T.e.

ISTANBUL CUMHURIYET BA~SA VCILIGI (CMK'mn 250. Maddesi ile Yetkili Boliimii)
• w

Sorusturma Esas Iddianame

No : 201012287 No : 20111813 No : 2011/598

TUTUKLUIS

IDDIANAME ISTANBUL ( ). AGIR CEZA MAHKEMESINE (CMK'nm 250. Maddesi ile Yetkili Boliimii)
• w •

.

.

Yukanda bilgileri yazih olan iddianame, sayfa sayisuun coklugu nedeniyle UYAP ortamma aktanlamanusur. Konu ile ilgili UY AP Yardim Masasi ile goriisiildugiinde, iddianamenin ancak arttiralacak bir ek kapasite ile UYAP'a aktanlabilecegi bildirilmis, bu nedenle is bu tutanak hazirlanarak, iddianame biitiin halinde UYAP ortammda "Sorusturma Dosya Aynnti Bilgileri" ekramnda,"Dosya Evrak Listesi" boliimiiniin altinda bulunan, "iddianame" butonunun altma eklenmek iizere gonderilmistir, 02.12.2011

Istanbu

T.C. iSTANBUL CUMHURiYET BA~SAVCILIGI (CMK'nm 250. Maddesi ile Yetkili Balumu) Scrusturma Esas lddlaname No No No : 2010/2287 : 2011/813 : 2011/598 iDDiANAME iSTANBUL ( ). AGIR CEZA MAHKEMESiNE (CMK'nm 250. Maddesi ile Yetkili Balumu) DAVACI MO~TEKiLER :K.H. :1·TORKiYE FUTBOL FEDERASYONU, istanbul adresli. istinye Mah. Darussafaka Cad. No:45 Sanyer/ TUTUKLUiS

:7·MUSTAFA clcl Osman ve Nazmiye oglu, 1971 doqurnlu, Fevzicakrnak Mah. Tas Sok. No: 8/3 Merkez Giresun adresli. :8·HAKAN AKBA~, Bilenc ve Hatice oglu, 1975 dogumlu, Hac: Miktat Mah. Suat Akgun Sok. No: 36/4 Merkez Giresun adresli. :9·YAKUP BEKDEMiR, Fehmi ve Emine oglu, 1979 dogumlu, Burhaniye Kayu Merkez Giresun adresli. :10·AHMET BULUT, Mehmet ve Sevim oqlu, Adana1969 dogumlu, Elazlg Degirmenanu nut. kyo Ozlemli Sok. Kase oglu Apt No: 13/1 Ku<;ukbebek istanbul adresli. ~OPHELILER

:2·MEVLOT ENGiN, Recep ve Fatma oglu, 1980 dogumlu, Giresun Bulancak Yah nut. kyo Cltlak Kale Mah. 26 Evler Sok. Sirin Yap: Koop. A5 L Blok D:17 Giresun adresli. :3·TURGAY DEMiRCAN, Nahit ve Makgule oglu, Ankara 1967 dogumlu, Ordu Merkez Karaca Orner nut. kyo Teyyare Duzu Mah. Mollaoglu Sok. No:33/1 Giresun adresli. :4·ALI AKDAG, Mehmet ve Hurmuz oglu, Giresun 1967 doqumlu, Giresun Merkez Lapa Kayu nut. kyo Hac: Siyam Mah. AtatUrk Bulvan No:79/1 Giresun adresli. :5·~ENEL KACMAZ, Ahmet ve Emine oglu, Camhca 1962 doqurnlu, Giresun Camhca Kesan nut. kyo Cemal Pasa Mah. Finn Sok. No:7 D:3 Bayrarnpasa istanbul adresli. :6·HOSEYiN VASFi YOLASIGMAZ, Ahmet luhtU ve Gunseli oglu, 1962 dogumlu, Giresun Merkez Sultanselim nut. kyo Sultanselim Mah. Osman Fikret Topalil Sok. No: 1/5 Merkez Giresun adresli.

MODAFil GDZAL TI TARiHi TUTUKLAMA TARiHi

:1·0LGUN PEKER, Celal ve Huri oglu, 22/01/1973 doqurnlu, Giresun Bulancak Damudere nut. kyo Basak Mh. Mevlana Celaleddini Rumi Cd. No:4D 117 Ba~ak~ehir/istanbul adresli. Halen atlh suctan Silivri 4 Nolu L Tipi Cez. TUTUKLU. .Av.Bulent KIII<;,Av. Serdar Oktern, Av. Murat Polat, ist. Barosu :03.07.2011 :05.07.2011

1

:2·AZiz YILOIRIM, $evki $efik ve Sermet oglu, 02/11/1952 dogumlu, istanbul Cekrnekoy
Resadiye k6y/mahallesi, 14 cilt, 459 aile sua no, 1 sira no'da nutusa kaYltll Caddebostan Mah. Mehtap Sk. No:10 16 Kadlk6y/istanbul adresli. Halen uzerine anh suctan Metris 1 Nolu T Tipi Kapah Ceza infaz Kurumunda TUTUKLU. MOOAFii :Av.Ahmet K6ksal Bayraktar, AV.$eref Dede, Av. Yasemin Merc;il, istanbul Barosu GOZALTI TARiHi :03.07.2011 (4 gun) YAKALAMA K. TARiHi :06.07.2011 TUTUKLAMA TARiHi :10.07.2011

:3·MEHMET ~EKip MOSTUROGLU, Sabahattin ve Taliha oglu, 20104/1966 dogumlu,
istanbul Fatih $ehremini k6y/mahallesi, 15 cilt, 594 aile stra no, 4 sira no'da nutusa kayrtl: Cumhuriyet Cad. Ka - Han No:40/6 Elrnadaq $i~li/istanbul adresli. Halen uzerine atil: suctan Metris 1 Nolu T Tipi Kapah Ceza infaz Kurumunda TUTUKLU. MOOAFii :Av.Naim Karakaya, Av. Selin Kurt, Av. Erkan Santas, istanbul Barosu GOZALTI TARiHi :03.07.2011 TUTUKLAMA TARiHi :06/07/2011 dogumlu, Diyarbakrr Merkez iskenderpa~a MAH k6y/mahallesi, 13 cilt, 600 aile stra no, 19 sua no'da nufusa kaYltll istanbul Kadlk6y G6ztepe Fahrettin Kerimg6kay Cad. Demirli Sitesi NO:229/6 adresli. Halen uzerine atih suctan Metris 1 Nolu T Tipi Kapah Ceza infaz Kurumunda TUTUKLU. :Av.Soner Baballk, istanbul Barosu :03.07.2011 :06.07.2011

:4·ABOULLAH BA~AK, ismail ve Ayser oglu, 25/11/1970

MOOAFii GOZAL TI TARiHi TUTUKLAMA TARiHi

~

:5·ABOULLAH EKER, Yusuf ve Hava oglu, 04/12/1986 dogumlu, Giresun Merkez Caldag/Osmaniye k6y/mahallesi, 56 cilt, 63 aile sira no, 50 stra no'da nutusa kaYltll Fevzi Cakrnak Mahallesi $en Sokak No 7 Merkezl Giresun adresli. Halen uzerine atih suctan Metris 1 Nolu T Tipi Kapall Ceza infaz Kurumunda TUTUKLU. MOOAFii :Av.Cagda~ Mlhcl, Av. isa Yildrz, Av. Muhammet Bilal Uzer, Giresun Barosu GOZALTI TARiHi :04.07.2011 TUTUKLAMA TARiHi :07.07.2011 :6·ABOULLAH KARAKUZ, Hasan ve Zeliha oglu, 01/04/1969 doqumlu, Giresun Merkez Uzgur k6y/mahallesi, 64 cilt, 98 aile stra no, 69 sua no'da nufusa kayith Hacimiktat Mah.
Yayh Sok. No: 10 Merkezl Giresun adresli. Halen uzerine atih suctan Metris 1 Nolu T Tipi Kapal: Ceza infaz Kurumunda TUTUKLU. MOOAFii :Av.yucei Kmrn, Av. Mukrernin Kinlmaz, istanbul Barosu GOZALTI TARiHi :04.07.2011 TUTUKLAMA TARiHi :07.07.2011 doqurnlu, Diyarbakrr Sur Savas k6y/mahallesi, 19 cilt, 111 aile sira no, 11 stra no'da nutusa kaynh Kooperatifler Mah. KI~la Cad. No:24 115. Yeni~ehirl Diyarbaku adresli. Halen uzerine ••9b~~~ris 1 Nolu T Tipi Kapali Ceza Infaz Kurumunda TUTUKLU. / 4' i- - ..:~"' '" :Av.Ahmet Kurtulu~, Av. Gulendam Yakut Yasar, Duzce Barosu 0 <.:" :;.)

:7·ABOURRAHMAN YAKUT, Ali ve Sultan oglu, 01/05/1960

MOOAFii

2

-_

GOZALTI TARiHi TUTUKLAMA TARiHi

:03.07.2011 :05.07.2011 :8·AHMET CELESi, Lebip Birsen ve Muazzez oglu, 19/09/1966 dogumlu, Diyarbakir Sur Camii Kebir k6y/mahallesi, 5 cilt, 251 aile stra no, 9 stra no'da nufusa kaynh Atakent Mah. Mithatpa~a Cad. No .88/1 Umraniye/istanbul adresli. Halen uzerlne atlll suctan Metris 1 Nolu T Tipi Kapali Ceza infaz Kurumunda TUTUKLU. .Av.Seyda Yildmrn, Av. M.Berzan Ekinci, istanbul Barosu :03.07.2011 :06.07.2011 :9·AHMET ATE~, Mehmet Yilrnaz ve Zerrin oglu, 27/05/1974 doqurnlu, istanbul Besiktas Etiler k6y/mahallesi, 9 cilt, 758 aile sira no, 4 srra no'da nufusa kayrth Murat Reis Mah. Tik Nefes Sokak Oemsel Sitesi B:1 Blok K.3 0:14 Baglarba~1 Uskudar Merkez/istanbul adresli. Halen uzerine atih suctan Metris 1 Nolu T Tipi Ceza infaz Kurumunda TUTUKLU. :Av.Ali Riza Oizdar, Av. Savas Adalet, Av. Ahmet Akpmar, istanbul Barosu : 12.07.2011 :13.07.2011 :10·ALi KIRATLI, Mehmet ve Neriman oglu, 11/07/1964 doqurnlu, istanbul Fatih Kocarnustatapasa k6y/mahallesi, 47 cilt, 2172 aile sira no, 3 sira no'da nufusa kaYltli Eski Bagdat Cad. Sait Ali Bey Apt. No.63 Kat 2 0.8 Kuc;ukyall Maltepe/istanbul adresli. Halen uzerine atih suctan Metris 1 Nolu T Tipi Kapah Ceza infaz Kurumunda TUTUKLU. :Av.Ramazan Dine, istanbul Barosu :03.07.2011 :06.07.2011 :11·S0LENT UYGUN, Fikret ve Elmas oqlu, 01/08/1971 dogumlu, Sakarya Adapazan Cumhuriyet k6y/mahallesi, 2 cilt, 259 aile sira no, 4 sua no'da nufusa kaynh Cavusve Mah. Barbaros Hayrettin Pasa Cad. No:53 112 Kartal/istanbul adresli. Halen uzerine atil: suctan Metris 1 Nolu T Tipi Kapah Ceza infaz Kurumunda TUTUKLU. :Av.ismail Gurses, Sakarya Barosu :03.07.2011 :06.07.2011 :12·S0LENT iSRAHiM i~CEN, Ahmet ismet ve Songul oglu, 29/06/1964 doqumlu, istanbul Besiktas Tilrka! koy/mahallesi, 19 cilt, 2497 aile sira no, 29 srra no'da nufusa kaYltl1 Fahrettin Kerim G6kay Cd. Eksi ls Ham K:2 No:8 Altunizade Uskudar/lstanbul adresli. Halen uzerine atlll suctan Metris 1 Nolu T Tipi Geza inf.az Kurumunda TUTUKLU. .Av.Sener Atilqan, Av. Gulc;in Kaya, istanbul Barosu :03.07.2011 :07.07.2011

MOOAFii GOZAL TI TARiHi TUTUKLAMA TARiHi

".

MOOAFii GOZAL TI TARiHi TUTUKLAMA TARiHi

MOOAFii GOZAL TI TARiHi TUTUKLAMA TARiHi

MOOAFii GOZAL TI TARiHi TUTUKLAMA TARiHi

MOOAFii GOZAL TI TARiHi TUTUKLAMA TARiHi

3

MOOAFii GOZALTI TARiHi TUTUKLAMA TARiHi

:13·CEMiL TURHAN, Rusen ve Fatma oglu, 26/02/1947 doqurnlu, Trabzon Akcaabat Adacik-Benlitas k6y/mahallesi, 22 cilt, 13 aile sira no, 31 sira no'da rulfusa kayrth Ridvanpasa Sk. G6ztepe Mah. No:2 18 Kadlk6y/istanbul adresli. Halen uzerine atih suctan Metris 1 Nolu T Tipi Kapah Ceza infaz Kurumunda TUTUKLU. :Av.Kadir AkYlldlz, Av.ibrahim $ahinkaya, Av.Hulya $enova istanbul Barosu :03.07.2011 :06.07.2011 :14·CO~KUN (fALlK, Haseyin ve Feride oglu, 25/05/1970 dogumlu, Giresun Canakc: Akkoy k6y/mahallesi, 23 cilt, 4 aile sira no, 160 srra no'da nufusa kayrth Yukan Mevkii No:75/1 Akk6y K6yu ~anak<;:11 Giresun adresli. Halen uzerine atih suctan Metris 1 Nolu T Tipi Kapah Ceza infaz Kurumunda TUTUKLU. :Av.Abdullah Soran, AV.Ali Yavuz Ozek, Av. Veysel Daga~an, istanbul Barosu :03.07.2011 :05.07.2011 :15·HAKAN KARAAHMET, Oktay ve Perihan oglu, 04/05/1975 doqurnlu, Giresun Bulancak Ucaru k6y/mahallesi, 7 cilt, 15 aile sua no, 75 sira no'da nufusa kayltll Gaziler Mah. 160 Nolu Sk. No:8 14 Merkezl Giresun adresli. Halen uzerine ahh suctan Metris 1 Nolu T Tipi Kapah Ceza infaz Kurumunda TUTUKLU. :Av.Mehmet Ali Devecioqlu, Av.Beyzanur ~elik, istanbul Barosu :03.07.2011 :05.07.2011 :16·HALOUN ~ENMAN, Giyasettin ve Hatice oglu, 19/07/1974 doqurnlu, istanbul Beyve Catrnarnescit k6y/mahallesi, 9 cilt, 98 aile sira no, 10 sira no'da rulfusa kaYltl1 Yenik6y Mah. Ayazma Crkmaz: Sk. No:6 12 Sanyer/istanbul adresli. Halen uzerins atih suctan Metris 1 Nolu T Tipi Kapah Ceza infaz Kurumunda TUTUKLU. :Av.Sena Demircan, Av. Pinar Unlu, Av. Ali Rrza Dizdar, istanbul Barosu :03.07.2011 :05.07.2011 :17·isRAHiM AKIN, Erdoqan ve Nese oglu, 04/01/1984 dogumlu, izmir Kar~lyaka Donanrnaci k6y/mahallesi, 11 cilt, 1517 aile sira no, 9 stra no'da nufusa kayrth lbb Langa Spor Tesisleri Yenikapi Aksaray Fatih/istanbul adresli. Halen uzerine anh suctan Metris 1 Nolu T Tipi Kapall Ceza infaz Kurumunda TUTUKLU. :Av. Hakki Kurtulu~, istanbul Barosu :12.07.2011 : 13.07.2011 :1s·iLHAN VOKSEL EK~iOGLU, Asian ve Nezahat oglu, 29/07/1966 doqurnlu, istanbul Kadlk6y Cateraqa k6y/mahallesi, 4 cilt, 1501 aile sira no, 7 sira no'da rnifusa kayith Kandilh Mah. Hldrellez Sk. No:2/4 11 Uskudar/istanbul adresli. Halen uzerine atlll suctan Metris 1 Nolu T Tipi Kapah Ceza infaz Kurumunda TUTUKLU. :Av.Ersan $en, Av. Tug<;:eBasanr, istanbul Barosu :03.07.2011 :06/07/2011

MOOAFii GOZALTI TARiHi TUTUKLAMA TARiHi

MOOAFii GOZAL TI TARiHi TUTUKLAMA TARiHi

"..

MOOAFii GOZALTI TARiHi TUTUKLAMA TARiHi

MOOAFii GOZAL TI TARiHi TUTUKLAMA TARiHi

MOOAFii GOZAL TI TARiHi TUTUKLAMA TARiHi

4

MOOAFii GOZALTI TARiHi TUTUKLAMA TARiHi

:19·isKENOER ALlN, Nazirn ve Nermin oglu, 28/02/1984 dogumlu, istanbul Beykoz Cavusbasi k6y/mahallesi, 21 cilt, 360 aile sua no, 3 sua no'da nutusa kaYltil Soguksu Mah. Salkirn Sk. No:72 19 Beykoz/istanbul adresli. Halen uzerine atih suctan Metris 1 Nolu T Tipi Kapah Ceza infaz Kurumunda TUTUKLU. :Av.Engin Celebl, Av. Ali Riza Oizdar, Av. Savas Adalet, istanbul Barosu :12.07.2011 :13.07.2011 :20·MECNUN OTVAKMAZ, Memet ve Fatma oglu, 10102/1965 dogumlu, Sivas Oogan~ar Ortak6y k6y/mahallesi, 82 cilt, 5 aile sira no, 19 sira no'da nufusa kaYltll in6nu Cd Erenk6y Apt. No:81/19 Kozyatagl Merkez/istanbul adresli. Halen uzerins anh suctan Metris 1 Nolu T Tipi Kapal: Ceza infaz Kurumunda TUTUKLU. .Av.Bulent Killy, Av. Orhan Erdemli, Av. Nazif Aktas, istanbul Barosu :03.07.2011 :06.07.2011 :21·MEHMET VENicE, Abdullah ve Makbule oglu, 10106/1947 dogumlu, Ankara Krztlcahamam Yen ice k6y/mahallesi, 5 cilt, 70 aile sira no, 4 sira no'da nufusa kayrth Yenice Mah. Milli Egemenlik Cad. No:21 15 Kiztlcaharnarn'Ankara adresli. Halen uzerne atih suctan Metris 1 Nolu T Tipi Kapal: Ceza infaz Kurumunda TUTUKLU. :Av.Ozkan K6yluoglu, istanbul Barosu :03.07.2011 :06.07.2011 :22·0MER OLKO, $ukru ve Emine oglu, 01/01/1956 dogumlu, Giresun Oereli Gudul k6y/mahallesi, 14 cilt, 53 aile srra no, 8 srra no'da nufusa kaYltl1 Katip Mustafa yelebi Mah. Abdullah Sok No 3 Oaire 3 Beyoglu/istanbul adresli. Halen uzerins atih suctan Silivri 4 Nolu L Tipi Kapah Ceza infaz Kurumunda TUTUKLU. :Av.Nuray Mercimek, istanbul Barosu :03.07.2011 :05.07.2011 :23·SAMi OiN~, Tank ve Ruhiye oglu, 10106/1980 doqurnlu, Bursa Mudanya Ru~tuipar k6y/mahallesi, 4 cilt, 19 aile sira no, 5 sira no'da nufusa kaynh Nispetiye Cad. Petrol Sitesi 3. Blok 0:7 Etiler Besiktas/lstanbul adresli. Halen uzerine atih suctan Metris 1 Nolu T Tipi Kapah Ceza infaz Kurumunda TUTUKLU. :Av.Aynur Tuncel Yazgan, Av. Ayya Onural, Av. Erdener Yurtcan istanbul Barosu :03.07.2011 :06/07/2011 :24·SELiM KIMIL, Adil ve Bagdagul oglu, 10108/1982 dogumlu, Giresun Alucra Hacihasan k6y/mahallesi, 39 cilt, 62 aile sira no, 74 sira no'da nufusa kayith Haci Miktat Mh.Yayll Sk.No:7/2 Merkezl Giresun adresli. Halen uzerine atih suctan Metris 1 Nolu T Tipi Kapall Ceza infaz Kurumunda TUTUKLU. :Av.ilker Bozatlloglu, Av. Muhammet Bilal Ozer, istanbul Barosu :04.07.2011 :07.07.2011

MOOAFii GOZAL TI TARiHi TUTUKLAMA TARiHi

MOOAFii GOZAL TI TARiHi TUTUKLAMA TARiHi

,.

MOOAFii GOZAL TI TARiHi TUTUKLAMA TARiHi

MOOAFii GOZAL TI TARiHi TUTUKLAMA TARiHi

MOOAFii GOZAL TI TARiHi TUTUKLAMA TARiHi

5

MOOAFii GOZALTI TARiHi TUTUKLAMA TARiHi

ve um ana e k6y/mahallesi, 2 cilt, 617 aile sira no, 16 sua no'da nufusa kayrth Buyukdere Caddesi Yapi Kredi Plaza C Blok K: 12/3 Levent Besiktas/lstanbul adresli. Halen uzerine atih suctan Metris 1 Nolu T Tipi Kapail Ceza infaz Kurumunda TUTUKLU. :Av.Omer Durak, Av. Orner Can Yilrnaz, Av. Sezen Sezen, istanbul Barosu :12.07.2011 :13.07.2011 :26·TALAT EMRE KO(fAK, Mustafa ve Aynur oglu, 24/11/1980 dogumlu, Afyonkarahisar Merkez Sarayduzu kby/mahallesi, 135 cilt, 15 aile sira no, 51 srra no'da nufusa kaYltll Cumhuriyet Cad. No:40 K:9 Elmadag $i~li/istanbul adresli. Halen Olefine atrh suctan Metris 1 Nolu T Tipi Kapah Ceza infaz Kurumunda TUTUKLU. :Av.Mustafa K09ak, Av. Ay~e Elif K09ak, Av.Muharnrnet Bilal Uzer, istanbul Barosu :03.07.2011 :05.07.2011 :27·TAMER YELKOVAN, BurhaneUin ve Saniye SABiHA oglu, 16/05/1954 dogumlu, istanbul Kadlk6y Erenk6y k6y/mahallesi, 7 cilt, 611 aile sira no, 4 sna no'da nufusa kaynl: Sangul Sk. Caddebostan Mah. No:11 118 Kadlk6y/istanbul adresli. Halen uzerine atih suctan Metris 1 Nolu T Tipi Kapah Ceza infaz Kurumunda TUTUKLU. :Av.Asll Aydinoz, Av. Somay Tumerkan, Av. Gul9in Kaya, istanbul Barosu :03.07.2011 :06.07.2011 :28·TAYFUR HAVUTCU, Ersin ve Neziha oglu, 23/04/1970 doqumlu, Sakarya Hendek Soguksu k6y/mahallesi, 62 cilt, 124 aile sua no, 10 stra no'da ruifusa kaYltll Acarkent A Kapis: 1. Cad. B 135 Beykoz/istanbul adresli. Halen uzerine auh suctan Metris 1 Nolu T Tipi Kapah Ceza infaz Kurumunda TUTUKLU. :Av. Erdener Yurtcan, Av. Yaglz Nail G6nenli, Av. Muhammet Aksan, istanbul Barosu :12.07.2011 :13.07.2011 :29·0MiT KARAN, SUleyman ve Tulay oglu, 01/10/1976 dogumlu, Adana Seyhan Akkapi k6y/mahallesi, 1 cilt, 572 aile sira no, 11 sira no'da nufusa kaynh Cobancesrne Mah. Sanayi Cad. Nish istanbul No:44 C Blok D:70 Bahcelievlerrlstanbul adresli. Halen uzerine anh suctan Metris 1 Nolu T Tipi Kapah Ceza infaz Kurumunda TUTUKLU. : Av. Erhan Baki Selek, Av. Onur Gulergun, Av. Belgin Sutyuoglu Eden, istanbul Barosu :03.07.2011 :06.07.2011

MOOAFii GOZAL TI TARiHi TUTUKLAMA TARiHi

MOOAFii GOZAL TI TARiHi TUTUKLAMA TARiHi

MOOAFii GOZAL TI TARiHi TUTUKLAMA TARiHi

MOOAFii GOZAL TI TARiHi TUTUKLAMA TARiHi

MOOAFii GOZAL TI TARiHi TUTUKLAMA TARiHi

MOOAFii GOZALTI TARiHi TUTUKLAMA TARiHi

Safranbolu doqurnlu, Karabuk Safranbolu Kenan kby/mah, 53 Gilt, 184 aile sira no, 9 sira no'da nutusa kayrth, Cahslar Cad. Neyire Neyir Sok. Evren Apt. NO.11/4 Bahcelievler listanbul adresli. Halen uzerine atih suctan Metris 1 Nolu T Tipi Kapah Ceza infaz Kurumunda TUTUKLU. :Av. Osman Rahmi Ofluoqlu, Av. Ali Riza Dizdar, Av. Savas Adalet, istanbul Barosu :03.07.2011 :07.07.2011

:31·KORCAN CELiKAY, Yunus ve Nuran oglu, 31.12.1987

doqumlu, Trabzon Merkez 1 Nolu Erdogdu k6y/mahallesi, 7 cilt, 262 aile sira no, 22 sra no'da nufusa kaYltl1 Altunizade Mah. Aksoy Sk. No:7 A 14 Uskudar/istanbul adresli. MOOAFii :Av.Halii lbrahirn Koca, Av. Tevfik Yalcm Koca, Av. Gule Sure Anca, istanbul Barosu GOZAL TI TARiHi :11.07.2011 SALIVERiLME TARiHi :12.07.2011 dogumlu, Giresun Yaglldere Sinanh kby/mahallesi, 23 cilt, 9 aile sira no, 43 srra no'da niifusa kayrth Gemiler ~ekegi Mah. Tozlu Sokak Kardelen Apt. A Blok Kat7 D:30 Merkezl Giresun adresli. MOOAFii :Av.Filiz Yuksel, istanbul Barosu GOZAL TI TARiHi :04.07.2011 SALIVERiLME TARiHi :07.07.2011 dogumlu, Sivas Merkez Cicekli kby/mahallesi, 8 cilt, 136 aile sira no, 13 stra no'da nufusa kaYltil Yesilkoy Mah. Fener Cad. No:14/1 11 Baklrkby/istanbul adresli. MOOAFii :Av.Mahir lsrkay, istanbul Barosu GOZLALTI TARIHI :03.07.2011 SALIVERiLME TARiHi :05.07.2011 doqumlu, $Irnak Merkez lsrnetpasa Mahallesi kby/mahallesi, 3 Gilt, 55 aile sira no, 322 sua no'da nutusa kayrth Carnal Petrol Uninleri Tasimacrnk Balpet A.$.Kazanll Kasabasi Soda Kromsan Fabrikasi Karsrs: Merkezl Mersin adresli. MOOAFii :Av.Salih Orhan, istanbul Barosu GOZALTI TARiHi :03.07.2011 SALIVERiLME TARiHi :05.07.2011 dogumlu, Giresun Kesap Karadere kby/mahallesi, 20 Gilt, 122 aile sira no, 47 sua no'da nufusa kaYltil Gedikkaya Mah. Nihatbey Cad. 1~lk Sitesi D Blok D:24 Merkezl Giresun adresli. MOOAFii :Av.Ezgi Turk, istanbul Barosu GOZAL TI TARIHI :04.07.2011 SALIVERiLME TARiHi :07.07.2011

:32·SAORi ~ENER,Ahmet ve Feride oglu, 21/08/1951

:33·AOiL ~AHiN, Halil ve Ay~e oglu, 25/04/1964

:34·ABOULLAH CiLA, ism ail ve Hayriye oglu, 28/09/1966

:35.BE~iR ACAR, Mehmet Emin ve Meryem oglu, 09/10/1983

:36·CANOEMiR SARI, Ali ve Emine oqlu, 02/12/1963

7

\. ".,
\..
~.,

."

··,· ..._,i"" ....

:

~t

~

.~

,~r

wr....,._ ...J

:37.CENGiz OEMiREL, Mahmut ve $ahsenem oglu, 08/01/1971 dogumlu, Aksaray Sanyahsi $afaktepe k6y/mahallesi, 4 cilt, 37 aile sira no, 115 sira no'da nutusa kayrth Ozal Mah. Cemal Gursel Cad, No, 42 Sanyah~i/ Aksaray adresli. MOOAFii .Av.Sadufah Coskun, istanbul Barosu :03,07,2011 GOZAL TI TARiHi SALIVERiLME TARiHi :06,07,2011 :38·00GAN ERCAN, Turan ve ifakat oqlu, 28/12/1970 doqurnlu, Ordu Mesudiye Arpaalan k6y/mahallesi, 13 cilt, 29 aile sua no, 23 sira no'da nufusa kayrth Merkez/istanbul adresli. MOOAFii :Av,Mumin Adlguzel, istanbul Barosu :03,07,2011 GOZAL TI TARiHi SALIVERiLME TARiHi :06,07,2011 :39·EMNANUEL CHINENYE EMENIKE, Emenike ve Lucy oglu, 01/01/1987 doqumlu, Otuuocha k6y/mahallesi, cilt, aile sira no, sira no'da nufusa kaYltll Samandira Tesisleri Merkez/istanbul adresli. MOOAFii .Av.Osrnan llkan Koyuncu, istanbul Barosu :03,07,2011 GOZAL TI TARiHi SALIVERiLME TARiHi :06,07,2011 :40·EROEM KONYAR, Orner Bulent ve $erife oglu, 23/01/1985 doqurnlu, Bursa Mudanya Ru~tUipar k6y/mahallesi, 4 cilt, 28 aile sira no, 10 sira no'da rulfusa kayrth Kirazhbaqlar Sk. Ozyurt Apt. No:27/2 Yenik6y Sanyer/lstanbul adresli. MOOAFii .Av.Rezan Ep6zdemir, istanbul Barosu GOZALTI TARIHI :03,07,2011 SALIVERiLME TARiHi :06,07,2011 :41·ERKAN KORKMAZ, Osman ve Hatice oglu, 10/03/1971 dogumlu, Rize Kalkandere Cevizlik k6y/mahallesi, 4 cilt, 31 aile sira no, 29 sira no'da nufusa kayrth Ferah Mah.Mebrnet Akif Ersoy Cad.Carnlica Konaklan A Blok 0:11 Uskudar/lstanbul adresli. :Av, Bulent Killy, istanbul barosu :09,09,2011 - 1 gun

MOOAFii GOZAL TI TARiHi

:42·ERMAN ERTA~, Mehmet ve Omriye oglu, 05/08/1974 doqumlu, izmir Odernis Yusufdere k6y/mahallesi, 48 cilt, 4 aile sira no, 62 stra no'da nufusa kayith Yesil Mah. 40/5 Sk, No:7/1 Gaziemir/izmir adresli. .Av.Tayfun Ozankaya, izmir Barosu MOOAFii :03,07,2011 GOZALTI TARiHi SALIVERiLME TARiHi :05,07,2011 :43·FARUK TA~SETEN, Orner ve Rabia oglu, 01/01/1960 doqumlu, Sivas Merkez Ece k6y/mahallesi, 12 cilt, 61 aile sira no, 29 sira no'da nufusa kayrth Gultepe Mah. Erzincan Cevre Yolu Sivas Spar Tesisleri Merkez/ Sivas adresli. :Av.Didem Sunna, istanbul Barosu :22,08,2011 - 1 gun

MOOAFii GOZALTI TARiHi

8

:44·EVREN KIMIL, Adil ve Bagdagul oqlu, 24/12/1985 dogumlu, Giresun Alucra Hacihasan k6y/mahallesi, 39 cilt, 62 aile sua no, 85 sira no'da nutusa kaYltl1 Hacimiktat Mahallesi Yayh Sokak No:8 Merkezl Giresun adresli. MOOAFii :Av.Ezgi Turk, istanbul Barosu GOZALTI TARIHI :04.07.2011 SALlVERiLME TARiHi :07.07.2011 :4S·FATiH SANOAL, Hasan ve Hava oglu, 01/05/1977 dogumlu, Giresun Merkez Caldag/Osmaniye k6y/mahallesi, 56 cilt, 33 aile sira no, 43 sua no'da nutusa kaYltl1 Hac: Siyam Mah. Kuskonrnaz Sok. No:18/9 Merkez/ Giresun adresli. MOOAFii :Av.Cagda~ Mlhcl, Giresun Barosu GOZAL TI TARiHi :04.07.2011 SALlVERiLME TARiHi :07.07.2011 :46·FATiH AKBABA, Hikmet ve Fatma oglu, 22/11/1977 dogumlu, Kocaeli Kartepe Esme Ahmediye k6y/mahallesi, 115 cilt, 18 aile sira no, 109 sua no'da mifusa kayltli Benli Sk. Arabacralam Mah. No: 1014 Serdivanl Sakarya adresli. MOOAFii :Av.ismail Gurses, Av. Savas Adalet, Bursa Barosu GOZALTI TARiHi :01.08.2011 SALlVERiLME TARiHi :04.08.2011 :47.GOKC;EK VEOERSON, oglu, 22/07/1981 dogumlu, sira no, 1 sira no'da nufusa :Av.Ozgur Alpaslan Surner, Luiz Claudio Venancio Ve Claudia Marcia Soares Da Silva Ankara Cankaya llkadun Mah. k6y/mahallesi, 40 cilt, 320 aile kaynh adresli. Bursa Barosu

MOOAFii

:4S·HALiL KONTEK, Mehmet ve Ne~e oglu, 09/09/1983 dogumlu, Samsun llkadirn Kl1i9dede k6y/mahallesi, 16 cilt, 580 aile srra no, 17 sira no'da nufusa kaYltl1 Feyzullah Mah. Plaj Yolu Sk. No:20 18 Maltepe/istanbul adresli. IfII1t. MOOAFii :Av.Ersu Oktay Huduti, istanbul Barosu GOZALTI TARiHi :03.07.2011 SALlVERiLME TARiHi :05.07.2011 :49·HASAN C;ETiNKAYA, Orner ve Cennet oglu, 05/08/1981 dogumlu, Afyonkarahisar Dinar Afsar k6yu k6y/mahallesi, 14 cilt, 41 aile sira no, 59 srra no'da nufusa kaYltl1 Gaziantep Spor Kulubu Tesisleri Gaziantep adresli. MOOAFii :Av.Elif Arayan, istanbul Barosu GOZALTI TARIHI :29.07.2011 SALlVERiLME TARiHi :30.07.2011 :SO·HIRC;IN KIMIL, Adil ve Bagdagul oglu, 28/07/1989 dogumlu, Giresun Alucra Hacihasan k6y/mahallesi, 39 cilt, 62 aile srra no, 86 sira no'da nufusa kayith Haci Miktat Mahallesi Yayh Sokak No:8 Merkezl Giresun adresli. MOOAFii :Av.ilker Bozatlroqlu, istanbul Barosu . GOZAL TI TARiHi :04.07.2011 SALlVERiLME TARiHi :07.07.2011

9

MOOAFii

:51·HiKMET KARAMAN, Mustafa Kemal ve Munure oglu, 09/03/1960 doqurnlu, Giresun Tirebolu Araqeris koy/mahallesi nuf ky. Abdurrahmangazi Mah. Osmangazi Cad, Yesil Sk. Parsel 3 A-2 -2 Agave Village Sarnandua Kartal/istanbul adresli. .Av.Didern Sunna, istanbul Barosu

:52·iLHAN CELiKAY, Yunus ve Nuran oglu, 29/10/1984 dogumlu, Karabuk Safranbolu Konan koy/mahallesi, 53 cilt, 184 aile sira no, 8 sira no'da nufusa kaYltii adresli. MOOAFii :Av,Leyla Albayrak Yerli, istanbul Barosu GOZALTI TARiHi :29,07,2011 SALIVERiLME TARiHi :30,07,2011 :53·KENAN YARALI, Ali Kemal ve Neval oglu, 30108/1961 doqurnlu, Manisa Saruhanh Ataturk koy/mahallesi, 1 cilt, 297 aile stra no, 9 sira no'da nufusa kayrth inonu Mh, Uctepeler Mevkii 6/7 Muradiye Merkezl Manisa adresli. .Av.Sinern Oskay Bas, Av, Sinem Ozkay Bas, Bursa Barosu

MOOAFii

:54·LEVENT ERi~, Zeki ve Zeliha Sevim oglu, 17/09/1962 dogumlu, izmir Konak Altmtas koy/mahallesi, 8 cilt, 379 aile srra no, 22 sira no'da nufusa kayith Mithatpa~a Cad, Gazme Apt. No.796 No,2 Ku<;:ukyail Merkezlizmir adresli. .Av.Hasan Ahi, Mersin Barosu MOOAFii GOZAL TI TARiHi :03,07,2011 SALIVERiLME TARiHi :05,07,2011 :55·MAHMUT GONE~, $eyhmus ve Kadriye oglu, 29/10/1977 dogumlu, Diyarbakir Merkez Melikahmet Mah koy/mahallesi, 17 cilt, 208 aile sira no, 5 sua no'da nufusa kaYltl1 Guzeltepe Mah. Namazgah Cad, $enay Sok. No:5/4 Uskudar/istanbul adresli. .Av.Bayrarn Gundogdu, Av, Rezan Epozdemir, Av, Mesut Merdivan, istanbul Barosu MOOAFii :03,07,2011 GOZALTI TARiHi SALIVERiLME TARiHi :05,07,2011 :56·MAHMUT BOZ, Selami ve Hatice oglu, 16/04/1991 doqurnlu, Eskisehlr Merkez koy/mahallesi, 141 cilt, 42 aile sua no, 80 sua no'da nufusa kaYltii Ihlamurkent Mh,Aladag Sk No.3/4 Merkezl Eskisehir adresli. .Av.Hasan Adil Atabay, istanbul :03,07,2011 - 1 gun

MOOAFii GOZAL TI TARiHi

:57·MEHMET YILOIZ, Satrlrrus ve San oglu, 14/09/1981 dogumlu, Yozgat Merkez koy/mahallesi, 112 cilt, 8 aile sira no, 23 sira no'da nufusa kayith inonu Mahallesi Kazancilar Caddesi Gulhilas Apt. A Blok 0:20 Merkezl Sivas adresli. :Av,Unal Yilrnaz, Sivas Barosu MOOAFii :03,07,2011 GOZAL TI TARiHi SALIVERiLME TARiHi :05,07,2011

10

:58·MEHMET ~EN, Yilrnaz ve Hayat oglu, 14/01/1965 doqumlu, Afyonkarahisar Sandikh koy/mahallesi, 23 cilt, 96 aile sira no, 28 sira no'da nufusa kaynh Bilkent Bahce Konutlan Serpmeleri Kurne Evlen Beytepe Mah. No:13 <;ankaya/Ankara adresli. :Av.Yasemin Yurttas, istanbul Barosu MOOAFii :03.07.2011 GDZALTI TARiHi SALIVERiLME TARiHi :06.07.2011 :59·MESUT EROOGAN, Hikmet ve Ay~e oglu, 20/04/1981 dogumlu, Giresun Merkez Sayca koy/mahallesi, 59 cilt, 105 aile sira no, 72 sua no'da nufusa kayrth <;Itlakkale Mah. AtatUrk Bulvan No: 167 /2 Merkez/ Giresun adresli. MOOAFii :Av.Filiz Yuksel, istanbul Barosu GDZAL TI TARiHi :04.07.2011 SALIVERiLME TARiHi :07.07.2011 :60·MiTHAT Kalayik Koyu Kahveci Cad. MOOAFii :Av.Muharrem GDZALTI TARiHi :14.07.2011 SALIVERiLME TARiHi :15.07.2011 HALis, Abbas ve Fikriye oqlu, 20/09/1962 dogumlu, Sakarya Hendek koy/mahallesi, 39 cilt, 7 aile srra no, 24 sira no'da nutusa kayrth Adnan Gediktepe 4. Sk. No 5 Alemdag Umraniye/istanbul adresli. Murat Bayram, istanbul Barosu

MOOAFii GDZAL TI TARiHi

:61·MUHAMMET ~ENYOZ, Kebir ve Hanife oglu, 02/12/1969 dogumlu, Eskisebir Tepebasi Bahcelievler koy/mahallesi, 6 cilt, 365 aile sua no, 18 sua no'da nufusa kayrth sumer Mah. <;ift<;iSk. No:14 /2 Odunpazan/Sskisehir adresli. :Av.Cahit Dogdu, istanbul Barosu :12.08.2011 - 1 gun :62·MURAT DZTORK, Kayim ve Turkan oglu, 05/12/1969 doqurnlu, Ankara Mamak Dernirlibahce koy/mahallesi, 12 cilt, 907 aile sira no, 3 sira no'da nufusa kayrth sakaci Sk. Kozyatagl Mah. No:16 0/98 Kadlkoy/istanbul adresli. :Av.Ayhan Cesur, istanbul Barosu

lflii' MOOAFii

:63·MURAT YAKARI~IK, Yilrnaz ve Nebahat oglu, 20/10/1971 doqurnlu, Giresun Merkez Seyit koy/mahallesi, 60 cilt, 30 aile sira no, 79 sua no'da nufusa kayith Hacimiktat Mah.Orhan Yilrnaz Cad.Nod:96 Merkez/ Giresun adresli. MOOAFii :Av.Ozan Kayahan, istanbul Barosu GDZAL TI TARiHi :04.07.2011 SALIVERiLME TARiHi :07.07.2011 :64·MUSTAFA SANi ~ENER, Ahmet ve Feride oglu, 14/02/1955 dogumlu, Trabzon Merkez 1 Nolu Erdoqdu koy/mahallesi, 7 cilt, 262 aile sira no, 23 sira no'da nufusa kayith Ataturk Havalimarn DI~ Hatlar Terminali Ye~ilkoy Baklrkoy/istanbul adresli. :65·MUSTAFA ULA~ ORTAKAYA, ldrls ve Hatice oglu, 27/09/1976 doqurnlu, Van Ercis Alkanat koy/mahallesi, 1 cilt, 1 aile srra no, 116 sua no'da nufusa kaynh §.9JTl~r,Mh <;if<;i Sk Unka Evleri A BI N .1/1 Merkez/ Eskisehir adresli. :Av.Sezgin Guraslan, Istanbul Barosu ~:~;;''\)

",;,/:,.,t,{':,'::',~··,~
r

MOOAFii

11

;:?...-I!:==F~Lj ,:
.~
~ -. .: •. , A ~ .•

r...
~;

'!.'. "

" ",.!
/

1

'~.-or"~'"

dogumlu, Trabzon Merkez Kirechane k6y/mahallesi, 65 cilt, 4 aile sira no, 49 sira no'da nufusa kayrth Nemlive Cemal Sk. Cumhuriyet Mah. No:18 14 Merkezl Trabzon adresli. MOOAFii :Av.Halil lbrahirn Koca, Av. Tevfik Yalcm Koca, Av. Gule Sure Anca, istanbul Barosu GOZALTI TARiHi :11.07.2011 SALIVERiLME TARiHi :15.07.2011 dogumlu, Bursa ineg61 Muratbey k6y/mahallesi, 88 cilt, 15 aile sua no, 39 sira no'da nutusa kaYltl1 Karaagac; Mah. $abanbahc;e Sk. No:8 13 Ylldlrlml Bursa adresli. MOOAFii :Av.$ule iyem, istanbul Barosu GOZALTI TARiHi :03.07.201 SALIVERiLME TARiHi :05.07.2011 doqurnlu, Usak Esrne Elvanlar Mahaliesi k6y/mahaliesi, 1 cilt, 128 aile srra no, 19 sira no'da nufusa kaYltl1 adresli. MOOAFii :Av.Serkan Bans Kosal, istanbul Barosu GOZALTI TARiHi :03.07.2011 SALIVERiLME TARiHi :05.07.2011 doqurolu, Giresun Merkez Hacisiyarn k6y/mahaliesi, 7 cilt, 120 aile sira no, 13 sira no'da nufusa kaYltl1 Nizamiye Mah. Orhan Ynrnaz Cad. Dilek Apt. No: 59/2 Merkezl Giresun adresli. MOOAFii :Av.Ozan Kayahan, istanbul Barosu GOZAL TI TARiHi :03.07.2011 SALIVERiLME TARiHi :05.07.2011

:66·NEVZAT ~AKAR, Ziya ve Melahat oglu, 25/03/1954

:67·0ZCAN OSTONTA~, Osman ve Gulten oglu, 17/09/1971

:68·0Z0EN ASLAN, Nurettin ve Ay~e oglu, 01/09/1965

:69·0Z0EN TOTONCO, Kerim ve Gulhanm oglu, 09/01/1984

:70·ALAEooiN YILOIRIM, Sevki Sefik ve Sermet oglu, 30104/1962 doqurnlu, istanbul
(iekmek6y Re~adiye k6y/mahaliesi, 14 cilt, 460 aile sra no, 1 sua no'da nufusa kaYltl1 Kandilii Mah. Ornurtepe Yokusu Sk. No:30 11 Uskudarrlstanbul adresli. :Av.Yasemin Mercil, Av. Ozgur Kumral, istanbul Barosu :19.08.2011 - 1 gun dogumlu, Kilis Merkez Abdioymagl k6y/mahaliesi, 1 cilt, 13 aile sua no, 13 sira no'da nuf. kyo Ortadaq Mevkii Fenerbahce Spor Kulubu Antrenman Tesisleri. Samandna 34885 Kartal/istanbul adresli. :Av.Emine Yazlcloglu, istanbul Barosu

MOOAFii GOZAL TI TARiHi

:71·SAMET GOZEL, Mustafa Butent ve Canan oglu, 01/03/1985

MOOAFii

:72·SAMET EROEMiR, Savas ve Zeynep oglu, 09/05/1991 doqurnlu, Giresun Kessp Altmpmar k6y/mahallesi, 7 cilt, 20 aile sira no, 71 sua no'da nufusa kayith incirtepe Mah. Alatay Cad. 281. Sok. No:16 K.3 Esenyurtlistanbul adresli. :Av.<;agda~ Mlhcl, Giresun Barosu MOOAFii :04.07.2011 GOZAL TI TARiHi SALIVERiLME TARiHi :07.07.2011
12
.,..

..... .~.
,

:73·SEROAR BERKiN, Nuri ve Guner oglu, 26/01/1963 doqumlu, izmir Konak Selcuk k6y/mahaliesi, 87 cilt, 446 aile sira no, 27 sua no'da ruifusa kaYltl1 Basin Sitesi Mah. in6nLi Cad. No:371 13 Karabaglar/izmir adresli. MOOAFii :Av.Ozgur Cevat Altuntas, istanbul Barosu GDZALTI TARiHi :03.07.2011 SALIVERiLME TARiHi :05.07.2011 :74·SEROAR KULBiLGE, Mustafa ve Zeliha oglu, 07/07/1980 doqumlu, Tekirdag Hayrabolu Hisar k6y/mahallesi, 1 cilt, 207 aile sua no, 31 sira no'da nufusa kayith <;iftlik Caddesi No:30 06510 Bestepe Merkez/Ankara adresli. MOOAFii :Av.ismail Curses. Sakarya Barosu GDZALTI TARIHI :11.07.2011 SALIVERiLME TARiHi :14.07.2011 :75·SERKAN ACAR, Mustafa ve Sabahat oqlu, 31/08/1948 doqurnlu, izmir Konak G6ztepe k6y/mahallesi, 39 cilt, 400 aile sira no, 2 srra no'da nufusa kaytlh Yesilcam Sk. No:1 H/1 Resadiye K6yu Cekrnekoy/lstanbul adresli. :Av.Abdurrahim Erol, Av. Fatih Mehmet Altay, istanbul Barosu :19.08.2011 - 1 gun

MOOAFii GDZAL TI TARiHi

:7S·SEYiT iBRAHiM KALENOER, Hasan ve Miyaser oglu, 09/03/1972 dogumlu, Ankara Altmdag Solfasol k6y/mahallesi, 85 cilt, 115 aile stra no, 17 sira no'da nutusa kayrth Baraj Cad. Baglari9i Mah. No:26 11 Altmdag/Ankara adresli. MOOAFii :Av.Serhat Cetin, istanbul Barosu GDZAL TI TARiHi :11.07.2011 SALIVERiLME TARiHi :14.07.2011 :77·SEZER DZTORK, ismail ve Nebahat oglu, 03/11/1985 dogumlu, Kars Merkez Subatan k6y/mahallesi, 54 cilt, 2 aile sua no, 82 sua no'da nufusa kaYltll Uncubozk6y Mh. Belgin Sk 2000 Sitesi H Blok No:7 45020 Merkezl Manisa adresli. If/A MOOAFii :Av.Engin Celebi, istanbul GDZAL TI TARiHi :03.07.2011 SALIVERiLME TARiHi :06.07.2011 :78.~OKRO ONGAN, Abdullah ve Fikriye oglu, 20/10/1967 dogumlu, istanbul Beyve Yahya Kahya k6y/mahallesi, 40 cilt, 504 aile sua no, 8 sira no'da nutusa kaYltll AltaYge~me Mah. Begonya Sk. No:22 128 Maltepe/istanbul adresli. :Av.ismail Gurses, Sakarya Barosu : 12.08.2011 - 1 gun :79·TARIK DZASLAN, Osman ve Leman oglu, 01/10/1980 doqurnlu, izmir Cesrne Sakarya k6y/mahaliesi, 7 cilt, 174 aile sira no, 24 sira no'da nufusa kayith Kemal Reis Mah. $ukru Saracve Cad. No:86 15 Konak/lzrnir adresli. :Av.Deniz Gultekin, istanbul Barosu :05.07.2011

MOOAFii GDZAL TI TARiHi

MOOAFii GDZAL TI TARiHi

13

:80·TUGRUL CAGRI OZER, Recep ve Muhterem oglu, 30101/1972 doqurnlu, istanbul Fatih Ayvansaray k6y/mahallesi, 52 cilt, 4172 aile sira no, 4 sua no'da nufusa kaYltll Beyaz Lale Sk. Atak6y 2-5-6. Mah. No: 12/4172 Baklrk6y/istanbul adresli. MODAFii :Av.Erkan Tunc Bal, istanbul Barosu GOZALTI TARiHi :03.07.2011 SALIVERiLME TARiHi :06.07.2011 :81·0MiT AYDIN, Orhan ve Serbin oglu, 16/01/1980 dogumlu, istanbul Zeytinburnu Nuripasa k6y/mahaliesi, 7 cilt, 93 aile sira no, 24 sira no'da ruifusa kaYltil Basbakanhk Toplu Konutlan 1.Etap Kuflutas A-7 D:14 Halkah Merkezlistanbul adresli. MODAFii :Av.Mehmet Parlak, istanbul Barosu GOZAL TI TARiHi :03.07.2011 SALIVERiLME TARiHi :05.07.2011 :82·VOLKAN BAHCEKAPILI, Ahmet Sami ve Sebahat oglu, 10104/1985 dogumlu, Trabzon Mac;:kaSevinc;:k6y/mahallesi, 43 cilt, 416 aile sira no, 13 sira no'da nufusa kaYltil G6kalp Mahaliesi 39/4 Sk No: 31 D: 13 Zeytinburnu/istanbul adresli. MODAFii :Av.Hakan Ayranpmar, istanbul Barosu GOZAL TI TARiHi :03.07.2011 SALIVERiLME TARiHi :05.07.2011 :83·YAVUZ AGIRGOL, Mehmet ve Gonca oqlu, 02/09/1939 dogumlu, istanbul Bahc;:elievler Bahc;:elievler k6y/mahaliesi, 7 cilt, 412 aile sira no, 1 sira no'da nutusa kayrth Merkez Mah. Talatpasa Cad No: 33/A Bahc;:elievler/istanbul adresli. MODAFii :Av.ismail Tepecik, istanbul Barosu GOZAL TI TARiHi :03.07.2011 SALIVERiLME TARiHi :06.07.2011 :84·ZAFER TOZON, Ferhan ve Guner oglu, 30108/1962 dogumlu, Eskisehir Odunpazan Akc;:aglan k6y/mahaliesi, 3 cilt, 274 aile sira no, 21 sira no'da nufusa kayith Zambak Sk. Kordonboyu Mah. No:9 15 Kartallistanbul adresli. MODAFii :Av.Orhan Y6rur, istanbul Barosu GOZALTI TARiHi :12.08.2011 SALIVERiLME TARiHi :12.08.2011 :8S·ZAFER ONDER iPEK, Celal ve Ay~e oglu, 13/01/1971 dogumlu, Ankara Klzllcahamam G6kbel Kayu kay/mahaliesi, 115 cilt, 12 aile srra no, 84 sira no'da nutusa kaYltl1 Uzayc;:agl Cad. Mucevherkent Konutlan F5 Bolk No:28 Ostim Yenimahalie/Ankara adresli. MODAFii :Av.Tuba Atlas, istanbul Barosu GOZALTI TARIHI :29.07.2011 SALIVERiLME TARiHi :30.07.2011
' .. 1-' •. _,..... ~ ........

14

dogumlu, Trabzon Merkez Yesilova k6y/mahallesi, 83 cilt, 86 aile sira no, 41 sira no'da nufusa kayith 2 Nolu Be~irli Mah. Dev.Sahil Yolu Caddesi. 41 0 Merkezl Trabzon adresli. MOOAFii :Av. Hasan Turkrnen, istanbul Barosu GOZAL TI TARiHi :11.07.2011 SALIVERiLME TARiHi :14.07.2011 dogumlu, Zonguldak Merkez Bastarla k6y/mahallesi, 3 cilt, 371 aile sua no, 2 sira no'da nufusa kaYltl1 Ac.badem Mah. Cecen Sk. No: 19B9 13 Uskudar/istanbul adresli. :Av.Huseyin Karaahrnetoqlu, istanbul :23.08.2011 - 1 gun dogumlu, Cankm Kursunlu Hacibekir k6y/mah, 4 cilt, 6 aile sira no, 26 sira no'da nufusa kaYltll, Akcay Mah. Halil Arslan SK. No:5/6 Krzucaharnam Ankara adresli. :Av. Avni GU91U- istanbul Barosu :23.08.2011 - 1 gun

:86·ZEKi MAZLUM, Mehmet ve Asiye oglu, 15/11/1971

:87·FARUK YA~AR, Hidir ve Yuksel oglu, 09/10/1964

MOOAFii GOZAL TI TARiHi

:88·YAOiGAR BOGA, Osman ve Turkan oglu, 01/02/1949

IfI/IIIt.

MOOAFii GOZAL TI TARiHi

:89·METiN KORKMAZ, Metin ve Ganimet oglu, istanbul 1969 doqurnlu, istanbul Beyoglu MOOAFii
Kaptanrnapasa nuf kyo Otakcilar Tiifekci Sok. No: 16 D: 1 Eyup istanbul adresinde oturur. :Av. Engin Celebi, istanbul Barosu

:90·SERCAN YILOIRIM, Kenan ve $ukran oglu, Osmangazi 1990 dogumlu, Bursa
Osmangazi Mahsen nuf. kyo Galatasaray istanbul adresli. :Av. Engin Celebi, istanbul Barosu Spor Kulubu Metin Oktay Tesisleri Florya

MOOAFii

:91·MURAT ~AHiN, Yusuf ve Melihe oglu, Kadlk6y 1976 dogumlu, istanbul Kadlk6y nuf kyo Necip Fazu Mah. Simpas Akua Manors 7 Parsel 10B Yukan OudulluUmraniye/lstanbul adresli.

:92·AYKUT AYOIN, Aylan oglu, Asiye'den alma, 1989 dogumlu, Giresun Bulancak
Oamudere nuf. kyo ihsaniye Mah. Zubeyir ibrahim Sak. No: 27 Bulancak Giresun adresli.

:93·GOKSEL GOMO~OAG, Hasan oglu, Fethiye'den olma, 1972 dogumlu, istanbul Fatih MOOAFii
nuf. kyo Oilek Yildrz: Sok. Mutlu Sitesi A Blok 0:5 Etiler istanbul adresli. :Av. Abdullah Pehlivan, istanbul Barasu :iddianame icerisinde supheli bazh deginilmi~tir. :istanbul, Giresun, Karabuk, Sivas, Ankara, Eskisehir, Diyarbakir, Trabzon, izmir, Kayseri, Bursa ve Manisa :03.07.2011 ve 6ncesi. :iddianamenin son kisrrunda yer verilmlstir.

sue sue VERi sue
TARiHi SEVK MAOOELERi

15

DELiLLER

.lddia, iletisim tespit karar ve tutanaklan, fiziki takip tutanaklan, arama, el koyma, yakalama, gazaltl karar ve tutanaklan, telefon detay inceleme ve sim kart 9azum tutanaklan, banka hesap dakumleri, ~upheli/tanlk/mu~teki ifadeleri, mahkeme sorgulan, tutuklama, adli kontrol kararlan, vekaletnameler, ekspertiz raporlan, emanet esya makbuzlan, ceraim evraklan, aynma-birtesfirme kararlan, adli, sid I ve nufus kayitlan ile tUm sorusturrna evraki kapsarru. .ldris Ekrnekci, Abdulkadir Tirnucin Kalender, Pmar Tapan, Ergin Akcay, Hazer Akil, Levent Polat, Billur Tuqba Kakisim, Murat Aygormez, Orner Beduk, Aybars Canbay, Kamil Yildiz, Yildmrn Demiroren, Zihni Deniz Derinsu, Seher Nurgun Olgun, Mehmet 1~lk Eyigungor, Sabahattin Rahmi Eyuboglu, Aziz Yilrnaz, Hakan Bilal Kutluay, Hulusi Belgu, Aram Markaroqlu, Orner Temelli, Bedia Cigdem Modey Demir, lbrahirn Ethem Haciosmanoqlu, Ahmet Kangl, Kenan $entUrk, Onur Tuncer, Mahmut Tekdemir, Samuel Tobias Holmen, Cihan Haspolatll, Sadrettin Firat Kocaoqlu, Huseyin Gacek, Firat Aydmus, Emrah Eren, Mehmet Ali tunc, Volkan Bekiroqlu, ismail Gulduren, Ay~e Dudu Turaci, Mehmet Tahir Kum, Halil Ozer, Hacer Lube Ayar, Ugur Ucar, Stefan Senecky, Milan Lednicky, Muhammet Ozdin, Aydin Toscah, Ru~tu Ender Yurtquven, Gamze Uygun, Fahri Tatan, Serkan Balci, Musa Aydin, Labinot Harbuzi, Hursut Meri9, Serkan Cahk, Murat Kalkan, Aykut Demir, Mehmet Akgun, Turgun Dogan $ahin, Randall Azofeifa Corrales, Orhan $an, Hasan Hilmi Oksuz, Gokdeniz Karadeniz, Muammer Bayram, Ali Kolat, Dogan Urgup, Kur~at Ergun Aydin, Hasan Ali Kaldmrn, Yakup Aydin, Semih Kufacr, Oktay Gun, Deniz Esbulan, Yavuz Akbulut, Gulcan $ahin, Mesut Erdoqan ve Arif Usta

TANIKLAR

SORUSTURMA EVRAKI iNCELENOi:
SORU$TURMANIN BA$LAMASI
Organize Suclarla Mucadele ~ube MudurlUgune; Asayi§ ~ube Mudurlugunce B.05.1.EGM. 4.34.(16755).22115-2700 saYlh yazi ile gonderilen raporda; ",.. 23.11.2010 tarih ve

"2009 ydl icerisinde Almanya adli makamlarmca yurutUien sike ve bahis sorusturmosmm Ti.irkiye'de oynanan muscbckckm da icine alacak sekilde geni~ledigi, sonucunda Turkiye Futbol Federasyonu'nun da sikcyeti ile Sarlyer C. Ba~savcdlgmcakonu hakkmda sorusturmo ba~latddlgl, bircok futbolcu, teknik direktor-. kuli.ip vcnericisi hakkmda adli islem yapddlgl, bir kismmm futbolun 1980 sonrasmda, sue orgutlerini para tutuklandlgl, vcscncn olaylar tizerine Asayi~ ~ube Mi.idurlugu gorevlilerce istihbcrt mahiyette cchsmclcr yapddlgl, bu cchsmclcrdc, Turkiyede trafigi voniinden cezbetmeye ba~ladlgl, sue orgutlerinin zamanla futbol ccmicsi ic;erisinde yerini

aldlgl, ornegin sue orgutu lideri Sedat Peker'in Fenerbahc;e tr-ibiinlerinde amigo iken hizlc mafya lideri oldugu, yine Sedat Peker grubu icinde bulunan Mecnun Odyakmaz' rn Sivas Spor Bcsknru, Olgun Peker' in ise Giresun Spor Bcskcru oldugu, bunun yanmda bircok kuliipte yine bu gruba bagll schrslcrm bulundugu, ozellikle TFF icinde de etkin olduklcrr. Sedat Peker liderligindeki
adem: adma ac;dml~ 26 ayrl futbolcu

sue

orgutune uye olmaktan kcvdi bulunan Olgun Peker'in; kendisine veya orgutune bagll bir cok spor menajerligi slrketi bulundugu, dogrudan v!7.c.r.;P~, •. " baglantdarmm oldugu, <;e~itli liglerde futbol kuliiplerinin oldugu, belirtilen menajerli .~i~~:~

16
~~-"';Iiii!
of' rA -, tl .. ,t\
-!..."'-. ""oj

\
.......y ~ ..
".
~. ~; •

..., I
"

~

;r

.'~,Ii
.If>

,

.~""

bagll

yuzlerce

futbolcunun

fcrkh

liglerde

oyncdrklcn

bu futbolculardan sike olcylcrrru bircok

bir~ogunun

orgut orgut hem buyuk

liderleri liderleri

cdrnc futbol

oyncdrklcn.

lig musobckclcrmdc alman bilgilerden

ger~ekle~tirdikleri, vasat futbolcunun kulup

cdmc sue unsuru isler! yaparken de kendi crelcrrndc anla~IIdlgl, ve kendilerine bagll teknik direktor'

yasa dl~1 bahis oyncdtklcrtrun vcsrtosrylc

basin yayrn hem de cevreden kulUplerde kcndmlorck veya ortak hareketle

menajerler

bcskcnlcr:

fchis fiyatlara

scnldiklcrt" istihbaratma ula~ildlgl,

Giresun Spar KulUbU Baskaru Osman Cirak'm yaptlan mUlakatta; "2010 vrhndc Giresunspor'a bnskan oldugunu, bcskonhk secimi surecinde ihroc edip kendi cdomlcnm eski bcskon Olgun Peker ve adamlarrndan tehdit buna ragmen sirketine secimi kendisinin ve uyarl aldlgrnl, secimden bir gun once Olgun Peker ve cdamlcrtrun uye ycptiklcr-mi. sehri terk ettigini, kazandlgrnl, secim sonrasrnda Olgun Peker'in oynayan tum yonetmeliklerine ogrendigini, Giresun'da sirketintn futbolcularrn ayklrl menajerlik 170 kongre uyesini uvelikten 6 oy farkla futbol TFF Uzerine ancak us+e ve bagll ve Giresunsporda futbolcularla

bu konuyu ara$tlrdlgrnda,

sekilde yaptlan sozlesmeler sirketine yetki

geregi secim sonrasrnda serbest crcstrrmc yaptlrdlglnl,

kcldtklcrtrn

"""

KulUbUn hesap hareketlerini bir mali mu~avirlik

incelediginde

bir cok kanun drsrlrklc kcrsrlcsmcs:

vererek tehdit

mali mu~avirlik

sahibinin sozlu olarak kuhip hesoplcrmdc kendisine defalar soyledigini, kulubu vcnetimi

kanun dl~1 i~ler oldugunu beyan ettigini, devrcldrktcn yapllan ve futbolcularrn belirttiklerini, beycnkm hakkrndaki sonra yeni futbolcularrn Olgun vonetimi nedeniyle zor iist

mali mu~avirin Olgun Peker ve odcmlor: tarafrndan hczu-lcmcdrklcr-im muscbckc cdnmlcrtrun dusurmek tarafmdan etkili cesit!i icln tehdit kaybetmeleri i..izerine bczi

edilmesi nedeniyle resmi olarak rapor gori..i~melerde Peker

futbolcularla

bcsttkkmm

duruma

edilip oynamamaya zor-lcndiklcnrn basrnda eski ycnetim ~ikayet~i ile olcvkm

10.11.2010 gunu ise kuliip bczi sohrslor' tehdidinde TFF'deki belirttigi, zarar verilecegi edilerek

basrn sozciisii bulunuldugunu,

Ali Akdag'rn

darp edildigini,

olmcsi durumunda cocuklormc
ara$tlrdlglnda ve bu kisiler tarafrndan tehdit

kendi imkcnlcr:

Olgun Peker ve cdcmlortrun uyarlldlglnl"

kistler tarafrndan

korunduqunu

Bu bilgilerin yarn sira "Istanbul'da ,. torcfrndcn sorunlcrrrun ovncmcdtklcr: gosterildiginin" yonetildiginin, cozulmesi halde bu kulup i~in futbolcu futbolcu gibi

bulunan Anadolu Hisar

futbol

kulubunun Peker grubu ilgili futbol gibi da bu lisanslarla kulUplere

ccnsi altrnda sue orgutu uyesi bir cok ki~iye askerlikle
lisons: ~Ikarlldlglnrn, denetimi altrnda baztlarrnrn diger tuttuklcri satllml~

istihbar edildigi,

Konuyla ilgili Organize Su~larla MGcadele ~ube MGdGrlligGnce yapllan ~ah~malarda;
"Olgun Peker' in 2004 yrhndc Sedat Peker liderligindeki operasyon kapsamrnda, kendisini cevresine yer aldlgl, cikcr cmoch sue orgutune vcnelik bilgilerinin degi~tirdigi, ~irketinin 'Peker' olarak

Sedat Peker' in manevi oglu olarak tanrttlgl 'Aydin' olan

schsrn

12.11.2003

tarihinde

scycdrm

12.06.2010'a kadar Giresun Spor Kulubiinun Ba~kanltglnl yuruttUgu, ortagl oldugu, Be~ikta~ II~esi Ulus semti Nispetiye 6 A-Blok Daire: 1 scyrh adreste faaliyet

Refleks Menajerlik

A.Adnan Saygun cad. Gumu$ Sok. BeY~~,UI~~t gosteren Refleks Menajerlik Sporr~{
(

No:

./

~~·Ii~e.t~

17

?

. ~\

Turizm sirke+in

Limited

;>irketi'nin

2002 yrhndc ~all~maya ba~ladlgl, Olgun Peker ve Ozcan UstUnta~'m Spor Kulubunde futbol yaptlgl, oynaYlp gol krch olduktan sonra

or+cklcn oldugu, Bulen+ Uygun' un 2010 ylll Agustos ayma kadar sirket ortagl konumunda
ba~ladlgl, bir donem menajerlik Sporda teknik direktor-liik Federasyonu sozlesmesi menajerlerin Futbol Sivas Spor KulUbunu <;all~tlrdlktan

bulunduqu, BUlent Uygun' un Fenerbchce
Teknik Direktorluge sonra halen Eskisehir Turkive profesyonel araclligl belirtildigi, nolu Omer oldugu, Hali hczrrdc TFF tarafmdan "" Refleks Menajerlik Yapllan Sirketinin

gorevine devam ettigi, Temsilcileri vclruzcc Talimatma menajerler gore (futbol TFF nezdinde

Futbol

futbolcu

muzakerelerinin

temsilcileri) yetkilerinin Lisans ~all~anl

ile yurutUlebilecegi,

ise bu faaliyetleri

ger<;ek ki~i olarak yapabileceklerinin 0053 Futbol Temsilcisi Menajerlik Sirket

cd: ge~en Olgun Peker, Ozcan Ustunta~, aracrllglyla vcpttklcrt Omer Cincil uzerlnden

Bulent Uygun 'un menajerlik transferleri de Refleks

bulunmcmcsi nedeniyle ~irketleri

vcpnklcrr.

Cincil'in

da yetkisiz

menajerlik

ile ilgili bir sorusturmc

yurutUldugu,

de bu sorusturmc

kapsammda bulunduqu" tespit edilrnis,

GBT-ARSiv sorgulamasmda; Olgun Peker'in;
Esas 196/926 karar numarasma kayden 6136 SKM sucundon, sucundon. scvrsmc kayden resmi belgede sahtecilik esas scyismc kayden sahtecilik

-Gebze-1994/228 -Uskudar-2000/737 -1999-01-01-302 4 adet vckclcndi

-Fatih-2000-01-0l/302

sucundon:
sucundcn olmak uzere top lam

soyrsmc kayden resmi belgede sahtecilik

kcvdmm bulundugu, incelendiginde; 1998/CR-145, 1999/CR-023, 2000/CR-Oll, etmek 200l/CR-147, tevkifli

Sube MudurlUgu arsiv kayltlarl Olgun Peker'in; -1995/CR-024, -2006/CR-081 oldugu; Ozcan Ustuntas'm; 1 adet tesekkiilde 2002/CR-048 1998/CR-036,

saydarma kayden Sedat Peker liderligindeki olarak aranan schsc yardlm ve yatakhk

cikor cmcch silchh sue orgutune uye olmak sucundcn:
beige tanzim ve glyabi

scyrsrnc kayden ger<;ege ovkm

etmek sucundcn olmak uzere toplam 7 adet sue kcydrrun

scyrsmc kayden curum islemek cmccrylc tesekkul
edilmis,

olusturmck.

gorev almak sucundcn kcydrnrn oldugu tespit

2004 yihndc Sedat Peker liderligindeki Peker grubunun; Peker'in ara~larmm futbol camiasmda hdkimiyet goru~meler Fatih vcptiktcruun camiasmdan schrslcelc cdirun ge~tigi,

cikor cmcch sue orgutune tespit edildigi,

vonelik operasyonda ve futbol daha cok Olgun ~Irtlr(ge,~ti"'i'., bu

kurma cmcch olarak, kendi aralarmda bu tespitlerde olarak Karadeniz

Tekke ve Gokdeniz

isimli futbolcularm}~o.~.!dmda

kursunlonmcsrvlc ilgili olarakta

Olgun Peker' in azmettirici

18
~""

nedenle

ge<,;mi~ dcnemlerde Tiirkiye'de

de Olgun

Peker'in

futbol

ccmicsmdo

soz sahibi ~irketi Refleks

olmak

icin

cclrsmclcrmm

oldugunun gorUidugu, Super Lig tckrmlcrmdcn bir<,;ogu i<,;inRefleks Menajerlik yapddlgl, Olgun Peker' in sirketlne aracdlgl ile yuruttukleri, de bulundugu, ~irketi ve kendi kcntrohinde olan menajerlik vasat Olgun PekerIn tarafrndan vererek Menajerlik
bczi buyuk kulupler-min yetki

futbolcu transfer

transferleri

<,;all~malarrnl bu sirket

drsmdo gayri resmi olarak bcskc ~irketlerinin Olgun sirketler-l girdigi, oyuncular futbolcularrn verilerek yer aldlgl, Peker'in Refleks Menajerlik futbolcu

bunvesinde bulunan schrslor: da etrafrna toplayarak bir sue orgutu ycprlcnmcsi icerIslne bu ~irketler araclliglyla transferlerinde transfer etkin oldugu, bu transferlerde ucr-etleri odendigi, iyi ovncmcmclcn kczonc elde ettigi, i<,;in degerlerinden yuksek miktarlarda
ovncdrklcrr.

daha sonra bu vonunde talimat vasat oyunculara bir cok haberin bu ile baglantdl ettigi yolunda

orgut adrna futbol

muscbckclcrdc

sike yapddlgl, bu yolla orgutun yuksek miktarlarda Be~ikta~ Spor Kuliibunde Tomas Zapatoncny Menajeri

vuksek meblaglar odenerek transfer durumun ya~andlgl,

vcprlmost ile ilgili basrn-yayrn kuruluskmndc Sinan Engin'in

ve Tomas Sivok transferlerinde de orgiit hareket

Besik+os Spor Kuliibiiniin haberlerin Sedat yer aldlgl,

oldugu, hatta transfer basrn yayrn kuruluslcrmdc Olgun PekerIn: baglantdl olarak kullanddlgl,

doneminde Refleks Menajerlik

sirke+i ile birlikte

Peker

liderligindeki olemdeki

<,;Ikar cmcch uniinU kullanarak

sue orgiitii kimi

yapdanmaslyla
bcski

oldugunun kamu nezdinde bilindigi, orgiitiin gayrime~ru

orgut tarafrndan

da Peker adrnrn bir boski erect futbolculara etmenin

yapddlgl, ozellikle bir tehdit

Olgun Peker' in sue ge<,;mi~inedeniyle; bczi fu+bolculcn direk tehdit sovlemesinin dahi futbolcular orgUte kar~1 gelemedikleri, voruinde orgUt futbolcularrn bu durumda

vcnrsrrc mUsabakalarda ncsil ovnomckm gerektigini

ocrsmdcn zrmn!

olu~turdugu, mcckm futbolcularrn

futbolculcrm tehdit

ovncdiklort

kaybetmeleri

veya iyi oynamamalarl

tarafrndan

edildikleri,

mcctc ovncmcmcst ve tckrmm kaybetmesi kozonc temin ettigi" degerlendirilmi~,

sonucunda bahis yoluyla sue

orgUtUnUn yUksek miktarlarda

ilgili kolluk birimi tarafmdan 01.12.2010 gi.ini.i: Organize Suclarla MOcadele $ube MOdOrlOgO garevlilerince tanzim edilen rapor, Asayi~ Sube MOdOrlOgOorevlilerince tanzim edilen rapor, Refleks Menajerlik q Sportif Faaliyetler ve Turizm LTO,$Ti isimli sirkete ait Tescil Kayitlan ile ad: qecen sahrslara ait GBT ve Sue;KaYlt Formlan yaz: ekinde qonderilerek, belirtilen hususlann teyidi ve ad: qecen sahrslann illegal bir olusum icerisinde bulunup bulunrnadrklanrun tespit edilmesi, illegal bir olusumun tespit edilmesi halinde ylkar amach sue argOtUnOn yapismm ve faaliyetlerinin turn yonleriyle desitre edilebilmesi, SUyargOtUnOn geryekle~tirdi9i eylemlerin ve argOt adma hareket eden sahrslann ortaya cikartrlabllmesl arnaciyla sorusturma tallman talep edllmls, Cumhuriyet Bassavcihqrrruzca talep yerinde garOlerekiddialan arasurrnak uzere 02,12,2010 tarihinde 2010/2287 sorusfurma kayrt nurnarasi ile sorusturrna baslatilrms (KI:1, Oizi:1-25 arasi), ardmdan 08,12,2010 gOnG(KI:1, Oizi:36) gerekli mahkeme kararlan alinarak supheliler hakkmda iletisirnintespiti ve kayda ahnrnasi cahsmalarma baslanrmsnr. Bu dogrultuda oncelikli olarak Olgun Peker ile birlikte hareket eden ve ye~itli cebir ve tehdit icerikli eylemlerde yer aldiklan degerlendirilen Hakan Karaahmet, Ozden TOtUncO, elim Kirrul, Candemir San, Murat S Yakansik ve Adil $ahin hakkinda ilefisirn tespiti yapilrms, Olgun Peker'in ayru zamanda Refleks ~Jrl'li~.~imli sirket ad: altmda yetkisiz menajerlik faaliyetlerinde bulunduqu ve yOksek miktarda haksiz kaZr teitlnQ~n "

19

--~--.~'
{~. ~. t

belirlenmesi uzerine bu sirkette Olgun Peker ile birlikte hareket eden Bulent Uygun ve Ozcan UstUnta~ hakkinda da adli cahsmalara baslanrmsnr. Yaprlan cahsrnalarda Olgun Peker'in futbol camiasi icerisinde son dereee etkin konumda bulundugu, futboleu transferlerinde soz sahibi oldugu, bunun yanmda bircok eebir ve tehdit iyerikli SUy faaliyetleri icerisinde yer aldlgl, ozellikle Giresunspor kulubunun yonefimini ele geyirmeye yall~tlgl, Giresunspor ba~kan"gl iyin yaptlan secimlerde Giresun'da bulunan adamlan vas.tasiyla secimi yonlendirrneye yall~tlgl ve destekledigi Omer Ulku'nun Giresunspor baskaru olmasnu sagladlgl anla~llml~, bu durum uzerine 27.12.2010 gunu Giresunspor Baskaru Orner Ulku hakkinda da ilefislrn tespiti ve kayda ahnrnasma baslanrrustrr. 25.12.2010 gunu Giresunspor baskaru Orner Ulku'nun istanbul'da darp edilmesi sonrasmda, Olgun Peker ve Kur~at Yumaz'in oglu Alpaslan Yumaz arasinda Giresunsporun yonetimini ele geyirme arnach olarak bir rekabetin ya~andlgl, rekabetin 2 grup arasmda causrnaya don me riskinin bulundugu, bu surec icerisinde Alpaslan Yurnaz ile Olgun Peker'in yOzyOze gorO~meler yaptiklan, gorG~melerin son dereee hararetli geytigi anlasilmrs, Giresunspor Baskaru Orner UlkO'nun Olgun Peker ile birlikte hareket etmesi nedeniyle Alpaslan Yilrnaz ve yanmdakiler tarafmdan darp edilmesi sonrasinda Alpaslan Yrlmaz ve birlikte hareket ettigi degerlendirilen Battal Gazi Ozdernir hakkinda da 30.12.2010 gGnu iletisirn tespiti baslanlrmsnr. Giresunspor yonetimini, adarru Orner UlkG vasrtasi ile elinde bulunduran Olgun Peker'in, Giresunspor'un Turkiye Futbol Federasyonu nezdinde ya~adlgl sorunlan da cozrneye yall~tlgl, Giresunspor'a yonelik transfer yasaqmm kaldmlmasi amaciyla TFF Baskaru Mahmut Ozgener nezdinde giri~imlerde bulunduqu gorGlmG~, bu durum uzerine 04.02.2011 gGnGMahmut Ozgener hakkmda ileti~im tespiti cahsmalanna baslanrrustir. Mahmut Ozqener'e yonelik ilefisim tespitlerinde, Fenerbahce Spor KulubO Baskaru Aziz Yildmrn'm: suphe ceken bazi gorG~melerinin oldugu, araeJiar uzerinden goru~Gp bulustuklan, Aziz Yildmrn'm: Fenerbahce futbol takimmm oynayacaq: mGsabakalarda gorev alaeak hakemlerin Fenerbahce aleyhine karar vermemesi iyin giri~imlerde bulunduqu, baz: mGsabakalar i9in hakem ayarlamasi yap maya 9all~tlgl, Mahmut Ozgener'in; kar~I"gmda futbol carniasi icerisinde etkin konumda bulunan Aziz Yildmrn'm desteqini elmay: hedeflediqi ve bu maksatla Aziz Yildinm'dan gelen her tGrlGtalebe olumlu eevap vermeye ya"~tJgl gorGlmG~, ardindan Aziz Yilomrn hakkmda da orqutsel iliskilerlnin tespiti ve ortaya cikanlrnas: icin 17.02.2011 gGnGadli cahsmalara baslanrmsnr. Aziz Yildmrn Yapsak Olmuyor" yapilan cahsrnatarda hakkmda yapJlan teknik takip cahsmalarinda Fenerbahce i~~iler" yoneticisi llhan YOksel

IfI/IIa. Eksioqlu'nun Aziz Yildmrn ile yaptlgl telefon konusrnalannde 'Tarladaki

ve "Ne Zaman Boyle Dikim

gibi ifadeler kulianmasi uzerine sahtslann kendi aralarmda sitreli konustuklan dikkat cekrnis, bu ifadelerin futbol rnaclannda yapilan sike faaliyetleri ile ilgili olduqu,

t~~i larak o

tabir

edilenin futboleu, tarla olarak tabir edilenin futbol rnaci, dikim

olarak konusulan konunun ise sike yapnmasi gGnO llhan Yuksel Ek~ioglu hakkmda da

anlamlanna geldigi tespit edilmi~, bu tespitler Gzerine 22.02.2011 iletisimin tespiti ve kayda ahnrnasi cshsmalanna baslanrmsnr.

Aziz Yudmm ve llhan Yuksel Ek~ioglu arasmda 02.03.2011 gunu yaptlan telefon goru~mesinde sahislann
"(j~ TariaYI

Da Surduk"

seklinde ~ifreli konusrnalar yaptiklan anlasilnus, bu sitrenin desitresine yonelik

cahsrnalarda saluslann ligin 24. haftasmda 04.03.2011 gOnGoynanan Kayserispor-Manisaspor, 06.03.2011 gunG oynanan Bursaspor-iBB Spor, 06.03.2011 gGnO oynanan Besiktas-Trabzonsoor musabakalannda sike ve tesvik primi faaliyetlerinin yGrGtUldGgGnG kastettikleri, yine ayru hafta 07.03.2011 gGnG oynanan GenclerbirliqiFenerbahye rnusabekasmda da samslann sike faaliyeti yurGttGkleri gorGlmG~, bu bilgiler 1~lglnda ~ahlsl~r~~.?ike faaliyetlerinin desifresine yonelik olarak; 01.03.2011 gGnG menajer Dogan Erean, 02.03.2011 gGn9·P~n~r~~tl9~"' .. Mali lsler Sorumlusu Tamer Yelkovan, 03.03.2011 gunu Ali Knath, 08.03.2011 gunu menaj~F( Mehmet~ \"
, ,.,. .... J "',

!,~

;~.'_ ,.... :,''~-'.,

...

I ..

20

10.03.2011 gOnO menajer Yusuf Turanh hakkinda sike faaliyetleri icerisinde yer aldiklanrun degerlendirilmesi sonucunda iletisimin tespiti ve kayda ahnrnasi cahsrnalanna baslanmrs, yine ayru hafta 10.03.2011 gOnO Cengiz Demirel, 14.03.2011 gOnO kaleci Serdar Kulbilge hakkinda da iletisirn tespiti cahsrnalanna baslanrrustir. Bu surec icerlsinde Menajer Serdar Berkin'in Orner OlkO ve Olgun Peker ile birlikte hareket ederek Giresunspor kulubunden alacaklan olan futbolculara alacaklanndan vazqecmeleri icin bask: yaptlgmm degerlendirilmesi uzerine 23.02.2011 gOnO hakkinda ilefisirnin tespiti ve kayda ahnmasi cahsrnalanna bastanrrus, bu cahsrnalarda sahsm Orner OlkO ile birlikte hareket ederek 1.Lig maclannda sike yaptiklan yonunde deliller elde ediimislir. Alaeddin Yrldmrn'm da sike faaliyetlerinde llhan YOksel Ek~ioglu ile birlikte hareket ettiginin degerlendirilmesi uzerine sahrs hakkmda 18.03.2011 gOnOiletisimin tespiti ve kayda elmmasma baslanmrstir. 13.03.2011 gOnO oynanan Fenerbahce-Konyaspor rnaci ile ilgili olarak Cemil Turhan'm musabaka sonucunu Fenerbahce lehine etkileme amach bir takirn giri~imlerde bulunmasi uzerine 15.03.2011 gOnO sahis hakkmda iletlslrnin tespiti ve kaydan ahnrnas: cahsmalanna baslanrmstrr Olgun Peker'in de bu surec icerisinde Sivasspor Baskaru Mecnun Otyakmaz ve Ahmet Celebi ile yakm iliski icerisinde bulunduqu, Sivassporun ligde kalma mOcadelesinde bir takirn illegal giri~imlerde bulunabilecekleri degerlendirildiginden 08.03.2011 gOnO sahrslar hakkmda iletisim tespit cahsrnalanna baslanrrusnr. Mehmet Sekip Mosturoqlu'nun TFF icerisindeki baglantllannl kullanarak SUy orgOtU adma menfaat elde etmeye yall~tlgmm degerlendirilmesi uzerine 15.03.2011 gOnO hakkinda iletisirnin tespiti ve kayda ahnrnas: cahsmalanna baslanrms, Sekip Mosturoqlu'na yonelik teknik takip calismalannda Eskisehirspor-Fenerbahce rnacmda sike yapilrnasi arnaciyla futbolcu Omit Karan'a ulasilrnaya cahstlrnasi uzerine 10.04.2011 gOnO sahrs hakkinda iletisimin tespiti ve kayda ahnrnasi cahsmalanna baslanrmstrr. Av. Sami Dinc'in Olgun Peker ile baglantlll olarak Turkiye Futbol Federasyonu nezdinde bazi orgOtsel faaliyetler icerisinde bulunduqunun degerlendirilmesi uzerine 18.03.2011 gOnO hakkinda ileti~imin tespiti ve kayda almrnasi cahsmalanna baslanmrs, sahrs hakkinda cahsrnalar devam ederken yaptlgl gorO~melerde TFF taranndan 31.03.2011 gOnO geryekle~tirilen Futbolcu Temsilciligi smav sorulanrun SUy orgOtU taranndan ele geyirilmi~ olabilecegi degerlendirilmi~ ve sorusturrna bu yonde geni~letilmi~tir. Devam eden cahsrnaiarda sorulann TFF Profesyonel lsler MOdOru Haldun Senrnan taranndan sahrslara para kar~lllgmda satilrrus olabileceql gorulmu~, 07.04.2011 gOnu hakkmda iletisimin tespiti ve kayda almrnasi cehsmalanna baslanrrusnr. Akabinde smav sorulanrun ele geyirilmesi ve adaylara sanlrnasi ile baqlannh olarak 14.04.2011 gOnOAv. Talat Emre Kocak ve menajerler Abdullah Cila, Erman Ertas, Mahmut Gimes, Ozden Asian, Tank Ozaslan, Omit Aydm ve Volkan Bahcekapih hakkinda da teknik takip calrsrnalan baslaulrrusnr. Haldun $enman'm smav sorulanru TFF Genel Sekreter vekili Ali Parlak araclllgl ile alnus olabileceqi degerlendirildiginden sahis hakkinda da 21.04.2011 gOnO ileti~imin tespiti ve kayda ahnrnastna baslanrmsur. TFF tarafmdan: sinav sorulanrun adaylarca smav oncesi ele geyirilmi~ olabileceqinden bah isle 14.04.2011 gOnO Sanyer Cumhuriyet Bassavcuqma SUy duyurusunda bulunulrnus ve 2011/3341 sayisma kayden sorusiurrna baslatrlmrsnr. Tarafuruzca yOrOtOlenorgut sorusturmasmm desilre olmamasi adma iki sorusturrna ayn yurOtOlmu~ ve dosyarruz kapsammdaki delillerin acrklanmas: iyin operasyon zamaru beklenmi~tir. Smav sorulanrun Olgun Peker taratmdan da ele geyirilmesi ve menajerlik yetkisi alabilme adma kendisinin de bu smava girmi~ olmasi sonrasmda, smav sorulanrnn ele geyirildiginin a91ga 9Ikabil~Gegrepdi$esi uzenne, herhangi bir sorusturmaya konu olmama adma Olgun Peker 02.04.2011 gOnu yurtdl~msl' 9lkml~ ve LIzun' sure yurda giri~ yapmanusur. :. . . .:. ~

21

:

'.
.,
"

-/

Organize Suclarla MUcadele Sube MUdUrlUgUne Olgun Peker tarafmdan baz: futbolculann tehdit edildikleri ve zorla senet imzalatlldlgl y6nUnde gelen ihbara istinaden, Olgun Peker'in sahibi oldugu Refleks Menajerlik isimli sirkette 07.04.2011 gUnU arama yapilrrustrr. Bahse konu ihbar istanbul Cumhuriyet Bassavcihqinm 2011/14858 sayih sorusturmasna kayden islern g6rmU~tUr. Yaptlan arama sonucunda G6kdeniz Karadeniz'in 2004-2005 sezonu igin Fenerbahce Spor Kulubune transferi ile ilgili olarak Olgun Peker ve Aziz Yildrnm arasinda imzalanan bir transfer sozlesmesi, bir cok spor kulUbUnden Refleks Menajerlik isimli sirkete yapuan 6demeleri g6steren belgeler ile bazi futbolculann imzaladlgl senetler ele gegirilmi~tir. Bu arama sonucunda Olgun Peker'in yetkisiz olarak menajerlik faaliyeti yUrUterek yUksek miktarlarda kazanc temin ettigi, futbolcu transferlerinde etkin olduqu, aynca Aziz Yildmrn ile ili~ki icensinde oldugu anlasurrus, G6kdeniz Karadeniz'in Fenerbahce taknrunda hig oynamadlgl bun a ragmen Fenerbahce KulUbU tarafmdan Olgun Peker'e bu sozlesmeyle baqlannh olarak G6kdeniz Karadeniz transferi kar~lllgmda 100.000 dolar 6deme yaplldlgl tespit edilrnis, Aziz Yildmrn taratmdan Olgun Peker'e sanki transfer cahsrnalannda harcanmis gibi g6sterilerek para aktanldlgl degerlendirilmi~tir. Olaya ili~kin istanbul Cumuhriyet Bassavcrhqmca 2011/14858 sirasma kayden yUrUtUlen sorusturma evrak: g6revsizlik karan ekinde Cumhuriyet Bassavcihqmuza g6nderilmi~ ve evrak sorusturma dosyarmzla birle~tirilmi~tir (KI:67, Dizi: 1-64 arasi), Sorusnrrma devam ettigi esnada 09.04.2011 gUnU oynanan Eskisehirspor- Fenerbahce rnusabakasi ile ilgili olarak sahrslann kendi aralannda yaptiklan g6rU~melerde; Eskisehirspor teknik direkt6rU BUlent Uygun'a Fenerbahce y6neticileri haricinde de bazi kisilerin ulastqma, magi kazanrnasi halinde kendisine yUksek meblaqda para 6denecegine ancak bu giri~imlerin engellendigine dair mevzulann gegtigi g6rulmO~, bu mUsabakanm aynl zamanda Trabzonspor KulUbOnUn sarnpiyon olabilmesi icinde son derece 6nemli olduqu g6z6nOne almarak baz: Trabzonsporlu y6neticilerin de sike faaliyetleri icerisinde bulunabilecekleri degerlendirildiginden 22.04.2011 gUnU Trabzonsporlu y6neticiler Sadri Sener, Nevzat Sakar, Hasan Yener, Temel Tank Kazancioqlu ve SUleyman Atal hakkmda ileti~imin tespiti ve kayda almrnasi cahsrnalanna baslanrms, Trabzonsporlu y6neticilerin kendi aralannda yaptiklan telefon g6rU~melerinde sike faaliyeti yUrUttUkleri siiphesi Uzerine soruslurma qenlslefilerek 13.05.2011 gUnU Zeki Mazlum, Caner Cuvalcioqlu ve Recep Denizer hakkmda da iletlsimin tespiti ve kayda almrnasi cahsmalanna baslanrmstrr 24.04.2011 gUnO Bucaspor-Fenerbahce magi oynanrrus, rnacta BUlent lbrahirn lscen ve Abdullah Basak tarafmdan Fenerbahge lehine olacak sekilde sike arnach bazi faaliyetler yurUtUlmU~, Bucasporlu futbolcular Onur Tuncer ve Musa Aydm'a ulasilmaya cahsumrs, konunun aydmlanlabilrnesi amaciyla samsler hakkmda 24.04.2011 gUnU iletisirnin tespiti ve kayda alnrnasi cahsrnalanna baslanrmsnr. ilhan YUksel Ek~ioglu'nun Ali Klratll ve Yusuf Turanh gibi aractlarla i.B.B. Spor kulubunde oynayan baz: futbolculann glyabmda g6rU~meler yaptlgl, 01.05.2011 gUnU oynanacak Fenerbahge-i.B.B. Spor karsilasmasi icln bu futbolculara ulasarak ~ike yapabileceklerinin degerlendirilmesi uzerine i.B.B. Spor kulUbU futbolculan ibrahim Akm, Can Arat, Metin Depe, Zeki Korkmaz hakkmda 08.04.2011 gUnu, iskender Aim hakkinda ise 27.04.2011 gUnU ileti~imin tespiti ve kayda almmasi baslanlrmsnr. Sue 6rgOtU adma hareket eden ve yetkisiz menajerlik yapan Yusuf Turanl: hakkmda yapilan teknik takip cahsmalannda 11.05.2011 gOnU oynanan i.B.B. Spor-Besktas kupa finali magi igin Besiktas Spor KulUbU y6neticisi Serdar Adall, teknik direkt6r Tayfur Havutyu ve Ahmet Ates'in Yusuf Turanli araclligl ile i.B.B. Spor futbolculan ibrahim Akm ve iskender Ahn'a ulasarak sike yapabileceklerinin degerlendirilmesi Uzerine sahislar hakkinda 09.05.2011 gUnU ileti~imin tespiti ve kayda almrnasi cahsrnalan baslatilrmsnr. Giresunspor Baskaru Orner UlkU ile birlikte hareket eden Diyarbakrrspor eski Ba~ka~_~man Yakut'un 1.Lig rnaclannda sike faaliyeti lcerisinde bulunduqunun anlasilmasi uzerine 15.04.[ g(iff_~

22
~
\
\ -oJ<

/,e,_ j
~..
oJI'< • 4l".. ~

';
_ ..."
~ :
4,

f.,_~'
.,. ~ '::

V .
.11

~:r. '" ..:~..
~~

."''- ...;' t ~ :;t'!" .... :~. ,,"' ~
...... ",-f!

'_~.- .~

J.'

ilefisimin tespiti ve kayda almmasi cahsrnalanna baslanmrs, sahislann Diyarbakuspor-Giresunspor 1.Lig maclannda sike faaliyeti igerisinde bulunduklan anlasilrmsnr.

mac: ve baz:

08.05.2011 gunu oynanan Karabukspor-Fenerbahce macinda $ekip Mosturoglu ve Sami Dinc'in, futboleu Emmanuel Emenike'nin menajeri Erdem Konyar araelliglyia futboleunun macta bilerek oynamarnasim saqlayarak sike faaliyetinde bulunduklan g6rlilmu~, bunun uzerine 02.05.2011 glinu Erdem Konyar hakkmda da adli cahsmalara baslanrrustrr, 15.05.2011 oncesinden Turhcn'm, futbolculara tcrcftndcn Uzerindeyken olan schis bu sike Mehmet 400.000 rutin uygulama gUnU oynanan faaliyetlerine Venice dolar polis fiziki Ancak Fenerbchce-Ankct-cgucti ma~1 i~in tlhan YUksel AnkaragUcU Yenice'ye suphehlerin Ek~ioglu tckrmrndc YUksel seyir orcc gUnler ve Cemil oynayan Ek~ioglu Yenice'nin halinde Uzerinde

bcslcdrklcri.
ve Yavuz Aglrgol bu cmcclc

ozellikle araclliglyia Mehmet

ulcsmovc ~all~tlklarl, schrs fiziki
takibe gUvenlik takibi

tlhan crcbcsivlc cekimi para

odeme yapddlgl

anla~dml~, girmi~,

bahse konu para Mehmet kolluk birimlerinin

chnmis, yapdan takip esncsindc
kontrolUne surduren gorevlilerce Uzerinde desifre kamera bulunan

"".. ycpnklcrt
chnmis.

ile kcyrt cltinc gorUntUlenerek bir islem

cekimler

esncsrndc

schsrn

delillendirilmlsttr-,
ycprlmcmrstrr.

sorusturmcrun

clmcmcsi

icin

herhangi

Ligin son haftasmda 22.05.2011 gunu oynanan Sivasspor-Fenerbahge mac: icin de suphelilerin sike faaliyeti icerisinde bulunduklan belrlenmis, Aziz Yildmrn'in Meenun Otyakmaz uzerinden yaptlgl sike qirisimlerinin yarn sira, suphehlerin Yusuf Turanh ve Ahmet Celeb: araelliglyia futboleu Korean Celikay ve Mehmet Yrldiz'a ulasarak ~ike giri~iminde bulunacaklannm anlasilmas: uzerine samslar hakkmda 16.05.2011 glinu ileti~imin tespiti ve kayda almrnasi cahsmalarma baslanrrusnr. 22.05.2011 gUnU oynanan operasyon Slvcsspor-Fenerbchce

mccrylo
dismdc

lig sona bulunan

ermi~ Olgun

ancak Peker'in

suphelilere yonelik
donU~U beklenmis,

kcrcn chnmcsmdn yurt

aynea sue orgutlinun tum yonleriyle desitre edilebilmesi, Lig bitiminden sonra sike

faaliyetlerinin basanya ulasrnasi nedeniyle basta ~upheliler Yusuf Turanh, Abdullah Basak ve Ali Kuath olmak uzere futbolcularla birebir irtibat kuran ve sike faaliyetlerinde etkin olan argut elemanlanna yapllacagl anlasilan odernelerin ve saruslar arasmdaki orgutsel iliskinin desltresi icin de suphelilere yonelik operasyon bekletilmis, surec yakindan takip edirnls, supheli Ek~ioglu torofmdcn baglantlslnln desifre Abdullah Bcsck'c sike faaliyetleri kar~dlglnda ilhan Yuksel 04.06.2011 guni.i Mini-Cooper marka bir crcc satin allndlgl,
crocrn orgi.it

olmcmcst cdrno i.ie;i.inci.ibir schrs ad Ina tescil ettirildigi 19.06.2011 gOnO yurtdl~tndan hczu-hklcr

belrlenrnisnr. (KI:69, Dizi:185)

Olgun Peker'in operasyon

donO~Oscnrcsmdc

ic;in cclrsmclcrc ba~lan"ml~, gerekli

yap"ml~ ve 04.07.2011 gunu scbchi ic;in

operasyon kcrcri clmmrs+u-. Ancak 02.07.2011 gunu yaptlan teknik takip cahsrnalannda; Aziz Yildrnrn ve Mehmet $ekip Mosturoqlu'nun haklannda sorusturrna yurutUldugunden haberdar olabilecekleri deqerlendirilrnis ve sorusiurrna bu yonde qenislefilrnis, Organize Suclarla Mucadele Sube Mudurlugunde gorevli polis memuru Erdem Goksen'in sorusturma hakkrnda yakm arkadasi $evki Mustafa Cefinkaya ile ustli ~pr-t9tq-",~jlQ~ konusrnalar yaptlgl, bu durumu da sahsm $ekip Mosturoglu'na iletmesi sonrasmda Aziz /(lldJ'nrrt ve~ b'azi\, ~liphelilerin bir araya gelerek toplanf: yaptiklan ve durumdan ~uphelendiklerinin anla~llma1).,(jzer,l~;,:~a,~!sfaf.;.,.·~ ~. i' v ! ',! 23" . . '. ~ j:

yakm takibe ahnrrus, 02.07.2011 gunu Sekip Mosturoqlu'nun bilgiyi teyit etme amaciyla polis memuru Erdem Goksen'e ula~tlgl ve sahisla bulustuklan belirlenmis (KI:28, Dizi:105-116 arasi), bu yasanan qelisrneler sonrasinda operasyon 1 gun one ahnarak 03.07.2011 gunu qerceklesfirilrnisfir. (Polis MemuruErdam Goksen ve $evki MustafaCetinsaya hakkmda istanbulCumhuriyetBa~savclllgltaraftndan 2011/110924 sayih sorusturma numarasma kaydensorusturrnanm gizliliginiihlal sucundan islern yapilrms ve sahislar hakkmdadava acilmrsnr.) Yurutulen sorustorma kapsarnmda elde edilen deliller dogrultusunda 03.07.2011 gunu istanbul basta olmak uzere Ankara, Giresun, Bursa, Antalya, Eskisehir, Sakarya, Sivas, Kocaeli, Diyarbakrr, Mersin, izmir, Mugla ve Trabzon illerinde eszarnanh olarak operasyon yapilrmsnr. Operasyon slrasmda: Yusuf Turanh'nm adresinde yapllan aramada; -2 adet "Ahmet Dursun cdrnc diizenlenmis tapu senedi ve vekaletname", -1 adet "Mustafa Koray Avci cdrnc duzenlenmi~ tapu senedi", -foy dosya icerisinde "Okan Buruk cdrnc duzenlenmi~ tapu senedi fotokopisi, vekaletname csrllort ve fotokopileri ve cesit!i dokumcnlor". -1 adet 17 ile numcrclondmlmrs "Ibrahim Toraman cdmo duzenlenmis Turkive Garanti Bonkcs: A.;>. ekspertiz raporu", -1 adet "SN.Yusuf Turanh ibareli zarf icer isinde l'den ll'e kadar numcrclcndmlmrs Sedat Peker'e ait mektup ve fotograflar", -"1 adet kabza kismmdc SW ibaresi bulunan ve kabza alt kismmde 49680 ibareleri bulunan toplu olarak tabir edilen tabanca, 1 adet surgu krsmindc R.B. Mod. 70 Made In Italy ve 5555 ibareleri bulunan tabanca, tabaneaya tckrh vaziyette 1 adet scrjcr. scrjcre basil I vaziyette 8 adet M.K.E. 9P ibareli fisek. 4 adet M.K.E. 45 Auto ibareli fisek ve bu fiseklertn basil I oldugu 1 adet Pachmayr ibareli ~arjor, 2 adet ~arjor" bulunmus, Mecnun Otyakmaz'm adresinde yapllan aramada; -9 adet 1'den 9'a kadar nurnaralandmlrms "Sedat Peker isimli sohsc ait arka vuzunde notlar bulunan fotograf" bulunrnus, Haldun Senman'm Turkiye Futbol Federasyonu binasmda bulunan ofisinde; -1'den 55'e kadar numaralandmlrrus "Temsilci Belirleme Srncv Tutcncklon" ibareli beige, - 1'den 350'ye kadar numaralandmlrms " Futboleu Temsileisi Smcv Sorulcrt Cevcplcrr" ile ilgili evraklann bulunduqu beige bulunmus, Abdullah Eker'in ikametinde yapllan aramada; -"1 adet 53762 Seri Numarall CAL 7.65 Fabrique Nctroncle Daries D3 Guerr Herstal Belgique Brownings Petei Depose ibareli el vcprm: tabanca, 1 adet tabaneaya ait ~arjor, 2 adet iizerinde MKE vcprrm fisek" bulunrnus, Abdullah Karakuz'un ikametinde yapllan aramada; -"1 adet Cap765 Fabrique Nctioncle Darnesqa Rufrpa Horestci Brovnik Beigue Patent Depose ibareli el vcprnu tabanca, 1 adet tabaneaya ait ~arjor, 12 adet uzerinde MKE ycpum 7.65 mm fisek" bulunrnus, Hlrcm Klmll'm adresinde yapllan aramada; -1 adet "76.000 YTL vczrh Hakan Karaahmet cdrnc duzenlenmis ve imzalan~~~~ 24 "

-1 ile numcrclcndmlmrs milyon yatlrdl,kaslm-400, martin

not kagldlnln ic;eriginde; "500 Aysun Selim, 100 Hrrcin. 200 Hrrcrn. tarihinde Hasan Tempo Hircmc 100 7900+2700=5200

700 Fatih, 100 Inci, 500 Adil, 600 Selim, 2700, 26.03.2010

1500 crchk. 2000 ocak, 2000 subct, 2000 mart, yczil: oldugu, not kagldmm ic;eriginde; not kagldlnln ibarelerinin not kagldlnln ic;eriginde;

1B sekizinde para 5200 olacak" ibarelerinin
-2 ile numcrclcndmlmrs

"11.08.2010 Tempo Hasan Hircma 150 "0911.2010 Hakan abi Se/im abime 1
Selim-iki milyar-

gOi1derdi"ibarelerinin

yczrh oldugu, yczrh oldugu,
ic;eriginde; "15.12.201O-~ar~amba iki yuzu Adile gitti.

-3 ile numcrclcndmlmrs

milyar verdi: ceraevine gitti"
-4 ile numaralandlrdml~ 2000 ibarelerinin yczil: oldugu,

Hakan abiden chndi. 1200 bir milyar -5 ile numcr-clcndmlmrs

BOO Ruvcnczc bilezik cldrm" Hrrcm cldr. Hasan

not kagldlnln ic;eriginde; "B.10.2010 Cuma gunu oldugu,

Koksclo verdi. Kokscl da Hrrcmc ycnrdr.
IfIIItt. -6 ile numcrclcndrrtlmrs ibarelerinin goturdu" vczih oldugu, -7 ile numcrclcndmlmrs ibarelerinin

100 TL yatan para, 13.10.2010 Persembe gunu Hakan abi ic;eriginde; "31

Selim abime 2000 milyar verdi. (Avukat porcst)" ibarelerinin not kagldlnln

OB 2010 Fatih Hakandan 500 cldi"

not kagldlnln ic;eriginde; "16.0B.2010 200 Tempo Hasan cezaevine not kagldlnln ic;eriginde; "24.06.2010 not kagldlnln ic;eriginde; 700.000 Hakan Abide Selim

yczth oldugu, yczrh oldugu,
"24.09.2010 100 TL. Tempo Hasan 1.500 TL. olmdi. avukata verdi

-B ile numcrclcndmlmrs
aid I Baba" ibarelerinin -9 ile numorolcndrrtlmrs

qonderdi" ibarelerinin

vczrh oldugu,
not kagldlnln ic;eriginde; "19.02.2011 Cumartesi

-10 ile numcr-clondmlrms -11 ile numcrclcndrrtlmrs 04.01.2011" ibarelerinin """ 200 Fatih, -12 ile numcrclcndmlmrs -13 ile numaralandlrdml~

Annem cldr. Selim old: anneme verdi" ibarelerinin not kagldlnln

yczth oldugu,
ic;eriginde; "Hakan abi 2 milyar

yczrh oldugu,
not kagldlnln ic;eriginde; "12.10.2010 Sail, Hakan abi 600 verdi. verildi" ibarelerinin

300 Babam, 100 TL Notere yazdi oldugu, not

vczrh oldugu,

not kagldlnln ic;eriginde; "Hakandan Almd]. 250 euro (4B5) Selim kagldlnln ic;eriginde; "500.000, Hakan, 17.06.2010 .....

oldi" ibarelerinin
-14 televizyonda

ile numcmlcndmlmrs

cldi" ibarelerinin

yazdi oldugu, not kagldlnln ic;eriginde; "22.07.2010, Hakan abiden Musacan 100

-15 ile numcrclcndmlmrs

TL cldi" ibarelerinin yazih oldugu beige bulunrnus,

Hakan Karaahmet'in adresinde yapllan aramada; -A4 kagldma yazih "GUnUGe~en ,ekler ibareleri ile baslayan isim listesinde yapilan incelemede;
-"31.0B.2009-Ahmet 3.000, 30.09.209-Ramazan Bugra Erdogan 22.000, Kose-1B.000, 15.09.2009-Ramazan Ozkan-29.000, Kose-Senetten
i-{~
,.,//~

ve Senetler,

Tarih, Aciklcmclcr

ve Tutar"
Kalan"\.~{

30.09.2009-Sinan

30.09.2Q09-Gtioduz
!
~ .., - "... ~ s

.

25

Gurol Azer-25.000, Toplam= 16B.000" Eren-35.000, 1O.09.2009-Eser 30.09.2009

15.10.2009-Evren

Av§ar-30.000,

15.10.2009-Mehmet

Ydmaz-41.000, 30.0B.2009-Emrah Kose-15.000, ,404 .000,

Gunu Ge<;en TaahhLitler: Altm-35.000,

"30.0B.2009-Volkan Fatih 20.09.2009-Flrat

Kl.ir~at Bekiroglu-45.000, Fabiano Fatih Sezer-11.000,

30.0B.2009-SUleyman Eren GorLir-25.000,

~en-40.000,

Oliveira-20.000$-30.000, 30.09.2009-Hasan

30.09.2009-Erdem ~en-50.000,

30.09.2009-SUleyman

U<;LincLi-BO.OOO, 30.09.2009-Gencel Genel Toplam-572.000"

Cansev-B.OOO, 30.09.2009-0zgLir

Bayer-30.000

ibarelerinin yanh oldugu beige bulunrnus,

Mesut Erdogan'm adresinde yapllan aramada; -1 ve 30 ile numaralendmrms belgenin igeriginde; "Haziran Kitap<;1 Yonetim! Tarafmdan Odenen gelirlerinin Bore Tuten bcshkh, Ge<;mi§ Doneme Ait Olup Tff 2004 tarihinde goreve gelen Fatih Konulan Hacizlerle TFF ve iddia ibarelerinin yazih top lam 1253.000 Ve iddia Gelirlerine borclor

Bozi schisloro ait takipli

tutcn

nedeniyle birlikte

haciz konmus olup gelirlerimiz

Lizerinden icra yolu faizlerle

TL. Kesilmi§ ve borclcr odenmis+Ir. Konu ile ilgili yczrsmc ve belgeler ektedir" oldugu ve bu igeriklerle ilgili donimanlann ve resmi yaz.smaann oldugu belgeler bulunmusnir. Operasyon sonrasl:

Yapilan aramalarda ele ge~irilen bu malzemelere el konulmus, ~uphelilerden Yusuf Turanh, Abdullah Eker ve Abdullah Karakuz'da ele ge~irilen tabanca ve flsekler uzerinde yapilan kriminal incelemeJer sonrasmda duzenlenen Ekspertiz RaporJarmda; ruhsatsiz olan bu tabancaJarm ansa elverlsll olduklan ve 6136 saYlh yasa kapsammda kaldrklan belirlenrnistir (KI:68, Dizi:32-37 srasi). 03.07.2011 tarihinde duzenlenen operasyonda belirtilen illerde toplam 50, devam eden cahsrnalarda 04.07.2011 gunu 11, 07.07.2011 gunu 1, 08.07.2011 gunu 1, 11.07.2011 gunu 13, 12.07.2011 gunu 7, 13.07.2011 gunu 1, 14.07.2011 gunu 1, 19.11.2011 gunu 1 olmak uzere toplam 86 supheli yakalanarak gozaltma almrms, g6zaltma annan ~uphelilerin yarn sire, devam eden cahsmalarda toplam 49 sahsm ifadesine basvurulrnusfur. Yakalanarak g6zaltma suphejlerden: Aziz Yildmrn, Olgun Peker,Talat Emre Ko~ak, Haldun ~enman, Coskun Callk, Hakan Karaahmet, Omer Olku, Abdurrahman Yakut, llhan Yuksel Ek§ioglu, Mehmet ~ekip Mosturoglu, Sami Din~, Yusuf Turanll, Abdullah Ba~ak, Bulent lbrahlm i~~en, Ahmet Celebi, Mecnun Otyakmaz, Tamer YeJkovan, Cemil Turhan, Omit Karan, BUient Uygun, Mehmet Venice, Korean Celikay, Ali Klrath, Selim Knml, Abdullah Karakuz, Abdullah Eker, Ahmet Ate~, ibrahim Akm, iskender Aim, Serdal Adah ve Tayfur Havutcu tutuklanrmsnr $uphelilerden Hlr~m Klmll, Samet Erdemir, Fatih Sandal, Evren Klmll ve Sadri ~ener hakkmda Adli Kontrol karan verilmls. Sadri $ener hakkmda verilen adli kontrol karan ilerleyen tarihlerde kalomlrmsnr. Turkiye Futbol Federasyonunun talepleri dogrultusunda, 20.07.2011 gunu, haklannda sike ve te~vik pirimi eylemlerinden 6tUru i~lem yapilan ~uphelilere y6nelik TFF tarafmdan gerekli inceleme, arastirrna ve degerlendirmelerin yapilmasi icin 0 ana kadar kolluk ve Savcihk tarafmdan yapnan tUm lslernlere W~_ki~ evrakm onayh bir sureti TFF'na g6nderilmi~tir (KI:68, Dizi:112-125).

26

ORGUrU

OLGUN PEKER LiDERLiGiNDEKi HAKSIZ CIKAR SAGLAMA AMACLI SUC

OLGUN PEKER(AYDIN),IN; 1973 yilmda Giresun'da dogdugu, 1984 yilmda henuz 11 yasmda i~ amaciyla istanbul'a geldigi, 1990 yilmda kafe isletrneciliqine ba~ladlgl, 1993 Yllmda, 20 yasinda, Kocaeli Gebze'de bir sahs: silahla yaralayarak ilk sucunu i~ledigi, bu suctan do lay 1 4 ay cezaevinde kaldiktan sonra memleketine dondugu, burada bir sure kaldlktan sonra once Bahkesir'e, ardmdan tekrar istanbul'a geldigi, silahla yaralama sucundan mahkum olunca yakalanarak 18 ay cezaevinde yattlgl, 1993 Yllmda; silahh SU9 orguW lideri Sedat Peker ile tarusan ~uphelinin bu tarihten sonra Sedat Peker'le eylem ve fikir birligi icerisinde hareket etmeye ba~ladlgl, bu tarihten sonra arulan SU9 orguWne uye olmaktan bircok kez hakkmda islern yaplldlgl, 2000 yilmda Sed at Peker'in destegiyle Etiler'de isletme a9tlgl, aym dorernde Sedat Peker'in destegi ve refaransiyla Fenerbahge Spor Kulubune uye oldugu ve bir sure $ukru Sara90glu Stadrun vip tribunu sorumlusu olarak gorev yaptlgl, bu sekilde futbol camiasma giren suphellnin 2002 yilmda Ozcan OsWnta~'la birlikte Refleks Menajerlik sirketini kurarak futbolcu transferlerinde aracihk yapmaya ba~ladlgl, Sedat Peker isminin medyada sue orgutQ lideri olarak deyulmast, sahsm kamuoyunda en gU91u mafya liderlerinden biri olarak kabul qorrnesi, sahsm soyadinm dahi korku, caydirma unsuru haline gelmesi nedeniyle; hem bu etki ve 9U9ten faydalanmak, hem de samsla olan birlikteligini kuvvetlendirmek arnaciyia; "Aydm" olan soyadnu, Akku§ Asliye Ceza Mah.in 2003/177 Esas kararr ile, "Peker" olarak degi§tirdigi, (KI:29, Dizi:385398 arasi) 2004 yihnda Sedat Peker liderliqindeki cikar amach sue orgutQne yonelik gergekle~tirilen "Kelebek" kod adh operasyon kapsammda qozaltma almdlgl, bu dosya kapsarrunda yap dan teknik takiplerde, Olgun Peker'in arulan donernde de sorusfurrna dosyamizda tahkikat konusu edilen eylemlere benzer faaliyetlerde bulunduqunun goruldugu, Sedat Peker'in yapilen operasyon neticesinde tutuklanarak cezaevine girmesinden sonra Olgun Peker'in; hem Sedat Peker'in soyadnu hem de "Ben Sedat Peker'in manevi ogluyum." soylemlerini kullanarak zamanla futbol camiasi icerisinde sozu qecen bir konuma geldigi, futbolcu transferlerinde soz sahibi olduqu, neticesinde ise 2008 - 2010 yillen arasmda Futbol1.Lig talomtarmdan Giresunspor Kulubunun Baskanhqi'm yuruttugu, Bu faaliyetlerinin yanrsira 2002 yihnda Besiktas ilcesinde Ozcan OsWnta~'la birlikte actiklan Refleks Menajerlik isimli sirket araclliglyla -TUrkiye Futbol Federasyonu nezdinde menajerlik yapma yetkisi bulunmamasma ragmen- yetkisiz menajerlik yaptlgl, Menajerlik ve kulup baskanhq: yaptlgl bu donern icerisinde cevresinde topladiq: sahrslarla birlikte futbol rnusabakalannm sonuclanru etkileyebilmek, futbolcu transferlerinden para kazanabilmek amaciyla SUy orgutu yapilanmasi icine girdigi, belirlenmisfir. ORGOrON YAPISI Cebir ve tehdit uygulaYlp, sindirme, korkutma, Ylldlrma yontemlerini kullanarak; ekonomik r;lkar saglamak amaclYla, nitelikli bir birliktelik ir;erisinde bulunan, bOnyesinde dikey yapllanma olan ve hiyerar§i bulunduran, eylem, faaJiyet ve birlikteJikleri sOreklilik arzeden, 3 veya daha faz/a ki§i tarafmdan kurulan, arnac suqlan i§lemeye elveri§li araq ve gerece sahip bulunan ve TCK'mn 220.maddesinde tarif edilip m~~~~rL. sue orgutlerinin; hakstz ekonomik cikar saglamak arnacryla kurulrnus SUy orgutleri olarak kabul ediJdikleri) -~~ ~t-_:>;

27

"i:\~,? ~~r~
l"-:
j',

~

I ~~~-..'''' .
"'I.:

i.;.t

.. -e

~."

.~'"

• o.. ,..._: .•.

I? ~ ~.. t

.I'~

"-';t" .:._;,_.,z" .- .
+..

4. .f:~

.t

j

Bu sur; orgutlerinin genellikle, suctan elde ettikleri gelirleri aklamak icin, devlet taranndan denetimin zor oldugu ve teknik bilgi ve beceri gerektirmeyen ticari alanlan secfkleri, orgutlerin isledikleri suclann boyutu ilerledikce ve bunlardan elde edilen kazancta buyudukr;e; orgut liderlerinin, kendilerini, -toplumda bir sur; Iideri olarak degil de- toplumun faydas: icin cahsan insanlar gibi gostermeye ozen gostermeye bastadtklan, ulkernizde son 15-20 ytlhk surecte organize sur; orgutlerine yonelik yaptlan operasyonlar neticesinde sur; orgutlerinin bir krsrrurun: dunyada ve ulkernizde popularitssi artan ve hatm sayihr olr;ude kazanc irnkaru da saqlayan spor aktivitelerine -ozellikle de futbol- yoneldikleri, bu alanda olusan buyuk sermayenin denetlenmesinin zor olrnasi, sporun ulkeler taranndan te~vik ve takdir edilmesi nedeniyle vergi alarunda saqlanan kolayllklar, kamuoyunda oluslurduqu etki ve gur;le orantih olarak bu spor kuluplerine -ozeflkle futbol alarunda faaliyet yuruten kuluplere yonelik yapilan denetimlerin simrh ve etkiden uzak olusunun da bir sonucu olarak, sue orgutlerinin buradan pay alabilmek ve daha rahat faaliyet yurutebilmek amaciyla bu alana yoneldlkleri, zaman icerislnde spor kuluplerinin statlara gelen taraftar cevresinden sur; egilimi bulunan bazi msanlann tribun amiqoluqundan sur; dunyas: ir;erisine girdikleri, tribun icerisindeki birlikteliklerini ve samimiyetlerini sur; orgutLi kurma yonunde kullandtklan, Sedat Peker liderliqlndekl olusurnun bu tLir yapilanmalara ornek teskil ettigi, 2004 yrhnda Kelebek kod adh operasyon kapsammda hakklnda i~lem yapllan Sedat Peker'in; baz: futbol kuluplerinin baskan ve yoneticileriyle, tribun amigolugu yaptlgl donernde kurdugu irtibat ve iliskileri de kullanarak futbol camiasi icerislne girdigi, buradan baz: maclann sonucuna tesir ederek veya futbolcu transferlerinde etkin ral oynayarak cikar elde etmeye r;all~tlgl, yaprlan operasyon onceslnde ve sonrasnda Sedat Peker liderliginde hareket eden Mecnun Odyakmaz (Sivasspor Kulubu Baskaru) ve Olgun Peker'in (Giresunspor Kulubu Eski Baskaru) futbol dunyasmdaki irtibailanru kullanarak sur; orgutLinun aciklanru kapatacak ve bu sektorden rant edebilecek hale geldikleri, Kelebek operasyonu kapsarnmda yapilan ilefism tespit cshsmalannda Olgun Peker'in futbol camias: ile birebir irtibatll olduqunun ve futbol rnusabakalanrun sonuclanru etkileyebilecek bircok goru~mesinin olduqunun goruldugu, Olgun Peker'in bu donern icerisinde Sedat Peker'in (argut uyelerinin tabiriyle "Reis'in") ismini kullanarak futbol kulupleri uzerinde bask: kurmaya, don em icerisinde hakem atamalannda etkin olmaya 9all~tlgl, Kelebek kod adh operasyonda Sedat Peker'in tutuklanarak cezaevine girmesinin ardindan Olgun Peker'in; Peker isminin toplumda yarattlgl bask: ve sindirme gucunu kullanarak, cevresindeki insanlara "Sedat Peker'in manevi ogluyum" seklinde soylernlerde bulunarak, uzerlerinde bask: kurmaya devam ettigi,
If/IIIIt.

Cezaevinde bulunan argut lideri Sedat Peker'le irtibat ve koordinasyonu; gerek 2004 yihnda Sed at Peker liderligindeki sur; orgutLine yanelik gerr;ekle~tirilen Kelebek operasyonunda, gerekse 1998 yihnda Peker grubu ile birlikte qozaluna ahnan, Sed at Peker ile yakm ili~ki icertsinde olan, Sed at Peker'in halen cezaevinde bulunrnasi nedeniyle drsanyla baqtantrsnu saglayan, sorusturrnarmz kapsarmnda supheli konumunda bulunan bir cok sanisla irtibatll olan ve Sedat Peker'in mesajlannl bu saruslara ileten, Sedat Peker'e para veya hediye gandermek isteyen satuslara aracihk eden orgut uyesi supheli Erkan Korkmaz uzerinden sagladlgl, Sur; faaliyetlerini ve burdan elde ettigi gelirleri legalize etmek arnaciyla 2002 yilmda Ozcan Ostuntas ile birlikte Be~ikta~ ilgesinde kurdugu "Refleks Menajerlik $irketi" ile; kontrolunde olan menajerlik ~irketleri bunyesindeki sahislan etranna toplayarak bir sur; orgutLi yaprlanrnasi icerisine girdigi, menajerlik sirketi bunyesinde bulunan baz: futbolculan rnusabakalarda kaybetmeleri yonunde tehdit ettirerek, bask: uygulaYlp sindirerek, kendi crkarlan dogrultusunda rnaclann sonuclanru etkilemeye r;all~tlgl, Refleks Menajerlik sirketi araclliglyla, argut uyesl supheli Ozean OstUnta~'1 sevk edip yonlendirerek Sed at Peker'e yakmllglnl ve sahsm futbol carnias: igerisindeki temsilcisi garunumunun getirdigi avantej da kullanarak yetkisi olmadiQI halde menajerlik faaliyetlerinde bulunmaya ba~ladlgl, bir cok unlu futbolcunun ternsilcfiqini (menajerligio.i)"J.i_~tJendigi, Avrupa kulupleri dahil olmak uzere Tiirkiye'deki cesitll kuluplere menajerlik faaliyetleri yuriitfu~", ,'~""". J:l.ik

28

j'

",'

_-

,.

'4'

__

~'''.,

hizmet bedeli ad: alnnda faturalar keserek kazancim arttlrdlgl ve bu suretle haksiz sekilde yuksek rneblaqlarda kazanc elde ettigi, bazi spor kulubu yetkililerinin sahsin menajerlik yapma yetkisinin olmadjnru bildikleri halde kendisiyle ortak hareket ederek sahsa menfaat saqladiklan, Olgun Peker taranndan bu sekilde: Fatih Tekke ve Hakan Ankan isimli futbolculann Besiktas Spor Kulubune, Ali Turan isimli futbolcunun Galatasaray Spor Kulubune, Gokdeniz Karadeniz isimli futbolcunun Fenerbahce Spor Kulubune transferlerinin yaplldlgl, elde edilen bu kazancla cezaevinde bulunan Sedat Peker'i finanse ettigi, menajerlik yaparak futbol dunyasmda isim yapmasinm da etkisiyle 2008 YIII icerisinde Giresunspor Kulubune baskan olduqu, 2008 YIII Aralik aymda Giresunspor Klubunu Super Lige cikarrna vaadiyle kulup baskaru olan argut lideri Olgun Peker'in baskanhk yaptlgl iki sezon boyunca Giresunspor kulubunu super lige cikaramamasi ve Giresunspor kulubunun Bank Asya 1.Liginde ilk 6 siraya giremeyerek play of lara kalamarnasi sonucunda 2010 YIII MaYls ayrnda kulubu kongreye gaturmek zorunda kaldlgl ve qorevmden aynldlgl, Giresunspor kulubu uzerindeki etkisini kaybetmek istemeyen Olgun Peker'in kongrede argut uyesi suphelilerden Hakan Karaahmet'i desteklediqi, kongrede cikan olaylar sebebiyle adaylardan Ferhat Abidinoqlu'nun adayliktan cekilrnesi uzerine kongreyi 6-7 oy farkla baskan adaylanndan Osman Cirak kazandlQl, Osman Cirak'm baskanhq: donerninde kulubu mali yonden kontrol ve denetim altmda tutmaya 9all~tlgl, bununda bir sonucu olarak Giresunspor futbol takimmm Bank Asya birinci liginde alt siralarda kaldlgl ve dusrne riskininin bulunduqu, bunun uzerine taraftar ve yerel medya tarafmdan istifa etmesi yonunde baskilann geldigi, baskilara dayanamayan Osman Ctrak'm kulubu kongreye gaWrdugu, bu secimde de Olgun Peker'in Giresunspor klubu uzerindekl etkinligini kaybetmeme adina buyuk caba sarfettiqi, kulup ba~kanligl seciminde: adarm olan ve kendisiyle eylem ve fikir birligi icertslnde hareket eden argut uyesi ~upheli Orner Olku'yu destekledigi, ~ahsm kongrede ba~kanligl kazandlgl, Olgun Peker ve Orner Ulku'nun bu surecte Giresunsporu kontrollerinde tutmak arnaciyla asm caba sarfettikleri, kuldpten alacaklan olduqu icin kulubu federasyona sikayet eden futbolcular uzerinde bask: oluslurarak alacaklanndan vazqecirrneye cahstrklan, bu alacaklar nedeniyle TFF tarafmdan transfer tahtasi kapatilan Giresunspor kulubunun transfer tahtasiru acarak bazi transferler yapabilme ve bu amacla kurne dusrnesini onlerne adma federasyon nezdinde yogun caba sarfettikleri, bu surecte kulupten alacakli olan futbolculardan alacaklanndan vazqecmeleri. yahut alacakh olrnadiklanna dair beige vermeleri i9in bu futbolculara asm bask: uyquladiklan, bazilanm tehdit ettikleri, bu sekilde bazi futbolculan ikna ettikleri (KI:29, Dizi:1-75 arasu.yine Giresunspor'u 1. Lig'de tutabilme adma Orner Ulku'nun, Olgun Peker'in bilgi ve qozefirninde oynanacak rnusabakalar oncesnde sike faaliyetlerinde bulundugu, argut uyesi suphelilerden Coskun Cahk ile Serdar 8erkin'in bu surecte Orner Ulku'ye yardrm ettikleri, aktif sekilde sike faaliyetlerinde bulunduklan, Orgut uyesi suphelierden Coskun Cahk'm kulupte darusrnanhk yaptlgl, Selim Kmul'rn kulube arac kiraladlgl, yine argut uyesi suphelilere bu donernde ucretsiz toplu halde bilet verilmek suretiyle kazanc elde etmelerinin saglandlgl, bu surette argut uyesi suphejlerin maddi yonden kulup uzerinden desteklendikleri aynca Giresun Spor Kulubu defterleri uzerinde yapllan usulsuzluklerle argute para aktanldlgl, Olgun Peker'in gerek Giresun Spor Kulup Ba~kanllgl yaptlgl donernde gerekse btraktiktan sonra; Giresunspor camiasi uzerindeki gucunu koruma ve cikar elde etme du~uncesiyle taraftar gruplan uzerindeki bask: ve etkisini arttlrdlgl, bu arnacla: argutte yonetici konumunda olan supheli Hakan Karaahmet'in; sevk edip yanlendirdigi, taraftarlar arasmda suca yatkm kisilik ve kimlikleriyle bilinen ve Deli Adil'in ogullan olarak tarunan Selim Kmul, Evren Kmul, Htrcm Kmul kardeslerle, taraftar grubu lideri Ozden TutUncu'yu, Abdullah Eker'i, Samet Erdemir'i, Abdullah Karakuz'u, Aykut Aydm'!, Co~kun Cahk'i ve Fatih Sandal'!, yaruna cekip denetimine aldlgl, bu sahislan sevk edip yonlendirerek: kulupte yaptlgl usuisuzleri arastrrmak isteyenleri, istedigi gibi oynamayan, alacaklanrn zamarunda alarnadnlan icin kulubu federasyona ~ikayet etmek isteye. .. ICI,Jlan, rakiplerini; tehdit ettirip Ylldlrdlgl, baztlanna zorla senetler imzalattiqr,

29
.,

Desitre olmama, faaliyetlerini sorunsuz sekilde devam ettirebilme, eylemlerini gizleyebilme adma bastru yonlendiren, basin yaym kuruluslanru kendi menfaatleri dogrultusunda kullanmaya ve lehe haber yapnrmaya cahsan Olgun Peker liderligindeki sue argut(jnun, yerel rnedyayi kullanarak taraftarlan yonlendirrnek ve etkinligini surdurrnek arnacryla Giresun genelinde yaym yapan basin yaym kuruluslan uzerinde hakimiyet kurduqu, medya icerisinde Hakan Karaahmet (Giresun Oncu Gazetesi Kurucu Ortagl) araclliQiyla argutlendigi, gerek bu sahsi gerekse Candemir San (Giresun Oncu Gazetesi Genel YaYIn Yonetrneni), Mesut Erdogan (Giresun Ekspres Gazetesi Spor Y6netmeni), Murat Yekansrk (Giresun Oncu Gazetesi Kurucu Ortagl) ve Adil ~ahin (TV 28 isimli internet televizyonu kurucusu) gibi yerel medya rnensuplanm talimatlarla y6nlendirerek kulup taraftanru istedigi sekude etkiledigi, rakip gardugu insanlan Ylldlrdlgl, argut uyesi olmayan bu ~uphelilerin; Olgun Peker ve arkadaslanrun argutsel iliskilerini, 6rgut uyesi sitat ve kimliklerini bilerek kendileriyle irtibat kurup kendilerine yardirn ettikleri, sahsm talimatlanna uygun sekilde argut propaqandasi yaptiklan, argut icindeki hiyerarsik yaprya dahil olmamakla birlikte argute bilerek ve isteyere yardirn ettikleri, Olgun Peker liderligindeki cikar arnach sue argut(jnun; ulke genelinde bilinen ve faaliyet yunrten buyuk caph diger sue argutlerinde oldugu gibi ust duzey kamu yoneficlleriyle ili~ki ve irtibat kurmaya ozen gasterdigi, bazi kamu qorevlileriyle menfaat iliskisi icerisinde olduqu, bu sekilde hem eylem kapasitesini arttlrdlgl, hem argute ya da rnensuplanna yonelik adli ve kolluk birimleri tarafmdan yapuabiecek olasi adli islernleri 6nceden haber alma veya argut(jn kamudan daha rahat rant elde edebilmesini amae;:ladlgl, Orgutun; varliglnl devam ettirebilmek, eylem surekliligini saglayabilmek ve argut uyelerinin si.ireklilik gasteren bireysel ekonomik ihfiyaclanru karsilayabilmek arnaciyla, argut icerisinde, kolluk kuvvetlerinin kendilerine kars: yapabileceql teknik takip, fiziki takip, ilefisirn tespit ve kayit altma alma cahsmalarma kars: duyarh ve tedbirli davrandiklan, kendi aralannda yaptiklan g6ru~me ve konusrnalarda gizlilige riayet eUikleri, olasi teknik takiplerden kurtulmak amaciyla sue icerikli g6ru~melerini telefonda yapmamaya ozen qosterdikleri, onernli g6ru~meleri yuzyuze yapnklan, zorunlu hallerde 6nceden kendi aralannda belirledikleri sifreli kelimeleri kullanarak konusfuklan, cep telefonlanyla garu~mek yerine bulunduklan yerde sabit telefon arastirarak 0 hat uzerinden garu~t(jkleri, Olgun Peker'in, uzun yillar Sedat Peker liderligindeki sue argut(j bunyesinde bulunmasmdan dolayi ulke icerisinde bulunan bircok silahh sue argut(j yoneficisi ve lideriyle de tanl~lkllgmm ve irfbatmm olduqu, yaptiklan islerin doqas: geregi, sue argutlerinin; varhklanru, etkilerini ve gue;:lerini devam eUirebilmek arnacryla diger sue orqutleriyle herdaim irtibat halinde olduklan, ortak hasunlara karst birlikte hareket ettikleri, bazen karsthkh gue;: gasterisinde bulunduklan, gruplar arasmdaki husumetlerde uzlastmci-banstmci olmaya ozen qosterdiderl, bu ~ekilde konumlanru gue;:lendirip pekisurdikleri, sue 6rgutu lider ve ybneticilerinin 6zellikle cenaze, di.igun vb. gibi insanlann bir araya geldikleri etkinliklerde boy qosterrneyi ve g6vde gasterisi yapmayi tercih ettikleri bilinmekte olup, Olgun Peker'in de, bu noktada tipik bir mafya lideri gibi hareket eUigi acikca garulmu~t(jr. SiLAHLI SUe; ORGOTO LioERi SEOAT PEKER'LE

iLi~KiLERi

Turkiye'nin en etkin ve en gue;:lusue argutlerinin basmda gelen Sedat Peker liderligindeki olusurnun: argut liderinin tutuklamp cezaevine girmesinden sonra da devamhhquu ve surekliligini koruduqu, sue argut(j lider ve uyelerinin cezaevine girmesi uzerine orgutUn liderligine/yoneticiligine Iidere yaklnligl ve bagliliglyla bilinen Olgun Peker'in ge~tigi, gerek Sedat Peker'le irtibafh olup drsanda bulunan gerekse cevresinde topladlgl sahrslarla birlikte sue 6rgut(jnu tekrar canlandmp argutsel faaliyetlerde bulunduqu, devam eden surecte cezaevinde bulunanlann, sahsi ve aile fertlerinin lhflyaclanrun Olgun Peker basta olmak uzere d~~!!,Q_~.~alan argut uyeleri ve yoneficileri tarafmdan kar~llandlgl, her ne kadar liderin cezaevine girmesiyle b.)r~~ .. olsa da, argutun varligml devam eUirmek icin Olgun Peker'in denetim ve kontrolundeki 6~(jt u eleri . ~.

~I~.
~

30

I~

p.

~~~a1.~Y (I
'\. f' .' <A ...•.. r._$l
",.

.

~

r~ :

.

.... ~,~.~;.,~~~#

..

",.r \··'..t!

...... F. 110 ,f

"

islerneye devam ettikleri, bu sekilde hem bitmedigi!tUkenmedigi alglslnln olusturuldupu,

maddi

gereksinimlerin

kar~llandlgl

hem

de

argutUn

Sedat Peker ile arasmdaki SU9birlikteligi, duydugu bagllilk ve yakinhk, Olgun Peker'in; Sed at Peker'in sue argut(jnu yonetirken kullandlgl yontern ve sistemi kendi kurdugu sue argutUnde de uyqulamasma yol a9tlgl, sahsm argut icinde otoriteyi tek basma kendi elinde bulundurduqu, argut yonetici ve uyelerinin Olgun Peker'in talirnatlan ile hareket ettikleri, kendisine sue argutU uyeleri taranndan Sedat Peker'e hitap edildigi gibi "Baskan, Reis" seklinde -liderliqine ve yoneticiligine surekli vurgu yapilrnak suretiyle- hitap edildigi, eylemlerin coquna doqrudan istirak etmeyerek yonenctere verdigi talimatlarla argutU yanettigi, sU9 argutUnun devamilliglni saqlarnak ve elde edilen kazanci surekli hale getirebilmek arnacryla yonetici ve uyeleri surekli olarak kontrol altmda tuttugu, Sedat Peker cezaevine girmeden once ba~ladlgl futbolcu rnenaierliqine sahis cezaevine girdikten sonra da devam ettigi, anlasilrrusnr. Sedat Peker'le drsardskilerin irtibatlnl ve ileti~imini saglayan argut uyesi Erkan Korkmaz'm; Olgun Peker basta olmak uzere, Mecnun Odyakmaz, Binent Uygun, Ahmet ~elebi, Ali Kirath ve Yusuf Turanli isimli suphelilerle Sedat Peker'in baqlantrsm: da sagladlgl belirlenmi~tir, ,.... Olgun Peker'in Sedat Peker'le ili~kisini ortaya koyan deliller a~aglda alt basliklar halinde aynntih olarak irdelenrnistir: A· Olaun Peker'in Sedat Peker'e aonderdigi mektuDlar (KI'29, Dizi'399-406 arasi)

/4,

D..2 . .2Df(,

... r:r:
-

8'<-"<

~.b~rpL
///"L.Ler"od'p/Z.

~,,"("..;>//.~zL

_Rc:r/7c7/L//.2

,,./7'//c?''-&
~..6<-;;y

-rr-

,..z!-<-.<;/72

/a-YffO'/C;>-/7
O/:::><:'l/?_.-.·

nO..r.s..-.?_.., ......

A"'4",..v/',,/f

//O'/7d/;,..t'//7/? L./

p~

C:_j

/~//?('J" /

C'

o--:

'pe~er
~r//rz/ ..

E /cer/'r?<jCvr-

rJ

""-te.l ~,

Cioo_~'8. hi.a;;._l'3"
1:>~c..e~;-(c__,
OC:;~_ua..

_~

-c,c....-$,

e ........._i~.·a.b_f>.J

OPEe.I·,.,..

31

Yukanda suretleri konan mektuplann igeriginden de anlasilacaq: Olgun Peker'in Sedat Peker'e devamli surette "baba" diye hitap ettigi, kendini "oglunuz" ortaya koydugu garulmu~tUr. B • Sedat Peker ve Olgun Peker arasmdaki ili$kiyi gosterir ileti$im tespit tutanaklan 27.04.2004 gunu Olgun Peker ile Sedat Peker arasmda gecen gorusme kapsammda yapllan iletisim tespitlerinde belirlenmistir.); (Kelebek operasyonu seklinde takdim ettigi ve bu sekilde sayglslnl ve bagliliglnl

Olgun'un: "Efendim babaclm",dedigi, Sedat'm: "Nasilsm oglum, ne yaplyorsun",dedigi, Olgun Peker'in konusrna esnasinda Sedat Peker'e surekli olarak 'Babacim" diye hitap ettigi, Sed at Peker'in ise "Oglum" diye hitap ettigi, 22.12.2010 gunii saat:12.38'de Olgun Peker'i X Sahsln aradl91 gariisme; Olgun: "Su benim masarun sag tarannda boyle seyin ustunde resimler var Reisin eski resimleri falan, onlan al bir de bu cantarn da CDler vardi seyden getirttirdigim, 0 cdleri laptop cantarru al hepsini getir bana 90k hizh karsidayrm, Mecnun abinin ordayirn oraya gel", (tape:614) 26.12.2010 qiinu saat:19.35'de Olqun Peker'i Mecnun Odyakmaz'm aradlgl qarusme; Olgun: "Buradayirn amca buradayrrn", Mecnun: "Yann bende 11'e 10 kala, gidiyorum Polonya'ya", Olgun: "iyi i~te oradan buraya gel carsarnba gunu amca", Mecnun: "Olabilir dur bakalim", (tape:682) 31.12.2010 qunu saat: 13.11 'de Olqun Peker'in S.'I aradlgl garusme; S: "Abi ~Iklyor mu", Olgun: "Yok Serdar nerden ciktr', S: "Otekiler crkiyor", Olgun: "Otekiler kim", S: "lste otekl Sedat abi cikrms", Olgun: "Sed at Sahin ", S: "He", Olgun: "Yok biz cezarruzt yatlyoruz abicim", (tape:692) 31.12.2010 gunii saat: 16.00'da Olgun Peker'in iD.'1 aradl91 qaruSme; Olgun: "Day I bu Sedat $ahin'ler tahliye oluyorrnus he, beni seyler aradi beni ya birileri, almaya qitrnisler Kandira'ya ya", i: "Belki bu aksarn alarnayabilirlerrnls, 5 sene yarqilanenlar tahliye ediliyorrnus dayr", Olgun: "Burhanettin Sarallar", i: "Onlann daha 3.5 sene filan oldu eger karar verirlerse onlara vurmuyor, Sahin'in 6 sene oldu ya ona direk vuruyor", Olgun: "Bizimki cezayi yatlp ~Iklyor sadece ya", (tape:699) 31.12.2010 giinii saat:18.31'de Olgun Peker'i K.H.'m aradl91 gariisme; Olgun: "Bugiin giizel bir ~ey duydum dogru mu", K: "Doqru dogru, yestirernedik pazartesiye kald: Allah nasip ederse, artrk klsilere ozel bir ~ey olmadiktan sonra ki olacaqirn zannetmiyorum", Olgun: "Cok sevindim, 90k iyi oldu 90k iyi oldu gaziinuz aydm, selam soyle, beni de aradi bir arkadasim ya i~te Reis ~Iklyormu~ falan filan, kesllmislmlzl yanyoruz ctkma gibi seylmlz yok dedim, filan", K: "Bu taraflara geldiginde bir ara bir 9ay icelirn abi bir yerde", Olgun: "Tamam kardesim, azellikle Vedat'a 90k selam sayle garemezsem", (tape:702) 09.01.2011 giinii saat:14.56'da Olgun Peker'e Erkan Korkmaz'm ganderdigi mesajda; "mutluluklar qeturnesnu yuce Allah tan dilenrn Sedat Peker ..." yazdlgl, (tape:768) 16.01.2011 qiinu sa at: 17.0Tde Olqun Peker'i Erkan Korkmaz'm arad 19I garusme; Erkan: "Reis selam soyledi size, yeni YII tebrikinizi alnus bu yuzden delay: 90k tesekkur ediyor" (tape:826)

16.01.2011 gunu saat:17.08'de Olgun Peker'i Erkan Korkmaz'm aradlgl gorusme; Olgun: "15'ine insan cevap vermez mi ya", Erkan: "Niye mesaj yazdim ben sana mesaj qonderdirn", Olgun: "Beni bir daha mesajla falan ugra~tlrma canh isterim ben", Erkan: "Ben sana mesaj qonderdirn soz olarak ta bugun aid irn", Olgun: "Bir daha oyle olrnasm tamam rm hemen, araym beni", Erkan: "Sen ldrls ile goru~tUn rnu", Olgun: "Goru~tUm goru~tUm", (tape:827) 31.01.2011 gunu saat:19.51'de Olgun Peker'i Erkan Korkmaz'm aradlgl gorusme; Erkan: 'Basaksehir'e ne zaman gec;eceksin", Olgun: "Geciyorurn sirndl bir ~ey mi oldu", Erkan: "$ey yapacaqirn da Etiler'e mi gelsin ufakllk", Erkan: "Gelsin bi arasm beni ciksm yola arasm beni ya" (tape:935) 31.01.2011 gunu saat:20.16'da Olgun Peker'in Erkan Korkmaz'l aradlgl gorusme; Olgun: "Amca, Vedat var ya Vedat, Atilla abinin yarundaki. benim eve geliyor ~imdi Atilla abinin yarunda, Vedat' I bul Vedat'la goru~te", Erkan: "Our ben goru~urum Vedat'la olmazsa tamam", (tape:936) 11.03.2011 gunu sa at :OO.02'de Olgun Peker'in Erkan Korkmaz'l aradlgl gorusme; Erkan: " Amca bu senin Facebook'ta bu ~ey arkadas listende ~ey varmis Bogac; varrrus", Olgun: "Benim oyle bir Facebook'um yok bir hayran sitesi yaprrus birileri crkartm dedim cikarmamrslar rm crkarttik dediler bize", Erkan: "Crkartrnarruslar abicigim valla crkarfmarruslar onu ee mutlaka crkartsin ban a da haber ver demis, aa ~ey olabilir mi 0 Giresunspor filan falan", Olgun: "He onlardan iste ya, ya soyle bende ~imdi tamam bir daha bi bakanz tamam abim", Erkan: "0 zaman ona soylersin, eger ee 0 yaparmyorsa dernis bizim bir tane eocuk var 0 yaptirsm dernis, bizim Fatih diye bir,o cikartsm dernis bilmiyorum ki", Olgun: "Bizimle alakah degilki site dur bakayirn ben bi,adamlarda acayip olur Giresun'dakiler anladm rm hie, sokak cocuklan yani arayip suradan 0 Bogac;'1 cikartm demekte bir garip olur", (tape:318) 12.04.2011 gunu saat:10.31'de Erkan Korkmaz'l Olgun Peker'in aradlgl gorusme; Erkan: "Amca soyle ogleden sonra saat 1 gibi be seni bir arayayun, zaman uyamk oluyor musun ... ben seni saat ~oyle 1 gibi 0 civarlarda arayacaqirn", Olgun: "Gelismelerden haberin var rru", Erkan: "Ne gibi", Olgun: "Haydi ara", (tape:1310) (07.04.2011 gOnO Refleks Menajerlikte yap/Ian aramayla ilgili Sedat Peker'e bilgi aktard/g/ degerlendirilmi§tir. ) 01.05.2011 gunu saat:23.45'te Erkan Korkmaz'ln M.O.'I aradlgl gorusmede; Erkan: "Olgun'un e~i var ya Rabia yengen, yann sabahleyin bir kalklp onu bir gidebilirmisin", M: "Abi ben yann evraklan cikartacaqim sail gunu ise basuyorum", Erkan: "Tamam oldu 0 ~ey araba sende mi", M: "Bende abi yann ko~turacaglm ya bende dursun yann", Erkan: "Oursun ama yann bir bulusahrn seninle de 0 seyi alayirn ben senden", (tape: 1628) dendigi belrlenmistir.

",...

c - Olgun Peker'in cezaevinde

bulunan Sedat Peker'e maddi yardlmda buiunmasl tl civarinda paraYI Erkan

Olgun Peker'in 2011 ylli subot ayl icerisinde 20.000

Korkmaz aractllglyla cezaevinde bulunan Sedat Peker' e gonderdigi belirlenmis olup, buna

iliskin iletisirn tespit tutanaklarma a~aglda

yer verilmistir.

17.02.2011 gunu saat:18.44'da Erkan Korkmaz'l Olgun Peker'in aradlgl gorusme (tape:1297); Olgun: "Sana bir ~ey odeyecektirn ya benden sen kendine bir ~ey istedin ya", Erkan: ..~~yet:20_grudur If -, ...
.•. -t;.•

amca" Olgun: "Aykut diye bir arkadasrm var benim :~anya'da, onda bir emanetimvar~aGa~~d~e, ,
; •
,

',

..;......,'

."

._

f.",

~

.-....

.;;

daha telefonlanrm acrnadi, ben sana sirndi benden istediqin seyi cek olarak brrakayrrn yann bir yere gonderirim olmazsa ben bir yerden rica ederim oraya buakirsm oradan ahrsm en kotO ihtimal", Erkan: "Beni yann, gonderecegin yerede yann ycnlendirirmisin beni oraya", 0: "Bu aksarn onu ayarlamaya cahsiyorurn tamam rm", 17.02.2011 gunu saat: 18.49'da Olgun Peker'in Aykut isimli sahsa gonderdigi mesajda; "Aykutum slkmtlYI biliyorum senide sikrnak istemiyorum vallahi bugun cekirnl kirdtrmaya cailyorum konu benimle alakah deyi biliyosun" yazdlgl, (tape:977) 21.02.2011 gunu saat: 1O.37'de Erkan Korkmaz'Jn Olgun Peker'e gonderdigi mesajda; "amca beni arayip bise dicekmisin ona gore haber verecem" yazdlgl, (tape:1298) 22.02.2011 gunu saat:13.09'da Olgun Peker'i M.S.'Gn aradlgl gorusme; M: "Amcasim aradim onunda simdi 0 simdi bakmaz diye amcasi yann hallederim diyor yann olur mu?", Olgun: " Olur Erkan beyin (Erkan Korkmaz) telefonu var rru sen", M: "Ben de yok sen soylersin benle irtibata gec;:sin abi 0 benim numaram var onda", Olgun: "Our vereyim 532 224 36 39, bi ara da sen de ~ey ben Olgun aradi ben yann yaptrracaqun onu de", (tape:980) 24.02.2011 gunG saat:09.41'de Olgun Peker'i E.'nun aradlgl gorusme; Olgun: "Bi 30 bin lira bi para gelecekti bi gec;:ti mi onu soracaktim ya", E: "Ben drsardayrrn simdi seni arattmyorurn Olgun abi", (tape:981) 24.02.2011 gunu saat: 10.31'de Erkan Korkmaz'm Olgun Peker'i aradlgl gorusme; Erkan: "Amca bu cocuk sa bah qitrnis halen bankada bekliyor, oradan da diyorlar ki", Olgun: "... Gelrnernis para, bekleyecek, bende gittim verdim irnzayi", Erkan: "EFT gelecek iste bir saatten bir bucuk saatten once falan gelmez diyorlar cocuqa 0 zaman cocuk gelsinde", Olgun: "Gonderecek arkadasi bekliyorum da uyanmadi galiba 10'da gonderecekti ben imza verdim bankaya benim hesaptan alabilir diye", (tape:1299) 24.02.2011 gunu saat:10.58'de T.U.'nln Olgun Peker'i aradiQI gorusme; Olgun: "2'de ucuyorurn 10'da bankadan parayi alacaklar", T: "Ben hemen baskarum gec;:iyorum hemen hallediyorum", Olgun: " Sen yolla sen bankada cocuk bekliyor hadi", (tape:068) 24.02.2011 gunu saat:10.59'da T.U.'nm K.'i aradlgl gorusme; T: "Olgun baskan yurtdrsma gidiyordu benden, 30 bin para lstemisti, Muhittin al biz sana getirecegiz sirndi hemen 30 bin para versin, su ~eye var ya Deniz", K: "Riza'ya kendi hesabma rm yatacak para", T: "11.30'da uc;:agl kalkiyor tamam rm parayi ahp gitmesi laztm, ben sirndi seydeylrn sen Muhittin'den hemen al", (tape:069) 24.02.2011 gunu saat: 14.13'de Erkan Korkmaz'm Olgun Peker'i aradlgl gorusme; Erkan: "Gelen giden yokrnus cocuk orada", Olgun: "$imdi aradim ben cocuqu ya yattl on bir bucukta yattr, uc;:agabinmeden once yatn para ya, Erkan yatrrdrrn", (tape:1300) 24.02.2011 gunu saat:14.14'de Erkan Korkmaz'm M.D.'I aradlgl gorusme (tape:1301t Erkan: "Ne oldu", M: "$imdi seyle konustum da sirndi bankadayirn iste bakiyorurn haberleseceqiz",

34

24.02.2011 gunu saat:14.15'de Olgun Peker'i M.O.lH.'nm aradlgl gorusme; H:"$imdi hesapta 20 bin yok 17 bin var, kamiajla birlikte", Olgun: "Ya kamiah falan niye kesiyorsunuz ben oraya 0 parayi yolladimki bu cocuk parayt bekliyor cek para", H''Hayrr kesmedim ee kesmedim falan", Olgun: "$u Riza'yi bir ara Giresun'u 0 tamamiayacakti, sen onu 18'e tamamla (focuga ver", H: "Tam am oldu", (tape:982) 24.02.2011 gunu saat: 14.17'de Erkan Korkmaz'l Olgun Peker'i aradlg I gorusme (tape: 1302L Olgun: "Para gelmi~ 20 bin qelmis, 2.200 hesabmuz var parayi cekrnis otomatikmen banka icinden 17.800 kalrrus onun icin gozukmuyormu~ 20 olarak sirndi 0 20'yi cekfiriyorurn heran 2.200 yollattrracaqtrn ustune", 24.02.2011 gunu saat: 14.19'da Erkan Korkmaz'a Olgun Peker'in gonderdigi mesajda; "Bana bir hesap nurnarasi atarrrusm" yazdlgl, (tape:2590) 24.02.2011 gunu saat: 14.19'da Erkan Korkmaz'm Olgun Peker'i aradlgl gorusme; Erkan: "Amca numara isternlssin benden, cocuk orda onun adma qondert", Olgun: "Baska yerden gonderttirecegim ya", (tape:2591) 24.02.2011 gunu saat: 15.01'de Olgun Peker'i R'nm aradlgl gorusme; R: "Bi mesaj geldi", Olgun: "0 hesaba yolla kalan 5'i de", R: "Ama eft'yi yapmak icinde yine birinin gelmesi lazim", Olgun: "Sen yap kendin, kendi nesebmdan", R: "Ben gittim mi bana diyeceklerki bu kim bununla ne isin var bize tek tek soruyor onu rnufetnsler bize", Olgun: "0 zaman onu benim hesabirna yatir.dur ben seni arayacaqim ha", (tape:983) 25.02.2011 gunu saat:18.53'de Erkan Korkmaz'l Olgun Peker'i aradlgl gorusme; Olgun: "Atillahan seyde Mecnun agabeylerde, onu da ona biraknm 2 milyar 200", Erkan: "Ben simdi gonderiyorum (focugu oraya Mecnun abinin evine", Olgun: "Haydi ara yengeyi, hanlm orada benim narurnda", Erkan: "Bizim Murat'a soylerirn derim git Atilla'nm elini op 2 milyar 200 verecekmis sana", Olgun: "Atillahan neden bilinmez degi~ik bir huy edinrnis cocuk, Mecnun abideler", (tape: 1303) dendigi belrlenmisfir.

c . Olgun Peker'in Sedat Peker'in cocuklanm tatile gonderdigini gosterir tapeler
12.01.2011 gunu saat:14.31'de Olgun Peker'i S.A.'ln aradlgl gorusme; IfJIIIt. S: "Bu Grand Yazici Uludag, filan,30'u giri~ 5'i (flkl~, veya 4'u (flkl~ 4 oda 2'~er kisilikten 4 oda, ama indirimli fiyat lbrahirn Yazici ve Mecnun abiyle de goru~tUk sirndl 4 odalan filan gotUruyorum ya Hiiseyinleri al abi be", Olgun: "indirimli fiyat ~ey yapanz tamam hadi", (tape:805) 12.01.2011 gunu saat:14.33'de Olgun Peker'in i.Y.'YI aradiQi gorusme; Olgun: "Bana bir, birini yonlendirirmisin su seydeki otele Uludag'daki otele reisin cocuklan gidecek oraya bir yer ayirsm ya", i: "Hayri'yi taruyormusun sen bizim, ben sana onun telefonunu vereyim, 5327404509, onlar onun ince seyini bilirler onlar" , (tape:806) 12.01.2011 gunu saat:14.35'de Olgun Peker'in S. A'I aradlgl gorusme; Olgun: "Sana Hayri Yazicrnm telefonunu vereyim bir yaz onu, 5327404509, Hayri Yazici ile de Mecnun abinin arasi iyi, Hayri YazlcI'YI 0 arasm", S: "Tam am goru~uruz", (tape:807) dendigi belirlenmisfir.

35

o . Erkan

Korkmaz'a iliskin iletisim tespit tutanaklan

01.02.2011 gunu saat:22.29'da Erkan Korkmaz'm Y. isimli sahsl aradlgl garusme(tape:2470); Erkan: "".Reis cok selam soylemi~ sana, mektubunu alnus cok cok iesekkur efmis bende kendisinin yeni yiluu kutluyorum haYlrl! seneler diliyorum dernis, aynca Celal beyin cok iyi bi insan oldugunu sayle adam: qecrniste bizim yakmlanrruz ticarette rnaqdur ettiler kendisiyle ticaret yapabilirsen mutlaka yap kardesirn", 01.02.2011 gOnOsaat:22.33'te Erkan Korkmaz'm F.isimli sahsl aradlgl garOsme; Erkan: "Abi selam soylemls mektubunu alnus te~ekkur etmis, dernis Fatih'e soylersin gelecekle ilgili tOm dO~Oncelerini avukat olma Ozerine kursun demi~,,,. ya kardesirn planiamem sadece bu sekiide yap dernls, kendine cok iyi bak diye bi notu vardi abicim", (tape:2471) 01.02.2011 gOnOsaat22.35'te Erkan Korkmaz'm H. isimli sahsl aradlgl g6rOsme; Erkan: ""Abi cok selam soylemi~,mektubunu alnus cok tesekkur efrnis mektubun iyin, Hakan kardesirne s6ylersin dernis burda ziyaretciler bi kere yazmyo, bu yOzden delay: ziyaret irnkaru qercekten mOmkOn degil demis, telefonla garO~meyi ise insalah anOmuzdeki zamanlarda hallederiz bi de Hakan kardesim bizim Yusuf'a """'" soyle bana mutlaka mektup yazsm ve en son halini g6steren resmini yollasm dernis", H: "Beraber fotograf yektirdik Yusuf'a gittim dun, Reise i~te yann falan ulasir iste mektup yani", (tape:2472) 07.02.2011 gOnu saat23.19'da Erkan Korkmaz'm C. isimli sahsl aradlgl garusme; Erkan: "".Reis demlski bu rahmetli Celal bi arkadas: vardi dernis", C: "Selim Yalcm rru", Erkan: "Sivilceli Selim, Cemil bilir dernis ne yapiyo ne ediyo ne i~ yapar", C: "Abi evlenmedi 0 daha karsrda ~ey yapiyordu bufe i~letiyorlardl, yann bizim arkadastara arattmnrn bi abi", Erkan: "".En son halini gasteren bi boyle boy resmi isternis Reis ondan, bunlan ben yann aray.p alrcarn senden tamam rm", (tape:2473) 08.02.2011 gunu saat: 10.15'te Erkan Korkmaz'm X sahsl aradlgl garusme; Erkan: "". Reis cok selam soylemi~ mektubunu aim I~ cok tesekkur etmis mektubun icin, internet sitesine de blraktlQin mesajlan okuyorum onlar icinde aynca tesekkur ederim esine kizma ve Akcakoca'daki arkadaslanna da selamianrru iletirse yok sevinirim diye bi notu vard: iletirim", (tape:2474), ~ 08.02.2011 gOnu saat10.24'te Erkan Korkmaz'm C. isimli sahsl aradlgl g6rOsme; Erkan: "Ben saym Sedat Peker vasitast ile anyorum,kendisinin selarm vardi mektubunu alnus tesekkur ediyor mektubunuz icin, dernls ki arkadasmuza soylersin uzun sOredir cezaevinde oldugum icln mektubunda yazrrus oldugu konuyla ilgili yardimci olabilmem maalesef rnumkun degil 0 vuzoen hakkiru helal etsin seklinde bi notu vard: onu iletmek isternisfm', (tape:2475) 09.02.2011 gOnu saat19.25'de Erkan Korkmaz'ln A. isimli sahsl aradlgl g6rOsme; Erkan: "Abi de cok selam soylemi~ sana, mektubun iyin cok tesekkur etrnis.aynca g6nderdigin kazaklar icin de cok tesekkur etmis. derniski kazaklar onurnuzdeki hafta elime qececek, kazaklar ile ilgili yorumumu 0 zaman iletecegim demis, her ay binlerce mektup geliyor SUleyman arkadasm mektubu dikkatten kacrnasm demis," (tape: 1296) 11.04.2011 gOnu saat01.26'da Erkan Korkmaz'm Zeki Mazlum'a g6nderdigi mesajda; "Saym SEDAT Peker m 11 msan pazartesi cikacak olan haftahk aksiyon isrrnh haber derqismde detayh brr roportej yaymlanacaknr." yazdlgl (tape:3313),
.,

,.-·/:··-·iF"~".:::..
.
....

~
i

36

24.04.2011 gunu saat:15.13'de Erkan Korkmaz'l S.B. isimli sahsm aradlgl gorusme; Erkan: "Ben saym Sedat Peker vasitasiyle anyorum ... kendilerinin cok selamlan vard: mektubunuzu alnus, aynca bende kendisine ee cevaben mektup yazdim bir kac gun i<;:erisinde eline ulasacakttr diye bir notu vardi onu size iletmek i<;:inaramrsum", (tape:3314) 08.05.2011 gunu saat:15.48'de Erkan Korkmaz'm Y.S. isimli sahsl aradlgl gorusmede; Erkan: "Reis 90k soylemi~ sana, notunu alrrus cok te~ekkur etmis, aynca Mehmet, Erkan arkadaslanmz: da ee selarnlanrru iletirse sevinirim dems.Yusut kardesirnin mektubunun gelmesine sevindigimi ozellikle bilmesini isterim, ee bulundugu yerlerde saqolsun ismimizi onurlandmyor, kendine cok cok iyi bak diye bir notu vard, sana", (tape:3316) dendigi belirlernistir.

ORGOTON HiYERAR~iK YAPISINI GOSTERiR iLETi~iM TESpiT TUTANAKLARI
14.12.2010 gunu saat:12.57'de Hakan Karaahmet'i Hlrcm Klmil'm aradlgl gorusme; Hircm: "Sey verecektin dun hani Selim abim dedi ya 2 milyar verecek dedi, Musa Can dun ben istedim de o da dedi du~urursun dedi ", Hakan: "Yarurna gelirsinde konusuruz tamam rru, drsardayim ben sirndi, dur aranrn "",.. ben sirndi Selim'le konusurum", (tape:544) 14.12.2010 gunu saat:14.40'da Hakan Karaahmet'in Hlrcm Klmll'l aradlgl gorusme; Hakan: 'Televlzyondayirn ben bi gel", Hircm: "Tam am abi", (tape:545) 14.12.2010 gunu saat: 16.26'da Hakan Karaahmet'in X sahsl aradlgl gorusme; Hakan: "Korkulacak adamken belediye baskaru oldun daha ne olacak", X: "Evet dogru soyluyorsun", Hakan: "~u bizim cocuklan gondereyim sana da seni bir gorsunler", X: "Beni Hakan hi~ ha bu ay gormesinler yemin ediyorum 35 lira para geldi bu ay 1 lira para kahyor 1... yiyecegim bende sasrrdnn, bir dahaki ay insallah bende ona yardimci olurum", Hakan: "Tam am 1. ayda sana gonderiyorum ben", (tape:546) 15.12.2010 gunu saatOO.55'de Selim Klmll'm Ozden TUtUncu'yu aradlgl gorusme; Selim'in Salih'in arabasim sorduqu, Ozden'in serviste olduqunu belirttigi, Selim'in sorunun ne olduqimu sorduqu, Ozden'in: "Ya slkmtl var sen gel Jandarma gelmeden senin gel men lazun oyle diyeyim daha telefondan beni konusiurma", (tape:1128) 22.12.2010 gunu saat:15.05'de Olgun Peker'i Omer Ulku'nun aradlgl gorusme; Olgun Peker'in telefonundan M.'in goru~tugu, Orner: "Baskamrn orda rru", M: "Toplantlda baskarum, arad Ig In IZI ileteyim ben", (tape:616) 23.12.2010 gunu saat:11.58'de Candemir San'nm Olgun Peker'i aradlgl gbrusme(tape:1132); Candemir: "Reis nos geldin,ka<;: gun buradasm reis,Giresun taraflna gelirsen bir goreyim yuzunu ya", Olgun: "..Yanm saat bir saat sonra seyde 01 Turan Usta' run ~eyi var ya ofisi, oradayim", Candemir: "Tamam", 23.12.2010 gunu saat:16.08'de Olgun Peker'in Omer Ulku'yu aradlgl gorusme; Olgun: "Giresun'da rrusm", Orner: "Evet", Olgun: "Yeni haberim oldu gorurdum seni gidiyorum ben", Orner: "Bir emrin var rm", Olgun: "Geldim yani baskanla falan konustum onlarda geregini yapacaklar haberin olsun, ~eye ne zaman ge<;:iyorsun Antalya'ya", Orner: "Gbru;;ti.ik orayla, haftasonu beraber olacaqiz", (tape:632)

37

28.12.2010 gunu saat:19.09'da Hakan Karaahmet'in Selim Klmll'l aradlgl gorusme; Selim: "Biz evdeyiz abi sende gel diyecektim", Hakan: "Var rm bir ~ey", Selim: "Suanda bi sikmt: yok abi geldik iste evdeler hep, lbrahirn abiler burdalar tste ailesi de burda" , (tape:564) 10.01.2011 gunu saat:14.25'de Olgun Peker'in X sahsl aradlgl gorusme; Olgun: "Benim oyuncumu 90 dakika oynatsm sayle hocaya", X: "Peki basuslune Olgun bey", Olgun: "Ciddi diyorum bak katO olur ha", X: "Tamam Olgun bey, siz kendiniz soyleyiniz", Olgun: "Yok ben muhattap olmam", X: "Senin oyuncun hangisi ya, stoperin, belki once oynanr belki sonra bilmiyorum", (tape:775) 14.01.2011 gunu saat :12.44'de Mesut Erdogan'l Olgun Peker'in aradlgl gorusme; Olgun: "Dun sizi ifadeye c;:aglrml~lar ne ifadesi 0", Mesut: "<;aglrdllarda gitmedim 0 seyin Ali, ee bir haberinin altma ahlaksrz yazrrus da yorum olarak onunla ilgiliymi~ herhalde", Olgun: "Savcihk c;:aglrsm niye polis c;:aglrlyor 0 zaman enteresan bir ~ey", Mesut: "Simdi sitenin sorumluluqu bizde oldugu icin", (tape:346) 18.01.2011 gunu saat: 12.09'da Omer Ulku'yu Osman Karahan'm aradlgl gorusme; Osman: "Birisi bana dedi Olgun Peker 2 tane futbolcu qonderrnis buraya diyor", Orner: "Yav nasil Olgun Peker qonderlyo! arkadas ya ben anlarmyorurn ki anasim satayim kulubun baskaru Olgun Peker mi Orner Ulku rnu, topculan ben qonderiyorum 2 tane kimi qonderrnis", Osman: "Adam 0 yabancry: bile anlarrus ~ey diyorrnus bu Olgun'un adarruyrrus Sivas'a qondermis Sivas kabul etmemis', (tape:216) 25.01.2011 gunu saat: 11.26'da Olgun Peker'i M.'in aradlg I gorusme; M: "Baskarum ne ne yapahrn bir yardimci olacakrmsuuz bize bu konuda" Olgun: "Malik hoca ben Ali ipek'i beni aratnrdim Ali ipek ile konusacaqirn bugun kulup ba~kanlyla konusacaqm", M: "Ben sizi rnesqul efrneyeceqrn fazla ben yani ee sizin soyadnuzm nasil bir insan oldugunu kimsenin hakkim ye yedirmedigini biliyorum Serdar Berkin'e bi talimat verseniz de 0 yarm gitse evet ~ayle ~ayle dese olabilir mi acaba", Olgun: "Serdar Berkin ee orada bir dahaki sene lse baslayacak, 0 yapmaz ayle bir ~ey", M: "Siz isterseniz yapar ben ~unku eyle bir duyum aldirn, 0 demlskl baskamrn bana seylesin ben c;:unkuLevent ile dun konustum", Olgun: "Hadi soyluyorum tamam ben actp soyhiyorum simdl", (tape:897) 25.01.2011 gunu saat: 12.5Tde Olgun Peker'i Serdar Berkin'in aradlgl gorusme; Olgun: "$u Malik hoca anyor beni, sen dersen baskamrn yapacakrrus ~ahitligini diyor", Serdar: "Ben yakla~lk 2 gundur acrmyorurn, burada diyor birisini zora sokmak var diyor 0 parasim aid: ya baskarnm", Olgun: "Ben orayla anlastim bir daha sene oradan ekmek yiyecegim nasil ben oraya gideyim sirndi sahiflik yapayirn aleyhine, ara 0 duzgun vine konus, beni bir daha aramasm", (tape:900) 25.01.2011 gunu saat:16.25'de Olgun Peker'i M.U.'ln aradlgl gorusme; M: "$eyi soracaqirn sana ben baskanla gorO~tUm, halletmeye cahsiyorum dedi", Olgun: "Evet bugOn yann halledecek in~allah", M: "Sence tahta kalkacak rm", Olgun: "BOyuk bir ihtimal kalkacak, cocuk mutlu mu orada", M:"Cocuk ~ok istekli ama diyor hoca diyor bizi oyuna almryor diyor, seni dedim oraya ganderen 0, Giresun zaten onun takmu dedim sezon son una kadar orada dedim oynayacaksm dedim ondan sonrasmda dedim gerekeni dedim biz beraber onunla beraber yapacaglz dedim yani bundan sonra senin menajerin dedim hem 0 hem ben ikimiziz dedim, sirnci tahta kalktlgl takdirde bunun bir sozlesmesinl nasil yapacaqiz Olgun", Olgun: "Sirndi bir, toplantidayrm Mehmet'im ben bi ~ey yapayim arayim seni tamam rru", (tape:904)

"""

38

25.01.2011 gunu Olgun Peker'i EA'm aradlQI gorusme (tape:905); E: "Kars Sporun istanbul $ube baskanhqim simdilik aldik, aklmda bulunsun Karsh topculardan almak istiyoruz", Olgun: "Sen ~ey yapinca bana soylersin hemen 2-3 gun icerisinde organize ederiz 0 problem degil", E: "Bi de bi yemek duzenliyorum istanbul'da Mecnun abiyi de arayacaglm sizleri de aramizda gormekten seref duyanz, bizi onurlandinrsaruz sevinirim, buyuk aga ile bir goru~eyim tamam rm pasarn", Olgun:"Tamam, tamam", 26.01.2011 gunu saat:17.00'de Olgun Peker'in 0.'1 aradlgl gorusme; Olgun: "~imdi git Enramo'nun (futbolcu) yanma, ... sayle oraya gelirsem onu tersten clvllerim yukan ha, soyle deki Olgun aradi boyle boyle dedi, Nese'ye yaziyor ... ona sayle yani ne olacagml da anlat ona, onun pahah futbolcu clmasi bacagml klrmayacaglm anlamma gelmez", 0: "Tam am tamam", (tape:909) 29.01.2011 gunu saat: 19.35'de Omer Olku'nun Osman Oden'i aradlQI gorusme; Osman: "Hakan Karaahmet kardesle geziyoruz, aslmda senle biz bir araya gelsek iyiydi ama, yann bir araya gelemeyiz isin yoksa ashnda bir iki laf soyleyeyirn ben sana sen de bizi yerneqe alnus 01 bu vesileyle u<;umuz araya gelelim, olas: olumsuz geli~meleri simdiden soyleyelim de seninde bilgin olsun derim", Omer: "He o zaman ben sizi bi on bes dakika sonra arayim'. (tape:238) 30.01.2011 gunu saat:12.1 O'da Omer Ulku'yu A.'m aradlQI gorusme; A: "Bu bizim cocuklar var bi10·15 klsillk bunlara her macta bunlar bilet §ey yaplyorduk sag lam cocuklar bizim ha bu seyln cocuklan bunlar simdi durmadan beni anyorlar aksamdan beri", Orner: "Ama dun yonefirn kurulundan karar <;Iktl bedava biletleri tamamen kaldmlmasi ile ilgili", A: "Tamamda bunlar zaten 15 ki§i bunlar biz ne dersek onu yapan cocuklar obGrlerine kar§1 ben zaten kar§IYlm,seyin cocuklan bu bizim Olgun'un yanmdaki cocuklar iste", Orner: "Anladlm da i~te onlan ne yapacaksm kac ki~i onlar 10 ki~i mi", A: "10 ki~i he ben $ukru'yu aradim $ukru stattayrrus olmasa $ukru bi 10 tane bilet versin bunlara", Omer: "Tamam $ukru'yle goru~ 0 zarnan", (tape:239) 30.01.2011 gunu saat:12.15'de Selim Klmll'l A.'m aradlQI gorusme(tape:1094); A: "Fatih Hocaoqlu'nu bulacaksm, stadm kaprsmdan 15 tane biletin var", Selim: "Tamam", 31.01.2011 gunu saat:19.17'de CandemirSan/Hakan Karaahmet'i O.'nln aradlQI gorusme (tape:095); lflii&. 0: "Bu bizim ocakci cocuklardan Selami'nin cocuklanndan biri ile bu Hakan'm ekibi var ya su Deli Adil'in ogullan, kapismrslar G Cityde bizim oglan silah ~ekmi§ bunlara karakoldalarrms, Selami de yanma gidemiyor olay bize Ylkllmasm diye, 0 tarafa halledelim de en azmdan", Candemir: "Yani davaci ~ikayet9i olrnasm", 0: "Hakan'a rica ette biz banstmnz cocuklan", (Candemir'in telefonu yarunda bulunan Hakan'a verdigi) 0: "Bizim cocuklardan biri ile senin ekip ufak bir tarnsma ya§aml§, Adil'in ogullanyla, bizimki de silah cekrnis onlara, bizde gidip sahip crkamryoruz, bizim Gzerimize kalir ocak lsl", Hakan: "Anladim", 31.01.2011 gunu saat:19.27'de Selim Klmll'l Hlrcm Klmll'm aradlQI gorusme; Hircin'm telefonu Candemir'e verdigi, Candemir: "Hakan'm yanmdan geliyorum diyorum, su abGr tarafta ki cocuklarda herhalde tantdlkml§ bi ozel birisi aradt su i§i tatllya baglayahm tamam", Selim: "Abi silah cekrnls bizim cocuklara ya", Candemir: "Ya Fatih de burda zaten cocuklar davaci olmasm 0 kadar", (Candemir'in telefonu Hircin'a verdigi), Selim: "Tamam siz davaci falan olmaym btrakm ctkm", (tape:494) 31.01.2011 gunu saat: 19.36'da H,rcm Kim,!', Selim K,mll'm aradlQ' gorusme; ". Selim: " Biz bir ~ey gormedik deseydiniz,kapansm gitseydi ya", Hircm: "Nasil qorrnedik ,~cjjyei(mi:m~m·oril.. . ,r;t:,,. -. • .t burda ~ey soyledik hep", Selim: "Tamam iste arayi tamam bansrn cikm gidin iste da", Hircm: "Iarnam ~i}lJ.dlola '"
'¥14'~

't;,

39

,"

i ,"

,',"""'" .
,

,

..A,l.:o' 'i .....pt~

anlatmrn ~ikayet~i degiliz deriz yarall marah cocuqu bi daha uzerimize kahr onunla rm ugra~aeaglz", Selim'in Candemir'in dedigi gibi yaprnalanru soyledigi, (tape:483) 01.02.2011 gunu saat:11.40'da Omer Ulku'nun M.U.'I aradlgl gorusme; Orner: "Bizde tahtayi hemen hemen astik, bu Bayram Nezih'i istiyorum, onu getirmen lazim hem Olgun Baskan prestij kaybeder hem de biz yara alnus oluruz", M: "Ben Olgun Bey icln her ~eyi yapanm, 0 zaman bir vekaletname gonderiyoruz, bu vekaletnameyle beraber zaten 0 zaman orada acrlrr ~ey olur bos mukavele olarak duzenlensin, 0 rakamlan zaten Olgun bey, 0 ne derse olur ama, siz slrndl Olgun Bey dediniz ben hemen simdi buradan donuyorum, bitiyor olay hemen", (tape:246) 01.02.2011 gunu saat:18.14'de Ozean UsWntaS'1Olgun Peker'in aradlgl gorusme; Olgun: "Gecenki gibi ~oeugu yollasana bana", Ozcan: "Tam am abi", (tape:408) 02.02.2011 gunu saat: 15.17'de HlrCIn Klmll'ln M.'i aradlgl gorusme; Hlr~ln: "Ya bu ben bi cocuk dovdum de araban In i~i hep kan olmus, tieari taksi" , M: "Sen onu oraya goturme goWrme orda senden yuklu para ahriar", Hircm: "". Onlann 100 lirasi 100 liray. verdikten sonra bide IfIJIII. onlan doverirn ben", (tape:484) 02.02.2011 gunu saat:22.26'da Hakan Karaahmet'i O.A.'1n aradlgl gorusme; 0: "Bu senin yanmda bir cocuklar varmis kim bunlar isimlerini bi saysana bana, Hrrcm diye bir kardesl olan bi kim var senin yanmda", Hakan: 'Hircm diye kardesl Selim mi,Fatih, he", 0: "Ya bunlar ge!(en aksam benim yegen vardi onu alml~ kacirrmslar harurnm teyzesinin oglu !(ocugu dovmu~ler tehdit etrnlsler Giresun'da, anneni oldururuz babaru oldururuz diye cocukta bugun zorla zorla babasi konusturmus, kimdir bunlar ne i~tir bunlar ya buna nastl ula~acaglz bunlara", Hakan: "Bunlar tam deliler", 0: "Sirndi oglan cocuk qelrnis babasiyla karakola, simdi hastaneye gittiler, nedir yani bu 5-4-5 ki~i alrruslar ~oeugu kacirrmslar falan filan ya", Hakan: "Onlar deli benin onlarla isirn yok cok fazla e onlan Giresun'da tarumayan yok zaten cocuk soylesin poliste olmadi, bunlann kan klz mevzusu olmuslur var rru oyle bir ~ey, ben bu saatte ben onlan bulamam", (tape:586) 09.02.2011 gunu saat:15.01 'de Hakan Karaahmet'i F.'in aradlgl gorusme; F: "".Bunlar beni Bulaneak'a ~aglnyorlar bundan sonra goru~muyorum", Hakan: "Dedi banada ya 0 seylerle lste bakm da arayi bulsun cocuklar banssmlar karsihkl: anladm rru, ~ey olsunda cocukta bosu bosuns mahkemelerde ~ey olrnasm ben dedim abisi Fatih dedim yani ben dedim konusun Yilrnaz dedi ~ey dedi ben dedim tamam konusun dedim kar~lllkll qencler dedim krz yuzunden ~ey olmus sen bak iste konusursun ~ey olrnasm da bir daha mahkeme ~eyle ugra~ ..", (tape:1142) 10.02.2011 gunu saat: 12.56'da Bulent Uygun'a Olgun Peker'in gonderdigi mesajda; "Bulent Olgun ben sabit bir numaradan bu nurnaray: ararrmsm" yazdJ9i, (tape: 1768) 13.02.2011 gunu saat:11.53'de Hakan Karaahmet'in Fatih Sandal'l aradlgl gorusme; Hakan: "Bilet mi, ver cocuklara bilet va, sen verdir ya sen ayarla oglum sen, baskarun ruhumu duyuyor, bizimki 0 ~ey Olgun verdir.ver.cocuklar her zaman Giresunspor'un sahibi ya" , (tape:1143) 21.02.2011 gunu saat:23.22'de Hakan Karaahmet'in M.A.'u aradlgl gorusme; M: "Benim bir durum vardi ya bizim birader, cocuklarla bir takisrmslarda bunlan bir9yaguldanfalan vurrnus bende sizin evin kaprsmdayim suanda Murat'l ahyorum da ya buna ne yapanz 0, na~lrbul~

40

.

~

-)

onlann cocuklanyrrus, ibrahimlerin cocuklanyrms herhalde, yolunu kesmis iste arabasinm krrrruslar 0 da ayaklanna sikrns", Hakan: " Our ben abi bir bakayim da konusuruz" , (tape:1145)

carruru manum

21.02.2011 gunu saat:23.40'da Hakan Karaahmet'in Murat YakanSlk'l aradlgl gorusme; Murat "Ben hastaneye bakmaya geldim de cocuklan, ne bileyim 91kaYIm bakayrm rru, kim Maksut dive bir 90euk",Hakan:"Maksut dive bir cocuk", Murat"Yav sizin akrabaruz olan Maksut, ayagmdan vurrnus da baba, Mehmet'in kardesi bu Maksut denilen 90eugu vurmus, Fatma teyzen ogluymu~", Hakan: "Fatma teyzem kirnmis ya,kimmi~ ya", (tape: 1146) 25.02.2011 gunu saat:13.48'de Osman Oden'i Candemir San'nm aradlgl gorusme; Osman: "Normal telefondan goru~sek bu telefonlar dinleniyor", Candemir: "Cok kisa soyleyecem bizirn yasadis: i~imiz olmaz, Merkez Ok9U koyunden bi sevdiqim kardesirn var, 10 senedir Cukur koyunden yol yapilmazrms yav sana qonoersern de sunun bi derdini dinlesen", Osman: "Yazrhaneme gelsin ben yaziheneoevim" , (tape: 161) 25.02.2011 gunu saat:16.17'de T.U.'nm Olgun Peker'i aradlgl gorusmede (tape:1130); Olgun'un Orhan isimli sahsm adliye ile alakah yaruna gelip gelmedigini sorduqu, Turhan:"10 bin verdim baskamrn, dedimki kardesirn bu adam bu i$i yapamayaeak bu baskan dedim senin akraban dedim baskana dedim goz gore gore kazik atnrrna dedim, icini biz yapahrn evraklan ~ey versin Mesut ben cozerirn abi dedi gitti", Olgun:"Ben onun tapusunu biz bu ay i9inde alai im 0 2 dairenin tapusunu alalim biz",Turhan:"Tamam baskarum", 28.02.2011 gunu saat:09.29'da Omer Ulku'nun Y.'i aradlgl gorusme; Orner: 'Kizrm bak oradaki cocuklara soyle 0 drs kapida nobet tutaeaklar iceriye futboleu dismda oradaki yoneticilerin dismda calrsanlann dismda kimse drskaprdan iceriye girmeyeeek, yani dunku olayda rnudur kl9 kivmyor bana sirndi, akreditasyon karn veriyorduk diyor", Y: "Ge~en sene biz Olgun Peker donemlnde bunlar biliyorsunuz Olgun'un ~eyleriydi", Omer.'Kmm yaprnayacaksm kimseye, 0 cocuklan bir daha 0 klubun kaprsmdan igeriye girdigini gormeyeeegim", Y: "Birazda pislik cocuklar bunlarda hani, hala Olgun 0, hala onun hesabmda, ilk ~eyde kale arkasmda bi grup olusrnustu hatlrllyor musun, tam bi yonetim ~eyi tam bir Olguncu yani Olgun gitti gideli yonetime dilsman taraftarlan ikiye boldii yapmadl91 pislik yok", Orner: "Polise haber vermekten cekindi rnudur", Y: "$imdi bunlann arkas: 90k geni~ baskan mudur bana zarar gelmesinden ~ey yapf pislikleri 90k bunlann", Orner: "Kimin adam: olursa olsun devletten buyuk mu bunlar", Y: "Bak Olgun Peker doneminde bunlar otoparktan iyi gotUrduler Olgun Peker'de bunlara arkasma almak lcin ha bu genel kurulda falan secimlerde yaptiklanru qormediniz mi", Orner: "Olgun'u mu qefirecekrnls", Y: "Olgun'u getirecek onlann hedefi 0 Olgun gelirse istedigi gibi hukmunu surdurecek", (tape:270) 03.03.2011 gunu saat:17.22'de Bulent Uygun'u Olgun Peker'in aradlQi gorusme; Olgun: " Hoeam sen sezon sonu kaleei dU$unuyormusun", Bulent: "Ashnda normalde dusunuyorum da bu sirndi iyi gidiyor", Olgun: " Bu hani kulup, kaleeisi vardi ya, Belcika Milli takirm kaleeisi, beraberiz $U anda da bir hafta 10 gun icerisinde varsa bir teklif kabul edeceqirn yoksa burada ismini vermeyeyim burarun buyuk kulubu var ya qecen gun seyrettin ya sen", Bulent: "Anderleet", Olgun: "Ora ile anlastldr, " (tape:1771) 09.03.2011 gunu saat:11.56'da Ozean UstUntaS'1Olgun Peker'in aradlgl gorusme; Olgun: "Bi online olsana konusahrn hemen ya", Ozcan: "Abi bi 20 - 25 dakika sonra olabilirim aneak, evdeyim evdeyim Gokhan'a gegeeegim sirndi de", Olgun: "Ne diyecepim bilader $U ne oldu konu~tunrryLLtli~.JEz ya, 0 ~eyle", Ozcan: "Yasar burada abi zaten dun beraberdik", Olgun: ". 100 lira", Ozcan:" Konu~_~. ...... .

/---.L ~.,

41

burada zaten lstanbul'da abi, durumumuz i~te online olunea bi 20 dakika sonra ~ey yapayun rru izah edeyim mi -abi", Olgun: "Cok onemli bilader haydi, 90k onernli bir ~ey anlatacaqirn sana", (tape:060) 22.03.2011 gunu saat:13.36'da Olgun Peker'in Meenun Odyakmaz'l aradlgl gorusme; Olgun: "Bu Emrah Eren varya eski futbolcu, he onu alrms Organize ~eyden ne 0 ondan adt Oenizli'den, Olgun Peker hakkmda slkayet var zorla senet lmzalattmyormus futbolculara sana da imzalatnrdi rm diye slkayet eden demlskl Emrah'la da problemleri vardi slmdl diyorumki gideyim kendim direk, organize subeye, kardeslrn derim ha nedir boyle boyle bir durum var" , Meenun: "Yak oyle bir ~ey derler bilmem ne derler", Olgun: "Veya saveiliga da gideyim, bilmiyorumki neyin ne olduqunu bilsem veya gideyim ya istanbul Organize $ubeye gideyim ben, geldim lstanbul'dayrrn", Meenun: "Zaten onlar biliyordur da, geldim lstanbul'dayim boyle boyle bir ~ey varrrus. bu konuda bende ifade vermek istiyorum de, duzgun konus ama yani hi9 onlarla polerniqe girme, varsa bir ~ey adam arastiracak tabi",Olgun:"Yok polerniqe girmem ya, polis ne yapaeak yani polisin gorevi 0", (tape:992) 22.03.2011 gunu saat:13.48'de Olgun Peker'in Fatih Sandal'l aradlgl gorusme; Olgun: "Bir haber geldi bana yak bu Ka9ak9111k $ube Mudurlugun yaz: yazrms falan", Fatih: "Emre Eren'le de goru~tUm ben bizim qecen ytlki sizi birisi ihbar etmis, Tahta a911aeaglzaman, Emrah Eren'e boyle bir ~ey var rru dedim seymis dedi Olgun Peker bizi tehdit etti diye birisi mail atmis dedi, gittik biz de ifade verdik yok dedik Olgun abiyle bizim seyirniz olmadr', Olgun: "Osman Cirak o.cocuqunun i~i bunlar biliyor musun?", Faitih: "Bende akhrna 0 geldi, siz Giray Subasi uqrasnruz ama kimseyi tehdit mehdit olrnadi ki", Olgun: "$imdi ben de geldim strt bunun yuzunden Turkiye'ye sirndi gideeegim kendim Subeye gideeegim Organize Subeye boyle bir ~ey varrrus bu konuda ifademin ahnrnasim istiyorum diyeeegim", (tape:993) 22.03.2011 gunu saat:13.52'de Olgun Peker'in i.'i aradlgl gorusme; Olgun: "$imdi bir ~ey duydum hemen geldim de, bu Organize $ube Giresunsporlu eski futoolculann ifadesini alnus iste Olgun Peker size zorla senet irnzalaltrrdi falan gibi boyle sacrna sapan, bir tane email qelrnis isimsiz Olgun Peker boyle yapryor diye ona dayanarak ifade ahyorlar", i: "Valla bana daha bir ~ey gelmedi acikcasr", (tape:994) 22.03.2011 gunu saat: 15.26'da Olgun Peker'in Ozean UstUntas'l aradlgl gorusme; Olgun: "$unu bir arasana sagl solu Bulent i rnulenti falan onlan 9aglrml~lar rru digerlerini", Ozcan: "Hi9 kimseyi 9aglrmaml~lar Volkan ile konustum Bulent ile konusfurn bir tek Ernrah'i 9aglrml~lar, Ernrah'i da aradim dedim birader hayirdu bir ~ey mi oldu dedim ne oldu abi dedi boyle boyle Emniyet mudurlugune birisi e-mail atrrus ... dun ism ail Gulduren Volkan'a mesaj anrus, yani onun onun yaptlglnl dusunrnuyorum da, yuzunu seytan gorsun, senin yuzunden iste ben bosta kaldirn Bulent'i ararms Emrah': ararrus", (tape:995) 22.03,2011 gunu saat:16.34'de Olgun Peker'in Ozean UstUntaS'1aradlgl gorusme; Olgun: "Kimse bilmiyor geldigimi ha bilader", Ozcan: "Tarnarn abi tamam, yann goru~elim abi seninle muhakkak be", Olgun: "Tam am yann 0 arkadas: da ~ey yapahrn olmazsa bi bulusahrn yemek yeriz", Ozcan: "0 gelmez seninle senin okluqun yere gelmez ama yine de soyleyeeegim", Olgun: "Bu millet ruh hastasi rm arkadas ya benim olduqurn yere niye gelmiyor", Ozcan: "Yann konusururn abi seninle", (tape:996) 24.03,2011 gunu saat: 15.28'de Olgun Peker'i Levent Eris'in aradlgl gorusme; Levent: "Yoldayiz bizde gidiyoruz", Olgun: "Serdar'i bir arada abi bu polis ~eyi alnus Emre, vardi ya, onu alnus ona dernlslerkl Olgun Peker size baski yapn rm senet lmzalattrrdi rru galiba . .btf~~%lnJ.~aQ~a Giresunspor'un tahtasi actlrnasr lcln ~ey vardi ya, 0 aramalarla alakah blrseyler yaplyorla" .... ~unu ~(: -:.,

,..

42

!

ka~ ki~i kimseyi ararmslar rm Emre Eren'de baska kimseye sormuslar mr bir sorsunlar abi ya", Levent "Allah Allah bu bu nereden 9lkml~ abi boyle soranrn carum aranrn da", Olgun: "He bir ~ey daha, abicigim 5 bin 600 lira para borclusun bana, valla hesap numarasnu sirndi yolluyorum, oraya biran once ayarlattir abi parayr", Levent"Tamam peki gorii~uriiz", Olgun:"Ya ~eyden dolayt hocam ya kurbanlan biz simdl soyledik ya bunlar kesildi, arada ki hocaya slkmtl oluyor", (tape:999) 26.03.2011 gunu saat17.25'de Olgun Peker'in Osman Oden'i aradlgl gorusme; Olgun: "Hemen obur konuyla alakah da neyse Orner'i yollayacaqrm ben sana, bu ~ey vardi ya sabah hani bir Bulaneak'ta seni uzen biri vardi ya, onunla konusturn ben haberin olsun yani konuslurdurn, sana sormadan konustuk ama sen arttk gor[j~uruz", Osman: "Tamam noscakal haydi saqolasm goru~uruz abi sagol", (tape:1006) 28.03.2011 gunu saatOO.33'de Hakan Karaahmet'i Selim Klml!'m aradlgl gorlisme; Selim:"Abi biz bir yerdeydik oturuyorduk da arabayi Behle kullaruyordu Ozden'in ustLine sue anyorlar trafik polisi beni eve birakntar Jale var yarumda da, arabayr.arabay: alkollu,kullanmlyor abi Behi9 kullaruyordu arabayi", Hakan: "Yann bakanz simdi ne yapacaqiz", Selirn; "Abi Ozden'i niye aliyorlarki biz eve geldik abi hie bir sucumuz yok ki bizim", Hakan: "Sahitlerini de yazdir gidin adliyede tamam adam oyle diyorsa bize SUfi amlar IIA- deyin ifadenizi verin, yann adliyede bakanz", (tape: 1152) 29.03.2011 gunu saat08.49'da Ozean OsWntaS'1Olgun Peker'in aradlgl gorusme; Ozcan: "Geldin mi abi", Olgun: "Denizbank'a git Hulya hamrn var erda, Hulya harurndan sirnoi anyorum bir milyar kredi kullandirn ordan al", (tape:409) 29.03.2011 gunu saat09.35'de Ozean OsWntas'm Olgun Peker'e gonderdigi mesajda; "Aldim abi tesekkur ederim" yazdlgl, (tape:410) 30.03.2011 gunu saat12.53'de Olgun Peker'i E.'m aradlgl gorusme; E: "Benim 2 Ylldan beri 1,5 YII oldu abi birinden bi alacaglm var baya da bir stknrn 0 da ka~tI gitti burada lnsaat i~iyapnrn ona, 0 da borcu inkar etmiyor ama odemeye de niyeti yok bana su anda da biraz darhga girdim ben, cocuklardan birilerini gonderebilir misin onlara telefonunu vereyim bi alo deyin ona, bi ~ey var onu 16 bin TL alacaglm var ondan, bi konu~abilirmiyiz onunla", Olgun: "..Ben seni arayaynn kardeslm ~imdi bu ufak yani ~imdi yanh~ anlarlar konusmarnut yani admnzdan dolaYI sanki bu i~i", E: "Evrakim rnevrakirn var hepsi var yani", Olgun: "Yine benim konusrnam dogru olmaz sen benim kardesimsin ama ben seni aranm yine", (tape:410) 06.04.2011 gunu sa at: 11.16'da Sami Dinc'in Ozean OstuntaS'1 aradlQI gorusme; Ozean: "Sabah sabah bir seyden huylandim da, Olgun'a ben bir ~ey demedimde, Yasar'la sabahleyin oturduk soma ~ey telefon benim ~imdi rnasarun usninde Serdar Adali aradr, kalktl masadan gitti gizli konustu geldi, bir arkadasim dedi ama gordum Serdar Adali", Sami: "Anladtrn", Ozcan: "Arkadasim dedi bir bozuldum orda ben, ... pesinde gibi geliyor bana, bu Besiktas'a vermiyor, istedigimiz rakamlara cikrmyor falan filan bu kendi yetkisi varya baska avukata verebilir bu bize guvenmiyor, bize farkh bir $ey soyluyor olabilir parayi alnus olabilir bunu nasllogrenecegiz ya", Sami:"Benim bu adamdan vekalet alma sansim yok mu bu noktada ", Ozcan: "lste ya zaten butun cabarruz 0 ya", (tape:2504)

43

07.04.2011 gOnO sa at: 19.06' da Nese Ciddi'nin Olgun Peker'i aradlgl gbrOsme; Nese: "Of isten ldris abi arad: polisler gelmi~ yani arama karan vermisler ve beni acil ofise e;aglnyorlar suanda", Olgun:"Sen gitme dur bakayun ben idris'i arayirn da ~ey yapsm dbneyim sana", Nese: "Yani polis bana ~ey diyor gelmezseniz hakkiruzda da sorusturma ba~latllaeak falan diyor nasil gitmeyim", (tape:510) 07.04.2011 gOnO saat:19.10' da Nese Ciddi'yi Olgun Peker'in aradlgl gbrOsme; Olgun:"Biraz yavas git yavas git bi Aksaray'dan ~imdi avukat cikiyor, avukat orada olsun tamam, yavas git biraz ben sana git deyinee gidersin tamam avukatta gitsin", Nese: " Tamam", Olgun: "ldris ne anyormuskt ofiste bu saatte", Ne~e: "Hicbir fikrim yok yani ldris abinin telefondan polis aradi beni", (tape:512) 07.04.2011 gunO saat:19.54' de Nese Ciddi'nin Ozean UstLintaS'1 aradlgl gbrOsme; Ne~e: "Ben girmiyorum yani avukatsiz hie; bir yere girmiyorum suan Kahve DOnyasmdaYlm yani geldim srndi buraya oturacaqun", Ozcan: "Onu bekliyorsun demi, Emre'yi bekliyorsun demi" (tape:513) 07.04.2011 gOnO saat:20.19' da Nese Ciddi'yi Sami Dinc'in aradlgl gbrOsme; (Sami'nin isyeri ararnasmn konusunu sorduqu), Nese: "Sue; teskllan olusfurma yagma tehdit falan gibi bir karardan btOrO suanda bOtOn ofis anyorlar, bbyle kagltlan magltlan her seyi teker teker kontrol ediyorlar yani, beni de acll olarak buraya e;aglrdllar burada cahsiyor olduqurn icin bende suan buradayirn bundan sonra da emniyete gideeegimi falan sbyluyorlar ifademe basvuracaklarrms", Sami: "Yani peki orad a bir karar vs bir ~ey gbsterdiler mi", Ne~e: "1.sulh ceza", Sami: "$ehir dl~mdaYlm elim kolum bagli bir ~ey yapamayacaqrm ama yann geleeegim sonucta oradayirn bana bilgi verebilirsiniz telefonum acik', (tape:515) 10.04.2011 gOnO saat :22.50'de Meenun Otyakmaz'm Olgun Peker'i aradlgl gbrOsme; Olgun: "Burada bir gbrO~mem var bu sabah, daha bir ~ey yaprnadirn ama haber yolladim geleyim diye daha bir ~ey yok bekliyoruz iste, seyleri alrruslar bilgisayarlara el koyrnuslar, bilgisayarlan almak icin ne yaptik. ~imdi baska seyden de karar alrmslar bilgisayan ineeletmeye falan filan amea eger bunu husumet olarak yaptyorlarsa diyorumki bunu artlk yapmamak gerekir husumeti bu $ekilde olmaz", Meenun: "Taruma beni tarnrna hadi hadi i$ine bak tedbiri elden bnakma, e;lkardlk ml diyorum artik boreumuzu hala devam rm", Olgun: " Konu oydu zaten gbrO~uruz kuc;uk Ahmet mi devam rru hala", Meenun: "Gorusrneyelirn gbrO$meyelim, he,bir insan bu kadar rru kbtLi top oynar ya, peki hadi arama beni", (tape:2468) ".. 14.04.2011 gunO saat:11.13'de Omer Ulku'nun Serdar Berkin'i aradlgl gbrusme; Serdar: "E benim bi 12-13 milyara ihtiyacnn var Orner abi", Orner: "Bak buqiin ben prim mae; basi daglttlm dun soyleseydin dun nerdeydinki dOn sbyleseydin bu is bugOn hallederdik", (tape:303) 20.04.2011 gunu saat:21.25'de Olgun Peker'in Mecnun Odyakmaz'l aradiQI gbrusme; Meenun: "Bu eep telefonumu ben sana mesaj atnustirn Nabil Kayder ile ilgili onla bir goru$te FiFA'lik mifahk olmadan ararruzda $ey yapahm ya bi sekilde halledelim diyaloga qecelrn", Olgun: "Bulmaya calisiyoruz telefonlanru konusahrn halledelim", (tape:380) 02.05.2011 gunu saat:17.21'de Omer Ulku'yu Mahmut Ozgener'in aradl91 gori.isme; Omer: "... bize demi$tin ki Olgun beyle geldigimizde size cim saha bilmem", Mahmut (federasyon ba$kanllgl secirnini kastederek): "Abi onlan yeni donemde simdi onlara erken daha" , (tape:1160)

,...

44

02.05.2011 gunu saat:18.24'de Omer Ulku'yu Fatih Kocaoglu'nun aradlgl gorusme; Fatih: 'Baskarurn, Olgun baskamn telefonu kapali ikiside", Orner: "Tamam", (tape:1161) (Orner O/kO'nOn Mahmut Ozgener'den para yetdtm. istemesi sonrasmda o/umsuz cevap a/mast nedeniy/e O/gun Peker'e ula§arak sorunu r;ozmeye r;alt§tt[JI deger/endirilmi§tir.) 04.05.2011 gunu saat:11.51 'de Olgun Peker'in Fatih Sandal'l aradiQi gorusme; Olgun: "Fatih su kulUbu bir arasana bu Emniyetten benimle alakah bir seyler isternisler mi goru~mu~ler mi veya haberleri var rm bu islen", Fatih: "0 ~eyle alakah ben goru~eyim ama hiC;bir haber gelmedi", Olgun: "istanbul Emniyet'i dernisk, Giresun'dan geliyor", (tape:384) 12.05.2011 gunu saat:19.11 'de Serdar Adali'nln Olgun Peker'i aradlgl gorusme; Serdar: "Ne yapiyorsun nerelerdesin ya", Olgun:"Ben disardayim baskarurn be disarlardayim, geziyorum buralarda oyle geziyorum biraz oralar yagmurlu yagl~11hava kotuymu~", Serdar: "Valla ozledik be, ben 0 tarafa gelecegim onumiizdekl hafta alo yapanm", (tape:2589) 16.05.2011 gunu saat:11.49'da Mecnun Otyakmaz'l Olgun Peker'in aradlgl gorusme (tape:1177); IfIiiIt. Olgun: "Rornanya'dayim geldim buraya, bir arkadastm vardi Beynur dive 0 cocuqu bir goreyim dive, ben su isleri halledip ben de geleyim diyorum 0 tarafa doqru", Mecnun: "Sen gel su islnl bir temizle de biz de rahat edelim ya, bir suru ~ey soyleyecekler gel meseleni hallet agabeycigim, sen bir ~ey yedin karnm agnyorsa onu bilemem 0 zaman", Olgun: "Yok yok", Mecnun: "Kaybol ortadan ama yani, 0 zaman abicigim gel hallet ya", 18.05.2011 gunu saat:18.54'de Sami Dine'in Olgun Peker'i aradlgl gorusme(tape:3288); Sami.'Baskamm musaitmisiniz, sabitten konusrna sansmuz olur rnu", 0Igun:"15 dakika sonra ararrrusm", 18.05.2011 gunu saat:21.14'de Serdar Berkin'i X sahsm aradlgl gorusme; X:"~aktlrma da haberin varrm Olgun ka~ml~, Olgun Peker", Serdar:"Zaten 0 Bel~ika'da ya~lyor yaklasik imtihan bittiginden beri", X: "Turkiye'deki oyunculanru federasyon sorguya cekrnis a menaierliqini zorla rm ald: bilmem ne diye", Serdar: "Sarduklan seyler baska, Giresun'la alakahdir belki 0, biliyoruz 0 konuyu biliyoruz", (tape: 1252) 19.05.2011 gunu saat: 11.14'de Sami Dine'i Olgun Peker'in aradlgl gorusme; Olgun: "Bugun sizi biriyle bulusfuracaktim ya iki bucuk ucte", Sami: "Eve!", Olgun:"Onu iptal ettik tamam", Sami: "Okey tamamdir bende ona gore program yaplyorum", (tape:3293) 24.05.2011 gunu saat:18.08'de Nese Ciddi'yi Sami Dine'in aradlgl gorusme; Ne~e:"Olgun beyle goru~mu~sunuz herhalde birazcikta gergin qecrnis konusma", Sami: "Sonuclar onu geriyor bizim nezdimizde gergin qececek bir ~ey yok yani, bu diger kanuyla ilgili de falan konustuqumuz bir ~ey vardi ya hani rnantikh davrenmiyor", Ne~e: "Ona tekrar bir mail yazdirn bu konuyla alakah c;unku ~ey bir komutan arkadasi vardi Ahmet bey dive a da geldiginde lste birkac bir ~ey aciklad: falan a da sordurmus ettirrnis vesaire bende aktardirn bakm boyle boyle yapilacak bir ~ey yak suanda da Tunus'ta" (tape:398) dendigi behrlenmlsfir.

ORGOTON MEDYA YAPILANMASINI GOSTERiR TAPELER
10.12.2010 gunu saat :14.15'de Mesut Erdogan'l Olgun Peker'in aradlgl gorusme; Mesut: "Kangre salonundayirn abi uye sayis: 1100, adarnlann kafadan 500 oyu var suanda, senin sildirdigin uyeler vardi ya 200 tane silmisler 300 tane de kendileri yaprruslar", Olgun: "Aday var m,() )Y1_e.sut: "Kitapc: olacak buyilk ihtimalle Kitapc:", Olgun: "$oyle bir aelklama yapallm, Giresunspor sahipsiz ..ka'I~f, ~jmse., . aday cikrnazsa ben Giresunsporu ahnrn dive bunu bir ~ey yapahrn bunlan bir ziplatahrn anladm,9fflae alrii9k'cfe~' "'\

45

1
,
I

.

{

-,

~

: if· .

.~'

.• - .•..

"'\

"t,.

,-

I.

.-;

f'

I

bunlann ovunu bozmak anladm rm.kltapcmn bu ise yakisacaqnu Kitapcmm alrnasi gerektigini de soyleyefm", Mesut: "Tamam", (tape:337) 10.12.2010 gunu saat:16.14'te Candemir San'VI H.'ln aradlql qorusme; H: "Ararnaru bekliyorum 90k onernli bir ~ey goru~ecegim, simdi Olgun demisti ki bu takirnda kongrede aday cikrnazsa ben 0 gun Baskan adayiyun dernlsfi, bugun de cikrnad: kimse, vazm haberi abi, ben kendisiyle konusturn abi", Candemir "Tamam", H: "Ona dedim boyle boyle sozim vardi oyle mi, aynen yazm habere abi, sizin birinci asli goreviniz ya siz gazeteci olarak", (tape:S6) 11.12.2010 gunu saat:13.47'de Mesut Erdogan'l X sahsm aradiQI gorusme; X: "Olgunla goru~tUm bir seyler diyor zart zurt yapiyor, Fatih Kitapc: girmeyecek herhalde diyor", Mesut: Olgun'un yurt dismda olduqunu soyluyor, X: "Olgunun bir sozu vardi hani aday cikrnazsa ben sahip 91kacaglm diyordu ya", Mesut: "Ben vavmlamadlm abi dedim bunu pazartesive beklet dedim 9unku dedim, yaymlarsak dun 4 te qonderdi tamam rru buqun yannki gazetede cikacak bu dedim Olgun qonderol bi aciklama gonderdi aday cikrnazsa adayirn diye", (tape:339) 12.12.2010 gunu saat:22.42'de Candemir San'VI Olgun Peker'in aradlgl gorusme; IfJIIItt. Olgun: "Osman aciklarrus adayirn demis ... ya nasil bi seretsiz ya", Candemir: "Adaylan gormeyince actkladr", Olgun: "Ne yapacaglz biliyor musun, seninle bir roportai yapacaglz, her~eye bi cevap vereceqlz, benim icin bu Giresunspor saylasi kapanacak", Candemir: "Bizim gazetede vaVlnlavallm", Olgun: "i!jte sizin gazetede yaymlanacak gerekirse seyde batOn internet sitelerine de vereceksin, tam sayfa, ben sana yollayacaglm", (tape:S7); 17.12.2010 gunu saat:1S.59'da Candemir San'VI Olgun Peker'in aradlgl gorusme; Candemir: "8uyur Reis", Olgun: "Cumhur Melikoglu ile alakah seyi sana Osman abi mi soyledi", Candemir: "Konusfuk ondan sonra, laf Osman ~Irak'a geldi, ben onun aqzmdan, Orner Ulku'nun listesinde kimler var falan onlan ogreneyim diye, Cumhur, Osman'm listesi gir falan dedi bende girmeyecegimi soyledim, Giresun 'da bir dedikodu yaYllml~, Orner Ulku cekildi diye", Olgun: "Osrnan'm cekilmesi vonunde, basmda sev vapmda bu kahrsa bu takirn dusecek 9unku, once bir dansoz resmi yapm", Candemir: "The End vazdlk altma da iste Osman Ctrak'm ne kadar basansiz olduqunu gittikten sonra daha iyi enlasilacaknr gibisinden bir ~ey yazdik", (tape:SS) 1S.12.2010 gunu saat:17.46'da Candemir San'VI Olgun Peker'in aradlgl gorusme; Candemir: "Reis yeni haberler attim, Orner Ulku'nun konusrnasuu, tam bir facia, transfer yok dedi, alacak verecek mali tabloyu acrkladirn yazdim, 350 lira alacaq: var Osman Cirak'm, kulup tam borca batrrus, S trilyon lira", Olgun: "Yann haber vapm, herkesin adaml Cengiz Cindemir dive, ona bir verlestirin bovle", Candemir: "Tamam", Olgun: 'Yerlestir Cengiz Cindemir'e, onernli olan bu goru~meye gitmesiydi, onu 9aglracaglm ben konusacaqtrn carsarnba gunu",,,.Candemir: 'Katihrn 90k az ya 90k yogun guvenlik onlernleri vardi, Hacryla Birand ta oradaydi", Olgun: "Osman orada rmydi", Candemir: "Crrak rm", Olgun: "0 niye gelmemi~, sirndi ona vann bir basllk yap bakallm", (tape:90) 1S.12.2010 gunu saat :21.0S'de Mesut Erdogan'm Candemir San'VI aradlgl gorusme; Mesut: "Abi haberi yazrrussm ya sen abi haberi niye yaztyorsun", Candemir: "Haber onla ilgili degil bir tek, herkesle ilgili haber", Mesut: "Herkesle ilgili de adama Olgun Peker yonefirnnde dernissin Olgun Peker'in yonefirninde yokki", Candemir: "Olgun Peker'in yonefiminde yok muydu, Cengiz Cindemir", Mesut'un olmadiqm: soyledigi ve bOvle bir haberi neden vazdlgml sordugu, Candemir "Baskan istedi rica etti vazdlm", Mes!-lt:... '~~bir yonetirn kurulrnus bizim amaclmlz nevdi Osman Clrak'i devirmek degil mivdi adam I devirmi~si~'il."~gp~ daha, abi onlar onceden de aralan a911dlSerifin olaymdan sonra $erifi bir daha doveceklerdi bt~ar'" ~~~,\ir'if'! ... _\~

46

.

1\

..J

;

\'oJ

I

l

yazida Cengiz Cindemir bblumunu kaldlracagml sbyledigi, Mesut:"isimler degil sirndi biz zaten yapmak istediqlmiz devrimi zaten yaptik anladrn rru yani bundan sonra kendimizi on plaru atmak seyirniz", Candemir: "Olgun Peker rica etti bende tamam dedim,yazdlm, oglum biz Osman Karahan'la veya bir baskasiyla ilgili haber yaptik rm yaprnadik, biz bu isimlerle yaptik Mustafa Karadere, 0 zaman ybneticimiydi Mustafa Karadere, Olgun Peker'in zamanmda", Mesut: "Olgun Peker'in zarnamnda ybnetici olmadlgl halde drsandan para verdi Olgun Peker", (tape:342) 21.12.2010 gunu saat :20.59'da Mesut Erdogan'l Olgun Peker'in aradlgl gbrusme; Olgun: "Kalem kaglt var rm yarunda, bir kae tane not sbyleyecegim yaz bunlan, biz mevcut borcu kaglt uzerinde 5 trilyon olarak biraktrk suandaki bore 9 trilyon, 4 trilyonda para girmi~ iceri, 4 trilyonda para girmi~ iceri sadece 2 trilyon federasyondan qirmis, nasil oluyor bir sor bunlan bi ~ey yapma son gun sozlesrne yaprlrnrs Tolga'yla Vahap'a, 400 milyar Tolga'ya 250 milyar Vahap'a"; Mesut: "Abi Tolga'yla Vahap'm olay: sirndi bu sozlesrne nasil ya bunlar adamla daha bnceden sozlesmesl yokrnuyrnus bunlann", Olgun: "Bos mukavele oynuyormus son gun aksarn", Mesut: "Abi bana sadece su ~ey lazun ya senin kulubu 3, 3 bueuk trilyonla aldlgmla ilgili bi beige lazlm ban a", Olgun'un kendisinde bahsi gegen belgenin bulunduqunu sbyledigi, Mesut: "Bug un de Osman Ctrak ararrus Candemir abiyi agllyormu~ telefonda, agilyormu~ ben yeni bu gun 2-3 tane haber yazdirn lflii' attiydnn siteye, ben bunu direk kendim bilgi olarak yazacaglm seni hie kanstlrmayacaglm", (tape:343) 22.12.2010 gunu saat:17.19'da Olgun Peker'i Mesut Erdogan'm aradlgl gbrusme; Mesut: "Gelecekmisin abi aksam", Olgun: "Buyuk bir ihtimal gelecegim sirndl Orner Baskan ile beraberiz" Mesut: "Tolga ile Vahap'l yazdlm da onlann 17 Arailktaki sbzlesmesi kesin degil mi sorun olmasln yann", Olgun: "Eski tarihli yaprruslar Orner baskan oraya gitmi~ bakrruski ~ey var borclan isternis yani kim ne kadar alacak verecek tablosu sozlesrne bir gun sonra seyden sonrada bir bakrrus ~ey degi~mi~", Mesut: "Biz 0 gunun tarihinde yazailm onu", Olgun: "Ordan kurtanp 0 paraYI ordan bdetmeden bir sekilde kurtarmaya bakacaglz yann olmazsa yuzyuze konusuruz ya", (tape:618) 26.12.2010 gunu saat: 18.52' de H.A.'in Mesut Erdogan'l aradlgl gbrusme; H: "$imdi quzel bi haber yapiyorsun, Olgun baskanla gbru~tUm Orner baskanla gbru~tUm, Marmara'dan kmarna tamam rru, Baskana yaptlan saldmy: Giresunspora yapilrms sayiyoruz, bizim tahmin ettigimiz adamlar var arkasmda, Olgun arasnrtryor zaten poliste arastmyor ... istanbul'da bi gurultU kopartacaqirn, sen sirndi guzel bi IfI!Jt.. metin hazuta sen guzel bi haber yap Marmara'dan, Giresunsporun baskaruru kimse yilduamaz, bu saldinmn arkasmda kim varsa yann bbur gun kim cikarsa bunun hie bir sekilde cezasiz kalrnayacaqrru Giresun kamuoyundan herkesin de bilmesini istiyoruz, aksamdan bombaYI yap Oncu Gazetesi de elkarsm", Mesut: "Tamam", (tape:170) 26.12.2010 gunu saat :20.45'de Mesut Erdogan'l Olgun Peker'in aradlgl gbrusme; Olgun: "0 kmamaYI yap,yaz onu hem gazeteye yazdlr hem 0 seyle yazdlr", Mesut: "$imdi onu yazarsak bu olaym qercek oldugunu once yazrnarruz laztrn, Orner Ulku bir aciklama yapana kadar yazmayailm diyorum kendisi aciklasm 9unku hie kimse yazmadi", Olgun: "Sen yazabiliyorsan yaz ", Mesut:"$imdi millete koz vereceqiz eline, kars: tarann istedigi 0 bak birbirlerine du~tUler iste Orner Ulku ile lste Alparslan dovdurrnuste su olrnusta sirndi Olgun'da araya girecek Olgun ile Alparslan kars: karsiya gelecek bir suru malzeme normalde yazrlmasi gerekiyor ama ipin ucu bizim kontrolurnuzden cikacak 0 zaman ... yann Orner Ulku Giresun'a qeliyormus", Olgun: "Ben 0 Alparslan malparslan cakal cukah ... mem", Mesut: "Yok abi 0 estagfurullah abi yanllS anladm beni sirndi Giresunspor uzerinden biliyorsun abim insanlann bir 90k insan suanda tetikte bekliyor", (tape:344)

47

\.

~, ,
~¢.

",.
~.'

,!

..
p'

4t,

\

"

~

~I

"

••'\ ...... .;:~: !'i.
> ..... -

c r -, .,.
...... ,~.

..»:

27.12.2010 gunu saat: 11.59' da H.A.'in Mesut Erdogan'l aradlgl garusme; H: "Benden sonrarru garu~tUn sen Olgun, Olgun'la", Mesut: "Senden oncede garu~tUm senden sonrada garu~tUm, Olgun yaz div~r, yaz diyor yani bi slkmtl olmaz div~r, Marmaralann kmamasml da yaz diyor haberi de yaz diyor", H: "0 lavuktan rru supheleniyorlar Alparslandan", Mesut: "he Alparslan'dan, Alparslan'm adarnlanyrrus zaten", H: "0 serefsiz niye yonetrne qirrnis, ama harbiden katasim kopartacaqiz yani, istanbul'da tribunden daha buyuk sekil yok", (tape:172) 27.12.2010 gunu saat:10.50'de Hakan Karaahmet'i N.Y.'m aradiQI garusme; N: "Metin'in kardesiyim ...gazeteniz guzel fakat ben spor haberlerinden biraz cifte standart garuyorum burada, Giresunspor'un 8 milyon borcu var, bu Giresunspor'a gelen Olgun Peker'den en buyuk Giresunspor'a 0 zaran kimse kalmadi, hocasmm dahi parasiru odemedi personelin parasiru cdemedl", Hakan: "Olgun btrakti da Osman onun 10 katim buaktr', N: "Gecen sene Giresunspordan bir tane futbolcu varrm hepsi gitti bir tane Giresunspor'un mall olmaz rru ya, ama bun Ian da yazallm ya, Saym Olgun Peker, en buyuk borcu 0 blraktl bakm hatta 5 dediler 8'e cikt: yani 8 dediler 9'a 91ktl bu borcun daha nereye 91kacagl belli deqil", (tape:557) 06.01.2011 gunu saat:13.37'de Olgun Peker'i Mesut Erdogan'm aradlgl garusme; Mesut: "Simdi bu Faruk Guier vardi ya seninde bir ara bastiydm ona,_Osman Cirak bunlann parasiru odemernis, Faruk Brezilyah 3 oyuncuyu Giresunspora kars: komisyon alabilmek lcin koz olarak kullaruyor diye, suanda elimde olan bu, artlan varrm bunun onlan agrenmek icin aradim abi seni", Olgun: "Arnlen Faruk kulubu hacize vermisti bunlar Faruk ile i~ yaptilar tekrar, hacize verdi paralarma el koydurdu kulubun, 0 Fabiano yuzunden", Mesut: "Olgun Peker Faruk Guler'i aforoz etti Osman Clrak tekrardan is yaptl baska nasll vurabiliriz abi buna", Olgun: "Aranm ben seni tamam", (tape:739) 04.02.2011 gunu saat: 16.41'de Omer Ulku'yu Serdar Berkin'in aradlgl garusme; Orner: "Su vali ile problemimiz var, onu buqun yann a~acaglz ondan sonra isirnize bakacaqiz, vali tutuyor bu herifi tamam rru, dunden beri vali ile cebellesiyoruz 9unku validen de alacaqnmz varya, seyi irnzalasm diyoruz kagldl, bu hafta seyi alahrn da ~ey yapacaqun halledeceqim", Serdar: "Peki oralarda hie gazetelerde haber yaptirmamizi istiyormusunuz bu konuyla alakall", Orner: "Pazartesi gunu ~ey olacak sen soyle butge seve qececek, valilige gegecek ondan sonra hallederiz 0 isi", (tape:256)
JfI/Iiito.

02.03.2011 gunu saat: 11.58' de Mesut Erdogan'l Olgun Peker'in aradlgl garusme; Olgun: "Bu ~ey Osman vermis", Mesut: "Candemir abi yazrrus abi vermis, alacaqim var diye 470 milyar 1 ay vermis hala 200 milyanru alarnadi 250 milyarrmydi", Olgun: "He 250 milyar alacaq: hala alacaklanru sildigi halde alacagl var", Mesut: "He abi bunu yaz,yaYlnlansm biraz iyice millet caklp caklstlrsm onun uzerine Fatih baskan 5 YII qorev yapn 900 milyar 1 trilyon aldi da 6 ayda nasil 500 milyar para ahyor diye onu da 0 ekleyeceqirn seninkini de ekleyeceqirn hepsini ayle ayn bir haber yapacaglm ... Turhan abinin isini mi soracaksm abi", Olgun: "Yok tamam Turhan'm isini ben takip ediyorum smdi", Mesut: "Onu aldirn zaten haberini yazdlm birazdan yaymlayacaglm disandayim simdl' (tape:349) dedigi belrlenrnistr. ORGOTON, DiCiER SUe ORGOTLERiYLE iRTiBATINI GOSTERiR TAPELER 28.12.2010 gunu saat:14.41'de Olgun Peker'i LA.'nm aradlgl garusme; i: "Merhaba abi nasilsm ben lbrahim, Sami Hostan'm yanmdan abi", Olgun: "lbrahirn bu senin numaran rru, tamam seni arayacaqim birazdan", (tape:686) ,.~;,""~~ .....
<, '.. J

48

31.12.2010 gunu saat: 13.11'de Olgun Peker'in S.'I aradlgl gorusme; S: "Abi ~Iklyor mu", Olgun: "Yok ... nerden cikt.", S: "Otekiler ~Iklyor", Olgun: "Otekiler kim", S: "i~te oteki Sed at abi ~Ikml~", Olgun: "Sed at $ahin ", S: "He", Olgun: "Yok biz cezamrzi yatiyoruz abicim", (tape:692) 31.12.2010 gunu saat:16.00'da Olgun Peker'in i.O.'1 aradlgl gorusme; Olgun: "OaYI bu Sedat $ahin'ler tahliye oluyormus he, beni seyler aradi beni ya birileri, almaya qitrnisler Kandira'ya ya", i: "Belki bu aksarn alarnayabilrlermis, 5 sene yarqilananlar tahliye ediliyorrnus day:", Olgun: "Burhanettin Saral'lar", i: "Onlann daha 3.5 sene filan oldu eger karar verirlerse onlara vurmuyor, Sahin'in 6 sene oldu ya ona direk vuruyor", Olgun: "Bizimki cezayi yatip ylklyor sadece ya", (tape:699) 31.12.2010 gunu saat:18.31'de Olgun Peker'i K.H.'1n aradlgl gorusmede; Olgun: "Bug un guzel birsey duydum dogru mu", K: "Doqru doqru, yestirernedik pazartesiye kald: Allah nasip ederse, arttk kisilere ozel bir ~ey olrnadiktan sonra ki olacaqm: zannetmiyorum", Olgun: "Cok sevindim, cok iyi oldu cok iyi oldu gozunuz aydin, selam soyle, beni de aradi bir arkadasrrn ya iste Reis cikryorrnus falan filan, kesilmisirnizi yatiyoruz cikrna gibi seyirniz yok dedim,filan", K: "Bu taraflara geldiginde bir ara bir yay icelirn abi bir yerde", Olgun: "Tamam kardesirn, ozellikle Vedat'a cok selam soyle qorernezsern' (tape:702) dendiqi IfIIIIA.. belirlenrnistir.

ORGOTON, OPERASYONEL ~ALI$MALARA KAR$I ALDIGI TEDBiRLERi GOSTERiR TAPELER
21.12.2010 gunu saat:22.51 'de Olgun Peker'i A.'in aradlgl gorusme; Olgun: "Gel yann ~oyle bir vaktin olsa 1 dakika bana ugrarsan acaip olurum", A: "Peki telefonla yozebilecegim birsey var rm abi", Olgun: "Yok gelince konusuruz", A: "0 ~ey mevzusu ne oldu abi, tercuman Arda ile ... cikttrm erda", Olgun: "Yok yetki kagldl istedik adamlardan adamlar yetki kagldlnl qonderrnedfer", (tape:608) 01.02.2011 gunu saat:20.28'de Olgun Peker'i H.'un aradlgl gorusme; H: "Sen ne du~undun once onu ben bilirsem", Olgun: "$ey degil telefonda degil Halukcurn yann yuzyuze bi gelelim konusahrn bunu", H: "Peki abi senin deqerlendlrmelem, benim hazrrladim bir rapor var sana", Olgun: "Guzel bir rapor hazrrla ban a bu aksarn dusuncelerni iceren beraber onu degerlendirelim", H: "Bi de abi suanda Taner beyin onune", Olgun: "Neyse konusuruz telefonda konusmayallm, yuzyuze konusuruz", (tape:961) 09.02.2011 gunu saat:21.50'de Selim Klmll'l X sahsln aradlgl gorusme; X: "Arama var ama haberiniz olsun ha", (tape:495) 09.02.2011 gunu saat:22.03'te Selim Klmll'ln Ozden TutOncu'ye gonderdigi mesajda; "Ellezdeyiz dikkat et cevirme var" yazdlgl, (tape:496) 10.02.2011 gunu sa at: 12.56'da Bulent Uygun'a Olgun Peker'in gonderdigi mesajda; 'Bulent Olgun Ben sabit bir numaradan bu nurnarayi ararrrusm" yazdlgl, (tape:1768) 14.02.2011 gunu saat:09.25'de Nese Ciddi'nin X sahsl aradlgl gorusme; X: "... Gelince anlatmm sirndl telefonda olmaz, oyle telefonda anlatabilecegim bir sey degil sakat biraz ... hem benimle alakah hem Olgun beyle alakah hem de Nizam'la alakah", Nese: "KotO birsey rni", X: "Yani, telefonda anlatabilecegim bir ~ey degil telefonlar dinleniyor", (tape:503)

49

25.02.2011 gunu saat:13.4S'de Osman Oden'i Candemir San'nln aradlgl gorusme; Osman: "Normal telefondan goru~sek bu telefonlar dinleniyor", Candemir: "Cok krsa soyleyecern bizim yasadisi isirniz olmaz ... ", (tape:161) 22.03.2011 gunu saat: 13.22'de Olgun Peker'i Ozean OstQntas'ln aradlgl gorusme; Ozcan: "Abi oteki telefondan aradirn seni", Olgun: "Oteki telefondan arama ben Fransa'ya qectim otekl telefon cahsrruyor Fransa'da nedir durumlar", Ozcen: "Durumlar vahim abi onun icin sen bi musait bi telefondan arayabilirmisin beni, onernli hemen ararrrusm abi", Olgun: "Ruslarla alakah rru", Ozcan: "Yok yok 90k tarkh bir konu", Olgun: "0 zaman seni 91k bir yerden bana bir sabit numara ver hemen hadi", (tape:991) 07.04.2011 gunu saat: 17.15'de Olgun Peker'i B.Y.'nln aradlgl gorusme; B: "Sana bir mesaj atacaktim da atrnadirn burada", Olgun (arka planda bulunan Orner isimli sahsa hitaben "Burarun sabit nurnarasi kac Orner sabit numarasl kac buranln", daha sonra sahisla goru~meye devam ettigi): "Abi yazarrrusm bi,0031 0031, ben bu numarayi mesaj atiyorurn sen de beni sabit bir hattan ararsln tamam", B: "Tamam oldu sonra aksarn aranrn seni", (tape:1027) ,.. 07.04.2011 gunu saat:19.55'de Nese Ciddi'yi K.'1n aradlgl gorusme; K: "Gelen eall (arama) Ian giden eall'lan ve sms'lerini sil telefonundan tamam rru avukatimla konusfurn sadeee avukatima ulasrnaya cansiyordurn seyi kahr 0 donesi kalsin Ozcan zaten orarun ortagl anladin", Nese: "Cok sinirlerim bozuldu ve 90k sinirliyim suanda", (tape:514) OS.04.2011 gunu saat:12.26'da Sekip Mosturoglu'nun Ozean Ostuntas'l aradlgl gorusme; Ozcan: "Ya dedigim gibi olmus dedigim 91ktl benim hani sana anlatmrstim ya, iste dun aksarn geldiler saat 12'ye kadar ofisi aradilar", $ekip: " HI hi Organize $ube mi geldi", Ozcan: " $ikayet varrrus bununla ilgili sikayet varrrus yani futboleulara zorla", $ekip: "Bunu bir yuzyuze degerlendirelim ~ey Ozcan", (tape:1349) OS.04.2011 gunu sa at :20.56' da Meenun Otyakmaz'I Olgun Peker'in aradlgl gorusme; Olgun:(Kendi ismini teJefonda soyJemek istemiyor) "Abdurrahman ben", Meenun: "Abdurrahman ne yapiyorsun", Olgun: "Biz de arkadaslarla oturuyoruz seyde Dortmunt'ta ... mevzu aksam iste 0 calrsanlan alrruslar btrakrruslar onlan geee bende haber yollattrrn ben gitti daha once yine gerekiyorsa da gelirim stkmti yok dedim, tam bi pazartesi ogreneeegiz yani ~ikayet9i yok ortada galiba, bir ihbar mektubu vermis, valla amea hie yeter da bu yastan sonra daha hala bu i~lerle mi ugra~aeaglm", Meenun: "Bi hata yaptiysa herkes hatayi yapan bedelini odedi artik yani", Olgun: "Eger varsa da yapmazlarsa onlar adam degil varsa yaprmyorsa', (tape:2467) 10.05.2011 gunu saat: 15.21 'de Olgun Peker'i S.A.'1n aradiQI gorusme; S:"Kapall veriyor telefonlann", Olgun: "Oyle ya biraz kapatnm, oralarda havalar kotQymus, i~te biraz ee duyrnussundur herhalde, olur olmaz seyler yapmaya cahsryorlar, am an gozunu seveyim saglndaki oyle it kopek hani boyle sabikah tipler uzaklasnr, bahane herkes, iz bunu polisin i~i degildir yani polis tutup kendi kendine ihbar mektubu yazar falan ama bizim hakkmuzda en ufak bir ~ey olsa bile dibine kadar gidiyorlar", (tape:41S) 1S.05.2011 gunu sa at: 1S.54'de Sami Dinc'in Olgun Peker'i aradlgl gorusme; Sami: "Baskamrn rnusaitmisiniz, Sabitten konusrna sanstrruz olur mu",0Igun:"15 dakika sonra ararrrustn", (tape:32SS)

50

28.05.2011 gunu saat:17.01'de Olgun Peker'i C.'un aradlgl gorusmede; C: "iyi aramryorsun sormuyorsun kayipsm", Olgun: "Ya yurt drsmdayim biraz stkmtilar var boyle gereksiz sikmtilar onlarla ugra~lyorum" ... Cumhur: "Karar verdin mi orda rm yapacaksm bir seyler", Olgun: " Ben seni yann veya obursu gun aranm veya baska bir telefondan daha rahat konusuruz" (tape: 1107) dedigi tespit edilrnisfir. GiRESUNSPOR KULOBO BA~KANLIK SECiMi SORECiNDE YAPILAN ORGOTSEL FAALivETLERi GOSTERiR TAPELER 10.12.2010 gunu saat:15.22'de Olgun Peker'i Hasan Alim'in aradlgl gorusme; Hasan: "Giresunda'ki isler ne olacak", Olgun: "Aday kim olrnus mu", Hasan: "Cikrnarrus", Olgun: " Fatih Ylkar,,,. 400 tane uye yaprruslar bunlann brrakmaya niyeti yok, ben yann acrklama yapacam aday ctkrnazsa ben vanm diye.,", Hasan: 'Bunlann keselim kafasml blrakalim va gitsinler ya yani derken keselim Giresunspor'un kapismdan iceri alrnayahrn bunlan", (tape:589) 10.12.2010 gunu saat:15.35'de Hakan Karaahmet'in Candemir San'v1 aradlgl gorusme; Candemir: "Orada 858 tane uye gozukuyor", Hakan: "iyi de bu kongrede imza atmak isteyenlere imza ,..., aturmarruslar imza atmalan gerekmiyor mu", Candemir: "Hocaoqlu ~ey yaprrus, bizim Mehmet Ekizoglu'na listeyi qostermernls', Hakan: "Peki bir onceki kongrede ~ey kullananlar", Candemir: "Bizirn vaptlklanmlz ml, onlar silinmis carurn Selim'i silrnisler mesela, gelir gelmez hemen 300 tane uye yaprruslar demek ki, va bizimki gibi uvdurdular kllifma", Hakan: "Yaprmslardu. bu kongreyle ilgili bir ~eyler yazanz yann", (tape:518) 10.12.2010 gunu saat:15.50'de Hakan Karaahmet'in U.'u aradlgl gorusme; U: "Yok haber atnrn benim siteye, ~ey ney Reis aday oluyomus, Olgun bey, Mesut'la konusrnusta, aday olucam falan dernis", Hakan: "Konusuruz abi bir yere gelince", (tape:519) 11.12.2010 gunu saat:15.28'de Hakan Karaahmet'i X sahsm aradlgl gorusme; X: "".Adamm elinde beklesin uyesi temizlik i~Qileri Osman Clrak ile Seref'in 50 tane adam bulma sans: var bu memlekette", Hakan: "300 ki~i bende Fatih'in diye duydum, yaptilar 0 kadar adam", X: "Bi.iti.intaraftan da Olgun yapb", Hakan: "Cunku sonucta biz biliyorsun qecen seferkini biliyoruz ki yani bu kadar yaptilar belli taraftarlar falan filan", Hakan: "Sen bu i~e boyuna bileniyorsun oradan herif qorrnuyor mu seni", (tape:540) 11.12.2010 gunu saat:17.18'de Hakan Karaahmet'i CandemirSan'nm aradlgl gorusme; Candemir: "Olgun Peker, Hakan Karaahmet aday olsun demis, bugun biraz once konustuk da, burdaki qelisrneleri sordu ne oldu abi falan dedi anlamm seretsizler falan dedi, Fatih Kitapci, kesinlikle olmaz dedi", Hakan: "Uye yaprruslar Candemir abi 90k", Candemir: "Uye yapsin ne 0 500 uye", Hakan:"Sen deki Baskan emrediyorsa Hakan olur dedi de", (tape:542) 13.12.2010 gunu sa at :10.49' da Mesut Erdoqan'm i.'i aradlql gorusme; yendi", Mesut: "Yenmlsler 2 haftadrr yeniyorlar baskan devam edeceqim diyormus, adayirn diye", i: "Osman Cirak sen bu isi brrak", Mesut: "Oraya adayhqnu koymadm bak goruyon mu tekrardan aday oldu", i.: (Adil K!mJl'm agullan Selim, H!rcm ve Evren K!m!!'! kastederek) "Ondan sonra yiyeceksin Deli abinin ogullarmdan", Mesut: "Yok ne isirn var Deli abiyle islerlmin yogunlugu vazqecfirn diyeceksin", (tape:340)

i.: "Giresun

aciklarrus bak adam bir dayak nedeniyle

51

16.12.2010 gOnOsaat :12.58' de Hasan Alim'in Olgun Peker'i aradlgl gorOsme; Hasan: "Orner bey aciklarms", Olgun: "Hayirh olsun iyi oldu", Hasan: "lnsallah iyi oldu sirnd: yann gidiyoruz geliyormusun", Olgun; yurt dismda olduqunu soyleyip: "Ben zaten gelmem hos olmaz orda bu sefer sikmt. buyuk olur, soyleyecek bi ~ey yok Omer OlkG'nGn yamnda olacaksmlz yani yapacak bi ,ey yok tamam", Hasan: "Orner UlkO zaten yarundayiz evvel Allah sen merak etme", (tape:166) 18.12.2010 gOnOsaat: 15.31 'de Candemir San'VI Olgun Peker'in aradlgl gorOsme; Candemir; aralannda Alparslan Yilmaz'm da bulundugu 23 kisilik bir liste saydiktan sonra: "Alpaslan Yllmaz varya KGr,at'm oglu, KGr~at'm adanuyim diye ge~iniyor burada ya, ondan girmi~tir sen onur kurulundasm, tamam rm Reis", Olgun: 'Bore hare ne kadar ac.klandr, Candemir: "Bore 8 trilyon lira, divan baskaru dedi ki bundan sonra cikacak borclann dedi Giresunspor kulubune dedi yazurnarnasi gerekir dedi genel kurul karar aldi, Osman <;Irak gene I kurula katilamadr, Giresundayml~ ondan gelmemi~, ee korkusuna gelmez tabi", Olgun: "Demek Cengiz Cindemir 'i alrrus ha", (tape:89) 18.12.2010 gOnOsaat: 15.44'de Olgun Peker'i Hasan Alim'in aradlgl gorOsme; Hasan: "Konustun mu", Olgun: "Konu$tum da 1 tane ...almIS listesine alma dedim ona 50 kere" , lflii' (tape:592) 18.12.2010 gOnOsaat:16.29'da Olgun Peker'i Omer UlkO'nOn aradlgl gorOsme; Orner: "Bize blraktlgm yerden kuliibu devralmaya gidiyorum", Olgun: 'Keske zamanmda alsaydm", Orner: "Konusmada ne soyledirn bir qorsen biz dedim bu kulObO blraktlglmlz zaman dedim tahtarruzda a<;:lktl,bir emrin var rm", Olgun: "Senin neyin olursa benim telefonum 24 saat acrk abi", Orner: "Bu i,i beraber gotUrecegiz yine bizi yalmz birakma ", Olgun: "$u Cengiz'i almasaydm cok iyi olurdu abi, ordan Federasyona gidelim, Federasyon baskaruyla bir seni oturtayirn orda ki borclan da bir ctkartacaqiz", (tape:593) 18.12.2010 gOnu saat:17.46'da Candemir San'VI Olgun Peker'in aradlgl gorusme; Candemir: "Reis yeni haberler attun, Orner UlkO'nOn konusrnasiru tam bir facia, transfer yok dedi, alaeak vereeek mali tabloyu a<;:lkladlm yazdnn, 350 lira alacagl var Osman Cirak'm, kulOp tam borea bairms, 8 trilyon lira", Olgun: "Yann haber vapm Cengiz Cindemir'in bu yonefirne de girmesini, herkesin adarru Cengiz Cindemir diye, ona bir yerlestirin boyle ...yerlestir Cengiz Cindemir'e ...", (tape:90) 18.12.2010 gOnOsaat :21.08'de Mesut Erdogan'm Candemir San'VI aradlgl gorOsme; Mesut: "Abi haberi yazrrussm ya sen abi haberi niye yanyorsun", Candemir: "Haber onla ilgili degil bir tek herkesle ilgili haber", Mesut: "Herkesle ilgili de adama Olgun Peker yonetiminde demissin Olgun Peker'in yonetiminde yokki", Candemir: "Olgun Peker'in yonetiminde yok muydu, Cengiz Cindemir", Mesut'un olrnadiqm: soyledigi ve bbyle bir haberi neden yazdlglnl sordugu Candemir: "Baskan istedi rica etti yazdirn", Mesut: "Yeni bir yonetim kurulrnus bizim amacirmz neydi Osman <;Irak'i devirmek degil miydi adarru devirmissin yani suanda bir daha, abi onlar onceden de aralan acild: Seritin olaymdan sonra $erif'i bir daha doveceklerdi bunlar", ...Candemir: "Olgun Peker rica etti bende tamam dedim yazdlm, ..." (tape:342)
L

21.12.2010 gOnOsaat:18.23'de Olgun Peker'in K.'Vi aradlgl gorOsme; K." ...ilgileniyor musun sen takimla", Olgun: "Yonetime gelen baskan benim dostum abim benim yonetimimde olan insan, ordayken kader birligi yaptJysak burda da ban konulara geldiklerinde yapmak zorunda", (tape:603)

52

26.12.2010 gunu saat:20.12'de Olgun Peker'i K.'in aradlQI gorusme; K.: "Goru~me yaptrn rru ondan sonra ", Olgun (Omer OlkO'yO kastederek): "Orner abiyle mi baskarurn", K.: "Evet", Olgun: "Ben gorusti.im istifa etti bugun, aksam bir daha anycam', K.: "Bende anycarn sirndi biraz daha baskl yapallm degil mi", Olgun: "Yapallm baskanlm biraz daha sey yapallm baskl", (tape:683) 30.12.2010 gunu saat: 19.46'da Hakan Karaahmet'i E.'1naradlgl gorusme; (tape:575) E.: "icazet almaya rm gittin, oyledir oyledir bana bak, Genel kurul karar aid liar biliyormusun", Hakan: "Degi~tirecegim dedi listeyi", E.: "13'e indireceqirn yonetimi diyor, Alparslan'i degi~tirecek, Battal'i degi~tirecek, Alparslan degisti mi ortallk hep yanar 0 zaman, seni aradi rm hie", Hakan: "Arad: buqim he, adama soylersin istitasiru verir dedim, bu sanki dedim herifi disan atmak gibi olur dedim, verernemisler ya para mara", E: 'Topculara suanda vermernisler demi", Hakan: "Him iste bi 2 tanesiyle konustum dedi Osman falan buqun, anlasacaqrz diye", E.: "Tahtayi actiracaqun diye min, Hakan: "Yok yok yok tahta ac... bu ara, goru~uruz", 30.12.2010 gunu saat:23.30'da Candemir San'nln M. isimli sahsl aradlgl gorusme; (tape:91) M.: "Yine tekrar aday olacakrrus gibi oyle duyumum var", Candemir: "Bu Alparslan'i Battal'i onlarm ekibini diskalifiye edecek", M.: "Yine bir ton dayak yerler ya, sonucta Olgun daha girrnez bu saatten sonra", ,.,... Candemir: "Olgun simdi adam adayllglnl koyacak tekrar", Mehmet: "Orner Ulku'nun listesine kim girecek", 02.01.2011 gunu saat:19.59'da Omer Ulku'yu Osman Clrak'in aradlgl gorusme; Osman: "Gegen sene Olgun Aydin Peker Osman Ctrak'a takuru birakl: Osman ~Irak'a dernissin bu futbolcularla devam et dedi demissin biz kongreyi aldlglmlz zaman, qecen sene 15 tiril ~ey 8 trilyon borg kimden geliyor bunu aciklayacaqm ben geldigimde Olgun Aydin Peker tUm futbolculan satmlstl, asbaskan, ben acrklarruyorurn konusmuyorurn diye insanlar bize iyice ~ey yapti geldigimde bir tane futbolcusu yoktu Giresun sporun, Pedrial Sivas'a sanldi Giresunsporun mall olan Pedrial Sivas'a satild: sizin yonetimin hepsi yargllanlyor ben bunu seylerle goru~ti.im Aglr Ceza avukatlanyla falan Pedrial'm Giresunspor kulubune su kadar bonservis bedeli ile satildi diye bir prosedur yok giri~i yok Pedrial sattldr, iki sefer yonetirn ertelendi bana brrakrp gitrnedin Olgun Aydin Peker seni tehdit ettigi lcln gittin Orner abiclqirn bunu bilrneyen yok Giresun'da senin Olgun Aydm Peker tarafmdan tehdit edildigini dolaYlslyla ondan dolaYI gittigini herkes biliyor sende soyledln bunu abi Valiye de actm soyledin Nurettin Canikli'ye de actm soyledin, beni Olgun Aydin Peker tehdit etti diye", Orner: "Doqru doqru', ...Osman: "Olgun Aydin Peker, Alparslan'a neden rnektup yazlyor If1&. Orner Olku'yu ben dovdurrnedirn diye dovdurrnerni~se dovdurmemlstlr veya 0 yaprnarmssa 0 yaprnarmsnr niye gerek duyuyor abi buna", (tape: 192) 04.01.2011 gunu saat:13.52'de Olgun Peker'i A.'nin aradlgl gorusme; A.:"Senin Giresunlu birakrrns", Olgun: "Kongreye gitti", A.:"Senin yeni alanlnda da problem varml$ galiba", Olgun: "Bu mafyacilar varrms yonetiminde onlan ekarte etmek lcln karar aldr'', (tape:724) 02.02.2011 gunu saat:15.56'da Candemir San'YI Omer Ulku'nun aradlgl qorusmede; Candemir: "Olgun baskan benim bildigim istanbul'dan sizin i~in ~ah~tl, insan ~Ikar basin toplannsmda lste bazt eski yoneticilerimize tesekkur eder, araYIn Olgun ba$kam slrndl adam bana soruyor acaba diyor tesekkur ettiler rni diyor", Orner: "Tamam", Candemir: "Demek ki dedi bir numaran yokrnus dedim "(tape:96) dendigi belirlenrriisfir.

TRANSFER TAHTASININ ACILMASI SORECiNDE YAPILAN ORGOTSEL FAALiYETLERi GOSTERiR TAPELER 20.12.2010 gunu saat:17.02'da Olgun Peker'in Mesut Erdogan'l aradlgl gorusme; Olgun: "Ulan bir gittim ...Giresunspor baskaru Osman Ciraktr, bir geldim yok nasn i~ Ian bu", Mesut "Devrim yapuk abi darbe yaptik", Olgun: 'Tahtayi actiracaklard: dive btraktirn diyorrnus", Mesut: "Abi aksarn seni yayma baglayaYlm rru", Olgun: "Yok baqlarna, carsamba gunu ~eye Omer Olku ile federasyona gidecegim orda ~ozerim bakanm", (tape:393) 21.12.2010 gunu sa at: 16.54'de Olgun Peker'i, Mahmut Ozgener'in aradlQI gorusme; Mahmut: "Olgunum, oglum slrnd: solumda Apo, sag koltukta Ahmet Celebi, benim baskan koltugumda Sinan Engin", Olgun: "Sinan Engin degil bak simdi sana bir ~ey diyeyim Sinan Ozgener", Mahmut: "Olgun gelecek misin yann", Olgun: "Geliyorum geliyorum kacta geleyim sabah", Mahmut: "Abi 10 da gel", (tape:601) 21.12.2010 gunu saat: 19.06'da Olgun Peker'i Omer Ulku'nun aradlgl gorusme; Olgun: "Arabayi kullanan arkadasm telefonunu aida sabah seni atsin dive ben ona soyledim", Orner: IfII/1IIo "Aldun ben zaten", (tape:606) 22.12.2010 gunu saat09.20'de Olgun Peker'i Omer Ulku'nun aradlgl gorusme; Olgun: "Sen ~ey yapmca biraz daha takildim ben burda cikiyorurn smdi", Orner: "Coskun ile beraber gidiyoruz", Olgun: "Tamam orda bulusuruz abi saat 10'a 5 kala kspida buusuruz", (tape:609) 22.12.2010 gunu saat09.20'de Olgun Peker'in Haldun $enman'l aradlgl gorusme; Olgun: "Federasyonda rmsm", Haldun: "Federasyon dayirn abi", Olgun: "Ne~e harurnla geliyorum biraz sonra", (tape:610) 22.12.2010 gunu saat11.32'de Olgun Peker'i Levent Eris'in aradlgl gorusme; Levent "Orner ararms beni sabah", Olgun: "He Federasyon Baskamnm yanmdaydlk, 2-2.5 trilyon bore var federasyona anlasmis cikrmslar hallolrnus', Levent: "Eldeki oyuncular yunku Federasyona vermis hepsi biliyorsun", Olgun: "Cok veren yok 6-7 kisi vermis", (tape:612) 22.12.2010 gunu saat: 12.16'da Olgun Peker'in Levent Eris'i aradlgl gorusme; Olgun: "Kararh kararh Omer'in baska sanst yok Omer benim, ne desem yapmak zorunda bu saatten sonra burda Federasyona da gotUrdum onu orda bastan", (tape:613) 01.01.2011 gunu saat23.34'de Olgun Peker'i Coskun Gallk/Omer Ulku'nun aradlgl gorusme; Orner: "Bu topculara pesinat dive 850 bin lira pesinaltan bore var, 16 rnacm, 7 tane topculan ~eye basvurmus federasyona cok zor bir qorev usllendik ama, sopayi da yedik akillandik birazcik tek istedigimiz su bizim bu, acrlmasrnda bize yardrmcr olacaksrnrz ki bu i$i gotlirelim", Olgun: "Bu olaydan sonra sen bu ..ri baypas etmek icin geregini de yapiyorsun gondermek icm, bu saatten sonra her turlU yanrndayrm, eger sen bunlarr gondermeseydin bir daha seninle goru~mezdim", Orner: "Herkesten istifa dilekcesl aldlk ya, bunlann ikisi vermediler, bakttrn ki cikan yok dedimki nastl olsa tUzuk kurultayi karan alml~tlk ya, nizukle birlikte secirn", Olgun: "Uyelerin hepsini sildirttir orda karar aldut yuzde 5 yuzde 10 luk bizim zamanlmlzda yapllanlan da sildirttir abi", Orner: "Su tahtay: su topcular ben onlann parasiru da bilahare odeyeceqlrn, bize surda yardirnci 01", Olgun: "0 listeyi bi aliYlm ben bi callsma yapallm sonra bi van yana gelelim bi baslayahrn", (tape:711 )"""

54

05.01.2011 gunu saat:17.50'de Olgun Peker'in Coskun Calik'i aradlgl gorusme(tape:729); Coskun: "Baskan bir sor dedi ne", Olgun: "Ben zaten takip ediyorum ... 2-3 gun icinde de cozecern ama varsa soyleyecegi bir ~ey kendi arasm beni", Coskun: "Giresun'da hep gazetelerde bu tahtayla alakah hergun yaz: yaziyorlar", Olgun: "Tahtalar da gazeteyle de alakal: yazabilirler baskan benimle konusmak istiyorsa kendi beni arar, kendisi aramaya ciqeri yetmiyorsa 0 hi<;:~ey yaprnasm, baskan kim ki bana boyle araci kullanacak", 06.01.2011 gunu saatOS.4S'de Omer Ulku'ye Coskun Calik'm gonderdi9i mesajda; "Olgun antalyaya gelindiyor gece aradi" yazdlgl, (tape: 193) 06.01.2011 gOnu saatOS.51'de Omer Ulku'yu Coskun Calik'm aradl91 gorusme; Coskun: "Olgun arad: gece sa at 12'de, Baskanla konus diyor atlaYlp gelin diyor buraya diyor ben diyor konustum diyor 6 tane Bolu'nun kampmdaydlm div~r, bunlann ceklerini de getirin div~r kesip nastl yapacaksak yapahrn diyor", Orner: "6 taneyi zaten eskiden de halletmi~tik ama", (tape:194) 06.01.2011 gunu saat 11.5S'de Olgun Peker'i Coskun Callk/Omer Ulku'nun aradlgl gorusme; Olgun: "Ya Coskun ya koca adarnsimz cahil misiniz ban a ne abi benim telefonum 24 saat dinleniliyor ben sanki 0 adamla bir islm mi var ka<;:hafta benimle telefonda konusarmyor ya", Coskun telefonu Orner'e veriyor), Olgun: "Ya biz seninle abi kardesiz senin telefonlann oyle olsa ne olur boyle olsa ne olur", Omer: "$imdi bir tanesini buldular tespit ettler adarrunda" Olgun: "Niye telefonda konusrnandan srktnu olsun, Benim telefonumu devlet yani 10 senedir dinler abi, cekin tarihini nasi! yapacaglz yani kacta kacm: keseceqizbunlan da, hicbirsey yapmadan konusarruyoruz cocuklarla buraya geleceksiniz abi al sen cek defterini, gel buraya cocuklarla biz konusahm cekini keselim kagldml alahrn elinden bitsin i~ uzatmaya gerek yok", (tape:734) 06.01.2011 gunu sa at: 14.12'de Omer Ulku'yu Coskun Calik'm aradl91 gorusme; Orner: "Antalya'dan ~ey gelmedi daha gelince seninle payiasinm", Orner: "0 ~ey nerde ismail, 0 belediye baskaruru slkl~tlrsm onu bi seyine baglaym", Coskun "au adaml klzdlrmayahm ha Olgun'u Olgun'u", Orner: "Tamam iste onun icin qideceqiz gitsek te bu aksarn", (tape:19S) 06.01.2011 gunu saat: 16.27'de Olgun Peker'i Omer Ulku'nun arad 191gorusme (tape:743); Orner: "Biz Coskun'la yann sabah 6 u<;:aglyla geliyoruz, direk sana gelecegiz de", Olgun: "Biz size de Sueno Otel var oradayim oraya gelirsiniz, ondan sonra ~ey yapanz isimize bakanz abi bir program yapanz", 07.01.2011 gunu saat:19.56'da Olgun Peker'in Fatih Sandal'l aradl91 gorusme; Olgun: "Ne oldu Ian kavga rru etti bugun rnacta sahada insanlar", Fatih: "Senol ile beraber bu Ramazan", Olgun: "gonderin $enol'u bir daha da almaym taklma, cezada kesin, caglracaglm biraz sonra seni konusuruz tamam", Fatih: "Antalya'dayim ben, yann goru~elim", (tape:761) 11.01.2011 gOnOsaat:1S.43'de Olgun Peker'i K.'in aradlgl gorusme; Kerim: "Ne oluyor bu kongreler mongreler bir seyler var", Olgun: "Tuzuk yapiyorlarrms bende nic ~ey yaprruyorurn bana geldiler seyine yardimci oluyorum futbolcularla konusturuyorum konusuyorum bu ~ey i<;:in,tahta i<;:ingeldi ban a qecen baskan 2 trilyon 200 tahtay: kapatan", K: "$ey ne oldu Olgun, bu i~leri vardi ya ne kavgamavga etmislermis", Olgun: "Ben ~ikayet et dedim 0 ettim dedi polise, oburi.i doqrusu menajerlik sirketi kurmus ortak biriyle onun da sikmtis: oyrnus 0 da cikt: ortaya, bunlara ben dedimki bakm bu tahta sizin namusunuz bu tahtayi agtlramazsan.l~ zate.n .b.u i~i blrakl.n bosu bosuna kimse,~i oyalamaym, <;:Iktlfutbolcu borCu..,aH~r~~ trilyon 200 ben 750'sml de slldlriyorum pesm para da alarruyorurn , (tape:796) ''I.'''>;!f?

,...

""'"

55

t

t

.(oF~ .;;

--_ .~ ~

"

\. 'i

12,01,2011 gunu saat: 19,29'da Olgun Peker'i Omer Ulku'nun aradlgl gorusme; Orner: "Bulent indirim yapamam diyor", Olgun: "Ashnda hepsine indirim yaptlrlrlz ama, su cekin tarihini kisaltsak deriz ki kardesirn al sunu ben hallederim 0 isi", Orner: "Kimseden para cikrmyor iste, bak dedimki Osman Karahan'a, belediye baskaruna, oynayan cocuklann ~eyini odernemisler dedim 8 tanesi Federasyona basvurmus" Olgun: "$eyden para geldi mi ll Ozel idareden", Orner: "Yok ya nerede, Ozel ldare sirndi yani 600 bin lira koyrnus ya, Amatbr sporlara koyrnus oradan bize aktaracakrms". (tape:815) 14,01,2011 gunu saat:12.40'da Omer Ulku'nun Osman Karahan'l aradlgl gorusme; Orner: "Bizim birinci amacmuz tahtaYI actumak degil mi", Osman: "Yav tahtaYI acnramazsm ~imdi tahtaYI acnrsan ne olaeak futbolcu falan kalrnadi ki buradaki iki mac bas: alrms pesinati oyle boyle kimisi alnus bu adamlar federasyona veriyor gecen sene federasyona verse Olgun baskan onu ayagmdan vururdu", Orner: "Vururdu da bizim yapacaqmuz bir ~ey yok ki", (tape:213) 24,01,2011 gunu saat: 18.33'de Omer Ulku'nun Olgun Peker'i aradlgl gorusme; Orner: "Sana 4-5 tane oyuneu verdik bunlannkini sen aliyorsun gerisini biz hallediyoruz", Olgun: "Tamam abi hangileri onlar", Orner: "Gokhan Bozkaya, Pedrial Suarez, Muzaffer Blazer, Koray Karagozoglu,Evren Avsar", Olgun: "Tamam abi ben seni yann bu dorduyle alakah arayacaqun tamam rru", Orner: "Abi bunlan hemen ~ey yaparsan biz yarln obursu gun tahtaYI aetlraeaglz", (tape:225) 30,01,2011 gunu sa at: 17, 12'de Olgun Peker'in Ozean UstlintaS'1 aradlg I gorusme(tape:926); Olgun: "Besiktas rnaci kac" , Ozcan: "2-1 yenildi Besiktas abi", Olgun: "Bizim Giresun'a el atrnarmz lanm bilader bu aksarn Giresun'a bir cahsahm yoksa duser 0 takim", Ozcan: 'Nasil yani nasu abi ne yapabiliriz", Olgun: "lste yani ne yapaeaksa yapaeaglz duser bu taklm,zaten aetlraeaglz tahtaYI mahtaYI ne gerekiyorsa hadi", 31,01,2011 gunu saat: 15,05'de Olgun Peker'e Sami Dine'in gonderdigi mesajda(tape:933); "Baskanim eeki kabul etmeyen futboleular iein teminat mektubu alinabileeegi konusunu ileUim Omer baskana, yanasmiyor teminat mektubuna, bu sartlarda transferi aetirmak mumkun gozukmuyor, Bilginize" yazdlgl, 01,02,2011 gunu saat:15,13'de Olgun Peker'i Sami Dine'in aradlgl gorusme; Sami. "Baskarum bayagl bi sonlara geldik bi 100-150 bin lirallk bi acik kalaeak sonunda, bu Orner /fA, baskanla bu konusuyorurn diyor ki federasyon baskanml sen ara diyor bir sey yapabilir mi dive sor diyor ama benim aramam biraz yanlls olur, Tesis yardlml falan dive bi 100-150 bin lira elkarabilirlerse eozeeez bu isi gibi gozukuyor", Olgun: "Yani nasil diyelim abi telefonda, ..,", Sami: "Yani sonucta iki milyon kusurluk bir bore ~ey yapihyor siliniyor", Olgun: "Tamam ben bir bakayrrn konusayim baskanla da", (tape:951) 01,02,2011 gunu saat: 15,50'de Olgun Peker'i Sami Dine'in aradlgl gorusme; Olgun: "Ben sirndl federasyon baskanl ile konustum Sami, suan itibari ile boyle bir ~ey yapamaz bunun dedigi ~ey yapmak lazun zaten yonetirn kurulundan qecirrnek lazirn ust tahtaYI aetlfln ben onun tesis yardlmml sonra yapaylm dedi", Sami. "Ne kadar bi rakam teleffuz eUi mi", Olgun: "250 milyar yapar adam, ya minimum ben sirndi bir daha Orner ile bi konusayirn, yani adamlar doqru s6yluyor", Sami: "Tam am ama bu da bir seydir yani sonucta benim soyledigim onlar para cikartrsnlar onu allrlar", (tape:954) 01,02,2011 gunu saat: 17,54'de Hakan Karaahmet'i Osman Oden'in arad IgI gorusme; Hakan: "Kulupteyiz tahta biUi", Osman: "HalieUiniz mi, gelieem sirndl gelieem tamam tebrik ediyorum", Hakan: "Gel kardesim sirndi tebrigi btrak para lazun para gel hadi", (tape:585)
»

~

56
i:,.
'l

,'"
..• •~f
.. ,

\~

.'

01.02.2011 gunu saat22.18'de Olgun Peker'i Sami Dinc'in aradlgl gorusme; Sami. "25 bin liraya tikandrk kaldik ne yapahrn, Mahmut baskana ulasamadik onu ashnda hallederde", Olgun: "25 milyan rru, ara bu burda problem var bu problemi tek tek cozecek adam Olgun baskan de, Ferudun'u alrruslar ben artik bu islere kansrruyorurn", (tape:963) 02.02.2011 gunu saat19.20'de Olgun Peker'in, Mesut Erdogan'l aradlgl gorusme; Olgun: 'Yaptilar rru acrklarnayi", Mesut "Yapnlar abi yanrn sayfa bana ~ey verdiler spor saytasimn yans: yukandan a~agl tesekkur", Olgun: "Benim ismim qecrniyo yine yani", Mesut: "Seninkini ayn ozel olarak geldi abi Peker'e ozel tesekkur diye onun 0 ayn zaten sitede de yaymdi ya zaten Spor 28'de bile yazdilar, Giresunspordan alacaq: olan futbolcularla birebir goru~melerinde ikili diyaloglanm kullanarak bu oyuncularm federasyona yaptlklan $ikayetleri geri cekmelerinde, ula$amadl{umlz oyuncularla goru$erek Giresunspor icin eline dU$enin fazlasml yapmasmdan dolaYI, tahtanm aCllmasma gostermi$ oldugu emeklerden dolaYI Olgun Peker'e ozellikle te$ekkur", Olgun: "Yonefimden mi geldi bu sadece seyden Fatihten mi", Mesut: "Yonetirn adrna Fatih Sandal yapn iste", Olgun: "Bunlar varya", Mesut: "".Bunlan buraya getirdin abi ben getirmedim ya, bugun Giresunda konusulan konu ne biliyomusun a bak hi9bir gazetede bununla ilgili haber ctkrnad: senin ismin dahi qecrnedi, konu$ulan tek $ey tahtaYI Olgun Peker actlrdl herkesin konu~tugu ~ey bu yani", (tape:967) 03.02.2011 gunu saat:09.58'de Olgun Peker'i, Sami Dinc'in aradlgl gorusme; Sami'nin "Seyle konustuk ta sabahleyin 9 gibi Giresun baskaru ile dedi laf arasmda soylernistim benim de kafa kalmadi artik federasyon baskarun da Olgun baskarunda birlikte ~ey yaptlgl yardunci olduqunu soyledim dedim tamam dedi", Olgun: "Tam am opuyorurn seni goru~uruz", (tape:968) 03.02.2011 gunu saat09.56'da Omer Ulku'nun, Sami Dinc'i aradlgl gorusmede; (tape:248) Sarni: "Hi9 bir ~ey yok konu~arnadlk detaytanm 0 gun geldiginizde konusuruz diye 0 gece baya hareketli qecti, Olgun baskarn falan aradim 0 baskanla konusfu hani hem Federasyon Baskanmm hem Olgun Baskanm bir seyi oldu katklsl oldu, onlan aniatacaktrrn size, Federasyon baskarurnn da yani katkis: oldu bilginiz olsun", Orner: "Bu yabancilann bir ayhk sure falan var diyorlardi", Sami: "Bir ayhk sure yok yok hayrr ayru hlc bir fark: yok", dendigi beurienmistir.

OLGUN PEKER LiDERLiGiNDEKi HAKSIZ CIKAR SAGLAMA AMACLI "" SiLAHLI SUC ORGUrUNUN CEsiR / rEHDir iCEREN EYLEMLERi
1· 12.05.2011 GUNU GECELEYiN, GiRESUN'DA ORTA KAHVE isiMLi iSYERiNDE GERCEKLESEN "MALA ZARAR VERME VE KONUT DOKUNULMAZLIGINI iHLAL" EYLEMi (KL:67, Dizi:106-205 ARASI) EYLEMiN GELi~iMi
~Opheli Hakan Karaahmet'in talimat ve yanlendirmeleriyle hareket eden argot Oyesi §Opheliler Evren KIm II, Abdullah Eker ve Samet Erdemir'in; mO§teki Vasfi Yolaslgmaz'a ait Orta Kahve isimli i§yerine, 12.05.2011 gOnO geceleyin alkol/O §ekilde geldikleri, yemek yeme bahanesiyle huzursuzluk glkanp i§yeri gall§anlanyla tartl§tlklan, ardmdan i§yerini dagltlp, camlan, i§yeri igerisinde bulunan cam, tabak, bardak tDrOnden e§yalan klrarak zarar verdikleri, i§yeri qall§am Yakup Aydm'l basit §ekilde darp ettikleri (§ahsin §ikayetqi ounsmes. nedeniy/e kasten yara/ama suqundan sevk madde/eri tanzim edilmemi§tir.), faillerin sugOstDnOn devammda yakalandlklan belirlenmi§tir. Eylemin; §Opheli Selim Klmll'm azmettirmesiyle, planll ve organize §ekii~~(~harag alma ancesi, baskl ve tehdit uygulayarak gOq gasterisinde bulunup korkutma amaqll icra edildigi aoJe§!Irm§~~

I

(;!i>

~.* ,.
\

57

Giresun Cumhuriyet Ba§savcJlIgmca eyleme ili§kin 201112450 sirasma kayden yOrOtolen soru§turma evtek), sotusiutme dosyamJz kapsammda elde edilen yeni bilgiler J§Jgmda tekrar soru§turmaya kaydedilip getirtilerek, soru§turma dosyamJz/a birle§tirilmi§tir.

MO~TEKi I TANIK iFADELERi
MOsteki HOsevin Vasfi Yo/asJqmaz Giresun CarSJ Polis Merkezinde 12.05.2011 gOnO a/man ifadesinde; "Orta Kahve isimli isyerinin sahibi olduqunu, kendisinin ikamette istirahat E!ttigi esnada isyerinden gurultU seslerinin geldigini ve balkona cikarak baktlglnda isyeri icerisinde olumsuzluklann olduqunu fark ettigini, isyerinden cikan ur; sahsm kacrnaya baslacrklanru gordugunu, bu sirada polislerin geldigini, polislerin kacan sahislann pesine du~tUgunu, kendisinin de evinden cikarak isyerine gittigini, isyerinin icerisinde bulunan rnasalann, sandalyelerin ve tabaklann yerlere anlmrs, catal-brcaklann yerlere atilarak dagltllml~, buzdolabi carrurun ve kahve makinesinin kmlrrus olduqunu, clay: yapan sahislan tamrnadiquu, isyerine gelerek musterileri rahatsiz eden ve malzemelere zarar veren sahislardan §ikayetc;i olduqunu" beyan etrnisfir. MO§teki Yakup Avdm Giresun Car§J Po/is Merkezinde 12.05.2011 gOnO a/man ifadesinde; "Orta Kahve isimli isyerinin mutfak kisrrunda r;all~tlglnl, Oktay isimli garsonun gelerek yukanda ur; sahrs olduqunu ve basedernediklerini, sandvlc istediklerini kendisine soylediklerini, kendisinin de sandvicleri hsztrlatmaya ba~lattlgl sirada bir gurultU duydugunu, mutfak krsrrurun arkasmdan malzeme aldiklan kapidan r;lklp sokaqa gelerek isyerinin kapismdan iceriye giren lir; sahsm merdivenlerden a~aglya kosarak indiklerini, isyerinin lcerislndeki herseye zarar verdiklerini gordliglinu, bu lir; sahistan esmer, zayif, uzun boylu olan sahsm kendisinin kolundan tuttugunu ve drsanya r;lkllmaSInI engelledigini, sahsm kendisine vurmaya ba~ladlglnl, bu sirada uzerinde beyaz elbise olan sahsm kendisinin katasma vurduqunu, kendisini rnuttaqa attlglnl, mutfakta katasiru kontrol ettiginde yanlrms olduqunu fark ettigini, bu olaylardan dolayi kendisine zarar veren sahrsiardsn §ikayetc;i olduqunu" beyan etmistr. Tamk Semih KufacJ 12.05.2011 gOnO Giresun Car§J Polis Merkezinde a/mOin ifadesinde; "Orta Kahve isimli i~yerinde garson olarak r;alt~tlglnl, 12.05.2011 glinu saat:22.05 siralannda isyerinde bulunduqu esnada tarurnadiq: uc erkeqin alkoilli olarak isyerine geldiklerini, taskmhk yaparak ust kata ctktiklanru burada otururken kul tablasim yere anp klrdlklannl, daha sonra da kendilerine 'donatm rnasalar:' dediklerini, bir arkadasmm yemek almak icin mutfaga gittigi esnada da ortallgl kmp doktUklerini" beyan etmlstir. Tamk Oktav GOn 12.05.2011 gOnO Giresun Car§J Polis Merkezinde a/man ifadesinde; "Orta Kahve isimli isyerinde garson olarak r;all~tlglnl, 12.05.2011 gunu saat:22.05 stralarmda isyerinde bulundugu esnada tanlmadlgl ur; erkek ~ahsln alkollu olarak isyerine geldiklerini, kendisine 'ust katta yer var rm' diye sorduklanru, kasiyerin kendilerine yerin olrnadiqiru soyledigini ancak sahrslann paldir kuldur ur;u birlikte ust kata r;lktlklanm, ust katta otururken yemek istediklerini, kendisinin de yemek getirmek ir;in mutfaga indigi esnada yukandan bir gurultU geldigini, masalann, sandalyelerin, camlann havada ucustuqunu kendisinin de cok korktugunu ancak kendisine herhangi bir zarann gelmedigini daha sonra olay yerine polislerin geldigini, ur; erkek sahsi da temmadrquu" beyan etrnistir. Tamk Deniz E§bu/an 12.05.2011 gOnO Giresun 9ar§J Polis Merkezinde a/man ifadesinde; "Orta Kahve isimli isyerinde kasiyer olarak r;all~tlglnl, 12.05.2011 gunu saat:22.05 srralannda isyerinde bulunduqu esnada tarurnadiq: 3 erkek sahsm alkollu olarak lsyerine geldigini, ust katta yer olup olrnadiqm: sorduklanru, yer olmadlglnl soyleyince paldir kuldur ust katta cikuklanm, sahrslenn alkollu olmalan nedeniyle yemek istediklerinde yemek olmadiqnn soylettigini, sahrslann baqmp r;aglrdlglnl, herkesi rahatsiz etti~terini sonra da sahrslann rnasarun donatilmasiru istediklerini, cahsanlarm da daha fazla taskmhk yap'l~as'-i;-q.fy(.~~!kQ~ krsrruna sahislan cikardiklanru, kendisinin de sahrslara sandvic hazlrladlglnl, bu sirada YlJ-Randan_.~ir.gu" "''I. . ..... .

""

58

.:

.
\

,..".. '"

c

.
\

\

"

~.~.

koptugunu, masalar, sandalyeler ve camlann havada ur;u~tugunu, kendisinin de korkudan tuvalete gidip kaplYI kilitledigini, buradan polisi aradiquu, tuvalette iken tuvalet kaprsmm zorlandiquu, kinlmak istendiqlni, ancak kaplYI sahislann acamadrquu. daha sonra olay yerine polislerin geldigini, kendisinin 3 erkek sahsi da tsmmadiquu, isyerinin rnusterileri olrnadiquu, kendisinin ur; Ylldlr ayru yerde r;all~tlgml, bu sahislan ilk kez gordugunu, bu samslan gorse tamyabiieceqini, bu saruslardan birinin esmer tenli, zayrt yapih, yuzunun bir yanmda yarnk veya kesik izi olduqunu, digerinin klzll sakalh, mavi esofmanh ve elinde tespih olan bir sahis olduqunu, 25 yaslannda orta boylu, tombul klrmlzl yanakil olduqunu" beyan etmi~tir.

~OPHELi iFADELERi
Samet Erdemir 12.05.2011 gOnO Giresun Cars! Po/is Merkezinde a/man ifadesinde; "Arkadaslan Evren Kmul ve Abdullah Eker ile birlikte alkollu olarak Orta Kafeye gittiklerini, burada bir sebepten delay: cahsanlarla tartrsuklanru ve birbirlerine girdiklerini, ortahqm toz duman olduqunu, kimin kime vurduqunu veya kendisinin kime vurduqunu bilrnediqini, cam cerceveler ve makinelerin de bu arbede esnasmda klnldlgml, kimseden sikayeti olmadrquu" beyan etrnistir. Samet Erdemir operasvondan sonra Organize Sube MOdOr/OgOnde a/man ifadesinde; "OlaYI hatrrlamadiqtru, olay esnasmda cok alkollu olduqunu, olay sirasmda yarunda Abdullah Eker'in olduqunu, Evren Kmul'm olup olmadiqnu hatirlarnadtqim" beyan etrnistir. Abdullah Eker 12.05.2011 Giresun Cars! Po/is Merkezinde a/man ifadesinde; "Arkadaslan Evren Knml ve Samet Erdemir ile birlikte iki bira icerek Orta Kahveye kahve icrneye gittiklerini, ilk etapta yemek istediklerini, sahrslann yok dedigini, daha sonra kahve soylediklerini, kahveleri getirdiklerini, ancak kendilerine karsi cins cins konusulrnaya baslandiqnu, sahislann kendilerine ana avrat sovduklerini bunun uzerine birbirlerine girdiklerini, carnlan kimin klrdlgml bilmediklerini, arbede de goz gozu gormedigini, kimseden sikayetci olrnadiquu" beyan efrnistir. Abdullah Eker operasyondan sonra Organize Sube MOdOrlOgOnde a/man ifadesinde;"Samet Erdemir ile birlikte kahve icmek icin Orta Kahve isimli isyerine gittiklerini, yan masada oturan Evren Kmul'm da yanlanna geldigini, garsonun masaya yanm saat bakrnadrquu, kendisinin de "bizim rnasarmza gelmiyorsun" dedigini, garsonun "buras: elit insanlann yeri, siz buraya ait degilsiniz" gibisinden konustuqunu, kendilerinin de IIA dayanamayip kavga etmeye oasladiklsnru, eylem icin kimseden talimat almadiktanru" beyan etmistir. Evren Klmll 13.05.2011 gOnO Giresun Cars! Po/is Merkezinde a/man ifadesinde; "Orta Kahve isimli isyerine gittigini, burada r;ay i<;tigini, daha sonra ayru kahvede bulunan Samet Erdemir ve Abddullah Eker'in, ikisinin birlikte kendisine saldlrdlglnl, kendisini darp ettiklerini, bu esnada merdivenlerden yuvarlandrquu, kacrnak istediqini, arbede de cam cerceveleri kimin klrdlglnl bllrnediqlni, kimseye zarar vermediqini, kendisini neden darp ettiklerini bilmedigini, olayla ilgili kimseden sikayeti olrnadiqm," beyan etrnistir. Evren K!m!/ operasyondan sonra Organize §ube MOdOrlOgOnde a/man ifadesinde;"8u kahveye yemek yemek icin gittigini, gittiginde burada Samet ve yarunda tanlmadlgl bir kisinin olduqunu, orada cahsanlann Samet'e hakaret ettiklerini duydugunu, daha sonra Samet'in yarundaki kisinin garsona yumruk attlgml ve kavgaya basladiklanru, bu kisileri ayirmaya <;ail~tlglnl, olayla bir alakasmrn olmadqiru" beyan etmistir.

j/IIlIa.

59

OLAY YERi iNCELEME RAPORLARI
Giresun Emnivet MOdOrlOgO Olav Yeri inceleme ve Kimlik Tespit Sube MOdOrlOgO gorevlilerince 12.05.2011 gOnO tanzim edilen Olav Yeri inceleme Raporunda; "Olaym Orta Kahve isimli 2 katll isyerinde meydana geldigi, i~yerinin faaliyette oldugu, kapi ile on cephe carnlanrnn sag lam oldugu, i~yeri giri~ katmda bulunan masa ve sandalyelerin dagmlk ve devrilmi~ vaziyette oldugu, daqtmk sandalyeler ile masalar arasinda 3 adet sandalye ile 2 adet rnasarun kmlrrus olduqu, giri~ kaprsimn sag tarannda sehpa uzerinde bulunan 50x50 em ebadmdaki camm kmlmis oldugu, i~yeri ortasinda yerde 1 adet LG marka bilgisayar monitorunun kmlrms olduqu, monitor yarunda yerde 1 adet Sagen marka post cihaztrun krnlrms olduqu, gay oeagl bolurnunde bulunan i~yeri tipi eamekanll buzdolabmm 69x83 cm ebadinda 2 adet yan carnlan ile 168x155 em ebadmdaki ust carrun kmlrrus olduqu, yine buzdolabmrn sag kapaqmm rnenteselerinde koprnus ve yerde oldugu, buzdolabmm yarnnda bulunan cekrneceli ahsap dolaom yere devrilmis, uzerinde ve cekmecelerinde bulunan Beko 100 TR marka yazar kasa Samsung termal printenn klnlml~ olduqu, gay oeagl ig kismmda yerde GEM marka kahve makinesinin yere devrilrnis ve kmlrms olduqu, yine gay oeagl kismmda yerde klnlml~ porselen fineanlar, porselen ve cam tabaklar, cam bardaklannm olduqu, ka~lk cekmecesinin yerde oldugu ve icinde bulunan kasik, catal ve bicaklann yere dagllml~ vaziyette olduqu, wc kaprsi onunde devrilmis koltuqun olduqu, bu koltuqun i~ yeri ust katmda kullarulan koltuk olduqu, isyerinin giri~ katmm tam amen dagltllml~ olduqu, isyeri icerlsinde ust katta ctktlan ahsap merdiven olduqu, merdivenin islak oldugu, merdivende kink fineanlar ile kink camlann oldugu, ust katta bulunan gay ocagl bblumunun dagltllml~ oldugu, bu kisrrnda kink finean, bardak ve tabaklann oldugu, gay semaverlerinin ve gay demliginin dagltllarak icindeki caym etrafa dokulmu~ oldugu, olay yerinde yapilan incelemede baskaca iz ve emareye rastlarulrnadiqr" belirtilmi~tir. Giresun Emniyet MOdOrlOgOqorevlilerince 12.05.2011 gOnO tanzim edilen tutanakta; "12.05.2011 gunu saat:22.10 siralannda haber merkezinin Sultan Selim Mh. Topal Sk. No:1 sayih yerde faaliyet gbsteren Orta Kahve adh isyerinde kavga olayuun olduqunu, sahrslann isyeri icerisine zarar verdiqini ve olaya kansan 3 sahsin Topal Sokaktan yukan doqru kagtlgml anons etmesi uzerine bahse konu yere intikal ettiklerinde Topal Sokak uzerinde Bellona rnaqazasi ara sokaqma doqru 3 sahsm kagtlgmm gbruldugu, yapilan kovalamaca sonucu Abdullah Eker ve Samet Erdemir isimli sahrslann yakalandlgl" belirtilrnisfir. ".. Giresun Emniyet MOdOrlOgOqorevlilerince 12.05.2011 gOnO tanzim edilen 2.tutanakta; "12.05.2011 gunu saat:22.10 siralannda Haber Merkezinin Topal Sokak uzerinde bulunan Orta Kahve isimli Cafenin carnlanrun klrlldlgml ve camlan kuan 3 sahsm Topal Sokak uzerinden Ziraat Bankasmm arka krsrmna dogru kactrklanru bildirmesi uzerine bahse konu yere gegildigi, kovalamaca sonucu Evren Kirrul isimli sahsm yskalandiq:" belirtilmistir.

EYLEMLE iLGiLi iLETi~iM TESpiT TUTANAKLARI
12.05.2011 gunu saat:22.13'de HlrCln Klmll'l X sahsm aradlgl gbrusme; Hircm: "Nerdesin sen ya ... cabuk 01", X: "Geldim dur geldim", (tape:1093) 12.05.2011 gunu saat:22.31'de Selim Klmll'm E.'I aradlgl gbrusme; E: "Mu~teri getirdim de doneceqirn sirndi ne oldu", Selim: "Az gel de su hastaneye gidecegim cocuklar dovu~ etmlslerde, bekliyorum seni", (tape: 1095)

12.05.2011 gOnOsaat:22.46'da Selim Klmll'l E.'1n aradlgl gorOsme; Selim: "Hastaneden ciktun ~eye qeciyorurn karakolun onune", E: "Bende a~agldadaYlm bulusahm rru", Selim: "Tamam karakolun oraya ge<;elim karakolun oraya gel sende, sen yada su orta kahvenin oraya git bakayim orada ne olrnus bi ogren bakayirn az bunlar neyrnis neye bunlar", E: "Tamam", (tape:1096) 12.05.2011 gOnOsaat:23.03'de Selim Klmli'l E.'1n aradlgl gorOsme; E: "~ey dernls Samet, Evren'e orta kahveyi dagltahm dernls arabada kafas: iyiymi~ heralde kafalan iste kiz arkadasima laf atn filan demls oyle orada lnrnls dagltml~lar olay bu", Selim: "iyi tamam", (tape: 1097) 12.05.2011 gOnO saat:23.21'de Selim Klmll'l Murat YakanSlk'1n aradlgl gorOsme: Murat: "Nerdesin durum ney", Selim: "Karakolun onunde, durum cocuklar ifade veriyorlar, Samet ile obur cocuk var, Evren yok, ifade veriyorlar versinler bakahrn ne olaeak", (tape:1098) 13.05.2011 gOnO saat: 11.27'de Selim Klmll'l Abdullah Karakuz'un aradlgl gorOsme; Abdullah: "Nerdesin", Selim: "Televizyondayim". Abdullah: "Hasan yok diyor ya kavat", Selim: "Ben Hasan'la ml konusuyorum oglum", Abdullah: "Sen onu duymuyorsun da seni aradirn fuarda rm dedim fuarda ",.,... diyor, geee beni ararmsm", Selim: "Lazimdm neyse ben aradim konusfurn hallettim Cengiz abiyi aramam lazundi hasta olrnus da ... orta kahve de ne oldu", Abdullah: "Bilmiyorum i~te konusuyoruz iste", (tape:1099) 13.05.2011 gOnO saat:17.28'de Selim Klmll'ln Ozden TOtOneO'yOaradlgl gorOsme; Ozden: "Orta kahveye ortak olmussun", Selim: "He aldlk Allah ran olsun (gOIOyor) baslayahrn baba ipler kopacak aglr aglr baslayahm iste", Ozden: "Yani ekmek yememek icin ugra~lyor", Selim: "lste ac rru kalaeak oqlurn ne yapaeak idarm var rnuebbedi var", Ozden: "E ben konusturn da seyle kardesle beni aradi kardes e ya yann yada bu onurnuzde ki hafta i<;iprim alacaklarrms almca vereeek kardes bir sorun yok tamam abi dedi", Selim: "Tek kaldik ne yapailm saldumarruz lazim, bira var ha bunun onunde ha seni oldurmek laztm neyse sen ne zaman geleeeksin az gorO~elim mi", (tape:1100) 2-10.12.2010 GO NO ALPER sO FE isiMLi iSYERiNE ZARAR VERME EYLEMi (KL:67, Dizi:305-337)

EYLEMiN GELi~iMi Giresun'da faaliyet gosteren Alper BOfe isimli i§yerinin sahibi Yakup Bekdemir'e gozdagl vermek amactyla; Abdullah Karakuz'un Setim Klmll'l aradlgl ve tatimat verdigi, Selim Klmll'm da 10.12.2010 gOnO Alper BOfe isimli i§yerine Hm;m Klmll ve Samet Erdemir'i 28 AU 261 plakall Dodge marka kamyonetle gonderdigi, i§yerine planll ve organize §ekHde eylem yapma amar;/1 gelen §Opheli/erin; Alper BOfe'nin sahibi Yakup Bekdemir'le tartl§tlklan, Yakup Bekdemir'in §Ophelileri i§yerinden dl§anya r;lkardlgl, Samet Erdemir'in dl§anda bulunan kamyoneti alarak Alper BOfeye r;arparak zarar verdigi, Olaydan sonra, Hm;m Klmll ve Samet Erdemir'in olay yerinden uzakla§tlk/an, 28 AU 261 p/aka/I etec. alay yerinden uzak bir yere park ettikleri, o/aYI ogrenen Selim Klmll'm da ardmdan Alper BOfe'ye giderek 2.kez alay r;lkardlgl ancak alay yerine ge/en po/isler tarafmdan yakalandlgl ve hastaneye goWrOldOgO, bunun Ozerine Samet Erdemir ve Hlrr;m Klm/l'm da hastaneyi giderek testim olduklan, Hlrr;m Klm/l'm a/ay eonms. yapt@ bir gorO§mede "...anun dOkkantna girdim, sanra gittim pa§anmkine girdim" diyerek o/aYI gerr;ek/e§tirdigini ve o/aYI Se/im Klmll'm azmettirmesi He yaptlgml "bana vurdu.J].ii ~.Hldedi, bende gittim bOv/e vaptlm" §eklinde sozler/e itiraf ettigi,

I/:rf_.~:~.
. ~l
~~

61

.

O/aydan sonra argot yoneticisi Hakan Karaahmet'in konu hakkmda bi/gi a/dlgl, a/macak darp ve cebir raporu iqin Giresun Oevlet Hastanesinde Ba§hekim olarak qalt§an bir doktorla irtibata geqtigi, ardmdan §Ophelilerin serbest btrakllmasl iqin Giresun adliyesinde gore vIi bir savcwla irtibat kurdugu, i§yerine zarar veri/mesi eylemini; §Opheli Hakan Karaahmet'in talimat ve yonlendirmeleriyle hareket eden §Opheliler Abdullah Karakuz ve Selim K,m,l'm azmettirmesiyle, §Opheliler H"~m K,m,i ve Samet Erdemir'in gerqekle§tirdikleri, bu eylemin mO§tekiye gozdagt vermek amacwla argot Oyeleri tarafmdan icra edi/digi be/irlenmi§ o/up bu nedenle §Opheliler hakkmda tehdit suqundan da sevk maddeleri tanzim edilmi§tir. Giresun Cumhuriyet Ba§savcl/lgmca ey/eme i/i§kin 201016329 suesme kayden yOrOtolen sotustiumede; 08.02.2011 gOnO hazlrlanan iddianamede; §Upheli HIrC;;mKlmll hakkmda mala zarar vermek sucundan kamu davasi acilrms, Samet Erdemir hakkinda ise Ek Kovuslurmaya Yer Olmadiqrna Dair Karar verilrnis olup, sorusturma dosyarruz kapsarmnda elde edilen deliller 1~lgmda arulan dosyarun kovusturma evresinde getirtilerek dosyarruzla blrlestirilrnesi ve sahrslann bu eylemden otUrU tekrar yarqtlanrnalannm gerektigi degerlendirilmektedir. Aynca eylemi qerceklesfiren tUm ~Upheliler hakkmda olay tarihinde islern yapilrnarrns olrnasi nedeniyle bu eylemden otUrU siipheliler hakkmda sevk maddeleri tanzim edilmstir.

,..

MO~TEKi I TANIK iFADELERi
MOsteki Yakup Bekdemir 10.12.2010 gOnO Giresun Carst Po/is Merkezinde alman ifadesinde; "12.10.2010 gUnU saat:18.00 siralannda BUfede bulundugu esnada Polis Merkezinde gordUgU ve ismini Hircm Kmul olarak bildigi sahsm yarnnda tanlmadlgl 2 erkek sahisla birlikte bUfeye geldiklerini, Hircm'm kendisine "beni kim arad: sen biliyorsun bana soy Ie" dedigini, kendisinin de kimin aradlgml bilmediqini soylernesi Uzerine tarnsnklanm, daha sonra sans: yanmda bulunan sahislarla birlikte dl~anya ylkardlgml, bu iki sahs: tarurnadiqnu, samslann drsanya ctkmasmdan sonra bUfenin az ilerisinde bulunan 28 AF(AU) 261 plakal: Dodge marka kamyoneti cahsnrarak hizla geldigini ve bUfeye kamyonetle c;arptlgml, bUfenin arka krsrruna kendisini attlgml, daha sonra sahsm geri ylktlgml ve tekrar gelerek bUfesine carparak hizla olay yerinden kaytlgml, otoyu suren sahsm Hircm Kmul olduqunu gordUgUnU ve bildigini, bUfesine carparak zarar veren Hircm Kmul'dan §ikayet<;i olduqunu yanmda bulunan diger iki sahistan ~ikayetyi olmadlgml zaranrun karsilanmasi durumunda uzlasabieceqini" beyan elrnistir. Tantk Mesut Erdogan Giresun Kom Sube MOdOrlOgOnde09.08.2011 gOnOalman ifadesinde; "...Enistesi Seyit'e bu olaym neden olduqunu bilip bilrnediqini sorduqunda: kadm meselesi oldugunu ve Deli Adil'in cocuklanrun gelerek bUfeyi kansurdiklsnru soyledigini", beyan etmistir (KI:68, Oizi:337). Tantk Arif Usta 10.12.2010 gOnG Giresun CarSt Polis Merkezinde alman ifadesinde; "10.12.2010 gUnU saat: 18.00 siralarmda Alper BUfe'ye bira almaya gittigini, bir kamyonetin bOfenin yanmdan gelip donO~ yaptlgml daha sonra kamyonetin yukandan a~aglya doqru luzla gelerek bOfeye carptiquu, kamyonetin tekrar donO~ yapip bu kez geri geri gelerek ayru bOfeye carparak zarar verdiqini ve olay yerinden kaytlgml, otoya suren kisinin kim olduqunu gormedigini, sadece otonun carprna anini gordUgUnU" beyan etmisflr.

~OPHELi iFADELERi
Samet Erdemir 10.12.2010 gOnO Giresun CarSI Po/is Merkezinde a/man ifadesinde;"Daha once tartl~tlgl inonU Caddesi Ozerindeki bUfe onune 28 AU 261 plakah aracla gittigini, ilk once BOfenin cam!!l~. ~Iiyle vurduqunu, carnm kmlarak elini kestigini, onceden gururu klnldlgl lcin hirsuu alamayarak 28 ;~Ij"~6rp~~~t\.~, araela once aracm on krsrruyla daha sonra donU~ yaparak aracm arka krsrnryla vurarak zarae verdlkt~9 ..:S, "

62

; ':,:

",

'-"",

'\

~

aynldlgml, aynldrktan sonra G/City blnasuun arka kismmda bulunan bufecilerle de olaylan olduqundan buraya da aracmm arka krsrruyla vurarak zarar verdigini, bu olaylan tek basina yaptlgml, ardindan araci park edip, c;aglrdlgl taksiyle Devlet Hastanesine gittigini ve eline pansuman yaptirdtqm" beyan etmistir. Samet Erdemir operasvondan sonra Organize Sube MOdOrlOQOnde altnan ifadesinde;"Hm;tn Klmll'tn babastntn kamyonunu aldlgtnl, yo/da giderken A/per BOfe isimli i§yerinin sahibiy/e kavga ettigini bundan do/ayl A/per BOfe isimli i§yerine r;arptlgtnl, yantnda Hlrr;tn Klmll'tn o/madlgtnl, bu konuda kimseden emir a/madlgtn!" beyan etmi§tir. Htrqm Klmll 10.12.2010 gOnD Giresun CarSI Polis Merkezinde a/tnan ifadesinde;"10.12.2010 gunu saat:16.00'dan sonra evinin yanmda bulunan Ylklk binanm yanma 28 AU 261 plakall araci park ettigini, bu suada yarunda kardesi Bahadir ile arkadasi Samet Erdemir'in olduqunu, kendisinin de tas topladiqmr, bu esnada taslann eline zarar vermemesi icin eline eldiven almak ic;in yakmda bulunan nalbura gittigini, tekrar geri geldiginde aracm yerinde olmadiqm: gordugunu, Samet'in aracla eve gittigini du~unerek tas toplamaya devam ettigini, ardindan da Karadeniz Taksi Duraqmm cahsanlanrun, Samet Erdemir'in aracla bufeye c;arptlgml kendisine soyledigini, araci Samet'in almasmdan sonra olaylann oldugunu kendisinin olayla alakasimn olmadiqnu" beyan "'" etmistir. Hlrctn Klml/ operasvondan sonra Organize Sube MDdDrIDgDnde a/tnan ifadesinde;"Alper Bufe isimli is yerine zarar verme clay: ile hic;bir ilgisinin olmadrqiru, olay gunu soz konusu aracla pirket ta~ldlgml, arabayi krsa sureliqine bir yere park ettigini, araci park ettikten sonra Samet Erdemir'in arabaYI ahp Alper Bufe'ye c;arptlgml, bu olaylar olurken olay yerinde olmadlgml, Samet'in bu bufeye neden zarar verdigini bilmedigini, bu konuda kimsenin talimat vermediqini" beyan etrnistir. Selim Klmll operasvondan sonra Organize Sube MOdDrIDgDnde a/tnan ifadesinde;"Olaym oldugu gun bir asker arkadasiyla alkol aldrkanru, Hircm ve Samet'in Alper Bufe isimli isyerine girdigini duycuqunu, olay verine gittigini, cok sarhos oldugundan ne oldupunu suan hattrlarnadrqmt, daha sonra bufenin masratlanm karsiladiklanru, kimseye bu bufeye zarar verilmesiyle ilgili talimat verrnediqini" beyan etmi~tir. Abdullah Karakuz aperasvandan sanra Organize Sube MildOrIDgilnde a/tnan ifadesinde; "Gulcan Cmar isimli arkadas.yla Konak isimli kafede otururken, yabanci iki klsinin masaya geldigini, kendisini ve arkadasiru rahatsiz ettiklerini, kendisinin de Selim Klmll'l aradlgml, Selim Klmll'm kafeye gelmedigini, kafeden aynldiktan sonra Hircm Klmll'm geldigini; sonradan ogrendi kadanyla Hircrn'm kafeye geldigini, yanmda kimlerin geldigini bilrneciqini" beyan etmistir. Hakan Karaahmet aperasvondan sanra Organize Sube MOdOrIDgilnde a/tnan ifadesinde; "Giresun Devlet Hastanesinde Bashekirn olarak cahsan doktorla darp ve cebir raporu i9in irtibata geytiginin dogru oldugunu ancak arnacmm Hircm Kmul ve Samet Erdemir'in hastaneden bir an once doktor raporu almalanru saqlamak olduqunu, bu sahislann sorusturma sonucunda ceza almamalan, nezarethanede tutulmadan serbest kalmalan ic;:inbir cabasmm olmadlglnl, sadece Giresun Cumhuriyet Ba~savclligmda causan save: ile irtibata qeclp durumun ne olduqunu ogrenmek istediqini" beyan etmistir, OLA Y VERi iNCELEME RAPORLARI Giresun Emnivet MOdOrIDgO Olav Yeri ince/eme ve Kim/ik Tespit Sube MildOrIDgO gorevlilerince 10.12.2010 gOnO tanzim edi/en Olav Yeri ince/eme Raporunda;,. _ "Alper Bufe isimli isyerine 28 AF (AU) 261 plakah kamyonetin carparak kacmas: sonucui$yerindeltr~r olayirun meydana gelmesi uzerine gerekli incelemelerin yaplldlgl, isyerinin tek kath catih bara~a tipi aluminyu

""'"

63

doqrama bufe oldugu, bOfenin drs kisrrunda 3 adet iceceklerin bulundugu, buzdolabmm ve 3 adet cerez ve cipslerin bulundugu reyon ratlanrun bulunduqu, 3 dolatnnda devrilmi~ ve ezilrnis oldugu, icerisinde bulunan iceceklerin etrafa dagllml~ olduqu, isyer: icerisinin tamamen dagmlk vaziyette olduqu, iceride raflarda bulunan alkoliO ve alkolsuz iceceklerin etrafa dagllml~ oldugu, etrafta cok say Ida kmlrrus vaziyette alkollu ic;ecek siselerinin bulunduqu, isyernin carptlan krsrnmda verde yapllan incelemede isyerine carparak kacan kamyonetin dO~WgO deqerlendirilen kirrmz: beyaz renkli 4 parca stop lambasr, cam parcasi ve muhtemelen kamyonetin amblemi olduqu du~OnOlen gOmO~ renkli plastik "G" ve "0" harflerinin bulunduqu," belirtilmi~tir. 11.12.2010 gOnO tanzim edilen Olav Yeri inceleme Raporunda ise; "10.12.2010 gOnO saat: 18.10 siralannda Haci Siyam Mh Akasya Sk No: 16 ve Hac: Siyam Mh inonO Cd No:45 sayih bufeye carparak kacan kamyonetin 11.12.2010 gOnOsaat: 13.40 siralannda Giresun Sanayi Sitesi 1. Sk No:19/F saYll1 ad res onunde yakalanrnasi olayi ile ilgili olarak belirtilen adrese intikal edildigi, arac uzerinde yaptlan incelemede; 28 AU 261 plakall kirrmz: renkli Dodge marka kamyonetin on krsrru gOney yonunO gosterir ~ekilde park halinde oldugu, otonun on panjur kisrrunda bulunan DODGE ibarelerinden 0 ve G harflerinin yerinde olrnadiq! siyah renkli bakalit panjurun ortasindan kmlrrus oldupu, sag ust parcasmm yerinde olrnadiqr, oto on tampon demirinin egilmi~ vaziyette oldugu" belirtilmi~tir. 10.12.2010 gOnO Giresun Emnivet MOdOrlOgOgorevlilerince tanzim edilen tutanakta, "10.12.2010 gOnO saat: 18.00 sirelannda Kent Hastanesinin yanmda bulunan Topadan BOfe ve inonO Caddesi Caldag oolmus duraqmda bulunan bOfeye aracia zarar verilmesi ile ilgili olarak olaym suphesleri oldugu belirlenen Hircm Klmll ve Samet Erdemir isimli sahrslann Giresun Devlet Hastanesine gelerek teslim olduklan" belirtilrnisfir. 11.12.2010 gOnO Giresun Emniyet MOdOrlOqOgorevlilerince tanzim edilen yakalama tutanagmda, 11.12.2010 gOnO saat:13.45 siralannda Haber Merkezinin 28 AU 261 plakah kurruz: Dodge marka kamyonetin mala zarar verme olayma kan~tlglnl ve sanayi icerisinde bulunduqunu beyan etmesi uzerine sanayi icerisinde yapilan arastumada, bahse konu otonun Arda DOgOn Salonunun 10 metre ilerisinde sag tarafta park halinde olduqu, otonun sahibi soruldugunda Hircm Klmll'm otunun kendisine ait oldugunu beyan etmesi Ozerine olay mahalline ~agnlan Olay Yeri inceleme ekibinin gerekli incelemeleri yaptlgl" belrfilmsfir. iLETi$iM TESpiT TUT ANAKLARI 09.12.2010 gOnO saat:20.21 'de Selim Klmll'l Abdullah Karakuz'un aradlQI gorOsme; (tape:1119) Abdullah'm nerde olduqunu sorduqu, Selirn'in evde olduqunu belirttigi, Abdullah'm "Az I;flk bir araba tut ~eye gel, cocuklan al 2·3 ki~i ~eye gel konagm oraya gel hadi cok acele cok acele" dedigi, 10.12.2010 gOnOsaat:11.5Tde Selim Klmll'l Abdullah Karakuz'un aradlQI gorOsme; (tape:1120) Abdullah: "Ben seninle gorii~tiigiimde hemen telefonu kapatrmstn, bende ~ey caknrma Hircm'a Hlrym'a hallettirdim aksarn", Selim: "Ben gelirim oraya tamam", Abdullah: "Sen ~ey yap ee, hem hem suclu, Hircm bir ~ey yapacak edecekki sen sen ona ne diyeceksin biliyormusun ben seni onun icin aradirn E~ref ile yok lbrahirn mibrahim ~ey yapar oyle agzml burnunu ~ey yapsm kapatsm, bunun ~ey dostu bu knrruzi bir taksi var AV 328 mi ne, ~Iktlglna ctkacaqrna ~ey yapanm insam delirtmesin hem suclu ... ".

10.12.2010 gunu saat:1B.00'da Selim Klmll'l E.'in aradlQI gorusmede; Selim'in kardesine yanhs yapanlarla alakalJ sinkaflJ kufurler ettigi, (tape:4B9) 10.12.2010 gunu saat: 1B.23'de Murat YakanSlk'm Hakan Karaahmet'i aradlgl gorusme; Murat: "Baba Kayadibi duragmdaYlz bizde, duydun mu, ya Htrcm bufeye girmi~ arabayla beraber komple ~imdi Selim geldi bir araba adam buralar karma kan~lk olaylar yikihyor Kayadibi duragi", Hakan: "Kayadibi duragmda ne varrrus ya", Murat: "Recep'in evinin kar~lsl yok mu, Selim geldi bir si.iri.i adamla beraber yrkihyor buralar", Hakan: "Meseleleri neyrnis", Murat: 'Hircm Doche ile beraber komple butUn butim bi.ife girmi~ darrnadaqrn etmis bufeyi, polisler Selim'i yere yatrrdt komple, Hircm kayrp ha 0 yaprms zaten", Hakan: "Niye kavga ediyorlar peki", Murat: "Bahkci Mustafa'nm ogullan da geldi, hep siviller doldu burada, ortam 90k kotU daYI Selimi ~ey gibi aid liar oyle", (tape:1 06) 10.12.2010 gunu sa at: 1B.29'da Hakan Karaahmet'in Murat YakanSlk'l aradlgl gorusme; Hakan: "Ne olmus niye kavga etmiser", Murat: "Hrr~m dun aksam birisiyle kavga etmls onlarda sormus kim bu diye Hrrcm da duymus, arabayla komple bufeye girmi~ler ldosla beraber ~imdi Selim geldi lflii' bi daha bastr ana baba gunu gibi bura", Hakan: "Ne oldu polisler ald: gotUrduler mi?", Murat: "Yok hepsi yerde arkadan kelepcelediler hepsi yuzustU yerde yanyorlar Selim'in bi arkadasi daha geldi 0 da ald: onu da ayrn sekle getirdiler", (tape:551) 10.12.2010 gunu saat:1B.30'da Hakan Karaahmet'in i.'i aradlQI gorusme; Hakan: "Ne oldu ibo", i: "Bufeye arabayla vurrnus kendisi ben buraya geldim ama az buraya dogru gelsene taksiye doqru", Hakan: "Niye kavga ediyorlar", i: "Bu Sezer, Abdullah varrms, Muhammet'i taksi olarak tutrnus Hircm, Sezer, Abdullah'm i~i ne olur kan-kiz i~idir yuzde doksan, bizde 6bur taraftan naletin bir tanesi dun aksarndan beri onlarla birlikte ugra~lyorum vuracaqrz klracaglz boyle yapiyorlar Hircm, biraz yatr~trydr bu aksam gitmi~ adamlarrn bufesine arabayla girmi~", Hakan: "Etmeden once duysak", (tape:522) 10.12.2010 gunu saat:1B.32'de Ozden TutUncu'nun Hlrcm Klmll'l aradlgl gorusme (tape:165); Ozden: "Neredesin mahallede misin, ne oldu bir ~ey mi oldu", Hircm: "Telefonda konusrnayayirn", Ozden: "Mahallede ne olmus polis mol is gelmi~", Hircm: "Dovu~ falan yapml~lar Selim abimlerde bende onun dukkanma girdim birlikte, bu Cihan taksinin yanmda, sonra gittim pa$anmkine girdim, Yenimahalledeki yokmu, Bufesine falan girdim", Ozden: "Selim kimle ~ey yaptr, kimle stkmnya du~tU onu soruyorum sana", Hircm: "Bilmiyorum onun kiminle dovu~tugunu bana vurdu git bul dedi, bende gittim boyle yaptlm ", 10.12.201 0 gunu saat:19.01 'de Hakan Karaahmet'i X sahsm aradlQI gorusme; X: "Selim abimi polisler ald: da biz hastanedeyiz bunu baya dovrnusler herhalde buraya kamera istiyor, bir de Cengiz abiyi falan arada a~agldaki 0 doktorlar baksm", Hakan: "Tamam oldu", (tape:523) 10.12.2010 gunu saat:19.01 'de Selim Klmll'm telefonundan Hakan Karaahmet'in arandlgl gorusme; Selim Knrul'm telefonundan goru~en sahsm: "Hakan abi, Selim abimi polisler ald: da biz hastanedeyiz bunu bayagl d6vmi.i~ler herhalde buraya kamera istiyor, bir de Cengiz abiyi filan arada cocuk 0 doktorlar baksin suna", Hakan: "Tamam oldu tamam ben", X: "Hastaneden cikaracaklar bizi, az cabuk 01 abi acele et", (tape:1125) 10.12.2010 gunu saat:19.02'de Hakan Karaahmet'in H.'I aradlgl gbrusme; Hakan: "Selimleri polisler alnus herhalde oradan bir kamera aim da hastaneye gidin !:UIb~(~y~~rfij"n ceklm yapm", H: "Bizim Halil'in akrabasi da var olay", Hakan: "Niye kavga etmlsler", H: ';0'taRsiC!y!> ~ ~\ '; ...
I .

65

cocuklar tartismrs sonra bufeye gitmi~ler oyle bir seyler yaprmslar orada", Hakan: "Kavga etmiyoruz 100 defa adam olun, neyse gander de ~ey yap bir de seyde iddialan da varmrs polis bize saldird: falan cekslnler cocuklar en azmdan bi ge!( de bir ilgilen sen", (tape:524) 10.12.2010 gunu saat: 19.0S'de Hakan Karaahmet'in A.B.'I aradlgl gorusme (tape:S25t Hakan: "Bizim yarurmzda cahsan yocugun bi aksam bi herhalde kavga rm etmlsler bir~ey olmus da raporumu dikkatli versin falan diyor, polisler de beni davdu falan diye, Selim Kmul", A.B.: "Tamam Hakan tamam", 10.12.2010 gunu saat:19.0Tde Hakan Karaahmet'l Hlrcm Klmll'm aradlQi gorusme; Telefon acilmadan once Hircm'm arka piand a goru~tligu sahsa: "Efendim Erhan abi, hastaneye geldim de ~imdi benden de ~ikayet9i olmuslar Dogu~la birlikte arabarun anahtan bende ya" dedigi, Hakan Karaahmet'in telefonundan goru~ti.igu bayarun; "Bashekimi aradl kamera da geliyormus" dedigi, HIr<;:m'm:"Selim abimi, karakola gotlirduler, karakolun oraya gitmesi lazim, Hakan abi daha iyi bilir beni de aid liar", dedigi (tape:490) 10.12.2010 gunu saat:20.0Tde Hakan Karaahmet'e Giresun'da gorevli bir savclnln gonderdigi mesajda; "Islemleri bitince herkes evine gidecek." yazdlgl, (tape:534) 10.12.2010 gunu saat:19.14'de Hakan Karaahmet'i A.B.'m aradlgl gorusme; A: "Hakan bey bizde gereken yapllml~ zaten, gotlirmu~ler onlan karakoldalarrrus", Hakan: "Tesekkur ederim hocam 90k saqolun', (tape:527) 10.12.2010 gunu saat:19.28'de Hakan Karaahmet'in H.'I aradlgl gorusme; H: "Cocuklar kavga etrnlsler", Hakan: "Save: tutuklama, tufuklarrus rm on Ian", H: "Savci tutuklar rm bun Ian", Hakan: 'Tutuklasm ya", Hasan: "Gectrn 2 buteye de qirmlslerdl bi.ifeye kars: sikmnlan var", (tape:528) 10.12.2010 gi.inu saat:19.28'de Hakan Karaahmet'i HlrCIn Klmll'm aradlgl gorusme; Hircm: "Selim abimi hastaneye gotlirmuyorlar abi Karakol'dan da aldilar sirndl emniyete goturuyorlar hepimiz ondan sonra Selim abimi de dovmLi~ler herhalde di~leri felan kink, asker de varmis Selim abimin yanmda selim abim onu dememi istedi", Hakan: "Onu da rm dovrnusler, tamam hastaneye gidip rapor almrslar", Hlr9m: "Pek orah olmarmslar", Hakan: "Alml$ ya 0 ben bashekirnle konusturn olsun 0 seyi yannda ahrlar", Hircm: "Sirndi beni de aknlar abi", Hakan: "Ben bi sey yapacaglm tamam, uslu durun", (tape:S29) 10.12.2010 gi.inu saat:19.31 'de Hakan Karaahmet'in, Giresun'da gorevli bir savclYI aradlgl gorLisme; Hakan: "Mesut'a bir seyler olrnus, bayagl polis gitmi~ falan filan alrruslar got(jrm(j~ler emniyete de ama durumlan neyrnis en azmdan bi ogrenelim", S: "Tam am kardes bilgi veririm ben", (tape:S30) 10.12.2010 glinO saat: 19.41 'de Hakan Karaahmet'i Abdullah Karakuiun aradlgl gorusme; Abdullah: "Bu bizim usaklar kavga ~ey yaprrusu ya savciyla gorLi~ebilecen mi", Hakan: "Emniyettelerrnis te bende savclya soyledim polis dovrnus, dedim polis bir ~ey yaprnasm yani polis kU9Lik ~ey olmaz dedi bir ~ey olmaz dedi", Abdullah: "Yok yok Hircm rmrcim da ~ey yaprruslar da btraknr ha onlan ya", Hakan: "Yani onlara Savcl karar veriyor tabi bakallm haYlrllsl tamam", Abdullah: "Sagol beni rahat ettir oldLim ben ya", (tape:531) 10.12.2010 gLinLisaat :19.48' de Adil Sahin'in F.'yi aradlgl gorLisme; (tape:326) -: ,,, Adil: "Bu Deli Adil'in ogullan kamyonetle ~eye mi girmi~ler bLifeye Yeni rnahallede.vne oufesi varrrus birisinin bOfesi varmis da onlarla bunlar eskiden beri husumetli mi neyrnis",

IfIIIttt.

66

10.12.2010 gunu saat: 19.49'da Hakan Karaahmet'e Giresun'da gorevli savcmm gonderdigi mesajda; "Kardes nobet9i meslektasi ikna etmeye cajsiyorum. msallah basaririm" yazdlgl, (tape:532) 10.12.2010 gunu saat:19.50'de Hakan Karaahmet'in Giresun'da gorevli savclya gonderdigi mesajda; "(Hayurhs: abi" yazdlgl, (tape:533) 10.12.2010 gunu saat:20.08'de Hakan Karaahmet'i Selim Klmll'm aradlgl gorusme; Hakan: "Emniyette misiniz oglum", Selim: "Emniyetteyim abi dislerlm felan kmldl benim", Hakan: "Raporunu aldllar rru", Selim: "Alamadlk abi aldlrmadllar raper", Hakan: "Tam am 9lkl~ta ahrsm yavrum ifadeni verdin mi", Selim: "$imdi asker var yarumda benim Barbaros asker ya onlann direk asayise gotUrduler beni abi", Hakan: "ben sirndi basnekirnle konustum onlar ~ey yapacak ben ~ey yaptim birazdan seni ~ey yapacaklar zaten tamam rm ifadeni atrp", Selim: "Ben abi memura falan kimseye kars: gelmedim abi direk beni aldtlar", Hakan'm (ifade a/mdlktan sonra serbest ka/acagml kastederek) "Kimseye bir ~ey deme uslu dur sayglll dur birazdan $ey yapacaklar seni ondan sonra gider hastaneye gider raporunu ahrsin", (tape:535)
If/Ilil

10.12.2010 gunu saat:20.11 'de Hlrcm Klmll'm A.'I aradlgl gorusme; Hircm: "Siz niye qecrnedlniz oglum emniyetin oraya" , A: "Baba ben karnerayi biraktim Hasan abi baskasun qonderecekn', (tape:491) 10.12.2010 gunu saat:20.23'te Hlrcm Klmll'm Hakan Karaahmet'i aradlfll gorusme; Hakan: "lceridelerrnis bekliyorlarrms da ne yapacaklar", Hircm: "ArabaYI kullanan benle birJikte Sametin ismini vermlsler de Samet kullaruyordu arabayi", (tape:492) 10.12.2010 gunu saat:20.23'de Hakan Karaahmet'i HIf(;m Klmll'm aradlgl gorusme; Hlr9m: "Sen haber aldm rm abi onlardan arabayi kullanan benle birlikte Sametin ismini vermislerde Samet kullaruyordu arabayr", Hakan: "Neyse tamam ben ~ey yapnm daha konusmayin ~ey yapmaym", (tape:492) 10.12.2010 gunu saat:21.11 'de Hakan Karaahmet'in i.'i aradlgl gorusme; i: "lcerde ya onlar iceridelerms obur adamlara dedik obur seyi katma masranru gekecekler dedik Abdullah dediki sen oyle dedi senin i9in tamam dedim 0 oyle dediyse tamam dedim", Hakan: "Tam am bakanz", i: "Benim icin dernisler ki ben kardesini vuracaqim dernisirn Selim'in kardesini Hircm i9in sen $imdi ona soyle Selim'e soyle", Hakan: "Ben konusmuyorurn ya icerde ya onlar", i: "Hircm'm telefonu actk konusuloyor ya", Hakan: "Alkollu onlar sirncl sen $ey yapnr ondan sonrasiru yann cozeriz", (tape:537) 10.12.2010 gunu saat:21.17'de Hakan Karaahmet'i Selim Klmll'm aradlQi gorusme; Selim: "Emniyetteyiz de biz $U Ahmet gelsin abi avukat ya", Hakan: "Tam am ben Ahmet abinle konusacaqim", Selim: "Elimizde kelepce abi bekliyoruz ya", Hakan: "Sen normal ifadeni ver ~ey ... slrnd: ifadeler verilince save: zaten karar verir sen $ey yapma tamam, ben sirndi ~ey yapacaqun", (tape:538) 11.12.2010 gunu saat :07.57' de Mesut Erdogan'l i.'in aradlgl gorusme; i:"Yakup abinin bufesini Ylktllar", Mesut: "Ben biliyorum onu dun aksam haberim var ondan, servisini degi~tirelim 0 zaman baska servisi ~ey yapalim", l.in telefonu verdigi sahsm; "Bizim seyi darma daqm ettiler ama ha", Mesut: "Biliyorum haberim var eniste, ne olmus bir onceki aksarn", X: "Bir onceki aksam bi adam varrrus bi kan dostu varrms, dostunun dostu da bizim Niyazi'ymi~ anladm bi kanmn iki dostu varrrus, yedirememis guya bi adam kira'arrus bilmemtanlrsm ;enonIan", Mesut:"Adilin ~oCuklartiliY~:u~"C 6
t.~.:t~

~?r~~
.~ .
'""'" ,_
, "'~~'-,,: •• ~-:..r!..;.-""

." ",,!.~, "~i .... -' ,\.',i> ..
"" .;r, • • -, .,...."_,, ~ ':: ' .. /¢," ~

"Adilin cocuklan, 10 milyar dernls, nastl ~ey yaptlrml~ bu oglam dov demis Niyazi'yi dovmilsler, Adilin oglu diyor 0 ~ey Niyazi nerde diyor gitti burdan diye iste dil atl~1 yapiyorlar 0 ordan disandayrrus", Mesut: "Sen uzak dur ben sana soyleyim", (tape:338) 11.12.2010 gunu sa at: 16.50'de Hakan Karaahmet'i HAT.'nun aradlg I garusme; H: "Kayadibi duraqmdaki bufeye kamyon girme olayi ney", Hakan: "Selim'in kardesinin yanmdaki oglan lste oraya girmi~ ~ey kaza degil", HA: "Konusrna Ian husumet varmis aralannda herif bilerek girmi~ kamyonla", Hakan: "Selimin ~eyi olmadlgl h;in meselesi olmad: obur cocuklarla onlar kuyuk cocuklar cocuk i~i yani Giresun'da Allaha ~ukurler olsun asayis yanunden cok problem olrnadi icin kuyuk meseleler de buyuk gibi, quzel sizin sayenizde huzurlu bir sehrde yasiyoruz", (tape:541) 11.12.2010 gunu saat:17.09'da Selim Klmll'l M.'in aradlgl garusme; M: "Ben yokken ortallgl kanstmyormussun, ney mevzu ya bu bufeyle bufeleri dagltml~sm bir seyler yaprnrssm ney", Selim: "Bufe mute hep hikaye ne bufesi, 4.5 milyona bilet satarrrus ondan davdum, la Esref abi yarnna yaglrdl beni bende butenin oraya gittim cocuklar ha beni aradi Samet aradr, kacurrus 0 Sinan, bufeye carprrus", (tape:1126) 03.02.2011 gunu saat:15.44'te Hlrcm Klmll'm X sahsl aradlgl gorusme; Hircm: "Bu bufeye vurduyduk hani, ordan sen sigortadan falan ararsalar para verdiniz mi diye sorarsalar yok de tamam rru?", X: "Tamam", (tape:486) 10.05.2011 gunu saat:09.31'de Hlrcm Klmll'm Selim Klmll'l aradlgl garusme (tape:1118); Hircm'm: "Oteki bufeci bizden sikayetci olacak rru.bu seyden parayi verdigimiz" dedigi, Selim'in sahsm ~ikayetyi olmayacaqim ima ettigi, Hircm'm: "Tam am ben ~imdi bunla konusayirn da", dedigi belirlenmisfir. 3· 25.06.2009 GONO GiRESUN'DA, GiRESUN FM RADYO BOROSUNA GiRiLEREK MUSTAFA cici VE HAKAN AKBAS'IN TEHDiT EDiLip DOVOLMELERi VE iSYERiNE ZARAR VERiLMESi EYLEMi (KI:67, Dizi:206-304 arasi) EYLEMiN GELi~iMi Giresun'da yaym yapan Giresun FM isimli radyonun muduru Mustafa Cici ve radyo sahibi Hakan Akbas'in Giresun'da yaptlan fuar organizasyonunun ve Giresunsporun ba~anslzllgl hakkmda yazdiklan yazuann ve bu konu hakkinda yaptrklan yaymlann argut uyelerini rahatsiz ettigi, Orgut uyeieri Selim Klmll ve taraftar grubu lideri Ozden TutUncu'nun Giresun FM isimli radyoya giderek Mustafa Cici ile goru~me yaptiklan ve sahs: bu nir yaziler yazrnarnasi ve yaymlar yapmarnasi konusunda uyanp tehdit ettikleri, Mustafa Cici'nin bu durumu kabullenmediqi, Selim Krrrul'm Ozden Tutuncu ile birlikte radyodan aynldlgl, sahislann radyodan aynlmalanndan bir muddet sonra Selim Kmul'm kardesi Evren Kmul'm, yarunda Samet Erdemir ve Aykut Aydm ile birlikte Giresun FM isimli radyoya tekrar gittigi, sahislann Mustafa Cici ile ozel garu~mek istediklerini bahane ederek, Avukat Yavuz Akbulut, gazeteci Gulcan $ahin ve DP llce Baskaru Miktat Kaya'nm drsan cikrnalanru istedikleri, taruklann garu~menin ses kayrt cihaz: ile kayit altma ahnrnasi kosulu ile odadan ctkrnalan uzerine, Evren Klmll ve yanmdaki sahrslann oda kaprsiru kapatarak iceride bulunan Mustafa Cici ve Hakan Akba~'1 darp etmeye basladiklan, odada bulunan bilgisayar ve sandalyeleri yere ftrlatttklan, taruk sahrslann odaya girmeleri uzerine sahrslann olay yerinden kactrklan, Mustafa Cici ve Hakan Akbas'in Giresunspor'un Olgun Peker donerninde basansiz 91au~~:Vf:(_~Jr.\ organizasyonlannm etkisiz kaldlgl yonunde yazilar yazlp, yaymlar yaprnalan sebebiyle tehdit/~e darp.ec] . , ~" : " -, \

68

~),

,-.,_

"

,.

clay: Olgun Peker ve Hakan Karaahmet'in azmettirmesi sonucu Selim Kmul, Ozden Tutuncu, Evren Kmul, Samet Erdemir ve Aykut Aydm isimli sahrslann gere;:ekle~tirdigi, anlasilrmsnr. Giresun Cumhuriyet Bassavciliqmca olaya iliskin 2009/2838 sirasma kayden yurutlilen ve takipsizlik karan verilen soruslurma evraki, sorusturrna dosyarmz kapsarnmda elde edilen yeni bilgiler 1~lgmda tekrar sorusturrnaya kaydedilip getirtilerek sorusturrna dosyarruzla birlesflrilmisfir. MO$TEKi I TANIK iFADELERi MOsteki Mustafa Cici 25,06,2009 gOnO Giresun Asavis Sube MOdOr/OgOndea/man ifadesinde; "Giresun Efem Radyosunda hem mudurluk hem de program yaptlglnl, aynca internette kendine ait www.qiresinsktuel.com sitesinde haberler yapip yazdlgml, 10 gun once Ahmet Gursoy ile birlikte Ataparkta bulundugu suada yanlanna gelen Ak Sigorta acente islefmecisi Halit Ayar'm "Giresunspor kongresi ile ilgili yazdlglm yazilardan delay: Giresunspor yonefirnini rahatsiz ettigimi bir Giresunspor yoneticisinin kendisine Mustafa Cici'yi cok kotO sekilde dovdurecegiz dediklerini" soyledigini, kendisinin de .srarla yoneficinin kim oldugunu sorduqunu ancak Halit Ayar'm yoneficinln kim oldugunu soylemediqini, Halit'in kendisine "istersen yazilanna biraz ara ver" dedigini, gazeteci oldugu icin kendisine bu sekilde haberler geldiginden Halit Ayar'm soylediklerini ciddiye almadlgl icin sikaysne bulunmadiquu, buna ragmen hem internet sitesinde hemde radyoda Giresunspor ve liman sahasmda bulunan Hakan Karaahmet'in ae;:tlglfuar cadm Be ilgili haberler yapmaya, yazuar yazmaya devam ettigini, 25,06,2009 gunu saat:11 ,30 siralannda Giresun Efem isimli radyoda bulunan odasinda radyo sahibi Hakan Akbas ile durum degerlendirmesi yaptlgl sirada dl~ kapi zilinin e;:aldlgml, kapry: uzaktan kumanda ile ae;:tlgml, 2 sahsm radyoya girdigini, saruslardan birinin Hakan Karaahmet'in sahibi oldugu tempo televizyonunda ve fuar cadmnda e;:all~tlglnl bildigi Selim (Klmll), digerinin de emniyet mudurlugune getirilen ve kendisine teshis ettirilen Ozden Tutlincu isimli saluslar oldugunu, Selim Klmll'm kendisine "abi ozel goru~elim" dedigini, Hakan Akbas'm saluslara neden ozel goru~mek istediklerini sorduqunu, Selim'in ozel goru~mek icin israr ettigini ve Hakan'm odadan e;:lktlgml, odada sehrslarla kaldlQI esnada Ozden TutlincO isimli sahsm kendisine "abi Giresunsporla ilgili yazllanna ara ver, Giresunspor'a zarar veriyorsun" dedigini ve Fatih Kitape;:1 hakkmda da bir yazrs: oldugu icin bundan da rahatsiz duydugunu, Kitapci'nm takima basanlar kazandirdqm: kendisine soyledigini, kendisinin de sahsa "Giresunspor'a zarar vermiyorum tam tersi kulubun hesaplannm internet ortarrunda ~effaf sekilde haarlanrnasi halinde diger i~ adamlanrun da bagl~lannl arttuacaqnu" soyledigini, Ozden isimli sahsm "abi senin yanlanrun zararh olduqunu du§unuyorum hem Giresunspor'un menfaati ve kendi yaranna bir daha yazmasan iyi olur" dedigini bunun Ozerine Selim'in araya girerek "fuar konusundaki haberlerin yuzunden fuann iptal olduqunu, iki e;:ocugu ile issiz kalarak ekonomik zarara ugradlgml, Hakan Karaahmet'in ae;:tlglfuar konusunda bir daha yaz: yazmamamJ" soyledigini kendisinin de sahsa oiaYI yanll~ bildigini soyledigini, bunun uzerine konusrnalardaki uslubun giderek sertle~tigini, Giresunspor ve fuar konusunda bir daha yaz: yanlrnamasi lcin sahrslann kendisine tehditvari sekilde korustuklanm, bunun uzerine kendisinin "beni tehdit mi ediyorsunuz savclliga sikayet edeceqim" dedigini, sahrslann kendisine bundan sonra iyi niyetin olmayacaqrru ve olacaklardan kendisinin sorumlu olacaglnl soylediklerini ve kaplYI sert bir ~ekilde c;:arparak odadan e;:lktlklannl, aradan yanrn saat gee;:tikten sonra ziyaretine ayn ayn gelen avukat Yavuz Akbulut, gazeteci GLilcan $ahin, DP Merkez llce Baskaru Miktat Kaya ve radyo sahibi Hakan Akbas ile odasmda bulunduqu esnada olayi avukat Yavuz Akbulut'a anlattl~jI esnada drs kap: zilinin e;:aldlgml, uzaktan kumanda ile kaplYI ae;:tlgml, tanlmadlgl 3 sahsm kendisi ile ozel gorLi~mek icin odaya girdiklerini, Yavuz Akbulut, Gulcan $ahin ve Miktat Kaya isimli sahrslarm odadan disanya ciktiklanru, 24 yaslanndaki sahsm eline doladlgl kemerle kendisine yumruk attlgml, diger sahsm Hakan'a saldlrdlglnl, sahrslardan ue;:uncuve en gene;:olarun odadan kacrp gittigini, kendisinin aldlgl darbe ile yere rnasarun yanma du~tUg(jnu, yerde oldugu halde 24 yaslanndak, sahsin kendisine tekme vf3.tokatla vurmaya devam ettigini, sahsm masa uzerinde bulunan bilgisayar monitorunu alarak kendisinin katasma d'o,gtu attlglnl ancak katasiru e;:ektigi ie;:in monitorun yere carpnquu, bagn~ma ve gurulWyu Quyan dl a '

"'"

~

69

'

:-

"

arkadaslanrnn da odaya girdigini sah.slara mudahale etmek istediklerini bu sirada kendisine vuran sahsm odadan ~ae;:lp gittigini, Hakan'a vuran sahsm masa ustunde bulunan bilgisayar monitorunu Hakan'a atarak kae;:tlgml, I$yerine gelerek kendisini tehdit eden 2 ki~i ve daha sonra gelip kendisini darp eden 3 ki~iyi tammadiqnu, kendileriyle herhangi bir ili~kisinin olmadlgml, bu sahislann baskalanrun azmettirmesi sonucu kendisini tehdit ettiklerini du~undugunu, kendisini tehdit eden Selim Klmil ve Ozden TuWncu isirnli saluslardan, kendisini ve arkadaslanm darp eden diger ismini bilmedigi ue;:satustan. clay: azmettirdigini dli~lindugli Hakan Karaahmet, Fatih Kitape;:1 Olgun Peker isimli sahrslardan devec. ve §ikayetc;i oldugu" beyan etmistir. ve MO§teki Hakan Akba§ 25.06.2009 gOnO Giresun Asavi§ Sube MOdOrlOgOnde alman ifadesinde; "Giresun FM radyosunun sahibi olduQunu, 25.06.2011 gunu saat: 11.30 siralamda radyonun hem muduru hem proqramcisi olan Mustafa Cici'nin odasmda oturduklan esnada drs kap: zilinin e;:aldlglnl, Mustafa'nm kaplYI ae;:tlgml, iceriye daha onceden tanldlQI Selim Klmll ile ismini daha sonradan Emniyet Mlidurlugi.inde Ozden TOtOncu olarak ogrendigi sahsm geldigini, normal bir sekiide konusurlarken Selim'in: "Bir mevzu var Cici ile ozel gorO§ebilirmiyiz" dedigini, kendisinin odadan e;:lktlglnl, 5 dakika sonra da sahrslann radyodan gittiklerini, sahrslar gittikten sonra Mustafa Cicinin yaruna gelerek Selim Krrml ve arkadasi tarafmdan Giresunspor ve fuar ile ilgili haber yapmamalan konusunda tehdit edildigini anlattlgl, yaklastk bir saat kadar sonra odasmdayken bir takim sesler duyduqunu, konuyu ogrenmek icin Mustafa Cici'nin odasma gittigini, icerde Yavuz Akbulut, Gulcan $ahin ve Miktat Kaya ile tanlmadlgl 3 gene;:sahsm olduqunu, Yavuz Akbulut'un sahrslara hitaben "ne konusacaksaruz ancak kaYlt altinda konusabjlrsinlz" diyerek kendisine isaret ettigini, bunun uzerine kendisinin odasina giderek kaYlt cihazml getirdigini, odaya geldigi esnada Yavuz, Gulcan ve Miktat'm odadan e;:lktlklannl, diger Oe;gene; sabsm ie;:erideolduklanm, kendisinin odaya girdigi esnada saluslardan bir tanesinin Mustafa Cici'ye saldlrdlgtnl, digerinin kendisine salctraras elinde cihaza vurdugunu, arbede ya~andlgtnl, samslann Mustafa Cici ve kendisini darp ettiklerini, odaya avukatlann girmesi uzerine sahrslann elinden kacarak kurtulduqu, saruslann da kae;:lp gittiklerini, kendisinin darp eden sahrslar hakkinda davac: ve sikayetc' olduqunu" beyan etmisfir. Taraftar kod adli Gizli Tanlk kollukta alman ifadesinde; "Giresun AktOel gazetesi yazan Mustafa Cici'nin geymi~ tarihte Giresun Fatih Caddesi Halk Bankas: karsismda bulunan isyerinde Giresunspor yonetirni hakkmda yazdlgl yazuar nedeniyle Hakan Karaahmet'in tallman ile Selim Kmul ve Ozden TuWncu taranndan darp edildigini" belrtmisfir. Tanlk Yavuz Akbulut 25.06.2009 gDnD Giresun Asavi§ §ube MDdDrlDgDnde alman ifadesinde; "25.06.2011 gunu saat: 12.30 siralarnda ziyaret arnacryla Giresun FM isimli radyoya gittigini, Mustafa If/IIa. Cici'nin odasmda, Mithat Kaya ile goru~urken sahsm kendisine hitaben "bir saat once topal Selim ve yarunda bir kisinin daha gelip Fatih Selim Kitape;:I, Hakan Karaahmet, Olgun Aydm Peker, Giresunspor ve fuarla ilgili haber yapmayacaksm sonra zararh cikarsm" diyerek kendisini tehdit ettiklerini soyledigini, kendisinin de konuyu basin mensubu olduqu icin hem haber yaparsin hem de savclliga sikayette bulunursun dedigi esnada uy sahsm odaya girdigini, satuslann Mustafa Cici'yi ozel goru~mek iyin c;:aglrdlgml, kendisinin de olay cikmamasi ic;:in rnudahil olarak burada ozel gorO~emezsiniz dedigini, saruslann Israr edince burada kayit yapihrsa konusursunuz dedigini, bunun uzerine Hakan Akba~'m elinde ses cihaz: ile geldigini, bu durum uzerine kendilerinin drsan cikrnak icin hamlandlgml, bu esnada saruslann hemen kaplYI kapatuklanm ve iceriden bagn~ma seslerinin geldigini, kendilerinin hemen kapiya geldiklerini, qenc sahsm hemen odadan e;:lklpkae;:tlgml, Evren Klmll olarak tesnis eUigi sahsm Mustafa Cici'yi yere yatirarak darp ettigini gorduglinu, diger sahsm da Hakan Akbas': darp ettigini, daha sonra sahrslann odadaki bilgisayar ve esyalan yere atarak kactiklanru' beyan etmi~tir. Tanlk GO/can §ahin 25.06.2009 gOnD Giresun Asavi§ §ube MDdDrlDgDnde alman ifadesinde; "25.06.2011 gunu saat: 12.15 srralarmda ziyaret amaciyla Giresun FM isimli radyoya gittigi~!~_Mustafa Cici'nin hem arkadas: oldugunu hem de sahsm internet sitesinde yazdlglnl, kendisinden on~l1If~lI, Akbulut'un geldigini, Mustafa'nln avukat Yavuz'a hitaben "bir saat once topal Selim ve yanmdt'bir ki~ioiQ,.aa

70

'"

'i~

gelip Fatih Selim Kitap~l, Hakan Karaahmet, Olgun Aydm Peker, Giresunspor ve fuarla ilgili haber yapmayacaksm sonra zararh cikarsm" diyerek kendisini tehdit ettiklerini soyledigini, avukatm da "sen gazetecisin gorevin yazmak bunu yazarsm aynca C.Savclllglna giderek yasal takibat baslatirsm" dedigi esnada ismini Evren Klmll olarak teshis eUigi sahsm odaya girdigini, diger iki sahsm kapi agzmda durcuklanru, sahrslartn Mustafa Cici'yi ozel goru~mek icin 9aglrdlglnl avukat Yavuz Akbulut'un da kaYlt yapuirsa konusursunuz dedigini, bunun uzerine Hakan Akba~'m elinde ses clhaz: ile geldigini, bu durum uzerine kendilerinin drsen cikuklann', bu esnada sahrslann hemen kapiy: kapattiklanm ve iceriden bagn~ma seslerinin geldigini, kendilerinin hemen kaprya geldiklerini, gen9 olan sansm hemen odadan 91klP ka9tlgml, Evren Kmul'm Mustafa Cici'yi yere yanrarak darp ettigini gordugunu, diger sahsm da Hakan Akbas': darp ettigini, daha sonra sahtstarm odadaki bilgisayar ve esyalan yere atarak kactiklanm beyan etmsnr.

$OPHELi iFADELERi
Samet Erdemir 25.06.2009 gDnD Giresun Asavi$ Sube MDdDr/agDnde a/man ifadesinde;"Evren Klmll ve Aykut Aydm'm kendisinin arkadasi olduqunu, 25.06.2009 gunu hep birlikte denize gitmek i9in G-City'nin orada bulusfuklanru, Mustafa Cici'yi gazeteci olarak tamdiqnu, kendisinin yazilanru okuduqunu, Giresunspor aleyhine neden yaz: yazdlgml konu~mak i9in Mustafa Cici'nin yaruna gidip konusmak istedigini arkadaslanna soyledigini, birlikte Giresun Efem radyosuna Mustafa Cici'nin odasma gittiklerini, odada U9 erkek iki bayarun olduqunu, ozel bir ~ey konusmak istediklerini s6ylediklerini, sahsmda kendisine gizli sakh bir seyin konu~ulmayacagml soyledigini, kendilerinin de gizli sakh bir ~ey konusrnayacaklanru s6yledigini, Mustafa Cici'nin de yanmdakilere donerek alayll bir sekilde "bunlar rneshur olmaya geldiler, sunlan aksarna haber edip rneshur edeyim" dediqini, bu sirada Mustafa'nm yarunda bulunan tarurnadrq: bir erkek sahsm ayaga kalkarak yarundaki sandalyeyi kaldirarak kendisine flrlattlgml, koluna ve bacaqma degdigini, kendisinin de sandalyeyi yerden alarak ona vurduqunu, bu sirada Aykut'un odadan d.senya 9lktlgml, bir anhk olay olduqu i9in Evren'in ne yaptlglnl qorrnediqini, kendisinde sahsa sandalyeyi attiktan sonra diger sahislarta uzerine gelmesi uzerine korkup ka'ttlgml, kacarken ayru sahsm arkadan sandalye flrlattiQInl, diger samsiarn pesncen sert cisimler attlglnl, Evren ve Aykut'un kendisinden once ka'ttlgml, Giresun Efeme Mustafa Cici ile qonlsrnek icin gittiklerini, kendisini oraya kimsenin qondermediqini, Giresunspor taraftan olarak gittiklerini, Mustafa Cici'nin kendileri ile alayh bir sekilde konustuqunu ve yanmdaki sahsm kendisine sandalyeye flrlattlgl i9in olay 9lktlgml" beyan etmisfir. Samet Erdemir operasvondan sonra Organize ~ube MOdOrlUgOnde a/man ifadesinde;"Mustafa Cici ve Hakan Akbas': neden darp ettigini hattrlamadtqnu, 0 zaman Giresunspor tarattan olarak, Giresunspor kulubu hakkinda yanll~ yaz: yazlyor diye Evren Krrml ve Aykut Aydin ile birlikte Giresun Efem radyosuna gittiklerini ve muhabbet ettiklerini" beyan elmistir. gunu oglen saatlerinde denize yuzmeye gidecegini, arkadas: Evren Kirrul'm telefonla kendisini 9aglrdlgml, Bulancak Duraqinda kendisi ile bulu~tugunu, Evren Knml'm kendisine "benimle gel isim var" dedigini ancak nereye gittiklerini soylemedigini, daha sonra yanlanna Samet Erdemir'in geldigini, Samet'i Evren'in 9aglnp 9aglrmadlgml bilrnediqini, birlikte Cemal Gursel Caddesine gittiklerini, oradan Giresun Efem Radyosuna ciktrklanru, birlikte radyoya girdiklerini, iceride bir bayan ve bir adam olduqunu, Evren Krrrul'm Mustafa Cici'ye ozel g6ru~mek istedigini soyledigini, Mustafa Cici'nin bayanl dl~anya 91kardlgml ve yanmda bulunan erkek sahsa "bunlan kameraya cekelirn, aksarna haber yapahrn, sohret olsunlar" diyerek alayc: bir sekilde konustuklanru, kendisinin daha sonra sigara icrnek i9in merdiven bosluguna 9lktlglnl, iceriden kavga seslerinin geldigini, Mustafa Cici'nin yanmdaki arkadasi Samet'e sandalye salladiqm: ve cekrnecesinden bir seyler almaya kalkl~tlglnl ancak ne almaya 9all~tlglnl gormedigini, bunun uzerine Evren Kirrul ve Samet Erdemir'in oradan kacarak ... - birlLkte hep uzaklasnklanru, Samet'e sandalye firlatan sahsm kendisine de sandalye flrlattlglnl, bunun uzeriJ)e1eFidisrn}hjJe~~ sahsa yumruk attlgml, Evren'in odadan 91kacagl esnada yash bir sahsm Evren'e celrne takt~.nl, M,~stpfa" Cici ~1

Aykut Aydin 25.06.2009 gOnO Giresun Asavis ~ube MOdOrlilgOnde a/man ifadesinde;"25.06.2009

71

f •

.

~

internette Giresunspor aleyhine yazilar yazdlgl i<{in kendisiyle konusmaya gittiklerini, kendilerini alayll bir sekilde kar~lladlgl i<{in tarnsma <{Iktlgml, oraya baskasnun adarru olarak gitmedigini, kendilerini kimsenin gondermedigini taraftar olarak gittiklerini" beyan etmi~tir.

Evren K,m,l 25.06.2009 gOnO Giresun Asayis Sube MOdOrlUgOnde a/man ifadesinde;"25.06.2009 gunu oglen saatlerinde arkadasi Aykut Aydin" telefonla arayarak gezmek istedigini soyledigini, Bulancak Duragmda bulusluklanru, tesaduten Samet Erdemir'in de oradan ge<{tigini ve konusmaya basladiklanm, kendisinin internete girerek Giresunspor haberlerine baktlglnda Mustafa Cici'nin Giresunspor maclanm satiyor diye haber okudugunu, Mustafa'nm yaruna gidip niye boyle yazdlgml konusmaya gitmek istedigini soyledigini, Mustafa Cici'nin <{all?tlgl Giresun Efem Radyosuna gittiklerini, Mustafa'nm odasma girdiklerini, iceride Mustafa ile iri yan bir adarnm oldugunu, kendisinin haberlerini okudugunu, nicin boyle yazl yazdlglnl sorduqunu, Mustafa'nm kendisine "ben basnum, istedigimi yazanm ban a kimse bir ?ey diyemez" diye baglrdlgml ve sahsm yerinden kalklp kendisine yumruk saliadlglnl, yanmdaki sahsm da aldlgl sandalyeyi karmna dogru vurdugunu ve yere du?tUgunu, Samet'te ne oldugunu yanmdaki sahsa sordugunda sahsm sandalye ile Samet'e vurdugunu, kendisinin yerdeyken Mustafa Cici'nin kendisini lekrnelediqim, bu sirada Aykut Aydm'm odamn disnda oldugunu, kendisinin yerden kalkarak odadan kacmaya <{all?tlgl sirada odamn giri? kspismda gozluklu bir sahsm kendisine celrne taktlgml ve yere ",... du~tugunu, gozluklu sahsm ilk geldiginde olmadlgml daha soma geldigini, once Aykut'un soma kendisinin ve daha soma Samet'in odadan ka<{lp gittigini, kendilerini Giresun Efem'e kimsenin gondermedigini, kendi istekleri ile gittiklerini, kendilerinden daha once agabeyi Selim Kmul'm Mustafa Cici'nin yanma gidip gitmedigini bilmedigini" beyan etmisnr.
Evren Klmll aperasvandan sanra Organize Sube MiidiirlUgOnde alman ifadesinde,'''Olaym ustunden

yaklasn 3 sene ge<{tigini, aynca beyin arneiiyau oldugu lcin unutkanllk hastallgl oldugunu, Mustafa Cici ve Hakan
Akba? isimli sahislan tehdit etmediklerini, sadece 0 gun Samet Erdemir ile birlikte Giresun FM isimli radyoya Giresunspor ile ilgili roportai yapmak i<{in gittiklerini, daha soma Mustafa Cici ile oze: goru~mek istediklerini, sahsm kendilerine kufUr ettigini, daha soma radyodan aynldlklannl, beyin ameliyatl oldugu i<{inolaylan cok fazla hatlriamadlgmi" bey an ermisfir.

Selim K,m,1 25.06.2009 giinii Giresun Asayis Sube MOdOrlUgOnde a/man ifadesinde;"Ge<{mi~ tarihlerde
liman sahasmda Aysun Karaahmet ve soyadmi bilmedigi Haydar isimli sahrs tarafmdan fuar kurulduqunu, bu fuann islefilrnesinden sorumlu olduqunu, Mustafa Cici'nin internette yazdlQI yazilar nedeniyle fuann kapatlldlQl, hatta yazilan nedeniyle fuann 2.kez acilmasmi da engelledigini, bu nedenle issiz kaldlgml, gec;ici olarak 93.3 FM isimli radyoda <{all~tlgml, kendisini alumsuz etkileyen bu durumu konusmak icin Mustafa Cici ile konusrnak uzere radyoya gittigini, yolda Ozden TutUncu'yu gordugunu ve kendisi ile birlikte radyoya gittigini, Mustafa'nm yanmda Hakan Akbas'm olduqunu ve ozel goru?mek icin izin istediklerini, Hakan odadan cikmca durumu anlattqun ve cezaevinde agabeyi ve sakat kardesinin olduqunu soyledigini, Ozden TutUncu'nun de Giresunspora zarar veren yazilar yaziyorsun dedigini, Mustafa'nm Giresun icin menfaati icln yazryorurn dedigini, bu konuda konusiuxtan soma oradan aynup gittigini, sahs: kimin dovdugunu bilmedigini ve kimseye talimat vermediqinl, dovecek olsa kendisinin orada da dovebilecegini, Hakan Karaahmet'in eski patronu oldugunu, Fatih Kitap91 ve Olgun Peker'i sahsen tanldlgml fakat goru~medigini, kimseyi tehdit etmedigini ve darp etmedigini, kimseye de talimat verrnediqini" beyan etrnisfir. Selim Klml/ operasyandan sanra Organize Sube MOdOrlUgOnde a/man ifadesinde; "Ozden Tutincu ile birlikte gezerken sahsm 'Mustafa Abinin yaruna bir uqrayahrn' dedigini, sonra Ozden'in, Mustafa Cici'ye Giresunspor ile ilgili yaz: yazma- dedigini, Mustafa Cici'nin de tamam diyerek yaz: yazrnayacaqnu soyledigini, daha sonra orad an avnldrklanru, herhangi bir tehdit yada darp oldugunu hatrrlarnadiqnu, Hakan Karaahmet Fatih Kitap<{1ve Olgun Peker isimli sahrslar tarafmdan herhangi bir sekilde azmettirilmediklerini, Must~.ta.Gjci .v~Hakan Akbas': tehdit yada darp etmedigini" beyan etrnisfir. ~ )

""""

72

\'

,--y

Ozden Tiitiincii 25.06.2009 gana Giresun Asavi§ Sube Madar/agande a/man ifadesinde; "Giresunsporun i$lettigi liman sahasmdaki otoparkta 9all$tlgml, Fatih Kitapc: zarnanmda bu i$e ba$ladlglnl, 9all$tlgl i$ten dolaYI ucret elmadiqnu, taraftar oldugu i9in fedakarllk yaptlgml, 25.06.2009 gunu saat: 11 sualannda gezerken Selim Klmll ile kar~lIa~tlgml ve kendisi ile birlikte Mustafa Cici'nin 9all~tlgl Giresun FM isimli radyoya gittiklerini, Mustafa Cici'nin yanmda tantmadlgl bir sahsm olduqenu, Selim'i tantdlgmdan rnerhabatastrktan sonra odadan 9lktlgml, Selim'in Mustafa Ciei'ye hitaben "abi iki cocuqurn var, babam cezaevinde bir tane de sakat kardesirn var onlara ben bakryorum fuardan ekmek yiyorum bari sen yazma" dedigini, Mustafa'nm "yazma ozgurlUgu var bunlan yazmam lazun Giresun esnafma zaran var" dediqini, bunun uzerine kendisinin de "Giresunsporla alakah olarak gegen bir yazuuz: okudum Fatih Kitap91'ya saldtrrmssmrz adam 3. Ligden 2. Lige takirm cikardr' dediqmi, bu curnleleri tehdit i9in soylernediqini, daha sonradan oradan normal bir sekilde aynkhklanru. fanatik Giresunsporlu oldugu icin bu cumleleri soyledigini, Evren Klmll ve arkadaslanmn yaptlgl darp olayim emniyete geldiginde ogrendigini, bilgisinin olmadlglnl" beyan etrnistir. Ozden Tatonca operasvondan sonra Organize Sube MadarlOgande a/man ifadesinde;"Mustafa Cici'nin Giresunspor aleyhine yazdlgl yazuan goru$mek uzere Selim Klmll ile birlikte bu sahsin 9all$tlgl Giresun FM isimli i$yerine gittiklerini, sadece yazdlgl yazilann Giresunspora zarar verdigini soyleyerek zarar vermemesi konusunda I/IJIt. rieada bulunduklanru, kendisini herhangi bir sekilde tehdit etmediklerini; sahrs ile goru$tukten sonra lsyerinden C;lklp gittiklerini,Hakan Akba$ ve Mustafa Cici isimli sahislan kimlerin darp ettigini bilmedigini, olay ile alakasmm olmadlgml" beyan etmi~tir.

Hakan Karaahmet operasvondan sonra Organize Sube MadOrlOgande a/man ifadesinde;"8ahse konu eylemle bir alakasinm olmadunu, Giresun FM'in basilmasi ve yagmalanmasl olaymda rol oynamadiqnu" beyan etmistir, O/gun Peker operasvondan sonra Cumhuriyet SavcllIgmda alinan ifadesinde;"Adl qecen saluslan
tarumadiqm! kendisinin kulup baskaru oldugu icin bu sahrslar taranndan tarurmrs olabilecepini, boyle bir olaym soz konusu olrnadrqmr" beyan efmistir.

CANLI TE~His TUTANAKLARI
Ma§tekiler Mustafa Cici ve Hakan Akba§ vaptm/an can" te§his i§/eminde; Selim Ktrml ve Ozden Tutuncu'nun olay: gergekle$tirdigini beyan edip sahislan teshis etrnisler, Samet Erdemir ve Aykut Aydm': ise ",... teshis edememlslercir. Tantk Yavuz Akbu/ut vaptm/an can/t te§his i§/eminde, Aykut Aydin ve Samet Erdemir'in tehdit ve darp olayma kansan sahrslar olduqunu beyan edip sahislan teshis etrnistir. Tantk GOlcan Sahin yaptmlan canlt teshis is/eminde, Samet Erdemir ve Aykut Aydm'l teshls edernemistir.

FOTOGRAF TE~His TUTANAGI
Tantklar Yavuz Akbulut ve GO/can Sahin'e yaptmlan 'otogra'teshis olayi qerceklestiren sahislara benzediqini beyan etrnslerclr. is/eminde ; Evren Kirrul isimli sahsm

CD GORONTO iZLEME TUTANAGI
Giresun Emniyet MOdOrlOgOgorevlilerince 25.06.2009 gOnOtanzim edilen cd goranto izleme tutanagmda; 25.06.2009 gunu Cemal Gursel Caddesi Giresun Efem Radyosunda meydana gelen ala ·-_~~D"'.~· faillerin tespiti ic;in yapilan calisrnalarda Cemal Gursel Caddesi Gurseller Giyim Magazasmln kayitlan incelenmis, suphejter Evren Klmil, Samet Erdemir ve Aykut Aydin'm kamera goru

73

itibariyle Fatih Caddesi istikametinden radyonun bulunduqu araya girdikleri, 12.52.25 itibariyle ayru aradan e;:lklp kosedeki maqazaya girdikleri, 12.25.47 itibariyle birlikte tekrar radyonun bulunduqu araya girdikleri, 12.57.56 itibariyle ue;:suphelinin radyonun bulunduqu aradan kosarak kae;:tlglgarulmu~tQr. 4· 25.12.2010 GO NO SUC ORGOTLERiNiN MENFAAT CATISMASI SONUCU OMER OLKO'NON iSYERiNiN BASILMASI VE OARP EoiLMESi EYLEMi (KI:29, Dizi:249-282 arasi) EYLEMiN GELi~iMi Giresunspor Klubu baskanhk see;:imine katilrnayan argut Iideri Olgun Peker'in; verdigi her tallman yerine getiren Orner Ulku'yu destekleyerek bu sahsm kazanrnasmda etkin rol aldlgl, Olgun'un HAile yaptlgl garu~mede "Orner Ulku'nun yarnnda olacaksrmz" diyerek destegini aciktan beyan ettigi, Omer'in ise see;:imi kazandntan hemen sonra Olgun Peker'i arayip "bir emrin var rru" diye sorarak bagililgml gasterdigi, Olgun Peker'in Giresunspor'un basma teknik direktor olarak Levent Eris'i getirmek istedigi, bu yonde Orner Ulku'ye talimat verdigi ve devammda Levent Eris'in Giresunspor'a teknik direktor olabilmesi icin yonetirnden karar e;:lkartlldlgl anlasurmstir. Crkar arnach silahh argut liderlerinden Kursad Yilrnaz'in oglu Alparslan Yilrnaz ve kendisiyle irtibath Battal Gazi Ozdernir'in de Giresunspor yonetirnlnde yer aldiklan, bu sahislarm takirnm basinda teknik direktor olarak Bahri Kaya'y: istedikleri aynca Orner Ulku'nun surekli Olgun Peker'in talimatlan doqrulfusunda hareket etmesinden rahatstzhk duyduklan, Giresunspor Klubunun yonetirninin bu sekilde kamuoyunda Sed at Peker ve Kur~ad Yilrnaz isimleriyle bilinen sue argutlerinin rant merkezi haline geldigi ve bundan dolaYI her 2 sue argutU arasmda menfaat cansmasmm ba~ladlgl, Bu snlasrnazhklardan kaynakil olarak Giresunspor Klubu Baskaru Orner Ulku'nun 25.12.2010 gunu Beyoqlu'nda bulunan isyerinde darp edildigi, olay sonrasi Olgun Peker'i arayan Orner Ulku'nun "Olgun Peker'in adam I oldugumuz icin bizi dovdUler ...(Battal Gazi Ozdemir) Battal Hoca ile (Kursad Ylimaz) Kur~at'm oglu geldi, sen dediler Olgun ile hareket ediyorsun, sen dediler bize yanh~ yaptm dediler, onlar ~Iktl arkadan 2 ki~i daha geldi Orner Olku sen misin dediler basladilar bana calmaya", diyerek Olgun Peker'e olan bagililgml ortaya koyup, eylemin sebebini ve olayrn azmettiricilerinin Alparslan Yilrnaz ve Battal Gazi Ozdernir olduqunu beyan ettigi,
lflii'

Orner Ulku'nun kollukta ise bu konulardan bahsefrnediqi. olaym e;:azumu icin argut lideri Olgun Peker'e
basvurarak problemin sue argutleri arasmda e;:azulmesini istedigi, Yapilan garu~menin akabinde Olgun'un Nizamettin Klile;:'a Alparslan Yilrnaz'a ulasrnasi yonunde talimat verdigi ve Alparslan ile 25.12.2010 gunu "Legacy Ottoman" isimli otelde garu~me yaptlg I fakat garu~mede olumlu sonuc ahnarnadiqr, ertesi gun Olgun'un; Omer Ulku'yu arayip "senin her tUrlu yanmdaYlm, kimse senin yanma yaklasamaz, ...olan varsa yaklassm bu saatten sonra" diyerek destegini verdigi, ardmdan Giresun Express Gazetesi Spor Yonetrneni Mesut Erdogan'l arayarak Orner Ulku'nun darp edilmesiyle ilgili haber yapmasiru isteyerek argutQn medya yapilanrnasnu da faaliyete gee;:irdigi, "Peker" ve "Ytlrnaz" grubu olarak da bilinen sue orqutleri arasmdaki menfaat catismasmdan dogan gerginligin nrmanmasi uzerine cezaevinde bulunan argut liderlerinin de konuya rnudahll olduklan, Kur~ad Yilmaz grubu yoneficisi olmaktan hala Kastamonu Cezaevinde bulunan Ehat Akyol'un Olgun Peker'i arayarak "Alparslan'i da ~aglrttJrdlm ben dun Alparslan'da geldi bana (Kur~at Ytlmaz't kastederek) Kirve haber gonderiyor Tekirdag'dan ikinizin de cahillikleri var ben mevzulan dinledim bizim lcin one)nH,:9Ja!tae"nin _, .:: ... :r~ sorumlu olduqun (Sedat Peker'i kastederek) abin benim de kirvem" diyerek olaylann buyQmedeh yatl~maslfu
! .. ~

/'

-.~.

,~

74
,>~

""""I. "I._" ..... ~:....._.,.. ,~~~~~;:
'IP

.• ,

.'

,
,

istedigi, (Ehat Akyol'un 07.12.2010 gunu Kastamonu Devlet Hastanesine yatlS yaptIQl, 03.01.2011 gunu cezaevine dondugu, Olgun Peker ile goru~me yaptlgl tarihte hastanede oldugu tespit edilmi~tir). Battal Gazi Ozdemir'in Orner Olku'yu arayarak "(Alparslan Yllmaz'1 kastederek) 0 arkadasm konumunu biraz erteleyelim yumusatahm halledecegim ben (Alparslan'm babasl Kursad Yllmaz'l kastederek) babaslyla da gorustlim" dedigi, darp olaymdan yakla~lk bir hafta sonra Alparslan Yumaz'm bir sahrsla yaptlgl gOrU~mede "istanbul'dan cikarken ufak tefek bir seyler yaptim da (25.12.2010 tarihini kastediyor) cumartesi gecesi ne yaptIQlml sorarsan 0 soyler sana" diyerek Orner Olku'ye kar~1ger~ekle~tirilen eylemden bahsettigi, Olgun Peker'in eylem sonrasi surecte Sedat Peker grubuna uye olmaktan sue kaydl bulunan Ali Dincer Colak, Metin Sus ve Bans Salman gibi isimlerle goru~mesini slkla~tlrdiQI, Sonuc olarak; SUy orgutlerinin menfaat catismasmdan dolayi meydana gelen Omer Olku'nun darp edilme olayml Alparslan Yilmaz ve Battal Gazi Ozdemir'in azmettirdikleri, Orner Olku'nun konunun sue orgUtleri arasmda yapilacak anlasma ile ~ozulmesini istedigi, Olgun Peker'in bu maksatla devreye girdigi; mu~teki beyaru, 17.01.2011 gunu Beyoglu Asayi~ Bura Amirligi gorevlilerince tanzim edilen cd cozurnlerne ve teshis tutanagl, Kastamonu E Tipi Kapah Ceza infaz Kurumu Mudurlugunun 2011/2198 saylll 23.02.2011 tarihli yazlsl ve ileti~im tespit tutanaklan i~eriklerinden belirlenmis, Beyoglu Cumhuriyet Ba,savclilgmca 2011/1580 scrueturma numaraslyla yurutOien soru,turmaya lllskln evrak; eylemin su~ orgutu tarafmdan degil, aksine su~ orgutune ka~1 ger~ekle,en bir eylem olmasr nedeniyle sorusturma dosyamlza dahil edllmemls ancak su~ orgutunun yaplsl, diger su~ orgutleriyle ya,adlgl ~atl,malar, ,upheliler arasmdaki orgutsel m,ki ve lrtlbatlan gostermesi a~lsmdanburada eylemden kisaca bahsedilmi,tir.

"'"

sue QRGOTLERi

ARASINDA MENFAAT eATI~MASINIGQSTERiR MEKTUP

Olay sonrasi ~upheli Olgun Peker tarafmdan; sue orgutli lideri Kur~at Yilmaz'm oglu Alparslan Yilrnaz'a gonderilen ve supheli Coskun Cahk'ta bulunan mektup avukat' tarafmdan 04.07.2011 gunu kolluk gorevlilerine teslim edirnis, ($upheli Coskun Cahk kolluk ifadesinde, bahse konu mektubun kendisinde bulunrnasmm sebebini; "Bu mektubu bana Orner Olku zarf icerisinde verdi ve bana al bu sende dursun ben senden ahnrn dedi, bende mektubu kapah zarf i~inde aldirn, ancak i~ini acmadun ne yazdlgml da bilmiyorum" seklinde aciklarmsnr.) taraflar arasmdaki ili~kiyi ve husumeti gostermesi acrsmdan mektubun bir sureti a~aglya konulmusfur:

EYLEMEjLj~KjN jLETj~jM TESpiT TUTANAKLARI 18.12.2010 gunu saat:17.26'da Olgun Peker'i Levent Eris'in aradlQI gorusme; Olgun: "Omer see;ildi, carsamba gunu de yaruma gelecek, aradi rm seni onlar hie; Osmanlar", Levent: 'Konusrnadik daha hie; kimseyle bir ~ey", Olgun: "Konusurlarsa sakrn bensiz konusma onlarla indirme ayaklan bagh kalsm", (tape:594) 21.12.2010 gunu saat: 17.29'da Olgun Peker'in Levent Eris'i aradlQI gorusme; Olgun: "Acaip uzUldum ya...4 bucuk trilyon para gelmi~ kulube, bore;bore;da tam 9 trilyona e;lkml~, keske ben, 4 bucuk trilyon para gelecegini bilsem birakir rruydirn", Levent: "$u donerne kadar 0 kadar para girmi~ mi klube", Olgun: "Federasyondan gelmi~ 2 trilyon tek kalemde neyse e;lkacaglz bu isin altrndan arnk Omer abilerde girdi bu i~e hep beraber e;lkacaglz sen birak abi orayl biz burdan ba~layallm", (tape:602) 22.12.2010 gunu saat:11.32'de Olgun Peker'i Levent Eris'in aradlQI gorusme; Levent: "Ne du~unuyor Orner", Olgun: "Sen ne du~unuyorsun ~imdi biz sana gelelim", Levent: "Ya ben oraYI ne kadar cok sevdigimi biliyorsun yoksa burda sarnpiyon olacak bir takim var elimde", Olgun: "Bugun 3 tane yabanclYI da gonderttiriyorum 3 tane cok iyi yabanci alrrsak 2 tanede iyi adam alrrsak bu taktrn cok duzelir", Levent: "Bu Omer'e ne diyecegim", Olgun:"sen Omer'i ara ben basksn ile konusuyorurn de tamam rm", (tape:612) _.. 22.12.2010 gunu saat:12.16'da Olgun Peker'in, Levent Eris'i aradlQI gorusme(tape:613); Levent: "$imdi Orner aradi senden sonra iste hocam goru~elim bilrnern ne dedim baskamrn simdi Olgun baskanlm ile gorustum dedim onunla bir lstlsere yapiyorurn dedim ...bu sene arnac hem borclardan yavas yavas annabilmek hemde taknm onumuzdeki sene ~ampiyonluga oynatacak bir takun haline getirebilmek eger bu sekllde lanse edersek cok daha rahat hareket ederiz", Olgun: "Kararlr kararl: Omer'in baska sanst yok, Omer benim ne desemyapmakzorunda bu saatten sonra, burda Federasyona da goturdum onu orda bastan", 23.12.2010 gunu saat:23.24'de Olgun Peker'i Omer Olku'nun aradlQI gorusme; Omer: "Karar clkardlm yonetimden Levent Eris icin", Olgun: "Levent'e karsi bir stkmf varsa hie; i~e girmeyelim slkmtl olur sonra", Orner: "Benim yonetimimde slkrntl olursa karsismda beni bulurlar, Levent bizim kardesimlz, bizim sikmurmzt biliyorsun 0 sikmurruzda artik desteklerini bizden esirgemiyeceksin", Olgun: "Omer abi 0 konuda hie;slkrntl olmasm tamam rm", (tape:636) 25.12.2010 gunu saat:16.40'da Olgun Peker'in Omer Olku'yu arad@ gorusme;, ~, , Omer: "Beni bugun dovdUler haberin var degil mi Olgun Peker'in adam. oldugofil'ot itinbizi dovdUler, fimdi ilk once fey bu Battal Hoca ile fey geldi bu feyin oglu KiiT. ad YI/thaz',' kastedi 0

76

'. .

'

Kur~at'm oglu geldi, yanlannda bir tane daha vardi bir arkadas daha vardi, konustular sen dediler Olgun ile hareket ediyorsun bilmem ne ediyorsun, yani sen dediler bize yanh~ yaptm dediler onlar ylktl arkadan 2 ki§i daha geldi Orner Olku senmisin dediler basladilar bana calmaya", Olgun: "Hemen Savclliga sikayet cilekcesi verelim ben sirndi sana birilerini qonderecepim', (tape:641) 25.12.2010 gunu saat:16.44'de Olgun Peker'in Nizamettin Kllle'l aradlgl gbrusme; Olgun: "~u Kur~at Yumaz'm oglunu git bul, bugun Giresunspor'un baskamnm yanma gitmi§ler orda bir mevzular olmus nedir bir tam 0 konunun iyerigini bir ogren sen, bul hemen nerdeyrnis bir sen in Ie konusmaya geliyorum de, Giresunspor baskamrun anlattlgl; 'sen Olgun Peker ile hareket ediyorsun' dernisler, git <;:bz bakalim mevzu ne konusrna ne", Nizamettin: "Tamam", (tape:642) 25.12.2010 gunii sa at: 16.46'da Olgun Peker'in Omer Ulkii'yii aradlgl gbriisme; Orner: "Emret baskarum", Olgun: "Sen ne tarattasm abiciqim, ben bir Ahmet abi diye bir abimiz arayacak seni bu eski emniyetci. senin yanina gelecek, konusursunuz tamam rm", (tape:643) 25.12.2010 gunii saat: 16.4S'de Olgun Peker'in Nizamettin Kllle'l aradlgl gbrusme; Nizamettin: "Ciktun yoldayirn simdi oraya dogru qeciyorurn", Olgun: "Telefonu yok mu sende onun, OkaY'1 ara al telefonunu", (tape:644) 25.12.2010 gunu saat:16.49'da Olgun Peker'i A'in aradlgl gbrusme; Olgun: "...Abicim, yazlyor musun, 0 532 215 14 97, bu Giresunspor klup baskam abi, bir arkadas al yaruna bir bunun yanma git Bagcllar'da bu, bir konu varrms onu bir konusunda, Orner Ulkii birileri qelrnis onu dovrnus gerekirse sikayet ettireceksin onu yani", A: "Tam am Olgun'um ben gbrii~iiriim, hallederim", Olgun: "Basirruza is almayallm, diye ugra~ml~lar ama, yalan olabilir ~ey olabilir", (tape:645) 25.12.2010 giinu saat:16.55'de Olgun Peker'in A'i aradlgl gbrusme; A: "Olgun ~imdi gbrii~tiim telefonu devaml. me~gul cahyor", Olgun: "0 bir de ~ey de demis biz seni koruduk falan dernis kim kimden ne korurnus koruma neye ihtiyac: duyrnus", A: "Sen merak etme ben onu iyice bgrenirim hemen cozerim", (tape:646)
IfIIII'

25.12.2010 giinu saat: 16.56'da Olgun Peker'i Nizamettin Kllle'ln aradlgl gbriisme; Nizamettin: "Aradirn ben Abdullah'm telefonunu, aldirn Alparslan'm, acrnadi telefonu", Olgun: "Bul onu bakahrn onu bir yerden", Nizamettin: "$imdi konusururn ben bir tarudnla', Olgun: "Bul bakallm yani nedir cozelrn bu Giresun baskaru kurnazlik yaptyor bizi basks yere mi ybnlendirmeye cahsiyor, onlarla belki alakas: yoktur cocuklarla onlan da baska ise takmaya cahsiyordur", (tape:647) 25.12.2010 giinu saat:17.05'de Olgun Peker'i A'in aradlgl gbrusme; A: "Olgun ben seyle gbrii~tiim Olkii Bey ile gbrii~tiim, eger dedim bak 24 saat telefonum a<;:lkben dedim emniyet teskilatmdayim Olgun beyin dedim cok samimi arkadastyun", Olgun: "Abi sen yine de bir 5 dakika olsa bu aksam bir yanyana gelelim de bir konu~ bir bakalim, ben konustorn dersin bir yanyana gelelim abi bu aksam dersen", Ahmet: "Tam am Olgun", (tape:649) 25.12.2010 gunii saat: 17.0S'de Olgun Peker'i Omer Ulku'nun aradlgl gbrusme; Olgun: "Ben sabah yurtdisma cikiyorum abi sen 0 abimle bulus benim", Orner: "Tamam j~n'l~lef~l!, aldim onun", Olgun: "Tam am sen yann bulus onunla gerekeni konus, bende ona gerekeni sbfedim' ernr("et '\, teskilatmdandir herseyi de ayarlar", (tape:650) : "

a

77

25,12,2010 gunu saat:17,09'da Olgun Peker'in Omer Ulku'yu aradlgl gorusme; Olgun: "Sen ba~kanllgl birakryorum talan dernisln galiba ayle bir ~eyi sakm yapma", Orner: "Abi gazunu seveyim ben daha yapamam ya bu strese", Olgun: "Omer abi sana hi~ kimse bir ~ey diyemez bu saatten sonra", Orner: "Ben daha yapamam 90k ozur diliyorum senden, ben buraya biliyorsun, birincisi belediye baskarn ikincisi senin lcin geldim", (tape:651) 25,12,2010 gunu saat:17,12'de Olgun Peker'i Nizamettin Kllic'm aradlgl gorusme; Nizamettin: "Arad: beni Alparslan slmdl, yarm bulussak olur mu abi dedi yann tamam bulusuruz dedim", Olgun: "Yarm sabah erkenden konus yani 0 cocuk seninle benim ili$kimi biliyor degil mi", Nizamettin: "Bilmez mi abi", Olgun: "Sen yine de bir mesaj at ona ktz arkadasmla ciktiktan sonra yine de bir 9ay icelrn diye ~ey yap 5 dakika da olsa bir 9ay icersek sevinirim de", (tape:652) 25,12,2010 gunu saat:17.35'de Olgun Peker'i Nizamettin Klllc'm aradlgl gorusme; NizameUin: "Yann aranm konusuruz diyor", Olgun: "Tamam", (tape:657) 25,12,2010 gunu saat:17,51'de Olgun Peker'i Coskun Cailk'm aradlgl gorusme; Olgun: "Bir git bakahrn konunun ne olduqunu tam bir yOZ yani", Coskun: "Bu serefsizler ~eyi ne 0 Levent Eri~'i senin eleman olarak du~unuyorlardl bizde basnrdrk buradan, bunlar ~ey diyormu~ i~te Olgun'un adarmm sokamazsm diye tehdit etmi~~ (tape:659) 25,12,2010 gunu saat:17,52'de Olgun Peker'in Coskun Calik'i aradlgl gorusme; Coskun: "Sen demis beni asbaskan yapacaktm dernis sen dernis niye dernis Levent hocayi getiriyorsun filan dernis 0 da derniski ya Giresun'un seyi demls sen demls buraya Olgun'un adamlanru sokmaya ~all~lyorsun demls, 0 da derniskl Olgun her turlu fedakarllgl{transfer tahtasJnI kastederek) tahtayt a~tI 0 da dernlski bak senin ~ocugun var falan dernis iyi du~lin demls 0 seyle beraber glivenlik~i bir oglan varya onunla gitmi~ler zaten", Olgun: "Gitsin savcihqa SUy duyurusunda bulunsun", (tape:660) 25,12,2010 gunu saat:17,55'de Olgun Peker'i Coskun Cailk'm aradlgl gorusme; Coskun; "C;lklp gitmi~ler sinirli bir ~ekilde bi 5 dakika qecrneden 2 ki~i qelrnis, sen dernis Orner Ulku If/II!i4. rnusun dernis evet dernis bastarruslar vurmaya", Olgun: "Ba~kanllgl bu birakirsa dersin, buyuk kaos yasanz", Coskun: "Bir de korktu kacn derler yani", Olgun: "Savclliga sue duyurusunda bulunsunlar,Organize Sue $ube'ye de SUy duyurusunda bulunsun, ikincisi burda anlarnadqun bir ~ey var Omer abi konusurken ~ayle bir dedi biz seni koruduk talan dernlsler, kimse ~oluguna ~ocuguna hie kimse zarar veremez kimsenin de...yemez sen rahat 01", Olgun: "Savclllga basvursun, tahkikat: yaptirsmlar savcihk geregini yapar devlet geregini yapar kimse kimsenin yaruna yaklasarnaz sen rahat 01", Coskun: "Ya bu adamlar devam ediyor muydu bu i~lere harbi ya, bu serefsizler mafya ayaklanna", Olgun: "Demek ki devam ediyordu", (tape:661) 25,12,2010 gunu saat:18,06'da Olgun Peker'in K,'i aradlgl gorusme; Olgun: "Hep bu Cengiz Cindemir ",altmdan e;:lklyor bu isler", Kerim: "Alma dedim ya", Olgun: "Demekki bunlar bu Osmanla falan danl~lkli ~ey yaptilar dovu~ oyle brraknlar bunlar yonefime qlrdiler kendi islerni kendilerini yurutelim havasmdaydilar seyde Orner baskan da onlann istedigi gibi davranmaymca", K,: "Olgun sunu yapalim bak Cengiz'i istifa ettirelim 0 ikisini de 0 seylerl de istifa eUirelim ne onun ad: Battal ile", (tape:663)

78

25.12.2010 gunu saat: 19.01 'de Olgun Peker'in Coskun Calik'i aradlgl gorusme; Coskun: "Orner abiyle yemek yiyoruz abi, Suyuk9amlica'da", Olgun: "Nasil Orner abi iyi mi", Coskun: "Morali bozuk biraz abi diyormu~ ki ~ey ben seni Olgun'dan korumak icln geldim buraya diyormuf, Olgun: "Anladim", (tape:664) 25.12.2010 gunu saat:20.14'de Olgun Peker'in Coskun Callk/Omer Ulku'yu aradlgl gorusme; Coskun: "Cay i9iyoruz abi Carnhca'da", Olgun: "Geleceqim 0 tarafa doqru az sonra, ne diyor sirndl Orner abi yaninda rru", Coskun: "Disan ciktirn ben icerde oturuyor bizim ismail abi var da, sirndi ben diyor bnakacaqtrn diyor dedimki birakip kacn derler bence yaptlgl cocuqun cahilce birsey bu cocuqun biz 0 kadar da mafya tipi oldugundan degil dotdurusa geldi 0 Cengiz Cindemir'in doldurusuna geldi, diyormus ki ben seni diyormus Olgundan korumak lcln biz buradayiz dlyormus 0 Battal var ya", Olgun: "0 oyle diyor da simdi ben 0 cocukla goru~ecegim", Coskun: "Sir goru~ nedir, belki yanhs yaptiysa bir ozur dilesinde, bizde ismail abiyle beraber ~ey yapmaya cahstyoruz, Allah'm verdigi cam bu yolda alacaksa alsm beraber gidelim dedim bende, darp etmls sadece silahl varml~, senin ~ocugun mocuqun var dikkatli 01 demi~ Battal" (Coskun telefonu Orner'e veriyor), Orner: "Emret" , Olgun: "Benim senden ricam hi~ kimse demesin ki Orner Olkli bunlardan korktu da gitti de talan filan kimse kimseye ~ey yapamaz bende herseylmle senin yanmdaYlm, 0 erkadaslar'a da IIfIIIt- goru~ecegim bu aksarn veya yann onlarla da bir dertleri neyrnis ona bakacaqun, kimsenin kimseden korkacak hali yok Orner abi, yani boyle bir~ey ya~adm bizde kendimiz yasadrk saytyoruz nedenine de bakacaqiz" Orner: "Ne diyorlar biliyor musun, biz Olgun'a kars: seni koruruz, Olgun benim kardeslm dedim, ondan sonra da dedi ki yok Olgun seni tehdit etmls ya Olgun bey bana sadece sunu soyledi dedim sen in servetin kadar ben rnaas daglttlm", (tape:665) 25.12.2010 gunu saat:20.4 Tde Olgun Peker'e Nizamettin Kllle'm gonderdigi mesajda; "Sultantanahmette amisos otel var 1 saat sonra orda olacam orda goru~elim" yazdlgl, (tape:666) 25.12.2010 gunu saat:20.52'de Olgun Peker'in Nizamettin Kllle'l aradlgl gorusme; Olgun: "Seninle mi goru~uyor benimle mi goru~mek istiyor", Nizamettin: "Seninle senle abi", Olgun: "Tam am gec;:iyorum ben oraya", (tape:667) (A/pars/an YIImaz ile gorOsme konusunu gorOstok/eri an/aSI/maktadlf.) -. 25.12.2010 gunu saat:21.06'da Olgun Peker'i K.'in aradlgl gorusme; Olgun: 'Konuslum i~te biraz degi~ti gibi, oburleri ile de gidip konu~, onlann da derdi neyrnis onu bir ogrenecegim" Kerim: "Sir bak ta ~ey yap", (tape:668) 25.12.2010 gunu saat:21.09'da Olgun Peker'in Ali Dineer Colak'i aradlgl gorusme; Olgun: "Aksaray uzerinden seye doqru gec;:ecegim Sultanahmet'e dogru da yol usmnde 1 dakika seninle bir goru~sek iyi olur, gel 0 Vatan'da doriyolun oraya gel ordan paslasalirn", Ali Dinc;:er: "Tam am babacim orda goru~uruz", (tape:669) 25.12.2010 gunu saat:21.15'de Hakan Karaahmet'i Candemir San'nm aradlgl gorusme; Candemir: "Seyden bilgi alabildin mi Baskandan", Hakan: "Yok" , Candemir: "Doqruymus ... Alparslan dovmuS,Kursat'm oglu, Hoca meselesinden tartrsrruslar, Alparslan Bahri Kaya'ciyrrus., Saffet arasnrrms soyledi bana", Hakan: "0 nerden bilecek bunu, Osman onu ~ey yapardir ya", Candemir: "Pazartesi gunu istifa edecekrnis, Orner Ulku", Hakan: "Osman'm dedikodulandu bunlar bos ver ya, boyle sordurarak da OlaYI~-···~,q~~ adarnlarm ekrneqine de yag surrneyelirn", (tape:549) • .' ~. ::-.
,.~~

79

25.12.2010 gunu saat:21.22'de Olgun Peker'in Coskun Calik'i aradlgl gorusme; Coskun: "Abi birakrna yani biz olurne de seninle vanz filan, ban a yapsa ben olumune giderim yani, buna istifa ettirip kendi mi gelmek istiyor ne yapiyor bende anlarnadun", Olgun: "Gelsin kendi gelmek istiyor ama boyle olmazki bu lsler, sirnd: acaip tepki allr babasi da tepki ahr kendine de hani", (tape:670) 25.12.2010 gunO saat:21.22'de Hakan Karaahmet'in Serdar Berkin'i aradlgl gorOsme; Hakan: "$ey bir ~ey duydum ya bir mevzu sen duydun mu oyle bir ~ey", Serdar: "Ouydum, Omerin kendisinden, he onun oqlu", Hakan: 'Tarurruyorum da duydum he oglu neyse", Serdar: "Gelmisler, oyle biraz bunu tartaklarruslar iste", Hakan: 'Nasu niye oyle olmus", Serdar: "Bilmiyoruz ki acaba diyoruz Levent hocayi istedikleri icin mi, kimseye soylerneyeceksin ama, ben ciknrn onu dovduler ya, ben oradaydirn goru~tLim, ondan sonra bunlar geldi, gozlugumO almaya gelmi~tim, seni tarustrrayrrn dedi bunlar dedi yonefici dedi, nasilsa dedi beraber cahsacaksuuz dedi, adam dedi ki dedi yalruz konusabilirrniyiz dedi, ben cikiyorurn zaten dedim cikurn, bir saat sonra arad: beni ya sen dedi ctkmasaydm iyi olurdu ne oldu dedim beni tartakladilar, nasn dedim ya, sonra hocaya haber verdim, hoca seve haber verdi Olgun'a, simdi bekliyoruz tste bakahrn", (tape:551) 25.12.2010 gunu saat:21.28'de Hakan Karaahmet'in X sahsm aradlgl gorusme; Hakan: "Varrrns herhalde oyle bir ~ey", X:"He, Alparslan rru dovrnus", Hakan: "Herhalde onlar yani oyle birsey, bOyOk terbiyesiz", X: "Olgun baskana haber verelim mi", Hakan: "Var haberi, he arada konus ne oldu diye sen bi", (tape:552) 25.12.2010 gOnOsaat:21.31'de Hakan Karaahmet'i Candemir San'nm aradlgl gorOsme; Candemir: "$imdi konustum Reisle de, olay dovme oiaYI degil tehdit etmi~ler,_Omer'in anlatmasma gore de Olgun baskana sizinle gorO~tLik diye boyle oldu falan, Olgun baskan da diyorki bize diyor yazmasi oyle olabilir diyor, baska bir sebepte olabilir diyor, arasnracaqiz diyor inceleyeceqiz diyor", Hakan: "Bunlar Yusuf'u gotLirmek istedi ya, Yusuf gelecek 0 cocukta hani ona araci oldu ya", Candemir: 'Mantikh birde hani Olgun Peker destek verivor falan dedi bizde <;:Iktlhaberi ya, onun uzerine oburleri pimpiriklendi", Hakan: "Hemde Osman da bunlan qazlad: bir seyler oldu tamam anlasrldt", Candemir: "Aynen oyle", (tape:553) 25.12.2010 gOnOsaat:21.44'de Olgun Peker'i Nizamettin Klllc'm aradlgl gorusme; NizameUin: "Abi ne yaptm ge<;:iyormusun", Olgun: "Geciyorurn nerde orayi ban a bir ~eyini", NizameUin: "Gulhane park: otobus duragmm orda abi, bende gelirim yavas yavas", Olgun: "0 mektubu getir bana", (tape:671) 25.12.2010 gOnOsaat:21.54'te Muhittin ASlk'm Nizamettin KIIIC'I aradlgl gorOsme; MuhiUin: "Bu adam ald: bizi gotOrOyor baska yere bir arabayla bende takip ediyorum onlan, Erninonu'nden qeciyoruz suan Taksime mi gidecegiz ne yapacaqiz artik bilmiyorum", Nizamettin: "$ey neydi Olgun abi", Muhittin: "Adamla beraber sen takip et dedi", NizameUin: "Tamam takip et al sen problem yok zaten ki ya", (tape:104) 25.12.2010 gOnOsaat:21.55'de Olgun Peker'in Tuncav ihtivaroglu'nu aradiQi gorOsme; Olgun: "Aksaray'dasm bende lste oraya yakm bir yerdeyim birileriyle goru~ecegim bir isirn var, ne yaptm aradrn rru bugOn", Tuncay: "Ararnadrrn kimseyi bende yok onlann numaralan da onlar anycak beni", Olgun: "Ben bir konu var onu konusacaqnn ordan Sultanahmet'te", (tape:672) 25.12.2010 gOnOsaat:21.58'de Muhittin ASlk'm Nizamettin KIIIC'I aradlgl gorusme; MuhiUin: "Olgun amcan gelmeyeceksin iceriye dedi tamam dedim, Sirkeci gara dogru s9Jd~I_:~ey,.yar r", "':>. Lagocay Ottoman Oteli var", Nizamettin: ''Tamam'', Muhittin: "Oraya girdiler ben bekliyorum", (tapfJ'10ty} ~',~;, ..' ,I •
,;f
-1. < •.

"""

If/IIII1-.

'c

80

25.12.2010 giinii saat21.56'da Murat YakarlSlk'm Ugur'u aradlgl goriisme; Ugur: "Orner Ulkii'yii dovmusler bu haber dogru mu Kiir~at Yrlrnaz'in adamlan dovmus", Murat: "Onun oglu yonetirnde ya oglum 2. baskaru, tabi Abdullah Yilrnaz biliyormusun", Ugur: "Oyle bir haber geldi bize istanbul dan, Kiir~at Yilrnaz'm adarrun dov adarnlan dovrnusler seyi istanbul'da diye, Osman <;Irak yaptirrms filan muhabbeti olabilir diye", Murat: "Osman Cirak kim ya siz deli misiniz ya, saman vurdu mu kar~lya gee;er Osman Crrak", Ugur: "Oglum ~eye yakm ya bu adam, Kiir~at Yilmaz'a", Murat: "onun Asbaskam 2. baskaru ya su and a Omer'in, yalandir baba yalandir Orner Giresun'da", (tape:107) 25.12.2010 giinii saat:22.14'de Adil Sahin'in X sahsl aradlgl goriisme (tape:163); Adil: "Bu oqlan 2-3 tane cakrrus rm buna", X: "Baskasi yani ~ey Alparslan falan degil", Adil: "Alparslan'm adarru cakrmsnr 0 zaman baska kim cakacak, caktrysa 0 cakarun elini slkacaglm", X. "Vurma yok da kitlernis vurma yok yalruz", Adil: "Alparslan buna baglrmaya basladi demek ki, bu zaten istifa eder day: ya, bu varsm istifa etsin sen kulubun basma gee; aslanlar gibi gatOr ya ...devamll Giresunlu basinma hakaret ediyor, bizim boyle adamlara ihfiyacrrruz yok, qecen sene Ankara'ya giderken Olgunla birlikte bu Giresun'a qelrnis, herhalde bunun lanru Olgun yiyor", X: "Olgun tesir altmda blrakmlS evet oyle duydum, bunlar zannediyorum ~ey var menajerlar araclliglyla soyma hesaplan sikmtrs: benim ...Giresun'un baskaru 0 ~imdi 0 bakrmdan iiziintii verici yani sahsi ile IfIIIt- ilgili bir ~ey olsa mesele yok", ... Adil: "$imdi bu obiir tarann kucaqma dii~tii herhalde Alparslan'da bunu yemedi , sen benden habersiz kimin kucagma dii~iiyorsun bundan korkuyorsun da benden korkmuyormusun dernisfir", 25.12.2010 giinii saat22.33'de Olgun Peker'in Ali Dineer Colak'i aradlgl goriisme; Ali Dincer: "Goru§tiin galiba", Olgun: "Goru§tUm senin soyledigin kadar iyi bir cocukmus dogru, ileri geri falan filan, boyle olmaz herkes kendi yolunu degi§tirsin", Ali Dlncer: "Eyvah kotii bir §ey dedi mi ki bu boyle adam var mlydl yanmda hie", Olgun: "He vardi vardi oyle kafasma gore neyse", Ali Dincer: "~ekil yaptr", Olgun: "Yapmaya kalkti, yapallm gerekeni, ciknm ya ...ugra~maktan yoruldum", Ali Dincer: 'Yapablleceqtmlz bir §ey var rm baba", Olgun: "Bir problem yok sadece uyuz oldum 0 kadar", (tape:673) 25.12.2010 gunu saat:22.59'da Olgun Peker'in Nizamettin Kllle'l aradlgl gorusme; Olgun: "0 aradi rru seni sonra", Nizamettin: "Yok" , Olgun: "Oralarda 01 ya konusuruz oyle bende ordan qecerim", (tape:674) "'" 26.12.2010 gunu saatOO.04'de Olgun Peker'i Ali Dineer Colak'm aradlgl gorusme; Olgun: "Gecerken bir daha goreyim mi seni, ayakusta bi qoreylm seni yeter ya", Ali Dincer: "Bu erda da olur ya", Olgun: "Hadi qeciyorurn oraya", (tape:675) 26.12.2010 gunu saat:00.12'de Olgun Peker'i Ali Dineer Colak'm aradlgl gorusme; Olgun: "Geldim baba geliyorum", Ali Dincer: "0 seyden yuvarlak var ya baba, hemen onun solundan Fatih'e dogru cikryorsun ya, tam 0 kosede 0 cikan yolun agzmda olacaqun ben", (tape:677) 26.12.2010 gunu saatOO.17'de Olgun Peker'in Ali Dineer Colak'i aradiQi gorusme; Olgun: "Yukan rm 91k1yoruzseyden", Ali Dinger: "Hemen kosedeyirn zaten ben", Olgun: "Tamam gordum seni gordiim ben de geliyorum bir dakika", (tape:678) 26.12.2010 gunu saatOO.33'de Olgun Peker'i Tuncay ihtiyaroglu'nun aradlgl goriisme(tape:679); Olgun: "Geliyorum caynu icrneye", Tuncay: "Sarachane qecidinden qeciyorsun Aksar)lyta~..d.()gru geliyorsun, 0 ust gee;itide gee;ergee;mez sagdan iceri giriyorsun hemen solda ikinci kafe, Serk5U"dl~arda'$i:m~

81

26.12.2010 gunu saat01.02'de Olgun Peker'in A.'I aradlgl garusme (tape:680); Olgun: "Apo senin bu otelin de ~ey pastahenenin oldugu otelin ismi neydi", A: "Legaso Ottoman abi", Olgun: "Orda rmsm hala sen, kimin orasi", A: "Diyarbakirh Akdalil ailesi abi, bunlar samimi arkadaslanrn", Olgun: "Anladim bir sorayim dedim ya buqun orarun ismi qecti de", A: "Bir sikmn yok ya biz bayagl iyiyiz abi onlarla", 26.12.2010 gunu saat12.39'da Olgun Peker'i Omer Ulku'nun aradlgl garusme; Olgun: "Abi ben sana bir ~ey diyeyim mi 2 tane p. kmp etme onlar p. onlardan hi~ bir .. onlar kendini boyle bir~ey boyle bir ~eye sckrnuslar, senin her turlU yarnndaynn, kimse senin yanma yaklasarnez ..olan varsa yaklassm bu saatten sonra" , Orner: 'Tesekkur ediyorum carum", (tape:681) 26.12.2010 gunu saat14.05'de Hakan Karaahmet'i A.K.'nm aradlgl gorusme; A: "Baz: qelisrneler olrnustu istanbul'da, basma intikal etmese cok iyi olur cok kritik bir devredeyiz, istifa falan olursa daha ioparlanarnayiz yani", Hakan: "Ne oldu peki durum", A: "Ourum Alpaslan da geldi buraya i~te yarm toolant. yapacaglz herhalde uyu~turacaglz yani ~ey yapacanz", Hakan: "Orner nerede", A: 'Yarm geliyor", Hakan: "Olaym hie;duyulmamasi gerekiyor herkes duyrnus", A: "Bende onun icin diyorum hie;duyulmasm da daha sonra ~ey yapanz", (tape:554) 26.12.2010 gunu saat18.22' de H.A.'i Olgun Peker'in aradlgl garusme; H: "Orner beye birileri saldirrrus rru ayle bir ~ey duydum", Olgun: "He, oyle bir ...k yaprrus ..Ier, Giresun spor baskaruna, 0 seyler yapnrrms galiba 0 Kursat'm oglu var ya bi tane, he yine bu Osman te~kilatJ, ...en son .. onlann hepsinin", H: " Tamam baskarurn 0 yonetirne qirmernis miydi", Olgun: " E girdi, kae; yasmda adam, cocuqunun onunde vurmu~ ..ya" , (tape:168) 26.12.2010 gunu saat18.38' de Hasan Alim'in Omer Ulku'yu aradlgl gorusme; Hasan: 'Baskarurn ~imdi Olgun beyle de goru~tGm de, ufak bi munazara olrnus, biz senin her kO$ulda Marmarah Cotanaklar olarak ben bu grubun abisi olarak ve biz onunla ilgili gerekli bi acrklarna yapanz gereken neyse onu da yapanz, buqun Giresunsporun baskarurun ustunde yani kotO Osman bile olsa kimse Giresunsporun baskarun ustunde degildir, 0 capulcu sana cocuqunun yanmda brrak haka, kimse hie; bir capulcu sana cocuqunun ailenin yanmda veya basks bi yerde hakaret edemez", Orner'in olayi polisin ara~tlrdlgml soyledigi, Hasan: "Bizde arasnracaqiz ve gereken aciklamayi zaten yapacaqiz, biz onun geregini bizde yapacaqrz, bunu Olgun beyde bilir sen moralini bozma biz geregini yapanz", (tape:169) 28.12.2010 gunu saat 14.36'da Hasan Alim'i Osman Clrak'm arad iQI gorusme (tape: 173); Osrnan'm istanbul'da olduqunu soyledigi, Hasan: "Gel bi de biz sana yemek ikram edelim, ufaktan bi olay olrnus duydunmu sende", Osman'm duyduqunu sayledigi, Hasan: "Omer'e ~Ik olmarms ya bi Giresun baskanma", Osman: "Abi bu Giresun'a bunlann olacaglm ben soylemedim mi abi, cetelere teslim olmus Giresun derken, bu spor kamuoyunda Giresunsporun imapm bes parahk etti, sen bu kadar prim verirsin abi cetelere boyle olacak", 29.12.2010 gunu saat 14.05'de Omer Ulku'nun Osman Karahan'l aradlgl gorusme; Orner: "Tuzuk kurultayma secirnde koyun dedi bu adamlan dedi eleyin dedi daha istifa dilekcelerini vermediler", Osman: "Vermeyecekler demek 0 i~in lcinde ~ey de var ... onlar hep bir qruprnus yani 0 Ali Kara 0 ue;u o Battal yani", Orner: "Vali on Ian zaten takibe alml~tl biliyor musun beni aday qosteriyortar yine de, bi bu bi cete gitti bi cete geldi diyor ondan biz rahatsmz diyor, ...Vali bize cok guzel agutler verdi ~eyi i~gal edin dedi sen sayle limam anladl.~ rru, yani guzel seyler olacak da az bu icimizdekl pislikleri bi te~izleyelim", ... diyor Olgun bey", Omer: "Olgun bey Almanya'da", Osman: "Ha aradt mlydl 0 da", Omer: "0 arjlffllycff
~1~

tfurif.~1md~
e--__ ~\

(

t)

82

benim telefonumdan ararmyor, onun ~eyini de basrmslar i~ yerini", Osman: "Bunu yapnrrrus gibi ~ey diyor da yani a yapmaz benim bildigim degil rni", Orner: "Bana yapmaz oyle", Osman: "Yak bize yapmaz yani oyle biliyorurn yani a mektup lsini fllan biliyor mu acaba, mektubu buraya verdigini bunu ya", (tape:182) 29.12.2010 gunu saat:18.29'da Olgun Peker'i Ehat Akvol'un (Sahsm Kursat Yllmaz Grubuna uve olmaktan kavdl vardlr, gorusme tarihinde de cezaevindedir.) aradlgl gorusme; Ehat: "Bende Kastamonu'dayrm, Abin abin soylemistlr belki", Olgun: "Cezaevinde misin bitti rni", Ehat: "Yok yok devam, Hastanedeyim ben ya, biraz rahatsnhklanm vardi da, ~ey yaplyoruz abinle surekll, Kirve haber gonderdi bana da, bir iki mevzu herhalde olmus memlekette, Kastamonu'ya gelebilirmisin bugun veya yarm" Olgun: "Ben yurt dismdayim, sirndi bu konuda konusulacak birsey Ehat abi sen bizim benim abimsin, sen r;unku ana herhalde bu haberi yollayanlar gerekeni konusmusturlar ne olduqunu ne bittiqini", Ehat: "Mevzulann hepsini haberim var Alparslan'l da ca{wttlrdlm ben dun Alparslan da geldi bana (KDrsat YI/maz'l kastederek) kirve haber gonderiyor Teklrdaq'dan", Olgun: "Diger abiyle de oyleydi yani 0 da aym ~ekilde bizim abimizdi benim abimdi yani, ama gordum ki oyle degilmif, Ehat: "Ama ikinizin de cahillikleri var ben mevzulan da dinledim, bizim icin onemli olan senin sorumlu oldugun (Sedat Peker'j kastederek) abin, benim de kirvem, diger konular hep ikinci plan gelir, yann zaten abinle de ben avukat gonderiyorum zaten oraya a da avukat avukat qondersin bana detayh bir anlat ~ey olsun diye, clay: daha yeni ogrendik biz tamam rm bana kirve haberi gonderdikten sonra ogrendim ben", Olgun: "Ehat abi ~imdi telefonda cok konus", Ehat: "Ayru aynen iste aynen", Olgun: "Aranm seni ben sen bu numara", (tape:688) 30.12.2010 gunu saat:21. 12'de Omer Ulku'nun Osman Karahan'l aradlgl gorusme; Osman: "Emniyette kaldm diye cok merak ettim", Orner: "Yeni ciktun emniyetten, valla baya emniyet isin uzerine du~uyor suanda, sen yine bulmadi kabul et ben sana birsey soyleyeyim nokta ~eye gidiyor hani a suphelendiqirniz yer var ya, bu gels in kulubu biraz borclanru a~aglya du~ursun sonra biz bunun elinden kulubu ahnz dernisler bu ikisi, bizi ~imdi bir daha dovrneye kalksalar biz ne yapacaglz cekip gidecegiz oyle degil mi sonuc da, Coskun Cahk'la bizirn Olgun Peker Coskun Olgun'a dernis sen dernis bu kulup iyi durumdayken niye buaktm gittin dernis, Hakan biz Osrnan'i bir gun yikanz dernis Orner abiyi baskan yapanm onun elinden ada dernis almz diye yay bu is tam mafva isi olmus va goruyormusun", Orner: Alparslan lsirnli sahsm kulupte kendisine ada yapnrmak istedigini soyleyip, ardrndan: "Olgun'u da slkl~tlrml~lar haberin var degil mi", Osman: "Onlar ml stkrsturrus", Orner: "Olgun'un ofisini basrmslar ellerini ayagml cekeceksln kulUpten demlsler, bi mafya gitti bi mafya geliyormu~, dun korumayla gezdirdiler, beni 4 tane koruma vermis ban a valilik", Osman: "Yakalanacaklar oyle mi yani seyi var rm hir; resim mesim", Omer: "Yani ben sana var diyeyim de sen bilmernisten gel yine", Osman: "istifa da etmediler bunlar", Orner: "Herkes istifa etti a gun onlar etmediler, onlar kendine gore akuh biz aptahz degil mi", (tape:187) 30.12.2010 gunu saat:21.23'de Omer Ulku'nun H.'Vi aradlgl gorusme; H: "13'unde ~ey var kurul toplamyor secirn oluyor bi ~ey a ne ne onlar", Orner: "lsln krsacasi kuliibil mafyanm elinden kurtarmaya ~ah~lyorum Vali yarurnda Emniyet muduru yarurnda Belediye baskaru yarurnda milletvekilleri yarumda gerekeni yapiyorurn onlara, sopayi yedik ama sopayi yiyorlar", (tape:188) 31.12.2010 gunu saat:12.45'te Ali Dincer Colak'm Olgun Peker'i aradlgl gorusme; Olgun: "ben de 91klP geleyim oraya dogru bir yemek rsmarlarsm baba", Ali: 'Bas taci baba gel", (tape:350) 31.12.2010 gunu saat: 12.57'de Ali Dincer Colak'i Olgun Peker'in aradiQI gorusme;,_,.. __• Ali: "Su anda E-5 teyim Topkapi'dayiz yani", Olgun: "Vatandan gir baba, en son '~'klar8'gelffie®i~ I "~.~ hemen orada bir yer var", (tape:351) l" '_ '.

'<.

83

{,,--..~;:t.t:~~'
'4r;.,.' -,-; " ...,~;.~

~~

\

~~ ..

31.12.2010 gunu saat:13.15'de Olgun Peker'in Metin Sus'u (Sahsm Sedat Peker Grubuna uye olmaktan kaydl vardlr) aradlQI gorusme; Olgun: "Bir atlayip Etiler'e dogru gelsene bi seni goreyim ya", Metin: "Olur gelirim baba nerdesin sen, crkayim rm simdi Ofise dogru mu geleyim", Olgun: "He he", (tape:693) 31.12.2010 gunu saat: 13.47'de Olgun Peker'in Bans Salman'l (Sahsm Sed at Peker Grubuna uye olmaktan kaydl vardlr) aradlQI gorusme; Olgun: "Bi Etiler'e doqru gelsene bi yay iyelim beraber", Bans: "Tam am abi tamam", (tape:694) 31.12.2010 gunu saat:20.02'de Alparslan Yllmaz'l X sahsm aradlQI gorusme; Alparslan: "Ge«en eumartesi Olgun'u tokatladim seyde istanbul'da, bi otelde, tokatladim brraktnn", X: "Niye yani konusurken mi yaptm", Alparslan: 'Bosver uzun hikaye va, 15 gun filan sonra gelirim Ankara'da biraz islerirn var, yeni yasaya gore, eezaevinden", X."10 sene diyor Ian yeni yasada", Alparslan: "0 PKK gibi ~ey orgutlere bizimkilere lste cek senet bilmem ne falan filan 0 tarz islere de ~ey yaplyorlar", (tape:131)
tf/fIIIIt

31.12.2010 gunu saat:22.54'de Alparslan Y,lmaz'm X sahsl aradlgl gorusme; X: "Alparslan hayra rm geziyorsun yoksa bi sikmf: rm var" , Alparslan: "Ufak tefek sikmulanm var abi, istanbul'dan ylkarken ufak tefek bir ~eyler yaptlm da Anll abi belki soylemi~tir sana", X: "Bir haftadlr falan goru~emiyoruz", Alparslan: "Cumartesi geeesi ne yaptIQlml sorarsan 0 soyler sana, onlarla ilgili ~ey yapiyorum , halletmek icin ugra~lyorum abi", (tape: 132) 31.12.2010 gunu saat:23.19'da Candemir San'YI M.'nln aradlgl gorusme; M: "Bizim bi Kur~at'l biz srrtmuzda kaldiramadik Kur~at Yilmaz': Giresunlular sirtmda kaldirablldi mi, ama Sedat Peker'in hie kimse aleyhine Trabzon'da konusamazsm ne A partisi ne B partisi ne siradan insan konusarnaz", Candemir: "sen in Kursat'm oglu da Omer Ulku'yu dovdurdu-dovdu", M: "Ben buqun duydum ne Orner Ulku'nun se«ildigini duydum ne Orner Ulku'nun dayak yedigini", (tape:092) 04.01.2011 gunu saat:16.03'de Alparslan Y,lmaz', Battal Gazi Ozdemir'in aradiQI gorusme; Battal: "Orner abiyle bi goru~sen, ne yapryorsun falan dive tabiki mutlaka goru~eeegiz Orner abinin her zaman arkasmdayiz, suanda takirn Antalya'da hie bir yonetiei de suanda yokrnus erda, ben ne yapacaqnn abi dive yani kesin onun agzmdan duyman daha iyi olur" , Alparslan: "Belli onlann ne yapaeagl va, yann aranm abi yan» soranm", Battal: "Bu aksamdan ara", Alparslan: "Aksam bi..hat (Ehat Akyol) abinin yanma gideeegim hastaneye de", Battal: "Hastane'demi 0", Alparslan: "0 Ankara'da hastane de", Battal: "Onlar icin qecerli mi 0, ~ey i9in gegerli mi 0 102. madde", Alparslan: "Hepsi i9in qecerli lste onlan bekleniyor", Battal: "Biz zaten Giresunspor icin vanz her zaman, suanda sen sin ~ey gozuken yani resmi olarak sensin, ... arkalanndan comak sokuyor abi onlar", (tape: 134) 04.01.2011 gunu sa at: 18.01 'de Alparslan Y,lmaz', X Sahsm aradlgl gorusme; Alparslan: "Giresunspor da yoneficiyirn onunla ugra~lyorum, Futbol sube sorumlusuyum, Tugayla beraber mutlu mesut takihyorsunuz Tugay, Surayya rnurayya", X: "Yunus'la bi sikmtnuz", Alparslan: "Yok, qecen Olgun yaptl aynl tavn iste bana, onu tokatiadlm, ama Yunus'a oyle ~ey yapmam yani", (tape:135) 05.01.2011 gunu saat:18.02'de Alparslan Y,lmaz'm Battal Gazi Ozdemir'i aradlgl gorusme (tape:136t Alparslan: "Yargltay'daydlk iste buttm gun, karan uygulamak icin direniyor ~ey, 6. mahksme", Battal: "Dilekce verildi mi", Alparslan: "Bug un yann ciker abi, hafta sonu lstanbul'dayrz", Battal: "Yqn(kesin mit sman

""'"

84

!42H
",'

';;~':, ,

.: ')!

',.-Y-,'

ban a haber ver ha, ben bbOrleriyle gbrO~mOyorum", Alparslan: "Ben zaten Ankara'dayirn onu bekliyorum, Yarqitayday ...", Battal: "Orner abiyle gbrO~tOn rnu, bnemli alan abinin isi", Alparslan: "Tam am problem yak", 06.01.2011 gOnO saat17.28'de Battal Gazi Ozdemir'i Alparslan Yllmaz'm aradlgl gbrOsme; Battal: "$ey diyecegim ben sana ya, Fahri Kaya ile gbrO~tOm iste bir yarurna gelin falan filan diyor bir adam, der tabi diyebilir iyi bir insan", Alparslan: "0 mu aradi seni, sen mi aradm", Battal: "0 aradi beni Allah var ya cok saqolsun Allah raz: olsun", Alparslan: " He niye sikistmyorlar rmyrrus orada", Battal: "Tabiki slklstlnvorlarml$ =~ey diyecegim ben eger rnusait olursak biz iste hafta icinden sonra gideriz, ilk once bu babarun olayi ilk once, ondan sonra gee;:eriza problem degil ama sen gbrO~tOn mO Orner abi ile, sevgili baskarurruzla", Alparslan: "Yarm aranm abi yann aranrn, buradan cumartesi sabah istanbul'a gee;:ecegim", Battal: "Tamam gee;:tikten sonra ararsm beni, seyle a arkadasla hie bir gbrOsme vapma, biz sbylemi~iz zaten ~byle yaptik biz soyle dedik, biz soyle dedik bir Oe;: y, dort ay beni hie aramayacaksm dedim hi hi evet evet evet tamam dedi a da uydu", Alparslan: "HI ru", a Battal: "Bu sekilde bu ~ekilde bu sekilde dedik sen aramazsm sen", Alparslan: "Tam am oldu ben de a zaman gbrO~mOyorum", Battal: "Yak kesinlikle tamamen desitre", (tape:101) 13.01.2011 gOnO saat :16.21' de Mesut Erdogan'm U.'vO aradlgl gbrOsme; Umit "$ey diyeceqim ben sana ya, senin bu klOple sirndi gbrO~men lanrn suanki baskanla", Mesut. "Cok iyi abi cok iyi, zaten suanki baskan Olgun Peker'in adaml va", U:"Dediler burada dovdUler adam I da Olgun Peker dovdGrttii diyorlar ya", Mesut " Yok yok Olgun Peker dovdGrmedi va KGrsat Yllmaz'm oglu dovdGrdG, telefonda dinleniyorda neyse Alparslanm adarmydt abi Olgun", (tape:345) 16.01.2011 gOnO saat09.53'de Alparslan Yllmaz'l D'un aradlgl gbrOsmede; D: "Giresunspor baskamrn dcvmussunuz byle rni?", Alparslan: "Ne alakasi var be abi", Dursun: "$imdi Gebze'den cocuklar sbylOyor da", Alparslan: "Olgun'u dovdum ben va, eski baskam dovdum", Dursun: "0 Peker'i", Alparslan: "lstanbul'da gbrdOm byle, film yapmaya cahsn", Dursun: "babandan bi haber var rru", Alparslan: "Bekliyoruz mahkemeyi, bekliyoruz i~te 102.maddenin onaylanmasnu bekliyoruz", dendigi belirlenmi~tir (tape:138) 5- TEKNiK OiREKTOR BAHRi KA YA'NIN TAKIMDAN AYRILMASI iCiN TEHOiT EDiLMESi EYLEMi EYLEMiN GELi~iMi Giresunspor klubunde 14.01.2011 gOnO yapilan kongrede, brgOt lideri Olgun Peker'in de desteqini alan Orner UlkO'nOn baskanhq: kazandlgl, Olgun Peker'in klupte teknik direktbrlOk gbrevini yOrOten Bahri Kaya'run yerine Boluspor'da gbrev yapan Levent Eris'i getirmek istedigi ve bu doqrultuda Giresunspor Basm Sozcusil Fatih Sandal': arayarak "Bu hocavl gbnderin gitsin kardesim" diye talimat verdigi, Bahri Kaya'nm tazminat bedelinin 500.000 TL. olrnasi nedeniyle istifa etmesi icin kendisine bask: yaplldlgl, iletisim tespitlerine konu gbrOsme ieerikleri tetkik edildiginde; 31.01.2011 gOnO Orner UlkO'nOn Coskun Cahk'a "Hoca istifa etmiyor ne yapacaqiz' diye sorrnasi Ozerine Coskun'un: "Taraftarlan kl~klrtacaglz onu bir dbvdOrecegiz, su HOseyin'le konus gOzel bi dovdursunler, orada gOzel bir dayakla olmasa saldutahrn oraya a olay byle bitsin, gerekirse ben onu istanbul'dan organize eUiririm onlan bizim hie;: haberimiz yak alakarruz yak taraftarlar a isi cozsim" diyerek Bahri Kaya'ya kars: taraftan krskutarak darp ettirmeye cahstiklan, Aynl gOn Olgun'un Orner'i arayarak "Hocayi ne yaptm" diye sorrnasi uzerine Orner'in: "Aynlmak istemiyor 500 bin lira para istiyor, ben sizden haber bekliyorum baskarurn" diyerek Olgun'un vereceqi talimat dognlltusunda hareket edeceqini sbyledigi, gbrO~me sonrasi kendisine; "Hoca degisivor mu" diye saran birsahsa: qlgun' .

tfIII!tre.

85

"Degistirmeye caliSlyoruz" seklinde cevap verdigi, Omer'in; "Bu hocaYI istifa ettiremiyoruz" diye dert yandlgl Hakan Karaahmet'in; "Bu konuda Giresunlular uzerine duseni yapar, burasl ringonun ahln deQil hoca gider onda slkmtl olmaz" diyerek Bahri Kaya'ya bask: yaparak istifaya zorlayacaklanrn ima ettigi, bu surecten yakla~lk 1 ay sonra 25.02.2011 gunu Coskun Cahk'm Orner Ulku'ye 'Birkac seyirci organize edelim, ona guzel bir dayak atnrahm' diyerek taraftan kl~klrtma konusunu yineledigi, Olgun Peker'in talimat ve y6nlendirmesiyle, Orner Olku, Coskun Cahk, Hakan Karaahrnet ve Fatih Sandal'm taraftan kiskirtmak suretiyle teknik direktor Bahri Kaya'ya saldirtarak istifa ettirmeye tesebbus ettikleri ve bu amacla sahs: tehdit ettikleri anlasilrrustrr. Ancak yukanda aynntih sekilde irdelenen Orner Ulku'nun Alparslan Yilrnaz (Kur~at Yilmaz'm oglu) ve adamlan taranndan darp edilmesi eylem surecinden de anla~llacagl uzere: yonetirnde yer alan Alparslan Yilrnaz'm Bahri Kaya'yi aciktan desteklemesi ve bu amacla kliip baskamm dovmekten/d6vdiirmekten cekinmemesl nedeniyle orgiit amacma ulasarnarmstrr. MO~TEKi iFADESi Bahri Kava Giresun Kom Sube MDdDrlOgOnde 26.09.2011 gDnD a/man ifadesinde;1995 yilindan itibaren <;:e~itlikuliiplerde teknik direktor olarak gorev yapmaya ba~ladlgml, Giresun spor Teknik Direkt6ru olarak 15 Ekim IfI' 2010 yihndan beri 9all~tlgml, Giresunspor'da teknik direktorluk yaptlgl d6nem icerisinde teknik direkt6rliigii birakmasi icin tehdit edilrneoiqini ve darba maruz kalmadiqnu, kendisinin istifa etmesi icin talepte bulunulrnadtqrru. kimseden davaci ve sikayetci olrnadiquu beyan etrnistir. iLETi~iM TESPiT TUTANAKLARI 30.01.2011 giinii saat:15.45'de Olgun Peker'in Fatih Sandal'l aradlgl goriisme; Fatih: "2-0 rnaqlup oldu ... Abi kotii oynadr, Olgun: "Bu hocaYI gonderin gitsin kardesim", Fatih: "bakallm ne olacak ... Taraftar da baglrdl sirndi sikmn 0 hani ... hoca kendisi istifa etmesi lazun yani ben hoca ile goru~ecegim ben birazdan gorii~ecegim", (tape:925) 31.01.2011 giinu saat:08.52'de Omer Ulku'niin Coskun Callk'i aradlgl goriisme; Orner: "hoca istifa etmiyor ne yapacaglz", Coskun: "Ya baskamrn 0 zaman ne yapacaglz biliyor musun taraftarlan klsklrtacaglz onu bi dovdiirecegiz", Orner: "Hi9 kendimize yakismayan i~i mi yapacaqiz", Coskun: "Aydin Komiircii var 0 terzi Hiiseyin var ya ... Ben Aydm': arayaYlm ben biz hi9 bulasmayahm diyeyim ki Aydm ya su huseyin Ie konus giizel bi dovdiirsiinler dovsun ona yuz bin lira da versek bizim icin zarar", Orner: "Yiiz bin lira degil 500 milyar vereceqiz', Coskun: "lstersen ben onu arayayim rru diyeyim ki ya babacan yani bizim oniimuzii ac diyeyim mi", Orner: "Yok smdilik deme dur bakahrn bu giin ne yapacak", Coskun: "Nahitler onu Trabzon'a birakular da 0 istifa etmeye niyeti yok orada adamlan dovecekmis nerdeyse biliyor musun ... Bide sen kendin bu i~e inisiyatifi alman lazim baskarurn ele ... Bunlar burada al yani seyden haber gelmedi degil mi 0 istanbul'dan", Orner: "Daha sabah yeni belki bu gun biter", Coskun: "Bu hocadan hie bir ~ey olmaz sail gunu antrenmana qeleceqim dedi orada giizel bir dayakla olmasa saldlrtallm oraya 0 olay oyle bitsin gitsin yani biz ona hie para pul verecek pozisyon mu var", Orner: "Neyse ben ~ey yapmcaya kadar siz hi9 sesinizi cikarrnaym", Coskun: "gerekirse ben onu istanbul'dan organize ettiririm onlan bizim hie haberimiz yok alakamlz yok taraftarlar 0 isi cozsun", (tape:240) 31.01.2011 giinu saat: 12.0Tde Omer Ulku'niin Fatih Hocaoglu'nu aradlgl gorusme; Fatih: "Efendim baskan", Omer: "Avukat Sami ye seyi fakslasana bu bizim teknik direktoriin sozlesmesini", (tape:241)
t

86
'\ of: (-::" ~ ...... :- !_.. '"",* .... '...:.-: ~ 1~. : ~ " :.:'~

."
._ I-

I

.~!.""-~""'::"1i:'c,.:,~:

Sami: "$imdi Olgun baskan aradi da qaliba bu Fuat hocayla ilgili bir sorun varrrus", Orner: "Hocarun sozlesrnesini ~imdi sana klupten takshvortar', Sami: "Ban a hemen faks'anrsanrz ben bi bakayirn", Orner: "Obur durum ne alemde", Sami'nin "Obur durumu konu~acaglz sirndi Serdar beyle ben", (tape:242) 31.01.2011 gunu saat: 12.04'de Olgun Peker'in Omer Ulku'yu aradlgl gorusme; Olgun: "HocaYI ne yaptm", Orner: "Aynlmak istemiyor 500 bin lira para istiyor ... Vaziyet boyle ben sizden haber bekliyorum baskanlm yani", Olgun: "0 hocayi qonderrnedikten sonra bir bok yaparnazsm", (tape:928) 31.01.2011 gunu saat: 12.0Tde Olgun Peker'i Sami Dine'in aradlgl goru$me; Olgun: "Orner abi ile konus baskanla ... Hocarnn seyini kagldml bi al bakayim bu hoca 500 bin lira istlyormus aynlmak icin ... Bahri Kaya", Sami'nin "Bir arayaynn haberim yok", (tape:929) 31.01.2011 gunu saat: 12.16'da Olgun Peker'i Menderes ... ?'in aradlgl gorusme; Olgun: "Giresunspor a soyleyeceqim Ercan hocayi. .. Bu ibne hoca istifa etmiyor", Menderes: "Aklimda soyleyecegim Ercan hocayi", (tape:931) 31.01.2011 gunu saat: 12.34'de Olgun Peker'i Mehmet Uludogan'm aradlgl gorusme; Mehmet: "Hoca degi~iyor mu Giresun da" dedigi, Olgun: "degistirmeye eall$lyoruz", (tape:932) 31.01.2011 gunu saat: 13.45'de Omer Ulku'nun Hakan Karaahmet'i aradlgl gorusme; Orner: "bu hocaYI istifa ettiremiyoruz 500 bin lira bir tazrninati var" , Hakan: "0 konuda, ..,giresunlular uzerine dU$eni yaparlar diye du~unuyorum 0 kadar kolay degil sen orasiru dert etme 0 yozulur", Orner: "Sonucta hoca da gitmek istemiyor", Hakan: "Bura ringonun ahm degil hoca gider onda sikinn olmaz", (tape:243) 03.02.2011 gunu saat:15.36'da Omer Ulku'nun Sami Dine'i aradlgl gorusme; Orner: "Bizim bu teknik direktorle problemimiz devam ediyor biliyorsun", Sami: "Biliyorum onunla ilgili soz'esmesindeki madde sebebiyle fesh edemediniz herhalde daha ... Minumum hasarla bu adamdan kurtulmaya rm cahsiyoruz baskarurn", Orner: "Kurtulmak istiyorum yani bununla olmayacak bu is", Sami: "Okey okey tarnarndu. .. Ben donecegim", (tape:249) 04.02.2011 gunu saat:11.50'de Omer Ulku'nun CO$kun Calik'i aradlgl goru$me; Orner: "Bu teknik direktoru qondermek icln projeler yapiyoruz ... Valiye soylettim iste dun ... Dedim ki bu adarru ~ey yapm bir an once goru~sunde atahrn bunu dedim", Coskun: "Dinler mi valiyi", Orner: "Vali tutuyor onu burada ya", Coskun: "Mustafa abi de onu arkadasrrndan aldirn dedi konusuruz onunla beraber yuz yuze konusuruz telefonda olmazda", (tape:254) 04.02.2011 gunu saat: 14.41 'de Omer Ulku'yu Mustafa Gunaydm'm aradlgl gorusme; Mustafa: "Vali bey diyor ki iki mar; daha der bu diyor cok duzgun bir adam temiz bir adam diyor ... Giresunda spor kamuoyu teknik direktoru sevmiyor dedik ... Diyor iki may buna sans verin diyor", Omer: "iki rnactan sonra ne yapacaqrz biz nasu yapacaqrz", Musatafa: "On a gore ~ey yapanz degerlendirme yapanz", (tape:255) 04.02.2011 gunu saat: 16.41 'de Omer Ulku'yu Serdar Berkin'in aradlgl qorusme; Orner: "$u vali ile problemimiz var ... Onu buqun yann a~acaglz ondan sonra ismize bak.~~F7~.y~Jt tutuyor bu herifi tamam ml. .. Dunden beri vali ile ceoelleslyoruz yunku validen de alacaglm(t'vary -, .{ . . '\
f

.

87

"'-:-'"':"~!lI9=~;';';

.' .'

imzalasin diyoruz kagldl. .. Bu hafta seyi alahrn da $ey yapacaqnn ha'ledeceqirn", Serdar: "Peki oralarda hie;: gazetelerde haber yaptnrnarmz: istiyor musunuz bu konuyla alakall", Orner: "Pazartesi gunu $ey olaeak sen soyle butce $eye qececek ... Valilige gegecek ondan sonra hallederiz 0 isi", (tape:256) 04.02.2011 gunu saat:19.34'de Omer Ulku'nun Hakan Karaahmet'i aradlgl gorusme; Omer: "Bu vali den bir para alaeaglz ya ... 0 paranm pesmden kosuyoruz vali beyle dunder: beri uqrasiycruz diyoruz ki bu bahri hoeaYI gonderelim oda diyor ki gondermeyin ... Sirf $U parayi almak icin yani ... $imdi bunu qoncerirsek ne yapaeak $imdi bu", Hakan: 'Parayi vermeyeeek diyorsun na", Orner: 'Parayr yan cizecek", Mustafa: "Fatih Kitape;:1 zarnarunda arnator sporlara aktardik oda yapud: yapild: yani bu daha once yapild: bunun zoru falan yok ki", Orner: "Mustafa Gunaydm a sen Osman Oden ile goru$ 0 parayi nasil alacaqmuzi bir $ey yap ban a bilgi verin dedim", (tape:258) 25.02.2011 gunu saat:15.25'de Omer Ulku'nun Coskun Callk'i aradlgl gorusme; Orner: "Sozlesmeyide imzalarnarms ... Siz beni qondereceksniz dernis", Coskun: "Cek git 0 zaman Ian serefsiz istemedigini bildigin yerde ne duruyorsun Biz bunu varya $U $eye gore bir kac seyirci organize edelim abi bu is olmayaeak ona guzel bir dayak attlrallm orada Umit Ozat bak gitti goruyorsun", Orner: "0 adam onurlu adarnrrus gitti", dendigi belirlenmi$tir (tape:269)

6· MENAJER FARUK GOLER'iN ALACAGINI TALEP ETMESi NEOENiYLE TEHOiT EoiLMESi EYLEMi (KI:29, Dizi:233-242 arasi) EYLEMiN GELi~iMi
Orgut lideri Olgun Peker'in; Giresunspor transfer tahtasmm acuablrres: icin, alacakh olarak Futbol Federasyonuna basvuran sporeu ve menajerleri, alacaklanndan vazgee;:meleri ie;:infaaliyetlerde bulunduqu, bu menajerlerden birinin de Giresunspor'da oynayan bircok futboleunun menajerlik faaliyetlerini yuruten Faruk Guier olduqu, surecte: Olgun Peker'in Ozcan Usluntas'a "Faruk serefsizini dun aradlk, 0 coeuga soyle sansml fazla zorlamasm" diyerek Faruk'u tehdit etmesi ie;:in tallman verdigi, ardmdan Giresun Express Gazetesi Spor Yoretmeni Mesut Erdoqan'a Faruk Guier hakkmda olumsuz haber yaprnasi icin talimat vererek sahsm futbol kamuoyundaki prestijini zedelemeye e;:all$tlgl, Antalya'da bir otel lobisinde kar$lla$tlklannda "Dua et buradasm yoksa eanml ahrdim" diyerek bizzat tehdit ettigi, anlasilrmsnr.

MO~TEKi iFADESi
MOsteki Faruk GOIer04.07.2011 gOnO Organize Sube MOdOrlOgOnde a/man ifadesinde; "Olgun Peker ile 2009 yihnda 0 tarihlerde kendisiyle birlikte cahsan futboleu ismail Gulduren'in Giresunspor Kulubune transferi nedeniyle Ozgur UstUnta$ vasitasiyla tanl$tlgml, Olgun Peker'le ilk tanl$tlgl donernde soyisminin Peker olrnasi ve futbol camiasmda Sedat Peker'in manevi oglu olarak bilinmesinden dolayi tedirginlik ya$adlgml, ism ail Gulduren'in dismda Giresunspor Kulubune dort futboleu daha transfer ettigini, bu transferlerde yaklasik 90.000 TL civannda transfer komisyonu karsihqmda anlasnkiannr, bu pararun 60.000 TL'sini Brezilya'da bulunan sirkete gondereeegini, 30.000 TL'sinin ise kendisinin alacaquu, anlasrna sonrasi futboleulann Giresun'a giderek oynamaya basladtklanm, oderne gunu geldiginde kendisine odeme yapllmadlgml, uzun bir sure bekledikten sonra senetleri ieraya verdigini, bu iera doneminde Futbol Federasyonunun Giresunspor'un banka hesabma para yanrrnasi uzerine kulubun hesabma bloke konduqunu, bunun uzerine Olgun Peker ile aralannda gerginlik ya§andlgml, sahsin; kendisi uzerinde baskt olusturrnak ~~i~k amaciyla mesaj gonderdigini, bu tip baskilarm clrnamasi ve kendisini korumak amaciyla edecegini soyledigini, bunun uzerlne mesajlann kesildigini, mesajdan sonra Olgun (~er ~(n

~ceijlC}te~
t.
f4l" foe! ~

88

~

.,

,

"

~

Giresun'da kurulmaya

bulunan yerel basmda ve internet sitelerinde aleyhine haberler yaptlrllarak Gzerinde baskt ~ah~lldlgml, daha fazla baskr yapmarnast ve sahsm Peker soyismini kultanmast nedeniyle

korkup davaci olrnadiquu, Mesut Erdogan'l ismen batrrladiquu, bu sahsm Giresunspor isimli gazetede kendisi hakkmda yanhs ve kOyOk dO~OrOeOhaberler yapan bir sahis olduqunu, Ozcan UstOnta~'1 yaklastk 15 Ylldlr tanldlgml, aralannda herhangi bir husumet bulunmadiquu, Murat Sanin'in Uskudar Anadolu Spor KulObOnOn Baskaru olduqunu ve sahrsla futboleu transferiyle ilgili qorusrnelerinln olduqunu, Giresunspor kulubunden hala alacaquun bulunduqunu, bu alacaqm Olgun Peker'in baskan oldugu dbnemde sahrsla yaptlgl anlasrna netieesi olu~tugunu, bu alaeagl ile ilgili olarak kulUbO ieraya verdigini, Osman Cirak dbneminde Giresunspor'a 3 tane Brezilyall futboleu transfer ettigini, daha sonra Osman Cirak'm medyada cikan haberlerle ve Giresun halkindan duydugu kadanyla Olgun Peker'in destekledigi Orner UlkO tarafmdan zorlanarak ba~kanllgl buaktrquu, sonrasmda Orner UlkO'nOn kulObe baskan seyildigini, Orner UlkO'nOn baskan seyildigi dbnemde kulubun futboleulara boreu olduqunu ve bu borclar nedeniyle kulubun transfer tahtasmm acilmama ihtimalinin olduqunu, kulObe getirdigi 3 Brezilyall futboleunun yabenc: kontenlarumn acilabilmesi lcln Orner UlkO tarahndan gbnderilmek istendigini ve kendisinden bu futboleulan gbtOrmesini istedigini, kendisinin de sahsa, futboleularla alakasmm olmadrqim ve bu oyuneulann gitmeleri icin alacaklariru .",.. bdemelerinin gerektigini sbyledigini, aneak Orner UlkO'nOn sahrslara alacaklanru bdemedigini, sahislan kadro dl~1 blraktlgml ve sabah cok erken saatlerde antrenman yaptirarak sahrslan yuduarak kacrnalanru saqlarnaya yall~tlgml, bu oyuneulann ligin bitmesiyle Olkelerine dondiiklerini, bu futboleulann gitmemesi ve alaeaglyla ilgili kulubf iera vermesi nedeniyle Olgun Peker'in kendisine olan gergin tavnrnn hiy degi~medigini, bu donern icensinde Olgun Peker'le Antalya'da bir otel lobisinde kar~lla~tlgml, bu esnada Murat Sahin'in ortamda bulunduqunu, Olgun Peker'in kendisine "Sen dua et buradasm, voksa simdi van camm ahrdirn" dedigini, sahistan korktugu icin birsey oernedlqini, bu olaydan sonra sahsm ortagl Ozcan UstOnta~'1 arayarak sahsa sitem ettigini, Olgun Peker'in kendisine kars: tavirlanrun sadeee soziO tehdit ve baskilarla kalmadlgml, sahsm kendisine yakm gazeteciler vasitasiyla hakkinda yanhs haberler yapnrarak halka kars: kOgOkdusurmeye ve i~ yaprnasuu engellemeye ya"~tlgml, Levent Eris'in yaptlgl bir roportaida hakkmda karalayrc: beyanlarda bulunmasiru sagladlgml, Olgun Peker; medya Ozerinde etkili olduqundan hakkmda yanll~ haberler yaptirarak i~ yapmasmi enqelleyebileceqini, kendisini Sedat Peker'in oglu olarak tamtrnasr, etrafmda ve cevresinde mafyavari bircok ". adamla gezmesi, adam bldOrme gibi olaylara kan~tlgma dair sbylentiler olrnasi nedeniyle kendisinin ve ailesinin eanma, malma zarar vereeeginden endiselendigi icin Olgun Peker'den sikavetci olmadlgml beyan etrnisfir. iLETi~iM TESpiT TUT ANAKLARI 22.12.2010 gOnOsaat:17.13'te Ozean UstOntaS'1Olgun Peker'in aradlgl gorOsme; Olgun: "$u Faruk serefsizini dOn aradlk bu serefsiz de dun hemen seyi aramis Giresun'u ararrus bOtOn Giresun'da ne konusulduysa bizim aradakiler, ayuneular gbnderileeek falan filan bak 0 cocuga savle sansml cok zorlamasm bu ovunculan ganderecegiz ..gondermeyeeegiz, istanbul'dalar rm oyuneular", Ozcan: "Yak sabahleyin gitmi~ler abi, bugOn konustuk bana byle hicbir ~ey demedi kendi arad: hatta" , Olgun: "Peki bu cocuklann biz nasrl lslerlnl halledeceqiz dediklerini nasil yapacaqiz", Ozcan: "Faruk'ta vekaletleri var abi resmi menajer va a", Olgun: "Var rm vekaletleri Faruk'ta", Ozcan: "Faruk bOtOnherseyini aldun ben dedi yani", (tape:26) 06.01.2011 giinO saat:13.37'de Olgun Peker'i Mesut Erdogan'm aradlgl goriisme; Mesut: "$imdi bu Faruk GOler vardi ya seninde bir ara bastlvdm ona, Osman Cirak qUf11~n~:.~r.a~ .• odernemis, Faruk Brezilyah 3 oyuneuyu Giresunspor'a karst komisyon alabilmek icin koz olarak k ", or ye,' '; .......~,
q.

;

"

~

t

89

suanda elimde olan bu, artilan var rru bunun onlan bgrenmek icin aradirn abi seni", Olgun: "Arttlan Faruk kulubu haeize vermisf bunlar Faruk ile i~ yaptliar tekrar, hacize verdi paralanna el koydurdu kulUbun, 0 Fabiano yuzunden", Mesut: "Olgun Peker Faruk Guler'i aforoz etti, Osman Cirak tekrardan is yapn, baska nasil vurabiliriz abi buna", Olgun: "Aranrn ben seni tamam", (tape:739) 06.01.2011 gunu saat:16.56'da Ozean UstLintaS'1Faruk Guler'in aradlgl gbrusme; Faruk: "Olgun abi biraz once uzdu beni va, ~imdi ben bu Sivassporun karnpma gittim Murat $ahin <;aglrdl beni, Uskudar Anadolu'nun baskaru Sivasm ybneticisi, bana dondu dedi ki sen dua et buradasm yoksa slmdi, yan carnru ahrdim dedi bana arkasuu dondu gitti, ulan sen benim cebimdeki pararm calrmssm benim elimdeki futbolcumu almissm pararm odememi~sin 1 sene olmus daha bir lira almamrsim pararm alarnadim basks sansirn kalrnadi sikrstun kb~eye verdim siraya girmek icin bu mu yani hatam", Ozcan: "Daha demin konusturn birsey demedi bana ya", Faruk: "Orad a bir suru insarun icinde beni rezil ediyorsun", Ozcan: "Kalabahk oldugu zaman byle seyleri var abi havalan var", ...Faruk: "Ona yanhs yaprnadim 0 benim pararru bdemedi", (tape:38) 13.03.2011 gunu saat: 14.22'de Faruk Guler'in X sahsl aradlgl gbrusme; J/IIIII4. X: "$u senin oyuneular terk ettimi ya Giresun'u", Faruk: "Benimkiler terk etti de onlar simdi zorla tutuyorlar onlarda byle idmana gidiyor geliyor oynarmyorlar yani", X: "Bu takimda nasn oynamazlar ya", Faruk: "Diyorum lste paralanru vermediler onlarda protesto etti karnpi terk etti ondan sonra kadro dl~1 bnaktrlar", (tape:142) 02.05.2011 gunu saat:11.56'da Faruk Guler'in Ersin Hamarat'l aradlgl gbrusme; Faruk'un Organize Suclarta Mucadele Sube Mudurlugunden arandiqnu ve ifade vermek icin <;agnldlgml, ifade vermeye gidip gitmeme konusunda tereddut ettigini belirttigi ve "... qecen bu Ernrah'i <;aglrml~lardl Emrah Eren'i, Olgun Aydtn Peker tehdit ettimi sizi falan fiI an", konunun ne olabileceql hakktnda konusluklan, Faruk: "... Giresun'daki alacak vereeek isleri ile ilgili olabilir, sirnoi Olgun bana tehdit mesajlan falan atrmstt, bunu bilenler vard: mesela onlardan birisi daha once Ernrah': da r;aglrdl iste sizi tehdit etti mi su oldu mu bu oldu mu, peki Olgun'la ilgili bir ~ey varsa mesela dogruyu soyleyeyim mi saklayaynn rm yani", Ersin: "Sende 0 zaman basmm agnmasml istemiyorsan deki benim bu bu konuyla hie bir bilgim yok beni tehdit etmiyorlar, ama belki hani Olgunla alakalt bir ~ey olabilir ... ", (tape: 1109) dendigi belrlenmistir.

JA

OLGUN PEKER LiDERLiGiNDEKi HAKSIZ CIKAR SAGLAMA AMACLI SiLAHLI SUC ORGUrUNUN $iKE EYLEMLERi
1· 04.04.2011 GONO OYNANAN OiYARBAKIR·GiRESUNSPOR FUTBOL MACINOA SiKE YAPILMASI EYLEMiN GELi~iMi
Bankasya 1. Ug takimianndan Giresunspor'un ligin 27 haftasmda 25 puanla kurne dusme hattmda bulunduqu, Diyarbakirspor'un 10 puanla lig sonuncusu oldugu ve kurnede kalabilme ihtimalinin du~uk olduqu, Olgun Peker liderligindeki sur; argutU yoneficilerinden Giresunspor Baskam Orner Ulku'nun Bankasya 1.Lig 2010-2011 sezonunda takmurun ligde kalabilmesi icin argut uyeleriyle birlikte sike faaliyeti icerisinde bulunduqu, bu baqlarnce: 04.04.2011 gunu oynanan Dlyarbakir-Giresun futbol musabakas: oncesi Orner'in Levent Eris'e Oiyarbaor'da oynayan Giresunspor'un eski oyunculanndan K(jr~at Ergun Aydm'la gbr(j~mesini istedigi, Levent'in; "Sen rahat 01" seklinde cevap verdigi, Maca 1 hafta kala Orner'in Serdar Berkin ile yogun bir qorusrne trafigine girdigi, Serdar'Sl"Diyatbaklr var simdi, 0 coeukla gbrusWn mu sen, slkmtl yaratmasm bize" demesi uzerine Serdar'in: "Ben onuhla deVanili gorusuyorum abi" diyerek sorun olrnadiquu soyledigi, qorusrneden birkac gun sonra Serdar'i tekrar ara'

90

"Divarbakir tamam degil mi?" diyerek Diyarbakirspor maciru c;ozup c;ozmedigini sorduqu, Serdar'm C;ozuldugunu kastederek "evet abi",~eklinde cevap verdigi, devarrunda Orner'in Dlyarbakuspor kalecisini kastederek "kaleciyle de gorustUn rnu?" diye sorrnasi uzerine Serdar'm aksarn goru~ecegini soyledigi, maca 1 gun kala tekrar arayarak; "Bi gelisme var ml bizim islerden" diye sordugu, Serdar'in Giresunspor'un mac: kazanacaquu ima ederek "Abi hawlls1yla her sey iyi biter", dedigi, Mac; gunu Orner'in Giresunspor Transfer Komitesi Baskaru Huseyin Adanur ile yaptlgl goru~mede Diyarbakrrspor eski Baskaru Abdurrahman Yakut ile goru~me yaptlgml ve kendi lehlerine rnacm sonuclanacaqi konusunda herhangi bir problemin olrnadrquu soyledigi, maca saatler kala Omer Ulku'yu Abdurrahman Yakut'un arayarak "Abi rahat 01 tamamdlr kimseye bir sey soyleme %100 bitti, senin dlsmda kimse bilmesin" diyerek rnacm Giresunspor lehine sonuclanacaqmi soyledigi, 04.04.2011 gunu saat:20.00'de baslayan Diyarbakir-Giresun rnacrnm 2-0 skorla Giresunspor lehine sonuclandiqr, Musabakadan 1 gun sonra Orner Ulku'nun; Asbaskanhk Darusrnaru orgut uyesi Coskun Cahk': arayip "Paramn gozunu seveyim para olunca iste,,,.Diyarbaklrspor'a para verdik" diyerek mac: kazanabilmek icin para kar~llIgmda sike yaptlgml belirttigi belirlenrnlstlr. Sonuc olarak Orner Olku, Abdurrahman Yakut, Serdar Berkin ve Levent Eri~'in 04.04.2010 gunu lflii" oynanan Oiyarbakrr-Giresun rnacmm Giresunspor lehine sonuclanrnasi icin slke faaliyetlerinde bulunduklan ve netice aldiklan anlasilrmstir. EYLEME iLi$KiN iLETi$iM TESpiT TUTANAKLARI 27.03.2011 gunu saat:21.54'de Omer Ulku'nun Levent Eris'i aradlgl gorusme(tape:279); Levent: "Diyarbakir'i yenersin Allahm izniyle sen mendil sallarsm a~agldakilere",Omer (Oiyarbakirspor'da oynayan Kur~at Ergun Aydm': kastederek): "Bu Kur~at orda oynuyor degil mi su anda", Levent: "Oynuyor oynuyor", Orner: "Onunla da goru~mek laztm", Levent: "Sen rahat ol", Orner: "$u and a iyiyim desem beni daha iyi ettin", 27.03.2011 gunu saat:21.5Tde Omer Ulku'nun Serdar Berkin'i aradlgl gorusme; Orner: 'Dlyarbakir var slrndl", Serdar: "Onu bu hafta slmdl ~ey yapacaglz zaten slkl slkl konu~acaglz yani", Orner: (Kur~at Ergun Aydm': kastederek) "0 cocukla goru~tun mu sen", Serdar: "Tabi tabi ben onunla devamh goru~uyorum abi", Orner: 'Srkmti yaratrnasm bize", (tape:280) 28.03.2011 gunu saat:12.25'de Omer Ulku'nun Fatih Hocaoglu'nu aradlgl goru$me; Orner: "Bu para nerden geldi", Fatih: "Federasyon KDV, 30-33 bin kusur olacak, ordan ~ey Aydm Cefiner bi 3750 verrnisler 2000'ini Sevki bey 1750'sini Fatih bey, para verecek misin diyorlar hemen bana ne yapahrn", Orner: "Parayi baska yere verecegiz", (tape:281) 31.03.2011 gunu saat: 18.01'de Omer Ulku'nun Serdar Berkin'i aradlgl gorusme; Orner: "Diyarbakir tamam degil mi", Serdar: "Evet abi", Orner: "Kaleciyle de goru~tUn rnu", Serdar: "Onu bu aksarn", (tape:288) 03.04.2011 gunu saat:11.26'da Omer Ulku'nun Serdar Berkin'i aradlgl gorusme (tape:290); Serdar: "Abi ne olsun iste mac: bekliyoruz", Orner: "Bizde yenebilecekmiyiz haci", Serdar: "Evet yenersiniz abi", Orner: "Ben sirndi Diyarbakir'a gidiyorum oraya yanm saat sonra uc;aglm ucacakta, ne oldu ~r::u.~ var rru bizim i~lerden", Serdar: (MaC;1Giresunspor'un kazanacaqiru ima ederek) "Abi haYlrIISIYI~rJ'iY ~~~~

t

91

Orner: "Oyle mi, hi seyle bi ~ey yok degil mi sikmn yok, pazartesi bizim mac biliyorsun", yok yok",

Serdar:"Yok abi

03.04.2011 gunu saat: 18.1O'da Omer Ulku'nun Serdar Berkin'i aradlgl gorusme; Serdar: "Abi sen bu hafta sirndi yenecen gidecen orda AltaY'1 da yenecen, ne derd ustu murad ustu baska bi ~ey du~unmeyeceksin yani", Orner: "He yenebilecek miyiz", Serdar: "Yeneriz yeneriz abi", Omer:"Sen konustun mu hie kimseyle", Serdar: "Bi daha konusururn, bunlan maytan sonra da konusuruz zaten", (tape:291) 04.04.2011 gunu saat:12.10'da Omer Ulku'yu HA'un aradlgl gorusme; Huseyln: "Baskan nasll gec;;iyor Dlyarbakir'da gunlerin, iyi senin ziyaretine gelen oldu mu", Orner: (Diyarbakrrspor eski baskarn Abdurrahman Yakut'u kastederek) "Oldu oldu Abdurrahman bey geldi", Huseyin.'Ne haber, problem yok degil mi", Orner: "Yok goziikiiyor suanda", Huseyin: "E ricada ettik ya", (tape:292) 04.04.2011 gunu saat:13.57'de Omer Ulku'yu Abdurrahman Yakut'un aradlgl gorusme; Abdurrahman.Baskamm benim ben Doktor Abdurahman, abi rahat 01 tamamdir kimseye bi ~ey IfIIi"'. soyleme, % 100 bitti dedim seni de oraya gonderecegim dedi tamam baskarnm ellerinden opiiyorum dedi, senin dismda kimse bilmesin ha aman aman", Orner: "Oldu tamam tamam", (tape:293) 04.04.2011 gunu saat:22.46'da Omer Ulku'yu Serdar Berkin'in aradlgl gorusme; Serdar: "Tebrik ederim, Allah devarmru getirir insallah", Orner: "lnsallah insallah", (tape:294) 05.04.2011 gunu saat: 10.22'de Omer Ulku'nun Fatih Hocaoglu'nu aradlgl gorusme; Orner: "Nasil gidiyor hava iyi mi", Fatih: "Gayet guzel bir bi derin nefes aldik yani", Orner ( sike icin odedigi parayi kastederek) "benim cebimden ~Ikan parayla nefes ahyoruz bu topcularla nefes alrruyoruz bu teknik dlrektorle nefes alrmyoruz, bundan sonra, hi~ onlarla muhatap olmayacaksm", Fatih: "Olmayacaqtrn ki zaten", Orner: "Sen simdi git 50 bin liraYI ai, kimseye de be~ kurus para verme, ~iinkii bizim cok onemll bir macmuz var", (tape:295) 05.04.2011 gunu saat:10.34'de Omer Ulku'nun Coskun Callk'i aradlgl gorusmede; IfIII1t.. Coskun: "iyi yani bakiyorurn 11'in ustUne ylktl takun arnk yani", Omer: (para ile may satm aldlgml kaste derek) "Paranm goziinii seveyim para olunca lste, e teknik direktorle ~Iklyoruz ne sunu ne bunu para para para", Coskun: "Eger Altay macmda boyle oynarsak Altay bizi topa tutar", Orner: "Ben parayla yine alacaglm rnaci merak etmeyin, Kar~lyaka macuu da baglayacaglm baska care yok bununla olmaz, simdi ~eyi Kar~lyaka maciru da satin alacaqtrn, diin ararruzda para topladik Diyarbaklrspora para verdik", Coskun: "Ka~ para verdiniz", Orner: "Verdik lste bi ~eyler sirndi telefonda olmaz bu lsler", (tape:297) dendigi belirtenrnisfir.

EYLEME iLi~KiN ~OPHELi iFADELERi

Orner Ulku kolluk ifadesinde;"Diger siipheliler araclliglyla may oncesinde irtibat kurmaya yall~tlgl Diyarbakirspor oyunculan Kur~at Erqun Aydm ve kaleci Osman'a transfer amact He ulasrnaya yall~tlgml" beyan etrnisfir. (Diger supheliler Orner Ulku ile celiserek herhangi bir transfer konusundan bahsefmernislerdir). Savelllk ifadesinde;"Yaptlgl telefon goru~melerinin sike unsuru iyermedigini, gelecek S~~9n.j~!ml yeniden yapuandirmak istedigi icin Kur~at Ergun Aydm'm transfer edilmesini istedigi, bu futbolculJ.l:ft:(~aR~H.pJ~ygtk, icln rnacta oynamadiquu, Serdar Berkin'le bu transferler nedeniyle goru~meler yaptlglnl,/D.Ba~I~:_,_ , \
92 :
~.:) ,

.

.-:
'

Abdurrahman Yakut ile malt esnasmda guvenligin saqlanrnasi i<;inkonusma yaptlglnl, para konusmalanruo kendi oyunculanna verilecek prim paras: ile ilgili olduqunu" beyan etrnisfir. Serdar Berkin kolJuk ifadesinde; "Bu donernde Giresunspor'dan giden futbolcuyla ara sira irtibata ge<;tigini, sahsi arayarak takmun durumunu, havasuu, kendisinin oynayip oynarnayacaqm, sordugunu, baska bir irtibatmm olmadlglnl" Kur~at Aydin isimli futbolcuya para kar~iligi sike yapnrmadiklanru, yonetirnin sike yaprnas: konusunda bir duyum almadlglnl, bu futbolcunun da bu karakterde bir insan olmadiquu, Orner Ulku'nun yaptlgl konusrnada Kur~at'm direnmemesini kastetmis olabileceqini, ancak sahsm rnacta oynarnayacaqim ve takimm cok kotU olduqunu soyledigini, kendisini de bunu baskana ilettigini, beyan etmlstir. Savclflk ifadesinde; Kollukta verdigi ifada ile ayru dogrultuda ifad vererek; "Omer Ulku'nun gelecek sezon Levent Ens ile cahsrnak istedigini, yaptlgl konusrnalan iyi niyetli olarak yaptlgml, kimseden talimat aldlgml, suclamalan kabul etmsdiqini" beyan etrnisflr. Abdurrahman Yakut savclflk ifadesinde; "Yonefici olmamasma ragmen fahri olarak Giresunsporun kaldlgl otele ziyaret icin ve Bahri Kaya'nm yaruna da nezaket lcin gittigini, mactan sonra takirna yemek verdiqini, Orner Ulku He yaptlgl goru~melerde, teror nedeniyle yasanan srkmttlann bu macta olmayacaqim, sloganlara mani IfIIIi.. olacaglnl anlatmak istedigi i<;inbu dogrultuda konusmalar yaptlglnl, sike Healakasmm olmadlgmi" beyan etmisfir. Levent Eri$ savclflk ifadesinde; "Giresunspor'da 8 ay teknik direktorluk yaptlglnl, bu nedenle Orner Ulku ve Olgun Peker'i tamdtquu, bunun disnda ozel samimiyetinin olmadiquu, sike clay: He alakasmm olmadlglnl, yaptl91 telefon goru~mesinin sportif tecrubesine dayanarak yaptl91 goru~meler oldu9unu" bey an etrnistir: CO$kun Callk kolJuk ifadesinde; "Giresunspor Diyarbakirspor rnacmda sike yapilrnasi olaYlyla ilgiH bilgisinin olrnadiqnu, ~ike yaplldl9ma inanmadiqm! yaptlgl goru~meyi naurlarnadquu, Baskan Orner Ulku'nun havah konusmalan sevdiQini, surekh 'para verdim satin aldirn' seklinde kendini on plana 9lkardlQInI, yonetirne geldiklerinde tum futbolculann kulUpten alacaklanrun olduqunu, futbolculann alacaklanru odediklerinl, coqunu da Orner Ulku'nun cebinden odedigini, bu nedenle bu sekilde konustuquru" beyan efrnistir. Kiir$at Ergun Aydm kolJuk ifadesinde,'''Omer Ulku'yu Giresunsporda oynadlQI donernde tanldlQml, samimiyetinin bulunmadlQml, Serdar Berkin'i Giresunspor'da oynadlQI donernde tarudiquu, 0 donem kulup /fIlA. menajeri oldugunu, samimi olduklanru, kendisiyle zaman zaman telefonla goru~tUgunu, Levent Eris'in Giresunspor'da oynarken takimm teknik direktoru olduqunu, halen kendisiyle goru~tUgunu, iletisirne konu goru~melerden haberinin olmadiqmr.Serder Berkin'i rnactan once araytp aramadiqim haurlarnadiqmt, goru~mu~ olabiJecegini, kendisine kesinlikle macta kotu oynamas: yada ~ike kansnrmasi gibi bir durumun soylenrnediqni.Serdar Berkin'in Orner Ulku'ye kendisiyle goru~tUgunu soylernesindekl arnacm: sahsi ge<;i~tirmek olduqunu du~untUgunu, kendisiyle boyle bir konusrna yaprnadrqnu, kesinlikle boyle bir olaym icerisinde bulunmadrqim, Levent Eri~'in de bu konuda arayip bir ~ey soylemedigini, Orner Ulku'yle goru~medigini, kendisiyle hangi maksatla gor(j~mek istedigini bilmedigini ama maca asilrnamas: i(fin boyle bir dusunce i<;erisine girmi~ olabileceqini, konu hakkmda bilgisinin olrnadrqiru," beyan etrnisfir.

2·18.04.2011

GO NO OYNANAN KARSIYAKA·GiRESUNSPOR

FUTBOL MACINDA SiKE YAPILMASI

EYLEMiN GELi~iMi
Giresunspor'un ligin 30. nattasma girerken 31 puanla kume dusrne hattmda bulunduqu, Kar~JYa~$;rmf3&, puanla ligin 10. sirasmda dusme riskinden uzak oldugu, Giresunspor Baskaru Orner Ulku'nun, Ja-klmmfn _Iigde

93

kalabilmesi ic;in,18.04.2011 gOnO oynanan Karsryaka- Giresunspor macina yonelik, Diyarbakirspor baskaru Abdurrahman Yakut Ozerinden sike faaliyetlerinde bulunduqu,

kulObO eski

Orner UlkO'nOn mac; oncesi (05.04.2011 gOnO) Abdurrahman Yakut'la yaptl91 bir gorO~mede Karsiyaka KulObOnde oynayan futbolcuyla (Mustafa Ulas Ortakaya'yi kastederek) gorO~Op gorO~medigini sorduqu, Abdurrahman'm "Aradim cebi kapahydi, .. daha teslim etmedim (sike icm verilecek parayi kastederek), onu c;ozecegim sen rahat 01, 0 benim evladimdir, 0 orda bir ikiyi de ~ey yapar dO~OrOryani" diyerek, futbolcuyu ske arnach aracrhk yapmasi icin aradrqim ve i~i halledeceqlni soyledigi, ayru gOn Coskun Cahk': arayan Orner UlkO'nOn "Karsryaka rnacim da satm alacaqirn" diyerek yaptiklan ~ikeyi itiraf ettigi, ardmdan saat 19:04 te Orner UlkO ile Abdurrahman arasinda yapilsn gorO~mede Abdurrahman'm "ben 0 cocukla konusturn Ulas'la, bana dondu hemen 0 sabah ...dedim ozaman bir cahsrna yapacaqrz onOmOzdeki haftaki bir misafir ic;in, dedi tarn am abi basim ustune" diyerek futbolcuyla ~ikeye aracrhk yaprnasi icin anlasnquu soyledigi, yapilan telefon detay inceleme ve analiz cahsmasrnda; 05.04.2011 glinO saat:11 :46'da gorO~me ic;erigiyle uyumlu sekilde Abdurrahman Yakut'un M.Ula~ Ortakaya taranndan arandlgl, aralannda 241 saniyelik bir gorO~me gerc;ekle~tiginin belirlendigi, 18.04.2010 gOnO saat:20.00'de baslayan Karsiyaka-Giresun If/A. sonuclandiqr, macmm 0-1 skorla Giresunspor lehine

Sonuc olarak Omer Olku ve Abdurrahman Yakut'un, Karsryaka'h futbolcu Mustafa Ula~ Ortakaya uzerinden ulastiklan baz: Karsiyaka'h futbolcularla sike anlasmasma vanp (bu futbolcularm kimler olduqu belirlenememstr), 18.04.2010 gOnO oynanan Kar~lyaka-Giresun macmm Giresunspor lehine sonuclanmasirn saglayarak sike yaptiklan tespit edilrnistir. EYLEME iLi~KiN iLETi~iM TESPiT TUTANAKLARI 05.04.2011 gOnOsaat:10.26'de Omer UlkO'nOnAbdurrahman Yakut'u aradlgl gorOsme; Orner: "Bu Kar~lyaka'll oyuncuyu arayacaktm", Abdurrahman: "Aradlm cebi kapallydl, .. daha teslim etmedim (§ike iqin verilecek parayl kastederek), onu ~ozecegim sen rahat 01, 0 benim evladimdir, 0 orda bir ikiyi de ~ey yapar du~urur yani", (tape:296) 05.04.2011 gOnOsaat:10.34'de Omer UlkO'nOn Coskun Calik'i aradlgl gorOsme; IIf!A. Coskun: "lyi yani bakiyorurn 11'in OstOne c;lktl takirn artik yani", Orner: "Paranm gozunu seveyim para olunca lste ... Ne teknik direktorle ~Iklyoruz ne sunu ne bunu para para para", Coskun: "Eger Altay macmda boyle oynarsak Altay bizi topa tutar", Orner: "Ben parayla yine alacaglm rnac: merak etmeyin ... Kar~lyaka macmi da baglayacaglm ba~ka care yok bununla olmaz ... Kar~lyaka macmi da satm alacaglm", (tape:297) 05.04.2011 gOnOsaat:19.04'de Omer UlkO'yOAbdurrahman Yakut'un aradlgl gorOsme; Abdurrahman: "Ben 0 cocukla konustum Ulas'la ... Bana dondu hemen 0 sabah uyandi bana daha dedi Ankara'dayim bende sakatllglmdan dolayr ben sezonu kapattim ama dedi onumuzdeki hafta izmir'e gidecegim arkadasterla beraber olacaglm, dedim senin orda kanka oldugun kendin gibi birileri var ml, dedi var, dedim 0 zaman bi ~all~ma yapacaglz onumuzdeki haftaki bi misafir (konuk taklm Giresunspor'u kastetmektedir! lcln, dedi tamam abi basim ustUne", Orner: "Tamam", (tape:300) (Ula§ olarak bahsedilen §ahsm Kar§tyaka spor taklml oyuncusu Mustafa Ula§ Ortakaya oldugu anla§llml§, yapllan telefon detay inceleme ve analiz qall§masmda; 05.04.2011 gOnO saat:11:46:g?'..9.9~§me iqerigiyle uyumlu §ekilde Abdurrahman Yakut'un Mustafa Ula§ Ortakaya tarafmdan arandlg}~ff.l~ 1 saniyelik bir gorO§me gerqekle§tigi belirlenmi§tir.) .I

94

Sorusturma kapsammda suphelilerden Orner Ulku'nun (5322151497), Mustafa Ulas Ortakaya'nm (5322342035) ve Abdurrahman Yakut'un (5322158460) kullandiklan telefonlann 01/04/2011 ile 21/04/2011 tarihleri arasmdaki telefon gbru~melerinin detay dbkumleri T.i.B'den temin edilmi~, Telefan detay dokumleri uzerinde yapllan incelemede; Orner Olku'nun Abdurrahrnan Yakut'la kar§lllkll irtibatmm oldugu; 03.04.2011 gunO saat17:48'de aradlgl, 58 sn. gbrO~tUgu, 03.04.2011 gOnO saat21 :06'da aradlgl, 43 sn. gorO~tUgu, 03.04.2011 gunO saat21 :33'de arandlgl, 2 sn. gbrO~tUgu, 04.04.2011 gOnO saat: 10:48'de aradlgl, 71 sn. gbrO~tUgO, 04.04.2011 gOnO saat: 12:49'da arandlgl, 25 sn. goru$tUgO, 05.04.2011 gOnO saat06:23'de aradlgl, 14 sn. goru~tUgO, 05.04.2011 gOnO saat10:21'de arandlgl, 35 sn. gorO$tUgO, 05.04.2011 gunO saat:10:26'da arandlgl, 42 sn. gbrO~tUgO, 05.04.2011 gunu saat19:04'de aradrqr, 99 sn. goru~tUgO, 09.04.2011 gOnu saat09:47'de arandlgl, 52 sn. gbru~Wgu, 10.04.2011 gunO saat15:31'de aradlgl, 12 sn. gbrO~tUgu, 10.04.2011 gOnO saat: 16: 11'de arandlgl, 60 sn. goru~tUgO, 12.04.2011 gunu saat:13:27'de arandlgl, 265 sn. gor(j~tUgO, 19.04.2011 gunu saat:17:51'de arandlgl, 116 sn. gbr(j~tUgu, Abdurrahrnan Yakut'un Mustafa 05.04.2011 gunu saat11 :46'da 11.04.2011 gunu saat:16:53'de 18.04.2011 gunu saat:22:44'de 18.04.2011 gOnO saat23:12'de 18.04.2011 gunO saat23:24'de Ula§ Ortakaya ile karSlflkfl irtibatmm oldugu; arandlgl, 241 sn. gbrO~tugO, arandlgl, 20 sn. gbru~tugu, arandlgl, 337 sn. gbru~tUgO, aradlgl, 6 sn. gbru~tOgO, arandlgl, 56 sn. gbru~tOgO, tespit edilmi~tir.

If/IIIt.

Sonuc: Mustafa Ulas Ortakaya ile Abdurrahman Yakut'un may gOnO (18.04.2011) ve bncesinde karsihkl: irtibat halinde olduklan, Orner UlkO ile Abdurrahman Yakut'un may oncesi ve sonrasmda brcok defa karsthkh irtibat halinde olduklan yapilan telefon detay incelemesi sonucunda tespit edilmisfir.

~OPHELi iFADELERi
OlkO kolluk ifadesinde; Telefon konusrnalarmda qecen mac: satin alma konusunu kendi futbolculanna para verme sekllnde aciklarrus, Abdurrahman Yakut ile yaptlgl gbru~meleri ise Ulas Ortakaya isimli futbolcunun transferi icin yaptlQml belirfrnisflr. Orner UlkO tOm eylemlerde irtibata qecmeye yall~tlgl futbolculara transfer amaciyla ulasrnaya yall~tlglnl beyan etmis olup, suphelinin iddia ettigi bu transfer giri~imlerinin neredeyse tarnarrunm, bu futbolculann oynadiklan takimlarla yaptlan futbol rnaclan oncesil')_~,.d8AA.....geldigi gor(jlm(j~, ~Ophelinin ~ike arnach hareket eUigi acikca anlasilrmsnr. ,/'- <\ r<',

Orner

/

'0;

'~'~;,t:!.:::::;~~

95
<" \

Savcllik ifadesinde; "Yaptlgl telefon goru~melerinin sike unsuru i~ermedigini, Mustafa Ulas Ortakaya isimli futbolcuyu transfer etmek istedikleri icln Abdurrahman Yakut ile goru~meler yaptlgtnl, sahs: Abdurrahman Yakut'un tanldlgtnl, bu nedenle goru~me yaptlgtnl basks arnaclanrun olmadiquu, sike arnach konusrnadiklanm" beyan etmistr .. ..Abdurrahman Yakut savcJ!lk ifadesinde; Telefon konusmasmda qecen "Daha teslim etmedim" sozuyle Omer Ulku'nun yoneticilere vermesi icin kendisine verdigi 8-10 paket fmdlgl kastettigini iddia etmis (kolluk ifadesinde goru~mede geyen ~eyi hatrrlamadiquu soylernisfir), Ulas Ortakaya isimli futbolcuyla transfer amaciyla goru~tUgunu beyan etmi~tir. Mustafa Ula$ Ortakaya kolluk ifadesinde; "Karstyaka-Giresun rnacinda sakat olduqu iyin oynarnadqnu, Abdurrahman Yakut'la Karsiyaka - Giresunspor rnaciyla alakalt goru~me yaprnadrquu, Abdurrahman Yakut'un sike teklif etmedigini, diger takirn arkadaslarma sike teklifinde bulunrnasim isternediqini" ileri surrnus, TiB'den temin edilen dokumlerin incelemesinde Abdurrahman Yakut'la karsilasma oncesinde telefon irtibatmm tespit edildigine yonelik soruya; "Abdurrahman Yakut'un menajerim alan Hakan Sirin'den a/aca(lI vardl. Bu sebeple kendisi ile slkqa gorO§OrOm. Bu gorO§melerimden birisi de kar§lla§ma oncesine gelmi§ a(abilir. Hatlrlamadl(lIm ",... iqin daha once gorO§medigimi soyledim" seklinde beyanda bukmmustur. Abdurrahman Yakut ise Mustafa Ulas ile transfer konusunda goru~tUklerini beyan etmi~tir. Savcllik ifadesinde;" ...17 YII profesyonel futbol oynadiktan soma bu YII futbolu blraktlm. ikinci ligde <;:e~itli kulupierde futbol oynadirn, Diyarbaurspor kulubunde 1 sene futbol oynacirn. 2007-2008 sezonunda bu kulupte ~ampiyonluk yasadim. Abdurrahman Yakut 0 donemde kulup baskarurmzdi. Kendisiyle ailece de goru~urduk. Bir YII futbol oynadiktan soma Diyarbekir'dan Rizeye qectim. Ardmdan Kar~lyaka kulubune transfer oldum ...Olgun Peker, Haldun Senrnan, Orner Ulku, Erman Ertas, Levent Eris, Abdurrahman Yakut ve Fatih Sandal ile lrfibatmu anlatnrn dogrudur. Ben kesinlikle futbol hayatirnda hie bir ~ike faaliyetinin icinde olmadim. Kimseden bu yonde bir teklif gelmedi. Muhatap oldugum hiy kimseye ban a bu sekilde teklifte bulunma cesaretini gostertmedim. Hep mesafeli davrandrrn. 18.04.2011 gunu oynanan Karstyaka -Giresunspor rnusakabasmda sakat olduqurn icin oynsmadirn. 3 hafta once sakatlanrmsnm. Ancak izmir'deydim. Giresunspor kulup baskaru Orner Ulku, Abdurrahman Yakut araclltglyla ban a boyle bir teklifte bulunmadi. Ben Emniyette sorulduqunda kendisiyle yani Abdurrahman Yakutla ara srra goru~tUgumu soyledim. Ancak mac tarihini hatrrlemadrqrm icln 0 gun goru~tUgum tarzmda bir ~ey demedim. Aynes bana rnacla ilgili goru~up garu~medigim soruldu. Kesinlikle rnacla ilgili bir ""'" goru~me yaprnadik. Ancak tarudrqun bir insandir Ailece goru~uruz. Gorusrnesinde Orner Ulku'ye sayledigi gibi ararruzda kendisinin sike teklifini kabul edip, bu amacla aracihk yapacaqnna dair herhangi bir vaatte bulunmadtrn. Bu dogru degildir. Hakklmda niye boyle bir beyanda bulunrnus bilmiyorum. Bana boyle bir teklifte yaprnadi. Niye ismimi vererek bu sekilde goru~mu~ bilmiyorum. Kar~lyaka kulubunde benden baska Ulas isminde bir futbolcu ' yoktur. Kesinlikle boyle bir sike olayinda aracihk yapml~ degilim. Vine kendisiyle 11.04 ve 18.04,2011 tarihlerinde de baz: g6ru~melerin ortaya ~Ikml~, dogrudur ara sua goru~urum. Benim Hakan $irin isminde menajerim vardi. Ondan alacagl vardi. Ona kmyordu. Bu nedenle beni arayip goru~uyordu. Goru~memizin nedeni budur" oemisfir. $uphelilerden hem Orner Ulku hem de Abdurrahman Yakut, Mustafa Ula~ Ortakaya isimli futbolcuyla kendisini transfer etmek emaciyla irtibat kurup goru~tUklerini ileri surmusler, Mustafa Ulas Ortakaya ise bu sezon futbolu biraktrquu beyan etmlstir,

96

3- 30.04.2011 GONO OYNANAN GiRESUN-MERSiN EYLEMiN GELi~iMi

iOMAN YUROU MACINOA SiKE YAPILMASI

Giresunspor'un ligin 31. haftasma girerken 34 puanla kume dusme riskinden kurtuldugu, Mersin loman Yurdu'nun $ampiyonluga oynadlgl, bu nedenle de puan kayoma taharnrnuhmun olmadlgl, 24.04.2011 gOnO oynanan Giresun-Mersin ldman Yurdu futbol rnusabakasi oncesi Mersin ldrnan Yurdu Asbasksru Besir Acar'm, Giresunspor Baskam Orner UlkO'yle irtibata ge~erek sike arnach gorO$meler yapt@, bu goru$melerde, Besir'in; kume dusme potasinda bulunan ve Giresunspor'un rakipleri olan Akhisar ve Gungoren'i yenerek Giresun'un kurne dusme riskini azaimklanru kastederek "Biz gorevimizi yaptlk, senle gorustUklerimizi unutmayallm", diyerek sike arnach desteqinl istedigi, Omer'in de: "Yav birseyler yapacaglz iste, sizin icin gerekeni yapallm" diyerek rnacm Mersin lehine sonuclanacaqi yonOnde imada bulunduqu, Aynca mac oncesi Mersin ldrnan Yurdu Taraftar Dernegi Yoneticisi Murat Tarns ile Giresun Cotanak Taraftar Lideri Ozden TOt(jncu'nun samimi goru$meler yaptJklan, Cotanaklann macta "Mersin idman Yurdu" lehine tezahurat yapnklan, 24.04.2010 gunu saat:20.00'de baslayan Giresun-Mersin ldrnan Yurdu macmm 1-2 skorla Mersin idman Yurdu lehine sonuclandiq; 25.04.2011 gOnO Orner'in Hac: isimli sahrsla yaptlgl gorO$mede "Bu hafta mac: samk" diyerek yaptiklan sikeyi itiraf ettigi, Sonuc olarak Orner Olku ve Beslr Acar'm 24.04.2010 gunO oynanan Giresun-Mersin rnacmm Mersin lehine sonuclanmasuu saqlayarak $ike yaptiklan tespit edilmi$tir. EYLEME iLi~KiN iLETi~iM TESpiT TUTANAKLARI 19.04.2011 gunu saat:11.13'de Omer Ulku'nun Besir Acar'l aradlgl gorusme; Orner: 'Hatutamadm herhalde Giresun kulup baskaru", Besir: "Tebrik ediyoruz dun aksarn iyin, Bizde bi kazaya ugradlk, Altay'a hediye ettik resmen oyle oldu, rahatladmu arnk Orner bey", Orner: "Biz gorevimizi yaptJk ama siz gorevinizi yapmadrmz yani ha', Besir: "Yok biz gorevimizi yaptlk Gungoren'le Akhisar'da", Orner: "Bu seyi de yenecektiniz neydi onun ismi Altay': yenecektiniz i$i bitirecektiniz bize rahat rahat gezecektiniz", Be$ir: "Valla gelecegiz yaruruza cumartesi gunu", Omer: "HI sizde otel falan ayirdimz rru bizim, yani bizim arkadasin oteli var oraya $ey yapabilirsiniz, $ey Giresun'da Jasmin otel var, bizim es bizim eski kulup baskamrun oteli yani Bank Asya'ya cikartan kulup baskarurmz var, varsa bi slkmtl varsa beni araym ben $ey yapayirn cozeyirn", Besir: "Sen Ie goru§tUklerimizi unutmayahm ama', Orner: "Yav bi §eyler yapacaglz iste de onun lcln §ey yapahm, iyi baskana da soyle de bizi arasm yani §ey yapahm, sizin i~in gerekeni yapahm tarnam", (tape:304), 22.04.2011 gunu saat:13.04' de Murat TanlS'1 X $ahsm aradlQI gorOsme; X: "Nereye gidiyorsun", Murat: "Giresun'a, pazar da ben erken gidecem benim i$im var erda, ...dernegin arabasiyla baba ya ...", (tape:422) 22.04.2011 gunO saat:13.26'da Murat Tanl$'Jn Ozden TOtUncu'yu aradlQI gorusme; Murat: "Reisim ne yapiyorsun, ben aksarn ~Iklyorumda yola arabayla bizirn llhan abi varya ilhan abi, 2'de onu otobuse bindirdim tamam rm abi, atkilan da ona verdim abi tamam rru abi mecbur otobusle gitsin biliyor musun abi araba ile gelmesin sabahleyin saat 6 gibi orda olur, bende saat 9-10 gibi Giresun'dayim abi, sana bir kirmm atkl yapnrrmeirn varya akhn hayalin durur ha, ..30 tane yaptJrdlm abi toplam, istesem 45 yapanm da korkuyorum biliyormusun abi, bu seni zaten bir ay goturur abi bir ay idare eder" , Ozden: "Anladtm anladim", Murat: " Ona nurnararu verecegim 0 seni arasm tamam rm abi", (tape:435) ,...r...·~f-;"·;.,~
~
?~
,J,¢"

loman Yurdu

-t~ ~ ~-~

-

>

~

;

97

·~~~~'~T1t

~

23.04.2011 gunu saat06.11'de MuratTanls'ln Ozden TutUncu'yu aradlgl gorusme (tape:423); Murat: "Geldiniz rnl", llhan: "Cocuk arabayla geldi almaya geldi aldl geldi simdi", Murat: "lndin mi a~aglya, bindin mi arabaya", ilhan: "Biniyoruz arabaya biniyoruz siz nerdesiniz abi', Murat: "Sivas'a yakiruz bizde Sivasa 150 km var", llhan: "$imdi geldik abi iste c;:ocuklarla hep tokalasiyoruz", Murat: "Ozden orda rm, ver bakayrrn bir", (llhan telefonu Ozden TuWncu'ye veriyor), Ozden: "Geldi sirndi arkadaslar beraberiz,,,.yok abi ya ne sorunu ya beraberiz biz", Murat: "Valla rahatslzllk verdik abi kusura bakma abi ya,oglene bulur abi bizim gelmemiz abi", 23.04.2011 gunu saat07.32'de Murat TanlS'1 Ozden TutUncu'nun aradlgl gorusme; Ozden: "Sen in lcin de iddia rnafyasmm lcinde falan diyorlar, iddia rnatyasmm ic;:indefalan diyorlar baskan senin icln yanarsm bak valla Allahima", Murat: "Yok ya birsey olmaz bizi ne olacak abi, atkllar geldi mi, temiz rni", Ozden: "Guzel atkrlar, iyiymi~ bunun rengi", Murat: "Tadma baktm yani", Ozden: "Tabi tabi", Murat: "Reis'in cok katkrlan var orda ha", (tape:436) 23.04.2011 gunu saat:11.57'de Omer Ulku'yu Besir Acar'm aradlgl gorusme(tape:306); Besir: "Olgun beyin herhalde demi buras,", Orner: "Yok yok ~eyin Fatih KitapC;:I'nm, ne zaman geldiniz", Besir: "Valla dun gece 2 bucuktu falan geldigimde benim, bir c;:ayiceriz baskarurn beraber, otelinize qelmisiz", 23.04.2011 gunu saat:11.59'da Omer Ulku'nun Fatih Sandal'l aradlgl gorusme; Orner: "Gelrnis seylerin yoneficisi', Fatih: "Mersin ldman Yurdu'nun rnu", Orner: "He", Fatih: "Ne yapahrn yerneqe mi gotUrelim", Orner: "$imdi aradilar beni de onlar bir ilgilen Jasmin oteldelermis, ge(( de ban a da bilgi ver", Fatih: "Tam am oldu agabeycigim", (tape:307) 23.04.2011 gunu saat: 13.57' de Murat TanlS'1n X sahsl aradlgl gorusme; Murat: "Vallahi iste yeni geldik sirndi geldim i~te Giresun cocuklar'a oturup konusuyorduk sohbet ediyoruz", X: "Almaz mlylz acaba, bi bak bize hem ona bak bi de kafanda bir tane daha yakalarsan mac beni ayiktir", Murat. "Aksama dogru ben sana aYlktlrlnm, aksarna doqru ben sana haber verecem", X: "Arna bak ge(( kalma niye biliyormusun, ona gore hareket edecem yani", (tape:424) 23.04.2011 gunu saat:14.48'de Omer Ulku'yu N.Y.'m aradlgl gorusme; N: "Mersinli idarecileri ~eye yemege alai irn dernlsln, ne konusacaglz anu bilmedigim icin", Orner: "Ya onlar, bunlan aglrlaml~ ya orada bende onun ic;:insoyIGyorum", (tape:308) 23.04.2011 gunu saat:15.30'da MuratTanls'l X sahsm aradlgl gorGsme; X: "Mersin'e yuklu bir basIS yapacam eminiz demi artlk", Murat: "lnsallah abi", (tape:431) 23.04.2011 gunu saat:19.29' da Murat Tanls'm X sahsl aradlgl gorusme; Murat: "Buradaki Giresunlu cocuklarla konustum yani hicbir sorun yok burda biliyor musun abi, simdi bi gideyim abi otele bi bakayirn ne var ne yok ne donuyor dolaplar biliyormusun abi smdi..", (tape:427) 23.04.2011 gunG saat:19.41' de Murat TanlS'1 K.'in aradlgl gorGsme; K: "Bagladlnlz rm mac:", Murat: "Yak ya baglanlr rm ne alakas: ya", K: "Ayartayarnadik rru", Murat: "Yok abi anyacam ben seni abi arayacam ben seni", (tape:432) 24.04.2011 gunG saat:12.46' da MuratTanls'm X sahsl aradlgl gorusme; Murat: "Vallahi burada ki ortam ikiyi qosteriyor abi.. .Gungoren'in diyorum 1-0 olur citte ~9.D§.I9,~~an" . banko diyorum abi bi de Mersin ldrnam tutuyorum abi, bak Giresunlular baglrlyor Mersin iqtl'Tan_~'r;Pr<;fU'?9.iyqr ~
.

98

herkes bak duyuyor musun sesi, hepsi diyor mact verecekler futbolcular bir '§ey diyemem abi", (tape:429)

size diyor sonu ne olur bilmem yani

24.04.2011 gOnO saat:14.51'de Ozden TOtUncO'nOnMurat TanlS'1 aradlgl gorOsme; Murat: "Baba fazla yOklenmeyin be, fazla yuklenrneyin yOklenmeyin, Ordu mordu hepsi galip diyorum fazla yOklenmeyin yuklenrneyin", Ozoen: "Yok yok yok yok", Murat: "Baba sesiniz cok cikiyor ha, Cotanaklar, ...ya fazla yuklenmeyin baba be", (tape: 1117) 24.04.2011 gunu saat:16.52'de Murat Tanls'm M.'yi aradlgl gorusme; Murat: "Siz mac: aldrmz Allah razt olsun abi taraftar hic;bir '§ey yaprnadi Giresunlular hicoir '§ey yaprnad: abi yoneticiler i~i bitirdi abi", (tape:421) 24.04.2011 gOnu saat:17.24' de Murat TanlS'1 K.'in aradlgl gorOsme; K: "Seni takdir ettim seni, maCI bagladm iste daha ne vapacaksm", Murat: "Biz adam degiliz bos ver, ben biraknrn abi ldrnan yurdu mid man yurdu ...ben biraktim abi, bir degerimiz yok baskan aman gene ...yapti, ...ya gene iste bilmiyormusun kardesim Denizli macimn ayrus: ...insan bi der cocuklar Allah raz: olsun saqolun de ilgilendiniz ya ben ne diyeyim ya Giresunlular geldi yani ya Osman, bak ben Giresunlulann yapttklanru varya Osman abi sana anlatmadi abi ya, bizi rezil ettiler be Giresunlulann yanmda, bana Pazartesi-Sall gOnO 3 milyar 5 milyar versinler para hersey degil abi be ...neler yaptilar abi ben bu cocuklara bi 300 lira 500 lira atsaydtrn bnlerine iyi olmaz rmyd: abi", K: "Sarnpiyon olduqumuzda gider onu kopartmz sen rahat 01", (tape:433) 25.04.2011 gOnu saat:12.23' de Murat TanlS'1 K.'nin aradlQI gorusme; Murat: "...Mah~up oldum adamlara ya, Giresun var va sahada top ovnamadl ha, mac I verdiler bize ha bak top oynamadi ha adamlar", K: "Oogru diyorsun abi oynasalar bizin yenerlerdi adamlar 5 haftadir yenilmiyor ...", Murat: "..Top oynamaduar top ...cocuklar var ya i~i bitirdi ya aytp ya", (tape:434) 25.04.2011 gunu saat:13.36'da Omer UlkO'yO E.'nm aradlQI gbrusme; (tape:309) E: 'Yenllrnissln Mersin idman Yurduna", Omer:"Yenildik hakem yendi bizi ya, Mersin'in ctkmaerm istiyorlar zaten ya, Turkiye olimpiyat oyunlan Mersin'de yapllacak, onun i~in", E: "Akhisar'da Bolu'yu yenrnis valla ya", Orner: "Akhisar'da felaket yapu ya", E: "34 puarun var sana bir ~ey olmaz arnk sen 1 puan alsan kurtanrsm 35 yaparsm", Orner: "Ben i~i bitirdim ya", E: "Bitirmi~in ha iyi hadi bakallm peki qozunayom', 25.04.2011 gOnOsaat:21.08'de Omer Ulku'nun H.YI aradlgl gbrusme; (tape:310) H: "Niye yenildiniz Ian bu hatta", Orner: "Bu hafta ma~1 satttk oglum", H: "Sattmlz oglum telefonlar dinleniyor valla ahrlar icerl ha", Omer: "Oglum alsmlar ne olacak", 28.04.2011 gunu saat:16.15'de Omer Ulku'nun Besir Acar'l aradlQI gorusme; (tape:315) Orner: "Onlar seninle oynuyormu finale kalman icin sana etki ediyor mu", Besir: "Ban a hic;bir seylerl yok baskarurn onlann, benim islm kalrnadi onla ben 2 rnacnrn ahrsarn Allahm izniyle cikanrn ben, Kartal'la Bolu'yla", (30.04.2011 gOnO oynanan Giresun-Deniz/ispor mOsabakasl i1ei1gi/ikonu§tuklan anla§IImaktadlr.) 30.04.2011 gunu saat: 17.12' de Murat TanlS'1 Ozden TutUncu'nun aradlgl goru~mede; (tape:437) Murat: "Haftaya Kartal Giresun mac: varrrus, artik bir kryak yaparsruz her takirna kryak yapiyorsunuz", Ozden: "Biz byle herkese klyak yapmaylz kardesim biliyorsun sen", Murat: "Yok ama yapm, yapm Kartallar iyi insanlar yapm", Ozden: "Sen by Ie diyorsan senin icin du'§unuruz", Murat: "Allah razi olsun kard~~im:'A1<pisar_ du~sun ...Akhisar, Altay du~sun Altay pardon", Ozden: '9:ozUnaYdln diyelim baskan lsi g6rdun~

",..