61) kitabları da etnonimlərin öyrənilməsi baxımından çox qiymətlidir. itbarak. sakait|saxait. Rəşidəddin. C. Tərtər. bulqar. səlciut.xəzərlər. Karkın. Muğan. Aveş (Auş). Dügər. oğuz və s. Şabran\Şəbəran və s. eyniadlı tayfaların həmin şəxslərin törəmələri olduğunu da qeyd etmişdir. Imur. ağqoyunlular türk. türkmən. Kırık. türkmən. Xunan. Dağ xan.M. Karluk. cirkin/çirkin. Binva. kipçak|kipçaut. Xəzər dənizi. karluk|xarluut. Qanlı. qaşqar. cəlair. kimi etnotoponimlər özünə yer tapmışdır. urnat. Salor (Salır). kuçaylar. Bekdili. karatut. cəlairlər. suldus. Yaraz. səlcuqlar.

şahsevən. Şamlı və s. Muğan və s. dəvəli və s. sulfa. kimi etnonim və etnotoponimlər verilmişdir. maskat. qaraxanbəyli. zığlar. 41) rast gəlinir. Xunan. quhlar. Bu dövrlərdə işlənmiş etnonimlərimizdən bir çoxuna “Qarabağnamələr“də (40. qacar. Qullar Kəngərli. dəmirçilər. şirr. ustaclı. Sədən\Sədun. bicanak\peçenek. kəbirlilər. hunlar. Şaki\Şakki və s. kimmerlər.Klyaştornı V əsr tarixçisi Lazar Barpetsinin məlumatına istinad edərək göstərir ki. qubalılar. qırxlı. Azərbaycan tarixşünaslığının banisi A. çakirli. qarqarlar. Qaradağlı Padar. osallı. qarabaldırlar. Alxanlı kəndi. 175-176). albanlar. türk. muğanlı. silvi. kəbirli. baharlı. həm də toponim və antroponimlərin tərkibində qeydə alınmış. qızılbaşlar. kırklı. Otuziki. Bərmək mahalı. kaspilər. (V. çarlar. Avar mahalı. Şabran. Zaqafqaziya xalqlarının birləşmiş ordusu 482-ci ildə Ermənistanın və Gürcüstanın sərhədində yerləşən Kəngər vilayətindəki Kəngər dağının altında toplaşmışdı(108. xəlilli. şəkili. Xunzax. qaraçallı. Xəzəriyyə.A. burqar. çepni. zirəli.F. borbor. Sultan Əhmədli.əsərlərdə kələntərlər. balkar). Suvar qalası. bərməkilər. Qəley27 .Q. əfdar. (“Tarixi-Dərbəndnamə“). sarılı (Sarıəlili). xocamusaxlı. kəngərli.Bakıxanovun “Gülüstani-Irəm“ külli miqdarda etnonimlərimiz həm ayrıca. xələc. aslanbəyli. çağatay. kəngərli. S. Alan qapısı. bulqar (Burqaz. qaramanlı. mansurlu. Dəşti-Qıpçaq. təkəli. avarlar. şamlı. Bayat qapı. Aslanbəyli. Əlixanlı. karanay. qaradağlı. ulaclı. moqanlu. onlardan bir çoxları haqqında tarixi-etnoqrafik məlumatlar verilmişdir: xəzər. qay. ayrum. Azərbaycanın V-X əsr hadisələrini təsvir edən XVII əsr abidələri sırasına daxil edilən “Tarixi-Derbend X-XI vekov“. sabunçu. arşalı. qapçaqlar. leklər. bacravanlı. kasak (kasoq)\kaşak. türkmənlər. Aşıq Musalı. qarabağlı. Xəzər dənizi. Dəvəçi. sarıclı.Minorski). Avaristan. naxçıvanlı. aşkunaz\aşkenaz (skiflər). kəncəli. Məsələn. bacqurd\başqurd. Xəzər\Kaspi dənizi. çilb. qarasalehli.

N.Dornun.Suvar. N. gələnləri qəbul edir.Veydenbaumun.K. Çiraq qala. 118). T. burada ilk dəfə olaraq. toponimlər isə yerində durub müşahidə aparır. XIX əsrin əvvəllərindən başlayaraq rus imperiyasının Azərbaycanı idarə edilməsinə kömək məqsədilə yazılmış rusdilli sənədlər -dövlət.H. şabran dərəsi.Dirrin. Fətəli xan Qacar. qəza və mahallara aid məlumat əsərləri. kəndlilərin təsərrüfat və məişətinə dair kitablar.Usların və s.Zeydlitsin.I. Əhməd xan Abdali. gtnoqrafiiçeskiy oçerki” və 1925-ci ildə çapdan buraxdığı “Naselenie Azerbaydcana”. Azərbaycanın etnik tərkibi. Cəfər Bərməki. etnosların təşəkkültapma tarixləri. müxtəlif quberniya.Şifnerin. “Izvestiə kavkazskoqo otdela russkoqo imperatorskoqo obhestva“.“Muzey gtnoqrafiçeskix sokrovih” kitabları bu baxımdan əvəzedilməz mənbədir. əsərləri də Azərbaycan etnonimiyası və etnotoponimiyası ilə zəngindir. Əliqulu xan Şahsevənski. E.( 146. P. gedənləri yola salır.A. eləcə də görkəmli qafqazşünaslardan A. A. sələflərindən fərqli olaraq bu məsələyə sistemli və elmi-nəzəri cəhətdən yanaşan M.Vəliyevin (Baharlının) 1921ci ildə nəşr etdirdiyi “Azerbaydcan: fiziko-qeoqrafiçeskiy. Müəllifin ikinci əsəri ancaq bu məsələyə həsr olunmuş. “Materialı dlə izuçeniə gkonomiçeskoqo bıta qosudarstvennıx krestğən zakavkazskoqo kraə izvleçennıx iz posemeynıx spiskov 1886 q.M. “Sbornik svedeniy o kavkazskix qorüax“. Əşrəf Çoban.A. Azərbaycan etnogenezi problemlərinin həlli ilə dərindən məşğul olan. “Spiski naselennıx mest Rossiyskoy Imperii“. Əmiraslan xan Kırklı və s. ona ilk dəfə verilən adı özü ilə yaşadır. “Azerbaydcanskiy nastolğnıy kalendarğ“ və s. Kərim xan Əfşar. Azərbaycan xalqının formalaşmasında iştirak etmiş əsas türkdilli 28 .». Həsən Ağqoyunlu. “Kavkazskiy kalendarğ“.Hacıyev yazır: «etnoslar gəlib-gedirlər. Azərbaycan toponimləri də bu torpağın qədim tərcümeyi-halını bizə çatdırır»(36).K. o cümlədən “Sbornik materialov dlə opisanie mestnostey i plemen Kavkaza“.

bayat. Ilxıçı. ilxıçı. onların adlarını əks etdirən etnotoponimləri sadalamışdır. koran və s. dəli. şıxlı. Əhmədli. kəngər. Xələc. düyərli. xəlilli. Zıq. Aərbaycanda. 29 .Abelov keçən əsrin 70-ci illərində Şamaxı qəzasında Pir Mərdəkan dağında 194 ailədən ibarət Quşi adlı tayfa yaşadığını qeyd etmişdir. “K gtnoqenezu azerbaydcanüev”. 25). N. həmin tayfaların əksəriyyəti haqqında tarixi və etnoqrafik məlumatlar vermiş. Kəngərli. Onlar əvvəllər Cənubi Azərbaycanda yaşamış.Vəliyevin əsərində padarlar ən məhşur oğuz tayfalarından biri kimi təqdim edilir və göstərilir ki. O bu əsərində Azərbaycanda yaşamış və yaşayan əksər tayfaların adlarını müəyyənləşdirməyə çalışmış. quşi. /tele/. lək. Xəzər.etnoslar. Qazax. xunus. ayrım.Qeybullayevin “Toponimiə Azerbaydcana”. kəngərli. dügər. quş. XVI-XVII əsrlərdə Səfəvilər dövründə isə müəyyən hissəsi dağıstanlıların qarşısını almaq məqsədilə Şimali Azərbaycana köçürülmüşdür(84. şamlı. şatı. salahlı. Gəncə qəzasının etnotoponimlərinin formalaşmasında leq. (tayfa adları). Şamlı. baharlı. əhmədli. Quşçu. onların məskunlaşdıqları yaşayış məntəqələri geniş və hərtərəfli araşdırılmışdır. Təklə Muğan. mühüm rolu olmuşdur. zıq. xələc. Qaramanlı. Məsələn. padar. bucaq. Elxanilər dövründə padarlar Orta Asiyadan Azərbaycana göçürülmüş 200 min türkdilli ailə içərisində mühüm yer tutmuşlar. bayan. padar. bulqar. qaramanlı. 398-399). imirli. cəlair.T. kanq. kazax. inallı. eləcədə Ermənistan ərazisində türkdilli tayfa və qəbilələrin məskunlaşması tarixi çox qədimdir (37. xəzər. bəydili. Azərbaycan xalqının etnogenez məsələləri ilə daha dərindən məşğul olan və bu istiqamətdə öz səylərini ardıcıl davam etdirən Q. qazax. hun.A. Bayat və s. Dükər. Tədqiqatlardan aydın olur ki. qanzak. təklə. (şəhər və kənd adları). eymur. osallı və s. xaput /haput/. kollü. kazan. Bəydili. çobani. Araşdırmalar göstərir ki. M. “Qədim türklər və Ermənistan".

Yüzbaşovun. Q. nəsil və tirələr haqqında elmi ədəbiyyatda geniş bəhs olunur. Bununla yanaşı. mezo və neotoponimləri əksini tapmışdır. bu istiqamətdə tədqiqatlar davam etdirilir.“Azərbaycan türklərinin inkişafı tarixindən“ adlı kitabları və çoxsaylı məqalələri Azərbaycan və Qərbi Azərbaycan etnonimlərinin tədqiqi üçün əvəzsiz material və elmi mənbədir. Azərbaycan və Qərbi Azərbaycan ərazisindəki toponimlərin tərkibinə girən əsas etnonimlər.A. araşdırmalardan aydın olur ki. Q.Hüseynzadənin.Əliyevin. qədim Oğuz yurdu Ermənistan ərazisindəki etnotoponimlər kifayət qədər tədqiq olunmamış.I. onların rast gəldiyi mənbələr haqqında yetərli ümumi məlumat verildi. tarixçi və dilçi toponimçilər tərəfindən tədqiq edilmişdir. Zənnimizcə. Həmin əsərlərdə Azərbaycan (türk) xalqının demək olar ki.Mollazadənin. 30 . S.Ə. Etnonimlər. Voroşilin. Onların əksəriyyəti R. Türk mənşəli qəbilə və tayfalar. Azərbaycanın bugünkü ərazilərində etnonimlərdən düzəlmiş külli miqdarda etnotoponimlər vardır. onların rast gəldiyi ilkin mənbələr haqqında məlumatları kifayət qədər genişləndirmək mümkündür. onların areal xüsusiyyətləri üzə çıxarılmamışdır.Qeybullayevin. Ə.M. bütün makro və ya mikro.M. Ə. eləcə də digər coğrafiyaçı. paleo.

Tədqiqatçıların əksəriyyəti Ermənistan ərazisində türk mənşəli etnotoponimlərin geniş yayılmasını qeyd etmişlər. 27. 13. 16. 57. Kənkərli.).) yaranmışdır. 21 və s. Eymur. tayfa və tirələrin iştirak etdiyini. son dövrlərdə bu sahəyə münasibət xeyli dəyişmişdir. Ərazinin onomastik mənzərəsinin tədqiqi zamanı həm linqvistik. bu prosesin özünün nə zaman baş verdiyini müəyənləşdirməyə imkan verir. 18. ünsürləri uyğun olaraq areal onimlər. Bu anlayış və terminlər A. Müəyyən ərazidə təkrarlanan etnotoponimlər isə areal etnotoponimlərdir. ünsürləri təkrarlanırsa onda bu oblast onimik areal adlanır.3. Ermənistan ərazisinin türk mənşəli etnotoponimləri Toponimlərin müəyyən qrupu xalqın təşəkkülündə hansı qəbilə. Əgər müəyyən ərazi daxilində xüsusi adlar. Alim və tədqiqatçılar Ermənistan ərazisindəki toponimlərin həm toplanması. Bir sıra yer adları müxtəlif tayfa və tayfa birləşmələrinin adı ilə əlaqədar (məs. o cümlədən Qərbi Azərbaycan ərazisinin müasir toponimiyasındakı 4600-dən çox olan coğrafi adın təxminən 70 faizi tayfa və ya tayfa başçıları adları ilə bağlı meydana gəlmişdir. 63. 20. həm də tədqiqi haqqında maraqlı əsərlər yazmışlar(Bax: 45.1. 33. 65. 11). onların modelləri. tipləri.. həm də tarixi-coğrafi baxımdan xüsusi əhəmiyyət daşıyan məsələlərdən biri də onimik arealın müəyyənləşdirilməsidir. areal ünsürlər və s. adlanır. ölkəmizin.(145. 17.V Superanskaya və bir çox başqa müəlliflər tərəfindən istifadə edilmişdir. Qeyd etməliyik ki. Əhmədli və s. 69. Onimik arealda təkrarlanan onimlər. areal modellər. Azərbaycan dilçiliyində Ermənistan ərazisinin türk mənşəli toponimləri sovet dövründə geniş tədqiqat obyekti olmasa da. Buna baxmayaraq Ermənistan ərazisndəki etnotoponimlərin tam mənzərəsi və bu onimlərin geniş təhlili ilə bağlı monoqrafik 31 . 158-176. onların modelləri. tipləri.

tədqiqatlar aparılmamışdır. Əlbəttə. 45. AYDINLI. Budaqov B. kənddən kiçik məntəqələrin adları və yaşayış ərazisinin daxili toponimik layları etnotoponim areallarının öyrənilməsi prosesindən kənarda qoyula bilər. ALPOUT.kənd adı.kənd adı.kənd adı. AYRIM. AXIS. AVŞAR.kənd adı. eyni adlı etnotoponimlərdən bir qayda olaraq biri siyahıya daxil edilmişdir. AVARAN. hər şeydən əvvəl həmin ərazinin etnotoponim onamastikonunu qurmağı tələb edir.kənd adı. AĞVANI-kənd adı. ABANA . 44.kənd adı. ARAN. Ermənistan ərazisinin türk mənşəli etnotoponimlərinin tədqiqi. AXTA32 . AVAN. Həmin mənbə əsasında tərtib etdiyimiz etnotoponim onomastikonuna aşağıdakı etnotoponimlər daxildir. onların təhlil və araşdırma obyektinə çevrilmişdir.kənd adı. 24. Qeybullayev Q. AVDAL. etnotoponim qrupları tədqiqatçıların diqqətini cəlb etmiş.kənd adı. «Ermənistanda Azərbaycan mənşəli toponimlərin izahlı lüğəti. AFŞAR KƏLƏVAN.kənd adı.kənd adı. Bu sahədə ən çox tədqiqat işi Q.kənd adı.kənd adı. tam onomastikonunu düzəltməyə imkan verir. Məsələyə bu mövqedən yanaşdıqda qeyd olunan ədəbiyyat Ermənistan ərazisindəki türk mənşəli etnotoponimlərin. Daha doğrusu. tədqiqatçılar Ermənistan ərazisində türk mənşəli etnotoponimlərin çoxluğunu qeyd edir.kənd adı. 116-117.» Bakı.kənd adı. Aydındır ki.Qeybullayevə aiddir (43. 20).. AFQANLI. 1998 kitabında Ermənistan ərazisindəki bütün türk mənşəli toponimlərin əsas hissəsi əksini tapmışdır.kənd adı. Müxtəlif mənbələrdə belə onimik vahidlər müxtəlif sayda verilir. AYNALI. 19. AĞZIQANLI.mahal adı. onların müəyyən qismi haqqında məlumatla kifayətlənirlər(30. 89). AĞDAN. Qeyd etmək lazımdır ki.kənd adı.kənd adı. ayrı-ayrı etnotoponimlər. Bu kitabda kənddən kiçik məntəqələrin adları və yaşayış ərazisinini daxili toponimik layları nəzərə alınmamışdır. ABARAN .kənd adı. ABNIKəyalət hissəsinin adı. AZAKLAR. ABDALLAR. demək olar ki. ABBASABAD .

kənd adı. AŞAĞI QARXUN.kənd adı. QARAHACILI.dağ adı. BOZDOĞAN. QANLI. QARXUN. BARANA.kənd adı.mahal adı. BECINI.kənd adı.kənd adı. BAYATLARqışlaq adı. BAYAN. AŞAĞI QARAQOYUNLU.kənd adı.kənd adı.kənd adı.kənd adı.göl adı. QARĞALI-Irəvan xanlığının Dərəçiçək mahalında kənd adı. BOZÇALI.kənd adı. BABURLU. BAYRAMLI. BUĞAMLU.kənd adı. BIRƏLI.kənd adı.Irəvan xanlığının SərdaRabad mahalında kənd adı.kənd adı.dağ adı. QARAPAPAX. QARAQOYUNLU. QABAQLU.kənd adı. BÖYÜK AYRIM. BAHARLI. BAYRAMƏLIKƏND. BIÇƏNƏK.Irəvan quberniyasının Irəvan qəzasında kənd adı.qışlaq adı. VARTANLI. BALIQLI. QAYQULU DÜZKƏND. QARAISA. QARĞABAZAR. QARALARkənd adı.kənd adı. BALAQARAQOYUNLU.kənd adı. BAYANDUR.Irəvan quberniyasının Sürməli qəzasında kənd adı. QAFARLI.kənd adı.kənd adı. BATAR. QARAÇUMAX. BAYATDAĞI. BOZCALI.kənd adı.kənd adı.kənd adı.kənd adı.kənd adı.kənd adı. BAYTAR. BASARKEÇƏRkənd adı. QAZANGÖL. BƏRGÜŞAD. QARAHƏMZƏLI.kənd adı. QAFAN. QANLICAkənd adı. QAQAUZkənd adı.kənd adı. QARQASAR. QAÇAĞAN. BƏLQƏR.kənd adı. BOSTANÇI.kənd adı. BÖYÜK QUŞÇU.kənd adı.kənd adı. BURNƏK.kənd adı.kənd adı.kənd adı.Irəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında kənd adı.kənd adı. QAYA.kənd adı. BƏYDILI.kənd adı. BIRINCI BAYANDUR. QARQANKTƏPƏIrəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında dağ adı. BAŞ ABARAN. QASIMƏLI. QAVAR.Irəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında (indi Spitak r-nunda) kənd adı.kənd adı. QARABAĞ.Irəvan quberniyasının Irəvan qəzasında kənd adı. QALTAXÇI. QAYALI. QAZANÇI.kənd adı.kənd adı. QACARAN.Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının 33 .kənd adı.kənd adı.kənd adı.kənd adı.kənd adı.kənd adı.Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında (indi Ermənistanda r-n mərkəzi) kənd adı. QARADAĞLI. BÖYÜK QARABAĞ.

QIVRAQ. QUQARÇAY.Irəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında Ermənistanın şimalında Şirak dağ belindən şimal-şərqdə dağ adı.Pəmbək bölgəsində axan çayın adı. QOMARAT. QƏMƏRLI.Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında dağ adı. QUŞI (QUŞÇU).Irəvan xanlığının Sürməli mahalında kənd adı. QURTLAR.Irəvan quberniyasının Dərələyəz qəzasında kənd adı. QOMARAN.Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Qazax qəzasında (indi Ermənistanın Şəmşədli r-nunda) kənd adı. QOTUZIrəvan quberniyasının Irəvan qəzasında dağ adı. QURSALI.Irəvan 34 . QIRQI. QIZIL EKRƏK.1590-cı ildə Rəvan əyalətinin Zebil nahiyəsində yaylaq adı. QIPÇAQ.Irəvan quberniyasının Şərur Dərələyəz qəzasında kənd adı. QILICLI.Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında (indi Ermənistanın Sisyan r-nunda) kənd adı. QORS. QOQORAN. QILICAN-Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında (indi Ermənistanın Gorus r-nunda) kənd adı. QUNDAQ. QOXT-Irəvan quberniyasının Irəvan qəzasında kənd adı. QULLAR. QUYUCAIrəvan xanlığının Sürməli mahalında kənd adı. QURQAN.Irəvan quberniyasının Irəvan qəzasında kənd adı.Irəvan əyalətinin Şirakel nahiyəsində kənd adı. QUYULUIrəvan xanlığının Qırxbulaq mahalında kənd adı.Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında kənd adı.Zəngəzur qəzasında (indi Ermənistanın Qafan r-nunda) kənd adı.Irəvan xanlığının Karbibasar mahalında kənd adı. QURDQALA-Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında (indi Ermənistanın Sisyan r-nunda) kənd adı. QUQARErmənistanda Pəmbək bölgəsində tarixi mahal idi.Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında kənd adı. QOXUTTƏPƏIrəvan quberniyasının Eçmiadzin qəzasında dağ adı. QORUQIrəvan quberniyasının Eçmiadzin qəzasında kənd adı. QIRX BOZAVƏND.1728ci ildə Irəvan əyalətinin Zarzəmin nahiyəsində kənd adı.1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Karbi nahiyəsində kənd adı.Irəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında kənd adı.

ETIL.1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Iqdır nahiyəsində kənd adı. ERANIS ULYA. ƏLIBƏYLI. DULUS-Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında kənd adı. ƏLIQIZIL. IRABAD-Irəvan xanlığının Dərəkənd-Parçenis mahalında kənd 35 . sonra XIX əsrdə Irəvan quberniyasının Irəvan qəzasında kənd adı.Irəvan quberniyasının Sürməli qəzasında kənd adı. ZƏNKƏNƏ.1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Vedi nahiyəsində kənd adı.Irəvan xanlığının Göyçə mahalında.Irəvan quberniyasının Şərur-Dərələyəz qəzasında kənd adı.Irəvan xanlığının Sərdarabad mahalında kənd adı. ERANOS. ƏLPINÇAYIrəvan qüberniyasının Şərur-Dərələyəz qəasında çay adı. ILANLI. INCƏIrəvan xanlğının Dərəkənd Parçenis mahalında kənd adı. ƏLIKUÇƏK. ERANOS.Irəvan xanlığının Qarnibasar mahalında kənd adı. IYDƏLI. ZOD. ƏFŞAR YERLI.xanlığının Sürməli mahalında kənd adı. ƏLPIN.Irəvan xanlığının Karbibasar mahalında kənd adı. ƏYLƏNLI-Irəvan quberniyasının Irəvan qəzasında kənd adı. ƏLIQIRIQ-Irəvan xanlığının Vedibasar mahalında kənd adı.Irəvan quberniyasının Novobayazid qəzasında kənd adı. EVLIIrəvan xanlığının Vedibasar mahalında kənd adı.Irəvan quberniyasının Sürməli qəzasında kənd adı. ERANOS.XÜŞ əsrin ortalarında Göyçə mahalında kənd adı.Irəvan xanlığının Karbibasar mahalında kənd adı. IMIRLI-Irəvan quberniyasının Eçmiadzin qəzasında kənd adı. ZOĞALLIBasarkeçər rayonunda kənd adı.Irəvan quberniyasının Şərur-Dərələyəz qəzasında kənd adı. ƏRQOV. sonra Irəvan quberniyasının Novobayazid qəzasında kənd adı.NAIRI r-nunda kənd adı. ƏLƏTLI. ERANOS ULYA.Irəvan xanlığının Karbibasar mahalında. ƏRƏFSƏ.Irəvan xanlığının Qarnibasar mahalında kənd adı.Irəvan quberniyasının Irəvan qəzasında dağ adı. ƏLINCƏ-1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Aralıq nahiyəsində kənd adı. INALLI.Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında kənd adı. ƏLIKƏMƏRLI.Irəvan quberniyasının Eçmiadzin qəzasında kənd adı.Irəvan quBerniyasının Srməli qəzasında kənd adı.

(Qazax rayonunda da qeydə alınır).adı.Irəvan quberniyasının Eçmiadzin qəzasında kənd adı. KATAX-Irəvan quberniyasının Sürməli qəzasında dağ adı.Irəvan xanlığının Sürməli mahalında kənd adı. KƏNZƏKIrəvan xanlığının Dərəkənd Parçenis mahalında kənd adı.1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Dərələyəz nahiyəsində kənd adı.1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Srməli nahiyəsində kənd adı.Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında kənd adı. KƏPƏNƏK. YUXARI GÖDƏKLI. KƏRKIIrəvan quberniyasının Irəvan qəzasında kənd adı.1728ci ildə Irəvan əyalətinin Qarni nahiyəsində kənd adı. KƏRKIBAŞYelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Qazax qəzasında kənd adı. YAYCI. YUXARI KÖBƏKLI. KAYALU-1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Dərələyəz nahiyəsində kənd adı. KƏSƏMƏN. KƏMƏRLIIrəvan xanlığının Qarnibasar mahalında kənd adı.Irəvan quberniyasının Dərələyəz qəzasında kənd adı. KƏNKƏR. KASAXAbaran r-nunda kənd adı. KIRIX. KEÇƏRIZ-1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Dərəçiçək nahiyəsində kənd adı. KƏSƏMƏN.Irəvan quberniyasının Eçmiadzin qəzasında kənd adı. ITQIRAN. ITLICƏ.Irəvan quberniyasının Novobayazid qəzasında Basarkeçər rayonunda kənd adı. KIOXT-Irəvan xanlığının Qarnibasar mahalında kənd adı.Irəvan quberniyasının Novobayazid 36 . YUXARI KOLANI. YUXARI BƏYDILITalin rayonunda kənd adı. KIRANLI.Artik rayonunda kənd adı. KIÇIK QARAQOYUNLU. KƏVƏRIrəvan xanlığının Göycə mahalında kənd adı. KƏBƏRLI –Irəvan xanlığının Dərəkənd-Parçenis mahalında kənd adı. YUXARI TURKMƏN.Axuryan rayonunda kənd adı.Ermənistanın Gürcüstanla həmsərhəd bölgəsində dağ adı.Ermənistanda çay adı.1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Şirakel nahiyəsində kənd adı. KAYALI. YUXARI ABDALLAR.Irəvan xanlığının Göyçə mahalında kənd adı. KƏNZƏK.Irəvan quberniyasının Eçmiadzin qəzasında kənd adı. YAYCI. KASAK.Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında kənd adı.Irəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında kənd adı.

Irəvan quberniyasının ŞərurDərələyəz qəzasında kənd adı. KOLT.1728-ci ildə Iərvan əyalətinin Şirakel nahiyəsində kənd adı. KELLAVAN.Irəvan xanlığının Dərələyəz mahalında kənd adı. GƏNCILI. KÖPƏKLI. KOTANLI. KOLANI. KÖTƏKLI. KÜZƏÇIK. GƏNCƏK. KOXT. GƏNCƏK-1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Qırxbulaq nahiyəsində kənd adı.Irəvan quberniyasının Eçmiadzin qəzasında dağ adı.Irəvan quberniyasının Eçmiadzin qəzasında kənd adı.Irəvan quberniyasının Novobayazid qəzasında kənd adı.Irəvan xanlığının Göyçə mAhalında kənd adı.Irəvan quberniyasının Irəvan qəzasında kənd adı. GƏRGƏR-Əzizbəyov rayonunda Arpaçayın qollarından birinin adı XX əsrin 30-cu illərində çay ermənicə Erer adlandırılmışdır.1590-cı ildə Rəvan əyalətinin Qarni nahiyəsində kənd adı. KOĞES.qəzasında kənd adı. KORKEÇILƏR. KORANLI-Irəvan quberniyasının Eçmiədzin qəzasında kənd 37 . KOĞ.1590-cı ildə Rəvan əyalətinin Abnik nahiyəsində kənd adı.Stepanavan rayonunda kənd adı.1590-cı ildə Rəvan əyalətinin Talin nahiyəsində məzrə adı.Irəvan quberniyasının ŞərurDərələyəz qəzasında kənd adı.Irəvan xanlığının Göyçə mAhalında kənd adı. KOLAGIRƏN. GƏRGƏR-Əzizbəyov rayonunda kənd adı.Noyemberan r-nunda kənd adı.Irəvan xanlığının Sərdarabad mahalında kənd adı. KURUT. GƏRGƏR-Tiflis quberniyasının Borçalı qəzasında kənd adı. KOTANLI. KOMUŞ. KÖRPÜQULAŞ-Irəvan xanlığının Qarnibasar mahalında kənd adı. KÖÇƏRLI. KORAN.XVIII əsrin ortalarında Irəvan əyalətində kənd adı.Tiflis quberniyasının Borçalı qəzasında kənd adı.Irəvan quberniyasının Eçmiadzin qəzasında kənd adı.Ani rayonunda kənd adı.Irəvan quberniyasının Irəvan qəzasında kənd adı. KOLAGIRƏN. GƏNCƏLI-1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Vedi nahiyəsində kənd adı.Irəvan xanlığının Vedibasar mahalında kənd adı. KUMANYelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında kənd adı. GƏZƏRBAD. GƏRGƏR-Stepanavan rayonunda kənd adı. KOXB. KINIQKƏND.Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında kənd adı.

Gorus rayonunda kənd adı.Irəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında dağ adı. MAĞANCIQ. MUĞANLU-1590-cı ildə Rəvan əyalətinin Ərmus nahiyəsində məzrə adı. GORUS. MANTAŞKƏSƏN. MUĞAN-Eçmiadzin r-nunda kənd adı.Irəvan quberniyasının Sürməli qəzasında kənd adı.Irəvan quberniyasının Irəvan qəzasında kənd adı. GÖLKƏNDIrəvan quberniyasının Novobayazid qəzasında kənd adı. GÖYƏRÇIN-Irəvan xanlığının Talin mahalında kənd adı. GÖYƏRÇINIrəvan quberniyasının Şərur-Dərələyəz qəzasında kənd adı.Irəvan quberniiyasının Sürməli qəzasında kənd adı. GÖYƏRÇILI. GÖDƏKLI. GÖLÇIQIN. MUĞANCIQ-Yelizavetopol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında kənd adı. GÖYƏRÇINLU. OĞUZBATIR-Irəvan əyalətinin Qırxbulaq nahiyəsində 38 .1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Şirakel nahiyəsində kənd adı.1621-ci ildə Irəvan əyalətində kənd adı. KÖYƏRÇIN. MUĞANLU-1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Dərələyəz nahiyəsində kənd adı. MƏLEV-Irəvan quberniyasının Sürməli qəzasında qışlaq adı. GÖDƏKLI.Irəvan quberniyasının Irəvan qəzasında kənd adı. MUĞANLI-1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Karbi nahiyəsində kənd adı.1728-ci ildə Irəvan əyaləti Karbi nahiyəsində kənd adı.Irəvan quberniyasının Irəvan qəzasında xaraba kənd adı.Irəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında kənd adı. MUĞANCIQ. MUĞANLI-1728ci ildə Irəvan əyalətinin Xınzirək nahiyəsində kənd adı. GÖDƏKLIYelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında kənd adı.Irəvan quberniyasının Irəvan qəzasında kənd adı. MANQUT.adı.Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında XVIII-XIX əsrlərdə mahal adı. GÜMRÜ. MAQOVUZYelizavetopol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında kənd adı.Irəvan quberniyasının Sürməli qəzasında kənd adı. MƏLƏKLU. GÖYƏRÇINQALA. GÖDƏKLI. GÖYƏRÇIN.Irəvan xanlığının Sərdabarad mahalında kənd adı.1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Şirakel nahiyəsində kənd adı. GÖDƏKLI-ZICQAN -Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında kənd adı.

Irəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında xaraba kənd adı. ÖKÜZLÜ. SAMURLU Irəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında kənd adı. SADIQLI. OĞUZTAŞ-1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Qırxbulaq nahiyəsində kənd adı.1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Sisyan nahiyəsində kənd adı. OXÇUOĞLUQars əyalətinin Qars dairəsində. OZANLAR-Irəvan xanlığının Zəngibasar mahalında kənd adı.Irəvan quberniyasının Eçmiədzin qəzasında dağ adı. SAATLI SABUNÇU-1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Qarni nahiyəsində kənd adı. OXÇU. SAQAGIRD-1590-cı ildə Rəvan əyalətinin Karbi nahiyəsində kənd adı. ÖKÜZDAĞ-Irəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında dağ adı.Irəvan xanlığının mahallarından birinin adı. SALLI. PEHAN. SABUNÇU. SARVANLAR Irəvan quberniyasının Irəvan qə39 .Yelizavetopol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında kənd adı.1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Karbi nahiyəsində kənd adı. SAAT MƏZRƏSI-1590-cı ildə Rəvan əyalətinin Karbi nahiyəsində kənd adı. SABANÇITalin rayonunda kənd adı. sonra Amasiya r-nunda kənd adı. SALUTIrəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında kənd adı.Irəvan xanlığının Vedibasar mahalında kənd adı.Irəvan quberniyasının Eçmiədzin qəzasında kənd adı.Irəvan xanlığının Talin mahalında kənd adı. ÖKÜZLÜ-Irəvan quberniyasının Sürməli qəzasında kənd adı. SABUNÇU. SABUNÇU.Irəvan xanlığının Zəngibasar mahalında kənd adı.1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Iqdır nahiyəsində kənd adı. SADAXLI. SAATLI.kənd adı. REYHANLI.Irəvan quberniyasının Eçmiədzin qəzasında xaraba kənd adı. SADIQLI. PUŞANLI.Yelizavetopol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında kənd adı. SAATLI. REYHANLI.Irəvan quberniyasının Şərur-Dərələyəz qəzasında kənd adı. PEÇENEKLI-1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Qırxbulaq nahiyəsinə kənd adı. SAATLI1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Qarni nahiyəsində Sınıq körpü. SABUNÇU-1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Karbi nahiyəsində kənd adı.Irəvan quberniyasının Irəvan qazasında kənd adı.

Irəvan quberniyasının Eçmiədzin qəzasında kənd adı. SARVANLAR SUFLA.Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur kənd adı. TATAR. SƏRÇƏLƏR. TƏHLƏ.Albaniyanın qədim Sisakan əyalətinin. SARICALAR. TOVUZGÖNLÜ. TANDURƏK-Irəvan quberniyasının Sürməli qəzasında dağ adı. SÖYÜDLÜ.1468-ci ildə Sisəcan nahiyəsində kənd adı. TATLUQIŞLAQ-Irəvan xanlığının Göyçə mahalında kənd adı. TƏKƏLI-Irəvan quberniyasının Novobayazid qəzasında kənd adı.Irəvan xanlığının Zəngibasar mahalında kənd adı. TƏKƏRLI-Irəvan quberniyasının Eçmiədzin qəzasında kənd adı. TAVUSKÖKLÜ-1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Srməli nahiyəsində kənd adı.Irəvan xanlığının Zəngibasar mahalında kənd adı.Tiflis quberniyasının Borçalı qəzasında kənd adı. orta əsrlərdə Sisyan mahalının adı. SÖYÜDLÜ. SARICALAR. SARICALAR-1728-ci il-də Irəvan əyalətinin Qarni nahiyəsində kənd adı. TANTUR-TORPAQ-Irəvan quberniiyasının Novobayazid qəzasında Hüseynquluağalı kəndinin maldarlarına məxsus yaylaqda yurd yerinin adı. TANDURƏK-Irəvan quberniyasının Sürməli qəzasında kənd adı. TATAR OSMAN-1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Abaran mahalında kənd adı. TATARLI-1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Maku nahiyəsində kənd adı. SISYAN. SARVANLAR XARABA. TOĞANŞAHLU BOYAT.zasında kənd adı.Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Qazax qəzasında kənd adı. TAPANLI-Irəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında kənd adı.Irəvan xanlığının Sürməli mahalında 40 . SARICALAR-Irəvan xanlığının zəngibasar mahalında kənd adı.Irəvan xanlığının Irəvan mahalında kənd adı. SIÇANLI-Irəvan quberniyasının Sürməli qəzasında kənd adı.1728ci ildə Irəvan əyalətinin Karbi nahiyəsində kənd adı. TOVUZQALA. SUVARI.1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Şirakel nahiyəsində Göyərçinlu kəndinə məxsus məzrənin adı.1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Sürməli nahiyəsində kənd adı. TƏKƏLI-Irəvan quberniyasının Novobayazid qəzasında dağ adı.1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Dərəçiçək nahiyəsində məzrə adı.

XƏLƏC.Irəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında kənd adı. XARABA KOLANI. XUZAR. XARABA ÇANDAR. TULUS1590-cı ildə Rəvan əyalətinin Sisyan nahiyəsində kənd adı. XUNUT41 . XANÇALLI-Amasiya rnunda kənd adı.Irəvan quberniyasının Eçmiadzin qəzasında kənd adı.Irəvan quberniyasının Eçmiədzin qəzasında kənd adı.Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında kənd adı. URUDTiflis quberniyasının Borçalı qəzasında kənd adı.1727-ci ildə Naxçıvan sancağının Dərələyəz nahiyəsində kənd adı. URUTMUŞ-Irəvan xanlığının Sürməli mahalında kənd adı. ÜDGÜN-Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında kənd adı. TOĞANŞALU QACAR.XVI əsrin ortalarında Irəvan əyalətinin Katak mahalında kənd adı. TUQUT. URUT.Irəvan xanlığının Sürməli mahalında kənd adı. XALACLAR YURDU-Şərur-Dərələyəz qəzasında Dərələyəz və Göycə arasında Vers dağında yaylaq adı. XINZIRƏK-1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Xınzirək nahiyəsində kənd adı. TÜRKMƏNSU-Irəvan quBerniyasının Eçmiadzin qəzasında kənd adı. TÜRKÜT-1590-cı ildə Rəvan əyalətinin Bazarçay nahiyəsində kənd adı.1590-cı ildə Rəvan əyalətinin Sisyan nahiyəsində kənd adı. XAZARABERT.Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında kənd adı. XINZIRƏK-1728-ci ildə Irəvan əyalətinin nahiyələrindən birinin adı. XARABA KOTANLI. XINS.Axuryan r-nunda kənd adı.1590-cı ildə Rəvan əyalətinin Abnik nahiyəsində kənd adı. XƏZNƏUZ. TOXLUCA.1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Qırxbulaq nahiyəsində kənd adı. XƏLƏC-Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında kənd adı.1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Sisyan nahiyəsində kənd adı. TÜRK QARAKILSƏSI. TÜRKMƏNLI.Irəvan quberniyasının Novobayazid qəzasında kənd adı. URUZPORXVI əsrə aid ermənicə mənbədə Göycə mahalında bir kənd adı. XINZIRƏK.Irəvan quberniyasının Irəvan qazasında kənd adı.Irəvan xanlığının Zəngibasar mahalında kənd adı. UZ.kənd adı.

ÇƏRƏKLI.1727-ci ildə Irəvan əyalətinin Dərələyəz nahiyəsində kənd adı. ÇÖRAK-Gümri şəhərinin yaxınlığında Təkəqayadağının ətəyində mineral su mənbəyinin adı. ÇƏRƏKLI-1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Xınzirək nahiyəsində kənd adı.Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında kənd adı. HERANISIrəvan xanlığının Vedibasar mahalında kənd adı. ÇULLU-Yelizavetpol quberniyasının Zəngəzur qəzasında kənd adı. ÇAXIRLI. ÇƏPNI.Irəvan quberniyasının ŞərurDərələyəz qəzasında kənd adı. ÇUL-Irəvan quberniyasının Şərur-Dərələyəz mahalında kənd adı. ÇƏRIKLIK-1590-cı ildə Rəvan əyalətinin Zar nahiyəsində kənd adı. CAĞATAYIrəvan quberniyasının Şərur-Dərələyəz qəzasında kənd adı. ÇIVILI-Irəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında dağ adı. 42 . ÇIVANLI-Irəvan quberniyasının Sürməli qəzasında kənd adı. ÇIVINLI-X1X əsrdə Qars əyalətinin Qars dairəsində. ÇIVA. HRANS-XVI əsrdə Irəvan əyalətinin Göycə mahalında kənd adı. ÇƏPNI-Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında kənd adı.Irəvan quberniyasının Novobayazid qəzasında kənd adı.Irəvan xanlığının Vedibasar mahalında kənd adı. HORS.1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Sürməli nahiyəsində iki kənd adı. ÇORLU-Irəvan xanlığının Talin mahalında kənd adı. ÇIRYUXLA. ÇIRIŞ-Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında kənd adı. ÇEPNI. indi Amasiya rayonunda kənd adı.1590-cı ildə Rəvan əyalətinin Aralıq nahiyəsində kənd adı. HƏRHƏR.Irəvan quberniyasının Irəvan qəzasında kənd adı. HÜNÜT.1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Karbi nahiəsində kənd adı. ÇIQNI QARAQOYUNLU.Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında kənd adı. HERHERIrəvan quberniyasının Şərur-Dərələyəz qəzasında kənd adı. ÇIRMANIS-Irəvan xanlığının Vedibasar mahalında kənd adı. ÇIVANDƏRƏ-Irəvan quberniyasının Irəvan qəzasında kənd adı. ÇORLU-Qukasyan Rayonunda kənd adı.Irəvan xanlığının Saatlı mahalında kənd adı. ÇƏRƏKDAR1590-cı ildə Rəvan əyalətinin Zebil nahiyəsində kənd adı.

ŞIRVANCIQ-1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Şirakel 43 . CAMIŞLI-Irəvan xanlığının Abaran mahalında kənd adı. ŞIRAKQALA. ŞABAN QIŞLAĞI-1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Karbi nahiyəsində kənd adı. CALALOĞLU-Tiflis quberniyasının Borçalı qəzasında kənd adı.Irəvan quberniyasının Sürməli qəzasında kənd adı. ŞIRAKQOÇ.CALAIRLI-1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Aralıq nahiyəsində kənd adı.1728-cı ildə Irəvan əyalətinin Dərəçiçək nahiyəsində qışlaq adı. ŞƏKI. Ələyəz və Şirak dağları arasında vadi-düzənin adı.Irəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında kənd adı. CANDARLAR1590-cı ildə Rəvan əyalətinin Karpi nahiyəsində kənd adı.1590-cı ildə Rəvan əyalətində. ŞADAK. ŞIRVAN. CIVIXLIYelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Qazax qəzasında kənd adı. ŞIRVANCIQ. ŞƏRKI-Irəvan quberniyasının Irəvan qəzasında kənd adı.Irəvan quberniyasının Şuraqel qəzasında kənd adı. Ələyəz dağında yaylaq adı. CAMIŞCUR-Irəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında çay adı.1590-cı ildə Rəvan əyalətinin Abaran nahiyəsində kənd adı. ŞAKABAD-1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Xınzırək nahiyəsində kənd adı. ŞIVLI-Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında kənd adı. ŞIRAK DÜZÜ. ŞADILI1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Aralıq nahiyəsində kənd adı. ŞƏMŞƏDIL-Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Qazax qəzasında mahal adı. ŞABAN QIŞLAĞI.1590-cı ildə Rəvan əyalətinin Vedi nahiyəsində kənd adı.1718-ci ildə Irəvan əyalətinin Sisyan nahiyəsində kənd adı.Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında kənd adı. ŞAĞANLI. ŞƏKIKAN-1590-cı ilə aid mənbədə Irəvan əyalətinin Ağcaqala nahiyəsində kənd adı.Boz-Abdal.Irəvan xanlığının Abaran mahalında kənd adı. CIVƏ . CINCAVAT.Irəvan quberniyasının ŞərurDərələyəz qəzasında kənd adı.Irəvan quberniyasının Eçmiadzin qəzasında kənd adı. CANDAR. CIBIKLI-Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında kənd adı. CINCAVAT-Irəvan quberniyasının Sürməli qəzasında dağ adı. ŞABANLI.

QARAISA. BAYAT. Etnotoponimlərin təhlili göstərir ki. BOZAVƏND. Qüyu. QIZILlı. Kabar.Irəvan quberniyasının Sürməli qəzasında göl adı. KIRAN. Alban.Irəvan xanlığının Zəngibasar mahalında kənd adı. Ivə. QOV. QURTLAR. Bazça. ABDAL. Kəçər. KURUT. Aktan. Zolaqlı. MUĞAN. ABBAS. ABAR. Kol. Qasumlu. Qabaq. Qaraqar. Dondar. Eymur. Köçəkli. KƏPƏNƏK.Irəvan quberniyasının Sürməli qəzasında kənd adı. KƏNGƏR. Kayıq. ŞORGÖL. QAÇAĞAN el adı. Katak. ŞORLU. ŞORKƏND-Irəvan quberniyasının Eçmiadzin qəzasında kənd adı. Alpan. Kəkəli. Qorus. MANQUT. BAYRAMLI. QARA. verilmiş etnotoponimlər Ermənistan ərazisindəki türkmənşəli etnotoponimlərin tam siyahısı deyildir. kobyak. QARADAĞLI. ALPOUT. QIPÇAQ. KƏBƏR. BOLQAR. AYRIM. Zəngənə. Kuloba. KÜZƏÇIK. QAQAUZ. BABURLU . 44 .Irəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında dağ adı. BARANI. BAYDAR. MANTAŞ. koman. KƏSƏMƏN. Köçər. ŞIRƏÇI. Kaltak. apan (peçeneq). YAYCI. Kul. BOZtuqan. BƏYDILI. QUQAR. Qeyd etmək lazımdır ki. ŞORLU DƏMIRÇI. ŞORƏLI-Irəvan xanlığının Göycə mahalında kənd adı. Qerus. Kuşi. BAYANDUR. Basar. KOLANI. onların əsasında aşağıdakı etnonimlər durur: ABAN.nahiyəsində kənd adı. Kayı. BAHARLI. Kanqlı. kulas. ŞOR KOLANI. Qazax. ABARAN. KƏRKI. Kiliç. ŞURAKUZ-1590-cı ildə Rəvan əyalətinin Ağcaqala nahiyəsində kənd adı. Karık (oğuz). ŞURAQEL. QAZAN. BOSTON. KINIQ. kəmər (kimmer). keçili. Inallı. Alan. Et. Qarqar. Kuyərçi. Siyahının çox yer tutmaması məqsədilə ifadə planına görə oxşar etnotoponimlər verilmiş bura daxil edilməmişdir. QURQAN. Yazık (peçeneq). Karkın. Qara Çomaqlı. Kobak. QARAPAPAX.Irəvan quberniyasının Irəvan qəzasında kənd adı. Karqa. BOYAT. BAYAN . QARABAĞ. BƏRGÜŞAD. Kazan. QACAR . BAZAR. Avşar. Kırık (tirə). ARAN. kotyan.Bax: Rəncbər. Axtaçı (padar). AYDINLI. QUŞÇU. Balkalı. QARAQOYUNLU.

XALAC. Cinli. köhnə yaşayış yerlərinin adlarını gətirirlər» (127. Sadak. MƏLƏKLU. bu vahidlərin bu və ya digərinin doğrudan da etnotoponim olması araşdırma tələb edir. Tele. Gamış. Cibikli. 40-72). SARICALI. sat. Şahdili. GORAN. bizim halda etnotoponimin təkrarlanması müxtəlif səbəblərlə bağlı ola bilər. Əfşar. Əncə. ŞIRVAN. Belə vahidlərin çoxluğu isə bir dissertasiya daxilində onların hamısını əhatə etməyə imkan vermir. CAĞATAY. Tabanlı. Tavuz. şivili. Onimin. TULUS. Çerikli. Oyrat. PUŞANLI. ÇOR. TATAR.MƏLEV. OĞUZ. bu onomastik vahidlər müxtəlif mənbələrdən seçilmişdir və həmin mənbələrdə onlar etnotoponim kimi verilmişdir. Yeni əraziyə köçənlər təzə yerə döğma yurdlarının. Qeyd olunduğu kimi. OZAN. A. Hun.4. ÇANDAR. TATLU TƏKƏLI. SAATLI. ŞABANLI. HƏMZƏLI. TURKMƏN. O yazır: «Eyniliyin əsas səbəbi əhalinin miqrasiyası və onimin paralel yaranmasıdır. Təklə. Tuk. ÇIQIN. ÇƏPNI. Purnək. Çirik. TÜRK. OXÇU. Gorus. Ermənistanın türk mənşəli areal etnotoponimləri Qeyd olunduğu kimi areal onimlər onimin özünün və ya onun elementlərinin müəyyən ərazidə təkrarlanması ilə müəyyənləşdirilir. GƏNCƏ. ŞƏMŞƏDIL. areal 45 . Çaqan. REYHANLI. uqraq. Peyrəlu. 114). TOVUZ. Çibikli.A. TUQUT. SARVAN. Əlbəttə. Piykan. Sal. Təklif olunan siyahıya daxil edilən adların hər birinin etnotoponim olması bizim tərəfimizdən iddia olunmur.Nikonov onimlərin təkrarlanması və ərazidə yayılmasının əsas səbəbini miqrasiyada görür.A. ÇUL. Olet (Oryat tayfasının qolu). Civə(Yivə). CAMIŞ. UZ. şirak. Xəzər. suvar. SABUNÇU. 1. Tədqiqat prosesində aydın olur ki. Söyöt.Axundov belə coğrafi adların əksəriyyətini «omonim yer adları» hesab edir(2. Gün. areal onimin yaranmasının əsas səbəbini əhalinin miqrasiyası hesab etmək olar. Sak. CALAIR. Samur. sincan. Lakin bununla yanaşı. GÖDƏKLI. Peçene(q). V. ÇAXIRLI.

Dağ quşçu. Ikinci Milli və s.) artırılması ilə düzələnlər: Dağqarxun qaşı.onimin yaranmasında başqa amillər də rol oynayır. münbit olmayan torpaq. 3) antonim xarakterli sözlərin qoşulması ilə düzələn adlar Yuxarı Ayıbasanlı. düz. yaxa. Belə tipli adları o. Miqrasiya prosesinin özündə bölünmənin baş verməsi mümkündür. Məhz bu amillər areal etnotoponimlərin müxtəlif formalarının yaranmasına. Əhalinin miqrasiyası könüllü və məcburi ola bilər. Kolqırıqlı. 46 . Beləliklə areal etnotoponimlərin tam mənzərəsini açıqlamaq mövcud ərazidəki etnotoponimlərin və dəyişdirilmiş etnotoponimlərin müqayisəli öyrənilməsini tələb edir. Ərəb Şəki və s. Digər tərəfdən miqrasiyanın özü geniş məfhum olub müxtəlif səbəblərdən doğur. Könüllü miqrasiya daha çox coğrafi və təbii şəraitlə bağlıdır. Böyk Pirəli. kol. Kiçik Pirəli. Axtaçı Səlyan. Bütün hallarda ərazinin etnotoponim mənzərəsi müəyyənləşdirilməli. bəzən isə onların tamamilə paralel variantlarının işlənməsinə zəmin yaradır.Qeybullayevin fikrincə. ərazinin tayfa üzvləri üçün yetərincə olmaması və s. areal onimlər tam onimə görə deyil. miqrasiya ilə bağlı yaranmış eyni mənşəli etnotoponimləri bir-birindən fərqləndirmək üçün onlara əlavə edilmiş müəyyən komponentlərdən istifadə etmək lazımdır. Eyni yerdən köçən əhali iki müxtəlif ərazidə məskunlaşa bilər. 4) sıra sayları ilə düzələnlər . müharibə. məcburi miqrasiya ilə nəticələnir. müxtəlif formalarda təzahür edir.Ə. Qeyd etmək lazımdır ki. Ərəb Quba. deportasiya və s. müxtəlif qruplara bölür: 1) apellyativlərin (dağ. könüllü miqrasiyanın əsasında durur. Belə olan halda etnoponimin tərkib hissələrində dəyişmə aparılması özünü göstərə bilər. a. ərzaq qıtlığı. Yaxa Dəllək və i. Təbii fəlakət.Birinci Milli. 2) yaxındakı paleotoponimlərin yeni adda təkrarı -Axtaçı Şirvan. Q. Düzqırıqlı. Ermənistan ərazisindəki türk mənşəli adların dəyişdirilmə üsullarını şərh edərkən belə nümunələr aşkara çıxarılmışdır. Əkin yerinin azlığı. onimin ünsürlərinə görə də müəyyənləşdirilir. yal və s. Aşağı Ayıbasanlı.

Digər tərəfdən. bu məsələ digər ərazilər nəzərə alınmaqla həll edilməməlidir. Ermənistan ərazisində bir dəfə rast gəlinən etnotoponim bu ərazidən kənarda da qeydə alına bilər və bu fakt onun areal etnotoponimliyini sübuta yetirəcəkdir. Ermənistan ərazisi daxilində etnotoponimin areal etnotoponim olması faktını dəqiqləşdirmək tələb olunursa. şübhəsiz ki. onda həmin etnotoponimin özünün dərin təhlili və tədqiqi tələb olunur. Çünki etnotoponimin areal səciyyə daşımamasının özü müəyyən şübhə doğurur. Ona görə qüsurludur ki. tədqiqat üçün etnotoponimlərin ümumi toplusu müəyyənləşdirildikdən sonra biz onların areallıq xüsusiyyətlərini araşdıracağıq. Indi tərtib olunmuş onomastikona girən etnotoponimlərin hansıların areal etnotoponim səciyyəsi daşımasını aydınlaşdırmaq lazımdır. onda yalnız bu ərazi daxilində areallıq şərtinin ödənilməsi yoxlanılır. Əgər verilmiş etnotoponimlərdən hər hansı biri Ermənistan ərazisində bir dəfə rast gəlinirsə. Ermənistan ərazisindəki türk mənşəli etnotoponimlərin hər birini ilkin yaxınlaşmada areal etnotoponim kimi qəbul etmək olar. türklərin yaşadığı və yaşadıqları ərazilər olduqca geniş olmuşdur və bu gün də öz miqyasına görə həmin ərazi az deyildir. Buradan belə bir nəticə çıxır ki. Qədim Oğuz yurdu Ermənistan ərazisindəki türk mənşəli etnotoponimlərin tədqiqatı zamanı. Ermənistan ərazisində bir dəfə rast gəlinən türk mənşəli etnotoponim türklərin yaşadıqları başqa ərazilərdə də aşkara çıxarıla bilər.etnotoponimlərin onomastikonu tərtib olunmalıdır. Deməli. Dissertasiya işinin növbəti 47 . Bizim halda tədqiqatın bu iki mərhələsi yerinə yetirilmişdir. araşdırmanı yalnız bir ərazi ilə məhdudlaşdırmaq qüsurludur. eyni zamanda başqa ərazilərdə qeydə alınmırsa. Burada daha bir məsələyə diqqət yetirmək vacibdir. Bir halda onimin areallığı yalnız müəyyən ərazi ilə məhdudlaşdırıla bilər. Mövcud mənbələrdə əksini tapmış etnotoponimlərin onomastikonu qurulmuşdur. Deməli. Deyək ki. etnotoponimlərin areallıq xüsusiyyətinin tam mənzərəsini açmaq üçün bir ərazi çərçivəsi ilə məhdudlaşmaq olmaz.

48 . etnotoponimlərin areallıq xüsusiyyətlərinin aydınlaşdırılması prosesində dəqiqləşdiriləcək və etnotoponimin yayılma arealları müəyyənləşdiriləcəkdir.fəslində bu.

Irəvan xanlığının Qırxbulaq mahalında kənd adı. QACARAN. Müasir dövrədək qalmış bu etnotoponimlərin Ermənistan 49 .1590-cı ildə Rəvan əyalətinin nahiyələrindən birinin adı. Sözün sonundakı t səsi cəmlik bildirən –at şəkilçisinin qalığı ola bilər.1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Dərələyəz nahiyəsində kənd adı. 78). VII əsrdə sakların tərkibində qarqarlarla yanaşı gəlmiş tayfanın adı olması elmi ədəbiyyatda diqqət mərkəzinə çəkilir (21. Buradan belə nəticə çıxır ki.ə. Ermənistan ərazisində əsasında aban tayfasının adı duran toponimlər qeydə alınmışdır. Onların əsərlərində Albaniya ərazisindəki Avant çayı və onun yaxınlığında Abant əyalətinin olması (Plutarx. Aban sözünün e. 65-ci ildə Pompeyin Albaniyaya yürüşü haqqında məlumat verən antik tarixçilər qeyd etmişlər. AVAN.1.ABAN əsaslı areal etnotoponimlər. aban olmuşdur. Həmin toponimlər aşağıdakılardır: ABANA. abant tayfalarının Azərbaycan və Ermənistan ərazisində məskunlaşma tarixi çox qədimdir.78). Moisey Kalankatlı Albaniyada Abant adında iki yaşayış məntəqəsinin olduğunu bildirmişdir.Qeybullayev yuxarıda qeyd olunan məlumatlara və digər faktlara is-tinadla belə bir qənatə gəlir ki.Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında (indi Ermənistanın Qafan r-nunda) kənd adı. Abant/Avant adları abant tayfasının adı ilə bağlıdır və onlar qarqarlarla birgə bu əraziyə gəlmişlər (87. Tayfanın dəqiq adı çox güman ki. Qarqarların şimal-qərbi Albaniyada hələ qədim dövrdən məskunlaşması barədə e. Dion Kassiy) göstərilmişdir. Aban qədim türk mənşəli tayfanın adıdır. Q. 89. 100.ə.II FƏSIL QƏRBI AZƏRBAYCANIN TÜRK MƏNŞƏLI ETNOTOPONIMLƏRININ AREALLIQ XÜSUSIYYƏTLƏRI VƏ YAYILMA AREALLARI 2. ABNIK. Pompey.

Borçalı qəzasındakı Oban toponimi də bu faktı təsdiqləyir. QAFAN. Astana (Qazaxıstan) və s. eb. Aban sözünün Urartu dilindəki «ebani» ilə eyniləşdirilməsi şübhə doğurur.Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında (indi Ermənistanda r-n mərkəzi) kənd adı-kapan (peçeneq) Hazırda Qafan Ermənistanda respublika tabeliyində şəhərdir. kuloba. 50 . Avnik etnotoponiminə gəlincə isə onun evnik variantına «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarında rast gəlinir. 1918-ci ildə indiki Qafan şəhərinin bilavasitə yanında Qatar adlı azərbaycanlı kəndi olmuşdur. Şəhərin adı keçmişdə mövcud olan indiki Qafan şəhərindən 10 km şimal –qərbə doğru.ev. oba sözü ilə səsləşir(23. Əvvəla.ərazisindəki areal etnotoponimlərdəndir. Oxçu çayının sağ sahilində yerləşmiş Qapan kəndinin adı ilə bağlıdır. Adana (Türkiyə). Abana etnotoponiminin tərkibindəki a sonluğu türk dillərinin toponimlərinə xas olan şəkilçidir. X əsrdə Cənubi Asiya çöllərindəki peçeneklərin içərisində yaşamış Konstantin Baqyanorodnı erdim. kapan. karabay adlı tayfaların adlarını sadalayır. eba. Abana. Batum əyalətinin Artvin dairəsində Avana. Borçalı qəzasında Oban (132) etnotoponimləri vardır. kuerçi. Burada v > b əvəzlənməsi özünü göstərir. Qeyd etmək lazımdır ki. 40). Abnik. Türkiyədə Avanos («os» yunan mənşəli şəkilçi). «Ebani» çox güman ki. Ermənistandakı Qafan toponimində qapan tayfasının adının əksini tapması barədə ədəbiyyatda fikirlər vardır(46. çur. Avan və Aban etnonimlərinin eyniliyi isə şübhə doğurmur. 95). Avan və Qacaran toponimlərinin tərkib hissəsi olan aran eyni bir əsasdan aban etnonimindən olması faktını qismən açıqlamaq lazım gəlir. Məsələn. Yuxarıda hələ qədim dövrdə Albaniya ərazisində bu toponimin qeydə alınması göstərilmişdir. Şarafxan Bidlisi XVI əsrdə Anadoluda Avnik qalasının olduğunu göstərmişdir.

Bu etnonim ermənilərdə şəxs adına da çevrilmişdir. 109).Türküstanda –Kapançı adlı kənd 4.Kazan xanlığında bir neçə Kopan mənşəli toponim qeydə alınmışdır.Kərimov «Toponimikanın əsasları» B. Kopon /Kaban/ Kopan/Kapan/Koypan eyni fonetik tərkibə malik etnonimdirlər (88. Onlarda Kapansyan familiyası məhz Kapan tayfasının adındandır (gürcülərdə Kapanadze familiyası da bu etnonimlə bağlıdır) (45. Bu kəndlərin əhalisi Ermənistanın keçmiş Qafan (Qapan) mahalından köçüb gəlmişlər. XV1 əsrdə. 42). Peçeneqlərin digər hissəsi isə kopon (əslində quqarçi) və b. Azərbaycanda rayonun adı Tərtər Kəndin adı Qapanlı 4 kənd.Başqırdstanda Kaypon – topo- 51 .. s.K. onlar eranın əvvəllərindən artıq orada yaşayırdılar. peçeneqlərin yuxarıda qeyd etdiyimiz kapan tayfasının adını əks etdirir.1988. S. Y.Yusifov. Ermənistanın Qafan rayonunun adı (qədim erməni mənbələrində mahal adı kimi 1074-cü ildən məlumdur) şübhəsiz ki.Qeybullayevin araşdırmalarına görə bu peçenq tayfaların bir hissəsidir(44. Belə nəticəyə gəlmək olar ki. 111). tayfalardan ibarət idilər. 199 Ermənistanda Qafan Xaricdə 1. Bu tayfalardan bəzilərinin adları ilə bağlı toponimlərin Ermənistanda hələ VVII əsrlərdə mahal adları kimi qeyd olunması belə nəticə çıxarmağa imkan verir ki.B.Şimali Qafqazda-Kopan 2. 3.

Ukraynada Kopanka hidronimi 2. Tədqiqatçılar ar. Beləliklə. Irəvan qəzasında çöl adı. Bu tayfa adının avar variantı da məlumdur. R. Ermənistanda türk mənşəli abar(avar) tayfasının adından düzəlmiş Aşağıdakı etnotoponimlər qeydə alınmışdır: ABARAN. Etnonim av+ar formasında düzəlmişdir.Əliyeva Azərbaycanın Qusar rayonunda Avaranqışlaq kənd adının olduğunu qeyd edir. AVARAN-Irəvan quberniyasının Eçmiadzin qəzasında kənd adı.Irəvan xanlığında mahal adı.2. 1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Karbi nahiyyəsində kənd adı. ABAR əsaslı areal etnotoponimlər. V əsr erməni müəllifi Yeqişenin Balasakanda aparan adında tayfanın yaşadığını qeyd etmişdir(21. Abar qədim türk mənşəli tayfanın adıdır. BAŞ ABARAN . ABARANOĞLU – 1590-cı ildə Rəvan əyalətinin Abaran nahiyyəsində kənd adı. ər sözünün türk dillərindəki ər «kişi. Irəvan xanlığının Abaran mahalında çay adı(157).nimi.Irəvan xanlığında mahal adı. Eramızın II-III əsrlərində Kür sahilində Obaren adlı tayfanın yaşaması ədəbiyyatda göstərilir (76. Xaçmaz rayonunda Avaran kəndi qeydə alınmışdır. qəhrəman. Onun kitabının əlavəsində 52 . Etnonimin birinci hissəsi olan av elementinə gəlincə isə onun ab variantının işlənməsi türk dilləri üçün xarakterik olan bv keçidi ilə əlaqədardır. igid» mənasında olduğunu qeyd edirlər. Alagöz (Ələyəz) və Pəmbək dağ silsilələri arasında Kasax (əsli Qazax) çayının yuxarı axınında yaylaq adı. qədim türk tayfasının adı abar(avar) olmuş və bu tayfa Qafqazın müxtəlif regionlarında. 5. 97). Bu etnotoponimin başqa ərazilərdə yayılması da aşkara çıxarılmışdır. 96). Əsasında abar(avar) tayfasının adı duran etnotoponimlər yalnız Ermənistan ərazisində yayılmamışdır. o cümlədən də Ermənistan ərazisində yaşamışdır. XIX əsrdə Şimali Qafqazda Kuban əyalətinin Maykop dairəsində Abarançay. Azərbaycanın Qusar rayonunda Avarandağ.

ABBAS əsaslı areal etnotoponimlər. Kuban əyaləti –çay adı R. Abas etnoniminin Xəzər tayfalarından birinin adı olması şübhə doğurmur. 67. Abas tayfa adının abaz forması da vardır. Etnotoponimin əsasın.verilmiş Azərbaycan toponimləri siyahısında Abarançay adı və onun yanında bu adın hazırda Kamiçay olması göstərilir (31. 108).3. abar(avar) əsaslı etnotoponimlərin yayılma arealları cədvəlini qurmaq olar. yaylaq.Etnotoponim da duran etnonim Abar(avar) Abaran Abarançay Arealı Ermənistan – 5 toponim mahal. ərəb dilindən olan Abbas antroponimi əsasında yaranmış toponimlər də istisna edilə bilməz. 139). çay.Əliyeva. 2002. Yəni toponim yanlış olaraq Abbas 53 . kənd adı RF.Qeybullayev Abaslı tipli toponimlərin əsasında abas(abaz) tayfa adının durduğunu qeyd etmişdir(89. çöl. Bir çox hallarda bu iki tip toponimin bir-birindən fərqləndirilməsi müəyyən çətinlik törədir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki. s. Beləliklə. Azərbaycan toponimləri.108 Ermənistan –kənd adı Ermənistan –kənd adı Azərbaycan Xaçmaz rayonu –kənd adı Ermənistan –kənd adı Azərbaycan Qusar rayonu Azərbaycan Qusar rayonu Baş Abaran Avaran Abaranoğlu Avarandağ Avranqışlaq 2. Bakı. Q. Göstərilən çətinliyin yaranma səbəblərindən birini belə toponimlərin qeydə alınması və rəsmiləşdirilməsi zamanı orfoqrafik səhv buraxılması ilə əlaqələndirmək mümkündür.

Abasalı. Ağdam rayonunda yerləşən Abdal kəndi haqqında Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğətində verilmiş məlumatda göstərilir ki. Qazax rayonunda Abbasbəyli. Abas əsaslı toponimlər geniş yayılmışdır. eftal kimi qeyd edilən etnonim abdal adının müxtəlif fonetik for54 . ABDAL əsaslı areal etnotoponimlər. Onlara müxtəlif regionlarda rast gəlmək mümkündür.Bartold abadel/abdal tayfasını hun tayfası sayır. Yardımlı rayonunda Abbasabad. Ağsu rayonunda Abbasxanlı toponimlərinin olması göstərilmişdir (9.108). Mənbələrdə Heftal. «Suriyalı tarixçi Zaxari Ritor (VI əsr) Şimali Qafqazda Hun əyalətində yaşayan müxtəlif tayfalar arasında türkdilli abdel tayfasının da adını çəkir. Abdal tayfasının başqırdlarda. Abbaslar kəndləri olmuşdur. Şəmkir rayonunda Abbaslı. qaraqalpaqlarda. Zənnimizcə. 8). V. R.Əliyevanın tədqiqat işinin əlavəsində verilmiş Azərbaycan toponimləri siyahısında Abbasabad adı qeyd olunmuşdur (31. 2. Abdal qədim türk tayfasının adıdır. türkmənlərdə və Türkiyədə də abdal adlı tayfa qeydə alınmışdır. Abas etnonimli etnotoponimlərin geniş yayılmasını nəzərə alaraq biz onların areallıq cədvəlini verməyə ehtiyac duymuruq. Abbasdərəsi qışlaq və kənd adları. Bu tayfa Ağ hun tayfasının adını əks etdirir. Ermənistanda Abbasabad adlı üç kənd.və Abas şəkillərindən birində yazıla bilərdi. Tovuz rayonunda Abbasqulular. Abbaskəndi. Abbasgölü. qaraqalpaqlarda.V. Qeyd etmək lazımdır ki. Qazaxlarda. heptal. Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğətində Neftçala rayonunda Abasalılı. Şəki rayonunda Abbaskənd. Sözdə bir b və ya geminatın olmasını təyin etmək isə mürəkkəbdir və daha çox tarixi faktlar əsasında müəyyənləşdirilə bilər. Akad. Əsasında abdal tayfasının adı duran etnotoponimlər də geniş yayılmışdır. tayfa adının ilkin variantı abaz şəklində olmuş və bu da ab+az formasında parçalana bilər.4. Qarapapaqlarda da bir tayfanın adı abas olmuşdur. qazaxlarda və türkmənlərdə olması da məlum faktdır(90). Abbasgöl məzrəsi.

Avdal. Ordubad rayonundakı Abdal dağ adı. Bundan başqa Qubadlıda Abdalanlı. XVXVI əsrlərdə Türkiyənin ictimai-siyasi həyatında abdal tayfası əhəmiyyətli rol oynamışdır (92. AYRUM əsaslı areal etnotoponimlər. 8). Ayrım. Alban tarixçisi Movses Kalankatlı Albaniyada yaşayan abdal tayfasının adını çəkir. XIX əsrdə Şimali Qafqazın Ter əyalətində Abdal dağı toponimlərindəki abdal sözü qədim türk tayfasının adını əks etdirir.1728ci ildə Irəvan əyalətinin Qarni nahiyəsində kənd adı. Tovuz rayonunda isə kənd olması haqqında məlumat verilir. Avdal Ulya etnotoponimindəki Ulya komponenti ərəb dilindən olub yuxarı mənasındadır. Onlar iyirmi iki uruqdur (nəsildir). Avdallar kənd adları. Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğətində Azərbaycanın Ordubad rayonunda Abdal adında dağ.Irəvan xanlığının Karpibasar mahalında kənd adı. Mahmud Kaşğarinin «Divanu luqat it-türk» əsərində Oğuz sözünün izahı ilə əlaqədar olaraq Eymurlara dair aşağıdakı məlumat verilir: «Oğuz türklərin bir qəbiləsidir.ə. Imer. Imir) qədim türk tayfasının adıdır. 2. Avdalağa qala adı qeydə alınmışdır. Ermənistanda AVDAL. Türkmənistanda da yayılmışdır (73. Arum. Oğuzda Abdallı kəndləri də vardır (9. 4 əsr) buraya köçürülmüşlər. Göründüyü kimi abdal əsaslı etnotoponimlərin yayılma arealı olduqca genişdir.mAlarıdır. Onların hər birinin özünəməxsus nişanı. 108).5. Hər halda abdal tayfasının Qafqaz Albaniyasında eradan əvvəl yaşaması ehtimal olunur» (9. YUXARI ABDALLAR. 171-179). 8-9). Abdal əsaslı etnotoponimlər Azərbaycan və Ermənistan ərazisindən başqa RFnin Başqırdıstan respublikasında. Abdallar Ulya kənd adı. Ayrum (variantları Eymur. Onun yazdığına görə heptallar (abdallar) Makedoniyalı Isgəndər dövründə (e.Abovyan rayonunda kənd adı. mallarına xas 55 . ABDALLAR. Oğuzlar türkməndir. Dağlıq Qarabağın Vərəndə mahalındakı Abdal kəndi.

XVII əsrdə ayrımların bir hissəsi Irana keçərək şahsevənlərə qarışmışdır. Polad Ayrum və Ayrum adlı yaşayış məntəqələri olmuşdur. Bir fikrə görə Teymur Ankara vuruşmasından (1402) sonra Türkiyə ərazisindən köçürdüyü 50 min ailəni Gəncə. Zaqafqaziyanın tarixi toponimiyasında da Şinix Ayrum. digər oğuz tayfaları ilə yanaşı. Imira. Imirasani (Imir Həsənli) kimi coğrafi adlar bu toponimin müxtəlif variantlarıdır. Qarabağ və indiki Ermənistanda yerləşdirmiş. təhrif edilmiş şəkildə olsa da. Qeyd olunan əsərə əlavə edilmiş türk qəbilələri siyahısında bu tayfa on birinci yerdə özü də Əymur şəklində göstərilmişdir. Onların məskun olduğu ərazi Ayrım mahalı adlanırdı. Eyni zamanda bu sözün çox yaxşı və dövlətli adam mənasını ifadə etdiyini bildirir. 30-31). Oğuz etimologiyası baxımından böyük dəyərə malik olan «Tarixi– mübarək şah»da (1206) da. Ermənistandakı Ayrum. Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğətində oxuyuruq: «Ayrım… Kiçik Qafqazda yaşamış azərbaycanlıların qədim etnoqrafik adıdır. Digər hissəsi isə Azərbaycanın Kiçik Qafqaz zonasında və indiki Ermənistan ərazisində yaşamaqda davam etmişdilər» (9. Gürcüstandakı Imera. …Gəncə xanı Cavad xanın general Knorrinqə yazdığı məktubda ayrımlar Gəncə xanlığının qədim elatı adlandırılır. Aymur və Aymır kimi üç şəkildə oxuna bilər. eymurlərin adı çəkilir. Ayrum Mets. Tovuz rayonundakı Mollaayrım. uruqları bu damğalara görə ayırırlar. Türk və monqol tayfaları haqqında geniş məlumat vermiş Rəşidəddin Dağ xanın oğlu Oğuz xanın nəvəsinə aid etdiyi adı Eymur şəklində qeyd edir. Qazax rayonundakı Quşçu Ayrım. Xivəli Əbül Qazi xanın «Şəcəreyi-Tərakimə» adlı əsərində (XVII əsr) bu etnonim ərəb əlifbası ilə yazılmışdır və Iymur (Imir). Ayrum Pokr. Ayrum tayfasına mənsub olan bu adla bağlı meydana gəlmiş coğrafi adlardan biri də respublikamızın Ağdaş Rayonundakı Eymur kəndidir. Türkiyənin müasir toponimiyasında da Eymur adını daşıyan 56 .damğası vardır ki. onlar sonralar ayrım adı ilə tanınmışdır.

Polad Ayrum və başqa qollara bölünmüşlər» (21. Onun adı Mahmud Kaşğarinin və Rəşidəddinin əsərlərində çəkilir. Ermənistan ərazisində AYRIM. 2. Əfşar əsaslı areal etnotoponimlər. BÖYÜK AYRIM. Bu tayfa səlcuq oğuzlarının Avşar tayfasıdır. Ermənistan ərazisində e. Avmur) tayfalarının da eyni ayrum tayfasından olması aydın nəzərə çarpır. 115). o cümlədən azərbaycancaya xas olan metateza hadisəsinə görə Eymur sözünün Ayrum (Eyrum) şəklinə düşməsi təbiidir.yetmiş iki coğrafi adın olması bu tayfanın geniş sahədə ictimaisiyasi fəaliyyət göstərdiyinə dəlalət edir.ə. Səfəvilər dövlətinin Qızılbaş tayfalarından biri də əfşarlar olmuşdur. Imir şəkilləri də geniş yayılmışdır. 57 . Mövlüd Süleymanlının «Köç» əsərinin qəhrəmanlarından birinin adı Imirdir və əsər əslində eymur tayfasına həsr olunmuşdur. məskunlaşmış qədim oğuz-türk mənşəli tayfalardan biri də Afşar (avşar//ovşar/əfşar) tayfası olmuşdur. Imir antroponiminin türkdilli arealda yayılması da müşahidə olunur. Ayrum (Eyrum) etnoniminin Eymurdan əmələ gəldiyi ədəbiyyatda qeyd edilmişdir. IMIRLI-Irəvan quberniyasının Eçmiədzin qəzasında kənd adı olmuşdur. Baqanis Ayrum. Ermənistanın Vedi rayonu ərazisində avşar əsaslı iki etnotoponim özünü göstərir. Dadanis Ayrum. Türk dillərinə. Beş fonemdən ibarət olan bu sözün üçüncü foneminin «m» fonemi ilə beşinci fonemin -«r» bir-birini əvəzləməsi hadisəsi aşkarlanır. Afşar (Avşar/Ovşar/əfşar). Quşçu Ayrum. «Kiçik Qafqazda və Qazax qəzasında səpələnmiş ayrımlır Ağsaq Ayrum. Türkmənistanda Ilyalı rayonunda yaşayan Imrəli (variantları: Imr. Eymur coğrafi adının Imer.6.Tiflis quberniyasının Borçalı qəzasında (indi Ermənistanın Tumanyan rayonunda) kənd adıdır. Emheli.Noyemberyan və Tumanyan rayonlarında kənd adları.

BAYANDUR əsaslı areal etnotoponimlər. Tədqiqatçılar «Abşeron» toponiminin əfşar etnonimi əsasında yaranmasını qeyd edirlər. 2. 1940-cı illərin axırında azərbaycanlıların Ermənistandan zorla köçürülməsi dövründə kəndin azərbaycanlı əhalisi respublikamıza gəlmişdir. Ermənistanda AFŞAR KƏLƏVAN.7. O dövrdən sonra bu kənddə azərbaycanlı yaşamamışdır. Bayandur oğuz tayfalarından birinin adıdır.Əhmədov belə hesab edir ki. Bu kənd 1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Karni nahiyəsində yerləşmişdir. Yerevan-Naxçıvan avtomobil yolunun üzərində yerləşən Avşar/Kəl Balavan/ kəndidir. B. Cənubi Azərbaycan ərazisində də əfşar//ovşar tayfa adından düzəlmiş Əfşar. Ovşar və Avşar toponimlərinin əsasında duran appelyativin ov sözü olması və toponimin ov həvəskarı mənasını bildirməsi fikrini irəli sürənlər də vardır. Spandaryan/ rayon mərkəzindən 15 km cənubşərqdə yerləşmişdir. 1918-ci ildə kənd Daşnaklar tərəfindən dağıdılmış. Fəzlullah Rəşidəddin.Birinci yaşayış məntəqəsi rayon mərkəzindən 7km cənubşərqdə. avşar//ovşar-qoyunsağma üsulu deməkdir (27. Tədqiqatçılardan Bayram Əhmədovun fikrinə görə bu toponim həmin ərazidə yaşamış tayfanın məşğuliyyəti ilə bağlıdır.kəndi də olmuşdur. Əfşarcik etnotoponimləri qeydə alınır. 197). əhalisi qovulmuşdur. Oğuz tayfa birliklərinin adları Mahmud Kaşğari. bu tayfa qoyunçuluqla məşğul olmuşdur. Bu toponimin Avşar variantı Azərbaycan respublikasının Ağcəbədi rayonunda da mövcuddur. Müəllif qeyd edir ki. Indi erməni qəsəbəsidir (30. Yazıçı oğlu Əli və Əbülqazi Xan Xivəli tərəfindən qeydə alınmışdır. Avşar//ovşar etnotoponiminin müxtəlif areallarda paralelləri vardır. Mahmud Kaşqari özünün «Divani-lüğət-it türk» adlı 58 . 218232). Surenavan. Ikinci yaşayış məntəqəsi Ovşar adlanmış /Düzyurd Ovşar.

Bayandurlu. Mənası «varlı». Türkmənistanın toponimiyasında türk dilli etnotoponimlər sırasında Bayandır adı mövcuddur. «Oğuznamə»də də Bayandur «çox təminatlı».əsərində Oğuzun 22 boydan (qəbilə-tayfa birlikləri) ibarət olduğunu göstərir. Oğuzların «Boz ox» boyundan olan Göy xanın dörd oğlundan birinin adı «Oğuznamə»də Bayandur kimi verilmişdir. Sözün tərkibindəki –an şəkilçisi isə bəzən bitişdirici bəzən də sözdüzəldici şəkilçi kimi işlənmişdir (16. Mahmud Kaşqaridə Bayandur adı üçüncü. Qeyd olunan müəlliflər Bayandur tayfa adını qeyd etmişlər. Bu məna indi də qalır. 48). Fəzlullah Rəşidəddinin «Cami-ət təvarix» (bütün tarixlər) əsərində Oğuzların 24 boydan ibarət olduğunu göstərir. 59 . həm də etnonim kimi işlədilməsi məlumdur (16. Bayandur sözünün mənşəyinə gəldikdə isə tədqiqatlarda onu müxtəlif cür izah edirlər. Ağqoyunlu tayfa birləşmələrində bayandurlar tayfasının hakim rol oynaması və ağqoyunlu hökmdarlarının bu tayfadan çıxması faktı ilə səsləşir (32. Bayandır adının kökü əski türk sözü olan «bay»-dır. Rəşidəddində 13-cü çəkilir. Bayandır-«nemətli» mənasındadır. Bayandır kimi verilmişdir. Bayandır yaşayış məntəqə adları vardır. 48). «varlı» kimi izah edilmişdir. «OrxonYenisey» abidələrində də bay sözü göstərilən semantik mənada işlənmişdir. «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarında Bayandur xan Oğuz elinin xanlar xanıdır. Bayandur antroponimi də Oğuz Xaqanın «Boz ox-boyundan olan Göy xanın dörd oğlundan biridir. «zəngin»dir. Bundan əlavə dastanda Bayandır çay. 47). fəxri ad hesab olunurdu. Tarixi mənbələrdə Bayandur həm antroponim. Bayandur xan adı Orxon-Yenisey abidələrində yüksək titul. Yazıçıoğlu Əlinin «Səlcuqnamə»sində və Əbulqazi xan Xivəlinin əsərində tayfanın adı Bayandur deyil. 1.

BIRINCI BAYANDURYelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında (indi Ermənistanın Gorus rayonunda) kənd adıdır.Qeybullayev Bayandur tayfasını qədim albanlarla əlaqələndirmiş və onun izlərinin Tərtərdə Bayandur oykonimində. əvvəllər Gəncə quberniyasına Zəngəzur qəzasına daxil olmuşdur. Ermənistan ərazisində. 1918-ci ildə Andranikin dəstəsi bu kəndləri dağıtdıqdan sonra orada azərbaycanlılar qalmamışdır (30. Q. Kənd Xanazax sovetliyinə daxil idi. 1897-ci ildə Bəyəndur kəndində 153 nəfər azərbaycanlı əhali olmuşdur. 1918-ci il milli qırğınından sonra azərbaycanlılar kənddə tamamilə qırılmış. Kənd sovet hakimiyyəti illərində Xandzorik sovetliyinə daxil olmuşdur. 52). əvvəllər Gəncə quberniyasının Zəngəzur qəzasına daxil olmuşdur. Ermənistandakı Bayandur Azərbaycanlı kəndi olub. 88. 60 . Digər Bayandur da azərbaycanlı kəndi olub. 164). 1897-ci ildə kənddə ancaq azərbaycanlılar (210 nəfər) yaşamışlar. Qərbi Azərbaycan. bəy mənasında açıqlamışdır (11). 1969-cu ildə isə ermənilər kəndin adını dəyişib Vağadur qoymuşlar. Azərbaycanın şimal rayonlarının dialektində «bay» sözü – hündür/iri/böyük/ canlı mənalarında qalmaqdadır. kənd erməni kəndinə çevrilmişdir. indiki Ermənistan ərazisində Bayandur etnotoponiminin variantlarının müxtəlif areallarda yaşayan izləri də bu yerlərin məhz türk torpaqları olduğunu sübut edir. Bundan əlavə Bayandır Laçın və Bərdə rayonlarının ərazisində qeydə alınmışdır. Düzkənd rayonunda isə başqa bir Bayandur toponimi vardır.Salman Mümtaz isə bay sözünü -varlı. Bayandur etnotoponiminin müxtəlif areallarını göstərmək olar. qovulmuş. böyük. Gorus rayonunda 2 Bayandur kəndi.Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında (indi Ermənistanın Sisyan rayonununda) kənd adı. Xanlar rayonunda isə Bayandurçay hidronimində saxlandığını qeyd etmişdir (89. 74-75. Ermənistan ərazisində BAYANDUR.

«boy»-qəbilə. Kəndin qədim sakinləri türklər 1918-ci ildə oradan qaçqın düşmüşlər. 46). «Bayat boyundan Qorqud ata derlər bir ər qopdu.Bayandur həmçinin Düzkənd rayonuna daxil olan kənd və dəmiryol qəsəbəsinin adıdır.ə. Bayat elli. Orta əsr tarixçiləri öz əsərlərində bugünkü bəşərin Nuh Əleyhüssəlam övladları olduğu fikrini təsdiqləyirlər. Tufanda 61 .Sumər Anadoluda Bayandur adlı 52 oykonimin olmasını qeyd etmişdir( 65). F. Dədə Qorqud Bayatlı-Bayat soylu. orta əsrlərdə isə el. Türkiyədə Bayandır coğrafi adının arealları çox genişdir. Bayandur etnotoponimləri vardır. qopuz çalıb boy boylayan. BAYAT əsaslı areal etnotoponimlər. 63). Orada daha bir Bayandur kəndinin olması və 1926-ci ilədək Gümrü zəlzələsində uçub xaraba qalması söylənilir. Oğuzun ol kişi bilicisiydi». Bayat etnotoponiminin çox geniş arealda yayıldığı da bəllidir. Bayat tayfası haqqında hələ 1300 il bundan əvvəlki «Kitabi-Dədə Qorqud» abidəsində məlumat vardır. nəhayət oğuz tayfalarının ünvanları.8. Bundan əlavə Qazaxıstan ərazisində Bayan. mahal. Xalqımızın qədim və möhtəşəm abidəsi. Bundan başqa. inamları və adətləri ilə bağlı çoxlu adlar yaranmışdır(36. Azərbaycanın Laçın rayonundakı Zabux çayının qolu və Tərtər rayonundakı kəndin adıdır. Mənbələrdə Bayandur kəndində erməni və yunanların 1918-20-ci illərdə Muş və Bitlisdən gəlib məskunlaşması qeyd edilir. yerlərin. söz söyləyən ozanlar ozanı olub. yurd mənasında işlənib. məhəbbət və qəhrəmanlıq dastanı «Kitabi-Dədə Qorqud» bu sözlərlə başlanır. 2. tayfa. E. Daşkəsən və Oğuz rayonlarında Bayan adında kənd vardır (9. Zaman keçdikcə onun məclislər açıb ozanlıq etməsi ilə dastandakı qəhrəmanların.

Ayxan. Iraqa.«Üç ox»-lar isə onlara tabe olmuşdur Əldə olan qaynaqlara görə nəinki Qərbi Azərbaycanın hətta bir çox türk xalqlarının kökü oğuzlarla bağlıdır. Bayat Oğuz xanın nəvəsi Gün xanın oğludur. Volqa boylarına qədər izləri görünən bayatların tarixi varlığı haqqında çeşidli qaynaqlarda geniş bilgilər vardır. oğuz ordusunun sağ qoluna başçılıq edərmiş. Asiyanın geniş ölkələrindən Azərbaycana. Oğuz xanın da 6 oğlu olmuşdur. Məlum məsələdir ki. Dəniz xan) . Bayatların çox ölkələrdə dağılmaları və Dış oğuzların aparıcı qolunu təşkil etmələrini göstərən prof. xan ilə birlikdə qoçun sağ budunu yeyərdi.Toğan yazır: «Şimaldan qalxıb Cənuba yerləşən Uyrat-Uyğurlar. Qanıqlıyut-Qanıqlılar və Bayaut-Bayatlar ismini daşıyan qəbilələr əslən türk olub. Dağ xan. qəbilələrin birləşməsindən yaranmışdır. Cozef Dögün isə bu haqda belə yazır: «Bayatlar Cingiz xana kölə deyil. Bayat Oğuz xanın oğlu Gün xanın ikinci oğludur.» 62 . düşüncəli ağsaqqalları ilə ad çıxarmışdır. Böyük tarixçi və döyüşçü Əbülqazi Bahadur xan Xivəli (1602-1664) özünün məşhur «Şəcəreyi-Tərakemə türk» əsərində yazmışdır ki. Bayat bu uruqlar bu qəbilələr içərisində özünəməxsus yer tutan – təpərli ərənləri. Yasəfin nəvəsi Alınca xanın nəvəsi Qara xanın oğludur. Z. Ulduzxan) -«Boz ox» adı ilə hakimiyyəti idarə etmiş üçü (Məngli xan. oğuzlar da ayrı-ayrı türk uruqlarının. Bayat uruğu öz adını tanınmış bir şəxsdən«Bayat»-dan götürmüşdür. Onlardan üçü (Günxan. Oğuz kübarlarına məxsus «Bəy şülən» deyilən məclislərdə o.Nuh gəmisində Nuhun Ham. Gün xan oğlu Bayat oğuz uruqlarının toplantılarında xanın sağ yanında oturar. Anadoluya. Yasəf adlı 3 oğlu varmış. QayatQayalar. ərdəmli igidləri. bir qismi Cingizin zuhuru zamanına qədər moğollaşmış idilər.V. Sam. onun ətrafında toplaşan bir çox qəbilələrdən biridir.

Bahadur xan Bayatların ana yurdundan danışarkən qeyd edir: «Bayatların qəbilələri çoxdur. Mühümləri «Cidayin nəhri kənarında yaşayan «Cidayin Bayatlar» və Məkrin nəhri kənarında yaşayanlar isə «Məkrin Bayatlar»dır. Bu haqda geniş məlumat «Türk ensiklopediyası»ndadır. Oradakı məlumata görə, Bayatlar X1 əsrdən öncə SırDərya sahillərində və onun şimalındakı bozqırlarda yaşayırdılar. Onların bir qismi sonradan səlcuq (yaxud türkmən) fəthlərinə qatılaraq Sır-Dəryadan Adalar dənizinə (Egey dənizi) qədər uzanan böyük imperiyaların qurulmAsında mühüm rol oynamışdır. XIX yüzilliyin ortalarında Mərəş bölgəsində Zülqədərin bəyliyini quran və Sivas ətrafında yurd salmağa çalışan Şam və ya Özoğlu türkləri arasında mühüm bir mövqeyə sahib olan və əksəri bugünkü Yozqad məntəqəsində yerləşən bu bayatlar Şam bayatı adı ilə tanınmışdır. XV əsrin başlanğıcında Intab ilə Hələb arasında yaşayan bayatlar XVI əsrdə digər türkmənlərlə birlikdə Hələb türkmənlərini meydana gətirmiş, XVI əsrin əvvəllərində «Bayadi» adı ilə tanınmışlar. Anadolu və Antakyada isə onlar ən məşhur oymaqlar olan Xəfərli, Şərəfli, Qızıldonlu, Ökdənli, Qaracaqoyunlu, Mancanıq, Qanqal və Yeni Eldə yurd salmışlar. XVI əsrdə bunların bir qismi Qaraman, bir qismi də Adana bölgələrinə köçmüşlər. M.Kalankaytlının «Alban tarixi» əsərində Boqayat adlı yaşayış yerindən – qaladan danışılır və onun Bərdə həndəvərində yerləşdiyi göstərilir. «Alban tarixi»ndəki Boqayat qalası Bərdə həndəvərindədir. Boyat//Bayat//Bayatlılar//Sincan Boyat//Qızıltəpə Boyat//Boyatansüxtə//Bayatlı//Keşlakbayat//Əlbayat//Boqayat (Tanrı odu) və s. paralelləri olan bu adın müxtəlif ərazilərdə, o cümlədən Azərbaycanda da arealları vardır. Azərbaycanda məskun yerlərin siyahısı Kitabında isə Bayat adı ilə bağlı aşağıdakı kənd sovetlikləri, kəndlər və onların əhalisinin milli tərkibi göstərilmişdir. 1) Ağcəbədi -Bayat kənd 63

sovetliyi, əhalisi 57,9% türklər; 2)Dəvəçi, Sincan Bayat b) Uzun Bayat kəndləri 27,150 təsərrüfat, əhalisi 99,9% türk 3) Göyçay Bayat – 146 təsərrüfat, əhalisi 98,2% türk, 4) Şamaxı- Bayat 22 təsərrüfat, 88% türk (3, 144). Hələ XIX əsrdə Azərbaycanın topoqraf alimi Ibrahim ağa Vəkilov Azərbaycanda «Bayat» adlı 5 kənd göstərir. Onlardan biri əvvəlki Şuşa, o biri Göyçay, biri Salyan, biri Quba, o biri isə Şamaxı qəzalarında idi. Q.Qeybullayev, Tofiq Əhmədov, Afət Qurbanov da boyat tayfalarının Azərbaycandakı yaşayış ərazilərini göstərib onların Azərbaycana gəlmə tarixini qeyd etmişlər. B.Budaqov bayat tayfası haqqında danışarkən qeyd edir ki, onlar XIV-XV əsrlərdə Səfəvilər dövlətinin yaranmasında fəal iştirak etmişlər (20, 115). A.Axundov isə boyatların Azərbaycana gəlişini IX əsrin ikinci yarısına aid edir. Bu tayfanın adı ilə bağlı Türkmənistandakı yaşayış məskənlərinin (Darqanata, Dənev, Xocambaz və Carcou) adlarını çəkir, onların Boyat toponimi adı ilə adlandığını qeyd edir (2, 41). Məhəmməd Həsən Vəliyev Baharrı Boyat tayfalarının Azərbaycana gəlişindən söz açmış, onların Səfəvilər tərəfindən indiki Quba qəzasında ləzgiləri tabe etmək və yerli hökmdarların qüvvətlənməsi üçün yerləşdirilməsini qeyd etmişdir. O, həmçinin Boyatların öz adlarını verdiyi kəndlərin adını da göstərmişdir. Göyçay qəzasında –Boyat-Məlik Umud, Bayat-Nadir Cavad qəzasında –Sincan Bayat, Uzun Bayat Şamaxı qəzasında –Bayat Şuşa qəzasında –Bayat Beləliklə, Azərbaycan ərazisində Ağcəbədi rayonunda Boyat kənd adı, Ucar, Neftçala və Şamaxı rayonlarında eyni adlı Boyat kəndi, Dəvəçi rayonunda Boyat və Sincan Boyat kəndləri, Dərbənddə Boyatlar məhəlləsi var. Yuxarıda adını çəkdiyimiz Qərbi Azərbaycanın Quqark (Qara kilsə) rayonunda Bayatlar kəndi olmuşdur. 64

Tədqiqatçılarımız Boyat adının mənşəyini və mənasını müxtəlif baxımdan açıqlayırlar. XII əsr dünyanın ən böyük dilçilərindən olan Mahmud Kaşğarlı özünün «Türk dilinin lüğəti» əsərində boyat qəbiləsinin adını çəkir və onu Oğuz tayfasının bir qolu kimi göstərmişdir. O, bu sözün «ulu tanrı» mənası verdiyini qeyd etmişdir(54,718). XV əsr türk –uyğur şairi, alim Yusif Balasaqunlu özünün məşhur «Kutadqu biliq» əsərində Bayat adını qeyd edir. O, Bayat tanrı adını çəkir və «Bayat adlı ilə sözüm başladım»-deyə onu yad edir. Düzdür Boyat azərbaycanlıların keçmişdə tapındığı tanrı adlarından biridir. Lakin bu tanrının hansı inamla bağlı olduğu bilinmir. Bəzi tədqiqatçılar Bayatın su ilə bağlı ərən-tanrı olduğunu göstərməkdədir. Bu barədə L.N.Qumilyov öz əsərində qeyd etmişdir ki, qədim türklər (o sıradan da azərbaycanlılar) təbiətin sahibləri sayılan və Yer-Su adlandırılan ərən-tanrılara inam bəsləmişlər(94, 80). Əbülqazi xan Xivəli isə «Bayat»ın mənasını «dövlətli» kimi izah etmişdir. Əcdər Fərzəli Boyat adının mənasını açırkən yazır: «Boyatla bağlı köhnəlmək mənasında boyat, boyatımaq isə boqu tanrıya qalmaq məzmunundadır. Necə ki, andıra qalmaq da elə tanrıya qalmaqdır. Və «tanrı»dakı səslərin yerdəyişməsindən yaranmış «andır» (antır) sözü dünya dillərinin bir qismində – ən çox hind-Avropa dillərində «tanrı» məzmununda işlənir. Əslində «Bayat» tanrı adı da «Bayat» qəbilə adından asılı olmayaraq mövcud olub. Dindar qocalar tanrını belə səciyyələndirərdilər: «Ey bu dünyanın sahibi.» Bəy-bay da odlu-sulu yerin - dünyanın sahibinə deyilib. Və belə imtiyaz sahibi «ibtidai oğuzun təsəvvüründə» yalnız tanrı ola bilərdi. «Bay»dan törənmiş «Baq» hələ 5 min il əvvəl Şumer mənbələrində tanrı mənasındadır. «Boqoy at» variantında da «boq» komponenti məhz tanrını təmsil edir. Boqoyat-Boq ata-Tanrı ata, Boq-od-Tanrı-od… 65

Boyat-Bəy ata, həm də Bəy odu, Tanrı odu» kimi açıqlanmışdır(36, 51). Bayat soyunun dünyada məşhur həmişə yaşar, ad-san qazanmış nümayəndələri var. Harada doğulmasından asılı olmayaraq Füzuli də boyat boyundandır. Qarabağın-indiki Ağcəbədinin Boyat kəndindən olan Süleyman kişinin oğludur və Iraqa da məhz həmin mahaldan köçüb getmişlər. M.P.Vaqif, XV əsrdə yaşamış məşhur tarixçi, «Cami-cəmayin» əsərinin müəllifi Həsən Bayati, XII əsrdə yaşayıbyaratmış Bayat Abbas, türk şairi Yəhya Kamal Bayatlı, Səməd Vurğun da bu boya mənsubdur. Ermənistanın (Qərbi Azərbaycanın) şimal hissəsində yerləşən, Quqark rayonunun ən qədim kəndlərindən biri də Bayatlar kəndidir. Şimaldan Ley dağına, qərbdən isə Ağbulağa və Tosmoklı ilə əhatə olunmuşdur. Kəndin qədimliyi xarabalıqları və qəbir yerlərində aparılmış təsərrüfat işlərində aşkar edilmişdir. Kəndin məhv olma səbəbi təbii fəlakətlə, dağ və qar uçqunu ilə izah olunur. 1988-ci ildən isə «erməni» hökumətinin qərarı və göstərişi ilə rayondan azərbaycanlar silah gücünə, qanlı qırğınlarla qovulmuşlar. Bayatlar kəndinin uludan da ulu bir tarixi var. Kənd əhalisinin tarixi kökünü araşdıranda görürük ki, onların ulu əcdadları qədim türk tayfalarından-oğuzun bayat boyuna məxsusdur. Bütün bunlar göstərir ki, vaxtı ilə Qərbi Azərbaycan ərazisində formalaşan Boyatlar kəndinin tarixi, həmin nəslin kökü də ora bağlıdır.

Ermənistan

Azərbaycan

Xaricdə

66

Cəlilabadda Qazan qala dağı. cirim (iyirmi). kul. timirəc (dəmirçi). «ş» əvəzinə «l» səslərinin işlənməsi ilə fərqlənir. 87. Onların paytaxt şəhəri Bulqar şəhəri olmuşdur.Boyat n Pəmbək Boyat dağ silsiləsində dağ adı Pəmbək Boyat bölgəsində qışlaq adı Ağcəbədi Neftçala Boyat Bayat Türkmənistan Türkiyə BAYATLAR Ucar Boyat Iran 2. xel//qış (qış): Bulqar dilinin yazılı abidələri məlum deyil. ayıx (ay) və s. Kazan türk tayfası bulqarlara mənsubdur.küdvar. Azərbaycan toponimiyasında. Bulqar dili qədim türk dillərindən «z» əvəzinə «r». Cabrayılda Qazanzəmi kəndi. Qəzançi (Məzari-şərifdə) kənd coğrafi adları qeydə alınmışdır. kazan. 67 .Boyatlar BAYATDAĞI Quqark r. Kazan əsaslı areal etnotoponimlər. o cümlədən qərbi Azərbaycan toponimiyasında öz izini saxlamış bulqar tayfalarından biri kazan(qazan) sayılır. Inqilaba qədərki Qafqazda Qazan komponentli 24 toponim qeydə alınmışdır. 130) . Bulqarlar Volqa-Kama çayı hövzəsində mövcud olmuş Bulqarıstan ərazisində yaşamışlar. Tovuzda Qazangöl gölü. ker//kuz (payız). citi (yeddi). hir (qız). Azərbaycanın Qasım Ismayılov (Goranboy) rayonunda Qazanbulaq qəsəbəsi. Mənbələrə əsasən balqarlar orta əsrlərin əvvəllərində bir sıra tayfalardan ibarət olub. Yalnız Azərbaycanda Qazançı adlı 10 kənd olmuşdur (132. yalnız ayrı-ayrı sözləri qalmışdır: cal (il) cür (yüz).9. Qazangöl düzü. iskil və s. kuriqir. çakar. Əfqanıstan ərazisində Qəzan.

qəsəbə).bu və ya digər yerin təbii şəraiti ilə əlaqədar yaranmış oronim və hidronimlər. Azərbaycanda Qazanbatan (Saatlı. Qərbi Sibirdə. Ordubadda Qazangöldağ dağı qeydə alınmışdır. Qazanlı 68 . Qazanbulaq (Goranboy. Azərbaycanda etnoqrafik toponimlərin bir qismi ərazimizdə məskun olmuş qədim türk tayfa və tirələrinin adlarına –çı. göl). Qazanqoşa (Cəlilabad.-çu. qəsəbə). XII əsrə aid mənbədə Ermənistanda Qazan qalasının olması qeyd olunmuşdur (44. Azərbaycanda olan «Qazan» komponentli toponimləri aşağıdakı qruplarda birləşdirmək olar. Başqırdıstanda.Paqirevin «Qafqazın beş verstlik xəritəsi»ndən məlum olur ki. zirvə).) . Qazandağ (Şamaxı. «Kitabi-Dədə Qorqud» boylarında «Qazan» komponentli aşağıdakı coğrafi adlar işlədilmişdir: -Qazanbulaq. Məs: bulqar tayfalarından olan Qazan qəbilə tirələrinin məskunlaşdığı yerlər Qazançı adlandırılmışdır. Qazanuçan (Ermənistan) və s.çi. Hazırda Azərbaycanın Culfa. Qazan etnonimi ilə yaranan toponimlər: . Ukraynada.D. Məs: Qazanbulaq (Göranboy r-nu). məşğuliyyət bildirən şəkilçinin qoşulması ilə yaranmışdır. D. Goranboy rayonlarında Qazançı kənd adları vardır. 135). 1. Q. Türkiyədə qeydə alınıb. Qazangöl gölü. Kazan toponimləri Şimali Qafqazda. Qazandağ (Şamaxı rnu) Qazandərə (Ismayıllı r-nu və s. Tovuz. XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda 10 Qazançı oykonimi olmuşdur. Qazan gölü. Zəngilan. kənd). kənd).Yevlaxda Qazanlı. Qazangöl (Ordubad.-çü peşə. Qazanzəmi (Cəbrayıl. Qazangöl (Tovuz rayonu). Qazanqoşa dağı. Qazangöldağ dağı.müəyyən təsadüfi hadisə ilə bağlı olanlar: Qazandurmaz (Xanlar rayonu).Qeybullayeva görə Kazançi. Iranda. Qazanzəmi kəndi. dağ). sənət. Qazanlı. Qazangül ( Zaqatala.

Bəşirova görə «Qazan» sözünün birinci hissəsi köməkçi məzmun daşıyır. – şı şəkilçisi isə – çı şəkilçisinin bulqar dilinə uyğun variantıdır.Mirəliyev «Qazan» sözünün semantikasını belə açır: kənarlardan nisbətən hündür olan çökək sahə. 176-177). Deməli. K. Ermənistanda Qazanlıqdərə kəndi və Qazangöl gölü də qeydə alınmışdır. «Qazan» sözünün 2-ci hissəsi «an» isə adyaratma baxımından əlamət məzmunlu şəkilçi kimi çıxış edir.Qeybullayev bu toponimin karkın adlı türk tayfası 69 . Ermənistan ərazisindəki türk mənşəli etnotoponimlər arasında Qazançı adlanan altı kənd və iki dağ da vardır. Dialektoloci lüğətdə «Qazı-qazı» sözbirləşməsi «yekəyekə» və ya «böyük-böyük» kimi izah edilir. «qazı» Azərbaycan sözünün şəriət hakimi mənasında ərəb mənşəli «Qazi» sözü ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. «Qarxun» adını ilk dəfə araşdıran tarixçitoponimist Q. Yeri gəlmişkən deyək ki. «Qazan» şəxs adı uca. türk tayfalarının yaşadıqları bir çox regionlarda özünü göstərdiyini faktlarla sübuta yetirir. yüksək (şəxs) anlamındadır (34. Karkın tayfası. Ermənistanın Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur (Indiki Sisyan mahalında) qəzasında Qazanşı kəndi olmuşdur. Ağdam. zirvə). düzənlik.10. Qazan əsaslı bu etnotoponimlərinə Qərbi Azərbaycan ərazisinin müxtəlif yerlərində rast gəlinməsi onun areal etnotoponim olduğunu və yalnız Ermənistan və Azərbaycan ərazisində deyil. Qazançı (Goranboy. yüksək kimi mənalandırılır. 2. qəhrəman anlamını verir. 112-113). Dilçilik ədəbiyyatında «Qaz» və ya «Qazı» sözü uca. qədim oğuz yurdu Ermənistanda bulqar türk tayfaları da geniş məskən salıbmış. E. Buradan belə nəticə çıxır ki. Karkın əsaslı areal etnotoponimlər. Zəngilan. kənd) (9. Oğuz atalar sözlərində isə bu söz «qadı» kimi işlənərək sərkərdə.Q. Bu etnotoponimin əsasında da kazan (qazan) etnonimi durur.(Yevlax.

Əbülqazi xan karkınların mənşəyinə toxunmuş. 53). doyurucu aş» mənalarındadır. Türkiyədə «Karkın» etnotoponiminin arealları çox genişdir. Vahid birlik təşkil edən bu iki qola ayrı-ayrılıqda boylar.Rəşidəddinin «Cami-əttəvarix» əsərində Karkın//Qarxun tayfasının adına təsadüf edilir. Bu da onu göstərir ki. Özbəkistanda. Q. Azərbaycanın Iliç (Şərur r. Qarxun oykonimi əski oğuzların Karkın adlı tayfasının adını qoruyub saxlayan yer adlarındandır.Qeybullaevə görə Karkın tayfası Qarxın (Quba rayonu). Yuxarı Qarxun (Aqdam r-nu) və Qarxun (Naxçıvan) oykonimlərində izini saxlamışdır. F. vaxtı ilə qarxınların bir qismi Azərbaycana gəlmiş. Karkın ötən əsrdə Qubada qeydə alınmışdır. Rusiyanın Qaraqalpaq vilayətində də vardır (88. 513). bölüklər daxildir. Mənbələrdə qaraqalpaqların bir tayfasının qarkın adlanması da göstərilir (110. Aşaği-Qarxun. Yevlax rayonunda isə Yuxarı Qarxun və Aşağı Qarxun kəndləri vardır. T. F.Əhmədov mənbələrə əsasən qeyd edir ki. Yazıçıoğluya görə isə «ulu aş.) rayonunda Karxan. F.Rəşidəddin bu tayfanın adını ilkin olaraq Mahmud Kaşğarinin göstərdiyi 22 oğuz tayfasının sırasına əlavə etmişdir. 321). burada yurd salmış.Rəşidəddinə görə Qarqın «çox və doyuran aş». 70 . onların oğuz xanının üçüncü oğlu Yulduz xanın nəvələrindən törəmə olduğunu qeyd etmişdir (110.ilə bağlılığı fikrini irəli sürmüşdür. Mənbələrdən məlum olduğu kimi. Karkın kəndi Dağıstanda. Qarkın tayfası Boz ok qoluna aiddir. Əbülqazi xan isə karkınların Oğuz xanın üçüncü oğlu Yulduz xanın nəvələrindən törədiyini göstərmişdir. Türkmənistanda. oğuzlar üç ok (iç oğuz) və «Boz ok» (Daş oğuz) olmaqla iki qola ayrılır. adlarını yaşadıqları yerlərə vermişlər.

142). 42-43). Araks. düzənlikdə yerləşmişdir. 1926-cı ildə müvafiq sürətdə 240 və 201 nəfər. 1922-ci ildə kənddə 189 nəfər erməni. 1922-ci ildən milli tərkibcə qarışıq kənd olmuşdur. 1831-ci ildə kənddə 318 nəfər. Ermənistanda Eçmiədzin rayonunda Aşağı Qarxun (Şərifabad. Kür çayına yaxın olduğuna görə isə Qıraqlı Qarxun da adlandırıldığını diqqət mərkəzinə çəkir. O. Müəllif karkın tayfasının səlcuq oğuzlarından olmasını göstərir (60. Aşağı Qarxun. 1897-ci ildə 586 nəfər. Türkiyədə Karkın adlı 63 kənd vardır(20. 19151918-ci illərdə Türkiyədən gəlmə ermənilər həmin azərbaycanlı kəndində yerləşdirilmişdir. 1918-ci ilədək kənddə ancaq azərbaycanlılar yaşamışlar. 131).Mirzəyev Yevlax rayonundakı Yuxarı Qarxun.Onu da qeyd edək ki. həmçinin Naxçıvan MSSR-dəki Qarxun kəndlərinin adları eyni mənşəli olub. Keçən əsrin axırlarında kəndin böyüyərək iki hissəyə . 169 nəfər azərbaycanlı.Aşağı və Yuxarı Qarxun kəndlərinə parçalandığını qeyd edir. Quba ərazisindəki bir çox yer adlarının kökünü araşdırmağa çalışan T. karkın tayfasının adı ilə bağlı olduğunu qeyd edir. Rayon mərkəzindən 16 km cənubda. qarxun oykonimi əski oğuzların karkın adlı tayfasının adını qoruyub saxlayan yer adlarındandır(28. salamat qalanlarını isə öz tarixi yurdundan qovmuşlar. 148). 1918-ci ildə Daşnak hökumətinin fitvası ilə erməni millətçilərinin silahlı bandit dəstələri kəndi talan edib dağıtmış. M.-1946) azərbaycanlıların kəndidir. bu yaşayış məntəqəsinin Körpükəndin yaxınlığında yerləşdiyinə görə bəzən Qarxun Körpükənd. 1886-cı ildə 420 nəfər. 71 . 412-413).Əhmədov haqlı olaraq göstərir ki. əhalisinin çox hissəsini işgəncələrlə qırmış. Bu toponimə Azərbaycan ərazisində də təsadüf olunur(25. Qarxun kəndinin adının türk uluslarından birinin adını yaşatması fikrini başqa tədqiqatçılar da qeyd etmişlər (64. 1916-cı ildə 631 nəfər azərbaycanlı əhalisi olmuşdur. Əfqanıstan ərazisində «Qərqin» toponimi vardır. 1873-cü ildə 369 nəfər.

40-illərin axırlarında azərbaycanlıların zorla Ermənistandan köçürülməsi dövründə azərbaycanlılar sıxışdırılıb çıxarılmış və o zamandan erməni kəndi olmuşdur. Xəzər tayfalarının tərkibinə daxil olan kabar tayfasının adı əsasında yaranmış etnotoponimlər Azərbaycan və Ermənistan ərazisində kifayət qədər yayılmışdır. Ermənistan ərazisində başqa bir QARXUN kəndi Irəvan xanlığının Sərdarabad mahalında olmuşdur. O. ər. Bu tayfa haqqında ilk məlumatı Konstantin Baqranarodnı vermişdir.1931-ci ildə 221 və 212 nəfər olmuşdur. Ermənistanın yeni Bəyazid uyezdində Kalar. Ermənistan SərdarQarxun abad Aşağı EçmiQarxun ədzin Azərbaycan Qarxun Qarxun Qarxun Körpüqarxun Qıraqqarxun Aşağı Qarxun Yuxarı Qarxun Quba Iliç Şərur.Qeybullayev bu etnonimin tərkibində ar sözünü ayırır. Kabarlar Azerbaycanda kabarli və ya kəbirli adları altında yaşamışlar. 72 . Naxçıvan Yevlax Karkın Türkiyə . qəhrəman mənasındadır. Azərbaycanda Balakən və Tərtər rayonlarında Kəbirli adlı iki kənd vardır.11.63 kənd Cənubi Qafqazda Xaricdə Karkın Karkın Türkmənistanda 2. bu tayfanın xəzərlərdən çıxdığını bildirmişdir. Kabar. Onların yaşadığı əsas areallardan biri də Qarabağ olmuşdur. Kabar əsaslı areal etnotoponimlər. Q. ar(ər) türk sözü kişi.

Macar-Karoğlan (Yevlax) toponimləri olmuşdur. yaxud Kavar adlanması məlumdur. Mənbələrdə Xəzərlərin bir tayfasının Kabar. Naxçıvan. Kabarların Don çayı sahilində yaşaması qeyd edilir.Şərur-Dərələyəzdə Kəbirli (Kəbirlidağ). onlar başqa tayfalarla mübarizə apararkən macarların tərəfinə keçmiş və VII əsrin ortalarında Albaniyaya köçmüşlər. Azərbaycanda Macar yeri (Daşarx kəndi. Kuarli toponimi zaman keçdikcə –«li» şəkilçisi qəbul etmiş Kəvər formasından düzəlmişdir(45. Demək. Zaqafqaziyada kabar etnonimli etnotoponim XII əsrə aid mənbədə Kabri formasında əksini tapmışdır. Kabarrı yeri toponimləri qeydə alınmışdır.Qurbanov etnohidronimləri araşdırarkən onların müəyyən hissəsinin Azərbaycan ərazisində hələ orta əsrlərdə məskunlaşmış Xəzər tayfalarının adlarını əks etdirməsini göstərir. Buradakı – i şəkilçisi mənsubiyyət şəkilçisi ola bilər. Bu etnotoponim Albaniyadakı Tavus (indiki Berd) qalasının ətrafındakı yaşayış məntəqələrinin 1139-cu il siyahısına daxil edilmişdir. Şərur). XIX əsrin ortalarına qədər Ermənistanda əhalisi azərbaycanlılardan ibarət Kəvər (XIX əsrin ortalarından NovoBayazit.A. Məlumdur ki. Həmin tayfanın müəyyən hissəsi 73 . 140).Melikişviliyə görə Kuarli Eçmiədzin və Yerevan yaxınlığında Karmir–blur (azərbaycanca Qızıl-təpə toponiminin ermənicə tərcüməsi) arasındakı vadidə lokalizə olunur. 56). Bu kabar sözünün qədim erməni dilindəki deyilişidir. ərazicə Tovuza yaxın yerə köçməsini təsdiqləyir. indi Kamo) adı ilə məlumdur. A. Qarabağ xanlığı dövründə kabarların yaşadıqları yerlər Kabarlı mahalı adlanmışdır(89. Hazırda Kabri etnotoponimi Ermənistanın Artaşat rayonunda Kasax çayı əvvəlki Tavus çayının yaxınlığında qalmaqdadır. Azərbaycan tarixçisi Mirzə Adıgözəl Bəy kabarları Qarabağın qədim sakinlərindən biri saymışdır. Urartu yazısında Kuarli Q. Dağlıq Qarabağda X1X əsrdə Kabirli –qışlaq adı. Bundan başqa Kabri toponimi kabarların Şəmkir zonasına.

Azərbaycanın Qarabağ zonasında yaşamışdır. Maraqlısı odur ki, Kavar formasında bu etnonim Tərtər rayonunun ərazisindən olan Qavartu hidronimində özünün ilkin formasını saxlamışdır. Əslində Qavartu etnohidronimi Kavar etnonimindən və mənsubiyyət bildirən -lu şəkilçisinin fonetik forması olan--tu hissəsindən ibarətdir. Dilaektlərimizdə və başqa türk dillərində l-t fonetik hadisəsinə görə –lı, -lu şəkilçilərinin –tı, -tu formalarında tələffüzü mövcuddur (49, 377). Qədim Oğuz yurdu Ermənistanda kabar etnonimi əsaslı etnotoponimlər az deyildir. Məsələn, QƏMƏRLI- Irəvan xanlığının Karpibasar mahalında kənd adı; ƏLIKƏMƏRLIIrəvan quberniyasının Sürməli qəzasında kənd adı; KƏVƏRIrəvan xanlığının Göycə mahalında kənd adı; KƏMƏRLIIrəvan xanlığının Qarnibasar mAhalında kənd adı; Qabarəli Irəvan xanlığının Dərəçiçək mahalında kənd adı; Qabırbulaq 1728-ci ildə Irəvan əyalətində Abaran nahiyəsində kənd adı; Qavar – Irəvan xanlığının Göyçə mahalında kənd adı və s. kimi etnotoponimlər çoxluq təşkil edir. Bu etnotoponimlərin Ermənistan ərazisində müxtəlif regionlarda yayılması onların areallıq xüsusiyyətini bir daha təsdiqləyir.

74

2.12.Qarqar əsaslı areal etnotoponimlər. Qarqar qədim türk mənşəli tayfalardan biridir. Hələ biz. er. I əsrində Strabon qarqar tayfasının adını çəkmiş və onların Şimali Qafqazda yaşamalarını qeyd etmişdi. K.V.Trever I əsrdə Albaniyada Qarqar düzü adlı yerin mövcud olduğunu göstərmişdir(131, 48). S.T.Yeremyan isə həmin düzün Mil düzü olması fikrini irəli sürmüşdü. Müəyyən mənbələrdə qarqar tayfasının qədimdə Qarabağ düzündə də yaşaması və bununla əlaqədar həmin düzün Qarqar ölkəsi adlanması fikri də qeyd edilmişdir(94). Orta əsrlərdə Qazaxıstanda, keçən əsrdə Gürcüstan və Dağıstanda, Türkmənistanda və s. yerlərdə mövcud olmuş Qarqar adlı toponimlər, şübhəsiz ki, eyniadlı qədim türk tayfa adı ilə bağlı yaranmışdır (111). M.H.Vəliyev də inqilabdan əvvəl Azərbaycanda Qarqar adlı 5 oykonim və 1 hidronimin olduğunu göstərmişdir (68, 20). Hazırda Azərbaycanda bu tayfa adının ilkin variantı yalnız mənbəyini Qarabağ silsiləsinin şimalşərq yamaclarından alan qədim Qarqarçay hidronimində mühafizə etmişdir. M.Ismayılov Qarqarların miladdan qabaq IV-II yüzilliklərdə Qafqaz dağlarının ətəklərində məskunlaşdığını qeyd etmişdir(39,161). Strabonun, Treverin, Yeremyanın albanlar haqqında verdikləri fikirləri təhlil edib onlara münasibətini bildirən Q.Qeybullayev belə bir qənaətə gəlir ki, Qarqar düzənliyi, Qarqar knyazlığı, Qarqar şəhəri (Beyləqan yaxınlığında) kimi adlar, XIX əsrdə Azərbaycanda bu adda olan 5 kənd adı Qarqar etnonimi ilə bağlıdır (88, 29). Gədəbəydə olan bir toponimin - Xarxar toponiminin Azərbaycanın Alban vilayətindəki qədim qarqar tayfa adının qismən təhrif olunmuş variantının özündə əks etdirdiyi ehtimal olunur. Həmin yaşayış məntəqəsinə bu adın vaxtilə qarqar 75

tayfası tərəfindən salınmış və xarabalığının son dövrlərə qədər qalması qeyd olunmuş Qarqar adlı məskənin adıdır(64). H.Mirzəyev göstərir ki, dil və tarixi faktlara əsasən demək olar ki, nəinki, Her-Her, hətta Xar-Xar, Xal-Xal, Kər-Kər, Kəngər toponimləri də mənşə etibarı ilə qarqar etnonimi ilə bu və ya digər cəhətdən, az və ya çox dərəcədə bağlıdır(55, 184). A.Qurbanov qarqarların indiki Mil-Qarabağ düzlərində yaşamasını qeyd edir və göstərir ki, «Mil düzü» qədim dövrlərdən «Qarqar düzü» adlanmışdır(49, 393). F.Cəlilov yazır: Strabonun Qoqar (ena), qədim erməni mənbələrinin isə Quqar(k) şəklində verdiyi Göyər mahalı da azərbaycan tayfalarından olan göyərlərin adı ilə bağlıdır. Erməni tarixçisi Favstos Buzand masaget (mazkut) hökmdarı Senesanın başçılığı ilə Ermənistana hücum edən Alban tayfaları sırasında hunlarla quqarların adını yanaşı çəkir. Göründüyü kimi, həm Quqar (Qoqar) toponimi, həm də quqar etnonimi göy sözünün qədim formasını əks etdirir(23, 151-152). N.Məmmədov göstərir ki, qarqarlar qədim Alban tayfalarından birinin adıdır və Qarqar sıra dağları, Qarqar düzü, Qarqar çayı, hələ bizim eradan əvvəl Azərbaycanda məskən salan türkdilli qarqar tayfasının adını bir abidə kimi qoruyub saxlamaqdadır. Müəllif bu fikri sübut etmək üçün qarqar sözü və onun fonetik variantları olan Xar-xar, Xal-xal, Hər-hər, Her-her, Qer-qer, Gər-gər, etnonimlərin arealının çox geniş olduğunu faktlar əsasında sübut edir. Qarabağda Qarqar, Gədəbəydə Xarxar, Naxçıvanda və Cənubi Azərbaycanda Xalxal, Dərələyəzdə, Eçmiədzində, Dağlıq Qarabağda Hərhər//Herher, Qədim Oğuz yurdu Calaloğluda Gərgər toponimləri areal etnotoponimlər toplusunu təşkil edir(53, 111, 137-138). H.Mirzəyev Qarqar və Kəngər tayfa adları arasında yaxınlıq olduğunu qeyd edir. Alim fikrini sübut etmək üçün gərgər və kəngər sözlərinin eyni yuvadan formalaşdığını, n samiti ilə r samitinin bir-birini əvəz edə bilməsi faktlarını diqqət mərkəzinə çəkir(60, 186). 76

Verilmiş etnotoponimlərinə Ermənistanın müxtəlif bölgələrində rast gəlinməsi onların yayılma arealını və bu türk tayfasının hələ qədimdən həmin ərazidə məskunlaşmasını bir daha təsdiq edir.Bartolda görə quşçu tayfasının qısa tarixi belədir. GƏRGƏR.Piqulevskaya yazır ki. Hunlar tərəfindən məğlub edilmiş və qərbə tərəf sıxışdırılmış xalqlar Çin mənbələrində yosti adı ilə məlumdur. Kuşi əsaslı areal etnotoponimlər.Q.H. Eramızdan əvvəl II əsrdə Orta Asiyanın əyalətləri hunların hücumlarına məruz qalır.13. Hərhər – Dərələyəz nahiyyəsində kənd adı.Pəmbək bölgəsində çay adı.Piqulevskaya yazır ki. quşçu etnonimi «quş» (ov quşu) sözündəndir və bu adı daşıyanlar monqolların XI əsrdə qıpçaqlar üzərində Şimali Qafqazda qələbəsindən sonra Azərbaycana gəlmişlər. quşanların tərkibində türklər də vardır. 77 . Əvvələn ona görə ki. Əli Hüseynzadə quşçu toponimlərinin mənşəyinə dair məqalə yazmışdır. quşanların əsl adı quiş olmuşdur. türklərdə quşçu adı ilə məlum tayfa farslarda kuşan şəklində olmuşdur. Kuşi qədim türk tayfasıdır. Məqalədə müəllifin fikrincə. V. M.V. GƏRGƏR-Əzizbəyov rayonunda Arpaçayın qollarından birinin adı XX əsrin 30-cu illərində çay ermənicə Erer adlandırılmışdır.Vəliyev isə göstərir ki. 2. GƏRGƏR-Tiflis quberniyasının Borçalı qəzasında kənd adı. Məhz yosti sözünün transkripsiyası tək halda quşi. Herher -Şərur-Dərələyəz qəzasında kənd adı. Quqarçay . GƏRGƏRStepanavan rayonunda kənd adı. N. N. Azərbaycan toponimiyasında bu tayfanın məskunlaşması nəticəsində yaranmış bir sıra toponimlər vardır.Ermənistan ərazisində Qarqar tayfa adı ilə aşağıdakı etnotoponimlər qeydə alınmışdır: Qurqar –Ermənistanın Pəmbək bölgəsində tarixi mahal adı. qara hunlar 227-ci ildə Azərbaycana kuşi adı ilə gəlib məskunlaşmışlar.Əzizbəyov rayonunda kənd adı. Lakin bu fikir səhvdir.V. cəm halda quşan formasını vermişdir. Türküstanın şərqindəki indiki Turfan şəhərinin yerləşdiyi vilayət də o zaman Quşi adlanmışdır.

qaranoqaylarda quşsi. həm də dilçilikdə «ağ quşu saxlayan» Şahzadə «Xoqan» mənalarını daşıyan bu tayfanın oğuz yurdunda özünəməxsus yeri olmuşdur(20.H. Buna əsaslanaraq yüsecilər kuşanlardan başqa bir kimsə deyildir (25. onların ov quşu ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. N. M. qırğızlarda-quşçu və s. bu da «şahzadə» deməkdir.Piqulevskaya yazır ki.Aristov kuşçu tayfasının hunlarla əlaqədar olduğunu söyləmişdir. Beləliklə həm tarixdə. koşsı. Əfqanıstan ərazisində olan və tarixən Kuşan adı verilən bu dövlətə çinlilər qədim tayfa adlarını yaddan çıxarmayıb yenə «Böyük yüseci dövləti» adını vermişlər. 143).Vəliyevə görə quşçular III-VI əsrlərdə Azərbaycana gəlmiş hunların qalıqlarıdır.Ə. variantlarda Şimali Qafqazda. Iran və Türkiyədə də yayılmışdır (88. Təbəri IX əsr Kuşan çarlarını «Xoqan» adlandırmışdır. Tədqiqatçılardan bəzilərinin fikrincə bu toponim hun qəbilələrindən olan quşanların (qara hunların adı ilə bağlıdır (38. Onun fikrincə Azərbaycana 227-ci ildə gəlmiş hunlar «quşan» (qara hunlar) və hun-Sabirlər idilər.A. 50-52). 78 . başkirlərdə -quşçu. Orta Asiyada. 65). 148). Bunu Kuşan çarlarının yabqu adlanması da aydın göstərir ki.Beləliklə yuxarıda adları çəkilən quşçu oronimləri hələ ilk orta əsrlərdə Azərbaycana gəlib məskunlaşmış quşçu tayfasının adı ilə bağlıdır (53. Q. Abramson və Ə.Hüseynzadə bu etnonimin kökündə türk və Azərbaycan dillərindəki kuş (quş) sözünün durduğunu və bütünlükdə etnonimin «Ovlayan quşla məşğul olan» mənasını verdiyini söyləmişdir. 65). türkmənlərdə -qutçi. Ilk dəfə N. kuşanların içərisində türk tayfaları da vardı. Quşçu toponiminin müxtəlif variantları qazaxlarda -quşi.Qeybullayev XIX əsrdə Azərbaycanda Quşi/ Quşan/Quşçu variantlarında 38 toponimin olduğunu qeyd etmişdir. Lakin geniş areala malik Quşçu toponimləri və Quşçu tayfa adları aydın göstərir ki.

Qazaxda-Quşçu. Ermənistan ərazisində də kuşi etnonim əsaslı etnotoponimlər çoxdur. Quşçu kəndi) Quşçular dağı (Xocəvənd rayonu) Quşçunun yalı Gədəbəy rayonu. CəbrayıldaQuşçular. Azərbaycan ərazisində yaşamış quşçu tayfasının adı Şamaxı rayonunda Quşçu dağının (hündürlüyü 1421 metr) adında qalmışdır. Qax. Quşçu ayrımı. 79 . tayfalar ilə yanaşı quşi tayfasının da adı çəkilir. Aşağı Quşçu. Cəbrayıl. Quşçu. 358-361). Bütün bu faktlar kuşinin etnonim olmasına sübuta yetirməklə yanaşı. 38). Quşçu qalası dağı (Laçın rayonu. qeydə alınmışdır. Ağdam. Maraqlı odur ki. Hələ Məhəmməd Həsən Vəliyev Baharlının «Azərbaycan» əsərində Azərbaycanda Quşçu tayfa adı ilə bağlı yaranan aşağıdakı kənd adları çəkilir: Göyçayda-Quşçi. Şamaxı. ŞamaxıdaQuşçu. Lakin Ə. Qubada-Köhnə Quşçu. bakan və b. Şuşa. Oğuz rayonunun Yaqublu kəndinin cənubunda Quşlar adlı kənd xarabalığı da vardır. həm də Quşçu formalarında öz əksini tapmışdır(24. çünki XII əsrə aid erməni mənbələrində Azərbaycan ərazisində şirvan. Cavanşirdə-Quşlar. Azərbaycanda kuşi etnonim əsaslı etnotoponimlərin yayılma areallarına aşağıdakı bölgələr daxil edilir: Quba.Hüseynzadə isə quşçu tayfasının Azərbaycana gəlişini monqolların Şimali Qafqazı alması ilə əlaqələndirmişdir.Ə. Quşaba(68. Yengicə. Quşçu Təzəkənd. Qazax. Zaqafqaziya toponimiyasında bu etnonim həm Quşi. Zəngəzurda-Quşçu Bələk. Respublikamızda Quşçu dağı Daşkəsən r-nu ərazisində. Bundan əlavə Qax rayonunun Ilisu kəndində məhz bu etnonim Quşilər formasındadır. Göyəli kəndi oronimləri və s. Yuxarı Quşçu. 34-35). Daşkəsən. Ağdaşda-Quşlar. onun geniş arealda yayılmasını göstərir(25. Keçmişdə Kuban əyalətində Quşi xutoru və Quşi adlı bir neçə kənd olmuşdur. Şuşada-Quşçular.Hseynzadənin fikri inandırıcı deyildir.

1946-cı ildə kənd ermənicə Kecit adlandırılmışdır. Quşi (Quşçu) tayfası III-IV əsrlərdə Cənubi Qafqaza gəlmişdir. 80 . Quşçu –1590-cı ildə Irəvan əyalətinin Karbi nahiyəsində kənd adı. Quşioğlu məzrəsi –1590-cı ildə Rəvan əyalətinin Abaran nahiyəsində kənd adı olmuşdur. Ilk dəfə «VII əsr erməni coğrafiyası» adlı mənbədə (VII əsr) xuşi kimi qeyd olunmuşdur. Quşidərəsi . 1828-1832-ci illərdən kənddə ermənilər də məskunlaşmışdılar. Qutbi qışlağı –1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Şirakel nahiyəsində kənd adı idi. Quşcaqaya –Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Qazax qəzasında (indi Ermənistanın Krasnoselsk r-da) mahal adı olmuşdur. Quşilər toponimi vardı. Quşçu.Irəvan quberniyasının Novobəyazid qəzasında kənd adıdır. 1988-ci ildə əhalisi Azərbaycana qovulmuşdur. 1878-1832ci illərdə Azərbaycan türklərindən ibarət əhalisi qovulmuş və kənd dağıdılmışdır. Mənşəcə orta Asiyada Kuşan çarlığını yaratmış (I-III əsrlər) türklərdə Quşçu. farslarda Kuşan tayfası Orta Asiya Iran və Qafqazda külli miqdarda toponimlərdə iz qoymuşdur. 1918-ci ildə azərbaycanlılar kənddən qovulmuşlar.Irəvan xanlığının Sürməli mahalında kənd adı. Quşçu –Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında (indi Ermənistanın Qafan r-da) kənd adı olmuşdur. XX əsrin 30-cu illərində kollektivləşmə ilə əlaqədar olaraq kənd ləğv edilmişdir. Qədim türk mənşəli Kuşi (Kuşçu) tayfasının adını əks etdirir. XIX əsrdə Qafqazda 38 Kuşi və Quşi. Quşi-Irəvan xanlığının Dərələyəz mahalında kənd adı olmuşdur. Beyti –Murad (Muradxan kəndi) də adlanır(21). 1950-cı ildə Davidbəy qəsəbəsi ilə birləşdirilmişdir. Yerli əhali içərisində kəndə Bilən də deyilmişdir. Quşi-Irəvan quberniyasının Eçmiədzin qəzasında kənd adıdır. Quşçu –1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Məzrə nahiyəsində Ağcaqala tərəfdə yerləşən kənd adı olmuşdur. XIX əsrin sonlarından bəri adı çəkilmir.

Quşçu. Keçən əsrə aid məlumata görə Qars əyalətinin Kıqızman dairəsində Göyərçin adlı 2 kənd və bir dağ. 101). 2. Kuyarçi etnoniminin kuqar etnonimindən düzəlməsini qeyd edirlər. şəkilçisindən düzəlir.Beləliklə. Kuyərçi əsaslı etnotoponimlər Erkən orta əsrlərdə Cənubi Rusiya çöllərində yaşayan kəngər-peçeneqlərdən danışan X əsr müəllifi onların bir tayfasının kuyarçi adlandığını yazmışdır. Göyərçin qayası (Quba rayonu. Qazax rayonu ərazisində bir dağ Göyərçin adlanır. başqa türk dillərindəki «bək» sözünün Azərbaycan dilində «bəy»kimi tələffüzü.14. quşi və quşan tayfasının adı əsasında yaranmış və Ermənistan ərazisində qeydə alınmış etnotoponimlərin geniş arealda yayılması faktı sübut olunur. göyərçin dağlıq yerdə yaşamır və adətən yaşayış yerlərində məskən salır. Sabunçu kənd adları –kazan.Baskakova görə qədim peçeneqlərin dilində başqa türk dillərindəki «q» səsi «y» kimi tələffüz olunurdu: məsələn.çu. vardı. Xalq etimologiyasında dağın adı göyərçin quş adı ilə əlaqələndirilir. -çi. Aydındır ki. N. tana və sapan adlı etnonimlərdən və qeyd edilmiş şəkilçilərdən ibarətdir.A. Danaçı. onların göyərçin quşunun adı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Lakin aydındır ki. Yalnız zahiri oxşarlıq vardır. kuş. və bəzi türk tayfalarının adları üçün səciyyəvi –çı. Əslində isə bu oronim peçeneqlərin kuyerçi tayfasının adının təhrif olunmuş formasıdır. Qazançı. Cavad qəzasında Göyərçin adlı qışlaq. Göyərçin və Göyərçinli adlı kəndlər Azərbaycanda da vardır(29.. Yerevan qəzasında Göyərçin adlı xarabalıq qeyd olunmuşdur. Cəbrayıl rayonunda Göyərçin adlı kənd vardır. Quqarçi tayfasının adı toponimlərdə Göyərçi (Göyərçin) və Göyərçinli kimi qalmışdır. Gürzalılar kəndi) və 81 . Keçən əsrdə Ermənistanda Göyərçin (əslində Quqarçin) kənd xarabalığı. Qars əyalətində Göyərçin kəndi və s.

1914-cü ildə 66 nəfər əhalisi olmuşdur. 1931-ci ildə 205 nəfər. Kəndin əhalisi heyvandarlıq və əkinçiliklə məşğul olmuşdur. 1930-cu ilin axırlarına kimi Dilican rayonuna daxil edilmişdi. Xarabalıqları Paşalı kəndinin yaxınlığındadır. Ermənistan hökumətinin göstərişi ilə 1950-ci ildə təsərrüfatın gəlir-çıxarını ödəmədiyini bəhanə gətirib kənd ləğv edilmiş. 1897-ci ildə 84 nəfər.Irəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında kənd adı. onları qanlı qırğınlarla öz doğma torpaqlarından qovmuşdur. 1926-cı ildə 221 nəfər. əhalisinin bir hissəsi Azərbaycana. 1897-ci ildə kənddə 257 nəfər. 1939-cu ildə 237 nəfər. 1950-ci ildə 107 nəfər azərbaycanlı yaşamışdır. 1886-cı ildə 34. GÖYƏRÇINQALA.1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Şirakel nahiyəsində kənd adı.Irəvan quberniyasının Irəvan qəzasında xaraba kənd adı. 1918-ci ildə erməni 82 . GÖYƏRÇIN.Göyərçin qayası(Laçın r-nu Mişkənd kəndi) oronimləri də Küyerçi tayfasının adını əks etdirir.1728-ci ildə Irəvan əyaləti Karbi nahiyəsində kənd adı. bir hissəsi isə rayonun Salah kəndinə köçürülmüşdür. Ermənistan ərazisində yayılmış guyərçi əsaslı etnotoponimlərə aşağıdakılar daxildir: GÖYƏRÇILI. 1914-cü ildə 141 nəfər azərbaycanlı olmuşdur. 1873-cü ildə 48 nəfər. GÖYƏRÇINLU. Göyərçin (Şərur-Dərələyaz qəzası)-Əzizbəyov rayonunda azərbaycanlıların yaşadığı kəndin adı olmuşdur. 1904-cü ildə 89 nəfər. 1831-ci ildə kənddə 20 nəfər. GÖYƏRÇIN-Irəvan xanlığının Talin mahalında kənd adı. KÖYƏRÇIN. Yalnız 1922-ci ildə kənddə 143 nəfər. Göyərçin azərbaycanlı kəndi olmuşdur. Rayonda mövcud olan onlarla azərbaycanlı adı kimi Göyərçin kəndinin də adı itirilmişdir. Icevan şəhərindən 16 km cənub şərqdə yerləşmişdir. GÖYƏRÇINIrəvan quberniyasının Şərur-Dərələyəz qəzasında kənd adı. 1919-cu ilin əvvəllərində Andranikin quldur dəstəsi kəndə hücum edib əhalinin var-yoxunu talan etmiş.1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Şirakel nahiyəsində kənd adı.

Qeyd etmək lazımdır ki. Kür və Araz çayına yaxın yerlərdə. habelə Iran Azərbaycanında məs83 . Indi ölü kənddir (30. özbəklərin və türkmənlərin ərazisində də Muğan tayfası vardır. Muğan düzü coğrafi adı Azərbaycanın qədim poleotoponimlərindən biridir. 1873-cü ildə erməni daşnakları tərəfindən dağıdılmışdır. Ermənistanda 1.Şərur-Dərələyəz qəzası. əhalisini qırıb. 1831-ci ildə kənddə 20 azərbaycanlı evi olmuşdur.Icevan r-nu 2. Azərbaycanın şimal-qərb zonasında yaşayan saxurların və avarların oradakı azərbaycanlıları «Muğal» adlandırması da bununla əlaqədardır. qovmuşlar. yandırmış. Bu kənd həmin dövrdən məhv edilmişdir.15. rayon Şahvəlli Göyərçin Cəbrayıl Qubadlı 2. Məhz muğan etnonimi də monqol etnoniminin fonetik forması kimi bu vaxtdan Qax-Mağal toponimində öz əksini tapmışdır.sov. Muğan və Şirvan zonalarında. Başqa belə adlı kənd Yeqenadzor rayonu -Irəvan quberniyasının Şərur-Dərələyəz qəzasında azərbaysanlıların yaşayış məskəni olmuşdur. monqolların tərkibində olan tayfaların adları da əsasən bu zonadakı toponimlərdə öz əksini tapmışdır. Qeyd edilməlidir ki. Əzizbəyov r-nu 3. Məlumdur ki. Her-her çayının sahilində bağlı ərazidə yerləşmişdir.millətçiləri kəndi dağıtmış.Yeğenadzor r-nu Azərbaycanda kənd. Göyərçin əsaslı etnotoponimlərin areallıq mənzərəsini cədvəldə belə göstərmək olar. XI əsrdə Azərbaycan monqollar tərəfindən işğal edilmiş və bununla əlaqədar Azərbaycanda monqolların tərkibində olan bir sıra türk tayfalarını əks etdirən toponimlər yaranmışdır. Muğan əsaslı etnotoponimlər. 363). Arpa çayının sağ qolu.

Muğan coğrafi adına antik müəlliflərin əsərlərində «Moxoena (Ammian Marselin). Qarabağ.M. XIV-XV əsrin görkəmli alimi Əbdürrəşid Bakuvi və başqa orta əsr tarixçiləri əsərlərində Muğan adı haqqında bəzi mülahizələr söyləmişlər. V əsrdən əvvəl yaşamış qədim yunan tarixçisi Herodotun verdiyi məlumata görə Qafqaz dağları arasındakı düzlərdə maqa. XVIII-XIX əsrin məşhur Azərbaycan səyyahı coğrafişünası Hacı Zeynalabdin Şirvani «Büstanüs səyyahə» (Səyahət bostanı) adlı əsərində Muğan adının mənşəyinə toxunaraq yazır: «Elə deyirlər ki. Təbəri.ə. Yaqut Həməvi və b.M) Muğan adlı bir adam bina etmişdir və bəziləri deyirlər ki. muki. VI əsrdə yaşamış yunan tarixçisi və coğrafiyaşünası Miletli Hekatay Araz çayı yaxınlığında muk adlı tayfanın yaşamasını qeyd etmişdir. ə. Bizim e. bir qrup rəvayətlərdə isə gözəl bir qız kimi təsvir edirlər. ərəb mənbələrində «Muqan». Istəhri. Hələ e. bəziləri də bu fikirdədir ki. Muğan vaxtilə həmin ərazidə yaşamış muğanlarla əlaqədar olaraq meydana gəlmişdir. Coğrafiyaşünas alim R. Eramızın 1 əsrində yaşamış coğrafiyaşünas Strabon isə Muğan coğrafi adını «Moqan» kimi qeyd edərək onun Kür və Araz çayları ətrafında yerləşməsini göstərir. Muğan şəhərinin ilk sakinləri muğ 84 .) gürcü mənbələrində «Mukavan» yazılış formalarına rast gəlinir. oranı (Muğan vilayətini –N. Ibn-əl Kəba.kunlaşan xalqlar sırasında Muğan coğrafi adının mənşəyinə dair çoxlu əfsanə və rəvayətlər mövcuddur. oranı muğlar və möbüdlər abad eləmişdir.Yüzbaşov Hacı Zeynalabdin Şirvaninin bu fikri ilə qismən razılaşaraq qeyd edir ki. muqa adlı tayfa yaşamışdır. X əsrdə yaşamış ərəb tarixçisi Əl Müqəddəsi və Ibn Heykəl. «Muğan» (Balazori. Bundan əlavə Ibn ƏlKəba. Bərdə Muğan şəhəridir». Gəncə. Həmin əfsanələrin bəzilərində Muğanı qəhrəman bir oğlan kimi. X əsrin coğrafişünası Yaqut Həməvi və başqaları göstərirlər ki. Plinidə «Moxan–kur» erməni mənbələrində «Muxanx» (Moisey Xorenski). Həmçinin XIVəsr coğrafişünası Həmdulla Qəzvini.

Çox qəribədir ki. həmin dövrdə Azərbaycanda hun tayfalarından olan Muğan xan orada. Bizcə. Ziya Bünyadovun əsərində XVII əsrlərdə Azərbaycanda Hun tayfalarından olan Muğan adlı bir xanın adı çəkilir. Oronim 85 . Ilk orta əsrlərdə hunların Kür və Araz düzənliklərində yaşaması tarixi mənbələrdən məlumdur.qəbiləsinə mənsub əhalidən ibarət olmuşdur. Toponimdəki «an» sonluq olub məkan. Muğan şəhərinin VII əsrdən sonra Muğan düzündə salınması da bizim müşahidələrimizi təsdiq edir. Qafqaz Albaniyasının şimal-şərqində yaşamış maskut xalq adının təhrif formasıdır.ə. Xaçmaz inzibati rayonları ərazisində) etnonimik oronimlərdən biridir. Tarixçi alim Kamal Əliyev Muğan adını muk tayfasının adı ilə bağlı olduğunu yazmışdır. Yalnız XVII əsrin ortalarında Azərbaycanda olmuş Hollandiya dənizçisi Yan Streys müşkür oronimini muskar kimi yazmışdır. hazırda tarixçilərin türk adlandırdıqları və böyük türk qəbilə birləşmələrindən olan hunlar V əsrdə Azərbaycanın Muğan ərazisinə köçüb orada məskunlaşmışlar. Deməli. Akademik Ziya Bünyadov göstərir ki. Bir sıra tədqiqatçılar Muğan coğrafi adını Midiya tayfalarından biri olan maq tayfasının adı ilə əlaqələndirir. Bu coğrafi ad e. Muğan düzündə salınmış Muğan şəhəri də təxminən VII əsrdən hunların Azərbaycana gəlməsindən/ sonra yaranmışdır. Muğan adının hansı dilə məxsus olması məsələsi də tədqiqatçıları maraqlandırmışdır. XVII əsrin sonlarında isə toponimin adı artıq musskür kimi çəkilir. təxminən bir əsr müddətində «muskat» sözü «müskür» və «müşkür» formasına çevrilmişdir. Müşkür düzü (Quba. yurd bildirir. maskut etnonimi özünün ilkin formasında müasir Xaçmaz və Quba inzibati rayonları arasında mövcud olan Maskatar düzü oronimində indiyədək saxlanmışdır. indiki Muqan ərazisində məskunlaşmış və düz onun şərəfinə Muğan düzü adlandırılmışdır.

nəsillər daxil olmuşdur (88. əkinçilik. 16). Qubadlı rayonunun Zilanlı. Azərbaycan toponimiyasında bu model əsasında diferensiallaşdırılmış 6 yerdə təkrarlanan üç oykonim qrupa təsadüf edilir. Q. Doğurdan da. hələ XII əsrdə Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi (1141-1209) özünün «Leyli və Məcnun» poemasında «Mənə Muğandan şərab gətirin» – yazmışdır. şəhərin əhalisi. 130). XX əsrin əvvəllərində Muğanda 40-dan çox yarımköçəri tayfanın varlığı irəli sürülür. Muğan çölündə Kür çayının sahilində uzaq keçmişdə Muğan adında bir şəhərin olmasını.maskut (maskat) və ləzgi dilindəki «ar» şəkilçisindən ibarət olub «Maskut düzü» mənasını daşıyır (53. oranı Muğan adlı bir adam bina etmişdir. Mollalar. Zaqatala rayonlarında kənd soveti. Muğanlı . üzümçülük. o. XIII əsrdə monqolların hücumu zamanı şəhər xarabazara çevrilmişdir(73. Bəziləri isə deyirlər ki.Z.Ağcabədi. Qarabaşlar.Qeybullayev Azərbaycanda Muğanlı oykonimlərinin çoxluq təşkil etdiyini və onların orta əsrlərdə Muğan düzündə yaşamış müxtəlif tayfaların toplusunun ümumiləşdirilmiş adını ifadə etməsini qeyd edir. bir sıra təkrarlanan eyni oykonimlər Adını daşıdığı məntəqənin keçmişdə mənsub olduğu şəxsin adının artırılması ilə bir-birindən fərqləndirilir. Sərxanlar və s. Məlumdur ki.Ə. Əliyetməzli. oranı müğlar və möbüdlər abad etmişlər. XIX əsrin ortalarında muğanlı tayfa birliyi geniş olmuş.» Eyni zamanda. Muğancıq Mehrab –Muğancıq Müslüm (Şərur)(29. Qazax. 72). Iliç 86 . bağçılıqla məşğul olduğunu qeyd etmişdir.Kotov XVII əsrdə Muğan düzündə muğanların yaşadığını demişdir. Rus səyyahı I. Zəngilan rayonunun Gilətağ və Hacallı sovetliyində. ona Aləhmədli. Bərdə rayonunun Kələntərli. Muğanlı qəbiləsinə daxil olan tayfaların tam adları məlum deyildir. H. 153-155). Qarabayramlı.Şirvani Muğan toponimi haqqında iki fikir olmasını yazır: «Deyirlər ki.

Şərur Rayonunun Qarxun kənd sovetliyində kəndlərdir. 64).Sabirabad rayonunda kənd soveti və kənd adıdır. Təxminən 946-1000-ci illər arasında yaşamış məşhur ərəb coğrafiyaşünas səyyahı ƏlMüqəddəsi özünün «Əhsən-ətsim fi-mərifət əl-əqalim» (Iqlimlərin öyrənilməsi üçün ən yaxşı bölgü) əsərinin «Ər-Qihab iqlimi» bölməsində belə yazmışdır: «Muğan –iki çayla və gözəl 87 .M. Əl-Məsudi iki Muğan ölkəsi adını çəkmişdir. yəni Kür çayından şimalda Girdman. Göründüyü kimi. düzənliyin adını bildirir. Bunlardan biri Muğaniya -müəllifin dediyi kimi Qəbələ ilə həmsərhəddir. N. Muğan şəhəri haqqında danışılır və bu şəhər haqqında deyilənlər indiki Muğan zonasının mərkəzində olmuş məskənə uyğun gəlir. Biləsuvar rayonunun Arxangelovka kənd sovetliyində qəsəbə kimi mövcuddur. Həmin yer adı etnotoponim kimi Muğan şəklində Əlibayramlı şəhər sovetliyində şəhər tipli qəsəbə. Əl-Məsudi xəbərdarlıq edir ki. Muğan nəinki bizim dövrümüzdə. Muğan Azərbaycanın qədim torpaqlarındandır. hələ çox-çox qədim zamanlarda omonim yer adı imiş. Şamaxı rayonunun Mirəkənd sovetliyində kənd adıdır. Hazırda Muğan öz ilkin mənasında böyük coğrafi zonanın. Bu toponimlərin hamısı respublikamızın qədim yer adlarından olan Muğanla əlaqədardır. Bundan başqa həmin toponim Muğan və Muğancıq şəklində mürəkkəb toponimlərin tərkibində də işlənir. bu iki ölkə qarışdırılmamalıdır(15. Muğan Gəncəli . Muğancıq Mehrab və Muğancıq Müslüm . Göyçay çaylarının aşağı axarı boyuncadır.Vəlixanova X əsr tarixçilərindən Əl-Məsudinin «Qızıl yuyulan yer və cəvahirat mədənləri» əsərinə verdiyi 22-ci şərhdə göstərir ki.rayonununda qəsəbə. Ərəb coğrafişünaslarının və səyyahlarının əsərlərində Muğan düzü haqqında yox. O biri Muğan isə Xəzər dənizi sahilində olmuşdur.

bağlarla əhatə olunmuş şəhərdir. Bura Ərdəbil və Gilan arasındadır. Zaqatala. (adamların) sifəti ləl və mərcan kimidir. otlaqları çoxdur. Muğan toponimi şəhər adı. Burada (əvvəllər) əhali çox idi. kənarları (əkilib) becərilmişdir: buradan 2 çay axır. Girdman və Göyçay çaylarının aşağı axarı boyunca yerləşən vilayətin adı olan Muğan isə bir toponim kimi aradan çıxmışdır. Bu şəhər yol üstündədir. Martuni rayonlarındakı Muğan kənd adları həmin paleotoponimlə bağlı olaraq yaranmışdır. Hazırda o. Bu (yerlərin) hündürlükləri hədsiz. Muğan geniş vilayətdir. Indi isə əhalisi azalmışdır. Hal-hazırda burada tatarlar qışlayırlar və yerli türkmənlər isə buranı tərk etmişlər. Əhalisi isə ilan və gürzələrin çoxluğundan buradan qaçmışdı. Azərbaycanın başqa yerləri isə bura nisbətən soyuq olur. yalnız düzənlik adı kimi işlədilir. (şəhər) meydanında bağlar vardır. (Muğan) şəhəri gözəldir. Qəbələ ilə həmsərhəd olan. Qubadlı. Əbu-Həmid Əl-Əndəlusi deyir: -Mən (həmin yerdə böyük bir qala gördüm. Bura isti ölkədir. həmçinin. Ağdam. (Əl-Əndəlusi) dedi: Mən oradan (ilanlar olan yerdənmi?) keçdikdə. XII əsr ərəb coğrafiyaşünas səyyah alimi Əbu –Həmid ƏlƏndəlusi Əl-Qərnati (1080-1170) də indiki Muğan düzü haqqında məlumat vermişdir.» Həmin əsərdə müəllifin digər Muğan haqqında da qeydləri var: «Sərhəd kənarındadır. O da Təbriz kimi (başdan-başa) bağdır. Bu (şəhərlər) islam ölkələrində ər-Qihab üçün fəxrdir. Onlar çox sərvətli və hörmətcildir. Buradan Bərdəyə 8 (günlük yol) var. Qazax. Onun çoxlu dustaqları vardır. Burada türkmənlərin mənzilləri vardır. yəni Kür çayından şimalda. bir igid (adam) gördüm və ondan qorxdum» Tarixi mənbələrdən göründüyü kimi. 88 . Lakin hər iki Muğan poleotoponimi eyni sözlə əlaqədardır. Şamaxı. Onun kəndləri və çəmənlikləri Azərbaycanda – Ərdəbildən Təbrizə gedən yolun sağındadır. sonralar isə vilayət adı kimi də işlənmişdir. Tamamilə mümkün ki.

V əsr) Midiya dövlətinin 6 tayfanın birləşməsi əsasında yarandığını və onlardan birinin maq adlandığını qeyd etmişdir. Muğanın sinəsində hələ də atəşli çıraqlar yanır (12. dilimizdəki mağar (toy şənliyinin keçirildiyi yer. Burada neft mədəni gördüm. onun gündəlik icarə haqqı 1000 dirhəmə çatır. (mahnı) müğənni sözlərinin yaranmasını şərtləndirmişdir. Daha dəqiqi. atəşpərəstlik dini bir zamanlar Azərbaycanda geniş yayıldığından belə izahat tamamilə mümkündür. Qeyd edək ki.Nikonov həmin yer adını atəşpərəst mənalı muq sözü ilə əlaqələndirib göstərir ki. Sonrakı tarixi dövrlərdə bu tayfa Maq və Mağ adı altında tanınmışdır. Muğan toponiminin mənşəyini bu şəkildə aydınlaşdırmağa X əsr ərəb coğrafişünası və səyyahı Əbu-Dulafın aşağıdakı qeydləri də imkan verir: Sonra Muğanadək dağlarla Azərbaycana qayıtdım. Muğan toponimini indi mənası məlum olmayan başqa sözlə də bağlamaq olar (112). Son illərdə bu etnonimin qədim türk dilləri əsasında izah olunması təşəbbüsü olmuşdur. Özbəkistanın Cizak vilayətinin Qalaaral rayonunda da Muğon adlı kənd vardır.A.Muğan toponiminin mənşəyi barədə müxtəlif mülahizələr söylənmişdir. Bununla belə. Görkəmli toponimist V. toyxana) muğam (mahnı). Midiyalıların ilana 89 .A) sahili ilə Şirvan vilayətinə daxil olan Bakuya adlanan yerə çatanacan 80 fərsəx ağacların altı ilə getdim. Muğların müəyyən ovsunları musiqi ilə müşaiyət etmələri çox ehtimal ki. alim qeyd edir ki.əv. Məlum olduğuna görə qədim yunan tarixçisi Herodot (er. Mən böyük Təbəristan dənizinin (Xəzər dənizinin –A. Məhz Maq və Muğ tayfasının ovsunçuluqla məşğul olması bir sıra xalqlarda qədim ibtidai icma dinlərindən biri olmuş ovsunçuluğun «maqiya» adı ilə adlandırılmasına səbəb olmuşdur. 48-52). Bunun yanında gecə-gündüz zanbaq yağı kimi ağ neft axan başqa bir mədən də vardır. Maq etnoniminin etimologiyası indiyədək tam aydınlaşdırılmamışdır. bu etnonim Iran dilləri Vasitəsilə izah olunmuşdur.

Əliyev və A. Hələ qədim gürcü mənbələrində Albaniyanın şimal-qərb hissəsində Movakan adlı dövlətin adı qeyd olunmuşdur. muqa «ilan» və b. deməli.Fazili həmin yer adının Iran dillərinə məxsus «mük» toponimi ilə bağlayırlar.Əliyev öz əsərində bu tayfa haqqında ətraflı məlumat vermişdir. monqol dilində –moqoy «ilan».yakut dilində moqay «ilan».Yüzbaşov və N. Maraqlıdır ki. «Muqi» etnonimi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bunu Quba rayonundakı Muğ dağının adı ilə Səngi Muğan (fars dilindəki sənq «daş» və muqan) adasının adı. ə. Əlbəttə.Məmmədov onların bir fikrinə zidd çıxaraq yazırlar ki. «Miki». 90 . Mük+an// Muğ+an. hələ qədimdə muğ adını daşıyanlar Azərbaycanı ərazisinə də keçmiş və burada məskunlamışlar. həmin etnonimdə fars dilindəki mar «ilan» sözü iştirak edə bilməzdi.sitaiş etmələri haqqındakı mülahizəyə görə maq sözü qədim türk dillərindəki bükə (m-b əvəzlənməsinə görə) «böyük ilan». Çünki qədim erməni dilindəki mar («midiyalı») sözü parfiya dilindəki mad («midiyalı») sözündəki «d» səsinin «r» səsinə çevrilməsi nəticəsidir. «Muğan» oykoniminin «Maş». Lakin tədqiqatçılar bu zaman müəyyən qədər diqqətsizliyə yol verirlər. Lakin həmin mar tayfasının adı farsların Iran yaylasına gəlişindən (e. 308-311). Azərbaycanın şimal-qərb zonasında «moq». heç də maq sözünün türk mənşəli olmasını istisna etmir. bu. K. R. Doğrudur Midiya ərazisində mar adlı qədim tayfanın yaşaması də məlumdur. Güman etmək olar ki.H. Onlar farsların maqları mar -«ilan» kimi adlandırılmasını irəli sürdükdə unudurlar ki. muq» sözləri ilə başlayan bir sıra toponimlər aydın göstərir. müqaisə edilmişdir. Muğan düzündə mük/mik adlı tayfanın yaşayıb-yaşamadığı dəqiq məlum deyil. IX-VIII əsrlər) əvvələ aid qədim mənbələrdə çəkilmişdir. I. erməni mənbələrində midiyalıların mar adlandırılması ilə fars dilindəki mar «ilan» sözü arasında əlaqə tapmaq çətindir. ərəb coğrafişünasları həmin toponimi də bu Muğan kimi qeyd etmişlər (24.

Qubadlı. Ağcəbədi. Maday-Aymaq. Zaqatala. Muğan da Midiya kimi başlanğıcda Maqay. Orta əsrlərdə Kür çayının sol sahilində Balakən-Şəki zonasıda mövcud olan Muğan adonimi və daha qədim tarixə malik olan Muğan oykonimi öz tərkibində Kaspi dənizi sahillərində yaşamış Muğ//Müq tayfasının adını yaşadır. Yor Muğanlı və s. Girəc Muğanlı. Bərdə. Nəhayət. Muğana–Muğan. Kürdəmir. Məsələn. mat-mannas adları Şimali Azərbaycanda da çox geniş ərazidə müxtəlif fonetik dəyişikliklərlə iştirak etmişdir. Ikinci ideya daha ağlabatandır. Ümumiyyətlə tədqiqatçıların fikirlərində iki başlıca ideya hökm sürür: a) həm adonim. «Xəritələr dövrü» başlayanda isə həmin üç oymaq Böyük Midiya Kiçik Midiya və Muğan (Aymağan) kimi tanınmışdır. Araşdırmamız göstərir ki.Qurbanov Azərbaycan dilində areal toponimlər cədvəlində Muğanlı toponiminin Azərbaycanda areallarını göstərmişdir: Ağdam. A. Kürmuğanı adlandığı yada salınır. Maq Muğ «qatı od» kimi həm də «yer-torpaq» 91 . 357-361). Iliç(Şərur). Şamaxı. 75). bu As-Az-Azərbaycan maqlarıdır. Şamaxının qədim Asmaxi variantı diqqəti çəkir. «Muc»-«muc» – «mucçina»-od insan«Od ana»-dır. MaqanaMon yeri. sonra Maq Ana adlanmış və zaman keçdikcə Maq Ana-Maq-Muğ Ana.S. həm də oykonim kimi işlənən iki «Muğan» toponimi eyni mənşəli deyildir. Muğanlı bir neçə kəndin adıdır.Karayev Öbəkistanın Cizk vilayəti ərazisindəki Muğan oykonimini «muğlar» (atəşpərəstlər) kimi izah edir. «Muq»-dan. nəhayət Muğan şəklini almışdır (35. b) həmin toponimlər eyni kökdən-muq //müq etnonimindən ibarətdir. Mənbələrdə Kür-Araz ovalığının həm də Kürmux. Zəngilan. (24. Martuni Azərbaycan toponimlərinin Gürcüstan ərazisində geniş yayıldığına da rast gəlmək olur. Qazax. Muğanlı.

Həmin müəlliflər bu ərazidə myukların-muğların məskun olmalarını göstərirlər. Onun tarixi–coğrafi sərhəddi Arazın. Myuk-Muğ və Iran dillərində cəm göstəricisi «an» sonluğunun birləşməsindən Muğan toponimi və oronimi yaranmışdır.mənasında düşünülüb. «An» «yer» (üstündə olmaq) mənasında «ana» Sözünün baş komponentidir. Hazırda Azərbaycan ərazisində Muğan etnonimi ilə bağlı on üç oykonimin olması onların yayılma ərazisinin böyüklüyünü göstərir(72. 86). muğlar soyunun adı ilə bağlayırlar. 184-185). 272). 92 . Qərbi Sibirdə «muq» etnonimi ilə bağlı toponimlər vardır. sonralarsa Kürün aşağı axınınadək davam edib. Şirvanın aran hissəsi «Muqaniya «-muq ana kimi qeyd olunub (35. IX yüzillik ərəb müəllifi ibn-Xordadbeh Xəzər dənizi sahilində Dərbəndlə Ərdəbil arasında Muğan şəhərinin adını çəkir. monqul. VIII-IX əsrlər xəritəsində Kürün şimalı. Azərbaycanda onların sayı 18-dir(8. moqol) sözü ilə də əlaqələndirirlər. Kürmeya-Kür muğanı Xəzər sahillərindən indiki Borçalı çökəkliyinədək uzanırmış. Muğan ərazi kimi Madayın davamıdır. Tədqiqatçıların bəzilərinin fikrinə görə. digərləri isə türk nəslindən olan «muğ» tayfasının adı ilə bağlayırlar. həm də böyük düz olmuşdur. Muğan tayfası hunların tərkib hissəsi olmuş. Azərbaycanda Muğan adı altında həm şəhər. Iranda isə Moq. IV-V yüzilliklərdə Muğan –Mil düzlərində məskunlaşmışlar. Türkmənistanda Muğanla bağlı cəmi iki toponim Muqal və Muqalbala olduğu halda. Muq etnonimi əks etdirən coğrafi adlar onlarcadır. Alimlər göstərirlər ki. bir qrup alimlər «muqocar» sözünün mənasını «zirvədə yerləşmiş uca uçurum» kimi. Tarixi ədəbiyyatda Muğan oykonimi oronimini hələ miladdan qabaq IV yüzillikdə yaşamış Heketay Miletli və V yüzillik müəllifi Herodotun qeyd etdiyi myuklar. «Muqoçar» sözünü monqol (türk dillərində monqol.

I. Lakin Yaqut Həməvi qeyd edir ki. Çünki. əhalisi işgəncə ilə qərət edilmiş. yerli əhali bu adı «muğan» kimi tələffüz edir(20. Bemmoqan. Moqriz. Moqandek. Onlar bunu əsas tuturlar ki.A. və Muq-Aran («kənd» sözü əlavə olunmaqla bu toponim indi «Məhərrəmkənd» formasındadır). muq yaxud Muğan adlanırdı. Ehtimal ki. 18-ci ildən sonra Türkiyə 93 . Mukal çayı (149. IX əsr ərəb coğrafiyaçısı Məsudinin əsərində Muğan (1.61) adı ilə məlumdur. qaçqın düşmüşdür.Məşədiyev qeyd edir ki. Q. Bu kəndlərin adı Muqan Muğan etnoniminə –lı şəkilçisini artırmaqla əmələ gəlmişdir (53. Təbəri (IX əsr) və Yaqut Həməvi (XIII əsr) bu toponimi Mukan kimi yazmışlar. hətta Dərbənd bölgəsində yaşaması haqqında fikir söyləmək olar.H. Dağıstanda Muğam (Ulluçayın ağzında yer adı). Indiki Muğan toponimi qədim fars mənbələrində 293-cü ildən çəkilir. Maqların Azərbaycanın iki hissəsində. Iranda «moq» və «moğan» sözü ilə bağlı 25–dən artıq (Moqanen.Əliyev Muğan toponiminin muqlara yox. Dərbənd rayonunda Muqartı (qədim türk dillərində art «dağlıq ərazi» deməkdir). Azərbaycan SSR-də 13 kəndin adı Muqanlıdır. Maq dağı. 247). Muğan-Mil zonasında V əsrdən bəri hunlar mövcud olmuşlar ki.Ümumiyyətlə. Şəki rayonunun Göynük kəndində Mühlər məhəlləsi. Lakin E. bəzi antik müəlliflərin Şimali Qafqazda midiyalılara qohum tayfaların yaşaması haqqındakı məlumatlar məhz maqlara aiddir (44.Qrantovski və I. mik (mük) etnonimi ilə əlaqələndirmişlər. Quba rayonunun Qaley-Muq dağı. Muğamlı (Muğanlı) Ermənistan ərazisindəki Azərbaycanlı kəndi olub Mxçyan (Imanşalı) sovetliyinə daxil idi. Moqestan və s) coğrafi ad vardır. 118). bunların da bir hissəsi ola bilsin ki. 1918-ci ildə daşnak hökumətinin fitvası ilə kənd dağıdılmış. 57-61). Siazmoqan. Muğan türk toponimidir. 179) və b. Mukal dağı. Digər Muğan Kürdən şimalda Albaniyanın şimal qərbində gürcü mənbələrində Movakan. toponimlər də vardır. Şimali Qafqazda Muğal –qaya.

Indi erməni kəndidir. 94 .və Irandan gəlmə erməni mühacirləri kəndə yiyələnmişdir.

Moqriz. 6.) Dağıstanda (Dərbənd. Mukal çayı və s. Bu ərazi Əfqan Bədəxşandan (Kukçi hovuzu başlayıb Fərqanə vadisinin şərqində qurtarır. Azərbaycanda – 18 (məs. Ermənistan (Yeni Bəyazid (Kamo) r-da Hacı Muğan Ağdam Ağdam Ağcəbədi Bərdə Qazax Qubadlı Zaqatala Zəngilan Zəngmian Kürdəmir Noroşen Naxçıvan Martuni Bağbanlar Şıxbabalı Muğanlı Kələntərli Muğanlı Zilanlı Muğanlı Hacıalılı Gilətac Karrar Şəhriyar Gürcüstan (Muğan) Türkmənistan Beləliklə. Göynük k. Şimali Qafqazda Muğal-qaya.Muğanlı toponiminin paralelləri. 5. Mühlər məhəlləsi. 57-61). Moqandek.) 4. Muqartı Muğam Ulluçayın ağzında yer adı: Muqartı (qədim türk dillərində «art» «dağlıq ərazi» deməkdir. Slazmoqan. Ermənistan ərazisində 2 rayonda Qəmərli və Yeni Bəyazid rayonlarında 2 məntəqənin adı Muğanlıdır. Tacikistanın dağlıq rayonları. Moqestan və s. Maq dağı. Quba r. Mukal dağı. Şəki r. Bem moqan. Qaley-Muq dağı və s.) 2. Iranda (Moqanen. Bu qrupun nümayəndələri moqol və ya muğal adları altında daha çox Pakistanda və şimal-qərbi Hindistanda yaşayır(25. Türkmənistanda – Muqal və Muqalbala 3. muğ əsaslı etnotoponimlərin yayılma arealını aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar: 1. 95 ..

MUĞANCIQ MIRZƏMÜSLÜM – Irəvan xanlığının Sərdarabad mahalında kənd adı və s.16. 96 . MUĞANLU-1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Dərələyəz nahiyəsində kənd adı.Qeybullayev Çul tayfasının IV əsrin ortalarında Xəzər və Aral sahillərində yaşamasını qeyd etmişdir(89.Ermənistan ərazisində Muğan qədim türk tayfasının adından yaranmış etnotoponimlər çoxdur: MUĞANLI-1728-ci ildə Irəvan əyalətinin Karbi nahiyəsində kənd adı. Prof.Mirzəyev müxtəlif elmi faktlara istinadla Çul sözünün qədim türk tayfasının adı olduğunu təsdiqləyir(55. 57). Mxçyan Yeni Bəyazid Bağbanlar Şıxbabalı Muğanlı Kələntərli Muğanlı Zilanlı Muğanlı Hacıalılı Gilətac Karrar Şəhriyar Martuni Ağdam Ağdam Ağcəbədi Bərdə Qazax Qubadlı Zaqatala Zəngilan Zəngilan Kürdəmir Naxçıvan Martuni Muğan Muqalbala Muğam Gürcüstan Türkmənistan Özbəkistan Iran Dağıstan Qərbi Sibir 2. H.Irəvan xanlığının Sərdarabad mahalında kənd adı. 190-194). Çul əsaslı etnotoponimlər Çul türk tayfası olub müxtəlif ərazilərdə yaşamışdır. Q. MUĞANCIQ-Yelizavetopol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında kənd adı. MUĞANLI-1728ci ildə Irəvan əyalətinin Xınzirək nahiyəsində kənd adı. MUĞANLU-1590-cı ildə Rəvan əyalətinin Ərmus nahiyəsində məzrə adı. MUĞANCIQ. Muğan əsaslı etnotoponimlərin yayılma arealının genişliyi yuxarıda muğanla bağlı verilmiş şərhdən aydın görünür.

M. 270). Çullar həm də Çor adlanmağa başlamışlar. Qaryagin qəzalarında bir neçə Çullu toponiminin olmasını qanunauyğun hadisə kimi qiymətləndirir. Zəngəzur.Bartold çulların Qırğızıstanın indiki Alamedin kəndinin yerində Çul şəhərinin olduğunu göstərmişdir (79. V. IV əsrin 50-ci illərində türkdilli çollər Aralın sahillərindən Xəzərin yaxınlığına və şərqi Xəzər ətrafı rayonlara köçmüş. çol/çul tayfasının Azərbaycanda çullular kimi tanınması qənaətinə gəlir (39.V. Yəqin qərbə köçən çollər əvvəl Aralın yaxınlığında məskunlaşıblar. V.Bu etnonim toponimlərin tərkibində müxtəlif variantlarda Çola/Çul/Sul/Tsur/Çulobad/ Çoryurd/Çorman və s. onlarla qaynayıb qarışmışlar. 556). O. O yazırdı: «Oğuzların bir hissəsi Monqoliyada uyğurların hakimliyi altında qalmış. Albaniyanın şimalına gəlməsi barəsində məlumat verir.Ismayılov çul tayfasının ya maskutlar çarlığının ya da Şakaşenanın qalığı olduğunu güman edir. indiki Dərbəndlə Quba arasında Çul şəhərinin olduğunu qeyd etmişlər.Trever S. Deməli Sul/Çol soylarının bu yerlərə gəlib məskunlaşmasına şübhə yeri qalmır. burada yerləşmişlər.V. V. maskutlar Xəzər dənizinin şimal-şərq sahilində.T. 37). işlənir. Samurun mənsəbinin cənubunda V yüzillikdə Çor/Çul 97 . Albaniyanın şimal qonşuluğunda «Sul» adlanın xalq tərəfindən tutulmuş Xəzər ölkəsinin adını çəkir. Alim eyni zamanda Qarabağ ərazisində Şuşa.Yeremyanın tərtib etdiyi xəritəyə istinad edərək göstərir ki. Hələ orta əsr tədqiqatçıları Albaniyanın şimal-şərqində.V.Bartold ərəb mənbələrində rast gələn sul oykoniminin çul kimi oxunmasını düzgün sayır və bunu sad ərəb hərfinin ç səsi ilə əvəzlənməsinin nəticəsi sayır(79. K.V.Bartolda görə Çol adlı oğuz soyu olmuşdur. Ərəb müəllifi Ət-Təbəri ərazisi indiki Krasnovodsk rayonunda olan Çol dövləti sakinlərinin bir qisminin Azərbaycana. bir hissəsi isə cənuba və qərbə köçmüşlər. Lakin ƏtTəbəri Sulların/Çolların bu yerlərə gəlmə tarixini göstərmir.

«ça» bir çox türk dillərində «yay» deməkdir. qədim erməni dilində IX-X əsrlərə qədər «l» hərfi olmadığından «Çol» «Çoq» şəklində işlənmişdir. o sıradan Qazax. Q. «s» səsləri əvəzlənir. M. bu sözün semantikasını erməni dilinin materialı əsasında açmaq istəyir və onun mağara mənası ilə eyniləşdirir(151. 98 .adlanan ərazidə yaşamışlar. dövlət qurluşu ilə bağlı yaranmış Azərbaycan. 327). Onun «ya». Çulım sözündə Çul etnonimi və mənsubiyyət şəkilçisi -ım vardır. bu etnonim bolqar tayfası çelmat adının əsasını da təşkil edir. Uq-un bir sıra türk dillərində. onu mifoloci təfəkkürlə əlaqələndirərək «ça» və «uq» komponentlərinə ayırır. «y». yay soyu ailəsi. Deməli.Radlovun qeyd etdiyi kimi. 125. Türk dillərində «ç». Çul/Çol/Çullu/Çoq/Tsur/Sul/Corlu və digər variantlarda toponimlərin mənşəyi haqqında müxtəlif mülahizələr söylənilmişdir(86. «ailə».«yay-ox» digəri isə «ça»-yay. «soy» mənaları da vardır. 168. Musa Kalanqatlı qeyd edir ki. Əgər Çul etnoniminə türk dillərinin – lu şəkilçisini əlavə etsək Azərbaycanda rast gəlinən üç toponimin əsasında bu etnonimin durduğunu görərik.Seyidov çul etnonimini «çauq» sözü ilə bağlayır. türk dili sözüdür.V. erkən orta yüzillikdə erməni qaynaqlarındakı qala adı «Çauq» Azərbaycan mifoloci inamları ilə. O. 192). Inqilabdan əvvəl Qafqazda beş Çullu toponimi olmuşdur. 25. Altay dilində.Qeybullayevin fikrincə çul-qədim türk etnonimi Çulım adında qalmışdır və bu Tambov vilayətində XIX əsrdə yaşamış çulım tatarları ilə əlaqədardır. Çor isə erməni dilində dərə sözü mənasını verir.Həməviyə görə «Sul» Xəzər ölkəsində şəhər Dərbəndə yaxın olan rayonlardan biridir. Çox güman ki. Çul adı -çul toponimi xəzərlərin dövründə olmuşdur. V. Onda «çauq»-un iki anlamı olur: biri. Y. «sa» variantı da vardır.

Çol/Çul öz mənşəyi etibarilə türk sözüdür və çuvaş dilində dərə.T. I. Q. Xaçmaz və Quba rayonlarının ərazisini əhatə edirdi. eyni zamanda xaqanlıq da olmasını göstərir. Qubadlıda Çullu dərəsi adlı yerlər vardır(53.P. Çul sözünün arealı çox böyükdür. 38-40). S.Q.Əliyev yazır ki.Məşədiyev də geniş təhlil vermişdir (53. «Çol» adında Strabonun qeyd etdiyi «il» etnonimi gizlənmişdir. Xudat. ərəbcədən olan əs-Sul dağ kəndinin adı çul etnonimi ilə ilə bağlıdır. Ərəb mənbələrində də Çol sözünün müxtəlif mənalarına rast gəlinir. Bu xaqanlıq indiki Qusar.T. 39). Çullu dağı.I. 62-64).Novoseltsevə görə çul oykonimi Pamir dillərindən olan yaqnoy dilinə aid olub dar dərə mənasındadır(129.I. «Sul keçidi».Yeremyanın bu mülahizəsi Q. 164).Voroşil Çul barəsində bütün mülahizələr üzərində dayandıqdan sonra belə qənaətə gəlir ki. qaya mənasını verir və Çol toponimi öz adını məhz həmin sözdən – oronimdən götürmüşlər(46. Çul etnonimi və bu etnonim əsaslı etnotoponimlər haqqında Q.Əliyarovun Albaniya sərhədlərinin şimalında müstəqil Hun knyazlığı olması barəsindəki mülahizələri ilə həmahəng səslənir. dərə.Voroşilin və S. Çul o zaman Qafqaz Albaniyasının tərkibinə daxil olmuşdur. Əl-Kufi qeyd edir ki. A.Markvart bu toponimi Iran mənşəli hesab edir. S. Ərəb mənbələrində «Sul xalqı». Zərdabda Çallı Kəndi. kəndi. Apşeronda Çullu təpəsi. şəhər deyil. Çola şəhərinin adının onların gəlişi ilə bağlılığına əsaslı sübutdur. Azərbaycanın Cəbrayıl rayonunda Çullu. 99 . Lak dilində çor sözü dar dərə mənasını verir. «Sul darvazaları» «həmsərhəd Sul vilayəti kimi məfhumların işlədilməsi sul –çol soylarının bu yerdə olmalarına.Yeremyan Çulun təkcə keçid.

Irəvan xanlığının Talin mahalında kənd adı. Əzizbəyov rayonu) olan Cul kəndi və onun tarixi haqqında ət-raflı məlumat vermişdir(57. 190-194.Eyvazova çul etnonimli etnotoponimin Əfqanıstanın Pərvan adlı mahalında olduğunu qeyd edir(25. Bu etnotoponimlər Ermənistanın müxtəlif yerlərindədir. 73. LEKSIK-SEMANTIK VƏ QRAMMATIK XÜSUSIYYƏTLƏRI Qeyd etmək lazımdır ki. Özbəkistan. H. Kəlbəcər. III FƏSIL QƏRBI AZƏRBAYCANIN TÜRK MƏNŞƏLI ETNOTOPONIMLƏRININ STRUKTUR. QutqaşendəCorlu. ÇUL –Irəvan quberniyasının Şərur-Dərələyəz mahalında kənd adı.Mirzəyev Ermənistanda Dərələyəzdə (Paşalı. Gürcüstan. Türkmənistan ərazilərində Çol/Sul variantda areallarına rast gəlinir (57. etnotoponimlərin struktur. Bu da etnotoponimlərin həm Ermənistan ərazisi daxilində. Hər iki kəndin əhalisi XX əsrin əvvəllərində erməni-müsəlman davasında köçürülmüşdür. 190-194). R. Ermənistan ərazsisində 2 yerdə: Qafan və Əzizbəyov rayonları ərazisində kənd adlarında bu etnonim qalmışdır. ÇULLUYelizavetpol quberniyasının Zəngəzur qəzasında kənd adı etnotoponimlərinin əsasında çul etnonimi durur. 175-179). Cəbrayılda-Çullu. Yardımlıda–Çoryurd. Iran. Laçın rayonlarında Çorman yaşayış məntəqələri. 76). FONETIK. fonetik.Çola adının hələ təkcə Azərbaycanda 7-dən çox arealı Ağdamda Çulobad. Qarabağ ərazisində keçmiş Şuşa Zəngəzur və Qaryagin qəzalarında. həm də ondan kənarda geniş arealda yayılan olduğunu göstərir. Türkiyə. leksik-semantik və qrammatik xüsusiyyətlərinin ayrıca 100 . Ermənistanda ÇORLU-Qukasyan rayonununda kənd adı.

Bunu nəzərə alaraq bu fəsildə tədqiqat müqaisəli şəkildə aparılacaqdır. Məzrə. Tolk. Hasik. Ermənistanın türk mənşəli etnotoponimilərinin struktur xüsusiyyətləri. Şahab. Zor. Mos. Zar. Zağa. Zeyvə. Ola bilsin ki. Vedi. Pipis. Elar. Eylas. Maqda. Etnosların 101 . Göl. Mor. Moz. Kotyak.1. Tərp. Çünki hər bir etnotoponimin əsasında etnosun adı durmalıdır. Dərə. 3. Zeytə. Bahar. Daha doğrusu etnotoponimlərlə yanaşı. Quruluşca sadə etnotoponim olmayan toponimlər. Qoytur. Ermənistan ərazisindəki türk mənşəli etnotoponimlərin struktur tiplərə görə ümumi mənzərəsini araşdırmaq üçün onları sadə. Ermənistan ərazisindəki türk mənşəli toponimlər sırasında qurulşuca sadə olanlara aşağıdakı toponimləri aid etmək olar: Avuş. Polad. toponimlərin müvafiq xüsusiyyəti öyrəniləcək və nəticələrin müqaisə edilməsi yolu ilə oxşar və fərqli cəhətlər aydınlaşdırılacaqdır. Doqquz (Doxquz). Hovit. Muz. Yuva. Belə etnotoponimlər də sayca çox deyildir. Güney. Əlbəttə qurluşca sadə etnotoponimlərin çox olmaması təbiidir. Quruluşca sadə etnotoponimlər. Əyar və s. Haxs. Cələb. qeyd etmək lazımdır ki. Moğes. Por. Gyabut. Gümüş. Eyni zamanda. Bu tipli toponimlər sayca böyük çoxluq təşkil etmir. düzəltmə mürəkkəb və çoxkomponentli toponimlər şəklində qruplaşdırmaq məqsədəuyğundur. Gomur. Yeşil. Cəngi. Şəhriz. onların müəyyən Qisminin ilkin formaları başqa şəkildə olmuşdur. Sos.araşdırılması onların bu xüsusiyyətlərinin digər toponimlərlə müqaisəli təhlili üçün geniş material verir. Ibiş. Şəfəq. Bədəl. Zaq. qurluşca sadə saydığımız bir çox toponimlərin tərkib ünsürlərini müəyyənləşdirmək çətindir. Arpa. Urut. Manes. Xot. Zorba.

Etnotoponimin əsasında tayfa adının durması onun başqa söz əsasında şərhinə imkan vermir. etimoloci təhlil verilir. Məlumdur ki. burada əsas fərq mənanın aydınlığı ilə bağlıdır. etnotoponimlərin izahı zamanı bu etnotoponimlərin tərkibinə daxil olan tayfanın adının izahı əsas götürülür və onun mənasına görə şərh. Burada b-v əvəzlənməsi özünü göstərir. Quruluşca sadə etnotoponimlərlə etnotoponim olmayan quruluşca sadə toponimlərin müqaisəsi göstərir ki. Ermənistan ərazisindəki türk mənşəli etnotoponimlər sırasında qurulşuca sadə olanlara aşağıdakıları aid etmək olar: Aban. bu söz sonralar –ik şəkilçisi qəbul etmişdir. Belə ünsürləri müəyyənləşdirmə etnotoponimlərdə daha mürəkkəb səciyyə daşıyır. Abnik etnotoponiminin əsasında isə aban tayfa adı durur. Bu cür yozumlar etnotoponimi 102 . Digər. Konkret olaraq etnosun adının hansı mənanı verməsini bir sıra hallarda aydınlaşdırmaq mümkün olmur. Ilkin variantdakı sözdən a saiti düşmüşdür. Bu halda həm sait. Zod. Qaşqa. Şəkilçi sözə kiçiltmə mənası da verə bilər. Avar. Məsələn. Avdal etnotoponimi Ağ hün tayfası olan qədim Abdal tayfasının adıdır. Gümrü. belə etnotoponimlərdə fonetik dəyişmələr daha çox nəzərə çarpır. Kəvər. Ozan. Yaxud Avşar etnotoponiminin adının əsasında əfşar tayfa adı durur. Hər iki qrupda tərkib ünsürlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı çətinliklərə rast gəlinir. Çünki tayfanın adlandırılması zamanı nəyin əsas götürülməsi haqqında elmi məlumat. Qeyd olunan sadə etnotoponimlərin tərkib hissələrinə parçalanması bir-çox hallarda çətinlik törədir. Cul. yəni etnotoponim olmayan toponimlərin əsasında isə bir çox hallarda dilin ümumişlək sözləri durur. Bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki. Lakin bir sıra tayfa adlarının izahı zamanı müəyyən çətinliklər meydana çıxır.sayı isə dildəki sadə sözlərə nisbətən çox-çox azdır. Koğ və s. Sisyan. yaxud fakt əldə etmək çətindir. Uz. Çul. Ehtimal ki. həm də samitlərdə əvəzlənmə aşkardır. Abar. Bu zaman dildəki ümumişlək sözlərə oxşarlığa görə etimoloci təhlil aparmaq da qüsurlu olub səhv nəticəyə gətirib çıxara bilər.

Quruluşca düzəltmə olan toponimlər sadəyə nisbətən çoxluq təşkil edir. Yuxarıda istisna hal kimi Başnalı/Başnəli etnotoponimi qeyd olunmuşdur. istərsə də etnotoponim olmayan düzəltmə toponimlərin düzəlməsində oxşar ünsürlər iştirak edir. Onlar kəndin adının peyrəlu tayfasının adından yaranması fikrini irəli sürürlər (21. Altay dillərində birə kiçik çay anlamında işlənir. 157). Abdallar(etn). Barana. -lar. Nümunələrdə etnotoponimlər mötərizədə ixtisarla (etn) qeyd olunmuşdur. Bu və Boznəli etnotoponimlərinin əslındə Basin tayfasının adı durur. Aşağıdakı misallarda oxşarlıq elementləri özünü aydın göstərir. Lakin bu etnotoponimin əsasında əslində baş ünsürü durmur. Armudlu. Başkənd. -lü sözdüzəldici şəkilçisi ilə qarışıq salınması bir sıra hallarda quruluşuna görə mürəkkəb toponimlərin düzəltmə toponimlər cərgəsinə daxil edilməsinə səbəb olmuşdur. Alçalı. -lu. Onu da qeyd etmək lazımdır ki. Aynalı(etn). Baş kompenentinin daxil olduğu toponimlərin sırasında etnotoponimlər yoxdur. Birəli etnotoponimi haqqında da eyni fikirləri irəli sürmək mümkündür. Ilkin variant yəqin ki. Ağazor. Bu səpkidə aparılan araşdırma əsaslı fərqlər üzə çıxarmır. Tədqiqatçılar haqlı olaraq bu kəndin adını kiçik çay anlamı ilə bağlamırlar. Almalı. Baburlu (etn). mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş el sözünün (eli – el+i) –lı. Aralıx. Bu sözdə fonetik dəyişmə baş vermişdir. Baxçalar. Ümumilikdə götürüldükdə isə quruluşca sadə toponimlər daha çox oxşar səciyyəlidir.başqa onomastik vahid kimi izah etməyə aparıb çıxarır. Ayrım(etn). -lər cəm şəkilçisinin artırılması ilə toponimlərin və etnotoponimlərin yaranmasında fərq nəzərə çarpmır. Azaklar(etn). Istər düzəltmə etnotoponimlərin. -li. Arpavar. Quruluşca düzəltmə olan etnotoponimlər. Başgərin. Abdallar(etn). Bazarcıq. Basineli olmuşdur. 103 . Bayramlı (etn). Bazmavan Balıxlı/Balıqlı (etn). Ayaslı/Ayazlı. Çox güman ki. Başnalı/Başnəli(etn). bü toponimdə də el formantı vardır. Avadlar. Acıbac. Bayatlar(etn).

Saybalı. Ilanlı (etn). Uzunlar. Saçlı. Mastara. Dədəli. Bu sözün quş+çu şəklində parçalanması da düzgün deyildir. Şeyx Hacı. Çizixlər. özünü doğrultmur. Tamamlı. Xancığaz. Muğumlu. Qəmərli (etn). Qovşut. Qanlı(etn). Etnotoponimin əsasında qədim türkmənşəli Kuşi tayfasının adı durur. Yengicə. Nərimanlı. Şirazlı. Kəngərli(etn). Təkiyə. Söyütlü. Songurlu. Dəlləkli. Daşlı. Buğdaşen Qamışqut. Kotanlı. Boğutlu. Musluqlu. Mahmudlu (etn). Qalacıq. Darabas. Yamanclı. Eyni zamanda. Nubaraşen. etnotoponimin izahı və müəyyən komponentlərə ayrılması məsələsi də aşkar deyildir. Zolaxaç. Toxluca(etn). Çaxmaq. Şağalı. Püşkək. Becazlı/Becazlu/ Becazin. Qeyd olunan nöqteyi-nəzərdən məsələyə yanaşdıqda bu etnotoponimin quruluşca düzəltmə olması istisna edilə bilər. Toparlı. Zəngilər (etn). Inəkli Yaqublu. Körpəli. Çloxan. Horadiz. Spitaq. Qalaça. Evcilər (etn). Çubuxçu. Sarvanlar (etn). Muncuxlu. Reyhanlı (etn). Kərpiçli. Bulaqlı. Məsimli. Nərziravan. Kalara. Susuz. Təkərli(etn). Çəmbərək. Qəzənfər. Samurlu (etn). Kotigex. Damcılı. Ləmbəli. Quşçu/Quşi/Quşcu etnotoponimdir. Təngirli. Mehrablı. Zöhrablı. Qovuşuq. Oğruca. Kələli. Darğalı. Imirli (etn). Çarxec. Tülnəbi. Şirvancıq(etn). Çıraxlı. Evli (etn). Bitlicə. Keçili. Murad təpə.Başqa nümunələri nəzərdən keçirək. Şidli(etn). Siçanlı(etn). Yekanlar. Qazançı (etn). Dirəklər Dornı. Qonçalı. Pənah. Bağçılıq. Şıx104 . Çanaxçı. Bu etnotoponimin qaç +ağan şəklində morfemlərə ayrılması. Quşçu/Quşi (etn). Mehriban. Qaral. Dostluq. Şabadin. Yaycı (etn). Çorlu(etn). Künən (Getaşen). Erdapin. Qapılı. Qaranlıq. Yasovul. Debetaşen. Dəmirçi. Məliklər. Iydəli (etn). Şahablı. Çotur. Zəhmət. Çiftəli. Qədirli (etn). Maqmucuq. Şorlu(etn). Dəvəli. Qaltaxçı (etn). zənnimizcə. Daharlı. Qaçağan türkmənşəli bir elin adıdır. Revazlı. Ketran. Şenataq. Xalisə. Paşalı. Onun quş sözü ilə heç bir bağlılığı yoxdur. Çiqdamlı. Kacaran(etn). Çivinli. Kaftarlı. Dəlilər. Çubuxlu. Məcidli. Qaçağan (etn).

Tərkibində kilsə komponenti olanlar. Əfəndi. Tərkibində xan komponenti olanlar Adamxan. Gölkənd. Tərkibində bəy komponenti olanlar. sarı. Gödəkli(etn). Imirxan. Ərəvus. kilsə. Paşakənd. qışlaq. bulaq. Tərkibində kənd komponenti olanlar Ağkənd. Xozikənd. Comərdli. Ərzəkənd. tala və s. Ortakənd. boz. Düzkənd. 105 . arx. Qızılkənd. Güllücə. Göstərilən tipli mürəkkəb toponimlərə aid nümunələri nəzərdən keçirək. Öysüz. qara. Arazdöyən. Qızılkilsə. qala. kənd. Babakişi. Qutniqışlaq. Tərkibində antroponim olanlar . Tecrabəy. Qarakilsə. Ələyəz. Alakilsə. Kərimkənd. Göran(etn). Hamamlı. Keşişkənd. Dərəkənd. xana. müxtəlif antroponimlər. Gözlü. Həsənbəyli. Cənnətli. Göykilsə. Həsənkəd. Ağcaqışlaq. Məlikkənd. Əlibəyli. Gərgər(etn). Aynadzor. Sultanbəy. Oğurbəyli. Cır-cır. Xeyirbəyli. Bu toponimlərin tərkibinə daxil olan komponentə görə müəyyən qruplara bölünə bilər. Xaçkənd. Tərkibində qışlaq komponenti olanlar. Gülüstan. Ağkənd. xan. dərə. Göllü. Tərkibində çay komponenti olanlar Arpaçay (qəsəbə). Uluxanlı. Ördəkli. təpə. Cücəkənd. Həbibkənd. Zərkənd. qaya. Quruluşca mürəkkəb olan etnotoponimlər. Güdgüm. Təzəkənd. Çaykənd. Kilisəkənd. Misxana. Bəzirxana. Xaçkilsə. vəng. ağa. Balakənd. Dədəqışlaq. Tərkibində ağa komponenti olanlar Avdalağalı. Əlili. Cinni. çay. Yenikənd. zor. Tərkibində xana komponenti olanlar Astaxana. Cəbəçəli. baş. Gülablı. Tərkibində dzor komponenti olanlar. daş. Əzizli. Avdıbəy. Allahverdi. Meşəkənd. Ən çox nəzərə çarpan komponentlər aşağıdakı sözləri əhatə edir: bəy.lar. Köçbəy. Ortakilsə. Daşkənd. Güldüz. Lələkənd. Günəşli. Ağkilsə.

Soyuqbulaq. Gödəkbulaq. Tərkibində baş komponenti olanlar. Qurdqulaq. Cəlaloğlu. Qoturbulaq. Dəlikdaş. Qoşabulaq. Qaraburun. Tərkibində gül komponenti olanlar. Talıboğlu. Uzuntala. Şirəqala. Qaradağlı. Qaraqala. Tərkibində oğlu komponenti olanlar Oxçuoğlu. Qaraçanta. Tərkibində tala komponenti olanlar. Tərkibində vəng komponenti olanlar Qoşavəng. Təpədolaq Tərkibində oba komponenti olanlar . Qarabulaq. Qaradaş. Güllübulaq. Qaraməmməd. Qaraqaya. Şişqaya. Qurdqulu. Korbulaq. Dərəgyuğ. Gözəldərə. Tərkibində abad komponenti olanlar. Torpaqqala. Qırxdəyirman. Qızılgül. Kərkibaş. Tərkibində təpə komponenti olanlar Təpədibi. Kələkarx. Qaraisa. Tərkibində dərə komponenti olanlar: Dərəköy. Kərimarx. Çiçəkbulaq. Tərkibində boz komponenti olanlar Bozdoğan. Qaranamaz. Qızılqoç. Qurdbulaq. Tovuzqala. Dərəçiçək. Sarıbaş. Tərkibində qaya komponenti olanlar Qayabaşı. Qızılvəng. Ovandərəsi. Qaracoran. Tərkibində qala komponenti olanlar Ağqala. Bəhdaş. Tərkibində qara komponenti olanlar Qaraboya.Tərkibində bulaq komponenti olanlar Ağbulaq. Tərkibində qoç komponenti olanlar. Sarıyaqub. Abbasabad 106 . Tomartaş. Daşqala. Kəsikbaş. Tərkibində arx komponenti olanlar Ağcaarx. Tərkibində qurd komponenti olanlar. Bozigeğ. Tərkibində daş komponenti olanlar Qızıldaş. Tərkibində say olanlar : Qırxbulaq. Qaraqula. Qarahəmzəli. Qaraman. Sarıserçə. Tərkibində sarı komponenti olanlar Sariyer. Uzunoba.

Şavarut Hacılar. Xaçdur. Ağhəmzəli. Tatluqışlaq. Satanaxaç. Qaradağlı. ümumi bir qrupda birləşdiririk. Qasıməli. Calaloğlu. Boğazkəsən. Çivandərə. Ocaqqulu. Ağzıbir. Itqıran. Kolagirən. Bəydili. Qazarapat. Düzxarab. Şorəli. Imanşalı. Sarıgeğ. Sultanabad. Toxanşalı. 107 . Quləli. Əlikəmərli. Quqarçay. Xaçdaraq. Korkeçilər. Tovuzgönlü. Körpüqulaş. Haçasu. Dəliqardaş. Bəyzadə. Aşağıdakı mürəkkəb etnotoponimlər qeydə alınır: Abbasabad. Qarabağ. Bayatdağı. Oxçuoğlu. Əlibəyli. Kərkibaş. Şirabad. Pirmələk. Qızılörtən Indi isə Ermənistan ərazisindəki türk mənşəli mürəkkəb etnotoponimləri araşdıraq və onların tərkib komponentlərin müəyyənləşdirək. Çiryuxla. Əskinara. Çaybasar. Kolagirən. Quldərviş. Göyərçinqala. Xınzırək. Gəzərbad.Mürəkkəb toponimlərin tərkibində başqa komponentlərə də rast gəlinir. Cəfərabad. Keşişverən. Oğuzbatır. Qaraisa. Şəişədil. Şirakqoç. Canəhməd. Öküzdağ. Ağzıqanlı. . Vağarşabad. Tayçarıx. Əmirxeyir. Tavusköklü. Qurdqala. Qaradəli. Əlikuçak. Yelqovan. Qaraçamux. Xaçaparax. Mantaşkəsən. Xazarabert. Qaraqoyunlu. Qliçataq. Camışcur. Danagirməz. Donuzyeyən. Balaqaraqoyunlu. Kuylasar. Tovuzqala. Qulucan. Bozdoğan. Dərbənd. Kınıqkənd. Əliqızıl. Əliqırıq. Çirmanis. Sədibağdı. Karvansara. Qarahacılı. Bəkyand. Sərdarabad. Əlpinçay. Ilxıabi. Arıxvəli. Şəkikan. Səmadərviş. Gölçiqin. Həmin toponimlərə aid nümunələri ayrıca qruplar deyil. Itqıran. Digər komponentli mürəkkəb toponimlər. Varmaziyar. Xınzirək. Sirkətas. Elləroyuğu. Qarahəmzəli. Cadqıran. Qursalı. Bəriyabad. Göyyoxuş. Oğuztaş. Svanverdi. Irabad. Aysəsi. Ilançalan. Yenigöy. Əlikuçək. Təkcəyurd. Gürcüel. Vəligec. Bayraməlikənd. Şirakqala. Yeniyol. Qazangöl. Qarapapax. Qarğabazar. Basarkeçər. Gölkənd. Dəymədağıl. Kosaməmməd. Subatan. Şakabad. Göykümbət. Qarqanktəpə. Qurumusulu.

Çivandərə Tərkibində çay komponenti olanlar. Korkeçilər Tərkibində batır komponenti olanlar. Bayatdağı. Qeydə alınmış bu mürəkkəb etnotoponimləri komponentlərinə görə quruplaşdıraq. Kərkibaş Tərkibində oğlu komponenti olanlar. Abbasabad. Qazangöl Tərkibində bağ komponenti olanlar. Oxçuoğlu. Bəydili. Balaqaraqoyunlu Tərkibində bəy komponenti olanlar. Gəzərbad.Şorkənd. Qarqanktəpə Tərkibində dərə komponenti olanlar. Qaraqoyunlu. Oğuzbatır Tərkibində daş komponenti olanlar. Şuraqel. Kınıqkənd. Irabad Tərkibində dağ komponenti olanlar. Şurakuz. Öküzdağ Tərkibində kənd komponenti olanlar. Oğuztaş Tərkibində dil komponenti olanlar. Tatluqışlaq Tərkibində qala komponenti olanlar. Şakabad. Qaraisa Tərkibində hacı komponenti olanlar. Qarğabazar Tərkibində təpə komponenti olanlar. 108 . Qaradağlı. Şorkənd Tərkibində bala komponenti olanlar. Qaradəli Tərkibində papaq komponenti olanlar. Quqarçay. Gölkənd. Şirakqala. Qurdqala Tərkibində baş komponenti olanlar. Qarapapax Tərkibində antroponim olanlar. Əlibəyli Tərkibində boz komponenti olanlar. Qarabağ Tərkibində qara komponenti olanlar. Bozdoğan Tərkibində göl komponenti olanlar. Şirakqoç Digər komponentli mürəkkəb etnotoponimlər. Tərkibində abad komponenti olanlar. Qarahacılı Tərkibində bazar komponenti olanlar. Bayraməlikənd. Calaloğlu Tərkibində qışlaq komponenti olanlar. Qarahəmzəli. Şəmşədil Tərkibində qoç komponenti olanlar. Tovuzqala. Əlpinçay Tərkibində qurd komponenti olanlar. Göyərçinqala Tərkibində keçi komponenti olanlar.

Boşneli. Qaraçamux. dərə. Qursalı Göründüyü kimi mürəkkəb etnotoponimlər tərkibinlərindəki komponentə görə müəyyən qruplara bölünürlər. Bu da xüsusi leksika üçün ümumi bir cəhətdir. Boznəli. Xınzırək. kəmər və sair mürəkkəb etnotoponimlərdə də işlənir. Camışcur. tərkib elementlərinə görə əsaslı fərqlər demək olar ki. Əliqızıl. dağ. toponimlərin yaranmasında və düzəldilməsində ümumi bir proses əsasdır. Qursalı tipli etnotoponimlərin tərkibindəki alı. Digər dil vahidlərindən fərqli olaraq onomastikada onomastik vahidlərin yaranmasında müəyyən formantlardan istifadə olunması da özünü göstərir. Məsələn. hacı. xan. bəy. Basarkeçər. sarı. Çirmanis. Şorəli. Bilavaistə etnotoponimlə bağlı olan əsaslı fərqli cəhət mürəkkəb etnotoponimlərdə komponentlərdən birinin etnosun adını bildirməsindən irəli gəlir. boz. Əliqırıq. qıraq. Şurakuz Çiryuxla. Bu etnotopoformant el sözüdür. terminlərin yaranmasında dilin öz sözdüzəltmə vasitələri ilə yanaşı terminelementlərdən istifadə edilir. eli komponentinin əsasında el sözü durur. Əlikəmərli. Tovuzgönlü. qara. Mürəkkəb toponimlərin komponenti kimi çıxış edən kənd. Biz belə hesab edirik ki. təpə. qurd. Itqıran. Quruluşca çoxkomponentli olan etnotoponimlər. Bu isə belə bir nəticə çıxarmağa imkan verir ki. Ağzıqanlı. Linqvistik təhlildən aydın olur ki. toponimlərin düzəlməsində iştirak edən dil vasitələri eynilik təşkil edir. Manntaşkəsən. qışlaq. yoxdur. Şuraqel. Gölçiqin. daş. bu söz etnotopoformant kimi qəbul oluna bilər. Xınzirək. Əlikuçək. Şəkikan. 109 . Yuxarıda nəzərdən keçirilmiş mürəkkəb etnotoponimlərdə hələlik ayırmaq mümkün olan bir etnotopoformant nəzərə çarpır. Xazarabert. Qasıməli. Kolagirən.Körpüqulaş. Şorəli. Tavusköklü. Qasıməli. əli. Bu komponentlərin ümumiyyətlə mürəkkəb toponimlərin tərkibində rast gələn komponentlərlə müqaisəsi göstərir ki.

Böyük məzrə. Məsələn. Kiçik Şorlu Dəmirçi. Aşağı Dvin. Aşağı Zağalı. böyük. Yuxarı Adyaman. kiçik. Böyük Arıxvəli. Yuxarı Pirtikən. yuxarı. Kiçik Qarakilsə. Aşağı Alçalı. Yuxarı Qaraqoymaz. Daha qədim dövrə getdikcə miqrasiyanın əhalinin müəyyən ərazidə artmasının yeni yaşayış məskənlərinin yaranması ilə nəticələndiyi aydın hiss olunur. Kiçik Arıxvəli. Yeni Bəyazid. Aşağı Türkmənli. Aşağı Pirtikən. Böyük Gilanlar kəndi. Böyük Kəpənək. Baş Abran. yaxud yaşayış məntəqələrinin böyüyüb iki yerə bölünməsi ilə yaranmışdır. Şübhə yoxdur ki. Çoxkomponentli toponimlər tarixi inkişafın müəyyən mərhələsində müxtəlif səbəblərdən yaranmışdır. Göstərilən qaydada yaranmış Ermənistan ərazisindəki türk mənşəli to-ponimlərə aid külli miqdarda nümunələr gətirmək mümkündür. Aşağı Gözəldərə. Aşağı Qaranlıq. Əsas səbəb əhalinin miqrasiyası ilə əlaqələndirilə bilər. baş və bu qəbildən olan sözlərin artırılması ilə düzələn toponimlər kəndlərin. Yuxarı Ağdan. Kiçik Keti. Böyük Şöllü-Dəmirçi. Böyük Şəhriyar. Aşağı Ağcaqala. Kiçik Gilanlar. Aşağı Qaraqoymaz. Kolanlı Aralıx. Böyük Camışlı. Yuxarı Kürdkənd. Yuxarı Ağbaş.Ermənistanın türk mənşəli toponimlərinin böyük bir hissəsi çoxkomponentli toponimlərdir. Yuxarı Qarxun. aşağı. aşağı. kiçik. Aşağı Adyaman. Kiçik Şəhriyar. Yuxarı Ağcaqala. Aşağı Axta. 110 . Aşağı Qarxun. Aşağı Quylasar. Böyük Keyti. düzəltmə və mürəkkəb toponimə artırılması ilə düzəlmişdir. Kiçik Mirzə. Yuxarı Necili. Yuxarı Qanlıca. baş. Aşağı pürülü. Yuxarı Quylasar (Kuylasar). Böyük Şiştəpə. Aşağı Qarabağlar. Bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki. Əvvəlki fəsildə qeyd olunduğu kimi miqrasiyanın özü müxtəlif səbəblərdən irəli gəlir. Kiçik Kəpənək. Böyük Vedi. Aşağı Aylanlı. yuxarı. Aşağı Necili. qıraq sözlərinin sadə. Yuxarı Aylanlı. Burada miqrasiya məsafəcə uzağa deyil. yaxın ərazilərə olmuşdur. Böyük Qaragün. Böyük Qarakilsə. Aşağı Ağbaş. Aşağı Qanlıca. komponentlərin bir qismi eyni qəbildən olub böyük. Kiçik Şiştəpə.

Istiqamət. Hacı Qara. Maraqlıdır ki. Hacı Muğan. Hacı Xəlil və s. molla komponentləri konkret fərdlərlə bağlı işlədilir. Qızıl Teymur. Məsələn. Ermənistan ərazisində bir komponenti Molla və ya Hacı sözləri olan toponimlər də az deyildir. Vəli Ağalı. Molla Dursun. Alaçıq qaya. Ermənistan ərazisindəki türk mənşəli toponimlərin bir hissəsi relyefin xüsusiyyətlərini özündə ifadə edir. Tərkibində Hacı komponenti olan toponimlər də müəyyən çəkiyə malikdir. 111 . böyük. Türk Qarakilsəsi. Etnotoponimlər isə fərdə deyil etnosa aiddir və daha ümumi məzmun kəsb edir. Kaha binası. molla komponentləri olan toponimlər söz birləşməsi şəklindədir. Təbii ki. Məsələn. Polad Ayrım. Yenə də yuxarı. fərqləndirilməsi üçün istifadə edilmişdir. Çünki bütün hallarda söhbət yer adlarından gedir. Boz yoxuş. Çünki hacı. Molla Musa. Axund Bzovan. aşağı. Hacı Qara. Keçəl təpə. Molla Göyçə və s. Hacı Nəzər. Hacı Bayram. Molla Bədəl. Tərkibində hacı. Qızıl təpə. tərkibində yuxarıda qeyd olunmuş sözlərin işləndiyi toponimlərin qeydə alınması faktı ilə üzləşmişdik. Mürəkkəb toponimləri təhlil edərkən. Bu da təbiidir. Molla Bayazet. Heydər bəy. etnotoponimlər belə konkretləşmiş informasiya daşımır. ölçü bildirən sözlər belə yer adlarının bir-birindən ayrılması. bu toponimlər ümumi mənzərədən kənara çıxmır. Nəcəfli binası. kiçik komponentlərinin işlənməsinin şahidi oluruq. Şorlu Mehmandar. Molla Eyyublu. bu komponentlər etnotoponimlərin tərkibində işlənmir.Tədqiqat quruluşca çoxkomponentli olan etnotoponimlər əsasında aparıldıqda da oxşar nəticələr alınır. etnotoponimlər və etnotoponim olmayan toponimlərdə bir fərq özünü göstərir. Etnotoponim olmayan toponimlərin müəyyən qismi konkret fərdlə bağlı informasiya əsasında da yarana bilirsə. Kişmiş bulaq və s. Daha doğrusu yuxarıdakı nümunələrdən qurluşca çoxkomponentli olan etnotoponimləri ayırsaq görərik ki. Beləliklə. Məsələn.

xüsusən areal etnotoponimlərdə fonetik dəyişmələr aşkar hiss edilir. Konkret nümunələrə müraciət edək. Bununla yanaşı. Şamburd dərəsi. həmin toponimlərdə yaşayış məntəqəsini salan əsas şəxslərin adları toponimdə əksini tapmışdır. Kolanlı aralıx. linqvistik arealdan və həmçinin nitq xüsusiyyətlərindən doğan qanunauyğun hadisələr sırasına daxildir. Bu zaman bəzi adların linqvistik təhlili ilə əlaqədar olan fikirlərin çoxu bir-birini tamamlamaq əvəzinə. məruz qalma dil əlaqələrindən. Çox güman ki. 112 . o cümlədən yer adlarında elə dəyişmələr baş verir ki. Illi Qarakilsə. Məzrə Şorsu kəndi. onu da qeyd etmək lazımdır ki. Ikinci fəsildə Abas tayfasının adı əsasında yaranmış etnotoponimləri nəzərdən keçirdik. Bu xüsusiyyət etnonim və etnotoponimlərdə özünü daha çox büruzə verir. 3. onomastik vahidlərin böyük bir qismi tarixən qədim dövlərdən yarandığı üçün onlar dilin inkişafı nəticəsində müəyyən dəyişmələrə məruz qalırlar. Ağalı tipli toponimlər daha çox şəxs adları ilə bağlıdır. Onomastik vahidlərin fonetik dəyişikliklərə uğraması daha çox müşahidə edilir.2. Bu cəhət müxtəlif səbəblərlə izahlanır. Dovşan qışlaq. onomastik vahidlərdə. onları asanlıqla bərpa etmək mümkün olmur. onlar öz izlərini yaxşı saxlayırlar. Müəyyən fonetik dəyişmələrə uğrama. Quru Araz. Bu tayfanın adı haqqında maraqlı fikirlər vardır. biri o birini təkzib edir. Qəbilə və tayfa adları əsasında yaranan etnotoponimlər. Hər şeydən əvvəl qeyd etməliyik ki. Ulya Sarvanlar tipli toponimlərin yaranmasını isə müxtəlif səbəblərlə izah etmək mümkündür. Yer adlarında fonetik dəyişmə ümumi leksik fonda nisbətən ləng baş versə də.Hüseynqulu. Ermənistanın türk mənşəli etnotoponimilərinin fonetik xüsusiyyətləri.

P. əfşar|afşar adında 2-ci heca təşkil edən şar komponentinin özü qədim sözyaratma Vasitəsidir. aqaç-avn-apaç sırasındakı n fonemini izah etmək müəyyən çətinlik yaradır. Çünki bu komponentin özü qədim sözyaratma vasitəsidir. Tədqiqatçıların diqqətini daha çox əfşar tayfası ilə bağlı Abşeron sözünün quruluşu cəlb edir. Verilmiş nümunələrdə ç-z-s keçidləri aydın hiss olunur.Zeydlis və coğRafiyaşünas I.Qan Abşeron sözünün «Ab-şoran» sözündən əmələ gəldiyini sübut etməyə səy göstərmişdir. Kürdovşarı muğam adında da əfşar tayfası-nın izi mühafizə olunur. Kəmər. Qarxun. Fonetik dəyişmələr baxımından türk mənşəli Əfşar. Kazan xanlığında Aqaç-Aqan-Opaç kəndləri olmuşdur(102. Avur (Yardımlı). həmin tayfa Qacarlarla birlikdə Monqol qoşunları ilə Orta Asiyadan Irana gəlmişlər. Gəncə. Apaç kəndi. Qeyd etdiyimiz kimi ərəb dilindən keçmiş Abbas antroponimi və onunla bağlı toponimlər də az deyildir. «Əfşarani» sözünün təhrif edilmiş formasıdır. Bizə elə gəlir ki. Avşar (Ağcabədi) yer adlarında saxlanmışdır. Belə fikir irəli sürür ki. Bunula yanaşı. Əfşar tayfasının izi Abşeron. Abşeron.Məmmədov Abşeron sözünün izahı ilə əlaqədar yazır: «…rus tarixçisi və etnoqrafı N. Apaz kəndi vardır. Azərbaycanda aparılan son tədqiqatlar göstərir ki. peçeneqlərdə abas tayfası olmuşdur. Bu toponim isə tayfa adı ilə bağlıdır. alışar sözlərində işləndiyi kimi onun 113 .Qeybullayevin məlumatına görə I.Petruşevski əfşar tayfa adını etnik cəhətdən təhlil edir. Avuş (Şərur). Peçeneqlərdə Abas şəxs adı da işləkdir (141. Q. 284). 40). Onların bir hissəsi isə Teymurləng zamanında Azərbaycana köçürülmüşdür. Avaş (Şamaxı). Çünki bu komponentin özü qaraşar.Tatarıstanda Apas kəndi. Boyat etnik anlayışlı adlar xarakterikdir. Apastovo rayonu. Tarixi mənbələrə görə xəzərlərin avaz və ya abas tayfası. Lakin bu fikrin heç bir elmi əsası yoxdur. Şəki. Qayı. A.

Avur adlarının 1-ci komponentlərinə də şamil edilə bilər. Osetiyanın müasir toponomik sistemində də bitsenqa toponimi vardır. Bu mənbələrdə az sözü etnonim və etnotoponim kimi xatırlanır: Azzi ölkəsi (xett). erməni və s) az etnonimini Kiçik Asiyadan Azərbaycana qədər müşayiət edir. Rumıniyada Peçenyaqa və Biçeneq variantları vardır. Orta əsr mənbələrində türkdilli az tayfalarının adı Şimali Qafqazdan tutmuş Orta Asiya və Altaya qədər yayılmışdır. 35). altay. Bidcenavand toponimləri qeydə alınmışdır (96. Özbək. Şahbuz rayonunda Biçenek oykonimi vardır. urartu. lakin daha qədim mənbələr (xett. Əfşar /Afşar sözündə v(f) səsi keçidi qanunauyğun olduğu üçün həmin qanunauyğunluq eyni dərəcədə Avaş. latın. Bu tayfanın adında da fonetik dəyişmələr özünü göstərir. Bu mənada təsəvvür edilməlidir. Belorusiyada Peçenecen toponimləri qeydə alınmışdır (96. Amsar kimi toponimik vahidlərdə təsadüf edilir. qəbilə adı kimi işlənən as//az (130. Bu mənada Azərbaycan ərazisindəki avaş. Ukraynayda peçeneq Xarkov vilayətində və Ivanofrankovskda. Asiaçor (asın dərəsi) toponimlərindəki as tayfalarının 114 . Aza//haza məntəqəsi (latın). 34-35). Şimali Kafkazı əhatə edir. indiki Aza kəndi (Naxçıvanda). nəsil. Qədim erməni mənbələrində işlənən Asiaçpor (asların çökəkliyi). ç-c. Peçeneq tayfa adı ilə bağlı etnotoponimlər Ermənistan ərazisində az deyildir. Aza etnotoponimi (urartu) və nəhayət.«sar» formasında anlautda işlənməsi Qusar. Göründüyü kimi p-b. Iranda Bidcenabad. Bu adın arealı Gürcüstan. q-k keçidləri özünü göstərir. Türkiyədə dörd Peçeneq adlı toponim. avuş və avur yer adlarının mənşəyini də eyni kökdən hesab etməyə tam əsas vardır. Avuş. qaraqalpaq və sair türkdilli xalqların tərkibində tayfa. 204-205) etnoniminə hələ qədim türk yazılarında az budun (az xalqı) şəklində rast gəlmək olur.

yəni səsartımı (h. Astarxan// Həştərxan. leksik yolla söz yaratmanın mahiyyəti tam aydınlaşdırılmamışdır. Lakin tarixi mənbələrdə as//az etnoniminin kas//kaz//xaz tipli paralelləri də qeyd olunmuşdur ki. azar//azər. s-ş dəyişmələri və z*/s paralelliyi ilə göstərilən variantları izah etmək mümkündür.y) ilə.-it formantları ilə işlənən kaspi. Müxtəlif tarixi mənbələrdə xatırlanan bu etnonim as//os//aş//yaz//uz allomorfları ilə nəzəri cəlb edir.-aq.-ar. Ermənistanın türk mənşəli etnotoponimilərinin leksik-semantik xüsusiyyətləri. 113). Təbəri (VIII əsr) As-tarxan adını qeyd etmişdir. Aştarak (Ermənistanda) toponimləri də həmin as etnonimini əks etdirir. bu da həmin arxetipləri bərpa etməyə imkan vermir. kasit variantlarını izah etmək çətinlik törətmir. Ermənistan ərazisindəki türk mənşəli etnotoponimlərdə fonetik dəyişmələr və fonetik hadisələrlə bağlı külli miqdarda başqa misallar da göstərmək mümkündür. Bu hadisə özünü toponimiyada da geniş şəkildə 115 . Azar//Azər etnotoponimi sonralar baqan//bacan//becan//bayqan allomorfları ilə işlənən sözlə birlikdə Azərbaycan toponimini yaratmışdır (65. kazar//xəzər. Ona görə də ilkin saiti larinqal a şəklində bərpa etmək lazım gəlir. Indiyədək dilçiliyimizdə leksik və semantik yolla yeni sözlər yaranmasının sərhəddi dəqiq müəyyənləşdirilməmiş.gürcü abidəsində qəbilə başçılarının adı Baqatur şəklində verilən as tayfalarının Azərbaycanda. Həmin allomorfları *as//az* arxetiplərindən törəmə hesab etmək olardı. kasaq//kazax. Şimali Qafqazda. 3.3. Astara. Orta Asiyada xeyli izi qalmışdır. a-o-u. Dildəki xüsusi adların böyük bir qismi appelyativlərin köməyi ilə yaranır. Artıq həmin yuvadan törəyən az//as və kaz//kas etnonimlərinin –pi.

göstərir. dildəki bütün appelyativlər onomastik vahidlərin yaranmasında iştirak etmir. 116 . Bu mühüm dil hadisəsi onomastik leksikadakı bütün xüsusi adlar qrupunu əhatə edir. Azərbaycan dilində də leksik yolla söz yaratma prosesi ən qədim derivatoloci hadisədir. Apelyativlərin müəyyən qismi bu prosesdə fəal və məhsuldardır. Məsələn. Təbii ki. Dilimizin onamastik leksikasında bu hadisə geniş yayılmışdır. Bu cəhətdən onomastik vahidlərin aşağıdakı əmələgəlmə tiplərini göstərmək olar. Ona görə də onomastik vahidlərin leksik xüsusiyyətlərini öyrənərkən bu məsələyə fikir verilməlidir. Ümumi söz Xüsusi ad Abad Abad (k) Ağ+bənd Ağbənd (q) Ağ+bulaq Ağbulaq (p) Ağ+qaya Ağqay a Balıq-çı Balıqçı (q) Balıq-çı-lar Balıqçılar (q) Boz+binə Bozbinə (k) Qala+ça Qalaça (k) Qamış-lı Qamışlı (k) Qara+bağ-lar Qarabağlar (k) Başqa dillərdə olduğu kimi. Xüsusi adların bir qismi semantik üsulla konversiya yolu ilə yaranır. müxtəlif nitq hissələrinə mənsub olan bir sıra ümumi sözlər substantivləşir və sırf xüsusi ad əmələ gətirir. Belə ki. Bu prosesdə heç bir qrammatik vasitə olmadan sözlər dəyişir. Onomastik vahidlərin semantik üsulla əmələ gəlməsində başlıca əlamət bu prosesdə bir nitq hissəsinə məxsus sözlərin başqa nitq hissəsinə keçməsi hadisəsidir. ümumilik bildirməklə yanaşı. xüsusi obyekt adlarını da ifadə edir.

qorxmazlıq rəmzi olmuşdur. Hər bir adın da daşıdığı məna çox qədimlərə gedib çıxır. ağ-xaç-ağxaç. xəbər formalarından olan bəzi sözlər substantivləşərək ismin sualına cavab verir. Bu hadisə ümumiyyətlə türk onomastikası. Dilimizin onomastik leksikasında sifət +isim modeli aşağıdakı şəkildə mövcuddur. 117 . Qurd protooğuzların ilkin soykökü sayıldığından bir növ totemlər totemi hesab olunur. Ermənistan ərazisindəki türk mənşəli toponimlərin tərkibində heyvan adlarının müəyyən tezliklə işlənməsi müşahidə edilir.1) Sifətin ismə keçməsi əsasında: Bu prosesdə sifətlər substantivləşir və ismin suallarına cavab verir. Hər biri özünəməxsus məna daşıyır. «Aldədə» əfsanəsində Aldədənin oğlunun Qurd qayasında Bozqurddan süd əmməsi də buna işarədir. 2) Felin ismə keçməsi əsasında: Faktlar göstərir ki.Qaba Ağac Atam adım deyirsən. qurd əksər türkdilli xalqlarda güc. qara qoyun-qaraqoyunlu. zəifləyir. məğrurluq. Eyni sözləri Orxon-Yenisey abidələri haqqında da demək olar. felin təsriflənməyən formalarından feli sifət və felin əmr. Ümumiyyətlə. qüvvət. o cümlədən də Azərbaycan onomastikası üçün yayılmış hadisələrdəndir. ağac heyvan kultu ilə bağlılığını göstərmişdir.Qaqan Aslan cavabı heç də təsadüfü deyildir. Məs: Basar+keçər-Basarkeçər. Bununla o. keyfiyyət anlayışı olduğu kimi qalmır. Ermənistan ərazisindəki türk mənşəli toponimlər sırasında da tərkibində qurd sözü olanlar vardır: Qurdqulaq. Qurdqulu və s. Hələ «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarında bir sıra heyvan adlarının antroponimlərin tərkibində işlənməsinə aid çoxlu faktlar üzə çıxır. «Basat Dəpəgözü öldürdigi boyı»nda Dəpəgöz// Təpəgöz Basatdan kimliyini soruşanda onun Anam adın sorar olsan. Ağ kənd–Ağkənd. Göründüyü kimi sifət əsasında yaranmış toponimlərin mənasında həmin sifətlərin bildirdiyi əlamət.

Mirzəyev göstərir ki. Ilk araşdırmalara əsasən belə bir mülahizə yürütmək olar ki.. H. Var olsun Qarabağ. (Aşıq Ələsgər) Arpa çayı aşdı-daşdı Sel Saranı aldı qaçdı.Etnonimlər əsasında toponimlərin yaranması geniş yayılmış haldır.) Vers dağının Dərələyəzə baxan üzündə əvvəllər Qovuşq və Güldüz kəndlərinə məxsus Soğanlı yaylağı və burada Göytəpə. Türk qəbilələrindən birinin adını daşıyan Arpa çayının bir qolu ilk mənbəyini Vers dağının ətəyindən alır. Bəlkə də bu. (Xalq mahnısı) 118 . Prof. ayağa Qarqar. Versaq||Varsaq sözləri ilə bağlıdır. eləcə də vərsaqların (//varsaqların)öz ayinlərini uca dağ başında keçirməsi. ən uca dağdır. Bərkdərə adlanan yerləri arasında türk tayfalarının birinci adını daşıyan «Xalaclar» yurdu adlı yer də vardır. H. Qaçaqqayısı. «Vers» Dərələyaz və Göyçənin sərhəddində yerləşən. qədimdə Vərsaqdağ formasında işlənmiş. Bu ətrafda Versdən uca dağ yoxdur (3522 m. sonralar isə Versdağ||Versdağı formasına düşmüşdür.ozan-aşıq sənətinin geniş yayılması və s. Müəllif leksik qatın tərkibində məhz etnonimlərlə bağlı olan vahidləri aşıq yaradıcılığı nümunələrindən toplaya bilmişdir (55). Belə vahidlərin tapılıb aşkara çıxarılması mənbələrindən biri də aşıq poeziyası və digər yazılı mənbələrdir. əcəb səfadır Başa Xaçın axar. Vers dağının adı da qədim türk qəbiləsinin adı ilə. Burada leksik sistemin xüsusi onimlərinin toponim tərkibində yer alması özünü göstərir.Mirzəyev Aşıq poeziyasında işlənən etnonimlərə ayrıca yazı həsr etmişdir. Qədimdə şamanların. bu kimi faktlarda da yuxarıdakı mülahizəni söyləməyə əsas verir ( bu dağ indi Vardenis adlandırılır). Göyçə və Dərələyəz mahallarında tarix boyu vərsaq (//varsaq).

Muğan həsrət çəkər a yağa qar. Kəngərli. içində bazar… (Məlikballı Qurban) Göründüyü kimi–Qarqar. kimi tayfa və qəbilə adları aşıq poeziyasında və xalq şairlərinin əsərlərində çox yaxşı mühafizə olunub saxlanılmışdır. Güllücə. Təhlə. Mulğaduz. Alpavut. Kələntər. Əyricə. Qaradolax. Muğan. Ərazi və kənd adlarında: …Göyçə qar əlindən zara gəlibdir. Muğanlı. Cinli Yarımca.Qozlu. Ternavod. Kəngərli. Arpa.3. qar. (Aşıq Ələsgər) Qanlıda qonaq qalanda Canıma sataşdı birə. Cəbəlli. Ağdam. Əyricə. Mərcanlı. Mərcanlı dəryab… (Məlikballı Qurban) Göftügusi nab. Kari. Qaytax… (Məlikballı Qurban) Ədəb bilməz Sadıqbəyli. Dizax. Kələntər. Padar. Qaraman. Qaytax. (Aşıq Ələsgər) Savab bilməz Təhlə . Çələblər. Padar və s. Alpavut. Qaradolax. 119 . Baharlı. Hazır mayəhtacı. Üçqovat. Bərgüşad.

-lər. Günəşli. Lazımlar. Ələkçi və s. Dəmirçi və s. Sabunçu. Yayçı. 3.3. Ermənistanın türk mənşəli etnotoponimilərinin qrammatik xüsusiyyətləri. Kürdlər. Qabaxlı. Şahverdilər. Çanaxçı. Irəvan qəzasında .-li. Yaqublu. -lar. Hər iki qrupa mənsub toponimləri ayrı-ayrılıqda nəzərdən keçirək. Abbaslar. sintaktik yolla yarananlar. Haqqıxlı. Çomartlı və s.-lik. Qaralar. Qaradağlı. -luq. Toponimlər hər şeydən əvvəl. Bığlı. Kəlincə.. Tərkibində qrammatik əlamətlər olan toponimləri yaranma üsuluna görə iki qrupa ayırmaq mümkündür: morfoloci yolla yarananlar. Almalıq. Qaliişlı. Mollalı. Uullu. Marallıca. Sarcalar.-lu. Quşçulu. Məliklər və s. Mahmudlu. Ağdamlar. Zəngilər. Qarabaşlar.1. Çaxırlı. Becazlı. Oxçu. Yeni Bəyazid qəzasında . Dəlləkli. 120 . -lük və bir sıra digər şəkilçilər Ermənistan ərazisindəki türk mənşəli toponimlərin tərkibində geniş işlənir. Günlük. Əfsərli. Bu ərazidəki toponimlərin böyük əksəriyyətində Azərbaycan dilinin morfoloci xüsusiyyətləri ifadəsini tapmışdır. Güllücə. Bağçacıq. Əcili. nominat olduqlarına və müəyyən sözləri əhatə etdiklərinə görə onların tərkibində qrammatik əlamətlər də ifadəsini tapır. Çiləxanlı. Baharlı. Gödəkli. Armudlu. Qafarlı.-lü. Aralıq. Qaraqoyunlu. Azərbaycan dilinin məhsuldar şəkilçiləri olan –lı. Qaraqoyunlu. Alyanlı. Tərəkəmələr. Yamallı. Yellicə. Yarpızlı. Reyhanlı. Sarıxanlı. Nərimanlı. Çənnətli. Kotanlı. Məsələn Dilican qəzasında . Sarvanlar. Zəngəzur qəzasında Armudlu. Ağcaqışlar. Toxluca. Hüseynbəyli. Həsənli. Qəmərli. lıq.Cıvıxlı. Qoyunlu. Məsimli.. Qaraqoyunlu. Yapalaxlı. Ağaflı. Alçalı. Dəlilər.4.Başnalı. Ermənistan ərazisində olmuş türk mənşəli etnotoponimlərin morfoloci xüsusiyyətləri.Zoğalı. Tuqanlar. Həsənli. Üenkicə. Əhmədli. Sultanlı. Muqamlı. Avdallar.4. Sarvanlar. Təkəli. Kosalı. Əlirzalar. Kefli. Ozanlar. Gilanlar. Küzəcik. Çıqdaşlı. Alaçıq və s. Kürdlər.. Uğurbəyli.

Armudlu. Qeyd etmək lazımdır ki. başqa mənada işlənir. Məsələn. Şorca. Güllücə və s. Türkmənli. Dəmirçilər. Kürəkənli.T. Günəşli. Bayqaxlı. O. Bayatılar. Iydəli. Ayarlı. Mollazadə də bu fikirlə razılaşır (120.-lü şəkilçisinin köməyi ilə əmələ gələn toponimlər. nəsil. tirə başçılarının adlarına qoşularaq. -lü şəkilçisinin toponimiyada bir neçə funksiya –1) etnonimlərə qoşulduqda bu və ya digər 121 . 101). Xanlıq və s..Armudlu. -lü şəkiçisi müxtəlif şəxs adlarına. Onları müasir dilin materialları əsasında izah etdikdə toponimin mənası ilə bağlı qüsurlu şərh meydana çıxır. Haramlı. Çünki bir sıra şəkilçilər bilavasitə toponim tərkibində başqa məna kəsb edir. Göycə. Abəyli. T. Bu doğrudan da düzgün mövqedir. Vartanlı. Bağçacıq.Əliyev –lı.M.Qubayeva isə bu şəkilçinin etnotoponimlərin tərkibində işlənməsinin qeyrimümkün olduğunu iddia edir (93. Ləmbəli. Azərbaycan dilində məhsuldar olan bu şəkilçi toponimlərin tərkibində də geniş işlənir. Yaqublu. Bəzi tədqiqatçılar belə şəkilçiləri topoformantlar adlandırırlar. Seyidlər. Buna görə də toponimlərin morfoloci xüsusiyyətləri tədqiq edilərkən topoformantların köməyi ilə əmələ gələn toponimlərə xüsusi diqqət verilməlidir. onlara mənsub mənası ifadə edən düzəltmə etnonimlər əmələ gətirir (29. LoruPəmbək qəzasında ..-li. Kötəkli. Hacılar.Alçalı. -li.-li. -lı. V. Əylənli. Güllücə. Tədqiqatçılar bu şəkilçinin toponimlərin tərkibində işlənməsinə ikili münasibət bəsləyirlər. tayfa. Hamalı. Şamlıq.Molçanova bu şəkilçinin etnonimlərlə işlənərək etnotoponim yaratdığını göstərir (122. Baldırqanlı. Xırtlıq və s. 44). Qəmərli. Ilməzli. Eçmiədzin qəzası:.Əhmədov yazır: -lı. -lu. 131). Aynalı. Qaraceyranlı. 162). S. S. -lu. -lu. Heydərli. Xocayarlı. Qursalı. şəkilçilərin müəyyən qismi onların müasir dildə çıxış etdikləri qrammatik mənada deyil. Ermənistan ərazisindəki türk mənşəli toponimlərin morfoloci üsulla yaranmasında iştirak edən şəkilçilərin müəyyən hissəsini nəzərdən keçirək. Yaqublu.

Balıx-lı. V. -luq. 2) antroponimlərə artırılaraq bu və ya digər şəxsə malik. -vanlar Sar-vanlar. -lər şəkilçisinin altı funksiyasını göstərmişdir(32. Göllü və s. Məsələn.Əhmədov –lar. nəsil.-lük şəkilçiləri də Ermənistan ərazisindəki türk mənşəli toponimlərin tərkibində məhsuldar işlənir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki. müxtəlif mənalı appelyativlərə artırılaraq toponimlər yaradır. qəbilənin. Ayna-lı. Dirək-lər. Alma-lı. Mus-luq-lu. Göz-lü.Əliyev toponimlərə artırılan –lar. Baran-a. Ermənistan ərazisndə tərkibində bu şəkilçi olan çoxsaylı türk mənşəli toponimlər vardır. bu şəkilçinin fonetik variantının işlənməsi ilə də üzləşmək olur: -ni Cin-ni. -lik. Baxça-lar. Gödək-li.etnosun(xalqın. Zəngi-lər. Dəli-lər. antroponimlərə. -lar. Söyütlü. Bu şəkilçi tayfa. məkan mənalarında toponimlər yaradır. Abbaslar və s. tayfanın. Tuqanlar. Ayas-lı. -a Kalar-a. yaxud da həmin toponimin hansı etnosa məxsusluğunu bidirməsi. Başna-lı Becaz-lı. Şid-li. -lər şəkilçisinin bir sıra şəxs adlarına qoşularaq müəyyən qrupun zümrənin həmin şəxsin törəmələri olduğunu bildirən düzəltmə etnonimlər yaratdığını qeyd edir (29. Ermənistan ərazisindəki türk mənşəli toponimlərin tərkibində çox rast gəlinən bu şəkilçi qeyd edilmiş funksiyalarda çıxış edir. Şıx-lar. tirə adlarına. etnik qrupun. luqlu. Revaz-lı. Dostluq. tirənin…) mənsub olduğu məkanı. Ermənistan ərazisindəki toponimlərin tərkibində aşağıdakı şəkilçi və şəkilçi zəncirləri də müəyyən tezliklə işlənir. Bu şəkilçilər yer. Məsələn. T. -lıq. -luq. Bulaq-lı. funksiyaları yerinə yetirdiyini göstərir. Günəş-li. 204-205). Zöhrab-lı. Şor-lu. Boğut-lu. yaxud onun yaşadığı yeri bildirən toponim yaratması və s. 201-203).Əliyev belə on funksiyanı sadalayır (32. -ac Acıb-ac -van Bazma-van. -var Arpa-var 122 . Armudlu. Hamam-lı. Babar-lu. 162). V. Məsələn. -lər şəkilçisinin köməyi ilə əmələ gələn toponimlər. -lıq Qaran-lıq və s.

verilən nümunələr Ermənistan ərazisindəki türk mənşəli toponimlərin morfoloci əlamətlərinin hamısını əhatə etmir. Qovş-ut. Oğru-ca.-qut Qamış-qut. Qazan-çı. -ur Çot-ur. cı Yaycı. -ca. -ca Toxlu-ca. Bit-li-cə. -süz. -an-lar Yek-anlar. -çilər Dəmir-çilər. Əlbəttə. 123 . -ıx Aral-ıx. -cu Quş-cu. Qaltax-çı. -çə-li Cəbə-çəli. -çı. -ci-lər Ev-cilər. -cuq Maqmu-cuq. yuxarıda verilmiş şəkilçilərin bir qismi topoformantlara aid edilməli və ayrıca öyrənilməlidir. -ək Çəmbər-ək. -ı Dorn-ı. -şen Debeta-şen. Öy-süz. -umlu. -cıq Şirvan-cıq. -ğan Qaça-ğan -ək Püşk-ək. Bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki. Çanax-çı. -zor Ağa-zor -i Ağud-i. -li-cə. -üstan. Topoformantlarla yaranan toponimlər. -uq Qovuş-uq. Gül-üstan. -suz Su-suz. -xan Çlo-xan. -ut. Muğ-umlu. -şen Buğda-şen. -sə Xali-sə. -cığaz Xan-cığaz. -cıq Bazar-cıq. -çi Dəmir-çi.

Voroşil bu topoformantın kənd mənasıda olmasını qeyd edir(85. Bu topoformant da çox işləkdir. Q. sarışın tipli 124 . I. -an. Bizim fikrimizcə –avan topoformantının əsasında da van durur. Kün-ən. 160). Abaran. -van. ğan. 25). A. məskən» mənasında olduğunu göstərir. -an Gör-an. I. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi bir sıra tədqiqatçılar –van topoformantını –an topoformantının fonetik variantı hesab edirlər. Qafan.Məmmədov şen sözünün qədim şümer dövründən mövcudluğunu və onun Azərbaycan dilində qaraşın.A. A.Murzayevə istinadla vani. 79-80). S. kan. Kacar-an. -van topoformantı.Belə toponimlər də Ermənistan ərazisindəki türk mənşəli toponimlərin müəyyən hissəsini təşkil edir. Alban. Bayan. Qədim etnotoponim yaradan topoformantdır.Abdullayev həmin fikirlə razılaşır (74). vana formalarının «yer. qan. I.Bayramov Q. 15).M.Bayramov şen formantının oba və kənd mənasını verir (18. Bu formant daim mübahisələrə səbəb olur. -an. -ən topoformantının –yan. Alpan.Mollazadə –van topoformantının yalnız Iran mənşəli toponimlərin yaranmasında deyil. -zan. torpaq» mənalarını ifadə etməsini qeyd edir(18. –an. ev. 62). həmçinin gürcü coğrafi adlarının yaranmasında da iştirak etməsini qeyd edir (121. -xan variantları da az işlək deyildir. şen topoformantı. yaşayış yeri. Ket-ran. Hər iki müəllif topoformantın «ev.. Müəllif eyni zamanda E. 76).Axundov –van topoformantını Iran dillərinə aid edir(2. -avan Nərzir-avan. onun mənşəyi və mənası haqqında müxtəlif fikirlər mövcuddur. -ən topoformantı. Bu topoformant daha çox etnotoponimlərin yaranmasında iştirak edir. -han. T.Melikaşviliyə istinadla yazır ki.Əhmədov bu qrupa –ran formantını da daxil edərək onları fonetik çoxvariantlı şəkilçilər hesab edir(29.M. van qədim Urartu dilində ölkə mənasında işlənən ebani/ubani sözü əsasında formalaşmışdır. Əsgəran. -man.

mənaca rəngin açıqlığı ilə bağlılığını göstərir (51).Məşədiyev şərq qrup dialekt və şivələrində şenlik sözünün kənd mənasını bildirməsinə istinadla onun yaşayış yeri və məskənini ifadə etməsi fikrini ön plana çəkir (53. menü formalarında olmuş və abidə. Azərbaycanda Şada (Şahbuz rnu). Q.N.Mirzəyev bu formantla bağlı geniş elmi-nəzəri təhlil aparmışdır. habelə qərbi Azərbaycanda yaşamış qədim türk tayfalarından biri də şadı//şada tayfası olmuşdur. 208).Buşuyevanın lüğətində də bu fikir təsdiqlənir (142). «Şadi» coğrafi adı ilə əlaqədar olaraq Fəxrəddin Əsədoğlunun «Şidli toponiminin etimologiyası» yazısı da maraqlıdır.Qeybullayev etnotoponimlərin əsasında şato etnoniminin durduğunu qeyd edir (88. Y. Şidli kəndi Ağrı dağının yaxınlığında Vedi rayonunda.Qumilyovun fikrinə görə bu tayfa orta asiya hunlarının tərkibinə girmişlər. Tədqiqatçılar bu toponimlərdə qədim şadı tayfasının adının əksini tapmasını göstərirlər. göstərilən mənalarda sözlər qədim türk lüğətində əksini tapmışdır (100). Müəllif Ermənistan ərazisindəki Qaravəng. 13). bu kimi mənalarda işlənmişdir (57. vəng topoformantı. O yazır: «Bu söz türk dillərinin qədim dövrlərində bengü. Qoşavəng və Günyevəng toponimlərinin tərkibinə daxil olan vəng formantının türk dillərinə məxsus söz olduğunu sübut etmişdir. benigü. mengü. Azərbaycanda. Q. H. 38). daşdan yazılı abidə və s.sözlərdə qalmasını qeyd edərək. Qərbi Azərbaycanın Ağrı bölgəsində oğuz ellərinin izini yaşadan yüzlərlə yer-yurd adlarından biri də Şidli toponimidir. Şadılı (Beyləqan r-nu) Şotavar (Qax r-nu) toponimləri vardır. Doğrudan da. Şadııvəng qədim alban abidəsi olub Dərələyəzdə Həsənkənd və Alxanpəyəsi kəndlərinin qabağındakı Təkədonduran dağının qərb tərəfində dağın başında yerləşir(57. benü. Qoduxvəng.Mirzəyev qeyd edir ki. Araz 125 . H. 210). L. Həmin tayfanın adından yaranmış onomastik vahidlərdən biri də Şadııvəngdir.

Şatırlı –kənd (Bərdə. O. Buradakı «i» səsinin düşməsini tələffüz ağırlığı ilə əlaqələndirir. onda bu abidənin hər hansı başqa bir millətə.Bartolda istinad edərək yazır ki.Əsədoğlu «Şato-şadılı-şadlı» tayfasının adı ilə bağlı toponimlərin paralellərinə Şada-kənd (Şahbuz). şidli sözünün şidi və li komponentlərindən ibarət olmasını göstərir. Şatırovka-kənd (Salyan). Bu məlumatın verilməsində əsas məqsəd vəng topoformantının türk dillərinə məxsus söz olmasını bir daha təsdiq etməkdir.çayından çəkilmiş Kaxonov kanalının sahilində yerləşir. Azərbaycanlıların (türklərin) Ermənistandan tam qovulmasına qədər kənddə yalnız azərbaycanlılar yaşayırdı. Tayfa öz adını yerləşdiyi səhranın adından götürmüşdür. Şatır oba-kənd (Masallı). sahiblik məzmunu verən topoformantıdır. Şadı tayfası haqqında daha geniş məlumat vermək olar. Deməli. Şidli kəndinin adı şato//şadılı etnoniminin adının azacıq fonetik dəyişikliyə uğramış variantıdır. XIX yüzillikdə Azərbaycanda şadılı tayfası yaşamışdır. Şadılı-kənd (Goranboy).Əhmədov. Aydındır ki. Kənd 1988-ci ilə qədər türk sakinləri ilə bərabər öz adını da qoruyub saxlamışdır. «Şadılı» şato tayfasına mənsub olan deməkdir. Tarixin dərin qatlarından bugünümüzə boylanan və qədim şato tayfasının adını yaşadan Şidli oykonimi (kənd adı) ulu keçmişimizdən soraq verən coğrafi adlardandır. Q. mənsubluq. «Şadılı» və «şato» sözlərinin kökü eynidir. Eyni zamanda Şadııvəng onomastik vahidinin tərkibindəki vəng komponentinin erməni dilinə mənsubluğu tamamilə özünü doğrultmur. Cəlilabad). L. F.Qumilyova və V. Şidli-kənd (Vedi) kimi coğrafi adlarda rast gəldiyini qeyd edir.Qeybullayev yazır ki. T. Şatıhlı dağı (Cəlilabad).N. tarixi abidənin tərkibində tayfanın adı vardırsa. VI-VII əsrlərdə Qərbi Türk xanlığına daxil olan tayfalardan biri də şato olmuşdur. –li şəkilçisi isə aidlik. Vəng formantını erməni dilinə aid 126 . etnosa mənsubluğundan danışmaq olmaz.V.

Mirzəyev haqlı olaraq yazır: «Ermənilər «vəng» sözünü vank formasında yazır və belə də tələffüz edirlər. Ermənistan ərazisindəki türk mənşəli toponimlərdəki topoformantlar və onların işlənmə dairəsi haqqında fikirləri daha da genişləndirmək mümkündür. Baba belli. Taxta 127 . 208). Tut Pirqışlağı. «ə» saitinin əvəzinə «a» saitinin işlənməsidir(57. Ağa tala. Bostan Tala.. Aşağıda müxtəlif rayonlar üzrə I.Abbas dərəsi. Kığı Qalası. Icevan rayonu: II növ təyini söz birləşməsi – Alaçıq Qaya. Balta dərəsi. feli sifət: Bozdoğan. Gorus rayonu ərazisində: 1 növ təyini söz birləşməsi.Mirzəyevin fikirlərini bir daha təsdiq edir. Krasneselo rayonu: I növ təyini söz birləşməsi – Ağca qala. 3. Bəzli Ağcakənd. Feli sifətə aid verilmiş nümunədəki çimən komponenti çəmən leksik vahidinin fonetik variantı da ola bilər.Ağ körpü. II. Kavur bəmi. Bəylərin mis zavodu.etdiyinə görə T. Daş başı. Bütün bunlar vəng formantı haqqında H. Bu söz Azərbaycan toponimik layında da geniş areala malikdir.2. Bunun başlıca səbəbi erməni dilində «ə» saitinin olmaması.Əhmədovu tənqid edən prof. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki. Qara torpaq.Dam Nov. II növ təyini söz birləşməsi –Qız qalası.4. Boz kaha. Abbas dərəsi. Ballı qaya. III növ təyini söz birləşməsi . III növ təyini söz birləşmələri və feli sifət əsasında formalaşan türk mənşəli toponimlər göstərilmişdir. Ada təpə. Qaraçimən. II növ təyini söz birləşməsi . Qızıl qaya.Ecanın çayı. vəng sözü Ermənistan ərazisindəki bir çox toponimlərin tərkibində işlənir. I növ təyini söz birləşməsi:. Qafan rayonu ərazisində: I növ təyini söz birləşməsi.Baba Yaqublu. Molla Uruzbəy binası. Ermənistan ərazisində olmuş türk mənşəli toponimlərin sintaktik xüsusiyyətləri də böyük elmi maraq kəsb edir. H. Ermənistan ərazisində olmuş türk mənşəli etnotoponimlərin sintaktik xüsusiyyətləri.

Əştərək rayonu: I növ təyini söz birləşməsi . Böyük Zeyvə. Kiçik Talin. Basarkeçər rayonu: I növ təyini söz birləşməsi . Molla Əhməd. Hacı Qara. Kamo rayonu: I növ təyini söz birləşməsi – Qul Əli. Dədəli körpü. Boz kənd. feli sifət-Aşağı Pirtikən. Murad təpəsi. Bğda təpə. Quqark rayonu: I növ təyini söz birləşməsi.Aşağı Kəhriz.Aşağı Toxt. Çopur Əli. I növ təyini söz birləşməsi Yuxarı Ağcaqala. II növ təyini söz birləşməsi Ovçu Qalası..Kiçik Armudlu. Qızıl vəng. Qızıl Xaraba. Tərpiçala pəyələri..Çoban görükməz. II növ təyini söz birləşməsi . Yeğeqnadzor rayonu: I növ təyini söz birləşməsi.. Yuxarı Ağkörpü.Kiçik Şəhriyar. Böyük Vedi. Qızıl Teymur.Aşağı Alçalı. Qarın Burun. Hacı Muğan. Hoktemberyan rayonu: I növ təyini söz birləşməsi . Cğin Təzəkənd.. II növ təyini söz birləşməsi. Noyemberyan rayonu: I növ təyini söz birləşməsi . Aşağı Şorca..Aşağı Gülüdüzü. Sisyan rayonu: I növ təyini söz birləşməsi . Hacı Mirzə.Subatan. Vəli Ağalı. Çadqıran. Kiçik Zeyvə.pəyə.Yuxarı Gözəldərə. feli sifət. Böyk Ayrım.Ağ yol. Molla Dursun. P.Bayram Əli. Hacı Bayramlı:. Xəli kənd. Abaran rayonu: I növ təyini söz birləşməsi . Kəsik baş. Seyid Kotanlı. Zəngibasar rayonu: I növ təyini söz birləşməsi. Aşağı Gözəldərə. Baş kənd. Hacı baba. II növ təyini söz birləşməsi -Mancan yatağı. Martunu: I növ təyini söz birləşməsi. Çik Ayrım. II növ təyini söz birləşməsiZeynalBulağı. Donuz damı. Donuz yatağı. III növ təyini söz birləşməsi -Bahar bəyin bağları. Taxta qaya. Xaraba Kilsə. feli sifət. Köhnə Şəhablı. Aşağı Ağ körpü. Loru-Pəmbək qəzası: I növ təyini söz birləşməsi – Aşağı Axtala. Kiçik Ayrım. Quruyurd. Aşağı Qarxun.. Yuxarı Körpülü. Çatal çınqıl. Kürd Əli.. Qızıl Qışlaq. Böyük Məzrə. 128 . II növ təyini söz birləşməsi -Ilxı Qoruğu. Çğin göl. Yeni kənd. Qaraçörən. Qızıl Şəfəq. meşə dərəsi.. Xaraba Kotanlı.Əli qoruğu. Aşağı Zağalı.. Kiçik kənd.Böyük Ağa.Aşağı Şeypurxan. Artaşat rayonu: I növ təyini söz birləşməsi. Talin rayonu:. Axta rayonu: I növ təyini söz birləşməsi – Aşağı Ərlik. Ağ kənd. Yelqovan.Qara kilsə. Yuxarı Ağbaş.

Yeni kənd.Ağca qala. Qırxdəyirman. Yuxarı Çarbaq. Yuxarı Ağbat-Artamat. Kiçik Təpəgöy. Adamxan. Alakilsə. Sifət+feli sifət . Bəzli Ağcakənd-Gorus. Böyük Vedi. Xəli kənd. Qəsul qışlağı. Qızıl Teymur.Baqan tala . Hacı Qara. Taya qaya. Ələyəz mahalı. Hacı baba. Qarın Brun. Axta. Çatal çınqıl. Hacı Xəlil. Xaraba Sarvanlar.Ağa tala. Qurbankahası. Qarakilsə. Aşağı Ərlik-Vedi. Quldərviş. Daş NovQafan. Xara Kilsə. Kiçik Şiştəpə. 129 . Say+isim.Icevan. Küd Əli. Alxan pəyəsi. Boz kaha-Gorus. 2. Aşağı QoxtAbovyan. Sultanbəy. Aşağı Qarxun. Yuxarı Ağcaqala-Talin.. Cğin göl. Imirxan. Seyid Kotanlı. Mürəkkəb toponimlər onların tərkibindəki elementlərin aid olduğu nitq hissələrinə görə də qruplaşdırılıb təsnif edilə bilər.Güney Vəng. Gğin Təzəkənd. Kiçik Zeyvə. Zeynal Ağaəli. Qızıl qaya. Abaran. I növ təyini söz birləşmələri: 1. Böyük Gilanlar.Ağ gilsə. Abaran. Amasiya rayonu: I növ təyini söz birləşməsi Böyük Təpəgöy. 3. Ballı qayaGorus. II növ təyini söz birləşməsi . Belə təhlil apardıqda aşağıdakı toponimlər qruplarını ayırmaq mümkündür: 1. Göy Kümbət. Dəlikdaş və s. 2. feli sifət. Ağ körpü-Gorus. Albas biçənəyi. Xaraba Kotanlı.Ağsu kəndi. Köhnə Şəhablı. Aşağı Zağalı-Basarkeçər. Məsələn. Naçi Elməz. Qaradaş və s. Molla Əhməd. Kiçik Talin-Talin. Hacı Mirzə. Aşağı KəhrizArtamat.Qırxbulaq. Kiçik Kənd. Qara torpaq. Göy Abbas. Molla Musa. Bayram Əli. Çopur Əli-Axta. Qoturbulaq. Yuxarı Gözəldərə. Əli dərəsi.Ada təpə. 4.Bozdoğan. Böyük Zeyvə.Bülbülölən. Kavur bəmi-Gorus. 4. 5. Yuxarı Qarxun. Isim+isim Məsələn. Ağkilsə. Aşağı Şorca. Qaraqala. Böyük Məzrə. Soyuqbulaq. Buğda təpə və s. Molla Dursun. Böyük Çobankərə. Yavər kəndi. Sifət+isim. Qaraqula.Ağbaba qəzası I növ təyini söz birləşməsi . Taxta pəyə. II növ təyini söz birləşməsi .Alaçıq Qaya –Icevan. Aşağı Axta-Axta. Ərəb xəncəri. Qızıldaş. 3. Babakişi.

Qaranlıqdərə. Qarahəmzəli. Aşağı Necili. Aşağı Ağbaş. Böyük Qarakilsə. Böyük Keyti. Böyük 130 . Aşağı Axta. Aşağı Alçalı. Isim+fel. Isim+say . birinci və ya ikinci komponentin sadə. Yuxarı Ağdan Aşağı Aylanlı. Qonaqgirən. Baş Abran. Böyük Qaragün. Ovandərəsi. Basarkeçər Elləroyuğu və s. ikinci komponenti isim olan toponimlər.Allahverdi. Aşağı Türkmənli. Aşağı Dvin. Aşağı Ağcaqala. Kolanlı Aralıx. Böyük Vedi. Çoxkomponentli toponimlərdə sintaktik üsulla toponim yaranmasının müəyyən xüsusiyyətləri özünü göstərir. Böyük Arıxvəli. Aşağı Zağalı. Ağzıbir. Aşağı Qaranlıq. birinci komponenti sadə.5. 7. Aysəsi. Ağcaarx. Isim+ feli sifət.Arazdöyən. Aşağı Gözəldərə. ikinci komponenti mürəkkəb isimlə ifadə olunanlar. ikinci komponenti isim olan çoxkomponentli toponimlər. düzəltmə. Təpədibi. Bir sıra mürəkkəb toponimlərin tərkib elementləri şəkilçilər qəbul etməklə işlənir. Qayabaşı. çoxkomponentli toponimləri də müəyyən qrammatik tiplərə ayırmaq mümkündür. Aşağı Qarxun. Onların təhlili göstərir ki. Güllübulaq. Toponimlərin komponentləri müxtəlif nitq hissələri ilə ifadə olunmağa görə müəyyən qruplara ayrımaq mümkündür Bu qruplar əsasən aşağıdakıları əhatə edir: Birinci komponenti isim ikinci komponenti fel olan çoxkomponentli toponimlər. birinci komponenti yer zərfliyi. 6. Aşağı Quylasar. Aşağı Qanlıca. mürəkkəb olması baxımından da ayrıca təsnifat aparmaq olar.Məsələn.Əliqırx. Aşağı Pirtikən. birinci komponenti düzəltmə sifət. Donuzyeyən. Danagirməz. Aşağı pürülü. Ermənistanın türk mənşəli çoxkomponentli toponimləri arasında yuxarıda qeyd olunan qruplara aid kifayət qədər nümunələr tapmaq mümkündür: Aşağı Qarxun. Aşağı Qaraqoymaz. Ağcaqışlaq. Allahverdi. Aşağı Qarabağlar. Qaradağlı.

Yuxarı Adyaman. fonetik. Qızıl Teymur. Kiçik Keti. fonetik. leksik-semantik və qrammatik xüsusiyyətləri ümumiyyətlə toponimlərin struktur. Türk Qarakilsəsi. Axund Bzovan. Qızıl təpə. Kolanlı aralıx. Yuxarı Ağbaş. Böyük məzrə. Yuxarı Aylanlı. Molla Göyçə. Yuxarı Kürdkənd. Yuxarı Qanlıca. Şorlu Mehmandar. Yuxarı Qarxun. Nəcəfli binası. Kişmiş bulaq və s. Molla Eyyublu. Yeni Bəyazid. Heydər bəy. Yuxarı Necili. Kiçik Arıxvəli. Hüseynqulu ağalı. Molla Bədəl. Alaçıq qaya. Hacı Muğan. Hacı Bayram. Vəli Ağalı. Böyük Şiştəpə. Kaha binası. Molla Musa. Illi Qarakilsə. Böyük Şöllü-Dəmirçi. Hacı Xəlil. Molla Bayazet. Boz yoxuş. Quru Araz. Kiçik Gilanlar.Kəpənək. Polad Ayrım. Kiçik Kəpənək. Böyük Şəhriyar. 131 . Kiçik Şəhriyar. Yuxarı Ağdan. Şamburd dərəsi. Ulya Sarvanlar və s. Böyük Camışlı. Dovşan qışlaq. Yuxarı Ağcaqala. Keçəl təpə. Məzrə Şorsu kəndi. Yuxarı Qaraqoymaz. Etnotoponimlərin struktur. Yuxarı Pirtikən. Hacı Nəzər. Kiçik Mirzə. Kiçik Şorlu Dəmirçi. Bu fəsildə əldə olunmuş nəticələri aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar. Kiçik Qarakilsə. Böyük Gilanlar kəndi. leksik-semantik və qrammatik xüsusiyyətləri ilə oxşar olub kəskin fərqlərə malik deyildir. Kiçik Şiştəpə. Yuxarı Quylasar (Kuylasar).

Türk mənşəli toponimlərin uzun illər boyu dəyişdirilib erməni mənşəli adlarla əvəz edilməsi azərbaycanlıların min illər boyu bu ərazidə yaşamasını sübut edən faktları saxtalaşdırmaq məqsədini daşımışdır. sübut və faktlar kimi dəyərləndirmək zəruridir. bu ərazidə baş vermiş ictimai-siyasi hadisələri. Azərbaycan və türk mənşəli toponimlərə münasibətdə Ermənistanda həmişə qərəzli mövqe tutulmuş. Bu tayfalar Ermənistan ərazisində eramızdan əvvəl məskunlaşmışlar. onun yayılma areallarını öyrənmək baxımından deyil. orada azərbaycanlıların etnogenezində müxtəlif qədim türk tayfaları iştirak etmişdir. azərbaycanlılar zorla bu ərazilərdən çıxarılmışlar. Ermənistanın türk mənşəli 132 . Ermənistanda türk mənşəli toponimlərin dəyişdirilməsi prinsiplərinin dəqiqləşdirilməsi elmi əhəmiyət kəsb edir. xüsusən də etnotoponimləri dil tarixi ilə bağlı qiymətli mənbə hesab etməklə yanaşı. Həmin tayfalar Ermənistan ərazisindəki toponimlərdə adlarını qoruyub saxlamışlar. onun təkcə müəyyən xalqın dil tarixini öyrənmək üçün deyil. bu hadisələrin səbəb və köklərini araşdırmaq. Onomastik leksikanı. Çünki bu prinsiplər hazırkı addan əvvəlki ada keçidi gerçəkləşdirməyin yeganə vasitələrindən biridir. prosesləri qiymətləndirmək. türk mənşəli toponimlər kütləvi şəkildə dəyişdirilmiş. dilin leksik sisteminin xüsusi qatını təşkil edən etnotoponimlər təkcə dilin inkişaf tarixini. həmin xalqın tarixən yaşadığı ərazini müəyyənləşdirmək.NƏTICƏ Ermənistan ərazisində türkdilli toponimlərin lüğətindən aydın olur ki. həm də xalqın etnogenezini öyrənmək cəhətdən son dərəcə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Deməli. obyektiv gerçəkliyi həqiqəti üzə çıxarmaq üçün konkret tarixi material.

Lakin adlandırılan qrupa məxsus sözdən istifadə halını tamamilə kənara qoymaq düzgün deyildir. Iki etononimli etnotoponimin tərkibindəki komponentləri şərti olaraq A və B ilə işarə edilmiş etnoslara aidliyə görə ayırmaq olar. Lokal qruplararası əlaqələr qrupların bir-birini adlandırmasına zəmin yaratmışdır. etnogenezinə dair daha dəqiq.onomastik vahidlərinin tədqiqinin ilkin vacib məsələsi bu adların toplanıb qruplaşdırılmasıdır. Kənkərli. Lokal qrupların adlandırılmasının iki yolu olmuşdur. keçmiş tarixinə. 1) qrup özü-özünə ad verir. Əldə olan materiallar müəyyən toplu yaradır. əsasən toponimlərin qeydə alınması istiqamətində xeyli iş görülmüşdür. tayfa və tirələrin iştirak etdiyini. Azərbaycan xalqının mənşəyinə. 2) lokal qrupa ad digər lokal qrup tərəfindən qoyulur. Əhmədli) yaranmışdır. Bir sıra yer adları müxtəlif tayfa və tayfa birləşmələrinin adı ilə əlaqədar (Eymur. Son dövrlərdə nəşr olunmuş elmi-tarixi əsərlərdə Ermənistan ərazisindəki türk onomastik vahidlərinin. Etnotoponimlərin müəyyən qrupu xalqın təşəkkülündə hansı qəbilə. Məntiqi-linqvistik baxımdan onim adlandırılan etnosun dilinə aid söz kimi qəbul edilməlidir. Etnonimlər xalqın ictimai-siyasi həyatı ilə bağlıdır və tarixin müxtəlif mərhələsində meydana gəlmişdir. obyektiv fikirlərin irəli sürülməsində bu onimlər qrupu çox mühüm rol oynayır. Etnotoponim mürəkkəb olduğu 133 . ölkəmizin. Qeyd etməliyik ki. bu prosesin özünün nə zaman baş verdiyini müəyənləşdirməyə imkan verir. o cümlədən Qərbi Azərbaycan ərazisinin müasir toponimiyasındakı 4600-dən çox olan coğrafi adın təxminən 70 faizi tayfa və ya tayfa başçıları adları ilə bağlı meydana gəlmişdir. Ibtidai icma qurluşunda yaşamış adamlar lokal qruplar təşkil etmişlər və eyni zamanda belə qrupların təcrid olunmuş şəkildə yaşaması qeyri-mümkün olmuşdur.

zaman kompozitin tərkib elementlərinin aşağıdakı kimi paylanması mümkündür: 1) Komponentlərin hər ikisi A etnosuna aiddir. son dövrlərdə bu sahəyə münasibət xeyli dəyişmişdir. 3) Komponentlərin hər ikisi B-yə aiddir. düyərli. yaxud motivləşdirmə əlamətindən fərqinə görə verilməsi yoxlanılmalıdır. /tele/. 2) Komponentlərdən biri A-ya. quşi. bayan. xaput /haput/. Daha qədim sayılan etnotoponimlərin linqvistik təhlili zamanı lokal qruplara məxsus adların leksik-semantik xüsusiyyətlərinin müxtəlif aspektləri tədqiqat obyekti kimi nəzərə alınmalıdır. hun. Araşdırmalar göstərir ki. Məlumdur ki. lokal qrupun yaşadığı yerin xüsusiyyətlərinə. Çünki bu cür onimlər müəyyən ərazidə məskunlaşmış qrupları bildirir. kollü. kazax. kəngərli. koran və s. ayrım. xunus. kanq. Genatoponimlərdə əraziyə xas xüsusiyyət əksini tapdığına görə onların müəyyən sözlərə görə ilkin fərqləndirilməsinə imkan yaranır. Bununla yanaşı. Onimin leksik-semantik təhlili isə onun mənsubluq dairəsini və ya ətrafını aşkara çıxarmağa kömək göstərir. Oxşar məsələlər genonimlərlə bağlı araşdırmalar zamanı da üzə çıxır. onun bu və ya digər istinad nöqtəsindən. genotoponimlərin nomen regionale səciyyəsi daşıması faktı da bir daha təsdiqlənir. digəri B-yə aiddir. bucaq. genonimlər nəsil bildirən xüsusi adlardır. şatı. qanzak. Elmi ədəbiyyatda genonimlərin daha çox türk və monqol areallarında yayılması xüsusi qeyd olunur. kazan. Belə tədqiqatda leksik vahidin semantik yükünün bilavasitə etnosa deyil. Lokal qruplara məxsus onimlərə regional nomenlər (Nomen Regionale) səviyyəsində də baxmaq olar. mühüm rolu olmuşdur. padar. Alim 134 . dəli. eymur. Gəncə qəzasının etnotoponimlərinin formalaşmasında leq. Azərbaycan dilçiliyində Ermənistan ərazisinin türk mənşəli toponimləri sovet dövründə geniş tədqiqat obyekti olmasa da.

Çoxkomponetli toponimlər tarixi inkişafın müəyyən mərhələsində müxtəlif səbəblərdən yaranmışdır. Ermənistanın türk mənşəli toponimlərinin böyük bir hissəsi çoxkomponentli toponimlərdir. Etnotoponim və etnotoponim olmayan toponimlərin struktur tiplərə görə müqaisəli təhlili quruluşa görə fərqli cəhətlərin olmadığını təsdiq edir. Əsas səbəb əhalinin miqrasiyası ilə əlaqələndirilə bilər. 135 . böyük. Ermənistan ərazisindəki türk mənşəli toponimlərin struktur tiplərə görə ümumi mənzərəsini araşdırmaq üçün onları sadə. Tədqiqat prosesində Ermənistan ərazisindəki türk mənşəli etnotoponimlərin onomastikonu qurulmuşdur. düzəltmə mürəkkəb və çoxkomponentli toponimlər şəklində qruplaşdırmaq məqsədəuyğundur. qıraq sözlərinin sadə. Bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki. yaxın ərazilərə olmuşdur. aşağı. Burada miqrasiya məsafəcə uzağa deyil. yuxarı. aşağı. yaxud yaşayış məntəqələrinin böyüyüb iki yerə bölünməsi ilə yaranmışdır. Bütün fonetik dəyişmələr və fonetik hadisələr türk dillərinə aid fonetik normalarla səsləşir. həm də tədqiqi haqqında maraqlı əsərlər yazmışlar. Eyni zamanda. baş. yuxarı. Daha qədim dövrə getdikcə miqrasiyanın əhalinin müəyyən ərazidə artmasının yeni yaşayış məskənlərinin yaranması ilə nəticələndiyi aydın hiss olunur. Ermənistan ərazisindəki türk mənşəli etnotoponimlərdə fonetik dəyişmələr və fonetik hadisələr özünü göstərir. qeyd etmək lazımdır ki. Şübhə yoxdur ki. kiçik. Quruluşca sadə olan toponimlər sayca böyük çoxluq təşkil etmir. düzəltmə və mürəkkəb toponimə artırılması ilə düzəlmişdir. baş və bu qəbildən olan sözlərinin artırılması ilə düzələn toponimlər kəndlərin. qurluşca sadə saydığımız bir çox toponimlərin tərkib ünsürlərini müəyyənləşdirmək çətindir. komponentlərin bir qismi eyni qəbildən olub böyük.və tədqiqatçılar Ermənistan ərazisindəki toponimlərin həm toplanması. kiçik.

-li. fonetik. -lük və bir sıra digər şəkilçilər Ermənistan ərazisindəki türk mənşəli etnotoponimlərin tərkibində işlənir. Etnotoponimlərin tərkibində topoformantların işlənməsi də özünü göstərir.-lu. -luq. lıq. fonetik. leksik-semantik və qrammatik xüsusiyyətləri ilə oxşar olub kəskin fərqlərə malik deyildir.-lər. Burada leksik sistemin xüsusi onimlərinin toponim tərkibində yer alması özünü göstərir. Həmin cəhət etnotoponimlərdə də özünü göstərir.-lik. 136 . etnotoponimlərin struktur. Belə vahidlərin tapılıb aşkara çıxarılması mənbələrindən biri də aşıq poeziyası və digər yazılı mənbələrdir. Ümumiləşdirmə aparılarsa. demək olar ki.Onomastik vahidlərin semantik üsulla əmələ gəlməsində başlıca əlamət bu prosesdə bir nitq hissəsinə məxsus sözlərin başqa nitq hissəsinə keçməsi hadisəsidir. Azərbaycan dilinin məhsuldar şəkilçiləri olan –lı. leksik-semantik və qrammatik xüsusiyyətləri ümumiyyətlə toponimlərin struktur. lar.-lü. Etnonimlər əsasında toponimlərin yaranması geniş yayılmış haldır. Indiki Ermənistan ərazisindəki etnotoponimlərdə Azərbaycan dilinin morfoloci xüsusiyyətləri ifadəsini tapmışdır.

Babazadə Ə. Bəndəliyev N. 1986 6. -288s. – Bakı: Elm. Ensiklopedik lüğət. IX-XII əsr ərəb coğrafişünas-səyyahları Azərbaycan haqqında. – Bakı: Azərnəşr. Böyük Qafqazın cənub-qərb hissəsinin toponimiyası... 2. 7. Azərbaycan tarixi sənədlər və nəşrlər üzrə. 1990 -381s. – Bakı: Azərnəşr. 14. -588s.S. Ayrım dialekti. 5. – Bakı: Gənclik. – Bakı: Elm. 1999. Torpağın köksündə tarixin izləri. Azərbaycan SSR-in qısa toponimlər lüğəti. Azərbaycan SSR inzibati ərazi bölgüsü. P. Axundov A.. 1974. 19734 4. 9. «Bayat» kəlməsi haqqında qeydlər.Ə. 1963 -262s. 8. – Bakı: Azərnəşr. -Bakı. 1984 137 .ISTIFADƏ EDILMIŞ ƏDƏBIYYAT Azərbaycan dilində 1. Az-f. 1970.-38 Q-32/570.m. Məmmədov X. 10. – 195s. RƏF. – Bakı: Azərnəşr. -223s. RƏF arx. 1979 -224s. 1983 -136s 3. Bakıxanov A. Azərbaycan SSR inzibati ərazi bölgüsü. Azərbaycanda məskən yerlərinin siyahısı. Azərbaycan SSR inzibati ərazi bölgüsü. 11. Azərbaycan toponimləri. –Bakı: Azərbaycan ensiklopediyası. 1968-218s. 1993. Bakı: 1987 13.. (Tarixi xülasə və fonetika). Azərbaycanın izahlı coğrafi adlar lüğəti. – Bakı: Elm.Bakı: Azərnəşr. inv. Abbasova M. Gülüstani-Irəm. 1960 -267s. 12.I.

Pəmbək bölgələrinin yer-yurd adları (toponimləri).113-114 24.S. 23. Bünyadov Z. 1995. Əfqanıstanda türk mənşəli toponimlər. 1995.. Bakı. . 1997 22. –Bakı: Maarif.. Bayramov I. . – 452s. 25. Azərbaycan toponimikasının əsasları. –Bakı: Elm.77-82 18. Qədim Oğuz ellərinin Ağbaba. Qədim Az||As etnonimi//Azərbaycan filologiyası məsələləri. 26. Qeybullayev Q.. Əhmədova E. 27. Azərbaycan etnonimlərinin leksik-semantik tədqiqi. 138 . –Bakı: Elm. Azərbaycan onomastikası problemləri. -244s.S. 1998. Irəvan əyalətinin icmal dəftəri. 16. – 464s.. Cəlilov F.A. – 317s. 1994. Əhmədov T. – Bakı: BDU nəşri. 1988. –Bakı: Oğuz eli. –Bakı: 1986. Budaqov B. Cəlilov F. Türk uluslarının yer yaddaşı. 20. Əhmədov B.Bakı: ADPU nəşri. Bayramov I. .// Dil məsələlərinə dair tematik toplu. Şörəyel. 2000 – 106s. Azərbaycan dilinin morfonologiyası.Bakı: Elm. Indiki Ermənistanın toponimlərində qədim türk tayfalarının izləri. 1995. 1983. . 28. S. 1997. Qərbi Azərbaycanın türk mənşəli toponimlərinin qrupları haqqında// Azərbaycan onomastikası problemləri. Eyvazova R.285s. 1991.15. – Bakı: Gənclik. Qərbi Azərbaycan toponimlərinin tərkibində işlənən söz və coğrafi terminlər. 1999. Budaqov B. 19. Bayramov I. Bayramov A. Ermənistan azərbaycanlılarının tarixi coğrafiyası. – Bakı: Elm 1996.63-69 17. NDA. -272s. 21.Bakı. Ermənistanda Azərbaycan mənşəli toponimlərin izahlı lüğəti. Məmmədov H. 2ci buraxılış Bakı: ADPU nəşri. – Bakı: Elm. -250s.

– 192s. hüquq seriyası/. –Bakı: Yazıçı. -360s. Əzizov E. –Bakı: Maarif. . Qədim türklər və Ermənistan. 1995. – 140s. Oçerklər və materiallar. Qədim türk-oğuz yurdu. Qarabağın etnik və siyasi tarixinə dair. 33.. -278s. 1983. Qarabağnamələr. -208s. 136s. Qasımov A. Söz xəzinəsi.S. Müasir Azərbaycan toponimiyasında tayfa adlarının izləri. El-obamızın adları. Ismayılov M. -188s. 47 34. Sənin ulu baban. – 248s. Əliyev V. Azərbaycan türklərinin təşəkkülü tarixindən. Əhmədov T. 1994. . 139 . –Bakı: Maarif. 39. 2002.S. 1977. –Bakı: Gənclik. BDU nəşri. Hüseynzadə Ə. 1991. -127s. 32.478s. 1989. –Bakı: Yazıçı. – Bakı: ADPU nəşri. «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanları və tarixi dialektologiyanın bəzi məsələləri. – Bakı: Elm. I cild. –Bakı: Azərnəşr. II cild. Vəliyev K. 41. Əliyeva R. 1995. Qeybullayev Q. Bayat boyu. Azərbaycan tarixi.29. 1999. Dil və ədəbiyyat seriyası. 1984. -261s. 1973.fəlsəfə. Azərbaycan toponimləri. 1989. bayatlılar//Azərbaycan filologiyası məsələləri. Ələkbərli Ə. –Bakı: Qanun. 37.Ermənisatan. 1992.N.I. II buraxılış. 31. Dədə Qorqud yolu. 35.163-168 43. – Bakı: Elm.21-30 38. -247s. – Bakı: Azərnəşr. -S. 302s 40. – Bakı: Azərnəşr. Azərbaycan EA Xəbərləri /tarix. Azərbaycan toponimiyası. –Bakı: Elm. 1992. 36. «bayat» sözü. Qarabağnamələr. – Bakı: Sabah. 30. 1994. Ismayılov M. 44. 1984. 45. Qeybullayev Q. Hacıyev T. 42. Fərzəli Ə. 126s. 1990. Azərbaycan dili tarixi. Qeybullaev Q. – Bakı: Azərnəşr. № 2. . Əzizov E.

– Bakı: ADPU nəşri. Mirzəyev H.S. –Bakı: Gənclik. Azərbaycan filologiyası məsələləri. 1987. Qədim türklər.. .S. Azərbaycan dilinin təşəkkül tarixinə dair qeydlər/Azərbaycan filologiyası məsələləri. -148s. ləqəbləri. 1997. Mirzəyev H. 1988 -536s. 1993. Azərbaycan yer adları. . 26-34. 50. I buraxılış. Aşıq poeziyasında yaşayan adlarımız və tariximiz. 48. 2001. 1941. Divani lüğət-it türk. –Bakı: ADPU nəşri. 51. – 352s. –Bakı: Azərnəşr. .L. Qabaxlı kəndi və onun onomastik vahidləri// Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu.S.Bakı: Maarif. -533s. Bakı: Elm. Ayrımlar haqqında. Buraxılış 1-2. –Bakı: ADPU nəşri. 1993. Mahmud Kaşğarlı. 52. 55..-179s. 1983. Buraxılış 1-2. hidronimləri və yer-yurd adları haqqında// Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu (FMDTT). Məşədiyev Q. Məmmədov N. – Bakı: Elm. 47. – Ankara: Aleaddin Kiral Basımevi. 1991.Bakı: Elm. – Bakı: ADPU nəşri. 1983. 53. –Bakı: Elm. –S. Amağu kəndinin etnonimləri. 57. 56.35-36. III buraxılış. Qurbanov A. Quliyev Ə. Qumilyov L. – 640s. 49. 4-23. Azərbaycan dilinin onomalogiyası. Aşıq poeziyasında işlənən etnonimlərə dair//Azərbaycan onomastikası problemləri. 1990.. Mirzəyev H. Mirzəyev H. 2001.S. Zaqafqaziyanın Azərbaycan toponimləri. 2001. – Bakı: ADPU nəşri.3-6.46. Mirzəyev H.I. 54. Şumer-türk paralelləri//Azərbaycan filologiyası məsələləri. 58. Azərbaycan dilinin erkən tarixinə dair. Buraxılış 1-2.38-44 140 . Qukasyan V. Dərələyəzdə Qoduxvəng kəndində olan onomastik vahidlər// Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu. Məmmədov A.

Yusifov M. -S. – Bakı: Elm. sağalmaz yaralar.14-18 60. –Bakı: Elm. 1977. –S. 62. Şirəliyev M. -192s. Şecere-i Terakime. Azərbaycan. Yusifov Y.13-15 72. 1993. Toponimikanın əsasları. – Bakı: Maarif. Qədim Oğuz yurdu Zəngəzurun türk mənşəli yer-yurd adları. 1998. 66. 1989. Sümər Faruq. Buraxılış 1-2. Mirzəyev M. Vəliyev M. Nuriyev E.S. 1997. «Gəncə» adı türk mənşəli etnonim kimi.. –Bakı: Maarif.Azərbaycanın qərb regionunun problemlərinə həsr olunmuş elmi-tədqiqat işlərinin yekunları. –Istanbul. – Bakı: Maarif. 1989. Azərbaycan dilinin təşəkkül tarixinə dair qeydlər// Azərbaycan filologiyası məsələləri. 1925. 69. 1967. Silinməz adlar. – 421s.Bakı: Elm. –Bakı: Azərbaycan. №10. -257s. 1963. 1990.. /Baharlı/. 67. Müsəvi T. –Bakı: Azərnəşr.H. Orta əsr Azərbaycan tarixinə dair farsdilli sənədlər (XVI –XVIII əsrlər). Rüstəmli Ə. Yusifov Y. Azərbaycan SSR-in Şəki-Zaqatala zonasının toponimiyası. Kərimov S.I. 2001. Rəhimoğlu H. Türklerinn soy kütügü (Hazırlayan: Müherrem Ergin/ Ebülqazi Bahadır Han). -107s.M. -240s. 38-40 70. .262-265 71.B.S. 61. Yer adları necə əmələ gəlmişdir//Elm və həyat. 65.Ş. .B. Ələyəz kəndinin bəzi onomastik vahidləri haqqında// Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu.59. 64. 63. Voroşil Q. – 216s. – Bakı: ADPU nəşri.K. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. Mirzəyev H. –Bakı: Elm. Doğma yurdu gəzə-gəzə. -Bakı. 97s. -204s Rus dilində 141 . 68. Oğuzlar. 1983.. 1987. 1992. –Bakı: Yazıçı.

-M. – Baku: Glm. Abbas-Kuli-Aqa Bakixanov. Razdelenie truda v pervobıtnom obhestve|| Trudı Instituta gtnoqrafii.: Izd-vo Vostoçnoy literaturı. –Baku: Glm. 1989. T.M. -M.A.V. 1980. Abdullaev I. Istoriko-filoloqiçeskiy analiz nekotorıx toponimov severo-zapadnoy zonı Kavkazskoy 142 . T. 74.Q. 82. 1986. kommentarii. – 283s. 77.304s. Qölistani-Iram. 79. Redaküiə.Ç.Alma-Ata: Izd-nie AN.204. –Baku: 1925. Gtnos i gtnoqrafiə. 31-33. – 680s. 80.73.2. -777s. – 321s. –Baku: Izd-nie AQU. -S. primeçaniə i ukazateli akad. Ataniəzov S. t. 1961. -S.143-150 76. 1981. Toponimika i gtnonimika ob gtnoqeneze na territorii Azerbaydcanskoy SSR. -M.V. Aliev K. S. 1. Bartolğd V. Baskakov N. – Baku: Glm.D. çastğ I.//Gtniçeskaə onomastika.216 83. Bromley Ö. Naselenie Azerbaydcana-«Muzey gtnoqrafiçeskix sokrovih»//Azerbaydcanskiy nastolğnıy kalendarğ.-Materialı dokladov P naüçnoy konferenüii. 1969. 1968. 84. – S. Antiçnıe istoçniki po istorii AzerBaydcana. M.Bunətova.II. Dannıe gtnotoponimii o rasselenii törkoəzıçnıx plemen v Azerbaydcane X1-XU v. Z. Aqaev Q. – Aşqabat: Ilım.Q.: Nauka.posvəhennoy izuçeniö toponimii Azerbaydcanskoy SSR. Voroşil Q.1 «Problemı pervobıtnoqo obhestva». 1973. 1991. Sobranie soçineniy .A. . Vvedenie v izuçenie törkskix əzıkov. Soçineniə.: Nauka.: Nauka. 81. Butinov N. –s. 78.393-394 85. K gtimoloqii qeoqrafiçeskix nazvaniy sodercahix formant van// Materialı tezisov Vsesoöznoy nauçnoy konferenüii po törkskim əzıkam. -383s. 1964.: Vısşaə şkola. -128s. Aliev K. Veliev M. 1969. -M.78 75. Valixanov Ç. . Turkmenistanın qeoqrafik atlarının düşündirişli sözlüqi.

Albanii//Materialı nauçnoy konferenüii, posvəhennoy izuçeniö toponimii Azerbaydcana.- Baku: Glm, 1973. S.73-82. 86. Voroşil Q., Aslanov V. Issledovanie po istorii azerbaydcanskoqo əzıka dopisğmennoqo perioda. –Baku: Glm, 1986. -168s 87. Qadciev N.Z. Törkoəzıçnıe arealı Kavkaza. -M.: Nauka, 1979. – 226 s. 88. Qeybullaev Q. Toponimiə Azerbaydcana. – Baku: Glm, 1986. – 192s. 89. Qeybullaev Q.A. K gtnoqenezu Azerbaydcanüev. –Baku: Glm, 1991. -549s. 90. Qeybullaev Q.A. O proisxocdenii nekotorıx gtnotoponimov Azerbaydcana. Dokladı AN Azerb SSR. Baku, 1978, №11. –S.69-71 91. Qeybullayev Q.A. O proisxocdenii nekotorıx gtnotoponimov Azerbaydcana//Gtnoqrafiçeskiy sbornik. IV vıp. Baku: Glm, 1981. S. 153-164. 92. Qordlevskiy V.A. Soçineniə .T.3. – M.: Izd-vo AN SSSR, 1962. -588s. 93. Qubaeva S.S. Odna iz osobennostey toponimii//Dialektı i toponimiə Povolcğə. Vıp., I. – Çeboksarı, 1972. - S.101109. 94. Qumilev L.N. Drevnie törki. – M.: Nauka, 1967. -266s. 95. Quseynzade A. Ob gtimoloqii toponima Kuba//Sovetskaə törkoloqiə, 1971, №3. – S.119-123 96. Quseynzade A. Oykonimı Zakavkazğə, vklöçaöhie gtnonim «biçenek»// Sovetskaə törkoloqiə, 1982, №5. -S. 34-38 97. Quseyn-Zade Ç.M. Törkskaə antroponimiə v srednevekovıx araboəzıçnıx pisğmennıx pamətnikax do XŞ veka: Dis. … kand. filol. nauk. -Baku, 1988. 98. Quseynov R.A. Siriyskie istoçniki XP-XŞ vv. ob Azerbaydcane. – Baku: Glm, 1960. 143

99. Dokumentı arxiva xivinskix xanov po istorii i gtnoqrafii karakalpakov. - M.: Nauka, 1967. – 539s. 100. Drevnetörksiy slovarğ. –Leninqrad: Nauka, 1969. -676s. 101. Dron I.V. Nazvaniə qaqauzskix sel Moldavskoy SSR// Sovetskaə törkoloqiə , 1982, №4. -S.41-51 102. Zuev Ö.A. Iz drevnetörkskoy gtnonimiki po kitayskim istoçnikai// Trudı instituta istorii i arxeoloqii pri AN Kazaxskoy SSR. T.15. – Alma-Ata: Nauka, 1962. - S.280287 103. Istoriçeskaə onomastika. - M.: Nauka, 1977. -308s. 104. Kaqramanov Dc.V. Opisanie arxeoqrafiçeskix dokumentov. - Baku: Glm, 1969. -101s. 105. Kapanüən Qr. Xayasa-kolıbelğ armən. –Erevan: AN Arm.SSR, 1947. -291s. 106. K voprosu o plemenax Kavkazskoy Albanii//Issledovaniə po istorii kulğturı narodov Vostoka. -M.-L.: Izd-vo AN, 1960. -S.12-19. 107. Kenesbaev S.K., Dcanuzakov T.D. O leksiçeskix plastax onomastiki kazaxskoqo əıka // Sovetskaə törkoloqiə, 1976, №3. –S. 78-88. 108. Kləştornıy S.Q. Drevnetörkskie runiçeskie pamətniki. -M.: Nauka, 1964. -215s. 109. Koyçubaev E. Kratkiy tolkovıy slovarğ toponimov Kazaxstana. -Alma-Ata: Nauka, 1974. - 274s. 110. Kononov A.N. Rodoslavnaə törkmen. Soçinenie Abu-l Qazi xana Xivinskoqo. – M.-L.: Izd-vo AN SSSR, 1958. – 513s. 111. Kostenko L.Q. Törkistanskiy krai. T.1. – SPB, 1880. S. 112. Kratkiy toponimiçeskiy slovarğ.- M.: Mıslğ, 1966. – 509s. 113. Lezina I.N. K voprosu o stratifikaüii törkskix qenetoponimov Krıma//Onomastika, tipoloqiə, stratiqrafiə. -M.: Nauka, 1988. -S. 144-163 114. Malov S.E. Pamətniki drvnetörkskoy pisğmennosti. -M-L.: Izd-vo AN SSSR, 1951. -452s. 144

115. Mamedov A. Teoretiçeskie problemı vosstanovleniə perviçnıx korney v törkskix əzıkax/Azərbaycan filologiyası məsələləri. II buraxılış. -Bakı: Elm, 1984. S.5-20 116. Marakuev A.V. Kratkiy oçerk toponimii kak qeoqrafiçeskoy disüiplinı//Uç. zapiski Qos. un-ta. t.XŞ, vıp.2. Qeoloqiə i qeoqrafiə. Alma-Ata.1954 117. Meşanninov I.I. Xaldovedenie. Istoriə drevnoqo Vana vklöçaə drevneyşie svedeniə o Zakavkazğe. Sistema pisğma i çteniə klinopisnıx tekstov xaldov-urartov//Trudı ob-va obsledovaniə i izuçeniə Azerbaydcana. – Baku, 1927, №10. –S. 27-52 118. Minorskiy V.F.. Istoriə Şirvana i Derbenda X-X1 vekov. M.: Nauka, 1963. -185s. 119. Mirzazade Ç.X. Toponimı Azerbaydcana v srednevekovıx arabskix qeoqrafiçesix istoçnikax. –Baku: Glm, 1988. 120s. 120. Mollazade S.M., Bayramova N.Q. Otracenie gtnoqrafiçeskix realiy azerbaydcanskoqo naroda v toponimii Azerbaydcana// Sovetskaə törkoloqiə, 1983, №6. - S.29-36 121. Mollazade S.M. Toponimiə severnıx rayonov Azerbaydcana. -Baku: Glm, 1979 -206s 122. Molçanova O.T. Strukturnıe tipı törkskix toponimov Qornoqo Altaə. –Saratov: Izd-nie Sarat. Un-ta, 1982. – 256s. 123. Morozova A.S. Kulğtura domaşneqo bıta karakalpakov naçala XX v (k voprosu gtnoqeneza. -M.: Nauka, 1982 124. Murzaev Z.M. Qeoqrafiə v nazvaniəx. - M.: Nauka, 1979. – 167s. 125. Murzaev Z.M. Slovarğ narodnıx qeoqrafiçeskix terminov. M.: Mıslğ, 1984. -653s. 126. Musabekov N.Ç. Ob obrazovanii gtnoqidronimov Azerbaydcana// Sovetskaə törkoloqiə, 1986, №2. -S.69-73 145

L.e. Puti razvitiə feodalizma.A.A.: Izd-vo AN SSSR. -M-L. – 316s. – 530s. T. Issledovaniə i materialı.: Nauka. -Tiflis. Çerepin L. -M. – S. 136. Raşid-ad-Din. Vvedenie v toponimiku.A. 1978. 134.. Paşuto V. 239s. Piqulevskaə N.-L. Poroznak V.M.A. Oçerki po istorii i kulğture Kavkazskoy Albanii IVv do n. Prinüipı issledovaniə paleobalkanskoy onomastiki//Istoriçeskaə onomastika.Semenova.9-19 139.P. . – 338s. 1952. . 1980. Gtnotoponimı Tatarii.127.e.Toponimika kak linqvistiçeskiy fakt//Toponimika i transkripüiə.. -M. n. -196s. 131. 1959.I. 128. Reformatskiy A. №2. Gtniçeskiy sostav i proisxocdenie altayüev.: Nauka. -278s. Siriyskie istoçniki po istorii narodov SSSR. 133.Xetaqurova.P. №4. .S.: Nauka.. 175s.S. Nikonov V. 130. 132. Sbornik letopisey.D. Novoselğüev A.: Nauka.: Nauka. 129. Obhestva obsledovaniə i izuçeniə Azerbaydcana. Samoyloviç A. №1..// Sovetskaə törkoloqiə. 138. .: Nauka. .A. 1926. 1964.M.: Nauka.-L.V. Onomastika Sredney Azii. redaküiə i primeçaniə prof.: Izd-vo AN SSSR.S.F. Baku.3-9 141.: Izd-vo AN SSSR. S. A. Rospond S. 1941.M. 1913. -391s. Savina V. 1972. -226s. . 1969.32-49 146 . 1977. -M.M.P. Potapov L. Alfavitnıy ukazatelğ k pətiverstnoy karte Kavkazskoqo kraə. 1962. 140. –M.V. 1965.. 1969. Toponimika Vostoka.M. 1974. 137.T.-VII v.1. Perspektivı razvitiə slavənskoy onomastiki//Voprosı əzıkoznaniə. Perevod s persidskoqo A.: Nauka.Kavkaz i tureükiy mir/Izv. -172s.Tipı törkskix toponimov v Irane. Nikonov V.37135. Sattarov Q. Paqirev D. Imə i obhestvo.

149. Şarafname. Slovarğ qeoqrafiçeskix terminov i druqix slov.30-34 153.: Uçpedqiz. 148.Q.-350s. Trubaçev O. 146.II. 1985 145. 1971.142. 1959. 7-11. Linqvistiçeskiy analiz qidronimov Verxovnoqo Podneprovğə.: Izd-vo AN SSSR. Azerbaydcanüı -gtnoqenez i formirovanie naroda. Sumbatzade A. 192s. Xisamitdinova F.-L. 152. Iz istorii russkix imen. Seleniə Kazanskoqo xanstva// Voprosı gtnoqeneza törkoəzıçnıx narodov Severnoqo Povolcğə. -S.: Nauka. Mesto onomastiki sredi qumanitarnıx nauk//Voprosı əzıkoznaniə.I. Şarafxan Bidlisi. 1962 -166s. 1971. 1971. -S. Tahiükiy V. 144. vstreçaöhixsə v toponimii Aerbaydcanskoy SSR.: Izd-vo AN SSSR. 1976. 156.: Nauka.K. -303s. Superanskaə A.281-287. Çernışev E. №2. XVIIXIX vekov// Sovetskaə Törkoloqiə.S. -M. Teoriə i metodika onomastiçeskix issledovaniy. 147 .M. M.M.V. Gtnonimi v oykonomii Başkirii. -M.N. otçestv i familiy. 154. Rannie formı gtnonimov i gtniçeskoe samosoznanie//Gtnoqrafiə imen. 1973. Trever K. Obhaə teoriə imeni sobstvennoqo. . -S. -M. Nekotorıe voprosı istoriçeskoy onomastiki Xorezmskoqo oazisa || Gtnoqrafiə imen. . 1959. Tarixi-Derbend-name (s 9-ö priloceniəmi). №6.M. Kazanğ. T. –S. M.: Nauka. 1961. Çesnov Ə.Tiflis. 254s.V. – 128s.246-254 150.M. -S. 1990. -M. 151. 147.: Nauka. . . Superanskaə A.: Nauka. – Baku: Glm. Çiçaqov V. Toporov V.S.Zagreb. – 391s. 1986. Tolstova L.6 -13 155. Qenotoponimiə Krıma//Melanges Skov. 143.: Nauka. -366s. Oçerki istorii kulğturı Kavkazskoy Albanii. 1971. 1984.V.N.: Nauka.M. 1898. .

zap. do n. -M. Gtniçeskaə onomastika. 198.5-6 148 .157.. Novaə uqroza russkomu delu v Zakavkazğe: predostoəhaə rasprodaca Muqani inorodüam. 1911. – 192s.s. Əmpolğskiy Z. Şarova I. –Uç.g. -Spb. 1970.I.AQU. Tiflis. -S. O törkax V v.I. . 159.: Nauka. 158.

... Çul əsaslı etnotoponimlər .... Ermənistanın türk mənşəli areal etnotoponimləri .............................7..... BAYANDUR əsaslı areal etnotoponimlər................................. 57 2..................... Muğan əsaslı etnotoponimlər ............................5...............9.....Qarqar əsaslı areal etnotoponimlər ............................................ 51 2.............................MÜNDƏRICAT Ön söz .3.... 84 2................... Onomastik vahidlərin tədqiqinin xalqın məskunlaşma coğrafiyasının təyinində rolu ............................................................... 70 2.1........ 75 2............................ 64 2......... 54 2....... 87 2........................13................ BAYAT əsaslı areal etnotoponimlər ..................................... 60 2.11... Kazan əsaslı areal etnotoponimlər ........................................... AYRUM əsaslı areal etnotoponimlər ..........14...............4........ 58 2..................2..... ABBAS əsaslı areal etnotoponimlər .... Kabar əsaslı areal etnotoponimlər ............ Qərbi Azərbaycanın türk mənşəli etnotoponimlərinin areallıq xüsusiyyətləri və yayılma arealları............1.....................2........................... ABAN əsaslı areal etnotoponimlər ........6.............................................. 47 II FƏSIL.........8............... Qərbi Azərbaycanın türk mənşəli etnotoponim mənzərəsi ................10..12.................... 25 1. 11 1............ ABDAL əsaslı areal etnotoponimlər .................... 51 2.......................... Əfşar əsaslı areal etnotoponimlər .......15.......................... Karkın əsaslı areal etnotoponimlər ..... 80 2. 73 2..........16......... ABAR əsaslı areal etnotoponimlər ......... Kuyərçi əsaslı etnotoponimlər .... Ermənistan ərazisinin türk mənşəli etnotoponimləri ............ 78 2...................... 61 2.................................................................... 3 GIRIŞ ......................................... Azərbaycan və Qərbi Azərbaycan ərazisinin etnonim mənzərəsi ........3................... 56 2..................... 99 149 ........ 32 1...... Kuşi əsaslı areal etnotoponimlər ... 11 1...... 5 I FƏSIL..4........

........ Ermənistanın türk mənşəli etnotoponimilərinin leksik-semantik xüsusiyyətləri............. Ermənistanın türk mənşəli etnotoponimilərinin fonetik xüsusiyyətləri... Ermənistanın türk mənşəli etnotoponimilərinin struktur xüsusiyyətləri .............................. 116 3.....2................................ Qərbi Azərbaycanın türk mənşəli etnotoponimilərinin struktur..................................... 104 3..............................4......... Ermənistanın türk mənşəli etnotoponimilərinin qrammatik xüsusiyyətləri................................................ 119 3............ 124 NƏTICƏ .......................... fonetik...... 142 150 ................................... leksikmantik və qrammatik xüsusiyyətləri ......... 104 3.........3........1......................III FƏSIL... 137 ISTIFADƏ EDILMIŞ ƏDƏBIYYAT .......

7.2008. 151 . Çapa imzalanmış 28. 3-cü Maqomayev döngəsi 8/4. Şərti çap vərəqi 9.04.Direktor: professor N.B.com Tel: 497-16-32.02. Tirac 200.2008. Sifariş № 181 Kağız formatı 60x84 1/16. 050-311-41-89 Ünvan: Bakı. E-mail: nurlan1959@yahoo. Içərişəhər.Məmmədli Kompüter dizayneri: Zahid Məmmədov Səhifələyici: Aygün Əsgərova Texniki redaktor: Rövşanə Nizami qızı Montacçı: Rasim Hacıyev Yığılmağa verilmiş 20. Kitab «Nurlan» nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsində hazır diapozitivlərdən çap olunmuşdur.

152 .

You're Reading a Free Preview

İndirme
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->